Skip to main content

Full text of "Magyarország bibliographiája, 1712-1860: könyvészeti kimutatása a ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the pást, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. 

We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ f H-y^ 9óóíi>7lc i'^-^y HARVARD COLLEGE 
LIBRARY 
FROM THE FUND OF 

CHARLES MINŐT 

CLASS OF 1828 Digitized by LjOOQIC Digitized by LjOOQIC Digitized by LjOOQIC Digitized by LjOOQIC BIBLIOGRAPHIA 

HUNGAKIAE 

1712^860 

SED 

CATALOGUS LIBRORUM 

fN HÜNíiARIA, ET DE REBUS PÁTRIÁM NOSTRAM ATTINGENTIBUS 
EXTRA HUNGÁRIÁM EUITORUM 

IN OBDTNGSI REDEOTT ET SEGUIVDUM GENERA SCIBNTIARUM SPECIALI INDICB ADIECTO BXHIBDIT 

GÉZA PETRIK 


GUU INTRODUGTIONB ALEXANDRI SZILÁGYI VOLUMEN PRIMUM BUDAPESTINI 

SÜMPTIBÜS AUGUSTI DOBROWSKY 

1888 Digitized by LjOOQIC 


MAGYARORSZÁG BIBLIOGRAPHIÁJA 1712-1860 KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA 

A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLD 
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK összbJlllitotta s tudományos szakmutatótal ellátta 

PETRIK GÉZA 

BBYBZBTÉSSKL 

SZILÁGYI SÁNDORTÓL ELSŐ KÖTET i BUDAPEST 
KIADJA DOBROWSKY AGOST 

1888 N Digitized by LjOOQIC 


f\üJ JaN 30 189u 
Í:^BRAFx"í 
.. .A -^ '(A 

U .\ / 


1^- NYOMATOTT SCHMIDL SÁNDORNÁL. BUDAPEST, MAGYARUTCZA 6. Digitized by LjOOQIC 
GRÓF SZÉCHENYI FERENC 

A MAG VAR NEMZETI M U ZEIT M KŐNY VTÁ U A 
NEMESLELKÜ ALAPÍTÓJA EMLÉKÉNEK 

1 KKCfVKf.KTTKL AJÁNLJA PETRliC GÉZA. Digitized by LjOOQIC Digitized by LjOOQIC Szila jií"ji SííiidíM' lir bevezetíj aoiriii iitáii míkeni már oöuk it híílíi 

köszüiiet kifejeztíse míiniíl, mel^ilyel trirtozom miudeuek elofct üéh* Tre- 

írt Ágoston valláíí- és kö toktat aa ügyi mÍTiiwter tiruuk a több evea 

^nyújtiatt jeleiitékeDy állami aegelyert, íi mely niilkül tahin sohiis^.! fordít- 

ittam volna lauukíímra ti kutHtásboz szükaíiges időt; — torúbbá Özi- 

[yi Sándor urnák támogütásáürt^ a melylyel több mint tiz evén ái 

^tségeoire volt; — s végre azámoa nyilváuOB és luixgánlLimj utániak, kü- 

&6sen pedig a m, k. tud* egyetem ö a nemzeti múzeum könyv- 

frauakf a tol évek során at tartott aiiyaggytíjtéhem alatt mindenkor 

ÍTea támogatásban részesültem. Fogadják mind legoszinte'bb köszönetemet. 

Legtöbbet használtam a a e ni 'z e t i múzeum könyvtárát. A kö- 

elet ütíiui adóját véltem tebát annak nemeöltjlkfl alapítója, gróf Özé- 

íenyi Ferenc iránt leróni, midőn munkámat az o emiekének ajánlfcam. Bndapeöt, 188í>. május 20. Petiik GéMU. Digitized by Google K*.i Hagjarázat 

az [. kötetben jelzefct küuyvtánik rövidítéseit illetőleg : 

A = Akadémia kímyvlái*a- - B. = Egyetemi künyvlar Bpealen- — J. ~ Jászói premon- 
trei könyv tar. — KI. — Kalocsai érseki könyvtár. — M. — Nemzeti múzeum 
kim yv tára Bpeslen. — B£k. -_ Miskolci ág. hjlv. gymnasium kíinyvtára. — Nk. = 
Nagykőrösi fugymn. könyvtára — Fr. = Primási könyvtár nsztergomban. — 
Bp. — Sárospataki ref. főiskola könyvtára, -- T, = Természettudoni. társulat 
könyvtára. Digitized by LjOOQIC BEVEZETÉS. Szabó Károly €Bégi magyar könyvtárának^ megjelenése (1872.) 
bibliographiai irodalmunkban forduló pontot képez. Bármily becsesek 
voltak is az előmunkálatok, melyek e téren azelőtt világot láttak, azok 
nem nyújtanak biztos alapot egyes fölmerült kétes esetek eldöntésére 
sem a könyvkedvelőnek, sem a tudományos kutatónak, sem a nyilvános 
könyvtárak tisztviselőinek. Azonban irodalmunknak legalább egy szakára és 
ágára nézve meg volta biztos alapvető munka e könyvvel, melynek azóta 
Il-ik kötele is világot látott. Az örvendetes mozgalomnak, mely e téren 
beállott, legpraegnansabb kifejezése volt a ^ Könyvszemlének* megindulása 
1876-ban, mely azóta állandó találkozási helye mind azoknak, kik 
bibliographiai irodalmunkkal foglalkoznak, s fenállása óta tartalomban és 
magvasságban folytonosan nevekedve, állandóan sikerrel szolgálja az 
ügyet, melynek apostolává szegődött. S bizonynyal sok és jelentékeny 
része van a Könyvszemlének abban a fényes sikerben, melylyel az 1882-iki 
könyvkiállítás s az 1886-iki történelmi kiállítás könyvészeti csoportja 
meglepte még a legvérmesebb reményű szakembereket is. 

De mennél meglepőbb eredményeket tud az «új élet» felmutatni 
irodalomtörténetünkben és bibliographiánkban, annál kiterjedettebb mér- 
nkeí öltenek az új kutatások e téren, s mennél nagyobb lendületet vett 
a nyilvános és hivatalos könyvtárak rendezésének ügye hazánkban, annál 
sajnosabban kell tapasztalnunk, hogy tudományos bibliographiánk, ott hol 
Szabó Károly Régi magyar könyvtára véget ért, 1711-el megszakad. 

Az országos statistikai hivatal a múlt évben Magyarország köz- és 
magánkönyvtárairól a hivatalos apparátus felhasználásával egy nagy és 
terjedelmes munkát adott ki, melyben constatálta, hogy hazánkban 1400 

Digitized by VjOOQIC n BEVEZETÉS. 

köz- és 1000 magánkönyvtár van. Bizonynyal nehezen nélkülözi e könyv- 
tárak jelentékeny része, hogy Szabó Károly bibliographiájának nincs 
folytatása egész 1860-ig, mely éven kezdve Petrik Géza ^Magyar köny- 
vészetet biztos kalauzul szolgál, s ha valami korábbi dátumú, de 1711-en 
innen való bibliographiai kérdés vár eldöntésre, a régi segédforrásokra 
van utalva. 

Sándor István ^Magyar könyvesháza*^ 1800-ban megszakad, de ez 
különben is csak a magyar munkákra terjed ki, — a Kertbeny-Petrik- 
féle * Magyarországi német könyvészet* ennek különben sem képezte folyta- 
tását. A Denis által a Széchenyi könyvtárról készített catalogus* bármily 
kitünö s berendezés tekintetében példányszerü is a maga nemében, vala- 
mint a gróf Teleki könyvtár catalogusa^ már e század derekán meg- 
szakadnak, s ezek épen ugy mint Cornides^, Bél^ és Schmeizel^ catalogusai 
csak egyes magános emberek könyvtárait képezik. Bod Péter'', Wallaszky^, 
Weszprémi^, Horányi^^, Haner^^, Csevapovich^^, a korábbi időkből. Magyar 
Mihály^^, Eggenberger^^ és Heckenast^^ ujabb catalogusai sok becses anyagot 
tartalmaznak ugyan, de ma már hozzá férhetlenek, nehezen kezelhetők, 
valamint a koronként megjelenő egyes szakcatalogusokkal : Szinnyei-íöl a 
Természettudományi és mathematikai könyvészet,^* a Seirert'^'' és Trausdi- 
féle Lexikon ^^ együtt véve sem pótolják egy rendszeres s az újabb tudo- 
mányos igényeknek megfelelő bibliographiai szerves munka hiányát, s 
nem képeznek mást, mint becses előmunkálati anyagot, már csak azért 
sem, mert különböző s egymástól eltérő rendszer szerint vannak készitve. 

Talán felesleges is mondanom, hogy az eredmény, melyet az orszá- 
gos statistikai hivatal által kiadott munka hazai könyvtáraink létszámát 
illetőleg constatált, mindenkire nézve egyaránt meglepő volt. Jelentékeny 
része az e munkában felsorolt könyvtáraknak nem uj keletű: megvoltak ' Sándor István. Magyar könyvesház. Győr, 1803. 

• Catalogus bibliothecac hung. comitis Francisci Széchenyi. 4 ptes et indices. Sopronii, 1799—1803. 

■ Bibliolhecae Samuelis com. Teleki de Szék partes IV. Viennae, 1796—1819. 

* Gornides, Dan. Bibliotheca hungarica. Pestini, 1792. 
■ Catalogus librorura Caroli Andreáé Bel. Lipsiae, 1784. 

* Catalogus scriptorum, qui res Hungáriáé. Transilvaniae, Valachiae, Moldáviáé, Croatiae, Dalmatiae, vici- 

narumque regionum et provinciarum illustrant et in biblíoth. Martini Schmeizel adservantur. Halae, 1744. 
» Bod Péter. Magyar Athenas. H. n., 1766. 
" Wallaszky, Paul. Conspectus reipublicae litlerariae in Hungária. Edit. 2. Budae, 1808. 

* Weszprémi, Steph. Succincta medicorura Hungáriáé el Transilvaniae biographia. Lipsiae, 1774—1781. 
*• H o rá n yi, A le xiu s. Memória hungarorura et provincialíum scriptis editis notorum. 8 ptes. Viennae 

1776 — 77. — Nova memória hungarorum. Pars I. Pestini, 1792 — Scriptores piarum scholarum libera- 
liumque artium magistri. 2 ptes. Budae, 1808—9. 

" Haner, G. Jere m. Scriptores rerurahungaricarumet transilvanicarum. 2 ptes. Viennae, 1777. Cibinii, 1798. 

" Cse vapovi eh, Greg. Synoptico-memorialis catalogus ObservanUs Minorum Prov. S. Joannis a Capi- 
strano, olim Bosnae Argentínáé. Budae, 1823. 

» Magyar Mihály. Az 1849—1857. évi magyar könyvészet Tudom, szaksorozattal kiadja Demjén JózseL 
Pest, 1862. 

>« Honi irodalmi hirdető. 1842—48. 

»• Bibliographiai értesítő Magyarország és Erdély számára. 2 évfoly. Pest, 1840—41. 

" Szinnyei JózseT. Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete. 1472 — 1875. Buda- 
pest, 1876. 

>» S e i V e r t, J o h. Nachrichten von Siebenbürgiechen Gelehrten und ihren Schriften, Pressburg, 1785. 

»• Trausch, Jos. Schriftsteller-Lexikon der ^ebenbarger Deiitschen. 8 Bde. Kronstadt, 1868—71 Digitized by Vj^^iJV IVC BEVEZETÉS. III azok már a múlt században is, söt nem egy régibb időre is visszavihetö. 
S ha ezekben a könyvtárakban gazdagon van képviselve a külföld iro- 
dalma, feltalálhatók azokban a hazai könyvsajtó termékei is. Vájjon 
nem fényesen bizonyít ez amellett, hogy az a folytonosság, mely az első 
magyar munka megjelenése óta megvolt az irodalomban, feltalálható a 
könyvolvasó világban is? 

De hát amint idők folytán alakul, fejlődik az irodalom, változik a 
közönség Ízlése is. A korábbi idők sok közkedvességü munkáját elévültté 
teszik az ujabban megjelentek. így lesznek egyes könyvek keresett iro- 
dalmi ritkaságokká, sőt azok közül nem egy el is kallódik, ugy hogy 
utóbb az irodalomtörténet Írójának olykor-olykor mondhatni fel kell fe- 
dezni a régibb idők olvasóinak nem egy kedvencz munkáját. 

A biblíographiaí irodalom mai fejlettsége mellett ez már lehetetlen- 
ség. Hogy ilyesmi többé ne történhessék, arról gondoskodnak az évenként 
megjelenő könyvészeti catalogusok. De irodalmunk másfél századára nézve 
teljesen hiányzik a régibb és ujabb időt összekötő rendszeres és kimerítő 
catalogus. 

Pedig egy ilyen munkára irodalmunknak égető szüksége van. írók- 
nak és könyvtárnokoknak egyaránt. Vájjon felmentheti-e magát író 
— legyen az történész vagy természettudós — attól a kötelezettségtől, 
hogy a tárgynak, melyet tollára vett, irodalmi előzményeit ne ismerje ? 
Vájjon nélkülözheti-e a könyvtárnok azt az alapvető munkát, mely neki 
lehetővé teszi, hogy az irodalmi tudakozódásokra gyors és kimerítő vá- 
laszt adjon ? 

Kétségtelenül hazánk könyvészetének ilyetén kiegészítése lebegett 
Trefort Ágoston vallás és közoktatási minister ur ő exja szemei előtt, 
midőn Kertbeny Károlynak megbízást adott egyes biblíographiaí munkák 
elkészitésére. Kertbeny egészen csak egy munkával készült el: a XVI-ik 
századi magyarországi vonatkozású német röpiratok 
összeállításával. Másik idevágó munkájának elkészítése előtt meghalt — 
s a eultusminister a félbemaradt munka kiegészítésével Petrík Géza 
urat bízta meg, kinek eddig megjelent bibliographiai munkái nyújtottak 
garantiát, hogy bír a szükséges előismeretekkel, e munka befejezésére 
s kiegészítésére. Feladatát Petrik ur oly jól oldotta meg, hogy a minister 
ur ö exja benne vélte feltalálhatni azt az embert, ki előismereteinél 
fogva is legalkalmasb megoldani azt a másik nagy feladatot: hazánk 
1712—1860 közti könyvészetet összeállítani. 

így történt aztán, hogy Petrik ur e nagy munkának elkészitésére is 
megkapta a megbizatást. Ugyanakkor ö exja hivatalos állásom következ- 
tében engem tartott megbizandónak a szükséges utasítások elkészítésével 
s az ellenőrzés vezetésével. Azon időtől fogva összeköttetésben levén 

Digitized by Vj\J\JV IC IV BEVEZETÉS. Petrik úrral, tanuja voltam annak a lelkiismeretes buzgalomnak s fárad- 
hatatlan szorgalomnak, melylyel Petrik ur feladatát mennél jobban meg- 
oldani igyekezett. A hivatalos támogatás megkönnyítette munkáját a 
lehetővé tette, hogy azon forrásokhoz, honnan szükségkép meritenio 
kellett, hozzá juthasson. 

A munka ma már készen van. Dobrowsky úrban áldozatra kész 
kiadóra talált. Irodalmunknak s tudományos életünknek minden barátja 
kész örömmel fogja azt fogadni, mint praegnans bizonyitványát annak az 
igazságnak, hogy a tudományos és irodalmi élet hazánkban soha sem' 
szünetelt. | 

Budapest, 1888. június 4-én. 

Szilágyi Sándor, 

az egyetemi könyvtár igazgatója. Digitized by LjOOQIC A 

Aabedeffirghijklmnopqrssstuvwxyzsztzu. s. w. (k. 8-r. 

16 1.) Fünfkirchen, bey Maximil. Gundl. M. 

U. a. [Fúr] evangel. [Schulen] (k. 8-r. 16 1.) Pesth, A. Bucsánszky. 

A negyvenes évek óta, előbb Pozsonyban u. a. kiadónál^ később Pesten, számos 
ráüozatlan kiadást ért, 

Aabedefffghijklmnopqrssstuvwxyz. (8-r. 8 lev.) W Kossi- 
cach, 1842. Wytissteny literami Ellingerskymi. M. 

Tót ahc-és könyv. 
ü. a (8-r 8 lev..) Wytissteny w Skalicy roku 1846. E. M. 

ü. a (8-r. 8 lev.) W Budine, 1860. Fjsmen Mart. Bagó. —.10 

M. 
Aasroa, T. Vocabülaire fran^ais-valague. L. : P o y e n a r, P. 

— Miehael. Carmen honoribus Dni Ladislai e com. Csáky. L. I m r e h, Alex. 

— PetrBfl Panlns. Epistola consolatoria ex divinitus inspiratis scripturis opera P. P. 
A. de Bisztra, ad tempas tribulationum pro sui gregis utilitate collecta, & adaptata, 
cumque ejnsdem benedictione valachico nuper vulgata, nunc rursus latino idiomate 
typis edita. (16-r. 4 lev. és 61 1.) Balásfalvae, 1761. loan. Endrédi. E. M. 

— Exordinm et defínitio sanctae oecamenicae synodi Florentinae ex antiqua grae- 
co-latina editione desumpta A ab illustr., ac rev. Dno P. P. A. de Bisztra episcopo 
Fogarasiensi ad sui gregis utilitatem, május nempe unionis argumentum adaptata, 
cumque ejusdem benedictione prius valachico, nunc rursus latino idiomate typis 
edita. (16-r. ö lev. és 48 1.) Balásfalvae apud sanctissimam Trinitatem, 1762. (Ny. n.) 

E. 

— Theodorvs, de Bisztra. Doctrina christiana dum assertiones philosophicas in 
alma, ac regio-principali academia Claudiopolitana publice propugnaret Dn. Th. A. 
de B., e conv. nob. ex praelectionibus Ladislai Dobra, Mathiae Geiger, Stephani 
Biro auditoribus oblata. Anno 1767. (16-r. ö lev., 196 és 3 1.) Claudiopoli, typis aca- 
demicis sec. Jesu. E. M. 

1766-han megjelent oláh nyelven is. 

— Kuvintiri besjeriőesci despre cjele septe pikate a le kipetenici pe duminecili parje- 
similor. (8-r. 66 1.) Buda, 1847. (Egyetemi nyomda.) E. 

Ab optimo principe candida postulata. L. : F o r g á c h, Nic. comes. 

(Abai^, Fraaoisous.^ Declaratio statuum catholicorum, qui ad conventum catholi- 

cnm die 30. novemoris anno 1790. apud archi-episcopum Coloczensem celebratum 

non influxerunt. (8-r. 42 1.) [H. és é. n.] M. 

(— Fraas.) Erklárung der katholischen Stánde, welche an der den 30. November 

1790 bei dem Erzbischoff von Kolocsa gehaltenen Versammlung der Katholiken kei- 

nen Antheil genommen habén. (8-r. 38 1.) 1791. (H. n.) 
(— ) Lárva psevdo-catholico detracta, qvi declarationem statwm catholicorvm Po- 

sonii commentvs est (8-r. 32 1.) Anno 1791. (H. és ny. n.) M. 

{— ) Observationes super legis religionariae paragrapho 13. 1791. (8-r. 59 1.) 1791. 

(H. és ny. n.) M. 

— Vraac. Xav. Panegyricus dictus divo Ivoni, dum in cathedrali S. Michaelis 
Archangeli ecclesia Agriensi incl. facultas juridica eidem divo tutelari suo cultum 
annuum solenni ritu instauraret ... a. reparatae salutis 1755. (k. 4-r. 11 lev.) Budae, 
(1756.) Typ. Leop. Franc. Landerer. E. 

— Pwuicisoiw. Pro se Fr. A. a statibus comitatus Arvensis ad comitia deputatus. (8-r. 
30 1.) Budae. 1790. (Ny. n.) A. M. 

Abats János, id. Az Istennek el-rendelésér61 és a szentek választásáról való tanitás, 
melyet a kolosvári generális szent synodusban Tiszt, elól-járóinak parancsolat jókra 

Magyarország bibliographiéja. 1712—1860. \ 

Digitized by LjOOQIC Abats. 2 ABC. 

