Internet Archive BookReader

Maazor kol ha-shanah ke-fi minhag .. Italyani : ... e-nosaf mi-mavo le-Maazor Bene Roma / asher iber ... Shemel Daid Lutsao ...