Skip to main content

Full text of "The Macrolepidoptera of the world; a systematic description of the hitherto known Macrolepidoptera"

See other formats


HARVARD UNIVERSITY LIBRARY 

OF THE MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY 
FROM THE 

WILLARD PEELE HUNNEWELL 

(CLASS OF 1904) 

MEMORIAL FUND 

The income of this fund is used forthe purchase of entomological books 
W X V\\5" The Macrolepidoptera of the World = A systematic description = 
of the known Macrolepidoptera 

edited with the collaboration of well-known specialists 

by 

Dr. Adalbert SeitZ, Professor Ph. D. 

I. Section 3. Volume: The Palearctic Noctuidae. 

Plates. STUTTGART 

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen) 

1914. ly <*e \- y ■ / All rights reserved. Printed by H. Laupp jr, Tubingen. 3. Volume 

Index of Plates. 

The numbers refer to the plates. Episterne 1 
Chelonomorpha 1 
Mimeusemia 1 
Scrobigera 1 
Syfania 1 
Asteropetes 1 
Zalissa 
Ophthalmis 1 
Panthea 2 
Moma 2 
Carina 2 
Daseochaeta 2 
Diphtherocorne 2 
Diphthera 2 
Colocasia 2 
Oxycesta 2 
Bogena 2 
Euromoia 2 
Simyra 2 
Arsilonche 2 
Leionietopon 2 
Acronicta 2, 3, 75 
Chamaepora 3 
Anacronicta 3 
Panthauma 4 
Xanthomantis 4 
Metachrostis 4 
Euxoa 5—7, 12, 15, 18 
Rhyaoia 6—13, 15, 21 
Nyssocnemis 13 
Epigena 13 
Hermonassa 13, 15 
Amphitrota 15 
Perissandria 13 
Xestia 13, 15 
Aplectoides 13 
Anornogyna 13, 14, 18 
Eurois 14 
Cerastis 14 
Orthosia 14 
Mythimna 14 
Hypoxestia 14 
Naenia 14 
Epilecta 14 
Triphaena 14, 15 
Eueretagrotis 15 
Rhynchagrotis 15 
Isochlora 15 
Actinotia 15 
Anhausta 12 
Blepharita 15 
Paraxestia 15 
Barathra 15 
Discestra 15 
Craterestra 15 
Scotogramma 12, 15 
Haderonia 15 
Polia 16—18 
Harmodia 17, 18 
Aplecta 19, 20 
Pachetra 19, 20 
Hadena 19 
Tholera 19 
Thargelia 20 
Odontelia 20 
Hypobarathra 20 
Conisania 21 
Oniehestra 19 
Protonestra 20 Epia 20, 21 
Oardepia 21 
Trichoclea 20, 21 
Manobia 20, 21 * 

Lasianobia 20 
Lasiestra 20, 21 
Lasionycta 20, 21 
Hadula 20, 21 
Tiracola 21 
Hyssia 20, 21 
Eriopygodes 21 
Monostola 20, 21 
Xylomania 20, 21 
Perigrapha 21 
Monima 20—22 
Clavipalpula 22 
Brithys 20 
Cerapteryx 2 J 
Hyperiodes 23, 24 
Hyphilare 23, 24 
Sideridis 23—25 
Meliana 25 
Brachygalea 28 
Cucullia 26—28 
Copicucullia 29 
Oheligalea 29 
Argyromata 29 
Lophoterges 28 
Oalherges 24 
Oopiphana 24 
Metopoceras 24, 28 
Arnmetopa 24 
Oleophana 24 
Amephana 24 
Ornphalophana. 24, 23, 29 
Calophasia 24, 28, 29 
Leucochlaena 28, 29 
Ulochlaena 28, 29 
Derthisa 28, 29 
Oncocnemis 23, 29 
Copitype 28 
Brachionycha 29 
Dasypolia 23, 29 
Bombveia 27, 30 
Hillia 28 