élö nyelvel el-mondott 1774 észt. (k. 4-r. 48 1.) Kolosváratt, 1776. Ny. a réfor : koll. 
betűivel. E. Bl 

Abats M4rtoB. Halotti prédikátzio : Amaz, első világbéli, nevezetes pátriárkáról nókról. 
Mellyel amaz Isten emberének, neh. Tiszt. Tudós Hermányi Dienes Josef uramnak 
földi utolsó tisztességet tenni kivánt a vött kegyelem szerént ,anno 1763. 1. Maji a 
Nagy-Enyedi templomban, (k. é-r. 17 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Abanj vármegye által, — az 184;3— á4. évi Xll-dik törvényczikkely értelmében — , 
viselendő országgyűlési költségeknek, személyenkinti kivetésére szolgálandó i^tasi- 
tás. (2-r. 7 1.) Kassán, 1846. Ny. Werfer Károly. M. 

— vármegyének, — 183d-ik esztendőben böjt más báva '^ik s több következett nap- 
jain Zombori és Bodonlaki Zombory Ferencz választott all-ispán úrnak elöliUése 
alatt — , sz. kir. Kassa városában folytatva tartatott köz-gyüléséböl. (2-r. é lev.) 
Kassa, 1833. (Ny. n.) M. 

AUildoAs der bungarischen edlen Banderisten, wie sie im Jahre 1790 bey 
Gelegenheit des Landtages in Ofen und Pest, und dann bey der Krönung Seyner 
Majestát Leopold des Zweyten in Pressburg aufgezogen sind. (4f-r. é lev. és 26 
szinezett rézm. tábla.) Leipzig, Pest, Ofen und Kaschau, 1791. Bey Ign. Ant v. 
Strohmayer. A. 

Dohrowsky 15 frt. 

— der H e r z g e und Könige in Ungarn. Epitaphia ac series annorum natalis et obitus 
corporum Augg. Regg. et Sereniss. Personarum e Domo Austriaca etc. (2-r. 62 lev.) 
Vindob., 1763. (Ny. n.) BI. 

— von zwei M o s a i k e n, welche im Jahre 1823 zu Várhely im Hunyader Comitate 
entdeckt worden. (2-r. 20 1. és 1 kőnyom, tábla egész íven.) Hermannstadt u. Kron- 
stadt, 1826. In Commiss. bei W. H. Thierry. E. M. 

List cí' Francke 3 márka. 

— der in den sachsischen Ortschaften bestehenden Viehbrandzeichen nach 
den einzelnen Stühlen u. Districten geordnet. (é-r. öl, 17, 27, 27, 2é, 11, 22, 18, 11, 
12, 13, 7 1.) Hermannstadt, 1826. Im k. k. priv. lithogr. Institute. 

AbbildnncoB aller angeblich- und wirklichen Regenten Ungarns mit beygefügten 
kurzen historischen Anmerkungen. Von Kéve, dem ersten muthmasslichen Heerführer 
an, bis auf Gaysa, ersten christlishen Herzoge, und Stephan den Heiligen, ersten 
christlichen Könige der Ungarn, dann bis auf den jetzt glorwürdigst regierenden 
Kaiser und König, Franz den I. (2-r.) Wien, 1816. Zu finden bey dem Herausgeber, 
Franz Molis. BI. 

Szines rézmeiszetu képekkel, A M. példánya csonka, 

Abbitte und Ehrenerklárung an allé die, welche ich etwan . . . beleidiget habé. 
L. : T r e n c k. 

ABC és olvasókönyv. Az ausztriai birodalombeli kath. elemi és népiskolák számára. 
(8-r. 94f 1.) B é c s, 1864. Cs. és kir. oskolai könyváruló hivatal. Kötve —.10 

U. a. (8-r. 102 1.) B é c s, 1867. ü. o. Kötve —.10 

Számos változatlan kiadást ért. 

— und Buchstabirbüchlein für den ersten Unterricht in deutschen und slawischen 
Schulen. (8-r. 32 1.) N e u s o h 1, 1861. Phil. Machold. BI. 

— Buch. Zum Gebrauch der hiesigen Schulen, nebst dem kleinen Catechismus des 
D. M. Luthers zur Uebung im Buchstabiren und Lesen. (8-r. 48 1.) Cronstadt, 1762. 
In der Seulerischen Buchdruckerey druckts Martin Brenndörfer. 

J. Gross, Kronstadfer Drucke. 

— könyvecske a magyar falusi oskolák számára. L. : Eöri Ftilöp Gábor. 

— kis magyar-, a falusi oskolák számára, üj javított kiadás. (8-r.6Í6 1.) B u d á n, 1862. 
A kir. egyetemi nyomdából. — .6 

E. 
ü. a. (8-r. 66 1.) Budán, 1864. A cs. k. egyetemi könyvny. —.6 

— vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. Uj kijobbitott 
kiadás. (8-r. 48 1.) Budán, 1861. A cs. kir. magy. egyetemi nyomdából. — .6 

E. 

— nagyobb, vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. Uj ki- 
jobbitott kiadás. (8-r. 48 1.) Budán, 1846. A m. kir. egyetem bet. — .5 

BI. 
U. a. (8-r. 48 1.) Buda, 1864. Cs. k. egyetemi nyomda. —.6 Digitized by Google wt rf*"' ABC 3 ABC. 

U. a^ magyar, német és latin szöveggel. (8-r. 112 1.) Buda, 186^. U. o. —.11 

ABC könyvetake, a nemzeti iskol&lniak hasznokra. — ABC oder Namenbflchlein, zum 

Gebrauche der National-Schulen in dem Königreiche Hungam. (8-r. 112 1.) Ofen, 

1780. 6edr. m. königl. Universitátsschriíten. —.6 

A maffyar nzöveg Rév a ff Miklós munkája, M. 

ü. a (8-r. 112 1.) Ofen, 1796. Gedr. mit kön. hung. Universitátsschriften. —.6 

U. a. (8-r. 112 1.) Ofen, 1822. Gedr. m. kön. ung. Universitfttsschriften. m! 

Ujabb ktadáft ezen cím alatt : 

— yagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. — ABC oder 
Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem König- 
reiche Ungam. (8-r. 112 1.) Budán, 1881. A kir. magyar universitás bet. —.11 

IC. 
ü. a (8.r. 112 1.) Budán, 1887. U. o. —.11 

E. 
rjabb kiadás: 

— nagyobb-, vagy hetüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti iskolák számára. — Das 
grosse ABC oder Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen 
in dem Königreiche Ungam. Uj kijobbitott kiadás. (8-r. 112 1.) Budán, 1847. A m. 
kir.egyetem bet. — .11 

BC. 
ü. a. (8-r. 112 L) Budán, 1860. A cs. kir. magyar egyetemi nyomdából. —.11 

E. 
ü. a.''(8-r. 112 1.) Budán, 1852. U. o. —.11 

E. 

— vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. ABC ili knjiiica 
slovoznanja za potrebu narodnih skol kraljestva ugarskoga. (8-r. 112 1.) Budán, 
1842. A kir. egyetemi nyomda bet. —.11 

M. 
üj, jobbított kiadás. (8-r. 112 1.) Budán, 1843. ü. o. —.11 

M. 
ü. a (8.r. 110 1.) Budán, 1846. ü. o. -.11 

M. 
ü. a (8-r. 112 1.) Budán, 1847. ü. o. -.11 

M. 

— könyvetske, a nemzeti iskoláknak hasznokra. — Abecedar aneb Sillabikár pro 
Kragmské Skoly w üherskem Králowstwj. (8-r. 110 1.) W Budine, 1798. Wytjssteny 
Literami Kral. Unywers. —.6 

A magyar rész Réray Miklós munkája, ^ M. 

— könyvetske a falusi iskoláknak hasznára. — Abecedar aneb Slabikár pre skoli 
slowenske w Meste5kách, a w Dedinach Uherského Králostwi. (8-r. 48 1.) W B u- 
dimu, 1838. Wytlaceni Literami Kral. Universit. —.6 

A magyar rész B évay Miklós munkája, M. 

ü a. (8-r. 4Í3 1.) W Budine, Í847. U. o. —.6 

M. 

— könyvecske a tót falusi oskolák számára. — Abecedar k Poznánj Liter Uherskég 
a Slowenskég Reői pro Skoli Slowenske w Mesteőkách, a w Dedinach Králowstwa 
Uherského. (8-r. 116 1.) Budán, 1836. A magyar kir. universitás bet. —.12 

A magyar rész Réray Miklós munkája, M. 

Vjabb kiadása: 

— nagyobb, vagy Jbetüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. — 
Abecedar aneb Slabikár pre Kraginske skoli w Uherském Kralowstwi. (8-r. 112 1.) 
Bndán, 1842. A m. kir. egyetem bet —.12 

M. 
Uj kijobbitott kiadás. (8-r. 112 1.) Budán, 1843. A m. kir. egyetem bet. —.12 

M. 

— oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der Nazionalschulen in dem Königreiche 
Hnngam. (8-r. 48 1.) Ofen, 17da Gedr. mit kön. üniversitátsschriften. —.3 Digitized by Google ABC. 4t ABC. 

Ujabb kiad4sa: 
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche Ungarn. 

(8-r. 48 1.) Ofen, 1833. ü. o. M. 

ü. a. (8-r. 4S 1.) Ofen, 1847. U. o. Bt. 

— oder Buchstabier und Lesebttcblein zam Gebrauche der National-Schulen in dem 
Königreiche Hu&garn. — Deutsch und slawisch. (8-r. 109 1.) W Budine, 1798. Kral 
ünivers. M. 

U. a. (8-r. 116 1.) Ofen, 1823. Universit&ts-Buchdr. Bi. 

— ovvero librettó de nomi per uso delle scuoíe negP imp. reg. domini. Tradotto 
da G. B. B. (8-r. 111 és l*;i.) Buda. 179i. Stamp. colle scritture della regia univer- 
sita^di Pest. —.6 

(Belső címe :) ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der Schulen in den k. k. 
Staaten. Ofen, 1794. Gedr. m. kön. Universitátsschriften. M. 

— knisicza na národni sóul haszek. — Abc könyvetske a nemzeti iskoláknak hasz- 
nokra. (8-r. 116 1.) V-Budini, 1790. Stamp. z-kraleszk. visnye soule piszkmi. — .6 

A magyar rész Révay Miklós munkája, M. 

— iliti knjizica slovoznanja za potribu narodni ucionicah u kraljestvu Slavonie. (8-r. 
108 1.) U B u d i m u, 1800. Tisk. sveuőilista. 

— iliti knjixica Slóvozn*».nja za pótribu národnih ucsionicah u kraljestvu Slávónie. — 
ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der National-Schulen in dem König- 
reiche Slawonien. (8-r. 104 1.) Ofen, 1779. Gedr mit königl. Universitátsschriften. 

A szláv rész Mandics József fordítása. — .6 

E. 
ü. a. (8-r. 108 1.) Ofen, 1800. U. o. r-.6 

ü. a. (8-r. 104 1.) Ofen, 1789. U. o. —.6 

E. M. 

— iliti knjixica slovoznanja za potribu selskih ucsionicah u kraljestvu Slavonie. 
(8-r. 48 1.) U Budimu, 1831. Pritiscano s mudro ucsene Festhanske skupshtine 
slovih. —.6 

M. 

— knisicza za potrebnozt. národnih skól. — ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche 
der National-Schulen in dem Königreiche Croatien. (8-r. 103 1.) f e n, 1779. Gedr. 
m. königl. Universitátsschriften. — .6 

A horvát rész Mandics József fordítása. £. 

— kniáeéka aneb tak receny Syllabikar ka Prospechu Narodnich Skol w Kralostwy 
Uherskem. — ABC oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der National Schulen in 
dem Königreiche Hungarn. (8-r. 110 és 2 1.) W B u d i n e, 1782. Wytjssténé s Lite- 
rami Králow. ünivers. E. M. 

A tót rész Mandics József fordítása. 
ü. a. (8-r. 104 1.) W Tmawe, 1786. Wytjssteny s Literami Kralow. Uniwers. M. 

— sáu bucavna spe folosul scoletor niamului romanesc. — ABC oder Namenbüchlein, 
zum Gebrauche der Nazional-Schulen in dem Königreiche Ungarn und den damit 
verbundenen Staaten. (8-r. 103 1.) Ofen, 1797. Gedr. m. kön. hung. Universitáts- 
schriften. — .6 

M. 

— magyar-, a fiú és leány oskolák számára* Készíttetett a helvetziai vallástételt kö- 
vető Tiszán túl lévő superintendentzia rendeléséből. (8-r. 32 1.) Debreczenben, 
1806. Csáthy György. 

U. a. (8-r. 34 1.) Debreczenben, 1818. U. o. M. 

U. a. Készült 1805. esztendőbenn, és most némelly hozzáadásokkal és igazításokkal 

ismét kiadódott. (8-r. 40 1.) Debreczenben, 1820. észt. M. 

U. a. (8-r. 40 1.) Miskolczonn, 1821. Ns. Szigethy Mihály bet. Bl 

U. a, (8-r. 40 1.) Pesten, 1826. Ny. Petrózai Trattner Mátyás. 

U. a. (8-r. 40 1.) Debreczenbenn, 1828. Ny. Tóth Ferentz. M. 

U. a. (8-r. 40 1.) 1828. (H. és ny. n.) E. 

U. a. (8-r. 40 1.) Nagy-Enyedenn, 1830. Ny. a ns. ref. kollégyom bet Fiedler Gottfried 

által. Bl 

U. a. (8-r. 40 1.) Pesten, 1833. Ny. Trattner és Károlyi. —.8 v. 

E. BC Digitized by Google ABCz. 5 ABC. 

& kiadás (S-r. 47 1.) Pápán, 1843. A ref. f5Í8kola bet. —.8 v. 

7. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1844. U. o. —.8 v. 

8. kiadás. (8.r. 47 1.) Pápán, 1846. ü. o. —.8 v. 

E. M. 
13. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1864. U. o. —.9 v. 

Bt. 
14 kiadás. (8-r. 47 L) Pápán, 1866. U. o. —.12 v. 

E. M. 

15. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1867. U. o. —.12 v. 

US* 

16. kiadás. (8-r. 47 1.) Pápán, 1868. ü. o. —.12 v. 

Bi. 
U. a., e. ez. a. : Magyar ábécé a fiú- és leány-iskolák számára. Debreczeni formára. 

(8-r. 40 1.) Debreczenbenn, 1869. Ny. Okolicsányi és társa. Kapbató Telegdi K. Lajos 

könyvkeresk. M. 

ABCi, magyar képes-, és olvasó-könyv kis gyermekek számára. (8-r. 16 1. és 8 szines 

kép.) Debreczenben, 1867. Telegdi K. Lajos. If. 

ABC, magyar és német arany-, fink és leányok számára, sok képpel. Ungariscb-dentscbes 

goldenes ABC. (n. 8-r. 24 1. és 7 1. kép.) Debreczen, 1862. Telegdi K. Lajos. 

Kötve —.40 p. 

Szines képekkel 1.12 p. 

— magyar-, fin és leányiskolák számára. Debreczeni formára. (8-r. 40 1.) Gyula, 
1867. Réthy Lipót. 

— vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára. — ABC oder erstes 
Lesebuch für Ungam und Deutsche. (8-r. VIII, 169 és 1 1.) Kassán, 1836. A litera- 
túrai intézetben. —.24 p. 

U. a., szines képekkel 1.12 p. 

E. 
2. Auflage. (k. 8-r. VIII, 169 és 1 1.) Pest, 1842. Heckenast Gusztáv. — ^^"[P- 

a Auflage. (8-r. VI és 132 1.) Pest, 1848. ü. o. —.24 p! 

ABCs. legújabb képes-, és olvasókönyv jó gyermekek számára. Szines képekkel. (8-r. 

32 1.) K a s s a, 1840. Hagen Károly. Kötve —.30 

ABCés könyvecske, magyar. A czeglédi ág. hitv. ev. anyaszentegyház tulajdona. (8-r. 

24 1.) Kecskeméten, 1844. Ny. Szilády Károly bet. M. 

— uj-, vagy magyar olvasás kezdete és olvasókönyv, egy kézirati mustrával. (8-r.) 
Kolozsvár, 1846. Tilts J. —.4 

U. a, nagyobb kiadás, szines képekkel. —.20 

— könyvetske. Melly a szabad kir. Rév-Komárom városában lévő evang. reformá- 
tusok oskolájokban tanuló apróbb gyermekek számára nyomtattatott. (8-r. 62 1. és 
1 lev.) Komáromban, 1799. Weinmülier Bálint bet. E. 

U. a. (8-r. 62 és 2 1.) Komáromban, 1806. Özv. Weinmüllerné bet. Bt. 

ü. a. (8-r. 64 1.) Komáromban, 1807. U. o. M. 

U. a. (8-r. 62 és 2 1. Komáromban, 1810. ü. o. M. 

L. a. (8-r. 46 és 2 1.) Rév-Komáromban, 1831. Weinmülier Bálint bet. M. 

ü. a. (8-r. 46 1. és 1 lev.) Komáromban, 1838. Weinmülier Francziska könyvny. int 

Nk. 

— und Lesebuch, neues. (8-r. 64 1., 8 lev. és 7 1.) Leutschau, 1862. Gedr. bei Joh. 
WerthmüUer u. Sohn. E. 

Függelékül: Ungrisches Lesebüchlein. 

— und Bilderbuch für Mftdchen. (8-r.) P e s t h, 1816. A. Hartleben. 

— und Bilderbuch für kleine Knaben, mit deutschem u. französischem Text. 3. verb. 
Aufl. Mit 26 illum. Kupfem. P e s t h, 1816. A Hartleben. 

Az első kiadás „Bilder'ABC- u, Lesebuch** c. a. jelent meg. 

— und Buchstabirbuch für die Zöglinge der ungarischen Blinden-Anstalt. (4-r. 2, 
26 L) Pest, 1842. (Ny. n.) M. 

— és betüzö-könyv a nemzeti vakok intézete növendékeinek számára. (4-r. 20 1.) Pest, 
1842. (Ny. n.) M. Digitized by Google ABC. 6 Abcés 

ABC vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára. 2. kiadás. (8-r. VIII és 

160 1.) Pest, 1842. Heckenast Gusztáv. Kötve -^.24 p. 

U. a., díszkiadás színes képekkel 1.12 p. 

3. kiadás. (S-r. 132 1.) Pest, 1848. U. o. Kötve —.24 p. 

— legújabb magyar-német képes-, és olvasókönyv, fiúk és leányok számára. 24 festett 
képpel. (8-r. 86 1.) Pest, 1846. Kilián György. —.48 p. 

2. kiadás. (8-r. 98 1.) Pest, 1846. U. o. —.48 p. 

3. kiadás. (8-r. 98 1.) Pest, 1864. ü. o. —.48 p. 
ü. a. színezett képekkel. 1.20 p. '^ 

— és olvasókönyv, legújabb képes magyar-német. 16 színezett képpel. — Neuestes 
iingarisch-deutsches ABC. Bilder- und Lesebuch mit 16 colorirten Bildern. (8-r. 33 1.) 
Pesten, 1846. Geibel Károly sajátja. Kötve —.30 p. 

Bl 

3. kiad. (8-r. 24 1.) Pest, 1861. Geibel Ármin. Kötve —.30 p. 

4. kiad. (8-r. 32 1.) Pest, 1862. Edelmann Károly. Kötve —.30 p. 
6. kiad. (8-r. 32 1.) Pest, 1868. Lauffer és Stolp. Kötve —.24 p. 

— fali-, és olvasótáblák. (2-r. 6 1.) Pest, 1847. Trattner-Károlyi. —.20 p. 

— legújabb népszerű-, és olvasókönyv. Irta egy nevelő. (8-r. 68 1.) Pesten, 1852. 
Heckenast Gusztáv sajátja. Kötve — .14 

£. M. 

— és olvasókönyv-, legolcsóbb képes. Nyelvünk természetéhez alkalmazva, erkölcsi 
és tanulságos mondatokkal. 27 fametsz. és 2 kőnyom, képpel, (k. 8-r. 132 1.) Pest, 
(1863). Magyar Mihály. Kötve —.16 p. 

Szmes képekkel — .30 p. 

