Skip to main content

Full text of "Los psalmes de David metuts en rima / bernesa."

See other formats


wMw^ ^YYfYY¥Y¥YYWYY¥TWYYYTYYY¥TYY¥^^^ 
s jM£&±s ì ^ 
w ^etîi "■feitìd ^ ■ .í" r* f-^Ff ; /^ i h A\ /^■\ V 5 X A J ■ : ' frAií - ■ : i ïf\ ;r\\rylr; h; ^ 
ffi Nyonuo 1 


1 


FiTF 


âs <I'<T 


^ofSf 
Hf 

1 


1 

ll 


Mm 

â 


[>■' 

RiS 


rHB 
m 
m \ -^ A ^ A JL 

D 


E D A 


V 


I D M E» 
T VTS 


E N 


Rl M A 
B E R N E S A, PerArnauddcSalcttc. M. 
A O R T E S 

PerLouùRabier, Imprimurdí ADVERTISSEMENt. 

M I C Le&òò , d'autanque 
l'efcriptura & prononciatioô 
de la lengoa Bt rnefa es en plu- 
fors endretz difFerenta de h 
Francefa :ioey pensácquemo 
debtè cra dec' balhaá quoau~ 
que adreifa adaquera,afíiï qu'ê 
legèn los Pfalmes que iot' prefenci : ou los cantan* 
tu no c'y peques. 

Io c'auerct xi donq en prumeê loc que las quoate 
prumeras vocalas en Bernes fon quoauque vegada 
mafculinas,& d'autes-betz. femininas.ço qui no es 
pasauFrances, loquoau no admetper femininas 
quelavocala*. 

LoBernes donq efcriu lo motFrancefa,pcxaSus 
m, 8c no-pas Francefe, & la prononcia aixi que 
rEfpagnol^^r^.loquoau a io nomi feminin fens 
aucunaccen. L'A mafculin retee fa còucalavotz,& 
es notat d'accé aa'u, co çn aqueft motAmi,amamt 9 
lodit rfmafculindernoraferm, & nòs'perd iames 
abla voç^afcquêta Lo feminin au cocran engoera | 
ques'encenaquoauque chîq,coutasbetz esconcacj 
ab la prumera íyllaba de u mot qui íec,fi tant es quel 
commenfe per vocala.ne plús ne menhs qucrE,fe4 
minin en la mefura Francefa. 

L'E mafculin es tabeê notat fiís la fíî per accent 
acut:& qnat au feminin.ed es prononciat plus dou- 
çamen ius la fiîque Va feminin : com per exemplel 
nous difem, Edama, amat^u prefen de Hndicatiu» 
& Edame, am<iï, auprefenc deu Conjonétiu. 

A i] A D V E R T I S S E M E N T 
Qoatit à l'I , ed es feminin en plufors mot£ fims 
îa fîì, & fe roinja ou perd ab la vocaîa qui íenfea 
com en aquefts tnocz , rrìci» vìtium : firuici,feruitw 9 
ta fỳllaba darrera es feminirta, & l*accent tabeê de~ 
fnora fus la penultima.- la on quoan es niafculina, 
faccent coòa ladarrera,com en aquefts moiz Ac^ 
quisíy acquìÇtuitx dehì, debeham. 

L'Ojîios' troba goayre feminia-toutasbetz k> Tey 
obfecuat en quoauques mbtz,com enlo mot r M^olk 1l 
eatalagm: Berdolo^meniolo^qui (on nornspropris deu 
pays:& falh que íîan prononciatz prefqiie tout aixi 
otiela diftonga franccfaw. Las diftoneas íbnen 
partida com las francefas , Ast, cu> ey } ou. Tefau, leu x 
iey % nom: En partida dUFerentas,a caufa de ja multi- 
plicatioò de las vocalas 9 com en aqueíì mot H : oou s 
fiultmi ZJnfoouJinteum: voou> vult» 

Dauantadge la dupìicatiob de niedixa voeaîa es 
dela mtdixa natura q-ue.la diftbnga, laquoala raui- 
tiplicatiob es fort vfitadaen nofte Bernes, àa> ee>ỳ 
€o 3 uu: Laá, lar: Leé, deformis: 'Dcfií, defiderium: Soóỳ 
foror: Duú y durum y \àfqiìoz\a.s ;quoan fonmerquadas 
de l'accent açut , fe prononcian fegonlor naturau, 
aixi que los motfc fuíditssaueunas.. vegadas fon pro- 
nonciadas deu naâs , & fon merquadas de Faccent 
Cîrconflexe 3 com Aiaâ. y mantu: Mas y mare: Seêfinmi 
ZJu, vinum : Soo % (enm: Caduu, ynufijuifqne* 

La duphcatiob de las vocalas a> i y & u no reeeu 

■qiielasduasfufd. prononeiatioôs. La duplicatioo 

de 1 V, & de Yo> en receu vna autre plus douça^qui &* 

merqua ab l'accent graue>com lo mot Seè, veíferat 

quis* 'diru piononciaáno pas fegon la forfa de la vo- AV.IECTOO. 
caìa e, ny deu naâs, mes aixiquelos monofyllâbas 
frances, Ic, te,de ; faubqueîaproiionciaiïco 4e*r 

eftaá vn chiq plús longa. 

L'autre duplieatioôde la vocala e y 'íêprofenra' 
com la diftonga francefa -onjx lom s'arrefta vn petie 
plós a la prononchiá,com lo mor Sob fohmoh^morert^ 
•Et âffiì que t-u ac ve ja.s a roelh, los rrcs niotz fe- 
quentz leé, feê, fcè sVfctibin per -medixás voealas, 
& toutasbetz la prononcïatioô'es tort diffVrenta» 
jLe^reteê touta la for ía de ùs vocalasVço qut dtno- 
ta.Paccem acut. En lo moiSiê, merqtua ab circofè- 
flexclas. vocalas fe prononeian deu naâs. fcn lo ìimt 
Seè, losdus ee nosVprononcianqiramiejas. 

A ut a n n e p od em d i fe d eq u e ft z t r es mo t z Soo y fòi 9 
ch Soror,fonm,folm. Lo prumeê ab foiìs fèniblables 
reteêia prononciatioô naturalade la vocala o> etv 
falongan vn chiq. Lo mot Soo,ït prononciadeii 
•naâs. SoO)folm,fúí, fe prononcian com la diftonga 
francefa on y alongada. 

lo fcey plaa que loma acouftumat efcrîbe stitte-- 
mentlofditz mo-tz & lors ftmbiabl.es , íaiíeresens 
mctten auloc de la darreravocala quoauquecon- 
fonanta:com auloc d'efcrrbe Soo 3 joror, aucuns e : t~ 
cribin^r/aulocd'efcribe Soo fonm y efcribin^^—*' 
au loc de Soo,folm, SoL Mes aquero esoftaá lapro- 
prietat deu lengoad%e 3 & goaftaa îa pronôciatioô. 
Vertat es qi>e quoan îo mot fcqnent commenfo per 
vocala,loro s'en pot ajudaa per t uitaá la cacofonia. 
- Outrelas fufd.proprietâiz tu notara's q-.ue !a len- 
goa berneía liga en vn -rnot 'auc'uns nipnoÌyìSabaŷ^ 
tn oítan leura ou Itttras cieu commenf&tnen , deu ABVERTISSEMENT 
miey,ou de la íîî deulditz motz. Los Grammatics 
aperan aquera figura Aferefa* Et per t'oftaa de pe- 
xu, ioc' mettiperordi coucz aquecz deufquoaus 
ionv iby íbuuengur. 

*slhs, au loc de dife en dus motx, a hom: absdqt 9 
cn frances^aa aiidit? car lo b es au loc de \v con* 
fonanca. Beu> beio: Lo frances ditz, va luy. 

Dans, da-nom: T)onne nom. Ioou y 10 lo: Ie tuy. 
Entrem,enter los:Entre lcs*Entroom>entro am:fufc]u*am 
Johs % io bom^ /e vom. TSfoou, no lo, Ne iny. 

^SIoom^no los: Nsles. Nons.no nom, Nenom* 
Z^jths, no hom: Ne vom. Quebs, que bom, q vom 
Q^utUj qui lo: Qui luy: Siu,Jïlo: Si luy. 
Sibsyjivom: S y il vom. Suou,fnm lo: fur le* 
Sins.fi nom: S y il nom. Tuns, tu nom: Tu nom* 
tospronoms cabeêmonofyllabas te y fe\ perdinla 
darrera leccra & fe prononcianab lomot precedec, 
íi tau moc s'acaba per vocaia.xom Iot\ per dífe, Io 
te> & en frances, fe te. Enfegnaf? per àiù^enpgna te? 
en frances, fenfegneilt 5Yos\ perdife,fl0/í?, nefe. 
jNom& Bom parelhamenc perdin las duas lettras 
deumiey,quoanfeguin vnmot finic en vocala, & 
íbn-liguz fuúslafiïab lomocqui vadaban com?w- 
fegmns, per dife enfegna nom. Enfegnabs? per dife^fl* 
fegna-vom? vomenfeigne~il? Nous diiem cabeê £nfè~ 
gnm en vn moc per dife Enfègna lo:&c en frances, en« 
feiqne-te. & 8nfegmm> per EnfegnaAos. Io no ey pa$ 
'toucasbets efcriuc touftemps^^dab^meslo plu$ 
fouuencab v y per m'accomnoodaá al'vfadge com- 
muû:Iafliaque perlos motxfufdicz Iobs>nqks,fìbs* 
& fcmblables, apparia qu'ed fe deu efcribc per h^H AV l E C T O O. 
BOpcr^. ço qui cs ànottaa. 

Nous ligam tabeê la vocala y, ab îomot qtiï va 
daban^fis'terminaen vocala, & non* fem ordinarì- 
nnent qu'vnafyllaba.-com toy volh\anaa^%x dife,jfo- 
yvoih anaa.'Sz cn frances, fy veus aller. Queý , p«fc 
d\fe>qHey. Anay^zx anaâ-y. en frances,jy<3//er. 

Notta taheê que lo j?ernes vfa de double afpira* 
tioôj'vna fimple & douça, cô en lo mothelas. L'aii* 
te horca,com prefqiíe en coutz los niotz quí en frá- 
ces commenfan per /, lofquoaus lo^ernezpron^ 
cïa pet h.com Hoege, fmr: Hort, fort. 

Audemora jaíTiaque la propnetat deulengoad* 
gevolha que lom vfede a feminin en laphifparc 
deus mótzrtoutasbetz io l'cy cambiat en la lcttra é 
quòanfenfec aultre vo^ale^afïìîde t'adiudaa ianta 
ìo lege fens difficuhat.que a cantaa lofdia Pfalnjes 
fenshaa tort alamufiqua* 
A //// î N ZOÍL V M. 

ìuof eda'x Çatis efe futasyeiplmfatis ort 
r B s eBïtm Ga ìlo ^Dauïdis eloqummì 
Balleris^ quàm fisdmmt nummis expers^ 

Tlusfattí ofientas defpiafque nìmis. 
Punfôorum linguas^ Qbnfim fbï <vendicat 
ftj quam 
%ernenfi populù fecïtjjabere cuût. 
S^jcbene ûaudaim * quï cunBis cunSia mmì 
ftrats 
Ì0. nì ctmSîi laudibns affiáanî. 
*Dauid ara^ e Bernes ì a ìaudaaDiu t'enfègna? 
Seç lo^poble^d^ prés.no fen hajfas coïleé> 
Tux quet* haa ta leçoo en ta lengoa edte degna: 
Teutì^no-an pa* vn ^jy cotn tu.per Magtíìeê^ 

B* de Carrerra» 
*A V c \ E T. 
\0 <B S Trejenti ,mon It^BT» 
I las canfoos c/ue cantaba 
Lò Trophete Dauid quoan^ an 

tJ^fon demoraba: 
^ohsprefenti los Cans quvnfabeiz* 

&gran c R s jy 
Hè per nom enfègnaa depîaâçan» 
$aaià JLey. 
L'argumtn qu y ed caufîper haaparlaâfa Adufa. 
!2^V ho pas àquesl Adon qui tan degens abufa\ 
Car enqoera cjuau Adon htffa habitatioo, 
osfu Mon ed no metto pertan ïaffetlioO} 
*7Vr vantaâlos plafès cjue los mondaasy 'troban» 
Et cjue hora de fèns,m?ferables,aproban. 

nJMes fonfubiecl ho Diu lo 3^n/ celesîïau$ 
Qui rhabe tan de bet^goardat de prene mau» 
Et metut enla maa U fceptre qu^edportaba» 
osîu loc deu baricoóu don las olhas viraba. 
SonfubteU (dic-io) ho Dìu cír fons manâamens^ 
Lofcjuoans ed acoubla melodìofamens 
ssíbfa harpa de boìi <& fuûs fa doufja lyra: 
nJMuchan a tout\los 'l^jys çjr la buta ^ỳ-lamim^ 
*Per carreìaâ de dret a la viììa de teutz.» 
Olo plafeèplafèn qtiefa maíîreffa vot\ A V R E Y. 

*Ba Ihaha a mon auijs adaquet'Xjqui Vaudihanì 
O huroòs losfubiètz, qui tau P nnceferuìbani 

Loquoau nonfolamen erafbrt a la maa 
Contre fons enemics>& atu fonsfort humaâ: 
zsMes qui tout dabanteé Ios muchaba U vta 9 
^De votz,de peéfyde maâs, qut dret au ceu àmia* 

Combienque deplaa haâ Vexemple s* pren^ deqneds 
Quiviuinfantamens:oufìán eds baylet^ 
Oufïdn eds Segnoos. Car qui d*aprene s y curn 
IDeu qui Venfegna plaa iames no s*arrencura 
e^f caufa de fon pelhj'ata ed efferrecat» 
*Peàaffat,defcofut)Gubïen d au toutbrQcat: 
T'&utashet^Ji veit orn que lo qui fçeptre porta 
Et coronnafmu cap,quoan los autes exhorta 
^sffeguijfon voleejos toqua pluûs au viu 
QHenadaute quìparle:ýrfm tout quoan de 'Din 
JEdfofleê los decrètz^Jos enfegna & pratiqua* 
%Aixi Diu a mercàt defa merque authentiqua 
Los ^eysfons loclenens: Lofquoam delor coflat* 
De tan qu'aprochan pluus de la âimnitat 
Engran luflre eỳ* grandoò y debinhabeè rnemori 
Deuferuit los prumeês & procuraâfa gleri . 

'Dauid a heyt atan: Dauid chantre plafe?u 
Deugran Diufouuiraâ:Dauid qui deprefen 
Engoera retentex a la* noftes aurelhas, 
£t nom dit\auta haut com iamesfas meruelbM* 
De fon temps ed cantaba en Sbriufolament 
çsfpres Dm a voulut que tout femblahlemen 
Lo Çrec & lo Letitfon Prophete parlafla, 
£t tan Grecs que Letiïs en lor lengoa enfegnaffa* 
Deíŷux ed aparlat enter nom loEr^nces: A V R E Y. 

■$:t ara y comauditz.edparlaÌo Bernes: 
JLo Bernes pauc batut en verflficatura: 
Toutatbet sc cjui receu la medtxa mefura 
Que lofcupte Gafioò } ny lo Frances gentiu* 
JEt expnme auta plaà,fa cuti io t VEbriu 
De Damdcjuelos autz..So cjue io dic.no certa 
JPer me vantaa d'habeelaplume atttan diferta 
Que los authoos Frances cjui mbalhat y an: 
çj'ldes tout fò cjueiorì dtc afolamen d'aután 
Quefo cjue lo frances dit\^enfayffoogorrieré 
JSìotu ac reprefentarn a la moda groffera. 

Tabeê lo prmctpau de mon intentioò 
Ssd'aydaâ los groffeés de nofle natíoo 
«•£ conexe & laudaá la mateflat Diuina. 
jitau m*ac commandavofle May la 1{jgina 9 
Q mrifj ansfon ia paffaiz, & deu temps que io ivtft 
Penfabi bvt cop plm amproce\de lagen, 
jQ^ue no pas a cantaâ com io debi, la graci 
De Dtu j2r defòn Filhtfui iâa noflefaci 
Habé reffuffitat fon teftamen nabet s 
Et defcubert lo tin de fon vifadqe bit 
Enteraut\auiBernes > & aufjmam habl dadà 
Aquera amna de Diu y acjuera amna aprobada, 
En vertadera fè^ io dicjavofte May> 
Decjueds cjuì cregnin Diu lofhpport & logay 
Dem machans l efpaben. Era doncj cjuì platadas 
Nenriba au miey deu coo las canfoos mefuradaê 
Deu Propheu Dmid,bonna,vmïo tabeè 
Hm part a fons fubieBT^de fonprincipaubec^ 
Afftì cjne los P tgèsja* hermaájas hiïhotM 
No camejfan noplum cmfoòs hoUs ouflotm* 


A V R E Y* 
QsínantZ. úfon exemple emplegajjan la voù& • 
<Acelebraâ lo Nomdeugran Segnoo de tmtz* 

Meslamort trop dorequa helaslcỳ* trop Jubim 
Z*a retira de nom>&hè cjtten i*aute vita 
DemAnges admirada 3 era veèt logran 'Dtu, 
St lo lauda fens cefia ablo Propbete Hebriu» 
Or étl^vom rbereteè^Syte^de fa coroma, 
Stnom reprefentat\Ja celefte perfannai 
%/om ét\hilh deupdys^ vom et^ htlh de Voftan^ 
Et vosìes oelhs s* obnn prumeramen à Pau. 
eA vom donquas de dret Im caufufen degudas 
Qtd hon a vofte Jïáay^uoan vîuè.prometudas: 
tunîlc^ue lo rnedix zjel eỳ' Janta ajfeíïïoo 
Qtfera babé d'auanfiÁla refarrnamo^ 
{fjraàs auTout puchan) vom acompagna>Syre3> y 
Ét cauja que cafcuu qui crein Diu % vom admtre, 
Uela per que tobshex de mon obraprefem 
Vompregan quenarrenobsfiádejplafèn 
çJMontrìhaìlh>m mondoo^nimes ma hardìejjai 
£t que noou iudget\fas,fegon U petitejfa 
Dèu quiy a tnbalhatjnes fegon Vargumen 
Q^edtraU&déugfanf>iu<ỳ* dèjonmandamen* 
Qjfaqued med,ixgran.Dm qui degraci eJptchJls 
XJom a paufatfuou cdp la corond remlla 
Defagen deWauarra,cŷ' memt enlgmaà 
Deu pays de Bcarn lo baíloo foumrm.. 
Aqued medtx gran Diu.dic-hyVom ' condpifej^u^ 
En tontz* voftes fendeés:çjr en dret eftablejqua- 
XJosîe trone.auttit: eý- hajfa -qna Ui?nes % 

L o laudtt\J£ vn acco rd vo m & vofies Jofmes » 

Lo treshumbie íubie&dc V» R. M. &> »• &• PSALME L Beatus vïr qui non abîjt. 

sÀqueíî 'Tfdme novu enfciona que bìenhurohs fon îos 
$juì reiettan ias maneyras & confelhs dem machans^&^Or 
donnanaronexe & mette a effieyt la Ley de Tỳiu : çỳ* qm 
malhuroos fonaquet^quihen lo contrarL 
i:?:Ì:^E4:JS I no camine -ati confelîi :::ì^A~$~ dcus niaubés,Quï no s*e< 
fíangue aux camus arrembéz Dcus peccadoòsj RSÉ 

^~t.— — , 
quinos'fec^nis^pan a Ablosfíaunhacsqui^ P S A L M E ï. tíî:$:Ê:i:f:zzi:i:5:s:$:rz!èz$5$:^ 

;s Êï.ï.x.$-A^i-X-5..Y-Z.„ j:_ ïSzl îï; 

dan a jangla ri a:Mes de la ley de Diu cs amo- roòs,Et noeyt & iorn y penfe,ed es huroòs* 

Et femblará a Tarbe en fa beutat, 
Qui prés deu cous deus arrius es plantat, . 
Et qui fon fruút en fa fafoô carreja, 
Deuquoau la hoelhe en terra nos' barrcjs 
Ni s'eflalTex:tan qu'aqued homi aura 
Profperitat en tout ço que hara. 

No no iames atau lo mau-viuen: 
Mes ed fera com poòb caffat deu vem 
Per aquero quoan lo iudjamcn venga, 
N'a-goarda-nò que deguû ferm fe cexiga 
Dequedsmachans:ni no feran tiobatz 
Enl'arramac deus boôs los reprobatz. 

Carlosfendeés deus iuftesDiuconex; 
Edlos aprobejadreífe & fauorex.* 
Per fo feran huroòs touta lor vita. 
Mes perautanque los machas-Diu quittat 
Toutz los camiîs per lofquoaus eds ïran 
Ab toutz iors feytz a la fiî periran. 

P S A L* I L Qg^re fremuefunci 

Lom veit acì com Da%tà(ŷ*$n reaume fin-v$rtdâera 
figtira çỳ* induhitable propheîia de Ghrijfr&de fon regne* PS PSALMEILi Erquefen brut,& tempeftejan tan' Las ■ S. ^.îçj C Z-5i5 Z- Vjgf— ■. v ^ yjy, 

hollas gês?qu'es ara ço quius pefa?Quinh argu-ì 

W8m m 4— 


men los mutiîs pobles an DYxcogitaâ vna va- &> 


na enter pre fa ? Lhebatz fe fonlos grans Reys ÇfóSfcl T — 1^. 

T— * de la terra.Etlos Se^noôs d'vn coradge maudiít: •#-!•— 4- lir rA** TZV Per contre Dîu enferiible haâ la goerra,Et contre 
C„Zv~v~Â~v~; -44— ChriíHû sô hilhbene diít. -•H— - P S A LM E I I. 

ï SúSjdifin edsjhaíàm tros & mlcotsg 
Ee lors vcnfilhs & iulhas refforfadass 
Oftem>oftcm de deífuus noftes cotz 
Lors iuûs ptfans &corebas plegadas* 

Mes lo gran Diu qui au ceu s'aíTetïab 
Bequeds hautens làhaut s'arrider^* 
l*Òmnipoten de la grana faolïa 
Que heyte eds an a plafeè s' truffara* 

PuxcorroíTat 3 ed parlaralabets 
Ab toute aquerearrogante aíftmblada^ 
Et abaxan lors fuperbis caquctz, 
En fa furoò la rcndrà eftonada: 
Reys,dìfera,don vous prouueê Paudaci^ 
Jo ey mon Rey eflegit a mon grat: 
Deíìuús Sion,mont remplít de ma grâCÌ* 
ïo Fey medix de ma maâ confacrat* 

I & * & 

£tio,fon Rey>contarey tout exprés 
Son fan decrét qui iames no varïa: 
C'es qu'ed m'a diít, Mon filh vniq' tu ci* 
Engcndrac t'ey en aqueft medixdia. 

Demandam' donq%& ma maâ iiberala 
Per heretat las gens te baillara, 
Et los eftrems de la terra tocala * 
A ton vôleé ere aífubieólira. 

Dab vn baftoô de heé tu romperas 
Lors bras puchans,& lors fortas arrêas: 
Et com topiís los esbrigalharas 
Auta-menuc que menudas arêas. 
Sus .aradonqjO Reys trop temeraris, 

Lmen P S A 1 IVÎ E ÎI I 

Emendaz-vous,reprenecz vofte fem? 
Vous dequeft mon o Iudges ordinaris* 
Syats de prene inftru&ioô coníens,, 

Seruitz à Diu Rey & ludge eternau, 
Et l'obeditz en touca reuereníî > : 
Alegratz-vous d'habeè vn Segnôo tau, 
Et tremolatz daban fon cxcellenfi% 

Bayfatz lo hilh & lo hetz homenadge* 
L'honoran totz^d; vîoi'îofamens, 
Qu'ed nos' corroífe 5 À: qu'à voftè damnadge 
ìslo perefcatz deu eamií malamens. 

Car fon corrous tarrìble & dangeyroòs 
S'alucará au temps qu*om nò s'ac pénfa: 
O que iabetz aquetz feran huroòs 
Qui rauram près per lor goarda & defehfa* ^SAL. III. Domincquid- € î).auid ajfalhh d % vna grojfa armada s*eftonaau<iôtn~ 
mençafnïyfux pren vnna tagrana confidanfa en Diu qu'a* 
^rès l'habcè inuocat^ed s^ajfegura de la viHori. 
1~\ rfám Diu de tout lo monjQii'auemcntatz- , L _ 

X 
aquetz fon Quim' trobbn & quim' greuan! B PSALME III. 
Que d'enemics.o Diu,Qui contre mi caythi, 

- . 1. .. ai i « i»»»-JLatNy<»L nr» iii i i$r.$-$j& •Ì"J0T»^ S'aCfemblan & fe lhtbanlForfa sens m'an cridat. I F_L|k,»»» — • >». &XT-Î$^ Tu és are oblidat,Ton amne es defoIada:Era nos' 

:ÎE_-£__ï_-: i*Ke-: troba pliis Deu grá Diu de îaffus En sô m 

Mes que que ios maubés 
Digandemi,tués 
Ma refiftencr prefta, 
Mon pauès.monfuppore^ 
Ma glori & reconfort, 

D fy 

Quini* hés Ihebaá la tefta. 
lo-ey en mons fangiotz, 
Hauiíat a Diu ma votz.» 
É.c muchát ma miferi: 
Ed> de fon mon facrat* 
M > aaudít,& tirat 
Deu granturmenon erh 

Au ìheyt iom' couquarey 
VS A LM E l 1% 

Etplaârepaufarey, 
Sens cregne nade offení^ 
Pux mereuelharey, 
Car lo gran Diu aurey 
Per ma goarde & defenù, 

Quoan pobles infinitl 
Viaren d'armas goarnitt 
Per me menaâ la goerra* 
Eds no m'esbarjarèn, 
No pas quoan crobirèi: 
Detoutas partzlatern*. 

Lhebat^Omnipotet^ 
A tnon fecous enten 
Tu qui de boliarladas 
Abacz, mons mau-volens* 
Et deus machans ias utm 
En lor bouque as podaua** 

De tu,o Diu tout foiy. 
Depen tout reconfoa, 
Toutfalut &aiuda: 
Deífuúsranatioo 
Ta benediíìioo 
Ês tófternefíenuda. 

¥ S A L. IIIL Quum Inoocar. 

En la cofŷiratioò dïAbfalon Damd inuocjua Diu:reprm 
los Princes d'Ifrael confpirans conîre edjos apera a repen* 
tenci : & concludex cju*ed,fe trobaplaà des hidaa en Dìu* Diu de ma querella bonna,Quoan cri< 

B ij 


/ PSBAVME II II; :|zŷ._$-§ ; $ : ^î£ : j-40 ; _ : J$20ig 

di am' refponne t'atèn/Tu qui tirat as ma perfonna 

:|=ÍEE_EIí_z_33 t-t^v — » ' I '■ II I ■ I De Teftrctjfo quet' preguim' donna^ Et pren pie- 
tat de mi doltn. Entro quoa d v infamaâ ma glori^ 


^—êè'T' 


Jiilhs deus homis_amaratz-vous?Entro quoâ vani- 
-f— «■ tac notori^Et la menfonia fruftratori Entei 

IZIZ2Z__ï__L .u I M i - ii II Um»» tl » " ip nl t ; ( auftes aurácous? 

_Ara donq,o gen baratayre* 
Sapiatz que Diu eflegit á 
Per fon feruici vn debonayre? ' 
Lo SegnooXns atcndegoayre. 
Si i'inuoqui^n^exaudirá. PSALME ïîïï. 

Qu*a tremolaá donc cafçuûs* me«a$ 
Et no bïats pluús peccadoòss 
Penfatz dehens crampa fecretca 
Envous medix,fuús la cochecca* | 

Et aprenetz debs ertaá doòs. 

Pux auheritz-Ìo facrifici 
Per voftes fautas & peccatz^ 
Vn facrifìci de iuftici, 
AffiîquVd vous sîa propici, 
Ec !a hide en Diu cellocatz. 

i*brfa de gen teê tau lcngoadgc^ 
Quì es dens haá beê poderoòs/ 
Mes^o Segnoo nofte partadge* 
He' quela lutz de ton vifadge 
Clareie fuús tons feruidoòs. 

Car tu m'as dat pluus d'alegranfa 
Dehens lo coò 3 que los quí an 
De blatz & viîs'gran* abondanfa* 
Et qui en toute aute pitanfa 
Abondan quoan lor veé bon an* 

En pacz donquas aíTegurada 
Iom' coquarey & dromirey»* 
Car per tu^Diu/era goardada 
Ma perfonne,& plaâ collocada 
En loc,on au feguú ferey. 

*P S A L* V. Verba mca aurib. 

Dauid hora-banit haben bet copfoffert,& s'atenden d$ 
fojfrti d'auantadge per losfiatayres qui eran à Ventorn de 
Saul^dreffafapregari d Diu:puxfe conjola cjman edpen- 
faqlo Segnoo a toSlïlos maubés en hayne 5 & quedfam* PSALME V. 
î# ?E$z±EÏ:I:Szz:ff! Iu eternaujvolhas comprcne De tas au« 
relhas mon parlaá, So quèt* volh dife & reuelaá. ■JBÏÏ 

Segnoo,volhas-ac en grat prene,Et plâl'encene. 

D eclarat' ara volon tari 
A m'efcoutaá,o Sauuadoò, 
Receu de ma votz la cridoò, 
Mon Diu,mon Rey,car iom* prepari 
At' haápregari. 

Tu m'exaudiras daban dia* 
Car de matiï iot' pregarey: 
Harey lo goeyt,& ihebarey 
Daban ta fanta fegnoria 
Là cara mia. 

Car tu e's Diu qui l'iniufticì 
No amas, ni l'impietat: 
Et d'autorn deuquoau es ietat 
Tout homi qui s'adonne a vici 
Et fec malicL 

lames Phomi hoóu qui braueia* PSALME V.-- 
Daban tons oelhs non parerá, 
L'iniq' no s'y prefentará; 
Car tu hacx lo qui hoieja 
Et barateja. 

^ * & 

Tu, Segnoo^qui es.veritabîe, 

Deftrufirasl'homi quimcn: 
Quant au murtrcé, & fraudulen$ 
JFort ed es au Diu cquitable 
Abominable. 

Mcs io,debóten l'abondanfa 
Dt ta pietat m 'en entrarey 
Hens ton temple,& t'adorâre]r" 
lutis lo fant teit on ta puchanfa 
Hédemoranfa. 

En tpns fendeés guidam\& mi% 
Per ta iufticio Eternau, 
A caufe deus quim' volin mau^ 
Et drelTada daban mi sïa 
Tadrettavïa. 

Car lor boqua a mentiî s'apliqua* 
Lor coradge es faus & cubert, 
Lor gorje vn fubêrhos vbert: 
Lor lengoa machanta & iniqua 
Enflatanpíqua* 

Deftriîts los,Diu,he' qu'eds fe trompiní 
Abat çò qu'auran confultat, 
Perds-los en lor machanfetat: 
Car,oïSegnoo,ta ley eds rQmpîn* 
Tanfecorrompiiiâ P S A L M E V I. 

Et qtie lo qui en tu efpera 
S'alegre & s'en rigue a iames^ 
Goardau,& la gen refiouês, 
Qui de con îiom es •beê-parlçra, 
l/ama&reuéra. 

Car per tu fera profperada 
O Segnoô Diuja gen de beê, 
Ta bonrat autorn d'era s' teê f 
Coni vnna rondella efprabada 
EfpeíTe & lada. 

P S A L. F I. Domine,ne in 

*2)auid affligit de la maa de Dw, reconex haheè pètfh 
Gouìpa pronocatfonira* & affìt cCeftaafoladiaty demandâ 
perdoo defom peccatt :fècoplaingqu > ed no lopoderapaê 
laudaá>fi ed no lo retira deu ddgee demorupux s'ejláfor* 
ttficaty magmfigûa lagraci de Diu 5 & tornafonprepam 
entafons ehemics y quií alegraban defons maux. 
Egnoôjnom' arreprengas Quoá corroífat de~ — « IHI IM i»»~< *mim U'í uengas Pcr mon iniquitat:Ni fí a caftigada En m •jmmmim-m 4 ton ire alucada Ma grana maubeíUb P S A L M 1 IX. 

Mes que tum' haflas graci, 
O mon Diu,car io pafli 
Gran pene & gran curmen: 
De mas doloòs ta groflas 
Deliuram', car mas oflas 
S'entroublan grandamen» 

Et mon amna caytiua 
Trop pluús morta que viua 
S'efpabenta deu mau. 

O Diu,per quoan d'efpaci 
Entens tuqueiopaflì 
Vne affi.i&ioô tau? 

Segnoo,torna la tefta, 
Reuirac , 5 & t'arrefta, 
Pcr mon amna goarií: 

Per ta clemenfi grana 
Ren ma perfonna fana, 
Et goardam'de periL 

Car om no a memori 
En la mort,de ta glori, 
Ni de ton fan renom. 

Qui penfas-tu quì eante^ 
Qui confefle,ne yantc 
Enla hoíTa ton Nom? 

Ŷ * 

De Iheêt foy iufta horâ 
Defquis & de biahora* 
Et plori tan la noeyc, 
Qu'en maslarmas iom* folhi 3 
Ec de touus partz molhi P S A L M E VI. 

acofne & tout monlheyt. 

De forfa de crifteíTa 
Mon oelh es en fcbUfïa* 
Sa lutz, m'a defalhit: 

A vedcè mas partidas 
De mon mau reioiiïdas 
Ed s y ts tout enuielhit. 

Sus,mau-hafecs>ahoeyta, 
Qu'alentorn sïa boeyca 
Ma plaífa de voiïs toutz: 
Diu a ma pene audida 
Etla voczexaudida 
De mons triftes fanglotfc,- 

LoSegnoôfalutars 
A audit la pregari 
Dé mi fon feruidoò: 

Ed l'a plaâ'encenuda, 
£t engrat recebuda 
Ma requefte & cridoò. 

Que dònq vergoigne & troubfe 
Toutz mons contraris croubU 
D*vn fort gran croublamen: 

Qu'en darrcé fe retiren 3 
Et cohonutz fofpiren 
De honte en vn inqmen» 

*jP $ tA L. F I /. Domine Deus» 

'Dauidprega d y eŷaâpreferuat de la ormia perfecnîtoh 
âe Sauhmet en auafon innocecy ỳ reqnerex h reantne a Iny 
prometut}& confujtoo afons admrf*rù:fnakmet ed.cants I PSALME VII. 

qtfeis trerìran de lorsprofrisglauisy & en ìauda Dìtt. 

J4— :jl:v$î$::ì 
O ey ma hide en tu metuda,Segnoo Diu, 
donquas dam' a ju da,Sauuam' de toutz mons 

TÔ ~&~~?ï " r"<&Â""1 I~1 " 7~~~f~ »— l m '»i»» " ii i» — — « •*> mau-volenSjQujm' perfccutan malamens:Dc 4- *iL 
,jr poouquelor guidoô ni'accnga, Et com vn 


gran leoô me prêga^M'habê preès me vêga ef- quiflaájSens que nad lom'pofqua caífaá* 

Que fi io habí perpetrada 
X,a fauta qu'ed m'a encarquada, 
Çegnoô monDiu^ílfoyeftat PSALME VIL 
Confen a nada lache*:at: 

Si au qui en toute amiftanfa 
Hasc dab mi fa demouranfa, 
Ou quia cort m'ere enemic, 
lo nom' foy muchat bon amic, 

Qu'ed m'ane perfeguin en goerra. 
Qu'edm'attrape;& iette per terra 
Mavite,&que henslo hangás 
Hore ma glori & mon folás. 

Dreflat' donq en ton ìtâ0 Iheua 
Contre la gen qui tan me grt ua: 
Scgon ton iudiagmen.o D\u 3 . 
Velha-per mi piaube caytiu. 

Lasbetz deus ppbles Taífemblada 
Âuras alentorn arrengada, 
Pcrl'amoô dere^o tout puchan, 
Retorne en haut & muchat' gran, 

Lo Segnoo iudjara los pobles, 
Tan los inconegutz que nobles* 
Iudiam > donq labetZjSauuadoò* 
Segon ma iuftici & rondoò. 

4* 4£ ty 

Deus rnachans ceffe' la nialicL 
Ec deus boôsfofteê la iuftici, 
Tu, Diu iufte, qui vas fercaá 
Los coós & los efpelucaá. 

En Diu es ma rondella horta? 
Diu Phomi dret de coó,conforra» 
Ed îo fauua>& per fa pietát 
Lo deiiura d'adueríuáe* PSALME VII. 
to Segnoô Diu es Iudge i 
Tan deu iufte que de l'iniuftc: 
Lí» sranSegnoò celeftïau 
Tout iorn mïafle au qui hé mau* 
Si lò qni ferqua mon damnadge 
No mnda íon crudeu coradge, 
Diu ion eipade ahielará, 
Etl'arc teniitPencàrará. 

Armas mortalas ed apreflâ 
Contre lo qui tan me molefta, ! 

Edhéviras & paffadoòs 
Contrelos perfecutadoòs. 

VecU'aut' tnbalhe& s'apliqua 
 entantaá toute ebre iniqua: 
Mcs deu mau concebutjveyrá 
Que la meçibnge ed parira. 

 hodiaádetout eds'adonna 
Vnna hofla bet coóp pregonna: 
Mes en lo clót hodiat & trey t 
Trebucará lo qui Pa hey t. 

Lo mau que çontreus aut2 prepâr% 
Retornara deíïuús fa cara, 
Et fentira fon cap carquat 
Be Potradge qu'ed tìì'a fercat* 

Per aquo^fcgon fa iuftici, 
lo laudarey mon Diu propici, 
Et en pfalmes celebrarey 
Son fant Nom tan que viuerey» 

P S A L. VIII. Domîne, domin» 
jáhgrana aàmirauo Dauiâ cdchra mì la meruelhofìr PSALME VIII. 
fuxanfa deu Creatoo de toutas caufts> & la grana hontaî 
dont éd a degnat vfaa en Vendret de l'homi, íhaben heyt 
iau qu'ed es. Nofte Diu & Segnoo pîeê de glori,Que 
tó Nom es niagnificq' & notori Deííús la terre & 

: ;JSzíl51:5:í::i:zS 
touta fa rodoò^Qui fús los ceus colloquás ta gra 

Dcus tendres potzdela teodre niaynada 
Qui pouppa engoera^ as ta laudoò fònáádai 
Per haa ceífaá Penemié, & lo hoóu 
P'enueia pleê 5 qui tons feitz negaá voóa. 

Mes quoan tons ceus>quifonlas obras berai 
De tons fans dits.io vey:& quoan engoeras 
lo vey ia Lua & efteilas qui lon 
Heytasper tu faítoò de toutlou mom 

Labetz io peníi & dic en mon coradge 
Qu'es ed de i'homi & de tout fon lignadge, 
Que d'edjO Diu,tu volhes conte haá* 
T'en fouuenèn & degnàn vifitaá. 
# $ # 

Tu l'es eftat ta doòs & debonayrei PSALME I X. 

Qne metut Pas vn petit & no goayre 

Pluús baix que l'Angcau 'demourán, Segnoôj 

Coronatl'asde glori & gran haunoô. 

Per ton moyen de las obras ondradas 
Que tas maâs an creadas & formadas, 
Lo maefte ed es,& per ca gran bontat 
Suús toute caufe ed a autoritat. 

Los gras motoôs, & las olhasláudas, 
Los puchans boeous, & las baquas cornudas 
Son dejuús ed:& mes tout ço qui pex 
Per bofqs,per camps,per lanas & per plex. 

Touts los aufetz de Taire ab lors plumadges 
Toutz !os pechoôs qui van per los paííadges 
Dè cafcune aigue^ qui fòn hens la maâ> 
Tu los as toutz metutz, debat fa maâ. 

...3 

O nofte Diu & Segnoô pleê de glori, 
Qu'admirable es & grandamen notori 
Ton puchan Nom,& ta grana laudoò 
DeíTuús la terre & touta ta rondoò. *P S A L. IX. Coníìtebor tibi. Canticq de triophe,pcr loquoau Dauid rengracis a Diu 
de certana batalha qviedgoadaima , en laquoau moryfòn 
principal enemfc.Auguns penfan que h&jfa (foliath \apru 
ed magnifiqua ïa iuïìici de Diu , qui venia losfons en teps 
&loc. 
E tout mo coó deu Sauuadoò Io celebrarey PSALME IX. 

î^:$:l:ï?E$z|:rElzf :|:?:?ï:É3 

la laudoo.-Las meruelhas qu'as expley tada^Tou- 
-ft ::~±::$:2z^:$:j 

tas feran per mi contadas. 

JBn tu folct m'alegrarey, 
\Bntu mon esbác prenerey." 
£nPfalmes io harey memori 
De ton fant nom^o Dieu de glpri/ 

Car mons enemics eftonatz 3 
En darreé s'en fon retornatzs 
Trebucat-anjfens refiftencr' 
A la vifta de ta prefenci'. 

Per ço que tu as iuftamen 
De ma caufa heyt iudjarnen, 
JJtfuus ton feti venerable 
T'es fegút com Iudge equitable* 

Los pobles tu as ruynatz, 
JEt los machans extermiilatz^ 
La îouuenenfe as defputada 
Aiamesdelor renomada. 

i. 4S # # 

. Aradigas,haynoôsmaube'$, 
As-tu heyc tout ço que volés? 
Son noftes eiutatz abciidas.* 

Las as*tu dab lor nora [ eridas? 

No no, - "'- J PSALME IX. 
No no,car lo Diu etemau 
A fon regne perpetuau, 
£â a preparat tout propici 
Son haut throne per haá iuftici. 

Deu Mon ed hara iudjamen 
£n dretura certanamen: 
Iudjan enequicat patenta 
Touta creatura viuenta. 

Et U retreyta deu cay tiu 
^era tan íolamen en Diu, 
Retreyte opportune & fegura 
Au tenips de fa grana reytura* 

Per ço îos qui conexerán 
Ton fant 2Vonv,en tus 5 hidarán: 
Car tu no lexas en deftreífa 
Aquets qui ferquan ta hautefía» 

ii «y *fc fy 

Cantatz haut^cantatz tout lo mon 
ADiuqui demoreen<5yon: 
Declaratzenter toutzlospobies 
«Sbns hey tz-betz>& fas obras nobles. 

Car ed venjala fang dequetz 
Quiu creignin & fon fons bayletz: 
Eâ a touítem en la memori, 
Deus qui paffan-mau la cridori. 

Mon Diu,ayas de mi pietát, 
Regarda com foy turmentat 
Per mons haynoôs, tu quim' confortas 
Et treys de las mortalas portas: 

G PSALME IX. 
Àffii qu*au miey de la ciutat 
De Syon sïa haut cancac 
Per mi ton gran renom & glori* 
Eim*alegrï en con adiutoru 

Las gens íon anadas au hons 
Delors hoíïas & clotz pregons» 
Et an fentit lors peés fe prene 
Aulaz que m'eranvengutz cene. 

i ï r. f f f 

Diu es eftat plaâ conegut 
Àu iudiamen qu'ed a tengut* 
En hafen que lo machan fia 
Âttrapac enfa tromparia. 

Toutz los traydoòs qui mau haran 
Enl'irafern pregon caderan 
Dab toutz aqaetz hoóus qui no tienï. 
Conte de Diu^ny s'en fouuienhu 

Mes lo praube en fa praubetae 
Enobliitno feraboucat, 
Ny de la perfonne affligida 
No fera pas vana la hida. 

Lhebat'jiSegnoo^que lo machaa 
Nos* cute eftaá lo pluus pucham 
Hé que las gens quic 5 contrarian 

Daban, tons oelhs iudiadas fian. 

Segnoo,ren-los efpabentatz* 
Per qu*eds sían aíTabentatz 
Que dab coinz lors titres & nomis 
Las gens no fon que praubes homis* F S A L* X. Domine,vt quich 

Aquesl Pfalme es vna pregari cotre los machans rnáîï* 
hafecs & malicioòs, quiper dbl & pcrfarfa oppriman los 
hoos & los pluùsfebles : dr yfon defcrmt^ l'orgulh £r los 
moyens dont los mau-viuens vfan enners eds. 
asimniHniancMlMaM Br quet' tées-tu loenh de nouSjiSauuadoò* 1 

"TZt 


■""v" ' A aT r ~~ :m "" mm 
Per que t'efcons en vn téps ta maubátPiTn gran 


orgulh lo machan peccadoòiyéclo praubetjb curmete ^lo bat;He 5 i5egnoo Diu>qu*ed trebu- 17""" I* .__..X$--JB quedebat 3 £c fi a prcèsper fa propri pratiqua 


j: JEc per lo mau on fon corad ND H n 
on coradge apliqua. 3-e— .-v-*5Sít jJ3X-;.-r— ^ íUT-n-r''. P S A L M E X. 

Car lo machan medix fe beneditz 
'£n los delîís de fon entenemen, 
Et deu taquainh vfureé gran beê ditz 
JEnblapheman lo Diu omnipoteiv 
Ta hautén es.que iames no s'aten 
A P£ternau,mes pluiis leu tan l'oflfenfa, 
Que negaá Diu es ço que fon coó penfa. 

Toutz fohs fendeés fon caufans de douioòs.* 
Tons iudjamens a horade daban, 
En fi medix ed es tan orgulhoòs, 
Que fons haynoos cuta venfe en bohans 
Ditz en fon coó, lames nad maube's an 
Io no veyré,ni bodjarey de plaça* 
Car deguû mau iames no Íqîì ni pafla. 

Coiêííadè ed á de malediélioo 
Sâ bouque,cd trompe,ed es fort fraudulens 
Debat falengoa alodge oppreiïioo, 
Iniurís dìtz,& de nofe a talen: 
Aus bordaiatz s'ernbofqua,& rinnocen 
Mec a ìa mort en loc & plaça eícura, 
Son oelh arboure aqued qui mau endura. 

Lo maihuroòs, com io leoo quis' teê 
En ía cauerne,es toftemps a l'argoeyt* 
Peratrappaá lo praube homi de beê* 
Et los' miniaá quoan au hiaiat la treyt: 
Forc ed s'abaxe^ed fe hé flac & reyt, 
Mes pux aprés ab fas maâs violentas 
Las'praubes gens a uouppetz hé dolentas. 

' Ezàìtz engoera enfimedixa-parc P S A L M E X. 1 
Que lo Segnoo no s'en fociá pas: 
Qu oblidat Pa,& qu'efcon fon regard 
Per novedeèfavita,nifons pas. 
Donq,o haut Diujheba ton puchan bras 
Suús lo machan:& d'autre part n'oblida 
Lo miferable, & lo caytiu qui crida. 

L'homi machanperquebl^phemeedDÌu/ 
Car en fon coó ditz que l'Omnipoten 
No s'enquerex per vedeè com edviu. 
Mes iuloveètz,& tonoelh s'y aten, 
Per de tout^ maus haá lo dret iudiamen: 
A tu remet lo defoiat fa caufa, 
Car deíîbús tu Torphaiiï fe repaufa. 

Romp deu traydoò»& deu malicioos 
Tout lo podeè,met en peflas fon bras: 
Hé lo reíferq dt fons hey ts vitioos, 
Et iames pluús deguû non 5 troubaras. 
Labetz,o Diu,reconegut feras 
Rey a iames fens reíîíienci' nada: 
De ra terre es la gen exterminada. , ; 

Tu íegnoo Diu,exaudex los praubetz 
En lors cìefiís:& per ta gran pietac 
A difpaufaá lor coradge tut' metz: 
De ton aurelha es lor criít efcoutat, 
Per reueniaá rorphalií moieftat, 
Etropprimit^quel'homi heytde terra 
No los esbarge,& haífa plus }a goerra. 

P S A L. X I. în Doniino. 

Bdfe comphing dcqnet7jfHÌu cajfahan de tmna la tetra PSALME XI. 
dV/raehpux eantafa confidanfa enDiu>& lo iudiamen 
dequedfmh losboos &fuús los mmbés. 
, — *i 


N Diu mon aonna efpere & fe confola.* 

£=E=EE 4Ê4"— 4&~~- ■.JM**~ Pcr queu diíetz doq vous aufte$ 3 ve'ten En la mo t. tagne aixi qu'aufet qui vola^Car lo machâ fon 


arc contre mi ten:£t fiis fa chorde a ùs viras pau- P '— 2& T » fadas Per las tiraá au qui-a Diu s'aten , En rr ■»»■»»» ■» M i msfraa ww n mmj locs efcuús & plaílas no-cutadas. 

Lors fondamens fog tombarz en ruyna.* 
Mes quinh mau álo iufte executat? ï> S A L M E XI £ 
Âîoîada es la maieflat diuina 
£nlo palais de fa gran fantetat: 
DeíTims fon chrone aij ceu Diu s'afîetl^ 
Contemplan tout:là haut.ed es montat, 
Ec de fons oelhs las gens fonde & efpia. 

Lo Segnoo Diu lo iufte efprabe & tenta* 
Mes fon coó voóu gran mau au mau-YÌuen» 
Et a la gen forfofe & violenta: 
Plabe hará carboôs J hoec 5 fofïre > & ven 
Fort tempeftoos fuús la machanta raçap 
Qui a peccaá met fon entenemen: 
Velá la part de lor deguda tafía. 

.'.-..13 

Cor Diu es iufte,& ama las iufticis, 
Et fon regard es ordinarimen 
Suús rhomi dret quis* retira de vicìs. T S A L. XII. uum tnc Bdparla contre los flatayres de la courtde Sauh 
ataries % diffìmulatîoòs & arroganfm 
duu^ prega Dtu dy balhaa ordy. 

iiS DOOS i feguinley4utar;D'enterios hilhs PSALME xi r. 
deushomiscs perida La gê de beé «jamalavertat, 

Dab (bn'prochaâ lo prochaâ no dcuifa 
Que de menfonje & de deceptioô 
Aus potz no á l'homi qui mignardifa^ 
Aute es lo dife,aute Tintentioô. 

Tu donq*o Diu,toutz !os potz eftaîhanu 
Qui an plafee a tan & tan fíataá: 
Sabi dequed qui tan & tan fe vanta 
Couppaâ la lengoe,& leu l'efmicocaá. 

Qui d'eds me dix diíín en gran iaíìanfa, 
Suus courz auram per nofte lêgoa haunoô: 
Los noftès potz fon en nofte puchanfa: 
Quoau es aqued qui es no fte Segnoô? 

Perl 5 affìigit,perîo praubequi plora 
lom'lhebarey ara>ditzlo granDiu: 
Enlocfeguúloenh dela gentraydora^ 
Ecdeu hialat tirarey locaytiu* 

Certes pure es la palauradiuina' 
So.que Diu ditzes emieremensnet, 
Net com arg-en de merqua la pluús fìna, 
Qu'om a paíTat fept cops per lo hornèt. 

Tu donq, Segnoôjgoarda los quit' rcuerá 
Detout darnnadge& defolatioô 
Defen toftemps los qui en tu efperan, 
Dequefta raça & generatioô. 

Car los machans ça & la van & vicnnin: PSALME x ïiï. 
Occuppan tout & torneyan los boôs 
Quoan los eftatx pluús honorables tiennin 
JuOspluús vilaâs& pluús maubes garfoôs. 

FSAL. XIII. Vfquequo domine. 
Apres ph'jors batalhas pergudas , edfe complaing de 
$o que Dm tarda tat a lo foccorre:pux loprega luy bálh$ 
la ioya de la viíìori obtengnda. 
Ntro quinh femps de tu,mon Diu 9 

►T 
Defmêbrat ferey-io caytiu? Toftem helaslper H 
f qaoan d'efpaci Pretens-tu d'efconne ta faci 

t < *sH""'"~l& — A — T~ — "K 

_jP[_ „ ". V. A, V $L , - 1 De mi mefquiî pluús mort que viu? 

Entro quoan per mon penfamen 
Mon coó tout-iorn aura turmen, 
Éftan en confulte ordinari? 
Entro quoan mon gran aduerfari 
Aura fuús mi commandamení 

Efptem',mon Diu^mon fupport* PSALME XII IL 
Re(pon 3 & me balha confort.- 
Balha a mons oelhs la vifta boníia» 
De met que ma praube perfonna 
No dromia lo dromij de mort. 

Que mon enemic capitau 
No diga,au deífuus d'ed io vau, 
Ec que los qui tan me turmentan 
Redoublaá lor plafeè no fentan 
Me veden cade juús lo mau. 

lo m'aífeguri en ta boncat 
Mon coò tabee' ferá boutat 
Per ton falut en alegranfa. 
Et fo contarey ta puxanfa 
Segnoo,quoan ni'auras contentat. 

P S A L. XIII I. Dixit iníïpiens. 

JEd dit\cjue tout es pleè d'imfideus &pagaas: defcrm 
lor entenemen corromput;defra & predtt\loy ruyna , çÉ* 
ia deliuranfa deupoble de Diupereds engíotit. 
QueDiu noes:fasobrasfon iniquas^Abhornina- 
»" ' — ■»« 

îr~; 

blc ed €S ea fas ptaéHquas : Vn tout foulec fus PSALME xiiir. 
la terra nos* tcê Qui hafla bee. 

Deu ceu en lá Diu a íuús touta gen 
lettat fons oelhs per vedeè fi perfonna 
£n tout lo mon a ent'cne s'adonna, 
Ec de fercaá Diu en quoauque moyen 
Esdiligen. 

Mes viftz los a hora deu camiî dret 
Toutz tants qu'eds fon,per feguií riniuftici." 
Toutz corromputz fon enfemble en lor vicL 
iVad no hé beê:nad no es fon baylet, 
iVo vn foulet. 

An eds de tout pergut rentenemen 
Aqueds qui hen tout mau que no conexin, 
Que com lo paâ mon poble eds englotexin, 
Et d'inuoquaá nos' curan nulamen 
L'Omnipoten? 

La la medix eftonatz tremblarán 
P*vn tremblamen & temoo no petita: 
Car lo Segnoo qui fuus ios ceus habita 
Es& ferádablosqui Tamarán 
Et feruiran. 

Vous cohonetz la bona intentioo 
De raffligit,o machans,& fens caufa 
Vous arridetz de ço qu'cn Diu ed pauíâ 
Touta fa hida & fon aíFeélioo 
Sensfiótioo. PSALME xv. 
O quoan aqued de Syon falhira 
Loquoau deliure Ifrael de deftrefía: 
Quoan Diu daraa fon poble fran'queífe» 
Plafcelacob.lfrael ioye aura, 
Et ridera. 
T S A L. X . Domincquîs. 

Qsfcjueft pfalme canta âe quinhas maneyrm debin efta& 
@matzhs vertaderes horges dem cem. 

ueslo quihabicaraEn to pauilhoo 
utari? Segnoo Diu 5 quoau homi fera Qui en ton 
facrat mót hara Lodgis & demore ordeuari? Lo qui camina dretamen, 
Et difpaufa tout fpn ouuradge 
Segon iuftici & rondamen, 
Et qui parle ordinarimen 
La vertat dehens fon coradge. 

Qui no hé iames faus repport 
De fa lengoa 5 ni no percaífa 
A fon compagnoo deguû toru 
Ni no ferb iames de fuppon PSALMExvr. 
Au quilonom deu prochaâ blafla. "Z" y , 

Qui deu machan contc no ceê, 
Mes hé grancaás deu períbnadge ' ? 

Quì plaâ creng Diu:& quis* ibu ueê 
De ço que iure a & l'entreteê 
Engoera queu porte daninadge. 

Qui a rvfura fon argen 
No baltu:& no voóu qu'omlo haíTa 
Nad prefencontre Pínnocen. 
Quiaíîb hé,certanamen 
lames no bodiarade plaíTa. 

P S A L. XFI. Conferuame^ 

Dauid demmda fecom a Diu, allegan fafe , & n$ pai 
fa* obras , Ufcjuallas coffeffe no efìaa res quant a Diuipux 
protefia cjueàaenhorroo touta Idolatria>& pre Diu per 
fon iout y efian tant affegurat defapregari exaudida , qm 
ed ne ren oracù a Dm:& s'affegura nonfolamen lo laudaa 
acibaix , mes tabeê d'vnaplúm granda felicitat apres la 
mort 9 en vertut de la refurreUioo deu çjfâeffìm } laquoau 
edpredit\ expreffametz»:com ed es expaufat aui.çfr 13. 
cap.dem j-fftes* Pfaime contenentvng vray patroode 
pregari per losfidem ỳ qm languexin en aqmfia vtta. 
Oardam%Segnoo,& defen de tout mau. 

.. mm 
D'autan qu'en tu toutalamen efperi:Digas,o ru P SALME XV î. 
_I_I_I_ — $I^1$ÎZ^_^_ 
mo amne,a 1 'Eternau, Segnoo,tu es lo Diu que 

mgmf * jra A^w _Z. — ^^ ìo reuerhEt toutasbetz de tout mô beê lalhey- 
taD'arrè not' ferb,ny d'arrè not'proffie 

Mes en los fans io preni môn plaíeè, 
Et aus valens qui en terra demoraiv 
Que mau fuús mau pofcan aquetz habeè 
Qui van aprés aute Díu>& l'honoran: 
Toutz lors fanglens facrificis io caífi, 
Ni per mons potz lors noms maudiíts no 

Diu es la part de la mia heretac- 
Tu m'entertees^SegnoOjtu es ma rentá. 
Certanamen touta ma quotitac 
M'es auengude en contrada plafenta: 
Mon fort huroos m'a tabee hey t arcoeîhe 
De l'heretat lo plus bet & lo mielhe. 

4fi %> & 

Laudoos a Diu quim' da Penfegnameii 

D'anaa de dret en carrera íi bonna: 

Tabee mon coo no a nad penfamen 

Qui no caftiga en ia noey t maperfonnas PSALMI xvn. 
ïo metti Diu toftem daban ma vifta 
îo nom' maureyper autantqu'edm'affifta* 

Per aqueró mon cooes en folas, 
Ma ietigoa arriic,ma carn cs confirmadas 
Car>o bon Diu,tu no permeteras 
Que he ns la hoífe aiay l'amne embarrada? 
îsly fouffrira tamaieftatdiuina 
Que poyritut ton Sanfentie>ou verminaJ 

Mes tum haras conexeclaramen 
Lo dret camij de Timmortala vita: 
Car de plafee lo tontal compUmea 
Bs a vedee ta faci benedita, 
£c per vertat ioyas afíeguradas 
Son per iamais a ta dretta alodiadas. 

P S A L. Xni. Exaudi domine^ 

Dauià perfecutat.prega Diu^hajen comparatioo âeU, 
crudelhat defons enemics ab fon innocenci : toutasbet^ed 
reconex cjuacjuera affaílioo es condûtaper la volontat d$ 
Diuquu' ferb de tam gens per l 'exercitaá. ^Perqueauloç 
de fe defcmfortaá ed s'eftima beet cop pluus huroos qm 
fons enemics, per Vaffeguranfa qrìed a de iouy quoauqm 
torn de la prejenci dejon 'Dhi* 
Nten mon dret^o Sauuadoo^Efcouta mô 
criítj& lo nota:Eaten la pregari deuora Qi\e PSALME xvi r. 


ÈmmÈmmmm 

ioc' hex en touta rondoò.Que de ca medixa pre- 
fenfa Venga a forti mo iudiamé:Que cu regardes : 1:z:=:tï$:ì;$ͱ:Í zfc s-± 

claramcn La iuftici de ma defenìa. 

Tu as de noey t iettat tons oelhs 
Suus mon coo:tun'as heyt la -proba: 
Vifitát Tas^net 5 ed fe troba^ 
Ma bouqua & mon coo fon parelhs* 

Quanc es aus feytz deu qui t'oífenía* 
Goardat men foy fegon ta !ey: 
Mon peé toutas las vias hoey 
De l'homi qui hé violenia. 

Mons pas fe fon affeguratz 
En los fendees de ton efcóla, 
Mons peés ny de mons peéa la foîa 
Nofenfon iamescflurrats. 

lo t'ey ma requefte adreflada, 
Segnoo,car tu m'as refponut: 
Que donq io sïay entenút 
Et ma vocz cngoerc efcoutada* 

Tas bontatz meriielhofas ren> 

Tu îr JSALMî XVII. 

Tu qui goardas deu malencontre 
De touts aquetz quit' van aucontre 
Aqued qui per fa goardat' pren. 
Goardam* per ta pietat diuina 
Iuus l'ombradge doós & plafem 
D e ton ala , com lom defen 
De l'oelh la dangeyrofa nyna. 

$ f M 

Affij qu'efcapi de Peffort 
Deusmachansquim'grcuan & farran* 
De mons mau-V/olens, qui m'embarran 
Per m'aucide & me mette a morc. 
De grex lor bouqua iufta creua, 
A parlaá haut fon nomparelhs: 
Noftes pas feguim,& los oelhs 
Obrin>permettelor pée-lheba. 

Tau medix es lVn d'enter eds, 
Qu'vn leoo qui de hamì caífa, 
Qu'vn petit leoo qui percaíTa 
Sa proìa,en locs los pluús fecrets. 

Lhebat' veu daban,& l'aterra* 
Ofta mon amna a liiomi mau, 
Quit' ferb d'efpada& de pugnau, 
Dont tu hesa quit' platzlagoerra* 

£t dequedsdeliuram* tabee 
Qui tas venianfas executan: 
Dequeds mondaâs dic-io qui curaE 
Qu'en terra es lor part & lor bee. 
Tu de tons bees,plêas lor panfa, 
Lors hilhs apres eds fon fadotz í PSA L M£ XVIII. 

Etquoan morin^a lors nebocz 
Lexan la refte en abondanfa. 

Mes eniufticijo veyrey 
La claretat de ton vifadge: 
JEt aurey complit mon coradge 
Quoan efuelhát per tu ferey. 

P S A L. XVII L Diligam 'tèl Hymne trefexcellent , loquomi Jìàuìâ canta au Seçnoò 
'Diu apres qu* cdlo ago rsndut payfible &vtUortoosfum 
Saul } & fupsé touu^fons avjiís entmics\prophetïXa% 4e Ie+ 
fm Chrifienla concluftQO deu ^Pfalme. 
• I * 

4-î — O t'amarey d'vne aífecìioo pura,Q 

i iu.qui 
tv es ma puchanfafegura:Diu es mon roc & ma tres ■"V""ÍS"r-i 

forta coòjDiu es ma peyrc, & mon liberatoò. 


r * i ■ ■< •**". ■ .S.v>t*^3fc L jM i « ■A-a^— — ■*¥- -î—¥-^^ -v*—- * IIXZH •~r— — ■ — f" %•*—-$ 
En ed ioni' hidi ; ed me ferb de rodella:Ma corne ed F 5 A L M E XVIII. 
-$~è : $ : ^ es & retreyta fi delia:k> laudarcy Diu,& l'in- 
uoquarey,Ec deiiurat de mons haynoôs ferey.Las 
râns doloòs de mort m*amiroaban } Et deus ma- 
chans îos aigatz m'esbaria' :Io eri iádelahoi- 14-i #r- 
fe au bçt-cáiuEt îos hialátz àt mort habi dabán 

Mes io preguey mon Diu'en ma deftreíía, 
Hauc aperé ia diuina hautelïa: 
De fon paiays ed enteno ma votz, i 
A fon aureihe arriuan mons fanglotz. 

Labetz veneò vn fort %ran terra-tremble, 
L'os peés deus mont& s'esbranlan toutz, enfemble, 
Et a crochií vengon:car l'Eternau 
Tcrriblemen éra debengut mau . 

Pc fas naditz. falhiba gran humada, 

Dij m S A L M S XVIII. 
JEt m*a paufat deíîuús mons hautz tuquoous? 

Eà ren mas maâs alagoerra inftrufîdas* 
Per mons bras fon las baleftas crochidas: 
Z)e con faliu lo broquee tu m'as dátj 
Ta dretta m'a de trebuquaá goardát. 

Ta gran 5 clemenfi & douçoò fouuirana 
A ma mayfoo crefcuda & heytá grana: 
Tu és f engut mons pas aíïeguraá, 
Et as goardat mons taloos d'eílurraá. 

Atengut ey aquetz quim 5 hafén goerra* 
Mes no lechatz que no hoíïan a terra: 
£ds fons eftátz de mi ca plaa batutz 
Que iuús mos peés desheyts los ey tnetutz. 

îiî % % ' % 

Cintat tu m'as de forfas per combate. 
Tu veês iuus-mUos qnis* Ihebanjabbatte 
ï/efquia m'as muchat deus mau volens^ 
JEc io los ey deftruútz &r heytz dolens. 

Cridát eds an.mes nad no los fauuaba* 
Obé a 2)iu 5 mes no los efcoutaba: 
Com proubaau vcn losey efparpilhatz, 
Et com la hanga en la plaça trolhátz . 

*Z)eliurat m'as deo poble pleê de brega* 
Et as voluc que lom me reconega 
Cap deus pays;& crcdic ey aguc 
JD'eftaá feruic de poble inconeguc. 

Atau qu'efciausjgens d'eftrange contrad» 
M'an obedit^audien ma renomada: 
JFbrf&eftrangee's s'en fon coutz eílaffitz 
'Mi héns lors traucs dc met fc fon tranfítz» PSALMS XVÌlf. 
VSiia mon £>iu 3 laudoòs auDiu quim* goarda; 
Sie exalrat Diu ma gran' fauua goarda, 
Lo Diu quim' da venianfas, & qui mct 
Poblcs iuús mì,& a mi los fofmèt; 

Qui m'a rirat de las maâs violenras 
De mòns haynoos,& qui ren apparentas 
Masdignitatz,fu"slos pluus orgulhoos* 
Et quim > defen de l'homi iniurioos. 

Per áq'uero au miey d'eftranges pobles 
Io camarey tons heytz puchans & nobles, 
Se^noo mon JDiu.& a ton nom treffan 
Pfaimes irey & cantiques dreflan. 

Diu qui fon Rey per tan & tan de vias 
 deliurat de tan de facherias: 
Et qui doos es a Dauid fon vncat» 
Et per toftemps a fa pofteriut. 

T S A L. XIX. Coeîi enarrant. 

Simuchaper lo meruelhoos ouuradge àem cem combes 
Dìh espuchàmìauda ejr exalta U ley Drama. Sn fiîpre- 
ga lo SeqmQ qu'ed lo vrejerue depsccat , #jfj qu'ed, lojio 
agsradable. 

Os ceus van recotán, Et hautame vantán ft vixi^zi-i: ê:$i:$:T-4 ~3zf:::î:; 

De Diu lo pran DodeèiL'eíìelat firmamen L'ou- 

o & uradge apcrtcrnen De fas maâs hé vedeè.L'vn êA 
• — <m -r-r»m iorn au iorn d'aprês Parla prepaus exprés: La 
*-*- noeyt balha doétrina Adaquera qui veê Per 

; : 3 : >_— ^ ^**mP" conexe fort beê La Ma ie ftac di ui na< 

Naàs lengoadges no fon 
Parlatz en tout lo Mon 
Ta efcuús ny ta gretis, 
Qui fens aure ìeçoò 
No entenan lo foô 
JEt votz cîara dcus ccus. 
Lor efcriít es de toutz, 
Legut 5 & aus dus boucz , 
Deu mon s'aud fon lengoadges 
On,au foò lo Segnoo 
Aheytvnpauilhoo 
D'vn meruelhoòs oubradge- 

Deuquoau 5 bét & pompoòs^ PSALME XIX* 

Ed falh com vn efpoòs 
De fa crampe efpoufau: 
Com vn gigan fe mec 
Alegre,& quis' promec 
De courre aucan que cau. 

De l'vn deus corns dcu ce« 
,£dpart,&vata-leu, 
Qu'a Paute corn arriua 
£n vn iorn folamen, 
Et res deu firmamen 
De fa caloò nos' priua. 

# ^ Ŷ 

L'entiere & fanta lcy 
DeuceleftïauRey 
Reftaurarefperit: 
Sonarreftes fideu, 
Etren Pignoranleu 
D'ignoranfa goarit. 

De Diu los fans decretz, 
De dreture an lo prétz> 
Au coó ioye eds amaflan. 
Purs fon fons mandamens, 
Et deusoelhs promptamens 
Toutas tenebras caffan. 

LoferuicideDiu 
Es net,pur & gentiu, 
Et dure a tout-iarnès. 
Tout arreft deu *Segnoa 
De vertat a l'haunoo, 
Etplcêd'equiucès. P SA L M £ XIX. 
Pluús defíraá nous cau 
Aquets qu'vn gran tefati 
Nil'au fij qu'om enueìa: 
£ds íòn pluús faboroòs 
Que meu^ny lo meu doos 
Qui deus pientis goteia. 

Tabee fon tons bayletz 
.Endoítrinats per eds 
£t rendutz auifács: 
Los qui los goardaran 
Toftemps fen crouuarán 
Fort plaâ recornpcníatz. 

Mes quia lo podee 
J)e conexe & vedee 
Sons peccats & cadudasí 
Segnoo,tirarn , ,& trey 
Z>e fautas que heyt ey 
Qui noni' fon conegudas. 

Z>eus maus parelhamen 
Heitz temerarimen 
jYeteya ton baylet, 
Qu'eds no m'anim venfeffc 
jEt ferey innocen 
JEt de gran peccat net. 

Tout çoque difera 
Ma bouque,ou penfará 
Mon coojfie agradable 
Daban ton regard fan, 
O Diu mon roc puchan, 
«Etredemptoo foluable. P S A L. XX. Exaudiat tt. 

Lopoble veden{on%jy ana en vnna goerra fort dan- 
geyrofajnuocjM Diu:pux lo remercia } com defïa ajfegurat 
de laviílori. Tfdme propi per la (jleyfaajfalfada dc 
tout\cofiat\per los Princes infidem. L ïïtt- .3U O Segnoo te volha refpone Au iorn qu'ac aiv- 

:t±-: ■" ■ ■ + *~ ras ob: Secous a temps lo Nom te donne Deu 
gran Diu dè lacob.Qu'ayda de fon fan loc t'en- 
JSÌJ&, — . £•#• *— ■ 1™ * - m -Sm 

ï A*v ui e, Et iuús fa goardat' prenga, De Sy on | — ~r**" ""y" 

Diumedix t'ami c Confort>& te foftenM. o Que de toutas tas auherentas 
Se fouuienga,& fort beê 
Deus holocauftes queu prefentas 
Haífa brafa tabeê. P S *A f L. XX. 
Que lo defii de ton coradge 
Com tu voèsjreíïbrtefqua, 
Et fegon ton confelhj'ouuradge 
Qu'enteprenSjS'acomplcfqua. 

. jEtlabetznousgranealegria - 
En con fàlut auram: 
Et au nom du Segnoo quit 9 mïa 
I/enfegna lhebaram. 

Toutçoque voós 3 aDiu haá placias 
Âra m'es ed notori, 
Qu'a fon vntat Diu per fa graci&' 
 balhat adiurori. 

Ed es lo qui a fa pregari 
Deuceu refponera, 
Et par fa vertut faluràri 
«Sadretta l'aydara. 

LVn en forfa caás fe iiidaba, 
Et Paute en chiuaugada.* 
Mes a nous^de Diu nous mombraba, 
Et de fa renomada. 

Eds ibn eftatz metutz per terra> 
Et debat nous tombats: es nou-s apres ta grana goerra 
Dret nous ém relheuats. 

Sauua, Segaoo* qu'arrè líons grebe, 
Héquelo Rey entena 
Áu iorn que nofce criit felhebe, 
Nofte turmen& pena. 

Pfalme xxí. Domine,in virt. 

*Dauià enla prfom^ àeufaUe rengram a 1)mdem SALtJMS XXI. 
mans bees que Ditt luy a heytz. ftjemble habeè heyt a- 
queíl pjalme eftant a la perfuta def&ns enemics àefìa des- 
heyt\enpartiàa: iajfia Gju'aucuns fexpaufen tom d*vna 
njiílori defia entíerement obtenguda, doniïj ed esparlat 2* 
Sam. i o. Tfalme conìunB ab lo precediwt>. 
- ■--'"£ - *~"~~ "^" ^ÇT 

Egnoojo Rey t® ta vertut>Quiu trey d 
c 
fa cha ri a, Prenera a îe gri a: Qu 5 e gra' ioye 
fera mnmî>Ei s'argaiídira fort En to ayde&co; 

Tu as acomplit & heyt tout 
So qu'ed te demándaba, 
Com fon coó deíiraba.* 

Et no luy as refufat mot 
De fo que fons pots t'an 
RequeftjO Tout-puchan. 

i>e tu medix t'és auanfat*. 
O £>iu,aubenedife, 
«Sens atende fon dife: 

Tu as fuús fa tefta pauíat 
Vnna corona d'au 
Jíeuquipluiis granpretzvau^ ISALMB XXL 

Ed t'a folament demandat 
Que ta grandoo voloíTa \ 

Qu'augun temps ed vifcoífa; 
Lá on tu luy as accordat 
De viue longamen* 
Et etemalamen. 

Per lo moyen de tu,Segnoo* 
Et de tonadiutori 
Excellenta es fa glori: 
Tu Tas collocat en haunoo, 
Et rendut apgaren 
J^ort triomphantamen. 

Tu Tas a iamais confacrat 
Pereftaá formuJarì 
De ta graci ordhiari: 
Tu Tas grandamen âlegrát, 
O Segnoo pietadoos> 
Per ton viiatge doòs. 

•£ Car lo Rey a tout fon recous* 
Et met fon efperanfa 
En Diu Sc fa puchanfa: 
Deu treshaut ed aura fecous 
Qui lo preferuará 
Qu'ed no s'esbranlara. 

Ta maâ jJegnoo, trobara beé 
Et mettera per terra 
Toutz aquetz quit' hen goerra: 
Tadrette ateenerá tabeê 
Toucz. aquetz violens 
Quì fon tons mau-volcns» T S ALMB XXI. 
Ny pluus ny mcnhs los bruflarás 
QuVna ardenta carbôera 
Au temps de ta chole'ra: 
Segnoo,tu los cngîotirás 
Et en ton courrous grán 
Per hoecdesheytz feran. 

De terra rafclaras lor fruub 
Et tout lo parentadge 
D'eds & de lor lignadge: 
Enter las gents nos' hacabtuút^ 
Ny nadamentioo 
Delor conditioo. 

IPcr autant qu'eds an atentat 
De touta lor puchanfa, 
Det* haa mau Sc otranfa: 
Et lo confclh an arreílat 
DVn fey t dont no viaran 
A cap^tam que viuran. 

Car tu los meteras a part, 
Et los quit' hen perfuta 
Te feruiran de buca: 
Per tiraa contre lor regard 
Tonarc encordaras, 
Etmhapreneras. 

L'hebat'donq,oDiu poderooS| 
Et ren touta apparenta 
Ta forfa omnipotcnta; 
Affií qu'en ton nom glorioòs 
Ta puchanfa vantèm, 
Et Pfalmcs te camèm. Pfalm. x x I i. Dcus^Dcus meus. 

*Trophetia de fefm Chrìfl 3 en laquoau 'Dauid canta 
dentradafabaxa & hontou/a deteÛioo : pux ïexaltatioo 
&Yeflenduda defon regne entro am houtK.de la terra, & 
la perpetuatla durada de<jued. 
1 l$i=^=?z:^-$rï:ïz?iôî 

I ■ . i-~~ n - , , . ■ .. , _^" .1 ■ I ■■ 1 I..- ■ — .. . - ■ - ■ .- ■ H 

Ori Díu,mon Dia,com m'as abandónat iM £±^$Z _L_ Locnh de fecous de turmés eftonat/Per quet' teês« 4-4= T -mimm, *.nh*. tu de'Hio criit aioenhar^En ma deftreíTa?A tuỳínô .- m-< jDiudeiornmoncriits'adreíTa^Et totasbetznom' ^T ""A" refpon ta hauteífa.De noeyt no cefïì^ & per m'ay- 


daa nos' dreffa Ta maieftat. Tu <P Szst LCU € X X IL 

Tu totasbetz és nofte fanéíetac> 
Qui coftem as Ifraél habicat, 
On la laudoode ta gun' maieftat 
Esexahada. 
Noftes pays an en cii lor fe boutada» 
Touca lor hide eds y an co!locada> 
Tu as cabeê lor perfonna cirada 
De tout turmen. 

Eds te crìdán,& on deliurameiv 
Eds efperan en con nom fermamen, 
Ecfens vergongne agon lo cotnplimen 
De lor pregari. 
Mes io no homi,ainx pluus leu vermi pari: 
Deus homis foy la vergogne ordinari, 
Etlomefpretz deu menut populari 
Parelhamen. 
I. # 4& & 

Qui veèc ma pene & defconfortamen> 
A s'en truffaá pren fon esbatemen, 
Me da deu muús,& niefpreíìuamen 
Me caboffeja, 
A Diu remet > difìneds > & carreia 
Toutz fons ahaas,debac ed ed s'ompreia.' 
Qu'ed lo doô donq fccous i & que lom veia 
Qu'ed l'a a grac. 

Tu m'as percan deu vence recirat: 
Tu es aqued qui m'as aífegurat, 
Deu cemps medix que la pouppe ey tirae 
De quim'neuriba. 
Quoan lo me cós de la mayritz fortiba^ 

E ! s fPSjíLMS XX IL 

Merecebo tamaâ confolatiua: 
JDeípux lo temps quema may mepariba, 
MonI)iutués, 

Not' tégasdonq de mi taloenh com he's," 
Gar lo pcrilh m'aífalh per trop de prés: 
JEtíi,Segnoo 5 deguâ no ès apres 
Dem' daáaiuda. 
Los taurátz m'an*en grana multituda 
Amirôat:de 2?afán l'herbadiuda, 
Per m'enfat raá,aute trouppe es venguda 
De puchans taus: 

JBt contre mi 3 perme haápluus demaus^ 
j?dsán vbert lors gorjas imfernaus, 
Com los Leoôs quoan fon deuenguts maus 
Et qui bronexin* 
jBfcolán vau com aigas qui tarexin. 4 
Losnootzdeusos fem' dethén & de'ftexin, 
£t deu me coó las foifas deolofexin, 
Com cera au hoec. 

ii. ^* ^[ ^y 

Sequa com teíí îa vigoò iom' cone^.' 
Ma iengoa tcê au me palát d'entec: 
Preft tu m'as heyt d'eftaá io praube ícc 
Ei\ pròubamorta. 
Totncïát m'a deus caâs la trouppa forta: 
Àutorn de mi gen-mala fe tranfporta: 
Eds m'an traucit las maâs en mala foru 
Ecpeés dolens. 

lo pofc contáamons ós exaílemens: 
es ccpeaden los machans garnimensj. TSAtlMS xxin 

Dem' conremplaá nos' laíTan nullamens 
Abmoquana. 
Ex per me daá pluus grana facharia» 
Mons veftimens enter la compagnia 
Parcitz eds atì,& metut, a qui fia 
Ma rauba^au fort. 

Mes tu Segnoo,de io praube miey-mort 
Loenh no t'en vá,car tu es mon fupport; 
Sabi , hé leu, portam' ayde & conforc, 
Et plus no tarda. 
De glaui agút mon amna trifte goarda, 
Ma fola^o DiUjpren en ta fauuagoarda 
Concre lo peé deu caâ qui no regoarda 
Ou'am 5 degoraá. 

Hoey loleoôquim 5 voou tout deuoraá; 
Refpon o Dìu.Sc volhasm'emparaa 
De Palicorn'jfabi/abim' viraá 
Sacorna dura. 
Et de con'taá a mons frays auré cura 
Ton treíTant nom 3 & aiuda feçura: 
fnTaílemblada irey calaudoò purâ 
Ataudifen, 

i i î. ^ & & 

laudatz vous Diu>quiu cregnetz, vrayemen a 
Glorìfìcatz-lo.o de íacob la gen, 
Tu d*Ifraél,ferb-lo,touta humblemen* 
Laraça amada. 
Car ed no a deu praube mefprefada 
L'afiiiíHoo.ni fafacipanada: 

JÈ Ìj *P $ Ah MS XXII. 
Ainx quan aded a cridat , efcotada 
Afacndoò. 
A tau irey celebran ta laudoò 
Engîanatrouppa,& mos votSjSauuadoòj 
Bxndrey daban io qui creing ca grandoò 
Bí qni s'y hida. 
L'humiba gen miniara & faíîda 
Sera-qui Diu ferquajaudoò complida 
Lo balhara: voftes coós d'i'nfinida 
Vita feran. 
los boutz deu mon fouuenenfa en auraa* 
Ltan Segnoo toutz fe conueniran: 
X>e tomas gcns los hers s'tnclinaran 
Ln ta prefcníì*. 
Carlortgne esglon & omnipoteníî 
A Peternau>& fa magnificeníî 
Suiis toutas gents a fuperintendenfi 
Et podeé-gran. 
Los gras ptfcutSj Segnoo,t 5 adoraran: 
jEc touts aquetsqui enla hoíïavan: 
£cqui podeède coîiferuaano an 
Lor vicaîaíía. 
Apres feruic tu ferasdelor raíîa, 
Mt en con rollo era prenera plaíTa, 
Touts en lor temps.dic-io^tiendranla traffe 
Deu tout poten. 
JEngoera pluús,dcds fuccefïìuamea 
Vitndran aueuns qui fa fe claramen 
Dcclararan a la futura gen 
Que tieênos'íaíTa. P S zs4 L. XXI II. Domhi us regïn 

Sd canta los beês & ìa felicitat Cjutd a \ & rfvra mev-* 
nelboía conftdenfafe prometque 1)ieu , dtucjuoau acjued 
beèluy veêjo traUara toUemps de la medzxj forta. 

On Diu me pex,meneurex,& m'ahyta: 

1 " '" "3 
C'es mô aulheé,àrrè nom* hara reyta.Hê^ het her- 1 * - 
ÎC7L 

í%r baás au long de Paiga clara Me hé dromir,& ma 

* 'f J" "b* 31' *""* """"""' 

cabane empara:Ed es aqued quim' refíaure & ééL 
quim' mia Per íon fan nom per iuíle & drctca via. 

Quoan enla val del'ombra de mort foubte 
Caminari\íì feri-io fens doubce: 
Car tu t'eftás auprés de rna perfonna, 
Ec ton baítoô & vergaforfa m' donna: 

Tu de toutz, bces rens ma taula goami îa 

E \\\ P S A L MS X XII II. 

JDaban los oelhs dequetz quinV hen partida^ 

D'onguens de prétz as hcït ma teíia graífa* 
Et fi rampiex de tout en toutma taífa: 
£t qui pluús es,graci & beneficenci 
Haran dab mi toutz mons íorns rtfidenfi, 
Tan que long temps haá demoranfa efperi 
£n Ja mayfoô de Diu que io reucri. 

Pfalme xx i i i i. _ Domini eft. 
^Dauíd hè aquesl pfalmeper dìfe quoa om amiare íar- 
<qua on habttaba U Dmmitat^dehens U Tèrnole que SaU- 
moo debt haá. 
A terre & ço qu'era conteêjLo mon & 

toutçoqui s'y teê,Au Segnoô dedrctapemenra. 
Deífuús la maâ Diu l'eftabli, Et de bctz fluuis Fanobli,Qjû tout alentourn van & viennin. 

Quoau fera lo qui pujara 
u mont de Diu^Sc qui aura psALïJMe. xxr. 

En fon fanét loc plaífa feguraí 
Lo qui es de niaâs & coó nèt, 
Et lo qui a mentií nos' mêt, 
£c qui per decebe no iura. 

Aqued fera de Plmmortáu 
Benediit > & de l'Eternau 
SonSauuadoò rainplit degraciJ 

Tau es la rafla de las gens, 
Oui a fercaa (oïì diligcns, 
Sercaa ; Diu de lacob.ta faci. 

Porcausjhebatz voftes caps drctz^ 
HauíTatz-vous 5 ecernaus vchèts, 
Et entraralo Rey de glori. 

Qui es aqued Rey glorioos? 
C'eslo Diu fort & poderoos^ 
Enbatalha forc & notori. 

Porcaus,lhebatz voftes caps drecz> 
Hauflatz-vous,eternaus vchetz^ 
£c entrara lo Rey de glori. 

Qui es aqued Rey glorioos/ 
Lo Diu d'armas viótorioos, 
C'es ed qui es lo Rey de glori. 

Pfalme x x v. Ad te Dominer 

*s4cì l'homi prejfat defonspeccatz, & de Lt maliçìit 
fons enemics^prega Dht perjì y & per tout lo poble. 
D Á-L — JL— 4 — ^%~ 

O ey mon amna Ihebada En-ta tu deuota T S *A L *JM S XXV. men,Et deífuus tu coîlocada Ma hida toutala- 
::::izj— $::|2 

men:De honta,Diu eternau,Goardam' J & que 
mas pattidas No deuengan de mon maxi Et ver- 
gognharefiouydas. 

Certas>deguna perfonna 
Qui s'aten en ta pietat, 
No deu cregne que cohona 
Ou tombe en infametar: 
iVíes obèlo rpalhuroòs 
Y trebucará,qui gaufa 
Haá tort a tons feruidoòs, 
Et los turmentaa fens caufa. 

Segnoo Diu,volhas m'aprene 
De ta Ley losfans fendeés: 
Enfegne,& hé toftem prene 
Tons dretz camiîs a mons peés; <PS'ÏA LvMS xxr. 

Adreffam' en ta vercat, 
Encloiftrinam > & m'y mïa, 
O Diu de ma faunecat, 
Car io t'acendi couc dia. 

Aias en ca fouuenenfa - 
Tas pieracx^recorda-lás: 
Ec a las clemeníîs penfa 
Que toítem pracicac as. 

Oblida de ma ioencut 
Los peccatz,,no los reprengasî 
Mes de mi praube abatut, 
Per ta piecac ce fouuiengas. 

Boô e^& pleê de iuftici 
En couc remps lo Sauuadoò, 
Per ço fon fendeé propici 
Hara prene au peccadoò: 

Ed dreílara los caytius 
A feguiî touta drettur^, 
Et muchara fas carrius 
Auqui praubetac endura. 

# ® 4* 

Fidelicac & clemeníî \ 

Son camiîs deu Tout-puch'an, \ 

Aus quiu portan reuereníì, 

Ec goardan fon pa6le fan. 

Helas,Segnoo piecadoos, 

Aias mercee de ma fauta, 

Per con Nom plafen & doòs, 

Car ere es grandamen hauta. 

Qui es Thomi qui reuera T SA L M B XXV L 

Dt tout íbn coóJ'Etcrnau^ 
JEdTaprendrála carrera 
Laquoalla caMÍîï lo cau: 

Sonamna repaufará 
Au miey deus beês,& fa raíFa, 
Apresed heretará 
A la cerra bonna & graíía» 

De Diu los fecretz & a&es 
Son vodátz aus qui l'an met: 
A eds folecz,de íons paóìes 
La conexenfa ed tremet. 

Mons oelhs fon toítemp viráts 
JDeuers Diu>carde las tramas 
jEt laz quim' fon preparatz s 
£d defempacha mas camas. 

Torna en ta mi donq'ta faci% 
Segnoo,pren de mi pietat: 
Car folet foy.& íî paffî 
Miferi & calamitac. 

Dehens mon coó crex lo mau 3 
Lo tribalh y mulcipliqua. 8 
Trey-medeu turmenmorrau 
Qui de pluús enpluús me piqua. 

Veias lo mau qui rn'eftonna* 
Veias mas affii<5Hoôs 3 
O mon Diu,& me perdonna 
Toutas mas trangreílìoôs. 
f Veias mons grans mau-uoîens: 
Çar en gran nombre cds parexin: 
Veias com fon violensj Etmortaumensme haêxin. 

Goardam' ramna,& per ta graci 
Dehuram', Omnipoten: 
Hé que honta io no palii: 
Car a tu mon coó s'acen. 

Ma fimplicitat & dret 
Me íauuen,car ioc' demori; , 

£t Liraél hora mec 
De mau.per con adiutori. 

Pfalme/x x v i . ludica me. 

<Dauid protefla defa honna confcienfa enuers fons ene~ 
mics>& fe voda toutalarnen au feruict de Dtu^auquoal eà 
prega de lo volee goardaá & mette a part 3 hahen daban* 
los oelhsla rigorofa puniti&® que Diu hara dem machans. 
Pfaimipropt per aquet\jjut fon afiigtts eter ios idolatres* 
Vdiafiì', oSauuadoo.Dautaqu'êma ródoo, 
Et fimplefía caminac ey:En Diu ma hida meei 3 Et 
perfo iom' promecci Que iames no crebucarey* 
Efprabam', Ecernau, TSALMS X XV L 

Veyasfu' foyleiau, 
Examiminamons penfamens: 

bfpraba mes arrêas, 
Veiasde que fon plêas: 
Tenta mon coó femblablemen v 

Car tabenegnitat 
loey toftembotat 
Daban lo regard de mon ot\hi 

Ta vertat ey cauíida, 
ítmavitaregida, 
Com eram' daba lo confelh* 

Dab los qoi parlan faus, 
Ni dab gcns vaganaus 
Hantaá iames no m'a plagut: 

Ni en la compagnia 
Deus qui hén tromparia 
Lon no m'a vift ni conegut. 

Iofoyfortanimat 
Contre aquet arramat 
Qui a haá mau fon plafeè prens 

Toute iniqueafíemblada 
Es de mi reiettada, 
lo no la hanti aucunamen. 

Ŷ * nt> 

Mas maâs blanquas io teng, 
jEtaiaslauaá veng 
En innocenfi & puritit. 

Tout prumeê iom' netegi^ 
«Segnoo Diu,pus tornegi 
L'autaá fant de ta maieftat. T S A L M e X XVI. 

Affiïqu'a hauta votz 
lo pofquay daban toutz, 
Scgnoo,ton renom exaltaá: 

Ec ioutas tas meruelhas 
Granas & nomparelhas 
Vengayclaramen racontaá. 

loamitonoftau 
D'affe<5Hoo corau: 
Sa demora me hé contcn: 

Io prefi & forc honori 
Lo ioc fant on ta glori* 
Alodia,o Dtu omnipoten. 

Quoandonq tu iudiaras 
Los machans,& haras 
Deusmurtreés la punitìoo. 
Dab ed.s tunom'condamna 
Ny comprcngas mon amna 
En lor morc*& perditioo. 

Caraquets peccadoos 
Atau com fon traydoòs 
En maâs an toftem lachetat: 

Et lor dretta damnada 
Es de prefens carcada 
Percorrompetouceequitát* 

Mes fanceè io ferey, 
j?t dret caminarey 
Segon ma iuftici, mon Diu« 
Rachatam' donq & goarda 
Deiuús ta fauuegoarda, p salms xxrir. 

Et pren pietat de mi caytiu. 

Mon peé ferm plantác s'ès 
Au camiïbét & lcs: 
Pretura folamen Io platz. 

Per fo volh benedife 
Mon Diu,& fon nom dife 
Au miey deus fideus affemblatz. 

Pfalme xxviî. Dominusillum. 

^Dauìd deliurat de quoauqne grand danoeè , s'ajfegurd 
tnerueilhofamen de la bontat de Diu , auquoau ed hé pre~ 
gariydeclaran fagrandíjfima necejfitat 3 ab ajjeguranja $e~ 
fiaa exaudtt. Pjalme propri am praubes fidem que Diâ 
a darrigaïì^am perfecutadoos > & quis'Jon rettrat\à l'af 
femblada deu Segnoò. 
Iu es ma lutz & Segnoô falutari:Qui ès 
aqued qui nfinnmidaraPDiu de ma vite es la for- 
fe ordenari.-Quoau fera doq lo qui poou me hara? f S AL MS XXVI L Quoan los machans & mons grás mau volens M'an 
aflalhicper ma carn fem' minjaájDiu m'a vo- 
■% «WrtMH% 1 -t «—•■*-( M«| lut tan d'aiude autreiaa, Qu'eds fon ca- 
dutziuúslors feyts vi o lens. 

Quoan vn gran camp viarè per me combate* 
De fon effort io no m'eftonnarí/ 
Vengoífan gens coutz armatz per m'abate, 
. JEn aquero io nfaífegurarí. 

Vnna caufe ey a mon Diu requerit* 
Laquoala volh engoera reqnerií, 
C'es qu'en fa cafe ed me volha neuriL, 
Tan qu'en lo cós aurey mon efperit* 

Affii que plaâde contemplaám'acquìti 
Los grans esbatz de la mayíòô de Diu v 
Et de mons oelhs foicmofamenvifiti 
La gran beautac de ton Temple gentiu: 
D'autant qif au temps de mon adueríitat, VS'jiLM'e XXFIT. 
JEn fa cabane eiconne m' degnará, 
Hens lo fecrec de fa lodja m' tïara, 
Per fuús vn roc apres ettaá boutac. 

# ŷ # 

I? JEd me hé ia portaá hauta la tefta 
Suús toutz aquetz quí procuran mon mauf 
Per fo io volh au Temple lo haá héfta, 
Sacnficaa>& cornaa l'isternau. 

£fcoiuejO Diu.ma pregari' & los motz 
Que iot' veng dife en ma ncceiTuat: 
Aiasdemi & de monmaupietat, 
£c exaudex ma doloyrofa votz. , 

Mon coó debót a penfat a ton à\fc 9 
JEt de tas partz m'adit, Sus promptamen 
Que de fercaa ma faci lom s'auife: 
Sercaala volh,o Diu,foighofamen. 

Nom' tiengas donq ton vifadge efconuc, 
Ny en corrous no caffes ton baylec* 
£n toutz mons maus tu m'as aydat folèt, 
Noni' lexes donq,o Diu de mon laluc 

Quoan de mon pay & may en ma dei 
Serí ItxacDiu tîare mon partit: 
JEnuejat foy,o Diu pleê defageífa, 
Deu dret camiï ren-me donq aduertic. 

No m'abandonne enter las maâs dequet'z 
Quim' volin mau:car faus accufadoòs 
Se fon lhebatz ab machans & traydoòs, 
£t m'otradjaa penfan pcrlors caquetz. 

Nohoífeeftatqu'ey credut fcnsdoubtanfa 

Ou'en aoueft raon ea^oera vederí D 

Deu ? S A L ME X XV ITL 
DeuScgnoo D\u Ìos bcês en abondanfa â 
Bd a long temps que trefpaífac fcri: 
Hidat' en Diu donquas 3 & t*y acenr 
Tee toíiern boò,& ed t'aiudara: 
Ton còó paurac ed fortificara, 
Áten te donq au Diu omnipocen. 

Pfalmc x x v i i 1. Ad te-Dom. 

Lo Prophete extremames marrit de vedeè deshonoraa 
€ Dìh per los machans^demanda d'en efiaa defembaloppat 9 
& s'efìrida centre eds : puxs'ajfegura qne T)iu l'a audtt» 
auquoau ed recommand-a tout\los fidem. 
' " 'Es tU;Scgnoo>ma forta roq,Quç mo criic 
'doloyroos inuoq;N6 s haíías dôc Ìa fourd' aurel'ha uâu ■ «Mtzma ■■— n 'r-.f'jr Mt* 
*5ma,nia perfone es parelha Aus homis mortz> 

*~V~ ■■»«« < a— j» ■-— »t « i iii-» «mmiim «f-^jiMotj.»^^,..!!, mJL «m i jl « t i - ii -» #í ajM'j Pm m * 1 ■ i * ** *T* 

T A r ^ L-ll 

iMiI 
deufquoaus los cós Om hé defcéde au fuberhós. 

8 TSALtTMS XXVIIL 
ïxaudex ma vocz & cridori 
Q^ant en-ta tonfantoratori 
Te pr egán tieng las maâs lhebadas; 
Nom' contes ab las gens damnadas, 
2Vy dab los qui a toutz prepaux 
Se plafin z haá milla maux. 

Àb lors prochaâs de patz babjlhan, 
Mes de touc mau lors coós habilhan: 
Segon que cafcuû dequetz penfa, 

Balha-lor tabeê recompenfa: 
Balha-lorço qu'ameritat 
De lors maâs la machanfetat. 

Per autan qu'a penfa no viennin 
A fas hautas obras.ny tiennin 
Nad conte,aqueds abhominables 

DcusheitzdeDiu tant adniirables, 
LoSegnoolos deftrufira* 
Et fi no los rebaftira. 

A Diu laudoò fia renduda, 
Qui a ma requefte entenuda: 
Piu es mon paues & puxanla, 

lo ey en ed mon efperanfa.* 
Aydat ed m'a.ay fe en feré, 
Et de ma votz lo laudaré. 

Diu,aiuda mas gens cn goerra, 
Deliuran fon Rey & fa terra: 
Sauua ton poble 5 & d'adge en adge 

Beneditz^SegnoOjton partadge, 
Repex !oîDìu 5 & exaltat 
"*ïà íic a perpecuitat. TSAL. XXIX. AfferteDotn.' 

Cantiqne excellent y auqtwau Dauid defcriu la maieflat 
de DiuMrlos rugles e*r tepefîas qui eftonnan toutas crea<* 
tura4:idffm que aletertan edfia doos grgraciobs amfons. 
Tfalme propri a íaudaa Diu , quoan ed nous admonefta 
per tals efï&nnamens. 
!•"•* ■»«»— « <■ ■ <» ♦ 
-< !«■ » M |WW»— >~— «■ i * ««— 11»— — ^ Ilhs de Princes fortz & hautz,Qui do~ I 
.„ — ^— , —^ 


niinatz fiuis los autz>Baihatz de coradge humiu, 
Bajhatz glori & forfe a Diu.Qu'au Segnoo fi a re- 
duda La glorì a fon nom deguda,Et qu'é fon ma- 
gntfiq 5 tempìe Cafcuû Padore & contemple* 

La votz de POmnipoten 
DeíTuús las aigas s'enceiv 
Lo gran Diu hé perigîaá: P S A L M B XXI 
Hens las nubles 3 fon parlaá 

Retentexd'eftrange forca: 
La votz deu gran Diu es horta.- 
La votz deu Segnoo,quoan crida* 
Es de maieftat ramplida. 

La votz deu Segnoo,fens aus 
Romp los cedres a la caus, 
Obe-medix los qui ati 
L'arradiz fuús lo Liban. 

Ei hè qu'eds fauteriqueian 
Com los vetetz qui holeian: 
Liban & Hermon s'en mâutan 
Com los licornátz qui fautan. 

La votz de Diu ietta hoecs» 
Eflamas 3 & eíìambrecs: 
Losdefertsne tremblan toutSj 
Cadex tremole a ût votz. 

Àudien laauoalla, s'affoila 
Ec goaíta la cabírolia.* 
Era lié cade ía hoelha 
Deus bofcqs tant verta que viclhai 

Mes au tempiejos bayletz 
X)e Diu s'aífembian labetz^ 
Et cantan d'vna tenoô 
Sa érari pîori 5 & fon haunoô 
Diu com iudge s'aíïetiaba 
Suoudiiûui qu'ed enuiaba* 
Lo gran Dìu Rey s'aíTeuá» 
& kmes& íegnoria. 
Dii) a íon poblc dar^ 0í PSJLME XXXI 
Forfa,& hara qu'ed aura 
En patz, la poffeíTïoô 
Defa benediíìioo. Pfalme xxx. Exaltabo tei €á ren çració a ^Diu qtti Ta retirat deu pat de la mort f 
admonefian tom fiàem de baa lofèmblabie y & conexe per 
fon exemple cobeê D'm cspluús doos que rigoroòs amfons: 
p ux retu rna a'lop regaá , & p romet de cantaa fa laudob a 
iamts.Pfalme propi pcrlandai Diu apres la perfèmtiob* 
Egnoo mon Diu 3 iot 5 laudarey,Et ta pie- Xr 
'Hc**x m rêsr*!T w"t~ ~r~-~~» 35 tat exaltarey,Pef fo que tu m'as relheuat Deu 


-f- 


.%£. •««*S( B : putz orre on en eng.rauat,No pcrmetten qu 'i W 4^ 


ï «1 3 C nias partidas noiian ac mon mau rchou y 

ïo t*ey cridat & rcquerït, 
Segnoo mon Diu.t'u m'as eoàrit: t> P S *A L*JM S XXX. 
En la hofle eri defcendúc, 
Ec tu m'as l'cfperit rendut: 
La vita m'as tornade & trevta 
De la clocca qu'om m'habé heyca. 

Los fons.qui de bonna forte et£ ? 
Cancatz au Segnoo Diu > & hétz 
Encenea toutz fon Nom treflàn': 
Car fon Sra leu va paífan: 
£t per ta grana qu'era fia, 
En vn momen ed lan' enuïa. 

Mes fon boô plafeè liberau 
Es a vite & perpetuau: 
Vcla donnousauftespraubets 
Lo feè plorám a-beras-betz: 
es taleu com ed fe hé dïa, 
ous habem caufa d'aleería. Quo.an io habi profperitat 
Segon touta ma volontac, 
Io difi, lo no bodiaré, 
Mes a iames depeés feré: 
Tu habés ma forfe cftablida 
En -maraontigne,& aífermida. 

Mes ca lcu com tu m'as panat 
Tacarajom'foy eftonac: 
Io t'ey pregac a Eauta votz, 
Segnoo,io t'adreífey mons motZj 
Difen, Quinha richeífagroífa 
Pocz-tu goadagnaâ de ma hoífa^ P S 'A L'Ch IB XXXL 
íftan enfopelit,mon Diu, 
Poderey-io praube caytiu 
Tavertutz dife,& t'exaltaá/ 
Volhas* o Segnoo^m'efcoiuaá. 4 
Âias dem'haámerceè memori, 
âSabi,Diu,a mon adiutori. 

Labetz tu mudás encanfoô 
De mons fanglotz lo trifte foô: 
Mon fac veftit tudefligás, 
Et de ioya m'amirôás. 
Per fo io volh tas laudoos dife, 
Et íens fíî ton nom benediíe. 

Pfalme xxxi. Inte,Doniine* 

'Dauid enuironnat de Saul au defert de Afaon> com ed 
es efcriut au i ,$am. 2 5 . pinta au viu ìos turmens demfi* 
dem balanfatì^au miey de \ía* ajfliflioòs * com d'vnna tur* 
menta de maa;perque au commenfamen ed ietta quatte ou 
cinq grands cryt&muflrans l'extreme dangeé onedes, & 
fon pietadoos eftat;pux ed sefcride aute hegada cotrefons 
enemics. Enfii ed s'aflegura de tout en toutfuús la hontaà 
de Tyiu.admoneflan tom\fideuô de ícnfeguŷ. ; ,g| 
O ey ma hide en tu boutada 5 Goardani' Diu 
pietadooSjB'eftaa fens fii hontoos.Deliuran- *P S-*A LME X X X L 
fam' fia au trejada 3 Permoode taiufii 
mucna-tem propici. 

Énclina e'n-tá mi ton aurclha, 
Et mereciraleu 
Dequeft turmen tst greu. 

4?erbme d'vn forc roc qui m'archoe 
Etde mayioo fort bonna: 
On fauui ma peribnna. 


Tu é$ ìo caítet quim' emnara: 
er ton nom,de ta maa 

iam' & guida plaâ. 
Et deus hialatz.qu'omme prepara 

e retiraá t'auanfa, 

ar tu- és ma michanía. Mon amnaen tas maas io commetti; 
Car tu m'as rechatát, 
£cgnoo,Diu de vertát. 

Touta vanitat io reletti, 
Et volh mau a qui l'âffia: 
Mes mon coó Diu reclama. 

ï. 

De ton admir able demeníì 
Tout ìo m'ajegraré, FSALAtS XXXh 

Etrefiouit feré, 

Per fo que ton omnipoteníî, 
Àv'tftj&s'és curada 
De mon amnc opprcífada, 

Et qu'en la maâ dc ma partida 
Tunoas endurát 
Que io hoffi embarrát. 

Ainx as dat a mos peés falhida 
Los mecten per ta graci': 
En vn fort large efpaci. 

H é,Segnoo,que de mi s'abfent© 
Ma paffioo mortau, 
Car io foy pleê de mau: 

Mons dusoelhs,monarnna>& monvente 
Z)e defpieyt s'en poyrechin, 
S*\\fan 5 Ói s'enuielhéxin. 

De doloò ma vite es falhida* 
,En larmas, & fanglots 
Paíïat ey mons ans couts. 

Maforfa es de mau amorticîa: 
Mons peccats tan me fachan, 
Que mons os s'tn abachan. 
ii. ^ <f 

lo foy eftat en moquaria 
A touts mons enemics^ 
Aus vefiîs & amics: 

Et qui dehoram' veèt fuou dW 
Me hoey,& loenh s'abfenta, 
Tan cd s'cn efpabenta, 

lo foy com la perfonna morta P S A L M£ X X X L 
JDe touts coós oblidát, 
Iofoy topiî podat: 

Lom me diffame en touta fona» 
lo l 5 audi 3 & tan m'en doli 
Quede temoo tremoli. 

Car fo que lor confeih arrefta, 
Et veê a confultaá: 
Esjavita m'oftaá. 

Mes a tu io ihebi ma tt^ y 
En ttîjSegnoOjiom' hidi: 
Et 5 tu es raon Diu.cridi. 

Tu tees en ta maâ tcutz los dias 
Et toutala tenoo 
Detiia vita^egnoo. 

Trey-me donq de las facharias 
Deus qui nion mau percaflan: 
Goardam' deus qui m'acaífan. 

He lufiî ta plafenta faci' 
J>eífuús ton feruidoò^ 
Et fauuarn^fauuadoo. 

AS'egnoOjiiom' refufesta graci^ 
Que no fiay imfami, 
Pux qu'a tu iot' recîami. 

i ï î. % % 

Mes que tourz îos machans cohonan» 
Et qu'eds deuengan muts; 
En la hoífa eftenuts. 
> Et los qui a mentiî s'adonnan* 
Qui dab mefpretz caquetan 
Deus boos,& los gaífetan. «? S AL MS xx xr. 

O que los bees que tu preparas 
Aus quit' portan haunoo, 
Son excclJens^egnooI 

Oqu'aqueras gracis fonraras, 
Qu'en public a touta hora 
Tu hés a qui t'adora! 

E n lo fecret de ton vifadge 
Tu los efcons de póou 
De Potrecutat hóou. 

Loenh de lengoas plcas d'otradge 
Ta ma los met & lodia 
Au feguú hens ta lodiá. 

Diu qui ta boo voleè me porta, 
£t m'es eftat ta-doòs: 
Aía toutas laudoòs. 

Com cn ciutat munide & horta, 
ìvla perfonnacd defenfa 
Deu qui m'aíïalhiî penfa. 

lo diíiquoan om m'accafíaba, 
Tu m'as defconegut, 
Io foy ara pergút, 

Mes ton aurelha m'eícot aha, 
Et hòs fort volontari 
D'exaudiîma pregari. 

Losfons,quietzdebonna forta 2 
Portatzal'eternau 
Amoo d'vn coo leiau. 

Los boos ed défenfa & conforta: 
Mes doublemens ed paga 
L'otrccutátqui braga. <PSALM£ X X XII. 
Vous coutz qui metets yoftre hida 
jEn Diu,&rattendetz, i" 

Tietz boo,& eoó prcnetz . 

Car per fa bontac mímida 
Aqued ed corrobora 
Qui s'y hide & rfeonòra. 

Pfalme x x x i i. Beati,quorum. 

T>auid punit per malandia psr f@npeccdt y câta qne bis 
huraosfon aquet(jjuiper lor coulfd Mtombanpas en ím* 
conuenientonedes. 'Confcjfa fonpeccat. DiuIq perdonna. 
Exbortalosmaubes aplaâviue , &hs htêsafe rejìauy 
mJDiu. 
Qulîiîroòs fon aquetr aufquoaus Diu 
quitca Toutz los txctz de ior machanca vtercEt 
Iqï peccatz deuíquoaus grans & menucz Son 
au regard deu grá Diu efconutzIO qu'aqued ha- T S iA L UHd 8 X X X II. 
mi huroòs cd falh ques' conce De qui no mec los 
maus-heitsDiu encqnte 3 Etqui no aen fon cìQ 

Lli_ tcnemen Concebut dol ni fratidc aucunamen. 

En m$$ doîoòs hoffa que iom* caraffij 
Ou qu'aleuiaá en crídán ni'aífaìaíïì 
Lo trop gran màu de mon turmentat cós, 
Depluús en pluús s'êiVuielhîban mons os_ 
D'autan ta maâ qui fuús mi s'appaufaba* 
De pluus en pluus toftem me curmentaba: 
Toutarhumoô de mi praube.caytiu 
Era com es la fequéra d'eftiu. 

Mes mon peccat io t'ey rendut notori, 
Cubert no i'cyrdiit ey> Au Diu de gloîi* 
Toutz mons exc.ez io vau manifcftaá, 
Ettuiosés toutz vengut defp'utaa. 

Per aqueró en temps boô & propici. 
Te pregara i'homi boo,per fon vici: 
'Et quoande maus vn aigat correrè^ 
lamesdequed ed no s'approcharè $ Tu es monloc fecret,& horcaleíuu ^sçsfLtJue xxxrrr. 

Tù.m' vas goardan de no cade en deftreffa: 
Ta gran bontat me balha l'argumen 
De m'alegraá en mon deliuramen. 

Venga caícuû dret a mi,per entene 
lo vray camiï qu'ed cau caufii & prene: 
lo defluús ed haben Toelh arreftat, 
L'enfegnarey com experimentat. 

Com Parroffiî & mulet tu no haffas* 
Qui de raíbo no conexin las traffas: 
Tu los eftreings & bridas de ta maâ, 
Per los goardaa de morde & reguinnaa. 

Atau-medix Pendurcit en fons vicis,, 
Es mazedat de forfa de fupplicis. 
Mes qui en Diu tout iorn efperará> 
De fa bontat amiroat fera. 

Vous do'nq en Diu aiatz yofte alegria, 
O gen de beê,repouíIâtz facharia: 
En lo Segnoo vofte plafeé prenetz, 
Vous auítes touts qui ïos coós habets nets. 

Pfaîme xxxiií. Exultate iufti. 

Oes vn bet hŷmnè \auquom le Trophete connida cten» 

trada a celebraa lo Tontpuchanipnx cata que teut es pìeê 
defa hoîatirecitafaê meruelhaâ:admoneíîa íos Princes de 
ms'* hidaâ en Ursfmfm : & que Diu affifta adaqmt\#[us> 
lo reueran:fux 'inuoqua fa bontat. 
Omisfideusjexatz tnfteffa,Sus> ale- *P S *AL*JW t XXXIII. 
gratz-vous touts en DÌir.Car magnificaa fa hauteíïa 

Es aus iuftes bet &r gentiu.Las harpas refonen, 
Vi o làs s'entonen Ab rinftrumen doòs,Qui dets 
cordas porta,Et cátatzde fortaDiu & fas laudoòs. 

Cantatz vna canfoo nabera 
A Diu melodïofamen: 
La chantraria fia bera, 
Et entonada hautamen. 
Carlavotz diuina 

Dretc es^pure & fina, 

Et ditzlavertar. 

DeuSegnoo Pouuradge 

Ren teftimoniadge 

JDefidelitat. 

£d ama iuftici' & dretura 
dp'vna fort grane affeóHoo, tsalms xxxiir: 

Xa tcrre & touta creatura 

£s plêa deus bccs deu Segnoo. 

Sa palaurafanta, 

Com toutà puchanta, 

Los ceus a creatz: 

Et defabohada 

EdaheytParmada 

D'on eds fon paratz. 

i. 4* # * 

Com en vna pielle aífembladas 
De la maâ las aigas ed a» 
Mt com en tefaus embarradas 
Hens los abifmes las bouta. 

Qu'aqueds donql'honore^ 

Lo cregnaiijl'adoren 

Qui fus terrafon: 

Trembíe en reuereníì 

Daban fa prefenci 

Tout homí deù mpn. 

Car ed a diic 3 & toura caula 
Hò créada tout promptamen. - 
Ed mandá>& fens mette pauía 
Hò comnlic tout fon mandasnen» 

L'enterprefa fina 
Qu*vna gcn machina 
Diu diíïipe & romp: 
Etçoqu*en ìateíla 
Deus pobles s'arrefta „ 

£d perd & corromp. 

Mes lo confelh no variabîe 

Dcìî 1 TSALtMS XXXIIL 

Dcu £egnoo,demora a iames; 
So qu'au coó cá á agradable, 
Per toutz adges perdurable ès: 
O gen benediíta, 

QuideDiues diíta 

La gen & cabau/ 

Huroos lo lignadge, 

Qui es lo partadgc 

JDeDiu ecernau. 

Lo Segnoo a ietat fa vifta 
Deu ceu.fuús lo mon tout cxprcs, 
La rafía deus homis a vifta 
Et confiderada de prés. 
Lo Segnoo regardá, 

Auífe & pren goarda 

DVnoelhdiligen, 

J>efpuxladcmora 

Haute>on ed demora, 

Laterra&fagen. 

C'es ed qui los coos & coradges 
J>e touts eds enfemble a baftitz, 
Et qui conexplaâlorsouuradges 
Âutan los grans que los petitz. 
DVn granRey Tarmada 
Grofîa& equippada 
No lo fauua pas: 
Lo fort qu'om admira* 
Deu periIhnos > tira 
Per fon puchan brás» 

G TSALJIÍS XXXIII* 
En vaganau aquct tribalha 
Qui voóu chiuau fort & leugeé, 
Car lo chiuau pcr tan' que vaihaj 
No lo treirá pas de dangeé; 
Mesvelá^Diuietta 
Saviftafoletta 
SuúsloquiPamèt,' 
Suús lo qui l'honoraj 
L'aten & l'adora, 
jEt quis' hida en ed. 

Àffiï qu'ed tire de îa hoífa 
Son amna prefta de pcrii, 
Et que duran la hami grofia 
Bdvengalopeche&neurii: - 

En Diu donq s'atend.a 

iVofte amne s &lo reoda 

GraciSjCar edes 

Lo quins reconforta* 

Qui Çecous nous porta* 

£tferb depauès» 
Certes en ed grana alegreífa ■ 
Nofte coó toïïem prenera, 
Car en fon fanéi nom & hauccfia 
Ed efpere & efperará: 
Tapietat fe trobia 

Dabnous>& nous crobia*/ 

O Diupietadoòs: 

Com en-ta tu cridan â 

£t com en tus 5 hidan 

ío$ tons feruidóas. pSesJL. XXXIIIU Ztenedicam? 

*Dauid efcappat ÌAchiêyfeguienfo qui es efcrìut au r2 
âe Sam . a í • compaufa aquejîpfalme contenent autant d$ 
(entences qne de verfetz.jper muchaà lofocỳ queDiua 

" âem fons:& fe propaufa comfouuiraa exemple de labon-* 
tat âequed. Pfalme defingulara cenfolatub. 
S355SÉ 
N tout têps laudaréjEt re gra ci a ré mon 
DÌLuEn mos potz tan qfere viu,Sas laudoos pre- 5EEÉÎEÍ • necé.Mo amne en ed auca Sa gloci & íbn cócenta- 
men:So qu'aúdira Fhuniiba geîi^Et s 5 en alegrara. 

Cantatza hautavotz . . 

Dab mi de Diulofantrènom: 
JExahem fon benediit Nom* 
Eftan enfemble toutz. 

ïo eyDiu requent, 
Ed a leu mon criit cmeimty 
jEt m'haben a temps refpohnfci 

Gij ^PS'jÍLMS XXXI/fl. 
J3e mas poóus m*a guarìt* 
Aquetz qui íuús ed an 
1,'or regard,fon illuminatz; 
Bdors vifadges eftonatz 
De honta no feran. 

Aqueft praube dolen 
A cridat>& lo Dìu deu ceu 
L'aauditj&deliuratleu 
Dc tout mau & turmen. 

i . 46 Los Ànges fon campats 
Àlentorn deus qui cregnin Diu, 
Los anges deh'uran t'humíu, 
Et velhan per fa patz. 

Saboratz & vedet' 
La bontat deu tout-poderoos: 
O qu'aquetz homis fon huroos^ 
Qui efperan en ed/ 

Vous qui edz los fons íâns, 
CregnetzdejDiuÌamaieftátj 
Car en touta proíperitat, 
Quiu tem,paffa fons ans. 

Loleoôhamiaurá, 
Et no trouuará fo quíu cau: 
Mcs aus qui ferquan l'Etecnau 
Arrèno falhirá. 

Mons hils aprochatz-vous* 
Jjfcoutâtz fo quebs diferé, 
L„â cregnta iobs enfegnaré* 
De Diu pleê de fecous. 
. Quoau és qui as voleè TSALMS XXXÍIÌl 

Deviue,&viue longamen, " 
£t habeé ton contentamen 
De toutz beês a^lafeè: 

De mau parlaá d'arres 
A ta lengoa toftem defen, 
Que tons potz trompin, no CQÏIÍCM 
lames, aucun en res. 

Hòey-tedeu mau,hébeê, 
Serqua toftem & fec la patz/ 
L'oelh de j>iu fuuslos boos feplats 
jEtlos enten tabeê. 

ii. %> Ŷ & 

La faci' deDiuès 
Contre touts aquets qui henmau* 
De la terre ofta i'£ternau 
Lor memori a iames. 
Los iuftes fon audits 
De Diu quoan eds cridan a ed* 
Hora de tout mau ed los mec 
Etlos renexauditz. 

Pres dequetz ed fe teê 

Qui foa en lor coó defolatz: 
Diulos mefquìîs ren Confoiats* 
Et fcs contriítz manteê. 

L'homidebeeferá 
JFort affìigit & turmèntat, 
Mes lo Segnoo,per fa pietat, 
De tout mau l'oftará. 

Diu goatda toutz fons ós 

Ta plaá,qu'agun no a podeè 

■G iif y s A l m s xx xr. 

Per gran qu'en ayalo volèej. 
D'en mette nad a tros« 

Meslo malicioos 
Per fa malici morira: 
Et qui aus boôs mau volef a* 
Perira malhuroos, 

Redemuda fera 

De Diu l'amna de fon baylet: 
L'bomi quis 5 hide eo ed fòlèt> 
lamesno perira. 

Pfalme xxxr. îudlca Domine. 

Dauid conexenïa reprebdtioo de fins emmics qui ï& 
perfecutabanagrand tort , c^ repfíaban cmtímadamen â 
lor dret fcient à ld volontat ds Diu.los mmditz, ^rpregê 
Diu de íon deliuraá.affi qDiu nefia glorffìcat. Ffâlmt 
pleè defe & de Vamoo de T)iu:deuquoau edfe caugoardâ 
tfabufaaper desỳ de venianfa* » 111 , — »■*■— d— ,1 < .«». ! „ „. ..^.-■-i » t» 

—^•4- 4~T" 5 PeI?éî=!eê3Î? 
Leyteie ab mos pleyteiadoos,Batal'he ab tn amii - - 1ii M i.tf — — i — | — . ■■ | ■ * - - ... n V— >_. - - ■ - a-iiji» i— -m ^í- ii i >■ m i.r TM ■ i ir _« - ,-» fcLY^Ls Q* I IIW«l" ■ .,^1 Af .* * mons batalhadoòs/Prê lo paues &îarondella, 

-ÎE:±zïzìzSÌ:îE^~r"s:5:î:Í2 
r^:Jzizrzi„r-ê5 ?":z:r"r:zz: 

Lhebat',portam' ayda fidelia: Couchala lanfe & psalms xxxr: 
Û-Î4:=::$i=?z:5: 

coò daban Adaquets qui cótre mi ban:Digas -%-::$: móii amne,o Diu fort, lo foy tôn faîut& coforc 

Hontoòs íîan& turmentatz» 
Imfamisjhaïtz,reietatz 

Toutz los qui mon amoa eoffiran^ 
Et qui liién damnadge defiran. 

Áian repaus ta pauc fouuen 
Que.lo poòb a daban îo ýén, 
L'Ange deu gran Diu de laífuus 
Los poífe & los corra deífuús. 

Touts efcuus & eflencs fendeés 
Sian toftemps debat lors p'eés. - 
L'Ange de Diu gocrra los haífa s 
Et îos caífe de plaífe en plaífa/ 

Gar fens caufe eds m'an preparat 
Lorpee'lhebahenslo barát> 
Et a tort fon vengutz ouurìí 
Vn gran clot, per me haa periî. ■ 

Sialomachantopprefiat, 
Deií mau auquoau no ha pcnfatr 
Hens lo trebuc de cap ed dònne, 
Que medsxed vengut efconnej 
Et fe prenga hens ío iaíTooa PS ALM i xxxr. 

ÀuquoauYn aute prcnne ed yoqu, 
Labetz mon amna prenerá 
Gran ioya cn Diu quim 5 aydará. 

Jf: l ir, f # 

Toutztuonsósdiferanjmon Diu 
Quies com' tu^qui lo caytiu 
Deliuras & trcys de Potranfa 
De qued qui a plus qu'ed puchanfa: 

Eiìo praubet & lo doien 
De Tarraubadoò violcn: 
Vcnguts fon teftimonis faus, 
Àffalhit-m'an de faus prepaus 

Mau m'anrendut pcrlobec-heit, 
Et per m'aucide fon au goeyt: 
Mes io au temps de lor miferi* 
D'vn fac dc pcu tout veftit eri. 

Io dejûabi,& tout plegát.- 
Com per mi^per eds ey pregat, 
Haá per eds íoy eftat fognoos^ 
Com per m©s frais & compagnoos. 

Courb anabijquittán tout gay, 
Com qui porta doóu de fa may: 
Mes en mon mau & facharïa 
jEnfemble eds an preès alegrïa. 
j Los coquijLsreytz^&mutiiatz 
Au panat fe fon affemblats, 
2)e mi milla maus eds an diît, 
£ds m'andiffamat & maudiít. 

Eds an heyt lors dens carrinquaa 
Contre mij& pcr fcn moquaa^ ■T S"í4 LMB X X XF. 
Lâ gen laufenquera & truflfequa 
Qui fec los boos bofíìîs noy pequa. 
£ntro quoan t'ac voos regardaaf 
Voihas^o Diu,l'amnam' goaidaa, 
Trey ma fola,de maus ta greus, 
Deffen-la deuslcoos crudeus. 

ii. % f f 

Scgnoo Diu/iot' confeífarc 
Quoan en grana trouppa fere: 
Per mi tas laudoos bencdiítas 
Daban los pobles feran diítas. 

Goarda qu'aquetz qui a gran tort 
Defiran mon mau & ma mort 
No s'alegren de mon turmen, 
INim' guignen mefprcfîbamen. 

Eds no parlan iames de pacz,; 
Mes lor entenemcnt fe platz 
A trouuaa quoauque tromparia, 
Qui bailhe a Thumi u facharia: 

Bt per plus grand defpieyt me haa, 
Los machans fon vengutz vadaa 
Contre mi dcfolat & trift, 
jDifcn ha ha>nous Thaben yift. 

Segnoo,tabec vifts tu los as: 
No ac diffimules donq pas> 
No m'alognes dc ta memori: 

MonDiumonSegnoo^pleedeglori. 

Efuelhat 5 per haa iudiamcn* 
£)e ma caufa equitablcmeri* 
ìudiam' en ta iuftici,o Diu> S A L <JMS X X XF ï. 
Qu*eds norigan de mi cayciuj 

Ni digan en lor coó,Sus,fus, 
Miniat rhabenii nous em au fuus- 
Que los qui prenin alegreífa 
£n mon mau & grana deftreífsi 

Sïanimfamis dab aquetz 
Qui fuús mi Iheban lors caquets^: 
Aian per tout habilhamen 
Honte & vergogna folamen. 

Mesquelosqui amanmon dret^ 
Sïan iuioos en tout endret 5 
Difen toftempSjDiulaudâtíîa^ 
Qui patz a fon baylet enuia, 
Et ama fon huroos repaus. 
Labetz ma lengoe aura prepaus 
De ta iufticL& diferá 
Tas laudoos s can que viuerá. 

Pfalme xxxvi. Dixitiniuftus. 

Eds'efîneruelha de lagrana bontat de Diu , ìaquoalla 
ês tan eíŷanduda per tout y que medix los machans s'enfen- 
tin:pux canta que los e(leyt\Ja fintin fingularament fuber 
îoutzrfom per beneiitltoô: &prega Diu la cotinnaâ pluûs 
longamenadaquefÇjjuiu conexìn ì & los goardaa de la vi$ - 
lenfa dem maubes } deufquoam edpreâit\jabeê la ruyna* 
Eu machan la macháfecat Ditz en mon TSALMS XX XVI. i 
coó qu'ed a quittat De Diu la reuerenfi : Car :ï::izS:i:î::±3 tá plats a fons oelhs so maUjQu'o es conftrec co 

i 

MM ^MH «■ anM* <M .-ir-l~ M illTM ^ ■ _^_m _ ff ■ ■ am hm -kj-u«j» ftaMMflU' 

^^ ^^~^ ™ ^™ ^ ^ ^iT j'iL j^2T" jr'ii^ ^^ ^*^^ ■■■ ^ x^ 

_^.43L^_, — : — — ^|- — -» 

îîiau mortau,De haií fa prefenci.So dife es faus Sc 
, T '4fw-T-x — î~-¥^ h — — — "-a - »»— « cauteloos>Do£ì:rinaJo mahcioos Hoey^per que • ', "' • ' «. ■ i . . i , 


T bee no haíTa:Suús fon lheit,au Ioc de drorniî, Mai T T T i T T^ V T 

penfa,séclo cort camiî/Augunvici no cafía 

Au ceu ateing ta gran pietat, 
Et a las nublas ta vertat, 
O Diu pleê de meruelhas! 
Tons iudiamens fon com los mons* ÏT F S A L MB 

Tans heyts com abifmes pregons, 
Fer l'homi,& beftia ?elhas» 
O Diu.qu'en bontat tu es gran/ 
Per fo los homis hide auran 
De ton ale en l'ombradge, 
De tonsi>eês los íadoraras, 
Tons fluuis plafens lor darás 
A iames per beuradge. 

Car la hon de vite en tu crex, 
Éi de talutz la lutzìufex, 
Qui las gens illumina: 
Suusquit'conexjtagraci eften, 
Et fuus qui dret en-ta tu ten, 
Taiufticidiuina. 

Hé que rorgulhoòs peccado® 
Nom'esbranle,ny deu traydoò 
La maa nom' poufle ou greue^ 
Coradge,aquecz-la caderan, 
Los mau-hafècs trebucaran, 
Sens que nad s'en relheue. 

Pfalme xxxvï. Moli aemularî. 
estfffîi que los boos nos 9 esbaefcan de vedeè profferaâ 
hs mauhes> Dauià canta que touta6 c&ufm viendran fegm 
lo desif dequetl^ qui ama & eregnin ^Diu:^* qu 'aquetl^qui 
nori tienin conte , iaffia qu y eds femblen fiorỳ per quoauqm 
temps,feran a lafii darrigatx.* 
Er los maubcs goarda quc tu not' faches ; TSALxMt. XXXVII. 
*trt ii ■■« i r~ l ^M«S t— hiÉÌrn - ■ hM - - *— ■ - — - - ^ Quoá vederas qu cnrichitz fe feran/Et d'enuejai 

< »— > gÉg «*— «jfcr **• «fr%~ i 
>>»—«««■» ii i<mm'n i ».ii «■»—»- ^iiiBÉMft— ■* ■■' j 9< lors mauheitz no t'empaches: Gaf,comlo heê 3 ía 

■ <-«j 
dalhe eds fentiran:Et a la fiî com l'herbe àb fa ver- 
dura/Toutz amortitz en terra caderan. 

Hidat' en Diu:aias de plaâ haá cura, 
La terre auras per ton alodiamen, 
Et la vercat per ta bonna paftura. 

En PjEternau pren ton contehtamen» 
JEt deus defiis que hés en ton coradge 
Eà te dará Texpleit & complimen. 

Remet en Diu tons ahaás en tout adge, 
Tout iorn efpere en fa grana bonut 3 
Eà menará a boô pun ton oubradge: 

Et fi hará paré ton equitat 
Tau com la lucz:tan que ta bonna vita» 
Com lo miey-iorn balhará claretau Lecha haá Z>iu í aten í & no t'irrita 
Per nad dequetz qui s'enrichiffin fort, 
En enfeguièn lor pratiqua maudita. 

lettade tulo corrous qui t'en mord^i 
No t'en cholere i & fuber-tout auifa 
Que per mau haa no lor ferques d'accorá, 

Car lo machan & lo quius fauorifa 
Seran rafclatz:mes qui en Diu s-aten, 
La terra aura per y viue a ù guifa. 

Lo malhuroos quí de mau haá pr.eten* 
No fera pluús,ny per fercat que sïa> 
No trouuaras de fa plaça lo ven. 

i- f f . f , 

Mes toutfc los boos,fens mau ni f acharia, 
Àuran la terra en lor poífeffioo 
Áb toucz, plafeès & dab touta alegria: 

Lo machan a de nofe incemioo 
Áu qui he plaâ>& contre ed fa àm 'iáàìst 
Hé carrinquaá de male affeclioo. 

Mes lo Segnoo dequera gen brutala 
Se va truffan 3 car ed veet aueniî 
Lo propri iorn de fa perta toutala. 

Lo glaui,om veet au machan>nud teniî 9 
Et tene I'arc per los praubes abate, 
Et per aus boos haa la vita finiî. 

Mes de fon glaui ed fe fentira bate, 
Car en fon coó medix ed entrará: 
L'arc fera rout deuquoau viebe a combateJ 

Lor petit beê aus boos pluús valera 
QueTabondanfa & trefgrana richeífa 'TSiÀLZMS XX XV II. 
B*on l'arramat deus mac hans iouyra. 

Car deus machans los bras plees de rudeífa 
Seranromputz:mes Diu períabontat 
Softee los boos & es lor hortaleífa. 

Diu a los iorns de fons iuftes contat* 
Ed los conex,& per fa grana graci 
Lor balhara eternalla heretat. 

Aunìaubat tempsnobaeharanlafaci/ 
Mes fadoratz en la hami feran 
Per ta fachoòs que sïa fon efpaci. 

Mes los mathans imfideus periran, 
Et com lo grex deus agnetZjdeglofida 
«Sera lor foria: ou en hum s'en iran. 

L'homi machan qui delfuúsDiunos'hida 
Malhebara fens rende,mes lo boo 
He eharitat a Ja gen affligida. 

Car los qui fon benediítz deu iSegnoo 
Per part auran la terra bonne & graífa: 
Meslosmaudiítzvanenperditioo. 

LoSegnooDiu guido deuboolatraífa 
Et toutz los pas red ama los fencleés 
Aufquoaus aqued qui camina dret>pafïà. 

Si cade ed vee Diu fera a fons peés* 
Per lo goardaa de tout alep & tara, 
Et de fa maâ lo remette depeés. 

Io foy eftat ioen & vîelh foy ara, 
Mes viíîno ey lo iufte reiettat, 
Ny aumoynaa fons hils en hami amara^ 
Pluús lcu tout iom exerçaa charitat, «P StA LiM € XXXriI. 

Balahaa,preftaa:& mes cn fa femcnfa 
Lufií de 2?iu la medixa bontat. 

Lexa lo mau,a haa bec toftem penía, 
Et lo Segnoo>de viue a tout iames 
T'autreiara per fa grana clemenía- 
Car d'equitat fort amoroos ed ès, 
Bt a deus boos vne eternala cura, 
Mes los machans cd perd en fon malès. 
iii. ^C # # 

Los boos auran lor parcella fegura 
Defluus la terra & eternalamen 
Y viueran fens deguna reytura. 

L'homi de bee de fabeé foJamen 
Va deuifan:fa lengoa es adonada 
A enfegna lo dret & iudiamen. 

Car de fon Diu la ley es alodiada 
Dehens fon coó:vela perque fons pas 
No preneran nad mau ni trebucada. 

Lo faus traydoò no fere iames las 
De remerquaa deu iufte las peadas* 
Per de la mort lo haa paífaa lo pas. 

Mes ìio feran de Diu abandonadas 
Las gens de bee 3 ny no permetera 
Las condamnaa fi van eftaa iudiadas. 

EfpereenDiUjfec-lojluy tedara 
Et nom'& glori,& la terre en partadge, 
Et los machans deftruútz te muchara. 

Monsoeihsan vift Fhomidat a otradge 

Ton redoubtat 3 & per tout eftenut 

Com vn laureé qui a forfa ramadge: 

Mes <FSALMS XXXVIII. 
ìvícs ed pafsá.fens que vift ne cemuc 
D'arres pluiís hoífa>& io ferquey fa plaífa, 
Mes io non 9 ey venny votz entenuc. 

Pren goarde aus boôs;deus drets veias la craífc, 
Car eds iliran en fiî per pagamen, 
Segurapatz^quequ'omlosdiga ou haflà. 

Mes lqs qui hen mau ordenarimen., 
Será-n rafclatz en vne eftrangeíbrca, 
Et dab lor raífe auran acabamen. 

Mes io gran Diu las gens de bce confort&» 
Per fa pictac deus iuftes ed ferá 
Au mauués tempsladefenfa'tresforta. 

Èn los ciran'de maujos oftará, 
Ed los creyra de la gen male & torta: 
Pertan qu'en ed credinjos fauqará. 

Pfalme xxxviii. Dominejneinfur. 

Dauià haben lapefia ou quoauque aute endrac en la coexe 
fe vlaing fort a Din de la vehemecia defon mau , deu de- 
fant à>e (qïis amk$> de la crudelitat dêfons enemics, ç£r re- 
qnerex ïaida de Diu. 
Om' caftigues de mas pecquas Mauhafe- 
quas, Segnoojquoanferas irát:Nino haíîasla m 

H SZJL'iJHe XXXVIII. 

î;±zíz§$:i::í:zz:í:±:f:Y:i;flz:; 

ftici De mon vici,Quoan tu feras colerat. 

Car tas viras agufadas 
*«Ŷóhhicadas 
Dehens rni pregonanien." 
Tu as defluús ma car nuda 

Eftenuda 
Ta maâ.per me daa turmen* 

Daban ton ira ta grana 
No es fana 
Degunapaudeu me cóss 
Per mons grans peccatz,& vita^ 

Maladîita 
Nad repaus no an mons os. 

Car îo nombre de mons vicis 

Et fupplìcis 
Ma tefta va furmontan, 
Et com vna carqua prefa^ 

Qni trop pefa, 
Eds mt carquan tan-&-tan. 

De mas piagas î'apofteme^ 

Sensías preme, 
Coula ,& put de -tou.t coftat, 
Las/ma hoìia machanta 

Es caufanta 
Que io foy en tau eftat\ 

î. # Lomautanniefache& troubîa Qu'ed medoubla 
En-ta terracom arrout. 
Dolen & trift io ni'enclini* 

lo camini 
Ennegrit de tout en tout. 

Car-mas anquas & arrêas 
Toutas plêas 
Son dVne ardenta caloòt 
Si ma carn mofta defcrobi» * 

lo noy trobi 
De faatat nada coloò. 

Ma perfonne aixi batuda i 

E$ honuda 
De toutas parts,talamen 
Que 'mon coó, d'eftrange forta,' 

Me tranfporta 
 bramaâ brutalamen. 

Segnoo.daban tún yifadge 

Moncoradgè 
Et mons deíiis fon vbertz: 
Atafantareuereníî 

So quc peníî, 
Ni mons ploòs no fon cubert^ 

Mon coó deu matuan fe fache^ 
Qu'ed panracha: 
Lechat toy demon' podeè. 
lonoey pluus (quim'contrifta) 

Ni mavifta, 
Nilaforfadeyedeè. 

H i j % *F$ALM€ XXXVtth 
Âquetz en qui iom' hìdabi* 
Ec amabi, 
Loenh de ma plaga s'en vaiv 
Ny deguû dequets quim' taígnìnj 

Ouquim' aimin, 
No s'y prefenta daban. 

ii. # % 4: 

Los qui dem 9 perde enterprenin* 
LaíToous tenin, 
Et d'autes mons màu-voîens 
De lors palauras m'offenfan* 

£tnopenfan 
Q^a fey ts tout-iorn fraudulens* 

Et io praube,en tau miferi, 

Com fi eri 
Sourd^efcouu lors prepauss 
Com vna muda perfonna, 

Mot no fonna 
Ma bouque en touts aquetz maus. 

A vn homi miferable 

Soy femblable 
Qui res no aud ny compren: 
Et qui,quoan d'ed om fe moqua, 

Enfabouqua 
Nada repliqua no pren. 

Mes cn tu.Segnoo/îom 5 hidi* 
A tucridi, 
Arendenque m'aydaráss 
Tu tabeê a ma pregari PS'ALMS XXXfìì 
O DiUjturn* refponerás. 

Io t'ac à\c que mâs parrìdasr 

Pvcfiouidas 
No sïan de mon turmen: 
Qui ta leu que mons peés falhin> 

Nodcúihin 
A s'en truíFaá grandamen. 

iiï* ^ f; f* 

îvías camas iufta torteian^ 

Tam fimpleian: 
lo foy ,de-trebuquaá preft. 
Tout-iorn en ^rana trlfteíïa 

MadeftrdFa 
Daban rni hé fon arreft. 

lo coflfeffi en ta prefenfa 
Monoflfenfa, 
lo no la defguifi pas: 
Per mons peccatz io trem©î% 

lo m'en dpli, 
Et m'esbargi pas a pas. 

Aientertan mas partidas 
Enmahdas, 
Viuas,fe renfotfan fort. 
Toutz aquetàlabetz, augmenta% 

Quim' turmentan, 
Etquim' haexin a tort. 

. Los qui per bee mau me rendí»» 
No s'atendin 
Toutz qu'a me contrarïaá: 

Per fo que prefe ey per guida* <PSALM-e XXXIX, 
Et feguida 
I/equitat,fens varïaá. 

Que ta fauoò nom' decaíTe 3 

Mes m'embraífe 
Donquas^o Diu pietadoòs, 
Loenh de mi tu no t'en anes^ 

Ny nom' panes . 

Ton vifadge bet & doòs. 

Coentat 5 a mon adiutorì, 
Diudeglori', 
Coentat' leu per me goa.rií,_ 
Tu qui es mon falutari 

Ordenari, 
Tu quim' goardas de perií. 

Pfalme x x x i x. DixLcufíod. 
ExempU fìngidar deu combat d'vn coófideu contre def> 
ejperanfa & fmpatienfi. 
'T" %f— N mi medix ey diít 3 Io prenerey Goarde a 

I 
tout fo queio harey:Io meterey a ma bouqua vii 
rnufeUjPer que no parîe que çom deusAutan de P SAL'MS X X X T X. 
têps quc daban mi fera L'iniq, & qu'ed proíperaEâ 

Com miu me foy <le parlaá retirat, 
£),& deu beê medix carat: 
Mes entertan crtfcude es ma doioòj 
iSentit a mon coó £ran caloò: 
Mofi penfamen m 3 ardé;en fìi finau, 
A Diu a dîu ma letígoa atau: 

Muchaaì\oX)iu mucham^fit'plats^mamortí 
Ei dc ma^ìta tout lo porr, 
Que de mons axu io iapiay la tenoô: 
Tu às mefurat,o Segnoô, 
Mons iorn ^u paum-tan que toutmontempsès 
Aiengoau de tu menhs que rès. 

Certas tout homi es touta vanîtat, >\0> 
Obe quo.an pluiîs fcmble arreftat: 
Coin l'ombre ed paffe* ed pren pena morta% 
Et fe curmence en vaganau: 
De forfa bces ed fe hé gran amás, 

es de qui feran no fap pas. 

4C Et ara donq qu'atendi io cayún? 
a hide es en tu,Segnoo Diu; 
Tout.z mons peccatz. voihas mcperdonnaâ* 
Etnom' vtnpas abandonnaâ 
A u vituperì & hóou contentamen 
Deiu qni no an entenemen. 

i Xom' foy carát,& goardát planainea TSALME X L. 
D'ouurìi la bouqua folamen: 
Car tu medixîTï'as heyc toutaqueftmau» 
Retira donq de mi malau 
Ta plaga,o Diu,tout lo coó fe m'en va, 
Tan ta maâ rudemens y va. 

Quoan deus peecatz los homis tu repre ns a 
Incontinent pergutz ios rens: 
So qu'an de bét tu perds coucalamen, 
Com las arîas vn veftimen. 
Certas tout horni ? a dife la vertat, 
No es arrè que vanitat. 

Enten>o Diu 3 ma pregarh& nia votz: 
No t'efconnas a mons ianglotz: 
Car eftadian eftrange a ton.s ciaas oelhs^ 
Io foy com eran mons pays vielhs. 
Tirat' arreé 3 lexam 5 vn pauc goarii, 
Áuans que m'en ani morii. 

Pfalme x l. Expe&ans,expe£L 

Datiid lauda c Dtu deu fecom qtied luy a halhat^co- 
cludex qu' 'aqued folet es huroos qui s y aten au Segnoo, pre- 
difen ïaholhioo defon peccat, per tohedtenfa àeu Mejfias, 
com ed es expaufat au i o.cap.des Hehr. ^Pnx edfe dcdi- 
qua de uut en touta laudaâ ^Diu, çỳ* l'inuoqua enfagrand 
necejfitaty s^affegurant â'efiaâ exaudàt^ajfí que ^Diu nefm 
ghrificat. — -0 

T Eufantvoleè deDial'accoplimen Pa« * iiìiìi *P S *A L 'iJH S X L. 

— r tientamêey atendut:Ed s'es en fîi deusmes ren 
>%* — -r- &~ — T 1 ' dut,Et ma clamoò âudide a clarame D'vn puts c| 

h t*""L } , L ,„Tirr~— -'*"'*'- ~t"""'"j t~T"^~~ -^*^-» ^ZfT" -.—*.. « gran bruut mi a, De hangue & vi la ni a M'a 

jjT ."'!-' ■ T, i" "lT" * v " ""~~ 

treyt & heyt fMhiuÉd a mos peés paufat Suús ►-***— -3» M— Sì.' 'T™ 


vnroc,& dreíTat Moíis pas.per no falhií. 
Ed a metut vn cant nau & genciu 
En ma bouqua per fon haunoó, 
Forfa gens audien íà tenoô, 
Vedens^cregnens^efperaran enDiu. 
Bíen huroòsquis'repaufa, 
Etquifahidapaufa 
Deifuus rOmnipoten: 
Etquicontenoteê 
Deus hautens.ni manteê 7 S AL M€ X L I. 

La menfongera gen. 
Tons feytz,Seçnoo,fon de meruelha pleês, 
Tuas denous tau penfamen, 
Qu'itnpoflìble es d'aucunamen 
Mettedcreng tan de gracis & beê$« 
S| ioous conti,eds me laflan, 

Et tout conte furpaíTam 

Tu noas demandàt 

Auffertas de boeous grás* 

Ny coquas^mes tum'as , 

L'aurelha horadic. 

Volut no as per los defalhim.ens 
Oblaiioò:Iabctz ey à'át, 
ïo veng.ed es de mi efcriít 
Au rollo fant de tons commandameiis* 
loey preès alegranfa' 

A haá ton ordonnanfa 

O Diu,& volontáu 

lo po-rti eícriíte au miej 

Dc Peftomacta ley, 

Ex fo qu'as arreílác. Predicat ey ta iuftici , Segnooà 
lonon' ey mons pots retengut, 
Tuac faps,tu as conegut 
Com efconut io non' ey la tenoo< 
Dcrende coneguda 
Ta vertat,& aiuda 
Soy eftat diligem 
Ny ey diíïìmulat -',■>-•*•■ %;. J&. V SeStLtJtf S XLL 

Tas bontatz,ny celat 
Tafermeífeala gen. 

O Segnoo Diu,no volhas retiraá 

.D'alentornde-mi ta pietat: 

Ta granbontat>& tavertat 

Venoan toftemps per tout m'aífèguraá. 
Maus fens nombre m'oprefTan, 
Mons ptccatz tan me preíTan* 
Que no los pofc vedeè: 
Tans de peus io nom' fcey* 
Com oflfenfat io t'ey: 
Mon coó perd tout podeè. 

Pbiciat'jO Diu,me daá deliuramen: 
Çoò,»SegiXQQ Diu^per m'aiudaá: 
Dc hontapofquan treífudaá 
Aquets quioi' dan 5 per m 5 aucide,turrnê. 
Vergoignoos fe retireiij 

Trebuquen,tornen,virenj 
Los qui voiin mon mau; 
Aia per pagamen 
Damnadge ï & troublamen 
Quhîr duz^atau^atau. 

Mes touts aquets trobin en-tiijSegnoo^ 

Touta ioya^quít 5 fercarán: 

Los qui ton falut amarán, 

Pigan s a Diu s'u toftemps l'aunoo. 
lo foy en grand praubeíTa, 
Mes DiuamadeftreíTa 
Penfade prouedií, 
Mon Diu mon aydadoò, TSALMS XL7. 
Tu és mon Sauuadoò, 
No tardes a nvaudii. 

Pfalme x l i» Be^tus vir quï* 

*Damd eftan enfortgran turmen y benedtt\aquetXjfuì 
no Fanpas condamnat per aquero:fe plamh dem traydori- 
€Ù defons amics contreheytz*, & enter auftes d y vng defom 
plum familiars y qui erafigura de iudas 3 Jegonfo cjui es dyt 
/oh\ i j, Inuoquala mifertcordid d$ Diucontre eds en tau 
ajfeguranfa , qu'ed lo remercia deia de Ja fantat recruba- 
da,tornan lo tout a la laudoo de Diu. Pjalme propri pet 
aquet\jqui an experimentat lo femblable* len huroòs es qui iudiqua coni cau Deu 
caytiu & nia!au,Car lo Segnoo dequed aura pie- 
tat Au iorn d'aduerfitat:Diu lo tiedrá en vke,& i«m*i£SM Ap< fi hara Qtfen terre ed florirá:Ni ao fera deliurat € X L I. 
aus talens De fons grans mauuolens. 

Quoan cn fon Iheit àfligit fe vcyra, 
*~Diu lo confortará: 
Muáanlo iheit on era malaud-oòs* 
En vn lheit laa & doos. 
£n mon t-urmen dìxújaiaSjO Diu, 
Pietat de mi caytiu: 
Goarex mon amne,& de penala trey: 
Car offetifaì k> t'ey. 

ïo foy eftat de mons haynoos maudiit, 
Eds an contre mi diit* 

monra 
Et íbn-nom perîra? 
Sì fon ven^utzme vedcèdefolat, 
Menticn,m'an confolat: 
£t en lor coó penfan faus repportz haá 
Dehore J & s'en truffaá. urmurat an mons haynoos énter eds 

Et Ihebat lors caquetz, 
s an penfat a nia perditioo Et gran confufioo: Difen, Aqueft es en fon Iheit malait 
Per quoauque mau mortau: 
Inipoffible es qu'ed fe veia goarit, 
TanlomauPa herit. 

Obè medix mon amic accordat* F S A t H £ ' X L ì. 

En qui iomToy hidat, 

Et qui mon paâ minjaba,alo feloo 

Reguìnnat deu caloo : 

Mes tu Segnoo^balham^demonturmen 

Vn prompt aleuiapien: 
Sabim' dreífaá,& pagatz. edsferán 

Deus maus que heitz m'auraiu 

JEn aqueró io conexi fort beê 

Que m'amas, & voós- beê^ 
Quoan J'enemic no a nada rafoo 

Des 5 haa de mi canfoo. 
Tu es aqued qui m'as dat nmïûûil 

Et tiengut en vertuu 
Et quim' tîarasdaban ta majeftat^ 

Aperpetuïtat, 

Lo Segnoo Dïu d'ífraei benediít^ 
Sïacantatj&diít: 
Son fan renam perpetualamen 
Se cante:amen,amen. 

P S %sí L. X L I L Qnernadmodum* 

Lo prophete impedit per fons enemics d'efiaa en Vaf- fdê calamitaíT^ : s\îjjegura & confola fi medix en la bontat 
Om lo ceruì aflecát>brama Apres las aigas : 'T S A L M e XLIL 
acauMon amnat' ferque & reclame>Opiaadoos 
£cernau;Mon anìme a fec de Diu^Deu D\\\ vi- 
iien:las!caytiu,Quoan auré~io l'auancadge De 
m \ *~ft vedeè con fan vifadge? 

Au locdepaâ iom'neuribi, 
ïorri & noeyc,de ploò cosèn, 
Quoan toftemps me dife audibi^ 
On es ton Diu a prefe-n? 

lom' deshex^me recordan 
Q^u'au temple anabi gpidatì'- 
Ab canfoos & alegria, 
Lo poble en grao compaignia. 

Per quec' batz.& defefperas^ 
Mon amne,en mi tan & tám' 
Hidac' enDiu,car.eneoeras" 
£&s gracis irey cantán: 
Ec Tayda que d'ed aurey 3 ISALMB XLJL 

Quoan fon vifadge veyrey: 
Segnòo Díu,mon amnalaíïa 
J)t tefic ìufta trefpaffa. 

Car 10 ey de tu memori 5 
Defpu^ lo íordaâ pregon: i 

Et fim* fouueê de ta glori, | 

Defpux Mifar & Hermon. 
L'vn abifmeapera Paut* 
Per io brudt & foô fort haut 
Deus efgoutz de ta tempefta* 
Quim' broraexin fuds la tefta* 

A # & Ŷ 

Toutas las chalabaftadas 
De ton aigat>& aniu 
Per deífuús mi fon paífadass 
De iorn ordenaba Diu 
Sa grana benignitat, 
Et'la noeyt era cantat 
Per mi fon cantiq' J & diita 
Pregaii au Diu de ma vita, 

A Diu, mon roc,determini 
Dife, com m'as defmombrat^ 
D'on vee que dolen camini, 
De ma partideaterratf 
v |Losósedme va trauquán, 
Me diffamán & moquán, 
Quoan touts los iorns edme crida* 
DigâSjTon Diu on refida? 

Per quet* batz,& deíefperas 
Mon amne en mi,ny es goey? 

Kidat 3 Hidat' en Diu,car cngoeras 
lo lo remerciarey; 

Gar edmedeliurará, 
Et fon aydam 9 muchará 
Daban mos oelhs>fens doubtafa, 
Com mon Diu,& ma puchanfa. 

Pfalme xliii. Iudicá : me* 

Sd prega eftaá deliurat àequetT^qui haben coniurat ah 
^Ahfalon.affi qvteà pofqua a bm efcient publicaÀ l#s lau- 
dobsde Diu en lafanta áffemblada* 
Eueniam',& prenla defenfa De ma cau- »» » l.l !»«/»»« " ■ ■' ■■ ™ fejO Diu glorioos.Deliuram' de la violenfaDe 
^+f; 


• umi < m* v:-w », n- —.« !» ■ — W«i „ m » m i w. i ^<J la gen terqua qui m'offenfa, Goardam'de 
-ft' 

Fhomi iniurioòs,Et deu malicioòs. 

MonDiujtu esma hortaleíïà: 
Per que m'as donq defemparatf I S *AL ME XLIIIh 

Quình pot permette ta hauteíïà, 
Que io camini en tau trifteíïa, 
Demon cnemîc cholerat, 
Opprimit & horat? 

iSuus mi ta claretac enuia, 
JEt ta vertat,Diu tout-puchan: 
I/vne & l'aute dequeras fia 
Qui m'introdufefque en la via 
De ton Mon,& m'ane muchan 
Ton tabernacle fan. 

Affii que io hafl^i Pentrada 
A l'autaá de Diu mon Segnoo, 
Au Diu de ma ioye alegrada: 
Per fo fuús ma harpa cantada 
Sera de Diu mon Diu Thaunoô, 
J^vna douíTa tenoô. 

Mon amna,per qu'es esbahida^ 
Per quet* debatz en mi ta fort. ? 
Colloque en Diu touta ta hida; 
Car ení^oera ferá audida 
En mons potz fa graci & fupport, 
Com de Diu mon confort. 

Pfaime xliiii. Deus^auribus^ 

Tregari treíardeta au nom demfidené affîigitz. en tou< 
tasfortdâ^er habeé foïíengut lapalaura de Diu. 
Ous habem de noftes aurelhas Audic a o i S ALtM B XL III I. t «r MBT — » *»* »■' ' ' ■» W n iliii m J gra Z>iu,tas meruelhas:Nòftes pays nous an diit los 

... .^4 »«,«.«—,—■»'—«>«»• 


fcy tSjQji'en lors iorns,temps-paíTat,as heyts.De 


lor loc las gens iett&t as,Y plantan nofte paren- ;-""Z"T' '• "■ * » "- "*«— «ftfttf^t y KK'M»m|Mim| tadge:Lcspoblestu efmico tas,Per y poblaá 
■* m i w n noftelignadge. a Car eds no an pas conqul 
Aquefta terre ab lor efpada: 
Lor bras no los a preferuatz, 
Deus perilhs on fe fon trobatz. 

Mes ta maâ drette,& ton bras fort^ 
Etla lutzde ton doos vifadge, 
SegnoOjfon eftatz lor îuppóh: 
Car tu voleéslor auantadge. 

1 ij . <?sjìlm£ xliiii. 

Tu ès lo Rey quim' feignorïasj 
Quï not* mudas ni not' varías.' 
Tons faluts & gracis defcrob 
A tonhurnblebayletlacob. 

Dab tu,comdab corns,nouspoyram 
Haa la guerrc a noftes contrarisj 
£c en ton nom , nous horaram 
Deus peés toutsnoftes aduerfarisJ 

Car 10 nom' hidi,nim' hidabi 
En mon arc,& fcey que mon glaui 
No es eftat 3 ny no fera 
Lo quim 5 fauucou qu'un' fauuara» 

Certas tu és,o Eternau, 
Quins dcfeni de noftes partidas^ 
Ec qui las gens quins volin mau, 
Daban nous as enuergoignidas. 

1. 4? ^ ££ 

Toutz los iorns tas laudoos facradas 
Per nous eran>o Diu>cantadas: 
JEt rendem gracis humblemen 
A ton nometcrnaJamen. 
r Mes efpuditz&diffamatz 
Tu nousas are,& pluús no degnas 
Guidaá noftes homis armats, 
£cfalhiídab noftes enfegnas. 

Tuns as hcyt ab gran vilania. 
A Peneníic tornaâ Fefquiía: 
Noftes haynoos empoderitz, 
Nous an piìhatz>& toutz peritz* 
Com oihas em eftatz boutatz 

I « TSALtMS Xhlïll* 

Âu cotet de la gen goluda, 
Ec difpergitz de toutz coftatz 
En terre^a nous inconeguda. 

Tu es vengut ton poblevene, 
Sens guadainh de fa venta prene* 
Á ta-boo marcat tu l'as dat, 
Que d'arre non* as emendat* 

Tu he's que los propris vcfiîs, 1 
En gran mefpretz nous an, & tienk£ 
£t los d'autorn,com de coquiîs, 
Arreproeés de nous haa vienin. 

Nous no fcruim,a vcrtatdiíe* 
 las gens,que d'vn cômuû-dife: 
JjO poble quins veet barrcjáa: 
Se pren a nous caboífe jaa. 

Ma vergogna m'efta daban, 
Touc iorncram' tec compaignias 
lo crobi ma faci 3 caufan 
Ma rnanifefta ignominia. 

Tand'iniuris,&de biahoras 
Nous entenem a toutas horas: 
Tau es lo criít,& lo courrous 
Dequet^quis' voóu veniaa de nous. 

Tout aflo nous es auengut, 
Et fi no habem oblidada 
Ta grandoo/ny menhs-conegut, 
Ou fauífat la ley quens as dada. 

ii. 4f ^ Q 

Tornat no s'es nofte coradge* 
Per a XHu aute haa homadge: 'P $*<isé£~M£ XLIIIfc 
iVbftes peés nos 9 íon defíornatz^ 
X>eus fendeés quens as ordenatz: 

Engoera que hens los deferts 

JDab dragoos romputz de tu hoi 

Etqued'ombrademort cubertz iVous fenti(Tam J & conegoi 

Si nous agoífam oblidada 
De nofte jDiu la renomadas 
Si Jas maâs agoíTam juntat 
A d'aure qu'a fa fantetat: 

LoSegnooZ)ib omnipoten 
JVon hare pas ed la reíTerquaf 
Eà qui noftes volee's enten, 
Et los coós pluús efconuts ferqua» 

Lomnous tue & da facharias 
Per Pamoô de tu toutzlos dias^ 
Com motoôs ém;qu'om a lexatz^ 
Per eftaa bet-leu efcorchatz. 

Lhebat'jO Diu,com droms tu niès? 
Reuelhe aumenhs ton fecous ara: 
Et nons leches a tout iames 
En calamitat tan amara. 

Per que nous panas tu ta faci? 
Per que pendent ta long efpaci 
Oblidas nofte afíìiéHoO;, 
Et no veetz nofte oppreffioo? 

Câr tan,& tan em atucatz, 
Que nofte amne en probas' coòquaî 
iVoftes ventes fon eftacatz 
Eïì terre^& per h terras 5 booqua. P S Al M€ X Lr. 

Dcbouc donq^egnoo^pren-t'a coire 
Dret en-ta nous per nous íecorre; 
Deliurans de calamrcat* 

Per ParxioG de ta gran pietac. 

Pfalme x l v. Eru&auit cor* 

Ces h cantiq nnftial de fefm Chrifi & defa Gleifa% 
iuês la figura de Sdmioo^defa fnncipalla molheifilhs 
de Phara&. 
boo prepaus ara dife, Haá volh au rey canfoô quiu folenife.*Ma legoe au- ra reftime & îa laudoò De refsêblaá vn propt e£ «&-4 cribedoò. Tu es ptuús bet que deguû perfonad- 
ge-.Graci' & doçoo ornan v .engoadge* T S AL MS X LK. 
Per aquero Diu vo lòn ta iri men T'a benediíc 
per pe tu a lamen. 

? O Rey qui as forfi tres-redoubtada, 
Cinta defïiiús ta coexa ton efpada* 
En laquoau esl'aflegurat fegnau 
De tonhaunoo magîiificq , ,& reyau. 
| Hèlo triompheataglori > &profpera. a 
Suús ta palaure amiable^vertadera, 
Et iufte en tout,t'en monte,& tu veyras 
Terribles feyts,au moyen de ton bras. 

Tas viras fon terriblemen agudas: 
Las gens iuús tu caderan abatudas* 
£ras feran hicadas dret au miey 
Deu machan coó deus enemics deu Rey. 
1 O Diu ton throne eternalamen dura> 
Et a iames ton fceptre no pr©cura 
Que lequitat:certas eji tout endret 
De tonpuchanregne lo fceptreesdrec» 

Iufticit' pîatz,iniquitat t'irrita: 
Vela per que Diu,lo Diu de ta vita 
D'oli de ioye es eftat ta fognoos 
Te confacraá piuus que tons conipagnoos, 
Tons veftimens dg mufquet aulorejan, BALlMS X LV. 

D'ambre,& d'aloes quoan deffuús tus' carrejani 
Hore au caftet de boli on hés foiorn, 
Et on cafcuû te veê daá lo bon-jorn. i. 
Hilhas de Reys beres,& graciofas, 
Te ban au-pres ab raubas fomptuofas: 
La Reyne efpoufe a ton coftat eftá; 
Qui d'aur d'ophir tout lo cap parat a. 
Efcouta hilha,he' que ton coó auife, 
'JEz ton aurelha,a ço que iot' vau dife: 
Met en oubliít ton poble acoftumát, 
Et la mayfoo de ton pay char-amát. 

Et deu gran Rey qui tan t'ha defírada, 
Labetz fera ta gran bcutat amada: 
D'autan qu'ed es ara lo tô Segnoo, 
Tu luy deus haá & portaá touta haunoo. 
La gen de Tyr & los pobles pluús riches 
A t'honoraa de doôs no feran chiches: 
Deu Rey la hilhe en tout braue es dehens* 
Son mantét es brocat d'aur richemens. 

Au Rey fera prefentade en gonellas 
De brodarie, & las beras puncellas, 
D'on eras* ferb apres era víaran.- 
Et humblemen miadas te feran. 

£ras feran enfemble prefentadas 
Iuiofamen,& toutas alegradas: 
Pret au palais deu Rey certanamen 
£ras haran Tentrada braucmen. 

Tut' vederas tan huroos en ta raçaí 
Que dc tons pays^tons hilhs auran la plaça? P S ALMS XLm 
îo dîc los hílhs de ton vente falhitz, 
Sí :ran de tu Reys per tout eftablitz. 

Quant es de mi,io cantarey ta glori* 
W» i la harey eternalle en memori 
X >e raífa en raífa,affiî qne touta gen 
T anelaudan fens fix per tau moyen. 

Pfalme x l v . i. Deusnofter ref. 
Losbooscantmacy quinaejperanfa & ajfeguranfa eds 
4Hi en toutzperilbs, habentz Diuper lorfauuagarda. 
Iu es nofte forfe & retreyta,Trobat Pha- 

U— »11 ■■ i J iim— < ■ 
i ■aM*m«3« ii >— — I ■ " ■ a. i # '" ■ ■' ** nu ii D < y>Kirt»ii i»1 TA"' bei n quoa nlrabem reyta,Ou fentibam affliélioo, 
Vh ìê d'ayde & confolatioo. Pcr fo quoa viaré terre 

j %,- , - , — ,- — - ■'«* ' «»*• * ii ii <ii < tre mble,£t que los hautz, motz toutz enfembie Au 

i "T 


* I * "V " í! '• I * ▼ Eâtf $ 1 

niî ey dela vaú caderen^Noftes coos no tremoiaret}. IPSALMB XLVh 

No,quoan fas aigas corrofíadas 
Efcuniaren,feren troubladasj 
Eflaren,& dcu cap au hons 
Haren tremolaá toutz los mons. 

Car los arrius de nofte fluui 
En tau tenipefte & gran diluui 
Alegraran la gran ciutat, j 

Loc fant dc la Diuinitat. 

Diu au micy d'era s'aflctïa, 
Per-fo nos* m'aurá>que qu*cn ha: 
Diu dc matiï s'auanfará, 
Et promptamen l'aiudará.* 
Forfa pobîes nous aflauteran: 
Suús nous reyaumes fc Ihebcran.- 
Diu periglájquirentenò, 
Quant & quan' la terra henò. Lo Scgnoo puchan en batalha 
Teê per nous,& per nous batalha: 
L'Omnipoten Diu de Iacob 
Es la toò quins goarde&quins crob* 
Vietz,& contéplatzi las meruelhas 
'Et obras de Diu nomparelhas, . 
Qui met en defolatioô 
La terrc & fa poflefíïoô» 

Ed es quì hé ccfíaá la goerra 
Per toutz, los eftrems de la terra; 
Romp los arcs & lanfas tout fcc, 
Et met los caás dehens lo hoect 

Ccfíatz,aiatz intelligenfi. TSALMS XLVIÍ m 
DitzDiu,de madiuine effçnfi: 
Gran fuiis las gens me hex vedeè s 
Gran fuus la cerre es monpodeè. 

Lo Segnoo Diu de las bataíhas 
Esnofte^& hè noftes batalhas: 
Î/Omnipoten Diude lacob 
Es la toò quins goarde & quins crob. 

Pfalme xlvi i . Omnes gentes* 
Cantiq d'alegranfacantat quoan VArqua hopaufadd 
en ferufalcmjaquoau era U teflimoniadge de Pallìanee afa 
hSegnoo s çỳ*ptr medix moyenfigura de la venguda de /e~ 
fm Chrifl enfa (jlei[a y per loquoau J)iu es reconciliat am 
homis* ^Perquelo Propheta paffa plm outre declaranfo 
qtâen aquefla aiiianfaferen comprees non folamem los fu - 
dem 9 mes tahee los Emperis <2r plm puchants T{jaum& de 
ìa terra qui conexeren lo vray JDiu per lorfmirah Segnoa JL ^.- Outz pobles & gentz Siatz diligétSjA 

■» — «— «» ■ 'i' i i n i» M w» g ■ "» l a i irtt 


T" 
haá leu fltquaá Las maâs í ,& câtaá,Haut dVn can 
T 
gaujoòs A Diu glorioos. Çar io Scgnoo es DeC* «PSsALMB XLFÌÏ. 
pux tout iame$ a Haut & redoubtat:Ed es per veî- 
tat Lo grand Rey deu 

Ed nous hé vedeé 
ïuus nofte podeé 
Rengadalagen, 
Et perfonmoien 
Juus noftes taioôs 
Sonlas natioôs. 

Ednousaboutát 
A partPheretat, 
Qu'ed nous eflegò^ 
L'heretatquihò 
L'haanoô de lacob 
Qu'ed amá de prop. 

LoDiuglorioos 
Aucán gracioos 
Haut s'en es montat 
En granmaieftat: ontat es ausfoôs 
Denoftesclaroôs. 

Cantatz au iSegnoo, 
Cantatz fon haunoô: 
CantatXiCanutz coutz, mon Et deus qui-y íbn. D'accordanta votz 
Au Rey quias fofteê, 
Et qui tout mantee. 

CarDieu esioRey 

Qui balhalaLey 
Suus terraper tout: 
Donquas leu debouî* 
Cantatz douçamen 
Etdifcreramen. 

Deu poblegentiu 
Rey es io gran Diu* 
Deiîuused s*eften 
Son regne poten: 
Suus fon throne ían 
Sect lo Tout-puchan. 
AíTemblatz fe fon 
Los grans dequeftmpn," 
Per eftaátenguts 
Et reconegutz 
PerpoblesdeuDiu 
D'Abraham l'humiu. SALMB XLTïIi: 
Car lo fort paues fn fa maicftat 

Deu mon a Diu es: Gloriofamen 

Diu cs exaltat Eternallamcn. 1 

<PSAL. XLVIII. Magous Dominu*: 

ferufalem^ui es lafigura de la Cjleyfa>habe eftada mi« 
raculofament deliurada d'vn extreme dangeé y lo Prophete 
tn rengracis a Diu : canta la hortaleffa & ajfeguranfa d& 
Syon que lo Segnoo a cauftda. 


O Segnoo es gran & prefiu En îa ciutat de tn T~ nofte Diu:C'es en fa mon ta gna treffanta Que gran ed fe defcrob & canta. La montagna de Syon* %— 4ê ì Drerfuus lo feptentrion,En contrada bonne & "T~ : mr " w ' "y" * TTt »— t mum tt* |1M»IW^||« beraXiotat deu gran Rey s 9 apera:Erc es ia io- PS A L&M £ XLVIIl 
zSqpfcfcJ: 
ia toutalla De îa terrc vniuerfalla. Dieu es conegut per loc fort 
En fons palais,& per fupporc: 
Car,vela, los Reys s'aífembleran, 
Et oulcrc contre era paíferan: , 
Eds nc vin l'experimen, 
Mes no fens eftonamen: 
Car ta furprcés de met horan, 
Que com deshcy ts s'cn hoegoran 
Eds & toute aquere armada, 
Qu'au contre habcn aífcmblada. 

Tremolere,& mau agut án, 
Com a la hemnc en maynadán: 
Romputz fon eftatz en la forta 
Que nauius per tempefta horta. 

Com entenut nous Phabem, 

Atau medix ac trobem 
JEn la cìutat & muralhas 
X>eu gran Diu de las batalhas, 
En la ciutat benediita, 
Onnofte gran Diu habita. 

& Sfc î& 

Diu ta plaâ la confirmará, 
Qu'a iames eradurara. 
O Diu,ta graci & ton aiuda 
En ton temple habem atenduda. 1 % -; 1> S*A LtMSXLïXl 
\ Alengoau, Diu pietadoàs, 

De ton Nom fon tas laudoòs 

N o aleftret cmbarradas, 

M es en toutz loçs famiadas. 

T| i maâ drette,o Diu propici, 
Es ramplida de íuftici. 

luioos es lo mon de Syon* 
Et las hilhas de Iuda fon 
Ak îgradas & refiouydas, 
Pct ' tas iufticis acomplidas. 

1 !"orneiatz de toutz coftat^ 

S yon,& fas toos contatz.- 
Aui fatz fas hortaleífas 
Con ifonhautas& efpeífas: 
Affiï qu'ac hafatz entene 
Aus i Jjui debin eífe prene, 

C; iraquetDiunofteDiues 
Defp ux toftem,& a iatnes: 
Et qu i fera la g uida nofte* 
Entro que la mort decins ofte» 

Pfalme xnx. Auditeh^c. 

Dau id efcriu t la vanitat & beftiaria dem riches & pu~ 
chantz^ núânlor tor adonnat a lors richejjas : & confila 
lospranl 'es enloï >s âffltBioos ,ïos affegman d'vnbeê trop 
pluús gn tn& plí 'iúsfmn* 
lle fíatz î 9 aureìhe^& affo percebetz^O pobles 

. ^ toiífz • a**L*ea> A L MS XLIX, 
hr iWi m »? ■. ■ ■ HI MMI r Tfc i i B ^ ^IMlrf ' '—' touts qui fuús terra viuetz,Tant 1q commuû quc 
iiobles & gentius.Tant los arrics que praubetz 

^. i . »».>h . hhi iii, ii wmm ^b <ié tt5ft — imApi —» A' *— • »-»(yâít* 

iZSï 
& caycius:Prepaus fapiens ma bouqua parlará, 

ifceris gras mon coó concebera:lo prefìarey a' 4-, ■ M, _— 3ií. . » boôs motz mas aurelhas 5 Et diferey ívús ma har- , m. .1.1 I M i nj nMtMj^ j 

-:it pameruelhas. 

Per qu*aurc met quoan la machanfetat 
De mons raloôs^au temps d'aduerfirat 
M'cmbarrará,dequetz quis'hidan tan 
Et fon ta fiers deus beês & rentas qu'án^ 

K *P Sist LÍM e XLIX* 
Nad de toutz. cds redeme no poyra 
Son fray de mort 3 nad a Diu no dara 
Ta gran rançoo 3 ny richefia ta grofla 
Quiu hafla viue,& cire de la hoíïa. 

Car la rançoo trop grane & trop ckare es 
De lor anime,& nos' hara ianíes; 
Ny no poyran dab Diu haá cau accord 
Que toftem vifca 3 & no veiala mort. 

Vift que lom vee't toutz los iages morií 3 
£t hóous & pecs d'vna forta perií, 
Lexan io beê & l'aur qu eds pofíedexin 
Á fucceíToos que medix no conexin. 

Touts lors defiís ion que lors betz oftaus 
Et lors mayfoôs fian perpetuaus: 
Et queîor cafaaiea iames renom: 
Velá per que la nomman de lor nom, 

Mes haá iiqs' pot que deîhomi Thaunoô 
Demore ferme,& en vnna tenoo: 
Ainx ed fera com es la beftia bruta, 
Làquoaupermort de touts punts fedefputa' De taus fendee's no veê que vanitat^ 
Et iî veet om que lor poftcritat 
Tautasbetz ícc fort ordinarimens 
L'exemple hoou de lors enfegnamens. 

Tabeê -feran au fuberhos couchats* 
Et de là mórt 3 com aolhas,minjats: 
Mes lo qui fecla bonna & dretta via* 
Dominara fuús eds au punt deu dia* 

Lor apparenfe & cds deftalhiran^ p s a l m e l: 

Quoande lor cafe en ta la hoíía irans 
Mesde la mort Diu nie redemera, 
Quoan per eftaádabed,me prenerar 
No cregnas donq' G ru vcês a vcdcè 
Crexc quoauqu'vn en richeffe & podeèj 
Car a fa mort bien ny gîori acquifida 
No fera pas ab ed enfopelida. 

En áqùeft mon tontz lors plafees eds am 
Et fi tu hes chera eds c'cn laudarán: 
Mes de feguií lors pays eds fon feguús 
En locs toftems tenebroos & eicuús. 
. Per concludiUî rhomi*quoan fe fen 
En gran haunoo.perdsde glori lo fen 
Hômi no es;mes com la beftia bruta 
JDe qui h mortjl'amne & lo cos defputa. 

P S tA L. L. 'Deus deorum Domínus* 

Ed prophetìfa com Diu debe aperaaaedtoutatna~ 
iìoos per r Euangeìy 5 &no demanàaà amfons per tsutz 
facrificùfmo confejSioò & predicatioo defa bontat: c Detef 
tan acjuèt^tjuu' vantan d' obferuaa fa reltgiao } fens qus U 
coofìa tûqtmt dejon \d $• amoo. 
O Diu lo fortjo Segnoo parlará^ Et deu ihe~ r — í -,— 
RM t". Si-Â-ô-f-^ p 
bánla terreaperaráEntioóufoò-cooq>Ditìcrifa 

Kij P S ALM S L. 
niaieftat,Defpux Syonac6plideenbeiitat,Ap- 
pa re rá, nofte Dhhíeiis doubtanfa/Viará goar- 
nit de glori & de puchanfa. 

Vn hoec irá daban ed tout arden, 
Et touc autorn gran tenipefte & gran ven 3 
De hatit en-la terre & ceu vquará, 
Per iudicaa fon poble>& difará 
Metetz m'enfems mons' fans amans iuftici> 
Qui paéìre an heyt dab mi per facrifici. 

Incontincn los ceus publicarán 
Sons iudiamens 5 car Diu es iudge gran: 
Mon pobîejefcoute,& dab tu parlarey, 
O Ifraéicon Diu iom' prauarey: 
lo not* volh dife arre de tas aufercas, 
Que quoan debés no las m'aias vfertas." 

De ta mayfoo prene pluús io no volh* 
Ni de tons parcs lo gras bouc.ny l'anolh: 
Car los beftiaás deus bofcqs fon mes,& fcey 
Qu'en milla montz milla trouppetz» io ey: 
lo 'coiif g plaâ deus montz îa Yolatumi* t s aim s l: 

Et a mi es deus camps la fauuadjunrm 

Ì f f 

lo no fac vo!h dife fi hamim' pren," 

Car io mon es me^dab fo que compren: 

Soy-io de carn deus gros taurs miniadoò? 

Etde lafang deus gras boues beuedoò? 

Laudoòs a Diu humblement facrifiqu-tj 

£t au Treshaut rende tons vots t'apliqua* 1 

JEntouts tons maus pregam', & tu veyraa 
Que t'aydarey:& tu m'enondraras. 
Mes au machan^d'aute partDiu a diít, 
Per que ma ley & paéte benedìít 
Prensentonspetz? vift que ton arroganfa 
Haex caftigui,& hoey mon ordonanfa. 

Si quoauques vns tu veets qu'anin panaa> 
Tu coòs apres,per qu'ey pofcas anaâ: 
Z)eus manifefts adulteris cut' hés: 
Tu vasdab eds &lorcompagnoo és, 
A mau parlaáde touts rabouquaemplegas: 
Talengoa hé reflerqde dol & breguas. 

Tut' feeds 5 & dix mau de ton medix fray 5 
Et baShas coòpa a l'enfan de tamaj: 
Tout aíío hés^io Tey dìfïìmivlat: 
Pertan com tu hoífay^ed t'a femblat: 
Mes det' puniïde touts tons maus iopenfi* 
£tvn pervnlosmette en ta prefenfi. 

lobs pregui donq yous touts,qui nobs fouuietz; 
Deu Segnoo Diibadaífo entenetz, 
Que fensfecous ednovousmetteamau-. 
En m'auherin iaudoòs ; dit l'Eccrnau, 

k iii 'P S A L 214 £ L L 
Tum' hés haimoo;& qui tau camii tira* 
Veyrade Diu lo faìut que defira. 

Pfalme ll Mifereremei. Apres la tnort d > P r ria í Damd conexen fon peccaì s dema« 
leperdoo a Diit , & qtied lò tremetta fon Efferit, per l@ 
oardaa de plmís ptccah ; s'çjferin a inftrufi los àuftes , çp 
regaper Jeruftûem qui es la vertadenïtjleyfa. 
i -h-___3 «mm k *-.=l ■ .JSLmiiimm, s o ïJm } ìegon ra gran piecat Mer 

.. h~H--.i__ii lZj-I—.-.." .-.-fci-. "T""T -,_%e.. ceé de mi:vfe aauefta vegada De ta docoò la 

ì O _■ mT -AjvH Í3í_ •_*-_«_• « ■plus yecomnif ndad^Per dcfputaá ma grane i 
niquitat. Lauam' fort plaâjlauam'Diu eternaa 
i ■ n ■« «• _:^_ __» _» Stjjte 

De mon mauheit iniq & deteíUbîe;Neteianv «.-^ P S A L M E LI. 
1M1H1 f 


s!de mon peccat mortaiij Qui cìaban ta mt — ^^ ' i t ' ■■ i igji 
ren ab ho mi na bìe. 

Car io coneg ara fort claramen'» 
Toutz los exces de ma vita pudenta: 
Ec ìo peccat qu'ey heit fem' reprefenta 
Daban los oeihs continuadamen. 

A tu foíet io ey^egnoo^peccat 
Et daban cu 5 afôî qu'en tout ton diíe 
Com tu es iuít' fias iuftifìcat,, 
Venfen aquets quit* voíin con'tredifc. 

Vela,io fcey per cert & per veray, 
Qu'eftac io foy enfantac en gran vici: 
Ecvengutes a ma claranocici 
Qu'en peccat húconcebut demamayv 

Ve]a ? tu és amic áe la vettar, 
Hensl'eftomac eícriutà era t*agrada: 
Per fo tu as dehens mon coò boutac 
La iapienfe,& ii m'as enfegnada. 

Purgam' helas/dab hifop,Diu deu ceu^ 
Ec io terey lasbetz net de ma fauta: 
Labam',Segnoo,per taclemcníi hauta, 
-Ecio ferey trop pluiís blanc que la neiu *P 8 AL M S L I. 

Hem' boos reports & riòuuellas.audií, 
Qinnf balhén ioie 5 & tornen l'alegreífas 
Et que Jo* os vengan & s'argaudií. * 
Lofquoaus tu m*àé podatz. en ta rudeíF^ 

jEfcon ta care a ìjlás iniquitats* 
Non' haíía? pluiis ny conce ny perfuta: 
JEt toutz los maus & grans vicis defputa, 
Lofquoaus per mi perpetrats fon eílats. 

O Segrioo Diu,crée en mi de nobèc 
Per taboncac vncòó tout pur&netes 
Vn efperit ferm^conftant^drec & béc 
Plaíliac'en mi renouelaá& mete. 

Nom' caífes no, nim' tiengas efpartat 
Dfcu doòs regard de ta faci pláfénta, 
Ei ta grandoò a m'oftaá no confenta 
Ton efperit ramplit de fahtetat. 

Ren-me la ioye & gay,Diu eternau» 
X>e ton falut,& que deffuus mi venga 
L'Efperit franc,PEfperit principau, 
Qui en j ta tu me confirme & mantenga* 

Los mauhàfecs apresper mi feran 
En tons fendeés,& en tas drettas viasi 
Et pcccadoòs delors machancarias 
Per te feruií a tus' conuertiran. 

O Din.qui es de moníalut lo Diu, 
Ofte de-mi la coòpa d'homicidi, 
£t de ma lengoa en haut can & gentiu, 
Haá retentií ta iuftici iom' hidi. 

TuouuriraSíO Segnoo pietadoò ? 3 ^SALMS LIL 
Toutz. dus mons pots per ta graci infinida, 
£c quant & quanc de ma bouque inftrufida 
Predicarey tas diuinas laudoòs. 

Tu no voqs pas íacrificis fanglens, 
Car autrement s'eds t'eran agradables, 
IonoíTay dat:ny plafeè tu no prens 
En holocaufte ou aufertas femblables. 

Lo facrifici enloquoau Diu fe platz 
Es l'efperit romput.aqued ed prefa: 
O iegnoo Díiua grandoò no mefprefa 
Los coòs contriïcs romputs ,& defolats. 

Hé per ta franque & bonna volontat 
Bec a 5yon:& sïas la barralha 
Et lo rampart de ton humble ciutac 
Ierufalem,en baftin fa muralha- 

L'obîatioô de iufticit' fera 
Douffa labetz 3 & routa rauherenta: 
Lahet^Segnoô^fegontiu'es ton ententa, 
Suús ton autaá braus om auherirá. 

T S qsí L. LIL Quid gîoriaris in malitia, 

^Dauid rebat acy Vorgueiih de < Doeg ) qui hasé fons 
triornphes de habee tradit los facrificatoos, s* affeguran 
que Tjîu qui esiuftè ludge % no lexara pas vngtaucrim 

ipunit. lîffci H 
Omi puchan pleê de malici Et de de- T $ A L MS LIL ceptioOjPerquet' vacas tu de to vici Et fauífa af- 
fecftioo/L'aida de DÌufeguramcScvçétiornalanie. 

Ta lengoa cromparïas bra(Tà> 

f Mî tau medix dcccu> 
Qu'efmolut arrazee qui blaíTa 

Qu'omno s'en aperceu: 
Pluus lo mau que lo beêt' hé gay s 

Et lo faux que lo vray-. uts prepaus qut noieo tu amas; 

Tabeê POmnipoten 
Dct'deftrufe ab toutas tas tramas 

A tout iames preten; 
De tonloc ed te croquara* 

Ei t'en darrigara.- achan,ta raditz fera trey ta 
De la terra deus vius, 

jLosìuftes,veden tadesheyia 
jBc de tons heicz fubtius, 

TemensDiu 3 de tus' rideran> 
£t atau diferan* 

Vela lo qui nos' propaufabe 
Per aida PEcenuu* T S AL*M 8 LIIL 

Mes qui folamen* fe hidaba 

£n fon rìchç cabau> 
Vela qui fa forfe a botat 

£n fa gran lachetat* 

Mes com l'oliueé qui verdeia 

£n cafcuna fafoo, 
Diu hara qu'a mi Jom me veja 

Plantat en fa mayfoo, 
Tabeê ma hida en fa bontat 

lo ey toftemps botat. 

Dequefta vcnianfa notable 

Sens fiï iot' laudarey, 
Et a ton nom tan venerable 

Toftemps m'arreft.arey: 
Gar ed es boo,daban aquetz» 

Qui fon tons boos bayletz» 

TS^L. LIIL Dixitinfipiens. 

Sd dimfùe tout es pìee d'imfidem & Eîhniqs:defcrm 
lors enîenements corromputs.dejïre & predtx lor ruyna 3 
£r ia deUuranfa deu poblede Tïmper eds englottt. 
Ehens fon coó lo hoóu ditz & manteêj 

'"~"7~ár 

Quq Diuno es;fas obras foniniquaSjAbhomi- 

PSALMS LIIL 
nable ed es en ías praciquas,Vn tout folet íuú: 
la terra nos' teê 5 Qui hafla beê. 

Deu ceu en-la,Dìu a fnús touca gen 
lettat fons oelhs per vedeè fi perfonna 
En tout lo mon a entene s'adonna, 
Et ferquaá Diu en quoauque moien 
Es diligen. 

Mesvifts los a horadeu eamii dret 
Toutz tantqu'edsfonper fcguiï Piniuíîici: 
Corromputz íon toutz enfems en lor vici: 
Nad no hé beê^nad no es fon bayier, 
ÌVo vn folet. 

An eds de tout pergut l'entenemen* 
Aquets qui hen tout mau que no conexin 
Que com lo paâ mon poble eds englotexin* 
Et de pregaá nos' curan nulamen 
L'Omnipoten? 

Per aquero tabeê lom vedera 
Qu'eds tremblaranfens occaíioo nada: 
Carlò Segnoodeus qui t'ari affieiâda 
Per tout feguii los os efpartira, 
Etrompera. 

£c tuSyon,qui t'ac efpiaf as> TSsALsJMS LIIIL 
Et vedèras que Diu qui t'ame & prefa, 
Tons enemics efpudex & mefprefa*' 
A ton piafeè tu t'en arriderás, 

Et truffarás. 

O quoan aqued de Syon fortira, 
Qui Ifraêl deliure de deftreífal 
Qnoan dìu dará a fon poble franqueffa, 
Plaíeèlaçob, Ifraèi ioie aurá, 
Et riderá. Pfalme liïiï. Deus/innomine. *JDauidfepropaufa acyper vnjtngulau exemple d'vtu 
hemi tout rejelut de las promejfas de Ditt,en recitalapre* 
gari qrfed hea Diu quoan ed ho tradit per aqueî\de 
ZiphyC@m edes efcriut i .Sam.ió. 
íï; >|r~. 


Auuam'.o Diu tout poderoòs,Per ton Nom " — A""v' — f 

plafen & pro pi ci 5 Defen ma caufe,& henv iu- ftici,Per ton podeè tan' meruelhoòs.O mo Diu, TSALMB LIÎll. 
efcoute 3 & t'aten A inon oratioô deuota,Pre- 
ftam' l'aurelhe, & los niotz no ta Que 

*4-|— ■*— f ^~.«— — .— — v 

*n \ J I ( 
p —Tt Mtf& ««ÏMB^ fcSO«***t mabouquapreten. 

Car eftrangeés Ihebatz fe íbn 
Contre mi>& ma mort procuran, 
Gens terribles > & qui nos* cutan 
Deu Sauuadoò de tout !o mon. 

Et fi le Seenoô toutasbera 
Dem'aiudaános* defefíima.- 
Diu,dab aquets qui 'mon anima 
Softienin,ès, & va dab eds. * 

Ed medix rendera lo mau 
À mas enueiofas partidas: 
Deftrufex-las,& hé marridas 

En ta vettat,Diu eternau. 
í Labets,de franc-coo iot' haré 
Sacrifici,& tonnom laudable 
Per fo qu'es boô > & fauorablc Segnoo Diiijio celêbraré. \ei Car tu m'as per ton gran podec *P S'aALMU lk 

Deliuratde mau& d'otranfa: 
Ecfuús mons haynoôsla venianía 
A mons oelhs as plaâ heyt vedeè. 

P S <ìA L. LK Exaudi Deus. 

sAqîieft pfalme conteê pregari ah plaings & Umenta*» 
tiobs dem otraâqes & violenfas ciue lom haséa Dauid 3 en 
lo perfecutan com mauhafec:affì que Diu eftanefmahut a 
pietaty lâ deliure > ^rpunefca lamalici & crudelitat de 
fons enemics. 


T||- nsifiL •^ — f 
Eefta Paureíhe a ina requefta,No cires en — ^— — - TVm? darreé la tefta De la pregari quec' prcfenti:A- *M««ant| 14- 

8 4- V 


'"' ì~~* ■ "■"" ten t'a-mhrefpon-m'o Diu/ Gar e.n te pregan .«___, »^«4,1, J- __._%!__ ^JL._îl_,__^ > „_,/ï m*«„^,^_ — r"Tj io cay tiu Me plagni,debati & turmentí. Per lo gran criít de mon contrari, 
Et deu machan mon aduerfari, T S A L LM S LV. 

Per qui ma perfonna es vexada: 
Car eds me braífan malamen 
Vn lache torn,& mortaumen 
Me haêxin d'ira enraujada. 

| Hens mi mon co v ó tremble>& los doubtes 
Delamortm'anfaific toutz fouptes: 
Poóu,& tremolera treshorta 
M'an furpreès,& per cout coftat 
D'efpaben cubert foy eílat, 
Tan,qu'en my diít ey en tau forte* 

Plagut a Diu qu'alas porteffi 
Com-lo coîon^per que voleffi? 
Et repaufeffi en quoauque plaífa/ 
Velajoenh io m'en hoegerí, 
Et au defert m'alodjari, 
Ou ailhoòjOn lom nom' trobaflâ. 

ïo hari bonna diligenfi' 

D'efcapaám' de la vìolenfi' 
Deu grativen & de la tem 
Hèn lor la lcngoe 3 & los abác, 
Gar io ey vift a tout debat 
Et rapina lor viÌIa prefta. 

Nòeyt & iorn touta la torneja 
Et ftras fas muralhas paífej-an: 
Malici & grànas facharias 
Au miey d'eras lod jadas vey, 
Engán & fraude y fon au miey, 
Et íî dol no parc de fas vïas. Carno,no,ma parridevberta Ncm' <? S *A L sJM S' Lf 

Nom'diffame,oucaufa tau perta: 
Autrement i'offay preés pacienciat 
No es no pas mon mau-voîen, 
Qui s'aflàja dem' haá dolen: 
Car i'oíïai hoegut fa prefencia. 

Mes tu,qui cotn mi io prefabi, 
Et per loquoau iom' gouuernabi, 
Tu mon auìic,quins declarabam 
Enfemble dab gran paífatemps 
Noftes fecretz,& toutz enfems 
Á la may foô de Diu anabam. 

Surpreès sïan de mort fubita: 
Qu'en la hoíïe anen toutz en vita? 
Car maus fon enlor afïemblada, 
Et au miey d'cds.mes io praubei 
Inuoquarey Diu>& per ed 
Ma perfonna fera fauuada. 

Seè,matiî,a miey-iorn iom* curì 
De pregaá Diu,io m'arrenouri, 
Tan qu'ed a plaâ ma votz audidai 
En patz mon amne a retirat 
De l'auaùt que l'om m'a liurat: 
Car bet-coóp me haífen panida. 

Diu efcoutará fcns doubtanfa^ 
Et punira lor arroganfa: 
Car de tout temps ed s'aífetïa. 
D'autan que nad d'eds no s'aten 
A cregne Diu omnipoten, 
Ni no s'emenda ny cambia» P S A EÊM £ LV. 
Eá a ìe ttat fas maâs fanglcncas 
Suús gens,dab ed en patz viu'entasj 
Rompen la fe qu'ed habé dada: 
JDe fa bouqua tout lo parlaá 
Pluús doòs que bodeè hé femblaá* 1 
Mes en fon coó goerre es lotjada. 

, Son dife pluús doòs qu'oli paíïà* 
Mes com cotetz talhans ed blaffas 
jDeffuús Diu ta carqua reieta^ 
JEt fecous ed te balhara, 
Ny iames om no vedera 
Qu'eflurraá lo iufte permecta. 

Mes tu Diu,qui as touta forfa^ 
Tu haras que lo qui s'esforfa 
Dem' haá mau,&: lo quim' molefta 
Anen en defolatioô, 
Henslo putzde perditioô, 
Y caden prumera la tefta. 

Car ny !os homis fanguinarîs^ 
Ny los fraudulens ou fauífaris 
No auraniames tan' d'efpacl, 
Que peniengan a la mieytac 
De lors dias/mes per vertat 
lo aurey ma hide en ta faci. 

P S ^4 L. LFl. 

Miferere mei Dtixs quoniam. 

uÌfueftpfalme conteê vnna defcriptioo de lasiniuru & 
fam bUfmet que Dauid ajuffertper vng temps x ab aUioos 
de gracude ro que luy en em eftat ddmrat . S *s4 L e lfí. 
_l__IX__ î~*_— 5$-§--%i -2— à-ÍhÎ Ifericordi_o_)iuomnipoten í Carenglo- 

5__r:±~i:3zz:z:__|: _::__:$:$_: 

tit foy de l'homi haute,Loa_uoau> tout iorn có- 

-. — | i II I» i , « i II ' H li|« i i fj 


f 1 M tre mi combaten > Crudelamen > m s opreífa.*Mos 
FÔÎÌaZ a M *— K_- «—■ _ i— x , i_ i ftiil 
»—_—•__- enemics fem'horruppá fens ceíTa:Vn grá eftailh 4 me pré per goerre exprefifa,0 Z?iu treshaut.mes 

__ 15" _- ___._. quoanlamet mepreífa_Ma hideen tuio 

Au Segnoo Diu laudoòs io cantarey 
Per fa palaure,en ed iom 5 hidarey: 
Tapauc arrè io no redoubtarey P S A L M ïï LV L 

Que los homis me haífan. 
Mon dife eds van calomnian,eds me brafìTaa 
MilU dangeés:contre de mi s'am.uTan: 
Au-panátvanjmons pas conran óc caflan^ 
A m'oftaá î'aaina leu. 

Eds penfan plaâ s*efcapaá,Diu deu ceu* 
ïn lors mau-hey tz:mes lo poble crudeu 
Tout abatut fera com imfideu 
Entonirealucada. 
Touta ma hoeyte es de tu pUâ contada.' 
on ploos tu metz en ampolla bouífada? 
o as-tu paSjdic-io^Diu.enrollada 
Ma pene en ton breuet? Áu medix iour qu'en-ca Dui,io praubci? 
Aurey cridátjmons haynoos de grah mèc 
Darán arreé:car io fcey qu'ed fe mec 
Toftem a mon aiuda. 
De Dìu ferá en ma bouque entenuda 
La granlaudoò:d'autan qu'enterrenguda 
ToucapaUure,& caufa promecuda 
Amiio fenthey. 

Iom' hidi en Diu:per fo met no aure^ 
De fo qu'a l'homi encerprene veyrey. 
O Biu^tons vótz fon fuús mi 3 ioc* rendrey 
Laudoos a votz Ihebada. 
Car de la morc mon amne as deliurada* 
Et los mes peés goardacz de trebucada^ 
Per daban Diu corre en la lucz dreífadâ 
Aus yius,can que viurey. *PSAL. 'LVIÍ. Mifcferc mtìl 

(?e* vn breu recit de l<u affHBioos^en lafcjuoaÏÏM Dauiâ 
0S eftat (ecorrut de Diu y fegon que luy hrí habè reqmriUé 
cauja de que ed s'aprefta a lorí rendegracis. 

'&eOe IaSjO Diu,aias de rm pietaíjCar mô ani- U> 1 1 * m me efpere en ta bontat,Et áu feguû ìuûs l*omb: a 
de tas aías loin' k>djarey,tan que la mauueftat 
Et coó traydoò pafTe de îas gems maUs^ 

ÂuDiutreshaut iocndarey,a eà, 
O^ui mons ahaas a perfeétioô mètt 
Deu ceu en-la fa vertat & clemenfa»: 
iu enuiará,per me fauuaá dequect 
uim' hé la goerre,& a m'eaglotií pi&fiu 

Mon amne au mîey deiïs îeoôs crudeus èsr 
Autorn m'eftán los bota-hoecs. efpçs> 
Deufquoaus las den-s fon dards & matta<$ná$ 

en&oa f&uffe & plêa.de malès. TSALMS LVUL 

%% com coíetz qui an las puntas finas. 

Defluús los ceus Ihebat' ara,Segnoos 
Per touc lo mon s'exalte ton haunoô. 
JEds an cenut lors hialatz per me prene; 
Corbada n'es mon amna de tcmoo: 
Eds haben heyt vn clot per me furprene 9 

Mes eds medix dehens crebucats fom 
Deque mon coó.o Diu de cout lo mon^ 
Se fen difpoíì & difpaufat per dife 
Ton gran fecous : d'alegreiie ed fe hofîi 
JEt tonnom voóu enpfalmes benedifeì 

Reuelhac'donq.ru lengoa , mon haunoo»* 
ReueJhacz-vous harpe & pfalcerioo: 
lom 5 Iheuarey fuús l 3 aube,& a ta glori 
Irey cantán pfalmes plafens^egnoo* 
Bncer las gents,& en touc territori. 

Car ca piecat la haut au eeu atenhs 
fit cavercac enter-nous no s'eftenh, 
Mes ta haute es com las nubles:donq âra 
Lhebat' auceu,o Diu 5 & pres 3 &loenh 
Ta reaomade en terra sïa clara. 

T S A L* LVIIL Siverevtique* 

^Dauiâ efian iniuftamen accufat 3 protejia âefon innoce* 
cia > & requerex cjue T)iu la mantenga. £$;$" Ous qui tictzlo cófelh amaíTa,RcfponctE 

PSjÎLME LriTI. 
ara per vertatjudiatz vous autz cn equitat, Et 

com lo dret enten ques' haíTa ì Vous auftès qul 
hilhs d'Adam étz,Digatzíi iufticivoushétzj 

Pluús-leu dehens voftes coradges 
Cauías iniquas vous braíïatz, 
JE% en voftes pecs no pefatz 
Suús terra que niau & ©tradges: 
Car los machans Joenh de Diu for* 
Âuta-leu com viennin au mon. 

Deu vente en-la fe horavian 
De touca equitat & rafoo, 
£n difen mcnfonie & pofoo 
Autan que nada ferp eds mian: 
Ou que Pafpic fourd>& qui fap 
Barras' las aurelhas deu cap, 

Loquoau la votz de l'encantayre 
Pluús experimentat no aud: 
Romp loslasdentz 5 o Diu treshaut, 
Pehens lor bouqua baratayre; P $ ^î LMS LFZIf. 

Rornp las macheras & las dens, 
O Segnoo,aus leoôs ioéns. Qu'eds s'efcolen & fe retiren, 
Com Paiga he,& que los treicz 
Que per lor arc tenuc an heitz, 
En peífas tom.ben quoanlos tiren: 
Et qu'eds fe pergan tout atrac, 
Com en caminan lo limac. 

Com l'auortoo de hemne eds fun 
Qui lo foreilh no veèt iamès, 
Comlo fruút qui maduú no es, 
Cau que los brocs ioens deus qui mïai 
Tau tnï,de Diu fianrornpurz, 
Auantz que d'eítaá mcs badutz. 

Labetz fera pleê d'alegria 
Lo iuíte quoan ed vedera 
La venianía que Diu hará 
Dequeds quil'an dac facharia: 
Et dehens la fang deus machans 
Lauará fons peés triomphans. 

Et toutz diferán, fens doubtanía, 
A Fhomi gran proffiey t reueê 
Des' porcaa enhomi de bee. 
Certas vn Diu plee de puchanfa 
Ed y a, qui treíìuftanien 
Enlaterra hé iudiamen. Pfalme l i x. Eripe me de ìmmì 

£dprega çontre lu inachântas enterprefas defons ent* ' / fSALMS L/X. 

mìcs aci defcriutz.,& fe teèfeguúdefa deliuranpt. M i »111 »—»» i—Mi 'Ja On Diujl'enemic me turmenta,De~ liuram* donq 3e fon ententa.-Sauuanv dequetz 

fifcÊÉ:^ 

qui malamen Se dreíTan contre mi dolen:De- •H— Hl — i — ^ liuram', per ta pietat chara,Deus ouureés d*ini 

çî:f:5$i$f^ quitat ara,Et mc preferua fchens eftang Deus ■ — — í ,»■■■*■ ii » "sfl"x~ i r v î$ - a. w-H 


homis qui beífan la fang. 

Velá,eds argoeytan marita, 
Gen forta contre mi s'irrita, 
Segnoo,fchens que de mo» coftat P S A L M \e LÌXÌ 

ínres contre eds ayay fautat. 

Cafcuû pren la couffe, & s'arrenga, 
Schens que fauta de ma part venga: 
Met-te daban mi donq,& coò, 
Regoarda,o Diu,& me fecoò. 

Tu,dic-io,Diu de las armadas, 
Diu d'Ifraél,que reueilhadas 
Sïan tas forfas promptamens* 
Per viíîtaá toutas las gens. 

Et a nad no fias propiei 
Dcqueds qui pcccan per malícir 
Suús lo vefpre eds viennin,& vam 
Mt atau com caâs van rognán. 

Touta la ciutat eds torneyans 
ïafan de lor boque & braueyan» 
Et en lors pots an ganiuetz; 
Carquinsaudira?difin etzu 

Mes,Segnoo,de Jor vantaria 
Tu t'arrideras^quand que fia; 
£t fi per vn medix moy en 
Tut' trufaras de touta gen. 

Sa forfa veê de ta puxanfa: 
Per fo d'autan que Tefperanfa 
De monfalut en tu io-*ey, 
A tu io la referuarey, 

Diu qui fa pietat me declara* 
Au daban ira de ma cara: 
Diu complic me hara vedeè, 
Suús mons enemics mon voleè* 

fy Mes nôous tues^de póou qu'aueng& T SlALCM S LIX* 

Que mon poble no s'en fouuenga: 
Ainx hé qu'eds fun vagabons, 
Per ta vertut met los a hons. 

Tu Diu,deuquoau Payda fîdella 
Es noftre fegura rondella : 
Lorbouque& mal-huroòsprepaux* 
Muchan qu'eds ibn prou criminaux. 

Qu'en lo medix orgueil que mian> 
Atrapatz, & furpreês eds íiaii, 
Perlo periuri ta paten, 
jEt menfonia qu'eds van difen? 
Donq que ta colera s'aluque a 
Et terriblemen los atuque: 
Confuma-los,Z)iu de-laífuus, 
En forta qu'eds no fian pluús, 

Affiî qu'om aya conexenfa, r 
Qu'en Iacob Diu a fa regenfa, 
Et que fon Emperi poten 
Entró-au bout deu mon s'eften. 
Suús la noey t au falhit deu dia 
Eds reuiendran > & de furia 
Atau com los caâs vrlaran, 
Et la villa torneyaran. 

Cafcuû d'eds d'vna part & d'aute 
Per viue calera ques' maute, 
Et mau-pefcutz a la perfii, 
Dab hami s'en iran dromiî. 
Mes per mi fera celebrada 
Ta forfe,& ta douçoò cantada 
A haute votz; tant que poyré, P $ A LìJM ' S L M* 

Ta leu cora lo iorn vederé: 

Fer autan que retreyca bonn^ 
lEt refugi de ma perfonna, 
ûSegnoo mon Diu,tu es t(ï%z 
Au teraps de raon aduer íu&t» 

O ma force,en plafens caoriques 
ïo direy tons heyts aucentiqiies; 
Car lo Segnoo Diu es ma toò» 
Et vers-mi Diu plee de douçoò. 

Pfalnae %%* Deus.repulijfiï no$: 

3}auià < reconexenfas viBorias fks fìns enemics efia* 
gndaé de Diu^s'ajfegura d % eííaâ mantengut entro i vtem- 
SegnoOíquins a.s rekttau,Ec enpeflas 8c 
tros boutat&,Eftanefinabut a coarrouSîÁrare- 
% mmàf en-ía nousXa terre ru as.eshraalat, Et 

aulong&au pedura 
ALMÌ LX. 

_- vmm I JL** tì ' H 'i 'i i n^ ìciaMB _— fl" i »m grana,Car e ra s'a fee xe & tref a na. 

Ton poble as rra&at eîi rigoò, 
L'abeurán cn ta gran furoò 
D'vn vií qut l*a tout deífenat: 

Mes pux apres tu as donat 
Vnabaneiea toutz,aquet_; 
Quít' creignin J & fon tons bayîetz? 
jftffii qifenhaiìtlocomlametu, 
Permoô de ta vertat foletta. 

Sauuam'donq ab ta drette s o Diu»' 
Et refpon a mon criít humiu: 
Affii que toutz tons ben-amat__ 
De perilh íîan eíirematz. 

Diu àt fon fan loc a parlat- 
De que io foy toutconíbla-c: 
lopartirey Sichemla bera* 
Etlavalde Sucotz engoera* 

> , f N . f 
Mefte & poíleíïbò io ferey 

J)e Galaad,& fi aurey 

Per ma parcella tout lo be$ 

Et terraque Manafsé tee: 

Ephraïm ab fa multitut, 

Seradeu mecap lavertut: 

JEt luda mon fort capitayn^ 

Balhará las leys au domayne, 

Moab fera feguramca TSALMB LXL 

•Lo câuteé de mon lauamen, 
Edom en hort loc collocat, 
Non aura pas mielhe mercat." 
Suús ed qu'aíTubie&it aurey* 
Mons fabatoos io iettarey. 
O PaleftiiSjdonques ab glori^ 
Fefteiatz-me de ma vi&ori. 

Mes per qui ferey io guidae 
.Entrola goarnidaCiutat? 
Quinh conduòloò dic-io fera, 
Qui en £dom me miára? 

No feras-tu aqued,oDiu, 
Qui ton poble praube,& caytut* 
Reietabas,& no fortibas 
Àb noftes armadas humibas? 

Dans aiuda^o Diu tout poten^ 
Contre Paduerfari hauten: 
Car Payda de l'homi mortau 
Scguramen arré nons vaû'i 

De betz-heitz ab Diu nous harani^ 
'Mt fort valens nous portaram: 
£t iuiís fons peés toutas crochidas 
Ed horaranoftespanidas. 

P S <±sî L. LXL £xaudi Dcus» 

'Dauid declaran com ed es efiat exaudit enfits 
ris>en rengracà a < Diu,fè fortifican a lauenu.. 
s amoncuicentene*. rene "^S^LME LXT. t"f T"Ô"T v~ v~À' V"T v " v "v'AmT Z:3Z!- JÇZZZZIZZZI IZ-ZZZS 

ma requefta,o Sauuadoò:.Deu bout qui lo mon 

£í = +::iz$:l$^^ 

- —« termiajL'amna mia Triftet' Theba fa cridoò< 

Deííuúslo fort roc me monta, 

Quí furmonta 
as forfas per fa hautoò. 4 
Car tu,contre ma partida 
Es ma hida, 
Et mon ímprcnablc toò. 

En ton tabcrnacle cftadge> v 
D'adge cn adge, 
Io foy cert que caufirey.- 
En la retrcy ta immortala, 
Detonala^ 
Aífegurat io ferey. 

Car de mons votz>& pregaris 
Ordenaris 
Dooni'as heit;>oTout-pucham 
JStl'heretatlongue&lada 
Tu m 5 as dada 
Deus qui cregnin ton nom fan. 

Pcr tu,Diu,qui not' varias^ 
Suuslos dias, 
Deu Rey,iorns s'aiuftaran: TS A L M £ LX IL 

JEt fons ans de long efpaci, 

5 Pertagraci, 
Com plufors adges feran. 

A iames en la prefencia, 
Refidencia, 
Pe Diu hará per vertat. 
Aprelta,affii queu conferueni 
Er preferuen, 
Clemenfi & fidelitat. 

Aixi iot 5 volh benedi.fe» 
Ec haut dife 
En Pfalmes ton Nom*$emiO(k 
Te rende.n ab alegria, 
Cafcuû dia, 
Mons votz hcytz a tonhaunoô. 

Pfalme l x ï i. Nonne Deo fubi 

J)auìd deliurat defons enemics>rhita lor malicia : ex- 
horta tout^fidem a s'ajfeguraâ en 'Din & Mjh prouiden* 
cta^autan qnsd noyaen Vhomi que touta varátat* 
On amne en Diu contre touts maus 
folamen troba repaus,<2ar ed folet es mon a- 

juda, SALMS LXir. %^?:ÌÍ:r^=Ì:^î$:f:!:Ì iuda.\Mon folet roc,ma hauta toò.Ma defen.. 

ic,& liberatoò,Grana no fe ra ma ca du da» 

Entro quoan voftes pcnfamens 
BraíTaran mau a toutas gens? 
Vous toutz feratz murtritz fens doubte: 

Et com murralha qui fort pen, 
Et com la paret quis' defmen, 
Vous iratz en ruyna foupte, 

Eds no hen iamcs que penfaá 
Quinh poderan defauanfaa 
«Auqui Diu hé quoauque abantadget 

Pìafeè an d'eftaa menfongeés: 
Lor bouqua lauda volonteés, 
Mes eds maudiíìn au coradge. 

Mes tu en patienfc aten, 
O mon amnaJ'Omnipoten: 
Car ed es ma foletta hìda, 

Mon roCí& mon falut folet* 
Et ma horteleífa es ed: 
Póou nom' hé nada fegoutida. 

4& ; & $ 

Diu es ma glori & puchan roc, 
Mon falut & hide en tout loc* P S A L*JM S LXIIÌ. 

PobîeSíïnetecz vofte efperanfa 
Toftem en ed.,& defcargatz 
Daban ed voftes coós cargatz: 
Car ed es nofte aíïeguranía. 

Mes los homis arreé no fon, 
lo dic !oi» plus grans dequeft mon 
No fon que menfonge fegura: 

Si hens vn pees eran peiatz 
Toiuz enfemble,eds feren trobatz 
Pius leugées que vanitat pura. 

Nobs hidetz en opprcfíìoôs, 
Goardatz-vous plaâ d'eftaá layroôs.* 
Nobs hidetz en caufas voladges. 

Si vous étz abondans en beê 
Et gran cabaujgoardatz-vous-beê 
D'y collocaá voftes coradges. 

Vn cóp & dús Diu aparlat, 
lo medix ag ey efcotat, 
C'es qii'a Diu es l'omnipot enfa. 
O que tu es doòs,Segnoô Diu: 
Car a cafcuû.fegon qu'ed viu y 
Tii renderás la recompenfa. 

fS^L. LXIIL 

DeuSjDcus meus. 

Sârscheper VinftruBioo dem fàem quinh eâaamt 
reeom a 7)iu en tQUîmfm tfdmrjîtaiz , ptrfí confdaá & 
mum deforfí. al m e l x 1 1 r. 
Diu>qui es mo Diu foleclot' ferqui fuus lo pundeudia,Et mon amne en fafacharia, De 


i'habeèjSegnoôjtnoô de fet:Ma carn alaguide &do- . •— i » « 

'— í m lenta En aque tz locs qui defertz. fon^On no a ni ai , __ . *_ ga,ni hon^Det' defiraá toutas' turmenta. 

Affii que com lo temps paífac 

Hens ton benediít oratori 

lo contempli engoera ta glori 

£t forfa de ta raaicftat, 

Car mielhe es que no pas laviu 

Ta gran bontar,o Sauuadoò: 

A caufa deque ta laudoò 

Demonshumblespotzferadiita. 

M t\ ^ p> S ALMS LXIIL 
Âìxi iot' benediferey, 
Touta ma vita,& ma pregari 
En ton Nom,o Diu falutari, 
Á maâs iuntadas iot' harey. 

Man anime es reflafiada, 
Com de medot,& com de grex: 
Et ma bouque en cant que ìot' hex, 
Tebenedix toute alearada. Quoan iom' fouucg dehens mo Iheic 
De tu,mon Diu,& quc io peníî 
En ta diuina prouidenfi, 
Durant las velhas de la noeyt : 

D'autan que mon ayda puchanta 
Tu es eftat ? & foy iuioòs 
I>e m'efconne en temps dangeyroos 
luús l'ombra de ton ala fanta. 

A tu,Segnoo,tan folamen 
Mon anima touta s'arietta: 
Ta maa drettam' fofteê íoletta, 
Et affegura termamen. 

Mes aqueftas gens emmalidas 
Qui van mon ànirria fercán 
Per la perde,au plus bax irán 
De terra>toutas engloucidas. 

To-uta lor fang on beffaráj 
Per proube au talhan de l'cfpada; 
Ma partida dic-i'o.nrauiada, 
Deus fiîs renards proya fera. 
Mes lo Rey de caufa tan digne» PSALCMB LXIIIh 

En Diu s'argaudira labetz, 
£c lor glori y auran aquetz, 
Qui iuran per fon nom infigne. 

Car la bouqua dequets machans 
Qui no hen que mentii tout dia, 
Eaih qu'a la fiî barrada sïa, 
Per grands qu'eds fian & puchans. 

Pfalme lxiiii. Exaudi,Deus? 

tjyauityiefer&b ferforma de comflaìngta la crudeîitM 

& loéfauffaó pratiqua4 de fons enernics , reconexen la mn* 
tdi de jD& Wf* qued Iny a balhat vithria. 
"f'AT | "' . 

Segnoò,quoâ iot'hex pregari,Efcoutam* 

T" 
ententiuamê,EtmapraubevitadefenDercípa< 
en de l aduerìan Klm m'es contrart. 
Efcon-me loenh de la fecrecta 
Enterpreía de mons haynoos, 

Ec de îas confpiratioôs 

De gen qui a tout mau adretta- cionne 01 gett. I ÌI| F S sA L ME LXII II. 

De qin las lengoas agufadas 
Son atau com coeétz puntúcz; 
Et qui au loc de treìtz agutz, 
Lors palauras eniberêadas 
Dret an tiradas. 

Affiî dab aqueras ategne 
A l'eíconut l'horni innocen» 
Loquoau fubit blaífat s'en fen, 
icnhs que deguû de toutz ed degne 
Perfonna cregne. 

Eds an volontat refoîuda 
De haá touta forta de maus» 
D'efconne hialatz án prepau** 
Difen, Ptrqui fera fabuda 
Noíïc tenuda? 

Eds ferquan en gran diligenfa 
Touta forta de torns fubtius: 
Si (o que los homis pluús vius 
Saune)an ab plus gran fciènfa, 
Pcredsfe penfa. 

Mes Diu qiîi taus gens abhomina^ 
Las fcrira fubitarnen: 
Eds feran,dic-io,malamen 
Blaífatz leu de la matracina 
Deu qui domina. 

 rafoô de lor lenéòá maîa* 
Suús íî meclíx eds caderán: 
Pont !os vedens s'en retreirán, 
Trcmolans de crengta toutala, 


T S AL M£ LXK 

Per caufa tala. 

Labetz auran de Diu temenfa 
Tout£ los homis qui fon au mon, 
Difen^quinhas fasobras fon, 
Et deus feyt s de rOmnipotenfa 
Intcliigenfa. 

Mes en Diu tout boo perfonadge 
loye auráySf s'y hidara: 
Cafcuû s'y giorificará 
Qui es dabant fon iâù viíadge 
Dedretco&adge* 

Píalme l x v. Te decet hymnus, 

jimeil Pfalme conteê vna defcriptioò dem beís (ỳ'<rf£* 

J J » / & i 

€M$ qm *Dìu continua fens cejfa de haa afa Çlcy/a- ; ' 
Segnoo ZHtUaudoòs t*atêdin En- Syon ta 
cîutat^Et totïs bayîetz rcnde pretêdïn Votz à fc 
mageftauPer foque de tà cxaudidas Noftes p«- f S AL M € LXr. 
garis fon,A tu viendran aífubieólidas Toutas i — • . ,i. i. -i- gens deu mon. 

Suus mi haben deíîa toutz vicis 

Prefa poííelfioo: 
es tu de noftes iniufticis 

Auras compaflìoo. 
O que la perfonne es hurofa 
Laquoau tucaufírás^ 
Et de ca prefenfi gauiofa 
Aprochaá tu haris, 

Per pres de tu eftaá lodiada: 
Cár tuns iras traóïan 
Deus beês de ta mayfoo facradas 
Et àe ton temple fan, 
Tuns darás refponfas certanas* 
O Diu quins as aydat, 
Per caufas terribles & granas 
Heytasabequitat. 

En tu touta la terre cfpera 
D'vn & d'aute coftat, 
Et la maâ la pluús eftrangera, 
Se hide en tabontat. 
Los mons per ta force indicible P S A L m e L x r. 

Ferms & feguús tu hés: 
Et d'vna puchanfe inuincible 
íbrc plaâ cintac tu e's. 

Lo bruút de la maâ furiofa 
Ec fonsflotz tuabatz, 
Et l'efmotìoo dangeyrofa 

Z>eus pobles,quoan te platz. 
Aquetz!. qui aus du^ boutz fe cienía 

Dt la terre,a toutz trcitz 

Eftonatzgrandamen deuienin 

Dcus figncs per tu heitz. 

& * * 

JEcacaufade lasfalhidas 

XJeu maciï>& deu feè, 
Tu hés toutas gens refiouydaSj 

Et cantaá dab plaftè. 
Per tu la cerre es vifitad^ 

Et pux en vn momcn 
Apres que tu l'as afíecada, 

L'enrichis amplemen. 

L'arriu de X>iu pleê d'aigue, arroufa 

Et prepara los blatz, 
D'auran qu'acau rende abondoufa 

Terra feque cd te platz. 
D'arroufaa fas relhas c'empachas^ 

Et los foòcs fecs & dúus; 
Sas glebas hautas tu abachas, 

£n y plabcn deífuus. 

D'vna ploya longue & menuda 
Tu ramoliexjSegnooj P S A L MS L XV L 

Et fuiís íon germ es eftenuda 

Tabenediéìioo. 
Tu coronasPanada toura 

De tons beês pretioes, 
Et la grexa plau & degoutta 

De tons pas gratioos. 

A las cabanas ploya donnas 
Deusdefers qui fonloenb> 
Etde ioya tu enuironnas 

Las coftes au befoenh. 
Las campagnas fon reueftidas 
De beftias a tropétz, 
Et las yals d'aute-part remplidas 
De romens hautz & betz. 

Dont de ioye & grane alegreíîa 
S'efcridan hautamen, 
Et per caufa de tau largeífa 
Cantan parelhamen, 
Pfalme l x v i. lubiîate Deo. 

£d Hcita la bontatque Diua heyt (entiî a (énpahlef& 
imn íhaben exarmnat per âiuerfu ajflt£liaés„ed I'af&lad- 
iat & focarrut^ab prateftatiao de no eftaaplum ingrat* 
Audatz haut Diutout îo mórí ara 5 Ceîebratz 
€n Pfalmes fon nonrRéd.ètz ìeu glòriofè &ciara 


P S A L MS LXV I. 

Laglori defonfanrenom.Digatza Diu^oq ter- 

;t;~ 

rible Tu es en tas obraSjSegnoo.Tons haynoos* 

tan es inuincible,Te flatan & portan haunoo« 

En te cantan plafens cantiques, 
Touta terra t'adorará: 
Pfa]mes,dic-iojfort magnifiques 
A ton fan Nom era hará, 

Vietz & vedetz las obras granas 
Que Diu a hey tas per fas maâs, 
En enrerprefas fouuiranas 
Ternble ed es fus los humaâs. 

En terra feque ed a tornada 
La maâ,& fi fons fernidoòs 
A peélariuerean paífada: 
En ed la nos horam iuioòs. 

Ed regna fenhs fíi per fa foría, 1 
Sons oelhs prenin garde a la geos 
Qui rebellaá contre ed s'efForfa 
Sera petit & indigen* S tsf L iM £ L X V /. 

Leu pobles,que Iom benedigua 
Nofte gran Diu deuotamen, 
Et que cafcuû fas laudoòs digua, 
Etlas entonne hautamen. 

C'es ed qui nofte arnne a goardada 
En vite,& no a permctuc 
Que lo peé nofte en forte nada 
A tremblaa fe sïa metut. 

Carper ta pucbanfa diuina, 
Ogran Diu,tuns as efprabatz, 
Et com Targen om examiaa, 
INe pluus nemenhs examinatz. 

Las noftes perfonnas praubetas 
Mïadas habés aus hialatz, 
Et noftes arrêas eftrecas 
De liâms de tu preparatz. Suás los eaps de nous miferabîes 
Haa montaa las gens t'a plagut, 
Per hoec èc aigue efpabenrables 
Paífaá ed nous a conuengut. 

Mes tiratz nous as a nous aufíes 
En plaífa largeidontjSegnoô, 
Segon mons vótz ab holocauftes^ 
lo entrarey hens ta mayfoo. 

Laont,dic-!o J iom , deliberi 
Leyaumen acomplií los vótz, 
Lofquoaus au t#mps de ma tnifei i* 
T'an hey t & ma bouque & mons pot2. 
Holocaufte de beftia erai JP SsAh MS LtVh 

Dab enceês io t'auherirey: 
Motoôs & boeous,& boucs amaíïi, 
Segnoo,io t'aparelharey. 

Vous toucz qui habetz la tenienfa 
De Diu,vietz-ça per m'efcocaá.- 
Car los beês qu'en mon indigenfa 
Ed tn'a heitz iobs volh racompcaá. 

De ma bouqua l'cy heyc requefta, 
Ecey aguc incontinen 
De l'exaltaá materi' prefta, 
Per malengoa tout hautamen. 

Si en mon coó quoauque malici 
OíTay penfac,lo íegnoo Diu 
Nom' hofla pas eftat propici, 
En efcotan mon criít humiu. 

Mes feguramen iobs declari 
Que lo Segnoó rn'a efcoucac, 
Bt qu'a la votz de ma pregari I 

JFort atentiu ed es eftac. 

Laudoòs a Diu,qui rcboutada 
No a punt mon oratioo, 
Ni de mi praubet aloenhada 
Sa pietat & compaffioo. 

Pfalme l x v î i . Dcus nvifereatur, 

Sd prega que la c&nexenfa &gloria de Diujîa eftemdé 
pertouta la terra,&per aqueâ moien toutafeticitat. 
lu aya merceè per fa gtaci De nous,& VSALMS LXVJL -&~ nous bcneditctijVolha haá que U fanca faci' En 

: ™±±îî3 

nofte endret ane lufen,Affii que ta vi a Coneguda íî a Enterrafort beê,Et tonfalut noble Enter 
_. . ttm m .jC.^,%y, m , 

cafcuû poble Apparia tabèe, 

Labetz>o Diu ; fera laudada 
De touts pobles ta Mageftat: 
LabeiZjdic-io^fera cantada 
De toutz pobles ta Santetat. 
Natioòs prochanas, 
Et las pluúsloenhtanas 
Se refiouyrán: 
C'és caufa fegura, 
Quede ioya pura 
Eras cantaránl 

Car en equitat & iuftici 
Toutz ìqs pobles tu iudjaras; 9SALM€ LXyiII* 
Et en la terrco Diu propicij 
Las natioôs adreíTaras. 
Los pobles ta glort 
Entout territori 
Cantarán ) Segnoo.r 
Touca gen engoera, 
Proche & eftiangera* 
Te dará haunoô. 

Labetz la terra fru&uofa 
Son fruút plafen produfírá: 
Et de fa maâ tan pietadofa 
Los fons Diu benediferá. 
Diu,dic-io,fenhs fauta, 

Per fa piecathauta, 

Deu bee nous hará: 

Labetz la temenfa 

De fon excellenfa 

Toutaterreaura* 

Pfalme lxviii. ExurgatDeusJ 

Ed magnifica lo Segmo perfu viUorÌM obteguddsffie» 
cìficânfa bonîat paternala enfo fued aftuuat & rachetat 
Jonpoble :pux ed veê a fe glonficaa en Diu , defo qrìed m 
eíîat mantengut au drei de la corona realla y fegon qu*ed en 
habi agut promefja. 

Ve lo Segnoô Ihebe lo cap Ta petic P S sst LMS LX r I II. Ìït-±— í- ì :: $T$ : £"5 : £+-- ~i 

com volhe,& Diu-fap Si plaífa fera boeyta,Si fons encmics efpartatz,Et los machás efpaben 
Wr* tatz S'eniránleua hoeyta:Com vnhums'efuanoex u — ìi 'T zxix 

leu,Atau-tnedix 3 o Diu deu ceu,Tu ht's qu'efuano- cxin:Et corn au hoec la ceras 5 hon,Tau medix 


S::^: .».4— -1+ .—4J 


"1 f los qui machans fon De dabá Dio perexin. 

Meslos hiítes s'alegrarán, 

Et daban PJE'tern'au auran 

ïoyas AÍÍeguradas: 

JEcde gran piaseè tranfportatz, 

Vedcn T S A L M S LXV IJL 

Veden los iniqs reietatz, 
Haran fautz & caniadas. 

Cantatz a Dìu,& rhonoratz, 
En Pfalmes fon no'm celebratz, 
Exaltatz la memori 
Dequed qui es acabatat 
Suus las nublas,& aperát 
L'isternau pleê de glori. 

En fa prefenci prenetz gay: 
Ed cs deus orphalíïs lo pay: 
Etiudge volomari 
De las veudas qu'omoprimex: 
Diu es aqued qui refidex 
JDehens fon fanótuari. * 

Diu en maŷfoô hé habitaá 
Los qui foletz folen eftaá: 
Et los caytius qui ploran 
Ed trey deus ceps potentamen: 
Mes en locs defef tz praubemen 
Los rebelles demoran. 

Quoan tu guidabas tons baylctz,, 
O Diu 1 & anabas dab eds 
Per lo defert fauuadge, 
La terra de póou s'en mabô^ 
Et lo ceu efìonat plabô 
Daban tonfan viíadge. 

Obc'lo haucmont de Synay 
Daban Diu tremolá per vrar> 
Diu dlfrael laudable; P S A L M £ LXVIIL 
O Diu, tu as per ta bontat 
Heyt plabe fuus ton heretat 
LapJoya profieytable. 

Et quoan ere ere en mau arde% 
Tu as heyt fon reítablimen: 
Xa s' teê ton afíemblada. 
Pcr Tamoo deu praube reytiu, 
Tu Tas rendude,& rens,o Diu* 
l>e tons bees acoutrada, 

Lo Segnoo a parelhamen 
Tout folet balhat l'argumen 
A las qui racontaban 
De la gran armadalos heyçz, 
Et lofquoaus eras en taus treytE 
jD'vn bonaccord cantaban, 

Hoeguts s'en fon,hoeguts s'en 
Los Reys qui taus armadas on; 
Etlasqui refidibàn 
En lor cafe ordinarimen, 
An heyt tout lodepartimen 
De íb qu'eds poífediban. 

\ iïngoera que deu gran turme 
Las caras ordinarimen 
Vousportetz ennegridas, 
Com aqueras qui la cargue an 
De las ca'utcras,& s'tftan 
Pres deu hocc aeropidas: 

Si fera-tz vous autes lufens, 
Com i'ala deus coloms plaíciis* 
Qui an Tayre argemeia, é TSALMS LXVUJ, 
De qul las plumas fon atau 
Coloradas com lo fiî au, 
Qui finamen s'aureia. 

Quoan lo tout-puchan Diu batté 
Los grans Reys,& los abattc 
Enla terra iurada: 
Era ho blanqua com la neu, 
Laquoau tout frefcamen deuceu 
Suús Salmon es tombada. ii. , % % 

La montagna deu Tout-puchan 
Es tau com lo mon de Bafan, 
Gom 2?afan cre es hauta. 
Montagnás hautas,qu'habet2: vous* 
Et d'on vous veê que contre rìous 
Cafcuna de vous fauta? 

Lo Sauuadoò de tout lo mon s 
Ama fuber toutz aquefì: Mon* 
Per y haá demoranfa: 
Obe Diu bey demorará^ 
Et fa refidenfiy hará 
A iames fchens doubtanfa. 

La chiuaugada de Diu es 
Devingt-miile Anges > ó& mes 
Demillions fornida* 
Et com en Syna d'autes-betz, 
Lo tout-puchan Diu enter eds 
En fon fan loc refida. 

Tu t'en es en haut loc puyat^ 
Et fi as prefoneés mïat, TSALtMS LXrilL 
Per ta forfa puchanta. 
Tu as preès deus homis,prefea$» 
Per dequetz haa tan folamens 
Ta gen participanta. 

Tu as acablat los traydoòs, 
Affiî que dab tons feruidoòs 
S'eftoo ta Segnoria: 
L'Eternau quins carqua de bee 
Iornalamen > & quinstnantee, 
Toftem benediit fia. 

Diu nous es Diu, per de tout raaii 
Nous deliuraa,& rÉternau 
Qui iuber tout domina.» 
A luús fon podeè-poderoòs 
Los efcaps deu pas dangeyroòs 
Demort 3 qui tout termina. 

m. sj ^f || 

Lo Segnoo Diu feguramea 
Podaralo can rudemen 
De fons haynoos damnables, 
Et lo fom deus peus affay tatz 
JDequed qui camina,& quis' plar^ 
En fonsfeyts execrables. . 

îo remenarey de Bafan, 
A dii-t lo *Segnqo toiu-puchan» 
Mon pobie quim' reuera; 
£t fi lo harey retournaâ 
Deus locs pluús pregons de la maa 
Dangeyrofe & fiera. 

Àffiî que ton pee prompt & franc VSALMt LXFIIÁ 

Rogeye tonc tincat de fang> 
£t que vermeilla n* fia 
X)e tons caâs la lengoa, io dic 
Dela faftgde tonenemic, 
£tdeu guidoo quiu mia. 

O JMu,eds t'an vift caminaa, 
Mon '2)ui,mon Rey,& mesanaâ 
Ab l'Arqua magnifiqua: 
Los choreés anaban daban* 
Apres edslos qui van iogan 
D'inftt umens de muíîqua. 

Au miey toquaban ab temboòs 
ILas hílhas ioenas tas laudoòs; 
O vous qui ìxl la raifa 
D'Ifraél,Z>iu benedifetz, 
Ei lo Se gnoo toutas-las-bet& 
Qu'en fon nom étz amaífa. 

Lo petit Bemamin es là, 
Loquoau per defpux regnat a: 
Là luda lor puchanfa, 
Là los Princes de Zabulon, 
£t là los de Nephtali fon 
£n parelhe ordenanfa. 

1 1 1 1 . Ton Diu te dá tan de podeè* 
O IfraêL&hévedeè 
Tan de forfe aífemblada: 
Continue,o Z)iù,tas fauoòs, 
'Ton affiftenfie & tas doçoòs 
Suús-ta gen ben-amada. LosReys prefens t'auherirán 
Perl'amoôde tontemplefan 
Heyt en lerofolyma: 
HénSjSegnoo^per ton gran podeè^ 
D'eftruuta l'armada vedeè, 
Qui dab lanças s'efgrima, 

Et Paffemblada deus forts taus* 
Et ios vetecz deus pobles mausj 
Tan que tomben a terre 
Profternatz ab peífas d'argen: 
DiíïîpejO Tout-puchanja gen 
Qui tan ama la goerra. 

Grans Segnoôs d'Egypce viarái$j 
Los Moros a Diu lhebaran 
Lors maâs en couta coenta. 
Cantatz,cantatz a 2>iu deu cei% 
Reaumes de la terra, leu 
Pfalmestoutz d'vne encenta* 

Àdaqued Diu qui es moncat 
Súus los ceus^qui d'antiquitat 
Son los pluús hautz qui sïan; 
Hafen a l'audida de toutz 
Retencii de fa horca votz 
Perigles qui faruút mïan. 

Acordacz a Diu cout podeè 5 
Qui fuús Ifrael hé vedeè 
Sa hauteífe excell'enta: 
Qui en las nublas a metut 
Segnaus patens de fa vertut 
Et forfe omnipotenca. P S A LtM S L XIX. 

ODiu,que redoubtac ttrés, 
À caufadtusfanslocs donhés 
Ta niítici notorì: 

Lo Diu d'ífrael es'qui ren % 

Tout iolt t íon poble valen: 
íSôan'fia la glori. 

Plalrne lxix. Saìuum mc fac. 

Dauidfe cemplaignen iïeftaa eftat initftamtn oprìmii 
per Us maiins çỳ Hrr, mhés^combtê qued camtnaffa en hu<* 
miUtat & pre^dnaó^en demand<4 iufttci a c Diu,& qvieA 
ios punefyua en fa rt^ò^fegmen lors exce\& machâfetatz, 
€i s^AfJegurán d'eftaá e^auàit ,fe difpauje a nc rende a+ 
íhoos degraciaá. 
•►— . « Auuam',o Diu:car l'aiga m'ateing iá Entro Ta- 
nime,& a mens no s*eftága:Engorgat foy èn fort 
pregona hanga, Et qui nad hos ou fermetat no a. LasHom'ahoni en ai%a,donlo bri 
'eporu toiit^ P S J t m e LXIX. 
î)e mom haynoosjqiùin' fl-rquan deshaunoo» 

Tu conex plaâlo vitupert grán 
JEt honte>o Diu,qu? Tom m*a pourchafTadas 
Ta maieítat rcearde & a daban 
&c mons haynuòs la trouppa enuerêada. 

D'imfametatz mon coò tout romput es, 
Tout io languexi, & fi nad nos' prefenta 
Qui prengadoóu deu gran mauquim' tuîmenta, 
Proò ion atendi,& no goadagni res: 

Deguû nom' da confort en mon mau greu, 
Nad no s'en trobe,ainx rout lo mon m'es agre: 
A mon repex eds m'an balhat deu heiu 
£t ma fct an abeurat de vmagre. 

He que la taula on prenin lor minjaá» 
îDaban taus gens enlax tornada nz: 
Et fo qu'aus aut z profperitat amia, 
A edslos vengue eo touts punéts domadiaá» 

Per los priuaá de vifte entieramen, 
íegnoojjors oelhs d^obfcuritat emplêa^ 
Et tremolaáhé ordìnarimen 
De mons haynoos las anquas & Tarrêa. 

Beífa fuús eds ton corrous & malès^ 
Atrappa los an ton ira alucada, 
Ren lor mayfoo deferte & defolada, 
Et que deguû no s'y tenga iames: 
I Caradaquetzque tu habes,Segnoo, 
Dcfu trucatz,milla maus eds procuram 
Et contes hen de la punicioo 
Que de ta maâ tons feruidoos enduran* 

Fautafuús fauta aloga deífuús eds» fStstLME LXXl 
No taften no ta bontat benediìta: 
Defputa-los de ton libe de vita, 
Et nóous efcriu au rengde tons baylets. 

Orcjuant a mi.batut foy & dolen: 
Mes ton fecous>o Z>iu,es ma rttreyta: 
Io laudarey ton nom tres-excellen, 
Cantan caníoo magnifiquamen heyta : 

JEt pluús que boeous & que betetz qui an 
Corna & peditz^erat' fera plafenta. 
Aquó veyran las gens de bonne ententa, 
JEt los qui JDÏxx ferquan fen' prefarán. 

£tvofte coó viura:car PEternau 
Enten la votz deus aíligitz quiu cridan, 
£t no menhs-prefa augunamen lo mau 
Deus prefoneês T k>fquoaus en ed fe hidan. 

Ceu_*terra 3 maâ>&fo qui podeè á 
Des' mabe en eie>exaltej& venga rende 
LaudoòsaDiujCarSïonvoóudefende, 
Et baftíra ias villas de luda. ^ 

Ec la feran de Diu los feruidoòs, 
Deufquoaus los hets Pauran per lor partadge: 
Et los qui fon de fon nom amoroòs, 
Haran per cert en era lor eftadge. 

P S asf L. LXX. Deusinadiutor. 
L'argumen fe prenera deu pfalme X L. deuquoau ed es tiraíì 
■ I L_ „_. JL 1 /\ „A Eterçau mon fauuadoò,$abi-leu a mo& rpSALMB 
adiutori > Coentat 5 ,coêtat% o Diu de glori,Z)e 
foccorrc ton feruidoà. Vcrgoiene ayan & srá rair 
feri Los qui mon aiìi'na ferquao tan:Ec q-ui mau 
me va defiran 3 £n darreé torne at 

Que los qui contre mi dolen 
Difin ahá,aháiper paga 
De lor tnalici qui tan braga , 
S'en retornan hontofamen. 

£t que lo quit' prega,touc âm 
En tu s'alegre,& lo qui t* tem 
Et ton fecous ama,taftem 
Diga,Diu fort exaltat fia. 

De mi,io foy praube & reytîu: 
Áprochat' doiiq per me foccorre. 
Tu es mon ayda,donq de corre 
No tardes^o Segnoo monÌHu; tuperi, P S A L. LXXL In te 2)omïnc. 

ÍW demanda enfe que com ed a tout-iorn fcntit 7)m 
fyuorablcrfttc a iamcs cd lo fenîia de U mcdtxaforta^con* 
c onden fons enemics. 
O ey ma hidc en tu b.otacUjGoardam', Diu 
ietadoòs^D'eftáiameshotoòstDeliuráfam 9 fie au~ treiadaPer ta iuftici bonaj£t íccoo ma perfona* 

Preftam' raurelhe,& me defenfa* 
Et sïas mon roc rem, 
Per ïïìj íauuaá toftern. 

Per me goardaá de touta oíFenfa 
Tu l'ordonnanfa as hey ta, 
Car tu és ma retreyta. 

Dt la maâ deu machan m^exernpta» 
Et delamaâ^monDiu^ 
DePiniq& foriîu: 

Car^Scgnoojtu es mon atcnta» 
JEt defpux ma ioencfla 
Ma hide & hortalefïa. 

Deu vente de may,fuus ta graci «PSsALME LXXT. 
ïom* foy aflegurat, 
Cartum'asretirat 

X>e fon cos:per fo io nom' laffi 
JDet' laudaá ? mes fensceffa 
jDic ta laudoo cxpreíïa. 

ï. # ¥ # 

Lom m'a preès per caufa moftroía^ 
Et fies tu pertan 
Ma hida nonobftan. 

Hé que ta laudoo abondofa, 
Et tagrangloriíia 
£n ma bouqua tout dia. 

Nom' reiettes en ma vielhefía, 1 
Ny nom' lexes rccluús, 
Quoan non poderé pluiis: 

Et quoan ma vertut en feblefía 
Se fera conuertida, 
O monDiu,no m'oblida. 

Car mons enemics mau me brafíaii» 
íEtdemidefolat 
isnter-eds an parlat. 

Los qui mon anîrha percaífan 5 
jEcla mortm'aparelhan, 
Àfíemblats fe coflelhan, 

Dìfen,Diu lale*at,donqarâ 
Anatz& prenetz,4o: 
Car nad nol'ayda-no. 

O Diu,loenh de mi not' feparaî 
O mon Diu 3 pren-t'acrore, 
Et fabìm' leu lbcorre. P S A LM £ LXXÌ. 

Los qui goerre a mon amna mián 
Hont , an,& los qni van 
Mon damnadge ferquán, 

Z)e yergpgnà enualopatz sïan: 
Mes fens aiihoo pretende, 
Mon Diu^iot'volhatende. 

ii. # # # 

Frefca laudoo per mi cantada 
Tocz los iorns tc ferá: 
Ìs\â boqua diferá 

Ta luíticirecommandada 
£t tòn falut,ialïia 
Qu'inumerablem*íìa. 

Las proeflas & grana glorî 
De Dvú contemplarey, 
£t las rccontarey: 

Io meterey en ma memori 
O Dh\ quim' és propici 
Taíoletaiuítici. 

Apreès m'as defpux ma iocneffa* 
fnrro ací tabeê 
Contadasey a plee 

Tas merueilhasîdonq en vielheíTa 
Quoan lo cap me grilonne, 
Ta maâ no m'abandonne. 

£ntro qu'aux vius >& lor maynada 
ïoayay heìt fabeè 
Ta forfa& gran podeè: 

Ta iuítici,fort es haufladair 
Per fo que caufas granas <$SALCMS LXXI. 
A$ heyt,& fouairanas. 

,iii. ^J ^[ 

Qui es ton parelh>Diu de glori? 
Tu quim'as turmentat* 
Mt fouuent mau-traétat: 

Et apres per ton adiutori 
Ma vita iufte anada» 
Aute-betz m'as tornada. 

Deus abifmes de terra engoera 
Âute-betz tu m'as trey t, 
Et fi as tabee heyt 

Mon eftat pluús gran que no era^ 
Et cornán ton vifadge, 
Tu m'as balhat coradge. 

Tabee fuús mas violasjdife 
lovolh ta granlaudoo, 
O Diu mon fauuadoo: 

Suus ma harpat 5 volh benedifê, 
San d'Ifraellaudable^ 
Car tuesveritable. 

Mons potz cridarán a-votz hauta 2 
Quoan de la ioya qu'ey 
lot' pfalmodiarey. 

Mon anima noy hará fauca, 
Laquoalla as redemuda, 
O Segnoo mon aiuda. 

Malengoaparîara toutdia 
De ta grane equitat, 

Etronde integritat: 

Car ? S *AL*M S LXXIL 

Car los qui mau & facheria 
Me procuran,& braífan, 
Vergognoòs,pena paífan. 

JP S *A L. LXXIL Deus iudicittou 

Sd prega que lo regne de *Diu áduïega per lefm Chrìfil 
prophetifan V efienndaj equitatfelicttat , er loga duradiï 
deuàtt regne y lo tont inús lafigura de Salomoo* 
p4> Tï 
' — %$♦ 
Segnoo,balha ton iudici Et iudiamens au Rey, Au hiih deu rey da ta iufticLEt en goarda id| 


taley.En tout equitat &dtetura*To pobl' ed iud* 

iará^De tos praubes ed aura cura^ lo dret los hara. 

Las montagnas patz finguîara 
Aus pobles portarán: 
Lostuquoous en ïufìici rara 
Recommandats feran. 
Ed fera qui deu poble fauue 

O I S\sf LMS LXXIL 
Lo boo-dret aus caytius, 
JEà fauiurá !o hilh deu praube, 
Repoífánlos forfius. 

Tanquelo foò quins illumina, 
£i luûa durarán, 
Et toflemps ta grandoò diuina, 
O Rey,eds cregneran. 
Com ploja fuús l'herba dalhada, 
Doòseddebarara: 
Et com fuús terra la rofada, 
Ágradableed fera. 

Et fon temps tout iuft perfonnadge 
F!orira > & autan 
Com la luûa aura fon vfadge, 
Gran' patz ira rcgnan. 
DeípuxlVfla mar ento-Paute, 
Ed d\Eufrates pregon 
Regnará,fens qu'arrc s'en faute, 
JEntro la fíî deu mon, 

Los qui fon aus deferts fauuadges 
 ed s'enclinarán: 
Sons haynoos maugrat lors coradgeSj 
La terralequaran» 
Per l'ondraá preneran la via 
Reys d'Ilas & de raaas; 
£t Rcys de Fhurofa Arabia 
Doôs lo daran en maas. De l'adoraáenreuereníï 
Toutz. Reys ferans fognoôs: *PSALM£ LXXIÌ. 

JEt feruîranfon excelleníi 

Toutas las natioos. 
Car eddeliuraralo praube 

Quiu erida,& mes aqued 
Qui no ha,ny troba quiu fauue, 

Aurafecous ened. 

Pietadofa fera fa faci 

Aus praubets & caytius: 
Et fi goardara per fa graci 

Las amnas deus reytius; 
Ed preferuara lor anima 
De tò.út dol & effort, 
Ed hara de lor fang eftima, 
Etla prefara fort. 

Touts eds viuran,& d'Arabia 
£dlor balharal'au: 
Et pregaran qu'huroòs ed sïa, 
Et Rey perpetuau. 
jD'vng pungde blac famiat fuusplana 
Ou fuús monsjo fruúc gran 
Miâra broílìde auta grana, 
Que.he lo hautliban. 

Ploriranlas ciutacs gentiuas 
En gens de touts eftatz: 
Com hen herbasfrefquas, & viuas 
Per ferras,& per pratz: 
De fotì nom la memori frefqua 
Tout a ia-me-s fera: 
JEt aucan com lo foò lufefqua, 
hon renom durara. PSALMS LXXIII. 

En ed toutfc los pobles & raíïàs 
Se benediferán, 
Et per tout & en toutas plaífas 
Huroòslo diferan. 
Lo Segnqo Dhuqui Diu s'aperâ 
Dlfraei>qui tout foò 
Obras meryelhofas opera> 
Aya touta laudoo. 

Sïa lo fan nom de fa glori> 
Qui trefacomplide és 9 
Benediit en tout territori 
Toftem & a iamés; 
Et que de fa glori efti mada> 
Et renom immortauj 
Sïa touta terre emplêada: 
Atau auenga,arau. 

Pfalme lxxiii. Quàmbonus. 

^Dauid mucha 3 combeê qm los heês dem ?nachas i & las 
ajjìiElioòs âem boosjian vnm aífre tentatioo , qu'edfalh 
cjpielosfidem en vieman a b&ut y $*djjegurân cfue los machas 
s'en im en hmn^los boos enttara en lafûicìtat eternaìa. 
I c s-ed vertac que Diu ès Boô a fon Ifra- 
el ; & mesPietadoòs a toutperfonadge,Quiespur 
PS AL*M S LXXUL 

^ ^ _ _-tt— i ir_it. — ii i *"— •• —■"■** «_||_É_tf !■ M— iMI HHMH & net de coradge.Quant a mi,iufta mos peés an Deladretta vi a íalhit, Et no s'en a goayre 
■ frl falhit Que lom no m'aya vift tombáa 

Car io ey enueia portat 
Âas hóus:& la profperitat 
Deus machans ? per mi regardada, 
A hey t que gran pene ey paífada: 
Car eds nô paífan la<s douloòsj 
Qui a la mort tiran las gens: 
Ainx ab toutz lors iniqs moyens 
Eds íon difpoftz & vigoroòs. 

Au rurmen & tribalh humaâ 
Eds no metin iames la maâ, 
Et no ion batutz qui qu'en fia 
De deguû mau ou facheria. 

Per lb d'orguih pompofameir 
Torneiatz fon com d'vn carquáo* 
Etd'otradge veílitzeds van 
Atau com dVn acoutramen. eu grex qiu uêiiens ecta no cap> TSALME LXXl/L 
I.os dns oelhs lor fortim deu cap: 
Et íí lor richdfa es pluus granda, 
Que ior coradge no demanda. 

Pleês fon de d.iifolutioo; 
£t de haámau hen mentioô, 
Aus boòs a corrs aquetz, maubacz^ 
£t parlan com haut eíìebatz. 

i* $ # & 

Au ceu lor boqua he'n montaáj, 
'Et deu ceu gaufan caquecaá: 
Loríengoa babilhardas' bouta 
A rrotaa per ia terra touca. 

Per iOjlo poble deu Segnoo 
À-daqueft pun reueê toftèm, 
Veden qu'a pleês-veyresom preni 
Per edìaigua d'afQtctioô. 

Et dicz.Ec quinhfe pot edhaá 
QueDìu condguanofte ahaá? 
Es ed au tScuiuiraa notori 
Soquis' hê au baix cerricori? 

VeIá>cotíts aquetz machans foíii 
Ec toutas-betz palìblemen 
Á m a ífa n a b o n â o fam e n 
i3e ias ncheiîas dequeft mon. 

Cercas 10 ey en vaganati, 
Tengnt món coó nct & Ìeyau: 
Eten vaganau fon eft.tdas 
Bn puricac mas maâs lauadas. 

£n vagarìau iornalamen 
ílageîiac m'an Ôç cunncma.c: TSJLdMS LXXIlï. 

En vaâ caftigat foy eftat 
Totz ios matiïs tan afpremen. 

Mes fi tau lengoadge io teng* 
Afalhìj feguramenveng 
Contre los enfans de ta graci, 
Qutiìha afflióHoô que iopaífi. 
Pcr fo fouuen iorn' foy metuc 
A-y penfaá, per ac fabeè, 
Mes aquó nom podé cabee 
Au cap>per n*eítaá refolut. 

Entro pertan que foy entrac 
£n lo fantuari facrat 
De Diu,& ey coníidcrada 
La fiî aus machans aíïlgnada. 

Tu as ta us-gens metut,Segno o, 
En locs eflêncs certanamen: 
Et precipitatz rudemen 
JEnruyna & perditioo. 

n. ^í ^T j§ 

Com fon eds eftatz deftruíîtz, 
En vn momen,& fon falhitz? 
Com es aquera gen perida 
Et horriblemen confumida.*' 

£ds fon com vn íauney aprés 
Qu*om a dronm:Segnoo,tu hés 
Qu'en menhs prets cs en la ciutat 
Lor parade & profperitat. 

Dehens mon coó, ço nonobftan 
lo m'anabi fort turmenran, 
Et de trencafoos toutas plêas <P S AL M S LX X I ii m 

Scntibi las mïas arrêas. 

Mes io habi mon fens pergut, 
Nô conexèn rès,mes pluus~leu 
En ton endret>o Diu deu ceu, 
Eri com beftia deuenguc. 

Totasbetz toftem foy eftat, 
Segnoo mon Diu>de ton coftats 
Car tu as de ta maâ facrada 
Tenguc ma drette & confortada. 
Tu m'as condufit & guidat 
Per ton fage confelh.Segnoo, 
Et pux aprés ab gran haunoo» 
M'as recebut^& glori dat. 

Qui es aù ceu per mi caytiu, 
Sino que tu^Segnoc mon Diuí 
Ta-pauc au mon on io demori, 
Atite que tu io no adori. 

Ma carn>& lo me coó dolen 
M'eran falhitz:mes FEternau 
Es lo me roeq contre tout tnau> 
Etmapart eternalainen. 

Car aquetz qui s'aîoenharán 
De cu>Segnoo,toutz perirán: 
Tu ruïnas touta perfonna 
Qui a d'aute que tu s'adonna. 

Mes quant a ìo/doo m'es d'e^ 
Coniun& a Diq:per que io ey 
En ed ma hide,& l'y aurey> 
Affii de tons fey ts racontaa. TSAL. L XXI 111. VtquidDeus. 
LaGleyfaefìanredufìdaen tresgranda defolattoo^fi 
plaing que Diu s y es aloenhat d'era:demaáa perdoo difons 
peccatz, fe fondanfuús lat vertut\jque Tìiu habé mucha^ 
daâtïps-paffat>enfauoo dejonpoble>&fm toutfuêlapro- 
mejfa 9 per Uquoalle ed habè ahilhat7J,os enfans £Abraha. 

Er que^SegnoOjiious as-tu rcboutats Totala- 
menPperquedegrácolera De tanaditz falh côtre 
nous humera^Qui oelhas em de tos medix cledatz? 

Souuengat',D'iu,dcus qu'acquifit tu t'as/ 
Tan de temps a 5 & de l'hcretat bera 
Qu'as recrubade,& fouuengat' engoera 
DeuuionSyonjOnaut-betzhabitaás. 

L'hebat', Segnoo,fabi pera íamés 
De tout en tout deftrufií cas partidas, 
Lafquoallas fon eftadas ta hardidas 
De tout goaftaáauloc qui ta fanes. 

Tons enemics efpabentablemen 
An ietat criitz dehens ta Synagoga, 
Et y plantat en figne de lor boga> ' T S *A L CM £ LXXIIIL 

Lor eftandarcfuperbiofàmen, 

Com qui au miey de bofcs efpes abat s 
Á torn de bras ab ia deftrau t !a hufta.* 
A tau medix aquera bande iniufta 
Contre ton cemple a la herra Ihebac. 

A cops de barre,& a trucs de martec 
Are an desheyc toutas las efmoluras* 
Los toronatz & las entalhaduras* 
Don lo to temple era richemen bet* 

Ton fantuari eds an a hoec metuc, 
Et mes folhat lo loc on habicaba 
Ton nom,o Z>iu,& on om fmuocaba, 
Loquoau eds an ras de cerre abatut. 

En lor coradge eds an diic .Sus, ed cau 
Queus facagern touts enfeinbìe^&brufladas 
Per cás tabee las gleyfas fon eftadas, 
On.fuús la terra om coié rÉternau. 
i. <f . f f 

Pluús no vedem los merueîhoòs fegnaus 
Qu'habeè íblem : nad prophete nos' Iheba^ 
iVy nad no es qui en fafoo ta greua 
Sapia encro.quoan duraran aqueftz maus. 

Entro q'uinh ternpsjO Diu*te bîafmara 
Ton enemic?eiitro quoan Taduerfari 
.Det'defpieytaá hara fon ordenari» 
Et de con nom fens ceíías' truffara? 

Perque^SegnoOjretiras-tu camaâ 
X>e nous,qui cm en ta grana deftrefla? 
Trey leu,crey ieu deu fee de c.a hauteíTa,. <PS'iJ LME LXXllIL 
Ta dretta,o Diu>& iabi-non armaâ. 

Diu totasbetz defpux lo remps paííat 
Es lo me Rey } & qiu quem' haíîa goerra, 
Edme dcliure au-bet mieydela terra 
De toutz los maùs que lom m'habé braffat. 

Tu a^ henut la maâ per ta vertut, 
JEt los dragoo* fuós l'aigua heit deftegne: 
Tu as iabutlas balenasategne, 
£t lors forts caps en brigalhas metut: 

Et qui pluús es,a las gens deu dtfert 
Per neuritut tu las as autreiadas. 
Tu as las hons de la roqua tiradas, % 

O Tout puchan^&losairiubvbert. 

Los fluuis grans tu as touts afíecatz. 
Tons fon lo iòrn>& la noey t tenebrofà 
Ordenada es per tu la lutz gauiofa, 
Et lo forelh no hé que ço quit' platz. 

Tu los liinitz de la terra as pauíarz: 
Tu as creat l'eftiu ab fa feqiu ra: 
Quant a rautomne,hibern , & prima-vera, 
Tu los as heitz,& com fon,difpa'ufatz, 

Âyas memorijO Diuomnìpoten, 
Que l'enemic a ta plori blafmada, 
Et qu'vna gen trop & trop enrauiada 
A defpiey tat ton nom tres cxcellen. 

No volhas no l'anima deliuraá 
De ra porrute a las befiias goludas, 
De tôns praubetz las troppas abarudas 
No volhas-noper iame&ddinombraá. P S A L MS LX X r. 
Àyas efgard a ton paéle,Segnoo: 
Car dequeít mon las plaças cenebrofas 
Remplidas fon de cafas perilhofes, 
On los forfius hén habicacioo. 

Qu'aqued qui cs oppreflac & dolen, 
No s'en recornc honcoòs de ca prefeticia: 
Ainx lo praubec quic' porca reuerenc'u 
Laude toílem con nom can-excellen. 

Lhebat^o Diu,& ton drec perfeguex; 
Deu vituperi ayas,ayas roetnori, 
Loquoau cs hey t toutz los iorns a ta glort 
Pcr Tarrauioòs hópu q*ïi not' reconex* 

N'oblida punâ lo criic fuperbioòs 
De Tenemic^ni lo bruúc de la b.anda 
Qui contre cu s'eflhebe en fyroò granda 2 
Et çrex toftemp.o Segnoo glorioos. 

Pfalme lxxy, Conficebimur tibr, 

*s4ci es ceíehradala puchanfi de < D-iu ì per laquoalla eâ 
gouuerna aquet mon>& ordena tmt endretura:& l'or^ulh 
de toutÇJanglaires e$ rab&tut. 
■————-»» Egnoo^nous cb laudarám..Nouste lauda- z^md ram # Se£noo:Car de con (m nom Phonoo Apro- <P S*sf LtJbf £ LXXF. 
S^zz^zSzîi— 2r$ T îí; 
"*T^ ehaá de nous veyram;Los qui de mau tu as treit£ 
* Racontarán tons hautz feytz. 

Quoan mon termi ferá preft, 
Io harey dret iudiamen: 
La terre ab touta fa gen 
S'eílurrabafchens arreft: 
Mes io ey aífeguratz 
Son piallaás iufte aterratz. 

Diit ey aus hóous indifcrétz, 
Goardatz que no holeiétz: 
Et aus machanSjno ihebetz 
Lo corn com vous auti hetz: 
No lhebetz lo corn en fuiis, 
Ni parletz ab cod duú pluus* 

D'autan que la dignitat 
No veê pas de TOrien: 
Lo defert,ou l'Occiden 
No hauíTan no nofte eftac. 
Car Diu cft iudge folet , 
Qui l'vn baixji'aute haut mct. 

Diu en maâs vn gobeu teê 
De viï fort troble,deuquoau 
BeíTa fuiís rhomi moi tau: PStALMS LXXFL 
Ed es de beuradge plee: 
Touts los machans ne beuran, 
Et la hetz ne fuccaran. 

Mespfalmes io cantarey 
Au Dìii de lacob toftemps, 
Et los horts corns toutz. enfemps 
Deus machans io romperey: 
Mes lo corn deu iuft fera 
Exaltat,& crexera. 

P S A L. LXXf L Notusinlud^a. 

Cet vnna aElioo degracidsÂe ço que Diu a defendut & 
fauuatfa Çleyfa.en áejplegan fa puchmfa admirabíe con~ 
tre dem enemicsfirobpifieâ &fìbìen equtppatz^. 
lu en ludee es conegut> Et fon nom prin- 

« r ■■ » . tmssjfa 
eipalamen En Ifrael nomadamen £$ gran & 

.5$ _ m — %t i %t — ^ 
precîoos ticngut:En Salem es fon tabernacle,£c 
1 1 3^0. sn 

c;ii Sjon fon habitade. ouì rmr-i ■ s 2SALM6 LXXVL 
La los treitz de l'arc eftàts fon 
Romputz per ed>la lo pauès, 
Edo forcglaui podates, 
La los bacaihoos romputz hon. 
Tu paás & ès pluús redoucable 
Que los mons de proia damnable. 

Los forts qui folen tan brauaá^ 
JEn dromin fon ettatz pilhacz: 
Los homis de goerra effrayacz; 
Lors maâs no an podut trobaá. 
Diu de Iacob,a ta miâífá, 
Chiuau & caá drom fuúsla plaça. 

Tu es terrible tu,& quoau 
Te poyrc daban demoraá, 
Defpux quet'vees acholeraa, 
Et que cu es deuengut mau? 
Deu ceu ta fentencia ho dada^ 
Terre ago met,& s'es carada. 

Quand tut' lhebas,o Diu deus Dius, 
Affii de haálo íudiamen, 
£t per fauuaa pocentamen 
Dt la terra íoucs los humius: 
Certas deus homis Pire amara 
Tornea calaudoò coutaclara. 

Tu reftreigneras quoauque betz 
De las furoos lo demorán: 
Vous donquas qui vatz rhonoran* 
Vodatz & voítes vocz rendecz 
A vofte Diu,vous qui la graci 
Habetzd'efteaucorndefafaci. i "■ «PSALMS LXXVlh 
Et qu'au Terrible,promptamen 
Auffertas om venga portaá: 
Loquoau veê aux Princes oftaá 
L'efperit & l'entenemen: 
Ef de faforfeomnipotenta 
Los Reys de la terre efpabenta. 

Pfalme lxxvi i . Voce mea ad. 

Ed enfegna losfidem de s*adreffaa a *Diu en lors affá- 
&ioos > çỳ t a reconexe los bees que de tout temps ed a heit'^a 
faCfleyfà >pertanmieilkoò s*ajfeguraaque lors pregarû 
noferanvanm. O ey ma votz adreífada A DÌU.&: a Diu lhe- ê T ■ %^ v bada Ma cndorLfa pieta t So aurelha m'a preftat. \y&- 


Q tm -*rm* i i Ví ^***î • Áu iorn q ■ tribulat eri,Lo Segnoo dìu io ferqueri: 
! £t de noeyt enlo me goey Ma maâ tenuda io Pey. 

Mon anima refufaba 

L'ad- <P S ALM£ LXXVII. 

L'adîutori qu'om lo daba: 
Et me fouuenen de Diu, 
Tremolabi io caytiu. 

Engoera que io preguelïï, 
Etl'Etcrnau inuoquelfi: 
Totasbetz rentenemen 
S'en troblaba de turmen. 

Tu ma vifte vberta tiebas, 
Et de mons dus oelhs retiebas 
Los perpetz,io no fabí 
Parlaájtan de mau habí. 
Eftan en tau acceíïòri, 
Deu temps paffat ú memori, 
£t metú daban mons oelhs 
LosanspaíTatz& iavielhs. 

A totz cops iom' recordabi 
De la harpa que fonabi, 
Mon coó d'alegreiïaboeyt* 
Meduaba touta noeyt: 
Et mon anima dolenta 
Mette' touta fon ententa 
A ferquai.de tan de mau 
La fiï, endifenatau, 

Diu m'a-ed en touta íbrta 
Reietatrfera donq morta 
Per toftem la volontat, 
Qp'ed m'a d'autes betz portati^ 

Sa graci tan acomplida 
Es-cre a tout iorn faìhidá^ 
So que mon Diu nva prome's 

P fSÂLMS LXXVIL 

Pjren-ed fiîper a iames? 

Ŷ 4* 4P. 

Diu donq nos' fouueê plus ara 

D'vfaa de fa bonna cara/ 
A-ed donc, eftan irat, 
Sas compaífioôs farrat/ 
Aprés dixu,veci certa 
Ma mort & fiï touta certa: 
Deus ans de la dretta maâ 
Me membra deu Souuiraâ. 

De fons aéìes iom' foubiebay, 
Car remembraá io viébay 
Xos feytz meruelhoòs & grans, 
Qu'ed hasé los autes ans: 

Io penfabi en mon coradge 
Labetz, a tout ton ouuradge, 
Deus feyts deTOmnipoten 
Iodeuifabi,difen, 

O Diu,ta vïa fegura 
Es en la fantetat pura: 
Car qui es lo Diu ta gran 
Com lo Segnoo tout-puchan? 
O Diù 3 qui tout potz & gaufas, 
Tu hés merueihofas caufas.- 
Tu as muftrat a las gens 
Ta vertut & grans moiens. 

Ta gen caytiue>es eftada 
Per ton fort biras deliurada, 
lo dic los hilhs de lacob 
Et dc Ioftph quoan ere ob. ^ TSALCMB L XXVIII. 
Las aigas,las aigas briuas 
Te vin,& horan craigtiuas; 
Los abyfmes ne tremblán 
Tabeê com lo demoran. 

GroíTas nublas fe lhebaran* 
Etd'aigatz tout emplêaran: 
Las nublas retentiï hèn 
Lor foô ab gran efpaben. 

Sà & là tons treitz corroran^ 
Tons perigles s'entenoran 
En rayre,& per tout lo mon 
Los eílarhbrex lufens hon. 

Terre en tremb!á.-pux carrérâ 
Tu hès per la maâ fìera, 
£t per l'aiga s & íî tons pas 
Conegutz no horan pas. 

Tan qu'en fiî ta geiì graíîda* 
Com olhas as condufida 
PerMoïfe&per Aron, 
Quiau fcguúlametón. 

Pfaime lxxviii. Attenditepop. 

^Dauid aâmoneíla lo pohle âe saffuhieUiî a l'ohedienfa 
ae 'Dtu, per lo recit de las caufas meruelhofas amengudaé 
alors anceflres. 
zïzx:^:$:èi^^ S co ta plaâ>mon poble 3 ma doéfrina,Ec P S A L M B LXXVÎII. per audií, tas aurelhas enclina, So que parlaá de 
ma bouqua pretendirCar dc Touurií en prouer- 
bis m'atendlPèr mi ferán are au long recontatz 
Los grans fecrécz temps-pafïat expleitatz; Lofquoaus nous autzhabem podut anrene 
De noítes pays quins ac an heyt entene, 
Et no volem qij'a lors enfans fe cache 3 " 

Qui adaquetz qui fon engoere a naxe 
Recontaran deu Segnoo las laudoòsv 
Et ■ fon .podeè,& aítes meruelhoòs. 

Diua metut vn fan teftimoniadge » 
Dehens Iacob,&. vnna Ley per gadge 
En Ifraéi,commandán que lor raíía 
Per noítes pays aquera s'enfegnaíTa: 
Afíìî que d'ed fe haífa mentioô 
De hiih ea hiih a lor occafioô. P S A L M £ LXXVIIIl 

Affií tabeê qu'en Diu íblet fe hiden, 
Et que ìatnes ias obras eds n'obliden, 
Ainx goerden plaâ fons decretz venerables/ 
Et qu'a lors pays no fian no femblables, 
Raflarebelle,& de coomutatiu, 
Et no haben l'amna fidelle a Diu. 

Los hilhs armacz d'Ephiaim,qui tirabaa 
Ta plaâ de Parc,&. qui tan braueiaban 
Auparauan, aus enemicsjo dia 
Dela batalh i,an tornada Tefquîa: 
L'arcord de Diu goardat eds no an pas, 
Ni dirigit fegon la Ley lors pas. 

£ds an metut hora de lor memori 
Sons aóìes plees de meruelhe & de glori 
Qù'ed lor habé muchat per fa clemenfi.' 
£d habé heyt miracles en prefenci 
De lors pays-grans en £gypte í & dehens 
Lo terradoò de «Soan proprimens. 

Lamaâhenô 5 &losy hé paííadge. 
Tout au trebés entro l'auee riuadge: 
L'aigue arrefta^com fi hofle âpielada* 
Pernuble hôde iorn fagen miada, 
Et toutanoeytvnbrandoô hélufii, 
Qui au feguú la vengo condufii. 

£n lo defert las roquas ed hè hene, 
Ex de l'abyfme abondoòs bebe prene 
A fons bayletz/Diu hè qu'arrius iettal 
La roqua dure,& que l'aiguan' colaífa 
Deçà,delà,en ta gtan' 'quantitat, 

■P «> TSALtJMS LXXriU. 

Quefluuis grans femblabealavertat. 

11. ^j* ^y *x 

Eds totasbetz peccan auie-begada 
Concrede Diu:&rendon irntada 
Sa mageftat hens lo defert fauuadge: 
JEt tentánDiuenlormachancoradge* 
Demandán viande^affii d'eftaá fadotz, 
Et contre Diu murmuran en taus motz: 

Podere Diu bailhaá taula goarnida 
En lo defert?la roque ed a herida, 
Don a colac aiguas a grans diluuis, 
JBtd'erafoafortits forfadefluuis. 
Mes poyrè Diu deu paâ tabee bailhaá, 
JEt a fa gen prou carn aparelhaá? 

Diu los audin,en gran coleras' bouta> 
Don s'aluquá contre la raíïa touca 
Deus de Iacob,lo hoec:& Pira cauta 
Contre Ifraél toute emflammada fauta, 
Per fo qu'a Diu eds no haben credut, 
Ni en fon aide efperanfa metut. 

Car ia de-ia d'enhaut eran eftadas 
Per lo Segnoo las nublas commandadas s 
Et ía deu ceu la porte vberta tieba: 
Plabut habé ia la manna qui vieba 
Cade fuús eds 3 per miniaá largemen, 
Et ia deu ceu lor habé dat romen. 

iii. ^y ^y ^[ 

L'homi pefcut deu paâ deus Anges era^ 
Per fe podeè neurií>& haá gran chera 
Eâ lor habé tremetut prou vianda: 7> S AL MS LXXVIIL 

Totasbe tz Diu au ven bohaa commanda 
De rOriên,& deu miey-iorn en-là 
Per fon podeè hé qu'aute ven foflà: 

Pux blabe hé com la prouba menuda* 
Suús eds \a carn que tan haben voluda, 
jEt talamen d'auiami tout empléa> 
Que hens'la maâ no-a pas plus d'area> 
Ne hafen cade au miey deus bacalhoos^ 
Ei aîentorn de toutz lors pabilhoos. 

£ds ne minjan,& plaa fadoratz horani 
Et a lor grat de carn fe repefcoran: 
Mes los golutz nos' facharan engoera 
De lor defii qm ta malhuroos era: 
Lo boíïìí plee.de viande eds habe'n* 
Et l'aualaá engoera pretendén, 

Quoan lo corrous de dìu cótr' eds s'aluqua* 
Ei los pluús grans d'eds auciit & atuqua, 
Pux lo cauíìt dlfrael extermina. 
Mes per aquo toute aquera vermina 
No lexá pas de peccaa & haa mau, 
No volen crede aus heyts de I'£ternau. 
ini. f f f 

Per fo lors iorns a no-arré vengoran 3 
Ei leu lors ans vaganaus paflatz horan: 
Labetz veden qu'a mort Diu los botaba 
Vn cafcuû d'eds fe tornanlo fercaba: 
Eí de matiï nad no era tardiu 
Afe Ihebaa per anaa fercaa Diu. 

Labetz vengon habee la fouuenenfa 
Que lor fort rocq D\ u ere & lor defenfa, P S A L M € LXXVIIL 

que lo 9iu fouuiraâ los goardaba 
e tout dangeé,& fol los deliuraba. 
vles de lor bouque eds eran laufenqueés^ 
Et de lciï lerçgoe au 5egnoo menfongeés. 

Cardrecz np hon en ca decz lors coradges 
Nfi no hon ferms en fa ley,ainx voladges: 
Totasbetz Z)iu qui ès pleéde clernenía, 
No los pergo,mes oftá lor òffenfa, 
Eri reuocan U >n ira fort fouuen, 
£c ía furoò touta np efmaben. 

Lo Tout-puchan h ibé bonne memori 
Qii'eds eran carn î & ab touta lor glori 
Au ven qui paile & no reueê,femblables. 
Quantes-de-betz aquetz abhominabies 
An ïrritac& heyt otradge a Dìu 
JEnlo deíerc on períbnna no viu/ 

V. ^* f % 

De tan de maus eds no s'a.contenteran* 
lcs fort fouuen engoeralo tenteran: 
Car bodnas an au Saníl d'ifraél dadas» 
jBc a las lors fas forfas limita das: 
Nos' fouueiién de fa maâ,ny cleu temps 
Queus deliurá d.eus enemics potens^ 

Quoanfons fegnaus en Egypte eftablira* 
Et oue Soàn íons grans oiiracles vira, 
On conuen í tz hon per fa fola cnra 
Toutzlos arrius & fluuis en fang pura^ 
Affii que nad nòn podoífa taíîaa 
JEn nada forra > & la fec s'enoftaá. 

Viìi trerneto las mofquas quius hiíTaran T S'JL'M S LXXVIÏL 
De toutscoftatz,& touts los deuoraran: 
Apres deftriitz per las grâolhas horan, 
£t dc lors fruiítz los vermis fe pefcoran> 
Ataus com fon cigalas podanaas, 
Aufquoaub ed dèïo tribalh de lors maas. 

£d vengo pux lors vignas peyra bate, 
Et lors higueés de la tempefta bate: 
Lor baqueri^,lors egoas,lor olhimi, 
X>e peyre & rugle aucigo mafcle & himi: 
Somme,fuiis eds tomba Tembrafamen 
Defacolere & courrous trefarden. 

Maus los fayfin & engoexas eftranges, 
Lafquoallas fon Pexpleic.de maubés auges. 
Md hé haa place a fon ire alucada: 
£t no ho no d'ed perfonne efpargnada: 
Ainx a la mort toutz lors troppctz metto> 
JEt deífuús eds la pefte tremeto. 

vi. 4: & & 

Toutz los prumeés baduts vengo ategne 
Dehens £gypte,& los he touts dcftegne: 
Per ed lom vy la premifi rafcìada, 
Quí de Cham ho aus pabilhoos trouuada: 
Pux hè partií com âolhas fa gen, 
Qui lo defert pafsá per fon moyen. 

Plaa la guidaa,fens póou de nada perta. 
Mes en la maa la banda hò cuberta 
Deus enemics:Z>iu los fons condufira 
Auslimitsfanéts,&losintrodufira 
-En aqueft mon ben-amat & grafic, 
Loquoau ed s'a ab fa drette acquific. TSALMB LXXFIII. 

De daban eds las gens horan cafîadas* 
Et en lor loc las rafías collocadas 
Deusd'Ifrael,aufquoaus parci lor terra: 
Qui totasbetz a Diu an heyt la goerra, 
En lo tentan,& no-an pas goardat 
Lo paéle qu'ed lor habé commandat, 

Mes com lors Pays vfan de traydorici* 
Se deftornán,eds 2l\\ feguit lor vici, 
Et com l'arc faux lor vìe an renuerfada> 
Et a courroux fa grandoò prouocada. 
Per lors hautz locs, & geloòs eds i'an heyt 
En fe talhan images a tout treyt. 

vii. jff ^f «j[ 

Diu aduertit deu tout.hò fort coìera> 
Et grandamenlfrael mefprefera^ 
Si qu'ed quitta de Silo Thabitacle, 
Et no tengo conte deu tabemacle 
Qu'enter nous autz homis s'habé dreflàt» 
Et on habe'longuemen conuerfar. 

Ed permettò que ù forfe om prengo 
JEc qu'en la maâ de Tenemic vengoíía 
Labetz fa glori:& liurá a l'efpacìa 
Sa gen>helas!per trop mau confelhada. 
Ed s'enflambá,& íì ho defpiey tát 
Terriblemen contre fon hereut. 

Lo hoec arácn confumá lor ioene 
Et fens laudoò paíferan en deftreíTa 
Lor adge greu las puncellas amadas: 
Engoeralà cadon per las efpadas 
Crudelamèn los facrificadoòs 3 TSutL'òMe LXXVÎIL 

Et fii non' hen lors veudas doou ni ploòs. 

Mes tout aixi qu'vn qui de briagueffa 
S'es endromit, pux en cridán fe dreífa 
Valentamen,en la medixa forta 
Diu s'efuelhá frappan de plaga forta 
Lo darrerau de toutz fons mau-volens, 
Los diffaman perpetualamens. 

viii. # & Ŷ 

Delofeph alamayibô efpudida* 
Et no a pas la d'Ephraïm caufida, 
Mes d.e ludá eflegida la raffa, 
Et lo haut rçiont de Sion qu'ed embraffa* 
On a báíht fon Sanftuari fan 
Com vn palays qui fort haut es & gran. 

Et qui pluiís es 3 com la terre habitablc, 
Qu'edafondade,es a iameseftable, 
Atau medix es aqued Sanétuari. 
Dauid apres fon baylet yolontari 
Ed s'a caufic,& l'a preès deu cledat 
De Ì*aulheris qui Fere encommandat. k 

Deu propi loc on Dauìd gouuernaba 
Las beftias preings,& on ed las toqtiaba, 
Diu la tirat per balhaá pafturadge 
A Ifrael & Iacob fon partadge. 
De coó tabeê franc ed los a neuritz, 
Et de fa maâ difcretamen regitz. 

P S zsf L. LXXIX. Deus,venerunt, 

Ed fe complaingde la calamitat auienguda en Jerufa* 
iemper los Afyriens^ouper Antiochm^contre loquoau $d P S A L MS LX X I X. 

raidade^Diu. K 
^? Ntradas fon Ias gentzen ton partadge,£e ,„a.„ :_.', anfolhat>o Diu per gran otradge , Ton Tempie &2à.J|£, w #« laii;& reduíìt en piella De peyra, helas/Ierufale tá viella. Dt tons bayletz, ondratz Los cós mortz 


■V- edsan datz Aus aufets per viádas,Et delas bonas 

TV" U-m gês La carn énter las dês De las beftis gormadas. 

■i. 

Tout alentourn de la viella facrada* 
Atau com aiga es eftada beííada T S AL MS LX X I X. 

La fang dequed s,fens quc nad homi ho 
Qui Ioò d^ffunòh au fuberhos metofisL 

Noftes veíiís nos ván 

Grandamen mefprefan, 

Et de nous fe gaudexin: 

Losquinseftan autonv 

S'en arridin tout iorn, 

Nous ianglan & haexin* 

O Segnoo Diu tout fort,per quoan 4'efpaci 
Sera fens ceífe indi<?nada ta faci? 
Entro quinh temps ton ire efpabentable 
S'alucará com hoec infuportable? 
Ton corrous violen 
Deífuúblas gens eften, 
Segnoo 3 qui not'conexim 
Taus caftiguis tremet 
Suús reaumes qiu met 
No t'anjnit'rtquerexin. 

Car aquets a-n Ia raflfa deuorada 
De ton baylet Iacob 5 & defolada 
Toutalamen la benediua plaífa, 
On ed t'habé pìagut qu*ere habitaffa. 
Los vìcis & mau-heitz, 

Qu'autes-betz habem heitz^ 

Nonsvolhas rementabe: 

Mes vengans au daban 

Leu ta pietat.d'autan 

Qu* au baix ém a nons mabe. 

4* & ^C 

Aydan^o Diu,qui és nofte adimori^ TSsALMS LXXIX. 
Per lo refpeét de ton renom & glori, 
Trey-nous de maiij& declarat' propici, 
Per ton fan Nom^a nofte trop gran vici. 
Carperqtfe diferè 

La gen.* Lor Diu on e? 

De tons feruidoòs ara 

La fang venja>Segnoo> 

Et hen' punitioô 

Daban nous touta clara. 

Que lo gemit deus prefoneés atenga 
La haut au ceu 5 & daban tu perueiìga: 
O Diu,fegon ta gran forfa preferua 
Toutz los cay tius qu'a la mort om referua» 
Ren aus veíiïs tabeê 

Au double hens lor feê 

Sept coóps lo vituperi, 

Deuquoau a lor agrac 

Eds t'an vituperat: 

Et pagaus de miferL 

Mes nous ton poble 3 & qui de ta pafturâ 
Lo troppet ém.auram a-iamés ctira 
De t'exaltaá.de ton nom benedife, 
Et ta laudoò per to.utz los adges dife. 

<P S <tA L. L X X I. 

Qui regis Ifrael. 

Tregdria per la Çleyja de Tìiu.on IdágraciâS cjtíeà luì 
a heitasfen redufidas en memori, affît cjîfedfidpluús enlin 

de l\<tiudaâ } per no lexaa anaâjon obra en âeçadcnjà. 
TSALMS LXXX. z_iz:_:_.âÊïz_" Y~Si -—, --,- 
Scote, Auîheé,qui paftoreias Ifrael,& qui dabanteias Iofeph,com arramatzlâautz,Mu- •_-f— — ' ^J^T' chans de ta cara la lutz,Tu quit' fee'tz entreus 
e »_>« Cherubiîs>Hé lufií tons arrays diuiîs. 

Hc que daban Efraïm jeíqua 
Ta força,laquoau condufefqua 
Ben-iamin,& &ufdé tabeê i 

ManaíTés per tout plââ & beê: . 
Coò -leu,affiî qu'eftan ab nous, 
Sïam fauuatz per ton fecous. 

O Diu,qui veetzlo vituperi, 
Prouedex anofte miíèri, 
Nous ramenán faubs,& hafen 
Lulìi convifadge plafen 
Suusnous praubés defconrortatZj 
Etdemau nous feran iettatz. TSALMS LXXX. 

Entro quoan^o Diu dc ias armas, 
Humarás tu concre laslarmas 
Et oratïoos de nous toutz? 
Tu as rcpefcut de fanglotz 
Ton poble,& de forfa de ploòs 
As abeurat tons feruidoòs. 

Tuns as metuc en piquas granas 
Âb las gens quins fon plús prochanas^ 
De ques' truffan los enemics. 
Religans donq & ren amics.* 
O Diu cout fortjhé que vejam 
Ta lutz,& fauuatz iioìîs feram. Tu habés ta vigna mudada 
De PEgyptc,& au loc plantada 
Don foifa gens habés tirat: 
Sa plaiíe habés plaâ preparat: 
Ere habé metut arraduz, 
Ec remplít la terra de bitz. 

Las montagnas de fon ombradgc 
Cubertas hòn 5 & fòn râmadge 
Era com cedres hauts & dretz, 
Sas branquas ateignén labetz 
Encro la maa ? & fons fermens 
Áu fluui anaban iuftamens. . 

Per que donquas as-tu podada 

Sa fep,hafen.que vereignada 

Hoíïade touizlos paíladjans? 

Los fanglaás au bofq aiòcijans 

Goaftada l*an 2 & lo beíiiaà 

Deus 'TS&lLtMS LXXXI. 

Deus camps l'es venguda broftaá. 

Diu poderoòs.torna ta cara, 
Istregarde aquefta vigne ara, 
Deu ceu la haut viíîta-la» 
Et lo plan que ta maâ plantá: 
Veyas la ptouuaigne aqueft treyt, 
Que per ta glori tu as heyt. 

De hoec ere es touta bruflada* 
Et deu hons au fom darrigada:* 
Per ton ira toutz vam a mau, 
Ta maâ donq íîe, o Eternau, 
DeíTuús Thomi de tondret bras^ 
Et que heyt fort per tu tu as. 

Nous no lecharám ton feruici: 
Ren-nous la vite^o Diu propici, 
Et nous pregaram ton Nom fan: 
Redufex nous.o Tout-puchan, 
Efclarans de ta claretat, 
Et nous feram a fauuetat. 

Pfalme lxxxi. ExultateDeo. 

Exhertatioo a laudâÁ lo Segnoo y & lo beêqm en reuee:& 
Wí contrari lo mau qui aueê adaquetT^qui lo deshonoran. 

Diu noftre forc Cantatz d'a le gri a, 

iQu'en vn haut accord^ Aixi qu'ed es ob.Au Diu rc 9"S%4LMS LXXXL 
de lacob Canfoô dii ta fî a. PTenetzaprefen 
Larnuíiquagaya, 
Lo temboò plafen 
Sonatz plaâ & bee, 
Harpa & luth tabeê 
Auifatz qu'orn aya. 

Lo claroò fonatz 
Quoá lo meés comenfa, 
A'u's iours nominats 
De folemnitat* 
Quoanfeftiuitac 
líraél haá penfa. 

Car c'esyn ftatut 
Jmlfrael ftable, 
Que Diu a metut 
Eïì iofephjoquoau 
•âS'eruia de fegnau 
Et paéìe notable, 

Quoâtrlo tcrradoo 

D'fgyptepafíara, 
*Á fon ûruidoê, 
Qui no conríprengo, 
En tanqu'edy.hò, 
Saleagoabarbara. 

ï. ^ Sas cfpallas ey Deus peès defcarga 
JEt fasmaâs tirey 
Deran de topiïs, 
Dontfeès&maiiîs 
Eran tribalhadas. 

Quoán tu m'as cri 
Eftanen miferi, 
lo t'ey aiudat 
Ecleu refpontit, 
Dculoc efconut 
Deu perigle on.cri. 

Prcsde Meribá., 
Aiguas de rïotta, 
Permi s'efprobá 
Ton coó pauc' leyau, 
Sit' dixú átau 
Efcota ; & plaâ nota â 

Próteftatioô 
Jot' harey ccrtana, 
Si d*affeéìioô, 
Ifraeljm'entens, 
Et fabeè prctens 
Ma votz íbuuirana. 

Diu eftrangeé nad 
En cafa n'honora: P S A LM 8 LXXXI. 
T)e iorn,n 5 au panat* A ffii qu'a fon grat No colasno pás, 
Simetdemias, 
Nad Diudedehora. 

CarloDiu tonDiu 

Iofoy,quit' tireri 
D'Egyptconcaytiu 
£ras abatut, 
Et de féruitut 
Solet tVftremeri. Catmneen fa via. 
O fi tandebeê 
Mon poble heyt s'oíTa^ 
Quede plaâ &beê 
Seguii moncamiï, 
Et deretenii 
Mapaîauradouça/ 

X'offay heitzdolens 
En petita paufa i i. ŷ Enta-mi folet Toutz fons mau-volens^ 
Ta gran bouqua bada, Et virán la maâ Èt noc'haffa.mct 
La neceffitat, 
Car de.mabontat 
Seraempléâda. 

Mesmon poble hóou 
Temps-paffat,nyara 
No a,ny no vóou 
Mavotz efcoutaá» 
Ny nadconte haá 
Demabonnacara. 

Velalarafoo 
Perqu'afaholîa 
Istprefomptioô 
Medixl'ey liurat Heyt exterminaâ 
Qui nofe.los gaufa. 

Toutzlos enemics 
JDe Diu los íeruiran> 
Tan praubes que.rics» 
Et mesquipiuús es, 
i?oôs tempsa iames 
No los deffalhiran. 

Tuoíïas miniat 
Laíloò touta pura* 
Deu romen criac* 
Et t'offay dat meu, 
jDitzlo Diudeu ceu* 
De laroqua dura. P S A L. LXXXJI. Deusftetithu 

Sà exhorta ìos prmces & gouuernadoos dequeft mo } de 

s*acc[uita de lor deueèjiabes a ne rede cotetab vna miaffa q 

lor haútejfafèra bet-leu ahatuda>perço qneram trajìtori* 

QJj VS'AL'MS LXXXtl. 


wBH * lu fe crobe en la copagnia Deus Princes^ Tm~ 


& là s'aífe ti a, ludjan au nney dequeds qui fon ;r Los diu's & Judges dequet mo.Entroquoaharats & f 


vnus offieì De corrope atau la iuftici? Et los ma- 
=î:_r:i::=:±:± 

châs empeccaditz Seran de vous autz 

Hafetz iuftici au miferabîe 
Et au pupilqu'om no l'accable* 
luílificatzrhomi praubet, 
Et lo folacfegon lo drer- 

Sauuatz. lo caytiu que Tom caífâj 
Et lo qui necefluat paíïa* 
Tiratz-los per volie moyen 
De la maâ de machanta gen. uoritzf <FS »st LME LXXXIIA 

Mes eds no fabin,ni comprenin 
Arre qui valhe,ainx camiî cienin 
Fort cencbiOÒs:los fondamens 
Deu mon ne branlan arandamensJ 

Vous etzdius,acau vous apera 
Ma palaura trefuertadéra: 
Ec deu fouuiraá Diu deus dius 
Vous e'tz hiîhs pompoòs & gentius* 

Vousmoriratz^toutas-begadas* 
Com las autes gens mehs ondradas a ! 
Et com vn deus Princes pluus gros, 
Vous caderatz au fuberhós. 

Lhebat* donq,o Diu,& t'empacha^ 
De iudiaá leu la terra baxa; 
Car tu as en poíïeíïîoô 
D'heretat,touta natioo. 

Pfalmê luxiii. Deus,quîs. 

Edprega per la Qleyfa ajjalhida de tout\coftatXjper los 
mahìs c/ui habén côjpiraí a la rmynaa:puxed recita quoatù 
ûues exemples deujèçom de 'Dm enuers losjons : a ço qu& 
losftdem prengoftan coradge de plaa ejỳeraa. 
O t'eftoôsrèm.o Eternau Ni nodemores ,HC 
|>luúschuau:Q Ditbnot' paufe d'abantâdge,Çap 

iy 1>SALCMS LXXXIIL 
velá,tons haynoôs bronexin^Et aquetz qui taa 

tt - te haexinVancap-lhebatz,fiersde corad 

Eds an hey t confultatïoô 
Contre los de ta natioo, 
Au panat,& ab gran fineíïa: 

Et contre ta gen beê volucta, 
Qui iuús tonale esefconuda, 
Lor confelh dangeyroòs fe dreíTa* 

Sus-leu>an eds diit^ deshafám 
Touteaqutfta gen,& hafarn 
Que natioo pluús nos* nomente: 

Metám ordi qu'en n&àa plafla 
Mentiòo d'lfrael nos* haíla, 
Ainx que fonnom deu mo s abfente. 

Ejds an toutz dVn coó egflíultat» 
Et contre tu paâ:e arrertat 
Losd'Edom,8çIfmaélites: 

De Moab,d'Agar la femenfa, 
Et Gebalja arré no penfa, 
Qu'at' haá mau^ab los Amonites. 

Los Paleftiîs, los d'Amalec 
Te hén la goerre 3 & Tyr los kc 9 
Aufquoaus AíTur hè compaigaia? op. tpSALMB LXXXIU. 

Eds an dat fecous & ajuda 
A la raífa tan corrompuda 
De Lot,per te haá facharia. 

Çom Madian > & Sifara hòn 
Traéìatz de tu prés de Cìfbn, 
Et coni Iabin } traéì;a los ara: 

■Lòíqúo-aus fe vin a toute otranfa 
E otz en Énàot per ta puchanfa, 
Ei deuíquoaus la terras' heinara. !et lors Princes en tau eftat 
Qu'Oreb,& Zet>,& qu'as botac 
2ebá,SaImaná capitaynes: 
Qui dixoiijConqueftem per goerra 
Deu Segno'o Diu toutala terra, 
Et hafám noftes fons domaynes. 

Á Tarroda parelhs los ren, 
Et a las palhas^qui au ven 
2>e toutz coftatz fon expaufadast 

Et com lo hoec lo bofq confuma^ 
Et com l'eflama qui aluma 
Las montagnas plus haut Ìhebadas, 

Perfecuta los tout atau 
Per ta tenipefte,o Immortau, 
Et de torbiíhoos efpabenta.' 

Ramplex dc honc-a lor vifadge, 
Áffìí que fercaá quoauque viadge 
Ton fan nom,eds ayan ententa. 

Qu'eds deuengan de plus en plá& 
Imfamis^troblatZ; & conîúsi ?SAL*JHe LX XX II II. 

Qu*eds perefcan, per los aprene, 
Que tu qui nom d\Ecernau portas, 
Bs Souuiraâ en toutas fortas 
Suús tan queterras'pot eftene. 

Pfalme lxxxjiii. Quàm dileéh 

*Dauid defran d'ejlaâ en laftnte ajfemblada : , defcrìu 
lafeltcitat dequetz.^uiy habitan. 
•f— 7— " T Ve tôs pauilhoos renomatz So fort pla- T 'T _ fens & fort amatZjO Segnoo Diu de las armadas/ ■ * m «■< *mm " — * W | 11 n ^«"mt ^■ i »«irJ pw9 «^* Mon anime a fort gran deíìí,Et vec^pauc s'en falh> 

s^Z-S^áEzs izai^~a~^ as 5 ciáíîi Apres tas íalas tá ondradas:Moxoó tref- 
u gay qui fen,£t ma carnen-tauDiuviuen» 

V _^ ^f . ^— __ 

Lo paffaroo niid a trúuuat. P S A L M f LXXXIIII. 

£t l'aurongle a fon auronglat. 
O £>iu deus batalhoos,mes ara 
On fon tons autaás?o mon-Rcy» 
Et folet Diu en qui io crey: 
Car los qui en ta mayfoo chara 
Te laudan ord inarimen, 
Son huroòs imfalhiblemen. 

Bìen-huroòs certas es aqued, 
Qui met fa forfe en tu folet> 
£t qui au coó a tas carréras: 
£d per la fequa val paffán 
Deu moreé J & la trauerfan, 
La ren femblable a las hons bcras: 
£c la ploya frefqua tabee 
A remplii las cifternas vee. 

De bande en banda diftpofts yao, 
Tan qu'en Syon & tout daban 
Lo SegnooZ)iucafcuûperuenga. 
JDiu de las aimas,qui tout potz, 
Hé que la clamoo de mons pot£ 
Zsncro tas aurelhas atenga: 
X>iu de lacobjd'affeétioo 
JEfcouta mon oratioo. 

O Diu,qui nofte pauès és, # 

Veyas & regarda de prés 
De ton Vntat Phumble vifadge. 
Car en tons patis vau mielhoò 
Vn iorn eftaá,que mille ailhoò. - 
Tons porteés preíi d'abantadge m S ALM S LXJln 
Que los qui paffan toutz lors ans 
Aus tabernacles deus machans. 

Car Diu nous ferb dVn claá forelh: 
Et mes de broquée non parelh, 
ío Segnoo graci & glori baJha. 
£t fi no refufa nad beê 
Adaqued qui lo camiî teê 
D 5 innoceníî,o D'ui de batalha, 
Bienhuroòs certas es aqued, 
Qui s'aífegura en tu folec. 

P S A L. LXXXP. Benedîxïffi. sAcilosfiàem remsrciánDìu àetu boos csmmenfamet 
• " !■ '■■ m % '■ ' !!*■■■• < 

-Egnoo.tu -t'és a ta cerre apaafât>Reduín as los 
captius delacob.Quitte es ta gêqui t'habe offeiv 
:• r*2!V 
fât,Ta grâ pietat tou tas ùs faiuas crob ;Ta ckoîc* rpSALMS LXXXT. 
re as retreyte entieramen,Et de ton ire oftat Pem- 
brafanien. O Diu*en qui tout nofte falut es > Re- 

r r"~T ■ ~ "" * * 

ftauransleu,& ceífe ton malès. 

ToftenijhelaSinous voîeras tu mau, 
Etd'adgeenadgeirastu t'irritán? 
No rendras-tu la vita^o Eternau, 
Aute-begade a nous qui foffrim tàn? 

Affiî qu'en tu aye engoera moyen 
Des' reíîouy ta miferable gen, 
Muchans Segnoo,muchans ta gran' bontat: 
Et volhas nous fauuaa per ta pietát. 

Deu Segnoo Diu,audirey lo.s prepaux, 
Car a fa gen de patz irá parlán: 
Et aus qui'fon de boôvoleeJofquoaus 
A holeiaa pluús no retornarán. 

Son falut es fort prochaâ per vertát, 
Deus qui met-an a fa gran maieftat: 
Affiî qu'engoere en noftc natioo 
Sa glori fante aya habitatioô. 

JBenigmtat,& fes* rencontrarán: P SA } L M B LXXXri 

lufticì & patz forfa potz fe haran: 
X>e terre en fuús la vertat germara, 
Deu ceuJuftici en terre eípïara. 

Lo Segnoo Diu>nous dara forfa bees 
Son fruút la terre aportará tabee. 
Somme en vnrnot 3 tout camin.ua dret: 
Car l'equitat marchará daban ed. 

*P S A L, LXXXrh IncIinaDomine. 

J)awd refHerex a r Diu^H y ed lo haffi vmefens peccat^ 
$* cjuedCaJfsgure dejms enemics, lo balhan vita httraja. 
Fux ed reconta la granda puchanfe & bontat de Diu* 

'Wâ 
N ta mi l'aureithe enclina, Per ta clemen- 
V çiadiuina, Refpon me, «Segnoo mon Diu : Car- 

■ii — i!.— —» w« " ' *. . 

-*>-&* — I- — * 9 ìmt&t HM«f —■^ 
io foy praube & caytiu.Ma vita goarde & con- 

î?lî5:?:|:ÍEÎ5 : ??2:Sz:5z:i:|ï £orta>Çar io fay de bône forta.-Mo Dubgoarda n—m nl « 1— — P S Â L MS LXX XVL 

: * ton baylcc Quis' hide en tu tourfoleu 

Àias pietar per ta graci' 
De la p.ena que io paííb 
Hemmercce*Dtu tour puchan, 
Car touc ioi n iot* vau pregans 

Alegra Pamne affligida 
De ton ferukloò quit' crida, 
Caratudeuotamen 
ïo Ihebi Pentenemen. 

Car tu es per excellencia 
Pleê de bontat & clemencia 
En Tendret dequets qui ván 
Ta mageftat inuoquán. 

A ias donq vberte & prefta 
Ton aurelhe a ma requeftar 
Enten 3 o gran Diudetotz* 
De ma pregari la votz. 

Ta leucom nadmauiofentL 
Mapregari iot 5 prefenti: 
Perfo qu'ordinarimen 
Tum'exaudcx promptamen. 

Nad Diu no es tan femblable> 
Ny nade obre acomparable 
No es,ny no fera pas 
Alas queheytastuas. 

« *■• "ir f «ïï 

Toutas gtns qui fon eftadas fSALMS LXXXVI. 

De tas fanótas maâs creadas 
Viaran & c'adorarán 
Ec ton nom honorarán: 

Car cu es gran,tu compaufas 
Et hésmerueillofas caufas.' 
Tu tabee ranc folamen 
EsDiuvercaderamen. 

Enfegnam' Segnoojtavia* 
Affii que feguidaíîa 
Per mi ca vercac,& met 
En mi de con nom la niet. 

Mon dìu de couc mòn coradge 
Ioc' laudatey d'adge en adge* 
Et íî glonficaré 
Ton nom canc que duraré. 

Car cadouçoò fouvirana 
JEn mon endrec es forc grana, 
Et as mon anima creyc 
Deubasclot qu'onni'abeheyt. 

O jDiu,gens haucéns m'aflTautan 9 
A bandas contre mis' mautan, 
Mx voîin ma niort vedeè. 
Senhs lefpeótaá con voleè. 

MestuesDiu de clemencîa» 
Piecadoòs per exce!lencia 5 
Ac' corroçaa long & greu^ 
Gran ea bontat,& fideu. 
£n-ta mi coriia la tefta» 
Heni'merceé,& fecous p'tfta 
Áu quit* ferb,tfçý-de periíh PS^fLME LXXXVIL 
JDc ta firuenta lo hilh. 

Quoauque boo fegnau m'enuia, 
Qui vift de mons haynoos fia, 
Êi cohonan,Sauuadoo, 
Veden qu'es mon vcniadoo. 

Pfalme lxxxvm. íundamentá. 

Ed exhorta los fìdem de no ptrde eoradge>de fo cjue 7)m 
no reftaura pas ta leufa Çleyfa^ab promeffa tpCed y hefau 
gnatá ta puchantamen> que tmt lo monaura occafìoodefè 

rì efrn&ruelhaÁ* 
Ons fondamêts fon en fantas motagnas r DÌis 
ama plús las portas de SïojQjie no hé tous Ios pa- 
lîilhoôs q, fon Behês la-cob fiís ferrasou fus pi 

Caufas om ditz de tu fort excellentas, 
Ciutat deJDiu.de Rahab parlarey, 
Et mentioo de Babyloo harey 
JEnter las gens qui fon mas-conexentas* 

Deus Paleftiís>de Tyr 5 d 5 £thiopia 

Lom difera^aqued es lá nafcút: agnas. TSssfLïJMS Lxxxruj. 

JEt de Sïon fera prepaus tengut, 
Badude es là tau & tau compaignia. 

De Diu medix fera ferm eftablida^ 
Quoan lo íegnoo los pobles efcriurá, 
JEn fon rolleted enregiftrará, 
Aquefta gen es de Syon falhida. 

Labetz feran tas laudoòs celebradas 
Perloschoreés:& aquetzquiTart an 
D'entonaa plaâ los pifres,diíerán 
Qu'en tu mas hons fon toutas collocadas^ 

Pfalme Lxnvni. Domin.e Deus. 

osfrdentapregari de thomi grandamen affligity&com 
du tout abandonat de Diu } & dem homus. 
Scgnoo Diu mon Sauuadoò,Daban tu 
cridi nocy t & dia,Que ma pregari & cridaria Ven- 

ga donq entro ta gradoo.£ncline 3 o Diu>& apa- 
relha A ma clamoò ta douce aurelha. Mon ysALCMe Lxxxrtii: 

Mon amne a mau tan quc haás* pot, 
Ma hitca la hoíîe ts metuda, 
Ma pcríbnne es au rcng tenguda 
Dequeds qu'orn met dehcns lo clot# 
Io foy heyt a l'homi femblable 
Dcfpodcrat &miferab!e. 

JEnter los morts es lo me cós 
Ja deliurat de pena touta, 
Com los murtritzjofquoaus om bouta 
Sens fentimen âu fuberhos: 
De qui tu no as nada cura, 
Ainx oftats fon per ta maa àmá* 

En lo pluiísbaix clot m'as boutat; 
Bn locs tenebroos tum'embarras, 
Dehens los abifmes tum' farras, 
Suús mi ton ire as arrcftat. 
Tons brius & ta tempefta forta 
M'acable,& per tcrra m'enporta.' 

Tu as loenh áe mi retirát 
Toiuz mons amics^pluus nom' concxinî 
Ainx cpm execrablem' haêxin.' . 
Tu m'as a l'eftret embarrát. 
Et íî m'es de tout inipoffîble 
De fortii dc loc ta terribie. 

Mons dus oelhs embrumatzs'envál^ 
Et ternits demalenconia. 
Segnoojo t'inuoqui tout dia, 
Et mas maas a tu vau lheban. 
íeren.fuiîs las gens trefpaíTadas, 

R TSALMB LXXXnÙ. 

Tas grans meruelhas emplegadas? 

Seran los morts reífufcitats 
Per telaudaá & benedife? 
Pot om dehens la hoffa dife 
Tas gracis & benignitatz.? 
Se pot-ed haá quen la ruïna 
Seveiatavertacdiuina? 

Poderá-Pom de bout en bout 
Conexe a Pefcuú tas meruelhas* 
Et tas iufticis nomparelhas 
En terre>on l'om oblida tout? 
îyles io iot' cridl>& ordenari 
Tout matiï foy at 5 haá pregarL 

Per qu 5 efpudex 3 o Eternau* 
Mon anime>& m'efcons ta faci? 
lo foy affligit>& fi paíïî 
Defpux ma ioentuc forfa mau. 
Suffercey conefpabenfoupce: 
Toftem íòy de ma vice en doubte* 

Tas furoòs fuiís mi paflat án: 
Ma perfonne as touce acablada 
D'eftonamenSjqui com aigada 

e van cout iorn amiroan. Touts àqûètz maus enfemps me prefla% 
Et dem 5 tie.ê affiejat no ceíîan. 

Tu m'as Tamic deu pre's oftár, 
L'aioegnán d.e ma compaignia: 
Et fi hés que mon prochaâ fia 
D'alencorn de mi efparcac. *T$ALMB LXXXIX* 

Sûmme,affiï que fecous nom* domn, 
Los quim' conexin fern' efconin. 

PStsfL. LXXX/X. Miferîcordias: 
Ed celebra la mifericordi y puchafk } & glori de T)m^ 
fm toutfon alliafafeyta ab Oauid>& ratìfìcada en Cbrijf* 
^JPfalme propriper la Gleyfa afftgtda, implorânlo fecoiu 
âe^ùin. •*— * Às bontat£ deu SeMOO a iames yolh cátaá* 
elitat fens fiî manifeftaa:Car io fcey q fa 
T %f* doçoò paternala Ferma demorará 5 & ferá 


» W^^r- M» ^- 1. «TMtMtfVI eternala,Com aus ceus qui tofté tornan d'vna me fu ra> E fta bli da tu as ta vertat treífegura. 

Io é hey t ailiance ab lo q'ui m'ey caufít, 
:• ^ R ij *PSAL2U£ L XX XIX. 

Etìurat a Dauid rnon feruidoò grafic , 
Deconfirmaâ^ditz Diujfon hutofa femcriuj 
Toftem & iames^per mon omnipoteníp 
£t harey que lo throne auquoau eds'aífetia 
J?er toutz adges tabee ferm & durable fia. 

Tas meruelha^o Diu,celcbran.los hautzceus: 
Ta vertat apparente es en tons fans fideus, 
Car qui a cu,Segnoo>$'acomparaá merita 
De toat ço qui la haut en las nublas- habita.^ 
Quoau enter totz los hilhs deus dius es ta laudable 
Ou'au Segnoo tout-poten,enres sïafemblable. 

Fort terribleDíu es enfon confelh eftret, 
JEt redoubtat dequeds qai fon a Pentourn d'ed.' 
Qui es parelh a tu^o Diu de las bataihas, 
Puchan & etcrnau>qui a tout eíìe balhas? 
Tout alentorn tabeê de ta grandoo facrada 
Ta íîdelitat es fermamens difpaufada. 
x. ^j" ^ ^ . 

Ton podeè fuús l'orgueilh dc la gran maa s'eftenj 
Quand fons íìotz puyan trop , ta forfa baix los ren. 
Comynhomi murtritrEgypteasabatuda, 
JEt de tons enemics la puchanfa rompuda: 
Los ceus fon tons^SegnoOjla terra es tabee tôa> 
Per tu fondat lo mon & fo qu'ed teêjs'abôa, 

Tu as creat la bife,& lo miey-iorn tabeê, 
Mïaá ioya en ton nom Thabor ab Hermon vee. 
:Ton bras tout puchan es,ta m&â fortas' declara^ 
Ta drette hauíïade as:îuftici finguîara 
JEt requitatjO DiUjton fan throne eftablexin^ 
La bonut ôc vercat ta faci precedexin. \|| TStstLMè LTXXIX. 
Lo poblc es bien huroos qui at' laudaa s'encen: 
Car ed caminarájoDiuomnipoten, 
£n la lutz de ta faci,& engoera tout dia 
En ton nom benediit prenera alegria: 
Et d 'abondant ferá fa perfonne exaltada 
Per ta grane equitat & iuftici laudada. 

Car de fa forfa,o Diu,la gran glori tu és» 
Ex. nofte corn hauffat per ta fauoò t-u hés; 
D'autan qu'a Diu iblet aperteê l'a rondella* 
Quins ferb contre tout mau de defenfa fìddla^ 
£t nofte puchan Rey ab fa bonna induftria 

Es au fand: d'ìl'rael quiu gouuerne & quìu mu* 
ii. f f f 

Tu as lo temps-paíïàt parîat en vifioâ 
A ton boo feruidoò,de ton incentioô, 
Difen.fuúslo puchan monaiùda ey botada* 
lo ey fprt cxaltat aqucd qui tan m'âgradaj 
Et que io mV/ cauíit^enter mon poble propi^ 
Dauid io ey trouuac mòn baylet no repropi. 

De mon oly facrat vntat tabeê io l'ey.' 
Dab ed ferma ferá ma maâ,& íì harey 
Qu'ed ftra refforçar de mon bras inuincible, 
Suber-ed Penemic pîuus puchanìpîuús terrible 
No aura nad pod t-e,& l'iníq perfonnadge 
No Tafîligira punéì.ny hara nad otradge. 

Pluus leu io romperey fons haynoos violens: 
Et daban ed feran deshey tz fons mau-volens: 
Ma fe dab ed irá ab ma gtaci facrada* 
Sa corne cn mon fan nom fera haut exaltada. 
Sas maâs io meterey l'vna fuús la maâ grana>. *PS*AL*JMS LXXXIX. 

^utU los fluuis pregons harey l'aut' fouvirana. 

Ed m'aperará haut,difen,Mon Pay tu cs, 
Et mon Din,& lo roc de mon falut exprés: 
Primogenic tabee i'ordonarey qu'ed ha, 
Et que íuús toutz Reys aye imperi & fegnoria. 
Ioou goardarey coftem ma gran' beneficenfi, 
Mon paéìe luy fera ferm & itns repentenci. 
nr. m ..f q 

Io harey que ia. race a iamés durará, 
Et que parelh fon throne aus iorns deus ceus ferá. 
Queíì perfons enfans maley esdelexada,* 
JEt que fegon la regle a eà$ per mi balhada, 
Edb no camìnan punébfi mons ftatutz no tienin, 
JEt mons commandamens a plaâ goardaa no vienW 

Ab vimis io viarey lors peccatz vifitaa, 
JTtlor iniquitat per plagas caftigaa. 
Mes d'ed no fera no retirada ma graci, 
Ni no romperey pas ma fé,que que iorn haffi: 
lo no vïolarey mon accord>ni defdife 
Nom' volh de ío qu'vn cop a mos potz ey heit dife. 

Io ey iurat vn cop delTuús ma Santetat, 
De nomentii iames a Dauid mon vntat: 
C'és qu 'eternalamen duraré fa femenfa, 
Et que fon throne haut ferè en ma prefenía 
Atau com l.o forelh & la luûe en tout adge? 
Pe que lo ceu dare certan teftimoniadge» 
Mes tu l'as a prefent caífat & efpudic* 
JEt corroçat tu c'es a ton vntatDauid: 
Tu de ton feruidoô l'alliance as rompuda^ 
Sa coronna foihade,& per terre abatuda: p s\al Mê lxxxtx: 

Tu as rooiput t o Diu>fas barralhas efpeffas* 
Et ruïnat de tout toutas fas fortaleíïas. iii i. 
Pilhat ed es eftat de toutz, los paífadjans: 
Ed és en gran mefpretz a fons veíîïs puchansí 
La dretcahauííat asdefas malas pattldas, 
Et de fons enemics las bandas reíiouj das: 
De fon glaui trenquan ia punte as reuirada» 
Et no l'as au combat rendude aíïl gurada. 

Per ton moien.Segnoo, ceííe fon noble eftat* 
Et fon throne excellen és per terra iettac, 
Los iorns as acourcic de ía ioemut gauiofa, | 

Tu ì'às cubert de honte & vergoigne ennuiofa; 
Entro quoan feras*tu donq en l'efconutera, 
£t coui hoec,o grandJDiu^bruflara tacoleraf 

Souuengat' de quinh temps io foy,o Eternau, 
P er qu'aure's-ru creat las gens en vaganau? 
Quoau és qui pofqua viue 5 & qui la morc no veia^ 
Quoau és qui de la maâ de la hoffas' neteia? 
On fon tons prumeês beês^Segnoo^que tu iuraras 
A Dauid fuús la fé qu'autes-betz luy balharas** 

De la honta^Segnoôjheyte aus tons te fouueê, 
Per touts los pobies grans,laquoau io porti au fee* 
Car,Segnoo 5 tons haynoòs an diit grans vilanias^ 
Et de ton Chrift facrat diffamadas las vias. 
Lo Segnoo benediit eternalamen fia, 
Atau auenga^atau diga la compaignia. 

Pfalme xc. Domine^refug. 

Jldoyfe defcriu U mifèrable conditioo? 4 laquoalU mtu P S'At'M ê 1C. 

^JfuhhElijfen nofies peccatï{jf>rega7)iu qued U hajfa ente* 
m a cafcuîí-'pux lo demánàafecom^ ajfii queDiu sia glori» 
ficat enfosferuidoos* 
T- Vns as feruit de retreyta fort douça Nous aiudan , Segnoo „ de raçe en raça > Et parauan U. i_ J que motagnas' creaíTa Ou que la terre & lo mo format hoíía^Tu erasDiu de toute eternitat 


1 £1 jeua :*i ii«< » 1 : 11 111 1 m i £r com feras a perperuitat. 

Tu hés qu'cn fii l'honii rout crochit fia 
Ec ditz labetZjCreaturas humanas, 
Tornacz en probe 5 & petitas & granasî 
Car mille ms fon daban tu,com lo dia 
JD e geè qui es ia paífát,& atau p s al m e xc. 

Qu'a rendromit vnna velha noeytau. 

Tu hès colaa rhomi com hé Taigada, 
Ed es parelh a ço que lom fauneja 
Suiis la diaa:fa forfa es comparada 
A l'herbe qui fus lo matiî verdeia, 
Ec eflorex,mes dalhadalofeè 
S'eflaflex touta,& fequas' pot vedeè. 

Car confumitz nous em en pauc d'efpacij 
Per ta grana ira.-& ta cholera ardenta 
Nous troubla touts,& touts nous efpabenta* 
Quoan metut as daban ta clara faci 
Noftes peccacs,& que daban tons oelhs 
Son noftcs maus & pluús feçretz coífelhs. 

Vebs-la commen s'en van v qaand tu t'irritas, 
Touts noftes iornsaioftes aneias falhin, 
Com hen Ìos mots qui de la bouqua falhin. 
De fepcante ans íon noítes praubes vitas, 
Ou per lo pluus d'oytanta,deus qui an 
Pluús quelos autzlo cos fort & puchan. 

Engoere es tau la f loò dequera vita, 
Qu'era no fen que mau & fachèria* 
Leu era pafle & a nous fe non mia: 
Mes qui conex la força no petita 
De ton corrous?vift que lo tô malès 
Segon ta crengta,o Diu tout-puchan 3 es. 

Donquas de haa boô conte nous enfegna 
De noftes iorns,affii qu'en diligenfa 
Nous adonem los coós a fapienfa. 
Det 5 rctornaa en-tanous a Segnoo 4 degna; S A LÌMS XCL 
!âs!entro quoan latiguiraai-nous praubetz? 
Apadfac'donq^oDiu.a cons bayletz. 

Dt boô matiî>5egiioo,»nous reíîafia 
De ta bontat,affii que tout nofte adge 
Paífem ab ioie & ab grane alegria: 

Segon-los iornsqu'habem fen'tic damnadge, 
Etque fuffert habem affliéhoo, 
Balhans plafeè & dele&atioo. 

Suús tons bayletz ton ombra fia clara, 
jEt ta grandoò fuús tout'a lor femenfa: 
X>e noíte Diu la beutat fiagulara 
Sïa {uús nous,& que per-fa clemenía 
Bd nous gouuerne > & diípaufe com falh, 
De noftes maâs & Pobre & lo tnbalh. 

Pfalme xci. Qui habitat in. 

Dauid canta en quinha affeguranfa vitp^ & 4f cohien de 
mam es exemptat aqued qui de tont fe hide en Diu. 

Vis* met en la proteéìioo De Diu tou- 

tafa vi ta, Edpothaarefolutioo Qu'enfegu- 
re ymbrc ha bi ta* Â ï'Êtèmâu ïo difere^Tu e's nio 
SALMS XCT. 

m^émmimOì ii .1 «. , ,111 1 11.1-« 

-Â-T— ~âÍl 

cf pe ran fa>Ma toò horte,& mon Diu^io é En 

i SS - I , i n ii i.ii i ij i - -i 

«■»> n wHi i « M 


ed ma con fi dan fa. Car deu hialat ed te treyrá* 
Que, quit' caffa^t'aprefta: 
Et de dangee' t'exemptará, 
Et de mortala pefta. 

De fas plumas cubert feras, 
Et feguú iuús fon ala: 
Per paués & rondele auras 
Sa vertat eternàla. 

Tu no cregneras Pefpabèn 
De la noeyt.quinh que fiá, 
Nirarralhoô quis* vamabèn 
Etvolánfuúslodia. 

Ni la pefta not' hará met> 
Qui a l'efcuú camina, 
Ni mortalha qui las gens vatt 
A miey-iorn en ruyna. 

Mille a ton coftat cad^rafì a 
Et detz mille a ta dretta: 
Mes lor mau eds not' ca.rquaran.? 
Quinh dangeé qu'ed s*y metta. 
Âins de tons oelhs çontemplarás 'TStsfLMU XCL 

Lordesheytaarreííada, 
JEt deus machans tu vederas 
La mauueflat pjgada. 

T % ^ 

Car tu as dik,lo Segnoo es 
Ma hida touta pura 3 
Deu fouuiraâ heyt as paues, 
£t retreyta fegura. 

A tu not' v iara deguû mau 
D'arrè^ny plaganada 
No s'aprochara de roftau 
On tu hés ta cafada. 

Car a fons anges ed dará 
La charge qu'eds te goardem 
Et de pres lor commandará* 
Qu'a tas yias regoarden. 

En lors maâs eds te porcaran* 
De poou que tu no truques 
Contrelapeyre 5 & Ihebarán 
Ton pec>que no trebuques* 

Suús lo leoô caminaras, 
Et fuús l'aípic horrible: 
Lo petit leoô horaras, 
Et lo dragoo terribie. 

Car ed m'ama,ditz l'Eternaus 
Perfo iom'drhberi 
Dc l'aydaá & treyre de maus 
Car ed fap quinh m y aperi. 

Sim* pregajo reyaudirey^ 
It dab ed en deftrefla ffîf!-^' SALMS XClIi 

ïo ferey,& l'on tirarey, 
jExalcan fa baxeffa. 

De vita fafit ed ferá > í 

A fon grat eftenuda: 
£t fi harey qu'ed vederá 
Mon falut & aiuda. 

¥ S *A L. XCJI. Bonumeftcon* 

Bd exorta los fidem a Uudaa ^Diu perfa iuftici, de la* 
^uoaHeed^cHuernaloìnm^ &vohons los mejprifadoos de^ 
fa matcfíat 3 alegrânaquet\c[uí s'atendina ed> &lo feruin 
endretura. 
Oò es qu'orn te cofeffe OSegnoo pietadòs, 
Et quet' cátaalaudoos,0 Treshaut 3 om no ceffe: 
DifenlamatîadaTagraci & ta bontat,Et tafî- 
íf* 


delitat La noeyc a Pefcurada. 
Ab l'inftrumen qui porta 'l 2> S A ttJM S XCJt 

Det%<:ordas,cau haa foôs 
Harpe&pfaherioô 
Sôen de bona forta. 

Car per tas obras granas 
Tu m*as tout refiouït, 
Los heyts m'an argaudit 
X>e tas maâs fouuiranas. 

O Segnoo 5 que las caufas 
Que tu hez granas fon/ 
O que fort es pregon 
So que haa ttí prepaufas. 

Aço iamés comprene 
L'homi brutau no pot> 
Et lo hóoUiOu lo fot 
Arré noy fap entene. 

Que los mâchans verdeieii 
Com rherbe,& que las gens 
A mau haá diligens 
jFlorefquan & braueien^ 

Perapresenruyna 
Cade eternalamen: ^ 
Mes ton haut eftamen* 
O Diujiarnes no fina. GarjSegnoo^as partidas 
Perirán,perìrán: 
Las gens qui mau harán 
Serán loenh efpartidas. 

Mes tu toiu au conirarL 
Exaltarasmonçorn ' «PSALMB XCII. 

Çomlode l'alicom, 
Qui quem' hz aduerfaru 

La cclte aurey humìda 
P'oli trefq.,& veyrejr 
Soque dehr;irey 
Suús los quim' hen partida; 

Deus qui contre mis' Ihcban 
Mon aurelhe audirá 
( aufa quim' plaierá, 
Et deus machans quim* greuatî» 

Com hé ia palma forca 
Lo boô verdeiará, 
£t comcedres fera 
Que lo hauc Liban porta. 

Tomas plantas plantadas 
En la mayfoo de Diiu 
Hens fon pati gentiu 
Florìran honoradas. 

Eds crexeran engoera > 

En.vîelheíTe,& feran 
£n boo~pun J & auran 
La coloò bone & bera. 

Âfhi quelom pubhque' 
Xo drer de Diu>qui es 
Mon rocen qui iames 
Nos 5 tiobe arré d'iniqueJ 

Pfalme x c i 1 1. Dominus vltìonum? 

Aci losfidem maqnifìqudn Viu>de ço qtóed a muchatfÀ 
vertut per repnma los troubles efmabut\cotrcfa GjUyfa* «P SÏA LìJiïS XCIll. 
lu regne,ed es veftit de mageftat:Diu s'és 
I de forfe habilhat & cintat.'Lo mon tabeê ta ferm 

rendut ed a,Que s'esbranlaá no pot ni ça nila* 

Pefpux toftemps ton throne eftablit es: 
Tu es tabee defpux tout a iames. 
Los fluuis an 5 los fluuis an^o Diu, 
Heyt fort gran bruút & heyt audii lor briu* 

Mes tu, qui es lâ haut 5 es pluús puchan 
Que io gran bruút de l'eílit Ocean: 
So que tu hés & fo que haá tu potz 
De ìa gran maá furmonta los hautz flotz. 

O *Segnoo Diu.indubítablemens 
JFbrt certans font tons fans commandamens. 
Ta fantecat d'ornamerï fcruíra 
 ta mayfooqui toftemps durará. 

Pfalme xciiii. JDeusvltionum- 

C& vna pregari contre los hypocritesjof^uoam fe cro* 
hin dsu titre de la (jleyfa y fm iospiris enemics dequera 3 & 

lâ perfecntân pluus iniquamen que los aufîes. 

Ditt 'ÍS'JLlMS XCIIIL 
lu de venianías adínirablcjDiu de ven* 

>-A T 
— 3 — I — — F """' 

— 1--4- 

ianfas redoutable>Muchat* claramen a prefen: Tu Diu>qui iudjas tout lo moXhebat' en haut*& | '_• g >MI fc^ lillHl» t»»l « l m »*» ï— x-art 
aus qui fon Orgue 

JEntro quoan la gen niauhafequa* 
Entro quoan la gen qui tan pequa 
S 5 alegrará*& tomz aquetz. 

Maìicioòs caquetaràn* 
Eí fuperbìmen pailarán? 
Entro quoan fe vantaran-eds? 

Eds horán ton poble 3 & lo báthi: 
Ta fante heretat eds abatin^ 
Et la veuda van auciden: 

I/eftrangee' tuân a gran tort^ 
Lo pupil eds metin a mort^ 
Et fi van engoera difeiij 

S taaa ren. 7 S A LM e XCIIII* 
JDiu a ço que hem no s'efpïa, 
lo Diu de Iacob.que ques' Ç\& 9 
^0^ faura res> o gen brutau 

JZmzï lo poble are entenetz, 
Bc vous autes hóous refponetz, 
Quanfaberatz-vous ço quieau/ 1 

Aqued quî l'aurelhe a plantadaj 
f jEt la nina hens Toelh boutada, 
Âudií ni vedeè no poyrá? 

Lo qui tee las gens en debee^ 
JEtbalhe aPhomilofabeè, 
y ous reprene no ga ufará? 

Lo SegnooDiu aconexenfa 
Que ço que l'homi mortau penía 
jEs vanicat tan folamen. 

Huroòs aqued^o^ternauj 
Que caftigat as,& auquoau 
Das per ta ley enfegnamen* 

Âffî^granDiu^que quoa aduenga 
Lo temps d 3 aduerfitat,ed prenga 
Son boo repaus per ta pietat* 

jEnterran que lo fuberhós 
S'acaba per lo machan cos 
Dequed qui hé machanfetat. 

Car de Diu fa gen ben-amada 
No fera pas abandonada, 
Son 'hereuc no lexará. 

 iuftlci lo iudlaïîien 
Sera redufit*& ia een t s zAL*jM ê xcr. 

Qui adret coó>la feguirá. 

Quoausferanlosqui permis'lhebea 
Contre los machans que nom' greuení 
Quim' goardará deus peccadoòs? 

Si Diu no m'oííe ayda preftat, 
Per petit lom m'offa boutat 
Hens la hoífe on tout eftá doòs. 

Si io difi, Lo peé fem' pana, 
Segnoo,ta benignitat grana # 

M'a foftengut & dat fupport: 

Quoan forfa penfamens habi, 
Et pluús quem 5 haa io no fabi, 
Recreat m*a lo tô confort. 

De lachetat îo íîege iniufte, 
Qui per fons refts greua lo iufte* 
A-ed dab tu res de commuûí 
Contre !os boos bandatz eds van» 
JEt a la mort condamnat an 
Toutz lo.s innocens vn caduû. 

Mas dìu mon Diu fera ma goarda^ 
Et lo rocq de ma fauuagoarda, 
Áuquoau iom' hidi > & quius dará 

De lor otradge pagamen; 
Perlor malici entieremen 
L© Segnoo los deftruíirá. 

Pfalme xcv. Venite>exultem. 1 

Exhortatioo vehementa a laudaâ le Segnoo^ no enfe* 
guipunt la Ycbellioo dem anctens /(ra'élttaá. 

S ij V 

ft--- t sZá l mS xcr. »—« L ■ < >iu » m i m r, >^p «M—f I i n » «*••« «• -* -ft£. - «■*•_ Ietz>alegrem-nous en Diu to:z,£t câr.cm *:•$& • ■ ■ «»' ' i i mrmi ««il'Bilá MMbi mt* leu a hauta votz A noftre roc conferuatori. A- 
uancem-nous en lo laudán Daban fa faci, & a 


tM«>W«>>««MaJ|Baa t>uat' -{ tl pleê can Cantem cantiques a ía gîo 

Car dìu es gran Diu,& Rey gran 
íuús los qui dius om va nommán: 
£d en fa maâ tee los eftadges 
Plus pregons de tout aquefl: mon, 
Et a ed los hautz fommetz fon 
Delas niontagnas pluús fauuadges. 

Auquoauapertee la gran maâ: 
Car ed Pa creade>& fa maâ 
A ia terra fequa formâda: 

Vìetz^baxem-nous & enclineni., 
Ec daban Diu nous ageolhem, 
Qui i'cíTencl pous a baihada. PSALMS JCK 

Car ed es nofte jDiu ondrau 
Et nous poble de fon cledac, 
£t las olhas qu s ed dabanteia» 

Si donquas hoey vous entenetz» 
Sa fanta votz,goarda prenetz 
Qa'endurit vofte coó no veia. 

Com en Níeribá & Mafsá, 
Loc defe rt que ma gen pafsá» 
Et pn voftes pays me ecnteran» 

Volen efprabaa mon podeè: 
Aufquoaus tabee io hi vedeè 
Mas obras qu'eds y regarderan* 

Debatut ey per quoarante an& 
Ab la raiía dequeds machans: 
Tant qu'en fii dixu*Veci certas 

Vn poble fens cntenemen* 
Bt qui no a aucunamen 
Conegut naás vias apertas. 

Á caufadeque* colerat* 
ïo ey proteftat & iurat 
Qu'eds no auran iames entrada 
En mon repaus ? & qu'a las gens 
Quis' deshidan de mons moieris, 
Ma demora fera barrada. 

Pfalme x c v i . Cantate Domina. 

çsfqueïí^Pfalme apera touû^ pobles a cantaâ Us law~ 
dobs de Diu,& cmteè vna prophetia dm regne Àe Chriïl* 
iuús lozjuoau tout h mon âebé eíiaá reduft m vniob cf*&- 
hidienfaâe fe* 
P S A L M e XCV I. 
#-* Antatz a Diu nabera cáta, Tu tabec tou- ~$"d~"*~V Tv^ ta terra canta:Cantatz haut & benedifetz Son 
Íl&£:ï:±±$:x::± 
fan nora,& tofté difetz Son íalut & ayda 

Contatz fons hautz fey tz & fa glori 
A las gens per tout territori: 
Car gran^laudable^ redcubtat 
Suús los dius ed es per vertat, 
Deufquoaus lo mon hé la memori. 

Car los Dius que las gens honoraa, 
Ne fon qu'idolas qu'eds adoran. 
Mes los ceus fon heytz deu ^egnoo: 
Triomphe)glorL& tout honoo 
2?aban fa rnaieftat demoran. 

Touta forfe & tout' excelleuíî 
En fa mayfoo' hé refidenfi.* 
Baìhatz donCîpobles^balhatz îeu 
Touta glori au gran £)iu deu ccu, 
Et touta forfe ab reuerenfi. <^u'au daá l'honoo cafcuû $ 5 aplique> 
P S ALMS X 
Digne de fon nom magnifique* 
Portatz a Diu voftes prefens, 
£t dehens fons paus plafens 
Cafcuû de vous entre & fe hique? 
, Adore Diu tout perfonadge, 
Ec luy rende dret homenadge 
En foníanâuàri excellen: 
Que touta terre en lo colen 
Tremole daban fon vifadge. 

Digatz a las gens, Diu laudable 
JEs tout folet Rey veritable: 
Tabee lo monde ferm ferá 
«Sens fe bodjaa:Diu iudiará 
Las gens en iuftici equitable* 

Que los ceus & la terre fia 
Donquas en ioye & alégria: 
Bronia la mar & fo qu'ere ha* 
Ârrigan los camps ça & la: 
Cridatz ne bofqs per compagnia* 

Cridatz daban ù grandoò hauta»* 
G'ar ed veè.car ed veè fchens fauta, 
Per iudiaa la terra.lo mon 
Et fa gens iudiara fegon ' 
Sa, fidelitat, qui no mauta. 

Pfalme xcvn. Dominusregnault* 

Defcriptioo de la hauta mageSîat de < Diu 3 & defaim* 
ftici, ajfì tjue tout lo mon s^humtlie iuús ed 9 & que íûhìm 
idolatrioéjían abatudas* Enfiî > ed exhorta teutXjipiet^ 
quiu cregnin aje hidad <& refom en eÀ> SALMS XCFII. 

Iu regna fuber tout,Que donq de bout en »» » ' — »i| fc » i* < 1 1 J >— — «►*- i"jHr* —,—" -■ — - — 1| -.— _/„ !,! _ _ T boutTerras'enreiouefqua >Touteiíla s'argau- -T T 
«<«»# — #»-> — 1 1y " "•*' ' ' ** " " ~~°in» i » n rii1 -r— -Tffjf i - t hi m ,i . , ■ - , ■ (.i- m g 

defqua.'Nublas & gran negroòTornejan fagra- 
doò» Iuftíci & iudumen De fon feti hauten. 
Sonlofo fti e doò. 

Lo hoec va daban ed- 
Qui fubitamens'met 
ÌEn brafa fas partidas 
Tout autorn dìuididas. 

Sos propts eflâbrecï vá 
3?er tòút lo mon-auán 
Granda luftroo rendèn* 
Etla terraac vedèn- 
Tremola en s'eftonan. Paba DÌu,DÌu déu mo 
Tourarnootagnas 3 hon, 
Comla cera aprochada 
Pres deu hoec & cauha- 
Los ceus eftelatz vâ (da. 
Claramen predicán 
Sa iuftici notorí» 
Touts los pobles fa glori 
Coteniplade & vifte án. TSsALML XCVIIÌ. 

Confuús fian aquetz Vous-auts g, dìu amats 

Quis' fon rédutz bayletz. Et fon nom reclamatz, 

D'images,& qui volin H'áyífetz fort lo vici: 

Idolas,& las colin. Hâyffets i'iniufticL 
Vo 9 toutz dôq propta- Car én fa goarda ed pre 

O DÌus,deuotamê (men Las amnas de fa gen, 

Adoratz lo treshaut: Et hs deliura plaâ 

Syon quoanaquó aud, Z>elamachantamaâ, 

Gran gay & íoya pren. Quius há mau entrepre. 

O Diu, tons iudiames Lalutzeftenes' veê 
An heit que grandamens Per los homis de beê, 
Las hilhas alegradas La ioya es lo partâdge 

De íudá fon eítadas. Deus q, an dret coradge. 

Cartuéshaut montat, luftes,alegracz-vous 
Sus tout lo mon,Segnoo, En Diu vofte fecous, 
Et en glori & honoô Et hetz que la laudoò 

Sus touts dius per vertat De fon nom & grandoò 
Grandamen exaltat. £nter-vous aia cous. 

P S A L. XCVHI. Cantate Domino. 

Sxhûrtatioo a laudaâ 'Dm a caufa defabontat &fìde* 
litat queda muchadâs en Venârct defa Çleyfa , & com- 
municadm a teutsper Chrift* 
Antatz a Diu canfoo nabera Car ed a 
grâs feytz, expley tat.Son puchá bras & maâ dretera SiALMB XCVllL 
Ayde & falut l'an aportat.Lo ^egnoo a manìfeftada 

Son ayde & falur franquamen 5 Et fa iuítici reuela* 
da Aus oelhs deus Gentius claramen* 

La fouuenenfe ed à aguda 
D'efFecìuaa en fa fafoô 
Sz graci & fa fe prometuda 
Á Ifraêl & fa niayfoô: 

<5adeliuranfa no petita 
Touts los corns deu monde vifte mt 
Cafcuû donq qui fuús terra habita^ 
A hauta votz ane cantan. 

Gridatz-haut 3 mïatz aíegría, 
Cantatz. pfâlrnes aUiSegnoo Diu 
Que Ja harpa accordante y fia,- 
Digalavotzfoncangentiu. 

Los claroos & trompetas fonen 
JDaban Diu>Rey de tout lo mon, 
jîronialaniââjfonsflots refonen, 
La terra&toutzlosquiyfon. 

QUe de lors maâs los f luuis truquc SsA L tPkt e XCIX. 
JDabanloScgnoo tout puchan, 
Las montagnas criden & vquen 
De la gran ioiaqu'eras an. - 
Car per haá la iudicatura 
De la terre,ed veê per vertat: 
Lo mon iudiará en dretura, 
Et los pbbles en equitat. 

Pfalme x c i . JDominus regn. 

Ed canta lagracifpecialla que *Dìu habi heyte a 
ça d y u4braham y l y ahilhanperpriuiledge 3 per luy efi< 
dicada. lara- "SB| 
O Diu eternau és Rey naturau:Lospo- 
bles de met tréblen daban ed/Cherubiîs leugeés 
o" 

' 41 MJUUM ■ ■ — ■ — 
-T— " -V- fon fons marchapeés. Donq au long & lar- 

t i | i ii I— il i iiiii^ mm^,^— i 1 1 ■■ mmm pfci m** h d— i m ■ m — *■ 
+ t J 
_ A___Il_-, &~W ï~- ™ 4- -— ~ 

p — ' ' ' ft V ' 1 — T— «-+* — ^— ■£ — — 4 — •— j i • " — TW— *bmmmm — »■»■1 i t ■ î 

ge Ter re s'en es b*r g_. 

Lo Z>iu tout*puchan En £yon es gran* 'P SALtMS 
Edesexalcac 
Decafcuûcoftae 
Deffuús touta gerf f 
Qui laudaá precen 
Ton nom inuincihle* 
Gran,fant,& cerrible. 

Laudaá io lo-s vey 
LaforfadeuRey 
Quiamalodreu 
Cartu esaqued 
Qui as eftablic 
lufticij&regic 
En touta dretura 
lacob ta faóìura. 

£xaltatz l'haunoo 
De nofte Segnoo: 
Gettatfc-vous,humius, 
Á fons peés gentius, 
Car íacracz eds íbn. 
Moïfe & Aron 
Enter aquetzeran 
Qui facrifiquéran. 

^C Samuel vengò 
Puxaprés>&hò 
Pequetz qui pregan 
Debotz fon nom fam 
Diu ere inuocat, 

Pfaline c. 

?v/S es XCT X 

Ec per eds fercats 
Diu los efcoraba, 
Et refponfa daba. 

iíddegnáparlaá 
Âb eds deupialaa» 
Qu'en las nubías heyc 
Muchabea touttreyt. 
Sons paítes tabee 
Eds goardaban bee> 
£tla Ley Cacrada 
Qu'ed lor habé dada* 

O Diu pietadoòs, 
Tu tons ferbidoòs 
Exaudibas leu, 
Et not' hòdegreu 
Delor eftaa jDìu 
Propiciatiu: 
Tocaibetziuftici 
Haíen de lor vici. 

Dooc a hauta votz, 
Laudatzara,t0tz 5 
Lo Oiu eternau: 
 genoiìhsedcau 
Quebs mettatz daban 
Son fanét nonrcar fan 
Es,& pîee de glori 
Diunofteadiutori. 

IubilateDeo. 
Jes'aJJèmhlaaau tmpfa> f S AL M £ C 
per adorÀ Diu y & lo henedifeper fa mifericordì &vertatl 
Antatz a Diu a hauta votZjHabitás de 1 $~<&T|P 
la tcrra totz:Seruitz en ioie au Tout-puchan, .-4 »»f — i w % ~ '' u -"~ ' " " ' ir i .in. _ mm-i— m^mi - _____ 

Et, a le gres,vietz-lo da ban. 

Qtie Diu es Diu conexebs failh, 
Quins a hey tz>& nò pas nous nò* 
Et que nous ém lo poble sò, 
Et lo troppet de fon farrailh. 

En fas portas & patis bttz 
Entratz,& vofte debeè hétz 
De gloriíícaá íbn renom, 
£t benedifetz fon fanóì Noxn. 

Car Diu es boô, & fa pie'taf 
Dure a iames 5 & fa vertac 
Per toutz adges fidelamen 
Demore en medix eftamen» _t _•_•_> ^ — »— 
_) ■*•■__.»_ Pfalme c ifericordiam&. Dauid no eftan engoera ^jy pacificpromet a *Di 
lcu qtfed ns ferá>haâ Voffçi d'vn hoo ^Frince* aj mta- ne <? S AL MB CL 

viuefchens haátort 9 ejiaarígoroòs am mauhés^eMah 
lasgens de heè. 

:::î:î:ï:?£tí 

A volontat es qu'vn câtiq io canti De 


la pietat,& que Pequitat vanti:Segnoo mo Diu, 
iot' pfalmo di a rey* Et lau da rey. 

Ausfendeés boôs & dretz iom' volh ate 
Quoan viaras-tu a mi per Rey me rende? 
De coô fanceé gouuernarey comcau 
Tout monoftau. 

Daban mons oelhs n'a earde que io lexi 
Res de machan:car Tobra io haexi 
Deus desbauchatz:nad no m'irá au torn 
Ninoeyt,niiourn. 

Tout coó qui penfe a dol & tromparia.j 
Se tirará loenh de ma compagnia: 
Lomau-hafecnoy íeráconegut, 
Ni beê-vengut. 

Qui en fecret parle au delabantadgc 
De fçn Drochaâ^fcntira fon c tradge; Ci T S A L<JWe CIT. 

Ni foffrirey l'oelh haut,ni lo coó gros 
Presdtu mecos. 

Io iettarey ma vifta fauorable 
Suús los fideus de la terre habitable. 
Qui ícc lo dret camn,fera folec 
Lomebaylet. 

Pas nom' playrà en ma may foo recebe 
Àuguû dequeds quis' plaíîn a decebe: 
Ni no fera daban mi nullamen 
Fermloquimen. 

De boô matiî caíTarey de ]a terra 
Toutz los machans,exterminan qui erra* 
Et qui s'adonnejO Diu 3 a maubeftat, 
jDetaciutat. Pfali ne c i i . Domine.exaudi.' *Pregari lamentable^a ço quela Çleyfafia remetuda en 
fonintegre & tflatprumeê^que h regne de Diuflo refea 
pluús que iamès.Bnfit apres que lopobie a recmegut tant 
fi^feblejfas que fké ajfliiïioSs , edfefortifica en l'eternitat 

a de 7)iu. atn 
Nten^Segnoo.ma pregarLEt que mon eriit 

Peruenga a ta maieftat.Au tçps que íoj 
SALMB CIL - ■_ IlJLl Tl, IT" ..""iTf*^ 
moleftat,Nom 5 panes ta fanta ca ra, Mes ton 

t» H l l* _«É__| 

I aurelha prepara Per m'audii í & leu aprefta Ta 

repofte arna requefta. 

Car atau que la humada* 
Ma vita s'en és anada: 
Mons os de doloò peritz> 
Com vn tifoô fon aritz. 

Mon coó frapat hens mi trê 
Et l'herba fequa reíTembla.* 
Talamen que de pluús prene 
Neuritut nom* pot louuiene. 

De forfa que iom 5 turmentL» 
Que io plori & que lamenti, 
Ta magre & reu ey îo cós, 
Qu'a la pet tienain mons os« 

Áu -butor deu defert ara 
Ma perfona s'acompara, 
lo reffembli U fauuaclge 
Cabequa deu y erd-boicage» 

lo velhijio miferable 

Au m» i i — «X |jj B— I >w »< > * mmmm ti TSALMS CIÍ. 

Au pafíaroô foy femblable, 
Qui foò.fuús lo ceyt s'eftá, 
Quoan fon parelh pergut a. 

Mons enemics toutz, los dias^ 
M'an dit granas vìlanias: 
De mi los rauioòs periuris 
Hen patroô de lors iniuris. 

I. ' J^. C l 
A u loc de paâ io caufexi 

Labrafe,& d'eram'neurexi: 

Mon beuradge mefclat ey 

JEt de larmas i? & de goey* 

Per ta colere alucada: 

Car haben haut collocada 

Ma perfonna beê-voluda, 

Are a terraTasmetuda. 

Los iorns de ma vita lafla 
S'en va# com Tombre qui paíïa: 
Io ferey fec & parelh 
Au heê quìs' feque au forelh. 

Mes ton eífenci diuina 
Segnoo Diu,iamesno fina: 
Et toftem fera memori 
De ta fouvirana glori. 

Tut' Ihebarás donquas ara^ 
JEt de la miferi amara, 
On veetz Sïon ta ciutat, 
Tu auraSjSegnoo^pietat. 

Car lo temps es conuenable 
Que tuú íías fauorable, 

T *P S A L M S CIl. 

D'autan qu'are esarriuada 
L'aílignatioo balhada. 

Cartons bayletz quit' reclaman^ 
Sas peyras medixas aman, 
Et de fa proba,Segnoo, 
Eds an gran compafsioo. 

Labecz la gen eftónada 
Cregnera ta rcnomada; 
Labetz cregneran ta glorí* 
Los Reys de tout territori. 

D'autanque Sïon herida, 
De Diu fera rebaftida, 
JEt qu'en fa gran mageftat 
Ed íera manifeftac, 

Regardan a la pregari 
De fon poble folitari, 
Et no haben mefprefada 
La requefta qui l'an dada, 

Enregiftrada fchens fauta 
Será vne obra ta hauta, 
Perl'amoodeusquiviarán, 
Et apres nous baderán. 

Lo poble fant qui deu naxe* 
 laudaá no ferá laxe 
L 5 Eumau,& rexcelleníî '^: 

De fa gran beneficenfi. 

Car de fa fanta demora 
Eï haut loc ôn ed demora, 
Diuala terreeípiac, Et deu hauc ceu regardat, 

Per audii deus miferables 
Captíus los plaings lamentables* 
Et per rende deliuradas 
Las gens a mort condamnadas* 

Affii qu'en Sïon om vante 
Lo nom de Diu,& qu'om cante 
<Sas grans laudoòs plaâ & beê, 
£n Ierufalem tabeê 

Quoan las gens acumuladas 
Seranenvn aflembladas, 
Per rende au <S*egnoo propici 
Ab Jos réatimes ferbici. 

. iii. § f 

Diu a ma forfe acablada 
Au camiî,& abreuiada 
Dt mons dias la tenoô: 
Per ço dit ey,Mon*Segnoo, 
No haffas que io trefpaffi 
A mon miey-temps, per ta gracî: 
<3ar tons ans no variables 
Per toutz adges fon eftables. 

Verïas-a tu fonderas 
La terra,tu difpauferas 
Los ceus aixi que<f eftán: 
Totasbetz eds perirán; 

Mes tu,Diu plee de puchanfa* 
*Seras ferai,& fens mudanfa: 
La on ed vielhs cau que vengan, 
Et que fiï,com raubas,prengan. 

Tij T $ <lÁ h *J%t 8 C I r. 

©m veftìmentzquis'cambian* 
Ed cau que mudatz eds fian; 
Et per vertat tu ferás 
Aqued qui los mudarás. 
Mes ton eífenci diuina 
Toftem es>& punél no fina: 
<Segnoo>iames tas anadas 
No feran pas acabadas. 

Los enfans deus qui t'honoran* 
Quit' feruin J & quit' adoran, 
Au feguii habitarán, 
Et dab tu toftem viuran: 
Et lor femenfa grafida 
Conftantamen eftabhda 
Stra per ta fola graci 
Daban ta gauiofa fach Pfclme c i i i. 'enedic^anima. Ed canîa lasgranas bontatTjde ^Dìu enuers los homu: 
fux los combiâa & tmtas caufas creadas a lo balhaa lau- 
dúò &gÌori. 
Eneditz Diu^mon amne,&laspartidas Qui 


fon hens mi toutas enfems vnidas^ontreíTannom TSsALMS CI1K 
z^zz$: 
laudendeuotamen.LaudadicDiu*monamne,& 
not* defmombre De tan de bees & gracis lo gratì „L- 
nombre^Queheytas t'a tan libera lamen. Lo Diu deuquoau las doçoòs fon ta hautas* 
Que perdoôt' hé de toutas tas grans fautas^ 
Ex. te goarex de toute affliélioô: 

Ed qui de mort & de hoffa pregonna 
DefFcn ta vitte,& loquoau te coronna 
De fa clemenfi & gran compaffioô. 

Qui de toutz becs ta bouqua reíTafíaj 
'Mt loquoau hé qu'atau com l'agle fia 
Renouuelade & frefca ta ioentut. 
Lo *Segnoo es qui hé dretta hîftici 

Aus affligitz J & íuiis tout es propiei. 
A Popreírac 3 & d'iniuris batut. 

Eà a baihat fons fendeés a enten& 
A fon baylet Moyfe > & heytaprene 
Sons feytz aus hilhs d'ífraêl moc per wm% 
Diu es encìina pietat&clemeníîa* 

Tard a courrousimes en benefioeníia 

*■*•» " * P S AL MS CIÏT. 

jEten bontat ed fe platz fuber tout. 

£dno debat toftem^ni no s'altera 
Dab nous eaytius,ni no tee fa colera 
Au coó toftem contre nous per vertat. 

Eà nons a hey t fegon noftes grans vicis^ 
Ni mes rendut fegon las iniufticis 
Que comettem contre fa volontat. 

Vift que de tan que lo ceu terra pafla 
En gran hautoò,de tan fa graci embraífa 
Et fa pietat adaquetz qui l'an met: 

Et auta-loenh com TOrien demora 
De rOccideSjautan de qui l'adora, 
Et de nous toutzlos peccatz loenh ed met» De tau pietat quVn pay qui fos hilhs ama 
Es efmabutrde tau a quiu reclama, 
Et a quiu creingjes Io Diu eternau: 
\ Car ed fap plaâ quinhe es nofte faétura* 
Et fis' fouuee que de nofte natura 
Nos no em res que prouba naturau. 

Accomparatz fon de rhomi los dias 
A l'herba, qui com íìoò de gradarias 
Per quoauque tems folamen eflorex: 

Car auta-íea com lo ven Ta toquada^ 
De tout en tout ere cs exterminada, 
Tan íj-ue fon loc pluus no la reconex. 

Mcs en tout tems'Diu es doòs & propici 
 qui Pa met:& s'cften fa iuftici 
Suús los enfans deus enfans a iamès: lo dic dequetz qui fon paéìe entretiennhl 
Ec qui faley en la memori ciennin, 
Per acomplií fo que commandat ès, 

Diu a metut fon trone venerable 
DeíTuús losceus,&fonregne admirable 
A mandamen & puchanfa fuus toutz, 

Anges de X>iu,qui étz forts en puchanfa, 
*Sus laudatz-lôjvous qui fon ordenanía 
Hétz auta leu qu'auditz fa fanta votz. 

Benedìfetz Diu,toutas fas armadas, 
Vous quiu feruitz:& quoan etz emplegadas 
Hétz fon voleè com Iqiaus feruidoòs. 

BeneditzZ)iu,fon obra,quoauquc íias^ 
Per toutz los locs de fas grans fegnorias; 
Et tu tabee dau^mon amna,laudoòs. 

Pfalme ci i i i. 2?enedic,&cJ 

Canticq bet per excellenfì , auquoau Dauid celefyra & 
glorifiqtta Dtu de la creatteo y &graciobs 
de toutas caufas* 
Vs.mo anime,ara beneditz leu Lo Tout-piv 
ehan^o rao I?í uJ3iu deu ceu*Que gran m es/cer- TSALMS CIIIT. ri^— 'nwi>i ii ■ ■ ^~ »^« | " | " , « »*.«••■ . y»^ 

tas ta veftidura £s maieftat &glori touta pura.La R1 


i~::ki:: — j — x — j f»l*«M# i— fffc claralutsdót magmfieamê Es tcrneiat^teferb d'ha- 

bilharnen,Et tout autorn de ta grandoò diuina, ^_ ï. ti , •»»>•» *lí* —aT>«< ' Losceus tu tends aixi quVna cortina. 

[ Los hautzlodgis enloiìquoaus tu t'eftás, 
Per totz coftatz d'aigas t^ronat as: 
Ton carrïot tu hés de nublas horras, 
£t deus fortz vents fuús las alas te portas. 

Deus vents Diu hé per fons puchans moiens 
-Sbns mefladgeés & laquais diligens: 
Lo hoec-volatvSc los rugles horribles 
Son fons baylecz & feruidoòs.terribles. 

Ed a fondat fuús fons ferms fondamens 
La terraronde 5 & táfeguramens 
De touras partz ed Ta aflegurada, ; 
Que nob' maura iames en forta nada. ÏSALMS CIIII. 

Temps es eftat que com d'vn manto ron 
Tulacrobisdel'abifme pregon, 
Ec que los monts pluús hautz efconutz éran 
i>eus grans aygatz qui deffus s'arrefte'ran. 

Mes promptz eds hon a deflodìaa délá 
Incontinen que ta bouqua patlá, 
Los mïàflan,& quant & quant hoegoran 
Que lo fort foô deu perigle entenoran. 

Labetzlorcaplas montaignesdreflan, 
Labecz las vals s'acropin & baixán 
Au medíx loc on per ta prouideníi 
Habes volut que heíTan redifenfi. 

í\ i- „ í 1 1F 

À la gran maâ fas bodnas as metut, 
Lafquoaus paffaa no Tes no permetut, 
Ny no fera de fa tempeftofe onda 
Cuberta pluús aquefta terra ronda. 

C'es Diu qui hé colaa las clarâs hons 
Per hens las val5,& qui enter los mons, 
Hé que los rius qui delas hons prouienin, 
A lor plafeè toftem corrin & vienin: 

On s'abeuraa toutas las beftias ván, 
Qui perlos camps & riueras eftán; 
£c on (a fec eftapga d'auantadge, 
Sens habeè poou d'arrè^l'afo fauuadge. ? 
La tout aupres dequeds piafens arrius 
Son los aufetz deu ceu betz & iolius, 
Qui hen audii,deu frefq de Tarramada, 
La douça votz que Diulor a balhada» 

De haut «n-lá las montagnas & recs P S *s4 LMS CTTTL 

DVigue abondofe ed abeure en toucz locs> 

£c la terrees touta plêe & fafída 

Deu fruút qui veê de ton obre acomplida. 

Diu crexe hé per las beftias lo heê> 
Etlo tribalh a benedife veê 
Que rhomi pren.hafen que Pherba crefqua> 
Et que lo paá la terra produfefqu a. 

Lo viî tabee qui gay nofte coó ren^ 
L'oli per haá lo vifadge lufen, 
Et mes lo paâ depend de fon ouuradge., 
Qui rend fort i > homi > & lo balha coradge. 

Los arbes hautz prenin lor neurituc 
Deu medixloc,& toutalavertut 
Deus cedres dretz.que lo Liban aporta, 
Depend de DiUjquìus plama de la forta. 

Affiî qu'en eds los petìcz auferoôs 
Podoífan haá lors niids en lors fafoôs: 
£t fa mayfoò la cigoigna dreífaífa 
Suús ios abetz on era s'aîodiaífa. 

Los pluús hautz mos & los pluús hautz tuquóou& 
Son per neurii farris & cabiróous» 
Et los horatz deus conilhs tu colloquas, 
O Segnoo Diu>hens las duras arroquas- 

i i.' 4£ 4£ ^C 

Tu as creát la Luua & tout fon courSj, 
Fer diftinguii las íafoôs & los iors, 
Et lo foreilh conex fort pláâ la plaífa 
On ed fe deu coquá,quing temps que haflk. 

Tu hès aprés venii Fobfcuricat, 
Et arriuáala noeyt de tout coftát: *p s*A Ltme ciiii. 

Pendenloquoaulas beftias deus bofcadges 
Salhin dehore,& van ajus pafturadges. 

Labetz Peftailh deus petitz leoôs fort, 
Qui,ahamatz,rugiffin haut & fort 
Apres la proie,& en-ta tu s'efpïan, 
Per que de tu apafturatz eds sïan. 

Lo claa foreilh apres fe va Iheuán, 
Et eds ahoeyte a lors cauernas van, 
Dehenslafquoaus plaârepefcutz fe booquan* 
Et tout lo iorn s'y repaufan & cooquan. 

L'homi labetz dehore au feguú falh, 
JEt s'en va haa fa befongne & tribalh> 
Encro pertan que la ciartat deu dia 
Venga a falhiíj& que breípe ia fia. I 

O Segnoo Diu,que tons ouuradges Ibn 
Grans & diuers per tout ]o large mon/ 
Tu as tout heit fagememterra ronda 
Per ta larçeífe en richeffas abonda. 

Quant a îa maâ qui tan d'efpaci teê> 
Tan d'anìmaus nadans era conteê, 
Qu'eds fon fens nombre, & losquaus era porta 
J[3rans & petitz & de moyena forta. 
La tabeê van & corrin los nauius, 
Et la balena es au miey de fons brius, 
Laquoau tu as grana heyta & formada* 
Et cotasbetz lahens s'esbat & nada. 
iii. # Ŷ # 

A tUjiSegnoo^s'aten tout animau> 
Et couta beftie,affiï d'habeè quoan cau 
Lor neuritut í & qu'en temps neceífari 


P Stsf LJIIE CIIII* 

Aym de tu lor pafture ordenari. 

Qjioan tuous hés part de to-ns beês aíxm^oà&j 
Deus reculhiî eds no fon pereíïbos: 
£t quoan ta'maâ tu obris^de ta graci 
Raííaíîatz fon en petit efpaci. 

Mes* autaJeu que ta cara s'efcon, 
Totz eftonnatz& toutz troublatz eds fo-m 
Sirclperic lor oftas^eds trefpaífan, 
JEt enlor probe eds retornan 8c paffan. 
Que fi tremette aute-betz ed te plata 
Tonefperit 3 animaus foncreatz* 
Si bienjSegnoojque de la terra lada 
La faci toute es leu renouelada. 

Deu Segnoo Dìu donquas ia maieftar 
i Sïa exahade a perpetuitat: 
Lo Segnoo Diu fas obras entertenga, 
Et gran plafeè en ço qu*ed a heit prenga* 

lo dicjo Diu qui d'vn regard foiet 
Hé tremolaa toura terra de met, 
Et hé humaa quant & quan quela toqua» 
Touta montagne & touta dura roqua. 

Per mon regard>tao que io feré vi u* 
lo cantarey io nom deu Segnoo Diu: 
Et tan qu'aurey eiTcpfalmes volh difè 
A fa laudoò,& fon nom benedife. 

Àl'entertanjdegne ed perfa pietac 
Prene plafee a ço que l'èý cantat; 
Qu'àuSegnoo Diu mon difcours plafen û^ 
Et au Segnoo fera mon aìegria. 

Qu'oftatz deu monsïan ios pcccadoo* *P S A L M s cr. 

TotaIamen î & losmachans traydoos 
No sïan pluús:tu,mon anima,dona 
Laudoos a Diu:laudeu touca perfona. 

f S AL. CJ^. ConfiteminiDom. 

Ardenta exhortatioo a landaa h Segnoo , ^r s'adorms 
de t&utà ed per fons bien feits aAbmham $ > ítfafïmefit® 
entro aítntrada dela terrdde Chanaan. 
n Elebratz lo Segnoo laudable , Inuocatz 

ç$:$=: 
fcn nom admirable > Su$ > aî*a toutz , hetz vom j 
r per vofte moyen Conegutz enter touta gen. 

Cantatz-lo. digatz lo eantiqu^s: 
Parlats de fons feits magnifiques,: 
Glonficatz-vous a iames 
En fon nom qui benediic es. 
Lo coò dequeds fya luioos JP S A LtM B CK 

Qm ferquan lo Diu glorioos 

-Scrcats 2>iu,& fa forfa granas 
«Sercats fa faci' fouuirana 
£n tout temps,& rementabets 
Sas grans meruelhas com debet$ 3 
Et los fignes & iudiamens 
De fa bouqua parelhamens. 

O vous femenfa vertadéra 

D' Abraham qui fon baylet era., 

Vous de Iacob enfans grafitz 

Lofquoaus lo *Segnoo s'a caufits. 8 

JEd cs nofte Diu>nonobftan 

^Qu'ed iudge deu mon lo reftán. 

i. ' 1" f" f .-.'*■ 

De fon pa<5ì:e & palaura daáa 

La memori ed a conferuada 

En mille generat ioos, 

Que fegon fas compaíïtoos 

Dab Abraham habe' traétat 

Et amigaumensarreftat. 

Deu fegramen fe fouuengora^ 
iLoquoau a Ifac iurat hora: 
Et qu'ed eftablí pux aprés 
Ab îacob per decret exprèsí 
Et per alliançe eternau, 
Ab Ifrael fon hilh leiau, 

DifenjPer mit' fera balhada 
Toutalaterre& la cont ada 
De Chanaa,per la part deu beê 
Et heretat qui t ; aperteê* ? S*AL MS cr* 

la(f 5 hoffan pauc de gens 
Toucs tftrangeés& indigens, 

Et que d'vng loc a l'aute anafían, 
Et d'vn pobleaîaut'caminaffan: 
ïoutasbetz novolòqu'arres 
Lasbets ÌOb hefía tort en res: 
Mes pluús leu los Reys fubiugá, 
Permoô d'eds,& loscafti f gá. 

ii. f f f 

No toquets a ma gen vntada> 

Mo hafats mau en forta n-ada 
A mons prophetes,Diudixò; 
Ed hè que la hami vengo 
Defluús la terre,& hé falhií 
Touts viures qtii podin neurii. 

Mes daban los sôs,tremetora 
Vn homiilofeph venut hora 
Per efclau:& aus ceps boutat, 
Enherriât & mau traóiat, 
£ntró que lo temps ho vengiit 
Deu prepaus qu'ed habé tengut. 

Deu *Segnoo la palaura pura 
Loneteiáde touteordura: . 
Lo Rey alabetz tremetò, 
ft a deliure lo meto, 
Obè lo Rey de tan de gens 
Lo hè deftaquaa promptameiis. 

Pux fus fa mayfoô cap l'ordena, 
Per qu'a tout fon domayne entena* 
Et per mette hens las prefpos <P S AL MS €V. 

A fa volontat,fons bareos: 
Et per enfegnaa plaâ & beê 
Som ancïaas dotìoòs tabee. 

iii. ^ ■$ 45 

JEn £gypte Ifrael entrara^ 
'Et lacob eftrangeé lodiara 
jEn la terra de Cham labetz, 
On Diu he crexe fons bayletz: 
JEtlos reodo trop pluús valens 
ícpluus fortzquelors mauuolens» 

Mes Dîu iufte per fa puxanfa 
De lor coradge hè mudanfa, 
Talamens que de boos amics 
Hon heitz de fon poble enemics^ 
£t que de nofe aus feruidoès 
Deu iSegnoo^peníáii los traydoòs. 

Labetz ed enuia Moyfa 
iSon boo baylet 5 & authorifa 
JDt la medixa charge Aron 
Caufitz per ed 5 lofquoaus meton 
A effieyt fignes merueihoòs 
Au pays de Cam merueilhoòs» 

Tremetudas tenebras horan* 
Quì grana obfcuritat rendoran: 
£t fi a lor commiffioo 
Nad d-eds no hè rebeliioo. 
En fang he lors rius çonuerdi, 
Et toutzlors.pexlahens morii* 

m i. ^ ¥ 4P 

Gráolhas faûtan de la terra, 

Qui v s â l m e cr 9 v , 

Quì aus reys medix hen la goerra* 

Toutas lors cr^mpas enfefin: f 

A fa palaura leu ieílìn <■ 

Per lo páis los mofcalhoos, 

£c los pedolhs a millioos. 

Aulocde ploia.crabamaíTa 
£t rugles lor dè tout amaífa: 
Lors vignas & higueés frappá, 
Los arbes deu païs couppá: 
Cigallaspodanaâs vengon 
A fon dife 3 & fchens nombre hon: 

Qui touta lor heiba miniaran, 
Et lo fruiít de lors camps broftaran» 
Lors prumee-baduts aucigò: 
La floo de lor vertut pergo, 
Et tirá dehora ù gen 
Plaá goarnida d'au & d'argen. f 

JEt fi nad de lor compagnia 
No as;o mau ni malaudia: 
Los d'Egypte medix pervray 
De lor partimen haben gay: 
Car la met los habé fayíuz 
De tons hìihs amatz & graíîtz. 

v. # Vnanublapercobertura 
Diu îor balhá i & ago cura 
De haá la noeyt lo hoec luíîi^ 
Affií de plaâ los condufii. 
Callasdemandánj& n'agon 
A utan & mes que non' volon» 

Deu paâ deu ceu ed ios neurira; 

V P S jf L 
^ôhrí lo roc*aigatt' forcira 
■jEti tauquantitatque fons brius 
Pcus iocs fecs corrén com arrius; 
Car de fon dife s* fouuengò, 
£t d* Abram qui fon baylet hò. 

Atati tirá ab aîegrìa 
Son poble hore:& prene via, 
Hè>en cantán a fons trïatz, # 

Àuíquoaus baihá los camps & pratz 
3Djétis paì*Sj& los he fegnoos 
jDeu tribalh de las natioôs: 

Affiî que fons decretE goardaíïan* i 

Et que leiaumens obferuaíTaii 
Las ìeys remplidas d'equitat* 
Qu^eoteredsed habé boutat. 
Àradonq,& toftem.com cau^ 
Celebratzio Diu eternau. 

Pfalme cvi« ConfitcminìDomJ 

jîcifon talamen racotadm lasgracié de Diu^ue los là* 
dem ab lorspaysfe condamnen&ingratìtud & rebellio® éà 
hahee me/conegm los beneŷció de *Diu. 
i i ■ > i ii « I mi Eîebrats Diu:car boo ed es,Et fa doçoò du- ■T— 
re a iames:Quoau es dcus homis qui recite Las TSAtMB CFI. 


proeífas del\Eternau,Et qui de publicaá s'aqui- te Sa's grans laudoòs ai xi que cauí 

Huroòs qui a dretura s'teê, 
Et iuftici en tout temps manteê» 
Se&noo per rafftétioo bonna 
Qu'as a ton poble bee-volut, 
Souuengat 5 plaâ de ma perfonna> 
Et vifitam' per ton íalut. 

Affiï que io veyay los bees, 
Dont tons eflegitz cntertees, 
Et que de ta gen communiqui 
Alaioye & felicitat: 
Et queí^egnoojiom' glorifîqui 
Àb ta benediita heretat. i.. Helashouts habem ofFenfat, 
Nous Bc noftes pays^& paífac 
Lachamens tas leys nonipareihas. 
Nofte feyt es eftat machan: 
Noftes pays a tas grand's meruelhas 
En Egypta plaâ no penfán. 

En memori no an metuc De tons grans bees la muititut. Vij ç tsaljms cn: 

Ài&xrebelle ton poblehora 
Pres de la maârDiu toutasbet^ 
Per fon Nom là lo focorrora» 
JMuchan fa puchanfa fuus eds. 

La maâ roge miaffada hò^ 
Et touta fequa deuengò; 
Per lòs abyfmes los guidara^ 
Com per defertz fecs & aricz* , 
JEt de la maa los preferuara 
De lors mau-volens emmalitz. 

Deu podeè deus haynoòs foríîus 
Los deîiurá/mes los grans brius 
De Paiga crobin lors contraris 
Ta plaa^ que nads no s'en fauuám 
Labetz a crede voîontaris 
Los íbns horan 3 & lo laudán* 

iï. f f f 

Mes fort lcu en obliìt meton 

Sas obras 5 & no s'atendon 
A fon confelh & proùiderifí: 
Âu défert s'alucá en eds 
Lor damnabie concupifcenfi* 
Et Diu tentan en locs foletz. 

L'Eternau lor balhá îabetz 
So qu'haben volut:totasbet£ 
Lors cos hé cadeiqui moriran: 
 Moyfe enneye an portat 
Dehenslo camp 5 & perfeguiran 
Aron*deuSegnoo2>iuvncat. 

Terra s , pyurL& eneoulá TSALMB CVI. 
Datan>& los d'Abiram là: 
Lo hoec en lors tròuppas metora a 
L'eflama los machans deshè: 
Vn vecét qui adorat hora 
JEn Oreb^de fonta lom hé. 

La gran glori de l'£ternau 
En la reíFemblanfa d'vn tau 
Qui l'herba pex s fe cambïara, 
Oblidan Diu lor Sauuadoò, 
Et los grans feytz qu'executara 
En Egypte per fa grandoò. 
îiï. €| ^f 

Deus a&es tabeè meruelhoòs 
Qu'au paysde Chami'orgulhaos 
Ed habé heyt,no tengon cura* 
ÎSîi deus feytzqut terriblemen 
Expleytá per fa forfa pura 
Suús la maa- roge brauemen» 

Per que Diu habé arreftat 
Deus deftrufii,no hoítèeftac 
Moyfa,qui en tau defordi* 
Per deftournaa fa eran furoo* 
St meta daban,& áè ordi 
Qu'ed noous desheífeala rigoo» 

Laterratabeemefprefan 
Tan defirable^& íi gaufán 
Se deshidaà de fa prome 
Murmuran en îors pauilhoos:. 
Et a la votz de fa hauteíla- 
Obedii no haraa íbgnoôs. . DequeDiu tanfe colerá, 
Que lhebán la maájor iurá 
Qu'au defert edlos deftrufira, 
Mt qu'acablara lors enfans 
Encerlasgens,& difptrgira 
Per los païs aquecz machans. 
iiii. % # 

Engoera conioigne ed s'anán 
A Baal peor,& minián 
Deus morts los fanglens facrificis: 
Ec colerán Diu aute-becz 
Per lors inuentioos & vicis: 
X>ont corrò gran plaga fur eds, 

Mes Phine'es fe prefentá 
Qui la venianfe executá^ 
Et hé que la pîaga ceíTaíïa.' 
Loquoau feyt lo hò reputat 
A iufticij& de raíTa en raíTa 
Per tau toftem ferá contac. 

CorroíTat tabee lo rendon 
Aupres de las aigas qui fon 
En Meribá,& a Moyfa 
Per Pamoò d'eds mau auengò: 
Car eds lo fachan en cau guifa, 
Qu 5 a parîaa holamens vengo. 

v. •$£ 4£ 

Per càs 110 ho lo poble auciit, 
Que.lo Segnoo lor habé diit: 
Mes enter las gens fe mefcleran, 
Aprengon lors feyts aquetzhóouSj fSAtMB cri* 

Et îors images adoreran» 
Quíus feruin de feps & lafloous» 

Per eds aus diables inuocat& 
Lorshilhs horanfacrificatz, 
Etlors hilhasmaleftrugadas: 
La fang innocente eds beíïàn: 
Lors maynadas horan vodadas 
Àlas idoias de Chanán, 

Atau per lors aéles crudeus 
Âquetz malhuroòs imfideus 
Touc lo pâis de fangfolharan.* 
Contaminatz hon per lors feytii 
En lors confelhs eds palhardara% 
Mt polluyran a toutfc trey tz. 

L'ira del>iu contre fa gen 
S*alucá j >& per tau moien 
Son heretat hore efpudida: 
Pertan a ìas maâs deus Gentius 
Lors haynoôs,ho aírubie«5tida* 
£t eds rehdus praubes captius» 

ÌMi f , f 

Lors enemîcs los opprtmh*» 
Et tuás îor maá ìos redufîm 
Donc fbtmen Dìu îos deiiuraba. 

Mes per íbn-s confelhs defaftnics- 
Toftem lo pobleT trritaba» 

Et per &$ fautas hab/ 
m®m P S AL 214 S CV I ' /. 

Membrat-la de Taccord tracftac 
i\b ed,& deu mau que foffriba 
S'es repentit per fa boncac* 

Ed lor a rendutz bee-volens 
Lors capciuayres violens: 
*Sanuás } & codh d'enterlospobleSa 
Segnoo nolte Diu,percantaa 
Ton benrdiic nom & feytz nobles^ 
Et per cas laudoos exaltaa. 

Benediit lìa lo Segnoo, 
Diu d'Ifraêl d'vna tenoo 
A cout iames>& en tout adge.° 
JDiga lo poble^Sie atau: 
Sus donquas toutz de boo coradge 
Laudatz fens ceífa llmmortau* 

Pfalme c v i i. Confitemini. 

Lo Pfalmifte dïtTjque toutai affli£lioôs víenin eỳ* sen v<% 
per la volontut diuina;& allegafus affo los penlhs y & &%- 
lamitat^dem tfbarrii^am defertz,, demprefonees y deuè 
malam y & dem tnrmentat^fm la ma'a: la pregari qrìeds 
hen a Dm y comedsl ì obttentn,& ne rendingracu:eỳ- coDm 
teè toutas caufsu enfa maa } &ltu carnbia com ed lo platz. 
hxz la glori âcauâa, A Diu 3 car ed es boo: •fet-fcr 1 
— — — «! Sa pietac coneguda £s toftem en fafoo.Qu'a T S AL MS C V I I. 
quetz vácen fons fey tz,Qu'ed a degnat redeme, 
~2VT :=z:r:S:ìí 

El de la maa a treytz Dequed quius íblé preme. 

JEt los qu'enfcmps amia 
Deu loc don lo foo furty 
D'Occiden.de íVíieydia* 
JEt de la part deu Nort.* 

Quoan eítan esbarritz 
Aus defertZjfon en ferqua 
De lodgis,& marritz, 
Non' troban nada merqua* 

Qui de hami laflguexin â 
Et d'alteratioo, 
Per petit dtfalhexin 
Sens confolatioo. 

Mes fi en lor gran goey 
Lor criit au Segnoo iheban* 
Quant & quanc ed los trey 
Deus maus qui tan los greuan: 

£tperladrettavia 
Los guida talamen, 
Qu'a la ville ed los mia 
Habitadadegen. 

JDonqlabetzlas doçoos 'P S A L tM £ 
l>eu Segnoo Diu eds cantan» 
£t fons feytz merbelhoòs 
Daban los homis vantan, 
i. & <fr 

P'er habeé contentada 
I/amna morta de sèt, 
JEt de bees fadorada 
ï-a hami deu praubèt: 
Aquecz qui a l'efcuú 
£n Pombra de mort 
Enfarratz au feguá, 
Et qui aus heés demoran, 

D'autan que mefprefada 
votz deu Segnoo* 
JEt a tort reiettada 
Senadmonitioo* 
Quoan humiliac es 
%m coó per facheria* 
Etno trobanarrès 
Quialoraydaíîa, 

Si en lor gran defírefia 
Eis cridan au Segnoo, 
Qijant & quan fa hauteffa 
Los trey d'affliíUoo: 

Diu los tira deus clotast 
Efcuus & pleês d'esbaf ge^ 
Et rompèn lors lieotz 
Et feps,los mtt au large. 

LabetzdeDiueds 
I*as gracis & iogoòs <psalms crii. 

Et daban las gens vancan 
íSbns aòles meruelhoos: 
De ço qu'ed a romput 
Deu duu coyre las porcas, 
£c en peífas metut 
Las barras de heé fortas. 

Los hóous qui mau foíFrexia 
Per lors peccacz. mortaus, 
Et,defolatz,languexin 
Per lors vicis & maus: 

Deufquoaus lo coó dolen 
Touta vianda cafla, 
Etaqui,de turmen, 
L'amna iufta trefpaíTa: 

Si a Diu s'arrencuran* 
I/aperans enlor goey, 
De las doloòs qu'enduran 
Promptamens ed los trey. 

Sa palaure ed cremet, 
Qui quant & quant los fana* 
£c leu horalos met 
Z>e poyritut prochana. 

LabetzdeDiuedscanta® - 
Las gracis & doçoos, 
£t daban las gens vantan 
Sons aóVes meruelhoos: 

Agradables laudoòs 
Sacrificaálo vienvn, 
Et fons hey ts,toutz iuioòs, 
A couuá haut fe prenin. SALMS CFIL 

ti. f ^ f 

Los qui fuús maa tracaffan 
Hens nauius forts & grans* 
JEt las grans aigas paífan 
Troquans & traffiquans^ 

Aquetz vedin de Diu 
L'obra trefadmirable, 
Eftan au miey deu briu 
jDe la maa redoubtable. 

Car ed hé comparexe 
Aíondifeloven 
De tempefte,& hé crexe 
Sas vagas promptamem 

Àu ceu pujan labetz, 
Fux s'abyfman^de forta 
Que Tamna de touts eds 
De mau es iufta morta. 

Com los b-rïacs branleun 
Eftonatz can-&-tan, 
I-ors fens tan s'en abeian 
Que prcfque d'eds s'en vati* 
Mes íi en lor gran goey 
Xor criitau Segnoo Hiebaiì» 
Promptamen edlos trey 
Deus maus qui tan los greuaiî. 

La turmente ed cambia> 
En temps plafen & doost 
Et hé qu'apadfat fia 
Lo vagat dangeyroos. 

Labett s'ale&ran forc* <PS*ALMS CVJl. 

Veden ceflat l'oradge, 
Et />iu los mie au poft 
Qu'eds habén au coradge. 

Labetz de Diu eds cantan 
Las gracis & doçoos, 
£t daban las gens vantan 
^ons a<5tes meruelhoos. 
Àus pobles aíTemblats 
Eds predican fa gloii. a 
Et fons feytz fon laudatz 
Aus grans deu confiftorh 

iiî. Ŷ $ .' $ 

JEd qui tarex los fluuis 
Et en defert los ren, 
£t)as hons deus diluuis 
Sequa totalamen. 

Quiloscamps fruéluoos 
Hé qu'efterils deuienin, 
D'autan que peccadoos 
Son aquetz qui s'y tienin. 

Qui los fecs defertz muda 
JEn eftangs fort pregons: 
Et la terra henuda 
De fequere,en grans hons. 
ist hélàhabitaa 
Aquetz qui hami paflfan: 
Lofquoaus per s'y eftaa* 
Y haa villas percaffan. 

Los camps eds y famian^ 
Plantanvignas tabee, ? sj l ms crin 

Qui toutz ans lor amian 
Força fruút & gran bee. 

Là Diu los beneditz, 
Et fort eds mulciplicam 
Lors troppétz agrandits 
Ed hé que no s'achican. 

Aute-cop amendrexin, 
Etfonhunuliatz: 
£tdeus mausqifeds fofFrexin 
JBds fon defconfolatz. 

Los grans ren mefprefatz* 
Et hé qu'eds s'esbarrexin 
Per deferts non vfatz, 
On camiî no conexin. 

Mes la praube perionna 
JEd hauífe & trey de mau 3 
Et familia luy donna 
Ávntroppet egau: 

Àquo viftgran gay n*an 
Toutzlosqui dret cairejam 
Mes mutz aquetz s'en van 
Qui hen mau & brauejan. 

Qui a fen & fcienfa* 
Adaçopenfará, 
JEt de Diu la cîemenfa 
Labetz comprenerá. 

Pfalme çviii. Paratumcor. 

Uargumenfe potprene partìda deu Tfalme 5 7. 
partid® dcu 60* ?S *A L 'M E €V ■///, 
***&-.*** T Ifpaufat es mo cóó^Segnoo^Diípaufat es 
fens fiílioô: Perta p'falmes iot' cantarey^ £t de ma 

lengoat , latidar€y.Pfaut€ri > Teueîhat 1 <doi>qleu > 


O harp^not'íi a de greu:Car io volha Pauba écu 
7-«— j f— *"y"w"ì 


«III W >l—^<M«i di a M'efuelfaaá ab ma melo di a. 

ïoi'cele ; braTey,Satiuadoò, 
Enter las gens,& ta laudoo 
Fíalniodiaá ferey fognoos 
Enterpobies &natioos.- 
Car ta.grana benignitát 
PaíTa los ceus 3 & ta vertat 
Ateng, fensmenfonge &fensfauta, 
Au fom de la nubla pluus hauta. TSAtiMS CVJJT. 

*Sïiús los ceuSjlhebatjDiudebout, 
Que ta gloris' muche per tout: 
Am' d'aydaá los qui chaas te fon, 
Goardam' per ta drette>& refpon. 

Diu de fon fan loc a parlat, 
De qut io íoy tout confolat: 
Sichem per mi Gra regida, 
JEc la val de Succoth partida. 

Mefte & poífeífoo io ferey 
De Galaad, & lî aurey 
Per ma parcella tout lo bee 
Et terra que Manafsé teê. 
jEphraïm ab fa multitut 
Será deu me cap la vertut* 
£t ludá mon fort capicayne 
Balhará las leys au Domayne. 

Môabferá feguramen 
Lo topiïde monlauamen: 
Edom en hort loc coiiocat 
Non* aura pas mielhe marcat: 
Suús ed qu'aífubitóìit aurey* 
Mons fàbatoôs io ietarey. 
O Palettiîs vedens ma gàptU 
JFeftejatz-me de ia vióìori. 

Mes per qui feré-io guidat 
JEntro la goarnida ciutac? 
Quinh conduéì-oo^dic-io^ferá 
Qui en £dom me mïara? 

No feras-tu aqued^oDiu, 
Qui con pobie praube & cayciu *P Ssst L<lM8 CIX. | 
Reietabas> & no ibrtibas 
Ab noftes armadas reytibas. 

Dans aiuda,o Diu tout-poten 
Contreradueífari hauten: 
Car Pajda de rhomi mortau 
Seguramen arre nons vau. 

De bécz-heit2,ab Diu.nousharám 
Et fort valens nous porcarárn: 
Et iuus fons pee's toutas crochidas 
Ed horará noftes partidas. 

P S A L. CIX, Deuslaudem. 

'Dauid prega contretouts jîataires & tratdoos,hefom 
plaigns? & prornet reconexenfa folemnala. 
ni not' cara;Car deu machan la bouque iniqua 
Contre mi s 5 obri,& fort me piqaa:De mi prau 
bet^no'pofqaus 5 La bouqua dits lo faus- 

.X 


*P S Â LCMS CIX. 

A tort querelle eds m'an fercada^ 
JEt fens caufa goerra mïada: 
Au locque fort iolos amabû 
Mons enemics io los efprabi.' 
Totasbetz ab deuotioo 
lom' mecí en oracioo» 

Per lo beê m'an rendut damnadge, 
Et per Parnoo ? hayne & o tradge. 
Suús ed eftablex tan que vifqua 
Xo machan quì PaíTubieétifque; 
Et que i'enemic^o Segnoo, 
A fa dretta toftem s'eftoô. 

Quoanauráquoauque pleytefia,, 
Héquemachan iudicatíîa: 
£t que fa requefte efpudida 
En peccat sïa conuertida: 
Que leu morie atau moleftat," 
jEt qu'aute prenga fon eftat. 

Ren fons hilhs orphaliîs engoera* 
ÌSa molhééveade,&de praubera 
<Sons enfans vagabons tracaflen, 
£t qu'aunioynans^gran reyta paíTen,, 
Eftan de lors oftaus fortitz 
Toutz niïnatz & deftrufitz. 

Lo crededoò tout fon beê grîppe.' 
L'eftrangéé fon tribalh diffipe. 
Que nada perfonna viuenta 
Deu haa deu beê no aye ententa. - 
Ex nad no úsl pietadoòs 
jA fons orphaliís malhuroòs. SsALlMB CÌX. 

i. f î * 

«Sons hers fe pergan-.d'auancadge 

Que defpux lo fecond lignadge 
Lor renomada fe defpute: 
Que piuTiniquicac impuce 
A fons Paygrans,fe recordán 
Dcus peccatz que commetuc an# 

De fa May las malas peccadas 
No fian a iames oftadas : 
Mes daban Diu frefquas fe cengafy 
£c iames a partií non' vengan: 
Qu'ed rafcle deu mon totasbccfc 
La renomada de toucz eds. 

Car la machanta creacura 
No a tengut conte ni cura 
D'aydaá Taffl igit:au concrari* 
Deu praube es eftat aduerfari* 
A gran cort aucide volen 
Lo qui habé lo coó dolèn. 

Maledidïoo á amada, 
Hé que per ed sïa trobada: 
BenediéFioo á haïda, 
Que loenh d'ed era s'en fie idar 
Sïa com d'vn manco^egnoo, 
Veftic de malediétioo. 

Que dehens fon cós miferable, 
Com aiga ere encre 3 & que femblable 
A Toly^hens fons os s'efconna, 
Ec qu'era feruie a fa perfonna, 
Per s'en crobií de veftimen, 

Xij P $ AL M ê CIX* 

Et decinteordenarimen. 

De par Z)iu,la paga tau fia 
Deus haynoos quim' dan facharia, 
Et dequeds qui tienin lehgoadge 
jPe haa à nion amna damnadge. 
Mes tu, permoô de ton nom fan, 
Teêt' ab mi^egnoo tout-puchan. 

«• f f f 

Per ta píetat qui es ta bonna, 

Deliura ma praube perfonna, 

Car caytiu foy a touta refta. 

Mon coó blaífat hens mis' moleftaí 

Iom , efcapy,& m'en vau parelh 

A l'ombra qui perd lo foreiife. 

DVn coftat & d'aute iom' mauti, 
Et çà & ià com vn grit fauti: 
Mas timplegas aut-betz. fornidas, 
De deiuûaâ fon affìaquidas: 
Mon coó es en tau pun vengut, 
Que tout fon grex ed a pergut. 

£ngoere ab ta grana miferi 
lo foy en honte & vituperi: 
Eds y eden los maus qui m'abeian/ 
Me dan deu muûs & caboffeian: 
Aydam' m©n DiUjDiu de vertat 
£t fauuam' fegon ta pietat. 

Affiî qu'eds aian la notici 
Que s'es ta maâ qui m'es propici, 1 
JEt que tu qui tout potz & gaufas, 

As hey t folet aqueras "PSALMB € 
Per eds io ferey maladiit: 
Me$,*Segnoô,per tu benediit.' 

Eds Ihebarán lor fiera trogna^ 
]Vïes confuús feran de vergogna* 
£t io prenerey alegria. 
Qug honta Pabilhamen fia 
De toutz mons aduerfaris donq»' 
Los crobín com vn manto long. 

Per mons potz, ferá celebrada 
La grandoò de Diu,& laudada 
£nter pluforsrcar ed demora 
Au coftat deu praube qui plora^ 
Per lo deliuraá deus qui van 
Son anime a tort condamnáo. Pfalme cx. DixitDomitms» 

Ed canta U regne de Chriít> loqmau commeçaen Stml 
& dela peruengo entrê am efiremsde la terra>& cominu^ 
ra entro que Chrifljìa adorat vniuerj 
fons enemtcs aya heyt fonmarchapéé* 
$^ : $&? O Segnoo bîu a dít palaucas taîas  mo Se~ 
gnoô^Seét t*a mo coftat dré.t A Entro pena q tas. paif- 


U- P S A LçJM S C X. -X-*r*-* tidas malas Aiay rendut de tons peés lo baquet. Lo fceptrc fort de ta força diuina 
Diu enuiará bet tros loenh de £yon, 
Difenacau, Au miey dequeczdomina, 
Qui mau -volens & contraris te fon. 

D'vn voleè franc ton poble aTaíTemblada 
Deusbatalhoos enfantapompe irá: 
Et aut' efpes qu'arroos fuús la matiada, 
Ta ioentut naxe en tons hilhs om veyrá. 

Diu a iurat per caufa vertadéra, 
Sens s'en pendií>qu'a perpetuïtac 
Gran facerdot tu es de l'ordi qu'era, 
Melchifedec > & de medix eftat. 

Lo *Segnoo Diu,loquoau és a ta dretta 
Per t'aflìftiUa tefta romperá 
Aus puchans Reys lo dia qu'ed fe metta 
En fon courrous,& quoan irat ferá. 

Las natioôs per cd feran iudiadas: 
De cós auciícz, ira couc empleán; 
£t frappará de fas maâs corroçadas 
Lo c^p qui regne en vn païs fort graiu 

Ed beuerá eíi grana diligeníî 
Per lo camiî de l'aiga de I'arriu: 
Et per aquo pleê de magnificeníï* 
Ed lhebará fon cap bet & gentiu. P S <tA L. CX 1. Confitcbor tìbu 

Lo Prophete per fon exemple incita toutzfideu* a Idur 
âaâ Diu , propaufan en breuplufors defas obras & ver« 
tutz.Jafquoam debinbalhaâmateri dmglorifieaá» 

E tout mo coó dìu laudarey 3 Et fa gran- 

r j^— — TZ? ■ '.î^pf-- doo celebrarey^Me trobán en la compagnia Et ;-aT 3H"JL' m l \~^~ ■ • ìW- ~ ■ i . fflLAs^£~ffl^. FiâTï-l ~~~ .4- 

au confelhdequetz qui van Rondamen,&dret 
caminánjDeteftanstoute hypocrìfî a 

Grans font los feitz de PEternaiv 
£t meditatz,aixi que cau, 
Dequetz quius aman & hon.ora.nr 
iSon obre es pura mageftat, 
Et gran gIori;fon équitat 
Et iuftici a iames demoran. 

Sons hautz feytz per ed rendutz íòn. 
Memorables per tout lo rnon; 
Dìu es doòs & pîee de ciemeníar SALMS CXII. 

Eà a de vitc entertengut 
Lo quiù creng,& s'ts fouuenguc 
L>e ion accord & conuenenfa. 

Eà a muchat a íons bayletz 
De fons feyrz la force,& à eds 
L'heretat de las gens a dada. 

Los feyts de ías maâs, pervertat* 
No fon que pura leyautat, 
Et equitat recommandada. 

Vertade'és fon fons mandamen% 
Et ferms perpetualamens, 
Heyts en leyautat & dretura: 

Son poble de mau ed a treyt» 
Et dab ed aliiança heyt, 
Qui tout iamés feráfegura. 

Son gran Nom es terrible & ími 
La temoô deu Diu tout-f>uchan 
Es de fapìenfa Tentrada: 

Sàgçs fon & boôs feruidoòs 
Los qui hén aífo:fas laudoòs 
eSond'vne eternalla durada. 

T S A L. CXJI. Beatusvir. 

Ed cata la felìcitaî dequet^jqui cregnin Diu y & lo mah 
hur qui adueê adaquetl^qui mejprefanft ^alaura. 
Que la perfonne es hurofa Qui creing dìu* TS^LMS CXIL & es amorofa Dt fa fanta lty en touc adge Sa 

:z:z:i:fizxz&zz::i::2í 
race au mon fe ra potenta, Car dens homis de 

::?rîz$:Â-Â:$;l:ïf t+zzqp: : zás 

bonne ententa Z?enediít fera lo ligaadge. 

Ed y a cabau & richeflas 
Dehens fa mayfoo fort efpeíïas: { 
A iames dura ía iuftici: 
En tenebras la lutz efclara 
Aus qui van dre't,& caufe es clara 
Que Diu lor es doòs & propici. 

Aumoynas he' lo iufte,& prefta 3 
Sons ahaás traòìa, quant au refta* 
Segonla rafoô.'cartemenfa 
No aqu'esbranlat iamesfiâ. 
Lo boo qui fec la dretta via> 
Es en eternau fouuenenfa. 

Nouuellas quiu porten damnadge 
Ed no creing punébcar fon coradge 
Es ferm,d'autan qu'en Diu fe hidas 
Sa confcience es aflegurada: 
Per fo no tcm,ainx ríiynada *PS AL M S CXIIh 

En fiï vederá fa partida. 

Aus praubes ad partex & balha 
De fons bees & de ía vitualha, 
Sa iuftici per toutz temps dura: 
Sil corna no fera baxada, 
Mes pluús leu grandamen hauffada 
Ab glori durable & fegura. 

Lo machan aço cau que veja, 
Qui n'auradefpieyt,& d'embeja 
Hará carrinquaa fas dentz hortas: 
£d fequará de gran maiici. 
Lo deíìi de gens datz a víci 
Cau que perefque en toutas íbrtas. 

P S A L. CXIIL Laudate pueri; 

Sdconuida a laudaa T)iu 3 defo cju 3 edgoarda y gouuerna 
& muda toutas caupu fegon faprouidenfi,efleban los bum» 
bles > & reftablln losmifèrables. 
E=::~=I:^ Vous hilhotz,qiu feru'îtz DÌu,Laudatz,lau* 
datz lo nom gentiu Deu Segnoo remplit d*exceî- îen fi:De l'£ternau lo aom facrat A prefen fí a <m$í4E : MÉ CXIII. :3££:$:::z: ce le brat,Et toftem en gran re ue ren fi. 

Defpux lo loc don lo foò falh, 
JSntró-on fe couque & defalh, 
Deu Segnoo lo nom es laudable. 
£>iu fus toutas gens es hauten, 
Et fuus los ceus pluus hautz s'eften 
«Sa glori tan recommandable. 

Qui es com jDìu nofte Segnoo, 
Qui en loc haut & plee d'aunoô 
Hé fa demoranfe eternala: 

Auquoau bachaás' no es degreu, 
Per vedeè ço quis' hé au ceu, 
Et en la terre vniuerfala. 

Qui de proba trey lo caytiu, 
Et qui relheba lo reytîu 
Deu hemee puden,on ed crida." 

Lo hafen fede en mageftac 
Ab los princes^o au coítac 
Deus princesdefa gen grafida. 

Eà qui,a la qui no podé 
Goncebe,ainsfterilas 5 vedé, 
Balha famili & grancafada: 
La renden per fa gracLmay 
De forfa hilhs, & quiu da gay 
Des' vedeè de hilhs torneiada. 1 T S ^f L. CXIÌII. Xn exîtulfheî. 
*Dela deliuranfa d'Ifrael hora d*êgypte 9 & breuamen 
demprincipam miracles que T)w héper aquero. 

Voan Ifra el de FEgypte forti Et de la- 
cob la cafada parti Z> 5 enter la gê barbara, 

tetat,£t d'lf rael Princefa 

— u._ — . Ma ge ftat, Et Rey fe de cla ra ra» 

La maâlo ví>& hoegèn s'enaná, 

Etlo Iordaâ pregon s'en retorná 

Arreé don vengut éra. 

Com betz motoôs las montagnas fautár^ 

Bt com aignetz tas ferras fe botan 

Ahaala tremolera. 

Qu'habés-tumaâjde hoege & t*en anaâ? 
JEt tu Iordaâ d'atau t'erfretornaâ 
En haut don vengut eras? 
Per que fautétz>montagnas com motoôs? 
Per que tuquóous hetz comlos aigneroos? P S sA ZàM S CXK 

Per que fautétz engoeras? 

La terra tremble haben lo Segnoo prop^ 
Et gran met a quoan lo Diu de Iacob 
Sa prefenfi declara: 
Eà qui la peyre en gran lac conuertex* 
Etlo fort roc quoan lo plat£>redufex 
En hons d'aiga trefclara. 

Pfalme cxy. Nonnobis. 

&dprega*Diu voleé^per fa^ori^taptaa traflaáfonp®2 
hle % qu'ed conega qtCed e$ lo folet T)iu> gr que las idolas de 
lm Gens nefen arre qu*obradge d'h&mis* 
O pas a nous^nò a nous,Sauuadoo 5 Mes a 
îonnombalha toutaîaudoò,Per tabotat &glori. c i t-?%$- ZZZZZÌ P erque las ges irèn eras di fen,En quhiha part es 

T S ^— — u iJahHai—imnii.i lor Diu a prefen,Et en quinh ter ri to ri. *PSALMB CXr* 
Nofte gran Diu afleguradamen 
Au ceu fe teê,& hé potentamen 
Tout ço qu'a au coradge* 
Mes de las gens las idolas fon d'au, 
Ou d'argen punper maâ dhomi mortau 
Redigitz enoubradge. 

-Eras an bouque,& no parlan iames: 
JEras an oelhs,mes de regardaa res 
No an puchanfa nada. 
D'aurelhas fon goarnidas^mes audií 
No faberènmaas an.mes de fentií 
JPorfa no lor es dada. 

Maâs om lor hé>& fi no toquan pass 
Et péés tabeê;& non' hen augun pas: 
Gorge an,& mot no fonan. 
Sïan ataus los qui hey tas las an, 
Et touts aquets lofquoaus s'y van hidáo^ 
Etaerass'adonan. 
# & $ 

Mes quant a tu^hidat' en ï£t£ïmtf$ 
O Ifrael>car vofte aida leiau 

Eà e$>& gran'rondella. 
Cafas d'Àron^coníidatz» vous en T)ìu: 
Car ed vous ferb de broquéé defenfiu, 
Et aiudafidella. 

Vous qui creignetzDiu,hidatz-vous en cd : 
D'autan qu'ed es vofte aiuda folet 

Et rondelle efprabada. 
| Diu fe fouueê de nous^& fi hará 
Que benediit Ifrael fort ferá psjiLínfe cxri. 

Et d'Àron la cafada. 

2)e Diu auran grans benedi<5Hoos 
Los qui l'an met,autan los chiquoioôs, 
Que las perfonnas granas. 
Diu fuber vous,& fuús voftes enfans 
Aiuítará beês engoera pluús grans, 
'Ec gracis fouuiranas. 

Car beê-volutz vous étz certanamen 
D e JDiu qui a hey t lo haut firmamen, 
Êt la terra creada* 
Los ceus,los ceus fon heits per lo Segnoo: 
Quanc a la ttrre»aus homis de pur doô 
£>íu medix Ta balhada. 

Los qui fon mortz,o Diiijnot 5 laudarán^ 
Ni naddequetz lofquoaus debararán 
En la hoíTa pregonna. 
Mes l'£ternau per nous autz fera diít 
Are & coftemps,& per nous benediít 
D'vne affeétioo bonna. 

Pfalme cxvi. Dilexijquoniam. 

Sd magnìfìqua Vamoo inefiimahlede ^Dìu enuersfime* 
dixidejcnu lagrandoo deu perilb & vehemenjìde fa ten- 
tatioô:pux aiuììa qifedpredicarâ los benefìcis de T>iu y ab 
d&ioôs de gracis* 
O ami Diu;car exaudida ed a La trifte votz PSALMS CXVI. 

db&:$:$i$: de mo humble requefta:£t perautan que l'aure- 

Ihe ed me prefta,Tan que viuré,per mi pregac ferá, 

De mort m'habe'n tomeiat las doloòs, 
iSurprees m'haben los turmens de la hoíïa> 
Plee d'engoexe eri& de trifteíTa grofla, 
Quoan inuoquey lo Segnoo pietadoos: 

Difen,o DiU;goardam 9 l'amna de mau.* 
<Et Diu me hò doos & pleê de iuftici, 
Nofte gran X)iu fem' declará propici. 
Los fimples fon goardacz de i'£ternau. 

Redufit eri a toute extremitat, 
Mes lo ^egnoo deliuranfa m'a dada: 
Cefïad'eftaá donq s monamneî engoexada: 
Car Diu t'a heyc deu bee per fl pietat. 

Pux que treyc as de mort,mon âmïîe,o Diu 5 
Mons oelhs de ploos,mons péés de trebucada, 
Daban ca faci & prefenci facrada 
Caminârèy,tan qu'au nion íerey viu. lo-ey credut,& pertan ey parlac 

JFort aflígit & dolen iom* trobabi, 

Per fo disí quoan de îtóTegÊiïi* coe 

Chafcuû homi es menfongeé couc a pìac. 

Qu'es *P S AL MS CXVII. 

Qu'es ço qu'a Diu rendrey per tout lo beê, 
Que hey t ed m'a?la taíTa cau que prengay 
Dedehurance,& qu'apregaa iovengay 
Lo nom facrat de TEternau tabeê. 

ïo renderey mons votz ar e au tSegnoo 
Daban îa gen quiu ferb & fon nom porta.- 
La mort deus fons qui fon de bonna forta 
Es enuers Dï\x en eftime &honoô. 

Atau ed es : tabeê ton feruidoò 
Io foy,& hilh de ton humble íîruentá: 
Tu as desheycz mons liams,don ententa 
£y de t'en rende & auherií laudoo. 

Merceès iot' volh facrificaa, difen 
Et reclamán,o Diu,ton nom laudable: 
Et toutz los votz don te foy redeuable, 
lot' renderey»tout ton poble prefen. 

Aus patis grans de fa fanta mayfoô 
Laudarey £>iù>& au miey de ta plaffa 
Ierufalem:laudatz donquas amaíía 
Lo Tout-puchan, toutz en touta fafoô. 

Pfalme cxvn. LaudateDom.' 

Sxhortatioo a tout\vohlu de laudaâ T)iu , per la l 
tat frìed los mucha , (ý 1 1& vertat qrìed losgoarda 
Flemps. on« 
to~ 
A ti oôs toutas,laudatz leu^Et vous o 

Y 

p s a l tM e ùxriïi. T"X" gensjlo Diu deu cen:Honorats-ÎOjCar fa pietat 


Mtf ^ wm*a*j*mm tmt f u n p n "■tHCf éb>^ Granees fuús nous de tout CQÍiat^Et ía vertat de M-.AI l'Eternau Es tresferme & per pe tu au* 

Pfalme cxyin. Ganfiteminn 

Edcehbra la bontat de ^Dìm, &yc®mhida ía {jleyfa* 
de ça queâ l*a deliurat detmtzfôns mam> çỳ* eíîablu rey 
Jm Jfraehfux $d£e mucha clarame figura de lejm Chïiji» 

Endetz a Z?iu gracis plafentas,Car ed e$ 11 — * rempiit cte Dontan&t iaspâetatz t entas t m **— » **m mmmmm m ****&& , & * *!# m — ■» tmm m m í f mmm mf tmm t uran a per pe tu i tat^Qulf ra eî fon bayîet di- ts alìmb cxrrrr. 
' ■!»' r «t «■«! «■■ I ''■ 
ga ara, £t confeíre que per vertat Sa benignitat 
fîngulara Demoreaperpe tu i tât. 

La mayfoo d'Aron renomada 
Diga á prefen que fa pietat £ ' f 

Et mifericordi efprabada 
JDemore a perpetuìtat. 

Aquetz quì portan reuereníi 
A fa diuina mageftat, 
Digan ara que fa clemenfi 
Demore a perpetuitat. 

£ftan en pene & gran esbarge* 
Ioey inuocatl'Eternaut 
L'Eternau me metèn au large 
M'a refponut & treyt de mau. 

Diu teê boô per mi,de fa gracis 
Veia perque met nom' hará 
ResqueThomi dabfonaudaci 
Haa contre mi s'aíTaiará. 

Lo Segnoo dìu per mis* declara 
£nter los quim* vanfoccorrèns 
Perque fuús íìions enemics ara 
Io veyré mon deíií conten* 

Y ì] *p s *al M e cxvur t 

Mes vau en Dio mette fa hida, 
Qu'en nad deus homis êfperaá: 
Mes vau en Diu mette fa hida, 
Que fuus Princes s'aíTeguraá. 

De toutas gens torneiat eri, 
Mes iom' hidei certanamen 
Qu'au nom dc Diu io los boteri 
A malas-antaspromptamen. 
-E<is m'an circuït en colera, 
Circuït m'an per me mau haa: 
Mes au nom de mon Diu engoera 
lo m'atendi de los deshàa. 

JEmbarrat per eds iom' trobabi 
Com d'abelhas^mes mortz eds fon 
Com hoec de brocs:car iom' hidabi 
Au nom deu Diu de toiu lo moar 
Tu m'habes dat grana l>otada, 
O enemic par tiop foríîu, 
Per me haa prene trebucada.* 
Mes aidat foy eftat de JDiu. 

Mon Diu es ma force inuincible, 1 
Et de mons cantiqs l'argumen: 
Dìu per fa clemeníi indicible 
M'a íoccorrut valencamen. 

Votz de ioie & de deliuranfa 
En las mayfoos deus iuftes s'aud* 
Difen,gran vertut & puchanfa 
À lieyc ia dretta deu Tres-haut. 

lï. $£ $ $£ 

La dretta de Diu s'es hauífada, *PSALM€ CXVIÏÏj 

Et aouurat potentamen: 
Sa dretta s'es efuertuada, 
Et a heyt valorofamen# 

Teme nom* cau que io trefpafíi* 
Car toftem demoraré viu, 
Et fi racontaré la graci 
£t grans a&es deu Segnoo Dïtu 

Diu m'a plaâ dat la dífciplina, 
Et câftigat de fon bras hort: 
Totasbetz fa bontat diuina 
No m 9 a pas liurat a la mort* 

Ouuritz-me las portas vodadas 
A iuftici toutalamen, 
Et io-y harey mas entradas* 
Etlaudaré Diu humblemen. 

Aqueras portas apertienin 
Tan folamen au Tout-puchan, 1 
Los iuftesqui boô camiï tienin* 
Sens nad empatx y paíïarán. : 
Merceès & gracis ordenaris 
La iot' rendrey,o Eternau: 
Car exaudit as mas pregarisj 
Et m'as deliurat de tout mau* La peyre autes-betz efpudida 
Per los maífoos deu baftimen» 
Adare es eftade eftablida 
Au cap deu corn fort proprimeîi» 

Aquefta caufe es l'obra grana 
QueDiua heyta toui folet> p s alm e cxriin 

Obre admirable & fouuirana, 
Qui daban noftes oelhs fe met. 

C'es tabeêlo benediít dia 
Que Diu a heyt a fon plafeè: 
Prefrgám en aquet alegria, 
Et rigám-nous-en a lefeè. 

^egnoo Piujiot' pregui,fauue ara* 
Segnoo Diu*fauua ton vntat, 
Et per ta piecat íîngulara 
Balhau ara profperitat. 

Benediít fuús toutz aquet íïa^ 
Qui aunomderfíternau vee: 
Defamayfoolacompaignia 
Nous vous benedifem tabee. 

Diu es fortjDiu lutz nous a dadas 
Donq a las cornas de Pautaá 
Ligatzla beftiapreparada 
Peu facrifici queu cau haá. 

Tu és lo fort Diu que io amij> 
Tabee folet iot' laudareys 
Tu e's lo Diu que io recl^mi, 
Tabee coftem t'exalcarey. 

Rendetz a Diu gracis pîafentas, 
Car ed es rempiic de boncat: 
Et fas pietatz trefexcellentas 
Duxan a perpetuitat, 

Pfalme cxix. Beatiimmacul. *&X 

Pfalme d'vn 'artifici inimitable^ & de meruelhofa vehe* 
menfi:auquoau Dautâ nos' petfadoraa de racotad lat lau^ *-l PSjÍLMS cxix: 

'âohs de la ky de Diu>& l'ajfeflioò qu*ed y a,entvemefciim 
plufors excellentascoplagntas & confolatioôs* ^Pfahneqm 
lofideu deu iêííem habeé au coó 9 & en la bouqua* 

sA L S é H. 
¥ 
lcn-hurooe es qui |>ur & aet fe tee En íbn& ::$~Ŷg ímàéês % ìk rhomî quì camina Segon îa lejr de -*=■«* I ce=) ■ f"n.« «i Mt 1 Diu 3 & l 5 a iîiantee:Huroos aquedloquoau de 'T co»t s*enclina A plaa fegeiï ço qtPéd a áecrc T ; 
h&t aeu lercaa ae pur coo 

, Certas ias gtns nohén-iniqmtat* 
Quï îos carnus tieninque Diucomrn 

toraaâiames d'aut.e c P S ALM S CX I x: 

Ta votZjSegnoo^ftms tout nous recommanda 
Que diligens nous sïam a goardaá 
£t mantcniî tout ço qq'era nous manda. 

Are auiengòs que tum' voloífas daá 
Tan de fauoò,de dreífaá ma carrtra, 
Per tons ftatutz & decretz podeè haa. 

I abetz,Segnoo Ja vergoigna murtrera 
Nom' hará met>ran que regardarey 
L'enfegnamen de ta ley vertadera. 

Decoófanceè^monDiuJofláudareyf 
Quoan tons arrefts & ta iufte ordenanfa 
Aixi que cau,apreía io aurey. 

A plaâ goardaade touta ma puchanfa 
Tons fans decretz io m'eftudiarey, 
Nom' lexes donq trop en mon ignoranfa* 
ii. B E T H. 

Quinh poderán emendaáios ioens 
Toutz lors camiïs?fi de prene eds an cura 
Per lor guidoo>tons fans enfegnamens. 
lo t'ey fercatjSegnoo pkê de dretura, 
De tout mon coó. donq nom' lexes^o Diu$ 
Hora-vïâá de ta vïa fegura. 

JEfconude ey t^ palaure au pluús viu 
De mon coradge.affii de no commette ' 
Contre de tu degun fey t offenfiu: 

Segnoo,tu es benediit,volhas merte 
Quoauque lefee apres ton feruidoò, 
Per m'enfgnaa ta ley fuús toutas nette* 

Deus iudiamens^o Diu mon Sauuadoa a 

Qm proferitz as de ta bouqua fanta., tsâlmï cxix: 

Io foy eft at lo vray recitadoò: 

Iom' foy plagut en la viá conftanta 
De tons decretzautan certanatnens 
Qu'en la richelTe au mon pluús triômfanta* 

De meditaa en tons commandamens, 
O Diu deu ceu,io meterey ia pena, £ 

Confiderán tons fendécs viuamens: 

Los betz. ftatutz que ta bouquans ordena* 
Son mons plafeès & mons contentamens, 
Schens oblidaa ta palaura fercna. 
iii. 6IME.L 

A ton baylet autreja tan de bee 
De long temps viue,& per ed obferuada 
iSerajSegnoo^ta palaura fort bee; 
JDefcrob mons oelhs,affiî que contemplada 
Siâ per mi la grandoò de ta ley, 
Et fa meruelhe amplamen fpelucada. 

Praube eftrangéé en la terra iom' vey: 
No m'efcon donc Tordenaníe eftablida 
Per cu,qui es mon redoutable Rey. 
JDehens mon cós mon anime es tranfida 
Deu gran defií & grane affeélíoo 
Qu'a qu'era íîe en tout temps acomplida. 

Tu as metut a gran perditioo 
Los orgulhoòsrtu das au quis' defuia 
De tons decretz;,la malediéHoo. 

Hé que de mi tout otradge loenh fia, 
Et tout mefpretz 3 car io ey mantenguc 
So que de tu ta ley teftimoniâ. 

Sègútjs fe fon los Princes,& tenguÉ TSÀLMB CXIX. 

Àn lors prepaus de mi:mes îo parlabi 
Deus mandamens que daá tuns es vengutv 

Lo pafTateps plqs gran qu'au mon efprabi 
Son tons atrefts,& las gens qu'ey agut 
Per me feruií de confelh boô Ôc fabi. 
ïiii. D A L E T H. 

Mon amne en terre es hicade 3 o mon Dim 
Mes tout aixi que tu m'as heyt; promeíTa* 
Tornam* lavicç ï & me conferua viu. 

Io t'ey contat mons feytz,& ta hauteíïà 
M'arefponutrenfegnam' & apren 
Donquas tas leys remplidas de fageíîa., 

Pîaâ entenut enlosfendéés me ren 
JDe tons ftatutz,»& ta meruelha grana 
Meditarey continualamen: 

Mon amne,helas/toutas 5 hon & trefana 
De facharie/enpun donq me remet, 
Segon ton dife & promeífa certan^. 

Hora de mi ía fauffa via mct, 
JEt m^eflargex per ta benigne graci 
Tonordenanfe & infalhible dret: 
Io ey cauiìt la vercat»& embraffi 
Los fons fendéésjtoftem me propaufôn 
Tons iudiamens,quinha caufaquehaflL 

Tengut me foy a con mandamen fan* 
Pertan^Segnoo^ne honta>n'imfamia 
Nom'anes no aucunamen causán: 

Io correrey per la fegura via 
De tons decretz,o mon Diu tout-pnchany 
Quoan aura% hey c qu'eftargic mon coó feu *PSÂLMS cxix. : 
v. H E. 

De tons ftatutz la via hem' fabeè, 
Me l'enfegnán,& lametteen praéHqua 
J9e touten tout iohareymondebeè. 
Dam' de ta )ey l'intelligenfe vnique, 
£t io,Segnoo,de toutmon coó toftemps 
L'obferuarey com fuús tout autentiqua. 

Aus fende'es dretz>óDiU;,guidam' enfemps 
De ton decret,& iudiamen laudable, 
Car en aquetz io ey mon paífatemps: 

Hé que mon coó fie enclin & plegable 
A tons ftatutz, & qu'ed no feguia pas 
Aucunamen Tauarici damnable. 

Mons oelhs trop promptZjfít'platZjdeftornarás 
De regardaá la vanitat mondana, 
jEt en ta via aram' confirmarás. 

Confirme engoere,& mucha que certana 
Es ta palaure a ton baylt cSegnôo, 
Qui creing fuús tout ta grandoò fouuirana? 

Ofta de mi l'iniuri & deshaunoo, 
Qu'ey tan temutrcar en toutz tons iudicis 
Nos' p©t trobaa res qui no fia boo. 

Defirat ey pluús qu'aucunas delicis 
Tons mandamens en mon affliétioo: 
Reftauram' donq,permoo de tas iuftfcis, 
vi. V A V. 

Tas gracis hé entre-mì perueniî, 
Et ton falut enfeguin lo lengoadge 
Qu'ed t'a plaguco mon Diu^me teniir 
Per qu'adaqued quim' ditz maiis & otradge^ «P S AL M 8 C X I X 

Ayay raoyen de refponne cora cau; 
Car iom' confidi en ton ceftimoniadgeJ 

Volhas forniî ma bouque,o isternau 
JDe ta palaure en tout temps vertadéra, 
Car a tons reftz m'atenden fort io vau: 

Et de goardaa plaâ ta iey dreturera 
Tribalharey continualamens, 
JEt tout iames feguirey ía carrcra. 

N'a goarda nò que falhiay promptamens 
JDe caminaá au large & bet efpaci, 
Car fercat ey tons fans commandamens.r 

lo parlarey de tons dretz a la faci 
JJcus grans fegooos & reys, fens habeè mtt 
Que nada honce ou vergoigna io paíïn 

Tas ieys feran lo plafeè tout fo-let, 
Que tacharey pendent ma vìta prene: 
Car boo-voleè io ey enior endret. 

A toits arrettz qu'ey amatz,io volh tenc 
Mas duas maâsjCar en ton iufte drec 
Meditaa volh,affií de plaâ l'aprene. 
v i í; 2 A i N. 

Armombret* plaâ la promeffa, mon Di% 
Qu'a ton baylet as heyta^per laquoaiU 
JBn efperanfe & bonna hide ed viu. 

En mon turmen & trifteíTa mortala 
fram' confole,& foy viuificat 
Per ton fan dife & promeífe eternaîa,: 

Deus orguihoosio foy eftat moquae 
Bet-cop-de-bétz,mesde taley facrada 
lo rto ey pas declinat m peccat» <p s^t l:ìm e cx/x. 

Pluus leu io ey la iuftici armombrada* 
Que heyt tu as temps-paflat de tau gen, 
Dont ma perfonne cs touta confolada. 

Iom' fenri preès de fort gran efpabèn* 
A caufe^helas/deus machans execrables, 
Qui quittat an ta ìey & mandamen. 

Compaufat ey fuús tons decret^ laudables 
Jbrfa canfoos 3 quoan eri hoegetiu 
En las mayfoovi a mi p'auc agradables. 

Aubet efcuú de noeyt a mi caytiu 
Ton facrat nom m'es vengut en memori^ 
Et éy goardat 'ton reft confortatiu. 

Auengut m*es aquo^d'autan qu'honori 
Tons mandamens > & d'autan^o mon Diu* 
Qu aus obferuaá es ma pluús grana glorL 
viii. H E T H. 

O áeg;noo jDiujqui es ma portioo, 
De plaa goardaa ta palaure excellenta 
Ey heyt & hex ma refolutioo. 

Io ey pregat ca faci omnipotenta 
De tout mon coó^pren donq de mi pietat f 
*$egon ton dife 3 & mon defii contenta. 

A ruminaa tabee iom' foy boutat 
Toutz mons camiîs,reuirán mas peadas 
En ta tons reftz pleêsde toute equitat. 
Coentat iom* foy a tas fentenfis dadas, 
Et dìfferit no ey d'executaa 
Las fantas leys quens as recommandadas. 

■ Pilhat m'an tout, & vengutz fon m'oftaa - 
Tout ço qu'habíjos machans a grans bandas.* m S AL MS CX IX, 
Mcs no m'an no heyt ta ley oblidaá; 
f Per rendet' plaâ las gracis que demandas, 
A mieya noeyt iom 3 lhebi,o iSauuadoo, 
Permoôdeus iufts decretz que tu commandasà 

De touts aquets qui creignin ta grandoo* 
Io m*acompâgni,& de genquis' focía 
Deus dretz dont es eftat ordenadoo. 

Los bees^egnoojque ta gracins amïa» 
Plêan la terre & touta fa rondoo: 

Hé que ta ley donq enfegnadam' fia» 
ix. T H E T. 

Tu es eftat grandamen liberau 
A ton baylec,& heyc as ab ed grací, 
Segon,o Diu,ca promeífaleiau. 

D'encene plaâ ço que cau que io haífi» 
JEt plaâ iudiaá baiham* la facultat: 
Car a ta ley credut ey fens fallaci. 

Daban qu'eftaa batut ni moleftat 
Per tu,*Segnoo,io peccabhmes ara 
logoardi & teng tout ço qu'as arreftat* 

Tu es tout boo«& per ta pietat chara 
JFort bee~fa<ftoo;donq,o Diu pietadoos^ 
Ren-me ta ley intelligible & clara. 

Fauífetatz m'an braífat los orguîhoos» 
Mes de goardaa per aquo nom' defmeci 
De touc mon coó tons arreftz merueihoòsi 

Lor coó gras es com sâiî^mes iom' ietti 
Quoan prçne voih plafeè>deíTuús ta ley, 
£c a peníaa ço que tu ditz me mecti. 

Segnoo.per mi proffieytable io vey PSVt L'tJtt £ CX IX. 

Qu'humiliât m'aias,affiî qu'aprene 
Vengay tons refts touc així que iodey. 

L'enfegnamen de ta bouqua comprene 
Pluiis nece{Tari J & mielhe ami io crey, 
Que forfa d'au ou d'argen podeè prene* 
x. I O D. 
Tas maâs,o Diu,m'an creat & format: 
Autreiam' donq lo fen*& la fcienía 
Per plaá fabee ton mandamen amat: 

£t quoan aquetz qui an de tu cemenfa* 
Ac fabedmjs'alegrarán vedens 
Que ton dife es ma hide & ma fofíienfa. 

lo fcey^Segnoo^que tons fanéls iudiames 
Son toutz ramphrz de vertat & dretura, 
Etqu'humium'as rendut fortiuftamens. 

lot' preguLo Diu^que ta clemenfi pura 
A ton baylet balhe quoauque confort, 
Com ta promefle hey ta m'en aífegura. 

Que ta pietatjO mon Diu mon fupport, 
Venga fuus mi>& io viurey engoera.' 
Car en tons refts iom' baigni & plafi fort* 

Aia vergoigne aquera gen ta fiera, 
Car peruertit trop fauíTamen eds m'an* 
£t que io penfi a ta ley dreturera* 

Reuengan dret a.mi toutzîos quivan 
Cregnen ton nom 3 & los qui la notici 
De tons plafens teftimoniadges an.' 

«En tons decretz mon coó boeyt de malici 
Sia fanceèj,affii,o Tout-puchaiij 
Qt!€ cohonut no fiay per mon vici. rSiALMS CXIX. 
xi. C A P H. 

r " L'amna fem 9 pane & defalh iufte,apré$ 
Lo cp falut,o mon Diu,& íîm' hidi 
A tâppâláure & promeífa^de prés: 
De r£gardaa a con dife n'oblidi: 
Pluiîs leu íos oelhs mi defalhin, Sçgnoo? 
£caprés cu.qnoanm'aydarasjo cridi. 

Deuenguc foy de can d'affliétîoo 
Com l'amaugue'é penuc a la humera, 
Mes de ca ley bem' fouueê la cenoô. 

Quoans fon los iorns deu quic' ferb,& efpér^ 
En confecous?quoan iudiaras,cu Diu, 
Aquecz quim' hen perfuca iornalera? 

Los orgulhoòs an contre mi cayciu 
Heyc forfa clotz:ço qui es couc concrari 
A ton decret & reft conforcaciu. 

Tons mandamens fon vertatordenari* 
Aydam' Segnoo^car io foy fauífamen 
Períecutat per la gen aduerfari. 

Iufte acerrat eds m'an cercanamen, 
Mes io no ey p.er aquero lexada 
Laregle^o Diujde concommandamenj 

Segon ca graci & piecat defirada 
ReftauranV piaâ^labetz Tenfegnamen 
lo goardarey de ca bouqua facrada. 
xi î. L A M E D. 

La haut aus c'eus eftablida ferm ès 

De ta palaure & vercad é iengoadge 

La certitucper are & per iames: 

Ta leyautat durará d'adge en adge, 

La terra P S A L m e CX IX. 

Laterra n'es teftimoni,laquoau, 

Com Pas paufade.hé reft en fon eftadge. 

Per ton decret>o gran Diu eternau, 
Tout aqueft mon entro hoeý perfeuera: 
Car tout te ren lo feruici que cau. 

No hoífe eftat que ta ley vertadera 
Es mon folás & deleéìatioo> 
De tout en tout labetz de mi heyt e'ra. 

De defmombraa tons mandamens^Segnoo^ 
Nodoubti nò,toftem ion' ey memori, 
Vift qu'aquetz fon ma reftauratioo. 

Io foy tout tô,íauuam' donq,£>iu de glori, 
Car de ta ley & commandamens fanéls 
Soy ftudioos ; & bien fort los honori. 

Argoeytat m'an îos eneràics machans^ 
Per m'atrappaajmes io hex diligenfa 
A plaâ fabee tons decretz triomphans. 

La íìi io ey vift per experienfa 
De touca caufa & ouuradges pluiís grans, 

Mes de tons reftz fort ample es l'excellenfa. 
x i i^i. M E M. 

Oque taley,Segrioo 5 chara io teng/ 
O que de mi grandamen es amada.' 
JD'era totu iorn a deuifaa ío veng, 

Tan de fcienfe èra m'a enfegnada, 
Que pluús io fcey que los quim* volin mau* 
Car dab mi cs.en cout ctmps alodiada. 

Mons preceptoos o jDìu paííán îovau s 
En fapienfe,a caufaquc no'penfi 
Qu'a concemplaa-con decrec immortau. 

Z ? S J L LM £ C X I X. 

En gran fabeè & en intellí genfi 
JLos aociaâs io furmonti.d'autan 
Qu'a haa tons reítz io meti diligenfi. 

De tout camii eflenc tort,& machan 
Retengutey mons peés^perque goardaíïï 
So que tu ditz. & voós ; o Toui>pi*cban 

Io tafchi fort que nom > dcftorni ou laffi 
Deus iudiamens.deufquoaus tuns as parlat; 
Car û\ m'aprens per edsquecau quehaffi. 

O que plafente & douce a mon palat 
Es ta palaure/ere es pluús douce engoera, 
0ue djpòs rìpìii' fap lo meu net & colat. 
^Acquifit ey per ta ley vertadera 
lntelligenfî,& pertan tout a plat 
lô ey haitlavia menfongera. 

% x rin, N V N. 

De lampa ferb ta palaure a mon peé 5 
Mi ffóirelhe es a la lutz; clarejanta, 
T?er me muchaá lo dret & boo fendeé. 

Io ey iurat, & d'vna fe conftanta 
Mantenii volh mon iaramen^o Diu, 
De plaâ goardaa ta ley fuás toutas fanta* 

Fort affligit me trobi io caytiu; 
Donquas fegon ta promeffa patenta, 
Reftauram 'leu & ren aute cop viu. 

Volhas,Segnoo 5 acceptaarauherenta* 
Que de mons potz iot' hefi volentéés, 
Et tn'enfegnaa ta ley trefexcellenta. 

Mon aniníe es fens ceííe en grans dangeés, 
Com íi Thabí en la maâ touta preftaj *P$ALMS CXIX. 

£t fi pertan n'oblidi tons fendeés. 

Machanta gen m'an tenut & m'aprefta 
Forfa hialatz:mes ton baylet leiau 
A tons ftatutz & mandamentz s'arrefta. 

Per heretat & partperpetûau 
Io m'ey cauíît ton fan teftimoniadge, 
Car de mon coó es la ioia corau. 

JEnclinat ey mon fen & mon coradgc 
A acomplii & haa, Diu eternau, 
Tons iudiamens toftem & en tout adge. 
xv. SAM'EGH. 

Io volh gran mau adaquetz fiis rufatz, 
Lofquoaus iames no penfanque cautella: 
Mes tons editz de mi fon fort prefatz. 
Tu es,o Diu,ma cuberte & rondella, 
Vela perque io m'atendi tabee 
A ta promeífe & palaura fidella. 

Vous qui no étz donquas arre de beti 
Departitz-vous de mi J & l'ordenanfa 
lo goardarey de mon Piu plaâ & bee. 

Segon tondife,o Diu plee de puchanfa, 
Softeem' & hé que viuay,& nom' ren 
Iames confus de ma bonne efperanfa. 

A foladiaam* & daam' confort te pren, 
£t faubferey,& ma iûia totalla 
Será toftem en ton commandamen. 

Tu horarás de tons peés ia gen mala 
Qui de ta ley fe defuia,Segnoo: 
Car fa rufe es vaganau & brutale. 

Atau que grama a lor gran deshaunoo, 

Zij SÂLtMS € X I X. 

Tti rafclaras deu mon îa gen machanta: 
I>er ço io pord a tos decretz amoô. 

Touta ma carn de gran póou es treblanta, 
VedenoJDiu.tala pumtioo; 
Et redoubtat ey ta iuftici fanta. 
xvi. AA I N. 

Heyta io ey îuftici & iudiamen: 
Donqau podee dequetz no m'abandoniia* 
Qui a gran tort nie dan tan de turmeiu 

A ton baylet fias fermanfa bonna 
'2>e touta ioyej& que los orgulhoòs 
No vengan pluus affligi ma perfonna. 

Los mes dus oelhs^o Segnoo pietadoòs, 
M'an defalhit apres ton aífìfteníï 
£c dìíe fan en iuftici abondoos. 

Vía, mon Diu,de ta grana clemenfí 
A ton baylet, quit' defira feruií, 
Et de tas îeys baìham' rintelligeníî. 

Ton feruidoò io foy.volhas m'audií* 
Et autreUá entenemen capabîe 
D*aprene plaâ tons reftz pcr t'obedií. 

La fafoo es,o Segnoo redoubtabie, 
Qu*a befoignaa tut' mettas.car eds an 
Anichilac ton ftatut equitable. 

Per aqueró^mon Diujo vau ámáti 
La fanea íey que tu as ordenada, 
Pluus que ioyeus,& que Tau s'aureîan. 

En totua çauíe ey dretta Ìudicada 
Ton ordenanfe 5 & fi ey quant & quán 
La fauífavie haïde & deteftada. TSJLMS CXIX. 
xvii. P E. 

Tons iudiamens,o Diu omnipoteiî, 
Son rneruelhoòs & grans fecretz contienin* 
Pertan mon amne a !os goardaá s'aten» 
Tons ians decrets a illuminaa vienin 
Defpux i'emrade,& au poble ignora» 
Balhan do<5ìrine,& fcienfa Paprenin. 

lo ey vbert ma bouque en badalháîi 
Ápres ta ley>& de la gran embeia 
Qu'ey d acomplii los refts quens vas baîháB. 

RegardamM3iu,& ta graci m'autreia, 
Com fués aqnets qui portan bonne âfflol 
 ton fant nom/ta clemenfi clareia. 

DreíTa mons p^s en ton difcSegnao^ 
jEt deífims mi degun podeè no balìia 
A nad peccat en deguna fafoo. 

Goatdam' tabeê de la g-çn qai bataîha 
Contre de mi,& ton deertt gentiu 
lo goardarey,fens qee nad pun s'en falhsu 

Suûs ton baylet he que daTtie>o Di% 
La elaretat de ta plafenta faci, 
Et plaâ m'apren ta íey & ta caTrìu.* 

Arriu de ploòs de ladoloò ejtfe pafc 
ïetcan mon oelhs,per autan qtf om novii* 
Sego-n ìos reftz, quees a balhat i a gracL 
xv i i i. TSA D E* riec a equitat í & ftuie,0 L>i : u>tu es - 
En tous tons feyt£,& arrè qiî-e dr-etura 
En iudiamen n'ordenas ni ao faés*. tuíis as i-uiiicipura 

^ 2 iií ■*P S*Ah*MS CX IX. 

r £n tôtis arrefts > & que de plaâ goardaa 
fidelitat nous agoííam la cura. 

Mon /el arden me hé tout treíTudaa, 
Perço,£egnoo,que los quim' hen partida* 
Tafantaley fonvengutzoblidaa. 

Ta paìaure es pura,nette,& íens rida, 
Et efprabade,& de rtìî ton baylet 
Suus touta caufe amade & fort grafida» 

ïo foy petit,& cafcuû m'en rremet 
Fort mefprefat:toutasbetz ton iudici 
De ma memori hora iames nos' met» 

Ta iuftïci es eternala iuftici: 
istqui taley ruminarácom cau, 
La dtferá vertat íens traydorici. 

Sayfitni'habé gran engoexe & granmau; 
Mes mon plafeè & ma ioia toutala 
Era labetz ton reft celeftïau. 

Tons iudiamens fon iuftici eternala.* 
Darn' donq fcienfe & fen fpirituau, 
JEt 10 viurey d'vna vite immortala. 
xix. C O P H. 

De tout mon coó, <5egnoô.,io t'ey cridat: 
Refpon me donq,& io mcterey pena 
Que ton decrét fia per mi goardac. 

Io t'ey pregat :ta pietat donq entene 
A m î aiudaa : ,& io t'obedirey, 
Com ton ftatut equitabie l'ordena. 

Auantz,o /)iu,que lo dïa no trey 
Sa claretat,mon criit a tu s'adreíTa^ 
Gar mon atente en ton dife io ey. p s^f l m e. c x \i x. 

Los me dus oelh vdutan h noeyc efpeffa, [_ 
S'obrin pluiís leu que los oelhs deus goey toôs> 
Per meditaá ço quens ditz. ta hauteifa. 

£fcoute,o Diu,ma votz. & mas rafoôs, 
Per ta pietat reftauram' & repara, 
Com ed conuee a rons iudiamens boos. 
La lache gen ? qui contre mis' declara, 
Aprochat m'a^s'aioegnán quant & quan, 
Tan qu'era pot de ta ley fingulará. 

Tu es prochaâ dequetz. quit' van fercán â 
jEt tandelcysque per tunsfon balhadas, 
Certanamen res que vertat no an. 

Conegut ey defpux longas anadas, 
Que cu ias as,o Segooo tout-puchan, 
Per tout iames baftidas & fondadas. 
xx. R E S C H. 

Suús mon turmen iette,o Diu,ton regard* 
Et ofta-m'en. car de ma fouuenenfa 
Ta ley no es partida,ni no part. 

Teê boo per mi,& tna caufa defenfà: 
Balham > fecous,& com m'as prometut,^ 
^Sabirn aydaá 5 & dem* reftauraá penfa. 

Los machans fon fort loenh de lor íal-ut* 
Et ço dautan que deguû no s'apliqua 
A haa reíferq de toh iufte ftatut. 

Ta pietat es grane & fort authentiqua; 
Donquas fegon tons propris iudjamens, 
^^^^11^^^' plaâ,& píaa me viiufica. 

Aquetz qnim' dan tan d'ahaas & turméns* 
Grannombre foa-touta^betz, de ta vïa *PS*ALME CXIX. 

lo nom' foy pas oftat aucunamcns. 

Dem traydoòs ey vifta la compaignia* 
lEc m'a fachat>perautan qu'a gran torc 
De ra palaure & ley eras' defuia. 

Ta mageftat veèt que io ami forc 
Tons mandamensrper ta pietat benignc, 
Volhas me donq daá fecous & conforc. 

Loprumeêcapde tapalaura digna 
£s veruat 3 & Jo decret qui fort 
De ca iuftice es a iames infigne. 
xxi. S € H 1 N. 

Los Pîinces m'an fensnadeoccafíoo 
Perfecutat.-mes io toutas-begadas 
De ta palaure ey agut la tcmoo. 

Oíegnoo Dîu } taspalauras facradas 
Me dán autan de ioia.que hé Pau 
Au quiufe trobe>& que richeííasladas. 

A faulTetat io volh lo mau mortau, 
Et rhabomini:au contrartio porti 
JFort boo voleè à ca ley fupernau. 

Sept cóps lo iorn af laudaa iom' deporti, 
A caufe>o Diu^deus arrefts precioos 
De ta iuftici>en laquoau me conforti. 

Aquetz qni fon de ta ley amoroos, 
Profperitat aurán toftem fortbona, 
£c de trebuc no ferán dangeyroos. 

En ton fecous efpera ma perfonna: 
Tabeê,Segnoo.touta ma volontat, 
Et ço qu'ey heyc a ton decrec confonna. 

JMon anime a con reft execucac T S AL M e CX IX. 

A fon podeè^d'aucan que fens fallaci 
Mn ed io ey raffeòìioo boutac; 

So qu'as mandac,Segnoo,que io goardaflï, 
Io Pey goardac,& fo qu'as decrecac: 
Car moris fendeés fon coutz daban ta faci» 
xxii. T A V. 

2>e tu,mon Z>iu,mon criic s'aproche prcs* 
£c hem' autrey d'intelligenfi clara, 
Qui fe conforme a ton decrec exprés. 

Vtnga tabeê daban tafanca cara 
So que ioc' pregui,& me deliura leu, 
Com ta promefl'e > & con dife declara. 

Quoan tu m'auras apreeSjO Diu deu ceu 
Tons iudiamens,de cantaa ta hauteffa 
A plena bouque ed nom' ferá degreu. 
Ma lengoe irá celcbran ta promcfía, 
Que heyta m'as:car tons commandamens 
Son d'equicat la carrere & radreífa. 

Ta maá.Segnoo, fia iornalamenè 
A mon fecous-car caufide es eftada 
Per mi ta ley & cons enfeignamens. 

Ton faluc es couc ço que pluus m'agrada* 
Defirac !'ey,o Dìu mon Sauuadoò, 
Ec cons arreftz fon ma ioye efprabada. 

Vifqua mon amne,affiï que ca laudoò 
Cance long cemps,tabee a mon aiuda 
Serán,o Diiijloi reftz de ca grandoò. 

£sbarric foy com Taolha perguda: 
Volhas fercaa donquas con feruidoo* 
Car en obliít no ey ta ley mecuda. P S A L. CXX. Ad Dominatru 
€d prega *Diu contre lofaux rapport defòns enuerohg 
affii d'eflaa delmrat d'enter los infidem , ab lofquoam ed 
r e deff)Uit\de conuerfad* T 


2 Aleu que quoauque mau io fenci,Au t Segnooma clamoo presétr.Car eda ma votsexau w~ dida Incotinen q Ta audida. Deus potz cauteloòs "^-VTT & fauffaris,Et de las légoas aduerfaris,Quï fina- 
men fercan rno maiijDeliuram 5 PamneiO JEternau* Digas machan,quinh goadaing ara 
Tebalhará talengoe amaraf 
Quinh proffieyt cutas-cu recebe 
D'atau tout lo monde decebé^ 

Talengoe es comviras agudas T S ALMS CX X I. 

JEn maâs d'vn forc homi mecudas; 
Etlos motz.de ta bouquatreytz 
Son carboôs de gentbre heytz, 

Helas/que io foy miferable, 
2)e ço qu'encer la gen damnable 
jDe Mefcch & Kedar habiti, 
£c que lors pauilhoos no quitti. 
Mon amna s'es crop arreftada 
£n la compaignia maubada 
Dequet qtu tan haex la patz, 
£c en bruúc folamen fe platz. 

Laconcordi io demandabi: 
Mes ta leu que de pacz parlabi, 
Perplaâdoòsque mons prepaus hoíTan 
Ed calé que goerre eds agoíîan. 

Pfalmecxxi. Leuauioculos. 

Ed canta que losfidem debin attende tout lorfecom de 
Dìutfuì condufira toutas lors fantas enterprefas. 
Nta las môcagnas io ey Lhebat los oelhs cre- 

::^:s:W 

den Que fecous me darèn.Mes mo ajude en lo me 


i "- — it goey Enr£ternau es ara,Qui terre & ceu cre a ra. Ta goeyta tons peés gpardara 
Toftemps de s'eflurraa, 
Sens los perpetz barraa: 

Veei qu'aqued no dromirá 
Pa uc ny proò, quis' focïa 
Qu'Ifraél goardat íìa. 

Per ta goarda lo Segneo a$> 
l-o Segnoo Z>iu ce crob, 
Et de ta drette es prop. 
ILo íòreilh not' frappará pas 
J>e iorn,ni mes la luna 
J>e noeyt en forte auguna. 

Diu te goardará de tout mai% 
Ec gpardará tabee 
Tonanima fort bee. 

Ta falhida per l'Eternau^ 
JEc toftem ton entrada 
Jèraafïegurada. me cxx i i. tatus mm. Edfe reflouexque lerufatemloc cauftt per to feruicidtf 
Xíw 9 &figumde la Çley/a^fe haftext&prega Diu per er& 
Om' foy refxouïc grandainen Quant & 
quom m'a diit acau»À la mayfoô de l'£ceraau Na* 'T» S *AL M S CXXIU 

Ìt!îÌi:$:?3:7 : í : m ■ i ■■ i Cr^ o» i «J. iram infalhiblemen,Los noftes pce's s'arreftaránj, Et plus auan no paírarán,Ierufakm/q4e tas tas;Ierufalé baftida beejCom la ciutat qui s m- 
certeê Enfemps vnide en toutas fortas< 

En laquoau los lignadges van, 
Losîignadges, dic-io^de Diu* 
Per fegnau fignificatiu, 
Qu'edcau laudaalo Tout-pucíian. 

Car losfétis fort trïomphans 
De Dauid & de fons enfans, 
Pcr iudjaá dret,là cau que fian. 

Pregatz per la profperitat 
De lerufalemfaciutat: 
Vifquam los qui de tus' focìan. 

Ta murralha tout alentorn 
Aya patz & plafen repaus: 
Profperen^exemptzde toutz maus, *P SAh MS CXXIIl. 

Tons palais & caftetz. tout-iorn. 
Permoô de mons frays & parens, 
Qui dehens tu fon refidens, 
Per ta patz, io pregarey ara. 
Io fercarey ton bee tabee, 
A caufa deu loc on fe tee 
Ton Diu,qui per nous fe declara. 

Pfalme cxxiii. Adteîeuauï. 

^Pregari âemfidem dffligitZjper^ Us machans & mefi- 
prefadohs de 'Diu. =H» Tu qui es au haut ceu habicá,Mos oelhs 5* ¥t — ^áLfc^tó io vau iettâ.Com lo baylet a fon iSegnoo s'efpi- m — ** k T" a Eh fa malenconia:Et fuús fa Daune a sos oelhs î la firuenta,Ta leu qu'om la turmenta:Atau fuus "Â" T <7> S A L M£ CXXIIIt. 

3 ^r~ ™~^^^~^~— *-T~ ::$:: i' Diu noftes oelhs fon hicatz, £ntro quês aye aidacs* 

Ayas pietat,ayas pîetat de nous, 
O Diu,& dans fecous: 
Car trop habcm itiffert de moquarias, 
Et trop de ianglarias. 
Nofte amne es trop de truffes fadorada 
De la gen bien ayfada, 
Et deus menhs pretz trop & trop mau plafens 
De toinz aquetzhautens. 

Pfalme cxxi i i i. Niíi quia» 

Lo poble d'Jfraelfo rtien d'vngran perilh * reconex m 
habé esîatjanmt per faforfa.mes per lafauob de 'Difàçŷ* 
Yecita lo dangeedeuquoau ed es efcapat. 
ïga Ifraéldiga prefentamc,Séslo Segnoo ■ T qui per nous es eftat,Sens lo i"egnoo qui aydans ; g^jflrŶ"."* — "~t"^ 


a portat,Quoan contre nous la tyranniqua gen StstLtMe cxx 

^""*":5:zzâ=$zÎ:Ï:$:h-J— ::: Ihebada s'es d'vn & d'auce coftat. 

Labecz coutz vius nous oflan englotìtz, 
Pendenc lor rauie ardente concre nous: 
Labecz tabee de las aigas lo cous 
Nous oífa coutz negatz & fopelicz» 
Etlos aigacz abyfniatz touc eftrous, 

Los brius broniens de las aigas ferèn 
Suûs nous paífacz^mes laudac fia Diu, 
Qui dac no-a lo fò poble cayciu 
JEncer las dens dequecz qui volerèn 
Goludamen lo deuoraa couc viu. 

Efcapade es nofte amna com l'aufet 
Deus podapeés per Taufereé paufacz: 
Nous deliuratz 3 los hialacz fon podatz. 
Nofte aiude es au nom creíTan & bec 
De Diu^qui a ceu & cerre crêacz. 

Pfalme cxxy. Qui confîdunt. 

Sd defcrìu qu'ed no y a arre tan ajfegurat que lo credèn, 
deuquoau VaffíiílioQ no es queper quoauque temps:pux ed 
frega Dm contre los rnachans. 
Qui.ecz qui lor hide an mecuda En lo Se- gnoo TSALMS CXXV. 

--$-— — _^.£Z! ; -tzsz$ ~_:î:É:îzïz_:z:_ï:z:_î_: 


gnoo Diujfon Com lo mon de Sion,Qui de fon 
loc nos' mau ni muda:Mes tofíem demo- 
re en fa plaflà,Quinh temps que hafla. Com de montagnas torneiada 
Ierufalemes plaâ, 
Aixi lo^ouuiraâ 

£s autorn de fa gen amada, 
Per la defende ara d'otradge, 
£t en tout adge. 

Car la verga deu pobîe inique 
No repaufará pas 
Suús l'exort que dat as 

Âu boô,de met qu'ed no s'aplique 
Per force a quoauque caufa maia 
En hî finala. 

ASegnoo,hé deu bec,& aiuda 
Aus boos qui dret coó an: 
Mes aus qui de tort van 
Trayna los ab la gen perguda 
Qui hi mau:& qu'lfrael aia 

Aa <PS A L MS CX X V I. 

Patfcbonne&gaia. 

Pfalme cxxyi. In conuertendo. 

Lo poble retornàru de captimtat s remercia Diu t &lo 
prega d'acabaâ la deliuranja, mnchan qu'apres FafftÏÏtoò 
veê tan pluús grana confolatioo» 
rtr^^ Voan lo Segnoo de tout lo mo Hè q los 

T '"•«•»»»» «a captiusde SionRetornaíTan^fuusl'apodiaaNous ;t- M nous cutabam fauneiaa.Nofte bouqua fort s'en ri« T". go ra, Et nofte lengoa gran gay orarLas gês di- 


?:£: 

fén tabeê labetz^ Diu hé grans caufas a da quetz, 

Certas l'Eternau aqueft treyt 
Enuers nous meruelhas a hey t, tt •rf Dequenousautzcertanamen 
jBm eftatz iuioòs grandamen. 
Segnoo.hé que retornem ara 
Dela captiuitatamara, 
Com ariius qui colan & ván 
Per los locs qui grana fet an. 

Los qui an famiat en plorátt 
Ab gran ioia garbeiarán: 
Plorans om los podé vedeè 
Portantz ab fi lo famiadeè, 
Affiî de iettaa la femenfa: 
Mes au retorn per recompenfa, 
JSds cantarán & portarán 
Las garbas que coelhut aurán. 

Pfalme cxxvii. NiíîDomînus. 
Sdcanîa qmfehens labemdtUioo den òegnoô toutà 
Ugenja humana es vana. Quet tribalhe en vaganau,Qui maifoo 
nabera baftex,5i lo Segnoo noòu fauorex.£n 
-y.-&'-^ vaâ tabeê íì i'Eternau La ciutat no goarde & mâ- 

Aa ìj P S A LCM s CXXFIl. 

.-— 4.-.. — — — —»——■' ■ 1 ■ 1 ■»— 4-.-' ' 4%' ,*-,.. „ , X,— ^.^». . .■■—»■ ■ ■' <m 

~ <fr r A"~ v ^ r — — ** ■ tee,La goeyta velhe.,& Toelh y tee. 

Debs lhebaá matiî hóous vous étz, 
JEt dcbs couchaa tard.haben prcès 
Lo paâ de tribalh touts los kès: 
En vaganau mau vous vous hétz, 
Car Diu dará tout auta-beê 
Com en dromien au qui vóou beê. 

Los enfans que vous engendratz 
Son deu Segnoo Phereditat. 
Lo fruút deu vente es per vertat 
Lo goadaing qu'e4 balhe a quiu platz* 
Et de fa benediíHoô 
Proueêla generatioô. 

Atau com viras & trenchantz 
Plaâ preparatz demoran plaâ 
Suus toutas caufas enla ma£ 
Deus homis adretz& puchantz, 
Atau íon los hilhs de ioentuc 
Difpofts & ramplitz de vertut. 

Huroòs aquetz qui de taus treytz 
Lors boyracs plaa goarni tz auran, 
Car iames iruffatz no feran: 
Viít qu'en controuerfis & plcitz 
Cohoneran en pleê parquet 
Toutz lors haynoos ■& lor caquet. PSJL. CXXriTT. Beatíomn; 
£ d dit^u'acjueds qui vertaderamen aman & cregmn 
<Diu,fon bten-huroosfa enpublic y fia en priuat. 
len huroòs quï reuera Et creing lo ^egnoo 
Diu ,£t qui en fa carrera Camina,tan que viu. 
De tas maâs di li gen tas Lo tribalh miniarás, 


r;ii:$4:r:ê:Y; 

Huroòsentasententas, £tbenediitferas. 

Tau medix ton eípofa 
Serahens tonoítau 
Com la vinhe abondofa, 
Qui porta fo quit' cau. 
Et veyras tornejada, 
Enfeguien taus fendeés, 
Ta taula de maynada* 
Com de plans d'oiiuee's. 

Benedtícen tau forta 
Serai'homi fideu, 

Aa iîj TSjihMS CXX/X. 

Quireuercnfi porta, 
itcreinglo Diudtuceu. 
Lo Sçgnòo plee de glori, 
"De Sionon fe ree^ 
<Será ton adiutori* 
Bc te hará deu beê» 

£tdefaviliechara 
lèru&lem* veyras 
La proiptricac clara, 
Tan que tu viueras. 

Ec iìdeu maridadge 
JDeu5 hilhs qu'as engendratfc, 
Tut* vederas maynadge, 
Etfuúìlfraêlpatz. 

Pfalme cxxn. Sa^pè expugn. 

*Dauid admoneHa la Çleyfa des' refôuy , cjue com eré 
es eftada aff,igida,tabeê Jera deliurada:Pux edvredttTJa 
deftruElioò dem rnachans. 
V'are lfraél digue>eds m 5 á curmentac 
Souuen defpux ma ioeneíïa prumera:Defpux ia- 
3 . . 3~Z T- ì~~- f% 

betz grá tribalh tds m'an dat,Mes furmoncaa S'ALMS cxxix. X--t- 
no tiTan podut engoera. 

Los lauradoòs fem' fon iettatzdefluus, 
Et an hicat Taret en la carn miá; 
Longas.an heyt lors relhas tan & pluus, 
í>e paífeián lo long'de mon efquia. 

Mes Diudequi toutzlos feytz iuftes fon* 
_Deus pecadoòs las iulhas a trencadas; 
Toutas Jasgens qui haéxin Syon, 
Aian ver^oigne, & fiàn reculadas. 

Sïan atau com es l'herba qui créx 
Deíïuú- los teytz,laquoau pluás leu es morta 
Qu'om no la coelh,& qui no produfex 
£n augun temps fruut en deguna forta: 

Et de laquoau deguû garbeiadoò 
Nos' pot vedeè iames la maâ rempìida: 
Ni mes engoere augun efpigadoò 
Non' pot habeè fon.echera fornida. 

Los paífadiáns d'era no diferan, 
Lo Scgnoo Diu vous benediga & crefca: 
Au noìîi de Diu nous pregam qu'aqueft ail 
Forfa boô fruut tau herba produfefqua. 

Pfalnie cxxx. De profundis. 

AffeUtomda pregari decjueà qui perfenpecea,tapïu- 

_.* í* *m W é M éX *.* f -f •_*._-■*•/• **_• -•^-'_*. ■ _*..__ m _.__*. _> / i !_. ,-. .__. / X» _*, _.'__. .__« ffil» _«__.__._«_»..___ 9 — ___!_______._ â*~ fi defons mam. TSAL^PidS CXXX. D íf! — 1*3 £locs prcgôs io cridt £nta-tu Sauuadoò, 

t£i~5z?z5::l$zz:55z? :: § : 5 : '3 JDiu doq,en qiii iom' hidi,Exaudex ma ctidoò: 

Ç0:zz$z| tr~ ïv^; 2 Ren ta plaâ ton aurelha A tentiue a môs motz, 


Que ma pregarie arcoelha 5 Et mos triftes sâglotz. 

Si tu nomi per nomi 
Aus crims voós infiftií, 
Segnoô^egnoo^quinh homi 
Poderáfubfiftii? 

JMes tu 5 tut' aífocïas 
De clemenfi & pietat: 
Affiï q'ue de toutz fias 
Temut & redoubtat. 

J)iu es mon efperanfa, 
Mon amnas' hide cn td, 
Touta ma confidanfa 
£n fa palaura s' met. 
Mon amne au Diu quini' fautu, P S A L M £ CXXX L 

Trop pluús matiî s'aten, 
Quc goey toos qui fuús l'auba 
Velhan fidelamen. 
Otulfraelpaufa 
Ta hide en lo Segnoo: 
Cargraci en ed repaufa, 
Et gran redemptioô. 

Edescaufatrop clara 
Qu'ed treyrá de perilh, 
Depecac & de tara 
Ifraéllosôhilh. 

Pfalme cxxxr. Domine,non. 

Bd protefîa defon humilitat & mortificatioò > & s*a/fâ* 
gura deufccom deu Segnoo. 

-EgnoOjmo coó nô es haute.-Mons oelhs no s I:Az:izèzS=ii:^= : 
""výiîr fon punít orgulhoòs:Z?e hàa res ûo íoy curioòs Qui nom'conuenga proprimen. 

'Siionom'en foydeporcat, 
Et íî mon coó no s'es retrey t, ■» iii i mr^ii ■i «n tt t iíf ' p s al Mm c x x x i n 

Com vn may n \t qui de Ia leyc 
Per fa may medixe es oíiat. 

Mon amne es donq feguramen, 
Ne pluiís ne menhs en mon endret, 
Que lom veèc Penfantoô praubet 
Qu'om a desbefat frefcamen. 

Efpera donq en la bontat 
O Ifrael,de rimmorcau: 
Atent', atent' en P£ternau 
Are & a perpetuïtac/ 

Pfalme c xxx ii. MementoDom^ 

Dauid pacific de fonreaume^fe refiouex de la vengud* 
àeV Arqne en lerufalemSegùn ïovotqrìeà en habéheyt: 
Ú ' s'affegura de lapromeffa recehuda de Diu toquán Ce- 
ternuat den regne dequed qui debéfalbij defa raj]a>ajfauee 
dm AdejfiMiCom ed es expaufat au % , cap.de m Aïìes. 
lásjSegnoo, memoratiu De oauid & ue tòut 
i fonmaiiîj^'edqui a heit a PEternau Quide Ia~ 
cob es lo fort Diu,Segramen & vot folepnau. *P$ÏJ LUW£ CXXXII. 

Difenjames dehens lo claus 
De ma mayfoô no tornarey, 
Ni fuiis mon lheyt no puiarey, 
Mons oelhs no preneran repaus, 
Et los perpetz no barrarey, 

Entro que lo loc qui es òb 
Perlademora deu Segnoo, 
Ayay tírobat a fon haunoô, 
£c au puchan Diu de Iacob 
Vn agradable pauilhoô. 

Audit habem en Ephratá 
Parlaa d'era per la vertat, 
Et rrobat que ta Magettat 
Per fa demora cauíit a 
Lo loc on lo bofq es plantat. 

La nous iram en tons oftaus, 
Et nous enclinaram daban 
Ton marchapeé fuber toutz, fân: 
Lhebat' donq Jabi en ton repaus* 
Ab TArqua dc ton podeè gran. 

Aian iuftici per habit, 
OZ>iu»tons facrificadoòs/ 
Cancen de gay tons feruidoos: 
Permoo de ton baylet Dauid, 
A ton vntat da tas fauoòs. 

ir # ir 

Diu a heyt leiau fegramen 
A Dauid a ny s'en pendirá: 
JDifen,Ma maâ collocará 
Suúî> ton throne veraiamea T S sAL M S CXXXII. 
J?eu frtiuc qui de cu forcirá. 

Que fi tons hilhs goardan l'arcord 
Ec paétes queus tnfegnarey, 
A lors enfans aucreiarey 
JDe fede fuús con throne fort r 
£t fens fiî tau beê lo^ harey. 

Car Diu a volui & trïac 
Syon per ibn feti corau: 
Àflim* plafi,dicz l'£cernau, 
Ceb \o ioc per.mi defirat, 
£z mon lo d g i :S p e r p e c ua u . 

Sons vìures benediferey: 
Prou paa darey a fons reyciust 
Sons facrìficadoòs gencius 
De nion faluc io vettirey 5 
Gran gay auran fons Sans humtos» 

En aqued ùn loc per vercac 
lo harey la corna florií 
A Dauid fegon fon defii.* 
Y preparán afon vncac 
Lalampe^&Ty hafenlufií. ' 

De vergoigne & de deshaunoo 
^ons enemics io crohirey: 
Et florií fuús ed io harey 
Lodiademe pleê d'haunoo, 
Que fuús ù cefta paufarey. 

Pfalme cxxxi i i. Eccequam* 

Einoy aarre tan precioosquèpatz. & concordi } qm4n 
era es hcitd an nom de Dnt. S est L M £ C X X X 1 1 1. Que boô es & caufa fort plafenta De ' |MBl «BHtf^i vedeèfrays habitaá d'vne entetajfnfems vnits& 

.TjfcX—' 

s— -- 
gracioos. Aquero es co Ponguen pretioos DeíTuslo 
cap,qui fuslabarbas'hònjodicfúsla barba d'Aro* 

Loquoau apres coula de bcnna forta 
DeíTiuis !os bords de las raubas qu'ed poîta, 
Et corn la rofada d'Hermon, 

Ec la qui veè deus hautz, montz de Stont 
Car per totz cemps aqui met lò íegnoo 
Sa vke & benediítioo. 

Píalme cxxxiiii. Ecce nunc. 
8d admonefta los Lemtaó de haâ lor debee 3 los ajfeguran 
de lafauoh de Ditt. 
Ra fus leu Diu celebratz } Vous sôs bay- 'PSALMS cxxxv. 

a DT~'t"$~— ~T~~ — T~A~Í~"Í TÌ 

-5zl~-?-?îè:-?zzz?: : l:i:$3 

letz qui demoratz De noeyt dehens lo temple I ! 


5zê:z:z:^:?:ïz~?z:^ fanDeu celefti au Tout-puchan. 

En^ tau iîantuâri genti u, 
Et loc facrat de noíte Diu 
Lhebatz las maâs en toute haunoô, 
Et benedifetz lo Segnoo. 
De Sïon en-la lo Segnoo 
Te doô fa benedióhoo. 
Lo Segnoopleê defanétetat, 
Qni lo ceu & terre a creat. 

Pfalme cxxxv. Laudatenomen.-* 

Sxhortatioo aupoble anciaa de laudaa Diuper los bei~ 
heitz. recehutz. d\d:&faber tmt de ço qued habè deífle* 
gat fa vertut infinida,per los fauuaa d*égypte> ab vna mo- 
quaria d,e las idolas> & de las fuperíl tioôs deus Pagaas. 
Vsjaudats lo nom de Diu,Vous deu Segnoo 

>- T — -4 
los bayletztLaudacz-lo^vous auts quibs tîetz <PS ssí LM E C X X XV. 
D ehens fon oftau gentiujJEt dehenslo paci íanj 
m . »— ■■» ».. .» i Z>e nofte Diu tout-puchan, 

Laudatz Diu 3 car Diu es boo, 
A fon nom camatz canfoôs; 
Car plafens ne fon los foos. 

Per fa chara portioo, 
Caufit a Iacob folet, 
Et Ifrael fon baylet. 

Car io fçey que PEternau 
Es gran,& quenofteJ)iu 
Pluús que toutz autes dìus vau. - 

Âu ceu,en terre,en lo briu 
JEt abyfmes de la maâ, 
So quiu platz hé de fa maâ. 

Las nublas ed he' puiaá 
Dèu bout de la terre en fuús, 
Et dab la ploia au furpluús 
Los eflamfarecs clareiaá: 
Dt fqns thefaus abondoòs 
Eà trey los ventz fortz & doòs. 

Eà a los prumeé-baducz 
De P'fgypte touts tuatz, 
Hoífan d'homis prouengmz, *PSjìLMB CXXXVL 
A laudaá lo Diu deus diiisí 
Car fa benignitat es 
Perdurable a tout iames. 

D'exaltaa fiatz fognoôs 
Logran Segnoo deusfegnoos: 
Car fa benignitat es 
Perdurable a tout iames. 

Celebratz tout haut aqued* 
Qui hé meruelhas folet: 
Car fa benignitat es 
Peidurable a tout iames. 

Qui a los ceusazurat& 
Abartifici crêatzr 
Car fa benignitat es 
Perdurable a cout iames* 

Qui per fon podeè potem 
La terra fuús Taiga eftea* 
Car fa benignitat es 
Perdurable a tout iames. 

Qui los luminaris grans 
A heics bétz & clarejanss 
Car fa benignitat es 
Perdurable a tout iame*» 

Lo Sorelh per gouuernaâ 
Lo iornj& Pilluminaa: 
Çar fa benignitat es 
Perdurable a tout iames» 

Lûuejejftellas.per lufii 
La noe.y t,& la condufii: vsalms cxxxrr. 

CarO benigniratcs 
Perdurable a tout iames, 

Qui en lors primogenitx h 
A los d'figypte punhz,: 
Car fa benignítat es ; : ff 

Perdurable a tout iames# 

Et deu miey d'eds a tírat 
Ifrael,oultre lor grat: 
Car ù benignítat es 
Perdurable a tout iames. 

Per maâ forte & bras potcil 
Suús fons haynoos Ptftenèn: 
Car fabenignitates 
Perdurable a tout iames. 

4£ Ŷ 4& 

JEd a partit de fa maa, 

En duas la roge-maa: 
Car fa benignitat es 
Perdurable a tout iames* 

Peu mieyt d'ere a heyt paísa* 

Ifraêl,& treuerfaa: 
Car fa benignitates 
Perdurable atout iames* 

£t a negac la dehens 
Pharaô Rey,& fas gens^ 
Car fa bcnignitat cs 
Perdurable a tout iameSa 

Son poble amat & grafit 
Peu dcierc a conduíu; 

Bbi} ** 


* 
p sìal Mt. cxxxrir. 

?"T"at *T" V~"~ T" V""e~ V"SH •--2 
ra captius,Nofteslautz& harpasdcfcordadas 

Aus faulx habém pe nu das & le xa das.. 

Quoanlosquinshèncapcius& non'miaran* 
2>e las reprene, & toquaa nous pregaran 
Quoauque mufique & canfoô de Syon. 

Quinh cantarèm,reípononi nous,fego& 
Vottes deííis/quinh diferèm îa glori 
JXc nofte />iu cn autruú territori? 

Que totasbetz de toquai la fcienía 
Persan mas maâs,fi dc ma íbuuenenia» 
lerufalem, tu parts en deguû temps: 

Sïan ma lerigoe & mon palat enfemps 
Tabee colatz,fi t'obiid^ou mefprefi, 
Et fi trop pUiús qu'aute ioia not' prefi. 

i)eus hilhs d'£dom o Diu,aias memorii 
Lofquoaus difén lo iorn dc la vi&ori 
De îenemic,Metetz a fac^metetz 

Ierufalem>& toutai'abatetz; 
pefcrobitz-l* 5 dcfcrobuz de inaneyra 
Que noy lexetz nada peyra fuús peyra. 

O Babyloo 5 digne d'eftaádeftrúta, 
Qu'huroòs ferá ìo quit' hará perfuta 5 
£c renderá pareiih mau tra&amen. <P S Î4- L 'nJH B CX XXVIII. 

Huroòsaqucdqui violentamen * • î 

JD'cnter tons bras oftará tas maynadas, 
Perauscalhauslasrendeesbrigalhadás* 

Pfalme cxxxv i i î. Confitebor. 

€d celebra la bontat de Diu, lo rendèngracis de ço cpfeJL 

thabt retirat de tout^perilhs> & hurofamen efltbat en U 

dignitat reala: incita tout\auSiet reys a U baihaa laudoh 

fepromet <ju*ataduenỳ lofecotu de Dtu no lofalhira pttnU 
mmmmmmmi. — ' ■ 1 -— fr"— —>— ^ E tout mô coó iot'laudarey.Et cátarey 
o Â7I_F at — 7t & v — — ™w _ 

v £Sk. ___. ___»_. a ._ ■ ■_ _. 1.1. _ _T% _ .__f ■ !■ ^ - ■■II --- — ■ — ■ - i r -.j. id 

vr:s-$.Ŷï.0.__-_: „ , 

Plafens cát_ques,Dabá los grás Segnoos q.fon En f >-$-Ŷ-^- : tout lo mo Plus magnifiques. Hês te teple^a ge- +*-? o T -•»«_«. r «ppjp— ÍSÌDA 
1~" noiihs-o Dîu,1o volh humiu te benedife:Et per l'a 
moo de tabontat^EcleyautatTonrenomdi fe. rpSjiLME CX XXV III. 

Carfuústoutas heit excelìcn 

Ton nom potea 

Et tas palauras/ 
Tu m'entens quoan iot' vau cridán, 

Et quant & quan 

Mon coó rtftauras. 
Segnoo Dsu,toatz )os Reys quiíbn 

Bn aqueft mon, 

Ta* iaudoòs cantan: 
Vedèn que tout ço que prometz; 

Eneffieytmetz, 

Etfout'en vantan. 

Et harán canfoôs volenteés 

Deusfans fendeés 

DeDÌu engoera: 
Mn difen, O que deu Segnoo 

Grane es lhaunoo, 

O qu'erees bera/ 
Câr Ìaífia que PEternau 

Çeleltïau 

£n hatu iocfia? 
Sins veèc td ca húx a nous autz, 

£t los pluus hautz 

Deloenh efpia. 

Labecz que pluusfoy turmentat 
D'adueríìtat, 
Tutn 9 reconfortas: 
^auuat foy deu corrous mortau 
De quîm' vóou mau, 
Per cas maás fortas. P S AL MS CXXXIX. 

Sonobreenmi Diucomplirá, 

Etdurará 

Percafcunadge 
Ta graci,o Díurcar de ta maa 

Abandonaa 

No vóos Pouuradge. 

Pfalme cxxx i x. Domine,probaft. 

<Dauid per Ufagejfe aâmirable à® Diu qui appaâ en U 
creatioò çfrforma âeu coós humaa y cocludexejti'arre no e& 
efconut a vn utu Obreç: pux ed s^exhorta a caminaa co en 
Uprefenjl de c Diu } fens hypocrijìa^magmfìcân fa prouidïjî. SegnoOjtu m'as efprabat,Etlo qui foy . vift & trobat: Si iom' fedi, tu ac veètz bee, Et pN * íîfoylhebat atabee.-A tu de loenh fon cone- 


'T «ii m i h fc^f) - •»i » «mwm« mmm *m gudas Mas af feéìioos efconudas. 
En m*en anán tu m'as feguit, TS^fL^íS C XXX IX. 

£t ma retreyca circuïc: 
Acoítumac as de mons pee's 
Toucas las vias.& fenáeés: 
Si ma lengoa de parlaa peníi, 
Tu l'encens auants no comenfa. 

Tu m*as formac deu cap au peé, 
jEc perdaban & per darreé, 
DcíTuus mi ca maâ metuc as; 
A\u demoran,io no pofc pas 
Comprene ca fageíïa hauca, 
La força perl'ategnem' fauta. 

On irey-io,Diu tout-puchan, 
Ârreéde ton efperit fan? 
On pofc io de tu m^abfencaáí 
Àu ceu es fi ioy volh moncaa; 
Si a la hdí&íïòm* prefenci, 
JEftaa hens la hoífa iot' fenci. 

Si las alas promptas io preng 
De Pauba deu iorn,& pux veng 
JD'alentourn de ci m'eftremaa» 
Et qu'habiti delà la maâ, 
La ca rnaa me dará conduta, 
Ou/u' p-Utz,m'y hará perfuca. 

Si dic,La noey c au menhs ferá 
^Aquera qui m'efconerá, 
To m'abufi^car per vercac 
La noeyc me fera per clartac: 
Car l'efcuú ce ferb de lucz cîara, 
Ec la noey c 3 com îo iorn, t'efciara. 

Or és-tu eftacSauuadoò, *PS*stLMÇ CXXXlXo 
De m'arrêa lo formadoò, 
E c tfi'as cubercmon Diu mon pay, 
Dehens lo vente de ma may. 
D'obra tabeé tant adrnirable* 
Ioc' dau glori,& t'en dic laudable* 

ir f % , ; 

Tons ouuradges, Diu pietadoos* 
Soïì certanamen meruelhoòs* 
So que mon amna conex beê: 
Ma corpulenfa faps tabeê: 
Tu no l'ignoras pas^iaíïìa 
Qu'en loc fecrec hcyce era fia. 

Tu m'as fayfsonat & tefcút 
En los locs baix don foy nafcut.* 

Tons oelhs m'an vift a acabaa, 
Mons arms engoere eran a haa, 
Quoan efcriit habés en ton libe 
L'obra qui per temps debe viue* 

Oque precioòs grandamens 
Sonenuers mi tons peníamens/ 
O que grane es lor quancitat/ 
S\ deus concaa ey volontat, 
C'es caufa per trop veritable, 
Quc lor nombre paífe lo fable. 

Tout-iorn engoere en m'esbelhání, 
Tons confelhs per lo cap me van: 
O Diu^no voós-tuquelafii 
Nous veiam deu machan^afíîi 
Qu'alentorn de mi pluus no íïa 
La fanguinari compaignia. PSALMB CXLr 
lo dic,Segnoo,tons mau-volens 
T'irFÌtans maliciofamens, 
Ctqtiit' íuran en vaganaur 
Segnoo,no volh pas iogran rruit 
A tons haynoôs?& ton contrari 
No m'a pas ed per aduerfat i? 

A toutz, eds volh lo mau mortati, 
Et los ey eftimatz atau 
Qu'enemìcs machans & traydoòs. 
JEfpr ab a m\ o D i u p i e t a do os : 
Hé de mon coó Panotomia, 
£t veias quinh volcè io mia. 

H.c de mi Paflay per exprés, 
Volhas confideraa de prés 
Mons penfamensiveiasjSegnoa, 
Si nada per uerfa, faifoo 
Medomine:& ma giiida fías 
Fer aqueft moa > & per fas vias. 

Pialoie cxl. Eripeme, 

Eà denmnâa fecam & punitioô âe las violenfdi 
memics^ajfegurán de lafmoo &vertut àe Dnt\ 
On Dia,deHuram* & defenfa De l'homï 7"T"¥ 

caquaing & maube's:GaardaaV de la gran vi o~ TSAL^HS CXL. 
lenfa De l'homi faux & arrembés. 

I 

Lofquoaus penfan en lor coradge 
Touca lorta de machans torns; 
Et aífemblan, a mon damnadge, 
Naberas goerras toutz los ioins, 

£ds ahielanlor lengoa mala 
Com vn ferpen pleê de vereê, 
Pofoò de vipcra mortala 
Dciuús lors potz toitem fe tee. 

Delasmaâs deu machan me: goarda* 
Goardam'de rhomiviolèn, 
jDeuquis' delibere & prengoarda 
A poflaamons pas malamèn. 

Losorgulhoòs m'an efconuda 
Lor trappe,& tenut lor hialat: 
Lacorde au camií m'an metuda, 
Per me haá cade tout a plat. 

Pertan ditt ey au Diu de glori, 
TuésmoîiDiuyO SegnooDiu; 
Prefta Paurelhe a la cridori 
Et pregari de mi caytiu. 

O eternau Segnoo,la forfa 
De mon falut, rum' crobs lo cap 
Lo iorn qu'en batalhe on s'efforfa 
í>e vieê de ma perfonne a cap. <P$ALMS CXL» 

ITmpedex que \o machan veia 
Son voleè heyt,o Tout-poten, 
£t fon penfamen no Tatureia, 
Dont ed deuenga p!ús hauten. 

Que la rauia de lors potz haffil 
Qu'eds fiân de tout acablatz, 
Ab lor conduétoò qui amafla 
Los m*a tout autcrn aflemblatz. 

Que carboos vius fus !ors caps caiaflS 
Qu'ou hoec Diu los haíTa torabaa.* 
Que per lodgis las hoíTas aian, 
Sens que s'en pofquanrelhebaa. 

Que l'homi mau-parleé no íu 
Ferm en terrc,& quelo turmea 
Caífe l'otradioòs cafcuû dia* 
Tan que falhia toutalamen. 

Io fcey que Diu hará venianía 
Deus qui turmentan los caytius.* 
Ed viendráab grana puchanfa 
Haa dretaus praubetz & reytius* 

JDe feyt,5egnoo,ta renomada 
La gen iufta confeííará, 
Et en ta prefenci facrada 
Qui va de dret habitará. 

P S A L. CX L I. Domin€,cIâmâuF. 

^Damd cïîanfort inmflamen ajfligit, demanda a *Dh$ 
d'efïaáfortificat & confolat crupattcnfa :&dab vna tau 
tífsranfajp ftega de haa vsnianja dcfons cncmics. P S A L M £ C X L I. Egnociot' cridi,a tum' lamenti:Sabi donq 
-T-^-$-f-A- -*— -d. aprocha-tem' Jeu.Ten Taurelha^not' fi a greu A 
zÌ:?E?EÌEr::?:á : : E amf msi vovz & criit quet' prc fen ti. 

Daban tu venga ma pregari, 
Com vn períum dîenceês plafens: 
Sïàtì de mas maâs los pr-efens 
Com deu féè Pauferte ordenarî. 

Met a ma bouqua tau barralha, 
Qu'èras' goarde de mati parlaa^ 
Volhas íuús lo guichet velhaa 
Dc mons pots,que nadmot non' falha* 

Mon coó no enclines a vicis^ 
Percommette machanfetac 
Àb los qui hén iniquitat, 
Ou per miniaa dc lorsdehcis. 

Que lo iuftem' truque,& qu'cm blafinc* 
Forc grand plafeè ed me hará> 
Et mon cap no s'cïì fentirá 
Pluús que ii l'vntaban de bafme. P S ^f L M S C X Lh 

Mcs engoera de mas pregaris 
lo vey que befoin eds aui án, 
£t qu'a lors maubeftatz ferán 
JEn lor mìfertnecelfaris. 

Lors iudges precipicatz sïan 
^uus rocs 5 affiî que lo reflán 
Ane mons prepaux efcoután, 
Car touta doçoò eds amian. 

Com qui piquevnalegnagroíTa, 
Hc plabe ça & la los tros: 
Atau fon eftatz noftes os 
EfpartitzaupresdeJa hofla. 

Per ço que mons oelhs & ma faci, 
Segnoojo íhebi a tu toutdret, 
JEt qtie iom' hidi en tu.folet» 
No haffas no que io trefp«|iíu 

Goardam' deus hialacz & cordadges 
Que nran tenut,& deu laíìoóu 
Gn aquera gen prenem' v-oóu*, , , 

Qui s'adonne ahaátoutzçuradges. 

Mes que la gen machanta ííá 
Enfembíe preíe en fon hiaíat: 
Et cependen io confolat 

Lopaffi tout^fensfacharia. 

Pfalme cxni. Vocemea 

Dauid ptrpreés per Saul enlacauerna oned fèticba 

efconut^a fon recomA ^Din^covn homt qui nofap quehaa y 

fìno qîied hojfa goardat d'ea miraculofamen>comfied era 

retirat de la h ojfa • 

De ma TSJLiMS CXLIT E nu votz cridi au Sauuadoo, De ma votz 
z:::z:z::z:yzj::zz:x:$i^ preguifa grádoò/Ioou defcrobimon penfamen, ti:^:z:±ï:z:::íz:^::títtz:; 

Ee declari tout nion turmcn. 

Quoan mon efperit aífalhit 
De forfa maus, m'erafalhit, 
Mon camii defia tu fabés, 
Etdaban taviftal'habés. 

Efconut m'an vn hialat mau 
En ío fendeé per on io-y.au: 
Contemplat ey deça^dela, 
Mes nad reconegut no m'a* 

Tout refugi & confortamen 
Me defaihibe entieramen, 
Et fi nadnos' trobaba pas 
Qui per nradiudaá heífe vn pas* 

Labetz io cridey en-ea tu, 
Tu és ma líida,te dixu, 
£t ma part enter los qui fon 
Viusreíidensenaûueíimon* í í %«■■■• **■ Cc 'TStALMC CXLIII. 

JEnten amon criit,o mon Dïu, 
Car abatut foy & cay tiu: 
Deliuram* deuspeífecutoòs, 
Qui, pluús que io 3 fon poderoòs* 

Mon anima de prefoô trey, 
ît ton fan nom io laudarey- 
Torneiaa m'a la gen-de-beê, 
Quoan tu m'auras heytaqueftbeê. 

Pfalme cxliii. Domineexaud. 

Ceélapregariéjtfedhè ejuoanper met de Saul ed s'efi 
corìo en vna hoJJk>on edfe cregné d'eftaá prees,dcn ed era en 
gr*ne engoexa. 
On DÌu 3 efcouta ma requefta 3 I/aurelha a 

.JT 

;t; 
ma pregari prefta,Segô ta gra* fîdelitat^Etbona 

re poftam'apreftajSegon taiufticì&vertat, 

No volhas entraá ejr iudici 
Ab ton baylet carquát de vicis 
Car nad v'uèn nos'podciá 
ïuftificaa de fâ malicb <PSALM£ CXLIII. 

Quoan en u prefenci ferá. 

L'enemic perfuta m'a dada, 
Ma vite per terre a iettada, 
En locs efcuus ed m'a farrar, 
Coin qui Paneia ia paflada 
Es mort & pregon enterrat. r 

Ec pertan mon anina dolenta 
Es engoexade>& fe turmenta 
JEn mi praube caytiu & flacs x 
Mon coó defolat s'en lamenta, 
Et bac dehens mon eítomac. 

£>eu temps paíTat ey fouuenenfa, 
Á tas obras ton baylet penfa: 
En eras io vau meditán, 
Et deuiíî de Pexcellenfa 
Deus aíles que tas maâs heyt an. 

Mas maâs en-ta tu teng ihebadas: 
Mas clamoòs io c'ey adreífadas: 
Mon anime es en con endrèt 
Com fon las terras arraiadas, 
Quis' henin de íbrfa de sèt. 

f T î ïni 

O íegnoo^coentac'dem' refpone ? 

L'amnarn' falh^nom' volhas "efcône 

Ta facijou parelh es mon cós, 

Tan io fenti mas forfas honne, 

Au qui debare au fuberhós. 

Hem' audií de matii ta graci, 
Car iom' hidi en tu,que quern* haíïîs 
Hem' conexe lo camii drèt^ 

Cc ij %r moâti 
ue ïo paíii Carmon coósliiebe a cu foîèc. 
SegnoOjper ta vertuî puchaftta,. eCtiram* dela genmachanta 
Qijiiîi voou mau & caufa môgoey* 
Car- ert ta maîeftac tr efïanta 
íom.mon refuge metuc ey. 

De haa ta volontat m'enfègiu* 

C^rttiés-JTion Diu.no ni'aloeghna 
^OB^dfc ton -Itndeé bet& di'ècs 
Mes pe.r ton fan Efperit degna 
Me conduíii plaâ pçr aquèdL 

Per i'amoô de ca renoniada s 

Segnoo 5 ptr tu fera goardada 
Mavire 3 & tr.ejrras franquame% 
&gpn ta f uftici facrada 5 
M'£Nvamna;.d*cngoexe & turmen. 

Beffa uiex, Segnoo,nions contrarìs 
Ee perdicoucz. aquets- aduerfarts 

Oui ffî:Oi: antna craílae ta mài% causan tnoains oraenar i-s; 

' [> &>f to& bajlet k iau» 

PÌdiíMÔ. . CX L £ ï I I». I 

EÂ^elehra h Segnoo perfM vi 
ediâus 
ohtengudMu Áud.oòs a 
§P*y r sjì 
$ z $i$ :: imas maâs alas armas enfegna, Bt ■qúïmo&ûii 

35 es. eddc i î»rok,:tx ^jti-iim'C cs çitâxn 
*ayas., o-- Diu } -4'eo,feco.iie^c ctixa? 
Vs. e4 deu hllhie- l%^Ì,oT&S^biijé6bflS 
ta fíraiîdofà vt&£& a i'cfliíBaá iati> P S A L M £ CXLÌIIL 

A vnnorè,fi de présom y penfa, 
L'homi es femblablc ab ù bclle apparenfas 
Sòiïs dïas íbn com l'ombra qui perex, 
Ec quanc & quan couca s'eíuanouéx. 

Baxa los ceus,Segnoo 3 volhas defcende: 
Toqua los mons,heus gran humera rende: 
îecte eflambrex^difîìpalosmaubés: 
Tira cons dards J & crouble aquecz perbés: 

Tremec ca maá d'enhaucsfecous me donna* 
Deus grans aigacz crey hora ma perfonna: 
V'\fâ de mi la maa deus machans hilhs 
De Pefírangeéjaydam' en mons perilhs. 

Car de lor bouque eds parlan caufa vana* 
En fauíTecacz lor dretce es fouuirana: 
Caníbô nabere,o Diu>ioc > cancarey, 
£t fuús ma harpe & luch ce laudarey. 

C'es lo iícgnoo qui aus Reys balhe aïudas 
C'es ed medix qui de prompca corru< 
Sauuá Dauid fon baylec gracioòs, 
Deu glaui aguc dequecz pernicioòs, JDeliuram', Diu»de la maâ àcu îieriadge 
DeFeftrangeé qui fcrqua mond&mnadge, 
Deuquoau ia bouque ordenarimen mea, 
Dcuquoau la drecca hé tofteniiâchemen. 

Noftes enfans fembíeo plantas naberas, 
Qui crcxin plaâ en ioeneffe>& fon beras: 
Sernbîen cabeê noftas fiîhas,o Diu, 
Àus fortz pialaá* d^vn palais forc gentiu. 

Noftes graeês de toutz beês nous forncfcan: *P SÁLMS CXL V. 

Noftcs troppétz a milleés toftem erefcam 
Creícan,dic-io,de detz en detz milleés 
Deçà delà,per toutznoftes fendee's. 

Noftes boeous fián grás>& plaâ tiren: 
De las ciutatz las murralhas no-empiren; 
Nad de nous toutz no fiâ hoegetiû: 
Nada biahora audii nos 5 pofque aquiu. 

O que.Ia gen cs fuus toutas hurofa, 
Que í)iu a heyre en toutz bees abondofa/ 
Huroòs lo poblç, auquoau Diu hé Phaunoô 
D'eftaá fon Dm & gracìoòs Segnoo. 

Pfalme cxLv. £xaltabote. 

Sdpredica aci Uglori de € Diu< i tan en touta la creatto» 
deu MûnMu au fouci paternau qu'tda de la rafjd humanap 
& fm tout dequeds quis htdan & repaufan en ed , & y an 
lorrecQM* 
OnDiu,mo Rcy,hautie tVxaîtarey^To- 
ftem tpn nom io benediferey:îo volh tô nom canr- 
«àfca» — ^km»m» ■*■< i >l 4t taá îomabffîenjo^ laudarey per|^jtualâaie*Diu> T S A LM £ CXLV. 

'Ti 
es fort gra & laudablc au poíïìble, Et íà grádoò es 
incomprehenfíble:Tons feits^Segnoo de race eti 
race 0111 cau>Et tout lo nio tas valentifas vanta, 

Io contarey de ta glori Phaunoo, 
Êt ta fplendoò magnifìqua^Segnoo: 
jPe recitaa io ferey curïoos 
Tons aítes grans & feitz miraculoòs* 
En toutz los locs ferá haut celebrada 
De tons hautz feicz la vertut redouhtada.* 
Et quant a mijo no harey defauta 
P'enconaâ haut ta glori & grandoò hauta» 

A plena gorge o Z)iu,om contará 
De ta bontac Li memori>& ferá 
Qui de canraá hará plaá lo debeè 
La leyautât qu'en tu Ioitì pot vedeè. 
Diu es clemen 3 doos, & tardiu a ira 5 
Grana pietat en ed cafcuu remira. 
Bìu es a toutz boô'en toutz territoris í , 
Sas pietatz fon fuús fas obras notoris. 

4: Tout ço qu'as títój%o puchan ^auuadiQj TSALMS CXLF. 
Tc glorifique & balha gran laudoo: 
Mes fuber tout,benediit és dequetz 
Quifon tons Sans,& treshumbìesbayletz. 

L'haunoo,£egnoo,de ton regne eds predican, 
Et ton podeè recitan & publican, 
Per que las gens conegan ta proueífa, 
Et de ton regne excellen la hauteffa. 

Ton regne,o Diu»es vn regne eternáu* 
Et ton emperi cs emperi immortau. 
Lo Segnoo Diu los quì cadin fofteê, 
Et toutz aquetz qui fon courbatz arteê. 

L'oelh de caícuû fuúí> tu,gran Diu,s'arrefta 5 
Affiî d'habeè, quoan cau.neuritut prefta: 
Ta maá tabeê tu obris>& contentas 
De neuritut toutas caufas viuentas. 

Lo Segnoo es iufte en tous fons decrétz* 
Et pietadoòs en fons oauradges bétz: 
Lo ò'egnoo es prés deus quiu van fercán* 
Ec prés dequetz quiu van plaâ inuocán» 
Ed acomplex^auta-leu queu reclaman/ 
La volontat deus quiu cregnin & aman: 
Ed exaudex îor criit & lor biahora, 
Ed de tout mau los fauua^quoan es horá. 

Lo Segnoo goarde aquetz quiu volin beêi 
Mes ed deftruy toiuz los machans tabeê» 
Laudoòs a Diu ma bouqua diferá, 
Et touta carn toftem Fexalçará. 

Pfalme cxlvï. Lauda anima, 

Dattid reèonexen lafragilitat âem homù } enpgna qtfed S A LtJMS CX 
Es ferme & perpetuau. 
SyQnjton Diu per vertat 
Bure a perpetuïtat. CXLVI I . uaate Edcelebra la hontat } fàgeffitjfìrjajufticf, & promdenjí 
eDiu emers toutaifas creaturas^fnús tout enuersjom em* 
$~Ô"ï$ 


Audatz Diu,car boo es qu'omcante De 

T noíïe Diu,& qu'ô lo vante:Ed es certas fart agra- ;H^ ctibfe^Ee fa laudoa trefdefi-cabie.Diulefufale-m. 


i edifiqua, Etcongrega en vne aífem-blada La ge» A 'î d'Ifra él pa ci fi qua,Sà & là hòey te & decafia T S*A L%JM € CXLJTIi. 

Ed x eti goaritz lcrs pei fonadges 
Abatutz dehens lors coradges, 
Etalors plagas pluus pregonnas 
Aphqua medecinas bonnas. 

De las eftcllas haut paufadas 
Bd coma la quantitat bera* 
Et quoan las a toutas contadas 5 
l*er lor propB nom las apera. 

Nofte Dîu es gran a nî;çruelhâ 3 
Ec de puchanfa nomparelha: 
Sa fageíîa tan auant monta, 
Que toutcalcul eta furmonta» 
Lo«5°egnoôpietadoòs ajuda 
ï-os affligitz,& los confor tas 
Mes entro terre es abatuda 
3La gen qui es de mala forta» 

Que donc canfoôs a Diu s'entone% 

A ed ías harpas pfalmes fonen, 
Qui crob lo ceu & fa gran faci 
De nublasen petic efpaci: 

Et qui la terra fequa baignha 
pte ploye, affií que l'herba crefca 
Ab abondanfe en la montagnha, 
£t qu'om i'y trobe tendre & frcfca* 

. . 1T ■ * % 

 îas beftias ed apafîura^ 
Èt s'eften fa diuina cura 
Entro aux corbaxotz qui cridanj, 
£t hc que la hami eds obhdan. 
Diu nos' platz en deguna forta PS*ALM8 CXLVIT. 

En lo chiual dc talha forta, 
Lo gran Diu a-ta-pauc no ama 
En los homìs la bonna cama. 

Diu fe platz fuber touta caufa, 
JEn Thomi quiu creing& reuera* 
Et en rout homi qui efpera 
En fa pietat,& s'y repaufa. 

O lerufalem villa fanta, 
Celebra i>iu/& haut lo vanta.* 
Que tu tabeê fas laudoòs digas 
O Síon,& lo benedigas, 

D'autan qu'ed a heyt quc tas portas 
De borroilhs fián renforfadas/ 
Et beneditz en toutas fortas 
Áu bet miey de tu tas maynadas. 

C'es ed qui la patz defirada 
Neurex aus fcords de ta contrada» 
Et deu pluús benromen qui sïa 
T'engrexa plaâ & reffafia. 

C'es edqui perla terra baxa 
Tremet fon mandamen laudables 
*Sa palaura.quoan îa defpacha, 
Coò lcu 3 & fe muftra valabîe. 

C'es ed qui îa neu bianque enuía 
Semblable a lâ laâ netejâda^ 
Et qui fuús terra la gelada 
Atau com ia brafaíamia. 

C'es ed folet qui lo gîas ietta^ 
Gom fi trençorz d'auce c ufe cra: 
Ec qui ferá io quis' prometta ^SALMSCXLriIL 

D'enduraa fa frcdoò prumerà? 

Tabee per ed es tremetuda 
Sa palaure,& leu Pa honuda. 
Son ven reduíèx J & venteia, 
Et quant & quan Tajga goteia. 

A lacob ed mucha fa via, 
Et fas palauras l'anonciâ, 
Et à fon Ifracl declara 
Sòns ftanuz > & ley fingulara* 
Ed no a pas atau tracftadas 
Toutas las autz gens efírangeras: 
Car no lor a pas enfegnadas 
Las sôas ordenanfas beras, Pfalrne cxlvi i x* Laudate Do* Ed conbida a celebraa la magnificenfi deu Segnoo^ &f% 
bmtat enuersfìn poble* 
Vous creaturas deu ceu,Laudats lo Segnoo tout-puchámVous qui iá haut étz ara leu £xaltatz 

» «■*■» " ' > j » 

fort haut fon nom fan.Toutz fons Ânges ara ìo AhsJMS CXLVIII. 
-*-$t^-T~ 
canten,Toutas fas armadas lo vanten:Sorelh & 

■f 

Lûua.,laudatz-lo:Vous eftellas 5 noy falhiatznOe 

Laudatz-lo 5 Ceus pluús haut montatz, 
Et aigas qui íuús ceus eftatz: 
Tout ço deus ceus d'vna tenoô, 
Laude lo gran nom deu Segnoo: 

Gar edmandá > & las vegadas 
Aqueftas caufas hon creádas: 
jEftablidas las a,affiî 
Que duren en lor cous fens fiî. 

Vne ordenanfe metut a, 
Laquoau iames no paíîará: 
JDragoôs,& abyfmcs quiétz 
En cerrej à laudaa Diu vous hétz • 

Hoec,neu 3 hunière > & crabamaffa/ 
Ven tempeftoô$,vous qui amáfia 
Hétz la palaura deu gran Diu, 
Publicatz foa renom genciu. 

Montagnas,tuquóous>tuquoIetz, 
Arbes frutcés,& cedres dretz, 
< Sauuadiumi y & mefche beftiaá 
Ab los auftes,viecz vous y haá> 

Beftias fuiís lo vente traynadas,^ 

i Aufetz TS^4L%MB CXLlX* 

Âusétz ab alás emplumadas: 
Reys,& toutz poblesqui viusfon, 
Princes,& Iudges dequeft mon. 

Goiatz.puncellasjvielhs & ioens* 
Laudatz Diu ordinarîmens: 
Car fon nom folet es hautèn, 
ía grandoò terre & ceu concièn* 
Vna come aus foils a hauíTada, 
Quis' torna a lor glori laudadas 
Alçabeè aus hilhs de Iacob, 
Poblequiu coquade fort prop. Pfalme cxlix. CantateDeo Exhortatioo a la Çley/a de laudaâ lo Segnoo perfa vi* 
ílorivontre toutasfusbanfat humanas* Antatz a Diu nabera canta,Et he'tz qu'en 
TaiTemblada fanca De la gen de beê refiouyda 

Sa iaudoò'íìe audida.Qu'Ifrael aye & prega gay 

Dá P S*A f L MS C X LIJC. 
£n Diu fon Cre a toò & Pay:£n lor Rey braguen 
losquifonHilhsnatiusde Si on< 

r Suúsreílaiutafon nom digan^ 
Qu'^u temboriî ló benedigan, 
Et canten Píalmes d'vne entenu 
Suús laharpa plafenta. 

Car T£tçrnau omnipoten 
En fon poble fon pîafeè prèns 
j£n falut exaltará, Diu* 
jLopetit&rhumiu. 

Los boôs en gran magnifícenci 
S'argaudirán>& l'escellenfî 
ï)e Diu cantarán d'alegria, 
Suús lors Iheitz noeyt & dia. 

Las laudoòs de Diu tout-puchán 
En lor bouqua frefcas ferán,- 
Haben glauis en maâ botatz 
Talhans de dus coftatz, 

Pèrhaa ŷcnianfa iuridiqua 
De toutanadoôiniqua, 
Et punii la grapa maìici 
Deus pobles en iuftici: 
Perlos Reys.hau.tcns garrotaá <PSALMe CL. 

De cadêas,& per botaá 

En ceps heitz de heé, lors baroôs, 

Et auítes grans Segnoos. . t 

Affiï qu'edshafíanla iuftici, 
Com ed es efcriut de lor vici: 
Aquefte es la glori excelienta 
Qu'a fons Sans ed prefenta, 

Pfalme c l. Laudate Domin. 

Exhortatioò a 'predicaa lagfori de Diu engeneŶau> ab 
îout\inïîrnrnens de mufi>jua* : , 
Áudatz Diu en fon loc ían:Exalcstz. lo 
Tout~puchanj Au firmamenjOn vedcè Vn-caf- 
cuûpot fon podeèsLaudatz-1'en fa forfa gra~ 
na: Hétz queulaudetz a Tengoau De fa 

< Dà ì) T S *A L*JM 8 CL. 

£fì : f = y : ^^ : ~ =$: ^"y = $ : F"ï = ï =: r 

glori fupernau, Et hauteffá fouuirana. 

Laudati-Fau foô dcu claroô.- 
Laudaf^-1'en pfalterioô: 
Celtbratz plaâ fas laudoòs 
Suúb harpas & fuús temboòs, 
Et pifres pltês d'harmoniâ, 
Laudai£-lo fui^s los orguens, 
A uifatz parelhamens 
Que la cornamufey fía« 

I audatfc fon Nom plaâ & bec 
Suús cimbalas atabeê, 
Qui refonen douçamen, 
Et fuús las qui hautamen 
Hen entene lor mufiqua. 

£n vn mot, Tout ço quis' mau 
En lo mon, de l'Etemau 
Laude la glori authentiqua. 

Fin Devs Psalmes, LOS CO\JM M^A^fD ^fMS^S 

D E D I V, P R E E S D E L'BXODí, 

zi : l;|:?::î:5:S 
S coutejfra ella votz fanta Deu Segnoo 

:à"I— — : i Diu omnipoten:Dehens ton coradge la plan- ::5z$:ï ■ »»«» « . m ,1 , « * MHMNMtMM ta , Ec a Fe xe cu taá t'aten. 

lo foy ton Diu, qui per ma graci 5 
Tey treyt de dura feruu ut: 
Goardat' donq que daban ma faci* 
Aute Diu no íîâ metut. 

Image d'arrè, que ques' íîa, 
Not* taitharás 3 ny feruirás: 
Si nada n' hés,a gelousïa 
Lo Segnoo Diu efmaberás. 

Lo Nom de Diu en nada forta 
Noprcnerás envaganau: 
Car Dìu no abfoót ny fupporta 
Qui fon nom iura,quoan no cau. 

D cí iij !. Tnualha fieys iorn$i& repaufe 
Ab tout ço de cô,io íepcau: 
Gar habèn créac couca cauía 
Lo fepc repauâá rimmorcau. 

Porce a Pay & May reuerenfî* 
Affii que long cemps sïas viu 
Suus ìd terre,on ca refidenfi 
Tu hés ab lo voleè de JDiuI 

No c'auenga qu'arres auci^as»* 
Nò paÌhardes;no panes res: 
Et eooc re ton prochaá no digas 
Faus teítìmoníadge iames. 

Noc' venga ïames a î'ententa 
Recouoytaá pernad moien 
MayfoOjmolhee^bayleCjfiruenta, 
BeíhaSjOu aus de Taute geu* 

O Segnoo Diu,quetonlengoadge 
Refonna hauc & claramens: 
Balhans la forie & lo coradge 
D'acompìii tons commandamens. LO C Al^Tl Q^ B B SÍMSO^ 
t L V C I î. 
mf<« ■■H M^ 
V Iexa$ í Sauuadoò,Enpat£tó feruidoò^ /• 


a XI J"~T -T- ~y " - ~ Y "~ T " v A âji 

Segon ta palaure ara:Car los mes oelhs an vift 
Ton fa lu ca ri Chrift^Et fa gau io fa ca ra. Loquoau tu metz daban 
Toutz los pobles quïan 
Enaqueft rrìonde vita, 
Lut£ de las Gens folet, 
D'ïfraélton.baylec 
Lagloribenediita» 
P ìl E G A RI.A P E R D 1 S É 
DAB AN LO REPEX. 

01has Jt Se£noo>benedife lo bee, 
Que per neurii noftes praubes perfonnas^ 
Prefeiitamen nous autreias & doiinas. 
Volhas nous haá tande graci tabee* 

Qne fobrement,aixi que tu commandás, 

Are & toftemvfemdetas viandas: 

Reconexens que n'ad homi no viu* 

Deu paâ folet,mes de touta paîaura 

Qui procedex de ta bouque>o gran Diu-, 

Et que folette aquera nòus reftaura. O lìt'j 
PREQARÏA PER DIS 

APRES lO R E P EX. 

Egnoo,nous te remerciam 

De ço que per ca gran vertut 

Tuns as ara dac neuruuc: 

Hens la graçì' que nous aiam 
Toftem tons beêb en ia memori, 
Per c'en rende laudoòs & gîori: 
Eftansconduficz peraqutcz. 
A depende de ta clemenfï, 
Ecadmirable prouidenfi: 
Et aixi que leiaus bayU tz 5 * 

Nous à.done'm a toh íeruici, 
fct hoegam touc peccat & vici. 
Goardanstabeedecouc perilh, 
Perí'amoode l.fisvs tôhilh. 

E N. Laforma de las pregar 

ECCLESI ASTI QV AS, 

Ab la maneyra d'adminiftraá los Sacra- 

mtnsyòc celebraalomaridad^e, & 

la viíîcatioò deus malaus. 

* ^ 

jLosìoms obreéslo Miniílre hetau exhqrtattoo apregaâ 

queboô lofembla, íaccomm*àan aate?nps>&a 

la materi qued traUa enfapredic^uoo. 

*Per lo Dimenge au matiî> lom vfa communamen de 
laforma qui s'enfie. 

P R £ G A R I. 

\T O S T E ajuda /îa au Nom de Diu , qui a heyi 

JL\ io ccu & la terra. Amen. 

EXHORTATIOO. 

\ Â O N S frais, qu'vn cafcuû de vous fe prefente 
^ daban la fácHeu Segnoô,ab confeifioôdc ías 
fautas & peccatz,feguien de ibn coó mas palauras* 

CONFESSIOO. EG N O O Diu,Payeter- 
nau& tout-puchanfnous con- 
feíTam & reconexem fchens hy- 
pocrifia daban tafanta Mage- 
ftat, que nous em praubes pec~. 
cadoòs concebutz & nafcutz en 
iniquitat &corruptioô , enclit's a mau haa> inuiils a cout beê ; & que per nóíie vici 
P R E GARî S. 
sìous tranfgredim fchens fii & fchens ceíTa tons fans 
cômandamens. En que hafen nous amaffam pcr con 
iufte iudiamen ruyne & perditioô fuber noùs.Tou- 
tasbet2,Segnoo,nous habem defpiafee en nousmt* 
dix de t'habee offenfat: & condamnam nous & no- 
ftes vicis, ab vertadera repenteníi , deíîrans que ta 
graciajudeanofte calamicat» 

Volhas donq habeé pietat de nous , Diu & Pay 
trefdeme & pleê de mifericordi,au nom de ton filh 
lefus Chrift nofte Segnoo;& en abolièn noiïcs yïcìs 
& maculas, elarges-nous & augmenca de iornen 
iorn las gracìs de 'con S. Bfperic:affií qtre reconcxés 
de tout nofte coónofte iniuftici, nous fíám toquatz 
dedefplafeé^qui engédradrecrapenuencì en nous: 
laquôaunous mortifican a toucz peccacz , produ* 
fefqua fruúcz de iuftici & innocenci quit' íîan agra- 
dables 3 per aqued íefus Chrift. 

^Aute pregari apres ïexho rtatioo deu TDi- 
menge matû. 

Iv tout-puchan, Pay celeftiauUuns as pro- 
metuc dens exaudií en noftes requeftas que 
nous te harem au nom de ton Filh bie amac 
Icfus Chrift uofte Segnoo:& tabee nous etfï 
cnfegnaczperladoéìrinad'ed &de fons Apoftos* 
de nous aífemblaa en fon Nom , ab promeíïa qu'ed 
fera au miey de nous,& qif ed fera nofte Intercefîoo 
enuers tu,per impetraa touus caufas donc nous 
confentiram fuber la terra. 

Frumeratnen,nous habem ton commâdamen de 
pregaá per aquetz que tuns as confticuitz fuber 
P R E G A 1 I S. 
îîòus Superioos & gouuernadoos:apres,pertoutas 
lasneceiíicatzde ton poblej&engoeradetoucsho- ; 
mis. Per queen confidanfa de ta fantado£trina& 
de tas promeíïas , d'autan que daban ta faci, & au u 
nom de ton filh noíte iSegnoo lefus>nous em aci afc 
íemblatz^nous te fupplicam affcòtionadamê, nofte 
bon Diu& Pay, aunom denofte Sauuadoò vniq& 
Mediaioo,volhas nous per ta clemenli infinida gra- 
tuitamen perdonnaa noftes offenfas, & tallamen a* 
tiraa& lhebaaa tu noftes penfamens & noftesde- 
íìis,quede touc nofte coó ce pofquam requeriiobe 
medixfelon ton bonplafee& voiótatjlaquoalla fo* 
lette esrafonable* 

Nous te pregam donq, Pay oeleftiau, per toutz 
Princes & fegnooy tons fetuidoòs , aufquoaus tu as 
commectuç lo gouuernamen de ta iuftici , & fîngu- 
laramen per noíte Rey , la Regina, Madama la 
Princeifa,qued ce plaíîìalor communicaá ton Efpe- 
ric folet boo & prïncipau, loc augmêtaa iornalame; 
talamen que reconexens en veriadera fe ton filh Ie- 
fus Chrift notte Segnoo, ^íiàâ lo Rey deus Reys, &c 
Segnoo fur coutz fegnoos , aixi que cu luy as balhac 
touca puchanfe au ceu & en terca,eds ferquen de lo 
feruii, & exalcaa fon regne en lor dominatioo:gou- 
uernancs lors fubie&s qui fon lascreaturas de tas 
maas, & aolhas de ta paftura , feguien ton bon pla- 
fee, afifii que tant aci que per touca la terre , eftancz 
mantenguts en bonna patz,nous te feruiam en tou* 
ta fancetac & honeftetat , & eftantz deliuratz de la 
mec denoftes enemics,te pofcam rcndelaudoòs en 
toutanofte vita. P R E G Aî I 5. 

Tabeenous tepregá,Pay vercadee&iatuîâdoò, 
per touts aquefts que cu as ordenat* Paftoos a tons 
£ideus } & aufquoaus tu as comeitut ia carqua de Ia$ 
antmas,& la diftribucioo de ton facrat Euagelí^que 
îu los condufefquas per ton fanc EipericafHï qu'cds 
íianrrouuatzfideus &leiaus Miniftres deta glori, 
habens touftemps aqueft buc , que toutas las prau- 
bes aolhas esbarridas fian arcoelhudas & reduíîdas 
auSegnoo Iefus Chrift,principau Paftoo& Pnnce 
dtus Autfques: afhiqne deiorneniorn eras pmf~ 
ficytcn& crefcan ened a touta iuftici& fant-tac. 
D'aute parc , vòlhas deliuraa toatas cas Gìeyfas de 
la goula deus loup> acrapadoos , & de tout& mcrce- 
narisqni fercanlorambuioo & profieyc , & no pas 
Texaltdtioo de ton fant nom tan folamen, & lo laluc 
de ton troppet. 

Apres nous ce pregam,Diu trefclemen & Pay de 
îïiifericordi per touts hoìiìisgeneralamen q<ie corn 
tu vóos eftaá reconeguc Sauuadoò de touc lo mon, 
perla redemprìoo feyta per ton tìlh lefu^Chnít, 
qu'aqueds qui fon engoere eftrangeés de iacone- 
xenfa,eftantsen tenebras &captiuitaid'erroo& i- 
gnoranfa, per rilluminatioo de ton fanc Efperit, Sc 
la predicatioo de con Euágeli.fian redufits a la dret* 
tavia defalut,quies de teconexefolet vray DìUjSé 
aquedque tu as tremetut lefus Chrift :queaqueds 
que tu as deíia vifitacx de ta graci,& illuminacz per 
la conexenfa de ca Palaura , crefcan iornalamen em 
beê 5 eftans ènrichis de tas benediótioos ípirituaus, 
affiî que toucz enfemps c'adorem d'vn coó & d'vna 
bouqua>& balhem haunoo & homadge a tó Chrift PREGARÏS. 
îtofte Maeftcïley & Legtflatoo. 

Pareihameno Diu de touta confolatioo,nou$ té 
ncommandam toutz aquctz que tu vifuas & cafti* 
'oas per crotz & uibulatioos:los pobles que tu afflt- 
gt-x per pJtiia 9 goerra,ou famina.-las perfonas batu* 
.davde praubetat^prefoô, malaudia,ou horabandi- 
mê,òu aute calamitat dcu còs,ou aflfliétioo d'efpe* 
rit t quc tu los volhas haa entene tòn affeòlioo p*. 
ternala , qui es de los caftigaa per lor emendamen: 
aflfiî que de tout lor coó eds fe conuertefcana tu: 8c 
eftans conuertitz 3 receuian planera coníblatioo* & 
íîan deliuratz de toutz tnaus. 

Singularamen,nous te recommandam toutz no« 
ftes praubes frays qui fon difpergitz iuús la tyrania 
de l' Antechriftieftans deftituitz de la paftura de vi- 
ta,& priuats de la libertat de podee inuocaa publU 
quámen ton fant Nom : qui plus eá , lofquoaus foti 
detégurz prefoneeSjOuperfecutatz perlos enemics 
de ton Euangeli;qu'ed te plaflìa,o Pay de gracijlos 
fort ificaa per la vertut de ton Efperit^talamen que 
eds no defalhian iames 3 mes qu'eds perfîfteícan co- 
'ftarcamen en ta fanta vocatioo : los foccorre, & lor 
aflìftii aixi que tu coijcx qu'td es befoing , los con* 
folaa en lors aff liíVioos, los manteniî.en ta goarda 
contrela rauia deusloups,los augmentaa en toutz 
Jos doôsde ton tfperit, affuqu'eds te glorifiquen 
tant en la vita qu'en la mort. 

Finalamen, o Diu & Pay , autreia nous tabee * 
nous qui ern aci aflemblatz au'nom de ton Filh Ie- 
fus,a caufa de fa Palaura, (& de fa fanta Ce - ço qu j 
na) que nous reconegaiìi dretamen & fens <-> tm- PREGASI s; 
foarrae hypocrifia, en quinha pcrdítioo nous cm na~ 
enter lura l amen> & quinha condánacioô nous rne* 
ftas du r * cam & amaíTam de iorn en iorn fuber nous, 
as mer per nofte rnalhurofa & defreglada vita .• affií 
qua$ que vedés qu*ed no y a arree de bee en nous f 
% $ì & que íiofte carn& nofte fangnefòn punç 
ditzq câ pablesde pofledii enheretat ton reaunie, 
io iorn de touta nofte affcéiioo 9 & en' fcrma confi- 
de la danfa nous nous rendiam integremen afon 
Gena, c h ar fijh ïefus Chrift nofte Stgnoo,folet Sau 
tiadoò & Redemptoo: affii qu'cd habirin en 
gîousjmortìfique nofte vielh Adam , nous re- 
nouuclán en vnamielhora vita» per la-quoala 
Ton ton Nom,fego qu'ed es fant & digne 5 fìe exal- 
f^orn tat&glonficat per tout & en toutas plaffas. 
íîa fan Parelhameìi que tu ayas ia feenoria & lo pou 
M 18 " uernamen fuber nous toutz,& queiournala- 
men & de plus en plus nous aprengá de nous 
T otî iuús-mette & affubieíhi a ta Mageftat: tala- 
fegne men que tu fias Rey & dominatoo per tout, 
auien- condufien ton poble per lo fcepcre de ta Pa- 
S-»î laure,& per la vcrcuc de to Efperit: confondê 
tosenemicsperlaforfàde ta vertat& iuftici. 
Etaixique touta puchanfa & hauteffacon-:' 
treuenêra a ta siorLfia de ior en iorn deftruta 
Tâvo* aboìida , entro qoe Pacomplimen deton 
lontat Reaume vicga > & la perfeótioo en fia de tout 
fia hei eftablida > quoan tu appareras en iudiamen 
* a cn en-la períbna de ton hilh. Que nou-s ab tou- 
ra c 6~ ^ as creaturas>te rendiá vertadera& perfieyta 
au ceu obedíenfa,aixi que tons Anges celeftiaus no 


V P R E G A R I S. 

demadan fino d'executaa tons comandamesi 
& per aqued moíenque ta volótatíîa acom- 
plida fens aucuna contradiéHoo,& que touts 
fe renguen a te feruii & complafe,renoncians 
a lorpropri volontat ? &acoucz defiisdelor 
carn. Que nous caminans en Pamoo & en la 
crengta de ton Nom>fiam neuritz per ta bon- 
tac>&quecunsbalhas toutascaufasqui nous Dôna- 
fo|ï neceíTaris & expedientas per miniaa no- no P s 
ftt paâ pafiblemenc ; affii que vedens que tu ^^|| 
as ioucii denòus,te reconegam mielhoo no no ft e 
fte pay,& atcendiam toucz. beês de ta masLo- paâ 
ftan-> & recirans nofte confidanfa de toutas 9 u °rá** 

t Ò.12.3 

creacuras , per la metce integremen cn tu & ..• 
encabenigmcac Etperautanque durana- 
quefta vica mortala nous em praubes pecca- Fer* 
doòs can.pleêsde fragiluacque nous defa- dóna- 
lhimconcnmadamen^&noushorauiamdela no !í s 
dmtavia,qu'edce plaílìanous perdonaano- pec> 
ftes fautas , per lafquoallas nous em redéua- catr* 
bles a con iudiamê:& quc per aquefta remîf- 
fioo timsdtliures deTobligacioo de morte* 
ternala en laquoala nous em.Qu'ed te -plaílìá 
donq ne nous imputaa punc lo mau qui es en 
nous , touc aixi que per ton commandamen 
nous oblidam las iniurís qu'om nous he'.-& au 
loc de fercaa veniâfa^procuram lo bee de no~ 
ftes enemics. Finalamenjqu'ed te plaffìa per no no* 
l'aduenii nousfoftenii per tavertuc, affii que Ì û ^ u " 
per rinfirmitat de nofte carn nous no trebu- Jl'í* 
quem.Et a aucan que de nous medix nous em tatioâ P R E G A R I S. 

tadebils,que nous no poderem dtmoraá ferrnsvna 
minuta de téps. D'autepart que nous cm amirôats 
& aífaîhitzcontinuadamende tant d'tncmics, quc 
lo diablejo monjo peccac, & nofte propri carn no 
ceflan de nous haa la gocrra, volhas-nous fon ificaá 
pcr con fant Bfperit r & nous armaa de cas gracis,af- 
fiîque pofcamconftancamenrefiftii a touxas tenca* 
tioos, & perfcueraa en aquefta batalha fpiricuaíla, 
encro qu'obcengam plêa vitftori , per tnomfa vna- 
betz en tô reaume ab noftc capicayne & proteííloo 
nolie^egnoo lefus Chiift* Amen. 

Lo iorn que lom àm celebraa la Q na } om aiufla an 
precedent ço qui s y tnjec. 

ET aixi que nofte Segnoo Tefus non folamen t 9 a 
vnna vegada auheric en la crotz fon cós & fa 
fangper la remiííìoo denoftcs peccatz,mes 
tabeeìos nous vóoucommunicaa perneuri- 
t'nten vite eternalaj he'nsaquefta graclquede ver- 
taderafinceritacde coó,& d'vnzel ardennousre- 
cebiamd'ed vn.ta granbentfici;c'es qu'en certana 
fe nous iouïfcam de fon cós & de fa fang , obe-rne- 
dix d'ed tout integremen , com ed eftán vertadera- 
mcn Diu,& vertaderamen homi , es vertaderamen 
lo fant paâceleftiau per nous viuificaa* affii q nous 
no vifcam plús en nous medix,& feguien nofte na- 
tura,laquoalla es touta corfompuda & viciofa.-mes 
queluy vifca en nous,pernous codufii ala vita fan- 
ta,bienhurofa & permanente a iames. Per atxi,que 
nous fiam heycs vercaderamen participans deu na- 

bct & eternau Teftameîi.aíîauecralìianfade graci, 

eltans PREG ARIS. 
eftans ccrtans & afleguratz que ton boô plafeè e$ 
dens eftaá eternalamen Pay propici,no nous impù- 
tan punt noftes faucas : & com a cons enfans & he- 
receés ben-amacz, de nous prouedii de toutas cau~ 
fas neceflaris canc au cós com a ranima 3 affii qu'in- 
cefíantamennousterendiáglori &aéHoos degra- 
cis,& magnifìquem to nom per obras & per patau- 
ras. Dans donq en aquefta maneyra, Pay celeftiau, 
de celebraa au iorn de hoey la memori bien-hurofa 
de ton char filh,nou$ exercitaa en aquera, & anno- 
ciaa lo benefici de fa mort.-affii que receuem nabec 
acrexemen & fortificacioo en fe & cn cout beê, de 
tan plus granda confidanfa nous te renomem noftê 
Pay>& nous glorifiquem en tu. Amen. 

jípres habeè acabada la Cenajom vfa dcquefla a* 
BiQodegrdcis, oufemblable* 

h y celeftiau,nous t e rendcm laudoòs & gra- 
cis ecernallas^que cuns as eflargic vn cau bee a 
nous praubes peccadoòs^dens habee atirats a 
la comunioo de ron filh Iefus Chrift nofte Se- 
gnoo , l'haben Hurat per nous a la mort, & lo nous 
balhan en viáde & neuricuc de vice eternalia. Apre- 
fen cabee aucreia nous aqueft bee , de no permecce 
que iames nous mettiam en obliitaqueftas canfas: 
mes plús leu las haben imprimadas ennoftecoós, 
nous crefcam & augmencemcontinuadamèn en la 
fe,laquoalla btfogne en toucas bonnas obras,& en 
Aaquero hafen, ordenem & perfeguiam touta nofte 
'ljvite a Tauanfamen de ta glori,& edificatioo de no- 
ftes prochaâs, per aqued lefus Chrift tonFilh, quî 

Ee 
PREGARîS. 
enlViitat deu Sant Efperic, viu & regnadabtu, 
Diu eternalamen. Amen. 

Ls benediïlioo que lom héau depart àeu pobleSeguien 
que nojle Segnoo habé ordenat enfa Ley. 

LO Segnoô vous benediga & vous conferue.-Lo 
Segnoo haílìa lufi ia faa fuber vous, & vous fia 
propici:LoSegnooretornefon vifadge enuers vous 
& vous mancenga en bonna profperitat. Amen. 

e^ rr^e f o ^m *a d e T^e* 

gtzriajde la^noalla lom vfefusfepmana, Us iorns orde* 
natX^perla pregari publtqua^ qtíoanom em miaffat? 
de quoauque per fecutioo ò oU ante eflaget de Vira de ùtu. 

I e v tout-puchaniPay ceîeftiau,nous reco- 
nexem en nous-medix , & cofFeífam, com Ja 
vertat es.que nous no em pas dignes de Ihe- 
uaá los oelhs au ceu,per nous prefentaa da- 
ban ta faci; & que nous no debem pas tan prefumii 
que noftes oranoos fiá exaudidas de tu, íî tu regar- 
das çoquí es ennous. Carnoftesconfcienfas nous 
accufan,& noftes peccatzredìn teftimoniadge co- 
tre nous. Et nous fçauem que tu es iufte ludge, qui 
bo iuftificas pas los peccadoòs & iniqs, mes punex 
las fautás dequetz qui an tranfgredit tons coman- 
damens. AixnSegnoo,en confideran touta nofte vi- 
ta 3 nous em confús en noítes coós,& no podem au- j 
te caufa, finojious abate & defefperaa> com fi nóus- 
éram deia-en i'abyfme de mort'. 

Tomasbecz^tgiioo^puxqu'ecl t'aplagut per t# 
a P R E G A R I S, 

mifericordi infinida,nous comandaa que nous t'in- 
uoquc.obe medix deu pregon deus inferns, & d'au- 
tan pluús quenous defalhim en nous medixjque 
nous aiarn nofte refugi a ca fouuirana bontat : pux 
tabee que tuns as prometut de recebe noftes reque- 
ftas,no pas en confiderán quinha es nofte propri di- 
gnitat^mes au nom & per lo merit de nofte'Segno» 
lefus Chriftjoquoau tuns as conftituitlncetcefloo 
& Aduocat ; renoncians a touta confidanfa, huma- 
na.nous prenem hardieffe en ta foletta bontat, per 
nous adreíTaa daban tu>& inuoquaá ton font Norn, 
per obtentî niifericordi. 

Prumeramen, Segnoo , outre los beneficis infí- 
nitz que tu diftríbuex communamen a toutz homis 
de la terra , tuns as heyt tan de gracis. efpedalas, 
qu'ed nous es'impoffible d.e lasrecitaá^nimedix 
fufficientamen comprene. 

Singularamen.ed t'aplagut nons aperaaalaeo* 
nexenfa de ton fant Euan&elhhous retirán de la mi- 
ferabie feruitut deu diable on nous éram:nous deli- 
urán de la maudite idolatrie on nous éram ahonitz, 
per nous condufií en lalutz de.ta vertat. Et toutas- 
betz peringratitud &• menhsconexenfa, habentz 
oblidatz los beês que nous habem recebut de ta 
aâ,nous habem declinat , npus deftournansde tu 
japres noftes concupifcencis : no habem pas rendut 
l'haunoô ny Tobedienía a ta íanta Palaura tala'que 
iOus debem;no t'hàbem pas exaîtat & magpificat, 
om ed aperteniba;& iaffia que tuns ayas toftemps 
.delamen admoneftatz per ta Palaura A nous no ha* 
em pas efcotat cas remonftranfas. 

Ee ij PRE6ARIS. 
Nous habem donq peccat, Segnoo, nous t*habem 
offeníat. Perquc nous recebê confuíïoo fuber nous 
& ignominia, reconcxens que nous em greuamens 
coupables daban ton iudiamen : & que fituns voles 
traftaá fegon que nous en em dignes , que nous no 
podem attende que mort & damnatioo: car quoan 
nous volerem nous excufaa , nofte confcicnfa nous 
accufa,& nofte iniquitat es daban tu per nous con« 
damnaâ. Et de feyt, Segnoo* nous vedcm com per 
los caftigamens quins fon deia aduicngutz,tu es e-< 
fiat a bon-dret courroflat contre nous. Car pux que 
tu es iufte & equitable.aquero no cs pas fens cauf* 
que tu affligex los tons.Habens donq eftatz batuts 
de tas vergas, nous reconexem que t'habem irricat 
a Tencontre de nous. Ec a prefen nous vede engoe- 
ra ta maâ lhebada per nous punii-car los glauis doc 
tu as acoftumat d'executaa ta venianfa^fon.ara defc 
plegatz , & las miaífas que tu hés contre los pecca- 
doòs& iniqs,fon toutasaparelhadas. 

Or quoan tuns puoires bet cop plus rigorofamen 
qu^ tu no as heyt ehtro a prefen.& que per vna p!a- 
ga nous ne deurèm recebe cent: obe medix que las 
malediâiooSjde lafquoallas tu as autes betz corri- 
git las fautas de ton poble d'Ifraeljtombaren fuber 
nous, nous confelfam qu'aquero fere a bon dret, & 
nq côtredifam pas que no Payam plaâ meritat.To- 
tasbet^Segnoo.tu es nofte Pay ? & nous no em que 
terre êc hanga : 'tu es nofte Creatoo, & nous em ìâs 
òbras de tas maâs : tu es nofte Paftoo, nous em ton 
troppet : tu es nofteRedemptoo 3 nous em lo poble 
que tu as tecrubat;tu es noíìe Diuaious em ton he-< V R E G A R I S. 

retat. Perquc not' corroífes pas contre de nou$>per 
nous corrigii en ta furoo,que tu no aias pas memo* 
ri de nofte iniquirac per la punii .- mes caftiga-nous 
douçamensen tabenignicac. Pernoftes demericx 
ton ire es alucada:nies quet' fouuéga que ton Nom 
cs inuocac fuber nous \ & que nous portam ta mer- 
que & ton enfegna. Enterteê pîus leu l'obra que tu 
as commenfade en nous ptr ta graci,affii que touca 
laterra conega que tu es nofte Diu &*S'auuadoo« 
Tu faps que los mortz qui fon aus inftrns > & aquèts 
quetu auras desheyts & cohonutz } not' -laùdàrá-n 
pas:meslasamnas triftes& defoladas,lo$coóvaba«» 
tuczj& las confcienfas opprimidas deu fentimen de 
lor mau 3 & ahamadas deu deíîi de ta graci, te balha- 
rán glori & laudoò.Ton poble dMfrael t'a prouocáe 
aira pluforsvegadasper foniniquitat, .curas.affii- 
gic per ton iufíe iudiamen:mes quoan ed s'es redu« 
fit a tu , tu Tas toftem recebut a pietat : & quinhas 
greuas que hoffan fas offenfas,per Pamoo de ton a* 
lianfa que tu habes heyt ab tons feruidoòs Abraha, 
Ifaac,& Iacob,tu as deftomac tas vergas & maledi- 
ílioosjlafquoallas los eran preparadas: tatamê qùe 
lorsoratioosnofoniames eftadasrepoíTadasde tú.. 
Nous habem per ta graci vne alianfabet-c'op mîe~ 
lhora, que nous repodem allegaá : c'es aquera que 
tuns as heyte & eftabiide en la maa de con filh íefus 
Chrift nofte Sauuadoo , laquoalU tu as volut eftaá 
efcriuta de.fa fang , & ratincada per ù mort & paf- 
íìoo. Pertan 3 5egnoo ? renoncianí> a npus medix,& a 
touteefperanfehumana,nous habem recousada- 
quefte allianfa bien huroía 3 perlaquoalla nofteiSe- 

£ e ï'ú P R E Ç A R I Sj 
gîiGoIefus t*auhcrín fon cos en facrifici, nons a re- 
conciliacz a tu* Regarda doq,Segnoo y en la cara de 
ton filh :> & no pas en nousraffiï que per fon intercef- 
fîoo ton ira fia appadfada , & que ton vîfadgé relu- 
fefqua fuber nous enioye& enfalut: & d'areenlà 
volhas nous recebe en ta fanca c6ddta J & nous gou- 
uernaâ per ton Efperit,quins regenere en vna mie- 
lhoravita,per laquoaíla 

Ton T^om [iafancîificat, Ton regne aduengaJTa vo* , 
lontatjìa heita en la terra^com au ceu. Donna-nom au- 
iorn-de-hoey míîepáâ qttoúdiáa. Et nomquitta noîies 
deutes % aixi qne nom qmtîam adaquetTj^utns debin. Et 
no nom indufifquas fas en tentatioo 3 mes delmra-nouâ 
deu mau. Car atueslo regneja pmhanfa^ & laglori e~ 
termlameru. Ameru. 

Et iaffia que nous no fiam pas dignes d'obrii la 
bouqua per nous-niedix, & te requerii en nofte ne- 
ceíïìtat:toutasbetz pux qu'ed t'a plagut nous com- 
mâdaadepregaa los vns per losautes, nous tepre- 
gam per toutznoftes praubes frays & membres, 
lofquoaiìs tu vifitas de tas vergas & caftigamens,te 
fupplicánde deftornaâton ira d'eds : nomadamen 
per N. & N. Qu'ed te fouuêgaySegnoo,qu'eds fon . 
tons enfansrom nous: & fi eds t'an offenfat 3 que tu 
no lexes pas de perfeguii fus eds ta bontat & mife- 
ricordi , laquoaîla ru as prometut debeé eftaá per- 
petualla enuers toutz tonsfideus. Voîhas donq. re- 
gardaa cn pietat toutas tas Gleyfas,& touts los pó- 
bles q cu as aréaffligitz ou per pefta^ou per goerra, 
ou per tas auftes vergas;las perfonas batudas de tas P R E G A R I S. 
vèrgas, fia de ínalaudìa, prefoô, ou praubetat-, Io$ 
coníblán to-utz fcgon que tu conex qu'eds en an be- 
íbng:& en lor hasèn profficy taa tons caftigamem a, 
lor corrtéHoò,los cmifirmaa en bonna pacíenfa,& 
moderáa ta rteoo:& en la fìi en los deliurán Jos ba- 
Ihaa plêa maceri des ? refiouii en ta boncac,& beue- 
difc ton fant No'n. Jingularamen. qu'ed te plaffia 
d'habee Poelh fus aquetz qui trib^lhan per la que- 
rellade ta vertat,tan en generau qu'en partitulau, 
per los confirmaâ en conftance inuincible , los de- 
fende,losaffiftii en tout& per tout:renuerfán tou- 
tas la'5 praciquas & complots de lors encmics, & los 
tons,tenin lor raûja bridada : los rendèn cohonucz 
en l'audaci qu'eds entrepre'nin concre tu>& los mê- 
bres de ton FilhEt no permettas que la Chreftìan- 
tat íîade to'Ludefoladamopermcttasquelamemo* 
ri àc tò Nom fia abohde en terratno permettas que 
aqu.ets,fus lofquoatis tu as volut ton Norn èftaa ì'hr- 
•uocar,perefcan: & que los Turcs, Pagaâs,&auftes 
infideu&fe glonfiquen en teblasfemáii. 

Nous te prega tabee,Pay celeftiau,per tous Prin- 
ces& fegnoos tosferuidoò*s,aufquoaus tuascome- 
tnc ìo regimi de ta iuftici^ingularamen per lo Rey, 
la Regina^Madama la Princeffa, & toutz auftes no- 
ftesMagiftratziqu'ed te piaffia lor communiquaá 
tonEfperitfolec boô& vertaderamen principau, 
iornallamenlor augmentaá, talamen que recone- 
xens en vertadcra fe lefusChrift tonHilh nofte 
Segnoo,eftaálo Rey deus Reys, & Segnoofuber 
toutz. Scgnoos i aixi que tu luy as balhac tou- 
ta puchanfe au Ceu & en terre,eds fcrquen deu PRECAR I S. 
fer uii, & exalcaa fon regne en lor dominacioo^ou- 
uerná lors fubieéìs,qui fon las creaturas de cas maâs 
& aolhas de ca paftura , fegon ton boo plafeè : affii 
que tanc aci que per couca la cerra * eftans mancen- 
gucz en bonna pacz , nous cc feruiam en couca fan- 
recac & honeftecac, & eftans deliuratz de la mec de 
noftes enemics , ce pofcam rendeJaudoòen couca 
lîoftevica. 

Tabecnous tepregam^Pay vercadee'& Sauua- 
doò , per aqueds que cu as ordenacz Paftoos a cons 
£ideus 5 & aufquoaus cuasconiettutJa carquadeJas 
amnas^& la difpenfatioo de con facrat Euágeli^que 
tu los condufefcas per ton fant Efperit, affìi qu'eds 
íìan croubacz fideus & leiaus Miníftres de ta elorh 
habens coftem aqueft buc , que coutas las praubes 
aolhasesbarridas fianarcoeihudas & redufidasau 
iSegnoo Iefus Chrift^principau Paftoo & Prince 
deus Âuefques : affii que de iorn en iorn eras prof- 
fíeycen & crefquan eo ed a touca iuftici & fancetac* 
D'auíe-parr, volhas deliuraa toucas tas Gleyfas de 
la goula deus Joups acrapadoòs, & de coucz merce- 
naris 3 qui ferquan lor ambitioo & proffieyc , & no 
pas l'exaìtation de con fant Nom can folamen, & lo 
faluc de ton troppet. 

Apíes^ìaus te preg^oijDiu trefciemen & Pay de 
mifericordi per touts iiomis generalamen.que com 
tu vóos eftaa reconegut Sauuadoò de tout lô mon, 
per laredeînptioo feycaper tonfilh lefus Chriftv 
qu'aqueds qui fonengoere eftrangeés de fa cone- 
xenfa/eftantz encenebras&captiuicat d'erroo& 
ignoranfa.per l'illuminadoo dc con fanc Efperit, ôc DEV B APTïS ME, 

la predicatioo de ton Euâgeli>fian redufits a la dret* 
ta via de falut,qui es de te conexe íblet vray Diu,& 
aqued que tu as tremetut Iefus Chiift : que aqueds 
que tu as defia vifitatz de ta graci,& illuminatz per 
la conexenfa de ta Palaura , crefcan iornalamen era 
beê,eftans enrichits de tas benediótioos fpirituaus* 
affiî que toutz enfemps t'adorem d'vn coó & d'vna 
bouqua,& balhem haunoo & homadge a tô Chrift 
nofle Maefte,Rey>& Legiflatoo. 

L A F O R M A D 5 A DMIN I- 

STRAA L O BAPTISME. 

Edfalh nottaa qne lom deu porttâ l@s enfans per bapti- 
fa^oulo 'Dimenge , oulos autes i&rns au T*redic : affî qm 
comlo lìaptifmees vnnareceptioo folemne enlaúleyfa» 
qtiedfhhajja en laprefenfide Paffemhlaàa* 

Lo Predic eflan acabatjom prefenta tenfan^ la-* 
het\lo Mmtflre commsnfe a dife: 

TVT Oste ajuda fieau NomdeDiu ^qui aheyt 
* ^ loceu&la terra. Amen. 
Prefentatz-vous aqueft enfan per eftaa baptifat? 

%jpoïia* 0« 

Lo tJldiniFlre. 

NO s t E Segnoo nous muche en quînha prau- 
betat & miferi nous badem toutz, en nous di- 
sèn qu'ed ndus falh rebade.Car fi ed'falh que 
nofte natura fia ren(Duuelada,per habee entrada au 
regnedc Diu,c'es fígne qu'era es de tout en toue 
machante & maudita.En aquero donq ed nous ad« DE V B APTïS ME. 
monefirade nous humiliaa»& nou* defplafeen nous 
medi%:Et en aquefta maneyre ed nous prepare à de- 
fïraa & requerii fa grac^per laquoaila touca la per- 
Merfitat & maiedidtioo de nofte prumera nacura fia 
abolida.* Car nous no em pascapables de.la recebe, 
queprumeramennousno fum boeycz de toucaco- 
ûàâxìíà de nofte vertuc > fageíTe ) & iufti€i>emru a co* 
damnaa touc ço qui es en nous,Or quoan tá nous a 
remuftrat nofte malhurecat , ed nous conÇola fem~ 
blablemen per famifericordi ^nouspromecten 'de 
nom regeneraa per fon fanc Efperic en vona nabera 
vita, laquoalla nous fia com vnne entrade en fon 
reaume. Aquefta regeneratioô cofifte en duas par- 
tidas 3 çoesque nous renonciemanous -medix , no 
feguin pasnofte rafoô, nofteplafeé, & proprivo- 
loncat; mes captiuán nofte encenemêc & nofte coá 
ala iuftici & fageíïa de Dit^mortificán cout ço qui 
ès de nous & de nofte carn : pux apres que nous íe- 
guiam la lutz de Diu> per complafe & obtemperaa 
afonbooplafeè, comednousac mucha per fa Pa- 
laure, & nous y condufex per fon Efperìc. L'accom- 
pIiflTemenc del'vn &deFauce esennofte Segnoo 
Iefus,deuquoau la morc & paffioo a tau vercuc, 
qu'enparticipán aéra, nous émcom erífopelitz a 
peccac,affiïquenoftes concupifcencis caruaus fian 
niortificadas. Parelhanìent, perlavertucdefare- 
furre&ioo nousrefíufcitam en nouuellavita, qui es 
de Diu, encantque fon Efperit nous condufex & 
gouuerna per,haá en nouslas obras quilofona- 
gradables. 

Toutasbetz lo prumeê & principau punt de no- DEV BAPTISME 
fte falut,c*es que per ù mifericordi ed nous perdoaí 
netoutas noftesfaucas, no nouslasimpután pas, 
mesendefputánlainemori 3 afHï qu'eras no vien- 
gan pas en conte en fon iudiamen. 

Toutas aqueftas gracis nous fon conferidas 
quoan ed lo platz nous incorporaa 'en la Gleyfa per 
lo Baptifme.*car en aqueft Sacrament ed nouste- 
ftifiqua la remiííioô de noftes peccatz. Êtpera- 
quefta caufa eda ordennat lo iîgne deTaiga, per 
nous figuraa que com per aqueft element las ordu- 
ràs corporalas fon neteiadas : aixi ed vóou lauaa Bt 
purìficaa noftes anima$ 3 affiî qu'ed no y appariâ 
pluiísaucunamacula. Puxapres ed nousy prefen-. 
ca nolte renouuellament > loquoau confifte , aixi 
qu'ed es eftac áiicen la momfìcatioô de noftre 
carn, & ia vita fpiritualla,laquoalia ed produfex 
ennous. 

Aixi nousreceuemdoub^e graci & beneficide 
nofte Dìu au Baptiínie, mes que nous noanean- 
tifcan pas la vertut dequeìi Sacrement pernofte 
ingratitud : c'es que nous^y habem certan teftimo- 
niadge que Diu nous vóou eftaa Pay propici > no 
nous ìmpután pas toutas noftes fautas & ofifenfas. 
ASecondamec, qu'ed nous alfiftirá per fon S.Efperic* 
affií que no.us pofcám batalhaá contre lo diable * lo 
peccat,& las concupifcencis de noíte carn,entro en 
habeè vióìori , per viue en la libertat de fon regne, 
qui es lo regne de iuftici. 

Pux donq qu'atau esqu'aqueftas duascaufas 
fon accomplidas en nous per la graci deu Segnoo 
lefus Chrift^ ed s'enfec que la vcccut & lubftâcí deu DIV BAPTISMI. 
ïBfptîfme es en ed comprefa. Er de fey t,nous nò ha» 
bem pas d'aute lauemen que fa fang , & no habetn 
pas d'aute renouuelament qu'en fa mort & refurrc- 
éìioo: Mes com ed nous communiqua fas richeíTas 
& benediéHoôs per fa Palaura>tabee ed las nous di- 
fíribuex per fons Sacraments. Or nofte bon Dmno 
fe contentán pas de nous habee ahilhatz per fons 
enfans,& recebutz en la communioô de fa Gleyfa, 
avoulut engoere eftene pluús amplement fa bon- 
tat fuusnous, enhous promettèn qu'ed feránofte 
Diu & de noftelignadge y entro milla generatioos. 
Pertan iaífia que los enfans deus fideus fiándela 
jraífa corrompuda d'Adam , fi no lexa pas ed cotas- 
betz de los acceptaa per la vertut de quefte allian- 
fa,per los abôaa au nobre deus fons. A caufa de que 
ed a voulut defpux lo comenfament qu'en fa Gleyfa 
los enfans receboífan lo figne de la Circonciíîoô, 
per loquoau ed reprefentaba lasbetz tout çoqui 
jîousesauioiirdehoey muchat perlo Baptifme. 6c 
com ed commádaba qu'eds hoífan circoncidicz,ca- 
bee ed los abôaba per foits enfans , & fe difé tftaá 
lòr Diu,comdelors Pays. 

Aprefent donq puxque loSegnooIefusesdef» 
cendut en terra,no pas per amêdrii la graci de Diu 
fon Pay:mes per efpande Tallianfa de falut per tout 
lo môjlaquoala éra per lasbetz embarrada enter lo 
poble deus ludeus^ed no y a doubte que noftes ea- 
fans no fian hereteés de la vica qu'ed nous a prome- 
tuda* Etpertan S. Pauditzque Diulosfantifiqua 
defpux lo vente de la may>per los diftinguìi d'enter 
los enfans deus Pagaâs & infidcus. Per aquefta ra- D-EV BAPTISÌÍE. 
foô nofte Segnoo lefus Chrift a recebut îos enfans 
qu'om lo presétaba,aixi qu'ed es efcriut au ip.eap. 
de S.tVtatt.Lasbetfclo honprefentatzde petitzen- 
fans,affiî qu'ed mettoffa las maâs fuber eds,& qu'ed 
pregaífa. Mes los difciples los reprenén. Et Iefus los 
dixò,Lexati los pctitz enfans vieê enta mi,& no los 
cmpachetz pas:car a taus es lo reaumc deus ceus. 

Pux qu'ed dcnoncia que lo reaume deus ceus íor 
apperteêjqu'cd lor impaufa las maás, & los recom** 
mande a Diu fon Pay, ed nous cnfegna fufficienta- 
mét que nous no los debem pas excludii de fa Gley- 
fa % fcnfeguien donq aquefta regla^ nous receueram 
aqueft enfan en fa Gley fa, affiï qu'ed fia heyt parti* 
cipát deus bees que Diu a promettut a fons fideus* 
Et prumerament lo luy prefentaram per nofte ora* 
tioo disèn toutz de coó humblement, 

Egnoo DtUj Pay eternau & tout puchan,puxfu*ed 
fa pUgutper ta clemmfi infinida y nom promette qm 
tujferas Diu de nom & de nofies enfans y nom tepre^ 
gam qued te plaffia confirmaâ aquefia graçi cnVtn™ 
fanprefent,engendrat depay & may , lofquoam tu a$ ap^ 
perat\en ta Gleyfa: & com ed t'esprefentat &confacrat 
depar nom^ que tulo volha& recebe en tafanta prcteSioo^ 
te declaran efiaáfon Diu^Sauuadob 9 en lo remettehpec 
cat originaujjuquoau escoupable tout lo iignadge d^Âda, 
pux apres lofantiifican per ton Eíferit: ajfit que quoan ed 
viara en adge de conexefa % ed te conega & adore comfsnfo* 
ìeî Diuy teglortficánen tèutafa vita^er obtenỳ toftem de 
tu remiffioo defons peccats. Et affiì qu^edpofca obtenij tam 
graci*,qu > ed teplafta íincorforaa en la comunioo de nofie 
SegnoòJefm.per efiaa participant de tout\^fons biês, com 
D E L A CÏNA, 
lo ey recebut, ditz-ed, deu Segnoo ço que iobs 
ey balhat, c'es que lo Segnoo Iefus,en la noeyt qu'- 
ed hò liurat,prengò deu paâ:& apres habeè renduc 
gracis,lo rompò & dixò, Prenetz, minjatz, Aço es 
nion cós, qui es rompu t per vous: Hétz aço en mc- 
mori de mi. «Semblablement apres habeè fouppat, 
prengò lo qalix,disèri , Aqueft calix es lo nabecTe- 
ftamen en ma fang : hétz aço toutas & quancas ve- 
gadas que vous en beuratz en memori de mi: G'e's, 
quequoanyousminiaratzdequeftpaâ, & beuratz 
dequeft calix,vou$ annociaratsla tnort deu Segnoo 
cntro qu*ed venga. Pertan,qui ques* fia qui minia- 
rá dequeft paa, ou bcurá dequeft calix indignemêt, 
ed fe*á coupable deu cós & de la fang deu Segnoo. 
Mes que Thomi s'esprabe fimedix,& aixiqu'ed 
minge dequeft paa,& beba dequeft caîix. Car qui- 
conque en minia & beu indignemem,ed pren fa c5« 
damnatioojno difcernin punc lo cós deu Segnoo. 

Nous habem âudît, mons ,.frays,en quinha forta 
nofte «Segnoo hé fa Cene enter fons difciples:& per 
aquero nous mucha que îos eftrangeés , c'es a diíe 3 
aquetz qui no fon pas de îa côpagnia de fons fìdeus, 
noydebínpaseftaáadmetciftz. Perque feguiena- 
quefta regla , au Nom & en rautoritat de nofte «Se- 
gnoo lefus Chrift, io excomìngí toutz idolatres, 
blasfemadoòSîmenhsprefadoos de Diu > hered£s > & 
toutas gens qui fén feélas a part,per rompé i'vnirat 
delaGÍeyfa : toutzperiuris, toucz aquetz qui fon 
rebelles a pays & a mays , & a lors fuperioos , toutz 
feditiooSjmutiîs^batedooSíquereloos^adulteriSjpa" 
îhards, layroos* auaricioos, rauidoos, briacs,eour* 

mans, D E L A C E N A. 
mans,& toutz aquetz qui mïan vita fcandaîofa: îor 
denoncian qu'edsayana s'abftenii dequefta fanta 
taula^de póou de polluii & contaminaâ las viandas 
facradas.que nofte£egnoô Iefus Chrift no balha 
fino a fons domeftics & fideus. 

Percan 5 fegon Fexhortaíioo de S.Pau,qu'vn caf- 
tuû efprabe & examine fa confcienfa , per faueè fï 
ed a vercadera repentehíî de fas fautas , & s'y def* 
placz,defirán de viue d'are en là fantamcnt Sc fegon 
Diu. Suber tout , fi ed a fa confidanfe en la miferi- 
cordi de Diu,& ferque entierament fon faluc en Ie~ 
fusChrift:& renoncianta touce mimiftanfe &rarw 
cunt, a bonne incencioô & coradge de viue en con- 
cordi & charitat fracernale ab íon$ prochaâs. 

Si nouâ habem aqucft ceftimoniadge en noftes 
coós daban Diu.no doubtem aúcunament qu'ed no 
nousaduôe perfonsenfans,& quelo Segnoo Iefus 
no adreífe fa paSaure a nous 5 per nous incrodufii a ía 
taula j & nous prefencaa aquett fant facrament, lo-, 
quoau ed a comraunicat a fons difciples. 

Et iaffia que nous fenqam en nous betcep de fra* 
gilicat & tniferis, cô deno habeè pas lafeperfey ta, 
mes eftaá enclins a incredulitat & deffidáfa:coni de 
no eftaapas entícrament fi adonatz a feruii a Diu, 
& d'vn tau zel que nous deberèm, mes habeè a ba~ 
talhaá iornallamen contre las cocupifcencis de no- 
fte carn: coucasbeczpux qne nofteíegnoo nous a 
íheytaquefta gracid'habtè fon Euangeli imprimit 
en nofte coó 3 per refiftií acouca incredulicat:& no* 
j a balhat aquett deíîi & affeâtioo de renonciaá a no- 
ftes propis defiis , per feguií fa iuftici & fons fants 

Ff ; D E LA.CENA. 
commandamens,fiam toutfc ccrcans que los vicis & 
ìmperfe<íHo"o$ qui fon en nous ? no empacharan pas 
quVd no noús receba>& nous haflía dignes d'habtè 
part en aauefta taulafpiritualla car nousnoy viem 
pas per proteftaa que nous fiâ perfieytz ni iuftes en 
nous rnedix : mes au contrari,en ferquán nofte vita 
en It-fus Chrift 3 nous confeffam que nous cm en la 
'm.ort. Éntenam donq qu'aqueft Sacrament es vnni 
nvtdecina per los piaubes malaus fpirituaus ? & que 
touta la dignitat que nofte Segnoo reqnerex de 
nous 5 c'esdenous plaâreconexe, pernous defplafe 
en noftes vicisj & habeè tout nofte plafeè, ioya> & 
contentamêt en ed folet.Prumerament donq creyá 
adaqueftas prorneífas , que lefusGhrift qui es la 
vertat infaîhìble^a prononciadas de fa bouquajaíía- 
ueè qu'ed nous vóou vertaderament haá participás 
de fon cós & de fa fang, affii que nous lo poífediam 
integrement , en tau forta qu'ed vifca en nous , & 
nous en ed. Et iaffia que nous no veyâ que deu paâ, 
& deu viî,toutasbetz no doubtem aucunament que 
no accomplefca fpirituallament cn noftes animasj 
tout fo qu't d nous mucha exteriorarnêt per aquefts 
fignes vifibles^c'esadife, qu'ed eslo paâceleftiau, 
ptr nousiepeche&neurii avite eternala.Aixi doq 
que nous no s'iam pas ingrat^alabotat infinidade 
îiofte^auuadoò Joquoau defjplega toutas fas richef* 
fas & fons-bees en aquefta taula,per los nous diftd* 
buii. Car en fe balhán a nous,ed nous ren teíiimo- 
niatíge que rout çb quVd a es nofte. A caufadeque 
rectuiarn aqueíí Sacrament comvn ^aige, que la 
vertut de fa mort & paîhoo nous es iniputada a iu* D E LA.CEN 'fà 

fìici,tout aixi que fi nous l'habem fufferta en noftes 

propis perfonnas. Que nous no fiam pas fi machas 

de nous reculaá la on Iefus Chrift nous combida ca 

I douçamenper fapalaura: Mesen eftimánla dìgni- 

1 tat dequeft doô precioos qu'ed nous he',prefentem 

c| nous a ed d'vn zel ardent , affiî qu'cd nous haífa ca- 

pablesdeurecebe. 

Per aço'haajhebé noftes efperitz & noftes coòs 
en haut,on Iefus Chrift es en la glori de fon Pay, & 
d'on nous Pattendem ennofte redemptioo:& no 
nousarreftem pasadaquefts elemens terreftres& 
corruptibles,quenous vedem al'oelh } & toquám a 
la maâ.per lofercaalà, co fi ed eraembarrn au paâ 
ou au viî. Car labetz noftes animas feran difpaufa- 
dasa eftaaneuridas&viuificadasde fa fubftanci, 
quoan eras ferán aixiefleuadasperdcíTuús toutas 
caufas terreftres.per ategne entro.au ceu,& entraa 
au reaume de Diu ; on ed habìta. Contentem-nous 
donq d'habeê lo paâ & lo viî per figncs & teftimo- 

niadges.fercamfpiricuallamentla vertatonlapa-» 
laura de Diu promet que nous la trouuarám. 

*Aquero heyt, U tJMimfiu diïlrìbua lo paâ é lo cá- 
ïìx aupobU, habènaduertit quelomy viegaab reuerenfi, 
& per ordi. Cependent lom canta quoauques Pfalmes, ou 
lom ley tjmauque caufa de l 9 Efcrìptura couenable afoejni 
tsftgnificatper U Sacrament.A lafiî lom vfa d'atHoS de 
yacù^aixi qrfed es efiat dyu 

Ff ij V 

L A M A N E Y R A D E 

celebraálo Mafidadge. 

Ed falh mttaá que daban que celebraa h maridadg 
lom lo publitjua m la Çleyfa per tres ^Dimenges^affiî fuejt 
quoauqne vn yfabe empachamervL>,cjU % ed açvenga denon 
ciaá de bonna hord: oufiaucuny habéinterés> quedft pof* 
qua oppaufaq* 

íÀqutro heytJLat partidasfeviennin prefentaá au co* 
menfament deufermoL Labet\lo zJMimfire ditz } 

T Ofte aiuda fía au nom de Diu,qui a heit lo ceu 
&la terra. Amen. 

I V nofte Pay apres habee creat lo ceu & h 
terra,& tout ço qui es en eds , creá & formá 
Thomi a fon ìmage & femblanfa, qui agoffa 
ladômin^tioô&.fegnoria íuslasbeftias de 
la terra, los peixsdelamaá, &losáuze'tzdeuceu: 
difen, apres habeè creat l'homi , Ed no es pas boô 
que l'homi íîa folet, hafam-lo vna aidda femblable 
a ed. Et nofte Segnoo hè cade vn gros dromiî fuús 
Adam:& aixi qu'Adam dromiba,Diu 'prengò vnna 
de las coftas d , ed>& en formá Eua: balhán a entene 
que l' hojtpi & la hemna no fon qu'vn cós,vnna carn, 
& ynna fang. Perque l'homi iexa pay & may, & es 
adherét a ía moìheé,laquoau ed deu amaâ aixi que 
lefus ama fa.Gleyfa^c'esadifelos vrays fideus& 
Chrtftiaâs, perlofquoaus edes mort;& tabeêla 
molheé deu feruii & obedii a so marit en touta fan- ■'"* 
terat & honeftetat,- Car era es fubie$ra,& en la pu- 
chanfa de fon marit,tant qu'era yiu ab ed. Et aqueft 
DEV MARÏDA Dtìl 
fantmaridadge inftiíuit deDiu es de tauvertutj 
queperaquedlomarit noa pasla puchanfa defon 
cós,mes la molheé: tabeê la molheê'no a pas la pu- 
chanfa de fon cos.mes lo marit.Perque coniunts de 
Diu,no podin eftaá feparatz fino per aucun temps, 
deu confentiment de l'vn & de Paute 3 pcr vacquaá a 
defiunis&oratioos, goardans plaa qu'eds nofian 
tentatsdeSathan per incontifìenfi.Et pertandebin 
retournaa enfemble : car per euitaá fornìcatioo,vn 
eafcuû deu habeè fa molheè 3 & vna cafcuna hemna 
fon marit.\tallament que toutz aqueds qui no an lo 
doô de continenfi, fonqbligatz per lo commanda- 
ment de Diu de fe maridaá,affiï que lo fant temple 
de Diu,c'es a dife>noftes cos>no sían violatz & cor- 
romputs. Car pux que noftes cos fon membres de 
Iefus Chrift , aquero ferè vn trop grand outradge 
d'cn haá membres d'vna palharda. Perque lom los 
deu goardaa en touta fantetat.Car fi aucun violalo 
temple de Diu, Diu lo deftrufirá. 

Vous donquas(nomán Tefpoôs &Tefpofa)N.N. 
habentz la conexêfa que Diu Ta aixi ordenat,vou- 
letz~vous viueen aqueftfant eftat de maridadge, 
que Diu a fi grandament honorat? habetz vous vn 
tau prepaux com vous teftimoniatz aci daban ía 
fanta aííemblada^demandans qu'ed fie approbat? 
^elfofta ObL 

Lo zJMiniftre. 
Tobspréng toutzquiétzaci prefen& pertefti- 
monisjvous pregán d'en habeè íbuuenenfaitouus- 
betz fi ed y a aucun qui y fappia quoâuque empa- 
chament, ou qu'aucun d'eds íìa ligat per maridad- DEV MARIDADGE. 
gedabâate^que ac diga« 

Siper/onna no y contreditzjo Minisîre ditz, aixi, 
Pux qu'ed no y a perfonna qui y contrediga>&r que 
ed no y a punt d'empachamem, nofte Segnoo Diu 
confirme vofte fant prepaus qu'ed vous a balhát/ & 
vofte commenfajnent íïe au nom de Diu, qui a heit 
lo ceu & la terra. Amen. 

Lo Miniííre parlán a Vefpoos^dit^jítxiy 

Vous N coffeífatz aci daban Diu & fa fante aflem- 
blada , que vous habetz prees & prenetz per vofte 
molheé & efpoofa N. a-ci prefentayiaquoau prome- 
tetz goardaa enl'amán & entretenín fidelamen,ai- 
xi que ìo debee d'vn vray & fideu marit es a fa mo- 
lhcé;viuènfantamen ab era,lo goardán fc & leyau- 
tat en toutas caufas, fegon la fanta paîaura de Diu, 
& fon fant Euangely. 

k Tux parlan a Veíp)fa ỳ ditz., 
Vous N.coffeíìats daban Diu& fafante aífembla- 
da que vous habetz prees & prenetz N.aci prefent 
pervaftelegirimmarit: auquoau prometecz obe- 
diijo feruín & eftán fubieéfca, viuent fancamens, lo 
goardán fe & leyautat en toutas caufas,aixi qu'vna 
fidella & leyau efpofa deu a fon marit ,fegon la pa- 
lauta de Diu & fon Sant Euangeli. 
^eíŷQÍîa Obè. 

*¥nx l& iJtíiniftre ditz., 
Lo Payde touta mifericordi,qui defagraci vous 
a apperarz a daqueft fant eftât, per l'amoô de Iefus 
Chriíi fon filh, qui per fa fanta prefenci a fantificac 1 DEV MARIDADGE. 

lo maridadge, hasèn làlo prumeê miracle daban 
fons Àpoítos,vousdoôfonfantEfperit 3 perlo feruii 
& honoraa enfemble d'vn commuû accord. Amen. 

Efcoucatz rEuageli;com;Ht>fte Segnoo voou que 
lo fant maridadge fia goardat , & cotïi ed es ferm & 
indifíòluble, fegonqn'edes efcriuc en S. Macch. au 
19* capiiò. 

Los Pharifeus s'approchán d'ed,lo tentans>& di- 
fensjEs-ed licit a rhomi de lcxaa ía molhee per oc- 
cafioô quinha ques' íîa/ Ed refponèn,los això» No 
habetz-vous pas legut que aqued qui he l'homt 
defpux lo commenfament, ed he lo mafcle & la he- 
mi?& dixò , Perço Phomi delexará pay óc may , Ôc 
s'aiugnirá a fa moìheé^&feran dus en vnna carn: & 
per aixi eds no fon pìus dus> mes vnna cam. Donq 
ço que Diu a coniun<5ì,que l'homi nolo fepare 
pas. 

Çredetzadaqueftas fantas palauras,que nofte Se- 
gnoo lefus a proferidas , aixi que l'Euangelifte ^c 
recita>& fiatz certans que nofte Segnoo Diu voua a 
coniuntz aufant maridadge. Perque viuetz, fanta- 
mensenfemble en bonna d.ile&ioô, pacz,& vnioô, 
goardans vertadera charitat , fe, & leyautac l'vn a 
Taute^fegon la palaura de Diu. 

Treenem toutTji'vn coó noFle 7ay. 

I E V Tout puchan»Tout-boô,&Tout-fa- 
ge ? qui defpux lo commenfament as preuift 
qu'ed no era pas boô que Thomi hoíïa folet, 
acaufadequè tului a*creat vneaiudaien> 
blable a ed,& as ordenac quedûs hoíìan vn,nous tç 

pf íìij' 
D E LA V ISIT. 

|>regânr& humbleméc requerím; pux qn'ed t'a pla- 
gut apperaá aquefts aci au fant eftac de maridadge, 
que de ca graci & boncat los voihas balhaá ton fanc 
Elperit , affii qu'en vercadere & ferma fe , fegon ta 
bonna volontac, eds vifcan fancamens> furmoncans 
toucas maubefas affe<íìioos,>edifican$ los auftts en 
touta honeftetat & caftetat : los balhán ta benedi- 
tìioô , aixi qu'a tons fideus feruidoos Abraham, I- 
faac,& Iacob : qu'habens fant lignadge s eds te lau- 
den&feruian,apprenensaqued 5 &io neurinatá 
laudoo & glori,& aFvtihtat deuprochaa.al'auan- 
fament& exaltatioo de ton fent Euangcly. Exau- 
dex-nous, Pay de mifericordi* per nofte Segnoo Ie- 
fus Chrift ton trefchaá Hilh. 

Nofte Segnoo vous ïarn plefca de coutas gracis, 
& en tout beê vous doô a vìue enfemblc longament 
&'fancament. Amen. LA V ISIT A T I 

D E V S M À-L.A V S. L'Offici d'vn vray & fideu Miniftre es non fola* 
menc d'enfegnaa publiquamént io poble, au- 
quoauedesordeoat per paftoò: mes entant 
que haá s' pot.d'admoneftaájexhorraájrepre- 
he & confolalvn cafcuû en parciculau. Or lo pluiis 
gran beibing qu'a iames Phomi de la doélrina fpi- 
ricuallade nofte Segnoo^c'esquoan ed es vificat de 
fa maa per affliòì:ioo 3 fia de malaudia ou aucres 
maus^principalamêt a Thora de h morc: car labet& D EVS MALAVS. 
ed fe fent plus fort qu'en couca fa vita, preífat en fit 
confcienfa>tant deu iudiamen de Diu> auquoau ed 
fe veet prefentamét eftaá ápperat,que deus affautz; 
deuDiable,loquoau hé labetz tourz, íbns~eíFòrt& 
per abace la praube perfona, & la iettaa & abifmaâ 
en confufioô. Et pertan lo debeè dVn Miniftrc es 
de vificaa los malaus , & los coníblaa perla palaura 
deu Segnoo : lor remuftrán que ço qu*«ds fofFrexm 
& enduran , veê de la maâ de Diu , & de fa bonna 
prouidenfijoquoau no creniet arrè a fons fideusjft- 
noperlorbeê & falut. Ecprenerálos teftirnoniad- 
ges de TEfcripcura adaquero conuenables.D'auan-. 
tadge fi ed los veèc en malaudia dangeyrofa , de los 
balhaa confolatioo qui paífe engoera plus aua.nt;& 
aquero fegon qu'ed los vederá toquacz en lor afFe- 
étioo,c 5 es a dife,fi ed los conex eftaa eípabétatz de 
l'horroò de la rhort > lor remuftraa qu'eft aquera ed 
no y a aucuna maceri de defolâuoo aus fidetis , lof- 
quoaus an iefus Chrift lòr guidâ & protectoò : qui 
per aquera Ìos condufirá a la vice en Ìaquoalle ed es 
entrat. Et per femblables remoftranfas los oftaa a- 
•queftamet & terroò qu'cds andeu iudiament de 
Diu. Sied nolosveètpas aífez abatutz & engoe-- 
xatz deu fentimen de lors peccaczjos declaraá qui^ 
nha es la iuftici de Diu,dabant laquoala eds no po* 
din confiftiïjfino per fa mìfericordijembraíTans le- 
fus Chrift per îor falut.Áu contrari^Ios vedens afíîi* 
gitz en lors confcicnfas , & troubiatz de lors oíFen- 
fas^qu'edlormuftre &reprefente lefus Chriftau 
viu : 8c com en ed touts praubes peccadoòs , qui fe 
deshidás d'eds medix fe repaufan en fa bònrat,cro- 
DE L A V I S I T. D E V S M A L. 

ban foladiaméc & refugi. Donq vn boo & fideu Mi- 
iiiftre aurá a confideraa !o moyen qui fera boo de 
prene per cofolaalos paciens afflîgicz,fegon qu'ed 
vederáeneds'&locouc p*er la paiaurade n >fte Sc-« 
gnoo. Ec engoera íîio Miniftre a quoauqm caufa, 
delaquoalla ed pofca cabe£ confolaà &r aiudaa cor* 
poralamcn los praubes afflîgicz. qu'ed na s'y efpar-. 
gne pas^muclián a coucz vray exemple de charicac. 

A V S L E C T O O S. 

'Ss efiada vnnacaufa que imt iorn la Çleyfa a a- 
gut en fìngulara recomandatioò s dJ 'enjegnaa hspe- 
tit\enfans en U doílrina chrejimna. ït pejr aqnero 
haâ^non folammt lom habi anciennàment Lu ifco- 
Im>& cammdaha4@m a vn cajcuh deplaa sndoclnnaa fa 
famt/Iia:mes taheè VordipubUc éra per los temDles y Vex4' 
minah los peùt\enfans fiulos ipunttj^ni detrin ejiaa comus 
enter toutfjos Chrejiiaas* &t ajfì de procedỳ per ordi,hm 
vfaha d'vnformnlari^que lom nòmaba Catechifme. Def 
puxlo diahle en dijjipânla Cjleyfa,& hasèn thorrible ruh 
na y dont lomveèt engoera las enfegnas enla pluífart deu 
mon>a deïìruút aquejia Jàntapolici: eỳ*noa lexat qne io no 
fçey quoauques reliquìs.qui m podin sngenâraa jtno fuper- 
JiitiooSyJèns aucumment edificaá, e'esïa Confirmatioòrfue 
lom appera,on ednoy a quejingeria^fèns aucuu fendamet. 
^Aixi çq que nom mettem en auant>no etfim l'vfadçe, cjuì 
de toute antìquitat es eftat ohferuat enter los Chreíiiaas: 
çỳ* noes iames ejlat quittat* quequoan U (Jleypt es ejiada 
de tout entout eorrompuda. 
LO CATECHISME, 

ÇO ES A DISE^ 

Loformulzri d ý enfe^naa los enfans enU Chreftiantatfeit 
, enfmnaâeTI)idogue,onloiJMimftremter- 
roguc > & l' Enfmreffton. 

DEVS ARTICLES DE LA FE. 

LozJMiniSlre. 

V i n h a es la principala fiî de U vita hu- 

mana? 

UEnfm. 
C'es de conexe Diu. ' 
M. Per que dicz-cu aquero? 
E. Per aucan qu'ed nous a creatz & metutz au 
mon>pcreftaaglorificat ennous; Et rafoo esque 
nous rapportem nofte vita a fa glori 5 pux qu'ed n'es 
lo commenfameh. 

M. Et quoau es lo fouuiraâ beê deus homis? 
jE. Aquéro medix. 

M. Perqhel'apperas tulo fouuiraâ bee? 
E. Per ço que fchens aquero nofte conditioo es 
plus malhurofa que la de las beftias brutas. 
M* Per aquero donq nous vedem qu'ed no y a 
nad tantgran malhur^que denoviue pas fegon 
Diu/ • % 

E. Obè. 

M. Mes quinha es la vertadera & dretta conexen^ 
fade Diu? 
. E. Quoan lom lo conex^ affiî de Phonoraa. ) 
BIVS ARTIGLES 
r JM. Quoau es la maneyra de plaâ rhonoraa? 
E. C'es que nous ayarn routa nofte confidanfa en 
ed»quenous loferuiam enobedien a ía volontats 
qucnouslo requeriamen toutasnoftes neceffitats, 
cercans en ed falut & touts beês: & que reconegam 
tan de coó que defcouqua, que tout beê procedex 
d'ed folec, 

- Dimenge 1 1. Lo Minìtlre. 

R affiî qu'aqueftas caufâs fiam dedufidas 

per ordi,& expaufad&s plus au long: quoau 

eslo prqmee punt? 

E. C'es d'hab eè nofte confidanfâ en D iu. 
JM. Quinh ce pot haá aqueró? 
E. C'esprumeramendeio conexe Tout-puchasa 
&tout-boo. 
JMi Es edaífes dequero? 

■£j . JLN O • 

jM* Larâfoo? 

J5. Perautan que no&$ no em pas dignesqu'ed 
demoftre fa puchaofa per nous aiudaa i ne qu'ed vfe 
de fa bontat enuers nous. 
<M. Que falh-ed donquas plus? 
E. Que nous fiam certâs qu'ed nous ama 5 & nous 
YÓou eltaa Pay & Sàuuadoò. 
3Í. Quinh eonexem nous aqueró? 
JE. Perfapalaura* on ednousdecîara fa miferi- 
cordi en lefus Chrift^Suipus afleguradefa dile- 
tìioo en nofte endret. 

Af. Lo fondamen donq dliabeè vercadera çonfi- 
danfa cn Dhuc'es de îo conexe en lefus Chnft. • D E L A Fi. 


M* Mes quìnha es cn fomma la fubftanci deque* 
flaconechenfa? 

E. Era es comprefa en la cofeffioo de fe que hén 
íoutz Chrcftiaâs,laquoaIla om apera communamc 
lo Symbole deus Apoftosrper ço que c'es vng fbm^ 
mari dc la vertadera credenfa quelom a toftem «S» 
guda en la Chreftiantat:& tabeê qui es tiradade h 
pura doéirina Apoftoliqut. 
*JM« Recìta ço qui y es diít« 

LEnfan. 

10 crey en Diu lo Pay toutpuchan^Creatoû deu cm çỳ* 
de ía terra : Bten lefm Chriftfon Filh vniq nofte Se~ 
gnoo y Qmì es eftatconcebut deu Sant Efferit : Nafcuê 
de la Verges- Aíaria: À fuffert ìuûs Tonce Pilat: Es eftat 
crucifieatymort^ fopeUuEs defcedutam inferns:Loter$ 
iorn esrejjufcitat dem morts: Es motat am cem:es affetiat 
aladretta deDiulo Pay tout puchan:Et delâviarÁiud* 
iaalos vim &Ios morts. lo crey au Sant SfferitiLa fant& 
Gleyfà catholiquaûa comunioò deus fansda remiffioodem 
feccat\da refurre£ìioà deia carn yla vita eternaUn* 

Dimenie 1 1 L LocMíiniífre, 

Er plaâ explicaa aquefta confeffioo per îo mè* 

nut,en quoan de partz lapartiram-nous? 

E. En quoatte principaias. 

M. Quinhasí' 
E. LaprumcraferádeDiulo PayLa fcconda,áe 
Iefus Chrift fon Filh,cn laquoaîía es recítada touta 
Phiftoridenofteredemptioo. La terfa,deU Sant E- 
íperit. La quoarta.de la Gley fa,& de las gracies de 
DEVS ARTICLES 
Diu cnuers era., 

M. Vift qu'ed no y a qu' vn Diu, quit' hé recitaa 
lo Paylp Hilh 3 & lo Sant £fperit,qui fon tres? 
£• Perautanqu'en vna folette eífenci Diuina 
nous habem a confideraalo Pay com lo comenfa- 
men & ©rigina, ou la caufa prumera de toutas cau- 
fas:Pux apres fon Filh,qui es ùùgcíït eternala: Lo 
Sani Efperitj.qui es fa vertut & pucharifa, laquoalU 
cs cfpanduda (us toutas creaturas,& toutasbttz re- 
íida toutiorn ened. 

M. Per aquero tu vóos dife qu'ed no y a nad in- 
conbenieiuqu'en vna medixa Diuiniut nous coni- 
prengam diftin&ament aqueftas tres perfonas > & 
que Diu no es pas per aquero diuidit? 
É> Ed es atau. 

M. Recite a prefen la prumera partida. 
E. Iocrey en Diulo Pay tout-puchan,Creatoo 
deu ceu & de la terra. 
M. Perque l'aperas-tu Pay? 
E. G'es au regard de Iefus Chrift , qui es la Pa- 
laure eternalla,engendrada de luy daban los tempss 
Pux eftant manifeftat au mon , es eftat aprobat & 
declarat cftaa íòn filh.Mes entan qíie Diu es Pay de 
Iefus Chrift^de.là s'enfcc qu'ed es tabee lo nofte. 
M. Com entens tu qn'ed es Tout-puchan? 
E. Aquero no es pas foîamens a dife qu'ed aya !o 
podeè no lo praticán pas.mes qifed a toutas crea- 
turas en fa maâ & fubieóHoo;qu'ed difpaufa toutas 
caufas per fa prouideníî, gouuerna lo mon pejrfa 
volontat : & condufex toutçoquis' hé,fegonque 
boolofemble. I «^3»'»=a«l».- D E L A V E. 

M* Aixìfegon tondifclapuchanfadeDiunoes 

iarncs otiofa,mes importa dauancadgerc'es a (auee, 

qu'ed a tout-iorn la maaa la befognha : & que arre 

nos' hé lino per ed , ou dab fon conget & fon orde* 

nanfa. 

£. Ataues. 

Dimenge 1 IJL LosJHiniftre. 

PErque aiuftas-tu qu*ed es creatoò deu ceti & 
de la terra/ 
E+ Perauta qu'ed s'es manifeftat a nous pet 
fas obras,ed falh qu'en aqueras nous lo ferque: 
car nofte entenemen no.es pas capable dc coprene 
fon effenfi. Mes lo mon ìíous es com vn miralh>au- 
quoau nouî> lo podem côtemplaa,fegon qu'ed nous 
es expedien de lo conexe. 

M. Perlocetn&lateira, noentens-tupaslare- 
íía de las creaturas? 

E. S>i hex;mes eras fon comprefas iuus aquefts du$ 
niotz , a cauía qu'eras fon toutas celtftiaus,ou ter- 
reftres. 

M. Per que aperas-tu Diu folamen Creatoo, 
vàft qu'encertenii& conferuaa touc-iom lascrea- 
turas en lor eftat, es betcop plus que las habee vna 
betz creadas> 

E. Tabee per aquero no es pas folament fignifî- 
cat qu'ed aya per vn cop metut fas obras en natura, 
affii de las abandonnaa pux apres, fchens s'enfou- 
ciaa pluús ;mes falh entene que com lo mones c~ 
ftat heyt per cd aucommenfamen, tabeequeara 
ed renterccê en fon eftat: tallament que lo ceu, DEVS A RTIG t ES 
îa terra, & toutas creaturas no confiftan en lor eíîe, 
fino per fa vertut. D'auantadgcpux qu'ed teê aixi 
toutas Caufas en fa maâ^cd s'enfec qu'ed n'a ìo gou- 
uernamen & maftrifa. Perque entan qu'ed es crea- 
too deu ceu & de la terra , c'es ed qui condufex pef 
fa bontat 5 vertut & íageíïà^tout l'ordi de natura.-tré- 
met la ploya & là fequerajas crabamaflTas,las tem- 
peftas,& lo bet temps^ferçilitat^fterilicat/antat, & 
malaudia.En fomma,cd a toutas eaufas a comanda- 
men,per s'en feruii fegon qu'ed lo fembla boo. 
M. Toquant los diables & los machansjo fon eds 
tabeê fubieéìz? 

E. Iaffia qu'ed no los condufefqtia pasperfoii 
Efpcrit, toutasbetz ed los teêla brida en tau forta> 
qu'eds nos' poderen bodiaa fino autan qu'ed lo lo'r 
permet : & medix ed los coftreing d'executaa fa vo« 
ìontat y engoera qu'aquero fia contre lor intentioo 
& prepaus. 

M • De quet' ferb de fabeè aqueroi* 
2?. Betcop. Caraquero ferè praubecatîfa íîlos 
Diabies &lbsmachans habenlo podeèd'arrehaá 
maugratlayolontat de Diu. Et medix nousnopo- 
derem iames habeè repaus en noftes confcienías, 
d'autaii que nous feremeniordangee'. Mes quoan 
nous fabem que Diu îor tel la brida farrada,tala ( me 
qu'eds no podin arre que per fon congecen aquero 
nous habem occaíioo de nous repaufaa & alegraa, 
vitt que Diú promct d'eftaa nofte proteiftoò, & 
îious-^efende. 

Dmeme K. Lo çJPÎimílre. 

Eogam a'prefen ala feconda partida. 

■ i * \ ; ■ E. Ec en 
D E X A F E. 

E. Et cn lefus Chrift fon filh vniq nofte Segnoo? 
M. Que contien era en fomma/' 
':E. C'es que nous rcconegam lo jFiIh de Díu per 
nofte Sauuadoò,& lo moicn có ed nous a deliuratz 
de ia mort,& acquifit falut. 

M. Que fignifiqua aqueft mot I'b s v s, per Io-* 

quoau tulo nommas? 

E. ■. C'es a dife Sauuadoò : & lo cs cftat impaufat 

de l'Ange.pcr lo commandamen de Diu. 

M. Aquero vau-ed pluús que fi ed habe' recebut 

aqueft nom deus homis? 

E. O plaâ : car pux que Diu vóou qu'ed fíaaixi 

aperat,ed falh qu'ed fia tau a la vertat. 

M. Que vóou dife pux apres lo mot de Chrift? 

E. Per aqueft titre es engoera mieihoò declarat 

fon offici.x'es qu'ed es eftat vntat deu Pay'celeftiau, 

pereftaa ordenatRey^Miniftreou Sacrificadoò, & 
Prophéte. 

M. Comfapstuaqueró? 

E. Perauran quc , fegon l'Efcriptura , 1'oncHoô 

deu feruii adaqueftas tres cáufas •• & tabeeeraslo 

fon attribuidas plufors betz. 

M. Mes de quinha forta d'oly es ed eftat vntatí' 

E. Aquerono es pas eftat d'vn oly vifible,aixi 

que los anciens Reys, Sacrificadoòs, & Propheres: 

jnes c'es eftat dc las gracis deu Sant Efperit, qui es 

la vertat de quefta onftioo exteriora,qui fe hafé lo 

tempspaífat. 

M. Quinh es aqueft Reaume deuquoau tu parlas.? 
f' Ed e * í: phicuau,& confiftex en la Palaura,& en 
1 fciperu de Diu,qui contiennin iuftici & vita. 

Gg DEV^S ARTI CLES 
M. EtlaSacrificatura? 

£ Ces l'offici & autoritat des' reprefcntaa daba 
Dtu>per obtenii graci & fauoo, apadfaa fon ira, en 
^mherinfacrificiquiufieagradable. 
M* Comdis-tuquelefiisChriftesProphete? 
£ Per fo qu>n defcéden aulîion,ed es eftat mef- 
fageé & embaflTadoo fouuiraâ de Diu fon Pay , per 
txpaufaa plcnamen la volontat d'ed au mon:& aixi 
mette fii a toutas Prophetias & reuelatioos. 

Dïmengc VI. LoiJMmiftre. 

>T* E reueê-ed quoauque proffieyt dequero? 
1 £. Lo touc es a notìe vtrlitat:car lefus Chrift 
•** arecebut toutz fonsdoôs,per nous en haa 
participans, affiî que nous receuiam toutz 

defa plenitud. 

M. Declaram'aqueropluúsauiong. 

£. Ed a reccbut lo S.Efperit ab toutasfas gracis 

en p.erfeélioo,pemo 9 eaeílargii& diftribuh acaf- 

■cnû,fegô la mefuíe & portioo q Oiu conex eftaa ex- 

pedienta.Et tabee nous pufam d'ed com d'vna hon 

tout To que nous habem de bees fpirituaus. 

M. 'Son Reaume de que nous ferb-ed? ^ 

£ Ces qu'eftans per ed metuts en libertat de co« 

fciefa,& râplitz de fas richeífas fpiritualas,per viue 

en iuftici & fantetat, nous habem tabee la puchaia 

per venfe lo D iable,lo peccat,la carn,& lo mon,qui 

fon los enemics de noftes animas. 

M« tt faSacrificatura/ v 

£ Prumeramenentatqu'edesnofteMediatoo 

per nous reconciliaa a Diu íon Pay : pux apres que | DI LA FE, 
per fon moyen nous habcm aecez per nous prefen* 
taa cabee a f3UUyec nous auherii en facrifici ab tout 
fo qui procedex de nous. Ec en aquero nous em cô- 
pagnoôs de fa Sacrificatura. 
M. Ed refta la Prophetia. 
£. Pux qif aqueft offici es eftat balhat au íegnoô 
lefus per eftaa Maefte & Doíloo deus fons,la fii es 
de nous introdufii a la vertadera conexêfa deu Pay, 
& de fa vertat, talamen que nous fiam efcoliees do« 
mefticsdeDiu. 

M* Tu vóos donq concludii qu'aqueft titre de 
Chrift compren tres officis que Diu a baihacz a fon 
Hiíh ; per en communicaa lo fruút & la vertut a fons 
fìdeus. 
£. Obe. 

*Dimenge Vlh Lo sJìdiniftre* 

PErque Papperas-tu Filh vniq de Diu , vift que 
Diu nous appera toutz íbhs enfans/ 
E. *Sb que nous em enfans de Diu 5 àquero no 
es pas de natura, mes foiamen per adopcioo &c 
per graci,entant que Diu nous vóou reputaa per a* 
queds. Meslo Segnoolefus qui es engendrat dela 
fubftancidefonPay, & es d'vna medixa eífençi, a 
boo dtetasdht Filh vniq.-carednoy aqu'edfolet 
quifianaturau. 

M. Tu vóos donq dife qif aquefta haunoo es pro~ 
priaedfolet , & l'apperceê naturalamenc: meséra 
nous es communicadadedoogratuit , entant que 
nous em fons membres. 
£• C'esaquero. Etper aixiauregardde.quefta DEVS ARTî CLES 
commiinicatioo,ed es diit alhoq^Lo prumee-badut 
e terpluforsfrais. 

M. Que vóou dife ço qui s'enfec aprcs. ? 
jE. Eddeclaracom lo Hilhde Diueseftatvntac 
deu Pay , per nous eftaa Sauuadoò : c\es aífauee en 
prencn nofte carn humana,& accomplin las caufas 
requendas a nofte redemptioô,com eras fón aci re- 
citadas. 

M- Qu'entens-tu per aqtteftsdusmotz,Concebut 
deu Sant Efperit, Nafcutdela Verges-Maria? 
JE. Qu'ed es eftat format au vente de la Verges- 
Maria de h propri fubftaci d'cra, per eftaa femenfa 
de Dauid aixi qu'ed era eftat prediit:& toutasbetz 
qu'aquerob'esheyt peroperatioo miraculofadeu 
Sant Efperit,chens compagniad'homi. 
M* Era ed donq befoin qu'ed veftiffa nofte pro- 
pri carn? 

B. Obe:d'autant qu'ed falhé que la defobedienfa 
cometudacontreDiuper Phomi,hoiTareparada en 
la natura humana. Et tabee ed no pode' eftaa autre- 
nient nofte Mediatoo , per nous conioigne a Diu 
fonPay. 

M< Tu ditz , donq qu'ed falhé que Iefus Chrift 
hoflahomi,per accomplií Poffici de Sáuuadoòjaixi 
que en nofte prbpri perlbnna. 
£. Obe:c2r ed nous'falh recrubaáen ed tout ço 
qui nous deffalh en nous rnedix. ço qui nos' pot au- 
trement haà. 

M. Mesperqueaqueros'es-ed heyt perlo Sant 
Efpent > & no pas per operatioo d'homi , ieguien 
Fordide nacura? 


DE LAFE. 
JB'. Perautan que la femenfa humana es d'era me* 
dixa corrompud *,ed falhiba que la vertut deu S. E- 
fperit enceruiengpfTa en aqueftaconceptioo „ per 
goardaa nofte Segnoo de toutacorruptioô, & lo 
ramplii defantetat. 

m. Aixi ed nous es muchat que aqued qui deu fan- 
éìificaa los auftes,es exémpcac de couta macula : & 
deu vente de fa may es confacrac a Diu en puretac 
originala,per no eftaa punt fubieíl a la corruptioo 
vniuerfala deu genre hijmaâ, 
£• Io Penteni aixi. 

J) imenge P* II /. Lo Minìïtre. 

Vinh es-ed qu*ed es nofte Segnoo? 
£. Com ed es eftat coftïtuic deu Pay,a£- 
fiî qu'ed nòus aye en fon gouuernamen, 
per exercii lo Reaume & la Segnoria de 
Diu auceu & en la cerra,per eftaa Cap deus Anges 
&deusfideus. 

Aî. Perque de la natiuitat veês-tu inconcinent a 
la mort,lexán touta l'hiftori de fa vica? 
£. Per ço qu'ed no es aci parlat qu'e de ço qui es 
proprimenc de la fubftanci de nofte redempcioo^ 
M. Per que no es-ed diit fimplemens en vn mor* 
qu'ed es mort:mes es pajrlat de Ponce Pilatjiuús lo- 
quoau ed a fuffert^ 

È. Aquero no es pas folamen per nous afíegùraa 
delacenitud dePhiftori,mescabee per figniíîcaa 
que fa morc importa condamnatioo. 
M. Quinh aquero? 

.E. Ed es mort per foffirii ia pena quins era degu- 

&g «i 
DEVS ARTÏCLES 
«L&/& per aqued moyeri nous en deliuraa. Or per au- 
can quenous eram coupables daban loíudiameîi 
deDiUjCom maufa&oos.-perreprefentaa nofte per- 
fonna, ed a voulut comparii daban lo fe ti d' vn Iud- 
ge de la terra,& eftaa condânat per la bouqua d'ed, 
per nous abfblue au throne deu ludge celeftiau. 
M. Toútasbetz Pilat lo prononcia innocent : & 
aixi ed no lo condamna pas com fi ed en era dio-ne. 
£. Ed y a IVn & Taute/c'es qu'ed es iuftifìcat per 
lo teftimoniadge deu Iudge ', per muchaa qu'ed no 
íbflfriba pas peç fons demerits, mes per los nofteS: 
& çopendent es condamnat folemnalament per la 
fentencidequedmedix,perdenotaa qu'edes verta- 
derament nofte fermáfa, recebèn la condamnatioô 
per nous,affii de nous en acquitaa. 
M. C'esbiendiit. Caríî ed era pfcccadop, edno 
feré pas capable de fouffrii la mort per los auftes:& 
toutasbetz affii que fa condamnatioo fia nofte de- 
liuranfa>edfalh qu'ed fia repuut enterlos iniqs. 
'M loPenteniaixh 

Dimenge IX. LozJldiniŷre. 

O qu'ed es eftat crucificat,importe-ed quoau- 

quecaufa,pluusleiì quelîlom Thabeautre- 

men hèyt mourii? 

E. Obe,aixi que PApofto'ac remuftra>difen 
qu'ed qR^í penut au huftper traníportaa nofte ma- 
lediéìioo fus fi medix,per nous en defcarquaa. Car 
aquera forta de mort era maudita de Diu. 
Jlí. Commen? No-cs pas deshonoraa lo Segnoo 
lefus , de dife qu'ed es eftat fubieíl a malediétioo.. 
D E L A FE 
obe medtx daban Diu? 

E. No pas:car en la recebèn,ed l*a anîchiladâ pet 
fa vertut.- tallament qu'ed no a pas lechat d'eftaa 
touts iorns benedìit , per nous ramplii dc fa bene- 
diéHoo. 

M. Éxpaufafoquis'enfec. 
E. D'autan que la morc era vna maledifUoo fus 
rhomi>acaufadeu peccac, lefus Chrift l'aendura- 
da, & en Pendurán Và furmontada : & per balhaa a 
entene que fa mort era mort vcrcadera, ed a vouluc 
eftaa metut au fepulchre.aixi que los auces homis. 
M. Mes ed no fembla pas qued nousreuenga 
quoauque bee de quefta vi&oriVvift que nous no 
lecham pas dé mourii. 

E • Aquero no empacha d'arrè : car la mort deus 
fideusnoesa prefen qu'vn paífadge perlos intro- 
dufii a vnna vita mielhora. 

M. Dequeroeds'enfecqu'ednonousfalhpluus 
cregne la mprt com vna caufa horrible : mes* ieguìi 
volontariment nofte Cap & capitayne lefus Chrift, 
qui nous y precedex , no pas per nous y haa períi, 
mes pernous fauuaa. . 

M. Edesatau. 'Dimenge X. Lô tsPiinìîírt. V e fîgnifîca ço qui s'enfec de ladefcendu- 
deaus inferns/ ^*<* \.^ 

E. C'e^ q non-folamen ed a fuíFerc la 
morc naturala.q, es leparatioo deu cós 
Sc de ramna.*mes tabee que fonamnees eftade en~ 

G& l'ln 
DEVS ARTICLES 
farrade en engoexa meruelhofa, que S. Peéapperâ 
las douloos de morc. 

j\4. Per quinha rafoo aquero s'es ed heit > & quinh? 
JE-# Peraucan qu'ed fe prefentaba a Diu per fatis« 
faa au nom deus peccadoos , ed falhiba qu'td fen- 
tiffa aquefta hornble deftrefla en fa confcìenfa , cô 
ii ed hoffa eftat delexat de Diu:& medix com íî Diu 
era corroffar côtre d'ed. Eftan en aqued abyfme,ed 
a cridacMon Diu,mon Diu,perque m'as-tu lexac? 
M. Mes Diu era-ed courròffac conire cá? 
£. No:mes ed falhiba coucasbecz. qu'ed raffligiffa 
aixi,per verificaa ço qui es eftat prediic per Efaye, 
Qu'ed es eftat frappac de la maâ deu Pay per noftes 
peccacz.,& qù'ed a portat noft es iniquicatz. 
M. Mes quinh podé ed eftaa en aquera frayoo,co 
û ed era abandonnat de Diu, ed qui es Diu medix? 
E. Ed falh entene que íegon fa natura humana ed 
es eftat en aquefte extremitat : & per aquero haa>q 
fa diuinitat fe teniba per vn petit de temps com ef- 
conuda^c'es a dife,qu'erá no muçhabà pas fa vertuc. 
M. Mes quinh fe pot edhaaque lefus Chrift qui 
es lo falut deu mon, íïe eftat en talla códamnatioô»? 
E. Ed no y es pas eftat per y demoraá:car ed a ta- 
lamêc fencit aquefta horroò que nous hàbem diita, 
qu'ed no eja e$ pa&eftat opprimic , mes a batalhac 
contre la puchanfa deusimferns, perlarompe& 
deftrufih 

M* Per aquero nous vedem la differeníî enter lo 
turmê qu'ed a fuffertat>& aqued que fentin los pec- 
^cadoòs qae Diu punex en íòn ira. car ço qui es eftat 
temporau en ed> es perpetiìau aus auttes ; & ço qui DE IA Ft 
es efíat íblamcnt vn agulhoô per lo facaá,lor e$ vng 
glauì per los blaííaa a rabrt. 
£. C'es aqucro:car lefus Chrift no a pas lexat d'e» 
fpcraa toutiorn en Dieu au miey de taus deftreífas: 
mes los peccadoòs que Diu damna,fe defcfperan&^ 
defpieytan contre ed,entro alo blaphemaa. 

Birnenge X L LoUfâniJíre* 

NO podem-nous pas plaa deduíîi aequero 
quinh fruúc nous recebem dc la mort de Ie* 
fusChrift? 

E\ Obc*Etprumeramen nousvedemque 
c'es vn facrifici,per loquoau ed a fatìsíeyt per nous 
au iudiamen de Diu:& aixi a appadfat Tira de Diu 
enuers nous , & nous a reconciliatz a ed. Per lo fe- 
cond,que fa fang es lo lauamen,per loquoau noftes 
amnas fon eftadas purgadas de toutas maculas.Fi- 
nalament^que per aquefta mort noftes peccat&fon 
defputatz per no venii en memori daban dìu:& a|- 
xi que l'obligatioo qui éra contre nous*es abolida» 
Jkt. Noiv habem nous pas quoauque aute vtilitat? 
£. Si habermc'es que fi nous em vrays membres 
de Chrift,nofte vielh homi es crucificat, noíje cam 
es mortificada,affii que las maubefas concupifceifc» 
cis no regnen pluús en nous. 
M. Declaral'articlequis'enfec. 
£. Ces que lo ters iorn ed cs reflufcitat .* En que 
ed s'es muchat vi&orioo& de la mort, & a roput los 
liams deu diable J & deftruút touta fa puchanfa. 
M* En quoan de forus nous proffieyta aquefU 
refurre&ioo? DEVS ARTTCLES 

'M. La prumere es que la iuftici nous es eftada ple« 
jumenc acquifide en aquera:La feconda^qu'aquero 
îîous es vn cercan gadge que rçous reífuicuarám vna 
Viegada en immortalitac: La terfa>que fi nous com- 
municám vertaderamen adaquera>nous reíTùfcicam 
deiá'en nouuelecac de vita,per feruii a Diu, & viue. 
fantament feguien fon plafeè* 

^Dimenge XII. Lo iJMiniftre* 

PAffemoultre. 
£. Ed es montat au ceu. 
M. Es edmoncacen tauforta,qu 9 edno fía 
pluûs en terra? 
£. Obe : car pux qu'ed a heyt couc fo qui lo era 
eftat ordenat deu Pay , & qui era neceflari a nofte 
falut , ed no era pluús meftieè qued conuerfaífe au 
Mon. 

JML. Que nous proffieyce aquefte Afcenfioo? 
JE. Lo profíìeyc es double: car d'aucan que Iefus 
Chrift es encrac au ceu en nofte nom, aixi qu'ed en 
cra defcenduc per nous,ed nous y balhe entrada.* Sc 
nous a àfleguracz que la porca nous es a prefen v- 
berca,laquoala nous era barrada per noftes pecacz. 
Secondamen,ed appaá la daban la faci deu Pay,per_ 
eftaa nofte Incerceífoo & Aduocat. 
JH . Mes íefus Chrift mòncán au ceu,s'es-ed talla- 
men retirat deu mon^qu'ed no fia plus ab nqus? 
E. No:car ed a diic lo contrari:ç'es qu'ed ferá pres 
de nous entro a la fiî. 

M. Es-ed de prefenci corporalla qu'ed demora 
ab nous? D E I A F !, 
381 NôïCar c'es aucc caufa de fon cós, qui cs eíìat 
eflebat en haut,& de fa vertut,laquoalle es per tout 
efpanduda. 

M. Quinh entens-tu qu'ed es aíTetiat a la dretca 
de Diu fon Pay? 

E. C'es qu'ed a reccbut la Segnoria deu ceu & 
de la terre,affii de regii & gouuernaa tout. 
M. Mes que fignifica la dretce,& aqúeft aífecia* 
mentdont edesparlàt? 

E. C'es vnna fimilitud tirada deus Princes de la 
terra,qui hén fede alorcoftat dretaquedsqu'eds 
ordénan Loétenens, per gouuernaa en lor nom. *iíjj 
M* Tuno entésdonq finofoque ditz S.Pau c^es 
qu'ed es eftat conftituit Çap de la Gleyfa,& exaltac 
deíTuus touta principautâc, & qu'ed arecebuc vil 
Nom per deíTuús tout nom. 
£. Obe. 

*Dimenge XIII. Ldtfflmiftrel 

PÁfleoultre. 
E. De là viará iudiaa los vius & los mortz:qui 
es a dife,qu'ed apparerá vna vegada deu ceu ea 
iudiamen,aixi que lom lo y a vift pujaa. 
M. Pux que lo iudiamen ferá en la fii deu temps* 
quinh ditz-tu que los vns viurán labetz , & los au* 
ftes ferá mortz; vift qu'ed es ordcnac a toutz hoqais 
demouriivnna betz? 

E. S. Pau refpon a daquefta queftioo,difen qu*a* 
quetz qui ferán labetz furuiuens , ferán fubitament 
cábi^itz, affii que lor corruptioo fie abolida> & que 
lor cós fia renouuelat,per eftaa incorruptible. DIVS ARTïéLES- 
f M* Tu entens donq qu'aquefta mucatioo ïor ferá 
eom vna morcperaucan qu'ere abolirá lor prumera 
natura,per los haa reffufcitaa en auce eftat* 
£. Cesaquero. 
jM. Nousreueêed quoauque confolatioódeço 
quclefus Chrift deu venii vna betz iudiaa io mon? 
£. Obê finguiara: car nous em cercans qu'ed no 
apparerá fino en nofte faluc. 
JÌi. Nous no debé pas donq cregne lo darreé iud* 
ìamen,per Thabeè en horroò. 
E. No pas^pux qu'edno nous falhirá venii daban 
aute Iudge,que aqued medix qui es nofte Aduocat 
& apreès nofte caufe.en maâ per la defende. 

Dimmge XII II* Lo zJfyfiniftrc, 

Iengáma la terfapartida. 

E. C'es la fe au Sant Efpcrié, 

M. A que nous proffieyce-cf a? 

E. A ço que nous reconegam que co Diu 
îious a rachepcacz.dc fauuatz per lefusChrift, cabee 
ednoushéperfon S. Efpericparcicipansdequefta 
redempcioo,& deu faltit. 
JML. Quinhaquero? 

E. Com la fang de Iefus Chrift es nofte lauamen» 
tabeê falh ed que lo S- Efperic en arrofe noftes con- 
fcienfas.am deque eras fian laruadas. 
M. Ed falh a daço declaracioo plu^ cercana. 
JB. C'es a 4ifc>que lo S.Efperic habicanc en noftes 
coos,nôus hé fentii la vercuc de nofte Segnoo lefus 
Chrift. car ed nous illumina per nous haa conexe 
fas gracis : cdlas fagere & impnme en noftes am- 
D E L A F E. 
ms,& lor balha loc en nousred nous regenera & hê 
naberas creaturas , talament que per fon moyen 
nousrecet^em toutzlos beês &doôsquinous íon 
prefentatz en Iefus Chrift. 

Dimenge XV. LozJflimJire* 

r 

QVe s'enfec-ed? 
^" £. Laquartapartida,on esdiitqueoout 
credem la Gleyfa catholiqua. 
M* Que vóou dife la Gleyfa cathoîiqua? 
E. C'é's la compagnia deus fideusque Diuaoiv 
denatz & tíìegitz a vite eternala. 
M. Es-ed necciïàri de crede aqueft article? 
E. Obe , fi nous no volem haa la mort dc Ieíus 
Chrift otíofa,& tout ço qui es eftat deia recitat:car 
!o fruút quin' proeedex es la Gleyfa. 
M. Tu ditz donq que entro adaquefta hora ed es 
eftat parlat de la caufa & deu fondament de falut, 
tntan que Diu nous a recebutz en dìleítioo, per lo 
moyen de Iefus Chrift & cofirmat en nous aquefta 
graci per fon S.Efperit:mes qu'a prefent e$ muchat 
Feffieyt & Paccomplìíiemen de tout aquero, per ne 
balhaa mielhe certitud. 
£. Ed es aixi. 

M* En quinh fens aperas-tu ía Gîeyfa fanta? 
E. Peribqueaquedsque Diuaeflegitz, edlos 
iuftifiqua & purifiqua a fantctat & inaocenfi , per 
haa en eds relufii fa glori. Et aixi lefus Êhrift habc 
racheptat fa GleyfaJ'a fantificada:affiî qu'era hoflà 
glonofa & chens macula. 
M. Que vóou dife aqueft mot Catholiqua, 011 J DEVS ARTICLÈ5 

Vniuerfalla? 

£. G*es per fignifiquaa que com ed n*y a quVa 

Cap deus fideus , tabeê nous debem eftaa vnits en 

vn cós : tallament qu'ed no y a pas plufors Gleyfas, 

mes vnna foletta> laquoalle es eftenuda per tout lo 

Mon. 

M. \ Et fo qui s'enfec de la communioo deus Sants, 
qu'importe-ed? 

jS. Aquero es aiuftat per mielhòò exprimii Pvni« 
tat qui es enter los membres de la Gleyfa.Et tabec 
per aquero nou's es balhat a entene que tout fo que 
nofte Segnoo hé de bcê a fa Gleyfa , es per ]o falut 
& proffieyt de cafcuû fideu/per autan que toutz, an 
communioo enfemble. 

'Dimenge X V*L Le çjllinijfre* 

MEs aqueftafantetat que tuattribuex ala 
Gleyfa,es-ere a prefen perfieyta? 
Ei No pas çopendene qu'era batalhe en 
aqueft mon: cared y a toftê de las rcliquias 
d'imperfeéUoo,lafquoalas no feran iamts oftadas, 
entroqu'erafiadeu tout coniuntea fon Caplefus 
Chrift^deuquoau ere es fantificàda. 
M. Et aquefta Gleyfa nos' pot erc autrement co- 
nexe^qu'en la credèn? 

E. fcdy abeêlaGleyfade Diu vifible,fegon que 
ed nous a balhat las enfegnas per la conexe. Mes ed 
es aci parlat propriment de lá compaignia dequets 
que Diu a eftegics per los fauuaa,laquoala nos' poc 
pás planament vedeè a Toelh. 
M. Que s'enfec-ed? i.'WK3aiK^ D E LA FE 
'E. Yo crey la remiíïìoô de.us peccatz* 
M» Qu'entens-tu per aqutft mot de remiíïìoo? 
E. Que Diu per fa bontat gratuita perdonna & 
quittea fonsfidcuslortfautas,tallamèn qu'erasno 
vienin punt en contedabah íbn iudiamen perlos 
enpunii. 

M* Dequcro ed s'enfec que nous no meritam pas 
pcr fatisfaéìioo que Diu nous perdonne. 
E. Obe. cai lo sSegnoo lefus a heyt lo pagamê,& 
en a portat la pena. De nofte part nòus.no y podem 
apportaa aucuna recompenfa : mes falh que rece- 
uiam per la pura liberalitat de Diu perdoô de touts 
noftes peccatz. 

M- Perque metz tù aqueft article apresla Gleyfa? 
E. Per foquenadnoobteê perdoôde fonspec- 
catz,que prumerament ed no fie incorporat au po- 
ble de Diu , & perfeuere en vnitat & communioo 
ab lo cós de Chrift : & aíxi qu'ed fia membre verta- 
deédelaGleyfa. 

M. Aíxi horsdelaGlcyfe ednoyaquedánatioô 
& mort. 

E, Ed es certán. car toutz aquetz, quìs' feparan 
dela communioodeusfideus,perhaa feéieapart, 
no dçbin efperaa falut,cependent qu'eds fon en di« 
uifioo. 

Dimcnge XV II. JLo^Piiniílre. 

QV e s'enfec-ed? 
E. La refurreótioo dc Ia carn x & la vite e* 
ternalla. 
M. Perque aqueft article esed metut? DEVS ARTïCLES 
E. Per nous muchaa qu e nofte felicitat no repaij. 
fa pas en la terra: So qui ferb a double fiî:prumera*, 
menaffiîquenous aprengamde paffaaperaqueft 

tnon, com p^er vn païs eftrangcé , mefpresán toutas 

caufas terreftres,& noy metten pas nofte coó. Pux 

tabec que iafTu que nous no veiam pas engoera lo 

fruút de la graci que lo Segnoo nous a hey ta en Ie* 

fusChrift, quenousno pergam pascoradge pera- 

quero:mes rattendiam en patienfa,entro au temps 

delareuelatioô. 

M» Quinh fe hará aquefta refurre<5Hoo? 

E. Aquetz qui fon mortz auparauan;reprenerán 

íors eósjtoutasbetz d'aute qualitaaaííaueè, qui no 

feran pas fubieéh a mortalitat & corruptiooj iafïìâ 

que be-ferá la medixa fubftanci. Et aquets qui fur-* 

viberán engoera,Diu los reflufcitará miraculofa<- 

ment per aqueft cambiamentfubit , deuquoau ed 

es eftat parlat. 

M* Et aquefta refurreéUoo no fera-era pas com* 

muna tant aus^naubés co'nj aus boos? 

£. Obé : mes aífo ferá beê en diuerfa conditioot 

carlos vns reffufcitarána falut & ioya : los auftes a 

condamnatioo & mort. 

M. Perque doiiq es-ed folament parlat de la vita 

eternalla,&no pasáuta-plaâ d'imfern? 

£. Per fo qu'ed no y a arre mettut en aqueft fom*> 

mari, qui no appenienga propriment a la confola- 

cioo.de las confciénfas fidellas, ed nous recita folá- 

mentlos bees que Diuhé a fons feruidoòs. Et aixi 

ed no y es hcyce aucuna mentioo deus iniqs,qjui fon 

excludítz, de fon reaume. 

Dinicn- D E L A F E. 
Dìmenge Xr/j/. Lo çjfîmijîrel 

PVx que nous habem lo fondament fus loquoâu 
la fe es aífoftengada , nous poderam plaá de là 
concludii quec'es quelafe vertadera? 
E. Obe:afíauee certane & fermaconechenfa de 
Famoo de Diu enue-rs nous, feguien que per fon E- 
uangely ed fe declafe ef|aa noíte Pay & Sauuadoò, 
per lo moyende Iefus Chrift. 
M. La podem-noushabeèdenousmedix, ouíî 
era veêde Diu? 

E. L'Efcripturanous enfegna que c'es vn doo fin- 
gulardeu S.Efperit:&Fexperiéfatabeê ac múcha. 
M. Quinh/. 

E. Per fo que nofteentenemen es trop <kbil per 
, comprene la fageíîa fpirituaila de Diu , qui nous.es 
reuelada per la fe;& noftes coos.íbn enclins adeffi- 
danfa^ ou finò,a confidanfa machanta de nous-me* 
dix,oudelascreaturas. Meslo S.Efperitnous illu* 
mina, per nous haa capables d'entene ço qu'autre* 
mentnousferé incomprehenfibie: & nous fortifica 
encertitut , fagerán & imprimán las promeífasde 
falut en noftes coós. 

M. Quin bee nous procedex dequefta fe,quoan 
no'us Fha*bem/ > 

E. Era nous iuftifiqua daban Diu, per nous haá 
obtenii vite eternaila, 

M. Quinh donq? I'homi no es-ed pas Ìuftifiquat 
per bonnasobras,viuenfantament & fegon Diu? 
E Si ed s'en trobaba quoauqu'vn ta perfieyt,om 
lopoderébeê apperaa iufte : mes entant que nous 
cm toutzpraubcs peccadoòs,ednous faih fercaaa- 

Hh DEVS ARTICLES 
Ihoò nofte dignicac , per refponne au iudiamen de 
Diu. 

Dimengc X I X* Lo çjfáiniflre. 

MEs toutas noftesobras fon-eras tallament 
reprouuadasjqu'eras no nous pofquan mc- 
ritaa graci daban Diu/ 
JB. Prurntramen toutas aqueras q nous 
hémde nofte propri natura,fon viciofas 1> & per con- 
fequent no podin plafe a Diu :mes ed las condam- 
na toutas. 

M* Tu dicz donq que daban que Diu nous aya re- 
cebutz en fa graci,nous no podem fino peccaá.com 
vn maubes arbe no produfex que maubes fruútz. 
B. Ed es atau. caT engoera que noftes obras ayan 
bere apparéfa per dehora s fi fon-eras maubcfas^pux 
que lo coó es perués,loquoau Diu regarda. 
Jtí. Per aquero tu concludex que nous no podem 
anaa audabande Diupernoftesmeritz, perl'in- 
dufii a nous haa deu bce : mes au contrari, no hem 
que rirritaa çontre nous. 

£. Obe.Et pertan io dic quc per fa pura miferi- 
cordi & bontat^chens aucuna confideratioô de no- 
fìes obras,ed nous a agradablesen IefusChrift, 
iious impután la iuftiei d'ed, & no nous imputáu 
punt noftes fautas. 

M* Cò donq dis-tu que Thomi es iuftifìcat per £tf 
£. Per fo qu'encredèu & recebènen vertadera 
confidanfa de còó las promeíïas de PEuangeli,nous 
cmramen pofleífioo dequefta iuftici. 
JM* Tu entçns que com Diu nous la prefenta per 
D E LA F ïï. 

PEuangeli,tabee lo moyen de la rcccbe c*e$ per'ffe» 
E. Obc. 

Dirnenge XX. Lo Miniftre* 

Es pux que Diu nous a vnna begada rece* 

bucz, las obras que nous hém per fa grací, 

110 lo fon-eras pas plafentas? 

E. Obe'jcncantqu'edlasacceptalibera- 
lamcnt,& no pasperlorpropridignitat. 
M. Gomíno fon-eras pas dignes d'eftaa accepta* 
das,pux qu'eras procedexin deu S. Efperit? 
E. Non pas>a caufa qu'ed y a toutiorn quoauquc 
ínfirmitat de nofte carn mefclada peu miey , don c- 
rasfonfoilladas. 

M. Quoau ferá donq lo moyen de las rende agra- 
dàbles/\ 

£. Si eras fon hey tas en ferc'es a dife^quc la per~ 
íònna fie aífegurade en fa cófcienfa que Diu no las 
examinará pas a la rigoò : mes en crobín las imper- 
feòìioos & maculas per la puretat de IefusChrift, 
las tîará com perfiey tas. 

M* Per aquero difcra-nousqucttiomi Chreftiat 
cs iuftificat per fas obras apres que Diu Ta aperar, 
ouque per aqueras edmerita quc Diuramcper 
obteniifaluc^ 

JE. No:m es au contrari ed es diit, Que nad homi 
viuèn no ferá iuftificac dabanfafaci. Pertannous 
habem a pregaa qu'ed no entre pas en iudiamcn ni 
cnconcedabnous. 
M. Tu no entens pas pertan quclasbonas obras 

deus fideus fian inutilas/ 

Hh ij D E V S ARTICLES 
B. No. car Diu promet de las recompeníaa am« 
p!ement,tant en aqueft mon,com en paradis. Mes 
tout aquero procedex deço qu'ed nous ama gra* 
tuirament, & fopelex toutasnoftesfautas,per non* 
habtè punt memori. 

M* Mes podem-nous crede per eftaa iuftificatz* 
chens haá bonnas obras/ 

£. Ed es impoífiblercar crede en Iefus Chrift es Io 
recebe tau qu'ed fe balhe a nous Or ed no 9 promet 
non folamen de nous deliuraá de la mort, & remet- 
te en la graci de Diu fon Pay per lo merit de fon in- 
nocêci.-mes tabeedenous regeneraapcrfon Efpe- 
rit,per nous haá viue fantament. 
M. La fe donq non folamen no nous ren pas no- 
chalensabonnas obras,mesesla raditz don eras 
fon produfidas. 

E. Ed esaixi. Et peraqueftacaufaladoítrinade 
rEuangeli es comprefe en áqueíiz dus puntZjFe Sc 
Penitenci. 

Dimenge X X L Lo Mmfire. 

V'es-ed que Penitenci? 
E. C'es vnna defplafenfa deu mau, & a- 
moô deu beê, procedièn delacrengta de 
***' Diu,& nous indusín a mortificaa nofte 

carn,per eftaa gouuernatz & condufitz pcrlo «Sanc 

Efpericau feruicide Diu. 

M. C'eslo fegon punftquenous habemtocat 

de la vita chreftianna. 

E. Obè:& habem diit queflo vertadcé& legitim 

íeruici de Diuconhftex cnfoque nousobediama 
D E V S COMMAND. 
û volontat. 
M. Perque? 

E. D'autant qu'ednovoóu pas eftaá feruit fe- 
gòn nofte f antafia,mes a íbn plafeé. 
M. Quinha regla nous a-td balhada per nous 
gouuemaa? 
E. Sa Ley. 

M* Qu'cs ço qu'eraconteê? 
JE. Ereesdiuidideenduas partida$,dontIapru~ 
mera contee quatce commádamcns, & i'aute íïcyss 
ahci cn tout eds fon detz. 
M . Qui a heyt aquefta partilha? 
E. Diu medix, qtii l'a balhade efcriute a Moyía 
enduas taulas>& adiit qu*era fe redufibe endetz 
palaura<>. 

M. Quinh es Pargumen delaprumera Taula? 
E. Tocánt U maneyra de plaâ honoraa Diu. 
M. La feconda/ 

E. Quinh ed nous cau viue ab noftes prochaâs, 
& de ço que nous lor dtbem. 

Dhnenge XXII. Lo MìniSlrf* 

Ecita loprumeê commandamen. 
* E. Efcouta, Ifraél, lo foy lo Segnoo ton 
Diu, qui t'ey tirat hóradejaterra d'Egypta, 
de la may foo de feruhut. Tu no aurás punít 

d'aute Diu daban mi. 

M. Expaufa lo fens. 

E. Deu commenfamen ed hé com vnna Prefad 

fu's taucala Ley.-car ed s % atribuex authoricat de co* 

mandaa,fe nommánI , Eternau > & Creatoò dcu ihon; 

Hh iij 
P'EVS. COMMAND. 

Âpres ed fe duz íiofte Diu,per nous rêdc la doéfrî- 

jae amiable.cát fi ed es nofte Saiiuadoò,c'cs beê ra« 

íòo que nouslo fiam poblé obedien. 

M+ Mes ço qu'ed ditz apre*, de la deliuranfa dc 

la terra dEgy pte , no s'adreíra-ed pas particulara^ 

men au poble d'Ifraei.* 

H» Sì hébee,fegonlocós/mes ednousappertee 

tabee generalamen a toutz,entant qu'ed a deliurat 

Doftes animas de captiuitat fpiritualla de peccat,Sc 

de la tyrannia deu Diable. 

M. Perque hé-ed mencioô dequeró au commetv 

famcnt de la Ley? 

E. Ces per nous admoneftaa oombíen nous e'm 

tiengutzdefeguiifonbonplafeè; & quinhe ingra- 

çitud ferè de haa lo contrat i. 

M, Et qu'es aqueró qu'ed requerex en fomme en 

aqueft commandamen? 

E. Que nous lo referuem a ed folet l'haunoo que 

luy apperteê,chem la tranfportaa ailhoò. 

M, Quinha haunoo luy es-ed propri? 

jE. De l'adoraá ed foletjnuocaá.habeènofte con« 

íìdanfe en ed ; & taus cáufas femblables,qui fon at- 

tribuidas a ù. Mageftat. 

M* Perque dicz-ed, Daban ma factf 

E. D'aucan qu'ed veèt & conex rout>& es ïudge 

de las fecretas cogitatioos deus homis > ed fignifica 

que no folamen per confcífioo exteriora ed voóu e* 

ftaáauôuâtDiu, mestabeeen puravertat &affe* 

tì:ioo de coó. 

Dimenge XX 11 L Lo \Mw$re+ 

pigas lo fegon commandamen* D E V S COMMA N D. 
E. T y not' harás image tailhada,ny femblaní* 
auçuna de las caufas qui foh au ceu là haut,ou en la 
terre aci baix^ou en las aigas qui fon debat la terra, 
Tu no las honoraras punt. 

M. Voóu-edde toutentout defendedehaáau- 
cuneimage? „ 

B* No : mes e d defen de haá aucune image , ou 
per figuraá Diu,oa per adoraá. 
M. Perque no es-ed permetut de reprefentaá 
Diu vifiblement/ > 

E. Per fo qu'ed no y a aucuna couenenfa enter ed 
qui es Efperit eternau & incomprehenfible, & vna 
materi corporalla,morta,corrupiible,& vifib e. 
M. Tu entens donq que c'es haa deshaunoo à íà 
Mageftat>deu volcè reprefentaá aixn 
E. Obe. 

M. Quinha forma d'adoratioo c-s' aci condanada? 
E. C'es de fe prefentaá daba vne image per haá 
fon oratioo, de plegaa lo geoilh daban era , ou haa 
quoauque aute figne de reuerenfi,com íî Diu fe de* 
claraha làànous. 

M. Ed no nous cau pas doq entene que touta tail- 
lhaduraou pintura fia defendude en ^enerau , mes 
folamen toutas imagesquis' hcn per feruii Diu,ou 
l'haunoraa en caufas vifiblés,ou bien per enabuíàa 
à idolatrie enqupauque forte que fia. 
E. Edesatau. 

M. A quinha fiî redufirim-nous aqueft commaa- 
damenc/ 

E. Com au prumeê Diu a declarat qu'ed e- 
re folet fchens aute , que lom deu adoraa , tabeê à 

Hh ìiíj DI VS COMMAND, 
fteCcût ed nou$ muftra quoau es la dretta forma^ 
affîï de nous retiraá de toutas fuperftitioôs & fayf* 
foôs carnallas» 

Dimengf XXI 111. Lo çJMiniýre. 

T> Affemoultre. 

**• E Edaiuftevnamiafía^qu'edesPEternauno* 
fte Diu, fort, geloòs, vifitán l'iniquitat dtus Pays 
fuús los enfans,en la terfe & quarta generatioô en- 
uers aquetz quiu haexhi. 

Jll. Perque hé-ed mentioô de fa forfa/ 

j, 

£. Per denotcaa qu*ed es puchan a mantenii ía 

gîori. 

M. Que fignifica-ed per fa gelofia? 

£. Qu'ed no pot enduraa compagnoorCar com 

ed s'es balhat a nous per ia bontat iiifinida y tabee 

voòued que nous fiam integfement íbns. Et c'esla 

caítetat de noftes amnas d'eftaáconlacradas & de- 

dicadas a ed.D'aute part c'es vna palhardiía fpiri- 

tU4Ìa 3 de nous deftorn^a a quoauque fupcTÌíitioo. 

M* Quinh fe deu ed entene qued punex lo pec- 

cat deus pays fus los enfans? 

E. Pernou* fyalhaáplus.granacrengta, eddítz 

quènonfòlameri ed íe veniarádequetzqui l'offen- 

fan,mes cabeê q lor lignadge ferà maudit apres eds^ 

JML: bt aquero no es ed pas contrari a la iuftici de 

Diu,de punii los vns per los auftes? 

£. Si nous confideram quinhe es la conditioOvdc 

rhumaâ lign'adge, aquefta queftioo ferá boeytada* 

Car dè natura nousém toutzmauditz, & nonous 

podem plaígne de Diu>quoan ed nous lechará cojm DEVS CO'MMAND. 
nousctn Or corn ed declara fa graci & dile&ioô fus 
fons feruidoòs,en benedisènlors enfans: tabee c'es 
yn teftimoniadge de ia venianfa fus los iniqs.quoan 
ed lexa lor femenfe en maledicHoo. 
JM. Que dits-ed plus? 

£. Aflïï de nous ìncitaá tabee per doçoo,ed ditz 
qired hé mifericordi en mila generatioôs adaquets 
qui Taman,& goardan fons cotiimandamens. 
M. Enten-ed querobedienfadeu fideufauuara 
touta fa raça,engoera qu'era fia machanta/ 
£. No pasrmes qu'ed eftenerá entro là fa bontat 
enuers fons fideus,q per Tamoo d'eds ed fe balhará 
a conexe a lors enfans:& no folamé los hará profpe* 
raâfegonlacarnmeslosfantificará per fon Eíperit 
per los rtnde obediens a haá fa volontat. 
Ain' Mesaquerocs-edperpetuau^ 
£. No : car com lò Segnoo fe referua la libertac 
de há mifericotdï aus enfahs deus iniqs,tabee d'au- 
tepártedreteelopodeè d eflegií oureietraáenla 
generatioô deus fideus , aquètz qui boo lo fembia. 
Toutasbetz (î he'-ed talament, que lom pot conexe 
aquefta promefla no eftaa pas varça ni fruftratori. 
M. Perque nomma-cd aci milla generatioos, & 
enla miafle ed no en nomma que tres ou quatte? 
E* G'es per fìgnificaa que fon propri es d'víaa 
plus leu de bontat & doçoò,que de rigoò ni rudeífas 
com ed rê teftimoniadge qu'ed es enclin a bee haa» 
tardiu a fe courroflaa. 

Dimengc XXV. Lo çJHmftre. 
XT Engam au ters commandament. 
y E. Tu no prenerás pas lo Nom deu Segnoo DEVS COMMAND* 
tcmDiuen vaganau» 

M. , Que voóu-ed dife? 

E. Ed nous defen d'abufaa deu nom de Diii non 

folament en periuramens , mes tabee en iuramens 

fuperftuús & otioos. 

Jbî. Pot-ne lom donq plaâ vfaa en fegramensf 

£. Obè,qui fon neceífaris c'es a dileper mante- 

nii la vertat,quoan ed n'es befoin, & per entertenii 

charitat & concordi enter nous. 

M. Novoóu-ed finòcortegii losfegramens qui 

íon a la deshaunoo de Diu? 

E. Per vne efpeei ed nous enfegne en generau 

de nometteìames en auan lo Nom de Diufino en 

crengte& humilitat, perlo glorificaá. Car fégon 

qu'ed es fant & digne , tabee nous cau-ed goardaa 

de lo prene en tau forta , qired femble que nous 

Tayan en mêhspretz^ou que nous balhem occafioô 

delo viiipeadíi. 

M. Quinh fe hará aquero? 

E. Quoan nous no penfaráini parlaram de Diu,ni 

de fas obraSîfinò honorablemen & a fa laudoò. 

M. Que s'enfec-ed? 

E. Vna miaíTa , Qu'ed no tîará pas per innocen 

aqued qui prenerá fon Nom en vaganau, 

M. Vilt qu'ed denoae ailhoo generalarrien qu'ed 

punirá toucz tranfgredidoos,qu'es ço qu'ed y a aci 

d'auantadge? 

E. Per aquero ed a voulut declaraa combien ed a 

en íîngulara recommandatioo la glori de fon nom, 

difennommadamcn qtfed no foffrirá pas qu'om lo 

menhsprefcafïu que nous fiam tan plus focioòs de DEVS COMMAND. 
Thabè&en rcuereníî. 

Dimenge XXVL LQtJttmUre* 

VEngám au quoart. 
E. Qu'ed te fouucnga deu iorn dcu repaus 
per lofantificaa.Sieys iorns tu tribalharas,8c 
harás touta ton obra.Lò feptâu es lo repaus 
4eu 5egnoo ton Diu.Tu no harás en aqued aucuna 
obra,ni tu»ni ton filh, ni ta filha, ní ton feruidoò^ni 
ta firuenta,ni ton boeou,ni tón ayne> ni l'elîrangeé 
qui es dehens tas portas. Carenfieys iornsDiua 
hey t lo ceu & la terra, & tout ço qui y es compreésí 
Lo feptau eds'esrepaufat. Per aqueroedabene- 
diit io iorn dcu repaus & i'a fantificat. 
M. Commáda-ed de tribalhaa fieys iorns la fep- 
jmana,per fe repaufaa lo íeptau? 
E. Non-pas fimplement: mes en donnán con- 
gct de tribâlhaa fieys iorns durant,ed referualo fe- 
ptau,auquoau ed no es licìt de tribalhaa. 
M. Nous defened donq touta befoigne vn iorn 
la fepmana? 

£. Aqueft commandament a quoauque coníï- 
deratioo particulara.Car robferuatioo deu repaus 
es vna partida de las ceremonias de la Ley anciana: 
à caufa de que à la venguda de Iefus Chrift ere es e* 
ftade abolida. 

M. Ditz-tu qu*aqueft comttíandament appertec 
propriment aus Iudeus,& es eftac donnat perlo 
temps de l'anciaâ Teftamen? 
£. Qbe,enun qu'ed es ccrcmonial? DBTS eOMMANB, 
r M. Comment donqty a ed quoauque caufe ouî* 
trelaceremonia? 

£.. Ed es eftat heyt per tres rafoos. 
Ai. Quinhas fon aqueras? 
£. Per figuraa lo repaus fpirituau : per la poliei 
ccclefiaftiqua.-& per lo foladiamen deus ícrûidoòs. 
jML. Qn'esaqucdrepausfpirituau? 
£. Ç'es de ceflaa de noftes propris obras > affiî 
que lo Segnoo opere en nous. 
Jtâ* Quinh fe hé aquero? 

E. En mortificán nofte carn , c'es a dife , renon- 
ciananofte nacura,affii qu-e Diu nousgouuerne 
perfon Efperit. 

J\d. Aqueroiedeu edhaafolamenvniornJaíep- 
mana. ? 

E. Edfe deu haacontinuallament :car defpux 
que nous habem commenfat,ed nous cau perfeguii 
toucanoftevita. 

' jML. Perque donq y a-ed iorh cercan aíîîgnat pex 
figuraaaqueró/* 

E. Eà no es pas réquerit que la figura fia de touc 
cn tout parelhe*ala vertac, mes es aílèz qu'ed y aya 
quoauque femblanfa. 

M. Perque lo feptau iorn es-ed ordenat plus leu 
qu'vft auteí 

E. LonobredefeptfignificaperfeíHooenl'Ef- 
criptura: áixi ed es propri per denoraá la perpecui- 
tat.Tabee ed nous admonefta que nofte repaus fpí- 
rituau noesfinò commenfat duránt aquefta vua 
prefenca : 8c no fera punt perfieyt , eatro que nous 
iorciam dequeft Mon. D E V S COMMAND, 
'Dimeiige X XVI /, L o sJMinifire. 

\J[ Esquevoóudifela rafoo qu'allega aci nofte 
*^ Segnoo qu'ed nous çau repaufaa có ed a htu? 
E. Aprcs habeè creat toucas fas obrasenfieys 
iorns , ed a dedicac lo feptau a la confideratioo de- 
queras.Ec per nous mielhoò indufii adaqueró haa, 
ed nous allega fon exemple. Car ed 'no y a arre tanç 
defirablt que d'eftaa femblables a ed. 
M r Falh ed tout iotn meditaalas obras de Diu, 
ou fi es aiiez vnna betz la fepmana? 
£. Aquero fe deu haa chafcuû iorn:mes a cauía 
de noftt infirmitaCj ed n'y a vn fpecialament depu^ 
tat.htc'esla polici queio ey diita. j 
Aí. Quinh onli deu om goardaa en aqued iorn? 
B. C'es que lo poble s'afsêblc per eftaa énfegnat 
en la vertat de Diu:per haa las pregaris communas; 
& reríde teftimoniadge de fa fe & religioo. 
M. Quinh entens-tu qu'aqueft commandament 
cs tabee balhat per lo fupport deus féraidoòs/ 
E. Perbalhaaquoauquerelaix adaquetzquiíon 
en la puchanfa deus auftes. Et parelhament aquero 
ferb a la policï communa : car cafcuu s'accoftumea 
tribalhaa la refta deu cemps .> quoan ed y a vn ioni 
de repaus. ~ . 

JÍ4. A prefen digam com aqueftcommandament 
s'adreffe a nous. 

E. Tocant la ccrenioniejere es abolida;car nous 
habem raccompliífement en Iefus Chrift. 
Aí. Comment/ 9 

E. C'es que nofte vielh hotni es crucificat per îa ' 
vercut de fa mort > & per fa refurrectioo nous reíìu- Divs command: 

icìtam en nouueutatdevita. 

M* Qu'es donq aquero qui nous en refta? 

M. Quenous obíerué Pordi conftituit enla GleïJ 

la, per audii la palaura deu Segnoo, communicaa ì 

las pregaris publiquas, & aus Sacramcs:& que nous 

nocontreucngâpas ala jxolici fpiricualla qui es en« 

terlosfidtus. 

M. Et la figura no nous profieytccra pas d'arrè/ 

JE. Si hé plaâ. è Car ed la nous cau redufii a la ver- 

tat, c'es qu'eftans vrays membresdeChrift.nous 

quiccem noftes obras propris,per nous permetcea 

ibn gouuernamenc* 

"Dimenge XXVUI. Le t&lmflrfé 

VEngam à la feconda Taula. 
E. Honora ton Pay & ta may* 
M. Qu'encens^tu per honoraa? 
E. Que lo$ enfans fián humblçs & obe- 
diens a lors pays & mays 'j lor portári haunoo & re* 
uerenfijlor aífiftín & fiânà lor commandament 5 aÌ3U 
qu'eds y fon dengutz. 
M. PaíTa pluus oultre. 

E. Diu aiufte vna promeíTe a daqueft commâda* 
ment,disèn 3 Affiî que tons iorns fiá prolongatz fu$ 
îa terra^laquoalla lo Segnoo con Diu ce douna. 
M. Q^,e voóu difc aquero? 
E. Que'Diu balharálongavite adaquetzqui ren* 
dran au pay & à.la may Thaunoo qui lor es déguda* 
M. Vitt qu'aquefta vite es ta plêa de miferi,quinh 
es-ed que Diu promet a l'homi per vna graci^qu'ed 
îo hará viue longamenc? D I V S COMMAND. 
2?. La vita terriena, quoauque miferablc qu'era 
fia,es yna benediíHoo de Diu a l'homi fideu: & no 
hofla íîno d'autá que Diu lo teftifiqua fa dileâioo 
paternalla,rentertenín en aquera. 
M. S'enfeoed au contrari % que ffiomi qui moô 
îeu,fia maudiit de Diu? 

E. No : & mcdix ed aduiará quoauque betz que 
lo Segnoo rctirará plusleu dequeft mon aquetrque 
edamaráîo plus. 

M. En aquero hasê quinh goarda-ed fa promcfía? 
£. Toutço queDiiinous promctdebeesterre- 
ftres , ed nous ac cau prcnne ab conditioo , entane 
qu'ed es cxpedient per nofte falut fpirituau. Car 
ce ferè praube caufa > fì aquero no anaba tout-ìorn 
daban. 

M. Etdequetzquiferanrebellesàpay&àmayí 
E. Non folament Diu los punira auiourdeu 
iudiamen,mesed ne haratabeêlavenianfa íuslors 
cós,fie en los hasèn morii dabâ lors iorns, ou igno* 
miniofament,ou enquoauque aute forta. 
M. Parla-ed nómadament dc la terra de Çanaan 
en aquefta promeífa? 

£• Obè , quant aus enfans d'Ifrael : mes edi 
nous cau a prefent prene aqueft mot pluús ge- 
neralament. Car en quoauquepaïs quenousde- 
morem, pux que la terre es sôa,ed nqusy balhano-* 
fte habitatioo. 

M. Es aquero tout lo commandament? 
£. Combien qu y ed no fia parlat que de pay & de 
may: toutasbetzed falh entene toutz fuperioò-S 
pux qu'ed y a vna medixa lafoô. 
DE VS CO MMAND. 
U Et quinha? 
£. Cés que Diu lor a balhat Ia preemineníï.ca? 
çd no y a authoritac ni de Pays, ni de Prìnces, ni de 
toutz/autes fuperioos,fino com Diu l'a ordenat. 

Dimenge XXIX. LosJMiniftre* 

Igas lo fieyfau commandament. 

E. Tu no tuaras pas. 

M. No defen ed fino d'eftaa murtree'? 

E. Si hé : car pux que c'es Diu qui pafla* 
no-folamen ed nous impaufaley fus lasobras exte- 
rioras,mes principalament fus las affeéiioos de no- 
ftes coós. 

M. Tu entens donq qu*ed y a vne efpeci de mur- 
tre interioò que Diu nous defen aci. 
E. Obe:qui es hayne & rancuni , & cupiditat de 
mau haá anofte prochaâ. 

M. Es-edaífezdenolo voleè puntmau, &deno 
îoport aapunt maubefe afFêítioô/ 
E. No:car Diu en condamnán la hayne,fignifica 
qu*ed requerexque nous amem noftes prochaâs,& 
procurem lor falut,& ìo tout de vertadere aíFeâioo 
&thens hypocrifia. 

M. Digas iofeptáucommandament. 
E. Tu no palhardaras pas.. 
M. Quinh es lo fommari? 
úE. ÇVue touta palhardife es maudita de Diu : & 
per aquero qu'ed nous en falh abftenií , fi nous no 
yolem prouocaa fon ira contre de nous. 
M. No requerex ed aute caufa? 

E. Ed nous falh toíté regardaa la nâtura deu Le- 

giflatoò, D E V S COMMAN D. 
gìfiatoò>loquoau no s'arrefta pas folament al'obra 
exceriora 3 mes demandal'afFecUoodeu coó., 
M* Qu'es aquero donq qu'ed import^ 
£. Pux que noftes cós & noftes animas 'fon tem* 
ples 'deu 5.Bfperit,que nous los conferuem en tou~ 
ta honeftetat;& aixi que nous fiam caftes,non fola^ 
nien de feyt, mes tabee de defiis , de palauras & dc 
geftas,tallamé qu'ed no y aya nada partide en nous 
íoilladad'impudicitat. 

Dimenge XXX. Lo zJlíiniftre. 

VïengamàPoeytau* 
E. Tu no defraubaras pas. 
M. Voóu-ed folamen defende îos layroicis 
que lom punex per iufîicLou fi ed s'eftèn plus loéh? 
M. Ed enten toutas maubefas traffiquas & moiés 
desrafonables d'atiraaa nous io bêê de nofte pro- 
chaâ, fia per violenfa^ ou cautella, ou en quoauque 
aute forta que Diu no a pas approbada. 
Aí. Es-ed aífez de s'abftenii deu fey t , ou fi ló 
vouleè y es tabee comprees? 
JB. Ed falh toftemps îà reueniî 3 d'autant que lo 
I-egiíîatoò es fpirituau , qu'ed no parla pas fimple- 
mentdeuslayrôicis exterioos* mesauta plaâdelas 
enterprefas,volontatz 5 & deliberatioosdenous çn~ 
richii au damnadge de nofte prochaâ. 
M. Que falh eddonq? 

£. Haa'nofte debee de conferuaa a vn cafcuû ço 
desô. 

M* Quoau es lo nauau. ? 
£• Tv nodifcraspunc faus teftimoniadge con- DEV.S GOMMAND. 
trrton prochaâ._ 

M* Nous defen-ed de nous efperiuraa en iudia- 
men,ou de touc de mentii contre nofte prochaâ? 
jE. En nornmán vne éfpeci,ed balhe vna do<5frina 
generalla que nous no mau-parlein pas fauffamenc 
contre nofte prochaa > & que per noftes detraétioos 
Sc menfonjas nous no lo blaflem pas en fons beês ni 
enfa renommada. 

JM* Perque nottantament parla-ed deus periura- 
nnenspublicz? 

£. Per nous haa habeè en pîus gran' horroò a- 
queft vici demaudife &c detraélaa, denottán que 
èjulconque s'acoftume'a fauífament calomniaa & 
difFamaa fon prochaâ , viará volenteés pux apres à 
fe efpeiiuraá eniudiament. i 

jM. No defen edfinò de mau-parlaa^ou fiedco- 
pren tabeê io mau-penfaa?. 

£> Vvn & Faiue,fegon la rafoo deífus allegada. 
Car ço qui es mau de haa daban los homis.es mau« 
bes de vouleè dâban Diu. 
JM. Recita donq fo qu'ed.voóu dife en fomma. 
JB. td nous enfegna de no eftaa pas enclins a mau- 
iudiaa ni detrâótaa : mes plus !eu à bien eftimaa de 
noftes prochaâs, tant quela vertat ac porta: & con- 
feruaa lor bonna renomade en noftes palauras. 

Dimenge X X X L Lo dMiniftre. 

VEngamaudarreécommandamenc. 
£. TV noconuoytaraspunclaniayfoode 
con prochaá: tu no conuoy caras pas !a moìheé 
r de tó procháa>ni fonfcruidoò>ni fa firucta.ni D EVS COM'MAN D. 
fonboeòu,ni fon ayne.ni arrè qui lo appertìeilgâ. 
M. Vift quetoutala Ley es fpirìtualla 5 comtuas 
dii t,& que los auftes comandamens no íoh pas fola- 
men per reglaa Ias obras exterioras , mes tab.ee las 
affeótiôs deu coó^qu'es aqueró q, es aci dabátadge? 
JE. Lo Segnoo a voulut per los auftes commanda* 
niens.mecce en rcng noftes affecHoos & volontatz: 
aci ed voón tabee impaufaa ley à noftes penfamé^ 
lofquoaus importan quoauque couôy tifa & dc fiï 5 & 
toutasbetz noyieniil pas encro à vn vouleè aneftat. 
M i 'Entens-cu que la mendre cêtatioo qui podere 
venìi en pefamen à Thomi fideujfia peccat .eiigoera 
qu'edy repugne,& noy confemieaucunamen/ 
É* Ed es cercá q coutas cogitatioos maubefas pro« 
cedexin de i'infirmitat de nofte carn > engoera q lo 
cofentimen no y fia pas;mes io dic qu'aqueft cómá- 
damé parla de las cocupìfcenfis qui hê latigas & pi- 
câlocoóde Thomi^ses veniiàvnprepausdeliberac/ 
Jtá. Tu ditz donq que co las affeéHoos maubefas 
qui importan volocat cercana,& com refoluda, fon 
eftadas aci deífus condamnadas: tabeê qu'à prefent 
lo Segnoo requerex vnna talle integritat , qu'ed no 
| encre en noftes coós aucuna maubefa cupidicat 3 pet 
los follicitâa & efmabe a mau. 
B* C'es aquero. 

M. No podem-nous pas àprefent haavnfom* 
mari de couca ia LeyA 

E. Si hem,la redubín àdus arricles : dontlo pru? 
meêes, Quenousamem nofteDiu, de toutnofte 
coó.de totua nofte anima,& de toucas noítes fqrfas. 
lcem.nofte proçhaa com nous medix. 

Ii ij D E V S COMMAND. 
\M* Qu*es ço qu'importa Tamoo de Diu? 
E. Si nous ramam com Diu, c'es per Phabeè & 
tieê aixi que Segnoo J Maefte,Sauuadoò J & Pay; So 

qui requerex crengta,haunoo.,confidanfa>obedien- 

ía>ab l'amoo> 

M. Que fìgnifica de tout nofte coó,noftc anima, 

& noftes forfas? 

E. Ces a dife d*vn tau zel,& dVna talla vehemêíî 

qu'ed no y aye en nous nad defii, nada volocat, nad j 

eftudi>nada cogitatioo^qui contreuiêga adaquefta amoô. Dìmenge XX XI L LoMinifire. 
Vinh eslo fens deu fegonarticle? 
E. CTes que com nous em fi enclins natu- 
ralamenc à'no'us amaajqu'aquefte affe&ioo 
furmonta toutas ias auftes: tabee que la 
charitat denoftes prochaâs domine taîlament en 
noftes coós, qu'eranous mie & condufefque, & fia 
la regla de toutz noftes penfamens & noftes obras. 
Aí. Et qu'entens-tu per noftes prochaâsf 
E. 'No folamen noftes parês & amics 5 ou aquets 
qui an focietat ab noustmes tabee aquetz que nous 
îio conexem pas > & medix noftes enemics. 
■Jktì Quinha conionélioo an-eds ab nous? 
E. Talla que Diu a mectude enter los homis de 
la terrajaquoalees inuiolable:&aixinos'potabo- 
lii per la malici de perfonna. 
M. Tu ditz donq que fi quoauquVn nous haex,a- 
queròesdefonpropri: mes cependentque fegon 
l'ordi de Diived no lexa pas d'eftaa nofte prochaâ, DEVS COMMAND. 
& nous lo falh tieê per aqued. 
E. Obe. 

M Pux que la Ley contee la forma de plaâ feruií 
à Dip , ì'homi Chreftiaâ no deu pas ed viUe fegon 
qu'era commanda/' 

E. Si hé beermès ed y a talle infirmitat en toutz, 
que nad.nó s'en acquitta perfieycament. 
M. Pcrque doq requerex lo Segnoo vna talla per- 
feétioo,qui es per deffuus nofte facultat? 
E. Ed no requerex arre à que nous no fiam tien- 
gutz. Au refta,mes que nous mettiam pena de con- 
formaa noíte vite à co qui nous y es diit, engoera q 
nous fiá fort loenh d'attegne entro à la perfect ioô> 
lo Segnoo no' nous imputa pas ço qui y defalh. 
M. Parlas-tu en generau de toucz homis â ou íb« 
lamendeusfideus/ 

E. L'homi qui no es regenerat de l'Efperit de Diu^ 
îio poderè commenfaa à haa lo mendre punt quí y 
fia.D'abantadge engoera qu'ed s'en trobaíle vn qui 
en hefifa quoauque parttda , fi no ferè-ed pas quuti 
pertaivcar nofte Segnoodenociaque toutzaquetz 
qui no accomplirán integrement Jo contiengut de^ 
quera,feran rnauditz. 

Dìmenge XXX II L Lo Minìttre. 

PEr aquero ed falh concludii que la Ley a double 
offici(fegon qu'ed y a duas efpecis d*homis. 
E. Obe:car en Tendret dcus increduis, era no 
ferb fino de los redarguii,& rende plus inexcufibles 
daban Diu.Et c'es ço que S.Pau ditz, qu'ere es 'mi- 
nifieri de mort & damnatioo. Enuers los fideus era 

li iìj devs còmmand; 

a bien vn aute vfddíje. 

M. Quinh? 

£. Prumeramen^d'autâqu'eralosmuchaqu'ecfs 

nos' podin iuftificàa per lors obras,en los humiliáa 

era los difpaufe à fercaa lor faluc en lefus Chrift.Pux 

apres., entant qu'era requerex plus qu'ed no lor es 

poiïìble de haa,era los admonefta de pregaa lo Sc» 

gnoo 3 qu'ed lor balhe la forfe & lo podeè, & cepen- 

dentdefereconexe touciorn coupables.affii de.no" 1 - 

s'enorgulhii pas. Terfamenc, eralor escom vnna 

brida,per los rerenii en la crengta de Diu, 

Ai. ; Nous diferam donq que cobee que durant a~ 

quefta y rca morcala nous nò accompliícam james la 

lley , toutasbetz aquero.no es pas caufa fuperfìua, 

qu'era requerex de nous vna cala perfeòìioo car era 

nousmuchalo butonnous dvbem tene, aíhï qu'vn 

cafeuû de noiiSj fegon la gracique Diuluy a heyca, 

s'efforee continuallamen d y arriuaa > &: s'auanfaa de 

iorneniorn. 

£. IoJ'enteni átau. 

M* En la Ley no habem-ncms pas vna regla per~ 

fieytade tout beê? 

£• Sutailamenque Diu nodemadafinòquenous 

la feguiam;au comrari ; defauoué & reietta tout ço 

que t'homi entrepren de haa oulcre lo côtengut de- 

quera:car ed no demáde aut e facrificí qu'obediéfa. 

Jïd. Dequefcruindonq toutaslas admonitioos, 

remonftranfas í coînmadamens 3 & exhortatioos que 

hén tántlos Prophetesquelos Apoftos? 

£. Aquero no fon que puras declaratioos deque- 

ta^.quinofonpas pernous deftornaa defono&e* 
DEVSCOMMAND. 

dîenfa,mes plús leu per nous y condufii. 
M. Et toutasbetz íî no traóïe-era pas de las voca* 
tioôs particularas. 

E. Qyoá era ditz qu'ed faîh rende à cafeuû ço qui 
lui apertee,dequero nous pode plaâ cocludii quinh 
es lo debeè de nofte eftat cafcuû en fon édret.&pux 
nous habé,co diit es eftat, Pexpoíìtioô per touta 1*- 
Elcripturs;car fo que lo Segnoo a aci tocat eri'fom- 
ma 3 ed ac trá&a çà & là per plus ample inftruéHoo. 
<Dtmenge X XXII 11. Le z&tiniftre* 

Vx quenous habem aífez parlat deu feruici 
de Diu^qui es la fecoda partida deThohoraa* 
parlemdela terfa. 
E. Nous habem diit que c'es de l'inuocaa en 
toutas noftes neceffitatz. 
M. Entens tu qu'ed lo falhie inuocaa folet^ 
E. Obè:car demande aquero co vn haunoo pro- 
priàfaDiuinitat. 

M. Si aixi es , enquinha forta nous es-ed licit dc 
requeriilos homisà nofte aiuda? 
E. Ce fonbeêcaufas differentas: carnous inuo- 
quám Diu , per proteftaa que nous no attédem au- 
cuû bee que d 9 ecl& que npus no habem aiihoò re- 
cous/ cependent nous fercám Taiuda deus hiomiç* 
entant qu'ed nous permet , & lor balha lo podcè Ôc 
ìo rnoien de nous ajudaa. 

M. Tu entens cj ço que noùs demandâ fecous deus 
homis^no cotreueê pas à fo que nous debê inuocaa 
vn foîet Dia: vift q nous no mcttem pas nofte con» 
fidanfe en eds,& no los fercam,fínò encanc que Díu 
los a ordennatz Miniftres & Difpenfacoos de Com 

F V*» D'ORATIOO. 

beês,per nous en aiudaa? 

£• Ed es vertat.& de feyt totn ço quc nous en vee 
de bee ? ed lo nous falh prene cô de Diu medix, aixi 
qu'à la vertat ed lo nous enuia per lors maâs. 
M. No nous falh-ed pas toutasbetz reconexe en- 
ue-rs los homis lo bee qu'ed nous'hén? 
Ep Sihé.íi : &nò hoflaque perçoque Diulor hé 
aquera haunoode nos communicaa fons beesper 
lors maâs:car en aquero hase>ed nous obliga a eds, 
& voóu que nous lor fiam attengutz. 
M» Dequero podê-nous pas plaá concludii qu'ed 
no es pas licit cTïnuQcaa Anges , ni Santz qui (on 
deceditz dequeft mon? 

E. Qbe:car deus Sants, Diu no los a pas attribuit 
aqueft oíïici de nòus aiudaa & foccorre. Tocánt los 
AngeSjCombeequ'edlosernplega per feruiianofte 
falut.-toutasbetz (ino voóu-ed pas que nous lo* in- 
uoquem,ni que nous atam nofte adreffe a eds. 
M. Tu ditzdoq que tout ço qui no conuee al'or- 
di quc lo «Segnoo a metut,contreuee a ù volontat. 
E. Obe:car fi nous no nous contencam de ço que 
ìo Segnoo nous a balhac, aquero es vn cercan figne 
d'infidelitac. D"abantadge , fi au loc d'haheè no- 
fte refugi a Diu folec , fegnien fon commandamen, 
nous habem recous à eds, mettèn en eds quoauque 
parcida de nofte confidáfa>aquero es idoiatria^entá 
que nous lor transferim fo que Diu s'era referuat. 

Dimcnge XX XF. LoiLÏMmtftre. 

Tgamàprefentdeîa maneyrade pregaaDiu. 
fis-ed alfez ac haa de lengoa , oq íì l'efpcrit & D B 3 O R A T I O O. 

lôcoóyesbefoing/* 

E. La lengoa no y es pas tout-iorn neceffari : mes 

ed falh qu'ed y aye intelligenfi & aíFeítioô. 

M. Quinhac probarás-tu? 

E. Pux que Diii es Efperit,ed demada tout iortìt , 

io coó,& fingularamé enoratioo,on ed es queftioo 

de communicaa ab ed: à caufa deque ed no promet 

d'eftaa pres finò dequeds qui Pinuoquan en vercat: 

au concrari ed mauditz, toucz aquetz. qui ac hén per 

hypocrifie,& chens affeéHoo. 

M. Toucas pregarisdóqheytasfolamendebou- 

qua,fon fupertìuas/* 

«£. Non folament fuperfìuas, mes tabce defpla- 

fencasàDiu. 

M. Quinhe affeélioo deu eftaa en la pregari/ 

£. Prumerament que nous fenciam nofte miferi 

& praubecac,& qu'aquec fencimen caufe en nous v- 

na facharie & engoexa:pux que nous ayam vn defii 

vehemencd'obcenii gracidabaîfDiu,loquoaudefii 

enflamme noftes eoós J & engendre ea nous vne ar* 

doodepregaa. 

M. Aquero procedex-ed de nofte nacura , ou de 

la graci de Diu? 

E. Ed falh que Diu y befoigne,car nous -ém trdp 

fìupidesîmes TEfperic de Diu nous incite a gemics 

inenarrablesj& formfcennoftescoós tallaaffeéìioa 

& tau zel que Diu demanda,com dicz. S.Pau. 

M. Es aquero à dife que nous no nous debia pas 

nous incitaa & íollicitaa à pregaa Diu£ 

E. No:mes au concrari , affii que quoan nous no 

fencím pas ennous talla difpoficioo, que nous ílip- D'ORATTOO. 
pîiquem lo Segnoo qu'ed Py mecte, per nous rendé 
eapables & fufficiens à lo pregaa degudament. 
Af. Tu no entens pas toutasbetz que la lengoa fia 
de tout en tout inucile en pregaris. 
jE. Nopas:carquoauqvegade ereaiudeal'efpe- 
ric,& lo receê,lo forcificán, à fo qu'ed nos' deftorne 
pascaleudeDiu.D'auacadgejpuxqu'ere esforma- 
daper glorificaa Diu, per deífus los auftes mébres^ 
e'es bié rafoo qu'era s'y emplega en toucas lortas-:& 
tabee lo zel deu coó per fon ardoò & vehemeíì co- 
treng íbuuen la lengoe à parlaa fcns que Iom ŷ pefe. 
Aï. Si aixi es^qu'es-ed de pregaa en lengoa no co- 
iieguda/ 

JE. C'es vnna moquaria de Diu>& vnna hypocri- 
fia peruerfa. 

'Dimenge XXXVL Lo sJl/iniftre. 

Voan nous pregam Diufes ed à l'auentura, 
no fabèn punc fi nous proffieytaram ou no, 
ou bee fi nous debem eftaa certans que no- 
** ftes pregaris feran exaudidas? 
£. Ed nous falh touciorn habee aqueft fondamêt 
en noftes pregaris 3 qu'eras feran recebudas de Diu: 
& que nous obcieram touc fo que nous requeriram 
encant qu'ed fera expedtenc. Ec percan S. Pau ditz 
que la drette inuocatioo procedex de la fe. Car íì 
nous no habem eonfidanfe en la boncat de Diu , ed 
cs impoffible de rinuocaà en vercac. 
M . Et que ferá aquero dequeds qui doubtá,& no 
fabin fi Diu los efcoute^ou no? 
E. Lors pregaris fon de cout e tout fnuolas^d'auu 
) D' ô R A T I O O: 
qu*eras nô an nadas promeflfas.Car ed es diît, quí 
nous demádem en credé,& qu'ed nous ferá aucreiac. 
Aí. Ed.refta.de fabeècômenj&àquinh ticre nous 
podem habeè la hardieffa de nous prefencaa dabaa 
Diu,vift que nousn'em per trop indignes. 
E. Prumeramennous habemlaspromeffaSjàlaf* 
quoállas ed nous falh arreftaa, fens cóíìderaa nofte; 
diguitat.Secondamen^fi nousem enfansde Diu^edi 
nous indufex & pouíla per fon S. Efperit à nous reti« 
raa familiaramê a ed ço à nofte Pay. Ec a ffii q nous 
no cregnám pas de cóparii dabâ fa Maièftat glorio- 
fa, nous qui no ém que praubes vermis de cerra, & 
miferables peccadoòs, ed nous balhanofte Segnoo 
lefus per Mediatoò, affii que per fon moyen habês 
accez,nous no doubtem pas de trouuaa graci. 
M. fcntens tu qu'ed no nous falha inuocaa Diu, 
qu'au Nom de lelus Chrift/ 
£, lo Tenteni aixi.Car nous en habem lo coman* 
dament expres Et en aquero hafenjious es prome- 
tuc que per la vertut de fon interceíïìop , noftes re-? 
queftas nous feran autreiadas. 
M. Aquep no es pas donq temeritacni hola pre* 
soptioô^deìious gaufaa adreífaa priuadamêà Diu* 
moyenác q nous ayá lefusGhrift per nofteÂduocac, 
& q nous lo metciam en auát, áffii que Díu per fon 
moyen nous aya agradables i & nous exaudefca. 
E. Non : car nous pregam com per fa bouqua: 
d'autant qifed nous balhe entrade Ôc audienfa » & 
intercedex per nous. 

Dimenge X X X V I T. Lo iJMinìfire. 

V a rlem ara de la fubftanci de noftes oratioos* -■> * D* O RATIOO. 
Podem-nous demádaa tout ço quins veê en î'ente^ 
nemen, ou fi ed y a quoauq certaba re gla la delíus? 
£. Si nous feguíni nofte fantafia>noites oratioos 
feran fort mau regladas: car nous em fi ignorás,que 
nous no podê pas iudiaa ço qui nous es boô de ue- 
rnádaa'tabeê noftes deíîîs fon tá defordenatz.qu'ed 
es plaâ meftieè que nous no los dem pas la brida. 
Jlí. Que falh ed donq? 

£. Que Diu medix nous enfegne,fego qu'ed co- 
Dexeftaa expediét,& quafi qu'ed nous condufefq'ua 
per la maâ/& que nous no hafam que feguii. 
Jkt. Quinhe inftrucHoo uous en-a-ed balhada? 
JE. Per touta l'Bfcripture edl'anousa balhada 
tref-ample : mes affiî de nous mielhoè adreífaa à vn 
certanbut>edabalhatvn formulari, auquóau ed a 
brcuamentcompreès touslos puncs qu'ednous es 
licic & expedienc de demandaa. 
M. Recica:4o. 

E. C'esque nofteSegnooïefus eftârequerit de 
fons difciples , qu'ed los enfegnafía de pregaa , los 
refponò qu'eds auranàdife aixi.- 

NOfte Pay qui es aus ceus, Ton Nom fia fim- 
tificat: Ton regne aduenga:Ta volontac fia 
heyce en la terra com au ceu : Donna-nôus 
auiornde hoey nofte paâ quotidiaâ: Per- 
donna-nous noftes oífenfas, aixi que nous perdon- 
náin adaquetz qui nous an oífenfatz:Ec no nous-in-» 
dufefquaspas en cencacioo , mes nous deliuradeu 
ínau. Car à tu es lo regne,la puchanfa, &la glori 
aus tempsdeuscemps. Amen. 
*M. Per plusfacile mtelligenfi ; digas me quoantz ft'ORTlOO. ■ 
anicles era conteê? 

£, Shieys:deufquoaus los tres purmees regardan 
ïagloride Diu,fens aucunaconfideratioodenous* 
medix:los auftes fon per nous,& concernexin noftc 
bee & proffieyc. 

M. Commen donq,falh-ed demandaa quoauque 
cauíè a Diu,dont ed nonous reuenga nade vtilitat? 
£. Ed es vertat que per fa boncat infinide ed díf- 
paufe & ordena tallamen toutas caufas,que arre no 
pot eftaa à la glori de fon Nom>qui no nous fia me- 
dix falucari. Aixi quoan fon Nom es fantificat 3 ed 
nous tourne aquero en fantificatìoo:Quoan fon re« 
gne aduee,nous n*ém aucunament participâs. Mes 
en defirán & demádán aqueftas caufas* ed nous falh 
habeè folament efgoard à fon haunoôj fens penfaa 
aucunamenta nousjniíercaa nofte proffieyt. 
M. Segô ton dife, aqueftas tres prumeras reque* 
ítas nous fon fort vtìlas;mes ed no Ias falh haa à au~ 
te incentioojfino per defiraa que Diu fia glorificat* 
E. Obe; & femblablement jaffia que las tres dar-* 
reras íian deputadas a defiraa ço qui nous es expe- 
dient: toutasbecz la glori de Diu nous deu eftaa en 
aqueras recommandada^tallament qu'aquero fia la 
fiî de toutz. noftes defiis. 

Dimenge XXXrilL Lo^/inifire. 

*t7 lengam a Pexpofitioô. Et daba qu'entraa plus 
auant, Perqueesaci Diuapperat nofte Pay, 
pliís leu qu'autrement? 

E. D'autan qu'ed es fort requerit que noftes con- 
fcienfas fian fermament aííeguradas quoan ed es D' O R A T I O. 

qucftioo de pregaa,nofte Diu fe nomma d'vn moe^ 

qui no importa que doçoo & graciofetat, per nous 

oftaa tout doubte & perplexitat,&nous balhaa 

hardiefla de venii priuadament à ed. 

M. Gaufarám-nous plaadoq nous retiraa fami- 

liarament à Diu,com vn enfantà fon pay? 

E* Obe;&engoereabplusgranacertitutd'obte« 

tiii ço que nous demandarám. Car fi nous qui ém 

maubcs>no podem refufaa à noftes enfans lo paa & 

la vianda,quoan eds lá nous demandan,tant menhs 

ac hará nofte Pay celeftiau,qui no-folamen es boô, 

mes esia fouuirana bontat. 

M. De queft nom medix no podem-nous pas plaâ 

probaa fo qui es eftat diit , que la pregari deu eftaa 

fondadetnttnterceffîoô de lefus Chrift? 

JE. O per cercamd'autan que Diu no.'nous aduôa 

pas per fons enfans , finò entant que nous em mem- 

bresdefon.Filh. 

J\d. Pcrque no apperas-tu pas Diu ton Pay , mes 

I'apperes nofte en comrnuû/* 

E. Cafcuû fideu lo pot beê nomaa sô en particulau. 

mes en aqueft formulari lefus Chrift nous enfegna 

de pregaa en comuû per nous admoneftaa que no 9 

debe praóticaá nofte charitat éuers noftes prochaâs 

en pregán:& no pas folamen habeè fouçii de nous. 

M* Que voóu dife aquefta particula, Qui es aus 

ceus/ 

E. C'esautancomfi edTapperaba Haut, pu- 

chanjncomprehetìíible. 

M. Com aqueró;& per quinha fii? 

%l Affiì qu'en rinuoquán nous aprengám d'eíle- D' O R A T.I.O O. 

uaaenhaut noftes penlamés,per no arrèimagînaa 
d'ed ,carnau ni terreftre,& no lo mefuraa à nofte a« 
prehenfioo,ni raíTubieÓtìi à nofte volôtat.'tnes ado- 
raa en humihtat fa Maieftat gloriofa. Et tabeê pec 
habeè plus certana confidanfe en cd , entant qu'ed 
es Gouuernadoò & Maeftc de tout. 

Dìmenge XX X IX. Lo sJMiniftre. 

EXpaufe ara la prumera demanda, 
E. Lo Nom de Diu c'es ù renomada,de la* 
quoalle ed es celebrat encer los homis : Nous 
defirám donq que fa glori fié exaltada per tout 
&en toutas caufas. 

M. Entens-tu qu'era pofqua crexe ou diminini? 
E. No pas en era-medixa.mes c'es a dife>qu'era 
fia manifeftada com era deu. & quinha caufa q Diti 
hafía, toutas fas obras apparian gloriofas com eras 
ibivtallamen qu'en toutas fortas ed fia glorificat. 
M. En la feconda requefta , qu'entèns-tu per 1® 
Regnede Diu? 

E. Ed confifta principalament en dus punts;c*es 
de codufii los sôs & los gouuernaa per fon Efperit." 
au contrari, d'abyíhíaa & confonde los reprobatz, 
quinos'volin rendefubieétsà fadominatipo , affiï 
queclarament edapparia qu'ed noy aaucunapu- 
ehanfa qui pofqua réfiftii à la sôa. 
M. Quinhpregas tuqu'aqueftregneaauenga. ? 1 
£. C'es que de iorn en iorn lo Segnoo mulcipli- 
que lo nombre de fons íìdeus > qu'ed augmente de 
ìorn en iorn fas gracis fuber eds^entro qu'ed los aya 
de tput en tout rampiuz : qu'ed efclarsfqua cabee 
, D 3 O R A T I O O. 

4e pìus en plus fa vertat: qu'ed manifefta fa iufîici, 
dont Satan & las tenebras de fon regne fiá confon* 
dudas 5 & que toute iniquitat fia deftníte & abolidâ. 1 
M. Aquero nos' he'-ed pas à prefent? 
£. Si hé en partida : mes nous defiram que con- 
rinualament ed crefque & ût auanfat, entro qu'ed 
uenga finalamé à ù perfe(5Hoo,qui ferá au iorn deu 
ìudiamen: auquoau Diu fera folet exaltat,& touta 
creatura fera humiliada iuús fa £randoò;& queme- 

i« i r t r ** * 

dixeaíera touten toutas caulas. 

Dimenge X L* Lo aJZIiniftrc. 

Vinhrequerex-tuquc la volontatdeDiu fía 
heyta/ 
E. Que toutas creaturás lo fian fubíe- 
£las,per lo rende obedienfa;& aixi que tout fe haf* 
fafegonfonboo plafeè. 

JM. Entens-tu qu'arre fe pofqua haa contre fa vo- 
îontat? 

E. Nous requerím no pas folamentqu'ed amie 
toutas caufas à tau punt,que fo qu'ed a determinac 
en fon confelh auêga:mes que touta rebellioo aba- 
tuda^ed renge toutas volonratz à la sôa foletta. 
Jii. 'En aquéro hasèn , no renonciam-nous pas à 
noftes proprîs voiontatz? 

j£. Si hém; & non íolamentaffiîqu*ed renuerfe 
noftes defiìs qui contreuiennin à fon boo plafeè,los 
ïendèn vaâs & de nul tffiey t , mes tabeê qu'ed crcq 
erinousnabetz efperitz & nâbetz coós; tallament 
que nous no volhiam arre de nous-medix , mes que 
fon Efperit voihie en nous^per nou* haa plenamea 

conleis- D* Q R A T I O O. 

confentii dab ed. 

M. Perque aiuftas-tu, Erì la terra com au ceu? 
E. D'autan que fas creaturasceleftiaus, qui fon 
fons Anges, no lercan que àlo òbedii pafiblement, 
fens aucuna contrarietat,nous defirám que lo íem~ 
blablè fe haíFe en terre;c'es que toutz homis fe ren- 
gen enobedienfavolontari. v 

Dimenge X LL Lo sJWiniftre m 

VXengam à la feconda partida. Qu'entens-tu 
perio paâquotidiaâque tu demandas? 
£. Generalament tout fo qui hè befoin à U 
neceffitât de nofte cos,non folamen quant à la neu- 
ritut & veftidura : mes tout fo que Diu conex nous 
eftaa expedient,à fo que nous pofcamminiaanofte 
paaenpatz. 

M. Quinh demandas-tu à Diujqu'ed te balhe ta 
neuritut>vift qu'ed nous cômanda de la goadagnaâ 
au tribalh de noftesmaâs? 

jE. Combeê qu'ed nous faîhia tribalhaa per viue.* 
toutasbetzfi es~ed vertat que nofte tribalh , indu- 
fìria, & diligenfa no nous neurechin pas,me§ la fo- 
letta benediíìioo de Diu , laquoalle es fuús noftés 
maâs & nofte tribalh,per la haa profperaa. Et d'a- 
uantadge ed nous falh entene que fo no fon pas las 
viandas qui nous neurechin , engoerá que nous ias 
ayam à commandament:mes la vertut deu «Segnoo, 
qui vía dequerascom d'inftrumen tant folamen. 
M. Perque Papperas-tu tô,pux que tu demandas 
qu'ed te fiabalhat? 

E> C'esperlabontatde Diu qu'edes heyt nofte* 

Kk P'ORATIOO. 

engoef a qu'ed no nous fìa pas degut. Et tabeê per 
a fif ro nous cm aduertitz de no defiraà lo paâ deus 
aniHs : mes aqued quc p&iis nous habcm acquifit 
pr moien .Legicim,fegon >l'ordenanfa de D'm. 
M* Perqueditz-tu Quondiaa,& ;au iorn de hocy? 
jE. Aquero es per nou's aprene de habeè cócenta- 
mcn,& no.pasdcfiraápHisqnofte neccllìtat rtqrex. 
Jld. Vift qu'aquefta pregari es commune à toutz, 
cómentlos riches qui an-prouifioo & abondàfade 
bees.-perlongteps,podin edsdcmádaa pervniorn? 
£. Ed falh que tan riches que praubes entenan q 
tout fo qu'eds an, no lor pot d'arre profieytaa, finò 
cntan que lo Segno.o lor en bal.ha rvfadge,& héper 
ù graci qu'ed notis fia proffieytable.Àixi en habèn, 
jious no habé arre,fino d'autá qu'ed nous ac balha. 

Dimenge X LÎL LoO^íinifire, 

S~\ Ve conteê la cinquau dernada? (peccats. 

V/£, Qu'ed plaflìa à Diu nous pcrdonaa noftes 
^ M. Noya-edhomi viuentfiiufte^quino 
aya meftiee de la haa? 

£. tSÍo:car lo Segnoo Iefus a balhat aquefta for- 
îT>a àfqhs Apoftos per fa Gicyfa.Aixi quicoque s'en 
volere excmptaa, renonciarè à la comunautar deus 
Chreftiaas. Et, de feyt, TEfcriptura nous teftífiqua 
que lo plus perfieyt vole allegaa Vn punt à Diu a íera 
trouuat coupable en mille. Ed falh donq que nous 
ayam nofte refugi à fa mifericordi. 
M« Cómen entens-tu qu'aquefta remiffioo nous 
esheyta? 
E. Com las paîauras mcdixas dont lefus Chrift a D'ORATIO.O. 
vfat ac muchamc'es que los peccatz íbn deutesjof- 
quoausnous tieiinin obligatz àcondamnatioo de 
itìort etemalla : nous demandan que piu nous en 
acquitte pcr fa ptira liberalicac. 
M* Tu entens donq quenous obtenin remiíïìoo 
denoftes peccatzper labontác gracuitade Diu. 
E. Obe:carvnous no podem aucunament fati^faa 
per la mendre fauta que nous habem cometcuda,íï 
Diu novfe enuersnous deía purí liberalitac, en 
sîous las quittán toutas. 

JM* Quoan Diu nous a perdônat noftes peccatz^ 
quinh fruut & vtilitat nous en reuec-edf 
JÊ. Per aqued moyen nous lo ém agradablcs,com 
fi nous eram iuftes & innocés;& noftes confcienfas 
fon affeguradas de fa dileélioo paternalle enuers 
nousjd'ont nous vee falut & vita. 
M. Quoan tu demandas, Qu'ed nous perdonna> 
aixi quenous perdonnámadaquetzquinsanoffen- 
fatz, entens-tu qu'en perdonnán aus homis , nous 
meritem perdoôd'ed? 

E* No pas:car lo perdoô no ferc pas gratuit,& no ^ 
fere pas foiidat cn ía fatisfaítioô qui es eftade en 
la mort de iefus C hrift,com td deu eftaa. Mes exi- 
tan qtTen oblidán )ias iniuris que lom nous héjnous 
enleguimfadouçoò& clcmenfi:& aíxi nousdecla- 
rameftaa fonsenfans, ednousbalheaquefteenfe- 
gna per nous certifîcaa. Et d'aute part , ed nous fí- 
gnifìca qcfed no nous falh attende en fon iudiamê 
que touta feueritat,& extrtme rigoò,fi nous no ém 
Ea-cils à perdonnaâ , & haa graci adaquetz qui fon 
coupables enuers nous. 

&k ij 
D'ORATIOO. ( 
Jlí. Tu entens doq que Diu deiauôa aci per íons 
enfansjaquetzquino podin oblidaa las offenfas 
ciu'om los hé: affiî qu'eds no s'attendan pas d'eftaa 
participans dequefta graci. 

JE. Óbe:& que toutz fapiáqu'à la medîxa mefura 
qu'eds aurá heit à lors prochaâs, ed lor ferá rendut, 

Dimenre X L lìL Lo <iJ44wftre* 

V'es ço qui s'enfec? 

E. No nòus indufefquas pas en tétatioo, 
mes nous delíura deu mau. 
<*-M. No hés tu qu'vna requefta dequero? 
E. No : car lo fecond meïpbre es expofuioo deu 

prumeê. 

M. Qirinhe es la fubftanci dequerai* 

E. Que Dìu no nous lexe pas trebucaa au mau/ 

& no permette que nous fiam venfutz deu Diable, 

& delas maubefas concupifcenfis de nofte canvlaf- 

quoallasi>a^lhan contre de nous : mes qu'ed npitf 

balhe la forfa de refiftií, nous foftenèn de fa maa,& 

nous habèn en fa fauue-goarde , per nous defende 

&condufii. 

M. Quinh fe hará aqueróf 

E. Quoan per fon Efperit ed nous gouuerrit pct 

nous haaamaa lo bee,& haiï lomau:feguii fa iufti- 

ci;& hoege lo peccat,car per ía vertut deu S.Efperu 

ìunis furmontam lo Diable 3 lo peccat,& la cam. /*J 

M.~ Aquero es-ed neceílari a toutz? 

E. , Obe : car lo Diable velha toftemps fus nous, 

com vnhoô rugif>èn,prtftâ nousdeuoraa: & nous 

ém ta íeblts & iragïls,qa' tà nous aurè incontinent D'ORATI O O. 
abatutz, , íî Diu no nous fortificaba ỳtt n'habeé U 

vióîori. 

M. Quefignifiqualomotde tentatioo^ 

E. Lasaftucis& tromparias deu diabIe>donc eá 

vfa per nous furprçnc'lègon que nofte fens naturaU 

es enclin a eftaa decebut y & no.us decrbe: & notte 

voîontat es plus leu prefta de s'adonnaa au nuu 

qu'aubeê. 

M. Mes perque deuiades-tu a Diu>qu'ed no t'in- 

dufefqúa pas au mau.viít qu aquero es lo propri of*. 

ficidcu Dîabler* 

3È Com Diu per íà mifericordì conferua fom fî« 

deus>& no permet que le Diable los iedufcfqie, ny 

que \o peccac los furmoce:tabee aquetz qu'ed voóa 

punii^no folamen ed los abâdonna,& retiraía gra-» 

ci d'edsmes tabee los liurc au diable,per eftaa íub-> 

ieéìz à fa tyr«mnía > los ten orbs , & los met eníens 

repróuuat. 

M. Que voóu dife aquefte adicioo, Car ì tu es Io 

regne,la puchanfe > & la glori aus temps deus teps? 

E. Per nous redufii auee begade en memoii que 

floftes oratioos fon plu&leu fondadas en DÌU.& en 

fapucháfe & bontac,que no pas en nous.qui no ém' 

pas dignes d'obrii la bouqua per lo requerii , & ta- 

beeper nous apprenede barraa toucasnoftespre- 

garis per fa laudoò. 

Dimenge X LIIIL Lo MìmUre. 

T O es-ed pas permettut de demadaa aute cau- 
fa^fino ço qui es eftat rtcitai? 
£. Cornbtê que nous fiatn en libertat d'vfaa 

K k ii) 
D> O R A f-T G O. 

d*autespaîauras>& d'auceforme &nianeyra.'fïesed 

Vtruc que nade oratioo no ferá iames agradabîe à 

I>iu, laquoatla no fe rapporce adaquefta aci,com à 

la. regle vniqua de plaâ pregaa. 

M. fcìd es cemps de vieê au quoart mêbre de Phau 

boo que nous debem rende à Diu. 

£. Nous habern diit que c'cs de !o reconexe de 

coó>& çonfeífaa de bouqua A uthoò de toutz beês, 

perloglorificaa. 

M- No nous a-ed pas balhac quoauque regle per 

aqucro haá? 

£J Toutas Ias laudoòs & a&ioôs de gracis con« 

tengudas en r.Efcrípcura» nousdebineftaa perre- 

gle ôt per enfe.gnament. 

Jld* Non' es ed arre eftac tocac en la pregari/ 

£. Si a fi;car en defirán que fon nom fia fantificat* 

nous defirám que roucas fas obras apparian glorio- 

fas com eras fomtailamen que fia qu'ed punefca,ed 

íîa tengut per iufte;-fia qu'ed perdonne.per miferi- 

cordioòs:fia qu'edaccomplefça fas promeífas, per 

Vertadeé. En iomnia,qu'ea noy aya de tout arre eti 

que fà glorí norelufefca. Âquero esloatciibuii la 

laudoò de cuiuz beês. 

M- Que concludirám nous doq de tout ço qu'ha-* 

berndiuf 

£. So que teftinionia la vercat,& qui es eftat tocat 

au comenfamen.aflTauee quaquefte es la vice ecer- 

nalla, de conexe lo Diu vertadeé, & aqued qu'ed â 

tremetuc Iefus Chrift; lo conex^dic io,per Phono* 

raa degudament , affiï qu'ed nous ûâ rìon folament 

Maefte & Segnao > mes tabee Pay & Jauuadoo ; & DE L A PAL. DE DÏV.^ 
que rcciprocament lo fiam enfans,feruidoos,& pô- 
bk dedicat à fa glori. 

Dimengc XLY* LotJJfiniJIre. 

QVin es îo moien per peruenii à vn tau beê? 
E. Peraquerohaa ed nous alexat fa fanta 
Palaura laquoau nou.s es com vne entrade ea 
fon Reaume celefte. 

M. Onprens tu aquera Palaura? (ras. 

£. Comera nous e* coprefe en las satas Efcriptu- 
M. Quin caued que nous en vfem per en haocè 
profieyt/ 

E. En la recebcn en plena certitut de confcu nfa t 
com vtrratvengudadtu ceu,nous fouimetèn ada- 
queraen dreteobedienfaVPamândcyeruderâaffe* 
éïïoò & integre>rhabènimprimideennoítescoós, 
per la feguiï f & nous conformaa adaquera. 
M. Tout aquero es ed en nofte puchanfa? 
£. Ed non'ya de tout en tout arre.mes c'es Diu 
qui befogne en nous en t^u foite per íbn S.Efperit. 
M. Me> nocaued pasqnousmettiápene&diligéíî 
à audii & legii la doéìrinajqui nous y es muchada? 
E. Obe;& prumeramen que cafcuû en fon parti- 
r ilau y tribalhe:& fuber tout.que nous hacem foti- 
ben las predicatioos,en lafquoallás aquefta Palau» 
re es expaufade cn raflemblada deus Lhreftiââs. 
M Çntés tuqu'edno es pas aífezdelegu enfamai 
foôjfino q touts enseps aujá vna doélrina comuna? 
E. ío l'ènteni aixi:cependent que Diu ne balhe lo 
M. Larafoo? ' (moyen.- 

Ei Perfoqlefus€hrifta eftablitaqueftorci cnía 

K k mj ' ■ DÊVS SÂCIAMENS. 
*Dimenge X LF / /. Lo ^limflre. 

PVxque Diuaemrodufit los Sacrames perno* 
'fte necèfinat , aquero ferè orgulh & prefom- 
ptioo de penfaa qu'orn s'en pofqua paflTaa. 
E. Obe per vertat:tallamen que quiconque 
s?abftice volontariment de l'vfadge , penfán qu'cd 
rson' aya btfoing , mefprefa Iefús (Jhrift, rtieua fa, 
graci,& amortexfon S.Efperit. 
Jií Mes quinha certitut de graci nous podí balhaa 
los Sacramens,vift que bos & maubés los récebin? 
2s. Iaíïia que los increduls & machans aneácifcan 
ìâ graci qui lor es prefentada per los Sacramens, ed 
îio s'cnfec pas que la propriecat no íía talla. 
JM. Qninh doq,& quoan es-ed que los Sacramês 
produfexin lor effieyt/ 

£. Quoàti lom los receu en fe,ferquán folamenc 
îefusChtift &fa graci. 

JM. Perq dics tu q nous y debê fercaa ïefus Chrift/ > 
JE. Per fignificaa qu'ed no nous falh pas arreftaa 
au (îgne terreftre per fercaa là nofte faluc>& no nous 
falh pa> imaginaa qu'ed y ajra là quoauq vercut em- 
barrada:mes au concrari que nous prenem lo figne 
pervneaiudaqui nous côdufdquadired'amencaii 
Segnoo íefus.per fercaa en ed faluc & touc bee. 
'Jtâ. Biftquelafey esrequerida^ccSdicz-tuqu'eds 
áious fon balhatz per nous confirmaa en fe,nous a£ 
feguránde jas promeffasde Diu? 
<£. Ed no es pas aífez que la fe fia folament com« 
înenfade en nous per vnna begada, mes falh qu'era 
íîa neurida & entercenguda:pux qu'era crefca iour* 
nallatticiK,&JÍïe augmentade ennaus.Perlaneurii DEVS SACRAMENS; 
áonq,per la fortifìcaa,& la haa crexe,Diu nous ba* 
IhalosSacramens. Soque S. Paudenote, endifeiii 
quelor vfadgeesde fageraalas promcífas deDiu 
CBnoftescoós. 

M* Mes no es pas aquero figne d'infidelitatjquoa 
îas promeífas de Diu no nous fon pas affez, fermas 
d'eras medixas,fchens aiuda? 
>£» C'es lignede petiteffe Sc infirmitat de fe,la* 
quoau' es bee en los enfans de DÌu,qui no lexan pas 
pertand'eftaafideus:mesaqueronoespas çngoéra 
én perfeòlioo.car cepeden q nou* viuem en aqueft 
moed y a tofie quauqs reliquis de deffidáfe en nolie 
carn;& percá nous íaih-ed toftê profiey taa & crexc* 

Dimenge X L V^l IL Lo tJMiniftre. 

Voantz Sacramens y a-ed en la Gleyfa 

f hreftiana? 

E. Ed non' y a que dus comuns,que lo Sc- 
gnoô Iefusaye inftituitfc per toutala 
compagniadeus fideus. > 
Jld\ Quinhs/ 

JE. AíTaueè lo Baptifme, & la Santa Cena. ^ 
M. Quinha conuenenfe & differenfi y a,-ed ds 
i'vnàl'aute/ 

E. Lo Baptifme nousescom vnne entradeen 
îa Gleyfa deDiu:car ed nous teftifiqua que Diu^au 
îoc que nous cram eftrangcés d'ed , nous receu per 
íbns dqmeftics. La Cena nous es teftimoniadge 
que Diu nous voóu neurii & repeche , com vn boô 
Pay de f^milia a io focii de neurii & refeétionnaâ 
íosdefamayfoô. 
D tVS S Â C R A M ! N S. 
r M. Per habeè plus clarc intcìltgenfi dc lVn & dé 
î*aute,digamde cafcuû à part. Prumeraméc quinha 
cs la fígnificacioo deu Bapcifme? 
JE. fcre a duas partidas ; car lo Segnoo nous y re- 
prefemala remiffioodcrnoftes peccatz; & pux no- 
fteregeneratioo,òu renouuellamenc fpirituau. 

Dimenge XL/X. LoçJHmftre. 

QVinha fimilicuc a Taiga ab aqueftas caufas per 
lasreprefencaa. ? 
' JEÌ Per ço qne la remiífíoo deus peccarz e$ 
vne efpecia de lauamen,per loquoau noftes animas 
fon purgadas de lors maculas , aixi que las orduras 
deucós fon netteiadas ptr l'aiga, 
M* Tocant l'aute partida? 
-E. Pcr ço que lo commcfam? n de nofte regene- 
ratioo es^qùe nottenatura fia mortificada.* la falhi- 
da 3 qucnous fiam naberas creaturas perîEfperit de 
Diu. I/aiga donq nous es metruda fus lo cap,en íi- 
gncde mortuoutasbetz en tau forta que la refurre- 
dioo nous es femblablement figurada en ço qu'a* 
queró fe héfolamen per vna minucade temps,&; no 
pasper nousnegaa enTaiga. 
M. Tu no entens pas que Taiga fialo lauamen de 
noftesanimas. 

£. No pas : car aquero apertee à la fang de lefus 
Chrift folamen, qui es eftade efpanduda per defpu- 
taa coutas noftes foilhaduras,& nous rende purs 3c 
impoliutz daban Diu< So qui es accomplit en nous, 
quoan noftes confcíenfas ne fon arrofadas per lo S. 
fcfperit.mes per lo facrame aqudo no* es certificat* DEVS SACRAMENS. 
M* Entens-tu que l'aiga nous cn fia folamen Vná 
fìgura/ 

£. C'es tallamènt figura, quelavertat y escon- 
iunta tabee: car Diu no nous promet arre en vaga* 
nau.Perque ed es certá qu'au Baptìfme \$ remiffioô 
deus pecats nous es prefentada,& nous la receuènu 
M* Aquefta graci es-ere accomplìde indifferen- 
&ament en toutz/ 

jE. No,car plufors Paneantechin per lor peruerfí- 
tat;toutasbec£ lì no lexa pas lo-Sacrament d'habeè 
tau nacura/iaífia qu'ed no y aya que los fideus quin* 
fentianPefficaci. 

M* La regeneratioo d'on pren-era fa vertut? 
£. De la mort & refurre&ioo de Chrift : car fa 
mort a aquefta vertut , que per aquera nofte vielh 
Àdam es crucificat , & nofte natura viciofe es com 
enfoupelida.jter no habeè plusvigoòderegnaa.Et 
Jâ nouueutat de vlta, per feguii la iuftici de Diu* 
procedex de la refurreétioo. 
M. Quinh aquera graci nous es-ere applicada au 
Baptifme? 

E. EntantquenousémlàveftitzdelefusChrift* 
& y recebem fon Efperit, me$ que nous no nous ré- 
à'ú pas indignes de las prqmeffas quins y fon dadas» 

Dimenge L* Lo&sMiniflre* 

DE nofte coftat , quinh es lo dret vfàdge deu 
Baptifme? 
E. Ed coníifte en fe & en repentenchc'es 
que nous fiam cerrás d'habee nofte puretat 
fpiritualle en Chrift:& fentiáennous,& declaremà D ÊVS S A C R A MENS. 
îioftes prochaâs per obras que fon Efperit habita' 
cn nous ", per nous mort^ficaa noftes propris defiis* 
âffiide notis haa feguìi la volontatde Diu. 
'JM. Pux qu'aqueroy es requericquinh es-ed que 
lombaptifalos petitz enfans? 
jE. Ed no es pas diit que la fe & la repentenci de* 
i)ian tôftem ana daban la receptioo deu Sacramet.' 
mes folamen aquero deu eftaa enaquetz quin' fon 
eapables.Ed es dóq aífez que los petitz enfans pro- 
dufelian & moftren lo fruúc de lor Baptifme, apres 
eftaa vengutz en adge de conexenfa. 
M. Quinhmucharas-tu qu'tdnoyapascTmcon- 
«enìent en aquero? 

£. Per fo qqe la Circocifioo ere auta plaa Sacra-» 
xnenr de penitenci.com Moyfe & los Prophetes de- 
claran:8£ Sacrament de fe,com dicz S.Pau. Ec cou- 
tasbetz Diu non' a pas excludic los peticz enfans. 
Jli. Mcs poderas-tu plaâ muchaa qu'ed y aye v- 
na medixa rafoo deus recebe au Bapcifme com à la 
Circoncifipo/* 

E. Obercar las promeflas que Diu habé hey tas à 
fon poble d'ífraeUon are eftenudas per tout lo mo, 
M. Mes â'enfec-ed d'aquero que debiam vfaa deu 
lîgne? 

£. Edesacau >quoanlotout feraplaâ confide- 
ratsCar Iefus Chrift no nous a pasheytz partici- 
pans de la graci qui era auparauanç eftada au poble 
dUfraelper lamendrii en nous,ou la rende plus ef- 
cura qu'era no era: mes plus leu Ta efclarcida > & 
augmentade d'auantadge. 
^df. Entens-tu que fi nous no balhabam lo baptif- ■DEVS' SACRAMENS. 
meâuspecicsenfans.quelagracide Diufercameit^ 
drida pér la venguda deu Segnoo Iefus/ 
E. Óbc.- carlofignedela boncac&mjfericordi 
de Diu fu^ noftes enfans, que an aguc los Ancians* 
nous defalhiiè loquoau ferb grandamen à nofte co- 
íolarioo , & a confirmaa la promefía qui es eftada 
heycadefpuxlocommenfamen. 
M. Tu encens donq puxque Diíi fe declaránan- 
ciannament eftaa Sauuadoò deus pécicz, enfans, a 
vouluc aquefta promeíïa cftaa fagerade en lors cós 
pcr facramenc excerioò,que c'es beê rafoo qu'ed no 
y aya pas menhs de confirmacioo defpux rauengti» 
dade Chrift; biftque la medix^ promeífa demora* 
& engoere es plus claramen teftificada de palaura, 
&ratificadadefeyt. 

E. Obe.Ec d'aúantadge,pux qu % aquero es cau« 
fa nototi que la vercuc & fubftanci deu Bapcifme a*> 
peneê aus pecicz enfans , lom loriiarè iniuri de lot 
refufaa lo figne qui es inferioò. 
M. A quinha conditioo donq debem-nous ba- 
ptizaa los pecitz enfam? 

E. En figne & ceftimoniadge qu'eds fon he- 
retees de la benediòìioo de Diu promeruda à la 
generacioo deus fideus : affií qu'eftans vìengutz; 
en adge , eds reconegan la vercuc de lor baptifmc, 
pernehaalorprofieyt. , ï* Vimenge L L Lo Mlniflre. 

Dîgamde la Cena. Etprumerament quìnhe es 
fafignificatioô? DEVS SÀCRAMENS; 
2B. Nofte Segnoo l'a inft icuida,per nous afleguraá 
que per la communicatioo de fon cós & de fa fang, 
noftes animas fon neuridas en Tefperanfa de la vica 
cternalla. 

JM* Pcrque lo Segnoo,per lo paâ nous reprefenta 
cd fon cós,& per lo viî fa fangj' 
£. Per fignificaa que tau proprietat que a lo paa 
cnuers noftes cós,c'es,delos repeche Stfuftentaa en 
aquefta vita mortalla /tabee a fon cós enuers noftes 
animas,c'es de las neurii & viuiíìcaa fpirituallamé» 
Pareîhament que com lo vii fortifka, refeóìionnc; 
& alegra l'homijfegon lo cós : tabee quefa fang es 
nofte ìoyajnofte refeétioo,& vertut fpiruualla. 
M. Entens-tu qu'ed nous falhia comunicaa vér- 
taderamen au cós & à la fang deu Segnoo? 
£. lol'cntem aixi:carpux que touta la confidáfa 
de noftc falut cofifte en l'obedienfa qu'ed a renduda 
à Diu fon Pay,emant qu'era nous es imputada com 
fi ere éfa nofte , ed falh que nous ìo pofíèdiam : vift 
que fons bees no fonp,as noftes, finò que prumera- 
roenc ed fe donne à nous. 

M. Mes no s'es-ed pas balhat à nous , quoan ed 
s'es expaufat à la mort , per nous reconciliaa à Diu 
fon Pay,& nous deliuraá de damnatioô/' 
jE. Si es fi : mes ed no es pas aífez dequerój finò 
que nous îo receuiam, per fentii en nous lo íruút Sc 
î a efficaci de fa morc & paífioo* 
\M. Lamaneyradeurecebcjes era per fe? 
£. Obe: no íolament en credèn qu'ed es mort & 
réíTufcitat per nous deliuraa de la mort ecernalla ) & 
nousacquìhi lavita:mes tabeê qu'ed habita en nous. 
DEVS SACRAM E N S- 

ïîous>& es coiunt ab nous cn talle vnioo,que lo cap 
dab fons membres:affiï de nous haa partícipans de 
toutas fas gracis,en vercut dequefta conionóiioô. 

*Dimenge LIL Lo(tJHimftre. 

Quefta communioo nos'hé era fine enla 

Cena? 
E. Si hé fi.xar nous Phabem per U predi- 

catioo dePEuangeli,aixiqueduz S. Pau# 
entac que lo Segnoo Iefus nous y promet que nous 
ém os de fons os,carn de fa carn ; qu'ed es lo paâ de 
vita, qui és defcendut deu ceu, per neuçit noftes a- 
nimas : quc nous ém vn ab ed , com ed es Vn ab íon 
Pay;& tailascaufas, 

M. Qu'es ço que nous habem aù Sacrament d*a- 
uantadge>& deque nous ferb-ed pluús? 
£. C'es qu'aquefta cómunioo es plus amplement 
confirmade en nous,& com ratificada.Car combec 
quc lefus Chrift noos fia vercaderamen cómunicat 
& per lo baptifme,& per PEuangeli ; toutasbetfc a* 
quero no e-s qu*en parcida,no pas plenament. 
M . Qj:i s €s aquero donq en fomma,que nous ha- 
bem per lo figne deu pa£? 

E. C'es que lo cós deu Segnoo lefus^entat qu'ed 
cs eftat vnayegada auherìt en facrifichper nous re- 
condliaaà Diu, nousesàprefent baihat, per nous 
cercificaa que noushabempart enaquefta recon* 
ciliatioo. 

M. Qu'es aquero q nous habem au figné deu vií? 
E. Que io Segnoo lefus no.us balha ù fang à bc ; - 
be> cntanc qu ed Pa vna becz. efpaduda per lo pretas 

L PEVS SAC R A Mï N S. 
Bt farUfa<f>ioô de noftes ofFenfas: affiì quc nous no 
doubcem plus d'en recebe lo fruúto 
M< Se^on tas refponlasja Cena nousrenuiaàla 
îiiorr & palïìoô de lefus Chrift, affii quenous com- 
muniquem à fa vercut. 

£. Obe:car iabecz io facrifici vaìq & perpetuau es 
eftat heic per nofte redéptioo.A câufadequejedno 
reita plús finò que nous en ayam la iouyffenfa. 
M: La Cena doq no c$ pas mftituida per haa vna 
oblacioo deu cós de lefus C hrift à Diu fon Pay/ 
£, Norcar ed no y a qu'ed folec à qui apercenga a« 
quedoffiçuencantqu'ed es Sacrificatoòeternau, 
Mes ed nous comanda folamenr de recebe fon eós, 
&nopasderauherii. 

LJIh LoçJMìniHre. PErque y a-ed double fignef 
£. Nofte Segooo Ta heic per nofte infirmitat: 
affiï de nous bálhaa à conexe que non folament 
ed es viande à noftes animas, riies tabee beuradge: 
affii'qoe nous ferquem cned nofte neuritut plêa & 
ìnteerc&nonailhoò. >■ 

M> Toutzdebin eds yfaa indifferentament de- 
queftfecondfigne,àíTaueedeucalix? ; 

£. Obe, fegon lo cômandament de lcfus Ghriiv 
concre loquoau ed no es ìicic de res atcentaa. . 
M. Habem nous en la Cena fimplemenc lo tciti- 
moniadge de las xaufas ..fufdicas,ou fi eras y fon ver- 
taderament balhadas/ 

£ bmât que lefus Chrift es la vercac, ed-no falh 
dobtaa que las promtflas qu'td hc enJaCcna, no y 
'fean acôplidas: & queço qu' edy fîgura,noy fiavc- >\ 2>£VS SACRAMÍNS. 

ïìficat. Aixi,feg6 qu'td ac promet & reprefefièajô 

no doubti pas qn'ed nonous haíìa participans d< (a, 

propri fubftanci, per nous vnii ab ed en vna vita, 

M* Mescomfe pot haáaqiuró vift que locóàdè 

lefus Chrift es au ccu > & nous ém en aqueft pere- 

grinadge r erreítre? 

£. C'esper la vertut incomprehenfibledfu $,. E« 

fperît, laquoalla conioignex plaâ ìaì caufas fepara* 

das per diftanci de loc. 

M. Tu no entens pas donq que lo cós fie embaf* 

rat dehensló paa,& la fang dehens lo calix? 

JE. No:mesaucôtrari,per habèla vertat cieu facra* 

men>ed nous falh jteuaa noftes coós en hauc au ce'u, 

on íefus Chrift es en la glori de fon Pay & d'on no 9 

Tattendem en nofte redemptioo,& no pas lo fercaa 

en aquefts elemens corrupdbles, 

Àí. Tu entens doq qu'ed y a duas caufas en aqueít 

facrament : l'o paâ materiau,& lo.yiL que nousve* 

dem à Poelh,totam ab la maâ,& fíbouramau gufb 

& lefusChrift,dont noftes amnas fon intenoramen 

neuridas. 

JB. • Qbe:en tau forta touta-sbetz quenousy habê 

medix teftimonudge, & com yn arra de la rtfúne-» 

étioo de noftes cósenun qu'eds fon hey ts pamci- 

pans deu fígne de vita, 

Dirnenge Ll/lf. Lq %Mmifire* 

Vinh ne deu eftaa Tvfadge/ 
£, Tauque.ditz S.Pau ; c'es que rbomî 
s'esprabe íî medix dabáquecì'enaprochaa» 
M+ tn que fe deu-ed efprabaá/ 

h ì íj 
DEVS SACRAMENS. 
J£. Aflaueè fi ed es vray membre de Iefus Chrift. 
M. ?er quinhsfignes ac podera-ed conexe? 
£. ' Si ed a vertadera Fe & repentenfi: & fi ed aina 
fo'ns prochaas en vertadera charitat,& no es pas ta* 
catdehayna,nirancuni,nidiuifioô. ^ 

m Mes es ed reqric d'habeè fe &charitat perficita? 
E Ed falh beê que l'vne &l'aute fia integre & no fi- 
aa: mes d'habeè vna talla perfeaiô.à laquoalla no 

Y avaque redife, aquerono fe trobarápas enter los 
hoínis.Tabee laCena ferè infticuide en vaganau,fi 
nad no era capable de lá receb Cj fino qu'ed hofla de 
tout en tout perfieyt. 
M. L'imperftaioo donq nonous empachapas 

d'en aprochaa? . v % 

E. Mes au contrari , era no nous feruire d arre, 
fi nous no eram imperfietz: car c es vna aiuda & fo- 

ladiamen de nofte infirmitat. 

M. Aquefts dus Sacramens no feruuveds pas a 

M Si'hè^d'autantqu'edsfonfignes & marquas 

de nofte profeflìoo. c'es àdife que per edsnous pro- 

teftam que nous ém deu pobie de Diu,& hem con- 

feflioôdenofteChreftiantat. ., 

M. Que faihirè donques ed ìudiaa d vn homi qui 

nonvolerepasvfaá? 

£. Ed no lo falhire tenii per chrefttaarcar en aque- 

ró hafen , ed nos' vqóu pas cofeflaa eftaa aqued, & 

quafitacitamenteddefauôalefusChnft. 

M; ' Mes cs-ed aflez derecebe vnna vegadalvn 

£ l'aute? c , 

E. Lo Baptifme nb es ordenat que per vna ío*et- DEVS SACRAM ENS. 
tavcgada,& noes paslicitdelo reïteraâ.mes edno 
cs pas aixi de la Cene. 
M. Larafòo? 

E. Per ço que per lo Bapcirme Diu nous inrro* 
duféx & receu en fa Gclyfa. Apres nous habee re« 
cebuts, e.d nous fignifiqua per la Ctna qu'ed nous 
voóu continuallamenc neurii. 

Dimenge LV. Lo Minìïtre. 

A Qiii aippertec-ed cant de baptifaa, qued'ad* 

** miniftraa la Cena/ 

E. Adaquecs qui an charge publique en la Gley-* 

fad'enfegnaa: car caufas fon coniuncas predicaaU 

Palaura,& diftribuii los Sacramens. 

M . Non 5 y a-ed cercana proba? 

E. Obe:car nofte Segnoo balha fpeciallament la 

chargeà fons Apoftos de bapcifaa , có-de predîcaá. 

Ec tocanc le Cena, ed commáda que hous la hafam 

àfonexemple. Ored habé heytoffici de miniftre 

per la balhaa aus auftes. 

M . Mes los Paftoos qni fon difpenfatoos deus Ç^ 

cramens^debìn eds admecte chcns diicretioo coucz 

aquecz qui s'y prefentaní 

E. Tocanc au Baptifme per aucanc qu'au iorn de 

hoey 16 no ladminiftra qu'aus petitz enfans 3 ed no 

es pas meftiee de difcernìL Mes de la Cena ed falh 

bee que îo M iniftre regarde de no la balhaa à vn ho- 

mi que lom conex en eftaá de cout en couc indigne. 

M. Perque. ? 

E. Per fo qu'aquero fere poiluìi & deshonoraa 

lo Sacrament. 

m. Mes nofte Segnooy a bié recebutTudas 3 quoau- 

Ll iì) CÊVS SACRAMENS. 
•Qiieniachan quVd hoífa. 

M* Só iniquiut ere engoere efconuda:& iaflia que 

iiofte Seguoo la contgoíla , íì no era pas era notori 

atoutz. 

M* Que ferá donq hey t deus hypocritesí 

JEr / Lo Mitriftre no los pot excludií com indi- 

gnes : mes deu attende que lo Segnoo aya manife- 

Itat lor machanfetat. 

M- Etfiedneconexquoauques vnsindigneSjOU 

qu'ed ne fia aduertn? 

JE. Aquero no es pas fufficient per Ios excludii,fï- 

îiò qaed y aya approbaiioo futficieta, & iudiamtn 

dc la Gleyía. ^ 

M- fcd faihdoriq qu'edy aya quoauque òrdi& 

policifusaqueio? 

£. Obe fi lâ Gleyfe es plaa reg!ada:c'es que lorn 

depute perfohadges,per veihaa íus los efcadals qui 

poderê eítaá;& qu'aquetz é Tautoritat de la Gleyía 

interdigá la comunioo adaquetz qui non' fon nul- 

lamen capables,& aufquoaus lom no la pot balhaa 

fens deshonoraa Diu J & efcandahfaa los fidêus. 

Fij deu Cateçhííinc. 

rogaa los enfans cjue lom voéu recebe à la Cena de 
noftc Segnoè lefnâChnfl» 

Lo Miniílre* 

EN qui creetz -tà? 
£. En Diu lo Pay,& en lefus Chrift fon filh^ 
& au -Sant Efperit* 'Jï/* LoPay^loHilh^&loSantEfperitá fon-ecU 

plusd'vnDiu? 

E. No. 

Jlf. Digaslaeredenfa. 

10 crey en Diu lo Pay tout-puchan>Creatoo deu cençỳ* 
deiáterra: Eten lefm Chnfl jon Ftlh vniqno/le.òe- 

gnoo y Qui es efiat concehut deu Sant Eíferit : Nafcut 
de la Ferges- Maria:A fuffert iuûs Ponce Pilat: Es ejìat 
crucifieàt,mort '.gr fopelit:Es defcedutavu infernsrLo ters 
iorn es reffufiitat demmorts: Es motat aus cem:es,af]etiat 
a la dntta de Diu lo Hay tout pmhan:Et dt ía viaia tud* 
'iaa los vitu & los morts. 

/o crey au SantEïfïrit: /o crey lafanta Gleyfa catho* 
Uquaxla comrmnioò d us fansûa remtffuto dçm peccat^jU 
refurre£lioô de la çarn : U vita eternalla. 
M. Falh ed ferun Diu fegon fons cômandamens* 
ou fegon las traditioôs deus homis/ 
E. Ed lo falh feruii fegon fons commandamens* 
& no pas fegon los comrnandaméns deus homis. 

M* Pots-tuaccopliílos commandamen$ikbm 

de tumedix? 

E. No. 

M- Qui es donq aqued quius acomplex en twî 

E. Lo Sant Efperic. 

M. Et quoan Diu t'a balhat fon ùm Efperitjos 

pots tu perfieytamens acomplii? 

£. No pas. 

M. Et toutasbetz Diu maudicz & reietta tonts a* 

quecz qui no perficirán incegtemét fom comanda" 

E. Édesvertat. (me.ns* 

M. Per quinh moyenferas-tu donqfauuat 'ft. ,de- 

liurat de la malediíHoô dç D'ixt? 

hî iiij r jB» Pcrla mort & pafsioo de noftc Segnooîefus 
M* Qutnhaqucro? (Chrift. 

£ . Peraucan que per fa mort ed nous a rendut la 
Vita,& npus a reconciliatz à Diu fon Pay. 
M* Recualoscommandamens, 

L O S C O M A N DA MENS D E D I V- 

EScoutelfrael, Iofoylo Segnoo ton Diu,qui 
t'ey tirat hora de la terra d'Egyptcde la mayfoo 
deferuitut. 

La Trumera Taula. 
ï T V n'auras punt nad aute Diu daban mi. 
i Tu not' harás image talhada,ni fembláfc aucu* 
na de las caufas qui fon là fus au ceu^ni acy bax en la 
terra,ni en las aigas debat la terra.Tu no t'enclinc* 
jrás pas adaqueras 3 &no lor feruirás. Car io foy lo Se- 
gnoo ton Diu, Diu geîoò$,qui vifiti Pinsquirat deus 
pays fuber los enfans , entró la terfe & quoarta ge- 
neratioo dtqueds quim 9 bolin mau ; & qui hex mi- 
fericordi cn milla generatioos adaqueds quim' a~ 
man,& goardan mons comandamens. 
j Tu no preneras punt ìo Nom deu Segnoo ton 
I>iu en vaganau:car lo Segnoo no tiará pas per in- 
nocentaquedqui preneráfon Nomenvaganau. 
4 Ayasfouuenefadeu iornd^eurepausperlofan- 
tificaa; Sieys iorns tu tribalharás & harás touta ton 
obra.Mes lo feptau es lo repaus deu Segnoo tó oiu. 
Tu no harás aucune obra cn aqued.ni tu,ni ton filh 
ni ta filha.ni ton feruidoò.ni ta firuenta, ni ton be- 
ftiaá,ni l'eftrangec qui es dehens tas portas.Car en 
íieys iorns lo Segnoo hé lo ceu & la terra, la maa,& 
tout fo qui es en aquetz;& fe repofá lo iorn feptau* Et pertan lo Segnoo a benediit lo iom deu repaus d 
&rafancifìcat. 

LaSecondaTaula. 

5 T T Onora ton pay & ta may,aflfiï que tmis iorns 
Jti fián prolongata fus la terra que lo «Segnoo 

ton Diu te balha. 

6 Tu no cuârás pas. 

7 Tu no palhardarás pas. 

8 Tu no defraubarás pas. 

p Tu no diferás pas faus teftimoniadge contre 
ton proçhaâ. 

I o Tu no couoytarás pas la maiíbo de to prochaa» 
ni fa molheè, ni fon fer uidoò , ni fa firuenca , ni foa 
boeou,ni fon ayneaii aucuna caufa qui lo apertiega. 

M. Digas lo fommari dequeds. 
T V amarás lo Segnoo con Diu de touc ton coó,dc 
touca ton amna,& de couc ton encendement : C'es 
ìo prumeê & lo gran comfriandament. Et lo feçond 
fernblable adaquèd , Tu amarás tôn prochaâ com 
tu-medix. Dequefts dus comandamens dependnj 
touca la Ley & los Prophetes. 
M. Ec qui pregas-tu? 
E. Diu. 

M. Au Nom de qui lo pregas-tu? 
E. Au Norn de nofte 5egnoo Iefus Chrift,qui ç$ 
nofte Aduocat & lnterceífoò. 
M. Digas la pregari. 

NOfte Pay qui es aus ceus, Ton Nom fia ían- 
cificac: Ton regne aduenga:Ta volontat fia 
heyte en la terra com au ceu : Donna-nous 
au iorn dc hoey nofte paâ quotidiaâ : Per- 
donna-nous nofteá offenfas, aixi que nous perdon- íìltn adaquetz quî nous an offenfatz;Et np rioùs in~ 

dufefquas pas en tentatioo , mes nous delfura deu 

îiiau. Car à tu es lo regne,ia puchanfe, &la glori 

crernallament. Amen. * 

M* Quatz Sacramés y a cd en laGleyfa chrcftiana? 

£. Dus. * 

JM. Qui fon aqueds? 

£. Lo Baptifme, & la 4?anta Cena. 

M. Quinhe es la fignifîcatioô deu Baptifme/ 

E. Era a duas partidaércar nqfte Spgnoo nous y re« 

prefenta laremiííioo de noftes peciatz. >& pux n0-»- 

fte regeneratioo,ou renouuellament ípirifuau. 

M. Et la Cena que nous fignifique-era? 

£. Eranous fignifiqua que perlacómunicatioo 

deucós&de lafangdenofteSegnoo IefusChrift 

jnoftes animas fon neuridas en ÎVfperanfa de lavita 

cternalla. 

M. Qu'es ço quens reprefenta lo paâ & lo vìi quis 

Íbndatzenía-Cena/ 

£. Eds nous reprefentan que lo cós & la fang de 

lefus Chrift an talla vert ut enuers noftes amnas,que 

lo p*â & lo viî an enuers noftes cós. 

M. Entens-tu quelo cós delefusChriftficem- 

barrat au paa^à: fa fang au viî? 

£. No-pas. 

M. On cau-ed donq que noas ferque lefusChrift 

per en habee la fruitioo. 

£. Au cèu.en la dreta de Diu lo Pay. 

M. Qtfinh es lo moyé per perueniientïó-au £et>, 

làones lefuyChrift? 

£. C*eslafe* 

M* £d.nous cau donq habee yraya £e, auans que rnous pofcam plaa vfaadequeft S.Sacrament* 

Eh Obe. 

Ai. tt quinh podem-nous habee aquefta fe/ 

£. ^Nou$rhabçm perlo S.Bfperic, qui habiceen 

noftes coós>& nous ren cercans dt las prómeífas de 

Piu^quinsíbn hiaicáscni'Euangcn. 

Fij deupettt P/itechïfme* 

Aute petit Cated^fme.feyt peí 

ThcodorcdeBezee 

Demmda. L S E CT/O O» 

PErque nous a Diu niettutz, au mon? 
Per lo conexe & feruii. 
. JD. Voóu-ed tftaa conegut & feruit fegoa 
noftefens& volontat, ou fegonço qu'edluyapla- 
gucnous endcclaraa/ 
3^. Segon ço qu'ed nous en a declarac* 
D. Ona ed heyc aquefta declaracioo/ 
2^. Au libeque nousapperamlaBibla,quiconî« 
prenab plufors hiftoris la Ley,& l'Euangeìi. 
*D. Qm a heytaquedlibb/ 
2^. Diu per fons Prophetes^Sí Apoftos. 
D. Qn'esla Ley/ 

2^. Ladocfrinaquinsenfegna fo quins falh haá^ 
tanc enuers Dtu> que l'vnenuersl'auce. 
D. Qu'es l'Euangcli/ 

3^. La doéìnna ceieftiau quins enfegna fo qu'ed 
no 9 falh crede à nofte falut per vn foíet lefus ÇhrifL 
Do Aquefta palaura coxnpren-era tout ço qu'ed H0us faîh crede & liaaí* 

2^. Obe : fchen* qu'ed y falhia arre aiuftaa>ni o* 

fiaan'arre» 

D. Digatz donq los.articles de vofte fe. 

2^j Io crey en Diu k> Pay tout-puchan,&c. 
//. S ECTlO O. 

D. Aquefta doóforina nous enfegna-era qif ed no 

y a qu'vn Diu>ou qu'ed n*y a plufors/ 

3Çjí 'Qu'ed ncm ' ï a ^u'vn : & qu'ed non' y pot ha- 

beè plufors; 

2). Perque/ 

2^. Per lo qu'ed falh qu'aqued qui es Diu,(ìa per 

delfus routas caufas:à caufa deque ed no poc habeè 

aucun compagnoo. 

D. Toutasbet^ vous ne nommatfc tres 5 aíTauee lo 

Pay,lo Filh > & lo Sant Efperit. 

S^.Tabee edy a tres perfonnas en vnna foletta me- 

dixa Diuinicat : mes aqueras tres períomias fon vn 

medix & folec Diuc 

2). Entenets-vous q Diu fia diuidit en tres partz? 

2^. No pas:car Diuno pot eftaa diuidit. Mes io 

dic que cafcuna dequeíias tres perfonnas es vn me- 

«ìix & íolet Diu totu entiee. 

D. Quinhfepot haaaqueró? 

^. C'esvnfecret furmontánnofteentenemen>& 

toutasbetz tres certamcar Diu lo nous a aixi decla- 

rat per fa Palaura. 

JD^ Crcdetz-vous donq en vn folet Diu lo Pay,Io 

Ftlh,& lo Sanc Efperit? 

3^. Obe:& volh mourii en aquefta fe* 

///. S ECT á O O, 
&• Quinh s'apera lo Filh de Diu? X; ïefusChrift. 

J). Que voóu dife Tefus Ghrift/ 

2Çj Iefus vau autá à dife que Sauuadoò:& Chrift, 

autan que Vntat & ficrat , per nofte fouuiraâ Rey, 

qui a puchanfa fuiîs rouca creatura: nofte fouuiraâ 

Prophete, qui nous a plenamen declarat la volotac 

de Diu fon I?ay,quác à nofte falut: & nofte fouuiraâ 

«Sacificacoò , qui a plenament apadfat l'ira de Diu 

cn nofte endret. 

D. Qn'a ed heyt & fuíFertat per nous fauuaa? 

%{j Edeseltatconcebutdeu S.£fperit,nafcutd^ 

Ja Verges-Maria, &c. 

2). Diupot-edmourii/ 

V^ No. 

jD. Iefus Chrift no es-ed pas Diu eternau ab fon 

Pay,& ab lo S. Bfperit? 

3(J Obe. 

tZ). Quinhdonq es-ed mort? 

2^. Per ço qu'eftant vray Diu, ed s'es heyt homî, 

aítîîqu'en fa perfonnanoíte natura portaffa touta 

Ja peua de-noftes fautas. 

D. Entêdetz-vous que lo Bilh de Diu fe fia cam- 

biat en homi. ? 

2Çj. No:car ed no fere pas Diu,& Diu nos* pot ca- 

biaa» Mes eftán vray Diu,ed a prces nofte natura à 

fí«medix ; per eftaa vray Diu & vray homi. 

Dé Si ed no éra Diu,fere-ed nofte Sauuadoò? 

2^. No : car c'es à vn folet Diu dé perdpnnaa los 

peccatz,& donnaa Ja vite eternalla. <* 

D* Et fi ed no éra homi,fere-ed nofte Sauuadoò^ 

2^. Siednoérahomi,edno hoíFa pas mort;& , 

pettan nous íerem engoera obligatz à la mort. _-////. secr/ON. 

35." Tout lo mon fera-ed fauuat? 

3^ Nomcarla plufpart dcu monrefufa fon ìalut 

2>. Qui fon donq aquetz qui feran fauuatz? 

3^. Aqueuqui an fe. 

J>. jEt qu'eiquefe? 

3^. Vnna certana aífeguranfa qu'vn cafcuû vray 

Chreftiaâ deu habeè que Diu lo Pay l'ama , á caufa 

delefusÇhrift. 

i>; Perque difetz-vous, A caufa de íefus Chrift? 

3^° Per çoqu'eftans corromputz & machans dc 

tout en tour en nous-medix, Diu no nous faberè a» 

tïìâSiyfmo à l'cfgoard dequed folet qui es homi tout- 

iuft & per£eyt,affaueè ItfusChrift íon Hilh* 

JD. Aqutfta fe veê-era de nous medix? 

3^. No.-mesdeîa folettagtacide Diu^quilaba- 

îhaà fonseflegitz. 

2>. Et aquetz qui an aquerarfe> fon eds fauuatzA 

3^. Obeneceíïarioiêt car Diu a baihat fonHilh» 

aftìi que toius aqneds qui crederán èn ed^ayá la vi~ 

te eternalla.áí ednoes pasmenfongeé. 

r. S é CT/OO. 
jD. Mcs à que c©nex-om fi Tom a la fe>ou no? 
3^. A ìas bonnas obras. 

2). Quoaus fon las bonas obras & las maubefasí 
2^j Las bonnas fon aqueras q Diu a comandadas* 
& las maubefas aqueras qu'ed a prohibidas. 
D. Digatzdonq ioscommandamensde Diu. 
3Çj Êfcouta*Ifrael,&c deufquoauslofommanc* 
Tu amaráslo Segnoo> &c. 

J>. Sçaueç los cômandamens de Diu,no es pac fo* 
îamsnt los fçaueè dife;mes ed faih tabeê emtne fo que lom ditz. Tob's demandi donq "que c'es â difc au 
îers commandament, Prene lo Nom de Diu/> 
3^ Cesnomaa Diu:ço quedno falh iameshaaq 
ptr iufta caufe> & ab crégta dequed q Pom nométa» 
JD. A plus forta íafoo donq ed es engoera plus de* 
fendut de iuraa uiu en vaganaurc'es à difcdc lo pre* 
neper têftimoni&Iudiejfensiufte & bonaraioô. 
7^ Edesaixi, 

D. Qu'es aqueró q fantificaa lo iorn deu repaus/ 
2?. C'es lo dedicaa & confacraa à la glori de Diu» 
J). No falh-ed pas lo dedicaa tabeê toutzlos au* 
tes iorns de nofte vita? 

2^ Obe .• mes particularament aqued iorn es or« 
denat peraquedeffieyt 

2X Defen lom de tribalhaa lo Dimenge * com íî 
tribalhaa èra vna caufa maubefa de fi-medix? . 
Qj Normeslomdefenlo tribalhordenari,perhaá 
ma befogna mielhora. 

v /. s e cr/ô o. 

P. Voushabetzdiit quelas bonnasobráslbn a* 

qulras que Diu a comandadas. Podem-rious donq 

accomplli los convmandamens de Diu.^ 

7{j Non pas medix d'en haa arrè , fino per vnna 

graci fingulara de Dju i mes cd no y ago îames, ni 

■'aurá homi, faub Iefus Chrift 3 quius a/a perfieyta-* 

ment accompiitz. 

D* Perque? 

3^. Per fo que Diu nous voóu fauuaa per fa fò- 

letta mifericordi en lefus Chrift. 

IX Si cs-ed vertat quela bonnavitceslo camii 

defalut. . 

3^. Ed es vertat que repentenfi & emencla-. tncnt eft ìunt ab la remifltoo de noftes peccatzs 

mes ed no s'enfec pas quc per aqueró nous fiam 

fauuatz per noftes obras. 

2). Et perque no ferajm-nous fauuatz per noftes 

obras,vift qu eras fon bonnas? 

3Çj. Per ço qu'eras no fon pas aíTez bonnas per a* 

2>» Aquedonqfon-erasbonnás? (queró. 

3^. A honnoraa Diu , à goadagnaa ou fortificaa 

noftes prochaâs^Sc à nous haa conexe quc nous em 

cnfans de Diu. 

D. Las bonnas obras donq no nous hén pas ea* 

fansdeDiu? 

7{j No:caraucotrariedfalheftaaenfansdeDm* 

daban que haa bonnas òbras.Mes c'es la merqua^à 

laquoalla lom conex los enfans de Diu. 

2). Quinshédonqenfans de Diu? 

î^. La foletta graci & mifericordi d-e'Diu per fon 

•S.Efperit > fegon qu'ed nous a eílegitz de toute e- 

ternitat>feguien fon bon plafee. 

til s e crioo. 

D. Lo S. Efperitdonq esaqued quìns héenfans 
de Diù. Mes de quinhs inftf umcns fe ferb-ed orde* 
narimen per nous y amîaa ) & nous y entertenn? 
2^. De la predicatioo dè la Paìaura,de la pregari, 
& deus Sacrarnens. 

D. Qju'aperatz-vous Predicatioo de la Palaura? 
.2^. L'expofitioo deusefciiits deus Propheces & 
Apoftos^quis* hé en l'a Gleyfa per aquets qu*ed a a- 
peratz adaqueft fant minifterûdeufquoaus ed dicz, 
Quibs receû 5 ed mc receu. 
D. Et quinh pregatz-vous/ l 

3^. En difen, Nofte Pay, qui es aus£eus,Ton 

Nom Nom fia fantificat, &c. 

JD. A qui adreflats vous aqueftas palauras? 

3^.' A DiuioPay. 

X>. Quinhes~ed voftePay , viftqu'ed noaquVn 

folet Hiih,afláucè lcfus Chrift? 

3^. Prumeramcnper foque íefus Chrift fon Filh 

ctcrnau fe hasèn hoini.s'cs hcyt noftc frayrfcconda- 

mé,per fo qiTcd m'ame cn Idus Chiift fon fiih d'uf- 

feítioo plusque paternaíla. 

D. Côbien donq que vous no adrefletz voftc pa~ 

laurani au HtÌhuniau Sát Efperit, finolexara vous 

pas en darrec ni l'vn ni l'aure? 

^. No:car io no lo pofc aperaa Pay,qu'au nom dé 

fon Hilh leíus Chriít,ni inuocaa q per lo S típei it. 

JD. Et no cs-ed pas licít d'adreííaa ù pn gari à la 
perfonnadeuHiÌh ? & deu S.Efpcnî? 

3Çj Obccar pux que la^ tres perfonnas lon vn (b- 
let & mcdix Diu,rinuocatioo ior apcrttrê. Etfiaq 
io inuoquiio Pay,au nomdeu Hilhper lo S hípe 
rit: fia que io m'adreih au fiih,pcr me miaâ au Pay: 
fia que io prcgui lo S. EÉprit dc m'enfegnaa levPay 
&lo Hilh.toutrcueêàvn. 

F 1 1 L S £ CT I O 0. 
D. Et qu'es aqueroque Sacramem? ; - 
2^ ; C'es vnna caufa que Diu nous met daban los 
pelh'senfa Gleyfa, pcrnous iigoificaa nofte falut 
per v'nna aute caufa que nous no vcdem pas. 
X>. Pcrque Diu a-edaiuftac aqueftsfígnesàfas 
promeflasf 

2^. Per nous rcnde tant plus aflegufatz de la fer* 
mcíía dequeras. (ftiana? 

&. Cobccy a-eddc tausíîgnesenlaGlcyfachrç* 

Mm 5^. Dusraflaucè lo Baptifme,& la Santa Ccna. 

D. Quevedetz-vousauBaptifme/' 

2^. DelYiga. 

D. Quebs iîgnifiqua aquefta aiga. ? 

2^. La fang de lefus Chrift. 

D. Perquehaa/* 

3{j Per netteiaamonspeccatz, aixi que l'aiga e- 

fíán applicada>netteia las orduras deu cós. 

D. Aqueftaaiganetteie-eralospeccacz? 

2^. No:mes eram' fignifica ço qui laua mos pec* 

catz^aííauee la fang de lefus Chrift. 

D. Entenetz-vous qu'aquefta materide fangdc 

lefus Chriftjaue nofte anima? 

R iVo:Car nofte anima nos 5 pot neteiaá de quoau- 

que materi aixi que nofte cós:mes aquefta fang me 

ne teia>entan que lefus Chrift Pa efpanduda per fa- 

tisfacìioo de mons pecçatz. 

D. Y a-ed doq differenfi enter Paiga deu Baptif- 
me a & Paigacommuna? .. . , ■ 

E. No pas,quanc à la matcri(car c'es toftemps de 
Taiga) mes obegrana quantàl'vfadge : car Paiga 
communaferb àìauaa noftes orduras corporallas; 
& Taiga deu Baptifme es facrament dcu lauamenc 
de noftes animas. 

i x. s ecTi o o. 

D. Que vedetz-vous en la Ctnâ? (Diu. 

2|j Lo paá & lo viï q lom balha fego l'ordenafa de 

D. Quebs fignifican aqueft paa,& aqueft viî? 

3^. Lo paâ me fignifica lo cós crucificat per mi J 3£ 
lo viî me fignifica ia fang refpanduda per mi. 

D. Perquehaa? 

2^. Per me 'redc teftimoniadge, & per m'aííegu- raa qu'aixi qu'aqucft paâ & aqueft vii fon ordenats 
per rétenenemen dcquefta vita: aixi nofte Segnoô 
Icfusa balhat íon cós& ù fangper mi,& febalhaà 
mi 5 aft»i que d*ed la vite eternalia decòule en mi. 
£). Aqueft paâ & aqueft vii fon-eds nofte neujri- 
tut fpintualla? 

SÇj 2Vo;mes eds nous fignifican fo dot procedex Ia 
vcrtadcra vite cternalla,aífaue.e aqued,qui a fufferc 
mort & pallìoOjper oftaa la caufa de noftc mort,af- 
faueè ios peccacz,:& per nous renouuelaa en vice e* 
ternallajper la vigoò fpirit ualla refidenta en ed. 
D. Y a ed donq dififerenfi enter lo paá & lo viîqui 
fonfacramens,&lo paa&lo vii commuû' 3 
3Çj No pas,quanc à lor materi (car c'es rout>iorn 
paa&vii) mes trefgrana quantàlVfadge. Carlas 
viandas communas fon per Tvfadge dequefta vita, 
& los facramens fon per nous fignificaa nofte neu^ 
ricuc ípiricualle & ecernalla. 

X. S ECTl 0. 
D. Perqiíe a-cd ordennat dus fignes cn la Cena, 
vift qu'en lo baptifme ed non' y a quVn/ 
!^. Per nous aífeguraa qu'ed no nous neurex pas 
arnieyas,mes de tout en cout.no eftác folamenc no- 
fte vianda,mes tabee nofte beuradge. 
P. On es à prefcnc ícfus Chrift, fegon fa natura 
foumana? 

2^- Áu ceu^dont ed viará iudiaa îos viuencs & los 
morcz. 

D. Quinh donq vous qui ecz en tcrrCjlo podecz* 
vous recebe/ 

3^. Com io recebi de la bouqua los facramés:c'es à 
diíe^aqucft paa & aqueft vii per la neuricuc dequeft 

M m ij çós.-aixìper lavertutdeuSantEfperit> &enmoa 

amna io recebi &. embraffi nofte Segnoo Iefus 

Chrift vray Diu,& vray homi, per ne viue eternal- 

lament, 

D. Aquetz qui no an punt de fe^recebin-eds le- 

íus Chrift en la Cena? 

.3{j Norcàr lefus Chrift no cs recebut que per fe: 

mes eds recebin los Sacramens à lor codamnacioo, 

D. Perque? 

^j Per autant qu'eds no mettin -punt de differéíî 

encer lo paâ & lo viî comuûs, & ço qui es Sacraméc 

;4eu cós & delafangde íefus Chrift^loquoau eds re- 

ípttan per lor incredulitat* 

D. Quinhdonqfefalh-edapreftaáperveniidi- 

gnement à la Cena? 

jSSJta Habèn vertadera repentenfi de fa vita pafia- 

da,reconexèn fas fautas enuers Diu,& las emendán 

cnuers fons frays,autant que haás' pot 5 ab refoîuda 

deliberatioo de mielhoò haaà i > aduenii;& çmbraf- 

*án lejus Chrift per vertadera fe en fas promeíTas 

& SacramenSjpcr folet & vniq Sauuadoô. 

D. Mes Iefus Chrift a-ed lexat à nofte caujíit d'a- 

juaâ à U Cena,ou de no y anaâ pas. ? 

2^. Defendentde y anaâ indignement , edcom* 

mandaà toutiaquecz qui an iudiament &difcre~ 

crecioô^de fe preparaa per y anaâ dignement. 

î)in nout haffa lagraci d*y anaâ hforu 
hamoo >&à noftefiîlut. 


I/Exercici deu Pay de familia J >& de tgutz , 
fons domeíìicz. 

Roftjernem-nous bien humblement daban U 
haute &fouuirana maieftac de nofte boô Diu 
& Pay^nous reconexens los qui nous ém:a,íTa- 
ueè praubes & miferables peccadoòs , lo prc* 
gán de bon çpó, aixi que s'enfec. 

Egneo DîUjPay eternau ? & tôut-puchan,nous 
te fupp.ltcám qu'ed.te plaffia iettaáPoelh de ta 
cìemenfi paternalla fus nous tons praubes fe#- 
uidoòs, no nous impután pas tant de fautas & 
ofFenfas, per lafquoajlas nous ém redeúables à toti 
iudiamen,no ceífans de prouocaa ton iraà Pcticon* 
■tre.de nous.Etd'autantquenousém trop indignes 
per comparii daban ta Maieftatjqu'ed te plaíïu de 
nous recebe au nom de ton filh bien amat nofte Se* 
gnoo Iefus Chriftj acceptant lo merit de fa morc & 
paíïïoo, per recompenfa de tant de fautas & offen- 
■&s-,per lafqiiòallas nous no ceífam de prouocaá ton 
ira àl'encontre de nous* 

ta Tregarì deu matỳ. 

NOfte î3m,Pay>& Sauuadoò>pux qu'ed-t'a plá* 
gut noús haa ía graci dè pafïaalanoeyc , peí' 
venii encro au iorn preícnt*volhas-iious tabcc 
à prçfent haa aqueft bee que nous no penfom>ni di- 
gam, ni hafam arre íino per te complafe*& obedii à s 
t& bonna volontat ; affii que per aqued moyen cou- * 

Mni iij tâs nôftes òbras fian à lá glori de ton fant Nom,& à 
î edificatioo denoftes prochaâs. Ecaixi qu'edte 
placzdehaa lufii ton foreilhfus la terra, per nous 
haaìutzcorporalamenc : tabee volhas-nous per la 
claretac de ton Efperic iliuminaa noftes encenemés 
& noftes coós,per nous adreifaa au dret camii de ta 
ìuftici. A\x\ à quinha caufa que nous nous apliquê* 
«jue touciorn nofte principaìla fii & intétioofiadc 
caminaa en ta crengca,te feruii & honoraa, atten- 
clen> tout nofte bee & proíperitat de ta foletta be- 
îiedi6Hoo,affiïde no enterprene arrè qni not'fiaa- 
gradable.D'auátage^tribajhán talament per noftes 
cós,& per la vitaprefenu quenous regardem tout 
ìorn plus loenh,aÌ]auee àla vica ctleiticíujaquôalla 
tu as prometuda à cons enfans. Emperó qu'td ce 
plaífia & iegon lo cós , & fegon l'amne eftaa nofte 
proteétoò, nous fortificán contre toutas las cenca- 
tioos deii diable, & nous deliurán de coucz lo^ dan- 
geésqui nous podtrènaduenii.Et per autan quVd 
no esarre de plaa començaa qui no perfeuera> vo'*. 
Ihas-nous no folamenc per aqueft iorn reccbe en ca 
fanta conduca,mes cabeeper coutanoíie vita,con- 
tinuaut & augmentât iornallamen ta graci en nous, 
cntro percan que nous ayas amiatz à îa pjêa coion- 
éhoo de ton fiih Iefus Chrift nò'fte *Segnoo,quî es lo 
vray forelh de noftes arnnas>lufin iorn & noeyt,fens 
fiii& àperpeiuicat. Et.affii quenous pofcamobte- 
nii taus gracis de m, yolhas obhdaa toutas noftes 
fautas paifadas,las nous perdonnán per ra i^)feri* 
cordi infinida, aixi que tu as prometuc a 
<juetz quî t'en requerirán de bon coó. 

£c combien que qous no fiarn pas dignes â'ofe^ii 
;W' « labouqua per nouS'medîx,&terequernennofte- 
n£ceiruat:toutasbecz pux qu'ed t'a plaguc nous cô 
mádaadepregaalosvns per los auces, nou* te pre^ 
gam per toucs noftes praubes frays & membres,lof 
quoaus tuvifïtas per diuetfas maneyras detribula- 
tioos,per los pobies qu'ed te plats d'affligii per pe- 
fta.goerrajfamina, ou per tas autes vergas : per ias 
perfonas batudas de praubecac prefoo, malaudia t 
ou horahandiment 3 ou auce calamicat de cós,ou af- 
flì<5Hoo d'eíperit ; que tu los balhas à touts bonna 
patienfa,entjro pertan que cu lor embies pJeê alleu* 
iament de lors maus 

Singularament,Segnoô, nous tc recommandam 
toutfc los praubes malaus,qui fon deu cós dequefta 
gleyfa,& quis' recomandan ànoftes pregarisjqu'ed 
ce plaffia lor tremette fo que tu conex lor eftaa ne- 
Ce{íari 3 rát per lo faluc de lor amnaque pet la fantat 
delor cos:ìor muchán ton affe&ioo paternalla,qui 
es de los caftigaa per lor emendament .• affiï que de 
touc lor coradge eds fe conuercefcan à cu , & fe&aftjs 
conuertics,recçbîan entiera confolacion > & íian de* 
liuracz de coutfe maus. * 

Nous te pregam tabee per couts noftes praubes 
frâys tons fideus.qui fon au iorn de hoey difpergits 
ïuúsla captiuicai dePÁntechrift^ou quifonesbar- 
rits & efpartits en quinh aute loc que íia,com prau 
bes'aolhasen la go^uladeusloups, &fon priuatzde 
ìà paftura^celeftiau de ta palaura, quins es iornaia- 
mepL^dminiftrada per ta graci, & qui no an pas la 
libef£|| de podeé ìnuocaa ton S.Nom publicamen 
coq^nous habc : & aquets tabee qui per lors ahaas 
lli^l-prefenc au.viadge enter los enemics de ca ver« 

M tat,au dangeé dejcr vka,íîhoqu^ds fian foftegutò' 
& preferuarzpercavertutjqu'ed te piaíïìa.Segnoo, 
ìos ramenaa en tà Gleyfa;affu que touts enfemps te 
pofcam iaudaa > & magnificaa ton fant Nom. 

Suber tour,Seguoô,nous te pregá per toutz no- 
íks praubes frays qui lon detiengutz 'prefoneés ou 
pcrfecuta.tz.per io teítimoniadge de u verrat, que 
tu lo> fortìhques cn confLrila ìituinciblcjque tu los 
confules & lor alfiíìes que tu.no permttces pas aus 
niachan$,& loups af rapddoòs,d'executaa ìor rauia 
àPencontre d'cds: toutasbetzs'cd te platzt'en fer- 
uii per rcnde teftmunmdge a ca verrarper lor fang 
& pcr lor mort cj nu' muches tallament viíìonoòs 
tn cds qvK i pcr tutmês que lom íor pofca ptefentaa, 
eds notiechnen îames, nivanende ta S. vocatioo, 
tíians fortificatz pcr ton S.Efpericauquoaulos e- 
ïiemics de ca vcrtat nopofcan pasreíìftii. 

£t en.generaivSegnoOjmuchat' proteéìoò de tá 
praube& defolada Gleyfa,abatèn toutas.ias prati- 
quas & CompSotz quis' hén perSatan & touts fons 
fuppoltz,& per ios aduerfaris de ta vertac tan'c ma- 
nittfts que donieftics^afïiï que lo regne de ton Fiih 
noftc òegnoo no fia punt içnpcdit ni retardat per 
lors complots & coniuicatioôs, mes qu'ed s'auanfa 
"&florcfca touiiornde plus.en plus, entrópercán 
qu'ed íi4 viengut enfa plenitud àr perfeéìioo. 

Per aço haa,que tu côdufefcas& gouuernas per 
ton Efpcrir tous Reys,Princes,& Segnoos,à foque 
edv teferuian & honnoren, reconexens quela pu- 
chafa quVds «*n veêde tu. Singularament,SegnoOj, 
nous tc pregatn per nofte Rey,que tu lo haíías pro- 
fperaaen toutas.caufas a afhi qu'edpolca gouuemaâ fons fubie&s iuiís ta conduta, en touti pm & trân* 
quilitac. Nous ce recommandam 1 4 Regina Mada- 
niaia l > rinctiía ) coucz.los Piincts delor fang &cSc* 
gnoos de lor côfelh, touts Iudges,Superioòs & ma- 
giftratz. dequeft païs quetu as cómetuc fubernous 
qui anlo gouucrnamende to glauhtouts lofquoaus 
te plaíîìa tallamtnt condufii per ton S. Efperit que 
eds no'demanden finò rexalcacioô de con S. Nora f • 
à ço qu'eds & nous íìam aííubtectics à ta S.Palaura. 
De laquoalla rabee ed te plaíîìa iuicicaa vercadeés 
& fideus Miniíires,qui execucen caplaa & û fidela- 1 
menlorcharge.que perla predicacioô de ton S.E* 
uangeli,& p i ìa vtrcucde ton S.fcfperir,nousfiam 
íì v uiament tocacz en noítes coós^que renoncians à 
nous medtx,& à noii.es proprisafftòHoos, nou-s no 
deniandem tìno de nòns rengaa paíiblement à ta S. 
voloncat per refiftií àtoucasias ttntacioosdeu dia- 
ble,& à couts los aíLutsqtfed dreífafens ctffa con- 
tre nouo.bt à i'entertá que tons itruidoòs & Mini- 
ftres no çumanden finò d'amiaá au tropec dtqued 
grand P^ftóò iefus ChriíHas praubes aolhas quitr 
.fonesbamdas, & y entertenii & mancenii aqucras 
quiy fon introdufidas,affiiq viuensenbonapatfc & 
vnioô trarernalla^t'adorécó nofte folet Diu>& ba- 
Ihem haunoô & homadgeà nofte Segnoo îefus 5 co J 
ànofte Maefte,Rey,& Legiflacoò. Anien. 

De coutas aqueftas caufas «S v egnoo J & de las autes 

que cu conex mielhoò que nous medix nous eftaa 

neceííaris , nous ce fuppìicam au Nom de con Filh 

lefus Chrifcam qu'ed nous a enfegnatz. de pregaa 

Nofte 'Tay^ui esatu cem y &c. 

Tàbee^Segnoo^nous te pregam habeè piecat de rinfirmitac qui es en nous, focorre à nofte incredu- 
iitat , & nous augmentaa la fe qúe nous habem re- 
cebuda de ton S. Euangeli, de laquoau nous haram 
confeíïîoô,difentz, Jocreyen Dtu lo Pay^c 

La benediétioo de Diu nofte Fay, & la patz de 
îiofte Segiíoo lefus Chriftmous fia balhade & mul- 
îiplic^da àiames.per la comunicatioô deu S.Efpe- 
rit. Ámen, 

Oratiooper àìfe fa feê enfe coucán. 

Egnoò piu,pux qu'ed t'a plagut crcaa la noey t 
per lo repaus de Thomi, com tu luy as ordenat. 
lo iorn per triualhaa, volhas nous haa k graci 
de tallament repaufaa aqutfta noeyt, fegon 1® 
cós,que nofte anima velha touc iorn à tu,& que no- 
fìe eoo fie eflhebat'en con amoo : & que tallamenc 
nous-nousdemecciáde tourasfolicituds tcrreftres, 
que iames nous no c\>blidé,me$ que la fouucnenfa 
de ta bontat & grsci demore tout iorn tmprimida 
en nofte memori affii que nofte confciêfa aya auca- 
plaa fon rcpaus fpirituau,com lo cós pré lo sô.D'a- 
tiancadge, que nofte dromti no íìa pas exceíîìu f per 
cSplafe outre mefura à Taife de noftc carn: mes íò- 
lamen per fatisfaa à ia fragilitat de noftc natura,a- 
fudenousdifpaufaa à con feruìcu Tabeequ'cd te 
plaííìa nous conferuaa netz tác en noftes cós, qu'en 
noftes efperits, & ntVus goardaa cotre tous dâgeést 
àçoque noftç dromii medix fia à la glori.de cori 
xiom. Et per ço que lo iorn nc s'es punt paífat.que 
nous no c'ayam ofFenfat eta plufors mancras, fegon 
que nous ém praubes peceadoò$:aixi que tout «sa- 
ic efconut per las tenebras que tu embias fuber la tcrra , volhas tabee enfopelii toutas noftes fautas 
per w mifericordi. affii que per aqueras ìious no fia 
ỳeculatzde ta faci. Exauce nousnofte Diu,Pay,Sc 
Sauuadoo,per nofte Segnoo lefu* Chriít. Amcn. 

Tregari perdife auanlo repex* 

Toutascaufasattendin apres tu, Segnoo*&tii . 
lor balhas viande en lor temps. 

Quoan tu lalor balhas, erasl'arcoelhin: £c 
cjuoan tu obris ca maâ,eras fon raífafiadas de beês. 

SEgnoo , auquoau confiftex la plenitud de tout£ 
becsjvolhas eftene ta benediótioo fus nous tons 
praubes leruidoos, & nous fantificaa los doôs* 
lofquoaqs nous recebé de ta largefleraffii que nous 
enpofcam vfaa íobrament & purament fegon ta 
bonna volontat : & per aqtieft moyen te reconexe 
nofte Pay , & authoòde toutá benignitat: cercans 
toutriorn principalamen lo paa fpirituau de ta Pa- 
laurajdcuquoau nbftes -auinas.fiá neuri.das eternai* 
latnen.per.lefus Chrift toofilh nofte Segnoo. 
ôsíuu Pregari auant lo repex. Dent.% . 

Mlngèrn.bebam reconexèns com cau, 
Que toutz los bees vienin de 1- Eternau/ 
Et que deguû deu paa folet ne viu, 
Mes deu pariaa de la bouqua de Diu. 

osîEliûQ degracis.per dife.afresio npex* 

Que toutas natioôs lauden lo 5egnoo:q touts po- 
bles lo cáten laudoòs.car fa mifericordi es multipli- 
cada fuber nous, & fa vertat demore eternalamen. 

SEgnoôDiu, nousterendem gracis de toutfclos 
beneficisquenousrccebem continuallamendc - 
tâ maâ, de ço qu'ed t'a pîagut ftous fuftenuá eri â* 
quefta vita corporalla,nous adminiftrán toutas no* 
iîes neceííuatz:& íîngularamêc de ço qu'ed c a pla^ 
gutnousregeneraá en Pefperanfa d'vna mielhora 
Vita,]aquoaIIa tuns as reuellada per ton S. Euágelu 
Te pregán qu'ed te plafíìano permette pas que no- 
fles affeéìioos prégan arradicz. aci en aqìieftas cau- 
ías corruptibles 3 mcs que nous regardem touc-iorn 
plus haut,actendens nofte Segnoo lefus Chi ift, en- 
tro qu'ed apparie en nofte redempcioo. Amen. 

Laudohs à T)iu demgrans beês qiiod nom dâ 

*PerJk pietat) & qui heytsfom noma. 

Gratioô per dife dâbáoc qu'eftudiaá fa lecoô. 

Ntjue adreífarárenfan fa viaf En fe coftdusín 

fegon ca palaura,Segnoo. 

Obri mons oeÌhs 5 & ìo confiderarey las mef ue« 
Ihas de tá Ley. 

Balham' entenettjent , & io goardafey ta Ley } 8c 
îa goardarey de tourmon coó v 

SBgnoo^ qtû es la hon de couta fageífe & fcieníâ, 
pux qu'ed ce platz níe daá lo moye.n d'eftaa en* 
fegnat e'n Tadge de mon enfanfa, per me fçâueè 
fantamenc& honeftamentgouuernaa toutlotêps 
de ma vita:volhas tabeê illuminaa mon encenemê^ 
loquoau es d 3 ed -medix orb,affiï qu'ed pofca copre- 
ne la doóìrina quim' ferá baItiada:voÌhas confìjrmaa 
ma memori per îa plaâ retenii: volhas difpatiùa mo 
coóàlarecebe volentee's, &abtau deíiiqu'ed ap~ 
perteê , affií que per mon ingratitut Poccaíioo que 
tum' prefemas no perefca. Per aço haa, volhas ef- 
pande fuber mi ton Í.Efperit , PEfperit, dic-io, de touta intel]igenfi,vertat,iudiamen,prudenfi J ,& do- 
étrina : loquoau me rende capable de plaa profiey- 
taa^affiî que la pena que lora prenerá à m'enfegnâ, 
nos' perga. Ec è quinh eftudi que io ni'appliquijhé 
que io lo redufefquay à la vertadera fìtc'es det' co~ 
nexe en nofte Segnoo Iefus Chrift,per habeè plena 
confidanfa de falut & vite en ta foletta graçi } & te 
feruii dreccament & purament, fegon ton boo pla~ 
fèè.tallament que tout ço que io aprenerey fia com 
inftrument per m'aiudaa adaqueró. Et pux que tti 
prometz de balhaa fageífa aus petitz & aus hum- 
bles, & confonde los orgulhoòs en la vanitat de lor 
fens parelhament det' manifeftaa adaquetz qui fe* 
tàn de coó dref.au cotrari rende orbs los malicioòs 
& deprabatz: volhas me rengaa à vertadera humi- 
jitat , per laquoalla iom' renday docil & obedient, 
prurneraqient à tu> fecondament à mons luperioòs 
que tu as commettut per me regii & enfegnaa.Da-* 
uantadge volhas difpaufaa mon coó à t' fercaá fens 
hypocrifia ? renonciánàtoutaafFeéHoo carnalle& 
maubefa; & qu'en aqucra forta iom' prepari à pre- 
fent,per te feruii vna begade enl'eftat & vocatioo, 
laquoau ed te plaferá m'ordennaa , quoan io ferey 
viengut enadge. 

Oratioô per dife auans que comenfaá fon obra. 

IE Segnoo Diu & Pay nous volha aífiftii per íbn 
r* S.Efperit,& per aqued nous gouuernaa & con- 
dufiï; tallament que tout ço que nous harám, dife- 
rám & penfarám , fia à fon haunoo & à fa glori , au 
Nomde fonFilh leíus Chrift nofte Segnoo,Aroen, TAVLA DEVS PSALMES, A 
Diuregne 


9f 


 Ias,oDiu,fegon 
jf* Aias^oDiu 


57 


Datzla glori 
Difpaufat es 


107 

IO$ 


ADiu nofte 


81 


Detoutmon 


III 


Atuquiesauhaut 


1*3 


Diga ifraèl 


1*4 


Aquetzquilor 


ii$ 


De locs pregonâ 


*3* 


Aquet tríbalhe 


12/ 


De tout moQ 


Jj8 


Ara fus leu 


*54 


Dc ma votz 


14* 


B 
J2, 
Bien-huroòses 


4* 


En Diu mora 


11 


Boo es qu'om 


pi 


En Diu mon < 


i* 


Beneduz Diu. 


103 


Entroquinh 


n 


Bien huroòscs. 


119 


Enten mon dres* 


17 


Bien-huroòs qui 


xzB 


ïsì tout temps. 


34 


C 
En mi- medix 


39 


C'es tu,Segnoo 


%$ 


Eícota plaâ 


78 


Corn lo cerui 


42. 


Èntradasfon 


19 


Cantatzà Diu. 


9 6 


Efcota^auiheé^quÌ pafL 


80 


Cantatz à Diu can. 


9* 


En ta -mil aureíha 


$6 


CantatzàDiu 


100 


Encen 3 Segnoo 


JOl 


Celebratz-lo 


10? 


En-ta las montagnas 


ííl. 


Celebratz Diu 


106 


G 
Cancacz à'Diu nabcra 


149 


Goardam^ Segnoo 


\4 


D 
H 
Biu etçrnau. 


5 


Hilhs de Princes 


tỳ 


Dê tou't mon coo 


9 


Homisfldeus. 


3$ 


Dehens fon coò 


U 


Homipuchan 


Si 


Diues inalutz 


*7 


I 
Deumachan. 


3* 


îo ey ma hide. 


7 


Deufantvoleè. 


40 


io t'ámarey 


18 


Dîu es nofte 


46 


îo ey mon amna 


%$ 


Dehens foncoó' 


13 


ludjam',0 Sauuadoo 


16 


Diu aya merceè* 


6 7 


lo ey ma hidc en tu bou. 


31 


Díu en iudée. 


76 


Io çy ma hïde en tu bou. 


H 


Diu fe trobe 


%i 


loey rna votz 


77 


Diu regne 5 ed 


93 


loami Diu.*car. 


ll£ 


Diude veoianías. 


9$ 


IonVfoyrefiouït 


I2L JLos ceus van recontan 
Lo Segnoo te voiha. 
La terre,& ço qu era 
Lo Segnoô es gran & jOSegnoô,quoanioi *ìcx 6$ 

19 OSegnoôDiu ^ 

20 O tccrnau mon Sauuadoò 70 24 OStgnoôJbalha 

48 OScgnoo Diu 

LoDíu>ioFort,loSegnoô 50 O i>iu 3 maglori 

Laudatz haut Diu tout 66 O que la perfonna 

Las bontatz deu Segnoo 89 O voùs hilhotz 

LoDiueternau 99 Oqueboôes 

LoSegnoôDiuadiit no O Segnoô^tu 

LaudoòsàDiu 144 O vous creaturas 

Leumonamna ^46 P 

LaudatzDiu.car boô es 147 Perquefenbrui5t& 

Laudatz Diuenfonioc 150 Perquet teês tuloenh 

M Pleyteye ab rrions. 

22 Per los maubés Mcn Diu^mon Diu 
Mon Diu mepex.me 
Mon coó preten boôpr 
MifericordijO Diu 
Mon Diu,renemic. 
Monamneen 
Ma voiontat , 
Mon DiUjdeliuram* 
Mon Diu,cfcouta 
Mon Diu, fflon Rey. 

Noni 5 caítigas dc mas 

Noushabem 

No t'efloôs rèm 

No pas à nous^nopas à 

Nanoôs toucas laudatz 

Nous-nous fedem 

O 
O Diu de tout lo mon. 
O Diu^de ma querella 
O noíle Diu & Segnoô 
O qu'huroòs fon. 
O Segnoôjquins 
O Diu^qui es mon Diu 7* 
8S 

I0£ 

112. 
MJ 

2 3* 
148 

ï& 

Sf 

37 23 Preftatzraurelhe^&aço 4^ 
45 Preílaraurelhaàma $j 
S6 Perque 5 Segnoô 74 

6z Quino camineauconH 
101 Quoauesloqui 
140 Que lo Segnoô Ihebe lo 
143 Que tons pauiihoôs 
145 Quis'meten 
Quoan lfraél 

38 Quoan io Segnoô 

44 Quarelfrael diga^eds 

$3 R 

iif Reueniam' 
117 RendetzàDiu 
137 Rendetzgracis 
S 

3 Segnoô>nony arrepreng. 

4 Segnoôjo Rey 
8 Segnoô mon Diu 

32 Sauuam%o Di'u tout pod* 
£0 Sauuam'jO Diu:carFaig. 69 
6$ Si es-ed vertac 73 r 

84 
91 

114 
iz6 

iiS 
*3* 

6 
21 

30 

54 ^tg'.oô w tc$. 8? Tourzpobîes 

Sò ; ) s fon d am e ns forj cn 87 Tu ns a s íe 1 u 1 1 

Sus,monaniaie>ara 104 Taieu quc quoauque iió 

Scgnoô,mon coò. *3* V 

SiasSegnoô ' Mjd Vousquìtietz 58 

.Sus,lan.datxlo ^ 13? Volhasàmon ^ 6t 

Segnoôjioc'cridi 144 VietZjalegrem~nou$ $f 

P I N. 


EXHORT ATIOO AV S 

BernésjàlaudaáDiu, 

sÀudt ^Dm^poble^en ton lengoadges 
Laudauhaut ^) publtcament y 
<tAfa queper aqueíl oubradge 

S s L E T T &4 t 9 en da targumcnt; 

£Aíe$ Uudâujuâstouty decoradge. 

G. DE CAS ANABA» 

fSSaSr-'MÇ 

tm \ Mm& 
WM§é Mi» ...» S'.'yva ï/^ r> ,0 '^ HÈ íirol y^ BN 


ìh 


nA 


/^ffiS 

^WfyQM *% 
#• f? V 
m m 
A H1 :! 


/^ â 1 


m M A m 
í r \i A /ý*\ A »Lt,4AAAAAAAAAAA A A AjM AÁAAA A AA AAAAAj iS^S^ÎS'SÌSM^Sê^^F^S&iSi