Aporophyla 28, 30 
Ohloantha 30 
Euscotia 30 
Lithophane 28, 30, 31 
Xylina 31 
Dichonia 31 
Thecophora 31 
Dryobota 31 
Meganephria 31, 32 
Calotaenia 32 
Eumichtis 32 
Crino 28, 32 
Agriopis 32 
Lamprosticta 32 
Orypsedra 32 
Dryobotodes 32, 33 
Valeria 33 
Antitype 33, 34 
Rhizotype 34 
Stenostigma 34 
Bryomima 34, 34 
Euxenistis 34 
Blepharidia 28, 34 
Dimya 34 Dasysternum 34, 35 
Dasythorax 28, 35 
Eupsilia 35 
Epiglaea 35 
Orbona 35 
Xantholeuca 35 
Oonistra 35, 36 
Omphaloscelis 36 
Spudaea 36 
Orrhodiella 28 
Amathes 28, 36, 37 
Atethmia 28 
Cosmia 24, 28 
Telorta 28 
Perinaenia 38 
Pyrois 38 
Arnphipyra 38, 39 
Gracilipalpus 42 
Stygiostola 38 
Orthogonia 38, 39 
Mania 39, 41 
Dipterygia 38 
Parastichtis 39, 40 
Oligia 40—42 
Eremobia 41 
Gerbathodes 41, 42 
Atrachea 41 
Oryrnodes 41, 42 
Sidemia 41, 42 
Phoabophilus 41, 42 
Heterographa 41 
Heterornma 41 
Heraema 41 
Margelana 41 
Eremopola 41 
Oentropodia 41 
Pseudopseustis 41 
Pseudohadena 41 — 43 
Luperina 43 
Lasiplexia 43 
Pareuplexia 42 
Trachea 43 
Euplexia43, 44 
Trigonophora 44 
Ohutapha 44 
Habryntis 44 
Conservula 44 
Cobalos 44 
Oroplexia 44 
Eriopus 42, 44 
Telesilla 44 
Callogonia 44 
Plusilla 44 
Virgo 44 
Harrisirnemna 44 
Aucha 44 
Polyphaenis 42, 44 
Triphaenopsis 42, 44 
Talpophila 44 
Jambia 48 
Bryoleuea 48 
Araea 48 
Chytonix 44, 48 
Stilbina 48 
Hypeuthina 42, 48 
Pseudohgia 42 
Scotocampa 48 
Matopo 48 
Delta 42 Lithomoia 42 
Pulcheria 42 
Antha 42 
Rhabinopteryx 42 
Epimecia 42 
Fergana 42 
Stilbia 42 
Praestilbia 48 
Hypostilbia 42, 48 
Amphydrina 42 
Prodenia 42 
Spodoptera 42 
Laphygma 48 
Athetis 42, 45, 48 
Prometopus 48 
Acosmetia 45, 48 
Petilampa 45 
Dysmilichia 45 
Proxenus 45, 48 
Radinogoes 45, 48 
Haemassia 45 
Galgula 50 
Balsa 48 
Psilomonodes 45 
Condica 45 
Propsalta 18, 45 
Scioptila 47 
Perigea 47 
Hadjina 47 
Xylomoia 47 
Catamecia 47 
Namangana 47 
Gortyna 46 
Apamea 46 
Xanthoecia 46 
Hydroecia 46 
Brachyxanthia 46 
Pyrrhia 46 
Ipiniorpha 46 
Meristis 46 
Dadica 46 
Strepselydna 46 
Elydna 46 
Radinacra 46 
Calymnia 47 
Pinacoplus 47 
Metopoplus 47 
Mycteroplus 47 
Dicycla 47 
Enargia 18, 47-^19 
Phragrnitiphila 49 
Rhizedra 49. 
Arenostola 49 
Archanara 49 
Ooenobia 4S 
Nonagria 48 
Oria 48 
Argyrospila 48 
Sesamia 48 
Oalaniia 48 
Sphragifera 48 
Chasminodes 48 
Euterpia 48 
Synthyrnia 48 
Megalodes 48 
Paraegle 48 
Metaegle 48 
Aegle 48 
Opsyra 48 IV Index of Plates. Protoseudyra 48 
Heliocheilus 50 
Chloridea 50 
Rbodoleptria 50 
Cbariclea 50 
Aedopbron 50 
Melicleptria 50 
Tiraora 51 
Adisura 51 
Hebdomochondra 51 
Erytbropbaia 51 
Oladocerotis 50 
Anartoniorpha 48, 50 
Scboyenia 48, 50 
Orosagrotis 50 
Grumia 50 
Oxytrypia 50 
Anarta 50 
Panolis 50 
Emia 50 
Syinpistis 50 
Hypsophyla 50 
Cteipolia 50 
Heliotbis 50 
Pyrocleptria 50 
Xantbotbrix 50 
Apaustis 50 
Panemeria 50 
Jantbinea 50 
Stenoecia 50 
Micriantba 50 
Stemniapbora 50 
Oniorphina 50 
Mesotrosta 50 
Micraescbus 51 
Penisa 51 
Polyorycta 51 
Leptosia 51, 52 
Glapbyra 51 
Eublemma 51 
Calymma 51 
Coecidipbaga 51 
Thaloniicra 52 
Porphyrinia 51, 52 
Autoba 51 
Oruza 51 
Hyposada 51 
Sophta 52 
Corgatba 51 
Stenoloba 51, 52 
Xantholeuca 52 
Phyllopbila 51 
Ozarba 51, 52 
Amyma 51 
Ilattia 51, 52 
Berresa 51 
Maliattba 51, 52 
Hyperstrotia 52 
Litbacodia 52 
Micardia 22, 52 
Eustrotia 52 
Eulocastra 51, 52 Thalerastria 52 
Naranga 51 
Metaemene 52 
Flammona 52 
Notbosterrba 52 
Erastria 52 
Tarache 52 
Hoplotaracbe 51, 52 
Eutelia 53 
Amiga 53 
ilimanuga 53 
Lophoptera 53 
Nycteola 53 
Sarrothripus 53 
Characoma 53 
Lamprotbripa 53 
Eligma Bd. 2, Taf. 13 
Gadirtba 53 
Blenina 53 
Bisola 53 
Sinna 53 
Gabala 53 
Siglophora 53 
Cbionomera 53 
Tyana 53 
Earias 53 
Hylopbila 53 
Hylophilina 53 
Parhylopbila 60 
Cletrophora 53 
Carea 52 
Aiteta 52 
Hepatica 52 
Gelastocera 52 
Churia 52 
Kerala 52 
Macrocbtbonia 52 
Acontia 52 
Mormonia 54, 63 
Oatocala 54—57, 63 
Ephesia 56, 57, 63 
Ulotricbopus 63 
Eccrita 58 
Entomogramma 58 
Cocytodes 58 
Agonista 58 
Nyctipao 58, 59, 75 
Patula 58 
Metopta 58 
Enmonodia 59, 60 
Speiredonia 59, 60 
Dermaleipa 60 
Artena 60 
Minucia 60, 63 
Anua 60, 61 
Pindara 61 
Opbiusa 61, 63 
Naxia 61 
Grammodes 61 
Calciope 61 
Peloniia 61 
Bemigia 61 Oauninda 61, 63 
Erebeia 61 
Anisoneura 62 
Hypoglaucitis 62, 63 
Clytie 62, 63 
Alarais 62 
Pericyma 62 
Cortyta 62, 63 
Anydropbila 62 
Cerocala 62 
Leucanitis 62 
Leucomelas 62 
Gonospileia 62 
Caloplusia 64 
Autographa 64 
Syngrapba 64 
Phytoraetra 64, 75 
Plusidia 65 
Chrysoptera 65 
Abrostola 65 
Cosmophila 66 
Busicada 66 
Scoliopteryx 52 
Ophideres 66 
Adris 66 
Monas 66 
Hulodes 66 
Ericeia 66 
Sypna 66, 67, 75 
Polydesma 67 
Pandesma 67 
Belciana 67 
Batracharta 67 
Erygia 67 
Capnodes 68, 70 
Diomea 70 
Apopestes 68 
Autophila 68 
Tathorhyncus 68 
Dinumma 67 
Toxocampa 68 
Exopbila 68 
Chrysorithrum 68 
Arete 67 
Catephia 67 
Anophia 67 
Aedia 67 
Serrodes 68 
Hypaetra 68 
Lacera 68 
Oxyodes 68 
Ischyja 68 
Platyja 68 
Episparis 68 
Ohrysopera 68 
Hamodes 68 
Blasticorhinus 69 
Azazia 69 
Hypospila 69 
Hypocala 69 
Calpe 69, 70 
Oraesia 69 Deva 70 
Pasipeda 70 
Calesia 70 
Acantholipes 70 
Loxioda 70 
Dragana 70 
Brevipecten 70 
Scedopla 70 
Anumeta 70 
Aleucanitis 70 
Armada 70, 74 
Eremonoma 71 
Metopistis 71 
Marsipiophora 71 
Imitator 74 
Epharmottomena 71 
Metoponrhis 74 
Aethia 71 
Laspeyria 71, 74 
Oolobochyla 71, 74 
Parascotia 71, 74 
Epizeuxis 71, 74 
Prothymia 71, 74 
Rapania 71, 74 
Hingula 71 
Orectis 74 
Paragona 71 
Chara 71, 74 
Bivula 71 