— és olvasókönyv, magyar-német képes-, jó gyermekek számára, (k. 8-r. 24 1.) P e s t, 
1864. Geibel Armín. Kötve -.28 

— könyv olvasni tanulók számára, magyar és tót nyelven. Szerk. B. J. (8-r.) Pest, 
Trattner-Károlyi. 

— könyvetske. A magyar országi apróbb oskolák hasznára készíttetett S. Patakon 
1796. (8-r. 37 és 3 1.) P z s o n b a n, 1797. Wéber Simon Péter. Bl 

— und Lesebuch. Neue, verbesserte und mit einem unganschen Lesebüchleín ver- 
mehrle Auflage. (8-r. 2 lev. és 115 1.) P r e s s b u r g, 1831. Verlegt und zu findea 
bei J. F. Lippert. E. 

— und Leselehrbuch nach einem stufenweise geordneten Gangé in Verbindung mit 
den ersten Elementen der Sprachlehre. Zun&chst znm Gebrauche ín den deutschen 
protestant. Schulen ín Ungarn. (8-r.) Pressburg, 1838. C F. Wigand. —.9 p. 

— és képeskönyv jó gyermekek számára. — ABC und Bilderbuch fOr gute Kinder. 
(4-r. 8 1.) Pozsony, (1842.) Bucsánszky Alajos. —.8 p. 

U. a., szines képekkel. —.12 p. 

ü. a. (4-r. 8 1.) Pozsony, 1844. U. o. —.12 p. 

— és elemi olvasókönyv (Sárospataki). L. : Hegedűs László. 

— das goldene-, und Meilenzeiger für Wanderburschen. (12-r. 16 1.) e d e n b u r g, 
1846. Kath. v. Kultschar. M. 

— armenisch u. deutsch, oder Namenbüchlein zum Gebrauche der armenischen Ju- 
gend in Siebenbürgen, worinnen auch die deutsche Auslegun^ der armenischen 
Buchstaben mit íhrer echten Aussprache enthalten sind ; für die Liebhaber dieser 
schönen Schrift (8-r. 66 1.) Triest, 1780. Gedr. bey die P. P. Armenier, Mechita- 
risten. M. 

Örmény és német címmel és szöveggel, 

— és olvasókönyv. L. : B ö 1 ö n i Mihály. 

— oder Elementarbuch für den ersten Unterricht in deutschen Schulen A. Conf. L. : 
Hornyánszky, Georg. 

— keresztyén-, az az : a szent irás szavaiból öszve-szedegetett fontos mondások és 
buzgó fohászkodások. (8-r. 4 lev.) [H. és é. n.] 11 

— a helynevek magyarázójából. L. : Ensel Sándor. 

Alioés könyv, uj. Készíttetett a ref. oskolák számára S. Patakon, 1803. észt. (8-r. 
47 1.) S. Patakon, 1821. Ny. Nádaskay András által. —.12 vezéd. 

ü. a. (8-r. 47 1.) S. Patakon, 1846. Ny. Nádaskay András. —.12 vezéd! 

Bl Digitized by Google Ábdolonymns. 7 Abecedarium. AMoloBjAiu. AcU ab iníima grammatices classe Jaurini 1762. Mense? die? (4-r. 
2 lev.) H. és ny. n. E. 

AB«C«, magyar. (8-r. 16 L) Brassóban, 1786. Az Albrich betűkkel nyomt. Brenn* 
dOrflfer Márton. 

ÁBÉCÉ, magyar-, a leány oskolák számára. Mely némely szükséges fohászkodások- 
nak hozzáadásával megbövitve ezen ujabb formában kinyomtattatott. (8-r. 20 1.) 
Brassóban, 1831. Ns. Schobeln F. betűivel. 

U. a. (8-r. 20 1.) Brassó, 1842. Ny. Gött János. 

A-U-cm, magyar. AÁBCDEFGHIKLMNOPQRSTÜXYZJV stb. 
(k. 8-r. 8 lev.) [Lőcsén,] nyomt. 1719. észt. M. 

ü. a. (8-r. 8 lev.) Debreczenben, 1804. Nyomt. Csáthy György által. M. 

ü. a. (8-r. 8 lev.) Kassán, 1806. Ellinger János. M. 

U. a. (8-r. 8 lev.) Kassán, 1816. Ellinger István bet. E. 

ü. a. (8-r. 8 lev.) Kassán, 1812. Ellinger István bet M. 

ü. a. (8-r. 8 lev.) Komárom, 1807. Özv. WeinműUemé bet. Bl 

ü. a. (8-r. 8 lev.) Komáromban, 1809. ü. o. M. 

ü. a. (8-r. 8 lev.) Miskólczon, 1812. Nyomt, Ns. Szigethy Mihály bet. M. 

U. a. (8-r. 8 lev.) Posonyban, 1819. Fűskúti Landerer örököseinél. M. 

ÁMm, magyar. Fiú és leánygyermekek számára. (8-r. 32 1.) Debreczenben, 1805. 
Nyomt Csáthy György. M. 

U. a. (8-r. 32 1.) N agy-Váradon n, 1807. Nyomt Ns. Szigethy Mihály bet M. 

— magyar-, a fiúi és leányi oskolák számára. A felsőbbek rendeléséből készült 1806 
esztendőben, és most ezen meg-jobbittatott uj formában ki-adódott (8-r. 34 1.) 
Kassán, 1813. Ellinger István bet £. 

ü. a. (8-r. 34 1.) Kassán, 1816. U. o. E. . 

ü. a. (8-r. 40 1.) 1818. (H. és ny. n.) E. ML. 

— magyar-, s olvasásban .gyakorlás végett előleges oktatás. (8-r. 64 1.) Pesten, 
18B4. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. nyomt E. 

— magyar-, a fiú és leány oskolák számára. Helvécziai vallástételt követő ifjúság 
oktatására. A debreczeni formára. (8-r. 40 1.) Pesten, 1864. Ny. és kiadta Trattner- 
Károlyi István. M. 

— magyar-, a öú- és leány-iskolák számára. Debreczeni formára. (8-r. 40 1.) Szar- 
vason, 1852. Ny. Réthy Lipót E. 

— és elemi olvasókönyv. L. : P á 1 f y József. 
AkéMo, keresztyén. L. : Edvi Illés Pál. 

Ab«eeda ienakk w Pjsen vwedená, zlym Zenám k naprawenj, a dobfym k oweselenj 
na swétlo wydana. (8-r. 2 lev.) Roku 1793. [H. és ny. n.] M. 

AWoedar aneb Sillabikár pro Kraginské Skoly w Vherskem Králowstwj. — - ABC 
oder Bnchstabír- n. Lesebűchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Kö- 
nigreiche Hungam. (8-r. 109 1.) W B u d i n e, 1798. Wy tjsstény Literami Kral. 
ünywers. —.6 

M. 

U. a- (8-r. 116 1.) W Budine, 1823. Witlaéeni w Kral. Uher. Üniwersitáskeg-Knihotla- 
éárne ze Stereotyp-Literami. —.11 

IC. 

A¥Ms«dár, növi-, z-nisteri nemski táksi knizicz vkűp pobráni, i na szlovenszki jezik 
preobmyen po L. S. P. S. (8-r. 39 1.) Stampani v-S o p r ó n i pri Kultsár Kataliné od- 
Yétki v-1820 tom leti. M. 

Á¥«o«dár z-steroga sze détcza práv szlováriti, takáj esteti navcsi poulek vnougoga 
basznaráznma z-nouvics z-ostampanl (k. 8-r. 47 L) Vu V a r a s d i n i, 1828. Pri Szán- 
gilla Jánosi M. 

Attatflar kerstjanski za decu. (8-r.) Vu Z a g r e b u, 1771. Pri Ant. Jandera. 

— za potrebu narodnih nőionicah a Hérvatskoj i Slavoniji a napóse za vojniéku 
krajmn. (8-r. 104 1.) U Z a g r e b u, 1866. Kod Fr. ^upana. 

A-B-O-darínm. (8-r. 32 1.) B r a s s ó, 1839. Gött János. 

Magyar szöveggel. 
Ahmemámieinm, lafino-hnngaricum. Sen elementa lingnae latináé et hunearicae. (8-r. 

32 l) Coronae, 1720. Typis et impensis Seulerianis, impr. Mich. Heltzdörffer. 
U. a (8-r. 16 lev.) Claudiopoli. 1766. Impress. per Steph. Páldl Bi. 

ü. a. (8-r. 16 lev.) Coronae, 1762. Typis Seulerianis impressum. M. Digitized by Google Abecedarinm. 8 Abendbibliothek. 

U. a. (8-r. 16 lev.) Debrecini, 18(H. Oeorg. Csáty. M. 

U. a. (8-r. 8 lev. 1806.) (H. és ny. n.) M. 

ü. a. (8-r. 82 1.) Komáromban, (é. n.) Özv. Weinmtillerné bet. BI. 

U. a. (8-r. 16 lev.) Komáromban, 1807. U. o. M. 

U. a. (8-r. 16 lev.) Komáromban, 1809. U. o. BI. 

ü. a. (8-r. 16 lev.) Gassoviae, 1811. Typis Steph. Ellinger. BI. 

U. a. (8-r. 16 lev.) Miskolczini, 1812. Typis nob. Mich. Szigethy. BI. 

U. a. (8-f. 32 1.) Veszprémben, 1822. Számmer Klára bet BI. 

U. a. Juxta exemplar Debrecinense. (8-r. 16 lev.) Posonii et Pestini, typis loan. Mich. 
Landerer de Füskut. BI. 

Alieoedariuin latino-hungarícum, seu elementa linguae latináé & bungaricae. Prov Cap. 
L V. 17. Reverentia Jehovae caput scientiae, sapientiam ac eruditionem slulti sper- 
nunt. Az Urnák félelme feje a böltsességnek, melly böltsességet és tudományt a 
bolondok meg-útálnak. (8-r. 16 lev.) Budán, 1820, Ny. Landerer Anna bet. BI. 

— szlowenszko, za drobno detzo, vön szpüscheno. (k. 8-r. 8 lev.) Vleti 1725. (H. és 
ny. n.) BI. 

Alieoedárka pro Skoly slowenské w Mésteckách a w Dédinách Kralowstwj Vherského. 
(8-r. 48 1.) W Budine, 1801. Wytjssténá Literami Kralowskimi Unywers. —.3 

BI. 

ü..a. (8-r. 56 1.) W Budine, 1823. U. o. —.6 

BI. 

ABCÉS könyvetske, magyar-, mellyben a hit ágozatirol való száz kérdésekben és 
Sz. írásból feleleteken kivül a Jézus nevéről és Lauretomi Boldog Aszony Litániai 
más áitatos imádságokkal együtt kibotsáttatott Az elöljárók engedelméböl. (8-r. 
. 46 1.) [Brassóban,] 1800. Ns. Schobeln János bet nyomt. Herfurth Fridrik által. 

ABCés könyvetske, magyar-, mellyben az apostoli hitvallás parantsolatok s egyéb 
szükséges tanúságok után, a Jézus nevéről és boldog Asszonyról való kétLit^ia: 
A keresztény tudomány száz kérdésekben s feleletekben és a kisdedek oktatása a 
legszükségesebb dolgokra és Sz. Gyónásra kibotsáttatott az elöljárók engedelméböl. 
(8-r. 61 1.) Brassó, 1833. Gött János bet 

Ab^tsés kOnyr, evangyélikus üu- és leánygyermekeknek való képes-. (8-r. 30 és 2L) 
Sopronyban, nyomt Sziesz maradéki bet. BI. 

AbeoeTioa slovinska, dragoj ditcsici koristna, i potribna, z-blagodarnom pomocsjom 
vissoko posctovanoga gospodina Nicole Kralyics, kod cerkve sviuh svetih, za 
slavu boxju, i Mariansku, kanoi za dulcaa spassenye duhovnoga pástira velle 
skerblyivoga, od Lyudih velike falé, á od boga nebeske krune Vridnoga. (16-r. 66 
és 1 1.) U Zagrebu, 1748. Tlacsena po Ivanu Westz. BI. 

Abeles, Sírnom. Chorea Sti Viti. Specimen inaugurale medicum, quod annuente inclyta 
facultate medica universitatis regia Pestinensis pro consequendo doctoris medicináé 
gradu conscripsit (8-r. 32 1.) Budae, 1837. Typ. J. Gyurián et Bagó. BI 

Abelles, Jos. Dissertatio inauguralis pathologica de morbis aetatum vitae humanae 
quam . . . conscripsit J. A. (8-r. 21 és 2 1.) Pestini, 1835. Typis J. Beiméi. BI. 

Abelly, BI. liiid. Sacerdos christianus seu manuductio ad vitám sacerdotalem pie in- 
stituendam : In qua, quiquid ad christiani sacardotis móres, & actus debite com- 
ponendos, juxta sacrorum canonum normám, & sanctorum patrum doctrinam re- 
quiritur, breviter, ac dilucide, et quam maximé ad praxim accommodate proponi- 
tur. Editio post plures in Gallia et ,Germania, Tyrnaviensis prima, cum indice 
partium et capitum. (k. 8-r. 7 lev., 348 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1747. Typis aca- 
demicis soc. Jesu. E. BI. 

U. a. (8-r. 8 lev., 348 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1749. U. o. BI. 

AbeUbers, Eman. Dissertatio inauguralis medica sisiens chlorum antiphthisticum 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submit- 
tit (8-r. 36, 1 1. 1 és tábla.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. BI. 

Abead-Andaobt wáhrcnd der Anna-Octav in der heil. Anna-Kapelle im Döme. 
(16-r. 15 1.) Pressburg, 1854. Druck v. A. Schreiber. E. 

— zur heiligen Mutter Anna in der Bürgerspitals-Kirche zu Pressburg. (8-r. 8 1.) 
Pressburg, 1859. Druck v. A. Schreiber. E. 

Abendbibli<»thek, erheiternde >-, für die gebildete Lesewelt 24 Bde. (16-r.) Ka- 
schau, 1826—29. A. Wigand. 8.— Digitized by Google Abende. 9 Abhandlung 

1—5. Mus&uf, I. C. A. VoUcsm&rchen der Deutachen. Herausgegeben von C M. Wieland. 5 Thle. 1826. 

1.40 
E. 
6. — Strtüssfedern. 1826. 
7— 10. Dk Se efahrer. Romantísche Erzfthlung von dem Verfasser Ton Wahl und Frflhiing. 4 Thle. 
(210, 216, 212, 194 1.) 1826. 120 

■. E. 
1L12. ClaareiijH. Der Maim im Monde, oder der Zug des Herzene ist dea Scl icksals Stimme. 2 Thle. 
(174, 158 I.) 1826. —.40 

E. 
IS. W e i 8 ri g, C. Das grosse Loos. 1826. 

14. Saint-Pierre, Bern. de. Panl a. Virginie. Ein Gemálde der Natnr. (156 1.) 1826. --.20 

E. 
(2. Anfl.) 1884. G. Wigand. —.20 

E. 

15. Veid e, Tan der. Die Gesandschaftsreíse nach Cbina. Eine Erz&hlung aus der letzten H&Ifte des 

18. Jahrhund. (196 I.) 1826. F. 

16. — Arwed Gyl enstiema. 1826. 

18. 19. Cl a Q re n, H. Lieschen. 2 Thle. 1828. —.40 

20- — Die Liebe auf der Schnellpost. Von Carl Heun, genannt H. Cl. (155 1.) 1828. . —.20 

21. G enlis. Gr fifln. Der Falast der Wabrhcit. Aus dem Französischen überseizt von L. Petz. 
(168 1.) 1827. —.20 

23. 23. H a n k e, H. Die Perlen. Ein Román in 2 Thlen. (192, 208 1.) 1829. —.40 

24. D 9 r i n g, G g. Gie Answanderer nach Amerika. 2 Thle. 1829. —.40 

Herabges. Preis (W. Lauffer in Bpest.) —.80 

AUade, die frohen — , der Familie Wohlgemuth. Herausg. von Glatz, Unger, Guil- 

laume und Rumy. 2 Thle. Wien, 1823. Tendler. 3.— 

AWadgebete und Gesánge zur Andachtsstunde der israelit. Handwerkslehrlinge. 

Herausg- vom Handwerksverein in Pest. (8-r. 32 1.) Pest, 1858. Druck von J. Herz. 

"ML 
AWadst&ndohea Herrn Jákob Schlachta am Vorabend seines 66-ten Geburtstages 
dargebracht im Namen seiner Familie und Freunde. Zur Feier des 8-ten Augusts. 
fk. 8-r. 8 1.) Festh, 1817. (Ny. n.) Bl 

A%«Bdwiterhaltiuis. 6 Hefte. (8-r.) Pesth, 1822. Trattner's Druckerei. 
Ab«Bteiier, die — , des Simplicissimus. Ein Román aus der Zeit des 30-j^hrigen 
Krieges. Herausg. von Ed. von Bülow. (k. 8-r.) Leipzig, 1836. F. A. Brockbaus. 

1 tlr. 16 gr. 
Az uj kiadást l. : „S impl i c i s 8 i m a a, ungarischer u. dacianíscher — *^ c. a. 
AWatever, höcbst wunderbare — , und Scbicksale Sindbad's des Seefahrers. Ein őrien- 

Ulisches Márchen. (k. 8-r.) üng. Altenburg, Alex. Czéh. - .12 

AbÜBTtig^ams, einsweilige — , der von Seiten des Wienerischen Hofs in ofifenem Druck 
ausgegangenen so betitulten vorlftufigen Beantwortung der sogenannten gründlichen 
Attsführung derer, dem Durchlauchtigsten Chur-Haussen tayern zustehender Erb- 
Folgs, und sonstiger Rechts-Ansprüchen, auf die von weyland Kayser Ferdinánd 
dem Ersten besessene Erb-Königreiche und I ánder. (2-r. 66 1. és 1 genealog. tábla.) 
Anno 1741. M. 

- kurze — . L. : S c h i c k, S. L. 

AbkaaáliuiK über das Armeninstitut in der königl. Freistadt Késmark, von 
dem Verfasser der Merkwürdigkeiten dieser Stadt. (4-r. 16 1.) Leutschau, 1818. Gedr. 
bei Joh. Werthmöller. M. 

— kirchengeschichtliche und kirchenrechtlicbe — , über das B r e v i e r, dessen ein- 
zelne Bestandtheile und verwandte Gegenstánde sammt Anbang und einer Lieder- 
tafeL Aus dem Lateinischen frei bearbeitet und erweitert von Franz N e u w i r t h. 
(8-r. VIII és 86 1.) Oedenburg, 1860. Druck von C. Romwalter. E. 

— über die Kaiserin Elisabeth-Bittersal z-Q u e 1 1 e n zu Ofen. In deutscher 
und ungarischer Sprache. ^8-^ 16 1.) Ofen, 1864. Druck von M. Bagó. E. M. 

— über den recnten und heilsamen Gebrauch der Mineral-Wásser. (8-r. 39 1.) 
Raschau, Druck v. Ellinger. 

~ von der Schafzucht, nebst einem Anhang vom Tabackbau. (8-r.) Pressburg, 
Ludw. Landerer. — .30 

- kurzgefasste — , über die Verdienste derserbischen Nazion. L.: Novákovits, 
Stefan. 

- von der vortrefílichen Natúr, Eigenschaft und Würkung des üngarischen 
Weins. (8-r.) Dresden u. Warschau, 1761. Digitized by Google Abhandlungen. 10 AbonyL 

ü. a. (S-r. 40 1.) Wien, 1789. (Ny. n.) Bt. 

ü. a. (S-r. 34 1.) Wien, 1793. (Ny. n.) M. 

U. a. (8-r. 66 1.) Wien, 1802. A. Doll. ML 

Abhaadlnneen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, 
der vateriandischen Geschichte und der Naturgeschichte. Zum Druck befördert von 
(Ignatz) B r n. 6 Bde. (n. 8-r.) Prag, 1776—84. lm Veri. der Gerlischen Buchh. 
I. (4 lev., 394 1., 2 lev. és 8 réztábla.) 1776. 

