Skip to main content

Full text of "Liahona (Danish)"

See other formats


Os r< 

ed 
w 
- 

w 
u 

H 
Q H 
O 

N" < 

- 

W 

H 

æ 

w 
o -u 

H 
c/) 

Q 
— i 
c« w u: CD 

HH 

cd 

CD M 

rH 

cd 

w 


o 

cd 

03 DECEMBER 1999 


PÅ OMSLAGET 

Forsiden: Jesusbarnet, af Robert T. Barrett. Bagsiden: Udsnit af 
Kristus i Getsemane, af Heinrich Hofmann. Baggrund: Jesus 
helbreder de syge, af Gustave Doré. 

LILLE UAHONAS FORSIDE 

Hyrderne ser stjernen, af Minerva K. Teichert. ARTIKLER 

1 BREV FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB 

2 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB: KÆRLIGHEDENS MØNSTER 

PRÆSIDENT JAMES E. FAUST 

6 SIDSTE DAGES HELLIGE RØSTER: KÆRLIGE GAVER 

1 2 AT LEVE ET KRISTUSCENTRERET LIV ÆLDSTE MERRILL J. BATEMAN 

22 SYMBOLER PÅ FORSONING JAN U. PINBOROUGH 

26 HUSK KRISTUS I JULEN 

30 OTTE GODE RÅD TIL, HVORDAN DU STYRKER FAMILIEN D. RAY THOMAS 

33 BESØGSLÆRERINDEBUDSKABET: TEMPELFORBEREDELSE 
42 FORNYELSE I DEN EVANGELISKE UNDERVISNING 

ISÆR FOR UNGE 

25 MORMONOTE: FRED PÅ JORD KOMMER FRA HIMLEN 

34 MIN HELT LINDA A. PETERSON 

36 SOWETOS STRÅLENDE FREMTID MARVIN K. GARDNER 
40 GENNEMBRUD ANN MICHELLE NIELSEN 
48 TIENDEVANEN WINNIFRED C. JARDINE LILLE LIAHONA 

DEN BEDSTE GAVE AF ALLE: ET JULEBUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENT- 
SKAB TIL BØRN OVER HELE VERDEN 
JEG PRØVER AT VÆRE SOM JESUS: ALT, HVAD HAN HAVDE ANGELA JACK 

JULEPYNT 

JOSEPH SMITHS FØRSTE SYN ÆLDSTE M. RUSSELL BALLARD 
8 JULEKALENDER 
1 FIKTION: »HVIS DET BRÆNDER, NÆRMER DU DIG« JULIE TAGGART RÅBE 
1 2 FÆLLESTID: NÅR JESUS ATTER KOMMER HER SYDNEY S. REYNOLDS 
14 VENNER I NYHEDERNE 
SE SIDE 36 SE LILLE UAHONA, 
SIDE 2 BREV FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB DECEMBER 1999. 148. årgang. Nummer 12 
LIAHONA 99992 110 

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle 
tidsskrift på dansk. 

Det Første Præsidentskab: Gordon B. Hinckley, 

Thomas' 5. Monson, James E. Faust 

De Tolvs Kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, 
Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, 
Henry B. Eyring 

Redaktør: Marlin K. Jensen 

Vejledere: F. Enzio Busche, John M. Madsen, 

Alexander B. Morrison 

Curriculum Department: 

Adm. direktør: Ronald L. Knighton 
Redaktionel leder: Richard M. Romney 
Grafisk leder: Allan R. Loyborg 

Redaktion: 

Chefredaktør: Marvin K. Gardner 
Redaktør: R. Val Johnson 
Assisterende redaktør: Roger Terry 
Redaktionsmedarbejder: Jenifer Greenwood 
Planlægning: Beth Dayley 
Tidsskriftasssistent: Konnie Shakespear 
Redakh'onsassisfenf: Peter B. Gardner 

Design: 

Grafisk leder, tidsskrifter: M. M. Kawasaki 

Art D/rector; Scott Van Kampen 

Seniordesigner: Sharri Cook 

Designere: Thomas S. Child, Tadd R. Peterson 

Produktionsleder: Jane Ann Peters 

Produktion: Reginald J. Christensen, Kari A. Couch, 

Denise Kirby, Jason L. Mumford, Deena L. Sorensen 

Digital Prepress: Jeff Martin 

Abonnementsafdeling: 

Leder: Kay W. Briggs 
Distributionschef: Kris Christensen 
Manager: Joyce Hansen 

Liahona: 

Redaktør: Svend Aage Andersen 

Redaktionens adresse: Translation Division, Borups Allé 

1 28, 1 . th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf 38 1 1 1 8 50; 

fax 38 11 18 51 

Kirkenyt: F. Bo Pedersen 

Tegning af abonnement eller adresseændring kan fore- 
tages enten ved henvendelse til din tidsskriftsrepræsen- 
tant eller direkte til Nordisk Servicekontor, Utlandagatan 
24, S-412 80 Goteborg. Tlf 0046- 31 77 88 976. Fax 
0046-31 16 55 29. Abonnementsprisen på DKK 85 pr. 
år (inkl. moms og porto) betales direkte i menigheden 
under »Andet«. Skriv: »Liahona«. 

Indsend manuskripter og spørgsmål til International 
Magazine, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 
84150-3223, USA, eller med e-mail til CUR-Liahona- 
IMag@ldschurch.org. 

Kirkens internationale tidsskrift udgives på albansk, 
bulgarsk, cebuano, dansk, engelsk, estisk, fijisk, finsk, 
fransk, haitisk, hollandsk, indonesisk, islandsk, italiensk, 
japansk, karibati, kinesisk, koreansk, lettisk, litauisk, 
norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, samoansk, 
spansk, svensk, tagalog, tahitiansk, thai, tjekkisk, 
tongansk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk, 
(Antal numre pr. år varierer fra sprog til sprog). 

© 1999 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbe- 
holdes. Printed in the United States of America. 

For readers in the United States and Canada: 

December 1 999 vol. 148 no. 12. LIAHONA (USPS 311- 
480) Danish (ISSN 1522-9165) is published monthly by 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East 
North Tempje, Salt Lake City, UT 841 50. USA subscrip- 
tion price is $10.00 peryear; Canada, $15.50 plus 
applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake 
City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days' 
notice required for change of address. Include address 
label from a recent issue; old and new address must be 
included. Send USA and Canadian subscriptions and 
queries to Salt Lake Distribution Center at address below. 
Subscription help line: 1-800-537-5971. C red it ca rd 
orders (Visa, MasterCard, American Express) may be 
taken by phone. 

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake 
Distribution Center, Church Magazines, RO. Box 
26368, Salt Lake City, Utah 84126-0368, USA. Den 11. februar 1999 

Til medlemmer af Kirken over hele verden 

Kære brødre og søstre. 

Overalt omkring os ser vi tegn på nedbrydende elementer, der er 
rettet mod at skade vore unge. Vi lykønsker inderligt de af vore 
unge, som vælger at følge Herrens vej og Kirkens program. Det 
glæder os at se, at troen tager til blandt vore unge, hvilket vi er dybt taknem- 
melig for. 

Uheldigvis er der nogle, som bliver fanget i modstanderens net og lang- 
somt kommer ud i inaktivitet og problemer. Vi er dybt bekymret for dem. 

Vi opfordrer forældre til at vie alle deres kræfter til at undervise og 
opdrage deres børn efter evangeliske principper, hvilket vil bevare dem aktive 
i Kirken. Hjemmet er grundlaget for et retskaffent liv, og intet andet kan 
erstatte det eller varetage dets afgørende funktioner i opfyldelsen af denne 
opgave fra Gud. 

Vi råder forældre og børn til at prioritere familiebøn, familieaften, studium 
af og instruktion i evangeliet samt sunde familie aktiviteter højest. Uanset 
hvor værdige eller relevante andre krav eller aktiviteter måtte være, må de 
aldrig få lov til at erstatte de guddommeligt pålagte pligter, som kun forældre 
og familier kan udføre på rette måde. 

Vi opfordrer indtrængende biskopper og andre kirkeledere til at gøre alt, 
hvad de kan, for at hjælpe forældre ved at sørge for tid og hjælp til dem, hvor 
det er nødvendigt, til at passe deres familie og opdrage dem på Herrens måde. 
Hvor det er muligt, bør søndagsmøder undgås, bortset fra møderne i tre- 
timersblokken og måske rådsmøder tidligt søndag morgen samt firesides 
senere om aftenen, således at forældre kan være sammen med deres børn. 
Når vi styrker familier, vil vi styrke hele Kirken. 

Med venlig hilsen 
Jeres brødre Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson 
James E. Faust Det Første Præsidentskab 
»fr^^c 
!aÉ* ' Tæp- *-i*!!r^SM> ^J^** S ^*^SiB«F' , ^^^» 

">V BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB u 
O < 

□ 
z 
3 z 

uj 
□ O 

o 
o o 
u KÆRLIGHEDENS 
MØNSTER < 

o 

z 
o z 

Q 


é < 

z 
O 

5 5 X 

u 
Q Q 

3 
Præsident James E. Faust 

Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab 

ad os i denne juletid give os tid til at fundere over betydningen af 
verdens Frelsers fødsel, liv og død. Af alle bekendtgørelser i hellig så vel 
som verdslig litteratur er englens budskab til de hyrder, der holdt 
nattevagt over deres hjorde, det vigtigste af alt: 

»Men englen sagde til dem: >Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele folket: 

I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren<« (Luk 
2:10-11). 

Nu 2000 år senere oplever vi i mange lande - ja, sågar i såkaldte kristne 
nationer - ikke blot krige og borgerkrige, men også sult og hensynsløshed. 
Under den krig, hvor min far gjorde tjeneste på vestfronten, i den stille 
julenat kunne de amerikanske soldater hen over skyttegravene høre deres 
fjenders røster, mens de sang »Stille Nacht, heilige Nacht« (»Stille nat, 
hellige nat«, Salmer og sange, nr. 127). Deres fjender kunne til gengæld høre 
de amerikanske soldater synge: »Peace on earth, goodwill to men« (»Langt, 
langt herfra«, Salmer og sange, nr. 133). 
»Men englen sagde til 
dem: > Frygt ikke! Se, jeg 

forkynder jer en stor 

glæde, som skal være for 

hele folket: I dag er der 

født jer en frelser i Davids 

by; han er Kristus, 

Herren<« DECEMBER 1999 Tyve år senere gjorde jeg tjeneste i en krig, der omfat- 
tede samme område og de samme fjender. Skønt jeg ikke 
kæmpede på vestfronten i Europa, kunne de engelske og 
amerikanske soldater juleaften høre tyskerne synge: 
»Stille Nacht, heilige Nacht«, og tyskerne kunne høre 
amerikanerne synge: »Peace on earth, goodwill to men«. 
Heldigvis er vores tidligere fjender nu vore venner. 

Man har sagt, at de kristne idealer ikke er blevet vejet 
og fundet for lette. De er tværtimod blevet fundet for 
tunge og vanskelige. 

Kernen i verdens Frelsers budskab er et enkelt, herligt, 
vidunderligt og endnu ikke særlig anvendt princip. I sin 
enkleste form går budskabet ud på, at vi skal overvinde 
den selviskhed, som vi alle synes at være født med, at vi 
skal overvinde den menneskelige natur og tænke på 
andre før os selv. Vi bør tænke på Gud og tjene ham, og 
tænke på andre og tjene dem. Det er ikke svært at efterleve disse principper i fami- 
lien, især ikke over for vores børn. Forældrerollen er en 
fremragende oplæring i at blive gode kristne; og til tider 
betragter børn deres forældre som sådan. For mange år 
siden fortalte Jack Smith en gribende beretning om to 
små drenge ved juletid: 

»Jeg spurgte ikke den niårige Timmy eller hans 
syvårige lillebror Billy, hvad de skulle med det brune 
indpakningspapir, som de skiftedes til at bære, mens vi 
kiggede i de forskellige forretninger. 

Hvert år ved juletid tager vores velgørenhedsforening 
børn fra fattige familier i vores by med ud for at købe jule- 
gaver. Jeg skulle tage mig af Timmy og Billy, hvis far var 
arbejdsløs. Da de havde fået de $ 4.00 hver, som var afsat 

»Vi vil gerne købe et par sko til vores far, så han kan 
gå på arbejde,« forklarede niårige Timmy. 
-.. ' .. . A til hvert barn, begyndte vi vores indkøbstur. I de forskel- 
lige butikker kom jeg med forslag, men hver gang rystede 
de alvorligt på hovedet. Til sidst spurgte jeg: >Hvor synes 
I, vi skal gå hen og kigge ?< 

>Kan vi tage hen til en skotøjsforretning? < svarede 
Timmy. >Vi vil godt købe et par sko til vores far, så han 
kan gå på arbejde. < 

Ekspedienten i skotøjsbutikken spurgte drengene, 
hvad de søgte. De trak det brune indpakningspapir frem. 
>Vi vil gerne købe et par arbejdssko til denne fod,< 
svarede de. Billy forklarede, at det var omridset af deres 
fars fod. De havde tegnet det, mens han sad og sov i 
sin stol. 

Ekspedienten målte omridset og gik et øjeblik. Kort 
efter kom han tilbage med en skotøjsæske. >Er de her 
gode nok?< spurgte han. Timmy og Billy kiggede ivrigt på 
skoene. >Hvad koster de?< spurgte Billy. Så fik Timmy øje 
på prisen, som sad på æsken. >De koster $ 16.95, < sagde 
han bedrøvet. >Vi har kun $ 8.00.< 

Jeg så på ekspedienten, og han rømmede sig. >Det er 
den normale pris,< sagde han, >men de er på udsalg. I dag 
koster de kun $ 3.98.< Med skoene under armen gik 
drengene glade ud og købte gaver til deres mor og to små 
søstre. De tænkte slet ikke på dem selv. 

Dagen efter juleaften stoppede drengenes far mig på 
gaden. Han havde de nye sko på fødderne, og taknemlig- 
heden strålede ud af hans øjne. >Jeg takker Jesus for gode 
mennesker, < sagde han. >Og jeg takker Jesus for dine to 
sønner, < svarede jeg. >De lærte mig mere om jul på én 
aften, end jeg havde lært i hele mit liv.<« ! 

Inden jeg slutter, vil jeg give udtryk for det håb, som 
jeg nærer, om at den opstandne Kristi lære kan nå videre 
end blot til vores familie, også til venner og naboer, 
lokalsamfund, stater og nationer. 

Gennem mange år arbejdede jeg som advokat 
sammen med en god kristen herre, som ikke tilhørte 
vores Kirke. Han var en mand, der kom fra fattige kår, 
og hans familie havde ikke boet ret længe i USA. Ved 
hårdt arbejde og tro gennemførte han sine studier og 

DECfMBE 

5 blev fremgangsrig og velhavende. Men han glemte 
aldrig sin omsorg for fattige af alle trossamfund. Til 
Thanksgiving og jul fyldte han og hans familie bilen 
med kalkuner og købmandsvarer af alle slags, og så 
kørte de ud til byens fattige kvarterer, hvor han person- 
ligt gav mad til de fattige. 

Han bad mig kontakte biskopper, som boede i de fatti- 
gere kvarterer, så de kunne give ham navnene på folk fra 
vores Kirke, som havde brug for hjælp. Han gjorde det år 
efter år uden tanke for personlig anerkendelse. Han 
efterlevede bogstaveligt Herrens opfordring fra Lære og 
Pagter: »Kom i alle ting de fattige, trængende, syge og 
lidende i hu«, for, som verset fortsætter, »den, der ikke 
gør det, er ikke min discipel« (52:40). 

Jeg bærer jer min sjæls vidnesbyrd om, at Jesus lever, 
at han elsker os, og at han er vores forløsende Frelser. 
Dette vidnesbyrd har jeg modtaget ved Helligåndens 
bekræftelse. Det er kommet rigt og fuldt og uden nogen 
form for tvivl eller forbehold. □ 

NOTE 

1. »Pattern of Love«, fra Especially for Mormons, 5 bind 
(1971-1987), 3:42. 

FORSLAG TIL SAMTALEEMNER 
FOR FJJEMMELÆRERNE 

1 . Skønt engle bragte nyheden om fredens evangelium 
- »en stor glæde« - kriges menneskene i verden stadig 
med hinanden. 

2. Mange har betragtet Kristi storslåede lærdomme 
som vanskelige og har derfor ignoreret dem. 

3. Vi vil opnå fred og glæde, hvis vi anvender 
Frelserens vidunderlige råd til hver af os om at tænke på 
andre før os selv. 

4. Familien er især et godt sted at lære at anvende 
Herrens lærdomme. 

5. Disse lærdomme skal også anvendes på andre end 
familien, såsom venner, naboer, lokalsamfund, stater og 
nationer. 

R 19 9 9 SIDSTE DAGES HELLIGE RØSTER Kærlige gaver Jul er mere end juletræer og glitrende lys, 
mere end legetøj og gaver og alskens flitter- 
stads,« sagde præsident Gordon B. Hinckley. 
»[Jul] er kærlighed. Det er Guds Søns 
kærlighed til hele menneskeheden. Den når 
videre, end vi kan begribe. Den er 
storslået og smuk. # Jul er fred 
Det er den fred, der trøster, 
opbygger og velsigner alle, der 
tager imod den. # Det er tro. 
Det er tro på Gud og hans 
evige Søn. Det er tro på hans vidunderlige veje 
og budskab. Det er tro på ham som vores 
Forløser og Herre« (»Taknemlighedens årstid«, 
Stjernen, december 1997, s. 6). # Denne 
højtid minder kristne overalt om Frelserens 
forløsende kærlighedsgave, en gave, der 
er parat til alle, der vil tage imod 
den. Det følgende er beretninger 
fra sidste dages hellige, som har 
oplevet og viderebragt Herrens 
kærlighed ved juletid. Vores julemirakel 

Jacqueline Michea Martinez 

Mit ægteskab var ude i en krise, 
og da juleugen begyndte, var 
børnene og jeg alene i vores hjem i 
Los Andos i Chile. Det var den 
hårdeste uge, jeg nogensinde havde 
oplevet. Vi havde ikke nogen penge 
og ingen mad. 

Jeg spurgte mig selv, hvilken jul 
jeg kunne tilbyde mine tre små 
børn. De havde altid fået en jule- 
middag og en gave. Hvordan skulle jeg forklare dem, at julemanden, 
den gamle, hvidskæggede gæst, ikke 
ville komme i år? 

Det værste af det hele var, at vi 
ikke havde noget at spise. Min datter 
Michelle gik ud i køkkenet juleaftens 
dag og kunne ikke finde noget mad. 
Jeg sad inde i stuen og tænkte på 
julen, da hun kom ind til mig og 
spurgte: »Hvorfor har vi ikke et 
juletræ ligesom alle naboerne, og 
hvorfor har vi ikke noget mad?« Jeg 
havde intet svar at give hende. Jeg 
var bekymret, men jeg havde også 

L I A H O N A stor tro på, at vor himmelske Fader 
ikke ville svigte os. 

Pludselig følte jeg mig styrket. Jeg 
samlede mine børn omkring mig og 
fortalte dem, at julemiddagen og træet 
ikke var nødvendig. Vi skulle fejre vor 
Herre Jesu Kristi fødsel, og så ville vi 
lære julens sande ånd at kende. 

I løbet af dagen gjorde vi rent i 
huset, så det kunne se smukt ud. Om 
aftenen tog vi vores pæneste tøj på og 
satte os omkring bordet for at læse fra 
skrifterne. Mine børn spurgte, hvorfor 
vi gjorde det. Jeg svarede, at det s z 
O Q ' 

-. 
Jeg glemmer aldrig den følelse, jeg havde, mens jeg så 
hende køre bort. Jeg kunne mærke kulden bide i mine 
fingre, men min hjerte var varmt af Guds kærlighed. var det, Jesus ønskede, at familier 
skulle gøre, at de skulle søge til ham. 
Jeg forklarede, at de tidligere år havde 
vi mest tænkt på julemiddagen og 
gaverne. Vi havde glemt denne dags 
sande betydning. De var tilfredse. 

Da vi var færdige med at læse i 
skrifterne, bankede det på døren. 
Hvor blev vi dog overraskede, da 
vores naboer trådte ind med et 
smukt juletræ og gaver til børnene. 
Kort efter bankede de på igen med 
masser af mad. Det blev ved med at 
banke på vores dør den aften. Mine børn er voksne nu, men de 
har aldrig glemt det mirakel, der 
fandt sted i vore hjerter den jul. 

Kolde hænder, 
varmt hjerte 

Patricia Schmuhl 

Vintrene i Europa føles endnu 
koldere end normalt, når man 
kører på cykel. En dag lige efter jul, 
mens jeg tjente i Bruxellesmissionen i 
Belgien, cyklede min kammerat og jeg 
forbi en dame, der også kørte på cykel. Jeg lagde straks mærke til, at hun 
ikke havde nogen handsker på. 
Spontant spurgte jeg, om hun ville 
have mine handsker, for jeg havde 
fået et nyt par til jul. Hun tøvede, og 
så skiftede hun emne. 

Til sidst tog jeg mine handsker af, 
gav hende dem i hånden og sagde: 
»Glædelig jul«. Hendes øjne fyldtes 
med tårer, og hun gav mig et kram. I 
det øjeblik fornemmede jeg en smule 
af vor himmelske Faders kærlighed 
til hende, og jeg fortalte hende, at 
Gud elskede hende meget. Hun sagde, L I A H O N A 

8 at hendes mand var syg, og at hun 
var taget ud for at ordne nogle 
ærinder. Jeg spurgte, om vi måtte 
komme og besøge hende, men hun 
afslog, fordi hendes mand var syg. 

Jeg glemmer aldrig den følelse, jeg 
havde, mens jeg så hende køre bort. 
Jeg kunne mærke kulden bide i mine 
fingre, men min hjerte var varmt af 
Guds kærlighed. 

Når vi tjener andre, kan vi 
fornemme den kærlighed, som Gud 
nærer til hvert af sine børn. Det er ofte gennem vores virke, at han velsigner 
andre og besvarer deres bønner. 

Det krøllede brev 

Chris Geilman 

Det var en kold december dag i 
San Luis Obispo i Californien i 
1988. Jeg var ramt af en sjælden 
lidelse og døjede med stive muskler i 
underliv og ben. Kulden forværrede mine symptomer, så det blev vanske- 
ligt og smertefuldt at gå omkring. 

Da vores børn var gået i skole, 
humpede jeg ud til postkassen for at 
poste nogle breve. Jeg fik øje på en 
fugtig, krøllet konvolut. Jeg stirrede 
på adressen. 

Til min overraskelse stod der skri- 
blet hen over konvolutten: »Til 
julemanden fra Sarah.« Sarah, vores Det var måske min chance for at finde ud af, hvad 
Sarah egentlig ønskede sig til jul. Jeg åbnede 
hendes brev og læste: »Kære julemand. Min mor 
har været meget syg. Jeg håber, at du kan gøre 
hende rask til jul. Det er det eneste, jeg ønsker 
mig. Kærlig hilsen, Sarah.« 


niårige datter, var et følsomt og 
kærligt barn, der tænkte meget på 
andre mennesker. 

Det slog mig, at jeg nu havde 
chancen for at finde ud af, hvad hun 
virkelig ønskede sig til jul. Jeg 
lukkede brevet op og læste: »Kære 
julemand, jeg er ni år gammel, og jeg 
ønsker kun én ting. Min mor har 
været meget syg og kan næsten ikke 
gå. jeg håber, at du kan gøre hende 
rask til jul. Det er det eneste, jeg 
ønsker mig. Kærlig hilsen, Sarah.« 

Iskolde regndråber blandedes med 
tårerne på mine kinder. Det føltes, 
som om mit hjerte skulle briste, for 
der var intet, jeg kunne gøre for at 
give Sarah det, hun ønskede sig til 
jul. Og jeg var ked af, at hendes tro 
på en gavmild julemand skulle 
knuses julemorgen. 

Mens jeg bad om at få at vide, 
hvad jeg skulle gøre, slog det mig, at 
jeg aldrig havde bedt om at blive 
helbredt. Jeg havde ladet håbløs- 
heden trænge ind i min sjæl, og for- 
tvivlelsen havde fortrængt min tro. 

Efter megen bøn skrev jeg et brev 
fra julemanden, som Sarah skulle 
have julemorgen. Jeg forklarede, at 
vor himmelske Fader har en grund 
til, at tingene går, som de gør, og at 
hvis hun ville tro på ham og blive 
ved med at bede og gøre, hvad hun 
kunne, så skulle alt nok ordne sig til 
det bedste. Den jul i 1988 erfarede Sarah, at 
julemanden ikke kunne gøre hendes 
mor rask, men at vor himmelske 
Fader kunne en dag, hvis det var 
hans vilje. Vores datter skiftede stille 
sin tro fra julemanden til en kærlig 
himmelsk Fader. 

I følgende år ophørte Sarah aldrig 
med at bede om, at jeg måtte blive 
rask. Efter mere end seks år gjorde et 
gennembrud inden for den medi- 
cinske teknologi, at jeg atter kunne 
gå på benene uden brug af hverken 
stok eller kørestol. Sarah knælede og 
udtrykte i bøn sin inderlige taknem- 
lighed til sin himmelske Fader. 

Da jeg for mange år siden åbnede 
Sarahs brev til julemanden, troede 
jeg, at jeg ville styrke hendes tro på en 
sjov juletradition. Men i stedet lærte 
hendes uselviske ønske mig at have et 
barns tro på en kærlig himmelsk 
Fader, og den lektie skulle vise sig at 
blive den dyrebareste gave af alle. 

Gustavos smil 

Salvador Nania 

Juleaftensdag i 1993 besøgte de 
enlige voksne fra Caracas Stav i 
Venezuela et børnehjem, som husede 
omkring 40 børn. Vi ønskede at 
bringe en smule glæde til Guds dyre- 
bare små. Jeg glemmer aldrig ansigts- 
udtrykket hos en lille fireårig dreng 
ved navn Gustavo. Da vi ankom, hilste børnene os 
begejstret med kys, kram og andre 
udtryk for hengivenhed, som vi 
lykkeligt gengældte. Håbet og 
uskylden i deres øjne fik mig til bedre 
at forstå Herrens opfordring til at 
»blive som børn« (Matt 18:3). 

Vores aktivitet begyndte med en 
lille fest, hvor vi uddelte de gaver og 
godter, som vi havde haft med. Ved 
frokosttid satte hver af os sig ved 
siden af et barn og hjalp med at 
servere mad for dem. Mange af dem 
var for begejstrede for deres legetøj 
til at kunne spise noget. Andre 
fortalte os fantasifulde historier. 
Nogle var meget stille og stirrede 
bare på os, men de lo, når vi skar 
grimasser ad dem. 

Jeg spurgte personalet, hvor 
mange gange børnene havde oplevet 
sådan noget som det her. De fortalte 
mig, at børnene sjældent fik besøg, 
og som følge af det, var mange af 
dem ensomme og generte. Mange af 
dem var parat til at blive adopteret, 
men loven stillede mange krav, som 
sinkede adoptionsprocessen. Mange 
af de forældreløse børn kunne ikke 
bortadopteres, hvis ikke loven blev 
lavet om. 

Da børnene havde spist, kom 
Gustavo hen til mig og begyndte at 
lege. Jeg prøvede at tale med ham, 
men han svarede kun med korte 
sætninger. Da vores korte samtale A H O N A 

10 var forbi, gav han mig et knus og et 
stort smil og sagde: »Tak, far.« Jeg fik 
en klump i halsen. 

Først på eftermiddagen var det tid 
til børnenes middagslur. Vi var med 
til at lægge dem i seng, men de var 
alt for opstemte til at kunne sove. Da 
det gik op for dem, at vi skulle til at 
gå, begyndte de at græde, og det var 
svært at trøste dem. Der var ikke 
noget, vi kunne sige, vi kunne kun 
udtrykke vores kærlighed med knus 
og kys. Langsomt blev de over- 
mandet af søvnen. 

Da vi gik, så jeg atter Gustavos 
smil. Han var stadig vågen, og han 
sagde: »Kom snart igen, far.« 

Resten af dagen gik jeg og 
tænkte på ham, og jeg var bedrøvet 
over, at der ikke var mere, jeg kunne 
gøre for ham. Kort efter hørte jeg, at 
han var blevet adopteret. Jeg ved 
ikke, hvem der adopterede ham, 
men jeg tror, at mine bønner og 
hans hjertes rene ønsker sikrede 
ham den velsignelse. 

Jeg ser sandsynligvis aldrig 
Gustavo mere, men hans smil den 
juledag lærte mig, hvor vigtigt det er 
at vise kærlighed og være villig til at 
modtage den. Q 

Da vores korte samtale var forbi, 
gav Gustavo mig et knus og et 
stort smil og sagde: »Tak, far.« Jeg 
fik en klump i halsen. AT LEVE ET 
KRISTUS- 
CENTRERET 
LIV Ældste Merrill J. Bateman 

De Halvfjerds Få dødelige har samme dramatiske oplevelser som 
Alma den yngre eller apostlen Paulus, når det 
drejer sig om åndelig genfødsel på kort tid. 
Faktisk tror jeg, at de oplevelser er nedfældet i skrifterne, 
ikke for at definere den periode, som genfødslen finder 
sted over, men snarere for at give os et levende billede af 
summen af de små forandringer, der finder sted i løbet af 
et trofast menneskes liv. 

For de fleste af os er det at blive som Kristus en livs- 
lang proces, der finder sted »linie på linie, bud på bud« 
(2 Nephi 28:30). De fleste af os vil, hvis vi er trofaste, 
blive døbt »med ild og med den Helligånd, ligesom lama- 
niterne blev døbt ... men de vidste det ikke« (3 Nephi 
9:20). Med andre ord er åndelig genfødsel for de fleste en 
gradvis proces. På et givent tidspunkt synes forandrin- 
gerne næsten umærkelige, ja, mange af os er bekymrede, 
fordi vi ikke synes, at vi bliver mere kristuslignende, selv 
om vi gør det. 

Da vi alle har fået tildelt den livslange opgave at få 
Kristi billede prentet i vores åsyn, vil jeg gerne drøfte tre 
hovedfaser i opbygningen af et kristuslignende liv: At 
udvikle tro på Herren Jesus Kristus, at glemme sig selv, 
mens man tjener andre, og at blive lutret ved at udholde 
prøvelser og trængsler med et blødgjort hjerte. 

DECEMBE 

13 PROCESSEN 

Apostlen Peter beskriver den proces, hvorved man 
skaber et kristuscentreret liv, som en godtagelse af Herrens 
store og dyrebare løfter for at »få del i den guddommelige 
natur« (2 Pet 1 :4) • Når man tager imod og er lydig imod de 
pagter, som er forbundet med vor himmelske Faders løfter 
om en Frelser, Helligåndens gave og evigt liv, forandres ens 
natur, eftersom dyd føjes til tro, fulgt af erkendelse (eller 
vidnesbyrd), selvbeherskelse (eller selvdisciplin), udhol- 
denhed, gudsfrygt, brodersind og kærlighed (se 2 Pet 
1:5-8). Kong Benjamin beskriver samme proces: Man 
skaber et liv med Kristus i fokus ved at underkaste sig »den 
Helligånds ledelse« og tage imod løfterne. Begge disse 
handlinger hjælper os til at aflægge det naturlige 
menneske og blive en hellig gennem forsoningen. Så bliver 
vi som et lille barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, 
tålmodig, fuld af kærlighed, villig til at underkaste sig alt 
(se Mosiah 3:19). Et af Faderens vigtigste løfter er 
Helligåndens gave, hvis formål er at lede os langs den lige 
og snævre sti og hjælpe hver enkelt til at udvikle en urok- 
kelig tro på Jesus Kristus og hans forsoning (se Luk 24:49; 
ApG 2:33; 2 Nephi 31:18-21). Hvis man indgår og holder 
evangeliske pagter, vil man underkaste sig Helligåndens 
ledelse og blive et kristuscentreret menneske. 19 9 9 UDVIKLING AF TRO PÅ KRISTUS 

Det er interessant at bemærke, at det første guddom' 
melige karaktertræk, som Peter nævner, er tro, nemlig 
tro på Faderen og Sønnen og frelsesplanen. Processen 
med at opbygge et kristuscentreret liv skal bygge på og 
begynde med evangeliets første grundsætning. Profeten 
Joseph Smith talte om dette emne: 

»Når man kravler op ad en stige, må man begynde 
forneden og stige op skridt for skridt, til man når op til 
det øverste; og sådan er det med evangeliets principper - 
man må begynde med de første og gå videre, indtil man 
lærer alle ophøjelsens principper. Men det vil tage lang 
tid, efter at vi er gået gennem sløret, før vi vil have lært 
dem. Det kan ikke alt sammen forstås her i verden; og 
det vil blive et stort arbejde at lære vor frelse og 
ophøjelse selv på den anden side af graven« (Profeten 
Joseph Smiths lærdomme, 1954, s. 420). 

Da jeg var missionær for mange år siden, belærte jeg 
undersøgere om, at tro var en overbevisning, der var 
stærk nok til at få en til at handle. Man kunne med andre 
ord definere tro som »overbevisning plus handling«. I de 
senere år har jeg føjet et tredje element til min definition 
på tro: Vidnesbyrd. Profeten Joseph Smith ændrede et 
ord, da han oversatte Paulus definition på tro, som den 
findes i Hebr 11:1.1 vores Bibel står der: »Tro er fast tillid 
til det, der håbes på, overbevisning om det, som ikke 
ses.« Joseph Smith ændrede ordet tillid til sikkerhed (se 
Joseph Smiths Oversættelse af Hebræerne 11:1). 
Sikkerheden henviser til den indre overbevisning eller det 
vidnesbyrd, der kommer fra Helligånden. Tro er altså 
overbevisning plus handling plus et åndeligt vidnesbyrd. 

Tilføjelsen af det åndelige vidnesbyrd til definitionen 
på tro er helt i overensstemmelse med Almas beskri- 
velse af, hvordan troen vokser i ens sjæl. Alma siger, at 
det første skridt er at have et ønske om at tro. Et 
menneske kan begynde processen om det »ikke kunne 
gøre andet end blot ønske at tro« (Alma 32:27). 
Præsident Boyd K. Packer, fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum, udtrykte Almas tanke på 
følgende måde: 

»Man udøver tro ved at få dit sind til at acceptere eller 
tro på, at det er sandt, som man ikke ved fornuft alene 
kan føre bevis for. 

Det første man bør udøve tro på er at anerkende 
Kristus og hans forsoning« (»Personlig åbenbaring: 
Gaven, prøven og løftet«, Stjernen, juni 1997, s. 11). 

Almas andet trin er at plante frøet i hjertet og pleje 
det omhyggeligt (se Alma 32:28, 37). Det er handlings- 
delen af definitionen. Alma forklarer, at frøet er ordet, 
hvilket vil sige de levende profeters og skriftens ord. 
»Ordet« henviser også til Kristus (se Joh 1:1), som er 
»årsag til [vores] evig(e) frelse« (Hebr 5:9). Det at 
plante og nære evangeliske principper i hjerte og sjæl 
omfatter flittig granskning af skrifterne og de levende 
profeters ord samt lydighed mod disse ord. 

De, der studerer Mormons Bog, beder af et oprig- 
tigt hjerte med fast forsæt og tro 
på Kristus, vil modtage et svar på 
deres bøn fra Helligånden, som vil 
åbenbare Mormons Bogs sandhed 
for dem (se Moroni 10:3-4). 
På samme måde kan 
»kende sandheden i alle 
ting« (Moroni 10:5). 
Med Almas ord vil 
sandhedssøgeren opleve 
en svulmen, frøet vil | 
smage dejligt, for- 
ståelsen oplyses og sjælen 
opfyldes. Det er vidnes- 
byrddelen af trospro- 
cessen. Helligånden giver 
den oprigtigt søgende et: 
vidnesbyrd om, at det, 
han eller hun håber på, er 
sandt, selvom der måske 

H O N A 
14 
'■' '■■■;■■'. ■ ' :-m$? : -:-. o 
o 3 
o 

2 

±" 

O z O 

5 Q 

O 

5 ikke er nogle ydre beviser for det. For som præsident 
Packer har sagt: »Når man sætter evangeliske principper 
på prøve ved tro uden af have vished, underviser Ånden 
én. Gradvist forvandles ens tro til vished« (Stjernen, juni 
1997, s. 11), dit eget vidnesbyrd eller personlige vished. 

Jeg har flere gange set betydningen af denne proces 
som grundlaget for udviklingen af et 
kristuscentreret liv, da jeg som stavs- 
præsident interviewede hjemvendte 
missionærer. Der var især ét inter- 
view, der gjorde uudsletteligt indtryk 
på mig. Det var en ung mand, som 
berettede om en oplevelse, som 
havde ændret hans liv. Denne ældste 
havde tjente i Mexico i to år. 
Ligesom så mange andre havde han 
haft et noget svagt evangelisk 
grundlag, da han ankom til missio- 
nærskolen. Men efterhånden som 
interviewet skred frem, kunne jeg 
mærke, at der var sket store foran- 
dringer med ham. 

Efter nogle få uger i missions- 
marken var det begyndt at gå denne 
ældste på, at han fortalte mennesker, at Mormons Bog 
var sand, og at Joseph Smith var profet, når han ikke selv 
var sikker på det. Hvordan kunne han bekræfte det over 
for andre, når han ikke selv havde modtaget en bekræf- 
telse? Han drøftede problemet med sin kammerat, ■-':^;':;;;. .*:'^>r^"^. - 
Da ældsten nåede til det 
punkt i historien, hvor Faderen 

præsenterede Sønnen med 
ordene: »Dette er min elskede 
Søn. Hør ham!«, begyndte en 

varm følelse, som udsprang 

dybt i hans sjæls inderste, 
at omslutte ham. der rådede ham til at følge det råd, som han gav under- 
søgerne: Læs Mormons Bog, og bed af et oprigtigt hjerte 
med fast forsæt og med et ønske om at tro. 

Der gik en måned, og min vens følelser ændrede sig 
ikke. Han læste dele af Mormons Bog og bad hver dag 
om, at han måtte få bekræftet sandheden af dens 

budskab, men der skete ikke noget. 
Der gik to eller tre uger mere. Han 
fortsatte med lydigt at studere, bede, 
banke på døre og undervise, men 
han havde stadig ikke modtaget en 
bekræftelse. 

Da denne missionær og hans 
kammerat var ude og banke på døre, 
traf de en aftale med en familie om 
at vende tilbage og undervise dem 
den følgende aften. Da de kom hjem 
den aften, begyndte ældsten, der på 
sin kammerats opfordring havde 
lovet at fortælle de nye undersøgere 
Joseph Smiths historie, at læse i 
Mormons Bog igen. Han læste og 
bad, og så læste han lidt mere. Han 
var fast besluttet på at få et svar, 
inden han skulle undervise familien. Han gentog dette 
mønster med at læse og bede gennem det meste af 
natten. Da det blev morgen, var han skuffet over, at han 
ikke havde fornemmet nogen svulmende følelse, ingen 
oplysning eller nogen anden følelse. 

Han fulgte pligtskyldigt sin kammerat hele dagen, 
men han var bekymret for aftenens undervisningsaftale. 
Da tiden var inde, bankede de på døren. Manden i huset 
lukkede op og viste dem ind i et lille hus. Ni børn sad på 
det lerklinede gulv, og faderen og moderen satte sig bag 
dem. Kort efter var tiden inde til, at den bekymrede 
ældste skulle tage sin del af lektionen. Han begyndte 
metodisk at beskrive den unge Josephs forvirring med 
hensyn til, hvilken kirke han skulle slutte sig til. Han 
fortalte om Josephs bøn på en smuk forårsdag i 1820 i et 
lille afsides skovområde nær hans fars gård. 

Da ældsten nåede til det punkt i historien, hvor 
Faderen præsenterede Sønnen med ordene: »Dette er min 
elskede Søn. Hør haml« (JS-H 1:17), begyndte en varm 
følelse, som udsprang dybt i hans sjæls inderste, at 
omslutte ham. I løbet af kort tid fyldte det hele hans 
væsen, og han begyndte at græde. Han bøjede skamfuldt 
hovedet. Hvorfor græd han? Hvad var 
det for følelser? Han havde aldrig følt 
sådan før. Det var en dejlig følelse, 
der gennemtrængte hele hans 
væsen. Mens tankerne for gennem hans hoved, blev han klar over, at han vidste, at 
Faderen og Sønnen havde vist sig for den unge Joseph, at 
Mormons Bog var sand, og at evangeliet var blevet 
gengivet. Da han fik styr på sine følelser igen, kiggede han 
op på faderen og moderen. Tårerne trillede ned over 
deres kinder! De følte den samme stærke påvirkning fra 
Helligånden, som han følte. Han så på børnene. De havde i . , :■.-, ■:- : . ■ også tårer i øjnene. Ånden havde vidnet for dem om 
sandheden af hans ord. Han fortsatte beretningen og slut- 
tede af med et ydmygt vidnesbyrd om, at Faderen og 
Sønnen havde vist sig for drengen Joseph. 

Da ældsten var færdig med at fortælle mig sin historie, 
sagde han: »Præsident, jeg havde aldrig siden problemer 
med at undervise folk. Jeg vidste, at 
evangeliet var sandt, for jeg vidste, at 
Faderen og Sønnen havde vist sig for 
Joseph Smith. Jeg vidste, hvorfor jeg 
var på mission.« 

Mens jeg lyttede, vidnede 
Helligånden for mig, at denne unge 
ældste var blevet en fantastisk missi- 
onær. Jeg tænkte på, hvor effektiv 
vor himmelske Fader er. Faderen, 
moderen, de ni børn og den unge 
ældste, blev alle omvendt den aften. 
Den aften blev tolv omvendte, mens 
det aftenen før kun ville have resul- 
teret i én omvendelse. Desuden 
havde han fuldført den prøve, der 
går forud for vidnesbyrdet. Missionæren havde været 
lydig mod sin kammerat og sin missionspræsident. Han 
havde udvist sit ønske om at tro, og han havde handlet 
ud fra den overbevisning. Og nu havde han fået et 
sikkert håb gennem Åndens vidnesbyrd! 

Havde missionæren nu en fuldkommen kundskab? 
Alma ville sige, ja, det havde han, med hensyn til Joseph 
oplevelse i lunden, Mormons Bogs ægthed og evangeliets 
gengivelse! Et ønske om at tro var blevet erstattet af 
vished. Men den unge missionær havde stadig mange 
andre sandheder at opdage. Som Alma siger: Skønt 
» ... jeres kundskab er fuldkommen med hensyn til dette 
... Og nu er jeres kundskab fuldkommen, efter at 1 har set 
dette lys? Jeg siger nej, og I må heller ikke henlægge troen, 
thi I har kun øvet jer i tro ved at plante sæden, så I ved 
forsøg kan vide, om sæden var god« (Alma 32:34-36). ■• 
Desøgslærerinderne fulgte 

Andens tilskyndelse. Den ene 

tilbød at være babysitter, og 

den anden sørgede for, at 
huset blev gjort rent Det spæde skud skal stadig passes og plejes godt, før det 
fuldtudvoksede træ kan skyde op og bære megen frugt. 
Som profeten Jakob siger i Mormons Bog, urokkelig tro 
følger efter mange vidnesbyrd (se Jakobs Bog 4:6). 

TJENESTE UDLØSER ÅNDENS GAVER 

Da Frelseren virkede her på 
jorden, sagde han til sine disciple: »I 
skal lære sandheden at kende, og 
sandheden skal gøre jer frie« (Joh 
8:32). Et personligt vidnesbyrd 
belærer en om Gud og om en selv og 
ens formål, mens det menneske, der 
ikke bliver undervist af Ånden, er 
mere usikker på sig selv og livets 
mening. Det menneske, som er 
uoplyst, retter sin opmærksomhed 
indad og er optaget af sig selv, men 
når et menneske modtager et ånde- 
ligt vidnesbyrd og smager Frelserens 
kærlighed, sættes han eller hun fri 
fra denne konstante selvoptagethed. 
Ved at underkaste sig Helligånden kan sådanne menne- 
sker aflægge det naturlige menneske, rette deres 
opmærksomhed udad og tjene andre. 

Efter dåben søger det medlem, der holder budene, at 
»bære hinandens byrder ... sørge med dem, som sørger, og 
trøste dem, der har trøst behov« (Mosiah 18:8-9). Når vi 
holder budene og yder den form for tjeneste, så kan 
Herren »i rigere mål ... udgyde sin Ånd over [os]« 
(Mosiah 18:10; se L&P 20:77). 

Belønningen for lydighed og tjeneste er ikke blot 
Helligåndens gave, men også Åndens særlige gaver. 
Paulus definerer Åndens frugter som kærlighed, glæde, 
fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, 
mildhed og selvbeherskelse (se Gal 5:22-23). 
Helligånden velsigner os med kristuslignende egen- 
skaber, når vi tjener hinanden. 
DECEMBER 
17 19 9 9 Ved at tjene andre udvikler vi kristuslignende 
kærlighed, og vi oplever glæde. Tjeneste lærer os tålmo- 
dighed og langmodighed, såvel som mildhed, godhed og 
tro- Bruce og Joyce Ericksons familie fra Centerville i 
Utah er et eksempel på dette. Familien Erickson er 
velsignet med seks børn, hvoraf de tre er sunde og raske, 
mens de tre sidste lider af en sjælden genetisk lidelse, der 
hedder glutarisk acidemi og som forårsager en form for 
permanent spastisk lammelse (se Bruce og Joyce 
Erickson, When Life Doesnt Seem Fair, 1995, s. 
280-281). 

De to ældste børn Michelle og Laura var 
velsignet med sunde legemer. Det tredje 
barn, Cindy, virkede normal de første syv 
måneder af sit liv, men så satte 
sygdommen ind. I 18 år var lægerne 
ude af stand til at stille en diagnose. 
Familien var grebet af angst, mens 
de kæmpede for at forstå og tackle 
Cindys sygdom. Søster Erickson 
tilbragte nogle gange syv timer 
om dagen med at made 
hende, og Cindy græd dag 
og nat og sov sjældent 
mere end 45 minutter i 
døgnet. Ved sin død i 1995 
var Cindy et af de menne- 
sker, der havde levet 
længst med sygdommen. 
Hun blev aldrig i stand til 
at gå eller tale. Hendes 
krop gennemrystedes 
konstant af musklernes 
spasmer og kramper, og 
som attenårig vejede hun 
knap 25 kilo. 

Da Cindy nåede et 
punkt i sin udvikling, hvor hun ikke længere krævede så meget pleje, fik familien 
Erickson et fjerde barn, Heidi, og så et femte, Heather. 
Heather udviklede sig normalt de første seks eller syv 
måneder, men så begyndte hun også at vise små, men foru- 
roligende symptomer. Søster Erickson besluttede sig for at 
tage Heather med til lægen, men han kunne ikke se, at der 
var noget galt med hende. Søster Erickson følte sig stadig 
ikke overbevist, så hun fik en aftale hos en fysioterapeut. 
Et par dage før denne aftale, dukkede besøgslærerin- 
derne op. Da de spurgte, hvordan familien havde det, 
fortalte søster Erickson, at hun var bekymret 
for Heathers udvikling, og at den lille 
skulle til fysioterapeut den følgende 
fredag. 

»Jeg var ikke klar over,« skriver 
søster Erickson, »at den stille, sagte 
røst i det øjeblik tilhviskede de to 
dejlige søstre, at jeg ville få brug for 
hjælp om fredagen. Så i overens- 
stemmelse med denne tilskyndelse 
fra Ånden tilbød den ene søster at se efter Heidi, og den 
anden ringede i al hemmelighed til Bruce og lånte en 
nøgle til vores hjem, så hun kunne gøre rent i køkkenet, 
mens jeg var væk. 

Endelig blev det fredag. Mens jeg kørte Heather hen 
til klinikken, havde jeg kvalme, en klump i halsen og en 
bøn i hjertet. Jeg prøvede at samle 
mod til at acceptere det, som jeg 
allerede havde en formodning 
om« (When Life Doesn't Seem Fair, 
s. 17-18). 

Terapeuten bekræftede Joyces 
værste anelser, og hun følte sig helt 
knust. Efter at have talt i en times tid 
med sin mand på hans arbejdsplads, 
hvor de knælede i inderlig bøn, kørte 
søster Erickson hjem. Da hun 
åbnede hoveddøren, mødtes hun af 
duften af nybagt brød. Hun så, at 
opvasken var klaret, at køkken- 
bordet var helt rent, at gulvet var 
vasket og poleret, at der lå en ren 
dug på bordet, og at komfuret og køleskabet var rene. 
Køkkenet var skinnende rent! Da hun trådte ind i stuen, 
så hun, at gulvet var støvsuget, møblerne støvet af, og der 
var stillet en vase med friske blomster ovenpå fjernsynet. 
Mere let om hjertet gik hun ovenpå. Sengene var redt, 
soveværelserne og badeværelserne var rene, og vaske- 
tøjet var ordnet. 

Da hun gik ind i sit soveværelse for at bede, var 
hendes før så sorgbetyngede hjerte fyldt af taknemlighed 
og kærlighed - taknemlighed for evangeliet og en utrolig 
kærlighed til besøgslærerinderne, som havde fulgt 
Åndens tilskyndelse og bedt fem andre søstre om hjælp. 

»Selv om deres rengøring af huset ikke ændrede noget 
ved Heathers handicap,« skriver søster Erickson, »så 
hjalp det mig til at tænke på noget andet end min sorg og 
smerte, og det fik mig til at indse, at jeg har velsignelser, 
bÆodstand, skuffelser, smerte, 
lidelse og død er nødvendige 
for at værne om handlefri- 
heden og give os åndelig 
tidvikling. DECEMBER 

19 som jeg bør være taknemlig for. Det lettede min byrde og 
lærte mig igen, at den måde, som vi tjener hinanden på, 
er ved at >bære hinandens byrder, så de bliver lette <. 
Hvor er jeg dog taknemlig for at have lært den lektie, for 
jeg mener, at den er kernen i hele evangeliets plan« 
(When Life Doesn't Seem Fair, s. 19). 

Jeg spekulerer på, hvilke følelser 
de syv søstre havde, efter at de havde 
bagt brød, gjort rent i huset og vasket 
tøj. Jeg har ikke hørt deres side af 
historien, men jeg er sikker på, at 
deres hjerter var fulde af fred og 
glæde. En særlig følelse af kærlighed 
og mildhed må have gennem- 
strømmet deres ånd. De må have følt 
en styrket tro vælde op i sig. 
Forsoningens største mirakel er den 
kraft, som Jesus Kristus har til at 
ændre vores karakter, hvis vi 
kommer til ham med et sønderknust 
hjerte og en angergiven ånd. 

For nogle år siden havde jeg den 
fornøjelse at hilse på bror og søster Erickson. Jeg fornem- 
mede deres blødgjorte hjerter og milde ånd. Jeg så den 
kærlighed, som de nærede til hinanden og følte den 
kærlighed og respekt, som de har for deres børn. De 
forsikrede mig om, at det ikke var let. De tidlige år var 
meget krævende. Da Mark, det sjette barn og den eneste 
søn, udviklede sygdommen i en alder af syv måneder, 
tilbragte moderen med støtte fra faderen og de raske børn 
18 timer om dagen med at pleje de tre svært handicap- 
pede børn, der var fuldstændig afhængige af dem. De 
måtte overvinde følelsen af fastlåsthed, fortvivlelse og 
modløshed. Kuren var tjeneste, bøn, tilgivelse, lydighed 
og kærlighed. 

På et tidspunkt følte familien Erickson sig tilskyndet 
til at faste og bede i flere uger om, at lille Heather måtte 
blive helbredt ved en præstedømme velsignelse. I stedet 

19 9 9 for at love den lille pige, at hun ville blive rask, lovede fade- 
rens velsignelse familien, at Heather ville bringe kærlighed 
og glæde ind i deres hjem. Heathers krop blev ikke 
helbredt, men over en længere periode oplevede familiens 
medlemmer en vigtigere form for helbredelse - nemlig en 
indre helbredelse. Mens jeg lyttede til det, som Bruce og 
Joyce Erickson fortalte, fornemmede 
jeg deres dybe kærlighed, store tro, 
glæde, fred, tålmodighed, langmo- 
dighed og sagtmodighed, som kommer 
af sønderknuste hjerter og en anger- 
given ånd. 
AT UDHOLDE PRØVELSER OG 
TRÆNGSLER 

Alle oplever modgang, også de 
retfærdige (se SI 34:19). Prøvelser og 
trængsler kan antage mange former: 
En af vore kæres død, et ægteskab, 
der ikke går som ventet, manglende 
ægteskab, skilsmisse, et handicappet 
barn, barnløshed, arbejdsløshed, 
forældre, som begår fejltagelser, sønner eller døtre, som 
kommer på afveje eller sygdom. Listen er endeløs. Hvorfor 
tillod Gud skuffelser, smerte, lidelse og død i sin plan? Er 
modgang nødvendig for at opbygge et liv med Kristus i 
fokus og få Guds billede prentet i sit åsyn? 

En forståelse af frelsesplanen, den førjordiske 
tilværelse, jordelivet og livet efter døden giver en indsigt, 
som hjælper en til at holde ud. Som der står i skrifterne, 
skabte Gud jorden som en prøvestand (se Abraham 
3:24-26). Livet på jorden er en prøvetid (se Alma 12:24; 
34:32). Modstand, skuffelser, smerte, lidelse og død er 
nødvendige for at værne om handlefriheden og give os 
åndelig udvikling (se 2 Nephi 11). Hvis livet derimod var 
begrænset til dette jordiske liv, var modgangen uforståelig, 
og livet ville være urimeligt. Uden kendskab til Guds 
plan er det naturligt at definere moralske standarder ud (jrud være lovet for hans plan* 

Skønt lutrelsesprocessen kan 

være hård til tider, bør vi 

være taknemlige for, at 

modgangen kan bringe os 

tættere på ham. fra det naturlige menneskes synsvinkel. Uden et evigt 
perspektiv er der ikke nogen rimelig forklaring på 
menneskenes grusomhed mod hinanden eller jordskælv, 
oversvømmelser eller handicappede børn. 

Vi bør huske på, at det var Satan, der ønskede en jord 
uden skuffelser, uden prøvelser, uden modgang og uden 

herlighed, bortset fra hans egen 
herlighed. Han ville ikke beskytte 
handlefriheden. Det er interessant at 
bemærke sig, at da han blev forka- 
stet, blev han en væsentlig kilde til 
modgang, nemlig fristeren, syndens 
fader. Men prøvelser og trængsler 
har mange årsager. Synd er ikke den 
eneste. Personlige fejltrin, vore leve- 
vilkår og Herrens revselser er også en 
del af lutrelsesprocessen. Når man 
indser, at prøvelser ikke nødven- 
digvis er følgen af ens egen hand- 
linger (se Mosiah 23:21), så bliver 
prøvelserne lidt lettere at udholde. 
Gud være lovet for hans plan. 
Skønt lutrelsesprocessen kan være hård til tider, bør vi 
være taknemlige for, at modgangen kan bringe os tættere 
på ham, og at hans plan omfattede en Frelser og Forløser, 
som forstår vores prøvelser og trængsler. I Almas Bog står 
der, at Kristus skulle lide »sorg og smerte og alle slags 
fristelser«, og at han ville »påtage sig sit folks ... smerter« 
(7:11). Desuden påtog Herren sig at dø, så dødens bånd 
kunne brydes, og han påtog sig også vores svagheder, »så 
hans hjerte kan fyldes med barmhjertighed ... så han ... 
kan vide, hvorledes han skal hjælpe sit folk i forhold til 
deres skrøbeligheder« (Alma 7:12). 

Skriften påpeger, at Helligånden ikke taler for sig selv, 
men han taler for Kristus (se Joh 16:13-14). Det kan 
derfor ikke undre nogen, at planen fordrer, at vi følger 
Helligånden. Ved at gøre det følger vi Kristus, som 
kender os, og som er ophav til Åndens tilskyndelser. L I A H O N A 

20 Han ved, hvordan han kan hjælpe os med at blive 
kristuslignende. Han ved, om vi har brug for at lære 
mere om tro eller kærlighed eller tålmodighed eller flid. 
Frelserens kraft er også tilstrækkelig til at hjælpe os til at 
gå fra nåde til nåde og modtage nåde for nåde, indtil vi 
bliver fuldkomne i ham (se Moroni 10:32-33; L&P 
93:12-13, 19). 

Jeg bærer vidnesbyrd om, at lydighed mod evangeliets 
plan er den eneste måde, hvorpå man kan opbygge et 
kristuscentreret liv. Det første skridt er at have tro, at 
udvise tro, leve på en sådan måde, at man kan modtage et 
personligt vidnesbyrd om at Faderen og Sønnen 
lever, om evangeliets plan og om evangeliets 
gengivelse gennem profeten Joseph Smith. 
Når troen øges, kan man glemme sig selv 
og tjene andre. Tjeneste er det næste 
skridt mod en kristuslignende 
tilværelse. Det er en vigtig 
del af Herrens lutrelses- 
proces. Tjenestens velsig- 
nelser er kærlighed, øget 
tro, tålmodighed og andre 
guddommelige egenskaber. Endelig bringer udholdenhed i prøvelser og trængsler med 
et hjerte, som er blødgjort af troen, os tættere på Kristus. 
Hvis vore hjerter er beredt, kan Helligånden indgyde os 
guddommelige karaktertræk - selv når vi står midt i prøvel- 
serne - ved forsoningens kraft. 

Profeten Alma erklærede, at frøet, som plantes i vore 
hjerter, vokser op og bliver til livets træ (se Alma 
32:41-42). Englen fortalte Nephi, at livets træ er et symbol 
på Kristus (se 1 Nephi 11:7, 20-22). Hvis vi følger Almas 
råd om at plante og pleje frøet, indtil det bliver til et livets 
træ i vores hjerte og sjæl, så vil Kristi billede stå prentet i 

vores åsyn, og vi vil have bygget et 
kristuscentreret liv. O 
%,. ■ X. 'm^ SYMBOLER PA Jan U. Pinborough FOTO: MATT REIER; UDSNIT AF KRISTUS OG DEN RIGE UNGE MAND, 
AF HEINRICH HOFMANN 
Julen er kontrasternes og modsætningernes tid. Det 
er en tid, hvor verden skulle glæde sig, men den er 
også fuld af sorg. Det er en tid, hvor vi skal være 
gode mod hinanden, men alligevel er der ikke godhed 
/ nok til at sørge for dem, der er hjemløse eller venneløse 
' eller misbrugte. Med denne muntre højtid som baggrund 
synes verdens sorger, fattigdom og vold at træde endnu 
mere tydeligt frem. 

På denne årstid har vi nok alle været fristet til at sige 

til at bedrøvet barn - eller måske til os selv: »Du skal ikke 

være ked af det. Det er jul!« Men barnet ved, indtil det 

lærer at foregive noget andet, at sorgen ikke forsvinder, 

bare fordi vi pynter vores hjem. Julen er heller ikke en 

tid, hvor vi kan feje alle de mørke sider i vores liv ind 

under gulvtæppet og lade som om, de for en tid ikke 

eksisterer. For Kristus og hans evangelium er ikke 

beregnet til blot at skjule mørket, men at bortjage det for evigt. Julen er således ikke et middel, der døver vores 
sorger og lidelser, men en hyldest til den eneste virkelige 
kur mod det. 

Hvad er det ved Frelseren og hans liv, der kan skabe 
forsoning snarere end bare at skjule vores problemer? I 
mine øjne er Herrens forsoningsgaver symboliseret ved 
nogle af mine yndlingsjuleting. 

Først er der træet - det stedsegrønne træ, der vokser og 
er grønt gennem de årstider, der ellers markerer død i 
naturen. Det er et symbol på det løfte, at for hvert dødsfald, 
vil der komme en genfødsel; alt, som tabes, skal genfindes; 
for alle adskillelser, vil der komme en genforening. Vi er 
blevet lovet, at Kristus sørger for, at »døden opsluges for 
evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt« (Es 25:8). 

Træet minder mig også om, at det skal have rødder for 
at holde sig i live, ligesom vi skal have rod i Kristus for at 
leve evigt: 
-« ■ ** — * i ■ - m « 
1 


TOV FORSONING »Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det 
evige liv, og det er liv i hans søn. 

Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har 
Guds søn, har ikke livet- 
Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns 
navn, for at I skal vide, at I har evigt liv« (1 Joh 5:11-13). 
For det andet er der stjernen - et symbol, der minder 
mig om, at selv i det dybeste mørke findes et evigt lys. Og 
det lys skinner klarest i vores mørkeste stunder. Hvad er 
det for et lys, der kan sprede det mørke, der næsten er så 
dybt som døden? Det er det lys, der udgår fra vor Frelser. 
Paulus skrev til efeserne: »Vågn op, du som sover, stå op 
fra de døde, og Kristus vil lyse for dig« (Ef 5:14). 

For det tredje er der hyrdestaven, som minder os om, 
at for hver vildfaren sjæl er der en kærlig, barmhjertig 
hyrde, som våger og er villig til at lede os i sikkerhed. 

Han kender vores navn, og vi kender hans røst. Venner og familie kan tilbyde vejledning, men 
når de svigter os, strækker han stadig sine arme frem 
mod os. Han har især omsorg for dem, som er enker eller 
faderløse, både rent bogstaveligt 
og i ånden. 

Til tider kan vi føle os 
svigtet selv af ham, eller 
isoleret af vores egne fejltrin, 
men han minder os om, at adskillelsen 
ikke behøver at være mere end midlertidig. 

»Jeg forlod dig et lidet øjeblik, men favner dig i stor 
barmhjertighed. 

Jeg skjulte i skummende vrede et øjeblik mit åsyn for 
dig, men forbarmer mig med evig kærlighed, siger din 
Genløser, Herren ... 

Thi bjergene viger og højene rokkes, men min 
kærlighed viger ikke fra dig, ej heller skal pagten med ^f%lwj 1 /?/K 

. \~'S-- 

mit folk rokkes, siger Herren, din Forbarmer« (3 Nephi 
22:7-8, 10). 

For det fjerde er der selve midtpunktet for vores 
højtid, selve Jesusbarnet i krybben, der minder os om den 
enkle, men forbløffende sandhed, at det gode er mere 

irkeligt, mere varigt og mægtigere end det onde; at det 
skrøbeligste og mest hjælpeløse væsen - et nyfødt barn - 
var mægtigere end Herodes med alle hans kongelige 
hære og ambitioner. Jesus Kristus forvisser os om, at når 
han er med os, behøver vi ikke at frygte verden med al 
dens ondskab: »Frygt ikke, børnlille, thi I er mine, og jeg 
har overvundet verden, og I er af dem, som Faderen har 
givet mig« (L&P 50:41). 

For det femte er der de smukt indpakkede gaver. Ved 

enne fødselsdagsfest giver hædersgæsten, Frelseren, os 
de allerbedste gaver. Men vi kommer også med gaver, og 

et bedste, som vi kan give, er altid hjemmelavet. Hvad kan jeg fattige sjæl 
Dog give til ham? 
Hvis jeg var hyrde, 
Kunne jeg skænke ham et lam. 
Hvad giver jeg det store lys, 
Jeg, der blot er en kærte? 
Hvad kan jeg give ham? 
Jeg giver ham mit hjerte. 
(Christina Rossetti) 

Jeg kan skænke ham min tillid til ham, min tro på 
hans visdom. Jeg kan give ham mine tungeste byrder - 
mine største svagheder, min mest indgroede frygt og min 
dybeste sorg - for han vil tage imod disse og vende dem 
til min gavn. Og jeg kan skænke ham min evige taknem- 
lighed i form af et barmhjertigt, tilgivende hjerte og 
hænder, der er villige til at tjene andre. 

Må vi i rigere mål tage imod de gaver, som Frelseren 
tilbyder os og få vores liv forsonet og forvandlet af dem 
ved juletid og altid. □ 
*«M»!:SP<! i - MORMONOTE » Å I KOMMER FRA HIMLEN 
J^iii 


■ ; ■■ V«S flpRt' DEN KOMMER, NÅR VI SÆTTER KRISTUS I FOKUS. 

(SE JOH 16:33.) HUSK Kristus I JULEN På opfordring fra Liahona har 
sidste dages hellige fra hele 
verden fortalt om de traditioner, som de har skabt i deres familier, dem til at centrere deres julefest 

ward og grene, og som har knyttet omkring Frelseren, 
dem tættere sammen og hjulpet 
LIAHONA 

26 
JULEDUER 

Da vores børn var små, og vi boede i San Rafael i Mendoza i 
Arizona, begyndte vi den tradition at lave juleduer. Tidligere havde vi 
sendt så mange julekort til venner og familie, at det var begyndt at 
tynge vores budget. Så i stedet for at købe dyre, fortrykte julekort 
besluttede vi at fremstille vores egne i form af duer, der bragte fredens 
budskab ud ved juletid. I begyndelsen var vores duer enkle og frem- 
stillet af hvidt karton, men i gennem årene er de blevet udsmykket 
med forskellige farver, julebudskaber og skriftsteder om Kristi 
fødsel. Børnene var glade for at lave dem. Skønt alle vores 
børn er voksne nu, er traditionen fortsat. 
Georgina Crisman, ^få 

Black Creek (Spanske) Ward, 
Mississauga Stav i Ontario i iPeAic 


EN MÅNEDLANG FEST 

Da vi blev medlemmer af 
Kirken, besluttede vi at skabe jule- 
traditioner for vores familie, som 
fokuserede mindre på det materia- 
listiske og mere på vor himmelske 
Faders kærlighed til sine børn, som 
den kommer til udtryk gennem 
hans Søn, Jesus Kristus. 

Udover traditionen med at 
pynte vores hjem med et juletræ og 
guirlander, afholder vi hvert år i 
familien en række familieaftener, 
der minder os om Frelseren. Til 
disse møder har vi samlet en mappe 
med vores yndlingsjulesalmer og 
forskellige tegninger til børnene. 
Den første 
mandag i december taler vi om 
julens oprindelse, dens symboler og 
de måder, hvorpå folk verden over 
fejrer Jesu Kristi fødsel. Vi læser 
også en af vores yndlingsjulehisto- 
rier fra decembernummeret af 
Liahona fra 1986, som er det år, 
hvor min kone Vani og jeg blev gift. 
Den anden mandag læser vi fra en 
af vores yndlingsbøger om julen. 
Den tredje mandag læser og drøfter 
vi Budskab fra Det Første 
Præsidentskab fra det nyeste 
nummer af Liahona. 

Den største dag i måneden for os 
er den 24. december. Da inviterer vi venner og familie hjem til 
middag og et juleprogram hos os. I 
løbet af programmet fremfører 
børnene et musiknummer, vi læser 
beretningen om Kristi fødsel, og jeg 
giver et julebudskab, som jeg har 
forberedt. Bagefter nyder vi den 
herlige middag, som min kone har 
tilberedt. 

På denne og flere andre måder 
har vi skabt familietraditioner, som 
hjælper os med at fejre julen som 
Jesu Kristi fødsel. 
Antonio Carlos Pedrosa dos Santos, 
Visconde de Araujo 1 . Gren, 

Macaé Distrikt i Brasilien JULENS MUNTRE BUDSKAB 
OM GODT NYT 

Skønt vi har været medlemmer 
af Kirken siden teenageårene, 
havde vi på grund af vores buddhis- 
tiske baggrund ikke nogen juletra- 
ditioner i vores nye familie. Men da 
Tabernakelkoret optrådte i Japan i 
1979, blev vi gode venner med 
kormedlem Mary K. Zackrison. 
Den december og hver december 
lige siden har vi modtaget et 
eksemplar af hendes families jule- 
brev, »Zackrison Gazette«, som 
rummer julebudskaber, nyt om 
hendes familie og oplysninger om 
vigtige begivenheder i familien 
Zackrisons liv. DECEMBER 

27 19 9 9 
Familiens Zackrison 
inspirerede os til at skabe vores 
egen tradition. Det følgende år 
besluttede vi at tage et billede af 
vores børn, som spillede krybbespil, 
og det sendte vi ud til venner og 
familie. Året efter begyndte vi at 
klippe fotografier af vores børn ud 
og lime dem ind i forskellige jule' 
miljøer, som vi så fotograferede og 
brugte som julekort. 

I de år, der er gået siden da har 
vi lavet kort med hyrderne, som 
hører englens budskab, julekryb- 
ben, de vise mænds besøg og så 
videre. Vores børn har overrasket 
os med deres begejstring og kreati- 
vitet i disse projekter. Hvert år 
sender vi mange kort til familie, 
venner og kolleger. Mange af dem 
siger, at de hvert år glæder sig til at 
modtage vores kort. 

Det kan være en udfordring at 
skabe kristuscentrerede traditioner 
i familien, men det kan også være sjovt. Sidste år 
r udvekslede vi vores 
19. årlige julekort 
med det 41. årlige 
»Zackrison Gazette«. 
Keri'ichi og Aiko Ishikawa, 
Kasugai Ward, 
Nagoya Stav i Japan 

JULEPROGRAMMER 

Liahona har modtaget mange 
beskrivelser af juleprogrammer fra 
mange familier, ward og grene 
over hele verden. De fleste 
programmer omfatter korstykker 
eller julesange, som synges af hele 
forsamlingen. Mange opførte 
stykker, der skildrer beretningen 
om Kristi fødsel, som den findes i 
Det Nye Testamente, eller fra hans besøg i Amerika, som det 
findes nedskrevet i 3 Nephi. 

Familien Rosas fra Zapopån i 
Mexico opførte beretningen om 
Frelserens fødsel, som den findes i 
Mormons Bog, for familie og naboer, 
hvoraf nogle ikke var medlemmer af 
Kirken. Til deres hjemkundskabs- 
møde fulgte Hjælpeforeningen i 
Engenho de Dentro Ward i Rio de 
Janeiro Stav i Brasilien op på deres 
juleprogram ved at sende søstrene 
ud for at kontakte alle de mindre 
aktive søstre og overbringe dem 
en julehilsen. Og medlemmerne 
fra Taahueia Gren i Tubuai 
Australes (Fransk Polynesien) 
Distrikt sørgede for at invitere 
ikke -medlemmer til deres julepro- 
gram og -fest. 
Mange fejrer julen med julepro 
grammer. Herover: I Rio de 
Janeiro i Brasilien. Til højre: I 
Aragén Stav i Mexico City i 
Mexico. LIAHONA 

28 
GAVER TIL FRELSEREN 

En december samlede vi vores 
familie til et familiemøde. Vi 
begyndte med at spørge vores 11- 
årige søn, hvad han ville sige, hvis vi 
gav gaver til alle andre end ham på 
hans fødselsdag. Den idé brød han 
sig slet ikke om. Vi spurgte, om der 
var en højtid, hvor vi gav gaver til 
andre, men ikke til den, hvis 
fødselsdag vi faktisk fejrede. Det 
varede ikke længe, før børnene blev 
klar over, at det var julen vi talte om. 
Vi besluttede at gøre julen mere 
meningsfyldt ved at give gaver til 
Jesus Kristus, hvis fødselsdag vi fejrer. 

Vores børn spekulerede på, hvad 
de kunne give Frelseren. Vi talte 
om, hvad han ønsker af os. Vi drøf- 
tede hans forsoning og hans ønske 
om, at vi skal aflægge vores synder 
og være lydige. Vi talte om, at han 
ønsker, at vi skal give af os selv ved at tjene anare 
udnytte vores talenter. 
Det år bad vi hvert medlem af 
familien om at skrive de gaver, som 
de havde i sinde at give Frelseren, 
på små stykker papir, som vi så lagde i en æske. Julemorgen, før vi 
pakkede vores egne gaver ud, bad 
vi familiebøn og fortalte hinanden 
om de gaver, som vi ville give 
Frelseren i det kommende år. 

I de år, der er gået siden, har 
traditionen med at give Jesus 
Kristus gaver, hjulpet vores familie 
til at fokusere på julens virkelig 
mening og på vores kærlighed og 
taknemlighed til ham. 
Scott og Angelk Anderson, 
Bluff dale 2. Ward, 
Bluffdale Stav i Utah 
FØLG HANS EKSEMPEL 

Vi har skabt en tradition i vor 
familie, som vores seks børn 
holder meget af. Hvert år ved 
juletid øver vi nogle julesange, 
bager kager, syr kludedukker og 
samler noget af børnenes legetøj 
og aflagte tøj til vores aktivitet. 
Så klæder et af børnene sig ud som julemanden, mens de andre er 
udklædt som hans hjælpere, og så besøger vi de gamle og syge i wardet, 
folk på det nærliggende hospital og de fattige på gaden. Denne akti- 
vitet har hjulpet os til at opleve julens sande mening og blive mere som 
Jesus Kristus. 
Familien Fajardo Romero, 
Casas Grandes Ward, 
Colonia Judrez Stav i Mexico ; 


y.:..: : :.y'.- : S:py%; : !-;: "-. DECEMBER 
29 19 9 9 
......... 
D. Ray Thomas 
år vi investerer tid og interesse i vores familie, 
betaler det sig på langt sigt. Jeg kender en far, 
hvis arbejdede krævede, at han var hjemmefra i 
to uger ad gangen. Når han var hjemme kompenserede 
han for det ved at bruge ekstra tid sammen med børnene. 
For at få mest muligt ud af tiden, når han var hjemme, 
planlagde han sammen med sine børn tre måneder i 
forvejen spændende aktiviteter, såsom skovture eller 
sportsbegivenheder. I de uger, hvor han var væk, førte 
moderen dagbog over alt, hvad der skete, og det omfat- 
tede også lydighedsproblemer. Når min ven vendte hjem, 
talte han og hans kone om hvert enkelt barn. Denne 
familie fandt ud af at skabe stærke familiebånd, selv 
under vanskelige omstændigheder. 

Selv om alle familier har forskellige gøremål og behov, 
er det vigtigt at planlægge tid sammen som familie. Som 
der står i Familieproklamationen: »Forældre har en hellig forpligtelse til at opdrage deres børn i kærlighed og 
retfærdighed« (Stjernen, oktober 1998, s. 24). En af de 
vigtigste opgaver, som forældre står over for i dag, er at 
tage sig tid til at skabe stærke familieforhold i en evange- 
lisk sammenhæng. Da vi opdrog vores børn, hjalp 
følgende aktiviteter os til at knytte stærke bånd af 
kærlighed og forståelse: 

I Spis middag sammen. Vi erfarede, at middagsmåltidet 
var et godt tidspunkt for hver af os til at fortælle om sin 
dag på arbejde, i skolen eller hjemme. Efter måltidet læste 
vi somme tider i skrifterne. 

|jSæt tid af til regelmæssigt at tale med dine børn. 
Formelle interviews fungerer godt for nogle forældre, 
men jeg var mere uformel. Jeg tog ofte et af børnene med 
mig, når jeg ordnede forskellige ærinder. Det gav os 
mulighed for at tale om, hvad der skete i deres liv, og 
hvad vi kunne gøre for at hjælpe dem. 
H O N A 

30 


■ . ■: .■■■ ■ ■■. ■ . ■ ■ . ■■ \ ■..■■ . \ ■. ■■ 


o 
O 
z < z 

O Q 

z U X 

z u 

LU !5 

Q § 

LU 

S* I Hold familiebøn hver morgen og aften. Disse særlige 
stunder skaber enighed, og de lærer familiens medlemmer 
at bede for hinanden. De hjælper også familien til at sætte 
værdige mål, såsom at tjene på mission og blive gift i 
templet. 

Q Motivér børnene til at deltage aktivt i Kirkens møder 
og aktiviteter. Men hvis en familieaktivitet stødte sammen 
med en kirkeaktivitet, som for eksempel en sportsbe- 
givenhed, følte vi, at det var i orden at sætte familiens 
behov først. 

IjJ Vis hengivenhed. Passende fysisk ømhed er vigtig for et 
barns rette udvikling. Ved sengetid gav vi os tid til at tale 
med hvert enkelt barn, kysse dem godnat og putte dem. 
^jLad børnene være med en ad gangen til at drøfte 
familiens økonomi. Lad dem være med, når I ordner 
checkregnskab, lægger budget eller betaler regninger. 
Det forbereder børnene på voksne ansvar. Drøft aktuelle begivenheder med dine børn, såsom 
modestrømninger, kriminalitet, politik eller nyheder af 
almen interesse. Spørg, hvordan de ville tackle lignende 
situationer. Drøft aktuelle begivenheder i lyset af jeres 
tro. Hjælp børnene til at sætte det, der sker ude i 
verden i forbindelse med skriftens og profeternes råd. 
En dag, hvor vi havde læst om profeten Lehi, talte vi 
om, hvor fortvivlet en profet må have været, når 
han ser, at ingen lyttede til hans advarsler. Så talte vi 
om, hvad Herrens profeter i dag siger, og hvordan de 
har det, når de ser, at deres råd bliver taget let eller 
ignoreret. 

^J Husk at latter kan lette mange situationer. Jeg holdt 
meget af at fortælle mine børn om et footballmesterskab, 
hvor det ene hold var bagud med syv point, og der var 
mindre end halvandet minut tilbage af kampen. På 
grund af en alvorlig dumhed havde holdet kun ringe håb 
DECEMBE 

31 19 9 9 
om at udligne. Da quarterbacken samlede 
holdet omkring sig, sagde han: »Nu har vi 
dem, lige hvor vi vil have dem.« Holdet lo 
og slappede af, og så gik de i aktion. Hele 
resten af kampen smilede quarterbacken 
bredt. Da der var ti sekunder tilbage af 
kampen, scorede holdet og vandt 
pokalen. 

Det giver stærke familiebånd at inve- 
stere tid i familien, sætte fælles mål og 
more sig sammen. Vi har erfaret, at det 
kræver fantasi og indsats at planlægge 
gode familiestunder, men når det foregår 
under Helligåndens vejledning resulterer 
det i glæde og tilfredshed. □ LAD OS TALE OM DET 

Overvej følgende spørgsmål og forslag til, hvordan du kan 
anvende artiklen i din familie: 

1. Hvilke familieaktiviteter kunne styrke vores familie? 

2. Planlæg tidspunkter, hvor hver af forældrene kan tale 
med eller være sammen med hvert enkelt barn. Lad børnene 
fortælle om deres bekymringer. Tilbyd din støtte, og, vigtigst 
af alt, fortæl dem, at du elsker dem. 

3. Hvordan kan du hjælpe dine børn til at se aktuelle begi- 
venheder i lyset af den vejledning, som Herren giver gennem 
sine profeter? Planlæg en familieaften, hvor I drøfter aktuelle 
begivenheder i lyset af skriften. Find udtalelser fra vores 
levende profeter, som kan bruges som rettesnor for samtalen. 

4. Du kan finde yderligere informationer i følgende kilde- 
materiale, som kan fås fra Kirkens distributionscenter: En 
forældrevejledning (31125 110), Familieaften, Idé- og håndbog 
(31106 110) og Familievejledning (31180 110). LIANONA 
32 o 
o 
o 
CO 

LU 

U 
LU 

Q z o 


z 
o 
< 

o O 


< C£ 

i J^p- ■ t ..,^.* "*■ 
o: 
< 

O 
as: 

o< 

co 


Den bedste 
gave af alle 

Et julebudskab fra Det Første Præsidentskab 
til børn over hele verden Julen er et af de dejligste tids- 
punkter på året. Den kærlighe- 
dens ånd, som tilskynder os til 
at give gaver til familie og venner, 
minder os om den bedste gave af alle 
fra en kærlig, himmelsk Fader, som 
gav sin Enbårne Søn, Jesus Kristus. 
Takket være det, som Frelseren 
gjorde for os, har vi den velsig- 
nelse at kunne blive 
tilgivet for vores 
synder og modtage 
evangeliets 
ordinancer. 
Fordi vor himmelske Fader gav os sin 
Søn som gave, kan vi alle vende 
tilbage og leve hos ham. 

Frelserens fødsel var så betyd- 
ningsfuld, at en engel bekendtgjorde 
hans komme for hyrderne i 
Betlehem: 

»Men englen sagde til dem: 
Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde, som skal være for hele 
folket: 

I dag er der født jer en frelser i 
Davids by; han er Kristus, Herren« 
(Luk 2:10-11). Vi bærer vidnesbyrd om, at det 
barn, der blev født i en stald i 
Betlehem for 2000 år siden, er vores 
Frelser, Jesus Kristus, at han blev 
korsfæstet for os, og at han opstod. 
Vi bærer vidnesbyrd om, at han er 
vores Forløser og ven, og at når vi 
følger ham, vil vore hjerter fyldes 
med fredens og kærlighedens ånd. 

Må julen være en glædens tid for 
os alle. 

Med kærlig hilsen, 

Det Første Præsidentskab 

UDSNIT AF PROFETEN ESAJAS FORUDSIGER 
KRISTI FØDSEL, AF HARRY ANDERSON JEG PRØVER AT VÆRE SOM JESUS 
Benjamin Jack, 6 år, 

Colorado Springs 9. Ward, 

Colorado Springs Nordre Stav i Colorado 
Angela Jack, 9 år, 

Colorado Springs 9. Ward, 

Colorado Springs Nordre Stav i Colorado 
Alt, hvad han havde 

Angela Jack 

HISTORIEFORTÆLLEREN FRA CALILÆA, AF DEL PARSON; ILLUSTRERET AF BRAD TEARE En kvinde i vores kvarter, som led af kræft, havde brug for en opera- 
tion, men hun havde ikke penge nok til den. Nogle af hendes 
venner udsendte løbesedler for at anmode om bidrag. På sedlerne 
stod der: »Vil du være med til at redde et liv?« Da min lillebror Ben, 
som er seks år, læste en af de løbesedler, samlede han alle de penge, han 
havde, og lagde dem i en konvolut, som han ville give til kvinden. 

Jeg sagde: »Hvorfor giver du ikke bare nogle af dine penge? Så har du 
jo stadig lidt tilbage til dig selv.« 

»Hvad er vigtigst, at beholde nogle af pengene, eller hjælpe med at 
redde et liv?« spurgte han. Det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg 
besluttede, at jeg også ville give nogle penge. 

Mine forældre blev ved med at tale om, hvor god Benjamin var, fordi 
han havde givet alle de penge, han havde. Det gjorde mig lidt jaloux på 
ham, fordi selv om jeg ikke havde givet alle de penge, jeg havde, så 
havde jeg dog givet flere penge end Benjamin. 

Så kom jeg i tanker om den historie fra skriften om en fattig kvinde, 
der kun havde meget få penge. Hun gav det hele til de fattige. Der kom 
også nogle rige folk forbi og gav en masse guld. De var stolte af, hvor 
mange penge, de havde givet til de fattige. Men Jesus Kristus sagde, at 
den fattige kvinde havde givet mest, fordi hun gav alt, hvad hun havde. 
(Se Mark 12:41-44). 

Jeg var ked af, at jeg havde været jaloux på min lillebror. Jeg var 

glad for, at vi havde været med til at 

indsamle penge til operationen. 
Og mest af alt var jeg glad for, 
at min lillebror havde hjulpet 
mig til at lære en vigtig lektie 
om at give. □ 
LILLE LIAHONA 

4 Kulørte guirlander 
JULEPYNT Hvis du vil lave disse guirlander, så du 
kan pynte op til jul, skal du bruge 
saks, farvet A4-papir, en lineal 
og lim eller hæftema- 
skine. 

1. Klip papiret 
over på langs. 
(Hver halvdel bliver 
til en guirlande) . 
2. Langs den lange 
side af papiret klipper 
du nu med 2,5 cm 
mellemrum slidser, som stopper 1,5 cm fra den 
modsatte kant (se illustration 1). 

3. Fra den modsatte side klipper du nu 
slidser imellem dem, som du allerede har 
klippet. Disse skal også stoppe 1,5 cm fra den 
modsatte kant af papiret (se illustration 2) . 

4. Hvis du vil lave guirlander, der ser 
anderledes ud, kan du folde papiret på langs, 
og så klippe slidser, som beskrevet under 
punkt 2 og 3. 

5. Klip flere guirlander af hver slags. Hver 
gang du har lavet en guir- 
lande, kan du lime eller 
hæfte den sammen med en 
anden, indtil den får den 
længde, du ønsker. □ Tredimensionalt juletræ 

Kathy H. Stephens 

Hvis du vil lave et tredimensionalt juletræ, 
skal du bruge en blyant, hvidt papir, saks, grønt 
karton, papirclips, en hullemaskine, papir i 
forskellige farver og lim. 

1. Tegn træskabelonen fra denne side over på 
hvidt papir. Klip den ud. 

2. Fold et stykke grønt karton (der er dobbelt 
så stort som skabelonen) på midten. Anbring den 
lange, lige side af skabelonen langs folden og 
sæt den fast med papirclips. 

3. Klip langs de fuldtoptrukne linjer 
på skabelonen. Ryk om nødvendigt 
papirclipsene, men pas på at skabelo- 
nen ikke rykker sig. 

4. Fold træets sider langs den stiplede 
linje. Fjern skabelonen og fold træet 
ud. Begynd fra toppen og bøj skif- 
tevis grenene ind og ud (se illu- 
strationen) . 

5. Brug hullemaskinen 
og kulørt papir til at lave 
pynt, som du kan lime på træet. 
Eller brug selvklæbende 
stjerner eller en tusch til at 
dekorere træet. Du kan 
enten lade det stå 
som pynt på 

bordet, eller lave 
hul i toppen og hænge 
det op med snor eller bånd. □ l-s 
JOSEPH SMITHS F Ældste M. Russell Ballard 

De Tolv Apostles Kvorum 

11820 var verden parat til, at »alt 
det genoprettes«, som Peter og 
alle Guds hellige profeter havde 
talt om siden verdens begyndelse 
(ApG3:21). 

På det tidspunkt fejede religiøs 
vækkelse gennem sognene i staten 
New York. Præster fra forskellige 
kristne kirker kæmpede om at 
vinde nye medlemmer i landsbyer 
og byer, som blandt andet Palmyra, 
hvor Joseph Smith senior og Lucy 
Mack Smith boede med deres 
familie. 

Familien Smith lyttede til disse 
præster, og fru Smith, Hyrum, 
Samuel og Sophronia sluttede sig 
til en af kirkerne (se Joseph Smith- 
ri 1:7), mens hr. Smith og hans 
ældste søn Alvin tilsluttede sig en 
anden. 

Da den 14-årige Joseph jun. 
overvejede, hvilken kirke han skulle 
slutte sig til, undersøgte han hver af 
dem omhyggeligt. Han lyttede til de 
forskellige præster og prøvede at 
finde frem til sandheden. Han 
vidste, at der kun kunne være »én 
Herre, én tro, én dåb« (Ef 4:5), men 
hvilken af kirkerne, der var 
Frelserens kirke, anede han ikke. 
Senere skrev han: » [Jeg sagde] ofte 
til mig selv: Hvad kan man gøre? 
Hvilket af alle disse samfund er det 
rigtige, eller er de allesammen 
forkerte? Om et af dem er rigtigt, hvilket er det da? Og hvorledes kan 
jeg finde ud af det?« (Joseph Smith- 
Hl:10). 

Han søgte svar på sine spørgsmål 
i skrifterne. Mens han studerede i 
Bibelen, læste han dette i Jakobs 
Brev 1:5: »Men hvis nogen af jer 
står tilbage i visdom, skal han bede 
om at få den af Gud, som giver alle 
rundhåndet og uden bebrejdelser, og 
så vil han få den.« Joseph tænkte: »Aldrig har et 
skriftsted gjort stærkere indtryk 
på noget menneskes hjerte, end 
dette dengang gjorde på mig. Det 
syntes med stor kraft at trænge 
ind i hvert af mit hjertes følelser. 
Jeg overvejede det atter og atter« 
(Joseph Smith-H 1:12). Tilskyndet 
af Helligånden besluttede Joseph 
at gå ud i en lille lund i nærheden 
af sit hjem og afprøve det løfte, si LILLE L I A H O N A 

6 
RSTE ÅBENBARING som han havde læst i Jakobs 
Brev. 

På en smuk, klar forårsmorgen 
gik han ud i skoven og fandt en 
fredfyldt plet, hvor han kunne være 
alene. Derefter knælede han ned og 
begyndte at bede. Knap havde han 
gjort det, før han følte sig over- 
vældet af et tæt mørke, som om en 
ond kraft ville tilintetgøre ham. I 
stedet for at overgive sig bad Joseph endnu mere inderligt - og Gud selv 
besvarede hans bøn. Joseph 
beskriver, hvad der skete: 

» ... jeg [så] en lyssøjle lige over 
mit hoved, stærkere end solens 
glans, og den dalede gradvist ned, 
indtil den hvilede på mig. 

... Da lyset hvilede på mig, så jeg 
to personer, hvis glans og herlighed 
trodser enhver beskrivelse, stående 
over mig i luften. Den ene af dem 
talte til mig, kaldte mig ved navn og 
sagde, idet han pegede på den 
anden: Denne er min elskede Søn- Hør 
ham!« Qoseph Smith-H 1:16-17). 

Jeg bærer vidnesbyrd om, at disse 
personer var Gud, vor himmelske 
Fader, og hans opstandne Søn, Jesus 
Kristus. 

De fortalte Joseph, at han ikke 
skulle slutte sig til nogen af de eksi- 
sterende kirker. Da deres mission 
var fuldført, forsvandt Faderen og 
Sønnen Jesus Kristus igen. 

Den unge Joseph var fysisk 
udmattet, men åndeligt beriget med 
fantastiske gengivne sandheder. Han 
vidste med sikkerhed, at Gud, vor 
himmelske Fader, og hans Søn, Jesus 
Kristus, levede, for han havde set 
dem. Han vidste, at de er to 
særskilte personer. Han vidste, at 
ingen kirke på jorden havde præste- 
dømmets myndighed til at handle i 
vor himmelske Fader eller Jesu 
Kristi navn. 

Men den vigtigste lektie, som 
den unge Joseph lærte i den hellige 
lund, er, at himlen ikke er lukket. 
Gud kommunikerer med mennesker. 
Han elsker os i dag, ligesom han 
elskede dem, der levede i gamle 
dage. Han kender os og holder af 
os, hver især og som gruppe. Han 
kommunikerer med os, enten 
direkte eller gennem sine levende 
profeter, alt efter vores behov. □ 

Tilpasset efter en tale ved oktoberkonferencen 
1994. 

DECEMBER 1999 
»FOR ET BARN ER FØDT OS, EN SØN ER OS GIVET ... MAN SKAL KALDE HAM UNDERFULD RÅDGIVER, 
VÆLDIG GUD, EVIGHEDS FADER, FREDS FYRSTE« (ES 9:5). JULEKALENDER BETLEHEM 

Sam i ', • v> 4> 24 23 o 

z 4B 

3 "Hi 
O 3 
< \* \„' 1/ '~^/ EGYPTEN 21 •j 11 
- .* - LILLE LIAHONA 

8 H i 
Se instruktionerne på side 1 6. — s — . • 


I I - ' N . — y — s — y — y FIKTION »Hvis det brænder, 
nærmer du dig« Julie Taggart Råbe 

ILLUSTRERET AF SUSAN CURTIS Jeg keder mig,« sagde Danny, mens mor satte en 
plade kanelsnegle i ovnen. »Hvad skal vi nu lave?« 
Inden mor kunne nå at svare, spurgte Elisabeth: 
»Hvornår er det juleaften, mor? Jeg vil pakke mine 
gaver ud.« 

Mor sukkede, mens hun lukkede ovnlugen og stil- 
lede bageuret. »Der er meget, vi kan tage os til, 
Danny. Og, Elisabeth, julen er meget, meget mere 
end at pakke gaver op.« Mor satte sig ned. »Hør, 
hvad siger I til en lille leg?« 
Børnene nikkede ivrigt. 

»Elisabeth, hent Jesusbarnet inde fra julekrybben i 
stuen.« Elisabeth løb ind i stuen og kom snart tilbage med 
Jesusbarnet. 

»Nu lukker du øjnene, Danny, mens Elisabeth 
gemmer Jesusbarnet. Hun siger til, når du må åbne 
øjnene igen. Og så skal du lede efter ham. Hvis du er 
langt fra ham, siger hun, at du er kold eller bliver 
koldere. Men hvis du nærmer dig skjulestedet, siger 
hun, at du er varm eller bliver varmere. Er du med?« 

Da Danny nikkede, sagde mor: »Godt, så luk 
øjnene.« - \ 


tB IB 


1 


, 


1 \ v ~ I — y — • I — y I — s I \ — s \ — s I \ Danny holdt sig for øjnene. Elisabeth stillede hurtigt 
Jesusbarnet på klaveret. Hun så hen på mor og spurgte 
lydløst: »Er det godt nok?« 

Mor smilede og nikkede. 

Elisabeth satte sig hen ved siden af mor. »Nu må du 
åbne øjnene, Danny.« 

Danny tog hænderne væk fra øjnene og begyndte at 
gå hen mod sofaen. 

»Du er kold,« sagde Elisabeth. 

»Koldere,« hørte Danny hende sige, mens han 
kiggede under bordet. »Koldere. Danny, du er så kold, 
som du kan blive derovre ved kaminen!« erklærede 
Elisabeth. 

Danny sænkede skuldrene i fortvivlelse og sagde: 
»Jeg kan ikke li' den her leg.« 

»Giv nu ikke op,« opmuntrede mor. »Nu hvor du 
ved, hvor Jesusbarnet ikke er, er det nemmere at regne 
ud, hvor han er.« 

Danny tænkte sig om et øjeblik, så vendte han sig om. 

Elisabeth råbte: »Hurra! Du bliver varmere.« 

I stedet for at kigge ned, så Danny hen på klaveret. 
Han smilede og rankede sig, mens han gik hen mod 
klaveret. 

»Varm, varmere, varmest!« råbte Elisabeth glad, da 
Danny rakte hånden ud og tog 
Jesusbarnet op. »Danny har vundet!« bekendtgjorde mor. 

Danny smilede bredt, og det gjorde Elisabeth også. 
Mor omfavnede dem begge og forklarede: »Forstår I, 
julens sande mening minder lidt om vores leg. Det 
drejer sig om at komme tættere til Jesus. Når vi gør 
det, føler vi os varme. Hvis man oplever den dejlige, 
varme føleise, så er det Ånden, der fortæller en, at 
man gør noget, som gør Jesus glad.« 

Driiiiing! 

»Kanelsneglene er færdige,« råbte Elisabeth og 
Danny. 

»Tag jeres frakker på, mens jeg kommer glasur på 
kanelsneglene. Så kan I gå hen med nogle til fru 
Schwumpuckl, mens de stadig er varme,« sagde mor. 

Elisabeth og Danny kom løbende tilbage, da de 
havde afleveret sneglene. »Mor! Mor! Fru 
Schwumpuckl blev så glad for sneglene, at hun fik 
tårer i øjnene!« fortalte Danny. 

»Jeg tror, at Jesus var glad for, at vi gav hende sneg- 
lene, for jeg føler mig varm indeni,« sagde Elisabeth. 
»Og hvis man er varm, så nærmer man sig.« □ A_ -y 
.l^.*xé3P ^ • «L «►♦ ♦ / \ FÆLLESTID Når Jesus atter kommer her Sydney S. Reynolds 
»Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den 
Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal 
komme igen på samme måde, som I har set ham fare 
op til himlen« (ApG 1:11). 

Ved juletid vender vores tanker og hjerter 
sig til det lille barn, der blev født i 
Betlehem. Over hele verden fejrer folk Jesu 
Kristi fødsel. Et barns fødsel er en vidunderlig begi- 
venhed, men der er en særlig grund til, at vi fejrer 
Frelserens fødsel. Det har noget med påsken at gøre. 
Uden Jesu Kristi forsoning og opstandelse, som vi fejrer 
ved påsketid, ville ingen fejre julen. 

Alle profeterne havde lovet, at Jesus Kristus skulle 
komme til verden som vores Frelser og Forløser. Han 
kom ned til jorden for at dø for os, så vi igen kunne leve 
sammen med vor Fader i Himlen. Han kom også for at 
vise os, hvordan vi skal opføre os. Vi er Jesus Kristus så 
taknemlig for det, han har gjort for os, at vi hædrer 
hans fødsel ved at fejre jul. Ved påsketid mindes og ærer 
vi hans forsoning og opstandelse. 

Der er en anden dag, som vi engang også vil fejre: 
Den dag, hvor Jesus Kristus vender tilbage til jorden. 
Den samme Jesus, som blev født i Betlehem, som blev 
korsfæstet og som opstod fra de døde, skal komme 
tilbage til jorden. 

Efter Jesu Kristi opstandelse lovede engle hans 
apostle, at han skulle komme tilbage (se ApG 1:2-3, 
9-11). Nutidige profeter har også talt om hans 
genkomst (se L&P 29:1, 11). 

Når Frelseren vender tilbage, kommer han med fred 
til nationerne og tryghed og glæde til alle retfærdige. 
De, der elsker ham, vil være forberedt til at møde ham 
den dag. Vi kan forberede os nu ved at vise andre 
kærlighed og ved at lytte til Andens hvisken. Vi kan 

LILLE forberede os nu ved at holde hans bud og følge hans 
eksempel. 

Instruktioner 

Lav en trefløjet billedramme ved at lime side 13 på 
karton, klippe det ud langs trærammen og folde det 
langs den stiplede linje. Lim de lange sider sammen. 
Fold og lim endepanelerne i den angivne rækkefølge (se 
illustrationen) . Stil din billedramme et særligt sted, 
hvor det kan minde dig om Frelseren, hans fødsel, hans 
opstandelse og hans andet komme. 

Forslag til fællestid 

1 . Hæng en strimmel op, hvor der står: HVORDAN VIL 
DV FORBEREDE DIG PÅ ... ? Giv klasserne eller enkelte 
elever disse afslutninger på spørgsmålet: ...at dyrke dine egne 
frugter og grøntsager? ...at lave mad? ...at bygge et hus? ...at 
få topkarakter i matematikprøven? ... at få besøg af en betyd- 
ningsfuld gæst om få dage? Lad hver klasse vise, hvad de ville 
gøre, og lad de andre børn gætte, hvad de forbereder sig til. 
Efter den sidste præsentation fortæller du børnene, at der 
kommer en betydningsfuld gæst. Syng »Når Jesus atter 
kommer her« (Børnenes Sangbog, s. 46) og bed børnene om 
at lægge mærke til det, som sangen foreslår, at vi skal gøre for 
at berede os på Frelserens andet komme. Fortæl historien om 
de ti brudepiger (se Matt 25:1-13) og spørg, hvad olien 
repræsenterer, og hvad vi kan gøre for at fylde vores lamper i 
dag (se »Jeg tror, at Jesus kommer igen« Børnestjernen, 
september 1995, s. 10-11). 

2. Bed nogle nyligt hjemvendte missionærer om at fortælle 
børnene, hvordan folk i andre lande mindes Jesus ved juletid. 
Eller bed nogle familier fra wardet eller grenen, som har børn i 
primaryalderen, om at fortælle, hvad de gør for at mindes Jesus 
ved juletid. Bed dem om at tage ting med, som børnene kan 
kigge på. □ 

L I A H O N A 

12 Q 

S OL 

O s x 

< 
Z 
O 

i 

z o 

I 

o o 
z 


I 
y 

O 5 o 
o 

1 o 
o o 

s < 

>- 5 

O z ILLUSTRATION FOLD 
TIL SIDST 
VENNER I N Alicia Ibette Guerrero 
Céron, 6 år, fra Pasto i 
Colombia inviterer sine 
venner, der ikke er 
^j I medlemmer af Kirken, 
med til Primary. Hun lærer dem at bede 
og taler med dem om Jesus Kristus. 
Melissa Etruba-Sechere, 
7 år, og Marian Etruba- 
Sechere, 10 år, fra 
Amsterdam i Holland 
elsker familieaften. De 

holder især af at tage i parken eller at gå 

på stranden med deres familie. 
]uan Fernando Borjas 
Vasquez, 9 år, fra El 
Paraiso i Honduras er 
taknemlig for den store 
velsignelse, det er at blive 
beseglet til sin familie i templet. Han vil 
på mission og dele evangeliet med andre. 

David Ocoste Ruiz, 1 1 år, 
fra Santiago i Chile bar 
sit vidnesbyrd i Kirken for 
første gang, da han var 
seks år. Han håber, at han 
en dag kan blive kaldet på mission og 
bære sit vidnesbyrd for mange mennesker. 

Anshirley Martinez 
Rollano, 8 år, fra 
Alexandria i Virginia 
bærer ofte vidnesbyrd på 
engelsk og spansk. Hun 

elsker at læse i skrifterne, og hun elsker 

sin familie meget højt. 


Miriam Bokizibe Owolo, 
1 1 år, fra Port Harcourt 
i Nigeria vil på mission, 
giftes i templet og under- 
vise sine børn i evan- 
geliet. Hun elsker Frelseren og ved også, 
at han elsker hende. Victor Agramont 
L., 10 år, fra La Paz 
i Bolivia elsker at 
læse i skrifterne, 
holde picnic i 
parken med sin familie, have 
historie i skolen og spille på blokfløjte. Vanessa Panta, 1 1 år, fra 
Buenos Aires i Argentina 
har malet de billeder, 1 
ser her til højre og 
venstre. At male Jesu 
skaberværk får hende til at føle hans 
kærlighed. Hun elsker præsident Gordon 
B. Hinckley, fordi hun ved, at han elsker 
alle børn. i. LILLE L I A H O N A 

14 YHEDERNE 
Michelle Mancilla Fbres, 
8 år, fra La Paz i Bolivia 
elsker Primary, at læse i 
Mormons Bog med sin 
familie og at spille spil til 

familieaften. Hun kan også lide at lave 

mad sammen med sin mor. 

Emilya Onori Gudi, 9 
år, fra Port Harcourt i 
Nigeria er flittig i skolen 
og ved, at vor 
himmelske fader 
besvarer hendes bønner. Lizette Vera, 8 år, fra 
Long Island i New York 
er glad, når hun bærer sit 
vidnesbyrd. Hun ved, at 
Mormons Bog er sand, Nikolas Peippo, 8 år, fra 
Helsinki i Finland elsker 
skrifterne. Han havde 
læst hele Mormons Bog 
højt for sin mor, inden 
han fyldte otte. Han spiller klaver og 
drømmer om en dag at spille på orglet i 
Tabernaklet. 


og at Gud lever. ■y •**- z 

O o 

9 
o 

IL. 

6 

Z 

ae 

O 

e 
s Liahona vil gerne høre fra børn, 
der maler, tegner og laver anden 
kunst. Send dine kunstværker 
sammen med et foto af dig selv, en 
beskrivelse af billederne og en 
forklaring på, hvad der inspirerede 
dig til at skabe det. Send det til 
Our Creative Friends, International 
Magazine, 50 East North Temple 
Street, Salt Lake City, UT 84150- 
3223, USA. 

JULEKALENDER 

UDKLIP 

Instruktioner 

1 . Tag siderne 8-9 ud af Lille Liahona. Klip ud langs 
de stiplede linjer. 

2. Lim kalenderen på tykt papir. Lim langs 
kanten, så de nummererede låger og 
sprækkerne stadig kan åbnes. 

3. Tag denne side ud af bladet. Klip de 
nummererede felter ud og lim forsigtig 
feltet under den låge på kalenderen, der 
har samme nummer. Når limen er tør, 
lukker du alle lågerne. 

4. Klip billederne af de rejsende og 
krybben ud. Anbring de rejsende i 
sprækken ved begyndelsen af stien. Læg 
krybben til side og stil den for enden af 
stien juleaftensdag. 
Fra den første december åbner du en låge hver dag, 
læser informationen og besvarer spørgsmålet eller 
udfører opgaven. 
Q j Læs »Hvis det brænder, 

i 
i 

! s B □ D Q nærmer du dig«, 
10-11. □ Læs Luk 1:26-33. 
Hvem fortalte Maria, 
at hun skulle have et 
barn? D Læs Matt 1:18-21. 
Hvorfor kaldte Maria 
og Josef barnet for 
Jesus? □ Læs Luk 2:1-5. Hvor 
boede Josef og Maria, 
før Jesus blev født? m 
Læs Luk 2:6-7. Hvad 
blev brugt som vugge 
til Jesus? ta Syng »Barn Jesus i 
krybben« (Salmer og 
sange, nr. 130). m 
\ Læs Luk 2:8-14. Hvem 
| fortalte englen om Jesu 
i fødsel? □ Syng »Langt, langt 
herfra« (Salmer og 
sange, nr. 133). Læs Matt 2:4-6. 
i Hvad fortalte ypper- 
i stepræsterne og de 
i skriftkloge kong 
! Herodes? m Læs Luk 2:15-17. Hvad 
gjorde hyrderne, da 
englen var forsvundet? m Syng »Stille nat, hellige 
nat« (Salmer og sange, 
nr. 127). m Lav et stykke julepynt, 
side 5. ij Læs Matt 2:7-10. Hvor 
sendte kong Herodes 
de vise mænd hen? Læs Matt 2:16. 
i Hvad gjorde Herodes, 
i da han fandt ud af, at 
| vismændene ikke kom 
J tilbage? Hvorfor? 

i 

i . ... EJ Syng »Da Josef drog til 
Betlehem« (Børnenes 
sangbog, nr. 22). B Læs Matt m Læs Matt 2:1-3. Hvem 
blev urolig over 
vismændenes 
spørgsmål? M 
2:11-12. Hvordan blev 
vismændene advaret 
om ikke at vende 
tilbage til Herodes. Læs 2:19-21, 23. Hvor 
flyttede Jesu familie 
hen, da Herodes var 
død? Læs »Gaver til 
Frelseren«, side 29, 
og tænk på en gave, 
som du kan give Jesus 
Kristus. |3 Skriv et julebrev til en 
ven eller et fami- 
liemedlem. ' Læs Matt 2:13-15. 
Hvem fik besked på at 
føre Maria og Jesus til 
Egypten? 23 Læs »Den bedste af 
alle gaver«, side 2-3. Læs »Joseph 
Smiths første 

åbenbaring«, side 6-7. 

Vi mindes også Joseph 

Smiths fødsel i denne 

måned. i 

21 Fortæl historien om 
den første jul for din 
familien. L L E LIAHONA 

16 

BESØGSLÆRERINDEBUDSKABET TEMPELFORBEREDELSE o 

z 

uj 

5 z 

z Guds hus' ordinancer er til den 
menneskelige families frelse,« 
sagde præsident Brigham 
Young. » ... Jeres tempelbegavelse er 
at modtage alle ordinancerne i 
Herrens hus, som er nødvendige for 
jer, når I har forladt dette liv, for at I 
kan gå tilbage til Faderens nærhed og 
gå forbi engle, som står vagt« (Kirkens 
præsidenters lærdomme: Brigham 
Young, 1997, s. 303,302). 

Hvadenten vi skal i templet for 
første gang eller for hundrede tyvende 
gang, må vi forberede os for at gøre 
oplevelsen hellig og helliggørende. 

SÅDAN KAN DU FORBEREDE DIG 

• Hvis du aldrig har været i 
templet før, skal du tale med din 
biskop eller grenspræsident om, 
hvordan du kan modtage templets 
ordinancer. Drøft betingelserne for 
at få en tempelanbefaling. Spørg, om 
du kan få lov til at deltage i det 
næste tempelforberedelseskursus i 
dit ward eller din gren. Selv om det 
ikke ser ud til, at du kan komme til 
templet i den nærmeste fremtid, bør 
du få en tempelanbefaling og hele 
tiden forny den. 

• Vær værdig til at modtage en 
tempelanbefaling. Præsident Gordon 
B. Hinckley har sagt: »Vi beder til, 
at vores folk må være værdige 
til at benytte [templerne]. 
Der, hvor der er omvendelses 
behov, er tiden nu til at vende 
om og berede os selv på at 
benytte dem« (»Afsluttende bemærkninger«, Liahona, januar 
1999, s. 105). 

• Studér, bed om og overvej de 
skriftsteder, som omhandler ordi- 
nancer, pagter, templer og »salig' 
gøreisens plan« (Alma 42:16). 
Studér artikler og kapitler om 
templer og tempeltjeneste i Liahona, 
Håndbog i evangeliske principper, 
Kirkens præsidenters lærdomme og 
andre kirkeudgivelser. 

• Drøft ved familieaftener velsig- 
nelserne ved at udføre tempelordi- 
nancer for jer selv og stedfortrædende 
tempeltjeneste for de døde (se L&P 
128:18). 

• Udfør slægtsforskning for din 
egen familie, og indsend navne til 
templet. 

• Syng eller lyt til salmer om 
templer eller lær teksten til dem 
udenad. 

»ET TEMPELMOTIVERET FOLK« 

Præsident Howard W. Hunter 
sagde: »Herren ønsker, at hans folk 
skal være et tempelmotiveret folk ... 
Jeg håber, at ethvert voksent medlem 
vil være værdig til at have en gyldig 
tempelanbefaling, selv om afstanden 
til et tempel ikke muliggør øjeblik- 
kelig eller hyppig brug af den« (»Det 
store symbol på vores medlemsskab«, 
Stjernen, november 1994, s. 6). 

Medlemmer, der følger præsi- 
dent Hunters råd, opdager, at 
templets døre åbnes for dem på 
forbløffende vis. Et sådant medlem 
var Kuteka Kamulete fra Zaire. 
Skønt han boede tusinder af kilo- 
meter fra det nærmeste tempel, 
rørte præsident Hunters ord hans 
hjerte. Han mødtes med sin grens- 
præsident og modtog en tempelan- 
befaling. Senere da han via sit 
arbejde fik mulighed for at rejse til 
Nordkorea, lykkedes det på uventet 
og usædvanlig vis at arrangere et 
besøg i Schweiz, hvor han kunne 
besøge templet der. 

Han skrev senere: »Hvor følte jeg 
mig dog ydmyg og taknemlig! ... Jeg 
modtog min begavelse den dag, og 
det har været den største gave i mit 
liv« (»Fra Zaire til Herrens hus«, 
Stjernen, august 1997, s. 9). 

Præsident Hunter sagde: »Templet 
er et skønhedens hus, et åbenbarin- 
gens hus og et fredens hus ... Det 

er helliget Herren. Det bør 
være helligt for os« (Stjernen, 
november 1994, s. 6). 

Lad os alle forberede os 

grundigt på at besøge templet 

og gøre det til den store og 

helliggørende gave, som det 

skal være. □ 

Min helt Linda A. Peterson 

ILLUSTRERET AF SAM LAWLOR Jeg gispede, mens jeg løb min tredje omgang på 
banen, men jeg var fast besluttet på at gennemføre 
mindst en mere. Min veninde Jennifer løb som 
sædvanlig foran mig. Hun var en halv omgang foran og 
øgede hele tiden sit forspring. Det generede mig ikke, at 
hun var hurtigere end mig. Jeg beundrede hende for det. 
Jeg beundrede hende for så meget. 

Vi havde været veninder siden femte klasse, og jeg 
kan huske, at hun havde så mange problemer med 
matematik, at hun måtte gå til ekstraundervis- 
ning. Nu var hun en af skolens bedste 
elever. Atletik faldt hende lettere, 
men også her måtte hun hænge i. 
Det var derfor, vi løb banen rundt 
sammen. Hun havde brug for 
træningen, og jeg havde brug for 
m motion. 

jplP Det var svært ikke at holde af 

Jennifer. Hendes udadvendte 

personlighed gjorde hende 

HVl&w., munter og venlig. Hun syntes at 

have alt og kunne alt. Hendes 
liv var en lang række af aktivi- 
teter, som alle var sunde og 
produktive. 

Jeg havde også travlt. Jeg havde alt for meget at gøre, 
og alt for lidt tid til at gøre det. Faktisk måtte jeg plan- 
lægge min tid meget nøje. Jeg tænkte på Jennifers 
kalender, der var mere fyldt end min, og spekulerede på, 
hvordan hun fik tid til det hele. 

Så fik jeg øje på en yngre rødhåret pige, som stod ved 
siden af banen og kiggede på os. Hun var en af vores lille 
skoles handicappede elever. Jeg hilste høfligt på hende, 
mens jeg løb forbi, men jeg havde ikke tid til at sætte 
farten ned og tale mere med hende. Hun kiggede, mens 
jeg nåede svinget. 

Jennifer syntes at være bag mig nu, selv om jeg godt 
vidste, at hun allerede var en omgang foran mig og snart 
ville overhale mig igen. Jeg var sikker på, at hun ville 
blive færdig før mig og så skynde sig videre til de andre 
vigtige aktiviteter, som hun sikkert havde planlagt. Jeg kiggede frem mod det næste sving, og så så jeg mig 
tilbage for at se, hvor Jennifer var. Hun løb med snegle- 
fart, og den rødhårede pige holdt hende i hånden og løb 
ved siden af hende. Skolens travleste pige havde tid til at 
hjælpe en anden, og det havde jeg ikke. Jeg tænkte på 
Frelseren, mens jeg så dem løbe sammen. 

Jeg var den eneste tilskuer. Kun Herren og jeg kendte 
til denne lille venlighed. Jennifer gjorde det ikke for at 
opnå anerkendelse; det var bare en del af hendes natur. 
Den dag blev hun min helt, ikke på grund af alle de 
fantastiske ting, hun var kendt for, men på grund af den 
lille kærlige gerning, som ingen anden end jeg så. 

Det er et godt stykke tid siden, og Jennifer har 
nu givet plads i sin travle kalender til at tjene en 
mission i Filippinerne. Jeg spekulerer tit på, hvem hun 
hjælper nu. D DECEMBER 
35 19 9 9 De 1 3-årige tvillinger, der er for unge til at huske Sowetos blodige fortid, 
repræsenterer Sydafrikas forvandling. 

Sowetos strålende fremtid Marvin K. Gardner 

FOTO: FORFATTEREN I halvfjerdserne og firserne var Soweto i Sydafrika i det 
internationale samfunds øjne et sted, hvor der herskede 
rædsel, vold og oprør Dette township sydvest for 
Johannesburg, der er hjemsted for mere end fire 
millioner sorte, var skueplads for nogle af de 
sociale opstande, som var med til at rette 
verdens opmærksomhed mod apartheidsy- 
stemet, og som senere førte til, at Sydafrikas 
raceadskillelseslove blev ophævet. 

Men selv i de voldsomme, urolige år 
var en mirakuløs forandring på vej i 

Soweto. Jesu Kristi evangelium blev forkyndt der, en gren af 
Kirken blev oprettet og missionærer og medlemmer af forskel- 
lige racer arbejdede side om side for at skabe en ånd af tole- 
rance, forståelse, enighed og fred. Nu er der en stav i Soweto, og mange af dens medlemmer 
har været i templet i Johannesburg. Desuden har der fundet 
betydningsfulde sociale forbedringer sted i mange kvarterer. 
N år man nærmer sig familien Vilakazis hjem, 

hører man højst sandsynlig latter og lyden af 

en fodbold, der bliver sparket frem og tilbage. 

Når man træder ind af havelågen, får man øje på to 13- 

årige enæggede tvillinge drenge, der spiller en energisk 

fodboldkamp, mens de godmodigt driller hinanden. 

Haven er velholdt, plænen og blomsterbedene er 

omhyggeligt plejet, og bilen, der holder i indkørslen, 

er nypudset. Søster Vilakazi smiler, når man roser 

hendes hjem og have. »Tvillingerne hjælper mig,« 

siger hun. 

Disse 13-årige tvillinger, der tilsyneladende er 

fulde af begejstring - Bonginkosi (til venstre) og 

Nkosinathi (til højre) - efterlever evangeliet og 

fortæller deres venner om det. 
DE LEVER OP TIL DERES NAVN 

Disse brødre - der tilsyneladende er fyldt med endeløs 
energi og begejstring - er næsten altid sammen. De går i 
samme klasse i skolen og Kirken og har mange fælles 
venner og interesser. Når Nkosinathi svømmer, dyrker 
sport eller tegner elefanter, løver og tigre, så gør 
Bonginkosi som regel det samme. Når Bonginkosi studerer 
skrifterne, omdeler nadveren eller bærer vidnesbyrd for en 
ven, så er Nkosinathi som regel sammen med ham. 

Bortset fra i skolen, hvor nogle kender dem som Allan 
og Bryan, bruger Nkosinathi og Bonginkosi deres afri- 
kanske navne. Navnene afspejler deres forældres glæde 
ved deres fødsel. På deres modersmål zulu betyder 
Nkosinathi »Gud være med os«. Bonginkosi betyder »Vi 
takker Herren«. Drengene tager det ansvar, der ligger i 
deres navne, alvorligt. 

FORKYNDELSE AF EVANGELIET 

Deres forældre og fire ældre søskende var allerede 
medlemmer af Kirken, da tvillingerne, familiens yngste, 
blev født. Hele familien blev beseglet i templet i 
Johannesburg, da Nkosinathi og Bonginkosi var fem år 
gamle. Tvillingerne blev døbt som otteårige og ordineret 
til diakoner som 12'årige. 

De fleste af deres venner i skolen er endnu ikke 
medlemmer af Kirken, og Nkosinathi og Bonginkosi 
forstår betydningen af at være gode repræsentanter for 
Kirken og fortælle deres venner om evangeliet. 

Der er nogle, som driller tvillingerne og kalder dem 
tøsedrenge, fordi de ikke følger flokken og gør det, som 
de ikke burde. Generer det dem at blive drillet og kaldt 
øgenavne? »Ikke særlig meget,« siger Nkosinathi, »for jeg 
ved, hvad der er rigtigt. Så jeg går bare min vej.« Begge 
drengene indrømmer, at på de tidspunkter er det særlig 
rart at have en tvillingebror i nærheden. Deres mod og eksempel er blevet belønnet. For 
eksempel »blev vores ven Mbuso Yende interesseret i 
Mormons Bog,« siger Bonginkosi, »så vi gav ham et 
eksemplar. Og så inviterede vi ham med i kirke.« 
Drengene fik fuldtidsmissionærerne til at undervise 
Mbuso i deres hjem. Det førte til, at Mbuso blev døbt, og 
han er nu lærer i Det Aronske Præstedømme i Soweto 
Ward. Og Mbusos mor og andre familiemedlemmer lytter 
til missionærerne og går i kirke med Nkosinathis og 
Bonginkosis familie. 

FORBEREDELSE TIL FULDTIDSMISSION 

Efter at have smagt sødmen ved missioneringen, er de 
mere begejstrede end nogensinde for at forberede sig på 
en fuldtidsmission. 

»Jeg vil på mission, så jeg kan forkynde evangeliet for 
folk, som ikke kender det, og som ikke er så heldige at 
have hørt evangeliet,« siger Bonginkosi. 

»Jeg vil også forkynde vores Kirkes budskab,« siger 
Nkosinathi, »så andre kan lære sandheden at kende.« 

Selv om der stadig er seks år til, at de skal på fuldtids- 
mission, har begge drenge målet for øje. »Vi studerer 
skrifterne sammen og til familieaften,« siger Nkosinathi 
og tilføjer, at de glæder sig til at deltage i seminar, når de 
bliver gamle nok. »Og vi beder hver dag,« siger 
Nkosinathi. Derfor føler de sig bedre beredt på at besvare 
spørgsmål om Kirken og bære vidnesbyrd. Det er slet 
ikke usædvanligt at se en af dem eller dem begge - i 
hvide skjorter og slips - mens de hjælper fuldtidsmissio- 
nærerne med at banke på døre og undervise. 

Tvillingerne passer deres pligter i hjemmet for at tjene 
penge og lære færdigheder, som de kan bruge på deres 
mission. De hjælper deres far, Gideon Ndondo Vilakazi, 
med at vaske bilen og arbejde i haven. Når deres store- 
søster er på arbejde, passer de hendes barn. De lærer at A H O N A 

38 
Tvillingernes forældre, Lovedalia Thandekile Vilakazi og 
Gideon Ndondo Vilakazi, hjælper dem med på mange 
måder at forberede sig på deres fuldtidsmission. 

lave mad (Bonginkosis specialitet er karrykylling) og at 
stryge deres egne skjorter. »De hjælper mig med at vaske 
op og ordne vasketøj,« siger deres mor, Lovedalia 
Thandekile Vilakazi. »Og de hjælper mig med at gøre 
rent i huset ved at feje og skrubbe gulvene.« 

UDFØRELSE AF PRÆSTEDØMMEPLIGTER 

Drengene elskede at være i Primary. (Deres mor er 
primarypræsidentinde) . De lærte Trosartiklerne og kan 
stadig citere alle 13 udenad og forklare betydningen 
af dem. 

Nu følger de i deres fars fodspor i præstedømmet. 
(Bror Vilakazi er højpræsternes gruppeleder). »Det 
betyder meget for mig at være diakon,« siger Bonginkosi. 
»Jeg føler, at jeg har udviklet mig meget ved at afslutte 
Primary og komme over i diakonernes kvorum. Jeg var 
meget spændt, da jeg omdelte nadveren for første gang.« 

Khumbulani Mdletshe, der er rådgiver i stavspræsi- 
dentskabet i Soweto, husker tydeligt den dag, hvor Nkosinathi og Bonginkosi blev ordineret til diakoner. 
»Den dag havde de hvide skjorter og slips på i kirke, og 
jeg sagde til de yngre drenge: >Se hvilket godt eksempel 
de er.< De er stadig gode eksempler hver søndag.« 

Udover at omdele nadveren samler tvillingerne og de 
andre bærere af Det Aronske Præstedømme i wardet, 
salmebøgerne ind efter møderne, vasker nadverbakker, 
lukker vinduer og hjælper med at holde kirkebygningen 
pæn. Drengene holder også af at deltage i aktiviteter 
sammen med de andre unge mænd og piger i deres ward, 
såsom at spille fodbold, svømme, gå på vandreture, tjene 
og deltage i GUF. 

Deres helte er Nephi og Joseph Smith. Også helte fra 
vores tid. »Jeg ser op til min biskop,« siger Bonginkosi, 
»fordi han er sådan en retfærdig mand.« 

»Han hjælper altid folk med deres problemer,« siger 
Nkosinathi. 

Energiske teenagere. Trofaste bærere af Det Aronske 
Præstedømme. En velsignelse og støtte for deres forældre 
og familie. Gode venner. Kommende missionærer. Disse 
unge mænd - og mange andre som dem - repræsenterer 
Sowetos strålende fremtid. »Gud være med os!« »Vi 
takker Herren!« □ DECEMBER 
39 19 9 9 
Ann Michelle Nielsen ILLUSTRERET AF DILLEEN MARSH fngang mente jeg, at min mor ikke forstod mig. Det 
syntes, som om hun kun tænkte på sine regler. 
Hvordan kunne hun forstå mig/ Hun havde aldrig 
gjort noget forkert i hele sit liv. 

Jeg besluttede, at jeg klarede mig bedre uden hendes 
regler, så jeg begyndte at gøre oprør mod hende. Hun gik 
altid i pæne kjoler og nederdele; jeg gik altid i store, 
sjuskede cowboybukser. Hun udviste altid gode manerer; 
jeg ignorerede dem. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for 
at indbyde Ånden til vores hjem; jeg lyttede til under- 
grundsmusik. Hun gjorde alt for at sky det onde; jeg var 
altid sammen med ballademagere. Selv om jeg ikke var 
ude i alvorlig overtrædelse, så vidste mor, jeg var ude på 
et skråplan. Mor tilbragte mange søvnløse nætter med at bekymre 
sig om mig. En aften stod hun op for at se til mig og opda- 
gede, at jeg havde anbragt nogle puder under dynen, så 
det så ud, som om jeg lå der. Hun tilbragte en lang nat 
med at ringe til mine venner, til politiet og alle andre, 
som hun kunne komme i tanker om. Da jeg kom hjem, 
sagde hun, at jeg havde stuearrest indtil videre. 

Kort efter stod jeg vred og oprørsk nede på skolein- 
spektørens kontor. Han vidste, at jeg kunne udpege 
gerningsmændene til nogle unoder, og han forklarede, at 
hvis jeg ikke fortalte ham, hvem de skyldige var, så ville 
han bortvise mig i stedet for dem. Trodsigt holdt jeg min 
mund. Så ringede han til min mor og sagde, at jeg skulle 
blive hjemme den følgende dag. L I A H O N A 

40 Denne gang blev hun meget vred. Mens hun over- 
vejede en passende straf, inden jeg kom hjem, gik hun op 
på vores ufærdige loft for at hente en kasse. Fordi hun var 
optaget af sine tanker, trådte hun forkert og røg gennem 
isolationsmaterialet, gipspladerne og loftspladerne og 
landede på gulvet nedenunder. Mens hun forsøgte at 
komme til hægterne i dyngen af byggematerialer, slog en 
tanke hende: Dit forhold til Michelle er i øjeblikket lige så 
skrøbeligt som det loft. Et forkert skridt og forholdet vil bryde 
sammen under dig og være ødelagt for stedse. 

Da jeg kom hjem, ventede jeg at få en moralprædiken. 
I stedet tog mor imod mig og fortalte, hvad der var sket, 
og hun udtrykte sin kærlighed til mig. Hun sagde, at hun 
havde følt sig tilskyndet til at værne om vores forhold, og 
hun havde brug for min hjælp. Jeg så på hendes ben, der 
var blå og gule fra anklerne og op efter og dækkede med 
grimme skrammer. Det eneste jeg kunne tænke på var, at 
det var utroligt, at det første, hun tænkte på, da loftet 
gav efter under hende, var mig. Selv jeg følte mig meget 
ydmyg. Sammen bad vi om hjælp til at elske og acceptere 
hinanden. Det var ikke let. Jeg måtte 
arbejde hårdt på at ændre indstil- 
ling. Når jeg nu kigger tilbage, indser jeg, at mor hele 
tiden tænkte på mit bedste. Med tiden opdagede jeg, at 
hun faktisk var sjov at være sammen med. Vi sørgede 
for at finde tid til at være sammen i positive situationer, 
hvor vi foretog os noget, som vi begge holdt af. Jeg kom 
til at se hende som noget andet end bare en streng 
opdrager. Og hvad der var endnu vigtigere, jeg 
ændrede holdning. I stedet for at skamme mig over 
vores »gammeldags« hjem, begyndte jeg at nyde at 
have venner med hjem. Jeg fik endelig øjnene op for, at 
jeg også havde en del af ansvaret for at få forholdet til 
at fungere. 

Jeg tror, at det egentlig var mig, der burde være faldet 
gennem loftet, men jeg tvivler på, at jeg ville have hørt 
Ånden i det vigtige øjeblik. Jeg vil altid være taknemlig 
for en mor, der var villig til at elske mig, selv mens jeg 
lærte at elske hende. □ DECEMBER 
41 19 9 9 

; 
- 
Fornyelse i den 

evangeliske 

undervisning o 
© 

z 


o 
o 

o Der er nu forbedrede ressourcer og nye 
muligheder til rådighed for os alle, så 
vi kan blive bedre undervisere i 
evangeliet. 

I en tale ved generalkonferencen i 1998 
kom ældste Jeffrey R. Holland fra De 
Tolv Apostles Kvorum med denne 
opfordring: »Vi [skal] give nyt liv til og 
prioritere bedre undervisning i Kirken - 
derhjemme, fra talerstolen, ved vore admini- 
strative møder og især i klasseværelset.« 1 

Han talte om Nikodemus' ord til Jesus Kristus: 
»Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra 
Gud.« 2 Ligesom Nikodemus anerkender vi Frelseren som 
Mesterlæreren og erkender, at vi har fået befaling om at 
vidne om ham og fortælle andre om de frelsende sand- 
heder, som han forkyndte. Vi kan sige med Nephi, at »vi 
taler om Kristus, vi glæder os i Kristus, vi prædiker om 
Kristus ... for at vore børn kan vide, til hvilken kilde de 
kan se hen for at få forladelse for deres synder«. 3 

I sin opfordring til en fornyelse af undervisningen cite- 
rede ældste Holland dette råd, som præsident Gordon B. 
Hinckley gav, mens han stadig var medlem af De Tolv 
Apostles Kvorum: »Effektiv undervisning er selve kernen 
i lederskab i Kirken. Evigt liv kommer kun, når mænd og 
kvinder bliver undervist med en sådan effektivitet, at de 
ændrer sig og disciplinerer deres liv. De kan ikke 
tvinges til retfærdighed eller ind i himlen. De 
skal ledes, og det betyder undervisning.« 4 
Ældste Holland tilføjede, at »fædre, 
mødre, søskende, venner, missionærer, 
hjemmelærere og besøgslærerinder, 
undervisere i præstedømmet og hjælpeor- 
ganisationerne, klasseundervisere« alle har 
en rolle at spille inden for undervisningen 
og frelsen af vor himmelske Faders børn. 5 
Ansvaret for at undervise ophører ikke, når vi 
bliver afløst fra vores kaldelse eller når vi kaldes hjem fra 
dette jordiske liv. »Jeg så, at denne uddelings trofaste 
ældster fortsætter med at forkynde omvendelsens og 
forløsningens evangelium ved Guds Enbårne Søns offer, 
når de forlader det jordiske liv,« skrev præsident Joseph 
E Smith. Det hverv, der gives disse undervisere i ånde- 
verdenen, ligner det hverv, som vi har fået her i jorde- 
livet: At vidne om Guds Søn som vores Forløser og store 
Forbillede. 6 

Eftersom ansvaret for at undervise er et hverv, som vi 
altid vil være pålagt, vil det være klogt at spørge os selv, 
hvordan vi kan gøre det bedre - begyndende fra i dag. DECEMBER 

43 19 9 9 
iMVROVtNG 
GoSVELTBAaUNC Heldigvis har Kirken for nylig skabt nogle nye mulig- 
heder for at lære og har forsynet os med nye undervis- 
ningsværktøjer, som kan hjælpe os med at undervise 
mere effektivt om Guds Søn og hans evangelium. 

HVAD ER DET NYE? 

1. Et forbedret og inspirerende 12 ugers kursus, som 
hedder Undervisning i evangeliet, er nu tilgængeligt og kan 
hjælpe os med at forbedre kvaliteten af undervisningen i 
klassen så vel som i hjemmet. Disse lektioner erstatter de 
lærerudviklingslektioner, der tidligere 
er blevet givet. Det nye kursus 
omfatter emner som at lære at under- 
vise med Ånden, at skabe en god 
atmosfære for indlæring, at anvende 
effektive metoder og at udvikle sine 
egne talenter. Det er ikke alene en 
hjælp til dem, der er kaldet til at under- 
vise, men også til præstedømme- og 
hjælpeforeningsledere, kommende missi- 
onærer, hjemmelærere og besøgslære- 
rinder og forældre. 

2. En revideret og forbedret udgave af 
Undervisning, den største kaldelse (36123 
110) er udgivet til brug for alle medlemmer, ledere og 
undervisere som det grundlæggende materiale for forbed- 
ring af undervisningen i alle Kirkens organisationer. Det 
indeholder lektionerne til Undervisning i evangeliet- 
kurset, materialer til det kvartårlige lærerudviklings - 
møde, forslag til, hvordan lederne kan forbedre 
undervisningen og mange fremragende hjælpemidler, 
som medlemmer kan bruge til at forbedre deres egne 
evner som undervisere. 

3. Bedre undervisning i evangeliet: En vejledning for 
ledere (35667 110) hjælper lederne med at sørge for 
forbedringen af undervisningen i evangeliet i Kirken. 

4. Der afholdes kvartårlige lærerudviklingsmøder for 
de ledere og undervisere, der er kaldet i øjeblikket. Disse 
afholdes som tre adskilte møder. De, der underviser 
medlemmer i alderen 18 og opefter, er sammen til instruktionen. De, der underviser de 12- 17-årige, bliver 
undervist ved et andet møde, og de, der underviser 
primarybørn, samles også til undervisning og lærerudvik- 
ling. Disse tre grupper mødes hver for sig, og kan holde 
deres møder på forskellige tidspunkter i kvartalet. 

Dagsordenen for et typisk lærerudviklingsmøde kunne 
omfatte et kort budskab fra en præstedømme- eller 
hjælpeorganisationsleder om et undervisnings- eller 
indlæringsprincip; en præsentation af undervisningsme- 
^^^ toder eller færdigheder; og en drøftelse af ideer, 
der kan hjælpe underviserne med at opfylde 
deres elevers specifikke behov 

Hvert af disse tre adskilte lærerudvik- 
lingsmøder ledes af en leder fra en af 
de deltagende organisationer. Forslag 
til forberedelse og ledelse af disse 
møder findes i Bedre undervisning i 
evangeliet: En vejledning for ledere. 

5. Lærerudviklingskoordinatorer 
bliver medlemmer af stavs- og 
wardsråd, så de kan hjælpe præste- 
dømme- og hjælpeorganisationslederne 
med at anvende lærerudviklingsressour- 
cerne der, hvor der er mest brug for dem. 

HJÆLPEKILDER 

Hjælp og vejledning til lærerudviklingsindsatsen i de 
lokale enheder findes i tre publikationer: Kirkens instruk- 
tionshåndbog, Bog 2, afsnit 16, »Evangelisk undervisning 
og ledelse«; Bedre undervisning i evangeliet: En vejledning 
for ledere og Undervisning, den største kaldelse. 

Afsnit 16 i Kirkens instruktionshåndbog, Bog 2, frem- 
hæver betydningen af evangelisk undervisning og leder- 
skab. Det indeholder retningslinjer, der kan hjælpe 
præstedømme- og hjælpeorganisationsledere med at orga- 
nisere og administrere lærerudviklingen i ward og stav. 

Bedre undervisning i evangeliet: En vejledning for ledere 
fokuserer på de tre vigtigste elementer i indsatsen for at 
forbedre undervisningen i Kirken: Støtte fra ledere til 
undervisere, lærerudviklingsmøder og kurset Undervisning 
A H O N A 

44 i evangeliet. Denne publikation indeholder ideer og forslag, 
der underbygger de retningslinjer og informationer, som 
findes i håndbogen. Bogen indeholder denne formaning: 
»Ledere i præstedømmet og hjælpeorganisationerne har 
ansvar for kvaliteten af undervisningen i evangeliet i 
deres organisationer. De sikrer sig, at undervisningen er 
effektiv og lærdomsmæssigt korrekt.« 7 Den mest effektive 
undervisning foregår selvfølgelig ved Helligåndens hjælp. 8 
Præstedømme- og hjælpeorganisationslederes indsats for 
at støtte underviserne bør fokusere på primært at sikre, at 
lektionerne i både deres indhold og præsentation vidner 
om Jesus Kristus og om hans evangeliums lærdomme og 
principper. Når man gør det, gør man det muligt for 
Ånden at vidne for eleverne om, at Jesus er Kristus. 

Undervisning, den største kaldelse indeholder også 
værdifuld hjælp med hensyn til lærerudviklingen. Den 
har længe været anvendt som grundmateriale for lærer- 
udviklingskurset, men nu er den blevet revideret, så den 
fokuserer mere på principper og metoder til undervisning 
i evangeliet. 

Skønt denne reviderede håndbog vil være en stor 
hjælp for dem, der altid har anvendt den, nemlig de 

E- |; ■ 

ædre, mødre, søskende, venner, missio- 
nærer, hjemmelærere og besøgslærerinder, 
undervisere i præstedømmet og hjælpeorgani- 
sationerne, klasseundervisere« alle har en rolle 
at spille inden for undervisningen og frelsen af 
vor himmelske Faders børn. 
D E C E M B E R 

45 19 9 9 z < 

z 
o 

CC 

% medlemmer, der er kaldet til at 
undervise eller lede, er den nye 
udgave også en uvurderlig hjælp til 
forældre, når de under bøn søger 
bedre mader til og nye muligheder for 
at vidne om Kristus i hjemmet, som jo 
er Kirkens vigtigste klasselokale. Når 
forældre får tillid til deres egne evner 
til at undervise, vil de føle sig bedre 
tilpas ved at fortælle deres børn evige 
sandheder om vores forhold til vor 
Fader og hans Søn Jesus Kristus. 
S' KOORDINERINGSINDSATSEN 

Som en hjælp til at forbedre kvali- 
teten af undervisningen i Kirken kan 
præstedømme- og hjælpeorganisationsledere trække på de 
medlemmer, der er kaldet som lærerudviklingskoordina- 
torer i ward og stav. På stavsplan er denne kaldelse besat 
af et medlem af højrådet, der fører opsyn med forbedringen 
af undervisningen i staven og som viser biskoprådene, 
hvordan de kan forbedre undervisningen i deres ward. På om en hjælp til at forbedre kvali- 
teten af undervisningen i Kirken 
kan præstedømme- og hjælpeorganisa- 
tionsledere trække på de medlemmer, 
der er kaldet som lærerudviklingskoor- 
dinatorer i ward og stav. Og præsident Spencer W. Kimball sagde: »Hjemmet 
er det sted, hvor vi bliver eksperter og kyndige i evange- 
lisk retskaffenhed.« 10 

Under sit jordiske virke var vor Herre Jesus Kristus 
Mesterlæreren. Han underviste både i ord og gerning. 
Han satte et mønster for undervisning, som vi hver især wardsplan er lærerudviklingskoordinatoren medlem af skal følge. Uanset om det er i hjemmet, i en klasse i wardsrådet og kan også fungere som underviser i kurset 
Undervisning i evangeliet. Koordinatoren skal være en hjælp 
for præstedømme- og hjælpeorganisationsledere ved at 
komme med forslag til, hvordan undervisningen kan 
forbedres, hjælpe lederne med at forbedre undervisningen, 
når de bliver bedt om det, og i øvrigt samarbejde med de 
andre medlemmer af wardsrådet i planlægningen af de 
kvartårlige lærerudviklingsmøder. 

Præsident Boyd K. Packer, fungerende præsident for 
De Tolv Apostles Kvorum, har skrevet: 

»Generalautoriteter er undervisere. Stavspræsidenter 
og missionspræsidenter er undervisere. Højrådsmed- 
lemmer og kvorumspræsidenter er undervisere. 
Biskopper er undervisere. Og sådan gælder det for alle 
organisationer i Kirken. 

Kirken ruller fremad styrket ved kraften i den under- 
visning, som ydes.« 9 Kirken eller andre steder, hvor medlemmer eller ledere 
tjener, er vi alle sammen kaldet til at undervise. Og det 
er en opgave, vi skal ære. De nye lærerudviklingsmulig- 
heder og værktøjer, som Kirken har givet os, skal hjælpe 
os med at opfylde vores ansvar. De skal i den sidste ende 
hjælpe os med at føre andre til Kristus. □ 

NOTER 

1. »En lærer, der er kommet fra Gud«, Stjernen, juli 1998, s. 26. 

2. Joh 3:2. 

3. 2 Nephi 25:26. 

4. »How to Be a Teacher When Your Role as a Leader 
Requires You to Teach«, General Authority Priesthood Board 
Meeting, 5. februar 1969; citeret i Stjernen, juli 1998, s. 27. 

5. Stjernen, juli 1998, s. 27. 

6. L&P 138:57; se også vers 36-39. 

7. Bedre undervisning i evangeliet: En vejledning for ledere, 
1998,s.2. 

8. Se L&P 42:12-14; 50:13-14, 21-22. 

9. Teach Ye Diligently, 1991. s. 3-4. 

10. The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. 
Kimball, 1982, s. 129. DECEMBER 

47 19 9 9 TIENDEVANE N Winnifred C. Jardine 

Jeg fortæller altid mit barnebarn, at tiende er 
de bedste penge, jeg nogensinde giver ud. 
Det er næsten 60 år siden, at jeg kom ind i tien- 
devanen. Jeg var flyttet til Chicago for at finde arbejde, 
efter at jeg var blevet færdig med universitetet. Jeg 
havde lidt penge på lommen, som jeg havde tjent 
fra mit sommerferiejob. Det var ikke meget, men 
eftersom jeg boede hos nogle venner, og eftersom leve- 
omkostningerne var ret lave i 1941, mente jeg nok, at 
pengene ville strække til at forsørge mig, indtil jeg 
kunne tjene flere. 

Den første søndag jeg var i kirke i Chicago, talte en 
af talerne overbevisende om betydningen af at betale 
tiende, og han bar sit vidnesbyrd om velsignelserne ved 
at holde den befaling. Selv om jeg var opdraget i Kirken, 
havde jeg aldrig betalt tiende eller tænkt over at gøre 
det. Men det ændrede sig i løbet af det nadvermøde. Da 
mødet var forbi, regnede jeg ud, hvor mange penge, jeg 
havde tjent i løbet af sommeren og hvor meget, jeg 
skyldte i tiende. Jeg brugte næsten alle de kontanter, jeg 
havde, til at betale min tiendegæld. Jeg havde knap 
penge nok til bus- og togbillet, og jeg havde endnu ikke 
fundet et job. 

Da jeg havde forladt min familie, som boede i en 
anden stat, havde jeg følt mig sikker på, at jeg kunne 
klare mig på egen hånd uden økonomisk støtte fra mine 
forældre. Nu var jeg ikke så sikker. 

Da jeg kun havde nogle få mønter tilbage, gik jeg ind 
i et stormagasin og brugte noget gratis brevpapir til at 
skrive til mine forældre for at bede dem om hjælp. Det 
ville sikkert tage tre dage, før brevet nåede dem. Kunne 
jeg mon klare mig så længe? tænkte jeg. 

Næste dag blev jeg ringet op af et firma, der havde 
brug for en midlertidig afløser. (Det blev senere til et 
fuldtidsjob). Glædestrålende ringede jeg til min far og 
sagde: »Glem det! Jeg får ikke brug for penge.« 

Siden dengang har jeg altid haft, hvad jeg skulle 
bruge, når jeg betalte min tiende. Og det er derfor, at 

jeg fortæller mit barnebarn: »Tiende er de bedste 
penge, jeg giver ud. Det køber mig fred i sindet.« □ o 

u L I A H O N A 

48 LIAHONA 

1999 indeks Emner står med store bogstaver. 
Titler står i kursiv. 
B = Børnenes sider. 

Liahona er en af 37 udgaver på forskellige 
sprog af International Magazine, der udgives 
af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I 
1999 blev tidsskriftet udgivet månedligt på 
dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, 
italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, 
portugisisk, samoansk, spansk, svensk, 
tongansk og tysk; seks gange om året (jan., 
apr., jun., jul., okt. og dec.) på indonesisk og 
thai; kvartalsvis (jan., apr., jul. og okt.) på 
bulgarsk, fijisk, russisk, tagalog, tjekkisk, 
ukrainsk og ungarnsk; tre gange om året 
(apr., jul. og okt.) på cebuano og tahitisk; to 
gange om året (apr. og okt.) på haitisk, 
kiribati, polsk, rumænsk og vietnamesisk; 
samt en gang (apr.) på albansk, estisk, 
islandsk, lettisk og litauisk. ABORT 

Hvilke spørgsmål stiller folk om os?, 
Gordon B. Hinckley, jan., 82 
Adlyd loven - tjen din næste 

Athos M. Amorim, jan., 34 
Afslutning 

Gordon B. Hinckley, jan., 104 
AKTIVITETER 

De vidner om ham, sep., B8 

Hvor /' skriften står det ... ? Ann 
Woodbury Moore, feb., B8 

Julekalender, dec, B8 

Pose med historier fra Det Nye 

Testamente, Corliss Clayton, okt., Bl 2 

Skatte, Vivian Paulsen, nov., Bl 4 

Tempelforberedelsesspil, Marlene 
Thomas, aug., B8 
Albano, Anna 

Gud er med mig, mar., 8 
Aldrig alene 

Ann Michelle Nielsen, nov., BIO 
Alle har boet i himlen 

Janeen Jacobs Brady, apr., B5 
»Alletiders ... bortset fra det der« 

Anya Bateman, jun., 22 
Alt, hvad han havde 

Angela Jack, dec, B4 
Altid erindre ham 

Maj, 39 Ålvarez, Aurora Rojas de 

Tilgivelsen knyttede os sammen, okt., 44 
Amorim, Athos M. 

Adlyd loven — tjen din næste, jan., 34 
ANDET KOMME, DET 

Når han kommer igen, Sydney S. 
Reynolds, dec, Bl 2 
Anskuelsesundervisning, der 

motiverer 

Jon R. Howe, mar., 26 
ANSVARLIGHED 

Mit navneskilt, Augusto Sånchez, 
aug., 26 

Tag imod udfordringen, L. Tom Perry, 
sep., 44 
Af feve et liv med Kristus i fokus 

Merrill J. Bateman, dec, 12 
ARBEJDE 

Fars trick, Vira H. Blake, mar., Bl 4 

Livets forpligtelser, Gordon B. Hinckley, 
maj, 2 

Ældste Dieter F Uchtdorf, apr., B2 
ARGENTINA 

Argentinas store og herlige dag, Judy C. 
Olsen, nov., 32 
Argentinas store og herlige dag 

Judy C. Olsen, nov., 32 
Asay, Carlos E. 

Tempelklædningen: »Et ydre udtryk for en 
indre forpligtelse«, sep., 32 
»Af se min far igen« 

Diana Mercedes Sandoval, maj, 8 
Af tilhøre en wardsfamilie 

Robert D. Hales, mar., 10 
Af undervise og lære ved Ånden 

Dallin H. Oaks, maj, 14 
Af vi må kende dig, den eneste 

sande Gud, og Jesus Kristus 

James E. Faust, feb., 2 

B 

Bailey, Tamara Leatham 

Tempelgænger-typen , maj, 46 
Ballard, M. Russell 

Holder vi trit? jan., 6 

Joseph Smiths første syn, dec, B6 

Som en uudslukkelig ild, jul., 101 
BARE FOR SJOV 

Bønnespil, Julie Wardell, mar., Bl 1 

Før og efter, Shauna Mooney Kawasaki, 
maj, B8 

Hvem er jeg? Janet Fawcett Higginson, 
mar., Bl 1 

Pionerer, jun., B8 
Barker, Shane R. 

Har du en dårlig dag? okt., 43 
BARMHJERTIGHED (se KÆRLIGHED) 
Bateman, Anya 

»Alle tiders ... bortset fra det der«, 
jun., 22 
Bateman, E Ray 

Perler i sandet, jan., 32 Bateman, Merrill J. 

At leve et liv med Kristus i fokus, dec, 1 2 
BEFALINGER (se også LYDIGHED) 

Hold budene, Sydney S. Reynolds, 

jun., B4 
Kyskhedens velsignelser, Vanessa 

Moodie, maj, 26 
Som en uudslukkelig ild, M. Russell 
Ballard, jul., 101 
BEJLEN (se også KYSKHED, 
ÆGTESKAB) 

Stævnemøder i hjemmet, Geok Lee 
Thong, jun., 1 6 
BELGIEN 

Pablo og Hugo Varela fra Waterloo i 
Belgien, Julie Wardell, sep., BIO 
Bennett, Jeanette Waite 

Jeg føler mig ikke hjemme her! jun., 41 
Bennett, Wallace F. 

Når jeg engang blir otte år, okt., Bl 6 
BERGANT, LEON 

Han kører stadig på cykel, Janet 
Peterson, apr., 26 
BESKYTTELSE 

Bordbøn, Fem R. Law, jun., Bl 4 
BESØGSLÆRERINDEBUDSKAB 
Den gave, som kun han kunne give, 

feb., 25 
Gud taler til sine børn ved personlig 

åbenbaring, maj, 25 
Iført barmhjertighedens klædning, 

nov., 25 
Lev et godt liv og bered dig på 

evigheden, mar., 25 
Lær familiens medlemmer retfærdige 

principper, apr, 25 
Med et taknemligt hjerte, aug., 25 
Stræb efter selvbeherskelse, jun., 25 
Søg Frelseren i modgangens time, 

sep., 25 
Tempelforberedelse, dec, 33 
Anden bar vidnesbyrd , okt., 25 
Bigelow, Christopher K. 

Taiwan: Fire årtiers tro, maj, 28 
Billings, Anne 

Løb uden at blive træt, sep., 20 
Populær, feb., 24 
Biskoppen og hans rådgivere 

Boyd K. Packer, jul., 71 
BISKOPPER 

Biskoppen og hans rådgivere, Boyd K. 

Packer, jul., 71 
Hjordens hyrder, Gordon B. Hinckley, 
jul., 60 
BJERGPRÆDIKENEN 

Den højere lov, Larry E. Dahl, aug., 16 
Bjork, Linda 

Med ren tro, feb., Bl 4 
Blake, Vira H. 

Fars trick, mar., Bl 4 
Blanc, Alfredo P. 

Gæld for en halv cykel, okt., 44 
Bordbøn 

Fem R. Law, jun., Bl 4 DECEMBER 

49 19 9 9 Brady, Janeen Jacobs 

Alle har boet i himlen, apr., B5 
Brev fra Det Første Præsidentskab 

Dec, 1 
Bro mellem det, som har evig værdi 

Dennis B. Neuenschwander, jul., 98 
Brød til missionærerne 

Marcelino Fernåndez Rebollos Suårez, 
mar., 38 
Brød, fisk og medfølelse 

Karen Rose Merkley, feb., 32 
BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSI- 
DENTSKAB 

At vi må kende dig, den eneste sande 

Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 

feb., 2 
Byg dit evige hjem, Thomas S. Monson, 

okt., 2 
De, der elsker Jesus, Thomas S. Monson, 

mar., 2 
Inspirerende tanker, Gordon B. Hinckley, 

jun., 2 
Kærlighedens mønster, James E. Faust, 

dec, 2 
Livets forpligtelser, Gordon B. Hinckley, 

maj, 2 
Prisen for at være discipel, James E. 

Faust, apr., 2 
Se/7 trygt på livets hav, Thomas S. 

Monson, nov., 2 
Stræb efter det ypperlige, Gordon B. 

Hinckley, sep., 2 
Tabte horisonter, James E. Faust, aug., 2 
Burgon, Jeanne N. 

Mimis vidnesbyrd, sep., Bl 4 
Burton, H. David 

Mulighedernes tid, jan., 9 
Bustamante, John Jairo 

En drøm om at tjene, jun., 26 
Byg dit evige hjem 

Thomas S. Monson, okt., 2 
Bær vidnesbyrd om ham 
Susan L. Warner, jan., 76 
BØN 

Aldrig alene, Ann Michelle Nielsen, 

nov., BIO 
At vi må kende dig, den eneste sande 

Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 

feb., 2 
Bordbøn, Fern R. Law, jun., Bl 4 
Bønnespil, Julie Wardell, mar., Bl 1 
Det begyndte i bussen, Ereny Rosa A. 

Silva, jun., 48 
Det krøllede brev, Chris Geilman, dec, 6 
»Det var klart og tydeligt«, Elton John da 

Costa Santos, maj, 8 
Din celestiale rejse, Thomas S. Monson, 

jul., 114 
En bøn for Benita, Joseph A. Martineau, 

nov., 8 
Følg lyset, Margaret D. Nadauld, 

jul., 111 
Gud er med mig, Anna Albano, mar., 8 Gud taler til sine børn ved personlig 

åbenbaring, maj, 25 
Hvem har brug for mine bønner? Janene 

Dykstra, nov., B6 
Hvordan undgår jeg, at mine bønner 

bliver gentagelser? jun., 18 
Ikke ét hår, Emily Cannon Orgill, 

mar., B8 
»Jeg finder noget bedre«, Rui Miguel 

Simåo Sequeira, maj, 8 
Jeg var hendes svar, Elizabeth 

Quackenbush, jun., 36 
Jeres lys i ørkenen, Sharon G. Larsen, 

jul., 106 
Se/7 trygt på livets hav, Thomas S. 

Monson, nov., 2 
Stol på Herren, Robin B. Lambert, 

sep., B4 
Søster Strattons mirakel, Diane K. 

Cahoon, maj, B6 
Tæl dine velsignelser, Sydney S. Reynolds, 

nov., B4 
Vi kan bede til vor himmelske Fader, 

Jeanne Ellerbeck, nov., B8 
Vores første familiefaste, Lorenzo 

Presenca, jun., Bl 2 
Bønnespil 

Julie Wardell, mar, Bl 1 
BØRN (se også FAMILIEFORHOLD) 
Dit hjertes hensigter, Neal A. Maxwell, 

feb., B7 
Gustavos smil, Salvador Nanfa, dec, 6 
Små børn og evangeliet, Jay E. Jensen, 

nov., 1 4 
Solstrålekærlighed, Sharon Montgomery 

Meyers, feb., 7 Cahoon, Diane K. 

Søster Strattons mirakel, maj, B6 
Cailister, Ashley 

Medlemsmissionær på ni år, okt., Bl 5 
Cannon, Tracy Y. 

Når jeg engang blir otte år, okt., Bl 6 
Cardoso, Evanir 

Opbygget af Ånden, sep., 48 
Carmack, John K. 

Når vore børn kommer på afveje, 
mar., 28 
Carter, Lanna J. 

»Det lover jeg dig«, nov., 30 
Choi, Chung Lap 

Lydighed og barmhjertighed , aug., 26 
Christensen, Val R. 

Overvind modløshed, jan., 35 
Christensen, Joe J. 

Grådighed, egoisme og frådseri, jul., 9 
Christie, Rebecca 

Deres ansigtsudtryk var svaret, apr., 35 
Christoffersen, D. Todd 

Præsfedømmekvorummef, jan., 47 
Claire og Laurence Kusseling fra 

Gornay i Frankrig 

Marvin K. Gardner, mar., B2 Clayton, Corliss 

Pose med historier fra Det Nye 
Testamente, okt., Bl 2 
Conchas genfødsel 

Hillary Huefner, apr., 20 
Contreras, German Andrés Tovar 

Jeg ærer mine forældre, okt., Bl 4 
COSTA, CLAUDIO R. M. 

Ældste Claudio R. M. Costa, aug., B2 
Crockett, Lisa M. G. 

Gå den ekstra mil, aug., 48 Dagen i dag former dagen i morgen 

Thomas S. Monson, jan., 55 
Dahl, Larry E. 

Den højere lov, aug., 16 
DAMASIO, FLORIPES LUZIA 

»Vi priser jo dem salige, der holdt ud«, 
maj, 12 
Daniels valg 

Ann Woodbury Moore, mar., Bl 2 
De, der elsker Jesus 

Thomas S. Monson, mar., 2 
De havde besluttet sig på forhånd 

F. Onyebueze Nmeribe, sep., 10 
De uforlignelige gaver 

John B. Dickson, okt., 18 
De vidner om ham 

Sep., B8 
DeHart, Erika 

Den vigtigste lektie, nov., 29 
Den allerbedste dag 

McKay Meyer, feb., BIO 
Den bedste gave af alle: Et julebud- 
skab fra Det Første Præsidentskab 

til alle verdens børn 

Dec, B2 
Den gamle Deseret-landsby 

Sep., 40 
Den gave, som kun han kunne give 

Feb., 25 
Den højere lov 

Larry E. Dahl, aug., 1 6 
Den levende profet, vor kilde til den 

rene lærdom 

Merrill C. Oaks, jan., 97 
DEN LEVENDE PROFETS ORD 

Apr., 18; aug. 14; nov., 12 
Den vigtigste lektie 

Erika DeHart, nov., 29 
Den virkelige årsag 

Brian Lewis, feb., 46 
Deres ansigtsudtryk var svaret 

Rebecca Christie, apr., 35 
DET ARONSKE PRÆSTEDØMME 

Det Aronske Præstedømme og nadveren, 
Dallin H. Oaks, jan., 43 

Sowetos strålende fremtid, Marvin K. 
Gardner, dec, 36 
Det Aronske Præstedømme og 

nadveren 

Dallin H. Oaks, jan., 43 l i A H o N A 
50 Det begyndte i bussen 

Ereny Rosa A. Silva, jun., 48 
Det Første Præsidentskab 

Brev fra Det Første Præsidentskab, 
dec, 1 

Den bedste gave af alle: Et julebudskab 
fra Det Første Præsidentskab til alle 
verdens børn, dec, B2 
DET FØRSTE SYN 

Joseph Smiths første syn, M. Russell 
Ballard, dec, B6 

Tro på Jesus Kristus, Sydney S. Reynolds, 
feb., Bl 2 
Det krøllede brev 

Chris Geilman, dec, 6 
»Det lover jeg dig« 

Lanna J. Carter, nov., 30 
Det rette valg 

Jordan Stangier, jun., Bl 3 
»Det var klart og tydeligt« 

Elton John da Costa Santos, maj, 8 
Dette er vores dag 

James E. Faust, jul., 1 9 
Dew, Sheri L. 

Vi er ikke alene, jan., 1 1 2 

Vores eneste chance, jul., 11 
Dickson, John B. 

De uforlignelige gaver, okt., 18 
DIDIER, CHARLES 

Ældste Charles Didier, okt., B2 
Din celestiale rejse 

Thomas S. Monson, jul., 1 14 
DISCIPLE, AT VÆRE 

»Men vi ænsede dem ikke«, L. Aldin 
Porter, apr, 30 

Pr/sen for al være discipel, James E. 
Faust, apr., 2 

Sande efterfølgere, Robert J. Whetten, 
jul., 34 

»Ved ringe midler«, Stephen A. West, 
jul., 32 
Dit hjertes hensigter 

Neal A. Maxwell, feb., B7 
Dit midlertidige hjem 

Sep., 9 
Dit navn er trygt i vores hjem 

Cree-L Kofford, jul., 96 
Driggs, Jeremy 

»Nej tak«, feb., Bil 
»Du er ikke velkommen her« 

Sam og Christie Giles, jun., 38 
Du stærke og stræbende ungdom 

L. Tom Perry, jan., 86 
Duca, Matteo 

Hold dig nær til Herren, okt., Bl 4 
DYD (se KYSKHED) 
Dykstra, Janene 

Hvem har brug for mine bønner? 
nov., B6 
DØD 

Husk at takke, Thomas S. Monson, 
jan., 20 DÅB (se også PAGTER) 

Conchas genfødsel, Hillary Huefner, 

apr., 20 
Hvem skal døbe Michael?, Ellen 

Johnson, aug., Bl 4 
Interview, Lisa H. Fernelius, aug., B6 
Når jeg engang blir otte år, Tracy Y. 

Cannon og Wallace F. Bennett, okt., 

B16 
»Stopl« Barbara Jean Jones, nov., Bl 6 
Vores dåbs åndelige kraft, Carol B. 

Thomas, jul., 1 08 EGBO, RAYMOND IDIO 

De havde besluttet sig på forhånd, F. 

Onyebueze Nmeribe, sep., 10 
EKSEMPEL 

»Alletiders ... bortset fra det der«, Anya 

Bateman, jun., 22 
Dagen i dag former dagen i morgen, 

Thomas S. Monson, jan., 55 
Din celestiale rejse, Thomas S. Monson, 

jul., 114 
En advarselsrøst, Henry B. Eyring, 

jan., 37 
»Følg mig«, Sydney S. Reynolds, maj, B2 
Jesus Kristus viser os vejen, Sydney S. 

Reynolds, mar., B6 
Lad dit lys skinne, Sydney S. Reynolds, 

okt., B6 
Ledt af hans eksemplariske liv, Joseph B. 

Wirthlin, feb., 34 
Min helt, Linda A. Peterson, dec, 34 
Min helt, Ronda Gibb Hinrichsen, 

feb., B4 
»Min lærer havde ret«, Carmen de 

Hernandez, okt., B4 
Missionær for min familie, Elaine Cristina 

Padilha Sluzarski, aug., B5 
Mit navneskilt, Augusto Sånchez, 

aug., 26 
»Nej tak«, Jeremy Driggs, feb., Bl 1 
Samuels skrifter, Sheila Kindred, jun., B2 
Stå som vidne, Shannon D. Jensen, 

aug., 8 
Wa//ace Githehu fra Nairobi i Kenya, 

Barbara Jean Jones, maj, Bl 4 
Eksperimentet 

Wendi J. Silvano, apr, Bl 4 
ELFENBENSKYSTEN 

Pionerer i Elfenbenskysten, Robert L. 

Mercer, mar., 1 6 
Ellerbeck, Jeanne 

Vi kan bede til vor himmelske Fader, 

nov., B8 
En advarselsrøst 

Henry B. Eyring, jan., 37 
En bøn for Benita 

Joseph A. Martineau, nov., 8 
En bøn om hjælp 

Irina Mishell Lopez Ruano, feb., Bl 1 
En drøm om at tjene 

John Jairo Bustamante, jun., 26 »Én fra en by, og to fra en slægt«: 
Kirkens spæde begyndelse i 
Tjernigov i Ukraine 

Marvin K. Gardner, apr., 36 
En gave til min bror 

Diana Leaney Lopez Ruano, feb., BIO 
ENHED 

Hjælp de unge til at føle sig elsket, Brad 
Wilcox, jun., 42 

Lysets øer, R. Val Johnson, aug., 32 

Sammenførte familier, Robert E. Wells, 
jun., 28 
ENLIGE VOKSNE 

At tilhøre en wardsfamilie, Robert D. 
Hales, mar., 1 
Et vidne om sandheden 

Joel Coronado Munoz, nov., 8 
»Ethvert nyt medlem er dyrebart« 

Gordon B. Hinckley, feb., 8 
Evangeliecentrerede aktiviteter 

Sep., 30 
Evangeliet forandrede vores familie 

Alfiero Mora I los, okt., 8 
EVIG FREMGANG 

Dette er vores dag, James E. Faust, 
jul., 19 

Lev et godt liv og bered dig på 
evigheden, mar., 25 
EVIGE FAMILIER (se TEMPLER OG 

TEMPELTJENESTE) 
EVIGT PERSPEKTIV 

Tabte horisonter, James E. Faust, aug., 2 
Eyring, Henry B. 

En advarselsrøst, jan., 37 

Styrken ved at undervise i lærdommene, 
jul., 85 FADERSKAB (se FORÆLDRE, AT 

VÆRE) 
FAMILIEAFTEN 

Familieaftener behøver ikke at være 
fuldkomne, Paul J. Rands, aug., 44 
Familieaftener behøver ikke at være 
fuldkomne 

Paul J. Rands, aug., 44 
FAMILIEAKTIVITETER 

Otte gode råd til, hvordan du styrker 
familien, D. Ray Thomas, dec, 30 
FAMILIEFORHOLD (se også 

ÆGTESKAB, FORÆLDRE, AT VÆRE) 

Aldrig alene, Ann Michelle Nielsen, 

nov., BIO 
Biskoppen og hans rådgivere, Boyd K. 

Packer, jul., 71 
Bro mellem det, som har evig værdi, 

Dennis B. Neuenschwander, jul., 98 
Bær vidnesbyrd om ham, Susan L. 

Warner, jan., 76 
Claire og Laurence Kusseling fra 

Gournay i Frankrig, Marvin K. 

Gardner, mar., B2 
Den vigtigste lektie, Erika DeHart, 

nov., 29 DECEMBER 
51 19 9 9 Du stærke og stræbende ungdom, L. Tom 

Perry, jan., 86 
Familieaftener behøver ikke at være 

fuldkomne, Paul J. Rands, aug., 44 
Gennembrud, Ann Michelle Nielsen, 

dec, 40 
Husk Kristus i julen, dec, 26 
Hvem skal døbe Michael?, Ellen 

Johnson, aug., Bl 4 
Jeg ærer mine forældre, Germdn Andrés 

Tovar Contreras, okt., Bl 4 
Kyskhedens velsignelser, Vanessa 

Moodie, maj, 26 
Lad os vandre i Herrens lys, Gordon B. 

Hinckley, jan., 1 1 5 
Livets forpligtelser, Gordon B. Hinckley, 

maj, 2 
Michael hjælper til, Vilo Westwood, 

maj, B4 
Otte gode råd til, hvordan du styrker 

familien, D. Ray Thomas, dec, 30 
Præstedømmet og hjemmet, D. Lee 

Tobler, jul., 51 
Sammenførte familier, Robert E. Wells, 

jun., 28 
Som en uudslukkelig ild, M. Russell 

Ballard, jul., 101 
Styrken ved at undervise i lærdommene, 

Henry B. Eyring, jul., 85 
Stævnemøder i hjemmet, Geok Lee 

Thong, jun., 1 6 
Tilgivelsen knyttede os sammen, Aurora 

Rojas de Ålvarez, okt., 44 
Udholdenhed i vore trængsler, Vitalicio 

Gonzales, nov., 8 
Vi kan bede til vor himmelske Fader, 

Jeanne Ellerbeck, nov., B8 
Vores hellige forpligtelse til at ære 

kvinder, Russell M. Nelson, jul., 45 
Vores hellige pligt til at styrke familien, 

Robert D. Hales, jul., 37 
Vores julemirakel, Jacqueline Michea 

Martinez, dec, 6 
Ældste Russell M. Nelson, feb., B2 
Fars trick 

Vira H. Blake, man, Bl 4 
FASTE 

Søster Strattons mirakel, Diane K. 

Cahoon, maj, B6 
Velsignet for at faste, Brigada Acosta de 

Perez, okt., 44 
Vores første familiefaste, Lorenzo 

Presenc/3, jun., Bl 2 
FASTHOLDELSE (se også FÆLLESKAB) 
Argentinas store og herlige dag, Judy C. 

Olsen, nov., 32 
8ro mellem det, som har evig værdi, 

Dennis B. Neuenschwander, jul., 98 
Find lammene, vogt fårene, Gordon B. 

Hinckley, jul., 118 
Faust, James E. 

At vi må kende dig, den eneste sande 

Gud, og Jesus Kristus, feb., 2 Dette er vores dag, jul., 1 9 
Kærlighedens mønster, dec, 2 
Luk himlens vinduer op, jan., 67 
Lydighed - vejen til frihed, jul., 53 
»Med hvilken magt har I gjort dette?« 

jan., 52 
Prisen for at være discipel, apr., 2 
Tabte horisonter, aug., 2 
Undladelsessynder, maj, Bl 3 
FAUST, JAMES E. 

Præsident James E. Faust, nov., B2 
Fernelius, Lisa H. 
Interview, aug., B6 
Fielding, Geraldine T. 

Liljen, der reddede menneskeliv, 
jun., BIO 
FIKTION 

Eksperimentet, Wendi J. Silvano, 

apr., Bl 4 
Hvem har brug for mine bønner? Janene 

Dykstra, nov., B6 
»Hvis det brænder, nærmer du dig«, Julie 

Taggart Råbe, dec, BIO 
Ikke ét hår, Emily Cannon Orgill, 

mar., B8 
Interview, Lisa H. Fernelius, aug., B6 
Mimis vidnesbyrd, Jeanne N. Burgon, 

sep., B14 
Min helt, Ronda Gibb Hinrichsen, 

feb., B4 
»Min lærer havde ret«, Carmen de 

Hernandez, okt., B4 
Samuels skrifter, Sheila Kindred, jun., B2 
Saras hobby, Cheryl Fusco, maj, BIO 
Find lammene, vogt fårene 
Gordon B. Hinckley, jul., 1 18 
Fire årtiers tro 

Christopher K. Bigelow, maj, 28 
FJERNSYN (se MEDIER) 
FORBEREDELSE 

At undervise og lære ved Anden, Dallin 

H. Oaks, maj, 1 4 
De havde besluttet sig på forhånd, F. 

Onyebueze Nmeribe, sep., 10 
Dette er vores dag, James E. Faust, 

jul., 19 
Holder vi trit? M. Russell Ballard, jan., 6 
»Jeg og mit hus vil tjene Herren«, 

H. Bryan Richards, jan., 50 
Kaktusoprydning, Shanna Ghaznavi, 

aug., 1 
Tempelforberedelse , dec, 33 
Tempelforberedelsesspil, Marlene 
Thomas, aug., B8 
Forberedelse af vores familie til at 
tage i templet 
Carol B. Thomas, jul., 13 
Forbløffet 

Melissa Ransom, apr., 8 
Ford, Joan Porter 

Opdraget af en dronning, jun., 8 
FORSAMLINGSBYGNING 

»Velkommen til konference,« Gordon B. 
Hinckley, jan., 4 L I A H O N A 

52 FORSONING (se også JESUS 
KRISTUS, OMVENDELSE) 

Den gave, som kun han kunne give, 

feb., 25 
Når vore børn kommer på afveje, John 

K. Carmack, man, 28 
Sådan hjalp forsoningen mig gennem 

skilsmissen, sep., 14 
Trofast udholdenhed, Neal A. Maxwell, 

apr., 1 
FORÆLDRE, AT VÆRE (se også FAMI- 
LIEFORHOLD) 
Brev fra Det Første Præsidentskab, 

dec, 1 
Brød, fisk og medfølelse, Karen Rose 

Merkley, feb., 32 
Dagen i dag former dagen i morgen, 

Thomas S. Monson, jan., 55 
Deres ansigtsudtryk var svaret, Rebecca 

Christie, apr., 35 
Forberedelse af vores familie til at tage i 

templet, Carol B. Thomas, jul., 13 
Forældre i Zion, Boyd K. Packer, jan., 25 
Fædrenes hænder, Jeffrey R. Holland, 

jul., 16 
Grådighed, egoisme og frådseri, Joe J. 

Christensen, jul., 9 
»Jeg og mit hus vil tjene Herren«, 

H. Bryan Richards, jan., 50 
Lær familiens medlemmer retfærdige 

principper, apr., 25 
Når vore børn kommer på afveje, John 

K. Carmack, mar., 28 
Små børn og evangeliet, Jay E. Jensen, 

nov., 14 
Forældre i Zion 

Boyd K. Packer, jan., 25 
FRA VEN TIL VEN 

Præsident James E. Faust, nov., B2 
Ældste Charles Didier, okt., B2 
Ældste Claudio R. M. Costa, aug., B2 
Ældste Dieter F. Uchtdorf, apr., B2 
Ældste Russell M. Nelson, feb., B2 
FRANKRIG 

Claire og Laurence Kusseling fra 

Gournay i Frankrig, Marvin K. 

Gardner, mar., B2 
Først til undsætning, Richard M. Romney, 

nov., 44 
FRED (se også HELLIGÅNDEN) 

Fred fra skrifterne, Pamela Akinyi Obaro, 

feb., 44 
Fred på jord kommer fra Himlen, 

dec, 25 
Husk at takke, Thomas S. Monson, 

jan., 20 
»Men også I skal vidne«, Ronald T. 

Halverson, jan., 93 
Vores eneste chance, Sheri L. Dew, jul., 77 
Fred fra skrifterne 

Pamela Akinyi Obaro, feb., 44 
Fred på jord kommer fra Himlen 

Dec, 25 
Frelser og Forløser 

Sydney S. Reynolds, apr., Bl 2 FULDKOMMENHED 

Ledt af hans eksemplariske liv, Joseph B. 

Wirthlin, feb., 34 
Fusco, Cheryl 

Saras hobby, maj, BIO 
Fædrenes hænder 

Jeffrey R. Holland, jul., 16 
FÆLLESSKAB (se også VENSKAB, 
GENAKTIVERING) 
At tilhøre en wardsfamilie, Robert D. 

Hales, mar., 10 
De helliges medborgere, Ned B. 

Roueché, jul., 50 
»Du er ikke velkommen her«, Sam og 

Christie Giles, jun., 38 
»Ethvert nyt medlem er dyrebart«, 

Gordon B. Hinckley, feb., 8 
Find lammene, vogt fårene, Gordon B. 

Hinckley, jul., 118 
Hjælp de unge til at føle sig elsket, Brad 

Wilcox, jun., 42 
Hvor mange æbler får man af en kerne? 

Julio César Sonoda, aug., 26 
Mulighedernes tid, H. David Burton, 

jan., 9 
Perler i sandet, E Ray Bateman, jan., 32 
Sig tak, Hugh W. Pinnock, nov., Bl 3 
Sjov med mening, Janet Thomas, 

feb., 18 
FÆLLESTID 

Frelser og Forløser, Sydney S. Reynolds, 

apr., Bl 2 
Hold budene, Sydney S. Reynolds, 

jun., B4 
Jeg kan holde mine pagter, Sydney S. 

Reynolds, aug., Bl 2 
Jesus Kristus viser os vejen, Sydney S. 

Reynolds, mar., B6 
Lad dit lys skinne, Sydney S. Reynolds, 

okt„ B6 
Når han kommer igen, Sydney S. 

Reynolds, dec, Bl 2 
Tro på Jesus Kristus, Sydney S. Reynolds, 

feb., Bl 2 
Tæl dine velsignelser, Sydney S. Reynolds, 

nov., B4 
Vi kan vidne om Jesus Kristus og hans 

evangelium, Sydney S. Reynolds, 

sep., B2 
Følg lederen 

Mar., 15 
Følg lyset 

Margaret D. Nadauld, jul., 1 1 1 
»Følg mig« 

Sydney S. Reynolds, maj, B2 
Før og efter 

Shauna Mooney Kawasaki, maj, B8 
Først til undsætning 

Richard M. Romney, nov, 44 Gardner, Marvin K. 

Claire og Laurence Kusseling fra 
Gournay i Frankrig, mar., B2 »Én fra en by, og to fra en slægt«: Kirkens 
spæde begyndelse i Tjernigov i 
Ukraine, apr., 36 

Macha Zemskova fra Pusjkin i Rusland, 
okt., B8 

Sowetos strålende fremtid, dec, 36 
Gaunt, LaRene Porter 

Opdraget af en dronning, jun., 8 
Geilman, Chris 

Det krøllede brev, dec, 6 
GENAKTIVERING (se også 

FÆLLESSKAB) 

Min ven Larry, Don Watson, feb., 14 

Præstedømmet - Herrens mægtige hær, 
Thomas S. Monson, jul., 56 

Ve/kommen hjem, Keith B. McMullin, 
jul., 93 
GENEALOGI (se SLÆGTSHISTORIE) 
GENERALKONFERENCE 

»Velkommen til konference,« Gordon B. 
Hinckley, jan., 4 
Gennembrud 

Ann Michelle Nielsen, dec, 40 
Ghaznavi, Shanna 

Kaktusoprydning , aug., 1 
Giles, Christie 

»Du er ikke ve/kommen fier«, jun., 38 
Giles, Sam 

»Du er ikke velkommen her«, jun., 38 
GITHEHU, WALLACE 

Wallace Githehu fra Nairobi i Kenya, 
Barbara Jean Jones, maj, Bl 4 
GLÆDE (se LYKKE) 
Glæde ved at følge Herren 

Okt., 44 
GODE GERNINGER (se TJENESTE) 
Gonzales, Vitalicio 

Udholdenhed i vore trængsler, nov., 8 
Grapefrugtsyndromet 

Lola B. Walters, sep., 24 
Grådighed, egoisme og frådseri 

Joe J. Christensen, jul., 9 
Gud er med mig 

Anna Albano, mar, 8 
Gud taler til sine børn ved personlig 

åbenbaring 

Maj, 25 
GUDDOM 

Hvilke spørgsmål stiller folk om os?, 
Gordon B. Hinckley, jan., 82 
Gustavos smil 

Salvador Nania, dec, 6 
GÆLD 

Grådighed, egoisme og frådseri, Joe J. 
Christensen, jul., 9 

T/7 drengene og til mændene, Gordon B. 
Hinckley, jan., 63 
Gæld for en halv cykel 

Alfredo R Blanc, okt., 44 
Gør plads til alle 

Feb., 23 
Gå den ekstra mil 

Lisa M. G. Crockett, aug., 48 H Haight, David B. 

Kærlighed og tjeneste, jul., 79 
Oprethold profeterne, jan., 41 
Hales, Robert D. 

At tilhøre en wardsfamilie, mar,, 1 
Helbredelse af sjæl og krop, jan., 1 6 
Vores hellige pligt til at styrke familien, 
jul., 37 
Halverson, Ronald T. 

»Men også I skal vidne«, jan., 93 
»Han er ikke her, han er opstået« 

Gordon B. Hinckley, jul., 82 
Han kører stadig på cykel 

Janet Peterson, apr., 26 
Han lever! 

Apr., 7 
»Han skal kende min lære« 

Kenneth Johnson, jun., 1 1 
HANDICAP 

Den vigtigste lektie, Erika DeHart, 
nov, 29 
HANDLEFRIHED 

Lydighed - vejen til frihed, James E. 

Faust, jul., 53 
Når vore børn kommer på afveje, 

John K. Carmack, mar., 28 
Retfærdighedens kraft, Richard G. Scott, 

jan., 79 
Tempelgænger-typen, Tamara Leatham 

Bailey, maj, 46 
»Vælg selvl« Carmen de Hernandez, 
aug., BIO 
Har du en dårlig dag? 
Shane R. Barker, okt., 43 
HARRIS, MARTIN 

Vidnet: Martin Harris, Dallin H. Oaks, 
jul., 41 
Hartley, Taylor 

Min tro blev prøvet, okt., 40 
Helbredelse af sjæl og krop 

Robert D. Hales, jan., 16 
HELBREDELSE 

Det krøllede brev, Chris Geilman, dec, 6 
En bøn for Benita, Joseph A. Martineau, 

nov, 8 
Helbredelse af sjæl og krop, Robert D. 

Hales, jan., 1 6 
»Leonard er druknet!« Kerstin Saffer og 

Birgitta Strandberg, nov, 8 
Mimis vidnesbyrd, Jeanne N. Burgon, 

sep., B14 
Vores første familiefaste, Lorenzo 
Presenca, jun., Bl 2 
HELLIGÅNDEN (se også GUDDOM, 
ÅBENBARING) 
Aldrig alene, Ann Michelle Nielsen, 

nov, BIO 
Bordbøn, Fem R. Law, jun., Bl 4 
De uforlignelige gaver, John B. Dickson, 

okt., 18 
Det Aronske Præstedømme og nadveren, 
Dallin H. Oaks, jan., 43 DECEMBER 
53 19 9 9 »Def lover jeg dig«, Lanna J. Carter, 

nov., 30 
Et vidne om sandheden, Joel Coronado 

Munoz, nov., 8 
Gennembrud, Ann Michelle Nielsen, 

dec, 40 
Hvordan kan jeg vide, om jeg er blevet 

tilgivet? nov., 26 
Håb gennem Jesu Kristi forsoning, Neal 

A. Maxwell, jan., 70 
Jeg var hendes svar, Elizabeth 

Quackenbush, jun., 36 
Lær dem Guds ord med al flid, L. Tom 

Perry, jul., 6 
Opbygget af Ånden, Evanir Cardoso, 

sep., 48 
»Stop!« Barbara Jean Jones, nov., Bl 6 
Tæl dine velsignelser, Sydney S. Reynolds, 

nov., B4 
Vores dåbs åndelige kraft, Carol B. 

Thomas, jul., 108 
Vores hellige pligt til at styrke familien, 

Robert D. Hales, jul., 37 
Ånden bar vidnesbyrd, okt., 25 
Hernandez, Graciela Guadalupe 
Nunez 

»Jeg fortalte ham om evangeliet«, maj, 8 
Hernandez, Carmen de 
»Min lærer havde ret«, okt., B4 
»Vælg selv!«, aug., BIO 
Higginson, Janet Fawcett 

Hvem er jeg? mar., Bil 
Himmelstræber! 

Richard M. Romney, okt., 10 
Hinckley, Gordon B. 
Afslutning, jan., 1 04 
Den levende profets ord, apr., 1 8; 

aug. 1 4; nov., 1 2 
»Ethvert nyt medlem er dyrebart«, feb., 8 
Find lammene, vogt fårene, jul., 1 1 8 
»Han er ikke her, han er opstået«, jul., 82 
Hjordens hyrder, jul., 60 
Hvilke spørgsmål stiller folk om os?, 

jan., 82 
Inspirerende tanker, jun., 2 
Lad os vandre i Herrens lys, jan., 115 
Livets forpligtelser, maj, 2 
Stræb efter det ypperlige, sep., 2 
Tak Herren for hans velsignelser, jul., 1 04 
Til drengene og ti! mændene, jan., 63 
»Velkommen til konference,« jan., 4 
Vidnesbyrd, sep., Bl 3 
Værket går fremad, jul., 4 
Hinrichsen, Rondo Gibb 

Min helt, feb., B4 
HJEM 

Byg dit evige hjem, Thomas S. Monson, 

okt., 2 
HJEMMEUNDERVISMNG 

Hyrder, lam og hjemmelærere, Russell M. 

Nelson, apr., 42 
Hjordens hyrder 

Gordon B. Hinckley, jul., 60 
Hjælp de unge til at føle sig elsket 
Brad Wilcox, jun., 42 HJÆLPEFORENINGEN 

Kom, lad os vandre i Herrens lys, Mary 
Ellen Smoot, jan., 106 

Kom til Hjælpeforeningen, Virginia U. 
Jensen, jan., 109 

Lad os vandre i Herrens lys, Gordon B. 
Hinckley, jan., 1 15 
Hold budene 

Sydney S. Reynolds, jun., B4 
Hold dig nær til Herren 

Matteo Duca, okt., Bl 4 
Hold sabbatten hellig 

Feb., 48 
Holder vi trit? 

M. Russell Ballard, jan., 6 
Holland, Jeffrey R. 

Fædrenes hænder, jul., 16 

Personlig renhed, jan., 89 
HOMOSEKSUALITET (se 

KØNSROLLER) 
Howe, Jon R. 

Anskuelsesundervisning, der motiverer, 
mar., 26 
Huefner, Hillary 

Conchas genfødsel, apr., 20 
HUMANITÆR HJÆLP (se VELFÆRDS- 
PROGRAM) 
Husk Kristus i julen 

Dec, 26 
Husk at takke 

Thomas S. Monson, jan., 20 
Hvad er den tungeste byrde? 

Zoltån Soltra, apr., 29 
Hvad med afholdenhed? 

Robert Layton, nov., 42 
Hvad profeterne lærer os om 

kyskhed og troskab 

Okt., 26 
Hvem er jeg? 

Janet Fawcett Higginson, mar., Bl 1 
Hvem har brug for mine bønner? 

Janene Dykstra, nov., B6 
Hvem skal døbe Michael? 

Ellen Johnson, aug., Bl 4 
Hvilke spørgsmål stiller folk om os? 

Gordon B. Hinckley, jan., 82 
»Hvis det brænder, nærmer du dig« 

Julie Taggart Råbe, dec, BIO 
Hvor i skriften står det ... ? 

Ann Woodbury Moore, feb., B8 
Hvor mange æbler får man af en 

kerne? 

Julio César Sonoda, aug., 26 
Hvordan kan jeg vide, om jeg er 

blevet tilgivet? 

Nov., 26 
Hvordan kan jeg vide, om jeg tager 

nadveren værdigt? 

Apr., 22 
Hvordan undgår jeg, at mine bønner 

bliver gentagelser? 

Jun., 18 
Hvordan undgår jeg sladder? 

Sep., 26 Hyrder, lam og hjemmelærere 

Russell M. Nelson, apr., 42 
HÅB 

Håb gennem Jesu Kristi forsoning, Neal 
A. Maxwell, jan., 70 

Opelsk guddommelige egenskaber, 
Joseph B. Wirthlin, jan., 28 
Håb gennem Jesu Kristi forsoning 

Neal A. Maxwell, jan., 70 
/ Herrens hånd 

Kristopher Swinson, mar., 46 

I 

Iført barmhjertighedens klædning 

Nov., 25 
Ikke ét hår 

Emily Cannon Orgill, mar., B8 
INDSTILLING 

Har du en dårlig dag? Shane R. Barker, 

okt., 43 
Listen over det gode, Jack Weyland, 

mar., 40 
Overvine/ modløshed, Val R. Christensen, 

jan., 35 
Populær, Anne Billings, feb., 24 
Taknemmelighed , Gordon T Watts, 
jan., 99 
Inspirerende tanker 

Gordon B. Hinckley, jun., 2 
Inspireret velfærd i Kirken 

Joseph B. Wirthlin, jul., 89 
Interview 

Lisa H. Fernelius, aug., B6 Jack, Angela 

Alt, hvad han havde, dec, B4 
Jardine, Winnifred C. 

Tiendevanen, dec, 48 
»Jeg finder noget bedre« 

Rui Miguel Simåo Sequeira, maj, 8 
»Jeg fortalte ham om evangeliet« 

Graciela Guadalupe Nunez Hernandez, 
maj, 8 
Jeg føler mig ikke hjemme her! 

Jeanette Waite Bennett, jun., 41 
Jeg kan holde mine pagter 

Sydney S. Reynolds, aug., Bl 2 
»Jeg og mit hus vil tjene Herren« 

H. Bryan Richards, jan., 50 
JEG PRØVER AT VÆRE SOM JESUS 

Alt, hvad han havde, Angela Jack, 

dec, B4 
Den allerbedste dag, McKay Meyer, 

feb., BIO 
Det rette valg, Jordan Stangier, jun., Bl 3 
En bøn om hjælp, Irina Mishell Lopez 

Ruano, feb., Bl 1 
En gave til min bror, Diana Leaney Lopez 

Ruano, feb., BIO 
Hold dig nær til Herren, Matteo Duca, 

okt., Bl 4 
Jeg ærer mine forældre, German Andrés 

Tovar Contreras, okt., Bl 4 
Joshs bjørn, Maria og Eric Jones, apr., B6 LIAHO 

54 N A Medlemsmissionær på ni år, Ashley 

Cailister, okt., Bl 5 
Missionær for min familie, Elaine Cristina 

Padilha Sluzarski, aug., B5 
»Nej tak«, Jeremy Driggs, feb., Bl 1 
»Stop!« Barbara Jean Jones, nov., Blå 
Vores første familiefaste, Lorenzo 

Presenca, jun., Bl 2 
Jeg var blind, og nu kan jeg se 

Thomas S. Monson, jul., 67 
Jeg var hendes svar 

Elizabeth Quackenbush, jun., 36 
Jeg ærer mine forældre 

Germån Andrés Tovar Contreras, 

okt., Bl 4 
Jensen, Jay E. 

Små børn og evangeliet, nov., 1 4 
Jensen, Marlin K. 

Venskab - Et evangelisk princip, jul., 74 
Jensen, Shannon D. 

Stå som vidne, aug., 8 
Jensen, Virginia U. 

Kom til Hjælpeforeningen, jan., 109 
»Vi lytter til profetens røst«, jan., 1 3 
Jeres lys i ørkenen 

Sharon G. Larsen, jul., 106 
JESUS KRISTUS (se også 
FORSONING, GUDDOM, 
OPSTANDELSE) 
Altid erindre ham, maj, 39 
At leve et liv med Kristus i fokus, Merrill J. 

Bateman, dec, 12 
At vi må kende dig, den eneste sande 

Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 

feb., 2 
Brød, fisk og medfølelse, Karen Rose 

Merkley, feb., 32 
Dagen i dag former dagen i morgen, 

Thomas S. Monson, jan., 55 
De, der elsker Jesus, Thomas S. Monson, 

mar., 2 
De uforlignelige gaver, John B. Dickson, 

okt., 18 
Den bedste gave af alle: Et julebudskab 

fra Det Første Præsidentskab til alle 

verdens børn, dec, B2 
Den højere lov, Larry E. Dahl, aug., 16 
Forbløffet, Melissa Ransom, apr., 8 
Fædrenes hænder, Jeffrey R. Holland, 

jul., 16 
Følg lederen, mar., 15 
»Følg mig«, Sydney S. Reynolds, maj, B2 
»Han er ikke her, han er opstået«, 

Gordon B. Hinckley, jul., 82 
»Hvis det brænder, nærmer du dig«, Julie 

Taggart Råbe, dec, BIO 
Jesus Kristus viser os vejen, Sydney S. 

Reynolds, mar., B6 
»Kærligheden ophører aldrig«, Jeanie 

McAllister, feb., 26 
Ledt af hans eksemplariske liv, Joseph B. 

Wirthlin, feb., 34 
Min helt, Ronda Gibb Hinrichsen, 

feb., B4 Når han kommer igen, Sydney S. 

Reynolds, dec, Bl 2 
Palmer til Herren, Dorothy D. Warner, 

apr., BIO 
Små børn og evangeliet, Jay E. Jensen, 

nov., 14 
Symboler på forsoning, Jan U. 

Pinborough, dec, 22 
Søg Frelseren i modgangens time, 

sep., 25 
Tro på Jesus Kristus, Sydney S. Reynolds, 

feb., Bl 2 
Vores eneste chance, Sheri L. Dew, 
jul., 77 
Jesus Kristus viser os vejen 
Sydney S. Reynolds, mar., B6 
Johnson, Ellen 

Hvem skal døbe Michael?, aug., Bl 4 
Johnson, Kenneth 

»Han skal kende min lære«, jun., 11 
Johnson, R. Val 

Lysets øer, aug., 32 
Jones, Barbara Jean 
»Stop/«, nov., Bl 6 

Wallace Githehu fra Nairobi i Kenya, 
maj, Bl 4 
Jones, Eric 

Joshs bjørn, apr., B6 
Jones, Maria 

Joshs bjørn, apr., B6 
JORDEN 

Dit midlertidige hjem, sep., 9 
Joseph Smiths første syn 

M. Russell Ballard, dec, B6 
Joshs bjørn 

Maria og Eric Jones, apr., B6 
JUL 

Den bedste gave af alle: Et julebudskab 
fra Det Første Præsidentskab til alle 
verdens børn, dec, B2 
Fred på jord kommer fra Himlen, 

dec, 25 
Husk Kristus i julen, dec, 26 
»Hvis det brænder, nærmer du dig«, Julie 

Taggart Råbe, dec, BIO 
Julekalender, dec, B8 
Julepynt, dec, B5 
Kærlige gaver, dec, 6 
Kærlighedens mønster, James E. Faust, 

dec, 2 
Når han kommer igen, Sydney S. 

Reynolds, dec, Bl 2 
Symboler på forsoning, Jan U. 
Pinborough, dec, 22 
Julekalender 

Dec, B8 
Julepynt 
Dec, B5 

K 

Kaktusoprydning 

Shanna Ghaznavi, aug., 10 
Kaldet til at tjene 

Aug. 26 KARAKTER (se RETSKAFFENHED) 
Kawasaki, Shauna Mooney 

Før og efter, maj, B8 
KENYA 

Wallace Githehu fra Nairobi i Kenya, 
Barbara Jean Jones, maj, Bl 4 
Kindred, Sheila 

Samuels skrifter, jun., B2 
KIRKEHISTORIE (se også PIONERER) 

Den gamle Deseret-landsby, sep., 40 
KIRKEKALDELSER 

»Ethvert nyt medlem er dyrebart«, 

Gordon B. Hinckley, feb., 8 
Livefs forpligtelser, Gordon B. Hinckley, 

maj, 2 
Opbygget af Ånden, Evanir Cardoso, 
sep., 48 
KIRKEMØDER 

Brev fra Det Første Præsidentskab, 

dec, 1 
Deres ansigtsudtryk var svaret, Rebecca 
Christie, apr., 35 
KIRKEORGANISATION 

Biskoppen og hans rådgivere, Boyd K. 
Packer, jul., 71 
KIRKEØKONOMI 

Hvilke spørgsmål stiller folk om os?, 
Gordon B. Hinckley, jan., 82 
Kofford, Cree-L 

Dit navn er trygt i vores hjem, jul., 96 
Kolde hænder, varmt hjerte 

Patricia Schmuhl, dec, 6 
Kom, lad os vandre i Herrens lys 

Mary Ellen Smoot, jan., 106 
Kom til Hjælpeforeningen 
Virginia U. Jensen, jan., 109 
Korndorfer, Evelin 

Min økonomi og mit helbred forbedres, 
okt., 44 
KREATIVITET (se TALENTER) 
KRISTI LYS 

Følg lyset, Margaret D. Nadauld, 

jul., 111 
Jeg var blind, og nu kan jeg se, Thomas 
S. Monson, jul., 67 
KRITIK 

Grapefrugtsyndromet, Lola B. Walters, 
sep., 24 
KUNDSKAB (se UDDANNELSE) 
Kundskabens belønning 

Darrin Lythgoe, nov., 48 
KVINDER 

Vores hellige forpligtelse til at ære 
kvinder, Russell M. Nelson, jul., 45 
KVORUMMER 

Præstedømmekvorummet, D. Todd 
Christofferson, jan., 47 
KYSKHED 

Anskuelsesundervisning, der motiverer, 

Jon R. Howe, mar., 26 
Hvad med afholdenhed? Robert Layton, 

nov., 42 
Hvad profeterne lærer os om kyskhed og 
troskab, okt., 26 DECEMBER 1999 55 Kyskhedens velsignelser, Vanessa 

Moodie, maj, 26 
Personlig renhed, Jeffrey R. Holland, 

jan., 89 
Retfærdighedens kraft, Richard G. Scott, 

jan., 79 
Sandheden om moralsk renhed, Terrance 

D. Olson, okt., 30 
Vores dåbs åndelige kraft, Carol B. 

Thomas, jul., 108 
Kyskhedens velsignelser 
Vanessa Moodie, maj, 26 
KUSSELING, CLAIRE OG LAURENCE 
Claire og Laurence Kusseling fra Gornay 

i Frankrig, Marvin K. Gardner, 

mar., B2 
Kærlige gaver 

Dec, 6 
Kærlighed og tjeneste 
David B. Haight, jul., 79 
KÆRLIGHED 

Alt, hvad han havde, Angela Jack, 

dec, B4 
De, der elsker Jesus, Thomas S. Monson, 

mar., 2 
Den allerbedste dag, McKay Meyer, 

feb., BIO 
Den højere lov, Larry E. Dahl, aug., 16 
Den vigtigste lektie, Erika DeHart, 

nov., 29 
Dit hjertes hensigter, Neal A. Maxwell, 

feb., B7 
En advarselsrøst, Henry B. Eyring, 

jan., 37 
En gave til min bror, Diana Leaney Lopez 

Ruano, feb., BIO 
Gustavos smil, Salvador Nania, dec, 6 
Iført barmhjertighedens klædning, 

nov., 25 
Joshs bjørn, Maria og Eric Jones, 

apr., B6 
Kolde hænder, varmt hjerte, Patricia 

Schmuhl, dec, 6 
Kærlighed og tjeneste, David B. Haight, 

jul., 79 
Kærlighedens mønster, James E. Faust, 

dec, 2 
»Kærligheden ophører aldrig«, Jeanie 

McAllister, feb., 26 
Lydighed og barmhjertighed, Choi Chung 

Lap, aug., 26 
Min helt, Linda A. Peterson, dec, 34 
Opelsk guddommelige egenskaber, 

Joseph B. Wirthlin, jan., 28 
Sande efterfølgere, Robert J. Whetten, 

jul., 34 
Solstrålekærlighed, Sharon Montgomery 

Meyers, feb., 7 
»Ved ringe midler«, Stephen A. West, 

jul., 32 
Vær en ven, Marissa D. Thompson, 

mar., 48 
»Kærligheden ophører aldrig« 
Jeanie McAllister, feb., 26 Kærlighedens mønster 

James E. Faust, dec, 2 
KØNSROLLER (se også FAMI- 
LIEFORHOLD, ÆGTESKAB, PRÆSTE- 
DØMME) 

Hvilke spørgsmål stiller folk om os?, 
Gordon B. Hinckley, jan., 82 Lad dit lys skinne 

Sydney S. Reynolds, okt., B6 
Lad os vandre i Herrens lys 

Gordon B. Hinckley, jan., 1 15 
Lambert, Robin B. 

Stol på Herren, sep., B4 
Larsen, Sharon G. 

Jeres lys i ørkenen, jul., 106 
Law, Fern R. 

Bordbøn, jun., Bl 4 
Layton, Robert 

Hvad med afholdenhed? nov., 42 
LEDERSKAB 

Argentinas store og herlige dag, Judy C. 
Olsen, nov., 32 

Ledt af hans eksemplariske liv, Joseph B. 
Wirthlin, feb., 34 

Sjov med mening, Janet Thomas, 
feb., 18 
Ledt af hans eksemplariske liv 

Joseph B. Wirthlin, feb., 34 
LEGEME 

Vi er Guds børn, Russell M. Nelson, 
jan., 101 
»Leonard er druknet!« 

Kerstin Saffer og Birgitta Strandberg, 
nov., 8 
Lev ef godt liv og bered dig på 

evigheden 

Mar., 25 
Lewis, Brian 

Den virkelige årsag, feb., 46 
LIDELSE (se MODGANG, SYND) 
»Lig Guds Søn« 

Ray H. Wood, jul., 48 
Liljen, der reddede menneskeliv 

Geraldine T Fielding, jun., BIO 
Listen over det gode 

Jack Weyland, mar., 40 
Livets forpligtelser 

Gordon B. Hinckley, maj, 2 
Luk himlens vinduer op 

James E. Faust, jan., 67 
Lydighed - vejen til frihed 

James E. Faust, jul., 53 
LYDIGHED (se også BEFALINGER) 

Adlyd loven - tjen din næste, Athos M. 
Amorim, jan., 34 

At vi må kende dig, den eneste sande 
Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 
feb., 2 

Daniels valg, Ann Woodbury Moore, 
mar, Bl 2 

De, der elsker Jesus, Thomas S. Monson, 
mar., 2 L I A H O N A 

56 Følg lederen, mar., 15 

Glæde ved at følge Herren, okt., 44 

»Han skal kende min lære«, Kenneth 

Johnson, jun., 1 1 
Hvad er den tungeste byrde? Zoltdn 

Soltra, apr., 29 
Jeg ærer mine forældre, Germdn Andrés 

Tovar Contreras, okt., Bl 4 
Jeres lys i ørkenen, Sharon G. Larsen, 

jul., 106 
»Lig Guds Søn«, Ray H. Wood, jul., 48 
Lydighed og barmhjertighed, Choi Chung 

Lap, aug., 26 
Lydighed - vejen til frihed, James E. 

Faust, jul., 53 
Opbygning af Kirken, Earl M. Monson, 

jan., 95 
Prisen for at være discipel, James E. 

Faust, apr., 2 
Præsident James E. Faust, nov., B2 
Lydighed og barmhjertighed 

Choi Chung Lap, aug., 26 
LYKKE 

Før og efter, Shauna Mooney Kawasaki, 

maj, B8 
Glæde ved at følge Herren, okt., 44 
Har du en dårlig dag? Shane R. Barker, 

okt., 43 
Saras hobby, Cheryl Fusco, maj, BIO 
Taknemmelighed, Gordon T Watts, 

jan., 99 
Lysefs øer 

R. Val Johnson, aug., 32 
Lythgoe, Darrin 

Kundskabens belønning, nov., 48 
Lær dem Guds ord med al flid 

L. Tom Perry, jul., 6 
Lær familiens medlemmer retfærdige 
principper 
Apr, 25 
LÆRDOMME 

Den levende profet, vor kilde til den rene 

lærdom, Merrill C. Oaks, jan., 97 
Styrken ved at undervise i lærdommene, 

henry B. Eyring, jul., 85 
»Han skal kende min lære«, Kenneth 

Johnson, jun., 1 1 
Løb uden at blive træt 
Anne Billings, sep., 20 

M 

Macha Zemskova fra Pusjkin i 
Rusland 

Marvin K. Gardner, okt., B8 
Martineau, Joseph A. 

En bøn for Benita, nov., 8 
Martinez, Jacqueline Michea 

Vores julemirakel, dec, 6 
Maxwell, Neal A. 

Dit hjertes hensigter, feb., B7 
Håb gennem Jesu Kristi forsoning, 

jan., 70 
» ... Omvende fos] fra [vores] selviskhed« 

(L&P 56:8), jul., 26 
Trofast udholdenhed, apr., 1 McAllister, Jeanie 

»Kærligheden ophører aldrig«, feb., 26 
McMullin, Keith B. 

Velkommen hjem, jul., 93 
MEBODO, CELINE 

Førsf til undsætning, Richard M. Romney, 
nov., 44 
Med et taknemligt hjerte 

Aug. 25 
»Med hvilken magt har I gjort 

dette?« 

James E. Faust, jan., 52 
Med ren tro 

Linda Bjork, feb., Bl 4 
MEDIER 

»Alletiders . . . bortset fra det der«, Anya 
Bateman, jun., 22 
Medlemsmissionær på ni år 

Ashley Callister, okt., Bl 5 
»Men også I skal vidne« 

Ronald T. Halverson, jan., 93 
»Men vi ænsede dem ikke« 

L. Aldin Porter, apr., 30 
Mercer, Robert L. 

Pionerer i Elfenbenskysten, mar., 16 
Merkley, Karen Rose 

Brød, fisk og medfølelse, feb., 32 
Meyer, Mc Kay 

Den allerbedste dag, feb., BIO 
Meyers, Sharon Montgomery 

Solstrålekærlighed , feb., 7 
Michael hjælper til 

Vilo Westwood, maj, B4 
Mimis vidnesbyrd 

Jeanne N. Burgon, sep., Bl 4 
Min helt 

Linda A. Peterson, dec, 34 

Ronda Gibb Hinrichsen, feb., B4 
»Min lærer havde ret« 

Carmen de Hernandez, okt., B4 
Min tro blev prøvet 

Taylor Hartley, okt., 40 
Min ven Larry 

Don Watson, feb., 14 
Min økonomi og mit helbred 

forbedres 

Evelin Korndorfer, okt., 44 
Mine evangeliske standarder 

Apr., B8 
MIRAKLER 

Brød til missionærerne, Marcelino 

Fernåndez Rebollos Suarez, mar, 38 

/ Herrens hånd, Kristopher Swinson, 
mar., 46 

Med et taknemligt hjerte, aug., 25 

Miraklernes Gud, nov., 8 

Søster Strattons mirakel, Diane K. 
Cahoon, maj, B6 
Miraklernes Gud 

Nov, 8 
MISHANDLING 

Hvilke spørgsmål stiller folk om os?, 
Gordon B. Hinckley, jan., 82 MISSIONERING 

Brød til missionærerne, Marcelino 

Fernåndez Rebollos Suarez, mar., 38 
Conchas genfødsel, Hillary Huefner, 

apr, 20 
De havde besluttet sig på forhånd, F. 

Onyebueze Nmeribe, sep., 10 
Den virkelige årsag, Brian Lewis, feb., 46 
»Det lover jeg dig«, Lanna J. Carter, 

nov., 30 
Def rette valg, Jordan Stangier, jun., Bl 3 
En advarselsrøst, Henry B. Eyring, 

jan., 37 
En drøm om at tjene, John Jairo 

Bustamante, jun., 26 
Find lammene, vogt fårene, Gordon B. 

Hinckley, jul., 118 
Han kører stadig på cykel, Janet 

Peterson, apr, 26 
Hvor mange æbler får man af en kerne? 

Julio César Sonoda, aug., 26 
»Jeg fortalte ham om evangeliet«, 

Graciela Guadalupe Nunez 

Hernandez, maj, 8 
»Jeg og mit hus vil tjene Herren«, H. 

Bryan Richards, jan., 50 
Kaldet til at tjene, aug., 26 
Kærlighed og tjeneste, David B. Haight, 

jul., 79 
Lad dit lys skinne, Sydney S. Reynolds, 

okt., B6 
Lydighed og barmhjertighed, Choi Chung 

Lap, aug., 26 
Medlemsmissionær på ni år, Ashley 

Callister, okt., Bl 5 
Missionær for min familie, Elaine Cristina 

Padilha Sluzarski, aug., B5 
Mit navneskilt, Augusto Sanchez, 

aug., 26 
»Modgang kan gøre dig stærk«, Marco 

Antonio Panés Spano, aug., 26 
Perler i sandet, E Ray Bateman, jan., 32 
Tag imod udfordringen, L. Tom Perry, 

sep., 44 
Til drengene og til mændene, Gordon B. 

Hinckley, jan., 63 
Vidnesbyrd, Gordon B. Hinckley, 

sep., Bl 3 
Vær trofast og hold budene, Juan Carlos 

Porcel, aug., 26 
Værket går fremad, Gordon B. Hinckley, 

jul., 4 
Ånden bar vidnesbyrd , okt., 25 
Missionær for min familie 

Elaine Cristina Padilha Sluzarski, aug., B5 
Mit navneskilt 

Augusto Sanchez, aug., 26 
MOD 

En bøn om hjælp, Irina Misheil Lopez 

Ruano, feb., Bl 1 
Gud er med mig, Anna Albano, mar., 8 
Hvad med afholdenhed? Robert Layton, 

nov., 42 
Populær, Anne Billings, feb., 24 MODERSKAB (se FORÆLDRE, AT 

VÆRE) 
MODGANG (se også 

UDHOLDENHED) 

Conchas genfødsel, Hillary Huefner, 

apr, 20 
»Du er ikke velkommen her«, Sam og 

Christie Giles, jun., 38 
/ Herrens hånd, Kristopher Swinson, 

mar, 46 
Lev et godt liv og bered dig på 

evigheden, mar, 25 
Liljen, der reddede menneskeliv, 

Geraldine T. Fielding, jun., BIO 
»Men vi ænsede dem ikke«, L. Aldin 

Porter, apr, 30 
Min tro blev prøvet, Taylor Hartley, 

okt., 40 
»Modgang kan gøre dig stærk«, Marco 

Antonio Panés Spano, aug., 26 
Søg Frelseren i modgangens time, 

sep., 25 
»Modgang kan gøre dig stærk« 

Marco Antonio Panés Spano, aug., 26 
Modtag templets velsignelser 

Richard G. Scott, jul., 29 
Monson, Earl M. 

Opbygning af Kirken, jan., 95 
Monson, Thomas S. 

Byg dit evige hjem, okt., 2 

Dagen i dag former dagen i morgen, 

jan., 55 
De, der elsker Jesus, mar, 2 
Din celestiale rejse, jul., 1 14 
Husk- at takke, jan., 20 
Jeg var blind, og nu kan jeg se, jul., 67 
Præstedømmet — Herrens mægtige hær, 

jul., 56 
Se/7 trygt på livets hav, nov., 2 
Moodie, Vanessa 

Kyskhedens velsignelser, maj, 26 
Moore, Ann Woodbury 
Daniels valg, mar., Bl 2 
Hvor i skriften står det ... ? feb., B8 
MORAL (se KYSKHED, RETSKAF- 
FENHED) 
Morallos, Alfiero 

Evangeliet forandrede vores familie, 

okt., 8 
MORMON NOTE 

Altid erindre ham, maj, 39 
Dit midlertidige hjem, sep., 9 
Fred på jord kommer fra Himlen, 

dec, 25 
Følg lederen, mar., 15 
Gør plads til alle, feb., 23 
Han lever! apr, 7 
Tag det personligt, aug., 7 
MORMONS BOG 

»Det lover jeg dig«, Lanna J. Carter, 

nov., 30 
Gud er med mig, Anna Albano, mar, 8 
Min tro blev prøvet, Taylor Hartley, okt., 40 DECEMBER 

57 19 9 9 Opdraget af en dronning, Joan Porter 

Ford og LaRene Porter Gaunt, jun., 8 
Vi kan vidne om Jesus Kristus og hans 

evangelium, Sydney S. Reynolds, 

sep., B2 
Vidnet: Martin Harris, Dallin H. Oaks, 

jul., 41 
Mulighedernes tid 

H. David Burton, jan., 9 
Munoz, Joel Coronado 

Et vidne om sandheden, nov., 8 
MUSIK (se også TALENTER) 

Forbløffet, Melissa Ransom, apr., 8 
MÅL 

Har du en dårlig dag? Shane R. Barker, 

okt., 43 
Jeres lys i ørkenen, Sharon G. Larsen, 

jul., 106 
Opdag og opbyg dine talenter, Marissa 

D. Thompson og Janna Nielsen, 

maj, 40 
Tempelgænger-typen, Tamara Leatham 

Bailey, maj, 46 

N 

Nadauld, Margaret D. 

Følg lyset, jul., 1 1 1 
NADVEREN 

Altid erindre ham, maj, 39 

Det Aronske Præstedømme og nadveren, 
Dallin H. Oaks, jan., 43 

Forbløffet, Melissa Ransom, apr., 8 

Hvordan kan jeg vide, om jeg tager 
nadveren værdigt? apr., 22 

Tag det personligt, aug., 7 
Nania, Salvador 

Gusfavos smil, dec, 6 
NATUREN (se JORDEN) 
»Nej tak« 

Jeremy Driggs, feb., Bl 1 
Nelson, Russell M. 

Hyrder, lam og hjemmelærere, apr., 42 

Vi er Guds børn, jan., 101 

Vores hellige forpligtelse til at ære 
kvinder, jul., 45 
NELSON, RUSSELL M. 

Ældste Russell M. Nelson, feb., B2 
Neuenschwander, Dennis B. 

Bro mellem det, som har evig værdi, 
jul., 98 
NEW CALEDONIA 

Lysefs øer, R. Val Johnson, aug., 32 
Nielsen, Ann Michelle 

Aldrig alene, nov., BIO 

Gennembrud, dec, 40 
Nielsen, Janna 

Opdag og opbyg dine talenter, maj, 40 
NIGERIA 

De havde besluttet sig på forhånd, F. 
Onyebueze Nmeribe, sep., 10 
Nmeribe, F. Onyebueze 

De havde besluttet sig på forhånd, 
sep., 10 NMERIBE, HOUSTON CHINWEOKE 

De havde besluttet sig på forhånd, F. 
Onyebueze Nmeribe, sep., 10 
Nye hjælpemidler, der kan gøre os 
til bedre lærere 

Dec, 42 
NYE VENNER 

Claire og Laurence Kusseling fra Gornay 

i Frankrig, Marvin K. Gardner, 

mar., B2 
Macha Zemskova fra Pusjkin i Rusland, 

Marvin K. Gardner, okt., B8 
Pablo og Hugo Varela fra Waterloo i 

Belgien, Julie Wardell, sep., BIO 
Wallace Githehu fra Nairobi i Kenya, 

Barbara Jean Jones, maj, Bl 4 
NYE TESTAMENTE, DET 

Brød, fisk og medfølelse, Karen Rose 

Merkley, feb., 32 
Den højere lov, Larry E. Dahl, aug., 16 
Hvem er jeg? Janet Fawcett Higginson, 

mar., Bl 1 
Pose med historier fra Det Nye 

Testamente, Corliss Clayton, okt., Bl 2 
Når han kommer igen 

Sydney S. Reynolds, dec, Bl 2 
Når jeg engang blir otte år 

Tracy Y. Cannon og Wallace F Bennett, 

okt., Bl 6 
Når vore børn kommer på afveje 
John K. Carmack, mar., 28 Oaks, Dallin H. 

At undervise og lære ved Ånden, maj, 14 
Det Aronske Præstedømme og nadveren, 

jan., 43 
Vidnet: Martin Harris, jul., 41 
Oaks, Merrill C. 

Den levende profet, vor kilde til den rene 
lærdom, jan., 97 
Obaro, Pamela Akinyi 

Fred fra skrifterne, feb., 44 
OFRE (se også TIENDE) 

Luk himlens vinduer op, James E. Faust, 

jan., 67 
»Men vi ænsede dem ikke«, L. Aid in 

Porter, apr., 30 
Pionerer i Elfenbenskysten, Robert L. 

Mercer, mar, 1 6 
Prisen for at være discipel, James E. 
Faust, apr., 2 
Olsen, Judy C. 

Argentinas store og herlige dag, 
nov., 32 
Olson, Terra nce D. 

Sandheden om moralsk renhed, okt., 30 
» ... Omvende [osj fra [vores] 
selviskhed« (L&P 56:8) 
Neal A. Maxwell, jul., 26 
OMVENDELSE (se også FORSONING, 
SYND, TILGIVELSE, TRO, 
VIDNESBYRD) 

»At se min far igen«, Diana Mercedes 
Sandoval, maj, 8 

L I A H O N A 

58 Conchas genfødsel, Hillary Huefner, 

apr., 20 
Det begyndte i bussen, Ereny Rosa A. 

Silva, jun., 48 
»Det lover jeg dig«, Lanna J. Carter, 

nov., 30 
En drøm om at tjene, John Jairo 

Bustamante, jun., 26 
»En fra en by, og to fra en slægt«: Kirkens 

spæde begyndelse i Tjernigov i 

Ukraine, Marvin K. Gardner, apr., 36 
»Ethvert nyt medlem er dyrebart«, 

Gordon B. Hinckley, feb., 8 
Evangeliet forandrede vores familie, 

Alfiero Morallos, okt., 8 
Gæld for en halv cykel, Alfredo R Blanc, 

okt., 44 
Han kører stadig på cykel, Janet 

Peterson, apr., 26 
Helbredelse af sjæl og krop, Robert D. 

Hales, jan., 1 6 
Himmelstræben, Richard M. Romney, 

okt., 10 
Hvordan kan jeg vide, om jeg tager 

nadveren værdigt? apr., 22 
Jeg var blind, og nu kan jeg se, 

Thomas S. Monson, jul., 67 
L/sfen over det gode, Jack Weyland, 

mar., 40 
Løb uden at blive træt, Anne Billings, 

sep., 20 
»Men også I skal vidne«, Ronald T 

Halverson, jan., 93 
Opdraget af en dronning, Joan Porter 

Ford og LaRene Porter Gaunt, jun., 8 
Evangeliet forandrede vores familie, 

Alfiero Morallos, okt., 8 
Velkommen hjem, Keith B. McMullin, 

jul., 93 
Ældste Claudio R. M. Costa, aug., B2 
Opbygget af Ånden 

Evanir Cardoso, sep., 48 
Opbygning af Kirken 

Earl M. Monson, jan., 95 
Opdag og opbyg dine talenter 

Marissa D. Thompson og Janna Nielsen, 

maj, 40 
Opdraget af en dronning 

Joan Porter Ford og LaRene Porter 

Gaunt, jun., 8 
Opelsk guddommelige egenskaber 

Joseph B. Wirthlin, jan., 28 
Oprethold profeterne 

David B. Haight, jan., 41 
OPRETHOLDELSE AF LEDERE 

Oprethold profeterne, David B. Haight, 

jan., 41 
OPSTANDELSE (se også PÅSKE, 
JESUS KRISTUS) 
Frelser og Forløser, Sydney S. Reynolds, 

apr, Bl 2 
Han lever! apr., 7 
Orgill, Emily Cannon 
Ikke ét hår, mar., B8 Ofte gode råd til, hvordan du styrker 
familien 

D. Ray Thomas, dec, 30 
OVERVEJELSE 

Helbredelse af sjæl og krop, Robert D. 
Hales, jan., 1 6 
Overvind modløshed 

Val R. Christensen, jan., 35 Pablo og Hugo Varela fra Waterloo i 
Belgien 

Julie Wardell, sep., BIO 
Packer, Boyd K. 

Biskoppen og hans rådgivere, jul.) 71 

Forældre i Zion, jan., 25 
PAGTER (se også DÅB, TEMPLER OG 

TEMPELTJENESTE) 

Jeg kan holde mine pagter, Sydney S. 
Reynolds, aug., Bl 2 

Tempelklædningen: »Et ydre udtryk for en 
indre forpligtelse«, Carlos E. Asay, 
sep., 32 
Palmer til Herren 

Dorothy D. Warner, apr., BIO 
PATRIARKALSKE VELSIGNELSER 

Gud taler til sine børn ved personlig 
åbenbaring, maj, 25 
Paulsen, Vivian 

Skaffe, nov., Bl 4 
Perez, Brigada Acosta de 

Velsignet for at faste, okt., 44 
PEREZ, JUDY MARIE GUZMÅN 

Løb uden at blive træt, Anne Billings, 
sep., 20 
Perler i sandet 

E Ray Bateman, jan., 32 
Perry, L. Tom 

Du stærke og stræbende ungdom, 
jan., 86 

Lær dem Guds ord med al flid, jul., 6 

Tag imod udfordringen, sep., 44 
Personlig renhed 

Jeffrey R. Holland, jan., 89 
PERSONLIG VÆKST (se også 

TALENTER) 

Stræb efter det ypperlige, Gordon B. 
Hinckley, sep., 2 
PERSONLIG VÆRDI 

Li'sfen over det gode, Jack Weyland, 
mar., 40 
Peterson, Janet 

Han kører stadig på cykel, apr., 26 
Peterson, Linda A. 

Min helt, dec, 34 
Pinborough, Jan U. 

Symboler på forsoning, dec, 22 
Pinnock, Hugh W. 

Sig tak, nov., Bl 3 
PIONERER (se også KIRKEHISTORIE) 

Liljen, der reddede menneskeliv, 
Geraldine T. Fielding, jun., BIO 

Pionerer, jun., B8 Pionerer i Elfenbenskysten 

Robert L. Mercer, mar., 16 
PLAKAT 

Mine evangeliske standarder, apr., B8 
PLIGT 

»Med hvilken magt har I gjort dette?« 
James E. Faust, jan., 52 
Ponce, Esterlita H. 

Stol på Herren, nov., 8 
Populær 

Anne Billings, feb., 24 
Porcel, Juan Carlos 

Vær trofast og hold budene, aug., 26 
Porter, L. Aldin 

»Men vi ænsede dem ikke«, apr, 30 
Pose med historier fra Det Nye 
Testamente 
Corliss Clayton, okt., Bl 2 
Presen^a, Lorenzo 

Vores første familiefaste, jun., Bl 2 
PRIMARY 

Den virkelige årsag, Brian Lewis, feb., 46 
Mine evangeliske standarder, apr., B8 
Solstrålekærlighed, Sharon Montgomery 
Meyers, feb., 7 
PRIORITETER (se MÅL) 
Prisen for at være discipel 

James E. Faust, apr., 2 
PROFETER (se også ÅBENBARING) 
De vidner om ham, sep., B8 
Den levende profet, vor kilde til den rene 

lærdom, Merrill C. Oaks, jan., 97 
Hvad profeterne lærer os om kyskhed og 

troskab, okt., 26 
Oprethold profeterne, David B. Haight, 

jan., 41 
»Vi lytter til profetens røst«, Virginia U. 
Jensen, jan., 13 
Præsident James E. Faust 

Nov., B2 
PRÆSTEDØMME (se også DET 
ARONSKE PRÆSTEDØMME) 
Hjordens hyrder, Gordon B. Hinckley, 

jul., 60 
Hvem skal døbe Michael?, Ellen 

Johnson, aug., Bl 4 
Hyrder, lam og hjemmelærere, Russell M. 

Nelson, apr, 42 
»Leonard er druknet!« Kerstin Saffer og 

Birgitta Strandberg, nov., 8 
»Lig Guds Søn«, Ray H. Wood, jul., 48 
»A/led hvilken magt har I gjort dette?« 

James E. Faust, jan., 52 
Præstedømmekvorummet, D. Todd 

Christofferson, jan., 47 
Præstedømmet - Herrens mægtige hær, 

Thomas S. Monson, jul., 56 
Præstedømmet og hjemmet, D. Lee 

Tobler, jul., 51 
Udholdenhed i vore trængsler, Vitalicio 
Gonzales, nov., 8 
Præstedømmekvorummet 
D. Todd Christofferson, jan., 47 Præstedømmet - Herrens mægtige 
hær 

Thomas S. Monson, jul., 56 
Præstedømmet og hjemmet 

D. Lee Tobler, jul., 51 
PRØVELSER (se MODGANG) 
PUERTO RICO 

Løb uden at blive træt, Anne Billings, 
sep., 20 
PÅSKE (se også FORSONING, 
OPSTANDELSE) 
»Han er ikke her, han er opstået«, 

Gordon B. Hinckley, jul., 82 
Palmer til Herren, Dorothy D. Warner, 
apr, BIO Quackenbush, Elizabeth 

Jeg var hendes svar, jun., 36 Råbe, Julie Taggart 

»Hvis det brænder, nærmer du dig«, 

dec, BIO 
Rands, Paul J. 

Familieaftener behøver ikke at være 

fuldkomne, aug., 44 
Ransom, Melissa 
Forbløffet, apr., 8 
RENHED 

Personlig renhed, Jeffrey R. Holland, 

jan., 89 
RETFÆRDIGHED (se LYDIGHED, 

ÅNDELIGHED) 
Retfærdighedens kraft 

Richard G. Scott, jan., 79 
RETSKAFFENHED 

»Alletiders ... bortset fra det der«, Anya 

Bateman, jun., 22 
Gæld for en halv cykel, Alfredo R Blanc, 

okt., 44 
Hjordens hyrder, Gordon B. Hinckley, 

jul., 60 
»Men vi ænsede dem ikke«, L. Aldin 

Porter, apr., 30 
Se/7 trygt på livets hav, Thomas S. 

Monson, nov., 2 
Stå som vidne, Shannon D. Jensen, 

aug., 8 
Tabte horisonter, James E. Faust, aug., 2 
»Vælg selv!« Carmen de Hernandez, 

aug., BIO 
Reynolds, Sydney S. 

Frelser og Forløser, apr., Bl 2 

»Følg mig«, maj, B2 

Hold budene, jun., B4 

Jeg kan holde mine pagter, aug., Bl 2 

Jesus Krisfus viser os vejen, mar., B6 

Lad dit lys skinne, okt., B6 

Når han kommer igen, dec, Bl 2 

Tro på Jesus Kristus, feb., Bl 2 

Tæl dine velsignelser, nov., B4 

Vi kan vidne om Jesus Kristus og hans 

evangelium , sep., B2 DECEMBER 

59 19 9 9 Richards, H. Bryan 

»Jeg og mit hus vil tjene Herren«, jan., 
50 
Romney, Richard M. 

Først til undsætning, nov., 44 
Himmelstræben, okt., 10 
Roueché, Ned B. 

De helliges medborgere, jul., 50 
Ruano, Diana Leaney Lépez 
En gave til min bror, feb., Bl 
Ruano, Irina Misheil Lépez 

En bøn om hjælp, feb., Bl 1 
RUSLAND 

Macho Zemskova fra Pusjkin i Rusland, 
Marvin K. Gardner, okt., B8 
RÅD 

Find lammene, vogt fårene, Gordon B. 

Hinckley, jul., 118 
Holder vi trit? M. Russell Ballard, jan., 6 
»Jeg og mit hus vil tjene Herren«, H. 

Bryan Richards, jan., 50 
Præstedømmet og hjemmet, D. Lee 
Tobler, jul-., 51 SABBAT 

Den virkelige årsag, Brian Lewis, feb., 46 

Deres ansigtsudtryk var svaret, Rebecca 
Christie, apr., 35 

Def rette valg, Jordan Stangier, fon., Bl 3 

Hold sabbatten hellig, feb., 48 

Mulighedernes tid, H. David Burton, 
jan., 9 
Safter, Kerstin 

»Leonard er druknet!« nov., 8 
SALMER (se MUSIK) 
Sammenførte familier 

Robert E. Wells, jun., 28 
Samuels skrifter 

Sheila Kindred, jun., B2 
Sånchez, Augusto 

Mit navneskilt, aug., 26 
Sande efterfølgere 

Robert J. Whetten, jul., 34 
SANDHED 

Med ren tro, Linda Bjork, feb., Bl 4 

Sandheden om moralsk renhed, Terrance 
D. Olson, okt., 30 
Sandheden om moralsk renhed 

Terrance D. Olson, okt., 30 
Sandoval, Diana Mercedes 

»At se min far igen«, maj, 8 
SANG 

Alle har boet i himlen, Janeen Jacobs 
Brady, apr., B5 

Når jeg engang blir otte år, Tracy Y. 
Cannon og Wallace F. Bennett, 
okt., Bl 6 
Santos, Elton John da Costa 

»Det var klart og tydeligt«, maj, 8 
Saras hobby 

Cheryl Fusco, maj, BIO 
Schmuhl, Patricia 

Kolde hænder, varmt hjerte, dec, 6 Scott, Richard G. 

A/lodtag templets velsignelser, jul., 29 

Retfærdighedens kraft, jan., 79 
Se/7 trygt på livets hav 

Thomas S. Monson, nov., 2 
SELVFORBEDRING (se PERSONLIG 

VÆKST) 
SELVISKHED 

Grådighed, egoisme og frådseri, Joe J. 
Christensen, jul., 9 

» ... Omvende [os] fra [vores] 
selviskhed« (L&P 56:8), Neal A. 
Maxwell, jul., 26 
SELVKONTROL 

Dit navn er trygt i vores hjem, Cree-L 
Kofford, jul., 96 

Sfræb efter selvbeherskelse, jun., 25 
SELVTILLID (se PERSONLIG VÆRDI) 
Sequeira, Rui Miguel Simåo 

»Jeg finder noget bedre«, maj, 8 
SIDSTE DAGES HELLIGE RØSTER 

Glæde ved at følge Herren, okt., 44 

Kaldet til at tjene, aug., 26 

Kærlige gaver, dec, 6 

Miraklernes Gud, nov., 8 

Vandre i tro, maj, 8 
Sig tak 

Hugh W. Pinnock, nov., Bl 3 
Silva, Ereny Rosa A. 

Det begyndte i bussen, jun., 48 
Silvano, Wendi J. 

Eksperimentet, apr., Bl 4 
Sjov med mening 

Janet Thomas, feb., 18 
SKABELSE 

Dit midlertidige hjem, sep., 9 
Skaffe 

Vivian Paulsen, nov., Bl 4 
SKILSMISSE 

Den højere lov, Larry E. Dahl, aug., 16 

Sådan hjalp forsoningen mig gennem 
skilsmissen, sep., 14 
SLADDER (se også KRITIK) 

Dit navn er trygt i vores hjem, Cree-L 
Kofford, jul., 96 

Hvordan undgår jeg sladder? sep., 26 
Sluzarski, Elaine Cristina Padilha 

Missionær for min familie, aug., B5 
SLÆGTSHISTORIE (se også TEMPLER 

OG TEMPELTJENESTE) 

8ro mellem det, som har evig værdi, 
Dennis B. Neuenschwander, jul., 98 
Smoot, Mary Ellen 

Kom, lad os vandre i Herrens lys, 
jan., 1 06 
Små børn og evangeliet 

Jay E. Jensen, nov., 1 4 
Små templer - store velsignelser 

David E. Sorensen, jan., 74 
SMÅ VENNER 

Daniels valg, Ann Woodbury Moore, 
mar., Bl 2 

Michael hjælper til, Vilo Westwood, 
maj, B4 Vi kan bede til vor himmelske Fader, 

Jeanne Ellerbeck, nov., B8 
»Vælg selv!« Carmen de Hernandez, 
aug., BIO 
SOCIALE AKTIVITETER 

Evangeliecentrerede aktiviteter, sep., 30 
Sjov med mening, Janet Thomas, 
feb., 18 
Solstrålekærlighed 

Sharon Montgomery Meyers, feb., 7 
Soltra, Zoltan 

Hvad er den tungeste byrde? apr., 29 
Som en uudslukkelig ild 

M. Russell Ballard, jul., 101 
Sonoda, Julio César 

Hvor mange æbler får man af en kerne? 
aug., 26 
Sorensen, David E. 

Små templer - store velsignelser, jan., 74 
Sowefos strålende fremtid 
Marvin K. Gardner, dec, 36 
Spano, Marco Antonio Panés 

»Modgang kan gøre dig stærk«, aug., 26 
SPØRGSMÅL OG SVAR 

Hvordan kan jeg vide, om jeg er blevet 

tilgivet? nov., 26 
Hvordan kan jeg vide, om jeg tager 

nadveren værdigt? apr., 22 
Hvordan undgår jeg, at mine bønner 

bliver gentagelser? jun., 18 
Hvordan undgår jeg sladder 1 ? sep., 26 
STANDARDER 

Mine evangeliske standarder, apr., B8 
Stangier, Jordan 

Det rette valg, jun., Bl 3 
Stol på Herren 

Robin B. Lambert, sep., B4 
Esterlita H. Ponce, nov., 8 
STOLTHED (se YDMYGHED) 
»Stop!« 

Barbara Jean Jones, nov., Bl 6 
Strandberg, Birgitta 

»Leonard er druknet!« nov., 8 
Stræb efter det ypperlige 
Gordon B. Hinckley, sep., 2 
Stræb efter selvbeherskelse 

Jun., 25 
STUDIUM AF SKRIFTEN 

At vi må kende dig, den eneste sande 
Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 
feb., 2 
Din celestiale rejse, Thomas S. Monson, 

jul., 114 
Fred fra skrifterne, Pamela Akinyi Obaro, 

feb., 44 
Helbredelse af sjæl og krop, Robert D. 

Hales, jan., 1 6 
Hvad er den tungeste byrde? Zoltan 

Soltra, apr., 29 
Hvor i skriften står det ... ? Ann 

Woodbury Moore, feb., B8 
Ikke ét hår, Emily Cannon Orgill, 

man, B8 
Præsident James E. Faust, nov., B2 
Samuels skrifter, Sheila Kindred, jun., B2 L I A H O N A 

60 Styrken ved at undervise i 
lærdommene 

Henry B. Eyring, jul., 85 
Stævnemøder i hjemmet 

Geok Lee Thong, jun., 16 
Stå som vidne 

Shannon D. Jensen, aug., 8 
Suårez, Marcelino Fernåndez 

Re bo 1 1 os 

Brød til missionærerne, mar., 38 
Swinson, Kristopher 

I Herrens hånd, mar., 46 
SYDAFRIKA 

Sowetos strålende fremtid, Marvin K. 
Gardner, dec, 36 
Symboler på forsoning 

Jan U. Pinborough, dec, 22 
SYND (se også OMVENDELSE) 

» ... Omvende fos] fra [vores] 
selviskhed« (L&P 56:8), Neal A. 
Maxwell, jul., 26 

Undladelsessynder, James E. Faust, 
maj, Bl 3 
Søg Frelseren i modgangens time 

Sep., 25 
SØNDAGSSKOLEN 

Lær dem Guds ord med al flid, L. Tom 
Perry, jul., 6 
Søster Strattons mirakel 

Diane K. Cahoon, maj, B6 
Sådan hjalp forsoningen mig 

gennem skilsmissen 

Sep., 14 Tabte horisonter 

James E. Faust, aug., 2 
Tag det personligt 

Aug., 7 
Tag imod udfordringen 

L. Tom Perry, sep., 44 
TAIWAN 

Fire årtiers tro, Christopher K. Bigelow, 
maj, 28 
Tak Herren for hans velsignelser 

Gordon B. Hinckley, jul., 104 
TAKNEMMELIGHED 

Gå den ekstra mil, Lisa M. G. Crockett, 

aug., 48 
Husk at takke, Thomas S. Monson, 

jan., 20 
Med et taknemligt hjerte, aug., 25 
Sig tak, Hugh W. Pinnock, nov., Bl 3 
Skatte, Vivian Paulsen, nov., Bl 4 
Tak Herren for hans velsignelser, Gordon 

B. Hinckley, jul., 104 
Taknemmelighed, Gordon T Watts, 

jan., 99 
Tæl dine velsignelser, Sydney S. Reynolds, 

nov., B4 
TALENTER (se også PERSONLIG 
VÆKST) 
Opdag og opbyg dine talenter, Marissa 

D. Thompson og Janna Nielsen, 

maj, 40 Tempelforberedelse 

Dec, 33 
Tempelforberedelsesspil 

Marlene Thomas, aug., B8 
Tempelgænger-typen 

Tamara Leatham Bailey, maj, 46 
TEMPELKLÆDNING 

Tempelklædningen: »Et ydre udtryk for en 

indre forpligtelse«, Carlos E. Asay, 

sep., 32 
Tempelvelsignelser: På jorden og i 
evigheden 
Maj, 42 
TEMPLER OG TEMPELTJENESTE (se 
også SLÆGTSHISTORIE) 
Afslutning, Gordon B. Hinckley, jan., 104 
»At se min far igen«, Diana Mercedes 

Sandoval, maj, 8 
Byg dit evige hjem, Thomas S. Monson, 

okt., 2 
En drøm om at tjene, John Jairo 

Bustamante, jun., 26 
Fire årtiers tro, Christopher K. Bigelow, 

maj, 28 
Forberedelse af vores familie til at tage i 

templet, Carol B. Thomas, jul., 13 
Holder vi trit? M. Russell Ballard, jan., 6 
Kaktusoprydning, Shanna Ghaznavi, 

aug., 10 
Modtag templets velsignelser, Richard G. 

Scott, jul., 29 
Mulighedernes tid, H. David Burton, 

jan., 9 
Opelsk guddommelige egenskaber, 

Joseph B. Wirthlin, jan., 28 
Små templer- store velsignelser, David 

E. Sorensen, jan., 74 
Tale Herren for hans velsignelser, Gordon 

B. Hinckley, jul., 104 
Tempelforberedelse, dec, 33 
Tempelforberedelsesspil, Marlene 

Thomas, aug., B8 
Tempelgænger-typen, Tamara Leatham 

Bailey, maj, 46 
Tempelvelsignelser: På jorden og i 

evigheden, maj, 42 
Udholdenhed i vore trængsler, Vitalicio 

Gonzales, nov., 8 
Værket går fremad, Gordon B. Hinckley, 

jul., 4 
»Vi priser jo dem salige, der holdt ud«, 

maj, 1 2 
Stræb efter det ypperlige 
Gordon B. Hinckley, sep., 2 
Tempelklædningen: »Et ydre udtryk 
for en indre forpligtelse« 
Carlos E. Asay, sep., 32 
Thomas, Carol B. 

Forberedelse af vores familie til at tage i 

templet, jul., 13 
Vores dåbs åndelige kraft, jul., 108 
Thomas, D. Ray 

Otte gode råd til, hvordan du styrker 

familien, dec, 30 DECEMBER 1999 
61 Thomas, Janet 

Sjov med mening, feb., 1 8 
Thomas, Marlene 

Tempelforberedelsesspil, aug., B8 
Thompson, Marissa D. 

Vær en ven, mar., 48 
Opdag og opbyg dine talenter, maj, 40 
Thong, Geok Lee 

Stævnemøder i hjemmet, jun., 16 
TIENDE 

Min økonomi og mit helbred forbedres, 

Evelin Kornddrfer, okt., 44 
Anskuelsesundervisning, der motiverer, 

Jon R. Howe, mar., 26 
Luk himlens vinduer op, James E. Faust, 

jan., 67 
Tiendevanen, Winnifred C. Jardine, 

dec, 48 
Tiendevanen 

Winnifred C. Jardine, dec, 48 
Til drengene og til mændene 

Gordon B. Hinckley, jan., 63 
TILGIVELSE (se også FORSONING, 
OMVENDELSE) 
Eksperimentet, Wendi J. Silvano, 

apr„ Bl 4 
Før og efter, Shauna Mooney Kawasaki, 

maj, B8 
Gennembrud, Ann Michelle Nielsen, 

dec, 40 
Grapefrugtsyndromet, Lola B. Walters, 

sep., 24 
Hvordan kan jeg vide, om jeg er blevet 

tilgivet? nov., 26 
Iført barmhjertighedens klædning, 

nov., 25 
Stræb efter selvbeherskelse, jun., 25 
Tilgivelsen knyttede os sammen, Aurora 

Rojas de Ålvarez, okt., 44 
Tilgivelsen knyttede os sammen 

Aurora Rojas de Ålvarez, okt., 44 
TILLID 

Lydighed - vejen til frihed, James E. 

Faust, jul., 53 
Overvind modløshed, Val R. Christensen, 

jan., 35 
Stol på Herren, Esterlita H. Ponce, nov., 8 
Stol på Herren, Robin B. Lambert, 

sep., B4 
TJENESTE 

Adlyd loven - tjen din næste, Athos M. 

Amorim, jan., 34 
Alt, hvad han havde, Angela Jack, 

dec, B4 
At leve et liv med Kristus i fokus, Merrill J. 

Bateman, dec, 12 
At vi må kende dig, den eneste sande 

Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 

feb., 2 
Dagen i dag former dagen i morgen, 

Thomas S. Monson, jan., 55 
Den allerbedste dag, McKay Meyer, 

feb., BIO 
Din celestiale rejse, Thomas S. Monson, 

jul., 114 Eksperimentel, Wendi J. Silvano, 

apr., Bl 4 
En bøn om hjælp, Irina Mishell Lopez 

Ruano, feb., Bl 1 
En gave til min bror, Diana Leaney Lopez 

Ruano, feb., BIO 
»Følg mig«, Sydney S. Reynolds, maj, B2 
Først til undsætning, Richard M. Romney, 

nov., 44 
Gustavos smil, Salvador Nania, dec, 6 
Gå den ekstra mil, Lisa M. G. Crockett, 

aug., 48 
Husk Kristus i julen, dec, 26 
»Hvis det brænder, nærmer du dig«, Julie 

Taggart Råbe, dec, BIO 
Hyrder, lam og hjemmelærere, Russell M. 

Nelson, apr., 42 
Jeg var blind, og nu kan jeg se, Thomas 

S. Monson, jul., 67 
Jeg var hendes svar, Elizabeth 

Quackenbush, jun., 36 
Joshs bjørn, Maria og Eric Jones, 

apr., B6 
Kaktusoprydning, Shanna Ghaznavi, 

aug., 1 
Kolde hænder, varmt hjerte, Patricia 

Schmuhl, dec, 6 
Kom, lad os vandre i Herrens lys, Mary 

Ellen Smoot, jan., 106 
Kærlighed og tjeneste, David B. Haight, 

jul., 79 
Kærlighedens mønster, James E. Faust, 

dec, 2 
»Kærligheden ophører aldrig«, Jeanie 

McAllister, feb., 26 
Løb uden at blive træt, Anne Billings, 

sep., 20 
Michael hjælper til, Vilo Westwood, 

maj, B4 
Min helt, Linda A. Peterson, dec, 34 
Præstedømmekvorummet, D. Todd 

Christofferson, jan., 47 
Sande efterfølgere, Robert J. Whetten, 

jul., 34 
Saras hobby, Cheryl Fusco, maj, BIO 
Sig tak, Hugh W. Pinnock, nov, Bl 3 
Tabte horisonter, James E. Faust, aug., 2 
Undladelsessynder, James E. Faust, 

maj, Bl 3 
Vores julemirakel, Jacqueline Michea 

Martfnez, dec, 6 
Vær en ven, Marissa D. Thompson, 

mar., 48 
Tobler, D. Lee 

Præstedømmet og hjemmet, jul., 51 
TRO (se også OMVENDELSE, 
VIDNESBYRD) 
At leve et liv med Kristus i fokus, Merrill J. 

Bateman, dec, 1 2 
Det krøllede brev, Chris Geilman, dec, 6 
Dit hjertes hensigter, Neal A. Maxwell, 

feb., B7 
/ Herrens hånd, Kristopher Swinson, 

mar., 46 ikke ét hår, Emily Cannon Orgill, 

mar., B8 
»Jeg finder noget bedre«, Rui Miguel 

Simåo Sequeira, maj, 8 
Kom, lad os vandre i Herrens lys, Mary 

Ellen Smoot, jan., 1 06 
Kom til Hjælpeforeningen, Virginia U. 

Jensen, jan., 1 09 
Med ren tro, Linda Bjork, feb., Bl 4 
Min tro blev prøvet, Taylor Hartley, 

okt., 40 
Miraklernes Gud, nov, 8 
Opelsk guddommelige egenskaber, 

Joseph B. Wirthlin, jan., 28 
Se/7 trygt på livets hav, Thomas S. 

Monson, nov., 2 
Stol på Herren, Robin B. Lambert, 

sep., B4 
Tro på Jesus Kristus, Sydney S. Reynolds, 

feb., Bl 2 
Velsignet for at faste, Brigada Acosta de 

Perez, okt., 44 
Vores eneste chance, S heri L. Dew, 

jul., 77 
Ældste Charles Didier, okt., B2 
Tro på Jesus Kristus 

Sydney S. Reynolds, feb., Bl 2 
Trofast udholdenhed 

Neal A. Maxwell, apr., 10 
TROSARTIKLERNE 

»Min lærer havde ret«, Carmen de 

Hernandez, okt., B4 
TROSKAB 

Hvad profeterne lærer os om kyskhed og 

troskab, okt., 26 
Sandheden om moralsk renhed, Terrance 

D. Olson, okt., 30 
Tæl dine velsignelser 

Sydney S. Reynolds, nov, B4 
TÅLMODIGHED 

Håb gennem Jesu Kristi forsoning, Neal 

A. Maxwell, jan., 70 

u 

UAFHÆNGIGHED 

Grådighed, egoisme og frådseri, Joe J. 

Christensen, jul., 9 
Inspireret velfærd i Kirken, Joseph B. 

Wirthlin, jul., 89 
T/7 drengene og til mændene, Gordon B. 

Hinckley, jan., 63 
UCHTDORF, DIETER F. 

Ældste Dieter F. Uchtdorf, apr., B2 
UDDANNELSE 

Du stærke og stræbende ungdom, L. Tom 

Perry, jan., 86 
Kundskabens belønning, Darrin Lythgoe, 

nov, 48 
UDFORDRINGER 

Mulighedernes tid, H. David Burton, 

jan., 9 
Oven/ind modløshed, Val R. Christensen, 

jan., 35 UDFORSKNING 

Liljen, der reddede menneskeliv, 

Geraldine T Fielding, jun., BIO 
Palmer til Herren, Dorothy D. Warner, 

apr., BIO 
Udholdenhed i vore trængsler 

Vitalicio Gonzales, nov, 8 
UDHOLDENHED (se også 
MODGANG, LYDIGHED) 
At leve et liv med Kristus i fokus, Merrill J. 

Bateman, dec, 12 
Følg lyset, Margaret D. Nadauld, 

jul., 111 
Trofast udholdenhed, Neal A. Maxwell, 

apr., 10 
»Vi priser jo dem salige, der holdt ud«, 

maj, 1 2 
UKRAINE 

»En fra en by, og to fra en slægt«: Kirkens 

spæde begyndelse i Tjernigov i 

Ukraine, Marvin K. Gardner, apr., 36 
Himmelstræben, Richard M. Romney, 

okt., 10 
UNDERVISNING 

Anskuelsesundervisning, der motiverer, 

Jon R. Howe, mar., 26 
At undervise og lære ved Ånden, Dallin 

H. Oaks, maj, 14 
Du stærke og stræbende ungdom, L. Tom 

Perry, jan., 86 
»Ethvert nyt medlem er dyrebart«, 

Gordon B. Hinckley, feb., 8 
Familieaftener behøver ikke at være 

fuldkomne, Paul J. Rands, aug., 44 
Forberedelse af vores familie til at tage i 

templet, Carol B. Thomas, jul., 13 
»Jeg og mit hus vil tjene Herren«, H. 

Bryan Richards, jan., 50 
Lær dem Guds ord med al flid, L. Tom 

Perry, jul., 6 
Lær familiens medlemmer retfærdige 

principper, apr., 25 
Nye hjælpemidler, der kan gøre os til 

bedre lærere, dec, 42 
Opbygget af Ånden, Evanir Cardoso, 

sep., 48 
Små børn og evangeliet, Jay E. Jensen, 

nov, 1 4 
Som en uudslukkelig ild, M. Russell 

Ballard, jul., 101 
Styrken ved af undervise i lærdommene, 

Henry B. Eyring, jul., 85 
Vores hellige pligt til af styrke familien, 

Robert D. Hales, jul., 37 
Undladelsessynder 

James E. Faust, maj, Bl 3 
UNGE 

Brev fra Det Første Præsidentskab, 

dec, 1 
Du stærke og stræbende ungdom, L. Tom 

Perry, jan., 86 
Evangeliecentrerede aktiviteter, sep., 30 
Himmelstræben, Richard M. Romney, 

okt., 10 A H O N A 

62 Hjælp de unge til at føle sig elsket, Brad 

Wilcox, jun., 42 
Tag imod udfordringen , L. Tom Perry, 
sep., 44 
UNGE ENLIGE VOKSNE (se ENLIGE 

VOKSNE) 
UNGE PIGER 

Stå som vidne, Shannon D. Jensen, aug., 8 VALG (se HANDLEFRIHED) 
Vandre i tro 

Maj, 8 
VANER 

Tiendevanen, Winnifred C. Jardine, 
dec, 48 
VARELA, PABLO OG HUGO 

Pablo og Hugo Varela fra Waterloo i 
Belgien, Julie Wardell, sep., BIO 
»Ved ringe midler« 

Stephen A. West, jul., 32 
VELFÆRDSPROGRAM 

Argentinas store og herlige dag, Judy C. 

Olsen, nov., 32 
Inspireret velfærd i Kirken, Joseph B. 
Wirthlin, jul., 89 
Ve/kommen hjem 

Keith B. McMullin, jul., 93 
Velkommen til konference 
Gordon B. Hinckley, jan., 4 
VELSIGNELSER 

Skatte, Vivian Paulsen, nov., Bl 4 
Velsignet for at faste 

Brigada Acosta de Perez, okt., 44 
VENNER I NYHEDERNE 

Jun., B6; dec, B14 
VENSKAB (se også FÆLLESSKAB) 
Gør plads til alle, feb., 23 
»Jeg fortalte ham om evangeliet«, 
Graciela Guadalupe Nufiez 
Hernandez, maj, 8 
Jeg føler mig ikke hjemme her! Jeanette 

Waite Bennett, jun., 41 
Min ven Larry, Don Watson, feb., 1 4 
Populær, Anne Billings, feb., 24 
Venskab - Et evangelisk princip, Mari in 

K. Jensen, jul., 74 
Vær en ven, Marissa D. Thompson, 
mar., 48 
Venskab - Et evangelisk princip 

Marlin K. Jensen, jul., 74 
VERDENSOMSPÆNDENDE KIRKE 
»En fra en by, og to fra en slægt«: Kirkens 
spæde begyndelse i Tjernigov i 
Ukraine, Marvin K. Gardner, apr., 36 
Opbygning af Kirken, Earl M. Monson, 

jan., 95 
»Velkommen til konference,« Gordon B. 

Hinckley, jan., 4 
Værket går fremad, Gordon B. Hinckley, 
jul., 4 
Vi er Guds børn 

Russell M. Nelson, jan., 101 Vi er ikke alene 

Sheri L. Dew, jan., 1 1 2 
Vi kan bede til vor himmelske Fader 

Jeanne Ellerbeck, nov., B8 
Vi kan vidne om Jesus Kristus og 
hans evangelium 

Sydney S. Reynolds, sep., B2 
»Vi lytter til profetens røst« 

Virginia U. Jensen, jan., 13 
»Vi priser jo dem salige, der holdt 
ud« 

Maj, 12 
VIDNER 

Vidnet: Martin Harris, Dallin H. Oaks, 
jul., 41 
VIDNESBYRD (se også OMVENDELSE, 
TRO) 

Afslutning, Gordon B. Hinckley, jan., 104 
At vi må kende dig, den eneste sande 

Gud, og Jesus Kristus, James E. Faust, 

feb., 2 
Bær vidnesbyrd om ham, Susan L. 

Warner, jan., 76 
De vidner om ham, sep., B8 
En advarselsrøst, Henry B. Eyring, 

jan., 37 
Et vidne om sandheden, Joel Coronado 

Mufioz, nov., 8 
»Han skal kende min lære«, Kenneth 

Johnson, jun., 1 1 
Mimis vidnesbyrd, Jeanne N. Burgon, 

sep., Bl 4 
Vi kan vidne om Jesus Kristus og hans 

evangelium, Sydney S. Reynolds, 

sep., B2 
Vidnesbyrd, Gordon B. Hinckley, sep., 

B13 
Ældste Dieter F. Uchtdorf, apr., B2 
Ånden bar vidnesbyrd, okt., 25 
Vidnet: Martin Harris 
Dallin H. Oaks, jul., 41 
VILAKAZI, BONGIKOSI OG NKOSI- 
NATHI 
Sowetos strålende fremtid, Marvin K. 

Gardner, dec, 36 
VISDOMSORDET 

Daniels valg, Ann Woodbury Moore, 

mar., Bl 2 
Hold dig nær til Herren, Matteo Duca, 

okt., Bl 4 
Hvad er den tungeste byrde? Zoltån 

Soltra, apr., 29 
Min økonomi og mit helbred forbedres, 

Evelin Komdorfer, okt., 44 
»Nej tak«, Jeremy Driggs, feb., Bl 1 
Vi er Guds børn, Russell M. Nelson, 

jan., 101 
VOR HIMMELSKE FADER (se også 
GUDDOM) 
Fædrenes hænder, Jeffrey R. Holland, 

jul., 16 VORDENDE ÆLDSTER 

Præstedømmet - Herrens mægtige hær, 
Thomas S. Monson, jul., 56 
Vores dåbs åndelige kraft 

Carol B. Thomas, jul., 108 
Vores eneste chance 

Sheri L. Dew, jul., 77 
Vores første familiefaste 

Lorenzo Presenca, jun., Bl 2 
Vores hellige forpligtelse til at ære 

kvinder 

Russell M. Nelson, jul., 45 
Vores hellige pligt til at styrke fami- 
lien 

Robert D. Hales, jul., 37 
Vores julemirakel 

Jacqueline Michea Martinez, dec, 6 
»Vælg selv!« 

Carmen de Hernandez, aug., BIO 
Vær en ven, 

Marissa D. Thompson, mar., 48 
Vær trofast og hold budene 

Juan Carlos Porcel, aug., 26 
Værket går fremad 

Gordon B. Hinckley, jul., 4 

w 

Wallace Githehu fra Nairobi i Kenya 

Barbara Jean Jones, maj, Bl 4 
Walters, Lola B. 

Grapefrugtsyndromet, sep., 24 
Wardell, Julie 

Pablo og Hugo Varela fra Waterloo i 
Belgien, sep., Bl 

Bønnespil, mar., Bl 1 
Warner, Dorothy D. 

Palmer til Herren, apr., BIO 
Warner, Susan L. 

Bær vidnesbyrd om ham, jan., 76 
Watson, Don 

Min ven Larry, feb., 1 4 
Watts, Gordon T. 

Taknemmelighed , jan., 99 
Wells, Robert E. 

Sammenførte familier, jun., 28 
West, Stephen A. 

»Ved ringe midler«, jul., 32 
Westwood, Vilo 

Michael hjælper til, maj, B4 
Weyland, Jack 

Listen over det gode, mar., 40 
Whetten, Robert J. 

Sande efterfølgere, jul., 34 
Wilcox, Brad 

Hjælp de unge til at føle sig elsket, 
jun., 42 
Wirthlin, Joseph B. 

Inspireret velfærd i Kirken, jul., 89 

Ledt af hans eksemplariske liv, feb., 34 

Opelsk guddommelige egenskaber, 
jan., 28 
Wood, Ray H. 

»Lig Guds Søn«, jul., 48 DECEMBER 
63 19 9 9 YDMYGHED 

» ... Omvende [os] fra [vores] selviskhed« 
(L&P 56:8), Neal A. Maxwell, jul., 26 
YPPERLIG 

Stræb efter det ypperlige, Gordon B. 
Hinckley, sep., 2 

z 

ZEMSKOVA, MASHA 

Macha Zemskova fra Pusjkin i Rusland, 
Marvin K. Gardner, okt., B8 ÆGTESKAB (se også PAGTER, FAMI- 
LIEFORHOLD, TEMPLER OG 
TEMPELTJENESTE) 

Evangeliet forandrede vores familie, 
Alfiero Mora I los, okt., 8 

Grapefrugtsyndromet, Lola B. Walters, 
sep., 24 
Ældste Charles Didier 

Okt., B2 
Ældste Claudia R. M. Costa 

Aug. B2 
Ældste Dieter F. Uchtdorf 

Apr., B2 
Ældste Russell M. Nelson 

Feb., B2 
ÆRBARHED (se KYSKHED) 
ÆRLIGHED (se RETSKAFFENHED) 

Å 

ÅBENBARING (se også 

HELLIGÅNDEN, PROFETER) 

At undervise og lære ved Anden, Dallin 

H. Oaks, maj, 1 4 
»Det var klart og tydeligt«, Elton John da 

Costa Santos, maj, 8 
Gud taler til sine børn ved personlig 

åbenbaring, maj, 25 
Joseph Smiths første syn, M. Russell 

Ballard, dec, B6 
Vi er ikke alene, Sheri L. Dew, jan., 1 1 2 

ÅND Vi er Guds børn, Russell M. Nelson, 
jan., 101 
ÅNDELIGHED (se også 
HELLIGÅNDEN) 

Dette er vores dag, James E. Faust, 

jul., 19 
Retfærdighedens kraft, Richard G. Scott, 

jan., 79 
Ånden bar vidnesbyrd 
Okt., 25 ' L I A H O N A 

64 


CO- 

ID 
cn 
c 
O 
JH 
V 
•^ 
s 
•s. 
c 
(/i 
<u 
c 
c 


o 


<D 


CN 


"D 


Ov 


S_ 


f— 


i— 


I 


(U ■ 


O 


k^H 


Tf 


o | 


00 


X •• 


p— 


"Ol 


*"** 


'6 3= 
■fe D 


o 


f2 


w 


CL » 


i- 


° 


Q. 


W _C 


O 


E o) 


w> 


CD-U 


O 


o S 
w-Q 
D — 


</> 


l- -+- 


d) 


<D -t- 


3 


— > D 


O" 


*" O 


u 

D 


d 7^ 


V) 


-gi 


0> 


$ E 


E 
o 


w o 


--» 


D 0) 
k_ 


M- 


M_ O) 


O 


-o o 


s" 


§§- 


o 


E oo 


-c 


<U 05 


o 


« OJ 
■4— 


> c 


0> 

0Q 


J> a5 
o'-t: 


7^ 


" 


■+- 


c « 


O 


øj 


I 
■o 


-* O 


c 


._c 


B 


' > 


E 


E o 
(D Li_ 
(1) 


'£ 


"^! 
<D 


0) 


co 


Q 


— 
~D 
JS 
k_ 
D 
> 
to 
3 
V) 
<D 
— > 
O 
Q 


HW? :■«:•■< 'æ».'; 

tes 

■lil 

i* *-i ■* .-^'r 1 1 

is;, 

(mi 

føft 

■■PwØtt 


:'?'. 
K5§!! KC» ; :.. 
Thi et barn er os født, 
en søn er os givet, og 
fyrstendømmet skal være 
på hans skulder, og hans navn 
skal kaldes Underfuld Rådgiver, 
Vældig Gud, Evigheds Fader, 
Fredsfyrste« (2 Nephi 19:6; 
se Es .9:6). DANISH 4 » 02999"92110" 4 
.:..■.:'■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ :;■,