Skip to main content

Full text of "Listar kralovskeho mesta Plzne a druhy poddanych osad"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and tbc book to cntcr tbc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Wbcthcr a book is in tbc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the pást, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from tbc 

publisbcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner witb libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to tbe 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can bc used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ibis book on tbe web 

at |http: //books. google .com/l qs'Tlfe 
r'»p U-. v qjTlíci 
m 1 
* ■ ľ Prameny a pííspérky . 'V k dôjÍQám g .ŕl I 

-I 

Poŕádá í 

j 

•y Číslo 3. Yydáváno podporou si. obce Plzenské. i E>ul>1ilcaoi 

mestského historického musea v Plzni 

ÔlBlO L Listäŕ 

královského mesta Plzne 

a druhdy poddaných osád. ■=>t>i9i<h^' Vydal Čftsf I. Od r. 1300—1450. 
Y PLZNI 1891. 

HAkladem mititk^ho htstorickébo matek « Plsni. 
TUkM UtiodBt kaikUtkin; J. R. Fort-*. r i -.L 


TfS-jJl Slávne radé íitáíov:>íiéívo \\\^:>ta ^i^nl^ štedré podporovalelkijai saah védecki^cK, vcauje SpiootHxIef. ■Tn; Pŕedmluva. Kdyí r. 18^2 slovné obecní zastupitelstvo mesta ľlzné se 
usneslOj aby vénováno bylo každého roku z dúchodúv obecnícJi 500 zl. 
jakoito pHspévek k fondu na vydávaní pramenäv a príspevku k de- 
jinám královského mesta Plzne, bylo tím umoinéno^ aby i náklad- 
néjší a objemn^ší publikace se vydati mohly, jako již r, 1883. 
vyšlý PaméH Plzeňské M. Šimona Plachého z Tŕebnice a menší 
pojednaní o znaku méstském. Obé tyto publikace vydány byly ja- 
kožto publik€u:e literárního spolku v Plzni č. 4 a č. 5, ai hlavní 
náJdad s vydaním spojeným byl uhrazen již z vyše uvedeného fondu. 
K návrhu však mestské rady r. 1890 bylo usneseno, aby napŕíšté 
všechny publikace, kteréz vyjdou nákladem zmĺnéného již fondu, 
mély jméno: publikace mestského historického musea v Plzni, a 
z té príčiny vychází i tento Listáŕ jakožto první číslo publikací 
musejních. '^9^ 


f-i ^1 Úvod. ' kr&lovskélio iiičsta Plzoé obsahuje v této první 6&sti Te- 

ntArtal UstinDý, pokud jej bylo možno shledati, týkajícf t 

s mSata Nového Plzne, s pominutím vficch zpráv o pATodní F 

} Staré Plzni, n^'néjSím Plzenci. Stalo bi> tak hlaené proto, íe zpráv] 

tPUenci J90U ze»rubné obsaženy v I. a II. dilu regesl ErbenoTýcl). 

KmleroTých a zbyteSné by se zde znovu byly opakovaly, a isj 

ŕeji též timto vyloudtfním väoch zpráv o Flzencí má bytí fj-í 

ffino, že vSechno, co pred rokem 1300 o Plzni psáno a zmf- ' 

lo, jest dlužno vesmés vztabovati n vykladali na Plzenec a ni- 

lliv na nynéjäí královské mesto Plzeú, jak si> často dalo a jeät6 

poBud deje.*) 

Uélose za to, i« väecbon starší inatorial listínDý dojde Bvébo 
reŕeJD^ní t i'&métní knize Martina tlruäky, roku 1881. nákladom 
^ic4 jobo vydané. Ale nebylo tomu tak, Hruška prúré nejstaréí J 
lobé pomerné nejménč venoval pozoruustí, a ŕidil se tu ponejvíuej 
iDúikou rodáka plzviískébo jesuity Jana Tannera. 

I hohíÍI jsem sc od té doby doplnili domáci materiál z jinýchl 
Jiivfi, ni v^ŕtéžek odjtnud mimo Prahu byl mimo všelikó nadájifl 
i Bkroviiý. Jcíto pak eŕizením fondu pojato do p&vodního^ 
•gramu uetoliko vydávaní af staréích af novf^jéich pojednaní 
EPIni, al« l«ž i vydáváni prameňu pävodnicb. odhodlal jsem se upra- 
vJecbťn staráí líHtinný matorial ai do roku 1526. do tiskú 
ŕ dOe j«dnom. 

Kdyl véak »e v n. polovici W. stoleU nakúpilo tolik látky.l 
I by byl díl tento phliAné vzrostl, rozdelil jsem látku na dv^ 
Uti a zvolil za rozhraní rok 1450. a to z té príčiny, 

možno dobre bráti za rozhraní jazyka latinského a česktíbd 
■ kuihádi mestských. Itovnéž rád a uph'mué doznávam. Že ptil 
ravé bylo mné rzorem dúkbdné dílo dra. Schlesingra .dasStadl- 

") Vis SloTotk Dkadoý b roiin 1867. pod £l&ok«BD PluA a fiiv< 
I l>r«n)<Jo« po Čeoh&oh z rnkii 1882. Iiui:1i vonBrux". od ktorého jsem au ovlem odchýlil t tó sti^^^H 
■}.e v^Dochal jsoro vSeliké 7.prkrj z kroník a obmetil ae na U^^^| 

Listáŕ obsahuje f I. tktú této 4 1 1 kusA, k níchi JMt^^H 
dosud neuveŕejoéuých a z técb 127 jest vzato ze xadioT^^^| 
originál&v a U4 kusy i! rftzných pozd6jAích opisä. / kusft již^fl^| 
iiveŕeJDéných, podána jen stručná i-egosta. poux« nnj* Irstitt/, ktoré 
inají zvláStuí dAlcíitosť pro mesto jsou otistény c«Ié, Juko scslttlO; 
8 listinami z r. 1320 — 1342 týkajídmi se sporu ŕádn »éfl)ocUÉÍ|A 
o kúst«l fariu STt. fiartoloméje, a pak a nélcolíka dopisy z ^^^| 
husitských. ^^H 

NeJTétäi H»i originálA poekytl arohi* tnéslA ľUoé. JmSV 
chová véechna privilégia, aŽ na mate rýminky, dále listiny rícJitf 
mestské, pak púvodni závéti a poslúze listy jediifitlivých drubdjr 
poddaných osád mestských. Celkem vzato z uvddenýcl) ľ^T kn^ 
plných 112 z archívu méstakého. Mimo archiv mestský nacháxím« 
jo^té u cechu ŕozníckého v Pkní váccbna prinlegia úplné McfacS 
vami, z ntcbž pojatý do této I. časti 3 kusy. ^^H 

Druhým zdrojem byly mestské knihy t nrchivu cfao^^^l 
z uichŽ pro tuto starší dobu hyl jeáté malý výt«£ek. teprvo^^H 
n&slcdujicí doby jsou bolmtým ^ŕídlem. Použito bylo dvoD ^^^| 
knihy privilégií mestských a rejstŕiku rozepŕf. Knihu privuj^H 
tnóstfckých, zvaná Stehh'kovská, byla svého äasu niktiirým JloB^R 
t rodiny této vypfljčena a teprve po vymŕem' rodiny této r, 1882. 
vrácena zpét do archívu méstskóho.') Kniha jest v&Kaná v dŕe- 
vénýeh koití potažcuých a na rozích okovaných deskách z XV. 8to< 
letí; skladá se r. 213 líatA, t tiichž nepopsáuo jest 90 listú. Nk 
papfŕe nacházíme táž vodní znaménka, jako v prmícb tiscíoh pl- 
zeňských, totií volské hlavy, jímŕ. mezi roharaa vyniká vahl^ tyi 
g rAíicí, nad m'í se pne stejnoramenný kŕíí. 

Zápisy jsou nestcjné vodeny, vi(>ch jest 126 kusil a iia]u\ff 
až. k roku 1028. Uoed z poŕútku na prvních 18 listech jsou t^' 
písy rúzné z U. polovice XV. století. vlastní opisy privilégií ca£{* 
nají toprve listpm llt. NejprvĽod liatu 19 — ^6 nacházimo výóet viecb 
privilpgií dli-' jednotlivých panovníkft a síce jest tu trojí nestejný 
výÉet touíe rukou provedený, Prvnf od 11) — 21 listu uvádí lij listío 
a síce krále Jana 4, cís. Karia IV. 3, kŕ. Václava IV. 3, etL 
Sigmunda 3 a kr. JiNho 2. Druhý tu Mttís 21. ai 24. poznova ■) Vfi o)iilfFn«jáÍ popia >{) 
i 30. Ôs«n|iiM dMhdfia aiiMa X1 1 v témí poŕsdí listy pano^uíkfl. ale s De8t«ji)7m poČt«m, 
ki kráiu Jana '2, ck. Karia IV. též 2. kmle Václava IV. viak | 
, úhnietn Iti. VotMia po tŕeli na témž listé '24. pozuovu vyií' 
JfMlistj^ od jt!d&otli*]ŕcl] panovtiíkä niéstu udelené, eio m&ofaom I 
Ba^i a sice u»ádi so liBtň kŕ. Janu 15, cis. Karia I\'. 5, kr. Vá 
Kra [V. 15, cís. Siguuiida ľ2, kr. LKdislava Pohrobka C, kŕ. Ji- j 

» 7, kr. Vladislava II. 17, kr. Ludvika 7, kr. l-'erdi aanda I- 

Bj dolironiady 70 kuäii. Nn to t«prve pŕicházejí v6rné opiiir I 

Rlltiii lístetn 27.. pravidelué opis vždy na jrdDÁ Htránce listu, kd«žto I 

drahí stráokn zastala prdzdiui; ak' tyto opisy vlaHtiiícli priviU-gií I 

ucbliodi^i DO CO do počtu te íádiiýui a výie uvedených tri vj'étA, 

nactiáziino tu opisy listA kŕ. Jaiia '2. cís. Karia IV. téi 2, ' 

VáťJava IV. 7, oís. Sigiuutida 5, krále Jiŕíbo 5, krále i 

idísUra Pohrohka 4, kr. Vladislava II. 11, pak 'i listy papeže j 

mnH NJII. k roku 1578, Jvden li«t legáta apoštolského r. roku I 

02, na to nasleduje 7 opisä listiti kŕ. Ludvíka, pak '2 stížné liaty J 

I mé«t« I*lzn6 k téffluí knili, pak 7 liatU kŕ. Kordinajida, 4 li«ty I 

nknitete Matiáie a jeden obce plzeňské z roku l(i08., tedy 1 

I í>2 opisy. Foalézti na posleduích listech knihy jest )8 po- 
tných tápiHÚ aí na jediný vesmČs z \1V. a XV. století. Co do J 
ma, jest Kde sedmero druhú jeho, nejstaräí z XV, stôl. a po- 
Inf ze XVII. Btoletí. / knihy této vzatá čísla 115., 121., 153., j 
, 205. a 26S. 
Druhá kniha jest rejstŕík rozepŕí, (rcgistrum causarum) 
Kniha nieniíhu 4 jest vázáu jeäté v pbvuduích silných, 
tnými puklami ozdobených deakácb z XV. stoi., číta 117 listú. 
I abáíméha nadpisu linod na prvnim líuté dorídáme ae, t« á 
byla založená r. 14'J2. písaŕem mestským Silvestreral 
Olomouce, ahj do ní zapisovaný hyly väccliny rozepfľ pred I 
ely projediiávané, Zajímavý jest dodatek uvedeného nadpisu: I 
pbndam, q u od oninia et slugula, huk in hoc registro 
I Hint. coram conEilio procul omni dubío acta »uut, nec (laic- I 
boc registrum in se contiuet, quod autuni (non) sit coram I 
iďio, DOD tameu inde sequitur, (|uud ea, que hic NcHpta sou I 
L nnnsunL, non sint acta coram consilio, pluros vtenim caustj-l 
t sant wnun consilto sagaci civíUitis Plznťnsis, quibue uol ťgo J 
irína non iotnrfui uvi cciam alii^uando pvditus aliis negociivfl 
t notsre obnilsi. Propter aliud eniin hoc rcgistrum non cst iu-V 
■UUDt ntai ut sít [[uodilau! dirvctúríuín dominorum consulum i 

Hiriiie caueamm siue casunm conuo proOito cooatlío actommil 
lintycnti (ondokončcno) C<>,'HÍ z poč&tku &Ť. do listu 7 1, nacházíme zápis; sporfi soukro- 
mých, mezi tím vSak Uojiiii snesení rady « U«t od 1493 — 1602. 
o prodoji rúzného zboží iia trhu. o šenkování piva, o Žifíocfa, 
Némcíub, o chovu ovci, o varení piva. Od lútu viak 71 ai do 
konce knihy jsoii zápisy jíí jinou rukou puzdčjií a xecla jiaébo 
obsahu, totiž ponejvíce opisy z desk zemských kupaích smloT ne- 
movitého zboží mesta, hlavné z XVI. stôl. im vsi Horomyslicc, Dq- 
šinou, MySí Oujezd, Kokotako, SmédČice, Stŕnpolí, I^povice, 
siee, Týnec, ZruÔ, Dolany, Druzdovou, Senec. Chrást, Doul 
Koterov, Olevec, Bozkov a Borek. 

Nebude snad nezajímavo ponékud archívu mést^ého ň po- 
vSimnouti. Již ta bojuá privilégia do poúátku XIV. stúl. Raiu^(o( 
a vétSinou velmí dobre zachovalá i s pečotmi dobre zaĽhor»tjŕt»t. 
jtiou nade vfie jiné nejlepäim a velice výmluvným dokladem, to 
jako viude v méatcch, tak i v Plzni byla k uchov^í jich véim* 
vána ubzvláSluí póíe.'» Sotva, které jiné méstn v Čechách loÚie 
se vykázali tolika zachovanými originály, jako Pkeá; u jiojd) 
meat pravidelné staräi liatiny uchovaly se pouze v pŕepiaecb. Stô- 
žují si síce Jan ľanner ve avé krouice mesta Plzne, pak spjto- 
vatel pamétí kláStora Domintkáuského v pŕedeilém stoletl a po- 
sledné i Martin UruSka vc své Pamétni kuize, že neJTétáf fiásí 
liatin byla zniéeiia pri požáru hrozném r. 1 507, ktorým skoro ooU 
mesto lehlo populem, a pozdéji, že pŕí dobytí Plzne Mannsfelden 
r. 1618 a za jeho pobytu tu v méstČ až. do r. \fí'il, rovnéž moobii 
pŕiilo na zmar, ale stesky tyto uetýkají se ani privilogií ani knib 
mestských : privilégia jsou ňí. ua malé výjimky až do dnos xaclto- 
váua a knihy mestské utrpúly nojvice nerozumuosti správy obecní 
teprvc v lét«ch 164»— IR50., kdy veliká Čáa( knih m6stBk^ 
refojnou dražbou byla prodána. 

Prívdugia a vicchny jtné dftležit^jäf listiny chovátiy byly n 
skrini obecní cista civitatis), o níž se v U. polovici XIV, stolatí 
d6j[ výslovné imlnky. ie se r ni ukládaly záviti méäfanA.*) AA 
se výslovné nečin! tmíoky o tom, že i privili^gía tu v skrini xnf- 

■) BtmUd Hairy, lUodbuah der Urkuadsulfthi* I. lAO. — Wattaii* 
bteh, ÚIImt úm SchríftwM«D im MituUlUr fi4S, biS. 

') Tak Jieme v títHi mtitinla* Kcondk r 1377. (víi C. ISl, 
•tr. 139) .Lltén )■•«« d*b«i Id eiiU elviuti* wrvari josu patilioMn 
Cliotmdi*. Podobot v *4vj>ti uMtinlnb^ SJu-katy ChuamoDvé > r. l40i. 
{iia. 307, atr. 237) „PnaMiu liun Id cL>U oivitatii raposaUir, praot 
•olitQm Mt". A rOToAi r. 1417 ífi\a. 366) prtvJ m: „LiWra* taatfr- 
. in eiaU mu acrltiH aíviuUs toMr^oni al aarvari <)»lMal*. r~ — 1 

^^Hne oluíona byla, li:e U> s jintotou tvrdili proto, ie listinv, jinuil 

^BuwTDÍci dj^lužítá práva a miloatt mestu propújiiili, mély rj^jistél 

^^ítíí dôležitosf pro celou obec než závéti m^äbnä a záleželo vica J 

au jejicti zacbováni'. 2e privil<tKÍim za váech dob vátSi pozornosfj 

liyla vénorána, o tom nejlépe se presvedčime. i.e z téch četných I 

závéti nezachovalo se nám ŕ.ádnýcb uriginalú, ale jen poubé pŕc-J 

pUj v kníze mést»kó a privilégia skoro väeibna. 1 

Jak ze zevnibného rúznýcli liatin obledání možno souditi, 1 

Íl na stožené liatine královské na rubu po;tnami;iián jen rok a I 
BOTník, ale itignaturj zvláStni jim Dcb;lo jeäté dano. Teprve I 
zd^í, a to asi v XVI. atoletf nacházíme pŕipsant; signatúry naj 
rubu tistin: Nl, K2, N3 atd. a sice dle poŕádku chronologického, I 
jak palmo na lislínách pod čísly 40, 49, 87. 110. 111, 137. 154, I 
^(i3. 165, 242. 27ii, 300. a08, 310 uvedených. I 

Káyi roku 14S0. obec koupila ríclitu niéslskou od tebdej£ibu I 
SltáK' OndráákaOremusa, dost&la se tím Í v drženi všccb UsUu i 
L laile Jana až do králi' Vladislava II. lui ricbtu pŕeduAIým dr- 1 
tel&m vydaných. I listiny tyto nacbázíme opatrené zvliHními I 
tdobnýrei signatúrami, juko listiny avobod mestských, totiž N. 1, I 
, a... ;ak Ize zjistíti z čísel 28., 80., 87., i39. 347. Tvoŕíly ' 
UidU tyto richtárske listiny zvláátoí oddelení pro sebe. 

Jak ale dostaly se listiny kostela lärního. obou kláíteni do- 
iníkánského, minorilskéhoaposléze £pilála do archívu méstskéhu? J 
I se Eanifho koHt«la a ápitála dotýče, odevzdány byly obci listiny I 
I M týkajíui roku I54ti., když tebdáž po smrti MatouSo Svíhov- 
, poslodnibo faráŕu z ŕódu rytiŕi^ nemeckých, obec pŕevedln 
|i sebe K svolvním krále Ferdinanda L právo piitronátní. Jinuk 
I byio to s listinami obou klážlerú, z aichž hlavné listiny za 
starfii doby z XIV. aX.V. století se nacbázejí v archívu uéstském, . 
ty uváxly v driení obce ponejvice v dobách vilečnýcb. I 

^_ fiýraly tu xa dob nebezpečných jak listiny tak i skvosty I 
^HUterťkv uschovaný ve svláštnim sklopení pri lornim kostele. Cini I 
^Ho tom určitá zmĺnka v kroníce kláätera dominikánskeho, že za J 
^H|lo Jíŕího roku 1467. klášter domitiikánský dal uscbovati jak I 
^B|hocet»w kalichy, monstrance a roucha, tak i originály daro- I 
^■Ofoh Uitiu na zboží nemovité v kostele farnim sv.BarV^luuiéje.*) I 

^B *) Atiuii Jota. 1467. UiiDrgiua Podiobradiua la Pr<(;euHiuiu rebo* I 
^■pi |>ot«HÚ* oobflnu, tMlIuui fndtríou «ju»iuii coQÍ«de»tis wvvit, I 
^^MOa d* Bakf euu, f[iijoopo Pr*};Buiii, baere»i»rcha, inBtÍ|{;»uu, plnrÚBia I 
^Hjlataa at oppid* invuir., u>u tíoemim in maximís diitarbii* ooMli k Kiljí minulo nebezpečí, kÁAa\ kliUt«r /a rydání ] 
listín, äle žúdosti jeho Dobylo vyliovéno, a spor n to vlekl i 
do uísaŕe Loopolda I., kdy roka I<i92. I'vl krtir.\»r.a jcUo unirnán. 
Alo jak spiBovatel uvedpDých paméti kláätcm sám uvádí, 
pravé valná É&et liatin vfce kláátera vrácena, a KĎstaljr din I 
za obcí. hmjM 

fraa'fif^ Na listinách týkäjicích se farnilio kostela m ípíUUa Dori 
iijuh starSich signatúr a podobne ani na lístocli kliitora ŕran'tľ 
kánského, jen lu a tatn na nékt«ré nacbú/fme na rubu ataiii m- 
knu rcgeat pŕipsaný, za to na vSochnéch listinách drubdj domi- 
nikánskeho kliUtera nacbázíme jak straóná regesta na niba složeoF 
listiny, tak i zvIáStní signatúry u sice tak, íe byla ka^dá liatina 
oitnučeua nčkteľou velikou písinonnu abecední a pak číslom n4 
I — 5, což soudíin z tobo, íe máme stacborané 3 tiab'iiy se aigim- 
turou Bi, B3, B5; auob jinú z&w. K3, VA; aneb II. I2 a I3 A p. 
Pŕichází tu na 24. listinách celkem 10 velikých písmen n gahi- 
/eji píamcny A, D, M, ľ, R, S a Z, ledy 7. Bylo-li to pľavidlon, 
ia každá písmena méla 5 Čísel, pak ovSem bychom obdríeli slutej 
počet 5 X 23 tedy 115 kusO Täoch liatin, z nicbž viak jest t »r- 
chivô méatském do r. U50 zacbováno pouze 24, £ i^elé dobynikte- 
digicí po touto roce jsou tu pouze dvé listiny. Volba pCsmon ■ 
bóžná čísla, nesouviseji nijak aui b obsahom ani b dobou a byly 
xcciu náhodilé na listiny vojisány. Z této okolnosti Ize tudti pl- 
ným práveni ŕíci, že mimo archív méstaký, venoval jeStÓ 
dominikánsky nejvíce péče a pozornosti svým listinám 

Posléze nacliázíme v arohivu méstekém, listiny 
drubdy inčstu poddanj^ch vesnic ješté r. doby staräi, n 
koupí veSlo v držení ogad t*chto, jako liCtkova, Kotcrora, 
dove, Dejäiny a Buäovic, coí. Ht> si tím spAsobom rysvét 
pri koupi téch kterých vesnic byly mestu odevzdáuy aai 1 
cliovalé starli listiny. tDt», ouDv«atui uoBt«r uiBtiituJu, du tbssaurui HcdnjUa •■ Uki 
nt (CoImUo ■ Spírilus taoMili sniTrretDr muia, aaia looui In 
■Jtu ooulutimii au protsatiuiii iii>n faÍMot, MUoJatti Ja uandtto f 
ragis »d ílopoaituni ecclaaiao parroebialí*, •kut itt orif;lĎalÍa I 
ao poawmonain uoavantax, fmttr Mall)t^» il« Loo^no príor, ■ 
BwatU calicibus oocaHitrii* pro utu oHinarici, ooaMoravit 
Bpilom* bt*U>rÍck ccinr«nln* «, M^rgirstkait ľUaanms ax anMolb 
oliivii ju«truin«i)ti« ot aaniUtiumbiu ilaaatnpU, v ( 
e4*k) U». p. »1. XV 1 Na TÍPch tčcbto listinách i jinych z dob následujídch &jruil 
rcfaňo raéstském pri biaturickém mušou clioviinýcb oacbázímu I 
]flé Bigiuturjr rukou Martina llruSky ') pŕípsané. 

llmáka si ziskul veliké zÓBluhy o archív mestský, xachorav jemu j 
ijjtiú jebo listiny. Jak }}■>. výSe npomeiiuto. byla r.a t&ech dob 1 
BTláátní péíti vénnváaa arcbivu iiiéstakému, až teprve léta IM!) J 
Q850. spúsobila iieblabý obrat- l\yl teldáž čistéu Či lustrován I 
icJiiv mčstHký, a tu uložen; či k-po vyboi^eny liatiny oa pudu u I 
líhr mestské prodány verejnou dražbou. Na pftdu mél prístup i 
í kdo, a proto si zde vybíra! kaídy die chuti, ľo se mu zalí- I 
blavaé jak dodnes spatŕujeme na listinách, uirhorány aoeb ] 
kzáTáDv byly pečati a pŕiašSeny domú détem jakoíto bračka, 
no9ti so vyskytiiou proto pŕipady, íe mnohé stäräi mí-étanky j 
leiiské, pŕÍcluÍ7-pjíoo do musea a nduuce zdc vyložené listiny J 
!•« pťíoími. samy vypravují. jak si tér s lakovými kolečky jako j 

dMi hráraly. A tu právč to byl llruSks, jenž Koaje dAležitost ve- 
Mflcou listín onéch, hledél je zachránitj dle možnosti pi^d úplnou j 
Potají odnáäet si je domi^, čistd je a rovnal, a pŕecho- 
I sebe aí do doby. kdy uastaly lepäí časy po roce IStíO., 
' tu sane uložil a naKpät pŕínesl zachované listiny do radnico 1 
Vdle rrélio spfisobu uapoŕádal celou sbtrku jojídi a možno ŕíci, J 
i ua dobn tu velmi prakticky. Listiny váochny označil prostí J 
bnfiiú íiíly od 1—440, vždy vc forme .N. 1., N. 2." atd. s pŕi- *) Uaitla Uniika oarodil h r. 1816 v FIuboí, kd^I oteo jaho j 
I SlatUn, byl driilelem meniifae hnapadáfstvl. ľnml vxdéláoi D»b;l j 
[ Ssolo doQiicI, pftk pŕeotuupil na uitäl gymoKsium v PIedí a r. m.Sl, 
byl M IV. Uíiíq bUvDl äboly v Pliui. Na ta odcbitl so dk vyUt I 

tbuieki aĎ«tiiti do Prthy, kdst (lobyl po (H léu, nnbyv !a výbor- 

I Sŕob *]rs*A<l^D' ■ matbemfttiky, autiky, mechaniky ■ praktickí gvď I 
ni«tnV DokoDav siodia teciiakká r. 183G. istoupil do prikUcké elujtby I 
pH nagiiuiti pluAskiiD jakoito praktitaat, ovíem briplalDy. R, 1842. 
podrobil •• ikoaiov s prakUchélio Q£«lniotvl a r. IB44. le etavebal | 
u«kaooDt« a •lETtbniho úíetnictvl. Plných 14 l«t b;I Hruäka ben- 
pUtB^m akeaaiatou a Uprve r. 1860. 14. čarvoa byl imenov&n kiU(-«- 
li#l*B. ľti novi úprav* obtcnibo litaJu s Plíni r. 1S62. byl nru*kB i 
luaaMiiltu rbacnlbo aftainpitaUtva jm«iio«áii ptolokoli*toa ■ rvgiMix- j 
Ivram • plaUm 40U bL roíaA a sastival lýt útwl pak aUl* 
•ouii tv4, B« Rmíaoa tou, t« ma ivýtan bjl plai doaavadnl i 
na aoo al. * r. IH6& oa TOO si. U. IStil. udélaoo mo bylo priro ' 
niMfauka B r. ItitíS lital arobiváŕa, v uxdĺuI velikých abloti JsIh> 
u D*pufidáDl artibivD méBtakibo. ZtoiM f. lí^TI., auivív Stí l*t «■ 
». Za datB ed« podiaa iipMisni diky vidirin pani An> 
I Brolkatá, domd i^cl vdove po ÉtebívUi Hrolkovi. lUiiím roku li&tiay. Roislŕíilil pak jo dte obsiitio m 
pro každú dal udélati zvláštni ékatnli,") kaídou liHtíiiu vrlii 
bulil do obálky zvláätni a oa obálku napsal £írIo béžiié, 
a struCné málo slovy obsah liitinj. C« se (isIavádí týkó, 
cbázíme pod nékterými óíaly síce kusň dva ai iVyŕi, Ittere I 
jsuu označený matými pismenatní a, b, c, d, tak že počet iihrniiy 
byl by pak o wóco Tŕtší uežli 440, av£ak nékt«ré lístíny m 9iet 
celkem 1 3, se ztratily od smrti Hľuäkovy, tak že sústati« číalo itO. 
i či'slem úhrnDýni. 

Mimo Plzeň poskytly pŕirozené n^jrice archivy a kothoTDj t Prmn. 
Nujvétäi Týtéžek podal archív a knihoToa ócskóbo zontského mutea. 
7, lístiu vzatý odtud z originalQv čísla 2(i, äS, 204 a Sľi, a t Dq- 
staréí kciby mestské vzato celkem 90 kuafi. Kniba tato má titil 
„liber privilegiorum et testamcntorum ctvitatis PĺUiuu)* a s^ 
3. D. 25. Jest vclikostí m™Éího fólia o 92 li«l«cb, 
23 prázdne. Vodní znamoní jest volská blava n r&žioí u* Ijrtí 
rohama. Na (19 popsanýcb listech pŕicliáKÍ 115 rfisnýdl 
z nichž uejstaľäí jest z r. \iiW. a poslední z r. IQOO. í 
Jest též pftvodni pagínaco vždy dole na listé a síce náaleduji^ 
poí^dku abccedním pét prvních písmen A, B, C, I> a I-', a pri k 
pak jest 20 lístA bežnými úísly od I — 20 oiciiaČenj'ob, pouze i', májídl 
jen 12. Zápisy jsou pomíchané ^^apsány, tak linod r. poi^tku pŕioiiiUi 
smiouva s držitelí hradu Litic o meze na Borecb i: r. 1^43., pdt 
uúfileduje nékolik lÍBtú o vcsniui Boru, pak jest uiUroUk 
prázdnych od Aá-^A12. a puk iiacbáxíuie nejslar^í záľéC z r 
odtud pak jií skoro pravídlem /.apií«ovány byly zátéti Ao I 
teprve zase ku konci nacbázím? vtrouiené zápisy jinó. Závé) 
hľ), nejstaräí z r. 1339. a poslední z r. 1404., až pu rok 14 
vosméa latinské, od r. 1424. začini^í ji2 ieake závčU a t 
"j Oddtlenl uu> b;i« 1. priviirgia m&alaliä číiIb ail 1 — 
liaty riebif m««Uké m ifkt}ici 75— »2; IIL I. lUikav obvoal 
äS' lEilj; IV. I. Ury. koataU evi. JIH, k kostelo r D*jaÍD* • 
dai4 ú. )i!T'260i V L klUierú domiuikfciiak^ho > inptiUU 
ú. 261-ZSd; VL 1. tfitAU svt. M*rl MaJJalrny a braU4l«v | 
nim koatal« C- 389-809; Vfl. I. likoly uHiaká, blavuA ( 
hujlcl «. älU Ítl6; VIU. dlutnl úpi>y, blavoA t iiOitti ' 
U &7b-, IX. 1. Uvcbty okolal abubajlel ópia; dlafcol, prodaj < 
kujT B*iii(.Til4ba ibotf ú. !)7<i-4-LO. RooIíUdI tonato m 
vylákali hlavné lo, ta liatiny b jodovbo aWlalJ aneb tobu I 
nov&lka roairotiteoj- jaon [lO aAkoUka oddUaoIch, JhIUi Dvjpraki 
stMuBl jf«t lile (MMdha Rfarantilociekélio. xvm 

mf žádoých. Jiné zápisy jsou: 6 U«tfl na äpital av. Máŕí Majďa- 
biT Tétiiaou odjmud nezoámé, fí listú na vesnici Bor u Plzne též 
muK nikde jinde nezachoTaoých, ô dluíních úpisň mesta Plzne 

M. Allifka a na Jana ze ávamberks, 2 listy na pozemky | 
|Littc, a 1 upifi práva rezníku obsaliujtcí a posléze 2 listy papeže I 
pj]» n. a sÍĽľ z r. 1406 na rozhojnení znaku mestského a opis I 
lUy proti králi Jtŕimu; mimo to pak 8 jtnjích zápisA, jako m- 
t a enilouvy- 

Jini ktitha pri zemském museu chovaná pod sigD. 3, D, 19, 
ht noj«tarSí kniha sondní, liber judícii od r. 1407. až do 1411. 
lýíd, kdež nacházíme zápisy prodejúv a zmén všclikého nemo- 
ítho majetku, pak menší dluhy asi do 6 kop a pošleme zápisy 
paélio náčiní a odéru a p. zaBtaveného íjdúm s udaním vždy I 
■a eástary. 7. knihy leto vzato pouze číslo 227. 

RoTQéž desky dvorské poítlcytly hojnejší maUrial, hlavné pro 
y nistu pozdéji poddané, totiž Čísla 135, 156, lfi7, 170, 176, 
193, 247, 249, 255. 258, 262 a 264. Desky zemské teprve 
I iiásledujici doby hlavné 16. stoleti chovaji hojné zápisy, po- 
tkni i ostatní archívy v Praze jako zemský a místodr2ítelaký. 
Mimo Prahu navAtíveu archív Tŕeboi^ský, pak Chebský, dále 
I Ic drorní archív ve Vídni a posléze Norimberk. Aviak cesta 
I Norímberka byla bez výsledku, nebof nebylu možno tam pra- 
rati pro náhodilé prekážky, a podobné i žádosf písemnú na 
Uonký Btátni archív v Mníchove, aby opatrený byly opisy liatin 
oé w týk^ící pro museuiu v Plzni, neméta žádoucího vý&ledku. V náaledujicím dotčeno bude nékterých zvláštností listin. 
Co do jazyka jsou listiny královské ze Xl\'. stoleti vesméa j 
ioBké až na dvé nemecké kŕ. Václava IV. z roku 1392. a 13. .t., 
tohné prevláda v I. polovici W. stoleti jeSté latina, nemeckou I 
. poaxe listina kr. Sígmunda z roku 1422. a ^eské jsou dvé J 
I tébož panovníka z roku 1437. pod čís. 356. a 360. 

Podobné pfevládá u ducliovních korporaci jakož i jednotlivca 1 
■TO dnobomihn jazyk latinský; t I. polovici \V. atoletí nachá- ' 

í již teski listy, a síce Uáátera dominikánskeho, z nichž tri 
IľOkn US7. pod čisly 352, 333 a 354 a jeden z roku 1448. 
ISSS, pak list faráŕe plzeňského z roku 1442. číslo ä65. 

Co sn músta Plzne dotýče, tu ve XIV. stôl. jsou zápisy aC 
mikiiícb af v liet«cb zase jen latinské, jen výjimku činí nemecká 
unova obťfi s pány hrada Lítickébo o sporné meze pri ŕece Radbuze t roku 1343. číslo 5R, Vstúlelí W. tufmi bo pozueiiáLU 
čeätína jak v knihách méstakých tak i v [isteiďi vedli* Ijitinjr. 1U 
nacbázíme první českou závet roku 1424. Čís. 270, flmhou z n^ 
1428. č. 287 a stál? jich pŕibývá, tnk že kolem rokti U:t5. AmU 
záTéti 8 latÍDskými dríí bí rovnováhu, a k roku t4A0 opanaje Iv 
OefiUna úplné, iieboí potom latinské zápisy jen sporadicky m vf- 
akytuji. Možno die vSeth zachovaoých paméti tvrditi. £b japk 
český začína ee po roce 1420. ujímati jíž jakožto jHZyk úMnl 
pŕí obci, oväem že dopisovaní s mésty učmeckymi jako s Cheha 
srj. ÍÍ8. 298 a 299 z roku 1428 « osí téi s NorimberkíriD, brls 
nemecké, ač níkolt vesinés, nacházíme v 11. polovici XV. slotet! 
n zejmena v XVI. stôl dosti hojné ph'padQ. že oboc dopísané dt> 
mést nemeckých t zemi jen po českú, jak dosvódčují kopiiA' 
2 doby té. 

U Sleclity okolní nacházíme v XIV. století téi latina tb ?#» 
hradDÚni užívaní, aČ již tu vyakyti:i,jí ee české listy, jakn čfslo 1^ 
asi pŕod rokem 1400; hned pak 7. pučútkn XV. století lunnM ■> 
doklady o užívaní češtiny a než minula první polovicv táhoi «to> 
letí XV. vytiekla čeätina latinu již úplné. DokUcty mámtí oa lisLitu&ch 
z roku 1402. č. 201, pak z r. 1405. a 1406. £. 212 a 213, k rpfcc 
1409. č. 224, z r. 1411. t. 232 u po roce 1420. již vótlioou, TÚ 
číala 277. 353, 362, 363, 364. 365, 3fi7, 376. 378. 384 a 386. 

Y stručnosti dotknú se jeSté nukterých zvláitnoftti Iňlin 
vlastních. Listiny královské jsou v tomto I. dilu voaméa jen ic dotij 
panovníkiJv lucemburskýufa a shodují se s tím, co Thcodor Liniluer 
dňkladné probral vdile svém o kanot^láŕi císuŕe Kuria IV.*). Hodpíni 
panovníkova nemáme aikde na íádnú listinč. ani iiéjaké Knitäkjr 
jeho. Z doby krále Jana není rovnčž žádnýoh poznamenaní ani na 
ohybu listiny, aDÍ na rubujejím. t kterych bycíiom seznali jméoca 
vrchní pítuiŕe Či protonotáŕe, aneb niíSf písaŕu či notáŕe a tb^í- 
Htratory v kancelári královské. Za to za ctsaro Karia IV. nacU- 
/.ímo o viech téchto osobách zprávy. 'i'ak jokožto písaŕi, — dula 
na ohybu listiny v pravo — jnieuuji so 1360. a. fierviia Henrfoai 
Austráliu. 1363. 1. kvétna Itucjolf z Fridlierka a 1372. I». silí 
Konrad z (lyscnheimu*). Dré liMtiny uvedenó z r. 13(!0. s ISOJb 
jsou uOinuvy t«ž tíiu, že In bned pod uuctom v lovo naehisfinfl *} LÍDda«r: Du UrknndAQWMSD Karli TT anil lalnor NmIiA 
1846-1487 1882. 

*) Srj. Liodner, str. »2, d. SI; atr. il!i, «. 88 * S4. XIX I 

idpis písaŕe, .jdiuíta korrelctora a sice uv&dí se r. 136(1. Milič | 
■oméŕíÄo a 1363. Jan z Kroméŕiíe.*) 
Na rubu listiiiy setlcávánie sc a |iodpÍHy regístratnr&T a. jsou I 
I r. UCíi- 8. äorvna Jau Saxo, 1363. 1. kf^tna Jan z Kruméŕiito, 
i Už jakú korrektor pŕicbází ua téíe liatine, a 1372. ľJ. záŕíl 
I z Geilhusľnu. '") Pri listinách, jichž originály se nezachovaly, 
■Xoain«RAn ji-a písaf ái notár, registrátor nikdj. l'vádí pak opis j 
pnj t r. 13J2 7. listopadu Jana j.e Stíeáj (Nuemburgensis I 
Mu*)"), opis z r. 135fj, ti kvétna Velialava"), jiný opis z r. 1370.- 
LiíerveiiĽV Jindŕicha z Klbinku a posléxe ópia z r. 1373. 13. bŕezoa j 
ikulááe proboila. 

Za kriilo Vdcluvn IV. uvádi se jukožto kancléŕ r. 1405. 
Iledna VilcIaT piitriarcba Autioľbeii8k)''''t; jakú pisári jmonttjí I 
j 1Ä81. '22. Cerrence Kourad biskup Liibtjcky'*), 13S'2. 10. lodná J 
! Javora'*), IStiS. 2S. lediia a 1393. 4. kvétua Vlndim'k I 
jVeituule'*), 13S2. 25. února FraiitiSek, kanovnfk Olomucký'*), I 
toS. 16. ônora Jakub, kanoviiik v Pruzu.'^l 1410. 13. listopadu ( 
IJakub jako dčkan Vy&ebrailsky, 1412. 2. bŕezna & 1414. 12. záŕí j 

batuberka.'^) 141Ó. 15. du'.nn, 1417, 5. ledna a t 
. ôoora Jau z Weilberka.'^). 

Jakoito rpgi&lrator; uacházíme za Václava IV. Viléma z Kor- I 
^nu 13íil. '22. července, Václava z Jcuikova '^) 1388. 28. 
, Bartoloméjtf de Nová civitatt; '*) 13112. 25. února, Václava I 
jpiamnM '*) 1393. 4. kvétna. ľavk z Doiaa/lic '") 1405. &. lodná f 
P406, l(t, ÚDora. Kašpara z I^ubice "i HlU. 13. listopadu a I 
ľ!. 3. bréZEut Na palculecb z lot 11)4., 1415. a 1417. ueuí ] 
I raba registrátor poznamunán. 

Za králc Signmoda výsluvnô jakoíto koucléŕ jmoniue so 1 
r ättk na drou listinách r. I4S4. ľX zánal435. 2I.dubim; | 
jjUllo piaaŕi úí notári: Michal, kanovník v Prazc 1420. 2S i'ijna, | 
i Midiul jakú proboiät Uolo^luväký '"'} juätc r 1425. 25. bŕczm ') LiaďoM atr. 96. fi, 36, otUI ptiaxn Híliôe, Jink k Krom^Hto uikoll. 
'•) Unda-r, alr. 19, Ô. 9; rtr. 20, C. 18 » 9iS. 
**) Liadncr, au. 21, í. 4. 

>*) Lindsar, nir äl, d 8; «lt. 31. č. 49 a Mr. 33, «. 48. 
**) Lindarr, alr. 38, pto^m jni^aem Václar Krillk x Batetite. 
I Vybhnd>ky. 
•*} Lindoar, Ht. SO, & il a A. 2; «. ft, «. 9. 
■*> UnJucr. flr. 81. 6. I7, & 14; atr. 81 i- 10. 
■*) LtndoKT. atr. 2t». t. 8, i. 8; itr. 30. d. 11, 6. Ib a i. 17. XX 

a téhož roku 17. listopadu; EaSpar Šlík >^) 1429. 11. záŕi, 14Sfc; 
26. ŕíJQa a 1431. 16. července, posléze Détŕich Elbracht >^ 1 
19. záŕí. 

Jakožto registrátori jmenují se Jindŕích Fje 1420. 28. iijtK, 
1425. 25. bŕezna a téhož roku 17. listopadu.'^) 

V létech 1429., 1430., 1435. a 1437. není na listine ponft^, 
menán registrátor, nýbrž jest na nich pouze poznamenane, ií^ 
listina zanesená do register; jen jeäté na listinách z r. 1431. IC; 
července a 1434. 19. záŕí pŕicházi jménem registrátor MarkTail 
Brisacher.'^) 

Pečeti. Go do tvaru jest tu podstatný rozdíl mezi pcčeCmi duchof- 
ních osôb a pečeťmi svetských vrchnosti a osôb, že ony jsou pnr 
videlné loďkovité, tyto vesmés kulaté; výminku z duchovních pe- 
četi nacházimo pri čisle 226 z roku 1410., kde pečeti VáclMij 
patriarchy Antiochenského a Konrada biskupa olomuckého jsou ka* 
late a podobné pri čísle 302 z roku 1430., kde pečeť kardinála 
Jana z Karvajal jest též kulatá. Látku k pečeti poskytoval toA 
a kov.^^) Kovu užívalo se y pápežské kancelári olova a vkráloTskéJ 
kancelári zase v minioŕádných pŕípadech zlata, jako se stalo j/R 
listine z roku 1434. 19. záŕí, jíž císaŕ Sigmiind Plzeňským za jich 
statočné zachovaní za posledního obložení mesta od Husitik, udé* 
luje nové milosti, tu pečef jest ze zlatého plechu. Pečeti z ková \ 
zovouse pak buUami, kterýžto název pŕenáäíme i na listiny. Víak j 
bully jsou u nás celkom vzácny a pečeti jsou pravidelné z vosku. 
Vosk bral se čistý, pridalo se k nemu trochu pryskyŕice a tiikn. 
časem nabyl vosk pri pečetech barvy špinavéžluté až hnedé. 

Pävodné nacházíme pečeti velikou vétšinou jen bílého voška, 
skrovné se užíva pečeti vosku jinobarevného hlavné červeného, 
zeleného a čeruého. Na červeno barvil se vosk rumélkou, na se* 
léno médénkou a na černo popelcm ze slamy ovesné aneb sazemi.*^ 
Ale i když se užíva pak jinobarevného vosku, není celá pečet 
z neho, nýbrž obyčejné býva zcvnéjší miskovitá čásf bílého vosku 
a vyhloubcná časť jest vyplnená voskeui jinó barvy a do toto te- 
prve jest raz vtistén, srj. č. 20 z roku 1325. 

<7) Lindoer, str. 86, 86 t 87. 

>^ Liodoer, str. 88. 

>') BresUu H. Htndbach der UrkundeDlebre I. 982 a ukul 

^^ BresUu, U«ndbach d U. 1 983. xxil Anob té£ pŕicli&ri sle jen ukrálovskych a duchovuich početíl 
b(y[ ría na vrchu i zeapod a tu též pravidelné horní Cást jest 4 
|ébn vosku s velikou pečetí a spodní jest vyploéna jincibarcvným 
k tu TtiSténa pečef menái či tak zvaný sekrét, srj. £. 4", 
f a 50 kr. Jana; í. 80, 87 a UO cía. Karia IV. pak četaó pc- 
i kr. VácLava h ÍU. UíJ z roku 1384. Jana arcibiskupa praž- 
(ho I CO do barty bjvalo pravídlem od XV. století, ie červeni | 
Setili jen vyšií stavové, páni a vyäéí duchovenstvo, rylíŕi pt-če- 
■ ^i.^n)úm vusku a mčsts v čistení bezbarvém vosku. Mi'sta 
musibt 8Í zjednali teprve zvláštni povolení od panovnikúv aueb í 
0(1 papeíAv, aby smela tH uži'vati na peóetech svých vosku čer- 
veoúlio. Tak Plzeň obdríela právo pečetíti Červeným voskeín 
r. 1466, od papeio Pavla U. Pred tím užívalo mesto na veliké 
pel&Jli jen bílého vosku a na malé pečeti ii sekrétu téŽ zeleného 
vosku, víz ^íalo 2!)3 z r. 1438. ač neize doložili, zda-Ii mesto po- 
trebovalo k tomu zvláitního povolení, ab; smelo zelené pečetiti. 

Go &o rázu či ryobrazeaí na pečctecfa tyče, tu jsou varchivu 
{ilzvAskvm z doby této zastoupeuy pečeti ponízovt; s rázeíii iiu 
obou stranách, *TJ. č. 12, z r. 13'JU krále Jana, na ;edné strana j 
král v im^cttatí. na druhé jizdeckj, aneb ráz síce též ua obou 
slranácli, ale rotdílný, evrcbu pečef vétSí a ze spodu menší ci I 
sťkrot, podobné p«£eti pŕicházejí jea na královských aneb biskup- ' 
akýcli listinách, jako máme doklady za kráie Jana ó. 49 a 5U-, 
aa cfa. Karia č. SO, k7 a MO u podobné na desíti listinách kr. 
Václava IV. a t. B47 za kr. Sígniunda; a posléze ti^ti spiisub just 
teu tiejhojnéj^ Že ráz jest pouze ua jedné strane. Toho spilsobu 
J9nu vesméa rAecfany pečeti stavu panského, rytíŕského, mestské 
pečeti j jednoUivŕoh niúšCanft. 

V kancoUŕi královské, btakupAv a mést uiiváno dvou druhá 
ieti (otíi véläi a menSt. Vétši peČeE jest pŕí listinách králov- i 
fch pravidelné pečef majestátni, král sedí na trťtné s odznaky 
idnosti avé: menši pečef pak pravidelné jest znaková, la krále 

k a CÍ8. KarU jest to orliue v levo hledící, za Václava pŕicházi | 

tghlarý orel s českým Ivem na prsou. Co ae rozdílu lýče, kdy 

I vitU ti m^jcetátaí pečeti a kdy menší, to Ize ŕici, že na J 

I listiny, ndéleni práv a milosti ohsahujíci, pŕivéfiována j 

tpečot vélíí. menší pak na listy či patenty, jimiž nzoa- j 

IviitAm naŕízcní králova anob zmeny rAxnó; ale vysky- 

, že menší pcčeí pŕícházi i na diplomoch či príví- 1 
Wj. & 24'J z r. 142a. a č. 300 z r. U'iO. za kr. Sigmniida 1 a zase niicházfme pri b. 310 x r. 1431. mi\ÍeMtAtn{ pečpí tchni 
králc. kde bychom sekrct hylí očekdvali. 

Listiny vydané z kanceláŕe mesta Plzn6 jsoa též f doU 
leto opatrený buff velikou aneb malou pečeti mÓstsknii, Vi-ltĽ 
i malá peóeť jscu pravidelné t bílém vosku s rásem \ 
jedné strane, jen Jodiiuu nacházíme zdc mnlou \wčv'. > 
pri ŕ. 2'J9 7. roku 1428. PravJdleín nnchAzímo v XI\. 
se na všechny lí»tiuy. h£ smlouvy, /ávčti a pod. pŕív^uvaiit vclikk 
pečef, teprve v XV. stolett setkávámc se v skrovných pŕípailvdi 
též 8 malou peSetí, arj. čía 1«5, 370, 387 a 392. 

Pokud se pečeti 'jednotlivých méSfanfl týÔD, tu ae ■ nial 
setkáváme sporadicky v I. polovici XIV. stôl., tak roku 13JW. Há. 
i'2. Konrad z Dobŕan privesil pečet k listu, hujn&ji již t II fw 
luTÍci tuk roku 1353. c. 6!>, kdy syn Kanrada x. Dobŕun lioŕniAii 
privesil pečef stou; klistu z ruku IďC'J. ŕ. IU1 pŕivi^sili tri kontelŕ 
pečeť STOU R tóhoi roku vÍí i. 103 méšténjn Vavŕinec. z Kraluviť, 
podobné roku 1380. f. 129 a IbO pŕivéšují ritlitAŕ a dvu kanieH 
pcäcti sté; väak väech lécbto uvedených listiS neíacbovaly m ori- 
ginály, mimo č. 103, kde zase jest pečef ustŕiíena, t«prv» z ruku 
13H5. víz č. 145 máme zachovalé čtyŕi peôeti méätauft, totiž Pi*r- 
lolda Nusle a tri jeho synovcA Martina, Jana a Illaíeie V itáslt- 
dujicícb dobách pak se setkáviime vídy pri závétech s poiítftiul 
richtáŕe a dvou konielú. 

/býva jeäté poväimnouti gi, jak pečeť jest pripevnená, ľ 32 pA- 
vudnfch listin královských v béto I. Mstí pŕicháxejícícb máme p^' 
6eti vesmés visuté a podobné vosmés visuté jsun véeclui/ ostelai 
poóeti &í. na list Plzei\ských r. roku i4ľ8. t. '2911, kdo pcčcf bytu 
pŕitiítéua. Na äesti listinách krále Jana jest peiet dvakrite u 
proužku pergamenovém a čtyŕikráte na šňAŕe zavéfiena än&rj 
jsou CO do barvy äervcnobilé viz č. 2ŕ*, a či-rvenozolenú viz ňíab 
47, 49 a 50. Na tŕech listinách cisaŕe Karia IV. pcčoti jsou jen 
na proužcfch. Na 13 list«cb Václava IV. jest pc6u( pŕi ti Uatedi 
na proužku zavéäena a pouze pri dvou na šáAŕe, a sico x uítL 
barvy ;ílulä pri 6 )3ä a z nití čornožlutých pri iit. 'JU' Pfi lO 
listcch kr Siijmuiidu jsou v uamt pŕípadecb pe£oti na pruiiikut 
a dté na äňúŕe, a sice čcmoJilulú viz é. ;í79 a Oen'ená m ft. 34S, 
zlatou to buUu. 

Bnlly papľiské visoji na provázku, aoub též jakú bal 
lista papeio Bouifáco z t. I3'J0 č. 15<J tu liedlNirné 1 
jest z uit) tlHlu6«rv«uyuh. xxín lFodnbn& jaoo pefceli kardínalfiv obyčejnô na provázcích, ale 

i tkmmÉkácL ?Í2 fi áO, a síce tkaiiice jest z niti bílých, žlu- 

> modrých, aneb téí na hedbámé fiňäŕe jako i. 302, sple- 

1 nití Äprvenych. Podobné íÍsí peíeí svéticího biskupa Pŕi- 

^iifo a 8ice íerTenobClé víz í. 14. a pečeť Arnoáta 

tjako biskupa praí.ského téi na hcdbávné šn&ŕe čerrenozelené ; 

f pr<i*!dlnni pečetí duchovní af arcibiskupäv &t jiných hodnu- 

I b^voji zase jen na proužcich. PeČetí mestské jsou vesmés 

i prouíkn a podobné i vSechny pečati pánu, rytíŕii a mešťana. 

I Co se týíe spftsobu vj-dání listín, tu podaný jsou lisiiny 

I DouTíŕťjnéné beze väeho zkrácení, celé. Pri latinských listi- 

t šetril jseni praTÍdel, jež obvyklá a známa jsou ; pŕí českých 

I podáo Uixt iipraY_eným_jraTopisen), s ponechaním Täech 

bidíývb zvlAňtností. Nemecké listiny otiátény verné diploma- 

Intwrpankci hladél jsem provésti všudj dle smyslu, jména 

lob a míst, J6i často malými písmenami psána bývají, psány 

) relikými písmenami. Listinám latinským pŕedesláo obšír- 

t n^Bt, kterým jsem se snažil podatí Llavní obsah listiny, 

Jlj í neznalý jazyka latinského llstáŕe použití mohl. 

J PodéM jäst mné vzdáti úprimné diky vSem, kdož pri sbi- 

I pninenfi téchto mné nápomocní byli, jsouf pak to pp. Dr. 

r Emier, universitni pi-oťessor, jenž s nejvótSÍ ochotou, radou 

1 mne podporoval, dále Knrel Kop], místodržítelský ar- 

, Fnuitiíek Dvorský, adjunkt pri zemském archívu, Jaroslav 

, bib]ioit>káŕ a Václav Scliulz, správce archívu pri zem- 

I mosou, 4an ľeisker, druhdy úŕedník pri universitni knihovne 

nyní skriptor v Ilradci Štýrskéni, Voboŕil. ŕeditel deskzem- 

bvPraie, dále Josef Fiedler, dvorní rada a místoŕeditel dvor- 

VsTvhivu ve Vídui, Tíscher archivár v Hradci Jíndŕichové, F. Zub, 

■▼•i T Mirove ve Štýrsfcu, František MareS, archivár v Tŕe- 

, Jinilŕicb (iradl, méataký archivár v Chebu, Martin Kolár, 

lor r Tábore, Antonín Kostinoc. professor v Plzui a An- 

1 Bruid, sekretár historického musea v Plzni. ObzvláSté pak 

ni díky Jsem zavázán slávnemu kuratoriu historického mu- 

r Plzni, kt«réž s ochotou nejvétéibo uznaní hodnou mne v práci 

možné podporovalo. 
I Odondáv^e pak verejnosti dílo toto, netajim so tím niktorak, 
idojda T mnohých stránkach snad souhlasu Žádoucího u od- 
Htd, E ie spola i mnohé vyskytnou se vady a nedostatky, 
■t jftk pŕedobŕe rlm, pri nojvétŠí svédomitostí se pŕehlednou ; 1 XXIV 

leč nuťno uvážiti, že práce y mésté, kde není pomúcek 
jest yelice nesnadnou a obtížnou. Pŕes to vSe kojím 
nadéjí, že bude platné poslouženo vSem tém, kdož 
kterou stránkou mistní histórie by se chtéli obíratí a ie t^ 
badateläm vhod pŕijde uverejnení prameňu téchto a že 
nejstarší histórie Flzné tím v náležitom a jediné praTém 
se objeví a učiní se konec dosavádním chybným Týkladftni o 
mesta Plzne. 

V Plzni, v den sv. Ľudmily 1891. •n 

■s Vydavat( i 1. 1300. 4. fiervna. Plzeň. 

/V'//\ h*s/,'/ip hd^flrjskt/, ndelnji' vsan véŕíchn áodniptí odpnsthij, 

htrŕt ľf/zpnľHlfirsr sc f t Ľ sfnht JYihv pi'isfoHpiťŠť, by r c sráthfi 

niir jnnnnrmu' kostv! hrafii kftztttrín r Xovŕ Plzni ZPiont rystavéttfi 

íKfľííffľili fiíirJf thu'jl itľjffl'ŕ kosfrht tfrhifli. 

I\*tnis de i ííracia Kasilicnsis errlesic episcopus. dilectis sibi 
in (liľisto ťratľihus, . . i)rioii totiiiue coiiueiitui ordinis tVatrum Pre- 
díratoruiii in Nová Pil/na. Saluteiii iii domino Iliesii. Cuni ex pa- 
storali oťricio saluti teiieaniuľ hoiiiiiiuín [)rouidere. ideo cupieiites 
populuiii ad bona opera imiitare, vt uidelicet ecelesiaiii vestraiii, 
• |iiain de iiouo constniitis, deiiott* visitent et eideiii benehcia tri- 
biiaiil laľ^'iora, omiiíbiis veie [)eiiiteiitibus et eoiiťessis, <iui ad 
ipsam iii subsťľíptis ťestiuitatibus videlicet Xatiuitatis, Cene et 
Uesurrecrionis doniini nei; non et Aseensionis et Penthecostes et 
in 'luatnoľ ťestiuitatibus beate Vii^rinis et beatoruni apostoloruni 
Petľi et Pauli, l*hi!ippi et Jarobi et alioľuui a[)ostoloľum et beato- 
runi niaľtvľuín Petľi, Atlalbeiti et sanetonini eonťessoruui l)omi- 
niei et Aujrustini et in utľoqiie ťesto ste C'rucis deuote actesserint 
vel niaíuu porrexerint adintľiceíj. X L dies de iniuncta sibi peni- 
tcncia, si concessus") diocesani ad id accesserit, in domino mise- 
ricorditer relaxamus. In cnius rei testimonium presens sťriptum 
tieri et sií^illi nostri munimine ťecinius roborari. Dátum in Pilzna 
anno doraini M^'CíX)** pridie Nona.s Junii. Orig. perg. v archívu klástera dominikánskeho v Praze. Opi* 
Itt^kavÔ mné zapújčil pan archivár I)r. Kmler. *) y opisu v kronice klááterui „coDseDsua"*. ISOO. Jinou rukou pŕipsáno ua ohybu listiny: Assensas díoc« 
has indulgencias habetur iu litera indulgeDciarum X. sig^ilHs 
nianu in ea iudi(can)te. Pečo£ chybí. — Opis se nacházi též v ruk( 
histórii klástera dominikánskeho, chované v môstském musea plzeáaktej 
č. 1«5. — Emler, Regesta IV. čís. 192 J. 2. 

1300. 8. listopadu. Him. 

Udelení iikleunkh adpustku všem véŕkívi, hier í hy k stavhr znovu 
zalomeného kosŕrla svat, ĽKcha, klášfera hratrl kazntelu r Plzm^ 

néčhn prispeli. 

Universis tídelibus praesentes literas ínspecturis. 

Nos (lei í^nitiíi Adeiiulphus ťoiisarz, ťrater ľanatíus Calari- 
caiius et ťniter Basilius Armeuonini in Jerusalem, aľchíepi<icopú 
'ľlioinas Ktliesieriis, Pogcri Ksťularz, Nicolaiis Neocastrenus, fráter 
Antonius Clienudierz, fVater Jacobus C'halcidonensis, Manfredot 
Caniai'chi et fráter Nicolaus Chordibulensis, episcopi, salutem in . 
domino sempiternain. Splendor paternae gloriae, qui sua mundma 
illumiiiavit ineffabili claritate, pla vota tidelium de clementissíiua j 
ipsius niaj(»state sperantiuín, tunc praecipue benigno favore prose- ' 
(jultur, cum ipsoruni devota huuiilitas sanctoruni meritis et prae- 
cibus adjuvatur. Cupieiites ifíitur, ut ecťlesia s. Spiritus de domo 
fratruín Pracdicatorum in Plsna, Pragensis dioecesis, quae de novo 
ťundatur, congruis honoribus ťre(iuentetur, et a Christi tidelíbus 
jugiter veneretur, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui ad 
ipsani ecclesiain in festivitate ipsius s. Spiritus. festivitatibus Xa- 
tivitatis domini nostri Jesu Cliristi, Resurrectionis, Ascensíonis et 
Pentecostes, in oranibus et singulis festivitatibus beatae Mariae 
semper Virginis, et festivitatibus beatorum Michaelis archangeli, 
s. .loannis Haptistae, onmiuni apostoloruni. Stephani, I^urentii, 
et iVtľi de ordiiie Praedicatoľuni martvruni, Nicolai. Martini et 
I)oniini(.-i confrssoľuni. iiec non beataruni Catharinae, Margarotae 
NÍľginum et Mariae Míigdalcnae ac per octo dies fcstivitates ipsas 
innnediate sequentes, causa devotionis et orationis accesserint 
annuatim, aut <iui ad fabricani. lumínaria et (»rnanienta dictae 
ecclesiae raanus porrexerint adjutrices, seu <iui corpus Christi, 
quando intimiis portari eontigerit, pia mentc fuerint coniniitati, 1807. 8 

<le oninipotontis ilei iiiisericordia ct beatorum IVtii et Pauli apo- 
stoloľum ejus authoritate confisi, siiiíruli singulas dienuii quadra- 
^i»mi55 de injuiK-tis sil>i poenitentis miseriťurditer in domino rela- 
xanms, dummodo dioocesani voluntas ad id accesserit et consensus. 
Iii cujiis rei testimoniuni praesentes literas sigillorum nostroruni 
jussimus appositione muniľi. Dátum Ilomae die JS. mensis Noveni- 
Iiľís sul) anno 1300., pontiticatus domini Bonitácii papae octavi 
anno sexto. 

Z rukopisné hiätorio kláštora DomiuikáDského, v museu plzeňském 
«*islo K) 5, str. t. 3. 

1307. 17. dubna. 

Wol/ntm ZtňniUhKjľt; Htt^šf, m. Xorého Plzne, odkazuje k sv. Bar- 
ŕofoHtrjl plľornr tt sttšíniit svoh pred méstem lezie f. fihy za d a si 

jrho v ténidiii tri mše sloaženi/ hyly. 

In nomine domini amen. Quoniam omninm habere memoriam 
pocius est diuinitatis ípiam humanitatis, eonuenit, ut en. que agun- 
tur in tempore. a memoria hominum ne labantur, scripturarum ro- 
bore perliennentur, nos igitur Wolťramus Zwynillingerus, ciuis Noue 
Pylzne, notum ťacimus omnibus presentes lictems in perpetuum in- 
specturis, quod nos testamentum in remedium nostre anime. 
nostrorumtiue anteeessorum omnium disponentes. nostre coniugis 
cuni cousensu ceterorumiiue nostrorum liberorum, braxatorium et 
siccatorium ťoris ciuitatem situm doti sancti Bartbolomei legauimus 
libera voluntate, hiis condicionibus appositis plenius et expressis, 
<|Uí>d singulis septimanis iíi perpetuum trium missarum oílicia de- 
beant celebrari, iiut)rum primum secunda ťeria oftifiabitur in me- 
moriam omnium tidelium deťunctorum, secunduni vero tercia ťeria 
in honurem sancti Johannis ewangeliste deuocius peragatur. ter- 
cium autem die Siibbati celebretur ob reuerenciam virginis gloriose. 
Si autem aliquís pastorum predicte dotis nostro tilio succedencium 
premissa renueret observarc. ex tunc ab ipso tribus monicionilius 
preliabitis delegáta poterunt sequestrari ; preterea Ixnía preťatá 
>>llectain vna cum ciuitate soluere tenebuutur. Ne igitur obliuio 
MU hoo factuni, aut ingenii iuportunitas maliguantis infringat 

1* 
1310. prcsens scľiptum super oo scľibi fecimus et sígílli cíuítiitis 
tuľc ľo1)oniľí. Testcs liuius loi sunt fráter Jordiinus, doíriínus Her- 
mainius. Vliicus de liiulewoys, Ilíldehraiidus et alií (]uain plarÍM ^ 
lido divili. Dátum anno domini millesimo CCC septinio. (iiiíiideciM - 
Kalendas Mavi. 

|Na rubuj : Litera juratoriim super braxatorío plebaoi. 

Listina perp;. v inuseu plzcMlském; velká mestská peČcC visí na prouika 
l^iiV'^., znak v poli pečeti, okraj ponukud olomený. legenda pimna 
MMijuskulního: SIG-ILLVMCIWITATISD'NOWA PILSEN REGI H - 
OIIIK. — Knik'ľ. Kogesta TV. c. 1^46. — Hruška. Para. kniha kr. 
Plzn6. 7. 4. 

1»10. 12. lediia. Praha. 

.///////"/r//, /,/v/7 ŕľs/,'/j f f ľŕľotht hnnitfíHskfi, mlrjfijv ľfífltt rfftiŕn wŕ- 
nn'rhf'frh jtniľtt pftfľoHiiŕHÍ Imstrhi r mcsfr Norŕm Vlzni, 

Nos Ileiuľiťus dei pracia lloeniie (;t Poloiiie rex, Kuľíntliie 
diix. niarchiíí Morauie et cdiiies Thindis. Notuui ťacimus viiiuer8Í« 
pn-scnles litteras inspeetuľis, qiiod uos ol) diuiue reniuneniríoiiú 
íiituituni et s))ecialis dileeciouis ťauonMu. queni ad ordíiieni et 
Iľatľes enK-iteroN de doiuo 'ľhevtuniea habemus, jus patronatus 
(Tílesic in Nniia Pil/na, \\\hm\ ad nos ('t n»^iium nostruni Boemie 
p<'ľtiuet, ipsis ťľatľibus et onliui <1(í <l(inio Tlievtunica ex Iíbemlí- 
tatc rejíia ioiiťeriinus et donanius, vt predieti ťratres eonťereiidi 
ipsani eecle^iani. eum vaeauerit et quocíens. siue presetitaiidí od 
eaui. queni volueriiit, vcl per suuiu tVatreni sui ordinis clericuín 
randeiii crrlesiain re^endi plrnani et libcrani in i)erpetuuin ha- 
brant ťarultatľiti. Kt ruín ťauentc domino in ľe;;em P>oeinic ťue- 
ľiniUN coľonati. littrras pn'senti^ ttMioris n'nouabimus et eas si- 
L^illís noštľi^ inaioľibus. quibus tunc vti eep(>ľímns. si;;i)|2itas, ipsis 
ťratľibu.s de di»nio llicvtiinica. dum ))('ľ <>os suikm' h(K' ťueríiuus 
ľri|uísiti a di<> ľoľnna^ioní^ nostn* dabinins inťra inrnsrm. In <|Uoľum 
omniuni tcstinioninm pľcM'nto littcras tieri et si^ill(» iiostn* rezali, 
4U0 unne vtimuľ. iussinin^ comniuníľi. Aeta sunt \wv biis preseiitíbus 
tidelibu> nobtris dib^ctis. Ni'neraluli Johaiine <'piscopo Hrixiiieiisi, 
ma^ístro Petro ľrajxí'nsis et \Visse;:ľad<MiKÍs erelesiarum prei>osito. i 1814. 5 

regni nostri Boemie cancellario, principe nostro Henrico de Lipa, 
summo eiusdem reí^ni nostri Boemie marsalco et subcamerario VI- 
rico de Liichtemburch, Johanne de Wartemberch, Heinrico de Au- 
feiisteyn, Alberto de Camian, Wolfraiuo Meyiiliardi et Peregrino 
Pussone, ciuibus pragensibus. Dátum Prage anno domini millesimo 
trecentesimo decimo, II. Idus Jaimarii, rcgiiorum nostrorum anno 
torcio. 

Ori^r. perg. v král. saském štát. archivu v Drážiranecb ^.. 1892. 
Pe<Vf. na pronžcír.h perg. vískíí cIi}!)!. Opis listiny zapi1j(Ml mné pan 
archiváf Dr. Jos. Emler. — Emler, Regesta IV. r 19G1. i). 

1314. 11. Hjna. 

PnhisJftr, STľfící hiskttp pražskí), udvluje HOdnmi odpiistlj/ r srn/ 

reririm, htrŕí ryzporUhiťSť sc n k sfohf Pfhic prisfotipirsp, hji zhožui- 

futrstírili kapii srt. Ducha hrafrí kazafrfa r Plzni, 

Nos fráter Pribislaus, dei grácia episcopus Sadarononsis, pliMias 
vicos gorent^s reverendi patris et domini Johannis Prngensis epistínu*, 
vniuoľsis Cliristi íidelibus per Pragcnsem dyoeesim oonstitutis, salutem 
in domino, (ľupyentes, ut c^ipella .síuícti Spiritus in Plyzna ad fratres 
Predicatores congruis honoribus ťrequcntetur, omnibus vere peni- 
icntibus et confessis, (lui prodictíim capellam in IIIP'' festis prin- 
cipalibus vidclicet Natiuitatis domini nostri, Aseensionis domini, 
I^entecostesa Uesurroccionis eiusdem ac eciam in IIIP"^ festis beate 
Virginis gloriose et i\\ diebus apostolorum nec non in diebus pa- 
tronorum ndelieet saneti Viti, Wencezlai, Ľudmile ac Adalberti 
et aliorum síinctorum Mycbaelis, Petri ordinis Predicatorum, Do- 
minici, Decem mylium militum ac dedicaeionis predicte capolle 
et altarium causa deuocionis accesserint, auctoritate domini Jo- 
liannis, Pragensis episcopi et nostra ortuaginta dies misericorditer 
íu domino relaxamus. In cuius rei testimonium prosens scľii)tum 
iussimos íierí et sigillorum nostrorum munimínr roborari. Ihitinn 
anno domini NP'ťCC" XIIH". V" Ydus Octobris, pontiticatus nostri 
Anno tercie. 

Orig. perg. v archivu klAštera ílomikánského v Praze. Pec^of 
fW. Opw sapi^éil iiiné pan aroliiv/ií' Dr. J. Emlfir. — Emler, Re- 
% m., £la. 224. 6. 

1315 5. fijna. Nory PJz<>A. 

Kottľfttl z Dohŕfin. Ohiŕiih i }iii(Ujm-i<; Konrml Vet/est, Im: 
OhUirh z.Titškom, Vmihcr krmmíŕ, JrkHn. Sulman. ílermnn z , 
tor, koHŠfU. hl. Norŕlid l'hnf ■ir/'fh'i. že OiifJífJ. sjfn Itum\ 
liľfjiil ri/rhtii i: Ži'hliríľh ml Ahrahamii zi- Žirhliť. 

Kmler lUK^stii III. ŕ. 279, 1315. 5. ŕíjna. Nový Plzeň. 

Ahrnliŕim s'-. ^ii-hlir zuľ'nil s/ ^irUtite. a fiMitrrem Plnským ea 
fjthoľoii. Mf.ri .ti-filky jiiiŕHitjí sr mífšfnnŕ plzcňšfí: Oiilfhh g . 
ih'jorlf. Konrail z Dohinn, Kmirnii ÍWenif Vfhsf, Imritm, Oíil\ 
.' Tiiškorri. Vernhfľ h-fiiiifír, Salmntt. Jrklín. Liber mAtnorAbilium parochiae Plasaenaiii. Gntkr, Ragasta 1319. 1. srpiia. Praha. 

Kráf Jan rrncí Knumtlovi Jitwšorii, iiíHtf-nhvt pražskévni, rie. 
/ihfiisloif .1 jejíiii' pŕíitliišnostiiii. již jfiiiii ii ílélirňm jeho hyi 
Muhu' mli'ifil. I PHlacký, Arohiv český, 11. 158, — Kmler, UejíeH". IH. 6. & 
Pťivoiln! sp lintiua ztraiilft ft auí opis jeii ž&<ln,V «e nezachoval. 1310. 18. HJiia. Plzeň. 

Listi,„i Ír. J-nin >ľlŕ/nui rŕniŕt.m jrhn Lihlu:,,-; 
Emlnr, llOKartin 111. f-. -'>:i:i. 13 1 9. 1310. 28. prosiiicŕ. ťraba. (1 Jau ihtntjr proKoílii ľt/iiéritilslému Jimori všnhnif poxttnh 
méitŕ Pfrni, k(ŕré novým lyfemÉŕauw siskáni/ hi/li/. uhii s 
ifíe viUe s*'ť: moM n<äoéiti. 

Ki)8 .Tohannes, deí ^nicia Boemie ŕt Pntonie rex, Lucenibur-^ 
.r.iií-i- omes marehieiiae IliirlissinenMÍs íIoíiiíiius. Notum facimuiij 
k 111:1' !M^ presentes Utýraš ÍDSpectiina, '|iioi] 'luidiiiiiJ oupcrtíuíbľ 
ml - \. M'uít de ajtris m laiieis meiiaumtm ad ťiuiUtem nostnioi 
i"i!/.in-iiM-iii iuxta contineiiciam prínilegioruni regnimm, per prcde- 
i-ps-in-s iioittnis. quondam regesi Boemie super tocaciono dieM 
■ľíuitatiN ťt eiutt iurihua ipiuiu ciuitatií) t-iuibus ĽOticcssortim, bcH 
taliun v«n«rnbíli .lolianni. W'ís»e^riuleitäi pri'posito, re^i nostŕ] 
liívŕtute cuncvllario, priucipi nitstro diletcto, pro debJtis, in quibut 
Ki'bi tŕnemur. dnniits et conrerímus. íiire liereditarjo perpetue pos- 
sidcnduui. faiiciitvs et ooncedentes sibi, quod eandem excresceii-I 
idum kíuu titipurlinitatem a^mrum, qiit ultra liuiiiamodi mensuni-fl 
cionťm laiiconiui superesse noscuutur, donare viíl vendere possit,^ 
caiiiuv Ti»ln«rit «t <iiii>d is, [cui] peripsiim prepositum douata tel 
▼eudiu ťuerit. c&m habuat, teiieat et possideat in periietuum dicto ( 
inrv licrvditurío pacitíi-e et iiuiete. i|uaiii iiuideín donacionem velí 
rendiľiuuviu. prout otun díctus piepOHÍtui* ľccerit, ex uuuc proirt 
tone nitaiii et gnitam liabuinuit et liabere semper volumiis^l 
i[m approbumui) et ecimn conlirmanins. In cuius rei testimo- 
presenlet) literas lieri et sípillis majestatiä nustre iussimtia 
inoiri Uattun Proge V. túderidati Janiiariianno domtni milesimo J 
lo ducimo Donu. rcgnorum vero iioxtrorum anno nouo^ 

Opdiiio s kaíby prifil. « sivéLl krU. m. Pliai. obonsé v mtwl 

I krAl. toUhor Praxe. 3. D. Ií6. F A 1. Kftdpís: Doaacio Acresceii^S 

I iigTÚ in Uneii aJ oÍuitat«a iii?niiar«ti«. — EmlariiTk Be^alA] 

L in. t. 550. ' Ilkinaicrachmiilt, Ij-lúria eccl. Wiwa(;r4>l, 'J-IS- 13-20. 16. l^^rvna. Praha- t p(:eA»kif, taklwiúiel ipitála sr. Máfi .V'i/rŕWrji 
■■iťil ne H IrhilfjiíutfaráŕriHfitieAakém ^f^kM^úialL '^ I 

!■ > 

v í! 

■ 1 

[ij ahy fftrttľi spolmié sr zakln^lntrll (losdsovali do sjutála ífiéi 

..* kfrn) nn zínm^HÍ pnihlmnati sré. má každoroční^ farári jMM 

l] kú]nj. Vrrnm sprárma nnrržou hnčz Vojslav. SoíIowvh ki 

í| spmrer stvrztije M. Ohlrirh, nilmhiiatrafor hiskupstrí pratíU 

í' 

!;! Nos mafjfister Vlricus, Praf^eusis ecclesie scolastícus, adflti 

i! strator episcopatus in spiritualibus. Nótum facimus viiiiiersís p 

j soiites literas inspeeturis, qnod constitutus in preseiicia nostra i 

cľctus vir Nicolaus, plebanus in Pilzna Noua, iisseruit, qiiodá 

iiouum hospitale inlVa panK'hio sue liinites per Conradnm cm 

[|, ihideni in Plzna do consensu ot voluntate ipsius plehaní fid 

constructuni, seciue cum ciuo ipso taliter conuenísse, iiuod holí 
talo ipsiini plebano eidem et suis sucressoribus esse debeat ji 
pai'orhiali snbioctum, (jnodípie Conradns predictns euiii ipso ]| 
bano pľodicto deborent ambo sinuil ad hospitale ipsiini pr6tÍ 
tare rectoreni et (piod (luicumiue einsdem hospítalis pro tempi 
ľíHítoľ esse deboat, ipsi Xicolao et suis successoribus plebanís I 
deni in Pl/na in ľeco^nicionem subieccíonis duas sexagenas grt 
siu'uni donaľioľnin Pra^ifensinm solnoret annnatim, et quod e.v ofl 
ncMieione prediet;* tam plobanns fiuani ciuis predíctus nobis ad hc 
pitale ipsnni Woyslanni presbyterum i)ľo rectore legitimo presenl 
nint, petentes ut ipsuni ad idem hospitale* confinnare ex nostľooffii 
debeivniiis. Nos ipsorum precibiis inc!iii:xti, presbyterum ipsiim i 
idem hos|)it ile coníirmamus, ipsuHKíue ibidem instituimus in reetow 
taliter. iiuod predieto plebano predietas duas sexagenas annís su 
•íidis in subieecionis reeo^uieionem soluere ipsique plebano juj 
paroehiali subesse in perpetuum* teneatur. In euius rei t(*stiiii( 
nium ])resentí*s líteras tieri et si>^ílli nostri munimine iussinuis eon 
niiiin'ri. Dátum PľdjLre auuo domini M"(-CC''*X\". XVI" Kalendas Jul 

Z kniliy priv. u závŔtí v iniMoii /cinsktMn v Piazo. F. \) \ . %. r\ 4 k ^ * 1820. 9 

Z tfrhio 178 hhifh láv po 42 jifrech i^ífnjíc, má mesto ročne do ho- 
Mortf hrnlorsl'ť plaiiti z lanu po 28 gro>i„ fedíj rseho ročnfho platu 
Sít hľiren stŕihrn, hrivnu po iVi (jrokirh p<fr/tajíľ a to vžfhf na 

ar. Maiiina, 

Xos Joliaunes dei ífnicia Boenue (»t Polonie rex, Lucembur- 
iroiisis coines, Marchie<iue Biidisinensis dominus. Xotum faciinus 
viiiueľsis tam presentil)us ([\ii\m futuris, quod tidelos nostri ciuos 
iiostn* Noiie oiuitatis Pilziionsis nostre regic niaiest^iti humilitor 
siipplicariiiit, vt illa jura ípsius civitatis Pilznensis, que ipsi ťiues 
sub domino Wencezlao, felicis recordacionis rege Boemie, priori 
tempore habuerunt, renouare et coníirmare dignaremur, quam pe- 
tii'ionom racionabilem et discretam ex solita benignitate fauorabi- 
liter prosequeutes et effectui mancipantes eisdem nostris ciiiibiis ot 
ooriim heredibus ac successoribus concedimus et presentibus nostris 
literis regiis contirmamus, quod de centum et sexaginta octo la- 
iieis, ťum quibus dicta ciuitas est locata, et de decem laneis, (|ui 
per nouam menssuracionem inuenti sunt, ita quod quilibet lanous 
qiiadra^ínta duo jugera habeat, de (juolibot laneo mediam marcnni 
ľojLíii puf^amenti, id ost viginti octo denarios grossorum pragensium 
singulis annis in ťesto l)eati Martini, ní)bÍ8 et camere nostre census 
noniine dent et presentent, inclusis omnibus prntis. ortis, paseuis, 
piscacionibus et fluminibus ad dictos laneos pertinentibus cum 
quibus ipsii ciuitas est locata antiquitus, sub eodem censu pre- 
dirto, cujus summa est annuatim octujiginta noueni marre, per 
ípiinquaginta sex grossos pro marca, quem quidem censum (hcti 
i-iues beredesque ac successores eoruni nobis et c»aniere nostre 
daturi dictos laneos cuín predictis pertinenciis suis, vt dictum (-st, 
inipcrpetuum possidere debent pacitice ťt (juiete. In cujus rei testi- 
inonium presentes bteras tieri et sigillo inaiestatis nostre iussinius 
conimuniri. Dátum Lucemburge VIII. Idus Octobris anno donnni 
iiiillesimo trecentesimo vigesimo, regnoruni vem nostrorum anno 
ilecimo. 

List per^. v tnu^eu plzeň. Pecef na proužku peuízová. na Ur'i 
král v mRJestatť^, na rubu koňmo vo zbroji. okraje peŕefi jsou uhiinan**. 
— Opis listu 11 Tannera. List ten potvrdili všeobecné • Í8a^ Si;;n)un<l 
1425. 25. bŕczna. kŕ. Ladislav 1-1 5:5. ;n. f íj na a poznovn 14.57. *J7. ŕ<»r 
vanca; kr. .Tiŕí 115í). K), pros., kr. Vladisláv MSI. l:{. diibna. kr. 
Lndvfk 1528. 15. bŕbzna, kr. Ferdinand I. 1Ô27. 17. záŕí. cíh. Maxiinílían M. 
567. 14. flnbnn. cAn. Rudolf IL 1578. !<;. dnlma. of^. Matiás I<;I7. 10 1821. 

30. ledna, cfs. Ferdinand II. 1627. 7. srpna. V doslovném znénf pi 
pak list ten v konfírmacích cfs. Leopolda 1660. 2. Červua, eis. 
YI. 1713. 12. kvétna, cfs. Márie Terézie 1770. 8. června a cis. 
Hoťa II. 1784. 20. ledna. PoslAze všeobecné v konfírmaci cfs. FrantiSka L^ 
1703. 22. Ii8t. ve Vídni. — Emler, Regesta díl III. 6. G 17. 13. 

1321. Praha. 

ľrihislar, srefirí hisknp pražský, vysvéťd kajHi pri épifale fia pfeé- 
nt vstí m. Nor, Phnr a ustanovil, ahy pŕísJuMn pod pravomocnod 

Jcostela farnlho v misti. 

Xos fráter Przybyslaus dei grácia episcopus Macharonenad^. 
Pragensis dyocesis plenas vices gerentes. Notum esse volumuti' 
(juibus ostensum ťuerit presens scriptum, quod nos consecrantet 
cíipellain hospitalis in preurbio ciuitatis Noue Plzue instituimiit 
et fecimus ordinacionem iuxtív consilium proborum virorum talí 
niodo, ut ipsa oapella hospitalis in potestate et auctoritate sít * 
veri plebani ecclesie parochialis Noue Plzne et quemcumqua 
idem verus pastor surame ecclesie in vicarium elegerit, idem sibi 
obedienciam, fidelitatem ac in onmibus debitiim reuerenciam tene- 
])itur obseruare, nulla contrarietate sen rebellitate mediant€. Dátum 
Prage anno domini MCd'XXP*., pontificatus vero nostri anno decimo. 

Pred opisem jest nadpis: Hec est litera, ijuod vicarins in hospi- 
talí tenetur plebano Plznensí obedienciam et reaerenciam obseruare. 
Z nejstarší knihy plz. v zem. čes. maseu v Praze f. D. 1. — Emler. 
Iíogesta IV. č. 2005. 

14. 

1321. Praha. 

Vri hi si (I r. sľrfiré hisJcHp pnKskff, ndvlujc ndjtusfkf/ jrdnoho ntku 
f( f (í (hli rknu ľŕľirtífi, ktrri hy thtrorfUI aufh odkázali uero k ol- 
tári sľf. Linharta rr fúru im kostrlc, kdyz drirr sr hyli ryzpovídali 

n k stolu IVtPii} pí'istoupdi. 

Nos ťrater Pribizlaus, ordinis fratrum minorum in Praga, 
d(^i gnicia episcopus Satluironcnsis, Pragensis dyocosis plenas vicos 1821. 11 

gerentes. Vniuersis Christi fidelíbus salutem in domino. Cupientes, 
ut altare in ecclesia parochiali Pyznensi, que est sub Pragensis 
dyocesis manibus nostris, ad honorem dei et sancti Leonaľdi 
constinictum, ut illud congruis honoribus veneretur et a Christi ti- 
delibus eo deuocius pertractetur, omnibus vere penitentibus et 
contritis. qui in dicto altari oťtíciauerint, seu deuote missani 
audíerínt, luniinaria, ornamenta aut ali(iuid de propriis famularibus 
ílonauerint, aut allegaueriut, tam ex parte nostri quam eciam con- 
ťraternitatis annum et XL dies venialiura perliennenter damus in do- 
mino coníirmantes de injunctis eis penitenciis misericorditer in 
<lomino relaxantes. Datuín Prage anno doniini M"CCC" XXI. ponti- 
ticatus vero nostri anno decimo. 

Originál pergamenový v museu plzeňském. Loďkovitá pečeC na 
he<lbávné červenobilé šň&ŕe visicí, s obruzem svätého stojiciho a s opi- 
jem: — SFRIS PRIBIZLAIDEIGREPISAHAROMESIS, 8igillum fra- 
trÍB Pribislai dei grácia episcopi Saharonensiä. -- Emler. Regesta, III., 
dialo 745. 15. 

1321. 11. kvStna. Praha. 

Krnl Jan stvrzujr darovaní prohoMa Jana 70 lanu u Plznf- hi- 

pitole Vyšehradské, 

Xos Joannes dei gratia Boheniiao et Poloniae rex, Lucem- 

hurgensis comes, marchiae<iue Budisinensis dominus. Recognoscimus 

et ad notitiam deducinui.s vniversoruni, quod attendentes dilectionem et 

ťavorem, quos habemus ad venerabilem Joannem Wissehradensis 

ecclesiae praepositum regni Boliemiae cancellarium. principem no- 

strum dileťtum, i\\x\ nobis in multis se et nostrae niajestati exlii- 

buit servitiis et exhibere poterit in fnturum, pensantes nihilominus 

divini muneris retributioncm (levotinneni<|ue. quani ad \Vissehraden- 

sem eoclesiam gerimus, cuiratione ťundationis pľaedeťľssorum nostro- 

rum sumus o])noxii specialiter et adstrirti, donationeni septuagintii la- 

neorum prope Plsnenseni civitateín ratione niensurationis agrorum 

operescrescencium, quos ipsi praedicto Joanni pure, simpliciter, libe- 

liter et irrevocabíliter dedimus, tradidimus et donavimus, factam. 

íptom Joannem praepositum praedictum, capitulo et ecclesiae 12 1821. • 

Wíssehradensi admittimus. approbamus et ex čerta nostra 
confirmamus. In quorum omnium teBtimonium praesentes \i\ 
tlerí et sigillo majestatis nosti*ae jussimus commanirí. I! 
ľragae V. Idus Maii auno domíni MGCCXXL, re^orum Tero 
stroruni anno XI. 

IlammerAclimidt, Glória ecci. WiflsehradenAÍH. 250. — Kmiar. Brj 

jíP«ta nr. ň. (;77. víz í^ír. k;. 16. 

1321. 12. kvetná. Praha. 

JffH prohosf Yffšphvíuhlcff oilprzdárá 70 Jána n Plzfu\ Jr.f f1ní^J\ 

ofl kráiľ Jana, kapitnh VyŔehradskŕ. 

Nos Joaniios dei ^ratia WissehradeDsis ecclesíae praepofutail 
vofj^ni liohomiao cniiťollarius, recognoscimus et praesentilms pn>- 
litnnniľ, (|uod nos ob specialoni favoreni, dílectíonem et clevotionea 
(lodinius, doníivinms et tradidimus puro et liberaliter, síinplíoiter 
iiiter vivos, ot irrevoťabiliter jure perpetuo in perpetuum septn- 
jiííinta lanoos ai)ud ľlsnenscni civitatem ratione mensuratíonis 
íifíroruín superoxcrosoenteíí ot resultantes. quos serenissinius do- 
niinus nostoľ. d. .lohannes. Kohoníiae et ľoloniae rex, non contem- 
platione i)raopositurao nostrao Wissehradensis, sed nostrac et no- 
stľorinii servitioruni rationo personae nobis dedit, tradidít et do- 
iiavit purc, libeialiteľ, simpliciter et irrovocabiliter in perpetuum, 
secnnduni (luod in ipsius praedicti domíni nostri regis litterís ox- 
pľcssius continetuľ. (^uos laneos praedictos nos constituímus Wis- 
sehradensis capituli praedicti et occlosiae posidere et ipsoruui 
lanoonnn possesiononi tradinius corpornlem (siľ). ipsam tandem 
íM'closiínn ot (•íii)ituluni Wissohradensis (icH'lesiae praediťtuni per 
iiostnnn biivtiini, í[\uh\ super altare s. Potri in dicta ecclesia po- 
siiinius. constituľutes vi proniittentes, nos oninia et singula Hrnia 
et nita tenen* et eontni ea de Jure vel de laeto quoinodolibet non 
veiiire. I ti 4Uoruni trstinioniuni pniescntes littTas fieri et si«íillo 
nostro niaiori ju^^ilnus eonnnuniri. Dátum ľragac 4 idus Maii anno 
domini ]'121. 

Ilninuiersrlimidt, Oloria ftcnl. \Vi<<HA^ra<lAiiAÍi 240. Kmlerf 

H«»;;cMa TII. i\ 070. 1322. 13 17. 1322. 22. dobna. Liicemburk. 

Krnl Jan talélttje rádu n/tíŕil tkéiuetkých právo patronátni kostvln 
c mésté Novim Plzni: Všech Svatf/ch, kostola za mMnn Iržicilto. 
Icferý jest ntatkon a srt. liartoloméjc, ktcrf/ jest nrnitŕ miesta a jrst 

ilrerou predošlého. 

Johanueä dei grácia Boemie et Polonie rex ac Lucemburgensis 
comes. Omnibus in perpetuum. Tunc bene agere credimus et ad ho- 
norem regum reputamus accedere, quociens vel quando gracias 
religíosís factas liberaliter ampliamus, vt et ipsi tanto deuocius 
pro nostra deum orent salute, quanto habundaneius nostra in se 
senserint beneiicia redundare. Propterea siiiuidem harum serie 
literarum noscant presentes et posteri, quod nos pia consideracione 
huíusmodi commoniti ob nostrorum heredum et successorum no- 
stroniraremissionem peťaminum jus patronatus ecclesianim in Novu 
Pylzna^ circa Omnium Sanctorum extra muros ciuitatis, (^ue dici- 
tur esse mater, et inťra muros ciuitatis ibidem apud sanctum 
Uartholomeum, que dicitur esse filia, religioso viro ťratri Leoni 
generáli commendatori supi*a regnum Boemie ordinis fratrum de 
<lomo theutunica deuoto nostro dilecrto et ordiui suo duximus con- 
ťerendum, volentes et ťaventes sibi et successoribus suis, vt preťatas 
ecelesias in antea, quociens vel (luando vacauerint, conferant et 
coiiferre possint pro ipsorum libito voluntntis. Ilaium nostrarum 
testimouio littenirum. Dátum Luceniburch decinio Kalendas Mali, 
anno doniini millesimo trecentesímo, vicesimo secundo, regnorum 
veru nostrorum anno duodccimo. 

Z kuutirinace nrcib. praž. Arnoáta z r. 1341. 5. ledoa v Rouduici 
Euiler, Uegesta IV. či*f. 200i). 1«. 1322. 16. srpiia. Nový Plzeíi. 

tj/ddnr n konšelv plzrnsti sccdci, zo. spolnmostcnin jojich Konrad 

JMmm za sonhlasu manžolky scé i tri syna svývh odev zdal spi- 

který na predmestí plzeňském sám na vlastni núkUul vystan'ti 14 1322. 

(hli, rádu Irižovnthľi némv.ľhjch^ vymwir hoIhu nhy dm rlenavf i 
hídn stáli' pri spitá/c hydlvU^ jeden reda správa ('asNf/rh^ di 
dnrhorníeh záležitosti hpitáta^ hfdíce i strnvnjíce sr pri tom 

jméní špitálu. 

In noraiue domini amen. Consonum esse dinoscitur, vt acttí 
lioniinum digna scripturarum elucidacione sic seruentur integni; 
(juousque ad occursum ťuturi temporis circa gesta veritatis ii»^- 
neant incorrupta. Nos igitur Pertoldus judex et jurati FridericiH 
dictus Scharfo, Vlricus de Budwecz dictus, Henricus dictus ínstitor, 
Nicolaus dictus Craczcer et alii coniurati nostri ciuitatis iiostre 
Noue Plzne, publice profitemur et protestamur, quía diseretus vir, 
conciuis noster, Conradus de Dobrzano dictus, eum conjuge sua 
ac liberis suis scilicet Hermanno, Johanne et Raczkone, maturo I 
deliberacionis consilio habito, hospitale per eum constructum in! 
preurbio ciuitatis iani dicte, ordini fratrum sancte Márie de domo^ 
theutunica rite et racional)iliter, proculmoto omni dolo, contuliť' 
propter deuni perpetuis temporibus possidendum, nec tameo • 
se omnimode a regimiiie et proteccione eiusdem hospitalís 
exclusit et elongauit, sed pocius ipse diseretus vir Conradus 
predictus eum suis liberis predictis, quamdiu vixerint, in sna po- 'j 
testate habeant, nuUius contradiccione obstante ad regendum et 
(3ciam ad miniis duo ťratres sacerdotes ordinis prenotati in me« 
morato hospitali personaliter residebunt, curam iniinnoriim ibidem 
degencium et tocius ťaniilie tiim in spiritiuilibus (juani in tempo- 
ralibus habentcs, sibi eciam in necessariis suis videlieet victus et 
amictus de bonis sepcdicti hospitalis prouidentes, nichil tamen jw- 
nitus de omnibus bonis hospitalis sepedicti niobilibus ct immobilibus 
ha])itis et habendis in usuš proprios conuertentes, sed de consilio fun- 
datoris supradicti et suonim heredum tenentiu* et debent conuertere 
in usuš liosj)italis niemorati. Ne auteni hanc ordinacionem cuiusquam 
nialicia valeat inticerc et ciľcuniuenire proscns litera eum nostro 
testimonio est conscripta et appensione niaioris si^illi nostre ci- 
uitatis contirniata. Actiini in Noua ľlzna anno domini millesimo 
tľocentesinií) vicesiniu secundu. in assunipcione sancte Virginis 
Maľio. — 

Z vidiiiiu lirtiiny túto z r. lll.'J <1. ,Sn. červníi, v inuseu plzeú- 
ukctu chnvauélio 1326. 1; ;i 19. 

1323. 18. června. Nový Plzeň. 

Btneda ze S voj šína podujmje Žiželice kláštern ťlnskénm. 

Actum et datiim in Noua Pilzna conim testibus Bertoldojii- 
dice, Friderico dicto Scliraf, magistro civium, Conrado de Do- 
brzano, Hermanuo de Glattouía et aliis ciuibus <iuam pluribus, fido 
dignis. 

Emler, RegesU, III. č. 878. 20. 

1325. 26. bŕezna. Rím. 

Jttkah n Stí'jHUi, hiskupoié i f (tlstí, ku proshcOldricha z ľlznvnät- 
!t9Ji rstfn vérícím vyzpovídavsím se a telo Páné prljarsím, ktcN 
hff r jisté srátkij niže uvedene navštívili koíitel sv. Ľartolonirje r 
l^hni aneh neco kostelu darovali, éOdenní odpustky, Dovoluji tŕž, 
aby Icnez téhož kostela jda s telení Páné k nrmovnéniu niohJ udé- 
í/ti 40denní odpustky tém, k^lož v pokore hy se koŕili telu Páné, 
ovštni hl y ž hy bisku}) dotýéné dieeese tomu nroilporovaL 

I7niuersis preseutes licteras inspecturis. Fráter Jaeobiis, pcr- 
iiiissione diuiiia Mothonensis episeopns, Fráter Stephanus, eadeni 
^ratia Vernensis episcopus, salutem in domino. Quoniani, iit ait 
Apostolus, omnes stabimus ante tribunál Cliristi recepturi. prout 
in coq)ore gessimus sine bonnm fuerit, siue malum, oportet nos 
diem messionis extréme misericordie operibus preuenire. ac cter- 
norum intuitu semináre in terris, quod reddente domino euni luul- 
tiplicato Ihictu recolligere debeamus in celis, firmám si)em fidu- 
oiamque tenentes, quoniam <|ui parce seminat, parce et metct et 
qui seminat in benedictionibus. de benedictionibus et metet iiitam 
etemam. Cum igitur ex parte dilecti filii Vlrici de ľilcna, diocesis 
Pragensis, . . nobis ťiierit humiliter supplicatuni, ut omnibus uenien- 
^os ad ecclesiam Sancti Bartholomei de Pilcna. diocesis Pragcn- 
^ Telimos indulgentiam exhibere, nos uero de omnipotentis dei 
iserícordia et beatorum Petrí et Paiili, apot^tolorum eius aiicto- 

16 1826. 

\ la 

ritate coníisi, omnibus uere penítentibus et tíonfessís, qoi itiJÉ 
, predictam uisitauerínt ecclesíam, in ipsius festíuitatibas 8eik';iiÍÍ 
sollempnitatibus : Natiuitatis domiuí, Circumcisionís, EpiplumiÉL;:^ 
surrectioDÍs Asceusionís, Pent^costes, Trinitatis, DedicatioÉik 
clesie, iiecnon sc^llempuítatíbus Virgiuis Márie, Sanctí JolÉ 
Baptiäte ac beatoľuni Petri et ťauli Apostolorum et in festo ôtm 
Sanctorum, Sancte Caterine. Sancti Nicolay, Saiicte Lucie an 
eorum octauas, nuinusque porrexeľit adiutrices, et qui in aoql 
pulsatione Hexis genibus tei* Aiie Márie deiiote dixerínt et ad ||| 
tura (sic) inortuoľum iiiterieriiit, (^uilibet nostruni quadragíntí^ 
de iiiiuiictis sibi peiiitentiis misericorditer in domino re 
Ceterum cum maxima deiiotio a populo Iiabéatur, cum 
Christi ad intirmos a sacerdote deťertur, auctoritate uostraii 
libet nostrum couc-edimus predictiie Ecclesiae sacerdoti, ut ■■ 
eum contigat, corpus Christi intirmis deťerre, indulgentiam ái 
dare quadraginta dieram, dum modo ad ea Dyocesanus eius^ 
i<edat assensum. In cuiiis rei testimonium presentibiis nostlsÉ 
•íilla duximus api)onen(la. Dátum Kóme in Palatiis no8tris iiilijj 
Martii die 'JG. Pontiticatus domiui Johannis pape XXII. anuo nt 
[Pŕipsáno dole: I Nos vero magister V Iricus Pragensis ecdi 
sťolasticus et administrátor episcopatus eiusdem predictas ini 
gencias ratas et gratas liabentes ij)sas auctoritate, (jua ťuugtá 
(•(mtirmannis. Presentibus sigillum administrarionis in testimonii 
duximus appendendmn. Dátum Prage anno domiiii M"('C('**XX' 
H" Idus Octobris. |14. njna.| 

Originál pergamenový v museu plzeňskéni d tŕeini loďkovitjf 
peceťini otŕelými a polámanými ; vosku dvojdio, spodniho nebarven^ 
a horniho červeného, prvé dvó víseji na tkaničkách z niti žluté, I 
a modré barvy, z tretí pečeti administrátora Oldíicha, jen horní poloT 
zbyla, viäící na proužku pergamenovom. Legendy odlomený. Na rubo fi( 
N. Ibii. 1827 (sic) Fr. Jacobus et Stephanus. — Opis u Taunen 
allegatech. Ľmler, Regesta, II I. č. 1058. — Hruška, Pam. kniha 1325. 17 

jiné svédvé vsi Štahlavy a Sedlec, ktoré králhnedpo založení mesta 

Nového Flzné k inéstu tomuto pripojil 

Nos Johaiines dei grácia Boemie et Polonie rex iic Liicem- 
biirgensis comes. Notiim facimus tenore presencium vniuersis, quod 
nos monasterium in ťhotissaw, quod fauore regio et grácia pro- 
f30<|uÍTnur speciali, ipsius fauoris nostri numere in suis certiticari 
IMisscssíonibns affectiintes sibi, preposito et conuentui eiusdeni cou- 
cedinuis de liberalitate regia et fauemus, vt villam Serowicz, (iiiani 
illiistris dominus Wencezlaus, (jiiondam Koeniie et ľolonie rex, 
sncor et predecessor noster karissimus, ei et eis pro Wsclialas et 
Zedh'cze, villis ipsi monasterio quondam pertinentibiis et ciuitati* 
nostre Xoue Pilsne in sue fundacionis primordio incorporatis ne- 
cessíirio et adiectis, pernuitauit et donauit, (j[iiamque predictuni 
monasterium a retroactis tenii)oribus in pacitica possessione tenuit 
et possedit. teneant iure ])roprietario cuni vtilitatibus suis et per- 
tinonciis ac jmssideant in ])erpetuuni ])acifice et quiete. Ilarum 
quas sigiUo nostro sigillari ťecimus testinionio litteraruni. Dátum 
ľrage 111" Kal. Maii anno domini niillesimo trccentesimo vicesimo 
(|uínto. 

Orig. per^. v c. k «lvorm'm archívu ve Vi<lni, jízdecká pe<^pf na 
žlnfozolených ánňrAch. — Kmler, Regesta III r. 1089. 22. 

1S25. 1. kvfitiia. Praha. 

Krát Jan rrvnvmn slubhníkft srvmu fíohHsIarori .z Ijihorn za 
rrrni služby Jrho propouští rrs Lrtkov sr rsím pn'slny:nistrhn rc 

svohothiľ a dvdivné drtení. 

Nos Johannes dei grácia Hoemio et Polonie n^x ac I.uczcm- 
buľgensis comes. Constare volunius teu<n*(» ])rcscnciuni vniiuM-^is. 
t|uod volcntes seruitorem nostrum, dilcctuni Uoliuslaum de Lctkow. 
dispens^itorem curie nostre, pro])teľ ipsius diiiturna et iidcli.M ser- 
nicía. que nostre celsitudini longo tr.nisacto tempore prompta de- 
nocione exhibuit, ad presens cxbil)et et cxliibiturum ipsum non 
ibígiiniis in ťuturum, aliquibus doin's regalibus graciosius reue- 
Bf Imiia íUa, quo ipse Hobuslaus et sni progenitores sen i)redp- 18 1825. ^^ 

eessores a loii^euís tempoľibiis ex nostra et predecessorum BMl 
ľiiin diuoľuín re^jfuni Boemie speciali pracia tanquani sttv&i 
sine sluzebnicoues ref?ie ciirie iii villa Letkow sita ad hec W 
temi>ora iii ťeodiim temieľuut, sibi de liberalitatis nostre ffä 
ciim oiunii)iis suis vtilitatibus et peľtíiienciiä damus. confiBli 
et doiiamus teiienda et habeuda per eiim, heredes ac succ6M 
suos, jure heioditario ac im perpetuum libere possideiida, im 
sil)í, heľodibus ac sucressoribus suis predictis, bona ipsa ctun; 
uersis juľibus. vtilitatibus et pertineiK^iis suis veiidendi, oblj|)|| 
permutandi, alienandi et in ([uamcuii([ue personam voluerintlQ 
ťerendi, nec non de ipsis onmia et singula tamjiiam de rebaCij 
propriis ťac'iendi plenam et liberam potestatem. In cuíus rei f[^ 
monium presentes literas tieri et sigillo nostro iussimus commi 
Dátum Prage anno domini millesimo trecentesirao vicesimo qsji 
Kalendas Maii. 

Z koDÍirmace kr. Václava IV. 1412. d. 2. bŕezna v Praze v i 
sen plz. 28. 

1325. 14. srpiia. Avigiion. 

JfiH papf'i XXIL Petrovi, sffnit nčhh/ Konrathi z Nového PIm 
zapifiHJc kat)ornirtvf píl kosŕvle Boleslavsknn a si tím I tiprák 

néfiou ]}vchpi}(1n, 

Emler, Regesta III. č. 1126. 24. 

1325. 4. listopada. Manerstadt. 

Kvfil Jan iftpisHJľ r r 4<iO íopárlt tfv. p. Pri vo r i .: Iložnthvré 
pvtiľoil ml inŕsfn Sorŕlio Ph>tr a.^ k Zrhvfi/m. / ^f\)H(ltt(fttm si 
tlnnittnu md alin nnanintpu' rntsvilnv nninnif onin*nn rf shi'/ulu 
ti f X n 1 1 í t r t H i t nt r n o .v / r n Pil z n n tisf/nr in ^[rn^ľnnm m 

Xehvak oppidu m . **7 

Lifltiiia v archívu tŕehoň«tkéu. Etuler, He|;t«!4tn Hl ŕ. 1148. 1826-1827. 19 25. 1326. 16. Mjna. Plzefi. 

I ■ 
I 

i Upolt z Chráídu prodnl rr.w'rJ Kŕi^e za 50 kop gr, pr, kláktei^u 
i ploskému, 

t, 

} Dátum et actum a. d. 1326. Pilsnae in beati Galii festivitate 

í in presentia testium Jacobi judicis, Ulrici de Budewoist, Conradi 
; cle Dobersauo, Friderici dicti Scarf, Conradi dicti Hacker, Nicolai 
i dicti Guttener, W. Nicolai Hacker et Henrici thelonearii, civium 
[ et juratorum cívitatis Pilznensis. Sigilla Lupoldí et fratris eius et 
r maius sigillum civitatis Pilznensis. 

Emler RegeaU ITT. č. 1233. 26. 

1327. 26. Servence. Plzefi. 

Pani VrcUislava, vdova Epova, daruje klášteru hratfí kazatelú 

v Plzni les (hat) Sokoŕin u Stŕezovic. 

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Quoniam, que 
geruntur in tempore, de facili labuntur a memorie cellula, nisi 
scripturarum robore perhennentur, hinc e3t, <iuod ego Wratislava, 
domini Eponis relicta, protiteor, coram uniuersis tam presentibus 
quam eorum posteritatibus, quod ego in puncto mortis mee con- 
stituta, voluntate bona et eciam sana fruens racione, cum consensu 
meorum omnium amicorum, legaui pro remedio mee anime claustro 
Predicatorum Pilsensís ciuitatis, in honore almi spiritus ťundatum 
et construetum, et vniuersis fratribus ordinis eiusdem in ipso 
claustro manentibus, nemus meum Hot appellatum Sokorzin*) here- 
ditarie, radicitus, cum vtilitate totali tam subterranea ([uam in su- 
pertiťie et supra terram, quantum ad omnes metus prefato nemori 
inste et racíonabiliter assignatas, omni impedimento procul moto. *) V konfírmaci ntoji „nc^mus roeum Hat appellatum^ a slovo 
konín jest vynech&no, dle všeho by hat, neb hot bylo asi dloino 
Ú hae [^'bijj, který sial SokoHo. 

2* 20 1828-1381. hereditarie possidendum. Testes huius ordinacionis sunt viri 
digni Rat'zko de Nebielow et Raczko de Bucschicz, vladicones 
sensis districtus et Vlricus de Biidweiiss ac Fridericus Schorfif'j 
ciues Pilsensis ciiiitatis. Vt autem prenotata legacio et dioti ne*^ 
moľis ordiiiacio tirmius robor liabeat, ipsam legacionem tacto 
(jonscriptara, nos Vlricus de Biidweiiss et Fridericus Schorfo d<-í 
ximus ad inštanciám precuni doniicelle Wrate nuncupate. iiostnKJ 
rum munimine sigillorum tutelare. Dátum in ľilsonsi eiiiitate sinot 
domini M.('(-('"XXVII., proxima die dorainica ]>ost ťestuni sancti 
Jacobi. [Dole v pravo jinou rukou. J In actis JoaDuis Zak et ErnAsti a4-^ 
ministratorum. 

I Na rubu. I Super syluam magnam circa Strzej'ezowycz diVti J nie) j 
So k or zi n. 

Starší opis na pergamene z akt kapitulnich učinený', cliorA 
pi^i zem. museu v Praze. Opis tento pochází z první polovice XV. utoL^ 
pečef; 8c)iází. Opis jeho sdélil se mnou láskavé p. Václ. Sclmlz. iiFednfk 
musea zemskťtho. Jiný pozde jší opis nar^liázíme v doslovné konfírmarí 
listu tohoto z r. 1580. 8. ledna v Praze arr.ib. Antonínem ilan<^, ktcrjfl 
so nalozá v miiseu plzoňsk«''m. - Emler, U(*^08tn Hl. č. l.-J5n. 
Hruška, Pamétni kniha m. Plzné. str. II., kdež jest celá kontirmact* 
otistiína 27. [1328-1331.] 

I'n'/Ĺ'ftntoľf ľľCN'h'it mtľlznjr ľtvJr m. Plmr, nht/ sr postami i u f n, 

iihfl ti s/in/nufršťft/tŕ Jfjfrli. htrri (lliilnij! M. J/h'itíií, nvhljf íifn'ftrrl 

khulfi iífčst.s'/.ŕ. ľŕf sjfnif srŕ, jnini íIIhIi ten :tiphiti1i. ľi'íMizl (inu>) ľo^iii BoíMuJc subcíuncľiirius. Pľudcntilius \iris 
judici i*t jurutis Pilsiu*n(sibu>) sibi dilcctis puri íhvoris plenitndi- 
in'in iw >:ilutis. l'Ai.iít'Mtí* justiti.i, ípír niiicuií|no «|un(l (»st snnni 
tľibuit. í'ujus e'tiani dispcnsationis ofíiciiiin vcstľis pn» t<MHpoľc 
íni|)osni>tis Innucľis cuni niirľ(> juľ.tiucnti, vnbi> ]U'rcipinius ct nmn- 
danius, íjUíitcnus ma^íistro (M'oľ(iíin). pľid«'iu v<»stn* civitatis sco- 
lastico. de juľibus sup scolľ. r.itionc «{uuniiidani sriilarium. (|iii 
ŕroquontan' sub i|)so, juxtu cousuctudincm dírti bicí. diucius nb* 1328. 21 

HCTvatani, si])i <lebitis per <*oncives vostros, de (inibus idem ma- 
gisteľ (leor. eonqueritur, eoiigrue satis tieri ťaciatis, nisi de hoc 
ex ({luidam prerogativa lueritoruni si)eeialiter exiinaiitur. 

Jacobi Theod. Dr. Oodex epistolarif* Johannis reí^is Boh. č. 115. 2H. 

1328. 26. prosince. Lncemburk. 

Krát Jan srolnje J: prodeji ľiciUy plzeňské, kteron mésfanc praésti 
Konrád Junosúr n ľrldrlvlt od kohoutu prodfdi Ti/rmanu Ijenvca- 
trovf\ méšUhiÍNK kutnohorskvrnu, Král stvrziije novému držifrli 
nchtn dédirné jnk sr clnn fxl dáma k rirhŕe patí'khn. tak I sc 
r.<tm j iným zbožím nrmovitijm. s plat t/ f t .s pt^žitky rsemi.a prcnáší 
na rirldáír tohoto i na ph'stí nástapre práro, ahy sondili rv ršech 
piírli s ryhraznihn pn o hlara, ktfľľ krá f sohv zafitarajc. 

Nos Johaniies dei graeia Hoemie et Poloiiie ľcx ac liUťein])ur- 
geiisisj comes. Notum ťaeimus tenore j)resencium vniuersis, quod 
licet dileeti nol)is Chuiiradus Juiiossij et quoiidaiu Friderieus inter 
trallicos. ciues Prageuses, judieiuín eiuitatis iiostre Xoin* Pilziie 
omn suis juribus, vsuťruetibns í*t pertinenciis oinnil)us, in quibuí>- 
ciui(|ue eonsistaiit. lil^ennii, jure j)roprietatis et doniinij olini pro 
čerta ipiantitate pecunie rite et racionalíiliter pro se et suis here- 
dibus coniparatuiii. prout suťticienter in nostra ťiiit denionstratum 
presencia. obtento nostro consensii plenario per nostras patentes 
litems. <pias de nostra sciencia ipsis dedimus super e(». in pléna 
possessione pacitice tenuerint annis pluribus et quiete, deinde 
judiciuni ipsum eo jure predicto, quo ad ipsos et eorum lie- 
redes spectabat et spectare poterat, dilecto nohi> Tyrmanno 
I^yuwateri, ciui nostro Cliutnensi, per dilectuni nobis Wernherura 
Xigruiu, eciaui ciueni nostruni Cliutnenseni, (pii iustani ipsius 
jiidicij et paciticani possessioneni corporaliter acceperat. pn> čerta 
síniiliter sit venditum pecunie quantitate, ipsum pro se et sui> 
heredibus acceptanti nostris non inpetratis literis super ed. <^uia 
tamen idem Tyrmannus, (|uem nostre celsitudini commendant 
multipliciter sue merita probitatis nunc per dilectum tidelem no- 
mm ťrenczliuum, regni nostri Boemie subcamerarium, nobis liu- 
liter sappliťAuit, ?t vendieioni huiusmodi sibi facte cousensum 22 1829. 

regium nobiH de benignitate solita placeat adhibere. Nos 
plicantis quam intercedeutis precibus racionabilibus inclii 
fato Tyrmanno et suis heredibus ac successoribus de 
plenitudino concedimus et faucmus, vt prelibatum supradj 
uitatis Nouc Pylzne judicium cum theloneo ibideni ipiii _ 
anti(iuitus pertinente cum eciam allodiis, agris cuUis et Uňd 
siluis, ľubetis, pratis, pascuis, piscinis, piscacionibus, Tenacidil 
aucupacioiiibus, moleiulinís, aquis aquarumue decursibiis, ceail 
redditibus, vsuťructibus, obuencionibus, honore, dominio fti 
oninibus suis juribus et pertinenciis, in quibuscumque rebib^ii 
sistant, liberum in perpetuum teneant, habeant et possideaul 
cilice et quiete, transferentes in eos et eonim quemlibet, de-J 
nostra sciencia et grácia speciali jus, si quod nobis in liuíi 
judicio et suis juribus ac pertinenciis prenotatis conpetebatjil 
tenus conpetit in presenti vel posset quomodolibet conpet|| 
ťuturum. nostre tamen camere regie juribus. <pnbus derogafi 
lunnis, si (|ue ei in causis criminalibus in preťatá ciuitate OÉ 
rentibus de jure vel laudabili consuetudine videntur conpj 
seniper saluis. In (luorum omnium predictorum robur et testimoi) 
presentes tieri et sigillo nostro maiori iussimus roborari. UŠ 
Lucemburch anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo odl 
in crastino Natiuitatis eiusdem. ^ 

Originál peigamenový zachovalý v museu plzeíiském. Pec^eť jísd^ 
iia okraji oláinauá na šnúre žlutoííerveiié visící. — Na riiba 
btiny: Joatines 1328., pod tím stará sign. N. 1., ale to jest pfotri 
a nové pHpsáno N. 75. List ten potvrdil cisaf Knrel IV. 13G0. d 
června v Praze v doslovném zneni, k ál Václav pouze všeobecné 18 
d. 10. ledna v Praze, kr. Sigmund 1425. 17. listopadu v Hodonioé, 14 
27. června král Ladislav ve Vídni, 1477, 26. ŕíjna v Praze kr. 1 
dislav réž jen všeobecné. ^ • ' . 1329. 23. lediia. Praha. Aihniuisfľfttoľorf' hiskupsfrí prnžshrho v rozcpi'i iVkIh sr. Anto9Ú 
s ľádnn n/tiífi nvmevkiich o špifál v Plzni, činí rozhodnutí f ako Iii Htiiuine dfiiuini amen. Nos DralAiiH dol t>t ít|ii»Ntiilict! hfídid 
Icift (ireponi tu». Pre(ltiuriii<) ^folastícus I'iiifícnHiF. et iite-pmituaM 
IIhÍvcuhín ecclesiai-um. adminístratores ľpi-it-opatus ľragenmit* 
iritale sedis apoxtolk-f ac L-apittiii dictp Prajrensis erclesie. 
I fiiľÍD)Us viiiiK'ľsis ))rcMeiitŕh literas iiispei-turis. '|noil per 
Bposo!. viros ťraliVH Hciinanimm ft Niculaum. ordiniH h. Anllioniuj 
ratoreH iiioua>*teni uiiisdem s, Aiithoníi per Buemiani et Mo-I 
i. petiiiitn fuit, ex iiiiadani doiiacioiie iiicliti legis Boemie. ii 
u-ebaiit dimati* ľih et onlíni i-oriiin bospilaliä quedam iii Pil/uaJ 
K extra ciiiitalom cs donat-ioiie regis pi-etncti, ľiii pcticioui fratresl 
■ duniu Tlieiitiiiiiiiu Ľyntrndixeriiiit. diceiitťs illud ho^pitate ordíni' 
jonitD ac L-cťle>ii(r paľochiali in Nuiiu ľílztia essť snbioctum, ad tiuotl 
■banda uíHtnimi-uta miigiKtri Mrici, tiuie udminhtraturh episĽupa- 
ICragenHÍein spirituál Í )iuk, ^tiu sigillo Mtcilliitji u dii-tiu Iratríbue 
§iln]no Theutiiriiiíu conini nubis smit prodncta. <Jinhtis ditigeritvr 
ntnatií^. inuenimus <;«»>(.■ eiKdeiii inslrunienti' ipsiiiii huspitale dictis 
IribaH de domu Thuiitiuiiťattlordini e«ľiim ai- ei-desiľ paľocliiali J 
J Pilzna siibicctiim, Igitur prcdicto ávi nouiiiie invucato sentenciando ■] 
diflinitorie in Wňn scriptÍM seIlt«a<'iaaímu^ nt dittininintiis nepi 
tiim linspilale [ecĽlcMie parochialt in Noua Pilzna esse í.ubjectijni|'^ 
plus diťtis tVatribiis AnthunJĽiisíbiin perpetunm dilenciiun snper 
e«jd«m impunentes. Lata c^t hec hentencia ľmfie in ruria epiNca- 
(talí, presentibiiH linne!íti» riris et discretis dominu Thobia. scola- 
»tioo WTHsesraUeiihi. njagistro Frenczlino. lanonico ecilesic Nancti J 
li^idii, luatfiiitn} (luotheľo, ímiMperitis. WuvL-oiie plebaiin ecvleHÍíiI 
in Mudrano, t-apellano domíni preposili PrapennÍM predicti. (-'on- í 
nulit pi-esbiltiro ut aliis pturibu^ tido digiii> leľtibns ad prcmitJSttJ 
vmchU.1 el rocalÍK. Anno domini MCľť.W no". X" KaWicW Kebri Z Dvjalarii kníh; |)rir 
I 9098. Bnil«r, IlťgťBta IV. 133U. 25. 6«rTnE. ATignoii- [/VjWí ttFftli-H l'fll Ziuhnriiii. t. ŕ. ^nivfr Ívj,v/,-/,( r ítii»trfii. ibilatM niuľitu. <iuiliti« per^utiNni dib-di rilii /lu-luiiít- ľlrict,! 
alv paťOťbialiľt in llzi/ut l*nii;»n^i:< diuľl■M^. lidv 24 J 830 

dignorum testimonio iuvari percepimus, nos inducunt, ut sibi rei^j 
damur ad gratiam liberales. Cum itaque, sicut accepimus, paiti* 
chialis ecclesia in Novapilzna dicte diocesis consueta ab olim cleridŕ] 
secularibus assignari, qiie ad presentiitionem dílectoriiiii filiorum.^j 
commendatoris provincialis et ťratrum oľďinis inilitíe beate 
Tlieotoniťorum in paitibus IJoeniie et Monivie conmiuniter 
divisim, sicut asseritur, pertinet, p^r liberam resijícnationem diU 
Filii Nicolai Firinani, olim eiusdom eťdosie in Novapilzna ivľtoriip' 
in manibus dilecti tilii magistri ririci. tunc scolastici Pragensii 
ecclesie et administratoris dicte Pragensis ecclesie, ut dioitiir, ilij 
spiritualibus deputati, venerabili fratre nostro Johanne, Prageos 
episcopo, ceiiis ex caiisis tunc per nos ab ipsius ecclesie Pragen-j 
sis administratione suspenso, ťactam et ab administratore ipso ad-: 
missam, iam dudum vacavisse et adliuc vacare noscatur. ac ipaf! 
comniendator et IVatres <lictam ecclesiam in Novapilzna post voca^ 
tioneni liuiusmodi nuUa ipsis unione ťacta de illa auetoritate pro- 
pria rex(»rint, regant ct gubernent, immo potius detineant occn* 
patani, ťructus, redditus et proventus percipiendo ex illa, quiim- 
<|uani ipsi nulluni aliud ius ([uani patronatus sen presentatíoníH 
rcctoris ad illani obtineant in eadeni, nos volentes preťato /acharie 
preniissorum meritoruni suoruni intuitu gráciám facere speeialem, 
(liscrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos 
vel duo aut unus vestruni per vos vel alium sen alios vocatis di(*tis 
coninícnílaton* r\ ťratribus ac aliis, (jui ťuerint evocandi, si est ita, 
r{ teiiiporc (latcjpľcsenciuni non sit in dicía ecclesia in Novapil/na 
alicui alteri sp^cialc iiis (jucsituni, j)ľ«*ilictani eccb'siani in N«»va- 
pilzna eideín /acliaric vel j)r<)curat()ľi sun ciu^ noniine cuni (»inni- 
Iiun iuribus el prríincnciis suis aucturitatc no>trac()nťerri ct assig- 
nari curctis, iiiducrntt's euni vri dictuín procuratorem pro eo in 
c()r])()ralcin po^^e^^^ií)ncnl ecclesie in Novapilzna, iurium et perti- 
nentioruni pifdictorum et dcťendcntes inductmn. amolis ab ea diclis 
coinnieudatoľc et tľatľil)us (.'t (|U()lii>et alio illicito detentore, ťa- 
eienles mÍ)Í de ip>ius íM'ele>ie in Novapilzna tVtictibu^. redditibuN 

et JH'oVentiÍMl^. illľibu^ et olíVelitioIllbil^ Ullivrľsis inte;iľe ľe-^pnli- 
deli. eoiitiadietoľe's ailetoľitate Uostra appejiatione po>t]»o^Íta e«nii- 

pľ>cemlo. non ol>«stantiÍHi> si aliqui sup«'ľ pľovisionilnis sibj ťa- 
ciendis dr hnin^niodi ncjcsiis \ľl alií'^ ln-neticiis rccjí-sia^tieis in 
illí^ paľtii)ii^ spťeiatini. n«'1 ;:eneľatini nostras vel picdrecs^íu-nni 
nostrornni. Iloinanornm pontiticuni. aut legatoruni sedjs apost(»lice 
litteras iinpetrarint, et si per <'as ad inhibitioneni. reseľ\ationeiii 
et decretuni vel alias quomodoldx*! sit processnni. quibus omnibusi 1881. 25 

si ita est, et tempore dicte dáte non sit in eadeni ecclesia iu No- 
vapilzna speciatim alteri, ut premittitur, iiis quesitum, dictiim Za- 
cliariam in assecutione ipsius ectlesie in Novapilzna volumus an- 
teferri. Set nullum per hoc tMs quoíid assecntioneni ecclesiarum et 
henetií'iorum aliorum j)nMudifiuni ^(Micraii aut si vcnerabili frátri 
nostro episcopo Pragensi vd <[uibiisvis aliis conimuniter vel divi- 
sim ab eadem sit sede indiiltuni. íiuoíI ad reeeptionem vel provi- 
dionem aliriiius minime tcneamim*, ct ad id compclli aut (|U()d interdiri. 
suspendi vel excommunicari non possint. quodíiue de huiusmodi 
ecclesiis vel aliis b<»netii*iis (»ľťlt»siastieis ad eoruni collationem. 
presentacionera, vel quamťunKiue aliam dispositioneni eoniunctim 
vel separatim spectantibus nulli valeat provideri \wy litteras apo- 
iitolíeas non ťacientes plenam et expressani ac de verbo ad verbum 
de iudulto huiusmodi mentiouem, et (jualibet alia diéte sedis in- 
diilgentia generáli vel speeiali, euiuscun(iue tenoris existat, per 
t|uam presentibus non expressam vel totaliter non insertam eftectus 
huiusmodi nostre gratie impedire vaU*at ípiomodolibet vel differre 
et de qua cuius<|ue toto tenore liabita sit in nostris litteris raentio 
>peťialis. seu quod idem Zacharias preťatam paroeliialem eeclesiam 
in Ilzizut noscitur obtinere. Volumus autem, quod priusquam dietus 
/acliarias vigore presentis gratie eiusdem ecclesie in Xovapilzna. 
si de illa sibi per vos provideri contigerit, paeiticam possessioncMii 
fiierit assecutus, preťatam paroeliialem eeclesiam in Ilzizut, quani 
*'x tunc vacantem deeernimus, omnino dimittere teneatur, nostre 
tauieu inteneionis existit, quod in dicta paroehiali ecelesia in No- 
vapilzna per collationem eidem Zacharie per nos, ut premittitur, 
ťaricudam. nullum ius dicto Zacharie (|uomodolibet acquiratur, nisi 
preťatus Nicolaus tempore resignationis huiusmodi ius habuit in 
iMdem, nos insuper si est ita et tempore dicte dáte non sit in 
ílictii ecelesia in Novapilzna, ut prenuttitur. alicui alteri specialiter 
iu^ quesitum, irritum deceruimus et inane, si secus super hiis a 
•|ii<Mpiam «[uavis auctoritate scieuter vel iguoranter contigerit attemp- 
tare". — Uatum Aviniom* VIL Kalendas Júlii, pontiticatus anno XI\'- 

Duilik, Iter Jlomaiium 11, 114 a 20 L — Kmler Rtí^u-stu i I i. líiiil. 

31. 

1331. 17. sľpiia. Domažlice. 

imrwl a DobŕaUj méštčnín ikhvHi<ký, zaloiil ku rd art. Mári 
ytlaleny šjHtál pro mntoaw na itrahrnsti. rysturir tu Už kajali 26 1881. 

pňknon z hmnnie a uciniv dostatectié nadaní k rytlržovfini 
zn b'vého jmČHÍ. Vymlnil si však, ahy jemu i jeho potonikikm 
patrilo právo podací, jakoš i správa špitála a statkit jeho. 
ľsak nikoho z potomka jeho yiehylo na živa, tu iná jirnro p 
aátní i správa špitála a statka jeho svéfenn bífti ikI radif nu 
drvina neho tíem ntešfanňm. Farári maj í se rovné ze špitála 
kozto náhrada platiti dve kopy gr, praL K tomu vsemu lii 
tímto dáva král Jan k proshé Konradové své srolení. 

Joannes ilei gratia Bohemiae et Poloniae rex ac Lucembur* 
geiisis comes. Universis in perpetuum. Veniens ad nostram praesen- 
tiani dilectus nobis Conradus de Dobrzano, civis civitatis iKistrM 
Plsnensis, exposuit, quod ipse de bonis suis patľimonialibus et here- 
ditariísad spem ľetributíonís aeternae, volens nihílominus altíssimo 
reddere vota sua, ad honorem dei oniuipotentis, sanctorum omniaaľ; 
et specialiter in honorem beatae Mariae Míigdalenae, hospitale quod*' 
dam, prae muris civitatis ejusdem construxit intirmonini, in qwi 
capellam pulcram de muris lapideis instauravit, ipsuni<|ue ho- 
spitale de bonis suis praedictis ad oam expensarum et necessario- j 
rum suftiťientium, ([uam potuit, tam dotavit, sub ea semper inten- 
tione, (juod eidem Conrado, haeredibus ac successoribus suis salTum 
perpetuo jus remaneat patronatus una cum re^imine et gubernatione 
liospitalis ipsius et bonorum suornm ad illud pertinentinm in 
praesenti et ([uae ad id pervonire i)<)torunt in ťiituro domino con- 
cedente. Kt ne plebanus rivitatis ejusdeui, (pii pro tempore fuerit, ' 
cujuscunque status, couílitionis aut proťessionis oxtiterit, ex hu- 
jusmodi structura laedi valeat, in otVertorio, modo ípiovis, depu- 
tavit Conradus praeťatus duas soxa^enas «rrossorum denaríoruni 
Pragensium solvendas de liospitali ])rardicto ipsi plebano aunis 
singulis nomine recompensae. Addens ([uod si, ([uod absit, Conra- 
dum ipsum, haeredes et successores suos omnes et singulos nullo 
eorum simpliriter superstite mifíran* i-ontigerit ab hae víta, ex 
tuuť vult et desiderat. {[xnnl jus patronatus dictae capellae et 
hosjíitalís íir bononiui ipsiu> ;;uÍK'rn:iti<» ad meliores rt seniores 
duos aut tľcs civos niatura delihcnitiont' per judicíMU et juratos 
antedictat* civitatis flcľtos autoritatc ct potcstate plenaria devol- 
vatur. (^uaproptí'ľ pn^tulavit :i n(>l»i>. Iiumilitcr ct devote, ut has 
suas Ntructuras. dotatiouuui deputát inncm. rcservationtMu (»t inten- 
tionem ac voluntatem <h» solita l)tMiignitate approl>are et confir- 
mare gratiosius dignaremur. Nos itaque tam pium opus et desi- 
derium in domino commendantes omniaet singuhí supra^cripta, ipsius 1381. 27 

Conradi saepe dieti praecibus favonibiliter aiinuentes, piata et ratii 
liabeiido, ipsa et ipsorum (piodlibrt in toto et parte <pialibet ap- 
probanius. ratiticAiniis et seiipti iiostri ])atn)cinio coiitirmaiiius. In 
(pioruín omniuni testimoniuni et robur perpetuo valiturum pre- 
seutes tieri et sigilli nostri majoris appensione fecinius comrnunin*. 
Datnm in Tust sabbato proximo post assumptionem virginis glo- 
riosiie, anno domini millesímo treeentesimo tricesimo primo. 

Z krátkeho Dástinu histórie spitála svt. MáH Majdaleny chova- 
ného v méstském musea plzeňském Č. 167. f. 2. 

32. 

1331. 8. záŕi. Praha. 

KoHťáil x Dohían prikoupil k špitálu Kjpovive n král Jmi k zndosti 
jeho osvohozHJv rrs tu otl plamu' honut kťálovskc. 

Nos Joliannes, dei grácia Boeniie et Polonie rex ac Lnceni- 
buľgensis comes. Ad vnineisorum tam presencium qiiam ťuturoruni 
voliinins noticiam devenire, quod nos afiectantes thesauii celestis, 
4uem dilectus nobis Conradus de Dobrzano, ciuis Pilsnensis, pio 
inotus instinctu pro structione liospitalis infirmoruín pre muris ci- 
iiit^itis nostre Pilzne sibi conqnesinit per largieionem grácie, <[ua 
inediante intirmis in dicto liospitali nunc et in postením degentibus 
laeius prouidere valeat, participes tieri et consortes, villam dictam 
Kypowicz, quam Conradus ipse a quibusdam nobilibus sna pridem 
comparauit pecunia, cum vniuersis suis agris et juril)us et perti- 
nenciis quibuscumjue, a solucione collecte regie generál is, (jue 
berná wlgo dicitur, dacione quinymo ab omni aminiculo et serui- 
tutís onere, quocunque vocetnr nomine, nobis ucl cuicunque al- 
teri taciendo vel prestando, ad quod vel quale ipse Conradus et 
sui heredes aut villani seu iucole ville antedicte essent aut esse 
viderentur cuipiamobnoxii vel astricti exhibicione, de benignitate et 
libemlitate regia Jibertamus et esse volumus perpetue liberos et 
exemtos. Harum (|uas sígillo nostro communiri ťecimus testinionio 
literarum. Dátum Prage VI. Idus Septembris anno domini lool. 

Z iiHJétaníí knihy pri v*, a záv. ť. C 20. Pred li<tinoa pozname- 
^áao: „Sabsciipta litera cum maie^tate albe rere cam ^ericŕis pendilibus 8nb 
s ▼erbis*'. LUtinn tatfi potvrlil Karel IV. r. 184{>. 2t>. června ve 
labíbrté. 28 1S88. 33. 1»33. ». IÍ8topAdu. BadiSiii. 

I [furman n prohošŕ. ľridrich deku n n Wolfpert kvardian f/raŕnJUlah^ 
šírit ľ Ihtdisíufh jakozto rozhodči stolici apušŕolskou jmrnnvnní, im 
rixtijí, nhy kučz Hertm'd, z rádu nemeckého, který ht/l hezprámá' 
zharvn fary kostehí plzenského, ht/l Zftse r drtení její zpčt 9tvfde» 
a Zdcharlás, fardr z Jiišttt, kŕrrý na m isto jeho dosfizen hyL PHÍsté ] 
toho zbaven hyl, Xirí téz exktnninanikan i rsechnn jiná protivm 
ľozhodnnfi profi hidn nvtneckhnn rt/nrsená. Vykonaní tohoto roM'" 
sádku srého sréhiji niže jnirtniranfini hodnosfáľthn fJnrhornim 

r Pnt:r a r Plzni, 

Heľiiiaiiniis dei ^^'iU'ia prepi^sitiis, Fridericus (lee^iiiis, ťmter \ 
Wolťpertus jíarilianus ťratruni ordinis Miuorum in Budíssiii, ja* Í 
ílires in causa appellacionis inťrascľipta inter partes ínťniposit^is a " 
sede apostolica deleji:ati. Venerabilihus viris domino •lohaiiiii pre- ' 
posito ot domino INítľo docano Wysse^ľadensis ecclesie pľope i 
ľľagani ad ucclesiani ľomanam nullo medio pertinentis, et discre- J 
tis viris <lomino .lolianni ad saiictum Nictdaum et domino ľraii- ' 
cisľo a<l sanctani Maiiani in Leta cuiia in ciuitate ľnigensi Maiori 
ft ... in Anticpia ľilzna (»ťcli»sijiľmii ľccttnilMis ot religioso viro 
ťľatľi . . priori tVatruín ordiniN ľľodicatorinn in Nová Pilzna Pra- 
;^'LMisis ílyoccsis, saliitoni in domino et mandát i> apostolicís hiimi- 
litíM* oImmIíh'. <^)uia nohis ťacta tuit pK*na ťidrs a partu appollante 
de diťtinitiva siMitcncia lata c»»ntľa tVativm llcrtnidnm per reue- 
ľcndos viros ut dominos propositnm et sl•(»la^til•nnl ec(desie I*ni- 
;íensis líI de appdlatinnt* int(.'rpo>ita por partom eandem a tUcta 
sontonlia diťíinitiiia ot do innouatis ot altomptatis post dictam ap- 
pollatinnom, pn>pti'r quod ad j)otioit)n<*m magistri llonríci, prooii- 
ľatoris roli^iosorum viiurum oommrntlatnris ot ťratrnm domii> 
i lioiitnnioo Ix'atc Mario JíMo^oliiiiitanc ot tľati"i> llortnidi. ordinis 
• 'iusdom. omnia ot Miiiriila iiiiitniata c^ att('ni))tata post oaiidem ap- 
pcllaoiont'ni pfľ t|uo>rain(|Uf' |»ro>ontílms ľľno(aniU> ot primo ni- 
stitiicioiiom. (pla íloniinn> /arliaria> íuit inslitatus prr t.'xcoutorr n 
«'iu^, vt dioituľ, m orol<">ia paroi-luali opi«li Nono ľil/.no ot ann»- 
rionom Iratľi^ lli-rtnidi al) cadom. rostitnontos oundom ťratrcm 
llortnidnm ad ipsam roolo^iam in Noiia ľd/na. ľointo<rrantos ipsnm 
ad oani oum omnilmN inril)n> ot p<*rtin<'noiis snii^ ot ad ťrnotus 
peroeptos t»t qui poroipi potorant ot ad litis oxponsas. ([narnni ex- 20] ■SMniui i-t qunnirii frni-tuum taxacinneni iioliís iii postením re- 
. Ittfrri iiuiu coniDtitit nobís, acpediutOHtixecutores rBuereotln 
PChrislo jiatri dotnitw Jolmuni. Prageiisi cpisťoim, post AicUim 
tUadoneni inanilaiiisMft. vt diiíbnis cíuítutis in Nnua Pilxna niAii- 
ut. vi wp^rututn Zucliiu-iaiti in rectort'in eíusdem ecoleaie reri- 
ipsum jiro plebunn Icnitlimo halierent. ac eídem pprj 
feniii. *t vorti pMmiJo obodimit. Item <|uía conatitit nohis. do- f 
ktun Seltastiaiium, procutiitorem diťti Zacharie sujier hospitnlij 
l'PjlzDa. 'luod pertiiict tid Mclesiain in Noua Pibna, corain ho- 1 
rahili rim dnmuín Boiitlin. nfliciali luim Pnigensia. líbeJIum n1i-l 
Bim in iudicin ot alias processuiii appcUarioiic coraui nobiapen-4 
Lip. igitOT omnía Pt sin^iUtt i^reinisHii uttemptabi tenore preseu-j 

i reiiocatnus. Acta suiit ber ttnno dnmini MťľC'XXXIII." 
Imtinii Ihnniuni Saiictoruni presentibus bonorubilíbiis vtris et dits-fl 
, aiaKifltni Aruoldo. canoiiíco Mísnonsis. domino Henrico i>tj 
Nicolati oftíciuli prepositiire et-dfiBÍe ItiidÍNÍncnNÍs, cami-l 
BÍ8 Ľwlenie tiítwdcm et religioso viro ťratre Pefro ordinis MÍ- 1 
I itiidiiiin dicto Papkeí'e, Pl Tbcmiom-w scriptore doraini 
llcniictnní, pirpoititi Hitdisinensís et rdiis quam pluribus tide difrnis 
níl |trfinissii spwíalitt'ľ vncatis et rugatis. Et c^uia nos propter locÍ 
i|i8tttii(-iiitu no»tmm inteHocutoriniii tintudictuni por nos exeq\ii i 
vHlctntiH. vobis trt iHiilihet vestrtini in íoliduín ronmiittimus el m 
ilntnuH. qnateuus infni «ex die», quoruiu duo pro priino, itlios duosl 
pro sei-undo «t alíos terciou pro tercio m pereniptorin terraino etl 
iiAflonica monicione preniissa vobis itssignamuM k recopcione prp^i 
Modum se prAdirltim rratrem Hertiiidiini in puHEessionemsepedictel 
#crleftie in Noua Pilícnii aut pmcuratorem ipsius eiiis nomine pcrl 
TUŠ, aliam vel alioa mttlAtis et indiiťatis indnctumqiie pm trinbual 
kŕendatis, reuowintiw ft denitOniintťs omncs jirocesans et eenteii- 
I fjccomniuniracioniim in qnascuiDiiuc- persoTias per honorabiles 
t Dirnlaum pn<pv8itiitn ot Predborítim gculastioiim ľragensis 
«je puel. sentenciám, vt dícifiir, pt^r i-usden) latam t>t l(tto.s ut I 
aliter contru wminendittoľoni et ťrtilres, Trntreni Hertnidiun I 
t Bt tratri-ni Oillínnin pb-baiitiiM t<aiii-ti ltt>ii(^ilicti in Pragn i 
rvAlere. vbi ct qtuuid" to\ň» vidpbitur expedire ipsosque I 
I ivuocAlrin. MnniliuiiiiN inKUpcľ toÍiÍs in virtiite sAnctcI 
K^t tab petia ex<.'oDini)tnicn<'Í«iiÍ!t, qiiaui fx nuno i 

vestrum r-anonien pn-iniswa mnnicfnni.' nntfdicta in| 
nrafmmuf*. st tnamUtum nu»tntiii yiiimn toHur a|Ht« 
biet hifra pnutoni rKUuentiitadinplere; qtialenns ditili^ 
fapositf) et Predbnri" siviliutiro Prai:eii«ÍK ccí-li^iHe I 30 1838. 

ac reuerendo in Christo patri domiiio Johanni Pragensi epMcapi] 
nec Don hoDorabili víro domino Bouthe of&ciali curie 
auctoritate nostľa maudetis, ne in dicta causa appellacionis 
nobis vertente in prei udiciam partis appellantis quícquam a1 
tent, sed pocius atteniptata studeant reuocare, alias contra i] 
procedemus, quaiitum de jure poterimus et debemus. Dátum 
dissin in domo haintacionis honorabilis viri domini Hermanní 
positi l^udissinonsis predicti anno domini, quo supra, quarta fem^ 
proxíma post ťestum Omnium Sanctoruni. In quorum omniiui 
tcstimonium sigília nostra presentibus sunt appensa. 

Originál perg. v král. státnim archívu v Drážďanech, äís. 2638i 
Tri peČeti víaící :ia proužcích pergamenových dosti a&achovalé. —• 
Emler, Regesta III. č. 205fi. 34. 

1333. 27. listopada. MiSeft. 

Ilorman prohost, Vridrirh dekan v ĽiuUsinv, Woifpeii kvardian 
hvatrí MŕPiších fmntvž rozhodli ľozepri o kosiel farni v Plzni re 
proapčclt mdn tumerkrho a oznamuj í f o pápeži Janovi XXIL 
sj)oln s tính zp protivná strana totiž farár Zachariás se z roz- 
sadktt toho odvolal k paprži a odvolaní toto posila j í timto zároveň, 

Sanctissiino iii Cliristo p.itri ot doiniiio suo, domino Johanni 
pupe XXII. et viiiuersalis ac ľoniane ťcilesie summo pontiíicL 
Hermannus prepositus c»ť(!lesio Hudissinonsis, Fridericus eiusdem 
ecclesie docanus et ťľiitor Woltpeľtus. gardianus fVatrum Mínorum 
in Budissin, Misneiisis dyf)ť('sis, se tam debitos quam paratos ad 
ipsius (pielibet heneplacita rt iiiamlata ium- non pedum oscula 
beatoľunil V<*stľa scín» ílí^Mietiiľ sanctita.s. quo<l, eum nos juxta 
niandatiini Vťstnnn in causa appellacionis inteľposite a ditltinitíva 
sentencia imt coninicinlatnícni ct rľatľr> liospitalis beate Márie 
donms ľlientunice in paľtilniN llnheniie et Moiauie, ])atn)nos et 
lleľtniíluni íle Opjíavia, IVatľeni liospitali> eíusdeni. ľľaf?ensis et 
Oloniucensis dyocesuni, c<»níľa donniiuín Zachaľiam, nunc regentem 
e(*elesiani parocliialcin in Noua ľilzna, ľnij^ensis dyoeesis. conuo- 
ciitis partibus corain nobis procederenius pro parte dicti Zacharíe, 
plures excepeiones ťuernnt proposite eontra rescriptum vestnim 8ll I sugKcatione et «uppreitsa verítiU*, ex qnibuxcoiicluflcbtttQr, I 

I non posse ucr detiert! |ir(ic<4(ler(> in dicta (-hiinii tippellatiouis J 

hitB titMiŕplitvUi prcdJcti «o, ciuod, vt dueliRtuľ, ttx ipsu nullQ>J 

I íuri<>dt<!Ío tril>uťiTtur nicione dictaruín i>xi;eptiuituiu. K coutra I 

I partu pretííli coinnipiidatori* nt frnlrum pnídicťirum fiiit re- 

lod iiuu obstoiitibiis dictU oxcepĽÍouíbus nos posso J 

1 Rftdftm eaiiíiii appcliAnínniít (>( niitľ oniiiia reuocart I 

latA t^l atteuiplaU {mtil. rlíclam appfíilacioiieín ttu, iiuod iiobínJ 

|«l«rttt ŕuÍHNi! dininilu>n, np|)<tlliitiiiii el art«mptJkliim. 

niis et multU iiliis proposjtíŕ pt-r uaMdem parten de exprPSäO I 
isa purcium tiiu'uiidom ad iiitL>rtuqueuduni saper preini^sis ] 

prulisimus tinaleni. vjdelicet crastinum bnaťtrum apo- 
I Symonis vt Judo. Quo tcmiino venieitte. dicte parles coram I 
lis per «itos prDcunituľes admissos comparuei-unt potenteM. 
piíoqQi tellemufl. Hecandam quod terminiis requirehat. Nos de I 
laOio sapienfiim interloquendo pronunciaiiimiiH rescriptum ad I 
I optentum valere et per ipaiim nos pOHae et debere procedere J 
redicta causa appellacionia et ante omnia iunoiiatA i^t attem- 
i posl eandem appellacioiiem icuocai-e noii id)fttjmtíbiit« excŕp- 
níliiiH predictÍH condempitautes dictum Zarharíam in expenaís, 
dicti roinmcudatnr et fratres ťecerant nccasione dirtanim ei- 
rapciuniiiD. laxationcm i-ai-um nnbis in postením reseruando. 
,V qna pronunriai'iDiiľprii piíľtr- |iľi-díi-ti Zacbiiľle ťiiit. vt ;.i?i|iiítuv. 
n|«|M>lliiluni : 

<'utti a|>pidliu'ii)iiis iĽiaodiilin jtiľit li!!it;iuti.- iii up|iľfKSuriim J 
•ít 9iii)iHÍdium adiiinentum, ideo roraiu vobJa Iionorabilibus viris 
iJoratiiiM llennaniifl prepiisito, ľríderiro decaun et fratľe Wolfpeťto I 
aiu> fratrnta urdinia MiD»rum iti Itudinsiii. Misnen'iiiii dyoc«)(ti«, ( 
I fm diritÍB enae jiidii-es a Hedc apOHtotíca deleffatOH in ťaii»A I 
BlWioiiatR domíDoľUDi Ĺ-ruciľerorum ľommeudatorispmuiiK'ialis 
)l frHtrmtí dl* domu 'J'Iietitunk-a per lineiuiam et Mnruuíani et f^'a- 
I Hťrtuidi dl- Upauiii ciniídľin <>n|inÍA <-s vna et diimiiiura /»• 
pbdiiuiuiii m Niiua ľil/ii:i. IVaueTiHÍH i)yoi-fNÍii, e\ altiíni 
I Ten«ntG, e«ú Aiidrean priMiiľntnľ iíub.4ítiilu!i ab bonurabili | 
ík'biuttiuín iiri-bidiuľ'irid Ilolexlaiiieniii, pnicuraton- 
diľti dititiini /aibarie. iiumiiif proouratorin pi-opono, 
I oiun Lfintiii vubu. dmnine det'j^iiK' ľt (Vatre Petrn Kanliniin, 
lore Toítro. domine t;ardiani>, vobiit domine prejiotiite timr 
, vi upparvt in auti^ in uiu»a dictiiľuiu doniioiiram cniciŕif- 
nm nMumen^latoriB proaúicialis ac ľratrum de domo l'hL>utunit<» 32 1333. 

et fratris Hertnidi eiusdem ordinis et dícti domini Zacharíe 
bani in Noua Pilzna pro parte mea dicti honorabilis viri 
Sebastiani principalis procuratoris et memoratí domini Z 
eontra rescriptum apostolicum, cuius virtute in causa inter d 
dominos cruciferos. fratrem Hertnidum et dominum Zacharii 
vertente, quedam excepciones lep:ittimeproposite fuissent pero: 
in hoc verba: 

Ooram vobis honorabilibus viris et dominis domino Frid 
dccano et fratre Petro gardiani, ordinis Minorum in Budissin, qá 
vos dicitis esse judices delegatos in causa appellaciom's dominomm 
cruciferorum, commendatoris prouincialis ac fratrum de do 
Thoutunica et fratris Hertnidi, eiusdem ordinis ex vna et domin 
Zacliariam plebanum in Noua Pilzna ex aliera parte vertente. 
Andreas procurator substitutus ab honorabili viro domino 
stiano archidiacono Bolezlauiensi, procuratore principáli dicti do?! 
mini Zacharie, nomine procuratorio, saluis aliis manentibus p 
stiicionibus superius per principalem procuratoreni premissís contm' 
rescriptum apostolicum, cuius virtute in causa presenti vobis do- 
mini judices. vt supra iurisdiccionem nitemini vpurpare, et cuioi 
lormam excipiondo, propono et dico per ipsum nuUam vobis fort I 
iurisdiccionem j)enitus atributam, tamquam per impetratura veri- 
tat(í tacita et falsitate expressa ymmo, vt loquar verius, falsitate 
sujíííesta. Ynde eciam non immerito potest eontra partem alle^iari 
aduersam ilhul verbum juridicum : mendacem precatorem absque 
jícccatis carere debere iuxta morem j)enitus inpetratis, ergo etc. 
i)\\()(\ autem rescrij)tum tália compreliendat et quod in ipso tália 
taliter sint expressa. tacita et sugpesta racionibus iuridicis et 
omiiino veridicis infra patebit, prout pars ad oculum infra aduersa i 
videbit. Si onim ipsa ])ars nequaquam tália suggessisset^ tacuísset 
et minime cxpressissct, pro ])arte j)bilosophica recensita fnisset, 
ť\])('n«vas seruasset. laboľil)us popercisset. innocentesque minime 
ťatif^asset. Sed ut oi dct vcxacio iiitcllectum, videat per sequencia* 
^«' iiulluni lia])t*n' j)ľ()ť('ľtuni. Aiuleaf (sio cľ'ro scquencia cum intelli- 
!4«'iici:i, í|ii(' siiiit «*iii(lťiicÍM inijílica rt veridica argumenta. In pri- 
mis (Miíiii inaiiiť<'st<' ťaUitatcni >n.Lí.tr<'s>it. (|nia tlomino j)aj)e falsiini 
ÍM nanacioiic íacti rxpľessit, ibi duín in n'sľľipt<» parocliialís 
(M'clcsic iii Noua i*il/na ])rv ťratľcs cluxlcm ordinis solite guber- 
naľi. (ino<l <'st j)ľiino tal>um. <iuia ilhnl, duní per religiosos in 
času pľPstMiti solitum ^ulícniari, i\\u) per ip^os vsque ad presrrip- 
rjonem Icgittimam cxtitit ^Mibcrnatum. quod per partom aduersam 
l'actum non ost, <»!•;:(» dr. Ad quod nn.» ex nunc oťHrio pnd)atiinim h)n« per vub ad liuc probatidum peto adniítti. Et sk priniu |inr»| 
mpetrscinne falsum fiuggcssit ailuoraa, si sic ergo vie. 

Item fiUsuni sujigessit et veritalem suppressit, duní didtur iol 
ripto: ppr mnrtt'm ťúiintdi fratris et reľtorÍ!>eci;leai>i cU',, quoilf 
I futítiiiii, pruut appiirct ex acti» et lUíis prius corHiii hIíím ,judi-< 
supra eecicsis ípsii iigiUiti^, i{iie coram vobis suo tcmpiir 
mdere siini paratus: si 8Íť. ergti ek. 

Itimi ot alio iqíhíu pars in facti narmcioiin aducrna fiilsuntj 
|i;e«HÍt ihi, dum iKiaitur íu reacriplo; prctliotutii Hertiiíduín Íri- I 
rjttiouíce in rľk;tiirt>in cdr,, <iii>iil cst riihuiii imiiiiiin, prout I 
I «li«í( iam duduni ostcn^um legittíiiio ct prolmtum. Imitio lulJ 
tliis vx. nuriľ ofTctni prrtijaturum, moiiuc ad J 
I pmbnndtim per vos potciisadinilti. Itoiii ct [exl aliaťausainim'l 
1 rGRcľiptuiii. qiiia fl alio niodo in Íjiku ĎdHum su);g<!«.ttt,,] 
ihi diitn sssoritUľ iti cttdom: in huiusmoilí nuj^ociu ;iro- 
ules ad inštanciám dumini /tu'linrie pivrutoä k^ninmitndat/irťin, 1 
tnfduín ct ťnitrvN allttgutitros cnusatii nu;iunabÍU>in, h'i i|Utiml 
eľent, iiuaie fidťm /lu^haiic non «sKet vie. vt sť<|uitur post 1 
blnlnm: Coram sc eommiiniter dtnri foci««cnt ľtc. >|u<>d 
lntfiHt4> äilituni, imiul sinn per (-ilnrinnem judicom nt jwr ai'lji A 
rť>ra probni'u parutus, et siu domino jiapc, quid fuít suKifOHtiim. f 
aiuuii tiiĽnit vuruni inditTÍbiia et in iudicio agilatiun. Si enim tn-J 
"> poblicu itliijtiid extra id. ijund ľuit uetum, addatuľ i 
ipponitlur. ťalnnm, prout iura t«Mtantnr, omnimode iudi-l 
: Íu>i: Hl instniniento '^ensetíir, quod v^t mínus, urgo mnltu I 
-< ľipiuni jiapale. in i-ahu simili ľaUum ix-nsetur. quod ma- I 
' itutť ťt vtilttate nut«utiouta iudicatur, pruut t^t porHeI 
'>! HÍí- itst in proposito, Tt Mupra prulixi, urgo i-tc. It«>m J 
u supprexsit et talttitatoui suggeiíiitit ibi. dum ponítur in J 
^tú <uc (MU-tc diolorani Ľomineiidattirii!. llerlnidi vt fmlrum, 

I íudícíbuti excipiondo piopositum, ipiod ulini vacanu- pn- I 
> Mxlf^ín m Noua ľiUna per ŕratrett diľfí ordiniit solitu gn- I 
i etť. 4H [hM ptiululum »ei{iiitur: ijui erat Íii pacifitw posses- I 
i mm preittnndi oiit. «1 heipiilur puNt paululum : 
I llerLiniluni perMHumí ydon<>ain lul prťliitam cerlp- 
I-U liiis umnibus Ti-rbi» Niiti-n vi ptiitt positÍ» 
t retcriptuui raUuai i^unduduro ouidenter äi onim 
Vnrígiais in re«cript<i ŕnlM prulianlur, faka pvr J 
Kquencia tudiťJUilur; 'juud enim liic fuudA-f 
1 fiuti oaľra(-icin« d<imino pApo cxpoviut rino*] 
|M!r supei-inra et íaTurúim cuUígilur mu- 34 1333. iiiťeste (it suni corain vobis suo tempore probare panitus. In 
c(»pcionibu8 eniin contra gráciám domini Zarbarie pei* ipsam pu^ 
tom propositis, quoad intoUectum, non amplius continotur. nm 
i[\ii)A ecclesiam vacare negabat, cum ad ipsam ťrater Heľtiiídiis 
fiierit per dominum Pragonsem opiscopum contirmatus ; et )>auct 
j)Ost hoc ad propositum non ťaciencia, ad quod me ex nunc oílero 
probaturum, me ad hoc per vos petens a<hnitti. Iteni veritntem 
suppressit in eo, dum assnmitur in rescripto. íjuod tantnni íVatrem 
Ilertnidum al) ipsa ecch»sia amouerunt etc. In <»(» voritas est in 
rescripto suppressa, qnia non tantum ťratrem Ilertnidum etc^ 
prout sum, vt supra, probar** paratus. Item regula riter rescriptum 
non valet. in quo impetrans tacuit neg(H*ii processum tactiíjue se- 
riem. Sed sic est in proposito, ergo etc. (^uod autem sic sit íd 
proposito, patet per siiperiora et inferiora et sum de hí>c in con- 
tinenti docere paratus, ad lioc me per vos petens admitti. ('um 
enim super excepcionibus phiribus certis ac determinatis allega- ' 
tum, processum, conclusum et sentenciatum ťuisset et eciam api>el- ■ 
latum. ipsa pars liiis omnibus vna excepta tacitis litteras impe- 
trauit, ergo bt»ne asseritur, quod de ťacti serie tacuit negocii([ue 
processu ; si sic, ergo etc. Item et |ex | alia <ausa non vah't reseriptum, 
íjuia est impetratum negocin cause presentis legittime per judices 
competentes tinito erg<» etc. Item quamlo in rescript(» apostolicit 
aliqua ťalsitas est expressa v(»l veritas est suppressa, (jue dominum 
papám ad concedendum inducit, tale resriptum non valet et talis 
opposicio est contra n^scriptum ante omnia ťariiMida secundum doc- 
tores, <iuia ij)sa oj>osici() tam litteras sine reseriptum, quani iu- 
dicis inrisdiccionem elidit et litteris elisis tota questio est elisa 
et sic lites abreuiantur et parcitur laboribus et expensis. Sed sic 
est in j)roposit(), ergo etr. Oicunt eniui ecclesiam in Noua Pilzna 
ťore per ťratres ordini^ solitani gubernari. qund est falsum. vt 
et supra pľctactmn. Si cnim vcritatciii <li\isset, litteras minime 
habui'ssciit. StMl ist;i jn'ľ cns dniiiíiin j>apc ^uiit ílict.i. vt ipsis ad 
■ ••iintMlfiiduín laí-Jlioľ irddcľrtui*. rľi^o ••tv. 

ItriM . t 'A ;ili;i rjin^.i inultniii N.iliíla. •|mc ľ>t bcnc mcnti 
tciiriid;!. ri-Nriiptiiiii toľtiN>iiii« jii]Mii:n:iiur viniiin «t iiiu.iliduni omnino 
• ••'iix'tuľ. 'Hiia -Nt Mipf'ľ :ilin iiijM'ti-.itmn. •jiiam ťurľit a|)pellatum : 
'lUtul taiiirii Ncili.fi .ippľllatuni tiii^^c. iicĽf umiimn: poNÍto enim 
s«m1 iKiii iMinc>sn. fiun.l a|>p»'ll;it iiiii djcatuľ. tuiH' a certe >enteDcia 
"\titit apj>»'llatiim. "juc ^futciiija i'>t pľolata pcľ iudiccs conijietentes, 
>upí'ľ pcticmnc doníini /achaiif ot >u]»eľ certi.s determinatis ex- 
. ťpcionibuN pľojMi^iti^ per paitcin adueisam cnľ.un iudicibus mi*- 35 1 uuinitis, iitutrum piima aut. iiuía parii aduei-sít iíťtirniabiit, cccle- 
niiiro non vacare; seciuida, quod regeretiir a fratre Hortnido u 
Ii. Í0 CitríHtii patre et tlomiuo Jcliatme. fľuguiisi (.'piscopn, 
'■ ad eam; tcivia, i|iiod ipsu gutiernarelur non jii^r cum- 
i-iu et tralre«. sed per rratieín Hertnidum, quí ťructuti 
i'l ro-Mitiia percipit ali eadem ; qiiaría. ijtiiit diVeliattir TuÍshc J 
taoitnm d<i litin puiidenr^ia et pi-nce^HU rnraui ilirln Vni^cnui I 
ľpitu-o|>o Itahita aupt-r ecclesta memomta. Kt super hiis tutibiiii I 
scQteiíťtultnii tiJítitit <^l ľondusuni. in appellacíniiis Riiti;ii) ľcscripto, 
4Í sic dici mcretur, alja ppuituii sunt exprettitii tit tiicidim vst do 
i>^i-4ľpc>niiihiiH memoratiN. dirituľ Guim íii eo fóre proposilum ox- 

I L-ipicodii, 'laod Tat-ante predicta eccleflia. in Nntia ťihna per íŕatrea J 
dii^ti cirdinía solila ^iibernari per inortem eiusdflni ŕ'rinradi. tratrís I 
domitB et reilorÍM ei-tl^sie in Notu ľilzna predictAnini. prefati I 

I eouinienilator e( iVatJeti, ipii i^ranl in paritína posses^ione vel ipiasi 1 

(iiirtit pruHCiitaiidi lectoreiu ad jiľpdirtain eii-lesiam. ciim viicAiiit I 
4«icK vtiiideiii Herlnidiini pBi'Botmni ydoueam ad prefalaiu ecdcitiHtn I 
in Noiin Pilzim eidem dominu epÍBcoj»o inťra tempus le(;ittimuiii I 
preiiuntariiiLt ; et pnsi pauliiliim S(!<iiijtur, dictiisqiie Heťt- I 
^••< i-irhite pre)ieHtai.-ionis ct institui-ioniH huíusmodi prediťtrnii ■ 
' in Noua lMr.aa aliiiimnidiu pusbedei-at nt lune eciam 
ii elc.. »1 in artjs. De quilma omnibiis síľ in resc-rípto 
tii exccpciunibiis penituí* miUa babetur et aic per von- 
-upi!!- ipais sentencia extitit nulla probata nec eriam per 
11 super ipsis extitit a])ppllatum. Si enini tanta et atia. 
ir smil mipieiK'ia effeotiiä diiiersos per niodiim excepcioiiiii trh 
n aUÍB t.-vraui dictis judícíbus opposita extitiiisent et eciani 
íenlata rtiiim- super eis u partibiis allegatuiu et per au- 
H (sic) c^oDctusum et tinaliter tttcul el super aliís sentencia- I 
D fiiiaset el pars a tottt sentencia appellassel. qiiod ľactum non ] 
, erRO etc, ťsfio siiptr kUo inpetratum. qiiam ťiierít appellatum, | 
siipnt: ad qnod me ex niiwr «lTei-o pmbatiinim ad hoc me per J 
t pctoiu ailmitti, Itcui dícituľ in ľe^crípto, qmíd a sentencia 1 
irít appttUatnin. qnud nuf^n umninn; .^ecundiiin hoc tamen, prout 1 
. pvr p&rteiD in rcitcrípl^i narriituiti adiier-uktii. Item pošilo sad 1 
■ cDOMtno, qwHl ŕui-rlt senlľnciatiini t^ciain appetlatiim, adhui- i 
o rescríptum p"uitu» non valvre, quia ĽRiisani appellacionia j 
. inírik annuiii minime pľOHfícutji et tiic sentencia in reiu trantiit I 
liaitumi Hd qiKxl mu ox nunc. si hoc ius diclauerit, ofi'ero pro- I 
[nnim; ot sti: ratM aiiMcl i»enl«»cia el per L-im!«e(iu(^ns cftuaa I 
ípriwlÍ|Ml» topítit <'( itpp'jllaoin o»t extiui-t;i. Tonent niiini flm-- I <iu. 36 1338. 

tores has excepciones contra rescriptum ah inicío poneodil^ 
quia hec excepciones iudicis jurisdiccionem tangunt et ideo ls*» 
uent doctores expresse. iudices debere ante omnia decernere a 
iurisdiccio sit ipsorum, asserentes hanc coí?nicionem exercícim' 
iurisdiccionis debere j)recedere. Item j)osito sed non concemoi,; 
quod predicta omnia non obstarent, adhuc dico vol>is nullam foiti 
iurisdiťcionem penitns attributam; cuni enim anctore pretore no-' 
mine dicti doniini Zacharie dicta ecclesia possessa fiiisset: ip« 
pars aduersa, que se dicit appellasse proprie non deferens appd* 
lacioni manu armata cnnj suis complicibus ipsam ecdesiam impog* 
nauit dictum Zachariam et alios ipsius nomine ab ipsa ecclesn 
amouere potencialiter nitebatur, ad qnod me ex nunc oflFero pro- 
baturum, ad hoc me per vos petens admitti. Jure enim cauetur, 
qui non defert proprie appeHacioni etc. et alibi: si appellans ali» 
quid illiciti sua pendente appellacione atteraptarit, indi^num m 
facit appellacionis beneficio et liabetur appellacio pro deserta; el' 
sic est in proposito, ergo etc. Item ad idem posito sed non cob* 
cesso, quod appellauerit pars ad verša, adhuc dico vobis. nullan 
etc, vt supra, quia ap])el!acione sua pendente aliud illicitnni attemp- 
tauit judicium vetitum adeundo ipsumque subeundo ; ipsa enim jy)- 
pellacione, vt predixi, pendente. ipsa j)ars regem nostrum est ag- 
gressa, qui ad ij)sius inštanciám causam domino Misnensi episcopo 
audiendam commisit, qui epis(0])us j)íU'te niea minime conseneiente 
de causa inquisiuit, vtrum esset beiie Judicata vel ne et hoc re- 
tuht domino regi predict<». <*ui eciam supplicauerat pars aduersft, 
vt partem meam eici ab ecclesia dicta mandaret. Rex vero audito 
de bono processu. hoc tunc ťacere contnidixit; quod soli, vt pre- 
dixi, cum suis complicibus temere attemptarunt et adeundo vetitum 
iudicium appeHacioni renunciaruut, si eciam appellassent, et cau- 
sam non immerito penliderunt. Item post hoc sunt regem iteruni 
aggrcssi sibi cum inštancia supplicantes, vt j)artem meam eici ab 
dicta ecclesia maiidarct, <|ni ľcx jnoptcľ tálium preces petencium 
impoľtiMias hne tierí litteris >nis maiidauit cei'tis super hoc exe- 
eutoľibu> >eeulaľil>ns deputát i>. <|iii ;nl actuni pľneedentes hoc ťa- 
e(M*e eíVectnaliteľ iiit<'l>aiitui- ; >i >ie eľnu ete. ad quoíl me ex nunc 
otVern pľnlíatiiľmii. :h1 hoc ine |i('teii> |>eľ N ns admitti. 

<,)uaľe petn iinmiiH' t|U(> -^upľa |iľ(»iMmciaľi per vos virtule 
e\cepeioiiuiii memoľataľUHí Nnbi> nullam tore iurisdicciouem per 
ľescľiptum pt*r partcMii adueľsani a<l vos impetratum peuitus atri 
l)Utam ipsum([ue rescriptum nuUius esse momenti nicionibus alle* 
uatis paľteuHiue meam a v(»stľa iuri>diccione lemittontes ac par- 371 iiilnvrsuiu príon stJirf íinlicio ilL<ľ.(<meiite8 et i|iHamiiií<-]ii iku*-] 
• mw in expensis Ic^gittuais coiittempniuiteH. Hus exr<^i-ioii«»l 
matiiie (iroponn salum aliis huu loľn et tempore |)ľopoiieudi& I 
I astriiigcns me »il proIjarioDea oiiinitim predii-tciruin. sed lau- 
Slnniiu, HHI3 pro itilpm-ione iiiea partisi|at! niĽe autHiere vi- | 
buntiir. Kt ipmni sdiiiodiim me Mii]ii-a »ptiili ad prolmnduiii, illatj 
dciites. qae pľu lueti intemúnne sullioRre vidi-liiiuliir. ita lue 
^nunc afíľm ad ípBa.t pmlmodas ad hoc me per vos pelerift ad- 
utb. Vus in uieuni ipBdľiiraqiľi dutuiiinnini Seba^am et /iicliaris J 
prctudiciiuii mm incdioiitu et graiiainťii (jiiandam interWutariam 1 
íd »cnjíU& pt'titulibtis in hec Terlia: 

Nus Henuaiiuuií, dei sraciu in-cpositns eceleaii- Iludissim'iisiaJ 

FríderiiniK, eiusdttm Lí[;i^)eHÍe ilecaiiiiH el tiuteť Wullpeľtusŕfaidianus, I 

Unitn ordinis Miimruiu íu Itudisain. Judices a sede apostulica d«- 

mti iit i-ďuwi ďppellai-joiiiei iiitei'posite es parte cniumeiidatons J 

[ frntľam hoi^pitalis lieate Mjirie Tlu'Utmiiconiin in partilms lÍo- I 

ťt Miiraiiiľ É-t HiTtoiili tVatrm mdiuis ťíusdum loutra d 

^uu Zacltariam uuhv n>í!ebtei» t^tTi-lesiaui piiľUĽhiiilľtu in Nui 

I visis vt eKaminatÍH rn- intelleitiH, ipii difli ptsr huhs procu-| 

I aduiissoH corniu udIiíh in iiidicinm dťduxcriinl. dt> i-onsiUoJ 

m inlerlfniiiľ-ndii pi-nnunciainus re«cťi|itniii appt>llarioDÍsl 

»ä not) oblmiliini valtTc et nns jier ípMiim pusse prnee-j 

Itom inlcrliiiimrndii piimannamus ntts dcliRrt- ante nmuial 

et attemptalji post ilit-tain ap|ielbu-ii>neiu reuľnue non 1 

«e\L-<>pnaniliuH jkuIíh apptdlule. Iní^upnr eatiiWin pAľteiti J 

tnteiu ad sniucinnem expeuíuiľiim. <|Uas paľfi appi-llnns fecit J 

fptet dirtiu exiťpinmieN. ľniidenipniiiunn, ijuanim tasnrťônenil 

! ín pttsteniai ivaeruainii^. I^ln esl lier iulerlonitima lUidissinl 

diitnim MCn'XXXíri". in rraslirio apnatnltiľoín Symonis et| 

, 1*1. ŕiina.| 

Ex i)iui interluL-utiMiii r-i [ii>n ndniiHsIune (><(cctiJĽÍutiuiu le).'it-| 

1 pro partľ niea et dirtoriiiu domiuorum Selta^itíanj et /a-J 

kríe pnipuHilaruu, ad iiuax nie pioliatuiuiii in oontineiití ii|ituli | 

I vuhí» vt «D)>r&, et alii> nľiiiiainínítrilä miilii et t!Í> 
lip6H iiitcrlmaliim rentra inlatis í-^it me i>l djctos iliimiuii!« Se-j 
Itianum ťt /ai-bnriapi denuíi-un iiiduliile nfi^ínt iiatos et tjmeiul 
t»r Hli.' hI jpNiM per tuk pliiH in lu'ttterumďggmtiari, iiuui-qI 
k íntvrItH'ittcria et ii>>n udinifMionľ eMejKioiii 
iua> vt Hupm et ali (jiimiliití> vestris prcreHAitiua y^ft 
Testnilu mriitra me alipur nieiutimlus dľUtinoiil 
»ťl iiliijueDi ■^eii ulÍ<i(i><H nubis :m11h- \ 40 1334 — 13:t5. 36. 1334. 9. 6ervi»iice. Nový PlzeA. 

Jfikfth Ifftrlcrr, rt/clitáí\ Jindric/f Iífľsrhffal, Alhcri x Prfihjf^íji 
(Iľirh MoUn\ Miloslav rezník, in'isežtú méšffwŕ mŕsŕa JNSÍ| 
ľixnv. svčdci, za Ja kul) Jhiihko s Osi crh ihlou, inanžrlhni^ odtt 
klííšfcnt Chotésoľskvrnu lonka r Dohŕatiech, 

Eraler, Regesta IV. č. 66 37. 

1336 15. kvStna. 

Chral z Ujezda, mcšfenín tachovský. zavazaje sc iŕádu kazaŕftdkA 
v Plztii tri mčľirc psi'nice aiioh 18 r/r. ^^rai. rorniho platu rždf- 

srt. Marťma platiťi. 

In nomine domini amen. Gestus, qui in tempore geniiill 
a memoria hominum cum tempore labuntur, nitenoribus et litai 
tirmiter perliennentur. Hinc est, quod ego Qiialo deVgesd et ch 
in Tachow cum conthorali mea et lieredibus meis et cum omnib 
successoľibus meas res mobiles et iinnobiles possedentíbus boi 
deliberacione animi et sano corpore pro rtMnedio animarum m 
stranim et omnium lidelium donauimus in ordine Predieatom 
ťratribus totitiue conventui domus Pylzensis. tres mensuras ti 
metretas siliginis vel decem et octo grossos denarios Pragensc 
dum ad minus soluerit. dura autem plus soluit, tunc secundn 
cursum fori soluere predictis fratribus debemus et tenemur eth 
ciroa ťestum beati Martini singulis annis apud nos et nostras n 
mobiles et iimiobiles sine omni protractu perpetue accipere debei 
i't teiientur. Ad quoscumque •íciam iiostra bona ťevdalia sev liered 
taria et nostre ros mol>iles et inmobiles more empcionis sev d< 
iiacionis sev beľe<litaľie deuolute ťueľiiit, iiisi predietorum fratrm 
voluntate sint fXííinpti. ab liiis predicti iVatľes Predicatores domu 
Pylzensis preiiotatn iiira debent rontinrn*; sin autem aliqua necea 
sitas predictis ťratribus ingruerit. tunc vcndendi, exponendi, t 
ťruendi liberam debent babere potestatem. In buius rei testimc i 1835-1836. 41 

priu suh sigillo. Dátum et iictum aiiiio doinini Milhísimo Troceute- 
8Ímo Tľicesimo <iuinto, proxima secunda ťeria post doiiiinicain, 
qiui Cantate domino cantal)atur. 

Originál pergamenový v museu plzeňskéin ; pečeti chybí. Na rubu : 
1885. litera super censum in Wgezd prope Thachowyain III mcnsuras 
siHginiä pro festo 8. Martini Pod tím touž rukou I . i. Nahoŕe pak no- 
véjším písniem 1835. Odkaz klášteru dominikánskúmu N. 259. a. — 
Eiuler, Regesta IV. č. 158. 38. 1335. 29. záH. [Praha] 

Ililiprnnfl mrui} (^zfvijllnf/rt\ mHtmln plzrňshi). jft/i'o.zfo srňlrk 

sr UľíUh. 

Emler, Regesta IV. č. 212. 39. 

1336. 4. kvHna. PlzeA. 

Parrl, mčstvuin m. X, ľJzue, odkazuje klá sféru sľf. ľvahtiska 
r Plzni plat roční z tŕí lana r Kysickh. a sice po 7^ f/rosích 
z Júnu s fhtf, ahy plat ten od každého príktiho drzitele tííeh lana 

odvádén hyl kláštern. 

In nomine domini amen. Xe ťacta mortalium ťortitudinis sue 

robore destituta in nichilum redigantur. aut ex antiquitate temporis 

obliuioni tradita euanescaut, necesse est, ut robore testium aut 

scripture memoria recipiant tirmamentum. Ideoque ego Paulus, 

civis in Xouapilzna, ad uniuersorum presencium et futurorum, 

(|uíbus <)]>oľtunum ťuerit uoscere piesens sciiptum, noticiam per- 

uenire cupio tenore presencium publice protestando, (luod ego spi- 

ritus sancti michi gmcia inspirante sane, pure et salul)riter illud 

pre mente habendo: mensura. (|ua mensi ťueritis, ľemecietur uobísi 

'. large seminans larga metes, ad laudem et gloľiam omuipotentis 

if gloriose semper Virginis Maľie, sjincti Fraucisci et 

ctorum meiqiie ac hereduni sen amiconim meo* 1 42 188«. 

l)«?tuo animanuu testiuiiento et lemedio salutari, trium libere la- 
iKíOľum hereditatis mee in villa Kyseliicz sitiiate perpetui aiiiiui 
censiis daiuli, de quolibet laneo annuatini septiiaí^inta duos grossos 
Pra^^eiises deiiarios, trcs sexageiias grossoruni denarioniin Pragen- 
siiim et triginta sex gľossos Prag(»nscs> denarios pro oldatis ewka- 
ristie, viiii) sacriKcii. cerois missanim et grisei j)aimi duobus sta- 
minibiis conuolutis aniiis siugiilis ptMpetue coniparandis, religiosis 
viris dominis ťratribus oľdiuis saiirti Kraiicisei, gardiaiio et cou- 
uentiii domiis Iiie in Nouapilzna benigna vtdnntate niea dedí, 
sincero animo donaiii. ])ur() coľdo vite et ľacionabiliter et legaui, 
ita sane, quod interini, (piod egd Panliis i»t cliarissinia tilia mea 
Reczieerissa sunins hoc testanientnm regentes lidditeľ omnia et 
singula prenotata. obbitas. vinuni. cereos et staniinn ip>ÍN doniinis 
ťratribus studiosins eompanire vt bonigne singulis annis dare sin- 
cere volumus et del)einus, et im.st nie ipsa eharissima tilia mea 
prediťta reget hoc idem testanientum cum auxilio et consilio tilii 
mei Jacobi, ťratris sni, et post obitum uero huius tilie mee cha- 
rissime sincere vok), scriose (>nlin(», veraciter et dispono. ([uod Ja- 
cobus. Klins meus dih'ctus, interim ípioail viuit, deinch' lilii (»ins et 
nepoteš aut qnicumqnc hanc prescri})tam hercditatem in Kysclrcz 
habuerit, tenebitur t^t del»ebit sine (mini contradiccione prescriptum 
testamentalem censum singulis annis i)erpetuc terminis in duobus- 
videlicet partem dimidiam, ([uc sc ad duas >exag<'nas minus duo- 
d«*cim grossi.s t'xtendit. in dic sancti (icorgii <'t totidcni et tan- 
tum in die beati (lalli vicinius subsiMpionti prefatis doniinis ťratri- 
bus dare Í)enigne et íideli certitndiiie integre pľc^entan^ <juatinus 
ipsimet domini ťratľí's cum ceiisu ro<lcm <)l)lata>. vifiuni. cereos 
pro missaruín sonempnitate (»t painios [)ľ(» eorum aniictu conipa- 
rare studeant, sľcundum (piod eorum deuocioni ad salui)rius ui- 
debitur ex})edirc. vt ab (Msdem ťratribu> \\'\'i> adiuti> eo deuocius 
perpetue missaruín snllcmpnia peragantur et i\\un\ eciam exinde 
inichi atipie meis ai)Ut illum crescat ad iih'rita. <pii pro vno mille 
duplat et vitam tribuit >em})it(Mnam. Ne auteín super eo in p(»ste- 
rum cuipiam dubium oriatur, in huius rei teMinnmium et robur 
perpetue tirmitatis eisdem dominis ťratril)u> ])res('ntes litteras 
maiori ciuitatis Nouepilzm- >igiUo roi)oratas tieri procuravi. Actuiu 
et dátum in Nouapilzna anno dcmiini M"('ľ('"XX\VI." IV." Nonas 
Maii. — 

Origiual pergauieuový v luuseu plzeíiäKém : pečet cliybí. Na raba.^j 
uprostred: ISaG, pak dále v pravo: Domini Pauli et lilie eiue liecsi «ée> l«i^u«ruiti pirdluio i^t fhttrílnis in vilU Kj-ssyc): !t '/u »»;:• 
I K gnt- OMiMiis porfiai.DÍ. Poil fUa N. ďS'i. Naho^e iiDvéJSiii) ]il«ineEn : 
ir kUHmn ŕmnttAkllMkénin. - FtiuW. It^trexla IV. 6. äUI, l»:t7 ô. července. Praha. í t^iN) i iftihtúJtti mést hráforslýrli, že jsoit fxl kľáloľ-skijrh ftoil- 
hiji rUsnými Nrmínt^nti poi/iifrivkj/ soHiemi. iiiiHuje- nit-níúm i 
. PÍ£»K Ktiit.núm. Sth'hr'u Tm-liomt. DmimHictim. Sušia, 
I N ílHiJejori/:Ani ttŕkteré edňitni milusti. PoHkomofi aby pH- 
l tioaiui Mirritp ílo m^sta, kdt/í hj se käo k nfími uihoXnL \ 
yttiitti rmfii mfstskt iná ■c liili tnh. ie r preéešlých konšeJti I 
1 jťrA má sMnti f nové rmlt a šcst nové ztoleno býti, 
f-HáirU Miuliti ľifchfííi roírpŕe, vj(j(ma}ť tlžké prípady J 
Poiléír riichnt lIréiMé puitmkA k ulici prisluš- 
i jMid viH-hny plnty s nich k polrehám obccntm- Soe juiiaiines cici {p-ju-ia Koeiiiif ri'x ac Lucembiii-gensia 1 
Aá vníti«r9uriitD noticiuín volumus tenore preseiicium . 
quod ciijiíeiitfM diU-ttoriim uobis ciuium ciuitatiun 
TÍplArimi, wiliuHt Vľľoiiensis, ľUKiieiisis, (ilatouiensis, My- 
TliKťliouiŕníis, Tiistensis, Sk-ccnsis. {'íeBcensiB et líudj- , 
ui tcm|)i)ľibuí> ľutľoactis pťľ fxp«■l1!^aB excessitias, 
1 mbľJUnfrurii, i^ui pto tutnpoi'e tiieiuiit. in jiretlictiti cmítatibus 
Udoqitiŕ aintí ĽiiuBa ťucĽrunt. suut pliirimutii agsniuitti, eomodi- 
1 effectimlilt;!' proiiidi're, stutuimus. BaiiCĽiiiiua et tenore pre- ■ 

tlL-ocniímiiB luuiidaoteŕi h^u Jnautea Himiter obseiimľi, vt 

menrtus, nni iii uut<!a ťiierit, ilťlieat ad uiuiiíiles supradictas 

) ali*iii(i3 iti ípBM ammodo iudÍL-atulas et super i^uibus ad 

I ťnent A{i|iellittuiu, sub oxpťHBÍs et sumptilius propriis viaitai'e, 

KX(<eit:iariini pruťarai^íonefl ab BÍsdeiu ciuíbus de cetero 

ido. ľťelH«u ciues ciuitiitum prodicturmu adaciuiiu paunurum 

Ntniu ľt laiinuniui, ijm ľt <[mi a1i uis, qnis ad ídem siibea- . 

rii olbcuim per no8 ínstiluliis ľuorit, ox ooiistnitiidiiie laiitum- 

Uu iDilDcta el pur im*, aea intvIeĽessoiex uostros reges Itoemk- 

} modo miuitna appmtinta, t^vígi et ntcípí consueuerunt. b«- 

iítcr jmppdrtsQiuK, ítii ((iiud ad diiciouotii pauiiuľuni eoruudem i 

I.AlUHinuii ypňi Kubľ)iiiit>niľiii^ i[ai prii Icinpitľo ľiifi-it. láciendiii 42 1836. ])(;tuo auimanun testamentu et lemedio salutari, trium libere 
neoľum hereditatis mee in villa Kyscliicz situate perpetui 
census dandi, d(> quolibet laneo annuatim septua^int<i diios ^rniswl 
Pľa^enses denarios, tn>s sexagenas ^ľossoľuni denári oniiii Tragei*'] 
sium et trijL(inta sex ^ľossos Pragenses denarios pro ohhitis i*wki- 
ľistie, vino sacrilicii, cereis missanim et j^^risei panní duobus -iU* 
minibus conuolutis annis singulis perpetur ('om]>araiidis. ridigioäi* 
viľis doniinis iratľibus ordinis sancti Kraneisci, ^ardiano et eon- 
uentui donius liic in Nonapil/na bcnif^na vnhintate niea dedí, 
sincero animo donnui. ])ur() eordo ľite et racionabiliter et lepiuĹ 
ita sane, quod interini. 4Uod egn Panhis et charis^inia tilia mea 
Reczieerissa sumus lioc testament nm n»gentcs tid^litcr oinnía d 
singula prenotata, oblatas, vinum. eeľeos et stamina íjinÍs dtmiinis 
ťratľibus studiosius c(nni)araľe et beni^ne sinjíulis annis dare sin- 
eere vohimus et di^bemus, et post me ipsa ebarissinia tilia met 
predieta reget lioe idem testamentnm cum auxilio rt eonsiiio íilií 
niei Jacobi, ťratľis sni. et post (d>itum ucľo huins tilie niee cha- 
rissime sincere volo, scriose ordino. veraeiteľ et dispono. quod Ja- 
ťobus, tilius nieus dileťtiis, interim (|Hoad viuit, deimb- Hlii fins rt 
nepoteš aut quieunKpu* bane preseiMptam bereditatem in Ky»>oh:ľi 
babueľit, tencbituľ et debebit ^im' omni i-ontradieeione preseriptum 
testamentalem tM»nsiim singulis annis i)er])etur tenninis in duobus- 
videliťct paiteni dimidiam, qn«' sc ad (hias sexagt'uas niinns duo- 
(b'rim gľosNÍs cxtembt. in dir saneti (ieoľgii et toti<b»ni et tan- 
tnm in die bcati (lalli vicinins snbsť«|uenti ]>ľeťatis doniinis ťnitri- 
bus daľc benignc et íid(»b ceitiíndinc intcgn* pľťseiítare. (^uatinu> 
ipsimel (b>mini iVatií-s rnni ceiisu eodrni oblatas, vinum, eereos 
pni missai'uni sollt'mpnitatr et pannos ))ľ() corum amietu ronipa- 
ľaie >tndeant. M'cniKhini qnod (Mirnni (bMiocioni ad sahdirius ui- 
(b'bitnľ expediic. vt alí cisíbqn tVatľibns bii^ adiutis eo denurius 
per})etue miss;inmi sollnnpnia pciagantnľ et (piod eeiam exinde 
miclii at<in(* mcis apnt illnm riescat ad mcrita. (pli pľo vno mille 
(hiplat «'t \ilam inlMiit -^cmpiteľnani. Nr aulcm snpeľ (mi in puste- 
ľuni ciijpiani (bilnuni ')riatnľ. in linms rei tc^timonium et robur 
peľprtnc tiľniitatis ois<b*ni dnminis tVatrilni- pľeNrntes litteras 
inaini-i (*mitatÍN Nnnepil/nr ^^íľíIIm lohoľatas tieri pi'ocuľavi. Aetum 
»'t datnni in Nunapil/.na amio dnniini M"('('('"\\\VI." IV." Noikin 
Maii. <.)ľi;íi!ial peľ^aiiieijový v luuäeii plzťiiaKém ; peťeť. chyl»i. Na rubu 
uprostred: iW'.U). pak (Ule v pravo: Domiiii Pnuli et tilie eius Hecsi- 1837. 43 

cserÍAsarsic) legaueraut gardiano et fratrihus in villa Kyssycz 3 7„ seg. 
et t) grod. ceusus porpetui. Pod tím N. 282. Nahoŕe uovéjšíin pistnem : 
Odkaz klášteru ťrantiäkáDskému. — Kmler, Hegesta IV. č. 201. 40. 

1337. 6. Serveiice. Praha. 

Kľál Jtni k .stíbwsti mést hráhvskjjch, že json od královslcýrh pod- 
koinorí ruzným't ncnrírnými požadnvky souzenn, udéhijfí mestám 
licľonnu, Plzni, Klatorúm, Sŕnhnt, Tachovu, Ihmažlicftm, Sušiči. 
Písku (í Ľiidéjovicihn nékteré zvláštni milosti. Podkomoŕí ahj/ pri- 
jel /ía rlastní ntratif do mesta, kdf/ž h t/ se kdo k nemu odrohd. 
Ohnorování rady mestské má se díti tak, že z predešhfch koušehf 
rždff šrst j i eh má zňst(di v nové rudé a šest nové z role u o h f/t i, 
Kottšťlum náleží souditi ršerhny rozepŕe. vyjima']e téžké prípady 
králi vyhražené, Posléze ršiehni držitelé pozemku k ohci príttluš- 
fiýeh jsou povinní platití vseehny platy z nich k potrebám ohecním- 

Xos Johaiines dei giaiia Hoemie rex ac Lucemburgensis 
couies. Ad vniuersorum noticiam volumus tenore presenciiim 
(leuenire, quod cupieiites dilectonira nobis ciuium ciuitatum 
subscriptaruiu, scilicet Veroneiisis, Pilznensis, (ilatouiensis, My- 
ísensis, Thacliouiensis, Tustensis, Siccensis, Piescensis et Hudy- 
woicensis. qui teniporibu.s retroactis per c»xpensas excessiuas, 
qiias subcamerarii, qui pro tempore ťiierunt, in predictis ciuitatibus 
quandoque sine causa ťeceriint, sunt plurimuni aggrauati, comodi- 
tatibus etfeotualiter prouidere, statuimus, sanccimus et tenore pre- 
sencium decemimus niandantes liec inantea tirniiter obseruari, vt 
subcameraríus, qui in antea fuerit, debeat ad ciuitates supradictas 
ad causas aliquas in ipsis animodo iudicandas et sui)er quibus ad 
eum ťuerit appellatum, sub exj)ensis et sunqitibus propriis visitare, 
nullas exjiensarum procuraciones ab eisdeni ciuibus de cetero 
exigendo. Preterea ciues ciuitatum predictarum a dacione pannorum 
Ypreusium et niuneruni, qui et que ab eis, (juis ad idem subca- 
merarii oťticium per nos institutus ťuerit, ex consuetudine tantum- 
modo inducta et per nos seu predecessores uostros reges Uoemie 
luque modo minime approbata. exigi et recipi consueueruDt, be- 

igniter supportamiis, ita quod ad dacionem 

« mnncnun ipsi subcamerario, qui proti 46 138R. 

(lium aníme mee, Hermaiini et Johlíni ac Rac/koniä. fíliorum m^ 
orum, de bona voluntate contuli rite et racionabiliter infirmís it 
hospitali meo, constructo in preurbio predicte ciuitatis, et benigae: 
propter deum donaui pro ipsoruni indigeuciis meos censusprope* 
ciinia inea emtos, sin^ulis annis in villa Bosscbaw (luinqiie curiat: 
íbideni sitas, d<' quibiis onini anno dantuľ noniine rensiis septen: 
soxaí^ene cuín diniidia Krossoruni Pragensiiini et quatuordeciiB 
ííľossos, (ít omni anno sex pulli et \XXIl"oua, de qualibct curii 
tľil)uuntuľ; et II. sexa^enas fjfrossonim annui census in Dubraw 
aput Ileľmanum et ťratreni ipsius eintas necnon I. sexa^enani veri 
(Minsus super domum liipplini carniticis in ipsa ciuitate prefatit : 
iiiKrniis deputaui antedictis. Et hos census omnes pretacti mei rilii, 
heredes ipsorum, nepoteš et successores i)eri)etu(» in posse debent 
sine ťuius libet viuentis liominis habere et íuxta consiliuni iura- 
tí)runi ac seniorum ciuiuui, presencium et ťuturoruni co^^ere el 
(íxponere non aliquo alio modo nisi pro necessitate pauperuni in- ; 
íirnioruni hospitalis antedicti. In cuius rei euidens et perpetuum 
tcstiinonium maius si^iUum ciuium (*iuitatis Pil/ne iurati ciues VíYi- 
dricus, Ssartť, Vlricus de Hudweis, Paulus diues, .Iacol)us Ilacber, 
Ileiu'icus institor, Nicolans Obraczer, ad presens scrij)tuni et ad 
sÍKÍlluni m<»um appenderunt. Dátum anno doniini MTCC" XXXVIII* 
in vif<ilia l)eate Lucie vir^^inis. 

Vzat^ K potvrzenf obce plzenské dne 4. bfczna 1417 43. 

[1338.1 

KnnL tiiarhnihí nnn'iivsl'i'f, nfirizajf jiľísftr ri/rhfári n IconšH/hn m. 

Snľŕhn ľl:nŕ, nhif HrdofHIsfl/i fijľflfl Žiihf 11 nit h ľ íHVsff hlfiJliri 
n hihihii fu'rrr h/n sr npnľátil jniifi tnnnitn iKnlZľUl jf'dnnti, uhlj 

t nim /n''/s)f'' ptifľcsfdh, 

Kaľnlus. domiiii ľť.iíis Hoeniip |uiin()^(Miilus. niarcbio Moni- 
VI.'. ľnnl»'iitibus viľi^ . . . iii(l|ici| r\ juľMtls uc vnivcrsitatí civiuni 
NoM'pilMi'', Nincrľ*' '^il^i dih'ľti*^. salutíMii »'t oiunt* bonuin. Nowri- 
tis iio> s<»nMiissiiiii (loniiiii ^rí'nítoii.s noslľi j)ľrccptum seríosum et 
satÍN stľictuín ľocepisM' pridit* in hunc nioduni, quod vnÍTersis ju- 
d(M> pMícmie. n^'/w cainen' servis, debeainus ph*nam pacem et sO- 47 i omnimodam p(.'rsonaľum ot lei-um suarum otnmum modo 

t sicut pateruis beneplacitis oontbimes inveniri Toluerimiis 

Nos ítAque pľecBptum hujtií^modi prompto ac debito 

efiectni maucípnre. vobis iiiiÍTer:jÍ3 et siiiguli^ nomine 

t domiiii. ^eiiitoris nostrí et nostľo distncte pi'ecipimus et 

votentcs, (juatenus judeis vobÍB commanentibus pacem 

ritatem predictatí ,iub obtentti patenif et nostre gratie pro- 

, ipsoa non inclametis de cetem iu plateis, ni'C eos verím 

loperť ia rebu» et personiä piesumatis aliipiomodo molestare, 

) molestatores eorum per inclamatíoni-s seu IcvľS jactiis lupi- 

I sire luti gravi pena pecuniariu puiitatts, i]uani non habentes 

, aliter, sicut uonveniĽns fucľit, compescatis. Ľos yeio siii- 

qui manní; violentas iisque ad effiisionem áaiiguinís in ali- 

injecerjnt judeorum. manu pi-ívan volumus ot mandainus. 

I Tera judťum in contemptu mandati bnjusmodi ucciderit, occi- 

r et de quacuiiijue quereta excessiiiim pretactoium vos, judex 

, judeo non satisfecerítis Ľonquei'euti. asserenteít ťoľtasNJs, 

demonatrata Yobis molestatorití personíi, libeuter velitis in 

■ jmtiim Jiidicium exorcere, dv eadem querela sciatiN, ' vos no- 

Rutiquc cum pena debita responsuros. Demonstrata verí) vobis 

laliqueni judeorum probabiliter molestatoris persona, cundeni 

r juramentum proprium nequaqnam in liac ]iarte voliinius ex- 

Datuni e. c. Sr. Th. Jacobi, Codex epistoUria Jolia I regis Bohém. čia. ISl. U. 

[1339.J 

i ri/rhtijľ. pŕisľžní u r&crhi ohec m. Plzni- ťjiirnU r/ luiirer- 
tu) ri/znáraj!. žr Jsoii dliihii ň'^ k.ffi: jinii-ihŕmii /irní- 
ÍHrišiitr; Rpľliľprnri a Jnhihuri Ji'noron zn ŕ/ifľi 
ntHýŕr prpŕr. , l'eber die Formelbilchei I. -žfW 48 1889. 45. 1339. 23. červencp. Nový Plzeň 

Wľľnhcľ šrrr, méktvnin pJzrňshj, sr srolmim manžpj/,y srŕ Ei 
oíIkítrHJr jed nit kopu rorniho platu na svini masn/'ni kráuni Icojiif 

farnímn r Plzni na ,vcfJo Je frln Páni^. 

In iiomine saiicte et indiuidue trinitatis amen. Vt maior ticktj 
apponatur gestis, (]ue Hunt in tempoi-e, oportunum est, vt scripta^J 
raruni tostiraonio perhennentur. Idetxiue nos Jacobus Hacker iuA 
Nicolaus HackiT, Theodricus Budweiser, Heinricus Motlcr. Albei 
])in('erna, ceterique iurati ciues in Noua Pilzna, recognoscinius te*] 
nore presencium vniuersis i)ublice protestantes, quod honestus nirJ 
VVernherus sutor, noster ciuis in inortis articulo, bene compos t^\ 
fionis sue, in presencia domini Hechlini uostri plebani, ot Vlrid' 
Sclioczlini. coniurati ciuis nostri, cum vohintate Ercmle. coniiigit^ 
sue dilecte oranium([ue suorum aniicoruni consensu, rite et racio- 
nabiliter oľdinauit, delegauit et disposuit singuhs annis perpetae 
de maccello suo rarniura, situni penes inaccellum Sochonis in nostn 
ciuitate, ad lunien seu cereum sacratissinii corporis domini .Thesn 
Cľisti nostre parrochialis ecclesie ob salubre ipsius anime reme- 
diuni coniugis sue ac omnium suorum predecessorura vnani gros- 
soľum Pragensium denariorum sexagenam veri et perpetui annui 
census. Quem (juidem eensum, (|uicunque maccellum predietum 
ťonuííiierit. debet et bMietur médium in die beuti Michaelis arch- 
iingeli. et médium in ťesto sancti Martini vicinius subse<juenti 
domino plebano nostro. qui i)ľo tempore luerit, et Eremle coutho- 
rali ipsius Wernlieri. uel ľui ipsa post mortem eius commiserit, 
bí'iiiuole dare (»t integre i)resi*ntare. sic (luod ab eisdeni ad lumen 
rorporis Cristi idem criisu.-N tribuiitur. Preterea (luandocunque lu- \ 
meii antc roľjMis Ci'isti nnii ťiK'ľit ex drťectu ali(iuo. quod tamen 
••.uleni scxairma criisiis picdiVti ;i(l opus nostre i)roprie parroehie 
jn'ľjx'tuí' |»n> .MiinKí r\\\> >ít |)«'iniaii('ns. In ruius rei euidens lesti- 
niMiiiiini maií'stai!^ iioxtír ciiiitatiN siixilliim prescntibus est appeu- 
>^llm. I)atum in Ncmim l*il/ii:i ainin domini milesimo treeentesinio 
tľii-t'simo iinno. pľoxima íVľia ^t*xta antc vi^iliam beati Jacobí 
a})o>toli. Z iii*jstaľ>í Kiiiliv priv. a zjivOtí. F A. l."J. 
IV. č. 714. — Eiiilerf Re;;eAt« 1339. 26. £«Tve4ice. Prahe. 

l/fV-A Jytnff s ítahktftua. /nulívrnoŕí, siňlŕi lintrm liiiifo. žr. sturši 
miei w Siiirrho míatn pročskvlto *• jeho pŕUuuutosU piul pŕíaahuv 
■Wí, Ír jii ofi thti írálc (itolttr<i, mUc psaných prác ii^irtiU. rfiji. Kns Vlriuus ľlilugu, senior ile Itabenstvin, r^gui Bucmie iiulj- 

^enríus, uotuni fAcimus viiiuomís presciitcs literas iiis[i«cturU. 

it"? ,1(1 no*trÍ presencbm rliscreti et fidedigui viri 8«- 

Mnioris ráiiitaUs Prugoiisis snl» formu prcslití íu- 

'■ sunl et recogiioiiĽľiniN quod ititiir celera jura 

itibiis et grjľjis, ({Uc in pit-seiitibus subscributituľ, 

ľ.pruilii-um rru^i-osiuiTi jHcsi-ncíimi vi coruiu prerle- 

wrw a teiiiporíbus tUro muiuorie domiiii f)lakuri, rcsis IíoenuV. 

i fiaal et ksuíhí. ľrimo Tidťlicel. ipiod fircumcirťa ipsiiiu ľm- 

I ciuitHtcoi iulra viiins niiliaris dislaiiciam carmuín iucísio 

•odirío fifrí nviiuaijuam debut: itoiu sectiudn. ([uod ad ipsiim 

uuilutcm tarncs crudu et non saliti" ad vi-iidifíniii 

lonendiun duri ood dcbcnt, íied huiii§modi carncs saUas is. 

I eaa tiddatrit iti dumicilio auo ticite cunsumenr potest et iniUi- 

iluni tercio. i|uod jieriie, latora et alie sal&e carncs iius- 

I alil>i nis circa maccella ipsiiis ciuitatis vendi debent, pn- 

I qnuto. iiDud liuiusmudi pi^riio pt latera ibideín vt^udita et 

uta Trniitrnlirii ct per partes mm nisi iu m.iťt;elli!í predtt-lis vciidi 

■eat per coruttii-es jp»ius ciuitatis ; ulter vero. quÍĽunque biiiusmodi 

I et latem comparaiif^ríl, non ibidem veiidere, «t scilicnt in - 

ijnatanr díiiÍHaA, <]ii(iľunijuc voluerit. duc-ere potc'ít; iteiii 

\ltiinú, ni ijiiii'{ii}iRi (-arnitiL-um i-lnm et sccľetc in domu ulii|ua 

•(iiiiriiniruiii|ue caruiuiniuťisiouem et vendinonom prosumcrot ex(!ľ> 

'. >|iľ3 iUe. in cuius domu bťt- ľacta comperiľeiitur, vnam j 

■ I ptuit! unmin*' mdiťi sídmfl Pnigonsi et carnes beu ibi T 

,,i vsas cadeiit iudiris eiusde-m; ctiraifiiS vero sii- furtim ct | 

ideji8 vno aniiu tsl tiin a viuitate Prat{eti§i Hst rele^un- 

Esecundo huiusmudi ťvlegadonis lormino tioito ľra^aiu 

■uimília presumpsurít exeri-i;ľe. demio idem Hat il» bu- 

t duiiibiiä e( larnilcs a ťiuitatc ľntŕ;ensi ileniu iiicut 

; iteui SI tei'Ľiu itvrum ideu carmfex iuventait fuml 

lei-^ui liuito Ivrmiiio sŕcuodo ^elef^t-i<>ni^ liinf 

tl^WB vťlati |iiľ ľt tDftliifactor ■.•st tiUB|n>iidetuliui tfj 50 1339. "^ (loiiius, in ijii.i Ikíc prľpetnit.i sunt, iiidíti soliict viiaiii sc\ďj::;citaJii 
et carues ipse iudicis ii)sius vsiii applicahuntuľ, sícut priduiii eit 
presriptum. In cuius protcstacionis et reco^ínic-ionis corarn iiobh 
ťacte testimonium et fiduciani ami)lioreni pľ(»sentes nos tri sigíDi 
appensione iussimus communiri. Actuni ľra^^e anno doniini mille^ 
siino trecentcsimo tricesimo nono in crastino beati Jacobi ApostolĹ 

ListÍDa pergamenová úplné zachovalá u cechu ŕeznickélio v PIsoi 
8 malon visutou pečetí na proužku pergamenovém téz zachovalou. Oph 
listu toho nacházi se též v nejstarŠi knizo priv. a závétí. ť. i\ 1. — 
Emler, Rpgesta IV. č. 717. Srovnej čís. 48. 47. 

1339. 20. srpna. Budi^šin. 

Krdl JftH propoHstí Oldrivhovi spiťirnikovi a hratnm jrho res 

Lfítkov v dédivnŕ držrní, ri/>f/ ji prodati mohli, jni s tím omezniím^ 

že json povinní rzdfj kráh' sháhy konati r úí'cvlv špižirnicknn. 

Nos Johannes. dei grácia, Boeinie rcx ac Lucemburgensis 
comes. Xotum facimus tenore presencium vniuersis. (piod nos vo- 
lentes erga tideles nostros ^'lricum spiserimn nostnim et . . fratres | 
ipsius propter grata tidelia et ace(*i)ta seruioia, que quondani Wois- 
laus, páter ipsorum, nost(*r spis(?rius, dum viutM-et, nobis exhibuit 
et que ipsi nobis ad ju-esons constantrr exhibent. muniticenoie 
nostre dexterani oxtendore liberaleni, ratum et tirinum reput^nius, 
quod ipse Vlricus et fratres sui preťatí bona onmia, que idem 
VVoislaus et alii ineole et seruitores nostri in villa Letkaw, sita 
in prouinc'ia Pilznensi, ex c-oncessionc nostra tenuerunt, iusto suc- 
eessionis titulo apprehendennit et ea usqiie in hec teinpora jure 
hcreditario possedcrunt (»t vt idem Vlricus rt tVatres sui preťatí, 
graciani ncxtrani sil)i uIktIun scMiciant atľuissc ipsis de 1 iberali- 
tate rc^ia t-oiifediiiius et ťaii(Mmi>, cisíjnľ danms harum serie ple- 
naľiaiu p<)t«'^tatťin. vt Ixni.i (';nl<*m in L»*tkn\v. in toto uel in parte 
pONsint et vah'ant VíMidcľc et ixMinntaľc a" dť ipsis taniquani de 
rébus suis hťľtMlitaľii> ťatM-re rt (lisj)i)n(M-ľ, quii-'[Uíini eis nielius 
et ntilius inMrbituľ expedire, ita tanien. <piod ipse Vlricus et fra- 
tn*s Mii preťatí ac hercdes ij)s()runi, ^i bona predicta vendiderínt, 
uel pennutauerint, (piod tunc alia (Mpiiualcncia bona ubicunqne - 1339. 51 

í'ís plíKUierit, iii nouniia coiupanin* dťbeaiit. do qiiibus ipsi ct 
<M>nini posteri iiobis. lienMlibus et successoribus nostris, Hocinie 
ivgibus. in dicto oťticio spisariť valcaiit. pľout bactemis ťcceľunt, 
ťonjĽTľua soľuicia exbibcrc. llarum iiostrarum testimonio litera rum. 
l>;ituiii in Budissin feria sexta inťra octauas assuinpcionis beate 
Maľie Virginis gloriose anno doinini niillesimo trecentesinio trice- 
^inio nono. 

Originál pergamenový v muscu plzeíiském. PečeC jízdecká viäíci 
iiii šúrtnj z nití zelených a čorvených jest velíce porouoli&na. Na rubu : 
X. 125. Ledkow. — Etnler lle;;estft IV. č. 730. 48. 

1339. 1. listopada. Nový Plzeň. 

linihi mi'stff ľhu(^. potvrzttjc ípzníkúm plzenským fáz práva a cij- 
sfidtf, /cfrrýrh írznici Starého mesta prazsMho uživaji. 

Nos Jacobus Hacker iudex, Nycolaus Ilackerii, Dominicus 
Budwoisser, Heinricus Motler, Albeiius pincerna, Nicolaus de Misa. 
Ilinko Hackcľ, Mjiozlans panniťida, Johannes de Dobrzano. Vlricus 
Scherzel, Fťridel de Pomuk, et Conradus iudex de Dobrzano, 
iurati ciues ciuitatis Nove ľilzne lecognoscimus tenore presenci- 
11 m vniuersis publicti protestantes, nos mandata do mini Vlrii-i 
Phlugensis subcamerarii regni Boemie sub pendenti sigillo suo super 
iiira et statuta nostrorum carniticuni recepisse in hec verba. 

'Nasleduje doslovné znéoi listiny podkomoriho Oldŕiclia Ptln^^.i 
z Kabšteina 183U. 2(). července v Praze dané. Viz Číslo 46. i 

Vt autem hec iura et statuta nostris earniticibus in nostra 
ciuitate Pilzncnsi rata et incorrupta de cetero permaneant, pre- 
senteni literám raaiore nostre ciuitatis sií^illo fecinius roborare. Da- 
tnni et actum in Nová Pylzna in ťesto oinniuni sanctorum anno 
doniitii M" trecentesimo tricesimo noiu>. 

Listina per/^amonová s visutou velkou ptiŕotí inóstskou n.i proiižku 
ptTxaineiiovém u coclm ŕezníckého v Plzni. Počet* jent již trochu po- 
Mioxena. — Opiri v nejstarší katze priv. a závótí ť. r, 1. 52 1^*1- 

49. 

1341. 4. srpna. Praha 

Krdl Jan potvrzuje mesfanutn plzcňskiim drírcjší jich osrohozenif 
že nephiťdi cla ani mýta ze zhožl do mvsta vezcnvho v Domažlicich 
a rozširuje toto osvobození na nové dve cesty, totiž na Primdn u Tnchov. 

Nos Johaimes [dei] grácia BoeiDÍe rux ac Lucemburgensis co- 
raes. Notum facimus tenore presencium vniuersis, quod cupientes 
ex animo cíuitatum nostraruín ciues in graciis et libertatibus ha* 
bitis conseruare, vt heedem nunc temporibus nostri regiminis ipsis 
non minuantur aliqualiter, sed incremeiito augeantur multiplici. 
vt tanto nobis melius deseruire valeant, quanto sibi nostra bene- 
ficia prodesse senserint et in se graciosius redundare. Cuni itaque 
ciues et incole ciuitatis nostre Noue Pilzne de víno, pannis et singu- 
lis eorum mercibus conductum et theoloneum in Taust soluere 
ex libertate pridem eis facta non tenebantur, ipsis dictiim liber- 
tateni et gráciám de inuniticcncia regia innouandam duximus et ' 
conňrmandam, statuentes et ordinantes docrcto perpetuo, vt ipsi 
ciues et incole dicte ciuitatis de vinis, pannis et vniuersis merci- 
bus eorum, que, quos et quas per Tust, Pfreiniperg et Tachouiam 
ad dictam ciuitatem duxerint et in ipsa ciuitate propinare, sarcire 
et vendere voluerint, nullum penitus couductuni et theoloneum 
soluere debeant, sed de ipsis hberi sint omiiinuido et exempti. 
(*ommittimus igitur illustri Karolo, marchioni Morauie, primogenito 
nostro carissimo et coteris nostris successoribus et mantlanius vni- 
uersis et singulis otlHcialibus et specialiter pnrchgrauiis in Tust, 
nostris tidelibus presentibus et ťuturis, quatenus dictos ciues 
nostros in luijusmodi nostre libertatis grácia non impediant 
nec sinant per quempiani impediri. sed pocius in eadem nostro 
nomine manutenoant. nullum ab eis exipentes. vt predicitur. con- 
ductum et theoloneum, protegant et cons(»ruout. Si quis vero ausu 
temerario huic nostro mandato contrairu prosumpserit, indigna- 
cioncm regia m et rerum suíiruni graur (lisj)endium se nouerit 
inciirsurum. Ilaruín qiiibus nostrum niMJiis sigilhím in euidens 
(>t perprtmiiii tcstimoniiiiu apiK'ndeiiduín (luximus euidenciu lite- 
raniiii. |)atiim ľnigc IV. dio incnsis Augiisli nniio domini niille- 
simo trecľntesiino quadnigesimo primu. 

Ori^. pcr^^. v inu-íeu plzeú.: pečeť na šnilŕe 1iť<U)áviiô uiti červených 
a zelených velíce porouchaná, na líci spatí'iije se ŕásf kooé 8 jezdceiDi 1341. 53 1 

Inilni pkk j«st sekrét ďosti mdinmlý, leč legenda biKToilloiDenn n«)i 
ÍImUiui. N» rabn lintiny «gn. N. 3., puk plameín ns XV. Btúlett 
Enjíoím pHpe&Du: „LUt krAle .Tann nn cxln prziniileľJike damaEliczkfl 
leboK-tké"-, Opuy listiny té v Stehl. knixe priv. mŕsf. i. 77 « a Tan- J 
I. Emk-r, n«gBaU IV, ŕ, 1)75. — HruSku, P^.nélni kn. m. Piinfi 12. 
Jiui pntvrKiíua 'ui IiícIiíp pnnovníkA jnko ŕls. 1-2, 

Ä'ní/ -/rtíi udétiije femikňm m. Xov. PUné. kierŕi právem SUirfho 

uifstit yrašskfhn jest r^mtrim, práva frjínlkň pmish/fk: V okoU 

inf^n "O míli wsmi sr mníto prndiirati a sekali. Sjfrom' n nesoletu^ 

tmtso ttrsm* sp ílo niístn nn proňfj rŕali. Soletui iiiHUtt sm^í jwisr 

L ilaHHiri irjntici u mnmýeh krámúr prodárati. Rdi/by feír r m/stf 

t ttijnŕ m/iwj strkáno hjfln n praááváno. má hospodár toho ilomn 1 kopn 

1 gr. jtfíJtvtjf slohtl n ui»so pŕijwtínoidi rifchtriŕi; pak-li hy ŕrxntk \ 

I ^o ptudobného sc dopustil, má uti rok s misUi vypoväUtt b^ti. 1841. 26. ŕijna Knin. Nos Jobumes, dei grácia Boemie rex ac Lucemburgeiisis 
oam«s. Nolum facimus t«iiore presencinin rniDersJs, <|uo(I nd nostram 
TtuiicntĽe presetiuiatn ťarnítices eiiiítatle nostre Noue Pylziie, pe- 
teotOE rom inštancia, iiuntenus perpendere digDarcmur. quod tjuia 
iputt ciuitah Fybii<.-n!<Í!!; ľÍuÍlutÍN uiiiiom Pra^eusís iure loi-ula cst. 
et ipsjs lura caniiticum IVageiisíum dare digiiaremur. Ntis ctetiim 
dítmts ipsorum in liac purte ítidiciati petícionibus super iuritius 
|- : ľi caraitii-um Pnigeusíum díligens habentes scrutinium et 
loperimus. siť ium dictorum laruificum de Pilzna aanc- 
' ■ I '-ľpotUA sanxinius in hunc luoduni: Primuín vidťUtwl, unod 
rciimriroi ipitant ciuit&ti>ni Piknensem ínfru míus miliarís §pa- 
I distancíjiin, nei' in Iioiiíh i]>si nuitatl communstiratis av- 
in n]ii» bonis i]Uorumcun(int> íqcÍsíu carnium kou vcndicio \ 
jň Arhtal iiuui|Ui> Tnodo. Itcm ad ipsnm ciiniťn cľudc et ddii I 
t Auci non doltont ad vendunduni, »ed carnes salsas qiiilibet I 
I diebi duitatia adduĽiTC potucrit, ijitas in dotim suo vutucrit 1 
iducarv. ľi^tvrcA nirnes sh1s«. put« perné. Iat«m et hiis simi- 
i tnolnni circa maritlla in díi-tji citiitntc ot nitíi<iiiam alibi vundi 
■ent. pvr itilv^ni er diuisn Keii inciľa ultra diuiftinunni (|uatuor 
I lanlnni ín nuíťtclli* vi-niiniditn dľlient ■Miluni per 
54 1341. 

liccs ipsius ciuitatis. Si veio coutra piedicta in aliqua ciuitatíl 
prediťte domo carnis seu carnium incisio nel vendicio clam com- 
niitteretur, ex tunc liospes ipsius douius vnam sexapjeiinni «;rosM>- 
rum nomine pene ipsi soluet ciuitati, et c-arnes taliter repeiie ia-* 
dici eedent: carnifex vero, (pii tália tonuniserit, per vnius Auni 
spacium ab ipsa ciuitate est relef^andus. Kt si exspiľato ipsius anní 
spacio idem carnifex preniissa coniniiserit, iterato hospos ct car- 
nifex iam dicta pena punientur. Si vero tercio idem rarnifex in 
predicto excessu repertus fuerit. iuiis supplicio coiideinpnabítur 
ct liospes vnam' sexagenani ciuitati soluet. ac carnes laliter re- 
l)ertc cedent iudici, sicut superius est expressuni. Comittinius i«ri- 
tuľ ilhístri Karolo, marcbioni Morauie, primogenito nostro earissimo. ' 
et mandamus vniucrsis nostris ofticialibus et specialiter subcami^ 
rario et iudici ac iuratis ciuibus dicte ciuitatis presontibus ct 
futuris, quatenus ipsos caniiíices in pretacti conseruent iuribus 
nostre grácie sub obtentu. Harum quibus nostruni sigillum appen- : 
dcndum duximus, testimonio literarum. Dátum in Kny ťeria sexUi 
ante festum beatonim Sinionis et Jude proxima, anno domini mil- 
lesimo trecentesimo rpiadragesimo prinio. 

Listina pergamenová úplné zacliovohi u cecliii reznického v Flxni; 
pečeC jízdecká takiéž vehiii pekné zachovalá na šňufe červcnozeli'né 
vidící. Na rubu sekrét orlice v pravo hledící s trojljraunym štíteia ; 
na prsou na ČtyM pole rozdí-leným v 1. a 1. vztýčený (lvojoca.«ý l«*r. 
v 2. a 3. poli sesti čarami vodorovné pnihovaném t é/, podobný lev se 
spatŕuje. — Opis listiny té u Tannera. - Enilvr. Ue^í* sta IV. ŕ. lU^n. 
— Opis v nejstarsí knize priv. a závétí ť. (\ 1. Ilrnška. Pamétní 
kniha m. Plzne 12. — Piivile^iuni toto potvrdili kr. Jiŕí llňíí. 8. dobna 
v C'hebii. kr. Vladisláv 1181. 4. dubna v Praze, kŕ. Ferdinand I. 15H4. 
12. června na hrade praž., F(>rdiiiand 1. jakožto císaŕ 15G1. 22. b^ezQa 
ve Vídni, císaŕ Maximí.ian II. \'u\7, 11. diibna na hrade praž., cí^aŕ 
lindolľ lôTlí. 2íí. bhezna na hrade pľažskóni. císar Ferdinand III. lííl.í. 
12. záií v Plzni. <;íľ*aľ Karel VI. 1 7:i2. í>. prcsinťo ve Vidni. n'^ať 
Karel Vi \'.\. pmsinre vt* Vídni. v téio poslodni konliimaci jsou v.-^oľhnv 
l^ľíMlť^s!^'• li«.tv d(\<luvnt' iK'iatv. Or irjnalv \>.tM'h listín téchtn rhovaii sf 
n t»''lio/. miiu v Plzni. 

:»l. 
1!{41. 3. pľosiiice Olomouc. 

Atiffitsfftf. njuff /c/fíšffftt Itľfnl/šfsli'ŕlfft H Olo/ifOtttr ff Itilľtohtéllťj^ 
pľofmšf ttliniHuh hi'f, n<l paprzt ::n ľif.zstnli ľ ľo.zrjti'i o h'ostrl ffirni Hs/oMMirni. naŕunii, aby viechnff ttálettf c íäo rozepfít 
9ti fádf HfmerkémH ri/nesené, hyftf vkvd}f n kaialeJm proMáSmuÄ 
ta truitnf. a sa oiholané. AoKastinuB, díuina miseľacJotii< abbas monaslerii (iradicensi*^ 

b|M' Olomucz, orditiis ľremoiíHtrateuain, ct lUrtholomeus, ]>ľf>|K)- 

fťdosK- OlcuiiDccuHÍíi, Judices in i:huhh. HppfllIaĽÍonía fui)Gr| 

10 Noua ľil/Da ľrai;eiisi.4 iliocesiti, pavtíhun in ťmíícnpUs 1 

ii[io8tolica ítpccialiter ilelcŕ^ati. Hon()rululilju.i riús i 

■iríťo (trG)iAi;Íto, Arnesto decano, Thnme aroliidyacono, MichaelÍ-1 

itico accltísio FragfiDiii», Bobute GuriiuBtisi, Faiilo Xacensifl 

diwe Itechineiisi, . . Lutomerícensi et Sebastiano Bolezlauienttí J 

ditd^ĽODÍ# et eorma víces gerentibu-t, retererisijiie ecclee 

|monaiiteríoruin ftc capellarutn rectoribiiii peľ predictns archidia- 1 

BDUtuii cniifttttutís nec non atiis, ad quoK presentes periienerint, 1 

fiulntom in ibmiino et niandatia nostris ymmn verius apnstnlicisJ 

liruitcr iiliediri;. Nnuf^rjtls nos litteras ttaiirtUsíitii in ťhristo patHal 

ct doniini noatri duRiini Itenedicti diuina providenciii pape duod&-l 

ciuii. jMtutilicatus Mii anno septiino non rasas, non cancellatas, neol 

ali<]iia parte vidaUa et onint suapicione talsí citrentes, more J 

po I{niuan(> bullatas, quai'um tenorem breuitatis de causa ineerere 1 

tentibus nbniísinius in presenti, quem ex serie aliarum noatra- 

Uttfinu-uiu videre potestis, voliis si placebit. Harum igitur I 

[orítale litteraruiu in eadem causa a|ipeUacionis iuri.s ordinel 

i uliNerunto. procedcntes ))art«ä ad iiostrom presenciatn J 

I cerlun di«m et lociim congruiini leiňmus lt>gittiine eutícari*,r 

tbus coram uobiii iu iiidício per ipsurum prucuratorea legittiinos I 

tl>pHr«ntibu«, videlicct religiosis viríä Styboríu commendatore et| 

nbu9 bospilnlÍH beate Márie donius Tbeutuniconim Jerosolimi- ' 

bi p«rťiunk Iloliemie i-X Moľuuíe per ľratrem Kycblinuni. ordiníaj 

. pleliHiuim dÍĽt« fcdesiť in Noua Pilitna ae Zacbaria, pl«- 
ko in Hiesud, per IVU-um, iieputem sunm, Ľanonicmn Dolesla-fl 
sit, plťbanum iu I.useuK ecclctíiuruiti diucesiii ťragensis bl>ol-f 
íd midum eaiiui oppelbinonií oblulo ľt lite super eu legit-^ 
I DubÍM contostatu. nudítisiiue híiic indv paicíujn. iuribusl 
Htnt et |irobaťtonibus, itiiiestigatis quuquu ad plenuni cti 
oauBU appelbtcioiUH solIempDJtalibus ot merítiit gíI 
t (U^ussÍM iuris urdÍDf pnr oinuia iibseruatu, in-T 
l-^ijboriutu ot fratrĽs i]>iiius et eos, quoruni m-4 
lAni a judicibux iu Wratislauía, i|ii)iin i 
L dtticgutis ct Mubdi<logii(i& íd <.>a<Iein i^auiui Mt-J 56 1-^41 

per eodesiíi parochiali in Non a PilznaascMle apostolica sueeeasiK 
(lelegatis, nec non ah executoľihus pei eosdem Judiťos PathanieB- 
ses in Trngensi diocesi i)relil)ato Zacharie d(»putato>, <juani :i prt- 
cessibus eoriim et sontenciis legittinie ac iiisto appelLisse et appel- 
latum ťuissse ac causas apj)ellacionis ipsonim iiistas <»t legittínuH 
extitisse et preťatos iiidices et ii)sorum execiitores sufíicieiiter in- 
uenimus perperani in eadem causa super ecidesia in Xoua Pilzna 
processisse, ideoqiie deliheracione nobisrum et ciini peritis preha- 
bitá diligenti. predictos processus diotoriim judicuni et sentencias 
excomninnicacionis, suspensionis ac interdicti contra sepe<lictos 
fratres et eis adherentes, ruiusciiníiue stitus aut rondicioriis exi- 
stant, nec non loca et ecclosias ipsorum exempta et non exi^nipta 
factas, latas et promulpatas, (luoeunique niodo pronuiu'eiauimus 
preuia racione, prout in actis eiusdem cause plenius continetur 
et presentibus pronuncianius justicia exigente cassos. vanos et 
irritos ac penitns nullius monienti esse vel fuisse, ipsosquo ťratres 
et ipsorum qucnilibet et adherentes eis ac loca et ert-lesiiis 
coruni per prefatas sentencias oxťoinmuniracionis, suspensionis et 
interdicti per quoscuniíiue judices delegatos, suh(h'h»gatos, ordina- 
rios post interposicionem ipsius legittinie appellacionis, vt premit- 
titur, factis et prolatis non esse nec ťuisse irrotitos nec ali([uoniodo 
potuisse irretiri. (^uocirca vohis et ruilihet vestrum in uirtute samte 
(»hediencie conmiittiniu> et suh pena exconnnunicacionis hite senten- 
cie, quam ex innír prout ex tunc in vos et vestrum ([uendihet 
nominatini ťerinius in hiis srriptis. si presens mandatuín iiostruriu 
ymmo verius apostolicuni inťr.i sex coutinuos dies a die recepcio- 
nis presen(*iuni inimerantbis. qunruni (hios pro prinio et alios duos 
pro secundo et vltinios (hios pro trrcio et pereniptorio edicti» 
canoiucatiue nionicione vnhis assigiiannis. non t-uraueritis aut negle- 
xeritis tuni etí'ectu adiiuplen*. nianíhnnus tirníiter et precise, qua- 
tinus pn'dictos proi'cssus et sentcu'ias cxfoniin iiiicacionis, suspen- 
sionis et inlenh'rti jn*ľ pľ(Miotatos judices tlelegatos et suh.leh'- 
gatos ac oľdinaľios coiitľa preťatos ťľ;itľt»s cí loca ac adherentes 
í'is occasionc eccK^sic iii Noua Pilzna pľoniul.Lr.itaN in ecclesiis vestris 
per vos aut ahuni ^ru ahOs iiilVa niiss;iľuiii soUtMUpnia, cuui luaior 
niultitudo populi alViicľií. in ainl)on< ľťiioc.'tis et reuocatos ťore. 
rassas. iľľitas ct inancs :n' nullas pí'n.tii'^ esse et fuisse. vt pre- 
niittituľ. puhlire cuni <lri)ita sollcnipnitatc ([ue circa hoc adhíheri 
sol(*t. niincjctis vri per aliinn scu alios nunciarí siue publícari 
ťacíatis. hanc tanicn litt<*rani penes ipsius cxliibitorcDi procunitiH 
reni dirtorum fratruni saluam volunuis renianere. Taliter voa u MM et )t"olil)Bt premmorumcxhibente^. vt de proitipta obe- 
ici* inehto jiossitis commemUri penasqiie canonicas dict« sen- 
ní iriiinicanoiiiN imsäjtis eiiitare. Dátum Oloinm-x aiina 
Itiiui inillcsinio trecentpsiiuo quadi-aKeNimo primo. Ul" Noiins 
Btiolim. Orif^inal par;;, v kŕ. 
■>IÍ DM pranie [« h ffr;;. 
T 6. IÍIÍH. MiAI. «rc1iivu v nrU.ranenh i\ 28íi9. DrA 
nv/iS^né ■» wictinwítv. — líinlcf. Itegŕíta 1341. 27. ])rosinc«. Routlnicŕ. 

Jtm, Wa*N/i /iriíJjd-ý, n»ŕi:t»jr viem sohé iKxiŕizeným lyiiim » wŕi- 
ÄÍH* giinírciim rfwrÄoPJííiíJ ;«» rií ilirpe»{, nbn firuklúsiti rr srtfrh 
toKtetirh, if všerhni/ roísmlkfi ilrlri^iS frnti ŕiithi nťnitTÍ:rmH ohlnhfi J 
ttvitrin f mŕaté }forém fí^iti vifiicscné. jnoii oilvoUin)/ n ncplninipm \ 

Jnlt-ttines. I*ni|;eiisiti opiscopus. arcbidixcouis, ilecanís iiec 

uon i-cirlontiii!< díiiecľsis sue. Ad veatram dediicimus Doticinni. 

i]noň lionambilea ar religíosi viri, ťratres Tjdciicet rhilippus, pre- 

ftosituíi uinuastcrU Sder!LzÍeti8ÍB propo ľragniii ordiiiia Cniciferoruni 

doniiníťi scpulchri. et Friczco. prior domus saiicte Márie in pedo 

pnnlis í^raiíensia. nrdinis Cnieilortiruni bospítalis sancti Juliaonía 

JeroHnlimitani. ad nostri pruscnciara accedentes publícatis tamen 

ac lecUs príus niram imbis qiiihutilitm litteris ac ipsnruín orifii- 

onli posttir cxbtbito ot 'istciisfj. (pir ipsis es piirto botiorubiliuiu 

TÍritnim. scíbVol fratris Augustiní, iibbatis monastriií in (írad'í^cz 

Íhidhci. ordinis IVcmuiiKlmtcTisis, t-t Hurlhulomei. prepo- 

jiii-enaí^. judictini in appelUciunís caniui. iiuh inter lionti- i 

11- relit;i«aum rirom ťralroni ('zstiborum, oomendulorom 

ri'ni < 'ruiľireriiriitn du dumo Tbiiitiiiiid per lIoi*miaiii vi 

n. i>t ťratres ipsius px vna ct Zacliamm, plobaiiuín de 

suii.-r e,-.;l.-.i;i in N->im ľll/nn \w-tr ■■\ AU-r.í \vr^i^<íún^. HJtWJUtUliilIlL 58 1342. latos et proniulgatos tam auctoritate judicum, Wratislauiensis qi 
eciam l^atauiensis, delegatorum ac subdelegatorum suoruín, 
prcfatos fratres et quenilibet eorura et loca eorundem ac 
reiites eis occasione prenomiiiate ecclesie in Xoua Pílzna ad i 
stíinciam memorati Zacharie latos et latas ťacen^nius et proc 
rcmus ťum eftectu infra octo dies coiitiimos a die moiiici 
ipsonim numerandos in locis eisdeni, vbi promisse sentencie pr^ 
ccssiis inlra predictíim nostrani dyocesini [)r()inulgati ťueruut, pul>i 
in c(!clesiis eiusdeni nostre dyocesis inťra niissarum sollcnipniii 
que circa hoc adhiberi consiu^uit, reiiocari et penitus retractaii 
ac nichilominus ipsos soli reuocare et retractare deberenius. Volentei 
igitur, vt tenemur niandata apostolica obedire, omnes et singulos me- 
nioratos processus auctoritate predictonim. vt preniittitur, judiciui 
promulgatos, ťactos et latos retractamus presentibus et nichilominiii 
reuocamus, honestati vestre in virtute sancte obediencie et sub ex- 
comniunicacionis pena firmiter iniungentes, quatimis et vos hiiiut* 
modi processus in vestris ecdesiis et precipue, cum per predictoi 
Cruciferos seu fratres de domo 'ľheutunica vel procuratorom ipso- 
rum ťueritis reciuisiti reuocare ac retracture curctis ípsosque re- 
uocíitos et retractos fóre publice nunccietis. Dátum in Rudniczanuo 
domini MCCCXLI", VI. Kalendas Januarii. Originál v král. arcliivu v DrážíTanecli. — Kmler, Hi*^esta IV. ; i\ 847. Ó3. 1342. 5. ledna. Kláäter svt. Toniáäe na Malé Stráni. Spnruŕ sfľf/hf/ r ľozrpn o /cňsfri faríii r ľhni zvolily si zn roz' 
sud I Ln(lľ/hf, ; í(Í(Ik hrafiť j)nHsféV)n'/ift (i M. Jmui ľaduanslTho, 
hft ií ľšr zítnľtt ľ tfľftlift r:/tľšr, ]m zľfilnti innžnii vifnesU tento 
núh:, lítUln m'iiiľt kŕmK ))ľís1nki d/r i/'nhfŕltn ndľdmí krútc právo 
fKHÍttr/ Lr hfístrín pl:.rňshnnii. I)/r pm/ht/ii nd p/t/íf^iiv udrtrtnfch 
iin'i ň'td prdľu iHi ľšrih .srífi li fiiyárli H.sttUKn'uVnti SpľávcV U ť<trííÍT, 
Ih'irŕj^i fiiľdí'i pJ',! i'isti ,: hidii hŕiu. hif/i Sf srhnUniim tvhdŕjkick 
tt</nftnfsfľfdftľtfľ ffsffninľ(fti a nintri i mfur/ši farár licichlin Irtfl 

/tnfrrUH nd hisL/lpŕi pľuishilin. ľľafn z fŕrittn dáľodú rozhodféji 

ľn.stidf rr prnsptrh Hrlrldfhfi d tíilif i i'ádii uvmvťkvho n otljforu- 
rnji it tdn ná/rz sľáj rn.istftlinf od p'ipržr jiinunnniým k schválrt 9!) I VancniliiUbos Ttr'.H oc domitiis Augubtioo uliliati monastehij 
i|;r«tiirota prope Oloniiio. urdiiiis Premoní'trateníus et Bartlt»-1 
!0, priiposito eeclvftiu (»uiiiiici?nsís, jnilicibus io causa ecel»sio] 
)vbi&)is in Nnva ľyhua vorU'utv iiitcr religíosos riros ílomiuuiii 1 
lliiiríam av UeychManm pIcliaDiiDi dÍrU> ecciesie ex vna parte I 
Sncbariam |»lebuuum dv Uyssad ox ult«ra. per sedem aposla- 1 
depulati. frat«r hudaiciu> ordíius Hereinitaruni Pt matn^-tťr-l 
inoev díclui ľadii^nns. do<.-lor tlpL-rctorum. in prodicta caus 
itralfires pt-r supradíi-tts pííľtcs t-oncorditci' electi, deliilai 
in-ncíam et hoDorcm. NouerilÍH. quod sicut ox auctoľilate nobia I 
vos Iraditit m accessoľiis ip&ius cause iuria orcliiie obaermito, 
ta Ttríuftiiue partis juríbus cum oxacta (Iiliŕ;eQcia processimiis^ I 
tn priut-ipalj pr^dÍĽtc cnuse módu intílioii ac diligenciori iaris j 
len ordine per uniiiia obseruato. iHue&tigatis iiuoipie ad ple- I 
meritiit tiim ťxactis, aťtitďtis coram dluersÍN ju- [ 
diciliDä a »ede apostolica deW(;atÍH et eoram sabdelej^tis tum 1 
eciara i!x instruoieutia seu literis publiciH et priualtM pľucedoDtUíi 
íiiuenimus prirao o\ litteris ct doiiaeione tíbcra excelleutissimi do- J 
tniui riítí's ItíieuHP, predii-tos fratres esse et fuisse in poeiHe»»Íotic j 
pncilica t>t qiiieta nel quasi íurin prcsentandi ad ecclesiam supra- j 
dictani. 

Inuenimuí wiaui ex litteris sniictissiinnriim iiimtitícum Ko- 
iiiiiiinruiu ipfig fralribiLi et ordíiii eoruui, conceä-tiií, eosdeni ťraires | 
))'>tuií^4« et po»»e omnea ŕccltíftiaa paiocItialeH eis domttas et do- 
uanibt.t regerc et lenere, uc eos veros ot legittimott dictarum eccle- 
......,.,. i^irochiiiUum ŕsse posse rectores ct plebanos. !uuetiimi]« | 

■ 'ilicUis fmlrcs ex íustitiicione dominoruiii admimatratnruiii | 
iN ľm^ensi* fiiisse et ex n«nc fratreni Reychbnmn c 
iix' ditmiití episľupi PmgeiisÍM verani et leKittinium esse c 
i-irem irl plebAtiiini eccWíe memorate, Ideo dei noniine j 

jiivdiťlo ŕmtri Rfjri'liliiiij et per coiiaequeiis ceteris Ihilrí- I 

nrdilits ex premí^siN jwr nootram scntenciaiu inue- 
fiini et Itigittiuio plebaiui. íloľlaraiites esse debi- 
inttH ttťclŕsinm ľiiiu 6iii:i pcrtíuoti('ii)« et juríbii!* 
Hoc v<-»trw druiiiiispCL'tť iHiiereiicif! presi-utibus eiio- J 
Ijeta ntaiiin tt ningidn tainiiiinm iiiri roiisona nactii- 
r.Jmc psrt« ix)n]iiiiftsik pu«se coiitirmari m dccenit I 
Rp^chliiiiini vt piT I.:l)llse>)U(■Il^s nlioM fralrPH | 
IwuesiMonani vul qiut^ti ip)iiti» erdc^ie ct turii 
i)ti(iniiii iitiiiiiiiru iľ^iiiixínium preMiiiluslittiiRui j 
I li.itiiani pni) líca m rodiiji f 60 1843. mandauimus et subscripcione ipsorum ac nostrorum sigillí 
appensionibus communiri. Actum et dátum in monasterio ad 
tum Thomam in Minori ciuitate Pragensi in stuha minori ipsoi 
fratrum anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo sccuoi 
indiccione decima, proxima die sabbati post Circumcisionem do*- 
mini, presentibus discretis et religiosis viris Conrado priore, Leut*; 
holdo lectorc, fratribus monasterii su])ľadicti ordinis Heremitarmi. 
ot fratre Johanne, priore de Menelnico eiusdera ordinis, S^^none 
plebano de Gyczyn et Johanne rectore paruulorum ad sanctum 
Benedictum in Maiori ciuitate Pragensi nec non pluribus fide dig- 
nis ad hoc rogatis specialiter et vocatis. 

Et ego Petrus quondam Michaelis de Praga publ. aut. iinp. 
notarius etc. Signum. 

Item ego Albertus quondam Wilhelmi de Voycow pra^if. diocj 
publ. auct. B. imp. notár. Signum. 

Orig. perg. v král. saakém stat. nrcliivu v DražiTanerh c. 2í^06. j 
Nii pronžcích perg dvó peČeti. — Einlpr, Rej^eíln IV. ŕ. l()r>0. 54. 1343 1. února. 

Pľtr riichtáí\ Jrklín Pnvhh., Mikuláš Ha/^krr, Júidŕirh Moŕler, 
Jhmilnik z Ihulvjoric, Hormnn z Dohran, Alhort vhuirník, Jfi- 
ľoslfíľ postŕilui(\ Mikuláš Sprt/tch Fridrich z Pomuka, Oldrici 
knnnáŕ, Konrad Micko, Prtr Scharf, miíkfané a prísežni mesta 
Xorŕho Plzyir smlvi, ze oprif Plaský proihd nove zdélnné poxrmkif 

u Vsrruh Otovi ze Sulislari (- ZsulmrJ? Kiiilornva Koiresta IV. r. 1221 :).». 1S43. 22. kv^^tiia Litice. 

linx : Lifi(\ pntlkomifľi a siptorŕ hrafrn Jeho Protivy^ PAta, Hus 
f f Jlŕttrk, Hí'inili sr srolruiNi král r J f tu f t i mnrkrnhí Karia výntém 
s ithrí jilzľuskiiu. Ohrr jphríiská postoupiln pánňm g Litič Mm \ ňu ttýtU (mt Bonehj, kterež hrttničily s íinzfinh/ lítivhjmi. 
Ih' UtiUi fiiisitoHpiíi m to hhf svýeh posemki't Plzeňským v 
tllnwärli i- IhtiHlIemiiH. firkn orl Lifir ŕfiko/iň paíii pátnUii 
Eic heri liovitlují, uhy Phniili tit muhli v nl ílohytrk sní/ 
iiftjMÍjrti. 

Wir KuMS von I.uticz ťmiieier ili-s llt-iľhe xe Becliem vim 
I IVittlcn soen ľrolbii™, Potím, líusso, Rac^ko vail anderi; 
&bB »nd Kinder, vericLen vnd 'oecheiiea offeíicleuii (illen 
fi disiai priof §echen oder horeii lesen, daz von svnderleiľheii 
M. ^Tiut, willtiii rnd aucJi tou deni g<?pot vnser liogeborn 
B nod bern. tou vnsers i;eiiedigeii heni Johanoes Koník ze 
•a vaä eeyiies Eileln svns Karolw Miirgraff ze Merlietn, iijii 
íl gt-lan ist vnd ain Manchtut geleJl znii^cbeii vns vnd deii 
lai Purgeni Ruii-beii vtid min der Stat ze Pylzen. Da von 
kagi- «!it zwiwben vns vnii Íii, Kríg viid zwaivng ist /^ewesl. 
du (ti iioUiťn Puľger vas ayii tail ir baid ahgeUeteii habn, 
il du Atiriii.-l viisi'ľ aigbii ze í.ittifit vnd d&z tail dersell^eii 
ÚM ijoch der sťlbeii Piirger ist vnn ir Stat, als di Iíaiu 
li ttnt geleil ist vľh au/nemerket. dazwii'Vdu I.utÍĽz, diege- 
I TiMer Krbu vuu vuser nach kvmpftigeii, atler wer des 
ifl I.HlicK iidiabei' uiit. scbtiUcn noch mvgen diselbeo Piir- 
DiKh ir Stat doniri nv vnn fiirbas niht engen Ír hlndern 
lufBen Hciiudťii Ivti ewicleicben. t^o halí wir egenanten von 
tlen^nlben Purgcrn /« Pylzen vnd ir Stat liínwider abgp- 
Twlt dem wcg. der ila get in deo grunt, da dinich di pin- 
nira gruwmi babn geťani áaei-.h daz wjsacimat in da/. >viLgseľ 
llici. ttlw) was von dem wellien grawen. den da pmger habu 
iD (i»» wasscr, I'lkker, vfissemat, Perg vnd talI geuseit 
«Mi-» gen dtrr Stat vnd hin alj un Vdluwiui^er aígeu, daz 
gat, I'iker. wissĽmat, Pi-rg vnd tail. das ist alles ze mal 
gar Itecht, Uedirlvicb vnn viiíi derselben purger vnd ir 
au ľjliiiu. i\ňs wir egunanltín vouLuticz, vnser Erbn vnn 
nach lrvtupftÍjL(ťH, ader wer daz Haiu zft I.iitícz in ne liat. 
1 tli stdbeti (lurgcľ nocb Ír Stat nv vnd ťurbas nilit engtín 
íb hindeni. DOch kajnen schadt^n buhnllen tvn ewicleiiben. 
m uicli ne mínMii. daz daz egonant Wasser von Luticj 
irt Tnd iiihl dttr ľnrgur von P^ben noidi ir Stat. den daz 
'ledi gntí Tnit c1«íh dur in trenken. troiben vnd stellen mv- 
ib dik rnii »U nit in dc-s nut ist ader wírt vri'ílniľliGn. alitT 
vuser gori Lulícz aut vnsi'r gut w\ nLin l>>. nibt treibun 
r»2 134:<. 

iincli geii laszen. <l;iz vns aii viiscnniíut. lickkcr vmi wisscniatb 
s<;li:i<le icht ;í(;sc1u'. vnd ob wir von Luticz wolI<?ii nvii MiiII a 
hon vnd paven íiuf vnser í^iit in das wassoľ. dar aii scliulleD 
egcnuntíMi Purfr(»r vns nit irn vlier niht liindern. Wir gelov 
uiicli an disen |)ľief pei vnser tľowcn disen wechsŕ'l, d<*r ge! 
ist zwischen vns vnd don puľííorn vnn dl ])eľirliti^iiii nu i 
ťurbíis als cs da vor ist j^escliriben, j^anz, Stet, vnzerhľorlienclei 
ewicleieh behalden vnd Mar vbrn* zo aynor ewifíen vrk':>nt dí 
šach hab wir Knss von I.uticz, (K»r ojrenant Cameror zo Bechc 
Prothiwa vnn ľotho di eji^enanten. vnser drel In«resifril gehengt 
disen prit»f. I)az ist fíeschehen ze Liiticz an vnsers hern Ct 
autlert tag nach Christ pnrt. (hi man zalt, dreizehen hiindert J 
vnn in deni drei vnd vierzigsten Jar. 

Na rubu: Pro metiá in Liticz. 

Listina úpbié zachovalá v českém muieu zemskom v Praxe, 
tŕemi visutými pečeCmi na proužcích t«!*ž zachovídými. Na v>e<:h th 
petíotech ^patŕují ae ve štító tri pokosná vystnpujiN^í bŕevna od pn 
k levú strAiié. Opisy písmcMn majuskuhiíin 1. pečeť : S. Jiuscooif 
Lutitcz. 2 S. Prothisx (!<» Lutitz. :J. S. Poto do Lnťui/.. — Kmler, I 
íícsta IV. č. 12<>0. 

i;U:J. 22. kvetná. Plzeň. 

Iľtrliti'n'\ l,nnšt'ŕ I ľkrrh'l nhrr m. Pl:ttr .sV sľohuUH k ľ. i h- Jak 

srŕ Hf( linrnJi hiítí jifhifh)i Litirhffin. 

Wiľ Pot ľ. richtcľ. Jaciib Pawl. HíM-niaii von dom Dobrzd 
llackí.M'. Dominik J»ii(hN<'i>oľ. All)ľrcht Wcinschenk, Heinrii-li Motlc 
Milo>l;n\ ;:<'\vant Snrid<M\ IVi(lľ»*i(li von Poniuk, Vlricus C'nuac 
I'í'tľ Sc'li.íľtV. Nicl.-ľ- von (h'ľ M:/, ('iiin'at Miczko, die gO'^wo 
nrn ľuiĽí'ľ vnd i\\v ^riní'in<' allcľ Piiľiíi'ľ. n'irh vnd arni. st 
íl«'ľ /.u Pil/rn híM-hcnncn vnd vrľihi'ii otľrnlichen allen tie 
dif di^cn l»in IV Nrlim adfľ lírľrn loscn. das von sunderl 
í-hí-n ;;<'n:nl»n. L':ln'^l \nd wilU*n \nd anch v<»n deni gep( 
sw^rY ho( li;r,.j,oľrn iVii^trn xnd Ih'Iii. \í)n h»'ľn Johannis, vnse 
p'nrdijírn kiini;r«'^ zn iJťlicini \nd stMH»s rdhMi sunes hi»ľn K 
r<»lo Maľjíľatľ zii McmIhmii. iMn weidistd *íetan ist Tnd maria 1343. 63 

•hatľt fíí'lait czwischcn don edlen horen vnd viis, cziiischcn 
[»rii Rusen von TiUticz, Cainrer des Raiche zu Beheim vnd seini-s 
rinltT sun Protiwa, Pothen, Ruson, Rarzken vnd anderer orhen 
fid kinder, du von emal langc czeit (ízwischen vns vnd in. krig 
lul ťzwaunk ist fjewest, also das wir purger dem selben hcrcn 
in tayl vnser lieide abí?etroten hahen, das tail daz anrurt daz 
ifien zn Luticz vnd daz tayl der selben haide, das noch vnser 
rid vnser stat ist, alz dy rayn vnd trat geleit ist vnd ausgemer- 
et, das nian vns vnd vnser stat an deni selben teyl der beyde, 
v noch vnser ist, dv selben heren von Lutiez. ir erben noch 
unftigen, ader wer daz haws ze Lutyťz ymue bat. nu vnd furpas 
icht engen nicbt hinder|n] noch cheinen schaden nich tun schul- 
?n ewiglich. So haben dyselben heiTen von Lutycz vns vnd vnser 
tat hernider abgetreten von dem wegen, der do get in dem grunt, 
o dnrch wir einen graben hal)en geťaren durch das wismaet in 
as woser von Lnticz, also was von dem graben, den wir gefaren 
abvn in dasselbe woser. ecker. wisemath, perge vnd tal, leyt 
y disert bes des wossers iren vnser stat vml hyn ab an Odle- 
icer aygen, dasselbe gut, ecker, wisniat, perge vnd tal, dos 
*i alles czemal gancz, gar, roclit. redlich vnd vrey vnser vnd 
nser stat : das vns dy selben herren von liUtycz ir erben. 
• noch kumftigen, a<ler wer das haws czo Lutitz ynnhaben 
iľt. nu vnd furpas nicht engen. noch hindern, noch cheinen 
chaden nicht tun sollen ewiglii-h. Wir purgger von Pilzen tun 
uch kunt. daz eg^nantes wasser der herren selbiMi von Lutiez 
it vnd nich vnser, denn das wir vnser vnd vnser stat wieh gros 
nd kleine, ťrevlich dovni trenken. trevben vnd stellen mugen. als 
yk und als atl vni des not ist, ader duťter svirt, sunder vber das 
asser gen Lutiez sol man es nich trjiben noch lossen gehen- 
az den egenanten herren an ackern, wismaet vnd an andermyrem 
ut cheim scliad nicht gescheh, vnd ab dvselben herren von Lutiez 
ellen ein mul bawen ader slohi»n auíť ir gut in das egenant 
asser, íloran sull wir purger sy mit vnseren vber nich hinder. 
fir purger von PíIzími gjloben an difSLMU bri.^rt' wA vnserm in 
•ewen disiMi wechsel, der getan ist vn 1 gesrhehen czwischen den 
erren von Lutiez vnd vn^, vnd dv worichtvgunií. al> t*s do wor 
\t geschľiben, gancz, stet vnd vnczebrochiMi ewiglichen belialden 
ad dor vber zu ein ewigen vrkuml diser ^uch, hab wir das gros 
^esigl vnser stat gehengt an disen briett". Das ist geschehen zu 
8ien an ynscrs lierrn Cristi aufftertog noch Cristz gepurte. do man 
t| dreíssohenhuudert jar vnd in drey vnd virczigsteu jure. íM 1343 - 1344. Z nojstarší kniliy pri v. a /.ávótí ť. A. 2. 
é. 12í)5. Ktnler, He^stA VtÁ o/. 

1343. 23. čorviia. Prahii. 

Karrl, mar/o'ahi moravslcý. stvrziijr ri/ntrnu vxájrnnwit pozrmMJ\ 
Jcfcľou sjmifí ffnHili luvsto ľhríi n páni z IJtlr, 

Nos Karolus, domiui rej?is l^oeinie primogeiiitus, marchi 
Morauic. Xotum Ihcimus tenore prosenciuín viiiuersis, quod ci 
iiiter paternos et nostros íideles dilectos Kusoiieín de I-*uticz, saW 
camerarium regni Boemie, ac ťratriieles suos ac heredes ipsoriUL] 
parte ex vna et ciuitatem Pilznenscni ac ciues eiusdem parte fxj 
altera, super metis et límitibus eoriim liinc inde suborta fiusseť; 
matéria (luestionis et diucius v(?iitilata, tandem lieedem partes vi 
consilio seniori pro eomodo et bono pacis devenerint ad coneonlieJ 
vnionem, prout in literis ipsorum vtrobique confectis et hinc iudej 
datis plenius continetur, petentes nos cum inštancia, (piatenus huius*] 
modi concordiam seu amicabileni comj)osicionem dignareniur appithj 
bare, ratiticare et de b<'niírnitate sobta contirmare. Nos vtrarm 
parcium iustis et ríicionabilibus supplicacionibus ťíiuorabiUter in* 
dinati buic concordie et iunicabib' composicioni, prout de verbo 
ad verbum in literis predicti Kusonis ac eciam preťaté eiuit;itii 
IMznensis plenius appan't, nostrum beniuohim ibunus et prebemus 
consensum, ipsamtiue gratani et ratám habentes, eani de rerU 
nostra sciencia contirmanuis perpctuis temiioribus dumturani. Hanim 
nostrarum tcstimonío Iíterarum, <[uibus nostrum sigilhím duxiniiu 
appendenduni. Dátum Prage in vigilia beati Jobannis IÍ2iptistt% annu 
doniini millesimo trecentesimo quadragesimo tercio. 

Na'l[us: ConíiniiHcio concordie iriter ciuitatetri et dominum Kusa- 
nem Mi[)iľ limitibus et metis. 

Z nejstnrší kľiliy priv. a yávéii ť. A. 2. — Kinler. Ue;;:e»U. 
IV. ŕ. 1-Jsl. • >>. 1344. 5. lediia. Koudiiici\ 

stvr:.nir ľ (htshnitňti zrnu í list Ľrálr Jnun z r, lii2:ij kterým ŕáá i rj/iiŕň udílU právo poda<:i kostela Viech Svid^eh sa 
mfstem a sii. Ľnrfnlnméje v mfsté Plzni. Id dei Dnmijie amen. Noa Arnestus dei et npoBtolice sedíš 
da praRensis episcnpu!), tenore presentin pHgine notum úicimus 
pecturíbuB rniiiM'sÍH. quod aimii clnmini millesinio ti^cont«NÍuio 
;dmKi*sinio <iiiiirto, indiccione \1I. die quintii mcnsis JAniiaríi 
kostru nostru Itudnicx hoDi^rahilÍH ac religiosu^ vir. fráter ('/stí- 
hus. pniiutii-'Uilis cruL-ircrDľuín domiis theutunice pt>r Bocmiitin 
Moraniaiii, Doslram accedeue pre!^en(-iani Utenitn <iiiandaiii vitu- 
kpeltis rasám ex utraque pArtt>, cum maiori slgíllo doinÍTiinoatri 
iUuiitris regifi Baeniíe íijgillataiii, non cancellatam, non 
pm. non abolitjun, oec in ali(|aa sui parte viciatani, sed nmni 
pioiiitu;, repreUeusione ot vioio carenleni uobis exhíbuit, conti- 
Mde et tennris de Terbo ad verbum infrascripti : 

I Nasleduje dodovuť^ itu^ui liRtii kŕ. Jana d. v Lucemburci: 1322 
2'2. itiibika. Víz t. 17.] Supplicauitque nobís humiliter siio et fŕatnim 
Mii nomíne, vt donacionem jtirís patronatus factain fra- 
linift predicti per domínnm regeoi predietum in ecclesiis 
<iei pure et Klorio^e niatris sne boate Márie seniper vjr- 
iitii de beuÍRnitate solitu ratitÍĽare, approbare et ex eerta 
< iiiUa ronärmare dignaremur. Nos veru intente. sagaciter, 
'ľ in animo nostro renoluentes, (juod tunc dea grattun 
obseqnium, dam tíHíí, qiii muufli hiiíue spretiä delicíia J 
ranuncciiiriint proprie diuíno se Ľnlliii in totiini et per j 
I ncipantc.s nos ^racÍDsoíi exliibemiis. peticionera predictam ' 
I--, buiusniudi douationem Itiunre plenara ratilicantes, appro- 
' L-s. certu nostru sciem-ia, quoad omnes suas clansulas 
■:MiiLFiii>iii)ies, Tolentes vt, dum eťoleaiam seu eccieaias huiiismodi 
tacarc coDtigerit, ad oak uel earuín olteram persona ydoneanobi^ 
nid mnttm succcssoribus oanonico tamen intrantibus presentetiir, 
per nos ucl euín, rui hoc specialiter conimifierinius eonärmanda. 
ÚptAiuus Dľiam, vt qiiictmiiiiK; noatms ratítiemionem, appľobacio- 
ni^t ot rrintirmiu-ioneui in alÍf|UO turbare sen infriniíero nonattoiD- 
lenuniumcionis t-turne štipendium obtíneat. qni autem | 
I'íuuím inudo otteudcľc »eu ínmutare presumpserit. indig- J 
'icnmputunlÍH dvi. buale Muríľ xemper virginis, beativ I 
. itiartiruni. patrotioruiu nostroruín Viti, Weuczeslaí atque I 
ouiniumijuu aancb^nini >ie nonerít iTicuräiirum. Vi Autcin I 
M, Bpi)rohacio ot confirmacici nostre rwbur perpetue obti- | 
iioMil tlnuituliii, presentuB 6eri vt 8Í|;illoruni iintitroram munimine iuBaimns rolioniri. Aitiuii i-t diitutii íiiino, tiiilicdniie, luenw, i 
e( loco. (|ui1nis supra. Orig. perg. v atAtním 
KetiesU, IV. í. 180.8. ' DrážiranBOll K SHÔS. 
iilcli Kavŕionft. cliybl. -- 1 1 344. 20. ňnora. Plzŕl). fíirltltiť 'I kon.i'-U' iti. Noc. i'Uné srélrl. if ptráf lUkhtin 
Ifnim ŕiífln seélin zakaupil od tyifhti'nina Dominika : fíi 
thim, Iríifi mfizi liotti^ Pertohln htnidtimlneri] n M'kulii^- mimciH* 
Iti-njétn dňm itui /Mvitlif putiiti h /nniiiini Äms/c/m. ľtmf 
J'irniŕi plniid z toho domu, kdykoH fif/ hrnt/^ uloiriia lit/tfí, s /Ŕl 

Ne gesta et laota ľx obliuioDe hominum a mcmiirío oeUBk- 
irimneHC-atit, opportunum est. rt voce le^tium et tcstimonío lit«m> 
nim roborentur. Ideoque nos Petrus jiide-'c, JacobuB Pauli, 
maiius ile Onheraaiin, Nicolnus Hacher, Dominicua RmlwntKl, 
Albertiiä píncema, HeitiricuB Motler. Milozkufi panuicida, FndlK 
RUS de Poniuk, Vlríciis institor. ľetras Scbarť, Nicolaus SpadM- 
et CboDľadus Wanlcotiisse. jurati cíiii^b cíuitatis Noiie ľ/lxue, repVi^ 
gnoscimiis tenore presencium vniuersÍB, tam presentibiis qium tér 
turÍB, ad (luoruín natíciam preBern^ acriptum penienerit, pqbUo 
prntestAntes. <iuod houorabilís vir et relieioaus duminus ReicUÍ* 
nus, noster pl^banus. nrdiDjii fratnim ar dominorum tdmcle Mane 
domus therthonii-e, cum plenana voluiitate dominí . . comrndfrv 
toris et aliuiiim supenorum suoruni. iiec unii cum fonseiuu MMjh- 
ram ronCmtrum. <>mit i-itc et ľaľionabiliter ao i-ompannit 
prompta peciinia oľdíuia sni domum. i|uam nune. ideiB plel 
nost^r cum suis conlratriltiis inbabitat. ab honesto rim Ihtiainin 
Iludwaisser, unstra predu-t*) ÍHratn, ľoiiciue, ľiinthnral<- '>ii.i ľi nIi 
i>orum beredibuN, (jue ijiiiileni ílomus nitu eat in >■'« ' 
nuitMt« ínter domoít ľercbtoldi Smidmulnori cl N^cnl 
m>t>tmniui conigiiiiim sic, ()Uod eiidt>m domus. nnn i>)<-' ■li'.in- 

ťitlo iiunrumlibet íiipedinienturuín, deliet ad ipsuBpredkto^i 
c*t dntnitMiN domus Iheotonice el ad ordineín ipaornin t act |iiUľuvLi*lvui cccleHÍum pienutatĽ ťiuitulis tioätre duiiľ et 
fctejl perpettiis t4>m))oribus pertiiiPľe. Niohilnmimis quaudocunque 
Biioťienscun(]Uť noliis ne nostre pretacte ciuítAlí collecta inpo- 
1 ruerit, tunr ad ^mhicinnem luiíusmotli rollecte, i)ii&lÍtercun<iiio 
|tjptnr. prfiKítaluít doraiiius liciihlimis. plehanus nostoľ, aut eo 
I existcDtĽ. sni Gľdiiiia contralrcs vrI iiuicunque tiobi^ hc nostre 

tatt prn Tero pli-)inn«) et legittiino datiis riierít, soluet et so- 

pt soliimiDfldii dnnin de nntediľtn de ({UÍikiuo mnrcÍH tieniiiole 

j coiitradiccioDe. In cuius ľei fiiidens et perpetuum 

Bioaiam maiua itottlie ciiiitaLis sigillum pie^entiliiis est appeii- 

. Dátum iu Pvlzna proxjma feria se\Ia aiitc dominícaiu Inuo- 
Uilt, &III1U domini miltesitno trecentesíma (luadrageaimo quaťto. 

Liclina |tHrg«iuenovil v iuu»eii plzcfiahéai ; peóef cliybl |Nft riibii|: 
Um lilera »nj>cr domuín friiiruRí, •{uatii ÍDli&bilAiit (a jiiiou rukou dile'i 
L «• iiMninm ilebenl ceníDar^ de i|iiÍD[|ti** texegeiiis, 

L IPoá lial poxdlgíf rukou,: Ktiniieu dumn ťaraLý N. 141. — Kmlei, ^ 

I BrgeMk IV. & ta77. - fíraíU, Pam. knlhn m. PWoé t». II 34-i. 9. HjitN. 
PrrltM Itulifii. siju/ihíh'/-. nu'-šfnn i'hrňsl.ij, utlknziiji .tnij iiiitstni 
InÍHt Iriiri iwcji krúmtf /iiiupnori/m n Ja/,ln Iťihiihn, .ti/nii srvmii 
' Kofrmion, s lim vial\ uhy syn jrjw kaíih'ho roku i toho krámu 
I Jat «n sliiibu boii m thiir PerioU}a a mimíéky jeho. lo nomíne dnmiuí aineii. Vt maior tídes liiia apponatur, que 
I íu tcinjiore, iiecesse est BCľipturatu fiei-i, qiie cfintinel lesti- 
ntinia TcriUiis. Notum sit vniueľsts proseiilibiic; et ťutiiris, qiiotl 
I PerUioltln* |MiiiiÍfux, dictiia Kubiisoh, ciuis in Noun ľdznn, in 
nw« nii>r1i« mníTollnrn meum inter mat^celtii Ziiinpeľi ex 
|«t Jiikliiií Itohrľ parte ex iilteni híIiiui, iii Nmia Pilznn, Con- 
, filki meu di]e<:tii, Íii sulutaie remediiim nninic niee et eoníiigis 
m riľ-oniin iimtcorum doiitiiii, li?gaui et dispdsai ad tempom 
iiuH meus iiuiuMiDodi tuac-celluni sinf omni meonim 
ľ-iito in jiosKe suo liabent et singiilís nnnis per- 
i:ii unininnini nii«tnkriim iu parrocliialí no«tra ec> 
■lifilibat Miiiiu heinel tenipnn- dfiiitu ciiiti .st-itii ct eutdentí 68 134T. 

testimonio honoriiice debeat celebrare. Kt post obítum ípsíus Coi- 
radí, tilií meí dilecti predicti, quicunquc vicinioľ erit umíeus a 
linea consauquineitatis. idem dehet luiíusmodi niaccolhíín regere M 
predíctuni iiostrum aniiíuersaľium sin^ulis annís pora^erc, proot 
superius est expressum. In cuius reí euídons maius nostn^ cini-^ 
tatis Noue Pilzne sigillum ad preoes nieas presentihiis ost appeo- 
sum. Dátum díe sancti Dyonisii anno doniiiií iníllosirno trccenta^ 
sinio quadragesímo quarto. 

Z nejstarSí knihy priv. a záveti. ť. A. 1 ;i. — Kmler. Re;;eiita 
IV. Ä. 1463. 61. 

1347. 1. kvStna. 

Konselc plzrtWí dovolují rt/MIcH Trojanon\ .ymhimesfňifHH, nhij .*» 
im vii'sffšti ohecnhn sa chorcm klásfcra frnnti^hiush'ho pri inr 
Onlilnvv zrídifi mohl ryhnífelc, Z n/hniŕlff toho n z dowlcu, Itorii 
ai tam Trojan rystavél, wá on I jrho nástaprovv rohiv plať/ti ultri 

40 gr, praž. 

In nomine dominí amen. Ne gest^i mortalium in obliuionem ])er* 
ucniant, opportunum est fieri scripturam, que continet testinionium 
voľitatis. Xos igitur Petrus iudex, Nicolaus Hacker, Heinricus Mnl- 
ler, Johannes de Doliersano, Milosslaus pannicida, Fridlinus de 
Pomuk. Ilinclio Hacher, Petrus do Jechniťz. Heinricus Redczicer, 
Paulus Juuenis, Vlricus Institor, (ioczlinus Juuenis Motler et 
Ilainlinus do Krolowicz. iurati ciues ciuitatis Noue Pilzne recognos- 
cimus tenore prescncium vníuersis publice protestantes. quod nos 
matura deliberacione mediante in nostre ciuitatis pleno consilio 
ac de consensu pocioruni nostroruni ťiuium dedimus })lenam li- 
ľeni'iani 'ľroiaiUK piscatori. nostro ciui. aream ad etťodíendam, ([ue 
sita (»st toľis nostľani ciuítatoni rotro chorum ťratrum MiDorum 
ot pcncs riiniKMi AiiLflauia nnininatuni, ihidemque de predicta area 
písrinani locandani et ťaciendam. i\\w debct transire ad litus seu 
ad alteram parteín ťossati et ad illani ))isťínani aqua seu riwulus. 
<iui traiisit ct exiit íIí* ťont<*, qui est in ľossato nostre ciuitatis, 
nicatuni lil)eľum liaheiv debet ot transitum solutum. Kt liane pís- 
i-inam debot idom Troianus, horodos sni et suocessores nunc et I 
inantoa (lerpotuis temporilius per se et ad ipsorum vtilítatem 1349. 09 

doinuncula, quam penes predictam piscimini cdificauit. tenore, pos- 
siilrre et habere et iiostre ciuitati de ipsa piscina singulis aiinis 
lieri)etue veri census quadraginta grossos Pragenses denarios, me- 
dietateDi horuín denarionim in die beati (ieorgii et residuam me- 
(lietatem in festo sancti Martini beniuole prenotatus Troianus, he- 
rcdes eins et successores dare et integre presentare. In cuius rei 
eiiidens et perpetuum testimonium maius nostre ciuitatis sigillum 
presentibus est appensum. Dátum et actum in pleno nostro con- 
silío in die beatorum Philippi et Jaoobi apostolorum anno domini 
millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. 

Listina pergamenová \ museu plzeňském, peČeC chybí; listina 
proKtŕižená. Na rubu N. 442. 1347. — Opis v nejstaráí knize pri v. a 
závétí ť A. 14. — U Emlera Regesta. IV. č. 007. s chybným datem 
z r. 1341. pHcházf. G2. 

1349. 21. ledna. Frankfurt. 

(%'sfii' Knrrl IV. ohnoviije Josfovi z liažmhľrln n hrafritn jeho 
ziisinnt, kinoHŽ hral Jan )im zaps/tl prtnod a m f/f o mezi IHzut 
až /.■ Ľnhnu z onv si rany Mýta a lyfipisftjc k tomu k (Irívejsí 
samiitf' í'40(f kop fti\) jcsfii SOO kop f/r. [«quia prideni nobili Jo- 
dui-o et suis fratribus de Roseniberg, ronductus et teloneum inter 
rivitíitem Pilsnam us<iue ad Buben ab alia parte Mutae ex opposito 
cum suis utilitatibus ac pertinentiis pro čerta suinma pecuniae 

obiigata fuerint*.] 

Listina v arcbivu Tŕeboúském. 63. 

1340. 26. (ervna. Frankfurt. 

Karrl. ľhnski'/ a rrskt/ kníL /njfrrzujr J i si knUr Jan'i z r. ľVll.. 

tírrým osrohozajr rrs Ejpovlcc k špitáht svf. Marí Majdalmy r 

Plzui od Konrada z Dn^hrnn pr'tkoH}}pnon, od herne krdlovské, 

Karolus, dei grácia Uomanorum rex semper augustus et Uoe- 
a res. Notum íacímus Tniuersis presentes literas visurÍH ac au** 70 i'»50. 

dituľis, (juud pľo [níviv paupoľuiu uc iiitíniiuiuiii liomiiium, degn^i 
cíum extra niuľo» ciuitatiä ľilziiensis, nupcľ nuiiebtatí nostre o^l 
lata peticio continebat (iuateiius ipsís litcľas díue inemoľíe ílloalril] 
Johannis, quondara Boemie rogis, ^enitoris nostri Kaľisäiuii, gf^ 
probare, ratiticare ac coiitirmaľe de beiiigiiitate vnfz'iB. dí^iiarcDUBi; 
quoľuni lenor peľ oninía seqiiitur in Iiec verba: |Xa to násh^ligil 
listina kr. Jana z r. 1881. d. 8. zaií v Piaze. Viz č, 82.] 

Nos igitur preťatoľuni honiinum intinnoľum supplicacionii 
inštanciám, presertim cum iuste pctentibus non sit deneganduni (sk) 
assensus, predictas literas cum omnibus suís tenoribus et clausalis 
de verbo ad verbum, prout presentibus inserte sunt et prout pro- 
uide et rite proccsserant, de čerta nostra sciencia et grácia spe- 
cialí ratificamus, approbamuset per omnia presentibus contirmamna. 
In quorum euidenciam et certítudíncm plenioreni presentibus nostn 
maiestatis sígillum duximus appendenduni. Datuni Frankenfurt auno 
domini M'^CCC^^XLIX". VI." Kalendas Júlii, rc^morum nostrorum 
anno III " 

Z nejstnrši knihy pri v. a závétí ť. C. 20. 64. 

1850. »1. červeiice. PJzeA. 

llirlttfíi'n konšel v i vkrrka ohrr m, Xoľ, Phuŕ k ľozhízti Kmitu 
i'imskľho n (rskvho králc, <hI podkomoríhn Unsa z Litw k porwJt 
svolaiií, zavftzttjí ac thtito llstcm prvorozrnnun síjuh královn Vúrh* 
ľOľi poslnšrnstrím pod prísahou a slihují posluhxost tuto, kihjhiji 
Václav zcmírL zachoval i ncjslarstma vzthj z jeho dédM po lum 

hnihi syn, hral r an"h jhiý prihnzný. 

Nos judcx, jurati et vniucrsitas ciuium ciuitatis Noue Pylzne 
notuín ťacínius Yniueľsís, ((uod pľid(*ni a<I mandatum serenissinii 
ac íiiuictissínii pľincipis ac domini nostri, ^raciosi domini Karoli, 
Konianoruni siMnpcr Aufíusti et liooniic regis, nobis communiter 
per viruni nobileni doniiniini Kiissoneni de Luticz, regní Uoeuiio 
subcamcrariuui in consiliuni convoratis. preťatus domínus Kusso 
viťc et noinine predicti nostri graciosi nos cum inštancia requi- 
siuit, vt considerata anticpia regni Koemie conswetudine dudum 
laudabiliter obsoruata ner non ordinacione prouida, qoam clare 711 illuHtrtK et uiit{!uitu:uit jiriiiccps »c iiumiiitis JuliuiitiCittfl 
junclMRi Itiiľiiiii; rex, jrcnítor Lňusdcin ilnniiiii tioälrí, iiiutum iIľ-T 
iuAtituúiie (liutiscitur, r[\tíi ifisu |ircriittini iluuiiiium| 
ktnitu, Itoniannruii] et lluemie ľcgem. |iriiiKifreriiliini suiiin »iiig(|U«-l 
liilos et mii-»!Ssore» peľ masou liiiiiui li^ieaiu desceiidentes abi 
in prefato re^inn i^iin Buemiť, suus iK-ii-des t-t Huccessores OHsefl 
Yoluít el ilecreuiL, nos ei'iftm íllustľi principi ot du-' 
bo noatro. domino VV^enceslao, prefuti domini nostľi. liomuiionim J 
R) Bocmiu regis, pnmngenito, i-orporalia jiiramenla umagii. obe-| 
dicuťie ut<)UP tidelitntia deldte prestAreiiius. Nos igitur prefati rcgni I 
Buemiv approbaU* el Uudiiltiliter obserimte lunswetudiiii ct urdi- 
nacitíui prediclo, qiiam profdtu<idomínue nostcľ. (loniÍMiis Jolianues, I 
olim Itocmi« lex, meniuni; ľPvuUnde, proiiida deliliemcionc pľideia I 
iii»titHÍt. asseiisum prebere voleiites aľ debtte lidelitatía obsequíis I 
Ac obedícnvie solita tVnucucius inhereie . aninui deliberato . J 
iDtii )>eľ vrnirem aut iiupľouide. sed omiitum vntís cominuniter I 
UĽvcdfntíbua eidi^m duminu Wi^ncexlau buiusmodi jurameiita oor- 
poruliter prvstitimus ut preiitamus nec non promisimus et pi-orait- 
timua boiM nostni lide ct sinú »mni dolu pro nobis, heredibiis et J 
»urves«oribiis uostris in perpetuum ad prelatum domiuum nnstnim í 
Weoľvzlitnm, in cosu, vbi fbrtasse §«reuissimum domÍDum nostruni, , 
genitorcm ípsin-f. qucm deus omuipoteiis custodire dignetur, ab j 
lia: luce winigrari' contingcret. ínmediale hal)ere resppctum sihique I 
tiuuiimuu i'egi ítot^mie am- non vero. Ugittimo et natuľali doii; 
UíMtru in omnibiis ut in síurhUs iiaren- et intondere et absqiie I 
uBiuis ťtintnulinioTiis ímpedimenti ítun diriit-nltatis obstaculo lide- 
liUr obodire, promittenteB nicliilomínua bona uostra fíde sine dolo ] 
pro nobis, liľľedibuíi liuntriti et aucressoribus, H pi-emittitur, eadem ] 
jammt'ntA (Hirporalia du tida. legalibite et ubedient'ia seraaudo non j 
exktautc prefato domino nosti'o Wencezlao, ítao primogeníto, Tel 
illo uon eiiitcnU;, sdoturi suorum hei-edum vel i]iso absquo bere- 
I iteced<!titc. frotrí buu seniori, ai quern hahiierit, aut illn de- j 
Beniort tiiasdcin fratrís beredi et sic de nunc in nnteu j 
irtbiu fnitrtbiK ne simiorum fratrum §eni(>iibus heredibus j 
|KoM aexiiň mnsculini procedundo (routintiľ prestjiľo et i^urpo- I 
' íúcero perpetuÍM tcuiporibus atiuturis. ľreseiicium sub nutitre ] 
( oiflillo t«stÍmonÍD liltirarnm. Dátum in IMľ-na aiino do- 
lailleaiiiui trevotiti.'^Hiiuo (luingUHpeflimo jabileu. sídibato pro- 
I post ferium s. Jacobi apo§toli. I rnkonj; Omigiuia PilaoeiuÍH. 72 1350. 

Orig. perg. úplné zachovalý v c{8. stáťnfm archívu va VIU; 
vétáí inčstsk.^ pečcť vosku neharveného, na proužku perg:. visfcí tálj 
zachovalá. — M. Hruška, kniha pam. král. m. Plzne p. 14. 1360. 13. ŕijiia. Praha. 

KareU rímsky a český král, pro zásluhy Jimlricha a Fŕihíka. 
bratŕíy a Bohiislava, strýce joj ich, daruje j im ňedičuč ves Ix'tkifr 
Sfí vším pŕíslušenstvím a pro ohzvJáštni zásluhy Prihisha^. arci^ 
dekana hilinského a dvoŕenhift svého osvohozuje ves Letkov ode 
vkech jiných služeh a povinnosti Ve všeeh rozepŕích. jméní, cti n 
iivota sc týknjících máji toíiko pred soud samého krále po/tnám 
hýti. Kdyhy hratí-i oha i strýc jejich zemreli. neznstnvivše dňlici 
mužských, má ves Ij^tkov i rserhno jiué zhoťt jejich se všemi práry 
a svohodami spadnouti na syny n dcéry sestrr jejirh. 

Karoius, dei grácia Romanorum rex semper augustus et Boc- 
mic rex. Notum facimus vniuersis. quod attendentes muUiplicia 
merita probitatis dilectorum nohis Henrici ot Przibiconis fratrum 
et Bohuslai, ipsorum patmi, panipariorum regalis curie nostre, 
quibus iidem cum suis progenitorihiis nobis et dare nieniorie il- 
lustri Johaimi, <iuondani Dooinie rojri, fíeuitori nostro caríssímo. 
attento studio placiKTunt et in ťiiturum potenint babundaiicius 
complacere. ipsis et eorum lieredibiis ac su(cess()nl)us im perpetuum 
nominatiin et expresse, villani siue predium Letkow et oinnia et 
singula buna et pertinencias eiusdem paiiiparie cuiii omníbus vtili- 
tatibus, fructibu**, obueneionibus et pertiiieiiciis suis sub ea liber- 
tate, proprietate et emunitate, sicut a predecessoribus ipsorum 
possessa sunt. tenta uel liabita, damus, coiiferimus et doDamu» 
preťatum predium siue vijlam et alia boiia predieta cum suis per- 
tineneiis, contemplaiioiio li<)nf)ľabilis Przibislai, archidiaconi Bely- 
nensis, ťaiH*llaiii et lamiliaľis iiostri carissinii, et intuitu fidelium 
ol)MM|ui()ľuiu ipsius. <iiiil)us iiostľaTii niaiestateni continuato sollici- 
tudinis Ntudio ťľcMpuMíľius lioiioi-auit. al) omnibus seruiciis realibus 
siue pcľsonalibiis. (m|iií vcl altcľius iiiodi seruiendi, auctoritate 
re«ria presentibus <'xiiiK*ntes ct nichilomiuus de omnibus et singu* 
lis bonís. ^\\w iiidu^tría preťatí Przil)islai ac dictorum fidelium et « 
pro^enitorum suorum actenus eomparata sunt, et arridente fortim tipHrMri uvi emi potertint in ŕutunirn, liccKt ipttís lieredibus etsuc-4 
ntríbttsipsonim jiixta niortíffl siuo ritumregni Boeniíu T<in<lÍL-iotiL\ 
^fldone, couímutAi^inno. iiliennťioiio, 'Uitalicioriim instuumcioncetl 
s (iujl>ii!«cunque mndiit tnin(|iiHiii il(i relms propríis. suam facero I 
lolatŕiu, )>r(iut Diflhí^ ip»h pt vtilius vidoliitiir expedire. Et dol 
mibut liuiiis, prediis et posses^ionilMis huíiismodí. in omníbas 1 
crítuiniilíbus síue ciiuttltiiii. res. vílam tiuiKentibus ael ho- 
, nuit t«ii»iuitur contm Alúinn i-umparere cítati. nisi dui 
in tiostri' ma»'>.tótis presmicíti aut coram illo judice, quem I 
»iue vucU spťractilo (Uixlmiis siibi-osnndnin; iieľrion propter sin- 
miiiir-in :itr«'ttiin faiKiri* et grácie äpeciab's, quibiis dictiun Prai- 1 
F.'iin<|imni bťiiľ meritiui! pic oomplertímar, decernirous t 
. ĽJií iliixímiis stntiU'iuluiTi. nitod »i pretätos Henricum t 
i-iii, fratrťs, i-l lioli tisinu in, patrmim ipsorum. paiiiparios J 

Íiti)«lr<M. ul ttdnles dilcctos IiL-reilíbus setus masi'iilini non relictia f 
fth Itac luee migrarei-oittingeret, qiiod ex lune preťatá villa Letkov 
ľi M::i iMieuJM bona «d paiiiparíain sp<-Ľtaii<ľÍa et nuinis paniparie 
" ncc non bftiiii quuiiis iiidnistria dicti IVzibiíttai, tpaorum 
' ilítonim siionim lu^tenuH compurtat« ac comportaudii Im- 
i-uín nninibiiíi bbertotibus. juribus. graciis et emiinitA- 
' premittitur, Hd tilios et hrredes sororum HUariim. si ipios 
' .siiiP difticiiltiitu qitalibľt liberc deiioliiantur. PreaeiK'ium 
^...> i..»iiť iDaítístatis si(!Íllo tCHtimuiuo literarum. Dátum Prage, 
annii tiomini millesiino. lrecisnti«»iino i]uinqiiiLgeKÍmo .jubileu, iii- 
diťcione ti^rcia. XIII. die OĽtobrís. rej^iiuriim nostrurum aniioquitito. Z konärniftae kŕ. Václiv IV, l-ir2. d 2. Iiŕe/nn Pri>/<>, 1351. 9. leiliiH. htif Fňiírkhit Sfhitr/u. lulkasitjfi Hirhi-n « 
ľ VMatovi, kterýs má pattie ri/fíhtiti Kiitrfiiif,š 
a JpJKh hratra Petra, 5A io;i i/r. prttí. 

la niimtiiH ituniini uDieo- Ne ^enta mortalitiui in obliuioDCni 
íiTÍptunun tieri, qiie continet ii->iiiiľ>iiíuiii 
Mt Tiiiaprsís presentibnŕ <|Uuľinii iiulkTÍiiiii pľusiiiiH ntriptum iK-ľiu'iK-rii. t|iiii<) \:gv Iju 
(tresbitL'r. tiljUH ulitu l-'riilnci S(.'liiirtťoTiJ», iti ])iiiic(4> mortiit n 
Iiene uoniiios mĽÍoiiiM mee, riiťioruibilitcr irt |iresei)ĽÍA (liscrelnnv 
viroruín ľauli ímienis et Aiulreo Nígri, iumtonim cíuíuín ťíuitibi 
Noue Filzne, liane ťeci legacionem proul Íd pn>svntibu» conlineUTi 
leRnui qujdeín, donaui et beiiigiie ilisiiosui Wenceiilno. fnitrí ni» 
t-arissinKi. ciiii ipsiiis ciuitati» Pilziie. et uulH itlteri toUni pntiea 
meam omnium bonarum raeorum, quam habuí ctlinbeo i-um eodm 
Wenceslao, fratre meo. íudiujgaui, vbícunquo \\ix&ta liaheo aut Ôf 
itiiocunque loc-ii sitám, qaouia iiomine uoniinuri jiotuerit, vt idea 
Wenceslaus, fráter meus. eadem bona porciuuis niee p«r ite d a4 
BURtn vlilitatem possictere (jcreJitarJe ilebet et iii iima propM 
vsus sine ciiiuslibet homíais íiiipcdiniento, cuiu8cuiiqu« stala 
(ixifttat, coQuertere ita, quod iain ilíetus ťrater meus ľiim etdM' 
part« mea nt bonis stbt per me legatis et in iireftoiitibiM álA 
facere debel ot pnte^t, qiiidi|uid omnino sne placuerit vi>|mitBiJ, 
tamen sub hoc promisso, quod Wenfeslaus, prescri|it«8 fntM 
meus, de bonis suis et meis Katlierine, lilic ľetri, oUm ftmMi 
nitstri pie meruorie, que adbuc partem äuam ileputatatn uia Pvink, 
patre eiua predicto. nobiscum habet, errogare debot et doum. 
qiliiiqna^inta qitinqiie sexíigeuas grossorum denariorum rragoi* 
siuiii pro SLia porcione et iliuni proscribi debet et prosvrtbinr 
eidem KatJierine super curiam nostrnm in Dubraw et super herf 
ditateín pftrtineiitem curiam ad eandem, et pencs hoc Wencedaw 
fratp-r meus inin dictus, debet mndeni Katberinani in pane MA 
b.'iltcru el benígne trat^tare, rpioad ad nnnos perueneril etatis vt 
jtroniota ad paiiem proprium iiixta ipsius fratrin mei coniiilium flt: 
aliorum nostioniin ainiconim el iu poi«se ^uti idem fráter amp 
eaitdem Katberínaiu cum iK>ľĽÍone sua debet Imben? et DuUtt 
alter sine nmui impedimento. Kt tpsu fratre meu predicto nW 
existente aut defuncto prntunc, cuicunqiie eadem KatheriiUk eini 
parte aua per Wenceslauni fratrem meum tuemoratum comrnoM 
ŕuerit, idem, quiscunque est, debet e^m cum parte sua in poHB 
habere el regere non nbittiintibus alirinibuä inlerpciiiieiunibas mí 
impedimentis, utpnie est clarius auperitis prcmiäsum. Eťtam. CUH 
Weuci!slau« prudictna uol ille, cui puulla pľedii;la piT emo itm* 
misfia ťiierit, tantam pecuniam, videliiľet qtiinqnaginla qilíoqH 
sexa^enaH groBsorum iam ilicto puelbí espediuerit, tnnc oaAiti- 
curta uostra in Dubraw citm bereditatc libera us«ľ d«bi>t et <uniiíM% 
Hobita. lusuper est §ciendum, quud tL-ítumentuni |i«r KrtdríciUk< 
olím iMitrem nostrumad fratrea Predicatorea Icgatam, cuui A groHMinim illail iui^tiietilitiií ^k■. vt omni jiiinu |ieľ)ielui 

ooUi grossi \'erí, cortí i't jieriiL-tiii ceiisus íIIuľ tlonari 

; XV] f^rtfHsi pľo oleo mX lainimtlem et <]iiiii(iungÍDta tluu 

I )ini viiiij jiro coneRcracione sncratisaťmi corporís domítii 

i iheftii (.'liri!it[i. vt ex vo salua aoiiue mee et aliorum. pareii- 

í UHtmram pret!ereH<<»rixm, ml quos pertinere dinoscitur. anfíB- 

r 6t Tipeiit cnvam nltissiiiio copiosa et liuiusmudi censiiin d<!- 

1 rmpiemlam de curia olím Martini, sitám siib nostru 

kdio in Dubraw ita, quaudacunque YVem^eslaus fráter mcus sf- 

laiii bunum, certum et perpetuum censiim alÍo in lot-o 

llpAnuierii, vt tuQc curia predíct;.! a solncione tatís census tiberu 

y debuat et snluta. In cuius i-ei ciiidens testíraoníitm maíus 

t ciuitatis ['ikiie sigillum preseiitibus etit appcnsum. Dátum 

ľilziia domjiiica puat epiphaniam proxiinaarmu dumiiii iiiillL>sÍtni) 

nteaímo ijuímiungesimo piimo. 7. a^i^ttktňl huiljy |>riv. a tk\i-lí I 1351. 23. červtia. 

iify, kanuľiúk n rikár arrib., si'olujr jiiu-HľHt nrľÍfii»l:ii(ioľi/in 

HK, uf/i/ cf/sfncén byt novi) konM pod hrndrm Viikou n Diits- 

. Ke kostťhi tomu tmiji pfisliišrii hrmi Viiha i» mi Dnuilová 

tany. Ostuig ŕjrfo piisluiHy ai tloaiui ke kosteln ľ Ihjkint: 

Ijmo ôojrff rozvodnení fehy Mie se stňnfdo, ic lidé nemohli do 

mw mttod se i utopili, iiékt^H pnk eemhli hcz svätostí. 

i fjfttatif ptm Racek i ViŽkí/. Kostcl ten má bytí jUitdním 

» Hýiinskiho ti právo podací pHsluši farári v D^Hné. K vý- 

I Jbtéio patfi desátky le tŕí popluH. dvou pod hradení a ffctihu 

pak dvňr s lánem polí v Brusdocé, klcrý pan ílncck 

ľ dimontí dédiiní kosfelu. Xn dcn nČHfnmni P. Mnrii; má 

Drtudorský vdvádíti kahli-ho roku do Ľýšmi dri- avíci- 

n li'ech Uhrárh na tnnmeni poddnitofiti set: tSoiil ex iíili! (ligiiarum perionarum deposicioiiibus et domiiii 
[jj^Ubnm de Dyssvna. conťessione tacta coram nobis in 
I constet, laslnim díctum Wyeska et Dolauy oo Dru- 
i líluiB et Hitas inter limitos eccleaie parot^hialiti in 76 1351. 

I>yssyiia, tantuni ab eadem distare ccclesía. í]uod lioiiiines caibB 

et villaruni predietarum propter dištanciám et inuiidacionem Ah! 

niiiiis intermedii dicti wl^^aritor Myzyo. ne dum congruo tempon 

offiťiis ecclesiasticis interesse n(M|iieunt, veriiin eciani plures sub- 

luergantuľ et fuerunt sulnnersi, et prout eciani audíiiimus. Tionnnlli 

ibidem decesserunt quandocinKjue sine ecclesiastieis s^icramentiii 

maxime eciam. quia predicta ecdesia parochialis in Dyssina Iifr 

bundat in redditibus, ideo inuocato dei nomine nos WľatiuogioSi 

canonicus pragcMisis ac venerabilis in diľisto patris et domíui 

Arnesti, sancte pragensis <*cclesie archiepiscopi, in s])irítuab1)iis 

vicarius, de mandato et commissione ipsins domini apchiepisoopi. 

oraculo viiienocis nobis ťactis, malis et pericubs huiiismodi. 

quantum cum deo possnmus, volentcs occurrere, presentibus in 

Jiiis scriptis decernimus et pronuncciamus. qiiod ex alia parte 

tluniinis predicti, prope ťastrum Wyeska per dominum Rac/conem. 

doniinum eiusdem castri, erigendani et construendam fóre ecclesiam, 

(|iiam v(dumus esse tilíani et subiectam prelate ecclesie in DyssMii 

et eam debere ivgi, per pn»sbytiMuni ydoneum ad eam loci dyo- 

cesano per plebanum in Dyssyna. qui pro tempore ťueľit. preseu- 

tanduni, cui ex nnne et eapellano ipsins pro sustentacione decimas 

trium aratuľaruni castri predicti. duanim videlicet aľaturarum 

sul) castro predicto sitanim (»t tercie site in nilla I.)ob»n ac ob!a- 

cioncs (luascnnicjuc honiininn castri ct Oolany ac I>nistowa nilla- 

ľiim pícnominataľuni. carundcni tanicn villarnni decimis exceptis, 

quas apiit ecclí»siani in l)yssyn:i cum deí<*ľniinacione, ({\iv inťra 

seípiituľ, uolunins rcmaneľc. ncr non cuľiani in Drustow uilla sic 

(lieta in íicic vcisus l*ylznani sitám in monticulo cnni suo laueu 

et decimis ip>ius. qucm preťatus dominus Kaczco de Wyeska 

eidem capelle <*ľi«íendií hercditarie pro capellanoruni sustentacione 

cuntulit ct donanit. cuius speciticacio et sitns in literis memurati 

ílomini i{aczc(»nis super ciuMlcm lanci donaciono confectis ple- 

nius continctuľ, :iinu*ctimu>. <l(»nanni> ct vnimus concedentes eidem 

pľr^bvtcro. <|ui pro tcmporc ťucrit. ut li(nninil)u> castri et villaruni 

pn-dictaruni mIíjin tauHMi (Muniiicc iliujna possjnt ofíicia et eccle^iu- 

^tica iiiinistľjiľc ^.trľaiiM'iita ip^osijuc ľccipí'ľc ad se])ultliľain. 

\n|uiiin^ taiiicii i't |)ľ<'s<Mitil»u>» iliťtiniiinis. qualcnu> rector ecclesie 

ciuNih'in. qiii líh'ľií pľu ti'iMpiiľr. aiiiii^ >iii^nlis in si^num subicc- 

cIomí^ <rcl«"^:c paľncliiaii in Hyssyna in dir purilicacionis beate 

Maiir \ iľninis. duo.s cncoN trium librarum otVcrat ([uauís exciiB- 

saciiHic ľc>sanlc. Lata ct Iccta cst licc intcrlocutoria iu cur 

archicpíscopali pra^'cnsi per ncis Wratiuogiuiu, ut ■^•■*«~ ^ 1852-1363. 77 

domini millesimo trecentesimo quinquagesimo prinio, die vicesima 
tercia mensis Junii. In cuius rei testímoníum vcnerabilis in Christo 
patris et domini domini Arnesti, sancte pragensis ecclesie archie- 
piscopi et nostrum sigilla presentibus siint appensa. 

Originál pergam. v mnsen plzeňském ; z dvoa pečetí zbyly jen 
kousky pronžkft pergam. Na rubu listiny 1351. N 248. Pak dalo 
písmem XIV. stôl. : Super íiliale ecciesiam in Drii.stoua. — Hruška, knilia 
pani. kn. m. Plzne. 14. 

68. 

1352. 7. listopada. Praha. 

Kfiľf'K nmshff n frskfi TcráL nnŕizuje ľf/chtári a konsrlthn r Plzui, 

tif»if ftffíi unpomocni vsemi prostŕedhy s^polnmesifnínn srcmn Ohlnchn 

SrhpczJovi í (losazení platu, který si zalcoupiJ na vsi Bom, 

Karolus, dei grácia Romanoriim rex semper augustus et Boc- 
mie rex. Vobis, iudici et iuratis in Pilzna, íidelibus nostris dilec- 
tis, precipimus et siib obtentu regalis grácie iniungimus presen- 
tibus seriose, quateuus dilectum nobis Vlrieum Scbeczel, conciuem 
vestrum ad assecucionem census sui, quem de villa Bor iure debet 
percipere et quem, sicut asseritis, iusto precio comparauit, debea- 
tis sine quauis condicione efficaciter promouere non adniittentes 
cundem in censu predicto per (luempiam impediri, ymo verius 
ipsum adversus iniuriatores et violentes quoslibet, qui iura ipsius 
dissipare contenderent, auctoritate regia protegatis. Dátum Prage 
ťeria IV. post festum Omnium Sanctoruni proxinia, rognorum voro 

nostrorum anno septimo. 

Xuemburgensis electuh. 

2 nejstaršf knihy priv. a závétf ť. A. 4. <>í». 1353. 5. lediiíi. ita DMprroráf mirhňzrjir na poiif (f o lihna, odkazu jv dinu 
*• jcptiiskŕ chfulým jrplískfínt, afn/ tu poapolu sc ítratrou jeji Katf^riniiii l,iidli-iy. Kilt/bi/ ilňni rénh prílišnými ptdšg |^^^| 
icn, tná hýtt pnuidn a polovicp pfipaiinoHli fäáM^ru Jfi'»onB^^| 
a polovice ápiiáltí. Z pole m Dohŕan má sestre Kaírŕitt^ nfM 
se dávati ňeni mčr pictticr neh jeémciie. <nfíatni niilei- /fil- abrMi§ 
se nui Níl shiibii boží. Kilffhtf hrnfr jeji Jan sp rráttí. tu .w Au 
oflporii pole fo má jrmii vpdati : pak'U by ermrH Jan ttfrrätir «. 
tn se pole prodidi má a polovice pimis dánn bitilH kostolu iln /b- 
Äŕati n poloturr kláňieri' Minoritshŕfiiu v ľhni. 

In iiomíne domiiií ainuti, C'uiicta, <iue g«ľuiitur iii tutnpont, 
simul euaneacutil i-uín Utrupuru. Ídi>u ticĽesse est, Kul)«idíu ll^ 
stiiim ac aminiculo scrípture roborari. Notuín sit igitur Tninenii 
pťeBeiitibuä et fiituns liaue liteniii) iuspecturtii. ijuoil <^t> Muft 
ľettm DueiTii liiiiíiia snnctorutii videlíoet ľutri vt Pauli inlvntlMi 
vJBÍtjire. saiio curpure et matiiľii (le]Íbt^ľucí')iie i3c ineiít botiís, (|W 
deus miľlii ťx stia gram oi-dinauít, oidiitu ot Iľgo doinuni m««ii. 
aitam retro Pesskonem Orzies»koiii» iu plathea tnoniiUiuiH. pfu 
coinmuni domo pauperum monjaliuiii vniionui >iDn>re mea Knliivríu, 
«|Uttm diu TÍta ei í'uerit comes, Hen Hliai'um puiiperum i|iinnimcui>- 
quc deo deuoU' serujeiicium, pľo sulutť mee anine etcrnAlítÉr 
vulo con^eruuri, condicioDe biinen tidi iuU^rpusila, (jaud íorori 
Katlien'iiH iii predicUt dotiio luleru pľeľOKatuiu liabeat, t|uod Diď 
lum ceiisuiD dai-c di?li«t av in procin-aĽÍone liKiioruiD ilictn Mnr 
mea KuUieriim tolaliter supiiortata sil. rreturoa eciam ťondiinnna 
UU adiectu. i^und si vinea iioalre ciuitatÍH Pilzno [ii-odictatn ith 
mum iiiniinia ttteum seu exai-ciouc »eu. (itiíicuo(|uv agrattaiao^ 
aliu. iiuod daiitu doo absit, iiitniain vvlluut oncrare. ex tuoo Hfw 
dicta duiiius veiidi debet. a <|Uocuu((ue proseus scriptuín tenmluŤ, 
et mťdia pars denaríorum nd i-laustruín ťratriim MiDunim ob r** 
uiTciiciain beute VirginiB Mnríť ud perputuuui lumi*n dehet dAliiT 
ľt alift iiiedin pur» nd hospitalo pru iiifinuis ibi inceutifaiu pn^ 
renit-dio iiiee aiiimc i^Leriialiter vola dupntarj. Ik-in ordtiio et logo 
agrurn mctitii sltuiiliim pene^ I loltruiiiain, a iiuocamqitv pretutf 
carttia rvscniatur. volo ut stororí Diei> Kaiiioľíno pr«dícU> singntfc 
tiuiUH largiru debet Vt, mensiíms »i1i|finis iiťl nex oiunsuras ordtfi 
ut i-<*Iii|Utt pan* et vtllita», que praueitlt a |ire<liVto :vAr'\. ..Tinif 
iiniio pro seruieiu ADiniarum parentuni meoruiu si-u i : 
debet couseruari. Si »ero antedicta tioror niea Katíľ 
et belie pmut amicis nieis pltu-uerit, se regere imrum 
i)uidquíd eidiím sorori mev de predícto nfcro beDefiictluu| 
ŕauoreui Die-nui líbeiiti aníntn adliibebo. Stu ailtAtn CM^H 7(1 1 ineti ud priipria ťeueuíret et dictuni agrum arestaret. statim 

I &Bth meo sopedictum a^rtini sine omiii contradiccione volo 

ri. Si ver(i intn liictus ťrater meuH ad piopriii non reueiii- 

I et u disc^sHcrit nli Imc vitá inurtMlt, quod alisít. lune ager 

tdiciDs a qnoťunqut) cartlia hec t«neatur, veiidí poterit Hecun- 

l ronisdium aniicorum meonim tnediaiite et media pars deua- 

mm in Dolirzano ad (icclesiiiiii ľanaei'iietiir. residua vero piiiv 

cUustrum ŕmtruín Miiiomm pri-taťtorum pru emund.urÍoite pro- 

htinati luminíH utemi ol pro siilute mev aiiime omnimode depu* 

In cuíus rei testimonium presens scriptimi sub sígillo iudi- 

I no9tr« eiuitatiB Dt sigillo Ilermaní de Dobrzano iussíinus róba- 

Datutn [auno] domini millesiiiu- Ireoetitestnio <iuiiiqiiaf!esiiii 

io, Nonas Jauímľíi. Z a»J8t»i^i knihv priv. ■ 1354. 2S. Hjna. 

t t CnnÍH jťM dluien vnukit sr^mu Stanisltivori, synu nfhairr 
Híjf I Čemin. a nyni mnichu rádu kazntrhkého fv Plnú), 
} tnji gr. priti. jakoíto rfyin jeho a zapisuje mu zn ta tui zhorí 
Sfi'pm ľ Cemífífch dré kopí/ mi: platu. NoQerint viiiaersí, quod pgo Prkossius de Czemyri tenore 

prcsciicinm n-cognosco. ma et huredes meoa religtoBO viro fratri 

StitnizLao. olitn I'rostyLi de Cíeinyn. dicti Cíiura filin. auunciilo 

iDMi dilw;tij onlinis fratrum Predicatomin. in víginti sexageuís 

dTOflaoruto Prugensium denarionim, quod pro heľedítatihiis pntrí- 

njooii sai, sitoatta in nlla C/.i.-uiyn ot ivuiíi appendits e1 raiehi 

prainde venditis debitorie obligtLri. Pro eisdem vero vífíinii 6o.xft- 

t;i>ni!; nU> »r. rat-ionabililťr mno et beredum ht successornm meo- 

iiiiiĽ. ipsi frátri Sbini/Uo duus !ioxagena» prossonim Fra- 

<)iiQiirÍDrum censui; anniii ut libi>ri super liereditaUití uieus 

'a ('xi>m;r. ct suis terminis ttitas, et super ipsaruín bi>- 

ii nicaraiu purtinenciaH otnnea ac aíngulnK, ijuoťunque 

Litas^ vcndidi ar rcndn. ad habenduiu. tonenduí 

. |MU-ĽÍpieiiiluro ťt pctaaidenduni, Hiindcni cen^iini veudi- j 

i)«utD fratrcu Stanizlaum ot suos postrros Luiofi Ivn 80 1SS4- 

possessores deiuceps eo iure proprietario et hereditario ciuoliboli, 
quo ipse census ad mc spectabat talibus tamen condicionilml 
interiectis, videlicet quod ipsius census inedietas, scilicet viia »- 
xagena in sancti (ieorKii, et altera niedietas, vtputa residua at- 
xagena in sancti Galii festis singulis ex nunc inautea sub anM 
quolibet occurrentibiis in omnem conuentuni dictis frátri Stanizlat 
ot suis posteris premissis de dictis hereditatibus ^*aruniquo perti* 
nenciis et possessoribus secuuduni, quod ius in ipsa villa Czemji 
requirit, perpetue solui debet, eo tamen expresse publicato, quod 
iuxta licenciám seu ťauoľem per ipsum fratrem Stani/laum ad 
preces meas desuper dátum licebit pleno iure michí, heredibin 
aut successoribus meis preťatis dicti census venditi qiiamlibet se- 
xagenam census die quocunque, dum id facere possumus aut to- 
lumus erga dictos fratrem Stanizlaum aut suos posteros sine inpe- 
dimento et contradiccione cuiuslibet liominis pro deceni soxagená 
pccunie prompte et pro vna sexagena grossorum, que tunc ecian 
pro censu dari debebit, reemere, expedire. Promitto igitur sine 
dolo malo, bona fide, meo et predictorum lieredum ac successorom 
meorum nomine dictis frátri Stanizlao et suis posteris dictiui 
censum venditum ab inpedimento et inpeticione quorumpiam ho* 
minum et expresse ab inpedimento et inpeticione domine Wyete, 
vxoris mee, si quam ex parte dotalicii sui super dictas liereditates 
seu censum venditum moueret, secundum ius terre i^oemie in toto 
et parte bim diu iuste ac rite disbrigare, quousque ipse census 
venditus per nie vel meos heredes aut successores sepedictos 
reemptus ťuerit, vt preft^rtur. et qui hant^ literám liabuerit ei«leni 
bona tide, debebit per nie vel meos heredes aut successores. bo- 
norum meorum possessores satislieri de premissis sibíque ius 
conpetit omniuni oorundem. In tiuorum euidenciam sigillum meum, 
in testimonium vero sigilla strenuorum virorum Nicolai fratruelis 
mei íle C'zemyn, et Raczkonis de Xewilaw, auunculí mei, ad preces 
nn*as prescntilius siint appensa. Dátum die beatorum Simonis et 
.hidc a))()Nt()l<)ľiiin aniio doinini millesinio trecentessimo quinqua- 
iíí*>iiii(> quarto. 

LJMtinii per^^aiiuíiiová v musoii pl/rňskŕin ; peceti cliybí, jen tK 
knn?%ky pľoužku peľLC. zl»yly. Na rul»n: Litera super 0.emyn lectorís 
Staiiykĺ'iiis ťratrnni onliiiis Prcilií^atorum. A niozi tím pismem XIV. 
Atol : i'ontínot <M;oľi;ii so\ai;oiia cen»ns, alterain Galii. Staral BÍgnar 
tuľii H. :{.. novtrjší N. '2t;<>. i:)')!. odkaz khusteru domintkácokémn. 1355. 12. Itŕezna. Kláfttfľ kladiubský. 

IfA'íľA, fiŕítl/oii r PŕeŠtkich, oílkazuje phrnrii liiihiichrtifori n Iniilrim 

■n tasattiJitčAo r Fleni ro^ni plat <14 ffi-oi. prai. na druŕr Lmitu 

So'p ve vsi ytiJtot'Ckh, lalfi hratH jsoii povinni kntiiäi rijroŕuf ^ 

MuSm hoii titi st: JUjl lu ilitäi jfího i jeho pHhninijch. 

In DcimioK domíni amen. C'-um íhUt cet?ra pericuU Iiuíuh Títc 
istlorie porículuin moľtís sít valde terribile ac incertum, idvo 
BÍaí etoquii uc testacione consulitur lidelíum i^iiilibet, vt síbi ilu 
Diediu suluturí [ironiileat ac vite beate securitalem conparet sľu 
eunijnirnt. Igítur «go Tbeodricus, prepositub in Pzreschiťz, oriliiiis 
stuícti lloiict]ÍL-ti. [luius consilii diiiim inspíratus gráciu notum faciu 
vníner^ií, |ires*'nteiii litt^ram iiisjiecturiä sen audit[ur|ii4, i]iiod sanu^i I 
exiMeus et votipus ruiľionis, deliberaťione preinissa «ť inatuľo con- 
»ilÍo Imbitú, ťratri Itoiicliwalo, priori ac fŕatribus ľľedicatunbu9 
íd ciuitatc Pylzuensi commorantibiis, donaui et doiio, condesceiiilu 
de rno bom ne noinine Itlasíaa cuín terra sua in Tílla. qne Nan- 
scbicz DUiiĽUpatiir, f[uatennH ilictus bomo sen succe-4í<ores teneantiir 
et dubent singuli!) aniiÍA I^XIV. grossos ľi-agensts moneto et aliis 
Bunirtiä ad |in'fktUDi censnm pertínentibns, pľedíctis fnitri1iu» in 
perpetuum soluere omni ľninde ac <Iol(> remoto ilunitaxat, qurxl 
iu fevto saocti tti>orgii \\\11. grossos et in ťesto saocti Uallí 
XXXII. )^8(M)s sicut alií lioniínes iu prcdirla villa dictus liotno i 
sea icuľcessoreä ipsíus dielam pecuiiiam per^oluant tali lanien con- j 
dicione adiuncta, vt ípsi ŕratrcs stngulisannis iu festo aancti 1-^idii 
tenebantur oRiciuín deruncloruni misse et vigiliarum pro carÍ!<meis 
et iu ilie nbitus meí in septimo et in tricesinio ľt in anninersario 
tlecnutare bec iierpotnc olif^eruatiiri. Ito^o aiitem et vo)o pľioreni 
et fnitres. quautum possnni, ciuod íam dictuín teslameutum sen ete- 
tnosinam a buu cunuentu non raleant ľcndere vel atiquo módu 
presumaiit nlíenare ; si autem, quod absit. aepedictum testamentum 
alieiuue n uomícntu attemptauerint, ipsn l'acto virtule presen- 
cíiuu m ťludmnaui ad clastnim cum umuibus iuribiis denol- 
tuitur. TmIim ul ťooporatores luiius donacionia suDt renerabilis 
wtr ft (iMmífittí- iljicTiko. abbas ile Cladľuna. Tlieodricus, prepú»Ítn» 
: n.ibiliítdoniiiiUB. virJohäimeK dictus Smetiuia, quu- 
- pi-VM-DB scriptiim duximas tnuiiiniine ľoboľari. 
ii'riw t^ lodrnbitinsi anuu duinmi luilleiinio tiecen- 
miMiicKimo ({uiiito, in dip saiii-ti (Jiegorii. 82 JÍJ56. 

Originál pergamenový v museu plzeňském ; pečeti chybf, jn 
proužky zbyly. Na rubu: Litera buj^er censum in Nahossyc;? legttui 
per dominám Theodricnm, prepositum in Prssczicc, ordinis s. Beoedietíi 
in festo Georgii 82 gr. et Galii 32 pro anniuersarlis. Staräi signatmi. 
I. 1, novŕjší N. 261. odkaz k dominikánskemu kláštoru 1355. 

72. 

1356. 6. kvetná. Praha. 

Karcl TV., cisaŕ rímsky a král český, nariziijc podkomorímn Rth 

soví z Lítíc, aby chránil niéstany HenzJa Frídlova z Prahy a 

Oldŕicha Schcczla z Plzfié v pokojném držení vesníce Ľoru. 

Earolus Quartus, diuina fauente clemencia Romanorum impe- 
rátor semper augustus et Boemie rex. Tibi Rusodí de Lutycz, 
regni nostri Boemie subcamerarío fideli dilecto. auctoritíite pre- 
sencium commíttimus et mandamus attente omníno volentes. qua- 
tenus dilectos nobis Heinslinum Fridlini Pragensem et Vlricum, 
Scheczel dictum, ciues Pilznenses, iu bonis et censibus in vilk 
Bor manutenere et eos in corum paciiica et quíeta possessione 
cures deŕendere, nullam eis in ipsis bonis et censibus eorum 
inferri permittens per quempiam iniuriam uel grauauien, prout 
eciam tibi alias proinde dircxisse meminimus nostra scrípta. 
Dátum Prage VI. die mensis Mali, regnorum nostrorum anuo Je- 

cimo, iniperii vero secundo. 

Per dominum imptíratorem 

Welyslaus. 

Z nejstarší knihy priv. a závétí f. A. 4. 

73. 

1356. 6. kvetná. Praha. 

Knrrl /F.. h'Nfskfj rísní' n rr.ský l'ľfíL nnriznjv rychtáŕi n /ro/i.<#*- 

////// pl.irítshfini, fihy spnlutiiŕkffnin'i srŕ/in Oldŕicha Srherzla f t Ilrnzln 

ľridlnnt z ľndtfi rjtrnuiľt r pokoj nŕ m d r žení r si Hont. 

Kaľoliis (^iiartiis, diiiíiui ťaiícntc cleineucia Romanorum impe- 
ratťjr semper augustus et Boeiiiie rex. Vobis iudici et íuratis ci- 
uítatis PilzncMisis, tidelíbus nostris dilectis, auctoritate presenctum 
attente committimus et mandamus, omnino volentes, . quateaitfi ^ 1356-1S.7. 83 

(lilectos nobis Vlricum Scheczel, conciiiem vcstrum et Heinslinuni. 
Frydlini de Praga, in bonis et ccDsibus in villa Bor nianiiteneiT 
vi eos in eorum pacitica et quieta possessione defendere curetis, 
millam eis in ipsis bonis et censibus eorum inferri perniittentes 
per (luempiam iniuriam uel grauamen, prout eciam vobis alias 
proinde direxisse nieminimus nostra scripta. Dátum Prage VI. die 
mensis Maii regnorum nostrorum anno decimo, imperii vero 
i^ecundo. 

Per dominum imperatorem 

Welyslaus. 

Z n<»j?jtarsí kuiliy priv. a závôtl ť. A. 1 74. 

1356. 10. kvetná. 

ľi'orttKfal í\ nem, hr, liudolf s Homhurhi jtrmrHtovftl za fuľáre 
kc kosfrÍH i1o Nov, ľhnč hr, Frantiskn, kdt/ž pirdrslff fnmr hr. 

Prfr misfft svvho se vzdal, 

Tin^l, Libri contirm. 1. I. 38. 75. 1357. 17. bŕeziiH Kht'Z ľdľ z ľlznč ustanovnt faráirm r Strojrticich. Tiugl, Libri coDfírin.) 1. I. 6. 7<i. 1357. 18. bŕeziia. Knéz Jfikub ihekdij lindlňc z ľlzm} stal sr fardírm v liílc, 
TiAgii Lím eonfirm., 1. L 5. 84 1359. 77. 1359. 7. ŕíjna. Knez Vdtliiv Fridrultäv ^ VIxnč iisŕítuucm vi/cán'm v Týné. Tiiigl. Libri couiirin., 1. I. .103. 7S. 1369. 12. ŕíjna- Knéz Albert Mauricuv z Plznč domzcn za fardíe do Stŕcdoklnk. Tingl, Libri coiilirm., 1. I. 10 1. 79. 1369. 6. prosince. Nová Plzeň 

Víftšče z ľľcstavJk se svólcním Už synň svých Jmva a liftckfu za- 
pisuje Iddstrru set. Ducha v Nov, Plzni roční plat 60 f/r, praž, 
HU 2)oddan<'nt svnn človeku Vavŕincovi .:e vsi Ildji, začcž hratn 
kazatelé na modlitbách svf/rh naň pamatovati mqjí. 

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Cum inter 
cetera mortis periculum valde teiTÍl)ile sit et incertum, expedit 
denique vnicuique fideli, vt sibi in tempore prouideatur de reme- 
dio salutari et perpetuo aniniarum tesUímento. Ideoque notuni sit 
viiiiiersis presentibus et futuris, ad quoriim noticiam presens 
bcriptum penienerit, (jnod nos Wlasc/e de Przestawlk cum ple- 
naria voluntate tiliorum meoruni Johannis et Raczkonis disposui. 
legaiii, donaui et condescuMidi perpetuo pro testamente ad cluustruín 
sancti Spiľitiis, onliiiis tVatniin Predicatonim. in ciuitate Noim 
l*ylziia et ipsis ťľatľil)iis pivdirtis in ipso claiistro deo deuote 
sťľaíentil)U8 oinni ainio nuuc et in antea perpetuis temporibus se* 
xaginta grossoa IVagensium denarioľum veri et perpetui testameati 
census, recipicndo singulis annis a discreto viro Laurencío, Tilhmc 
meo in Hay, qui resídet nunc in villa predicta, in curia i 1360. 85] I cartam Clenientis et curiam Przibkonis, quem quideni anni 
im predictiis víllaDus nccnoD beredes siii et successorea suí 
>ctit et tenentur daro ob reiierenciam dei omnipoteDtis et sancti 
iritits et aliorum beatorum sanctoram, in ŕ]Uoruiii bonore ibideni 
Ristruili ost cuutitructum. ipsia predictis fratribiiB siiigulis annis I 
die beati (ialli et médium in festo beati Georgií mar- 
ä Ticiniu9 ftsíie({uentí, beniuole dare et sine predictorum iVatnim 
ióne presentare, vt proinde aaliis mea, predeĽeissorum. anií- 
1 meorum et succesHorutn et alíorum, ad (|uo(l Iiuiuamodi | 
mentniu diDôscitur pertinere, coram altiasímo copiosa et pet- 
itlis Malus augeatur et iit ipai fratr^s memorati me, predeces- 
( meos Ľt suĽCosBores iugiter, prout de ipsonim confido dis- 
ŕioni. in omníbiis eorum oracionibus ac deuocionibus liabeant | 

i iint intermittsione. Vt autem hiiiusmodí ordinacio siue testa- 
tntum incorniptiiiu etei-Daliter permaneat, ego Wlascííe predictus I 

Testawlk et filii niei prenotati wniiituu» et pľomittimus ciim 

^itinctn nianu et tide sineera perpeliio nuiiquam ínpedire. Ad 

idiim prescripta iu eiiidens ct peľpetuum testamentum c 

i noftlra preseiitibuH duximus apponenda. Dátum et actum in \ 

I PjIzQa in dio sar.cti Nycolay cnnfessoris. aimo domtai iiiil- 

nimo trccenteiiimo quJnquagesimo noun. LtBlina perg, v muH d plzeňskéia; peCeti uliybi. Nn rubti pismem 
XVI. slol.: Litfrii suptr Ľeiisuiu iii Priyearawlk LX gr Sl^rál aiícn. I. 3. 
ouv^jM N. '262. I^&lt. culkax k íloniinikJinHkému kl&Slcru. Xa okraji I 
npmaif*it sUriini plstnem jíi uis'y Dcŕitelnýin: Liiera domini \V\as< 
da PrxyssiAwlk saper 1 sex. et . . .in uilla llay in inico Laurun 1360. 8. efmift. ťrahn. 

ľ /Kt Wwwtjí rísrif n ľŕský hni}, jiotrriujr ľrírovi « Jantm 
MtralniHi UM ínilr Jnun iin rieMu plzrňskoit utUlen^ r. l.'IJiM. i Kartiltu <jiiarlu3, diuina tiiuente c-lemencía Homanorum impc- ^ 
Miupor Angustiis et Itoemie rex. Nntum tacimus tenora ] 
íeDunm vniuunis, qiiod qtiia pro pnrtc lideliiim nobis dilectn- 
I Petri rt JoUniiiiis dictorum Leyniwateľ, nnslre sereiiitatí bu-l 

r Cxtílit nnppUcatum, i]tiat«nu» ipsiti H heredibu& ipsornntl 86 1360. 

quoddam priuílegium, clare memorie serenissimi principís, domi 
Johannis quondam Boemie regis illustris, patris nostri carissimr^ 
de iiinata nobis pietatis grácia approbare, innouare, ratificare e 
confínnare graciosius dignaremur; cuius priuilegii tenor per omnia^ 
sequitur in hec verba: 

[Nasleduje list kr. Jana z r. 1328. d. 2G. prosÍDce v Lucembnrce 
v plném zoéDÍ, viz č. 28.] 

Nos uero considerantes dictam supplicacionem racionabilem 
existere et eidem l)eniguitate solita annuere cupientes, prefatis ] 
Petro et Johanni et eorum lieredibus animo deliberato, ex čerta 
sciencia et de nostre celsitudinis grácia speciali, regia auctoritate 
Boemie, suprascriptum priuilegium in omnibus suis clausulis, sen- 
tenciis, punctis et articulis, prout de uerbo ad verbum expressatur 
superius, approbamus, innouamus, ratifícanius et presentis äcripti 
patrocinio confirmamus, decernentes expresse, quod dictum privi- 
légium et omnía ac singula in eo contenta, roboris perpetue 
obtinere debeant firmitatem. Presencium sub imperialis nostre 
maiestatis sígillo testimonio literarum Dátum Prage anno domini 
millesimo treoentesimo sexagesimo, indiccione tercia decima, VL 
Idus Junii, regnorum nostrorum anno quartodecimo, imperii 
uero sexto. 

[V pravo dole]: Co[rrectaJ per Miliczium de Chremsir, 

[Na ohybu v pravo]: Per dominum imperátorom 

Heinricus Australis. 

[Na rubu I : Registrauit Johannes Saxo. 

Otí^, perg. v museu plzeĎském. Na rubu listiny uprostred rukou 
XIV. stôl.: Caroluj. — Starší signatúra N. 2. novéjší N. 76. Pečeť visíci 
na SnAŕe černoiluté, porouchaná, na líci cisaŕ v majestáte, s opisero: 
Karolus Quartus Diuina Fauente Clemencia Romanorum Imperátor (vy- 
lámáno^ Boemie Rex. Pospod trAnu spatŕuje se písme AV, na rubu se- 
krét orlice v levo hledici v (3erveném vosku s opíšem ♦ ivsto » ivdi- 
cate ♦ tilii » hominvm. — List ten potvrdil král Václav 1. 1382. d. 
10. ledna v Praie. 

SI. 

1360. 20. fervence. j 

Khv.: Juh .: fízíéi- Hstéthorm /''míiVm r#* SiotWiárh. 
Tingl. Libri eonfimi.y L I. Id7. 82. 
1361. 10. kvľtiia. 

A'tó Mil-uUíi : ľhii,- ■istmwro Jhniiri. 
Tmgl l.ibri poniirm.. I. í. 162. 

83. 1362. O dabna. Nový PlzeA. 

ľ £ Voiduch ziipisnjŕ klášteru kasnfclskéimi v Xov. Plsh 
I píal 3% kop gr. praž. na tŕcch ävoirck ve Volduchách, ktrré J 
f Saäfíar. Svétč) S^rovátka a TolAák 33 groše máji plallti sti I 
ÍBÍ síníAn boši za tlitíi otec Uchihardova Dluhovoje a matky j 
, ostatí^ 1 i\ 58 ffi: má ae ai äo smrti tyiiláceti Iratru Hein- I 
, Janovi s VoUhick, provincialovi ŕáda dominikánskeho a '] 
f po smrti jeJto má plat len úplné pŕipadnouti klášteru v Plzni, 

la noBiine doiuini amen. Cum humane mentis industria 
beta, qUB a primitatis eue exordín neqiieat vngwetenus luemoťía- 
r reaerusre, acta teatium ac scriptorum munimiue sunt cons- 
i roborai'i, ne temporia labiintur cum decursu, hinc est, quod 
I Rťj^ntiarduá de Wolduch, niatura deliberacione et bona ineo- 
1 berednm cum ToluDtate, munde religiouis viris priori et frat^ 
t coDiientuatibua, ordinis Pľedicatorum fratrum in Noua Pylzna, 
bigiw renignnui et iam líbere condesceudt. de tercia dimídia 
grosBorum bonoruni prageusíum denariorum, verí ot 
MOObtaniiui census, íii tribus curiía et tribus terris, que wul- 
' lemy nuneupantur, trium rusticoi-um ibidem in Wolduch, 
|Ql)C«tBadBlay, Sweytyeioais, quiSyrawatkaappellatur, et Thobie, 
[iilts annis recipieiidii, quem quidem censum dicti ľustici vel 
iccessores vel ego dictus Reyiihardus loco ipsonim seu 
berpdťs aol succesBores niei jneťatis fiatribus tenentur et debent 
aiitio, médium ceuHum, viilelicet septiiaginta quinque iu festo 
' ' orgii nunc proxirac vonturo incipiendo et in festo sancti , 
.."X aeiioenti, eciam septuaginta quinque grosaos et 8Íc 
in eisdem fermiuis pcrpetuísque tempoťibus assígnare, 
- taueD, qiiod pro aninuersario patria mei Dluhowogii piei memoríe et matris mee, quoiitliuu sue contfaoraliB, 
^roHsi ľrageiiHÍ3 pugamenti, de eftdem pucunia príarí 
suis fratribus conuentualibus cedi debont siiigulis ňniiia, 
pĹ'ľu^cndo pro aiiitnabus ipsonim reiiiedio saltitan. resídoi 
pailem dicti census, scilicet duas sexngcnas luitiUB dttobas 
coDuentus dictí ordinis vua Ľum buo prioro ad voluatatem ruK- 
rendi víri fratri<i Jotiannis dícti d« Wulducli. prouítioiiUíí B«eB> 
et MoraiiÍĹ-. dictorittu tľatrum rnHli<!atururn, u»4{uu in fíiipn ríu 
sue vel ipianidiu vixerit, teiiebitur ct ik-bet diKpenaurv: p«st ttl»- 
tuni vero dicti tVatris. virí reuereiidí. tiinĽ pľ^fatus reasiii<i. Tiila> 
licet teivia dimidia spxagena ad priorom ut coiiueiitum totus. pn 
snlute iiniine ta<rti víri leiierendi et »uonin) predecessorutn ptirtiosn 
pťľbeDniter digiioscatuľ, aiitediVti ordínis Irnlniui prctacUmu^ 
iiuem recípere debetit a nobi's preťiilís superíiis in teimÍDÚ pi^ 
sígnatiii, alioqiiin cnox iiimcdiate iii i|iii)ťi]iľ|iie UrminoniMi poňať 
itcro esKomus negli|g]eiiles ceusum preiiarn-itiim infra spitiľjum mÓH 
sepliiiiiULľ. nos preťatí Reynhaľiius, lieredes et 3Ui-cf>S)M)ľos bm 
]>ro superiideiussoria in trigintji sexagona gixissorum nioitťte firnit 
dicto dumpnaremur priori et suis tratribiia mníienlualibiu MOSt 
diľtis prefute ciuitatis vna cum rensu suporíii-ssn rite <tt mcídi^ 
hiliter persoluendis sub bona tidc nustra christiaua. Kciam si tg/i 
líe^nhardiis supradicttis bec, que coiitínentur huiu's liten* in tenqra. 
noUeni adimplere siue luei bei-edcs. vel me defendcrom persolnen 
census prenolatos, extunc niea qualibct coiitradiccione vľI lienthtBi 
Dieonini reinotn necaon umni judicio posterg4to. illíťo s<.>|icdictiu 
ťjr reuerendna fráter JoLaniies, gcnitaiius meiis do Woldai^li iltctoft 
pronÍDcialis Boemie et Morauie, frAtrura ordinis i'redicatorum. [aíj M 
mo jure patľímonii non foret scquestratus nec indiai^ui a mií n- 
miinercl. sed licite posset mediam pnrtera bmiorum lacomm «C 
suorum a me exigore repetendu In cuius rei enidens tt'HtimomRB 
sigillo niĽo et slreniii vjri Raczkonis de Wyeskn sígíllo iic cim- 
tatÍ8 Noue ľyUne stgilln. necnon nobilinm vironim sigillis ľelri 
d« Wyldste^-n, Olliyconiä do Chrást, decroui hanc litenun rol 
Dátum N'oue Pyhne in vigilia ramis palmaruni. aiino domíoi 
lesiino t rec e n test m (I sextigesimo gecundo. 

Orif^insl |<er)pt menový v iniisnu Pkiri-kŕní 

Nk rulni : Lit«rk ílomini IťiyiiiiMi tl« Bntilocb. 

r*-i.4»ni ii>IVoldnc1i v{iIe1io«t 3'/^ uxtig. •Iíulaim, 0«orRli T6atG 
- íllarJf tigii. B. I.. iMv^jit N. 903. - P«t ptimú: t. ätb | 

vrcbcm, opla lUko £ftdoy. (B«Iiiliftrd x VdIiIdoU.; 2. T« 1 8ft1 itojiei • opÍMra f S. SAKconis de Wiezkti. 3. Ko^ilámaiift 
i f«é*t m. Pliné. 4 átit roxúlI[>ený, v pravo vodorovné vyníkftjlcl 

, levA pfilo cŕli vyiiilta iioi 1 opis f S. Patri ile Wild«nstein. 
t OUka s Ckrtstii vhybi 1S02. 14. srpnii. 

tŕ/rt Ihtnioľfi. jrfitiika í Nnv. ľhní, u pfUoainosti /conšdii 
I : M'fmi n lli/tika Ilrtkkm a M. Jmin, rektoni škôl pheň- 
prA, alk/ítala - ílonipk m-új v uUri jeptikski k záduši jeptiškám. 
í jick tu ťidtf 10 bydhlo a s Urh nhy pani Arinti, mrtniplkn 
: Itobŕoit, učinila jednu, ktrráé hy skromtiou, ale roitinmofi 
I h^a. hospodj/MÍ «■ domku iom. l'otr své n Dohŕnn odkiuujf k domhi 
iiirk, nby e tiýnosu jrho oprarcmňn hyl a p>el*ytrk aby sc ohiyi- 
I ttuHtN hoki za duíi jtjí do kláštern Minoritskéko v Plzni, In iioniine (Inmnii amen. Ego Maigaretha dicta Dorrj-D, rao- 
Bis viuHAtis N'oue Pílzne, recognosco tenore presencinm et pro- 
pr uniuenis, ({uod sAiia mente et bene compos racionia mee 
MMicia lionorabilium rirorum, Johanuis dicti de Dobi-íiana.. 
ľonw Hacheri iuratorum, preseute magistro Johanne, rectore 
■nm tpsius pretat-te i^iuitatis, hanc feci legacionem de omaihus 
I bonu n dťo michi datis et concessis, proiit plenius litera 
MUti (.-ontiuetur. Primo lego et dispono domunculam meam, 
DQDc inhabito in diela nuilate sitám ia platea monialium. 
I tUa jwrpetue maneat pro domo animarum et committo hoc. 
Hteitii matroiia Anna, chontlioralis dicti Jobannis de Dobrzano, 
f debct. ut perpetue decem mouiales devote deo serui- 
I debont et iDorari, ai non pluieii ihidetu esse valeant. 
t Ules moniales se lioneste teneant, quod uichil mali de ipsia 
rtlar. «t (luccunigiii; ex ipsiit dí»crecior fuerit et circumspecta. 
■per preGittaiii coiisortetji Jobaiuiis atitcdicti pru bospita puiii 
■t et locori in douiiinuiila niea prciiotata. Insiiper dispuno 
I mt*uiD, qiiem liaboo in bouu oppidt Dobr/.aiit-nsÍ;:t. ut omtii 
Ml de <}Ui>8tu Ílliu« agri et vtilitate ilícta ďjiiiuiiĽubi mut de 
aiino fl(] anntini. cmn Uŕccsse fuerit, relbrniettir et <Ie KuperDito, 
J i|uauttin) rourít. anniucrsannm rocnm fil mconim pri!docL>!isoruni 
wrifice cum wilo euidunti in claustru fralruiu Minoruín siniiulis 90 1362. 

annís temporibus perpetuis tempore debito celebretur, vt 
anime mee et meorum predecessorum exinde coram deo ai 
copiosa. £t huiusmodi testamentum committo dictis iiiratis et pn-J 
fate Anne, ut ipsí uel illi, cui ipsi commiserint, taliter ad lioej 
faciant consilio et auxilio, vt perhenniter maneat et non euan< 
In cuius ordinacionis perpetuum testimonium maius dicto cíuíl 
sigillum ad deuotas peticiones meas presentibus est appensoiij 
Dátum in vigília assumpcionis Maľie Virginis gloriose. anno dominj 
millesimo trecentesimo sexagesimo secundo. 

Z nejstarSÍ knihy priv. a závôtí f. A. 15. 85. 

1362. 16. záŕí. Praha. 

Ohec mesta Plzne k rozkazu cisafe Karia IV. se zaväzuje, če n 
píistí popeleční stredu chtéjí miti v zásobe 1300 strychň pšonkt* 

Quia serenissimus princeps et dominus noster, gracíosus do- 
minus Karolus, Romanorum imperátor semper Augustus et Iteemia 
rex, propter vtilitatem et commune bonum regni ac regnicolanm, 
ad euitandaque futura pericula nobis ac nostre ciuitati Pylzne XID^ 
•strichones sigilinis duxit presentibus imponendos, quos super car- 
iiispriuium proxime venturum nos, ciues ciuitatis predicte, in dicta 
eiuitate nostra pro niemorato domino uostro sine dílacione qna- 
libet reponere et reseruare promittimus bona fide; quod si noi 
faceremus, ex tunc predictus dominus noster seu is, cui commi* 
serit, vcl qui presentes habuerit, diétam siliginem et dampna, que 
ex negligencia huíus emergerent, in nostris bonis et hominibus 
l)eľ inpigneracionos conquirendi plenam habeant potestateni. El 
liarum nostraruni tcstinionio literarum. Dátum Prage die sancte 
Ľudmile niartvľis, anno domini M^TCC^IAII**. 

Pod tím pripsáno, : 

Iteni dcbent habere pro diiceiitis et viginti sexagenis, quas 
Hollo ipsis assi*íiiauit, (luatuoľ niillia (luadrin^entos strichones, de 
ľlaz niille tn^centos stľichoiu's, de Kotheschav mille septingentos 
stľiľlioiies. Siuímia oťto millia septingeuti stricbones. 

jNa ohybu v pravo j : Remittatis literám sigillatam. 
Na rubuj: Pilzoa XIIl^' — Origioal perg. zacbov. v oís. dvoi^ 
nim archívu ve Vídni. Zachovalá velká pečef méataká na pronikv. 1303. (í. ledna. Plzett. Wŕ, konétié í fšťckii fím- in. A'wf. PIsHŕ. prijali orl cís. Kuriu 
Vfini misleiltijicí kusy hméní: Hft8 ntiprsniliä, ä30 pod- 
utá. Sto mimrnkň, 20 liornirh náramku wi plece. 20 ohojhi, 
1 rfa/i iwj své lUraty pHdélalí tolik kiísň. aby ršcha hi/lo po 
\ imsieb i ntkavice léi a eavaíiijí sc vicchnu zbroj tuto r po- 
ŕádhi ehovítti pro potfehu královu. 

Nos ja(l«x, jurati et vmuergitas eiuitatis Noue Pilsne roco- 

ňmtu Tsiaersis. nos a serenissiino piinciije domino nostro grn- 

no. doniiiiD Karolo, Romaiioium imperatore semper Augusto 

nie r«t;e et Domioe ipsius a liomiuo Patilo, tiameľo regni 

í notario. iiuadriiigentas mínus iluodecím toraces, treceiitas 

rígiata barbutus cuín appendenciis, treceata decem brui'hilia, 

i bumeralia et totitlem gollurit percepisse, ad que alia aima 

;et barbnlas, bracliilia elc, ut premittilur cum cyroteciB, nostria 

•iis ]iecuniis fomparauimus. que omnia iiuDc in prompto ha- 

\ reqoe ad pleriam summam et tiumerum quadringentoľum 

rgitiiutn prediťtoruni. husque quadringeiitos apparatus iutegľo 

í nostra Bde promitiiiniiB pro dicto domino nostro impei'atore, 

j heredihus et äuccesäoi-ibus, Boemie ľegibus, munde et perpetue 

I j|»orum ueĽeasitate ot honoru regni custodire ettideliter con- 

, lalilcrqiidd, qiiociens ct quaiulo per díctum dominum no- 

\ tmperatoreiii, nuccesaoreH et b«rede» suos, reges Boemie, de 

rimiis rei^uisiti, nuUani in eo. eo&deni apparatus exhibere 

intare uegligendam oommittemua. Quod si non faceremuí:, 

dictas dominus noater imperátor, successores et beredes 

e« Hoemie, possuut nos noíítreque ciuitatís incolas pro his 

tre iuxta ipsorura beaeplacita voluntatis. Haruín nostrarum 

I líteraľuin. Dátum in Pílsna. die Epípliauíe Domini, anoo 

i tnilleíiirao trocenteatmo sexagesimo tercio. 

OrigiiuU 1 ci8. dvnrniaa arcbívii ve Vídci. b valkou pečati mésl- 
1 |iraniku, Zkcltovkloo. — Ópia listiny nalenA ae též v kvaternii 
MBUk^oh I r. 1547 f. 2(í. v král. aeraském aruhivu v Pra^fi. I 1363. 1. kTHim. Pnh». 

Karrl IV., flvisktj císof- n iVsiý kttil. iitlfliijr mľKt» PítníM 
/rh o arf. Bnrtohmfji s osnií dni pM rcmt/^.ŕm tím u r omni ^ 
[to scfiikti fom. nŕ fňrmi jinivp, SfolituliiMi n rj/hothtmi. jiikyck fk 
íHÍjrfíľ p královsM feshém uHrají. Kdo hy Plzfňským r tam m 
kalky kiŕrŕ. činif, }tŕfí)>aád wmiloaii krtilorské a pol-nte tOO hf. ďa Ivnrolus (jiiai-lus, iliuÍTia fauente clemenťin Ronianarun) mf 
ratnr 8emi)eľ niigHstus et BoetniG rex. Notum fiicimits tenore pi 
scnciuiij vniuersis, i|uod licet de iniiata nohíí* tienistí itatia cIsiM 
ria Je eiiliditonini nostrmnim siiiKiitnľum proľeolu, vtilitato ei ( 
modo ilijaiioniui- inliíndere pI ad ea, que ip^nniiii uiigmentum t^ 
(riunt. Htloiilft äullk'itiidine medítaľi, illoruni Uuuvn pri>rectas 
eomoda. qiiodiini specjalis benígnitntJs faiiore |>roiu>quiniur. qS 
diutumilBs obseqtiiorum et intemcmte fidei L-ontiUtnťÍa argiindl 
claríoribas manifesUiis recommendnnt, habíto jgitur retipccis' 
KTBta fidelitatis et obsetiuiorum tttudia nec non índHrc&si luhi 
promptitndiiieo), (luibus niaícslateni nostťam et dare memoríeul 
ceBsarEvs noiitros Boeniio ro^es. dilet^tí nobííi ciues pt ŕncole dí 
tatis nostre PJlsiieii8Í3, tideleR nostri, acteuus lioiiarai-iint ot kdanl 
tidei et probitatig merito non cessabiint in aiitea prvstatiDÍuir li 
norart'. ipots aiiiiiio delíbernto non pei- errorem aut iiiipraaide, i 
ttx čerta nostra scieucia audoritate teória Itoeinie infrKaoiqrt) 
Kniciam fiiuorubiliter diiximus ľaciendam, vulelket quod nqpl 
aniiia in duítate Pilsaensi predícta annuale fórum sine oosM 
per duas septímanas continuas, sdlicet octo diebiis note featl 
saiicti Bartholomei apostolt et octo díebus post idem feKtam, 4 
mturutn imperpeluiim haberi, tenen et sine umoi íupeiliaMá 
paeitíce celebrari debubJt. N'olentes ac ex &in^larí gnuiía aod 
rítato reg:\ii BoľuiÍc predicta elAtuentes, tjuod TDiuemi et sín^ 
ciiiL-s ut mm-utoreH eunim mercinionía, qiio rum rltia ut Ul 
Tvudentur et pre-Hertini ferrum et roreum, ex toto aut ptr pári 
Hciu pccías, in dJuto aiitiuali ťaro vendere et libere eamfj^ 
pro ipsoruni tíbito roluiilAtÍM. Vuluiuus tnsuper, vt i 
predictum vniueniH libertutibus. grauiiK, i-munita 
iiidultix per umnia sino diniínuľiune <]iialjbet ftaadMt, 
tera ľoni aunnlia in itliis ťiuitú(ibu» nostrís r«giií I 
cia ľruuntur, iteu quoinodolibet pOĽiuiitur. Inhibt IS«3. n > tidelibas. iic dictam iiostram i^tciani nuileant qiioniodolílset 

nngvro scu ali^gttiLlitľr pcrturbaľe: si 'xuh uuieuí ipaorum caii- 

puín uttvmptaro prvsuiDpNerit, indígnaoiouíMn noslram et peimm 

marťaruín auri puri. quarum medietatcm lamere repaM 

, ri>8ititiuin vero iKirletn dicte PiUncnsi ciiiitati iiitplicari 

litimiis tocies, qaucics coutrafactiim fuerit, ss iKuierit irremissi- 

n«r jiicursuruia. PľeNuociuín snb nostre maiestatis sigillo teHti- 

I liltfľuruiu. Dátam Vrago aniiu domioi mUlesímo Iľccente- 

I «<!xag«*!iimo tvrcto, íiidiccume priiim, KalenditiMaji. ľegnoľum 

nornin unno decimo octauo, impérií vero nono. 

\V Isro dolajiQOD rukoDJ: Corr|pots] p[er1 Jo[faanQem]dä Chreinvjer. 
[!T« blijbn v prAvnJ: í^ei] dfominum] 01oa)[uceDi«mj ep[Í»copul<n 

Riidfoliihus] de Fri()ebi'er|g. 
fNa rabi]]: B[pgititH|uÍ[t] Jobnnnee Chrenieir. 

LiH parfc- v musen pUeA s pečeii na proužkíi, jaká 6, ftO. Poapoď 

iproaUu plsmeín XVI. stôl,: Na JiiriDarh S. BartÍiolo[inAjp]. — SigD. 

, N. 4. Opis> listiny ti v Rtelil. knize prír. roési. ľ. 82. s u Taunar*. 

D potn-dil ol«&ŕ Signiund 1425. 25. bŕezna t Taté vSeobecD^, jfo- 

i krtl lyRdialav 14&Í1. 31- flj'«t " P^n^o a pnznovii U57. 37. 

<M v« Vidni; král JÍM U5D. 10. pro«ioce v Praxe: krAI VU. 

|kr 14H1. 13. dubna v PraM; ki-il Lndvik 1523. 15. bŕestnii na 

i pnttkéiD; krAl Ferdinand I Ibil. 17. siU-l Da hrade praíakäm; 

íliao II. 156T. 14. dubna d« lirade pražském; cUsŕ Rudolť 

|l&78. Iti. dubfia ve Vldníi ci«aŕ MaliiS ]>il7. äv>. ledua na hra.lé 

; cfaaf Furdinand ÍL I62T. 7. urpiia ve Vldui. DoslaviiA pak 

itjl llat ten cluŕ Uopold tätiO. ä. äeriua vo Vldoi. daaŕ Káral 

I 1718. 12. K^étUA v Laxaiibiirce, cfiaŕovna Uarie Teresie 1770. 

tam* v» Vfdoi a cUa^ Josef II. 1734. 20. ledna vo Vidni. Po- 

I v>(»ob>cn6 cfaaF Frautiíek I 17!>3. 2-i. littopada ve Vldni, - 

, GMohlchte Karia IV. II. dil b äOO. ll\6-A. I. 7.áf-i. ■, lihirk 2 ^fo.^tišf. Jun <i Owi .- mfhfL. 

'''^iiit^í Jistľ platjf k "tUiŕi wyíf. Trojke n s 

<i- *W. biKha v PIxni a ske jíotdfeh l'i kop 

../liŕ, Vrohrim a Ilutahfi s St'hitu'; Bniek 30 kop mi. ľMori. Jiláhori. Umloňwi .t J>inhvi v ifostiŠtídi, Jo^ 
Ktiilar jt munárlkon svoii Ífir/fto>t 10 knii tľt tÍHkíibori : 
'iH kop má ra/^tit jiht 5 o p'U h'pn odriiiiHi sr ifii^šteru, 
xhiuienn fujti na oltári Jiitŕnurtmém deiini ji-Jtm «i^ n ^ 
konány hijíi ještf jlné pohnino^i. 

In nomiiie domiiií amen. Cum iiiter viijuQrsa anitx 
perfeccior sit creatuia, ihiiii compua existat raciunis ' 
auunim. ídeo nierito (k-bet plus n\ns suijni agnoscere i 
äuai|ue futura ľacioimliilitt^ľ preuiderc. Cunctífl ígitar p 
seiitibus futurisiiue tcstímoiiio liuiiis scľípti, qitod nott ] 
de S^TTina, Busko de Mostíst. Joliuniies dt- HrzrcBsihlaw, 
ibidem, omnes predicti fratros vtĺniii, ciipietite» fuc«r« i 
animarum noBtrarum salutare pareiitiimtiiie nostronim, 
Johftmiis dicti Hrzyessihlaweca ct Biidc/e, contlionUis i 
nicmoric ac pciatn fratria iiostri predilecti I,ylhohnvcmÍ ] 
daĽÍonis nec non alioriim fratrwm. sororura et conthomltit 
ruín. hona Ľum detibomcioneonmiiim nostnimaJiiironiinijae J 
rum consilio, conaensu et faiiore damus, comredimus et i 
in ľylzna Noua claustro et fratribiis ad sanctum Spirítam i 
ordiniä Predifatorum, sancti Iloniinici couiesom et spod 
teri ibidem per nos in lionoro sancte et indiuídue Tri 
bcati [.aurencii marlyris gloríosi ex noiin coniitľuct*), 
dudicato, preoipiie, siRgidariter ct distinctc : ego pri>dictua I 
XV sexagcnas grossoľum denariorum Pragonsium 
Motítisf, Wrabcxone ac HuĽzalono ilc Snyiina. Iliuiko trigi 
geiias etusdeín Dictuete in W^lkoiR-, Kln)iiioni>, EIodooQe i 
dicto Patilo ii] MoBtist, Jotiamiťs vern de Hr7j'fs»<«ftilaw t 
ľatis sua, domina Margaretlia. X sexn^cnas in Jactilto pn 
nete dictis nostris in liominíhiis L-en$iialihu» ox nuQC c 
dimus et resiguarnuB ťľatribiis preMcriptis, de qua qoidej 
tenebiiuur ct i.>xtuuc tenemiir tom noB qiiam ecíam a 
noatri sepedictix ťľatribus omuí anno diniidiain Hextam i 
Hepfldicte moitete pemoluerä consualitei* talibus inleriectiB ti 
vitlelicet in testu aaiicti lieoľgii pľoxiine ventiuo duas t 
pluries atiBÍRnate moiiete t>t III ťurtonotí, iii ťoáto ron) I 
iumedíate Huli!ioi]ucuti tolidem tam diii, doiiec ipais 1 
periiifl etpretittam pfvuniam non n3»ignaiieríiiiua 
aimui <it Bumel inte^ľatitcr et ■.u)niplele. aut ■'!"> <'> ■> 
id Pylxiieusii irRnHforamus t?t Imn^diic^iiiUH 
rifans iieriietui» dumtimun^alibt^tatagii e"iľ i Belici^t quod ipsi fmtre^, scptun expreSNÍ. debotit et tonentuľ poi-- 

ilit^buíi RÍiiŕíulis preilicto in altarí nostm dedicato ľoUíiUc 

[nÍA<tam le^ere sen oftifiarp et prn lumine vigiliarum ac mia- 

elemosina per nos (úľtn I eiexíigenani, mediam vcro 

íexaRcuam super labovem prefati claiistri inipendere ot assÍKnarp, 

in iiuibiisliliet quatunr >teptimnaÍ3 vigilias IX loc<;ionam in scrn 

, in crastino aeqQetiti de mane misiám defunctorum ^epedicUi iu 

i Ĺ-antare; pecuniam vero, t|ue superent de elemosina pernos 

y dáta, <]uatnor Tidslicet sexagenas preacríptas, prefati fnitre*. 

I nuDc smit in fntnrumque erunt. tenentur ín partes diiiíderc 

Pquod onini die. qno fleruicíum predictum uostrura euenerít 

uivndtim, XVIII gľoasi ex ea fratribus pru pitancia dispensenlur. 

, cunclu§ione rero cuiuslibet anni in Tltimoseruiciu XXIV grussi. 

adam qiiod numerus pecnnie exigit, in recreacione fralrum 

«ut cxpendi. Si autŕm, qnod absit, contiKerit, et dicti fratres, 

i nanc siint aut essn pot^ľunt. ofiticiiim preilitrtum t^uocuminD 

t emt'rgpnlc, qiiíbuscunque IV seplimanis. peragire neglexerinl. 

ne hoc Itfgittíme constitm'int, ex tunc uus äíiiG snccessores noMtri 

i XVIIl grossos. qui tunc fratribus in pitancia dťbebant dis- 

libuľp poKsumuH reripere «i dispensare uc dare ad aliu 

M^'undutn plucítum noatrura pro rcfrigerio Ľarorum nostro- 

f:oiitrAdÍ(XÍ(in(t qualíbut non obslantct. Vt autem hec donáciu, 

I ecjam cundicio robur ubtincnt firmitatís. ínfrnscriptos rtros. 

licdl Cunnidnm du l.liuta. dictum Praczek. Ruperduín de 

Hiicz. Johannem do Ollesna. sigilla eomm vna euni sigillis 

i itresenles petiuimas communiri. Datuoi anno doiuini míUu- 

» trocoulestmo sexagesirao III", die et festo beati Egidii iľon* 

bna glorioaí. 

Ori^dnal perguuanový v miisen pUeňskéoi ; pefieti chybí. — Na 
tTobti: LiUra super censum dominoram de Su-ynaa. Pod tím viď6ti 
'J»ltl atúpy pfíma sUrAfbo ale úploé jit nečiteluébo. Sur$l sigii. F. 1., 
[ttoWtjU N. 253, 1869. odkaz ktálterti do«iuikáusk«mu. 1863. 4. záH. Nový Plzett. 

f JVapfjt «f IJivlj/ tufkaiHJr ]ä(ištpr» sv. fíiirhn r .Voť. I'Iíhí 
r jnlrH r Xffkar^. : hterŕUa jest roeni flit SO yr. iinú.. 4 kn- 
iiďt n 3^ rejcf. 
Id nnminu doDiiui umen. Cnm liurani aimns mortis ídnm'í, 
i inou'n nnlltu pot^rit eoitjirc, ijne cciaro nipere non d«8Ínel J itnu-ione procuret aiiíine suo releiiamen a<] ípsorum i 
udliiic liältGtis corporis sospitatfm per prcces duuotorum. Erv 
quidem Oonnidus de Lhota, natU8 PrHc:tkoDÍ«i, bone fungemooi 
uni membrorum meonim šOnitate composque mei) racioaiA, MJ 
bene deltbi;rtito matiiroriiie cniii^ilio mee conthoralis ac henii 
merirum bonn voluntate doiio, resi^no et preaentibus toio omll 
cendi L-oiiuetitui siincti Spii'itus in Noua ľybciui. Iratribas ordl 
Predicatorum, viiani curiam in vjlln Zykow ciim arpa vi im 
et vnam iiitegram tei-raiu. quod wlgoriti!!- zemyv nuswufšíl 
■luani pľo uimc Czekan et Homole íuhnbítant et po8«»iilunL, rul 
siu aoiniaati cum singulis prouentíbus, videlicet a^rís ciiltá 
incultis, pratis, pascuis, aquis. ríuulis cunrtisque feriilitatibui 
dictam curiam et terram ^pectaiilibus ea iure, vti figo htiewf 
bal>ui, liereditarie posHÍdenclani. pľo anima cnee et itomiDc btb 
riiie, vxoris mee et omtiíum predcceíisorutn ao suc&eiNtoruni M 
mm remedio saliitai'i ita. ({iiod díeti fľatres a díctis mstíoisi 
suecessoribuB ipaoľum uel puasesitoribati cui'ie et terro aoiedil 
recípcre debent sine impedimentDcuiusijue IiominiH vLriusqne sM 
octuafíiiita grosaos veri. aunui et perpetui censas et tres groMi 
pro labore et quatuor putloH, tľiginla ditoque oua rtingulís am 
semper. inedíetatem Íii fento sanctí fialli et iterum nietiíatatemlk 
quenter in fetuto sancti (ieorgii pro veľo oensu temporiliiiH nt ^ 
hennis; laliter taniL>ii. qiind dicti possestiorBa pľefato curíe «t Mj 
a com munitate aliorum msticoľuín in ríiinU^. aijuis. |>tL<>cius, >Íj 
semitiH et paiittiribas propter hoc et m aliis ijuibuscunijuc non d 
bent esse sequefltratt, quos ecíam posseBsorca preťaté eiiriu ettA 
dicti fratrea inpiguorare poterintvel iMim iphis agert; quniidocniif 
voluerint. quociescuiique voluerínt, secundum quod ipsis ridekót 
cxpedire pru censu superseaso nine mea. heri'dibusque IBMII 
uc amicorum seu successorum quahbet contradicciope. In bil 
rei euideng teslímoDium stalui víros tid<i dignos in preseutj mi 
uoUttos, mea ac uieurum heroilnui mediante pctictouu tc»l«t aú 
ŕestos, videlicol domioiim BoKd^ecbuiieui. militvm de Ssirja 
Hrzyssihlawecz dictum. Itupťrtum de Wss/cuÍľi, iluscAnatbl 
Musthist, dictum HrKyssthbivieĽz. quiub preciiin mnínMu id^i^Lmliii 
sigilla vm vnu cum sigillo mtjo prveeutibuH It^'^ttriľ 
deriint Dalum in Nuua ľ>'l/.nA ťeria MOeutidii ani 
tjitjs beatieitiiiie Virgiiii» Muriť, annudotniui millo 
sexogeaimo tercio. ' 1363 - 1364. 97 

f 

Originál pergamenový v mineu plzouském ; pečeti chybf, jen 
""'proažky perg. zbyly. — Na rabn ; Praczkonis. Vndecima. Pod tím 
~ JiQoa rnkou: Litera super censiim in Zykow. Starší sign. Y. 2., novejsí 
^ N. 204. odkaz dominikánAm. 90. 

13G3. 22. prosiiice. 

JProvinrifd r. mm, littdolf z Iíomhurka ^>;r.srM/orrŕ/ po s)nrii fa- 
rr##V bt\ Jakuha, jinvho hr, Jakuhn za faráír do Nov, Plzne, 

Vvodcem hyl dekan Plzenskí/. 

Emler, Libri contirm., 1. I. 2. 31. 91. 

13G4. G. čeťveiice. 

Provinciid ŕ. fiéni. liudolf z Ilomhurka prrscnioval za faráŕc do 
Aor. Plzne hr. Fridrieha, když predeslý farár Jakuh sc místa svého 

hyl vzdal, Vvodeem hyl *lekan plzeňský. 

Emler, Libri coniiim., 1. L 2. 40. 92. 

13G4. 27. ŕíjiia. 

Zbynék, farár v Poľnú, Itaeek, Bohuslai\ Hynek a Bnšek, lyratŕi 
rlasini z P^nssperka, odkazvji klášteru svt. Ľncha v Nov. Plzni 
roční plat tri kopy praž. yr. v Slavikovicích na tŕcch póloulánech, 
kieréž nyní Jan Luh, Klinient a Martin drží, ršak všechny jiné 
poiitky j'ikož i vrchní správu lidí téch podržují si hratŕi z Fuss- 
I perka pro sebe. 

I 

lu nomíne saiicte et indíuidue trínitatis amen. Quia iuzta 
nUmn ipsios salnatorís homo debet síbí thezanrizare then iii celiä, jgitur cuiiotis itiiiotesĽal lidcIibiiH exmtentibtts 
quoil iiosdomitiusZbytiko, plehaniisdc Polonn, Rjivzko, 
Hynko, Itusskn itk-ti Oo 1-'us|>erk, fratres vlcľiiii, cupienl 
derc de remeilio uiiíiiinrutn iiostraruni ne ninnium prodi 
successorumciue nostrorum ealutari, adhuc sani et jucoli 
tura prehatiíta deliberacione saiioquo consilio et 
noHtnim damus, resignamus et per presentos coiidesceni 
aancU Spirilus et fratrihua ordinis fratram rredicatomni in 5 
Pylzna, de vei-a eleraosiiia tres sexagentis grossonim dei 
Pragensiuni perpetiii codsus in villa Slauikouk-z super tn 
terras, (juas nunc JolianneB dictus Lub et C'lcincns ot 
tenent et possident, rjuem <iuidein cĽDsum díctis ia hnmi 
eoľum successoribus recipiet et dispenaare babobít in píl 
tribus teuiporibua scruiciorum carortitn noBtronim raua 
conuentu eorum, f[iu pro tunc fuerit per nos ]>ro cnppcl 
stro eleotus, vt ex literis eorum extititit onlinatum. Kul 
censum prcdictus fráter recipere habehit in expressú 
eorum possessoribus temporibas infrai)ositis, vidclicet 
saiicti Georgii proxime venturo dimidiam nlt^ram íMixaK^i 
in festo sanctí Galii inmediate sequenti totidem síngiUi 
aunis hoc idem reíterando. Votumus tamon, quod uinocs alii 
uentus siue vtilitates ai: guberaacio predicUvrum lerrariim et 
possessorum ad nos ac successores nostros perlÍDvant vi sj 
statuentesque, quod predicitus census per nos seu aucresi 
stros quibuäcunque ex causia a conuorilu predicto ni 
sít exsolui »iuo quocumque alio mudo alienari, idqae 
quod bí boDa Qostra ilUa terris adiacencia Reu alía quei 
nos siue 8Ucces§ores nostroa, vt preťertur, vendi, fonmi 
alio modo aUenari contigerit, sepedictc terre siue oitrio 
a'; posseiísores eanim ab eadem vendicionc, coromutaei 
alienacioue penitus sint Bequ«strate et ad eundetn coDUäiitum, 
reeAlcitracione seniolA pcrtinebit. In cuius rei tírmanientum 
noKtra presentibus sunt uppeusa. Dátum aiino domini luilIesiiMi 
trccuiitesimu socagosimo quarto, in vigília sanctorum apofitolonH 
Sj'monis et Jude. 

Originál p«rgtmenovy v mníeu plEe^'l'i'n. Z p6ti pt^etl _. 

drolii. '} Stlt s tŕemi pái^- parohft (3, 1); ti*d llfttin )<''"'^ -^^ > ^ 

mnoa. Opis mnjaikul. : 4- S. B koni* pi bi . d 

chyM, JBo |>ront«1í p^rS' > dI )>byL ') ácit ■ tromi pAľ 

_^. ^-. «^--v^.j '"•^•'-"~^~'~try 1 ise3. L i. Fui — perg. ") Mkl^ Sllt vodmovné Uilel, v dSiu tél 
■ pbj parohu (2, 1), iiad äiíum liUra s psrolijr; opis ; -)- S. BoscODia 

|.Fa rg. — [N« rubu listiny:) Litorn auper ceiuum ia Slawj- 

; ňATii ai^a. O. 1., novfjél N. S65. B(/riŕA Plabciicr, farár plzeniský, srŕJfl, ie títo äobrodincoré 
niti odkazy koslclu /arnímu: r^rvian ŕcsnik otlkázrU mamy I 
svi^j ; Terval sonkennik '/a *• '"í'^' platu ; pi. Wemherová I 
; Meinl koiŕiník í k. roé. platu ; Petr gí/Kiy kttchaŕ ve fare I 
i kop: ľridt pldtenik 2 k. 20 g^r. ; Bohunha pivovárnik s tnan- I 
tou Bifou iVg it. ; Janui kolár 5 kap, za které se máji konad I 
tfistŕ ťýľoíni sluihy holi na vťfnoN pamil pfi kostth faniíiu. 

lu nomine sanotcet indjuiiliie trinitatis amen. Cum intcr 1 
inena aniinancin hoiiio sit ilignior ci-eattira et tempore resolu- 
I al) anima debet cognoscere siium creatorom, ego stqiiidem 1 
- Frj'ilricus dictus Plabeitner, ol^m commendator et plebnnus J 
ne Pj^lzDe cíuitalis, declaraciotie presencíum cunctis meis huc- j 
loribus iam dictu ciuitatis cuiiio protestori, quod siibscripte I 
rsone, cogilantes quondam pro aniniarum ipsaruín remediii &a- 
, nobU ros suas Icgabatit jtro perbeniiíbus geniiciis ipsonim j 
Knudnoriaio pt-ragcndis, quedam ccnsua per^ietuos, quedai 

I pocauiau nobis tribucbunt, quatn scilicet paratam ])ecuníaiQ I 

iam diirtus fruter Frydricus uxposui pro fcrttlitate domus J 

nostrc deo tesle, ot patet vnicuique intuenti. Hec autem or- | 

dioacio Euliscriptarutu personaniia ŕacta est in bunc moduDi ; 

Priino et phncipalitcr ['ermatiuus caruiľex maccellum siium oobis I 

legauit vlerualiter possideiidum, et Terusalo panniťex Dobis tiibuit J 

Tcri :tnnni cenaus dimidmm sexageitam grossorum bouorum Pra- 

' J denaríorum, queni cenítum sua relicta nobis promisit J 

ľ' pre»iMitari*, donuc cortum loímm, in quu sc(;ure babu- 1 

n' I i'tisiiiii, uubis indícaret, biin dtmbus persoiiis omiiíbua J 

xu^ ot sinfitulia amiia teiiemur cum vigiliis et sot-i 

.1 iim exhequias celebrare ; deinde píu matroaal 

L qoÍDta. post fe^tum ac^ti Wenceiilai cunctÍB annúl 

uuilu poiogera hiimililer et d^uate. quia íp!4a quinquA; Bexagenas grossormii noliis tiibiiil iinslra pio i-eferciotui. | 
Meínlino pellífici, qui W gros»OM tirl liim«n i-orporí« i 
nobÍH XV grossos ct ad opus iMirnicIiio mcilinm scxui 
iuinui consus assígnaiiit, ]>en3f;ere debemun in epyplmnía J 
ut predictis 6Íinilitcľet Petro (iiuiodiiin uostro coquo feru "^ 
fextuín s. Mnrtiní singiilis aiinís deiiocíus siiiis nnnioci 
pari'ochiH et in hosjiitali celcbtctur, cuui ip!«i> nohia quJn^ 
xaj;ena» dedít pto doiniinrule puncs ntis oiiipctonu L*t i^oiiii 
sexafítmas proiiisori liospiUilis donauit pro itifinnoruni rpfaci 
cioiie, ipí*a iiaaniiie die sui Hnniuerwirii tíim plobonaa pamíd 
siiis omnibus Bart-rdotibiis viii(-ui<iue, ijuam prouisor liotipitalti a 
snccrdotibns vnicuitjue viium grosstim pio niemoria ipsiits riiM 
anois tenc'tur prfHentare; ÍDtlo Frydlino linitici et ftuo vxori p< 
ťestiim Oinnium Sanctoľum quarta dic ciimjlítpr ofHcmm i 
pcingatur, qiii duas sexB^eíms et X\ gľoesos nobra l<>piiut fi 
noslľa tiecessíuitc ; preteren nohiinkoni braxalurí et rxorf i 
nomine Itcte in octaua saiíťti Martini ofôciutn fiál idem, a 
altcratn mcdiam sexageiiam nobis dedit eibí |ierpotuas oxseK]U 
compaľanilo ; deliinc Janusscli curnTex tres sexa^iuts iajn < 
ľl tjimndn morietiir, tuoc debet siiperaddere odhuť ditas i 
genaa, ut sibi Pl sue vxori pL-rheniie jteniicium fririomiia. 
simt perpetua senik'lu parrochie Pylznensis et Ídeo ]K)rino8ai|l 
siint, iit in iTicmoria habeautur i-t síinilíter peragantur, cum iní 
iiDstCľ sit velud bliimi iiiter ejňuas pre ceterís ordínibun eniÍM 
cíor, bunoruQitpiG reparacio virtututn Uispoiisai^io, ergu cuatos fé 
KÍoiiis larnquamvas piutatís. sperndum sanctitntisHub&ct|uens, pn 
precessor boc oiunia facere debet beniiiole. ut prefortor in {Nl 
criptis, ne per omiesíoncm pretactorum seruíciorum Duíttm dň 
niiciu Tr^eatiir in Bcaiidalum populnrum. 

|N& rDbu|; Ilic luot perpetua ■ernida annoMU. Pod tfm bmI 
ilm pfsmem: N. Frídriclia odkaz na mäo in ví^ilia i. lanport 
novíJHÍ BJ^n. N- .186. odiiAx soulironiý. — Originál perg v iDOMa plM 
akiiD. paCťf kulitá mnlá vial na proutka perft . na Sionifm knjl | 
ikozenL l'proiitFoil Hvb pugUvy, prav& atnjf, hlava a lioruj £&i£ }|{ 
oiHaman.v, drul>4 v ]«vo pŕeil nf kleči ne nŕpjaljlioa rukania. d^ 
. . . iŕ;Í1l U l'ruciťorv i ľilx . . . |ŕ<igilliim ílomaa 4 'rad litrom m in 1 I3(i5. IH. fijiin. 

itťinciul f. uiui. limM/ (z Jlomlitiriii) fitruľuloriit :a fumrc. 

|Ai»r. /Víwr hr. Vf/itunira. lilt/ž jffnlcM^ furúr h'iicrk sc uiifita 

ifvč/io iiifl vztlal. Ciotkem !•;/! dŕk'iu iihrimKi/. 

EnUr, l.ibri confirm-, L, I '2. 6lf. 136fi. 23. ČíTT^nce. 

»Aosí t Jioniprrka odkatitje jedrn dvAr v Miroioci\ kde^ nj/ni 
t Miíi, WiiierH MiitnrUskčinu v Plzni Kov. s ročnim platem 
tiO f/roÁú }trnL In iiumtiie doniiiii amen. Cuni liorntn moitis simus inscii, 

pni toniľn iinUtis eunderc potest. gue spiiľs simul et juueiiťs 

rípit iiHlesiitriiIor, igiltír ef;o Dobrohostus, miles de Itainsperkí 

liiisUaťtD diuiiic miseracíoais, (lonsiduraiis huius vito bruvs cur- 

Julum. cnpicDs prouidero de remodio aniine mee meorumiiue 

■pinqaumni sulutari, ciim matura detiberacioue, compos moe 

búnÍH «t rorporis mei snnpiUitc beiic perťungeii», boim Tolun- 

, nec uon berpfliira infomm pio assfnsu, dono, resigno et pťe- 

ItiboB condesceiido vuam ciiríain in Tílla Myrassow, sitám íd 

ltt«ra parte tíiusdfm víIIp «. porla ľyUii -(läi. quam nunc Marzilc 

t-ensiialiti iiih^bitat et pogaíilet et eandem ľiiríain dotio et 

i-iim viio iiit«gľo laueo et omiii jure ciim pmtJs, pasctiis, 

I vuliia kí iiicultis, nibetis, siliiií, aruis, aqui?, riuubs, m; omníhus 

(Miigiiltí vtilitatjbiis, Tľuctibus, proueiitibus, nd díctani citriani 

■djiiitiiiiis, comícntui beate Mnrie semper virginÍK et ťratľibus 

■ns couurnliui ordíiiis fľutriim Minonim in Noiia ['yUim eo Jurc> 

I rgu liULUGipK^ letiiii, tempoľibuK eteriiis nomiiio verc eleniosino 

Utndjim. (JuÍ(|iiidom ľrutres dícti couuontii^^ a po^Kensore dide 

i binni pn.'dicli, iiuí iiunc v&t nut in ťtiluruiii nit, reciperu 

wnl (tiiigalis utuis in fv^Xo isaiictj (lalli tn|íintagro!>sos buiioruiu 

pRvnaitun ilcuariwnini et tntidťtn in Testo bmli (ÍTOr^ft «rínicnt!. 

|>4!rp«tuia bov ítlvm mteraiido, mca quulilitt posterRata. et lieľĽilin suťcvssorum ini i|iiúiibet minime obstiiiile pru reincdiu luiiiuo inco moorumqHn 
lentum vi contlionilium mnarum ucť non omntum amÍL-umoi ú 
mm predeeessoľum Biiccesaorumque Bulutari. UiUter tatnúa, 
possessor díctc i-iiiic siue hiuei preiixi non dt-bot a t 
aliorum rusticorum predíde ville in quibuscumiut! jiiribuit ct K 
berUitibns esse Bciiueslmtua, sL>d de omni vtilitate et coruiuuuibll 
veluti priua, (luibuscunque nomiiilbux poterit nominari, to dM 
villa cum aliis rusticia tenctur et debct juridice particifura w^ 
L't in euum, dictis tiimen fratribus, ainmodo duminia et 
eius legittiniis exIstODtibus, ipao eisdem cennum predíctum lulog 
liter adimpleute, non obstante quocnnque irapedimonta. Hl 
ftciam, si quúd absit, dictus possessor curiŕ d, Innol | 
siue quilibet successor eiusdeni quocuniquo tnodo dvj 
SOU denastatus censum eisdem quocumque tRnninoruni : 
toi-um dare nollet seu non pnsspt, ipsi fratrfs censam s 
pratis seu junientis ac peeudibus uec non oninJbiis bonis « 
li:ant plennrie recípere L>1 extorqtiere vciideiido, itnpoticudo, alienafll 
ipsa bona, vt eís visum ťuerit, contradicciono uiOä nieorumqiK ll 
redum seu successorum minime Talente, que ontnia, ul )tteú 
possent ipsis fratribus adimplcri, promitto dsilom tiub purilÉ 
tidei mee chrisUane et hunoris meí esse tidelis protector oun 
et gubernátor dictarum curíe et lanei et poBsessoría earunilea | 
coadiutor ad persoluendum eisdem censum predirtum et i*Íso 
omnem liominem impedientem eoa vtriiisque sexus Tbiquo 6delitt 
Rstare. Et vt hec gubernacio seu pi-oteccio robnr obtiueut «leni> 
tatia, me moriente siuo alias absente, gubematorem et \irnfvtíaTIB 
dictonim buiiorum pono et asaigno Zbynliouem de llukowA, 
murtí'm vero seu ín absencia eiusdem /bjukonis ratitíeo ft ap[inihl 
Nachualum do Osavraciiin, ípso autem Nachitalone nionetitv i 
absente, gubornabit et prutoget Sezema de Przíwozecz, post cai 
decessum gubeniabit ct reget tíUna meu8 ícnior, qui pro U 
snpererit, mortuis veru omnibus predictis proti^rtoribu 
ľibua ac heredibns meis, es tunc fratrea pn-tixi debŕtit ct ] 
rint sibi eligcre pro rectore et protectore dictuntm bonortun t 
de genealógia nostra voum seu plurcs socundum diEcrcoioni i 
visum ťuerit rxpedire, eontradiccione cuíuscunquc non 
Kt hec omiiia pretarta promitto ma cum predtctis gubornatorítm, 
seu protektori b us eisdem fratribus tideliter adimplere. non obv 
libns qnibuseumjne Ticiacioníbus, tnaeutis, puiiccíonibns sen « 
ribu« hutuH Utterr, sí quas tieri i>outÍ^erit in i-ad^m, aUlcgUi Uiid. io:íI camliduiii-, vt (Ik'li rntUrs in t-niiiii-iitu kiih hÍii^iiIís mi 
DOÍliUH qimtuur tiuiponbus viKÍlíaH it [iií»saiii ili-ľtiii<'toruiii jim I 
|atuiu<- aiiiiuurum pridÍĽtíU-uni U'Uľaiituľ ccli-Iji-iiľc. Iti qucniiii j 

L (i-stinioaium »i|;ill[im m<'um ac &jgilla imídictorurii ^iilier- 
tunuii /b,vukonÍ!j ilc liukowa, Nucliimloiiiit de Ossuriicziii, Sv- 
ilc ľľ/ieu'uzDC7 iioe non si^illa liliortim moorum Niicbua- 
its, ílobamiis, /bvukonia {iroscntilius siint appi>nsa Duluni in 
ľyluja aniiD dumiui itiilk-siino trecentesinio LXVl", ia die j 
i Apotliiutris martim et jioiililicis gtoriosi. 

Ortg. pvrg., pefell vSecbny cliyLt, v musea plxei'i. Na ru1>u: Sti 
ritlUB MjTOMon- Jomini UobrihjosiJ. in curia delegawil 1 agftm I 
us dínisim aoliienilo. — OpÍ9 listiny té v SteliL knixo fňr. ' 
. f. 203. 1368. 28. ÍBrvence. Nový Plzifl. 

^ruiin.sl J Ilatiipcrl-a daruje Uáiteru sii. Ducitu r Pkíti .Voi 
I rfrory v Miroáoei, Licré. ai/ni poddaní Vticlae a ľfihjň <iril, I 
[ iahtŕui dcorn jest pťU láuu pazcmkň ; z jetlnoÍM dcoi'a roini i 
má se platiti .10 ;fr. pral klátmi. In noniinť domíni anipo. Cum iuxta diľtum bľ;kti Tauli apo- 
tti bic iiiiinfiitcm ciuítateni non habeamiis, fiituruiii vcro iiuitii- 
sŕcunduRí ipsiiia anunoiiicionem salutarem di-bi-amus, igitur 
I £>ul>ri>bostus, mi'oi Af Kamsperlc, ex instinctu diuíiie míscra- 
^1 cotuideran.'* Iniiiis vile hreue ciirriculum cuni mattira delí- 
Mcione, compos meo racionis et corporis »ospitute beno perfiiii- 
1 Toluntate noc non horediim meorum pta asseiiäiuiio | 
, resigDO et presentibus; cnndescendo diias curjae íii villu Í\y- 
Miw silai, vnfttn TÍdt^licct, (inam iiunc Weiic/essiaus nistícus i-t J 
, quam nuiic ľr/íbyiivc rastíous possídi'iil et iiiltubiljmtí 
Intiamtibct tľuríam tľiim medio lantto ct omiii itirc uiun pruLiM, I 
o^is ciiltiB ct incullis, siluis, nibotiti, uitis, iiruiH, aqiiJStá 
mlib ac sÍDgulis nlíiH vtilítabbuH ut proiienlibus m)u fnivlibus, 
I dictas curias spcctaiilibUB, luiiucutui et í'ralribus isiuíťti Spiri-i 
, frátrom ordmis ľľcdicatuťum in Nuua Pylznu eo íiire, tLí egn sidentlua. (Jtu ()iiidcm fratres scu coniienlas a posscíisaríbiu 
rum curiarum, (iiii nunc hunt aoa i» ťutunira orunt, Tnf>.i>!A r^n--- 
rum pretartorum a ({uolibet posscBHOi-e, vt prefertur. 
Iiľiit aiiigulis annis in ťesto sancti Oalli quitidt-cim ŕ-'' 
rum ['rageiiBÍum dcnariorura et totidem ia festu b>-;ii: 
niiiiiB cternis rciterando, mea quali'iict conlradircione 
(ít lieredum nieorum seu successoruín iinpGdímťnta quoliítvt miai 
oliMaiite pro remedio auime mee salutnri et sub leuaniinc uii 
dumini Nachualonis de Ossuracitiii, pio memorie patríš mei i 
non animabus siiarum mearumque conttioraliuni ac omiiíuni ai 
corum, pi'cdecessorum, successorumque nieorura, tali'ter tiunen, i| 
possesíiorcs dictariim curiarum et lanconini mediorura preratomm 
delient a conmunitate aliorum rusticonim dicte villf in quibtiH'ua 
iiiribuii et libertatibus essa seqiiostratí, »ed de omni conmanittlfe 
veliiti prius, quibuscunque nomíníbtis potcríl iiomJnnrí, in 
villa ľum aliis rusticis tenentiir et dcbent iurídicc partie ipan.*, 
et in cuum, dtctiit tameii frutľibus. rorum domínÍ!' et {tiitroius 1^ 
gitlimis cxÍBtentibut), animodo ct per ipsos posseíxores prvtacifli 
cciisum fidclitcr, non obstautt' quoiiis impedimouto, perfloluontilw* 
ita vt eciam si, qiiod absit, dicti possľssoľťs lurtarum i't lani 
rum mediortim pretixorum quocunqiu- módu depauporuti aen ii- 
soliiti censum eis quofunque tcmporum prefixorum dare nnUarf 
seu non possent, ipHÍ Iratres renouni suum in pratis siiie in 
lis et pťcudibns et omnibus bonis eorum viik-ant plciiarie 
pere et extorqnere, mea qualibet meuniniquc hercdum ac ftuoves- 
snrum contradicciane minime fdislante, adierta insuper tnlí con£- 
cionc, vt dicti fratres tn conucntn »ud sínguliit annitt omnil 
quatuor tcmporibuR vigilian et missam defunctorum pro eublcifr 
mine unimarum prodictarum tenennliir relobrare. Vt crgo 
pn-dicia ipsís fratríbus fídelius valennt adimpleri, promilto 
Bub puritate mee lidei ct lionoris mei, cise tidelia protet-tur M go- 
beniatoľ diclDrum bonorum eorum, ad perBciIucndum censu: 
ram et cííí contra omnem liominem impťdientťm vtriusque 
tidcliler vhiqne asiare, Et vt liec proteccio seu gubenmcia 
babeat etemiUtis, me moriciitu KÍue iilias abscntc, gnbiTiuUoreB 
siuc protecturem nssig>ľ.> ct upprobo Zbynkouom de Bukuna, {Mt 
mortom vcrii miu in ubseticin tiiusdum Zbynkunis, ratiäco et 
prutectorvm et guberuutorcm Nacbuulum du Oisuniatiii ; isto u- 
tem mortuo vi-1 absciite, gubcmabit i>t proti^got Sntema áe Pay^ 
voitxx, post cuius docvssum giibernabit et protcget tilias 
SĽoior, qni pratunc supururit; murtuis veru ouiuiliaB gubtftttiitqh lu, I pmtictiia ft In-n-dibus meis. cxtuiic fľatri's preUii'ti leriebuii- 

lv( polerÍDt HÍIii eligore pro guLi-rnatoro et protectoro bono- 

im-diclorum Tiium dľ gĽnoalogia noslru, queiicuii(|UO 

rortiui visum ľuL-rít expediie, contradiciiíoiic cuíusľunqui! 

^ebstantľ. Et liec umnía pretacta promilto et ineos successo- 

I ^bprnatnrc!) astringo ipsis mpcum tidflitcr promittľiitilms. 

I fratribuK tideliter adimplere, non obstiititibus quibuacuiKiuu 

■CKítiibus, punccionibuä síiio laiimĽionibus bcii erroribtis, fiÍ<]uo 

t flJDt, baias littore. Tn quorum omnium firmamentum aigil- 

nec non aigilia predictonim Zbyiikonis de Biikowai 

klonís de Ossiiraczin, Sezeme de Pľzyewoczecz ac Klíoruín 

NactiualonU, Johaunis et Xbynkonis presentibus Butit 

Datitm in Xnua Pylzna anno domíni millesimo trsĽeute- 

f texngesiiiio sextu in dic simcti Appollinaris martyria ťt pon- 

gloriosí. 

I OrigiDftl pergamenový v roiiseu plzeiiskéin ; pei^eti väechny chrbl. 
■k raba]; Liiert aupor ceustim in Myrossow. Pod tím dv6 ŕádky 
P^O pfunajiinežiteJlQä. — Suríi algn. N. 2. novejSI N. 3GG. 1866. 
t kUUtcru doraínik&nskämTi. 1S66. 31. ŕijna. 

I List ríchtiiŕo a pfísežnýdi i váie obce mesta Plzne Novúbo, 
í t r03!kÄxiiliÍG cieaaŕského pŕiznávaji se lu'oz. Uoliu^Uivovi 
alierka fíA kop gr. úroka platiti rozdilnC'. Dátum I. I3G(J, 
pij N'fcdi STatých. 

Iliilt tento okáxal pŕfid komissi Btavovskou r. 1454. Oldŕidi 
t t CoItOTit spolu s listeni Ilyiika Krupiny, kturýi tak ^iií, 
IjBttbyl iastavíl. ž« j^mu ti-'n plat u niúata Plzni' propou- 
Ijiďia dädíróni. aby oni ten plat im svrdiiipsanvĽli mi-šfanecb 
» prudali mohli- T«l«ký, Arcliiv ivnVý 1. 5Ci&, 13Q7. 23. dubna.1 Raeak * Viiíy sc syny svýmí Ili/nkcm, Haike^^^t 
farniviu kostelif sol. Máfí Majilalnty pfid hrwlrin VíitoHvA 
jeden dédiétiý lán S dvorem a ilviHia slránfnti lesa, abjf j 
nijki farár Scack i jeho pHHÍ tuisti'pcovč slouiili jidduh 
boil za otec Jlackoľa Jtatmira. maiku ^iškii, prmf ma 
nt^, xa druhou manželka Ofkit t za pána Hacka nath 

rŠŕcliny ilítkij jrho, ' 

In iiomirie domini amen. Kgo lUczco de Wyoska Dutum í 
uniucrais, presentibus et futurjg, quod quia liuiuiiiio ťrojiílitatú 
litiis et autaiitis seculi uaniUtlum fíLstídíís jiur JQspiratioaeoi ilť 
uinam iam iu fino prouectae aetiilis relíctis ud ucratn di 
nicritoruín et boiioium operuín pius exstat rttributor, 
et ľa propoiieiis semináre ía terris, ({ue reddeitte domino mill 
plicato fructu recoUigcro ualeaui in coelis, de consifosu et uoli 
tate dilectoruín tilioľum tneoruni scilicet Iliiiconts, Binoouk. 
Jesťouís et aliorum omnium, qiiorum iiiteresse pulvrnt et 
dedi ecclestae parocIiÍHli &itae ^ub castro Wyeaka in hoimreu 
ct Banctae Mai'íae Magdalenae nonstructe et dec)icat;u) in li 
Drustone, ununi laneimi bereditatis cum pratiíi, ortiset coríapni 
plebanum sita et ctiiii uiiiiiersis ad eundem Uineum pertiueotni 
ťiim duobus iiallibus sibiae ínter piwouin et castnim, 
cjvinpi poäitU et loĽalia, et ex niinc. proiit ex tunc doiio, confei* 
et concedo ad augendum diiiiiii nllllii cidtum in eaili^oi kcIma 
per dominuín Swaťlionem pl«>banuni modei-num dictae occlesto rf 
suos successores perpetiiis in nnlea. temponbun pro salatn 
rum patris mei Ratrníri et matris ineae dominae Zyitce ľtdontnai 
Marusse, uxuris meae defunctuu ut omiiitim puoľorum mi-tintB 
praedecessorum bereditario iure teneiiduiii. titifrueiidum ct et 
naliter possidcndiun, sub cunditionibuíi iiirra<.(.TÍptis: statDeos rf 
de bnna uoluntate domini Swachoiii§, plebaui modiTtii tuiec fi 
pľocumns, qni dicte ecclesiat3 coiisiderauit abindv fnictuneuni p 
uenire incremeiitum. ut idem dominits Swdch«i. qui ost pro u 
et ijiii dicte ecťlesiae preťueľint plebani in tuluro, bluitulíii i(li 
tuor temporibun in aeuuni díe. ad boc spto, rígilLu triiim Ks^i 
iiiim sub nula de ui-spcre et in crastioo Ircs missa^ I 
unam sub nota et diuu lectaa cum solemnilntv i ' . 107 i protestatiout! adhibiUi indeniacnter et non remisse tieľi or- 
ri. bstituant. fauiaut, procurent et irreniÍBsibiliter coapteiit 
uiiuutnun, ut prcfortur, remedio sempitcrno et etiam pronnima 
pn&ti RaczconíH, uxoris meae aecunilae domíiiHe Úfcite, ncc 
prcfati domini Swachonís plcbani in casii, dum 
biiu Taerit, ijui ge pro coniparatore dictomm operum boiľiniiii 
idiaiuit elemoäínis et diilcíter applicauit. Si autem temporibus 
okntibas plebaniis, iiuícnuqtie ecclesie prenotatae in escercitio 
negligens repertus fuerit et remíaaiiB, ex tuno ego 
u preBumiuatus cuiu fiUis meis expresais ac alii hei'edes inei 
sores quilibet, BÍue ťemiDei fuerint eexus siue uirilig, ľu- 
, Lmeatii predictum cum omnibus suis pertinentíis, superius 
. «oct«siai^ et plebatio, qiii pro tunc fuerit, predictís, abs- 
t ot ijimiiis defeDsione aulľen'e possumus et tenemur 
ri ecciesiue, ubi cunsonum at melius uidebitur, per omnia 
!, quo supr.i. efticacius appli<.ľaľe. In cuíus donationis robur 
Otinustionís pei-petuae premiss^jium testimonium, nos prediiti 
9, Busco, Hinco, Jesco, dicti de Wyeska et doininus Swacho, 
nos ecciŕsiae memomtae, nostra propria sigilla de cprta scientia 
i anncctere decreuimus presentibus, etiam cum uiiiiiimine si- 
discretorum iiiroruín plebanonim ecciesiarum domini 
)nis de I>j'ssiiia, domini Jaroslai de Siupna, domini Nícolui 
Qitelcze, i]ui ad instantiam nostram presentibus eoľum ši- 
li tcstimonium applicarunt. solidius conärraatum. Dátum et 
I anaa doraini mlUesimo trecentesímo aexageäimo aeptimo in 
i (ieorgii marliris gloriosi. Z tiiliinn listiny té i I (). ledni i pUeiiskdm 99. 

1367. 8. zAŕí. 

SUfÚN, gprácce ipitála phcňského, spolu s Jnnem z Ľohmn 
\ it pani Murketa odkázala dva sladu, kaidý po 55 i/roš. 
W<l/íc, a jednu kopa gr. pral. m íŕizení jednoho místa pro 
*ŕ «e ipitale, kterihoi misia mi Hiieaťisam% al do své smrti 
a puk má to piipndnoitti épitúlu. 108 1368—1369. 

Nos fráter Steplianus, prouisor liospitalís Noiie PflmB i 
tatis, vua cum domino Joklíao de Dobrzano, fundatore en 
hospítalis, recognosť.imus tenore presencium vníucrsis, quia lioi 
matrona, nomine Margaretha, dedit ad predictum liospitak 
brasea, ynum quodque brasoum protunc soluebat quinqu 
quínta grossos et vnam sexagenam grossorum bonoruín Praga 
denariorum pro prebenda iníirmorum, quam prebendam pro hii 
braseís et eadem pecunia debet haberc usque ad tinem Tite 
in prefato hospítali et post mortem eius omnia, que prcdícta 
trona habet, non potest nec debet alíenare alicui Tiuenti hm 
sed ad sepefatum kospitale pertínebit. In cuius rci cuídens 1 
monium sigillis nostris bane literám iussimus comniunírí. Dli 
iu natiuitate beate Márie virginis gloriose anno domíni milk 
trecentesímo sexagesimo septimo. 

Z nejstarSi knihy pri v. a závéti f. A 15. 100. 1368. 20. breziia. ProvincuU í\ nem, Lnäolf z Ľsscmi dosadil za faráív do A 

hivze hr. Mikulásc x Plzue. 

Emler, Libri c^nlirm , lib. I. 2. 101. 10\ 1369. 7. iiiiora. 

Ohlŕirh a Mihidák, hizrhuiri, držlŕclc prasfmiuí Uízm\ zaraZH 
zr rhiiji dostatí wlhain, htrrff pmlrslt) drzitvi li\znttŕ(>ldnch\ 
Hft sluftžf'Hi vi'iruŕhi msr cr faru i m hostrlr, (dnj každá pondtdí 
zrna hifla inšť za dašr jclut. mtorjUcij i phdha. Za spnicrc i 
odkazu astaunvaji wrsf'aitf/ Jaun .i Djhian a llcuzla, sf/na £ 

Iŕho llrrmauHa z lUdn'au, 

Nos VlricQs et Nirohius, bahieatores, fnitres vterini, r 
nostre ac nostri hcredoä in Noua ľilzna rccognoscímus pef ^B Ttiinersň, quod Iionestus vír Vldciiíi, liahieator. autiTessiir 
^R, in articuli) sae murtitt bona tameii tsiis rniionc, fecit \c- 
^^em perp^tniä bMnporibus tluraliiriini, super ilnnium nostram 
^^Uf-ni siur hiitnGUtn. iiuotl niiiic iiihiibítaDiiis et p^iMsiilcmiis. 
^■Ipse ÍDliabitnuit et pussedit, scíUcet, quoil qtiolibťt anrio in 
^Bi rcstiuitatibiis pasrbt- unDÍucrBarium cum Tiio ceroo <1(- 
^Hic libris cerp ct duobus cuneís, quatunr putlÍMbotiis et dua- 
^HiiitJ.s *iiii auttlrnlici boni in iiostra parrochialí ecclesta b»- 
^^ee ciim scitii cuídenti celebraiidn per hnspitem predicti bal- 
^Knod Vát mcdium intcr duo baltien, aut pussessoreín, peľnga- 
^Kuncirm singulíii fcríía sccandis viia missn defniictoruRí cum 
^B« ucl tribus Imlensibiis tu sepodicta ecclesia comparari do- 
^ftr pn> salutnrí rcmedio et RiĽmoria perpetua anime sue ac 
^B ipsíaM coiithoraUs iiecuoii unimunioi suonini omnium prede- 
^Htur], «t ealus ipsanim Ľorani dľo altissíino Hugeatur copiosa. 
P^ľ* Vlricus ťt Niculaus, fratrea preditti. cum simus factí iio- 
iinali lialnui pniisessoiva et potisidutnus. promittinitis bona nostra 
iái' christiana sine dolo, ac illi omnes promittuiil, fpii post nos 
b luco nostľo pnssrHsionis et offieii pro teni))ore fuťľiut constituti, 
Ittod illam le^aciniiem lirmam et invialabilem votutnus obseruaro. 
lOníliGrsaríum predictum lidelíua peragendo tempore deputáte. 
|inus(|De anninersarii prouisores sunt et procuratores ätvi cetme- 
lír prescDcium et obseruatores semper de scítu pleliaiii predictc 
ixIeMe, quíťunque fuerít pro tempere, bonesti viri et discreti 
ifMiiius dtctus de Dohrzauo et Heinzlinug Hermani, pie memorie 
Diam dieli de llolirzano, ciucs in prí-dictit eiuitate Noiie Piline 
HIU** ad dies uite eoruín ; mortuis vero ipsis Joblíno et Ik-inz- 
0(1 prediľtis, cui in articulo sue mortís commiserint eodem ips« 
rocuratorío prcdieti annitiersarii perfrui couceniantur. Sin auteni 
jh iraminali Vlricus ul Nicolaus siue wiam possossor illius Iml- 
^■•iiiucrsiriuiu predictum tempere debito peragere obmittorti- 
^H aut certu nou curaremuH, extuiic quocienscuniiue hoc tieri 
^Mfnit. tocieus procuratnreH ipoiuH aniuersarii preHencium ob- 
^HftDri, it est exproHsuni, tuibcnt plenain potestatem, quam vín 
^Hptibua cnnccdimus, sine quouis iudicis aiixilio nos aut poii- 
^HM predirlAs iiipÍKuorare vel ecíani dictuni balneum invadere 
^Heupiir«, nqiii- dum šolono et satisracťio hiiinsmodi pr^-dirli 
^Hrwrii ooiisequAtur. Iti i-uius reí tcstirounium boiit-Mti viri et 
^Btí l'ťtnis iudi;)[, Hinco Haek<.T, Martínns Mlndote, pro tem- 
^H iurati ciavs ibiuom. ad peticioucs nostraíi Vlrtci et Nicolai presentibuA sunt appeiim, nosque Pctnis, llinco Miuiiir 
hnius facti, sígilla uostra prosentibiis appendiiaus. l>Atam i 
pmxinm post fe»tum boate Dopothee vir);inia elnríose u 
mini millesima trereiit^sitno äi;xage.simo nonu. 

Z n<-jatar&i kailiy prlv. • zilvčli ť. A. 15. 13G9. br-«zen. Dominik r Plziu^ nstaiiooen za faráfr. v SuliätteiÁ Tingl, librl codI', II. 2. 136í». 28. I>ŕťzna. ifmec t Kraloeir, mi^štŕuiii m. Nov. PUni, zaínupil : 
torov na feee Brndavé od MihiilúŠe a Jakie., hratN s C^aih;, 
vysasujfi ji poädtiným svým právpm sákupn^m. J^tnň jttt Ji 
dvenui vrchy, Koleiovkou k Soékovu » MeSmid k Starí Plsni leiiein 
g lanu rofní plat jefit 93 gr. ptai. Driitel mtýna huí platiti 100 f 
ro/Sné. Mimo to tud kaidý poiliianý odvi'uUli i \á»a o rámtcidi, 
^uHiUi, o rdikonocSch 40 vajec Kňyhy vimhecm lierni kniiM^ 
aloletia bj/la, má haidý poddaný z Mnu odvŕsU 'M gr, pr. V n 
xejtrích svých mají sc soudiU právent mítla 2iot. 
v pŕipadech pochylmých jest se jim o radu obré 7. Pt*aágM Quoniam ad ínstar aque Huentis tampus kliitur, i 
4)ue in teinporu K^runtur, in oblíiiionem deuťiiiaot, 
testimoniis literenim et aigiUorum roborarí, hinc ost, (|aod (_ 
lAurencius díctua de KrabwicK, cíuis ciuítatis Nont' Pjrlztié, m| 
tam volo fieri in perpetuum rniueraia, quod bona et maturm dcn 
heracione prehabita sanoiiues consilio conmunicato. i^upi^iu cMiw 
cinnem liominum meonim ccDHualiiiin in villa inea V. - ■ ' ^' 
taiK-iuni, que villa juxta ciuitatťm Nouam IMzinm 
iltiod wlgahur .Uadawa imncu^itlur, sita msA j, ises. llt ^^k meliorcm faťíere, ipaam Tillam ab honesťs viris Nicolao et 

^^■ssoiie, ťratribus de Vgezď, cum omnibus suis íuribus, prout ipei 

^Huerntit ot tenori; liereditarie debuemnt, sine occupacione per 

^H rinptaiii prciliotts meís homiuibus siue incoUs, ipsam villam 

^HAlritADtibus, demuín et iiiautea futiiris teinporibiis íure empbi'- 

^Kttco niuo tb(<utiinicali, virtute )>resuncium osposiii et collncaui 

^HKltcionc tali, quo<] (juilibet incolii dictam TÍIlam inliabitans mícbi 

^Hredibusque incía siue qiiíbuslibet meis successoribus, ad iiuoa 

^^ptA TÍlla por hcroditarmm successionem, empcionem, doDacionpiu, 

^Hniatactonem aut alias quamcunque alienacionem exactaro sponta- 

^Bun, cuncessam atque admissam de iurĽ vd do tacto dcnoluta 

^Brit, vt puta cuiuscuniiue condicionis, etatis, scxus aut eminencie 

^Brint, singulEs annis noinine veri census annui nonaginta tres 

^HpsiioB denaríos Pragenses de qiiolibet laneorum ipsorum, qiie 

^^Ba ilaodocim laneos continct, ínrniuersonienäiiratos et duosmon- 

^Bi nomÍDatos, quoruín Tnus est Colessowca circa villam, vbi itur 

Hd Itozzkow, alter vero Messniťzie ad Pilznam Antiquam, quos 

^midem montes cum pléna libertate et omnimoda Ttílitate in locis 

^■Us et niotiä posilís eisdom incolís ad pascendum in eis equoa. 

^Mcudrš. pecora oeteraque íumenta sine solucioniít contribucione 

^kluis exposui et coutuli, quem ceitľ, ut profertur, censum diui- 

^Bl, puta mi-diam partem ípsins videlicot quadragínta. sex f^^rassos 

^Htt dimidio (^russorum monete antedicte, in festo beati Johannís 

^Hl^itť, proxinie atTiituľo, et residnam partem eiusdem census in 

HhIo puríticacionis beate Márie rirginis vna cum dnobus grossis, 

HK díctnm Pst, de vno quouis ipsorum laneorum, quos michi prout 

^H|Bcessoribus meis ot tandem omnibns et singulis meis successn- 

^^Bn pretcxta expensarum. quando veníens sederim pro tribunáli 

^^KSoaidíds decertaiidis dare tenebuntur dictam solncionem sin- 

HKs snnis ŕideliter in termiuis premissis obseruando, quacirca 

mnleiidinum uctam cum bereditati: agroruín ad ipsumdem ab an- 

liquo pertioenti iusta eandem villam aitum. propinque in Sskachen, 

quo wlgariter strúha vocatur, circumquaque quantum sutHcit el 

Talcat iaclus rnius lapídis ab alto et basso Imbet et babere ple- 

nsm b'l)».'r1atem omniinndamque vtilitatis voluntatem debet, quaro 

-I iilibns expOHUÍ, eque contuli. Nichilomiiius tamon incola 

ili:tator ipsius, quí pro tempore fuerit molenditii, michi 

i>ir> meis et successoribus centum plenane grossos mo- 

'i'tiuiie verí census, itingulis anniti, annue solucio- 

iiin censum ot médium, velnt prt>mittitur, in ter- 

miiiis ľi.'r!)»itu iiuo^^^pln Two gdueJeMt qaod Bpmbtf. JaMatoj <IÍĽk- víllc Ulici;]. liei'fdJbuR mnis et í(UCt:eBs(>nbaii aliía iill 
unnis iiOTiiiiio iusti census in festo imtiuitaUí> Jhesu Chrísti qi 
bouos pulliís ct ĽÍrc;a festum Diasce tritniit xc\ quattior d 
iumediute preccileiitibus quatlrngititA nua ilnre ile ijuuin)«t I 
rum teneliitur ct expedirc, in ijun solucioiio oiiirii?')í tit nv 
neglipientaB, qui fucrint, tainqimin pro consu iiecunialt par íb] 
neradonem iuxta ĽstimaeioHcin pru Uinc curiviitBin viiloi 
poterimus impifínerare. Iiisupt-r eis de rcinvdiu in futiirulu toI« 
prouiderc opot-tuim cupíena cosdem indunipiius nbscmarc nm 
noscn virtiito prcsciicium, (|u»d quaiidocuiique ťt quoríenscvui 
per serenissimuín princípein et dominum, ilumiimm . . regemB 
míc proiiiinc vel protunc, qui f'iierit, iiei'tia rogalia ali 
de iuro vel de facto imposita ľiierit et iiLitaiirata, lUu <itUMl i 
ípsain soluenilam omnes fít singuli tmranes terre, nobilcs, i 
tas, ciuitat^s, monast^na ac qiiouis ulic esempte pcntonc- ve) i 
c\ciiipte seculurcä no religíose tentc vul nblígate, extiinc (jtiilAi 
incola prcdicte viUo de quolibot laueorum Íp»oruiu michi ot « 
ceasoribus mcís ad solucioneín vigiiiti giosBos ilvtuu-íos ľr 
tlebťt ot tenebitur oblígari; si voro HiiiKiilaríti ct particnlarii. i 
puta tiiuitattbuH et monasteríis benia ťaorit imposita, extunc \ 
nitus ad nullam Boludonetn oiadcm dehet obligari. sed pociuk c 
tuiic preter íura et sobicinnem preexprcssa eo^dom ab omní • 
cione, aolucíono, coiiBuetudine, bí alíquc eiAdem de iare t«I tádk 
fueruiit iiitroducte et oiieriä grauaniiue plene et onminiudo wk 
esse per me et vniuersos posteros iiieos succfrssorea, líhc*nw ú 
(.'xemptos, dniido seu doiuindo eisdcm prcseutibus pltmam libetU 
lem, vt de omiiibus et singulis iuribus, sc-ntciiciis, (lu iitiibas á 
uiUis Nuuu Pilzna teiiet et gHudut ac vtitur, (fawlaro possiot « 
vulearit, lolciia eosdeiit omiumode in liiíadem obiterua,n:, ia iiuíIm 
iuriljus, si quis ipsorum grauan videretur, ad cíuitutcm predJel 
ub licfcctuui iusticie uppcllnru debet et potcrít, in quci jier ivá 
cfta . . et iuratoH . . dicte ville noc por . . me uec alios futiinc 
domÍDDB potertt jnipedirí. Cupiens igituromuia et aiDKula expriMt 
ot t-x inca curta scieiicia essc scripta et notati, presens scrípl 
ad pcrpetuam rei certitudinem ratiticandu HÍgilIi taví ajiptiiiú 
ľt ad maioriti mernom processum ac euiden» testimoniiim nn'r 
Koram vna cum maiori ttigillo ciuitatÍH ľilzueosis, 'i 
ciones meas ct eciam prenseiitibuH nppenaum petiiii ' 

mri, iiosquo . . iudex ai; , . iurati ciuoi predicta N.-^: 

nitutJH ad iDstanciam pcticionum oiuxdem Lmireocii. luMtn n 
ťlutB, conscii buiiuce motU, .rci .^cli,§^fiiuv} de nig^im^j I et vnlmiUte inculuľuiii >i:niiiiiiii p.irilcr iiredicte villu Kotlín- j 
r prescntibn^, ľĽinm ili- čerta iiostm scinnciu testca Imius facti j 
r prrmtssis tcstímoiiium pri-tiniitum sígilluni tiiajus nostre 
BtÍ8 »p])etli(;t<; vnu vxita ipsius Lanreticíi numíniiti sJKÍll'J<luxiinit3 -I 
t np|irnsuin. Diitum fcríu quni-tn pioxímu post ľt-sliiin :iiiuiicia- ' 
nis tliete Mnriu TirfiinisglGriosi!. nniio tloinini inilk'simu tn-ccn- 
íniu sesagi^ímo nono. . K 4fi2. 136U. rm^pu plinňík^m; poi'eti cliybí. Sílv^jíI 13G0 4. kvi'tna. 

Vmtáá, nihly písal- mfstský, odkazuje mnuU^ee srŕ Mtír 
i své Mnrhif Mm sväj v mfsté, ih>ár pral hranou širni- ' 
8 poli a fSim dofisfikcm, shilovnu pri ihoŕc Icitcf, záhradu J 
I ^jtmidfiťťA. saíľi inajf njilávnli stiílý roňií plat Úvé iopy t/r. 1 
I jAIuíhI slitibff baží la MilcuíáSe íc farnlmu kostrlu, hterfito eá- 
t>*M duiby vždy o haidých sntlujcli dneck doHicny býti moji. Tn uomiiio dumiiii amen. Xos Ptitrus index, Iliuco Hacker, 1 

ricus Freukl, Hwiizlinus IlorssppbU. NicokuB Av Misa, Heinz- J 

|ua llcrmatii. [lein/linu^ de F.gľn, Martinus Mlaclote ccterique I 

cluiUlis NoiiD ľil/ne, n-cognoscirnua ilebito vniui 
()d diwretUK vir Nicolaiis, oUm notnriiis, conipos hene sue ra- \ 
1 cnaipulNUs nw ciiactus sed do liona sua volunUte ex-' 
iitil ftcii ffcit hnac. Iľgarioiimii. ut in |irei«entibus ooiitinetur. J 
Hnin i-t (triDRipaliter díaposuit ac legiiiiit Marussi coiitfiorHli 8ue ct 1 
MAi-gari'llľ? tilie doniuín »>iiam ndiaĽ(>iitciti propc domnm ľilutc^onts I 
isĽnloris p»rt<* (ftbl vim et duinutu puciorum Seczlini parte abl 
ra, curÍaiii<]iio situni niito portain SqtiruonsĽin totum cuín liv- I 
Pibltf, nf^ťHi eullus fi intultos, eqiios, vaccas, boucs, vitulos..r 
, ngni^los. uncas t-l ant-tafi. paacua. prata mam ruluerna ad ' 
tpoctoiicia. neciion brsseatoriutn iliídem adiarcns rna cutii 
Ino ibi>|iie lomta; diundu ne bumutariuni neu (irlum. sitnin iu 

I !í<iunuin, pnríler et sna brinn oiniiia moliilia i-X i 
bciia <|uani (larun, loii^a tam i-urln, tciiiMida, babopilaj 

i raguida, IftU a "^ 114 1370. adíecta, ut eadem Marussíe et Maľ^aiutlia tilia post obitum Nieol 
notaľii pľefati, quolibet aiiiio de eísdem boiiis aniiotatis pro ai 
uorsario more soli to diias sexagonas ^n'ossoruiii díiiísiiii debc 
nostra in parrorliia cuín tn^inta ^nossis ad priina qiiatuor tei 
pora, trigiiita ad sccunda, tľi^íiita ad tc nia, tantumdeni ad 41UII 
(Trogaľe, iiicliiloiniiuis post inoľtom porcio inatľis ad tiliain dim 
ritur di»veiiiiv, vicciiersa jioicio íilic ad niatn»in didx'at pcTtioc 
tiliaque matľem tididiter ao liuiiorificr iiisam uimnt< m tťiiťf 
fouere ct liabere. Super cpio est sciendiim, vltima d(* i|»is inoríei 
quod absit, de oninil)iis bonis siipeiius e.\])n>ssis ctulcin exhs 
fóre obligata duas sexa^ciias liberis in bonis ennMV ]»ro vi'gii 
sexa^enis grossorum predictorum |pro| aniucrsario perpetuo Nikol 
vxori. tilio sen tiliabus prelibatis ťornia, ut preť«Ttur, ad ])onige 
dum, uel si de propriis rébus suis euenire potuerit, cxtiuu* lioi 
cidem debeant commanere, sed si vendicioni vellot exhibere. e 
tunc de príma pecunia, pro qua partem bonorum vendere ví-llet, • 
hiisque in agone uel antea ultima post l)ona sepe meniorata tribue 
supertlua siuc donare, quoad voluntas propria ipsam edoccbitne 
non informabit. In cuius rei testimoniuni maius sigilliim nosi 
ťiuitatis predicte duximus appendendum. Datuni ])ro\jina fer 
sexta post festum beat(»rum Pbilippi et .larobi a])ostoloľuni am 
ínearnacionis eiusdem millesimo trecrntcsimo sexn^es^ínio non 

Z nejsturší knihy priv. a závetí ť. A. li>. 105. 1370. 16. čer vence. Praha. O vps Ľoľ hijl spor mrzí Jannn a Václavcm 3 Vilhartic a misti 
ninrm )>l:rnslci'iin Jirim SvImzUm, <Hrv Jlrího, Oldrich Srhérzt 
h f/l (UoHhn c poknjnnn (Iľtfíii vsi tŕ, aŕ t)iH jl Oilíial tmsilur J)ťfnn 
hish'Hp Mlitflf nsLf) íl ()(l( rid/tl ji páníiin z Vilhartic, I Hfti'/zu 
iuntn risíii' Kurrl /T., nh'j llhflmfn^ /nw/cľahi H(i Karishiitŕ t Ut 
(Itfhl / n llfuľnn. iHÍ>fnstnll Lrťihn'skfi. m'rdll Jlľílio Svhcvzift r h'uh 
(Iľítíil rsf llni'H n if/f/dfiľ (i /,'Uf^,lŕ pľ.n'tšfL f(l\*/ jf'j ľ (h'ZťU't tú 

rši iítnrt rJn't.'ni'h. 

Karolus (^)uaľtus. diiiína ťauente í'b^menoia Romanorum in 
lierator semper augustus et l>oeniie rex. Judici ct iuratis ciuitat -IV'. ■'- 1370. 115 

nostrc Pilznensis, fidelibus nostris dclictis, gráciám iiostľam ct omnc 
bonum. Quemadmodam alias vestra nobis scripsit fidelitas, quod 
villa Ik)r, vestri districtus, super ([ua inter nobiics Janoncm et 
Wcnceslauín de Villiarticz ab vna et Georfíium dictum Scheczel 
de ľilzna parte ab alía aliquanuliu questionis matéria ventilata 
existit, a primordiali fundacione in bonis nostris regalibus eradí- 
cata et finulatii existit, ct quod post liec Vlricus Scheczel, bone 
niemorie genitor dicti (ieorgii, ipsam villam a longis temporibus 
iusto titulo tenuerit et possederit pacifice et quiete, lioet per quon- 
dam Theodricum, Mindensem episcopum, prefato Vlrico Scbeczel 
de facto abiata fuerit et translata, siue dáta ad manus dictonim de 
Vilhartycz et per eosdeín bucusque contra deum et iustíciam occu- 
pata, íidelitati uestre seriose comittimus et mandamus nostre grácie 
siib obtentu, quatenus, si premissa veritati nituntur, non obstante 
quauis prescripcione tcmporis, que dictis de Vilharticz tamquam 
iniustis detentoribus patrocinari non debet, ipsum (ieorgium suo 
et hercdum suorum nominíbus, quem nobiles Blabutn, burggrauius 
iioster in KarlzhuUi, et Uadym, subiudex regni Boeniie, fideles nostri 
(lilecti, in possesionem dicte ville debebunt inducere corporalem 
ot vos indictum auctoritate nostra regia contra quoslibet conser- 
uare ertectualiter et tueri, prout grauem nostram indignacionem 
ilili^itis euitare. Dátum Prage dieXVI. Júlii, regnorum nostrorum 
anno Jlomanorum vicesimo quinto, Boemie vicesimo quarto, imperíi 
voro docinio sexto. 

Per dominum Borssonem de Ryseml)urg, 
Ileinricus de Klbinco. 

Z nejfltarší knihy prir. a závftí ť. A. i. 106. 

1370. 19. ŕijiia. 

Mikiilnk, sffn MiloslavNľ z Xov Tlzur, prrsrnforfil za farnŕr do 

(liofikoni hnrzr Miktthtšr, 

Tingl, Hbri contir. II. 37. %^ 110 1370-1372. 107. 1370. 30. Hjiia. Provinrial t\ nvm, prrscutornl za fnráh hr kosfťltt do Xnr. Pi 
hr. Mikuhike^ hdyS pmlršh) fardľ hr. Vffšnnír srwísffi sr/Im r* 

Tídí;!, libri coníir. U. 38. 108. 1371. 13. ŕijna. 

Mihdíís 3 Kor. Plzne nstanovon zn faráír. do Chottkova po m 
predešU'ho farárc Mihdákr k prcsmfari opafr, mísfana MiJcú 

z Nov. Plztw. 

Tingl, libri coníir. TI. GO. 109. 1372. 16. červiia. JHIknl(íš z Xot\ Vlznv HsffinoľŕH za fnrápr do Jfthlkhtf'r pi t .<?; 

Ihidkft f'antrr. 

Tiniíl, lilíľi coijlir. II. 77. 110. 1372. 19. záŕí. Praha. 

Císftf- Kffľf/ IV. itdŕlnji iifisťnmnii i rkrm Jhn/fu ohjfvnfrlftm 

Phlli' ftt IHflnsf. Zr timlinll ľSírl/hff sfftfk/f Sľŕ V tHľsfť i IH/fHO ti 
If'.irí inlkfi'.iifi (llr sľnhnduŕ rnlr srŕ dir ohľfddŕlh) pľdťfi |m 

/'/.;///*: .:nnir/-li Inj puk h/n ťt z .ifhťfi n hr.: znkonuiliph dé 
ohtijdin pnhhin\ ftt imi rknhrH sft(t( k jrho spaduotdi un nejh 

jflio pi'ihuziiŕ. IBTS. Ilf Kurolus Quurlus, (liuiua ťuuťiilĽ ckiiiL-iiti;! numanunim iiii|)f- 

l&tnr 6i>m[ifir Aa^^aluH vt Boomíe rox. Notiiiti facimuN tt'uoru pť€- 

Hiciuni TuiuL'rsis, quod dcitideraiilcB profťctui ciuiUtis nostro 

Miucnsúi cuľa benigui faitum íutoutltiro ita, ut ejus ciucs et 

lole, fideles nostri, cehitudíni rezali Boemie co ^luidem melius 

lare valcant, rjno beníguíUB fueriiit regie liI)GralitatÍ9 clemencía 

ksolati, i|uai>roptor animo deliberato, sano priuciputn, baroiiiim 

^procerum reŕnii et curone Itoemie, tiostrorum fídelium accedeiite 

silio, auctoritate rogia Doemie, d« čerta nosira sciencia et i-egía 

kittidÍRÍH pracia singulári, aupradictis ciuibus, heredibus, hucccs- 

nbiiR, posteritati ac vniverhitnti eoriim et eidem ciuitati Pítsenensi 

1 uoii icihabítatoribus, qui sunt uel pro tempore ľucrínt, infra- 

jíptam gtiiciam pro nobts. beredihus i't succeasoribus noatris, re- 

■us BocmJe, ft^cíinit.i, dedimus et conceBsiinuij, facímiis, il&mua 

l«ot)cediuu3 imperptstuiim, virtiite prescncíum greciose Tídelicet, 

|b<] fx iiuuc in antea omoi;iii et íiinguli cíues seu inhabitatorcs 

i-iiiíluti» ľílseiiensis, qnilibiit ipsoruni, heredes et siiccessorca 

iiuporpotiniin libcro i)0»<šjiit ut valeaot vniuersas et singuliis 

Isťissianes, Lurťdiťitcs, |iroprÍL>t»tt;s, alludia, agros, census, red- 

dunius ot boiia situ mobília ct iminobília^ iii quibuscuri<]iio 

has ĽODsÍHtatit, iiitus iit vxirií dit-luin ciuitatľm ľilsenenseiii uiit 

pi, Tbicunquô tália sita noscuntur, i]uibuscuii<iue eciam poHsíiit 

tbulis diisígnari, cniciinKine seculari duintaxat bumiui sku per- 

! T«ndere, h'gare, donai-e, testari et juxta sne Tohintalis arbi- 

onlinarc jure beredítario poHäideudnin. juxta jura, morcs et 

isuetudiuc!) ípMiis riuitatis niseneRsiii aetenuii ab nntiqiio tem- 

j iibseniatas. Si oiitem aliiiuem ^eu aliquos ex dietÍB tuuíbus 

I inhabitatonbii!) prediete (;íiiitii1is Filseiícnsis, vii-iset miilienbus, 

e dounctonu, tc^ttumculu, ordiii&oiojie tteu díiipusioiorie, [lori reltetts 

linai)u<i Mxus Ip^itimis htTitdibus uh haclucc inigmľe eontiiigen-t, 

Ittinc »niu«reo ot singulu pu«sussiutiG<i, bcruditates, prupiictatos. 

did, agrí, cťUHus, redditas, dutnus ot bonuiuobilia et immobtlia, 

Kt|UÍbu)tcanquo robus coumtaiit. intus et extra ciuítatcin ribeneti- 

I priM]Í€tam ant lUilii, vbicumiuc tália nita nosciiutur, nd praxi- 

i flt propin<)UÍDreH doccdeiiti^seiidocedt-^iicium consaiiguineos. 

^lini !.eu rruiiuiui sosus tumt superKtitoB, bbere et juro liere- 

krio douctliiantitr sinb omnimodo libortate et forma, iiuibuu in 

(bui in>ii .') nrlirtiiis riuitaU iiostre Majori ľriigeiisi gráciám 

."H'Uiitiir erogas»e, gráciám buju&niodi ad 

ri'idas dirle ciuilatis ľilscueitais Toli^ntes 
118 1372, 

alíarum conlrihucionuín oncra cum antedicta ciuítate Pilttena 
sustineiit et subtincbunt ten)])Oľibus nŕľuturis. Prcscncíum siib i 
pcľialis nostro majcstatis 8Ígillo tostimonio literaruni. Dátum Pra 
anno domini millesimo trocentcsimo septiingesinio spcundo ind 
cione decima, XJII. Kalendas Octobiis rcgiiorum nostroruín ao 
vicesimo septimo, impcrii vcro decinio octauo. 

[Na chyba v rravn|: Ad relacionem domiDi Paulí de Jenzenstcj 

Conradus de (TvseDheim. 

[Na rubu J : Regídtrauit Johannes de rreyinhusen. 

Orig. perg. v museu plzeňském ; majestátni pečef, na pronžka vísli 
zachovalá z bílého voakii, pospod pekrft s orlici v levo hledici a ro 
pjatýrai krídly. Sign. N. 5. Tod tím starSím písmem : Pilzna. Of 
ľstiiiy té v Stehlikovské knke pri v. roéat. ť. 7S v. a u Tanneia. — L 
atiua tato potvrzena od tčchže panovníka jako Čís. 87. 111. 

1372 20. ŕijiia. Praha 

Vnrlm\ král vrsl'ú, sr svolcním ofre svvho, rísnír Karín, mUh 
im'kfmuhn plznískí/w f n milosť, alnj každf) mršfcNÍn inohl ršfrhi 
sffifcĽ .v'v?/, (hUl a odl'úzati div rul r svŕ pod h prdrn v oh- i ohrjfi 
lého; n zemrvl-li htf hlo, nrznstnvir radných dédivú oh(»jiho /* 
Idaví hvz závvti, iná spaduouti ršrrhcn statrk jeho na wjhUi 

prílmznŕ ohojího pohlart, 

Wencoslaus, dei graciji I^oomie rex, RrandemburfxiMisis 
liUSiiťio innrcliio ot í>lozie diix. Notuni faciinus tenore preseiiciu 
vniiicrsis, (^iiod cupiontos condicioneín ciuitatis nostre Pil/nons 
ťartM'o iin'lioivni et ut ciues et iiicole ciuitatis ciusdem ad nost 
iiiaiestatis <iucuis (>bs04uia stu(li(»sius pcraf^enda eo torciiis ar 
incntur, 4110 sc a iminitirenc-ie iv^'ic lil)(»ralitate senscrint vberii 
consolatos, hiiic í^st, íjikmI do senMiissiini pľincipis ot domini d 
mini Kai'oli (,)iiaľtí. Ituinaiioniin in)))Oľatoľis. somper Au^nsti 
ľKKMníť ľruis, illiistľis dniiiiiii (»t ^'onitoľls nostrl precarissinii, sp 
ciali niaiidato. ľc^ria aiu-tnľitate l»(n*niii' v\ nostre celsitudinis prac 
síii<;nlaľi. n'uílms et vn'.uoľsitati dirt(* ciuitatis Pil/iiensis, presei 
tílius et ťutuľis, in ])cľp(.'tuuiu cuncessinius et presentibus cone 
dinius graciose, quod ex nunc in antea, quílibet seu quelibetcil 119 ■dlÍHÍ uul fomiiuui sexus, omnin Iioim sna, moliilia ucl iiiimo- 

iii iiuitiuscunriuc rulms constsUint, sine iiuolilet imiiedimento 

iro poBsit i-uicuiniuo iiuriter et Vgare, iuxta omiteni formám 

rk uias<l«m ciuitatÍN. SĽcuii<]um i)U0i1 ípäorum placufHt fo- 

ili; in času ntttĽin iiuocienscuiji]ue et tjuauducuDC^ue viiuiu uel 

1) iii^l ciucs, dicte ciuitatis ľilziieiisís, absque Iegittimi)i 

Mjae Hexus lieredibuh continget mori seu cíccedera intestatuni, 

lerse «t siuguln possessiones, hereditatea, proprietatcs et bona 

ilia et intmobilía, 8ia<> in allodiis, agria, censibus, rcdditibus 

qaibnscuiKiue houisi uel ľ^bus consistant, intus et estra ciui- 

tatero PilicaeQfíem predíctam aut alibi, vhirumque sítis, qiubusuis 

cciani Bpecialíbuí< vncaliulis desigiientur, ad proximiores et pro- 

piDqoiores consiinf^ineoft, masculini iiel feminini sexus tuac euper- 

Btílea, qaoais impediinentn cessante, presentis regie concessioiiis 

nostľe tirlnte, lihere ot heredítarie deuoltientiir, omni jure. liber- 

tale, moiln et ťorma, qiiibus in et super casít et artículo siinilibus, 

fídtilibiis nostris, ciuibii!) Maioris otuitatis Pragensia, per suprs- 

ilti tiiin [li<mininn et gcnítorent iiOätrura, Romanoi'um Iniperatorem, 

' . Itoemie regem grácia esse facta dinoscitur, vt in llteris 

•<no ii»8Ís ľiiiibiis Prngensibus desuper coneessia clarius I 

.-iina. Volamus biini.-n el signaiiter decornimus presentem i 

:<-in ct itracíiim ad ÍUus i^iucs Pilzriensos solum extendi 

|iii in DoUidianis steurís, exact-iouibus et losungis con- 

■■■ sustíncnt et suslinebunt futuris temporibus onera ci- 

uiUtíis Pres«nc:aiii sub noKtre mniestatis sífiíllo testitniuLio litera- 

ruio. DiUuiu Pwŕie anno domini milleiíinio troľeutesiino si;ptua- 

svťtiDdQ, Xin. Kalendas XooeiDbría. ref^ui nostri iinno |N> rnbn ptemtm H. «tol.] Pilioa. 

(hig. f«t^. sacbovalý v fnoien plscAském. S» pronSkn [icrg., Da 
( vili. poipod [tUmBin X7. »lA: „LUl od ri.iri vkaiuga na 
I nlMlo Prisike W!<««ml wieťimi". VeieC krAsnč zairhovalJi m»jo> 
OMib« krilorski » inBJ«*tiil6 na trdné v levo mirné obr&cená. 
f na oktsjt poIa peéetl apaihije ■« aedm i!«in«kyi:h inkkA ; 1. Ceaký 
. Li»B*inl,íipiký l«v. S. Zwf » clmbaífm H"roI Lotice. 4. Vftl 
ro krifľjfcl Dolnt Liiiiea &. Pít 11)11 (S, i\ xntk intsU a hnb- 
t fíntr^.äih/li . r rtrfl Pn»ní>.rT^liý, 7. Hrlice Slei-kA. 0pi«: ■WTÍNí> 
I \' HOEMIĽ*Hí:X*BUANt)F:N'.. 
: •- ' ET ' SLEZIE • D . . . Ka rubu , 120 1^7-- 

— Sign. N. G. OpÍ4 liatu tohoto Dacházi se v Stelil. knize prív. 

ť. 80 a u Taiiticľa. Liatina tato potvrdená ode všcch tecb panoTiiU] 

jako čís: 87. IľJ. 

1372. 20. ŕíjiiÄ. Praha. 

Kľdl Václav túlal ťjr mrstt( ľlzui praco (xhuHľfní. ZnHtrl-li Aj 
í'do hcz závctl a hr..: dálica znkonniiýrh ohnjiho ptíhlnvi^ trdt/ r.-if' 
r/ten atatrh muvitij i nemovitý má spadnottti na ohcc. Idvrá m 

toho nziti v a opevučnt mesta. 

Wenccslaus. dci j^racia Boliemiae rex, Brandonburjíciisis á 
Lusaciac raarcliio ct Silesiae dux Notuni facimus tenore prat^sen- 
cium viiiuei*sÍ8, ([iioJ tlesideraiitos profectui ciuitatis iiostnie ľils- 
neiisis cura benígni fauoľis intcndere ita, vt eius ciucs et incohie, 
tideles nostľi, celsitudini regáli Bohemiae co quidem inclius ser- 
uirc valeant, qiio benignius íuerint regiac liberalitatis clemencia 
eonsolati, ([uapropter aninio delibcľato, sano principum, baronum, 
ac proĽcrum regni et coronae J^oliemiae nostroľum lideliuín aco- 
dente consilio, auetoritiite regia Bohemiae, de čerta nostni sciencia 
(»t regiae celsitudinis grácia singulári, supradictis ciuibus, litre- 
dibns, suťcessoribus, posteritati et vniuersitati eorum et eidem ci- 
uitati Pilsnensi nec non inhabitatoribus, qui sunt vel pro teinpí»re 
ťuerint, infrascriptam gráciám pro nobis, heredibus et .suecesso- 
ribus nobtris, regibus Bohemiae, fecinius, dedimus et concessiluuis 
ťacinuis, damus et concedimus in perpetuum virtute preseiicium 
graciose vidrlicet, <|uod ex nune in antea omnes et singulos ťiueá 
et iiihabitat >n"s dietie eiuitatis ľilsnenáis, <pioscumque sine dona- 
(ióne, testainento, ordinacione seu disposicione, non cxisteiitibu» 
sfiliťct aut non extantibns vtrius(iue sexus legittimis heredibus, 
riuilíus et incnljs, qui in solueionibus steure, exaetionum, lozun- 
ízaľuni ct aliaľum ('ontľil)Ui-ionuni oncra eum antedícta eiuitatť 
Mistincnt. al) liac Incc niÍLiran' contingerct, huiusmodí liereditateä 
ad <'eKitiidiii<*ni nostrani j)«*ľtin«*ntcs, ex tune vniuersae et singulae 
posx's^iones, pľoprictatr.s, allodia, íigri, censns, redditus, domus, 
hoiia niobilia et iniinol)ilia, in (pnbuseumque rébus consistant, 
intns (>t extra eiuítatem ril^^nenseni pred ietam aut alibi, vbicumqos 
tália bitá noseuntur, pro ninníeíone dictae eiuitatiS| auctoriUrf 13W. 

i liberc ct mro tiernlitaľio ílouuluantuľ. iibsijuo oiiiiii jKiste- 
|itii et surceítaorurii iioNtroniiii jrapeilimcnln. PraĽseiiuum sul) 

ro^lis uiiuentatis sj;l!ÍI]o reslinioiiin lilcľanim. Dututn i 
igjifi äiino ílomiui M('('ťLX\U., MII. Kalendas Novombľis, rogni , 
I Dostrí aniin deiiaio. 

ListinK tato ae nexnniiovniB v origitiiUs, bylof sniCenk {iri po&átu J 
. 15(11, ftvSak olioQ pfedloíivái viraý opis obJaroviítii tohoto, ilnla i 
I irólgui VUdiaUvem stvrdití 15H d. '31. itH v Dudíní. V kou- 

icli ctiaíe Leopolda k r IGGCf. 2. Cervna ve Vidni, cfssfo KsrU | 
I s r. 1718. l'J. kvŕtna v Laxenbnrce, ds-iŕovny Marío 'IVri^xie 
: 1770. ti. ŕflrvaa ve Vidai a cÍ#itto Joiefu U. x r. 178'!. 20. ledoa j 
IvD Tlduí, pHcUsI lÍHt tento v dmlovD^ia zoinl. v£eol>cun& polvr- 
. jí-j eUaf >'raDtÍAuk I. I7'J3, 22. Iíxlopado ve Vidni k rovuí-i ' 
UuceUN oiMta tVrdiaaad* V. ■ r. ISQQ. 21. únoia tč« 
Jest iiulvr<«u. 37:t 1» bŕťzna. Badiäin. [ ÍV. tutŕi'iijf l'ŕisaä kuHcJŕíi J'tHovi, jiníhtištii vi/iiliniiiskľHi", 
[ prijal uJ miifímii fihrňskýcti : Jirilw S(ltťc:l'i n (iockn Mi>- 
I ťíO k\tl* ffr. a tibt/ jiiit postvupil vesnici IJor ihnal, ic mrkvi 
císaf }ii tirc o rŕci It^u HÍčcho s!t/kti. 

KarDluH Quiirtas, •liuína faucnte dcmencíu Rumuiiunitii iiii- 
|M:mU>r iietD)KT nugustus ct tlocniie ri>x. ľricireps putriic dcvolu j 
tlilcutc. Catn íii causa, F]mj iuter te ali vnn et Geui-^ium Si-hĽCKul i 
so íiodoniMii Mutlur, ciucs ľiknon^es, jiarU* nb altcra, rcrtitur j 
pruUntu víUo Bur, Weui.-E>.ilau8 . . ľrageiisU archiejiíscopUN et Mi- [ 
cltclico bt>uati. subciniťraťio (sicI ri*^ni Uoomie, de manduto iioätre I 
lUitDtlitus plaizitasse et ordinasse imscantiiľ, vt receptis ab ( 

inibus Hoxafcinta scxagi>niä prosímnim ipsiii de eadem rilU \ 
iymia |H;rliiiviiciiti cedcľo debores iii[)ediiiii-iitii i)iiolibet Dun i>b- 
Hŕxír-riohvm Inam bortamnr »er)08Íus oinnino »olentPs, (\\M' 
'"iiť coiiU'tiUíM. i-ecvi)tÍsi]Uti ilictis pccuiiik diľlis I 
' ľilbí ut prrtiiiisuciitt Ľcdt^rc debcAs kíiiu muni,J do L-eteľo i'atigaiiilj. Dulum Buílistiin úle ducíma teiTÍa Ma 
gnorum iiostroľuiii uiniij XXVIl", ímpeni voro XV'!!!". Peľ (lomimim maŕ;iatruiii curie ' 
NicolauH CaraicenBÍs pi-epasi 137ít. *27. I.ŕeznn. KlúMiT m;. Ducha v ľkni /h-imíiÍvú jeden lún pol" v Bosí 
/lanému si:émii, ktiHÍH Iíarlovi. FodacÚto zavdal 4 kopg, 
CC (leou Ihiitmh má jihlUi po 35 yroL prní. a 4 

Myi berné královská vi/psiina hiidr, má duli Ifí yrÄ In nomine dotDtiii ítmei). Cuncla, qiie ttunť, in teín] 
sini\i1 ctirsu temporis tniiiseanl. opas est ca Ucteris et 
conľu'uiari. Nos igitur tfralres, Juluiniies príor. rfraiicťitcus suppriM 
líoliUĽhwalus Benior, Nycolaiis, Mladothu, Albortus, Amclia, JacolM 
Martinus, totiisque connentiiíi monaateľii Kaiieti Spiritus in Kov; 
Pylzna, ordinis fratriiin rredieatorum, Bcira ĽUpimua vrnuersos, ai 
i|i)orutii iiatÍĽÍam piesons scľlplum fiierit dt^volutun], tjnia bon 
deliberaeione 8ano<]iio consilto uinnium nnatľum preliubito Tflsdl 
ditiius tidiili nostro kmetlioni Hallo, íuis heredilms etsiiccessoHbn 
viiiucrsis, vnam curiani i'um ui'lm et vniim nmnsuín, qiiod w|{^aríta 
zeme iiuncupatur, iii villa Bosskow cuín iigris cultis et incaltíl 
pratis, rul»etta. pascuis et alia voluiitatc ad dictain curíani portí 
iientc, juio einpliiletico, (juiiU wlŕaritLT podiicye dieitur, pro i|aa 
tuor scxuseuis p-oas«rtim arpeiitooniin bononim Pmgeiisinn) denit 
ľiuruci, quas uos fatemuľ iam rectípisso nli ipso pccunia pacati 
(ilpiiariteľ et ex toto perp<>tUQ lenctidum fttquo pobsidendmu. Ips 
liallus, Hui heťedus et siiccijssoľoa io fostu buato Virgíms Hafí 
|iiiriticacioDÍ8 trÍ((ÍntA (lainqne grossos pľedicto moncto ot itt 

piillns et tntideín in festo saocli Jobanní" f ■■'■'' ' -' 

oontiniiistiue tempnribiij* pngare nobia Huni 
(rtcíivi äc* berutt i-e|ta]is iiiirriicril. hinc *\< 
(iullus, %íú liercden el ^\u . 
su«ti pi4;ii1)uiit. llunt lil VľJ ■JUa virtulem sov jiotťstjiteín iiossidoiidi bmia in; lonciuli 
filiiu: jum iti<]tclalía sev uppetlaciuiics seeutidiim cun- 
h«diiictn nuitatis Noue ľylzne vtaiitiir. Pretcrca si (Inllus prc- 
liereilus siue sucĽesaores. curiam prefatara velleut pur 
nitacianem rol veiiclicionem nliquater ase alienarc, tieri debet 
e Diistn Toluntale. ronscnsu mediante. \t Me dignum hoiuinem 
s assignatam oli pťotaclas solucíoncs faciendas. Item nos 
i pTomittioiiiH bona nostra fide lialtum predictum, beredes 
ŕ saccessiorea, ipsoa conlva pi-omissa non impedire nec per 
im tmpedirj. Et ego fráter Johanties de W'olduch, vicarius 
hetoliB predicti conueiitus eiusdeni ordinis, dicUiTn contractumí 
piljdimitin, eiusdem rontľactua et Tendtcioni's tľanslacionem rati- 
I, appral)0 et contirnio. Tii ľiiíus rei testimnniura et euidenciara 
sigillum meum pi'opľiiira vna ciiiD s'gillis prioris ct 
bentuii presentíbus aiint appensa, Actum et datura aDno domini 
1 trecent«8Ínio septuiigesimo tenio, dorainica I.etare. 


INs raba pfíiineiii XV alo],J: Is>a es 

I bane memorie Ualli in Bozkow. 

Originál pergamenový v moReu plzsit^kŕm, a tŕeroi na proužc'ch 

iii)UOT)^cli vviiatýini, Icďhovílýitií, Josti zschoralými peSetmi, kUré 

|l DK nba dvé hliihoké pHíné ryhy. Báz a prvnf vo vosku čer- 

I driih^oh v obyčŕjiiéin. Prvnl peŕet; uprosiľed Ppatŕoje so 

i 'tlcHJleuá poslKva v prnvo olirnĽenA n nn illmilioii Irotibu trou- 

\Opi»: +8. ľ. ..a. W D . ,. LDVUH-OHD-PRKD- {sisilimn ťrat- 

kanni*! vicnrií de Wi-lduch m-Jiala PredicBtcrum). Druhá pečet 

InptMlhíl milo xnaté ilvé sedlcl k aobé obric^ni kornnované po- 

, pod nfmit ae pod gotickým obloukera spalfaje klefld v levo 

poaUra ísi ranioha. Opis: . . . PRIORIS ■ P — ILSNEN-- • 

t príor:* pilfinttiisi«.| Tŕnti pe£et; 

I kolem liUvy a nná ulm víiiiSI i 

i - . . . D!S ťKM PI) tSígilIum 

a.} Norŕjai sÍRnat. N. 258. uprijsiícU ípnlfuje se ľvéleu 
I holubice. Opis: |- S, :iVE- 115. 
1373. 5. kvftiiň. ľnihii. jeho ;j)'t)&oJŕ Jan od fcrále Jwn darem ohilriľl, ~'i lii) bij' </r. Jaliiihit /.almami-i. mčHeninH pntiM 
Motlcťovi, iiiéšíanu plxeň., tuk h: dvč IrrtÍHif rai Iv tnií dri 
a jetlutt (hlina ílocl. '/mlAtije sf o tam. ie hyl spor c 1 
hterij lí toíÍqiu limív Karia od ptxlkomoŕiho Miffiula i 
hyl urovnán a prohlaiujc Ustcm timto viechnt/ Uséy, 
kdo pŕiéfé hc vni Ľorn se hlásil, ta iruŠaM n ňplni brA In nomiDe doniitii amen. Nub Joannes Avi iiracia | 
\VÍHsegľadi?uaÍB, regni lioemic ciincellaľiiis. Ad viiiiierttoniui ttotíä 
(lun pi-esencJum (luaiii futurorum Toliimus pri>!i4?Dtib(ut 
iiuod U09 Viliam nostram Uor dictnni, sitám pnijie ľilxoi 
omiiitjua ct singulis dicte Tille vtilitatibiis, proueQlJbus, 
ruddíUbus et emolumentts vniuei'sia per serenissiiiiiuD 
til dominum Joannem Bucmie ac ľolnnie regriui jliustreiiL, \ 
bili viľo domino Joaiioi, felicis recordacioni^ prepositu ' 
dciisis, predecessorí iiostro, pro čertia dcl>iti» datiuii, tmiS 
assigimtum, sícut iii lilcrie pľufuti domiiii re^Is illustris saper p 
dicte ville agrís, qui cxcreäcencíe BUlit nuticiipati, dintis, coufed 
ut asHignatis lucednrius lii|uct et apparet, Iiuiivstis viris ac pro«ilí 
JiUľubo dicto Zalinano, rnifii^iisí ot ipsiuscoutburuli. iicc- non (toa 
litio Miitlcri PílxtícnsiB, duibus t:uriiiii()Uo lifR-dibua ac suroeM 
ľibus vniiierais, jure li(;reditiU-ío porpotuo, pro sexaginta »oica^ 
ftroHHorutu Pragensium deiiai-íonini iiubÍK per ipsos plont- pf««olutÍ 
ritc, ľacionab'Iítor ac íiuto vciidicionis tilulo Teiididimiia et vun^lM 
Iradidiiiiuii et ľesígiuiuiinuit nei; uim de ipaa villa predícUi i*t j 
vlilitatibua vníiicr&ia jure dt^bitn ťondesceitdimus per prvľatu* J 
ťobiim et (ioczlJNiini, licredestiue ac Miiciessorc^ eoruín i|iioi 
|)ľr niiidiiiii inrra&criptum loiK'tidum ac posbiidendain, síc TÍdellM 
ilUdd lueniuratus Jacobus duas purtes, (iuc/líiius vvru tcrtill 
tlumlaxat parleDi fiiusdcm vitlc Dur uc utuiiínin vtilitutum ipaii 
\HSY HU heri.'dust]iie uc sucťessuľťs voľuiii t|uuslibet tciioaiit, : 
t:t pua«idL-uiit, iiĽc non tunuru. ľťgcľť^ guboľDHio al<)iii; pHsiMbn 
pm-pctuo posaiul ťt vnlcuiit, vvl ctiam dictuni villaic cuai umoilM 
siiÍH pertitiL-ntiis kí vUlitatibiis vcudi^rĽ, Aax\:, oltbKari* aliis ^ 
äonis Hcu tii iilios vsus ipsoruni (]Uoalibct placidui convvrU'rtt liact 
iiuiiiom sue libitum toliintaLis oiuaibua impi^dímiuiUa quiirniHri 
bi)inÍDum pruculmotiH. Vcriim quia propter i|uasdam Utoraft ktq 
prcdicta villa coiifcĽtatt, cjun ad uostras fuuranl manoa dminlt 
non mndica lis sen litis contrtiucrsia inter nos ex vn;i ■ ; :■: ■■.■ 
ciuťs parUj PX altcru uuper cadmu TÍÍla llnr itiPta lu ]6n-IST4. 125 pni Caruli, KomanoruiD impL>ratoris scm])^ľ Augusti et Dooinie 
||ís, per honombilem virum domÍDUín Michaelcm Donnti pra 
ne rcíini Boemie subcmncrarii [sic|, popila f nit 6t extíncla, qiin.ni- 
irem preaentibus decernimus ct presenti Hcn'pto statiiiinus, 
lod äí deinceps tIIo tixuuaid tenipore alíqua litera super diela 
IIa Hor el ipsius vtilitatibus coiiťecla emeraerit seu ad lacem 
oucneriL, presentibus enndem ex iiunc prout ex tunc irriUmus, 
ifeBatnug, iiifiroiamum aunitllamus ac omniiio abolemus síľ, ()ttod 
: Dtnni loco, cniutilibet iudicii nullius p^nitus roborjs sít iiec tir- 
ftatú. tUnitn testímonio literarum, quibuB sígíllum noGinim pre- 
etlbus ex čerta nostra sdencia est appensum Dátum Pni^f 
jUO domÍDÍ M^CCC Reptuageatmo tertio, ľoria quinta proxiiiia 
it festum aauctaruín Phíttppi et Jacobi apoatolonim. [ Z DQ'Uríi knihy privilégií i 
■ prjv. mfcl. f. lufi. sÄTätí f. Ä. 8. Jiii;ŕ opi'' ^ Stfhl. 1373. U. ŕijiin. Pt-aha. 

Karrl JV. nUbiije spolu se si/neui sv^m Václatvm méstňm 
ýíU*; Vistti, Stŕihnt a Klafocúm, i<° neiuajl trpeli iádni ikody 
'fo ntkojmi, ve Itrrém sc lurui'iU fntchrabi rytiskému Olovi a ic- 
idori havonkčmu ňléjníiiovi n jeha ttem synihn, ic cinaŕ jcitŕ do 
. Jiŕí iminíným víŕifeliim v ziiatiivu dti tiifsta Xiinllmt/en, Sop- 
fíinhhbiihl a Štxihukg Werd vr JOli.OOO el ancli éc Jini 
roŕtié bude tltivati 10.1100 zL \ V»\*t\, Kari IV. p. 2.t8, — Billimer. R,- 
i IV. Ton lluber i. 52U7. mpérii, dio IÍPH 1374. *iK. íerrence. Nový Plíeň. 

K ■■ ■■■ ■■:'■-'■■■ i'tknpniJM ŕti-rf Uímh 
''I diŕ íai'!/ o roŤu "^ 126 1375. Nos Joehlínus, prepositus hospitalensís in Noua Pilzna, c 
pimus presentibus singulís forc ílotiim, quod «animo deliberato, oa 
scnsu, paritcľquc consilio eiusdcm hospitnlis ťundatorum, scilii 
Ilensliní Ileľmaní et Conradí Jocliliiií, ciuíuín ibidcm, vcmlidia 
quartalc ogri, in villa dicta Bosdikaw, do bonis pľedíctí hospiti 
disreto viro rustico I/iurencio, in prcdicta villa moranti, suis 
hcľcdibus, pro duabus soxagcnis grossorum Pragcnsium jure tc 
tunico ewo tempore possidendum, de quo singulis aiinis trigii 
tres grossos ad dictiun hospiUiIe consuare dcbet et tcnetur; i 
dlani paľtcm grossorum dando ad ťestuui puriticacionis Márie 
rcli(|uam medietatem ad frstum sanetí Johannis I^aptiste, et di 
puUos ct quindecim oua ad fcstum Margaľcthe dolo quolibet | 
storgato. Si autem predictum ccnsum non dederit, vel dare neg 
xcrit, ex tunc possumus eundem inpígnoľarc secundum ius viHe 
tenemuľ. Volumus cciam, quod si predictus Laurencius, sui 
liercdcs, idem quartale agri noluerit eondiťiono prodicta Tel i 
poterit obseruaro, quod prepositum ciusdem bospitalis tunc ta 
poris exístentem aggrcdiatur, sibi pre cetoris vendendo; si ti 
emere noluerit, extunc cuicunquc altori sui et suorum pro vtilili 
vendere potest libcre (ít quicte. Vt ergo predicta ratu toneaat 
sigillum nostľum vna cuni sigillo predictorum bospitalis ťnn<lal 
rum presentibus est apponsum. Dátum in Noua ľílzna anno i 
mini millesimo trecentcsimo septungesimo quarto, proxima fei 
soxta post fVstuni sancti Jacobi Maioris. 

Orif^inal pergamenový v mnseu p^eňském : pečeti cliybí. 

Na rubu: JoBcIiimi \^pŕetrženo pozdéjAi rukou a nadepsAno .TeU 
propositi hospítolíä ex n^ro solnh'o ot 2 pulli et 10 (sic owa. Si; 
N. 2fl0. 1:J74. OJprodej pole spitálského. lis. Iít75 17. zárí. 

>//////// : ľ'Jjufľtc jiľmht/ hľnfi'H sľŕnni Sl/'ľlílorI, kniovtttku (z h 

ľ//f. m'ntrrh'iji h ). InifLn h iiri ti J'jjHi/ir tiH.ii th'vmn Julýtuý za i 

/'7>// ///•. JltfĽnj//n' jsoK Xihhor : Vírskitrir u Cnifn Zľ tSknit 

Iv^n Stlu'fanus de Kpowycz. (ťnoro presencium publice o 
liteoľ vniueľsis. (piod niaturo liabito consilio ct sponte pni i ad alludium, domítK) ^^frklo criiĽiforo, frälii metu, \( 
í tibere ponsiJendum. pro tluabu& Bcxagonís. qtiod sitiim est, 
ineiis in canilcm villam subtns vlďclii-ut ínti-r iluo mcilendiua 
ha pmti sDiit tidetii»iiores iiobilcs víri Zdohor de WrKPskowycz, 
pyn de Skocxecz, <]ui maou Ľoniuncta bntia tido promittíinuii, 
ňlcRi tlnmÍDiis /yfridii!) nec per fratrDm siiiim neqiiA ppr 
1 eodem pratu iti nlI(|UO impcdintur'verbo sine fiictn, ritiod 
^i>n íecenmiiii, ex tiinc tnniQiinni pro rádio i]i8Í domino Zyfľido 1 
\ seuigfttas dare debemiiR in 9])>ici<i tiiíiih Keptiiiiano. ipiod bÍ 
I fcceriniiis, tunc iiuaiii cíto moniti ŕui-ľinniit. ninlio i:iim duobua ' 
piiuis (iWtngitini prcstítiiri íu hospii-io probí huspítís Íri Notin , 
, quod nubis per ipKítm monstľatum ľuorit, ti-iiLdiiniur snb- 
tHtn diu obslngiiiľi, dútn-i: s'ihi citiideín peciiiiiiiiu cum . 
fcpnis porwliiľrtTDUs; uliipsis vcio '{imtuurttcciin díebus pĽOunin | 
t «olutn. idotn dutninu!! Zyfrítlus babct putfstutcm riiiidcm 
im inti-ľ Jadiiiis siue uliristiauuK cuDquiri'rti oninium noslriini j 
kr dampua ct nos ipsam expedire, (juod wlgalit^r zastatý, U>ii 
par iimDiliaa cum dampnis; et si quem ex nobismori cntitigcrii, j 
I tibsit, ucl atnbofl. tune alium tenebimur infľa duaa cbdoma- 
, nol ambna idem SlheptianuB erjue certmii uel certns colbicare 
I eiideni Tndin, iit prefaliiľ, reseruato; ot qui hanc liloram fs 
sľiencia atiiiic TiittiDtate domint /ylVidi babuerit, eidem jus 
B|>eUt omnium prt'missorum, et si aliqualiter per tineain, ui|iiain 
T jgnem corrnpta ťucrít, tidem premissorum promittimiis uhsei*- 

kí aliquÍH nostruRí contm pi-emissa tontuinapiter loqiii I 

bumserít uel presumpsenot, lionorem 8iium pariter et lidcm eo 

I d«crepabit uol decrepabunt, iit de cetero liulbis pruborum 

Inel nobiit m aliquo fidem non Jkdliíbťat credilíuam. In citius 

ItCstimoniuni sigiUa iiostra presentíbus sunt appeusa, anno db- J 

i M"CCC*' svpluagesimo qniuto, in díe exaltacionis sancte Crucis- Originál ptrg. v manea pjseú. Ttí viictä peieti oa proui. perg. 

1) &tlt TOiítlpSDy ■ pnvou vyM( polovict, v Ie»ô vodurovnä vy. 

|ijrol l*ŕ«voo iiproBUed. OpU: -ŕS...8PHÄM: D ĽlPOVIť. 2> ŠUt | 

itíptojŕi v pravA polovici Mi ftUiitkieink bŕevaa. Iev& £ern& v^t 

^1. Opb: = SNDOBOUl*U'MWmKOWrC* H) Ziiäpifi«télý t 

ui^ AUt| ■ pravou polovtei prixitiinn, v Istí tfi vodoromá bfaťuft. 

+ 8. CZIItMN B SKOCZ. Nť.»*jíl •ign. N. »3. 
128 1370-1377. 11í). 1370. 20. červiia. 

Mihdäšj íit/n nvhhj Mihsluvn mi-kf, plzmsk/ho, prrsŕfttor^ 
Chotíkorn, kdrz farár Milcuhíš znníri, za farnrr Intrzr ScnioÁ 

z Y'áU\h 

Emier, libri conf., lib. lll. IV. 51. 120. 1377. 3. ledna. e/inn Ľohrohostňv z Nového Plzne nstanovcn kaplannu u ólMff 

AimMólu v Icostde si\ Ducha v Hradci, 

Emler, libri confir. lib. III. IV. 62. 121. 1377. 22. bŕeziiii. liichiár a konsclc plzcuktí svkhUí, žc spolnmcsfenin jcjich Konr 
prokurátor n/chtuŕr Jindrirha^ odkázal H<i fp'osa roční/to phdu 
rccc svc pod šihoiicí, Icžící mezi Írkou farárovou a ŕckon JMikul 
z ľýna a sicc : 40 t/rošu má sc dát i do kláštcra hratŕí kazatelňi 
40 (frošu ua stavbu a opravu farního kostola. 

Nos Potras iudex et Nicolaus Kossik, magister ciuiuin. Gt 
zlimis Motler, Weiueslaus ľumpa, C'hiinraflus Johlini, Martii 
j)annitV\'. Heimanus pclliťex, Fťrana Frenklini, Ffrana Ilíncoi 
ľroropius pištoľ. 'ľhcodriĽUs institor, IVsoldns Nusl et Vlricus fl 
latnľ. iiiľati ciinvs ciiiitatis Xoue ľilziio, recognoscimus vniuei 
<?t siiiírulis, pr(»s«Mitil»us rt ťiituľis, tí^stiHcantes, <[uo(l discrotus 
(jonradus, conciuis iioslľi Hoiiirici procurator, coiiciuis iioster, < 
rain nohis in pleno constitutiis ronsili.), saniis corporo eompoaq 
sne ľacionis cxistcns, animo dolihcrato tcstuiiKMituni pro su« 
suoľunKpu^ pn*d(M*ossoľum aniinaniin reincdío tale fccit et c <)au(l jmiiKi post, eius obitiini plfiium (U'l>ot liäburo utguľcni, 

BeliVt^t iíťtuagiuUi ^ľii^soít ociistis siipoi- houh suis liberia, quo 

BtcI, annuntim ]>or])t:-liiľ eoluciulos tu i^'t iv piscAtura sne nqus 

I [Kitibulu, iiitcr miunm plebiiiii itostri ex vnu ct Nicoluy deTiii 

Nlluru, Toris nostrani ciuŕtatetu prcilictaiii lluciitis ct site, 

HiMitU^no iirdiiiia fratnim Predicatorum in uostra nuiUite pro 

bniľio pťrputuo seu ťoparauioiiiliiiä per médium, äcJlicet (jiinilm- 

■tn ^rosMis ceiisuK pejputuj, ot pro t-ditlicío scu rupamcíoiiibus 

Clegio noslrc parTOcliinlís Íii ciuítatť site aituilitur per niedíiiin 

picet 4)iuulrHgÍutH grossos census aiiiiui piTpctuí solueuilos dele- 

vl ttunduiu censum vitricí moiiasturii pi-eiÍĽti et vitríci cec- 

kv pretacte aiogulis tiuiiiii iiiimpifdite rocipieiiteB. qui pro tom- 

• ftieriut, iinpunikiit KiUubrius, ut poteriut, in edifícia presĽriptJH 

libct ipitorum vitricorura diuisím. Et hec litera seruari dcbet 

|eísta uoBtre ciiiitatix iiixta petidonem Chonnuli prunotAti, ut 

\px H iurati, ijui pro eodom tetnpore futuro fuerint, promoue- 

t BÍtricus proscriptos ad lollondum cerisutu prcnotatutn in festo 

M^ti Martini confesRoris. Elarum <|uibu8 cíuitatis iioeitro Noue 

jzno snpmdicte sigillum malux appendimus testiinoiiio litcraruui. 

Uim ŕiTia sexta anti; Duiiiine ne lon^e, anno domitii niiltesinio 

ictitesUDii septuaKeȒm() m'ptimo. , f. SO*, v. livÉtl I A. IT. - aicXA. kniha priv. 12i!. 

1377. ID. lijiift- Praha. 

briiirinf tVíritr iiŕm. l>r. Aľn-rt ž Dahľ pri-anilotnl Z'i fftmfr kr 
lin yur. ľhnŕ hr. Mihihtki; hli/í pfríhkhi f.inlŕ hr. W- 
ktiliií sí. mistii ftíhii izfM. 18. proiiinett. Nový ľlxeň- 
Hihľiil ! JíitkuPc jťUi sa jivotn nrtíto Hčinil mlhí:, ktrrý Ustrm 

'■Mifmj /í«*ort íťtóiv^ Zmfimts l!lúMsrM»íi.j^mha 130 1377. 

V Plzni jeänu l'ojm rorního platu vr vs? Itakovt' na poíhlanem 
ímetov! Pavlovi, zarež hratrí kazafrlŕ j isté záduhií služby hofinii 

Cum inter vniiiersa animancia liomo perfeccior sit crea 
(lum corapos cxistat racionis viriumque siiarum, ideo niorítodel 
plus aliis suum agnoscere creatorem suaque ťiitiira racioiiabili 
preuidere. Cunctis igitur patoat pres(»nti!)us fiituris<iue testiinoi 
huius scripti, quod olini pie iiiemorie iiobilis vir et honestus 
hardus de Kakowa, pio ex attectu, comjms sue racionis existeoi^ 
legauit testamentum ])ro ľeinedio aiiimc sue ac suoruni pred 
sorum fratribus iu Nowa Pylzna, ordiiiis fratrum Predicatorum, k\\iísA 
ego Jan de Kakowa, iani dicti Siliardy filius ac verus hi^res M 
possessor bonorum eius iiec non coniissor, (-hwal de Kdesjci, 
Wylhelmus Fusperk de Pokonycz, C'zasslaw de Yawor, \Venc7«- 
laus de Kamyk, testes speciales, ciipiens inplere desiderium patril 
mei de testamente predicto sub testimouio personaruín predicti* 
rum pro remedio animo sue seu carorum nostroruui et hoc bon 
cum deliberacione amicorumque meorum consilio, consensu et fih 
uore do, condcscendo et resigno vnani sexagenam perpetui censa 
veri testament! nomine elemosine grossorum argenteorum Pragensá 
monete, in Pylzna Nowa monasterio sancti Spiritus, fratrum o^ 
dinis Predic^itoruni, in villa Kakowa super rusticum iiostrum cen- 
sualem nomine Pauluni, ex niinc et protunc resigno et condesrendo 
fratribus pn^scriptis singnlis temporibus iiiteriectis censuarc, vi- 
delioet in ťesto sancti (ieorgii mediam sexagenam proxinie venturo 
et in festo sancti (íalli totidem temporibus perpetuis duraturam. 
talibus cum condicionibus subscriptis, quod de hereditario mee 
potestatis non exil)it gubcniaľc. Si autem aliqua necessitate pre- 
uentus contingcret, nie dicta boiia alienare seu vendere uel eciam 
mc ipsum cximrľc, iit ))()ssim liberc in alia bona in procinctn 
contracte Pvlziion.sis tran^tcľľc r{ transducere in hereditntem it* 
lilxTam et lionaiiK iit liic liabcnt. Addicicntes hanc, <iuod ipsi fratre* 
scpius cxpn'ssi, qui niiiic Mint iiifutuľuiiKiue erunt, debent et to- 
in-lmntuľ pí'ľpí'tuc diclius níii;íuIí>, ľuín cciisum perceperint, ser- 
uifia pcra;íťľ(í vi<lí'lirct ijíso >aľľ() nííííIíiií^ nowem leccionuni et in 
rrastiiH) niissain ik'l'imttoľuín snli-mpiiitcr dci-antare et huiic ceo- 
suín non ad aliiini v>iini, (jiiani ip^is ťľatľi!)us pro pitancia pre- 
>('ntaľc. qucni vnus tľatt'ľ ivcipicl ct di>pensabit, inserentes liam\ 
nt (lictus Paulus ccnsuali^ non debct a communitate aliorum ra- 
st icorum d ctc vill(> in <|ui1)uscun)que iuridibus (sic) esse seqae* 
stratus seu de omni conimunitato veluti prius, quibuscunqne nr 1«77. 131 ifaua puterit noaiinari, dictis autem ľťatribus, suis domluía el 
mís legittimis exiatentibus, censum fidoliter, non obstante quo- 
ÉDpedimeDto pemoliiat, ita ut eciamst, qiiod absit, dictus Paulus 
ulis tiunciiiKiiie modo depauperatus sen doaolatus censum 
buocaDque teraporum pľetixoniin dare nollet seu non posset, 
ipsi fralres censum suiiid íd paralis, iumentís seu pecu- 
ít umiiibus bou]» suís valeant plonarie recipere et exlur- 
, mua (juidiliot meonimque boredum ac Huccessorum contra- 
• minime ubistanU', smi pocius me eosdem Íd hoc faueuteui. 
I hec omiiia presmiti pagina cum stugulis clausuUs subscrípta 
[O JftD, sepedictus de Itakowa, vna cum testibun subscripUs pro- 
litlo itt apondeo sub pantato mee consciencie, 6deí et hoooris, 
i dicios tuere et juraľt> et ooľuni ädelis gubernátor Tna cum 
ssoribus meis essc, eosdem iu nullo molestando sed libere et 
t poesidendo. Vt autem bec doiiacio seu condicio robur ob- 
t firmítatis, in eutdeus tirmamentum el rei testímonium sigilla 
ňtttm isubscTtptorum siinl appenaa. Dátum in Nowa Pyl/na pľo- 
Iflia fcritt seicta, posl festum sancte Lucie virgiiiis, anno domint 
ĽC" LXXVII". Ori^nal psrgkinenový v 

Nft mbu : Litera «iiper 
Vj «ex. SUräl slgn. ] 
klUteru. plzeliäkém; pečeci dijlil. jen in RakowR, (.ieor^ii ';, aex. et 
véjái N. 268., odku k domioi- Kb obyba DB okraji pten kitiilý prontek oapsino posdéjíl rakon 
ĹV. vékn jméno lobo, jetioi per eC Inm byln : Joad. deRnkow, Chw«l 
ik^jrU, Wilbelm de Fuasperk, Zulaw de Yawor, Wenteslau-i Je I;i77. 18- prosince. Nový PIzríi. 

Komt'Ht hr/itŕi kaialHí'tv kláitna srt. liurha ílosľtWuje limtu 
v, ifl mAtiiiť Siliaitl s Jtakové oälázal závHi avou jeiitiH kopu 
Jo j^alu í7(íJ-/<^i-M yjich, kterímné in odkazu ie zadost učinil 
Jiit* z lOikiJľi- a jarasuji sr, riili/ nn si: ,ít(i n na sľ. Ilavla Cum enim sit virlus no!iilisBÍraa. p^-Tjc 
licia, iit per ingi-atitudinem uoii oviicuťtnr fiins 
steil poriii» Hiigmeiilctiir pe-r firadarum accioties, nns t| 
Jnlianncs prior. Herraamius siippľior, fmlpr AlbertOB, f 
fmter Jacobus, fi-ater Kgid iiis, ťrater Mnrtinii!i, fráter l'nuNÍé 
cetcriiiue fratrp^ coiiiieiitiis inonasterii wuirti Spiľitus in S* 
ľylzna, ordinía tVatrum IVetlicatorum, ťecopnňsrimim vniticrsň 
liitemur iii liiia acriptis. ijuod olim pio refordacioniií iiubílô 
ct honestus Sylmrdus dt- Iíakown pio ■.>\ ntl'octil, qiiem a%\ (hU 
ct coauentum nostruín liabuit, eonijios sue rncionis, tnembňK 
suis snnís et incoltunio, lefjiauit tuslHmentuín vídelicet umní kpxs^ii 
pn-pctui ceiisiis íirossurum urgeiiteoruni Prag«iisis inoiiett*. noM 
vare elemosÍDe. pro rcmeclio anime sup ac. cnrorum satimn 
hoc ipsis fratribus pro pitoiieia et iiun ud nlíum t^um iuigaai 
(juam quidem ^lemusmam aen testamenlum Jan <]i< Rabowa, B 
IcgittimuH olim noniiiia.ti Sjp'hardi ac reras Ubi-m et posacssor I 
norum eius BÍgillo kiio et testium rnbomuit. tŕíO"' "os pnw 
ťratres peti^antes pium afľúctum dicti Syhardi ac fauorem tíliŕa 
Jiibannis de Il:ikow]i pro elemo&iiia iam uominata. ons prtsHl 
ct nostros postei'os «bli[;;tmu!i et proniittimu§ i>t «pondotnil» Í 
nostra bona sub puritate conscienciarum nostninini pni rumal 
anime sue ac predecessurum eiiu Heruicia pcrageri' perpetae, | 
deliret cii'ca festuni sancti (ícargií et teatum sancb' linlli, Q 
ceiisiim pretixiim perceperint. ipso sncru vigiljas tiovcQi Iccoion 
Est in crastino Riiasam defiinctonim solcupuitfr dccantaru. SíanU 
(|jo<l ah^it, rlicta Bsmícia ttimporibuH preuoUiUii non porAgorAW 
ox tuiic trina amniouiľione pm'acta coQiiínĽurcniur pvr jianoli 
fide dignas nos [ non | pcregisse, fixtunc et pro tmu- dtctu* Jsm ds II 
kowH iíiicressorosqiifl BÍii« poteatatem hahuliimt dii-ium oooai 
pi-n illo tt'mpore perceptunim retincre. iiumisiiuo uoii |>erftgfl 
tavu. uei i^ciarii alibi ad placitum dare, hoľ. tunipu dcio obvtwl 
ilicto ccnsu non poturit nm orniiiuo priuare. Ilonc crf^o tmA 
prcseutis pagiiie sub MÍiiŕiLiliii suia dauauli.% eifo fráter Jolunl 
do Wolducli >iuondain prouiiicialix et vit-ariu^ conat-ntitit gonsM 
conlinno ut ratitico appcusiotio sigilli nmi, Iii i-um* rci t4>rtimoaÍ| 
HÍgilln nostra vídelícct coniícntus et ofiicií príuriitus siint sppaq 
Datuín in Nown PyUna proxúim foria t»;xta. post fostam sad 
liOcio íirjrinis, arino dominJ M." CCC* LXXVU." J 

Oriicintl per^aDiQiiQVý v tnUiBa pixeliaktin: ptŕo' 
liiuiK Z>bardi lU Uacow* pio >iignmiatwa% n : 8.. Mwv. s. '.'(iľ. im I37S. 2. únorn. 

t ttá-Herit sti, Ihirhn <• /V;«í jnlni' kopii roč.. jilníit un kme- 
piw/frjrtn fi JfíHOri, rr r.íí Kokiitf i)d Slnfnfi/ : t jezdfi jil 
srsnHUhfi a ml Pŕihikn Rntuhíhti z f'jŕiilii. ňa Uiu nomírie atni>ii. 

bicQ <)i<Tinit Kantlíik, co 
luntalt! mea nec mm li 
iMcntilma H con(leí>cen(Io 
lU ilHííanoram ľrui;en<iÍ9 ■parh s(i<)pjt.tti< aclliiic pi-ofungent, lintin 
íľPilnm meoniin pia asonsioni*. ťesi;!na 
viiam spsafrt'naiii srossonim arsenteo- 
iioiíťtť pťii pilaiH'ia rnimeiitlii fratľum ucti SpiritiiH, onliiii-í ľiv(lic;itonim in Noua ľylxím, super nisticos 

idrca Dt jAUaDUí- in villa Knknt tľcn-suaW. ):)r(><liťtis ťrntľíttiis 

I pro romeilío animarum noslľamiti nt- ^oiiitoľuiii nnatroriim 

nmuuinruiu ucl prodncessmum viilt-licct llolmslay. Wo^slaive, 

bboríi, LRinarii, \Lir(|uar<lj, ľrzibe. UlulioiDik- H lim- en inri; 

illn «ii>xiigf>na li-uipiiľiliiis piTpctiiiä noniíiK' ven; 

jsiitt' iio8»i<lfiiiÍam (siet, veliiti Sliivntii pie memiiľio de Vgeatl 

Isibiťo dictn* K-uidíik iliidi<in; <(ui t]iiidi^tu l>Atres BCU Ľonucn- 

l IMKSPSttoríbiis prediclonim Iiiycoruiu, iiiii iiunr siiut an in 

1 tfritnt. Niaaiilis aaaU n>cipt;iv ih^beat ja ľesto siiuctt G»UÍ 

nliolms niudinni Kcxívgttiiani ífľossorimi iam pn^abitorum et 

" Itcalí ťlftorgii iiitrit!; •■ti*mis peileraado. Dostra 

pet conlmdÍĽľiuiii! iiiebilotninus cľustialtiini tiivcorum in obc- 

i qiiauis poiítrrgiita et hci-ľdum iioatroruni sen successurum 

pchim uvi fiitiiroruiii inpi-dtraentii quuitiii Diinimu oWaiiti! 

, Dt catn posscssDri's bonoľum hÍu!?) \ayc\ ceiisuulís prcdicU 

Tcrí Kiiburnatoľea iam dicti rmtľUH si^u [■oiiui-utus tirdjnis 

mti, dobent ;rinmo dcbelmiit prcdicU- sexagťiic ccnsiinlis verí 

^i»s<!S9n3res Ľt BÍ Euitoriu i-oDtÍDíieuti ud accideutaliter piv- 

I Iíiimlak ci^nsHti] prt'ťatum in viHa Kokot ilcrum reliiliendo 

iít pfiMÍiiťTp, tiim nuia circa vnius miliaris njiacium prupt- Nout 

latti ľjrlxuftiu frntríbus pri>dir.tis jireťereiite vera dumtaxut 

itiiiQ in Uiin vtililiti* bonis sexn|.'eiiam prcdicte clťi 

indo etHdeín rundidoiiiliu.-í p<iuipolĽUlil)iij sino coiitraríetalis 134 137S). 

Preterea soptíťatus ľr/íbiito, sui ucl succeäsoľcs in prcdictís I 
rum bonís habobit ťiituri scu habe))uiit iuľidicain potcstatfi 
iudíciís, muncnim honoríbus ac rausanim diuiiUixat osccs 
super iam díctos laycos prout veri domini possessores, inde < 
{{\\k\ lucri poterint cum vsuiim prouentibus atrabere. regí.»ntes 
(lem laycos libito pro ipsorum, dempta vna sexageua ilclogatt 
tribus pníJictis animarum pro memoria. Cetorum aiitedírti fr 
prout sístunt sincerí ordinis comícntualcs siiigulis in (|uatuor 
poribus auimabus pro predíctís míssarum soleinpnibites ac 
inarum cxsequhis deuote dcuociusque deum rogitantes pro 
sepefatis animabus officia in diuiuo cultu cxcrcore debtfbun 
biis níchilomínus iicglígenciam coninitteiites. Igítur ad niaiorís 
tele pcrpetuitatem tide nostra bona, vera ac sincera, ii(»s pi 
tatus Przibico, Lipoldus de Ossek, Czastowogius de Siuyedi 
dictus Zeleznyk, promíttimus ac sub íidcí robore oblíganm 
iam dicta sexagcna eternaliter dccrcsceuciam luculenter iiel i 
liter non committere, sed liiis fratribus Otykoiiem de Wyezka, 
trum do Ohrast in testimonium verum vtrostiue asiírnare. lu 
rum euídencíam et huius rei cautelani nostronim sigiiorum si 
duximus appendendum, anno domini niillcsimo trecenti*siino se| 
gesimo octauo, actum ct dátum in puritic^acionc beate Vir, 
gloriose. 

Originál pergamenový v niiiseu plzenskom: pečeti, visíoí dr 
ua proužcfch pergamenových, chybí. ,Na rubuj: „Litera snpi^r C6i 
in Kokot." Starší sign. K., novéj-sí N. 2(íD. 1378., oJknz kláštcn 
minikánskťímu. 

12G. 

1370. 21. bŕeziia. 

Si/ľid /fhľ((, snnkr)ntí/i\ luvstnun plzruský, pírd h'oušrhi p 
shfpui f( ľlr/tfffrrnf riiľi poslrtlul rnľi srnu, ]\ľfndrh.f' srŕ .1/ 
ni/kfcnjr :1 knp f f ľ. pľfii. ti : osffiftu'/in ľšrho sfutĽu ah t/ im'lti 
s t/ŕfnfl jnlľíi íl I/. l*it i h'dpnrii fjrošn odhtiznjr hľutru ,srŕfti» 
nnľt\ Ih'ŕrr ststir sľŕ n Pr(ľnľt\ sfptH Sfsfľl/ svŕ ; 5 hnp //r. fl 
:njr im iŕdt'ffUjH'Kf ľnrit//t(> pjfitn do ftuního kostria na zm 

shizLif Int.: i. 

Nos INítľus iudox ťt Ib.'iiľiciis Cratzer. Liurcncius de ', 
Iľuícz, Nikoiaiis Miloslav, Jarobus Illazek, ľessiko de Praga, 
huta panniťex, Jaťobus Haker, ľraiia cnrniťex, Henzliniia Fogplin^ 1378. 2. iinorii. 

tíňHern sii. hneha v Plzni jrihir hoini roč. i>l(iíii mi kiuc 
iiailfrjovi a tfmmi'i. ic vsi KohoiS od Slacaijf z ťjczda Jii 
KSnulŕh>i a oif Pfibifca Jtnmhln s í'jesdn. 

Jl iliii nomiiie amni, N03 Sl:m-aUi fiiiondítm le \í,e I 

a (tiittns Itanditk, Km-puris sospttiiti! iidiiiic prefu ^en 1 n 

íf mea iipľ non iicrc-durii mooniin |ii:i nsi s on res ^no 

iltbas ľt ĽondeHcpnilo vn:im scxii^vinin ^rossi u n nr nnt u 

tkiiariDruín ľni^CTisift iituiR'U^ pľi> pÍt:i[iL-Í.i coi e tu frnt m 

Siuritufi. iiľdiiiH ľrciIioatiTľiini in Nnim Pylicmi su] e 3I cos 

I ct Jolmini'- iii villii K'ilcot ciisualos, pied t b tatrb s 

t pni rcraeilio animarum ridstniruín iic (joiiito um nostror n 

etnuRoruui iiol prcdtícossonim videlictít lioliuslay. Woyslawe, 

ihorii, liemarii, Maniuardi. ľr^ihe, Dluhomile ot hoc eo iuru 

Tti Jl« jlla i\e.\íi(;enii I)-iu|)OľiliiiK pt^rpcltiis uomi'tie verc 

im.' t><>^>(It^ndaRi (Ki('i, veluti Slavata \\w- nuímni'ie de Vgezd 

ibicú d(t-Lii3 Uaiidak ibidcm: qiii (ptidem tVatres seu conueu- 

liOsw^^nriliuH predÍĽtiiniin laycm'itru, iiiií iiiiiK' siint aa in 

n eninl, siiiijuUs annii raciperc delimit in ľt*sto saiíĽti Gafli 

llm1iu« ini^dtaiu Nexa^eiiani ^tossottmi iam pľpabitorum et 

D in festo heati liooľgíi iintiis ťtornis reíterando, nostríi 

ít contntdiociúrie iiji.'|jiioini[iiis La'tisiialiinn laycorum in obc- 

I qtuoís iiustorgatA el lieľeduín nnstroiuiii sen succossoruiu 

diun uel fiiturornin iiipťdíaiťntu i]uuuis minime obstantc 

', at cuTQ pusäuMsorcs bouuľtini siii[e| layi'i eensiialís predicti 

, reri gubcriialores i'ain diťU fratres scu conuentus ordiuis 

ati, diíborit ymnio debobunt jindiťti; aosafícnc cunsutilis verí 

nuessores i-l si laitteria ĽoiitiiiKcuti uel acĽideiitaliter pR- 

Uaodiik Ľi>na>im pn-ftiliim in villa Kokut iU'runi ľoliibendti 

midcrc. tuín nuia ťirca vnius niiliaris spacium propo N'ouľ 

ľjlzriam frutrilms prodíctis preferento ruľa diinitaxat 

tíini vtilibns boiiia sexapenam predittc ek-mosint: 

1 eiadp.m (.■fiadíciniutms eiiui[mlĽutibnä siiif t-niitrariotMlis 

'HU)iradÍ(.'t[im Uandak fľatľitiiis sit asignandiini. '^ 136 i:;7i>-i3bo. 127. 1370. 26. listopadu. 

Lndvík, kne\: z Not\ IHznc usinnovcu /(iníhíii v Ihtltŕi p:mler, libri coutir. lib. III. IV. 117. 128. 

1370. 20. prosiiice. Praha. 

Pľovhwial ľ. mm, hr. Vlk z (^idlvnhíľtn prvsnäornl ifi fara 
Icft kostdu do Xov. Plzne hr, Mfkidáš(\ kdt/ž jnnfršh) fat 
hr. Mikidák dohrovobw sr iHtata avvhn vzdfiL 

Emler, Libri confirmationum, lib. III. IV. 119. 129. 

1380. 0. února. 

BUdiida sonkcnnik, mrsf, plzrnskt), uhhrijv se mi ponf do Jiiit 
f'lní ^ioŕízrní o sfcdku svím, Ptd kopy ror, phdft tnikazt 
do fary na zádušní služhy hoží, díim a ršťrhen Jiný ,^ttttrk st 
odkazuje manžcire svc Lunrfľ a dífkthn svi/m Joknborí, Jano 
Markctv, Ľlentí a Anne rorntjm dilem i^šem. Pornrníkcm usian 

ruje hraira svélto Svaeha, 

Coram vniuersis ot singiilis prcseiioium literarum iioticii 
liabituris nos Weiiceslaus Pumpa, index tuiic temporis i?t Johlin 
(l(í Dobrzaiio, ma^íister ciuiiuu et ľľoiuv.limis pelliťex, iurati ciu 
riiiitatis Nouc IMlzne. pul)lic(' recniínosciinus testificantos. ijii 
pľouidiis wiľ ľilaliuta panniťox. conciuis noster, volcns ail líiiiíi 
saiictoľuín ľetii ct ľanli apostolonim liomam proficisci, cora 
nobis ad hoc sp^'-ialiter in testiiiuniiiini vocatis et ľogatis < 
honis siiis nn'inio delibeiato talíter ťecit et condidit suum teil 
nicutmn, (|U0 in eadem pcľo^ľinacionc decedente, quod aiN 
pľiino plénum dobct Imbore uigorem et potesfatem. Prímo ! i;í5 a gúlnr, JolilJtins do Doliriiiuia c-t ľf'ľĽiiĽzliiius iiľUíIux, luiviti 
( cíuiUtts N«ul> ľíixne. rccognoBciinua \ iiiufisis it siiifi'ilis. 
i|DCid pľouidus uir Seyfridus panifvx, dictus Zibra, j 
í nostiT, vuJiduN sana tnrnto composque i-acionis bug exi- 

mibis ultitDum suum rite raciooabilitei'que condidit ' 
tataai hoc modo: Priino Ilietcze, lef^ittime anc: contliorali, 
I amnibns alíis quiiKjue sexagetias grosHorum Pragensíum d(! 
vboiUH rpťípiendaR dele.ziiuiť, deinde cuiu pueris suJs dediť d 
t onmibas boiiis suis pni-cioiipín eqimli'm. i|iiorum pueroriiiii 
anqne decedente pars eiiis ad siiperstiles piipros tantuín de- 
ti debebit. dficediíiitibus vero ptierjs oruiiibus, 'guodabsit, super- 
I Hietka prenoUln, tuim ipsa liietlca debet babere tameii 
im poi-lciu bonoľiim enriuii mitbílíttm et imraobilium, et 
m cunimdt^nt bonornm suonim darí et drnuari debet ami- 
I Zibre proiiotiili. iuiictis in linea consiiiiíiuineitatis viueutibus 

I puerís piviiotjitis fiiuente clemencin diuina. Si dicta Itíetka 

I ridua íel iiiarita.ta existuns, fideliter, iit mater l)ona pi-e- ' 
1 coi^eniaiiPi-it ai]}>r!ndú et nun invtilitur tradendo uel díssí- 
I, tOHť ipsii ilťbet csse rectrís et tutríx presrniitorum suo- 

II [)tiɻt)nim et bouonim ipsorum iiiimpedite, vsque itdeui pueri 
heucrint ipsorum annnľum debitam ad etateiu. Si uero, Iít-ot 
attín vidititatts peľseiiemndo nel maritatn exísteiis dicta boiia 
kp&rc rotaerít iiol eiua mavitus. tunc Jadinus, dictus Stube- 

ll.data eidttin sna poreíoiie pro:?cľÍpta debet ípsnm Ilietkam et 
1 eius de pueríii et bonis pretaclis nlieimre et se solus de 
i fatais et biiiiin eoruín omníbtiif nd niiiiiuín fidelem ingerero 
t bona et paems refjere fideliter et leneie vsqiie ipsorum 
I debitam aiinarum i>tatem iiupcdtnícntis omiiíbus postergatis. 
n Jobano, sun frátri t-t piioris suís quatuoť sexagenas grosso- 

■ de|«gauit; iteín Pelro, sue sororis filio IV Gexagenas grosso- 

■ delegauit; ili^m Híetcxe sui^ sm-oH IV sexa^eaas grossoľum 

uil; iteiii dľleyniiit quimiiio scxiigcuas grossorum cetisum 

tunat flc vmeiidum, nt urna eoduni ccnsu sín^ulís aiinis pcr- 

' wuncriiariitm iu iioatra parrucbia pro sue animo romcdio 

oriim pľodecoBBorum aniiiianini saliitc perasatur per 

uium suum affítiem cum noticia Hde dignoľuin. Ilat'um quibus 

|him Dostre cLuitaLis HUpradicte appeiidimus testiinonio litera- 

Uatum ťcria II. aute ťeatmn aiiiiiicciacioms sancte MarÍL-. 

t ilatnioi niile>tiiD(i trecL-ntesimu ítppliiníieäimo nono. Z oij'itt.i-ii liiilliy I jťli<i. tľi to hiji; (iiiiliTJi Ki/V'ľ'w-i 6 kop; ffrV(-iM 
f hj))!i : uľ lilnrl'U ť-crnŕlm íliiAlrm juhiu íoint roí- Jih 
min! rírho tolio svvhiji- MihiláH Košítovi. 

Cuľuiii viiiuiri'sis KÍ HÍíi^ulis [iieMcncium uúlictAm 1 

eifo lluHsko Jitistor, cm» ciuitiitis Noue PíIkiiií. rocugiir>scu nmiBx 
tiim Ľuui <U-lÍ1iunL<;Íuii« cuín pli^uaiiue ruuíuiK^ iiuu in HusfiiUf 
iiici ĽOľporiK adhuc peitrui, dínosccbar, de boniH meís uteum »|j 
timttm cuiiilidisHe teBtaiuE^utum. ct prosc-iitibusL-ODili) et fuciú, im 
plénum per oiniiía debct IiabcľĽ viKoreiii tuU modo: ľi-imoild^f 
itupur boiia mea, mobiliii cl iinniobilia. quociiTniav 
aiitur, vnam fiesaŕtenam grossoriim ťensus aiinui pcrpetHi 
ucrsario pcrpi-'tun mirlii vt pľod(fc(>BaoribuB mi-is in parrodua m 
uitatÍH predíde singuliH aniiis n dalo pľcsoncium cuiitíouts t\íaUt 
i.|uulibet aittio peragendo, vtdclicet siiifiiilia ijuatuor tetu[H)ribu9 a 
dotur Ľuilibet pi-esbitero paľrocliie per vmiui grossam í>t n^idim 
eiusdľm reľtoní^, qiii in ip^is <|uatuor tt-niponbu§ síiikuIÍíi dait 
debent, detur plebano tunc temporís ecclesíe prí'iiotate. Item á»- 
leí!0 domino Cunasoni, piesbileľO criiciťern dít-to Kos!«Ík j 
prescripte, I sexagenam grossorum census anuui « 
iiisi ei dandnm, quamdiu sibí dnta f'uerít a domino i 
incípiiindo a dito presencíum litemnim per vnuni aniiiii 
alía omnia bona mea mobiliu et inmobília abaltnad ba 
meÍH omniliuit tegittimis delc!f;o (-quAlí hiibenda porciono, (xn^iá 
puerornm qiiocuuciue decedente a primo ad vltimuia, pan^ 
Huperstites douolui debet tiilmpedítu: decudcntibtu i 
bus pueria nondnm liabiti)> aniiÍH quaiidocuiiique, quod i 

tuni; de bonis meis ot dictonim piierorum invscripLis 

8axa};eoa gronsorum reiiíiuíi annui perpetui pľo edilicíu pairtrdlH 

iredicte Ľomparaľi. Item dari dťbenL ľťsoldo rt H^*^m!lm^i 

meis aftiuíbus, decem sexagene f,TOSBoruiii ; íteín ^" 

meo iiel pueris eius dari debent decĽia sexagťHu ť" 

Aiidree dido Kyv/sw./. dari debent quinquv scxn^' : 

it(!iii piieris Nicolai dicti Nuzka dari delícnt IV «> ■ 

mm: ilem ad edJticium Xi|;ri momiRterii predictf 

vna SĽxagŕiia grossuritm ceiiíiis aurnu ptrpului ■ 

quidquid rŕíidui ťrivríl du boniti prcttťľipliH vltu 

omm-m prciiotatam, de Imc toto sľ dobt-t prouiiiu 

diiítuB KosHÍk, c'uia Soiie ľilzne, iium)ieditoiiigúroľť. 

oodvm rottiduo diľlurum bunorum prn mea anima, pruot j 

scieni^ÍH Halubrina Tidebílur, expodirc et conoetiire. Cnl l loiiiiar ctn^i 
[>ctiti pro RM 
•■^irroclia m 
Quts <)Haur 
u[H)ribu9 a 
■t n^idiHMi 
iiiKuliii dait 
. It«m d»- 

Mtum pttSm 

-W, (XHMUá > Aietn Koa^ik {irĽilicto, ilu ijun pii- niiiuil)iĽí aniiris nici? 
sibus plpiiiiui Ri^rci fiiliiťiam, puuros nioos oiiiik^s vDa rum biiiiiN 

bnim auprarríptis dcľiiod <^t totum tcstumetitiim aupľasi.'ľJi)luia 

aiiuiu lidek'in et »(l sUiini nuintaiii ]iľGttentibus ĽOinmilto ait 

Kulum, protegetidiim, dispoiieiidum, tentodum, proiit ci salu- 

> ac dei^eticius expedire videbitiiľ, vsque prescripti puor n t 
[uQiiGrint ad ipsurum debitam aiinoruni etatetn. Queín |u km 
Kil'iiii) Kosíiilc Mtimo amiconiiii ini;orum iiei: extraneurum ii 

titiiui» per mo síbi eomniissts deljct impedire. Huniin i I iit 
bm proprium Hppoiidi si^ílluin tcstiiuuuio litoruritni, ad mu i m 
Idcnmm jtrnuidi iiíri Huinrícus Íu(k-x tunc (vmjioris et l-ninii 
, •Fuldinus dv Dubizuno ft Ilcn/liiius Fe);L-líiiL, lumtí cíuus 
BLitís Nuiiu ľilziii! prcscrípU^ li.-títfs in prcmíssis ud inL-uľum 
kcaiti Íriiita4iĽÍiitn pruprin ípnonim sigíllu prBsciitibtia sunt uppciisa. 
tum vt acturu diu sauctí Jaeubí nmiurís upostolí, anao domíni 
piraimo. trvcĽiitcsimo uťtuugcsima. 

Z nrjiitBral kitíliy priv. n x4vi-tí ľ. A. 18. 1380. 26. eervence. 

\ltl }Í'>fÍe. wmivlka :mMr./w MiknttlifiSrhuhuhuirM.i. •hUíuzuji- 
ilrMrn mitkrnkkíma jnteii po'4aľ. tin .ifaľhn kosUdáľ a sicc Ht) 
{rfHŤhíi kláslmt ki>pu ijr., na fnrní ka.itťl kopu a kr Všmi Sva- 
lom tŕl kopu, DAtn sr. rSíin jinytu gtatkfiti odkiuuje sestfľ avi] 
Alittétf, tthff I lúho sŕiilUa ve frtrnim kostfli- ;ii'lnhil sliiiht !,o:i 
s piU kopou TOČ. platu. 

Oiruii vniitersjs et itingiilis presencium Doticíam habituris 

Dúm lloiiirícus, iiidťx lune teniporís ot ťfrenczlinua pellifcx, ma- 

t;i»l<T ľiuíitm el ľraiia camifťx. iurati ciues ciiiitatis Xoue Pilziiií, 

■man ti»ti<K-Atilt.'s. quud proiiitla mntr<^>na Sophia. ľelicta 

"l.-ti dieli äehadmiruieht, rtsidciiti Íii at'íu vt e\ oppositn 

Iviiioiknriis relíctt-. uníiiiu dclíberato de nuis bums ítuum 

rUímum condidit tvstuiui>iitum coram uobis ad liof Bpeeialiler vo- 

catÍH in tustimiiaium et rogatia bue moilo: ľrimo ad fniU'mitateín 

...... ,,,.,..,,ni vnnm stamcn dclci^uit; itom pro ťdttiťiis oeclcsiurum 

r nl Ni^niin ini)[ia»torÍDni vuam sexHfienani grossorum, ad pitr- 
aca^QiHiaet.ia^ Omnes SaDcto* MO 1380. 

(•irca iiostrain ciuitiitem vnani soxagonain gľossonim dclc|8 
domum vcro suaiii, in í|ua residen^ dinoscitur, i't iilia sna oi 
l)ona mobilia rt iniiiobilía soľOľí suo noniíiiato Klisahcth con 
ct delegauit. vt ipsa, si non potnoľit in i})s.a donio residei 
pcra^ere aniucrsarium sul)S('ľij)tuin, tunc debot (^uulem doi 
vcnderc ct pro pcrjx'tuo aninersario pro sue aniinc et ciuspi 
ccssoľuni aníniaľum reniedio in paľľO(!liia nostľa predicta sin 
annis peragendo, mediam sexagenam grossonim ccnsus ariniii, 
l)etui, čerti comparare. vt prodictuni aniuersariuni ciim ne 
scnijícr singulis annis peragatur. (^iia (luidcm Klisabetli qua 
cunquc defuncta proximus cius consan(iuincus regát aniuersa 
prenotatum. et (piidípiid residuuni fuerit vltra delegjuionom 
notatam, hoc preťatá Klisabeth ot Anna, cius tilia, pro se 
dcbent vsurpare, qnibus anibabns doced^ntibus hoc id«Mn rcsid 
(pianlnni iierniansf-rit, non traditain nd expensum, dťhotproa 
])ľrťate Sophic dari et siiornni jn'edecessornm aníniabus sa 
In ((nibus prescriptis oninibus Klisal)eth preťatá per Doininem 
pediri debet anxilio iuratornni tunc teniporis iioíštre presc 
ciuitatis. Ilaruni, íjnibiis nostra propria sigilla preseiitihu! 
preccs iíľescripte Sophic in testimonium ap])endiniuä. tostin 
literaruni. Datuni in crastino sancti Jacobi maiorís a]>ostolí. j 
íloniini M" trecenlesinio octuagesinio. 

Z lU'jstorsí kníh v priv. a závéti ť. A. IH. •;•> 

«' x 1880. í) srpiia. 

Jršr/c h''kni\ im št in In jth. lulhnzujr tttftnirlrr srv Kutt ŕi$ti- 'jn 
///•. ju'ft.:. f ľrtir jn'fhtrmŕ srŕ h'ofHí f/ľ, .* Z dniuu jrho tmi si 
hm nit I Lintti ľnr. pliitu <ln rmiŕlio Ľlľtktrľfi Hfl .nhhtŠHé shf t/fit I 
hiillni sľŕiini V(šhin'i fnl/,n:ii/r r'niiri ft t/dpnftšfi ttni dln/é O * ., h* 
ilnm sľ/fj ilárá srsfŕr srŕ lírffr; Hmlŕ srsff'i' I Inp/t tfť. #«// 
;/ :st{ihrn ľ t/nuéŕ im'i mlŕhin lu'iti Lnľn h t/o /cnsŕcift ftuttihn * 
jrhn ľširhnjl IHdji pľtKlihill /.ijff <f /tnhn'irr jifhí:: wá fitiliff ht/ft 
stuľlni rrľín'hn /,lfi>fu'tt it (h'tihá ttn sfffľfiK favníltO l'ftsh ftf, 

Noucľint viiiucr>i ct singnli. ad quos prosentos penieuoi 
•piod nos Ilcinľicus iudcx tunc tcnipuris, et Fraua carnife: uUnus lofíelm, íurati ciucä Noiiv i'iUue, ľeco;;nni<rttnuä publice ^ 

feificiiiiles, f|aod (iroDÍdti» iiir Jessuo iiiedicws, conciuís nostcľ. f 

1 coľpore compfls(|UR ad plcuiim mo. ľacionus cxiät^ns contm I 

BÍs ad hoc Hpcci»lilpr iii tetitiinnnium rngatJx ťt omiociitisiuiiii 

ratu de bonk sais ruuiii vltimiim condiilit testa.mciitum tiilitvr: < 

I K;iUierJi]» tme |ef;ÍUiin« contlinmli víginti spx^gciuis gľos- 1 

ÍDDI ľmf;)>nsiuin et dimidtain pitrltíiu umnium suunmi hvU- f 

ninnim dH^guuil; ítetn Potre ))miUe, nllini suo coiilliurulis, J 

I »cni);<-nHRi ffľossonirn delegaiiil; itťtn nd L-oiifmtfniitutum I 

ROhtrurum viiam si>x/if;eiinin grussui-um dek-gmiit ; itťtn J 

doino suit ciim ana ínlor dutnns NÍcoIilÍ de WssL-rub cti 

í JuimIií. schptiiris iiostre citiílatís, iii uostra ciujtatc síto^l 

t sexagfRnm gľossorum ľľusus aimui pt-ipetui ad Nífjľum mn- f 

mam riostn* diiiUUÍti diuisim delcgnuit. videlÍĽet trigiuLa J 

1 pro filnictuni iam dicti mijnasterii et pro aníuerHario per- 1 

Eut> trigíRtu groBSos ibidpm siiigulis aunk peragPDdo pro suo ] 

ne et pro stiorura preilecessorum animarum salutc. Item Pi-sh- j 

■1. fnitrí «uo Ti;tcam suatn pcues vineas Wltionis pt Nicolai sii- J 

iUde;:»utt. cni tjuideni Pesemní eciam <iiiini]ue sexa- 

> gtx>S!ii>niiii eiini dimidia se\n^ena gio^soruiu, quod ei teni*- 

tnr, tuUtlittir dímisit et pejiercít. Iteiu domum suani prcacriptam 1 

I »qitum suuni Itiote sne sorori cum díiiiídia parte proílírloriim j 

:ti»tBnuonini dclogauit laliter, v t Katlieriiia conUiornlís eiiis I 

aíptn »«L-uni in dicta donio iiuiťte resident, ()iiam diu simul I 

lerít bviiígtic oomiiioľatido pľrmaDCľe. Item Hode, soroľi s\io, 

I Mexa^ťQKin grossoniiu dulegauit; it<>tn argcntum totuín, in I 

|ubii!tťUii(lus moiiilibus ťousistat, iid preparaudum caljcom iiuslro I 

>cbic dt^lľjiauit. in i)uo qtiidem urgúiito, si ad tpäum ealict-m 

■■ficivndutu dcťecerit, cum paiata pccunia dobet suppleri. Itcm 

ínia TcstiiDctita siti curporÍH vcndi maudauit ct pecuiiiain darí 

• uiedioiD pro ediíicio nostro panocliic et por niodium pro cdi- 

1 NiRn aiiJiiasterii prcnoUti. t^uod ipiideiu I ulitám [-ntuni tntum 

bťriptuia »d impleudum ct ad rcguudum ľesscoiii. frátri i 

mdirUi ad Diutiuni lideluoi i-nmmisit impcdíinontis ijiiaru 

t Itcrsonanim postcrgatis, llanim (joibus uostru propria siRilla \ 

i (irpi-ibas Ji>sä(-(inis antedjcti, apjii-udimns lestininuto litera 

Iktani in vigília igiiicti laiirent'ii. anno ílomini inilb-äimn trooon- ] 

I iBBÍinn tictoageiiBto- Z nojdarilt linikj^ prir. a xirili t. A, 1 ' 142 1880. 133. 1380. 22. srpiia. 

KniiZ Jan z Nor. Plzne nsfanovrn oltárnikem v Tt/vslrvm h 

r Vrazc u oUníc sr. Vetra a Pavla. 

Emler, libri confir. 1. ITT. TV. 1.S3. — Sroj Rorov3', Lihri h 
tionnni I. TI. li)8 ad. 134. 

1380. 1. záŕi. 

Pani Alžhľta, vdova po Janovi Ošmakalovi^ odkazuje kopu ročt 
piata na zádušní služby hozí do farniho kostela ; ornát zo púl dt 
kopy do Ofiéšor kosteln; 1 kopu do špitala^ 1 kopu ke Všem Si 
tým na stavbu a do Dobŕan na stavbu kostela též 1 kopu\ do 
neho kláštera 1 kopu na mše^ do šerého kláštera 1 kopu^ 
kopy na cestu kc Všem Svätým. Vykonaní všeho svéŕuje sei 

svč Kateŕinč. 

Coľam vniuersís et siiigiilis pľosencíam noticiam habituris noi 
Leopold lis iudex, Martiniis Iludolt e t Nicolaus Hinconis, iurati ciues 
ciuitatis Noiie Pilzne, recognosciraus testificantes, quod prouida ma- 
trona Elizabeth, relicta Johannis dicti Ossmakal, nostra conciuis, 
in sue intirinitatis loco dccumbens, compos tamen ad plénum sue 
racionis exísteus, coľani iiubis ad hoc specialiter in testimonium 
conuocatis i*t rogatis, de bonis suis aiiimo deliberato suum vlti- 
muni fondidit testamentum taliter seriatini: Primo vnam sexage- 
luiin grossorum Pragtínsiiiin censiis anmii perpetui pro deceni si^ 
xagonis grossoľiuu coinparandani delcgauit pro aniuersario pcrpotuo 
singulis aiiiiis contiiiuis (iiuitcr in ijiiolibet anno, videlicet singulis 
^uatuor tempoľibiis in panochia nostra por preabiteros tantum, 
s(mI mm j)or scolares poragendo pro suo animc et animarum suo- 
runi predíícossoruni nMn(Mlio et sabite rum vigiliis et missarum 
solompniis more lonsueto, et (iuandocunque predictum aniuersa- 
riuni peragetur, tunc cuilibct presl)itero vigiliis assistenti et missara 
oťticianti dari debet vnus grossus et quod residuum fuerít illius 
ťertonis tunc temporis presbiteris distribuendi, hoc plebanus, qi l-fuerít, pni se debet reseniare. Item vniim (irnattiin jiro altera 
sexageDä ^osBorum ad ecciesitim in Oiiessow delegauit; 
lymim sexHgenam itrosNonim jiiuiperilniä iiifírmAiitibiis in bu- 
nostľo delt-^aiiit; itcin ad Dinnes Snnctoti pro slructitm 
I 6ex»g«Rani grossonim et ad Dubrzaiiam vnam sexagouom 
lonin) pro slnietnm ecciesie delejinait; iteui ad nigrum mo- 
rium Timin BcxuKenam grossunim pro iuísbís legendis et ad 
I múimsturiiim Tiiaiii sexajiŕiiam )ira mísHis legendis dolc- 
f; i(eni ad seriiitam ad Omiiea Sutirtos mediam sexagenam 
lorutn dvWgunit íntime supplicando, ne in aliqiio preiiiissci- 
I tii^gligoiicia <:ominittatur. Que c{uidem oninia ^iipmsi-i'ipta ail 
^níliim et ľxťqiiľndum fideliterque peľagendum et explendum 
irine sorori sue comisit et ipsa ľogat sala nt noti ref^at nia- 
I eias Otico uec habeat super eisdetn aliquam potestatein. Item 
[HÍd retiultaucrit. ultra ^upra delegáta siue sint mobilia siue 
pbilia, iiaocuiii{oe vocabulo nnminentur, burum omniuTn tercinm 
I habere debct Kathcniia inni dictii. duas vera pnitos jpan 
ínna ili»tribuere debet inter pauperes aniicoN Elí^abetli su- 
Rfcte iuxta conscienciain eius. Harum, quibus nostra propria 
ppoDdimus mkUU testimouiu litenirum. Dátum elartuni díe bniictí 
ulii. anno domini míllesimo trecente^imo octuageBÍmo. Z nejiUršI knihy prií. b láfétí f. A l\). 
13Ô. 

1881. 7. bfŕzna. Wtrii JlfpMn s Duhnicfi ttcháttl sc J'ctr s Ki/šír 
kirrŕ Tifjinid sapsfil jakoito rŕvu ni'itii- ľr-tn 
svém r IhihnicS. 


} In nll» l)ubnic2i IWepoldus dece»sit. I-iti-ra proclamarionis 

I fer. ni. posI Katb'Tiiie cnmiiauit. 
[ lUlMrdait de l)ubiiít:zie derendit hnmino ľelri de Kyasicx 
I (fToss. vadiť ]>or tabulas tvrre. 'lerniíniis ad doeen- 
■ mImo IV temporuín c|uadraKeBÍmi.'. Tcmiiiias ad ídeín fo; 
nit coriducluni IVírhe. 
I IliitloDi |>ť!tru!i predictQs docuit per tubuW Uirre '. 
1 jMvat w docturuDt c ~ H2 


1380 
133. 


^^ 
1380. 22. 


srpna. 


A-n.-. 


.Tm z Nor. Phtié ustmorm 


oH,íľn!/;n» v T>/ii.<:íi-m X 
r Pr/,tľ „ oltúŕc .«<■. 


ľ'frn « ľ„vh. 
Rmkr. liliri noniir. 1. Uľ. IV. 


.'n. — .Sroj BoťňVi^, l.ibri 


tioni 


n I. [[. UtS n<1. 

1380. . záf-i. Pani AliluHa. vilová po Janovi Ošmaíftlot!, odkantije kopu rn-ftiťfccti 
júntu na zádušní sluibif hoši do farniho Icogtela ; ornát ta pái drtlhi 
kop;/ ílo OnHor hostdn: J kopu do špitala, 1 kopu ke. Vhtnt Spí 
ti'/ni na nlavhtt a do Dohŕan na slnríu kostela iéi 1 kopu, doiei 
nélio hJáktrra 1 kopu na niie, do šerého klúAiera 1 io}w, f4 
kopy itŕi cťsiu ke Všrm Sratým. Vykonáni rMio $véhýe Ä«(ť 
Äľť Kateŕiné. Coram vnínersís et síiigiilia prosi-ncÍAtu iioticiam habiturís 
Lcopoldus iudex, MartÍĽusRuiIolt vi Niuolauslliuconisi, iurati ciuw 
ciuttatis Noue PiUue, ľcuogiioscimus teslifiĽaiitĽs, ()Uod proiiida 
trona Elizabcth, relícta Jutiannis ilicti Ossmakal, nostra concíuJs,. 
in Bue iolirmit&tis loco dccunibeus, compos tanien ad plťniim saC 
racioDÍs existens, corain uubis ad hoc specialit«r íu tcstilnoDiani 
Ľonuocatis ľt rogatis, de bonis ttuis aiiimo dalib^rato stium vlti- 
nium cundidít teHlanientum Uditer semtíni: ľrimo viiaiu sexage- 
nam grossonim Pi-agensium censiis atinui p<.-riietui pru doĽem so- 
xftgenis grossorum uomporandaui delegauit promiiucrsariu pťrpetuo 
sin^ulis aiiiiis contiiiiiis <|uater in i|uolÍbtít kudu, vidclicct sídkuUs 
(|Uiitu<ir tciiiporibiis in parrofliia iiostra per presbítiTos lantum, 
Hcd iii}U per §cDlares |)orat;c>iidn pru sm> aninic ct animarum kuck 
rum prcdeceasonim rcmedio et oaliite cum vigUíia el miisanin 
Holeinpiiiis moro eoogiieto, ct ijuaDdocuiiqijt! predírtuni aniuittM- 
riiim peragetur, (unc ruílibet piesbiteľo vigilih aititisloiiti ct misasn 
oHiciaiiti darí deltet rniis ^ossiis ct i|uod rc^idiitim fuertt illin* 
rurtunig luRC (rmpom prexbiterls dútríbucntli. Iioc jtlubouus, ijui 14:) ' fuerit, pni se clebet reseniare. Item vnam oruatum pro altera 
dimiJia socogena grossorum acI ecclesiam in Ouessow delegauit; 
ilMtí vuatn sexdgeuajn ŕrrossoľum iifiiipen'biis infínnanUbus ia lio- 
spttnM titislro ilelfganit; item ad Omnes Sanctos pro structiim 
xL.m ^i-\jiEenaiii f^rossurum et ad Dubrzanam vnam sexagenam 
n- pra litructnm ecclesie delef;aiiit; item ad ni^um mo- 
I rnain SťX«geiiara grosaorura pro missis legendis et ad 
■ ....-._ .1.1. mouaHt(.'ríuiii vnam sexageiiani pro missis legemlía dele- 
pinit ; ilcD) ad §eniÍtaD) ad Omnes Sanctos mediam sexagonam 
CTDtsanim iK-Wgauit íntíme supplicando, no in aliquo premisso- 

_-!íí.'ľncia comtnittatiir, tjue fpudem omnia BUpmscripta ad 

J Bt exoqucndum íideliterque peragendum et esplendum 

■ sorori Bue comisit et tpsa regát soIa et non regát ma- 

: Hliro iiec liabeat super eisdeni aliquam potesfatem. Item 

I ľe!4ultauerit, idtra siipra delegáta due ^int mohitia síue 

1, iiuocuQ'iue vocabulo nominentur, horuín omniiim terciám 

iliere dobet Katlierioa iam dicta, duas vero partes ipsa 

i disti'ibuore debet ínter pauperes amicos Ľlizabclh sii- 

:uxtH conscienctam eiuH, Harum, quibus nostra propría 

i>|ipLdiil!ii]iifi sigilla testimonio líterarum. Dátum et actuni die saactt 

l^ídii, aitno dominí millesímo trecentesimo octuagesimo. 

Z DDJstaršI knihr prív. a zAvétí ť. A 10. p) miríi Ui'pnlda x T)tihnire urházel se Fetr s Kj/šir o znplucnii. 

j^i top. ktŕr'- Hŕpoid snpsnl jakoitn rŕuo mntce Petrov/' nn ^hoi.i 

si-čm ľ Ihilmivi 

In TÍlIa Ihibniczi Oyepoldus decessit. Litera prociamacíonis 
tn ŕilKiutm ťer. lll. post lúithmtie emariauit. 

ITabardus du Dubniczie defendit liomine Petri de K.vssícz 

I- -nas grosR. vadil per tabulas terre. Termimis ad docen- 

•'■-'-<> IV teinpurum quadragesirae. Terminus ad idem ľor. 

<.'<iiiiliii:tiim ľiuiťlie. 

lludeju ľflriis predictiis docuit per tabulas terre ')') sex. 

llMiili |»nai-j-iptj, prout se docturum olFerebat, in quo -dcbitn I>ye- "^m 144 1381. poldus ])ľoptcr dotilicium inatľis Petri prodícti <1c hcrcdiW 
suis in Dubnyczy s iui))ytkcMu picfato Pctro coiulescondit, | 
in tabulis terro plonius i-ontin(»tiir. Actuín a. d. M(*(ľCU[ 
ťor. \. IV tonipoľuni (iua(lľ:i<ícsinie. 

|Poznanioiiáno po Atľanej : Hr/.cnko t\o. Skul.i ľn<*<»i»if. 
Di^ftkv dvorské X. i:{. ť. 1 10. i:u;. 
Iä81. 30. čorvna. Frankfurt. 

Knľdimil Pilms tnlrhtjr rsrm ivm. hdoz h}! sr Jť/rr rf/zjtoVríh 
k stolu pdfw pnsfiíHplli, (i navsitľíll r nížr jmntonniŕ ihii h 
Všľc/i Svftfi)rh, aurh ktctí hy kostol oh(hiroľffh\ lootlmpn' fulpm 

ľilous, misoraiione diuina tituli sanot(.» Praxodis prcsb 
rai'dinalis, ad inťrasťľipla apostolica auctoritate sutľulti. Vnim 
Christi iidolilms i)resiíntes literas inspecturis salutcm in don 
Splcndoľ otcrnc ^loľic. qiií sna mundiim illuininat iiietľabili 
ritatľ, jíia vota li(h»Iiinn de ťlonientissima ipsius nialostatt* spei 
cium tunc precipiu* plo ťaiioie iíroscquitur, cuni deiiota ip>o 
liuniilitas sanrtoniin prerihus et luitís adiuuatuľ ac* (Uiľisti tiil 
o<í lilxMicius ad douocioiiem conHuant, (piu ibiíleni ubcriiis ň 
ct»lestis «íľacie coiispcxcľint sľ rotVetos. C'iim i;íitiir dibM*tiis 
Chľisto Johaiinos Cuplojíus" ), ťaniiliaris serenissinii priiu-ipis 
manoniin et lioemic ivgis, ad ťaiíiídlam Ómniuín Sanetoran 
Zahoľsk- ■') propc Pil/nam, Pra«^ľnsis diocosis, spccialoni j: 
dovncioiicm vi atťeccioncni. prout accepinius, nobisijiie buniil 
-»np}»liľauorit, iit jn'o diMiocione ipsius aii^nientanda spiľitualia 
iicľa laľiriľi diíriiaľcimíľ, nos dictis sui>plicarionibus ťauorabi 
ainnh'iití's i\v (minip(»ttMiti> dťi niiscľiconlia <*t bcatornni Potr 
ľaiili M})()^t(>lnniin rin> iiKM'itis et auctoritate predicta eoi 
oninii)us vrľ(í p(Miit<*iitii)iis ft coiitV^is, (jui dictani ťa])])oIIan 
r»'stiuitatibus vidrlicet Natiuitatis, Kpipbanie, Kcsureei'ionis, Asi 
sinnis doniini iiostii .Iln'^u (hľisti, Pentheťostes, Trinitatis, ( 
poľis ('liľJNti siiiĽuliMiur ťťstiuitatibus beate Maľie Viľginis 

■ r Tainiiíra v opisu (to si» : (.'urlo'^us. 

*' r Tannera čtc so „Zahorzecz**, ováem chybné. Horuui «{itiat»lonim vt ijiiutiK^r tl(M-ti)nim i^t [mimnuruni 

csp|iť11e tiHcnoii doiliuícioiiÍK eiusilum [ visitavcľÍQt J 

unus ptiiTexoritit lultuLricos, ceuluin dius do iiuiiuctis oiit 

Btetidis prelíiuita auutoriUito mtiimuorditur rulaxamus. NuUi 

onaniuo bomintim liccnt hauc pugiiiani nostrí indulti in- 

^Bnf Del ei íiuau temerario contraire, ei quis anlem hoc 

Biptare preNumpserít, indignncioneín oiniiípotentis doi et bea- 

Putti et Pauli apostoloľum eius se nouerít ÍDutiľsiiruin. 

I Fraiikcnftirdie MaguutitieusU diocesia, prjdie Calciidas JulíJ, 

íficatDs sauctistiimi io Christo patria et domín! uostri, domiui 

. diaina prouideucia pape VI anno tercin. 

|Ka ohybu v pnťoj GrH...(po<] l(n)| AlbtirltniiH. 

[V pnttĎin spailclin rohu v (ilijliii] corfMeluin ?], |v luvo uviiitŕ 
i akrajemj gritú . . 

1\'b rúba] K|(>gÍHtrKtal. 

(Jriginol pcrg. v inusaii (iIxoAskétn. áftaú poSkoiutij*. v pravo 
[^bu C4af liatiny späitD. PečeC chybj, Stnršl ftígD. uprosiŕed; W. 
f, nnrijii N Í8h. Uakou XVUt- slol. pFipsiiio; Iniliilg^ncie pro 
MM Omaiuiu SKDOtoruiii. — Opit listiny u Tnnnern. 1381. 22. Servence. Praha. 

fÍHuký a ŕr^ký krdl, svéfujv. méš/anitm m. ľl^t 
yopravif v kraji plzeňském. Wcnceslaus. dei gmcia Ronianorum rex (■cmper Atigustus et 

uitt res. Judict, juruti§ ut citiilms duitatis in Pyliiiia, liduUbus 

■ifl dOoctis. gráciám nostram rcgiain etoninc bouum. De vtistrv 

I Kt inratiDepoccioiiia jiiduHtnn biíhviites presiiuipcíoncin indii- 

1 íidacte singularis vobis cominittiinus oflicium jUGticiaríe sitii* 

uwu distrírtuH vostri PyUuensis, vusquu justJciarios siiic po- 

hrci(OD(.>« districtus (^jufidcm uou»titiiiuiiH et ipittiis dítttrÍĽtDD 

Bviuriortiiu suie popravezoiiuín numero pre»ciitibii:i»ggre;;nRiu». 

tntcfl ct prcvipiťntM cainemriis cxiidariís. biirggrauii», vjceburt; 

) Bc uniniljUF nliis popra>M'xoiiibus regnl uoslri Iloemie Í])no- 

iqae diiitncttium, ciuitatum ct lucurum iiibabitaluribuB et iu- 

Hitrtró fidcUbiis, iinatuDiiB vo8 in officio predictv popraw et eiiis exerĽicií) i]LnimoiJolil)el iiou impvdiaut i 
mittant p^r quempiani, sed pocíus efBcactter manuteneaBl, i 
sent et ad reqiiJNrcicinom vestri vubjs fídelíler assíslaiit (iicia^ 
Tobis de omnibii8 juribus, graciú et bonoribas, quc nd of&m 
proťatum spectare noscuntiir pleiiarie respoDiIeri. I'reseociDfli « 
rofrie nostre maieBtatís eigíUo testimonia littcmruin. Datiim 1^ 
nniiu dumiiii inilleHÍtno trarentesiuín oi^tuaResíiuo prítno. indiodn 
ciuarta, \I. Kalcndas menaííi Augusti, regnorum nustrxirtim boM 
anno decimo tiono, itomanorum vero sexto. 


[Na oliybu v pravo]: Db msadalo demioi ngi* dotnic 
de KoldicK referenta, Coorftdas, episcopos eoclesie Lubicoana 

[Nb rubu] : R[egÍ9trBluit Vilh[elnm]9 KorteUngHa. 

OngÍDal pergftmeDový t museu plsefiakém P«f«C a% praď 
afcf, na llci kräl v majesC&té s opíšem : -f WENZGSL : DKt : GKAOJ 
ROMANORUM ; REX : SEMPEH : AliaUSTIľS ; ET : BOEMIE : REX 
na rubn sekrét dvojblaväho orla ■ Ivem Cenk^m oa praoii. Na praol 
pospod pieineiQ XV. sto).: List poprawctl kraju pUdABkAbo. 
sign. N. 7. — Opisy tÍBtiny té t Steh1Iko?Eikd kDt>« prir. 
a u TftDnera. 1382. 0. lediia. 

UenntiH slarÁí na Vldickk. miktínin plzm., lulktuuje Stt i 
mu obec plzeňshá dluhge, »a zakoupenl dvaa pitnýtX 
Jeden do kláštcra dominikánsltého a druhy do Mitmrita 
kop na gakoapeni roč. plaiu, ta který má kiipován bytí i 
dým mm&k&m obou kláiteräv, na stavhn kosfela Viech Sv€ 
150 miŕic pSeniee; t ô koHiká slfibrných aby ndétdmf j 
kalichí/, jeden do kláStera kazat^ského do Pisku. dntkf d 
kagtdelského do Csti; odiv Jeho aby se chudým rotdat. ZMaŕM 
odkaeuje ke ipttálu, tdty sc to obrátilo ua vyrfriorimť viee ^ 
mocných tu. Notum 8it omuíbuB, nd iiuoriiin uoUciain deuonvmt preM 
tcs, {jtiod ŕgo H«niiaiid8 HCiiíur, domititis iti ^VIcKim. Roodiút it 
uiuiu ciuitatis Noue PÍUue. adliuc per doí uniolpotvbUB gmáil 
sanus in cotpire compos^ue od plonum mti^teiw^\ ^^liira ilfUIj<'riii,ii(iiit' prt'liitliiln. nie nicKiiuiliilitijľiiiio du riicis bunia 1 
^Hdťo niiťlu coUtU. meam rltiiiiuru cotuliilí el Ti-ľÍ ut iiruHvutíbus J 
^Hňii vi cunilo tiisUmeiituui, i\unA priino tui! dcruHcto tiemiuu ob-l 
^^iitľ pletmm dt-lmt haliere vignrom, lalitt;r soriatim: Priiiio dt;- 1 
^^ko pro fnitribiiH Prediťatorilius el. |>ľo ľratribus Miiiorílms. mu- I 
^Het^riorutn Pil^nonais ciuitatis. quinquaginta sevagenas grossorum 1 
^HmgcRsium, qiias tniclii vuiuersítaä teiietur iani dícb^ eiiiibitis, vťj 
^Bntti L-iusdem ciuiUitis Pjlxnensis compart^iit diios, quos poUtrínil 
^■o latD dicU pectinia, melíores oriintuK d<?ntque vnum omatum nďa 
^^Btrv« Pridicatores et secundum ornatum ad ťratľds Minores mo-l 
^kfel'-riurum predÍRtorum. Item delego quadraginta eexageQas gros^ 1 
^Brum rragensium pnratas de melie, ut íurati predicti ceiisum per- ] 
^klaam certam aoDuatim pru eadem pecunia compurent ct cundem J 
^Bnsam singulís annis perpetiiis deiit pro veätítu iuueimm paupe-1 
^Bm moiiacbcllurum atnliorum iDonnatťríorum pri'scnptorum. Item I 
^■le^v (ul OmncB Saoctos circa PUznaDi pro structuni ecclesio I 
^H< mvRHurus siliginis, qoas inpcndant iiirati pretiotati. Item de- 1 
^Ko ((uinquo ctphos argenteos, ut itirati predJcti duos culices da I 
^BÍ« fiurí faciant vt dent rnum caticem fratribus Predicatoribus 1 
^Htnastcríi Píesccnsis ct secundum caltccm eiusdem fnitribus nio- 1 
^Bsti^rii Vscensis. Itcm lardum et alia otunia comestiliília Í)i niea I 
^Hmo vxisteucia do piiuperibus cummuniter distribuenda ; itcm i 
^^ptri Jaculto palliiim njgrum vt napucíuru iiígrum et cardiano pal- I 
^Him griseum eíinpk-x et fmlrí Lipsoni bri'uius pallium eciani gri- J 
paum vi íhitri Piitľo sacrístano pi?Uicium murdríiiuín, dictuui kuny, ■ 
dulvgu presuiitanda. Itcm domum meum íiiter domos Ebrzwíui uxb 
vna Qt Blasii dv Maiiietj'n parti? ex oltera sitiim et uuiuta. ^usl 
iu eu sunt, cxcvptJs proscriptis delegatis cuni tribus oUis euoía,.! 
qturuín thií vnlet pro vua sexa^una grussorum eiioi tribus lorícisl 
et trÍJi pilliia ferrua et triplives cirotecas ct pUímalia omnia delego I 
et do lul bi>jtpitule antc duitutem PilsnenBem sítum, ut cum eis-l 
deai iu quuntutn se poteriiit, extcudere in eodem hospilali iuäľiiúl 
l^angcantur, sapplicoque utrís prndfUtíbus, inratts moderiiis el futu- 1 
^w, qui tnac fueriat, ťjuibu» ciiiiC»tis Noue Pili:ue suprasťript^j, I 
^Kibus prcscns tvotamentumad regendum committo, i]ualeuu» purel 
^Hi caosa m; de eudcm teslameuto iiigereutes ipsum digpotiuitt, I 
^Hitribniuit, urdinent et rof^ant perpetue, prout meliug ot salubriusf 
^K oidohitnr expedire. In uuius rei tťstimoaium lueum pťopriuta I 
^Huvutibtu uppendi BÍgilIum, in imuiiH autum testimonium et euí- I 
^Hucúun firminrooi |<rudeBtea uiľi Hcinrícus íudex ot HeinzUuusJ 
^HÉrmui^^l^ter tňuium el EbrzwinuB, iuratj ciiiea ciuitattB supr^J ttcľipte, teateo iii iiľenuBsm ud iiR-urum precíum insUncitUB ]m||| 
ipsorum BigiUa iiresentibus Jippcnilonint Itatuín ot actum llt M 
donio pretacU, ilie Ľpiphimic dominí tuino imtiuibilis oíiistloin bI 
lesinio trcĽeutesimo oťtuiigesirno set'.undo. Z. nejstnräl koiliy priv 1382. 10. lediia. Prftha. 4 Král Váľlnr tiňvá sroknl srí k prodŕji rk-kt)/ f>fscň.iJíe, kítmHtpl 
tláeajS mukové n tľéííťcovó nékdejiího rychtáŕr Prlrn IjtíimtfA 
Albert n Alihéta, ňéti ľrantiika Kamaréfe, mčéf. ftrainkeluf. Jtmát 
chovi í Dvora. Král stvreuje novému driíteli nrhfu ttt ttAtiäd 
se f:1em k ní fíde ihiimn pŕittlušcjfcím i sc ršim Jinifm j&oM 
plfity a poiitkt/ rt xvfíŕujň JiudHvhovi i jeho HásíttiMrám /imw, «4 
ve všech rozejiHch soiiditi, s vyhraxmitH jmuev pH o Umih. 

Wenceslaus, dei grácia Itotnanorum rex, «etnper Ati|fithtM! 
Bcietnie rex. Notum facimua temnú presencium Y»iitursis, qaod' 
noBtre Beronitatis constitutus proscncia dilťctus nobis Ilenrícu* i 
Ciirtu, judBX liereditarius, ciuilatis oostro Notiu riUaensiit, iwl 
humititer Hupplicauil. cum ípse judiciuni hi^roditanum ibidua I 
Alberto et Eliaabetli, natis Fľaiicisoi dicti CamuriT. cims I*ni|;vHl 
nepotibus et heredilius (|iion(lam ľetrj dicti Lpyuwotcr, olimM 
cta ibidera, pro čerta summa púcunie, cuid iimmljUD suis b9|| 
juribus et i>ertiiienciís. rite ct ratioimbiliteľ, (^mtsiio vX contpkrM 
iioscatur, [luiquideni heredcH prcdicti Putri judirium ipsiini tI 
cum bonÍ8, juribus et pertinencíis. vt pretnittitur, lainqiuun n 
et legittimi heredt'B ii luDt;Íb retronctis tempúríbuK liAbticront, I 
nuerunt et pacilico posaideruiit, pruut de Imc uostnt srn'nitiii p 
certHs et patent«B HereDixaimiirum rocolirndii nn-n 
penitom Dostri domini ('aioli ímpcratoľÍM H pruťi 
JnbanniB, reKuín Iloemie, litDias (it priiiilegíii, i-\l:'t li 
ipint^iius sibi, miÍB hpľedibiľj et succcssoribu 
priuilpgia approbaro, ÍDiioaBre, ratiHcart- ■ 
judiciam cum thelonio ibideui adipsum >iiii 

eciam allodiis, aip-iscultisut incultis, nihún, hiIiiíUa, iii;iti:t, ^tat^iu 
púcinitt, piscacionibuH, venaciotubus, aucupacíuDÍbuii, ntoloodM uqtuirunivc dflcursibus, censibue, redditibus, vsufructibuB, 
■ivticioiiibus. hoDoribus, domínio et aliis omnibus juribtu 
r portiDOnciis, in quibuscumque rébus consistant, in ipsum 
TÍcuín, beredes et euccessores buos tranaferre heredítarie sub 
Inibas illts módu et forma, puiictís et nrticulis, que in predictia 
fti(|tus priuilegiia couttitetitur, grucioBÍus digtiaremur. Idcii 

qtii rota quorumlibet nostroruín fidelium Justa petencíuni de | 
Jitta iioLís sulttaque prestitate semper graciose coinplectimur, 
Buireiitibus ccÍboi Hc^nríci ípsius multiplícibue fídei et seruido- j 

I mcritis, quibus bucusquo celsitudini nostre niultocieus grate 
Inplacuil, complacere debebit et poterit gracius in futurum, 
1 et rsciouabilibus supplicacionibus benignius inclinati, sibi et 
s suis beredibus et siiccessoribus legitUmis supradtcta príiii- 
I KJue literas in omuíbus suis punctís et articulis et clausulis I 
lnt de uerbu ad iierbum expressate sunt, anítno debberato aa- 

) ct maturo priiicipum, baronum ot procerum, fidelium nostro- I 
t accodente consiUo, ap próba uimus. innouauimus, rati&cauimus, j 
116 et tenore presencíum de čerta nostra sciencía tiec- 1 
I regín uuctoritate Boeinie approbamus, innotiamus, ratificamus 
wäe sptH'ialiH grturie munificencia couSmiaiDUs. transferrentes in 
I ot <M>niiii quemlibet de speciali grácia omne jus, si qtiodnobis 
I liuiuHiuodi judicio suisque juribus et pertiaenciis prenotatis 
b|Milubat bautenus in presentí competít uel competere posset 
pmodalibet in ťuturuín, uostre tamen regalis camere juribus, si 
L illi in causis Ľriniiiialibus íu preťatá cíuitate occurreiitibus de 
uol conswetudinc vidontur competere, quibus derogari nolu- 
, smnper satuis. Et sic noatri ťauorís, concessionis et voluDtatiB 
I dfl regáli nostre plenitudiae, vt pr^fatus Uenricus. sui heredea 
•ea legittími, rt premittilwr, supradictum judicium cum 
tubus anis prenotatís juribus, vsuEructibus et pertinenciis ex 
i aotea cum potestate fadendi et dimittendi deberent ha- 
teoere et pacitice debcant pťrpetuis tcmporibua possidere. 
aiam aub regie noatre niaiestatis sigillo tcatimouio literarum. J 
Prage anno domíní miU(-HÍmo trccontesirao octuageaiino [ 
fundo, die decima tnfiiaift .lauuarii, regniirum nostrorum anno ) 
mtu duuiino nono, Uoniunorum vero VI. [K« olijbn v pnru] : P|t>r] d[oiDÍnDm] p[re]po(a}itu[m] ĹubDeenjsuB] ^ 

rainirarfiu*] P. Ja()ren(sie]. 
[Na rntni); B{«^{iMntJaít Jobkuoea Lutl- (Ndco allu mkou XVL 
"^: 150 1383—1884. 

Originál pergam. v rouseu plzeňském ; pečef visí nm Hati 1 
bávné šnflŕe poroachaná, na líci král v raajest&td, nm mba mi 
jako č.is: 137. Starší sign. N. 3. novéjáí N. 77 140. 1S83. 21. prosince. Praha. 

Václav, rímsky cisár a český kráJ, vaŕiztijr, ahy vštrhpii ohchod 
dohytkefUj kteŕi z Rakous ^)m BmUjovice do (Jorh se uhírnji^ \ 
se pŕes Plzeň a tu platili clo pruvodné, které jindy se plaŕiralo r 

bráce, rychtáŕi plzeňskému JimlrichovL 

Palacký, Uiber Formelbucher Iľ. č. UW. 141. 1384. 9. kvetná. 

Sezcma z Podmokel s manželkou Žofkou a synem liavorrm oc 
zují ročni plat 1 kopu yr. praž. klásteru kazatelskénnt r Pts\ 

[I]n nomine domini amon. Cum omnis rerum ot nogocioi 
contractus per lapsum tomporis mobiles soleant (U»curr(»re in 
roris obliuionem, necessariuni ergo ost, ut oa, que de matiiro 
minum consilio sunt ordinata, scriptis autentícis et testimonio i\ 
rum veridicorum C(?rciu8 confirmentiir. Hiiic est, quod ogo Seaí 
cum contborali moa Zofka ot Bawor, fílius mcus do Podmt 
cum cct(TÍs libcris diligcnti drlibcraciono prchabita nostroruoK 
amicorum parit(»r ťroti consilio ct ass(*nsu, ad noticiam tam j: 
srncium ([uam ťuturorum harum continiMicia doducere cupimus 
maiiiťcstam, (luod nos pro rcnicdio carorum nostrorum sjilutari 
ľcmissiono jM'ccatorum nostrorum constMiucnda dodimiis ot dai 
de ťacto vnam scxa^rcnam grossorum donariorum monoto Prag 
sis anmii ccnsus n'liíjiosis viris. ťratribus ordinis ProdioÄtor 
in Noua Pilzna, (^uam s(»xag(Miam supradictis fratribus nos 
nostri horodí»s tomporil)us porpotuis t(»nobimur do camora nos 
in parata pocunía sin(.' ťraudo ct dolo sub puritato fidci nostre I 
gulis annis intogralitor porsoluoro, somota qualibot retardaiM -'MSÍr 15f im TÍdelicot scxagviiam iii rtie sancti Andivo apostoli, pnj 
I ň vi^ílta ChrÍ8ti pitaiicia f'ratribuB omiiibuB ordinarí per prio- 
I conucntus ui'I [trouuratoreni ipsius, et mediam sexagcDam 
I ifaminica in päbkÍciiic, pro qua pecunia cousimiliter pitancia in 
I dumiiii fratribus dcbet dat'i eundom modiim in pecunia per- 
[■tpiVndaot pitMiiciisfacii-iidis siligulíaniiniiitälittT, ut pi-cŕertur, sine 
itľnnÍMÍuue scruiiiido, fratres vuro ťl conueiitii3 ad duaa mi 
^fulis sťptiinanis quolÍb<.'t ftiuio ti?mporibus perpt-tuís pro aalu-' 
i ri'iDPitiu luiimoruín nostraium et nostrorum carorum Toluntarie' 
ligarunt, videlicet missam di; beata Virginu Annunciacionia' 
eUa sancto Márie iu ara Angeloruni die sabbati; »ecundam 
1 dítanctorum feria secunda in ara sancte Crucis in ecclesifb 
negUgeiiuiani so facere spondcntes et ad penám pecunia*] 
obi ipai negligeuciam admittĽn^nt soli in litera alia. quani' 
B tradideriiiit. se oblígantes proscripserunt, quapi'optor si <•&] 
m času, quod abajt, negiigotites inveiiti per dlctos fratres 
itfDtnm fuerímus, in iam dicti census aolucíone singulis annis 
\ temporibus, quibus prefcrtur, extunc in TÍgort' prosoiitis litere, 
i nallatetias volumuH nec possumuB contradieere. sepetati fratros 
ťt habťbunt intur christianos bpu judeos recipiendi. con- 
!iitli omninm noHtrum super dampna pleDam et omnimodatn 
Si autem nos, fratres predicti et conuentUB, neglexe- 
i predictas missas peragere atiqaa pbdomada perpetuis tcm- 
taac ipse Sozoma aut sni bercdes liabont et habebunl 
pilinám ■■t omcimodam poteatiiteni, prefatum censum arrestandi 
^^rvtinendi tam diu, donoc dictas missas neglectas ad plénum rei 
lOľniit et coDpleuerint, dcmum memoratum censum fratribus 
BUentili antcdictis plene et integre restituere tenebimur et obli- 
nur ODini occasione postergata. In cuius rej et euidens harum 
braram tŕstimonium sigilla nostra vna cum sigíllis virorum no- 
ra Fridrici de Wynarzecz et Benede de Slawicz ad fidem pleni- 
I presentibus sunt appenssa, sub anno doniini millcssímo CCC 
Lgesimo quarto. die sancti Grogorii doctoris gloriosi. Orijjlual pergaroenový v mu^eu plzeňském ; pečeti chybí, jen perg. 
raíky sOntAly, pooza poBledni pedef do polou sbyU, ve £líté spattajsl 
npitMttaď vodoravni vystupojfol bŕovno. Z opisu ôta i 
^0 á. 

[Nk niltu]: LÍt«r« snper aensam in Podmokl. Pod tlm ■patFujf m J 
PImdr velioa fyliledlého, jež nebyio Ize pfefisti, Staril «ign. 
, nov«j. N. 271. ia84. odkax domin. klASteru. 1384. 30. kvHiiB Kŕivoklnt. 

Král Václav /ľ. k iútlosli ohyi-ntríň mista Plnté, kit^ j 
vali lio mišfanu ĽomriMkkýrh, Ir jim ebraAujI pŕirháítti i 
nhnu trhu do DomiúHr osm dni pfai itrdtkrm rlnstnhn, 
pďlknnitiŕimii. ah'j novoty It/ta méňfnnň DomailieÁýrh 
umoinil volný pHjftd na trh k nitn. 

Pftiftckjí, Uiber Formelbiicher U., ŕ. 162. 1384. 'i prosinee Pi-aha. 

Jan, arcibiskup praiský, udéUtje iOämni odpustky ršem r#Mt| 
kteŕi htj prítomní f>yli jitŕní mši. kípráé ke vti P. Murie 
aiwb tiiši. kterás každého čtortku k oslave tíln Páné se daťi iť 
famim kostcle plieňském. 

Joliannes, dví f^nidu saiicte Prag^osis Etccifitie urchii'piiimpw. 
upostolice spdiB logutus. Vutucrsis Christi ňdľUbuR «Uut<-in iii ■*> 
qiii prc'cioso sBiiguini:' huo a peccati vinculo noa mdemíL Cam. fl 
8ccepimus, fidelium rvlaciotiľ in ecclesia parocliiali m NuoaptllM 
stDgulÍH diehus a<t laudem et gloríaiti glonosc cl intftnnrate iíaait 
VirgÍDÍs in diluculo et aurom di(>i vua nmstt par clcnira et Hv 
rundn missa binni fcría qiiinta. de corporo Clirí»ti per nacerdnM 
H eoruiii coadíutoreB sub nuta consuĽrint d(KMiutjirÍ, (iniiiibua igitnt 
('bmti tidoljbus, qui cansa deuodonis supradicbu miit^s liiiC^ 
uľrint, cDnfvSBis tamt^'n (?t cuntrítis, auctorítatt^ beatorum Petrí ct 
ľauli apo»toloruni, ciuB mi-ritis dtinterci-Bsion)- couRiti, qiiAílnignito 
di'.'S inilulgťuciarum Av qualibet prutlictaruiii nii»3a de injunctik 
1-18 p('iiitt!iiciÍ8 mísi-ricorditer in domino rfla^tainua. ilarum guUni 
ttigillii nostra apponsa sunt tostimoiiii] liti'raruui. DaUim 
anuo doniini milk'aimo treccntvniiinio uotuagi^into qaarto, 
cnnda mcnsis Doccmbris. Ortgioal p«r^niniinvý v mtiiau {ilnsbalditi. Ptrfi 
praoikn víalof, n* llci w^lfef tiiskopaká |)iwU«k poA plM Nttim< tpia olitufený víláinon, nn rúba kalatjettlirol v červeném vosku, 
) iptíina ilojlcl ptik ■ k^idIy « ■ gloriolou kol«m hlavír, opis : 
D — (osUtnf Uílin íjtfliaé). 

I rahn plsmctm XV. bUiI. ; „tndulgeucie d« miasa beate Vir^ni« 
jrari* ChrMíi fnria qnint« a ruuerendiH^Imo doinino .T<>Iiadu» ar- 
pÍM'jpn XIí ilies", Nnv nign. N. 16A., posdŕjdf rukou jiak: Arci- 
[Bp Jan nd^Ni" 40dBnnÍ od]>uatky. — Opis a Tnoni-ra. 1385. 3. úiiora. 

rid s Ejporic, kŕiiovnik e ŕáilt* néttierkélio, odevtdárá konAelUm 1 
bti (tÄci m. N. PUné 80 kop gr., ahff tú to koupili rofni jJnt 
to|p ÍP"- HU kaplanství pri oltáfi svt. Kati^in^ vc famím kosteíe, J 

In Domine domini nmen. Coram mmersis ot eingulia presentes ] 
■rís ant legi audituris, nos Henricus iiulex, et Jacobus Racker, 
Igisler cíaiuiu, Jacobus Raczicznr, Lauroncius panniŕex, Georíus j 
I Zlulícz, Ffrana Frenklini, Wenccslaus de Manictin, Vlricus scl- 
Bartholomeus pannifes, Hinco scriptor, Wojslaus earnifcx. 
tdreas sartor et Wencíeslaus Hlawnicee, iurati totaquc raiatT- 
\ citiiam ctuitatis Noue Pylzne, publice recogDOseiiuus testifí- 
btes, qood relígiOHus uir, fráter SeyfB-idus narione de Ej-pouicz. I 
yáSet ordinjs sancte Márie do domo tlieutimica, cotistítutus per- f 
uliter in no^tri et uoineraitatis iiostre simul congri<gate preseucia j 
|ibenite dixit, se velle testamentu m in sueaiiime suorumque pre- 
I et benebctorum omniiim suorum animarum remt-dium I 
wtaam aiuúlio CrisU conatituere, vnam missam in altari saiicto j 

iríno in ecclesia nostra parrochíal), ante míiisam suncti Leo- 
di perpuliie celebrandam, rognttitque nos et iiostram vniuentí- 
, nt de siiis roanibuB pecuniaiii, videlioet nctuogiutasexagi-íms 1 

I Progeosia monete denaríoruín sui patrimonií suscipcn*- 
Rudi-m nobitt et nontre vniiiersitati [jotenter conferendo « 
i4lii ad ciimparaoduín pm eísdem bcto sexafEenas ^Desorunl 
^UH annni. perpetui. liberi. ci-rti, dandi ud mi^Nam iam I 

. ruiiu quidem ťratria ScyfTridi vieli preciltuit iDtin 
mu pM!iiniiun pnmotatam hac íntľncionľ <iii<><l minnidluj 
Iflum ťoiutmiiLrononpot«nmu8, proiaittii 
intlMuydiH itt giiccťSiiorťB gab <idľ Tratri Scj^rida BÍngulis annU continuiti dictiut octo ae: 
9snrum de nostra Toiutírsitate ditiisim in atiDO qnolibet, 
riiiitato prodicta porugtíiido et soluendo cvnsuare, Tii 
siinnti Oalli VĽiituro proximc iucipiondo qitatuor sexami 
rum, et die Banuti Goorii abiitdc proximo gct^aimti 
ftenas groasoruni iairi díctoruiu, cctt^ris annitt in liísdem 
diliitiim cunHUiiiidu tiilí sub i^undicto, iit ipsc frntt<r Sej 
terím, iiuud iiubis uomniansi-ľit, hoIus pi-rsonaliU-r dobeat 
predictain trina uiw in qualibot cbdoniadu in prudícto altori li 
poťe deputato culcbrare ncgligciicia proculmotxi- Quo ceoiu a 
cnnque dictorum termínorum torniino non persoluto, lapvw íl 
continuis quatuordccim diebus, ex lune ín vcri dcbtti dimidiatti amt 
nam grossorum volutnus et debemua incidere e>t noatri dobunt iSM 
soFUs ab uegligľnciaiD dicti census síbi dandanj, qui dijíticifp 
citL> poterit, quaiido voluerit, eundetn Duuporsoltitnm consiim im 
indeoB ttcl i-.ristianos conquirendo rociporc nostrum ot no-itrv f 
uomtatis super dampnuui, quľm du huiusmudi iitdi>is i-t rrútbä 
eripere promíttimus nos inturpouundo pro eodom ťt omuía 
si que ob hoc percĽperit, ei rofarcicndo. Si »oro díctm 
S^yffridus abbinc missus fuurít per sui ordinis saptľríores i\naaif 
cnnque, tunc tamen sex scxagcnas grossorum «-Í ucl sui 
sariis cľnsuart- dubebimus Íii loco et tpnninis ťt sub penia A 
condicionibus prenoUtís. duas vero suxageinis gruesornm dciooffl 
cenauabimuB domino pk-banu parrocbÍHli nostro prt^^icti urdioä 
de domo theutunica, ut ípse qui tunu temporís pltíbiuius fuerit. 
bfat vno prusbitero plus in suia expensis ultm misMinim 
consuetum ab antiquo Iiabitarum ct babvndarum in futaram |n 
celebranda missa pronotata. Et si plebanus forsitnn ob tam 
ciim censum renuorit hoc subintrare, tunc nos Tolumas «t i 
debebunt sucuvssoros super iam dictas duas sexa^^enas ei 
vnum prĽsbitcrum constitu(;re pro iam dictJi míssa U>r in qnmUM 
i^bdumada celubrauda. Cnm uutcin presrriptos octo at-xj^eitas 
Komni ci-iisus unnui, líbvrí. pcrputui certe in loco d<^ tteruniutni 
principis itt domini nostrí, dorntni Booniie rogis índultii coapunií* 
muB vbícunqui- lucorum pro tiutiima pecuiiie pn'notat*', tuac 
plins non dr nostra vniuiTsitati^ pr»dicta, sed tantum dr r 
predicto cumparato soluero tcnebímur et noslri ten''): 
Hores. Cuíus quidvm censua comparali iam dicti Au 1 
sualium census eiusdemdo[niiiioK!iod<'bfímu8*ttno»trí(lt-r>< ' : 
cuaaores vt colleutores atquodistributores modo Vt 
prtiuotatÍ4 boc udiuucto, quod inox compuiUú Bexagenis jiroscnM lítem ^iiper eodem <:tínsu debet iňmiitari 
K)n6ci BBper loco, in quo faerit, sub forma Mc connotata. rnm 
fratŕr ScyfFrulus dei permissiorie tnigrauerit ab hac luce. 
d^betnus ľt noHtrj debent successores sub fide et hnoore 
ríptam c^naum Hunuatim distribiicrc sub penis et condictís 
sídkiiIís antiis in hnnc modnni, videlííľt^t dnmino plebano 
í dicti ordinie censiiabímus (luiaíjuespxagenaBKroBsormn, (jiii 
I temporís fuorit. rt ipse habito vno prcsbítero plná in miis 
íenBiB «ítra miss&s consuetas ah Hiili<|un, ut predicitnr, tenerí 
íelebrari faeíat singulia diebus contíiiuis perpetuis t«Tnporíbus 
Itltari sancte Kalherine, siipradictn tempore pretactn, missam 
Botatam, očiam ut ipse plehaous síngulis contíouis annia t«m- 
[hns perpetnis duo aniuersaria suis candctía acoensis ciitn so- 
kiaitate poragat, vniiin íd festo sancti Georii cum vigiliis et in 
tjao cum missti d^functorum, et secundum aniuersarium in 
I aancti Galií cum vigilíís et in crastíiio cum miasa defuncto- 
t causueto riiodo pro anitna dicti fratris SeyfTrídi et pro anínia- 
nmnium predecessorum et benefactorum suonim ; in quornm 
morum quolíbet dabimus pnupenbus scolaríbus tres grossos 
Ipaoperibus virginibas et riduis, in domo dícta herscbeflliiii 
pios tnorantibus, seinper quinque grossos, et quocíenscunque in 
lictis missis aut aniuersariis fuerit negligencin commisBain non 
^ndo, tociens decem grossi dicto plebano debebunt per nos 
ntoceasores nostros in suo censu defnlcari pro pena et adbuc 
ňper debebtt dcfectus commíssos et negligencias ad iniplondum 
iiiyiptere. I>uss vero Dexagenas grossonim census prescripti minus 
ftedecim groesis dabímiis et nostri dabunt successores 3ÍngulÍ3 annis 
diaiaim omníbus presbíteris in pane dicti plebani exístentibuB, eb- 
dotnadatim tenentibus raissam prenotatam, et si quis plebanorum 
merít prescripta subingredí eadem ad exsequendum, tunc, quam 
i subinifrcsBus tioii fuerit. taui diu septem sexagenas censutt 
ríptas roQuortere dcbebimiis et nostri debebunt successores 
"netáram parrocliio nostre prenotate. Itera vnuiti sexagenam 
mrnin censns predit^:ti dcbt^inm^ annis singidis ímpendcre Ír 
I de Hepo iutirmis in hoKpitali unte iiostram dictam cíuitatcm. 
Edeni Inmea intra pnríelem nlube positum Ttrisijnc infirmísluceat 
tii tempore semper tam biia. qui fuerint in palacio. quam biia, 
í faeriDt in stuha, aic facturí sumna et nostri successores t 
I prejH"ripto, nt prenotatur, si idem .•"•'-"- "'-•• 
í cavuDi Doii fuerit dimínatus; nam 
I ^t«iit«ni domini noatrí q«] al' postílenciani aut per igois voragineni aut per itostinm d«| 
uel alio času quocumque dictUB ceniius fuerit dinunid 
nos noUumus nec debemus dam]iDÍIicari d«c uostrí di^ 
cessorea; sed ijuod eiusdeiu supeľmanenlis census con 
tfirímus, curo hoc ťacere promittiinua per ädem oost 
rem, quod satubriuH íuxta. nostram conscieiictam | 
gitare et hoc uiucute fratre Seyfľido pľecripU) uol doii 
semper persisteutes et curam solicitani gemtitus, ut de n 
priis bonis, qualiter idem censuK diininutus, ad plemiui thIm 
staiirari. Item si preseiia cartha per ignem uel aquam MUt 1 
aut per ttnearum uel muríum nel aliarum bestiorum oorroui 
in toto uel in parte aut in sígillo huic appentto destxuotA I 
uel TÍciala, debemus et noatri debent siiccessorea quocifl 
tuiium fueirit, eam ad pleuum omoi semnto subtorftigioJ 
restaurare et reformare. In cuius rei teRtiinonium 
turuni preseotíhus appendíinus niaiug sigíUum iiupn 
PylERe nostre ciuitattB. Dátum et actiim in crastioo fet 
cíonis sancte Maríe Virginis gloriose, anno domini i 
tosÍDio octuagesimo quinto. 

Listina pergHiQeDOvá r museu plzeúak^ui ■ vitiU 
Hft prouíbii pergHmenovém vinici á^lué »ohov»lou. 

[Na rubu]: Testamootum ťrklris Slfriili. (KAoo m 
8 kop plutu h oltáf-i SV. pBon.v Kat«hiiy, NovCJU ngii. 1 
OpU j«dea liatin; nalex4 sa v DeJsUrdl kniiti prir. k bAvI 
■ arnhy v Slahllkovaké kaiae priv. niíat í. 201. 145. 

13SS. 22. itaon. ľertold Tf'irsxrl, m^šfí'nm pltPÚal:^, Hblrtiji 
hiiihmt. ŕini jtoŕisenl o stntkn svetn. 0)U\ 
roč. pUáu; .'t kopy r, pi., afitf jimi bgh 
2 k. platil MinoritUtu, í k. platu firn',' 
roi'. pi. koniehhn plzeňským, ktcrým srfhiji 
hfránf plaiú tikh la práci jejieh. Téchio Í6 J 
íuir na vsi an': Krimidch. VSerhm ostalut ň 
"trjnffni <Hlem mikasuje syttám braíra s 
it JUnirjurí. In Domine dotnim amen. Voiuereis et siofruliti preai.mt«B 

s airt Icgi audituris. dub lliiorícus iudox et Jacobus Hackur, 

■Ktcr ciuítiiit, Jttcubus IíaczicEer, Laurcncíua pannifos, (leoľius 

JKlutics, Ffraua Fri>Dklini, \')riťus sellaUir. Wenceslaua de Ma- 

, Burtholomťus patinifex. llinco scriptor. WoyslauB carnifcx, 

niw Mtrtor. Wenccslaus U]awuic:ka, iiirati Ľiiies omitatiB Nouc 

koc n.-cogDOBcimuB testiiicanteH, quod prouidus uir, Pertholdiis 

i NobhI, coDciuia noster, proponeiis ultľa partes maritius 

Bcpulcbrum dumini proticisci, constitutns [lersonaliter coium 

1 in plcDo Ľousilio vna cum liliis buí fratrÍB Martina, Haii/lino 

EtliuMo fratribuB, quibas villam auam KntimicK nominutum od 

ľ Liliulafi lutytuUuit, de ipsorum fratrum omnium íam dÍĽlorum 

fcilio, tonseiiBU et aaaenau, testamentum perpetuum super villa 

i diťta ot super censibus in eadem eo modo, ut hic sub- 

||)tum continetnr, condidit et ťecit. quod priino. 6Í domom d« 

{ TÍa »i»ms ijoD fuerit reuersus, plénum deliebit baliwe vigo- 

Primo VII Bosagenaa grosBorum cenaus aniiui peri'^l"' 

[ pvrptitmi Tuíus misse eapellania celebrande singiiUs diebtis 

LQuis in cappelk in Krzimicz, Tílla iam dicta. bí ibidem vmiuain 

i Konfitmtitar ; qua Ľapella iiondum ibidem construct4i. in- 

I riri prudentoB iudex ot . . iurati pleni consilii dictc? tiostro 

tatis. qui tune temporis fueriut, Noue Vyhni;, debebtmt eaiidem 

i capoH&niam ad nostram iam dictam ciuitatum trnits- 

le. \h\ TÍdebitur ipsis vtilin» et salubrius couuenire. uoDsum<tuu 

"nm septem Bexafienarum bíduiiIís annis tullendu sic dispo- 

I dcbebmil, m- vniquam iu perpetuum deponut missa ncl ca- , 

Jitíí pTunoiiiU*, prout de ipsis omnibus pre cetcris gvrít cob> 

pviaiu pleiiHjrom. Item delegituit III mixagenas grosBonim con- 

I luioui pei-petui Lollendns uli íqľoIíb ville predicte HÍngulis 

I djuidas pro pane iiumJne elemoaiae paupenbus maxime dď 

flicis tribiKíndo, ijnaH eviam regere dehent perpetuc ludox et , 

i pli-nt couhíUí dicte ciuitatis ui>stre preexpressi. Item de 

im Tílle pretacte fratribus ordínifi Minorum, vA ^ 
im in nostradifitji niiiitate, duas soxagumw grti«* 
1 piTpotui, vt iphi fratres Minores BÍnguliaH 
1 vum vjttiliit qL misBiB defuttutonim 
|i»t pľi> unima diiti ľorthnlili ct pro anima maé 
laainiabiis omnium Hunnini predľiľ'BBanim. I|P 
ntorum nnlíui!t, Nigrí moiiaMterit in nostn i 
-«>niiitms f JUu pľbtiiclit dt)lf)gauit < 
rpíHtii gnnwoniiD predictorum, nt jpi CiOlUtM I 

irum Jjdj 

"m dicti sÍDgulis HQius p<.>rputui«í iluo atúuvrBwiii j 
ter cum vigíliis ijl iuísiíÍs defuriutorum modo ooiuual 
ipiiiug Pcľtliuldi vt uuiaiu Muu contLondis et i 
HUoruDi pťt>ducussoruDi, qui quiduiu fratrus, iMiiuscol 
st«rti dictoruiD aioiiast«ľmrum, m iu pcngotido iicgligei 
ot remÍBBÍ, tutic prt'tiicti Íud«x kí . . iniati nostre ciuiUtM i 
missarii ot ructores auiuer)>ariuruni omtiíum iumdictorum j 
eudeui amuerHaria in alíum locutii iu tiustni r-íuJtAto j 
lucu in dicta Dostra cíuiUitis vbi sulubritis et stabUiq 
bitur, tmusfeíTe et hoc tacere poteritit predicti iudcx < 
ilUOuieuB fuerit oportunuDi Iteui dmts sexogenas grustton 
annui perpetui delegautt iudici et . . iuralia pltjui conailii i 
sepedicte ciuitatis Bup«r villa preiiutata pro )|i»oniiu labotibt 
ťatigacioiiibus, ut de sua legauione nt t«staiiiento pr>>scrípti< 
intenti äant, nicliil horum et perpetue deperíre peroiittiuiL 
líiiua vero ornnia bona sua mubiliu et imiuobilia, quocuiDqtM 
miiientur vocabulo vaa cum creditis 8ui8 iiitra terrain Bo«ni 
estra terram, ťratribus iani dictis omnibus Martino, HuDalis 
Ulasio equali purcione possidenda delegauiL Qui quideu fri 
iam dicti supradictí Perlholdi legacioneu ratám et gmtiun hjtlM 
et umtiibus prescriptis conseucieDtes omnes m simul jiromiM 
qiiindeciin scxagenas grossoi'um preexpreesas sípguli» unste ti 
•it . . iuratís dicte uostre ciuitatis diuisim solueuda ceiuuare, ^ 
Ucet die sancti Jobanuis Baptiste par mt-diumet dje sanctíMi 
peľ medíuiu, ut processus perpeluus äat in capella&ia, clemo 
et anniuersariis preuotatis, conseusum in biia plénum adtúbei 
ut si ipsi uel eoruín heredes aut äuccesBoren prescriple vtUo I 
micz poBsessores uegligeutes ľuerint dictos c«nsu& ia Un 
iam dictis ad solueudum. ifiiod per pi-eEatos iudicem et ioi 
dictc! ciuitatis noBtre, qui tunc temporis fuerint, arrostacion 
pursunarum et rerum ipaorum et pigDeraciootbua ac Jioni 
ipBoľuni compelli debebunt ad peľsolueuduni. llarum, qoíboi 
ľeľtliifldi, Martini, Uenslini et Ulasii sepudictorum íntiBH 
pľC!i;Íum inštanciám uiaíus ciuitatis nostru suprasuripte tlfil 
aiipťiidimus teatimonio Uterarum, iiuibus et ipsi sali umnea 
priu iiwurum BJgilla Íti tiignum con^onsum eorum super pnwi 
iu tCBtimouium ecium uppuuderuut Dátum et actum feria quMc| 
Ľuptte íoíanii, anno domiui uiilcsiniu trcceiitt^imo ocluagestmo Qll 

Liatina pergain«DOV& v mana plaaäakém, ■ 4(y?ml i 
Táiymi pa£«tiai ii« ^roul«lch vMioimi; ptvui nitalaU ] fityŕwvh •inltujl se dvi: IioIb iia lioŕe kľíxelu upatŕelič, bHíeui 
ni « dnlnl konce pHdkon opojené. Opis frvDl : [S. Pertoldi X 
inÍM., drobé : t S*M*rlhÍitiX D'Cxrimitox., tŕeti: H S'JohttDuln 
Cnriaj« t«icl., ŕlvflA: t-8*Bl-- X De Círi--cj!. N« robg ; 
I XÍmIídÍ. Poil tim ]>o»díjii rukou : A Pertliolda Nnsl oonstituln 
;ia iu Kŕiinitx, A. NovéjSf sjgn. N. 468. 13Hô. — Závéli tó m- 
i M fctký phskUd bo^t ndánf léU, din plam* Ht>DiJ6 jisl6 » IG. 
|Mk TfpM xávfiti t^ e r. 1548. v p-andSH pa bv. VinFenfi dniiý; 
i v ii^)sUr$f knisfl priv. > K&véli jest npis jejl t. B, I. 1385. 6. hTMaa. 

ic jf Slatiny pŕfii smrti svoii 'MlktU'it tfi kvpy roí. /tlutu 

ru knsatchkémtí v N. ľhnt a odkazu tomu činí timtii Ihtrm 

f fíuSrk : ŕMssjJrrí-fj híí SvrČm'ci a japisiije plat ten un iÍvou 

fA ť Dithtinf, nhy odtud jilat ten tv rf(i«« roinkh Ihňtikh 

/zásteru otlvádín hgí. In notnine domini amen. Qum omue tcstameiitum iu remo- 

itilelíter positum aoimarum, quod salubriter peragi tlebet et 

e, necesse est, ut istud lestimonio roboretiir literarum. Hinc 

qnod DOS Bussko de Fiissperk. reaidens ía Swrczowiicz, ^~na 

heredibuB nostrÍB, actor et debitor principalis, Ilinko de Fuss- 

residens iu liolkow. Puta de Dolana, Sezama do Fussperk, 

oljín Haczkonis de Fussperk, testes et tideiussorus eiuijdcm, 

no«ciinU8 harum serie literaľum inspecturis, lecturí§ seuaudi- 

vairersis protestantea, tidelem et disa'etum vírum Bolmslaum 

felicis memorie, iu anime suo ac predeceasoruia suorum 

animarum legasse, donasse et assígnasse tres scxa- 

im PragensJH uioiiete boDorum anaui censuB et perpetui, 

fratrum ordinis Predicatorum inNoua Pylzna coninoran- 

t dfl coDsa iam dicto Bussko prefatus suíb cum tieredibus 

tft veraciter ministranduín IVatribua conuetitUB preiiotati. 

ceneiiDi iam dictuni preataudum conuentoi prefato assi- 

it et íd preBcntibus a-s^ignnl, rídelicet super duas cunas in 

Declityo cum omnibus hereditatibutv ad ipBas do jure ut ab 

apeotantibus, in (|uibDs curiis seu bouis iam dictia rusttcj, 

WuDCBstaujt úiber et alter Swatusa auis eum bf^redibua 

1 et morantur, quei a quide tn cenaumantedicii cetisuales 158 1 

oleni|a dicti siiiguliä auQJs porpotuis duo aníuBraat'iä peragaut solení^ 
ter cum vígiliís et missis deťiinctorum modo coiisiieto pro s 
ipsius PcľUioldi et aníma aue conthoralis al auJnmlius uta 
suorum pľedecessoľum, quí quidem tVatres, cuiusĽunque i 
sterii dictorum monastenorum, si in peragendo negligentes fuei 
et remissi, tunc pretacti iudex et . . iuratí nosti'e ciuitatis eon 
uiÍGsaľií et rectorcs aaiuersariorum omnium iauidictorum poterä 
ciideín aiituersarja in aljum lot:um in nostra L'iuítate uel in i 
loca in dicta Dostra ciuitate, vbi salubrius et stabiliuB eis vi 
bitur, transferre et hoc facere poterint predícti iudcic et . . i 
quociens fuerit oportunum Item duas sexagenas grusnorum c 
annui perpetui delegauit ludici et . . íuľatis plťtii conmlií noatl 
sepedicte ciuitatis super villa prenotata pro ipaorum Ubonbas i 
fatigacionibiis, ut de sna tegacione et testameuto prL-acriptis plui^ 
intenti tiant, nichil horuín et perpetue deperire pei-mittaut. Bs 
liqiia vero oninia bona stia mobllia et imniobilia, quuĽuiuiiuc i 
luiiícntiir vooabulo vna cuui creditis auis intra terram Boemic < 
oxtra tervam, fľatribua iara dictis omnibus Martino, IleusUno I 
lUa8Ío oquali porcione possideuda deleganit. Qai •.juideni Ir&tra 
mu dicti HUpradicti Pertholdi legacionon ratám st gratam habtinta 
et umuibus prescriptis cousencientes omiies in simul promiserua 
quiQdeciin sexagenas grossutum preexpressas aingulie anuis iudif 
et . . iuratia dicte Dostre ciuitatis diuisim soluendo censuare, tU 
licet die saiíĽti Jolianuis Baptiste per mediiun et díe saucti UaiU^ 
per mediitiu, ut pľucessua purpetuus fiat in eapellania, elemouiii 
et auuiuersariia preiiotätis, consensum in luis plénum adhibeutq 
ut 8Í ipsi uel eorum lieredes aut successores preacripte ville Ktxj 
inicK posseasoreii uegligeutes fiieriut diotus cengus 
iam dictis ad suluendum, quod per pru&tos iudicem et imiUd 
dicte ciuitatía uustre, qui tunc tenipoľis lueriiit, airestaviomlii 
personarum et rurtim ipsurunt ut pigneracionibus ac bomioai 
tpsuľuín uumpclli d(^bebunt ud persulueuduiu. Karum, qiiíbQs i 
ľeľtliuldi, Martini, Ueusliui ut BUuíii aepediotonim intíi 
preciuni iimtuuciain maius ciuitatis Dostro supntscrtptd i 
appi-iidituua lustimonío lituraruín, quibus ut ip«i Duli uinnefi gH 
prÍK ipaiirum aigilla in signum conscosum eorum supor pľewia 
iii lestiiDOuium eciam appenderuul- Dalam ut Hctum Tvria qitulAi 
capile leiunii.annu domitil iiiilt!»iinii irecentcsitno ocluiiguMniu ij 

LUtinK paif[»nioiH)vk v luuHa placdakim, « Otjrhai Apl 
valjíml pedatwl na (troaiclell Yjatdtni; |itvtii nt£stÉh4 fmtut i I38S. 159 í ítyŕwh HjMtlujI sa dv6 boU ua hoía kŕltvni opAtfené, kíiieai 
Mi4 « dolní tonce iiHčkciii spojené. Opis ptvai . -\- S. Per to Id i X 
, dmbó: + 8*M»rtWni X D'Czriinitcí., tfoU: -)- S*Johanuia 
t C«rldíex <»i«)., ôtvrté: |- S*BI-- X Do Czri-ca. Na rubu; 
I HímIÍbÍ. Poí Hm powlíjái rakoii : A Pertltoldo Nnal eonstitatu 
aKKmita. A. Novíjál sign. N. 158. 1886. — ZávÉii tó aa- 
ícaký pfvkUd bev adjtni léu, dle písma eouil6 jistč is 15. 
Bpkk »ýpi9 «ár*ti té í r. I&48. v pandSK po bv, Viocetici daný; 
I T B^pMrít knixe priv. n xAväti jest npía jeji ť. B, I. 1385 6. kvŕtiia. tltK se Slatiny pfľd umrtl svou odkáenl tfi hopy roi. platu 
I taírt/ťfísA^wm f K Plgni « odkazu tomu Hni iimto listriti 

t SnSek z Fussperka Hn Svrforci a lapisiije plat ten mi dvoii 
( v Dechliné, itiiy otitud plat teit ve dvim roínich Ihiitách 
Máštertt oávádín hyl. 

I la oomÍDC doniini amen. Quia omne testainentum in renie- 

I fidelitcr posttum aiiituai-uiu, quod Balubriter peragí debet et 

ie, ncccsse est, ul istud testimonio roboretur literarum, Hinc 

faaod tios Bussko de Fuasperk, rcBidena in Swriizowecz, vna 

n-ťdjbua iiústrjs, actor et debitor principalis, Hinko de Fuss- 

\ nMÍd«U8 íii Rolkow, Pota de Doiana, Senama de Fussperk, 

I wAym ItacíkoiiiB di- Fusaperk, testes et fideíussores eiusdem, 

noscimus Iiarum serie literarum iiispeĽturis, locturis seu audi- 

|TiuT«niia protestantes, fídeleín et discretum virum Boliuslaum 

, felicis meraorie. in anime sue ac predecessorum suorum 

nMlhím animarum legasse, douasse et assígiiasse tres eexa- 

bgrosiiorum Fragensis mouete bonoruni amiui ceosus et perpetui. 

iDUftntii fratnim ordínis Predicatorum in Noua Pylzna conmorati- 

ttt de censu iain dícto Bussko preťatus suis cum Leredibuä 

1 et veracíter ministi-andum ľľatľibus conueiitus prenotati. 

) censum iam díctum prestandum coiiuentui pľeŕato assi- 

t el iii presentibus asaignat, videlicet super duas curias in 

tDeclit^n cuín omníbuB hereditatibus ad ipsaa de jure et ab 

luú spcctantibiis, in i]uibu3 curiis seu bonis iam dictís rUEtid, 

Wsnceslaus laber et alter Swatusa suis cum beredibus 

b ct morADtur, qiiem quidem ceasum antedicti ceiisualcs WunceiliiLiis iJibi;ľ vt Swutiiäs, iiut ipKoruoi Ijouurum iimmmiI 
ilicUiriim SV (liirc iirornitliiiil nt ton»nttir tortuints in subsojj 
videlicet in fiístu stiricti Georíi alteruiu mcdiaiu BoxitgeiuiB n 
sorum, et in feslo saticli ir.Mi lotiitem per)><>tuifi titraponbui 
ruturis. Qitod si facerc uv- liaro cetisum dictum uegiexeríut (iit| 
ciimque terniinoriiin iam (Jiitoruín, mox siipradicti fniu-e* el i 
uentus plénum jim el [losse haliebiuit in pr^laotís (•fnii^ r* m 
inpignerare aut vnilia liona iliiileni recipere nmn; 
et modo judicii ciiiusctimqiie, de Hcitu lameo l:i 
ľum, ut preferluľ, heredum nntedieti, otcadem v:i<i 
nos uel judeOB obiigare, vsijiie tid premoU ccnsus pliiiuiii jht! 
cíonem. Si iiern Dussko «epejiintuR hc prcseociotn hoiiornni | 
xessores censuín prelibatunj daiidum aliqua itnfiedircTit uerbai 
facto fratribus sepe tactis, iit \\i9\ docore possent ut prób 
illico Bciant fidem Huum vinlatani asse pariter et honorem i| 
libct íd Inco. Adicimus vero, quod do iam dicto eensu fnttn! 
eiusdem conuentiis octoginta gľossi i-udere dcbiuit pru balncoa 
rauiii et vua sexagena grossorum eisdem ľratrihus pro piUI 
ouoľum et qiiadraginta gruiisi pro luinine diuini i'ultUH iid on 
Iam sancte Mnrie Virginis glorinae. bunc iiero i-i'nsiim sepeapl 
uullus toUers debet nee tenetur, nist dii-te cupiii-llo copuUil 
qui pro tempore fuerit constitutua. AdiuQctum eat vt exprami 
per nos, debitorem pľíticipalem et lideiuBsores pruiiaiTalmk íl 
precoiiceptus Bustiko, Tratres ct couucntum sťpetiíťtos »d W) 
ľius siTÍptum cenaum dauduín nupei- alia buim v(itiÍu»lHDcta b« 
oepotaetis et tam ccriu cuni íiriiia iiinodscioii** ct <-i-rla lJL«nil 
deniunstniuorit ac probanriu direxerit, alatim baa*i prolilNlE 
Ĺk<ehtyn, ut predicituť. ad ipHum Ilusskoiu-'u ecpins tuctara n 
qiK' ad lieredes líbcre debeiit vícenerBa deľimiri ut prvacn* Ut 
iiujplius in uullo viin babcro di^ijet et vígon-m; ľiiiitrtM)av sii||l 
piuiii niislriim faccru cnntra pivsciii-.ii nttľmp(Hiit.'ľÍt, tidoni M 
viuinbit puriter et honumni i|uotibct in looi et nulluui JU4 v»% 
riliiale Keii seculare hanun in t:oritnu'Íiim liicmrum prudeiM j 
ti'ľít ijiiunianiodo. Hariitu litHtiiuiiiiin liU'rui-iiin nos llti»aki), Bíi 
ľiitn, SmamM 8uperiiis Ktriptí, sigilla imslľit pn>pm de voIuhII 
pi'o vuru robore prantnitibiin duxiiniu uppenduadiu liatum eli4]|| 
in rimlii miivli Juhatnitit niit4) portnm iMinam. uiino Uumtai H 
lusiiiKi trecenteHimn vetimgcaimu ipiintu- I 

OrifpiiBl pvgmiwn'iví v iMuseci plBoArtViin t ptďiii ubytil. \ 
rabnj: Utara aapM oeuuai In Dvhtyo. H. 1 Daré>ll at](a. X. 37Sr (/I lilHÔ. 21$. čoiviin. 

if /VrÄcr, soiifiCMHik. wfťšftm plzeíi., odhu.ziijr iimnJ:t:kr sľŕ (lúiii 

trlmti JamišoľskoH. Dv&r v DoutUťVľiih ne vScihí puseniky 

ÍN» MČinu Mikul. Crunovi dáva, i dvora tohoto md váak 

vi/daíi na stavhit farniho /costcht a doaiin. hldáU-ra po 

UA ŕAwWŕ, pak ddti aloniiti xádušni mii ve fariiim ckrdmu, 

ií oiriiG ďní ddíi vytopil} prosdfedni lúzeň pro chudé, Meri/m 

i fMva koupiti má. Synáiii Ozepa, mčätčnlmt, má koupiti 

f trúnt, t ktarvlio otii maj( odrddHi roiné Hvrt centu lojľ ui< 

ifrťWo na hftníoc h Ictdiinyi Mhiorilsh'lio. l'oram uniuersis H äingulis pi-escnciinu noliciuín Imbituris, 

I Uiitnrkus íudRX el Jolilinu^ do Dobrzann et Jessco iírnczek 

bilex, iurali cjues cíiiilntís Nono Pilziu-, recogiioscimus testifi- 

, qucKi |ii-ovj(ÍiiM uir ľetnis Puchei", panniť«x. sauiis corpoic 

jqmiqiio SU0 mcíouis ad plonum oxistens, iiuster concinis, aiiiino 

Iwnito ile Huis bonis hanc fecit legacionem et disposicioiiem 

\ lole tesUnutruluiu. I'rimo danium suam, qiiam iiilmbitat, cuiii 

> et srna hitam dľca raiirum ciuitatis p<mes domum Uľam- 

f uostrii iu ciuitntc. cum fiiunibns domus utensilibus et cuiii 

lMeniÍi» umiiibiis et Kingitlis in eadítiii domo, Lorie sue toii- 

di, vilst ciitii ve^tlbus rauliebi-ibiis nd oľnatum ipsius Lorie apec- 

Itiliai dľlťjiaiiil, tíxcepto liiiniidn (*t excoptis instrumentis spec- 

iLilius nd )i!iiiiiltíuis iirtcin ila., i[Uod ipsa l^riľia et domus eius 

i hm dirta libcie et líbcm siiit de aiiíuersariis et de dc- 

B i|isiu« Petri subcriptis ac iiiueticioníbus el omnibus ímpedi- 

yiis. Ciii quideín l.orÍu ťotnis predictus ecíam delegaait humu- 

I, dictum Jmiiissowska chmeliiice, eciam libore poasidondum 

I proat est asiiae ad falaugai'uín siuo fustium intrusionem ex- 

Relfiinu vcľu ouiiiia bona sna mobilia et immobilia, cii- 

un ú Oudlviicc Ľuín heľeditatť, pratis et ceteľa, quocuu- 

I somineutur vucabulo. iiecnon et saa credita, piouido uiro 

pUo dicto i'zraa, aŕlini suo et suis genitis Ttriusqne sexus de- 

luit liDc modo videticct, vt tantum modo tiiis bonis vtĺ debeant, 

I taWva un diiuiuuant iiec obligaiit ueque vcuJiiiit, sed pocius 

I couscruent. iiu u liiiea cousanguinĽÍtatia ipsoľiiiii iu pcľ- 

I Tolťiuit oliiuiaii, sľd bäreditaiia successíoin' de proxiino J 

l||niiiiuorä& |K!rp«tuis tcinporíbua dcuoluaatuť. De qiiibus qui- 

VI* dom hoiiiíi NíľoUus iulhIíiIus |ktso1uimt dt-bct tHiiiiía dobila F4 
lirciiotati, dobdl vchim daiT- pro BtniĽluťa parmcltii) ntwtn; «l 
(;ínUt kl>Ĺ-lczoiica Imiiiuli nt pru stnictuľa nígri tnonustcrii siadí 
humuli SL-xogiuU kliulczoiies. Itom d-}lmttMnľro modium maccJli 
pro tlocem sexagonU gi-ossurum titiis Ozicpoiiis, camitidba&, A 
ciui|bus]s Dostmi'tbcri^diliusipíiuruiD.quodmaccpIluinnaaquuuti 
deve debent uut ublii;arc, noc a linua cDasaji)^inoitatiit ipsor 
perpotiie a.lii!nari>, SL>d id maccelluoi hi-n-ditaria auccessiofiti 
TDo alteri succc-dat pei-putuo, do qun maccollo síDgult's perpit 
nnois dari AcUct rnum qiiarlak> ci?tiU>nai-íí sepí boni «Ií8«o1bU 
lampadom in primo hostiociiniterii beate Vír^inia frntrnm Miwtf 
in Doatra ciuitale. Itfiii prefatus Nicolaus, uel qaicuacjur' ))os»e« 
fucrít bonorum prescľíptorum, debot singulia annis pt.-rpetiui 
ecclesia noBtrii scmel in anno parrachiali atiiuprsarium peng 
cum triginta duobus grossis moro consueto, debrt <*cinm siBgi 
IV t<.>Riporílius paupin'es in modiucrt balneo, quos plures hooul 
habcrc poterít, biilucare t^t dvtiet cÍ!< vimm cercuisir ras b -n 
pro ^iiinque grossis emcre ct hor totum ľacere debvt ťuni rip 
gľoasis scmpor pro animtí Petri Biipmscripti H pm antiml 
siionini predocesítorum. lliiium, qiiíhus iiostra pro|irtit uppcndÍH 
sigilla, tcstimonio liUiľaruni. Uutiim dl nctiim jii vjgdis 
Potri et Pauli npostoloruni, aimo [lotnini iiiilk'simo trof 
octuagosimo quínto. 

Z DejsUräi knihy priv. n xávÉli I*. A. W. 1»8&. 18. srpni. Mikuláš 3/i7o.«í«('(Iľ, mé.i(, pU., (xlkuTUje vietMn stah-l srňj 4^ 
9ffHiii» Jodokoľi a Pflrovi strjnijm <Ulem, ttkltidt^ jím i 
kitiilorvľtii^ whi'ulfli lio klňairrn kiiínfelskéJto 3 kopjf gr. 1 
sluihif UoSS :a iinU Mikulnioim, 
In iiomiiii.' di^inini iiinun. (Virutn viiíiipmis ct aíl 
6i;nte» nisuris aut Icgi uudiluris ego Nicolnua MÍI 
latis Nonc ľilziii-, piibliiľu rĽcoguosco, (iiiud sospItaU' 
oici dv gľucia diuina pcrlritons cumposquo rnciuuii ni< 
ouiu GxiatcDs uoram prouidia uiri«, t^^iu I 18B». IRf siiecialitnr toiiuoĽUtís ut ľogatís tiaimo deliUevAlo - 
ir cúDdidi et presontibus f'ticio de lioiiís niciä a deo michí ' 

vltiiniim testaiui-ntum, iiuod príinum post meum 

I jilcnmn dehet habt-re uigoľoni hoc móda: Omnía veľo 

a mPii mnhília ot immobniii, i[uucunque nominentur vocabuln, 

iui>)Ub loconim Kita, legauí et lego, dedí et do fíliis meiä ka- 

imň Jodooo i-t Petro, eqiiali porcínne tenenda et habenda ot . 

idittt po»3tdenda siib condicíone liac, vt ipsi tilii mei iam 

te prntts omnibiis meis circa predictam ciuitatem aitia sín- 

s Mnis contiiiuis ľratribiis ordínU Predicatoruni, presentibus 

I to Nigro nionasteno in predicla ciuitate, III sexagonas 

Kintm PrageDsium census annui solucre debcant et ceusuarc, 

s ebdem imtribus dicti monasterií pei'petue ceosuandas do et 

lí rt ilelugaui sempcr dauda^, diuisim vídulicet singulis measi- 

I X\' grossos pro pitancia, ut ípsi fratres iam dieti siiigitlis 

aibiis catn rigiläs et missia moro consueto solempniteľ aiiitier- 

i vnutn í-t hoiieste cum uoticía tíde dignorum bominura per- 

pro mee auime remedio et aiiiraai-um omiiiuni meorum 

ecssoruni. tjui fratrcs iam dicti moiiastei-ii pľeťati, bí in 

1 aniuenario uegligentes ťuerint, prout prenotatur, aut 

. ia euentum quemcuinque peragere iitxta debitum, ut 

Ntatur, tUDc plénum dicte ciuitatia íuratorutn consulum, quí 

t tempom iurati fuerint, se debebunt de censu pretacto trium 

■geuurutu iiigerere et ipsuiu semper tollendo a fibis meis pro- 

II ut corum succeBsoľibus distribiiere ud iupendere pro tnoe 

I remedio ct Bmmarum meorum successorum, prout ipsorum 

• salubríus videbitur conuenire, (Jiias quidem III sexa- 

tri-ossorum census iamdicti prenotati tibi mei et ipsorum 

• et auccessore^ bíľ, iit predicitur, de pratís prescriptis sol- 

.' Imotur. quamdíu in alio loco vbicumque certo eas pet- 

lO'usuaadi) non compai'atieľint ťratribus pretactis; ac ta- 

mque locorum eas comparauerint, aemper boIÍ regere ct 

I-' debent easdem in aníiiersarium preiiotatum. Debont 

!;i mei prenotati II sextigenas grossornm prodicloruui 

t> ľ>' tu6K et suis geuitis usque ad finem uite ipsíua KanKu, 

1 lunpliiií, singulis aanis de boiits meis omnibus suprn- 

t ouiitinue et iutfflpedite censuare, quas i^i do et dedi vi 

cui quidittn Kaciie uciam vnum pepluni dandum. (juud 

«o, dolťgaui de acrluo puratuni. Ilurum quiliiiN incitrii 

upptinili sigiltum testimutiio liteniruín, qnibus eciitm 

i teatcs in pťomissis, IIľííihľus imkix. H Vlricus sĽÍ!atin 
KM 1385. 

et Woislaus cainiťox, iuiiiti ciues siipnijscniití* i'iuitatís. in ■ 
tostimoníiim ad nioaiuni prcciuín instaiuíain propľia ipsoroi 
gilla simul appcudeľunt. Datuni et ai-tiiin ťcľia scxtu dic m 
Agapiti post ťcstum assumjK'ionís .saiK't<* Maríc Vii'^iiiis anno 
mini millesiiiio tn.'ciMitrsiino octuag«3>>inio qiiinto. 

Z iiHJstaríí knihy piív. a závCtí ť. U. 2. Níl. 1385. 14. záH. 

Miktihíš z Tf/Hvľ, mrsf. ph,, pródul drtí loulij s n: híižr Kun 

y 

Hrádku Irzkí za U^'» btjn/ ///•. Simonn TmhUrkovt. knjčim 

Vniiioľsís ťt singulis preseiitrs visiiľis aut legi auditiim 
Nicolaus do TyiiCťZ, ťiuis ťivitjitis Nouepylsne, rujn'o luľc no) 
<iuia duo prata priiia mca propria, sita propo castidliiiii ilic 
Kune/in IJľadek, iaccnria iiitrr prata circuinquaqiie ll<*iirici j 
cis iam díctc ciuitatís ct Shipnikonís rt Maitiiii oľtulani liomii 
dicti Ilííiirici «'t Nicolay Aiidcľliiii, ciuis dicto ciuitatis, ot Wj 
kuuis de Ilradek supradicto, cuiii oinnilnis pľoiK'iitílnis. qui 
gtdis aniiÍ8 civiMMÍiit in illis, niatiua dclíhpľaciono pn'lia1>ítH. i 
racionalnlilerquí* VíMididi pro dimidia tercia sexagena gnissui 
ľragensiuín deiiaiioriini, disrrcto viľo Symoni sartori, dirto 1 
Idie/ka. ciiii pľCMľiptr ciuitatis et heredibus eius ad lialieiic 
et tenen<hnn ipsa vi ipsis vtendum ae ininipedite possídend 
vendenduiu et olili^^Muduni. euieuDHpie placuerit ipsoruiii voluut 
(|ue qiiideui prata iani diéta pľoinitto et debco a dut^ilíeío et 
oľpiianis et a ([ualihet persona, cuiuscunque scxus ťucrit aut »ta 
uel eondieionis, jure ciuitatis Nouepylsne suprascripto, vno ai 
et <lie a dato presoneiuni extrieare íinaliter, eisdem quiluiNli 
ipsonini sine ťat^.izaeíniiihus rt sine danqun's. Haruni c|uil)u^ im* 
pľopľiuín apprndi slirilliiiu trstiinnnío literarum: ad maius aul 
tí'stiniDiiiuni priidentrs viri lltMirieus judox pretactus i»t Jaco 
Iíatvic/eľ et liaitliolnnnus p.innitVx, jurati preťaté ciuitatis 
pľrnii^^.i in trstinioniiiin ])eľ nie rouati. sigilla ipsoruín ad mear 
pľrcuiu iuNtaneiani ]>re>entil)us appenderunt. Dátum et actum 
exaltaeionis sancte cruei>. anno <Ioniini millesimo trocentefl 
octuagi'simo quinto. Orig. perg v laoMa pIieA«k£iD, so ^j-Fmi pefedni n* froiiiuft-li 
, prvnl pcdeC nillonieat, ostatní pak velíce porciocháDy. Prval 
E acliáxl; ärulik porOQ<UiBni, veSlilA Fpatfuje bo jaLés' eeuvitéxD*- 

laf, opi»: NIlR'l*nK*CV. .. A; tíeti iiit dola likuUcený, 

t psk le »piiilDÍfl kruli ftiln^Jbl, nprostŕed néliož jnliŕni oenrčit-i 
^■tiinl; cpi*: *S.IACOBI REOCZ....RI; čtvrtá p. Ňtil. l<ii dole | 

, v nimi «<) cenili aoukíiilcký \slt6ru oiir&coný opaiFuje: c 
IBARTHOLOMEI PA...(I - HniiU. I'MH. kuília kr. m. Plwé | 
i arUi Ilslioii T '-Mém pfitklntlá. 1380. 26. listopadu. 
mjjipall í O.írii vysiitlil í'/, ■r»Mť r Dýšinv prúvrni zálcujmíiii. lu uomjiu (lominí amoo. Ex quo míucrsa, (iat> geruntar in I 
taporu, cursu flnrtuftntis tempom ab liutnana facíliter euaniiscunt j 
wria sacceBBoribiisque errorem quam pliirímum iiitrodiiciuit, 
Ihtemtí b>sUinaiiin ŕuerint roboľata, igitur ego Lypoldua de j 
c rna ciim heredíbus meis omnibua et s ngulia Clirísti fide- i 
bt tatu fireseatiiius ijuam futitrís hanc bttenim visuris, lecturja 
1 anditiiríK, publicľ pratit^^miir vuiiiersts, ^luod s&oa nícntis dcli- 
cione preuíit uiaturoquc constlio mconiin nmicorum ilesuper j 
lahilo pmri-i-'tuniiiuf Dii'itm au muorum heredum ot successo- 
1 m hoc prcseiicicutf. mediam iiUerain terram in villa Dyssítia I 
ftitam et EÍtualiun, qne i]uíi1iídi vna terra cum curia ipsins ust 
pr Jacobum Hrachowczonis et iuter Jecbant rusUco3 situata, 
i Tcrn riítro fontftn ville eiusdem, quo conilam crat Wa- 
i rostici. nuncTcro Príybeonisestrustici, Tcndidiinua, dedi- 
, uxpnauimus ia jas iimphiteoticuiii, quod wlfcaríter purkrecht 
^apAtur, discretis rusticís vidclicet (lallo dicto Saniecz vnam 
I ťt ťrtf ht-oiti mediam terram ac ipsorum horedibus, receptu 
ton nli ipaiA dnno pRcuniali, quod podacxie uiiticiqiatnr plenp, i 
bt dare debuerunt et ex toto, coiidcsreiidertf:?! ipítip ne ípsonim i 
libiw <'anilcni miNliam ftllcrnin torraiii cimi eiiriis, arcÍN dnmorum, 
iľib. tnuiiicionibiis si'piuni, cutii umiiibuiti^m cuUím et incultis, 
netripiH pratorum, si qii<> siint, •{□« p^rtincant ad ipwrum < 
Pln. ot cum omni líbertate ac rtíbtatv ac umiii vsufructu ľt cum j 
I jtrtjs i-t liuinuIntiH tká i-aDilcm boreditatcoi upcclaptiblll sub tiili famcu condicioiiť, quoá ipw GaUus clíctiu S 
ti^rra, tiuBm tenet ín díu Tuľifiťnciuiiis sancle Maríi 
quatuor grossos censuabit ct in fcstosancti Johannis Baptiftt» 
tuiD, iguatuor gallinas, riitatuor kbolczonos fruKuiu : tritid 
ordťi vnum. siliginis vmim etauene vnuín, ilc steura regáli, (ji 
publice fuerit pioclamala taiitum, quantum et alií vicini i) 
ciusdeín vílle, persoluet; cum vero ^xpcdicio commnníi 
bcllum fuťrit prockmata, tuuc eciam poĽunias adm'' ■ 
ľt alii vicini persoluet; di'cimas vero ecclesíe et íu: 
vicini et non plus pi^rsoluet. PriybecK autem de ip^' 
in dw ľurilicacionis sanete Mario viginti duos grosäu^ iJc CĽtuit 
Untum in die sauctl Jobannis ítaptiste cenHUabít, ile oliís Mll 
omnibus aolucionibus frugum, puUoťum et aliomm .jurinni qi 
rumcuinquc, mediam parteru veluti predíctus (.iallu!! solutt, ŕ| 
cciam in eisdem terminis et annis 8ÍiigulÍ8 vna ip^íus cum boi 
dibus et successoľibus persoluet, otiinia jura el solucioues 
ac ipai antbo nobis et nostria successoríbus in perpetui 
bunt. I-'acimus eciam ipsos participes omnium libertatum, 
nitatnm, pascuorimi, adaquacionum, viarum, scmitarutn tpIi 
alioB vicinoR eiuadem vitte, promittínius eciam bonít ňda 
Christiaita aine dolo quolíbet malú ipeis et ijtsoľum boredil 
oninea condiciones preacriptas rutaslencre et rnuiolabílos obspi 
et per nos ot per nostros horedea tpaíM uut ipsonim hei 
caadem bereditatcs nunquam per ainplíua nienaurare. Id coini 
robur ineuni sigillum proprium, íu tustimonium vcroOttt^' de (Hu 
ol Jobannis de Warzyii dícti Oncz, omnium omiiiapropria de ni 
ccrtu Hcitu etconseusu, presentíbim auut appcnaa. l>atuui 
anno domini millesimo trecenteaimo octuagcaiino scxto, 
cunda proxima poat fcstum sancte Katberine virgítus gloi 

Oi-igitiftl perg. v mauQ pUeäBkäm; pečati dijrhl. Ha 
N. .1D0. a nioil«rDÍi& pfsmem pfip»áno: 1366. OJkut •onkrgil 511. 

138G. 22. prosiace. 

Várlav Piimhn, utfif. ph., oiikiuii'fv 10 ho^ mŕ. jMh na k 
nhtf xr síúlilii ľ klfiitrŕr Minoritskŕm : 1 k»f»i ŕnf, ftt, i 
iíiwtrUňm «« rýSírii, Mawfíové 5 koji n iirlí' r.' ií(/y f 
ÍMilMitr, nfintnl vifchcn St^rk xeňj ^k nfiu:'h'r H Corant vniuersia «t singulis presciitcs viauris aut legi audi- I 
^ps tio« Uetm-icus index et Fmiis Ikckcr, (ieorgiuB de Luticx I 
H Wcnceslaus Hlawniczka, iuratí ciuos cíuitutis Noue PíIzul-, ro- I 
Hgiiogctmus ti>»titicantes, quod piouidtis uiľ WencGslaus Pumpa, j 
^peiui* noxtcr, plvna sua racione perťruens animo delilierato de J 
^Bs bonu. B di^o sibi collatis, post buuiu obitum distrjbuendis et ] 
H^neodis coraio nobis ad hor. in testimonium specialiter conuo- I 
HUs «t rogatis Tltimiim Ktium fecit nt condidit testamentum hoc I 
^ndit seriatim: I'rimo delegauit decem ssxagenas gi'ossorum Pra- I 
HbsÍuii) census anniii perpetui comparaudas pro missa beatissiaio \ 
■Krie Virginis singulis diebus contÍDuis in monasterio Griseo fru- I 
Hnm ordinis MÍDorum nostro ciuitatís iain dícte in aurora solcmp- I 
Bter semper per iam dictos fratres docantauda, eísdem dictis I 
Hfttribus tocius dicti motinsterii couueiitus amiis singulis pro dicta I 
Hssa diaisim dandas et soluendus, videlicct in festo saucti l.ieor};Íi j 
Ift anno presenti pur médium et per modíum iii fi-sto Kancli Galii I 
BKp<>tiuit t«iDporibus ox integro, bÍ ncgligetitt-s oon fuerint in J 
Bvdicta missa dei-antanda, ut prenotatur, et impendcndas in to- j 
Bu dictonim fratrum conuentus vsus et praŕoctus per commis- J 
Bfeioa sabscHptos, Tbi loaior nece&sttas vidťbitur apjtarere. Si vero 1 
■^ dio ctiiuscuD()ue ebdomadtj dicti fratres, licet scmel, ob- I 
HuLTÍol missaDi prenotatatn, sint presentes uel futuri, tuuc quan- | 
^■n cadem ebdomada ets de prescripto censu totali deriuari de- I 
Hvrit, ho<- eis per comiuisMarios subsiiiptos dobebic aulľern et j 
pAUperíbus bominibus errogari, et hoc idem tociens Hití debet I 
i't di'bíbit, [quocii'us] in prescrípla missa m'gb'gcuda peľ dictoa J 
fratres prcsenti^s aut futurgs fuerit commissa. Iteni dilegauit pre- j 
dicti muiuuiterii tocius cunuontus fratribus pro pictancia vnam I 
wxagťnam grossonun Pragcnsium census annui perpetui, ut ípsi I 
fratres singulis quataor temporibua contínuis vnum aniucrsarium I 
in per[ietuum cum vigiliis et missa defunctorum cum ooticia fide 1 
dignorum deuote cum solempnitate more consuoto peragant in j 
sU'- Hiiinii- remedium et suorum predecessorum, t)uibuti tunc dicti I 

'i ponimiiisaríi semper ilabuQt de prescriptasexagonaquiii- ] 
o-tsDs, si non fuerint iiľgligeutcs. Item Weneeslao, nato I 

11 lioťzliiii Motlcri, conciuis noslrí, tti pre^biter etíectiis, I 
>t:.!,.\ iM'hitus ci deb«t dtiriuari nev aliiiuaw iu bonis predicti I 
I. .i..i> i.n bahpr« debŕbil purcinnom; post qui^m i|uidem Wences- I 
Liuiiii ['Oiritlini «i qui« filius Hineouia comniisMurii oubscripti preš- I 
bili^r '•flW-tuii ľucrít doniiurt deo conccdimU', tuuc eidcm pn-sbi- J im ÍTO. 
ilcbcbnnt singtilis continuis annís. Quo quídi 
tilio piosbitero non existente commíssaľti siibscripti 
íuľ.atorum pleni consilii dícto nostro ciuitntís consilio 
ydoueum aííinoin ditti teslatoris sine consaDguinouin. 
ťuerJt, eligere, ucI atium ydoneum cappollanum semper preMbitei 
ad censum iam díctum pL>ľpetue duratiirum, qimm ctp)>eUKnía>i 
Bubscripti commissarii cum dictn íuratnnim consilín, qtii tan< 
temporis f'uerint, transfcrre et constituore poterint et debehunt^ 
i|UO et vbicuuque ipsoľum placuerit Tolimptati. Iteín Hndliniftse 
quinque aexagenas grossorum darí ileputauit; item I.udtiiíl« vír- 
gini, aŕíini sue, A-niim boniiiu pluuiale, lectum et vnuni bontin 
puluinar et duos cussinos et dno bona lintheamina et vnum bO' 
num culcitrum, quod nielíus inter eeteni, darí depuUuít. Reltquľ 
vero orania bona sua, dumum videlícut cum area ínter domoi^ 
■Tacobi Hackori ex vna ot Weuccslai sellatoris parte ex altettf 
sitám in nostra ciuitate, ot alia mobilia et imrnobilia, i|uoi:uiiqa«' 
nomínentur vocabulo et eeusus omnes, quos hsbere dÍDOScitur/ 
prouide matrone domine Anne, coiitborali sue legittime, dele|{Miít 
hoc niodo videlicet, iit ípsa. puercijiar det pro structurís ccclesi^ 
rum et monaatoriuruni omnium nostre ciuitatiä ad qiianilibet ec-< 
clesiatn diios sexagenas groKsorum et edani. nt omuia siia debita' 
persoluat cum scitu et cou»ilÍo commissonoruiu ítubscriptoroni, ' 
et ut eorumdeín bononim velud próba esistens hospita vlator sd^ 
tempora uite eue, hi non inmutauerit fetatiini sue viduJtutis. uoK. 
autem ea dilapidaie dcbet ÍDvtiliter, sed poctua eonsoruare, bí pd" 
terit augendo nichdque de proprio suo motu liicert' debťbit nw 
debet, sed quidquid facerc de dictís bonía dccrcuprit. boc tacuTO 
dcbet de consilio et cooBonsu commissaríorum subscriptonim. (JM 
si sedem sue viduttatiii consenmndo decedei'o dei velle debuerjt, 
lune tamen vigintj sexagcnatt grossorum ot restimentA sui car[Mr{it 
delegare poterit, cuí sue placuerit voluntati, rcäidua vero c-ominú- 
ítarii subscripti distríbucre dcbťiit inter panpfľľs dictí I«i<tAt<)ríjť 
amicos et alios iuxta Ľonsilium iuratoniin iin-icriptorum. Si »flro 
pľddlĽtJi. domina Auna maríUibitur quandociinque, tilDc tam díoU' 
cammissarii daru debont vi t:uituut tiuadruginu iteuigdmu aiv»> 
ítnrum el lectistornia, in quíbus íacorc consuorít ťt vu^timvnta 
spoctancia ad eius mnliebrcm oniatum, alin vwo divlríbuiiiil, qt 
[iivnotatur. yiiod quidom testamentiim et (>iiii.;ii nn.T.n! ifi ii n-- 
f^endiim, conspiciendum, diiiponcndum, distrilr i 
(torpotup prcnotAtUD Wenoeslnus ľuni]>a t < 
prudľntibns, Jucobo llacKiczero et llinconi -"q'>»ii, '^^m||Í||^ tn», cm ip^i vlteríii!ľ|iie ťomiiiiiifľiiit. lul ľcg<<[i<luin h<1 miiimi 

m, quos n<^mu nni|uam in perpeliiuín de. liiiiiisnioili n>(:iiniiii- 

r {loterit )ilii]Ui> iiircdeitrimere stuesupplantare. Huruin. 

Ibus iu) pr<>ľmtii prcnominati tcstatcľís instuiiciatii appi>D<liiiiu!i 

L MÍgilln tcstirnotiio lítcrarum. iMluiu et iictuiii sabbato in 

■tina jtamiti Tliomu apotitolí, aiino iIuriÍdÍ M"* Ctiť" octuace- 

VI." 

Z najstarSí kniliy priv. a xAvéti ť. B. ä. 13S7. 12. červnii. 

•nt ŕmla ílominikiíaskťJio Hvolujľ, ah;/ MUciiláA. postŕihaŕ o 
tinÍH Ittrhovsh}, pícnill piat, hlfrý mlháenl m'hit) Drpnli!, iii/'- 
I titehacsf.-)'/. rr vsi hamn 4ú i/roiil, n» vfis T'iľiwiu liliír Phnv 
a írýiU jrj na 46 ffľo.iá roŕtn'rh. Nos Hermannua prior, Malias siibprior, páter Nicolaus lectnr. 

t I«.-tor. Joluinues ac Aibertus ceteriijuc Eralres ordinis fratriiin 

dicatorum in Nowapilzna moraiiomin, tenor? presencium recognos- 

s miucrsíit, iitiod Dyepoldus, olym ciuis in Tachowia, pie memoriľ 

contboralis legittíma, tiobis testamcntum ordinaiierunt et 

lerunt pro snimabus eorum et Bucct-ssormn suorum videlicot 

Llraf^nlA qm'nqne grossoa in villa Lom propľ Tachovriam ín 

i čaria, in (jua olytn resídebat Henricus Petrliui, aingulis 

3 soluundii terminis in duobus, medietatcm in festo sancti Georf;ii 

blíam medietatem in festo aancti Ualli, et nos omni die p(>r- 

lo« roam missani pro animabus i>orum et successorum suorum 

dt^bemuj. Modo Nicolaus pannítoQSor, ciuis in 'ľachovía, 

I et tútor dicti tcatamenti iu Loid, nobis ad pmct^s nostras 

testwnentum inmutauit ac tideliter auxit <'t melius robn- 

t einetido in Talvim prope ľilznam, dielam ciuilatcm, ()UHdra> 

t Aŕift frossos pnrpetui t(>stam«nti ^limilitcr solui.-n<)o tcrminÍK 

huobus. Ndd vtTu non acti ucc coiapuUi. scd bona lih<traquo 

rl aDÍmu di*tib[4rato prcdicto Nieolao pannitotisori, huro* 

fMVCľSiioribuH auií. iH'rpctueltbcrtauiiiius ToIcDti-s doincpps ' 

ľuriam st-u tir^tamt.-ntnin nullo tomponi iinpu- 

■jmliľic ^ Pc uj m í' AuL u Dirítii fl li,. J aut 9pecie, sed pocius ipaa Nicolaua, heredeB et t 
libere et Iiereditarie, vt alia propria bona eornm, sinal 
pedimento poesidebunt gubernando, iiobciuô grati pen 
mur et debenius de censu fíito in willa dicta Tat^na iii í 
coQiparato et eropto irrefragabilíter et inviolabiliter iiaxtt 
I>uritAte conscienciaruín, Id cutus rei euideiis testťmoníara ii'ld 
iiostni vidolicet prioľís et coiiucntus prvseiitiliiH sunl aub 
Actuín et dátum utinu doniiiii millesimo treceute^imo < 
septimo, ffjria quarla protinus aute fcstum simctí WitJ. 


Origintl pergnnienový v muisa plieAakim ; pt>£«1i 
proaitky pergamenové ibylj. Na rubn tisijuy »lu*l kliAt»mt ilpa. I 
pozdAjäl novŕjSI N. 274 U03 («íc). 1387. 5. prosiiifŕ. J Tottuiš Pahianek, m£Héii!n plzeňsh/. zavití svon ustanovujf ^ 
r}vt rychUiff atnaTiíelhí svou Annu, porufHiktf, Ainí nuinieíeiM 
n Acerám Klríŕe a Kntcfiní odkatujt kaidé po 100 k. i/r. ; o buM 
.^^.ijC .'^ik^ 'rv««^;A KiVLt^»» \iJL^.f^:\ o^ .^s' .slalci moji se synove jeho 'ľomái, Fahian. Mikulúi, Si^ 
Václav rúidiHiti stejnýni dilem, však jeMf t toho jcjich ttuUa dl 
kasuje l'i k. roč. platu na kaplansloi u altiiŕe svt Kŕiie ce fanA 
kost^lr, na davhu koHtdň J'arniho, liominikánskélio, riiinnritikcln 
Vi. Svätých po 1 1: roí. platu, e mlyna jeho vtlikŕho kai 
dili moji aemocni re ipitále dostaii po haléŕi. ka^^^ Coram vniuersis ot singulis presentos murís aut 1 
turis no9 ľmna Hackor, magister ciiiíum, et JacobuH ] 
((CorgiuH de /liiticK, I^oreticius paiiriifex, Hídľo, Wt.-iiť4>aU«a 4| 
Manietyu, Jolilinus do Dobrzan, Aiidreos Kyvacz et OvbliHI 
dus cetttrique iurati cinea cíiittatis Nouu Pilznc, publico ncBf' 
noseinius tcstiticantes, quod prudons ujr ľhomas, áktui Pabiaii^ 
noDciuJH rioatur, sauu per oniiiia porfruoDS et pléna rafÍun('corin< 
rei\\ui vnliduH uxistfiis, cornm nobis omnibiis ad suam prcseoduí 
iu tustimoDÍum L-onuocatia et rDííatjH vltimum suuiii lacíctida todki 
uiPutuDi, uuimo delibornto bona sua a ileo MÍbi colktii pcist t 
obitum disposuit ordinanda, disponnoda et dmtribuťiidu nc r 
JD huoc modiini. Pritno super oiedeni IwnJs onmihug aujs iuqIhľI 171 iliiinitis et super »xm cľeditis et debitie onuubus et 8Íngiilis ab alto 

FlHwnuu, iittocuiitiue nominentur vocabulo, et super sitis puens 

kĺbfii Mxua fLrÍDsque, fecít et constítuít suos voros et legitti- 

I cotumissai íos et rectorespľudentcs Heíiiricum, iuilícem Dostre 

(lomínum Aniiam, suaui conthoralGiu legittimani, suo- 

I (luerorum guuJIriceiu ad manum fideleni, ílonec ipsi pueri 

terínt ad corum annoruiu debítam etatem, cum eisdem pueris 

Mnif omnibuB ad faciendum otdituittondum iuxtalíbituni eoruín 

latatid. seaijier de vDauitní coiisonsu ipsorum atuboľiim com- 

jioruiD iani dictorum, de quibus nemim debcitt vmquam in 

1 aliiiuaiu reddere ľacioneni, bac tanieii sub condíctone 

I in eadem comioíssione, quod aí ipsa domina Anna permu- 

íit sedem sue vidiiitatis, tunc ipsa receptis suis centum sexa- 

I grossoruín Prageiisiura. ut subscriptum est. priuari debet 

( et ex toto commissione et rL-gímine iani dictis, nunquam 

■tins ad predictorum pnerorum suornm bona ius aliquod liabi- 

C'iiius qitidem dicte Anne loco Heioricus, iudex predíctus, 

M mox aliuiD ooniinissariiim, vínitu ydoiieum bene conseruatum 

kiuitale nostra predícta morantem suu coiiciuem nostrum ct 

\ ab extra t:iuítate nostra substitiiere et suscipere valentem pro 

I ot bnnis eorum prenotatís, et sirailiter Heinľicus predictus 

, si priua eo, licet in sedti viduitatis exist^ns di«^^ta domina 

L deo voleiite defuiigatur, ot e conueľso dicto Heinrico príus 

leämcto faciat domina Antia pretavia, loco sui mox assumat 

I comniisisariiim ct rcctorem ad se. virnm ydoueum, conciuem 

m, ut predicitur ot nonaliqiiem ab extra nostra ciuítato Ta- 

I pro pueri!! et bunis eoľum prenotatis. Quos commissarioB 

dom nemo Tmquam debet impedire. Item adiectt ľbomaa 

ríptas in commissione prenotata, quod, si quis lilíorum suo- 

i subscríptorum ad suos debitos annos perveníena secutus fuerit 

irios prescriptos, quicunque fueriut, explendo ipsorum 

(nlatem, tunc idem tilius et iam commiasarius esse debebit 

I fralrura et bonoium ipsoium et rector vna cum commis- 

t prenotatis ; si vero secutus non ťuerit dictorum commissario- 

k TvIuDlatciu, tunc dáta sibi bouorum paite, ipsum contingente. 

i debut H cxcludi a commi^sioue et ab aliis pueris et bonis 

suproscriptis. (Jui i^uidem Tbomas testator supradictus 

nis snis prctactis delegauit domine Anne, sue cotithorali pre- 

, cootum äoxaguuas grosBorum Prageiisium denarioiura, quas. 

I nuritabítur aol m>ri tnaritabitur, coímertere poterit, quaudo 

L In beneplacitum sue vohintatis. Item tilíabus suis Clare cit Kathurino ut eĽÍiiiu lilie, sí quu dicta duminA Anna fnipt 
extitít, bí dei auxilio in muiidum porvenerit. cailibet fter rMl 
itRxngenas grosa»runi prcidiutorum deleeauit pro t«la earum fft 
hereditaria et pro paľaťcrnalíbus earum et pro omniboň impŕd 
cjue lieridebeat, duiii tlioro logittimo tnaritando tmdcutur. (Jlitír 
tilíai'iira, qiiecunqiio non »e()Uieudo comiHissanoJt ŕiufirndidof;. 
HoIa motii proprio tradidcrit marito, eiďem nunijuitni m |i 
pctuuni aliqtiid tribtti dcbebit et esse debet ňf. omiii bvivditl 
iurc penituB exclusa, oiinquani spem ab'qaain ail boiin dicti llH 
liabilura. Qiumim filiarum quacunque de príma lul iiltimam ia 
dciitr pars eiiis non ad alias superstites eiu8 eororua. aed ad Gl 
dicti Thome subscriptos bereditarie dcbot pertinurv. I{elii)tm f 
omnia boua 6ua mobilia et imrnobilía prcfatuM Tlionuu testi 
8UÍB ŕiliis 'ľbome, Fabiano, Nicolao, Sigistuiindo ct WencesllMl 
oidcm filio, si quem portat in vtcro domina Anua prenoUU, i 
auxilio duui potcrit in miindum pervenirc. titulo porciuou qi|i| 
poBsideuda delogaiiít. quorum fíUoťum qnocuinque de prínM 
vltimum decedente siiKi debitis annís, pars cÍus ad ^uporetil 
TľatreB hercditarie deuolui debobit. sed non ad sorores eonun pi 
notatjia. De qucriim fíliorum omuium bituin iam dtctá pnÄ^ 
'ľhomas testator delegauit pcrpctue cappellano decem aun^ 
grossorum Pragen§íum census atirnii perpetuí, qui iníssnm cin^ 
díebiis contiuuis tcuere clebet íq parrochia in cinitate niistm pr 
dicta in altari sancte ('rucio, qiiatn ťa ppt^l laniam doiníniia Blaun 
modernus presens cappellanus, si se uitn monbusquu suja coDsa 
uMty poterit, ad finem uite sue tenere debet et babens si M 
»e non poterit conseruare, tunc supradicti commissarií, qtu tm 
et fueritit in futurum, poteiint ipsum alieimndo, alium hone tii 
presbíterum ydoneum substitiiere et itenini non ĽouBoruatuín A 
stitucru tocieus substitupnďi H destituendo ct inmutandn, qooritfi 
Wsuni fnorit uurum voluntatí ; ordine siinilimu IJaceru [lolDrial ffi 
Tome tvstutoris prcdícti, dnin pcrvunorint ad ipsonini anaoni 
debitain ■•tatom. Itvm pro diiubna iiorpetuis anniucrsaríts pnmsrijfH 
TomaB diias soiagenas grossonini prcdictorum cen»us onniii fŔ 
petui dľb'gauit, ut in parrocbía notstra proscrípta vnoiu auniM 

sarium cum vna sexagona groBsorum sibi ct siiis '■•■■■•i --=— ^i. 

et secundum anninersaríuni cum secanda sexty. • 
Vlare, conthorali buo priori legittimo, aíngalia uiiii- 
douocionum aolempnitato pcragatur. Item pm -' 
quiitilor fcclcsiarnm no»tre rinitnlia, vidplioH |<. 
{ri iiuuuutecii, ,U4sei i s proiisorum coiisus itiiliili pcľputui. cnilibct octlcsie porvnum 

igunam grossiiruni tsoliiondaiii ilclegauít. Itemsupei- sun magnu 

Midino, 8ÍUi auto nostntm ciuitatem, dvlo^auit, ut (cIľJ codom 

PendÍDo ti;miton)iU3 pcľpotuis siiigulU dii-lius ílominicis antu 

I iletur ciiililxH itihrmo iu liospítalí preurbii nostre ciui- 

lís pi!r Tiium lialnnspin. Item dt-logauit, ul tie oDiaibus sui» boiiio 

Brascri])tís niagulis anoís perpeLiiía cirm festiim sancti Mar- 

t confeasoris, trede<'.im fralríbug ordinis Miiionim domua saiictť 

rie in ciuit«te noatra, detur per <|uiiique vIdos ulbi Pilx- 

IwDtti, vt iídem fratres cum notíc-Ja tidediguorum siii- 

quatuor tfiBiporibus cbntítiue et sine int(?ľmis3Íotie vniim 

bíucjsartum ĽUm aolempnitatc murc coustieto peragant pľo 

prescripti ThoBie et aniniabus suorum predecessoriim. 

f fnlres, si in eo desídes fueriut et reniissí seu aegligentťs, c\ 

: pnscripti commisiiarii Itcit^ potcrínt i|uibuscun<)ue temportbuM 

ttinibus alits dístribuei-u paiiiiui;i iirenotntum iiott obsluntíbus 

Inbus cisdem. Adiecit insuper tieri Tlionins, testator pťenotatuí^. 

1 itt tilit 8«i oniuc-s prescripti migrauorint ab h&c lucc. (|uod 

■jt, tuno lilisbus suis omnibus prutsotts in earum duk'gutísdubťl 

iorurí ct Hiigori. de residuis vcro dictonim tiliorum boiiis dc- 

tuneiiim siní- dcbitis aunis commissarii pretacti, qiUĽunquo fuc- 

, dcbeul dv consilio, informacione et auxiliu iudÍL-is ut itiru- 

, qui tunc tcmporis ľuerint noatre ciuitatís, vuam eccK-srnni 

■sLnit^re et in eadem tres cnppellaiDos perpotiios cotiBtitucľc ct 

^oonti-r !iex pauperea intii-mos bene procurando ipsos víctu ct 

lare et tciiPľ* wt hoc tAiitum de média parte bouoľum 

ktonim per ňÍÍos prcnotutos; alíain veru dimidiara partcui bu- 

■nu eonindcin conucrtimt cummissarii, ijui fucrint suprascripti, 

t Hititiui pri'ŕati Tbuioe iitipciidcntcs, prout euriini conscieiicic 

^brius vtdobitur ĽOtmcnirc, de i|uibuH ttcmíni dcbeiit faccrc 

1 racitiiicm. iiaruiD, quibus m huiusmodi testomeriti, delt- 

kuni* ut urdinaciuuiä ct disposicíonís atquo regíniiiiis tirmitatcm 

■Bs »igdlum appendimus nostro ciuitatis supradicle tirmo tcsti- 

I litvrarum. I>atuin et actum feria quíula proxínuaiitc fuiitum 

N'icolai, aiinu domitú niílcsimo trecentesimo lA-VKYII." Z li»Dllnnac« i&TíU kr&lem V&clarťio r. 1^'Jl- d. '2\. *r|>u Iit88. 2H. Iŕdna. PiabH. 

Král Václav docolujc Vlsmským. aby mohli výltínitt ^ 
kane CC voic, nncb kter^ nt^Mcnt ceilen jait, fm bufifi: #J 
trh jtrivcäcné tči pú hah'ri ; í rola méstem liintného im 
u paifj téchto mctjí iiiiti nu snovn vystaténí včiúnU ann fm 
pŕiíopu, a to tak dlniiho, tlokud hif král atteho /V/ut pŕiití híM 
corŕ toho nrodvolafi. Wenceslaus, dei grácia RonmnoruRí rcx scmp<«r Augustu 
Itoemie res. Notum facimus tenore presuncium Tníuvnia. 4 
cupientes condicionem ciuitatis oostre PUsuenais ticri mvliorM 
8Ígi>anter ad hoc, ut dicta ciuitas sub pnuía et tmnquitjtatu t 
porc iiecossariís apparatibiis communiUi gwcrrarum tcmporc b( 
libus iiinirsibus reaistere valeiit atquc poBsit, non por cmii 
aut tniprouide sed animo dťlibcrato ct ex certu iiostra sciei 
ncc non auctoritate regia Bocmie predictia ciutbus ile benígni 
regta iiidulsiniuB ct tenort.- pregoncium graciosiuB iiidnlgemni 
videlicot ipsi df quolihťt eqiio in curru trahente ac mam 
<|iii ljhi>r ad scu per ipsam ciiiitatom diicitur. vnum lialcnwin. 
iiualíbot vaccn, que dio fori ad cíiiitatem ipBam vendeodi a 
ducitur, mum halensem, de quolibet boue ciuitatem pradie 
, pertmngeunte síqq die fori bíuc quaciinque alia, vnuiu IhIvu 
nomine thelonei pcrcipere valeant et Iminrc, prout ecjstn alitl 
indiilto serenJssimi principis, quondam domíni et geujtom no 
duinÍRÍ liaroli, Unmanorum imporatort8 ot nostro, ípsum theh 
um pcrceptKSQ noscuiitur, sic tunien, iguod Buinniam pv«uai( 
tiuiusniodi Ibclonco proucníenteui in vhiis ciuitatia ipsorum, 
nutitcr in ri>odjticacíoneni turriuín, muri ot QfroAsionum Tonat 
nun alios conuerti-ra debcant rciiiitvr ciim eti'octu. Prcaeos « 
indultum nostrum de percepcionc videlicet Uieb)nei suptiK 
tam diu duraturum decemítnus, qnamdiu a nobis, liorediboft 
Huceossoribus nostrts, Boeinic regibus, ex corta sciencia uoa fil 
rouocalum. Mandamus igitur Tniut-rsia et HÍngalÍB nofitrís el H 
l^emio oťticialibuH, subditiH ot fidelibuH ttnníter et dislrlcte, ^ 
tcnus prefatoH cíubb in percepdono dicti tUvlimui non ímpeA 
niic impcdiri per quoinpiani pacinntiir, Bod podus circa bqJHSH 
noHtru nomine nianuloueant. prnlcgaiit et defeudant, pniut it 
iuiuuu aaotnuB (fMuúunuun folucrint twcittt. it " 175 I ■u Kuli iVftio iiosďt: uiBJetttatls sigillo teätimonio liturani 
itum Tnige iiutio domini millosímo trocentesimo octuaResimo 
liuo, fcritt torciit púst fcstum coniicľsÍDiiia scti PauIí, legnoruín 
luirio llocmio vicesimo quinto, Uoiuanorum vero 
tdvcimo. 

[Sh ohyba v prBVo|: Atl manilalum domini ľ^gis, tubcamerRria 

reterrentr, Wlftclinico de WeylemmolQ. 

jNa rubu]: Iíegiatnuit WeDceslauí tie Jenykow. iPadtim plsmem 

I Mol.]: Weneeslnaa 1888. Orig. pery. v muaen plíeňském, peíel uk 

raíkv perg. viatcl, nft Ifel krAl v majpaUlé, na mbii sebret dvojlilm- 

rU a Mfkem n>i pnou v úcrveDÍm voskn. N'n prouiku pospod 

I 14. Mol.: „Nft Cíio « mcjto n brítj". NovéjSI »ign. N. 8. — 

i»y iMtiD; ti v Steblikovakä kniio priv. mést. f. 84. k u TanaerB. 1388. 13 prOBitice. fViM»Í .•'jiora II iHÍkop votly mesi farúirm filj:riis/;i/in Mi/.'itliiiľiii 
. s fitH'Uovii 'I TOKSfWem jehn Jcékcvi ze Strnšíi: iclŕtnikem. In uoBiine doiuiní amon. Vniacrsis et singulis presentibus 

ftfuttirs pre^enciuín literarum noticiaiu tia'uituris, nos Ilciiihcus 

vt (iťorfiius (Ic [.utic7, tiingistcr ciuium ttinu Iciuiiuris i-t 

k llncker. iurati scabiui ciues ciuitatis Noue ľilztie, tenore 

mcttun rccognoscimus testíficanUís. <iuod caitsii. que promui-o 

kBtptanun luxu do tcctís intcr rclígiosum vímm. fralrcm Nicu* 

I dfl Fíilkiiuw, urdíiiUsaiicU; Maríe de <iomo Theatunica, tunc 

inporís nostrum plebuiium ex una et prouiďiim viiiim Jesscoiietn 

i Slrnsucz ferripauum, conciuem oostnim parte ex altera vertc- 

, per nos ut plení consiltí socíos iiostros iuratos iiecnon per 

prímos Bdedi^nos commtiiics homincs. conclueti nostros ad lioc 

^talitvr conuoťalDS, tjimquam p«r arbitroa ■vtratiue de parlo 

^tos ortUuat:!. concordata, dilliQita et diiudicata. fiiiiiliter in 

pno coDsilio oostro csse dmosritur in bunc inodum, 'jiiod mníiiii 

■os trtabnii domns prodicli Ji-s!iconÍ8 cuľio aiue doti predieli 

I plťbitni ťiiiitÍDU(! iiinctus voluil ab aittiiiuis tcinporibus fiiis^o 

toiťilur, <)tniidiuB est ot anne dobet porpetuis tempoľibus plubani 

diéte dotia wn. 176 cvssor SI111S. i]uiciiiuiue ťuc-rit, editícia sua pou(<re et 8U| 
liiuruni iiuterit edítican- iiixta Ubítum suc ituliiututift, DaBVf 
in perpetuum Jessuono predicUi iicc siiia hcreilibus uol snooM 
ľibiis ubstatitibuB cidcni \ aiiiiam niitem plmiÍAlum de lL-rlÍ8 ilná 
(lebeiit jiorpetue iu huuc modum, viilflioet cniiiia)*' ínter jximi 
comoduín, ([iiod plebanus nostur prelactus ntro in cnriii * 
iliidoin eonstruxit el ítiler stalnilum predictum Jessconia préi 
(lositiini ihidem, duní dostriictiiin fiierit aut putrefactimi, ad! 
siiiml plobanus et Jcssco et ipsonim utraqiie de parte siicceaM 
poucľe et reuouare debebuat, quod carniide lAmen ad vniu ll 
íougitudiuem debet scui]iur exeedei'c miim edifíioii <]ictj eoaiq 
[ílobaiii. per quod ii<iitu in curmm jpsius plebani et KtcwaeaiÉ 
suurum sempcr debet liabcic inoutuni. Sed a tnuro coroodJ dl 
ilem ipsiu» plebani Ji.-ssco proscľiptUH (Icb«t «t sui hcretoi 
HtiĽCt^ssoies debcnt perpi-tuc soli niiinnli.' poiiciido aiiuam de 
ipsortiin Hiiutitcm ducuri.' ud coruiii (luinuni. vbi imturíiit 
sino inipedímcnto plebani Ľt fiiioniiii successorum preser ptwá 
boc iiciain adiuneto, quod ni vinquam plobuiiutt pi'cscriptlts t 
utiijuis Ruorum suĽceiisoruín in et Biipor muľam prctactuni c4 
muuoín ipsorum alíiiuod comodum cotiBtruxcrit. de codcm cmbm 
H>|uu duWt baboru moatum ad Buam dnlis cnňaia íiÍDe JmjiM 
tucnto Jcsäconiset Buoiumbercdum et HUcccssoľDin. IJarum, iiuHn 
ud plobaiii et Jessconis pľcscľiptoľuni preĽJuín ínstuncinm iit<)iK | 
niaiidatiim pleiii ťoiiäilii iurntmutn nositrDnini prťdiťturum ap|rtJI 
dimua nostrii siŕ^illa ta.stÍEiii>nio li(c-ľaľiini. I>atum et atluiu 4 
^auoto Lucie virRÍnis, aiino dominí miksiino trecfnttisimb, 
f;eHÍuiu octauo. zňvítl r. B. 8. i:t8D. 14. úerviil. ľii umríi Ila>Htrtn £ llul/ttice urjtäaeji *e « saf^M^ai * 
r<ishv i Jhmherhi 1" hŕicm s/ŕ.. ÍWri- '"' ' 
i'iU hŕircn str. a Vráta z Duffitic^, mmi^' 1389-1390- 177 

In vJla Dulinycíj llÄbardiis <lecessit. Litera proclamacionis 
XBun fer. HL pnst festum scti Valentini emanaiiít. [ iíi. tinora.] 
IH de Oiisici! Qomine .laroakv do Ilombeika defondit deccm 
SH ai^uti obtRnla<i pertabula? ziide Plznensís. Teľminus do- 
i 3)hato IV temporiiin Pentecostes. | ľ2. ČQľvna.J Petrua et 
!ia fnires de Ky.isicz dofendiint L marc-as nrgeuti debiti pre- 
ti, (puis eis Diepúldiis, ťrater llabnrdi, in hereditatibus suis in 
Udie presĽrípsit, de lioc otí'ei'unt se pťobaturos per tabulas 
, Terminus prohandi fer. VI. post Trinitatia. [18. čeťvna]. 
tie Zliorzic uumiiic Wratb(> de Dubniczie defendit LXXX. 
u ATgPiiti dotalitiales per tahulos teire. Terminus docendi 
Ĺ pwl Tfitiítatis. [14. vervua-l 

In codviti tei-mino Wraczka predictn dacuit per tabulas tcrre 
XX morczut ttr^ienti dotalitiales, (]uas habuít in hereditatibus 
iiliulow, cum <itiibus ipsam llabardus marítua suus de Du- 
lio ad boľoditatťä suas ibidem tľansdiixtt. vídelicet super médium 
aialure, intugi-am miiniťionh'm, mediam curiam rusttcalem, 
I vineuni, meditlaďm pratoriira, medielatem siluarum, me- 
Irm fl^ronim i>t »mni libertate ad ea pertinente. Anno 1377 
VI. IVt«inporum ľenteeostes, [22. kvÔtna.] Et ob hoc 
DD e^t ei pro jure obtento. Dedit momoriale. Actiim a. d. 
C[L|X\XJ\., die quR Bupra. 

Pj IhviÍ alra&í pozDamen&noj : Aqdo 138'J, Vílom de Knycsicz 
. — bflBliy dvonU N. 13. ť. 121. 1389. 8. žervence. 

rtcf- méUčniit phcňský, soolnj':, ith'j huč.- 
Iii/I furáŕem v Lukavkirh. 

E-iiler, libri Ľonfir , I. III. IV, 212. 1390. 25. Iľdria. :v'HiT nstiinovcn i^fíjmli, knfz ./"«. I>rnlľ jcUii n iiraxmi ľeM 
Uvíýi hlákieru nví. l/ucha v Pleni moihitranď kalich, omitt n oiikii^njf /iluí roáií i kopy S'Jfir.^ kltíUvr t 
nr k ri/komiváni jistýik :iU(uéuÍrk nUthh hoiich a imIih 
trhu (fiiito k iiéloiiiú däm sr- snhrniioti. nhy tu <ti \ 
žífi mohli. 

Ad vniiiorsonim ct singulorum nuticiatn, iiuonun 
Nos ín\U;T Julitiimes pn'ur, Matliías suitprior, Nícolaus Iceli 
hertus, Jacobus, Vitus prcdiťjitor. Murtinuit, Itt^rioaaaDS, 
procurator ceteriquo tooíus commiitus fratroa ordínis Predia 
nionasteríi saticti Spiritus in ciuitat« Noua PyUna, cupimos 
nire, quod quia veiicrabilís patťľ et domiiius, dominus Weni 
epÍ8copU3 Nicopolensis, et rolígíosus viľ. fráter •liitiatinps, 
nus eius, atque nobilcs domint Pcssíco et Otyco de Komarow, 
spiritu deuocion'B, nionslninciitmvDam pro corpcircChrísUvI 
calicem et unutn ornatum atque vero nomine elpmosine ij 
Bexagmias groasorum cum triginta duobus grossis praj^iutsíbi 
tiaríorum cengns annui perpetiii, TÍdelicct dimidiatn teruúUB 
genam iq 'ľatyiia et alteram dimidiam Hexagetiani in Komu 
super domo HoIi> in citiitato predicta pones dotniim Ilodko 
ADtiqua Pylsiift sita, nobis et nostro moiiasterin prvdícto, 
dej cmsa et ob reuei'enclam eancti Spiritiis contuleniiit, qai 
quam pcrpetuis tcmporibus a nostro inonoatorju protocto 
Dobis vt siiccessoribus noHtris fratríbas atnom'rí polurínt oei 
nari dobobuiit, aliaquu plurima beneticia frequi.'nciu8 impciu 
et jtnpeiidunt i-t, ut sporamus iii domino, adhnc plura im] 
in futurum, igitur consideratis ipsorum plurimis bencficiň 
grácia simul et dcuocione, quo et quas ad nos ut sd pni 
nostrum monastL-rínm haberc dinosniiitiir, Tolentesquc ípkís 
rum predťcesKoruín aiiimabus rocompensatn faccro rondignam s 
tarem, oblígauius nos ot uostros fratres in predicto mon 
Hurcossores síngulis nnais coutinuis pcrpotuls teoiporíbos qi 
aanluersaria sempcr prescutibus duobas ťratribus ordínis Mú 
dielu ciuitatis uionagtirríi cum Tjgjliis novom Iccttonum c 
niissa defunctonim cum cxhortjicionc sollompnitvr cutn dflui 
pi-ragere pro animabus nobilium Robt-ss el Cttncze, 
lis. ct Wyiitltpri et Jutte, uocnoii prouidorum Swachonia «t N 
et eorum prodi.'fľ»soruni »iue íiiterniissÍ0D<>, íideliwt eiogulti 
luor temporibus unum unnmcrsariuro in proxima ebdoi 
qiiatiior teinpora (jiiacunqnu ft-rin nobÍH vaeaote pHngijado 
aliquam negligcriciam sub pena subscripta nobiii ct 
Horibiu ub nogligencíam inflígenda íu hiis aliquolílcr I tatontt iiililita wndiciont:, (|iin(l iiuaDiluuuiiquo iilii|uoil titiiií- I 

nunim i)re<liotorum pemgi'tur, tmiť conuuissarius scu distri- 
iíir pvoanip c«nsus iiiTscripti, iiuj per preDomÍDUlos domiiio5uut| 
SCcssorŕK eoruín ď^piitatus ad hoc- fuerit vel electus, debebít i 
Hit pnilicaton ťxIiortut'íoDcm facientí ('t sÍDgulis díebus domí- 
|ls la suig fiermouiltus dictaruEii nniinaium memoriam facioiiU I 
t pro omnibiis dnos grossos et cuilibet ťrutri prosbyUTo vna 1 
duobus frAtribus Mirioribus unU'iticUs pur uiium grosaum et [ 
ris ŕratribus non iiresbitcris per inL'dium srossum et Iioľ do 
Bius lortonibus t;i-0:isorum taatum; reniduum voro dictorum trium I 
ponam ikbít pro pyetancia oobis et surci-ssorUias noatrÍH, vt et J 
idicti duo fratrcs Mloores fadem di« pľandium faciant nobíj^ I 
. Et hnr tutnm, Tt pľemiUitur, ticri debet do tribus HexagenisJ 
loram tantam, tiuartam vero tiexa^tenani f^rossortim predictusl 
RtisMrius distribuat in hune mndum: BÍngulisatiiiiadíiiísim no--! 
i fratríbus Prodicatorihus prenotatíK pro pyetancia *>t successorí- J 
I ooUm liDc tnodo: vidŕ^liťot in vigília Pnscbe domiui vigintíl 
K>s. in festo itíiwú Profopii vi|»iiiti gľossos et in festo sancte 1 
irie Magdaipne TÍgínti grossos, aed ľcslduos Iiuins pecunie to- 
t trÍKÍnta diioí) grossOií fratiT Johannes predictus regere et tol- 
I (tebel sinKuIis lUUiis continuis, ijuaindiu sibi concessa faerít 
OTítacomes, post cuius otiitiim dari di-bent singulis annis ' 
í lumen corporis Obrísti sodccim gi-ossi et ad luinen in donaito- 
\ noítm sodecim grossi. Ijuorum itiiideín dominorum prescríp- I 
nioi <.'oii$Í(IoratÍK bvnufíciiii očiam plurímis nobis ímpcnsis. coii- I 
i tpsia pro uoniQi i-omnindu habendo i.-t conferímus domum 1 
1 oi-to in noBtťo proscripto mouasterio sitám, qucoUm J 
m Johaiint!^ de VVolduoh j'uíaao díiiohcitur ct prcsentibus resÍ-J 
mus hoc mndn, vt ipsi. qnando voliierint ai eorum vite tem- I 
i amplius uian-tionem libeiam ibidem babeant ot i)UÍl- 
Krit atltem hec penu noatra et nustľorum succťssorum: in 1 
[bowwD(|ue quatiior temponbus, ut pri>ťeľtur. in anniuersario pe- 1 
I per noK nul per noRtroa aiicceasareí^ ne^íiigenciacommiasa 4 
irít qtKM;iiii>|ue anna, aut ai preseriptam censtis clemosiniim aut I 
■tnuKiain tsI cAlíc«in, ant urnatum vt prefertur exponcrv vdI-J 
i ftul iiostri surreasores voluľťint ii monnsterio nnstru pre-' 
tplú. Val i|iioľiitn<piP taoiía alÍL>Qari>, mox Iratres Minores mo-J 
taríi Nauií PyLxut! uupradicte plenam babcibuut d babere ti 
^t hanini virtuti'in lilľi'ai'mn libi-ram 
idri-ijtdťiii omDÍbiiM preacríptia aiui 

'i el«aa teneiidi ut ImbcnJi ct jiro «U(lom anniuer^iu'ia pre 
:)ľdilie tíľtitactís iiuntgeuili, »ftniinc ipsU obstatite, coďl 
liiis nobis non altquod iiis prodesse potfirit nec sccnll 
íjpirituale. Hiiriim tustímoiiio btcrarum. (luibiis sigílln conw 
iioätri Hiipruscripti nt^c non ]<riorÍs et Nicolai lectorí:^, rratmnl 
tactonim do mandato, scitu et volunbito nostris sont 
Oatuín ťt uetum diu eaiiueťsiouís snticti ľaitU aniio tlotnioi l 
simo tťcccntesimo iioiiagcsímo. 

Orig. v archivu KlAiUra dotniotkiuskÉho v Pmc. Phvj^ 
lik& pefeC červeni Kavf£en& n» hodbivujch 6eri-enýdi dÍIÍoI 
píäeti chybí. Opis listiny lé KHpAjíil mné pan Dr. J. 
mésU Piahy. 139U. ÍUai Piipfi Jionifar (loroluje, nhy pri mii, Jctcrá sc slartif 
íWtn čfvrtkit ke cti tétn a hrve. Krista Pátta v kostele famfm 
Itartolomije v Xm\ Flinij mohlo býti téi telo Vátté no oltári 
siavetw. Udéluja viem réŕicim, Iteŕi hy fnii tŕ pŕifomni 
oilpiisth/ na dťf leta, ihn véŕídm. kteŕt by v tlen lioilho tetu 
píHtomni slavntim sluiltám BniSm, odptistkg na pét M, 

B0N11''ACIVS, episcopus tíťruus seniorum dei, Vniiiersis d 
fidľlibus presentes litems inspecturis, salutem et aposloiiaun 
nedictionem. ImmcnsA díiiine largitatis benetícia eteterua mui 
que dominus noster Jh«su8 Cbristus de lioc mundo tmnsit 
«d patrem in passionis et mortis sne nieniOľiam, carriom 
Hcib'cet in cibuni et sanguinem in poculum tríbuens reUqn 
cxbibuit populo christiaiio. decet Chri^ti tideles pi« dotwti 
reminiKceiitift uenenirí et punem angelorum cokirteni, qoo 
Rpi rituál iter Micit, ueluti no^tro perťgriimtiunie, qiut redimw 
patriitm iiiaticum, deuotís mcntibus et tniimU precordiis a(li 
Cum itai)UO, síciit accepinuis, dilcdilíHi Judex, jurali et rutuei 
upidi riígaljM in Nona ľilziia, l'L-Agensis dÍoce*iÍs, ad iMidci 
glurium KanvUssiiai corporis ot itangiiints domíni iiustri í\ 
Cbristi, iÍDgulis iintiitís ri>rits in parochiali ecclesÍA sailRti Bar 
lomei, dicti opidi, missam cum tongna solcmnitatc íhomnt [ ijniiletn mh&e magiia CUristi iiJťUuni niulliludo iiilcľes&c i 
butt, nos aolentes ipsos, judiceia, juratoa et Tniuergitatem ial 
laodnbili proposito confouere, ut singulis quartíä ľeríift I 
taespem et in crastino, uideljcet quíuta ťerja, quousque dicta I 
i cocnploatur in altai'í dicte ecolesie, coľpua doiniuicum 
•olito uel alio perliicida alíaa ad hoc congruo et honesto j 
' uicerdolos poni et in eodem altari seruarj ualeat, liccntia 
'gimur. Et ut Cliristi tideles eo libentius eidem missc íntcresse I 
BimcDlur, quo ibidem ox hoc uberius dono celestia gratie con- 1 
CL-rínt se relVctos, de omnípotmitis dei misericordia et beatorum J 
i et Pauli apostolorum eius ítuctorítate conlisi omnibus uero f 
kuUsntíbus fit confessts, qui iniss« prc-dicte, quoties ipsam de- 1 
ntari cuatigerít, iiitvrfueľiiit. duus annos ct totidcin in die uero ■ 
btiuitatíii ipätus corporis domíní nostri -Thcsu Chľisti ciuinque 
|Dos ct similiter totidem quadragenas de iniunutis cis peiiitentiis 
xicorditt^T relaxainas. Datutn Romo apad sanctum Petrum, 
; Fflbru&rii, poiiUlicatua noatri aono secundo. 

[Na ohybu v praro dol«] : P. P. de Wseiob Tho(mas) 4e ZoliBania. 
[Na raba] : RfegistMtn]. 

Origin&l pergameiiový T intiauQ plieňakém. OloYÍná bulU nft 

bbÁvni tlatočervenú áoňfe. Nápia v ridkách pod sebou : BONI- 

^TirS^PP VlIIl. {Papa IX.| — Na .íruhó tlrané dva oblifeje proti 

i ohriMilJ. SPA - í<PC. |ä. Paulua. S. Petrns.] — Na ralxi listiny 

> Iflvo; Prd eccleaÍB s. Hartholomei in Noiia PiUnk indulgentie. 

rgo. A, fiod tím Doniťicii papae ľi'.iO. NovSjäf aig. N. 165 

gOdpnathy. — Opis listiny té u Tnnnera, 1301. 17. Iftliia. 

rôc/ur £ CAiWfHíV, slatiovnik. mfšténin plxeňský, odkojujfi slfulovtm 

I ar riim jingm siatkcui Simattu, sUkIovhUíOVÍ, kíerý má í'ijtln- 

sn Héba vtftkjf äluhtf a za to znac vyhrnti si pmlso mi Ičch, j 

kdoi illuini jsoH Václiirovi. Nok Heinríctu index ?t Heinzlinuí) poUitcx, magister ciiu'un 
■: Itrniporitt, ľl NiVoUuH dictuiŤ; Bradu, iiiruti cÍii(>scÍuÍt«LÍsNoueJ Destus utr Weuceskus, bruseator de Cliľziclenicz, couciuís noi 
proponens ad viam, mcioiie sui prolectUB proflciitci, corani w 
\a tóstimonium coímocatis et rogatis de suis bonispost sunm oW* 
tum distribueudis liane dclegiicíoneiu fecit, si domuín viutis abindB 
non fuerit reuei-sus, Iioc ipodo: Piirao braseatorium saum 431 
arca, sitiim íuter braseatoria ľľasatkniii'i ex ma et Nicussotňl 
parte de alteľa, aute poľtani Skwriiciisem uostre ciuitatJs. eVM 
omnibus suis aliis bouis inobilibus et ímraobilibus, quf I ' "" 
díiioscitur, et cum omnibus creditis suis Simoni hraseatori, 
ciľca Bartholomeuni panuiíironi, dictum Swabek, iiostrum condi 
laborant) delegauit, Iioľ niodo videlícet, tit ipse Šimon de pisdvať 
suis honis omniu sua deblbí jx-rsohiat Íu\ta tetiurem ])rcseiictiiiÉ 
litcroruni: Primo ut det relicte Stai'bonis, coiiciui nostre, quatnor; 
bmsťti. ilem Maretlie, coutUorali Zebníczky, conciui nostre, qoatnor 
brosoa. itera Nielassoiii sartori ad Sepyl sororom sex brasea, ítem 
Moczkoui duD brasL>a mínus 11 V3 menaura ordoí ; item NicoloQ' 
/ebniczk}* noinine Nicolai, dicti MikaSífiska piscatoria, sex bnsea: 
itom WťiH'Pslao de Vteri, seriio suo, mmm brasoutn, itpm Petn' 
inquiliRe sne, duo brasea; item Martino panpori, conciui nostra, 
XI.II grossos; iteui Martino Mi»slini VIII grossos. Istos aat«lB 
3U09 dcbítorcs, qui sibí snluere teneiitur, nominnuit dicen&. PrímO 
•luod Jaksso Uoss et tilius eius Ffrana tt^'iientur ei I.ill gnwso^ 
ilem Pctrus de Pssowa fidfiuesit ui pro Martino ibidem de Pssora 
iu duodeťiin sexapenis gľossorum, \m> ijnibutt ei repontfre dvbot 
in domtiiicu liinnoauit pruxima ordeum, (luiimUbul mcDsuntm pro 
111 gri.i»»is minuit III hallensibuH couiputíiiido; item Mirtlínua át 
ll«r»uio* lideiussit pro Heinsbuo ibidcm in llarauiť); pro broMÚ 
tu M^ w'xa^enis grossorum. termlnus solticioiiiH IVntliecgiaten da< 
iwitu |<n>\iuit> voiituľi', item Adam pincerna noatre ciuitatts drca 
Ko*tt)il SpH'lavc tťnttur dutts sex{igena»grtiäflorum mťnus X grossúB, 
tv4Wiiiu« ixtttidio; itťin Driko proluuutar teuetur XXXI groBstua, 
tvcuUuti* ci^ttidiu; itom iTaxo mulundiiintur tuiiutur diiudL-cim gros- 
WiHk , ilwu ivlict« Itusskouis rasoris [munorum L gro«s08 ; itcu KioO' 
hkU* ťiri^V ('tirniŕe.\ tenetur quitideľiin grossw, tcrminas cottidJe, 
iWui StiWuiiM rjiniifex tenetur vtiam sľxngcnam i;rossoruui. ter- 
UiutUA inklUtIto: ittin Joliannes de Cbotikow tiduínssit prO t liolikow III äťxiigenas XIX -: 

-imu proxiine detem gr< 

\ uio IXgrottsos; item Mat I 

-H^vA^euns grossorum cum 

kiVM ib \\lkjr«»ii! teuetur IV' growus; ilem Jesni gener J I Dostvr conciuis lenotur XIU grossoii; item Níeczka ŕideiussit 

I Kabát pro III gľOBsisi item Kypecz inVgezd tcnetur III groa- 

Vt autem presriptA omnia impleantur ad soluendum et cre- 

i extorquantuľ, prefatus Wenceslaus testator ľecit et constituit 

1 Terum commissarium et oxecatorcm io omnibus prescríptis 

loniduni viruín Dartliolomoum paiinificem, conciuetn nostrum díc 

Swabek. in au\ilium Simoni prescrípto et heredibus eiua. i 
nim quibus ad proces Wenceslai testatoris pretacti appendimus 
ntn HÍgilIa testimoDÍo literarum. Dátum et actum Icría UI. inťra j 

cpiptiaiiic domini, atino Datiuitatis eiuädem miltesimo tre- 
■ttMÍmo uoHagosimo primo. 

Z BcjiUrtl kaihy priv. & íkvbtí í. B. C. 1391. 24. srpna. Žebrik. 

vil VáiUif stvrzHJe v íloslovnŕm ztiŕHÍ sávÉt ľomáic PahUmka^ 
mištén. VUeiixMho s r. 1387. 5. pros. Wenceslaaa, dei grácia Itnmanorum rcs, semper augustu! 
nie rcx. Notum ťaoimus tenore presencium vniuerais, quod J 
I cloraiiius ľliomas, dictus Pabianäk, olim ciuis ľilznensis, duní | 
ret, aanus qaoque mente et racionis compos eusterct, de vni- 
ruB et singulís bonis tam mobilíbua quam inmobilibus testJt- 
rntam sea Tltimam TohintAtem feccrit et disposuerit, idem quoque I 
mtum literis patcntibus magistri ciuium et íuratorura ciuítutis I 
.Í3, qoAS Tidimus. procurauerit roborari, nobis pro parte I 
iDnei, iudicis ťilziieiisis, et Aune, relicte quoiidam dictí I 
utpotti coiniuissariorum ct executorum Toluntntia ipsíua 
cum iiistAncia bumiliter supplicatum, quatenua buiusmodí 
tanKmlum vi literám pt-r prefatua maj^iatrum ciaíum 
naratoa ileaupor dátam, quam de verbo ad Torbura prpBentibus 
inw-xi mandoutrnua, approbare, ratilioare et de benignitate regia i 
AiHitInDAra gmcíosíus dignarcmur. ('uiiis quidem litere tenro j 
per oinoia sequítur ínbec verba: [NiUleduJe doslovné znení J 184 1S91. 

Nos igítur ipsorum precibus utpote raciouabilibus atqae 
benigníus annucnies, non per eiTorcm aut impľouide, 
animo deliberato, sano fidclium nostrorum accedente coi 
regia auctoritatc Boemie (*t cle čerta nostra scioiiciji tostain< 
seu vltimam disposicionera preťatí Thonie necnon Iítoraruín 
díctarum magistri ciuíum ct iuratorum desuper dátam in om 
suis tenoribus, punctis et clausulis, proiit de verbo ad ve 
cxpressatur superius, approl)ainus, ratiíieanius et prescntis s 
patrocinio graciosius contirmamus, decernentes ac* volente; 
presse. ut sícut predictum testanientuín seu vltima dísposic 
presencia iuratorum et ciuium predictorum rite, inature í 
deliberate processit, sic et tractu temporis ol)tinere possit e 
beat tam in iudicio quam extra iudicium vím omníinoda 
vigorem, nec per oťficiales nostros seu quempiani alium qi 
ingenio seu calore (|uesitis cassare debeat aut ínťringi. Inhib 
igitur subcamerario regni nostri Boemie, qui nunc ost ud 
tempore fuerit, et vniuersis ac síngulis nostris et rofrní Bo 
officialibus et subditis et signanter magistro ciuiiini, consn! 
et iuratis ciuitatis Pilzncnsis íirmiter et districte, ur pre 
Heínricum et Annam, commissarios dicti Thonie, in proseouc 
testamenti seu vltime disposicionis sue, heredes (luoque i] 
Thome in possessionibus et bonís eoruni nequatjuam iinpec 
nec impediri ad cuíusuis inštanciám paciantur, (juiu pocius i 
circa huiusmodi protegant, manuteneant et quociens necessita 
ipsum exigerit et super hec fuerint requisiti, tidtditer tueaj 
prout grauom nostre indignacionis otťensam et penani ad arbit: 
nostrum desuper intligendam voluerint arcius euitaro. ľresem 
sub regie maiestiitis nostre sigillo testimonio literarum. Da 
in Mendico anno domini millesimo trecentesimo lAXXXI*, 
XXIV. Augusti, regnorum nostrorum anno Boemie XXIX, Rc 
norum vero sexto decimo. 

OpÍ3 konfirmace té zachovHl se v Stelil. knize priv. medf. t 
a viditniis listu tohoto z r. 11(H) d. 21. prosincc znchoval se v i 
kuize priv. a z&véti ť. Ií. 1!'. 1H2. 

IBdl. 27. listopnda I 1 Kfoiíti\ niHf. VI. Xov. PlsMK. v^iitiidrú iirávii /imI(iHM 
pri otttiŕi Poiríi ľ. Mnrir vr ťtiraim Icostelf r Kiotiirrrh. TÍbk). r.il.ri cntirm., 13111. it I llua. p. 1U3. 1S02. 25. niiora. Prnlia. 

HÍÍ Vúfiat rbtél jeduoho msii súllo seč }tŕcnésli <{o ľUnč. za tíf^ I 
f Jiŕíŕinuit Hnia obré odstmniti ni^lrré lavice rHehné a masné, f 
í Hŕileré domg a Hm si spňsobila škôd;/: v náhrattu ea to.l 
un/r krát oben m. Pitné ode viech heraí n plafá na tri /e/a. I 

Wir \Vi!»czlaw vod UoUts girnden llomischi^r Kunig zu allcnl 
biten merer dea Reichs vnd Kunig zu Iteheim. Itekeonen Tndl 
Icuut nS'enlicIien tnit dísem briue allen den, díe In seUcnl 
lion!it \eM'.R, wnnn der Richteľ, Burgeľmeistcľ. Rate vnd \ 
hrgcr, )(n)t.'iiilícli deľ Stiit ta ľylscn, vnsre IJben getrcwcn, i 
tnn do wirvnsi*rii IcunigUťhen hoťc- xu In n»Ueu g(!]cgl haben, | 
t nit tiooh duľťh rŕdliulicr snctioi willeii geii Proge vorlcgtijii, I 
dnn-h dť'Sí.vlbeii hofi's milión von Hbebrecheti wegL-n der n 
otbeuckť, Flcischbencke vnd hewaer vnd ouch niit andern ma- 
Jjttrle; sacfaos, lUc siľ dar vff gťlegt liatien, in grosse schuldo 
scbedCD gUätOHsen babcn vnd oiicb douon uocli empfalien 
pil trageo inusRĽn vnd doniuib, dns wir díselbcn vnitre Kurge-ro J 
I SUt zu Pylseu sulclioa srimdetia ebvas ergeczen, so habenl 
r angcseliuo ire willickeyt viid trowe, die %»•■ vns gulaii iiabcaJ 
I ŕiirt»L» tun sollen vnd mogen in tíiimftigen cxeíton vnd linb»n,1 
(runib luit wultiedartiteni niuti?, gutiMU rale vnd reĽliter wisgonfl 
wlbcD vnitr« Knrger vnd Sltit 3tii ľ/Ut-n gmuinlicben gvfreved^ 
1 íroyeu nf in oraft dicz briucs md kuníglícher mechtó z^j 
ihiiiin, útu á&% síl! ron dvtum dicK briuoH Arvy ganct« Ju 
iBilat zuoxolou allvr gcschoBsc. stewer. bete, 
I WBlchurlfy diľ wl-tod, gt-nczlícUvn frey, Ivdtg^J 
m^n 4JD r<!^sti, Cziniie, die.J) B.U sie das bucz her getao haben, docli also voniemlichl 
selben Burgere TOti siilclieu atewern vnd ber«R, die sie i 
egenanten dreyen Jaren boIUmi geben haben, ihre scJitildflfi 
viid dus vberige an irer StAt iiucze vnd gebcwdu 
keren sotlen, von alleimeiDcIicheii vngcliiiidert ; vnd gebi« 
rumb allen vnscľii Amptluten vnd milnauien TaMtrm Vndrr ( 
mfrer zu Ileheim, <lii! iiu sein odi-r Íii cxciteu wer(lt*o, 
lihfti getrewen, ernstlicbeii vnd voBticUchťn mit díesHin 
dus &ie den rgenaDten viisern Burg(.>ni vnd Stat zo Pj'Izen i 
sulche vnsre gnaden vnd freybeid in den vorgcnauteo 
Jaren nichte anmuelen odt>r fordern, nocli uider snlcbé i 
gnaden dringen oder leidigen in dbeinweys, als líbe In sey i 
swerer vngnade zu Tomieiden. Mit vrlcunt dícx Uritm 
mit vnserr kuniglichen Majestát Ingigele. fíeben zu Pnge i 
Cristes geburt diejczehundert Jaré vnd dornach in 
vndnewczigstem Jaro des nelisten Suntags ror Vftstn&cbL 
UeioUe des Behemíschen in dem NewnvndcitweínetigislaD 1 
romischen in dem Secbczehenden Jaren. 

[Na ohybu|: Ad rolacioncm SigiBrnnodi Habe«m«mrii, 
Olomne«Bsis caDooicna. 

[Ni nibD|; RpgiatriQJt Bftribotoiiieus de NcoauDÍUt*. 

[PoidéjSI nikou pod iiia\: Indnliam alias Fnyxtng propter rapt 
panDi'oiupnornm et roaccelloriiro. Orig. perp;. t mOMn p)s. PbCsC bI 
proDÍhu vislcí, na lici trál v majestáte, na rubu aekiet • dn>jMa*jal 
orl«in. a miilým ^lltkem feskébo Ira na prsou. Nov4j4I bíkb. X, IL I 
— Pe!«'l. L«beuŕ);o»cl"chle Jea Kúnit;' Wense! L í. 80. p. Il3,a 1ti4. 

1393. 13. brezna. Žebrák. 

Krril Vá';lrir IV, ustanoviv Ontlŕrjc z ľltn/ ľiráicrm eest r ťV 
r/iíícA, narisiije viem podilaHijm, aby jej v i'ifml^ jfjto pof/ftorĎr^ 
[ut videticft ipiP (Andrvas dr Pyhna, custos slralaruiM rrgm Btr- 
miaf), tmivcmoii et sitiguhs. fjiti fquas, botra, sitfx H ijuaeviii «Ma 
perora H ptrude/t, tiec nm rurrua wercalorHm quiltNitrunquŕ wttŕ- 
ril/us ňneraiô3 fstrn rrgnum nosirum lioemtar /uriim H pfr nm 
insolilas minare rí tti-durem, conituríis siiMriKlis lelomris pi 
pucrlni, auctoritatľ et uomiae ngis nrresiart possit ri dt 

PaUoký, Vibvt Forme) b.icItAT II. C 166. ia93. 4. kvítna. Praha. I f/lríiv ustliiHoruje, ahy PhrrUtí ncdávnli vkr hnUovsIii'mii 
vŕfuíM. htffi ílň mvMn jfjich pHjriľ konšnlň mdit, než 30 kop 
riak h>Hfor»l!:», hofrifchtffí, pisaH n hnmornímu pisári 
phitíef jako iJHve. 

Wtr WiíDc^law tod got«s geiiadeii Romíscheľ Kunig czu allon 
I merer dos Reiclis vnd Kuiiíg ku Belieim. Bekenneii viid 
I kimt ofieoliclicn mit diesem briuo allen den, die In selieti 
I horen lesen, tlaa wir mit wolbedachtem mute, liate, vnser 
Bren niA von rechter wiasen dcm Burgermeister, Scliepfen 
i Burgcni, gemcinlichon der Stal zu Pilzuc, vnsern licben ge- 
, (lies« beiiundere genade gotan tiaben vnd tun In, die von 
pigliclR-r maelite zu Beheim in craft dicz briues, wenne Tiid 
I QÔe dn» gescliit, das Sígmund Huler, Vndercainprer des Ku- 
IBicb íu Beheim. vnser lieber getrower, oder wer in czelten 
jneri-r wirdet, in die ľgeuaiite Stat gen Pilzne komét, 
hapŕco, ratliire oder súst andere Ampte, dio an vns geUoren, 
|tlbiat za aetzen vnd czuverkcren, es werp eína in dom .Tare 
, ob des not gescliehc, das denne die vorgenanten Bur- 
peister, SĽimpfon, Rate und líuigeť, gemeinlichen der Stat zu 
Ini oder wen or dobin von seinen wegen sendet vnd den 
diu diircb doľ saclien willen mit Im kunien, Czweinczig 
liok groBscr vnd niclit mer zu kostgeldt! geben sollen, vsgeno- 
I dem Cítmerur aein recbt, dem boiricbter, vnaerm scbreí- 
fmd Camerschreiberiro recbte, ats dag von alders in unserm ku- 
li Tnd kudu za Beheim berbraclit vnd gebalden ist vnd dorumb 
s rede. das cs rurvasmtír bey solcber vnser ordenung beleibe 
I dowidsr nicbt gelaa werde in dheyneľweis. So gcbiten wir 
Uicben vmi vesticliohuD bev vnsern buUleu dem egenanten 
iHind fluler oder wer in czeitcn vndercamcľer wirdet, das sie 
I obgenanten vn^erô Biirger tou Piline vber diu obgenanton 
I gHdos CzwoúicKig scbok nidit dringen ncjch noten sollen 
Blwjmcnveis, sundiT sie dobey geruhlidiHi und vmbetwiingen 
tn affi liob lii sey, vnsere sweie vngenad czu vormeideii. 
Ivrkont dicz bnues vorsigelt mit vnserm kuniglicben Majestát 
. Geben ku Prage aoch Criats gepurte dreizceuhundert Jar 
^datiuích in d^m droyvndnewnczigistí-m Jaré an sand I'loriaui tfige Tnsoťľ l{eiclie des fiehemisclien in dexa druíssigii 
Homisclieii in dem Sibenczebenden Jareo. 

[Nb ob;Ln v [iravo]: Adr«UcÍonain Sfgítmattdi 

WltcliDiko d» WejM 
{Na Tubuj: Regi^tnuit WencesUTit du O1oni<ic:i. 
Originál par^- v inaseu pknilskíxn, fcM na proaJikli 1 
Hui kril v iniJBdt^tä, na rubu sekrét v Cervenéiu raalcn. Na ft 
isaxpoil: ,l,ÍBt o pána podtomoiieho". NovŕjSI eŤgn. N. lU. — 
v StelxllkovakiV knize priv. niäat. ť. 80 a uTannora. — Pslral, 1 
des KuDÍg3 YVonceslnus I. £. llíl. 1393. I», listopRdn. 

Jíiflit, si/n lleimllih; mčif. júz., zapisuje m/i svčm stati 
praž. Bhtiejovi, si/nii Iľavla JAfit/ n Utiiáic a mateejm 

Nos Uťinricus iudex et MnUiiaa Hínt^lpacb, 
tuHĽ tcini)orÍs et I-'rana Hackcr, iuriiU cmes cíuitati!i Nôt 
ľocogiioscimusTiiJuerais et síngulis tustificantes, ([uod ktiiiitstn 
Ituplínus Haindlini fílíus, conctuís noster, coratn uobia in pi 
coiuttitutiis consilio, aniino deliheriito, recngnouít se el sntM k 
des super omtiia bona sua ibídeni in Dudlewecx et alibi, nA 
ct immobilía, vbicunque locormn sita pignoris nomine, qaoeon 
vocďbulo n o m i n elitu r, ex Téri debiti c&ussí cetitum f^rosšos Pni 
SQB miiiiia Tuo grossQ vere sortiä teii«rí ItUsio, lilio cjuondwn 
wluois dicti Lyba de Vtiiäsycz et Ancze, matrí sue, contborali 
cola)' dicti Uupyl, conciuU uostri, quos (luidcm predietus (^ 
quaindiu eidem Blanio et matrt suo Adczc non jiersolDiu-it in 
sítio repimetidfl, tamdiu debet ct proiuisit ct Bui debent Itri 
eidem Ittasio et sue nmtri (;omniÍtiMurÍL- ut ad matius predicti 
colai, ijui promihit in ploiio ťouíilio H dcbct ipsumOlasium ' 
et aniictu iiixta poiiäC scruuudu procurare, siui^s luinís WH 
ÍQ fcstosancti Martini proxiuu iiicipiendo decem grosäos du H 
pRCunÍH censuure. IJua sorto in plenn cousilio reposit&, vnm l| 
rctODto prefatuN Hupbnus ct sui liercdes liberi esse debvot el 
hlti, boc autvni adtuncto, quod mm dato cunaa prhsoripto íps 
sanctt Martini ijuocuuque anno, preDominalua Itupliom, debi 18»9. 189 BTecks, com]ielli dulieiit auxilío iudíciä et iuiiituľuiii nosliu- 
binc tcmporiR per pigncracioiies »d pcrsolucndum. Ilarum, 
s otl preces Kiipliiii supraclictí appi^ndiiniis nustru sígilU tc- 
DJo liU-mnim. UAtiim ut iLctum íii oclauu sancti >furtini coii- 
is, utitio domiui raítlcsiino trecontĽsimo uonngcsimo teiĽio. 

Z (iaj«taKÍ kotliv priv. « xkvlii ľ. B. (i. 1393. 20, prosiiice. 

ieard t Buksie }t6stonpU všechno právn seé na ňMiwich v Ŕfá' 
MamJi, tíeré ml hnilé ohUríelf Drslavoň z Jitrora. 

HarquAľdus de Buksiez coľum bcneticiKriis ciirie regalís pnt- 
lu est, quoil omno jus buuid, qnod sibi in hĽToditatilnis Jn 
ibiw ex donncioiie rcgta conpetebat et omDcm porcioiiťm, 
jpsum in dictis hcredilattbus coiicernchat nichil sibi rest-r- 
I DrsslaT d« Jswora ditnitlit nt diuísit pleniiric ot in tuto. 
D a. d. MCCC XCUI fer. VI. IVtemporum aiiiK^ntus. 

DmIíj i3vonká N. 13. f. 123. b. [I3»3.] ŕ Sttuh, mfUhiin pli., prodal na domé scán stáUj tváii pM 
I'/j kop!/ ľď'ov* 1 Vlkýif ta 15 kop. Cenana super dnnio. 
|No9 Henricus iudex. Matbiatt Ilutnlpafb, piotunc magister 
, et Kaczko di* I.utycz, jin-ati scabini, ciueH cíoitatís J~ 
recflgDosciinus Toiuersíti et eingulis tesiiticantes, quo^ 
Idun Itertlinua Slaclioniitäe ľarnilfex pt cúnoiuift I 

j-.rtnahter aniiao (loliberato rucognoilíV j 
lUOf, i)uiiiU!( eitis possesKUreg, •t((! ÍB { ux ttltera jitirli;, in ľI sujitT L-adom ilumo ípnius 
uiuntbus iDoljtinjus ct iiJtnoliilibusi altoram dimiiliam 
grosäoľum ľrugcrisium ceiisus miiiui ct porpotui (cnerí cÍR| 
scripto viro Pttro de Wlkyssye, i>(;íuiii nosti-o i:oncJui, shú li 
<libus et sucuessoťibus, qu^m censuín predictum aQtefiUiw Bf 
nus promistt et deltet ct eiiiH lioredcs ut Hucfcssores teo^w 
Hibi Pctro, ípsíus ot herodihus et successoribus &ít)((iilM m 
dutá presencium coutinitis jierpf^tnis teinporibus clialaira k^M 
consuai'e, vidolicet incipiendo iu pľoximo die Hancti ticorgít { 
draginta quinqu(> groBsOB et in fpsto sancti OaUj firoximc Mf4 
simililer quiiiquaginta quínqiie grossOA, et non dalo cetua cá 
uanque díctoiutn terminorum qiiociinque enno, inux aatiSi 
PetruB et liei-edes sui plcnain babobit el liabei-<> di^bct anctarítl|í 
pľedjctum Uertiinum hered«3 et successoreg »uos, iiruscripU di| 
poasessorea, auxilio iudicis, jura^orum tiinc leniporís □oatre B 
tatis, in dooio prctacta et in oiuiiibus boiiis muÍs uiobilibut m 
inohílíbus pignorandi ct receptu pígrium atque ipsani diiniiim il 
CVÍBtiaiios aut Jiideos vendendi et ubligiuidl «t taliti^r uon solol 
uensuín cunquirc-ntl (I) nd plénum sine omni judicíi stnpllB 
quereie, boc tamen tiouiter adiuncto, quod si Íii aliis boow | 
čertia el valentibus alteram dimidiam soxagonam cciľiiľí pprnŕ 
sibi ucl eius heredibus aut lUCceBSOľibus pro quiinl 
groHBorum diilorutn coinparabit et more eoDswctn 
mabit, tune ipBo Uertlinus eiim doma sua et iil: 
erit ot solutuä. Haľuín quidem ad pľeces ItertUni supra>If>_Uďt^ii 
dimua nosím sígilla testinionio litturarum. Datutn aunii dan 
M-CCCCXIUl".') 

Z rakopiiu v archivn Tŕeboilsltém i. b t. 47. OpN i 
\ iMkavi FrL iUrei, arcliívaf v TŕebOQi. 1S94. 6. br-ŕziiR. 

Ku£s ľrxfiUf s Kov. Plsuv presciilujc k oUiifi Aviid^ti^m 
pfi kostrlc svt. Mkiinlii wt Starť^m méjdí jwii. /» 

Stéjmun to. iiltáŕiiikn kwj<- Jiui» r /ítrOHfNhl 

Tingl, Librí coDflnn. 1S93— 99 p. I8S. 

*) Rok tlH ■« nttlio'luja ■ j««t noipriiay, : 
lomivl r. 1401., Uati-J Ilaclpai-h pik r. 1112., Br«>tO ><pll I 
JM pM Nkwi I4t)l. « tľg*pit« j«itt a r. Mal.. 1304. 14 liferiia. 

oríi Ilncl't huhna v Luhikh tíaroval kml zhoťt Jrhi) iinnoiHť' 
rémým iíartmn Stttiovcovi s Nesahylic a Jaroslavovi s Nevid. 

Id TÍlIs Lobzi Hawľl dictus Bubon decessit. Litera procla- 
anis ÍR Pilznam dutninic« dit< proximo post ťostum Kpipliante 
Ulít f II. ledna]. Cuius bona vídelicct vnum pratum, vtium 
i (sic), IV campi, qui njwa dicuntiir, cum humulutu 
n íq l>obzj ad dominum regcin deuoluta exístuiit. 
nomÍDUs Frana, capollanns dumíni Wenceslaí KoiniiTionim lit 
pie regis, defendit predicTa bonaet liereditates post Ilawloni-m 
Umata, asserens habere molius JU3, quaoi dominus rox aut 
post KURÍ, de hoc oftert se pi'obatuľum enipuiuiieDi |ii?r 
g t«rre. Teľniinus docendi ad sabatum IV tuniporum qau.- 
eiiimt I H. Iiŕexuaj. 

Item nťchit ducuit. Dátum Martino dicto Stassowccz de Ne- 
lics Ľt JaroslAO do Newyda, sľľuitoľibus domiui rcgís ad ix- 
iDvm Wenceslai TÍcejudícís; > slmiA posDKiaen&Dol 
— DmVy úvotuki N. i|Uu BUpra Mutliiiiis Ui; Staa 1304. 3. hvétiia. 

Imijí wiéit. Ebrsvin t Pitné, pdn {domiimsj v ('/wlikoi 
se jftkoito patrón tamfjšiho Jar. kv»tda. 

Itagl, Libri cODär. IďäS-OU. p. 187. 
17-i. 

1304. 5. proiKiiice. 

fiiŕ; JttH Z'li-iikilv r ľhtié itsínnovm funircm v C/ii/nitvé. 
Tiogl, Libri oont". 109fJ-U9 p. 203. 192 1805. 173. 1305. G. úiiora 

Knfz Fccohl s Nov, ľlzfic uvádi sr jnkozlo pš'iJcaľaior fiiri 

v l^ičvicich 

TiDgl, Libri coDfirm. 1393'-<J9. p. 211. 174. 1395. 29. bŕezna. 

Pani Aufía, vdova po Touuiit Palňankovi ťntčštčnínu plzétík 
jákoito patrónka, presentajc jtrosiŕcdnictvm Jindfichn rffchtáh 
zešUkéliO, porumíka svčho^ novčlw farárc kc kosida v Vhralem 

Úvadcem hijl farár v Nov. PlinL 

TiDgl, Libri coDfírm. 1398—01). p. 214. 175. 1395. 24. dabiia. 

KnČ2 František z Plzne prodal 4 kopij 20 gr. roéního platu r , 
zich za 45 kop gr, Václavovi z Nov, Plzni. 

Frana presbyter de Plzna protestatus est coram benelicL 
Pragensibus, (|uod hereditntem suam in Lobziech, quatuor sex 
nas gross. et 20 grossos ccnsiis cum curiis rusticalibus. a; 
pratis, Huminihus et omni libertate ad ca pertiiícnte venclidít V 
ceslao dí' Noua Plzna et siiis liercdibus pro XLV sexagenis g; 
ot fassus est etc. ct ei de dicta heredítate hcreditario condescei 
disbri^are <lebet ipsemet et cuni eo Jakess de Nouaplzna et B 
ibideni omnes in solidum ab onnií boniine et jure terre et 
tľialiter ctc. Aťtuni a. d. MCX'íWCV. sal)ato post ostt'nsioi 
reliquiannn. 

Desky dvorské N. 15. ť. 195. [1895.1 '• CerveiiCľ. 

M Blam ehi/sícyp sr na pouf k P. Miirii do Ach, iHni po- 
poNseni o statku svém a siee oilhtzujľ manšelee svĹ- Maríf 
hf gr., lieeráni Annf a UrSnle pa ťí kt>prích a synu JiHmu 
23 kopff. 

Nos Raczko judox, "Wenceslaus de Manetin, pro tuuc magister 

n, et Jacobus Tarantlini, Jurati scahinj ciuea Noue Pylzne, 

i presenciuui testamur, quod uir prouidus Martimis Hliiwa, 

íuis uoater, proponens ad beatam viľginem Mariara ad Aquas- 

peregrc!. suum testameotum de bonís suis hoc modo con- 

quod priino ligorera habere debel, si reiieraua noii fuerit 

\e TJt, voluit. ut braseatorio auo, hereditate et pľato ueu- 

doDentur Marethe conthorali sue Tndecim sexagene grosso- 

et Annctcze filie (luíndecim sexagene grossorum et Vraule 

eciaiii quindecim aoxagene grossorum et Gire filío suo viginti 

fexagene grossorum, quorum puerorum si aliquis juuenís de- 

'it, ex tuuc ad atios auperstítes viuentes et non ad matrem 

t eias descondat ; si vero oinnes morerentur carentes etate 

L, extonc ad propjnquiorcs amicos hec bona descendaiit. 

qiiibufl premitisia Dmnibiis coiistituit suum commissaríum 

m Album conciuem nostrum habeita de eo contidencíam pre 

singniarem. Dátum feria lUI. post Procopii. Z rokopÍBii v ■roWvu Tŕehoňském ť 
itKl Fn. M*reí, archivBl' v Tŕebot i f. 58. b. Opis 177, 

1395- 31. srpiia. 

I, h/oi'ii po Jindŕichovi z Da$nažlic, méit. plz., odkazuje (hhn 

irtthémH m»ii $vém%i JíanuSovi ; na utavbu famiko kostela 

, no iAachu do Čemého kláätera 2\'^ k., do Šerého kláHera 

dd ^itáln 1 k.; synu svému Františkovi 35 kop a Anne 

srstŕe své 15 kop. 

la. , Nos Heinricus iudex ct Wwnceslaun de Maníelyn et 
molendinatflr, luriiti scabiní, ciues ciuítatis Noue PilKoe, 
recognoGcímus testílitiuites vuiiiersis et sÍDgulis. quilnis bec 
lecte fuei'int uel osteiiae, quoil prouida et Imnestn matroDA, 
iniiia Clara, reticta (jiinndam Heinrioi de Tasta, Ľoaciuis 
valida suo corport^ iifl pleuuruiiue perťruens sua racione, 
nobis ponuocatis iu testimoniiiiti et rngatis. aiiiniu deliberaln 4i 
siiis bonis a deo sibí colatis suuín cnndidit et fecit U<fitaini-iilNHi 
quod priino, sí vina existens non tiimutauerit, [lost liius olittna 
pl(!iium debet haliere uigoreni, sip díuponendn Heriatim : Primo tP- 
Blamentum Heinrici, sui marítt defuncti predicti, cuntimiauit po- 
stulaiis, iit in omaÍl>u9 iirtirnlis in lítem aua testali pdäitia p«r 
petiiís te<:iporibu8 indeticieutoni «t plénum deborul babore et 
tiabet vigareni. Cuiua teatamenti prc^dicti Heiurtei habito vigorfl 
ipsa Clara primo et priiicipaliteľ doiuum suain nuni arsa, st; 
JD noBtra ciuítate penes domuni Cunczliui fabri cum omnilias, 
in ea aunt, tiuocumiue Tocabulo nomiiieDtur, non aUqaid exci- 
pieudo pofit Heimici prescripti teatamentuiu et agros siios et 
omnia bona tuobilia et immobilia sua in ciuitate nostra et tn tanm 
cum suis creditis et debitis persolueudis. vbicanque suít ud foa- 
riiit, quoeuiique vocabulo nominarí polerint, niaríto suo Ilaoussin, 
quem uuiic habere dinoscitur, íiiímpedíte ad possidvrnltim potenWr 
coiitultt et delegauit, coníisado ípso tirniíter du fidesua, qtiod pra 
anime sne et auiniarum predeeessoruni suorum romedio de ťisd«iu 
boois ädeliter ŕaciet Juxta auum poaae. Ac bimen de ľJMleiii liotib 
predictua Hanussius debet preaeripta Clara defuncla pre omníbus, 
inxta delcgacioneui ipsítis Clnre persoluere iMta pn»ila itenalin 
et obseruare. Primn ijuod pro structuris ecclesiarum noatre ciuit«- 
tia dare debet hoc modo : ad eccieaiam aancti [iarUiolomei noatran 
octo sezagenas groaaoruni; ad Nígrum monasteriom dimidiam ter- 
dam soxagenam groBBúnim ; ad (iriseumduaH »exaf{enas grosaorutD, 
et ud huspitale nostri prcurbii vuam aexugenam grossurum Pn- 
gensium denariorum; item Francisco, tilio ipaina Clare triginU 
quinque aexagenas groaaoruni predictorum ; item Anne, Borori 
ipsiua Clare quindecim sexagenas grossorum, que Anna, si dfr 
tunela fuerit. tnnc heedem quindecim sexagene grossoruni reuertJ 
debent ad ipsum Ilanusmum, ut tpse illas impendat 
Tias «t semitaa et alia opura piutatia, prout ciintidenciam gerít de 
ipBO pleuiurem, Itcin ut jiurpatuis tempuríbus de prediutis bonti 
nmníbus singuUs quatuur lenijtorJbus dne mensunt silí^inM in pA- 
nem piseutur dicte kbelczones et distribuniitur ttittr pauporos (Uh qiioacuaque. Item ut aiugulia annís vnuín átAnien paiirii 

octUAgíata groflsis emptum purpetais temporíbus inter pau- 

«« distritiuatnr, ttem ut duo pallia liona ipsíus vendantur pro 

:nuin ot Ľuni eodem [leciinia peregrinacio ad Romam peragalur. 

k T(-m rvstimtiDUt omnia sui corporía inter pauperes hoiiiÍD«8 

uiuitur. Sic- deJegaiiit. Harum, quibiis ad procoB Olare supra- 

■ app<*udimua nostra sigilla teittimonio lit«raľum. Dátum et 

m ŕería tercia aute festuiu sancti Egídií, anno domÍDi mi]\t 

I trecŕnleMini) iionagesinio quinto. 

Z nejiL liniljy priv, a zivéil f. B. 7 
1395. 13. HjiiH. 

Vofttdp ŕftníi, míit. ple., odkatuje na ilvoŕe svém v Uradiiti 5 
viod flatn <to Čeméko kláitera, ab^ tu na oUáŕi svt. Otulfeje 

bj/lii tnir: tnanéelce své Kláfe 45 kop; 1 k. rot platu 

ohti. abff Ji k prospechu svému ohrattlti ; hratru svému Mi- 

vi a l'aríf Bilému soukeníkúm pak išecben ehylý ít4 

st^ným dilem odkazuje. Voe Heínricus iudex et Frfuia carnifex, magister 
l*MpQrís, ct WttPťeslaus de Mani^^tyna, iurati scahiní. ciues ciuí- 
(MÚ N'oue Pilxne. recognoscimuB vniuersis et aingulis testiticanteg, 
'l^xi prouidus uir Woyglaus carnifex, conciuis nOBter, ualidus 
Wpore plenaque sua perfruendo racione, coram nobis simul con- 
Mulw et roftatia [in] testimonium, de auis bonia post Buum obitum 
^utnhiieiulLs deliberato animo testamentum condidit hoc modo, 
pniDo qood flo dcfuncto plénum debet babere uigorem, in bunc 
■odiuB: Pritno ŕratrtbus tocius conuentns Nigri iiionaaterii, noatre 
°aiUÍR pr«dictc, delegauit pro pitancia tres sexagenas grossorum 
•tvgtuiiiiii cenaus annoi perpetni de suíb bonia ťomparandaa ut 
" teuKettaa grossorum predictorum ceosusannui perjietui compa- 
'Udb el dandas eisdeín fratribuB singulis annís perpetnia 
toiŕDrlbua pro brsseis comparandis ad cereuisiam braxandaoi. do 
Wbu tamen dtiabafi sexagenia censua predicti fratrea modemi 
< ftrturi dare dvbent et debebunt eorum predicstori, qui tunc 
fnerit, BÍngalifi quatQor tempohbua per II grosaos, tun^^ 196 ipae predicator in suis seriuonibus semper ad jiopulum mei 
faciat pro anima ipsius Woyslay prenotati. Que quidem qi 
sexagene cenaiiB gľossorum predictorum debent ip 
Ľompaľarj, cum primum curía ipsius Woislai cuiu heredi 
ipsam spectante vendi poterit, quam ín Hradist dinoBcitur 
dere et hahere, et ititerim ijiiod ipsa curia cum heredi 
preťertur, vendi non poterit, domina Clara, contiioralis dicU Woj 
legittima, debet in ipsa ut potens hospita et domina in oi 
eadem utendo resídere, in qua curia cum hereditate predicta < 
debet tioniine sut dotaltcii quadragiuta quínque sexagenasgrot 
Pragensium recipere et liabere et lectisteniia omnia et buÍ 
ris omnia vestimenta, iu quíbus debet contentari. Nolente 
aut noD Talente ipsa in predicta curia residere aut voleote 
dotalicíum recipere ot babere cum ceteris predictis ei deh 
vendita ipsa curia cum agris et ceteris ad eandem specl 
et datis ei iam dictis delegatis per commissarios subscript 
curía aeparari debet, uoq alíquam de bonis alicui factura racJi 
Ilumque predicta curia cum agris, ut predicitur, vendíta 
et census prescripti fratribua protactis fuerínt coraparati, 
dari debebunt ipsis singulis annis continuia sub condici{ 
bic connotatis: Primo ut ipsi fratres moderní et futurí, pi 
mouusteríi, siugub's diebua continuís vuam uiíssam celebt 
allari sancli Andree apostoli in monasterío ipsorum, ad qi 
míssam celebrandam predicta Clara, quam díu síbi a domino (Im 
víta fuerit coucessa, ceram BuEGcientem debet comporAľe, pro 
lumine, et dum dei velle defuugí debuerit, ipsa debet cum qtiinqae 
sexagenis grassurura proprie sue pecunie trigínta grossos Prageoses 
censun annui pcrpetui, pro predícto lumine comparare uel nnAD- 
dare comparari. Debent ecíam fratres predícti singulis mensibus 
contmuis perpetuis temporíbus vnum aniuersarium síue seruicinro 
vigiliis vi niissis solempniter more consueto cum noticia coiniiii»- 
aarioruni subscriptorum uol alíorum tidedígnorum decanlAodo 
pcragerc pro anima predícti Voíslay et animabus suorum pre«]o- 
cessorum. (Juibus frntribus tunc aeruícíutn peragentíbna comiau- 
saní subscľipti itemper dare debent et debebunt pro mmiiiii 
mm pinctaiicia quindecim grossos de tribus &exat;eiiis censoa 
nolati, aed noraine pene, comittentibuH predictis Cratríbua 
guDciam in misaa altaria aut seruicío et missís, ut prufertnr, 
ttunque lueiise, commiasaríi dobebunt et poteriot u 
iuratorum, tunc temporía aoatn- ciuitatis, aqxíUo et codbíIíd < 
(imiies prescj-íptos inferre et iilias pro ipsorum volnntate 191 val in alia opera pietatíB conuertere et comutarc, Item 

la Wujrstaus delegauít pro vtilitate nostre cíuitatis prescripte 

beme vnam aaxagenam Pragensem oensus aniiui perpetui 

íam et dundam ciuitati singulís contínuis aniiis sine in- 

Ísňon«, ut ipsi iudex et iurati semper sint consiliarii pronio- 

i et protectores atque tutorea cuinmisBarimum hiiiua testa- 

li rt censuum prescriptorum. Reliqua vero omnia, quanta et 

resnltare poterint »ltra omnia prescripta dtslegala, pretactus 

Uaus Mirankoni, frátri suo et Paulo Albo, panoilicíbuB, conci- 

s noHtris L-t puerifi ipsoľum equali purcíone delegauit, qiioa 

lem Miraukuijom et Paulum super toto tcstamcnto prcscripto 

il il coiistituil guo9 veroB Ľ0tiiniiss.iľi[is et potentes ľcctores, 

ríbutores, dispOKÍloies, oidiiiatorea et ťactores iuxta premissa, 

ipM vltertus subferint ad regenduín, quos nemo vtnquam de 

innodj regimine debet alíiiiio ime supplaiitarp. Harum, quibns 

precea Woyslai sepedicti iippenrlirnus nostra sigilla testimonio 

mm. Datiun et actum letia qiiarln unte festum sancti Galií, 

domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto. £ nvjw. kniby priv. • x&véti f B. T. U95. 12. listopadu 

(fidt maliŕ. míH, ptx., tapistijfí na dome sľém 3 ko]ii/ i/r., které 
rfjf Ddkdeal Prokop i I^edec n dokud by konšelúm jich iiesložH, 
I meh tak dlouko platiii ročné 15 ffrošil do kláštvrn Čemého. 

Nos Heinricus íudex et Wenceslaus de Maníetyn, magister 
ium tunc temporis et Raczko de Lutyce, íiirati scabini, ciucs 
HidiR Xone Pilzne, lecognosclinus vniuersis et singulis testiä- 
te*, iiuod prouiduB uir, Vlricus pictor coiKiiuia noater, corani 
á personaliter ui noatro pleno vigoroao conatitutus consilio, 
Bo doUberato recoguouit, se et suos heredea et successoreB Bue 
ulR, penGs domuín olim Pronneri site in noatra predicta ciui- 
^ possesEores aortia pecuniarie, troa sexageiias gľossoľum Pra- 
livm lestaniľiiliilÍB pecunie, quondam Procopii de Ledecz, ad 
lU mratuinm nostre ciuítulís prescripte, ex veri debiti causa 
)ri. Quatn aortem, (luam diu in festú sancti Martioí cuiuscua- 198 1^9^ - 13^6. 

que aiini iuratis predictis in plcuo consílío non rcposuerít h1 
non reposuerint eius heredes uel successores, tam diu debent f^ 
ligiosis Tiris fratríbus Nigri monasterii nostre ciuítatis sempar 
in fcsto sancti Martini, ut prefertur, quindccim grossos pro 
dicti Procopii censuare, pro quibus XV. grossís tunc temporís 
persolutis per iudicem et iuratos tunc temporís, pígnoraciooíbii 
in omníbus bonis ipsorum mobílibus et ímmobilibus compelli de- 
bebunt ad persoluendum. Harum, quibus ad preces predicti\1ríd 
appendimus nostra sigilla testimonio literarum. Dátum et actiia 
in crastíno festi sancti Martini, anno domini millesiroo trecenta- 
simo nonagesimo quinto. 

Z n«*jit knihy pri v. a z&réti f. B. S. ' 180. 1395. 12. listopadu. 

Kn&8 Vilém x Plene, uvádí se jakoito probošt v Boleslav i. 
Tiogl, Librí contirm 1898 — 1399. p. 289. 181. 

1395. 18. prosínce. 

lijitif' fíonvoj ze Svhiaŕ, scdépu'fn v Plzni, uvádi se jakoito spolu 

patrón farniho kostela v Kozolupech, 

Tiľ^l. Libri contirm. 1333-99. p. 2-43. l>2. i:t9tí. 10. kvMiia. Mtirkrtií, nioť'i sofikmhďfi (írthht, ixikazuje dúm svňj a všeckem 
jmfi stiftťk N.i .-iV^fMí kiiphuistvi tv ťarnim koside se 7 kop. ročií. 
;»/fi/ti; ihilr í kof^H n>čniĽ jtlatu oln-i mt herni, objf kaméeU I /«//*' * n4chovHrdnf sárfíi jfji; Jttikultiiori i'c Stfíbra pintc 
(i kúp a Dorote seatŕe xpč 4 kopij. )íqa Ueiuricu!) iudex et Johanco de Tja el Milota inatítoť, 

ciiies ciuitatia Noue Pilzne, recognoscimus vniucrsis 

I taetiiicaotes. quod boncsta mati-ona domina Margarettui, 

n Gríblini paiiDÍtícis, nostra conciuis, sana aiio Ľorpore 

oua pfirfrnuDdo racione. corain nobis in testimoniui 

et rogalis. aninio deliberato de Buis bonis a deo 

s snbscríptiim cundidit testamcntum, quod primo ca defuucta 

D deliflt haberc uígoreni, quo super testamento subscríptos 

utttuit commi&surios pťrpetuos et potenies rectoree hoc modo, 

wH ip«i commissarii ea defuncta vendita domo sua, sita inter doDios 

e olím poiideratoris ex vna et Velichuiiis de altera parte íii 

Imln pr«diľln cinítate, alíÍBque rebtis mobilibiis per eani relictís 

Iwidíl!* pro pecuniis et pro eisdem pecuniis censibus prius com- 

Ifmtit. coQStiluantTiiuín perpetuum capellanum, ut BtDgulis diebus 

it miasam celebret siue interinÍBaione. Cui capellano dare 

kMent MDguliä annU continuis VII sexageuas grossorum Pragenaium 

B4auioruui. non debet autem idem capellanus. quicunque fuerit, 

Iprdocniimin diocesanum nec per ^liquem alium confirmari ; prí- 

I capellanus ease debet dominus Martinus, filius Nicolai, 

I Unc&loria noatre ciuitatia, quamdiu se consenianerit «t realit«r 

I (E ÍMneste se rexprit ipsís commissariis obediendo et eia non ob- 

l bqanido, quihus ai contrariua fuerit verbia vel ťactis, ipsi com- 

Buii debenl ipaum de capellania deatituere et alium boneatum 

•íiitenira. afiínera dicte Margarelhe. ai fueiit inueiitus, ai non' 

\ Um nJinm huneetum eis placeiilem debent suacipore aub condici 

« prenotatis, hoc idem ťacturi in constituendo et destituendo 

ipellanu, qnocieiia eia videbilur conuenire. Item ut ipsi 

comparato prius censu, veluti premittitur, cum una 

^-pTMsoruni aingubs anuis p<<rpetuis temporibus ín parro- 

vDuni seruioium qualer in anno peragant pro anima 

i Margnrotbe ot unimabna suorum predeceaaorum, videlicol 

i|Utttuur temporibus aiue intcrtnisaione cum vno fertoi 

I Mngone vigiliís et miasts more consueto. Et si plebanusj! 

Bvi tunc l«itiporí» noster fuerit, peragere síľ non admtsertt ai 

KlBvit. tunc ipsi commiasarii alibí aic pemgcre debent ot potorii 

ir-^nom grossorum conuertere iu alia opera pietatÍR. 

.iiiíaaarit predit'ti vnatn ne^agL-tiam groemoium ciuitati 

'f li wi aiiDUí p&ruetuí couipaiai'e ct dai6 ad bonuun 'M I 
I »iuti colleľ,taiu iii pioteccioiiem censuum prescriptoratn dicti 
et commiBBsriuriim eius, utipst iudex etiursti, ijiií tunc tempom ŕo 
ľint, quosrwgat MargarctbaprediĽtn in iiotuiue JbesuCristi, dJcocatiir J 
hoc testatnctitum cum suis coraniiiisariiB contm quamlibcl pem 
spiľitualemetseculsrt'malfíiiítate eiibi propinqmt uol romota 
taque et coutra extmueam protegere et gub«rtuirL>. ] 
dobent Nicolao pintlier de Misa VI Bcxagenas grossoruín 
sorori 8ue, si uixerit, IV HexBgenas grosBonim i <]aeDoni,a 
serit, tunc tpsi commiasarii dabent easdvin IV si^xagciuu jn 
predícte Margaretbe remediura coDuorterc iiixU canscífiodan 
rum. Relíqua vero omnia bona, que ultra pr9mÍB«a mperoi 
teľint, ipai commissarii debeut conuertere in reisfidís 
prout eonim consciencie saiubriua videbitur coiiuoniro. 
hiis vmquam íd perpetuum uec do preniissia aliqimni facturí 
onem. bac tamen super prescriptts umriibu$ additA coudtcinnt. 
quod si, quodabsit, pruscrípta douus et boiia per diétam Maiflr 
retham relicta ignis voragíne uet ulío c&BU qitocunque fuerinl df 
minutá uel admiHiita sic, ({uod predictum toKtamRntum 
uon posset habere processum, tutic ipai commÍKRarii gutmcnpti 
Eacere debent de premissis omtiibus delegatis iuxta boDorum facul- 
tatem. Quo super toto teatamento prescnpto prenotata Marfpretht 
fecit et conatituit euoa veros comraissarios et potentcs perpetnoi 
rectores, ordinatores, diapensatures sen distributoros et capelUnie 
pretacte collatores et ablatores, ut prescriptum est, vjros praden- 
t«s WeQCflslaum dictum Sbiroli et Giecham Parwum, panaificet, 
conciues iiostroi, aut cui aliquis ipsonim ante diem sui obittu 
subcommiserit ad regeudum, quod plénum debet in omnibus pre- 
mis&is habere uigorem, quos nemo vmquam iu perpetuum, ait fratst 
ipaiuB Margaretbe, uel affinis, iiropinquus uel extraneua. aliqoo 
iure spírituali uel seculari debet de huíusmodi commissione et 
regímine BU[)plantare nequa rncionem aliquam de ipsia postolare. 
Kt bí ambo prenominati commissarii non aliqua ŕacta EubcomnÚB- 
BÍone dticesserint, tunc iudex et iur.iti prescripti iiostri; ciiiilntís. 
quos pretacta Margaretha rogat in Domine Haluatorí^ i 
viros tidedignoG commiasarios cotiBtituiľru Ioľo ipttorau] 
ad regeudum umuia ot ťat^ieodum. ut prenotatur. plenu ]ľ ' 
rum, quilius ad precĽs aepedicte Margart'tba appnndimus iiuílrAÄitíálu. 
testimouio litcrarum. Dátum tstactum iu vigília Ascensioniii dominí, 
ouno natíiiltatiB ciuadem millcľ&ímo trecentvBimo uonageHimo 'Ĺ RvjaL. kuihy priv. A lárAtl. Í. 0. t 1396 17. ecrvľiir.-. 

, tdvra koieiníka llfrmunna, inéH. ph., itstanovwjn, aby po 

j^i *»• statku pjiho bifía kapie zŕizena v domé Sckreten- 

tiiilov4, a kapiami nhy saioupen bi/l plat roční 7 kop gr.: ne- 

btf Moeno kapii (lu míslé tom zŕídili, aby kaplatistvi vc 

I koslelif zŕisnto hylo; 2 kopy roč. platu odkazt{je na výroční 

í Muähtf hoii zn radiie své a za maniela ; tiťj stavbu farního 

r 4 kojMf ; tŕem sirôtkam Kaiefitič, dceŕi Václava košešníku, 

Márnice Týtfasoré a Amčce Črnické po 4 kopách. Nos Heiuricus iudex et Fetrus >Deczko et Martinus Rudolti, 

It coDBules ciues ciuitatis Noue Pilzne, vníuersis et singulis 

f lituras nisuris aut le^í aiidititľis recognoscimus lesti ti cantes, 

proaida miitrona dominii Anna, ľelícta quondam Hermaui 

coDcíuis noatri, coram nobis in testimoniiim conuocatÍB 

|ragati!i, animo deliborato de suia bonis subacriiituín condidit 

ntum, cjiio super testamente fecit et constítiiit 9uos veroa 

commiasanos et poteates rectores. distributores et 

iusor«H. prouidos viros, conciues noatros, Baiiholonieum pau- 

Heinczliuum Bretzgelt et Nicolaum surtorem iu buiiu 

quod prenominati comniissaiii ea deťuncta debent, si de 

BteoBU locius nostre vniuersitatis fuerit, Tnam capellam in domo 

retenaniid dícta, vbi taberi iiunc laborant, de suís bonis con- 

in eadeiD cappella vnum ydoneum pľesbiterum bene 

latam de vdd Íq alíum semper perpetue tenere et eidem 

I uxagenas grossorum Pragenstum census annuí comparare 

iqoe annis dare gine interinissioae. Que capella, ai admissa 

n fiwrit construi loco in eodem, tunc in ecclesia nostra parro- 

Ui t«neri debet ct baberi capellanis prenotatis, bac tamen sub 

oteione, (juod si Lucas, affinis tpsius, fauente domino presbiter 

ktua fiierit, tunc ad tiiietn vite sue ibidem esae debet cappelin- 

ae víta, moribusque suis poterit i^onseruaie, quo Luca 

nbiteru non existente, lune ante et post ipsuni semper ease 

t caj)p«lbiuuB predk-tiis; ilem debent ad auiueisariuni perper 

I in pariocbia nostľa pio auitnn parentís ipsius Anne siugubs 

Dia persgendum vnam sexagenam census perpetue comparare, 

Itteuodam B&xa(;euam gľossoľuín census annui per])etui comim- 

ad p eragendum ibidem in psrrocbia aos^i^Q. vuuiu. pro uaíinu Bui luaríti Huruitini |k«UÍäciit |iruiKitatt: 
item pro structura ecclesie patTUchíatis Qustre quatiior aexngeM 
gi-ossorum iletegtiuit; item tríbuit orpliiitiis Kac^e. Wt>nc««Ui pelU» 
licis <^t Munisscze Witrzassoírie ct Aiik-ze Czrnicxktiliľ, cuilibi 
UHruui. \Kr ijmituor sexagenas grossorum ílolegiiutl ; iteiu prerfirt 
Anna di<iit, quud est viiuín prittuín in reinodium KiiiiutLmiu i 
commissum, quod pratum, quiťUui)UO liabuerit. debet siugulií) an 
vuiun aniueräarium peragere pru animabus eoruín, qui hoc pratan 
in remedium contulerunt et quidquid vltra delegáta [irescrifitÉ 
Btiperfuerit, hoc predicti coinmissaríi dvbent in remedia aiumanuB ■ 
impendere tuxta iuratorum consíliuín tunc tempom noittrE! ciui 
quos ipsa Anna petit. in nomÍDe dumíni, quod dignentur promoneit 
predictum testamentu m. ut procesaum habeat in prenotatís. Ka- 
iiim, qiiibus ad preces Anne proscripte appenditnus nontra sigiltt 
le.stinionio litemrum. Dátum et actiim die sancti Atexii, anuu i\f>i^ 
mini mille.simo trecontesiuio aonagesimo aexto. Z utijst. knihy priv. n xAvétl ŕ, R I tä9<i. 20. listopaila. 

Miitané slfihrMí Knncl. Jakeš richtáf a hratH jeho Uid 
Máriin, prodali Mikuláii Straf.hf)íovi, infstskémit pisári i* Piini. 
n sgn'i jeho knéti Vádavom. 4 kopy roňnfka pladt na riem i 
svém a na krčemném v misii Stŕibfe. Nos Jaxo iudex ciuitatis Misensis. Ffrana L tliui prott 
gistM- duium. Ľlricua pannifex, Sezema do Zacblnin, 
Colodiey, lienzlinua Molituría. Haynlinusfaber. lleDzlinus < 
M&tbias carnii'ex, Kicoluus Ptirusslint, Jesacu Br/issco, Cm 
fráter Micha^lis, Cunradus balíatarius. jurati consulvs, < 
tAtiti predicto, publice rocognoscioius teatilic»nlcs, 
iiiri CuuczlinuH et Jaxo, iudex prudíctUM ciuitatis tiostro, 
rt Martiuus, f'ratreo ípsiuit gormutii ct indiutsi, couoíilM ij 
onmoti pursoiialitar coram nobiii íd noslro pleno coiwtitutt Q 
ructignoui-rint, s« et beri'dľ* ipsarum super Ľt de c^nsn | 
tabcruariini, dicte Kri-c^cíngult. quem aput nu> et innootra BÍutta 
ipacuutiur, uL super el de ipsunun boaÍR i PfiimotnUbiis, i)tK<cuTi<iuľ iiomíiieDtur vocabulo vbiciioque lo- 
sí tis. quattKír scxftgenas grossoruni Pragensiuni ceiisus 
i ab omni contrihiicionis on«re lílien et soluti, pro quadra- 
sexagenis groísaruui pľedictorum vere reudicionis titulu 
Udisse diäcreta viro Nicolao dicto Strachota, iiotario cmitatÍB 
I Pilzne, et suo tílio. preäbitero domino Wenceslao aut illi, 
I presentŕs habuerit literas sibi coram tide dignis contmissas 
lodain et re.iigiiatas, pľomítteutes t-idem predictum censitm 
anois u dáta presenciuni coritinuis sine intermiseione 
I dimaim, Tidellcet per médium in fasto aancti Georgii pro- 
! v«nturí incipicndo et per médium in festo sancti Galii pro- 
i sabsequeoti sub pena bic connotata hoc modo: quotquot 
lomAdum !past aliqaem dictorum termiuorum dictum ceusum 
; temtíiii soluere neglexeriat, totiens pro qualibet ebdomada 
»is iiomine irremis8Íbilis pene debetit per ipaum Nicolaum 
■ possesHoretn presencium puniri ; quera ceneum et quam 
núm soii promisei'uiit et debent propriig tpsorum impeusis 
>laere et dare in loco suo habitaciouia in Noua Pllzna. Qui, 
re t>'"orogauennt vltra suam voluutatem, tunc nos iudes 
i dicti ciuitattit Mise, qui tunc ťuerimus, promittimus et 
nus ipsoa piguoľacíonibus qualitercunque poterimus, com- 
t ad soluendum. CuJ quidem Nicolao uel suo &lio uel pos- 
i presencium prescriptis, si quid vmquam in bonis ipsorum 
ictÍB Del in tabernaruca pecuuia censibus prenotatis uel in 
I quadraginta sexagenarum gľossoľum predictarum depeiierit, 
iuľati ainoera fide promittimus etdebemus, quicuuque 
. fueriiDua, de communitate iiostra pleuarie resarcire, hoc tamen 
incto, quod admisit Nicolaus preuotatus, quod si vmquam 
lictí Cunliuua, et Jaxo uel ipsorum beredes uel possessorea 
irint reemere supradictum censum ab ipso, datis ei quadra- 
í sexagcnis grossorum prescriptis, liberi erunt íu quocunquu 
tonun termiuorum termiao et quocunque auno dederiut pecu* 
1 prenotatam. Uarum. quibus maiusnostre ciuilatis Mise supra- 
rípt« sigilluiti appoudimus testimonio literaram. Dátum et actum 
■mto dumini miUcninio Irecentoaimo nonagessimo sexto, proxíma 
feruL H- poft festum KtÍKabetb vidue. . koíby priv. 204 1897. 185. 1397. 1. Serviia. NovA PIzeA. 

Konselé tnésta Plzne iádají okolní mésía, aby v kosMích n na iť \ 
žištich ď(di provolati odpustky udelené od papeže Bonifnvc IX. k^ 

stelu svt, Bartoloméje v Plzni 

Servitiorum x. Honorabiles viri ! Quia sanctissímus patcr el , 
domínus noster D. Bonífacius pp. IX. hanc perpetuam gratian i 
sub bulla omuíbus et síngulis parochiam nostram iii Pilzna, cc* 
clesiam s. Bartholomaei vísitantibus cum devotione et poeniten- 
tibus contritis et confessís concessit, quod habere debent omnium 
eoťum peccatorum remíssionem, prout ipsís promulgabitur in ser- 
inone; quac gratía duratura pei'petue incipi debet in vigília festi 
Pentecostes proxime venturi de primis yesperis et durat usque 
secundas vosperas: igitur vos honorabiles viros et dominos eccle- 
siarum plebanos et judices et juratos in Nepomuk, Glatovia, iii 
Sicca et Tiista et Tyn domini archiepiscopi et in Chotiessow et 
ad quos praesentes per?enerint, intime decrevimus petendos, qua- 
tenus in nomine omnipotentis et in honore s. Bartholomaei apo- 
stoli eandeiu gratiam in ecclesiis et foris vestris proclamari ťa- 
ľiatis. Dutuni in orastíno fosti Ascensionis domini, sub minori si- 
gillo nostľae civitatis Xovao Pil/nae anno M. CCC XC". VII". 

PaUcký, riber ťormelbucher 8tr. 195 ó. 284. 1 8(>. 

1307. 13. srpna. 

ľntHiipi. stnt Nt'hthf Vnrluni Ihwidhi .: />7ŠíWf/, svedčí listcm thnto^ 
if <tľfft' itlm JttH />//.<»)»•/ 1 .- Ihfšinií mdal irmu dédictvi irho, 

Km» ľhoman. n;\tu> ohm Wľiuoslai dicti Benadko de Dissina, 
pľoiľ>toľ ťoľ.iiu vmnoľNis. v|ihul j>oivív»iu*ni meam juiteruam et 
liiMrJiiariain. 4110 \\w ooiiim^ohat :i .loluume dicto Bussowecz de 
hissina. patľuo moo, pIiMU' poroopt ot inte^re pecunia in parata 
ot do oadcm poivionc pnulu'tuín Johannem liberuui oronino facio 
ot solutiim. Iiistupoľ pn>nutto bona tido omni sine dole predictam ^ inom patruum mAum vDacum pueris et successonbus suít) 
porcione mea ac aliis rébus quibuscunque monere nec in- 
iniet&re jure uel facto ac qiiouis inodo perpetuo et iii ewm. In 
t«stÍBiontii[n rei sigilla lamosorum virorum Lipoidi Benioris 
c et Lipoidi junioris de Ossiek et íloinini Wenreslai plo- 
[ «c«lcMÍe iu Uiítsina pľesentibus sutit appensa. Dátum anuo 
tniliessíiDo CCC". uonagľsimo s(<ptiino, feda secutida ante 
npcwnem »anot« Márie. 
Orig. pMs- * RID1QI1 |ilzaA., 
Jnhannl* 4l«li Pintŕrx. peÍBti chyji. 1S97. 27. Ustupaitii 

( m. Stfihra vypňjfila si od Mikuliíšr Strachoti/. vii^stského }ii- 
■ Pijni. 20 kop ijr. n gavaiitji ar Ba (o jrmu roitif. 2 kopy 
platiíi. Kos Jaxo iudex in Misa, Cunlious pro tiinc magister ciuium, 

1 IJtliai. VlricUH pannifex, Sezema de Zacblum, Hcnzlinus 

ior. Uartinus Collodyoi, Haynlinus faber, Cunradus balistarius, 

lEiíts caniifex, Niu'olaua Perusslini, Jesaco Brzissco, Heinsiiniis 

, iuratti consulea pteni consilii totaque vniueraitas ciuium 

t oiuitatia, coram Tuiuersis et singulis presentibus et futuria, 

hec littfro lecle fuerint uel ostense. publice profitemur, 

i eommaDi nostre cíuitatis prehabiio consítio grauioraque nostre 

I euitare sperantes dispeodia debitonim racione diuet- 

t atqD<> rviralis lierno preseiitis anni grauia nunc imposite 

I inuninvncia, duas sexagenas g:rossoruni Pragenaíum census 

fá «b omni contríbucioius oueru libori et soluti super et in 

í ar Tuiueŕsitate nostris iam dictis vere vendicioDÍs tyttilo, 

IriKÚituibílitťrque pro vigiDti sexagenis grossorutn Pragensium 

Idictoraio v^ndidimus. nobis ad plénum persolutia, prouido viro 

) dicto Strachota. nalario cíuitatia Noue Pítzne et filin suo 

bttero domino Weocoslao, uel qui has literas habuerit legittime 

mas Hicolai bona mluDtate. Quas duas BexageDas grossoruta 

I dictaa aincera fide promittimus et debemus ot nostri 

I ciuitatis predjcte ciius eidem Kicolao ueL do- mino WeDcealao uel verius pos»essori pretenciam 
nuia annis a dnU prea^Dcium diutsíiD, grosBta tantam 
soluendo sine intermissione Bub peaa íiubfttľriptA censuMrv, 
per médium in tcsto sancti Geui'KÍi proxíntP íncÍpi«iido ct 
médium in festo aancti Galií proxJme aei]ueuti pro(triiii ticmtrň i* 
pensiti ei in Noua Pilziia ip8um ceoaum prcitenUuitlo. Qnn — 
facto, quod aliBJt, aÍDf:!iilÍB ebdomadis ab eodem tenntno Ľoti tio iáŕ 
quibus dictus census ei datus non fuerit per noH od dc 
Huccessores, debcmus ct uostrí debent successores ijuiituor p 
pene írremíssibiliN punirí et grauari, pro quibuK rensu «t 
noD persolutis pretactus Nícolaos u^l poBsesnor preseucmin, lá 
prefertur, plenam habet auctoritateín et habere debet. qitta « 
presentibuB conferímua et coutulimas nos et nostroB et qudtnlJlMl 
nostrum de ciuitat« MJsa predicta ethoiaines noBtreciuJtatís di 
qne ac oniaíum nostrorum bominum bona vbjque li>c(>nim iiwr 
standi, occupandi et recipiendí eine cuíuslibut iudicis stn-pitD aH 
querele, donec sibi Bufíiciat pro cudsu ct pena prunotatiB älqoe 
pro dampnis, que percepit in arrefitaciones ímpend^ndo, legandfl 
et expendenilo, nemine nostrum sibí obstante. Qui qajdem NicolaM 
prescriptus ex nostrarum precíum inštancia hvc nobia admisit tH 
indulsit, quod duui Bibi uel pOBsessori prcseueium TÍglDti teiMi 
genas groBsorum predictorum dederimus uel dederint uostrí aao 
cessores superseBSO censu persoluto, liberi ossi- potcríiuns de cenai 
duarum sexagenarum presci'iptarum. Haruín sub niaiorí aipUi 
noBtro ciuitatt:! Mise pregcripto testimonío btorantm. Datmo 6 
aotura auno domini millesiiimo treceiitesimo nona^mimo soptiort 
proxima ťeria secunda post featum sancte KatheriDe virgiittii Z nfijii.. knihy pnv. . B. a. 18í». 

[1397.] 

Lipi'U : Osrka r líiironn/Klicich listeni tímtu strrt^je, it ■ 
iorff s J}ýiÍHii od st/novcú irvi/ch kottpil vicekcm jtjith i 
iin/ ta 16 hop pr, prai. Já U|K)U t Oséka a«(l£nfni v Hurom^Hlicích, vtioAtI 
iistcni pred luiitdyui, ktoil j^ *zŕie neb ôtúo valjriie, l«ii ntc z IKäinj, lcu[>íl,jeat ^boíie u synovcov svých, to jest u J 

TAmy, n atuóv Vachkových, i u mateŕ6 jioh milý ŕečené. tol 
zbotíe. cni ei'i tu v DjržinČ tí sirotci dríéli, za šestnadscí I 
gctoióv aŕiebmýrb rám pmíekélio, a toho sú byli smIÚTee rfíbl 
ttjtíaj a Jan z Kyšic kostetník a Skur rycbtáŕ x Dy&iny. ten,l 
I ibnoati s léaii lidiDi sTrťbupsauými ; ti sú uhodli Jnnuvi Bu-f 
m dáti i zaplatili 7. télio zbožie ze včélio niovitého i nemovi- 1 
U kstaadsct kop gruäiív téui sirotkóm svrchupsaaým. A to cožl 

Tbnaatkové vyŕekli, to Jest vSéuko Jan BnJiovec zaplatil úplná I 
U panero Lipoltem a pred knietj a konäély jeho tadii? z Dýáiiiy, f 
Ujrji jett Jan Buiovec ostatečné dvé kope dával, ty jest dal I 
id Jakubi^in a pred Jírú z Tymákova. Na svedomie této sinlúvy I 

Upolt svrchupsaDý svú sem pečet privesil svú dobrú 1 
iieet tn STi^oma, ie sé to pŕéd« mnú dalo. 

Ĺiuin* ppt]^ineni>vi v masei pixeúakém ae suchovalna pe£eti. I 
I nbq : Smlnuva aaakromi DejíiDa he» rokn N. 416. Pefet Dafl 
IoUb, n|ir<MlNi] tHrnliý UlI rnadíleny, hnrnf polovice výstup aj tej. I 
|it- 181. r ipnidi (do) Ossek. ia»8, 13. kdna. Nový Plzeň. 

Uk t Šramlrrht na BitSovickh, prodúvá soým liiUm f Bw.íori. 
1 to temi j>ráv«m KÍkupným. Vi/plsi^ji se roční platy s jniníW 
ti, nAota, liávijf o n: Havle, o vánockh a pni- mnoholi ť-mi f 
g jedná stmí. 

\a noiniiie domini am^n. Cum gesta presencium perpetuís 
n tcmpnríbus a memoria futurorum labuatur hominum. 
Kiipti lettimonio rohorantur, igitur ego Ruci^ko de Swaaberg. 
kus in Bu8«owicii, coram vnitiersis et siugulis, quibus hoe 
r» bfťte pwueiierint uel ostense, puhlice recognosco, quod 
tm miťlii v't meis Kuccessoribus hominihusque meís ceiisualibus 
Ml in BtiiMtiwii:^ residontibus, preseutibus subscriptis et her<^- 
I M surcťuoríbuí ipsorum condiciouem ŕncere meliorom, 
m tvmiM DKroruni mt>orum censualium, cum omnihus ad ipsa« , 
tantíhua iliidem ín Bumsowícz, ipsis Jure ompluteotico propríoJ 
j_j>jjr|i;rťyht, Teodiili, resignaui, contalí et preseotíbiu coufero et reaigno perpetuig ttiinporíbus ad baheuduiii, U'itmdi 
frueDduni, possideiidum, Teudendum, exponeodnni «t duidiu 
de ípsis faciendum d, quoď eonim cuUibet plaruerit ÍBCtn 
sua terra sibi ass<ľripta, sub i^ondicioiiibus tamon hic dodkiíji 
possidendas et tonendas videticet, quuniin isti &ex Jan dicluii Em 
Matlitas Nowak, Šimon, Petrus Krupu. Pi-ocopius dicUu hw 
i-t Jarostaw dictus Hrzíedel ttabeut per vnam terram, 'lum 
i|uilibel debc-t et sui heredes nt succcäsorea debent michi ^1 cM 
successoribas sin^lis cODtiiiuis annia perpetuís teiuporíliiu |i 
Toam sexagenam grossoniin PnifeíiBÍum Boluere (liuigíiD, ridflia 
per médium in festo sancti Georii proximi< íocipieodn et per m 
dium in festo sancti Galii proxíme sequeiití et dehenl Mmil 
robote per sex dies laborare et semper in festo aaocti Galii p 
octo pullos dare et in festo nativitutia Ghriatí semper pro Ul 
piine dare per médium grossum et occurrL-nte re^a berná la 
liuliemie gunerali dare debeut per Bedeciin gros^ofl. Item SjmoBi 
Imbet bereditatem subsidum, de qua soluere debet aarnutim 1 
giiití f;rosBos diuieim per médium Íii festo eoncti Georii tí f 
mediiim in feeto Hanctí Galii et itoii mugis et currente bema Ui 
regia generáli, si bemam dare debiierít jure subsidum det, si n 
liber eťit. Iteni Hrzek, Martinus Cabyk et Matbiaa álios Kvm 
hahent per voam terram et quilibet eorutn et successorgm eon 
debet michi et meis successoribus annuatim saluere per vepta 
RJnta duos Rtossos diuisim per médium in festo Georii et p 
médium in festo sancti Galii et rubolam facere per octa dies 
in festo sancti Galii semper per octo pullos et to festo natiniU 
Cbristi pro albo pane per médium grossum et Íd pascha dom 
per triginta oua et bernam regiam generalem terre eorranti 
dabiint, prout dare debont sex homines aupraacripti, Item Wenu 
laus Nowak bubet mediam terram, de qua ipse et sui succesKH 
dare debent mícbi et meis successoribus annuatim semper trigii 
sex groBSos diuisim per médium in festo sancti Georii et { 
médium in festo saneti Galii et robotám facere per qoatoor A 
et in festo sancti Galii semper dare per quatuor pnllot st 
natiuitate Ĺliristí pro albo pane tres lialenses et in piae 
quindecim oim et bema terre generáli currentff octo groN 
Item idem WencezUus Nowak iterum babet médiom leiram, 
qua ipse et successores sui soluerc debent annuatim michi et n 
cessoríbus moís triginta grniaos diuisim per niodium in festn san 
Gooríi et per mtídium in festo sancti Galii et robotám tacere | 
Iree dÍM oi in fe«ta sancti Galii semper dare quatQor poj ISDB. 200 

natinitatis ťhrísti pro albo pane tres Lallenses et de bernú 
generáli octo gi'ossos. ítem pienomiiiatís omnibus 

bUbua et eorum successoribus incolia viile Bussovicz 

contuli et preseotibus coucedo plenam iJbertatem 

ť ]>ecade3 eorum pascendí peľ omnes campoa et agros 

1 allodiorum et generaliter per omnes campos omnium pre- ' 
jptOTnm meorum censtialiuiu in simul, ubi pascua fuerínt et ' 

sine meis et alioram ooinium bominum sine dampnis; 

t uitcm omnes meas ipsis pľohibeo, ne pascant in ipsis nec j 

Igutl accionia siae vtilitätís habeant in eisdem absque meo con- ' 

I vt meorum snccessonim. Item omnes incole ville Bussowii-z 

Mminiite in omnibus jadiciariis causis ipsorum fruí et potiri 

ml jure ciuium ciuitatia Noue ľytsne per nppelaciones ad 

1 consilium deuolvendo. In cuius rei testimonium ct omnium 

Tiptorum menm proprium HJgiUum de mandato meo presen- 

i est appensum, ad raaiua autem testimonium et noticíam cla- 

1 nobilen viri domini Otyko senior de Chrást, Lyppoldus 

r de Oaaietc et Johannes dictus Zid de Wctla, reaidens in 

eiina, testes in premissís, moorum intimarum homir.umque 

ram umniuni preseriptorum precum ad instanuiam eciam sígilla 

proprJa preäentibns appenderunt. Dátum et actum in 

i F/lsna in oi^tava epiphaníe Domini, anuo natiuitatis eiusdem 

> trecentesimo noRngcaimo octauo. •> tr. 411. T luueún plíeAském, pe£e(.i ctiybl. Nor. 1398. 30. kv«tna. Wiá : Ľ'.tkova prodiil rnfyti plat í^l^hopij v Lobzích a 2 Icop;/ 
t^<dii x ŕeky lamtíi £« 63 kopy gr. Václavovi z Nov. ľhní. VItÍľus de Ledkowa protestatus est coram beneficiariÍB Pra- 
'■Vboftt ({Qod hcrcditatem sitam in Loti;tiech mediam qutntaiD 
i grossorum census cum curiis rnsticalibus et in flumtne 
1 groaa. cenana cum piscacionibus, cum agría, pratiH, 
K montibna, vallibna et omní libertate etc. actoto quidquid ibi 
■<• udúL 8ibi ibidom reseruando, Tendidit VVencoBlao de Noua^ plzna et suíb heredibus pro sexäj^Itita sexagenis groša. Ot b 
sexagetiis gross. et fussus est, ne OAsd«m pecuníiu xb «> ] 
percepisse et ei de dictu hereditate heredítarie coii(]ťaci.iD<lil ; 
brif^are debet ipsuniet veiidens ot fideiuxKit et cum ŕo Brncs 
EypowicK et Wilem de Trubeci!, omnca ín Golidum ah odud 
mine, jure et specialiter b dotibus et orphanis, ut juris ost In 
quadsiiion disbrigaret, tunc Pragensosbenefii^iariidKbcnt so rt 
mittere, ut in forma. Actum a. d. MCCG. Donaŕrt^stmo odnua 
V. quatuor temporum PentecoBtes. 

Desky dvorské N. 15. f. ľJB. 1399. 2. fiervaa. 

Jan Slatifc, méšf. plzeňský, dáva väfichen aiatek manSAm 
ruke, B kiefého však odkaiuje po 1 kopf rof. platu I 
Šerénm a Černému. 

In nomine domiui amen. Ego Juhunnes dJctua SU 
ciuitatis Noue Pílzne, tenore presencium volo notum i 
siä, qiiod sanus corpore, racionis compos ad plénum, suOíc 
ocíam et raatura prehabita deliberacione presens testatnei 
memn, quoil primo plénum debet habere vigorem nie átta 
ordinaui et dispoaui in hunc modum: Primo lego et dotto 
mea omnia mobilia et inmobília, qualíeumque vocabolo naDcv 
possent, Marussce, conthorali mee legitíme, miclii dilecte, ut 
eadem bona in toto possideat pacificc et quiete cuiuscunqu« 
pedimento proculmoto. In extremís vero suis uel quamloeBI 
eldeni piacuerit post meaiu morteiii ipsa bona legare, ordj 
et disponere, potorit secundum oiuiiem Buam Tolunlaten) l 
pimitus obstante, biís tatnen ordtnacioníbus ntque leigactooi 
quB secuntur, plene et integre obseniatis: Prímo tciliest I 
vnam eiexBgenam grossoruiu census annui porpi-tui ad clftnsl 
(iriseum ŕratribus et conuentuí, ut idem ceiisus singolia 1 
djuisim persoluatur, scilicet in feslo sancti Galii, quod mi 
fuQcto proxime Tenerit, per médium vt in festo Baoeti Om 
per médium et sic deincojis perpeiue aingulU annis | 
remcdio anime mee ineorum quoque omnium antec« 
Marnsscatn kotcdictam, qaamdiu rixerit, exponatiir, it n mtie ant«cossonim ibidem per fratres, in quibuslibet quatunr I 
Bporíbas cuiuatibct anni conauetis aaiuersariis memoria peľpctu&J 
utur. Si vero rcmissi fuerint in talibus uníuersariis perngendts,! 
; t«DC t&lia censuH per possidentem prssencia conuerlí potestf 
.dktribui in alia opera pietatis. Que sexsgena census aDtedictíf 
1^ debet et expooi de hereditate mca alias nywa, (luequon-j 
1 Ziebre esse dinoscebatur; item toIo, quod post morteml 
ípsa hercditas primo dicta ad nepotem presentum, uell 
nl in futúrom, pueros Martiui. nati mei ddecti, deriuetur, f 
9 iore, a (luibus ípse noa debebit alieDare eandem aliquo ' 
■í rero paeroa non habuerít alJquos, ex tunc ad ipsam 
1 talis hereditas debet spectare, censu tamen vniua sexa- 
* &d claustruii), de quo prescribítur, semper saluo ; i tem dono 
fflKxagenam grossorum census amiui et perpctui ad Nigrum clau- i 
Mnnnlratnbas, ut eciam mei meorumque autecessorum [memoria] ani- i 
■enanÍB consuetia omnianuosínguUs quatuor temporibus habcatur; 
li TOTO in biis remissi fueríat, potest distribui et conuertí in alía 
im pietatis; qui census percipi debet de prata meo, quod ha- 
Mn dinoscor, in Dobrzano ct exponi in terminis, qui superíua 
t» claustro Griseo sunt expressi. Quandocunquô vero, Martinus 
I meus [irediclua, duas sexagenas grossorum census annui 
nrpetui in boiiis predicte cíuitatis pro aniuersariis supratai'tis 
kbit ot more consueto tírmauerit, ex tunc pratum meum ia 
Dotirauio, de qao dictum est, ad ipsum Martínum et suos beredes 
It tuctESores pertinore debet pleno iure et sibi libenim erit, vna 
1 bereditate nywa superius expressa, que eciam suis pueris, 
■i^ibuii meis, ab omni censu Uberá permanebit, omni contra- 
^odone remota ; item toIo et specialiter exprimo, quod Marussca 
Rpedicta conthoralis mea, bona mea omnia post n)ort«m meam 
í poasideat neque per Martinum, tíJium meum antedictum, 
Hfts |ter quemcunque alium impediatur verbo uel facto, sed si i 
tiUqmbu! volantariuni coluerit habere refugium, ad tilium meum ] 

tuRC sibi preesse dabet consíliis et auxiliis oportunis, 

iti de ipso coutideuciam gero singularera. lu quorum euidens 

inoiuam sigilU prudentum virorum Heinrici iudicis, Jobanco- 

1 4le Tjrn, pro tunc mngístríciuiuni, et Jobannis Fogel, consulum 

rum cioium ciuitatís prefate ad preces meas presentibus sunt 

NL Ilstum et actum annu domíní millcHimo trecentesimo nona- 

) nono, feria secunda post featum Corporis Cristi proxima. i 

), pii». ft afci&U í. B. 11. 212 1400. 192. 1400. 8. bŕezna. 

Provhiciál ŕ, nem. Albert z Duhé %nescniovál sa fnrárc. do Nov, 
Plznč hr. 3IikuI(íše, Myž pŕedešlý farár hr. Mikuláš znufcl. 

Emler, Libri coníirm., 1. VI. 17. 193. 

1400. 30. dabiia. 

Marhvard z Buhsic prodal 72 groše roč. platu v Lohzích za 15 

kop Václavovi z Nov. Plzne, 

Marquardus de Bukssicz protestatns est coram beneficiaríís 
Pragensibus, quod hereditatem suam in Lobzich, curiam nistícalem 
soluentem LXXII grossos census, cum agris et omní libertate ad 
ea pertinente, vendidit Wenceslao de Nouaplzna, pro quindecim 1 
sexagenis gross. integre persolutis et ei de dicta heredítate here- 
ditarie condescendít ; disbrígare debet ipsemet vendcns et cum eo 
íideiussit Lipoldus de Ossieka, ambo in solidum, quod si non dis- 
brigaret, tunc Pragenses beneficiarii ut in forma. Actum a. d. 
MCCCC. fer. VI. in Ostensione reliquiarum. 

Desky dvorské N. 15. f. 195. 104. 1400. 19. kvetná. Knr: Tccold z Nov. Plzuv, ustmiovcn za faráfc do Slustir Emler, Libri confirm., 1. VI. 21. i 1400. 30. ieivna. Nový I'IzťD. uirjinili, miSt. pli., odkazuje KŠcchcti statľk sviij nianiclce 
Dorote a sffNH Petrovi, do kláitera Čcrtiého pak rotiH plat M 
«. Spoiu uslanocuje, kďjbtj stjn jeho Petr zcmŕel, mnoholi kam 
se rftí/ť iná. lu nomiDe ílomini amen. Ego Wenceslaus pannifex, ciuisciui' 

Noue Pilzne, tertoro presencium recogiioscimus coram tiií 

liueiitilius et fiituris, quod saiius mente, composque racionis 

ad plénum, siifficienti prehabita detiberacione presens testa- 

otam meum Ah omnibus meis bonis mobilibus et ynmobilibiis 

1 deo colatis, no do biis inter posteros meos et amicos 

<jna Uxii et controuersíe possit oriri matéria medefuncto, condo 

, fitcio, per uniniu hoc modo: Volo primo, vt Dorolliea, contho- 

Dua dili^cla, potens ho^pita sit domus mee. vtilítates eíiisdem 

ndo ipsainqur de talibus emendando et retbrmaiido easqiie 

Uvá itijmut-ndo et e^poneodo. veluti placuerít sue voluntati, 

<lo tjilibuii rcdditura racionem ; de vjctu eciam et amíctucon 

nti Ptttni, tilio uostro carissímo, pľouideiidú et tractaiido ipst 

dttti oiutor fauoroga. Eciam doiio TÍgiiiti quatuor grossos cengi 

iBui perputui coDuťDtui fralrum Nigri mooasterii dístrjbuendi 

i DoroUieam de bonis meis mobilibus lioc modo, scilicet 

vigília ľa§che post mortem mcam proxima iiicipiendo sex 

TJgilia Penthecostes sex grossoa, in vigília saiicti Wen- 

i sex t'ro'ísos et íq vigília natiuitatia Crisli sex grossos tiinc 

bt qnolibet anno perpetuc. Et liec supradicta babeat et regát, 

■HBainiiiu Dun tnutaueľit sedem vidualem, quandoctiDquo aulcm 

alium iupcrduxcrit maritum. ex tunc ita lieri volo, ut scquitur, 

lod domiiB mea et tcntoriiim pannorum Pctľo antedicto, iialo 

^meo, nancant ct sibi Dorotbee datis omiiibus bouis incia mobi- 

ibos, vxcoplis tamen armis meis, ab ipso tilio meo per subscriptos 

BiiutssarioB mcos volo, quod sepai'etiir, ila tamen, quod pľetacti 

LIV groui cenmis perpetui compareiitur de bonis meis mobi- 

[hu ipsam cDDcerncntibus et non de domo mea, utpredixi. Iti 

, si ipsa Doľothca vidua existens decesserit ab liac 

I BUpradicIa mobiJia ad cam perlincncia, legarc quod taleat, 

utque Toluerit sine cuiusilibet impedimento, et de ípso filio 

;ara, mrenW, coinmiasorií se intromittaiil pI románi 1 .on- I 

icet^^ cum, veiuli do ipsis spccinlílor coniiilo. It«m si liliiis meiis meat 
ľetur, careiis ilebita etate annorum, ex tutic ítu dÍHi>osui et ar& 
Däui, ut commissftrii domo niea Tendita «t tontorio dcnl priot 
Michaeli, nato Waaconis, qiiíiľiue sexagi'Qus groBsorum paratM: 
itcm ijuint^ue sexageíms grossoruín ad structuram eccleaii- nntn 
parrocliialis paralas; itera riginU sciagonas (^rossorum pro píctane* 
fratľibus Nigrl monastcrii jiaratas; itera eisdem fratribus (Inso 
sexagerias grossortim pro structura moiiastcni oorain pántu; 
insuper onmia alia, qiie supLTmanscrint, pro domo sepcdictatl 
tontoriis rendítis post donacioncs mtias antosignatas rolo, ut con*; 
miasaríi met inter proximos meus atíoea distribuant ot asatgwtt 
Ceterum íta rogaui, ut cominííisani mei omníaea, in qaibus nicbl 
hoiniDes obligantur, plcnaria potostate exquirftQt,sed tália exqiuiitK 
et percepta, qiiod i-cponant nd manus coniugis mee, vidue aotedíctei 
cum tali Bumma, iitípsaagat etdisponai, veluti síbi metíus ridvVitai 
espedire. Super quíbus oiunibus prenotatís constítui cominisaaii>W 
tutores et executores speciales viros providos Martínum paimifictiiS 
fratrem micbi dilectum, et Pauliim VVageozko. ciues cinitatil pic 
dicte, ut ipai exequerentur presencia, veluti de eis coiifidcDciafl 
gero pre aliis singularcm ciim potestate onuiiinoda ttubstitociič 
alium uel alios in locum suum in vitá uel in morte, uulli redifi 
turi de presentibus aliquaui racionem. fu quorum omnium emdeo 
testimonium et robur valiturum perpotue eígilla prudontum tí 
rorum Henrici iudicis, Nicolai Slaiiocz et Martini RudulU ad ň 
ataDtem peticionem meam presentibus sunt uppcnsa. Datmn I 
attum Noue Pilzue urino domini milesimo quadnngentestiDD, teň 
quarta in festo saiicti Puuli apostoli glorJoai. 

Z nejsL kníh}' priv. s i&vCtl f. B. 12. 1400. , Zitu Václav Šilharec rexnlk, mŕSt. pli., odkoMHjc tc sialku i 
roč. platu na tŕUcni hil'tanslvi ve famim iosMf 
pak nwníclce své Doroíf. In Domino domiai amc<n. Nos lluinn'cas indox, Ntcola 
^aaeez at Joluiues ľagol, tarati acabini ciuu . , tcnorn proaCDciuín rolituius iiotuni tiun vuiuuräjs tĽStítican- 
t, i|I)ck1 [irouidus vir WenceiilauB cnraifex, díctus iSsilhawocz, 
impoi raĽÍoiiis ttuc ad plunum suftieÍGntique prolmblu dclíbcra- 
mw Dohis petitoric vocatis, presens tcstaniontucn sumn de omni- 
u bonia suis mobililms et iumobilibuB coudidit hoc modo : Prinio< 
nlnit iU 6erÍ, nt post suam mortem domo sua, qimm inhabilat,, 
KX sexB^t^Qo cetisus grossorutn perpelui pro scxaginta 
■cu^nia per subnotatos conunissanos suos comparentur et fuodata 
cappcUania in parrochia ciuitatis nostre cappellamim re- 
ófiMii ad caiideín, qui ipsis placuerit et expedire vidobitur, cum 
friHlaU) plenaria coustitueudi et substiluendi alium cappellanum, 
^andocanqtio eornm placuerit volunlati: item ordinauit et doiiauit 
I oonía bona sua, qualicunquc rocabulo iiuncupata, Dorotbee 
ue dilect«, cum ci-editis suis omnibus, quibus perceptis 
t aqaisiUs, ccíam debita ut persoluat de talibus, in quibus ipse 
scítnr obligarí, hoc tamcD exceptx), quod ipsä Dorothea, quam- 
iimerit, maccellum carnium suum pacifice posBÍdeat, cuícunqua 
srit, conueniendo boc idem et vtilitates procurando iuxta 
sue voluntatis, duIU reddítura de talíbus racionem, seď 
anqofí dec«sserít, tunc ípsum maccellum očiam dehet ad cap- 
pretactam ťuudari et deriuari pleno iure, Kesultancia 
D flonia Titra predictam Gumrnam et maccellum ipsa Dorothea 
■K nt donare poterit, cuicunque voluerit viueos uel tn suis 
nmis, Ľuiuslibet sine impedimento. Super quibus omnibus pre- 
Rtiptis couslituit commíssahos suos plenarie poteslatis viros pru- 
I Martinum Rudolt et Laurcncinm camiticem, conciucs buub, 
Mtetigut umniu. que in prtisetitibus fecenut, ut pleuarium babeant 
pocnsuiD, ct t>i quem contra eos aliquíd mouere contingerit de 
ptanlibus contrarii rvrbo uel facto, iudicio spirituati uel seculari 
it alio quoquo modo. quod talís Ľoatrouersia nultius cxislat vi- 
, scd ipsi commíssaríi, quod tusti sint ct eorum aduersarii 
> pmentibus uullam babeant potestatem. In quorum euidens 
iooDÍnm ft robur valiturum perpctuc eigilla nostra de čerta 
äcncta iiostru ad peticioncm predicti Wenceslai presentibus sunt 
Ppensa. Dátum anno domini milesimo quBdriiigentesimo, ferúi; 
i ÍB feslo sBDcti l'^gidii abbatíä. Z D«jM. knihy priv. a sávÉtt ť. JI. 13. I 
I 
imo, 4. zAri. 

Vilém se ŽiTárti odkazuje jednu hopn roč. plain v Mirošovi Um 
svt. Ducha v PUni sa thde néJcdy Hennanna e Vlčie a i 
Hermavnn. 

In nomiiic domini amen. Memorie hominum prouíde 
lituľ, dum rei negocium autentíce scripture testimotiio robt 
Idoo ego WilhGlmus de Zdyar concaioiicie mee et aliorum 
parte concamisBaľiorum meoruín voluntati cupíena aai 
tenoľo presencium voto Dotum fieri uniuersis tam presentibus qi 
futuris. quod bona delibeiacione prchabittii nieo bereduí 
meorum et successorum nomine dooo et resigno 
groíistiľum bonoruín ui-geDteomoi, Pragensis inunete, ct^iisusannat, 
perpetui, religiosis tÍHs doniinis tVatribus predicatorum ordinia, 
claustrí saDcti Spiritus in cÍTÍ(atr Noua ľíUoa, in tilla Miro8SO«, 
pro animabus o\ym Hermanni de Wtczicz el Hermanni, (giiondatn 
nati eiusdem atque omnium aiitecessonim eorum, a vilLitiis sub- 
ficriptis diuisim percipiendtim hoc inodo, sciliect in fealo sjitielJ 
Ualli ventente proximo, Otyco dare debcbtt viginti sex grossos et 
in festo saucti Georgii totidem ; iteni Lauruiicius Itzessetarz iU'iái 
censuare debet in fusto Galii quatuor gľossns, et in ťeaUi (jeorä 
totid<>m ot aic dvinceps quolibet anno perpetue pro ipsorura ue 
untecesBorum suorum animabus memonis laudabilibus et aniucr* 
aariis consnetis peragendis anno quolíbet perpetua boc tein|iore 
videlicet, quolibet die octauo ante qualuor teinpora qiielibet vigi- 
lias, et in crastino detunctonun u]i.4sain dcuote decautnndo. 
uon dato censu prescripto, per qiietmuiitque consiialium predicto^ 
rum quoĽunque anno, mox ipsi fratres tam dtcti eoadem ceitsualcs 
aut vnnm ex eis remediis et viis, qiiibiiscunqut; sciuerínl ot po- 
terint, nonpellero debeut ad Bolucndum, a qiiíbuH domitiíti fmlrí- 
bus et ego, lieredes uel snccesaorús mci reqiiisiti pcLitnrío ctMpfr- 
rari promítto ad jjisiim c^ersuni, de quo prodicilur. s prubUii 
CĽiisitatibus e.xquíretidunL Vbi tália adliingittir uondínio: Qaando- 
umqtic ego, horedes aut successoius mul tmluliitiim ceuitURí veiir- 
dtrro vullum, uut a prctitctis dominís ľnitriliu'^ 
pľomitlo presentibus ct dcbco, mi-i qiiuquc I 
lenctnlur cisdi-m supidictura ťeusum in alu i'Aiat roborantus. [d quorum cuideiicinin ct ľobur volí- 

Ttjtuo sigillum ineuia ipsiini, iii tcstimoiilum vero sigilla 

iľoriun, Sdencanis iic Drssczka, JuIiannÍH de Kakowa 

<ie BozIeow, ad peticiciiios meas iustaiites prcseutibus 

^tpfieuaa. l>atura nnno domitii millcsinia quadrtiigeittesíino, 

Uta ant« festom Nntiuitatia gloriosissime Tii-ginis Márie. 

i« ptrsamuriDvl v inaieii pUeíís'íéai ; peôoil chybí. — Nft 
: litMs auper «etiauni ia Mircjsow dumim AViDielini de Zdyar, 
1 V, KS. tialU % wx. StarSi aiga. O. 2., novvjSÍ slgn. N. 273. 1400. 21. prnsiHCe. 

' Vtil , /,,,/h í-ráfe Vúclava IV. s r. 1391. M.srpna m Žehrácc, 

.\trnitl v doslovném mfni envčt mék(. ph. Ttiuuiii: ľabianka 
e r. 1387. ti. 5. pro.t. h nnmiue itoraini amen. Anno iiiitiuiUitis eiiisdeín miilu^itiio 

iitL-3Ínio, indiccionc octaua, die vigcsími jinina niensís 

. hora vigesima príma, poittiticatan ctc. domiiii Hoiiífacii 

' i^nno Tndi-cimo, ín Nuua Pilzaa íq domo babttacionís 

ii.itroDu Eliííibetb. rclicto quondam Zcidíini, duís ibidem 

l'il/na, in (tstuariu infenori snu niaiori domua liuisdcui, 

t.trii publict intrascripti ac testium presencia subscriptorum, 

ailatiL peraonaliteľ honesU matroiia domina Anaa, reliclaoliai 

■t dícti PabiaQtík, ciuis in Noua Pi;;iia, literám contirmacionis 

uti, facti (itinndam por aiileJictum Tltomain dictum ľa- 

pk. dam adbuc viueret et sanus corpore et compos racionis 

nt coram raaífistro ciuíum et iuratis ciuítatia Noue PíUqq 

per aereDiasimiim principem ac dominum Wenceslaiiin. 

rum re^em semper Augustuín et Itociiie ref^om, in perga- 

B (criptAm. si^illo m»Jestati» ipstui rotundo de ceraalba cum- 

P tu Blu nigrí et flauei coloris pendoiiti !ii|;illatam, in tiuo 

■igiJIo quftdam ymago regalíbus induta ia manu dexlni 

t, \a •iiiistra vero poiiium cam cruce bauibuis iaxta ci- 

vidvbiitiir, In cuius quidcm ymagínis parte 

I ellpeuv paruuH cxpreasus crut, ot in mdem clipco parte vero sinistra oiuatlem ymagính altor clipeas similin 
et in oudem símilitudo Iciiticuli cum duabtiH caudia Brat t 
litere vero circunifeíenciales talos craat : Vt'eoceslauB. deí gndl 
Romunorum rex semper Augiiatus et Itoomío rex. In dursu vero äa 
dem Ejgilli erat quoddam BÍKtlIum paraura rotundiun d« o*B 
rubea albe cere conimuni prodicte inprässum, iniino ^uidem pm 
sjgillo due auea ad modum aquillanim dorsis quaHi ad ioncM 
compacto ex vna parte vna ala, ex altera parte altera ala etH 
quasiad volandum protense duobus pRdihae ftquilinis deorsum úiitl 
voam caudam aquillinam solummodo liuic et liuic distiíiue tppi 
rebaut, íd medio vero earum auium quflHÍ in dorsis predictis sinulitud 
leuDcuLi cum duabtis caudulis erat expressa, lit«re vero cirean 
ťerenciales nulle erant, non rnsani, non cancellatam, noD TÍciatu 
tiec in aliqua suí parte corruptam, sed omní prorstis uÍcÍo ct ■■ 
spiciooe carentem ostendtt, exbibuit et produxit ao lep rooa Íl 
tellegibili coram iiifraacriptis testibus procuraait pecitbiue Ml 
dem literám per me Johannem, notarium publícum sabscríptu 
transsumi et exemplári et in formám publíci instnimentí nidigi, t 
ipsa aut ipsius copla caau fortuito dcperdatur, Tolens ccíui t 
boc sibi precauere de periculo, si quod ob defectum seu abseDcisi 
eiusdem litere sibi contingere possit qnomudolibet in fatann 
Kgo quidem . . notariua publícus subacľiptus hniusmodi lit«n 
vidí et diligenter conspexi una cum iofrascríptis teatíbus et M 
inucni, quod fuisset iu aliqua ipsiutt parte víciata uol siupect 
ideo ipsam in hanc publicam formám duxi redlgendam et tnu 
sumendam. Cuius quidem litere tenor per nrdínom de verbo i 
verbum sequitur ct est talis: [Nasleduje áoalonié lotal Ualn 1 
Táoitvk M áao <24. arptM 1891. v Žtbtktt,, *ia číslo 181.) ] 
quibus omnibus et singulis suprascripla Anna relíctk pw 
sibi coalici per me, notarium publícum subscriptum unnm i 
pliira publicum instrumontum seu publica instrumenta. Acta H 
hoc anno. indicciotie, die, mense, hora, pontificatu et loco, quib 
eupm, presentibushonorabili viro domino Nicolao, decana Pilxnefl 
et plebano ecclesie in lÄtycr., dicto Hom&nus, et religioM vi 
domino Johancone, crucífero de domoTboutunica, necnon discre 
viris domino Fetro de Har&uicz, tunc predleatore BoĽmomm ibíd^ 
in Noua ľilzna, et domino Kranciaco de 'ľaehowia, tiliunim Tlioi 
pie memorie, dicti ľabianek, predictorum, ac domino Jobanos 
Kokfczano, dicto Anota, presbitoro Pragensitt diocesiii, tesUlj 
ňdedignia ad prumi*)ta tocaIím spcciatitor et rogatis. Ac ego J 
tiannes, natua quoadam tiucboacíi do Sopehotr, clttriciia Priu íis, publifíus, impemli auctoritate notariug, prcscripte litere 
líbíekini, prodticcioni et ostcnsiotu omnibus aliís etBÍngulis prc- 
, dnm BÍc, ut premittitur, íiorent et agereut, vna cum pre- I 
riis testibus presens inlerfui eaque ornoia el singula sic Seri 
i ct nudiiii inanu<iuo mea propria conscrípsí et íq Lane publi- ] 
I fvrniam reilogí, fiicta tamen príus per me descrípta litera | 
l^iiwli ml ijuiiiidaTn ĽopiaDi et de illa copía ad preseas transsum- 
I seu publicimi instrumentum collacioue et auscultacione dili- 
i et <iuťu ca de verbo ad verbum coDcordare invont tiil ad- i 
pdo ncl minuendo, qtiod vicict sensum aut mutot iatellectum, 
! hic nianti propria subscripsi signoque et nomirie meis 
Etis et consuetis eoiisignaui' 7. B»j«. knihjr priv. t závSií ľ. B. ItJ. 1401. 24. kv«tna. 

* Sn&rt, sedlár, míšl. ple., odkazuje manšeke scé BHcc Mm 
wJitthtn jiný stiiték, aby ho uSívala, ílokítd hy sc ttemiala ; }>akli 
t K provdaia, tedy ji má dano hýti 12 hop gr. a vše ostatní t 
fie obrátiti na efizenl haplanstvi. In noniine domini amen. Nos Heiuricus iudex, Lanrencius I 
rnifcx et Syma paunifcx, iurati scabini ciues eiuitatisNoue Pilzae. | 
■ore prcsencium recognoscimus uniuersis etsíngulis testifícantes, 
Wl provid03 uir Petrus Snorí sellator, conduia noster, bona ra- 
tat perfruendQ, aaimo deliberato, beniiiole nobís Tocatis in te- 
UuDiiitn et rogatia specialiter presens testamentuni suum de 
I ouinibus bonis mobilibus et immobilibus coram uobis condídit 
■DBc oiodum, videlicet domum Sitám cum area, quam inhabitauit 
1 aliU omnibus bonis suis legauit Bietťze, conthorali ipsiu» le- 
me Imbitandi in eadem et vtilitates in ipsa procurandi iuxta om- 
I volantat«m suam, tamquam in propria et non aliena. Que ú 
n duserit marituin. ex tunc a domo sua datia ei XII sesa- 
! grossonim dotaticii sui per subscriptos commissarios debebit 
ktmen et ipsa domus ad capetlaniam, veluti dicitur, debebit or- 
PoBt Ruiufl Bietce obitum uel si ipsa, prius voluerit, pres- 
ypl* domus uel censug coaiparatt pi'o eadeni pro cappcllano vi- delicet domino Wenceslao, ti^uondam Cabelecxonii nato, si M 
Desto et inorígerato modo tenuerít et consťiroauerit, uito oa 
sitto pre omnibuB iiHíh debebit cxponi, ni>c remoueri debeblty 
uJte teinpora ab eadciii, niňi preceBserit cau«a lef^íUiuia 
tiUeius ab ipaa cappellauia, Teliiti pieferlur. Decedenle tcto j 
taťlo domino Wonceslao, ex tunc subscríptí tutorcs rKipúurt 
cappellaiium, quicunque ipsis placiiorit rocipí »ub modo eí tom. 
[IcatitueDdi et instítuendi aliiira, quiuidocunque ip8oruni placoml 
voluntati, veluti alii v'Jippcílaiii tiostro ciuitatis soleot tcnnri. Aí 
iungilur qitoqiie, q ii od i psa Bietka, (|iiaiiidiu vixerít, vnum aiiiDtr' 
sarium peragat in nostra pairodiialt ccclesía tiingulií antiú pt 
auiina ľetii maríti aui antedicti. Super quJbus Offitiibue 
coiistituit siios commissarios et tutoros, TÍros discretos Pairiui | 
CunsBonis et Procopium Johlini, conciues nostros, dats cifideA l] 
oinntmodu et plenaria potestate super omuibiis premÍ«MÍ«. ulípiÄľ 
in preseiitibus totalcm pote^tatem babeant, uiilli aliquiindo ipin' 
tiiali uel sociiluri, aniico uel cuicuiique ľcddjturialiqiinm rucionei^' 
ymo si uliqiiis eosdem Ľummissarios de aliquibus uiotiuerít d«?^ 
quocuuquG modo ínquietarG voluerit, quod talia nmnia duUígr oiS* 
stant vigoris uel momľnti. Vt autcni hec omiiiu robur pcrpetuo 6ŕ" 
mitatis ubtineant, sigiUa noslra propria de curta 8CÍL>DCta noetno^ 
petieionom prcnotati Petii preseutibus Bunt appousa. Dátum vm^-\ 
doinini millcsimo quadriogentc&iniD primo. fcría III post festnM 
Pentbecostis proxinia. Z Dejst. kníh]' ptiv. B £Íiľéll ľ. B. 11. 4 I4«2. 'i9. ZÁH. V Nov. PIxnf. 

Jiclia, vdoi-a po Jiŕikovi JJhtliovi t Cjrsíla jiozúľiitÍH, tuJkojujt 

1 L roč. platu v Duhronichli, sc gvvlcnlm bmtm srého SrWMj 

í Fusperka, sal na Bité, lomu hiťSi, kícrimu smua Unt tentt 

odiTStiá a všcvt, kdoí hy hudouaié lUt ten mčli. 

In nomíne dumbi nmcn. Qui« juxta scntcnciani Kuvrarun 
Bcriplui-arum et lidem urtndoxuín stinctu vt salubris BogtUiolu e>l: 
pťo defunrLia läxoraio, bíuc uit, quod ego Gycha, rcUi'la qaoDdAi| 
iJ;frzynkoiiis dicti Uub de V^oíd, jiropter nimieUtmn I mirtu mortis eterne et pcnarum frequentisisini! Gtímuktti, 
Laon« i-t ÍDstinctu sancti spirilus, quo tilii dei aguntur, 
JD sniiDO meo pro remedio aníme ince et mariti moi 
idicti a« «ali)te caroruu meorum cum matura deliboracione 
nlio, usensu et coiisensu dilecti fľatľis mci Sozeme de Fuss- 
lunc in Byela ľesidentis, preliabitis, dare et donaľo vnam 
ngrossorum urgenteoruni, PragetiBÍs moneto, censiis per- 
1 filU Dobroiiycz super rustico et incola nomíiic Vech, 
, ílo et dono Kťrcuiidum libitum et uoluDtatem meam lioii(>8to 
mbitero religiuso uel seeulari, cuí possessionem dedero pléna- 
B et jns, cum i^x hac uita migrabo, concedo harura serie Iit«- 
Quí qaidem ceiisus debet etdem persolui, inedía sexagena 
■ Eeflo sancti Georgii et média in festo sancti Galii, nt eandem 
lat in nsus guos proprios, quos sibi nouerit fóre bonos et 
F Mihom. Idem uoro presbiter, qui baiiis litere possessor fuerit pro 
' tenpore, sinffulis annis continuando tenebítur et debet legere pro 
I roaedio aníme mee ac pretacti mariti mei nec non carorum mco- 
rua thginta mi»sas pro defunctis ac eciam itigiter in oracionilnis 
TOti antmarum nostraľum babero tnemoriara. Si autem, qiiod 
>>bät, [ireliitiis rusticus et incola aut hercdes ncl sui Buccessoros 
bonnnim prenotatorum quouis modo dare et soluere nc-gligerent 
lietam ct-nsum interminis prenotatis, presbiter. possessor litere, 
t et poterit eum uel eos, res seu personam ael personas, 
aut 8U0S Buccessores arestare, iupignorare et occupare 
I jom canonici aut secularis, quousquo plene et ex integre 
1 littre possossori fuerit persolutum, uolentes quod pro hnius- 
li areataciiiiie, inpiguoracionc et occupactone presbiter, litere 
>or, NUstiueat quoduis dampnum, sed sepefatus i^enaualis aut 
ii tifredťs nel successores. Quicunque ergo preaontem literám 
U'Til de bona mea uoluntate ac eciam preshiteri, litere posses- 
t. Iiiiic jus cunpetit prcmissorum. tn qiiorum omnium pre- 
litiruai robur et íirmamentum sigillum meiim nec non pro 
iiii.nio p«rp«tuo sigiUa domini Brzjenkonis de Fnisteyn et 
'. ŕ-o;(Mne dieli Itolokowecz ac domini Sezeme de Wrtba 
iiiit preseottbiis appensa. iJatum anno domini millesimo 
nteaiDio aecundo in Noua Pj-lzna, in die sanct^rum %TK. T museu \\»., po6ať» oliybl. N* rabo pospod Uväha I 
I j/tma rukug : „LiUra dumina Ojcfas aaper 1 íexKgstiktn esu- I 
t-iui Mt diniiim média soxI'íí^daí (loorgii at '(^ ft«x^«i^na\l UalU". — nprosďed jinon posdftjii nkoa: n^p«r Dobro&ycjt', 
tlm BJgu. O. 2., niie ph okraji ■ Csntaal Blaolio. — Nov. •>«;>■ ' 
443. — Dle sUräl signatár;, kteriL jeat paikaa loul nikon * ttml ■ 
Bobem, jabo listiny ItliUtsra daminik&anbéiio, Ixn aoudiil, ia lisliaxjf 
\ii pK kl&šteŕe tom byla chov&na. 1402. 27. ŕijiuu 

JdM í Švamhcrga sstoupil ^at roíní 74 kop t/r., iferý ntil n 
mésté N. Plsni, uros. Stupkovi t Švambcrka. 

Já Jan x Šfamberka, ryznávám ticmto líslem pŕod kai4^ 
človekom, že mým kiizáuim i prosbu dobrotivú na tom jsam 
8 konéely i se vší obcí mesta Nového Plzne, aby ton vrok. kt«ifi 
mi to mčsto platí na všaké lúto, totiž ätyŕi a sedrndesáto kop 
grošuov rozdielne ua svätý Jiŕí a na svätý Havel, ten vrok aby 
placcn byl a dáván dobre vrozenómu muži Stupkovi z ärambeilc* 
unebo tomu, kdož by tento list Jmel s jeho dobru volí tak dlálk* 
a nie dále ani co viece aby vzal, než jakož ten list svedčí, jtíí^ 
jej má od nás Stupek napred jmenovaný s oaíšimi vydutými pečeti^ 
s svedomím Hynka z Chŕiuova a s jinými, jicUi peitiÚ pri tú^ 
listu visie; protož slibuji za se i /a své vSecky budúcie Í pŕiítri^ 
žo oni konäelé i obec všeckn mestá ilŕievo ŕečenúlio o to rydt* 
vauie techto vrokuov, jakož se dŕieve píäe, Oto mne i od mýK0 
budúcich nebudú upomínaní, uež vSecli nesnaží prázdni bjU maýl 
o tuto véc vplné, jakubykoli mné ten vrok vlastní v tnú mktJ 
i moc dávali. 1 také aby tento zápis a slib pevcn ostul a beta 
v^eho porušenití, svú jsem vlastní peóet s svým dobrým TÓdomlal 
a Toli k tomuto listu pŕiv^siti kázal a pro lepítie svedomie dobfa 
vrozeíii lidť Hynek z Cliŕínova napŕľdpsaný, Martin z Tlaeoá a, 
Jan z Caltova ŕečený iJalile, své jsú vlastnie pečeLi ku mi prosbfr 
k tomuto listu privesili, jonž jest dán v pátok na vigílii Bratých 
Šímouišcm (aic) a Judú apoitolúv leta tisicébo étyŕstčlto Z poulíjillio oplai 
K 18., »fj. íts. 9í. mchovaniho t 
202. 

1402. 24. listopniln. 

Tanif br, Mikuláš vídal se misia svého v Nov. Pleni a se avóle- 

>^ proviru-iala ŕtUlti néin, hr. Oldŕicha s Ústi nad LuSniei vsta- 

íMirm :u faráfe br. Miktdáš. Úvodcem tyl faráf v Litictch. 

IĹtD]«r, Libri con&rm., 1. TI. 8 '3. 203. 

1402. 16. prosince. 

b fmího kiutäclc pri chráme svi, YUa v Frase po Mr'kidiiii 
miía, jeni se misia toho hyl vxdal, prcsentován od nroz. 
i Safrŕinj/, poxústalé po Kunatovi KapWi ze. Sulreic, knée 
Pdr, dosud kazidel v Noi: Plzni. 

Embr, Libri conť., 1. TI. 8S. 1403. 21. pi-osince. 

Eiiu, Huinidka nikdy Stýskalova, odktuuje. 1 k. jdaiu roí. do 

f^niho kosida v Plzni, dceri své Dorolé 70 kop; všeciien ostatní 

sialek dáva druhému muii svému Mai^i aladovniku. 

In ootnine domini amen. Nob Leopoldus judeic, Jacubco Je- 

^iWictŕ, pro tanc magister cíuiuia et Syma paiiifex, jurati scftbini 

Koue Pilznc, tenore presencium publice recognoscímus testi- 

Itn, qaod bonosta mulier Atioíi, quondum Sty^kalonís, pro tunc 

Hntltie braseatoris conthoralis, -compos ad pIcDum racionis 

Dobis rogatis in te»timonium, presetis vltimum de honia buís 

idít testameotum. I'rimo delegaiiit vnam sexagenam cetisus 

cDtD{i:iraudam pro decetn sexagenis et dandam quolibet 

oooaentai et plebano parochialis eccicaie nostre ciuitatis, 

Caerit et hoc diuisim, ridilicet quibuslibet c^uatuor temporibus nuiic iiicipiendo in proxímia p«r quindeťiin 
soa, ut eo tempore anníversarium [cum] rigtliú el in 
Riíssa defunctorum cantata pro Anuu ipsius St)-«kaIonis «t Aii 
atquo omnimn pre d e ces so r u m eoriim pĽragutiir; ťt matxUiul, I 
T>ornthee, nate cius cum St;j-skaloue progenitc. Mathias iiim Ml 
septuagÍDta sexagena^ groasoruni duiiut, iiaaram pars paiísidtM 
in literia cnnrectis desuper et pars residua possidutor m puvll 
pecunia per ipsum Matliiam ot hoc uum ípsa DorotUna ptirKiii 
ad annoťum euorum maturam etatem. Si vero sino ctatQ debM 
annnniin decesserit, ex tunc due sexageue [-t-naua perpctni 
vigínti aexagenis grosäoľuín cnmparate io subsidium alicni Tjiti 
ot honesto presbituro ue\ pluribus cui uel (jiiibug ipsi 
Faulus Albus paniiifex uel cui Bubcommiseriiil in víta nel 
daro voluerint, exponant pro salute atiimaruni St^skiUonis vt AlOt 
ac ijisorum omníum nutecessorum. Quinqtinginla rero EWxagfBt 
rosidue ad lieDrium, filíum ipaius Mathie cum aiitelata Aona pi*^| 
urcatum, deriuentur pleao jure. Si aiitem ipse GeoHita carcnscUK 
matura migruuerit, ex tuiic supur tulibua quiiiqungiutA sftxBgedU 
grussoruQi additta prioribus duabua auxageiiis cenaus citpcUul* 
in noatra parochía antfscripta por iam scriptoí c(>tnmiuaris4 
videlii^et Matbiam ot Paiilutn Album fundetur, pntMmtaoldf 
eandem et alienantes ab eadem, quem ibidvm voluvrint kabw^ 
pro capellano, quaDdociintiuc et quoĽÍcB ipsis ňdobitor eMj 
dire. Alia voro omnia profatus Matlňaa, ridoUcot dámam ctoiHUl 
mobília et ymobilia bona pro Toluntate sua tamqnam propriM 
exponát nulliua impedimento obstanto. Super ciuibus onuňlmi 
premíasia prEttacta Anna conatituit poteuloa rectorea Mattiiam, bU|| 
rjtum Huum. et ľaulum Album preacríptoa, cum poteataie pietni 
ria RubatitUHudi alium aeu alioa in víta uel in tnorte^ In qaorut 
testimonium euidena sigilla noatra propria ad petidunem iora díct 
Anne prc^scnttbua sunt appensa. Dátum lena'actxtaaute Naliuilatoi 
domíni, anno oiuadem míllesimo qundrtngeutesimo tercio. LíatÍDa perg. v xem, £ea. lausea v Praia. [Nk rulin {iHp«áoo jíim 
rnkonl: Cbiiiiub írLíiu litere Hd tr»UkiiiiiUtU!i in tiieram Jiiďeaniin, i 
qoa litera pati'lll •íf-illnia maiiis, Tri visuté pviUti na [irauldcb. 1.6(1 
dole oblý rotdäl(»ii<ŕ Dn horoi vyišl a apndnl uikii polaviol. Úpis: I 
Loopoldí. 2. Z kruliu aproaLŕed ácitu vjrbfliajl na •topkioh ifí u^ 
(llilkj:) ávi nsboTu » ledoo áeid. Opis: tí. Jaaobi ds ?UaWL 
mení nuurčilí. opii noŕctetný j<í. 1404. 18. ledoB. I ľdJni Pi^Mánek, méit. pU., sapísuje na domé svéti Katclini-, 
manídce své, 250 kop gr. vena jfjího. 3i VflcluT, nékdjr Pabíánkuov syn, méätéDin m&sta, Nového 

fltai. clité, aby tiomto liatom známo bylo pŕede väemi, že jsem 

lldédicoTČ moji í oáméstkové poctivá Kateŕiiié, manželce mó 

taie, dceŕi Račkové zo ^tutic, spoluméSténína mého, jménem 

lak Tériiým rukám jcjím, Rncka a Jindŕicha, r}-iiuov jebo, 

é até kop a padetáte kop dobrých, stŕiebrnýcb, pražskúho rázu 

■ domu mém i na jeho méatlšti, jeSto Icži na rohu podlé domu 

dŕicba postŕiehače, a na dvoru mém i na dédictví, na lukiích, 

l^tu, na hraviech i na vSech pŕísluäonstvich k tomu dvoru, 

i )sine a dlubem zavážaní, pod výménkami však tuto na- 

mymi: Jest-li že by tiž Eateŕina prvé nežii já sešla 3 tohoto 

tehdy tento list nemá žádné moci jmieti, ale od tohoto 

ihs stoboden mám a prost býti ; pakli bych já prvé než napred 

Hitu Kateŕina urafel, tehdy ona má býti mocnú hospodyní 

í totižto domu a dvoru i všecb pŕísluäcnství k tomu dvoru, 

bidi b/ uapŕ«d psaiiá sumina dve sté kop a L kop nebyla též 

taplacena docela penézi hotovými bez úrazu; však ovôom 

, kteréž poctivá pauí matka má milá na napí'edpsanúm domu 

KÍ lista odo mne vydaného jie na jistý úrok nebo plat a 

i jmenorítč tyto komory do fasuov svého života aby v tom 

ba jméla bez prekážky totižto svétniei, komnatu na ulici vy- 

, T ktorých nynie prebýva, a pinvici pod ninti n komnatu 

i BTÓ podlé krámu postŕíehaCo položenú, a špižornu na dvore 

I podlo Btájo a kuchyni na pravé ruce na dvuor domu jdúce 

tavenij, kt^réžto matce mó, jestliže by kto na téch ji komorách 

loli obyčejem pŕekážeti smel, jehož, bože ostŕež. tehdy 

jikody, kteréž by pio takuvu prekážku kicrak ko)Ív6k a kde 

Kvôk vzala, kteráž by ona anebo komtiž by poručila, na své 

kitnie vzíeti ŕekla, ty já alibuji a dedičove a náméstkové moji 

nnú, domu i jinýcb sboží mýcb držiteló ji, pain' Anne, nebo 

■DŽ by oua poručila, hotovými penézi opravití a nahraditj, väak 

tolio prebývanie jejioho v tom domu a v komorách beze 

} únuu a ujmy, a ktož by tento list jmél s voh dobrú napŕed- 

i Kateŕiny, Racka a synuov jeho, tomu právo pŕislusie 226 HOL 
ySecli Téci napred povedených. Toho na svédectvie i na potím 
pečef má ylastníe a na STédomie pečeti opatrných mniaoT U 
Hakéŕe, tehdáž miestorychtáŕe, Jakše Radčického aPaTlaKmii 
konšeluoT pŕiesežných méšfan mesta Nového Plzné napred ŕeieié 
k mým snažným prosbám pŕiveSeny jsú k tomuto listu. Dái 
stalo se Y sobotu pred svätú Nôtiší leta božieho M«CCCC« čtrrté 

Z opisu zachovaného v Stehlíkovské knize privilégií méstAkých £1 206. 

1404. 12. kTfitna. 

Knís Fertold b Nov. Plzne, dosud vikár pH iostele $vt. Mibi 
na Starám mésté pražském, ustafioven oltáŕnikem pri oUáfi 
Anny a Anežky , jinak svt Fdixe a Aukta, pH kostdc svt. Link 

téS na Star. mésté praSskénu 

Emler, Libri ooDfirm., 1. VI. 120. 207. 

1404. 9. ŕijna. 

Markčta ClMranicová, méšf, plz.j odkazuje 1 kopu platu roi 
farníko kostola, 1 k, roc, pL do Minoritskcho a 1 k, do Čer 
kláštera, za to niaji pozhyti platnosti odkazy dmhdy učinené 
štenim od Slafice, manžela jejího. Martinovi synu svémn ( 

d&m s dedinami. 

Nos Raczko iudex, Giecha pannifex pro tunc magister 
um, et Mathias Ilíntlpach. iurati scabini ciues Noue Pilzne, tc 
prosenciiuu reťOfíuosoimus publico testifícuntes, quod hoi 
mulíer Margaretha Jicta Charamzowa, conciuis nostra, suflic 
racione perťruons, nobis ropitis in testimonium, presens U 
mentum suum do omnibus suis bonis mobilibus et inmobíl 
condídit hoc modo: ľrimo voluit, ut vendito prato, quod 
ciuitatem nostram situm ost, dareiitur decem sexagene grossc 
párate pecunio plebano et conuontui dominorum crucifcronuii lutstre, ít ipsi umonito silii mam scsagonam ccnsus iierpetui 
eoDsu memoriam per|Mituiiin lialtcant ipsiiis Maľí;ar[o |the 
anteccissorum singulis ({uatuor tempuľibua umoi anou 
s «t dcľuuĽtorum misíia, pľopľíía nccciisis candclis, dcuoto 
caotutis; et deleKauit il«>cem uexagcDas gľossoľum párate 
lie ecitUR*dc predicto prato pro comparanda eciam vnasexa- 
oe&sus perpetui f'ralrilius Mnioribiis, vt per ľos tíernt pre- 
modo; ac pro Nigro moDasterio maiidauit ticri preťato inod». 
r (|uibu3 a prenotatU conueiitibus litere coiifici debctit, i^uibus 
iUunt implere huliismodi aDiiiveraarta et ad maims rectoris 
itoris presendum subscripti presentari. Coterum voluit, vt 
H, <\m per Slaiícnonera maritiim eiiis prescriptuiu, monasteriis 
ati fueniiit, veluti iii teatamentali litera per ipsum coiifecta 
imneiQ eilocetur, plenius transeaut ad nicbiluui, qui presetites 
ientur loi-o iUurum. Insuper domum suam, silain iDter domos 
;«nii4 i!t Síylliawcsonis ex altera parte, et hvreditalem versus 
x iticcDtem abque eu, que iu veudicionu prenotati prati rc- 
crsnt, Martino, filío suo et beredlLus eius, uepolibus suís, 
nit iu, tjuod ut ipse Murtiiius puei'is suis Tiuentibus domum 
ictun Dfttjuu hcreditates non possít vcoderu ueiiue nliquíbus 
iu lolirti^are, scd quod liberam teneat pro vtilitatv sua 
WDdo eandi-m ut iiuorum lioredum. Supvr quíbus omnibus 
1^ constjtuit suos Teros et legittimos commíssarios ac po- 
r«ctor«s, prudpDtes iiiros domious juratos presentes etfutu- 
roKaiido, rt ipsi amore dei ot iu&ticiu ae nepotum suorum in- 
ficvaentcm lilenim in cislam ciuitatia reponatit, prout Kolítum 
n si MartiDUH prescriptus bona antedicta dilapidarc pľcsume- 
Mt aliquo modli inbrígare vellet, quod ipsi doniiní tidibus se 
quousquo ipsius Martini piieri ad debilam atinonim non 
etatem. In quoruDi testimonium euideiis sigilla nostra 
ria ad peticionem iam fate Margarellie prcsentíbus aunt np- 
Dátum ct actum ťeria quinta anle tialli, auno domini niil- 
qnndringentesimo quarto. Z B«>t. kDit>y prív. 


20S. 

1405, 5. Iťflna. ŽebrAk. 

Král Václiw ryhUtÁiije. tmlrzí/ pfinskť firoti iteftfätcläMt t 

zemským včiníné v poslťthiich íäcch, a u»ŕi£»jf. pitrlmitt 

šclňm, aby potlporomU 2>'>l"'fcc€ krajskč v xlihúni í 

Wcncealaus, dei grácia Komanoťnm rox semper Augnittit i 
Boemio i-ex. Magistro ciuium, consiilibtiä juratis et commiuíbi 
iiostre cíttitatíg Ptlncnsis, fidelíbus iiostris dilcL-lís, gmcinm rqpn 
et oame bonum. Fideles dilccti: Tractaritibus [tridora HUper pr 
xime preteritia qualuor tempoľibus nobiiibus rogui noatri Uoeni 
baronibus circn tabulas tcrre do íjiccialí tnandalo nostro nd Iw 
vt in eodem rogao nostru Boemic pacis slnbilúitur amcniU*, | 
fiticiu hncusqiie coneuptia deliilo |>eľsislat in rqboľc et lúld 
no&tri rcgtiicole sub debita Iraiiqtiillitato rospircnt, ningiiU | 
ipsos ordjnata, statuta et decrctit, pľout in preseiiUbus %etif 
inferius articulatim pleníus cuiitiiietitur, BL-niure prumisimiu 
tQDero Bolide poUicemtír et liorum ad tnaJoris ruburis tirmitad 
ac exeiuoudani execiicioneni clticaceín decrcuimns et de fucto 
realiter in et per totum rcgnum nostrum Boeinie cl TRitiwi 
districtus ípsíus justiciaríos seu popiawczones no^trns Icgilín 
Btatuimus cum plcnaría potestate, sicut íd ípsum litere Mtgesli 
□oatre per nos ips's desupoľ dáte daríus nttestantar. IdcircoA 
litatt vestre scnose precipimus et sub regii fauorís obtoota i 
presse maiidumus umnino voleiitos, qimtumia ad reqoísicion 
huiusmodi justiciiirioľum seu pDpriiwczonum dislrictUH ros 
I quocies opus fueril et vos per se uel aiios (Idxerint rcquircod 
ipsis ad euiiculcaiiduín et reprimendum mnbticonim, nptomn 
oppres&orum dietí regiií Uoemíc et incobirum ipsias tniDOrítat 
incolsultani restra poluncía totis nisibus asistere deb«ltÍ8 fidsl 
et astare. quod eciam ijdem juHtíeinní et poprawcionea vJce r 
procA vobis facoro dobebunt et teiietitur. Htiiiehilotuiiiiis volaní 
quod mux víhís presontibua Íd ciuítnte ve^tra iu locts dobsii 
diebus forctibibus voco precona proclatiiari publjco fadatu, 
si quispiam cuÍusľuuijuu sLatua seu eoiidíeioiiis cxixtat, hujasin 
ordiuuciunis Htatutu ot dcureta ac iusticic procvssuiti iupe< 
Ľouarctur, ncu eitideín su foraan opponure prusnmcrvt, 
tiioc Bcíat aduersuín sc tainquuni iiialelícuni ot rebcUi 
condi^jom acritor pracossurum. Sucuutur ai^ i !t Bn«nko de Swjhow, Boczko de Fodiebrad, Zdeslaus de 
't reiiidens in Zagéczicz et Heínrícus de Eosaemberg, ab 
njs barotubus deputati, venientes ad tabulas prooun- 
kuenciones baronum factaa m presencia douiini Sigis- 
^s Vngarie, et aliorum multorum baronum, que inuen- 
ftnes &ct« sunt in monasterio scti Jaeohi, anno doinini millesimo 
(dringiealesiino secundo, sabato ante dominicam Oculí. [25. 
kôra im.] 

Primo že jsú páni nalezli, aby voláno bylo ve vôecli mésteeb 

It krajinách, aby vSicbni, ktož jsú pfiro?.eDÍ zemené čoské zeraé, 

li Tiicbni v zemi, klož sltiží pľoti korune ôeskej, o svätosti, 

í T tu dobu inílo pŕijiti pred pány. A viece aby ižádný ne- 

I TÍe« kc škode proti této zemi a korune, ani je viece bubíl; 

kli-by ktoi kolivék nepŕijeli k tomu času, neb jíe dále hubeli 

kb proti néj slúíili, tehdy aby ztratil své dédictvie i všecken 

j nápad, kterj'žby kolivek v českej korune mel, bud u otce, 

frátri, u strycev, po dekách, neb ktcrak kolivek a ty dediny 

f nápady má král dáti a obrátití podlct panské rady jakožto 

^íizené na zemské dobré; pakliby vždy slúžili proti korune, 

korune äkodili pfes ten ŕas, tehdy každý jest odsúzen 

Un Tšeho, cti jako psanec za zemského škodcí a zlodéje. Také 

1 páni nalezli, že ižádný človek v českej korune bud pán, rytier, 

QÍie, mesta nebo človek ktcréhož kolivôk rádu, nemá pŕijeti 

bého takého zemského zhubtie a äkodcie. Ktoii by pŕes nález 

úý avrchu psaný učinil, v své tvrze a pŕiebytky prijal, aní 

I R mm obcevati, ani jemu ižiidnú vecí nakládati; pakli by kto 

■ to prijal nebo pomáhal, tehda každý ten jest odsúzen abožie 

IknlcTU milost, tak jakí jest svrcbupsáno a práva jmieti nemá 

Idným, a má bytí jakožto paanec, kdyžby popravcie toho kraje 

í páni pŕísežní naň vysvéčili a Tyznali ; pakli-by se o to tí 

f páni delili, tehdy na kterúžby v&täie strana svedčila, na tom 

losteti. Také páni nalezli. aby väecka branie moci, všecka ná- 

odpovvdi, stráže i všecky nátisky stály a mínuIy v českej 

iní, bud to odpovedi nebo neodpovédi ; pakli by kto proti 

I njinil. tflidy jest odsúzen sbožie na králevu milost, jakož 

J STTcbupsáno, a zadného práva proti zadnému nemá jmieti a 

I bjti jakožto psanec, než každý aby sebe hledali zemským 

m, jakoŕ.to starý obyíej jest. Item anno domini millesimo 

hnxentesiinb tjuarto na suchý dni v advent v sobotu [20. pro- 

I U04J páni po plným súde uslyéevSe poselstvie od ki-álevy 

Wti po pauu Janovi CniSiné, purkrabi Praském a po Sigmun- 280 1405. 

doTÍ, podkomoŕie králcTstTÍe českého, jednostajné naleili 
z ŠvihoTa panský potaz vynesl. Nejprv o Žjrotíné, al 
nálczové panští, ješto se dreve stali, pred se šli, a abj 
bylo postúpeno od králcvy milosti tém, jimž nálezy svédi 
komuž dále dsky svédčíe. Také nalezli, aby všickni jiní 
panStí, joSto se dreve stali, pred se »lí, a aby kraleva m 
zjednati svými úŕedníky a vladári, aby vzdé pred se iU, 
jest bylo dreve za cie[sa]ŕe a za jeho otce. Také nal 
bylo provoláno t méstech králevých a to aby po 
králoT zjednal a kázal, aby ižádný človek ani zeménín, 
koli rádu, neprijímal ani kupoval ižádných vecí válka 
lapkoTáním braných, ani zájmov a plenov pod zatracei 
i zbožie, a tak aby mesta králova prijmúc k sobé popra 
kffgoT, aby se toho uptajíce toho popravily. A ty nálezy 
Presencium sub regie nostre majestatis sigillo testin 
rarum. Dátum Mendici anno domini millesimo quadrin( 
quinto, die quinta Januarii, regnorum nostrorum anno Boe 
dragesimo secundo, Romanorum vero Tícesirao nono. 

[Na chybu y pravo]: Ad mandátom domioi regis W. [ 
patriarcha Anth[ioGhensÍ9] cance][Urias]. 

[Na rubu': K>gistra-nit Paulus de Tost. 

Orig. perg. v mas«n plieúském: pečef na pioQžka s i 
m»Da« na líoi král v m«je$:até« nm rubu sekrvt dvojhlavého 
Iviŕiu iVskym ua pr»ou. Novej. aign. N. 11. Na pronžku ze8p< 
pHl>«áuo: Na popravu. Opi*y r Stebl. knixe priv. mésc. ť. 207 
ner*. -- OVAkov*kv. Frivi>j:ÍA mést pražských é. 121. 
*iu4;vr. Suvhbuoh v^-^o Briix. *:r. ^4. — P*Uckv. Archív 
i5^i» :íO:v - IV:**:. K. Wecoeslau*, Urkundenbuch Ne. 20€ ■\ vi 1 to:>. T. Ifdna. Pnk%. 

N č'*.' ' • . - i y /•-. :: ,*•' i'.l* ^TT. 


! snpremuB, conhteor, me emisse vigínti sexageíms grosso- 

OSDS aonut, líberí et perpetui super consulíbus, cominunitatP 

loDBibus l>onís ciuitatis Pilznengis, ad mstaiites precatus dícto- 

l cansuluo) et communitätis ciuitatis PUzneosispredicte, tracUdi 

e angolaro prinílegium pro me et auccessoribus meís, vt valeant 

mete dictjis cctisus viginti scsagi-imrum pro ducentís sexageuís, 

indocmique placuerit eorum voluntati. In cuius rei testimoniiim 

jUiini meum proprium et HÍgilla honestorum vironim ac domi- 

1 consuium iuratorum Maioris ciuitatía Pragensis, videlicet 

lini Tlioroe Platner et Jacobi Terkieri ad preces meas presen- 

I tnut nppensa. Dátum Prage feria quartä proxima post Kpi- 

a Domini, Aimo eiusdcm millesimo quadringenteaimo quiiito, 

Z najMarM kniby priv. a R&vétl ť. 6. 13., arovnej list kŕ. Síg- 
. 1431. 16. £erveDoo v NorímbBrcfl. 14U5. 10- IÍHtopada. Praha. t A&ät, iivotni lékaŕ knile Václava IV., sakoupil na obci tM. 
.Vor. PUmé roční plat 10 kop gr. ta 100 kop gr. Rgo magister Albicus, doctor medicíne necnon screnissími 

i^ô\m et domini, domini Wencealai, Romanorum regÍ3 semper 

stt «t Boemie regÍB, phisicus supremus, confíteor, mc emisse 

Beta sexsgeoas grossorum Pragensium census annui, liberi et 

rpetai saper consulibus, commiinitute et omnibus bonis ciuitatis 

meoita et ad iiistanciam piccatus dictorum consuium et commu- 

I ciaitatiH PilznenMÍs predicte, tradidi boc singuláre prÍuÍlo< 

I pro me (tt succcasoribus meis, vt valeant reemere dictum 

ram deĽem Beiagunarum pro centum sexagenis grossorum pre- 

m, aut michi ot successoribas raeis ita liberum cenaum 

•e, fjuaad«cun<iue eorum placuerit voluntati. In ijuoruín 

n sigillum proprium, in t«Btinionium vero sigilla pru- 

l ňroram Tliome toriäci.i et Clementis lonäcia, consuium 

K dBÍam Prageníium ad preces meas presentibus sunt 

I Prage nnno domini millesimo (luadringeutesimo z nejstarií bnihj priv. k kAvSU £ B 13., amruej list kŕ. Sír- I 
mondk b t. 1431. 16. fierrenca v Norímberce. 211. 
1405. 22- prosiiicp. 
Knfs Ti-okfip s Nov. Flsné ustanovaí favávcm v SnUiMi fStS^ 
Einler, Libň oonf., 1. VI. 168. 212. 1405. ä1. proRiucP. 

Jan z Svamherkit sstujmje U hop ročního pltilii na 
Vlkovi r Miletic. 

Já Jan z ^Tanibei'ka Tyzudvúm tiemto listem obecná 
ktož jej vzŕÍQ anebo čtúc slySeti budú, ie kvittitji a prázn/j 
púätiem ctné lidi méifaiiy ?■ Nového Plzne z jedeniidcU kop-l 
groäuov dobrých, stŕiebrných a pražského ráKu, tak jukž i 
jmám po Bvém otcí ot nebožce cíesaŕovy niiiosti pod jeho mi^ei 
a toho platu sstupuji Vlkovi z Miletic, panoäí mému i jel 
dťicíiii, aby jej tak dlúbo brali, dokud bych já aueb moji I 
nedali jiiu sta kop a deseti kop grošov stŕiebrných, rázaj 
Bkého, dotud slíbuji jich z tčcb penéis neupomúiatí 
svrchupsaných. Tomu na svedomie privesil jsem svú pečefkli 
lietii a piosil jaem urozenýcb mužov Petra Mílkovce, strýco i 
z Švambcrka, Bavora z Viežky, Puoty z Blaliiist. že jsupoillen 
své peóeti privesili k tomuto listu na svedomie, ježto dán jest ten I 
čtvrtek pred novým lútem, leta po btiožiem narozeoím tisioého | 
iítyŕstého pátého. 

Z opisu v DoJHtaríl boiie pHv. a Eftvélf i'. B. (4. xachovmaébo, I 1406. 0. ledna. 

I t Smmbŕrka siUupujŕ. roční plnt na m/'sii' Phni I>3 kj)p Janu 
Balitwi z Caltova a Oldŕkhoii s (išeltua. 

Ji Jan z ^Tamberka Tyznávám tiemto listem obecné viem, 

hijej Tjtŕie anobo Čtúce slySeti budú, žekrittuji i pránny propň- 

B ctnó lidi mé&téníny z Nového Phné z paddesátí a ze tŕí kop 

í^ij dobn-cb, stŕiebrnýcb, pražského rázu platu, tak jakož na 

I po svém otci od uebožce césaŕovy milosti pod jehn ma- 

•titem, a toho platu sTrchnpsaného stupuji ctným mužúm Janovi 

UíIoyí z Caltova, jebo žene vlaatni, jeho détem a OIdŕichovi 

lOlťlina i tomu käídému, ktož hy tento list jmél s jich dobrú 

, t«D plat ňhj tak dlúho brali na técb méšfanech svrchupsa- 

fth, dokad bych já aneb moji budúci od nich nevyplatil boto- 

penézi témi, jakož jsem jim dlužen toho platu, a z tobo 

1 slibuji mésfanóv svrchupsanych neupomínatijái moji budúci. 

na na svedomie privesil jsem svú pečef k tomu listu a prosil 

B nrozených mužov liatora z Švanberka. Hynka Haiiovce z Švan- 

ľuoty z Blahúst, že jsú své peéeti privesili podlé mne 

uto listu na svedomie a na lepšie potvrzenie, jenž dán jest ' 

B K^Krtii po sviečkach, leta po božiem narozeni tisieieho étyŕ- 

D ieitébo. 

Z opitu v tiej«l«räl knin prív. • z&ríll ľ. B. 14. »c)iavaDéfao, 
V a*. £17. 1400. 15. února. 

Uhí farár v JVop. ľUni vzdal se. místa svého a lu dosasen 
W^rrkit provin. f. ném. Oldricha s Ústi hr. Václav en faráh: 
Cvodcem hyl farár v LiUcieh, dekan plxcňski/. 

•r, lÁhň oonfírm., 1. VI. 171, 1406 IG. února. Plzeh. 

Krát Václav udfhije Plzeňským pro verné jich v twdiivntjch i 

Uvých iJohách sachorání osvobozeni od HO hŕivett, tuk, ahif na M 

tlosavádni rofní berné 36(1 hiivcn platili do komort/ královslé p 

ZOO hŕiven pyai. Weuceslaus. ilei grácia Romanonim rex seniper August 
Boemierex. Notum facimus teuore preseuĽÍum tdíultsís. 
rumlibet subdĺtorum nostromm, quos hereditariärum terrarum nosí 
rum latitudo complectitur, comrnodítatibus et Ttilitati geDcraUlata 
quadam teneamur intendere, ipsommque profectum eflícacit«r pro- 
curare, ad illos tamen per speciem, que generi derogati, ocalos 
nostre consideracioius conuertimus, quorum fides nobis non solum 
dudiim placuit obsequiis prestitis, sed speratur in antea placítom 
prcatandis, quorum pro redimenda reliellium nostrorum proternia 
peraoiias airaul et res proprias volubilis fortune duris eaentibu 
submÍBeruut. Sane aduertenteu et debita cODBÍderacione pensantet 
grata utília et accepta seruicia celsitudini nostre per oiagistnuB 
ciiiium, cODBules, juratos et ciues totainque commuuitat«m cioitatía 
PilznenaU, fideles uostros dilectos, impensa, reuoluentes ecían 
jpsorum coDstantis fidei puritatem, qua nobis in nccessitate nostra 
vminimiter et concordíter astiterunt, auimo deliberato, sano tida- 
lium nostrorum accudentc consilio et de čerta nostra sciencis 
ipsos et eorum ctuitatem a si^xaginta marcis grauihus grossoruni 
l'ragĽnsium, de summa videlicet ducentamm et sexaginta inarcanun 
grossorum bernc regalia, nobis et regie camerť nostre per ípeoa 
annis singuUs solui debita, itostro, berediiui et successonim no- 
strorum, regum Boemie nomine, oxnuncim perpetuum exemímas, 
absoluimus et libertauimus, cximimus, absoluiniuít et virtuto pra- 
sencium auctoritate predicta gracíosius libertamus talítvr inda- 
Itcct, n predictí magister cíuium, coDsulos, jurati ot dufit 
lolaquc comnnitas ciuitatís Pilznensis predicte «x nunc im 
perpetuum tautuín duceutas marcas grossorum denaríorum Pra- 
gensium, surnm? borne, vt premittitttr, regslis. anoia sin^lii 
ad cameram regiam dare debebunt et tenentur, quwlqae non 
Itceat queniquam onicialium nostrorum preseacJum et ft 
mm predictoa tideles noslros nd snlucione* Koatmfi 
pliorís qaiiai« ocGa»iou« tiuestU cumpellen- quoinodol uoa. 235 i 

\. Inhibemus igítur subcamerarío Dostro, qui nunc est, uel 

) tempore fucrit, ac ceteris regni iiostri Boemie ofňciaUbus, 

■bdilis ct fidultl>us, cuiuscunqiie pre cm í u e n cic, gradus, status aeu 

tÍKÍonis existaiit, ne prefatos cmes ad solucŕoncm ampliorem, 

Htr iiiiam ducentarum marcarum grossorum, ut prefertur. íum- 

I beroc rcgalifi, compellere aut arcere preauinant, prout indig- 

mem nostram gmuissimam voluerínt arcius euitare. PreseQ- 

. mb regie maieíilatjs sígillo teatimonío literarum. Dátum 

ne anno domini millesimo quadringentesiino sexto, die dccíma 

i Kebroarii, regnorum nostrorum anno Boemie quadringente- 

I l«rdo, Uomanorum vero tricesimo. [S« ohjbn v pr»vo]: P[w-] d[omioaraI CoDr«i][um] Bubeanierar[iQmj 

UkO[oaicDB] Pra)^eD[4Í9]. — |N* raba]: R[egistra]iiit Panlus de 

^ [Pod Um jinaa taVoa]: Na (,Ut komoral kr&ie JMi IlC LX hHven. 

OrlfpnKl perg. v moaeu plzeAskéiu; peŕeí visí na šflftŕe černo- 

í, Ui lloi kril v majesl&tá, UB rúba aekret dvojhlarého orUaelvem 

ptýn OA [irBon. Novej. siga. N. 12. — OpUy v Stehl. koize priv. 

i( a D Taonera. 140(1. 20. ŕíjtia. 

Um I*rnsá(ko, mfil. pU., odkaguje 7 kop ťoií. platu na kaplan- 

, kt Hcrímu Iči nviji sídtoupeny hýti poifeJmé adf.nyy knihy a 

1, tStchno ostatní jmáilmá obráceno býti k uéitku famího koslda. In nomine domíni amen. Ego Wenceslaus dictns Prasatko, 

fe citutatÍB Noutí PilziiBnsís, recogaosco tenore presencium vni- 

quod aauus mente et corpore suffícienlique ad plénum 

jrfniena racíone, animo deliberato testamentum meum rltimum 

f omnibuB boniR meia mobitíbus et inmobilibus a deo míchi co- 

DB äe ipais inter posteros moos et amicos aliqua litis et 

roucraie possít oriri matéria me defuncto, condo et ťacio, quod 

tne ilefuucto debet habere vigorem per omnia, ín hunc 

m: Primo enim constituo et facio testamcnti mei tutorem 

EBtecutoreni sen commissarium spcdalem discretum virum, vi- 

Bicet illum, i]uicunque i>reseiitem literám in sua babuerit pote- 

. Tt ipso iimiteng tc&tamentum meum sic tidelíter exequatur, 1406. prout de ipso gero confidenctam specialem. Deinde ordino 
vt de omnibus bonis meís mobilibus et inmobílibus díctus coi 
saríus aeptem sesagenas grossonim cenaus annui et perpeluí 
parut et instituat cappellaníaiD ob mee meonimqae predi 
auimarutn remedium et salutem, ad eandcm cappellaniam 
ydoncum preabitemm asaumendo íta tamen, (luod cappel 
muädem cappellanie dictua commissariua possit destituere et 
loco Bui instituere tociens, qtiocieiiacmique sibí tUuih fuciit 
dire. Iiisuper volo, quod de prefatis boiiis meU coniparenl 
cmantur apparameuta ad míssam spectancía, puta Jiidumenta, 
missales et calicea, que in leuiori íbro poterint reperiri, Cel 
Tolo, quod alia orauia bona niea mobilia et inmobilía, bí qua vlMt 
premissa resultaueľint, dtctus commissaríuB conuertat pro reniedío 
auime mee et meoľum predeceasorum ad eccleaiam nostram parro- 
cbiatem in Noua Pilzna, prout sibi melius et effic&ctus videbitar 
expedire. Eciaui volo, quod díctus commissarius possit íq vitá ael 
in extremís loco sui alium aeu alios subatituere commissaríuni 
seu commisaarios, qui eandeni plene in premissis babere clebeat 
potestatem, qiiam habet comuiissarius per nie principaliter 
tutus ita cciam, quod tam commissarius per me in preseDtibttft 
constitutus, quam eciam substitutus eeu substituti ab eo oallain 
vmquam in perpetuum reddore debeiit cuiquam bomiui de pre- 
miasis omnibus racionem. In quorum robur et teattuomum sígilU 
prudentum virorum Jobamiis PIÍk iudicis, Nicolaí llinconís, pro 
tunc magistri ciuium, Jakssouia Raczíczeri, iuratorum consoliun 
ciuium ciuitatia nostro predicte, ad preces meaa presentibna sunt 
appensa. Dátum ťeria aexta proxima aiite festum Omníum Saucto- 
rum, anno domiuí milesimo quadringentesimo sexto. Z oejsuršl knihy [ . zkvétí í. C. 2 217. 

10. prosincŕ. Jan, faUkrabi rýnaký a révoáa bavorský, mavini itrimčŕi t obet I 
mesta Plzni od daíum hstu ai do pfUtUto sv. JiŕĹ Wir Jolionus, von gote Knaden Pfalciignff bojr I(«hi vndl 
Uurtsog in P<57l^m, livkeuni-u olFeuliclien mit dom hris jdlen i jnt wdiBtul, horcud mier iescud, únz wir niit wnllietlai'litera mute 
I roehtnn christťnlicbon fridd Haffí^onomeii Imbcu mít den 
n furstcbtiVen md wGiaen ľurgtrrmeister. Itatc und der gan- 
gUByno der State icu Pillsscn vrid mít albn deu írn viid 
Im bcy rnsem fniter truwen vnd crcu fur vns viid alle di Tnscrii 
fiir alle dy. die in vnserin lanud síiid gesesstn vnd lur allo 
duTch ínsern witlen thuD ader lasson, ez sein Poheim oder 
:1i, ilaz wir den vorgcnanlen fridd mitden obgnanton Purgar- 
■, Itatc vnd der Rant^en gnieyne der stat zu Pyllssen vnd 
im Tňpruclienlich rad vnuerruckt, stct vnd gantz on allez 
Is WDllen liallteo, also daz von vns noch dheincm dem vnsern 
McJi doo im dheinerley scliadc in yrn íierschelílen viid ge^ieten 
Hli gpschehcn an dtieinerley slat, als verrc ir licľschafTt oder 
iele raicbet; wer aber daz den obgnanten, den von Pyllsen vnd 
iren, von rna oder den vnsern lannd oder lute, dheinerloy 
ule in dem fridd gescht'ah, dez gol nit engebe, so geloben wir 
Bach der abgnanten icwcier aiis irm iíato vndcr weisung dar 
heveisen vnd atl vniier vermogen dar zii tlmn on all argelíate, 
sj vnd dy irn werdea mogon derkennen, daz ez vns getruw- 
ni (cjft wero vnd daz wir daz wyren ongornde weare autb daz 
od aus Tnaern InnndoD uDd gebicten, ez weren Febeim oder 
idi,iy oder dy iren in iren Hersclieffte in dem fiidd augrilTen, 
v[ dj dar inn begritTen den mogen sy wol naclikomen ala 
weare aber d;iz yn dy sclben entgiingen bisí widder 
nucr land vnd gebiete, wo sy dy dann in vosorm lannd beku- 
n wler begreiffen, darzu sollend yp vnseľ amptlute furderlich 
A widder furn la^sen, alls zu sollcben luten gehoret; aueh 
m all kautílule sicber sein in vnsern laiindeii vnd gebieten von 
ná alleu den vnsern aufT den stiassen ansszgenomen, daz sy 
Tud fuautt fiolend geben vnd geleilt nebmen als gewonliclien 
Welchcr IcaulTtnan aber dez gelcitty nibt nemé, vcrliire er dann 
It darvmb ist sicli nymand schuldíg nnzuncmen íiz soU auch 
obgnantfi fridd ingeen atifT den tng biite, ala diitum dez brifíit 
t vnd nllao stet beloíben bisz autľsandlieorlon tag, der scbirst 
inkiinfUg, den tag vnd dy naobt ausš ongernde vnd sol aucb 
fridd in der obgnanten zeit uyioaiid auss vnsern landen ab- 
n. DiuiB vrir obgnaiiler tiert/og Jobunus mít Kwain nactige- 
Uko hern Hcinncbs Nothatfts zu Wernben;. Ptleger 7U Kamb, 
' Wilbclm RoidenbuĽbera Pflegur zu Walldock, odtír Vlrich 
m suín Stornstcin vud wenu wír den fridd« allso ubsagei 
rjjscriu vnd der ubgtuuiLea zwuíu i 


288 1406. 
gedruckten Insigeln, so sol cz dannoch nach dem tága, ä! 
briff gegen Pillsen geantwordt wirt, ein guter steter ftíói 
vier wochen; beleibt aber der friddo allso von vns Tiiabi 
bísz auff sant Ueorien tag obgnante, wen seÍQ danu hínnac 
*lu8t6 vns oder áy vnsern, der mag dcn fridd mit semen 
vnd auifgedruckten Insigel wol absagen vnd dannoch sol ez i 
dem selben nach dem absagen ein guter steter fridde seii 
wochen; wellch aber den fridd mit absagten, dy sollen den 
alko steat halien on allez gerude, dessglích habn dy obgn 
dy Ton Pillsson auch gwalte vnd wir Heinrich Nothafit, Wi 
Reidenbuch, Thobias Walldawer zu Wallthurra vnd Vlrich B 
zum Stomsteyn geloben, by vnsern guteii truwcn vnd erc 
den obgnanten Hertzog Johanusen, ynsern liben gnedígen b 
ynd fur all dy seinen mitsampt yn, daz alle dy obgescl 
stucke vnd artickel steat gantz vnd vnuerruckt gehallden w 
on all argeliste in allen der massz als obon geschriben 
Dez zu erkunde vnd grosser sicherheit haben wir obgi 
Hertzog Johanus, Heinrich Nothaft, Wilhelm Reidenbi 
Thobias Walldawer vnd Vlrich Kagrer vnsere Insigcll an < 
briff lassen hencken, der geben ist auff freitag vor Lucie vii 
anno domini millesimo quadringontcsimo sexto. 

Originál perg. v museu plzeúdkém, 5 pečeti miďkovitj^ 
proQŽkách perg., prvni mk ráz v červeném vosku, ostatní v 6 
vesmés zachovalé. Opfs listu v Stehl. knize priv. tnést. Novej. s'go. N 218. f 1 406.] Po smrti ničstskcho ryvlitáŕc Jindrlchn z Dcora stalo sc po 
mczi (Udici ^ po nvm pozústahjmi Katennoit manžel kou a dt 
jeho Majdalcnon a llvffinou. Kaicľina již prtndaufí za meš 
Jana Plika dostala polovici rychtáístri a drar na Lochotih 
sc svolcním královí/m i na maze svŕho pfrnrsla ; dar a 1 
jcštc nedospelá ohdržela druhou polovici ri/rhtáŕstri a druhý 
na JjOchotiné lcťict\ posUxc Majdalma, provdauá za wešt. 
z Lutic, dostala zhoťi Jindŕirhoro v Tf/nri levici a tŕrti dvú\ 
V Maliclch. Podelení toto stvrdil král Václav I ist r m t hni ^H WoiiiMíslaus. Nutum fucimuH ctc. 1''.ľgo cum alia^, tlum in ciiii- 
^Haostis Pj-lziiciisi fuimus persoíialiter constituti, inlcr Katlie- 
^Hta, consortcm iiuunrlum [lenrici do Ouria, judicis eiusd<.'m duí- 
^K fidcUs nostri dik-cti. .Maj^daleuam et Reginám, ipaius Henriet 
^B« et nrphanaii, prctextu eiusdem judícii, nec non aliorum lio- 
^Bn. (jiioľulncunqiie per eundem Hem-icum tam iutra quam 
^Bk ciaitatcm {'yhucnsem derelictorum, quibusciinque censean- 
^Hnomiiiibus, per vencľabilem Conradiim, olectum Vcrdensem, 
^^Bontam Meluicensem, regni nostri Boemie subcamorarium, de- 
^Hnn noatnim dilectum et Laurencium, regniis curie nostre judi- 
^H, fidelem nostrum dilectum, ex oommissione sibi per eundem 
^Hndom Cactn, de consensu et assensu uostro regío coram con- 
^^kiB predicte cJuiUitis Pylznensis talis ordinatio ot diuisio facta 
^Hit, qnod predíctA Katherína, quondam predícti Henrici relicla, 
^■idi jndicii ciuilatis PylzQensis medíetatem nec non curiam in 
^^potín ctlDi turrí, modio prato et Ttiedio humulctxt ibidem cum 
^BnuB pertJnrticíis vDíuers's. et Begina nata sua, ípsius Henrici 
^^Butt, eíusdcm judicií alteram medíetateín cum altera cnria 
^Bna in Ixicliotin, medío prato et nicdio humuleto ibidem cum 
^Hmin puriiiienciis vniuersis, Magdaléna uero ipsiiis Regine soror, 
^B nunc Ituczkoitis de LuticK conthoralis legititna, alis predícti 
^Bhcd bona, videlicet araturam in Tynecz cum censibus et reddi- 
^Bs nec OOD curiam in Malicz cum suis pertinenciia vniuersis, 
^Hnt cadem sínKula idem Heuricus Labuit, tenuit et possedit, ex 
^Bc in ontea habere, tonere et pio porcionibus ipsortim paternis 
^Bnuit pcrpetuis temporibus paciäce ot quii^te, heredítorie possi- 
^p, prout in libro predicto citiitatis Pylznensis id ipsum pleniua 
■Rntinetur. Et quia, cum profata Katberina, quondam prefati Hen- 
rici rolicta, minc vero Johannis Plik conthoralia legitima medie- 
■Men BuaiD, i]ue sibi in porcione suít in prefato judicio vna cum 
^B bonis, ut prefertur, de jure dcbetur, in quorum eciam po8- 
^Bmdo pacifica et ciuicta Imcusque Tuit et cst, predicto Johanni 
^Bíto sao legittmo, coram scabinis et consulíbun predicto cÍuÍ- 
^B Pylmensts sponto <^-t libere resignauit, eittat maicstati nostre 
^K preE»turo Joliannem et Katbei-ínam preľatam, ipsius contbo- 
^Bn legítitniim. hamili precum inštancia supplicatiim, quatcnus ad 
^■pnaostm m»dietatis predícti [judicii] ciuitatis ľylznensÍH tna 
^B|iroflUÍ8 bonÍB sais per ipsam Katherínam ip» Johanni suo maríto 
^Ba preGUta siľabtnís et consulibus predicte cinitatia nostre factam. 
^Bia fit gratam habere et contirmare graciosiua dignaremur. Nos 
^B^IjMl[T|^jBaiwpt II gjj^ Fmilllplifíift tidcljtfltíi obsSQUiä. Aobis PBT 240 piefatuín Juhannem bucteiius impcnsa ct processu temporis ia* 
pendenda, non per errorcin aut improuide, sod animo delil>eni< 
saiioque fidelium nostrorum acccdcitte consilio resignacioiu ntf 
dietutis prcfati judicii vna cum bonis prescriptis per preffttatf 
Katherinani predicto Jolianni ipaius eontlioralj coram scabinU # 
Ľonsulibus predicte ciuítatis nostrc Pylzneneís, sicut pr«iitÍtUliir« 
lactam, ratám ct gratam habentes, ipsam confirmautmus et uirtnU^ 
presencium regia auctoritate Boeinie et de čerta nostra ecioncía 
gratiosius contiľmaniuB, volentea expresse, quod predicti judtdi 
niedietati^m viia cum prefatia bonis, ut prefertur, prediutas Jo- 
baiines Plik et Ealberina predicta ipstus contlioralís iiecnoa ipsins 
beredes et nuccessores, alteram vero oiusdem judicii medietatum 
predicta Iíegina, ipsius nata et filía, prefati Henríci orpbaiia, quan 
ipsa Katberina cum tutcione et gubemacíone eiusdem aUQ medíiV' 
tatis predicti judicii in potestate sua babere et tenere debeat tam . 
diu, quouaquo ipsa Regina debite sue maturitatis et diäcrectonts 
anoos fuerit plenarie assecuta, cum vníuersis et singulis liberta- 
Ubus, bonoranciis, censíbus, redditibus, consuetudíníbus, frucUboB' 
et prouoQtibus, ia quibuscunque conststaiit, quibusuo spectablim 
nuncupentur nominibus, prout eciam eadeín omnia predictos Ileo- 
ricus hucusque habuit, tenuit et possedit et id ipBum in litem 
regabbuB, quas a serenissimis quondam dominis Jobannc, videlioefr 
auoetKarolo genitore, ínclite domua nosti-e, Uoemteregibus, nostrii- 
i-Aris3Ímis uec non a nobis super prefuto judicíu liabcnt, tcosilt 
et poijsident, plenarie continetur, ex nunc iti antoa babcrc, tenen 
et perpetuis temporíbus debeant pacifice possidere, iinpediro«otíl 
quonimlibet penitua proculmotis. aiu tameJi, ijuod predivtua Ja- 
bannes et Katberína contboralis aua, quamdiu predictam Regiiuuii 
in potestate sua babueriitt, ipaiua Reginu bona mínuerc nao de- 
beant, sed podus adaugere, eadem eciam lU'gina, postquam annoa 
dobite aue maturitatis et díscrecionis adepta et assecuta fuerit, 
predicta sua bona paterna. in quibuscunquo consistaiit, p«r H 
ipsam babere, tenere et gubernare potorit. prout sibi conaeniea- 
ciuH et utilius oxpodire uidebitur, iu usuš suos couucrtendu. Hán- 
daiites Tniuersis et síngulia ofHctalibua nostrís ut singuluritcr sob- 
ťAinerario regni uostri Jloemie, nec nou oiusdem camcre tioatra 
nutariis, nec nou magÍRtro ciuium, cunsulibuB, junttis ut cunimD^ 
iiitati ciuitatia ľylnnenaia, presentibua et ťuturia, fiilelibuB noatria 
(lilectis finuiteret discretc. quiiteima ipsi^Iobiitincm vt IvnllieriDout, 
cuiuortem suata, nec non [teginam, ipftíua lialberioc itututn, piv- 
in pľťdictt) judicio ac eciam abía bonia ipsorum ci 1107. wn 1 vniuersiN, sicut prefĽrtur, non impodiiint, dbc impe- 
li per quompiam pnciantur, sed poctiis circa lioc mnnuteneant, 
tnt aoatro nomioe efľtcaciter et dcfendaiit, prout indigoa- 
Hffl €tc. ľreaentibus sub inaiestate etc. Dntuni otc. Z rakoplsii clnaNki nniveraitui kníliovny v Prase VI. &. 7. fo). 
Opb aiu6 lukaré zHopalŕil paa Jtn Peisker, áfedalk pfi (éä 1407. 30. (prvna. 

h í Jiožmfierht odkátal kláHeni kanôVHĺká rfífftäarnich svt, 
%^fKSlina v ltok\feai%cth dva lán^ ve vsiKokoté, račeS máji jednou 
í roc.f. slouiiti výroční služby boží ea jeho rod. in aomiiiG Domíiii unea. Cum tempus nostrum heucontiDua 

Mlutione 8Íc lahetur, quúd actío praetmtonitii snrrípiatur buc- 

km futurorum, Decessaríum est, ut acta sic scrtptorum per- 

cntur Ricmoria, iiuod temporum successu futurorum čerta veri- 

a Buiiieant inconuulsa. Nos igitur Henricus de Rosis, cuiu bonae 

solatiH, diim e^itremi iuditii misericordiae operibus díuíno re- 

AntionU ÍDtuitu cupieutes prseueoiťe, tenore praesentium reco- 

! Toiuersis. lain presentibus quam futuris, quod matura 

ratioDO prnefaabita, sauoque nostrorum tidelium Butfulti cou- 

i hooorabilibus vt religiosis fratribua canonicis regularibus, 

|)Outo et coDueiitui ordínis sancti Augustini in inonaatorío 

uensi degentibus ac tbidcm iugo domtnico mancipatis, de 

I KJeotia atque boiia libcraque Toluutute nostria, duos laneos 

\ Kokot uulgahter nuncupata, cum Bingulís dependentium 

HBltis, jugeribus, vsufructíbus et ccnsibus ad cofidcm laneos 

neotihus, nullu nobis aut nostiis baerťdíbus in ois laiiois iure 

uto aut quomodolibet rcseruato dfldimus, donauímus, assigna- 

a et iocorpnraoimufl, praesentibusque damus, donamus, assig- 

I ao jncorporanius dictis fratríbuB et eorum monasterio per 

1 tleiacepB ac io aniea census acvsUH, ťructus memoratorum 

1 lollondos, vtilVuendos ne euitcrno in vsus proprios con- 

Iii rccompen^iam auteín bonorum praemitiitorum fratres 

ttii HueL ia MÍM et^ ^eciaUtwiAflUJulcaeesiiiu oplo 4 (Iíe uniMii juiiiiui'ľsHritiui diem persgerc t«nel>i]ntur 
■luoinodo suis funduturibus peragere consucaerunt, fpvoqi 
pro quatuor grossia do pane pauperibiis ante fori<8 occlimi 
dicaritibus tcnebuntur pro romedío animArQm parcnitiim < 
dccessorum iiostrorum at(|ue nostmo iiremtBsibilíIor 
tlBľum qiubua sígillum nostrum appcDsmu (.'um muiiiiiiin« u \ 
robore literanim, datis anno domiiii 1407., fvría qainta 
uutauam Petri ut Tauli apoatotorum. Z opisn sachovaoóho v registru oiuaaroni v 
Btr. 163. noMq I 1407. 29. červeoee, 

Vticliii: s Mdiiŕlinn ustanovuje touto aivetí, jak se mtýdei 
FOidČliti md ntezi mnnídhn jrho Anmt, syna VádavaaA 
bom, Dorotu a Markéiu, spolu krít/l-;/ viecknif ttflo 
mfcly, jak sc s jminím poiiUlalým naloUtí Noa Johannes Plik iudex, Jolianoo de Tyu [iro lone 
ciuium, FfenculinuB MoUer et Nicolaus Slfinecz iiiratí i 
ciues cíuitalis Nouc Pilziip, tenore presiiDcium rocogi 
vniuersis tostiticantes, quod prudeus vir Woiiccslaus de MiwietyB, 
conciiiis iiosti^r dilectii», decumbeiis íii Iccto ogrítudÍDis, quiutmíi 
eger corpore, sanus tatuen mente pleuaque pprfrueiis racione, nobň 
in testimoniuni rogatis et canuocatis, jtresens siium testatnenluB, 
quod voluit esse vltimum, cond'dit hoc modo: Prímu nuoqM 
omnja bona sua mobilia et iumobilia, que dnmtaxat in nlts Lobvi 
liabere dinoBcitur, in cenaihus, ngris, pratis, Huminibufi ct In i]iil- 
buscunque alíis rébus et bonis comistant, nidiil ibidcio cxcipJttndoi 
potenter comniiBÍt iuratis consulibus nostre ciuitatis pro lempore 
existontibuB et Jobuiiui Gírzieonis, coiiciui uoetro, cummtBSnrío 
subscripto Uliter et per omnia, rt ípsn Jobaiines Ovrzícoats cnm 
coiisilio et auxilio iurotorum oonsulum Dtistre cioiUtU pro toto- 
|;ore uxiattmcium agát ut diaponat cutn cisdam l>onís omnibas et 
Htinul taiDquam cum propriis, quídquid suc plocucrit rotunlati, 
uemiui in perpetuum vidvlicet Dve ipH« JubanniM ncr coamlet, 
umatiaqae ^n tein{toni fuitriot, »ditiiri jiUiiiuuu 24» 

( Tero bouis sah disposuit in liunc modum: Primo YVanconi, 
suo. (lomutn Huam liberam ab omnibus ďebitis, simiil omniíi 
Dffala amia sua delo^auit; ítem voliut, vt ambo commiasaríi 
iriptj plennm faabeant potestatem alia omnia et singula bona 
uperÍDS DDD expressa, videlicet ípaius testatoris niobilía et 
tVAii, quocunque nomincntur vocabulo, vendendi in parte uel 
I et ex eisdem priino et principaliter omnia debíta ipsius 
irá, que fneriDt racionabilia, persoluendi. Deínde Toluit, ut 
be Autie, contiiorali sue legittime, quinquaginta sexagene groä- 
) oum lectistomits, in quíbus ipse teatator iacere consucutt, 
intur; ittfni si ipsa domina Anna, que asaerít se esse preg- 
em, genuerit filium, tunc additis centum sexagenis grossonim 
iftsius (cstatoris ad domum predíctam, debent Wanco 
I «t idem filíus naaciturus eandem domum liberam, Tt 
iclum ťst, nb omnibus debítts et easdem centum sexagenas 
lonim ac omnia et singula arma predicta simul et equalíter 
lien. Qooruni filiorum quocuotiue sine debttis annía decedente 
» ipsius nd ľrHtrem eius siiperstitem ct non ad altum quem- 
deuoluatur; ambobus auteín tilíis siue debitis annia dece- 
bus, tunc domo preacrípto per commiasarioa subscriptos ven- 
nsdietas p«runiä pro rvmedio anime ipaiua testatoris per 
I commissarias debet applicAľi, aliaquo medietas eiusdem 
DÍo eum uliia rebtduisque porcionibua filiorum preacríptorum 
t super nmncs tilias ipsius testatoris equaliter deriuari. Item 
I suis Barbare, Dorothee, Margaretlie, residua bona sua 
libet porcíonibus diuidcnda dclegauit, íta tamen, quod dece- 
I Barhani sine dobitia annia porcio eiua ad Dorotheam, so- 
I Tterinam, et non ad alíum deuoluatur, ac uiceuersa 
line debitis annia decedente, porcio eiua ad Daľbaratn 
I ad alium deuoluatur, ambabua Tero sine debitia annia de- 
Dtíbas, porciones earum super Wanconem, fralrcm ipaarum 
t deuolaa(n]tur; similiter pi'efata Margaretba aino debitis 
i decedente porcio eiua od frairem ipsius nasciturum et non 
ium deuoluatur; item si post mortem Wanconia predicti 
t Ibrbara ^t Dorotbea sine debitis aunig ambe decesaerint, 
ile purciimilius carum Julianuea Gírzicouis debet rocipere 
li wuig«nat( grossurum ot illas conuerlere pro rcmedio ani- 
I tcstatorti ot suorum predecessorum, vbí sibí coiiae- 
porcionem «upcr Mar( I 

4 ■tretn ipsíus nascitui Sinii- 
241 dobitis annis dioin clauseiit extremum, tirnc de porciono 
debent darí prefate domine Anne viginti sexagene grossoi 
prescriptas quinquagínta sexageoas gľossorum íta, quod hiDo 
beat iii vniuerso septuaginta sesagenas grossorum, residuumquead 
Wanconem et soroies ipsius vterinas equaliter deuoluetur. Si autum 
prefiitn domina Anna tiliam et non tilium genuerit, tunc prefattu 
Waiico testator porciones omnium pueronim suorum non pres- 
cripto. sed modo, quo sequitur, ordinauit diuidendas: Prímo nam- 
que Wanconi, filio suo, domum suam liheram, vt príue diétam 
est, ab omnibus debitis et arma sua delegauít, residuaque I>oiia 
sua fUiabua suia Barbare, Dorothee, llargarethe et filie uascitore 
equalibet porcionibua diuidenda delegauít, ita tamen, quod Bar- 
bara sine däbítis annis decedente porcio eíus ad Dorotbeatn el e 
conueľso siue debítis annis decedente Dorotbea porcio eiUA ad 
Barbaram et non ad alium deuoliiatur; ambabus vero sine debitít 
annis scilicet tam Daibara qiiam Dorotliea decedentibus porcíoQM 
earum ad Wanconem, fratrem ipsarum vterinum, deuoliia^njtar. 
Similiter Margaretlia et iilia nascítura quacunqiie earum sine do- 
bitis annis decedente porcio eius ad reliqnam earum superstitem 
et non ad alium deuolualur, ambabus vero, vídelicot tam Mar- 
garetba quam Iilia nnscitnra siue debitis annis decedentibu», tone 
do porcionibua ejirum debent dari domine Anne, matri ipsamm, 
riginti aexagene grossorum residuumque ad Wanconem et sorores 
ipsius vterinas equaliter deriuotur. Defuncto antem Wancooe sine 
debitis annis, tuuc domo predicta per commissarios subscriptoa 
veudita et pro remedio anime ipsius testatoris applicata medie- 
late eiusdem pecunie, residuum porcionis ipsius Waoconis ad omon 
lilias ipsius testatoris, quecunque tunc fuerint superstites, eqiNi> 
b'ter deriuetur. Item si post mortem Wanconis Barbara et Do* 
rothoa ambe decesserint, tnnc Joli'annes GjrziconU, commissaríu 
subscriptus, debct de porcionibus earum tollere vigiuti sexagenas 
grossorum et illas conuertere pro remedio anime ipsius teítutorit, 
ubi sibi couueniens videbitur, residuumqua ad Mar^aretbnn ol 
sororem ipsius oascituram equaliter deuoluatur. Sí aulem omnes 
pueri ipsius testatoris sine debitis annis dccesseríat, tantunuaiodo 
Tuíca fíltaruu) ipsius superslitc remunont^, tuac vJdem filio con- 
missaríí subscripti ambo competenti dáta porciono, qoe ipsJB n- 
debitur conuenicns, residuum bonurum oorimdvm debeot cunuar- 
lere pro remedio animarum ipsius testatoris et suoruín prvdeoe*- 
sorum, ubi ipsis videbitur expedirs ac intor paaperes <tousaj:;iri&M» 
ipkius testatoris iíistribnere, coi el ^oantatn Bonun pbicueril vo- r aateín toicus superstee ipsius teatatoris sit mascutus, 
st htreaomniumbonoruín suipatris Omníbus vero et eingults 
t ipsius Wenceslai testatoris sine debitis annis decedontibus 
lo superstíte romabente, tanc ambo commtssarii subscripti po- 
int cnm omoibus et síngulis bouis testatoris agere et díapoitero 
nt ipsorum ľonsciencie specialiter est rocommissum. (Jito circa 
it et coostituit SU03 veros et legíttimos commissarios ot sue j 
Botatis executores ac potentes rectores discrctos viros, conciucs iio- 
n, dileclos JohannGm Gírzíconis super Iiona in Lobez, ut cst 
TÍptum et super pueros suoa Wanconem, Barbaram, Doro- 
n, et JohanDem dictum Cílka super pueros suos Margaretbam 
Gliiiin seu lilíam nascitunitn seu DascÍturatii,atnbosautein super 
I, super <jue superJus ambo sunt atmolati, hoc addito, quod 
nn commissorii et quílíbet eorum possit loco sui aUum seu 
H coramissarium seu commissarios substituere in víta uel in 
ittŕ, ijaoĽÍenscunque ipsorum uel altertus eorum placuerit vo- 
itlli. Qaos quidem commissarioB constítutos et substitutum seu 
bttitatos ab eJs seu altero ipsorum nullus puerorum uel a^- 
1 ipsius Wenceslai testatoris nec aliquís extraneorum debet 
jrescripta commissioDe et regimine impedire nec aliquo iure 
írítoali uel secnlari impetere, nam quidquid ipsi in premissís 
iat, fecerÍDt, disposueriut, nulli YÍucnli de hoc aliquam debent 
n rtcionem, nec aliquod dare responsum. Si quis autem ipsos 
nmisRftnos constítutos seu substitutum uel substitutos ab eis 
i lllero ipsorum, racioue cuiuscunque premissorum seu aliorum 
Umncunque presens testament um tangencium quocunque iure 
uftnali uel seculari, in uel extra iudicíum inpetiuerint seu alí- 
k contra ipsos seu ipsorum alterum locutus fuerít, illa omnino 
I debent esse roboris ue! momenti, nam ipsi et eorum qui- 
it potiUDt 86 defendore non de propriis, sed de omnibus et 
nlU bonís ipsius testatoris auprascriptis, nulli iterum de hoc 
btorí aliquam racionem. la quorum omuium robur et testi- 
«íom sigília Dostra propria ad preces sepedicti Wenceslai te- 
ta'n prcsentibus sunt appensa. Dátum feria scxta in die sancto 
U^lkrttbe TÍrginis, anno domini M" quadringentesaímo scptimo. 

T. Mfhy neJM. prW. > tivéU (. B. 17. I 1407. Nový PlzeĎ. 

Konvitit hr. kuzntdu kliišicra si: Ducha v PIíkÍ rytnátfi 
soHkenn(k,nifsÍ. ph.,jeíté m íivola svého odkázal kläMer 
platu a sa to ét se zuvazuji k jistýw výroinlm ■*/« 

Cutn enim liomiiiis uitft síl labilís et peritura, í 
uito labilis decursus decreuit, rébus non íncutnbere p 
prouidere in terrts, ut mercedem habere possit in cel 
hoc benefícium cum lucerna siib mudio obscondatur, 
cum iiDuienso gratuitu super candelabrum collecfitar, 
pľoboram homiDum aiľectus prouocetur, nos ígttur fn 
prior, magister MathJas sacre pagine, Joliannoa senior, 
Wenceslaus coronatus, Matbias predicjitor, Petrus, 
ceslaus sacristanua, Martinus pauper, Wenceslnas C 
i|ue fralres conuentus sancti Spíritus Notiu PÍIzne, ord 
Pred i ca tom Dl. prcscnti pagina elucescimua aeu fatemuf 
uoticiam devolutuín fuerít, (jnod pi<.! incnioríc Weiicesla 
ciuis Pilitiiensis, pjo ex uH'ecIu, queni ad fratrcs lit i 
uentum babutt et bou elTectiue ostendít, se ibidem i 
duas sexageuas grossorum argeiiteoruni Pragensis tnoi 
censug nobia dek'gando pro reraedio abime sue ct ] 
BOribus suťs. Nos ígitur pľtor et fratros prenomtU 
eiuE pium afTectum pro tam dicta sancta elemosina et 
animarum oblígamus nos ac posteros nostroa ad qoat 
peragenda, videlicut vnuni post octauas sancti Wencenl 
post octauas natiuitatis Cbristi, tercium post fústum 
nitatis, quartnm post festum sancti Jacobi apostolj 
gulÍB aunis perpetuisque temporibus ipso šero rigilil 
stino missam defunctorum Holeinpniter decantare. Si 
absit, irocitati aliqna temeritudioe et obsualati obliuid 
gencía buías b^notícii dicta seruicia ti-mporibus pref 
romus vi lioc Icgittime per personas tidedignas 
ex ttinc ct pro tunc elomosinam íam dictam non percip 
pnuta omni oontradiccione, scd íi>hí oommissarií íllan 
tamdlu rctiuebuut, donec predícta soruii-ia non |ienig 
mm facicmuN. In cuius reí tcatimoiiium et enident i 
conuentua et oflicii príorataa buuI appensa DaLom in 
anuo domini mílleKinio qtuulringenleaimo septina, 

% D«}tL koihy prir. a t&rití f. B. 11. 1408. 30. liatopadn. | 

i postŕihač Jest povinmn s domu svéko plaiiti pAl Icopy roč, 
ifo JdáHcra JtíinorUsMho na eáJuií ta zfinfeUho Maifje 
I, iR^. pli:., litery odkáznl 5 kop na lakoiipení ročniho ]>latii. 

Nos Wenceslaus iudex, Wenceslaus Pabíanconís pro tunc ma- 

hr daitun, Paulus Ebrzvin, iurati consules cíues ciuitatís Noue 

tenore presencíum recognoscimus vniuerais testilicantes, 

ti booestnB vir Andreas pannitonsor, conciuís noster, in nostri 

i consilii presencia constitutus, aaimo deliberato recognouit, 

beredes et succcasores suos super hec pignera, videlicet 

tr domum suam cum arca, BÍtam inter domos Johannis 

iconiB ex ma e t Fetrí aartorÍB parte ex altera et super 

ta alia bona sua, mobilia et immobilía, quocuoque nomi- 

ur vocabulo, sint ia noatra ciuitate uel alibi, pecunie te- 

itntalis ohm Matbie dicti Kerzek, uasti-i conciuis, a prouído 

) Weaceslao dicto Zbírob pannifice, nostro conciui, aortis quin- 

lezagonas f^roasorum Pragenstum, commissario ipsius Matbie 

U Kerzek, ad pleiium percepisse bac sub condicione. quod quamdiu 

t Aodreas ael sui heredes ue] successorea iam dictam sortem 

lunninsto commisaario ue! ipsius aubcommissario vna cum cenau 

trcrescente ad ptenum non persolueriiit, tamdiu debent annis 

lolis a dato presencíum continuia mediam sexageuam grossorum 

b commissario uel ípsiua subcommisaario in ŕesto saocti Jacobi 

iDcipíendo nunc in proxiiao coniunctim cenauare. Cum 

l quidem média aexagena grossorum dictus commisaariug uei 

lui mbcommissarlua debet vnum aniueraarium in Gríaeo nastre 

lacripte monasterio seniper die sancti Laurencii pe* 

ite, more consueto pro anima prenominati Matbie dicti 

pro animabus suorum predeceasonim, et uon dato censu 

[pto quocunque anao, ut prenotatur, prcnominatus commiasa- 

•ttubcommissanus plenam liabent et babere debent auctoritatem 

[ndicis etiuratoram tunc temporis nostre ciuitatia ipanm An- 

paonitonsorem heredes que et BUcci>ssores suos in omnibus bo- 

ÚBOprascriptiisutBcienter pignerandi ot pignera recepta atque 

domnm inter criutianoa uel iudeos obligandi uel vendéndi et ta- 

Bumí tunc dľbitum conquiroudí sine iudice etquerelis. Ilarum J 

•d pr««s dicti Andree ptuinilousoria sigilla nostra appensa I 
^m sunt testímonio literarura. Dátum et actum ferm scsta post fl 
sancte Ksitlierine virginis, anno domini millesimo qiiadnngeatt 

ociauo. Z D(>JsUrSI koihj [)ľi ziivM f. B. 10. 223. 

1408. 12. prosince. 

Doaavadni farár hr. Václav v Nov. Plzni vzdal se mMa i 
I nového faráre k návrhu provinc. Oldfieha z tJsH br 
tislanoven. Úvodcem hyl faráf v Kostdei. 

Eralar, Libri cooíir., I. VI. 264. 1400. 4. IjiTvence. 

Bohiiš te Skočec zapisuje ročttl plut 21 gr. kláiteru DontinUtáih- 
skémit v N. Phni v SkoicUh na Havlovi Luňákorí. 

Jä líohuS§ [z] Sko2ec TjznáTám tieinto lUtem vScm nenéjtín 
i budúcim, ktefíž jej uzrie nebo čisti budú, že z dobré TÓIe, 
8 dobrým rozRij-slem, zdraTÚ radú i s povelením Bvýcli pŕátd 
dáviún i dal eem jedenmczcietma grošór pražského rázu, dobrého 
platu, Čistého striebra, ctným a nobožným bratŕím a kné^ím anr 
tého Dominika, zákona kazatelového v Novúm Plzni, u svätého 
Ducha, za tyto míl« duáé jmenovaue: ii^prvé za Harbartorr, fe- 
čenéko Hedvábn)', za páné Otikovy, za Bohuskvovu. za liohuioTn 
tak ŕečeiiébo U/núŕ, za panie Katruäinu, za púué Btupkota í z[a] 
luiäé vSeckny pŕejší pod túto vymluvú: Aby dŕtva ŕečcní bratŕio 
a kiiéžie zpíevali u večer svätú vigílie a na z^jtŕie svätú mSi tá- 
duSui ten den octáb božieho tela za ty milé duiie a za to m^ 
mieti ten den na božie telo bratŕie n. knéíie ku poIftpAetii nabo 
na pitanci sedmnnceth groAóv a kazaUilovi ctyŕi groíe, aby od 
ty du^e prosil na každú neduli u técb jedenataicietaui 
platu nuij( počieti bratí na svaitíbo Jiŕiu nynto pfi k kaidé lélo br&ti t«n fas. Ä t&ch penéz a to!io platu stu- 
Skoeích wnelychyb*) na naicm kmett Havlovi tak ŕeče- 
LíHiák n toho jiatého platn na lom jisténi kmetlm slibuji 
itiió i viiokni pŕiotelô nenéjSÍ i budúci pnde ctí i pod vérú 
Da vélíj, leC bych na tak dobrém jistém mieaté ukií- 
pŕietfllé ukáitali. neb penéz pól étvrtý kopy grošiW 
tmi plat jinde kúpen byl. PakU bycliom tolio neu- 
a jtn tivplnítť n«bo jtm pŕekáželi, teda plnú moc dávame 
n a knčžím dŕéve ŕeóenýin, aby tiem listem toho jistého 
mofali dobývali ducbovním i svéckým právem v nifem se 
rlňíujíce, ale jim to rérné driíce, a ktož by tento list jmél 
rá iia.4í volí, ten má plné právo k nemu. Tohoto víeho ku 
«ti jk Bohaäé z Otéäic, sedením na ScocícU, pŕivésiti sem 
STÚ pečet, na svédomte véčie prosil sem bratra avého Vá- 
2 Otéiiic Hed^ním v Uosračíné, aby také privesil svú pečeť 
rkvarda z Buxic, aby také priložil svú pečef k tomu listu, 
ijest i^túce od narozenie božieho čtmádset let a devátébo, ten 
dán na svätého Prokopa, českého Daieho [nilé[ho] dédice. 

Liilioa pergftmeDOvíV v mnaea plieňakém, peíeti chybí. Narubn: 
a •ap«r bow«k«tn de Skoczyecz" : pod tfm po^dÉji pŕips^no : 
nalia doioinui Prsycliovský". SturAf sign. C, novéjäl N. 27S. 

I to poiorojl M Í«ÍIÁ dvA fUky plstna starfiiho na raba, ale jifc 

tjUtdlibo, to D»bylo Ise je p^e«IstI. tn -mi 225. 
1409. n. Hjnft. 

Mikulái I Aflľ. Plene itsiatioven faráfcm v ÚjcziU. 
W, Libri coiifirm., I. VT, 276. 1410. 13. Itatojiadu. Praha. 

Vidm oitoboMttJe královská mesta Pheň, Klatovy a Tachov, 
m M hráte v ďítiAH S750 kop gr. prai. laruéila « íéi r dohf. 

XiMriil j«*tn >jiftill, má-<i M ÍI*I> |U Nsllohjb*, Anab n4ea jlnibo. I nedávnych bouH v lemi vémí pfi kr^i HáJn a Hm i 
\ähthHV upndla, o(1e vSrcJi' bemi královakýčH na iesl i 
rokem 14Í1. WenceslBUS, dei gmcía RumaDorum kox Hempvr Ani 
iBoemie rex, Notum facimus tenore prescnnuni tniu«rsi«, < 
Vcum magistri cmiui;i. consules, jurati et commmiitates Pil»e 
Olatouiensis et TacUouieiisis ciuitatum nostranini, tidulvs n 
dilocti, tamiiuam honoris et DOtniiiís noatri auidi ZHlatom ■ 
complaceDciam singularem et subsidium duorum milioai *«| 
gentarum et qiiinquaginta Bexagenaram gi'oasoram PragL-n 
Zacliarie de Swjnarz, heredibus et successoríbus suia le soliH 
et dandis pro nobis beniuole submiHeniDt et ipsoa de pre&tú 
Buniis pat^atibuB ípsorum litem eorum et sigillis tígitlatía I 
curauerunt, quarum pretextu pecuniaruni et a]ianun snmnu 
bernaruni regalíum nobis per ipsoa prius et a<) preseBN dsU 
i gwerraruni in regno nostro Boomie motariim, rfaí i 
I cum sumplibus ipsorum ňdeliter astitcrunt, magnis, stcut «Íi 
perto cogDouinius, debitís involuti ad presens aáeo, iiííÍ hi 
Serenitas ipsís succurat, in teroporo ipsi processn lemporís, ' 
accepimus, prolabi possent m ipsoruín extermiiiium TltínulsD 
igítur prcfate nostre ciuítates prvtextu debitoram pntdict 
suorum nostris temporibus totaliter saccumbi, eed pocitu f 
ÍDcrementa sust-ipere et crescere vídeanlur, oos non per err 
aut iinprouide, Bod amrno deliborato sanotiae fidciium nostr 
accodeDte coosilio, ciuitat«s predictas in recompeDsamprudict 
duorum niilium septingentaram et qainquaginta seug«iuuraii 
nobis, ut premittitur, dooandoram mu soluendonun, incíp 
anno domiai millesimo ijtiadringeutesimo Tod6cimo et d«i 
sex annoa oontínuos inmediate se sequent«9 a toDinis regi 
bernarum nobis p«r ip»os per eosdem sex aitooi daodii «t 
Boluendis absoluimus, exemimos et quittAuimaa et Ubeitaa 
atvsoluimus, eximinua et tirtute pres«ticiuni rcfta udo 
}{ocinie pro nobis, here<libua et aacesaoribas nostrta, n 
[ itocmio, qnittamna et gracios»ius libcrtarans, TDÍuenaa ecb 
aingulas moaii:ioiifls et litens p«r Qos sea uffieídM nustnn 
qutbuslibet summia ad dicUs noatru dnitat«* tn prrilicb>ni] 
ftunoniu apacio ex obliiiioiie in •dmrt«uc» val »ti* de 
qiuciwHiue diriitvadai et äcodju omuaiw. antiuDamu et i 
de čerta tiostn scicneítt niribos tutalttar wm 
i txpnttOy M qntspiaia, cumettnqwt '■«*»^ ■"■■"? ■ 251 ciuiUtes et homines eorum in prefatonim sex an- 

I Sfiocío pro aliquibus summis eeu contríbuciotiibus quibus- 

hjae moQťat. seu attemptare presutnat quoqiioinodo. Mandamus 

I Tniu^rsis ot singulÍH regni nostri Boeniíä oťScíalibus et 

unleľ subcainerario, qui est vel quí pro teinpore fuorit, fíľmi- 

ŕ ct dútricte. qtiateiius ipsi <le profatía riOBtris ciuitatibus in 

idorum sex aiitioruni spacio nullam regalis berné snmmam 

, postulent aut requírant, oec ad Bolucionem ipsarum ar- 

;onipeIÍant quoaisniodo, prout indignacioneni nostram 

^winamTolu«rint arcius euitare, nam iusta ac euidenti racione 

Kidimuä, ■ quod ipse ciuitates noatre predíde infra et per 

s sex annos de stimmís regalium bernarum, que ipsis per 

1 annos more solito imponi deberent, antedictas duo milia 

ptjngŕnias et quiuquagíuta sesagenas eum aliis summis, quibu3 

r aostratn maiestatem nobilibus quibtisdam jidelibus nostris 

|ulix annis proscripti sunt, satis difíiculter soluere preuabuiit, 

Icrgo decreuimus omnino volentes. tI per pretactos sex annos 

i penitas exaccione bernarum, subsidiorum aut aliarum qua- 

liciinifiue solucionum a quoquam valeant amplíus aggrauari. 

íuni sub regie nostre maiestatia sígíllo lítcrarum. Dátum 

t anno domini millesimo quadrjgentesimo decimo, die trede- 

t Xotembris, regnorum nostrorum anno Boemie quadragesímo 

pQu, tUímaiiorum vero tricesínio quitito. ľestes huiua sunt in 

[iílo renerĽUilissimi patres et domini Wenfeslaus, patriarcha 

liocensia, Conmdus, episcopus Olomucensis et regtií Boamie 

HrariuB, nobilis Laczko de Crawarn, miigister curie, Petrua 

rzililc, magister monete, et Nicolaua de Vozicz, cunsiliarií, tide- 

Inoitri dilecti, quorum pariter sígilla in testimonium premts- 

pn prosentibus sunt appensa. Dátum et actum anno, mense, 

I it lúča. qnibus supra. ÍVt ohybu v [irftvt.{: Ä<1 mandalum domini reglj, Jacobiis, ileca- 
I WiiMgmdfnsis. 

[Nfc rMl)n[: R|pgiitr8|QÍt Caspar de Lewbicz. 

Origioal perg. v miHeu plzeäském; šeat pečetf veainga db prouícich 
ftlA dobra tatihovtn^cl). 1. Krá] v majeiiUtS, na rúba sekrét dvoj- 
2. PeCet miskovitá, uprostred hťll kolmo stojlcl avrchn 

I patríarftikj^in osilobcuá, pŕes dÍ pak uprostred dra kŕlžem polo- 
I Ulífl. Opis; WeoczesUvB dej pracia patriarcfaa Autbiocenns. S. 
I laiakoviiá, aprustfed bt. V&cUv pod gotickým baldacbýosm stojlcl, 
hol dribt praporec o sami opŕený, levice apočlvä na žtítu pri levé noxe dk M(dI stojlcln, pv oboQ BtrkoiEili dr* adé iUtky, pnrý 
dole tK iikmo vyatupujld prahy, x kterých do bonil Mali | 
um lék aibmé pruby v^rnik^l, v levéni Stilko TstýeaD:^ Itv i 
hledfol. Opis; — S. dini conradi d«i gr[Acift epijicopj eôat* a 
4) MiikovitA peCeC, tŕlhriuiný v pravo iklonén,iŕ itU, v nCrai ■ 
voUM itfelou prorRÍenjŕ (odf-ívous) Rpkl^aje, tikd Sllum ds roLv | 
koldl holm kHdlem oidofaený. Opis: S. Laczkonii — de K 
Miakoviti peĎef, ve Itití tH vodorovná vyitupajici bŕevn*. 
" Putri * de * S m r >• I i k. 6) Miškov. peäHC, v illt« krk al 
piva äipkon proaiieleaý. Opis: Sigilum — Nieolai — d» pra^ 
■lodní dvd pafstt niiijl rítz ve vosku černém, oilatnl T £«rv«B4 
SÍKD. iiov«j. N. 18. 

227. 

1410. d. 8. ledDft. 

Aíikulái, sjfn Matije te Viejan, daroval Petrovi iiltimimotoru t PUm^ 
polovici mýta fč, í'eselnice, 

Nioolaaa natus (luondun M&thie de Wsseyan, venun medifr- 
tatvm Ui«lonei dícti Vesclnioo de sUuibus lignomm per 
ilťH'úudencium solvi consueti, per d. d. WeDoeslaum ngem díeto. 
MftUiie di^ Wssp^n. pjttrí dicti Kicolu, dali, per ipiun 
et licrwli-s Ttiŕruandi more solito, prout ín literu re(;alibu8 coatH 
iii>tiir, duiuTÍt discretn viro Pctro ftlíaa Pcsaie illnmínatorí líbroi 
iu, i|uud ip3« ľetrus venun mi-dietoU-ni onmíum turíum ex dktv 
UmIoqm proTenioBctaBi. habcat et vtifnutur, ftlter* medíeUta iuriom 
coiiix'ra«Dciuin pro ip90 KiooUo et lieredibos Xm M«4mf Iníkjr pl»átk« od 1407— l«lt 
r Ptmm cteruii pod ugm. 8. D. 19. |«c. 96. tétHti MOnM Mara * «Mly »1 7VW»p». U^rw ty^tmoi *•»- 
p.",. «"»"»i\°,t^ ten., «« >■',:;:,, dederi.. 
. . > f n. i 4. 

voluít esse vltimutn, quod tiioion primo ípsodDfanctoilrbrtt bstv 
vigorom, condiilit hoc modo: Primo namquu focä, >■ : 
dinaiiit super pueros huos Procopium ot Ariicícnin 
sua, suos Tcros et vltimos coiimtHsarios, taUirvs ai: 
luntatiii executorea et potentes rectores, domiiiam Aim i ' ' 
simm logítimam et dilectnm, Jacolium Jesscniczskv. 
droch, Wenceslaum Frane et rabsaoneni, filium eiusď n 
iU, vt ipsi et eoritii) qiiilibet, possit loco huí alium conmiiijidttuiiiw 
stituere in víta vel in cxtremía. Item voluit, vt ňi- buiiin suík, «• 
singulis, perpctuis temporibus c um vna Eexagpnii grooMM 
anniuergariiim ín nostra parrochiatí ecclesia cum Tigilíín ct 
defunctorum cantatis et balceo et eleraosinis pan[)oruiii 
solito peragatur pro sua et Buoruni predecessorai 
remedio salutari ; necnon vt annis singiilig pcrpetuis tt<mp<>rAn< 
de bonis suis mum stamen paiiiii jiro duabus sexagenis f^rossorui 
comimretur et pauperíbus dístríbuatiir. It^m domine Anne, |in» 
diele conthorali suc, ceiitum cuiu sexsginta soxHgcniu grosaorair 
umnia clenodia ex Krgento, omnia vostimeDla mubebria, OBnäl 
luctÍMtcrnia dodít. douauit ct delugauit, hoc Mvmplo, quod 
domina Atiiia debut dare Procopio, filio ipsía^ lestatoris, diunW 
aniios matuľitatis peruenerít, loctiattirnta ad qiiatuor lectos bonOilI 
et Anicícze, filio buo, dura maritari debuerít, I«ctÍ8lcľ«ii» dNCTciiJ 
et honcsta. Ilcm vobiit, vt dobitá sua, de quibiis nicÍonafa3ÍUŕ I 
coiiMaro poterit. do bonis euís persoluantur ; reliquu voro omuk' 
bona sua mobilia ct ínmobilia, ijuocunquu nomincntur TOcabulA 
ťl in quibus<]uo rcbuB coiisistanl, Trocopio filío stiu autoUdUl 
dcdit, donauit ml dulťgautt isto dumlaxst Domioalitcr ŕxpraisC 
quod ipae Procopius dcbct daro do eiädem bonis Anícioze, Boiar* 
sue antedicte, dum jpsa ad annos maluritalia perueiMriB 
rťntum sexagenas grossoruni ; ít«m Procopitis debiUm am»' 
nim attíngenti etatcm, ti uum pre&ita domina Anna ooinod* il 
domtí Don posHÍt coiimanerti. luoc ipw Procopíui debebit in ipn 
domo por se sine impedimvnlu hrapítaliler residere. St lora ipu 
Procopius sine dobitia aunÍ8 di'oesseril, lune predicti* domine Anni 
dcbvni aJ premi<>su addí quadrngtnla sexagcne gros^oruni ul nui 
duum dobut ad )laretluuii, vxorem dicU Pabssunis, et Anicicu 
|■r>^di(-l«m, liltas i|isias Icstaloria. ľqualíbut porcionibuii dirintri 
Itew »i ipKa Aniaca aíua debitis annia deoemsrtt. lutu: doBUVi 
Auiip predirtu d«b«nt addi ad pr^raiasa quadmginu BejÄgB* 
pru&M>nini «t Marolctv prudic-lv vigintí sexa^eOQ prouorum, < 
_rwidiiuni dflbet ad i|isum IVtcopium dípiuh. fii T(fra 255 tam Prncopiuit ijuam Anyczku, sine debitis annis ab Iioc 
I migraueriiit, tuiic udditis domÍDo Anne pretactis octuagiutA 
pents grossorum, residnum debet ad prefatam Maretkam et 
\ puoros deuolui pleno iure. Si vero cciam ipsa Maretka pio 
(lefuDctu fuerit, piieroa non relinquendo, tunc Weoceslao 
htae BDtedtcto ct ipsius puerís debent darí quinquagiiitaaexagenG 
TĽsidiium vero conmissarii supraBcripti seu eorum 
miäsarií polerint conuerlcre pro animabus ipsius Martini 
ftís et Biiormn predecessorum et pro paiiperibus ipsius 
ktis et amicis, pi-out ipsis melius vídebitur expedire et prout 
I S{iecia1iter est conmissum, nultí viuenti reddeates de hoc 
i racioncni. Quos quidem conraissarios constitutos et sub- 
Ridunt ac substitu^ndos ab ois seu altero eorum, nulliis 
'Um Tel afíinium ipsius Martini tfstatoris nec aliquis extra- 
I debet in buius modt conmissíone et regimine supplantare, 
npediľe vel molestaro rerbis vel í'actis, publico vel otculte, 
kliquo iurc gpirttuali ?el seculari, nec in iudicto, noc extra 
aliquu modo conueuire vel impetere, nec quicquam 
^ns eoa apponere bíuc loqui. Si quia autem ea vel aliquid 
atteiDptare presiinipscrit, hoc nullius debpt esse roboiis 
bamenti, nam ipsi et eorum quílibet de omnibus preinisBia 
t aliis omnibuB, si que hie nominatim non sunt inserta et 
I tangLint teatamentum, nulli viuenti debent uliquam facere 
nec aliquod dare responsum. Harum quibus sigilla 
i ad preces prefali Martini testatoris appensa sunt testimonio 
fittennim. Dátum dominica Ksto micbi, videlicet die katbedrc 
Petrí u[x>stob', anno domini millesimo quadringentesimo Liitibm pergamenová r mnsen plzefiském ; pečeti chybí. 
; „Kiift Mmrtlna IíuJolfl". Novftj. sigu. N. 160. Na 230. 
1411. 25. E Faclop ustanoven od provinctála rádu vČm. Ohtŕkha z únii 
ffmv Noeém Phni, kdyi pŕedchúdcc jeho br. Mikuláš se mista 
hjl vzdid, 

Enlw, r.ibri coDtjrmntionam 1410 — llľj atr. 17. 2'M. 
1411. hŕczen. 
Km^z Dominik § Nov, Plene uattmoven fanifcm v Hm 
Emler, Libri confirm.. 1- VIL 18. 

232. 1411. 18. listuiiadu 

Teir a Nckméíc jest liluicn kláiteru tv. Ducha v Pht 

kteréž se xavaiuje listetn íímto v niieps'jngch IhiUáeh JiláUcru sfl^li 

Já Petr z Nekmieŕe, jístec dluhu podepsaiiého, a mj Uif 
ijuart z Biiksic. Václav z Bielo, Zdctiôk le Dvorce, rukojmé jAo 
i zaii, znúiny list«m tiemto obeeaô pred každým, kloi }«j íxii 
budú neb iislyžie čtúce, že jsme diuíni pravúhu dlahu tŕní** 
dcietiim kop grošov dobrých, BlŕiebrDvch, praiského rájtu. rtaýw 
knéiim pŕevorovi a vÉemu konventu kUíUvnt svatÁbii Pod*- 
V Kovom Plzni, biatŕím zákona svätého Dominika i tomu kaidŕwii 
ktož hy tento list mél s jich dobrú volí. Protož slibujvin bsted 
tiemto í dobrú vérú naáí kŕesfanskú, rukú Bpolečnú a nerozdielai' 
i beze váie zlé Isti tmUm véŕícim teprv jiueuoTauýin peuieMl 
svrcbupsané dáti a penézi botovýnii zaplatiti na tylo rok; pode^ 
psanti a úmluvy, to jest jedmi kopu groSóv ve drú nt-délí, pml 
po svatém Jiŕí, jeíto od dAnie tohoto listu najspie^ pŕ^iU ni^ 
a druhú kopu groSúv ve dvú nedätí prvni po avatém llaTle, inkel 
potom najprv pŕijátieii] a tretí kopu groSúv na sratt-ho Jíŕie ta 
dvú uodčt), jeito po túto dvú roki'i již jmenovanú oajspieii pŕijitj 
má a na teu na poslední rok teprv jmenovaný márny a sIibuj«M 
jiu téch ostatečných dvadceti ko]i groSóv dáti a penéii bolovýtni 
xaplatiti beľ-e váelio ďalšieho prodlenie anebo jim nn naiiich M 
úistých a iia svobodiiých dédiuádi dvú kopú gro^úv dobrýcb. 
stŕiebniých, [iľnískóho rilíii, platu ročnieho a véiuébo, »U 
bolúho toliko platu bi.'KC v^ebo panstvie nkázoti a postúpití 
/apHnli dobrými listy anebo aktanii dvoru ardbňkuptti 
ftkťlio, t«k uby oni tobo platu jísti byli ; kt«réboíbi pi 
kopa groSuv lu oAii % úrvhá kopa 26f; bntŕim má vvcluúceti na všaké leto. Pakli bycLom toho i 

D^Mtili, }.« bjclioín iiA který rok z svrchupsanýcb rokov penéz 

liiiiiýcli nezaplatili ani platu, jakož jest pŕedepsáno, ne- 

a aezapaalí, telidy inlied po každém z técb rokov my 

iiapŕedpaaní, kdji bycliom koltvék od naSich vefícich 

' aneh jícli puslem napomenutí byli, jeden na druhého ne- 

ani jedeQ druhého čekaje ani 86 kter.ík vymlúvajíc, každý 

= ..■_,;iiLt:ni pacholkťm a se dvčma koňoma v méstó v Novem Plzni 

neb T Hokj'canecb do počestné bospody. kteráž by nám od nich 

aaebo jich pošlem jmenoTána byla, vlécí márny a slibujerae a ta 

1- .■■n-^ obecné a obyéejnó v české zemi držeti, každý sám svým 

' Lii aby ležal, anebo sebe miesto budeme moci každý z nás 

< ^ .' J > i>anoät r^'tieŕského rádu t to lezenie postaviti a vložili. 

A po dvú nedétí ote dne napomenutie v toto lezenie jeden den 

po drilhéni čtúce, a my jeáté penéz svrdinpsauýcb tehdy dlužnýcb 

□pzaplatili. leíme my anebo neležme, tebdy véŕíci naM plnú moc 

m.iii i plné právo penieze tebdy dlužné v kŕestanech i v židech 

■ i[ ; ■' ii vnieti na naSie na všech škody, a kdež by jé koli optali, 

'1 ii! I- Hlibujeín zastúpiti a jim je vypravili eami sebú auebo 

' ■■.■■r.\i základy an^bo jistýoií rukojmémi beze väie jich Škody, 

: .- -. lo vždy jeSte lezenie toto pbiiti slibujeme a z neho na 

.' právo nevyjéždéti ani vycházeti márny, doňavadž bychom 

'i*>z Bvrchupsaných tehdy dlužných i väech ékod, kteréž by 

< neplnenie naäé kdežkolívék anebo kterakžkolivék vzeäly, 

jé jeden z naSich véŕícich právem bez zmatka ukázal, 

.tadi bychom nezaplatili hotovými penézi úplné. Také jestliže 

s uás v tej miere umrel a my jeSté všeho nesplnili, což 

list svédäf, tehdy my zuostalí živi slibujeme jiného tak 

10 a jmovitébo toho umrlého miesto ve dvú nedeli od té 

prró k nám postaviti, list tento obnoviec pod pokutu na- 

Ipsiuvfao ležcuic, a to slibujem učiniti, kolikrátž by kolivék 

fNtlŕebie bylo, a pŕimlúvali-li by nám co naši vôŕici pro toto 

luúnie našu. to my márny väudy znáti, za jaú oui právi a my 

i otm kŕivi. Tohoto váebo ku pevnosti našó jsnie pečeti 

m B naši dobrú volí i s priznaním k tomuto listu privesili, 

jetl din Ctuco od narozcnie božieho fitrnádcte set let a jedo- 

V Btŕťdu v ochtáb Nvatého Martina. I pergtinenová v mnaen plseAsk^m, pefetí chybí. Na rube 
, fratrín domini Fetri Je Nebmierze. Staríl si^'ii. <.j. 3 
. 376. 1412. 

M. Jan Hus dätklivé domlouitá plítňským, le (iramfy i 

spoŕádaným iívotem ttml jiné vi/niknli, ale tett íe IhúII^ mrji . 

£aií(naj( a v emsli ockahnji, i ttjtýt'á je, aby se pahpiilL V t 

Msfi tistit svého vyvraci bludná učení jnkéliosi ktaatde v Fi Dobrým sotrváníe vs cnosti a bŕíeši);ŕ>i> svati'^ pozoáaío | 
naSeho Jezu Krista. 

Pilni milí a bratŕie v milosti boží! Velmé tesklivé ti] 
zv máte mezi sebú roztrienie a nesTornost r pravde boií, íe d 
početiše zle konáte, boha tinéváte, duSe své tupíte, zlý pA 
jinýni dáriite a svú Čest maríte, pro malý zisic sveta tohoto 
vážite život véŕný. O proč nepomníte, že die spasitel: Co p 
jest človeku, ač veäken svčt zíSté a své duäi uSkodí'ť a kter 
človek olméiiu za duši svú? O proč nepomuít«, Íq ste bjli |rf 
dobrý väí české zemi v ^cdnáDÍ ílobrém, v slySenf slova Im 
v Btavem' xlosti? O kterak ste pozapoineuiilt, íe jednota 
v dobréni svätá, ta vás od nepŕátel bránila, boLatíla « n 
pred bohém í pred lidmí čtuilal 

Znamenal to nepŕietel boží, iľábel, žulojo tobo vzbudil 
kristovy a své údy, aby z vás boží milost a volí vypudili, a 
d>tm, biednemu duchu, z nébož byl jest vyhnán, uavrátili, al 
pojma sodm duchov horlích ease se navrátil, aby hóŕe bylo 
prvé. Jií frivorty, již hry, již jiné nuSlechĽtnosti, vyruiiv ; 
slovo božie, T vás navrátil. Kde máto pastýŕe duiií srýcbV k 
vás vede? Kuna netiie ukázaná, oenie, kioby sé slitoval, ab; 
nčné od lotn'iv, vína a oleje natije, u vazal ránu vaäi. 
snad ty, jenž vám nalévaji jedu lehóením písma a oleje, ne 
pravé, nlo pochlebenstvie. Neviete toho, íe pochlehnik jeat il 
ncpŕi«tel, aln kto2 koho treskce, ten toho miluje, rany léčí, i 
neduživý hnevá a skeŕí. O svätý fíehoŕi, veliký papeíí, ij 
Ten jedné sdm pŕietel bude, kterýž neOistoty s uié ditie i 
Milý Hvatýl proii za Plzŕiany, at tú v tom mlsledují, a tclidyt 
jako prvé božie slovo velebiti, kázanie protiv hŕiedľ'xu tnili 
vúdce pravé k sobé vimíti a vlky hltavú od sebe pudití. /n 
í budú, ite kto je treskce, t«Q k bohu vode, a kto pocbh 
je ot hoba lú^í; ktu pocbIeb^il}, judem kŕmi, kld trc 
Bpt^i«. VipomonuC, ief bnco umrú, a btaze tomii^, t nniŕe, alu béda, kto bŕiecbem bb naprzu^, upudne do teč- 
diaié. 

O míli Icŕcsténé! Viete že dobrá, povesí lepiíe jest nei mast 

Kam chcete dieti btú dobrú povésf, yeni jest takto znela: 

jaú naJHVornéjäi, mesto avó fádne Kpravuji, sluvn božie 

|í, padie Ten kuéí.8ké Xeny a rufian^r, kôstky sú stavili g jiným 

dobrý pŕiklad dali. Verne biioh bjl zavítal mezi vás, 

ice nasál, a ilábel kukol vtrÚBÍl, aby pšenici udusil, t. pro 

ID pÄna boha, pro ohavnú a naj ukrutnej Sie božie umučenie, 

né spaseuie, pro svú test, pro jiných polepäenie, pro své 

ktoi J8te cbybili, uhothe v pravdu^ ktož jste svati, hudte 

Nebi die páa buoh: Caa bUzko jest; kto škodí, Škôd 

k kto T mríkostech jest, mrzek buďjegté, akto spravedliv jcat, 

[JT bu(? jeätv. a svätý, osvéŕ se víece. Aj pŕijduf brzo a otplata 

mnú jest, otplatiti každému vedie akutkúv jeho. Tak die pán 

Pnjniet«-lÍ jeho slovo míle a zachováte, dá otplatú život 

ttínV v radosti neamierué; paklí nepŕijmete a nezachováte, dá 

■t«i:ťnie védnŕ v ohni véčiiŕm, v temnostech inezi itábly, kdež 

iiJáilDt'iia nebude otpočinutie ani utéšenie. Ale úfam jeho svatc 

ľ-ikivii .1 mám nadéji a proto vám piái, že dobrí setrváto, a druzí 

>< pplcpiite ve vžem dobrém, a tak budete synove bojtí, niéäté- 

(BB« ni^iita. T Démž nebude temnosti ani zamúcenie, a v némž 

WŕUj ntce boha TÍdéti a vk'chny veci znáti a jeden druhého 

T'íí'' wía sám sé mitovati a budete každý mieti, co bude chticti. 

-!a z l'Izné, nynie rozbrojené, rač vám všem dopomoci 

I i duch svätý smrtí pána Krista a s pomoci panny Márie 

■ ilých. Amen, 

ľii uapsání lista pŕiäel mi list, v némž psáno jest, že hranie 

fcíiíie íisti iíeaiň pŕirozenvm jazjkem česky neb nemecky. Druhé, 

'M Uttl näktorý knéz, žo nižádný, jenž smrtelné hreší, nenie 

IKa ani ayu dáblov. Tretie že na nové mSi kázal í^ka knéz tento : 

■ndJi jest nnstiížd, byl jest syn boxí, ale dnes i potom, když 

Bbäi bude, j«st otec boží a stvoŕítel tela božieho. Ctvrté že tou 

W» kátal, ie ni^bortí knéz jest lepáí. než laik najlepší. 

JťsUi tak « niíádný se proti tém bludom neposUtví, zn»- 
Aini- Tidiké jest nad vami, }.e Hte velmé t>ravdy ntpadli, a zvlášte, 
Wfň jtte učeui a rozum máte ; neb jakož die svätý Jan /latoú»tv 
B«n xtoro Krista spasitelfl uaáebo: „Nerodte se báti t6ch, jeni 
Wfijl t£)o", xa tlmilo slovy ukázal jest Kristus, že netoUko ten 
BAci jest pravdy, kterýž nesmelo praví pravdu, ale i kto ncsro- pravdy. Neb jakoŕ. knés dluien josl, aby pravdu, Icterúi ot boli 
jest slyšal, sin&le kázal, též laik, to jest i-\oihk neknéc, ÍltM 
jest, aby pravdy, kterúÉ jest slyšal ot knéze vyn(>dfíiiú t jia^ 
briníl doufíyné; päklí toho neučiní, zraKiijo prardu. Aj te<f bM 
velikého svätého dôvod z toho slova Kristova: „\erotft« «e 14^ 
técL, jen£ télo zabíjejí", že každý kné: i neknéx, ktoí zui pri*4i|, 
má jie do smrti brántti, jinak byt by zrádce pravdy a Utk i En* 
stóv. A množí z vás znáte pravdu a jsto iiaučent, že kaídý bM 
zákon boží mluviti, vyznávali a umie^h' i čisti, buď latiny jiU| 
svätý Marek čt«me psal, buď ŕecky. jako avtitý Jan své iteait i 
kanontky neb epištoly psal, bud Židovský, jako svätý MatiU ff4 
ótenie popsal, butl syriansky, jako avatý Lukái stú ät«DÍ« popMl, 
bud persky. jako svalý Šimon óteaíe kázal a popsal, butl Judity^ 
jako svätý Bartolomej, a tak o jiných jazyciech. 

Kterakž dáte knäžím brániti, aby lidó a&kona bo^cbo HÍlll 
íosky neb nemecky? ' 

Také k druhému kusu zda neviete, že n«lzfl jost í ÍwIm rt 
ctnosti i dáblu ve UŕieSe slúžití? Viem, že ste slýclialí, io Kri- 
stus die; Nemúž nižádiiý dvémapánomaslúžíti a potom: NenóliU 
slúžili bohu a mamonovi. A takú viute, že svätý Pulr di«: Klol 
ot koho pŕemoíen jeat, ten toho sluha jaat. A Kristus difl: KM 
hriech Činí, sluha jest hŕiecha; a bvI. Pavel k f^ímunínúm dio 
Siuby ste byli hŕiecha. Kterak toto písmo svató vÄducr trpit«, ť 
nižádný, ktož jest ve hŕieäe smrtttlném, neníe sbíha (fáblitv? Tlki 
viem, že sto slýchali, že pán Ježíä die, íe kukol jsťi synovu xlosUU 
jichž jest dábel nasal v svet a že také dio zlým: Vy s otuoďolil! 
jste a žádofiti otcu svého chcete učiniti, a dáva príčinu ŕka: á« 
nemúžeto slyéeti ŕe£Í mé, protož z otce (ľáhla jste. A st. Ju 
apo&tol duchem svätým díc : Synáčkovél nižádný vdit nosvoj, Idal 
pravdu činí, epravedlivý jest, jakož Kristus spmvedlivý jest, a ktOE 
hriech činí, z ďábla jest. A potom die: V tom známi jsú synor 
boží a synove Jáblovi; každý, ktož není spruvedlivj, ncníetbolu 
Aj t(Kf máte, ie každý smrledlný liŕieáník jest z dábU a sf 
(táblúv: klerak tehdy pŕepi'iätíte kázali kacéŕstvíe proti lomot 
svätému Kristovu písmu V Vézie, že ten tak káže, jest sluha i qr 
tfáblóv, a jest horší, než najmenší laik dobrý. A tak n«iiío otC 
buži ten koéí. : neb by biJh byl s}^l toLo knéze, a ten knii j«i 
syn (Táhlóv. U'hdy by biih byl syn také iliíblúvl Také ten knái 
tak t«n blud kilže a drže, nenio stvoŕílel tóla božieho. &)o ja 
rozmnožitel kacieŕstvie velikého. Necht vezme viecky tuvnŕíio wf 
na pomoc a Afvtl s oiini j^dnu hnida a tehdjrl dét Noixe jest pro dliihoHt pismetu tuto doTéítti. O snl- 

ikŕcsbnÄ! Z(U Bt« ji2 Täiclmi zemŕeli, £e dáte bludy vésti a 

e ilo*i> iúkili'i ľroxŕetfl a nedajte dáblu oad sebú vévoditi! 

Tobn rám [KÍii bňli, jenž sám mí'í býti a jest utvoŕitclem, 

AmeQ, 

Erbu, M. J. Hrisi sebrsDé spisy fieskÓ III. 270. — Palscliý. 
JoMioia Hm S4. >~ Opil listu «e oaläzá v ruko|iiaa 
lUUiotUy r Prata XL D. 9. tbl. ti 7. 1412. 2. brezna- Praha. i Vadne stcrsujc OUiŕichovi s LľlLovi v ílosloruČm znSttí listy 
rf héle Jaiia a cis. Karia im Letkov joho pŕedkúin udékné. 

_ Wiincealaus. doí gnicia Romanorum rex, sempcr Auguatua et 

t>x-iiiĽ res. Notum facimus tenore prcBcncium vniuersis, quod 

"Tiíí'ni ad noslrtí ina*estatis preseiicíum VlricuB de Letkav, ťami- 

r.r, fidelis noster dilectus, nobis humiliter supplicauit, 

^ilií tres literas pro genitoribus suis et síbi super vjlla 

hl Li'tkítw et portineiiĽÍis Euia a serenissímis quondam 

ľ'ina[<:Ľua domiuis Joliniiue, rcge Boemie, awo nostro, et Karolo, 

ÍW lune Komanorum regc semper Auguato et Jíoemie rege. do- 

■■o et gonitore nostro carissimo, datas, approbaro, ratiticare et 

'Wdrnuire graciosiua dignaremur; ixuaruín literarum tenoľes pru- 

**>tibu3 äunt inclusí. Prime quideiu litere tenor talis eat et sequj- 

^ in bec verba: [Nfisleduja dosto?uä sn6ai tiaiu kr. Jtiik > r. 1825. 

'■ ^Wte» T Pnn. ť[í, 22.] Secunde vero litere tenor scquitur et ost talis. 

!*»*Wují snftnl liitta kr. J*na v Badiálné 1339 d- 20. w-pni, äi« 47,] Tercie 

"'r<i I i,>,.,> lenor talis erat: [Nasleduje doslovné itti6ul lútu cÍb. KkrU 

'". iL 13. ŕtjoa, ils 65], Noa prefatí Vlrici poticionibiia beuig- 

L iti, Mtentis nichilonitmus studiosta obacquiia, quibuti 

J.1 et auí progenitores nobia et predictts awo et geiii' 

citinplacuerunt kacteniis et coniplacere debebunt et 

y. ŕulurum, predivtast trea literas, prout de verbo ad 

Huperiua coatinentur, in omntbus suía punctia, clauäulis 

regiii auetoľitatc Uaciuíä et de čerta noatra 8cÍ0iiciA 

uux ot vírtutw gť^inaiiiitt lanfinmum^ 4»i j 262 H12. 

cernentes ipsas perpetuam obtínere roboris fírmitatem, nostrii 
tamen seruiciís nobis occasione dicte ville Letkow prestari soUtil 
semper saluís. Presencium sub regic nostre maiestatis sigillo testí- 
monio literarum. Dátum Prage anno domini millesimo quadrífl* 
gentesimo duodecimo, die secunda Marcii, regnorutn nostronii 
anno Boemíe quadragcsimo nono, Romanorum vero tricesimo seita. 

[Na obybo v pravo]. Per domioum Cooradam, episcopom Qio- 
mucensem, JohaDoes de Bamberg. 

[Na rabuj. Begístrauit Caspar de Lewbicz. 

LístÍDa pergamenová v musea plzeňském; pečef majestátni oa 
proQŽku pergamenovém vísicí zachovalá. Sígo. novej. N. 126. 235. 

1412. 4. bŕezna. 

Jan, syn nckdy FiUppa z Dobŕan, méšt. plz,^ zaväzuje se zadrhif^, 
herné a shirky mestské od otce svého úhrnem 10 kop gr. zaphiif^ 
a pojistuje obci summii tuto na všem statku svc9n. 

Nos Wenccslaus index, Paulus Ebrzwin, pro tunc magister 
ciiiiiun, Laiirencius Climo, iurati consules, ciues ciuitatis Noue 
Pilzno, tenore j)resonciiim recognoscimus vniuersis testiticantes, 
(luod (liscretus vir Johannes, natus quondam Philippi de Dobrzano, 
coneiuis noster, in nostri pleni consilii presencia constitutus, 
animo deliberato, recognouit se, lieredes et successores suos in 
et super doino sna et area ipsius, sita in nostra ciuitate pre<licta 
inter doinos Blazconis ťabri ex vna et Petri braseatoris parte ex 
altera, ac super omnibus aliis bonis suis mobilibus et inmobilibus, 
quocunKpio noniiiientur vocabulo, siniul pecoribus et pecudibus, 
iii d(»ťeni sexa^enis grossorum argenteorum bononim, PragensÍ3 
nionete. iio^tre ciuitati I^ilziieiisi antediete, racione retentarum 
bí'ľiiaľuín vi collcctaľuín, (juas retiiiuit proťatus Philippus, pat«»r 
cius, iluni a<lliuc viiirn't in liunianis, tcneri et debitorie obligari 
pľoinitriido pn'sentibus bona íidi*. suo lieredunuiue et successoruín 
suoruni noniine anni^ singulís a dala pľes(MU*ium eontinuis, vnam 
sexa^'eiiain grossorum preťaté nostri; eiuitati diuisim soluendo 
eensuare, videlicet incipieinlo in ťesto saneti (ieorgii proxime ven- 
turo per médium et in festo saneti (ialli deinde immcdiate 263 1 nti per mediiitn et aíc deinceps anno quoUbet, quamdíu nostre | 
i predicte oon perBoluerint seu non persoluerint sui heredea 
niccesfiores capitalem pecuniam antedictam viia cum censu 
> debito totaltter et ad plénum. Et non ilatooensti cuiuscunquo 
I terniínorum termíni qiiociinque anuo, mox nostra ciuitas 
ííiAa plenam debet habere vjgore presencmm potestatem per 
>s)tBR quascunque peľBonag profatum Jolmnnem, boredes et 
suos in omnibus bonis stiis suprascriptia auctoritate 
et iuratoram nostre ciuitatis pro tempore existenciura j 
»ealer pignerandí et pignera recepta atque ipsam domuni 
■ ťrislisnos uel iudeoa obiigandi uel vendendi et taliter cpnauín 
: dct>i(um conquirendi plenarie absque iudicíis et querelis. In ] 
I qiitdťm sorte et censu solueudo de cadem nullus iieditorui 

1 Johännia debet ipsam nostram ciuitatem seu suo nomina 

sideaU^m presencia per seuiores literas seu alia Hcripta seniora , 

wdire, nam ipsa ciuitas debet omnibus aliis creditoribus anto- 

I ex iiire et consuetudine ab antíquo realiter obseniatis, et , 

Icuoque bane literám habuertt cum bona voluntate nostre ciui- j 

I predicte, eidem conipetit plénum ius omuium premissorum. 
Iquoruín robur sigilliim prefati Johannis, in testímonium vero ' 
■lla iHistra ad preces eiusdcin Johannis presentibus sunt appensa. j 

fcria sexta post dominieam Keminiscere, anno doniini 
Uesiiso qa«drÍDgeRteBÍmo decimo secuTido. Z a^UrSI knihy priv. a sívHi ľ. B. I 
— . Kadpia: ľroscripcia Lichwicze, cen^ 


e pŕe- 1413. 10 úiiora. 

Atitlio frinil:. méšf. pls., tapisujc na všcin sci'iii st(d/cii olu:/ », 
mnf C'/i í- ffr., jakoito jsadržalŕ berné » sbiríy u .rrivnzujc t 
v určitých Viňtách je ap/ati(i. Nos WemrelauB index, Wenceslaus Piczko, pro tunc magister j 
im, Šimon Cbudoba, inrati coDíiules. ciues ciuitatis Noue i 
kno, tenore presencium reeognusdmus vniuersis testilicantcs, 

dittcretus vir llohunco canúlex, concíuis nostor, in nostri I 
bi cdnsilii presencia personaliter conatitutus, animu delibcrato i t4Tjr. K m, haedes «t successores suos i'n et super 
» i^pv cuha in Uudlewecz. omnjbus et singulÍB 
I ad ipsam spectantíbus ouiníbusque alíis et síl 

I «t jmmobilíbus, quocuiique nomiiiontur n 
mI hkbendis, simul pecoribus et pecadibua in se 
L grossorum argcnteorum bonorum Pragensi 
Pilzneusi aiitedicte, ľacione retentanii 
I t«D«rt et debitorio obligari, pľomitteuiÍ<C3 
fide, soo, lieredumque et suorum succosHonuia 
t s dáta presencium continuÍB tríginta aousoM 
e cinitati diuisim soiuendo ccnsuare, vídelicetS 
Š ftats aancti Georgii proxime venturo per mcdíuma 
I ttMii Galii deinde inmedtate sequeQti per médium et: 
t i|aolibet. quamdiu tiostre cinitati predíde luUL 
t *H Mtt persoluerint sui hcredes uel successores capi- 
I aBledJcUín tna nim censii tunc debito totaliler 
L aoo dato censu cuiuscunque didorum ternuDO- 
^ anno. uiox nostra ciuilasantedii-ta plenam 
t T^pm presenciuRí potestatem per íoterpositas quaa- 
prefitum Bobuoconem, heredes et siiccessorM 
boDis suis Buprascriptis auctorítate iudiuis et 
nostnj ťíuitatis pro tempom oxistenciDU, 
kadi et pigQora recopta atquu ipsum macollum, 
Wn^ttattts et prata inter crístianos uel iudeos uliligaiuU 
. «t taliter censum tUDc dobitum pleuarie abs4|iia 
(ciuuiaireadij. In qua quidcm Korte et coasu 
ja^oa^ ^ mJImi nuttus c-reditorum ipsius Boliuiicotiis dcbat 
t nattatem 9«u eiusdcin nostro ciuitatís nomine poB- 
pcr seniores litcras seu alia scripUi seniora 
k cjuitxs nostni debet umnibiis aliis eicditoribtis 
^ ^^ 4Kt •( coosuftuditie ab antiquo rnalitcr obsvmatis, 
te literaiD habuerit cum bona volunlato ouslre 
^ Mdam compťtit plénum ius omniiiin pľcniisHonitn. 
aigília Dustra propria lul prucos prefkti 
, sunt Bjipctisu. Datuín foria sosta in dic 
&•■<. ouDo domirii niillt^siini] quadríogentcsimo 
[ decims mensis ľebnuirií. , • kkT^tl I n. 15. 141 a. 9. června. 

■ Mott, iošcluh. tiiési. ph., otlhaztijc na ^avb» líontela famiko 
t iqt. po 30 kopách Mieháloví koicluhoni a OldficMvi koleluhoľi, 
m kap macese sié. ~0 kop matižehe scé Martč. Víi:cJicn ostatní 
i oémdárd loiišrlám, ahy jpj ohráfili na ethluší zn nčho a 
jeho piWhf. Nos Wenceslnus iudex, \Yeiiccslaus Fľaiie pro tuuc magister 
im, Bartliuus Yrchor, Jaxo Cabelecz, iurali cousules ciues ci- 
Noue Pilznií, tenore presCDcium rccogiiosciinus Tuiuersis 
iDtea, ciuoil discretiis vir, Joliaones dtctus Maetlínus Yrcher, 
1 noster, decumbens in loco egritudiiiís, licetegeret debilís 
amiua tameD niente et pleoa perľrueus racione, nobi's iii 
UHiium Toctttis et rogatis, testamentum suum Tltiaium condidít 
b módu : Prime decem sexagenas grossoruiu párate pecuníe ad 
tcturnin uostre parrocliialis ecciesie delegauit; tlem Michaeli 
Wi iioslro conciui, trigÍDta sexagenas grossorum et Vlrico Yrcher | 
ttt Lríginta sexagenaa grossorum delegaait; ítem Douerce suti i 
I scxugotias grossorum etMarethc, vxori sue legittíme, vígínti ' 
I grossorum delegauit. Helíqua vero omnJa boua sua nio- 
I (it inmobilta. quocuuque iiomincntur Tocabulo. stue talia in 
dJtis siuc in pecuniis pnmtis, síue iti quibuscunque aliis rébus 
I pccoríbus et pccudibus cousistant, uichil peuitus oximoudu 
tbter comisit iuratís consulibus et scabinis uostre ciuitatis, nio- 
I Qt futuris, ct quicunqiie ŕueritit pro tempore, ad regenduni, 
[niisuiduni, ordínandam, distribueiidum et pro reraedio auima- 
I ipsias Jtíbaniiia testatorís et suorum predecessorum conuor- 
1)110, tbi ot quatiter ípsis melíus et efticacius visum ľuerit 
ídire, conscienciam tamen ipsorum consulum et scabinorum 
L híe boneraudo et (luomodocunque ipsi consiiles et scabiui 
I cisdem botiís egeriiit, dispciisauerínt, ordinaiierint. diatrjbue- 
1 teu prii remedio animaruiu preilíclaiuni conuerterint, hoc { 
psrpetuia temporibiis obtinere lirniuni robur pariter et it- 
I ípBÍ([ue ťonqules r^t scabini nulli viiienti Iiuiuíqudi debout 
iKoc in perpetuum aliquani reddere racionem, nullusque ami- 
1 et cansuiKiuiDeorum ipsius Johannis Maetlini testalnris, siiie ' 
li ftit fpiritUAlU siue 8eculari;i pvrsona, ncu qiiÍ8<|iiani estrancus . 
i^CODtulvft e^ 9Cf)bÍtK>» in butusiaodi cummiissioQO et ro- J 266 1413. 

gimine impedirc, nec ipsorum dispensacioncm, ordinacionem, dí- 
stribucionem seu pro aniraarum remedio conuersíonem iopagnan, 
nec eisdcm contradicere verbo uel facto in nel extra íudiciam tIIo 
modo. Si quis autem ipsos consules et scabinos modcrnos sen 
futuros, quicunque fuerint pro tempore, racione bonorum preikti 
Johannis Mactlini testatoris seu racione eorum, que presens tangiut 
testamentum, impetiuerit seu impugnauerit in uel extra iudiciom, 
lioc nuUius debet esse roborís vel momenti, nam ipsi consules et 
scabini non de propriis, sed de bonis eiusdem Johannis Maetlini 
testatoris debent se defcndere et tueri nuUi iterum vinentí homi- 
num de hoc reddentes in perpetuum aliquam racionem. Hanim 
quibus sigilla nostra ad preces dicti Johannis Maetlini testatoris 
appensa sunt testimonio literarum. Dátum anno domini míllesimo 
quadringentesimo tredecimo, feria sexta proxima ante festum 
Ponthecostes. 

Z nejstarfií knihy priv. a závétí f. B. 15. 238. 

1413. 18. Servna. 

}ľ<n'krt(i, Viiont po Moflovi, kožchthorú odkazuje ršrchno jmaii sv^ 

brafnt svťttiH Jakttlm Mildovi z Mostn. 

Nos Wenooshuis index. Wenceslaus Frane, pro tunc magister 
ťiuíunu Nioolaus Zobnickv, iurati consules ciues ciuitatis Nove 
ľil/no. toiioiv prosonoium rocognosoimus vniuersis testiticantes, 
qutui houosta uiulioľ Murixarotha. relicta quondam Maetlini Yrcher, 
ťonoin:s nostnu dooumbons in locto egrítudinis, licet aliquantulum 
i íTni ot dobilis oorporo. s;ina tanien niente et pléna perfruens ra- 
ťuuu\ nol»:s \\\ ios::mon;ii:u vooatis et rogatis, presente eciam 
ilisoreto M!\^ luľíí:n:x> Yi\l-or, lu^stro oouciue et conconsule, testa- 
luiíituín >:ií'.u ^i:;:v.l;:v.. ri^vi iľ:mo debet haben? uígorem ipsa 
iir:.;!;v :,», vv^:..i.vl.: l.v\- -v. ^i ^ » »:r.v.::i bona sua mobilia et iuraubilia, 
.:.;,\'.;v..;;;o v v"' ".v.::, x •.:■.:: \ '../•.:> ;ivi :i»>aui raoionabiliter spectanoui 
v: •*. .;.: ^■.i^^ ,;v . .." :; > :.»'... i .;:.>>:dut. >:ue talia sint in pe- 
. .-.^v ^. N..:,* v.. .1 ; .;í: > >:': . v r :v..ľ.t.w <uos premortuos siue in 
./;;•. N ,\ .; • '/ ;: n^- •.;:;,■ .; .■ : •/:» .; > ^^ : V ľ. . s v. . . . :'» )H>uitus excipiendo, dedit, 
av* {\^:r:;:oí J.o*.ti:Äu.: .•acviv M:lde de Poste, fimtri sno il < ■ ••! t. I t U13. 267 

H «i» poôris uriric hHhitis et in postením halíituris, ipsum Jaco- 

I iMredeni et <lominuni omnium eorimdem boDOrum suorum 

B ad faciendum cum eis, tďmquam cum propríi's, quidquid 

í pUcaerit voluntati, nemini iu perpetuum reddendo aliquam 

In quorutn omnium teslimoiiium sigilla noatra propria 

d pTtcu diute Margaretlie preseĽtíbus sunt appensa. Dátum anno 

ií míllesimo iiuailriagontesímo tredeĽÍmo, feria quarta post 

g ttocte Triiiitiitis. Z D*jst*räl koihy priv. a tiVíétI. B. IG. 1413. 30. Cervna. 

s listu na ipital sti. MáH Majiiulcnif v Plsni z r. Í3ä2. 
4 IS. srpua v ífové Plzni tlam-ho od zakladatelc šjiilala toho 
Konrada « Dobŕan. In nomine dominí amen. Nos Wencealaus Gurem, canonicus 
Itclesie Pragensis, reTerendisBimi iu Christo patríš et domíui, do- 
ii Albici, dei grácia archiepiscopi Pragensis, apostolice sedis 
^ viuarius in epiritualibus generalís, preseuti transsumpto pu- 
} notiim facimus vniuersis, qiiod constitutus peraonalíter coram 
pbis in iudicio hoQorabilis et religiosus vir, fráter Jobannes, pro- 
t dumus ordinis sanote Mario de domo Tbeutunica crucifero- 
1, rcctor hospitalis sancte Márie iVlagdalene in preurbio ciuitatis 
) FIzDO, diocesis Pragensis, quandam literám priuilegialem do- 
Klts dicti hospítalis in pargameno scriptam, sígillo magno ro- 
de cera alba cornmunitatís dícte ciuitatis Noue Plzne in 
túla pargamenti pendenti siglUatani, in cuius quidem sigilli 
tAU) quedam due turres cum círcumferenciis et eimboríis emi- 
bUs erant sculptv, inter quas turres due ymagÍĽes, homines 
Ivsentantes, vna inferior cum cb'pco, in quo orat leo, galcam 
1 Uis in capite et gladium in manu dcxtra, et ymago superior 
I Texilla, unam in iiualibet manu gestantem, stantes appari'bant, 
: u«rú circumferonciales rate permissa erant talea: Sigítlum 
de NouA Plzna, sanam et tntegram, omniqiio vicio et sus- 
b'one carentom, suo et dicti liospitalia sui nomine exbibuit et 
iMtHtnu ťoram uutario pnblico et testibus infrafiuriptís i 
268 prcsontauit, pateiis nomine quo supra eandem 1íti<ratD 
transscľíbi et pitbiicarí ac eíduni transsumpto auctoritatent 
riam ot ílocrätum interpoui. Nos uero dicta. litera vistL, 
et sane intelloctA ac absquo omol vicio et suspicione rcput 
(Ucti domini JohannispeticioDGn] eandem pernotanum 
trunssumi et transscribi ac pulilicari seu in ťonnani publici il 
strumeoti redígí maQdauímus, ipsamque dotacionem et donacioDem 
in eadem liteia contentain et descriptam ratificantes, approbsDtei 
et conlinnaotes, eidem transsumpto auctorítatem ordiDariam iiiter- 
ponimus et decretum, ipsumque tľansBumptum fidem faciat in agendu 
d CC em c Q 1(^3, quod eidem transsumpto publico tam in judício quan 
tíxtra pléna iides adhibeatur tamquam litero origináli suprasscript*. 
CuiuB quidem litere tenor de ucrbo ad uerbum dínoBcitur esse talíg. 

[N&tleduje doatovaé xaéal liatu EourBd& a Dobŕ&n v Nov. Plini 1S23. 
d. 15. srpna, ŕ. is.jln cuius rei testimoniumpresens transsumptum siuc 
truiisscľiptum exinde per Petrum, notarium publicum subs<riptuin, 
fieri ct in bauc publicam formám siue iu formám publicl instrumviiti 
ri.<dÍKÍ maudauimus sigilliquc vicariatus archiepiscopatus FrngensiSt 
quo ad presons vtimur, appensione iussimus conmuniri. Datiim ct 
actum Prage in curía arckíepiscopali, sila in Minori Ctuitate Pm- 
gon»i, anuo dominí M'.CCCC.XlIľ*. indictione sexta. dic vltima 
munsia Jnnií, hora quinta torciarum, pontiŕicatua sajictissimi Ío 
(ľliriato patrÍB et domini, domitii Jobannis, diuina pruuidoncia pape 
XXIII,, amio qimrto, prescntibus ibldeín honorabibbus i-t circaai- 
spcctid víria, dominis ťratro N'icolao, dii-ti ordinis (.'ruciferorHin 
pruŕesso, plebauo saDcU ItcncditľU Maioris Ciuitatia Pnigensis, Mí- 
cha(tle de Ifílafia, notario publico, Jacobo d« Noua domo, dorico 
Ulomuceusia et Pragcosis diocesis, et aliis mtdtis circa promisa 
testibus lide diguis. 

Kt ego Putrus, natus quondam Mathie do Mukrsakn, clvricoi 
l'raouuiensis diocusis, ^ublicus imperiáli aactohtate notarius. dirto 
iilnn! uxhibiciom'iu. pres«nUcioDeni, |M?lictúnem, auťtľ 
luihc et dccrcti approhacionem ct cootinnacioneoi ft- .. 
|iosiťJuu«iu uouubusiiae oUis. diiii! ^ic. v; [ir^jititlituľ. 
tieront, >n« lunt teatibus pi> ' 
«i« ticri TÍdi, andiui ct me j tidfflilcr acribi (uvcuniii 
sen U tnu&sunipto 
<t in bauc public 
Utú ona cuna ugilli 
gcottia ugokiii m 
•kop«trí pniskébo, na proutku perg. visicf ; nábore je«t koDMk 

ú odlomcD. Uprostred bv. T&cUv drfcfcf pravici kopí, leva raka 

i dotyká ae matŕho átltu a orlici, v pravo pak nmístén jest štít 

KmluovDým vjfiDÍvBJIcIm bNvQ«in uproatŕei). Opis: - • RIATVS-AR- 

KlOPlSCOPATVS.PHAaENSIS f. — Na rula Da okraji poKdŕjSI 

: Hoapitale in nowa pUoa. 1413. 28. záŕi. 

ff'ofuhijŕ JUarkvard s Levee odkázal kUišteni itóminikúnsJcému v JVijť. | 
Ptrnm 1 k. TOČ. piata v Lcvckh na ilovtku svém fioddaném Otlolenovi. ConsUtutus personaliter coram nobÍB Wenceslao Gurein etc, I 
vir iklarquardus de Lewecz armíger, proposuit, iiualiti-r I 
pro sue suorumque progenitorum et predecessoruia | 
remedío salutari ut sigiianter pro anima Addg vxoris I 
Toam 6exagen»m grossorum denaríorum Pragensium censuB I 
lOlus 8UÍ8 vniuersis ibidem in Lewecz pro religiosis viris fra- 
ibu, priorc et conueiitu monasteríi fratrum Predicatorum in I 
Plsna deputauerat et auper quo censu eisdem fratribus U- I 
prinilegíalom dodit et assignnuit; volensqu^ eadem bona I 
lilMrtare de dictorum ftatrutn consenau, eandem seľíagenam 
iRi cenaus in, de et super Odoleno laico, ibidem in Luwecí 
IwraditatJbua ípsias et sígnanter vnam terram agrorum habento 
dictis fratribus priore et conuentu monasterii in Noua Plzna 
lit et condfiscendit, de eadem per dícti monasteríi fratrt's 
toieo, hťredibuB et saccessoribus suis diuísim post feata 
Galii ťt Gcorgii XJV diebuä post tolendum, leuandum 
percipiendum promitenH per se, beredcs et succeesores suoi I 
i iDODBstcrií fratres in dicti ccnsus leuacione et percopcione I 
iinpettire, nou molcstare. nec perturbarc sub pona ex 
icjonia et aliia penia eccleaíaatice censurc, cľui se, bercdes ct J 
ireg tiuos Rponte et libere obliganit, volens, dispoccna etl 
M, quotl prt'bti mnnasterii fratres anniuersaria, ad que se f 
ubligaucntnt, >n dicto monastoTÍo occasioiio dícti ceDHOS-É 
nensibus p«r circulnm aiini pro animabuH predictis ^J 
it ne bccrc et tenere procorcut cum otTectu, proot \ 270 m*. 

prius fecenint, in quo ípsorum conscienciam voluít onerare. i| 
quidem obligacionem religioai virí fratres, Petrus prepositv 
nasterii sancti Laurencii, alías sancte Anne Ja Maíorí ciuitatal 
gensi et Martintis dicti monasteríi et ordinis proťesU, noroine p 
et conuentus dieli monasterii in Koua Plzna recipientes pecid 
per noa Wenceslaum vicarium in BpirituaJibusadniilti etapfa 
Nos vero peticionibus ipsorum tamquam iustis et racionaU 
fauorabiliter unnuentes ipsam approbauímus et cooärmauimíd 
preseiitibus approbamus, ratiticamus e t auctoritate ordiiiai 
dei nomine contirmamus. Acta sunt liec anno domini millM 
quadringentesimo XIII", die XXVHI" meniíis Septembris prfl 
tibu9 ibidem Walentino de Sadek, Nicolao Síssel do Trzobon t 

Z kníh erekÍDloh IX, Q. 8. 1414. 5. února. 

Joíiúnéc Týnský, tiiŕsí. ph., prodává st'ým poiiiiauým lutem v g 
Sinč lán lesu. ' "^ Já Jobánok Týnaký, mŕéténín mesta Nového Plxné, vyxi 
tiemto listom obecué pred každým, ktož jej éiati iieb slyieti [1 
žo znameiiav a §patnv veliké nedostatky t pastv6 niýcli 
kmeti'iT mee vsi Dýáinj', že jsú súžeiii a uemobú prúhonii | 
k jiným pastvám, k jich polepäeni a rozäiŕení jicb pastvil£, 1 
Itrým rozmyslení a s pŕátelskú radú prodal jsem a prodi^ 
listem tiemto, tém mýta kmetLÍni z Dýäiny i jicli dčdicóm i ba- I 
dúcim lán lesu ten, ježto k Dý&iné sluäíe i se dneín lolio laau 
ku priihonu a k obci, aby mohli tudy prólion mieti, jokoí jpst ! 
pfedepsiino. k Jiným pastvám i takú aby moliU tohu lana leea | 
i se (iuem požívali k avč potrebe a z toho mne i m.vm dť-dio.''in 
i btidrteíin ni.'inaji úruki'V plutití, iii*b jsú teu les jin>.'n 
tili poči'stnč a hotovými penózi úplné; protož já JoIj 
pGnuý Blibi^i listem tiemto, mým i mýcli dčdicúv a hi: 
nem pôde cti a pod Tíerú ten trh a to prodánie m,Yiii kuairliiui 
tep vsi PýSiny i jicb dMicóm t budúdm pevné drii«tt, « 1 
jira nehýbati v Žádné miere í nynie í budúuÍD £a^. A I 
pevnosl pe(eí mi vlasbtíe a ua arMonuB pc£eí m&i 271 i k mé prosbe k tomuto listu jsú pŕivéiSäny, jeui jest ä&ti i 
I od TULTOsenie botteho čtrnádcte set let a čtrnádctého leta, 
léli iiajpríDÍ po hrompniciedi pŕeslavné panny Márie,' 
' božie. 

Oríg. pcrg. T moaeu pkeň., fečeti cbybl. Nb rabu pcsdéjSI rukou 
: Lbc n» lin lesu Dejšinským prodaný pro prdhoii, Nov. aiga. 1414. 12 záŕf. Praha. Váeiav svohije PUmským, aby mohli koupid tlvär sa niéstem 
k« t pfíli a e toho xfíditi hŕbitov [u soatvho MikiiláäeJ, však 1 
í« ujmy práv /nráŕe Tiostela si't. Bartoloniije. 

Wcoceslaus, (lei grácia Romanorum rex, semper Augustus et ] 
oie rex. Notum facimus tenore presencium viiiuersís, quod . 
1 magister ciuiuni, consules, juratí totaque cornmunitas ciuitatís 
! PUznensis, fidelea uostri dilectí, certam curtam, cum suis 
et limitibus extra ipsius ciuitatis muros sitaiu, emere et 
nparare et ex eädeni curia et agrís cimiteriuio pro inorluorimi 
poríbus ibidem sepeliendia de uouo instaurare proponant, extat 
i|e»tati Dustre pvreosdem ciues humiliter supplicatum, quatenns 
I predícte carie cum suis agľis et limitibus, empcíonem et com- 
cíoneín et predicii cimiteiii inätauiacionem consonsum et 
I Dostľos regios adhibere graciosius dignaremuľ. Kos pre- 
äictorum ciuiiiiu PílzDeDeium racionabíUbus peticionibus pie motí, 
mm per «rrorem aut improuíde, sed animo deliberato ad predictc | 
i-uric. Ägrorum et limitum ipsius empcionem et comparacionem ' 
ac cimitcrít supradicti instauracionem consensum et assensum 
Mratros prebuiiuus et virtute presencium regia auctoritate Boemie 
et de c«rta nostra scieiicia pro cnrporibus mortuorum, ex nunc j 
in aatea ibidem perpetuis temporibua sepoliendis graciosius adhi- 
bctnaF, JHribus ot consuetudinibus plebani et ecclesie seti Uartbo- 
I. >[<- i liidem semper saluis. Presencium sub appenso nostro mi- 
rt i^illo tnstimonio literarum. Dátum Prago anno domini 
nuJli ■iiiio quadringentesimo quartodccimo, die duodecima Septem- 
reuLorum nostrorum anno Boemie quinquagesimo secundo, 
klibniiii voro triceumo nono- Híí 

íffm* perpstam tH iOa m t rabatii <iwirt,tliM. aMU 
a fl«núeä* m^m ocean tnm dicto nDe L«4»v pr<iia«ri mtiŔ 
iR|Mr atdoM, ťrinenaun «ab r«fpe noitn ■itfrt atii m^Ib MÍ 
libuannn. Dmtaa Fnge anno diatni iijllí ■iiiiii qnlip 
no duod«<ľinto, die HCMnda Ihren, re gn an m aailwfB 
UHint B<NMiu<> ()iisdrBi;(!uni<* noao, BnoMoonuB veta tnooiaM MdC>| 

|Na ohjilHí v pn*o\. Per dcniaviB CosndwM, apiMApwB 0> 
■•lotniNin. JoliAOíMi de Btmbtrg. 

|Hk riibal. fUgi»lratiÍt Cupar da Lewbtei. 
liiatJDk p»riiiím»aoyi r mti»ea plB«fi«k4m: pečet majn 
iiitkii [inrKHtnnitov^ii) videl (kcIiovkIÍ. Hígo. n«v$j. 1412. 4. bŕezna. 

•/iin, A,yH u/'kiUi ľiltpjín : /Mmm, viéšl, ph.. zavasujt- se t 

lifi-H^ H ľhirk}/ iHi'íKÍjifti* od uti-e svého nhrnem 10 kop gr. , 

N jmjiiínjr ofici siinimn tulo na vinn síafku srém. 

Non Wpni'oslHus iiiclos, PaiiluH Kbľxwin, pro tnnc m»grsfc 
(iliiíiim, Lkiirt'nclus (.'limn, iuniti cousuIm. ciues cíititatis No 
ľdunc, touuľo iinisi^uciiitn nicogDotscimus vniucrsis t«eUäcaatť 
i|il(>il ilÍHoniMN vlr Jotianiifis, iiatus qnundaiD ľbiUi>[ií du Dobmifl 
MMHiiHJK iHi»tor, in uustri plciii consilii prcscucU oonstitnttď 
«iiliui> diOilifralo, n>c-i,)^ouit so, bercdes i-t sncwssores snu 
H au|wr domu sutt (>t itrťn i[)SÍQsi, sita in nostni daiteta jmČUorj 
ihter dľintvs lUumuls labri ex nu et Petri hoMStom p«Ct p 
'll<<ni, «tc aupor omnibtu alits bonis sna nobSíbas el iaBsUttlí 
tc«uHiiiv iiMniiiMMitur T\>c«bulo. siuTil p«c(mbits ei peca^bv 
I MiagMÚi gnusoran >rgvot>Mmai boBoram, Pngwii bvcvaru 263 niti per médium et sic deinceps auno quolíbet, quamdiu nostrú 
Hati predícte non persolucrint seu doq persoluerint euí lieredcs 
1 Barcessores capitalem pecuniam antedictam vĽa cum censu 
c debito totaliter et ad plénum. Kt non dato censu cuiusciinque 
iDruiu terminorum termini qiiocunque anno, mox nostra ciuítas 
leditíta plenam debet habere vjgore presencium potestatcm per 
[logítas quascunque personas preťatum Johanncm, hercdes et 
suos in omnibns bonís sius suprascriplis auctoritate 
lieis n íurutorum noetre ciuitatis pro teiiipore exístencium 
Ecieuter pignerandí et pignera recepta atque ipsam domum 
íT crÍMtíaDos iiel iudeos obligandi uel vendendi et talíter censum 
le debituiD conquireDdi plenarie absque íudicíis et querelis. In 
> quiddtn sorte et censu soluendo de oadera nullus creditorum 
BĽs Johanniii debet ípsam nostram ciiiitatem seu suo nomine 
íaiiloQtťm preaencia per seniores literas seu alia scripta seniora 
pedire, nam ipsa ciuitas debet omnibus aliis creditoribus antc- 
i os iiire et consuetudíne ab antiquo realiter obseruatis, et 
loaDqne hanc literám habuerít cum botia voluntate nostre uiui- 
t [vediete, eidem competit plénum ius omníum premissorum. 
'^uorum robur sigilíum prefati Johanuia, in testimonium vero 
m nostra ad preces eíusdem Jobannis presentibus sunt appensa. 
fcria sexta post dominicam Iteminiecere, anno domini 
lewino quiidríngentosimo decimo secundo. 2 DajsUr£l knihy pritr, s skvill f. B. 15. LisI 
■■ Kadpia; Pro«cripcio Lichwícíe, ceujua supí ' kni^e pŕe- 1413. K) únorn. 

anta feziiik, méät. ph., zapisuje na všem sn'-m stulhíí ohci tu. 
Iŕ íí'/j A- ffľ-, jakožio zadrialŕ lictitf a shirky n :iivaziijc «• 
v vrčiiých Ihťitách je spIrtlUi. 

Ko8 Weniľolaua iudex, WenceslaiiB Piczko, pro tunc magister 
lui, Stmnii Chudoba, iurati consules, ciues ciuitatis Nouu 
le, tenore presencium recognoscímus vniuersis testilicautcs, 
I dJMretus vír Hobunco carnifes, conciuis nostor, ia nostri 

epa»ilii pťeacDcia peraoiiaUter coustitutus, aiiimo deliberato 274 

Weticeslaus, áci gracía Rom&norum rcx, sťinper a.ugaňa» d 
lincmie rex. Notum factmus teDore presencitun miueniB, qnod 
<le tidei et legalitatis induNtria strenuí JohaDDÍs de Lesstkow, ngm 
noBtľi BoemitJ subcamcrani et Dobilis Itohuslai de Swacaberif, iit- 
liiim Qoatťnrum dílectorum, pleiiam et indubitam fiduciatn obt>- 
tientes, ipsos in procuratore« nostros legittimoa, negocionim M- 
Htroruu gostorea, factorea et tmnctios speci&Ies conatituimas, fecianii 
et ordinauiinus, constituimus, ŕacimus etTirtute preíenrium ntelioh ■ 
modo, quo poBsumus, ordinamus, dantoa ípsis ad presens pIcBanni , 
et omiiitnodam potestatem cum nobilibus Borssone seniori M 
Borsaone juDÍori de Riaemberg et allis baronibiis, mnitibue, dieoti* 
l)U9, monasteriis 6t ciuitattbus diatrlctus PilineDsis effecUuliff 
ordínandí, loquendi, troctandi, disponendi et Ľoncludendi, qiulítir 
pax et traDquíllitas ín piefato distríctu cnnctis aubditis et regni' 
colis, fidelibus nusli-is dili-Ľtis, valeant et possínt restaur&ri et (f 
neralitcr oiunia et singula faclpodj, i]iie nos faceremiis, not hcM 
pOBsemus, si buiusmodi tractnlibus personaliler adcsscuius, pniA 
ipsis mclius et vtilius visum fuerit expedíre, ratum, gratum alqvA 
lirmum babeates et babere volentes, quidqttid per predictos nostny' 
prociiratores et nunccios actiim, factum bíuo gestum fuent in 
missi's. Presencium sub pendoiili minori nostro sigíllo testirooni' 
Hterarum. Dátum Prage die decima quinia Aprilis. anno do< 
mJtleBimo quadringentosimo decimo quiiito. rcgoornin oostronim 
BoGiuie quínquageaimo secundo, Romanoruín rero trícesitno 

[N» ohybo v pravo) : Ad relacioneni Henrici Wnti, 
JohaoDM Weilberg deeretorum doctor. 

1N» rubu] : Regiatrau. 

[Dol« drobným pfsmem] : DominaB rax eoD*Uuilt procamWrw i 
nnncoio* td pRcem procDr»Dduxn cum ratÍ6cat». 

Originil pergam«DOvý T nuseu pUeú*kém; pe£e( ch;bf, Ju 
kak shyL Nov«jJi aiga. N. 137. U15. 0. kvfitoa. 

ľroriucial f. ném, AlUrt s Ihihé presentovat hr. 0l4ŕieÍtad 
rfo NutvAu P6™í, kdjil jiffdfitý farár hr. Vádat; rnídí m nC| 
tyvíhtt^m hl/t fartiŕ ľ KoiiHci [u sv. JifQ, 1415 23. záf-i. wríj MtLic llvizdciia s Týnce spaiU deur jeho popUiéní se 
f fŕidnšcnstrhn na králc. Kdi/é viak dcéra Mikéova Katcŕma 
í Jii Petra Mdrulla, miil. plzeňského, jirokáztda právo své 
k dtkiictľi tomuto, hylo jí dúno za priívo- 

lo ľilla Tioecz Mikcss Hwizden de ibidem decessit. Litcu-a 

macÍonÍ9 i» Pilznam fer. V. post Epiplianiam domíni ema- 

Cnioa cum aratuie cum siliiis. pritlts, piscinis et omni etc 

bonintitn r<>gem iĽgitime saiit deuohita. Nicolaus Coľanda, ciuís 

jnensis. noiuine Petri Meinlos [recte Meindl] et Katlienne pre- 

MilcHsonis tilie, ciuis Pilziieiisís, defcndit hereditates pre- 

I post Miksitoiiem proclamatas, dícena eiim habere luelius jus 

<]uam dominus rex aut aliquis ex donacione ľCgia et 

I dictas Petriis ct Katherina de pľefa.tis hereditatibuspaciuntur 

cíuitAtis Biit«dicte et olTert eoB probaturoa libertatibus 

itis suprascľipte. Termiuus probandi sabato IV temporum q^ua- 

•Ime. Ibi .Tuhnniies Gírztkouis et Petrus Hrnczek jurati con- 

, Kicolaiis Coranda comrnuniB, ciues de PiUna, inissi px parte 

coDsilíi, plenam potestalom a consulibns et cornmuiiítate 

3 antedicto hincinde^ dixeruiit super jurameatum coDsulatus, 

1 predícte bereditates nunc et ab antiquo paciuntur cottidiaiias 

tBgn» cl exaccíoneít cum ciuit^te antedicta etobtulerunt literas 

tis domíni regis Wenceslai super libertatibus eorum, quo 

prius tnbulis ciirie sunt inserte et intabulate. Ibi beaeti- 

tubulHrum curie visia literis libei'tatum regalibus ciuitatis 

nHi:te ct recepto juramento a coDsulibus predictis et do consensu 

pnatB de SlawicK, qui jus regium insequabatur, díctis dcfenileti- 

i deduruiit pro jure obteato. Dedermit memoriale. Actum a. d. 

tCCXV. fer. II. post saucti Mathio apostoli. I PoxoftmeDiuo po sirané]: Dátum Juhanni de SUwicz &Iím de 
■By«ni«K ftd omagiDm WÍMegradunso. Uelacio literalís domÍDi rngis. 
Mliy ilvaTaliii N. 15. ť. ISS. b. 1415. 15. pi-osluce. Vádav a Manclina, mČSt. plx., wiknzujc ročni piat i 
svčm vfíik radnice, ahy taJcoupeno l/ylo suktto a roidáno * 
Dám sľ viitn jhiým statkem smjm dáeá sfstte 
tfčtcm jejim. 

Nos Wt^Dcoslaus index, I<'fenczltnua Motlcr, Bla&iua Ttmitlii4 
iurati coD3uIes ciucs eiuitatis Noue Pílzne. t«nore preseocium nt«- 
gnoscimus Tniueľsis testiäcantcB, qiiod bone iodulis iuucaisaiinotaii 
liabens debitam ctatem Wenceslaus, natns quoadam Woticay 
de Manietyn, couciuis Doster, decumbcos in XesAo i>giitudÍDÍR, buM 
lierfrueiis racione, nobÍ9 in tcstimonium vocatis et rof^tis, tetto- 
mentum suum TUimum concijdit hoc móda: Prioio volait, nt intl 
super domo sua et arén ipsíus aila penes prctoriiim nostre ciií-' 
tatis pľoacribautur quiiique sexageiie groBsorum C(>näus »noili ii 
perpetui, pro quo quidem tensu commisaarii .subscripU et 
8ubcumniÍBarii aniio quoUbet perpetuis temporibiis conipAreot ia< 
ätamina pamii, videltcet círca quodlíbet festum sancli Gmr^ 
vnuia stamen pro dímidia teruia sexngena grossuriitn, et cňtil 
quodlíbot Baiicti Galii fcstum simílitt^r viium stainitn pro (linudál 
tercia sexagena groBsorum, ct circa quodlibet festum antedícttuil 
ipsi cominisBai-ii dent et asäigaeiil dtt oodem panDu MArgareUriH 
cognate ipsius Wonceslay, nunc contborali ľctrc trituratorís, pH 
Tím tunica annis singulis ad tempom uiti< suo et non rltra, rew 
duum vero patmum distľibuatit inter pauperes, Tbi ot i|ao ipail 
vidobitur expedire, pro animanim ipsius WenceHlui ut snarBq 
predeceBBorum aalutari i-emodio et saluto. Iteoi eidcm JJargantbl 
IV soxagenaa grossorum párate pecuoio delegauit. Damum veq 
antedictom aliaque omnia boiiasuamobiliaet iDmobília, quocoaiilM 
liominentuľ vocabulo, sJua tália in creditia seu pecuniis, sioe ij 
aliis qnibuscunque bonis et rébus consintant, nichíl penitua ei(ď| 
piondo, dedit, donauit oc delegauit Barbare, sorori aue dtlecla 
et ipaiutí pneria legittimis, ú quos doci Tauente procreauerít, it^ 
tamcn, quod ipsa Barbara eisdem boiiÍB sibi per fratrem tunq 
autcdictom dclcgatis vtatur, videlicct vtilitatos et prouentus d 
0Í8 percipiondo ticu tnhnbitiuido, ronuenicudo uel aliter sibi ex eil 
vtilitates prucurandu. pruul sibi \ÍdL>hitiir oxpedire et hoc ad tomi 
27T I ithtt autcm prefata Barbara nec potest ipsa liona alienare, í 
TGodcre, necaliquíbus debítis ínbrígarc, sed tantummodo proveiitus { 
ex eis proTenientea poterit conuertere pro libito 8ue voluntatis. Et | 
pnstiiuam pucri ipsius Baibare dehitam attigcrint etatem seu alter 
eonim sllígerít. tunc polost et possunt cum omnibus bonis supra- 
icnjiUs (lisponere, quidquid voluerint, tamquain cum propriis 
Absqiie ťaiasuts hominis rtnpedimenlo, et quociens aliquis ex piicris 
^wÍqs Jtarbare iuuenis decc-ssorit, porcio eius ad ipsam ISiirbiiraiii 
noilo prescripto et ad reliquos pueros ipsius Barbare superstitcs 
flt uascíturos legíttime deuoluetur. Post mortem autem tpsius Bar- 
li«re et puerorum suorum aine debitis aimia deĽedaiiciura bona 
pr«íata sibi per rratrem suiim delegáta iion ad maritum ipsius , 
Barbore, qoicunque fuerit pro tempore, sed ad JobaniKsm Gynsi- 
oonis. comissarium subscriptum et ad ipsius pueros iuridice devol- 
aeotur. de quibus tamea ífse Johannes GyrKiconia debebit dare 
Johanni Cilcze, noatro conciui, quinquaginta sexagenas gľossorum 
et non vltra. Item prefatus cenaus quinque Bexagenarum gľossoruiQ 
m et super domo proscribendus, poterit in aliia bonis eque certis 
pro quÍD(tuaginta sexagents grossorum comparari, semper tamen 
nnilem ťommissarii subsuripti et eorum subcommissarii regant et 
distribuaut, ut prefertur. Quo circa fecit et constituit suos vcros 
rt legittimoa commiaaarioa et poteiites rectores omnium prescrip- 
lonim Ilarbaram sororem auam, et Johannem Girziconis antcdictos, 
riuii pňio^tate substituendi atiutu atau alíoa comtuissarios seu com- 
~ loco ipsorum seu aitcriua eorum in uita aeu in ex- 
;iu quidem commiaaarii conatítuti acu substituendua uel 
iidi ab ois seu alterí ípsoľuín plenam babent potestatcm 
preuiiitsa ordinandi, regendi, díspensandi, prout ipsis specialiter 
Qxistit recommissum, nemini reddentes de hoc in perpetuum aií- 
I racíonem. Harum, qoibus sígilla nostra ad precea dicti Wen- 
nxUi lesUtoris appensa sunt, teatimonio literarum. Dátum anno 
_tloiiuiii inillesimo quudringenteaímo (lecimo qtiinto, domínica pro- 
i pOBt fvstQtn sanote Lucie rirginís, videlicet die decitna quinta 
I Decembria. 7. ncj-tarSI Itnihy prii-. a íAvSti f. B. 17 1415. a 1416. 

Ve sporil o xtatrk udiunfehj po tlcefi nékfltf Jana i Kŕimic, jeai' 

na kráie spaÚl a ke ktcrénnt sc hlásili mHíané plteňiU Mikttlái 

Koranda a Bláha Nusl, cláno tfmta posUíe ea právo. 

In "filla Krynycz . . orplmna quondam Henzliconis do íliidam 
decossit. Litera proclamationis iti Nouaiupihnam ťer VI. post Ja- 
cobi omonauit. Cnius bona et hereditatca ibidem, tercia pars viUe 
ad doniinuín regem legítime sunt deuoluta. Ulaha Xiisl cínis dt 
Nouaptlzna nomiiie buo dcfendít hcreditates predictaa dícons, n 
habere melius jus, quam dorainua renlaut] abquis post eun A- 
oifert se probatuľum tabulis terre et líbertatíbus cíuitAtis Pilif. 
nensis, nam bereditalea huiusinodi cum ciuitatti PilKnetisi predicbl 
paciuntur losungis secundum cousuetudinem ciiiítatis. TenniniU' 
docendi in crastino 8ti Joronimi. 

Nicolaus Coranda ct Blaha Niisl ciueg de NouapilznA defen* 
dunt bereditates predictas post orphanam aiitedÍĽtam proclnniataa 
docentes, se habere melius jus ad huiusmodí heredilKtes. qQam 
dominua rex aut aliquts post oum et otl'eruiit, se probaturos ta- 
bulis terre oblígacionum. Tertnitius probandi in craatino scti Jeroními. 

Ibi Ilartholomeus et Nicolaus, ciues Juľati coiiaiiles ľilzuenus, 
misii ex paite oroníum Juratoruín, dixeruiit super jurattiontnin con* 
sídatua, quod predicte heredítates nunc et ab antíquo pacíuatur 
Insungis et onera cottidíana cum ciuilate predicta Pd/nuitu [so- 
stiuent] et obtulenint literám dominí regís WoDcualat prcsentii, 
que tameu eciam ín tabuUs cun'e plenius contiiictur, super Uber^ 
tatibug ciuitatia antedtcte. Ibi predicU defendentes dDcuemtit Mr 
bulia terre in hcc verba: 

QuintinuB de Kouaplznii, presbyter, protestatus est conutt 
bcneticíariia Pragensibus. so tcueri duceutas ctt Tiginb seut^wiM 
gross. Nicolao dicto Korauda do Nouapilzna et Blahé drt íbidMl 
ot de Krzymycz (toluendas, ipiando eia cArere nolleitt, iUl si aon 
Kolucrut, tunc predicti cum sólo camerarío i'mgansi polťmnt m 
iutroniittere de hcredítntibus suis in EntimiĽKiťh, vigititi et dnBr 
buH sexagenis gross. ceusus i;um curiíii ruBticatíbus, agria, pmtis, 
humulotia et omni libertat^ ad ca purtineate, easqoe tencre, ran> 
dere, ulicDare, obligare et facere de oisdeD), quídi|utd placct ÍD 
dirla snniina cum impenais, ila quod pan mortut in suporstílem HEôIm tletiet ; sed ips! faciunt ei hanc gráciám specíaUm, quod 
Heu unbos mori contigerit príusq^uam dictum Quintinum pres- 
BUnim, ex tuiic idem Quintiniis ah bac oblígacíone ertt Ijbur 
Bwlutus. Kt quando vnus ex eís tempore quocumque ante vel 
Im iiitrnmtssioaem sibi hanc obligacíonem dimieerit, vjcoueraa 
■nnm ease debet, tamquam ambo dimitlcrent. Actum a. il- 
HľCCCXV., fer. V. ante festum ati Martini. |7. listopadii.] 
H C&m Iioo terminus ad barones sabato IV temporum aducntus. 
H Tenninns ad idem defendentibus sabato IV temporum qua- 
H^esime. Tcrmiíms ad idem defendentibus sabato IV temporum 
Bilecogtes. TermJnus ad idem in crastiiio scti Jeronimi. Termínus 
B idem defendentibus sabato IV temporum aduentus. Terminus 
H idem «abato IV temporum quadragesime. Terminus ad idem 
Híendcntibus in crastino scti Jeronimi. Terminus ad idem defen- 
BhíIkis sabdto IV temporum aduentus. Terminus ad idem BlaUoní i 
H^'icolao Coraudo sabato IV temporum quadragesime. 
m Ibi Jobannes de Letkow, camerarius regni lioemie, recoguouit I 
catui beneficiariífi curie, quod Proczkonem de Habrowan, Wen- 
ealuin dictum Tiawak de Swamberg et Petrum de Ledecz, qui 
ju reipum eia vendicabaut in hereditatibus predictis ex vna et 
VicoUmn dictum Coranda et Ulahaoa, cíues Pilzneuses, parte ex 
tittra, defendentes hereditatum predictarum, amtcabiliter concor- 
4ait ti maudauit nomiue regis, ut predictis defendentibus daretur 
coDtr* juí regium pro jure obtento. Et beneficiarii tabularum 
<uie regalis assumpto maudato predicti Jobannis camerarií et 
íis terre visis et auditis literám regiam super munlmentis 
ciuitatia et recogniciona iuratorum, qui ad presencia erant 
ex p«rt« tocius coasilii cíuitatis Pilzuensis, dederuDt pre- 
Nicolfto et Blahoni et beredibus ipsorum contra jus regium 
[oemlibet alium, sibi jus regium vendicantem super Jieredita- 
Krzimiczícb, prout tabule terre testantur et íuxta earum 
lociam, pro jure obtento. Super hoc Nicolaus Coranda no- 
suo et blahonis dudit memoriales. Actum a. d. MCCCCXVI., 
qu snpra. |Pomunonáno Bho» po ■tnn6:] Dalum Proctkoni ds Hbbrowao, 
> Swtmbarg dioto Tiawkk, Uatitlroboni íle AďUr et Pelro de 
t ad Dmiginin Wiucgrtdenae. ReUeio literilii domini re(;ia. 
VMij ivonkA H. 19. f. 184 b. ■v* ■ • *** Lft;.. 
. .- -t iuľiltis vriihĺpi 

" -.ľioíii conlťľaiitiir. 
í^.vni'Ií snio. žcť sf 
• in iiiezi nánii" tolm 
■ ■ iniíetí. jožro na \i 
K tak Vaši niildsť sj)j 
ľdtííť na.šo právi 
..•::: práva jiniftí. 1< 
-:ho ŕiulu. l^ikli 1) 
; ľ.iv:) po svt'ľii inu 
.:: 110/ na^tOio iVnu 
•„.:.'/» syn nasolio ŕ 
::. ľroto/, milí pán 
r.:!-? našelio práva i 
: i'olulá to ťlicine < 
. '.-: to chtieti od nás 
s.ónte, nebo bvcliin 
••.•::i než což bvclidn 
_ jvŕilomie m v Kmu* ; 
.?-:'.. pŕísežní niifstŕrni 
• '^.uto listu, ktorv/. ( 
%> niistrnv našeho iVu 
:. >:skv(.*h Vašich vŕn 1«8. 28fl PrnilentJbus magistro ciuium et iuratis consulibus ctuitatis 

I Hm Pilzne, ainicis nostrís singularibus beneplacitis predilectis. 

Ifndeotes amici gratuiti. iDiiotescímus vobis, quod constituti coram 

ii magiBtri mecbanie carniticum nostre ciuitatis rccognouerunt 

Biter et fassi sunt, quia talis ordo et coustitucio pretextu 

ortifícii et specialiter de contractu status mat ri m on i i 

T jpsos obseruatur, velud ex cartula articulorum presenti 

í ioclusa poteritis clariu8 edoceri. Dátum ľrage Eabbato in 

l aancti Peti'i. Magíatei* ciuiuiu, consulea et scabini Maio- 

ÍcÍB)tBtÍ8 Pragensis. 

Z BiJBt. knihy prív. a x&vétl í. C. 2. 1410. 4. bí-ezna. Bartl koíeluh, myslenia plz., &iní pofUení o slatht svém. íioB Wencealaus tudex, Nicolaus Coranda, pro tunc ntagisteť 

, Mathias pelltfex, iuratí coiisules ciues cíuitatis Nowe Plzne, 

tore presencium recognoscimus rniuersis testifícantes, quod dis- 

btas vir Bartlicus Yrcher. noster conciuís, quamuis langwidua 

Kire, sanus tamen mente et bona perťruena racione, nobis in 

m vocatis et rogatis, testamentum suum vltimum condidít 

: modo: Primo Toluit, Tt debita aua, de quibu3 racionabillter 

tistarc polent, de bouis sui9 persoluantur. Keliqua vero omnia 

i 8ua mobilin et inmobilía, quocunqiie nominentur vocabulo, 

anol et credita sna omnia nichil penitus excipiendo, dedit, donanit 

í vjgoroBe delegauit Ilorothee, Txori sue legittime, ac tiliabus 

kia Lucie, Auiczcze et Vrsule equalibus porcionibus diuidenda. 

pnecunque autem ex predictis tiliabus iuemis decesserit, porciu 

fan ad reliquas BOrores ípsiuB superetiteB et eciam ad ipsam Do- 

tbeain, qiiamdíu statum viduitatis non inmutauerit, equaliteľ 

Pbuoluetnr, et gi omnes puelle inenios decesserint, tunc bona 

Ldetn od ípBam Dorotbeam, mutet siue non mutet statum vidui- 

, iatidice deuoliientur. Commissariam ct potentem rectricem 

ifUa bonoruni suorum et puerorum predictonim fecit et con- 

tjtuit prufatam Dorotheam, contlioralem suam diloctam, vel cui 

, lubťoniiíierit huíusmodi regitnen in vitá vel in oxtremis ita, kidc .- ::.:i mutet statum vídui 

' ľ -riinine priuari ot qiia 

- :.:. íiispensaiK'ľit. (»ľ<l:ii:i 

: -.uilihrt eoruiii iriaí: 

. ; ■ :'.-r»j iwv aliipiis t.'\ 

- ":.x iiidiľiuín <jU(»uisiii 

- / ^:t |)lH'ľÍ'«i ílr ><• pi 

.. .".'••.is pľeini.ssi> vihí 
.--.:... i>io soliiin (».\»'i 

-' tatis ceperit ip>is ]. 

. :.* .-. s liO^tre ťiuitati^ a] 
- -: "^ : v 'ľuiii ])ona i; a .«• 

^1 ..?:., .11.1 ]»refes diťt: Iíai 

-. - ..: :::: aiino doniiiii mi;!- '"t •«»• íŕr 

M 

C 
i} -lArta iii (lir (iiieriun. 
:r,artin\s ^l<»ľio>i. K -randorl, huntfh r ľ 
:. knťžl iu'iUjnjiit )riy 
. í'S'lih fl lihisi/if /.i/ f 

• í / i:irh:v)i'tr}i nJr.i /,, .;, 
: jf'dnodwhn.^fi , i, k 
'<(, čr n<i k'iz'itii I"'- 

•f pU(( (ifi'lft .V)i//.>» 

'' 'if, ':» /♦ hľf r (i ti, 

* •'•' . VSn jiitt Jt j I In 

» : horliť It j:iíkunii hi 
*1 Ki.<('iii Korandtt h 
>•.•/, kín- i ť hr skodi 
J irdy nrpohnou k pi 
•:;V a pŕiznivci jvjL 
I ;. Zddá proto Kôra J pftif-l* riráslu a Hfetit strany set', se srornnl sc sborrm 
mni pmvdé jiŕejwkh a nchlcdíl jtc dŕlafi, jnkobt/ sám rxrmu 
l^e rosumél nci jinl. 

Pdackí Fr. DocnioonU M. Joliannis llns -Hr. fi3a. 1417. 5. lediia. Praha. ( Václav ozmtmtije virai obpvaMám kraje phfiAnkého, Žeudflil 
wB(i\uaÍ(%tovi g Svamlirrka a Janovi s Ľ-slkova, poilkontofímtt, 
IhiN mor, alry prfoľalí o jKtkoj n pofádek die nioinosti srévkraji 
jilieňském. 

WeacesUtiB, dei grácia Romanorum res semper Augustus et 
1 rnx. Vniuersis et singulis monasteriorura nostronim abba- 
ht, «1)bAtÍ8SÍ8, priorÍl)U9, comraendatonbus, prcpositis et prelatiB 
^Mis, Dobilibus. baroiiibus, militibus, clieotibus, terrigenis, ma- 
cíuium, consulibus, juratis et coinmunitatibus ciuítatuín, 
_ ^(lorutn, villanim etlocorum dísirictus Pilznensis, fidelibus nostris 
*'I«ľtis, graciau regiam et omne boiium. Honorabiles deiioti et 
••*biles ä(I«lea dilecti. tjuia Av iiobilis Dohuslai de Swamberg et 
^ínosi JubannÍB de LeatRow, regni uostrí Boemie sahcamerarii, 
^'Idiutn nostrorum dilectoľum, fidoi et legalitatis industt'ia plenam 
'**VsuTOpcionem liabeatcs fidiicie 8ÍngularÍB, ipsis non per errorem aut 
'^iproiiide, aed animo deliberato commisimus et presentibus damus 
"^tenariam potestatem m diatľíctu Pilztiensi supradicio pacem, 
nodmn etquietem prociirandí, faciendí, ordinandi et disponendí, 
k Tulďicet, (^uod quilibet, cuíuscunque condicionU estiterít i» 
I districtu, insuis oportunitatibushiucínde ambulare, pergere 
tcifioe proficisci possít et valeat, rébus suis saluís pariter et 
mís ftt spccialitor omnia et singula alia eíusdem PilKnensis 
bouum statum et rempublicam coucerneocia nostru 
ine tiact&ndí «t concludendi, proiit ipitis iiobís et corone rcgní 
Boamio vtilius et conueniencíus vídcbitiir expedire, ratum 
habentes et babere vnlentt's, quidquid por prefatos 
■launi et Johaimem in premissís actum, gestum, tractattiin, 
I «t ťonclaBura fuerit, ne si bujusmodi traclatibus, ordi- 
r- doti6Íu«ioiubu« ialerfuúsaaius propria in peruiuLd 4 M&ndamus igitur vobís omnibus in geoere ct vestrun i 
apecie preseotibus tirmiter et dÍ8trict«, <|uateiius Bobtialju | 
Imiini supradictis, pro pace, comodo etquielo peripwntBp 
diätľictu nostro nomioe mstaurniidi ot ia aingului lilíis, 
feitur, bonum Btatum et rempublicAm regni noOri Boomia '« 
ccmencia, fideliter assJstere debcatis et super hoc iptiiti \n\nm 1 
prestare consílium. niixiljum et iiiuamen, proiil eciam t(>)>íh igps 1 
hoc alias siiigulana díreximiis scriptit iiostra. I'resciH'iiiin tuk I 
nppi.<Dso iiostro niinuľi BÍgillo testimoiiio Uterarum. Uatniii PnRt I 
aniio doiniui milleHiino quadringentesimo decimo septiino, <& I 
quiiita Januarit, regnonitn nostronim acno Boenufl qaiuquagenM I 
quarto, Komanorutn voro quadragesimo primo. 

(Nft obyba v pravo] : Ad mftudfttum dominí rcgú .! 
Bamberg. 

(Na rubu]: RegistraU. 

Listina pei-gaiuenová v muíoa plzeňsbém. Pe£ef chybí, jeo p^M- 
žek pergamenový xbývk. Nad praaíkeo), k<l« pronträtn joat na ipodo 
littiny pKpaáno i Dominus rex commitlii et i)at pot«atat«m . . pacao a* . 
comntJam procuraiiduín et ratificat etc — Sigo. nor. 1 1417. il. 13. ledni. 

Konšeli- pUctl-iti svälčí timto eápisem, le v raupŕi mai po\ 
mvfti a Barborou déUčkoH o liédietvi po »Kfíť. flí^ském ) 
Maniiinskúm k iddosti obou sporných strán učÍhH král.poáÍMM 
Jan z Leslkova mocné rothodnutí konečné, kirrŕ. sc tavájtaít ti 
strana podc ctí eackovaii. 

Anno domini MCCCCXVII. feria IV. aut«AotoiuÍ. Noi 
IlDilicze, Jaksso Kabotucz, Johaiines ľliitjppt, JofaAnnM Chi 
C'linin, Blaha Nysliiiy, Nicolaus cuprifabcr, Zwicst et llseh de 
ľracliaticz.jur.iti couHulea ciuea duitatis Noucplzne, rocognoMÍaiiB 
ttíiiorn prcMoncium vniuorsU tesliňcantos. quem ad modnm qaixbni 
uauHť. dissciisiunoH vt contrauersifl vertebaDtar et verti ac eaie 
aporabantur intcr Julionnutn Ci/rxilconU et Jahaiutem ('tUuuo ex 
*na et Jacohum dictum Swurub, |reťUí de Wiserub) elBvlwrMa, 
luitam qiioQdaai Wuuccal&i du Maníetin, contlwntlťrn_i] I parte, coneiues nostroa, quas vír strennua dominus Jo- 

■eB de Lestkow, regni Boemie subcmnorarius, attente consi- 

I hosque sedore ao eÍ3 ČDern inponere nec non parcium 

mm cuilibet, proiit justum fuerit et racionabile, satisfacerc, 

iptibiu gimuioľiliiis liiucinde parccmlo et ímpendendo, ad peti- 

I dictartiin pamnm onere arbitrti in se assuoipto, ipsis prn- 

ts, »idelicet lani Jacobo et Barbare, i^uam eciam Johamii 

Bfkonis et Johaiini Cílke, binciiide primum dedit, fecit et con- 

pt suQicieuteiB audienciám ad docendum et oatensum coram 

il«{ue nobis intencionnm suaium posiciones et responsíonibua 

1 probfl«ionibua quibuscnmque, vbí ínter cetera supradictí Jo- 

GvTzikonis et Johannes Cilka diias literas in pergameno 

fplas cerl)Gqtie sigilli'i videlicet judicis et sígnatontm juratoruni 

I Dustro c-íuitulis jure et consuettidine eiusdem ĽÍiiitatis ra- 

^e roboratis, »nam vídelicet testamentum aeu vltimam volun- 

1 WoDcesIai de MauietÍQ continentes, pro ipsorum intentacio- 

, allegacioníbuB probacionem, coi-ain dicto domino subcame- 

s al<]ue nobis exhibuorunt et prodiixerunt, qiiibus litoris et 

Itilnn preacriptis hiocinde per ipsum dominum subcameranum 

irbitnim diligenter audítis ooinibusque et síngulis punctis, clau- 

I el articulis in ipsis litens contenCis ac ípBaľum parciuia po- 

uiibus. allcgacionibtia et responsionibus intelectis sufticieDter 

Ipeiisatis ac super hiia uatura vua nobisĽum dcliberacione pre- 

bitis, ipse dominus Bubcameraiius dictia parlibus prcsentíbua 

botibus at petontibus vigore prasentis arbitrii et auctoritate 

cii memorati intor ipsas partes pronunciauit, diffiniuit, 

et mandauit in hunc modum. Pľinio et ante omnia 

partea ad obseľuandum ínuiolabiliter et tencndum ipsíus 

mandatum, pronuncciacionem et dit^nicionom Bub purí- 

I iiil«i ot honoris ac presentis caiise perdicione obligauit, 

■ids viua Toce ct vigoľo et auctoritate predictis ratiticauit, 

) faabuit et ratara pronuncciauit dictorum Johannis Gyrziconiíi 

innis Cilke commissariorum testamcnti prcfati Wencealaí 

I Uanj-clin commissioiiis et regíminis exccuĽionem. 

Itom dominus subcamerarJus ct arbitor pretattus Juliannem 
nícunis et Jobannem Cilkam prediutos interrogauit, si quid 
blUDtuffi adbuc peciinie residul precii, pro buiiis dictí Weuceslai 
1 ipeos vigiirc commissionis et regimiuis sui veudiUs, haberent 
Qui rcapondiirunt diccntcs, quod CXLVII scxagenas 
■ antAnteorum bonorum Pragenais moneto baberent, quibu 
^adiate dominus subcamerarius pronunciando mandauit, ut liuiua- 2S6 modi pecuniam roBÍdui pt-ecii mcroorati ad fídelos 
norutit et juratoriim consulum infra OĽto dies contiane 
ľeponant. et repositas ibidem tam diii diiniltant, doneo pro 
pecuDiia certe hereditates, census sjue bona i]uocunr]ue cm 
el consensu et vohintate díctoruni commissaiionim et coi 
Juratoruit], <]uí iiunc simt vel ťuerjnt pro tempore, 
seii emantur per Jacobum et Barbaram supradictOB, et iji 
inum hereditates, census etbona huiusmodi sic cmptJt, 
terre liberis situata fuerint, ex tunc ipaa bona Uberá, 
bereditatea libere intabularí debent dicte Barbare et ipsíus 
huhitis et Itabituria in tabuUä terre Boemie nd possideudl 
vtendum eo jure, modo et forma quibuslibet, prout alJa 
licet domum, vineám sibí per Wanconcm fľalretn suiim di 
possidet et eíii vtitur, iuxta coutinencÍHm et t«iiorcin oinaii 
literis testamenti seu vltime volunlatís preBcrípti Waiifonis, 
Barbare, condítis nícliil in hiis penitua inmulando Si 
cDiisus uel bereditites huiusmodi empta pru dictiB somnia 
fueľint in boais ciuitatíä seu ciuilibus situata, tunc imnotnrí 
intabulari debent dicte Barbare et pueris ipsíus in libro ciuitalú 
nostre taliter, sicut est prescriptum. Item pronuncciauit, mandiiait 
ot diftíniuit domíuus subcamcrariuH antedictis etc. profate lítoi*, 
testamentorum seu vUimariun Toluiitatum tam Woncoslai de tia.'-. 
nietin, quam eciam Wanconia, nati quondam Wenceslai flcp<^tmťUi 
pretextu bonorum quonimcumque in omnibus et singulis siiíscljut> 
sulis, puDctia et articuTis necessarlia et oportuiiis sunm robur et, 
tirmitatem debent iu perpetuum obtin^re ac in cJsta íteu scrinea 
nostre ciuitatís interponi ot suruan per amplius pro necesí^iUiUbaa, 
vtititalibus quibuslibel purcium predictarum, juNta qRarum litoni- 
rum contineiiciam ipse pnrles mutuo se regere. tenere, tractwv 
et liabere in perpetuum tenebuntuľ. £t hanc Bii&m pronunccJaeio* 
□cm ipse domiuus suhcamerurius maiidaiiít libro nostre ciutt«tM 
aunotari, quam quídem pronuncciacioucin, dilliiiicioneni, declam* 
cíoQcm et maudatum preľato partcs híncindoapprobauorunt omniuo 
ac ipsum in oinuibus et per omuia ratum, gratum ul timium tn- 
nere ac inuiolabililer obscruaro prumiserunt sub ullegavwao BU- 
pei'ina expresata. DvtVy dvottU N. II>. ť. auí. 1417. 24. ledaa. Praha. idnuli krát. podkomofiho Jima x Lestkova v roicjiŕ 
óictvi po Váctavovi Mawtínskčm, méšt. iifscňskvm. Kds Johanties de Lestkow, regoi Boemie subcamerarius, 
preseiioťuia recognoscimus miuerBis, qtiod suborta dudum 
et dUensíoiiís matéria iiiter Iionestam Barbaram. iiatam 
icotAÍ de MaDjrot/Da, qaondam citiis ctuitatis Plznensis, contbo- 
R(Í prosená tegitUmam prouidí Jacobí de Wsserub, ciuts 
diilalii ciusdcm Plzneosís, ex vna et circumspectos Jotmiineni 
giFilooDís etJohaDnem dictum Czílka, buiusmodj ciuitatis Plziiensis 
ODciiiľs, pretextu tefitameDtonim per prefatum WeoceBlaura de 
UujTct/Da patrem et Wenceslaum fratrera germanum Barbarc 
pMotale sucnessiue conlectoruín et niortis inarticnlo dispositonim, 
tenqujun testamentarios seu commtssarios ac executores huius- 
Bu4i teslAmentorum parte ex altera, quíbus partibus coram nobis 
■n pIpDo consilío dicto ciuitatts Plznensis coDstitutis duas literas 
bviusmodi testamentoruni pro parte dictorum Jobannis girziconia 
•t Jobuinis Czilka lestameotartoruni causam huiusmodi concer- 
tMiHea prodantas in preisencia parcium hincinde legi et declarari 
niuil&iiiiDiis, (luoriim tenore mature discusso, sano ad id ma- 
PMn ríuiam et juratorum consulum tunc presencium accedente 
i^tnuilio, litiíusmodi materiam dissencionis ex ipsarum parcium 
Untno coiLSonsu in iiostram diflinicíonis pronuncciacionem sine dis- 
crc|iancta couaeuciencium, terminauímiis, compUnauimus et diffi- 
Wiimus in hunc modum, mandantea regia auctoritate et nostri 
t'ffirii ex debito, testamenta btiiusmodi ciuiliter disposita vlm 
íbtiDerc firmttatis secundum et iuxta juria ciuilis omnimodam 
■moacioDem et qnod Barbara pienotata receptis centum quadra- 
^pk Mpt«m sexagenis grossorum PiageDsium a prcfatis Johuiuie 
Bn'conís et Johanne Czilka testamentariis, ipsam ex btitusraodi 
HMánentis ac ipsorum confessione spontanea coram nobis facta 
Jmoanentibna. quas iuxta nostram pronuiicciacíonem infra sex 
Bm ab huiusmodi nostra pronuncciuciono coiitinue computando, 
Mi CDm litteri8 testamciituriim buiusmodi ín potestate consulum 
■MietoniDi flľKCtiialttur deponeru debuumnt, čerta bona in agriit, 
HHh^^m ceniiibus conaistencia om«rc debet ot comparare. 
^^^^■bs potertt seu ípHÍ vtilius visum Tuorit cxpedire, qw 288 boiia cotuparanda si fueľint de pcrtinenciatabulanim rcgnt Booink' 
per eandem Barbaram, in tabulis huiitsmodi debeot iiitabalarí ipsi 
ISarbare et puero ucl pueris ipsius legittimo uel legittimis, uec 
BOD ea dccedente cum pueris suis ante huiusmodi puGrorum Icgjt- 
tiioam etatem Johaiini girzicODÍs testamentaľio predicto hcredí- 
busque ipsius. Quodque si ct quaQdu puer vnua aut plures ipsius 
ISarbare peruenerit aut perueiierint ad annorum dcbitam etatem, 
ipsa dicta iutabulacio seu inacripcio predicto Jolianni girzi- 
cunís vna cum ipsius heredibua nullius sit amplius roborís ac 
mumenti- Si vem huitismodi bona pro eadem sumrna centam 
quadraginta septem sexagenis comparanda, ad jus ciuile speclsuo- 
rint in líbro buiusniodi ciuitalis, de cuius pertincncia cxBÍ»tani 
modo pľumísso inseri debcnt ct inscribi ad prefatum Johatmem 
girzÍĽonis testamcatarium et beredes ipsius. Mortua dicta Itarliara 
cum siiigulis pueris ex eadem procreatis aut precreandÍR anto 
legittimam puerorum buiusmodi etatem cum residua clau»ula 
antedicta, iit ea dumtaxat quantitato ceiitum quadraginta septem 
sexagenis deuoluenda, ex qua deuolucione, si suum debitum sor- 
ciatur effectum, prefatus Johannes Czilka quadraginta &ex.'ig«naa 
gros 901' um ab eodem Johanue girziconis testamentario tmbere 
debet iuxta eíusdem testament! vltimi ordinacionem. residuum 
vero precii, st quod ad buiusmodi centum quadraginta septem 
sexagenas per Jacobum marituro eiusdem Barbare suprascriptura 
udicctum fuerit, eidem Jacobo, heredibus et succeasoribus ipsius 
dL- buiusniodi bonis modo premisso deuoluendís sine omui diCB- 
cullate ante condesconsionem oorundem restitui debet ct cff«ctua- 
llteľ ast'ignari. Cui Barbare ac heredibus uel successorilius ipeías, 
quo ad alia bona, in quibuscunque rébus consistant, ad que ipsii 
iure deuolucionis seu hereditario jus competere viderelur, do 
quibus in posterum acrutari possent et inquiri ,jus sibi ad eadem 
vťndicaudo, accioncm omnimodam reseruamus ordiiie juría cantts 
buiusmodi bonorum inquireiidoruni quoscunque detentores proso* 
quendam. (juam quidem pronuncciacionom nostram módu preniisso 
ťactam ipsc partcs cum graciarum accione Don modica nusc^pe- 
ruut, emologaueruut, ratíHcaueruiit et approbauerant, eidem npv 
iu toto tiec ÍQ aliqua ipsius parte iiuouismodo per so, livrctlos «t 
auccesKoros ipsorum Ľuntrauenire intendenteit. Idcirco buiusmodi 
rvgiu auctoriUtu nobití iu bac parte coucehsa mandamus prvíutift 
mugistro eiuium et jurutis consulibus dielo ciuiliitis Mzuensis. uuÍ 
Huut seu pro tunipore ťucrint, quatonus ipsara Itarbanua, tioaatl 
vt succvBsoľcs ipsius circii coutiaciiciiim hitiuDUJodi nD«ti|^^H 2S9 niDiľciacíonM íii pr«sfii)tibus contente manatcnero modis omnibas | 
iMk-aiil H i-fíicsciler ilcfcnsare eídcm uullatenus contraueniendo. 
prwit tmiígnucioiiem r\>gíam ciipiunteuilare. Hamm i|uibus sígillurn 
Dmtnim sjipvniiiitn i-st tustiraoniu lítteranim. I'atuni Prage anno 
dftnini millesimo quadríligetite^inio decímo septimo. domÍDÍca anto 
faslun cooaersionis samrti Pauli itpostoli gloriosi. 

Ortgiaal pergamen u vý v maaen pUeĎaiiAm ; pečel cm proaiku tí- 
<ld, na ohný^ch ciilomeDá ; uprostfeď t červeném rosku oAklonÍD^ 
hit roipAlaný, v pravä polovici vodorovné vi/nikajlcl bŕevcio, lová po 
\met cvli vj-nikftjlcl, DMtl átftem koläí belm s pftrobama. Opis: Yo- 
hMBM - ile LMikow. — Nov. «igD. N. 393. 1417. *2ti. litioni. Pratas. 

f Váfiav ustaniyntje Jana SludmUi, piíľkralí nu Ilrddkn a 
Kii z llixiftiwt. mistra kuchpié. Icrál., svýnii posfy do háje 
liiéiio, idiij lum s jctiaotoii ofititň, prelatii, pá»ii, rytt'ŕň n mést, 
I lioliushvcm s Švamberka a Junem s Lestkova. taŕidili, 
l'Ajr M jVijí sdálo býti dobrým a r hodným pro he^ečnosí v kraji tom. Wenceslaus, deí gracJa Romaiiorum rcx, semper ÄiigiiBtus et 

jhamte rex. N'otum facinms tenore prcsencium iiniuersts, quod 

IGiJhí logalitatis et circunispeccionis industria ťamosorum Jo- 

■nts dicti Študent, burggrauií in Hradek et Ilaykonis de Hadye- 

I magistri coqutne nostri, ŕídclium nontrorum dítectonim, ple- 

1 presumpcianem babentes fidueie Bingularis, ipsos aníuio de- 

ato nonccioB nostľos creauímuB et constitutmus per presctitea 

iqao ipsis aostram plcnam etomnimodam potestatem, Tiiionem 

t per nobilem Uobuslaum de Swäuberg et faniosiim Jobannem 

■liCstkow, regní nostri Itoemie subcamerarium, fidelcs nostros 

ciim bonorahilibiis, monnstenoium abbatibus et prelatis 

(dIís, iwbílílme, baronibua, militibus, cUentibus, terrigenis nec 

i HiAgislris ciuiticn, consuliiius. jtiratis et comniunitatibus ciut* 

, opuloruín et víllarum iliatrictus PlzncnsJs, tidelíbiis itostris 

noUi-o nomine conceptam et tactam, lerminiindi, concla- 

Eéi vt fiuiciiili et singula aba. ([ue ĽÍrcn huiusmodi vnionem 

t et occessAria ťuerint, ti-actaudi, tiiicietidi, urdínundi et i disponendi, prout ipsis nobis ct coi'oue r^uí tiostrí Bocmuíí tifia 
et conueniencius vídebitur expedírc, nttum ut gnUnio litbunM 
et habere Yolentes, quidquid per profatos JohatiDvrn et tUfluMí 
actiun, faclum, tractatum, ordiiiatuui, dispositura m)u Ľonclam 
fuerit f{uoiiiodo1ibet in premissis, ac si iiostra regia sorenitas 
niodi iiegociia et tractatibus iuterťuisset propria in persoiu, tiť 
sencium nostro sigíUo sub appenso tninori. Datunt ľrago 
domini milleaimo quadnngent«símo decimo septimo, dJe lic 
sGxta lebruarii, regnorum iiostrorum anno Boemie (luinqtugWM 
quarto, RomaDorum vero qaadrageaimo primo. [Nk ohybu v pnivv]: Ad reUcíonem Jobannis de Laalkow nka> 
menríi, Jobsanea ďe Bemberg. 

[Na raba]: Regintrikta. 

LiatiiiA pergsn. v maiea plsefl. Pífef tshyhí ; vÍs*U Dft javäiä 
perg. doBud xbyléro, na kteráu pospod JMt pHpaAuo: CoromiUit M 
aandum pacpm, oomadnoi per . . iooeptum et rBtiŕli;*! id i 
nov. N. 129. 1417. d. 31. bŕezna. Prahft. íTróí Václav i^vrtuje rozhodnutí podkontoŕOéo Jana m L 
pri o dédidfi po gemfeUm Vádavu t JUanetina a udéJiije 
Barhoh, dceŕi tékoi Vádava a manieUt jfjimu Jakitbovi le F« 
tailosí, aby statky své svoloátié drleti a die libosti své < 
kládaíi moJdi. 


Wencealaus, dei grácia Romanomm rex, semper Aogi 
Boemie rex. Notum facimua tenore preBenciiim vniuerBis, qua 
nou per errorem aut improuidc, eed animo dclibcrato proouac 
ciacionem per famosum Johannem de I^fltkow, rogni nontri Bocmi 
subcamerarium, int«r Barbarutii riuoiidam Wenceslai de Mv)y«t;n 
civis ľlíncnaÍH natain, nuiic Jacobi de WMDcrub duis ibidom ooi 
tlioralem, nobis dJlcctam et Jobaniiom JirzicoiiiHvt Julumem (.'xílki 
similitur ciuea ľtlznonses, factatu cl i-ciam liluram por ouiidum Jt 
hunticm dvsuper datain et confectain approbauimiu, nitiäoi 
et contirtnauinius, approbamus, ratiíicanius i<t virtota pB| 
rvgta auvtohtatc Buemio et de ceita oostra i iCDtcs vt oxpress'e voleiitos eiLndom pronuncciaciouotn ct 

ItUinun dosuper dátam et confectum in umiijbuHí'Utsputictiit, 

ct clausulis ot artículia ex iiuiic in antea habero per- 

lis lomporibus inuiolabilis roboris lirtnitatem, ac si eadcmpro- 

icáo nt litera do vorbo ad ■verbum presentibus fucrint rea- 

ias«rta. Insuper de apeciali r^gie nostro tnuiliiicencic dooo 

itis Barbare et .lacobo coniugibus bane gráciám fecinms ct 

regia auctoritate gracíosius per preaentes, quod ipsí, hc- 

M succeasores eoľum legíttimi omnía et singula eorum bona. 

)ilia et imtnobilia, que in et extra ciuitatem nostram Plznensem 

it, tetient el possident et ad ipsos jure beroditario ex deiio- 

ae qaouismodo Bpcctancia et pertinencia. íd qulbitscunque 

rr-l'us coiisistant et eignatiter ea, que in prefata pronuncciacionís 

lilem non smit espressa, vendere, donare, alienare, permutare et 

oliltrire possiut et Taleant aini* impedimento quolibet, prout ipsis 

wnii-ťiiions ease Tidebituret ipsoriini placucrit voluutati. lohibentes 

iliítiir nmuibus et singulU iifticiftbhus nostm et signanter swbca- 

Ufraho regni iiostri Boemie, magístro ciuitim et consulibus, juratís 

*t cnmmuDitati cíuilatis Plznonsig. qui suat seu pro tempore 

fiiwiit, ridolibus nostris ddectís. presentibus firmiter et districte, 

M ipsi prcfatam Barbaraiú et Jacobum, heredes et successores 

wmni Ivgilimos, in proDuncciacione et litera et eciara grácia 

Ustra superius expressis impedíant seu per quempiaiu impediri 

FKÍiiotur tiuDuismodo, quínpocius circA easdem oostro notntne 

■UQionifADt, protegant et defendant, prout regio nostre maiestatis 

■"'^"Ti ;i voluerint arcius eaitare. Preseiiciura sub regie nostre 

- síj>í1lo testiiuonio literarum. Dátum Prage anno domÍDi 

LlĽťimo septimo, dio Wtíma Martii, regnorum nostrorum 

«ni.ii lii.euiio LIV., Romanorum uero XLI. 

Ad relocionem Juhannis de Irt'stkow, siibcamurarii, 
Johanues do líambcrg. 

Dronkv áviAy H. 15. f. 216. i kadeta r VhotUiOfé. iVňm ennrinn., 1. VIL 233. 1417. 22. ziŕi. ^^ 

Obec m. Stŕibrn protlnla za 60 hop g. € kop roéuiho platu na 

mfsté srím ohci vi. Novtho Plene a knéei Václavovi, symt níkSy 

Mikuláše Strachoty, písaŕc mestského. 

In nomine dorniní ameu. Cum inter plurima humane condi- 
cionis memoriam hominuai sic fragilem esse constet, vt uel multi- 
tudini rerum uel temporum sufficieiiter se raleat exhibere, (locult 
ipsa racio et consuetudo didicít, vt fragílitati memorie per quedan 
BJgna testituoiiÍÍ3i|ue succurratuľ. I]Ínc esi, quod nos Nicolans 
Rysska iudex, Habartus tunc oxístens magister ciuíum, MatliÍM 
sartor, Vítus, Martínus aicufeíc. Johannes de Dúbrava, Joliannes 
Czrlik pannitonsor, Nicasius. Nicolaus Ilustka, Cunsso ľcsoltli. 
Vitus Saisska, Nicolaus gener Ttersky et Nicolaus Furt, jntati 
Bcabini, ciuea totaque vniuersitas ciuitatis Mise, tenore prescn- 
cium recogQOScimus viiiuersis, quod propter nimia dohítonitn 
grauamina nobía bac uice consulere non valentes ítiliiis ct sab- 
uenire, maturo et communi nostre vniuersítatis prehabito consilío, 
grauiora eiusdem nostre uniuersitatis euitare sperantes huiuiitnodi 
debitonim dispendia regalisque berné presentts anni grauís ounc 
impostte, nobis inmincncia, sex eexagenas grossonim boDormn 
argenteorum Fragensis moneti^ cpnsus annui abomni coiitribucionis 
onere liberi et soluti in et super ciaitate et vniucrsitutc iiostrís 
iam dictiB rere vendecionis thulo ríte et racionabilius pro sesagíntA 
BexagenU grossoriun iam dictorum vendidimíLB, nobis nd plmuim 
persolutis, prudentibua virís, magistro ciuium et iuratis consulíbus 
ciuitatía NouQ Pilzae, qui nunc sunt uel fuerint temporibusatTiituris, 
UQcnon discreto viro, domino Wenceslao, nato quondam Nicolai 
dicti StracLota, presbitero de Noua Pilzna, uel qi.i prcscnles lite- 
ras de dictorum magistri ciuium et conBuIum legittims habuoriot 
bona voluntate. QuaB quidem sex aexageuaa groBsorum census ian 
dicti sincera tide noslra promittimus et debernua et noBtri debent 
succeasores, duilatis nostre predícte ciues, eisdcm luagistro ciuiuni 
et iuratis consulibus, vbI profato domino Wnnceslao, aut verius pOMus- 
Bori preseucium, singulis annis contínuis a dáta prospnciuni tn gruwii 
lanlum predÍĽtia diuiBim soluendn sine intormisaione sub pona 
snbscripU ccnsuare, videlicet per médium iu festo «auctfJHH 
proximu incipíundo, cl per médium iu fv»tu sancti Uawiji^^^H 293 ! sequente, noBtm impensia propriis, et in Noiia Pilzua ipsia 
inin huiusinoiti preeeotando. Qao non fucto, quod absit, slngulia 
Jis ah eodem dictorum terminorum quolibet termino con- 
quil)U3 dictus census eis datus non ŕuerit, per dos uel 
lores nostros, debemus et uostri debent successores quatuor 
pene irremissibilis nomine puníri et grauarí, pro quibus 
nibus picue non persolutis, pretacti nostrí cľeditorea nut pos- 
Bitis presencimn, vt prefertur, plenam habcnt et habere debent 
htu presencimn potestateni. nos et Ľostros ac nostrum quem- 
t de cínitate nostra predicta et bomiues ctuitfltis nosti-e nostra- 
|ac otnntum nostroruín bominum bona mobília et inmobilia, 
mqne loconim arrestandi, occiipandi uel recipíendí sine iudicii 
sUbet etrepitu et quorele tamdiu, donec ipsis pro ceasu et 
preDotatÍB atque pro dampnis, qite perccperiiit ín arresta- 
I hniUBinodi tmpendendo, legando et exponendo, integralíter 
noetrum nemine m talibus contradicente, Qui quidem 
|ist«r ciuium, iuratí, consules et communitas Noue Pilzne pré- 
mii ex nostrarum precíum inštancia hoc nobis admitlcntes in- 
terqnt, quod dum ipsis uel possidenti, vt premíttitur, presencia, 
gÍDta sexBgeiias grossorum predictorum dederímus uel dede^ 
ftoostrí successores vna cum censu tunc debito, ex tunc hberi esse 
Brimus et dchemus de censu sex sexageDarum prescriptorum. 
I sob RDstre ciuitatis predicte inaiori sigillo testímonio lite- 
Uatutn anno domini millesitno quadringentesimo deciroo 
mo, feria IV. post festum beati Mathei apostoli et ewaogeliste. Z DBJstartl Knihy prív, k sävétl f. A. 13. 1417. 27. zAH. Praha. ť mhodnulí v/^ sporu mrzí dcérou scmfeh-ho Václava z Manethia, 
>ií, manželkou Jukitha ze Všcrub a mai poručniky eávéíi 
Jnnrm JiHkovým a Janem C'Ukoti, prostŕcdnictvim 
královského podhomoHho, Jmm s Bechyné. Nos Johannea Bechiníe de Praga, regni Bohemio suhcame- 
nuiss, tenore presencium recognoscinius vniuersis, quod exorta 
AÍQtcrlioiie«lam£ai:bataui, uatam WeQCQ«la.;{ SS4 lUT. de Manietinit iiuoiKlum ciuis PlKnensis, ac .tncolmm «1" WhoiA, 
ipsíus Barimro niaritum. ex ma et Joluinnem UJn:iiy>iii( etJ^' 
hannem Cnilka, diiea Pl/nenses, lamqiiam totiUmentJirios rt t«l»' 
res ac lidei i-oinísBarios ipsi Hnrbare per [wtreiu í|>tiiiLii pivdieUs; 
tpstamcntaliter depiitatos, parte ex altera, pniti-xlu pronuncciadah''' 
arbitmrie inter partes predictas per famosum Jotianm^m ílo ÍM- 
kow, ullimum et inmodiatiim in flubcamcríatUH oGjcío artútm'. 
precessorem, facte et presertiin occaBÍoue pecuniarum in Imňism^ 
prontmcciacione nominatarum, a qtiaruRí exibicione dírti If itiinnl 
larii se hucusque retraxerunt. ipse partes in certo termino í)m{ 
per nos literatorip statuto pcrBonaliter conparentiw pronunraiMfB'i 
nem prefatí Jobaimis, nostri pi-ecessorÍH, difíbrniiler )tcr)[itah 
cuius dilTormitatís pretextu disseosio hiiíuamctdi iiit«r Íp«M poiUl, 
Tertebntur, suh forma tluplíci exibuerunt, quaruín tiu erat ■{ 
pprgftmeno acripta, sigillo dicti aostľi precessoriH pat«Htiot inpro-i 
Biila pergaiDcnt pendeoti sigillala, necnon litem waiitstAtŕs gnoM 
doDiini nostri, Iíoiuanorum et liohemie regis, coDlirinaU, jorit: 
cniiis tenorem prefati Baibat-a et Jacobus conSuges se pw Wi 
conseruari petebant. Alia autem buiusmodi pronuiicciadotiii Uam 
erat in papiro scrípta, de libľo diéte ciuitatis ťlxiieiisis «xlnitt| 
BJgilloque eiusdem ciuitatis magiio, ab intra appeiiso, sigdlttt.^ 
circa cuius dísposícionis tenorem predictí Juhanncs Girzikonii fl 
Johannea C^ílkutestamentarii neenoii Nicvlaus Hjrucoiiis. JoIudm* 
Chudoba, Petrus Hniliczc ťonsuleg, NIcolauB ('oranda, Jubuneo ^ 
Venceslaus Zbiroh, comuncs dicte ciuitatis PIkuousís, procitctís tŕ- 
Btamentariis et nomine coiisulum et tocius comuuilutis eiasdM 
ciuitatis Plzuengis adherentes se similiter aflcctabanl, tenerietcoM 
seruari sine jurium ac librí ipsoruiu víolacíoDe asaerentos, ip«ui 
Jacobum per buiusmodi accionia iiitenitaciooeín ctnnia jo' 
libertates et priuilegía ac testamenta ciuilía vello violorc, qoaťfl 
Tiolacíouem consules et comunitatem dicte ciuitatis ipaoniin c^ 
cernere ďeberet. Noa autem, Johaunes Becliínie, subcameraX^ 
predictuB, audíUs ípsis partibus hincinde et motiuis ipsanim 9^ 
intellectis, huiusmodi diaposicionig pronuncciacionem difTorta-š' 
seriptam in preatmcia prefati Jnliannis de destkoir, nostri ji 
8orÍ», nobis aaaideiitía, díscussiiiiuä viiam nd aliam ai 
coinpertante.t conperimus ipsa« mutuo in rerbis et in 
cordare necnon in matéria et in forma pvnitna vtso 
alicnas, propter qoara quidem diuersitatem auctoritaln 
nostri officii ex dobito, sano a<l id certorum oťTicialium iäio ducUraui icionem pľontincciacionís <le libro díute ctuitatis FIz- 

propter ípsius inauôicieiiciam ac dimÍDutam <lís- 

lepnllendain et anultandam fóre, quam repuliiuuB et 

uoatra pronuncciacione iuata mediante nulliusque ro- 

aut momeuti, decerncntes eadem regia auctorílate 

liacíoiits disposicionem sígilio prenominati Jobannis de 

', nostrí precessoris, sigillatam, ípaam tunc viue vocis ora- 

>bantis ac litera magestatis regic contirmatani, tamciiiam 

Bafiiciencie ac maioria in omnibus et singulis punctis, 

et nrtictdis robur obtineri tirmitatis et a portíbus hinc- 

:inTÍo1al)ilÍt«r et incoDrusse obseruari, mandantes utchilominus 

anctoritatc regia Hiiamrnm pecunie centum quadraginta 

suxageuarum grossorum in pronuncciacione prefati nostri 

irÍ8 nominatam ipais Barbare et .Tacobo coniugibus infra 

irdeciin díes a nostra pronuncciacione continue conputando 

Johannem Oirziconis, testaraentarium, seu detentores 

lodi eSectualiter super caucione tideiussoria sufG- 

approbanda assignari. Quam quidem pronuncciaci- 

ipse partes bincindc approbauerunt, eidem in sín- 

'parere et obedire promittendo, petentes ipsis per nos buius- 

pronuncciacionem nostram conacriptam sigilloque nostro 

m in testimonium paricionts buiusmodí assignari. Ad quamin 

n peticionis inštanciám huiusmodi nostram pronunccíacionem 

ibi fmmus nostľique sigilli appensione íussimus comuniri. 

ut actnm Prage, anno domini millesímo quadríngentesimo 

h septimo, feria secunda in die sanctorum Cozme et Damian)'. 

I.UUda pergamenoví ▼ musen plzeňském; pečeC chybí. Na rnbn 
mkeu ptipsino: Barbkrae de Wttaerab reBtitotio a Joanne do 
■sbeu&enrio tiO sex. Sígo. dov. N. 377. 2C2. 

L14I7~1420. 1460.J 

áidKÍvS JM sntrli ľäclnia s Manctína, míšt. plieňskcho. 

I tQU w L()b7Íccb Wencoslaus Manycticzky. ciuis ľilKnensia 
aiuto doatini MCCCC3ĹVÍL i S»G u 17— 1*20. in die Zoptie [15, kvetná] iu Plznam emaDam't.*) Cuiuit 
&exagcDe gross. cenius annui ad (lominum regem suiit l< 
deuolute. Barbara, Hlia fredicti Wenceslai, pwst (|ueiii 
census sunt proclamatí, defendit censutn pretlictum dicena, 
bere inelius jus ad dictos census, quam doiniuus rcx aut 
post eum et ofiäľt se probaturam tabulia terre ct litera maji 
domipi regia et inuencione dominornm baronoruai. Termínagi 
liandi in crastino Jemnými [1. ŕijiia 1417J. Tcrmiiius ntl 
predicte defensc sabato IVtemporum adueiitus 1 18. prosínce V 

Ibi Bai'bara predicta defeíidens dociiít tabulis terre 
jus regium in bec verbu: [N&»l«<juje xkpit i desk xeraakjŕRh t 
1B!I8 d. 30. kvétna, kterým Oldŕicli s Letkova prodal G '/, ko] 
Dlho platu v Lobzkb TActRvuvt i Nor. Plné, Vii Č. 190] 
plus docuít tabulia terre: INialeduja z&pis t deak Kenwkýeli, 
kúéx Frmna z PIzdí prodat 4 k. 20 gr. pUta rafofho VícUtoví a Kovä 
PlzDé 1396. 24. dubiii. Viz xápia 6ii. 175.) 

Datus est terminus predícte fiarbare defenee per b^neficiaríog 
curie, quia in tabulia conquJrere non poterunt ad probondam per 
tabulas, sabato IVtemporum quadragesime. Termious ad idem 
predicte Barbare defendenlí sabato IVtemporum ľentecostes. 
Terminus ad idem Barbare, quia tubule ťueruDt clausc, ía crastÍDO 
Jeronimi. Terminus ad idem sabato IVtemporum aduentas. Ter- 
minus ad idem sabato IVtemporum quadragesime. 

Ibi Barbara predíclíi dcíendens docuit plus in liec verbt: 
[K&sledaje zipií, kterým Markrard k Buksic predal 73 gr«ís pUtn ra£, 
T Lobzich Vickvovi z Nov. PUní 1400. d. DO. dubna. V» xápu AU. 
103.] Cum hoc predicte terminus ad baroiios sabato iVt«mporum 
Pentecostes. Nicolaus SIuľIis, qui jus regium insequitur, adnoisit 
de nouo ad defensam consules, qui nunc suQt uel pro ltiUi|>oro 
fueriut, ciuitatis PUnensis, et státím Johanues G/raikonís, cints 
eiusdem ciuitutis Plznensis, nomine suo et consuIuiD jumtonm 
nomioe eiusdem ciuitatis, predictos consus umncs supvhas poflt 
Wenceslaum pioclamatos [defendit], dicens bu et cos habcre melma 
jus ad eosdem, quam dominum rpsero aut ali'iufim post enm et 
ofľert se et eos probaturos libertatibus, Iit«ris dominorum regan 
regni Doemíe princípum munimentis predicte ciuítatis et spd^cíaliter 
litera testamentí. Terminus probandi aabato IVtemponitn ľfintecostea. 

*) Po ttraní ^p«&ito: Oatnin Nfeolao SlQclu bloBiagium W^M;: 
gradéOBO per Iit«ram ilumini regU. A nlt« : Btriion eomudil ^í^| 
nurilo snu, NiuoUo do Hnai at NiooUo tlo OMtro Pragoiuí. ^^^H Ibi pradiotí defaideutes venientes vidclicct Jacobus paunífex 
Kb oL WencĎslnus dictus /biroii, consules jurati, missi ex 
coDSuIuiu Gt Nicolaua dtctus Corauda, Welislaw Stod et Jan 
1 el ľetfus Hnylicze ex parte commiinitatis, dnes ciuium 
li« Plmensia. dixeruat super eorum juramento consulatuii, 
tl« prodicUs bonU et censibus in Lobziecb, possessores eorutn 
I et uioderni, colti()ianas lozungas, stewras et contribuciones 
Ixuitur et paciuntur. Kl attulerunt literarum copias super liher- 
i» eorum cum sigillU eiusdem ciititatis signatas, prímam im- 
íria Karoli, quc sequitur in hec rerba: [Následojo doslovné 
liatA ofskŕa Kark IV. y Praie 1ST3. áae 19. záH ČU. 110 n 
VtcU» IV. v Praxa I3T2. d. 20. ŕljaA Čia. 111 dtn^cii; pak 
e4 aoiot zavití nAšiéiilDa Tiolava x Maaetiaa z roka 1407. dae 
, vis iis. 220.\ Iterum plus docuit [sic] de jure ipsoruín 
quAindain copiam de libra ciuítatis Plzneiisis in hec verba: 
IrJ* d««lavná soiol i»tm6ci konSelú pUei^akýcb o vyoespni nUeiu 
UMiHm Janom s Lestkova 1417. dne 13, ledna. Vis Cfslo 356.) 
istis muoimentis predíctis ctuibus defundeutibus terminus 
in crastino sancti Jeronimi ; terminus ad idem Bai-bare, 
k. Stacha Nicolaus predictus, qui juš regium insequitur, 
tnr jurtf regio t^oatra Barbaram predictam deťendcntem 
i ipsius dicens, i[uia Barbara predicta deteudens, fuit et 
diuisa a Wencealao, predicto ťratťe suo, ipso adhuc víucnte, 
qtiem bona sunt prodamata et per ipsum etHuoa commíssarios 
t pleac et íq toto, ideo tabule, quaa produxit, uero preiudi- 
nrí rcgio, iwm vltimus heres et possessor predictorum diuiaus 
t boDoram mortuus est. Kciam idem Nicolaus loquitur jure 
contra otiti'usa et probata ciuium Ptznensís ciuitatis, dicens 
predicta boua sunt bbera et sem per per tabulas terre robo- 
ídeo per modum teslamenti sou kssaťtem nemohljr twrzeny 
! byt). Cum hoc terniiDus ad barones predictts defen- 
bus omnibuB sabatu in crastino scti Primi. Terminus ad idem 
I defendeatihua oiuibus de Plzna, quia domiui judicio iion 
Lsabato IVtemporum aduentus. Terminus ad idem 
I IVtemporum quadragesime. 
wbiu, marituti prefnte Barbare et commissariua ipsius, 
i «t probacione predictorum ciuium ciuitatis Plznensis, 
I qgo«l Barbara predicta dcfendens, fuit ot est cum Johaune 
) et bIÍÍs tcstamentarii§ ciuibua de Plzna concordata per 
I de Lestkuw, tuuc subcameraríum reguí Buemie, super 
k fioratu beneliciariis curw jgjbuit-lityffla.! I deuti predicti aubcaraerarii munitotn, que aequitur ia Ucc veriMi 
[N&aleďaja doslovné znSof rozhodnati podkomoHho Jaak s LMtlioTk 
z T. '.ii.7. 24. ledna. Tisi i^. Q56.] Item idem commissarius presen- 
taiiit quaudam literám regie maiestatis Buper confirmaciono pr** 
Uícttí pronuiicciacioiiis, que sequitur in heo verba: [Nislednja Ao^ 
slovné KDénl listu kriVIe VácUvft v Praie HIT. J. Sl.bŕeznft ilftoého. Vm 
6. 258.] Cum Iioc terminus ut supra. Terminus ad idem prodicUs 
defcndentibus riuibuB de Plziia ad barones sabato IVtempontni 
Penteco3tes.*J 

Jtem anno doniini MCCCCXXXVII feria III. post Simonis 
Jude apostolorum [2. listopadu]. Barbara, fllia Wenceslai Manje- 
ticxky, coram beneíiciariis curie in causa suprascriptu procloouiuít, 
se ad defensas admitti et bencficiarii curie consideľantcs inneo- 
cionem dominorum baronum iactam ante ťurificacionis Maríe anni 
presentia, quod omnes sunt ad suas acciones admiesi, admiseruat 
prefatam Darbaram ad suaa defensíones ad barones, sabato IV 
tcmporum aduentus [21. prosince 1437.] 

Si Nicolau8 Stucbs impetrans voluerit proseqiii jua siium 
virtute regie donacíonís . . . [Zfipia Deápln; 

|D41e poidíjSI pHpis jÍDoa mbon [•• fipoda lista 193) — 
Nicolaua Stucbs de Straznicz protestatus est coram b<M)eli- 
ciarJis curie, quod omne jus suum, quodcumque babct ad boM 
et bereditates siue census in Lobziech rirtute regie donacionia, 
prout aibi presentes tabule testantnr, dedit Barbore predicte de- 
fondenti, tibe olim Wenceslai, post quem census in Lobziecli Bunl 
pmclamati, et Jacobo de Wsserub, marito suo el eis de (li(.-tis 
bereditatibuB et omní jure suo, prout sibi Utera rogia t«statur, nicbfl 
sibi relinquendo, beniuole condescendit plene et in toto ita, Tt 
dando ipsis omnimodam potestatem cum eiedem CacieDdí, prout 
ipse Bolus faceret uel ťacere posset abaque omni rouocsctone. 
^ctumaDDodomini MCCCCL leríalU. ant« connersionem sti Paoli. 
L ledna.] Item idem Nicolaua Stuchs coram beneficiahis curie fsssua 
\ protestaiido, quod DichO sciuisset de istá deuolucíoae Jn Lob- 
sed quia ad lioc, quod impelmnit a domino re^ŕ, per Jo- 
hannem (ítTziconis ct JohotineiD Cillca. ciues de PUn*. fuíl et wA 
imiuctns, quí post«a ŕu«nmt dofendentes contrajasregiiim. Artan 
fcria llLante connersioocia stí Paoli [ť><). lednaj anno L. Super 
qoa coufessione Jacobux, comnuasarias Itarbarc deJ«adAntÍ8, pvtiuit 
memoriaio beuvtioiarionUB : Barbara filta olim Wooťealai I Jíiwu rafcoQ a iiuýn tokotuum po«d<|;|j pHpaáno. 1 Wooťealai ^dL H^eticzky, ciuis de ľlzna, vltima heres post pátrom Buum, pro- 

> est coram l>enefíciariis cuľie, qiioil bona et hereditate^ Euas 

ceatuB, tjuoscURique habet in Lobzích, na nez iure regío 

lli sú, nec non omnc jiis suuín, quodcuniquc ibi babet suo 

le et iure heredilario aiut) iuro deuolucJonis Jacobo dicto [de] 

ih, marito suo, dat et dedit potenler ac resiguauit, ita ut ipse 

behit plenain potcstntem et bubere <Iebet cum btís faciendi ac 

pooendi pro libíto suo vobintatis, aut ipso decedente et [si] de 

dJspuneret, tunc Jacobo tilio suo juniori dat, comniittit ao 

idesMndil. qui Jucobus babore debet oniniinodam potestatem 

dictis bonis dispoiícndi iii loco palrís sui predícti pro líbito 

To1untatÍ«. Aťtum anno domíiii MCCCCL fer. V. ante Lucie 

prosiucc] M18. 29. sriiiin. 

Äiiifi Jan Z Noľľlio Pbtii' usfaiiorm fnr 
Emlcr, Libri confíru)., 1. VII. 271. 2G4. 

I4I8-14I9. 

9mrtí Uatiíka a st/wt jeho Václava sptidl dvár jrjieh popluini 
nrfíe právem odúmrtnim. Proti íomu hájila }irw-a siího k lU- 

■ tomu Anna, manželka Jana r Týnce, aľ&ak 

sápisH tohoto, s jakým týsledkem konečným. 

In Tíila Tyiicze prope Pylznaui Hawlico et Wcnccslnus eius 
. dfiCeHKOniiit, t{uomm curía aruture cum vna sux. gross. 
» atl dominuiu Kgem Icgititne ťst deuoluta. Litoni procla- 
nuB in rilzoam a, d. UIS. domitiicaTtemiiiisccri; J'iO. bŕezna] 
uiU, KicoUuB C'Oranda, ciuia de Flzna, uomine domine Auuc, 

■ Jobanuis deTvnczo, defendit predictam curiam arature cum 
I poflt predíctoji Hawlicon^'in et Wenroslaum eiua natum procla- 

diceiu emm baberc meliuM jus ad díctas biTedjtatos i:ui 800 H19. 

censu, quam dominiu rex aut aliquis post regem et offert 
probaturam tabulis terre empdonem. Terminos probandi 
IVteinporam Pentecostes [21. kvétna]. Idem Nicolaos Conaii 
nomino 8uo defendit vnam sex. census [post] predictos HawlicanM 
et eiu8 natum proclamatam, dicens se habere melius jas qsui 
dominus rex aut aliquis post eum et oíFeít se probatarum nmiiH 
mentis, joribus et libertatíbus ciaitatis Pilznensis per literas do- 
minorum regum et principum regni Boemie. Terminus probandi vt 
sapra. Terminus ad idem Anne predicte defendenti, quia tabule 
fuerunt clause, in crastino Jeronimi [29. záŕí]. Terminus afl idem 
Anne defendenti, quia tabule fuerunt clause, sabato IVtemporum 
aduentus[17. prosince]. Terminus ad idem Anne defendenti sabato 
IVtemporum quadragesime [11. bi^znaj. 

[Po strane poxnamanáDo :] Dátam SJenkoni de Podmckl, pargraui^^ 
íd Zíebrak, par Htermm domini rngit ad omagiam WissegradeDM pKF 
Beroioiis suis gradote. 

[Néco níie:] Anna defeadeai conoedit Johanni, marito lao, 
Johanni Sohitka. 

Dvorské dasky 16. f. 197. 265. 

1419. 20. bŕezna. 

Knée Tontáš z Plzne ustanoven za faráŕe do Chotíkova, po stnrti 
poslednilio faráŕe Jana H. Cicero, se svolenitn JindŕicJia z Elster- 
herka sed. na Plané jahoito patróna. Úvodceni hyl farár v Malé- 

sicich. 

Emler, Libri coDfírm., 1. VIL 286. 2G6. 1419. 16. ŕijna. Mikuláš Ilynkovic z Novvho Plzni s Malkou, manidkoUy najal od 
knéze llynka, prološta i od konventu Máštéra Chatéiovského dvir 
poplužní v liobčicích a zakoupil 13 kop roč. platu na lideeh v Bo^ 301 ňrtJl liíi Slidiijúfi LnStiK-ovic, Pavlovi, Jtikiibkovi, Juknbovi ľni- 

l.in ViiľlnwfPi Šimkoeic a Techovi za 200 kop ijr. prai. s Um, 

ílo (n let má niijcm a zástavu tuto zpél v}/koupiH. — 

'-, panoši Scicmf/ z Kocoia, Jana z Hrádku, Petra s Ka- 

wut.<i i, č, vladafe v Ckoiéioirch a líernarta z Nového Plzne- 

kráäv ŕeshý, VII. 622,, púvo.lnl líslína oachAzI bs v uisafslié 
aainnitni bibliotccu v PrsBe. 1420. 20. ŕíjria. Berouii. 

Krái Sí^mund slvnaje jednotu (landfrid) plzeňskou, a dovoliije. 
^m jrjim ítrmhn, aby mohli statky a zajaté svých tiepiiitcl ohľútiti 
í nxma proxpéchu a k vykoupení ssých zajatých ; dále dám plnou 
Wk, ic fíiohou každého, kdo hy k jednote ttepŕistoupil uneh hcjtinnntt 
p. Huhiislavoni z Švamherka pomoci nechtél poski/tnoHti, k tomtt 
pŕinirtili vSeiiii prostfeäky, jak hij satiri uznali ?íí dobré. 

Sígismuiidus, dei grácia Romanorain rex sempor Aiigustus 

K flungarie, Boemie, Dalmácie, Croacie etc rex. Notum fnuimus 

Imorc prL-scncium vniuersis, qnod cum nos cum abbatibus, pre- 

Utis et stľeonuismllitibus, clienlibusetciuitatibus disti'ictus ľlznen- 

tif, comtimnem vDíonem et lantfridum diixerimiis ordinandiim, 

licnt hoc in litera ďicti lantfridi clarius est expresautn, idcirco uos 

cam Urna nostris in eodom lantfrído csse uolumus, jpaumque de 

Mrta iiONtra scieiicia laudamus, approbamns et presentibus con- 

ímiaiiiiis, ipsisque assístere promittinjus et Tolumus per eäectitm- 

IiiíU|)tT dictis abbatibus, prelatia, mititibus, clientíbus et ciuitatibuB 

ilnmiií omne jus et plenariam poteatatem, in času, si ipsi ab bo- 

itibus n ostria et fiuisaliquaB municiontts et bona ceperint et capti- 

väí, i{uud Jlla ad honorom tiostrum in recorapensam dampnoruín 

(uonim conutrrtere et in liberacíoiiem auorum captiuorum, si, quod 

lit, alitjui capti forent; preterea si dictua lantfndus et eorum 

Ifigo post lapaum dicti lantfrtdi aliqiias diffidaciones incidcrini, 

lane promittiuius eoe, et qnemlibet eorum ab btiiusmodi jmpe- 

iníhus Itberare et liec preaens vnio siue lantťľidua dictis prc- 

tnílitihus, clientibtis, ciuitatibus, nuUum debet in suia juribus 

et libertatibus Íii perpetuum preiudicium importaro. Precipioutes 302 (listrictn dictis abbatiliits, prclatis, militíbus, clicntibus ot cTtul 
tihus, quod quicumque, cuiuscumque condicionís extitcrít, 
dk'tam Tníonem et líiDtfndura accedere noUet, seu succursuN 
nobili Bouslao de Swanberg eapitaneo et ad eum deputatia 
bei'e renueret, quod eundem capitaneua ct ad eum deputatí ad bo( 
cotnpcllcro debent et possunt viis ad hoc neccessariis et sicut täl 
uidebitur expcdire. ľresenciuín sub nostri regaJissigilli apponsioiH 
tGstimonio literarmn, Datutn Verone XXVUII. die Octobris 
domtni míllesimo quadringentesiino uigesimo, regnoruni uostroru 
aimo Hungaric etc XXXIV, Komanorum vndecimo et Boemtc prima [Na ohybn ' pravo]: Ad mandatum dominí rcgís, 
Micbael, caoontcus Prageiisis. [N» rnhuj: BjegÍ9tra]uit HsarícDs Fye. 

LiBtioa pergameDová v museu plzcúskéin. ^ Peíet miskovití, 
ploeká, nft proužclch per^. dvoj. voshu. Vprostŕed orel v pravo bledici 
s Toievŕeným zob&kem b vj-plHzitým jsxykem s inlrné ropJaiymJ kh 
illoma; nad hlavu zasahuje do opisu poprsí andéla léi b miriií rozpji 
týma kHdloma. Sigu. novéiši N. 105. — Opisy v Stnlil. koiitt |irl< 
tnést. f. 98 T. a o Tanuera. — HruSka, Pamätní kuilia 2íi. uvU 
listina tu v pfekladé. 1420. íít. prosiiice- B6tá. 

Král Sigmuful daruje statky a véechm j'ttiý miyritk MUfanäfi 
sktjch, e mčstn pro vlni vprchlffch, obci m. Pliné, alff obrátili 
na opravu eäl a pŕikap& ttifsiskýcli. Sigiamundus, deí gratía Romanarum rex sompur Augua^^ 
ac liunguriae, Itoomíac, Daltuatiae, (Iroaciae etcr«x. Notám facii» 1 
toiioro presoiiciuni vniuersis, íjuod aiiimo de1ibi>ratti Kanuqao 
liuni uostrorum nccedenle consilio et de ceria uostra scien^ 
vuiuei'sa ct HJiiguIa bona, iu quibaBcuuque consistant. 
ťuiK'iiiium Pj'lsnensium, qiií nopliando secte Vilct<'!>i 
iiutabititoľ maeiilati a eiuitate ipaa suU ibidem dľi< 
tatibus proruguruiit, a mngistrociiniiii), consulibiis, :'"■ 
muuitati ciuitutú ľiUuuiKii)), ridoUbus uostris dUwtiit, ioxa et (laUioIicu ueraqiie tidolitale constanter liacteíms por- 
iDt, <ledimus ot donaiiiiniis, donamus et yirtute prcBentium 
. wictoriUte Boemiae gratiosius douaraus, damus per ipBos 
iLl, Icnenda tít in vsus dicte ciuitatis libere conucrteoda ac 
reformatioue muronun et fossarum etuadem duitatis eftectu- 
iopendenda tam diu, quousque id ipsuni nobis placuerit et 
non diiximus reuocÄndum. Presentium sub nostri regalis 
i appeiisionc testimonio literarum. Dátum in Alba Aqua anno 
ni M"CCCC" TÍgesimo. decimo nono die Decembris, regriorum 
rorutn anno Huiigarie etc XXXIV", Komanonim vero vndecimo 
ocnuo primo. 

Liatiiui p&vodnl se DezachovaU, pouze ópia jeji v Stehllkovskä 
privilégií mästakých, str. 92.; rovoii u J. TaiiDerB v kllegatcoli 
Itl, mimo to nchovkl u posdŕjK Český píeklad jeji. 2C9. 
1421. 20. ledna v Plzni. limio ňatuvi na dcH svt, Fahtana a šelestiana ii/tláuo bi/lo 
níkolik listá od cisafc Sii/muwia. P»J»cky, Arcbiv äeský I. 609, 512, 526. 1422, 8. záff. Norimberk. 

ľ SiymMttd sajnauje Plzeňským v náhradu sa škixlg ntrpim 
I a Chrást, statktf nékdtf Petra t Chrastu a pridáva k tomu 
ké itmii mimo Losintt a Chvalrnic^, staiky nikdy Pahiankoiy. f Wir Sigmund, tou Gutes gnaduu Itomischer kunig, zu allen 

a Mcnír dos Hcjcha vnd ku Vngern, zu itehem etť kiinig, bekcn 

1 ton kuiit ulVombar mitdisem brieť allen den. dm in svlicn 

Ibijnu lesen, das wir schuldig seia vnd beczalcn sollen dcn 

Dioistem, Rate Tod Bargern gemeiulích zn Now I'ylsen, 

getrewen, czwejrtuscnt Schock beheniisckcr groacbea iiib in^ MclKtclen, dÍo «vo in vtiscľin dieustc emprangm U 
[ (Iteselbeii czweytuseiil St-titiek wir in vtirvoywn Vnil VunciiTi 
v(f (liscii nHcIigesscliribeii gutuni luit iiatncii Wiczulcxťr ini 
I des Chrasst gut mit plltif-eii, Hofcn, Teychcn, wnssťrn, )d 
welilen, PiJBchcii, Dorfferu, czinsen, wieson, (]ien»tcti vnd nit 
aiider exugehorung, die des Pi-tcrs von Oiraast genrst sind, 
dio vna in ynser Camer vnib dea willen, ána er eyn kctxcr 
wiclťff iBt, veruallen sind vnd dorczu das StyenoTglte gat 
mit allen niiUen, czinsen, welden, Piischen, Kckern, llofen, Dw 
giilten, pHugen, wyesm&ten, vssgenomen czwey dorfiFer Losyiu 
AchlanL'nitz. dasselb gut des ľabyanken sun gewest i»(, nn 
oiich durch der Ketzerey, der eľ beysteet, veruallen isL Ho 
mit wolbedachtem muto, gutem Itate vnd rectiter wíssen ( 
wir den vorgenanten von PiUen volle inaclit, dM sie 
der cgonanten guler mit allen vorgenanten zii^ehoniii^cii r 
n'tndeii vná die huben, halden, besít^en vnd mit Kller H«n 
I gcuiesseu, solangbisz wir oder vnser iinchkomen, kunígexultt 
I odir wem vír des gegunnen, von Íri vmb die egenanten €iw 
sent Sťhock geloset nerden, soliclier losung sie vtis HUcbgMi 
sollen zu allen cziiten, aowiťdosaii sie bcgeren. Mil vrlniiid 
brieues versigelt mit vnser kuniglicb«ii Maieitat Insigtil. íiv\n 
Kuremberg nach Crists goburt vyťrc/.eliciihuii<ilerl Jar rnd da 
in dém czweyundzweinlEÍgistea Jaré ato Sontag vor Tnsor 1 
l'rawen tag Natiuttatis, viisere Byclie des Vngrischcu <rlc iu 
XXXVI, des líomisclien iu dem XILvnddes l)cheini«ch«niii 
dľitlon Jaren. 

Ad maudatumdomini regia Micliaol prdoposítus Itolusluii liatu tollOlQ 1433. d. n. dubni ■kŕm chovBD^lio. 1-122. 15 fijua. 1 Fťúlrkh, Hinrh-ttbčl-raiuliorskij. jiišcluymiinňm un KaríM 
L jirvc včera pniel pfi-s Irs k Tachtivu « líši je, ic jim hŕé^ 
že poslal rgi. Ilanitie z ľwajtrrgn 
em U'íit k jfjich palŕebi. I moci pnsjiiii, ľlxcňským PaUohý, UrLuadlicbs IWtrňga i. G. dw liu*. Ko>t! 272. 
1422. 28. liBtopada. 

[jinai- JohlinJ s Sovlho Thné ustanovcn faráŕon v ľoHčí. 
EoJar, libri eoiiflns. U?l-9n •. 2&. 

273. 

1423. 30. tediia. 

í. tUrit s Kovéko JHiHÍ, ustanotm správcem oltáre sv. ApoHolA 
We svalcho Mikiilášc na drúheíném trhu na Slarém nivsté 
praiskcm. 

Emlor. libri contirm. 1121— !j6. 2'J. 1423. 7. líHtopada. Boiionie. 

láá, biakap Turínsky, luUlujt áodenní otipustk'j ke kostolu svt. 
Ducha, kláHera katatelského v Pláni. 

Nicolans, ilei grácia episcopus Tauriuensis, salutem ia domino. 
fauD, nt ait npostolus, ntabímus ante tribunál C'bristi roceptuii, 
. in corpore gessimus, sivé bonum sivé maium ťuerit, praeve- 
it ínspirante domino semináre in tern's, quam rccoligcro va- 
«t in coelis. Cupientes ígitur instaatibus ad hoc votorum 
fratríbns monaslerii s. Spirítus ia Noua Plsna, orjinis s. Do- 
i, fratram Pntedicatorum, Prageosis dioecesis, ut monasterium 
im una cum ccclosia aua per llussitas et haereticos combu- 
et doTastatum exialit, congruís freqacntetur bonoribus et k 
tí 6delibu3 vunoriitar uc cDugruii Hustcntatione gratuletur et ut 
ipsis eo tibontiiis ad ipsius mcinastcrii et ecclcsiac refor- 
manus promptiua porrigant adjutrícťs, omnibus vere 
confessis et coiitritis, qui pracdictum moiiaateriuni 
iti, ac ad tubricam ipsius, luminaria, ornameutii, 806 HS4. 

fructus, reddítus et possessioncs aut quacvis alía dicti 
et ecclesiae suae necessaria in reformatíonem ejusdem 
porrexerint adjutrices, seu quí in eorum testamentis rel exin, ij 
monasterio charitativum aliquod subsidium TÍdelícet auram, 
tum aut alíud quodcunque donaverint, legaverínt, aut procoran 
quotiescunque et quomodocunque et ubicunque praemissa 
praemissorum aliquid devote egerint, dei omnipotentis miseric 
et beatorum Petri et Paulí apostolorum elus autoritate coi 
quadraginta dies indulgentiarum de i^junctís eis poenitentiis n 
ricorditer relaxamus. Quocirca vos dominos parochialum ecdc 
rum rectores ac praedicatores verbi divini rogamus et exhortamtt] 
in remissionem peccatorum vestrorum, vobisquo im'ungentet, 
dum fratres monasterii supradicti praesentium ostensores 
petendí elemosinas ad tos declinaverint, Telitís eosdem apud 
fideles promovere, praesentíbus perpetuo duraturis. In qnom.] 
omnium et singulorum fidem et testimonium praedíctorum ihm»| 
sentes nostri sigilli jussimus appensione communiri. Dátum Bo-, 
noniae sub anno domíni MCGGG TÍcesimo tertio, príma indktíoae^ 
die vero septimo mensis Novembris. 

Z rukopisné histórie klAátera dominikánskeho chované t mam, 
plseňském. 275. 1424. 6. dabna. Knéz Jan z Nového Plzné ustanoven faráŕctn v Krašovi. 
Ember libri coDfirm. 1421 — 86. p. 74. 276. 1424. 31. červenee. 

Žófka Maršová, mčst, plz., činí xátit. 

My Václav rychtáľ, Mikuláš Koranda, toho času purlcoi 
a ľctľ Hnilice, konšclé, pľísežní a mOštéué z Nového Plui^ ti<nito.Iis1cin obecoé a sréilčiece pfede väemí, že poctivá žeiia< 

Zofka Maräová, luiío spoluniéstka, v nemoci le/.éci, aC^koltvék' 

iiumocDa. ale jsúci proto pri dobrém roKumu a pri celé| 

pŕŕd náiuí, nán k sobé pŕírolatäi i pŕíprosivái, poslednie 

tózúniŕ, jeito jest tomu chtéla, aby po jejie smrti plnú 

[o a i&dni svárové ani sudové mezi jejimipŕátely abyse nedielí, 

i jeat túto mérií: Najprré jest učinila a posadila mocného 

iíka Tžeho svŕho zboiie, domu, kterjž zde v niésté jmá ua 

leženini redle N'áclava Košťíilova domu z jedno atrany, i 

iboíie movitŕho í nemovitého, na hotOTÍzné, na dluzicch, 

ad kolÍTÍk joiéDem móž jmenováno býti, bud mnoho, nebo 

opotniélio mui« Olbrama, suseda naSeho milého, jemu toho 

jiné doaEítjíc a pciručiuíc vedie rozkázánie k jeho svedomí i 

bo duíi. X ktorôlioíto Btalku rozkázAnie takto jest učinila aj 

ala, aby pŕedupsaný Olbram poručnik na každé suché dni [ 

lidcin v Spitálo zde v mésté obM podobný dal a ten den ' 

snetié dni lázni ubudým zjednal, abyse zmyli, ak tomu 

rok jeden slad tými cbudym do špitiUa aby dal ku pivu, 

litnb aby Olbram i jeho dédici i budúci jebo tu památku 

ty časy bez obraeškánie na vSak]? rok večné za jejie duší i 

pŕcdkaov duii, a k tomu také jednu v roce vždy na každé leto 

pŕod svätým Jiŕím mäi zpievauú xAduání ráno a u večer vigilie 

^teduäi ijejinfa pŕedkuov vččné v Scrém kUäteŕe poruČníky byla 

bex obmeäkávánie. A jestli/e by Olbram säel s tohoto sveta, 

r ty službu a památka večiii'i jebo di^dícové mají naploiti ; 

by dédici TÍichni jeho sseäli, ale mají to objednali, aby po 

ti, kdož v tom domu šedú, to rozkibtánie vždy večné činili 

< neopúStJ'li. r>á]e jest rozkázala, aby Maŕtk pekaf nnSeho 

Tždy na každé leto vepŕ kúptl atolio choval do času, když 

i byl 7Abiti, A ten vepŕ chudým do Spitilla zde v méstÔ dal 

lak dlúbo iitiil 8 tivedomím, až by len dluh. kterýž jest jÍo 

Mk, úplnú splnil. Toto svrchiipsaiiý Olbram jejieho rúcha má' 

i ncjprvé KáCi dievc«, postelnie rúcho, na kterémž jesť 

. tájt lélinia a k tomu plášC črný-, item knézi Jindfichovi 

init mechlvkú; item Skréklové v^iední plááf a druhý svótuční 

; Afin kní/i Moleikoví kožJch beránči; item Mareté Ovnérce 

inú; item deset kopgroäuov dluhu u Sigmunda súkenníka. 

Olbnun vzieti a oŕiniti s ti«m, jakoi mii jest poručila, ktoré- 

p pomŕníka nižádný živý človôknä avécký ani ducluivoí nemá 

byndrt^vati aiu jemu pŕukážolí, nebo židné moci uvmá 

I^USU V nótUnm aai ducUoxiúua yiisÉ. Toho na hv{^ dečstvie vécDÔ puiotí n&Si! ku prosbS paní Žofky Uarolarlt 
tomuto litttu J6Ú privesený, jenž jest dán jio boiim naríwenit Itli 
tisícčho a čtľmcjcťctmčho, ten jKiiidéli po «rat«in .takubn. ' Z nejst. knihy prív. a K&vCti h'. C. U. 1424. 13. listopRclD. 

Ľohttalav a Jlynck Kritiína bratŕ! a Štvniberta, prodáf4^iiimh^ 

plat svi'ij na mčsté Tackové Sff'/s ^opg pnttoii Amchovi t Fťwfl 

aa SS5 kop gr. pral. 

Uy Bohuslav h Hynok Kruäíni. bratŕío Tldgtní « Dedidd 
x Sviimlierkft, vyznáviLme tietnto lístem ubocnii pred kaidým litji] 
čloTÓkeDi, ktož jej uzri čisti neb ítúc bnd« slySeli. žo jsmo po- 
dali pravým trhem u proiUníni i moci Uatu tohotu prodAňm 
tŕidcieti kop a puol sedmy kopy groäóv dobrých sŕiebrných rtn 
pražského platu ročnielio na mésté Tacbuvô, kterýi jest nt^J 
déd . . náä dobré pamétí, pan Bobuslav držal a jmi^l ot pŕeskm 
pamäti ciesaŕe Karta a dalo ot slaTiié pamčti krúle Václata «;« 
jeho, e plaým právem a se väiin plným panstvim, jakož jsmoiM 
dri^.eli a jraéli a jukož jsú naši predči od staradávna držali i 
jméli, tu sobé nie ani 8Tým budúcim ncpoostavajicť, rIotúIoíii 
panoäi ÄmchoTÍ z Veselé í jeho biidticím i tomu každému, Ut 
by tento list jmél s jeho dobrú volí, aby také jmél tni BM 
právo i jeho budúci ke véeni úmluvám, kteréi jui v toinU) lát 
podepsáiiy, jakož on sám, zn tri sta kop a za Šestdasal kop t I 
pét kop groäóv, kterúi jsmoot svrchupsanébo Amcliy rzieli dociel 
a úplné, aváak pod takúto výmluvtí, že my srrcbupsaiii bntr 
Bohuslav a Hynek Kriijiina muožem i moci budem ten sntli! 
pRaný plat ot svrchupsant-ho Ameby i ot jeho bodúcích laat a 
kúptti v téch penézích do čtyŕ lot ot danie tohoto ttBla; j«| 
bychme toho platu my i túcb čtyi'ľch lótecb zaši twotkňpili i 
otkúpiti mohli, tehdy po tôcb £-tyiVch lútueh Hrrchupsaný Amd 
i jeho budúci ten plat mobil i moci hndú prodati, dÁU aktrén 
už.itku obráti[tí|, jakož najbip budú uméti.a my«vrcha[M 
Kohuslav a Hyoek Kruiina slibujum páde cti a pod i 
p8unt,'iiiu Atuchori i jvbo budúcim na loín uepŕctážati j Uiô 30í) i Bátttti kterým pi-áTem svéUkým anebo duchovnim ani naét 
lUct; paJdi by kto jemu anobo jeho budúcim pi-o nás kterým 
I HA to s[a]Ual, tehdy my jemu anebo jeho budúcim jraáme 
i tomu radni i pomocní býti. A toho na pravú pevnosť a ji- 
) a plné potvrzenie peOéti naäô vlastnie s naái dobrú volí 
^omíni i priznaním k tomuto listu jsme privesili a pro lepSíe 
Uomie prosili jame urozených pánov a panoäí pána Jana Ila- 
RÍe 7. avamberka otjinud z Tŕieble, pána Purkarta z Kolovrat 
jnml 7, Iíezdružic, Protivy z Svejšína a Zbynka z Kocova, že 
I podlé nás na svedomie pečéti své k tomuto listu privesili, 
t jest dán leta ot narozeuie syna božieho tisicíebo ótyfstélio 
femeiidcietébo, den svätého Brikcíe. 

Orig. perg. T ron«eii plzeA., petSeti obybi véechay. Nov. si^a, N. 416. 
s r. 14G0. C. ívétoa. prodávll BohuaUr s CLIunia Qi kop roä. 
i Tichové, Norém Fíxdí a re vbí Novýoh Cliodecli, co;£ s touto 
Ihas Boavial ■ proto prijatá listioK tato do listáíe tohoto, aú zejnióna 
Scviin Plsní 10 v nl Dstnlnvl. 1425. 

rtíntial ŕ. nftn. Alhťrí e Diibé presentoval sa faráfe he kosíclii 
ISw. l^tnč l>r. Jana. helyi pfedeilý farár Ohlfich se vsttal 
8 ue^o. Úrodcem hyl faráf Prohtp s Mýta. Za své potvrzmi 
mä shžiti nový farár do kanccláfe arciblsk. 3 kopy pr. 

EmJw, libri corfirm. H2I — U3e. 90. 197. 1425. 25. bŕcziia. Tatu. í Siifmutul potvrxujc rímŕmit mi-stii svému Plzni vicvhna pri- 
9iki/ia udilená od pfnlešlých krdlú Jana, Karia a Václava. 

Sigismundus, dei grácia Komanoriun rex, semper Aogustus ac 
, Doeinie. Dalmácie, Croacie etc rex. Notum faciraus ti;- 
' preaencium TpiHersia, tociens regíe celsitudinis sccptrum r 310 ms. extollituľ et ípsius status soUidius roboratur, ijuociea deuoti] 
ädelium vota bfnigno respiciuntur affectu el ad ipsorum 
libertatea soruandas et comodíUteB augendas gracíosus et I 
principis animus inucnitur, cuni ením omnia glória si'iie poltd 
principatus iu subditorutn precipue consístat solidata fortanis, < 
diens arbitramiir et congriiuiu, Tt símiis subíectis in iustíci'a bcí 
et ad gráciám liberales. Nouerít igítur prcseus etas et futurí Í 
poris successura poateritas, quod nos integre fidei puritatetn, I 
magister ciuium, consules, jurati totaque comunítas ciuitatísno) 
Pílznensis, fídeles noatri dilecti, erga nos clarucrunt, gracíoi 
atteodentaB deuotis quoque et TOtiuis ipsorum suppUcaciooJ 
fauorabilíter íncltnati, ipsis non per errorem aut iniprouide, % 
animo deliberato sanoque tidelium et procGrum nostrorumaccedl 
conBJIio. omnia et singula ipsorum príuitegia et literas a serenist 
et illustribus quondam díue recordacionis dominis et princtpíll 
Bocmie regibus et signanter Jobanoe awo, Karolo, llomaix 
imperatore, genitore nec non Wenceslao fratre, predecesiiori 
nostris carisstmis, super ipsorum juribus, graciis, libertatibus, 
suetudinibus et indultis obtenta et obtcntas approbauimas, i 
cauimus, innouanimus et confirmauimus, appľobamus, ratifici 
innouamus et vírtute presencium regia auctoritate Boemie ťt i 
čerta nostra sciencia graciosius cooärmamus, ducementes ct [irc-> 
sentibuB regio statuentes edicto, eudem priuilegia et litcras pe^ 
prefatos ciues ciuitatis nostre Tilzneusis a serernsBÍmis et illuslr - 
bus quondam diue recordacionis principtbus et regibus BuemL^ 
predecesBoribus noatris, super ipsorum juribus, graciis, libertatibu^ 
cousuetudinibus et Indultis, sicut prelertur, obtenta et nbtenlw. 
singuUs ipsorum punctis, seutenciis, clausubs et articulis, ac ai 
verbo ad verbum presentibua inserta seu inserte foreut, ex t)%* 
in autea perpotuts temporibus inuiolabilis obtinere roboris fir-V^ 
tAtcm. Maudantcs vniuersis et singulis regni nostrí Iloemio h^^ 
nibus, nobilibuB, ofBcialibus, capitaneis, burggrauiis et signaHter s «- 
c&merarío nec non ceteria regni noatri lioeniic BubdiEis otlidelil-^ 
qui aunt seu pro temporo fuerint, firmitGr et districte, quate»^ 
ipsi niagistnim ciuium, consules. juratoä, ciuca et rommuiiitot--^ 
prcdicte ciuitatis nostre Pilznenais in ipsorum luhbas, grae*' 
et indultis ne libeľUitíbus et consuelildínittui non impddiw * 
nec impcdiri per queuipíam pacinntur. niiKiinniu- ii> s^ 
iuxta predictomm prÍuik>giorum BUunim ní tŕl< i 
circa boc mauuteneant, pi-otogant, def«udaiit > ' 
protit índignAcionem nostram rrr''"'^-"""" *■- > síl 8uh nostre Maiestatís sigillo teatimoiiio literarum. 

bTUb Vesprimensis dyocesia, anno domini milleaímo quadrin- 

TÍgesimu qiiinto, in feato Anminccionis sancte Mai'te, 

aDstroruni anno Hungarie etc. XXXVIII., Komanorum 

■no, Boemie voro quinto. 

[Kb oliybu r pravoj: Ad maudatum domini regís 

Míchael, prepositus Boloslauionsis. 

r [Kk raba]: Registrauit Heiarícug Fye. 
Originál perg. t iDasfii plz, n majestätol peiletl na itutoSerných 
t TÍalcI. K» mbu plstr.em SV. stol. : Lisl slnvné pamäti cÍeBaF« 
laim t pntvrzenl pr&v a privilpgif našich. Nov. sígo. 16. — Opis 
koixe priv. tnést. f. 9 J, v. a u Tanoera. — V dnslovném 
I ptidviil lisl tento t konfirmacfcli claaŕe Leopolda I. z r. 1660. 
Í.£«rrDK va Vidiií; ci«a^e KsrU VI. od 12. kvétna 1T13. v La- 
Brka; clsaŕurny Mane Teresie od 8. S^rvna 1770. ve Vídoi a c[- 
iJoNÍk n. od 30. ledna 1784. re Vldni, 1425. 30. Června. 

Pfxní. katioinilc na Karlsíeiné, ustanoven /nrtifrtn 
k návrhu nroz. Zdeslam Tluxy s Biifenic, jmrkrahi 
na Kartitfiné, Knltr, tibri coníirni,, M21 — 1436. p. 103. I42G. 17. lifltopada. flodonio. 

HiffmuHd potľrxiije hratnm Václavovi a Onärrjori, ryclA 
fiuňsiým a pani Jirifiné viechna privilégia od hrálú českých 
t tím, aby Václav, Ondrej a pani Itrgina dridi loto rtfch- 
kdffbj/ však chtf.1 kHo Václava rt/Usknouti a uhti sám 
]f^t te svolenim královsiým, íráy má Václavovi iaj*laliti 

groM, Sigismutidus, deigmcia. Romauonun rex, Mmper ADgtisIn ■« 
llungaríe, Boemie, Dalmácie, Croacíe etc r«x. Notiiin factmu to- 
norc presencium rniuersis, quod consideratís grátis et tldcUbot 
obsequiia rfobis per tidulea nostros dilectos, Wcncttalaum vi ia- 
dream fratres, judices ciuiUtia Nouepilsne, liaclenus Hdvlilor cH 
constantcr impetisis et in antea propensius impendendis, prf&lo- 
rum ťratrum bumilibun inclinati precibutj, auimo deliberalo, sMu 
eciam fidelium noatrorum accedente consilio et de čerta noatii 
scieiicia, ipsis et hoiieste matrone Uegine, vniucrsa jura, iDimimenU, 
priuilegia et Uteras, que et qiias ipBorum predeceasoreB et pr*" 
geuitores super judicio ciuitatis Nouepilsne a nostrii progeuto- , 
ribus et predecessoribus, regibua Boemie, liacteuus obtinuennl é 
in quoriim sunt legittima et realí possessione, in ounibiu luil 
clausulis, punctis, sentenciis et expressJonibua, prout de votio U 
verbum aoDant, ac si tenores earundem presentibus ínserte fonnl, ' 
ralilicauimus, approbauimuä et contirinauiniua, ratilicamui, Bppn* 
bainua el tenore presencium tamquam rex Boemie graciosius COU' 
tiniiamus, decernentes et volentes exprcsse, ^uod pniiatj Wence 
BlauB et Androas ac Uegina predicta nput pr«dictiun jadicwB 
ciuitatis Nouepilsne permaueanl, eodtímque et suíh juríbtu tis- i 
ŕructibus et pertiuenciia vtantur libere et quiete, impedinHnM 
quorumlibet penitus proculmotis; verumptumen ai prelatum W«nr 
ceslaum quispiam a proiato DÍterotur excludere judicJo, illudqU 
reltet iiabore ©t quod ad hoc accederet couaensus noster. ex baic 
peraulutia pretato ^V'enceslao ducentis sexagenis grossorum Piv 
geuuum poterit ad so reducere predictum judicitun et illud omai 
jure et titulu, pout ad predictum Wencealaum pertinuit. alisqni} 
diflicultate qualibet, cum suis pertinenciis, TaufľDctibua ct fmctibiiB 
posaideje, aaluis tamen juribus alieois. Presencium sub Dostri rft- 
galía sigilli appeaaione teatitnonio Iíterarum. [>atum in npido Ho- 
douvn, l)l»mucen»ia d^ocosis. sabalo aute festum Eliaabetb vidou, 
anno domini miUesituo quftdríngeDteaimo fígeaimo (juinto, regno- 
rum uostrornm atmo Huugarie etc trice&imo nono, Romanoi 
d(H-inio et Boemie s«xto. [Ka objba v |n«.««|: Ad Tnandalwm donini 
Miduwl. prapotitos Boleabti ;Xa raba 
Oricia*! orqmj|B mu fíttimkém, p«£«C na frooUn, 
XVI. tuL pKpiáM aa nbuM • T pHänt Tj-cbtáŕatri tnétU Plzni. PrÍTtleginm to potvrdil 
a ciMf SigmoDJ U35. d. 31. duboR v Pozonoi. 1425. 17. Ifstopadu. Hodonin. 

1 Siffnmnd ilamje mlstu Plzni vesmce Losínu a Chvalenke, 

ikndH ga ty veliké Škody, klerč mesto a obyvaieU- utrpeli <Me- 

I kaeiŕú, lesnice ttf mají árieti aé do další vňle hrálovy. 

Sigísmundus, dei grácia Romanorum rex, semper Augustus 
bnngarie, Boemíe, Dalmácie, Croacie eto. rpx. Notum facímus 
? presencium vniuersia, quod reuoliienles in animo et dili- 
ter perpendentcs magnu gwerarum díspendia inullaque dampna 
^ricula, qiiibus ciuítas Doslra Pilsnensis ab hcreticis impugoata 
IŕezaU est hactenus adeo, quod ipsius incole propter vexaci- 
t huiusmodi nagna subierunt deb-Ímenta et in suis suntfacul- 
I fere ad extremiim exteuuati, nos Tolentes ipsis ciuibuB 
iiepilsDe pn<dictÍ3 aliqualem recompensacíoĽem ťacere in su- 
1 dampDonim releuameu, ideo animo delíberato, sano eciam 
djnm Dostrorum accedente consilio et de čerta nostra sciencia 
i Lossinow et Chwalenycze cum ipsorunt censibus, fnictibus, 
hlouUbus et vtilitatibus ac pcrtinenciis vniuerais prefatís ciuibus 
imipíUne dedimas et donauimus, damus et tenore presencium 
u Hoctoritate regia Boeraie graciosius donamus per ipaos liabendas, 
I ttwndas, possídendas et earundem Tillaium fructus pro conserua- 
Be ciuitatis penitus conuertendoa presentibus vsque ad nostrum 
upUcitam loluntatia duntaxat duratuna, Mandautes capitaneo 
) Pílsneuai preseuti et futuro firmiter et districte, quatenus 
btíi ciuibuH Nouepilzne possessionem realem prelatarum víl- 
hm nostro assignet nomine ipsosque de eisdem introducat ac 
Itt earundem poaBessíonem manuteneat realíter et defendat. Pre- 
icium sub nostri regalis sigilU appensione testimonio literarum. 
tum in opido (jodingen, Olomucensis dyocesis, anno domini 
esimo quadľingentesimo vigosimo quiutň, sabato ante festum 
ubeth vidue, reguorum oostrorum anno Uungaríe etc. triccsímo 
■, Romanorum sexto decimo, Boemie vero aexto. 

[Na objba T p»vo;] Ad mandatnni domint regis 
Michael, prepoaittia fiolesli 314 1425-1426. 

[Na róba:] Registranit Henricus Fjô. 

Orig. pergamenový v museu plzeňském. PeČeC na prcnžkQ tíiIcI, 
sekrét. Sign. nov. N. 94. Na pronžka pospod pozdňj^f rukou : Na 
Losínu a Chvalenice. 

283. 

1425. 17. prosince. 

František z Domažlic ustanoven kaplanem pri oltári svt, Mikulák 
ve famím kostéle v Klatovech po smrti Prokopa posledniho sprátce 
oltáre toho k preserUaci Bernarda^ Míky Slavošovského, Martina 
Točnika, Ondfeje ŕČ. Andrlíka, Jindricha ĽytUnova, Johanla^ 
Jakše f Č, Racaty, hratŕi starého a núadého Kurffa, Ondreje, Jana 
Meindla, Matéje ií . . ., Furkarda a Fetra, niéštanňv KlatovslÝh^ 
fcd v Flzni meškajících, jakožto patrónu téhož oltáre, tvotkm 
hyl farár v Novém Fleni, ponévadí nchylo hezpečnélio lyŕístujm áo 

mesta Klatov. 

Emler, libri confírm., 1421—86. 110. 284. 

1425. 1426. 1427. 

Vtčchto létech jmenuje se často M. Konštantín z Nového Plzne, f(if<^^ 
n svt, Jiri v Kostelci, u kterého jest nové potvrzeným farár um ^ 
Plzenskú složiti povinný poplatck za své potvrzeni pro kancch^ 
arcihiskupskoti. Pošlem, který penize donášel, hyl r. 1420. a í^^'* 
Matej z Plzne. Pred tím r. 1423. a 1424. hyl pošlem MikuMš z PU^^' 

Eraler, Libri confirm. 1421 — 1436. 202—210. 205—207.; 3^ 
39. 45. 71. 195. 

285. 

1426. 26. lediin. 

M. Jan ľAiÚHuv, arcidekan xúzcňshý^ vykonáva právo podací f^^ 
svfjho úradu k farnímu kostelu do Oseká, navrhuje tam po 
pícdeslcho farárc Jana, Prokopa faráŕe v Ľydžové. 

Emler, libri conf. 1421-1436. atr. 112. 1426. 9. záŕJ. 

SaaHantiít s Kovéhú PhnS navržcn x<t óltáŕníkn k oUňfi svt. 

Ufa v sakristii svt. Vila r Prazc. Preseniaci t'ykomľá kapi- 

tKitot>tí»ká. l\'t)dcFm byl farár v Novém Plmi, pon(vadž ne- 

}}ylo volniho piistupu kc hostdu sv. Viin. 

EmW, libri oonar. 1121-1136. 110. 1420 12. záH. 

) KaMec, miší. i>Iž., odhasuje roční plat tí kop na sHem! 
iKtfrť. ostatní pak vh-chen majetľk sriij rozdéluje mexi manictht 
4 'ivé diery sté. VjtpisuJÍ sc téé, kdož jemu dhiini jsou. 

Uy Ondi^ek i^chtáŕ, Fenczl Motler, toho Času purkmistr, 
tr Hnilice, konSelé pŕfsežní- mesta Nového PUné, yyzniváme 
ito Itstťin obecné pred každým iiyýoí älovékem i svédčíce, že 
ln>ý muž Jakeií Kabelec, náá spoluméŠtéDÍn, v nomoci leže 
difčk jsa raedl na tele, väak po2ívaje rozumu dobľého i pfi 
ré pamétt jsa, aás na sTédečatvie pŕicolav í pŕiprosiv, toto 
ixinia poelediiie své pred námt učiml, chté aby po jeho smrti 
i Dwc milo a iÁáni výstrkové ani svárové po jeho smrti o 
tU(«k mexi jeho détmi a pŕátely aby nebytí: Najprve dčtem 
etám B<rym, toČižto Katruši a Ľlžce, každé jejieho dielu sto 
groiuov z eTÚIio zbožie odkázal a dal a k tomu Katruši, starší 
períorý vénec odkázal. A pani KatruSi, žene své milé, 
ixal i dal z svŕho zbožie sto kop groäuov a k tomu vSecky 
' kromč toho perlového vence, Katruší odkáľaného, ktcréž 
Kabelťc uapŕodpsaiiý má, i také väecko rúcho chodícíe 
ké i vSecko postelníe rúcho, to jí jest odkázal a dal a k tomu 
6ttri« panie Katniie, ženy jeho, kteréž jest po sobé jemu dala, 
[ moeuž zase oavracuje a dáva. A jakož pani Katruäe, íena 
I po dietéti jest téžka, jestli že jí pán biioh pomôže, íe to 
i (lorodi a na »včt pŕgde a syn bude a živ zuostane, tehdy 
vÍmIio zbožie téhož Jakéo Kabeleco mimo uapŕedpsané roz- 
Inla Buostalú týž Jakcá Kabelec tomu syiiu odkázal, aby v tom 
; pakli bydccra byla, tohdy tv dccŕi vedie jíuých dcér toliko 
z zboiUe jeho Jakáora má dáoo bjftj a z uostutku. jeho zbožie mimo toto rozkáitáme mú dano býti iedesát imf p«>| 
SiioT na kaplanstvie, a za téch íedesát kop groéuor plat bidun 
kúpeii byli, a to kaplaiistvie zde u fary udéláno býti, aby itíaL 
tu památka a prosba za jebo pŕedky í za jelio du^ bjla. A jettlilt 
by které dietô z Jakáových Kabislecových prvé, neili by sTýcb let doUi, 
8 tohoto sveta suirti seilo, tehdy diel toho umrlého dietéte na jinf' 
deti jeho tak zuoatal^ žíti> a na pani Katruäí, íetiu jeho, prntji 
rozdielom má pŕipadnúti, z kteréhožto dielu toho djel^te tak a- 
älého pani Marte, Zbirohovó žeiié, mají napi^ed dvndceti kop gio- 
ôuov dáti a ostatek meiti se deti s matci'í rozdelili a tak z kaíJčbs 
dietéte, aó by jich viece se^lo, má tohoto dielét« t«k seftlťha bd 
let vidy na jiné deti a na jeho Ženu pani Katruii pravom roididn 
pŕipadnúti, ale na Martu Zbirohovú toliko dradcetí kop groisoT i 
toho dietéte, kteréž by uajprve umrelo, ale z jinýcb aic. PlkU 
by vSichni deti téhož JakŠe Kabelece prvé, nežli by *rfth M 
doSIy, zemŕely, tehdy dielovó tech- detí rozkázánfm t*bol JlUl 
Kabelece mají pravým právem pŕipadnúti k praTÚmu meii ■ 
rozdelení na Oudráäka a na \'avrúáka btatŕt a syny Bartle Piao- 
čky a na Mikuládovy Hynkovic deti a na Martu, Zbiroboni Ittia 
tak, aby to mezí se verné a spravedlivé rozdelili. Kterýcbito díl 
svýcli i statku Bvélio týž Jakeä Kahelec učinil jest mocnú poni£iii( 
pani Katruéi, ženu svú, aby ona détmi jebo i j«ho statkem vLmU 
% hospodáŕstvie spravovala a dietky k dobrému vedia, jakoi ; 
toho nad jiné doufá, a v tom aby ji žádný živý človek pHnU 
ani tieže nepŕekáí(-l ani ktorých závad dacbovním aaí sv^kýi 
právem činil. A toto jsú dluhové, jeäto jsú témuií Kabetoe*' 
dlužui: Najprve pan Haoovec z Švamberka na lista iedeaát kfl 
groAuov, kterýíto list Vilém z ľupadl má, jakož na jest jebo tntíí 
item pan Kruäina z Švamberka bez dvú tŕideeti kop ^iuov jakc 
list má ; item pan AleS z Holič čtrnadcet kop groioov, tako lob 
list má ; item Mudrochová dvé kopč groiaov ; itam Václav ZbíN 
dve kope groáuov platu ; item Uartm Uavluov ptsaŕ dvinadei 
kop i;roäuov, dvé jemu odpustil a doaet aby daL Toto jest Jib 
Kabelec dtu2eu, jakož pred námí vyznal pravé, že iádnémn tiei 
nenie dlulen, to jest iestmezctetma kop groéaov jednoma kvp 
do Kuby. 'ľobo rieho na svedomie Jakeš pŕedpuaý Kibeloc pru 
nás, tibycbou »v« pečett k tomoto listu ptivitili. jdiot ju 
to učinili. l)áo léu ttsicieho ftyŕstébo ■ ieatamcietiaČha^, 
itvrtok po naroi«nt matky bolie. Z tv^ kyttf atix. * ^wm.£, CrAf 142U. 28. fijiia. 

fii ^NÍNii ir<^e pUcňskť/io s uičslg Flzui a Tiu-ltoveui o hájcni 
scbf proti HusilAm. 

F*U«ký, árnliir £eaVý UI. 2hU. 1420. 26. listopadQ. 

(rtý Tomáš Fabiunek, mikténin z Núviho Plzne, sedením v Cho- 

•£, presentuje jakoito patrón tamnlho furniho kostdn po smrti 

B VavHwe knésľ Jana z Tašl^va za faráfe. Úvodcem hyl 

v Notém riini, ponémäí Hehylo jistčho pHsttijm Tt zminí- 

nému Jcostelu. 

EnJer, libri corfirm, 1421— 3G. 122. 1427. 6. titiora. 

Mcí-. méäitínin s Nového Plzni, prcscntovul Jukokto patrón ko- 
e bifiiné po smrti faráre Václava knUze Vavrince g RokyeaH, 
lÄ v KrašovicSch, za faráre do Di'/šinff. Úvodcevi byl farár 
v Novém Plzni. Smie)-, libri conflrui. 1431 — 126. 2'Jl. 

1427. 10. hv^iia. acial f. ném. Albert z Ľubé prpsentoval sa faráre do Kovi 
tr. Otdficha, kdyi faráf dŕívéjúi Johánck aloiil úrad avňj 
318 1427. 

do rukoH M. Konštantína, faráŕe v KoMci. Úcodcem ifi 
M. Konštantín, farár v Kostdci [u svf. JiŕíJ. Tgž OldŕiA i 
r. 1428. 30. srpna 40 gr. jakožto splátku (prvníYJ jioplatku m 

jmcnování. Emier, libri coDfírm. 1421-1486. str. 128. 195 292. 1427. 25. {ATViia. Knéz JakeS z Nového Phsni ustanoven farárem vc Vscraúiá 
Emler, Libri ooDfirm. 1421 — 86. str. 180. 293. 1427. [záH?] Stavové strany pod jednou s méstcm Plzni smi uvil í sc sc str 
stavu pod ohoji o sjezd na Žehráce o vánocech pŕistích: d 

pŕiniéfí až do svt. Jiŕi priktiho, 

Palacký, Archív český III. 264. 294. 

1427. 11. liatopada. ňim. 

Papcž Martin F. zrazuje Plzeňským, aby se nesáčastníli disj) 
o kterou sc s protivnou stranou byli smluvili. 

Dilcctis filiis, consiilibus et communitati civitatis Plsi 
ac nobilibus viris. haronibus ct militibus districtus Plsncnsi 
non univcrsitati castri Karlstein. Salutem et apostolicam benc 
onem. Intclleximus ex literis dilecti lilii nostri Juannis, 
sancti Cyriací presbytcri cardínalis, quod vos una cam ca 
baronibus, militibus et aliis iidclibus christíania fednetir ■P „rivtis. »»' di.P»>"« «"'' ■ ľtuíienä' """' 

^E, Mi. »»>»• •°"V„„te.U» ^""'"Vr ta 'l-ľ »'" "1, • 

■!„ ►"«■» "'' , aľres««l« l»'«, '"'"„,„ „„, de«»"- I 

I I 

L „„..-•-"f"'""""' j«em prodnl i moci listu tohoto prod&vám dedinu, chmelnicialib, 
jcáto spolkem leží vedie ŕeky pod I»obzy vs( a vedie Tŕeiiftorj ta 
9t liohtz áidiny z druhé strany, se viím plným pr&vcn a iMUiitiIn, 
vo väf té£ miere, jakož sem sám držal, iiiu sobé oni dMiciia ( 
budúcim tu nepoostavuje j;a patnadcet kop iKroSuoT dobrých itíií- 
bruých, pražského rázu, robotn^^m lidcm MatijoTJ z liobei: s Mmtf 
Žoné jeho a po jich smrti JtinoTi, synu Hniličoru z NoTéboBiali 
kt^ri^žto penieze úplné dali jaú mi i splnili petiéKÍ liotov'ými. proUl 
moci listu tohoto téch déditi, chmoInicA, lúky » pŕiíluinutfla 
pŕedpsaným véŕitelúm sstupují k držeiií a k vK^nému vlitlnuti. U 
držeti a požívati a u^iníti. což sq jtm zdá, jako b svým vluUte 
bex mé i mýcb dédicuov i budiících beze viiu pŕiekaiy. A (oh 
na lepäí Jistotu postsTi^ji vedie sebe tyto aprúvco a nikajmíi», P(tti 
Hnilifii a Jakuba Černocha z Nového Plznŕ a my tepmv jtunH 
T&né nikojmit! nadťpsaného Pťtra Čerm«nského slihujtm nA 
8 ním naéí dobrú vieru, rukú ovŇem spoleŕ^nú a nerozdiliiú, tj A 
diny, chm<?lnici a lúku u Tiobez, kteréž jest Malújori a Mam 
z Lobcz a Janovi eynu HdIIÍčovu prodal u peoicse vxal, zpntTi 
očistili, osvuboditi pred každým živým älovMem, a£ by kto na 
právem sábl i ve dsky zemské prvé suché dui po dani listu tohfl 
n^yprvé pŕíitie, nebo drulié suché dni, nebo konťični tŕetíe Mfl 
dni, KÚ deky zemski< budú otevŕeny, vloiili; pak-U by deky cei 
ské rruieny byly, ale která 89 jittota t wmi écské pántim, rjrti 
ŕiím. panoiem, somanóm bude dieti, léž my slibujem jim aiim 
pakli bychom n^mobli toho zpraviti, tuhda máme na^im Tiŕitelď 
dradccti kop groSuov vc čtvrti lóta po napomeoutí jícli dátí ft b 
tovvmi pvniii zaplatili: jestli Ut bycbom tobo Tíebo avatiai 
tehdy jim dávanie plnú moc moci lista tohoto téch dvac«tí kc 
Ihgroiiuov VKteti T kŕesĹinech nebo v íiJoch na naií &a vieub äod 
F'qKil<^£nú. A col by proto škôd vzali, ty wímjí taie byli a dibsjei 
jim i i jtstinú splmti b<n odponr. A ktoi tvalo liu s jidi Ma 
roli bud« nieti, ten mi tul noc a ptáfo k tomu k« Tiomn, ja) 
oui sami. Toho na sTidomte pt^etí nai* a naii roh', a TAdotaí 
[ titmato listu junv pŕivtaili. jeikt jtaH Mm teta od naroienw syi 
>liť[bo] po^'Ujic tincMim ftj^iko a onuKzeiMinAo, tm pondi 
t >*»tŕm hti. XkŔJmm |wtK«i lal^M. KoT. •!««. S 41T. >*v4. 4«la ku v yit% m ý , t ■ 1428. 321 

296. 

1428. d. 25. kvetná. [Ansbach] 

ií/ Sigmund oznámil markrabí Fridrichovi, že byli u neho po- 
te z Flzné a Učili králi své strasti a veliké dluhy^ prosíce pri 
• ta pomoc 1000 kop. Král Sigmund vyzval markrabí Fridriclia^ 
f Plzeňským onéch zadaných 1000 kop vyplatil z dané sebrané 
yti Husitňm. Na to oznamuje markrabí Fridrich králi Sigmun- 
n\ ie sám nemäie vyplatili 1000 kop bez svolení druhých devíti 
ni^ jemu k ruce pridaných^ ja^koli by rád Plzenským vyhovel^ 
ješto se vémé cirkve i krále pŕidržují. 

P«Uck3^, Urkundliche Baiträge z. G dea bos. Kriiges I. č. 523 

297. 

1428 30. července. [Norimberk.] 

Wfl m. Norimberka sdélvje s Plzenskými, že chce jejieh žádost 
markrabiho Fridricha všefnožné podporovali, až se zpét do 

Norimberka navráti. 

Pilacký, Urk. Beit. s. G. d. H. I. č. 534. 

298. 

1428. 20. záŕí. [Plzefi] 

'rfo m. Phné žádá radu m Chebu, aby dovolili dvv,na plzeňským 
'^<ipum, Mikulášovi a Petrovi, nakouplti zásob u nich v mcsté, 
ncbot jich nepovczou nikam jinam než do Plzué. 

PalAcký, Urk. Beitr. z. G. d. H. I. č. 541. 299. 

1428. 29. záM. Plzeft. 

NUM iádaji radu m. Chcbu, aby se nečinily prekážky mcstanum 
ÍMi ktcH pŕicházejí do mčsta jejieh tuikoupit rušných zásob. Den Krsamen vni\ weisen -n- ilem Ratl dpr Stal za V^, 
vnserpn guten I'Vcwenten. 

Vnseren willigen vnd frewntlichen dínst zuuor. KraamcnnJ 
wpísen sunderliebcn Frewnt. Alz wir owr frewDtschaffle uor ge- 
sclirilicii vnd gepeten haben von der auTbaltun);, die an fnseta. 
Ton den ewren gescbeen ist vnd nw aufdem Tboman ieczgeidistt 
iflt, Alzo bitten wir ewr frewnlscbaEFt mit allen íleiz, ir 
die aufbaltung iecz an vnseren niiten vndersten vnd die 
mit irer babe mitsainpt den pilrgen ledig zu tassen, damit fit 
die State in vnseren noten wider die Feynte niacbt«n apeiim 
wenn wir vnd die vnser Bunderlích traven zu euch vriI iq iJM 
ewren babeo vnd balden vna zu euch vnd kauffen d» notitillt I 
7.a bespeisung der State vnd wenn die vnser alzo wiird«Q uf- i 
guhalden vnd bekumert von ench vnd von den ewren, So mtcbUi H 
wir State alzo nicbt speisen vnd bcsorgen, daz vus gar mn 
wurde ligen, daz dem lande vnd ľucb deater lierter tnacbl Ugeii 
darumbe wir euch trawen euch dar Inne frewntlích beweÍBOO nl 
vns iecz in vnseren nôteu bulDig zu sein vnd wir wollen danuC 
gedenken, was wir den owren von recht tiiu vnd geldcu sulleos 
daz wtíllen wir gem tiin. Ewr frewntHcho vnd Yerachribne antiur* 
lasaet vns berwider wiasen. Geben zu Plzeň an Saiit Mícbels ta|^ 
anno MCCCC XXVni". 

Purgermeister vnd Ratt der StaU 
2u Newpilzen. 

List papír. v arcbivD m. Ch«bu, se Mkrotem Mlaotho Tcwka pH- 
Uiténým, kUr;^ víak jii •koro úpta6 jest odlomen. 1429. 11. ziH. Pozaafi. 4 Krá! Siffmiiml iltmijŕ. clo. které se j kcnú t/oAy/i<i, pcŕi a poá. 

vecí v misté vi/liirá, a kteréi driet ai do smiii tvé Jta* s Valdeh 

podkomoi-i a jei ttd na kŕdle spatUo, ohei mist<t PUité, lAjf > 

obraceli k uiHkn mesta až ih ilalii eúlc kr^oc^č. 

SigismuuduB, doi grácia Itomanorum rox, Mnper AngUMl 
ac Ilungarie, Bohcmie, Dalmácie, Croacic vie, rex. Notum fi 
nore ,ire9CUlium vniuersís, qiiod ad nos iniscrunt 
dilucti ciues de Pikna, notiticantes nobi&, tiuo modo I U28-U30. 323 ' 

■ne penní!) et alJís rébus símilíbus recípi sotet et iiuod olim tíclelis 
Bosler, dilectus Johannes de Waldck, Bubcamerariua etc. vitafunctus 
haliuil ut tenuil. per mortem stmm ad dos bit renlíter deuolutiiin, 
supplicanUs nobis. quatenuB ipsis illud theloncum committere 
graciosius dignaremur. Nos itaqiie attendentea ipsorum fidelitatem 
et HJgnanter, ([iiod contra perfidos hereticos non parcendo corpo- 
ribns neciue rebas realiter se exponunt, eisdeni cíuibus illud thc- 
Igoeani cum Ttilitatibus suia et jtiribus vniuersía tolleitdís, colligendis 
ct in Tsuset conimodum ciuitatis preí'ate conuertendis commisímus 
ti oommittimus presentium per tenorem, presentibus tameu vsque 
má reuocatioDPín nostram tantuiumoda duraturís. Prescntium sub 
nasUň regalis BÍgilIi appensíone testimoDio litterarum. Dátum Po- 
•onii Riino doaiini millesimo quadringentesimo vicesimo nono, 
doDiínica pi-oxíma post festum Natiuitatis beate Márie virgínís, 
re^orum nostrorum anno Hungarie etc. XLIII , Romauorum XIX., 
et Bohemie decimo. 

[N» obj-bD v pravo:] Ad maudatum d[omiiii] regÍ9, 
Caspar Sligk. 
|Na rubu:] It[fgÍ8irB]u. 

LUtio* perg. v miiseu pkeňském. Nk rnbn rnkau XV. stôl. pH- 
Liter* ttgia SigismoDdi super theloDenm de eíms, pecoribuB, 
iítb peuoii ne. lii^J. Obvykli eqbIÄ pečef na pioužka vÍbÍcí. 
wr. N. I G. — Opis lietiny té u J. Tannera. 1429. 15. záŕi. 

PJVwťíHioí f. vŕti\. Alhert t Dvhé preseiitoval zit faráŕc do Nového 
^■"''' hr. Mikulášc, hli/é dŕio^ií fanir OIdHch :cmŕcl. Úvudcvm 
hl/l farár v Dýšinč. 

Ľmler, lihri conSrm. 1421 — U3C. 163. 1430. i. ledtiB. Poznaň 

' '•'"lUnal, iidéhiJĽ loodciiní odfitistky kc kontáu svt. Itiirlhoh- 
m^e v ílmi. í Johannes, m Í serúci on e diuíiia tituli sancti Ciríaci nanctc Iť*' 
mane ecdesie presbyter cardíiialis, Pragi-naís o% Olomucciuig v^' 
clesiarum comeiidatarius, vniuersis et singulis Chriati fiddib*-* 
preseiicium Doticiam habituris, salutem iu omniam ikaluatore. Sanc^P* 
mater occlosia filios suos licet díspanoa ad aui grémium dincn^^* 
variisque graciarum et iadulgenoianim promisBtonibtu allicer""^ 
non desUtit, epcm vite etenie in gaudio polliciendo. Cuín ilaiffle 
quemadmuduni rei euidencia luce clam demontitrat, loca púi fen 
singula in regno Itoemie ex antiquo preimricncíonis liostis venefic 
suggestione per miniatroB neqiiicie sint dlnipta, deuostaU et (juu 
mulliplíciler occupata timorque tirannidts jpsiua tídolibtn « 
superremanentea ecclesiaa aecurum proliibet Acceasum. propt e^ i 
quod Chriati fideles nimium angustíia afticiuntur, CURt ipiti pn 
loca, que deuocíonem promouetil, abstralimitur, vndo conttolacíoni 
ot corroboracione grácie indigent specialis, vt armis coiuUnc: 
ct Bcuto tidei BuH'ultt liheriori spiritu fruutum dcuovionis coaaga 
rent in vitam eternam. Sane percepimus, qualíter in ciuitati) Xau« 
plzDo, nostre Pragensís dioccsie, quam plurima mullítudo ädcliiL: 
emlum locum sue mansíonis elegerlt securum, vt ab íuquinamuD C4> 
iuimtcorum CbrÍBti se cnstos et tutos custodirent. Volcntea igituľ 
eosdcm, vtpote constancie titulís clarescentes, dono et grácia douso- 
lacionis epiritualis confírmHri et corroborarí, omnibus ct singnlii 
porsonis vtriusqne sexiis, spirituuiibus ot secularibus, tnt«r septa 
dicte ciuitatís degentes ibíc) et aliis ChrÍBti tidalibus illac coa- 
äuentibus verc contritis et confesais, qui zelo deuodonis accenu 
ecclosiam parrocbíalem Bancti Dartholomei apostoli ibidem in Plim 
tn festiuttatibua, Obristi Natíuitatis, Círcumciaionia, Kpipbanio, Reaar- 
recctoniB, Ascensionis, Spíritus sancti, ll)orporÍB Cbriäti, ct in aol^n- 
tiítatibus gloriose semperque Virginis matria Márie, Auuncciaciunis, 
Visitftcionis, AsBUmpcionis, Natiuitatis, Concepcionía, Puríäcacionít, 
diobus Babbati ofticiis eiuBdem deputatis, necnon iu festia aatu-to- 
rum ťetri et Pauli, Uartboloiiiei et in dedicacione ecciom ac 
singulis diebus per quadntgcsímam deuotc visitauerint, tlesisqufl 
genibuB ante Bacrarium corporís Chrtsti iieu altare matua aot 
aliud quodque in eadem ecclesia, dominicam oiacioucm et nogo- 
licam Balutacionem deuotc dixerínt^ aut in eircum«uudo uandura 
ecctesiam pro anímarum, quonim corpora ibidom rcquicscunt, 
orauerínt Balnt«, uounon, rt dicta vcclesíe opas Íoc<tptum ad laodmn 
deí valuat consumarí, bou pro luiainibus ct omamcntia uliis oiai)> 
dom uccieaio de bonis a deu s.ibi collatia tnanus porexeriut adiu- 

,trinffl. ti II ofi i B n Bciin fliis ď nimujlii ti mauB i)CuiuHH^aiÉittL>jdúiu^^ 325 fecerint, de omnípotentis dei misericordia et beato- 
Petrt et Pauli apostolorum eius auctoritate confísi centum 
iDdnIgencmnim in remisBionem peccaminum presentibuB con- 
U8 et elargímur. In cuiua rei testimonium Bigillum nostnim 
18, i]iio iii ecclesía Olomiicensi vsi sumus et vtĺmur, presentibus 
tit appeiuum. Dátum PoHonii, StrigoniensÍB diocesis, anno domini 
níllesimo quadringentoeinio tricesímo, die tercia mensis Januarii. 

Listina pergaiueoovi t museu plzeúském; pečeC ku!at& drojlho 
TMka visí na hed. äiiAŕe Červené dvou pramenkú. Uprostfed spatŕaje ta 
poi gotickým bslilscbýDem bv, Václav stojfcf s hUvuu trocbu v pravo ao- 
tuMton, v báva kafíecftn, drie v pravici pvaporec, jeiií za hlavou tí 
ud lavé rameno splývi, levice apočivá na štltQ s orlici málo zFetelnop, 
9lit stojí pH levé nose. Po oboa Btranäcli baldachýnu uprostred dva Stity, 
T pravím rozdíleném v hornf polovici čtyH modrá, v doinf dvé modré 
ipioa ifl apatŕují, nad Stltem bialtapa1i4 infule ; levy ällc tozštépuDý, pravá 
polovice slabé vynikajlcl a uprostred pfea celý ät!t silnä vynikajicf vodo- 
rovné bfevno. Za ätltem berla biskupská nad Uit i pod štít pŕesabajltl. 
Upi» v gotických miQuakuUcb: S. Jobannis dei grácia — epísoop. 
(Jomucea. — Sign. nov. N. 150. — Opis listiny tó u Tanoera. 1430. 8. ledna. 

Khištrr ChotéSovský jesl dluien 20 hop gr. praž. hnlzi MaUjovi 
jiŕreocopi" a jeho Icouvfnlu (ío Plzni <Ío Černéko klášíera k svt- 
Ait/iu ŕiidu katatelovťho. Penhe ty íavneuje se taplatitt po smrti 
pani Kale t Klaäruh, seMŕe nehohf knéee Martina ŕč. Žítika, 
^md prtni Bvt. Jiŕi neb svi. Iíavel po jrjt smrti nejprv prišli. 
ÍVŕrfi; ProloSta Petra, konventu a uroz. panoši Viléma staršího 
s PHchovic a VilĹtna z Ncíonic. Archív čeaký VII. 628. Listina pQvodnl v noiv. biblíotece 304. 

1430. 30. dabna. 

f J^kuiiii Ui/nhiv, tttiit. plz. ustanovuje távfli .von, co kahUn 
tíicA SF^cJi odkasuje. D&licové jttou maHíclkn Kulenna, Ai/nové 
Mikuláš, Ili/ndiek a Jan, a licera Maclma. My Ondráäek ryclitáŕ, Frokop ťegal, toho íato^H 
la Joliáaek, kouäelé, pHsežni a méäténé mčsta Novébo^H 
znúvániG tiemto listem obecné pŕede Hňtai svčdfiece, j^H 
'muž Mikulúá Hynkovic, náé spoluraéätéiiín, ]eíe u bo^^| 
I v t^žké nemocí, ačkolivék jsa nemoceri na tile, ariak d| 
jroztimu poíivaje a. pri celé pamétJ jsa, niU k sobé na 8i^ 
pŕívolav a priprosiv, toto své posledtite rozkáKÓnie učinil ' 
Iméní a také chce, aby po jeho smrti meíí jeho dčlmi n 
syárové ani kteŕí úatrkové nebjU. Niyprve chce, aby viichn 
dluzi, kterýmiž by apravedlivé komu povinen byl a kteié 
lon popaal, napred 7. jeho statku byli dlužníkóm dani a zap 
laby to na jeho duäi neostalo. Item odkazuje a dáva pani I 
Žene 8vé, lán dediny a Ctvrt dediny za fikvrŕiany vedie C 
Jdédin se Him osením na tech dedinách í se dneni 
(rúcho postelnie, na kterérož MikuláS Hynkovic léhi 
Icliodiecie jejie. Item HyDáôkovi, synu svérau, odkazuje ■ 
duom i s méstiäčem, » kterémž HynáČek sedí. Item Jankoi? 
, Bvému odkazuje a dáva dvuor svúj v predmestie oa&eho 
ŕečený Koziuec a mčsciäčeni a k tomu jemu dá^á puuldrufaJ 
I dedin u kríže vedie dédin Bartle Pšeničky, sc vším omoíi 
, dnera a lúku v Dudlevcích ae dnem a tŕidoctí kop groáuor, 
na dlužníciech poručnící dobudú, aby Jiuikovi k tomu 
ik dedinám a k lúče bylo pridano. Item panuô Machné. dcv 
jtýž Mikuláš Hyiikovic odkázal z svého statku dáti sto kop gf 
"když by byla za muž vilána; a ostatek väocko, coí j 
rozkázánie zuoetane. s nábytkem i BJinými vôcmí, batľl 
nobo málo, odkázal i odkazuje Mikulášovi, synn srón 
Sierau, aby v tom po jeho smrti dódil. PakU by nyDÍo J 
Mikulášek prvé, nežli by k letom došel, s t«lioto sveta smr 
tehdy to väecko, v čemž by on Mikuláäek po svém otci n 
diti, a mimo to avi-chupsané rozkázánio což jemu xuosta) 
na HynáĹ-ka a na Janka a na pannu Machnu, donéradi hj 
zuostala a za muž nebyla vdána pravým rozdíelem f^it 
Té>. a6 by panna Maclina nejsúci jeäté vdána, amit^H 
8v5ta seäla, tehdy t^ch sto kop groSuov jie otcen Í^^| 
ných a daných, na svrchupiaanó Hyuka, Janka ^ Uíbiil^^| 
Živi Täicbni trie zuostali, pravým rozdielom má pŕip«d^^| 
hožta vieho Bvého rozkázánie, což v tomto listu od ^^| 
Mikuláíe Hynkovic rozkázáno a popsúno jest, niinS ^^M 
a Bvélio syna Mikulááe iii^jmlažAieho mocné poniinll^^l 
onzeného Hŕka z Neb61ov, švakra ivého, a op^ná^^| va pani l 

dieqmi 

léh<« 

ujo m| o kop g] 
nIejSS 327 ^Dka, ijay sré, aby TŠichni tfi« společnú a jednostajn^ toho 1 
jeho toxkázáDie sprarovali, učinili a vedli, jakož jim toho doufá, 
ale llŕeií, ÍTokr jeho, aby t domu Mikuláiovu sedel a hospodáŕ- 
strie spravoval a Mikuláša vedie sebe ciioval a jeho k dobrému I 
Ttdl a dobrým mravom učil, jakoŕ. jemu toho mimo jiaé všeckjj J 
dou£á; kterýchžto poľuúníkuov nižádný človek pŕívuzný ani ciezie | 
v tomto poručenstvie nemá hyndrovati ani jim v tom kterak píe- 
káioti, ani kterébo zamatku číniti, uež je pri tom zuostavíti, což 
jim jest svéŕil. Toho vSeho na svedomie ku prosbe Mikuláäo 
Hftika nadepsaného pečeti uaäe s naši volí a vedomím k tomuto 
listu privesili, jen?, jest dán po božím narozenie čtúc lét4 
ideho Čtyŕstého a tŕidcátého, tu nedeli pred svätým Jakubeol | 
Filipom, apoštolov božích. ' Z Bejst. koihy ] , zivétí f, c. 11. 305. 

1430. 5. kvHan. 

•A Jakub syn Jana H. Ltmpas 3 Noi-óho Plzne itstanoťen /ar 
fem pri koslele sol. Petra v wiJs/íT Kladrubech. 

Bmler, Lilui oonrinn. 1421 — 36. p. 157. 1430. 23. kvétiia. 

tdfej Slrhla z Pfivélic, méitéiín plseňský, činí poslahii jioŕhení 
o statku svém. Jú Ondrej Strhla z Pŕievôtic, aedénim v Novém Plzni, známo j 

I jycvné predo vSemi tiemto listem, ktož jej uzrie nebo čtuce \ 

lily&íe, ie znamcnav ueustavičnosí a netrvalosC sveta tohoto, váiíe 

rozmielaje na své mysli smrledlnosť, že vždy umŕieti, ale nevčda 

I ani hodiny smrti, učiniv potaz sám sehú a b dobrými pňltely, 

! bycb mél 8vój statek, kterýž mi jest na tomto svété pójfien od 

i boltm po své smrti zústaviti k chvále božie a k polechčenio duie mé i m^ch predkov, a také ahy o ton statek iiíiat\ 
nicc ani kteŕi sTÓrové sé nezdvihli ani hyU. ačtoíl 
toto své poslednie rozkáeánie v tomto listu popsané « 
rozmyslcm, jsa zdrav a plného ro^oinu poí.ívaje, i luú dobrii 
nižádiiym pŕípucenim ani ktorým omyienim, clitŕ, aby lak po' 
smrtí šlo: Najprve odkazuji do fary kiiízi farári nj'iič'titinu Í hi- 
dúciemu šeatdesát grošov platu vfičnčho, a kozateli, kt^rvi tu n 
Taiy bude, deset grošov platu večného, lakové, abjr fardŕ njti^ 
i hudúcíe farári večné na koiďý rok 6ljH služby vigilnii a itli 
;!Hduäní zpiovaoú bez obmeškiivánie za niú duet í mých pMb'f 
pri každých suchých dnech, jakož obyi^ej jest, s rídomím unili t 
kazatel aby na každú nedeli na kázanie iiŕipomínal a pána bobi 
za mú duši i mých predkov prosil. Item do Crného klňátera k sn- 
tému Duchu odkazuji sedmdeeátgroäóvpklu vččnóho, bratŕím kopu 
na potrebu a za to mají fityŕi eluí-by vidy do roka véčnô tíkíIhí 
a zádušní mší z^ievanú pri každých suchých dňoch bez nhme^;^ 
6Ínití a käzateli deset grošov na každý rok dáti, aby na katdi 
nedeli vždy do roka pŕipomíital a pána boha za mú duSi Í mýek 
predkov duši prosil. Itetn do áeréhn klá^tera k M&tve božie oď 
kazují scdmdesáí groSúv platu večného, aby za mú duii i mj^ 
predkov též čtyŕi služby každý rok pri každých suchých dnedi 
Tigiljemi a mlí zádušní bez obmeákávánie viini činili a kantdi 
deset groäÚT na každý rok dávali, aby pi'-ipomínal na každú nedeli 
a pána boha za naSe duše prosil. Item do äpitála chudým kn|il 
grošov platu večného odkazuji. Item odkazuji, aby na každý rak 
TČ£u6 dva postavy sukňa o čtyfech nebo o puol púte kopč hyhi kňpnna 
a ta rozdaná chudým a pracným lidem, jeden pŕí velicé nocí ft 
druhý pri vánocéeh. Item odkazuji, aby byla kúpená kopa grofi>ÍT 
platu večného za mú i mých predkov duši a tanakaxdý rok mezí 
chudé rozdáua. Item do školy odk&zuji žikúm kopu groiúr pUta 
vČC'uého, aby xa to činili, což jím moji poručnici rozkáži. A ten 
veškeren plat iiiají ]>oniČnfci vdolepsaní do farj, do obú kláétvrňt 
do spitála, »a súkno, do íkoly a chudým kopu groši'iv platu k roz- 
dávanie kúptti, aby to nesešlo, než vččné dáváno hylo. ľakli moji 
poručnici shledali by to, že by farári nebo hratŕí v obú kláitorň 
ty služby zmeškalo činili aneb činiti nechtélí, anebo kazalBlú také 
zmeškávali za naáe duše na každú neduli pŕípomínati a páiut bolia 
prosili, tehdy ten plat, k<Iež by netbali téch sluícb činili, mají 
poručnici od nich odtrhnutí u vzietj a jínam na jii 
skutky za uašv dušo, jakž »£ jím Iiudfl sdáti, obritíti II 
Stupenský kustd na dielo, když bj rád byl a kostel S29l knpjr groSÓT odkazujú Item do Pŕievétic na kostelnie dielo, když I 
i.u a;-! tiyl u kostel délali, kopu grolóv odkazují. Item panie Káfii, ' 

-■■'■. domek môj, v kterémž pŕebýcám, i s tieni, cožjestTném 

: ■ réci, mocuČ odkazuji a k tomu tŕidceti kop groôóv aby 
JK- |i[<f uiiiíci z mébo statku dalí, kdyi hy dobyli na niých dlui^- 
aícioťh s na zápisiecli. Item jedennádct kop groärív platu na méstô 
? NoTÓm Plzni, ješto seni a Fenclav Guldanóv plat kúpil, puol 
Sťatý kopy groSuv platu panie Žolie Koláíkové a jejio détem od- 
kazají a púl Sestý kopy groä<Ír platu aobé zústavuji. Item Kunce 
K Anničce, dceŕi jejie z Kokota, spolu obéma desct kop grošúv 
ndkazDJi. Item /ofce Fríckovéz Manétine sjejienia dvema dceroma 
deset kop grošov. Item Ondrejovým détem z Pŕédénic deset kop 
srt)ÍMV odkazují, navrátio-li bÔ zase k viere kŕeSfauski.- a odstúpio 

'iiidué wigleäké a táborBké viery; a donevadž by v té viere 
' ho v nie umŕely, aby jim nie dano nebylo. Item Kraíiji. sestre 

i ivO z Pŕédénic s jejiomi détmí pét kop grošov odkazují, 
Uľiu Mapce Mikulášové, mlynáfce, pét kop grošov. Item Markré- 
tiným dútem, sestŕenici me deset kop grošiív odkazují. Item Mar- 
krétiným détcm pét kop groéóv. Item Žolce, KraCiji sestre, pét 
kop groáúv. Item vnučatôm Žofčným z Manétíne pét kop groSúv. 
Item sirotkôm uebožce Markréty, seslrcuice mé, a vnučatóm Ko- 
líčkovým deset kop groäóv. Item Bétco Moravce, synovtyni Ditcové 
pét kop groäóv, Kterúbožto mŕho väebo rozkázánie, což v tomto 
lutn paáno stojí, i mého vieho zbožie, budto na lístecb a bant- 
feátiech, oa dlnziecb na platecb, zápisiech i na vgem, což jmám 
nie nevyjímaje a kterýmž kolivék jménem mohlo jmenováno bytí, 
nočného poruŕmika úinim poctivého muže Jakuba, mestského pí- 
nie z Nového Plzué, máje zvláštoie k némudoufániejako k Bvému 
i(rnemu pŕíteli, a jemu ku pomoci pŕidávaje poctivého Prokopa 
Fegnla z Nového Plzne, aby toto mé rozkázánie zjednali, rovnali 
a itkut«£né z mébo statku k konci vedli, jako jim tobo úpluč do- 
véŕfm. Kteŕiíto poľuCníci pŕátek'im mým evrchupsaným, což sem 
komu tuto rozkázal, po mé smrti z mého zbožie mají vydatí a 
■ m&ji od mých poruíníkóv to za dobré pŕijieti a mýcb poruŕ- 
:ór dále a vyše pŕes mé toto rozkázánie sami sebú ani kterú 
aú nikú ani vyslúžením, ani kterým právem budto svetským 

duchovniem netiaknútí, než aby každý jraél každý na tom 

což sem komu z pravé viery a lásky, nižádnú povinností 
tzal, a také nadepsanýcb mých poru(:níkúv pŕátelé moji i žena 

[ nálilým napomínaním k vydanie toho, což sem komu od- 
abjr aetiskli ani na ué kterak aanii sebú nebo kterú moci sáhlj, ale käjí moji poruíoici z mého statka tofao, coi 
rozkázal, dobudú, tehdy mají pŕátelóni tafm luiždémn 
kázanie pod Časy vydatí, a donévadŽ by nedobyli, oemaji ji 
žena má aiil pŕietelé moji tískuúti zadnom prároni aiii hteiý 
závad jim či'nití ani koho jiného pro nč bytidrovati. ľakli by it& 
mých pŕátel který bb vytrhl nebo kto jiny ciozí jítn ku pomoci 
chtél nndepsané niú poničníky kterak tiskniítí a záhady ktt-ré ji 
ôiiiiti nebo koho pro to hyndrovati buJto v súdu nebo bez sw 
v Hvétäkém nebo duchovuiem práva, takovému netnají nie z nď 
fitatku dúti ani kterých reči s ním mieti, nebo iíÁdného prárapn 
nim k niéniu zboíie žádným kusem, jeito by jiu k Skodé nrij 
býti, nemá mieti, než takový na vSem jtná kŕir zóstati, a «ai p( 
ruČnici moji proti nemu právi, a proti takovému ne z itého ti 
z mého statku poničníci oioji mají sé brániti zadnému iivemo &i 
veku iiižádného poätu z toho i což sem jím svéŕil, nečiniec, u 
kteró odpovedi dáv.'yjíc ; nebo což sem jim poruCil, toho sem ju 
plnú moc dal i močí listu tohoto dávam jednati, spravoratí i i 
niti, jak sé jim najlépe bude zdáti a v tom jim lÁdný nemi pŕ 
kážett. Kteŕížto poručuíci všichni anebo každý z uicb zdiirj 
anebo na smrtedlué posteli leže, móž miesto sebo jínébo porateE 
k tomu hodného mé rozkázánie spravovali a Činili, postanti, jd 
by só poručníkóm mým líbil a k tomu hodil, kterji lúl moc i 
mieti, jako on sám. A toho vdeho ku potvrzeíiic a na lepiie pevne 
aby to mocuosf mšlo, peéef sem svú vlastní k tomuto lista, , 
zdrav a čil i pri dobrém rozomu a pri celč panétí, pmiii 
proail sem pilné a snažné pánov mých, purkmístraakonietÓTt] 
Tého Plzne, ítafií. pri tomto času byli, i jíuým toto mé rozkázi 
opovédév, aby peéef mestskú vétäi vedie mé k tumuto listu | 
vésíli a byli mým poručníkóm radni a pomocní, jakož jich miU 
toho doufám. JenŽ jest dáo a psán leta od narozenia syna 
tisicielio étyŕstého tŕidcátého, ten úterý pred boiiem 

Z nejsUril koih; priv. • sávéti f C. 19. 1430. 307. 
20 Cŕrrna [Norfnbprhl. Iforimberšli píH Plrrňstým, le Jim milcráiH pfŕdeite JM 

moc 1200 ti., aviak ni/nfjii prosy jrjich, ie mnwihon rylmr/tf-.-ll 

PUeAským sajMiJčili 2000 gi, pro wíttó tUtvbg svi a )iW i U30, 331 

Co se pHJfsda IcrÚle Sigmimda dotýíe, k iôdoatt jfíjkh i 
muji, it dosleckli od knUovskéfio kanďre, íe Aníí co nrjdfiv 
do Norimbrrka pŕijede. 

FVUcky, Urk. Baiir. b O. des H. K. II. &. 687. 1430. 20. ŕijiiR. iNorimbprk. 

í Sigmurul slihujč obci im. Phné, Heráž nn své útraty 
kpomoei proti nepŕálelíim jeho vifpravila do pole 200 jezdcú 
t oibrojených, nahradili viechny škody, jcg bi/ obec a jízúni 
lito vtrjiéU. 

Sigismaudus, dei grácia Rotuanorum rex, aemper Auguslus ac 

, Bohemie, Dalmácie, Cľoacieetc. rex. Notum faciraus te- 

! presencjum vniucrsia, quod cum prouidi . . magister ciuium, . . 

aies et . . jurati ciues ciuitatís nostre Pilznensis, íidcies noafri 

ii, cum ducentís ei]tiitibus, equis et armis bene fulcJtis, contra 

ros rebelles et emuloa tidei seniire debebucit, idcírco preťatia . . 

Igistro ciuium, ciuibua et ciuítatí Pilznonsi, proniittimus presen- 

I et Bpondcmus in času, quo ipsi ct gentes eorum ab hujus- 

i aoatris rebellibus et emulis prostrati fuerint, quod tunc ipsis 

^a dampna, qiie ipsos ctun auis gentibua sic prostratoa in 

Bpis cum scitu capitonei buí percipere contingeret, refundere 

: ipsos indempnea reddere de eísdem, dolo ct fraude 

ulibet proculmotís. Presencium sub nostri regalis sigilli appen- 

|ie tesUmonto litterarum. Dátum Nuremberge aano domíni mil- 

quadringentesimo tricesímo, proxíma feria qutnta aute 

tutn sauctorum Simonia et Jude apoatolorum, regaorum nostro- 

1 anno Hungarie etc. XLIV. Romanorura XXI. et Boemie XI. [N» ohybu v pravo:] Ad mandatum d[omÍDÍ] regis 
Caspar Sligk. 
[S* rúba;] R[egÍ«trB]M. 

Oríg. perg. v muaeu plzeň. se sebreUnD, na prouíku visfclm. Nft 

t posďíJSI rukou iiHp9&no: ZáäkodnI od cfs&í-e Sij,'mnDda. Nov. 

u 17. Opi* v Stahl. kuiiie priv. mfst. f. 93 a Taonera. — OtiStäna 

Topographie dea Pilsner KreiseB, str. 1&., a xt Hruäky, 

D. kn. ra. PiinS, str. 28., alo a tohoto v píekladé. 1431. 5. lediiB. Mikuláš Zárohský, míM. Staréiio mesta in-aiskéhi}, sf synfiu 
(Hikdsttjí rofni plat 10 kop gr. praí. na picm thoU srrm IwMil 
SV. Bnrtólomfije v Plsni^ aby tu na oltári sv. Miknláie ilmiím 
bt/la sádnim tnSf. 

Já, Mikuliiä í^ilrobský, méHitéiiía méata Starého Pmíjlíébi, 
znéxao fiíním Tšem, D^néjäĹiu i budúcim, ktož tento list číatibudá 
neb čtúce slyšeti, že vida páil a neustavičnosC tohoto sTÍ'taaiiBr- 
tedlnosť lidskú, a ie viáy umŕicti, ale hodiny ani dne tmrU »■ 
veda, sám na své mysli rozmĺctuje, k tomu s žádustí ardu^nú hnát 
jsa, aby po mé smrti památka véčná sta mú duši i mých pred- 
kuoT, ženy inó Í dcéry mé, pri božiem domu t Novútn PUro, 
k nčmuž sem zvláštni milostí i k tomu zákonu pŕichýlen, luotUla. 1 
protož já, Mikulúá Zárohský nadepsaný a Jan, syn jeho, moci liíta 
tohoto odkázali sme i odkazujem k tomu boí-iemu domu i fuáfí 
nynčjäiemu i budúcim faráŕiím deaét kop grofíuoT platu vŕčnäis, 
dobrých stŕíebrných rázu pražského, na naSem na väum zbotie, 
aa mlýné u velikého svätého kríže, kterýž jest byl nékdy Ulframôtt 
na domu, kterýž leží na rinku Starého inrstA Praiškého mcB 
domy staré mieny s jedué strany a Rudolfa b druhé struiy, M 
na Hradištku tvi-2i, kleráž leží mezi ItŕevnÉvem kláStertiio sjodnft 
sírany a mezi Uostovicí vsi s druhé strany, lui vinicéch i ua Tten 
jiuém naäem zboží, kteréž nyiiio máme noho jmicti budem, alíbi^Ei 
naäi dobrú vérú i ctí tčvh desét kop grošuov véčaébo, kdyi dl 
Prahy k svému sboží s pomoci boži se navrátímo. od lobo dna 
v roco počieti kuézi farári nynéjSiemu z Nového Plzoé i badúcM 
farárom večné rozdielne, pét kop gro£uov na svätého Jiŕie a drubydi 
pét kop grošuov na svätého Ilavla toho leta i potom véčnč po Uch 
časích každého létA máme i slibujem s oaiemi budúcimi besa 
všeho prodlenie i beze viíe odpory z našeho sboiie vydávati « 
platili. Pakli bychom v t« miere které sbožie pmdali, lehdy 
máme jim sto kop groiuov dáti, aby desét kop groäuov platu 
nélio za né kúpili, ancbo sami sbbujem jim ta v Plzni nebn okolí 
ľlzné deiét kop groiuov platu večného a Jistého za téch Kto ke| 
grošuov kúpiti. Pakli bychom my z tohoto avéla seiU prvé Dfli 
bychom to učinili, ale naii poručnid aktoíby itaftím sbi>žtin 
migi miesto nás to suaíebo zbožie vždjr uiinitj. Zu kleiyžto !«!. 333 tniŕ DjrDéjäí i budúci farári mají za tiaSe duše i za uaSe 

iiyŕi služby kaídého leta pri každých suchých dnech službu 

)iiši zádušní zpievanú Bvými náklady Číiiítí a na kaídé 

foľii'-li každého téhodue mši zádušní útem'i na oltári svätého Mí- 

biliLše večné zjednali a to činiti hez opustenie. Paklí bychoín 

I pUtu tuho nevydávali, ani vydávati tbali kteruho leta na svrchu- 

i riasy my nebo naši dédici nebo poruínici, tehdy se dobro- 

mofí listu tobolo v pokutu podávame, aby z každé kopy 

BíuoT platu vždy čtyŕi groSe pokuty našim véŕitelóm bez od- 

t T témdni pri každvra roce od nás i nalich budúcich bez od- 

! všclikteraké byly knézi farári i budúcim faráŕňm z Nového 

tni dány a splnený penSzí hotovými Í také ten úrok pri každém 

1 Tždy i s pokutu máme i slibujem splniti bez odpoiy. Pakli 

i v téch dni nedeli úroka i a pokutu nadepsanú našim vé- 

i nedali a nesplnili penézi hotovými, tehdy po téch dvú 

tdélí opét ve dvú nedelí máme jim v túž pokutu z každé kopy 

r po čtyí^ech groších upadnutí a tu pokutu i b úrokem pri 

času dlužniem konečné dáti a splniti v técb dvú nedélécb. 

i bychom toho všeho neučinili a úrok i pokút nesplnili, jakož 

tno stojí, tehdy naši véŕitelé s pomoci rychtáfovú, purk- 

i a konäeióv, jeíto pri tom času tu v Praze v Starém mésté 

, mohú nás na našem sboží fentovati a základy vzieti a ty 

i kŕesfany nebo židy zastariti a úroka í s pokutami tady do- 

d a z téch deséti kop grošuov platu každého létavéčnô knéžím 

I tintŕím zákona i kazateli, kteŕíž s í'aráŕem chlebie a práci v ko- 

I vedú, knéz Éaráf nynéjSí i budúci farári každému vždy pri 

I Jiŕí desét groŠuov a pri svétim Havle opét desét grošuov 

i večné, aby tiem pilnéji ty služby vedie faráŕe Činili za naše 

1 predkov duši. Také jest nmluveno, že jmám s knézem 

t nynéjSím i budúcimi farári já, Mikuláš Zárobský, donévadž 

, chlebiti 8 ním a s jeho knéži za stolem sedati, a tu po- 

ŕijéti, CO jiným avým knéŽím a bratŕi bude dávati , a k tomu 

1 tu ve dvore hydleti a komoru jmieti též do mého života 

I (ionévadž mi se líhilo a z té komory nejmám ižádnú vecí 

I faráŕem ani budúcimi tárái't hnut liýti. A to všecko, co 

^upsáno stojí, my Mikuláš Zárobský a Jan, syn jeho, slibujemo 

I listu tohoto i naši dobrú vérú kresťanskú i pôde cti s na- 

t dMíci i poručniky ctné, verné držeti a plnití Toho na své- 

) m večné potvrzenie my Mikuláš Zárobský a Jan, syn jeho, 

I vlaitnio s naší dobrú volí k tomuto listu jsmo pŕivú- 

I prosili sme múdrych a opatrných purkmistra a konšelov i 334 im. mesta Nového Plzne, Johanka Ochs a Markusa Czottr, méžtanúr 
Starého méata Pľnžského, že Jsú stó pečeti na HTédomic k tomuto I 
Hslu pf'ivósili, jení jest dán ]6ta od narozenio syna l>oí.icho tú(> I 
eielio útyretého tŕidcátého prvnieho, len pátok pred božiem kŕtéiiím. I V»to s konfirtoK 
chované v rnnseu plzeú. kŕ. JiHho 
doe 20. srpna 1463 y PniM, 143 1. 10. CerTfnc<>. Norimberk. Krdl. Sujmtmd osvobodil mSsto Pheú od placeni 58 kopgr. praí., 

kteréi údvádéli každoročné jakoHo úrok AlbUcovi, arcibiskupovi cc> 

sarienskénm; plat tento po smrti Albikové spadl na kráie. 

Sigismundus, dei grácia Romanorura rex, sempor Augustus 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmácie, Croacie etc. rex. Notum facintus 
tenore presencium vniuersis, quamuis alias magister ciuium, con- 
sules et jurati. ciaes ciuitatis nostre ľilznensis, fidelea noatri 
dilecti, veiiembili Albico archiepisco Cesaríenaí, fjuinqimgínta octo 
sexagenas grossonim pragenaium, quas ipse ab cis pro čerta pe> 
cuniarum summa ipsis tnutuata singnlis annis leuauerat, líteris 
suis proscrip&erint, quemadmodum litere ciuitatis preľate dfl super 
dáte ciarius attestantur, tamen quia idem Albícus iniestatus de- 
cessit nec aliquem rerum heredem in successionc bononim di- 
intsit, sed ipsa bona ad noa, tamquam regcm Bohemie et Uomiount 
suum, 8unt legittime deuoluta, prout et čerta jam aliquibus, í)d«- 
libus nostris contuliraus, sic nos volenteg prefatis ciuibus, qui Á 
hereticis Bohemie vsque ad tinalem ipsorum dustructinnem mulu 
perpessi sunt et liodíe se nediim virilíter, sed et ronstanter in 
seľuicio dei et nostro Bustentant, aliqualem facure recompeasan ., 
ipsos et eorum successores a soluciono bujusmodi pecmunruBi 
ipsia per prefatum Albicum concessarum et eciam ceusuum, qaua 
kucusquc dare ueglexerunt, vel lu futurum daro dubcroot, absoB 
uimus, liberamuij et quitlamua, vok-ntes vt ipsi ab hujusmud 
solucione a nobis et succetiBoribua nostris et a quocumque boatn ^ 
penitus BÍnt exemti, et pro eo litoram cioítutis du auper 
anuullamne, cagsamiis et irritamus t«noro presenciutD, deci 
ipBum iu judtcio ct extra uuUius c«>e vigorís, ueo prďUii H31. 335 r powe in alíqao qualecunque preiudtcium generare. Preson- 

I sob DOBtre inaiestatia sigillo testimonío literarum. Dátum 

ľemhergi> amio domini millesimo (juadringentosimo triccsimo 

, ferta secuada post featum sancte Maľgaľetbe vírginis, reg- 

I noatrorum anno Hungaríe etc. ijuadľagesimo quinto, Ro- 

BOruni TJgesimo prímo et Boheraie vndecimo. 

[N« ohjbn v pravD): Ad mandatum d[ominiJ regis 
Caspar Sligk. 
rubn]: B(pgÍBtrR]tk Uirqaardus Brisacber. 
Oríg. perg. v muoeu plzeĎstiém. Majestatof pečet na prouikn 
. na rahu e tNmí hlobokými dAlkj. Nov. sjgn. N. 18. - — Opi* 
btciil. knise priv. míet. ť. 01. % u Taiinera. 1431. 28. srpiia. Norimijerk. 

■ Siffmmtd v dopise h p. Oldŕichovi s liosenlcrlia emiňujr. 
Je <► ľluAských, ic jich vie tak zjednal, jak mohl, a že poslove 
phcASil veselé domti jedou. 

P»l«ck^, Archív Ces L 31. 14»1. 9. liatopada. Nový Plzpfi. 

, "lAortei, mišt. m. Nov. PUné, odkazuje roční plat 12 kop na vsi 

^itakové na vi/stavétt óliáfe P. Márie a zfizení kaplanství pH 

ném ť hostele sv. Vitá v Dobŕanech. In DOmÍDC domíni amen. Ego Joliannes alias Johanko ciuís 

I NotiA Plzna, uotum facío tenore presencium vniuersis, quod 

nÍ«D« tetnporalia pro eternis et transttoria pro perpetuis teltcí 

iDtitAre ĽODimercio pro meo meorumque predecessorum et 

(enílorum ac Christi fidelíum animarum remedio salutari et 

mtcr pro aiiiina Jaoobi dictí Kubass de Dobrzano, et ipsius 

^OBenitormn et alionim ad íofrascripta aubaidia preBlancium duo- 336 decim sexageuaa cum vigjnti qnatuur grossis denariorum Pragon* 
sium census annui et perpetuí, liberi et ob onitii esKctioue soluti, 
quem in villa Tymakow in bominihu.' ínfrascriptis baberu dínoscor, 
vidolicet in Welisskone, in Jan Itaysky, in Stepbano. iu Kubonc, 
in Sestrzeukone, in Bobusskone, in Waii et Wankoiie l>uratics, ía 
Quien ot in Jan Eekacz, prout ecíani iu tabulis terre regtu Boemíli 
clariua est dostriptum, pro altario ad laudem et honorem (IcÍ omaí- 
potentis et iu bonorem beate et gloriose virgioís Márie in autiqam 
capella seu in ecclesia matrice beati Viti in opido Dobrzano au- 
pradicto in benefícium ecclesiasticum de conaensa Tenerabilis 
víri domini Petri, diuina miseracíone prepositi motiasterii Cho- 
tiesBOwicnsÍB, ordinis PremonatratecenHia erigeiido, dedi, donaoi 
deputaui et assignaui ac presentibus do. doDo et assigno per hono- 
rabilem virum dominum Dlasconem, plebaoum ecclesie parocbialis 
in Chwalenicz, ad ipsum altare instituendum et contirniaiidum et 
ipaius successor^s eiusdem altarís reclores a dictis bominibus c«0- 
surilibuB et ipsorutn hercdibits et Buccessoribus dinisím, annis »ia> 
gulis temporibus perpetuis iu festis sanctorum Halli et Georíí tol* 
lendum et leuandum et percípiendum, in quorum censiium per- 
cepcione et leuacione promitlo per me et beredes meos, eunden 
dominum Blaskoneni et ípsíua successoree, dicti altarís rectOTM, 
nou impedire, et perturbare volentibus tuerí et dofendere moo pro 
posse sub puritato fidei et honoris. Cum autem benefícium dalor 
fundatur et erigitur propter diuinum officium, ego pretactus J^ 
banco disposui, procuruni et ordinniii, ut ilecederite dicto domica 
Blascone, qui ad infrascripta onera non debet propter mcríta txZM 
et Gubsidium per ipsum ad beu presUtum ubligarí, sed oronÍDOliH 
ipsis supportari, omnes ipsiua sucesaores ct dicti altarís saoeŕ-c 
Márie rectorea obligo, ut in eodem altari singulís ebdomadis pt»' 
circulum anni peľpotuis temporíbua vunni missam sanctam quinVi 
ťeria de corpore Christí cantent sub nota cum adiutoria clerícoi 
rum et scolarium studencium in scolis ibidcm in Dobrzano, quibtcť< 
rectorea altaria singutie annis euiterue tenebuntur dare t-t dístiŕ~i 
bueťtt pro comodo ípsorum quinquagíuta duos grosíios dcnaríonts 
Pragc'uaium et alías trcs missas, ad qufts douocione dueli fueriiLa 
ct ultissimus ipsis insptniuerit, leganl et t^nCAut ac ad Icgcndur^ 
ot teuendum easdeín perpctuo HÍut ubnoxii tutrícti et oUigaLi; I 
cmu, ai aliquam luisiMim prcdictarum qiiatuor mitsanmi ťsnlan^ 
tonera et legere remiasi faeriut ut ucglexuriul, aut non curaa wJng 
vx tuuc loco cuiuslibet misse ncglectu el ommíiM) vniun tttíj^^M 
Duiniuu pane mi ydoneo prcsbjrtaro buiasmodi QvgUgincM^^^H n^ntmis ewlcšíe ibidem in Dobrzanu pro tcapore e 

. dabunt ťt Mstgnabuiit, per ipsos tuter pauperea diguu 

monio FlteriuH diiiídundum et distribuundum, ad quam 

luenduín puUtritit tt dobelmot compellí ecclesiucaiu jilt 

iliifldqiK- uciain rectoros dídi altaris prefato dominu 

iuccod<:tit«H in surniiiís festiuitatibus Chiistí, bcute Marjc 

irginií, Aposlidurum, Dedicncioiiis et patronoriim eiusdem ecclesJc 

■t)obruuiu, [irocusstunibus, vesperisv matutinis. míssis, superpelicíu 

plobutio «iiisdt:in ecclusie iu Dobrzaao et ipsius vieariis 

nsae e.l eiundem occlesie plähnni>, quí est aut tiierint pro tem- 

rcuerenciam el obedieuciatii iu licitts ct honestis exbibere 

tíaaat et tonobuntur, seque de itiiíbus plebaoi iulro>uitterG Don 

ut nec ead)!m prn äe qiiocnnqut: niodn dlrec-l^ ucl tndirecte 

i proter ea, qite ÍpsÍ8 peľ plebanum aut vicarios suoa 

int elargita. Jas quoquo pationatus ot pn-seiitandi rectorem ad 

dirtuiii allare. prome. häľcdibustiiif mois spncialiter nec iiou 

J jD^^'iilľo ciuium, jiidiceet juratis Bt:abiiiis Íbid<mi in Hobrzano, 

•re oxistantibua, pe^rpetuo assígiin, deputo et resenio. Re- 

jriiii igitiir in Christo patri et domino, dumino C'untzoni, 

i"(ilei-K-iiiviicm Oloraucensis ecck'sie episĽopo, adratnistra- 

II Hpiritualibus ot teinporalibiis aRliieptscopatus Prageiisis, a 

i doputalo et ipsius in spiťitualibus vicoanis géne- 

tiT supplico, quatenus prescriptosdooacioneiii, ordi- 

I el disposicionom, ut premittitur fartMS, approbent, rati- 

, contirtnetit av nitare supradiuttim in titutum beniHcii 

Utici erígaiit, prour ad ipsarum speolai-e dÍDoscitur oMciunt 

nm. In qaurum omníum tidem et tesitimcuiiim sigillum meum 

i mea sciencia prcsentibim esi appensum, sígiUa vero ve- 

i domini ľelri, pn^ositi monasterii Cbotiessouiensis nec 

t ctrcutnapecturuiii ut prudencium virorum, judícis, magistri 

I Cit cunsuluin juraturum, itiuitatis Noue Pihne, ad pi>licioiiem 

I iu t«stimutiium presentibua sutit appeiisa. Non vero judex, 

ium et coiisules jurati. uiuitatis Noue ľikue, notiti- 

tjuud beu omnia et stugutiL superíu!) srrípta, suut uobia 

in pleno ctrnuíliu acta, diiposila et urdiuata ct iu 

omiUum pruiuíssorum ad peliiiuDum prefatt Jxliau- 

i oonduÍM, sigillu mínurí iiONlre ciuiiati^ prcscucia luii- 

. l>atiim ut actiiui iu Niuia ľdzna aunu incariia- 

tnilleaiuKí qiiadľiugeutenimiJ tiicttsimu primo, fpriu 

iili .Martini, confússorjs dumini glmiuiíi. List. perg. y aera 
drnhd; Eavéäeoé, chylif. Praze. Peíieti na proalcfcb 1 1432. 6 kdiin. Starši iidé a vieckn obec Mdcvslai v Plzni koupili niésfiifé o 
m. Plsné na predniesli škvrňskctn sa Ti hop gr. prtii., nhif ] 
zŕidili hŕbitov svňj. 

Nos Ladman, Musse. Michael et seniores judei totaqae 
nitas judeorum in ciuJtate NoAva Pilzna presentes et futuri babíl 
tenore prcsencium ľecogiioscimu^ vniuersis et sin^ulis testíSciinteiŕ' 
proiit a prudentibuB et honestis dominis magisti'o ciuium. cnnsnlibuB 
et juratis a totaque communilate ciuitatis Xowe Plzne areun 
quondaiii Mathie Cnioni. iacentem ante ciuitatem Nowe Plzne penee 
curíam Nocolai Hínkoniít parte ab Tna et MUcHSoms Eozzie parta 
ab altera cuiti ťundo lueto vendíi^ioníH titulo emimus pro Dostra 
sepultura, pro sumrna duodetíini äesa^eiiarum grossorum buDontm 
argetiteoriim pragensis monete, de quibus duodecim fiexageais 
gťossorum duas sexagoiias grossorum ipsis dominis consulibus et 
communitati ciuitatis prefate parata in peccimia peraoliiimua et 
super residuis decem sex^genis grossorum vuam sesagenam grot- 
soľum censuH anniií et perpetui nos, heredes et successorcs nostri 
prefatis dominis consulibus et communitati ciuilalia sepotacte ani 
illi seu illis, quibus suprascťiptam vnam sexagenam grononm 
cenaus annui et perpetui condescenderent, tenomur el dcbKtmiB 
soluere et censuare, quam quidem preťatam »?xagenam grossonun 
suprascripti domini consules et communitiis sepedicta citiitstú 
Nowe Plzne honorabilí et religiosu viro domino Nicolao plebuo 
presenti et futuris plcbaiiis ciuitatis sepL-nominate in itobÍH libere 
et beniuole condescenderunt. quaro virtute prcsencium nos suprn- 
uoniinati seniores Judei, preseutes et futuri ul tota coniiuunitas jn- 
datca, qui in iam dictaciuitateNuwaPlisnababitauiuHMu IiubiUibiious, 
praniittimua bona noatra fide iudaini siní' quouis dolo niftlo presrip- 
tam sťxa^euam grossorum ct^usus annui vt pi-rpotui iiidptt>utea a 
dáta presencium semper tu testu »anctí ťieorgú ijuDUbi-t uono per- 
peiue prenominato domino plebano et futuris pl^bauta <iii>j iiiuíms 
dilacKiuu parata in pecuuui solacre Qt c«uhiiu: I prefato quocumqae anno mox prescriptus duminus plc- 

Bas ot futuri plcbant plettain debent habei-e virtutc presencium 

KtatĽm, auctorílate taioen jiidicÍB et juratoriim in iam dicta, 

tate exUtnuciuín, scolani siue nÍDagogam nostram claudere et 

j ad soluenduni auprastriptum censum per potenciám judicis et 

ktorum compellere quocumque niodo et quociens opoľtuDum 

rit, .sine strepitu et omnia querele jiidicij, et qui presentem 

nio de boiia voluntate prefati ptebaoi seu futurorum plebano- 

i babuerít, eidem ius cumpetit omnium preraiasorum In quorum 

I t^stimonium et robur valiturum prudeutes et honesti víri, . 
^ister ciuium, consules et jurati cíuttatis sepeiiominate ad petí- 
I Dostram sígíUum maius eorundeni preseotibus est appen- 
Datum et actom anno domiui millestiuo quadringenteainio 
uDdo, in die Epiplmnie. Originál pergameDOT^ \ 
Kprodtka pergftDieDOvéin. I i pleeňském. Pečet scbAzl, viselk 
I : SupnT Judeos 1 aga, NovéjSt 14I12. 25. ledua. [Norinibt^rk]. 

riuiberiti dékaji plzeňským za zprávu o ponižce Sirôtku, Obavy 
kých, Sf. Bttsilé chtjstají se proH Plzni n českým Btuléjovictim, 
liO^ a tii{ Plieilské^ že nehe^pečt toto bez pohromy mine. mila- 
í ie cW^'i nesnáee Plzeňských aznámiti koncHiu Bnsilejskému. 
V>trV, 3e v této pŕíčinč psali již vévodovi bavorskému Vilémovii 
i ih Ba»H^jfí jr.l a ie téz Inidou psáti markrabí Branihorskému 
MrichoDi. O kráti Sigmiindovi ie doslechli, ie hyl na svt. Kate- 
Hnu v Mildné. Palech^, B«ÍlľftgH Q. dea H. K, 11. č. 786. 143V!. a. bŕfziiB. 

Jan líľiiitlr, uiíM. ph.. i'in'i mocné poHieni o statku svčm. 

No* Andľuus íudex, Sigísmiindus aurifaber, tunc tempom 
r oiuium, et Procopíiis Fegel, consules iurati et ciues ciui- 340 14Í2 

tatis in Now.i Plzna, tenore presencium reco^noscimus vniue 
testiíicantes, quod prouidus vir Johannes dictus Ilrdule, nos . ^ 
conciuis, in lecto ogritudinis documbens, licet dcbílís in corpc^/^ 
sanus tanien mente et bona perfrucns racione nolús in testiinoumr/^ 
vocatis et rogatis presons testamentum, quod volu i t esse vltiiiiuo 
ipso defuncto, fecit in liunc niodum: Prinio nanujue constittf/í, 
disposuit ct fecit suuni veruni ot legitimum commissariuín ac Xi- 
colai, tilii sui, et Ludnn'llc filie sue, et omnium ))ononiin suoriim ' 
niobilium et inmobiliuni circumspectuni viruni. ma<ristrum Mathiara 
pannitieem, nostrum conciuem, de ipso pre aliis omnibus ťontideii- 
ciam gerens specaleni, adiungena eideni cirounispecturn vinim 
Thomam Naroznik, nostrum conciuem, pro adiutorio et consilio: 
qui commissarii iamdicti bona ipsius Jobannis dicti Hrdiilo cum ] 
pueris suis debent regere et magister Matbias Lidmillam ciroa se 
seruare bonis moribus eani cum Nicolao. tilio suo instruendn, 
prout de ipso confidenciam gerit indubiam. Kt dum ad anm>^ 
mature etatis pervenerint, tunc bona ipsius Jobannis Hrdiile p**^ 
commissarios suprascriptos inti»r Xicolaurn et Lidmillam oiiua^ 
porcione debent diuidi. Si autom aliquem ex iamdiotis. vjdelietr 
Nicolao et Ludmilla, mori contingeret non habentes anno^ maturt^ 
etatis. tunc pars mortui in alium superviuentem plono iure debot^ 
deuolui. De quibus tamen bonis ipsius Jobannis Hrdule Margarotlu*. - 
filii Mauricii. ťratris Jobannis Ilrdule, delejíauit ipse J(»lianii<*s 
Hľdule díH'i^n sexagenas grossonim. dum ad annos niaturt* rtati^ 
ipsa Margaretba pnrvonerit, <lare <»t assignare. et dum inaľitt> tra- 
dita ťucrit; si autiMu Nicolaus et Ludmilla ambo mororiMituľ nnn 
liabcntos mature etatis annos, ex tunc omnia buna ipst»ľum in 
Margarotbam, liliam Mauricii, sine quolibet impínlimentu dcbt-nt 
diriuari; si eciam et ipsa Margarotba nondum babens annu> ma- 
ture etatis dies suos in tlomino clauserit. tunc bona ip>íus .!»>- 
Iianuis Ilrdule ot ]nierorum suorum pro anima ipsius Jobannis 
Ilrdule et pro animabus precb'ces^urum suorum. necnon rt pro 
amicis et propiníjuis aui ľoiisan^uiiieis suis per commissarios su- 
prascriptos debrnt erro«,';iri »*t cxpoiii, j>ľout ipsis vtilius videlutur 
ct salubľius. taiiircn<lo in illo coiiscionciam ipsorum rt nulli vjucnti 
aliqnam ľacioiicm de illo ľaciciMlo. (^)uos <|iii(lem commissarios 
scu alios pcľ ij>^os ^ul^^titut^> in \ita Uľl in ťxtrcmis nullus ami- 
coruu). propin(|Uoruin mmi ('(»nNaiii|iiíii«')ľnm ip^iii^ Jobannis ilľdule 
siue cciam extrancoriim in prc^fiiti n'i;iniinc vUo iure impedire 
SOU molestare potest ncque dcbct, si vero se aliquis testaniento 
presenti expusuerit ct suprascriptos commissarios. seu eciam alios í*n. iirioB per ipsos substitutos, iu piegenti regíminc inquietäre ' 

*0 injestare voluetit iĽre Hecularí siue spirítuftli, hoc niUlius vi- 

t*ís esse debet et coutra falem non de bouÍB suis, aed do bonis 

ttľs teatatoríB se defeudere debent, quocieus iieccessarium fnerit, 

' 1 Ii .kliqiiam racionetn de iilo facíendu. Itern iniindauit prefatus 

•-'i.iiiriBs lirdiile, iit luedra sexagena grosBontm ceusus annui ot 

Ä«-petui ad occiesiam pariochialem nostre ciuitatis pio ([uinque 

p^caK«iua per cammissarios auprascriptOH dn bonia snis pro ple- 

DD pregenti el i'iituľiä plebanis nostre parrochialis ecdesíe com- 

retor; qui tameu plel»ani quolibet anno perpetuis tempuribus 

xper (luo aiioiuersaria in vigiliis canlatis et míssa defunctorum 

Qtata prti anima Jtihannis Hrdule et pro aiiímabus predecessorum 

1 cuiD scitu commUsariorum sine intermissíone debeiit pe- 

Item pro pauperibus in hospítali habitantibus nostre ciui- 

l inediam sesugenaoi groasoruoi census annui et perpetui de 

Wwúa siiíb ddugauit ad comparanduni carnes. Item hitmuletum 

^VDi aiiou» cum futido, quod emit a Jacobo Egrer/, ípse Johannes 

dulu dulegaiiit Johanni, frátri vxoris sue. lu cuius reí testi- 

Hlium 9Ígilla nostra ad preces ipsius Jobannis Urdule de čerta 

•tn aeieiicia pretientibus sunt appenaa. Dátum anno dumini 

DessiiDU UCCC" tricesimo secundo, in die sancti Sixti pape et 

uftiri*. Z oi-jíi. k..i 1 íÄvéii r. c. 13. 1432. 3. dalinn. Závéi Jana Chvdoby, mlMénina plzeňské/io. iiy OndriL^ek rycbtáŕ, Mlknláä Koraada, toho času purkmístr, 

«f9li&n«k, konÁelň pŕíaežni a méäténé mčsta Nového Plzne, známo 

^^rimií tieinto listem pŕede väemi svôdčiece, že opatrný muž Jan 

'%ai]c]<it)H, uiik spolumúätČnín, v téžkú nemoc upad, ačkolivélc ue- 

'**-^ťín jua na tele, však dobrého rozumu poiiVaje i pri dobré pa- 

* ŕH J5a, ná? na svMumíe k sobé pŕivolav i pŕiproaiv, toto své 

Inio roKkázÁDÍe, aby po jeho smrti nižádní svárové ani kteŕi 

.-: u jebo zboj^ic se nedali, učinil jest takúto mérú: Niy- 

ilice, aby dvanádcte cbud^ch na všukú nedeli véCné Jednu dne, to jest na obédé, knneni byli, nebo za tu drží láka pod 
Skvrňany, kterúž jest aebožčík Chudoba starý, strýc jeho, oa ty 
chudé lidi oddal, aby téch dvanádcte chudýcb bylo vždy krmeno. 
Iteín pŕedpsaný Jan Chudoba odkázal a oddal pani Anniíoe. žene 
STČ milé, dvé sté kop grošov takúto mérú, jestliíe by ta láka, 
kteráž mu jest u vená po Antiičce, žene jeho, dana, pri jeho iutM. 
Chudoby détech a pri jeho pomčm'ciech zuostala, o níž se pani 
Maretka PabSová se pani Annú Bemartovú súdi; a técb dvé »it 
kop groäôv mají jí poru^níci postúpili na mestu Bokycanech. a 
listy jí v jeji moc na téch dvé sté kop groióv vydati. Pakli by té 
lúky kterak bylt odsúzeni a pri jeho détech ani poručaícieob 
ta lúka k večnosti nezuostala, tehdy toliko sto kop groióv paoí 
Anniéce oapŕedpsan; Jan Chudoba odkazuje, aby jí poni£- 
nici téhož Jana Chudoby na Bokycanech postúpili a nie viece- 
A donévadž by pŕedpsaná AoniČka, žena jebo, stavu svého 
vdovského neproménila. aby v domu jeho zuostala a dieoete 
chovala jebo dobrým mravom učieci, jako vémií máte má 
u6ÍnitÍ a hospodáŕatvie aby spravovala s svedomím a volí i s po- 
tazem juho poruéníkóv vdotepsaných. A kuéze fiimona kaplána a 
porutÍQÍka ahy poctivé chovala a potrebu télestnii dávala vedl« 
sebe, jemu zadných pŕíkoŕisti nečiniec; též i Jana stolaŕe, bratn 
Chudohova. aby vedie sebe pani Anniôka chovala a potrebu jei&n 
d&vala, a on jí má hospodáŕstvie pomoci spravovali a v ésti, vždyi^ 
k poničníkijm v svých potrebách uliekajici a s jich védotním 9 
a vôli f'inieci. Pakli by pani Aonička stav svój vdovský prom& 
nila. nebo snad bez vedomie a vôle poručnikôv scestné co redla, 
snad s porufniky které nesnáze vedia, tehda uCioJec to, cožjíj^w 
Jan Chudoba, muž jeji, rozkázal postúpili, má poruéniky vdoh^ 
psanými hospodáŕstvie zbavená býti i odlúCena od jebo zbožie 
poručuici mají se v jeho birotka i v zbožie uvázati a zvlááté )Urt^ 
Točuík má diece jeho k sobé vzieti. It^m odkázal Janovi stola^s^ 
bratru svému, z svého statku éedesáte kop groäóv, dvadceti k^V 
groiÚT na Sezemovi SuSickém a čtyŕidueti kop groäóv mají poni' ^ 
DÍci jemu pod Časy vydatí. Item odkazuje do fary naéeho mňr^ 
na dielo pút kop groSúv; a do äerébo kláätera na dielo i do Čntát^ 
kláätera na dielo také /.de t na^em mésté do každého kláit«ra p^ 
péli kopách groSóv. Item do Školy iákóm, jeít*i jsá pod 
odkazuje dvé kopó groäúv; item Jakubovi, mestskému pisaf Í x prai 
milosti odkasuje dvé kope groióv ; item Itluikovi 
äwi kope groíév ; iteai Lidé a materi jeji ka24é po 
groiiví Jtom Vnukovi z St6rioric • tnateŕi ifi kofiy I oAkúxjil : item knézi Simarovi eukui čemú bvú b ličím kožichem; 
it'ľir; \':'Íurko*i pliát jeho 6erj, jiné rúcho své chodicé Janovi. 
li.ľ.1, r.vämu odkazuje. A což mimo to rozkózánie, jakož jest 
■ i ri^áno, Kuoatane, to Anničce, dceŕi své, mocné odkazuje a 
. liiko pravé, dedičné. Pakli by jížpsaiiá Anntčka, dccra 
iiiifiol))', prvé umrela, nežli by svých let doäla, tehdy po- 
:.Li...t zboitie po lii zuostalé máji mezi pŕátely, príbuzné Jana 
iihudúby rozdati, jakož se jim bude zdáti, a což komu dadie, to 
lUji za viek pŕijieti- A toho väeho rozkázánie učinil jest pŕed- 
puaý Jan Chudoba mocné poručníky poctÍTÓ knézo Šimona, Mar- 
tina Tnčoika a Petra Bešovic, naše spoluméšténiny, aby oni toto 
|M>TO^nstne vedli, jednali i spraTovali, jakož jim toho dovéi'il, 
' ' ' 'i:i počtu Zadnému z toho nečiniec, kterýchžto poručníkóT 
jeho pŕJetel ani kto cizi nemá hyndrovati ani jim pi'eká- 
m právem-, pakli by kto na né sáhl nebo ktoré závady 
ml, proti lakovému ne z svého zbožie, ale ze zbožie Jana Chu- 
ňtj mi^í se brániti. žáduého poätn ncčiniec. Také máji mieti 
oc poručm'ci jeho miesto sebe jiného neb jiné, poručníka nebo 
icnčnQcy, zdrávi jsúe nebo na smrtedlné posteli, postaviti k tomu 
laQiJDého, kolikrát toho bude potŕebie Item Mikuláš Uynek dlužen 
^t^OsB tŕinitdcte kop grošov; item Vilém z Netonic na listech de- 
letát kop groäÓT, a po téch úrokov jemu nedal, kteréíto úroky 
la odpustil, a bez listov dlužcn jemu dvadceti dukátov. Toho 
Da ítvédomie ku prosbe Jaua Chudoby pečeti uaSe k tomuto 
me privesili. Dán leta tisiciebo čtyrstého tŕidcátého druhého ] 
tívrtek pred tú nedelí, jakož se zpievá: Judica me deus. r €£111 najat. knihy priv. s lávétl f. C. g. 1432. 15. dabiia. Riai i Evt/at ttdéluje odpHstki/ ke kosicln svi. Ducha kttíili^rn ka- 
laitlskiho v Plxni. Eagenius, episcopuR aervus servorum doj. Universts Christi 
íbus, praesentes literas inspecturis, salutem (>t apostoliL-am hu- 
l.icot in, de cujus munere venit, ut sibi a suís tide- 
} et kudaUliter Mvnatur, da ftbuadutia luM piatftlís, . 344 143«. 

quae merita supplicum excedit ot vota bene servientibus ailn mulU 
majora rctribuat, quam valeant promereri, nihilomínus desiderantw 
rofldore deo populum acceptabilem et bonorum openitn sectatorem, 
fidoles cosdom ad complacenduni ei\ quasi quibusdain abloctionis 
muneribu8 indulgentiis videlicet et remissionibus invitamus. ut 
oxínde reddantur divinae gratiao aptiores. (■um itaíine, sicnt aire- 
pímus, domus s. Spiritus in Xova Plsna, ordinis Praediťatonim. 
PragensÍ8 dioecosis, cum ecclesia et pertinentiis 8UÍ3 propter guer- 
rarum turbine8 et alias calamitates, quae partes illas diutius con- 
cusserunt per perfidos Hussitas, haereticí»s, catholicae fidei ini- 
micos, in 8uÍ8 aedificíÍ8 ac structuris, adeo desolatae et destrucue 
oxistant, quod nisi de oportuno reparationis subsidío eisdem snb- 
veniatur, penitus corruent, illaraque fratres inibi degontos deserere 
et dívinum cultum hactenus altíssimo laudabiliter impensum ne- 
glígerc cogantur, nos cupientes, ut ecclesia ipsa congruis honorib^J-* 
fro(|uentetur et in suis ac dictae domus aedificiis et structuris hu^' 
jusraodi, nec non calicibus, libris, oaeterisque ornamentís pro d 
vino cultu necesariis, quibus egere prospicitur, decenter reparotui 
atque conservotur, ut Christi fideles eo líberius ad illam ac ropa- 
ratiouem et conservationem hujusraodi, manus promptius porriganť^ 
adjutricos, quo ex hoc ibidem dono coelestis gratiae uberius con- ' 
spoxcrint so roťoctos, do omnipotontis dei misericordia et beatorum 
IVtri ot ľauli apoštol onun. ejus autoritato contisi, (>ninil)us ven* 
|>oonitontibus ot conťossis. i\\ú Nativitatis. Cireumcisionis. Ej)iphaniae, 
Ixosurroťtionis, Asťonsionis et C\>rj)oris doniini nostri Jesu C'bristi, 
l\»ntoľostos, noo non in Nativitatis. Anuntiationis, Purilicationis et 
Assuniptionis lu\itao Viririnis Mariao et nativitatis boati Joannis 
Haptistao. iliotoruni iVtri ot I\uili apostolonim ac sanctissiniae 
ľľinitatis ot ipsíus dodíoationis ťostivitatibus et celebritato Omnium 
SaiK'toruni noi' non por ipsanim Nativitatis. Cireumcisionis, Kpi- 
pli;iniao. l\ťsi;ľrovt'.or.:s, \>ťťn>ion:s o: ťorporis dominí, ac Xativi- 
tat s ot \ssiinip::i»r.> l>o:4ta • M.uiať \ íririnís. nativitatisiiue s. Jo- 
a!inj> ot \{s»>:oloiu:ii Wiy: r: ľ:i'.i!: praodioiarum ťostivitatuni 
• »»t.i\;is i^! \yv N.»\ a:o> vi. .tá::; :r>::\:ta:om iVntocostes immodíatr 
si\|:io:.toN. i^v.vi :'.,:.•»-: ;\ s'.. >..i':. /r^v -to vi>::avť-rint annuatini ot ad 
í tiMv.i: .^".iT. i' x\ • ^i v^.l: ..^- i v. •.•.:>::: di manus adiulrioos por- 
'. . \. : •■.:. N '. ^.i s \ ,1. .. i : ■.; st . :,;•.::•.. t: vo'ivbr:taii>. tjuatuur annos 
I-: ;v>:\;. •.'.'. ...;.i.::..í;. :..*>. . . ^i^ .í: .'.:v. x;:.- ťt sox diorum praedicto- 
v.;:v. vi:ťl»'.L«i. .•".■'.:> .. ^ '..'-. r.v. v:a xV.Täľv v:>:ravťrint. ad reparA* 
: . Vi i- w. c\ x- v^ v. m". \ . , : : , ^ : . i ::•. : ; . : ■ .; >: v. . ^ i : :r á : : u > a:: x i i iatrices porrexerint, 
u; j^:ai'*.i*v::;r. x- 1' :.:.:::; a.i> »u :•.;•.;:;*::> o: s iH>eiútentiis miserioor* • w- r ^ "ŕeläxkmus. praesentibum post Tigiuti nnnoa minime Tfili- 
I tnro. Volnmas aulfiu, quod bí nVisis viattantibna ecclHSiam aut ad 
rifĽintionom seu Ľonservationem hiijiisniodí rnauits adjutrices por- 
iliii^ vel aliaa iuibi elemoainas orrogantibus sen alias aliqua 
iiidulgeiitía iii perpetuum vel ud tempiis duratuľa per nos 
1 fui!nl, hujusmodí praesenles literae iiuIHqb sint roboria 
[I nutmoati. Dátum líomafi apud s. ľetrum anno Mí'í'OC tri- 
HDu sccuimIo. ilie ilecimn fiuintn ApriUs, potitific.alus nostri anno lakéhii, v Plxeŕiskäm i Hl 8. I 

1433. 23. ilabiiB. Riiii 

**»»Mrfíjŕ fifti kanlinálif rímskymi udélfiné kosteln sľf. Duchei, 
ktäitrra kazatMského v Pitní. Jabaniut de VrsiDÍa, episcopus Sabínenus, Hugo de Cipro, 

ľpiíi^-iDua ťeneatriiienHis. .loliannes tituli saitctí lAurentii in Lu- 

' 1.1 imagensis, Johannes tituli Hanťti Petri in vincula (sic) 

hľies tituli sancti Sixti vulfiariter nuncupati presbyteri, mi- 

>> duina Bacrosaocte Uamaoe ecclesie cardinales, vniuorsis 

. :i CiíTÍHti tidelibus presL>ntes oostras literas inspectum, 

: :\\ domino setiipit«rnam. Licet is, de cuius raunere venit, ut 

lis fidelibuH ili^e et laudabi liter aerviatur, de habundancia 

tis. que merita Bupplicum excedít ni vota bene seruien- 

1 miilto uiaicira relribuat, ctuani ualeuut prumereri, nicbi- 

lUii di;&idorant«a domino reddere populum AĽceptabilem 

tbanoram uperum sectatorem. Hdules ípsos ad cumplaccndtiDi ei 

j <|iubiiuIiUD uUectivis muiieribiiH indulfcenciis vidL'licct et re- 

BKHubaa ÍDuitumus. Cum ÍIai)iiŕ. sicut Hfccpimus. dumue sancti 

I in Noua Pilzeíut, ordínís ťratrurn Predicatorum Pra^tenHÍa 

. cnm Bccioaia vt pertinenĽÍia suis propter quoranim tur- 

I et alias calamitates. que partes iltaa diucius concussonint 

r perádofi hnssitas. hurotieos, oathulice tidei itiimii!o«. in snís 

\ et structiiris adcso doBolate «t destructe osisleDt, (luml 

tém OpflrtuíMi nipantliuníH aubsidio vitidcm subuimiiitur. ptmitus S46 corruenl, illamque fratres ínibí dcgenlea deser^re 
cultum altisBímo hacteuus Uudabiliter impi-DBUin ucgligero CAg 
NoB episcopi presbyter! cardinalea predicti cupiutitca, nt bocI* 
ipsa congruia honoribus Irequentetur et íit suíh af dicte dou 
edifíciis et structurís huiusiuodi nec non cAlic-íbas, llbrÍB cttuái 
oriiamentis pio díuíDo cultu necessariís, i(iijbu)( egerc proi]iRÍi 
decenter roporetur Atque conservetur, iil C'liristi ädcies mi lih 
tius ad illam ac reparationem et conBeruatioiiem fauíUMnodi ni 
promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono vtiti 
gratie uberius coDspexeritit se refectos, de omnípoteiiUs dní n 
ricordia et beatorum Petri et Pavli apostoloruni, eiu* uidori 
confisi, omnibus vere penitentibus et confeasis, ([oi in Kltíniti 
Circumcisionis, EpiphaQÍe, Itesurrectionis, AscenaioiUB et Cotf 
domini aostri Jesu Chriati, Peatbecostes nec non in NalillBí 
Annuntiationis, Purificattoiiis, et Asaumptionís beate Mario tíi] 
et NatÍTÍtatia aancti Johaiinis Baptiate, dictorom Petri et t 
apoatolorum ac sancte Trínitatis et ipains ecclesJe dedicátíl 
aancte Dorothee virgíuta fostiuitatibua et nelebritate ac OflU 
Sanctorum prefatäin ecck'siam douote aisitaueriot annuatin 4 
reparationem seu couseruationeiu buiusmodí manus adintnoH 
rexerint, singulÍB videlicet ŕesUuitatum et celebritatia, qni 
noatrum ceotum dies de iníanctis eis peuiteotjía misericorďiU 
domino relaxamus. In qutinim omiiium ct síngulorum tidetn o 
atlmonium preBcntos literaa fieri fecimus noatrorum que si^íllí 
iuaaimuB apponsioae communiri. Dátum liome in dorníbus Do«tn 
habitacionum sub anno a uatiuitato domini milleatmo quadrln 
tesimo triceBÍmo accundo. Indictione decíma, die Teroj 
tercia menais Aprília, pontificatus sanctÍBaimi in Chi 
domini noatri, domini Eugénii, diutna proiiideiitia i 
secuodo. itmo quadrin 
.ie Ten^^iÉ 

í p&pe^H List perg. v archívu kliSt. dominíUDikéha v Pt^M. 

Pefieti U^i veliké elliptleké. u&choraDé.nk prováicfeb vialcl, n 
na obybn pergamanu mezí dlrkami pro prováaky psino jmI n t) | 
prn deo tttna. 2. T. QkoqiiBrii, gratia pro d«o. 8. Nardaim O | 
pro deo. 

Peäeii: l.OIUŕ, pred nim ^p^n•E^ed biskup • mitrov a btrioti, pa 
■tranáoh avatf, pod biakapem mali poeuva bíakaps (fj ■ 
tnlnatf, poď dmbými osobami itíty, v« •viehkn Sliati i 
opi.: ,8. DKl- JORDANI. EPI HABINEI - - NE. ECC | 
VBSlNľ (äigfUnm Domini Joidani EpiiCApí Satlíw ■ tmii w»- " „_,„ honor""" '^'^„„.^, «re «»''"" %_,nim 348 1432. 

delicet incípiendo in proximo die sancti Galii mediam scxagcnam 
srrossorum et in festo sancti Georgii doinde proxime affiituro si- 
militer mediam sexagenam grossorum. Pro quo tamen ccmisu ipsi 
sepetaeti ťratres perpetuis temporibus quatuor anniuersaiia in vi- 
íjiliis et missa pro anima ipsius Andree dicti Strhla et in reme- 
dium animarum antecessorum suorum síngulis annis perpctue sine 
;:itermissione ciim scitu commissariorum debent peragere. Kt non 
vUto oensii cuiuscunque dictorum terminoruni termini quocunque 
.inuo, mox antedicti fratres plenam habeut et habere debent aucto- 
ricateiu predictum Petrum Kabelecz, heredes et successores suos 
prviiotato domus auxilio iudicis et iuratorum tunc temporis in nostra 
o- i'.tate existenciám in iamdicta domo in aliisque bonis suis, vbi- 
vUiíviu*:' siiuatis et repertis, impignerandi et recepta pignera atque 
:^»s;4tn dvHuum inter christianos siue iudeos obligandi uel vcndendi 
ot -..ilitor non solutum censum ad plénum conquirendi sine omni 
:i:d.v"i ^tropitu et querele, hoc tamen expresso, quod si prefatus 
IVtríis Kaboleoz aut eius successores in aliis certis et tam equiua- 
Uvítibus Kmiís eum matura deliberacione et consensu predictorum 
;V:urutii viuiiu sexagenam grossorum census perpetui pro decem 
sovi^oiiís diotoruni grossorum et non remissius comparauerit et 
!iu>ri» sv»l-to voutirmauerit, ex tunc ipse Petrus Kabelecz, heredes 
,»i siuvOss«n*ťs sui ouni domo sua et aliis bonis erunt a tali solu- 
, v»*'o v\*''.ň:i> ponitus liberi et soluti ot qui hanc literám habuerit 
,L' \ '" ;v.::i:o sopodiotorum ťratrum, eidem conipetit ius omnium 
v, •.'■vxov-::u. In quoruni euidens testimonium et robur vali- 
.r. :r\ ^ííWa '.lostni piopria de čerta nostra sciencia ad i)etici- 

,* ■•. :'s;:s ľo'ľi Kabelecz sunt appensa. Dátum et actum anuo 

a »:»»•••' •.ií',*vs::uo qu.\dringente3Ímo tricesimo secundo, in vigília 
X.I-.10 lv.:'.*.:at:s. 

' no'iiAVŠ: knihy pri v a závétl ť. C. 5. 

320. 

14»2 14. červiia. 

ly . . ■^ ľ'rit: .■.TfiV/. zdfnthhil na dome srém 1 L roč. pUttm 

v.'í/>7#r« Minoritskcmti v Plzni. 

Nk^n Viuhoas iudex. Johauco, pro tunc magister ciaiaiiu 
ľi\K\'piu^ ťe^al, lurati cousules et eiucs ciuitatís Nowe T 349 I pre^enciiicn recognoscimus vniiiursis et fiingiilis testíficatites, 

I pntaidua rir Nioolansdictus Pelhrziin sartor, noster conciuiti, 

i DoMs HC pleno cousilio personalíter constítutus recognouit, 

I tWts hcrudes ntqtľ' siK^cääsotes, sue domus posseHsores. site 

wtra ciuitate inter dornns Wenceslai PabiaDconis ex vna et 

iopii inslitoris parte ali allera, in et super endem damo et 

1 ac in omnibiia bonis suis mobilibus et ínniobilibus ka- 

) itel hahendis, vnam sexageuam gľossorum bononim Prageusis 

beta ransuti annai et perpetui pro decem sexageuis monete 

biele Ture Tendicionis titulo veiididisse religíosis friitribus. 

iaDD et toti coniieotui ťratruru Minorum, ordiois sancti Fran- 

I Dostra ciuitate habitanciura. Quas quidem decem sexage- 

I groBsanini radone lestamentalis pecunie pro anima ťaiuosi 

lín dictí Strhia de PfKiewieticz delegat^s, recognouit se rece- 

qnam iiuidem BGxaf^enam gľossoruoi pretaotus N'icolauB 

Mira i)romisit bona fide dare et eius heredea et suĽcessores 

mtur et deberit ipsifi gardíaiio ot ťratribus iaindictis siuguUs 

I ft dala presenciutn cotitiniiis et perpetuis lemporibuB diuisini 

naodo soluere. videlicel íudpíeiido in proxirao die sancti Galií 

sexageiiam grossortim et in festo sanuti Goorgii deinde 

xime sequeiiti simíliter mediani sexagenam grossorutn. [Osistnl 

1 ilnslopuä 8B xuéQlm pfedešlého lieM via č. 3iy,] Dátum 

I anno dumiui miDeaimo (luadringentesiiiiu iľicessiítiti 

BDdo, iu vigília aancte Trinitatis. Z UfJM. knihy priv. h a4vétl ľ. C, (J, 1432. 14. Äcrviia. *KtAeiec, zaprodut na ílot, 1 k. roÍ:ph.itii fn> ľPlzt Nos Ändreas iudex, Jolianco pro tunc magister tiiuiiun, et 

1 Fcgal, iurati consulea et ciuns ciuitatÍB Nowis Plzne, 

l ]>rB8cni.'ium recognascimus vniucrsis testilicaiiteB, quod pro- 

fii TJr Petrus Kabeleci;, noster conciius. curam nobis ac plcno 

porsoiialiter coiistitutus recognouit, ae et suos heredes 

i snccoesoree, aue domus possessorcs, sile in nostra ciuitati^ 

domoa Weuceslai de C'Lotikow ex ma et Monialium parte 350 ex altera. in et super eadem domo et eius sren ac id omBÍbns 
boiiis fiuis mobilíbus et inmobilibus habitis uel babendia ▼nám 
sexagenam grossorum bonorum PrageasiH monete ceosus annni ot 
perpetui pro decem sexageuis inouete pretacte vere rendicíoUM 
título vendidisse konorabilt víľo, domino plebaao parrocbie nostro 
ciuitatie iamdicte, tam presenti quam futuria plebanis perpctue. 
Quas quidem decem sexagenas grossorum racioae testameotalis 
pecunie pro auima ťamosi Audre Strhla dícti de Prziewietics de- 
legatas, recognouit se pretactus Petrus Kabelecz recepisse, qoani 
i^uidem sexagenam grossorum prefatus Petrus Kabelecz promisit 
bona tide dare et eius beredes et sucessores teaentur et debent 
ipsi plebano presenti et futuris plebanís siogulis annis a dattt 
presencium continuis et perpetuts temporíbus díuisim censuando 
soluere, yidelicet incipiendo in prosimo die sancti Galii medJan 
sexagenam grossorum et in festo sancti Georgii deinde proxinto 
sequenti simtlíter mediam sexagenam grossorum. [Ostatní ahciiJaf* 
Be doslovné se znéDÍm Hatu 61: 319.] Dalum et actum anno domin) 
millesimo quadriugentesimo tricesírao sccundo, in vjgilía saocte 
Trínitatis. Z nejat. knihy priv. « závétf f. C. 4. 1432. 20. eervua. V Builfji. 4 KoHciliam Baailejaké oznamuje f^emtt liäu do Cech, ie poduté 
sboru nedávno i Ghebu se navrátivSi otnámtli ohapciná doiedmäĹ 
Z toho ie. byla radost v edém sboru veliká. Kondlinm sehv^Hv 
spúaob betpeiného prúvodu t viechny jiné veci. o které se poňoti 
koncilia s Cechy byli smluvili. Koncilium podalo téi k stfedm 
svého Jana z Muiembrona ke králi, aby vymoM u niho betpeíttý 
prúvod pro posly ieske. 

SacrosaiiClA generalis Basiliensis Svnodas in apirítu wuuto 
legitime congregata, vniueraalem ficolesi&m represeDtatu. Vniuerku 
vjris ecclesiastíciit, nobitibus et toti papulo regni Bdemie, Tuiuiuiai 
cl pacem tu Chrislo ihesu domino nostro. Prídem oratoreA atwtri 
ex opido Egre ad nos reuer&i et ibídem cum vcstiia niutoUvi 
clusa seríose lefereatcs magno gaudio liane eauctam Sj 351 kuntot- Assei-unt ením cum tanta caritate et mausuetudine hoc 

[Uoi TniuDia ncgotium fuisse tractatuio, at non aliud existi- 

■ue, qunm spiritum sauctum pacis et unitatis auctorem in 

lio int«ruuiitäse. CoDcípimus ex his, que reťeriint, magnam 

i fiiture uniouis et indissolubilis inter nos caritatis, pro qua 

pícot cllctum est, ipsí spintoi sančto, cuius munere hoc tactum 

1 non dubitAmiis, gratias ex toto corde retulimus, helemoainas 

piaqatí cl oratíones sollennes índiximus et ubíque vsque ad 

I optato Sne concluBam indici facíemus, laudauimus et bene- 

dotninum, (jui tam letám nobia prebuit diem, qua nuUam 

bc senainins letiorem, postqitam hunc locum attigímus, parari 

nitam uidemiis ad magnam dei gloriatn et grandem po- 

[ chríatianj proťectum. Nemo nostrum fuit, dum ípsi oratores 

[lIh uobincum acta recensebant. qui uel ocults uel corde non 

comnioiiebantur íousilato gaudio uťscera audíentium rem 

I concorditer ťuisse conclusam aperatitiumque post hanc, aliam 

Pto leticirem diem adhuc successuram. Exultemus igitur et ju- 

mus inuk-em deo salutari nostro, qui recordatus misericordio 

I incipít pk'bom suaoi tanta cum leticía uisitare ; leuemus manus 

tras ad celum glorificantes dominum nostrum Iheaum Cbristum, 

I pacem, quam cotídie diebus nostrís ecclesie dari petimus, iam 

'Opinquare uidemas. Magnihcemua spiritum paraclitum, qui 

pauto a.iitB dissidentes in hanc spem pacis repente con- 

Mit; sed ai pro hac spe tantum gaudii suscepimus, quam magna 

inenarrabilia ei-it illa letieia tam nostra quam sestra, quando 

lUnm pacis ot unitatis tinem re ipsa intuebimur. Vt autem 

poscatia, quantum hec res nobis est cordi, ipsis nostria nun- 

lin oommHui Ľongregatione auditis, formám salui conductus et 

tqiie cum vestris ambassiatoríbus concluserunt. hec sancta Sy* 

Tuí Tnanimi omnium consensu approbauit, et ecce ipsum saluum 

ptictum in pubiica aeasione decretum, quem admodum in Egra 

pietam fuerat. ad uoa destinamus. Miaimus etiam, \i nicbil ex 

Dostra deait, fratrem Johannem de Mulembron, vnum ex 

( ooBtiia, qui in Egra ťuerant, ad serenissirnnm principem, 

■ÍDnin rogcm Romanorum, ut ab co saluum conductum in ea, 

1 vpUtie, ťurma, obtineat, quem ut primum habuerimus. ad 

liino mora trau«niittemua, paratí semper omnia agei'c, que 

|*«Btni tutela et libera audiencia necesaaria uidebuntur. Vti- 

, tiicot fiis nobis eat, verba expriraere, ita meutes noatraa 

nibliculu exhibere possemus. Vtinam sicut hanc epištolám 

wtis, ita uorda nostra palum inspicerv possetia, pro- fi^ctii tiuii iliibitiuTiUM, qaiii cogiiíu nostra ia aon •tintnk 

t»tu juux alui) uUeriori tmctatu Ju vnituto HpiritUK ouunwtcr 

ot q'iuín salnatoris nostri sentviitta cst, noti qui íncepcrít « 

I {lergeuerauerit vsqiie Jii fitium, Íiiu saluus erit; von ut»ti«* pc 

i-itum sancluni liuiiis sacri negotíi (lirectorom horUmurtHoln 

mur. ut quemadmgduni rem istam feruentcr JnchoaatiK. iUt fir 

coRstanterque ueque ad vere vnioniít coinplemcutiim p«r»en 

Spemmus Íq Christo Ihesu uídere dieiii et íaoi forte |ira( 

L quo alter alterum fraterua coritatn uon iiiuiceín contpleoten 

TURQÍmii3 ia eadem sanctn niatria eirulesie áomn ttum iocui 

perpetuo habitaliinuis; canlidinius m domino tatitatn adhne in 

I futuram dilectioneni. ut iiullum ititer nos Inisse cilitn dát 

uideutur. £t quanquam Doiidum hec sancta rnjo, pro qtw li 

. iiius, conipleta sit, tamen ipse apirilUH &aoc(U8 tatitun hw 

spam et affectiitu cordibiis uostľis impre&sit. ut quod fatanil 

iam qiiodam modo ín foribus adesae cľedamus. Vos corpo 

I sentes estis, eed ob hanc spom in visceributi caritatís et u 

I aeie dilectionis, quaBÍ prestíutes amplectiniur, ut pre (piml 

ipsi tleutei vo*s tpnernme oaculainur. lam igitur qiiati nrrae 

I xjme miitue unitatis popigisae uidemtír ut iiok iludnni fiitutVH t 

dilectisítlinoH IVatres. jatn esse existiniamuH, tália enjín ijne • 

I s»iirtus iaitia dedit, ut iiun uliud ijuani pucum, raritalem f 

, tatem hinc contingerc spcrenius. leto ergi> URimo vthmquB 

I et iocunda uieiito imiiccm uiuainiia vum prope in jnnius gfi 

\ quod nemo tollet a nubi« per spíritum saiictuni acceptmi 

sed ut cítius bcíliusque coustqimiDur. iiigíWmuii supplici!« i 

tionibus et contiiiuís previbus doiuiuuín iioiítrum Ibosutu CL 

dsuote exoriauiiis, ut quod operari incipit, (Mintinnet ulqtin p<i 

hora iam est. ut aancta mater wclesia. qu« pro tau diro fi 

suoruni dissidio dtu cuntristata ust, pro pauc et uuitate le 

I esultaro incipiat luctuinq"^ preteriti temporis ťoouer 

I gaudiuni. Tempus jain adveuit, ut qui eudem Cbristi carani 

sigtiiti sunt et eodem bapliimiatis funte reiiatl. depusita oui 

seucioiie euudem uaritatís et vuitatis spiritiitn induanl et a 

luttiitURí ({luriaiiiqufl notriiiiis uIiriHtiuní totÍH vtrlbus iulendi 

dismquu urlbodfjxam pri>l<ig«re curent, qiiam iiitidäles pttgaai 

iu lucÍH igiiuiuitiose ptisiiuiidatit et extiuiíut^re iiioliunlur. Kyi 

cum nustri.' dilttutjoiiis et siucere voluutatin xiiu oerti silie 

I Testros legatOM preimratu, quab^s in prituis lilerís postuli 

I ut cum legiud saluuit coxiductuH aduenorit, cum plotio niHiH 

hoc sacťum coDiiiliuiu pruticisciiutur, quos iU gntfi li«ili| 3S3l ul a p&reatibus 61u sascipi cousueueruut, spirilua 

{loraclituH, iu cqÍub noiuine hec gacra synodus coDgregata 

is et Qabis et totÍ populo cliristiauo bĺc ueram dilectioDem 

I pftccai nu in futuio seciilo uítam eternam donare dignetur, qui 

{lalro lit iilio regiiat in secula Bnien. Dátum in sessione pu- 

oiiifideui saiicte synodí in eccJeBÍa niaiori Basiliensi cetebiata 

KikleDdas Jutii, rudo dooiíni millesituo quadringentcsinio 1ri- 

10 SťCUDcIo. 

|Nft ohybu v pravo:] Brunet. 

[Na mbu :] BlfgislrRtJi. |Pod tlm jinoD poidfijfií raitou :] A synoda J 

LiitiiiB perg. v innseu plieňaltänt. Pečet aehiil, jen konsek pro- 
la, na némi peC«( dralidy visela, sbyln. Neznámo, jakým t^Asobeiii | 
iioa doaulk M do FlanA, byla-li eom pasl&na, aneli anad teprvs poxdéjt 
F^tiMeDB. SUräl aiga. N. 1., aovíjSI N. 106. 323. 

1432. 12 listopadn. 

**f*t JiHiíhiec xaprodat 1 k. rul. plntit nu dome svém pro školu 
v Pleni. 

Nos Andreas index, MaruDus Tocznik, pro tunc temporibus 
•^ir: ' r ciuium, et Olbramus, iurati consules et ciues ciuitatis 
i !/nľ, t«iiore presencium ľecogiioscimus vniuersia et sin- 
í'.iôc&ntes, quod prouidus vir Johannes Míliczioecz, noster 
'"ociuis, coram nobis ac pleno consiiio personaliter constitutus, 
'^ngnoait, se io et super domo sua aciali et eius area, ijue est 
^to in iamdicta nostra ciuítate iater donios Pauli Cunssonis parte 
™ Tím, ot Blahé Nyslíni parte ex altera, ac ttuper omnibus bonig 
^■s fflobtlibus et iimiobilibus, habitfs uel habendis, vnam Bexage- 
groíMorum boiiorum census anoui et perpetuí pro deccm se- 
lU grossortiiu Prugensis monete iusto vcndíciutiia título ven- 
pro Mcola, scilicet pro cautore etsemiconibus. Quasquídom 
Bfljuigeuas groasorum racione testamentalis pecunie pro 
^M (nmusi Andrttv diľti Stibla d« Przienietic^. delegataH rcco- 
Jt, w pretactUEJobannesMilÍCKÍiiecK rocepisse, prumittena pre- 
» Miliczinecz bona äde sÍuií quouis dolo mntn. aiio, 
aii«cessorum suorum iiomiiie prescriptam sexageiiam J ■^^ 354 grossorum census atmai et perpetni singulis annis diuisím íd 
raÍDts iofrascriptis cťnsuando soluere. incípíeudo íd proximo 
sancti Georgíi medtum sexageuam grossorum, cle qua mcdtasi 
geun grossorum cantor quinque grossos ct semikonesTiginli qiiíi^Hiqil 
grossos debent leuare ; el iii festo sancti tíalli inmediate sc(|ii 
BÍmilitcr mediam sexagenani groBsorum sine (juauts dilacJone 
qua Diedia sexagena grossorum iterum cautor quínque grosso 
seniikones scole nostre vigintí quinque grossos dpbent leuare. 
quo tamcQ censu ipse cantorcura semíkonibus scole nostre iiuaK^^ 
sepUmana feria secunda circuJtum et post circuitum missaia -^ 
functonim cum graduali Iractu Agnus dei et communione, 
alio díe, si sollempnitas uel festum cetebre in ipsa feria seci 
occurrerit, pro anima predictí Audre Strliia et pro anÍDiE 
predecessorum suorum, necnon pro animabus omnium tideliuni 
functorum perpetuis temporibus sollempniter cantare, sine o 
obmissione debent peragere et tenentur. Et non dato censu cii^ ^'ľi 
cunque dictorum terniinoruín termini quocunque anno, mos a»^'<l 
dicti, scilicet cautor et semikones, plenam habent et liabcre detȀ*3 
Tírtute presencium auctoritateín prefatum Johnnnem Mili'exine^^ 
lieredea et successores suos prenotato domus anxtiio iudicís ^^ 
iuratoľum tunc temporis in nostra ciuitat« existencium in tanidict^^ 
domo in aliisqae bonis suis. vbicunque situatia et reperlis, impígDC- -^ 
randi; et receptu píguera atque ipsani domum iiiter cliristiaoM 
sine iudeos obligandi uel vendendi et taliter ccnsuni non solutan 
ad plénum conquircudi sine omni iudicii strepitu ol querele, boc 
tamon expresso, quod si pi-edictus Jobannes Miliczínecz aut eiui 
beredes et successores in aliis certis ct equiualentibus bonis cuoi 
Ecitu et consensQ predictorum, scilicet cantoris et semíkoosiii, 
vnaDi sexagenam grossorum census perpetui pro decem sexngfinís 
dictorum grossorum et non remissius comparancrit et mon; cun- 
Bueto confirmauerit, ex tunc ipse Jobannes Milic/inecz, licrcdos ct 
Bcessorea sui cum domo sua ct aliis bonis erunt a (jili soluci- 
ius penítus liberi et soluti. Kt qui hanc literám liabuerit 
f vohintate sepediclorum cantoris et semikoniim, etdem camputil 
mn omoium preinissurum. In quorum euiden'i testimonluio ct robur 
valíturu':! sigilla nostra prnpria de čerta noslnt »cÍPD(-ia ad peti* 
cioncm pr<-fati Johaiiiiis Miliťxinecz pnNeiitíbus sunt ap]M>nM. 
Dátum el actum anuo domíni millcKÍmo qoailríDgentDsJmii trioetimo 
8C(;undo, in di« sancti Martin! confuesorís et pontificia. Z Bcjvt, koihy prÍT- a x4v4tl i 
'""ióí 1433. 12. listopadn. 1 •^H Miliiinec saprodal 1 t, roé. ptatu na demi svém taplawim 
famíKo tosMa. 

Nos Andreas íudex, Uartinus Tocznik, pro tunc magister 

ciuium et Olbramas, iurati consules et ciaes ciuitatis N^owe Plzuc, 

t^«ftn: preaeucium recognoscimus Tníuersia et singolis f^stificontes, 

■^tiod prouidus vir Johannes Miliczinecz, nnster coDciuis, coram 

Uobis ac pleuo coosi]io pcrsonalíler cooBtitutus rocogQouit, se íd 

d t super dotno su:i H ipsius area, qiie est sita in iamdicta uostra 

c^iuitáte iiiter domos Pnittí Cunssonis parte ab vna et Blahé 

^íyslini parte ex ultera, ac super omnlbus boiiis suis mobilibus 

^t ÍDiuobililms. habitis vel habeDdis. vnam sesagenam grossorum 

l>«Domm ceiisuB annui et perpetui pro decem sexagenis grossorum 

C*ragonsÍ8 moDete iusto vendíciouis titulo vendidisse, lionorabilibus 

teligiosis vicariis ecclcgie parrochialís nostre, presentíbus ct 

itoriR, tam relígiosis qutnn secularibus. Quas quidem decem se- 

;etias grossorum racioue testamenlalís pccunie pro anima ťamosí 

dicti Strhla de Prziewieticz delegatas recoguouit, se Jo- 

lea prefatus MiliczJDec recepisse, promittensprefatus MilíczÍDecľ. 

Ixína fide sÍno quouís dolo malo, suo, heredum et successorum 

SQoriim nomine pre3crif.tam sexageuam grossorum census anuui 

oí porpetui singiilis annis diuisim in terminis inťrascriptis ceusu- 

Mdu Boluere, incipiendo proximo die aarniti Georgii mediam 

nwgcnam grossorum et in ťesto sancti Galii inmediate sequenti 

uinilíter mediam sexageuam grossorum sine quauis áilacione. Pro 

■Jiio tamen censu ipsi vicarii qualibet septímana ťeria secunda 

íircHitum et post circuitum missaru dei'unctorum pro anima Aiidree 

<Iicti Strlda et pro auímabus predecessorum suoruni, necnon et 

l>R> atiimabus omnium fidelium detuDctorum cum graduali et 

Iractu Agnus dei et communione pcrpetiiis temporibussollempnitor 

Mníare sine omiií obmiasione debent collectis impositis, príma 

"'lelicet: Omnipotens sempiterne deus, cui iinquam sine spe mi- 

Kricurdie sapplicatur propiciare animabus Hdelium tuorum etc. ; et 

■'icundu: Fidelium deus omnium etc. Si vero sollempnitas sine 

fwtum celehre in ipsa ťerii secunda occurrerit, tunc cum circuitu 

ľl ntii^ii defiinctoruín iu alium diem adhuc competentem difTerre 

Miem Va non dftto eensu cuiuecunque dictorum terminoriim i 356 termini quocunque anno. mox antedicti vícaríi plcnam habenl H 
habere debcnt auctoritatem. prefatum Johannem MilicKinccz. he- 
redes et successores suos prenolate dotnus auxilio iiidicis etiura- 
torum tunc temporis in iioslra cíuitate ex i ste uc i u m, in iamdicta 
domo in aliisque bonis suis, vbicuiiquu äitiiatÍ9 L>t repertia, impigne- 
randi et recepta pigiiera atqiie ipsam domum inter cbristianos 
8Íue iudeos obligandi uel vendendi, et taliter non aolutum ceiuum 
ad plénum conquirendi sine omní iudicii atrepitu ct querelc. hoc 
tamen expresso, quod aJ predictus Joliaimes MilicKinecz aut eíni 
heredes et successores in abi3 certis et equlualentibus bonia eum 
scitn et consensu predictoruni vicariorum vnam Bcxagenam gros- 
Borum censuB peľpetui pio decem Ecxagenis grosBonira dictorum 
et non lemissius compaľauerit et more consueto conlirtiiauent. 
ex tunc ipse Johannes Milic7.inecz, Leredes et Bucceasores sui cum 
domo sua et aliis bonis eruDt a tali solncione census penitoa 
liberi et soluti. Et qui Lane literám habuerit de Toluntate sepe- 
dictorum vicariorum, eidem corapetit iua omnium premiasorum. lo 
quorum euidens testimonium et robur valitunun sigítla nostin 
propria de čerta nostra sciencia ad peticionem ipsiua Johaiuiis 
MiliczinBcz presentibus sunt appensa. Anno dominí millesimo 
quadrÍDgentesimo tľícesimo Becuiido, in die sancti Martini confeB- soris et pontilicis. 

7. nejst. knihy priv. b íávéll ť, C, 1. 17. ledna. i Klifiient Lerný horár zaprodat na domi svém % t. 
5 kop fnráii Mikulášovi v Phnt, kterií ptnUt. 

fantimu slovŇtný Ondrej Strhla s PŕŕrÄic. Nos Andreas index, Olbramus, pro hmc magister ciiihim i 
Thomas Naro^tnik, inrati constiles et ciues cíuitatíe Nowe Plxní 
tenore presenciutn retľognoscimua minersis et gingiilia tewÚSraiiitgtf 
qaod prouidus vir Clomens faber, dictns Czrnj, noster conctuii 
coram nubis ac plcuo consilio persotmlitar consUtutas reoo^ii 
js, lieredcs ut Buccessorei suos in et super domo riu e| 
Areo, que fist sita in iam dicta nostra ciuitale inter äoi 


... v.M ť"' . .n«i '• "■ 3í6. 143*- \eati»- 

358 ijuod honestft Mnrgretha, dÍĽta Dľzistaloiiissa, coiiciiiis nostni, cornm 
nobis íic pleno consilio persoiialiter constitutR, recognouit, se, ho- 
redes et successores suos in et super domo sua et ipsiiis arcA, 
quG est sita in ium di'^ta nostra ciuitate, inteľ domOE I'etri lorí- 
ficis parte ab vna et Joliannis Lícliwicze parte ex AUerH,ac super 
omnibus boniu suis mobilibua et ínmobilibus, habitis uel babendiSt 
medíam Eoxngenam grossoriim boiiormn census annui et perpeltri 
pro qiiinquo sesagenis grosBoruni, Prngensis monete. íusto ven- 
didonis tilulo Tendidisse honorabilibus et religiosis predícato- 
ribus, viilelicet eeclesie parrochialis nostre et monasterii frátrom 
Predicatorum ac monasterii ťratrura Minorum, preaenlibus et íu- 
turís. [SpUcenl v pololetokh IhQtAcli JHko pH Clule 81?.] Pro qtio 
quídcni censii quilibet predícatorum supraiiominatorum pro aninui 
prefati Andree dicti Slrhla et pro nnimabus predecessorum suonun 
et pro aiiimabus omniura fidclium defunctormn omni die dominico 
in ambone singulia annis et perpeluia temporibus debent et ta- 
nentur deuin omnipotentem exorare. Kt non dafo cengu etc. 
[Oäiatnl Bouhlasi s ú's. 826.] In quoruiu euídens teatimonium et 
robur valitunim sigilla nostra propria do čerta nostra scioncia ad 
peticionem prefate Margarotlio Dr^istalonis presentibus sunt ap- 
pcnsa. Dátum et autunt auiio domiDÍ millesimo quadringttntesimo 
tricesimo tercío, in dÍo suncti Antboiiíi. Z nejstaréf knihy pri 1 1ÍP6I.I f. C. 5. 1433. 17. ledna. i bimon, syn Ľliiln/ Hithy s Chcaleniv, mfšf. plteňsli^. eaprodeí 

1 k. roi. pliitu tia ilomC svém špitálu v Pleni la 10 í'oji, ktcréí 

odkázal slov. Ondfrj Strhla t FHtitic 

Nos Andreas index, Olbramus, pro tnnc nagÍHt«r nuiam, d 
Tboinas Naro/njk, imati oonsiilos et duea ciuitalis Nwwo Tlxne, 
ter.uro pľeaenciuín rccognosciniiis vniiiuriis «l íingulislustitiniotes, 
quod prouidus Simou Dlahe, dictí Huba de (Jliwiilviiicz tilius, 
noster conciuia, coram nobiii ac pluno consilio p«rsotmliter ciiastí- 
tutus, rccogaouit, se, boľfdes et muccobsoks suos iu ot Bupi 
SUA et ipsius area, qno ust sila in íamdícta nostra níottiil ľľ:« Mper ""'^ „ .„Mcsn"" gro»°'<"" r„geM« ">»; 
Auihonii. z „i... w«'W >""■ , ,l..»l '■ t'- '■ 1433. 1'"=*"" . ,,l 

kou., B»™* ;:crs°i«» «""::/ »":^- c«-'"v:ľľt 
F-"" ^"tľ ">•-'-' f*n:- -«■'■""'• "°CtaB«" IMO 
F 

r rorepissi!, qnam qaídem texMgeaam grosaorum antedictus XicoUiu 
PdbniDi pronisit bom fid« sine qoonís dolo malo et ei'us he- 
redes et socessores teaeBtar et debent prefatis Jacobo «t Procopio, 
commtSBuiii Andree dícti Strhla, siogulis anots a dáta preseiiduín 
oontinius fltpeipetats tetnporíbus diuisiin censnando soluere, vide- 
licet JDcipiendo is pronnro die saocti Georgii medJani sexa^i^nua 
grossonun et in festo saoeti Galii deínde proximc sequenti sini- 
liter mediam sexagenam grossorum sine quaais alteríon dilacionc. 
Quem tamen censom ipsj supradicti oommissaní preťatí Audree 
StxUa pro ipsias ai>ima singulis anais et perpetuis tomporíbui 
diuisiin, scilicet tnediam s^xagenaoi grossorum íd festo sancti 
Georgii et medíam sexogenam grossomm in ťesto saocti GaUi inter 
paoperes distribuerc et diuidere debent et tenentur sine ioter- 
míssione etc. [Oitatni ae abodaje úploé b ňlslem 319.] Dátum i 
aetum anuo domini uillesimo quadríngentesimo tricesimo tei 
íd die BADCti AntiiDiuĹ 

Z nejit. knihy |TTÍr. a. i&rjki ŕ. C. 6. Jindfich, opát HáŠirra sv, Jilji r Koriutberce, dáva pod j 
svoH vidiinHs listu krále Sigmutida te dne fi. gáŕí 1422 v J 
ŕjcrea daného. ' 

[PMchkxi doslovné xníiif liatu kr. Siemoa^k, tÍs Mb. 270, 
nfcaledaje:] 

Wir Heiiirich, ton gote gnsden Abbt des Clostera za i 
Gílden in ^'u^emberg, sand Benedictcn ordens in Bainberger 
lum gelegen, Bekenoen offeulichen mit dieaem brief ror allen 
niglich, die in sehen oder horen lesen, daa wir ge»ebeQ i 
leseu haben einen otfen brief, goschrieben auf pergamen t 
dĽ8 AUerdiirchleuchtigisten ííirsten vnd herren, heni Sigmondi 
misclien kunigs anhangenden Maiestat losigel Tersigelt, fpuid 
gorecbten, vngelilgten vnd vnverserten ao BchrífTtnn »nd F 
on govorde, der lawt von wurt m wort als ItJoror gesebriben i 
nes xu urkund vnd warem gecj.iignua»e geben wir ytxgw 
Hcinrich Abbt disen ofTenn briof mit ínserra grosíem anbi 
dem Insigel on schadtn. Der gcbeu bt am ŕrojrlag »or i IBM t«g, nach Cmíi vnsers Herien geburt vierczelieiiliunderl, 
1 danock in dem dreyunddreissigislem Jaren. 

Lwiioft perg, t mu«eu plzefiském. Pe&tt na proožku loJkovilA, 
bo vcilin. Na gotickéiu Bloki pod bsldacbýnem nediví osoba, 
I* li* n*tn»14, neliot vyniliBJIcI fi4Blij»ou úplné ctŕony. Opis: S. Heiii- 
ibbitia — a. GIiIq íd ^'Q^eDbel-cb. Sigo. nov. N. 11 G. 330. 

1433. 10. IServfliice. 

Kjtó Václav s Plene ustunoicn faráŕem v Staré u Libdné. 
EiDl«r, Libri oonfirm. od 14-21 — 143í Btr. 192. 

331. 

1433. 24 (ervence. (Norímberk.) 

w. Norimbcr/ca projeviijr Plsŕňsk^m si-ou soiistnisf iimi tím, 
* lase nové obleženl od Husitu hrozí, a oznawHJľ. ic :fc od 
svthc Fáclava ústni vice dosv(di o tom, oč Jim byli psali- 

ťabclt^. Beitrftg« ■. O. i. H. K. U. 6. 871. 332. 

1433. 30. srpna. 

Zár^ Jana, íjim MikuláSe Ht/nka, mišl. iiUnUkčho. 

Nos Andreas iudex, Johsiico et Sigísmundus aurifaber, con- 
íurati et ciues ciuitAtís in Noua Plitnn, tenoie presencium 
iíaa» Tiiiiiersis testiticaiido. quod pľouidus vir Johannes, 
Micolai Hiukonis, iii leclo egrítudlnis tlccumbeus, licet ile- 
ÍD corjiore. sauiis taiuen metite cL lioiia perfruens racione, 
I ia lestimoiiium Tooatix et rogatis, pres^^ns teatamentum, quod 
tuto iltimum ipsu disfutioto, fiiuit in biinc modum: Prímo 
[110 msdinRi laiieum citm fundo agrorum penfs crucem i 
> et fundo, iiuod pralum lacet in DudU'wecz. ut trigintasexa- 
iiQiu, fiicud pio mcmoria Kicolaus Ujnikunis sibí Jo- 362 lianni in porcione sua delegaiiit, prout m testaraento ipsías N 
colai HÍDkonís plenius exprimitur, jpse Johannes supradictas Ka- 
tberice, vsori sue dilect«, et puero. qucm ipsa Katherína, TMf 
fius, in 8U0 vtero portat, dek-ganit et donaiiít ct per preseocía 
delegát et donat equali porcione inter se diuidenda. ait mascula* 
uel femiua. Si vero ille puor. qnem ipsa Katberina in buo Ttem 
banílat, ad lucem non perrenerit, quod absit. tiel ad hicem iam 
perveniens non babeus annos maturc etatis ab bac luce per mort^a 
toUeretur, tunc pars ipsius piieľi in Katherinam, yxorem snaiD, 
pleno iure dcbet devolui, cum quíbus boiiia post morteín ipsíoft. 
pueri ipsa Katherina, vxor supi-adicti Jobannis, debet facere,quiď 
quid sue plactierit volunlati, tainquam cum propriís et non ftli«nici 
de quibuB tamen triginta Eex.igeni3, cum primum extort]nerínt| 
ipse Johannes delegauit ťiatnbus Nigri monasteríi in nostra cioi- 
tate, decem sexagenas grossorum ad comparandum vnam sexa> 
genam grossorum census annui et perpetui, ad perngendiim qao- 
libet anno quatuor anniuersaría in uigiliis et míssa ilefunctorum, 
prout moris est, cunctis lemporlbus pro aiiiina ipsius Jobannis 4t 
pro animabus predecessorum suorum sine omnt negligencia, Iton> 
domum ilLim, quam domiiius Sígismnndus, Mielnicenais propoBÍtoa, 
BÍbi cum llinaczkone, fratre suo, in Praga dekigauit et doitaajt, 
partom suam illius domus ipse Jobannes testator ninaczconi, fnlri 
suo, potonter delegauit et donanit, cum eadem domo facteudí, 
quidquid sue placuerit voluntati, absque quorumlibet homioum 
omui impedimento. In cuius rei testímonium sigílla noiitra propria 
ad preces ipsius Jobannis preseutibus sunl uppeusa. Datuii] uuM 
(lomiut mitlesímo quadringentťsimo triccsimo torcio, Ípso dic bea- 
torum Felicis et Ädaucti martirum. Z nejít. knihy pnv. a í4véti f. C. II. 1433. 33:í. 
, záFJ. (NurimUi-rk). 7f'í(/(t tu. Noriiiiheiha úsnamiijf Plsnlstým, ic ]HfsrÍslifí ft^-f t 

se s koncdUí » ílohron nadfji vc ztlárný rýitlníek i ' ' ■•■ 

vj/ih to ai'élto stŕciiH iťláitni tmxelstvi dn CWh. '.' 
MiHick ^nech po Karoxent P, Jl&rie t JtaaiUJ- 

P*laeký. Urk. B«itr. t. O. d. H. H. A. 8l 1433. záŕi. [BasUri.] 

m OUfiek Stocht poihivá v dopite svém h optitovi z Tci/crnscc 
t, jak JHífňšti atafn/si veáoit pri obležcní a ic jim na pomoc 
otcovi sJtroHMfiiJénl učinili sOlrku mesi sclou- 

Iletn die von Pillsen haben zweii burger vnd einen briider 

I franoissen orden gesautad conciliuni. die habend an Samptz- 

t fer Mathei [la. íäfí], ťúrgelegt in concilio, wie die Huasen XIV. 

I Júlii mit grosser inacht kommen siod gen Pillsen vnd 

I íich ze fiimf hauffen getaylet vnd fiir die atat gelegt vnd 

1 auch gross scbädeii getan indem land vnib die Stat, diártfer^ 

ler, TDcI das getrayd auf dem vel verbrant vnd das vicb hin- 

Iriben elc. vnd do sy II Va miinet vor der stat gelegen wordeu, 

i tusamteo siťh die von Pillsen bey der nacht vnd zugen heraws 

' <ia3 lior vnd legteii elnen liauffen di.'r veint danider vnd 

inten dÍo hiitten und habend der llu^sen aucb vil ze tiid 

pía TndcUlicbgeuanngen etc. Daruauli baben sich die vier 

Sen a? einem baulfen gescblagen vnd haben aucb gesnoren, sy 

1 oioht firder zyecben niír sy gewinnen die stat, Darumb 

kchfln die von Pillsen ir boten zii alien fUrsten, lantberren 

I lleteo etc. umb hilltí. Aiso babent In ettlicb berren, tureton 

|iSlstetc. soldner gescbíkcbt, ottlich berait gelt geliehen. Suuder 

(bL ty dio obgeuanten boten zii dem beiligen Concilíum ge- 

Itcbt rmb hillff. Also baben patres Concilii vnder In angclcgt 

i Itewr, das ain Cardinal V gulden, aín bischoŕ U gulden, ain 

■t 1 oder zwen guldon, die andem gemaínklich I oder V, gulden 

1 geben, vnd die von Basel wellent In aucb ein steur geben. 

I^liofrent auch die von Pillsen, sy wellen mit der \ii\3 gotes vnd 

f hi\B der fiiraten, berren, rítter vnd knecbt vnd Steten etc. die 

t bchalten, wann solt die Stat verloren werden, das wär der 

Bigeo Cbri.^enbeit grosser schad vnd wurd aacli vil landes ver- 

) durch dio Stat. Auch haben díesclben boten inter cetcra 

, das die veint alle tagadminus bey XX\ oder XI. grosser 

I die stat wcrlTon, vnd got der bchiitt die seiuen, das ain 

l ton den Wiirírťin vnd staínen nyo gclftydet ist worden. Paluký, UciCijlga zur Gesohicbt* daa Uiu. Kri«g«5 II. fi82. 
864 l^M* 335. 1434. 9. dabna. 

Cís. Sigmund v dopise OldHchovi z Rosenberka gmiňuje $e^ k 
nedávno poslal Habarta z Adlaru do vojsk pred Plzeň, aby odiáU 
a že vádcové vojsk poslali své posly k císaŕi do Norimberka k tjd 
náni smíru a vybisi p. Oldficha, aby ve svých prípravách pomat 

Plzni s drtíhými neupouštéli. 

PAlaoký, Archív český I. 87. 336. 

[1484. kYéton]. 

Prokop Vd. sdéluje s Prokopem Malým^ le se imni zmocnili ^ 
vého mesta praiského, aby proto zanechal obiehaní Plzne a U 
k SedlČanäm, kde se mini Čapek a TáboriU shromáiditi a j 

mstiti se na protivnicích svých. 

Orig. v Arcbiva Tŕeboúském. — PaUoký, Beiträge zur Ge«cbícl 
des H. K. II. č. 908. 337. 

1434. 80. kvetná. Z tábora n Českého Brodu. 

Zdénék Drštka scd. na Týné Horšové, podáva bratru svému sprá 

o bitvé u Lipan 

Obsequiis meis praemissis. Fráter charissime! Notifíco Yob 
quod regratiantcs deo, beno valcmus. Et Taboritas hodie cum ( 
adjutorio ct meritis sancti Wenceslai prostrauimus ct damni 
modicum de parte nostra percepimus et de Taboritis inagna mi 
títudo intcrfecta est; scd illum numerum, quiiiiloco remanseru] 
nescimus, quia a loco coiiHíctus statim alterius recessimus. 
captíuos plures adduximus. £t de equestribus aliquí m^jores i 
paucí tamoQ fugerunt ot euaserunt. Ľt ílla strages íacta est iai 14S4. 36& 

oppidum Efturztm et tnter Brodam íd illa planitie. Pilsnenses 
aä&a duxerimt et primi aggreasí suiit eos, et direoto tramíte re- 
GMsenint cum cun-ibus et família mea, sicut boni et probi sine 
inteniiissione et retrocessione. Pťopterea fráter dilecte, istis au- 
djtis, ťstam stragem notíŕícetis principíbus. Orate deum pro nobis 
et nos pro uobis. Dátum inter Brodam et Kaurzim jam post con- 
dictum fuctum, íd šero dominica post festum coľporis Ohriati. 
Zdenco de Durisstba, resideua Íd Tyoborssow. 

[Nkápis:] Nobili et streniio militt, domÍDo Culviao Rulbiao ('-') de 
Dnu DiirÍiBÍb&*}, frátri meo dilecto. 

äim. PlHchý, Pamíti Plzeňské, 89. Tanner J., Kronika mSsU 1434. 1. Cerviia. Nový Plzeň. 

FltaiŠil ojmamují stým v^slan^m do BasUejc výsledek hitvy u Lipan 

a íáiluji s nimi, že pro dlúky velihé nemohou vypravili poselsiví 

k dsaŕi, a Mddají je, aby jim hledéli n^akou pomoc gjednati. 

Seruítiis nostrís praemissis, amici nOBtri oharisBimi! Bonas 
ttjocnndas novítates uobis aununtiamu3 ita, quod omnea inímici 
wwtri contríti et prostrati eunt, 8Ícut sacro concilio et imperiáli 
TBiiustati ÍBta in ecríptis dirigimus enarranda. Piocessus autem 
bíUí talÍB fuit. Cum enim utrinqoe caatra ex aduerso metati fuissent, 
Htercitus HuBsitarum multum de bombardis maioríbus et minoribus 
CMtra nostronmi vexabant et perturbabant, populus autem com- 
nimia clamabat contra barones, murmuraus et dicens, ut quid ita 
Titiun iaauíter peľdimus et interficimur et tempus vatie consumi- 
■!iins? Progrediaraur contra") illos; meliua est nos pugnando mori, 

luiserabilíter penre, Tunc aBsurgontea barones et capi- 

'nio partia, disposuerunt se et ordinauerunt aciea etprae- 

T I )id pugtiandum. Cumque instaret liora certandi et aciea 

"""utni í-e procederent, nos vero ordiiiati eramus retro in') parte 

pwtertori, tunc nostrae aciea, secundum quod ordinatumerat, terga *} U TRDDera: Colvino Badbuggo Brsstka do Durisiha, 
') A| O intra. ') A, B, C proceaaeraiit. ^j C a parte. veľtCľuiit, fúgam fingentex, íta quod nos, qui i 
parte posteriori, fuímus Íii^) capíteaparU! nnteriorj. 
hoc TÍdetites, rtdolicet iiob terga vcrtisse, concrepniiUis bucv 
clamabant horríbilítcľ ni&guis vouibua: „Coiiiturgito, consnri^l< 
inspquamur eos, eccc ením fugíunt". Et sic omnes advcrsarii i 
surgentcs do stiis Ľastris Bt curribus egrussi, equeatros et peití 
nos aunt iiisocuti. Nos auteín, qui eramUB in') parte post«t 
intendentea^, quod se a buíb coKtrís et eurnbus wXangKta 
assurgentes in uomíue dominí, ctiius causa agt-batur, Agressi n 
eos a tergo et intercepimus eorum regressum ad L-orum casb 
currus. Alii auteni baťones et nubiles cuni omni muUitudiiw 
surgentes a parte anteríori, invaserunt oos unAnimiter. qmu 
UDUS, et sic a tcrgo et aute eostonquam manipulos dejiciťbMi 
cedentes, quamuis multí") reddebaot se ot reddidUsent capl 
Non erat tunc t^mpus captítiaudt, sed interficiendi Kolutn, ( 
alíqui per nos cajjtíui extľabebantur violent^r de nostris nai 
et interfíciebantur. Kt sic per hunc modum domino deo no« ] 
cedente omnes inimicos prostranímus paucts euadvutttitu. Pra 
victoria sít deo laus et glória'"). Omnes curru« eorun), ittnoMl 
baľdae, omnía instrumenta bellica, umoia orma defensiiai al 
sunt, quia omnia ibidem reliqueruut. Noveritís otiom, qood ii 
baroiiea ataiit in campis cum valída potcntía, ncc reccdeni n 
dunt, qunadusque iochoata ad íinem dcducant. IiupcrúdiM 
maiestas solennem ambassiatam díroxít &d eos"), vidclic«t d 
num Potbam purgrauium'^) et domiiium Ľraostum et Á\\m q 
plures, ita quod illa ambassiata ninlta hona opcrabitur. S 
Tobis, ut BcitiH"), insinuaniUB, quod dominns imperátor scríp 
nobis, quatenus plures de concilío"*) et de cinitate debeamu 
nire ad suam serenítatem. Sed dune causae nos relrahebaot. t 
Umor inimicorum, qui semper minabantur'") nobia, quod M i 
riam babuissent, omnibus modis volebaiit ad nos redíre ot ío 
nos delere Nostra autem íntenlio semper ťuJI, libttntiai n*' 
mori, quani illis subjíct. 8ed iiidosiiienterdeogmttarum I 
referimus. quod nos de maníbus illornni liberauiť*). *) A, B, C retTo Tj'n^cliioo, A, B k p«rta. ') A, B, J 
•) A, C » p»rte. ') A, B, C vÍ<!«Dt««. ") A dBÍiowlitBt. 
□•chÁna. '°) C TJetcriit ") C bm. **) A Prirehan, B 1 
nhmn, C Ppth«m Prirch»n. "> A, B. O •oÍ«tÍ«. ") 
") A, B, n oonailio. ") A. n minant.nr. '*) A, ■ 
C graoiu, '") A, B^ C libtrtvorit. SM ímpedit, quanuía iara elegerlmus oos, qui debereat 
praes^ntiam domini ímperatoris, destint tamen expeusae el 
isao. quia non possumus inter nos conqiiiťerp tantum de po- 
ptn expoditiijQO illoiam et stipendiarii pro maiori parte con- 
contra nos, monentes de stipendiis a niuUis annÍ3 re- 
st sic íUi repetunt štipendia et danina, et nos snnina in 
is niafjna. Krgo amici charissimiapud imperialem maiestatem 
concilíum laboretis, f|Uati>mi3 nobis impendant subsidium, 
lodiciiin ab oneribua debitomm in parte liberari possimus. 
1 in Noaa Pilsna fcría tertia post ŕestum Coľporis Christi, 
'I H34. ■aUu i Mino- [!í»Jj>tB:l Honorabdi viro D. Nicolao, ordinia 
rostodi et Procopio Foacl Segel"), amieis nostrii 
liun et commanitas civitatis Novae PiläDae. Zft x&kU-l Txalo tnéal dopisa jní pKcházi v Pamítech PUchélio 
W * oejitBrälm prawBcj.tlr. 37. — OpÍB nichÄzirae téí uJ-Tannera. 
Ifl jest tlopifl len a Jar. Soliallera. Topographie IX. 33. a u Pa- 
ba Urk. Bol', t. d. J. H. K. 11. 114. — Varianty to íj-dán(ch 
I pKoh&ujici nitxnaieay m aice xnaúl A) PaUckéUo, B} Tannera 

SBbalIttn. 1434. 3, Éŕrviiii. [Plz-íi.] 

^tvAsti potlávaji kard. Julianovi zprávu o bilvč h Lipan. 

Reaerendisaime íd Christn páter et gratiosissime domine ! 
Exoltet sacrasanctus synodus, gaiideat cunctus populus chri- 
N, Uetetiir praocípue animiis vester de tam celobri et ťelicí 
ia, ijuam dominus exercituum suia Christtcolis contra bostcs 
Dominis sui misericorditer coDcedere dignatus eat. No- 
igitur V. K. palernítas, quod díe domiiiica proxiina post 
l Corporis Christi, barones regni liocniiae, civitatis Antiquae 
Uis et alionim lidi-líuín ŕulcíti pracsidio, cum Taboristis et 
ata cftmpestriburi, in virtute altÍNsimiä, bellam aggressi sunt 
diem dominicam et noctcm sctiuentem proclia coa- ") A, O Ferigel S«gal. B Foag*la*g«l. tinuando certarunt et die lunae hora tertia diei pro^inn fOD ' 
parte uostra autoro domino fellciter terminatam essu i3i);aD>citiir. 
Et ceciderunt pro parte Husaitatum uniucrfli campestres, uuniini 
13 millJum, iuter qiios intoreinpti suDt Capko capitaneUH, Pn- 
copíuB et Lupus, presbfteri seductoreg ooquam et 700 capti ei^ 
atuiit carceribus mKncipati et de parte iiostra, quam attisiusM 
conseruare dignatus est, periorunt diintaxAt ducenti, quibiu d^ 
nientia Baluatoris dignetur ruiaereri. Caet«rum reueretidtuiBe es 
iís dulciter recreetur magniticentia vestra. Scriptam o«t»ua C«r* 
porÍ3 Chri8ti. 

[Nadpis :J RenereDdiasimo in Chmlo patri íloinitio, dob 
miuratione diaina aancti ktigeli oardinali, apoatoUca* t 

Ôim. Plachého s Tŕebnice ParaSti PtieAak« 8t 
Eronilco m. PI2116 MS. 1434. 3. června. [Norlnberk.] 

liada m. Norimíierka projeruje Plzeňským svou raáostw 

rážkou vojsk husitských u Lipan a omamuje, ie místo \ 

obili radiji 200 gl, jim posiati cht^L 

PaUeký, Urk. Beitriige inr Qeachiohte dea 11. K. II. 41, 1 1434. 13. arpna. 

Závet Jana, syna Petra Uttiliér, )uéit. ph. 

Nos Aodreas iudex, Nícolaus Coranda, tunc temporis ] 
cjuium et OlbramuR, consules iurati et ciiies ciiiitalJa Notiŕ 1 
tenore preaencium recognoacimiis vniiiersis testifi(.'a.oti.>!i, quodpn 
uidutt uír Joliannťs, filius Pctrt IIiiili'czoniA, ín locto ri^jtiidíiu 
decumbens, licet debilis in eorpore, sanuii lamen tuotitc L>t boi^ 
fnieiia raciono nobis in lestimonium vocatia et rogatís, presuas I 
elaineiituiQ, t\aoi\ voluil es»e vUíuium ipsu defnncto, focát J 
moduín : Prímo ruuiiquu conatituit et fecit Buoiti 1 U3Í. 3e9 

mohilium comniissariijín, prouiduín viiuín Petrum Hniliczp, 

1 suutn dilcctum, nostrum concíiiem, qui omnia bona sua 

1 8Ut9 pueris deliet regere, prout de eo rontitlencíam gerit 

feíntn, volensque ipse JoLanaos, ut domina Murotka, vxor sua, 

>flal^^iB suia maneret et hospitalitatem regeret cum srito et 

lalc ľi^tri Hojlicze. patríš stii, quousque statum Tiduitatia non 

tareL Si vero statum suc viduitatis jpsa douiina Maretka iti- 

I uel in siinul cum Petra HniUcze comissario et cmn puom 

ne ťotninunere non possct seu nollet, ex tnnc Petrus Hui- 

\ comissarius sibi domine Marettíe de linnis Johannis triginta 

i grosäorum a die remocionís computandoin dnobus annis 

le sequeotibus debet dare et persoluere peciinia in pa- 

idua Tero bona circa puoroa ipsius Johannis debent tam- 

n circa reros heredes remanero cum dovohicione ab íno puero 

I vsque ad Titimiim. Si vero omnes pueri ipsíus .Tobannis 

I ad nnnos mature etatis peruenientes morerentur, ex tiinc 

Inpraficríptum Petrum Hnilicze, comissaríum filij, Marettie nd 

ticriptas triginta sexageuas grossorum decem sexageae gros- 

1 de bonis testatoris debent addi. In euius rei testimoníum 

a nostra ad preces ipsíus Johannis sunt appensa. Dátum sub 

6 domíni milleairao quadnngentesiino trieesimo quarto, domi- 

I die aul« Assumpcionem Mario virgínis. 

Z oeJAtAráf kaihy priv, a e&vJU (. C, 9. 1434. 19. záH. ítezno. 

I 8it/mniid clttéje m. Phni ymhrniliťi ékoihj, hfprŕ. nfrpéU ea 
i husitských a sejnmia ía postcdnlho, osvobozuje mesto oá 
ŕ irdhvské. kteroii wi dosud Iráli ro6n( platívali ; potvrxuje 
\práeo pifhirati mýto v mésté, osvohozujc vSechni/ ohyvntelľ 
fíittí od cel, mýt a poplatkťi se shoH t'p vU fm nf.~ 
i v temi érské a ustmtovijc pokuta na toho.kdo hu pfclitižel 
v.téefkio výnadáck Plzeňským loO nS 300 hftveti zliita. 

[Ip Noini[ie sanete et Itiditiiduc Tnni'íitis Felicitor 

Sigisiinilldiis. diuina fauenta clemencia Ilomanorum 

iTsemper Augustns ac Hungario, BoUemíe, Dalmácie, Croacie etc, Rex. Ail perpetuum rei múmoriam. Uloriosft ini|>i.-njilíi %ut- 
statis sublimiteB, etst cuiictorum fídelium, quos irui : 
titudo complectitur, coinmodítutibtis gonemlilnlv ']- 
ititendero, tu äpecíe tamen illos pre cctem debd 
largitiue pietatís, quoa fídeí aacre Teruor Jiitlammauii ,i. .:< i. :... 
quorum immota erga uos rudicata tidelitas tutn i^ii<i< 1 ilrr<< 
est accensa, H maluit longe plus pcrKonaii ot res prupr;!!- gr:iiiliu> 
periculia subiícere. quam a sHcra relígione fidei et iiustri) Uw- 
statis obediencia dedínare, tálium enim tinnu constaccia fidetqM 
purisBÍma. velut aurum probata, non solum diguia sed «t itirtň 
ac eternis laudum attolU preconiis, ymmo ecíam el imperiftlAai 
promeretur et debet beneliciis componsari, quu licet variii ymn 
coDtinuis hoBtium itnpulsata conatibus, oec tamea ad duxtmn fltfb 
nec ad sinistre partis nouit procliuía detorqueri, B«d Btabíli f*ť 
sistens in gradn iii tidei religiono íntegra et erga nos ae nena 
impérium et nostram coracam Doemíe. cunctis mansit temponboi 
ittcorrupta. Hos etonim coadignt fauona presidio prosequi delífr 
tjimur, quOB nec estUB, neque tVigus, nec ignis, nei]iie ferm 
neque vllius alterius aduersitatía turbines ab ortbodoxe mMt 
lidei nec noatra. ct díctorum impeľii et corone obediencia triatÍM 
uel coDsolacionís tempore retrotraxít. ymmo intonsiB desidariil 
allicimur erga ipsos vciutí IíOb, quús in noHtresolticitudinisgifllM 
Bpecialiter fouere intendimus et slngularioríbuíi gracíaruui noM- 
ribus decorai'c. Sane vt, quod verbo uotamus, in mente elfMľtnid 
oculum realiter demonstiemus. Ecce dum pridem in peculiari 
nostro Bohemie aecta Wiklefistica Johannis Huss et Jeroniad, 
dampnate memorie, falsis imbuta dogmatibus, domini tiinon) post 
posito, spiritum vertiginis assumendo, sacrosanctam fidem úrtliB< 
doxam Bupra sobdum fírmamentum petre, qui Chrístus Mt, stabt 
litam, suis peruersitatibus heresumque fomentis Bubuertľra, ú 
sutílem saluatoris nostri luiucam caninie dcntibus Itu-craro, t ___. 
que siogularís ferus ut aper de silua vineám domini aaliaotli dq 
pasci et demolíri, nec uon tidelcm Cliristj populum contngtonu 
reddere et a via salutis in deuitim et in laquei acopuloa altäni 
nequiter moliretur, ipsiquo heretici deo et eccloaie odibiles et 
bolles, nedum cľualoris uostri semper venerandam nomen or 
impudico et luhrico blasphvmarcnt, sed «t BacratisHimum diuJn 
eucariitie sacramenium noalru salut's fiaticum et reliquios aaíM 
torum venerandas pedibns concultaront aacrasque Mies pollitei 
ac pollulas et prophanatas ignis vorngine ct alias fundítua d( 37f1 tot ymagiiius et omni belaa cradelíores eŕfecti itnmani ae- 

i chmtiunum sanguinem in crudeliUtía počulo absorbonles in 

kpolnm domim velut rampDus ía ligna seuientes, sue impietatis 

itos tn Cbristi fídelium coiiu?rterent viscora occisoľum, katlio- 

mquo Domen e média estinguore cupietites, etati et sexui non 

sendo, religiosoruni et deo deuotorum presbíterorum (|uoruin- 

. ac Christo Bacrataruín viigirmni cantea omni spreto buma- 

ofiicio derelinquereiit celi voliienbus et terre bestiis la- 

, et inleľ alias oepUandissimas et execrandas suas abbo- 

KRBbilea ťactiones, quaa perpelranint, hucusque et spiritu dj'a- 

obstinati perpetrare in dies non desístunt, quosque nec 

. . s.i cleproraet, aec calaraus exarabit, dura memorati Wikle- 

i'i' Hiľiiteque beretici suorum scelerum fimbrias dilatarent et 

[^ler ceteroa iu bonomadoa magistrum ciuium, consules et ciues 

I opídanos opidí nustľi Pílsneosis, nobis utique fideles et sÍd- 

B ditcctos, taiiqnam in christicolas et fídei tetragonos inimu- 

1 et iideles huíusmodi prauitatís hereticú inimicos et bostes 

B peni«r3itatta aculeos acuissent et repHcatia, iteratis, ymmo 

luiltiplicatÍ8 vicibus, armata manu valída per dies, mensea et 

* Udds prefatum nostrum Pílzaense opidum circumvallassent ac 

*<:i:iiD aggoribua et foEsatis aliiaque hostilíbus municionibus, per 

ex omni parte oircumseptum, cunctia excogitatia bellicis 

mnentis aggrederentur hnatilitei' et insuUus ťacerent cotli- 

, ooQ aliud qiiam eorundem tidelium nostrorum sangutnem 

i aiciendu, niemorati nostri tideles Pihnenses, quos licet 

■hm genuerít plebeoa et opidanos, tidei tameii alme flagrans 

•am feruor eosdem virtutum dotibua nobilitatos Cbristi milicie 

tdo decorauit, cuiu temptamine meriti proueutum recípere, 

1 Aoiaio Ĺerríti neque mente concuasi, sed tamquam tyronea 

repjdí et athlete ťortes pro Christi nomíne loricam iidei in- 

inque beDcdictione domini nianus vaLidas centra dictoa 

í hoatoB ad forcia prelia dirígeutes et gladio super femora 

íEňte 96 cíngentea, non aoium ipsts hereticis, ipsos in bruuí 

i vice c i rc um Talian ti bu s et requiem eisdem nostris lidelibuB 

mtÍB DCguutibua, roBtiterunt viriliter, sed et vt bellatorea ma- 

inimí Bpei aue ancborani in eo, cuius res ngebatur et agitur, 

Rgoates, nobia Íd aacri Románi imperii L-t aliis partibus reniotis 

Mtibus absque eciam concursu et auccurau aliorum, pruterquam 

Hlone sancte ac nostrorum tidelium militum et clíentura in di- 

I PiUnensi, qui buiusmodi labts fotide inconuuisa conslanciaJ 

r reiiianserunt cxpertos, in iusultibua bostilibus et ín sitisj ÍainÍB et inedie crucinttbus ac cstus ct fi-fgoris pwsJODibiii, aXik- 
qne innumeris cíi1amitntibii« et angiistíJa intoi ot Pxtn rniUfi* 
(lepľchensi, dum fiirnes et iiicilíci ípsos crucíurviit ínleritis aciptk 
ot ŕerrum exteWus desouírťtit, ilcuotis in ccUim cUiiDaliaiit at- 
(libuB et miscrtus est i-is duniíiius, vt ťíus drxleni o|)itoliMe 
ncdum sepe pertiilos rcpuleiiut ítisiiltAnUis, ííA cl sepíns ambr* 
derint repulsutus, ymmo íii vírtuto rnicitixí subegi^rím dím mot- 
tibus sopisaiine jiim coiirusos, BÍcqitG iirniiL, sicqne fcmida puriliU 
ťonstaiitcs et ímniote tidei radícibus fiolídutí, ae tum ixfliuili 
tamque fartcs et lídct(^s reddiderant pugiles et belliitoros, TtecdM 
victoria sibi dáta et eorundom bereticuľum Htrocítate su] 
triumplium nobiloni coDtra eoBdeni, laudus dco scpu scpins 
portaiint ipsosqiie hercticos dicti nostri PilKiienses tideles wis|>ÍC 
deo síc attoiiitoa reddideruut t>t bumilianint, rt Pilznenso doi 
in ipBonim horeticorum perpetuo amaresĽat faucibus, a i 
Christi fidL'libus pro taiitia sue ?trenuilatis iiclibus Pt fidi>litalri| 
bu9|sÍD| operibus dignarum laudum titulis in secula «xtoll(>tidi.-fl| 
Ilarum igitur coiiBÍderacione dou imnicrito Ĺntonia piotale nm 
eosdem nostros tidelea in coľdis noBtri poni>truIibuB iotitne dfil 
gentes, ipsos non indigne proacquimur onini heieuidencía et bm 
nore, vt ipsia bone merontibuB a nostra cclsitudine tDultipV 
pľomíoľum, fructus snccrescat et ceteri ex ipsorum cunsuUd^ 
animati ad constancíam et fidelitatem similes ÍDcit«iilur, ct quan 
uÍ4 nostra imperialís Serenitas, qiie semper ilígiiis dignas coi 
sueiiit rependere vices dictorum í'ilznensium deJ pt ecdesíe U 
nostroruín tidelium loeritis et fidclitatt tantas, quaalos eontiMlM 
meritonini suonun magnitudo deposdt ot hylari vellernus uiÍM 
ľices pro presenti redderu, netjut-amuB laincn pro sinccn noitM 
blicralitatis grácie erga ipsos indicio gratuito deinonBtrmndo pra- 
fatÍB ríbncnsibus, qui ab aiinis quattuordodni citra decurais M 
rundcm berpticorum scuis furíis et intunia laasoscití ot i f rec a pa 
rabilí dampno suiit fatigati, vt eo leiiíus doquo suautus nb bnhu 
modj Btiis porpeBBÍs dampuia Balubritnr volcuut raspintre vt naitll 
munificencia altquuliler consolari, w tidflús et imuobilvs gloríenlii 
mansisse ct ad BÍmilin iu puBtenim furcius animrntur, ooailsi 
cincs aUie opidanas unatros a &leuľa BÍiie beinia ľťgnlL nobii tam 
c|ua]u rcgi et coľonu llocnii« dobitá et anuis sioguIÍB buoasqu 
darí solitA et čonsuela, auctorítate noslra c«>*nr«a ol irvtria ~ 
pro nolijg, beredibuH et sgc:cc9S0Pib«H nosí j 
rona Itoomio, nníiuo dcliberalo uuia<|U'' 

•V^HMQ^un et fUlvliu ' . ■■ 373 I , acoede&te consilio et do čerta iiostr;i aciencia quittamuB, 

olnimus ct pcrpetuo liberatnus, quitatosc|ue absolutos et libe- 

I dioimus et ťsse volumus per prescntes, eadem nostra aucto- 

9lf dMiurnendo. stalaendo heredesque et succesaores noslľos> 

r<>emi(', Bub irittrminacíODc díiiiui judícíi seriosítis obte- 

I ' M'fc non nostris et eorundorti heredum et Biicccssorum 

ľii otíÍĽtatis presentibiis et futuris harura serie fircuiter 

' lici. quatenus nec ipsi nec vllua vaquam niortalmm nostro 

<idem heredum et suecessorum nostrorum nomíne dictam 

-.lue beriiam iiec aliquam aliam imposicionem sub colore 

1 , "'.lextu steure aut alías, qiiomodoiibet impoaitam seu im- 

"1 irn, audeaitt aut debeant rmquam perpetuís futuria tem- 

]H<riiiii^ a prefatia nostris tidebbiis Pilanensibus et eorum succeso- 

diu esigere. recipere seu postulare, prout vlcionem dluinam 

pQgere et nostram índig^nacJonem grauisaímam voluerint euitare. 

U qaia dictortim fíilelí'im nostroruiii vjrtuosa meriLa et ab ex- 

prto probata tidciitas íd dupuscit ex debíto et requirit, vt ipsís 

■CÚI8 addamus graĽÍÍs et ťauoľes uoatros Ľeaareos ľauoribua cu- 

Ueuius, prefatts nostris ciuibus eoľumquc suĽcessoribus, nostris 

ktorilatibus imperiáli et Doomie memaľatis, vigore presencíum 

linuAinUK, appľobamua, de nouo damiis, concedimns et tiberaliter 

Ipqrpeluum contirmamuB qunddam tlieloiieum, pereosdem nostros 

■dano* pro ntilitate ipaius opidi pľidem iuatitutum, ímpositum 

Itrvctutn et Bub eíuadem opidi purtis, a quibuslibet intrantibus 

kwu^ua foľeusibns hueuBque dari aolitnm et subleuari, Tt 

^^Hpu QOfitri eorumque sticcessorea ex nunc in antea pre- 

^^^Hío&eum Bub eis modo et tbľma, pľout hucuaque receptum 

H^lQCrc, recipere, subleuarc ac in preli bati nostri opidi commu- 

U lUIitatem et iVuctum libere etlicite veitere valeant atque poa- 

Blt, nostro, hei-eduiu ot äuccessorum noatrorum, regum Boetníe et 

^rumtibet alioruui, impedimento non obstatile. Iiisuper, quia 

ftemorftti PiUiienses tanta sua tidolitate conspicui et strenuitatu 

(tteliiri pre cunctis aliis ampliua impulsati, se muruni inexpugua- 

BBoii el fortitudinía tunim ab eorundem peruersorum bominum 

MÚ pro totiä TÍribus statuontes et a tot aunoruni curriculis citn- 

pnatBin sine inteľmíssíone bellum diicentes, ígue lesi. Íľito cesi, 

M&amtt, mutiluti, plurimacorporum etrerum itiextímundadanipna 

npericulu peituleruDt et ex vo in peraonis et rébus, prout toti 

Wňň tiquct ad oculuin, adeo cxhauati sunt et extenuati, quod non 

Ham ab dictis hereticis uaque ad eorundem omnimodam concnl- 

ktBUMD •peratnio uUerius i-esistendum et arcius dimicaudutu, 874 ramnniaV 
itoriMMÉ 

tnq«flH| 
aercibt^^ sed co.him t;l HÍljÍmi!t ipsís \Íx autľicinut ad viai'iiduni, 
Imiitsmodi euiire tidei uegocium, in ijuo tam strenae 
cgregie luititarunt, vniiiersaliter ajngulos rt BÍngalnriter n: 
concernit, qiios voitas fídeí comproheiidit, diguum ccnsm 
oquissimiiin, ut iideni belligeri ot pugíUcs intrepidi : 
cunctorum Christi fidolium honoris et inutiiiioencie brmaí 
pcndíis f;oiisolenlur, idcírco simíli dclíberscione profaaU 
veuerabilium, illustríum, noliilium et tidolium uostronun i 
impcrii ekctoruiii, ambasiatoľuinque eoruudun) ccterorum^j 
cipum, ecclesiasticorum et seculanuio, comitum, barotimn,'' 
rum. uobíHum et consiliarioruiti nostrorum du impťrío 
de Boemia modo apud Dostram Matestatem preseacium, Domnnica 
conailio ľt assensu et ex certii nostrs sciencJa pro tanton 
ritorum recompeusacionis antidoto alíquali, prefatoa PiUtM 
eoruín successores, uiercatores, negonatorcs ot alios tnqii 
cuiuscuiique cotidícionis fuerint, cuín sdík personia, meroíbi 
mercancue, siue Íd pecoribus et jumetitis, ciitiU f idelicet et Tac^a 
siuo íu pannis, vinis, speciebuG, vÍĽtualibus, armisaut aliis qtiib^ 
cumque rébus fueríul. nostris Romana ccsar^a ot fiaemie t*^ 
auctoritatíbus, a quibuslibi-t nostris ac quoriimlibet principL^ 
ecclesiasticorum et secularíum, comititm, baroDum, pracomm, s| 
litum, dientum ac ciuitatum et locorum, commuDitatum p«r IdKq 
sacrum impérium et regni Boemie terminos roDslitutnrutn. tboJi 
neis, mautis, daciís, accisíis, tnbutis, gustutnÍB. gabc^llia, ponf^J 
nagiis, pedsgiis, vectigatibus, nanlís et quibus)ib<!t alterías cx«eŕ 
doDíG et soluciouis generíbus, quíbuslibet eciam notnitiibos vwn''' 
tentur, pro nobis, succeRsoribus et hercdibuH dosItih. imperatoríbal 
et regibus Romanorum et Buemte, libertauimus, excnimus. qBttiu 
uimus t<t absoluimus, ymrno libertamus, eximimus, quitatnus vignr^ 
presouciutn et perpetuo abBoluimus graciose, decementea et toIheJ 
tc3 ac prcsenti nostro cesareo ac Boemie regio perpetua ralibiFri 
edicto firmiter statuenles, quod ex nunc in antea pr«fati Doatrl 
ciues Pilanenses eorumque successorcs, mercatores et inqoitiniJ 
cum mcmoratis suisi mercibus et mercanctis^ siue ri pr«mittitiin 
iii pecoribus et juineotÍB, et^uis vidulicct et Taccis, pannis, 
bus. vinis, Tíctualibiis, armiii aut aliis qualibuBCunqae 
se spcctantibu!), fuerint. qualitercuntgaf) oominatis ac e 
ct comithia suis, per quoscunque nostrot «r ínip«r 
non regni Boomio ac aliorum prim-iptim. ■■ ' 
lariiiffl, ducum, marcbiomini. lantgrauioniii: 
tuiii,)uuaiuioi,pracerum,nobitium,iDÍaUt4.>i'^::< . 375' pitatnm ac loconim, comniunitittuni, quorumlibet iiostronim tide- 

tlilectoruín, in et sub eoruiidem irapení et regni nostrí 

lifaitu et limitíbiH vl)ilibet constitutonim, quibuacuímiue eciam 

KÍalibus tochIíuIÍs nomíneiitur, portas, passus, pontes, terras, 

minia, dtstrii-tus, dídoues, cíuttat«5. opida, villas et loca, tam 

r temun qiiani per aqiia?, absque alicuíus llielonei, gustume, 

Uittf.' dacíe, accisie, tcibuti, gabelle, pontenagi, pedagii, vectigalis, 

wlj ftt cniuscutique alterius exaccíonís et solucionis oneie, omni- 

1 ítniicdimeiito remoto, per queralibet honorilice et decenter 

lirtmcUiti, íre, staré, moran, negocíacion^s suas et agenda exer- 

í et redire toclens, quociena voiuerint, im perpetuum libere et 

lĽÍl£ valoant atque possint. NulH ergo omnino hominum, cuíiik- 

iqut! preeminericíe, dignitatts seu Condicionis fuerit, liceat LaDC 

e coQcessionis. doDaciouis, confirmacionia, libertatia, exempci- 

^i», nbKolucioDÍs, decreti et statuti paginam inťringere. aut ei 

ma tumerario quoniodolíbet contraire. Si qiiis autcm hoc attemp- 

e presnmpserit, preter nostram et iraperii sacrí ac dicte corone 

Boemie indiguacíonem grauíssimam, quam eo ipBo incidet, 

[princepa, comeíi tel baro, ducentarum, si Tei'o submtssioľiB 

I nobílis, commuiiitaa vel alius ťuent, centum marcarum auii 

uinti petiam, quarum medietatem noatro fiaco imperiáli seu 

regio, secundum preuaricantis qualitatem, reliquam vero 

tem dictorum ľilsuenaium vsibus applicandam deceinimus, se 

iaerit irreniissibiliter incursurum. Gaudeant ígitur fauore cesareg 

hti nostri pugiles optdani ac ipsorum posteri iocundis sempcr 

insibua gratuleiituľ se, velut amum pvobatos incoiitiulsa coii- 

incň in tantis tempestuosis tuibiiiibus tideliter perstitisse ac 

1 erga nos et sacri imperii et corone nostre Boemie bonorem, 

mo ad defensionem lidei et dictoruiu lieieticoruín reprimendam 

I eorundem ciuíum et succcssonim suorum tanto ťorcius 

SamrcHítur iutencio, quanto maioribus graciarum et fauorum no- 

1 premiis coospexennt se preuento-í. Presencium sub bullu 

tfpario nostre Maiestatis impressa testimonio btterarum. 

Uispone auno domini millesimo quadťingeotesimo trice- 

die deciina tioua mensís Septembris, regnorum tio- 

inno Huiigarie etc. quadragesimo octäuo, Romanorum 

^anrto, Bovmie quintodecimo, imperii vero secuudo. I Ad maiidatum domini imperatoris Domino 1 

Caspere Sligkmilite, caucellario, reforento, 

Tbeodorícus Elbracht. -Í3 876: "W. 

[Na lubii:] Rffgístniju Marqaardcu Bríncher. 

Liat. perg. ČásteČné poäkozená a vybledla v mnacm plaaJifcéa. 
penfaová peóef viní na hadbávDé červené fiňAŕe; prAméni 66 i 
tlonStky 5 mm. ; avnitŕ alatého plechu vosk. Na Hci kril ▼ m^ 
koleir dvojŕádkov& legenda: SIGISMVNDUS DEI GRÁ BOHA 
IMPERÁTOR SEMPER AUGUST' AO HVNGARIE - ; (drahý ! 
BOHEMIE DALMÁCIE — CROACIE x REX. Na mba otevfea 
na, po jVj{i oboQ stranách dvé mohutné kulaté baSty nahoŕe 
opatrené se pnou, nad branou vypína se véž o dvou patrech, v 1 
po tŕech výklencích, Stft též tŕemi výklenky prost^ednim vyWi 
tŕen. Legenda: + RÓMA x CAPVT x MVNDI x REGIT x 
x FBENA x BOTUNDL — V brané otevŕené se 6te ▼ tfecl 
oioh: AVB— EAR-OMA. Zlatou bullu tuto potvrdili: Kr. L 
1468. d. 81. Hjua v Praxe; kr. JiH 1469. d. 10. proa. v Fra 
Vladisláv 1481. d. 13. dubna v Praxe a 1502. d. 19. bŕeana ▼ 
Kr. Ludvík 1624. 24. června na Budiné; cía. Karel V. 164 
dubna v Gentu; kr. Ferdinand I. 1647. 27. xáH na hrade pn 
a po druhé jakožto cfsaŕ 1662. 1. února ▼ Praie v doslovném 
oís. Msximilian IL 1667. 24. bŕeina v Praie téi doslovné; cia. 
n. 1600. 8. ledna v Plzni; cls. Ferdinand IL 1627.7. srpna ve 
oía. Ferdinand IIL 1640. 8, Hjna v Rezné; cis. Leopold I. K 
<iervna ve Vídni v doslovném znéni a podobné doslovné i cís. 
VI. 1718. 12. kvétna v Laxenborce, cis. Márie Terézie 17 
éervna ve Vidni a cís. Josef IL 1784. 20. ledna ve Vfdoi. 
vidimus buUy této na pergnm. zachoval se z r. 1474. d. 10. 
Utinský vidimus též na pergamene z r. 1682. d. 16. dubna v 
Opis u Tannera. — OtiSténa v programmu c. k. néro. gymn. i 
1877 od fedit. B. Bayerla a v Pamétecb Sim. Plachého pŕicházi 
preklad jejf. 21. 343. 1434. 20. záŕí. [Norimberk.] li'ol'.i iii'íit t Xoriuif** ťí'i liríftjr ľl:*it<hiiti rd ^H}s!amho velí 
r«Iack\\ U.Mtru^e xur Ge^cbichte des llussitenkrlegea. II 344. 
1434. 21. li*itnpH<lii. : ľo'c/iíĽ I ľUuĽ iislaiwľcii k návrhu sluľút. Kiniše s ĽiircHÍy 
pHrkrahi nu KarlMmné, furáŕcm ic Sliricírh. iDtirra. 1421 — 1490. Str. S 1435 31. ledna. 

tiríf Ueffiny, llcrouí ustanovuje, ic jedna polovice richtáfství 
^pohíl'j/ má núleMi Ondráékovi, tntiéi jrjímii, a dnihd Alhrech- 
B e T^Kc, ststŕcnci ; scstŕenici své Duin odkazuje néktvré kustf 
', d Hni Haddni h knptansiví roé. plat ä hop, ktcrč znditi viaji J 
Onärášek a AlbrecM. 

My Olbram, toho času purkmistľ miesto richtáfe v tomto po- 

astvie postaven, Jolianek a Prokop Fegal, konšelé pŕise/ui' a 

Ut&aé tnésta Nového Plzne, vyitnáváme tíemto lÍBtem predo všemi j 

SdČiece, íe poctivá píiní Regina, žena Ondráéka, ríchtáŕe v ty i 

|fty ua^ebo. na sinrtedlné posteli ležeci, učkolivék mdU jsúcí na I 

Rft, však dobrého roitumu požívající i pŕí celé pamétí jsúcí, náa j 

t srédomie pŕivolavši i pŕíprosiväi toto své ťo^kázánie, kleréž j 

tilii mieti poskdnie po své smrti tak, aby po jejíe smrti ni- 

{ s^árové, aiii které róziiice, aoi kteŕi sudové o jejie zbožie 

i pŕátely jejiemi nedali sé, učinila jest takúto mieru. Najprvo 

Uala a dula, odkazuja a dáva mocné nchtáŕstvie zdejáie, kte- 

lOi v (trženie jest od avého otce, jako pravá dédička vedie zá- 

t sfédčenie, kteréž otec jejie od králóv českých k večnosti j 
H, tndiež i ona méla se vším plným právem i se väim k tomu j 
ďitiŕstvie pmlušenstvim nie nevyníinajíe, slovútným Ondráškovi 
lii STémn, richtári našemu a Älbrechtovi z Tjnce. sostŕeucí ' 
ŕlliu, tak ahy Ondrášek. muž jejie, pravú polovioi toho rich- 
pt?ío 8 pliiým právem a iiŕíslušenstvim a Albreclit z Týme, 
lec j^ie, druhú polovici též s plným právem a pŕísluSeu- 
I tobo ricbláŕstvie méli a drželi a o to se pravé delili, žádný 
^eh ifé polovice ueutracuje ani prodávaje ani také zastavuje,! než tolio, aby spoleCné požívali beze väech závad a súdÓT ; 
že by buoh v té miere Albrcchta z Týnce, sestŕenco panťe 
neuchoval smrti prye nežli Ondrááka muže jejieho, & nemyje 
ani déb' ložo pravého, tebda ta polovice Albrecbta nadepsanúbo 
toho richtáŕatvie s pŕíslusenstvím pravým právem bene všie pŕic- 
kazy i beze všecb súdov má na Oodráška muže svrcbupsané Ittf- 
giny a na jeho detí pravého lóže pŕipaduiiti, pakhby Ondráiek 
muž jejie, prvé nežli Albrecht sostŕenec jejie, umrel ncmaje žcajr 
aui deti, tehdy Ondťáškova polovice toho richtáŕstvie i s pŕlalil- 
lenstvim má pravým právem na Albreehta sestŕence jejioho, a U 
jeho deti pravého lóže pŕipadiu'iti ; pakliby oba majíce ženy & deti 
v tom 3 tohoto sveta sešlí, tehdy každého z iiích jeho polovica 
toho richtáŕstvie 6 pŕísluäenstvim má na jeho deti pravým prárem 
pŕipadnúti, nebo každý z nich bude mieli plnú moc bsvú poloWcí 
s pŕísluäenstrím toho richtáŕatvie na smrtedlné posteli učíniti, coi 
Bé každému z nich bude zdáti ; paklíby Albrecht ženu & dŕti mét 
a ty deti i a ženu prvé zemŕely nežli Albrecht, tehdy ta polovica 
Albrechtova toho richtáŕstvie s pŕísluSenstvím nemá od Aibrccbta 
zadnému odkázaná ani dana býti, než má ta polovice na Ondráďoi 
a na jeho deti pravého loŽe beze všech súdov a závad pŕipudnátt 
a T tom má dédici svými dôtmi jako pravý dédice; tóí mél-li bjr 
Oudrááek muž pŕedpsané Reginy ženu a deti & ty by prvé ra- 
mŕely nežli Oudrááek svrchupsaný a potom by OndráSok umrel, 
tehdy také Ondrááek Bvé polovice toho richtáŕstvie b pŕíslusenstvím 
uemá zadnému odkázali ani dátí. než má ta polovice na Albredita 
a na jeho deti lóže pravého pŕipadnútí, nebo v tom má dédicn' 
jako dédic bez pŕiekazy všelikterakých lidí. Z kteréhoito ríok- 
táŕstvio pŕedpsaná pani Regina napred prikázala dáti pani Ihiŕo 
sestŕenici své dvadceti kop groňúv a ty jie pŕedpsaní Ondráíflk 
muž jejie a Albrecht sestrenec jejie mají společné ve dvú letá olo 
dne jejie ararti porád 6túc dátiasplniti penézi hotovými rosdjoloé, 
deset kop groéóv prvnieho leta a druhých dcsi-t ko? grgšÓT dra- 
hého leta, aby jie dali a splnili beze vSeho uddalováaiu. a tii 
panne Duŕe sestŕenici své odkazuje dáti sukni svú iraá b bélôk 
nami a pláäé avuoj zelený a k tomu svuoj páa slŕiebniý pozlnltoý 
na tkanici črvené s prúžkem zlatým, aby jie to bci odpory bylo 
vytlúno. Item klenoty své väecky, kterčž svrcbiipsauá paui Regina 
niíi, jakožto vŕnec perlový, na uémž jest pčt zápon zlatých u. ieat 
Btŕiebmých poilfttéoých a prsteňov tŕinadtcft a k lomu porbvó 
tovaŕiJSítvo e prsteny a sedmi záponami stŕiebraými i jiu6 i 
noty, ty váccky udkazigo na kapUmstvio, aby sTrcbupuiigŕ Oj 1485, 379 ' 

1 jqio a Albredit sestŕeneo jejiety klenoty bez dlpiiie s dobrým 
Uomíin prudmliiu i kúpili k tomu kaplanstvie platu véčnébo pét . 

> grolót, aby ten plat kaplanu byl vydáván boz dienie, aby za 
D da^i t za jejicb predkov duše prozba véOná k milému bobit 

I upu&téoie äla. kteróžto kaplanstvíe oni pŕedpsaný Ondrášek 

i jejic a Albrecht sesti'eDec jejie i jtcb deti mají zpravovati a 

ibo knčze k tomu kaplanstvie zToUti, aby prozby za nékmí- 

^n bobabyly vzdávaný bez opuáténie; pakli byty klenoty na tea 

t Destačily. ale mají svrcliupsaný Ondrášek a Albrecht ostatck 

\ platu z ricbtáŕstvie pŕídati, tak aby vždy pét kop groäúv 

i TÔíného k tomu kaplaiistvie bez opustenie bylo k večnosti 

koo a kúpeno, a k tomu také aby byl missal kúpen k tomu 

bloiutTte; také chce. aby z pasu jejieho stŕiebruého pozlateného, 

I tkawci iraé o dvú hŕirnú, byl udélán kalich k tomu kaplanstvío, 

r nebyl utracováD, než aby k večnosti pri tom kaplanstvio zuostal. 

1 Tíecko, což svrchupsáno stojí, mají nadepaaný Ondráäek a 

ilit jedoostejné a spoleCii6 jednati, zpravovati a skutečnó do- 

lati bez oddalovánie, což jlm jest od svrchupsané Reginy bvô- 

, dino i odkázáno, v tom Zadných závad, sváróv, ústrkov, ne- 

, ani kterých súdov mezi sebú majic a jiné vSecko, což mimo 

> sTTchupsant' rozkázánie zuostano, na domovít^ včci, na rú^e 
I postelnim, cbodícim i na jíném, bml toho málo nebo mnoho < 

I DDcni Ondráškovi muži svému beze v^ech závad odkazuje tak, 

J jflmu v to Albrecht sestŕenec jejie ani který pŕietel její nc- 

I ani kterého pŕekaženie činil ani nesuází a závad uižádnú 

lei, než pri tom zuostali bez sudov, což jest komu z láskya z mi- 

i odkázala a dala; pakliby jeden druhého pros toto jejie roz- 

iaie chtél kterým právem budto duchovním nebo svetským 

tnúli, to žádné moci nemá protijejiemu rozkázánie mieti. Toho 

] na svedomie ku prozbé nadcpsané panic Ret;iny pečeti své 

tiii« s DUŠÍ volí a vedomím k tomuto listu jsmc privesili, jenž 

A lián po božím narozenie čtúc leta tisícího <^lyrstého a tŕidcá- 

D pitého, ten pondéli pred svätú Dorotu. Lítt. perg. T Duaeu plxeĎském s clv£m& visutými pefieCmi na 
pTVDl eLybl. 2. Štít dole ubroublý roitpfltéDý, leva po* 

I vytíi. Opis : Si Johsnia da Pilsna. ď. Ši'.t tHstransý so 

■Qinlm neuríitým. Opis; 8. Proco — pi fegoliai — de Pilsna. N» 

BhliiUojr: KStft Reginy ríchiárovó 14SS, Nov. aij^n. 80. — Z4vét 

■ Kvrdil cla. Sigmnnd 1435. 'Jl. dtibna v PoiDani, 1435. 7. bŕfznn. 

LCWútora »«*ŕ<iii(M-eit Jan in& £ HostonHe,jeHopfv ' 
i TouHora lit/l semŕci. Poifadm páncm se ueddí ' 
: a ayn jeho (sic) Toniáiek x Nocého PIcmí. 
\ UM «Mfirai. U31— 1497. Slr. 210. 433. 21. ilubiia. Poziiaú. » jnlrrtujc richtári pheňshétmi Václutovi a bratrtt . 
íisí IM r/cAí« í r. 1425, 17 list. a spolu féi tävH 
Regintf, ntavšelkij Owlfrjot:^. 

diuins faiiente cleuenc^ia Itomanoruu impen 
Aafvsus. »c UaDguric, Bohemie, Dalmácie, Croacie etc. r 
%taMa btänins teoore presciicium vuiueräis, quod accodeas dcm 
^iPHnbi fnsencúun prouidtis Weiiceslaus, judex ciuitatis Ne^ 
ft^Mk. liillŕT DosUr dileclus. nostre maíestati suo et Am 
i aoBÍmbus Iiumilíter et curn deuota )irecum intloi 
L ^iMtioos iitioddam pnuilegliim coutirmacionis ipsJi j 
Wwítr Regine judicUse ibídcm. contliorali iirudicE 
if«c pndkto judicio, liberUtíbus et pertinenciis suig i>eia 
■ •! Mocnsnin, ac ecinin testamcntum seu vltimari vn- ^ 
imlkt* ncgino super predicto judicio ťaiitutn a,tqu>^ 
tNM tk^odicis «t mngistri ciitíum ac JohankouU ^^ 
1^>^V'. c<>iL5uluin Pilsuensium. ioipendoDtibus »igillú t-^ 
:i]"ii[ttr espresso babere volutnai, č^ 
ipäirubarti. rutiťicare et tamquikm i^-- 
:-: ilif^nareiDiir, Ľuiuf) quidcm priutle^^ 
■, i-::ior do r«rbo ad uerbum sefiiiitor 
-.úwé lufnl liílD kŕ. SigmnniU i 1125. ^^ 
:>! 1 Nos, qui vota quoniinlilicl jusla i^ 
■'iin|iloctiliniľ, pri'i! 

.t'iis inclinati, Blt< i ■. I exhibíta et in f'uturum fe 
^ sano(]ue regtii nciatri Bohemie íídeli 
neiia noBtľa scicocia, ipsis prodictun 
utum memoratuii], ixuantum de Juro exhibenda, animo de* 
im accedeiite consilio 

iniuilegiiim ac eciam 
ilebemus et possumtis. Utuinins. approbauimuB et confirmauimuä, approbamus, ratití- 
dfew et virtutä prcsencium nuctoritntc legta Boliemie gracioBiua 
MtlmtAinilK, dccerncntes et eadem auctorílale Doliemie statuenteB, 
ODil jiremsertum priuilegium ac testamentu m prefatum, proiit de 
íAo od Tcrbum sonaut, in omnibus eoruín punctia, senteiiciis, 
aanilia, articulis et condícionibus, obtinere debeant pcrpetuam 
iborís firmitalem, saluts tamcDJuiíbus alíenis. Presencium sub nostre 
B|ierialig roaiestatis sígillo testimonio iiterarum. Dátum ľosonii Stri- 
Daitmis diocc«is. anoo ílomini millesioio quadnngentosirao tricc- 
na quiuto. feria quinta ante ťestum sancti Georgii martyris, 
s^ruRí nostrorum aniio Hungarie ctc, XLIX., Romanorum XXV. 

I e XV., impérií vero secundo. [N» ohybu v pravo: I robn :] S^egistrajta. Ad mandatum domini ímperatoris 
Caspar Siigk, miles, cancellariiis. 


prrg. T mUBen plzeňskéi 
li'Rloa, ak llci krá) v majestiité. na rubu 

ISigUmundai U35. StarSí BÍgo. N. 
F DB pTODíka rislcl, 1*- 
luhluvý orel. Na rnbu 
nov. iiRn. N. 91. 348. 1435. 20 července. Zdvéí Jana Miličovce, mčši. plzeň. Oaár&ieV ryclitáŕ, Mikuláš Koranda et Anderlík r. Nvrska, 
pŕUežní a méäténé miesta Nového Plzne, vyinávámo tiemto 
^n STédôieee pŕede v^emi, ic sloviitný mují Jan Miliíovec, náj 
kiloneilŕnín, d boíie kázni le^e, ačkolivék medi Jsa na tčle, vitak 
ERntu <tobr«lio poí.ívajc a pi'i celé paraéti jsa, mls na svedomie 
^bU pŕivolav a pŕiprosiv, toto své rozkázánie, kteréž chce mioti 
■killiin po STÉ smrti, aby ee o jebo statek niíádní gíÄrové mezí 
Udy D»dáli, nčinil takúto mírú: Nnjprvo z lobo dluhu, ktcr^'ž 
llpnnť Jm MQÍcovcc mA na vgi na äkvrí^Bnech, ode tSi ob<n méitH Nového Flzné zapsáno, odkaxuje nebožcc Juia CbLii)itk 
z Berúna sirotkiím a détenír když ten dluli bude dobyt od poní- 
m'kóv, deyndesút kop groAuciv jícli dluhu, nebo jim loliko illuin 
byl osmdesiít kúp groSuav a ityti kopy t;roiuoT, tk Mist kop groino* 
vitíce jim pŕidul, tak aby bylo devadesiU kop gro&uo* Hiľcliajiu> 
novanýcli- Item r- teliož dluiiii odkazujo do iípilála a do OrnäiD 
kliUtcra, do kaidélio po dcsíti knpácli groíuoT, aby za ty pccicSA' 
do äpilála kopí grošuov platu vóčnólio a do Crnuho kbUleiu kop«i 
Rroiuov platu véónúho z& jeho duii & za jeho pŕudkóf du^> hjt* 
kúpená, aby ae služby Olyŕi v kUsteŕe jíž ŕcčcném každého li* 
vi({ilo) a DiSí zádušní zpíevauú iia veky dály bez opuštvaie. Ittfl 
do ŕai-y uaáeho mesta pét kop groäuov a do Šerého kláätera op^l p^ 
kop KrošuQv na dialo božích douiór odkazuje. Panie I>íd«, le^ 
BTÓ, z toho dluhu v Škvrňaoeoli odkazuje padesát kop groSuor, 
k tomu duom avuoj nárožní, v kterómž bydlí, vedie P&rlu Kr 
Sovie. Item obci mesta Nového Plzne odkazuje padesát kal 
gro^uov, aby jim seálo na tom dluhu, jakož jim taki druhých ^ 
desiit kop groäuov na lUtu hlavnim odkázal. It«m Janovi, sr^ai 
pacliolku, odkazuje patnádct kop groguov, a Néce odkazuje padnáď 
kop groätiov, ktenlito Nt^ta má v jeho domu sc pani Udú pť- 
bývati a potrebu jí dá.vati, a umŕe-li Néta prvé neili pani Lídb 
tehdy téuh patuádcl kop groäuov na pani Lídu má pŕipadnúti^ 
pakliby pani I.ída pi've umrela anebo spolu zuoHtatí nemohla, tebrfy 
m^í Néce t^cfa patnádct kop groäuov k jejie potrebe vydati. Itm 
Kát^i Kulhavi- odkazuje pét kop groäuov ; item pani Petruíi z Ro- 
kycan odkazuje na tom dluhu, kdyí. dobudií, tŕidvetí kop groSnoir 
u to takúto mérú, jestliie teprv jmenovanit Petruše z Uokycan »oa 
80 pŕíbéŕe a zde bydletí bude ostaväi té viery, tehdy aby jic (í-cfa 
tíidceti kop groiuoT dali ; paklt by v té viere tam zuostaU, tebdy 
na Mardo z Šfáhla* ty peuiz« mají pŕipadnúti a jí nemá nie dáoa 
býti. Item Uhryzkovýin z ModiVjovic diteoi odkazuje z toho äktr- 
úauiského dluhu tfidcoti kop groäuov; a coi toho dlahu mimo tota 
roxkikáníp tu na Škvrťianoch zuostane, to Maršovi z ŠúUiUt rottcnj 
oddáva i odkazuje i détom jťho ; kteréhoíto Slarie z äfaltlav to. 
hoto všebo svi>bo rozkázánio moťoého portičniks ŕini k doapoiní- 
iiáníe a k ruzdiTánic, cok komu dáoo a rozkázáno je«t, a táki 
k dubývánic a k vyupomioáQÍe úrokiW a platur prrních nyoijUeli 
i pŕiílých na lidech t äkvrAanedi s tMomím pani Lídjr, 
j«lio, tu jest Jana .Miliŕorce. a ■ toho dluhy, ktei^mti 
ru Hpnivedlivŕ povinnen byl, m nichí pani lidn, ieu 
dobre vie, aby byljr utpliicetv it npbttioť polom btrÚĽ, doaévadž by nebj-lo vyplaceno, na míIosi'dDé skutky zaja- 
Don MiUJoTcaTU iIuSÍ Í za jeho predkov dut^e vydávali, sukňa 
tap^íc, chudým roidáv^ic, rase sväté zaprošujic, služby činiec 
ea kast«Íy i na Jmé posvätné veci pomáhajíc a chudých nezapo- 
aitujic. Item prikázal, aby letoäie obilé, což žita bude, aby to 
(•nt Líila, itena Jana MiUčovcova, s Maräem z Šfáhlav rovné a 
ft&Té rozdelili, ale jiné väecko obilé letošie aby paní Lťda sobČ 
vbovala a x toho chudé kŕmila, chléb pekla, pivo varila a moKÍ 
rliudé a uedostatečaé za Janovu Miličovcovu dusí í za jeho pŕedky 
ber opuMúiiie, jakož jie doufá, rozdávala, Item list na sto kop 
froiuuT ua Ptasy. na nímž mu jest dvadcetí kop grošuov na ji- 
Uiné dano, kterýito list Tuoma Nárožnik v penézích má, aby 
9tnuit z Vaŕín ten list vyplatil; pakli by toho neučinil, tehdy 
iky Mareä z Šťahlav k aobé vyplatil a sobé téch osindesát kop 
{rošuov dobyl a vyupomínal. Také jakož jeat byl za pána Vlka 
ryliuŕo nikojmi za jedenádct kop grošuov a ty rausil dáti, avtom 
mi jednu uksamitnú Crvenú sukni podšitú chŕebty a druhú čmú 
lAmmitnú též s chi'ebty pod&itú a plášč biely s točenicí. Toho 
iš-ebu na vedomie ku prosbe Jana Miličovce početi naše s naši 
tnli a vedomím k tomuto listu jsme privesili, jenž jest dán po 
liuiím Qaroztínie Húc leta tisiciho čtyŕistého a tŕidcátého pátého, 
lu rtŕedu pfed svatym Jakubem, apoštolom bo£ún. 

Z opjst. liniliy P"v. a givhU t. C. 10. 1435. 17. z&H. [JEÍr Hnilice zaväzuje se zaplatili pi. Marketé, maníehc po sc- 
t Í3WW scém Janovi, 30 kop gr, jakoéto odkaz tčboi Jana. Koacrint vniuersi. quod prouidus uir Pctrus Hnilicze, noster 
ilciais, íd pletio cosilio personatiter constitutus recognouit, se, 
sdei et BUceSBOres suos in et super domo sua et in omnihua 
B bonis Buls mobihbus et ínmobilibus racíone veri debiti debí- 
úobligari in triginta sexagenis grossorum bonorum argentoorum 
I moncte, huneste vidno domine Margarethe, vxori quon- 
D Johaanis, Petri Hniliczo fílii, seu illi uel illis, cui ipsa Mar* 
ÍD uiUi uel in extremia dederit Quas quidem triginta 
t84 1486. 

sezagenas grossomm Johannes, Petri Hnilicxe filins, dbi don 
Ifargarethe per teBtamentum delegauit, promittens pre&tus Pal 
Hnilicze cum heredibus suis, prescriptas iriginta sexagenas gr 
sorum .antefate domine Margarethe in festo Natíuitatís Marí* 
dáta presencium proxime venturo parata in pecnnía pcraolo 
sine quauis dilacione, quod si remissns et negligens in tali « 
cione fuerít, extunc beniuole ipse Petrus Hnilicze se et sacs 
redes submisit compelli ad talcm solucionem cum iuuan 
iudicis et iuratorum per inpigneracionem suoram bonorum t 
strepittt et omnís querelo iudicii. Dátum anno dominí millci 
CGGG<' XXXV.^ feria lU. die sancti Lamperti. 

Z nejtt knihy prír. a lávéti f. C. 10. 350. 

1486. 2. listopada. 

Jindfich M Lipna dlúkuje 12 k. gr. prai. Jakubovi g Flgniy ni 
wíéstskému plsafi a manšélce jeho Johancey a zaväzuje se zapi 
pemze ty o svt, Jiŕí pŕíštím. Rukojmí Jindŕichovi jsou Jan z . 
lejovicy Jan Hvozdieŕ z Pakoslavi a Jaroslav z Chrancovic, 
vyUý spúsób lezení v Novčm Plzni aneb ve Stŕíbŕe. 

List. perg. v čes. zem. mnsen v Praze. 4 pečeti na proni 
sachovulé. 351. 

1436. 29. listopada. 

Za nového faráŕr kr kostolu svt. Bartoloniije v Novém Plzni t 
novcn hr, ľomášck z rádu nvtmckého^ ktcrý jest povinen zapi 
za potvrzeni svc 4 kopy a 4 gr, Predchädcem jeho v úrade t\ 

hyl hr, Mikuláš. 

Einler. Librí confirm. 1121 — 1486. Str. 254. 1437. 10. dabna. 

1 Anna t Shvíc odkásala 1 kopu roč. platu hourenln ílášlcni 
Čemcho v ľlsni nn táíluinf síuibi/ hoíí. My Itnéz Matej, pŕevoor Í veäken konvont kláštera Oiornúho a 

ikona, sratébo Dominika v tnésté v Novém Pkni. vyznávame tiemto 

n obecné pŕede vgemi, ktož jej uzrie anebo étúcie slyšeti 

I, jakož poctivá pani Anna ?, Blovic, dobré paméti macocba 

t«božce 'ľľimboTa, majici zvláátní lásku k nám a k našemu kon- I 

1 kláätera svrcbupsanébo, odkázala a dala po své smrti liopit 

lOT platu roéuieho a večného za svú i svých pŕedkuov duše, 

[ aby ta kopa platu ročné a večné zuostala pri tom kon- 

rentu gvrcbupsaném. ľobo my svrchupsani knéz Matej pŕevur i 

ikeu konvent jsúce od nie velice vdéčni, i slibujom moci listu ' 

i 9vii dohru ŕistú vierú í ctí i svýmí budúcimi čtyŕi služby ' 

filHJ, kúdého leta pri každých suchých dnech vigilgimi zpicva- 

í t mší KÚdušuí zpievanú činiti a také za dnSi panie Anny 

za Jejie pŕedky na každú nedeli na kázáni Pána Buoha 

A ty služby a prosby svrchupsane máme a alibujeme 

R^ni budúcimi čiuiti každého leta ua veky bez prestanie ; pakli 

ehom my í uaši budúci svrchupsaných služeb na které suché dny 

iíiiijli, neho Činiti nechtéli, a to na nás anebo na naSe budúcie 

litle a očité bylo dulit^enoadokázáuo poruóníkyjejimi, urozenými 

kemi Hrdoném a Václavem, bratŕími z Dubi^an i jich budu- 

ViQi, a s uámi nebo s naälmi budúcimi o to minvili, tehda ten 

^rdiiňk, kterýž liy sé mél dostati od tá jedné služby, kteráž by 

yla xoieSkána, aby poručnící nebo jich budúci mohli jej vzieti 

' jinam jej na službu boží nebo chudým rozdali, anebo na jiné 

ilosnlné skutky dátí a obrátiti, kdež sč a kamž sé jim najpo- 

BlnJljíe bude zdáti beze vSie odpory nasie i naäich budúcich. 

I t& kopa grošuov platu ročniebo a večného má večné zuostatí 

L tom konnentu svrchupsaném pro spaseuie duSe nadepsané panie 

^'y i jich hudúcícli. Tobo ua svedomie my kučz Matôj pŕevor 

Kenuent Bvé pečcti jsme vlastuie privesili k tomuto listu a pro 

s' jistotu prosili sme opatrných mužúv ÚndiáSka z Uodušic, 

dtáfe T Novém Plzni, Martina Točnika a Pľokopa Fegalika, 

^ténÔT, téliož mesta Nového Plzne, že jsú své pečeti privesili 

) nás k tomuto listu, k naäi prosbe, sobé bez Škody, jenž jest Ján léta od imrozeDJe »yňä l)džíelio liäícTeho íljfTílé 
scilmélio, píed svutým Jiľím tťii úterý. 

pcr^antcaovó íbjly; aign. N. 27fi., uproslŕeí srarSI •isn, L ■ 
st.npj' pianu ale jii, neíÍtelDél>Oi 1437. Itl. dnbnu. 

Jtacfik x Pfenina ôtlkánal roční jilnt M gr, kláýtrrM liominiiátiakŕm 

v Vhni a ihtroval jemu íéi stŕibrný poílnctnykaUeh, infri íont*' 

sp. lavmwjp jistŕ sádiiim slnihy dciiiiti. 

My knC'í Matčj jiŕevuuľ í veškeu kunronl klwitcnL flieruá 
a ziikona 8rat<'-tio Dominika v uiestč v Noviiui ri/iii, r)viiiI<r:L 
tiemlo listem obecné pŕuila Tšfsmr, ktoii jej azrni nnoliu čliS 
slyšeti budil, jakož. sloíútný imiioäé, dobré ptimeti (tacck x« E*l»« 
iiina, Hinjezvlúäliií lásku a mitci&f k náiu a k našeinu koniendi IcU. 
Stera svrcliiipsaiiého, odkáziladal nám [mi btó smrti kalich Btŕicbmý 
l>o/Iatitý za pútkop gru^uovazascilni fírnäunv, a osindciíálo groéuo* 
platu roĽUielio a véčnéhu za svú i avých pŕcďkuov duäé, lak al>/ t«a 
kalicli a técU usuidesúte i^rušuov platu ruĹ-uicliu a Tvŕtwlio zuo- 
atalo véčiiŕ pľi tom kouícutu svrcliupsanúin. Toho my avrchof 
psaoi kiičz pŕčvuoľ i veáken kouvunt Jbúc od nčhu tcliro vdMxk^ 
i slibujem mycí listu luhoto í svú dobrú, čistú r«rú i ctí j 6,rý*MÚ 
budúcimi, čtyŕi služby kaídi^liu lúta pri každýcli suchyrh dnft^ 
a pútú im den smiti lUcka památuý vigiltrimi ^spii-raiiými a m^ 
zádušní /piuvanú čiuiti a také za du^i iiadL-psancltu Itaduí i 3* 
jeho pŕcdky na každú uodéli na kázútií Páiiii Ituoliu prusilj. A V 
služby i prosby svti^bupaauó mátiio Í »libujum h svýaii badútvívu vččité čiuiti každého léla bex pľ^slánii-: [takli bycU 
budúci 8vrchupsaiiých služeb na kteiú auchč diiy uutbi 
památuý duu uučiiiili, UL-bu ĽÍiiiti iicchtéli a lo na ii.i 
iiaäu budúciu íívúiIu a iičit» by to dulíúcnu a dokúz/m 
jchu, Uloženými pauuáémi llidonicm ?. Dubiun. IaíI. 
JanL>m, ŕečeiiým Muchek z Itiikova n opatruým muž' 
Potrem brnivŕem, mčátčiuneni mčsta Nového I'I/iit a ,ii< 
a s uámi nebo a iiaäimi budÚĽÍrai o to uluvilj. ti-ii<l.i í 
kteryž by sč mčl dostatí od U: jednu slu'-' ly I 1 38T I , aby poniČDÍci nebo jicfa bodúcí moliti jtfj vzíeti, jinain 

jej na služba boží nebo chudjŕm rozdati anebo na jiné milosrdné 

I ilcalky dáti a obrátili, kdež sÓ a kamž se jim najpodobnéjo bude 

idáti beze všie odpory Dašie í naäicb budúcich. A kalich ten na- 

Wépsaný má vúčué zuostati pri tom konventu svrchupsaném ; 

fú\i faychom my nebo naši budúci ten kalich svrchupsanýprodnlí 

nebo kt«rak utratili, tehda slibujem i naši budúci tak dobrý a 

liJt drahý kúpiti zaaé k an-chnpsanému konventu. A toho nasvé- 

ímnie my knéz Matej pŕévuor i konvent své pečeti vlaatnie jame 

■ pfirésili k tomuto listu, a pi'o daläí jistotu prosili sme opatrných 

Ondráäka z Hodušíc, richtáŕe v Novém ľlzni, Martina 

Coíka » ProkopA Fegalíka, méšténuov téhož mesta Nového Plzne, 

ivé pečeti privesili vedie nás k tomuto listu knaší prosbe, 

B bez škody, jenž jest dán leta od narozenie syna božieho 

Iciebo čtyŕstého tŕídcátého sedmého, ten úterý pred svätým Lifltiiift pergameDDvfc v mosen plzeí'iskím ; peCef chybí. Na rabn 
BOD ptHcili'jAI pŕipí&no; Litera D. D.RacEkouís et Wílhelmi JsDowiki 
p* Patrowits. Na okraji liata BtarSIm plamem XV, atol. ; Litera c on - 
1 doraiiii Raeek ze Plealna. Staral sígo. O. 3., no- 1437. 28. ilnhiiH. 

•Dttnt Úemfho íliístrm v Plzni ihird jiamé( pisrmnou a rodu 
k s Jtélŕ tt s (luiHfjna, jichi mnoho v Iclmtpfe pochnráno 
Uii. My knéz Matej pŕevor, kazatel, knéz Petr Starý a knéz Petr 

Motra a knt>z Jakub se väím konventem kláätera Črného plzeíi- 

K€iia svatúbo Ducha, známo činíme pred každým človékem živým 

Bmto lÍBtem, ktož jej uzrie nebo cHúce slyäeti budú, tak budúcieho 

itjto oyn^jäího vaku, že založenie a pohreb kláStera našeho jest 

D rodu a téch pánuov z Béló a KuthAtajna, a jích mnoho leží 

' tiia ? naäem kUštei'o a korúhev toho rodu páné Ilackova z Bélé 

' Jert visela nad nim v kuoi'e, jakož leží, a na té korúhvi byly 

pohy jelenie ínió v žlutém poli a pak ätítóv mnoho tu 

I *Oof« a T kapie toho rodu a jich pŕcdkuov tébož erbu, truojio 388 ľoby na Štítíecli jeleuje léí. črné v žlutém poli u na IkíIedíiícIi 
jedu/ róby ŕíriié. A to my knéz pŕeTor starý t mých niladýcb 
létecli, než jsem knčzem byl, od starýcb knéží kláštem imácho 
sem slýcbal, od koéze Jana otčíka starého, od knéze Ojtčuba, od 
kuóze Anichy a, od mnobýcli Jínýub stuiých knčží, že jsú k u&oi 
ŕiekali: pomiiĹ-te, tiito korúbev s ľoby, kteráž visí nad paneni 
Iíackem z ISélé, ač jest nenie ten rod ucbudl, že ŕáJuov svých 
véstí neiiiobú pro cbudobu, tentoí jeiit s kprtibví je/dil, kdci slu- 
§elo, i jiiií pŕedkové jicb páni velití byli. A podlé t« korúhra 
8 rohy TÍsela drubá korúliev sc strÍĽhy bielymi a črtenými tobo 
rodu a téch páuuov x Litio a z Polätajua, iieb ten pán z Litic 
miesto vykúpil pŕiubytku uaäieho a u nás leží, a ta korúher m 
stľicby nad ním visela, a tak obe koníhvé tu s dliihými ocasj 
pospolu visely, neb obojícb založenie jest v PUni. A lo my ktiéz 
Matej pŕeíor, kazatel knez Pelr starý, knÓz Pelr Smantra a ktiéx 
Jakuh se váím konveiitem kláätera Crnébo pUoi^ski^bo svatiSho Ducha 
béŕem k své viere i k svémii knéžslvi, že nám to tak evédomo 
jest a to bycbom chtôli seznati väudy samí osobné. A tobo na 
svedomie já knéz Matej pŕevor, svúbo úradu svú jsem pcfieí * 
kláStera na&ebo privesil k tomuto listu, jenž jest dán a psäii léta 
0(1 narozeuie syna božielto tisic čtyŕí sta Iŕidťátébo sedroébo, ts 
nedčU pred svätým l-'ilípem Jakubeai- 

[Nftdpis:] Vysvét£enl a rodu pÄoúv s Bétý t z Ivutiteiak od 
bl&St.e» plzeĎflkého 1437. 

List. perg. v bľubícfm archívu Ooroloskéiu v Jinilfichové ITrtdeí 
a dvčiaa vísulými peóetuií na pľoatcich. Ópia Ijsliiiy láskavé ■• mikoa 
sdelil p. Fraot. TIscber, archivár v Jiudh Hradci. - Oljättofc 
v PamAckäch archaeol. X. od Fr. Dvarakého. 355. 

1437. 22. Cervna v frazo. 

ťUsaŕ Sigmund zapstJ Jh-okopovi a Janovi hmlŕim : Itúŕebttvic I 
50 k. <jr.. ttmtiž Prokopovt Phríiíikými snosinlých na Mtvh \ 
radicKli. PaUeký, Archív £«■. II. 
rpRiauoeh au. 117. ílfl. 148. 1487. 22. (ervence. Cheb. 

laf Siffmund zaslaviijf Dépollovi s Uizmherhu vsi Ihhrške a Smi- 
líbrírf cp 200 kop. f/r., Mrri- jpinn nieslo Non'/ Fhcíi dtubnjc. 

My Sigmund z Bo/í milosti rímsky císaŕ, vždy rozmnožitel 
I a ulierek}', fieský elc. král, vyznávame tfmto listem obecnô 
I TAemi, kdož Jej uzri aneb čtúce slySetj budú, že. jakož opatrní 
niistr, koiiäclé i obec mesta našeho Novébo ľlznú, verní naäi 
byli 3Ú diu/rii itústali urozenému Dépoltnvi z Hizomberka, 
[aké Vťrnéjnu iiaSeinu milému, za jeho službu a za Škody päl dru- 
hého sta kop groluov, tak vidúce veliké nedostatky týcbž mč£fan ' 
naáicb, v kteréito válknmí pred íasy v zemi naši české trvalými 
a oblužctum roésta jicli í jínak i-ozliÚDé sú zaSli, je v tom milo- 
alíté zabtávDJic a zastupiijíc, Í Dépoltovi lafeŕ za to došli učiniti 
cfatíce, s dobrým rozmyslera a radú na&í zapsalí sme jemu 
i jeho dčdicuom a budúcim a tímto listem jménem zástavy zapi- 
SDJum zii ten dlub vsí Dobräíce a Smilovice, dékanství k Týiiu mi 
Vltave s úľftky, poplatky, úžitky i všemi a väelikými právy na técb 
txecb nebo lidecli v nicb bydlejícícli z starodávna vyaazenými, nie 
oepozAslavujic, ve dvú bIu koiiúťltgroSuov pražských a to fak, aby 
tjž Dť'poU i jeho dedičove a hudúct lyž vsi s jich pŕislušenatvíra 
dľželi a hez na.ší, našich budúcich králuov českých i jíných všech 
každé otpory a pPekú/.ky požívali s úmluvú takovúto, když bychom 
kalí my, naši liúdtu-í králové óe:^[í, neh ti, jimž by ta vejplata 
fpravedlivó pŕislušela, svrchupsanému Dépoltoví aneb Jeho dédicuom 
a budúcim tčch dvé slé kop grošuo? dali a zaplatili, tehdy nám 
neb tém. jimž by pi-Íslušelo, mají vsí nahore jmenovaných Í s pŕí- 
sluáenstvim hned postúpili bez olporu i zmätku. A kdož tento list 
jmítí bude a Castopsanébo Dépolta neb jeho dédicuov a budúcich 
» ílobrou volí a svobodaú, ten má väecko právo miti v néra polo- 
íenee a zapsanee, jakožto on aáni. Na potvrzení toho náš cisársky 
majestát kázali sme pŕivétíiti k tomuto liatu, jenž jest dán ve Chbé 
leta 0(1 narozenie syna božiho tisícího čtyŕstého tŕidcátého sedmého, 
v pondélí den sväté Máŕí Majdaleny, let královslví našich ulicr- 
skŕbo T padosátém prvém, rímskeho v XXVI!.. ôcskélio v XVII. 
a tísaMvi v pálém lété. 

Z« MnČastidho opisu v »rchivu .lindŕicliolirsdeokétn, jejÉ so 
oebotat adfilil lir«bécl arohiv&F pau Fr. Tiicher. — Pr. OelakovskýJ 
(J donáctoh K cltieh registrech str. 117. úis. 141). 25. {«rvenee. Aitiirlik i Nýrskti, mÉš(. i>hcň.. Hni v lárčti své ftojw 
findelúm a kláSterum v Plzni. My Oiiilráäek riclitäŕ, mistr Matej, toho času miesto patic- 
tnístľa, a Jakub Smutek, príscžní mésténé mesta Norétio Pknô, 
vyznávame tiemto listem oliocné predo všemí a svedčíme, H 
poctivý muž Andrlík z Xyŕska, si'ised náš, leíe na smrtedluó po- 
stelí, ačkolivék jsa nemocen na tele, väak pri dobrém rozumu a 
pri pbié paméti jsa, nás na svedomie pŕivolav a pŕiprosív, toto 
své pnslednie rozkázánie, kteréž jest chtel, aby po jeho smrti moc 
a pcvnosí jmélo, z svého statku jemu od Pána Boha pójčenébo 
tak, aby po jeho smrti mezí Tomáškem, jeho synom, a jelio prí- 
buznými ižádni svárové ani které rúznice nebyly, učinil takovúto 
mérú: Najprve rozkázal jest, aby Tomášek, syn jeho, ustavil ka- 
plána u fai-níem kostele svätého Bartoloméje a dal a zpuoaobíl 
jemu osm kop grošuov platu večného, aby ten kaplán i kaMý 
budúci jeho budúci náméstck prosili Pána Boha za Aiidrlíkovu ii 
jeho pŕedkuovdu^e. Item dal jest a odkázal a močí svého roxkázániu 
dáva a odkazuje knézi farári, kostela našeho rarnieho již psaa«bo, 
kopu grošuov platu večného; ítem do téliož kostelu famieba 
k svätému Bivrtoloméji kalich stŕiebmý pozlacený, aby večné od 
toho kostela nebyl ulraceii. Itom do kláát^ra svätého Ducha, 
bratŕím zákoua svätého Dominika, kopu grošuov též platu vMného; 
ttem do téhož kláátera kalich stŕiebmý s pozluceným jabléčkem, 
Bby také večné nehyl utraceii. Item do kláštera Matky boite, 
bratŕím zákona svätého Fraotiäka, kopu groäuov téi platu vAčnélm, 
Item do špitála chudým také kopu grošuov plalu véčnúbo. Item 
do školy chudým žákúm, kteŕíž jsú pod mistrovú rukú a bázní, 
také kopu groSuov platu večného. Item do Blovic na koatelnie 
dielo za Petra Kozlíku tŕí kopy groäuov, k tomu jakož prvé dal 
jest nu též díolo sedm kop groluov a tak jest ton dluh vcAkorvo 
v cele a úplné zaplaceu. Item Zikmuodovi z Doma*'*-- l"lľ' ix- 
let dorosUých doiel, desct kop groSuov, pakli 1r> 
8 tohoto sv&ta sSel umra, ti-bdy t^ch daset kop gr.'^ 
na Tomááka, syna jeho, spadnutí. Item Jirklovj, slu. 
dcset kop groiuov. Item Pctrorí, prvuiema sluiebaPcu jel 391H hp groiuuv. Item uhy TomúSck, syii jeho, roKtlŕlil mo/i ebudéV 
kbuxDÚ pŕiltely deBct kop giošuov, a coá klurómii <U, to jeden 
Úif má za dnlfró pŕijietí a vdéŕen byli, Item to všľ, eoí. aviclm 
Lno stoji, Tom/iäelc má y roco po smrti otee bvĹ-Iio s radú a 
DT porancí poručníkiiov vdole psiiuýĽli bez prodlenie väclikólio do- 
koiiati. IteiD do I.n<^ÍRiR k Matce boíí kalich stŕiebniý pozlaconý. 
jtcm do NyrBkého kostela ťurnicho kalich stŕiebrný pozIaĽuiiý, 
kleiýž jest z ^.icliiov vyplatil. Item jedné ženô feíené Pepiii jodnu 
kopu groSuor. Item nemému, jestliíe by b Tomáškem tiechtél 
iKtali, aby jej 'ľomáäek poručil nékomii dobrému a dal jemu §ost 
kiip groäuov. Item aby postav sukňa äerého za dvé kop6 groSuov 
na každý rok véíné byl chudým za jeho du5Í rozdáván. Item roz- 
káxal jest, aby TomáSek za jeho du§i äel sára do ílima, anclio 
DÍknlio /puosobil a jemu zaplatil. Item týmž oby(':ejem aby do 
Cách k Jiatce boží puí učinil. Item jiná své véecko zbožie, kteréž 
JvSt jmél na platiech, na dlnziech zde v Plzni, v Kintovácb, na 
doiniecii. na dedinách, i jiné všeliké zbožie, kdcž by kolivék shle- 
tláno bylo, odkázal jest, a mocné dal TomáSkovi, synu svému, a 
pŕík»/a1 jemu, aby z toho zbožie dluby zaplatil vedie zápisuov, 
kleréž jt-st na sp vydal, dobrým lidem do Benátek, do Sa'cpurkrt, 
i jinýiu. ktorým jost ostal dlužen. Toho všeho rozkázanie svého 
nčiníl jest mocné poniOnťky poctivé muže Jindŕicha z Hodušic 
B mistra Jakuba, prvnielio písafe. ;; pro lepgí radu a pomoc 
pridal k nim Martina ToCnťka, jiiu nad jiné iifajé a véŕe jakú 
svým zvláštníin dobrým pŕátelr'm, aby radní a pomocní byli nadc- 
psauúma TomiíŇkovi k tomu ke väemu, což jest svrchu rozkázáno, 
a častopsaoý Toniáii^k, aby níc nci^íníl, bez jíž psaných poruční- 
Inior rady a pomoci, aby ten statek tak jemu odkázaný byl za- 
chován jemu a jeho dčtem k užítku a ku polŕcbó. Itcm nadepsaný 
Tomááek ani kSallu ani kterého rozká/ánie zdrav jsa nebo ne* 
uocvn nejmá uOiníti bez rady jíž psaných Bvých poručníkuov a 
jich Tčdomie: pakli by učinil, tebdy to jebo rozkázáníe nejmá 
jmicti ížádiió moci. A. nadepsaní poručníci každý z nich budú 
moci zdrav jsa anob na smrtedlné posteli jiného poručnika na 
Bvú miesto volití a postavili; pakli by který z nich bez rozkázáníe 
umrel, jchož bože raŕ- oslricci, tehdy živí zuostalí budú moci 
jinŕbu dobrého človeka miesto toho umrlébo k sobé volili a pri- 
stavili k radé n ku pomoci väech vecí svrchupsaných, kolikrál by 
kolÍTélc loho potŕcbie bylo. Toho väeho na svedomie n pru l«p&í 
tetu tny nudcpsaní. k tomu rozkázaní privolaní a priprošeni 

eti privesili, jonž jest dán a psán leta od narozenío synu božiebo M" Ct'CC" XXXVII", ten čtvrlfk im »vitti'liu Jíikiilni. apo- 
štola božiebo. 

Z ii«J3t. iiíihy [>riv. s z&véti f. C. 16. 1 lopit 

I n, irHCŠi Ko- 1437. 26. Cervence. 

O'/ŕf; Ml. ľhtu^ pfevia/a na sebe povmnosl. plaiiti 
farári stiniu, a sapisuje plat ten na ryhákovi svéi 
tasori v úernicich. My purkmistr a rada, nynéj^í i budúci, í T^ecka obec mista 
NoTÓbo ľlznŕ', íj-znáváme tieinto Ijgtem obecne pred räemj, kto2 
jej uzrie nebo Ôtiiee uslyší, íe jsme pŕejali na sebe i na nate 
mesto kopu grošuov platu roŕního a večného zadeset kop gro&nov 
dobrých, slfiebmj'cb rázu pražskébo kúpeného, kterýiío plat Mi- 
kuláä Koranda na sobe i na svém domu jraél zapsánlý], knézi (a- 
ráŕoTÍ naäeho mesta každé leto platiti a vydiÍTati %a duii AUbétj 
Oämakaloré, kteréžto kopy groäuov platu ročnieho véíného satúpili 
jsme a moci listu tohoto alupiijem na Beneiovi ŕeŕcnéu Kotas, rybáku 
naäemu [sic] z Čemíc i najeho dódicecb i na jeho budúcuh námést- 
cícb, aby knéz ťaráf nynéjúí í ka^dý budúci farár ten plat rozdielom 
každého lélana svrchupsaném rjbáku, na jeho di-dicícb i budúcídi 
náméalkuov [sic] totiž puol kopy groäuov na BV»ti-ho Havla nynio pŕi- 
ätioho a na svntélio Jin ihned potom také puol kopy groäaof 
brali beze v6ie pŕékazy, nebo nii ty časy každého leta uadepiiany 
rybáb, dédíci jeho i budúci náméstkové jeho máji knézi farAŕi ny- 
néjšiemu i budúcicmu ten plat platili a dávati beze Täie odpoi^. 
Pakli by tobo svrchupsaný rybiik, budúci dédíci a nátnéstkové jebn 
neučinili, jiikož tento list svedčí, tehdy rychtáŕ náš i s nami. kteŕil 
v ty ^aey budú, stibujum funlŕi dopomoci základy i Ithidii, aby 
vždy ton úrok, ktervž by zadržán byl, ťaráfi iiaiemu dán byl a 
splnén a ten ziíklad, kterýž by faráívzal, aby mobl Zitstavili a pro- 
dati mezi kŕesťany nebo mezi *idy. A jostliia hychme , 
báku tu ŕgku chtéli pronajíeti, tehdy tobo nenLÍme bez i 
vuole uiiiniti, než k toinu jeho privolali, aby len úrok I 
rybák farári naácmu uynSjSiema i bndúciemo plnil 
\ to váe, což svrcliupsáno stoji, slibujeín oaií ctí a t 303 kltiili. Pjikli by ktuľuk tca ľybúk zaáel v chudobu a uumohl toho 
tka pUtiti a vydávuti, proto ľaniŕ toho úroka neb ťirokuov tak 
Ipluúných nemá Skodeti bytí. neb my slibujcm jemu teu úrok 
fco liroky z komory dáti a fplníti beze väie odpory. Takí' když 
• chtéli ten plat a sebe splaliti, máme i slibujem farári ny- 
Déjiivma Í každému buduciemu ten plat na dubrém a jistém člo- 
veku ukiiiati azapsat'. aby ten plat nikdy nezmĺnul, ale vždy plnén 
by\ be/e vSie odpory. A ktuž tento list s našeho faráŕe nynéjáíbo 
i budúcicho dobrú vuoii budejmieti, ten má túž moc a plné právo 
k tomu ke väemu, což svrchupsáno stojí. Toho na siédomie peŕeť 
ttaši mestskú k tomuto listu jame pŕirésíti dali, jenj^ jest dánanno 
domiui M'*CCCC"XXXVII*, ten pátek po avatém Jakubu, apoitolu 
vétJiem. Liaiioft psrgtmetiovA v mnieu p]««Askén), pečati cbybl. Na 
IJÁttTA snper Hnmea ia vilU CierDics. Sigo. nov. N. 170. ubu: 1437. 16. f'ijna. Pi-alia. 

'laf Siffinuwl zusloupil wéSíuni/ plzeňslió Janovi s Ľhmice eojtsaV 
m» ves Vrtvonin kláHera Lunovsl'ého, s úroky fc 21)0 kop. ijr. 
\Lisl ten picilloiit pŕedkommissí r. H5i. Jan ŠkaŕeiJck z Ni-Ajivr 
a Iíroinafa z OkníhUce, poruini'ci rfťŕi' Jana ĽUmickŕiio. 

^Alaoký, Archív čeaUý I. 608. ~ Dr. Oclakoviký, O dain&ĽJcb 
lislob rrgistrech str. 117 fili. 166. 1437. 0. tlstopaJii. Prabn. 

f SíffHiutul xapisuje vfrnénm svémuUkaH M. H/inuiovi z !'h»é 
I r 2^5 kopách gr. mčsteíko Buhŕ'imj, klitítrm (.'hotišovského. 

My Sigmund, z božie milosti ŕimský cicsaŕ, v/,dy rozmnožitcl 
'*•. uherský, český etc. král, vyznávame tiemto lislem obecne 
j_^*^. kto* jej uzrie anebo ôtúce slyšeti budú, íe v?:hledše m 
*»á a Térná zaslúženie, jímižto opatrný mistr Hanuä /. Plíné, 
Mi lékaŕ iiáš, ranný ?éniý milý, naSie velebnosti rozliôné sej 394 i«i- 

jest zachoval, ustavnS zachováva a budúcné sc zachovali má a 
inícui, protož chtiecc jemu proti tomu naši také milosť a vdečuosf 
okázati, aby se nám k službe hoditi mohl ticm lépc, s dobrým 
rozmyslcm a raddii nasí témuž mistru Ilanušovi a jeho dédicúm 
i budúcim zapsali sme jménem zástavy a tiemtu listem moci krá- 
lovskú v Čechách zapisujem mestečko Dobŕany Chotéšovského klá* 
štera s úroky, poplatky, úžitky i se všemi všelikyrai pnivy 
nebo pŕíslusnostmí, k Dobŕanóin z starodávna príslušnými, nie 
ovšem nepozuostavujíc ve dvú stú a v pčtimezidcietma kopách 
grošuov pražských striebmých a dobrých ke j mení, držení a 
svobodnému požívaní bez našie, našich budúcich králuov českých 
i jiných všech každé otpory i prekážky, tak dlúho a dotud, 
donidžby prvepravenému mistru Hanušovi nebo jeho dédicuom a 
budúcim nami, našimi budúcimi králi českými nebo témi, jimž by 
ta výplata spravedlivé pŕíslušala, téch dvú stú a pétmczídcietma 
kop grošuov dano a zaplaceno v celosti uebylo a úplné. A ktož 
tento list mieti bude s častopsaného mistra Hanuise neb jeho de- 
dicuov a budúcich dobrú volí a svobodnú, ten má tuž moc a právo 
ke všemu, jakžto on sám. Na svedomie toho náš ciesarský ma- 
jestát kázali sme pŕivesití k tomuto listu, jeuž jest dán v Praze 
lóta od narozenie syna božieho tisicého čtyrstého tŕidcatého sedméh(», 
v stredu den svätého Linharta, let království našich uherského etc. 
v padesátém prvém, rímskeho v dvadcátéai osmém, českého v osm- 
nádctém a ciesaŕstvie v pátém lété. 

[Na ohybu v pravo:] Relacio domini Johannia de Colowrat. 

Listina pergamenová uproatŕed prostŕižena v c. k. štát. archívu 
ve Vi'doi. Pcčef majestátni penizová na proužku visící, tretina ulomená. 
Xa rubu listiny uprostred: Ilanussonis medici super 200 sex. 25 sv\. 
Pod tím pozdéjsi rukou: Môsto Dobŕany s pHsIušonstvím vyváženú 
225 kop na doktoru cisárskym na Hanušovi mistru z Plznč A. 1 U{7. 
dne 8. Leonardi. Srj. Dr. Čelakovského : O domácich a cizich rť^istrcch 
str. lyy. čís. 181. 

3GI. 

1441. 3. ŕíjua. 

ľhcnhtí jtísí knížcfi Alhnrliiori Jhvorslcmtt, litujice škodagáhHb^ 
ktcrví liiuvk z Junovic a z lliscnbvrha do Ľnvor činiti ntpfesUvt 

Palacký, Archív čes. I. 821. t44ä. 10. ledtia. 

Jiiitm ľahiaaťk s Sliiuocit; prwlúvii pnito seí\ lUcró niH po MiknĽ 

Koriinthvi c Pianá »a fvrei Ĺcti-ové, za tíO kop jjľdí. iiroi: Vilé- 

ntovi e Bačína. 

Jit Tuoma Pabiánek 2 Stéňovic vyznáTám tiemto listom a 
KvgdČim obecné predo Tiemi, ktož by jej videli nebo čtúce slyšoli, 
io jseín prodal tlobrovolné Bvé váecko právo na IvrKí na Letkovu, 
IctťKž jsem zdržel na Mikulásevi Koraodovi, méšténínu Nového 
l*|ziu\ dekami dvorskými i s tiem ae väím právem. platem a což 
k tomu pŕisluiie, s dédínamt. b Igs^, s lukami, s clialupami, 
8 drabami, s hoiy i s doly, tak jakož jscni sám dižel, tu sobénni 
fivýiu budúcim níc nepozuosíavujé, mnoho ani málo, za šestdesátc 
kojt gro&uov dobrých, stŕiebrnýcli, múny pražské, urozenémii pa- 
uoij Vilémovi £ Kurína, Í tomu každému, ktož by tento list jmôl 
s jeho dobrú volí. A ty nadepsané penieze jsú mi úplné a docela 
peoézi hotovými zaplaceny. Toho na pravú jistotu já nadcpsaný 
Tuoma svú jsem n mú dobrú vob', vedomím a s priznaním, peéet 
k tomuto listu pŕivéail a pro lepšie svedomie prosil jsem uroze- 
twlio pána pána DépoUa z Rysemberka, sedením na Švihové, a 
nrozciii'ťh panoäi Zdenka z Čícova a Jana Mnchka z Itukova, H 
jsú 6VÚ pe£eti na svedomie k tomuto listu privesili sobo bez škody, 
jtmi juKt piiíin leta božieho narozcuie tisicého čtyŕstého étyŕídcá- 
(ého drubč-ho, ten pátok pred svalýui Vincom-ím. Liaiiua pergBffi60ov&v 
»)>7>y- Sign. N. ISl. u rtzeĎském ; pefieli chybí, jeD prouiky 1442. '22 iiiiuľH. KarwHÚru' AltimJifn z Tffnce s Ondráškan ;: JloihiHii: o rirlittifnM 
« Novént Plzni. Já Albrccbt z Týnco vyznávam tiemto listcm obĽcné pŕedoi 
rSemii ktož j^ uzfíet nebo čtúce uslySie. jakož jestmezi mnú s jedi aí)6 a mezi sloviitným OndriUkem z Hodušic, richtáŕeu v Kovém PlzDJ, 
9 druhé strany, nékterý vstrk byl o kšaft na ricIitáŕBleie zde t No- 
véni Plm í o to, což k tomu ríchtáŕstrí pŕialuáíe, jikoi ten kiall 
nebožka paní Regina, tetu má, le?.ecí v hof.\ ká<>ni ačinila, tiijsme 
o ten VBtrk mpni sebú mocnee nbrmany dobrovolné vydali, aro- 
zenee pána llobe^e z Modŕejovíc sedením na Itadyui, Jana Nyfan- 
ského, Pľokopa I''(?gate a Martina X<^uiíila / Nového Plzne a na 
nich mocné pôde ctí a pod vieru slíbilí prestatí a jich výporôí 
držoti: tn naáepsauí naši olioji pNoteie a ubrmané Bvrchapsaaí, 
nlygavge naše obojich pre o ten vstrk a ty TáživšB i učinili mezi 
mnú Albreclitem a mezi Ondráikem, rtchtái^em z Nového Plzne. 
takúto mocnú výpovéd, aby mne Albrechtovt, dédicem i bodácún 
mým svľchupsaný OndráŠek richtár 8 svými dédici a budúcimi za 
tu pri, kterúž jsem v kšaftu proti némn mél, dal devadesát kop 
gťošuoT dobrých slŕibrných pražského rázu, nbych 1y ponieuflavýroi 
dédioi a budúcimi na jeho lidech. kterýclíž just v drtení v I^obsecb 
a v Bobkové, bral a vybicral každého leta pri úrncíech, jakol ti 
lidee platie vždy dvanadct kop grošuov svrchupsaného ratu, jakoi 
mi Jest tSch lidi stúpil, abych ten pht každého leta i sviFmi dé- 
dici a budúcimi bral s técii lidi. počna nyiiio na svätého Jiŕie box 
jeho a dŕdicuov i budúcich beze všie pnekaxy ; pakli by co Ttec* 
téch platuov a puožítkuv mimo técli dvatiádrtkop groäuuv tu byla, 
tuho VMfiho mú i slibil slúpíti a s tiem mi lidee ti mají slíbíti vy- 
dávati. A to mi Oudrášek richtár má i sUhil ujiHtiti a uniŕili, aby 
mne i mým dédicóm to tnk äln a držáno byln; pakli by ten plat 
na téch lidech kterak sSel nebo zahiiben byl, ale má í slibil mnt 
Albrechtovi í mj'm dédicňm n budúcim dvanjulcte kop groSnor 
platu vždy platiti a vydávati až do vyplnenie léi-h devadeiiáte kop 
grošuov; pakli by ty vsi purkmistr n kon^'loe a obm; mesta No- 
vého Plzné od (JndraSka richtáŕe vyplatili, tobdy má i slíbjl, coi 
by 8Č téch penéz [nejdostalo na téch devadesát kop groäaoT, jeito 
bych ua téch lidech nevjbrn.1. mni^ svrchupsanému Albr«chtOTÍ 
mhcd dodati n splniti bež odpory. Také Albrecbt svrchtipianý 
mám toho poplužie i luk v Starém ľlzenci.i také toho plotu, jakoi 
k tomu popluží pŕisIiiSie, od danie listu tohoto až dn ploŕnb éest 
lot poŕáíl 7.béhlých držeti, bcK jeho OndnWkora. dŕdicúv i bndúcfdt 
beze TÍie pfiekazy a leau polivatí. což mné bade polŕebie k pílení a 
k dvoru, ale nemám lesu prodávali. A když léch iest lol minc, 
tehdy to poplužie, t Slaréra Plzenci slukamí ÍHplatt>ni,jakožkt^uu 
ľichtáŕetví pŕisltiftie, má na Ondr&ika a na jebo ilfdtre i hid^H 
xMé bože Tiio závady pŕipadnútí i hvto yiiv pŕiokaxy tai AI^^H 397 Uťtm i mýcti didicÓT a budúcich ; také já Albrucht mám list na 

.;- ..:i;.|.iti g peóedoi urozenýcli pánuov a zeman na avédomíe, že 

iľutTÍe r Novom Plzni i ty majestáty na to ricbtáŕstvie 

: ľiepsan^mu OtidráŠkovi i jeho dédicúin vzdávam a že dále 

fjiinniu )>rú*a já Albrecht z 'Yýuce ani moji dédici a badúcí na 

včky k tomu riĽbtúŕství nemáme a že žádiiým beliem na to sabati 

BHioiĹnio, aui k tomu kteľäk liledéti, a cožbyclijá Albrecbt técb penéz 

kterúbo k'ta zdvihi a vzal pri úroku, na to jim mám dáti kvitanci, 

aliy z toho nebyli napomínaní. Také svruhupsaný Ondrášek richtár 

í t síŕmi di><líci alíbil vedie roKkúzáníe a svédčenio kSaťtu jebožky 

ii ľ.oi jtist dluhuov uobo záduäie rozkázala, to všecko má 

'I a skuteOné dovúnti í naplnili pod svú cti a víerú a já 

s Bvými dôdici mám toho prázden byli. A to väťcko, 

ryz ŕvrĽlinpaáno stojí, já Albrccht z Týncc svými dédici tak, jakož 

jsem MvrcbupsnDým ubrmanúm slibíl, což pod mú ctí a vieru, sli- 

biiji dľ/cti, konali i napluítí beze vúie zlé Isti. Toho na lepäí pam6f 

<i<~i vlastDÍ k tomuto listu jsem privesil a k mé pilné prosbe 

-uiý Dobeä z Modŕejovic, Jan z Nj'fan, ľrokop Fegal a 

' . Neužil, ubrmanee, peíeti své na svedomie vtidle mé k tomuto 

Wu JHÚ privesili Bobč beze škody, jenž jest dán a psán leta bo- 

iicbo narozenie tiai'cého čtyrstébo čtyŕicátébo druhého, ten Čtvrtek 

na sratéhu Petra apoštola nastolováníe. Lialiu pergamen o v& v musen plxeúaVÉm b útyŕmi visatými pe- 
ivttaí na proníclob, peäoC Älbrechta ? Týace chjbl. 2. Naklonený tfl- 
Mraiioy itU roipoltéoý, \évi. polovice slabg vystapujlcl, nad toui po- 
loTÍ«i kol^l ptllba s roLy bävolltai. Opis: Sígila — Dobes • de • modr- 
■íbíodíci. 3. Šilt dole oblý velico otŕelý a neznatelný, nad Štltem ond 
Uv4» •ttanou kolíi holm v pravo obriceoý s kHdlem. Opis neíitelDý, 
i. ôtit tnpý dble, znamení neurčité s opisom: S. Proko>pi Fegelini 
— da Filaoa. S. átfl dole oblý a tíemi rybami vodorovné pod sebou 
roKloienými, v levo obrácenými. Opis neznalý. Na rubu listiny plsmem 
t&. Mt^ď. : SmiúvB moKÍ Albrechten a Oadrääkem o richtn 1442. Nav. 
•jgo. N. 83. ■áOi. I4'42. líl. bŕeziia. AJbfeťU z Týnce odstupuje právo své k riehttíístvi a sice poloe* 
<HÍ pani U^niny m» odkňsoMOU, Ondráékovi richiúH sa !iO kop fjr. pmíj 
898 SÁ Allirecht z Týnce [sJsTými dédici i budúcimi, vy: 
tiiímto listem obecné pŕede Táemi, ktož jej uKŕie, 
uslySie, jako/. dobré paméti pani Regina, nékdy ricbtáŕová 
TÓho Plzne, teta má milá, rozkázáníe a käaft uíitiila, a 
mým dčdícúma Onilráškovi, richtárovi z Novčho Plzne, maii 
to ricbtáľstvie dedičné své, kteréž jest v mésté v Novém 
jméta ae väím plným právem, jakoŕ jsú to richtáŕsÍTíe pŕedkové 
její i ona bez prekážky do své smrti držela, dala nám spoleäoi, 
mné polovici a OndráSkoví richtáfi drubú polovici, tu já Albrecbt 
z Týncc, umluven jsom konečné o mň polovici toliQ ríchtúŕstviv 
s svľchupsaDým Ondľiiäkem ricbtáŕem, urozenými a sloľiílnýmí f 
mocnými nbrmany, nám a obú stranu vydanými, jakož toho listjr 
úmluvné mczi sebú máme zapečeténé, tak íe BTľcbupsaný OndráAek 
richtár dal mi a zajistil listem s dobrými mkojmémi za muoj dial 
dcvadesát kop grošiiov dobrých atŕiebrných pražského rázu najnie- 
Dovité Časy platiti a dávati vedie listu svédčenie, kterýž na néfao 
mám, protož já Albrecbt z Týnce tu svú polovici tobo ricbtáŕstrte 
se Tším právem, kteróž já tu mám. vedie kšaltu aroxkúzáoie ntni 
danú i od sebe i od svých dedičov a budúuícb pŕedepsanéoni 
Ondráškovi riibtáH, jebo dédicóm i budúcim, v jich moc postúpil 
jsem mocné i moci listu tohoto postúpili a k tomu í väecby z^ 
pisy, které^ od slavnú pamčtt od cisaŕóv a krúlúv české zeme pam 
Regina i její pŕedkové pod majestáty méla, a ty nám apolečsé 
dala, také dávam ijíná vAecbna práva seväím pŕíslušenstvim i také 
v Plzeuci, což k tomu rtcbláŕstvi pŕisluÁie nie nevyjímajíc mocni 
vzdávam, tak že Albrecbt z Týnce b svymi dédici a budúcínJ 
k tomu richtáŕství i k tém majeslátúm a listúm, i coi t Pluooi 
jest dále í.ádaého práva ueinám ani kterého zŕenie na vékj, sli> 
bifje pod mú ctí a vieru já Albrecbt z Týnce s svými dédici a 
hudúcínii pŕedepsaoébo Ondráika s jebo dédici a badúcími t lom 
richtáŕství i s pŕialuäensttim nehiudrovati, ani kterycli cávad ii* 
niti ; pakli bych co proti tomu učinil, to bycb utiníl proti svú ctí 
a viere a žitdiié právo aui svéciiké ani duchovnie nemá nám spo- 
mocno býti a na väeni bychom kŕivi xuo^tali n oni |tnivi. Tobo 
ua svedomie a pro lepíí pevnosf a jKuiii-f pvO-eC Jsetu srú vlastní 
k tomuto Ittitu privesil a prosil }seni snaJtné a pilné uroiuoýdi 

Itánóv, pána pána Hyoka KruSiny ze i^vumberka. hnvy' ■"' '■-■■'■'-' 

pIzoĎského. pána Hanu»fl s Kolovral. Milém'm na / 
Viléma i Rizcmbcrka, sedeniu na švihové, paua ľ' 

ätciita, eedéoím oa KabM^jnt, pána Kolvina i Ramsifiľii.< -.t miix 

tu ľjŕaé iloržovském. pwu Jtndŕicha i Uetelalca, purknbif nn (OTé, '/.hyäba, z Kocota sedéiiím ua Wilŕtejné, Dobeše Vräi 
Fejwic sedérum na Iíadyni a mesta Nového Plzné, ie jsú 
a 8T&domi« vedie mé k tomuto listu privesili sobé bez 
ly, jen2 jest dán a psiia leta syua božieho narozenie tisícébo 
télio čtjrŕídfátého druliélio, len pondčlí pred svätým Benediktem. 

Orí^. p«Tg. v museu plieňském s dealti visutými pefeCmi ii& 

*íOt maljídi visutých peíetí nk perg pronžcích, ilvojiléLo 

I, ti. T. 8, 0. 10 iecnéUo; 2, 3. 4, 5 Servenébo. I) Štít naklo- 

V atTUt zDRineni jako mufí nulia [.i*) ae spatŕuje a konci v^tb&ra 

tces^^ffli, hvltky ofaiiíteuýiní; kolčf prilba na levém rohu b tjmž 

MafiB. Opis: S. Albeit — de Tjnecb. 2) V £l(tu caXloneDém 

I levém rolin L-<'1ČI pHIbovirHvn hledfcl s Ubutl. Opis: Hinco 

- SwAiiber. 'é) Sih e orlici s rozuienýuia kŕliiloma v pravo ble- 

I Oph nesfetelný [HanuS s KĹlovralJ. 4) älít dole oblý a iFemt 

r puoliä [2, i]. kol£I pNlba uproelŕed aad ällleín s pirem parohu. 

8. GuriaDi de Kutsatein. 5) šilt rozištépený, v pravé polovici 

kodororai bfecoa, ler& prAedná. Prilba bolúi nad levou polovici 

jiva Dl>r&i;«n& s kŕlJIeiu. Opis: S. Wilheloi de Kiaenberg. 6] Štít 

I oUý tjabi v pravo eklouSný, v nSníž älkmo bräípjlcl beraa ae apa- 

m, pfilba kolCf na levéra rohu, s ol£ pFediii ík^t bei'aoa vjnikft (Kol- 

\ 1 Banisperkn). T) Sllt oblý s r^hy búvolÍDii oki'AäleDými po 

pácb tfemi pátroalmi pér;; kolfl pfílba b rohy búvul/mi. Opis; 

' de Metelak, H) ŠClt. tHalrsDiiý roxdéletiý, pravá polovice 

pnjlcl, v levo upraatŕed vodorovLé vj-atopujicl bfevno. [Zbyo, 

9) TUslranDý Šilt rozpĎlený, obô polovice pnlzdoé, pHlba 

Ek7 bfttollmi ; op's mÍDiiakalof : Sit;ilu . . . Dobea de mo ~ drieíouic. 

■ Stkm méata Plzoé. — Na rubu iiatioy pozdJjál rukou: List ua 

lihtvl i což v Plzerci jeal. 1 H^, Nov. sisn. N. 82. aiij. 

1442. 8. CHrvna. 

'. Átncha s Veselé Oil/cázat t Ic. 4 <jr. rov. platu farári >i .tvt. 
Bartoloniije íin shtihy bo:i ta ilttši svoii. 

My knéz Tomáä, faráf mosta Nového Plzné a kostela svätého 
(ďoinéje. výZDaváme tíetnto listem obecné pŕede všemi, kto/ 
bltne nebo ôti'ic sl^-Seti budú, jakož urazený Amcb-i z Veselŕ 
pamétí, .jm^jíc zvláštni labku a tnilosf k nám a k tomuto 
Kifoiu domu, odkázal a dal po avé smrti kopu groSiiov a ctyfi 
groše piata ročniebo a vedného a to rozdielne dva a puol kúpy 400 grošuov na svätý Jíŕie a dva a puol kopy na svätý Havel a äe- 
3tero kur a ty také rozdielne tré kur na svätý Jiŕie a tié kur na 
svätý Havel a íéch äestero kur nemají dále plnenie býti jedno do 4i- 
vota knéze Toraiiše, nyiiie pfaráŕeni [sicj v Novém Plzni, za a?ú í itrýcll 
pŕedkuov duše, tak aljy ty ótyŕi groše a kopa platu ročné a tčíoÍ 
zuostala pri tom božiem domu avrcbupsaném. Tolio my svrcliu- 
psaný knéz Tomáš, farár nadepsaiiého božieho domu, jgúc od nčho 
velice vdéčni i slibujem moci listu tohoto i svú dobrú (ustú vúrú 
i ctí i 3 svými budúcimi čtyii loše ctené a pátú zpievanú sluiitt 
každého léla pri každých suchých dnech činiti & z téch svrcJm- 
paaných peuéz já svrchupsaný knéz Tomáä pfaráŕ jmám dáti k«- 
zateli nyni^jfiímu i budúcim kazatelúm čtyŕi groäe a to rozdielne 
dva groäe na Bvatý Jiŕie a dva groše na svätý Uavel, aby na ká- 
zaní pri každých suchých dnech za duše nadepeaného Amehf 
prosil i za jeho pŕodkuov duše a ty mše a prosby svrclmpsanč 
máme a slíbujeme s svými budúcimi £inití každého leta na %títj 
bez prestanie. Pakli bychom my i uaŠi budúci Bvrchupsané loAe 
nii které suché dny ncčinili nebo činiti nechtéli, a to na lUU 
anebo na naše budúci evétie a očité bylo dolíčeno u dokáitáno, 
tehda ten vérdunk, kterýž by se mél dostali od té jednŕ alušbjr, 
kteráž by byla zmeškaná, aby jeho budúci mohli jej vzioti a jínitn 
jej na službu božie nebo cliudým rozdatí anubo na jiné mtlosrdni 
skutky dáti a obrátili, kdež se % kamž ee jim najpodobné^i bade 
zdáti, beze vši odpory naši Í našich budúcich. A ty Ctyŕi groée 
a kopa grošuov platu ročnieho a večného má véáuč zuoetati pŕí 
tom božiem domu k spasenie duše uadepsaného Amcbyijuho ba* 
dúcích. l'oho na svedomí svú sem vlastni pe6e£ privesil k tomuto 
listu, jenž jest dán a psáu leta od narozenie syna boíieho tisicflio 
čtyŕstého a čtyŕídoátého druhého, ten pátek po oktávu tela Imiiehih 

Lialiná pergameDová v ma«eu pl^Hňakém, pe6«ti obybl. N* rab«: 
Litera Amche nobilis äa Zchsaar super 1 sex. i^r- St. i gr. in Hw* 
baun-ieticz super iadiaetn. Pazdôjäl pnk rukon ; V Nwbavétídoh rtehttf. 
Sign. nov. N. 171. 

3G6. 

U43. 10. Njna ve Vidoi. 

Na rohí Tidciishém ineti pfUomaými tástufici t Čeeh hiníiI^í m 
e /fntí Prekop Foffeí a M. ľetr Sruirf. 

Palsoký, ArcIjÍT ímA^ I. 280. v |ii>iDfcn>cv 1444 25. Iviliia. ) f Sla/eriť. sal. c Ilohjki Lukavici odkasuje 3 koptf rofniko 
IjrfMfo kliiiteru svt. Ducha v Phjti na xíkluáni slnihy hoK ih Anna z Mnlevic, sedením v HoŕejSí LukaTÍcí, vyznávÁm 

I listem obocné pŕede vSemi, ktoí joj uzrie nebo čtúc iislyšíe, 

t douäinie z Tlastnielio a z viery dobré pamÉti nebožce Olkmara 

ibo llad, toho £asu miiže niého, dala jsem a moci listu to- 

t dárám knézi pŕeTorovi a knéžím konventu rádu kazatelského, 

Mem Černébo k svätému Duchu v Novém Plzni, dve kojiú 

fnav platu ročnieho penéžitého a večného, jednu kopu grošuov 

Ibrnli *e vsi v Hoŕejší Lukavict na človeku méni, zejména na 

Wavi ŕečenému Pidra rozdielne, puol kopy grošuo? na svätý 

M o^jprT pŕiít), 0. tolikéž na svätý Jlŕi a tak dále každého 

k 6isy napŕ»dpsaiié večné, a v drubé kope platu sstúpila a 

)ra jim dvé h'icc své i se dnem i se väim puužítkem téch 

llrt«réi lezie pod Vochovem aslovú Zuclmŕovské, kteréžto lúky 

t STrehupsaui knéíie jsú ode mue dubi-ovolué a vdécnČ pŕt- 

i toho oni I jicb budÚĽt náméstci k tomu klášteru BTobodnČ 

B pokojum požívali mají véfiné a v budúcich ŕasiecb, a to 

I rtie prekážky mô i mých budúcich dédicuov tak, jakož so o 

I irrdin píše n ätŕu jmenuje, kromé panstvic, to sobÓ na tom 

ľ.uo8tavuji, A také vuoli já i moji budúci máme, 

I bv Be nám kolí zdálo miento té kopy platu, kteráž jost to tsí 

iMpunú, jíuú odkupiti vuokol Pizué v pól druhé míli, nebo 

t T téi právo a kdy to učiníme, tohdy vôrÍĽÍ naíi mají to pŕi- 

lám té kopy platu tu v I.ukavici bez odpory sstúpití 

ipropostiti, v znamenitém puolubu toto pukládajic, iícjižpsuiu 

í ty du^e alužhy číníti mujío čtyiikrát do ruka na každú 

lUdiiy, o ncHpoŕe vjgílgíe o lícch lokcích u iia zajtŕio m£Í zú- 

i Ijiii-raiiú a na mäi prosbu za ty duSo a to vždy tsik každú 

b ífaiili majio večné, po váo časy tudúcio beze v&íe odpornosti. 

iOí io by pri kteréiu óasu ktorá služba z téch ubmtsškána 

lijiťlt iiodbám'm a toho bylo duov-odné Blilcdáno hodtiýmt Iídmi, 

1| jlvk lobo čtvľt leta muož a má jim zadržali hýti, d(ikud£ { 

' lUí té služby úplné a doceln, u po napliičnic té idu/.by 

Irhilý má jim ot nás i ot našich budúcich propu^tvi: 

uii^j' a y f sdlwio iWJltJtub y t- A lubu väcliu kiij 402 1444. 

pevnosti já Anna svrchupsaná k tomuto listu jsem stú pcče( pri- 
Ycsila a pro další svedomie prosila sem slovátných panoší Lvikí 
z ňéneč, sedením v Dolejší Lukavici, a Bohuškj z Skočec a Zdenka 
z Hoŕejšie Lukavice, že jsú podlé mne také na svedomie k tomuto 
listu své pečcti privesili, jenž jest dán a psán leta ot narozeníe 
syna božieho tisícieho čtyŕstého čtyŕicátého ctvrtého, ten den na 
svätého Pavla na vieru obrácenie. 

Listina pergameDová v masea plzeňském ; pečeti chybí. Na raba: 
Super tabernam Lucawicz. Starší sígo. E. 4.| novŕjší N. 279. 368. 

1444. 24. bŕezna. 

Toniáš Nárazníky méUénin plzeňský, touto závéti svou odkazujt 
Va kopy roč, platu kazcUeli xi svt, Bartoloméje^ V« *• ^oč. }fi fa- 
rári tamtcz a Va ^- ^oč. pi. do Černého Máštera na služby zádušní ; 
obci plzenské odevzdává dvur svúj Meindlovský v Týnci^ z néhoi 
máji však vydávali 2 kopy roČ. platu do kláštera Černého. Hlavni 
dédičkou jméní svčho ustanovuje manželku svou Néfu. 

Nos Aiulreas iudex, Petrus lorifex, tunc temporis magister 
ciuium, et Wenceslaus Tocznik, consules iurati et ciues ciuiUitis 
in Nowa Plzna, tenore prescncium recognoscimus corani vniuersis 
et singulis tcstiticando, quod prouidus vir Thoroas, dictus Naro/nik, 
noster conciuis, in Iccto egritudinis decumbens, licet debilis in 
corporc, sanus tanicn mente et bona perfruens racione, nobis in 
testimonium vocatis pariter et rogatis, presens testamentum, quod 
voluit habere vltimum ipso dofuncto, fecit in hunc modum. Primo 
namque predicatori nostre parrochialis ecclesie, presenti et futuro, 
niediam scxagenam ^rossoruni cciisus annui et perpetui in Georgio 
Stodonis. nostľo ťonciue, U'gaiiit et donauit, prout litera desuper 
ost conlVcta, (lui predicator s(»mper domiiiicis rt festiuis diebus in 
aini»on(' omiiipotentciu dcum coram plebe pro anima ipsius Tlionie 
Naroznik i't pro ainmal)us panMituín suoruni, eciani pro anínia 
iixiíľis suo pľioris et pro aiiiinabus Petri MiMiidliiii et Thonu* dicti 
Kadlo lic pro auiinabus oniniuín prcdecessorum suorum rogare et 
deprecare debot. Item domino plebano presenti et futuro nostre 
parrochialis ecclesie mcdiani sexagonam grossorum census anuui 403 ft pi^rjtctui nil pemgeiiilitm duu atjiniiersnria in vígíliis ct iiiissa 
■Ii ť'ti.i t\>Tum dvf-aiitatn, ul njoris est, pro auimalius supradictis, e* 
•■•a 1 i.iiiji scxngena grossorum est in domo Waclie pamiitonsom 
;í" i.;.l;i. Item meíliam sexagenam grossoľuni censua annui et 
]'!;■' Li i'rntľibus Nigri monisterií, in nostra ĽÍiiilate habitautibiis, 
.1 ] ' :.v'<-"tiiiin duo anniuersaria in vigílíis cum missa defnncto- 
II. 'II ■;.■ ■■inUilti [iro animabna supradictis et pro aiiiraabus omnium 
i'í' I •sorum suorura, proiit morÍ3 est, sine omni negb'gencia et 
i IM 11 ■■iliam sexagenam grossorum supľadictus testatoľ dulegauit 
III n./íiŕlíno Prucklar et desuper litera confecta est. Si vero pre- 
ditmtor presens et futuri predicatores, uel dominus plebanua pre- 
rnmu i;t ľutnrus nostre parrochialís ecclesie uel eciam ipaj tVutroH 
Nigrí Dionasteríi ia exhortacionibus, neciion inseruicíis peragendis 
n^missí cl negligentes extiterint, ex tunc domina Nieta, uxor ipsius 
testatorís, cnm eonimtssariís aubscriptís illos census poesunt et 
Jebeiit connertere in alia opera misericurdie, prout ipsis ineliua 
6t efticiicius videbitur. Item bona in Tinecz pencs Plznam, curiam 
Dam allodio, agris, pratis, rubetis, fliimJne et omnibus suis pei'U- 
nenciís ac cum pleno dominio nichil exciptendo, sicut sibi per 
Pctrum Mojodlinum, nostrum couciuem, est per teatamentum de- 
te^tam, magistro citiíum, consulibus et communitati vniuerse, 
CÉuilatis ia Noua ľlzua, potenter et bereditaric delegauit et 
condosceudit cum eisdem bonis facicrdi, quidquid eorum placuent 
tnbtiitati, tnniquam cnm prapriía et non alionis. De quibus tauien 
iiuiii. ciimmmiilns Noue Plzno ciuitatis daas sexagenas grossorum 
' r; !i :imnii ct perpetui fraíribus monasteríi Nigri hic Labitan- 
1 I iuoBcribcrc et condescendere debent, prout coniidenciam du 
i — j'iit indubiii'n; uamque desuper literám babent a Petro Mein- 
'lii i'i -"iiiii-r bolia sua. Item literám super nouaginta sexagenas 
.:■- -- nHn, (jiuira habct super communilatcin ciuilatis Noue Plzne 
< i'iti ni.iiuH Higillu, liunc diuísim delegauít Wauconi cloríco, amico 
vn ' M^iliain |mrlenj, ct Tbobíc Ilromadkunis cum suis pneris, itu- 
ri^h iindium puriem, siib tali eondieíone, si suprodictus Wanco 
' 1' II iv, iimicus ipsius testatoris, inemis et absijne iinnis mature 
'.<' I- ,ib liuc luĽu deeessGľit, tunc pars ipsíus in ilta litera ud 
' I li iiii ct ud puoľos suos pleno lure dcbet douolui. Alia vcľo 
' 1 ■ l'Diia nua, domuni Ľum curia et liurcditatc ac prato a Pctrka 
■ ' Ml mobJlia ct inmobiliu, siuo tália sint in creditis, ín pa,- 
^^^^^in i^iiibuBcunquB rcbus tnliuconsistant, nicliíl Ľxeipíendo, J 
^^^^^Httil, Vxuri euu caríssinic, potenter detcgauit et donauitiJ 
^^^^^Hkjwtaň^^vlciidi;^ oui^tjuid iiueplacuorit voluatali, ubsgna J 404 1444. 

quorumlibet hominum omni impcdimento, sibique pro proteccione 
et iuuamine addendo istos commissarios, vídelicet Nicolaum Zeb- 
nicky, Procopíum Fegel et Thobiam Hromade, qui ipsam in suís 
necessitatibus oportunís íuuare, protegere et defendere debent^, 
prout de ipsis conňdcnciam gerit indubiam. Item domina Nieta 
debet debonis suis Barthe tonsori dimidiam septimám sexagenam 
grossorum cum dimidio sexto grosso, sícut síbi in tríginta sexagenis 
per Thomam Kadlo sibi delegatis in toto non persoluerit, dare et 
persoluere. Item omnía frumenta hoc anno domina Nieta cum 
fono toUere et aspertare debet absque omni impedimento. Item 
pratum, sicut a Peterca emit, hunc pratum Wenceslaus Eozlik sibi 
domine Niete exbrigare et expurgare tamquam íideiussor debet, 
sícut et in pleno consilio Wenceslaus Kozlik solus recognouit 
Item communitas ciuitatis Noue Plzne de bonis in Tynecz debet 
Oldrzichowe gircharcze quinque sexagenas grossorum in dcbito 
Petri Meindlini persoluere. In cuius rei testimonium sigilla nostra 
ad preces ipsius Thome Naroznik presentibus sunt appensa. Dátum 
anno domini M®CCCC"XLIV®., feria sexta post festum sancti Georgii 
martiris. 

Z nejst. knihy priv. a závéti f. C. 12. 369. 

1444. 28. kvétiia. 

Jakah s Vŕcsovic vyzýva Oldŕicha z Eoscnherkaj ahy sc pan 01- 

dŕich dal najíti v ľlzni v dcn sv. Jakaha, neh pne nvh potum 

tf/dcn k tomu roku^ jakoz jest již tuk nnduvcno. 

PaUcký, Archív český HL 28. 370. 

1444. 3, června. 

Obec mesta Plzne, a Pahianek zc Šfrnovlc zavazuji sc plaiiti ročmi 
farári n svt. Ľartolomeje SO (/rosíic a síce obec zapisuje na dvaiF 
svých poddaných v Rfulobyčicích 40 gromv a Pahianek na po/^ 
ném svčm v Chotikovč 40 //r., mčež mají slonzcny hýti gádnh 

sa i)ani Anna ľabiankovou. 1 I Säi magister ciuium, jurati consnles, ciuitatís Noweplzne. 
Lfabianko Nigcľ de Sitieiiiowicz, recognoscimus tenore presen- 
■ta^mnersís, t\nod cum Thoinas et Wenceslaus fratres, Slii 
^^^H Tbomu Pabiankonis, ciuis ín NowapJKna, exiatentes, I 
^^^Klieneficiormii. quibus eos pic memoríe dumiua Auna, ge- I 
B^^ohun karissima, dum adhuc vmeret in humanis, fouit, aluit I 
I tidncaait, ac defuticto prefato eomm genitoro, rexit, gubeľnauít I 
I moríbus et virtutibus cos iuHtľuens ac multiplices curas et 
IHitBdJnes ac laburespro augumouto eorum boiiorum temporaliui 
■KfU, pariter et agons et ut tilii gratitudinis, ut, que eos viuos 
padilexil, redilíganint roortuam, lioc quod inťra sequitur, pro re- 
MiosAlutari animarum eiusdeai Anne, genitricis eorum, et eorum 
■odec^ssorum do bonts siiis siibscriptis expoaueruut et perpetuis 
■Bpciribus obserrandiini. Nos igitur supraacripti magister ciuium, 
B»ti cousules ťiuitatis iam diele et ľabianko de Sstíeninwicz iam . 
KtBs. nostroscjuu Iieredes et successores sponto et libere sub- j 
fettinusacpreseiitis scripti testimoiiio roboramus et censum infra 1 
Iriptitin super nos et bomines nostros et eorum heredes ac succes- 
■Rteiiiterne supcrdiixímus soluendos, sub condicionibus infra deno- 
ilis vt Thomam et Wenceslaum fratres, filiis fsic] quondam Tbome 
■bJankonU, iam prefatos, eos et eorum heredss ac successores 
■Wentibus omnino IJberos et solutos ťacientes, vade nos magister 
tninn, consulos ciuitatis iam dicte et Pabianko de Sstieniowicí! 
■u fatUH, promittimus, bona nostra tide nostrorumque heredum 
■ lucccssorum nomine, octoginta grossos argenteos Pragensismo- 
pte census annui et perpetui, Iionorabili viro domino Tbome, cru- 
Boro (ledofflo Th(<otuDÍca, plebano ecciesie ioNowaPlzna, suisqua I 
IcCTtsoribus, eiusdem ecclesie plebanis, annis singulis a dáta pro- ' 
■ttamn continuis, Tidolíeet nos magister ciuium et consules ciui- 
kts Nowe Plzne in Jobanne, dicto Ctima, mediani sexagenam 
pni duobus grossis et in Johanne dicto Holub duodecim grossos. 
Ptnnibns no^tris in villa nostra Radob/czicz et in eorum berc- 
pbils et successoribus, et ego Pabianko de Sstieniowicz in Wen* j 
psUo, dicto Wagecznik, ín villa Cliotikow, bomine meo, quadraginta 
ptMS et íti h<>redibua et successoribus cius, dtuisim sobiendo, 
Belket inclpientoi in festo sancli fiallí proxime venturo et qiia- 
■rdecira diebua ínmodiate se seqaentibus per medíum et in foato 
PcU (ieonjii deinde inmedíato affuturo et quatuordecim diebus 
lliUDediatd ttequentibas per médium et sic deineups annis sín- 
^^^gpjne censua dare et censuareúrnuí negligenciaproculmota. 
^^^Hklo cuiusťuniqiio termíni terminorum predietonim, extunu mox prefatus duuiiuus TLuinas, plebauus ía Notuplzu, iiil<|« 
succeasores, eiusdcni eculcsie plebant, plenam halient et luktn 
(lebent poteatateín in eos eonimqao beredes et succeMOrti in 
omtiibus et síngulis boníseorum mobilibus, iiaoĽUtniiue uomiuutv 
vocabulo, iii prefatis Jobuiiue Clima et in Jobanne Uahit in Ik- 
ilubjczicz et WaiiĽeslao Wageczkonis in Chotikow, curiU duntuit, 
rcpnrtis simul peccnribus et pecudibus, auotoritiite propria luffi- 
cíenter ptgnerandi et pígnera recepta intor cbristíanoit uol iuJOM 
oblígandi uel vcndcmlí et talitei* cen&um tunc dubiliim comiiumdí, 
HJne strepitu iudicii et ((uerelo, isto tiomíniter cxpretwo, si ct^nn 
prenominatum censum ÍD tam cerlis ct vat^nlibtiH boni< nntlt 
ciuitatis dictiä et Pabiauko in suis boiiis vt suis succvsHorílius, |in) 
tredecim sexagenis cura TÍgínti grossis coDparauiinufi ut velati p(*- 
sencia Rrornuímus, bgu si ct dum nostri bcredca acl eacceuon* 
conparauerint et firinauerint, aut aietdum preuoiainatas treili<^ 
nexagenas grossorum cum vjgíiiti grossis prefatiti d->mino 'RiOM 
plebano, uel suis successoribus paratua dcdenuiiis &ea dpilerínk 
nostťi heredea uel succesaoťcs, quas ipsi sine renitencia debtoť 
recipere et aibi alíum censum annuuiu et perpetuum pro 
pecunia conparare, ad portandum oneľa pro eodcm cciisu pcrpstni 
tcmporibus, i]ue secuiitur, tunc mox a solucioiie supnscnpí 
Ľonsu8 cum curiis bomines nostri tam dícti ct nlíia nostm bootf 
supradetiotatia liberi csse debent et debemus porpctuo ct 
fro (luibus quidem octuaginta grossis ceosus annuí, perpt^i, 
prascriptus prefatua dominus Tbomas plebanua auique Buccosoitv 
(lobcnt ct ti^Tieiitur quatuor anniuersnría quolibut anun perpetuiff 
temporibus, ijuodlibet eorum preter ct separátu m i^cjam xliis uai-' 
ucrsariis pro tempore occurrentibus, non coniunctim. sed diui«p 
ipaorum propriis caiidelia accensis et aliis aumptibu^ ipionilM 
ad boc neccesaaríia in vigilíis et miasa defunctoruni cantatis iasiM 
morom et conauetudinem nostre parochialia eccteaie prn salulAn 
sufTmgio auimarura Anne, genitricia eonim pradiete et saonii 
predecessorum in cappella, per eoa cortimquo predecessoras ic. 
occlesÍA nostra parocliiali fundala, in et circa altaro sanctc CnicS 
deuoto modo pťragore, adbíliitis circa prcmiss» ccriiDoriits delutS 
ot corisuetis. Vbi urva quodbbct &nriiuer«Lrtomi:i pU'banua, 
pro tempore fuorít, suis coiifratribus et prosbílcrís ad mensaia 
duas pintas viiii proTincialis uul australící vmendo porngcre de! 
bebit, et prvdicatori predictu anniuersaría in aiabone intii 
prnmoucitti circa quodlíbot ipsorum inium grosatun 
reutis darv tenubilur ct tcoebÍL Insuper utasam i}« 407 pan Maria per adueutam domíni, prout mgrJs esi. slmililer ípso- 

^■■r>iiiiilmí cum solcmnitate ot tactii organorum, sí organista 

' habeii poterit, annís aíiigiilis perpottiis teniponbua 

; ti.ínentTir procuraie decantari, omiii negligencia procul- 

iiioM. .-M aiilem Iti pi-emissÍB aoniiiei-sariis, eeu uliquo ipsorum aut 

scám mi8«i prcdícta inoda premisso peragendís, prefatus doroinus 

Thvnuus, uel muí successores tuerint negligontea quoillibet uel 

mnisBÍ, ot duininoda lioc ipsum fuei'it bono tostimonio con- 

probatum, exttinc mox nos nostrique heredes et siiccesaorGs pre- 

iíictTira runauni ocíuaginta grossos poterimus ab eis alienare ct 

' 1 >.' in alia opera pietatis, ímpedímento cuiuslibct hominis 

■". Dulli viuenti de hoc im pfripetuiim abquam reddituri 

:i. In quornm robur et euidenciam sigilia oostra propria, 

m te!,Utiionium vero Bigilla nobílium virorum, Jolianiiia de Jablo- 

nebo, dicti Slľnisstid, Jobannis Miichkonis de Bukow ot Wyiemi 

lU ILiri^in, ad instantes preces nostras ťactis sine eorum dampnis 

prescniihus sunt apptinsa Dalutu ťeria quarta post Peiitecostia, 

anno dominí tnilleBimo quadrigentcssímo quadragesimo quarto. plzeňském, s 6 visiUými zftchoTt- 
ibu nn hoF. okraji: i.d.M. DXX., 
10 Júftnae Zak. ; ftltir&tu[?|. Niíe 
9I1K PftbyaiikoDÍ9 moneta Prag^nsis. 
vyäfifm 
0pJ8 Úplní 

(p. J. SuoiätÔ K Jiibloného). 4} Šlft aklnnéný iHfltranný, v nemá 
kuíiíki se «pBtfaje, nad i^vým roliem prilba s kíldlem ; opis úplné 
\f. 6j Šllt áole oblý, mŕilo sklonSný, s vodorovným vyššim bFev- 
(tpro«tŕ«d. oad levým rohem kolui prilba a róby búvnllroi. Z i>pi«n 
WylÄin — jeit slabS loató, oatatek sňtFalý. Sign. nov. N. 172. Lintioa puTgameDová v mase 
l^nt p«f«Cmi na proužclch p»rg Na 
XTL Jftoaarii sub reverAndo dol 
fol tlca JÍDOU rnkoa : Litera gnper 

FriMi: 1; Zachovalý sekrét m, Plzaé. 2) ätíl dole hrotítý 
tnhwn ; opis zaSlý fp. Pabiankova ice titínovic). S) Rás i o 1441. I (i ÍPľvna. Švaiiiberlí. 

í Knmti't st &mwhi~fka ]}íňr p. OUlficliovi s JíosfiiÄprJtí 
I íij h rriku na dcn svf. Jakulm do Plsnil pfijrti nemeikaK P^Unký, Archív ŕei, IIT. 372. 1446. 24. dabuB. 

Obce m. Fhnč prodala }ia svých dvou vsiek bkt-rnamxh n Lohseeh 
romí plat 14 kop uroz. panoši Janovi Sírniifori t JtiMonnč, 

My purkmistr a koitšelce, nyn§jSí i budoucí, i všecka obec 
mesta XoTČho Pilzní, s svývai dédici a budouctnii, jistci n ytiví 
prodávajíeí v dole psanélio tiliu, vyznávame tímto listem pŕttdo 
YŠemi, kdož jej čisti, nebo Čtouce slygetj budú, že sme s dobrým 
ľo/.my8leni prodalt a moci toboto listu prodáváme dobroroloé 14 
kop gľoSuov plniu pcnéžitého, komornieho, ručnivlio a Túčaého, 
sami na sobš, na našem mésié i na svýcb námeatujccb budoDctdi 
a zvlášlé na našicb dvú vsi tnéstskú a dedičnú na í^k^Tuanech a 
na Lobziecli, coi my tu v Lobziecb práva máme, na kmetBch 
v tócb vsecb nyní i potom liydlejícíeb a na jich núniéstcicch ba- 
dúcích i na dvoŕicb i na dédinácli ornyi'b i ncoruýcb, na lokádi, 
na jich oLcecb, i na tom na tšem, coi k tém vaeín pŕíslu^', ka 
pravému dr^-ení, jmúiii a požívaní, nie sobé úpbiô na nicli tuipo- 
ostavujíce kromô paiiství, uro/enému pánovi Janovi Stmiiitofi 
7. Jablonné, i tomu každému, kduž tento list bude míti s jobo 
dobrú vuolí za sto kop grošuov a sa 40 kop groíuoT dobrých 
striebrných rázu pražskébo, kteréí sme od neho pŕijab' viecky bo* 
tové docela a úplné a ten plat na lécb lidecb tnigí na&i tČ^íbC 
zdvibati a bráti rozdielne poOnouce na Bvt, Ilavol, po napsánf to- 
boto listu nejprv pŕiští, sedm koji grošuov a na svt .liŕí, ptitoU 
bncd budúci, dnibých aedm kop groSuov a tak jiná K'ta po vfo 
časy budúci večne a jestli že by se pri kterém sv. llavle neh pfi 
klerém sv. Jjfí na lldech našich svrcltupsaných ouroku kterôho 
l)olúIeti CO nedobtalo. slibtijom a máme z ratbouzu z inés(!>kú ko- 
mory Bunimu toho polúletijim svymi pcnezí botovými doložili, uby 
jim vždy jejicb 8pravedli»ý ourokúplnč vycháiel boz ;(matka; |wbli 
by CO takú na túch bdvcb víca mimo tu naSicb včfiiľ.li >itiiiiiiiii 
úľočnýcb pené^ /.bývalo a piibiebalo. ta do našio iti> 
má bráno býti, a nudoKi/ili-li liycbmo nékdy aneb ti. 
ouroku kt«ťébo pglúlelí, Jsuce od véHcicli naponniiiiii ■ 
,)iťb neb ouatné, tebda která-s dva z nás kui 
dnucicb a dva z obco napomenula búdou. ' 
iia|)omenutí, bezov^ech omhív a ndporutJT, m ■ 

vŕľú kľitsf:tn![kú, mkú siiolečiiú n ttcruultliiú bi 409 pAea Dft dmhého neukaznjíc ani tím se TymlouvAJic, každý z nás 

st^ni iíTotem b jednejm pacholkem a se dvéma koňma dojeti, nebo 

ntsto a«bu každý z aáa moci btide posiati a vložiti panolí rádu 

nlíŕskúho. tél tak6 s jednejm pacliolkem a se dvema koňma do 

- ■- rrbo do mésteíka královského, pnoskébo, knéžského neb 

■. do kteréhož by nim ve všem plzeí'iském kraji od 

ii.išicb uknziao bylo a jmenoTáno, do doinw clnŕbo lio- 

íinxijre, uára jimi ukázan^Lo, v pľavce obyŕejué zeme české lezení 

a ta leíeti a trvali máme a odtud z lezení ne^yjíždéti a Tycho- 

Jitt. ani kterým obyOejem vyniknúti, dokudž byclinie ouroku neb 

,1 iv zadržanábo neb zadrienýcb klerého polúlefí nedoložíH 

í nim docela a ňplné. A když by minulo Čtrnácte dní 

[i;iponn!uutí k lezení porád čtouce a my neučinili niiäim 

i.i'í. jest psáno v tomto listu, ani se na upomínaní obrá- 

!:, tebda dávame jim moc plnú i práro tímlo lístem tak 

ikoby méli na nás list s peíetmi visutýini, a rnkojmÉmi 

/A ručení se v§emi pokutami a výmluvami udélaný a do- 

,il.y ty jisté peaí/c úročnec zadržalé a k summé liroční 

ic naái vŕŕící mohli optati, jich dobytí a je vzíti na naši 

r kŕesfanech i v židech u kdož je koli ve vší české zemi 

^( a Vtizmou, tu my je slibujäm a máme zastúpití sami sebú, 

i STjŕmi hotovými, rukojmémi dobrými neb základy hodnými, 

b pdi ékudy a proto ví.dy ležetí a ti'ávíti máme dotud, dokud;^. 

Ithom téch penez ouroOnýcU zadríalýcli, našim véŕícím nesplnili 

e všemi škodami, kteréž by oni pro naše neplnení 

I, kdeikoliv aneb ktentkžkoli docela a úplnč, ale však aby tx- 

í škody byly, kteréž by jeden z na&ich véfícícb moLl pokázati 

1 bez zmutku ; neb ty vŠecbny Škody jsou a mají naše bejti, 

c naiich véŕících, Pakli byclime se na lezení obrátili ne- 

telida naSi véŕící budú nám moci látí, jak se jim líbíti 

A nebudeme-li í na laní dbáti a nebudem plnití, coi list 

n 8*édíí, naíim véŕícím vnoli dávame a dobrovolnô so pod- 

Hljen, aby moliU právcm i bex práva snbati na nás, na naSe i 

f naíích statky a zboží movitťt Í nemovité, kteréž mámĽ nob 

títradou, kdiikol! sami svú moci i s pomocníky svýmí, jakž m 

(r<dáti a líbtti bude, buíľto stnvováním, lidí jtmáníni, statkiW 

b dakDÍm i samých šncovánfm a my žádným obyčejem, jpžto by 

1 TjrmyiSlen bojti, jim na tom odpírati, odmUWali ani odboje 

pil nemáme, než Bvédéití rSady a znáti, že sou oni právj a my 

I tiim kŕivi; pakli bychom co proti tomu mluvíii aneb skutkom 

"HstUi. (o byulune učinili proti své cti a víei;c, ale ne ku pohor- šení jicli pri, neb tomuto Ustu a col by koli naií TÍfÍčro^^^| 
pomocníci pro naSe neplnčiit nám, ncb toAím lidem äcoj^^^| 
rýmkoli obyčejcni uf íniti. nebo pobrali, to jím na jistina ^^^H 
ouroky ani na Skodjr počítáno nemá býti, ani jim aai jicb^^^| 
ani pomocníkuom uiCíniž iilýiii tčch vou vŕčnú slibci;cm 4^^^| 
HO a za budúci své niivzponiiiiivti, to jim z nich kaidému pô^^l 
niku TÓrnô etnč a kŕestiitisky miinK; a slibujem zárieti jako doliK 
lídee a také k vydúváiií tolio ouroku véŕící budú moci z iwmIw 
i do naäeho mesta pŕipľavovati, jakž so jim Ubiti bude a my mánai 
jim toho radili neb pomocni býti a uiéimí neodepíľatj, pakb' b^ 
ae jim odkiižkoli neb kamžko]i jinam na jiný zňmek tdáloUdtMC 
oiirok pľipravoTati, dávame jíra k tomu plnou Tuoli, tak jalrt|^H 
komorní platy odporný a rymluvny v této íeské lemi, iieolu^^l 
jicli platili, z túbo my se alibujem uevymlouratí. Ani kt«rak d^B 
rati ižádnú včcí, ježto by človek kterakžkoli mabl vymysliti. Tdc6 
0(1 českých králuov btidiících slihujem k tomuto nAíumu trba pod 
míyestátem vuole dobyli a ten ra^estát naii'm vincím r jich nioe 
ku pevnosti toho trhu <Uti a ač bychme kdy mohli s to býti, ie 
by nás Pán Buoh pení^zi obmiyslil, proto väak nebudeme moci aní 
mámo véŕících svýcb tiskmíti klerou moci neb bozdóčún, by aím 
ten plat zase odprodali, hé byknaSí proabú oni sarai dubrorolni 
nám tohii pŕáli a vuolí dali. A ji.>8tližo by nám to kdy oilka|>»ni 
prialo, telida máme véŕícim našim vio zlatými uherskými dobrými 
jicb jistýrai navrátitt. čtouci> zlatý každý, jakí v ty časy zbitý plk> 
titi budú, a právo duchovní ani svetské ani který soud, aiit ktňfí 
t!laitové a freiunkové ani ktcŕí zápisová aní která moc královaki, 
knicžetci neb panská, nemá nám plátno ani spomgcno byli, proti 
tomuto zápisu iíádnú včcí. A byl-li by kterú veci tento list pokažen, 
moli, xotlcníni, vodu, slitím písma, \e}.6RÍm doluov, pargamona 
zvrtáním, píiiaŕc ohmcákántm, na pGóotech pokazením a zdaveaim 
nebo klorakžkoli, to na^Kim Tčŕícím ani listu ílkody nemá býti, také 
lytu väocky vecí v tomto liatu psanee alibujem tvú dobrú väron 
a ctí zdržeti a zacbovati naSim vAŕícím, bezo väebo pŕcružoní pôde 
váomi pokutami svrcliupsanými. Tomuto pro lopSí jtstotu a pernooC 
svú srac pet^ef mčstokou vétáí s nn&í dobrú vuolí, vedomím a pri- 
znaním k tomuto Iíalu a zápisu privesili a pro lepii svedomí pro- 
itiU Hmi' nrozenýcb pánuov, pána IlanuSo z Kolovrat, pnoaUnnana 
x tiutSlcjna, pána Jana z Kolovrat sedí'uím na Itwzilružicfťh a ftlo- 
vutnýcb pánovi UobvIÍG z Modŕejovic Hedéním na Itadyní, Jaaa 
T. Prostiboŕo sedením na Podcnoklecb, Jana Hvvzdíŕe z rnun^l 
u ?ľi«cha z Kunratic, aliy na svédtimí bez avú ikody P^^^^^l lakc pŕtréaili k tomuto listu, jodž jest dúa leta od aai'ozeui synu 
božilin tiRÍtM'tio fityŕíatého čtyŕicátého ficslúho, ten den na sv. Jíŕí. 
A my purkmistr a konSelé plzeňátí vyznávame pŕede väemí, že 
KDie í 9 obcí 8TÚ udélali liat hlavní oa pargamené s peŕetmi vi- 
Mtymi sIoTÚtnemii Janovi StrntätoTi z Jablone v táž slova i juk 
tento prípis znL Tomu na svedomí pečef naši raenäí pŕitiskli sme 
k lomulo Ii8tu. A my Jan Hvozdíeŕ z Proatiboŕe, Jan Muchck 
I ttukom a ľŕech z Kunratic vyznávame, ie sme také ten list 
hUvní na pargamené a visutými pečetmi videli, slyäeli a v svýcti 
rukou drjicli, že jest tento prípis v táž slova, jako ten hlavní list 
iní. Tomu na svedomí peCeli své k tomuto prípisu sme pŕitiskli 
l>)bí^ beKe škody, jsnž jest dán ten pátek po sv. Matouši [23. zúŕí] 
taaa U46. 

Z apisn K kuili erekfofch H VI. chovtiiiábo v moseu phefiském pod 
K|pi.N. 148. daného v Praza d. 3. ĽervoA UlT. od äimonB s Nirabnrka, 
aliDtDUtrfttont Krcibiskupství pražského. — Fladij, PamAtl pkefiské 41. 1440. 28. (Inlma. ' 

■S'lani re Sohídavi pána Oldiicha s Rostmberka, ehoií 
.4 pro dlahy a ikodi/, ktfréi pro nš viali, stavili v ĽmU- 
1 k prúpu je tu uniHli, avšak ĽtuUjovičtí odkáznli je na 
Ph»f. I tu ujimá se p. Oldrick dopisi^tn S^bíslavských 
íí míí liuili'jovickýin, ie jií s Plecňskýmt v Plsni ústni o 
,nlimf, a dositd že se. jeho Iňíem po í)í-«pm nestalo i šáilá 
ttoto ĽKiiijovické, nhij jeho podílnn{itn práva svého pojimli n do- 
pomohli. 

PaUcký. Arctiiv ŕea. III. ns. a pozn. 374. 

144fi. 4. červiia. 

^ áW se Šternherka v tislf k p. Oldnckovi s fíonetthcrka tmi- ' 
tom. ic touto dohoH mnji ajezd v J'htii (strana pod I 
jldnou), tui Mími sú sobé slil>ili pôde et( a pnd vírÁ hýti. 

íilá<4ý, Arehic čea. H. 22. 1446. la. {erviia. Závéí Mikuldše Zebnického, tníši. pUeň. My Oinlriíšck, riclitáŕ. Jakub Sinulek, toho ča«u 
a. Vádav Toíník, konäeló pŕíseím mesta Nového Plzne, ryji 
tiemto listom pŕede vSemi, ie opatrný maž Mikuláä Zel 
Bpoluméšlúníii náš, ačkoli ncmocen jsa na tele, väak zdrAv 
rozumu, a pŕí dobré pamôti, aby po jeho smrti íádných 
neBnání o jeho zbožie, kteréhoi mu jest íe zdraví Buoh 
mezi pŕátely jeho nebylo, nás pŕíprosiv a zavolav k tomu, 
vúto méiú svuoj poslední jest kšaft zjednal: Najprve, 
Annu, manželku svú, uíinil jest mocnú poručnici viech vecí fl' 
a vAeho zbožie svého, movjtóho í nemovitého, buď mnohú nebo 
málo, i také domu svého a zvláäté dluhóv, kterúž jemu dluiai n 
Vádava u Kozlíka a u ženy jeho XXIX kop gryšuov, klcrúií moji 
plniti tibeľskými zlatými, za každý po pólu kopy čtúce, a to lu 
svätý Bartolomej, jeäto najprv pŕide. Pakli by beze Isti, viech 
spolkem dáti na tu dobu nomohlí, ale mají dali polovici ta snAj 
Itartolomíj jíž jraenovaný, a druhú polovici bez pomicnÍ« ua sra^ 
Václav hned potom budúci. Item povédél, že obec z Týnc4S, po- 
ložili sú u neho dve kopy, protož které strane budeta pŕisúzeni, 
aby té byle vydané. Také vyznal, že má kiaft Aadrlíka Cmébo 
na plat véCný k kostelu svalélio Bartolomi^je na dielo a na dathj 
za duäé, jakož plnéjio ten kSaPt svedčí, a na ten jistý plat ie drli 
Ilenzl Prucliler v Týnci do své vuole dŕdiny. lúky, cíim^nicí 
8 sedliitém, a když se koli jemu nebude zdali toho dríeti, bud 
v týž plat najatá jínému pani Aouú a porui>níky. ľaklí by komu 
tolio bylo postúpcno k večnosti, aby to hyto opatŕeno, nby lí«t 
i'ádný byl tu na ten plat udélán, k večností ; a tiem vbídiii panf 
Anna s poručníky sobé pridanými vodle käafiu Andrlíkova. ItvtD 
vyznal, ie mú dva liaty na dvé kope platu k&ii'tu nelMi/i-ľ IVtrA 
Moindlova a tí; II kopô platu že stí na domu lélu)/ I 
?. niuUžto jcdrm kopa platu odkázaná na Akolu. il: 
žičky, na svieco a ua zvoncCky, jtfžto oliudie s sii' 
mocné, Itom jiné druzw dvw kopft plntii od téboi \! 
spravili a vyvéati k večnosti Nároiník. Itvin kalich 
ci^ný, který udélán a miBtrovH n«bužco Matôjflva hX.r 
ckého a a llenzinra Pradclorova, aby joj ponifníci ^^^ l«fl. 413 

■ méli v 8Ti} moci, « jím vládli, a jestliže by lio potrebovali 
Irteré boíie hody k fare, aby ho pojičeli; ale kdyby odslúžili, 
E j^ hned zase v svii moc vzoli. Item lúku Mitrwald aby pro- 
m a r. toho aby Bétee, dévečce služebné, V kop dali ; za ostatek 
B penŕz, bndú-li páni PlzeriJtí, konäelé a obec chtietí, omát 
Bový d&lnU, (ehdá aby Je, ty poníeze ostatnie, na pomoc tomu 
Ktn dali a pŕivolé-Iipátii k tomu, aby teu ornát perlový iska- 
bm tiem poxlacĽiiýni v své moci chovali poručníci jeho t dole 
■l{ i jtch budúci poručníci a mé]i to ku potrebám kostelmm; 
Bi by 8« púiiúm k tomu svoliti Deiidálo, aneb ie by ornátu 
BT^O dČlati pro nedoBtatky Leniohli, alo za ty niilrwaUlskó 
Beze aby poručníci kúpili ornát takový, jakoí by za ty penici^e 
U kúpen byli, a ten ornát s kaliľheni pozlaceným aby poruč- 

■ T aré moci raóU a pojičeli jeho k boži službe tými obyčejom, 
■j i kalicha. ÄkdyÄ by Biioh neuchoTal pauie Anny. íenyjoho, 
■toU po jejie smrti slatku ostane, kakýžkoli to statek bude, 
V poračiuci za jebo duSi a za jehn ženy i za obojích pŕíbur-né 
Buutrie TéČné u fary zjednali a nadali. Také, že listy káaťtuio 
■eice mistrovy Matéjnvy porúčie svým poručníkóm, aby jími 
pli apominati, je kázati obnovovati a učiniti s nimi, co2 ton 
pt Bridii, jako mocni poľučníci vedie mistrova Matejova roz- 
■dm. Opit vyznal, íq [zjmistrova Matejova käaftu jest iia dielo 
Btébo zvociu }i/. dano V kop groáuov, a druhých V kop íe jest 
BtBzle fruĽkIera. Item že tyž Honzl télio^. místra Matéje käaťtu 
B U Mbú \ kop groi^uov na dielo kamcnnébo mostu a ubyjich 
M noTydával. leč na to dielo. O berniecb takto seznal: Kdež- 
B >tojí psáno dedit, tu jest z té beroé, ktcrúí je vybieral, svú 
Im od berné v/al. a také tu berní dal; ale kde4 nenič dodit, 
llnnii jest dtužen a svého práva nevzal; a na to, což jest berní 
Ploit, toto má u obce: sedm kbelcúv vúpna po III groších, 
MO jĎn bŕcv ke Väem Svätým diilali ; a X sýróv po IV groéicb, 
■a pim konäulé a ubec dali je ciesaŕovó nového leta. Za ty 
mieša jsií rukojmi: Jukub Smutek a Adam kramáŕ. Také aby 
ml^n pnrkniiiftrúvská byla ohledána, což jest kde za svého purk- 
B|Q)TAt*Íi) za obec vydal, aby mu seálo a jebo žene na zadrža- 
HAMBÍBcbi p&kli se nedostane, buiT dodáno. Vyznal také, že 
^^^^H Bplttôui od nulio í od Henzle úplní'? do sie cbvilo 
^^^^Bn i z tobo. což Jo v Týtici platu na kostel a farárovi 
H^oBo. Item, že tyto poručuiky svú mocné činí a je paní 
E^ manželce &vé, pridáva, Tubiúäti a Henzla ľrucklera, muäfaDy n 414 H46. 

by CO potŕebie panic Anne, žene jeho, že jí budú radni i pomocní 
a že to skutečné učinie, což j im porúčie. Paklí by se který z nich 
roznemohl, ten muož miesto sebe jiného poručníka k tomuto 
kšaftu, kohož se jemu zdáti bude, udélati, a ten jisty má úplné 
túž moc ku poručenství mieti, jako by sám Zebnický jemu po- 
ručil, a žádné právo, ani svéckó ani duchovnie, ani která ruka 
mocná nemá nižádné moci mieti ani práva proti tomuto kšaťtu. 
Pakli by se proti tomuto poručenství který súd nebo nesnázc 
zdvihla, to na Zebníckého vlastní náklad a na statek ženy jeho 
pŕedepsané beze všie své škody poručníci j menovaní mají vyvoditi 
a zadných počtuov z takových vecí i ni z jiného, což by se tohoto 
kšaftu tklo, aby nečinili. ľakli by také mimo kaplanstvie zbylo 
CO statku jeho a po smrti ženy jeho, buď což buď toho, mohú 
to poručníci obrátiti na jiné skutky milostivé pro Buoh za jeho 
a za jeho ženy i za jich pŕátel duše, nač se jim koli bude zdáti. 
Také jest povédel, že jest toto lidem dlužen: Lazárovi postŕihači 
za črnó súkno L grošuov, Mikulášovi kováŕi XIV grošuov ; Milo- 
tovi za barchan VIII grošuov, a Hanušovi kramáŕi za modre 
plátno VI grošuov. A my k jeho žádosti a prosbe pečeti své na 
svedomie privesili sme k tomuto listu, jenž jest psán a dán leta 
od narozenie syna božieho M"CCCC"XL*'VP., na den sväté Trojice. 

Z nejst. kuihy pri v. a z&vétí ť. C. 13. 370. 

144G. 13. prosince. 

Jan Strnisté z JabUmné zr'c^ije hqil^^^^^tci i> kostelc set. Bartolo- 
mt'jc v Flznl n oltáre set, MíkuJášc a dáva k nemu romí plat lá 
koj) f/r., ktcrij zakoiq)íl od obce m, Plzne na jejick dvoti estch bkvr- 

nancch a Lohzcch. 

Jií, Jan Strnište /. Jablonného, vyznávam tienito listem obecné 
vsudy a piede vscnii, kdež a pred uimiž čten neboli čtoucí djin 
bude, že jakož sem pravým trhem koupil od múdrjŕchaopfttrqfch 
purkmistra, konšeluov i odc vší obce mesta Nového Pilni 
nich a na jich lidech vo dvú vsí, to jest v Skvrňanech a T £ 
14 kop grošuov p^atu ročnieho a večného, a jim penéli 
jvj zajilutil s tčmi ohradami a v ta zavážaní a podl pi list 8 visutú túhoi tnt-sta vítší pečetí, pri nichžto i JJDych 
rýob lídí a pánnov a zeman im svédmni pečoti jsou mné od 

I M iwtvrzení toho trhu dáiiy. plnéji a äíŕeji okazuje to a 
p£í, tak a dobrým iným rozmysleoi, idráv jsa télem n rox- 

, ^pdmil som kaplatistrí mdií t Plzni v raésté u tary, u ol- 

i ST. )Iikit)íUe T kouté.jJouc od SkoIy do kiiorn na levo ruce 

hi0 k tomu spuosobil, knčze Václava Úerného, aby se tu čest 

ptila Pánu liohu, jeho milee ináti Pannč Márii i vitom svätým 

mIw za mú & poručnikuov dolepsaných í takú mých a jicb 

ntUT duŇe večné dala, a na to obrúliv ten plat 14 kop jíJ^ 

ďittpsaných k tomu kaplanství dobrovoloč a chtô rád, coí na 

^ jest, opatrili to tak, aby oumysl muoj prospech uihX a to 7Á- 

i také neaeilo. Ten list hlavní, o nemz svrcbu zmĺnka jest, 

Imoi a moci listu tohoto po mó smrti dávam siovútným páuuom 

, RackoTÍ a Pŕíhramovi bratŕim z Račina a Janovi Nýŕim- 

i z Nýf&ti, pfáteluom mým milým, vuolí mou svobodtú, dobni 

ieeku moc i práro po smrti mé k uérnu dávaje, tak včele a 

I, jakoi by jjm samým zejmena svédííl, aby jím upomínali, do- 

■li i ptMiizc k sobé brali bez v.šelikého pŕátel mých i jiných 

1 lidí odporu a prekážky, tak väak, aby ty peníze a ouroky 

I ruktiov v lémž listé položených k sobé pŕijímajic knézí 

UtovÍ C«niému, kaplanství svrchupsaného kaplanu i jeho uá- 

ik&íD. lóhož záduSiť budoucim kaplanuom, na každý svätý Jiŕi 

'. Havel vídy po sedmi kopách gľoäiiv vydávali, oni i jich bu- 

TÓCné, nikoli toho nczadržujic ani zmeíkání neb prodlíváui 

utku kterého neboli odporu v tom činice, mimo všecky jinó 

B a p/álely mé jim toho vére a úťaje, ío to bez ujmy a jiro- 

p; pred sc tak povedú a jednatí budú, jakož ted jiclisvčdumí 

} siéŕuji a poroučím, napred to pro Pána Doha iičinic a podlo 

t pro odplatu jich vlastni a spasení i mé i jícb i také všcch 

ibá Btrao pŕedkuov naáich. Také svrchupsaué pŕátciy mú Jana, 

k a Pŕíbrania hratŕi, i Jana Nýíanského i jich dédice a bu- 

! n£iiiil sem a Óinim po smrti md tóho^ knplanství a záduäi 

í a mocné podacé pány, to pŕidávaje, aby na službách božích, 

I M {iŕi tom oltári deji, í bulida véčn^ díU budú, za né teež 

II n mn^ a t.& jicb pŕedky Xml jako x& mC; večná se ]iamátka 
I A oní pŕihlL'dvjtA ktomu, aby laku kné/em Vúclaveín Oerným, 

Dyiiäjäím i také potom bndoucími kuplany, ty a takovtí 
BUžny bez prumčny každý rok v čavy tiíle poli 
Bb^í jim ani umonäeiii Dodopúšlujíc žádnť'lio, to jest ^ 416 , kterou m§i zraeäkal nebo opustil, uby za každú cliu(l,)ŕ[a ita dra 
groše chleba konpíl n ve jméiio boží vydul. Svetlo a víno k U-tnni 
oitňŕí aby knéz každý n kaplán budoucí na ton plat a otirok Rtm 
8obé jednal, na každé bucIió dni také aby vigílie zpívanú a mSa 
zádušní téz zpivané zjednáva! a k tomu patnácle diudych Dakrmtl 
a každému z nich dal po peiiizt. pŕí knždém pak av, Jiii týi kapiou, 
kterýi nyní jest neboli potom bude. aby siikna za dvô kopi-, jakoi 
na chudé sluší, koiipil a pri k^ídéoi bv. Hiivle teež luezi ni roz- 
dal. Tyto prípravy také a ozdoby k tomn oliúŕi ostavuji a pri- 
dávam i poručnikuom a pŕátohiom mým avrclmpsaným to poroa- 
čím, aby k tomu pŕiblídali, by toho ncubývulo, ulo pri tom nitáf'i 
bylo též budúcné zacbováno: ncjprve ornát Bváteční ji^denadnibý 
všední, ottáŕík pofiťslný z mramoru teľného, tri ubrusy HVÚtoútUa 
tri všední, kalich stŕíbrný po/laceuý za dvanúcte kop, korporaly 
dra a dvé korporalnice, mŠál ni ijergameué, voltkém textetn psanj, 
za šest kop gr., kŕížok luosa^tný pozlacený, monslraiu'í malá po- 
zlacená od polovice a päta jest mosazaá, ale k vrchu jest »tíí- 
brná, zvonečky dva cínové veliké a dva mosszné Dii'oií, tabohk 
božtho umučení na kríži, tluščičkn cínovú k vínu, ampiUc« dvft, 
pu^ka k oplatkuom. zvonečky k božímu telu dva. postavníčky dva 
k božímu telu. Jest-li že by pak ten plat kdy snad bylodkoupOD, 
tL'hdy poručníci svrcbupsaní, iicbo jich budoucí tak poručení, aby 
za ty pcníite hned platu koupíce k tomu kaplanství, jej T&ecken 
oddali, aby ntkdy to nesešlo ; pak-li by tn mčato Nový Pilioň, 
ktunikíkoli zhynulo, neb ľkuícno bylo, jchní. Uaob ra£ ostrici. 
aueb snad v kué/.ích ni^jaký nedostatok byl, proto poruČnJci, aby 
jinam, kdcž sc jím /.dáti bude, z-idu^í to pŕivedli, aby vjídy la 
služba hoii i památka zúduSío neseniu. A uemohlo-lí by to nikolí 
jinak býti opatŕeno, alo na chudti a na skutky miloBrdnoe aby tg 
zn mú a mých i jích pfedkuov duäe každý rok obracovaU, jaki>t 
jim toho véŕím i jich svedomí, a poroučciií dävám také jiin j jivk 
kaMému plnú moc i piávo, aby každý z níuh mohl i právo ué) 
7.a zdravého itivota, nebo na smrtedlné jtoateli na misto sté po 
sobé. kohož mu so zdá, poruCníka svrchuptanvih vKi 'isi;iviii. <i 
ten pak, kýmžkoli ?. nich ustanovený, aby lui nn" 
ko všcmu, jitkož každý z nich miťtJ má, ucho kt< i 
muui limlo lístvin. IVkli by kt«rý to ubmt^knl au, 
i uuŕol. jcbuž Buob rač ostrici, Ichdy živí xnostali aby & pnitsi 
nmrlúbu nvjbližáicb k Mhí na j«b» inirio prijali, kdoA liy m jJia 
užitG^ý k tumu H hodný *AA\ a tak buďuucué ai äo kaldifbo; 
jMkli by viivliui zomruli jínymi lulin giuuI iiiktenikž t*o>ipal/íi:, Mj *äecko lo práto i moc sTrchupaaná, olicí ft vnole má jest. 
f na itŕátel}* jich ncjbližží, mocné a konečnŕ pŕípikillo. Na po- 
tení toho jÄ nfldepsnný Jun Stroiäté počeí mu vlastni dal jsem 
muto listu pŕivč'siti dobrovoinô, prosiv urozeíiýih pánuov pána 
v t Rizmlxírka a z Itabie, pána Jaroslava z ^troUna, pána D6- 
k x Riztiiburka, purkrabie Iiradu Pražského, urobených panoäí 
Mfícha Srajily zo äudlcc, Iliiniproťhta z Tasnovie, Jana Ilvozdíŕe 
itiboŕo a Jana Mucbka z IíukoToe, že sú pečeti evó taká 
Bls Kino dali jim bože ákody k tomnto listu pŕirésiti na Bvé-I 
nt, jenž jest dán od narozem syna božibo tíi^ícého ótyŕstého 
' lilŕho äaslého, ten outerj den st, Lucie. ', 0|VMa K kníh aiek^DÍch lít. U VI., chovaného v muaeii plicA< 
• podalg. N. 148., d. v Prasa d. 8. äsrvna 1447. odáimonaz NímliaTba, 
[■hliltntora arcibiakcpttvl praíského. — PaUcký, Arcbiv Ces. III. 435. 1447. 20. ledna. 

t fúdt kfäomickčha navrhuje knfzc Václava Hurtu s Hd^\ 

ke kosteUi si-t. Mafi Majíialnuj a spófa la správce 1 

Sl)Hňla v f hni. 

Vanerabilibns víria et dominis, dominis administratoribus in 
JBÍtoalibus arcbíepiscopatus ťragensis, sede vacante. Eberliardus 
I Stoteii, hospitalis TlioiitoĽicorum. beate Márie Jerosolimitane. 
r Alunaniani, Ytaliam, Bobemiam el Morauiara, magister et pre- 
meralia, reuorenciam et bonorem, Vacanle prepositura 
ucto Márie Magdaléne, bospitalis nosíri ordinis in eub- . 
tatís Nouo Plzne, cuius collacíu siue ius presentandí . 
lordinem nnstruín predictum tucíens, ijuocíens eam va- 
[•rit, pertinere pleno inro dinnsdtur, rcligiosum fratrem ; 

nHnrtain, dusdem nostri ordinis presbjterum, profea- 

adtoocBÍii, pro prepositoot rectore dictia Bceleaieol pre- 

trís nsuerunclis duximus pri;sentandum et in hiisnostríi J 

I preseutamus, supplicoAtca cordisexafi'ectu, <]o&tenu9 I 

I Wcncealawnm aut eina procnratorcm legittitnnm -1 

^•bg nomiuc conpai'tíotom ad prodictani prcpositunun J 

i 9t. Jios^L&lis, nuatii urdinia, kactorítetc veilra or^ 418 H4t. 

dínaria tamquam perpetuum etyerum rectorem eíusdem institoere 
et inuestire, eique curam et reginien spirítualium et temponliam 
earundem in animam ipsius conmíttere et nichílominus ceuBnariis 
et reddituariis prefate prepositure et ecclesie, vt sibi de fnictibiu, 
redditibus, proueutibus, emolumentis, pertinenciis et obuencionibus 
yniuersis et singulis ad ipsam pertinentibus beniuole respondere^ 
demandare dignemini, adhibitis circa hec soUempnitatibus debiiift 
et conswetis. In cuius rei testimonium seu euídencíam presentibas 
sigillum nostľum est apensum. Actum in castro nostri ordÍDÍ^ 
Hornecke, Herbipoleosís diocesís, ipso die Fabiani et Sebestiaa^^ 
sanctorum martirum, anno domini millesimo quadringcntesimo qui^' 
dragesimo septime. 

Listina pergamenová y mnsea plzeňském, pedeC chjrbf. SigoaiQ "* 
noydjši N. 291. 378. 

1447. d. 14. února. 

Ilacck starší a Bacek mladší z Švaniberka prodávají kus louk^ 

v SiŕajíoU za 44 gr. Vanišovt v Stŕapoli, 

My Racek starší z Švamberka a Racek mlazší odtud/, ozna- 
mujem tiemto listem zevné pŕede všemi, ktož by jej četli nebo 
čtúc slyšeli, že sme prodali a moci tohoto listu prodávame kus 
lúky našie vlastnie i se dnem jejím ve vsi v Stŕapoli, kterýž kus 
leží nad ŕecí (sic) vedie lúky Vanišovy, tak jakož meze ukazují a 
vysazeny sú, od técb mczí v dolejší konec pod lúku až do cesty 
za čtyŕi a za čtyŕidceti grošuov dobrých stŕiebruých poctivému 
muži Vanišovi v Stŕapoli i detera jeho i tomu každému, ktož by 
tento list mél s jeho volí dobrú a týž Vaniš téch pét (sic) a čty- 
ŕidceti grosuov nám svrchupsaným úplné jest splnil a dal a z toho 
nám ani našim budúcim již psaný Vaniš nemá nie platiti, ani jeho 
budúci; ale bude moci prodali, zračniti, odkázatí i dáti, komuž 
bude chtieti aneb s tiem učinili, jakž by se jemu koli zdalo a 
my jemu na tom prekážeti nemáme, ani zmätku kterého vméšo- 
vati ani naši budúci večné. A tomu na svedomie peceti naše 
vlastnie s vedomím i s priznaním privesili sme k tomuto lista, 
avšak pro další jistosf i paméť prosili sme urozeného panoJfo I Ejpovic, aby pcíef svú podlé iiaáiuh btz äkotly sve toliko 
írMomie pŕiví-sil k tomuto listu, ktci-ýž jest ilán leta ĺ-iúc po 
lyna božieho tísícíeho čtjŕstého Clyŕidcátého a sedmého, 
ita ui svftt}^ Vulenlin. 

Oiig. perK' v mníea plzeňskom ; t tH pe£etl oa prcotcích ebyl* 
droIiA velica MälA, Štít oblý Jo!e v pr*vo mlmfi eklanfiný a l«- 
ni levým Tohem koldl pKlba s l»bntl jkkoito klenotetn ; opis 
\f. — Na rubu listiny pocdéjAi rokou: „Na kna lonky v -StFa- 
SigB. Dor. N. 420. 379. 

1447. 4. bŕeziia. 

äbwŕrfr (1 konšelé pheňšti ilávaji pod pcčdi mestskou vSmý opis 
mišiétn'na Konrada í Doitŕan z r. 1S38 d. 12. prositice, 
N týí Koarad zapisuje jisté roini platt/ ijtifálu svt. Máŕi 
Majdaieny. [Via fila. 42.] 

% opisa v npjst. kaixe prír. a sávéU f. D. 1. 1447. 30. kvétna. 

iidt koiáuh, méSí. pU., saiovpil 1 k. rof. platu na lonce pi. 
ľríové a odevsdává plat len konšelám plzeňským, aby ho 
i Ha opravu mostu UUckého, kterýHo most dal lysíavéti 
nékdy Andrlik e Phné. 

Núl Andreaa index, Ilenzlinus Pruclclor, tutic temporis ma- 
ehuiUB, et Wcnczcslaus Tocznik, consutes et ciucs ciuitatis 
PlzDi!, tfiDuru preseuciuto Dolifítsamus voJucrsis, quod bo- 
rriicta. domÍDa Vrstila, olim ľrlouissa. codcíuíb nostra, in 
io DOBtro |>ersqoaliter constituta recogDouit, se vna cum be- 
li et tuccessoribua suis vnam sexa^enam grossorum bonorum 
Pragensii monete, censug annui et perpetui in et 
afi liiimnloto, necnon cum fundo jpsorum, (jae adiacent 420 1447. pratis coudam Andrlikonis ex vna et prutis Waczkotiisse parío ex 
altera, racionabiliter woadidiase pra decem sex.ageiiis gitpssornm 
prudenti Thomaaskoni irchoro, beredibiis ot succcasoribua suis et 
omnibus, qui preaencia cum ipsius bona UabuBľiiit voluntate, rc- 
cogDoscens, se íamdictaB decem sexagonas a nominato ľhoniasskotie 
integraliter recepÍBse, promitteua prcscripta domina Vrsula cum 
successoribiis buís, bona tidc nbs omní malo dolo, suprascriptant 
scxageiiani groBSorum diiiisim in tenniuis BubGriptis, hoc cst ío 
feato beati Galii, quod primum post dátam pregoncíiim Tenientís, 
mediam sexagenam et ia festo sancU Ueorgíi successiue sequeatis 
itertim mediam sexagenam et aic singulís annis perpetae s« se- 
cuturis soluere semper, sine qitauis occasione et dilacione. Kt DOO 
dato censu in aliquo terminonim quocunque medio anno, extnnc 
mox dictus Tbomasäko iľclier, heredea, successoreií, sou pretum- 
cium habitorea plenam liabent virtute prescncíum potestatcm. pro- 
ľatum pľatum cum bumulcto necnon omnes vtilitatcs m oímIcoi 
ortas inpignoľandi, tollendi, vendendi, inter chrístianos aut íudoos 
obligandi et in bis taliter sopcdictum censiim retentum sine stre- 
pitii iudicii et omnís qucrele, cum iuuaniine tamcn iudlcis ot 
iunitoľum consulum pro tunc cxístoncium, ibidcm ad plenuiu con- 
qtiirendi, istud nulem excipieudo, quod quantumcunque prcuoím- 
nata domina Vrsula, heredes seu successores eius vtum Hexageoam 
census annui et perpetui tu alíis bonis, eque ccrtis aut melioribus, 
pro X sexagenis grossorutn conparauerint et iustar proHcripcionit 
prosentis cum otnnibus coudicionibus pre et sub in ísta Utera 
Bcriplis sine dímínucione ratificauerint. ex tunc amodo a tali m- 
liicione et ccnsuacionc reddentur liborí penitus et soluti. IteiB 
predictUB Tliomasäko ircher, ibídem in consilio nostro consistens, 
hanc ipsam sexagenam census liberi in nomine omnípotantía deE 
ct Virginis gloriole ac Omnium SaDctorum necnon in remcdinm 
nnime suo et contlioralis omniumque predecessonim et succottO- 
ľum suoľum vivtiite preeencium donat, legát atque sine omtlí alim 
ťonmutacione iiTotragabi liter dejmtat, (estamnutat ot assignat, p«- 
pi->tuatque ad relbrmandum, luboranduniquo m rMtAumndum pon- 
tem, qiiera bone recordaciuuis Andrliku de Noiia TI ■ 
lluniine Lilicensi ľuiulttuit, ut pru hne vice pro repa r. i 
rccte brzew, uliy opmwowana byla. doucc iapKltl'is -' 
extmeretiir, contb«tnndu omnes lieredes et aui' ' 
que suoa et suoľum romocius cuiterDO comi' 
MATioa sub penji tnfemalis gebenne et alian:ľ. ^^Wi* 

vi iiou lic«at vili vJuoDti iu ali& opera piotatin uitqua lutui»^^| un. 491 B Jtrottir iutvitľioiiL-m tiunc iitniiiimlniii pro imiiUi ilk'Um se\ii- 

1 ceusus ]ieruiutiire dutnJuuaquc coiisulcs ľl^iieuscs presentcs 

jlutunKt, focit Gt fuutt ciusdcm cciisus ct rufoi'niacíonjs poiitís 

I ttl(«riu8 (ľutii!itu3 per uquiim nomiimtatn boDÍgnoH lutorcH, 

ictorcs »t proiuoloresgracíosos. Cuius proscripdonDm pľosenlttm 

JiJt iii furciorom memoriam Ubro ciuiU vorbum e Tcrbo anuotari;- 

I quorum amborum, putu domÍĽe Vrsule ot Tlioniasskonis stu- 

» prectís sigilla nostra in tusUrnonium maius fccirous, cum 

scitu vt iippĽiidantiiľ ad prcmissa, quc 6uut acta et dáta 

Hrnin domini M"CCí;C*'XLVIľ'., teria tciĽÍapost ľcnlheĽOstoii. 

Z im>>«utM bniliy {rív. a liréil r. D. li. 1417. 8 čcrvna. Pi»ha. 

i s Kim/nirhii, ailminis/r/ilor aräh pm:., siwliije £ sHeetti ' 
títuiha kajilanstfi v kosteh svt. Jtartolomljc v PUni pri oltári 
L JĽirnUišf, kc kteréma odkánd sakladairl laho kaplansívi Jan 
í t JaUonné ro£. plat H kop, klciýi zakoitpil na 
tuf sta ľltné, na Skvrňanech a LohzrcU. Simoii de Nyinbnrga. decretoriim, doťtor, praopositus ecclesían 
JApollinaria PľngensiB, admiuistiator in spiritualibus nrcliiepis- 
I Pregensis, Bede vacante per x'cneratiito Pragensc (.-apitulum 
litBtus, notum facimus vniueräis, quod coram oobis constitutus 
I Johannes Struiäté de Yablonnii, cupiens sue et suorutn 
wnim animabus galubriter prouideie transitoriaque íd per- 
I foelici commercio commutirei pti ductus deaotíone pro 
diuiiii cultus vnuro altare in bonorem s. Nícolai con- 
\ la ecclesia parochiali íd Noua Tilzna ia angulo, ubi itur 
k ad ipsam ecciesíam in manu sinístra, in hencticium cccle- 
\ iwrpetuum erigeie proponens, pro Iminiaj tro altaris e.ius- 
rdocim sexngeiiaa gros. Prag. census aunui, perpetiii et 
laditi aliitt otioribus a pnidentibus el cirĽiiinspectis i 
),IBagi>tro ciuium, consniibua et communitate ciuitatís * 
, pruontibuH ct futuris, et in eís iic vni(ier»Í3 et sin- 
L ipsDS vt vorum cinitatem predictain pertiucntibua 
^0b liobiii^id i cíuium i'l coinmiiiiitatem spectantibus pro certu peraiiúitt Vm^J 
tale, magiatro ciujiim, coiisulibua et cúmmuniUti pn.tlÍotí« m ^w 
ratis pecuiiiie per ipsiim Johannem persolum. omcriL Íaiu eX etus*' 
parauorit duas literas, vnam tie ordinationo vi fuiídaKÍyoo Jŕť* 
ult&rÍ3 iu pargauiouo, suo et aliis w.x in tesUmonium huinim»^' 
ordiuatioitis et futidatinuiB in presBulis pergamenis poadeiitiuE^ 
alium de et aupor uendítioue census predicti in papyro in íun^ 
ct nioda uidimus, qiiutuor, uuo ciuitatis Nouao ľilznav predfetM 
ct aliis Lribus in infcriore marglue ah intra imprefläin sigiUú, U 
gillutas et integras, non uiciatii (sii-)i no" cAJicellatis (ak) Di-c i 
aliqua suí parte corruptas, sud oinnibus proraus uitiu et Huspitioiľ ' 
carentes publjce exLibuit et produxit. Quitrum literanitn tenore^ 
de uerbo ad uerbum secuutur et primuui tenor primae liteta»^ 
soquitur ct est tália. [Sisleduja doelorui anénl listu J«c»» Strath-) 
I Jablonod ie doe IB. proaince t4JG. Nk to niiledujs íloalovoA >d 
listu cbce tn. Nového Plzne le Aa« 24.aDbt]a 1446.] tjuibus (|iudl 
litem 8Íc, ut praomittitur, per prefatum Johaiin«in Strniete exbíbS 
tur [síiO producte, fuit nobis per eum ioätantius $u{>(»licatnn), quAtcnw 
prenominatum altare in benefícium Gcclesiasticnm erigvrr. cetuiUF' 
qne quatiiordecim sex genas census annui et perpetui io boDÚ 
supradictis emptum ot comparatum eidem altari pro miaistro eíu, 
qui pro tempore fuerit, unire et annectere, incoporare el inaisoŕ- 
raro dígnaremur. Nos autom propositum pinedicti Johannis prop- 
ter augmentum cultus diuÍQÍ conimendantes, volt^nti^s tamen ís 
talibus turís ordinem obaeruare in diela ecclosia Noiia ľilzDa, « 
((ui 86 uoluissent eirectioni, cenBUum íncorporntiorit praesrrípti* 
opponero, aut si dicta bona siiit obligata siuc dotalicio uel ían 
ŕeodali, aut t]uacumque alia de causa fien cridain tiiu« prodam- 
tionom fecimua. certum terminum nd upponendum oniRÍbns itppo* 
nentibuB et dicendum contra premissa statutmiis, peremptoríe eon- 
putontom. Quo adueuiente termino, prcuominato Jolianne Stnusstío 
coram nobis comparente conlumaciaquo omnjum. quorum iatererat 
por oum accusata, ipaos contumaces ropntauimuft. in eoraoiqiM 
contumaťíam prefatnm altare in benfficiiim pccleaíaktictim ciun 
punctii et clatisulia io ordinatione predícta Mprcssiiiit <>Hfrenti>q. 
prcnomtnatos ccusub quataordeciiii sesagcnas gru«. t' 
»d ipsum altare pro ministro ipsiiis et aliit) ont-ribu- 
pfirpetuís letupuribas Tniuimus, incorpumuimtu ct i< i < ......lui.- 

anneximus et inuisc^rautinus preBCQtibusqu<' railHllg , ftW^^^^M 
et prupriumuM, acovctimna ut inui&ciramus, voIentn^^^^^^^^H 144fl. 425 ' lulf iiitin<lA.iio jure, sc<l sub jurtj ecĽlesiastico ceaspatur et 

stiltMlur, Hoc fúatii iiolumus, quutt roctor altaris Boperlicti, i 

I pro Icmport- fuorit, dumíuum plebaiium ecclcaiae ibidcm ju 

i i'ilznu et frutros suoa, do ordiuo domus theutonice, foriis se- 

idia, bi iiui veliiit niiseas legeie m codem altarí, non impediut I 

I inodo, vos ud agenda diuina admittat, ut ea valeant libero 

krcerc, quodque idem altarisla seu rcctoľ onmibus et singulis 

inlnicts ot ŕestiiim et aliis díebus, dum fuoi'iut processiones ac 

J)ll»|Kirís vt mitsís eísdem diebus ia suo Iiabitu intersit et existat. 

Huit ctinm memoratuN Joltnunes Strnisstie, quod pieDominatus 

nss qaatuordocim sexageiiai'uín, qui ounc pro ministro altaria 

hinratas vsi, et si nmquam contigerit eum redimí, ab eia qui 

t iwssľiit, do nouo tilius cetisus ematur et ad tabulas rcgiii 

niue, dum iid Luc tempus optimum aŕTiierit, intabulctur et iu- 

■lur. In quuriiiD omnium et sirjg'ulorum fidem et testimonium 

1 prcmissoľiim sigtllum vicariatusarcbícpiscopatus Prageiisís 

ntibus «8t appcnsum. Dátum Pragae anno dumini millesimo 

IHngvtusiino quadragesiuio soptimo, dio octava mensís Junii. 0{»i<n 2 knib eretärilcli lil 
b. ligo. N'. 148. H. VI, oliovsného \ 1448. 13. kvHiiB. ľiaha. 

riirnii Juh z Karvajal. chtéjc tifíhiati írcalou pam(f na 3cn 7. 
, strčilo fhie mesto l'Ueii pivstáh dlouhé oUeieiU od Husitu, 
i véŕicim lOOtlemii odpitstki/, Myg hi) biiit tri dni pŕni 
h-áni po 7. kvétnn tiaviitvili koaícl avt. liaríohtii^e. mes, miseratione díuína sanctl angeli, sacrosiincte Ko- 
I ecolesie díacoaa<3 cai'dinalis, in tiermanit! et uonnullís aliis 
llifaQs apO-stolice scdis de laterc legatua, specialitcľ deputatus, 
( ct aiagulifl. prescnies nostras literas inspecturis, salutem 
Mcot ex seruitutis nobis cotimiase logationís oftício 
slibvt ad ca frcqueoter excitare satagitnus, vnde sua- 
ta}líu8 oonseqtii aalntem rnleant aiiimarura, illos tauctt, 
probĽ<iuiaiur, ()ut aduersus cbiistiane religioniB 

I M leta I , Cum il.iiiiľ. iiuiiiis effusioiio in vnitíito orllioiloxe rttlei roraansi 
vt accejiimus, eiuitaä Noua Pib.ne, Pragensís I 
(liiosdam, qui viam, luam dampnate momoiK 
regrio Boemie, procli ílolor, iiistrucrt; satagcli.i 
luerit fcrmc ad viiius nimi cir<;ultim obsídiuni! ujíinuiiu uí dilci-u 
iitiltis íd Chľistu dnes tí iiicol« dicte ciuťtatis dlius admtorío, qni 
iii sc sperantes non desorit, die Nouis, inonsis Muíi illíusanní, nan 
tumcn absque niiigtia atrtigo ot aliis eorutu itiiitiiuťrKbiltVui 
damnts iniidelibus huiuEiDodi propuUatis, tiiuiUitviu liuiuamodi ult 
obsidiouc preláta lÍb[.Taľulit. eam cum vnjtata lldoi et ubiKÍJoncía 
aaiicle Romnne ecclesie continue r^gentes, prolígwDlM «t dulvn- 
dentes, prout regunt, proteguut ct dcfcnduut pro proscnti- Ko» 
igitur cupientes, ut dics huiusmodi momoriain hntrtat sumpitcr> 
nam, uucnon ipso ot ecciesia sancti Bartliolomcí apotituli, aitm ňi 
dicta ciiiitate, eo deuotius ab iiu-olis et cJnibiiii predictÍ4 
Cbristi tidelibuB venerelur, quo illadio doiiu ccIcstU grutie vlMinua 
coiispexeriut su refectos, de omnipott-ntis doj miscríconliu ít be»— 
turum Petri Gt Pauli apostoloruín, dus auctoritate cunfisi, omaíbUB 
et singulis veľo peníteiitlbus et confessis, qui per tres dies anle 
preccdentcs et per troa díes, post huno svptimum dU^m prvMi 
menšia ínmediate aequGDtos, piefatam ecctesiam deuoteTÚitaueriiil 
annuatim ot ad conaeruationora et rcpai-ationcm ipaius caltouiD, 
libroľum ot ornamcntorum, alionim iaíbí pro diuini) culta nun»- 
aarioruín qitotiensciinque manu)* pori'dxerint adiutricos, nos cardi- 
ditinb'a et legatus prefatus pro qiialibet dio baniai septem ditntiii 
centum dics de iuiimctis eia penitentiia miserieorditer in dominu 
relftxamus, piesentibiis perpctuis fudiľia tempoiibus dnraluris. Id 
quorum omnium ot siiigulorum fidem et t«iitímoníiiEn premissorun 
presentes literas per secretorítini uostniin subseríplas fieri oostň- 
quo sigilli obloiigi iussímus ct fecinius appensione coniaanfrl 
Dátum I'rafjc aub aniio douiiiií inillesiiuo ^aadringcntiisitDO i|aa- 
ilragosiiuo octauo, imlictíuiie Tiidocima, die tero tcrtia docima 
meuais Maií, potititicatus sanctissimi in Cbristo patria ct dotuini 
uoetri, domini Nicoki, diuinaprouidentia papi^Qdinti, luino secuodo. 

|Na ohj'ba :J Johaania VauUicr Mcretiriai. 

LUtiat iiergiimeoofA v muMo |ilnA«kén), • pof«ll vnlína pomU' 
nhstijn DO [irovAiku tíiIoí. Na rubn : lgdii)g«nti« tapar nOTO hatú, 
NoT. *ign. N. 1G7. - Opw n Tkourra. — ä. Plachý, Pan. ||^^| 1448. 1-2. srpiia. tíáUrra íloMiniktinMho t 
I iKt putléančm scem Vifovi v 
e Ja 101 Plzni prodal fi&l ko/uj toč. 
Liscích iirontvé patii Vicfmilc I Mjr \mh7. Blažck ŕef-eiiý Svútlík, tobo dasu pŕcvur kláätcra 

v Novéin ľlziii H ziíkoim hazatcliikého sratélio Ducha, 

I Jalrab sakj'isUín, ktié:; Vojtécb Í reakcii konreiit túliož kU- 

1, vyznáránie tiemto lístetn olieciič pfcile vSenii, ktož jej uzŕio 

Oiócj sljržeti budú, io znamcnavšo nčkleré potŕelij a ne- 

tíky kliátera uaSclio. tu s dobrým rozmyslení ;i svornú volí 

i>* n rutúbo naieho koriTcntu píedi^psjiiiúlto proilall .jsme a môcť 

' I- prodjiTáme trlioia pravým, dédičiiô a večné, puolkopy 

i iitu roCuiebo a Téčni'bo ve vsi v LiVícb na té dúdiné, 

-.■I toboto času aedi úročník jméncm Vít í na jeho po- 

bhH-li iin tú di'diué sedictch, tu na tom aobó nie nepozuosta- 

p kláiteru našemii ani komu jínému r častecb budúcich, uro- 

I puií V'Gcemile z Javora, inaužeke nékdy nebožco Buäka 

I ze pBOv]k i tomu každému, ktoí by tento list jmél s jojí 

L ToU, Kft pél kop grošuoT penôz dobrých, kleréíto jsmo od 

hotové Tzeli úplnô ä vccle. riotoí. moci Ustu toboto my, knéz 

: pŕevor i ve.sken konvent klúätora našebo pŕedeps&nélio 

bti potomnf l<':hož kUUlero, slibnji>m tiaSÍ cti u dohru vôru 

ikú DaSim véŕícím ten Jistý plnt osvoboditi a oi^istili pred 

iivým človékem, ktoí \ij na In kloýin prúvetu s^^lrl n 

T číLsiecb hudiiĽÍch. ľuklí bychom jlm lobo t^k osvo- 

li a očistili nemobli a oni klenik od loho platu svrcbupsa- 

^ tiU^Í aoebo odliíléuí kterým piiĹvem byli, tehdy Jim máme 

■^jeín téch pčt kop groäunv bez odpory nnvnittti a zaplatiti 

tosjisi koDQčné po tom upomenutí ve čtyŕech oedčlecb. 

\ toho vieho, eož svrchiipsňno stojí, iien(ÍoilÍ a ne- 

Ened druhý den po unpoinenutí nažich véŕiteluov, 

rV TÄi jodeit, iinubo naíicb budúcich svrcbupsanych knéži 

mat byl. jodcn na druhého neukazuje ani eč ktenik vymlú- 

LBJadnleio pacholkcm a se dvéma koňomHmAnie & slibnjeme 

I li íióoi v vohyiíiyné zorné české k'íonie, anebo miesto sebe 

i panoši rádu rytierskeho (éž s jedtiÍGiii pacbolkcm 426 1448 

YÓho Plzne, do hospody ctuóho hospodára, kdež by nám véíiteli ^ 
našimi byla ukázaná a jmenována, tu