II. (3 lev., 406 1., 2 lev. és 6 réztábla.) 1776. 

III. (3 lev, 418 1. és 6 jéztábla.) 1777. 

IV. (2 lev., 364 1. és 8 réztábla.) 1779. 

V. (3 lev., 388 1., 1 lev., 3 táblázat és 6 réztábla.) 1782. 
VI. (3 lev., 406 1. és 7 réztábla.) 1784. 
Magyar vonatkozású értekezések : 

II. Bd. Hacquet's Schreiben an Herm v. Bora, über verschiedene, auf einer Beise nach Sémiin, ge* 

saounelte Beobach tankén, 
m. Bd. Born, Ign. Versuch emer Mineralgeschichte des oberösterreichischen Salzkammergutes. 

Delius, Traug. Nachncht von uugarischen Opalen und Weltangen. 
rv. Bd. Born. Ign. ZufölHge Gedanken über die Anwendung der Konchylien und Peirefactenkunde 

auf die püvsikalische Erdbeschreibung. 

V. Bd. Dobrowsky. Jos. Ueber die EinfUhrung .und Verbreitung der Bucbdruckerkunst in BöhmcD. 

— Ueber das Altér der böhmischen Bibelüberseizungen. 

Born, Ign. Nachricht von ^ediegenen Spiesglaskönig in Siebenbirgen. 

VI. Bd. Dobner. Gelasius. Kritische Abhanalung von den Grftnzen Alfmfihrens, oder des grossen 

m&hriscnen Reichs im 9. Jahrh. Gegen einige dem Ruhm des heutigen Markgraftfaums M&hren 
nachtheilige Sfttze des Herrn Stephans Salagius. 
Dobrowsky, Jos. Historiscb-kritísche Untersuchung, woher die Slaven ihren Namen er- 
halten babén. 

— auserlesene medicinisch-praktische — , der neuesten französischen Literatur. Herausg. 
von Dr. J. K. Renard u. Dr. F. J. Willmann. 2 Bde in 4 Abthlgen. (8-r.) Pesth, 
1817—18. K. A. Hartleben. 2.30 

— zwei — , Ungarn betreffend, aus den Oekonomischen Neuigkeiten und Verhandlungen 
besonders abgedruckt. April 1811. (4-r. 14 1-) M. 

— und Ausztige der königl. Akademie der Inschriften und scbönen Wissenschaíten 
zu Paris, in Klassen gebracht. Alté Geschichte u. Zeitrecbnung Asiens. I. Bd. Aus 
dem Französischen überset^t u. mit Anmerkgen begleitet von Mich. H i s z m a n n. 
(n. 8-r.) Leipzig, 1782. 

Trauschy tichriftsteUer- Lexikon. 

Ablsallnak, bölts — , egyik társa. Az az : Fodor Eörsébet aszszonynak, Koltai Vidos 
Sándor élete-párjának végső butsuzásai, a mint azok a nemes dömölki ev. ekkle> 
siában gyászos prédikátzió alkalmatosságával el-mondattak, 1779-dik esztend., 17 
Octoberben. (4-r. 16 1.) Posonyban, 1780. Landerer Mih. bet. M. 

Versek, 

AblaM-Bttohlein för das Jubiláum im Jahr 1826. Das ist: kurzer Unterricht über 
den Jubel-Ablass, nebst mehreren dazu gehörenden Gebethern und Liedern. (12-r. 
72 és 2 1.) Gran, Jos. Beiméi. E. 

ü. a. (12-r. 72 1.) Ofen, gedr. bei Anna Landerer. M. 

ü. a. (k. 8-r. Ö2 1.) Waitzen, Leop. Plössl. M. E. 

Abaer, szorgalmatos — , az az néhai méltóságos Karanc sBerényi gróff Berényi Tamás 
ur, Bodok várának örökös ura . . . minek-utánna édes hazája, mint szerelmes annya, 
nevelő dajkája mellett, meg nem kötözött kezekkel, békóval meg nem terhelt lá- 
bokkal, mint Abner szorgalmatoskodna hozzá jőve a szíveket hóhérló halál, hely- 
hezteté az halandóságnak végső határa, az őrökkén valóságak kapuja, közé és 
erőszakos csapással meg-őlé, melynek valóságát . . . halgatóinak hiraette. Seraphi- 
cus Sz. Ferencz rendén lévő egy érdemetlen prédikátor. (4-r. 66 1. és 1 lev.) Nagy- 
Szombat, 1747. Nyomt. az akadémiai hetük M. 

Aboayi liajos (Márton Ferenc). Észak csillaga. Történeti regény. 3 köt. (12-r. 
194, 226, 234 1.) Pest, 18őö. Müller Gyula. 3.— 

E. M. 

— Regék a pásztortűz mellett 2 füz. (12-r. 136, 137—288 1.) Pest, 1867. Müller 
Gyula. 1.20 

Tartalma : E, 

A szenvedély vértanúja. — Az utolsó pohár bor. — Zrínyi kirohanása. — Freskokaland két szál faggyú- 
gyertya világánál. — Agarászati rugaszkodásaim. Digitized by Google Abonyú 11 Abrichtungs. AWaji Lajos. Regék a kandalló mellett. 2 köt. (k. 8-r. 209 és 1 ; 224 és 1 1.) Pest 
1867. MüUer Gyula, 2.— 

Tartalma : £. 

L köt. Az ezflfitorrú. ~ Egy valóságos kisértet, n. köt. Egy hiromemeldtes ágy. — A fOIkelő nap. — 
Bande grófnő. 

— Az egyetem pallosa. Regény. 3 köt. (k. 8-r. YIII és 182, 180, 142 1.) Pest, 1859. 
Emich G. 3.~ 

Ákrákám pátriárcha fia Isák és Béthnel leánya Rebeka házasságok alkalmatos ágá- 
val tett beszélgetés, mellyet gróf Betlen Miklós uram és szerelmes házas-társa gróf 
Rédei Júlia aszszony méltóságos-háza öröme napjára, melyen a mélt. gróf urfí 
Széki Teleki uram és mélt gróf kis-asszony Betlen Júlia Isten rendelése szerint 
való házassági öszve-kelesek véghez-vitetni fog, köteles jó indulatból ajánlott a 
nagy enyedi coUegiumból 1703-ban P. P. F. (12-r. 26 lev.) Kolosv., nyomt 1767. 
észt [Ny. n.] Bl 

Költemént/. 
Ujahh kiadás, ezen cím alatt: 

— pátriárka fia Isák, és Bethuel leánya Rebeka házassága alkalmatosságával tett 
mulatságos beszélgetés, melly másoknak kedvekért köteles jó indulatból, tisztessé- 
ges, és jámbor oktatásra magyar versekben foglalva, és az elöbbeni hetük fogyat- 
kozásának meg-jobbitásával ismét nyomtatásban ki-botsáttatott (k. 8-r. 24 lev.) 
Vátzon, Mármarossi Gottlieb Antalnál. M. 

ü. a (12-r. 24 lev.) Pestenn. Patzkó Ágoston Ferentz böt M. 

ü. a (k. 8-r. 24 lev.) Budán, 1831. Nyomt. Landerer Anna bet. Bt 

— ígéret L. : Pyrker. 

— AdeiUdat. Dissertatio inauguralis medica sistens nevroses oculorum. (8-r. 31 1.) 
Viennae, 1841. Typ. congregat Mechitarist. E. 

Áhrmi Karolj. Történeti beszélyek. 2 köt. (k. 8-r. 189 1. és 1 lev. ; 164 1. és 4 lev.) 
Pest, 1869. Pfeifer Ferdinánd biz. 2.— 

Tartalma : 

h köt Hazát szerelemért. — A nemtő. — Borúra derű. — A száműzött. — Hűség és pályabér. 
n. köt. Három szít szerelme. — Szeged mnltjából. — A visszafizetés órája. — Ktkzdelmek után nyert 
boldogság. ■. 

— regényei. 1 — L köt Az utolsó Szapolyai. Történeti regény. 4 köt (k. 8-r. 4 lev., 
186 1. és 1 lev. ; 205 1. és 1 lev. ; 212 1. és 1 lev. ; 200 1. és 1 lev.) Pesten, 1860. 
Emich Gusztáv tulajd. 4.— 

IC. 
Afcrámyi Alajos. Átalakulási vázlatok tekintettel hazai viszonyainkra. Béke, egyet- 
értés, szabadság, törvényszerűség. 6 füzet (8-r. 190 I. és 1 lev.) Budán, 1848. A 
magy. kir. egyet nyomda bet (Bpest, LauíTer Vilmos.) Egy füzet —.15 pp. 

Tartalma : 

Átalakulási 12 pontok. Nyilvánosság. Népmegyei rendszer. Ügyvédi-kar honunkban. Pénzügy-hitelintézet 
Status adósság. Pront possidetis. Tájékozás. 

— EaUL Alföldi lapok. 1. füz. (8-r. 143 1.) Debreczen, 1848. Nyom. a város könyv- 
nyomd. 1.— 

AMehtaMss-Reglemeni für die Cavallerie der Insurrection des Adels von Ungarn. 
Anf höchsten Befehl Sr. k. k. Hoheit des Erzh. Palatínus entworfen. (8-r. 111 és 
9 1.) Pesth, 1809. Bei Konrád Adolf Hartleben. 

Végén : Verzeichniss jener Kunstwörter, welche in dem adelichen Insurrections- 
Reglement aus fremden Sprachen in die ungarische übersetzt, und durch die . . . 
zusammengesetzte Militár-Commission genehmigt wurden. E. M. 

— Reglement für die Infanterie der Insurrection des Adels von Ungarn. Auf höchsten 
Befehl Sr. k. k. Hoheit des Erzh. Palatinus entworfen. (8-r. 91 1., 6 lev. és 6 tábla.) 
Pesth, 1809. Bei Konrád Adolph Hartleben. 

Végén: Verzeichniss jener kunstwörter, welche in den adelichen Insurrections- 
Reglement aus fremden Sprachen in die ungarische übersetzt und durch die . . . 
zusammengesetzte Militár-Commission genehmigt wurden. £. Bl 

~ Reglement, das — , för die kais. kön. Infanterie, eingetheilt in 14 Uebungs-Zetteln 
(Lectionen) und einem Anhange nach der Instruction für die Lehr-Bataillons, mit 
allén Kommandó- Worten, Homsignalen u. s. w. ; als Beilage die Marschordnung. 
(12-r. VIII és 116 1.) Pest. 1868. Druck von Jos. Beiméi. M. Digitized by LjOOQlC Abrichtungs. 12 Ackner. 

AbriohtnsiKs- und Exercier-Vorschrift fűr die Kronstfidter Bürgerwehr. (8-r. 66 I.) 
Kronstadt, 1848. Johann Gött. 

— Unterricht und Kasern-Ordnung fürdie k. k. Finanzwache im Grossfürstenthum 
Siebenbürgen. (8-r. 214 1.) Kronstadt, 1860. Johann Gött. 

AhriBM, kurzer — , der Erdbeschreibung. L. : S c h r ö e r, Gottfr. 

^ der Geschichte von Ungarn. (8-r. 90 1.) Preszburg, 1829. J. Landes. 

— des öslerreichiscben Seebandels und Wabrnebniung bei der überseeiscben Ans- 
fuhr im J. 1828. (8-r. 80 1.) Pesth, 1828. C. A. Hartleben. 

Absohied Marift von Jesu und Jesu von Ivlaria. Eine Wallfabrt für fromme Chri- 
sten. Nebst einem Messgesang. (12-r. 24 1.) Pest, A. Bucsánszky. — .-4 

Abscliledslled. Verfasst bei Gelegenheii des Ausroarsches des k. k. Mineur-Korps 
aus der Stabs-Station Hainburg. (n. 8-r. 7 1.) Iressburg, 1846. Gedr. bei Belnay's 
Érben. B. 

Absoliledsworte an . . . Herrn Leop. v. Zorn, . . . bey Gelegenheit seitier Beför- 
derung, gewidmet von seinen Amtsgehülfen und zahlreichen Verehrern und Freun- 
den in . . . Oedenburg. (4-r. 4 lev.) 1837. (Ny. n.) M. 

Academia geographica in qua super dictum poetae nobilitas sola est atque unica 
virtus. Illustrissiroi academici compositiones suas perorant in nobilissimo concursn 

. excellentissimorum, illustrissimorum et reverendissimorum spectabiliumque ac per- 
illustrium dnorum excelsae septemviralis, & inclytae regiae tabularum praesiatim 
et assessorum dnorum patronorum gralissimorum. (4-r. 18 lev.) Budae, 1746. Typis 
Veronicae Nottensteinin, viduae. E. M. 

Aoeessns et recessus altaris, seu piae praxes ante & post sacram communionem, nec 
non ante, & post Sacro-Sanctam Missae celebrationem. Adjunctis XII. meditationi- 
bus pro spiritus recollectione, variis apostolicis in cura animarum constitulis, per- 
quam opportunis. (16-r. 108 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis. M, 

Aooidentla partium orationis grammaticae jvventvti scholasticae Nagy-Palugyensi 
nuncupata. (8-r. 11 lev.) [Posonii, s. a.] M. 

Aocnrti, Josef i Drasnün. Naravopis Sivinskog carstva. (8-r. 214 I.) U Becu, 1856. 

Aconsata et defensa sanctorum Cyrilli, & Friderici innocentia. Honori perillustrium . . 
DD. AA. LL. et philosopbiae neo-magistrorum, cum in alma archi-episcop. soc. Jesu 
universitate Tyrnaviensi per R. P. Franciscum Szdellar . . . suprema AA. LL. & 

ghilosoph. laurea condecorarentur, ab illustr. rheto'rica Tyrnaviensi oblata. Anno 
>ni 1721. (16-r. 48 lev.) Typis academicis per Frid. Gall. M. 

Aohard, Amadéé. Belle-Rose. Nach dem Französischen von J. Beyse. 4 Thle. (k. 8-r. 
692 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1861. Hartleben's Veri. 2.— 

Btlhfriiit. Lese-Cahiiiet. r/Jf^—iOO. 414—420, 

Achilles haragja. Az az : összeveszése a legvitézebb és legerősebb vezérnek Achil- 
leusnek, a Mymidonok fejedelmének a fővezérrel Agamemnon királlyal a trójai 
ostrom alatt. A görög Homerosból forditva. Erre következnek néhány eredeti ma- 
gyar költemények részint hexameterekben, részint distichonokban. (16-r. 88 1.) 
Pest, 1835. Eggenberger J. és fia. —.30 

AchimoTic, Stef. Vinci ili pripivka na priradosni porodjenja dan Nj. ap. velicaustvu 
imperatoru austrijskomu. (n. 8-r. 32 1.) U Osiku, slovima Divaldovima. 

Aoht und achtzig sonderbare Lieder, welche den Sinn und Zweck aller ordentlichen 
Sonn- und Fest-Tags Evangelien, zum Erkenntniss der Wahrbeit und zur Uebung 
der Gottseligkeit, nach bekannten Melodien, lehrreich und lieblich ausdröcken zur 
Verherrlichung Gottes, und Erweckung der Andacht, nebst einem nöthigen Register 
ausgefertiget. (8-r. 86 és 2 1.) 1761. (Cronstadt, Seuler'sche Buchdruck.) 

— U. a. (8-r. 86 és 2 1. 1764. U. o. 

3. Aufl. (8-r. 86 és 2 1.) 1758. ü. o. 

4. Aufl. (8-r. 86 és 2 1.) Cronstadt, 1766. In der Seulerischen Buchdruck., gedr. von 
Mart. Brenndörffer. 

6. Aufl. (8-r. 125 1.) Cronstadt, 1776. U. o. 

Aokerl, Josephns. Dissertatio inauguralis medica. Castoreum. (8-r. 16 1.) Pestini, 

1840. Typ. Trattner-Károlyi. 
Aokner, Joan. Mioh. Antiqua musei Parisiorum monumenia. (8-r. 24 1.) Cibinii, 1809. 

J. Barth. 

— Miohael, u. J. K. Schuller. Der HermannstHdter Stuhl (Land der Sachsen) in Digitized by Google Ackner. 13 Ács. SiebenbQrgen. Mit 6 chromolith. u. 1 topograph. Karte. (n. 4-r. 38 1.) Wien, 1840. 
EF. Müller. '3.^ 

Aékmm.MUih, J. Beitrag zar Geognosie und Petrefaktenkande, vorzüglich der Schichten 
ans dem Bereiche des Hermannstftdter Bassins. Für die kais. Leop.-Carol. Akad. d. 
Wiasenschaften. (4-r. 40 l.) Bonn, 1864. Weber. —.20 gr. 

— Mineralogie Siebenbürgens, mit geognostischen Andeutungen. Mit 1 Karte. (h. 4-r. 
X?, 391 1. és Vili tábla.) Hermannstadt, 185Ő. Th. Steinhaussen. 4.30 p. 

E. BC. 

— Die römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. Mit einer 
Ücbersichts-Karte. (é-r. 60 1.) Wien, 1856. Druck der k. k. Hof- u. Staatsdruck. 

Külön nyomat a „Jahrbuch der k, k. Cent ral-Commiss ion zur Erforachung u. 
ErhcUtung der Baudenkmale** 1809, folyamából, 

— Die Colonien und milit&rischen Standlager der Römer in Dacien im heutigen Sieben- 
bürgen. (4-r. 31 és 38 1.) Wien, 1867. Druck der k. k. Hof- u. Staatsdruck. -.*8 p. 

Külön nyomat a „Jahrbuch der k. k. Central-Commisaion zur Erforschung m. 
Erhaltung der BaudenkmaW IL kötetéből. 
ACrMaChoB qVoD Magistris IVVentae grato peCtore eXhIbetVr. AtqVe ob tanta 
M7nera, benlgnltatesqVe GoLLatas lís grates CorDe ferVentI referVntVr. : (2-r. 
2 lev.) Essekini, (1836.) Typ. Mart. A. Divald. M. 

Aeroi«p]iorivs, SjrasiTs. Carmen qvo Mariae Theresiae Avgvstae romanorvm impe- 
ratricis Hvngariae regináé apostolicae secvnda vicennalia cecinit S. A. (8-r. 20 1.) 
Bvdae, 1780. Typis regiae vniversitatis. E. 

Ám Benjaatin. A hétfájdalmu boldogságos szűz Mária nyomait követöknek mennybe 
rezelö arany koronája, az az: mennyei fényességgel ragyogó Isten szent anyjához 
ébresztő imádságos és énekes könyv, mellyben reggeli és estvéli ájtatosságok, a 
szent mise minden részeihez alkalmaztatott imák; a szent gyónás és áldozáskor 
buzgó fohászok; nagy böjti és húsvéti ájtatosságok; az anyaszentegyház ésabold. 
szűz Máriának minden ünnepeire ájtatos imádságok, Utániak és énekek ; minden 
szentek nagy ofíiciuma s több szent atyáknak imádságai; embertársaink és ma- 
gunkérti ájtatos fohászok; sz. búcsújáró és különféle időkre való imák és énekek 
foglaltatnak, mellyet az ájtatos keresztény kath. híveknek örök lelki üdvök elnye- 
résére szerzett Ats Benjámin atya. (4;-r. X, 384r és 6 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky 
Alajos. 1. — 

Számos fametszettel. M. 

ü. a. (4-r. 400 1.) Pest, 1856. U. 0. 1.— 

ü. a (4-r. 8, 39é és 6 1.) Pesten, 1858. ü. 0. 1.— 

E. 
Ugf/anaZf zsebkiadásban : 

— Hét fájdalmu bold. szűz Mária nyomait követöknek mennybevezetö kis arany ko- 
ronája. Az az : Az Isten sz. anyjához ébresztő imádságos és énekes könyv, mellyet 
az ájtatos kereszt, kath. hajadon és Istentfélö asszonyi híveknek örök lelki üdvék 
elnyerésére irt. (12-r. 9 lev., 281 1. és 3 lev.) Pesten, (1857.) Kiadta Bucsánszky 
Alajos. E. 

Számos fametszettel. 
ü. a. (12-r. 9 lev., 281 1. és 3 lev.) Pesten, (1859.) U. 0. E. M. 

— Kis Jézus imádása. Imádságos könyv, mellyet az ájtatos keresztény kath. kisde- 
dek számára irt. (32-r. 124, 4 1. és 1 fametsz.) Pesten, (1857.) Bucsánszky Alajos. 

E. 