Araeognatha 71, 74 
Psimada 71 
Avitta 74 
Megazetb.es 71, 74 
Zetbes 71 
Pangrapta 71, 74 
Tamba 74 
Lophomilia 71 
Lopbograpta 71, 74 
Dierna 71 
Talapa 74 
Ectogonia 71, 74 
Megaloctena 71, 74 
Pseudaglossa 71, 74 
Edessena 72 
Cidariplura 71, 74 
Simplicia 72 
Nodaria 72 

Zanclognatha 72, 74, 75 
Herminia 12, 72 
Pechipogo 72 
Badiza 74 
Bleptina 72, 74 
Bertula 72 
Hydrillodes 72 
Dicbromia 72 
Rbyncbina 72, 73, 75 
Bbynebodontodes 73 
Bomolocba 73, 75 
Hypena 73, 75 
Hypenodes 73 
Scbrankia 73 
Aventiola 74 — =*§c~- in. ACARISTIDAE 
amatnx ch i n en sis noctuma 
b i e t i o berthu eri dejeani dubernardi 
sub Flava 

ma.nda.rina. 
Fl avid a 
albi Fasciata 
su balba 
ven usta vi th o roid es Pars I. Fauna oalaearctica. m. Ill PANTH EA - ACRON ICTA 
Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill ACRON ICTA - ANACRON ICTA 


l J '•■ lepo i\: r- ;,i. >'/ , : 
.-•' @ V - - 'rellao --„ 

leporellag 

■X- c k 
rumicis alnoides caliginea nitida Pars I. Fauna palaearctica 3. in ACRONICTA- METACHROSTIS 
pineti albonotata petr. contn'stans raptricula $ raptricula § carbonis ^B&tH0f^fe&^ 


eprosa labecula plumbeola distincta strigula ravula ereptricula andaiusiae 
galathea griseata 
w 1 bp 
roederi algae degener mendacula W calligrapha 


simonyi 

1 <~^r- maeonis chloromixta V># paulina melachlora obscura stictica 
3 


W^J&i 
confucii microglossa assimilis rectilinea pulverosa sabulosa commixta Pars I. Fauna palaearctii III. EUXOA 
polybela *? golickei « i is Xx i '■< brunnea lasserrei 5 rugifrons baetica 
fatidica S 

fatidica $ chretieni 
villiersi J fictilis Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill EUXOA 
recussa eruta Pars I. Fauna palaearctica 3. 111. EUXOA h 7. serena 9 
subcaerulea coraxa pygmaea Pars I. Fauna palaearctica 3. RHYACIA 
homochroma nyctymenna psammodea sikkima erschoffi Pars I. Fauna palaearctica 3. III. RHYACIA g 
refulgens subpurpurea Pars I. Fauna palaearctica 3. II! RHYACIA 10 h 
squalorum § Dutns ravida valida stabulorum Pars I. Fauna palaearctica 3. 11!. RHYACIA 11. 
erythrina tamerlana chaldaica ocellina alpestris Pars I. Fauna palaearctica 3. II!. Euxoa-Scotogramma. 12. 
singularis glaucescens aequicuspis honesta herrich-schafferi ^ g exprimata 

i iigMr 
plumbea larixia funkei hahni truculenta gaurax"" peculiaris. Pars I. Fauna palaearctica 3. III. RHYACIA-ANOMOGYNA 13. 
caradrinoides renigera ▼ J renigera 2 funebns intermedia 
fimbriola & fimbriola 2 
raddei brunnescens praecurrens 

consignata xestioides ochreago lunata argillacea - *1 

lineata albistigma 

brunneago obscura " 
arctica sincera laetabilis albuncula Pars I. Fauna palaearctica 3. k. III. ANOMOGYNA-TRIPHAENA 14. 
fimbria rufa solani Pars I. Fauna palaearctica 3. Thriphaena-Xestia. 
lanzarotis implexa clava pallidula k5ppeni Pars I. Fauna palaearctica 3. III. POLIA. 16. 
proxima cana ochrostigma orientalis literata $ literata ¥ 
suffusa - luteago $ luteago ¥ brunneago S brunneago ? argillacea ? *^*F* g 
persicariae ¥ furcula perdentata Pars I. Fauna palaearctica 3. 111. POLIA-HARMODIA. 17. 
illoba t illoba ? splendens pacifica ochracea t^^| W| %| 
rufa obscura variegata pisi S pisi ¥ rufa 
splendens pallens satanella £ satanella ? nana leucostigma 
ochrea latenai 6 latenai ? glauca S glauca ? aperta 
mandarina £ mandarina ? bicruris S 
bicruris ? fuligata S fuligata ? 

lepida £ lepida 2 ochracea 3 ochracea ¥ pallida S pallida ¥ pallida Pars 1. Fauna palaearctica 3. in ANOMOGYNA- ENARG1A 
galaxia £ dolorosa capensis capensis <j> fuliginosa staudingeri Pars I. Fauna palaearctica 3. HI. APLECTA-THOLERA. 19. 


unicolor S g 
popularis J popularis ? hilaris cespitis 5 cespitis ? Pars 1, Fauna palaearctica 3. Aplecta-Cerapteryx. g 
violascens musculina infans saxea castaneipennis ferrosticta stenoptera 

graminis & graminis $ 
rufocosta t rufocosta $ hibernicus gramineus i gramineus ? megala Pars 1. Fauna palaearctica 3. III. CONISANIA-MONIMA. 21. g 
plagiata S " ^ifrf lp 8 W^tf Ife^tf 

<•!• ^f^ w|w 

imbecilla % imbecilla ? impar conspicillaris melaleuca J melaleuca ? 
intermedia bella S bella ? circumducta & 

circumducta ? 
i-cinctum i i-cinctum ? carnipennis & carnipennis $ Pars 1. Fauna palaearctica 3. III. MONIMA-CLAVIPALPULA. 22. subsetaceus 

subcarnea contracta fuscatus & .fuscatus ? olivacea & olivacea 2 

opima 5 opima ? paromoea S paromoea 2 gracilis 5 gracilis ? pallida 
':■&&<&$ rosea & rosea 2 rufescens ella auraria S f 

auraria ? Pars 1. Fauna palaearctica 3. III. ERIOPYGA-LEUCANIA. 23. turca S Jf turca ? ~ limbata Jj ^BHf 

— grandis j] **$) 
grandis $ 
divergens S W • ferrago ? • argyriti 

lithargTria S lithargyria ? ferrago S gnsea ^V • V^ albipuncta S albipuncta ¥ italogallica 

expallidata congTua J ,-r.no^* o flecki ochrea S ochrea 2 
S§| 

congma ? subsignata <$ subsignata $ ▼loreyi S loreyi ? w 1-album 

g 7 . inornata 
singularis x 
m 
ripam. i ripar j a ? albicosta j aIbicosta ? singularis J littoralis & littoralis ¥ conigera t 9 conigera ¥ angulifera, ^ m albicosta 
vitellina Z viteljina ¥ 

pallida S 1 brunnea $ brunnea ? N~ ▼ -. evidens ? 

pallida ¥ evidens S (^^^^^\-^^^^^^| nigrilinea salebrosa velutina Pars 1. Fauna palaearctica 3. LEUCANIA- COSMIA 24 
sesamiodes codeti 


:amosad ramosa olivina feiicina o 
JP 
felix 

chabordis cf chabordis o albicans 


baetica cf baetica 

fcf^f jubata pectinicornis opposita vaulogeri diffluens yvanii c? yvanii o marocana 
wanonis anarrhini aurita antirrhini serrata serratula kraussi % ;m 
aurago cf aurago o rutilago cf rutilago 5 

- marmorata cf marmorata c> &£# 
7 
lutea cf fulvago 9 togata 
flavescens cf flavescens 5 lutea 
cerago fulvago cf 
tunicata Pars I. Fauna palaearctica 3. III. SIDERIDIS-MELIANA. 25. 
comma 8 comma ? suffusa ochracea lineatipes perrufa deserticola 

thiiilTlil Imh* insecuta £ insecuta ? andereggii S andereggii ? cinis engadensis § 
engadensis ¥ , lineata sicula ? cyperi punctosa £ punctosa ? 
putrescens £ putrescens ? - if '^ 

zeae $ zeae 5 indistincta 
m - 

scirpi S %l 
scirpi ? uni-Wpuncta 
putrida 
g 
unipuncta ? ™ placida J placida 2 ferrilinea £ impuraW S :„_**__ o fifsrinennis alboradiosa £ alboradiosa ? impura» £ jm ^ ? {usC j pennis 
pauper J paU per ? straminea J strami'nea ? pallens 8 

melania J melania ¥ obsoleta £ obsoleta ? nigrostriata pudorina 4 pudorina ? impudens languid* 
flammea $ flammea ? favicolor favicolor ¥ fusco- *W rosea £ fusco-rosea ¥ Pars i. Fauna palaearctica 3. CUCULLIA. g 
Pars I. Fauna palaearctica 3. III. CUCULLIA. 27. 
prenanthis balsamitae S balsamitae Pars I. Fauna palaeartica 3. C U C U LLI A - TE LO RT A 
ambusta d 1 ambusta § gilvago d 

V gilvago 9 suffusa griseosignata griseosignata 

cinnamomeago erythrago o erythrago $ ocellaris d 1 ocellaris $ / w 

palleago 
• Imeago ^ 
approximata Pars I. Fauna palaearctica 3. melonina edentata divergens c? divergens c> acuminata 6 acuminata 111. Copicucullia-Bombycia. 29. 

syrtana ! anatolica naruenensis I 
sublutea fuchsiana 
acuta unula $ hamifera platyptera J platyptera 
strioligera hispana w $ hispana * dentimacula dentimacula glaucina tersa unicolor ™ 
viminalis J viminalis ? saliceti i saliceti ? stricta rufesC ens obscura j obscura ? Pars 1. Pauna palaeartica 3. J Bombycia-Lithophane. 30. 
consimilis t consimilis. ? tripijncta luneburgensis $ luneburgensis ? australis S 
unicolor lamda zinckenii somniculosa furcifera Pars I. Fauna palaearctica 3. HI. Lithophane-Meganephria. 31. 
formosa $ formosa ? Iunigera 
areola ¥ TtfcjidT Ifriuif ^AfliF 

fovea J fovea ? to™ g 
oxyacanthae oxyacanthae o benedictina ? benedictina J ^ capucina J 

capucina $ extensa S extensa ¥ bimaculosa $ bimaculosa ¥ Pars I. Fauna palaearctica 3. III. Meganephria-Dryobotodes. 32. g 
protea $ incolorata Pars I. Fauna palaearctica 3. HI. Dryobotodes- Antitype. 33. dejecta •.* J5«„ * / intermissa 2 intermissa & 
intermissa 2 venusta contermina" oleagina™ J 
rebecca polymita W i ? i'W w * ■ 

polymita manisadjiana rnanisadjiana $ flavicincta 
xanthomista £ xanthomista nigrocincta 
nigrocincta 2 ivescens statices £ ~V£_- J suda J 
Pars I. Fauna palaearctica 3. ANTITYPE - DASYSTERNUIM olivacea J 1 i olivacea c> langei J 1 34 
sikkimensis herchatra juditha bacheri haeretica eristicum Pars I. Fauna palaearctica 3. DASYSTERNUM - CONISTRA 35 ■anartinus hirsutula simplex^ 
conspicua ardescens 9 

unimacula J 1 unimacula pallidistigma Pars I. Fauna palaearctica 3. CONISTRA-AMATHES 3b 
staudingeri <f staudingeri J 1 staudingeri 5 scortina d" scortina o. unicolor multiscripta 
rupicapra c? rupicapra <j> humilis lychnidis d" lychnidis p Pars 1. Fauna palaearctica 3. Ill A M AT H E S 37 pistann pistacTna O pistacina c> rubetra obsoleta c? obsoleta * 

serina c? serina £ serina c? serina $ canaria c? canaria c> coerulescens c? coerul escens 

kindermanni cT f 

■4 naermanni scabra pauli d" k 

fuscoliva C? 1 J 
fuscoliva g laevis o 71 W I wfw 

haematidea i ta c? subdita J 1 subdita o 

(ab.) macilenta $ fusconervosa laevis <j> haematidea 

lota ci rufa 

sibirica pallescens d* pallescens § liturac? litura o polluta 

%. 


ornatrix c? omatrix rufa 

luteogrisea gratiosa lucida c? lucida 5 obscurata <? obscurata c> garibaldina 
■ ■ deleta <$ deleta $ decolorata 
brunnea mansueta i 

pontica d" pontica <j> m, n gaf nn 1 iff 

iners suspecta Pars I. Fauna palaearctica 3. PERINAENIA- ORTHOGONIA 38 
umbraticad" umbratica^ obscuraJ 1 ^obscura ? phaeus ~scabriuscula 
plumbinotata Pars I. Fauna palaearctica 3 Ill ORTHOGONIA-PARASTICHTIS 39 
4* 

alopecurus d alopecurus $H nigrorubida extincta uniformis funerea onens 1. 
purpurina lateritia <? Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill PARASTICHTIS- OLIGIA 
■ 
basistriga 
cinerascens commixta intermixta aureopuncta 1 \ «8&?^». m scolopactiia abbreviata hammonierlsis subbrunne. 

ophiogramma askoldis fasciculata repetita conjuncta cuneata 

grisea reticulata nictitans leucostigma pulverosa 1 

moderata 

struvei fasciata suffumata virgata aethiops aethio *HT ferrea fasciuncula fasci uncula literosa 
9 —..,.■ '; j 

literosa™ constricta subarcta subrosea PS intermedia .unicolor 
*mv N \_. ^'' -> bicolaria 
furuncula rufuncula rufuncula terminal brunneo- reticulata longeftriata pallidior 
. reticulata ' Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill OLIGIA-PSEUDOHADENA 41 
discrepans sergia idumaea schlumbergeri Pars I. Fauna palaearcrica 3. GRACI LI PALPUS- PSEU DO HAD EN A 
subsericata subpulchra albomacula albidisca armata pugnax Pars I. Fauna palaearctica 3. QRACI LI PALPUS - PSEUDOHADENA 
intensiva semifasciacT semifascia g Haetevirens g laetevirens <? bella Pars I. Fauna palaearctica 3 obfuscata EUPLEXIA-CHYTONIX 44 
texta brunnea depicta vitalba amathusia nigribasalis fodinae Pars I. Fauna palaearctica 3. HI ATHETIS- PROSPALTA 45 
flava fusca morosa rebeli rougemonti jurassica jurassica selini 
flavirena J 1 
flavirena minor noctivagac? noctivaga y wullschlegeli selinoides himalayica 
Puis I. Fauna palaearc tica 3 GORTYNA- ELYDNA 
Imeosa g t truncipennis o' truncipennis ? cinerascens albisignata coeca a Pars I. Fauna palaearctica 3 coeca $> SCIOPTILA- ENARGIA 47 uvrochrnma __i: i_- ,, . ' poliomera biguttula 
borjomensis paleacea J paleacea <j> teichi abluta glaucula Pars I. Fauna palaearctica 3. JAIVIBI A- PROTOSEUDYRA 
48 transversa exiguad exigua ? exigua £ conspicua menetriesi hispanica regina 

iliata trilinea attenuata segregata hypenides fulgurita o fulgurita c> 
armeniaca megastigma agrotina apertura ingrata malaria fixseni flavicollis arida 
pretiosa cinerea hospes ottonis w ladakensis 
■ 
lineola o lineola 9 pallescens stigmatica maritima d 1 maritima $ ulvae 
bipunctata 
Slgl iilata biplaga re J ecta ^ rejecta $ alboriitens nigrilinea cilia nervosa atrata 
fixad 1 fixa ? exsiccata exsiccata? exi »; mia gloriosa liturata * 
1 iturata ▼ kashmTriensis °chracea ochracea vespertalis vespertalis ? transversa pallida nubila subflava 
subflava koeckeritziana agatha oela cf 
'chalcoela? flava secunda* minor picta Pars !. Fauna palaearc tica 3. ENARGIA-ARCHANARA 49 
1 

pallida olivescens tP mollicella 

impudica ' 

W ■ — >;V 

flux?. $ fluxaJ 1 pulverosa pygminac? pygminag 

5fc sohn-reteli deserticoia modesta mabillei 

v.. '■':' 

ochraceac? ochraceag punicea pallida c? 

pallida o extrema c? extrema q 

morrisiid morrisii $ geminipuncta nigricans cbsoleta 

unipuncta 
arundineta " I 

spargann obsoleta bipunctata |i ^punctata | H aer.ita algae cT 


aigae $ fumata 
liturata insoiuta cervina Pars I. Fauna palaearctica 3. AN ARTO MORPHIA- CLADOCEROTIS 50 
picteti triphaenopsis quieta 
staudingeri c? staudingeri <j> richardsoni cf 
richardsoni $> myrtilli o rufescens peralbata 

suffusa melanopa <j> melanopa o 1 vidua d" vidua <j> rupestralis 
flammea $ flammea o griseovariegata zembiica cyclopea cymbalariae oberthiirii 
tnelaleuca lapponica zetterstedtii o labradoris nigrita funesta tarnerlana Iunulata 
jugorum grumi 
I 

imperialis cora cardui cognata chanzyi purpufscens subrosea 

copiosa callicore rupicola theophila tenebrata obscura jocosa frivaldszkyi ab. viola restricta divalis dos decorata viola auiantiaca signalis m 
rhodites phlebophora phlebophora scutosa o scutosa £ scutatus optabilis 0" optabilis $ Pars I. Fauna palaearctica 3. h k m 
AEDOPHRON-NARANGA 51 albolinearia p 

syrticola atkinsoni luteifascialis albolinearia o dimidialis o" velox d velocior 6 dardouini melabela * griseimargo lacernaria phl'omidis cretula 
* 
Wit* 
arcuinna o 
arcuinna o argillacea 6 argillacea c ingrata suava d 


I kuelekana commummacula scitula ? 

ostrina 
suava o 
f jucunda d jucunda c suffusa aestivalis <J aestivalis o carthami porphyrina parva %tir W V? ^ ^:|f Vt W $j& lt# %fg 

rubefacta griseata noctuaiis wagneri ochreola candidana scafiota impura viridula elychrysi pannonica | en - 

respersa i i % 

grata obliquata scitulosa purpurina 
pusilla gracilis 

s % 

gratissima transmitteus albida <? ephimera jocularis %^^«#»ll; -;: secunda ' cochylioides anachoresis ragusana polygramma parallela densata AS 

1 

candicans albida i 

f ! 

I - -- 
* albida chlorotica virginalis suppuncta '•' I f III 5 >^ 

deserfi conistrota albivestalis deserta 

fi ■ tf® \ / leucanides pura suppura f lp 

paMidula straminea himmighofleni ^fl& ^t 


irt divisa glaucotorna juncturalis mesophaea argillacea .hebescens numerical numerica o obliterata punctigera 
jankowski manleyi moldavicola 6 moldavicola c 
punctum octo natal is d 1 natalis o vialisc? vialis q 
bella signifera arefacta beraudi teilhardi brunnea 
r.ea woHastoni griseola uniformis subvenata sancta syrtensis karachiensis tapina leucosticta leucota dictaria lascivalis aenescens brunnea %f^?%»*l % % Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill XANTHOLEUCA-ACONTIA 52 m n stau ~ . miasma debilis gayneri 
dingeri 
hansa grata viridis 
illota pura nitens confus 
venata incondita stellata lativitta melaleuca plumbi- flavipuncta 

tincta fasciana albilinea 
squalida delicatula itt candidulap candidulad argentula pulchra munda flaviplaga uncula olivaria tripartita obliqua 
magna japonica noloides culta tegulata mesozona 
undulata ^ M ■ ^ni : bipartita diaphora maculata trilineata oranaria trabealis trabealis $ nigra confluens delecta flavonitens 

viridi- 

squama *-.,£ 
JKx^ 

%i^W 4 
algirac? algirao fascialis ruficincta marmoralisJ 1 marmora- costiplaga ,',,„„■•<, 

lis o urania $ olivacea 
decipiens ochroleucana erosa <S Pars I. Fauna parlaearctica 3. ill EUTELIA-CLETHROPHORA 
sanguinolenta P cMo S°P h y U syria- chlorana 

+ ana rain lana cana obliteratac? falcata ? falcata c? 

pudica- p U pi|ia- insulana decolorata cupreoviridis semifascia ochreimargo ~ ih ",'•, m 
Pars I. Fauna palaearctica 3 MORMON I A- CATOCALA 54 
Pars I. Fauna parlaearctica 3. Ill CATOCALA 55 
remissa meridionalis Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill CATOCALA- EPHESIA 56 
inconstans 6 inconstans <j> tnnota mirifica Pars 1. Fauna palaearctica .3. PH ES I A 57 
Pars I. Fauna parlaearctica 3. Ill CATOCALA- PATULA 
Pars I. Fauna palaearc tica 3. I'll NYCTIPAO- SPEIREDONIA 
geminipuncta <? feniseca <f helicina <^ helicina ? Pars 1. Fauna palaearctica 3. HI SPEIREDONIA- ANUA 60 
separans tirhaca vesta .Pars I. Fauna palaearctica 3. ANUA- ERCHEIA 
stolida <? attenuaTa?* boisdeffreT? boisdeffrei <? ^P^nensis ? mygdon^ hyppasia e|ectarja ^ 
languescens discios latiorata umbrosa $ umbrosa <j" Pars 1. Fauna palaearctica 3. Ill ANISONEURA- GONOSPILEIA 
dentata £ dentata ? triquetra ? aurantiaca ? fumata munita g derufata £ sordida ? immunita Pars i. Fauna palaearctica 3 Ill CORTYTA-'PHYTOMETRA 63 
wiskotti triphaenoides stertzi duplicatal emichi Pars I. Fauna palaearctica 3. CALOPLUSIA-PHYTONETRA 64 
devergens hochenwarthi cuprina" alaica t ibetana" :rogamma 


tumidisigna diasema <? diasema ? interrogationis orbata flammifera 
Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill PHYTONETRA- ABROSTOLA 65 g 
bella tripartita $ triplasia c? triplasia ? asclepiadis <? asclepiadis? Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill COSMOPHILA-SYPNA 66 
albovittata P icta <? picta $ albinigra $ achatina <? Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill SYPNA- BATRACHARTA 67 .i..^:j* -a c -51 flavinnnrfn J 1 fiJi.Tinn^., 
flavipuncta J 1 ^^^ -fuliginosa 
Pars I. Fauna palaearctica 3. HI APOPESTES-CAPNQDES 68 
Pars I. Fauna palaearctica 3. Ill CHRYSORITHRUS-ORAESIA 69 ^f rufescens ? flavomaculata ? 

Pars 1. Fauna palaearctica 3. CALPE-ARMADA 

auripicicta ? costa $ costa $ panaceorum ? hueberi eremophila secunda J 1 kisilkumensis clio £ dentata J limata J 1 Pars I. Fauna palaeaictica 3. Werr.- rt a. M, ad nat. repr. EREMONOMA- PSEUDAGLOSSA 71 
straminea'tf straminea $ erschoffi 2 christoff emortualis c? emortualis 2 
jk/// 1 
helialis 
trilinealis 'J 1 
flexula . rectilinealis salicalis flavomaeula carbonaria <$ fuliginaria 
nyssem<? . calvaria ^ calvaria? fw 

cmeracea ambigua subviolacea $ W subcostalis J 1 **%**«> *t* «? %(* 

vir.idar.iatJ vindana $ sanctiflorentis ■ sanctiflorentis transversa^ transversa 2 ," multisig- albosig- 

tbmaj! jn^^jiJrtsu^ nata 


cana <$ trilineata <? indentalis 2 saucia $ umbrosa ? costinotata <? obscurata 2 textil 
albistigma . porphyrea 2 similistigma amphidecta 2 vasava 2 flavomaeula g suaveola costaemacula 
-imiigfi- 
Wf9 polybapta J 1 pulcherrima2 sericealis g unctalis 2 butleri J 1 butleri 2 cuivipalpis $ riirwinalnic O ^^^^ ™ ^^^ „ ▼ i_i._ r. 
cuivipalpis 2 a j^n acu i ata ^ 


albomaculata 2 a^^obliqua gladiata 

strigata 
strigata 2 monotona 2 mandarina J 1 punctilinea 2 Pars I. Fauna palaearctica 3. anhfurt a. M. ad nat. repr. NEGALOCTENA-RHYNCHINA 
sicca <$ rectalis $ minoralis ? nodosal^ nodosalis ? niphona J 
tristis <? tristis $ flavifusa 
liphona $ similis $ tarsiplumalis J 1 


v f # 1 1 f 

,,tarsiplumalis $ externalis J 1 externalis $ 
tarsipennalis ^ tarsipennalis $ nemoralis <? • ' nemoralis ? tarsicrinafa x~V tarsicrinalis ? fumosa" fumosa 
griselda <? griselda ? coloralis <? coloralis ? crinalis tentacularia $ tentacularia $ carpathica ? modestalis $ 
derivalis J 1 derivalis $ flavocrinalis J 1 

UP g 
claripennis J 1 quadrali 
kengkalis $ kengkalis <? bicolor J" abducalis $ curviferalis columbaris <? columbaris $ vigens 
craniboides c? striga $ striga $ Pars I. Fauna paiaeaictica 3. Werner u. Winter, Frankfurt a. M. ad nat. repr. Ill RHYNCHIIXIA-HYPENA 
73 cramboides $ mnotata g angustalis J 1 plusioidcs ravalis $ ravalis 2 
antiqualis g antiqualis ? s V riacal yriacalis 2 syriacalis <? extorris ravumlis 2 
V $ mandarinalis ma 

separata 2 v ■'... "■" ? 

cretacea <$ curvatula <$ curvatula 2 sagittata 2 ~""fontis <? 
X / 
m m 


V fontis ? zilla J 1 
zilla 2 stygiana $ 
stygiana 2 rnombahs squaiiaa tf squalida 2 mm*' w t(HF ¥ ^BBI^ v 

»w , v«S obductalis rf 1 ,i,,^ mdarina 2 

*„^^T:- ▼ ^"^ occatus c? occatus 2 ;nj,Vo ( !i;, * indicatalis 9 nlhir,,, indicatalis 2 albinofata 
^f* w|IF w^p WJii *W 

kalchbergi taenialis £ costaestrigalis costaestrigalis turfosalis strigifera $ kashmii ica j 1 munitalis $ lividalis 2 Pars I. Fauna palaearctica 3. Werner u. Winter, Frankfurt a. M. ad nal HYPENA- BLEPTINA butleri zelter arenostoia helva dolosa incultalis 
leechi germana incerta 'centralis tiiculat; iignea annulata rfigrisigna sinensis stramen- fasc 

tacealis 


liiieahs subnubila rivulata planilinea aegrota fracta iculati 
notigera marginata incertalis 
sinuosa descripta curvilinea tripartita 

Pars I. Fauna palaearctica 3. WWv3 sore; proxima ad riat: repr. Ill BLEPTINA-ADRAPSA._Suppl. <J 
nigristigma * venata 
parallela 
albolineali.s 

"reel " n 00 

y adjudicali; 
m 

f^ adjudicalis f^^ 1^^ - ia P 1 ' uncticnc- 

^^ "ibinotat.v ^ , ^^ J ^^ sinW 

0*04* 40 

f *^^ »^^. I^W^ ru»ti. umalis calamina 
veronica thermesialis tir tfT * 

™ , ri\niliopri masnriali*; 
/ inferna lucilla <? lucilla ? clavifera 

000000W0 

"hisbonalis hamnsonialis caliginosa sinuosa triangularis "'gneal.s lax.a albopunctalis 
* * 00 
J 

angulata 
/ erra- nign confusa bunda puuetalis olivescens discisigna caliginosa suffusa KneucKen 
Pars I. Fauna palaearctica 3. Werner u. Winter, FranMurt a. M. ad nat. repr. L eg wof eiaojoffg