Skip to main content

Full text of "lis-group129"

See other formats


^U^i-oJi Y.\ > > /http://arabicivilizatioii2 

*>" W --s* ! * V*.l6< £aMi/ *sHB&5^uSjii k3&*%$w' lift,* illlll 

11 • ^ 
i\\A*J\jK*m\\j£L& t(j£}£t _ ♦c.dj i>> (jSjji /<±ujL»Jf j_«a-*Ji j^-Lui Z^Jj^r 

. Y • \ • . v t&il i-UI aj^uUI ttjjJI :ZjjkUII 

. ^Yi i^YAY 
.\VA - <\YV - i\\ - TiV - A :c£UjG 

. L_ljjJl f.\jJuuA\ _ ) 

.1YTY- MIA^^A 
LS.B.N 978-977-421-347-8 http://arabicivilization2. blogspot. com J^W^t 
(jldjjrl ^^ 3-V.iiiljJI djjJL> gi^.f^JJ d^ljJLJt O^j^ 4 lt-^J' ^* l dl9 '1 flSLi »latji 

2Ll>.Ludj ijj^J^ 1 1*^0 ^l? 1 ^* U*i>« 5JL^UJI S.UmH jtJ^J l^jn^l \<\V 
*6%*' £H> tM^ Lr^ olj"<tl CjIj A r ^Lliflb dll Jul 43 f m>j ^pJlj 43>£Lfl 
43liJI (jL O^yi lA*- '*" '* ^ S-iJUtaj 4j*jIdIj ijc^j J-3l>II *U^ (^ 4liiiaij 
«-SjulII Jj^>o Lr^ ^J^ UH° W L*^ ^^i^.irJIj aJlSjJI ij^uLfcjJ L-J^JuSJI 5-Lu-«j ^^jfc 

2uiLiij tjL*j)Hj J^JI ^j iLjUJI Jilj) ,}U]j >j.^u t^I^L* ^J litiJLI 

O^Su <j' ^-M-J «uW^' fri-*-^ \~4^\ ^-^^ cP^' fM-i^Jlj i^^nJlj ^oLmmII ££> 
djJUJI 43jjlU 4±J+»j o\& tjJ »1£jjlII 4^*3 3*1^1 S.iLc Jju-otu £*L?JM <^LSj 


i-Jl Hull /, < u J 1JJ 1 uui>Jl jyjfc 4 >i) m" i »,U *_ J LJ_^_ i> f-L.V' ' jl 4 n i <)1 ilx-O-Sl j)" ' " ^ v 

*j5 ji ui i t 3jLJ>.jJl 4-lji.njJl ^^Jfc £)j£i jLSLj <Jj (5jjloLjiJJ SjLiJaj»JI 4*cSjJ 3^-=^ J-usljj jl^jj Ll^^J ^Lr^J^'j ^t-^.^JLl J-i-oljlJIj JjLlllj j^Vl <3j_jl*J jl^>^lj 

*_a! ^ 3j-u<V1 ^ L lT iSL* c«je.ui^r»l ij-t^->JJ 3*ljJaJI o^J-4^ yip' ;*L*JI J^l^j 

4j^->3j jl * < (iLj ^-<-tL-LJl (J\^La l_3J9^j ,jjl LaL^. j*AjC <Hum Jlj-b C^aJl^j i^JL^Ijj 

** « " * * * ■ * * . 

j.p.jj (^pJI l£j-a£-!I CjLcj^ujJ.1 CiaJLS La^ tLuJlj LajIjJjj Lw-*J 1j o Irj LlbLajj 

l-jIj Mill (jjjjJu ^i C4-tyt.fl <jua^JLll ^L^ 3j-llu.4 <"< K m> <^J'J >4m\ U 0JlA 3.1 <ir I 

4j^£Lbj 4-l^jjl^jj 4_i£.l Jul jj-£ (j-« (Q^al 4lL«jJ9 Lcj j_ie_3JLj (j»uL.«/wVl 4JJ^->- <>* 

V Ltj ^S-ijjjlIIj 3_i^juaJLl A^jjj^J ^j-dJI ^LftlbVI £-jj &4jh Cuj u LaS *fi^n 3**< ■<■ aj 
La 2L$JJU3 Aj^i^xa 3jl t^*w oLoJJja (j^£. (^Tu ^l^p-H <iiolj 4_pSLa rtflj lr <~<IUl Ju9j 

• JujIj^Ij CiL^L^Ij dllillj l_JoJI oVU* <> 3>u>Ldl 3jU^>JI ^3^j Lojl^ ^-t.Millj L^lILt-uj j-*fuJ aL«JI ljub 3^u«Vt 4 *J& 4 Jj-oIjIljui 4lS Ijl^J 

1 Jj mi II j,mijLj 4i^ «-gJL>JLI i^Lij ^yj^^u j-^^?l 1 I <i I ^- (jjrt-^o j tL^jljl ^jjJqJ 

*J J r ""^ L^^^'j LyA^'j * .» AjLs^-j: I^U»jj 4 AvLiJI eOJUai yap "% Oii ; AjOjM °-^' V^ 
«ilii . A?tt <i- Jju « aJp ,^> SiU» 4 o>tfG « A, pS^a> Sjbi c aJU^ ^li Ua JIjj Uj t-uU y^o. jt aJ <->>^ : Owl ju *\f <j tyf. 

. aT>. 0j3>* ^IT j ^jJI Js- 

cJ&'fx&Jj Jl iJL.^1 S>> iijUllJ o> U^>J Jpj 

c A^ t^J Ijj JlJtol Vj -k-y ^U t 5bfj Li. cy^j Jji. Jjs- tf>ll 

oJjdl, cJSlt g*u> » a^I JJtiJ-l olU! J ^7 ui-iT jU J, 

JLibJI f b!l '>JI, 

c/*iTI JUi ; Jyi jp Jiu d^ dUS *d J ^ V ot ^J*, 

U>> V \^J\j c o^l jJaJI, U^JU *UilU o*!;l A-O^l *l*$l 

cjwd.1 02JI jjjU. ^ *V- jjjU* ajjjj *ift Jl OX4» U'l j 4 au~*J J**~i air a/ cVj c ji>Ji j oia-u « JJ by*- » ^ j^J aiity 

J jiLj aJU J jl<: OIT Jb- ^t Jij t tsjai j,j) «,-.•*! t^* 14 
. l^U-T *> jjtj I^UiT J>J j^l yciJl SjliJ ^ V>*- ' -y.J 1 ^' 

\j+$-a i ^j JyD ioUl tfaUl ^ UiT i'iU UiU CJtfU, . «yui 

^» t aO^ *UJl *wli i Vjr^!* VJ^ 1 <-A>^ Ji^ J* ^ aL ^ 1 

uitl^ jU^-ljdUi JJ J^j <a»JUc ^aU-I *UjI A^fr^-Ai 
s-i^sJI, (ir^ 1 V^ ^^ C 1 ^ ^^ 5i ^"' v^ai«-J »^ t>* V 


jj> l^j t a^j^J f-'-ljj nJL^ Jfcj IfJ t Jl>yi» t>l*l Jl 9j*Z tf 

UJUft i\X\ \ i It-V C*J ^i-w t ^lilj^Jl J ^a. Ji ytiJl 'C'j oU- \^ 
,jj-l 10a J . Vj i5JI ^*lj ^-jiJI Jaijj j«A j. Jio ulT Uj t^jjUl <j -iJLs*; CJI3 Uj t \jk£ l^U o^sJ ^.^ 

e Jl->- ^a**^-** JjJ J^ Jjl?i ^j^a* |j~Jli ala>o!ij *bNl Ul 4 J>^' 

2UUII v^UI J J2* y>j f l^flcJI^j . cir S>JI> JyJI tf^3lf all J^i 

4mu! jtjZj (jj£ Ji\j A^ W^ c5 ^r^ i*^ Sj^? j^p iLi^JI 
Lli ^MJi J>o aii c -u'V JjJi jl> ^ Ji ai-l IJU a*, *Uj 
J^U^fL hj Jl L~S J oa>Ji J>- JLa^T aHj (Lib ) _A^i a^J y$ dyj • J^^icSjd^-' £*>l£ 5LSj 7tw?l JJ>- 6 iJjaJI J a^UI 

CjU t ObLU- l)U-p AJ OUa Oii 4 J^JycJI Oj ajLa jT aJOaI U 

^ >T Jli t a^ c^; ^oJl ^T J>.< cii J* S J1 41 J^ : JUi 

. ! ^ J vaoJI >* 

CJISj 4 JbjJl r-j Jl <J] CJL?- ^1 aTO^^j 4 IjJ aJ^ CJIT W 

4 S^^ iwC^ CJl^J 4 J,j >l <^y ^JP C-^»l^ 4 rfdiSi 4 d^JjTj A^>J 

^\j u^l d^- J^l l^ ^Ui t J-pUt-1 ^L ^i^J \A^\A i^ J J^Jal* 0^3 ^ JjSl •>!! J^ 4*J&* J^^fl o» j Jijl ( \ ) u kLSka *j ^bt <st £^1 iju sjl^jIi i-J-i cjit icjj . ^*i ^ J Ui 

J} a> J£ol f t £JU» £JJI u^. Jl <~yi Jtu j> ^ik>-l, 

*-_^ CJiaJOSj c iL- IjXe- ^J* «,/> l^i £_>*y i *J atilSC* SJUM 

i ^all ji>ll Jbfct jlj < Jail ji>!l «JL; J i^t *! ^^ 
J J^iJl jjjJl Jbdl : J*c!l & oUy Jiv ^vii: OlT <i» vJs^J j*Jj 
Sj^jJ*-^ 1 ^^ A ^ ^-V'^L^ ^U- ^IT, Jo^ 
t JLU* i-s-li 5j>v ,yy iUi ji*^ <*~% <-r^y ^ i>* W f^*" 
V^o^ *!->->' a* ^^^ ^' -**-> u <-^' la ^ 1 t3 lJ^ 1 o-^ 1 j«^!> u kJjJ f\ ^j i JjZ jU (jjjifl <juil JUdl j* oUj^I Ioa Jj 

Ji >AA« £-» Ji^iljil ^ J <jlT » : Jui 4 4-yjil oJL* J^i J&- 

SJb-1, UJ» JtfiS Jl >' liji 4 TjjJT ULu 1^3, 4 fcjfej aitu u^w 
c?ji e^ ^i il'i L« ^1 VJ ^ clil- liij » ii£ jflfo 4u ^^ 
jTL. ^U Sybdl iubdl olT^-l «Ju ** ykj 4 JjpiJl _pj e^ 

• £.!>->*' Cr* ft* £ ij-^i J 1 ' ^-^ Ji *--«ij <i»J^ U'lT t sol, 
out J* b~ ciip. V, t c ljll, ^1 j, aJ JbiU |^i L~>% oir u 

CJily *ipV ►I.UsJl ^^O |^ jl t »LuJI JjUJ j, c-l^l j*, S^SOl 

J^tf ^ (Jl** •**> <i^ t/J ^' ^J J" Sjjvail eJUj 

' t?^ ^ L " ^ al ** **^ ^ dUS JU, U? 4 o^o, OUJai J y> IJtSUj 

' ui^^l £ 4_*L V <. -uJ^ JyjL. -d^ (^ U=- JjU |JU « _^, 

4 V. l^i tjai ^s*, 4 *ij>. Ipi l^o^. J4 s t ^ ^Jl oj AiUi 

<j> oir u'tr °ji ji i t^a, jjL- j xj, <tib oir u'tr. . ajiji, 

<Jui^ -oil %^ii Jiktfj Jy^ L^^-l aJj?- j* ^Jl ^j Ijjlj cilT rm u- ji-A, Jj3l *^^ ( 4^, JiiU ) ^^Ul^i ( ^ ) \r . j,> JT aJp o>-t- c;tr 3J 

£&<M 4 4J • «■ •SfeJ jUlci^JI o~< ^jtfl lili t j^ ^ c/ jj i ins ,tlf J^j 
a~^f ^ a^.J c ^./^ •jfJ t T>wai T^Li olTj c o ^Jl £011 J 

1° ' II 

u-iVall J jL- ol jLJbll ^JL jl j c -dp *b!M, oJLJb ^jJI ^ 

. iJIpl 47*1^ U^>T J ^L.4 4 J^ 

*Up j* olT Sj 4 Jj^JI oitu-l Alii- 4 y^l ^ jLj l^ Jdb 

. *y^ J o>ii giiyi ^ j* 

42Lj jli A^J^I^ 4-J^Jl Ji^ 4lU>- ,^-jUll J 4lJja CilS" ISIj 

tb» oUJ j^i olT dUJLj . ijTjSl o^ *^ c aJ> 4Li 4 i^Ull 
y>lilli <Ja-^i V j^j 4 NAAV i*- J i^j3l *-J ^ Jj£ r>^ \i a — 

JL t Aitf) i^i ( lil) *J;L. Jp <1 ^L"Ij 4 -l>-L^ j*M Ji V^ <■* 

4^oi* J i^a^w Ji\ Jj^ sy»» ^ SjUi *>u jp jiikj ^f ot-jVij 

aS jp jlp Jii * aJ ^-L ^>- * \A^A Su* tflj^i j* JjlH i*Jall 

4 jJy^^aiJ] tutj^ jij c j^i\j uly 0^0 j* ^j ii t J~*J* 

I »WJ J\y ^CJlS"y<-£Jl ij j jl ^iP i A*u\Ja J -J O^li JJil«a jlj 

J| C^fl Jii t L**/* lw»b 4i>-> i£J^ O 5 ^^' '*** 0* ^^^--^^ 
likJfrAl (J (J j-*- a-Ip J->*-j Jit4dUJ LKJ LJy Jl *L"ji O' <iiL»*— * 
1 - jJUl /^ JU^j U jLl>-l aJ iJ^j t Ou J aJi^j jl J*i>J t^L) (^ 

j i^^i ijji ^jo^ J] w^j t ^^jJ-I iSii Jp ,jj£ yL*j 

jl Jjl>. Jj^l iJI Cwaiil Uj . ^-J-y J tlfS^I *■•>** J>^ J^'i 

i**yJIS;Uii-l iU>£ti~s2;j i A)^ J!A>- ^Ur^ 'p-rlj^c^ c i^Jll 

jt, t l^ aUl *bf ^Ti -^UiJ lAJl Ji Sk-j J SJBaH *^ v^li 4il 

lf^ - J?* p J^ u-iJ 1 . dl >*«* * *" V^^i ^ ^1 V^ C&ir^' 

jail ^ U^ JoJ Jp J^ry* T^s l^ii ^^ I^Ji Ji V; 1,>U \* SU-I ju -ut jlT JUX& ^y: ^-^t ^jb J >bj iilWl i>JI Jj 
&* iSU Jfe, < SiJteJl fcJ! y-T J uipi -jjU-i Jp Jm^ jl fjfce-J 

4>^jj aUp *>U lT t Ij^m]j L*yJ i|UfcH J^^af, Vj* ^fi ; *ku*jdl 
4*yttll u^sijj cJa^^aJI tybj Jjjj jl >j3j £-jUJ UaUjj i UXlj 

^jJJI Uy j 4^ Jit I Jji jl ib-t&i jyJ <j* ^*u lit Jp u ^U «uUj jJjJ^^; oi dlTj \A^Y £-* J ^^ J} J^ *^j 

dj . lib* iwaJI iUJJI Jibll Jag ^- ^ULU U> i^i aUJI oJla 
.l^-t« l£*W ci^^/^* h^iJJ 1^w»1p SuaIs! lS^>Jb JiyL^jfj^l (j^\ 

Ji c aal£pY JU^VI ^^aiu Jji J^- otS" L-Lp c5>i^l l)1 » : Jj^i 
J^ru Ji ^^ j* ^1? ^5* ^^ J^ ^* t)> * ****> J^ l*^' pr ^ 

( *ldYJ9<-o^U 4Pp4j cilTaJj ) JIp^^I*: Cjjy^U oj-u? j* ^jdl 

dj£- Jp ^yu ^U; ijl^ jITj . ^I^JI J i^Ji\ Ji j« 41* OIT 
4?lC J J>i £*j dUJU TjuIj t pl/$[l jj^pj aJjJ ^yJl IIa Ji, 

fillip TjjsT*! J^jc&iaW *y ot Ji c n) yJJl s>ij ^i ^ 

« <Y> ^1>j a^. J* ^^ 4 ^ d% ^ c r^* j?~ V: f^* 

JiU 11 j t o^i a>-j jJd oil c 5UJ SjUo Jl J JIp ^jkj Jl 4j^tj w ^U Jtpfj ^Lu ^to ^JloU ^-^ H\i i* Jl \A\y iL- j. 
4&^j-l J C-fJ of SL^yi UA-1 »o* J yuiJl oj cJjU- ttP> 

i jW J t2J>j Vj Ul&,l gk-j V Jl ijjty fe^Ull Jy &\ ^ 
.Lj>\j &U a, ^i^ci t l^U j* yi Jill L-LLI >tf JJI, 
LU OJi t T^sT «3jls»J J, i Liri o>. o^ aJLII Ji 1, 

i 4ljj^ fJ^J 4l3 «^» 4*>- US' A>^!l lijj L~>j Ai*>^ 4 «o Aj^S 

£j*-~« i«KJl Oili olTdUo^ t ^*aJj)l J A~iU- JUy «^ Jp -uOi, 

Tx* ^i^u oITajL^ ^4 aJSJ-1 oOa *b'l J Jj£ jl J iLi j* ^Jj 

j£* \f» Vi j&J V < ^-Wl A^ J jT ^Jl J _^i 4 ^^ijl JP 

O^j i jb k^>- <^-W» ,**j>Aij$J ' £*ij' *)'j J *J«J ' aJ (j*^ 
Jj-S, Jaijj 4 ptr-*^ J^y'V 1 ^J^ ' £ttoii> ^jJs ^U J 

J? 5 ! t>* (> iPi ^ 'o- 1 ^ 0~*i J> OlTAiTUJl oO* Jpj 
i^all ^/u^l Oii" L-Lp jl £Ui ji k -up jjji j/- jjJjj c <uip 
IjO>JI O*:*.* t y>)js jlii t ti/JJl <^0?-l »UaJ Oolj <. Uls-^jl^J 
jlTj . jlO^Vl <Jb 3 t ^i^l OJli ^JL»3 31*1 ^ "-^ ' j-** J 

^Uai a) ju^ vy. -3* Jl J-yt « jJUJVIj ^r ^j ol *ili ^A Jj£ £&* r-UaJI Ju*\ Hi 4 «dj:>j ^/-Laj ^-«^j « j^JjS" ^jUL aliti 

f !>Ub dliul of ^ ^ J* o^ui 

f Lij^Vlj jUjJI o*^->- ^^ V^ ^>^ -^ 
*— 


J i/jij cUOjTi!)^^ 1^ a>-t ^y: oij^ ^1 ^IJpa*^ Jij 
U'ij c T^j Vj V ^J io dili J Jp^I V ; ^\ Jail oU>! 

^V" H^i u^i ^ c -£*^ v^ ^lj c V^ V*^ h c ^J^ 

S* ft •» ft 

. A^ji Jp ^U ^ju cfiJI ijWl S^VI j^ai 
J^pLc-L :>0jj c ^j^ wJa>j 6 T^U- J. If <>v~>- j^l ulfj \\ 


< > 5L~- ^>Uii Jl oiiJl ">U ^.Lj cjU^JI Jj IxJU L o -^ i*» •jL^j 2LJI ilaJi ^i£j oafjj i^UI jp ci>-j U 


: W i o • «*» i frwWm J V r bM l*bUx-l c^Ulj If^T, ojuy 1«1U, c-a» 

' V*** 1 *ij» V^ v**iJ ' J-* 1 *!* J» ju* JL^t <J> /"Jbj 
Lc'ij c ^^Jl s^U t itlil S^l 5j-U-l ^ jus-. V a^ J 

' V*"^ o~*i J^d (ij • _r^l' J£f>- A**j jlT ai* ^^J? IJLaj 

*LilJ -Ui 4 alii. j. <c"jjp *U, ,j\jC. ji 4%. dUi j* OIS~ U 
l**lk* <j^j i i^^iJI S^U^y JtfliUU^ l^t l^i JUL U "lit cSO^ai * 


jp t*»u ^i jir, « j+% jy £ y^ or u*ij t ^aiii j^i 

■^ V. ~j* •& *i >' iy-ai' «f>«R « tfjjio » 4^»i Jlyo* j>J, 

t> t&*»« ^ *i>Jiji j^i dBJ *fc}l j\*u>.i jb ff 0u i^l v jt 

<^*~* <. ^ tfU» C-Cj . AJt*-, aTU t^yj « i^jjl JaT * et i f bVI dlp^j ^b c~*i f %, iJLj jp ^^ t > «•* 


J* tf * 


u* CAlLal* a] <-~*aij C JjP^fl C-^JtJU ^-J^T ^/^ c aUfPj 4^-lfj 
jftt W f bit ^JUaj jlj JJUI S jii fa t l+jft uy Ui t r SS5l 

^j c i^ill jfjl f.U.11 jb lit J*. . d\JS jT jj Jt ^J 
V: -r*^i ^ J 1 * (^tr^y. ^ <• «-i>»vaJI J ^-tJl Ia^U 4*klH oJu 

&J Jp-u^u- -up jj 6>y±» Xf- J i^x i ^u J 4>jijl. t,ij 

i£Jl\j t J^i, aJ Jjb jlT ^aJI jj^jLI IJLji . iikk oL-lu Jj ^ 

4**Jj OlT t£-Ul _j» i A; V>*i-> e !A ti*" »Jft>»vaJl (J a^ti ^iJj jlT 

* — YY 

e-^dl J] oU <ui J>.ju tsiJl Cijlt ujxi Jb^t ^yJi i'iU J -C 
4^i» ^Lo-j ^ Vj Su-ip- ^ V >_.,», Jt.D ioL^« dUJo ^^-i c3?~* 

i<jr *-u. t^* <^^i j*«n oJy 1^*1 i jj^ n 4^1^. ^ u'i 

Uj?- i«-Jl^4 \ijb dALo j»j t iiLftj lift *JUaj j$» ' OUjUa* (J 

c^tl^UUjt^Uftl^l & J iJ&£f VM 1 ^ ^M^V 1 

o^j u'lj i v*^ fy. <^. V of <ir diii j^I j* ,^5 1 4tu't, 

i ojJH \xs- JL^u (DIT U'}j i 4.~iJ l^ is^>. J~*> m Jji> J>^ |l 
i)»./»« ("r^ j-^*" ^r' 4 * ^* • ^"y^ VjlsS* kJt^^aJi oUotv9 ^ 

aj aji^ j^-i j*)j . 4.j^ ji ^ f i -Ji^. ^ *t>u» j_^. to 

: 4J JLsrai \ rr o* Sr' o^ « Sy* J » ^^ U^l^ j>il ( > ) Yr Jv. k 'b < ^' «iJ, jyi a j ys Lj k^. ^ v Jji -<k 3 

: C-JI 11a JU Ji^j ; O^lj SLU jjti Ji ^ « • > Jl^ jJlo SUJI 61 4J JOJli *JJ US otfS 

jlj 4 o^ SLU JLUi J ioJbLl j. ilTUJI oJIa Jp oJUa3» 
cjtu- -Up «^ dili j£i t4* us^aLl jLJ Ut, c iJ^JI 4iUa>- 

* 

a* u^ VI ^Jl< Vj JJf *U ^N yy 4 ^\ ^ift jyi 

4 4~*i^ Jjii* ^pAiJli c^alii ^^j olS" Uij 4 dJUi JP L^[> ^aifl 

i^TS jj c xJi J : a^-U* JS" J 4>jlc ; c^i^li j * JyuL* J^Sj 

4 *Ua £**- 44*31 ^Aj . ^jj 4^w^0^!iU JjC ^X* <_£/> Jp 4^U 

t UJI ^* oj^l l*\j$ C ^^\A ^ u~^ *>^J £ **iji ^■'■; > " (4^ *** ^S^J 

4>-j J 4j v3Ai~ 4 V^J L* S^JlT 4i <3Jtij 4 4TpJ JJI ^j 

j*2A ^^ jSC i Jjl OV Vj 4 C-^J V 4 f l~cU If^^ ^ <t>* 
01 djv»l <J iljl Jiy 4 dj^I dfl^ 01^ Ujj 4^ii diU J^j ij c If^]^ 

. oJUiUj^ OlJ^ J-^j i>-Ij 5JLi!l J| 4^>-^ jbli 4 LS^J j>o 4^>^ J, J?- t 4*ji ^Jl't .Uli-i o^ jai-o jl ^Ui j* ±> mJL oir U'l ^Uj 
l^iJliUl c-yU J (i SJUfcLI ^JjlJ^i »4i>jy _,taju«» dili^ aJ U 

jlO-1 x* olkUl ^t t^JJi JC*» ^"^vi J aJ, . La, Ui ^-U-i 

I 

aa£ SikU 1*1T dJU oLTpl doJU* J ^j . x^LI x* ^j -Cu 
>. ^JUI^I J^l 01 4iU u ^u J ^ g* Jij • dpi j>J 

ul& c JwJl J Uj^ji 61S0 < LTp Ulk ^-U jITj c ^j Lx 

ijj; «u*i>- JyJj t ajjuj-i j^^j j^-^ 1 Jj'jj <-*-^i Wj 

. aJU- JI^W AX^ . ^i>^l> OW?tJ1 J Y* *-uij . uij c ^u jUi j- / j> our j ju- jr <> 

6j£ 61* <\j^l j^Ll IJU fc* d\ Jy> >\j\i<.oMJ\j •&&*>+*& 
-ui t ^T J^ Jp ^~ J <£*J CJIT SLU 61 & . aJ JU aJ 
**>Ut *Ul£j c aJUJI Jp j^U J^j w r *illi 6UI -ui, c Silyfr.a 

** * t t * 

*^ t>l ilU IT ^1 4<U ^»t J. . <ui5 diU Jys- o« J» i W 

4 Vj/ti j^ Ijjl li^U c-ii^ 4 *^* «Jfli o|^ t AiiJ Oj>**w 61 ^yvi 6lTj (^ToLTj ^ l^ c^-T J, t u La* y j0jn \! ^ j^j ^ t Upj,t 

' •-'dji tfi» JUlj fcU ul) <J> A-l/" o^*i ol ^-UJ ^ JIT, 
v b"5U Lu LU o*i troii c^pUj iijUl ^i |Juk ail' J^ 

4 o^t 4i <a; oI<lu cjit ui, ^uit ^ju* oir diis *bji L j, 

y> J UUJl JIj, Jp O^ Ji i^l^l ^ JJ! ^J, £_ jt l^ £y 

^ 8 *u* y* oir utr / , s^r U o& <i js-*» & &j 

• JA^JI ^1 4pjj Ic'lj t ^UII j»JI Sp,j c-J l^j 
ju,. y>Li)l ol& t aaL. jioij aJI^- ^^j; U T^sT £JI olTj 

<£*r. u Ci^ 1 5 jV J* 1 <uUu;*JU- J| ij*J ;a^w »jw: oljj to,- ot 

* ^i J A^t, *wtj -u^j ^i ^ ^ j^i T Air dui j^, 

' «^» j^i J i£rr*" *-Ai 4*-iJ Li & Uij t a ^ t/li 9yH. ol^i 

^ C5>»i J*J ' O^ -A* X*JI UjA-l J VI <JI Ia^ ilSC V t «V l^ yy YV 

<u«i Ic ii^. U J** DIO c iUi fcuJ <uii ajL- Jyi OlT OS dli 
SjUJ-l d^j* *u*lp *U!I J I jji jj ajll^fc^l tfU-J ^ c>J : ^ • * • • > *- •* uwj «<jw- »4ol c^bT J yJ ul ^^Cj.j^UI^ ^>V!> tJ*j3l C-f <>• 

j»yd ca^i j»>ji, ou-jBi, s^UjjJJi ot*> <i>\#» o« V. ^ u . ^ SJU 1$1T *V dr- J^i ^ 

j* Jl^L JUWoJI 4ii~~ jt i^tfl «^m J oif Jy>» <^b 
^JUI eJU, V- lit* j& ^ 1 j+&\ lit* ^j ^ 1 Si>» a* JJ» 

iiu jir u"i 1 vV <> & c5i!, J -^ ( ^ u ^ f J ' 4ilJ 4xii 

- jh j^Cr* ^.S. u -> <,; *^--> **j& °3!^ •■*** ^ 

Jj ^1 J *&** ^\ jUjJI CJT oJli; *1T .illi J i|^ 


YA ^uJai i i-^UU aJU-j 4*^ Up oir U'J., t UJU. <J> j& i, 

JUI *J vjjjj c 4*,j, jj^i-l £y ^S, jl JjUij i 4i,i, ftj J 

al J^ J^l ^Lu J jT f tsL-^lj, S^l J jt t 4Lj <* >- J juiUlj 
^ ^U l^i oil. jll, ^ . \ iu- J l^Ji; JJi 4,-jl^mT >_, Up 9 J /iii ^ i ^ ^ <P °>foij oQi «. £UJi > ^ :«yyjj! J" ^% 


h f~J oUjJl i, *L^ l,L;iS3li ^4ji oJ^ ijUll A*jkU *U^L, j ija-UI oJUfc JUP JSLa> ju> JU^ Oij JlFj 

ujl>-j f Ut dUlr 4*1^3 .Ij^T db^t,. ^ yti; jlS^J dlijj i 
^pU l^JT 01 VI c >VI, U*o^l cm iU V o*^Vl o^ 0^ .Jrt- :,JbJI .j*i :oUI .iji«ll ^_Jll ^jSfl :£li)l Jl> :^.j (^) Yl «;><» J50 *~j jl jJi iSs. ^ l J Ji»^ ' V!>*> •*-*-' ^ «£*- 1 c5e 

3U4, £bU J Uyj Li* J-j >^!> • JU J&J *,& J&J J*- j3» 

L*« «~Jj aJLJ^I «u»aj «— J »t*L»i» t l^- LIpj SL*-I JUI j&- 

yx^> ^Li J }jip jp a! oiJ^J t-~J LJoJl j^:*l ^J 


l^i jp jw^Ji Oy. r^ 1 dJlA J gij u >\J til u * c O^VI fl* * SS3-I, ^ ytA J jjfcj JIT <£j, t l!u oJLUl ^ ^1 j, 

jj L^i JJu ulTj i ^UU, soul UU* OIT 4>T yy ; J^ iiji ^ 

4~*ai~i J Vj U; iiU ^j 4 4JiJj oy- j* ^>-U di!S JT e^AJj 

•lo, ^oji oui^^i oir ^jui ^t, < r< ^ju ^jajj ,utfi 

-us*, obfy t AjUloli A-^ jl*, ^ j| ^je. j^ 0L5 ]| sl ^ ^ 
. S^tfl 41^ ^^ <j ^ui j^ ^ j^ ^, jj ^ 

U'Ij t 4-^.J. J iO« iiU ^-Ji c Jji, jup <di^ U 4-uu \jj»j 

J A& yi l^lipl JaiJCJir ija-JI A7U Oir, 4 SOi^i & JJ5 

£ Oi^w Oft j!^ Ju^i j. jf su-i ^ oftW ff. u?- J^* A r\ l?rj£-\ SU-1 ~*ui>- J OjUj JU^UI 4JU>3 A^^JlJl Jyt, 3L^ dfcj JiJIJ 

^aJIJi&JLI lift ja Jji. j^\ 'Cj Iks d\ jCll j*&f. 

cli oi ^iJb-^fl dJL" (Ij.aJI L* olT ^JUI j^J! IJU uU>i j. 
^^ jp bit ^U oITj % ^ > t iL^ J ^J^\ i*jJ-\ c^Ip* Czr 
' ^i >s*i d cr^ <J* '^J c ^y d* *rt^ IAj^I cJpU c LTjL 

^3j^li!l jSJjc u^*-^ *Jjij LLp c-^ j^i c j^Ai!l o^*JJ ftUj j^Ib i 
^-L«^lp aJ^-I^ (Jjw C-jyi^ c t ^ A "" JJ^ (j* W^*^' i^LJI vl**i>j 

oyj->Ji ^-A«Jt ^-Li ^>^ »t5- p ■" OIT if t Wyi iuJail 0*liy ^_^J| oUU ^ Aij>. LCj t fliyVl 
J jjA, dlli Jlj < i^ Jp ^ ^ ^ t ^j, -^ 

Sjjj IfiU, t h^ j± Jj J-^UiJl ^U J c~Uo OS <;U j- SjjaJI 

Jj-i op ^*iJl o^J ^a ^i CJIT SJbJbLl s^jji e JU, oi ~j 
-ji-i, jai SU, jyi JI^J ^ o>L l«Le-| J, t c> iJL ^j^ ^ 

W» 4J ji^Vl ^.Ul OJ*J, I 0> -y. j>J t J^ 'j^ 

oir, ' W t jj ^ t jjji oir jus* i j^iii j j.is^_ j> o^ rr jili i *r* 4 L JSflj c SjpUJI kJo aJ j; oNU . ^-til ^5 iLU 

j. ^»l» \MAfc~ JS-Ul culpf J>- ntjjjJ&J »<j y>LiJI Jtj 

-*=? c5bj 5 ji^" V- 1 * Oy. J^* <■ *^-i ^" ^V4 <-5 ^y^. i>' 4 *»~ 
<j wJ ^j j^-i c-*ij . itU>j *J~il_, Uy J ^JIoJl ^J •* ^ * * . .,* '. ^i ' r L> uji j £rsi ^ j-uij jifji 0^1 nf c • tf ae-jT j, >1J J** £■ > 4b!5L J* ^ • * K u*j* < f ^lj JpJl, SjJJ, JJI, v>J ^ £U*a :>>^, 
J^aJdili JT < Jjjjl *Uij y>Oll Jj>J j* 4J ^jJa-i ^J ^J ^J^ 

4J| jj*U <3-S"j A>0 j^J' c r Jji ^ 1 c>" V^ 1 £*>" <-^<^ - . prdi!«> fr!/^ 5 *!^. W t^ c ^Jai^ll <y> T^tr \ji c olf- ^ Sal ttjtt jpIsJI oli/ cJKj 

t^JoJ^I SjmT| i^aik^ IjLicl/l/ti, Ulkl £pb -upj^j *J!pj Sly 

. iul; i-^ai IfJ (^J J Nl C Sij^* jj^-i l^^wM c Sjliiil J £*jl>- JjJbJ Jp JJ:> dl)S J ilT lc jj c Ou tu.pi 

t ^JjG^/I J Ul . -UtUaj olT ^JUl ^y^l ^nill J tijij Jio -o^/ 

47JUai J 4**jUj Oi JjUj OjJO j £jl jku obt; dilJUj C ui^ 1 

:J^aj tfoij <aJ iuJb o-Lwad 4j|^U J^ s a ' ' O V 


LjJULj i>-L ii OLSUI J UJ^UT o^pJLJ ^wall Jj Li>. 

L^?L^ ^ ^1^; lull ^>- aU- Vj «j J^ LQi [aj .bj*l\ : .^UJi (T).^JI ja bUlj :UJljj (Y) .V s :i*- (N) ro ** . <>> * 


* * > • 


• 9 LjjLaj J* JjjO J LvaJl ^ l*-~i> J^Ulj o y y\ ^jl 


LiJl l^LT o ^* J «■** i*** 

CJJ cJiSf-l, « jy, oiit, ji>^ "j^o V 1 ^ 1 «■*»- •& (>• 

^j^i c i^JI £,JS JU 1 ! J ^J! Jtul, i liU ijUll JjJI ^^ ,^J| Sj » JeLf r lUl t^ljdl .^JJI c^ J&:lijT (V) .JJII^UI (N) - • t olTlf >"i ^J^l J *-» Ji *-iH4 Or- ^ ^ Jf.J? 

j, ^^ jib ^joj^ii j ul . 4-ii .y.t j u w#i oi <**ai u 

. flj *A J l^p j-W^ % >M *-iJ jj-4 i^l> 4 jv>V~l f W( 

aJIpJC-I J i^i OlkUl Ol&Jj i l^ J* ji\ i*i CJji]} 

uuj VV4 <i W ^> aJU> ^^ ' U &J ^ s c ^ >3 °' *^ 

C^->j • j^dl kjJ J^ S > L - 4* V# « V^' » tU V** V-» 
juT jjjt dliii ul<5 . *i S,l*H J I4UI jlljj 1 4JU^.V SyUJI 

* i 1 ijTiii «^i «*>.» »u.b v^t A^.ji -x>-> 4 ^ ji jy. iU 

• * ♦ 

J tSiW l>- J»>ji J^-l a« * «ltj|, JjpU-1 «~»i «**> V -> ' f-^ ! rv 
^ji ^oif ^Vi j ci^j ^ji dUp jo. j^ji l! 

. ^^Sl *fi-)\ ^JUill JLJIj jjJaJU e-Jit ^LiJl J»U-.J IajjI) J^ 

i C>:*-b- J. t IjS fijs u»^ v-uli ••¥. «• £■•#& < ouyJi 

OU ,y ^ Jr» J*** iiyJ' t5^» ^ j^ > */ •»** 

' »-^. u* J^ S &#** d ^ *r^ *Ji la - ii U* l^t-^" 1 «>A rA . V-.IOP j. 4, ^jlL U, 

y^« 5 >i u 1 ^ £-* ^ ' iU)l i ^ o^. olC jr' J /^ 
4itT V ^JI jliT J ^ -us-1 Jl^ V ONI J>-j t a;U Vi <ij*JI .*-. ' jkiJ c *0j Cjv. iptT ^ °j^ V^ ea iji <^ i*M J^l J 9 " 

aJIS' »pa- U lyu JljCj . LaJU- TpU*j L^' JlS^ <tfU- CJU5 

0^ J.J C 31^-jb J} «jC* jb J-J ^L. Jl ^k. J.J ^ J] 

Ai> J$a olTj c Ulafi jLfeJ J»> V. ulT 4jl s^Ll i.jT J »*Ll . U4*. L, a*\ ^ « .l>JI j^t v*m» J.LUyLp JJI „>*i ( \ ) r\ 

i^all 8LU iaJb^ OlTdJUS .bfl Jj . ui^ UTji * <jJU* J& <* ^** 
Jakki j c tjx* j}> Jp Oli^aJI J J>>«a j ^jLr - a* 4JV ' ***** 

Ob j£ jl i^tfl oJU J^i SL^ 01 tli b} jA-l jj»>^ V UW, 

Ic b ^^ AJlTj c -ui J }UIS" Tj^ti -u-ij ^^ V aJT S^L- 3/I 

J I; Uj 4 4>JlJUj (5jiJ^JlI 1#pU*>-J* -LLaN 4JL>. Tjb JLij c ojjj ^i-w J 

U^ySu ol/ Si 4 j^>Ji! AA*>JJ aJjp J ^ a] ^Ui 4 4~X*I ji>- ^ 

oyJi J>J c TpU VI i^U- oUjkir l^^i Vj c 49JIJU Olui. J 

4 i^tfl ^V A** ci £^J ui^ 1 ui^ 1 *!/^ 1 a* cTi 5 && 
Jb 021 ^U^ji^l J* j«JI 1^ t>j^ j* jA . •*** u *b 4 ~ i:J * 

^all t^jJLJI 0>-j^ 4 ^l. Ji^-j Uli 4 SJbOi ili i5U o^ti "JJ dJiiJf 

A Mf S> 
V? <j Oi^uu dp c-pi, ^i oj ^u ^oai .jj-T oir isj, . ^ 

O^U V j^i t Ui «^ Vj .^ o>: V 5JL1 ,0* J ojl^T, . j J| 
c o^J U,j*ft Vj aiJ| ,0* J^ ^ £ ^^ ^ ^ j^ u (JU 

C*^ iP 1 V*f of J dUi >& t JLfci^ aaj,' o vl-w diii jr, 

dib 4 k\J\ Ak-JI ^UJI -uiJ oJt U'i ^^jjl SI t a.ai.i ^jli 
^11 oI^a j- ^ ^ t Ail^c^S tf ^ U JT JL J-.J J*^ 

. J titty, .Ldl, 

Wl e!W \>~ i 1 ^ Wl oP 1 J» *•» *b^ ^> <j> » 

f «*js£3l dli Jpi i|,j oJf Op. t *U *bJf J *J _^ ^iJI ^»0J| 
oV Jl U^l 4JIJJ, oPj- ^1 IJU ^ jlj . tSU^l ^ 4itT, viry 
j* oJ^i V b>i ot Ui c-jT Ji oy,jll d«; c jjJl jlWl ^ J 

• ^JJjf J Jr^l ►Ia 5, !jj^: Of t^-kuw •►lyti 01, i J>JI j*iJl 
\fJ c L>l c-j^ill, A^ii j> i^T Uii»i ot^l *JL* ^ 

tej^y 0»lw U l,U, < i ^1 SU-I, ^vall ^ jbll j. 4P^. JUl-i U &j*&\ *j^> J iULl], .lo**J j& ^ . Ju^Jl SLU, jyjl ^tJl ^ 
4 j dilo, ^c, jjA olT, . jJiJI ^LL. UUJ cJJL. op. cJU ^ 

• c^ **** <> ">' ^ ^/ W^ c^ J*- 

■ 4-Jb JjJ^j ^Wy, J I^JU^U. '^J4 ulT, 4 t^JI d^.aJ-1 

. 4JUP J «£. 

L>r \nrr &- ^j*1 ^ u uj j obit 5pUi jp. T^j, 

J » <^J>.J j^Wl 0& dj«H JA -a* J » Uill, ^fc£K 

<y>j JjU. LjJ io^JI ei^jJI AI^Jjj .Ju^l J] ^^L (jjjjl pJL^Il Ijj* '-- . • •* •jjLi JjI t5< idl ;Jj~J •^^li*J«!»^*Jl t 5fjJo* >tf s • . • ^ 5^-U. ^ l^i J-^l hJ cJ&a^fTJXtdhJrcl* • tf - i -* • * • jy.U jp ^U pJl o^ OiU jp c^U >tJ! VI fj\z* <y> ^jOj liiLylj U^Iop j^ IjjJLi vl^i j>Jl| tY jy0 J3j C j\JoA J*i>- *JbXj> oJ^aS Aj\jj (J JiJ U mJj ^J tf _ *^~ tf t \ji\ aj\J j. *bu_* £T J* tf d^j ^ * tf 


^ * * . ,..« MM 1 o> i«JL*V V} ^ i* oujji j^ y £U •L&l J v l~Al J^S l^ ap^ ol^iijl J djL 


j ^J&y y^ 3l£. Vj i&f V J^ pJI JUa ISU 

t J-Jl i&U i.;-?- S}j^s> (J -Uily i «p^j -oL J «i>a>ci "j^^]) d*<!H 4pL^5I \ t JyJ ji>JI jfl, Dj^J t^ijjUl <jU jJOJI 0155 . Ujlx, U,U& 

i^>\JlA J* 4»^u U JT "C* Jl)!, C ill*? 2l J-* iSijXs? \>-jj *J £% 

. jill, j*ii\ JiX, c gJI j>J6\i t £ 0J 
t SWjJI **>2JI aJU Jl y*A!L «rj i5^jUI ut OUT J>yO UT, 

•y A**m\j As*~j ^ L*»j ^j.0j-~> j_pl Qy>M (jUll jj>- J» 4>^-l <-icO 

• • • 5 

" . ft 

(A c *?f\j C->Jj 4J]^J c-^J «ib*J 1^**1* i>Jl Jj t OUJL- 

il^j JUT <uUt c^ciil oi, . iJil SJjA-l Jiliftl j. uiib" IjlU J tr ti p i v >ll Jl* J J»>Ji c ^ OjJUll ^.ja, v-i^Jl ji'i Si t SJj4>- 

t «k, ^i i^tr t *^* oi,: ji ^ iu j. <jv cot Air diii & * - . Li*, <**> a_iL i^> *b ^ i iij^jj^i i^tr oaJUi j. 

J~ <> ' Jl^ 1 t^ 51 lH 1 V^ <> *M i*^ tu*i IS] Vj t !AU. 
• ^ b^ tf* ' jit 5 jl*-^. *^ i *£«• » jp O^Sj-jll ^ U 

o^us ir"fe>4 jst j ^-j oUj^i ,o>- , j] fit. ^t jits' 

t^-JI L'Ui, AtUlToVV f-jUl 4k^ t ll *^ dlS at .• ^L-.t V. ' b> dHi a- J*» ^ J* c ^^i 5,1^1 ^ flL, <lQl c-J, ->.,0 -> 

tcb Jl^ J^i JIT SI t S^U i*i«^ «\ij tJlp ( yL-.^l J 
Jit SjUi jt t ^^ jt jjoj j. £££ U JT iilll JJLijt tf zJ*-* 
Jr i Wit i*Jj iiUJ dlli J 4i*Uj vUir, c i^ll IfTl^Cf jr 

Jjt «Ju, .'^ijiUI ^Ull ^ U.IT^. JaA* ulT aJI aJIT 

t aJITc — J UOs^^fcj . iiUI 4jv»U !>&* $ OfJ^tjt ^y Ujlait • 

»l;j fctl olST *l,*»Jli t iUljJl ^liil jit -La£ U'ij c i^tfl 

jU«c j . ULy <~^ jr, 4j^» ss>. jr ^ o^— - t s^uyi ~i3T 

' >- T u» ^ Ji ** Jr-J 1 ' J! ^y' v^ at *>•>" J 3 - v I 27 ■ ,t ^"^ 

(3^1 »l / *i i y aj^U* j-;.?- U 4-«i5 IJLaj . 5,3-Ul aJ'I^jp JjCj. J^f 

Ud- a$ vi da u, i i^i ^ yui jujj j, t Tjtrij V!*j 

»ju O^li. s^lJb-l -uJai^j -c£x L. JT U'l_, i £i jUJt JU, J 

4»jj Alilp (_$ J *f**f Oj^aJl Jjk (J tSyM jUL^U Oj^?J jC-liJI Cfr^ 

4 *~J6 0£ 61 Jo V J, t eO^y jl ^:,„T V i^-dl jt lT jt tjlull 
J^y jl At..,7 V Ujl^l ^ Jp A^^, iiUL; «UuB U.^ ^llil dfliT 

. avJU tiU-l I,. c juJ, ^1 OU^Ij JiUJ^I J aJj, u^ An ^ .ijxiji jj.1 v*^. j uuyu ^Ji ( ) ) tn 

c <-^L5Jlj ^/^Jl 4j ^-b JlS" JLdi t i£j^\ j*Z& Ac* <J ****** A ^ 

oO^o* tfJJI ^Vl oyuio ^ V Oi» (i*-j ' J*llj k^ lK: UP" (J^ 

. e^rjJI If. a! j_^*-Jj t i3yi*«!l If. 

t JLU ^ JjA OIT Si c jJL JU apL^I oJU <j oUJI 5^1 
<$> jl «0) oji; £3 ^l <il aJJ Ju^J jUVI o|j 1 l^U, dJLWpi 

jilp Ja ) Jji t£i5i SjCp JLu Uj^ u^M 1 «-^*M 'l/*^ ^ ^*k ' ° 

dT UjU- IS I ^j . A.-^ J oUJUj yi j»ul> c Ul!c J, i If. tv 

i aJU-^j obj-U, yjjl ^1^ VI l^U^ J ac.a2)I j^l I, 

air j, i dhj,t ^ Vj *> j. j> jC jij . ttyst i^j i^y? i,i 

t «_~>J aJU Ji>j Jji ^ J b^w U ^aJl IJu 

\?j>. ^Vj hs*b f~$. osc»y^ oir si cLUi ujp diu i 

' let*' ^ Jl Jp«5 ,j* lili t U^Up, l^LJj^ ai*i 043^ 

« ^-j" o- 5 ''^ ^y^ J ^i aJ}^ . £ }j ,uji J bjj^-v, {,. 

: <*j*»jj aj!^I j* Jj U <iZ*jj \ « Up y>aJl ol ^ JjU^- V ^1/Js^l^^iljj^Ji^iJ ^. ^ * 


U«J ^TI/JI Jp oU>l. cJlT, JljjJI Jp oli^i! 

(V), fi * * o* * t * s *i * 4 • ' ^^ fn j . - 5 U>J V>J i*^ cUJ^ '%; L,jJ l^LT J,>^ 

.I^U :Utf. (Y) .(ffrU L^-J Ij^r :Uii (>) 

JI>II :^J1 (1) .3j^ =jljll r^i ^J ( r ) u Lili -ojl S,Oi j. ^L»T y ^^ ^i ilSC: LUw;, o ^ ^l.i jjji i.jp j. oi-jp i^ ^^Jir 4^^ n » • ,, .-. . -. .* ^ j> Uki C~iljJLj L^J £JU*. J I Ol^L cJJbT _ /r ^lJUj # * * *£ ^ 4 LLc>-^ Uij -UjibJl J cJ^? lcjtf> SJia ji^JI 1|UC 


^^1 cJ»Uj 01 Jl ^ kJlj oLJL jJW f .? 6j t^jjj um^ j»uil ol-^jv -ou jikii t ju:i J^J Sjjv, 

. A^AjJ oJjLl J>U ydii ^ t b^i J j^o, ^JUI 

' ^ jj-^i h& ' *&* qj^ U* ^yw jjoll JUIi Ua JIj, Vj 
J J, < «_«** i,jA\ j\i% ^tjUl ji*liLl J V < Tj^ jU i,ty 

: J^Vo 

<-^*~^ c^V" <>• -* 1 A*^ 1 J* J^ 1 £}*Ji I^Jp wiltj 


c-^dJI jj^-j iUaia Jc^*" ofr^i £~**s*\ •** .^3jL\ i u *3Ji}\ .i»lj»jll AdyJI ^ybj tSjj^aiu fc?- j(U?U* (^) t\ V ^ ji s/uji ariaji jl» j* j^ ju oir, . suji a» jj 
ds J»^ air, . *h, &u l> Ji v-J-i i»y* & biy jn >ti •L_ic- j^ ^u ^ J^ 
•^ jJu <_»U)I a*aS l^U*^ J a> _jm, .jLifef Jp L_JaJ! I^pj, 
; U A j, m Q\ IjSiS 3,^1 «J ^ ^U: | J| !yl| ^ J|^ ^ ^ 

v^y tf a« jju:i ju:i iju jp Jits ot ^ i Jy ^ *ju j& ^ 

^i Vj^ ti-^t <^ l-i*j < v ,UJI <ii->^ >*»^ *iJj l*!/ wtr, 

: UL j; jt UpJ of jp !jU» 4 <JJI 4Jt* U % J* y| bo. ^ * ■» * ,> i J^UI UiU Uxp iUS ^^fl oi Jj t IgU VU ^ 

■ <Jh a* Usr u> Uj f >^fi J 4lj» ju .j. j>' xp ju:j iju 0* l_J>U V} cJ> i^L. CwJaJl 1*1^- VUjj VLT 

Jp Oji^ 4 Oy>V o^U>-t, c oU- J ol^j o,b J*~ [AtJl ^Ui • ' 5 f I 


t jjjs, .jpUJ ^j&i j»j ' f>^> f4»J> f* ^ U* ' VM? 

,^ui (jai li* j ubi, uu> ^ ji ^ij^. jjj^. >j 

A^^iJI j*S Sxj»j t LUII *jji J! *w*i!l ^i ^ JjA J » : Jj* 
JjSu a^Jj t '^M\ Jl ^.y j» U *.j . ^UJIj Mt u~^ u* *U 9\ 
4T 4jty ^Uc 0j *£ g^ J JjA 4Cm» CJIT iwJl *JU ^5 . o 

taU di!U o^j aj ib^J, t 4jp j^l *1U^ 4U, «it .bt j. 

*- * * . . • n 1 

j*i jj-J «^i oT ji l^ ^^J ^^ai JU ^ ^ ^ ^, ^ 

W ^ i[ e- *JL-j ^ dUOJ ^t JL^Ull ^1 ^ n/j Sjtull tr il ^ J*r ui^ U>1 ? «• J oiiJl UJL. .yti J eUjVl IJU «d 1*>J ^ 

t aO, Jp i>.ti jl, 4^W jt Ui- j. jl3 JJJJI ^b c^ 

V^^b^oiroa 41^^^ J, t ^aJ| ^ ^ ^ ^ ^-Ur ^Ji b\ jo\^ m ^ ob i iUJI ^-U oJ,^ tfJUl JJll 
r+> ? J*J L~JcS\ J*^* 4>Aui a^%L* ^...S.A alt : /*t. . ^; <^: i .dto a**^. \0-\ ^ ^Ul JJ.I J ^krfj y— ^ ( l ) • X djji oi» *, &^> v> J^ ^ !^us. ^ hjf- V u <i-^ u^ 5 

JUfcJI j- ^>i J.T If t v^ J u s ^ 1 . ur* V 1 ^ ^ ^- ^ 

' ui^l? 6ii^ Jl »1^ (*-** W^ ih ' V **? t^ u "l 
jail), jdl irf- ^ >-NI i3> 6w-5« aJ ^» Ol Ui- ^ o-Jj 

o,>T jfc oi, t Jl5<Jl jt JUJI >UtJ» o-UJI >» ,>. ai, . ^tft 

J* ^ JsytoN, 6 w5 ol*U. J ^ ,>>. V *# * ls*JI y^l •JU^i, J tpjL olT, c jJ*-j Jl jt ^-Vl, J*tft J J& «JSUi 
aiJl, £U j. h>> «x^ jp-5 JO l»Ujt ^ Sx^li t.uJl 

Uit dUS ^ ^ \sj* ^ Jy- <^i ^ J« j^ Ui5 U^, •r by** V i^b u * u^i r ^j ai ) ^t- .trtj r V^ ,**** > 2 •MJii <> d, Vi 14-u j f ^f .ii^i, i£ji jl* I4J Luii j^ ^r u J • 
> O^L. jl j ^ji [^ r 3 

«•"! V >i- 1*1T, <^ «J J_, < 410^ <.! J Jufc* ^ <J, 

: c^Ti)! <;I» oi, ^A5o t- j>Ll U J -d^T ap^, 

1 ■' ' • • " ^ j~<» CJIT 3JU-U Jl Lui LIU, 

CriS^ U* Jli UD ^ t x, j ^ 1 ; ,,> 6 

Jli uT j& V >l^l, JUll .i» Jtc -05 u ^ i tfJUl ^liJi, 
«, 45J, city ^ SHU oJ.y y» J, » 50.U 4ity Jl . aUj^Um JI •£*£, <u^ J»,y I ^JUI u^U ^^JtJI Jir Jyi ji iSJJ-i, 
«>^U* «Jd»y js. jj^L ^^jl ^ku-, ^ diliJ <Uj 4 o>- ^t 

£ - > 
liBS J*J ^ 4LJ, C ^wJl ^i]l J U'Ij t JfcJl jafiJI J M J^iJ 

c £pt!l JI ^tfl JUill ^sJI, Ji^j, jjiaii ij^ ^ 2L-J3I Ji ^>. 

dUi jUI j» OlTj t o^ii ^iU Idj t <uiJ ^ijo i j^ <. oji. p^ 

J" *M J*J • £b y^ JI ^1-iJli »-^ ^ijly ^.j^l Jij>J J *^l^ 
4>l Ov^JlI j** ^ljb-1 J Sj^j-jt jadl ^1 t; c ^jkJI J *l^l 

t/7 diil l/1 *«a U^ aj^L- ^JbiOj . fjf &>j « J.JJI JiJ" J JU-I 
4 iiUl -u^jbll Jfrb^ 1 °^ ^ °^. ^'^J « f*^)' , *-UJ2Pj «-yJI 00 ?u uj^J i» tfjjp, ou j£J i» uJLs 

il^f j^,L UjJI, JLjP o^Jaii LSk, 

* flyoM *to J -^o^io i^l^ijl jIjuu-I ^p ObjJly^. 4plit ll ^^ 
i ilall SlpJI jj2£-j>o Ua>- x- c L~«j»«i» i^P- 5 * t/**l> («-*^ 

t ijxC^II "Jaj^lj jx5C-Nl UJi^t, tjjj^i, ^-yll o^ ott *!>Ua ■ J>* J ' U**% j^-^fl Ji>>Jl J^J ^-ijJt 5U ^i 

o f * 6 * f, + ■£ 

i\*y* U^JU ^ki]l 5^i>- Ljl^-U (j^jl -U^" j^>-l o*\ i^ill S^as vyjb- i%Jt t& u* ^^ r ^ *^ JI <>» 

SJUoiJU t ji^-e « OLjiw. i kJ& fj} <& ^iSl ^Jll wUp ^to > 4 ^^J, ^ I Ji *UU5H Oy.^1 £^ ^--1 5^J J~>> c^v* U* 
ur^J f.r-> *>4j ci-jj *^*> t^y <^>* tf-H ^J ' ^M 1 frJ 1 *^ du»«ij i -ujt, ^-jPj ^^ jo : ^jljJI jjjJI, '^Tj^-jfcl 
i!C J^AI (jjT jju* JJU^jc^kdl^aJI If*. Jit, C 

• • • • » * - jJlCl JLCI ^yaJI »UI Ifci ^.Xj 4 ^1, £*JI *J» 4pU^ ^ Jt c <£/) <~*S>Jm tf- "\jC£. \j>\j Jjts, I^IT 4pb*aJl oOA J Jjiy 
t/"^ / jk *^3 "'"^uVi £$* *^J Jj^ c4 *-^ tT*i A* 

*rir-^ W*t& ^t^ 1 "^ «V<^* **» ji < ^.v" *-~^ j*li* t^jJI lUil Jpj Up Jj^ IfitTj c *»Uit C-3-X«y c aIU- l,J jU J* 

. .VJI OlTjt j. ©A cM W«& JU^, 4 Vjg* (jUll 4-& J^ 4 -U& Jl <U*, UJ^flj V J4> i A^t^j 

£b# tOSJl, c ^l Jii ^AJUI^Utc'b olTil t VLtil J^uftl Up 

t o^ J ^ l/$fl i^flP ^^ ^^J, OlT,, .jjb diJi ^^j 4 4i£, O 

J>- *UI J<t *& c Ul^ ^i- dol^Ll ^ ibU.1 cJlT » : J^Li '-rt^ 1 .-.■» »^* . .^ «. * 0& U jija^c-^il Jl ^ ISii 4 ct*Mj^*, j&dl a~£. Jl 
iUT^ c AT^i a£ ^j, SjlSL- ^ui 4 «c£*b J AjPjX-1, «•& u» 

. n) « s>i)i j£j, j»yii u»>ji j* ^>tj 

4 4JLxi«.lj «Uj Jb ot> ijj^J-) j*£i\ IJLf. JX oi ^ji otf" Lc'l 
Ji £*x~J ot OVI tu,- ^JJI U'| 4 >T ^. J dUi ^p ^a„s^ 
. JUJjVl, vA 51 <> fj** cJlT~b~ ^1 Jij «cpL^ J ^U, Jl^t 

: o\jL JjU- *iju» Jy oJi\ v.-Ut 
i^- 1 J ^.J ' f*~ a-J? j^f <j£i 4 4jU?T ^ Jij 4i| » • rv- ^ ji^LtJl tf^Ti (t ) 
S» *■ j. 

1SJ» C 4^ Ow V» Ui^ Ijl^l Aip [*ja\j I 4^>- Ji aJj £> J% 

t aJU ^i5l>l^ ; 4J i^-L d-jJb* c^l <J1 J&' J^ 1 J^ J £* 
iJL) UaiU- c 41* V it l^ku** c 4Xp *k£j 1 4JIS" c 4JI ^Ip J^ 
j£j 1 4jjj 4^-JU ifij* Jp^ta *l ^j n) . « SJb-lj aJI>- J l r ^ic UjTS ^ 

: 4iJy Nl cSj>- jH *■** J^" ta « j-^' V 2 ? 

^Ujlj d>l-^l jt—^JI J^- c~£^ Ij^o^p—j a^Jlj <jL^ ^^» 

lA j^ifil' a^Jid tjU. Uj j\l< jSi f, 4JI J^ I* *jl, j 

^^ Jij Jlaj JLij 4 c5^|^!^ i^-Uali J 47^ *UiJ Jbu JJi 
t jl^l iwl; J i£y**\ ^4 T^Tj c ^:*^' J^' iSf~? 6 bV* a^^ ^Li 

c ijall J 4JJ14 j* *U ( ^^Yt i-) Al.pt S^P Jll* S^.1 
.•j -1p« oLc ,Ip ^Uli 1 cJwaJ* Sr*tp ioU-l 4pUI d c— ^xl .ir^flp^iPjJl (r) .j^^ :J L (T) .-\a^ >>a! oljto (M J^y T^t, i cj\J h^, j\ -^ j\ ^ s jp j^j ^u jJlk ^ jr 

c c_jri : ju f\ ^i .wTj diji j^ oir ut^r ^ t ^ j j& ajT 

J J% . . . t. uylo *» jt lTj^ i lTlT coo* oi j~ c 4l i^jui 

' i? 1 "^ iy.jh dj^.j t. £l>- 4^> ^T^ 4pU ol^J JTOBj 
Jjbi at ^Jt, t < — =fl LOW xp jt oULo bobu. JJ VI UjTJb 

. (w « LJIU JU J 5JUa2il jj&r 

C& (I ^Jl ol Jp i^ij, aJV^ Jjj oL^j jUt i«ir .0*, 
SjkJJli tUjUJJj sx^Ji j^ J ^ oir 4 t jy> j^ ^^ 

t>. V oUVb . f l4 jULt ^ ^ u L>^. J3 s s a..^ 4S ^ 

y^l aJj Jp jt ^ ^.j t <i»aJuv^ ^ c JJI ^ 4*L5 J ' 
^ y^JI OLt 4U ^Iks 4 Icb ^o ^ t tcb jib- j^ * *I ^Ur 

. h^Lu> J?i ( ( ) 


11 

'■i 
4 ^T kS \ijX^ai *UaP jp jl iijj jp Up-L ^r*^ f 4 Sjwai 3*.Up1 j 

OjSci 4 0J>^ 4 cfJIS £*£j Sj^t i}\j/i\ J*j ^\ Jot* iJapt ^ 

. SJUJbU aup^I ^ 4 a>^j 4>.}Ui Ji ^i ujbj !>uir iLt AiU jp ^ y^iii 

^ lij ^ip aJU ^if ^j4iLjk!l oOJUai ci-^-V ( ^ A) S:5 ^l <£j& 
i^U-j 4 If- Jl JII Sjj^l JlSsi^i J 4^pj Jp Jju jwdi li* o* J -\r 


*^&Z*'jX*\ ~*iS~£'J ****** 
'***< 


* % • rtidy^ 

\» »r / 


V> /yVS* ~A- *. - < » • 1 ^i Saj-l' • nr *• Jutf uLj J^p diJS jJ o-J .5jj-«JI ^ &- i*a^\j J&M ^Lt- J! 

j j&L Jlj'L. 4il Jp .Sjj-aJI C^wji .«iU!j» lfU»-j ((OjJilj* 

"LJJJI 4iJ» J ^1 £jV j,JL.:..1j J^iJi ol^f CJ^jfc 

J* Vr <y J^ ^ JO •« V 1, 9 W 1 ^ f* l M* W**** w!r! 

Iflwty t Jji <5^>j ^JUI Jj>JI ^^ij 4*Jj <tiyJI ip^Ul.pL- Jp 
Ol^Jdl oJU Jo; oB a^ ^ . VjU L?jJ c l^U f 4 l^slB l^bjU^J 

^kiJI J*>J jydl ol^aJI £*~J J alp -ot Jp . Ubijjt J» oblrJ 
• ♦*• Li *>JU*I lcJUI juIJI C-JI Ut . Sa^Jil oJia J C^tlM ^ & » 'it 

.SjbjJ-l r^^JI .i-bjll JLLI :A^^i! -oW^f- fT : jrjW- (^) ojj>JI ^^-juJi j^Li ^3^» nt iky* az^a JjJ) u^w DIS* aJi Jp JJb U 4*u*>- £j)i J J*lj , « Jii 

. I^IpW*jJ»UJ "VI *b J 4*»t^i 4 <*2Jb 

^J^ 1 j!^' J& 1 -Ms V ^i of l4» J^ I* JjIj i JJ Q^f 
^^i J liV* 11 V* 6 <i J^i <i-P ^O • £J*» a* Q^d J>. ' J-"" 51 ti 

• -Of" <ii UP* 

O Jp Jit aij ^ >^ 4 >U* «*• j, DjSo J^JJI Dt J»> Ot 

dllij Ojjj 4 V'V*' <^k*> *^' T*f* <^fi ' <J^i 4$* til -Ir^i f 
<>J 4*j* A^iJ j\ U %>y j Lj Jji' Jaj t ^jj i£j JJ, t^O^it 

aLA\ J Ua^ Jjtu DIT «jo- Jli!» >dl ^ii? U^l^ 4 J^ill \o 
j* o*^'' <**"? 

fi^i^Jiif^ 
t^f 


t ^ 5^_II B ■n \ _^^\i ^ f«>' J»/j \*£-»>»df > * ^-*^v» .'l -■* " Vl» -» «ss>\> v>v •»* V 

« vV^w^;^ </?•*> ^i^y^V/*/) 


%>~f 


&** **> 

>tW^ r ^j s^-J.i j/fl iw^l £>\Ji\ OUSi UU5 Wt^;^ ^-U* jX» UZJ *ff •^ but Lwi, £- ^ oj, iJ-s- f t cJ Lj ** • IjlUuU tf> L-9 J U-^JI £~i i^ 1 ^>* ^U "U. eft f ^ ' ^ ' ^ u* S J* V s * ^ ^ J 

^ it jj cAfi\ jj* air <5ir, 1 & j^iiij Vjco^ijJ 

. UlSC jfcll J S^>- r i^ 4*ki dlli v-a* • ! £>>!> ^ tt 

. jai J by. fob- j^w j* 

. ijjjrjlp-t J Jjl^Jl J^-li i Cj J.\j jUV; > I* >1 S*l 
1%- jtTt Obyil Ob^-* <j 4m»2S O^i ot cJaijll lift sUi, 

jijjUdl iU!5U j. Jb ^ ifyJA J j^ Cx ^l (j Ut c >l^l . itJlsJl s^jJlI J bjj IT 

^^ t>* ^r3j^ (J *■]?* 4< 4^ jj^ ^r*^' d ^ cJIS^j c cj^' *j*^ 

r^ j^i iJWI S^Ii J SJUJllII APpJt Ji^-^U (1)1 ^Jal^J J^Jj 

li LiuT !*^ f ) v^. *1 ' y^ 1 juiu <3? \c» U»i» T>i Ja*j 

♦tit j S)til S^JLI J j . ( O^laJI J JJLi CfiS \j& f) J* \£[j ( 0>Ja)t 
C-j Jjl J >«^i< »JU>J t v-^lHl djj ^j» ^j t iLjiail (_^a^' <Uk2)l 

• *-* j 1 J 8 ^ (j^ ^ 

jlT «,£» 01^ ^JtJl Ji» J Jji iftr- J* £^J (j J^. iUi JO 

a* ^^a**? jUa*l »;l»lj>- OlSj <. a)Lw icljk* CJIS~ <c n xi i «-U j* f ^r*' 

^JUai olio*? tjJ _>kjl U i ij) ( t ij ) lijA\ JJ L*»-j lil j . ^>j*> ^f 

: c-JI la* 

m * 

A ft 

^J ^Jiuw dJUJb j (( eiiapjj )) ^LIT (( ci^jj )) J-* V^ J*^ 

** ft •n 


at. • «• w» - j-r * . t5C< U-tS IL-bj C\yj jUUl J^IJbj Ji>i!l apU» C^fOil dlJrf 

Oj>«a (5^" ^^ > "' <j *rJ <U^> tSj** *^Uil i/-J| 

« a)U»j h jl£* ft *£»* )) iUS" Jii J^LJL Jij^l J^ j~* f 
tf oJli c ap^JI J*Ip y> U*|j c JJLI J ^>\J\Js^\ J| ^ £> 

4*Ip ^j^> * ( J^i U u I *^jt ) ^kdl I JU e-^J . «tla>- mJL^I f ALit Jp j>« ^ill uf 0L>JI Sl.^ ^ JJ *Jbff : -o-li <_J»li: iSJ^.\ C)U Je l>^. tit Jtf, . ( -Jit 
. (OjSw U JJ b £)-\ y> ) 4Jjufe J^l >i)l JU a^m <l_> i$r > ^i >*■ •** «s** ^ b^ 1 &* 

C^JiJI SM>? ) jkiil IJU uJ& «a>^i ^i . 5i>J.I J >Ul ^ if 

« *ir>T » ijf j& ^^ij e *fyj k& (^jJi >i)i Ji J>i ij~j 

jLi 4ilC Jb^i J^fl >iU J.ULI JUil jktM ^i Ot J,U f t ^ 

t •* U£ »tjU, t jLJI j JUlil Jo V^» JUI cJI >i .J. v\ : ^>JI IJU Jp cJI aw si^l a^Ji! j** &1 t> (srt 
l^ji o,* yfi\ jwj v, JS b y& * *££» 

l^ t LUti ^1 >i!l aw **-? > Jbft C-JI J >» 

o^ ou jp c~ji iju v^» ^ . (L-5> ju* ^aiiJCBi 

CJI IJU v_<, . ( &1* jp £»b Jjl> ) aW l V-j-AI ^ LUJI ^ o C ^' ^ u^ ^ ^ Ofcj . «U*^ » aJUJI f ^Lj f i J-Wtf » aJT Jlill >ill i** 

ai, ; cJi J -J >*]i J A ot ji Hu-t ajuii ^. otr J*» 

: cJl IJU !^» ^«f> i T^T lJu 
L.JT oi 0*1 J^ oi Oil ^ * J^ J^ -^ aj Dir a*w ji Ajipi jji i &y* a* *u u'i jiiii >i% 

J» Oil) AU»«^Jiit >tll AJi-. |lj« Oil »AJjtJ^ « fc-»jt £ I «>Ji 

IJSU ^ Or W-» J uH» ^ >^ • < ' v^ ** ^l*** 5 

: cJI IJU J*tf j^ij . ( ^ c JJ v^ OIT oH> .jyi juif JJ ^lkjj t?,^Ji <$&. •£*- ^ ^ vt . ofeil al^flT V^JLj »j»A fcjt <px! dB JS~j . JiUi 

^ j ^ jV air Jb- J ji o^i ^i a. *t j-n ^ «~H f * iS*)M 0»J <~J «jj2! &*» ^ Jji [A o* (X 
iitlk, allJLA •«« ,U^1 iJyj -cOi. J ilil Oi« c (-»yJl »Ui OHJ l_A>>- jo^\ j. ^U], i>bJJ tit, *!Wi <jt, ^ly lit Ji. t j^» S*T 

f U* it, ^ Ut /-X jij . »ytij ^t f ut Uu C»» i j*j *W!> 

ut . *u* it i^ ^> ait ojui *\j,s Jj . «a tfis* ^ &* vi 

liUjJfS^l *j*A j- ^J ••**?!> 'Vr J**. && jSf*$ vr 

Jl ^ J* J!) > < *Wj eSr^» S&-> • -^ JcV 1 4»M> cJuTj 4 jlfyi ,Jp yill *U ' -li. iL j / * 


^ Jll I C^J ^ I ^ 01, ^ JJI^ bl_^ C*>yw»lj 4 V^^i ^^-^ c J\j C*-iJf?l j» 4 y>^ CuiJj Li£" CJ^ si .5 J «Saiil^l: L HjJI. C iJi: t ^.Ji (Y) .M*^ 6^-j' Vrs^J JjZ ( > ) vt 

. b^U^Cj V*ii>^ V"^j*3 l$l»UJb »Uj«y *J (^i««7 ^>- 
Ji> ' V: ^bL-y J jdjtui* OjJI ftl^M&i 5LTy. J^i OBj *Jb>- Jb^i Jl>. U J* t tJl* dilJb J^o V, . l^Ji ^lJ 4JU-J *jjt, 

bj^y J.6 ^ dJbiy j^Jj bj^i^P •Lit ^Jy 1 ^ju l 


Vo 


..fJ U^JL>o< ft ^t cat jT ^ cjsj urcjr i y j^i j\ t^ji ^ ji 

Aj iil 4^0, i VV ^ J* ^■*s»-!> V^ J«i Cfe- «]• « It-'LU C- 

:J>I Jj r l>Sll i JjSi il .**e jtf u* ^u^ UL>- ^>-aJI ^kj j^ tf» ^^ j>wi!l J i*,j tr Jai J> il>. ,w» ^» V| jpait JU4I 


ja £iU «_yJl al£ Uj c JL*- jjjJtu *cc^ ^fc^ ty^UJI ^^^N o^ 

x 

J>l^>(n .^U j^:,^^ (T) '^^: U J^. ([ \J^\^:^ (^) VI •' ^ J-J <k J* «J1 CJ TU, , l^ ^j cr^J o-lr^l j* c^lyu.1, l^ ^ij| J^. ^ u 

afh *Ui ^ t UII >£. * ! *^ t lJj| <^ ^ 

u4 j\J <^i 35^ L^JI ^ V, %J\V 
Jl±\ Ol4J >kJ| jjr ^ ^fo ^^ ^ - 

■J-V uk> «Jj»-ll J Jijsai oLS/l i^kLL j^ (Y) 
.Ul g: .^LJI ^ i^ JJU * J^ ^_^ ^ ^i j ^ .^yj, ^ (f) vv I *-' 


ij^ai 4f\j 4 \3fC~, J pc l^iij at £lku*l oii t *I,J-U i^l^l ob^fl «Jb J >^> J>» l& 

\ c w»j c i^jU J j i^j** J *Qy*» 0-*- b^-~£ ^ ' kjb*j •b-t On «-->3l a-"^ b^ ' f JA 1 J>' lM 1 ^ib ^ j-» 

c pi** JpI* j ' ft^ Jb *1 ' -*»» *>*♦ Jih $ ^.Ji ' ^* 
J oj^j o>p dj/* yt o* iiU OlT lib . »*lj jp^.J ^Ji f 

Ji. j* tcb •JijJ, *0>Ci I^T j. iiU 0i» n) i^l J tiU Jfi u 

jXi Vj i jyJ^i\ i^jUc tJUl cJO^i 4ii » : Jji i*i» ol> Ji^ 
JJtl Uli . ^ jTj~ Jc /j& Nj 4 ^^J' ^j- ^ *J» 

gf$\ oU) J c->bNl ^ttl Jl 4~l>- a>,l~, *ira5l /> Ji* j> 
< js-i js* bU •**. J 51 ^ 1 V ! >J C- ,bH JJU> " J ^ '^^J* 

4« T ^£!I b»j^ J -cJUi. j» UoUx-U-bi Ol^wj civUc- C»lTjl£» Jl 
4 ^JjJI o4^JI oULU j*,\ ^d\ OU, JV 4 ^b* J 4PU» J^ 

j- aJI ^j 4 JiJ i.b 11^ a>J ^*^l Jj . jW* ^^W-* «j» 

. (T> « t3^!> fi^ S* ^ ' J^^" 

. n a u* >LbU ^bl=* ( r ) r » a ^ &A^ <*/'> ( ^ VA :u ^ 1 j!/- 1 p*» Jl «» tP 1 u-p j*j • «*r* Jl <">!* >^l o-J-^ 
'VlW^/^l ^ jV* J^ J ^ v^ 1 ^^ S J** ^ a j*» 

^ CsVi U b ' V* J& (lj «d* jlT Jdi" dUii t -U-UjU. Jp 

VjU^ VI 4JIpU,j aJI^ J jyi U, . oUjT, 4JU-! 4j 4^>J J, t ijj 

jk*. dji d\Ju* JJ>. Alii J^N, 4JUjU« J a»>" U!i^ ai UT \>Ij 
SjU* apU l,J al" Jl Jul! J*» J aJ>- tit Ji>-V ^-yi JiU 

Via*- c^C of £**& JiT J|j>. ALU u, ^L dU 

\j\fr. o£L> of £**JI <^f, Via,- o£> of jwdl i*T 

: <JjJ\ ui' 4* a* ^9 ' »V^ y^ a* ^^ >* ^1 y iUij < JlaA;b vV 1 ^4j ' i>i> jV ^wai ' 431 dj» ^ C-J V'tT ^ j» J*»- t iUJI Jgb JU IJU, 

: J>JI J »^i j^-T j^ . Jul! cj| J ^ ^ j\ i^ji ^'J ^ 

: JSUH dy j. j* jJ 1 : JU ^1% 1 1 ^J\ J u^j; c~*S ^J, : Jli Jys, 0? ^ 

; Li air a « ^11 j 1 iur ^ j^ ^ ^u jU t ^ « coiji-i ^Us : ^^i 1 JTi : r ii i ( y ) Jj>)l : ^&ll ^ ) U * j/ll >i!i JUt C-i* Mj . Jr~ij 3* f J^ 1 de*~i ^ 

: uBj» ui 1 # u* *> j« £ 4» •*■■■■#■■ * 

u^ jr »&> t ^^Ji, j» «tf y^ ^ ^ ' J^ 1 ^ ^ 

IjjjS Li }\/ dILi OU, U jU**o\ V > iiUaii U| 

oy. i^ill o^l s oiu^. jip J-JI j&j c^-» ^r u ~£ I 1S 1 

i ^wJi J*u jV £>^ ' ^ <* ^ ^ ju:i j* •***- * 

jl J* JxJ ^IJI JaU* £*** {W {f J^ll li* W* U'ij 

a J Jyi JLUi . iwJ! SjJI ^>^ ^ Spil J Ay.i ^S J 
^11 Jlji U i flJoNlj Ji^l Jp SjJliSi olu- U'b i jliJt .u* 

^ U'i^ t ^^JU ^~Jj i ^ t «J iJsJer ls\w> *I^SJI apU» J* A\ 4 jibi! Jlill t-O^ jl JjU. A-uU t^'ola Jp^j jjjl ^^ii J t£r>^ 

^Uill IJLa .Jp jukuJj . aJ^Ip ^1 ii~JU)]j iiliill UJ5p l^J ^-J JJU* 
k^ «Jl5j < 4Jl^l i^ <JlS<J*j*j t flu* ^pU Jftjt L,Li cJJji 

c&rf c^ 1 UK-? ^ ^^ l ^ ; *i ^ Jj* -^ U ^' ^ ^ ^ 

• * 

4 a Jo»'9l J iUi Sji Vi *v J r jUJi jV ^Vh ^ c ^--^ ^ AY 

• V*-** *b' J* V (^Ah: W Ja»*Jl IJu Jt« ^ 
4> «,*£ J ^j 4 4Sji S/bj <~i" ij\* ^ U,u dlS~d& J& j> * j» y A or &M, i *j& 4j>. jjjj airman Uasii ^ ^i ut 

: Jj2J 4ilj { «H.t U*, < yjaJi dUi J Toii. *i-*&, t»y*, 

l> ^ jja ^ v >3i uu c-ju 0%-jt ^i ji>.%j Af SijJi\ uu- OlT if <d 0j& J^ t <^ar f^T ^JLi t «I;U-, < J ^ «•» <> Oj~£ ^-tll, *l^l tf T, aa 4 4_~*J |JU ^J, 
t V'Uj jl> Oyo t)Tj i olj^ll »a» j^i 01 JjUi 4 ytiJI J d>«U 

f UI J^Jli 4 ^l <*u> j!> J* ojJUi ^ Oil j> 
U . o*>. *• iSj-Lr* 51 4>* u^. (1>"ji* jj*i JV 4T U ■** • «:"■** 

le-C** -4 4>*>- ^ j*> j>^ >j lj ir c ju -oji ^di oir dMar, 

Ml 

•a* Jp, . •oi* i V U jjj^j jfe OIT il t S^jJUjU JiL <^L^ 

Oj& of iUJi ,>« 4->. ot tktt ^ o£j duu, < jV oir^ruji 

gj> iwU- iJT, 4A^*i 4iU Jp (.^J t 0jJ p ^ 9 jUiw Uj t Jyl U At 
i»i^p apL^ ^Jp JUaJ o,>-L- jj^-^ <u*iJ j^sj o[* c£/^*J|j ^^' t our jU 

4 JbJb- jU a} t j|y. ^tf. j 4JLIL ol^Jy^ j*Z <j JiUl >r Jtiil j\J\j 

Jytilijgi juJbJiolT^-^ c^t4>J tM, 0s!j* i^J'y^o-^ ^ 

C 4^Jtf I^JClJ Vi 1^ U I^T Kl, iJU J[NT t l^ ^lyJLll fj*j 

(iUll Ijiaj . v rr 4) j£* <** ui*^"' v*^ J^" V ufc*^ *i^y # l^^iJ 

5 38 m " -* . \ * v ^ Jj^ j' ( O Ao *i ^ dUl^i c J^J\ JJr ^j, Aj t "jyi i^ oUl Jp ^ii, 

< V 1 ^ 1 <^»"' lil l«i £» tP 1 *V ^ t^l L^. Ot <-yJl 4,fy >1» 
<J*\ U «uSJ^ J- >> V Ul, < ^1 v l^l c*y jt v-^-ti ? *li« Jtj 

r uu ^u^uaii ^u > o,^ Vj 4 Ju- f i*. j Ua. oir u 

c^^V e> J* Wl ^I> ' 3>l oJl* ^"l cJj li c iSJl J ^ 
< •!>- W>. V» *• W>. J" ui dU; ^ J^, JT cJU, c f j, J,T ^ 

t3U» v coi^ir i^y ^u cjit a.! j. c^Of isi r u,Si of j**\ 

iLill '^JC J\yS\j i\x^ ^yu UjPJbi 

jp* t J>)l ^J, g j1I Ja-T ^J ^Jl s y t ^all^j J>ll W21.4 ul 

at, Up j^ ji jciii jib uu tjia f. l^, sju^ai jt i>^jicjir 

JJjJI ot, ( 4U J oir U*l SJb-l, A*i^ jujO-I ^l SUU1I j, ^,l>l 
« dUUll aJj^ ^» \pi jl dl Jp , J^j c^Ji; ^ e cJ^^c-l Ul lil ^. A1 

e^l Jp Ij^J ( 111 ) tf ai, f ^1 Jl ^y L Jj£| Jj l^ cj^. j 
Abl, j Ul) : a)}U J Jji t ijUJ^ilJ &UI v hT<u Jjjji t j*UI 

itt<c jji t^y-i ^jjj dJiu^j ^ oi v^j e ^uji ^ jujLb dii jpjl. 

jTj t aUL.1 S/tfJI aJoII |IU4 ^ «^J| jp j^as: £jt~i J cJij l^Ua^J 

• • • ( V.J*" <-jbVl <o * < ^iuJ (j-JL ((JjjI » jjJI ioJL4 ^ Ujt 

a^UiJl obT j, j>j tag/? » J^jr* Sj^JL 5^1 SJUoiJI C^^r, 

J (i/'l> Cj^j . jI^p dJUi jjj O'jlp *•' c^t* Jj Si^Jl 0*j «Xp 

• ^ le-yJA oSa J _, t jij-iil uOyV i-JjL-f Jp Oll^-I Jai 

ifJJi^*^ c 4~ju ^^J.1 J!?- t^oil *lyti Jp 5/MJb ty-^-i (Sj^ ^-^rj 

■Cp sl>U>o (^ill JuJj-A Ji APjJ! eJU j<C- U . aJ Jio ( ^i« jL5i 

• • • AV ^y>j H\ oJLa <J <U*Jij cii (1)1 *Ja.:...u> V 4JK* 4 l|J 4jTj ^ j 4 l^J^l <J 
• *!** 3 J* $ ^iji < U?>^ i^t" SJUoi -U*;y J ^UzJI 

•UiSJ (^iil J*ai!l IIa J jJU dilJJj 4 4AJb i*[p JbJbU IJu* ^^a 
aAjj £** Jjl>- 0}j 4 tsi-U jJU dili JT ? 4U 4l£j of JjA Oj y m ISlj 

IJLa JZj Ji J%*- O^ -U^ jlSj c ul^^ (j^^ai Jlii i>-l l] 
^ai c oOli (Jj£ JL>-U c ^ii \gi b-jj j IJj c ^UJl J>^)l ^J[ 

ul^i-t iJ j* *-^L- j I 1-iA J^-pj 4 V.t*" t-ii ^^J ^j^ ^*2L' Ji' <^ty 

oJL>3 (^JlJt f-jJl IJLa ^ Lavai /w^ cJ>^ c-J^ii c <-*yJI ^ ^*% 

6lS^ di! Ji c <i_j<0\*A JjS Jp jjj V -oL ^r?-! c5^ ^ upy)l x* 

• •» ^ * * -.&B£ AA ey^\ J*L» tfU ^JaJ o^J u^^ 1 O^J .J ^b 

Jiil c l>Jl J* !u*<J V Jill 0U>-U JyU ^ 

j*j auj j& Ilju^ jl» ji ^ j* Ijuuu 

»»*Jl J_JJ JC *i slAj^l^^jT 

^ *,** j> js*} jj u> jy ^L ^ 

Jjii 6 VU* \jlfJj *U#I <~>ji dJUJbJ j* J^j- y^UtJl jf 

^ J* J& c da d-X C^ 1 ^i^' Jzr* d ^GfiZj % **»* V*^ ^ 


A^ 


* UV1, dllll i_Ja>^ Ci**^-» i.Vll^^JV 


# • * j^r jt jrs jp il & j** is cjs- aj * * * iur ji, ^ ly^i &* <£i i>ife <£? *l IT c ^-J^i yJJI Ol^t fc^- ^p J^l 4»t J* *b dUS J j£ U^U-^t' <) SiiU airfoil U«» . « Oj^ail jjUU i JuJW %3 u* 

■s - ' •■••• 

dl J^* 4 'y^M* ' WIS t ^£ jbSI j«£jl j* *AU>- j>J Jp *jM ^JU* UJtTt *L*fj!l i l^lS" AjLyy J, Ujl>.^ iw»JHI «JL»V A^yJl 

• VWjb V^ 1 J^i*. W> ^ ^ 

• * 

j^, Ot Hi £*\j .^ Jp jUi !fc ^J\ j*ZX iSjA *'JU»t <y> tip 
c Lp l^*^ a*J-JI Ajjj*)! *£U" C^J ' ^^" ^^** t/**i cK *** 

i$T >jUi^ dj£ Vj t Vj^ u -> JjkjiJ ui^j* u~~ SIT up* < * Jv n 

*l^£ aJ ^^ OlT^JUl JjJbJlj talk* L._ i 4JlTjtoJUA»j O J Jk 

c aJj ^uai* Ua>. Air oir j& * ^->>5Ji c^i J jujbU iy 

^jill AjJm i^s-t jp l,!* S^-tu Ijji J JL- Oii 4 aJL>- JjU tstyl I i,. 
5*1^511 "j*t V t^JJl A^y <^jj j^j* j_f£i "Ji *(r>-^ : J& ' ^1 

J>H> Jj^i ^ l . k*ty ^t^" 1 J-**, v** J* •/* u i!f ^ ^ 

Aa£p Ajj^J Vy t A^ <£.> OUI/ a! Vy t C# Jj-i JXj jlj t (Jyi\ 
UjpJl>- I AjOjva* *>^>«J ***{ Pj-"1> • *^^" fTJJ'*' ^Jf^ 1 ' AJlxll *• 

f jV $ u* ^ s •*> • ^-J* -j 1 ^ 1 ^^^ iUjl «^i « '^-^ (M 

yth p. /b jl fj-^Urjil *l^i J* AJlt.1, ^^ jj^J J>-j 
jUt aJ^^JIJpj ; 0y>*J Sjp-J 1 50^" ^ Ait & f}\ Jfi i V 
J^ D>3l Jl a*-.1j Sjlij A7U»yJ A^JLi. jp «USJ i^ill jjUl J^iJI J 

U^ Ly t »v o* caj*^ */> ( y ) r\r o- oe^^ 1 «^» ( » ) M Alljpfi -ukjj jUU Ixjj cASUajj jJJI j^-i c^j 111 J c5>-t J^J 
^U*M Xp *lfi c^JJI A*JaJI ^ati Wlj i/U oJUP U*J V dDS /^ 
Sjj^Ji JL^Jb* lc|j t oJLIp a*^ yti jy^j ^sf wUai* Vj . ^J^^^y 
J UJbJ LIS Sjj^all oJ^i (( ASkoj ^Ui-lKo )) 4^i J IjJ} J^cP' ^^ 

l*lj c di!i j* S,ij oyci Ji fc o^L*j ^^ t **-\y)3 S^S c ^ 

cPJjJ £)JI )) aJ-Ua* J Om U j>J Jp jj**dl J <J^£ *t£^ "^ 

jJ&\ (jj£ jp Jipw** aSL AjLJ^iJ a^0a4 j jviol jj-i J^i 
c t>w^ TjbJbs- Ujl. yj Ji c Jji If aLUI J*l>t VI aSS^ jl J/5 

Ot dUi J^j . A-^JJ AjLIjj ^Jj ^^^JJ JJJj A7L^ j>-\j\ ^J£ JUiu Vjt<J ^Ull ^JyMl ^3^fl JJ^Cj (I 4il J JjU-l ^-Ji y* 

^ ^ai J ajl^ otTj &&aj-ij icoiJi o>ji ^bVij Sjjyai audi J 

^p Jp J^a^Jlj ^jOJI J Ojjvw c Jsj j*b\ bl^\ j* o^UT jlS" <c£jj 

. o i !ii^^i ^i j j»pi ^cfy audi j j&ii uti c U> ^.ui 
jTi bi t ^ai o^ii >T u> ji ^aS o^ 3j* «jir duar, 

j*j . j^.^^ Jj>- ^Ti ii^iiil ^TS lijj 4 4^y" cJ kali J3l djJ?L-ij 

W olT U, Jz~~ j^&\ i^L- (j^l l^»-b| J jjts jl Jp ^jlT 
ytiJl SU-o^iJ *^iJI ^^ jUl U. J-yl, l^iltt jii^Jjt J»j>5l j» a. vr 

'^ b\ JjU- ^.j>- *~iJ jlk]j ' j*hH J^ Uf^ij 4 cvd-lT 
&£. a! Qb~ jiil IJi* ,y a^I &III J«*% i *Li J fjo, T^i .V" s J 4J1U, uj^V £ b jl 4i)i Uii, 1 jiii la* ^ J»>l Ji 1 

a7U-L.j aJ^JI 4*%»i; aA>w-, OUtd til-u* l$£«l>-> A*Ja)l v~» 

. ^0:1 ^kJi Jp ^*)i *!^ir >k ^ j* .* v-j> 

• "^r^ 1 ^Jjj if r • • u-» « iuri>«4ii Sfh &**■ ( » ) M 


1 -.' LyJUi v dy* ^ n a-^4- AIL" cP. 

4 tLP VUJl j£ jl jTpl «_o$l aJL^-I ot J* UJ Ja; ^j 
V.^ 1 J^ 1 c^ 5 J^r* <-]fc*" ^^ iSj*-\ V 2 ^ ci j^ 1 V>- J •**{ 

^!l J iLai^ jy>- -utT^yJl <y 4UJU U IJbj c 4j"L»- uJp! J tlaiU 
CA#\ JlTSi^jjN, v SUV U.U- CyJ lUJjj^J-JI i>yft Jfytj 

olP OlT, t iUJl C^p J ^V J*- t S12H e i» ^ ilj jjTl *,st 

it JjU-j i <Jp Oj^. <tf ^ l^j j*iJJ o,^ j*. IjJ OUj iui: « 

tplj i -e-, jjpj* -uIp s ^j j> xp -u^JIJl oU'VI II* V. -^ 
xp Ua*3 i>J ol^ kx* t JbJdf Jl irU- J ^ 4 j*!l ^ i'- 


ojjlxII j*mJI ^Li ^jz> 51 

* > 1JLi fyj f* V 0» 4, fr* OlTj . AP> Jp tiplj AIT dJJi jl£i 
« • 

t o>ll tttidl CjiSs »» J «ill j* apI*; o^ t jjrfl J JL^t ai yjJli 

* 

Ji A JJ a*^' <■£->*' t> 4 •l/*^' ay. V^* ^b>* s j^ ^* ^r^' *i$$\ 
.jjAJi\j *_>ti>$l O^ U^* JJL:; N roUj ill*! J jbpflP Ji 

Tii«X4 ic Jill Sjj^zJi ^ jp f^J fj^H V*J 4 *-*!*" J* "!**** 
cbtaM j**-^ !>Ui£>Jb- aJI dili ^*.«j . aJ^Ij a^>^ V~ti^ ^ a* 

jyw l^-lj Ji t dUi j^^^u (I jpOSII fUll jlWNU tlibt aJU J^ m3 
4*Jjb\ LLJI JSU jJLi aU>J JJI U1 03I (I 4jTj 4 ^jiUI oj^a? Up 

4 

jjts OJU^I SU-I *JU Ji» t ujij^-Jl S>UJI 5U-I J J* 4 i^JLI . Ua« Uj a t o* J^L-yl 'r^ JiJ Jj^ ( v ) VUM J&Jl, J*5U oCp JuA JSj . J,Tyj If SiliVI lyljU <$ »j^* 

tlaiteVj 4i|^i J T,jij JUL i 4$ t -^ — ait <^yk <^A*A N, t ili* 
^^iJU 4Z«Oi« J "o^lj 4 ^^A^ai y>JL> Jt ut JjU- 4>% 4 ^w lT T,ltT 4J j-ft -uU JJ^i jjfej ^JUlJiiUl j&N IJU b\ Qfe Ji>, 
Ly jt ^IJL-V 4JliyJ 4au*. J Uj^i JJI JbJbdl Sjji 0J» t T.LT 

aOJl^aJ ^jUj t ^Ji'l (^^1 ytiSI ^>Us»^ JSj^aiJl J Jjji. ^-ij J . 4-iO J 

J* t 4_^*J *Uo5Jl *l^u 4d^V &J, <jt a,jj 4itT c ji JT J 
j^ill jlU; J Jlw o^f C~iJ Jys. \ipt JL2JI IJl» jt dJJj ^*y 

* 

c dl!S j* ^ff-1 CJlT ^y^l iLAj 4 aOjUoJ ^yaw oliJ L^jii jl (5>>«J* 
(J* c^i-^ <-i^' 7*^ **^" *)J^' JUiv o^ti a^aj ^c>- Ub olf ^i» 

t yviJl IJLL ^USI Jlill Jp SJbJli SIUU tliiUt J^i fa, dHij . l^UU 

. jk-JI *bj j' C^ ^^ ^^ J ' ^ ^ J^ c ^ J > i!, V^ 1 J* 
IJU JT J ^Jb V olj c JiiJI IJLL ^al V jt jyL, J^ OlTj o,s. V j^i * *& JT J ^ d^lafr Si c V UI jttT Jp ^ 

t Ifwj^k; ^^y iicoSJI SjlSJS!! <Jp S^kjJI ^ jx»d! «^->^ J^i t 4*»yM 

• f¥?*\£j {*&-* J *-* j=^ (j^j ' ^-^i V? pt-^W 
SITU* eJJUi <>~ J ^^ ot fjku-l j» t Acoilt cJI^JI Jp 

t c5jj^ i^r 0>»UI atfdl *V> aJp '^>- <uii cijJI J jS3, 

t AlLJji i»Ji» J «0p jlpl (^JiJI OjO>dl «-*l^i AjJU jlUw «jl*>- Jii * s ».. e^ 1 *>!> ' ^J-^ 1 ^ b ^ J^*^ 1 *!y» ^^^ & ^ •*« ^^ 
3.1^; ^1 i-O^I IJU Jp I^Jtl J* ui^i f J . l-y^V 1 V^ 1 (> 

Will J Ijtyi 1^-yj t a^> c-i^ll aiJI Ojtji lja>-t J, i ^^>J ojUT 

Li ^ if t gi \*Js jjii ja^ii, ^o>5i^i o^p ijJ^Ni . j^JI JiJI J apj^j JjlJb- <-jL^ l£ di!i jipj c apI^Uj 3^511 w > 

y,j</l J l^yi ^ ^ut j& (I t &il*M ASJJi\ Uyi\ Jjli" y*% >&. 
<jjdl LJLu J l^-ja Lc'lj t ACJL2II i>l» c-^JI Jk^ Jp U U / 

, <U*jJ.5j 4~-4> Jjfl <c£)j iv-ljJJI AP >.-,. .,-.'-.- t^aJI iU*!l a^# ^Uj jjJUll JL.>i. J U->J jjJUJI (jjlll jiUii -^ 

^IO>-i J} S^L. ta/A U'Ij 4 Jill J| i^i J^ll ^ *?* (Ij 

i\i» J j>tf Ic'ij ' gall itti J j>»J N J^l y^ 1 J Sj i-^ £*- 

jJJL-^J^ni U^ oljJjUlj i 15*11 4LUL Jl^j W^ fc^ilifl *JU v 

lj^T^,&i l»U Jll SJbJbLl 1L>JI Jp Uki t y^\j JLiJl v 

i 1 i •* 

| ^^ J m 

c^i/* ^-J ^JJ J^Ji ^ c ^ ^ J^*-» ^-^ -r*V« J^ ^^ 

j^oij j*Jb>-j icJUBI ^joil ^jji juj Ji < (jyJI ai!l ^ ABl j (\) 1 * • c ^Jp djiSj ^XSS d\ d~L fa i 0,4*- j** ^* J*j> Jj t bf~j£j 

j*zi\ J *aM £Aj& cjir> 4 &.*u um\f ^y^ oir ^a* y^ 

0j& is*9 Sa fr S*W*2l 0j& ^*j 6j$% tsAi-j *uJj **&?, J-aS 

Jt^jj £*A» j* tkirf- V iJsy i^ ^^ ^t ^j uaJTj 4 feg, 

4^31 cjy^i wjW, 5UJI, (^ttl'cjJbt c*Jt*>R ai& J^j SI JJb~ 
£»> JO < *J J> J •A &j fW jfc Ol gku, jfee ^ JJ 

•• N * Nf fc- Jdila Or, 4 &£& &?*&<$& •£! pti, MKfj* Sj 

{j** s^jbLi r>i *u or, . vW %>w *^i su-j ^i ^ 

• ^>J Mr* J* cM*l J8^» ^A &—. u Vu* 1 AJ^44lJirCI 

<3 ^ o2» 4 4) tl^i jii dBi a*. c4>ai ^!j , j*£l\ J OjjU;! a^j 
tJ^jXS J>jji\ IJU ^ y £li U, Ua% U^i^. Ui-I d^" ^jl, 4^l2«Ji 

^'<iu^l>yj 44^- Jj^ip JJ B^ fJ JI ^» \'S « *■ l^pli *jjl UshJ jli ; b*j ^^* C^-i-P ^t dl^U^l Aply* * r « a^**3 ^^ 

a* « jL-NI *bj Ji Uay ji bj, (jdjdi, ijl^l ^bT Jp j^ *>t 

jit*. c*jS i y^U <j*'>^ C^" ^ a* Jr^' Wj ^W "ty 
SIjUl ^a-^urtll cr'ijji J^- ouT tfl» ' U^ ! v*^ 1 l»j < *~^ 
^ U V>-^ i Afj*iH vJJyBI j^j-Jjt J ^ *JuTj 4 iilaM o^Ult, 

« 

<^ Ja-" *i^. *^ ^j i t«^j Jl^»> oljj^! Jiju; *\jj j> 
d^3l JU ^i'l, t j^\A\j JUI Ji) jl^Jl c*-Jl ti|i i JJbLi 

*!^j *&J* *W ^ bjlj ' i^^t Jp ^^1 ^.aI^i c-p>j 

y^A J W-V J^S! *a* j. oliNl ijUT J>"V ^ u ^! *i^ L*^i 
a* l^ilti ; d\fi\j ^1 t_J,tit U X\ JUll, CJ ^!I ^j-L ^ali 

"<^^ Ji^ V*^* J** ' OjO^I t^jkili i.05Ll eJU J jjto i\jtf^\j WY 5 

4*y r\y j>» SiUili oJl* <dUbj c oyJ! iiUili 1^^ SOjJ^- 4*^ <jy 
4 ^ ^^^Jl ^iO^I Jp f ^i ^ y>j 4 0,0*. <J:>I ^ JJ ^oill 

4pj5 j i J!j!l^ »oll c-^UJ &jA SjLy jl ; jillj *l ij JI <j\£ a*\>-j 
^ci aL^W is^U-j icuiSl Ai^J! Jp A*i ^y^d ly^ u* d^j 

*\a>A\j J}lU oL*-U* \*\j \£J>^ W . g^ jth r^* a 4 ^V^^ 1 

4 *UJ»lj ^cj^II^ Jlpl ^^ 4J ^^jJJLj OjOs*- i_J*JU Jp j^Jil» IjJbM Oii 
oU>- Jj^OjJ t/**^' C*o0*- <^-> JjnJ ,j! A)j>Cj\ yti ciJJS jtx« a*J>ajj 

yjjl o^u^ IjJbM OS* c * lj*l>- ^oJI JbJbLl "jT 1 0* ^ J 

ot l^lii 4 Jj£l yJJIj iS a^2\ j*Si\ <y j£ b>i \fj Oii c -uily 
c aJU)I ^y jj-aJUtL'.OI Ij^-jiiljcoUai J S^>^LloLj*vJl ^ *>^j villi 

fjuj tJl^i <j\j (t-cb ci 4*^ L> ^jO*JI dO* ya>vo c)» Oj**f^J t cil^' 

4 jyjl yjjl i^ip OjO>- ^i jvilJ liUi J ^j aJITj c t-Jl^l IJLa 

-Ui 4 OL>- r ^ y Ua^ai J^J^j 0" JJ lJ^ I J *lyv£jl Jp <^>u^j jii 
l^a^J |^-Xio jlV} ^j ij c ^i^^J^ frc^l ^ijj t iiiSsil C^ij 

* • ■ » 

Cf Wj ui^ 1 *> ^^ ot Jj U ^ Ot ^>5I j, JJj 
t JjtPl, ^./iSl JIjl. J 1% Sija# ^Jir olSll J^pt cj^Jl ytdl \«r . l*.^ UU£ ^S\ Jui 

t _ r a^2iJI Jp j| Uo>-j wJI ^1^1 Jp J. : -U*w ej^i jl l^U- Lp, 

4*^11 SJiai Ol£/j*i jl JbV il tLi a,,l j^ii (i dUi 0i» eJl>^ 

Jl^lj apUJI, ,^L#I l^ ^j 5JUJI Cm j lili c SJUO^- iyti J 

. _JI <uio Uj Ijj I^J C->w>l J. t _y^i iSbo -U d i urrSrCi 

^ f- 5 ^" ^j &J-\ «•!* ojjji d jU»)Ij (_|;u.u ^jii jir ^ 

*->>-l C-*J>jj . UAjjPj ^j JU Jp ^b -U^lj Jjll! AJ'^J 

^_ jL3JI o-Ly JjUl J\j J ^ jlTj c 9 liu j. J^^rjj Ujljy 

. .uO-l ^ill jL, Jp isj^i V <o^ "JCJ£ j* 

^Tj-t^J r^k ftJ* ^^j.\j » *j>-lv9j jUxJI j« Ja>Jj oyjy Jji* OJL' 

ol 4T dlli S/ jlTj . « o/Ci ^p ,jdjji, jyi, ^ jp jj^i!'- 
J VjU; t C&&*-' <* \*rA « Ol^all » «Lc- lis' Jjlll, aUm)I u^ 

t ^_aiJl ytijj soiir ^jU i c-jIop i»'jl- Jyt. jp iliJl L^aJij 
i^^b J^^ (jk-^y <-Jlp j^pj Ojy o*5t «.Lj J a*,^i oj_^ ^50*. 
Jy. JIT, t ocJI j« JJi ^ Jl oJLSJ J JIoxpVI JjUj, c U»'ii w 

U/ju* j. M *Li^l ^^ ^t, j. ^liJI ol JaJI _^UJ! 1,-j >l i) 

crsl? • *>. s y~' ^v»j ^J jp JaJ^ij ja U Jji jl Kuy Lc'lj 4 aJLj 
I^U* ot ^V U'Ij t ^Jl, ^Jl J^l J |^,Li 01 ^tJi *> 
a*»">U, 4 a**- Uj J) U 'SOi j aJI^-I ^ J j*^J»!j (► ( I->-l £ijij 

a*J c^S ol Jp coj Ot U c jl^Vl J Alt. »Lit jl ^ fx { 
dA*.U olo^ J ^k; jt Aj^!l j£j, t jb-lj *^i Jo, *Lit <_> _,! 

i \*\j \f ipi, i-^t oyfy jiCi^fi o,^ k^ ^ui ji» ayfy 

•yjJ • u~" Ji cr« a" <^% Jl&#t sJ^. j^tiJI J£j £jtol U'lj 

If oU^il aJI ^j iL- T,^ ^i^Li ^ ^j; ^ ob 4 *%JI, 
^yi ^ diJii >JI ^ Ji ^j#| oUii, ^aJI Jl ijp^ll ays 

4 AiftL^j y^l apU, J AiJi aJL. J| Jy, cJl 01 JjU: iUJl, 
aW il »^i a~i; ajU> ^*,4 1^ J ilp l^tT^lfcJtilL 

. JySj jl iliJl Jij^ - s > . wl \ i yuii uii i oyi ( \ ) w > r^\J ^-L-ji a^p ^v y^' l? *-f*W^' Jj>^ T -^^ • ~&y£- oU*(J ^j^iJ 

. iililwil S^Xil Jij$\ 4-£j U Jl d^>- <J>- Jj 
X* ,4 Jl »«utJI <$ C~~ &ol <ji!l -aJoJl ol dJJS ,<U«* aJL jji U*l;j J>J* y* 4 l^ jp j«J lit j t ^lill *o^; UP ^ N 
. W:J Wl f*^ V^ us*-UI ^JJJ J 2 ^ ^jV*! jjl 

&JJ1 J J^Ua^JNl jj*^ il^ AjJtJ j\ij A^w ijj J* Aj J^alj Uj 

i:^ u jr u'i . owUJi j. ^t, r u" J i> ^>. Nj 6 ^>i 

^iL juj ij 1 0/^ Jl w;UJ jt j& OlT JJI Sji^iJI *l^^fl *u, 

Jixj Uj ob>/!i J xai ^ j^* j^ jj jj t oi>. oyi VI l^ ^£li O^ ^^'l ^jJjJl, ab-yi, dKiJl \fi \£[j t iitU Vj l^i j*i ^i 

-Up J^S 5jjJ ^j t JjZ Jp e^JJiJI SjjiJl al^. jlT dili JO 
JJ-I Jp '\Ja>- & &JI *fcj <• *S*a£l, JUJI ijw U Ji iliJl \>\ j^-' J *.;, d«s oi& c ojissii, ci^i j,u,i j CJji ^ oir, 

• ^Oji? -Uvai^ ^LiJl 
; 4j»jJI l<i> ^ ol^l ^ ^,. cJU jl iUS .b?T Jdu^, 
0*^11 ^ jUI^ f lfcJI f U, m Y i- y \j& # YA ^ ^Uti 
jttT j- OlT, . tftjl, j^illj l^ J^-l U i^U, ^TL^. |^| ^t 

OliJj^j Oli-% j* «b* cjI^-T J ^r ^1 jyi ^j, jtfl ^^ 

^jii v >' air, < <i>^ v > j£) oir, t ^uji, ^^ j, 

y» *i^cJl<i < ^1 ^ J J^| 5,^1 'j^ JjUj ^ ^ J*ai i^T, jp, i^i ^u^ji j-j^ au ^j, sJLa v 

.-oft J vijbJI f ISUft 01 ^ Sj ^| tfjM ^ ^ 4, ^ 
V tbT jit, i J»ULI ^1 J dJU. jut, t uu , ti^t vi c^J 

^ ^ r^ t> ^^ oir ^' cJ j ji Jj • i-!^ i^ ^a^t 

f l^% r .05ll jjjl ilpl f |>| ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 

. U.UI ^jUl w I > • 

jJeS Jlj jjitiJI jjto jl Jb *$i OjJJ iolll SU-I jl J^j 

• 

SJOJb- C*L-lX*j dol^- Jtij Ji^U'b ' •J^jgjJLI J (^i Jfcj Nj . y*il 


ilill *N> IfJ, Jpj 5>3l ^aJLj . ^.-Ai^ 1 OyjU 1 ud-i* <J ^>-i 

f Ji (X £ij" S J^-^' t ^i ^ ^ ' ^-^ ^ -^i "S^- ^^ ^ \*h ^ij^j^j AS^hi. jj^»j iii»u o'b/T j. inij jii*t> oi>u»j *ii^<rj 

c^jJbj i fXH\ 4-Li: ^*i)l j^-J; £r$ t \ <<; ,'-t Uj Ol;UaJb dyiy 

JjJI u^V. lylT uy^i C# t yJJi Jit l^- jt ^,-y \ i»UI 
JiJ V} i UaJI J jlV |l y^UI jt& t ol,Ui!l 0^. C^^J^ 

^UJI 01 &.U.! pUI y J»> Jp OyJW ^ *«** ^j }^j 
i JmII 4dy ^Li iliJl ^i> ja yj i «;U J Ujat CiW J!l 

V^Jt oliiiUj c *&-NI sUi, i-Ul j,> ^ j, j, fi\ ^1%J j 
AjP^-Vl oljpuJlj a-.»LJI tiiiljJ-ljjjjbw l^lt J jl^-o V*-j>1— *j tiJll— • \\\ o* *\\X\ '*-**}* g ili-1 i^JI J-i^l«U (» ) *!,*£ oli OlT Jji Ot yft» J U i>j t &> j aU*!l A*/ tfJ 

*ij\jh 'j»~ OUi5 Jl w-^it c-^l *-\j*£l Jji- Xli* JlT U jj 
SUo ^iw Jai-t U £l)S Ji^jS"], .^yS\ *>£J AJVut, *U*SI JJJS ^ 

•i^Jji Jl A^S Sjp^fl ApL^I 0»J t»i Jjt £ijUI IJU Jj>- l,Ui fci air a jjsr jo> w. j w« J*- oh > ■** u^. ^ 

J 'j~£)l Jiib- aUj Jp, a> i>£ OlO t -ukj OlT I? ^ >, 

t 0>!*»i oSVx-T *ljT ^ jk-,1 Ji l^i L-J Ait ^ i oOJUai j. 
A»US {J aj^^ TjUJLi Lp AiUj J^i Jp J*> c A^y" 0j~*- **» J" 1 - 6 »- ^»Uj N J<lj t Aj C-J *I;T ^k-yt Jl A^J t^i t-^Uj 0^ 

c JaJI jpUJI jjjSJ J ij^^ iLliJI C-Ji c UJUJI AitSJ JiuU; 
yjjj, .^ iiJiaii cAAJLai 5.»yb A*>li tit dBi ^ jj-Ji c AiJi a! . U*u Uj \ \ » ^* Sjij Ji»U ( > - -0 .J SJwJ j> ^_ jl ^J| ^ <yj| la* j*, . <4>jl ^Jl jdi- ^r 

< jv-^i £jj ^ ^ JU- JT Jp jAj l (jpUJl ^julll 4^ fj^ Nj^ 

Sa>i!lj u jr, . CJj JI la* y^s , J,u ^ j, ^ ^ < ^ ^ 

? ^ui ^ju. ji jj^i j^i ^ ^ujuai ^ jjtdi j^Sj> 

4^U ^y * JUL £& y> Lc'i ? J^VU jwXi ^1 4^. ouTj 
j^-lf t JU1I jp l^j jt 0>> J^UJ^I jH^jL. aJ/^, ^ail jl Jp 
f • U*" V Jr^!> Cr 11 ^ a* *J A-** ^ ^ ^ V 

1 jjij 11* l^.oou jr, c 0U-1 jic jj^Xi ^^j j| ^ j^l 

JWUUj t V jJ-lj LU V <hk uAj» »l^l j* yUJ c jU JT J, 
au ^bJI L^JI ji i,U Sli-T 4)Ui t jj^^i J| ^ ^ r l . tut 

• *l~»i J^ If -ii IT v>' fJiJ ' ^.^-1 SjU.y-1 Jt J T,U f aJI 
C?i Oi'i ' V *ibj *• ^>Li ^.^va; li*, t j^Xtj U>li ^> la* 
Jij ? ^ J jjiUsM ja^fl, Oir-i^ 1 'l^ 1 *1; T a* ^ ,jus J f o» a» ^JaJI ^UJI 10* aIl* o^f <^ j.li!l d>31 J <jir-^ 

. « ( ^UOaP UJL2; 0,5 (Juaj) Oj» 

«U~- JJI Oj^SII ^ je Jj t a, A^i, a*U j^V jj-Xi Jp A?kJ J 

UlTj T^li OlT A^>- Ot 0*!l *. I A>^>- jjoj AU> djlij t A* \+vm, 

T,pli c SJUaiJI »0* J ja IT c Usb olT J> i tji ToiU j& Ji 

^ J ; Oj^tij AiWI^. tf. jyu \s[j l A£% <uip JP^V i btp 

: J^J * p AJiJIV, jiil aitJI Ua*, V i JUiil ^UJI U*» dJb 


«~k fWi ^ ^ u- ^ J^ 1 J^ 1 U- ^ 


*ljO* ^uiJi cLj ,y <j C*U- a^-U* J iS ~j£' ^ JTj 

*i&k iu^j aj ua^it a*.i>. ykjji ^i^r £j J 

. r • r u^ J>i> Ji»U ( ) ) ; frUJiil 5*j^ ytu jlTjJj ^J^r-* j^SJii i i il^p «ui ^^J dJJS *L?I J 
J^y cT^ 1 fJAtS J U Jb- V iply # £jl 4>lj c ilx^ill ^>Lp ^ 

iu-t^ ij^oj Jjp aJ cJtT SI t Uyblio* cJJ^ J SU-I JjJj c Ujl^-I 

J> ^^a^Ji . yti Jl i^JI jyrt/l, Jl^fl J*pJ j! C^lk-J Siili 

jjijj »JjL» j j>-^ (^aJl <jl^JI y^UJI ii^k Jp ajLI J ^Uoill oJiA 

jy*>U j» U, f\/A jp > guj jl <d J^i JbuT> Olpjy <Jd»l>p j. 
0^ (jyil J O^Ip lili t dyci J ir Jill j^ail (^i f lOicU-l ijj X s ^Ji ^4-JI jJi Ljjt, j^L ^ ^lll ^ijl \\r 


>»^o . ^ mi . '.i-' r . - lilt . 4 .^- . * . <uJaj : U^ J^_ u, bill, ^uJi f^ ^ j, 
OITJ t aj^ y. ^bll ^lo ^ oil ^UJI IJL* v u^ j^ jt a^ .n .a*>ij SjUi-Vb .*Ui)ij >J! ^ gjLji : *^ j-ji VjiJ o) 

u^uijAjJtfUjLl (r) . e i > .sS >t .j..L— :v«.>dl JoilL:^^ (T) ! yci j. dlit U 

ft 

/x dus j.j>j Jpj . ^,'jjii l**i* 'aIjuj, T,ii, ^uli v -i^j 4 SjUi 
<j> W-i ^ ^ W 1 ^ »i«i * uai, iji-Ji, r^j *u, J.JI ^ j 

t <5JjJi ;LUty yu i!b ua,^ V/jiL- Tjii,^ t L>. vi* 

oUl \j yj £^J\j i ;iu2l IjJU. oaii j rj ^l j* Ujjjj Ic'Ij 

r*k ^ ' a f" y* Jiu> tfj\ y* y^i ss^r^/y, sji^ *ut 

C#s '4 i iV Jp Vl> <J1 j<u^7 j, t Jl^ j^ili jlu; V j^ ^j 

■ j^^J J>\*3 -V=rj f.Ji V ' g-*i-tfj*i j*-' J 1 ^ <> 

Ja ja a^ J*Lo jl L2>- j^-ill UlcU* ^i^j J\ ^j i a^ aaj>J 
c^ill J^JI^a Ua . ? oU-j ajl&jj «,UI^ D/b j^jj^JI J JJj \\o jU j~^ c »bf £-* ji» i ^yi\ j*^\ JjJ diU OIT -otTj 

JUT j. dim .1^1 *♦*»-!, t «u: j£o Co i^Jtl i*^J-i cl&-> 

yli VI I^J Vj £—" V C-^» i dUnil ^-jS jt ^w^ **» a*J» u* 

Vb / V^Ip Taii jl »b? £-7 jt t^7 Uiij i iytill OUjUll /li, 

t 4jU I,- dj+^n V^~ **^-*' ^ ^j^ <->' ^ ti^ -^M J^:' *~*^ o^j «b>iJ ,JyJI ydi\ Ji %3 AJi J>.j i 4*jJj VV. -»A ' U5i - 

*i,*£j l^iUj I^IpjJ J» i ^ J 5SjJiJ-l -cuip x$i jtst o^.j t jpo2' m 

; J^ U 4 ^i^ ^» cjf* <J* ^^ 6ai * J**£* ^l*Jl UT 4 ytjJl J <_|j£ 

d ytij ajj^l JJJ ji3 i T,yi )) OjSC JJtrijo/i 4j Jyt ul Jbjj ^ a 


.f >, ** e ^ *a IJljlf J Up JjIj <Ji ill Jp *lj jLiJI iSji* ob j^2p a^jI ^> ^ U-^j V^a>. ^jJI J> «JL» ^ sLilJ cJu* ^-^ jiJL 


.jljUl :jU.I (YJ.c-Jljij.:^ .^Sl! -Ujr^Vl .^\ XJi^\A^\ (^) uv 

^L^fl Jrtb j. l^i J, U>d, (4^1 c J,j iL^lj^Jl JJJI, 

jr . su-i, ju-i ^ j jljU .juiii, iujb ^vi* ~ji 

j/i\ J~* J*JI J ^ e jll at Uti . JJUj 'a^ j* j^t dl V 

. 0U*i%OL /oil, JUSfj, J^L^yJl S>~j SU-I JU£ jj^JI 5^5 
jjofl 4JL* «^^!l J ^c gj\ 01 c^i Jli !*$* i OU-JI y> J~ 

t «MpVj <i %^ V « l»l» t^i 0j& 0» UjT j»% i j/i\ J 

OUNI ^U^l ^ lili . OU-t V, *J jUit Nj i ijAjP Y, <J (J ^. V 
ol^Ll; *U>JU ^Jl U J*»- ^JUI 4~£dl dfli J ^liJI OLJYI jp !)U» 
<JK» JJUj aw» j. ^ -oil aw ot U^ . ? jij^lj oLLytJj, 

jjiJl a jjli~il i^UJli c jl^II JUu J^ i2Jx« i^lp j^ cJl!^ U f ^ 01 ^-uj Jys eft ^j J & «j~ J { . . . jjfi\, >jfti oyt 
,s>\,j\ s^z J iSii. T,^. u» jr jui j-jUj oir ja ^ ? o>ai, 

' «*!x W £s. i - ail t/y*^ y» jj^* J^ 1 ^J* ' ^ ? j u -#!> 

^JsJU k» V^ * t jUjVj, ^liJIjjj^J J JJ Jill * ,-j^l jlj ol^/l J^ *^ JT Up l^i J* JJI c ILull Sjjill d JiA JT Up 

AA^aJ c cP^cdJ < (5^UJI oUVI ^L^i ^ O^j l)I J^j c jU£ jl; 
Ol; Ja« UUk* aa Jill .If- 1^1* Ji/y ( Si* ji? <b_j*s^»jc jvofU r^Jl 4 <; ..t,:« 

4>jl; Vj Ajl^P Sjj^ail (J ( j~Jj . (^iplj lf*^"> Sj^r^ 4 ' y-^k ii$jj^ 

SpIju U>jjA\ ^ji\ ^jlft\ Je- Jji* aJ ^Jbat dJJa JT, . 0U-^1^ 

OU-^f. J C-TjUl (JjJI J/UI j* *l^iJl ^ry sJi^i t j^'yi 

aIT dJIi Ji jvio j^i c *ZjAA Jp y^m SjUNl JJ^"i yfoj **.£* 
4 ^j^ ^U- jiJII ^ v i> JT l^J jCtj J!l 470w2i J Jpjli ojlii m 

J^/l fJufy J-Jli) iiwa; ill AiwaJ JijJ. ijUi olill Sjj*a)l Ul 

j£ <l jjtt, ol^lj ^Jl oy. J> Ojli bji . ol^l uNX *,» 
£ji u ^niJ < ^^» <^Ji «j*M ^^ *3!^ ^ J* t,> 

^Jl> W!> ' ^!> y^% >.#i J> 6i»>« *»-i2ty s^^' .«■ 


0!, J^i, *\yj>% ±>jh£.\ y £*s c ol>^l 

; JUi-!j fcuJIj y^-Jlj * c ^-^ i^-U* f-U^i ^* OU^J jJl; IT aI joj >/ t U-lT Jute oU-^J j£i J jXJ"^ &!• 

AlU; J il^l^J cJfii ^JJl^ C ONI <itib # c^JUi S&\ lift jt Jp 

. a!UT. 4jL>- -jj K^di* AikJ Id*. / ^ I>-U u-*iJI , 1p Jft^f c ^i 


C 4^Jkb l^lt Jj C ^UJI O!^ J^ SJUOi-l APjJl OOA Ojo-^" ^J *}\ji ^ ^ ^ ^'^ V 1 "* us* «- ^^ ^ £j~N fcl-Ji 4j 
jj^ o^Sol ^oJI Jj^l ^tji a^ij t y&\ IJU JJljT x,4 jujO-I J.i-1 

jjj yb diis CJ ; j^jli ^i yjbc-|, t sTijii Iajjju, jyai 

Uoi \jyfii \^M Jtj, V Ait, t .jujbj J^o ^ j^i j| jbl jir u 

^ >!> ' o?jbuli V yji .i^ if-T J)i wyi obVi y, jp 

. jbji j^« j -j >>^ t j~j ii,y iUi a* x^ Us u 

L^l^l, Jy~^ 4y iUUl Xp JUJLtl JL2JI IJLa jU j& L^j 

•iraji j- air, i -CAi JUi jir aaj t j,i ^ j jur jut <o oir • «-> • ri ^l.u^ j;i (■> ) m •^ vr. tfj» js-^» J vi j** & { >j*i. p* or i^ ^11 ; 

i*>\£-\ j^-V j |jUic . ^1 * ty** % v*^ 1 ^y^i ^ r#» ' ^^ 

t^U (jjd\ j*£l\ OlT d&i>j t luiL-jJLH j*\ j* If^. j£j ij t y 
. U^jt Wjj Jt Ui, t Uji^ Sjlil Jt Ur'l y»j t ^l^l y& J 

»f3\Jj c **/*£ J^ "^^ *f—J*»5 dyW*J *Vj* ?«J- i *' *l^i Ol£j w l)» Ui j^i c Talk* jjf^L OyM V lylT wloOA-l Up^P ^p- v.y*" 
^j*-! Ul trt-^**iJb IjX*j (1)1 U]j *lo*lj *UU!I ^ ^Ulkjj *|/*j^ |^« 

J»rf £jj>l d\b *Wt J h*AA\ j\£ CJlTj . jk via*. J* 4~i!l 5iU->. 

V^ **^ i>y ' c *6 51 °j*J Vr o^ ' iJ — ^ , '•*• ti 5 j^" ^jf=r 

C-U-t !>UIp cJIT IT t-^Jl Jjla; Sp^J oU oii c ^v*. J oU» 

jlTj . IjJp l^lki Ot jSOr. jiJUl jly^l SJ^" Jj c Ujlial Sp^ J 

. j^za J JUdL ^UVI *k-^ %* \,J& Ji *\J& J* atjrifl \ir jPlill Ot U^ g»j t J**>, Ji U^ <Jw*t -J%,\s> dU»j 

Jj/ £U* J J*2i j^ii V J>» 4 £U^I J cJU^t jPliJI l^'-t ft * 

. Ji»U- Jtut y> iS\Jaij Jy- J* 
^i ot JjUi <. r-JLc _^i t s^L-. ^JUI *l/vSJ> "Ui" <3^ ^ ^ h? 

y&CA i c-^J \f.\M \f>-j£ J!l c>w^i Jj s <«V.-> *J j^i cS~ 
i «ju« J jSUji wu cJjil J <cS3j i h»^>\j hjj dji- dUi t5y.j 
^^JJI Jp 4^w Ot Jb^i jAj ^ lili t »j^ Vl> ^^ ■*=* 

41 <jA i> * W iUlL - ^^ V -^ JI ^ J« ' ^s*~ 
i, t^jii c-»aJi ^ji» * i^ iii ot ^n«i U» ji^. <> Cu ^ cH Ji ' v**d ^ <J* j 1 6a r* c^y. *-* ^j 51 Jj t <^ 

J^Vl ^U! c^J <-,J» oJj oi ^*** ^ U, t OUUI Jji U^2* 

. 4UUI, 6L-V!^ uir^l JV J y»>T J^£jj ' tfiWI 
1^1 Ji* ^r-ll (IU« to/' j^ULl jW ,» a ,.| jl <dr Ua ^ ^aj 
jx*> J l^j^, y^*. jyj j, t Uil^l c-^- iui. JUL, ^ 

. l^lOfrl UjiUj UjUol Cy*i 4-TJ3I 4*^1, ijpl 
^UJU j^j 4 AJl^t, J~J>\ ajiL\ ^a* J^i j^j ^j a. 4 ^to jll 4JU3I Sjtr J^>1 ol ^kuw oLiyUI Jp A, ^ 

jut ^ j^ui 4, ^^ u, j^ii^t, j^ui, ijpij ;lua i^i 

^ c^- J ^- u -> ' ^ Ul r^V 1 ^"^ ^ J !>. u ' <i^ ^ 

tjjj-lxp JLLLCl o^p J i^Uj t SjjJT aJUai ^Ul 10a J jyj, 

. ~>j& &A Jii ^ i ju Tuui ti^l ^jl^/ IJU C>t j dLi Vj . V: jU^ ^j^/i JjLL- 
ol ToaU- JjU~ dDJJyjjt a^ILj U^jj oU^j yolij ol -u^j jAjcd^^L 

t iJJSl j* ojjt ^j JuJ-i Ju^ viiLTpl oJU oij j£ ii J[^ ut 

ty^i V T*^ oik j iiJLCli c UJbCl J^ a^U- 'iillaj UjU^, j£ fij 

c -lr <jt xp otill jlT If o^u Jj^fl *.£*! o^i V ii!S J*f ^ 

j*j 4 Jkll^ tfUll, *U^II J t V^-V 1 ^ U]1 -^ l ^r J J 

: A*Jl^l (( c-yJ-l c5*W? )) SXvai ^bii J aJjJ 4jlk* uii^k 
"L^ 6bt 4)1 Jj3 ^4^ IJi^l cJ^'j J^ 1 iW iUj*-^ > ^ - - ^UJ^ ilplj TjULtc^aJI oUjJUJU Jtc S^s^l jul-^JIji U? m 

jp Jj4 *U ^fcfc y> U'Ij c 4-tfc JJ^ iiU iiU j£, (lj 

. ijyJl *-yuiJly c^r^ 1 ^-Jtill ^*aill U'jj c oUTj3l 

4*Lkj jl Oj^ c ui^vaJI oi* Jj^ JP Jj-i aJ f Jlib j t (Ja^^IJp jJLlaj 
; *X~* ^ jlf aj! Jijlj 4 A^- iP^y aJ jl^i C Alij d^ci .Ip 

. aa\m\j aJU-T j^ T^JS" a**L-I <Jp ah^j 4j J^cdl ,y J&j e^ii 

JbM Oi3 (. JyJl ^JLJI ^jU J £-lj Jjl; IJIa jl J yj V, 
^11 Olp^ll J j^f^Ll l-U j^Jiu b^jj t jj+JAt O^-i ojl/ti 

^w? jj a,«Ip iJaJsl^p ^^^-^ f^r^' iji c ^^K c^^l >• j/I y iLiX-\ 

• J^l l*i* 

Lvj <uIp -Oil ^L* fl^' J^' r^ J^ ; cji^flLy ^1> <j~«Il)IS^ a1*J 
j U^l^ l*^ j^Ip SyZ i£jfc*x^ u^J 6 *l/tlll as^ju XcjlS^ 
^Jp £c~^> jlj c a^jUj jl (jj-i t^l^i c o3jJ]^ ajj^AI : AJJU^J 

Alji l^>^ls ij^J»l Ul . SJjO>- Tjl^il^ j^Cs- AJJ^ai J U^Jb jl 

iLuij ^1j jUjJI X iU; OUIS3U ^ajll aJj V.YV ^Uit <ul]iy 4 Oj^dl <,>:>, ^^J ^j* J>- JI3 U, 4 iw-i ;V J 

: JIS 4 ^yt, i\^S\j pill ^Ui V^J ^L^l cjf O^l^iVl tf * 2»oJl f 1j4Jl ^ j. <>4 S^ii, fob, loi ^_,b 4 b- suji &. j js3u ^ijJ^^yi^fiLoi^T ** * * : jTj a^l Jji 4 4r ^y ^Wl ^is U, ji>: u5» S^JiUI 

i j& aJ ^J V CJU Ji ^ 6 ipi^ ^ l^jy ^ Ob c ^ 

' ^^ #jj •» yfj fljOi #*». ^4 <^JI JL ^JtJi c ^*, 

M*** »-^*i ^.Jr^ 1 £r* *^-W W **!/. u^ ' vM^ 1 s *!/b •r 3 
JJ to ditiJ ^Ul ^t, U, t l^^ji J* ^ ^ 4 IfJiU joij 

c jAj^fl £Ji c^» Jit So^i a JU J U ^jjl OIT Ujj . (S) « ^ 

Dj^JJ »«ji U J^Ji jjp jp. *UaJl ^tfi ^k&l 4 l^-^o cki 5.ui s ^ ( T ) . rr \ ^ at^i^i ^ri ( s ) O^JL>JI j^wjl j^Ls J$yj HA * " for - • * 


J&JI JUall Oljfi^c-iUJL 4^>i.,^J,i 


^ * ?t> <>aa^ oVU- 15^« a*j Jj iwtf JT l/jipf ^^^p p-Lil 

. •UUI £A~3j cijjl ^Oc-J JJI ^ c ^y^!* ^V 1 

JjL-» jUVI C - "'^ ^ ^"-^ Jfi* i o^f j*^iJ .^Y 1 "^ i>* 

rJjUJI^SJUUJI 

u»^» 4p^ l^j i^JI <up^ ^^ J ^U V of J.W Aif Jp 

i *Li^l ^kif J. «jli, -wii, J^ai U JT J ^ Jp " CA-t, 
; lL-li l>U*tf £ jjp T^li OjCJ ^jll IJu ^ J UU IT jI^l il 

uir jii ^1 -us /j jr iii 4»u « «it-i, j_^i.i *ia, ^lwJb :>ill : p.Jk ( T ) . £ 'UI : iiit ( , ) m 

• WM a* £***iJ W**d ' t^ 3 *"' o^" *^r°. y^ ' ^ 5UU*u 

*r*i ^!> J jfr^k <s~*~i ^ \^~ •*•*!> ^d^ <u *^ ^j-* "^ ' «-i»*<^H 
£Li** jtu-t Up a^. aJ ^JU-I IJU jlT lilj t Aj^J 'Jll oU-^ll 

4 XJ ^^Jl J* J, c oJLpjT oy>li j, JL2J bit dl!i ^ ^ 

"-^l** <J~ U 'l ' ^ *«1»!^ Vj 4-U 4J Jlij V Ait *ji ^ify 

a>!>UVI a^oJI eitl^Jb $tuly>UJ ^4 ^ 4 *^i JT JJ JiJLII 
j^^Ll a, i\} «jup JiUll y^JI LU o\ J* aJ^J JJi j.rt JJ, 

_^, Ja^-j i_»J Aps^JlL ajit> (J Lr ^«j oJt>J Uil a~JJ A> J0^» d)l JJ 

i ^/^-J.1 *(~*j XJil n^ uIS"Jj c jjvJ— « U^ I^C 1 o^JI j »*IJ jt 

ji>. v oir, c i^uo j»jii u. 'aiJii oii^. a.^jii j, jai oir d«ju 

aJULJI J^oJI ^ut iijl\ ^ <j^ t cXfj J J>- t ^JLL ojl, 
{"&*) w*p, jJUJI J v*v **^j *iM«-» tr"^ 

^h\ 3 a_jp i>iwiJi Su if^iv, 4*jji ill: l^r u • -J. jj^l <Jd»l^« Aj^J jj^l J^ eUJ 11 ^J Jit. SJUa^Jl oiftj \r u^iJ ' V>^ *»•*% yV «*.J» ft^i t^i ' ^^ ujSW^jjf*^: 

j<Oj . >raiJI ^Jlify £■ j*. .U, JUOi-l ^loJl rj~\ IJL» iva» •jJp 

: JUi i «#>M U*j Jb J*- t' jij^^l «jji VU»- ila^rfjl 4>-} Ij-p JLi ^^^w> 5/»<A; t)L-«»-l i^L* . 4*wUj 9^i IjJp ,^^/u ^1 jjftLJ^l <J»WIjP (^o U)j i <uWljP 

j^f«J^I y> »j*2< J *Ip jJy* *J3ij b£)j c aJp ijk* 4—0 0j& t)t j£c 
Sjbf ojJii. 4J J^J Ji t o^.^ 1 J •/»■* <Jl*r j& V dUi *. ^j 

*^a 01TI *y t tej \jH Jj T^ti UjJaij ^Ul uiWI^P il£>- J 
-by. t^JLH oU«J*Vl IJL* J oOJlvai j.j . ^T ^i Jp »t ^i Jp ^Ul 

(j^alk; <Ja£" <j9jf- 4^3j t jJi tJft»>ll* t r^-*V J^* V f^ 7 

: J^i 1 uiAjll j^l j. 4^>-l Jp \n 


U.V *jj> dis J <Jj « ^ ^ V: i^-su. ot ^u* iUiiPs ^ ji_^ i*-tj la** J» jyi i.f jit j >^ 

JL>.VI Jp ojii if tkJ, j-X^ j~J U\ -JJ * dJISJT J Ait j**M ^j. <!U], a^IJC^)!, j^^l J] *JUp «,i 

*ij^ f^ h • **\) «-ji*fl a ^* ff*yj A*»h* ffr^ <^/"^. 0**- 

j*JtO-.l 15" AjJ^Jl iiklp jjJLX^J t J)j2> s*.Ui (^jj 4 *^Jt J ji>3 > * • •*>- * 

• s* t # pl^iJlj ^Jl ^ JU>-V ijlp u^uJl «0J1 j* C~£\ij * e .-. . 1 . * 


l^JJl ^* tSj-uU dlLT JJ^* ^"L: «ujl Jy*J [pi • • < 

UkJi dl!l^ J j^Jb Ui ix*^ jTi :6^ ^Ub : « j!Wl Ly » 474^ J <JjJ j>JI lift ^ 

V5U J^*)!^ u^JU; Ja ^ojlb jlkj J i3^»- »JU \rr *£*£>%* ^jjSu <l)UjJl f^*J <Sy£ (J £J*>- Sjl*a>Jl O^m ** * VV^fc oLJI j*j f4^ Jr* ^^° ^W 1 <3>* *J \y*j « „ #i VLJuVi >j OUi Jl^ j^UL ojU Ji 41 »^ jLa JjiA* Jj% c 4&i J jtj)l jjJb <£JJI t-5^11 _^i t LU Vi 

jk" ^ jy.'Vl jLa Jyju t^t SjUj jt t iiJP jk" jp v^H 
01& t «J»^]> SU-I & j ^ 4JI *ju: Uj Ajftii *kio jJi\j 1 \*} 

1 c-*iJI Ji C^jJl LUj « LTy Jl ^u ^1 jUiiT cJBj 

AV c ^.V^ °V^ <J ci^ VlJ^> l)ISj c J^^ ti^ 2 ** : ^i rn?^^ 

t ^1 oyrj Jam* J AlUj JJ! Ufri^b^f Jk^* jp O}; jC I 
A^Nli a^j JUX J&f JCj IJjZ b\j JjiW <-~JI Oj^o ^ij \ri J cite U#T oi^t JJI fctyl apjJI jjiL- J ^ jt jlj o(r 

. 0,5)1 LU ^Ik. JLu i^JLl U;U J jit ^P 4J]i ;-dy^U 4*^1, iA&JZ*. "jli ^ ^4 01T lijj 

£>" C^ 1 JJ&I ^ J ^ gJJI iji i^J| ^-j^ ^^ . *uJ^ J* ^Uiw «l^ J, c tfUji, tfUj J}U j, e^iJI tfj , }ti 

4 vy» ^wt *jic ^tai oa^i ^u, t bvi J jii ji c > j* 

J dUi ^/^ 4 <j>jj ji jjwi "^ t ^ijuii ^ tiyt i^jljl ^on 

: ^lan *iy 

^tn '&j w, T^ ^ jp, ^n jp j> ^ oir u'tr, 

Jj» ttdM Sju^dl omi ji , — *i» s+ Juil a». .> <a ~ > • - r* fa r % *■ ;+ <^julJI o <• » * UjUT^ , iO^li Sjjsll oir^ ^Jjji aj, t 4iy Jl j> a u, 

^^1 JJb-l, t 4^ly J j^ Tyi ^t ^^J; *UaJI tf t, J, sr* 

*^-» ^ Opflj JfZi Jp- OJii 4 5>y i£L>** *UiiJt J u^i/ oJbMj 
A+Juj 4 *l J*2*l ^yi J*1, 4 A^Ul ^n ^jl JJ 4J>lj|l ^a2!l 

I Jdl Jbu )) AJJUai ^j£i 4 Jj^ » j J Jaw ^> Jfe jt Jbu ^jJ 

: Jy*i c ud* 3 ^' Oj*^' Jtspl <fc»y* aj\j t 4^ *UL 4^i jJUj '. * ... * ? 

& LUil j^Jl JjUI Uc- ^j cj£) c-Pi jt ^j bLdlj 5*1^1 c4i li| wFW C-JI JJ dlJl ^f 

' jW^' <_r^ £~^> <y.^ *&•*>* <j* £»<■*»«* SJUvaiil u ~m J »l/j 

J* t j*&\ JTlix J:«*J ju; ii < oJJU* J,Jk„„c ^UjJ dJUi <j> 
(i^laJI ot j^kj c tjo- (ii iy J* (JJ^ *-^* Jl>*^ «N*!» e^^ 1 

d^£ 4*ii J apj^JI J- OlT-u o^j ^^ai!! O 4jjb£ jlT ^JUI ^i!l 

4 ^iJl J ic Jill <CuLkj <y *JL IJIa jt J ^j j Vj . dy eyy ^y jdf 

. icJL2JI ijtJill iLj ,y 
ia>-^\5 US" Ojj 4 4^ii J A-jJ^Jl iil>U]l C .>JI Jl2i jSsji U^*j 

. \ • ^ J>^ ^ ( \ ) vn ojj Jj Jji ^f j a^i JLu Ji\ jUJ ^ 
J!i tfjuai J dJB ^isi, c uut Ji V -ut ^tj c^s \\w &*- 

M^ dt (J ,y J>JL jU, LjJ jl tf ^l W> CUpf 


_ * .hi I 1 *tl - m ♦ « I » • ' D«^L»jJIV|JuMJl*JJy. J l*JUJu V oL__Jp cJLif, <jj Jll^JI flkJjj jj^Jlll J JUT 4^w l-^l £ Jji Lwaty 

• *~*.j *iy>. *ij* «-iiij vi 4> jjs ijir j« *5u ^jj 4 ^ap, <i^ \rv 


o SI Jin ^ OV.UJI Jl Jy ^LJI JliU J^lp 

UlAtfVI. 

u'ui-i uj ^^lji fti^L uj !>u ^ >vi ilii - f 


J* 


33 
UJIT, 
->v. 


^!3 


+ .• . 


* 

\j ?I*JI JUJ J, Vj^j lljS i^Jl UU*- *--iC jt fi~ i^tr 4 i^-i ^,1/- jp j^a^ v i>^i ip^u-u 

c iLiil ^^j <uU filial A^Uy j« aJUuj <d 4^ J ju-J J^J 
: V 1 ^ 1 ty^ 1 u^-> < J ,i J JI J ^jliJ UUJI JI >JI f\j&\ Jp jaj \fA * » L— |-L-*J ^*~£*^ ;j~J r-L-s*aJD b-fc* bj>t>^ 

• > J / J> ^ 

|,/o • 0y "ti * * •""' "*"* ^ 

SjjIj Sbl>- 4jjA> 2 *^^J . i^j5l (jij^all lJ^I^ 9 ' j+0 (J ^j^i 
^yj <J i~>jajaj.\*j aIUTj /^l ^pU*« l^i J>^~jj c l^T*^ ^ ^J* >!A_JJ i>u <° - * ^ dwL^d Ja>tj !wL> a^^^JI Ji-j 


^ x IOjwU ^lf>Jl (J ~Ju l^jLiLlw-ij ^wUJl ljjl>- JLocsJI J-jJI iji L 

Ioj^j 1>oL 3jLA>JI j? j *>-jjj oUjJI (j-**-' /i^ Ij^jIj 

i 

i -*' «S a 

b^ — **^ *&rj> djl*>*J jl Jxjj ^-"^-d a**^ ^L^H <^>-j 

\*y** ojJ — jpIj t ^ip> lilj i^yri u^^ 1 ti ^i !> J J 

lx>J fj>d\ jU^lT laL j^TL>. S^UI Ji ^JJ! jl ^f* jyuJIj 


l^iT tjx) LJJdlj _ jlT ai i^Ujil <ul?U5l di^ ^ il^al* OliU- IaJUjj ijYl dJU ^ ^Ja^ yc^ \n Jp l^tfj j+a JI j^l <Lyl UlTj 4 V^J ly* .yti Jp ^ JJI 

S^p OXi jtajl C^jl UTj.o^.U.j Mfcfl, l^U L^J* IT t >l^, 
cU J^j • « OHjJI » j « Jp » : «u\Uai J aJI^oJ ^,15)1 ^ if 

. iuoJi *^ <ul^. vi jyi uir J Lu- iijL f. 4>t ouvi 

Olf U j>J Jp Ajd^Jl Oid^ 1 <-ikljP ^j^i U'i li* J Jj^y 

^jl ^^Jir i <s 3 *&\y. jtfi t «>U5 vi sjju «jj,i^j jt v 

JIS ^-U ^li jt tkUl ^ t ^U-l j^il JjT JL. *, <J& Jb4 Vj 

. aJ Li> juu t-ii u»u*^, t tr ii^ oijui J*, lL, iii vi « ^ jt 

iLii Tjwj ^ jir br'i 4JU^, j j> OJ ? oOll IJU JT tidi bO, 

J jX^V,** t tjjjs [£ £cV dUS j$3j < 4%J iLs «^£ oi 
' (^uh^ 1 u* *i^ J^lM j^h ^b ' l»x-, *** <y ^j 

ytill Lj CJIT, 1 ^.^U* j* ^jaijj y IT &JS\ ^Ll ^ ^2J, 

• $" (i^y^ 1 Jr'V^ 1 u^ 5 ' 10*^" tela CJ»T Ji t 4-^u* V » & VJ S JJ* VJ s ^" V c^b cS*^ ^« * J^ ^-r^ 1 <-i>waJl OJbM tjiyUaJI J» fJUL J* 4^- lc| t -U^V tcb Aikljxi ti^tfl Ailal^p 

. ui*»b fr*J A**» a*** 1 * 1 pHfjf u .*4-d <$ ^iy -V*- 1 fc>M *¥ si 

if 

j$s t y>Uall ^ jt Cy»lfe t-U>4 V} i^ail ^*y cr^^ 4 ^aw« 

J jt t 5x121 «Jji 611 J ^1 4;%!! i-LJI t-JkiJU »^j Ja* IaX. ^aJ 
4iLfej Jj*j *> %**• '*** OIS'jSj 44JU31 *j-< 4J ^U (£0)1 cJj!l 

4 a5^ J £U al2*II, . n, «vyu ojj*i j*»Utf ^iit 4^JI J* VI 
OVT Cii IT j£|> t 4;U% «_^f a^aL!^ c ^ t^i «--^ ■** 

tiWI^p <yci ST^ J a S* i3 4-&J«j t -u*i ^^«i.' ^*: W* 1 j' 

»b^i su-J !> ^ J^d t5it SjUjjt t Jo;-- »--J i uhj^' \M o* rr^Js" 'b^ (^ ) \l\ 0^>j viUJJj 4 lf^^*j \^2iay UytiJj 4 t-yuUl cJaJl j*£ jfi 4 cLjJLA-I .iJLSJ-1 l^l^ti J o jJl i-ytlll jjt Sjftlk fcjJ-1 S^Uall oJU Jf>cw J*i U*}j 

4**oiJ ^yaJ^- Jlii 4 4~Ay ^Jp^jUJl JJ-dl^* <~*i* 'JLA JjJ ^ 4 <Ufti £i,lj »^!i ** jjii^j 4 ^j?- j ^ jr ^ 4 uij^-i v.j^' yj*^ 

^JUaj V ^>- t !&£*•*• cp^ 6 v'j*"^' Jj^l» •/&* (5jf m J» JP l^P 
JLii 4P;Uall t^i J^ J^io L . ^Ul ^ APjUall Oyi J^ tyJ JUbLtj jt 

. a i ^ Lu ^ J?i ( ^ ) UY 


l«JLpf ^Sll Jp %j JUJI ^ J it±Jj ' - * l+JUUL^ Ut>- ^JUj ^IkJI ^Ju* JbyJ J}j * # I4JU ;_jj~ jr, ^uif L^- ^ ^ 0)... •? .. - / / ft ^uuaio^t J ^i ft jjtUju^jji^uiii r >i^ s^U-ij jl^ili 4^1 -uki^p ^dii ^jjiiij^s J& jisj j^ji u^ \tr 


^^i fa c fr^ ^'-Hj ^W*r ^LpiOii^a^I J-Jji t|^i Jfcj 
j^TliLlTj j^li^ J V: i^J < 'cr^ 1 l» JL ^j V^* 1 A^J Ji c ^^ L**iU a**1>*« *Vh? LloI d J !* 


rJ I * • ^-^J ^^ u^J 


s> oJ JLJ 4ttl U!«J / * a*bjj <>JL ^j d ^rr*J j*^ ] sir*) 


X > ^.j— 9 *MAS lr*^3 £dj Lit 


L-VL, .LjSlI JTj #£, aJiJI 0U>* U-Uj Li^p Ul>wJj U^W 4J .J *»,»■» *jl • _ • l_jJljf OlT dUJiTj £-l^f aS^JI *\c-j / •-> fjiii, j&*l du^jij ^ ^u >a WJMwt . U^< 41 \ jjv ul: U^ »y V^ Lull ^* ^ J*jJ, UaJI ^* >*. ^sJ, 4»U53l jJtJ, ( lljT &\£as*a ^ ) e juiJ aJI^ ^^1 *£■) Jj Sit IpU jlS t &JbU ^1 ^1 A j J* w !> *^ 0ir 4** &• V 

. jwdl II* ^ Di t*-t>t, Lut J, t 5JU-. t«^>.t aJiU^fl «ua J 

ut * ^i j^ii J J dpi J wu. ^u j* tjjJJjTJj oir 
oJi» Jp aJ;^ 1 vj% <~y oU v Ju . 4>i «# v^ 1 oI * <i> f-^ 

V ^U ju* Ut c jMjJI jkjbf /"I dlS" Js^- 4&j t v-yJb JtaB yy 
u-4 J*> * •> W frUA iP*--^ ' ^^ ^^ <i^ > ' -r** » tf •< £ iij^t- {f'f>J& ^>* * ^V C^iiJ jl>- VJ 

• * * & * AjL^i J d>jJl c53^" • x i a> ' f^ ^ ^J Ue ^^Ja-is-l J" \ * f ji civ*" lS*^*" f~^' ti J~***> UJLSJI ^1 AJOj^aJ J * t < * * I^IT U <J)b\ 'jij* cJL- J^i l^cJ J^iJI ^^J tT^U I^JlT 


'. Jtfi Vl^-j l^lj «Ju«j jikJl J»J . fj\c* J Jj£ ^ fy* 
*., * ?' * •' * S *'* * * i *-i * T ij^, jUWI Oji liUb ur (r, (tfS^>V- Uliliji^t^ •J^^ > : ^^ (V) J44, :6lJi, (t) •oSo'SH 4*j :^l (\) (\) 

Oli^ JU jp ixi\f 'jf~ l^Uj^-jf tr \JZ)Jjj»tt. dl>s 'j£l\j Sj-.IT JUI i*i\j^Upr J>\J\ (iy,j) } 

bl (ji\ i>^* Jl ^1 J^ ^LSJI, 4iyJ| i^L Ji* Jl; U» 
j^J ' ub" <£* J j^iUj j^*> -^ ^ ' >J^ iLi ^ MA U^ UZJ (^-CJISj t Jjttfl O^-Jyill l^l«i Jio ^ OjB, IjjU •ill* J dUJl, t UUt ^J» ii *•&& \i *•' M "' \" *^> * , .. .4 jo: y^S ^ ♦jjji j>u j\jja\j jpyi ti-^j 4 >. 8» 

uv 

# * * 

3? \}fi ^h\ 0&-, ju dCvi ^ j., SjS: l^lf ^Vl £* IjJjfj juV l^>l Sjj- ^, A.. - * ' J> j^l J UT J&j Ijb o^ibk. o ^ J 

. <UOA V, lyj 4-siJ Ji jrf ^ Jb-t JjU Ji 

ojSl* L«^ ^jL, ^j j 4»l ^1^1 JUUJ1, 014J J > J J # -* 


(v > 4jlA»j«i < <J> cr^' 1 ^ ^>'» J" i jjJI Sp>- SyrOtT dUi JT, •> -..♦-. j&l U'|j t< uW^ J^ V 4?>iil IJU *Lp .bft J jyti t 4£li jp, 

4-j>l ^>y^\j &jA\ <r ^\ jl^Lj t JL^ai, y^i s£i ^j t u^. . •jUil > b f t Ci^ ^ : *l^^ ( t ) jj>j u -aruuvy c^^l *bv*Ji -J! <** ^ jj^r^ij ' ^ 

j& t j>; j* tljjiJ-l l»>li J* t> U Jls- js* <XiU J j*j 

^» -ki Jj-^il ^U CJlT Iff jj . a3^ J^bj 4 aJ"5U j. i jyi\j 4^ Jl 4>jJl «JU CJlT U jj 

Jl Jj»c» t ftJU. Jb£ (I aU UU t oU> Ji> Vjt Jji OlT U£a 
Jj&b^j ojjiJ tcbj^i . ij.^JI ^j*ilj t^all t-^ill j» 0^ ij;** 

jtfl *j- t j«Jl UU jp lS Jci\ ^wdl Jj-^j jlTj. «jtf i. dlb j* 

. I yj> fl La, air ^ y 
^> jr J jA jj 4 *--*• ^.ui &y* J ,!»*>. ^ 

0VS5 <.<* 4>jU- *Lit a-^J U'i i *~ii -uju'if leb j^i <. iSy-'^ •A 5, 
4*\>l 4^ dJLk Ji t ^aJDI jt ^Uil 4^-^ J ^-Uli Jj&u OIT 0^ 

Cl'tf J^Jj . &Jj* *Jo tT 4 4^.jt Aj^uj I OU%-VI 4-^.J 

IJUj . S-ijW oj*\l* L>yl\ c-j*Jy <*i> £ u aJS J>- ^>' *>ry 

*s\j jj^ ^ doa^t i>is jjk; jij^- ^jt j j^. Jji d if 

t Jjiyti J/ j. ui>w a !!,jjf*^J a~ U 'jTUoi U ^j 
V, . UjiA t-WI y^l UU l,i £*& OjiOll J tf>.t l-Jjt iil^ 

j4i t j^ jj^l 4j Jb / t yS Jji yJ> JT 01 US bi iJL \o . sopUi i^ii^I ^ i^^jj ur^ oL-idi ur * 

c jx _^i t iikk oLt J jj T^a g*t J uUJb-j 4JIJ^ ^i^; 

<j> a] jUi u ^j . *i^i 3, tiiJji* oirif jJrl Jy^ J C~jt 0*4*. g uyj JJI Jj^!l ^U L2U.I lii j^> \ 

\ i ^1 lift j>^ m »U0>-j ijai))) yS\ \fi jj^>j i ji^lp j^i 
OlT t AJOjM^ai jT,* l^JU^- JL*Lt jUatf; dJJiJ jAj c <w**-!tJl L-Lp tcb 

£J j 7 ciy*' "Wh < uJdv^ 1 ^ j 7 W ^r°* J J^^. • a *» 7 

: 4lji Js, J 
UUJI £ Uj clj oil Jbf Vj ^ J^iJI jiy* 

IpLLJI l*i f i-rd j. Jjdj AAV U L-jjJ cJj 

: aJ Jji Sj ayis^ o\~\ J^o 4JlSj 
Ipjy^lj UIp ^anJl CjO>-j JU U^S^v- XJL opi . ob^Sfl : Jj> ( \ ) > * J* JjI^I J V*^ 1 ^A-i^** ' *Ss»- ci^jjilli a>-t G»}^o y 

Oil J* Ta,a»- OIT Li; ^ U) 44a. J ^ til ^>Jl la* Jp, 

4 t^ Lu, U*iJI jJI la,, jUi OIT <^A ot J ^.j V> . jy.1fl 
4^a^^u^all a* s^Li j&.&fa. ^>!l^aJ s^l * Jl^i 
4 ^-U IjJ t-ilks-aj OlTj 4 jjj^i Jii !,..»«,; Sju^ai J ol^ dBaJj 

4>y jjvjXjJtl? jj^LJll ^ iUjVl (iijpai 4 i^illj^j 4 v^M 

: J>2J 4 U^ Si^ b-^ofdl l^aa* Ulin U^ iJL^S *^ t$~* &fyj * J U»~ S'^ 
W >H jU~» D«*» & fy jlM L^cJIaJj^i 

4 «a>^ jj>^l J^SCl AitjL-tr^ ^l 4 44a. J Ji^i ot dllS ^m, 
la* JTj . <jj>.\ ^j^i J ^SCii 4 oj&JS X» Ujj4 4**i J^Jb dlTlcJj 
£s fa i »j& tcai t_il)j; CJIT a5i 4 a^^JI ^all sa-^i J* a»a»- 
^ <j*ll IJut l^iJt- *UjT j *»i; jU^UI j& jlj 4 jjf*>«BciJj? 
t*Tjl Uj Ir Jb Jl JU1I j> d^. j£ £ 4 vfc* / JJf J-l 
*JU ^ jl 4jtj», 4 Jaw vjJ «£u' & { db Jfi 1 <Sj>- & r uii 

'j'J^- ty ^all sajvai J j&J-\ jihc^s j"P- a» Jp 01S"IS1j 
4 ^*i J Wj, Tjjs- *u;i J^ij . ,IJJ| sa^i J ojjt- c->J W 
J>i IT aJp. j^5>- ^^^ij 4?l»a*»t ( _ r io ^^i ot «^Tt J Xy m dtfj 


4pU-j|j »*liij 4j>- £j** j\ <Jp «JIpU ly «*ljPj 4JjL- c t^P JT 

sis! j.^i jU« > gis^ii ^ lyi ^ u, ■L*JJ -W»LiU 4;* ^>*J i jLx* LJuJI j.* 

-T -li ' ' '•' • ' *'* i *'' ^-'i «* • . ^o *JUJI ^yj V w«i* L^- <x. ^JJI (JUJI lc| J y • Ji !>lX £ r oJL yLJl ia^ i|j c^l lap / ^ LIT 
4^!5U ^JJi U'j c oV J «jUM Jl *^UII^I * u pt ^ t ^1 *Ujj 

C JjJbU JUjI Ji aJ^Ux^-I 4L8ji ij 4 4JVJ, J ^pfiUJl IJlA "jAX**l Jjji t)l 

. ^dll JUL- ifli JT \ot y> J, i A~Ju J i> ^ Jji. \J,\j*^\ J (j-a^JJl £»** dJJ-Lj . 
J Jill ijJJi) ^ r ^SJj c SU-I JJUp- 4JI/ Jp jji, a <yJ < *L* 

Jo Jj t • J *A Jj^JI IJU jj^j Jp fli^fl Jit j« J-IT Jk**. J 

w^j *>. jtTj t jl&fy j« Sp^ Sl^JlT {y*j a5\j* J cJlI Ot 

tili ^Jl Ul JL.UI Jp tfy£ ^ - aJ tiJL^ OlTj _ AjJy>UJI 

: J^L AH, t oU*Jl,jyJI ^j^i-y t i^UI jl£l d-ij i^J-l " ^ * ■ 

dl^J £0 ^ ^>l tip ,u^u~Jj ^' J ^Jjfe OI^JlT cfc^l l«J vlJ^- aa>^> ^ijJI uytJl, JbtJLI > 4 Jl^j jJUb SL>JI 6} aJ aL'U *>l wJLI Oto ^ J -'# '. i .i . » • •• AL.J.-.I JU ^p OLJ^J ^TJUli d$UI y> J~*U y»i 4^ v-^'jl *Ui»l <> 

jlfjl >j iU>-JI a) JlL ^Jb *ULiJl J jIp ^UJI 

. k^Jy a2J ^JU U J, \ee lib t f% i\j>^\ su j l^j, ajJuji i^ai ^ Uu oiriiii ; * 

*U5U ^y> U?\i uir li]j t ij^l, a^LJI OjliU ^ T,Jj oir 
*.bj ^ U J».>U* dob- ^ i^_ U T^r, . ^JULI, ^lity j>} 
U, v >l oi* jp^oJ-I Ji 4\ij ,y z J*i hsj&\ v >I .tit J j> > - . ^ 


,• .X,, • * t t . x^ VI o£ ^ c o^ai 4jj» iiyt joji*. ^Jy. Jl of JjU- ^ <. OjLl, 
jp d^w Jlj>V AirtiJi «Jl* Jpj . ^aJ-l oU^I^lp *3pt 4jt, jUJi 

t^y £~2> ijf^-j ^-^~' ***{ dy* •£) . *S\fl A^* aJ * Ui jjy U^ 

ca^LJI ^H\J. ^^ui t^l^l ^-t, J»j^» ^2* J\iJ tfCte*^^ 5 - 


^r^^ 1 cMj c&!pJ'^ tj^J i^l J ^-LJI XiJJ N«n 

1 *■■ ^^ ^^ 

u C^ J* ' M \> ' «** ^ *** J* 2 -!* • ^> LI *•«■« f*M 

-o'tr, 4 ^ tjx-^j ^UJ 4^ju JWUI ^U ti£CtS 3 zjjiti aLi, UOft Syi >i jiA ^ s^ Ihu ^ lj> 


.o~VI ^al :^>JI CU, (Y) .5pUA| : u j^j\ ( ^ y \*V 4 **!> Ua^ V t cJail S>A» J» SjJli JT^OxS ^ t 4iU»^l 

1 

r>j ois> j i^u jv j>i p .is lit j£ j, t ^-^i 

: **bj?> 

oJU i~*a* l^l^i lT c (t^lkjl JUT*l/-j!l *Vj*Li!/ § i>*-*4j*J 
c Ojll, SLLI Jp- ajlSiT jo J 4li>j UU:I aJUU U^JLiw ^ jli^l 

y v^j j 0-^ J 1 * <^yyi f ■**' up- ^ H* j^' ** A •** 

jOJIli* Ui a, l^ut tfOIl ^.laJI c >;l IJU jj^i \ST\ fc- jtil - . * ," • *s ts 


j, i>J!, t ^ \jZ~* $M 4feU J* £»U-I iUS j, ^*>b 

. ivJ 1 s ^' V> B -^ J* ^ 

4JI/ uL^u.1 j« Oi^p U JT JLJj ; AvI,* JliT ^J aJU^ 
p Li }A ^ OijJ a*\^ cf £~ v»^ ' fr^b 

JJr lll JliaiVI jl^ 1 ( 15V ) J> ' ^ ^M V>* ^-^ ^A vL>0>Jj c *lyuJjj owUI jij^ ci (j^^I? 6 4-S*lj*£Vl *yP«>j 
Jo <1*jUJ-I IUa <— Jjj>- <j^ jta]j t ^^!> SLJ-I ap Ua^il^v* ko>- • & u-0 JW J ^> u* ^ o^.^. j^i^ '^H 


or** k^j^i 3*^1 ^^ ^j^ j* ij*sr oisMj ^JUI Jf J* IliJI Lv l^j -d* Jul jui 
j^i j-«>JI ^*L- 6Lju> 4ja^ j ^*j I^lp *U 

o;|Jb«Ji f c ^l^JI *A-S"Ji ft^wj -^^J o^bfljP^Jb^j Jljj Uj 
jbj l^il^ lo^Li* W^lr^ V ,a " Vj 1 ^^ c^.J Wj J* <J*J . iV VU JJ jit jl CsyA 1JU 

cjiti *i^. s,u» aL. jr jj s»u- jr j j& of Jju j* < *uaai 

4 J*ju oUV ~UI 3,1^} IjlU;} ilUgpS J->-t i-L* W-J" +*?** 

jLfc^l J idly 4 O^T^pO^J S^a* ci-i^C* O^bjlS" cS^"S <i V^ 
jiJj <4^3 ***** V^ ^^i **ebj c y»> (J* «^b l^" ciHJ' u^^. 

t 1|2>-I^I «-^r^~ *-iwy cJ **jl**9 4 o|p*M syj (j 00L9 4 Lj^L 

oawJ o^s-i ^yi ^Ll J 1^1 jS3j 4 *iyb <S>^ ^J^ •?*:!> 
Jj^l j^H m Jli^-Vl J o^ ' kj^ i ^ U : , o1 ^ C 1 ^ 1 J 

amJ^j 4 aJj3 i^jt cJJoA UllI JaU ^j-UJ iJ 2 ^ <i fc'ty ' ^ ^T* 
£-t**aJ Jkll ^jjIp v^ <i \r^J c 4^' cir^A' c5^ u C^* 1 ^" J OuJL>Jt j^auJI jC\z* JSf* n : « -A* £J>^ » 5-Uai (j Jli 0i>- *~i* ^i OlT 

*ilJ jj jJii ^f j Uji ^L: ^11 ^ j. 
jjt- ^ T,^ .uuu 4J1 .%. \£[j t oUj^i iju j >? 4;! ouuii 

jL>.% dol^-l ^b^i t vl^aJ-i cg^JLi y>iili j JJf *i;!, au^i 

' (**»'** J*- ^ £*}/ j*~£i J^ jh*>W **y* 4 > Jb^l 

. ^*i 4|p- £~J lL>- Jijt fj*j\ ^Ui j, tsji jul ot J,Ut Jlj. U 

Jl Jj»* c»t <iyJI j*ill Jpj jy. Jp ^Jb-t olT <ot J dli; V, 
jt 1 i», ^1, J-^L, foJU- *Up J^i t 4J Jkj ^ U JUl ^y 

. doaJ-l JUJI li>i £js J U* lxU>._,f u^Jp 

t oL-ldl ^y : ytiJI ,y ^Jl I JU o> c j& t^ ilUjJ ot Jp 
'^ jt j*ill IJU J Tcb iUil Si c ^yJl JUJI ^^U) ^1 ^i»|*ju*l * J~> «OTd5Jic3> J*=-l» t e^-*' t^-'r-/ ^^^ ^U»l 

V| Oj&l f U!l ^L^fb j*i; ^ ; fc Jill <LJUI j £5U -u't <ilPl j. 
5LJ-I J *& V£H J^»l> <5^!> <U »OiP b>- 4 j^Ull JJL2II J 
OL-'Vlj**, i^aftjpl 4-.LJI 4T 4ii)i j uL, V <450, 4 sbU *\ J3 U 

. 4JUVI b;U> j. ^l^tsWI <j t_-^ij «^j ** 

j Q>- J* j ^!5b ^JUI 10; ^ ^«J| ^^iJi IJU ^t* IT t aV if fi^^a • > w 

l,J Jst X, 01 oL-bll J^ ^ J* 4, Jbt U gj OIS" Iff jj 

J 41-U^^m db J 8 JJU%yk#l J 4J-U«J JU j. iJj^B «^M 

« jt>-% &»yj & *jj*z, <iy- >c u, 4;u.b. J yj jv/fl j» 

&13 <&* o**^.^^ <h^ ^■ >b i V** •** « ^r-»>* QjjUJI ■ 

iT^iJI ^^ J, t ^a>, ^UJ! *-Ub j^y 4>LJ^ ^ £ 
ti fr£j\2*f *U8 ^j-j W, t jyi ^ jp t&a,- (jp- uaJ 

^ OUl^B utSb ^1 ^5"t> J ^Jl, ^U5-VI, oS3i Jl 
jL^Vl OU-^1 Jl apOj 3 ^fa t. U>j ^JUJI *U* ^%JI £j*p 

•>>v. ^^* "J^J' j^Ji-J b-^ «J!f ' OO^JI J ^ Ohj^ Ji nr ikjJ! i&lili i *\Jb ilkJI I^Uit j* a*-! J^« V JII fcli! 

- r " * " ' 

v^ix^J c 5^ ij^>J> uLL>- ^jbi; l^JSj 4 S^ 0^< i*p^ c l j*~L^ 

# S^Jx*-» ^^ **-lfl 

U U u-sb c&ui ^ ^ «>& v 1 ^' ^^" *A ufa \j& *J£ w % u^j air Vj w-jb air Pa- 
ulas ^^i > j oir isj *^1- c^oji ^i j* !»!, .1,. £JJ; jJI i^VI :aj- g*- :ULf Vj* : V^ 11 J^J ^ ' Hi 


c j^Jll »Ui. ^^a^j . t UJl iit^\ 9j>Ma p j ^jA\j*il\ J*j^ 

<■* cr*-i { u* pr* <j~& c <J^ J* Vj* 51 aI^J i«jiwiJI -cp^y 
. ^0,^1 J JU-j^j, oWijll o^ ^ . ^j^jj tit ^ j^j 

t> 0>J 4i]jiiJUilj, *UJb Lty eUo^-j Mj^JJjS. LiJ li|^ 

J ^LJ A,jliJ J| ^L ^a^V ^i ^ Cj^i '\^\Ti- c?>ll 

u* <Jfj ■ &k*>- **^*-j LTdiJ- 3 -^J 4\Sj J ^y Uj>J Jp l/"i 
«J»^w ulTAitx) J, c 4SU>j ^1 O^j J cij Ji^ Jl>l «Aa t^L f *f •* V» Jt a ^ rV f ..!. , . ^ 1* '.? * • 


\"\o •jU-f J) d^\ ju. j ^Jf Li v^ ^'yi 


oU^/l ,Jjt& JJliftl ^U- j ujt? V OSt -J c iIl^, t^i jtU 05 
ttUII 4JWf p, IS) u-UJI Jiy a-ai Jpv5 

*ju i«j ^ ^^sji ^ 4i jl_pVi j <J r, (T) » /. ajUJIJp J>JI jiiJ I,, ^ a*, i^j» OJi • * 


*. * ? • — ■ 


ATo y, ^ a l (r) ..L-XI :ijUI ( r ) .ij*c iU~ riol* ( \ \v\ ajU^jj 47^0-p J -ujL ^JUl JiU Ji,.A a>-jj>Jt Ioa Jpj 

. « %V V <j*r-U ^ cM ^- £^ <jf d £sd u^i (^ *'l i : <J u -> 
4l^J -o'Ij t ykUlo^aJI la,, r-a^. ot Al^tt, l^U-t, V 1 *!? ^J* 51 

ftUWJ aJLJu! ^ J !>Utf *£» dJJU J OJ 

i, ** J * 

C^i cP 1 ;U i a i JI ° V^ 1 di * E.W ^ 4 "* ^ J ^ ^ J ' ^^ 
•JU j\ Ol^l eJl* ^j . *»'it J V UP" ^> & <*A ^ 

m"*' * .^ »...' ,'. .11. V 

«j^t **yj a ^.J oJU_^» ebuf 2JUmx» ^ i» ^ U 41* CJV JUi U>J jippj CsS ojJ* . 6J lJj:o^ (V) .o^u^ lIU >-& jJl ( Y ) .i^ ^a ^Sj^ ijjj. ( ^ ) uv ^^ ^Ujii xp jujt ^>j, c *ui ci)t k"ij t iUJ^u ciij; |l 

Ucil AtLiJI ^/^ J 4Ji sny.dr' u ^ ' <^^ a~»r.> W^ 
: Wl loa Jp J>^i J <i^.^*j'(^>-j) a* - ^^ ••** £^ a*-* 

illjTS ^ f!>U^I 4~L; U J^Ipj L;> tfiljH SjU- L, 

lilijt l|JU- luT sL_1p 3^ ^LJI Jp C^ a3j 
iil^lai ^OpL, jijj J>- (j^l Jp <jL*Jt ^ U jil J 

ilUJ ^ jl£i OUjIl ^i- '^ V? OUjJl ^ j.^h 
jtUll b'LTJ UU-^jc jjjy Jl 4^1 oJU Ju «Jdj> J> ^J 

U*** OlS'ii idlUJ « JUo 4J *^i JTDITj . Jji. Xp *UII >j *a!I JbJl 

. r/A\j i-jJaJI c-Jj^-J ^ KcA*? £jj J t>_-Sv~j; U^U JSj 

«jt iu»- j*V J>j*i jjft oJBl IJL* ol J dLi j. U, MA . Xs>\i jfj l0^»l* 4JL^1I 47l;Jli.j AjUSCfjoi 4X« 

i <uU*> 4~i; ^Ja, o\ olpt J ju*i J& 1 <^i ot dlli jp 
cUt 1^4-* j> ^ jt jS^il pjLfJi iUJI a JL*j 

*7Ujtv t jj^li i^ J*, c ou jr jp ^ a^ jjmT jj aJ ju; 

^tall ^LJl vl^ j. V a> i ^p j^j J^ Jut t d»i ^j 
J J> o$ ^ U*, t l^UJt^^ *!->. j. Uit J, t <_^i l^i 

• Cbl^yt l>- 4jw ot j& ti Jt J, t j^l ^ ^i ^j,\ 
l^t jfcj V ^50, t 4, ^^j uljLi Uiil OllkJI Jp d ^i '^j, 

tfjUll 4^, ^ ob c ^Pliil jtL ^Ip ,^t, ^-L^VI Jp ^ V U^| 

. tfljj Lj *4lJljt 

<^W i-Ulo-U, jj^^JJ flj *A A-^Ait j-i^ljpjyi oib 
Jb J. * jiJI, 4PU.JI J LUJI 4,-uT ^ 4, V, ^ l^ ^Slp J| ^J| 

. CUI^-yT JL *^J, 4 42>jlLI a>UcaJL JLpUp-VI SUU ^}^JI ll.nA T>jla7 <JyJI jaUl; jjk^ i JjA jl cJU^W^U li» J JaJj 
oJjl~« Ji IjJ ^i {I l*U'. £^ VU»J (Jtly J* AlTt-jtill iJI Jp- 

. jyai, iSjj^Hf uy^M. tToipt j iUwaiii aiiij^-ot </[, *u 6 jy^t 

6yA J* SjjJ 1^1 Jp Jjji Xs- Sjk^l oIa JuiuJ { y>Ci dUS £j 
OUJk^llj oJl&JIJ* Jkj Aj&a \#*+ ^kiVi c <;L>. Jk JLSi c oU^ 

*^ Jlji N JJI Ji c Jbrofll i^l^j^l «i> ^ J^J c tfU-X 
i-JiJI SjSil OVI tu*i •*» ' ^!> V j^Jj c ^ J l«&l~*j »r.J^ i| Jj»0 Aylii 4J1 Ja? *^S JT, c ttJJl <j£i_*i t iUili iUH, 

.SJbJUi iUp AxL»-tj sUj^r Jjuj* *^U U* ^ <j Uli lT ^^i 

• -*• * % t 

jliJ J>.< ^JU^f J ji d^ti J *\y* 4JLJT v^ iJ^Ic b v3yu OlST 

jb>J <uU L^-iil OUyJ i^l v u i V^' Oi^ 1 ots^OUVI Ji 

. ^ ^ all am^II J £*jd ciU- J\ 4*iS3l 
olTiiij . ^UII o^i J £JbT LTaJWj! J<j> £Ojt JU JT Jp 
4JIp! Jki if jUj^l *Ju JiA 4?t ^|i U^i ol J^d ^^ ^ 

Ul ^UWkaAWI <£«££• c'iu^I *l$C« t*jCi»U JJJL 4>c*yaiJi A***^- 61 Vl^< ^ljr 1 ^. u^^ ! <3j^l ^>-J J J^ l*^ i^lj w\ £J 0^ J.\~ 'J~i\ 


4^| 


*jI>5 4JLI jU ***ilj 4»L>- «UJl 9 at ^ 


5L» *_^* ^L» 

JJI SJU^J jTJj fc*$l *i» J,t J Jjl «Jw»j di Cf-L u*> 

idtrcfb <■ \*j>.\iv j*a Alfl *Ji-- 4,'T ^j y^LUI 5 JJr il 


WY 

m* JjU- U oi| c i^jutJl t-j^I **w» ^r^"' cJ^ ^ j^ ts** ^J 
V^nJV J, 4 v-—^* *> 5jU]i dUj Ulajj <_*dl J I^J, jl a^a % 

c *U-JI j^j J* J I *U* cr^d 5 ^J~' Jff"^ crO^i OlS^JUIj c^Ul 

. 4*Njj <dUlj o*liij 

^LJI <yui> ajL^j Cffjh J^Jj^ ot Jp Jaji U IJU J JJj 
U dUi j OjC Jiij . J^UJUilj* 4JU^ jl o>.olT Uj jijJ-l ^JLII 

•V" c/ 4 T^kJl Jp Ulp ^tlp Jii 4 4iL£i-l IfXlj (J^-l i^P ^y <y**i 
•J\j+ Jl JUIj 1 4*£jj 4 aJU-jIj jLuj 4 ^L^j J^i ' L--^tJI Ioa 

*^l Ju, tjb c^ill J^JI b>tl icttl jt ilpIjA jyti dlB ~j 
c ^b* jt *1>a j* dUii J*2ij U* *iyi> Jjill^ ^oll Ja^u U'l LiL-1 

j*pj i*»LJI J*L*#lj 4^-tu Jf Jl o^*; iill? «-*^ aJp ^J^i «Jal^>» Lli 

. aJI^j op»-J jJUli \)\ja <uUI bii^ L^ c «bjj-^ b? i^LJl 
Jvi <31T 4 c jyJI JljJI yOJI vVJ «rt b^e ^ ^1 J>* v^I^j 

t ^^i;! Jl i^^w ol> c v^ 1 d ^ cr* cJmj - & *!/ti!i JjU N o» >vr 

J*i il^jt £UJ| SUjI £>UII 3U- ^j^ ^jjl b>i ^V J *» \ 

cjit ^i iuii ai *-y* xp c^Ui Jurfi y^ij ^ <& *4> 

J 4ii>, 4yl^ v cJs/ OiJb- ^ti <aM J,Ut a^t Ji, t •>=? 
J JW*dl <y> £w j.J# 4»^ *■&■ jrfll Li» Oir, c j-8, y^fl 
UU J jpW J»>ji ot Vi ^ b . ^L^, Ji£»l Jit a«*2, * e^p 

Jj* vUlT U*i t UJ>- OU^. mJp j*: ^ £ * <<5r*" Q-i' 
.1 jL&l , j i^i&tfi ^ ^S* J* u -HJ* 5 ^ i * ^^ *^ 

ins i/jlp 4^^a» 4^-c u-^U* *V>^tiOrc?' ^ 

. Tls* V\A «>Ji o0» ^. V 

t SJb-lj »l|i-, t ^t* c— : 0%*^ £- tl^ ciX>- al, 
£r<** : J**'*/'*** W ^^ c^-* V-V ^ ^ <# *i We Jp pii 51*111 Ui . ^Jaj^fi ojJ,ajsy cJJ o>uf : t5 *,<v*-V!> - 411*1. L-.I ISX - Hiie«" > J *^>JU oi» t^L j-JT, 

• udjjl^' Q^X* OjJ, aJUp ^y jCi J J^iJI >L. ^ 
3U« J "a* UUo^, ^Jll J ^1 j^fli JIoj^JLI ^ki l£i ISIj 

Ji. j- *JC J i^c'jL^A <J> jf Jp ^kli JJi dfli J, 

C~ij Ot Ta»U J,U 4 ' **>» 5L-tll ^ 4,'t /* 01 ^k-J N 
Ji J^l ^Lij t J^ai Jp a*=*j c-yJI J ^ IT «JUp sutU, 

iT>l Jp xc, «*JJ3 JT, c^J^j ^ t i^j, 5a2JI^*tj ^- < ^; 
^! ^jt ^r\y\ ^_J-I <jo pJ^I l^ tto JJ| iJlJU,Nl SaU-I 
\vn jutll fcV JlU^ J^iJ^dl ska Jl J^; J>-^-o&l5dtl 
4>f jgu j [»j&\Ji (Jyw yy i SU-tllJp Jit {^i ot £*{ 4ST U*j 

4 4j>Ji jl4 ^ ^ui ^ ^Vv— <k&* ce-bj 0)/" Jb«t • J* *_*»:> if 4 OjO^- j* l$*^> JjU. ^ftii 4 jw«££j I^U jJTj jj^kit 
jt iSjM ^jOL y^jl j? ^^ Li ^>T »!SU, tr> c >4 
•bit J ^ [thU^I JjL- tf OJI « jj^JI dl <>> g^sb t j^JI £pkSI 

ft C m, 

<£jldt ^j>Jt J* -CU^ki jk^ yy C4XJL5JI jj*a*)l J} <yap £Jkji* 

iifeUj ^IjupI l^Uo^U- JiSi c i5w!^li^jdt y* d«.U- U JT-itHi iJ ^ij 
ABS JJj 4 U*^!^ ^Icil J«x^ l^i *ajS ^i c 4*JU JT J cJ^t wv 

iJ&yj Ol&l 5o>-jj OUjII so>-j : ^^\ olJb-jJI i^ aJbV 
* Oji^Uj^l *!>• ^/p j-lill, ^ «UI jv^l <Jy» Ofc-JyJl 

. ^jjli sa».j jp fcu>.t 1^5*1 if i oi&i, 

^Up- ^j C 4jJU J 4Jfcl& ^Up JU-iJ J Uijl JJt-^i l^jU- J> 

u u^i J" ^y tA*^ *S>— J*J t^ (^ i>* ^^ ** WA *!M OH fk«sWUJ asi uij j^ijj ^ c Sjb^l^ 5L.U J tjc** 5 c« 
ij^ljJTi ^r. J^ UjshJJp ^U=M lift JoOoL-i aJJi il^yAS 

1^1, l^iiU jj^ dL Jp- a^j JUT pJi^ ^ j ^jhJJI ^t dL jUitj 
.III iCa'U. Jl i-wdl JLu ,1p —•. > 4>lj c JtiJI o,*i J L> T^li JIT <J1 1,1,* iLUl J^iill J Ui jUu 
i» t 4JI0JI iJUiJ! «r4»J ^ ^ dMi Jl 4j%- tij, . mUc-I WA *• *~& M^ bjj^i '^A s <^a*^i u > <u-j'*<j> 

ejli fb Uj t aLP J SOJ, 4*u 0£ 4,15 ,b U tflJOy, ^JUlj^JI Jp 

. 4Pb* jl <7*ly> jy? 4j| 4»Jb£j 4> 

^JU if Ju,b ^^ ^ J ^jUI jJliLI "^ ^u ai, 
J T^U. J//I iiJUll /"i, i SjUpjj « JJ Jj^f ,) J jl iy S\ obUII u ^ 1 

< ^jUl bit apL^ I^L^ir y^, oii tu?/ JLl JJf J.| ^ity ^ 

V s Vb Jf^i ^ c'J*t xp ^ L» jj jT 5^. v b>b* 

1 j£*ur&-ffl> *&• ^ l JZjW u^ ] 1JU > tak. T,^ ^li i 44^ y* <ir iju oi J <~i j % . i#gfyj i^iaJj vtjtii ou^ii 
« (jgfeMyUi G i\>j VdAi Jl JJ v f*-« * V* ^ %? 


^ VI l^f J* JJ c^, ol JjI>. J$fr j£» ^ ill,; l*U j. 

t/y* (ji£y»i tw J*j>, «fcj <■ {/"j i'jyj ^jO* %?*&> J-*=> W 

Jj» $ aSIc Jp Jtf-t 4i% t'^r Cf ^^ ^ tf*J ^ 4 <i^ 
j£i Jl i^-lt ^JV J>- dlli j Oj-t VjA, . 5JU* i^r j. <iU 

. jyLt IJcS J *» Jl If I j i ^y-iJt 4iC JiP, \M iilkll UUH i>l J^Ul^/lUt . i^Ll ^Lj, ;u£U ^^f 
C-J Irt J^JaJ^a^, {< ^l IJU^W 0,31 J o%- c So,^ ^ 

. uu:i i^y^, sum ^ v>u u t fl v > 

U ^ J* ,aJU; J 4* J, OIT, t (cal j. a, N>£* OIT Si < j^^Jli J v 4^u,> 9 ^t c^. of jjj, jir j> jj, . ^u*. 4.5L. ^Jt 

c J^ 01S%UJI ^ t .tdj, ^| ijy, t^JU J ^ ^Q^ 
CT* c> «JW^I j^ • u^j J^j V-^ 1 J>-» t> V-** <^J>^ \AY J a^Uj o^*Uj *!/^ •& ^ d -- jJ - 1 J** Ji tf* * 

olT>lj. tj>lBi -bit J l^lii t)Tj j^ *tiI1 Jl ^£5- ol 

Y*fc-.» jr^'j ^'u* * Ul ~' V^— V '"^J '*i^ h - -J* 0Sij „ 
JUp JJ* d«i fc-JW: W "^JJ ' oj^ OK c/ 3 ^ >^ « Gt 
. ^Ui* L>* J^ 1 Jr^ u^ 1 J^ 1 ^ <2*~» Jj^J •U/N ^ » 

. .j^l JJf J-l Ji j» 10* J—* at^s- iy 

*ui ji ^ 4!t J^ ^ jui» 4, aft u 4 j$ . o~b> 

J fcbiJI «-tf!A» ^ Jt j^i f «* W> • ^ '^ <** ^ 

. s^T j* dHS J* Jb* 

^!PI a> d*^ °>^ ' 0J ^ ^ '^ ^ * ^^ ^^ Mr c dJKiJI j* * c5 i J| X^g" A^-jAS *+-*& OUjI^ t Jji-\ OU-vaj o*>- 

Si t 4lii? tffJUl cijJI <j SijJit 5^5 V^ 1 dt J»jjJil ^ 

■ r « , 

* - •* 

j^i < ^Lill j* Sili SJ>; JUkJ If-wiJiJLdl eJL» J» t S>lkJl <JLJ ja a» j dus »us!<j j^j Ai*y jJjte ^i£ji oiruj._, . Syii j ^v ji 

. iUU u ^*iJI OU Jp J, oJ^-j JkJI 6U JpV ojUi], ill^t 

e x 
/ ' " # 

.^Ul j^jii (J ojJU- rt^gj cU^o <W^ l^Li^J ^"l^^ 

J l^U Jp ^pUJI -u^ jjj^II ^ill ^jLU JU N ^>JJ^ AAfc 

t SLU UJtfj U>1* d& & <■ **& tyJi I^UJp ^' J» J» t J^ 

V— ^ij 'j* tsk, *J*J J, c ^Jdl J-JI J^LM jlkJ V S>li 
l^t *t~ j&, ; Vb alL, S>1 tf JJi J*. ^J, . v^WI uiilAI 

Jj£l *j*£* J^j Jj-5ot a>Uj i»JJ» j* JJi jjpIj-a i^ Jl^t <j 

W J tf j€ *V Vv- 11 J J-** 1 j!^ ^ • ^ >^ 
♦Uiij, -oi^y j»^4» c « ^-jj^m » axUl is& *^' aijjt ^jJuj a>u 

1 A^Jj t Jj^SJI &> talk- ^Ly. APJUi t 5J12II JIU y> A^ii AlJ jt 

Sjj^JU J^IJ>^.Ot^» j* J^j i aJ >i aUJ j\ tdBitij^i Mo 

it t5b Jj < V'^ 1 ^j** 11 ^I3J^' o* ^^ **>** j' ^ V^- I 

. J»^i V, aJ OjJb a)>: if J, t ^ V, j~J j* J dJjludl jl ^lidl 
J&, t -dJ^ iJ-U U*r <J>JI Jt*M ytiJI Oljjt OT tftj 4jlTj 

c ^aiJiJI IJl» OUJ jjfr j>»JI IJU j* Jt& i \j>- l^ J^> >*» * <"»^* 

^ t-Ll jt Tyui u ^i jU Jpij;.^ o» Ji t >NI uU Jp apju f 

«^f l^tfjJUr JE^i Jup '^>yJ>\ J*£ d& JO . SJOJb.- wJ ^ 

. ap^LI i^UI OU-ty j. £>. V^ «*k* jj 9 *^ 

* * ft • 

jliJI j- aJp SJOJli aU- a^^p J* JjZ -Up <-^^~) '■** ^1 J* 

4 *jlr/ jl *^J, t pi, ^>U j> ^Pa5i J^I^p U » : ikUil SjUJl 
^Li!IJI c ta: ji^U'b nJt'fgUlVji VUyl'j^V.M J^l ^ 
^.Ul Jl l^ Oij < C j^5l Ir-is T,^ *Li£ o\& ... 5*1,211, ^-jJI, 

^ t J^' Ji^. 01 Ji <_J* ^. u«^ jl* ui~>- *i» Ot Jc-ij V, 
.1^1 -i x»J T.U aJI ^ik oi,., ll 5/ ^p 4i\ jAOt a! JUl OlS} t JJ« ^ ^ *- . r.r \ w &> &&- ( \ ) \A1 c&m j*j r -LU6 jj>y °^ J> ^ k%i d^- ot 
V*» u-j'^ 1 jj& c ^ zr^ •*¥ *»!* ** <>• ^»-J 

v^fi J J^i >tfi * t gii. Jy> ot *-* c*~>- <t" *»* -% 

JU ^ J^i; J Jl aUS b. ^|SeV J ^. cA> • v^ a 22 *. fc * s *- 

i^^i J^lj Ji. j . Jfc, jl All J^ J, . J* ^ J* 45l £*-~ ^ 
jj>. Jjk—olc- |j_«?li Lfclktl J_j iJuas jrUP £P l { , h <u |lj «*UiU iwlj 


TTiu»cb*»Jsu (y) . t.t o* Jys, Jau (i) \AY l^l^- >-t=i j£l\ £JL Jo Ulj t «7l£bf Ji If-^j ^**. j~*» l> iSJ^-l j^liJ, . !Aj^O j^ t_^j iJjll iL5£ fcui U 3^1 

^i UV^J t j^iJL ^yall v-jtiJI Olib» *I—Jj l &%*j*t ^^* 

ji«- N v-V, t ip^ T^j jLU jp ja ot ^T, 1^1 ^ji, t jJ>1 

. 4ilp Jyl* liiP tvil Ip^j Ji« Jj t oJs^^kj'l SUlLI ^«;J tk^ ju JT, tc/ »>JJI v 5 ' 1 *^ ^^ d J»^» ijxC^t ^>]y) J* kji ***** ii >& "*»-> 4 l^JJ^*^ UK -fcb^ 

\J\> ^ £j*a ,y j/i\ J*«Jl J U3 «j> «Jl£& j»Ji U» J*j 

< l*5JUJ ^ aUjjil ^ j£~J ^j c jJ^f I^WleuS 

. *-J*i <j ji j^t J j^ t^u dJis a^i* cJj <■ ^*^' J~i ^*^ ^ 

cij lf^ (i Jsi^ W*AJ • ^Jj 11 ^ Jo" ->^ 1 G** 7 
. Mk2Jl Vj oUU* aJ ^ t Ciki* t*j^ Vv-^ 1 <i *io|j*-> *i \A\ jjja$ #>» 05* 4 Jj>dl 4kil Of^J dJUH J^» J| Jtoj . V^ 1 
jaI^I ^jit £-»- ijxCVI J X*. £jl^ J^i Up- A*^J 

eft <b ' ^> J ^ jjA^fe tf -kjiti^j v^» ^j!^ *^JwV^.j 

^ K^l j^OjH J-k^i Jaj tojfll lit/ >j ? J&i ouf. J*j 
Oji Ot givW OUM j»l£» t«-0 .fOjLl^ U, .? V U!I "><i 

c V: \A $ ***** i ~>y^ P* ^^ s '{* &" ^-^ ^ J 4JUL j -b C-SjJk US l*Jb*J l^b j^^^Jbfjl jj Jj j . iLLft SOP; 

tWUt J^i *»at t *eyA\ *Ar ^i I** u-sij 1 * ^ i> Or ■*- • . 4jIw2jj ^Jb^ji ^^ap^-i J£* j£** cSJUu *Stfjllj 
|/ A | P uij t Vir"^ °*** ^ u* ^ crO*-i ^ *% ^ *\~^ &k* cfib 

J^i Nj 4 i^JI 5ff>U ^ y l r l fr ol JU^ v* J i^ -J^rt L-^J tar «jc>-t t^jui y> jj^ai^ tjii- ^JU/ ^jui \j\, jj? j,^ j jujji 

01 £pt!l Jjij . 4SLLJ *U*I -ui; Va3 j^ dlli *C»j 1 1/bjJTjUib 

UJL-»>- *i JLJ t OJjfJtJlj Oliill 4**~{; t *UaJ; 4-*-*- S)^* (J \J\jj^ 
. vljJbLl <J ^aIaiy i**l>- fj&\ »jbll uyj u ^a2J^ KjUl U|j c l^-oi; ^^Ul «. r vi,:J J^ t ^^Ui J^2>- /*~*aJ l^ !>^ jj*!^ 
JU>JI ^i^ oji JJbfj ^x. ^iyJ c->- UT Cy! cuji>JI j-tfuJi j^Li ^^ w 


f < • s .» >i 5,IOp J f^Sjl j. ^ ki <^i vl^Ova; Ujj cJU trU Art <jM W~> a 1 ^!> i&& le-Li* l*!^ * . .' * >* • " f * * ,^ « * t 


• x * 


&i.cir,^lw vc^^jic^ • •» * j*» > <*M jj^j oi ^^ ^u jr j>. & . ^^i ^ \\r 

. ^»- J>*!« erf 1 (> cP 1 ^* cr^iiii *^k\ JpI Qypy *>£!, JI—p *J 

OsM iiUlp ^ j^*'' <J £~&" *-i-Sj t ^-J-i Sitlp jj*«i «iJb'l Jli^ 

♦ 

i^l ibU, J.^11 il^LI U c-U^ , I c iil»UJI «JL L-'U^^. J \M * - > Jc- CUpU J. i ij-jJA . «~<aA\ Julio jl aUIX. ^*j t <il>^ S!>U 

. 4»*}U ^-a^ J >»UaJ! ci~«N «-J-1> 

T^ sutli J^J^i diJuj tisajj K>^ ijiit » &> Mb 

i\ 4 2^k* *»l& ^ Jj 4 XL*' ^^» ^—J ^J ' frl&H a* : viil^J^.j • *» • . >. -i (Jj^\ 4+J>) Jll>Jl J ijo* 

^J Jb IrVj cj^ y ^j * j> U^-J 4JUI Ul& WKj 

c ulaM \^\J*J Jl^S Nj yjilW V ^ < V^ 1 cA* U J* 8a ^. 

Ol oXp *JL 01T ^JUj t TjL« jk^fc-JlW II* J J^J 
Jl i>JI L^J 4 fit 4*-jj SJLI 3j>Jl J2? IT 4 '»!>**!, JT J*, . dilJbN^fl, jUity ^JIj, aT>I gte c-^w Sjlkll -U4*j 

i**£. air tf on ^u- isp t ipj \^j ^^i ^ g» J, i jSi 

Jyt, ^^k^l jii *& g> . i^- ^ -ilju tcb CJI& ^o Ut 
1,-LJ Jp J, t Up. j.^ OU Jp i^U-j a <o« (jtfishdt «iai-j Ji t <uU 

apL- UUI ^ ^ 'j^ LM»* <i> 

t uxijj i^i^p oy.j Wj Wj us v^ 1 ti L»t- J> "Jtj 

; 4»U^ aLJ-I ^ 4j O^l U lJU jiyi, .-Jail JLW j« AJ^ m 
t ^ OUjJI 5a J J* s^UJl 0| 


ifr J& jJ* MU. j ^|U ( ^- : JjiJ 
: JjhJ 


- • > o^jjj . Iftiri .,t Ujlr jl jtjtfj* <■ Ul^ 1 

^aj . .Js^jj -o _iil <U*J _>LJ 4-9-yJ.I J *LIL ^^1 jLdl ll*j 
jjpJdj, Jj&l Oji «Jdjj J>- i U.U Tju*U Jyi a1>oI ai, . JUJl jl~!l 

*J-I Ioa jj& J?-_> < ^y-l <#>■ j» *Ui!l> ^ j* jl^-l u« £*£ 

Jle>Vl ^ *UAU vv*- 11 ••** J j^ J»J ' J*«Vf V «-J J & ^ *W» 
0/ij ^> Jj£j JU^VI f 12,., . ?^>JI j>* * Jxc VU^I jJ^ut ^ c-^Jl jp U^^J U Ul ^JjkJlj jri>— ^' u ' :.■- *. Ujuj <L.->JU- v >JI J jp«J L jf ;l J>iH J "^ 
j^JI J>JI ^ t^~j j^Jl^JILy^ijPj^j-j J>_i j—* faJI t^ilj ^-k L \u • . *> . .' 


^ * * * <^J V f*J Jr U JJ Jt J 


f * . o ' ,° ^ 


' o* 


<c* « ^ Lull i_ ;- : ^) jj J^ll jJjDlT * * 


J3l ij>JI 4*^J l/l i jJS'»Ju^J dJJi J* t *«f jl» Aij*i Jwl^ ^J.1 >■- * Jit J -dip jUuj j« aJ L <JJic>l JL*-j^I JU£ ^ tU, c *L*^n «0* JU^i, 
OtT, ; l^Ut J l^j J«<:j»j < <~0^ J^ 1 J*^ <i~ ./^l» 

IJU JUL <l Jjffll y»AM JlJiSl U» « J^ 1 V^ J SjjiJI £j 

c JJUi uiJt AJU* V j!^ ^^* 4!t / Jj M 4?fe- jt ; aJUSI * ft : *lji jJ^'t ApU Jj^l c-JbU ut . jUiVl Jp c 

as pji ut t ^j.i f ^fi <^> gi C^y vuir at f it 4^u t^ris 

jp CU»* ^t ULBI <^Jj « ^I>1 ^t *JU» air U IjJI a i* 

owyj U.U; Jw»j (il j>x-.I^ t l/ljjiT J£p 4jt, <uV iyp e-j- 

j{ t jJaj v at j^. air, t dJii J jitt, c -a* ju-i ii* aiku 
c jUiVi aia, jp jj^it iv . sjt iuju ^ v at j^. oir 

tilk. ^b !>U jiJl la* s>^ Jp a;U >>- aJ, t <OAp ^ ^ 

* dlli Xp ^kk at jy, ^ ai& c jUta-l ouy .j^LI, . aU, 
*j~J < V^ u j^J j^>*l ^ JtiJI y>Wl V*J0 J-jL.1 <^J, 

Car J^i 1»>*'I J~* W> Mj& o*^ d®\ d*U-l U, 
' V^lM u*** f ' crdiii J**" f Ut ^j Ulji * J^JI Jp c-.jp 

jut jja\ r !ju(r cJU, jsu, jkb >?f fJ ji 

J.^}, o-^ll ^J JJI l^j ^ T,t- yp Jjuj ot, » Ol^JJy jiJI Y«\ Jtf iuki jt ^*,S j^ j! JUL*- SUJI £of U £ti£, . .. * • ' JU^ ifJU CJ-5 cJyj JkL*j L^ 0* Jlk&l Jp JILL. c.k...i LjJlkjf ojlU oi l^a^j Jlif ^ t/1 ^ cjs L J^.t'j JLm, i«a>. JT oJu4, $3^ jb^JI cJjL5 L>i. 

' ' * • % • ^* * 
• t * j> \ ^jbi, c aw ite JT . ■ JIL/^I J* V'U* 1 - J^-e ^ ^-^ V^l *V 

• • *^ % * 

»L*iJl JL-/*»I J-^wli c JJLf aJU «uiy ^j aj\ ^y o*L- ^j^iliJ j»j 
J&JS, Jaijll li» j&j . £L.2 J . Dt^OlT ij«-j^l ^Li L t o^'LiJl 
;LjlT v^> J Ji>J' W aJI Jp !>Lb lAUcJV ot j^, *J j,UI 

• Jr^ 1 j*^» Ji>J *2i> "-V •& Ji Y'Y 

v~^ -^ ^ W. J^. ' \j*& j^j a&jfti (f. J* j!^i 

c LU, Jfci t JL3JI ^UJ b\j/i\ ^laJ U j»J Jpj . JLtfli «Lu 

DP 

dMS J t3Uu>j>l j* U*jjp Jpjt *UI Jptfyd, *y J* 4A ^^ 

Jl# l^Jb lkj*» 4Jaw?j 4 <cpL^ ^?-U ; ap-U? (^JUI ^1 45jij aJST 
J tjL-T ta£ olT^il! ^xvail t^JJI cgfJLI jp Jj! Aij . JgUI, -$| 

V u-^ Sj^j^*^: 1 f% <■ iJi^ LyJ <£i~. jb>-!5 s «^*U» M 

JrJ*»S 

Ojb oSj^Ip _^Cj £LL!l SU-HI J*, i/j^A\ sulii «d* Jj£ '^JS\ 

u. jtrt ^ijbii id* j~*d l.'i j. t jpjoji ^x. ^jt j UJ loi^. 

{SP-^lL J|J l*J ' «J ••*»■**- St-U ^^ Jd>- ^y tf d^w Jly Jal* lib ' o!^ jt JL 
CJlTuo- t i!iULI JJ ^.iUI o^il Ji ^.ji- JJI jj^J 5L.U ^j 
t a ~> !*» t J~i o» ^ *JTOIO . oj^j i-oUl 3^1 i!)UI iU; Jp J^Jj 4a ^JUI jyy -ZA, J->T Ic'b t Sri^ 1 ^M 1 tU ^ (>>- 

^rjJ^y.J ' lT^ 1 * J*V Jd>i " Ja i 1 ^ ' J4>V a* ^ 0ir -> 
t _ r A» Cyy a» aw» U a3JL>- (Jp AsJlkj tLu>- c aW^j j j**** _p»j 

ffl> J >*. l^ J,^l J^JI Lu t J^i 3ftK ^ a4> SU-tll, 

OIT, 4 ^-U* A-yU JjUw vl^>' AThi tfy iL->- ^ jUt A»> j, i*>J 
4, 1^ jllj, 4 ^tutf AJUi JjUu OlTj 4 JjrfU OjP/i) tyU JJ ^ 

Cj>' ^jJj . ^riJUf CJJ £~ij* %J* eft I a. jLo U j>J Jp 

t y & \££ Tai, j~J J-jl ii 4 »U2il a. ^ W> 1^^-bJ jCs; 

d^j 4 l^t, U^jI <L~C~ j*£, *UJ}> Asdij Jp l«3»jP **4<" J t>Ui? 
l^ VJO 4_-»lj 4 ti*>U Ati-. 1^1 \*ji~P ' -^" 4>* *~ i \. ' 4^^ 

Jp ^U-J Jstjuj . flpl V^p ^JkJ» V-^i ^M 1 tf ^ c^" J^ ^ 
. j^ l^iij azJ j* Js^p ai <jj& dt -U, 4 l^j aJI ^ijjj 4 by-J 
*»jUU ol^JI Ujl^. J\ JJI ^j/ V-ofcj ^L* ^ ^fcd a) /"Jj? 

:>JLI II* 
*jbw- U, pj^ 0,^/1 T>j£\ Jkti IJU J l^pt c*J ^ij cJ>^ 

J, 4 AtoU 0jP> A) J-yi ^ 4 0jP> AUl cj2>- J^ 4 JTIA. J* 

. JbJbLl by>J 5^1 Jl V J^i ^ J*J Y«l :f±j j>. JIT c j^i, j^Tjp, ^Uwijj rr j iji ^jlu j^Ut J* 
L.^ ^Vl -up *ill ^1^ s]p ,^1, jl£u U Jju ^ 

Lip j^iui, tf yji ^j, 4^»J!,CliiitJiJU!,LfJtll> 

wl^y ^o* IJU ^jji jr, oT jill ja I^U ^JUl JT, 
j^Ull 4^» jyy ^i ^ J^iJl Ij* j, dJUll >ll Jl Jfcj, 

* * ft 

4. g» U Jl ^iL jl Oja.^ j^IT < v_j*Ji5l j. *u^ Js^iJI C_lk, jC> OlijUJl l|^ _ / -*5Jl SUrfJ J^-tf t^-t, . OjjUj JjUJLi 

flJ ^ Jp jJ! ^U-l ^Li ^JU ^1 '"^ ^OJI ^1 j. ^ju. Jj 
*y^ i Y u^>^ <> r^l , ni^ J^a?^ ~*J Jl i^i , i, . a?U. »op, Y»« : U -u^UJ Jy5J j»Jb-t Ob 4 ji>VI j* i^U, t 3?>t : jip. ^*w >T ^UJ Jji f 3 1 * «t 


* t t * '*r\ 4-JLT <_-i 0^> ^jf Jcij i ^-jUJt ^^ fcjju JbJI J^l J JstJij, . oi&l j«i j 
cr*^' a*!* a* C 1 ^" ^-^' i" *^ 51 ^ *-*?~ J** J**, b**- <i * >-,,., >«> &1M ^ L> . 4^UI J Jd» »Ut ^ t -c4 J» j^ ot ui^ 

J djP-J **J» <£Jb\ JlyJI OJUJI ^.Jli <£# t l^ J *5i jjku^ yL 

t^>JI x* f Uk Jil*, jTt J£^» lc'1 otj^JJI 01 dyes i ULjj Jjjt; 

j* uLi iij^Ji »uLj t \j>u> ^ jstjuj . carl i* <&u uUj 

I i£lll J^Xj . Ai*4^JI APjI^J c Lite- vl^i' ^j* J»> t/"^ ***j >9 ~ 

^U ot >J, t l^LJ^ *J u»>» i %i dJllil jSQ, t yi 4i>-4 : Jyei t Jsll JkJ Ot U. Jjt, t Ulj Jal^L. 0j*> oli c j~J j£*, 

c>Uj ijj^\ ^13j J — :uJ i.| ^aj, j ^^iJl Ci~- JUpTj 


tHdJ d^l ^V*j . **JI J l^uiT ^JUI ^ j^; JjC, 
:«W *'b 'U» J VS o j^-k-u of oji jijWI i^vJ! Jp 4yj», t s* * Vv*li '£& >u Lu* ^J ^j ^ jib 


tS / tfjtf . 4-i ^ki /Li ; ^jU-l ^t j> J\i V U <Jp ^'^4_, 

S^>JI ji^, sUaJl ^J 2u*Jl, *j, ji 5vi3 

0~?J J^k j*\j ' «!>» ^ J&i t 4^ J j^ j^-.j 


: *>j U-li« J^ij ^L-gifj oVl_^ ^ ^j U ^!l| ' • * !H> ^ J— -s* J^ IjOp a* j_Jtf, o - ^ v-Jajj « 4^-L^ aiijj <^U a^j 6 4>-Li^ aJLJU J Jl^ Uj T»A Jts c .jx^ Jl 4. 4-J, tf ail y^l uji^ V* o~* T J> u '^ 
*> #j&-j i o-sS r Uij Ol^il £** c^r.j . <~a J* f f\ 
U^i ^1/tf-l «j Utt U'b t St-Hl ^ dUiu . ^ta-Ji, OlTjJI 

uiji^/. oijii J -jsfi iijj i uu- s^ at-, ,-jT a» 4**lP t^**^ 


^ "fa c j^JUJU J ^jUl i^-ll gjbB 'iLJ, V-J4J u'lr, 

*j.jj -JUL oi «lt-j Wi. J «-*>! ifitiJl *J <->/*. Ot i&£j&» 

-j, . i^i^, g£i* v-^-it jv c ^^ ot ^- u *l 

Jl v^a J a) o/i oi, ^.jUJi J y*taW Jl^^Ji v»>* 

>jb j, v-^i ^>- j>^> ^^Jt -J Vb j» jj c jirti 

Iff T'l .tit ^ ua ai, c ^ jyi JJAi ji ^j j ^ oir UjUic 

lr*b < W i^ ^ u-tus 4^11 I^Lu ^ ; >4 oU 

: i)yyA J#l >il J J^J •jl* j„*l j^ j, Jt, ^aif * *- •M c- — x-JI ^ ^ jt, tfJi f . g^j •uai Aii.T ^ ^1, jtu ^ dits ^ ut . yi lai* jj^ v 
ji^jcjir jji, t^ui j,T j i^ ^ ^ ^ j, £j U ^, ^ 2 ***i ^ 1*" ^^ &J> U> ,f>L <Li~5 

* J» - • -J 


y>j c 1^-jJiS ^JhJA ciiljll «JLa Jc- Jji. m 

.jd* airman JJf ^.i j,^ u,i air j, c ^ j^i Uo» jsoai 

lA t D^l, jUjII J 4^JJI ^Ul Jm V mj^JLI jl Jl £j±L 

Vllj C^> j^tf, Kfj^ J j& j| ^-^ 0lS - ^ _ 4><u ^ 

a* ^>^ LUjU jt^ jl dJU^ ,'^iij ^ j ufj2 J| JJ ^j| 

5^11 ^-Ltf 4i^j 4^-tf \^J c 4J1T jl^l J UUI^Ji; V A^^J, jli 

SHs*" ^ L^JI 4J| v^l^J^JJcJa^ 
^ (^ ^ ^ Jj i^ll JLsJai J Ijptii (5 ^ ^ ru 0/ JL2J J, t ^^ill, dol^-l ^ j 4. o/ U JT IJU j^J, 

* Vv-ll ••** J •J^s* «*J* t^lSCaijUl Ut t JlaJI, JUII, ^l&Jl 

tsijiii^i ^ jp i^jL ou, jj^p ou jp^i djus jui 4»isCai 

jTij c Up j!£ t *>-4^i t j^** y^jj jj& [^ IT 4 Ij^jl 

*~.f q£j of £jji) sf jLj jp oj# Jj iL cju; 


4^ J*-^ 

U^ J^i i} c js— ill ti^j Jj-J ^lyf OsJ OU Jp tf^sJj . 1^ 4jbL-> 

: ? jj^l Jju jj : a^U? aJL Cfr ^^ Y\Y JL>- J OjO_p- J0 JL^j * o OlT (^i J$> 4 T^iT jjjl, iGU OJLA J* J*^J ij^Jll CJlSj 

U"fcS £.!jJ US*^ ^*i i ^ ,li iili»V!j *^1> U«*B i^ill Ja!*J 

Ot dj&ji i dyj 'JLAJ «-»>ll oV5 o^aijW a* OUU OlijUll 
jl^JU Cyy ^Ufi^JI 4j Jx; (^JUI JJtdl II* J| **u-l^ . T^sT <o ^^81 tfLJa J *J,L lit Uu; 


jL-iJl ijul, y»U_- Ail £ • Y>r & ~* i u*.— •*** * • • * m ^ ^> j £j^i ji ^jr 

OUII 'jaJl 


cjf 


©yl 


Cjf *-*> 
J* 
t- cJt 


li^Jl oL& 


J* 
>Jjir cjfj 
Jl 
JJall «tU ^y 
^ * <4 


ji<Ji tJ-± 


di 


*£ 


aui <** 


.... ' •' 


^ 


^j» 


kw 'Cjf 
• 


c&i» 


c^ V «kU *UI «,> 4P>i. JL^JU J a>J V dili ^ 4 l^ JP 

tfOJI JtoM jpWI y i-A j-J» . jyi ubU, V, c cjj-l m !>Lb dlli DIT Ujj . JJiN jPliB tl jllj i od^l. J** «>"*- 
J ^ JrfU- J*i~i t UfcU Jul^l ^ j!^ 1 Jd>* 0* cN^ 

jp wj, \y* jbj ju; ^ t <^i <* ^*^ ' «•>&■<*% ^l* 5 - 1 

IJv* jA • &J&3 $>/& &&* ^ ^ U «-**■» ' ^" **^^ 

« JV% oii^u i££ Ji s^mi Jj^n jurf; v» c aJ^i, av^i . *w g*k z^j is* <j* Ji Sj^ 1 v fV-" 
^jui ^ji ^( oi^. 0^ vy-A» «iA J j^ v Jw jrjp fj^* 11 .! jH\ olX J55 Jji ft j\ rJ i aIT aL« ^-li J, c Ajti j. ftaji\f 
dl Jp » 4iJlS)l i^all 4JL.U a!>\J\ Still oO» JU> <j^i «Ja!jt 

IrJoli y IT iLtj c oJLJl Jp kJi OjjC«JI aL* t jZ* ft®\ iijft d 

j»j « Ji^r J apL'I Jb-t Jwjti c *liJI Jp AllkL- "jLC t>T Jjl>3 

«Jlj olT, . j** diU aJ f if ^lill dJIU a) *;j c ejuttjjt dJL J^t 
l^lp *LiJI c^Sij c ^ajISI jjt dl* o^. s*X\, . ojaU* flaJI d £p .* .«• » ^ t ojtffc 1<p JI, Ji dJL Jp U-, t oV r Jp A; 0& m \i?r J«*J 

Ji t*) S *^ U »^J^'V ^ "d"* $**& (* V*^ 1 ^ 0t 

j#i j**3i tju, . j^i xys ft j*ik j* t a~u ok j ^ t!^ 9 

,^-J, ax^I ^la^i oUT^iJl t&I^U j. t*^J, AkiU, JJji jl^- 
dL ^ OlT'j c dL JJ ji*-j Dt JL.^dv'^l t&!*H «-U- aij . « JUT» 
tsUi S^.J-1 J^Ji ca^pI, JJJ\ J^J JUT^t, aidlj JJ itfQFjs 
Ifu, JO^ ii L^jt Jp S/U CJlT, t U.LJi^bSl Jp ^^pj t aJU Ul> 

•^i, o*\ji j*x \&, * aJ py at ,itj c a i^ Jp jji?, t jjji p^l iT Cr^ ' V^ cM ^i ' ^ *lpJ k>" ]jv ^ * j*-U» 

i i*L jL» i> JJI vjj . . <jj^ JUI, ty* 0! J^i la* J j^, 
^ V'^J • cM a*^; J^ ^ £ji ^1 J^ 1 ^ ^jj «i»& V^J • JUT^ ^ <j« JUU <jl% i ^ftJUl jt, dl; Jp uu t^W 
>a3I Ua^j OIT^ Ua^ Jl s^ljll 0]* t Tjuoa t,JU- Ubl ^ 

U»« Vj «*T JjUjjfi t Sj^JLI J ^| ^ ^ 4jtT, i ^j 

. Uj>-t *;t J* V, /ju* ^ 4 4^1 L.1 
vi~wt, tjuT^>t «*;t, ol^ SUc ,-^i alJl;, .L^i.^w- ««a» j-i jsai JjUj 4 ^ajji ddxf&o* j^, djjs *ut jj t 4^ i^-st 

•#•1 JjUj 4 l£* »Uj: _., Jl cUu.^1 ^ yJ . <^r V «u&, < di» ' -^ t> t^-i Ot aijji 1^0,-T Ut i U^y j^ti l-^bj ^JUll YW tfjUj ^jXj J>U\ 3\j*, J jJL, ^\ ju~ J U 
cU-UIJ ts->- b^pt <ul^t ot ^-^i j. u»> aJj JmmM ^.j 

l£p JljjPJjJ C>JJ C>Ljl jUiiM A>»2o Jk, (W> Jp A, I^U 

OloU Jil^Jl V L oJj oij t ^1 dL Jp ^i^, <^ ^ o,b 

Jp a~& erj bl^ 0}^t aJL^jWI 4^.^ <u] J*>«; ^aoII cjT Jp jlB 
"^tfJW jijll^te W c ^ IT * tJ, tyj. a^-j 1 jtill AL Jp 
cTij^j^li^tjXj .j^lo^^jJjL^JLj .*> Ju JUT 

' <4 i> bi ^ oliX U, . UltjC-,^1 Jp ^ l^Jii, c U*. 

Jp <Jk l^j t O^liJI A^j j, <*L Jp jk j . (OU 0«- OV, i\y fXjj 

;* UU-t d/o^ jtd~L U, < L>.t ,Ip, Up J&*± 1 aaJLU ui 11 d\j 1 au v j>~^ j^-iku o], cOjgn » 
' «!p- j. djyiji! «ij c <i^ ot aj^jj c oi^jji, caul U. jb>-l ai, c Ajtjb- A^y-.. 1,11 ^l,j . co>l, W aT/-I cJU;I, 
ia^td*^ Jp l^pjji ji, t jji3l aL Jp sL^ ^ SjJbCl AJtU t^i Y>A 4ljU» V^. Xf J, 0^. ul y,U jjJJI dLJ^I iUit j* Ulki i*~jA\ j«Z* J ^Ij -L^JI cJlj U 

• "n * f. • *f * J t*^ (Jfib\j>i\ oJA tjv rjt.J • aUaJlj AflWlJl t_>j*£)l Oli £•** 

jTJu otT t S^T UUjtj t'U-t VU jr>2-ij t V^ 1 vV J* -^ t i * '* * ' ■ .*' 

JlJb'f j^lj Ji5 SUi cio L-r^i ^ aM ^^ J ^ Y^ 


* £ 


liU cp!>L* Ia^ Ol^> <£***• J^J J 01 (Jj-^j j-^ ./*» l* i\XX jj> jJjj^ «Livy? SpL>" ilXiJI <j"JjH-> /»jJ N 

tfjV <>^j ^- ijl j* I4JU jTilj ^ £*y (jlij V 

t^U j. oil*, ^LiJI J <*JJ j^L- u* C-3 liU ^ V 

1 Obe\j& eJU Jit j^ jJU^. <£& j» «^>-j j^ 1 ^ J* trtb 

iitUJL hrjy: <*,si\ AiWWI 1,^*1 j* ill** Wi • V**-V!> f YY j*J7* : ^^i ? f tall j* f t ou jj| 
J^i, Ul^JI ^ jL|» Jit Uly iJU* tJu jr 

•!/' u~* Ji 'ir. u^' ^^j oir^i s^ai j ^t d» j* "*^^ 

J 1 ^ 1 '-V.J* W. • <*>JJ <tr*£. o>iJ\ ~ Jl Vj t *k2J ^aJUI^I ..^ " ^•^ J r J3 

^ fjij a ^1 ji Yt\ 


~ **. 4-^ fj , h\>- T,iU 4JU>- ^- * Jlj Uj « j^'L-9-i ^if ui jij$3ldii Jp 
* 4&H ^w^ j^ll ujjsr ^ iwjll «oa Jiji C)t J} Jlsil oJtdl J 

i *~j#j\ A>^aii ry^ c* £f**d\ I^uji »-»ji»^f i ijof t «*^j 

Oi w3tp <5i)t ^-^ c|*** j-** Wl>*d \*Ij l ^r*^' ^r** W*^i C^i YYY J ^.j < Jul <>*ai J^Ji ioa £&j . dL jp 0kj l^ j 

£»t VI cjl j c oJ~. iL Jp jt^ Jp Ujto U^ J** Til,, jbj 3| 
js^« ^ J* Cs *-» tH 1 oir -> ' J 1 ^ 1 -A* VV^ 1 l*W* 

¥& c^iii lit .fcjt, f_>Si juh Vte. &L J* & j*ji ji 1 4, j&, 
• cp^ c (54°*% dJU# j»» . «jr JpT, i^jij ^ ( j£j jujj 

JUT UT . *UjJI Jty- aUoi t ^aJJI jfr OU Jp & Jl, Owut, 

j« ait 4^s i^j L jlssi v or ?4~ ^ ys 

tfX**, 5L*JI j. J^i y> alyt <iut ULUl X t V • . ^ * iS*y. 3 » *z» * 3 y (Sty T ^ J^j «JuT ? -u>^; ^Ji O^ST YYf e^Jbj- JUT^I^JJ ^j! i UT j>Jl, J:>UJ| l^j V 

i$Zy) <Uj-2>- c^-^J ^ ijJ' { J^ Oy*Z Jul J* j^Ji 

tS^I ^5^-lj S^^ c5jlj ^y (^ *^J' OJ «-;> 

— ft * ft ,. ^ . . uuf Ouii j»j^j suji o| a^p a l! j ji^bi ju ^j»\j 

•>\yX diyl J'j Ub" iLlJ^ J j dJLU LJaJI J^ J Ul 4~A 

UlkJi l$J^\ diill J*^J V feCi ol^- J dUUI Oil cxjj^kII j^sjJi y>La ^^p *U4 jj^-l Its J 4JUJLJ Jo* at aJ^w ULf OKj c cijSI <y iilT 

: 4Jy d»S jt c JW% J\/$\j ^y^l J& 

* j> * * * . •* i . • * ^ 


JkSj 4 JUV^I dL Jp *Ja>- jW us* ^ lT«i!^ jTo. Jito 
Jii^w ijUj UpdJ ^* SaJU ^j iik# JUiUL t^all tArM <-?/ 
jfi 1 h^Atf ^J I^Tju^U% Jlp^t ot Ja>-^; Utjj* .«-».*» tf! n* >rt o-ui j c-a, ot jju 4;i j, ^ji jp t jusai di, ja j v, 

jte^ll dlj <> oily. J U^l, dili t^j . SJbNJl A^JUrf- Ji 
os»l» IA**J dUi £, t jjjl JWI^tJI J ,o*j OyjUl 5JT, . DUjJI 

v^-ii .^^^ Tjjir ot «^«, bt, J dUi * jr, . ju^ju J 

On *0jU, . jwJI J ^%!l 5j05JI 4i J^j ^ £li J|j> V JjS, 'Ji\ 
idMti- [yj » 4^ki, J apU, ^JUI ^UcJl Jjj oo^, -u^iJ ^jL-t .& 

t/!>uf &^ OUjJI ^ ^Ui, ^jC-p i3jJBs<f*& jr*h ^u Vj-*j> j>. ^a* jjjui Si— i o^ir, 

jCi- l\l Jp f u? L>. ^ ou, OlTj v Ip ^ji 
i/laif ip> >l^ UkS SaL a^l ^ J UU, c/ikt jr ^tjji ^ li~- i^ik^ j^ji Jr , c>4 u> 4 * ^j__s V, ju v rj Ji, ^ Oi>dt cJLU ^Vb 

- •* ^ f * ' A* 

if^J iS~* j-** l-*—h i^sn t*> J «Ju-,I fjJl 


m i^js *xS\JZ U^UlLLj . (\>6% OU-fy jj^\j c^\jU\j lJI^JI J 

c-jtlll li^i 4 iabiM Ujjvac- J ijUl i^^ll r-jjM o* *V 3 ^* 

J *U diiaTj 4 AJuJi Ojjo jii3i i*Jb Jp jj j~*» J »!/ v*^ 1 

4 v^^l L*j2\ 4JLL& ^ gjt J *bj- t»l,t Jj^i jbM, 

(J JJy^!> fVifl ij>-^ J^»«!i <wJutJl (j-L^-l J_»^ZJ (I *&J 4 Q>- 

jt 4 *i^^uii 4, Jl- u j^» 4 jjiyj, ^JUaiijjUiii, ^ui ji- 

J^ i^-jU, 4 uaWU!, ui^-Uli Jui iy-ali C jJ\ ^ U jjc 

UtU V. J>z 1 IS.U t iiWjJI tfU^-* aJ^- g-^. J^ iib* ol& 

jt JaJll IJLa IjLj JU iji L,X 4 lyb jjlTf-^v** J LJjb. j>J Jp 4 i_J-t YXV 


i ^Uiill 3jv»1j S/i^ jJJ by£- ,J» *?.j* (j-L* <i>^5 (i^i (JaJl 

\j& L*Ji5 OUj^l OUUtllj . ;L%1I i^l ^.itl^JI, oIpjJI iiUl 

• Jr'V ^ a* J^ ** Jr* ^ ^. c>* ^i^jSJoWi 
e^ ' J^ <^ u* V.^ Jl tu ^ Jl gy WU'Ujj l^ J sUtLly 

Jj c^Ui* J ( JJ ail, ) (i^ll f U- f Ul a^U 4J ^y jfctf Txj l^i 

c J jU* ^->Lu!l (^JUl J (^yj . OLij d)Ui ^*^o ^1~>- c 0>JJ ^U 

. Lot .v , LJ «d ^_Ja^ o! J 9 U *U / ci!U c , -J , 1p * .. 


YYA 
W^t ^'f*iJ ^ £?) dj^*** c ^*^~' j***~iJ • cr^ **\J^ **-*?/*^ 4 V **i 

C pl/^t "* *^J l^JS^L* <*J ^ \jl$* 0£Jj 4 u.M/i^l UojUJ CA^UaJ 

A ^* *^ © m jj~ y* ! ! **■ jR^ <j£^* ts*^ <i t£j* & Lr l^\A *J^s JSA lo \\ 
^ oUJi ^ ^-^i b> i\y* UJj t£>*J l J <s*l 

* " * f . • • 

* > * » * . ■* * * 

£^ ! J: 1 ^— J* : ^ ? uJ a* ^W* ' cM <i -^^ djCtf j^J 
dLof jaj t U^ OLto o^iji Uj . jldl^ wia^L <d ^bi c <^-l>^ 

g, _? t * ft 

.rtjd JUL U^ii J 4* j, V Ot <J Jjt, 4 jTill <UJ •jTO, 


— . • lii *W ^ CJJI i&Ioj ouT, I,. ^jlJb wl» !>L SLi, 

diPl 4J\> «jU!lvJ^aII <uU i^j c Kf-j oy^j Lr Ji TjJL* uJW'J^J 
i.*£jl Jl ejiU j^-'l al-J ^jlj Jji,_, . <uU JJi_, ^-J, caJ,0^ Sl-i-i, 

jjl JJy . J^LU i> oy. J^ UtLi* JL it, cJJ ^ Jk, V ot c >fei ul jjV^II JjUj c ^Ub us*^-a* (^-j^V c °Jr : j^e 

jj J ^ ^ Jjt* ok ^ u -> c l^ 1 ^ um **-*!» ^^ f^» t l .4-1 >cJli ,v idax* . -to jj^ jt J^ t aLJII t^J* ot L»-lj ^s»i <»yu4 <J£> aI£*j dk$» 
JJ ^T j, : a! Jjii » 4*i it JjUj JJ ^t ^i jm^Ii jtftj 

a, j^Jj AJku i IfLkt *U- o» ISSJI a jj OlT dlli *b?t J j . 1*JL£p 


g\J\ J^iil Jl J*Jj 

Jall*j »ILI C*J *fl* *>U> **y ^» ulcLi . ^jaUi ^JNI *LJI Js- 

•wt jgjUuji^ywj . juai u>j>- <j tju %s^>jj i ^%i\ ^ 

t «^i J a» JsJUl j t eJ^W- J *i^->»-i aJIj ' Jj* U: aJ} j»y. tsJM *>b 
a) ^bj i,j~i 4>t Oji^ij t j^i>. (N t^l 5^b (^J 51 J J*^ 

c ^-JiiUj j . >*Alb -Jl ^ji tf JUI Ailkji 4it A»'_^_ j 4 JJL2JI J APJ-i ^ a« 
Ujb Ji J^j . Ji>JI a3 ui-Ai t JJ jb j* aJLjj c 4-^U; J»^J 

^ l^tT l^oij l^IU ouT a! /xa c ajj,, l^-j>. ifUt j^.vL^ 
t J^Ujl^ U^, jjCi . ^ic j J! a5 uiv.j t c>i J-^ IrlS' ji 
: aUI» ^vfliJ Js- UOj V*i* a) jSJtJ, ; c-UIl m * L^ UjSCiT, i*\Jjl* \r*j*M JJ&^j . *>r *J\ iU OS, t ^.j 
,ttt J, . Li OL-i U^t \4i^ a* f*H> ' ^-^ &**\&j. ViA' 

^ ^oji jp 4~i> ^ j^ . 3*t-taij *W ^ ^--> ' °~^ ;i m 0. A ft * 5 J 
j^ -air *juc dus jr t ji^Ltj jr>ij t ju*% jyfti* « ^i ^ 

, <Uw»Ij AX\>-j jxw'Jj uj' <d ' <!'■'*** 
Jp ^* 0£u>- 4 40 jO^J 4 0llaLJl Jj d^l XL-ill jo^i 4<U>- c£^w» (J 

UJ l^j 4 ^ tety OUw ulliU l^j jil <.> jp c5>l !M ^ 
S^ ^iJ c l^UU iiki JW ^^J Ji**j . ^L^dJ MkUb dliUc* 4iL*i 4 4iyc>- ^ISo-cX**'! JJf u*J J o» wi^Ls^ . u^p"i? Jr~*^3 cJju5 
4 -CP-lii t^aij If^i ^jSJj 4 l*wLi <Um *«Jbii t \+*jh (J^ ^^ ^ M^d $ /r . <Cjs-Usj UKj C>- eOjjj jl 4>j j* oUa»j 4 4j*$3i jtu*t> ^^Jl 

4 t^j o*, JJ gj 4jl oll^i ^a*. Jj 4 ^is^! £ iiUi J ^ 

<J T^>- ul?j 4 41^-^*^ l^U cS^--* (i>^ **yk *^ OlS^iiUS J$> 

• * ** .t - i Yfi UjuUL* <_ya*j (Jj U^vsi jjAiu (J Xsfljl Jj t i_*»w>*i iyyaJI t^l^i »JL* 

. 4Jlolj <_^!l *l^i j* dJi Pj jir*^ lilii J Jy^ JJli U'frj 

jAj 4 J^ai j^P J AaL* ^JaJ 4 jLJ j£i 0>.y aJ] Jj 4 iiUl 
Jlu iUo!l dJlA C^*IjOJ 4 AjUo (^g^l lc]j 4 A*>ik*- AAI& (^^1 N 

: jlij 4 1^1^ dl^Usi JJ ^o^-ii 4 ^LJI^ J J^l >dl JJ JU d^i ^ ^ Jp JJ 

> * ' e 4 

4 JJ 4>wL& 4 Lfe JTL. ol; U?i Ja a!} aJ J^Sj \jJ* j£j OJ^ i j i >- 
4 Jliil J***!l J ^fc, jl jU\ V.J • ^J o^J cr^ y^ 1 ii J>J 

jC ji} J 1^1 : Mjjj 4 JjL- c-Jak; ^ <UU!I J*ai!l J djw j? 
4 AfJS'C^j/u l$j\!i\ j\ jji*J*;\j cL«J r^j 4jjJail J ^Li ^Ji^ l^jj 

. pLiVI ji a^Jj 4 4444211 ji V «iHi JTj . JJ J ^JJ ^ aJU 

S| 4 ^^il iy J *t\J\ J-^ill J dC^^ v^i ^ c f LaVI JUij j 

^tji *^-**Jj (C/^ J>**^ U U^ U Yfo •j£h* y ii\ mo A^ksdJ jj>- JjiJ * * * * \ 
CJ** t5^ i$** CS** jHW»(f**« fW (•-**» 

aJLj ? flTj ^T l^-l ji;l & : ^a>-t jL-i ^ p^^^ij . ^ 
4 y.1 J U, : dJtf jLoj i *\j±\ fj*A 'cZzSi : J£» ? jlj :>T 

t iSJjJI iUJll, &L*ft aaISCjII oJU aJo U Ut c T^j*- Vj !>Ub ^ 

• tr*" 3 * tr* *^ u^c" J? 1 

^ 4iia; J Oiji Dt JyJ £o'!> t tS»Ai» >l-I Jl£l jUl 
' l^ijj Qj^ l~»- <_-*«; l. <l «r Jii 4 J—J i^J.1 ill* Ji> 

.jJUJ < jj, ^-j ^i- Taf. cjit jji v^-V 1 ^ ^> <i^ jh!* 
QjbJt 3»juji *iiJ ^4 u» w-^p j. S 1 -^ 1 S'-w m j£ jlj . i&# «U oUr j p^Il. J> J^. e*biJ A** * u t <i* * 

* f * * . 

UjgP j^ij ^Ui* OjUi * * * * : ^ 

uui ^ ^'f^i 1 'H W 1 ^ W W' > u i • * J> * jgn v u, vi >: ^ jbjji o^u c~i- £ ^ 

. djJU^.j Dj04 SiJuU L*~j i cr Jj ablili _/j t «u.L JliSl ^^ try 
: ^-J OU Jp Jji 31 t uiULtll, jp;l l^i • '* .. - . ,x.. 

J* 


ayjudi yi Ul air jji j^i ap> v-^ 1 ••*» J*^ -> 
_^j j* 3^1 p&\ u*\ r c~y- if < i^ijjr ^- v-^* J JM 

j»j t cJL .l£> V^ &> Sa r*» y^ 1 ^ >» u ii jJ 1 **. ^ «J^" cJiJ i^yJLI «ifli J^l Jiji jUJI dljj^l ^a-l -ot Jfe-:*} U&, ciikk 
>iJlj iUf^J, JjjJI j- jf- jw*2Jl >JU iU-V^ 'jjjJl, t jUfeV 1 Jl 

u^. Up ^a f t Ju^li J ayli ijJuli jUi'Vi jr^ J jiu 

o^ ^Jf ou Jp j> ifjij j, ^1^1 xp i^ jijj v ji iJ*ai m o^^p jluit oLj^. J u!^£J 4} (Jaimi JJ Uj> ^Lu ! JJ 

XjZy *yj\ J 4J <£^J j*«* JSl J t)j J-b t\U ! JJ oyuVi djAi j £^ ur c5^-^ # 


Vy^ii W*f opui j* oJU*ll ^* c*p^» U «^»LJj <jl>- ^>* CU-J JJ <^l t^^JtO^M* 'M Iji } ^^Lii i*wi otr j^ . i!>, Lit 1^1 *ijuji iir 


CL^Jl l^i oU^Sj ;0*. J tfS«Jl ^ <£* • y y UikU L.:. «,....» l££y V> J u**^ 1 u >*** Yt 


■<f + • <«• • 


» 


• 


JJ '# 


l» 


L-JT 


lw> 


iijU^-V 


u 


Ua3l 

» 
LIT .* * »**• Vj u*J* <Wi ***- V| ^1 <V 41 • » 4; j*^** (Jji UlSj iitUll J iu*lj i>^i aJs t ^.-raJ 4JJ& 

; I^IT i^-il J ^ Jl oiA ^>J, . TjU^I n^Tjttiij 4j,Ciajj <UmU ^Ji 

jw a** J^ c -^i^inl ^ i^x *ujf ^j v^Jll it,.* j *isj} l^ij 

: Uja Jl ^Jl Jo- Jji <jot\j i \ku- CJIa dj**i\ wLspfj *- r ^13I 

^fjil 4~iJ J* J J, X^ ! ^-^ ^-* i " ^V «* -** 


«•-.*' 


*. f dUL-. 1JU, ftlSUl at£. UU Jj*I Yt \ ^Sjll i/Ji\ J £j Ua \4LZj Ua JJ ^~>- Ua fa\ eytL^ ^mJ, «1> LbT uUi j. U» .»'*.- : Ulii J*£ l^> jt c <cl>-U> <y Tjlpj Ja£j -ui «_a»j U.U» tfill 

4 j JU!t,J^Jl ^ JU ^b» ^ u V^i J 11 i^d.UJl uJ Jl 
^ l+yj\ Ua dt J dJLi V, . uuiU Jp.Ut <JS >&, VI •*£ 

.*Jub U £Jbfj £j J V-^J.1 *OA CJ153 A, ^lk^, Jlali J^l J^" YiY 


ir* o-UJ Ooj i sJcpi ^ < 5^k> <£>J 5**^ SUU Jji <JJI 
o^, SL-tL JbJbj- jy^ £>*?* J^ ^-**ri ^ *!/"' m-JI ! ^ J 

c oUr^l tsM' J* ^4 ^\ !*-* V t>t is^ ^A ^ bu a* 
*^ iUU ^jj, J«i AlSCiii C^Uj .tpjU T^Li olTiic-cb-UiJj d>J 

. 4~>y-J. Jj*ai iyjl **i A^JJ J^V &*?" ^ *hj** *Z*^ hy* (J Yir Ivl^j ISJi * ^ i «' ** . oUJL CJj JL dLJ ^l> V iJLBI l& L si^ji jioii c^r \& j^p j£ 
'4 ' 
u* a-*i .w 5 — c 

V^ij UoU> jLZi £yt 1^.^-jj t *ly>waJl J -alalia U ^S^j 
. tgfl *W Jit l^ l^ Up JlSJ J, c 1^1 Cj/f UU J3 t S^B 


• x 


Yii * •-» L*- ti/S < Oy^l u^^ 1 ->W V ^J H iA -P 3 ,iA 

. <^ ^j v-" J; ' sWtt 

<0p Jij t JU cj^l JsJ\ a/j&j . aC* aJU^ U'l_, t a«>j JJI w<JI 

jbjj V Ail <_^f.j ?su aJt ^1 a^ join u^* ^ ^ u aU l J 
g\k3 • V s * a 1 5 > J> ^ u '^ ' Ju "" ^ Vj J#' ^ 

*>Ui a~>*? JSL2M 4, Jjsi* Ly J^x-ii c-iki *5jy. *1 Ol^ 1 u^. 

i^tjuji ^>*r u^-JLSj biiii jii- o4^ M 

\) A \*f\) l •>* J 155 W: *^ dUV *Xj Jj *V ^^ 1/** 
tU»J Sj^ J OBJbo LMyj t *|^w*Jl jl/y. Uf&i, V>^ «li»J> 
c UsjZ Uoy c ojijJ sl~l>jo t ai jL^ aUU J^U) i>«^ ^— ^ . ^-^j 
4hSi t oUy ^^-w ^i 5^U j^JI ^Jj iSj^ t3U" CjITj 
^1 \ r j£ b\ Vy (•>" JUc&'^J • ^ <il ^ Uil O 1 ^ tS J^ u* jiill *uftl ojU^j ^>Jljri 
l \ jr 4? o^iji *^ l*#li L^I*j J^ l^jJI j»-U-l j'j^* - ' '-^O^ ' H 5 ?" tlr* 
; oliiUii //r^j c SjdP J>-^j ' l^ V*^ l/^ ^ <£# c ^^' 

UU^J ^-^i { j^ <l)Ly ^y ^rt)^ f -^dJ • bj^^ 4 UJl>- a^>-^ ^ <jl5 

(1)1 «U)I SU« JjJLi c U l^» SjCp ^jJj -C« uJki 4 4£jl <a (wiau^ £l)U J} 

: JJLSJI *>• ^ Ji ^i 
^p^i JU-J1 OU^j ^l>^i Ij-loi ai Ji>3lj c^J JjjT Ytn £*- 4*LJ, SJULi 4^ ^l-ij • ^1 C^J . •>* ^ <*' J**"* •oL-p J^J ^j^t, tub y *~" r^- c <fb isA si* c^ 1 ^ *&* ?~ ^ ***** 

jiy ul Vljtj i Uto U: j#, t <v jua, d [**'&) ^k-y 

* TiV -b*J e~>- I y\p Ji j>- J JiJT J^tiJI IJL^ . ©"jUtfj _jt -o> oul f L<mjs»-I J^*i J*^! ^1 J ^ sU.1 Jjx ±r & ut . aU 5> t ^l 
t^l obi l_j>JI Ji!l>w»i»!>bil j. JJ Ciyjtj eUli^N U W U 

oir si ( s*lii j,> jp flj t »ai <>* jp AiiUii j,> ^ v 
^ujl oUiJi j*^i jtr, t ^ sua ^j jtr t «iu j^ia & J& 

au-L*)I iUT > • A (_y? ivs^Jil J Cj*Uj . <- r y^?- tj~f- uy. j u> ijy.i 

. jjjs^wall ^ jl Q*t^* ^ 29 " '-** 0^ If jj t SjiULl iuiT 0l^« (J 

j^rjjciUI Oi*^r^' J* 1 oy*z SJj^\ «JU jl jpLij . y, £^. ^ 

Jji! Jvaiil (J a» ( IiU l y>6j . 5*Li, (J <uOs^u-j 01 f-Uiu-j t ^ftl^oi]! 

: ciy^-l Jjij 4 (j—r^ YiA &?) cy <X i&- or* .A SLi u-* 

g 

* ULUlj JUill Ji»J 13} I /, UaJJ J-.UJI j^K , : ^^i ? aJ^fl £JJUs- <JuT Jliil juJI ^"3_i »;, jLj jf ii| Iwt 


l^ljpfj^lj -u tfjf 4U 

<jt jl a>-jJ v#>2 »UL J*j ? S^p- j-L tJiu^ Iji j^ JU-j f 

.JJ-l^hJ^ill (Y) .JUJIo^yi O) YH «^» '*->>" *1 ^ y ^i aJj! J ^1 J^ill JUttj . ^ ^t, ^ 
j^lkJ U JT U flit jj,t Ji *U uf-j jt J^ JIT, c >^ JJ 

J / 4;*,^ 4^Ui J .j^ jjj\ xs> g)\ jUH *li.T j. 'ji* S^* 

^Vj . *i'u* ^ 4*up j _,! , aj&s, ^ui jp «ja w **/ 

. j£ V tf.UI l^jj l^kJU-j UoLP ^ J, 4 o^JJ J oUJI oo* 

Jjlfc U U U Ul^ jisa ^ J ^>JI >^ ' r Up oi5j 

: aJjJj 
JiU^jVl ^ Ja^u fd\ Jl :Ap ty Ol^oJlT V| o^Jl Uj 

i JJUaill JU-J1 J ^'Jjj <J»l^j » J (( tiU-f dl~*)l i-a£ Oi » j 
Ji « jj^f L>|>~ ^J ^J-\ » j « jl&l a OLi i (i^ 1 ^ U )) j oiiaJi i^oi v -ut, t i^jii t^jii ji^T j^u air jus t j^y 1^ 


S^UJI 5^11 »b*Tjj sr J JCUSJ U j>J Jp olL^* d-*£rf ii 4 4iU-t 
^ c i^J-l ^Jp fj^A' j>*i up- "*b Vlr*^' «li*y ci f^jLiJy" 

i VJLJI l^ ii < JJ o^? JLiUi j>J; V a^I^I ijc* JLiUli dilS 

4*>- aJ do <J?j^** yci jJjO a)j ; T^pLi OlS" S/uP l^lkj J! Aa^^J.1 

4)1 Jb-^J Jj C O ililj 6 4*ip Jtl ^i 01 J ^j Vj c 4^pl>J^ 

O^j- tl)l <u>J jJLJ tcb r-bi Jji IctJj c 4>-jj J 4^ iX 

M u^jW up- JJ <V* J J^.j t ^r^* t/^W ijp- !/lf j^ 

• 5>^ ^jW up- Uijl j£ jAj c OvijiJi Oh 5 ^!^ 

: liU Jp 0^'JI Ij^ \$>*zs\ Jij c 4**iJ SjUp J> ^y ^IT ^Jjj ^J! il<j> ^ cJJL: Ujj o^Jl OLtt ^li 
T«N JJb, jjJlJL c^f ijU>-j o-^L-j JjL* JT *^JSii # # . » • * •< Jb ^j lis, ^yi £&J, jS\a jU jr j. i^j 

Jlill \J-\ Afc uVj c SjOP ^*A j* 4<^ki. aJV Jj^/I *ji~\j .^l^aV^I-u^^L^-*)' J^j^^UI.^^JI jJI_^t:JU2)l { N ) Y«Y *■ — W u'tr, t ju, j. *U)lli u£* ^.^fl .^lo^i-l,' 4 l^ 5Ui 

: l^L>- ^^-^ iLJ ajc+ijJ* (jj}\ Ulyall ^l^j jjiii 

oyl_vaP CJj_ijj ^jl>^ U^JI tfalj *» • bj I ^*j «jLi *JLa c^U : Stall jl*1u, (( iWI Ob j Oj . ^ : ol^l 
bl^Jl <cu D!>L_^!, ^jlJip b bljl Jbj- 

: Stall 
lb <X u* 3*^ ^i>JI t_j—* > dlb Yof • • : skull 
Ijbi J£ J±*T VL- li* J- UJ 

Jjd <i»b>#\ UJp 3jS> Stall aJ Jis ^Oil JijJil !Jla Utii U:'|j 
.kliJ% oUSOl jU^I J aJjV Vj-^ 1 «-^ J ** ^ il ^ Jy^ $ J* 

L.LI ^>\y% JUNI C^uJ dJJJbj t tf>J •>* •fcdljj •>& ^ Wl i 
J} SJjO*- <U^p StX J 6f*y i A^kil aJU 5J[>j Jy- ^- 4>*jh & -hy. &" su ^ t *■** <i ^ ^i j* 5 * 0* J^ -ot J JJU4 

l]Jt\ Xp l^i eJuj -^ ' iili* VzJ^' *-&*" £J&j>- tf JUX-J 1^1 <Jp 

. U yt* jLp jjl -Uadt 

• «.. ft *•« «•* «• -' 

* 

.1^1, .La^fl £*£ UJl JLit "Jp j t *l^i3i, <uiS» c^j : U*J6 KU 
*sAi 0l£» aJ^S W . p-rfifj &ir? 4 ^* *r*k*" Vtr*"i CJ&i 4 4jp- 
^Jjit V aJj?- j* *3^i uwj <«j ^v £iU 0£j 4 <Sbjt JU-t yp 

j^Ip a ^>. oir tf an ^yJt ^41^ otj* jit jt ui*-,; 4j« t^r 

4 dBS U* j*^ wiu«ll J>l>-j . Slklt ^bjj 4 i^J^j CjSjWS 

4 0-U; l^ ^ jl *l^ia3l *Sj->~J <■ S»«JL-. £*£) i!5Ui Opy 4JI jjP 

U]i . ^J^iJlj g/lt *»b» J fr* J^ 4>«i~iJ ' QM-J ' c^ 3 

ju^i ^i J Vr 45>' of uii 4 -jy vi^j i!sut ciuy. ^ at 4i jUi l^iili, l^> & Jb-t juadl d\Sj . >U j»j <&. jp J>. 

. >t» J* £ji J**i JT, t J^i 
4^-U- i^5 d^. iljiii JUi*Ll ^ J >j: ^iXi/ J#l J^iilj 

fi+Zjl*- ^-f, J ' I&C/U^J wlodl^ OjJ-bO flt^l* 0A^^A4j aJUj .* •> ^>^>JI ^a«j! ^cb ^^ YM 
Ui «-**9d &&& m 0\ djji »i~\j *l^iill L-JtiJ ^yd c <Jsy ^ lALwj 

Uy j* UU» 4 1^1 Jl ( _^Uj> j^tfUJI k-^aiiJ . J&jj j_£» t 4*>\J\ 
i \£U tfjll yllall l^T Jp urtiJ Ij-V l^i jUM a] jTJii, t 4~>J, 

ft ^ ft £ 

«~>li j) : aj[ Jjij c lib* 4jT) (j&\ Ubj ^x^JI (j^* l^il^-1 jp a5 o>Jj 

. (( ! titj yj AO* JaP* 

A^iU- «4 X^IaJ*u£c tjlf T^^g^i Jj^/IJ^ai!! IJLa J ^iXj 

jl>J jf\ £M U Ol 4Ujj c jU$l ^ V J J AJ JUj 4 ^ (> 

*l jp u-uoj c A^^il j 4,1/C oi> iBi otj 4 duTl^ CJ> SJLaj 
J^ ^U )) Ait AA^ajj c aJp tl^JL fW^fl vliJU cgaJi 0^ 

*^UI Oi* jp jLj t v1jJJ-I (Syr JL ^ 1 ,/~*iJ • « k^J ku>- 

Jj5J C A*ty <jP Ail; jj 0>-i J^uli JUj j , Ai^ (Jw>j J JT i>-L J 

dlB J Lu. yllall £iaJj j* UfJbt-^f jw U c-^U> j*U!l Oi aJ 
jjl U^j olo^. J^^j . c lj Ui ^^l^j ^J^ifl Jkj ji>L 

I* ^ 

t U^bc* jp Ajjj^JI oUaij jLJi *^o •>bc4 oSj JUIaJLp I^^p Hi 
Ait J jNl J^jl aij c Aip (j^SJlj ^ti jui«II Jpj c jJLilj jlpjI* 

^.V^ (-5 ^^J^dJ ; ^3^si!ljUi>-b j*\j m U ; Alii ^^U j . 4Xa (j^x2j 

M^-U^^b^jW OUJ.1 y\> m £ . A^L^i ^^wj ffjuo ijoSjtJ C Aj^Uj 
ji j J j_,>. Ji U^o j c ^1 ^1 jr J W: iS^Pi %jj OUT/, l^j 

. 5>JI, i^l iiWU 4j ^ V.1 jp ^u*- Oj^.j . i£ 4^1 juJI 
Jj^ll J%W J^ull \JA b;*ly *wt J bJbt J ^jj? _pJI IJLa Jp, 

CJa^ t^aJI Ubi iJb c»tj ij U.ji v^l Jj* J To. a*, t -u* dLUv- 

* 

. £^U! v-u^l Jill <V^ c\f 

6 "*T J j!CpO»j t 4i>U)l M& 4> J^J i ^yfi JL* j- oT4il 

ju, olTdUli (jtviol^-1 Jjbj . v^ 1 Ji^ u->. l ^Ji u*^J T 

fe,. 'jl^ ^> >, j . I*.! >> .i4 sikU. > ^ .**-» J olT U Uil > Oil Ji t i» iipUaJI jjjJtJI OUJ-t >. (I 4it 

^ ^Llj . j,.^. ^ilkj ■■jj^j- iiUk ^l^t OjJI^ csi u»»>- 

* uij'-^ Vr V/i J*- c? 11 ^ ^l i/ W 4 3ar ui 1 ^ ( Jj> u -!> Y«A 

JiJI tJ^A^j* \jjijP Mi . If- j» &j£ Li C)yu V i uj/U 
'0<Pj~J ,j0j*a!AS cfii»jj ^y^i jfei j' ciJUaill <—j»-U^ j « ■ /> > j . *£ji-)) 

^aJId-ijJ-l ^ <>• JjU! J^L 4JU;lj J^ill IJU aLu,l j^uj 

,jji\ JkJI T^^s- <£j *£) <• *lo"^l> <*\^a\j -uaJil JP uhd^ jM Ju jb 

. iii&&l j* * ,^1 .pwdl 

j-J-i cji jb by?* s^-VJJ ^ ^U: a*i dJuii j^li Ji ^ic, 

LUp *Jp ^^a-i 4 dUz£j 4 tijJb- dl** J 4>| _/>-UU Jji J 4 <i^*» 
dJLiJ oJ» 4 4,1-0 U t'jl^i 4 ^J^jt 1% Jj>-Ji *^j 4 jlL-^b 

^-m^ c t^»- J^o J* Jill c^j c V^L*j JiJli ^-kll V^Jd-^ 
4i>-Ull SiJLaJU cOjxp Jli OVl ^jt kJj (Jy* Jill j^ i i| c ^Ji O jj 

^U-j <j ^ ^ i!l oudl^Aill IJU lis* j v^!^ ^Al^Nl c^ J-bu j . l±>j <3yM J *\) l$-UI l*Ui Jp t U*- IJuk Jpj AjUii 

.^IjJL, \^ ,411 jill JL» C ^J- Hj o>~^ t ,jl - ^ 
SI r^jJ dUU >tkll W >" J 11 ^ i ^ U ' C-*" ^ ^ 

j 4_~ ctfj .4_i*~> jjrf-^l JM &J- ^ ^i «*'U> Cr- 6 1 * 
,411 jill J-p ^1, .6^1 ^jk-iH ^4 rfJII o_*- d* 1 W 1 

i jj^> O*' ^jHL> '<i* ^ »k* V O^-^ <-*./*** .-tfj-uii ^^j 

,>lkll cjJj juadl Cw VI a»%» l^'Lil 
Ij-'UJ, l^Ut ^ >J ^i l^iJJ iJb 30=;- c$y ^IJI J^iiJI Jj 

ia^-j „ ^Joi^l, t jJI j. <V^lj b\~*%j>^\ o-uji^ljij^ 0^1 

Uc-Oj^ . <dt iis-j *aLiyj AJyr> Uti tjwsy « iiU» >ulU JUIj i Si/ 
t «J0 J 4U2JU9 J^i- JL. «dp ^Jjill 1^ *^V> *.V j^» ou*U 
J o>lji ouTj pviiU j, ot-y. Jp uhJ^I £&-1 J* £** & 
jjl j, oji^ o^>- jA J^j . aJIDL- Jl ^Ja^l '^ i^iJl fl^pl 

JjUid^- jj»~ <ui.tf jl Z£ JjUJ, . UU,W f jl &*• \-V- ** Jj** 

. Jj\ iju ojy. v >j 1 us*Au- ot' £ r*^ ^^ ^ oi 

4 U» Jp S^Jil J>-JU 01 JjU-s 4-pj JUiJllc^iJ 4/»^«* J^-^-iJ 
r- j jll oay Ji jui*J1 J^li c Oj-s- oi>. 3 ^ri 0y. ^ "-V ■** ^^J 

fji •^a^-^tfJWJ-" «J>~^ *»' ^W ^ J W> '^^ d 1 ^ 51 
Jji, c b>^ dj^ jjl c Ja: j . JJr ii» JM Jij^ ^l- f Ji ' ^> 

J,l U Jp ojCiy aJUJ ^^Usj* aLwxJ 4 <J>. J ^Ir 1 :^ J 5 ^ ^l 

Uii-itt ji «-i-y. ■!>>• tl^ ^ OljToJ t -uiUj a-».U- J>-Xij . *** 

. ^1 JUw j*j < -o'Ua JUiJi! Jj^ U^i <j ^ u jjv J I ^A*Jt jfilz* cJzy* Y-V u> v u Aj ^ <> °" a ~ i ^!/r <J*»- jjI g>4> . &V tc^T 

UJU- 4*^ je&\ JJiJI U> c 4SB C*Dj>i)> «&* JUiJLI J«J t Syjll 
. 4JU- dL-lj 4Z,\j jAj l JUS«1I o/ij l Off- J,) 4-3-L* Nj (j-J 

us*!/^ Uli J*' * o\ jji. fyU «il blj j j . l^ Jull j^ili jp U5JLJ 
4 W*" «i **ri £Jr" V^i tJ^j ' V ^y j>^ /I Ajs-^JilaaA J 

iC^I 4k-t^ 4;^1 ^1 ^Jl Ji* ulT, .oJ^-j -Uidl ^ j\ iiUl *S0>J! yT'ju; U'l c Jfc^l jT 1^1 l^i^i' U VJajSW T/*i m oOa J ^^JoiSl jujtJt -ci^. J_«w I L 3^i jl ^^ibj .Aj-LJl A^Lij 

• *~*; A9 *l/*tW *» «;b>4j aW^j jl^-y 

A^iU-JU-jjya^jj X*iA\ *\)jj (j*~> t jl 4j J—^w Ol^AJl Qtjlaiy 

01 Jli Oi . 50,0*- .^T j» ^JU, ot N ^Vt; ptr— i ^ Cr*. ^ 
ijj Jj>- jjj* U'Jj 1 OwJLI Jj*. j_,Jb V vv-^ J ^L^l f-I^Jl 

^Lkity Jy, Lr >rl t^l^, joll J»,« -aJI U oJ, . juadl 

^y Ob iiyj < u-<*»A ^l* ^!> ^^C' -^ iJUili 4 ^aSl^i-j jJIj^I iU«i J ^Ul ^ts, ji OUjJl ^oi j* iA,J J o^JJI ol » JUaJll 

4SjVj ilUJ .^pJ -o]j4 Jb^l j>\ ^Mii JU>1I *UJ »tjl J dUS ~aij Y1Y 

ju*dl j*J >T OlC Jj . ibUI, ^Uill, «_*B Jp y S^ ts* tP 1 

J u/"Jo *j^J» V. iP* iP 1 W-sU* cA^ ot i* <jrs • • a M 

^ i jw*. jl Hi iTjSq, » ^JaftJ ^jdl JJ* ,iHi JO . 4^ 
wfej k-et ^-~* tH 1 ^- ^^ ' ^Jai^fl j-jbll jUb J J^a. 

. SJ>-b «»!>:> j «1^ j i_ikl^ JUJ Vj t VUilj £ob>-j ^ai\y ^3 
Ol .O Jby V, 4 SU-I jp i*^tj *iju ^ tiyJ J~» ^ ^ 

c sa?-!^ ^ jtrl ^jil SlSCi* ^ Vv-^ 1 ^y ti *»^W? v 1 ^ 1 

^. ^J^^ ^A 1 ^ c J ■ & J .' ^ -**" cr 11 ^ >il JIU)I ^ 

: «fci» v» t ^wii; uiy Air 

^iJI Ja4i i 0J2J1A Ul V ^a>- J,l JjPO; ^U!l (^JL- b dlil I ijj oJT fj 4 y* y ^ sk>. a»j Ji * *> "j-iJ a ^r^ 

t S^U c?l J* JU* (I i »*l J» <»l t^r ' tit li*i t Jj-t 3L»- J l$iu 

. i J> SLi JT j*j 4 aX i>-l*o Jf J* i Sj>-| 
4, jbff tfjill Jl£l jUSI ul di!S ^ 'j^Ih V ol J^.j «■ i*J Ob 

ly\i~\ j>£ jl i 6,l>- Oj^. jl 4^ j-^. ol ^ JM> f jTt ( *~^ ^«u ) 

4 ft 

^j C-'^ '^- J^ C > U -^ /i ^ ^^ cX^" ^ 

,1 J!I2^JI ^1,. • * ■ - •* e ^ Yni J oi, i ^yi irjj t»*U*-j Uup- *Ju oii tlr 1 U JJ-*iJ • * W" 

t J*SU Uj-'U! J U«~ 0j& & VI c?i> u^W'tfb Jib -% • »j^ 

. tcb a*|yi <o o»*^i ^ villi j*Jj f ■**-» cr 9 *^ ' ***"■* 
^ JUS i ^kt£» jU Uy£ JU- jU Vy-U J i^j€ I* i« J*j 
S^iT ot»lj«J JU»UU <j a-k*y i t^»*>U* oU* -UiwJ) Do-wi* <j^> W 

t^!> • l^Jr <ii ^ a* V-^'tij^ ' W^c: U ^ *A ^C Ui ,-C^J* JfcJI j^c,UL^«J : jUi ? lillj :-us«ll *I jUi t j* o»a^. OJ, t J»lJ^l *3 si^j V C)t TV iu-l, i>~ Jl - ^^-Ll ^l&JI ^L^fl dUX ^ii if - a3>. 
•Xp 4»l&ll i^a-l itUJoj . Jl^fy JUi% ^y^ <iol^U 

» ^.Kii Jp ^ ^L>- V' 1 *' Jj ' ^ J 5Jk c~ ^ Ji J**** ^ 
lL»- tkrf-Ut^ ur iUJJj ^ ^ Ji> j*NJ •jfjs^&Cif* 61 

iL->. j. *UJI l^jSc o^ tfU-^ J JbJJl v^ 1 «-**-* 
J!l IjAJS CJ&3 Jji. >- oij i j^l UU li t ^U-'l ^ /till 


Ail yU, < a!/ iliJI ^ »^li JUiic JJi'l ^ J UU 'Jj^. )■ *$J 

iliJI xp uUI *Jiili t j~J i>j ^i c v-^ ^^ ^ ^ «^ w 
t Jl^ll, Oljj^fl uu Ji^ 1 ,> *^J OiJI li* J U 'oil ^. olS} . »^pj Y"V1 

A* J| ^U, V >~J J Js-t/^l y^Jl J <*-UJ ills jjp ^ j&j 

t lu*>- jl^l-lj Jj3b»I Up tfyJIi ibt >JI U aiJl Jll ^oftl ij**! J 
j£i J^l-Vj t Sjjiu t£^ jjSC- of l^ eJ~ *!/ ^ U'l t SU-I J 

. i^UJl vjJI AkJtJI SSudl SU-I .Waij c ajjJU 4JUP J SL>- vl»j^ jl t JSyjil ip^U Osjtfl (^O* C~Jl )) IaIc" el^U <uU^>-)j! J ijfZiJei'i 
a-JJ (jj£ jlS"j c aS^J-I a>c« 9-j*~-y (. p mJ ** ol^lii oJU* (J jl^LU nv < «)y) u* Jr*" 1 *M A > ' t ^r JLI ^ ti j£ty j^ 1 *>->> Jl 
.^wdlj ^1>^^ V, dJl&d ^> £»* * i Ji> ^1 dUOJ i>*, 


CJa 1 ■«* Jt i^ijjT jb-I oy. :& t ju;i i^ ^Jai J« i^» stjji sjuir 

{ «JJb- SL>. U> ^U"t L~*J 1^.1^-j t l^VUify \^\y>j k^^J V.y? 

. £jjj-l t^. J 4ii> ^a*^ t> ^j*" ^ J- 2 " J*" ^ I 2 *» 
1 l^aJUii Sj^j kl» I^ISj i ijJU (j^-i <^^a c-JI *bjj 

^jii j ^ if jtrl ^jyi ^Jii J c m i s a*^ o\r j^. otr, 

& fUM ^l ju jl, t iU-t, 'Ja_^ ai SI4JULI oOa J J^J& . Jftjbll 
jjL OlTj 4J ^iU g& cy ■»*=-- aiT <i^ <J^ ^ J 5 '-? • uii^ 1 

iuJ-i la* tj *uji, Ju-Ji ois^ <^y ^ ^U; jird^>-j t jC^. 

^OAC-JIOiijy: Jj^ 1 (H 1 W.J 'Jj^» ^^o* ^ ^'^ Y"U 


ju as oir ^ ^ ^ u ^ j^ uf u, 

^ i*% JL^rj J^ UT o^ll ^lai .iJULs, «' .* « cJU^ A 1 L-9 jLi* yrf Li 
cf— ! Jl *Vif j^U L Jttl V_J, 

. Up l> oy £ol& OL, c L^U J ^ , V OlTj c i/^ I ' r^ an 3 > M** ur^' ^ i L>Ui v. J| SoUl 5^ JIT, c dJliJl ^jjJ-JSj «... < ^L~ 

1)^ Oi^* ^^ ■** ' fy? iijL f.j oL Aitj c 4;bU ijji j^ 
: ^ j V ^'bj ^ J ^.^- Jr* J** ' f I* -u. c->-j >- ^ . I'L-i j 

l^LJI ^Kll *_£, SL l£ ^ Uf y u n^ ' t* . *. 


U!*i c-o» / LSi C-Jo Sjy 5ULU .Up J~>~> * .• * vu ^ v o\r <_> 41 VL_y vi jit jj v .pit 01 air 

' erf 1 : 1 ti « ^jji » 01T, . ^UJ l^jj jp du^s, 

^i^^d f Ji tr^ ' Jt'f «^L>«->* » 0\5* uJJi ^y c LUaJ oLLo" -t^-^ 
. l^JLiJo <Ja-5" u ~kl\ <JL>J^ t IfC y. Jl t^lej t T^jj y UJj C-Jl 
c .l»..^a]l ^p ^iJl <<*-~*i ^^J c l^Si olSj c fi^^i 0h **j ^r 4 *— ',/■*!* 

# # J- > f oft ^ c*^ ^ fo tft 


^ >.*\> cM 1 ^ ,. ^4^' ^~*>- i^ C Uj YV IJL>. 

« 


* (i ' o1J! ti 


• 


• 
• 


* ^ 

^ 


-" 

J* 


0) 


* 1 ? ^» 
• s^Ip iUjj ciw CJl t u r*°^^ jyy* - ^LU^Jl oJL|^- aJ^ p&ji J lid *^ « *^-r^ d y^I? .^JJI :ijUjVI (N) Yv^ • _ . ^ . * La t££ £+~*\>. *1L» j^. li^, jUJ dk^P ^ 


J> ^ o * • <* y* v» Ul, cJ 5JU L j^l Ji Oil S - e > _p JO Ipl ,J>-JL> j c *~-V^ *-*»—— »jj c Oj^J~I c£r?" c£^* C >m Ji j~fuj 

i\*Jk* V UI Jp i», t yk J «U,t LiUl ^ 01 U JyiJ «jlll » 

S c- ft YVT 


> * • e^ ^bjl vULiT I4J** a, c^j>- L-r (JILOm? fol j_yjJI Jp t^jkit : aJ Jyfy ' o]^ lfol>- c£.sbJ> 

iH» • <J^» Je ' £JJ ^ U ^ 4* ? ***** C - Jt 

t OjUll, ^J^oliU-jJl jfl-uj J, SjU-l j. .LJ W^j v»U ^wj <£•£. J »i^* ij*^ 


im, Cj ^ji 


iX>\ 
rvr 

^i^j C dilrtfl J**** J^B J^ ^-Jb Vj C If^J, If^y j. 

y> li l ? ib^J 4JIJ J^J -uvy jp a]Iwj 1 b\jj>j » c5^bJ c J^l 
^i c ^^^ u^' Ji Oj^kuo J i \aJj *U>- Jiall^ c j^*J&\j «*JJJ IAUI >. 1^>I 4 |rf[| fill, jioll Jp f (i tfJJl 61 C «jb 

<> Q^J < ^>.-> ' pr Vvi* (JL*^ 1 J^j • &3 jf * V> » 

^sJi jyj s^ai ta cjL, . oj^i 0^ ^ J 51 a ^ J - 1 ^«>i i>v 

di^j cJU dLj >. t JL51I, JJJi J»^» » : <J^L» f ^UJI ^ UP YVt 
J"i\ CJ Jjii ? Cjt, i5Jf»JI aJLj t SjU-l ^i 0jK l OIT OJI 

! ^-U? Ij IlSjct^ ^ • J—JI ^>* cJa^U cJa^j . <CX** Q^.^ <-^|y4 {*-$* 
j'* 3 V:^d c^ *^** ^^J ***3 *W" ^ ' (^^1 *j\* j& fSjf^ *h*iJ 

All l^lL ui c5J^J! J^^ • o^^ 1 ol i j o 6 ^ ^ ^jr^ 1 £»-**«* W. 
Jj 0L-U Jjij c Top 4JU a^^ 4JL ^jj^JI -Jl ^-^j oLL- J>-k j 

itiJjl Ja^aJi jUXw- /r**^ttJ * 0^1>-Jb cT" .* * o c lijij ^ Oj^j. <;} (JjjLS i. fj\^.\ Jji liU ^^aj* (Sjf^ JL-oj 

*• ° 2 ft e. of 

a!>-I ^ <A& O^L_i-j Ol^SUI olj4 jwJI J^p aJ jTj 4i^li Jp ^^-Xjj 

LSJI dJ — ?-j ill c* -J t C-JI L-ai JL5 

• •• -• ••. 

j^jjl <J ^JJi ol^. 1^ t Jill L**o jl5 

^ * 

*ISsJJ 2yu J 4 4**j; Ip J!/l fijiJ 4 *Hb <J^j^ 4 aJp ^-*Ji-^ «A> j TV© Ss. l^jjj l^lU^IJ^ oiJiji c^^JI djjUij . tfUAC-Jl J* 

: J>.j t r %-VI^U,>J)l Ju • • *• '^ "uV^ ' b^ *LJj.^J U^l ^ ?Ji i^j^l J^i 
Jt-J < j^i, .Op J^ dJ . ^a;| ^ J\ J^.\ : ^j^i ^^ 

£~JI J l*^ ill Jb L^ jUI Jp ^ai jji 

: i 4^ i ^1 c^ Jp A^ijl l^i : |^[| Jrfyf ^1 j, SjU-l ^i Jji j 
JJ-I && *f^ ! U« ^l^f L : ias j| ^ . J.JLI ,j 

• £^ ^iJ^J^lJI^i'lJ^Ail, : JiUJI Jk^. AJJ^it « ox-, i 
• s ^' <Jz> jt-JI 'tTali dllOjj . « xJI v^i! JT ^ail i 

'v!^ 1 v^ 5 ^^ *M at ^^wi iju j. ^j 
Ji s,i£!i Ji ^ j. t j^ 3 ^s juj^fi, jj^fj, d.^1 Ji; u, 

s^iai ^TLi J ulJ, ji jjyii ji>iij fJ s? Vj . ^i ^jji cju- 

tfU^ J ly. J/J JjS, fJicJij . Li>^p C^!»vJ Oi^l j^a!l,4P!5Ul m «^JI IJU J ^3 . JU-Ji J* A&k tUU'T wyj S^JUll c$u* c-J 


V s*» j^ J>- *~ Uj U, t tfliJ Jj 4£Li J Utuioi i -cU liU « 

4 c ujt «uj ca^s «viai ^yjj i^i i.^uui^ u> ji 

CT* ^ u ** <^ ! V>1 ^w J»- aX* g J^j JI3 U, 


t Ui j 9J ^ ^j JJ| aJUT A*j aJj> l£^i i U^i. aUw uLSJl 

. <5\UI .UaJu i^i ^ i,| ,u -ai .t~ .. . ., - -j. 


JV*^ YVV » > - c aJQCI jjij /^ u»l2ty U^ J CJUj^K & ^^ 

pf-^i ^s*j J* *r"ji> p**>rj Uiva> S>125I ^jjr 1, J p-*** ^t> 
Jjj Jp aIT dJUS opU-j . o:**ty j*rtf Jll ol^ij J i^jyJ.1 *^LsJI 

4yti J* jjS' (j i^b^o <. iSjM ^*iU t$3LL. -L~ J?- Ji ^»i Ji 

t-a. j4*^/ *jJI J a^jl* Jl>-]> .Lull ^ ^ x^i U JT JL jt J 

. Uil; <0j Jl c-JO J>- t Up ^Jk^; ^y^ Oi>-^ 

J-Ll j*il\ J**l JJuH S>a3I ^j jUi ^Lo^jt <uU J a^- j Ait ^T, 
. a^SI S>f SjuaS!! j&J J*, t K-.^« t£# *b JJU2JI *bj t uw^ 1 

- "* 

a a^*i J Jj-i J^j . SaJl^l- oLJ^Jb ^ <£^M ^1 V^ 
^UJI 1,^ 01 JjJjUi \y& a2i i a*^ Vb>!ii JlTl^j c apUI Li 

Ji2di Jo-T ^*d ^1 JJ^I J^ 1 ^N irtA 1 «J* v-Jlfj . r "^ 

. ^Ujlj As-Lit L'Jll LU SU Jfl-Tj t SJjJI ^«^i YV1 'Js 1 <^r a* J-** oli^U Sillily SJUI, c SJUai i^U Ula^l tbfc 
iTl^L^j 2dlli JJJI L^,g)\ 4ji Jp Ultf Jffc V: l^ l;k;:.«j, 

. 4jJl; aOpj -up^* bkus^l 

oJj, o^* dAIS J*-l yj c yjfjl J^ JJJu diru jai jl^LI j jCb 

UkiJI 0LI9 ^ (I tfLUc J jyt, tf\ Jp a>w^ 2V* aIT dili Jj 

i*Ux2!l *|^*£JIj <dL* (^JUj 4ipL^ J *ul)l jlJI jp du^o l^i^ 

aJU^Uj: aj^j t)IS^4JlSj t l^Ucp^/I ^-IimJ S^i J l$iU>l Jj C4^i J^ 

CJ» U>^ . {Jj*i\j*£i\ 11p J OtJb aJ| jULj. J* JS" J* 4iy«JC-Jij ol 
a!L>- IfJ (w-J S-UO^ £*>\&yj*y y 471^1*4 J 4-^i; ^Jp ?-jil U AllS YA pj, \j o» c V: yu,yJI ^bT j* J. i f j3i ^bT ^ a> ^dUi 

j^-SCi t^t uj^-^lj- ^>J tijj^ Cvb l» ^" 'Jr*^.;^ 
ih^i j* •Uli J J*ji <l <&, ' 9 j^ *M J alas oljjfc au jib; 

u»y t J^ i*\^ J o;t (pi at^i tj\;p j sL^j bus, 

a^AJI Jp jusw ^>J oi 4$ i JU; V, v s^a; N t J*b- o£ VI aJ 

jjdj, ^jCi ^i jlp Sjjdi oJl* ii»j . c *u* j* aJi jijji u v, 
sVe-JLi aJu;i <jjUi ^ ^i i> JyJ ^ju^jl jo^ii ^i> i *t*J!> 

. AJCS- bJ ,Jfl>j 1 All Vi YA> 


u, *m dus jr, t ^ii ji^ jo!^ jjjjji, sj^i titi^ji j| YAY 

.till & W jtjI?. olT il JfcJI jUI f 4 J^Uty jUl, c ^l&JI 

jji jLiu^i, JUU5H Sjtr j »i^. t iuir sjup ^y* c^l* 4 j^i, 

. *iju<a&\ Uii^, ipj J -t i. aji^j a;I3_,i, ^i *U5j J -T i ifik«i- 

">U>J ^Jftl oOa j. SL.U JT UJ*-, . ^JU^/I SjJ, 5>pj JJ dj& 
jf> doJrfi J*aiJI IJU lUiv, . i^L&l l^-^j l^U Ki \ij"» 1 *&**> ^ ^it JUPI IflT, . ^Nl S»yj 4 tpl>!l >I jl ^-LjY, 4 xA! 

. i*i2JI J^ Jp <t~i; Oy: OIS" c^i olSj 4 i#b 

J i^Ctfl:^! jjj j*^ SjjjjJ i*JUU vUlS" <j<*\i*y <-^ioi UiJ Jji* 
jjtll ^--^j -^ ^o5!l j^aa ^jb j* « xAI *I^Ap » J ^ Jp (^w jyL> <Z$.\ J*>J i^yli Sjjk^l J. iiLiA-l • ^JiJ^ 0UU2 OUU* 0)Utf» ^jb ^ aJLJj iLJ uiJl^ I y^i> \^2^ai 

c^aJl « u^aJI (j\j*m\ » 4jbT oUlill ** j>lko 4] J/- jhl j^j aJj 
^L iijyJil c5/i^jM oUUU j* 4jH J u/ijAj c 4JL>- ^>T J fl^iJ 

C~£* 1 ; Jli c (Jl^i^*>U ^jbo!! JLtL %j» lT 4>jla4 J 4j %jJ 
lr]j c Uk*-** j j* j-J-I J ^^d If ^^J c ^^ V^d K v^' '^* ^ • j jxji 41 ^ c m *ip Jp v tij t ^oai 4jp jiu u i^j c >u YA£ i -dU-jj j-jll *Lit 4*!Ap aJU _,t c 4)U»1, oUNI OLL^, t aJI^-1, i4r- <J>*j. « V-r^J V^r 5 " W u <J*> 'W%> SJjJ'vy tb 
. ttti Jji\j ijU ojl^Llj ^jG^II J l^ >l^l »JU ^ ol dUi 

• jW tJ *!**! *>}>»"" J' 4>UUL» rtZjujAj 

J 9- m 

^^■j . t «u*Uj UaJI ^ . ^1 ti^l ^^i ^Ui, c C^-y 1 % r A 
-uM ji>j c ^jT, ^jJI *W> t Ul^y JjJI >\J*, t AjT^j v UJl 

. Jjj aJ Jji N jt .Oil ^aij i aUJ sU-I <! vi/jl. *l»Nl j#T . <fj* } 
i <Jip-l ly (ji^Jy J>y c -uJlijj 4*-0»l Uj 4»l Jj>- . i_JU <^ ljl« 

JU, J Jjj jt < <U*-J jU- jf I 44v*S £-f J} . **j\ Uj ^jwjjl J>-J 
C 4,'Ul i't^JI, C 4JL 'lU. t UiJll AjUUI.Utj I 4*0311 jWjII 

U^X ; jOp "^ 3U-I J ijJ . A?y Oji vl^tj i aJL^ A^waJl, 

^1, r ^l, JIU, jjjll JUU, ^ jgtt, ^UJI, 0>|, ^^1, 
JLwLI, gl-1, SlTjJl, ^^1, S^UJI, ^1 0^-11, JUll, ^ 

•-j^ji *^^ (X <i >*J • vM> •yj'i? dy*M ^-Jl^ilj iy^lj <&j>U oUU. JUiij i t^j l^ »J»4 oUtflti dili £j . ^.Ov Vj 

. 4jJj g**Jl UjjkUjb Sj^Jkli diIS*UJt j,t4LV j^UJl £ 
t oUUl aHu! jp t^Jbai £>t Jjt>- j?- ^ ^. ( <ij^» 

^Jatffl s^t 4^-^ bi as, 4 Tyf j& fa T^u jk 4it ajy-t, 

Ufc, il t v-JI ti* ^jJcl SjytiJt t^j U* «- 3u * J S i> n 
t&*J >l^t j* fcy*^. 4*^ J^ oi, . ^l J* l^. jlj >Jt jp ♦♦ L * i ♦♦. ♦•« 

jt«*Ji^ 


^Idtfljri^t^USft 


S^feLLfl -^J$j Yl <ji f* 
YOVAVOIA : Ci S^fcUJI -^J^i Y*\ tp ^ Y0VAAir> : cj 


rovv\r\\ :0 


YfWM > Y : O 5^1211 2uwl^ 2u2U 1 


Y0Vt**V0 s d 


YOMttiVjuj •An/rrntiot tu 

♦ 

• t./rrrt©M:Ci 

JUO^JI 4SJm5\ 4U^a jljU-4 *0./YYtnV>^:cJ *nt/rYU*VA:£* ♦nt/TTAY»VA:cJ 


t *♦. ••. 

„ «^OV*Vtt :uu l < t. ll ^ lll .,U ? «-a-J5L-A - YViAV 

*noY*nYA-na\mt~-*^*m 
- \\i\% t^L— j>-Ji~ won ju.^ 

- lj>-piJt i£>^JUiJI j*>>J* JU* l«o«>t - t 
} te - XjjjjuuJ! *-*dH»*l ******* " <-*>*>** 
t^3U - ubf^JI i ft A :u «<>* j*$A*il ^J***' 

*»vnnrtWA* x^itfl* ••vinttttrAv 

£Xum>* iiiitf £>L2i - aiJi Ja*«j - OUc 

+ vmntnnn : u*jU 

+ VtntlU \A6 $ o^& <*& 

, \ "*l A _ tL^i * ■»» — * T 4 / i. i^t wi * 

)34495697 : ^L* - 034477122 

0661448800: JjU># vn/\/v*t\rr :c*3U -c*j>-u 
.UyU jiiui ajtb- u»jt^ o-tj - *t>***i ♦ ** ;» 131 («±5 ch4P J-dL^ 

. tHtSjJ - 3U«>u« 4000 - 215 «-» .<*? 

m* • \a - tn«titt » <-<uU 


ufljU-all jU lA j^uaj <LuatA Ajula 
Wk*W 


. 0,fti I • l> J»>*i ^i, h ft I g^ 
BBH#9789774213478 Cj \a \\~* ' 

6 221149 016828