— bten imádása. Imádságos könyv, mellyet az ájtatos keresztény kath. kisdedek 
számára irt (12-r. 124 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. M. 

— A mi Urunk Jézus Krisztus élete, csodatettei, kínszenvedése, halála, feltámadása s 
mennybemenetele. A keresztény kath. hívek lelki épülése és sok üdvös malasztok- 
nak általa való elnyerése végett. A szövegbe nyomott 64 csmos képpel. (12-r. 182 1.) 
Pesi, 1857. Bucsánszky Alajos. —.24 p. 

2. kiadás. (12-r. X, U-182 1.) Pest, 1858. U. o. —.24 p. 

Leszállított ára (Rózsa Kálmán és neje) —.30 

— Das Lében, Wunder, Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn Digitized by Google Ács. lé Ács. 

Jesu Christi. Zum geistl. Bau der christkath. Seelen, und zur Erlangung vieler 
Gnaden. Aus dem Ungarischen. (8-r. 16é 1.) Pest, 1867. A. Bucsánszky. —.36 p. 

Áos Károly. Ne felejts Istent. Imádságok protestáns keresztyén nép használatára, (l^r. 
8 és 196 1.) Pápa, 1865. A ref. főiskola bet IC. £. 

— Virágok a román (oláh) népköltészet mezejéről. 1. füz. (12-r. VIII és 112 1.) Pest, 

1868. Ny. Herz János. Bl 

— Magyar, német, olasz, román (oláh), cseh-tót és szerb beszélgetések otthon és utón. 
Conversazioni ungheresi, tedesche, italiane, romane (valache), boemo-slovache e 
serbe in casa e sul viaggio. — Madarské, nemecké wlasské, románské (valaské), 
őecho-slovenské a srbské rozprawky doma a na ceste. — Ungarische, deutsche, 
italienische, romanische (walachische), böhmisch-slowakische und serbische Gre> 
sprftche zu Hause und auf Reisen. — Conversatiuni magiare, germáné, italiane, ro- 
mane, boemo-slovace si serbe a casa si pe drumu. (12-r. 13 lev.,288, 288 1. és 1 lev.) 
Pest, 1869. Lauffer és Stolp. 2.— 

Szerb cimmel is, E. BI. 

— Magyar, német és cseh-tót beszélgetések otthon és utón. — Ungarische, deutsche 
und böhmisch-slowakische Gespráche zu Hause und auf Reisen. — Madarské, ne- 
mecké, a cecho-slowenske rozprawky doma a na ceste. (12-r. 6 lev. és 288 1. Pest, 

1869. Lauffer és Stolp. 1.— 

E. BL 

— Magyar, német és román (oláh) beszélgetések otthon és utón. — Ungarische, 
deutsche und romanische Gespr&che zu Hause und auf Reisen. (12-r. 8 és 288 1.) 
Pest, 1869. Lauffer és Stolp. 1.— 

fíomán címmel ;>• E 

— Magyar, német és szerb beszélgetések otthon és utón. — Ungarische, deutsche und 
serbische Gesprftche zu Hause und auf Reisen. (12-r. 6 lev. és 288 1.) Pest, 1869. 
Lauffer és Stolp. 1.— 

Szerb címmel is, 

ÁoA BUhály. Arany lancz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imád- 
kozások ; kikkel a győzhetetlen Istent meg-gyöző igaz hit ö Felségét magához kapcsol- 
hattya; és az ő elmenetelét jelentő szándékiában, maga szive házában a keresztyén 
ember e nagy Urat meg-magyarázhattya. Mellyeket az imádkozó lelkek könnyebb- 
ségekért a hivek eleibe bocsátott .... Lőcsén. (16-r. 6 lev., 165 és 2 1.) Nyomtatt 
1726. észt. BI. 

U. a. (16-r. 6 lev., 164 1. és 1 lev.) Lőcsén. Nyomtatt. 1748. eszi Bl 

— Arany lantz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások; 
mellyekkel a győzhetetlen Istent meg-gyöző igaz szivbeli hit ő Felségét magához 
kaptsolhatja ; és az ő el-ménetelét jelentő szándékjában, maga szive házában a ke- 
resztyén ember e nagy Urat meg-maraszthatja. Mellyek az imádkozój lelkek köny- 
nyebbségekért a hívek eleibe bocsáttattak. Mostan penig égy néhány szép imádsá- 
gokkal és hasznos elől járó beszéddel együtt újonnan ki nyomtattattak. (16-r. 30 és 
228 1.) Jénában, 1734. észt. [Ny. n.] E 

ü. a. (16-r. 28, 191, 4 1. és 1 fametsz. kép.) Jénában, 1747. észt. [Ny. n.] E. Bf . 

— Arany lántz veleje, avagy olly rövid válogatott imádságok, mellyekkel az igaz szív- 
béli hit a győzhetetlen Istent magához kapcsolhatja, meg-maraszthatja: Á. M. augusta: 
confes: lévő néhai lelki tanitó által el-készittetett lévén, idővel az:; oskolákba ol- 
vasni s imádkozni tanuló magyar iíiúság s egyéb hivataljához látó keresztény em- 
ber kedvéért, egynehány imádságból álló drága függővel meg-bővitve ki-botsátta- 
tott a végre, hogy ebbül szüntelen imádkozván, Thes. 1. L. 6, 17. minden dolognak 
kezdete imádság légyen. Sir. 37. 10. (16-r. 2 lev., 132 1. és 2 lev.) K. U. sz. u. 
1762. észt. (H. és ny. n.) Bl 

— Arany lántz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, 
mellyekkel a győzhetetlen Istent meg-gyöző igaz szívbéli hit ő Felségét magáhoi 
kaptsolhatja, és az ő el-menetelét jelentő szándékjában, szive házában a keresztény 
ember e nagy Urat meg-maraszthatja. Mellyek az imádkozó lelkek könnyebbségek- 
ért a hívek eleibe bocsáttattak. (Ezt követi:) A mi Urunk Jesus Kristus kín-szen- 
vedésének históriája, Jeremiás prófétának siralmival és imádságával, és Jerusalem 
veszedelmének históriájával együtt. (12-r. 6 lev., 199 és 4 1. ; 48 1.) Augustában, 
1760. Ludvig János kü szögi compact. maradéki költségével. Nk. Digitized by Google Ács. 16 Acta. 

Att Bflkálj. Arany lantz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imád- 
kozások; kikkel a győzhetetlen Istent meg-gyözö. Igaz hit ö Felségét magához 
kaptsolhattya; és az ö el-menetelét jelentő szándékaiban, maga szive házában a 
keresztyén ember e nagy Urat meg-maraszthattya. Mellyeket az imádkozó Lelkek 
könnyebbségekért a hivek eleibe botsátott. (Ezt követi:) Zengedező mennyei kar, 
tz az: Németből magyarra fordittatott szép isteni ditseretek és hálaadó énekeket, 
más magyarul szereztetett kegyes énekekkel együtt magában foglaló könyve tske. 
(Végre:) A mi Urunk Jézus Kristus kín-szenvedésének és halálának históriája. Mi- 
képpen I. A virág vasárnapon, II. nagy pénteken, az Posonyi evangyélika ekklesiá- 
ban esztendőnként az Oltárnál szokott olvastatni. Némelly Passióbéli buzgó éne- 
keknek és imádságoknak hozzá adattásával. (k. 8-r 164 és 2 ; 261 és 7 ; 92 1.) 
Posonyban, 1781. Landerer Mihály bet és költségén. E. 

(— ) Zengedező mennyei kar, az az : Németből magyarra fordittatott szép isteni 
ditséreteket és hálaadó énekeket, más magyarul szereztetett kegyes énekek- 
kel együtt magában foglaló könyvetske. (16-r. 262 1. és 6 lev.) Lötsen, nyo nt. 1726. 

Sí. 

D. a. A mi Urunk Jesus Kristus kin-szenvedésének históriája, Jeremiás pró- 
fétának siralmival és imádságával, és Jerusálem veszedelmének históriájával 
együtt. (12-r. 240 1., 6 lev. és 48 1.) Lötsen, nyomt. 1748. M . 

(— ) Zengedező mennyei kar, az az németből magyarrá fordittatott és más magyarul 
szereztetett Isteni ditséreteket és lelki énekeket magában foglaló könyv. Melly most 
több mint száz énekekkel meg bővittetvén, a Krisztus szenvedésének históriájával, 
Jeremiás siralmival és Jerusálem veszedelmének le irattatásával együtt ki botsát- 
tatott. (16-r. 26, 432, 22 és 68 1.) Augustában nyomt. 1736. észt. Talállatik Kőszegen 
Ludvig Jánosnál. E. 

U. a. (16-r. 360, 10 és 47 1.) Augustában nyomt. 1747. észt. Találtatik Kőszegen Lud- 
vig Jánosnál E. 

— Boldog halál szekere, mellyet az idvességes halált kívánó embereknek kedvekért, 
maga az Ur Jésus el-készitett, és a halálnak elől-járó követeivel s kisérö seregei- 
vel együtt, az ő Írásából öszve-szedegetett ő Felsége leg-utólsóbb szolgátskája A. 
M. Melly most harmadszor hasznos elől-járó beszéddel ki-nyomtattatott (12-r. 18 
lev., 460 1, és lő lev.) Jenában, 1751. észt. Találtatik Kőszegen Ludvig János 
aramnál. M. 

— Lelki arany láncz, melyben reggeli, és estvéli imádságok foglaltatnak az ágostai 
evang. hitvallást tartó keresztyének számára. (12-r. 4 és 166 1.) Pesten, 18ö8. Tratt- 
ner-Károlyi. E. M. 

(— ) Az Ur Jésus nevébe. Régi, és uj zengedező mennyei kar veleje. Ki botsáttatott a 
megbő vitte tett Győri L(uther) M(árton) kis katechismusa mellé, a templomban kiál- 
tozó gyermekek kedvekért, hogy a kitsiny és tsets szopóknak szájok által szerez- 
vén az Ur Isten magának ditséretet az oskolákban, Mát. 21, 15. 16. abból ki kelvén, 
othon, Qton, táborba, rabságba, egésséges hivataljában, betegen, halála óráján, 
mindenkor, mindenütt, lelki éneklésekkel, jó kedvel énekeljen minden az Urnák. 
Koloss. 3. 16. (16-r. 132 1. és 2 lev.) Jénába, 1761. (Ny. n.) M. 

Aotá4y SAador, Acsádi. Magános magyar törvény, kérdések- és feleletekben elő- 
adva. (8-r. VIII 1., 3 lev. és 226 1.) Pesten, 1837. Trattner-Károlyi nyomt. 2.— 

E. M. 

2. kiad. (8-r. XIV és 268 1.) Pesten, 1842. Kilián György. Kötve 2,— 

3. kiad., az illető újabb tőrvényczikkel bövitve. (8-r. A 1., 3 lev. és 265 1.) Pesten, 
1844. Kilián György. 2.— 

E. Bl 
~ Magyar országra alkalmazott osztrák polgári törvénv. Kérdések és feleletekben 
előadva, 2 füz. (8-r. 2 lev., 264 és 1 1.) Budán, 1864. Ny. Bagó M. bet. 2.40 p. 

E. M. 
Aota concilii Nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima. (k. 8-r. 11 lev.. 437 
és 2 I.) Tyrnaviae, 1760. Typis academicis soc. Jesu. E. 

— in consistorio secreto habito a Sanctiss. Dno nostro Pio div. prov. papa sexto 
feria VI. Decembris 1778. solemni dominicae nativitatis die statim post missam 
pontificalem in basilica vaticana prope B. M. V. de Columna, & S. Leonis Magni 
altaria, qui locus nunc pro sacrario est, nondum novo, quod construitur, absoluto. Digitized by Google Acta. 16 AcU 

Romae, 1778. (2-r. XX 1.) Reimpr. Tyrnaviac, 1779. Litt reg. universit Bu- 
densis. E. 

Aota coronationis Mariae Theresiae regináé Hungáriáé Posonii anno 1741. die 25. men- 
sis Janii peractae, exacta ad fidem manascriptorum 1. regiaeque civitatis Casso- 
viensis. (k. é-r. 9 lev.) [H. és ny. n.] m. E. 

— coronationis Mathiae II. in regem Hungáriáé. L.: Grossinger. 

— diaetalia Posonien. anni 1618. Item: Blectio, et coronatio principis Ferdinandi IT. 
Bohemiae regis, archi-ducis Austriae in regem Hungáriáé, (n. 8-r. 422 és 9 1.) 
Pestini, Budae, et Cassoviae, 1790. m bibliopolis Strohmajerianis. A. E. Bff. 

List í^ Francke 1880, 6 m. ^ Rohracher 1884, 2 fri 20 kr. 

— dietae regni Hungáriáé. L. : Magyarország közgyűlésének irásal 

— illustria heroum Hungáriáé. L. : Árvay, Greg. 

— litteraria musaei nationalis hungarici. (4-r. 34 1.) H. és é. n. (1816) M. 

— litteraria musei nationalis hungarici. Tom. I. (4-r. 10, XXXII és 984 L^Józsefnádor 
arczk., 1 térkép és 3 kőnyom.) Budae, 1818. Typ. r. universit Hung. A. E. M. 

Tartalma : 

Museum nationale hangaricum sub Reneraliias regni comitiis Budae anno 1707. celebratís, excelsÍB pro- 

ceribas, et inclytis statibas, ac ordinibas exhibitani. Editio altéra. 
Consignatio oblatoram ad erígendum fundum musei nationalis Hungarici in scnedis bancalibus. 
Ortus, et progressus musei nationalis Hungarici usque annum 1812. 
Miller, J a c. Férd. Monumenta diplomatica nnnc primum ex authographis edita. 
Haliczky. Ant. Sexagena inscríptionum, quae ex monumentis Romanis in horto musei nationalis 

Hung. pubíice expositis, transumtae sünt. Interprete Jac. Férd. Miller. 

— Numus anecdotus Crispi Caesaris ex numophylacio musei nationalis Hungarici. 

— Equeias musei nationalis Hunearici. 

M i 1 1 e r, J a c. Férd. Geographisch-historisch-geognostisch - oriktognostische Beschreibung des Réx- 
bányer k. k. Kupfer, Bley, Silber und Gold Bergwerks, und dessen Gegend im Biharer Comitat des 
Königreichs Hungam. 

— Memória Pauli iCitaibelii Szent Mártoniensis. 

Theoremata philologica decreto palatinali archiducis Josephi de 8. Novembr. 1817. erga centnm floreno* 
rum, ín sensu fundationis Marczibányanae largiendum, elucubrationi proposita. 

List d' Francke 1880. 4 m. — Dohrowskij 1888. 8 frt. 

— sanctiss. Dni. nostri Pii divina providentia papae sexti in consistorio secreto feria 
secunda die XVII. Junii 1793. causa necis illatáé Ludovico XVI. Galliarum regi i 
christianissimo. (n. 8-r. 20 1.) Vacii, 1793. Typ. Ant. Gottlieb. A. E. 

— a sanctissimo patre et dominó nostro Pio divina providentia papa sexto causa 
itineris sui Vindobonensis, anno 1782. (4-r. LXII 1.) Agriae, 1782. Typis scholae 
episcopal. BC. 

— protocollaria dvm illustr. dominus Comes Leop. Pálffy ab Erdőd in officii svpremi 
comitis incl. comitatus Posoniensis administratorem a. 1810, die 19. febr. solenni- 
ter introduceretur. (4-r. 11 1.) Posonii^ Typis viduae et haeredum Belnayanoram. 

BH. 

— et scripta ss.- Cornelii, Firmiliani, Pontii &Victorini suo ordine 
digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata a Joan. Bapt. P r i 1 e s z k y. 
(8-r. 2 lev., 282 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1765. Typis academicis soc. Jesu. E. 

— sanctorum üngariae, ex loannis Bollandi, ejusque continuatorum operibus ex- 
cerpta, & prolegomenis, ac nolis illustrata. Semestre primum et secundum. (k. 
8-r. 4 lev. és 344 1., 2 lev. és 383 1.) Tyrnaviae, 1743—44. Typis academicis 
soc. Jesu. A. E. M. 

Dohrowsky 1888. 2 frt 80 kr. 

Az első kötet külön e. c, a. is megjelent : 

— santorum Üngariae, ex Joannis Bollandi, ejusque continuatorum operibus excerpta, 
& prolegomenis, ac notis illustrata. Honoribus . . . comitis Caroli Eszterhazy . . . 
dum in universitate Tyrnaviensi promotore R. P. loanne Bapt. Prileszky, príma 
philosophia laurea ornaretur a neo-baccalaureis condiscipulis dicata. (k. 8-r. 8 lev. 
és 344 1.) Tyrnaviae, 1743. Typis academicis soc. Jesu. M. 

— [Editio altéra.] (k. 8-r. 4 lev. és 344 1. ; 2 lev., 383 és [appendix] 91 I.) Tyrnaviae, 
1747. U. o. E. M. 

— solennis inaugurationis in suprem. comitem i. comit. Thurocziensis 111. Dni 1. 
Baronis Pauli Kévay, perpetui in Szklabina et Blatnicza etc. ad excelsam tabulam 
septemviralem assessoris et co-judicis. [Ed. Alex. Rakovszky.] (k. 4-r. 46 1.) Tyr- 
naviae, 1801. Typ. Venc. Jelinek. E. M. Digitized by Google Acta. 17 Actvvm. 

Acta synodalia. Collecta per Paulum Oltványi, (n. 8-r. 5 lev., 115 és 1 l.)Temes- 
várini, 1869. Typis Förk & soci. A. 

— et statuta synodi dioecesanae, sub Ladislao e comitibus Eszterházy eppo Rosna- 
viensi. Quarta, et sequentibus diebus Novembris anno Dni 1821. Rosnaviae cele- 
bratae. (8-r. 167 és 1 1.) Rosnaviae, 1822. Typis Jos. Mayer. E. M. 

— valedictoria dvm incliti comitatvs Posoniensis dominvs ordinarivs Vice-Gomes 
ab officio dispensaretvr 1810. (4f-r. 11 1.) Posonii, typis viduae et haeredum Bel- 
nayanorum. M. 

Aetenstlloke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des 17. u. 18. Jahrhun- 
derts. Mitgetheilt durch F. F i r n h a b e r. (n. 8-r. 75 1.) Wien, 1852. Aus d. k. k. 
Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold's Sohn.) —.36 p.'* 

Tartalma : A. E. M. 

1.) FríedenaTerhandlttiigen zwischen den Abgeordneten des Kaisers Ferdinánd II. u. Gábriel Betlcn za 
^íkolsburg 1621. 1622. — 2.) Waffenstíllsland zwiachen K. Ferdinánd U u. Gábriel Bethlen v. 20 Ja- 
nuár 1624 a 14 M&rz 1624 — 8) Bericht Stefan Ostrozych's Ober den Erfolg seiner Gesandtschaft von 
Seite Kaiser Ferdinand's 11 an Georg Rákóczy 1632. — 4) Bericht des Paul Lasslofi flb. d Erfolg 
seiner Gesandtschaft Yon Seite K Ferdinands III an Georg Rákóczy 1642. — 5.) Gntachten dis Hof- 
Kanzlera Freiherm von Hocher an K. Leopold üb. d. Zrini-Nadasdi'sche Verschwörung 1672. 
• Külön nyomat az „Archit filr Kundé österreich, Geschichtsquellen** Vili. köt. -hői. 

— zur Geschicbte Croatiens und Slavoniens 1526—27. Herausg. von Jos. C h m e 1. (n. 
8-r. 4 lev. és 64 l.) Wien, 1846. P. Rohrmann. E. 

— zur Geschichte Franz Rákóczy's und seiner Verbindungen mit dem Auslande. 
Herausg. von Jos. F i e d 1 e r. 2 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1865—58. Aus d. k. k. Hof- u. 
Staatsdruck. (C. Gerold's Sohn.) 6.— 

Tartalma : A. E. M. 

I. Bd. Aus den Papieren Ladisl. Kőkenyesdi's von Vetee, seines (Rákóczy's) Agenten in Baiem, Frank- 
rcich, PreuBsen und Russland. 1705—1715. (XXVI, 418 és 1 1.) 1855. 

n Bd Aus den Papieren Joh. Mich. Klement's, seines (Rákóczy's) Agenten in Preussen, England. Hol- 
land und bei dem Utrechter Ck>ngre88e. 1708—1715. Nebst einem Nachtrage zum ersten Bde. (1703— 
1726 ] (XL, 672 1. és 2 lev.) 1868. 

(Fontes rerum austriacarum, IL Abth. Diplomataria et acta, IX, XVII.) 

— zur Geschichte des ungarischen Schutzvereines. (12-r. XXIV és 284 1.) Leip- 
zig, 1847. F. A. Brockhaus. —.16 gr. 

Tartalma : A. E. M. 

Anrede des Grafen Kasimir Batthyány, geh. in der constituirenden Sitzung des Schutzvereines am 6. 
October 1844 — EröfiTnungsrede des Grafen Kasim Batthyány, reh. in der Generalversammlung des 
Schutzvereines am 17. Nov 1845 — EröfiTnungsrede des Grafen Kasim Batthyány, geh. in d GeneraJ- 
versammlung am 20. Aug. 1846. — Ueber die Zollfrage zwischen Oesterreich u Ungam, nach einer 
Rede, welche L. v. Kossuth in d. Generalversammlung des Schutzvereins am 20 Aug 1846 gehalten. 
Aetes de negociations pour la paix, conclue au congrés prés de Belgracie. L. : 

Histoire de la guerre de Hongrie. 
A«tioa&r, der österreichische — . Zeitschrift für Kapitalisten, Beamte, Gutsbesitzer 
und Hausváter. Redacteur u. Herausgeber : J. Veber. I — Ili. Jahrg. (n. 8-r.) Ofen, 
1840—42. Üniversit-Buchdr. Egyenként 3.40 p. 

AetionB glorieuses, les — , de S. A. S. Charles duc de Lorraine &c. en Hongrie, 
Transylvanie, &c. Sebast. Le Clerc delineav., Johanna Sybilla Kráusin fecit. Jere- 
miás Wolff excudit Augustae Vindelicorum. (2-r. 18 rézm. kép) A. M. 
Aetna ante confessionem eliciendi. (12-r. 2 lev.) Agriae, 1789. Typ. episcopalibus. M. 

— magistratualis lib. ac reg. civitatis Bártfa restaurationis diebus 17a & 18a Octobris 
1837 celebratae. (n. 8-r. 24 1.) Cassoviae, 1838. Typ. Car. Werfer. E. 

Tartalma : 
Szepesházy, Casp Dictio valedictoríat ante actum restaurationis. 
— Sermo post consummatum actum restaurationis 

Seríes magistratualium et offlcialium item eleclae civium communitatis commembrorum civitatis Bárt- 
fensis po&t restaurationem anni 1887 

— publicus installationis — , in sacrae regni Hungáriáé coronae conservatorem Dni 
Georgij Leopoldi Erdödy de Monyorokerék . . . per Dnum Ferdinandum 1. b. de Laf- 
fért ... in arcé regia Posoniensi peractae die 27. mensis Junij, anno ab Inltlo 
regnl HYngarlae, Ita & eXorDIo saCrae Coronae, sVpra septlngentos trlgesIMo. 
(4-r. 6 lev.) Posonij, (1730). Typis Joan. Fauli Royer. M. 

Aeirrm fidei, spei, el caritatis explicatio avctoritate . . . archi-episcopi Colocensis in 
vsvm eivsdem archidioecesis proposita. (8-r. 8 lev. és 36 1.) Peslini, 1780. Litteris 
Royerianis. M. 

U. a. (8-r. 8 lev. és 32 1.) Budae, 1782. Typ. Cath. Landerer. E. M. 

ü. a (8-r. 66 1.) Peslini, 1785. Litteris I. Mich. Landerer. M. 

Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 2 

Digitized by LjOOQIC Acumina. 18 Ad. 

AonmiBa poetica in trícolli Hungáriáé enata, reverendorum baccalaureorum honori, 
in episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi recens creatorum. a parnasso Cas* 
soviensi dedicata, ac inter ipsa promotionis solemnia praesantata. Anno 1716. 
(12-r. 36 lev.) [H. és ny. n.] E. M, 

Aosél Antal ur, Méltgs Boros Jenői — , ö Nagyságának T. N. Torna vármegye fő- 
ispáni székébe az 1842. észt. Mindszent hava 18-ik napján Torna mező városában 
tartatott köz-gyülés alkalmával történt törvényes beiktatásakor mondott beszédek. 
(n. 4-r. 29 1.) Rozsnyón, 1843. Kek Jósef örököseinél. E. 

Tartalma : 

Ragályi Károly beszéde a megye határszelén. — Soltész János beszéde. — Koós Károly 
alispán beszéde. — U. a. beszéde, mellyel a közgyűlést megnyitotta. — Aczél Antal beszéde. — 
Pathay József jegyző beszéae. 

— István ur, Néhai — , Jász-Kún kerület több évekig volt közhivatalnoka, s Kis- 
Kún kerület nyugalomra lépett kapitánya vég tisztelete alkalmával tartott beszé- 
dek 1862-ik évi aug. lö-kén. (4-r. 2 lev., 24 1. és 1 lev) Pesten, 1862. Müller Emil 
könyvnyomd. M. 

Tartalma : 

Imádság Fürdős Lajostól, gyász- s emlék szózat Kelemen Gergelytől. Emlék beszéd K o c z ó Fe- 
rencztől. 

Ad amicam aurem. L. : Batthyány, Aloysius. 

— amicissimam aurem. L. : Batthyány, Aloysius. 

— amicum august. confessionis amici catholici epistolae trés. L. : Katona, Steph. 

— autorem nullitatis animadversionum in libellum, cui titulus : Sola salvifíca etc. 
L.:Pray, Gg. 

— capessenda ecclesiae Weszprimiensis gubemacula auspicatissimus adventus Illustr. 
Dni Martini Biro de Fadány, episcopi Weszprimiensis etc. ad perennem grati 
animi contestationem soluta, & ligata dictione celebratus a clientibus scholis piis 
Weszprimiensibus. (2-r. 15 lev.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis soc. Jesu. 

E. M. 

— Cassoviensis collegii academici scholasticos soc. Jesu : De arte diu vivendi, strena 
oblata, Kai. Januariis, 1753. (16-r. 36 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. E. 

— concentus melodicos in celsis regiae academiae Zagrabiensis penetralibus III. ca- 
lendas Februarii a praeclaris musarum cultoribus habitos, et emolumento pieridnm 
inclyto publico consecratos musa Z ténye viczensis alludít 1818. 30. Januarii. (4-r. 2 
lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M. 

— diem natalem Francisci I. imperatoris Austriae optimi maximi et regis Hungá- 
riáé apóst, pridie idus Februarii 1811. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. 

M. 

— diem 14. kalendas Apriles 1782 Illustr. Dno comiti Josepho Károlyi de Nagy Ká- 
roly solennem. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n] M. 

Óda. 

— epithalamium caes. regio principum Josephi et Alexandráé Pavlovnae felicissimo 
hymeneo Petropoli iunctorum. Scripsit voto fideli L. B. S. C. V. 1799. (k. 4-r. 8 1.) 
Pesthini, typ. Matth. Trattner. M. E. 

— excelsos proceres, inclytos status, et ordines pro honore comitatus, seu supremi 
comitis perpetui officio, episcopatibus illegaliter spoliatis, in integrum restituendo. 
(12-r. 13 1.) Budae, 1790. Typ. regiae universitatis. A. E. M. 

— excelsos proceres & inclytos status, & ordines in generalibus regni comitiis Budae 
congregatos, humillima instantia capitaneatus, & nobilium patriciorum, totiusque 
communitatis liberae urbis maritimae commercialis Fluminensis. (2-r. 5 lev.) 1790. 
(H. és ny. n.) M. 

— excelsos, inclytosque status & ordines regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexa- 
rum diaetaliter congregatos. Humillimae reflexiones districtuum Jazyguum & Cu- 
manorum, relate ad gravamina & postulata nob. Steph. Turóczy ac aliorum oppidi 
cumanicalis Halas nobilium incolarum, nuper quod sui a jurisdictione localis ma- 
gistratus ordinandam exemptionem, proximorique comitatui ingremiationem, ab 
onere denique quarterisationum militarium aliarumque praestationum publicarum 
relevationem, ii. ss. & oo. regni exhibita, depromptae. (2-r. 18 1.) [H. és ny. n.] 

M. (Hung. j. 9. i. 2-r.) ^ 

— excelsos inclytosque status et ordines regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexa- Digitized by Google Ad 19 Ad. 

ram diaetaliter congregandos. Demissa instantia nobilium in possessione Majori 
Cumaniae Turkeve exulantium, qua mediante petunt localis magistratus jugum 
intoUerabile rescindi se ad conditionem aliorum regni nobilium reponi. (2-r. 15 
lev.) 1791. (H. és ny. n.) M. 

Ad Franciscum I. imperatorem Austriae optimum, maximum, et regem Hungáriáé 
apostolicum, Yarasdinum advenientem 18Í0. mense Octobri. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, 
typ. Novoszelianis. BI. 

Költemény, 

— hoepites gratiosissimos quum occasione nobilium binarum i. c. Scepusiensis se- 
dium, articulariter adunatarum, ab Exc. ac 111. Dno Antonio e comitibus Csáki de 
Keresztszegh hospitali gratia excíperentur. (2-r. 2 lev.) Typ. Leutschoviensibus Pod- 
horánszkianis. (1803.) M. 

— hangaros hungarus. 1796. (4-r. 8 lev.) [ViennaeJ ex typogr. viduae Alberti. M. 

Költemény, — Bohracher ISHé, tíO kr. 

— hangaros. (8-r. 56 1.) Vindobonae, 1798. Apud Math. And. Schmidt. E. 

1 ártalma: 

Vita et geela Attiláé Scytharam regis. — Bella Mathiae Gonrini regis Hungáriáé. — Decreta sub Mathia 
Conrino circa iiuurrectionem. 

Dohrowsky 1HS8, 60 kr, 

— hangaros veteri gentis more arma parentes. (k. 8-r. 2 lev.) Weszprimi, 1809. Typ. 
Clarae Szammer. £. 

Költemény, 

— idas Junias 1781. Spect, ac Magn. Dno Antonio Vörös de Farad vicelocumtenenti 
regio etc. soUemnes. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] BI. 

— inauguratam regiam scientiarium universitatem Budensem provinciáé litterariae 
Bodensis adplausus anno 1780. die 25. Junii. (8-r. 20 lev.) Pestini, litteris Franc. 
Ant Royer. M. 

— inclytos status et ordines regni Hungáriáé, partiumque adnexarum diaetaliter 
congregatos. Humillima instantia agilium comitatuum Szaladiensis et Castriferrei 
semet ad legalem immunitatum et praerogativarum usum publica lege reponi suppli- 
cantium. (2-r. 5 lev.) Sabariae, typ. Franc. Perger. E. 

— inclytos, status et ordines regni Hungáriáé, fundamenta et motiva, ex quibus com- 
monitas civitatum regalium saxonicarum de Scepus alias sic dictorum oppidorum 
Scepusiensium se, statum(|ue suum provincialem, in universis privilegiis, juribus, 
libertatibus & praerogativis articulariter confirmari, ac collective quarto statue 
(sensu §. 3. decr. min. Sigismundi reg.) jure postliminii adnumerari supplicant 
i2-r. 16 lev.) Budae, 1790. Typis reg. universitatis. Bf. (Hung. j. 9i. 2-r.) 

— inclytos status, et ordines supplex libellus introsertorum oppidorum (Szalontha, 
Kába, Derecske, Berettyó-Újfalu, Bagos, Felegyhaz, Sarand, Komadi, Sass, Konyar, 
Harsány, Miké Pirts, Hagamér, & Tépe) olim Hajdonicalium in puncto eo ; ne cum 
instantia sua intuitu repositionis ad statum Hajdonicalem porrecta, ad ordinarinm 
juris viam relegentur. (2-r. 4 lev.) 1790. (H. és ny. n.) Bf. 

~ inclytos status et ordines humillima instantia Szalonthaiensium. (2-r. 2 lev.) Bu- 
dae, 1790. (Ny. n.) BI. 

~ kalendas Januarii queis Exc, III. ac. Rev. Dn. Maximilianus Verhovacz de Raki- 
tovecz, cathedr. ecclesiae Zagrabiensis ;episcopus etc. 50mum sacerdotii annum 
complevit 1826. solennes. Ab academia regia, et archi-gymnasio Zagrabiensi. (4-r. 
4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Rossy. BI. 

— XIV. kalendas. Apriles. 1810. Excell. ac. 111. Dno. Josepho. Klobusiczky. de. Eadem. 
provinciáé. Borsoaiensis. supremo. comiti. nec. non. in. negotio. resignalionis. par- 
tiom. Transsavanarum. commissario. plenipotentiato. aulico solennes. (k. 4-r. 3 lev.) 
Zagrabiae : typ. Novoszelianis. BI. 

— VHI. kalendas Májas clar. viro Georgio Sugh in regia scient. academia Zagra- 
biensi physicae, et oeconomiae rusticae professori p. o. nec non adprobato hyd- 
raulae solennes. (8-r. 3 lev.) Zagrabiae, 1799. Typ. Novoszelianis. E. BI. 

Költt^nény. 
~ IX. kalendas. Novembres, 1808. Excell. ac. Illustr. Dno. Maximiliano. Verhovacz. 
Zagrabiensium. antistiti. e. comitiis. Posoniensibus. secundis. ominibus. reduci. 
aususto. Francisco. 1. ab. intimis. consiliis. insignis. ordinis. S. Stephani. regis. Digitized by Google Ad. 20 Adami. 

apóst nec. non. D. Leopoldi. commendatori. inclyti. comitatus. de. Berzencze. per- 
petuo. comiti. solennes. (é-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M. 

Ad III. nonas Decembres Dno Francisco Xav. Visner de Morgenstern solennes. (8-r. 
4 lev.) Zagrabiae, 1801. Typ. Novoszelianis. M. 

Költemény. 

— Menalcam Neozoliensiam pastorum pro nonis kalendis Aprilibus gregem sunm 
accessurum strophae pastorculi amyntae. (é-r. 4 lev.) Weszprimii, 1801. [Ny. n.] 

M. 

— pridie. kalendas. Augusti. 1808. Excell. ac. lUastr. Dno. Ignatio. comiti. Gyulai, 
de. Maros. Némethi, et. Nádaska. regnorum. Dalmatiae. Croatiae. et. Slavoniae. 
bano. &c. solennes. (4r. 2 lev.) Zagrabiae, Novoszelianis lilteris. M. 

-T Adm. Rev. Stephanum Pállya cler. reg. scholarum piarum praepositum provin- 
cialem cum primum provinciám canonice visitaret. (4f-r. 2 lev.) Colocae, 1797. 
[Ny. n.] M. 

—. senatum, populumque provinciáé Alba-Regalensis, anno 1799. (8-r. 4 lev.) Pesthini, 
typ. Matth. Trattner. E. 

— sereniss. caes.-reg. haereditarinm principem, Austríae archi-ducem, regni Hun- 
gáriáé palatinum, excelsos proceres, nec non inclytos status et ordines. Supplex 
recursus in ambitu septem liberarum regiarum ac montanarum civitatum Inferio- 
ris Hungáriáé fodinas cultivantium urburariorum. (2-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M. 

— serenissimum regium principem, regni palatinum, excelsos proceres, atque incl. 
status & ordines, in comitiis congregatos — erga instantiam v. capituli Neosolien- 
sis archivum & conventum B. M. V. de Thurócz retinere volentis demisse proposita 
refutatio comitatus Thurócziensis ablegatorum ex commissione suae universitatis 
adornata. (2-r. 13 lev.) 1790. (H. és ny. n.) B£. 

— solennia duplicis inaugurationis Cels. principis Alexandri Rudnai 1820 16-taMaji, 
Strigonii peractae : carmina, versus chronographica, odae cum brevi poemate, in 
ejusdem principis perennem honorem, et memóriám reverenter oblata a parochis 
districtus Strig. Cis-Danub. (8-r. 14 1.) Comaromii, 1820. Typ. vid. Clarae Weinmül- 
lerianae. M. 

— Suam Serenitatem caes.-reg. archiducem Austriae, et regni palatinum excelsos 
proceres et ii. status et ordines regni humillimae reflexiones lib. reg. civitatis 
kiss-Martoniensis. In obcursum reflexionum recentissime per principem Nic. Esz- 
terházy exhibitarum. (2-r. 6 lev.) Budae, 1807. (Ny. n.) M. (Hung. j. 19. 2-r.) 

— synodum aug. ei helv. conf. quae Budae et Pestini celebratur. Auctore : A. P. D. 
E. S. T. P. S A. G. (k. 8-r. lö 1.) 1791. [H. és ny. n.] M. 

Költemény. 

— Exc. ac 111. Dnum Josephum e comitibus Szápáry de Eadem, coniugi suae caris- 
simae Joannae e com. Gatterbourg iusta persolventem anno 1812. (8-r. 2 lev.) Po- 
sonii, typ. viduae et haered. Belnayanorum. B£. 

— utramque aurem. L. : Batthyány, Aloysius. 

— virum clarissimum Georgium Szerdahelyi. L. : Hermolaus. 

AdalbertuB, Páter. Ur-teste-napi predikaczio, mellyben meg-mutattatik, hogy az ol- 
tári sacramentumban a kenyér, és bor szine alatt a Kristusnak valóságos teste, és 
vére jelen vagyon, s nem csak annak néminemű figurája, s képe, és j 3le. A mely> 
lyet kegyelmes urunk Keresztszeghi GroíT Csáki Imre ö Herczegsége, és Római 
szent-egyház cardinálissa, s Kalocsa erseke, egyszer s-mint Váradi püspökség szor- 
galmatos pásztori adminisztrátorságakor, az Ur-napi processiónak szerencsés meg- 
jövetelével 1724-. észt. ; ns. szab., s kir. Debreczen várossá piaczán . . . mondott : és 
bizonyos . . . ur, az oltári szentséghez kiváltképpen való buzgóságábúl sok lelkek 
kívánságára, és hasznára istenes költségével ki-nyomtattatott. (k. 4-r. 7 lev.) 
Kassán, (é. n.) Az Academiai böt. Frauenheim Henrik János által. M. E. 

Adami, Andreas. Dissertatio inaugu ralis medica exhibens partém tertiam formula- 
rum, quam . . . pro gradu dris summisque medicináé honoribus ac privilegiis legi- 
timé consequendis, publicae disquisitioni committit. (8-r. 90 l.) Vindobonae, 1762. 
Typis J. Th. Trattner. M. 

( — Jaoob.) Ein in katechetischen Fragen entworfener Unterricht ; von dem, was Kin- 
dern, zur Erlangung der Seligkeit, zu wissen nöthig ist. (k. 8-r. 96 1.) 1765. (H. és 
ny. n.) VL Digitized by Google ■pj^iP I,. SJ AdamL 21 Adamkovits. AdABii, Joamnes. Systema anti-philosophicum de origine civitalis. (8-r. 82 1. és 1 lev.) 
Posonii, Í801. Typis Joan. Nep. SchauíT. A. M. 

- Fragmentum statisticae graecorum de disciplina civium et educatione juvenlutis. 
(8-r. 60 1.) Posonii, 1801. Typ. Joan. Nep. SchauCF. A. E M. 

- Sensa cleri gallicani occasione revolutionis gallicae manifestata. Compendio exhi- 
bita a J. A. (8-r. 390 1.) Posonii, 1804. Typis Ggii Aloysii Belnay. Bl E. 

(— Joam. Bapt.) Oratio de Sanctissimae Virginis Mariae intaminato conceptu, dum 
soc Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium academica D. Joan. Baptistáé basi- 
lica porissimae Virgini cultum praestaret. (k. 4^t. 6 lev.) Tyrnaviae, 1766. Typ. col- 
legii academici soc. Jesu. E. 

— Joh. Jao. Bussrede, welche am XII. Sonntage nach Trinitatis, über Hoseá 6, v. 1. 
and das ordenthche Evangélium Marc. 7, v, 31 bis 37. bey Gelegenheit, des, am 
Torhergehenden Dienstage, entstandenen grossen Brandes zu Neusohl, in öfTent- 
llcher Gremeine gehalten worden ; nebst einer Beschreibung desselben. (k. 8-r. 64 
1.) 1761. Verlegts Sam. Quendl. M. 

— Kurze Anleitung, die Freigeister auf bessere Gedanken und die Vernunft zum Ge- 
horsam des Glaubens zu bringen. (8-r.) Regensburg, 1769. 

tíaan^ Jena hungurica, 

— Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die Bienenwirtbschaft. (8-r.) Press- 
burg, 1773. 

— Ifioliaal. Ausführliche und neuerláuterte ungariscbe Sprachkunst, der Hochlöbli- 
chen deutschen Nation zum Bestén, besonders aber zum Nutzen und Dienst Der- 
jeoigen, so Verwandtschaft, Amts- oder anderer Umstftnde balber mit den Natio- 
nal-Ungarn Umganges pflegen mössen. (8-r. 8 lev., 224 1. és 1 lev.) Wien, 1760. 
Gedr. bey den Scbilgischen Érben. A. M. 

[2. Aufl.] (8-r. 6 lev., 304 és 93 1.) Wien, 1763. Gedr. bey Joh. Jac. Jahn. 

Végén: Wörterbuch der Stammwörter der ungariscben Sprach. A. E. BI. 

- Panű, hydrographia comitatus Trencsiniensis. (8-r. 8 lev., 96 1. és 1 lev.) Viennae, 
(1766.) Typis viduae Georg. Lvd. Schulzii. A. E. M. 

Horoíüitz 1876, 1 frU 

— specimen hydrographiae hungaricae sistens aquas communes, tbermas et acidulas 
comitatus Trencsiniensis, physice, cbemice et medice examinatas. (8-r. 8 lev., 96 1. 
és 1 lev.) Vindobonae, 17á). Litteris Schulzianis. A. M. T. 

DobrotcBky 1888, 1 frt 20 kr. 

- bibliotheca Loimica. (8-r. 2 lev., 216 és 17 1.) Vindobonae, 1784. Apud Rud. 
Graeffer. BC 

Belül: Pars prima, chronologicam memóriám epidemiarum et cum primis pe- 
stium omnis aevi complectens. 

— Beytrftge zur Geschíchte der Viehseuchen in den kais. kön. Erblftndern. M. 2 
Tabellen. (8-r. 8 lev. és 64 1.) Wien, 1781. In der Gerold'ischen Buchh. M. 

Horowitz 1876. 50 kr. 

- üntersuchnng und Geschíchte der Viehseuchen in den k. k. Erblándem. (8-r. 8 
lev. és 144 1.) Wien, 1782. Mit Geroldischen Schr. M. 

Horowitz 1876. 80 kr. 

- Yorsichten u. Mittel wider die Viehseuche. (8-r. 8 1.) Wien, 1800. Gedr. bey M. A. 
Schmidt M. 

Aáuüeh Ajadrás I«aJos. Észrevételek azon módokról, mellyek a magyar országi 
kereskedésnek, főképpen az Adriai tenger felé virágzó állapotba való helyhezte- 
tésére nézve szükségesek. (4-r. 4 lev.) Posonyban, (1826.) Weber S. Lajos bet. 

M. 

A4a»<5, KaraL NawrSenj podwyboru unie, zpusobu a prostfedku k spogenj pro- 
testantu obogjho wyznánj w králowstwj uherském. Pfeloiib K. A. Wydal Hrabé 
Karel Zay. (8-r. 32 1.) W Prelporku, 1846. Tiskem K. Fr. Wiganda. M. 

AamwlM, KaraL Odpowed na Ödpowéd M. J. Hurbana, spisowatele Unie a t. d. na 
<Nepfedpogaté Náhledy s Unii Protestantu Obogjho Wyznánj w Králowstwj Uher- 
ském» Grófa Karla Zayho a t. d. (8-r. 30 1.) W Presspurku, 1847. Tiskem K. Fr. 
Wiganda. M. 

AdaakoTlts, Bfiohaal. Sermo dum provinciáé Posoniensis lit. gubernacula capesse- 
ret. Posonii, 1831. 

Ortvatf, 100 év egy főiskola életéből. Digitized by Google Adamkovits. 22 Adatok. AdamkoTÍts Mihály, Főtiszt. Ngys. — , urnák, midőn a Posonyi tudományos kerületben 
az oskolák fö igazgatója kormányját sz. György hava 13-kán 1831. észt. kezébe venné 
örömmel hódoló tiszteletét mutatja a nagy-szombati két papi nevendékház. (4-r. B 
1.) Nagy-Szombatban, Jelinek Ker. János bet. E. 

Költemény. 

— Positiones ex algebra. (8-r. 8 1.) Posonii, 1846. Typ. Ant. Schmid. 

— Tentamen publicum e psychologia empirica et logica elementari. (8-r. 8 1.) Posonii, 
1845. Typ. Ant. Schmid. 

— Tentamen publicum e metaphysica. (8-r. 8 1.) Posonii, 1845. Typ. Ant. Schmid. 

— Tentamen publicum e physica. (8-r. 14 1.) Posonii, 1845. Typ. Ant. Schmid. 

Adámkovlos Mihály ur, Ngys. és Ft., — engedelme, és jóváhagyása mellett a Po- 
sonyi kir. akadémiában Februárius 26-án 1845. Magyarország történetéből ünne- 
pélyesen vitatkoznak: gr. Forgách Emil stb. (8-r. 7 1.) Posonyban, ny. Schmid An- 
tal bet. M. 

Adamovlos, Antonius — , de C s e p i n. Tentamen publicum ex agrorum, pratorura. 
et vitium cultura, quod in regia universitate Budensi anno 1778. subibit. (8-r. 30 
1.) Budae, typ. reg. universitatis, anno vt svpra. M. E. 

Adamovita, ILadlsl. Elégia honoribus Adm. Rev. Dnii Glycerii Spányik, in tesseram 
profundissimi cultus pro sacra onomastica die oblata 1838. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. 
reg. scient. universitatis hung. E. 

Adánji, Adamns. Ode in diem natalem Dni Antonii Vörös v. locumtenentis regii 
anno 1777. (k. 8-r. 8 lev.) Pestini, litteris Royerianis. E. M. 

( — Andreas ) Fastorum Hungáriáé pars I. & II. Honori . . . dominorum neo-baccalau- 
reorum, dum in alma episcopali universitate s. Jesu Cassoviensi, primá aa. 11. & 
philosophiae laureá condecorarentur, promotore R. P. Joan. Hapt. Akai, ab illuslr. 
humanitate Cassoviensi dedicata. Anno 1742. nense Majo, die 17. (8-r. 3 lev., 7—78 
1. és 1 lev.) Typis academicis s. J. M. 

( — ) Initia Cassoviensis societatis Jesu ab anno 1601. ad annum circiter 1640. Honori- 
bus . . . neodoctorum, cum in alma episcopali universitate s. J. Cassoviensi, supremá 
aa. 11. & philosophiae laureá per Joa. Bapt. Akai ornarentur, a perillustri rhetorica 
Cassoviensi dicata, anno 1743. (16-r. 175 és 1 1.) Cassoviae, typis academicis soc. 
Jesu. M. 

— Institutiones physicae generális. (8-r.) Tyrnaviae, i74^4. 

Scripfores facultatis theoL Pest in. 

— Philosophiae naturális pars prima, seu : Physica generális. (4-r. 491 1.) Tyrnaviae, 
1765. Typ. acad. soc. Jesu. M. E 

— Ode quam Dno Antonio Vörös de Farad vice locumtenenti regio etc. dum gymna- 
sium maius Strigoniense inviseret obtulit 12. calendas Maias anno 1777. (k. 4-r. 4 
lev.) Pestini, litteris Franc. Royer. E. M. 

— Ode ad primum lapidem gymnasii Strigoniensís cum in fundamenta demitteretur. 
(8-r. 4 lev.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis. M. 

( — ) Ode ad cives, dum aug. imperatricis, regináé apostolicae Mariae Theresiae statua 
marmorea marmoreo colosso, sumptibus Rev. Dni Martini Gorgei de Toporcza 
inforo 1. r. civitatis Strigon. ritu solenni superponeretur revertente ipso die, quo 
e vivis excesserat augusta. (8-r. 6 lev.) Pestini, 1781. Litt. Fr. Ant. Royer. Bl 

Adatok, erdélyi egyháztörténelmi. Szerkeszti és kiadja Veszély Károly. I. köt. (n, 
8-r. 436 1.) Kolozsvárt, 1860. A róm. kath. lyceum bet. (Demjén László.) 2.50 
Tartalma: M. 

Compilatae constitutioncs et ordinalones in dioecesi Transsilvana disciplinam ecclesiae conceinentes 

Regestrom ecclesiae S Nicolai in Girgeo factum per Georgiura Ferenczi 1629 

Erdélynek a XVi. és XVir században országgyOleaileg hozott, vallást tárgvazó törvényczikkei. 

Okmánytár: Paphívás és papmarasztás — Egy kép az udvarhelyszéki katholikusok külső egyház- 
életéből. — Egyházi törvénykezés a Szé<elyróldön a 17 században. — Erdélynek vicaríusi. — Szebe- 
lébi Bertalan végrendelete. — Székelyföldnek esperestjei. — Vegyestartalmú okmányok. — Az udvar- 
helyi plébánia fiókegyházairól. 

Töhh nem jelent meg. 

— erdélyi történelmi. Szerk. és kiadja gróf Mikó Imre. I— III. köt. (n. 8-r. XXXI, 368 
és 3 1.; IV, 400 és 2 1.; II, 357 és 4 1.) Kolozsvártt, 1855—58. Nyom. az ev. ref.fö- 
tanoda bet. (Stein János.) Kötetenként 1.60 

A. £. Bl Digitized by Google Adlcamations. 23 Adlocutio. Tnrtalma : 

L kőt Tájékozás az erdélyi történetírás és adatgyűjtés körül, vonatkozólag a magyar hasonirányú törek- 
vésekre. — Borsos Sebestyén krónikája U90— 1583. Folytatta Nagy Szabó Ferencz 1580-on kezdve 
l65í*-ig — Enyedi Pál énekéből az erdélyi veszedelmekről. — Toldalagi Mihály emlékirata. 
— Nairy-ajtai Kovács István. A székely nemek és ágak lajstroma Marosszékben 1545—1548. — 
L'. a Emlékezet a szentléleki várról 1584. — Székelyek szabad sóját illető kiváltságlevél 1568 — Szé- 
kelyek fejenkénti katonáskodását tanúsító feiedelmi rendelet Udvarhelyszék lakóihoz 1615 — Az ud- 
varhelyi várról 1621. — 1. Rákóczi Györgynek 'királyi-jog* Székelyföldön nem létezhetését megerösitő 
kiváltságlevele 1636. — Báthori István alatt 1571, 1572, 1574-ben hozott törvény czi kek — Báthori 
Kristóf alatt 1576-ban hozóit tvczikkek — Báthori Zsigmondnak 1601-ben Erdélybe indulását 
tudató levele Erdély lakóihoz — Nyáry PálésSzéchy György meghivó levele Bocskai feje- 
delem temetésére, Kapi Zsigmond- és Lászlóhoz 1607. — Balassi Mihály levele at.ja Balassi 
Kerencz portai követhez 1607 -Bethlen Gibor két levele szövérdi Gáspár János portai követ- 
hez 1617 — U. a. Dóczi István és Rimay János portai követekhez 1620 — ü a. Üóczi István és Ba- 
lassi Ferencz portai követekhez 1650—21 — U. a. Mikó Ferencz konstanczinápolyi követ- 
hez 1627. 

lí. köt. Borsos Tamás második konstanczinápolyi követsége. — Athnámék. — Petrovich Péter helytartó 
alatt 1556 hozott tvczikkek. — II János király alatt 1562, 1565. 1566 hozott tvczikkek. — Ráduly 
vajda levele Bethlen Istvánhoz 1620. 'J hurzó Imre két levele Péchy Simonhoz 1621 —Bethlen 
Gábor két levele Dóczi István és Rimay János portai követekhez 1621 

ni. köt Sepsi Laczkó Máté krónikája es emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései. 
1521—1624 — Gr Lázár Miklós. Egy XIV. századbeli töredék periromány a székely Nemek és 
Agak birtoklása és hivatal viselése tárgyában János Zsigmond korából — A székely jobbágyságot és 
zsellérséget tárgyazó okmány 1622. — A székelység iránt 1559 Gyula-Fejérváron hozatott articulusok 
egykorú másolata. — 1569. 1573, 1574, 1575, 1577 hozott t c.ikkek — NádasdyAnna, Majláth 
klvánné levele a szebeniekhez 1546. Közli id. b. Bedeus József — A szász-sebesi várat érdeklő ok- 
irat 1567-b51. — Báthori Kristóf levele Gavay Miklóshoz Közi.i Ötvös Ágoston — Báthori 

1 íí t V á n lengyel király levele Kocsárdi Gálffi Jánoshoz 1582. Közli Ötvös Ágoston. — U. a. végren- 
delete. Közli Wass Jí^zsef. — B á l h o r i Zsigmon d levele Gavay Miklós konstanczinápolyi ..figy- 
nükéhez 1589 Közli Ötvös Ágoston. — U. a. levele Gyulai Eustach titoknokához 15H2 Közli Ötvös 
A. — L i p p a i Balázs levele Sebessy Ferenczhez 1604. ~ M e h m e t basa levele N.-Szcben váro- 
sához 1604. Közli b. Bedeus J. — Bocskai fejedelem levele Balassy Ferenczhez a székelyek táma- 
dása felöl 1605. Közli gr Lázár Miklós — Bocskai István fejedelem Kapy János-, Zsigmond- és 
Lászlóhoz 1605. — Básta György levele a Kapy testvérekhez 1605 — Rákóczi Zsigmondnak és az 
országnak a török szultánhoz való kérése 1607. — Báthori Gábor levele a azebeniekhez és az 
ott eg>'begyü'It szász egyetemhez 1610. Közli b Bedeus J — Báthori Gábortól Schirmer Antal szebeni 
polgárnak adott mentsegesitö levél 1611. Közli b Bedeus J. — Bethlen Gábor levele szent-páli 
Komis Ferencz királybíróhoz 1614 Közli Tunyogi József. — Méhemet basa levele Bethlen Gábor 
fejedelemhez 1616 — Méhemet basa levele Bethlen Gábor fejedelemhez 1619 — Ibrahim basa 

2 levele Nagy Pál, Sebős és Lugas várak bánjához 1620. — Bethlen Is tván levele Balassy Fe- 
renczhez 1620 — Ibrahim basa levele Bethlen Istvánhoz 1620. — Eghri István tábori jelentése 
Bethlen Gábor fejedelemhez — Bethlen Gábor levele Sáros vármegyéhez 1621. — Károlyi 
Zsuzsanna (Bethlen Gáborné) kiváltságlevele Mogyorosdi László részére 1621. — J u s z u p basa 
2 levele Beth en Istvánhoz. — Ibrahim aga diák levele Bethlen Istvánhoz. 1621. — Bethlen 
István levele a szebeni királybiróhoz stb. 1621. — Péchy Simon Bethlen Istvánhoz irot: kö- 
nyörgő levele 1621. 

Adclamationes occasione ultimae sessionis s. synodi nationalis die 16. octobris anno 
1822. Posonii celebratae. (4r-r. VIII 1.) [S. 1. et a.] M. 

Adelburs, Augost R i 1 1 e r v. Entgegnung auf die von Dr. Franz Liszt in seinem 
Werke : «Des bohemiens et de leur musique en Hongrie» aufgestellte Behauptung : 
Dass es keine ungarische National-Musik, sondern bloss eine Musik der Zigeuner 
giebt. Mit einem Vorwort von Alex. v. Czeke. (8-r. 30 i.) Pest, 1859. Druck v. Ph. 
Wodianer. (Lampel R.) —.20 

Adttllieid's traurige Lebensgeschichte. Mit Bildern. (8-r. 16 1.) Pesth, 1866. A. Bu- 
csánszky. M. 

Adelime, avagy az erdői veszedelmes történetek. 3 rész 2 kötetben. (8-r. 352, 376 1.) 
Kassán, 1802. Landerer Fer. —.40 p. 

£. 

Adelami:, Joh. Chr. Német grammatika. L. : N i t s Dániel. 

Adeptms, a mostani — , vagy is a szabad kömivesek valóságos titka. Frantziából 
ford. Bárótzi Sándor. (8-r. 325 1.) Béts, 1810. Ny. Haykul Antal bet. 1.— 

Dohrowsky IHHH, H frt 50 kr. E. 

Adjutorlum nostrum in nomine Domini ! L. : Graeffel, Joh. 

Adler Hermaa. A gyógytani rendszerek Paracelsustól korunkig. 1. füz. (8-r. 32 1.) 
Pest 1846. Ny. Landerer és Heckenast. A. 

— I^n. Dissertatio inauguralis medica de morbis tubae Eustachianae, guam . . . pro 
dris med. laarea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (S-r. 2 lev. és 
35 1.) Pestini, 1832. Typis Jos. Beiméi. M. 

Adlod&üQ hungari ad hungaros. (8-r. 14 1. és 1 lev.) Viennae, 1809. Typis Ant. 
Pichler. M. 

— qua Dn. Ant. Kukulyevich de Sacci & Bassany, quum III. nonas Januarias anni Digitized by Google Adolf. 24 Adressbuch. 

1840 scholas r. gymnasii Carolostadiensis propensa sua praesentia condecoraret 

ab auditoribus I. bum. classis salutatus est. (é-r. 2 lev.) Carolostadii, 18é0. Typ. 

Joan. Nep. Prettner. E. 

Adolf. Aus gefundenen Papieren eines Unbekannten. Herausg. von Benj. v. Constant. 

Mit Kupf. (12-r.) Pesth, 1817. C. A. Hartleben. —M 

Adolph und Wilhelm. Eine Erzáhlung. (8-r.) Kaschau, 1823. 
AdolphuB, Christ. Mioh. Dissertatio medica inauguralis de porcello Cassoviensi. (4-r. 

31, 1 1.) Lipsiae, 1729. Typ. Rothianis. M. 

— Dissertatio academica de equitationis eximio usu medico, in academia Lipsiensi 
1713 proposita. {4^r. 40 l.) Lipsiae, 1744. 

Adomák és jellemvonások a magyar huszár-életből, összegyűjtötte egy kiszolgált 
huszár, (k. 8-r. VIII és 181 l.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. —.80 

— és jellemvonások a magyar szinészéletböl. Összegyűjtötte egy régi pályatárs. (8-r. 
VIII és 160 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. —.80 

Adoraüo Dei-hominis in sanctissimo altaris sacramento. Juxta diversos characteres 
dominó ac redemtori nostro Jesu Christo, in scripturis veteris et növi testamenti 
tributos. Ex ordine librorum sacrorum editionis vulgatae assumtos. (k. 8-r. 3 lev. 
és 116 1.) Posonii, 1787. Typis Ant. Loewe. M. 

Adorea, justissima, — piis manibus viri quondam literatissimi, ac ex inde totó őrbe 
erudito celeberrimi Dni, Dni Francisci Pariz Pápai, med. dris, & in eadem facal- 
tate in academia Basileensi assessoris, ut & in illustri Betleniano professoris incl. 
perpetuoque paedagogiarchae, ab eodem collegio decreta, & immortalitati nominis 
tam optime tamque diu de se meriti L. M. Q. consecrata. (k. 4-r. 18 lev.) Clandio- 
poli, 1717. Impr. Sam. Pap Telegdi. M. E. 

AdoriáB, Mioh. Assertiones ex universa philosophia, quas in alma, ac celeberrima 
archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi anno salutis 1764. publice pro- 
pugnandas suscepit. (k. 4-r.) Tyrnaviae, typ. collegii academ. soc. Jesu. E. 

Adós, a párisi. L. : Szinmütár. Kiadja Nagy Ignácz. 18. 

AdplauBUB, (juo 111., ac Rev. Dno Samueli Vulkán graeco-catholico episcopo Magno- 
Váradinensi &c, in exordio piistoralis suae dignitatis omnigenam relicitatem pre- 
cantur sui tribus linguis valachica, hungarica, et latina. (4-r. 8 1.) Budae, 1806. 
Typ. reg. universitatis Hung. M 

Tartalma : 
Két névtelen ol&h költemény, egy magyar Marzsinai Pap Istvántól, s egy latin Farkas Szilárdtól. 

— festivus — , dum D. Franciscus e comitibus Eszterházy de Galantha in regnoram 
Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae banum; et D. Franciscus e comitibus Szécheny 
de Sarvary Vidék, in banalem praedictorum regnorum locumtenentem inauguraren- 

• tur, ab archi-gymnasio reg. academiae Zagrabiensis die 20. Octobris anno 1783. 
editus. (k. 4-r. 14 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kotsche. E. M. 

— in honorem Dni Michaelis P. Szathmári decantatus, quum in collegio reform. 
Claudiopolitano S. S. theologia^ et históriáé ecclesiasticae professor renunciaretur. 
(k. 4.r. 2 lev.) [Claudiopoli,] 1707. [Ny. n.] M. 

— Reu. Dno Ignatio Greskovits dum ex regii coronalis oppidi Miskolcz parocho et 
vice archidiacono, vener. capituli metropolit. Agriensis canonicus actualis deno- 
minaretur; demisse a v. conventu PP. Minoritarum praedicti oppidi 1818. oblatos. 
(4-r. 11 1.) Miskolczini, typ. Mich. de Szigethy. ML 

Latin és magyar költemény, 

— urbis Fluminensis dum Leopoldus II. Austrius Hungáriáé, Bohemiae rex apostoli- 
cus Ferdinandum IV. Borbonium utriusque Siciliae regem eiusque Sereniss. coniu- 
gem regias sponsas deducentem ibidem exciperet. 1790. VII. kai. Sept. (2-r. 2 lev.) 
Typ. Laur. Aloysii Karletzky. M. 

— votivus in honorem D. Georgii Huszti, decantatus : dum ab illustr. D. D. curatori- 
bus in illustri collegio reformatorum Claudiopolitano S. S. theologiae professor de- 
nominaretur, anno 1764. pridie calend. Julii. (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli, anno 1764. 
[Ny. n.] M. 

— votivus in honorem Dni Samuelis Pataki, decantatus : dum ab illustr. curatoribus 
in collegio reformatorum Claudiopolitano philosophiae et mathematum professor 
renunliaretur, anno 1769. die 6. ante idus Májas. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.] 

M. 
AdreMbuoh der Stadt Pesth auf das Jahr 1803. L. : R á t h, Paul. Digitized by Google -.*•- Adressbach, 25 Aesop. AdreMlmch der kön. Frey-SUdt Pesth. 181Ö. (8-r. 4, 212 és 12 1.) Pesth, 1816. Eg- 
genberger. M. 

- der kön. freien Stadt Pesth. Herausg. von Josef Vojdisek. (8-r. *i32 1.) Pesth, 1822. 
J. Th. Trattner. E. M. 

- grosses — , der Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbleute von Európa und den 
Haaptplátzen der fremden Welttheile. Zugleich Handelsgeographie, Producten- und 
Hezugsangabe. Nr. 14. U n g a r n und S i e b e n b ü r g e n. (n. 8-r. 9 ív) Nürnberg, 
1844. Leuchs u. Comp. — .27 gr. 

A4reMembnoh der vorzüglichern Handels- und Gewerbsleute in der Walachey, Mol- 
dau und Bulgarien. Herausg. von der Kronstádter Handels- und Gewerbe-Kammer. 
(8-r. 37 1.) Kronstadt, 1868. Druck von Joh. Gött. —.20 p. 

M. 

- der Landeshauptstadt Hermannstadt. (8-r.) Hermannstadt, 1869. Th. Steinhaussen. 

—.10 
Ad y — o M- und Gescháftskalender, neuer illustrirter Raaber — , für das Jahr 1867. 

Ein nűtzlicher Wegweiser für Jedermann. Mit einer Ansicht von Raab und meh- 

reren Illustrationen. I. Jahrg. (8-r. 92 1.) Raab, 1866. Ph. Schwaiger. —.30 p. 

AdreMkalrader auf 1806. L. : R á t h, Paul. 
AdMM-KaleMder, Pressburger — , auf das Jahr 1812. (12-r. 114 és 12 1.) Pressburg, 

S. P. Weber. M. 

Aámmbrrntio históriáé juris hungarici privati. (n. 8-r. IV, 4 és 119 1.) Budae, 1826. 

Typ. reg. universitatis hang. E. 

Advemtrl Serenissimorvm. principvm, Josephí. principis. regii. archiducis. Austriae. 

regnL Hungáriáé, palatini. et. Alexandráé, principis. caesareae. Rvssorvm. avgvsti. 

primogenitae. felici. ivnctorvni. connvbio. adplavsvs. et. vota. pvblica. Bvdae. mense. 

Februario. 1800. (4-r. 7 lev.) Budae, typ. reg. vni versi tat is. M. 

AdTentvs, in metropolim faustissimus, optatissimusque — , . . . Dni Petri Klobusiczky 

de eadem dei gratia, archi-episcopi Colocensis ac Bacsiensis provinciáé et archi- 

dioecesis decantatus profundissima cum veneratione per presbyterium Bacsiense 

anno 1822. (8-r. 4 lev.) Neoplantae, typis Pauli Jankovits. E. 

AdT«eaten-Instruction. L. : Lo-Presti, Báron Ludwig. 

- Ordnung v. 10. Oct. 1863, für das Grossfürstenthum Siebenbürgen. (n. 8-r.) Wien, 
1863. Hof- u. Staatsdruck. —.10 p. 

Aegidlvfl, P. Haus-Büchlein oder mancher heilsamer Rath und Trost. (12-r. 62 1.) 

Karlstadt, 1826. Joh. Nep. Prettner. E. 

A«brealese aus den neuesten auslándischen Almanachen v. Jahre 1822. (16-r. 191 

L) Pest, 1822. Jos. Leyrer. M. 

Tartalma : 
Looise Brachmann. Das Militftr. — Kari F 5 r s t e r. SchneeglGckchen. Gedicht. — J. (. Castelli. 
Die blinde Malter. — Helmine v. C h é z y. Die Zeit ist hin, wo Bertha spaxm. Novelle. — Castelli. 
Gretchen in der Stadt. Lebensklaffheit Gedichte. — Lina R e i n h a r t. Der FUederbanm. Erzfthlung. 
— Helmine. Lied. — Der Brief. Gedicht. — Heinr. D h r i n g. Die Zengen. — F. K i n d. Die Truhe. 
Ein Spiel in Versen. 

Aelii M o e r i d i s Atticistae lexicon atticum graece, cum Jo. Hudsoni, Steph. B e r g- 
leri, Claud. Sallierii aliorumque notis et emend. animadversionibus Jo. Piersoni. 
Accedit Aelii Herodiani Philetarus. (8-r.) Lugd. Balavorum, 1769. 
Trauschf Sch riftsteller- Lexicon . 

A«oTpat», hoc est : Excerpta juvenilia ex Petri Petiti hist.-crit. dissertatione de 
Amazonibus. Prout ea ad históriám hungarorum veterem illustrandam conducere 
videbantur. In certos locos communes redacta. (12-r. 34 lev.) [Jaurini, 1749. Typ. 
Greg. Joan. Streibig.] E. 

Aeriier, Jos. Principes virtutes hieroglyphice adumbratae Exc. atque Illustr. Dni. 
S. L B. de Bruckenthal etc. tunc cum Vienna redux M.^P. Transilvaniae actualis 
gubernátor ingrederetur. Cum figuris. (2-r. 11 1.) Claudiopoli, 1777. Typ. coll. 
reform. 

AMekjrlms. A le-bilintsezett Prometheus. A.-ból, egy régi görög dramatikus poétából. 
(k. 8-r. 16 és 6 1.) Budán, 1792. Landerer Katalin özvegy bet. M. E. 

Horowifz 1875. 30 kr. 

A«»«p meséi. Ford. Szabó István. (8-r. II és 148 1.) Pesten, 1846. Hartleben K. A. 

—.36 p. 

ü. a. Hellénül és magyarul. (8-r. XXV és 331 1.) Pesten, 1846. U. o. 1.12 p. Digitized by Google Aesopi. 26 Agarászat. 

Aesopl P h r y g i i, fabvlae — , in vsvm jventvtis, cvmprimis verő poetarvm, carmine 
elegiaco expressae. Tentamen primvm, continet decades trés, a Joanne Samvele 
Klein. (8-r. 35 1.} Posonii, 1777. Typis Patzkoianis. M. 

(Aesopus.) Külömb külömb féle autoroknak görög és deák nyelvből most újjra magyar 
nyelvre fordíttatott meséik, mellyek rövid szóval Esopus meséinek (mivel ö volt 
fö fel-találója, és gyakorlója ezeknek) mondattatnak és itten két könyvben bé fog- 
laltattak, és azoknak magyarázatjaikkal, ugy a meséknek mutató tábláikkal, és 
képjeikkel meg-ékesittetve ki adattattak. (8-r. 15, 217 és 27 ; 2, 24^9 és 38 1.) Kolos- 
váratt, 1777. Nyomt. a reform, kollég. betűivel. M. 

Dohrotrskij 1HH8. 1 frf 50 kr. 

(A)ezopn8 élete és fabulái. Bellegarde pap urnák stép erköUsü taníttásival újonnan 
magyarra fordíttattak, és a mostani tökélletesebb magyarság kedveskedéséhez al- 
kalmaztatva fel jegyeztettek Németh Antal által. (8-r. 308 1.) Bétsben, (é. n.) 
KurtzbÖck Jóseff ts. s kir. napkeleti nyelvek nyomtatója betűivel. E. M. 

U. a. (8-r. 3 lev. és 410 l.) Posonban és Pesthenn, (é. n.) Nyomt. Patzko Ferentz bet. 
Horowífz 1H7H, 1 frt 20 kr. M. 

(A)£aopu8uak száz ötven meséi, mellyek most újra magyar nyelvre fordíttatván, 
mind a meséknek, mind azoknak magyarázataiknak mutató tábláival együtt, és ké- 
pekkel megékesítetvén, kiadattattak. (8-r. 1 lev., 184: l. és 10 lev.) 1767. észt. (H. és 
ny. n.) A. M. 

(A)£Mopn8lieve baszne pohorvatchene po Ignaczu Kriztianovich. (12-r. 52 lev.) Vu 
Zagrebu, 18á;3. Pritizkane vu szlov. Ferencza Suppan. M. 

Aensseniagen, freymüthige — , zur Helehrung der Juden, und ihrer christlichen An- 
hánger. Zur Entschuldigung der bürgerlichen geschwornen Gemeinde in der kö- 
niglichen hungarischen Freystadt Tyrnau. (8-r. 103 l.) Gedr. im Jahre der 
Christen 1790. 

Affectns animae peccatricis, per triduanam ascensin delicta juventutis, & ignoran- 
tias suas expiantis. (k. 8-r. 10 lev.) Cassoviae, (s. a.) ex typogr. Ellingeriana. M. 
Versek. 

U. a. (8-r. 8 lev.) Agriae, 1811. Typis lycei archi-episcop. E. 

— musarum Gassoviensium occasione Mártis Európám vexantis fusi et honori- 
bus . . . neo-baccalaureorum oblati dum in episcopali universitate Cassoviensi s. J. 
prima aa. II. & philosophiae laurea insignirentur. per R. P. Joan. Földessi . . . anno 
1736. (16-r. 3 lev., 56 l. és 1 lev.) Cassoviae, typis academicis S. J. per Joan. 
Frauenheim. M. 

— pietatis III. ac Rev. Dno Antonio Ocskay de Eadem, episcopo Cassoviensi etc. 
dum cathedram suam adiret ab ord. Sancti Francisci in tesseram profundae vene- 
rationis oblatus 1839. (4-r. 7 1.) Eperiesini, typ. Mich. Raedlitz. E. 

Affo, Ireneo. Memorie di Taddeo Ugoletto Parmigiano bibliotecario di Mattia Cor- 
vina re di Ungheria. Raccolte dal Padre I. A. (é-r. 4 lev. és 76 l.) Parma, 1781. 
Dalia stamperia reale. M. 

Horowitz 1878. 60 kr. 

(Affray, Aatonins). Spectabilis domicella regi regum post reginam virginum adducla. A 
királlyok királlyának, a szüzek kiralneia után elö hozattatott, és bé-mutattatott 
Tekentetes Nagyságos Berenyi Klára kisasszony, midőn a szüzek veolegénnyének 
hív szolgálattyára, a szüzek királnéjának, maga bemutatása jeles napján a szűz 
szent Clára rendén lévő nagy szombati kalastromban a szerzetes szent professio 
által örökösen lekötelezvén, magát bemutatta, MlnDen VILágI lóktóL ekképpen 
bVCsVztatta Szt. Ferencz atyánk szerzetebéli Boldog Asszony provincziájának egy 
érdemetlen prédikátora. (4-r.) Posonii, 1719. Typis Joann. Pauli Royer. 
Farka Sy seript. ord. S. Franctüci. 

Afrika, das westliche — , oder Sitten, Gebráuche und Gewohnheiten der Afrikaner 
zwischen dem Senegal und Gambea und den Mohrenstámmen in der Wüste. Aus 
dem Französischen. 4 Bdchen. Mit 45 Kupfern u. 2 Kártchen. (16-r.) Pest, C. A. 
Hartleben. -í-.— 

(Agfáosy János.) Árjegyzék a lovrini faiskolából. Magyar és német szöveggel. (8-r. 16 
l.) Temesvár, 1857. Ny. Förk és társa. M. 

AsAmaaÜB Palladii responsa ad dubia anonymi. adversus privilégium S. Ste- 
phani etc. L. : Batthyány, Ign. 

Agarássat, társasági — -, rendszabályai. (32-r.) Pest, é. n. Digitized by Google Agarászkönyv. 27 Aglája. Agaráukönyv. 184fl — 42. A.Z agarászegylet alaprajza, rendszabályai, részvényesei- 
nek névsora s egyéb tudnivaló. (12-r. 24; 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi. 

ü. a. 18Í2— 43. (12-r. 32 1.) Pesten. U. o. 

A^^mda, az-az : Az anyaszent-egyházbéli szolgálat szerént való tselekedet. Mellyben 
az uj testámentomi két sákramentomoknak, a szent keresztsegnek és az Ur vatso- 
rajanak ki-szolgáltatásának, és az házasulandóknak egybe-adattatásoknak módgya 
és formája meg-irattatik, illyen véggel : Hogy az Erdély országi reform, ekklesiák- 
ban, egyenlőképen szolgáltassanak ezek ki, hogy ebben-is vallásunknak s ritusink- 
nak edgyezö voltok ki-tessék. Melly szedegetett a b. e. Melotai István agendájából, 
és ki-botsáttatott volt Kolosváratt, az erdélyi szent generális költségével. Most pe- 
dig nyomtattatott 1713. esztend. (12-r. 20 lev.) Nk. 

ü. a. Mostan pedig újonnan ki-botsattatott. (8-r. 2 lev. és 36 1.) Kolosváratt, 1756. 
Páldi István által. Sp. 

Aff tnd a , keresztyén vallásban ifjakat megerösitö — , mely az erdélyi ref. ekklézsiák 
számára készíttetett 1807. észt. Uj kiadás. (8-r.) Kolozsvár, ISU. Tilts J. —3 

— vagy katekizmusi oktatás. (12-r.) Debreczen, ? Ny. a város könyvnyomdájában. 

A^^mda ecclesiastica hungarica august. conf. addictorum in extractu propter majo- 
réra Y. D. ministrorum harmóniám. (4-r. 21 1.) Neosolii, 1789. Typis Joan. Jos. 
Tumler. M. 

— ecclesiastica germanica august. conf. addictorum. In extractu propter majorem V. 
D. ministrorum harmóniám. (4-r. 23 1.) Neosolii, 1789. Typis Joan. Jos. Tumler. 

BC. 

— ecclesiastica slavonica august. conf. addictorum in extractu propter majorem V. 
D. ministrorum harmóniám. Accedit brevis extractus rituális hungarici et germa- 
nici. (4r-r. 2 lev. és 6^ 1.) Neosolii, 1789. Typis Joan. Jos. Julmer (Tumler). M. 

— eklésiai — , vagy a sákramentumok' kiszolgáltatásoknak, a házasulandók egybe- 
adattatásoknak módja, és formája, a szerént, a mint ezt a reformáta eklésiákban 
követik és gyakorolják. I. köt. 4. fogás. (8-r. 126 1. és 1 lev.) Weszpréraben, 1805. 
Ny. Számmer Mihály bet. M. 

— az az egyházi hivatalbeli foglalatosságok módja. Készítette és kiadta az aug. hitv. 
evangélikusok dunántúli superintendentziája. (-i-r.) Pesten, 1831. Trattner J. M. 'és 
Károlyi I. 4— 

— sacra das ist : Kirchen-Ordnung, zum heiligen Gebrauch der Herrmannstádtischen, 
wie auch der übrigen evangelischen Kirchen in Siebenbürgen, von neuem über- 
seben, vermehret, und aufgelegt im Jahre 1748. (4-r. 326 és 2 1.) Herrmann-Stadt, 
in der Sladt-Druckerey druckts Sámuel Sardi. M. 

Dohrowskf/ 18SS. 1 frf 60 kr. 
Ajh Istrán. Szívben el-rejtetett ember. Vagy halotti predikatzio mellyel jo ernléke- 
zete tiszteltetett amaz keresztyén jóságokkal tündöklő Isten leányának néhai . . . 
N. Iklodi Desi Judit aszszonynak. Hajdon amaz mind nagy tudománnyal, mind 
isteni félelemmel ékes férfiúnak néhai . . . Kmita János urnák igen kedves élete 
párjának. (4-r. 24 lev.) Kolosváratt, 1770. észt. (Ny. n.) 

Végén: Géjza József. Halottak ünnepe hammas szombat. Mellyen'boldog em- 
lékezetű kegyes patrona aszszonyának zokogással említendő Desi Judith aszszony- 
nak . . . utolsó tisztességének meg-adásakor, egy gyászos orátori székben egy ham- 
mas textust meg-magyarázott. M. 
AgU tragédiája. L. : Bessenyei György. 

Aflt*, J. Der Todtenkopf und die Lebensfahrt. Zwei Couplets gesungen im stád- 
tischen Theater in Ofen am 7. Marz 1867.: (8-r. 7 1.) Ofen, 1867. Universit.-Buchdr. 

M. 
Agjic Kajo. Stijenja i evangjelia za sve nedilje i svetkovine priko godine. (8-r. 312 

1.) U Zagrebu, 1861. Fr. íupan. 
Aglája, magyar ; avagy kellemetesen mulató nyájaskodások külömbféle versnemek- 
ben. [Kiadta Verseghy Ferenc] (8-r. 261 1. és 1 rézm.) Budánn, 1806. A k. magy. 
nsivers. bet. 1.30 p. 

Tartalma : E. M. 

A magyar versnek kfilörabféle nemeiről. — Költemények és egy zeneratt. 
Dohrowskif 1888. 1 frt 50 hr. 
- Egy ifjú egyesülettől. I. köt (8-r. lU 1.) Kolosvárt, 1829. Ny. a ref. koll. bet. —.30 p. 

£. M. Digitized by Google Agiája. 28 Agneihler. 

Tartalma : 
Költemények Kelemen Jánrs, Fogarasi János, Bagosi K. Sándor, Sófalvi Miklós Miklós, Técsdi Kaszó 
Károly, Miháltz Elek és Szathmári Károlytól. 

II. köt. Kiadta Kelemen János. (8-r. 8, 17^ és 3 1.) Kolosvárt, 1830. Ny. a kir. 
lyceum bet. —.30 p. 

Tartalma: E. M. 

Bereczki Gvörgy. T6ri László és Vári Janka. — Bikfalvi Gyö^rgy. Vallás- és élet-regulák. 
Herepei Gergely. Két levél Rómából - Téglási Eresei József. Eredeti mesék. Pfeffel 
után. — Fogarasi János. A kosár. U. a A szerencsés szánkázás —Kisebb költemények 
Kelemen János, Herepei Gergely, