Skip to main content

Full text of "lis-group129"

See other formats


J- 1 o 

*\>M\ .' %1 

L*^ JS feiuSii^jJiiiL 
t« 


^J^ ] J ** y u 
<+ 7 
\ J3V \li/d\i-: JLi. Mi* : jj-Xj- ■'■ - o . p 
' "tl^Af : J^U^A J5 Uc-^ z-tJPXJ^Witk 


V**» , V \^\ eJu^r pi y ^ Jp ^Li\j Vj^Vj * * 

^ v« t 

jV^>\ *j U>.\ j if*j^i\ a^L»^1\ i^SUli V^*jS\ *L-L« j»j ,j» * *A>j : ^jbJUl ol jXi. J iU*Jl ^1 JU ji ju~ j, >, J J, ^1 jlp J^uJI^t ^jJI J*>- JiiUJly. : .oJ^j u-l ^ll» ^JJI ^ j*>* j> >->y\ ^ ^^ j* .w^ ^ OUiP ^ j£> ^f ^1 JiL- ttJUJl oliJvJI ^U JiJuJl jkjl ju~JI ^LUI Js-jjJl ^j~^Jl ji^l 

^ * •* m * . i'UJLJ, ^jtj £~J fc-. v*-j J«i~. o^Vi iU v^ 1 ■*** 4> • WLJI 


iJb il oT^I ^ J-^, Oij j^it iu-j Cj\j* Lr ^- ^*JI ^ 4, *Ji\j Jyj <±Ui ^^Pj t t^jUuJl glfiy . i JUL. jjl U5fj» ^j>3l ^J . I^Vl SJ*P» 

• *J jL»-lj «^aP *Li* jJ* ^1 JkiUJl ^O^. . Jlj e ^a^tj t Jjl ^Jlj JUJI J^M & sA : **h11* 
\j» SUJLJj j#-y C jt fc- JjVl ^j *IJ^I ja (JUL JUaJfll J fyij ^1 jyt j_ji£)l aJLp j*-j J-«— J' J* oJai Up lyj oyJU ojU-ij «-^** «*»J 

oJLi«j . «".rfi.ll Lf^^ij vL-^Jt ,>»Ji ^^Jj-Jl cr— iJI J 1 * l/J JO 1 ^^ i**>U JLp ^L^Jij w waJI>Jl ^i lyj j~-*j ^OOl*^ -u^Jj J^I^JI 4*ilt *\ U.--i J* u~-J cr*^ *~ J'j-i <>• t/**M' ^1 cr-JJ^ ^* ^l— jtiJl v 1 *^ 1 ^ U J O-Jji f j-b * (^axi V U Up fyj OU Of Jl ^jLJl ui^Jl Uuf f jy ^1 <_*">UJ! ^jjij Lf L>J\ J_»j** ^ ju*~ jjjJI <-a~. ij-AJl jLjJI ji>*. OiJJl o~ > oU^Jl ^ tj\SS\ jj| Jp fyj ^KJ| ^^ . ^jji 


*L-f ^i^-y J ^ijl Jl «JUL- ^i jj, ( _ riJ 0i!! J *h»)fl j-^-lj : aJUJl <tfl£« * S* 3* 
-j '-Mj p*^ cJdJ ,^*JI u>jj>. Jp jjj^ UU-j S*lyj ojbrj ^j*^ SJLu*Jl Sjj^Jl iiuJl U.UJI iU£Jl yj£Jl iBUJl ajUJ> U,f ./.a- 'j Li* 
jtft .^il Oi, U/i ^p jjj L^^Jij OJ> «U— ^ J* LUp ciUi S^uJl (Jpf oi^j i-*. a^-L o ^UuJi j* < rr * HJ vtoJbJi JU. diss ~ oi5:j ^t, o ^ l^-SJ ItLa-lj Uuy (ay L>j VL>-j a^i, d^jbJl U~ *JUj J*t 
o>y. V <LJj : Jli Uii*J p\ cjj^-jjij : JU d- J>- uSi jil> Ju»« at <~a je ^ IJb-t ci^w ^ -utT l^Uf, UoJ! ^p <y>\j*% \ij* •i^Vl oUj .USL- ^ JJI Jp ^J| «,, olilt ^ ,Jj oU Of Ji dUi ^ jJupIj 

^j>JI aJJ ^J>fj t UijJ a^iJl JI^Vl Up djJ>j*ij Cjoj J[ byl *LpVIj 

tiyji s^^i ^ Uu a«r-j a&pU cr ^ji jbtfj ^iiVi S> jba ..afj L^^ 

OLLUI UUj . vliJi Jt. ^ UUp! Jji OU 1» aa^ ajb juj V OIUJI j_^UJ JU. V 


du^L^Vi ^yuo #> JL. c>j-^i cr^b fi^Jt <y tt cr 11 ^ •+ .mm ^*^ i^ : JU tUt fc*Jl J»t y <UIJ^j I <J ciii :^JbJl^ r iU : ^JUi^ J-A--.J U*oj : JUi &* m ^ c-.fj »T <d cJi :>J*)I JU ^iJl JU, 
^-iJl jt 4U.JI JLp ^ -U>v. ^j-Jl j^iJl fiU- /ij if 
L. I>-t» :JU»*; :c-Lb 
< [ y U tiJUS *lSvJ (1)1 Js'j-ij i^«-i j-^«J I £-»1 I J JU ^ . Sjia^ ^./Pj £-^ Jl J*-> 
X — m m {J* ui 


o* \-**Cf. Js-^'j 
4 ** Ull Uj> J^UJl ^L j^ ISU viL-p ^UJI v_jI jJJ LJUi ^Ju- /t« ^ SI : ciii : JU ^UJl 
^•cJUiob liU dJLu ^il : J JU pj ol>*- ^ ^ Jj> U^ t ja dku u ^p J JU, 
s.\ ^\ of <£>JI f Ur f L«l oM oe^ 1 <>•* ^ o* tiJ 1 ^ 1 /^ J _Jj ip j*<i>» V <i^J : M \** jSM o& iSytt jy^. Ujf «^fj «U*-Jj . ljj*Li dlJi ^3 WM^j ^jij^" £• ^^>JI »j^ ^1 oUI>3l ja *i j& (JiUsrJi cr u 
liU 
a Ujc»*jj o jJiS' (_J«A>-| 41%^ ^i L^y* ' ^^J A .tfUJl 01 & jii\ _*i jSUiJlj ^JluJl jSS ±jS ~ t r u>i ^.jj U^*>-l oij 
4ih£ ^y l^U; 0«> 4— iJ *U*rj> dL*U 1 4^p ^ ^JUaJj . <u» JjiJl «-*jj . a 
»UJI : l^ .^ «* ^juJU Cwi> ^Jl «sVJ»j 
.V»_Wi ^jLkJJ £-bJl 0>JI JaV ^1 *j-a1I 

«-jJ| k_«>-U9 ^ JyJ l J Oj>UJlj j^i* ^ujU ,«» ijj>\si*}\ 

. Yn_m/\ ^>'i ^.aJi j^j .jjuji i»ui ouL Sy'Ui ^1^1 

.1YV t nYi t o<U iHO tY"AV liV/T iM 4 W tYVA 

. \ o A-> tr/ Y OLK^ yejJI V^ 1 2J b J 


■** \ ** j^bdl*^ cr ^ J : <lyS 4_i jlU UJ VI ^U*JI J>* M-* ^^* 
_ ^ .tjj>j 'J% :jf tOj^T 
u» » 4^LJ o£S <i~>Jb- J* \*j>r «-«><■*» H »jjjf U 01^ <1)1 - 1 JJ>JI J, *Ulj \ iJajJl 4>t*Jl ULpj ^l«UJb t|jUJ5 tjJ&v k r**j>\j jJ l^ l^Ja^ tijJpj jUt Ifc 4<Pj*l>*« iy^J> 


* 
Vi .i>- ^ 4.;>-,h,„alL J\jjli\ JU**. ,v J* J»« i-*\ \To iu, I4JII jjt JO* 
u t,* _* l^ir^Uuj^Oop vu*&l> l^tfcW ioM^ 1 ^r 
-^4J7^»<3jt j^o iA^o Uo- -^u^iSj && 
l^^_J^5T^h^ /^^I\i4*3^0 
:.m: 
r^*^v^ LjA*^A^^i^ &62&\$&» ^> ^*^>;^ V L ^^^ 
t^ibb^i ^J\w^>^'^d s ^^y 


u u I* ♦w^ip Lai J 4^ Jji tr*J ^J* LI 
6^u-a Aia* j t u&\l^\ (> *U» W *Ui (y> ^o^* 3 ^ tf "^ *U **^ 


da]^ 3 doxjuZi j 3 <d\ ^jauji 4ifcjjl o-^fc £U-cA ^ <£fcajdt 5a^ < O^AoUS\^^3 JMj^j*** y>i*3 \^l&ii\ OAjfc (jVjUA 
«* * 03^ 
^\ <u £&i\ ^\ 305^1$^ <uu 
^o \* J jVl d-.bJl • « &*» J : 
)) : Jli 0j <Ui J^> j! Au ^ ^— a* ii!L^> 4^ ^j-Jli (Y) ^j 0)i ^ u^ 1 <*' ^^ Cr^ 
, o .JL*J1 •»*"- j* ^j-^ 1 ji r L -J o* ^ oJU» (»J£~>) 0) 


JL^JI *y *>■ y*j Ji5C& o_^ii (^J jr^ «J-^ L*Ji i 4^J ,4J>J! J J*J C&Jl ^ J-*S*J C^JI J ^>i ifcJl iJipli ,o~>Ji L-tf ^1 jp *UUJI <> ^ : c-Ji v 1 ^ ^ J ^ b * (?) 
J^ uiJS** Cr 3 -^ if- ^^ *^ tyj&l J*f e -^j ^j^ 1 ^-^ <_/ J^* *^ ^ J* f c>* >J *^ t >-^ Jl U^ ^ 

& ■ij* JU» t <lLi^»lJ <uiU jV ,j~J jbJI /i -J & N *i Ajl* Jjr~i M ^ >Vj ^^ ! (SJ ^ : ^ ■ y* ji 
*0* ** 
*W>e-A ;uj ^1 ^1 ^ JLJ 
^ -LL* ^ ^ -JJI ^j v~^l jSUi V U ::r Ji i*J^ i u*J 
* i 
I -j ^j^» ^ ^Jji ^ ^^^p iUp J,Jw»JI J^i ^ JJVI >^l ^ ^ siJtJl d->Jl ^ Ai> v, gjW > ^v J Jlill £-.Ji*)l 
J* Ulj JA jJA )) : JU M &\ Jj-j & ^ ^ l^J y^ o* t* . ( / 
^ ,c^ > JJ^JI .Ijjj t (T V-> 0) ^ ^ </>N ^> - (V) a~> >^ ^' c* o-^ 1 o* «**-j <>i r il5 ( sX ~) 0) t/yj ' 


o-*^— ^ t/^ 

Si . <*) o^^i 
Juj?- ■je ^ 
u <* 
. ./ii ijb Oi 5 >^ Ujb " JU ( Yt us^-tr^ ^il U JU (*•* /i't /V, oUj-^jJI J iS'jy^ 
^.J* lT*J Jr~i \J^ »jJla*J 


ll^-WpJ 
JU*4 *£p jksor j\ jj < y*>Jl . j&\ si^.j^Ji ^* j^'Ui ^ j>Ji jtJij -or A / \\) Ju^ii >? >l (t) u dJbJIdo^J 
lT 4 ' c^ I jUp j> ^-^p )) : j|| aJUI Jj^j Jli : JU ^jl ^ :>! jui ^ . « lf»^ J C<).'„ *^3 /^ ^lj 0) cf^ 
-I 


J^>. (6*U~-) (>) JL, ^ ^ Jli (Uo /Ut h)j~&\ -U^lJI J JjuJI a>/I c,j^ J 


jJ* ^Ua^Jt ^^^j 'Wtj'j cT 4 ' ^jj\ Ai ^1 » ; JaiL 6j5Ji jlilj *jj ^-iu 

ft * , S - fi ft £ ^ £ 
i-A^wvwJ 


*J Oj_>Jl aljj : ^j~&jJ\ Jli : <u<aj 
>^JJ (Ao 1 1) ^-JUJ! ^Jlk-J Yj^OoJI li* ^Ipgb Vj i/L-p^I Jli(U /Y') JJLo gjl- 
>l (Y) •- JWj ^ ^ cr~- - * ^1 ^> 
'A j**J tUlafj jul ^- ^ ^1 » : JiiL ^U ^1 ^ o^p jp jlilj j> ^ j* .*U^oJl JP ^J->*j ^-V*-^ j^ : ^JLp ^jI Jli toilu-l ^ Jai>- JLij c^LUyaJl ; ^ ^JL^ i^Li r^ <ui 


^ 


** j,f aljj ^j c^i iJLft ^ ^1 UM yl*Je- tf A3yC V <_->/ £-j.b- lift ! Jl»j = jut jut *^jl )) :Uyyi ^Jt ^a>- <y (oj»J 11^^^ 

jj ^ JC 
^U *j*LaS » 


5p«j 
0^ Ja^jVl J J\j^ J*i j-l Jli (TV /Y) 0L1H ,> :cJi (JTA /I) «*>*Jl •J^ll ^ >j^J 

{-*•* ^^ Jj*^ f!*S. J~- JUJI JU -jP ijUJl ^1 tfj*- r Jl -u ^j**i 


Y e^ Jb>Jl • ,( Lf** J J\~^ J* 0-^* > '-^ M *U\ dy*J 0l ij*~~» jA tf> ■ 0) ^cs. .(1TA /\\) JUJi ^>;i (^> n <r° Ull 
ju>J i) yl ail j| : JUi Je^- ^1 » : Jli it 4JI Jj-j J> ij^* ^ u* Oh [iivw] js- >j £ij oi^ Jt. > ^ fi ^ £j>* oi o) '/(-p Cf. ./Up ^1 ju>- ^ ^^tfJlj ; l|i^M J^Vl ^ 015 (^ a* jJL> <>: u^ ^ a* l^ 6h <> 
oij 
!' ( ) 0) (To IT I I \y>) jUp j> j^ l^>-y J 4^jl" ^ /Up ^ 4>^l do-bJij j, j^Jl jj > LJt ^ t ^~ j, J— JUJI j,f >U3I JU i^f Jli ajt*^^^! (^Jl :>Ull j.1 Jli,) <dJI J^-j jl :Jiil< ./!» uf JU^Ji p—aJi ^! tf ^x5j*Ji ^ ^ — ail ^t t^b ( C ) iJ ( ai :JU« jjlalj) ill jl J^ f *Jl Up J^ II* ^1* l » : JUi 
> >j Vj JlJU* ( Ju, : >*11 a' JlSj) js* > f jSlS" ft ^j J : "«j . « 
ID : JU :>U»l 


Uf ^L Jlp jLiP ^ j-iiP ^ ^ aU! J^^ of » : JiiL */ii ^Ui*Jl oi Jr ^f U 

f ^ f l d^jj ai >j > all of J>, Je^r ^ ^1 ^^ »e : JUi 
. (( l^Uw Jla ^lp 4Jj O'-^ J^ 

jj j^*p ^jf Ul j^^i! -J^p ^ a^>^ U! LJ *\>J^\ ^_ill jjf UIp oU^-I Jli ^ u tr~. lS 
^ ] Jj-* j-i U 
(>. ur'y-* y. «J 

4 -jl ^ ^ UJi Jj^j of s^yk ^f ^ JT/-VI ^ ^f ^ &j\ J & jfj\ -up ^f 4111 of Jj** J-jj^- li> j-*^ l; » : J^ -^— Ji w.L xp oU^ ^ j-^p 

.Ajuf ^ olj^ ^f ^ a^U ^1 ^r/\ :/Up ^1 Jli TT 


l _L«^-'if 
ir^Jl ^J J ^ ^ 
^5UJI ^jjaJl >JI jj fUyij ^yJLiJl j~>Jl j*L> jlliJI J-«- jib .-c (ji-^ jj^fc J^J 0-^ cri jju <us ,LJ iJjb (0A / \) j-L^Jl ^ ^^w^Jl Jlij r* 3 \JCl rr J" *UI d^JbJl 
^ * o 


)) I <dJi Jj_-j JU : Jii " v .y> ^ cf . 1 5&">Ui .o>U,i/l^^i <^4 


^ 

t jl>J 
^ p— JiJ* J^ c^ 


,1—111 ,y JU .4iui J! j-i-Jl ^M ^ >_*-" J 

. tU*J> JJU j,J> j^ X> I Aft : ^Ja> u 
Ul 
a*J! . ({ e .<^U,f /L-p jjl C* 
<y. is*^-* Cf. lT>. \ j*~>Ji j_ji ui ^fii ^^JLli jj .,_ a] ^ c^M 1 ur-J^ <^ J -^ 1 ■*-* Cj> ^y. \ u 
^ cJl*2J » Ul ju>^ ^ ju*4 ^ juu- Ul J^UJl Jjl xp ^f oU^f : Jli ^T ib^L <^>ij Ul ;i ^ly>JI |^-a^1 ^ J^*-^i _A >jl U cyW^^ 1 -^ ^ ^ -V ^>^ y) h y \ Ul ^ijjj^Jl JUu- jjf Uf ^^-Ull ^^kJl jJ eU^I ^Ijl^Jl *UaP 

^1 Jl5j) ijji. ^ (^ ^ t ^j ^| : jij^ ^i ^j^ jj) jjj ^ ^jt 4iil Jj^j g ^ Lj : JLi^U ^ JijU^Jl *lkp ^ jL^ ^ (SJ^J :o!-u^ 

i £ 

^ j-^-^l a^-j ^Ij i^Jij :^Uj (Jp, : jlj^ ^1 j»lj) ^^ _,»*_, ^ * J & 
» : (^ *iJl J>-j : olJ^- jj! JUj) jj| ^1 JUi ^lij ^f ^ ^*~.j ij^* .,, !><>ll ^ ^ cJij UaJl J ^j cJt i(:JB 

J^lj ^JtsUi ^ ^ ^ -w~> ^ Jp ^y^Jl ^1 Utif JU >T iU- t l ^>f ^ 
U ^yU>Jl jj j^>J! ^1 Ut jlJUf} «ii]| ^f ^ J&~\j}\ Jup ^ Jjl^I j*J&\ y\ cp To t* ^^^^^» j_^j Jli £g M J^ 0\ j>\*- J* *&* 0* ^ )U ^ fr S V 0* ^ Ui ^^ 


)) '.X-*» - d ^ 
L>tji ,v -t*j>«^ 

M iLv-U ^r^>-l *j j^>-jJi JLP ^ -LwaJ! Xp tJU? j->\j olfrr^ UCgJl -LoJ'x^ iLj>- ^ > J,cJ j-^lja :^S Jli *JI si J^l ^ iu.jb- II* : Jlij o/ii JU j, r "l^ ^t o* cr^ 1 -^ ^ ^-^ 

VI >o M *>Jd> :0L» ^l Jli» <• jUs- jj eJ-^j i v~*h r 1 
V, -J a_* :^ijSll j-^l ^i JLJj 4 *j ^l**"^ JM Zj^S-j^^mJ Joj ^kJi) ^UJI 4^>l : JU* (TAt /^) oU,jJI c^Ji ,y >^1 «-J~j 

» Ji :JL5 -? lW 11 v*^ ■C= > ^ :Jlij (£lv ^ r ^- U ^ J1 tj if. i>Jb /I) vy^S 1 *,/*Jl ^ iljj .^1 • J-^ &r : J 1 -^ ui ; -V- 0* "^ ^ 

i yjJUj^iJ^ 4-ij (AV /I) Yl Uill vUiJbJl 
^ j_»i* » : Jli VI JaS >JI .w U jg£ <dJl J^j jf 0) [^U] jp . « i>«Jl .< T >Uif /L-P jjl 
.^U- ^ *UaP ^ g^ ^,1 i * 


c* 
si] I j^i U Jjj j* *U^I jj J^>^ j—*^ ai ^^^ c^^-^ ltV^ 1 t>^ if. ■ sL *^ a* fcU ^ 1 u^-r" ^ JH' ^ J^-^Jl 
IjjJl • -^ :Jjj Jri 1 J*. (Jj • « ^ t> <>^* » : J15 MJ Jai ^uJl 
r*J rj j ^ .(^ov /\o'\ /A) iljLiu'^,13 ^ ^JlJ! :cii 

.^l-UJl 

. ( ro /r> 5>Ji >LJi ^ us j^jali ^L>Ji 4^^ il^L^J J j oH 

rv e* tii 
jbji 
. « Vj*t> cT*' c 
.# i : JU HI <UI J^*j ol j^' ^ J* .0>U>Jl ^ ^^ 
U 


& d> j** Oi ^ -*** & c^ Ul J*^ ±* ( ft -^) 0) >* JU> 
Vi b* ^^aJ 
y^ J ^ J- 
Jl>J J 
i* .&j$^3 ^LJ -L*—* YA r 1 U)l u 
i*)l % 


Ul lil i : J\i % h\ J^j jf <^[i^ J-\ ji J*- o* £ 1 (*> >J2*J (***» ^ I 
-I a>j 
0* J-IL* L^ 0) . JU y! % ^IpT LJ ^p oj^. ,J . aJU 

• e /^ J^ if- r J u ^ t* lt^ 
jJL vj :JUj (<* /*) ^Jp £*■* </ ^ ^ jVl ^ s^ 4ddjJ Lpj »J ^w>v* ^ Ju^l jfi&> y) Ul dJuil JLP ^ ^^—^ ^V^ 1 ^ 
i i_A : Jti *j UfA Loi' cj-S'. Ui ju^i Ul ykJ! ^ Ju^» ^ yi Uf iijUJ 


^di^ Jut ^I^JloL* jl : Jp <! Jli «xp ^ c ^ ^ -«/i J «>•» : ^ ^ J JUi tJLi ^/^ cr> t ^ LJ ,i aLJ ^rj\ :JU t ^jJ N :JUi ^Jub^^^^l oU jU : Jp = t <Li >c>-jl : J 15 t (jj^l M : J 15 ?j^p c^" ^^ r^" ^ • ({ ^** » n 1* jU : ijs- «J Jli ry>- UU . (( 
j*)) '-M [#& ^ ^ i ^^ p-y : ^^ 4jUi 
j : Jli t^JLi *>-jl : Jli ,jj^\ ^ :JU ?dU>- Jb^u j*-»i j ^U . « 
J o! c^k^l jli 
ou iii » : m ^ J J^ r r* & Ull 
jbJl 


rji V- ^ tk-j j-*^ ( Vj 0) / l * «*» ^> 


i cri 

Up oLs^j : Jli j*>- jlp ^p : JaiL e^5-U ^j_pJ( J^r 
JL>J fjH JLa ¥jr^Jl ^f id vilJLf Up :s^ii tL5 Ju- ^ jup I : JUi ^1 

" " * * . Ls^J! . Ji . >Jj .•-• J«l ,v» :cJii .(n /r) S^JI >lji ^ U5 jly^ jA iiiUJlj iuiljjl ^ oUJl ^1 
1 C) r\ r* J n 
dlall \Y zM J J* 

tfjl 

,U dty j*lJI i : JU $g <dJl J^j of f lj*Jl ^ ^jJl jp 

*» * * ' ** 
jpfj Iflll cyt Up iiyf >>. J>. (J «^ ./J yte! \, 4 Up 

1 V * t 

. « Up J»jj t oUp Ji ( J_*SP ^j i ^Ua*JI jj ^*P 

. ^j ^lj ^.jJIj il>Vl J ^"jloJl ^f . f IjJl ^ ^jll ^P ^Jl Ogji jP Jyb j. Jflj (fcK-) ( \ ) 
- JbJ /, ^t b'j^ JLaJl ^? Jli (IV /o) 4i-,t J ,-kiJl 

- L\b- j^U^ <yl^Vl p-J^I ^ *U^> j, -U^« ^ .U*4 ^ y\ U^fj . ii^SoU 
L* tt ^ fi\rfl (J* V** ^-^ 
e ^ ^1 lib* ^Vi ^LJI *I jjL-j t ^jj1 cJ> cWJaJ ^apIj » :l^]j o^T ^ SiLji «/ii ijb ^ JJlj ^ i Jli oii UlJb- o*U> J Cf.^U 
Oi ^r JI c^ : ^r** Ji* bJ^ /ij f I^Jl ^^i Jli Jli ^1 Oijj jp *jb j, JJlj ^p j»* j> lJ £lj^*> j*"*^ vi L* 1 0< jykj (H<\ /Y) otj&\} ^»*JI fl»jf jw»y t/ .wJaiJI JiiUJl Jli JU A^ ^il_.y-.Vl JL«j>w Jj J—xJl (jJ JUa-» tCj\\ jjI L5j>j ( _ # 3-^»-A-»l 0-*-^ 

j£ii i^&> J j, ^ tt^ ^^. j, ^jJ\ b*^ j-U- ji L' r^ ^^J' Ji> a- ( r * / Y ) ^^j^j-J' c> ci3^ jj 
Lua>J!j :cJi JU VU- j^f>«Jlj eU>w>j O^Jj^v V_j "(JUl Jj~»j ,_^* Pj->*r' <^-!-^- 1 •** • J^* 

iAJVl jp oU^jJl j^ji :0U ^1 Jlij .o > ,Ui :.^>- JU rr mmm LjJL>- {£ JAaJ ^yj-^tgj! jUl \j JJjJI *^j Xos»ui toJb>- ^yjl^Jl 4JUl Jl*p /u 
-K jp ^i <dJ1 J-p tf> ijb j, JSIj LJo*- ^ ^ ^ LU>- ^U ji ^jhu « 
r+u )) Aij-^ala «|| <dJ! Jj— j LJa>- >^t \> cr 4 ' °1^j J ^j*± <jt^ ^^k o^^b jU:Vij jiy>lfJ 
^5L~^ -/i jz** «^vLj>-j Jj*t>0 
1 

,U oH 
C 1 t I o 

.(A 1 * /v ^\r IT) jio gjb viV> 

,»5UJJ oj^ alj (in /n £o /U) JL«JI ^ ^ rr ^dJM 
dlall sr m 0) 'JL* jA o-^l 
S^J »i> j* ^i^ ^jU;Vt ^i-ji ^ j^m. ^ ci-^ ^a>.j t u 4kiJ \js cii (\) JaS J>w jj ^ LI 01 ^LJI 1&5 Li :(liV /U) JUJ! jS J U5 <&] .* * 1 s ^ L^J. ^i Jli \*jS> jf jl~ (Mi /T) '*->l*)\ */ i " U>JI JU ^^^ .^jli jj! o!jj Oij u* Jf- cri c> ^ iS^ 1 ~?^ ^ ^ u> -^^ Ji> *>* Z 1 -* Cf} <*rs^J '• ^ f 1 ^* ^f ^ ^ 3 ' J iSJj <• <J tj^-UJl y^LiJl dUU ^ ^^ (^ y}j o^ 1 ^ Cri 1 ^^ f : ^J °/^ oJ ^ C^ ^ a* ^ u uH ^-Ji c>i J*- ^ J^ <^ tir^ ! J^' c^ JUl Ji> c>* oX ^ cr! 1 *V^J • J ^ Jf- Jd> a* 


rt ^■^ 


!* oi ^ J*~" 0* ' U ** A CH ^Ji ^ J* J* iS JUUJI 


UU! Jli JU^JI ^ j-t U^f Jli (m /HA /X) *~jtt ^ yJ^J 
J- UU Jli 
Ji icy- * uL Jli ^^Ji 
i cH ■*■**«-• 0* p-s*rtl ^j&\ Jjr »* ft JU- UU Jli ob^ s>a, jl>J! o^i ^ 
cK . JLLJI j* J U5 U.I jUJi ^1 *> 
.o/ii JU>J ro r> «lj» 
jl»)I U J>Ji j^sp jp c-^j oi j^Ul » : Jl» $g aUI Jj-j 0? .u~ ^l o* t* . « . IWB - ** (T) »>J 0) ^^ ^^ .^jJ^IJ^^^lA^ 1 ^^^^^ <J*^ CJ^ ^ L^i <**-) 0) Jju*Jl ^ i* ^ j-J U JU ^u ^ 
M l1oA^>J J 4jJb lia^L Jjj Jli ({ J^J U •j-*Ss> l$JJi » : Jj* y>j ^A ^^ . <d ^•U L^J 
^L*p (T) ^J— *■ * ** ^ J *<5>»J 

U ^jUJI 
^ 
u 
Jjf Ijtf <* 

( >-^>Jl cH lT-^ 1 ^l?^ 
j~>J uH juj>««« , JU-*J ^ 


<* 
<* •* 

U 
^1 ^ 01 Ji JAi .« j^j I* 

-,v,>*Ji ui j-»ji ^ ^ 
ri ■V w*j^y y) ^ ^l iS^ ^ -**~ J* JO jlp ^ ^i Ul ju~ ^ .u^ s^ 1 0* i/** 51 ^ ^ y*~* u ^jl*«J 
c* 
U 
yj U } , : JU* oUp & ^ j->± oj, Li I j #| ^1 c-fj : Jli ^jj^i »al ^ ^ <,x Uilj ^pj, Jij Ui . 1 4^ ^u ^ 
oUp OiJ 
rv ji* ^UJ! i-jJbJl No iiiiji ^ b\ j^m » :Jli 
Jjl J^j Of j^L. ^f ^ £-Ul ^ . a <cp jsjii .(^y^y \Ka /L*p j>\ ^rj>- f^-* L^ 1 C* ^ ^jJl r^l at ■**>. & y^ cs. -^ ( aX ^> 0) ^p ^y J 4~>- ^ /Up jil ^r^\ ^a^Jl ^J^Jl j~^ _^! LJ' i-4-.ji o>. ■**»'* J>. J^' -^* 
J J : JuL i/ii yip j< JL»- U ^iiJJl ^LLJl xp ^ -W~ U jUJl 
JS J^J J-- 11 j* ^ 

f 
*vi * 

C5» 
*• + 

si cJIS t cv 
;cJU ?u 1-^* ^ j>» » IkiOi $§ aJJI Jj~*j ^Jb .,( ^ ^jU j)Uj% j-^ 0! fflll )) : Jtfj *U-« J cs^ 1 ^ (>°- -*'-> a"^ ^ ^-^ 

ili^L 4iL» r 1 <* <* U 
Ui Cr J.\ y\ lit ^ Ji CfJ -L* U ^^ '^j L^ JaW J^xJIj jfcJl ^ jf Up cu*aj t jUp ^ j-^p f ^ J5U ^ ^ C^ 
j^^p Uli U^ f f J>- JI Si ^1 J^-j Ji 

Ui ?« IJL4J si** y» : JU* i*Ak-A* I41- TA r** if i Ul 
J*)l 

4iL 


(i) /L-p-J 
0* ti>iJi JlfuJl j> 


*%JI ^ 


^M oi, 


.rr-i o* j'^ 1 c?jJl 


^ V^ (oJ^-) (^) 
. 0j5 Ji 


£^ ! oi ^^ n 


Ul 
jbJl W 


(T) *>J 0) ( ^^' ^> 


Li <* ,/Ji i jj j^* (»^) 0) 
L* Jli (o<\ /^) UUJi ^ ^ ^i ^t duaJlj 
I /j -W?^o Lj t , Ji jl ioi t> ^j frU-j LJ t <5>~J i ^ 

fji jUp c* 
^ij :JUi LaISj lJU- Sj— Jl w . ./is »_*; _^f uf iiji>Ji J^ ^i uLi Jli .(o*i /U) JU*JI jtf yiLS-k-yVl ^ Jl>!l 
>- 

- I r* if lill 
ju>Jt \A jLi uiJL j-^- *L>- Sj^xJ & 
** <* ! c^ 1 ^ 1 ^ : Jlij^*- Oi' o* 1 I* * ^ * 


J»* if) if <^ U if ^ if diJU ^ (.*-) (T) 15 ^' ^ 


*j) ^ . o^Ai ^ftf c t iX5^Ji^ r _all^iU^f(V l^cr&i^j JJ^ f) Mj jjl JuL>- *p Jl^>! .y J***? ^ tJu^l jj\ ul uU* jj .y fiy^ ul 5JLjuw» /y (**^-aJ i U* V^ LTi cr! 1 u 4 . «MM^ j** if) Jr ^ f i w -V ^ c* u u t ^>^ d 1 ^ ^ H 1 * ^ a ^ jjJL^JLi a3.u* l^ 1 ^ ^j U ti>^ j* » : sit ^ Jj~"J J^ : ^ j»* if) if J>) JU c^ 
. (( j-*i*3 ULjj M *$!)! » : «|| <dJl J^-j JU S^^Jl JL^- i j-*ip- >p- Ul : j^p j^ ^ gsrjl *L-)fl li^ : Jli ^ ,^.u>Jl ^Sx^ ^J JJa :JUi (Hit n 


Ul 
JbJl \\ cJa*t ^fr jwiil J^ cJj » .,: JIS H *iJl J>-> ol ^ ^1 o* 


o> I f U>l *^ L* Ji*- ji ^* ijb ^1 LS Jli (VI /T) .X— ^ J^f f U>l a^ £->Jlj ^ii. j* stJLc- oli #| ill J^-j U^ £/- : J^ i^*Vl : 
jj s 5i^ ^ JUI u^W^J 

n Oj JUJ 
Jail 
% 
a v j '(/-j * 


UVl Ljj SI < o jj at I4J jJl UJ^JI JJ ois- dili >Jj oVj * JjVi ajjJi *uu lu ^ J, j jjj Vjf Jj ^£ 0^0 of jL 


^. ** *ij\ a] k_iy <ul Jl Juirf . « *Jw? y>j » : jit A)y JaJj t ^ JJcs ^Jp SjI j >. ji 1 a* :LU * 

jUp- <X ^ 


0) ^kil _ UiT j^JUi L5 ^JI Jlp « £>y » <jj'j vb «jfj tAj J^ p-^'jf ^^ J* « «J3y » : 

Ul Jbi i U5 <*» 015 j>J! 01 ^^ Ajij ^^ 


u 'JJJ^ ■Ui rkb 


^^ ajI V ^jijJl J 4J ^^iii cuo U> OK Ull ^U ^JbJ 


IX ■ 


Odj^r*^ f&JJJ **% ^r 
)j$SJ\ jL^VL ^>„ ^j ^ £>-. <U! i ) 4J J-^J A J £*>.■*>■ J*i) cM l .JJ J^ (**■ '^^ ^ ^ A~. A J-i'J ^p ^-y j-^j y>* ^jjj <-j&, y) ^fr} y^J j£> ;f 


^'j\ r J j dj^\ m> *t : JjVi t( ^jJ (M ^ Jj-j W *b^l* ^1>J iliipi ^ Jjl Jti^Jl ^JLp jikJ { j^*^~ - * 
^ >i (J ^ >^ >^SL* ( ( jjy ^ b aJlp lfU>- /jp j^j Ji-ilJ <J3^ )) Oil; ^ US' t 4j «-y ^Jt; jjj i^JLidl 1-X-* ^^Ip «U*-« 


(( 
JjJH >js*J Lj^li diL' ^ o~J 


** Oj -Ullj ^jUJI i-jjbJl T1 
-JJ1 (*>\> )) : Jli Sll *iJl Jj--j jl 4^>j 4JJI *y JLp j^ . « 
J <*) >j °\fi*r! 
• * J* a* **} <j* ^ if. ^ fr Lr ^H o£- Jl ^ ^ j, jb^Jl (.Ji-,) ( \ ) L ~ - O^ U) •4 * ^L j LL^JI j-jl U!jl^ : JU ^ <dJl ^j ,_JU* J & J* ^-JL. **V .4JU ^ $*, j^fj ci/*4ll > JJ <>L^j <oi ^j: ^ LI J)l <UI 
4ill . (( ib AAA JpJl Jil *^l)l tLU- aUI r^ 1 \^_- at * .^"jUil j£ 


J\ ^jr-H J^ f J .5**011 ••** ^>U Otf /"UT /U) 

if ^' <^ u^ -As*- CH c^^- <u - vl c/^ 1 ^ J^ .^y^ 1 jr* c£r** j^ 
r^l (W /Y) jLLM\ ^ & j^\ J J\^\ Jli .UJ y^j ^/ 

<Jy Om aJ :>ljj (Wr /r> t5J^>dJ (ije^xll ^Ja^Jl c\y>j Uu*J> x~j t ^Ju^l . « J^ 1 L^ LTT^^i 5 /^' J^ Jl ^^-J )) i* JLij (Tol /Too /\) v^L^JI JLJI ^ ^j^Jl ^ 
M v^AjJIj (T) t jtf 


.dUJJ .uoJl 015 a;i ^UJI ji 
^-aLlJ! ^p ^5LJL ^Jj plw bjt J* ^^ : Jlij ^^ /i (U /r> iL-)fl iA^ ^UJI ^>tj UJ 
o» * 

-hi 0* c>4 ^ ^j, :Jiil (ovi /Y) fcJl ^^l* J Oi 
j* (TVs /V) il^Jlj ilaJl ^ ^ ^1 4=^4, . , J 453%J ^ JVJ! ^Lp ^i ^U>- j, J;^ ^ jui\ ^ -u^* ^ r ^ ** 

1 to t* ^^H^^H^^ta .(YU /TV /i) j-^li *U*-*Jl J JlJUJ! IJlS'j .e^iU 
(IV /^) Cp aUI ^j jUp ^ ^p w-^ j o-jU ^ /Up ^1 o-yMj ^j -Uj»-i jSo y\ L»f A^AdJi dlLJ 


JH I t^l JB 
Ul JoiUJl aUI j~p ^ ju>^ 4l!l jup jj! ^UJl LI e^U j, <dll jup ^ JLp -JJ1 Jup ft J** 4UI 

4&%Jl 
4U1 . (( 

u ^y ^j S^-Jl n j^lj Jii\ i-JbJ YY 
U u* J.V 
61 » : Jli sl| aIJI Jj-j jf -up a!3( ^j ^Ji jp . « J^) JLiu *JUt 4JJI Jl 0> "^^^ L5* L? ] X il JaJl ^^ • 
^^™^^^™^»^ t * ft 

^ Ju^l jj 4JUI Xp U!J^ Jli (<\ * l\) Ji Si\ 4^00- ^ J^ 1 *>■>-* Cu-bJlj 
iJL>Jl ^jl Jj '^rr^-* ^ *Ul c^J O"^ 1 ^"^ ■ *^^ o^5"ii fcbi ^p *~*lj ^^ C/*°- ^ J c r*^ -5§ L^ 51 u^ ■li t #| *Ul J j— j C~o iij <uc*j 

. « i?^l JU> 4JUL 
j, -U>^ L^ Jli (OAT /T) <^JI ^ w>U ^1 ^1 iljj ^j toUJ JU-j Uij 

^U j^ J}l j-*ip uj ^1 U^.->w? )) : JaiL o^ju jLto LJ 
t t . (( ijl Jju 4JUU Jjl ^J <UL JLc 4JJI Jl ^U ^ Jji : Jli s^Li LJ 
^ ^J :* Cr-^ 1 
« 
LI Jji ^ ^ 
aJJI 
JUp ^ 
Jl ^ ^ J>-j cw iij ^ j yl 4**j olip ^ ^^ ^> : J>„ - ^U ^ o~^ L :cJUi ^ji j-* Si^al c~«Jui tU-Aj^ 5^ -UJl Jj~-j ^U Lk.U 4 4j^>Jl ^jl oi o!j :cJli ?« U^jIj JU- (jl Jl* » : Jli ^ly.1 a^j 
d J «* 

Jb U^w^ )) ; ^ 4JJI Jj^j jUi . l^ij— J jJ*J *uU-Ul oJIA J^> jUjs- ^jJlP Ajt^ai J-**^- 

. (( /»*>LJI aJLp i?^J Jju aJLaL) y»-U j^ J^i j-*ip jj c aJLJI 

= a^p aJJI ^j oUp ^ j-i^- l^rj J a^jU ^ /Up ^» 
-I J^A^Jl J iV i* y \ Ul Vli > -y,i}^ J*iyh ^jb j, X** j,\ \ljSt JU (TO in 1^) L* 1 JiibJl Jji -LP ^1 Uf ^y^Jl >o ^t Uf ^ji^l Jji Xp j^ U^lj ( C ) yJU* ^jt 
jj! Ui ^ )lj^fJ r iii ^t uf ui ^ Jji jl* ^f u^i jiij 


^U ^ Jjl j| : Jji ouJ i^ ,J oLS c~rf J 15 AjU ^fj ^lj jj ~u^» 
oLip ^c 
^Jl&Lj ( v.o.Lm..».)I . 


UI Jy ^ j> ^1 LI cJU i>JI ^>JI ft L^Mj : JUj . o/ii dliU ^ ^J 

JU ^j! ^^1 ^^ J^b SaI» c*w : JU >Uj j, ^^Jl U ^ r ^ j^ 

. »/i» Li jju S>^ ^1 J IS iA bj J^\j dJUl! 
JbJi yr J»jJj VjJ J-is* Osi ^ U " : JU 3£ ^ J -^ 6I ^ U ^ ^-J Cf £ a* CuU ^ xj Jjh» ^*j Cf.Jjr^ Cf. M ^ if jUuJl ^ <j>. o-*^ (°^) 0) 

■ ^ if. -bj *J if tJ* if. -kj <y. **M ^ **) JU^ jt ^^ LoJb- J IS ( \ I / 0) jJ3\ *j>*jkJ\ ^J (JijJaJi ^f^ ^i^b .^rU j* Jjl U$Jl ^»^p<^ W fc%^, ji 

U*Ji jlSU j, j_^p aJj (A^ /^) oJlj^ll f*^ J u *^\ Jtf 
'^) «up -JJl ^j j Up ji ,>^p ^ry ^ /Up j>\ ^ry^j ui Xoj>^ j5o y\ \j\ X*j>*^ \j ^w>- cs. <2JUlJI Jup jj J~~»>J! ^ ■*?* jj j^p L* ^y>A\ ^^>^ ^ -V^ ^ fij^\ ^f Cy^ -^f H Jjjjjlj gljjl i-JJbJI Y£ J> J*J\ 4-At 4i|» Jll jl» .1 JI i^| 4^ I , : JUj 

^^ _^^_ ^^^^^ ^^^^^^ ^W^^^ " .< T >olaJ*J^ J 0) u :iJJi.i JJ 


cH ^>^ 


J JiC 

a ^jji. ^^^ LS.fa» JlS (VI /^) j-SJl ^ JI>JI 


.(A\ /<\) Jjljjjl ( *^> fc « ^ US' (T) bjri*l\j J-.WI vi-fJsJI Yo * * t^y 
1^m»j J*o : cJl$ ^P C~u i*ai^- jP 
Ix^ti jUp 

4JUI dj-^j <J jits jibu-li 
Ul Jj^j 4J jili L Js- A>-j 

^So ^jl Jj>o 4JUI Jj~«j L> : cJLai c \yrj>- <^> ^^ ljj-b»=a «u jili «j^S Ji^* .« 5#*Jl 


<*>. viLJ clU 
(>) oJ*w»j ^ '*U*>- 
^ oUl b* JlwaJl JUP L* Jli (TAA /I) oJC-^ J JU*J aU^I 4^-f ^oJL>Jij 

•* Ml J**" J J^J -^' »'jj ^ (^ ft) -Mj^ £•** J l^ 1 J> ^ O) r" 1 * ^ ^ iJ ~ JI ^ J 
.(0Vi/T) <M OjJm\j j-oLJl 
JUxJl rn ** .(( J_*iP ^ J^/ • 0) JI>JI <^ • J-V ^ 0* tlJap O* ff^ ^ c^ c^ 1 ^l/** 0* -«**■ ( ,Ji -) 0) 
.ApxJ jJU ^ ^L^ LJjb* Jli ( \ 1 i I \ ) jmS\ f^cJ J ^\j^\ 

! Jlij . o ji Ji j'j^-t \j jz+£- U~l>- JL-JJ! ^, ; j>- /jj «Uj>^4 ljj-l>- JJjcw! Ja-^tJ 
■•js*J d*bJl IJ^j j^J 
I 
cH 
Vj :JI»j <0Ji 
jUp cH 
^v ^ ^J* J J 1 -* ^ ^v^ c-i^-Jij £. 1 c jjl Ul ^^jUJI *L>j>t^ *jj /j**^Vr' -^ Lii s« <* 
^ 


c* 
UJ -jLxjj 
jj JUJ>fc* U ^jli^ljii JU+>*}\ JLP /^j 4JLSI JLP l) (JJ^P ^V JU>-I 

fit & c 

y\ \ij*.\ Jli ^JP Jj! tf> £j>.\ jtjfi JA tSjj\ ^ .o/ii ^^Jl jlj^P JJ ^ 

*j! Li Ui»l ,,. _a.il ^ J^^-! ^ r^^i ^ ^ c^ 1 u ul *ji cr: 
Ul 1 .(TTA^ /n) J^ISJI^lI .o/ii o\j«± j>.jz+* U utf ^ jlJjJI ^ JU^» U ^yil oT Jr UJlj «jL)l si-jjpjl YV Jj> -iS^^J^jj 
i^U^-j JJU :JU 
o* (i ^ 
=" c^ 
o* u* 1 ? J*} 0* *+/* u* tW- («JU-) p) ^J-^i K ^^1 Lj^Sj fr ^^ U Jb" Jl^ki 
J ^o.L>J 


^^V'I^VIj^^^^i^^juJiiju^ V:aup Jl^kll Jtf 
*" dri V>*~ <■» 


II ila^Jl £uJl ^l LLt, ( C) ^f ui a |j,j| ^p ^f uLiT jli jljJJ 
>. Ui-r» i>* <y. j- US Mtf ^IJujJl <JJ| 1 £ 

^ J-*UJI ^ oijj J ^ : jL> jji f ^ ii, :cJi .^f ^ ^ \L or dj/Jlj ^isli 
JbJI YA ju 
jJ! £41 J^j #* * U U : J 15 (N) S_w2P rs> 


<V>« 
- 1^1 d-oU *J :JiJl>Jl Jli (ivo /Y) iU")fl >l .^^i V^ -./■J^ 11 ju>.t b'Jb- Jli ( u t / W) JRS3I r**Jl ^ ^IjJJl *r>-i *i-a»Jlj !>.■"; cr; i y^ tJ bi«Jl ^ J„«ill Vj (At /<\) iJljjll £^ J c^ ( J 1 * jjt UU : Jli JI>Jl J;> ^ (YA /^) j_^p i^" ^ A-* # oi bjjj^l\j £**» bll 
.bJJ Y^ 
!■ 0* *l!l ^1 ^l^iaJl ^>^ ^ e* oi ++ * & p^sai -lp (.x-) (T) JLp ju« L*Jb- Jli (<\Y /To) ^531 (t ^cJi ^ <^^J 
JL>Jl oLl-1 u 


<yj y. ?ij&\ V- vj *n / °) £*>*Ji ^ Jli* . ^j-sJt j* <*<& LJ c . bj*£> 4JUu<0j tc-iiL>«Jj * iixj Jlij l)L>- /ul <Ujj aUI 
oUp ^L 
^"^ <_$* ^-^ L5* Z 1 -* oi 
-I ^JbJlj 
jj U Jli JLJJI JU^f ^ Jlp j^JI ^t U^l Jli (*\ /*• /^) ^ j**>J! jjI Ul >w >J a > J I j-£j y\ Ul JU 0jj~>- -V ^ilUJ! wLp /*j wUj^ f f <CJb- : !- <j* ^^ <y. . 6^Ss Jji> JU *JJl Jj— »j - ? ; JU ^ 4JJI Jj^j CJo V^ ^ ^>^J J*^ ol ^p ^Ij^aJl :Jli *J 

^^ c* i>i M%% IP 4* » i-ijj i-«l cJlSj (jil—p *f <of *1 ^ C JJ <-* fi^ LoJL>- ^i2**»ljJi f Cf *J J* .(fit /\Y) AU, ~.>->!j ../ii J^ ^ ^J 


00 ijfiWl £jJbJl 
% tJjl JL£ 
aJJIJ >*"J . aJJI xp ^L jJ& jSj . J.UI at-^l J US *oU-j 4iM Jj-j i V ^U* f t #■ ^ 0) ^"X-u* ^ "ri 1 a* pi/Jl jlp (.x-) (T) JJt-V 1 ^. ^1 r ^JI ^ Jl>3 t* 


01 bMj ^U)l 
0*)! n | ill J^j c^ dj.\ J* < , >i i jJL til>J j^ jl : Jli ijj* y> ?aUIJ 4* _^*j <d 
(T):: 
.^t^l^J^^ c< r )jl>) 
>\s J .iiWj» : JU i/y £ ;JCUil li! jaj ^P 


aJLpj 4-ip JCLii lij <uU Ja^-Ij o^Pj <j^/*^ <j J*^-"Lj 0) i*^J jji (tx-) (r> ^j^t ^-U^» L'J»- Jli (Ao /\)jt&\ r ^*J! ^ ^l^kl 
Lo^J • •/■** W jjl kJ J ^ Jlj»Jl JJU <d)l £**«^ (0 
jUp ^ 
/Up 
0>J jif ui VU u\y o\xj> ^ r ^\ y \j ikil ^^i j^J a* rut 
\J* 
^tUf^aJ ^it • 


L*' L* oUp cH i m }~***' ' ^ ^ ^y U^ ^ wloJu L-4i>tJ wyw^Jr JLP V c ov a jWsiij jm\ 
j*ji 


gli «£« J*l Ji L 
u m y *» t/ vi «* ^- ^ (T tJl JUi i J^Vl >> 4,J, jOP-ii ,> £.li < jlj-^ 4jtu <L> 
** 4 oUp U \j£ J^ j) » :^g ^ J& cU oJl cj>. <Ui xp ^ II* . « Jjfcl 
0) cuJIj '4 * :|>il ^ iJU ol ;>p f-*^ ,y i*L* 0*. «*->« (••«-) 0) j^ l'j^ ju <<u /\> /\) j-sai ,^-ji j j^' ^ ^.-^ 


0A OjWWIj dJU! 
JbJl yt mi (H~i 0) [ J] V>j ^ ^ 3i aUI J^ ^iU : Jli ^ ^ t AJLo-Ji J^P ^^^! 
auij ^-j 


• ^f^i <^r 
i^uu >^j Jl^-Ji 'J (*) DW>] 
M 


0) 
j** 0* 1 if- ^ u* j** C* ^ ^ ( fitaU ^ JL* <Jl£ J> L5 jl^J 
JL>J 
^ 4JJI ^P ^Sj^- Sj^ ^ 
i Ui M ur> ^S*i 15 . a^Ii >>'J c^J * I U 4jcJ 
^1 U^i :^i» iuuJl 3§| 4JJI Jj-^j Jaii t*Ur Ai 
11* 0^ 0/*Mj «lj« i-a»Jl rt i-~ ^ )) : JUi cU>J Jif.J* M *UI J>-j J>o :cJli iiJl* jp . jJi*J jPJb 4iJb Uilj <§t aUI Jj^j Cojy :cJli t^r^ :cJi U li* (*). 
°W 
^U J^l^dUJl^^J^^l^.jb^AiJlxp(.a^) 0) * t. d ,1S 
JL>JI 


^v <t) Uf 'Ji Cr! 
i ' 
u-*^ ^l V^ 
'^ 


iQ^^m Jl Cri f — ^ ill J UIp * 


: JV5 
lT" J^H^ .J IpJi 1 Ojfttllj j^UJl d-jjjJl r« ** U ^ <UI Jj^j jli* ^ j_j* Japf j^ : J/ j, j*^Jl v- jp 


, <w-^^ ^J^ ^J^* /^t**° ^^T" tOj-vwJL)l jL> 4j j^>- ( t Vj<^ >ijjt^>f 1 5 £ t f ^ Urf 1 t>i -*-**■* ^ Jli (HI /Y) .a— J J~J 
V J_>J1 J** if- f-?*A ^^ ^tji Cf- *-***# ^*^ t/* jlaJI lj (*> 


y \ Ut &jJd\ ( y> tJ &^\ y) U^f Jli (*M /^) <x* M rut VI .Xj ^i /J Jlo>t-* _ jl JUj» /yl el«^ _ ^JU^Ji U J-^?j^Jl ,Jl*i _^i Ul jli *^yI<J1 "U opd\j j*>U\ 
JbJl n 
^ UUJli ^Laj 4iP 4JUI ^j j Up ^ j-Jtp *U- : Jli ^f ^ JJk^>Ui : Jjij lfcl% ^| ^JlJj-j J^i c3g4JlJ . « f jJl I J 


( V>5 
>- tU J ^p S^lii ^ ^jy> ^i ^ x^ ^p ^y^l^Jl jJU ^ j^p (ox-^) (\) ji -U~> ^ J^f L*Jb- Jli (Yi / Yt /r> -L-jVl ^ ^I^lJ! <^4 ^JbJlj VI J^-? tfj-^lr 11 ^U* if. is* *-jj (AO /<*) oSljjJl £*>w. ^ ^^Jl Jli nr Oj&telij n Ui 
jbJi rv r 
tro* ^ ^ c^ 1 c* ^ ^' ^" : Jli (V ^ ^' o* . (i *UJI J» ijks ijLitf ^ jli 1 8 ^h»li C) >s*j 0) jM ^A 


■ "*** £» f-# 5H *^' ^J ^ : -^ '/-^ u-Ik Oi c#-^ ^ ^"j*** ^ J 1 *^* ^ 

.j-jjJl ^ iL-'ill l^. "fy JiiUl I if. ^ -ui*; 
W- ^.f d->- ^ (^ /A) ju'ljjJl ~~ J LS J^Vl J J\jU\ ^/\ (Y) 


nX^^w^ 

Cr-** -u>^> lib- Jli (HA /V) *UjVl U^ ^ _*j 
^ J^J>t-4 1* LT*Ji t* 
bj <_£ ^a 


*+1&^ )\ oi 4J*^ ^! Aj i>" ty^ C~>J^ ^ ^>y> ; JUj t o/i3 ijb ^ JJlj j* . a* :v O* :JU 'j 
<* <U! J-JwJl U^>-l Jli ^ j^J^ ^-4>W2JJ j^i—J ** t 
1 * 1 1 L-- Lj ^ U ^UaiVl c/ /?^^/lo-H u j s^ 1 ^^ ^ 0-*^ ^ ey'^ ^ -U^ UJ yJi ^ Jj! J^ LJ u-iU ^ JU* aUj^f JU J . *y^ oL^Li 


nr 


+V- : : :-' y. - 


<Jyu IIaj : JUj ojSJs ijb ^ J5lj ^ ^J^. ^ j^^p U j*lk ^ ^^Jl U jL^-i . lift ^-^aJl O 4i^ j^jt ^ ^^ >s> ^^owjJI * * Lf>. <X .(YHr /V) J*l£Jl j^y^Lt ^^Jl i**rsJ*J* cHS j^p j~>Ji L fc JL^ Jli (oVV /Y) ^Ji ^ w»U ,jX j> 
t .»Sli M iipdb yW *i-J»Jl rA •M <d)l dj~>j I : cJUi $jg <dJl J^j Jl o*U- pitf *t of ^U ^1 j* 
TJJl) :Jli j»j c 3jf| <dJl Jj-j c-5Li t j>-j j ^a j^ U>\i £j j 


0) [o^j /Up ^1 4^!] .(on /oo /to /\r> Ju^Ji ^5 ^ ^>c* jgi Uj *~>j ^aji /i |j 0) (if /SY /^) oU* j, ^ I*?, J iivJS J /L* ^1 ^>t ^j^JIj £yi!i ^J uf jijijJi j*.*^! ji (>~?Ji ^f ^ j-^y 1 -v J-*^ _*' ^^ J^ l^f f> itf f f ^ JUL ./Ji oJJI ^ xyi U J*Jl ^ j, xiji\ j. ^UJi 


j aJ^-jj -UJ1 i Cr* 
rjji :Jtf (JLL 
<d!i 4~>*ij <3j-~*jj 4JUI 

^ ft "* ft ^ * i <y J^tjj :^JL* « ?^ 1^ t^^JLft » : jLii 

* .i*^ 
1 v ^ _ j 


4 « * ^ ^ n^ ^ 10 


W #1. yp. ">>!■ 


\ ■ :cJUJ jg ill J^j J| o.U fJ sl* J of J.\* j.1 o» <-t o* J>JI ^' V- dbr-jj i : Jli -J O. M & ^J *£J* u«J j» > ^^ J t J>. ci> &*» CJ*« j) dbjjt <Ul 
4} 'j-'jj itUI * * *J^H -4JJ \j£j -JU-jj J^jVl ^ JI>3I ,\jj (AA /A) JStjjJl £*~ J ^ Jli *n UjJI 


bj>)$\j **» 

¥* * 
Jm)I n IJUi :JU, eJu JL^F ^ «dJlJ ij^j of l/*^* - ^ l/ 1 0)„ x « S^Vl ^ ^jj • *• 
* H 
r 1 0) 4>^ ^ ^' /r^ (i^^ ( -V /H <Ui Xp 'jP l^a* ,v A^iU- UX-* 


/r> ji^-Vi ens' j U5 ji^j 
juJ a>JI? JUi t *>Jlk La U : JUj j-^>- r^> 
4iii 

X* >. » :JUi 
jlip L5 Uf c~JLp dij*Lw ltAu LJoJl ^ ^^^U ll> » : JUj jj^ 
U* «^ ^ Y? ^ # 6 Jjt <^Uj V : j\yS\ JU . ^J ^ 
^ ^^r^Ji U Jli (ovo /Y) cJI ^ ^ .aL-ZVl lifj 
../ii ^ Ji ^rj >U A^ ^ ,> uf Ju (trc /rrt f\) ou^^ji ^ ^j^ 


Xp y: ^ vi-Jb- IJu : Jlij a /ii s ■U^t ^ J* 


lifll ^ ^Jjj jl5 :0L> jjl JU, ^ ^J jV-jJ 
i Jli 4 
V 

wLp 
0>jj ^^ cri^i ^ r&*u c* (i — *)i c>*^ ^jjjijiJi ^ ^ Jji o^p a & ^L*p I »-* ^ a ) I oL l^*^" *?**?*, • jv**-^ • J^j ^ j^^ 
UuJ! rf iUUt. JLJ 
cJU c^J 
^^ry dJ t nv s 

• V 


\» Ui Juo^« ^ Juj><^ jj .u^-l III JUj>«-a ^ J^*^-*! jj -U>«^ J^^a)! y) ^jr^ J^ = of jp tf j-*hJI .Up ^ <JJI 0~p ^ um^ ^ irjU. jp j£* y m iiLS Li Jli JU 
| ill J^j Jli JLi ^rj Jta ^ : c>^^> J^ : •>■* c> i! JJ •/■*■ 

jjt ^Ull ti JlL>JI <>~>J! ^ <1JI jup ji jl*4 ^ ij^M juj^ jjf U^-l Jli ^ 

* ... ^ 

■£ t ft ■ >■ ■ ft 1A o^jVl 
oxJi * 

jl^" jJj Ijju o^p Jij ^ dZy* gy ^ <}V :JUi : 41y U : jjj* -J jUi ?JI jjj jb-l p, Oj>j t G L- ,Jj |g aJUI J \j**J 
<d)l ol* t glif ,Jj it ill Jj-j c-ul : Siji Ufj . t|^f ^Uapfj ^ 


0>r,- I p* oli 4>l ,Jj 


(O. 
L.L < r >jl^Ji 
\ .oJljjJl £*^ ^ ^i^dlj t c~~,<E* J^Vl ^ 015 (^) oij^p <*) ^^Ji ji .Uw jjf"bj & J* J* ji^Jl ^f f}U ( aJ ^) ( r ) ( 4-»< 
^J! 4Jl*j V : Jlij o/ai jxJI jjf f^L- L* JiLk* ^ j_*i* b* Ja-I^JI jllwJI ^^ SL. 


(t) 
2 "* ... . . . 

1 f # f "H '$&#$. •■?#£%■ 1* j, > J-Jl *fj (i^Jl > j, -U~ jciJi y \ U^-tj ( C > >UJI Jit IP **-*=*-* dtf jW^ t>! &£'* ^JUsj j_»ij ^^UJl 4ji^p jj *Uj>w« ^ ju>-1 (wJU? ^i 


Uf : IjJtf 51^ 
JaPljJ <*t 
^ J*±Ajyh oUjJI dri 
^■■P 1 i- M ^ JLJ jU* ^ ^.^ ol (14-*- 4pU» jjI ,U) vr-J 1 ai 1 ^^JjiJ* 


V LfefU* 
y Jp-Jdlj *z* \ t -j> r LfeJlP yUfj aUI l$Jub* 1 S^fiJl v^J l*^ 1 * ij ' L ^ i . ^T c*^ jljjjl > ^ ^1 a^-j Jl >Jlj H&* Jl olip JjU jJ> l=S3l r v\ J Ifllj AjiUVl j.> * 

t " M *lil oi : JUi J,^ jlrf rA u-*z*j j**j j&. yh <^> l*f li 
c^J »ili 
^ <s> ^jli ilL^j j^^P ji j^iJ 
™ ^U^T J j*H c^l dUi Jb 

Jd^aJI J* Oj'T (^ n 
n o\ iS£>Ulo 
<>* 
TVT 'V ^1 Ji ^Ky JjV ^J* Ol 

n <d)l*LSU<dJ! <$Jb j* .Jif Uf 

6 
H Oj^yJU 1 ,J^>- 4j JX>" U OA jX jp. g| -dJl J^y iaU vr J iY J-JliJl cJapf jfe j^ill JJI C-Jj 

*r ,.... ^^' j, Sfctt & f UI ^ tfJUl c-Jj iO &&J\ 4?&j; &&■ 4U\ f>-J 


•\ o *^j**jj ^ ^^U ^J^JJ ^ V^ ^—WjJ 

oi c^-jd £Jl! ^Xp jIS'jJj tj-^pi^jj YA V/'JcT 4 
1^ (^ (J— ° \<< V/b lt* 1 c^ 1 olip Oi <>*^ 

Ti 4&*>Ul<e 

\v 

YV 

Y^ 

\A fc*Jl ^C^* 

O-*^ 0^ l*Tj (>• j-*^ 
Y0 i^l J ^jjUaJI J arJji 

or o^-Ji 5 Ir^ if* 1 * c/ ^ 0A cijisf J>- C-Jb t-iUs> U li£ t^£»jJ ir U-* pJi i-i* -^ «/o» J=* ^ l> 00 ^-* ^1 fj^ f ' 0-^ ^"J 3 u vt 1Y ajJI lijb jjo Jj»i U j_»^p 1p U 

^ J»jJj Vj J 0-^ «jai o\S U 

**' 11*^^ 

•VV 5>'VI ^ ^Jjj LJ Jl ^ Lr U^ IJla 

* f 

1^ jUp ^ <j-*^*J ^ 

°v V f J 

°^ r^^ 1 ^ 

* * * , 

o"\ <dll jlp ^§ <d!l Jj—j eU~i L">U ^j-J^J <*tj ojJj 

0' illJL* J Jl Li! ^^f^b Vo £■1 jJlj jiUJ! j*j# 


°J^ ** * . J^Lo - a!>^*J( iiill jl*^ 4^S1~P ^1 c JJLo ^J-U £ij& oj^o _ s^ — cJI jb t ol>u tjjsj^Jl J^o gjlJ <~i-i* .iUT jV - V^l ^j^ 1 v b '^ o^ 1 ^ oUiJ . Oj^ - CjUJt s*f&\ jb i ^I*jdl 4 ^>^\ ^W^ UJI 


V^' *^"i ->'"* 'ti'^" iSj*lSJ'j j^u »jU ^ e^iUwJl ^ «** _LJuJl v^l jb n&JJl v*^ 1 t "°J- SjJI V 51 ^ l> Ir* 11 u^J 1 vn •°J^ - l/^-V 1 V^ 1 'r* U <_*' Ji 1 ifc-M 
*»♦ _iJUi«Jl cJjUJl s^Jb t^jU^Jl t «-.Ul oyJI J*V a*^! *j-^5I 

.ill 


-iwoJUl < r s&\ jb t<iJ^>Jl <yj tij&iyt <iupU-Vl <y ij&l^uJ! JUt 
**# Ojj^j _ iJL-jJl <U*~»j^ tJuX>- jj JU^-i iAj\>%^aj\ JJU<ai . OjjJ - «WjJCoJt jb 4 ^jUUJI iyJc^J] *J»\>tj\ f ySt jJ JuJl 
. ill ;JL>- - iJLiUJl 

_i)L-^l L~*y> <.<£^\ e^JI tJUiVlj JlyVi tf~* ^ JL*Jl ^ 
••♦ iLTjO^- v 1 ^ 1 cijUJ! o^b t J!Ai^Jl ^^ ^1 t di>Jl jU -AiywJl jb 4UlI>- ^1 tJ-SjjlJlj *U**aJlj> ^Os^JI j^ J^J^J 
•*• . Oj^ _ ^yJl ob&l jb <. i y^i\ tJJljiJI **Uj Jj'j^I ^r^ vv \s 
.Oj^o _ ^^U^i ^£Jl t^jj^l <_*Ja>Jl t^wUiJl SliLltf 
. Oj^ - iiyuJl jb 4^>*>- j^l iiJUiil jlJLmJI OjIjJj iJUJl ^JlkJ . ^bjJl -^JjUJi I^a t^ylj-ialt tJa*rfjVl *->ocJ -*• i - . . Oj^o - iiUiJi c^SsJl A+~*»yt t ^IjJaJl ;^JwaJl ,%j>fc*^Jl +* 

•°Jj£ -oU>Jl jb t^^JI iOlp^j^Jt ip oUjjJi c^jJI .ill jJi^- _ iJUi«Jl i_jjUJl Syta _ ^plJUJI tjVJjUJl iJi* VA o U^^Jl ^^ (jA>%aj\ <* JJL* # n I 
\ J^^ ! £*^ U AlkkJlik-Jl 
* ^ uLsA»Jl <U JJU 

w JjVi^.j^JI 

U t Jltll *l-JbJl YY 
YY YV YA 


H yt* c l^lvl- 

rA 

■■ 

n 

i' o^JI V<\ 
i\ s~ <r 

IT J~*C 

ir oj^l^.-^l 

l0 :: oj^b i^uji d**Ji 

1V Oj^Jb^^.^ 

^ Oj^lj viJldl ^>Jl 

. ijji-Wj e ^i ^.^ 

^ o^yullj ^uji ^.a^i 

oY ajyuJij ^i £*toJi 

or o Jr ^Jlj gUI d*fcJl 

ol OjjiJIj yteil d**JI 

00 ajyt-Jij c-tii d-.a*Ji 

M OjftfeJI^-JbJl 

oV djftWij i^^i ^.-^ 

o A j^ljjWl^.^ 

^ Ojftteilj iJUll d->JI 

v aj&fcKj gijii £->Ji 

^ Oj^Sllj ^UJI vluJbJl 

^ jj^lj ^Ul d^Ji 

ir • Oji^sJIj fi UI ^e^Jl 

V O^lj^ldu^Jl 

1V a^lj £-UM v^>JI 

^ ■ j^VlJ^JI 

v^ 

vr ^idu^Vi^-^ 

vn ^I^Jlj j^UJI ^-^ 

oU-^jJl ifjV 

A«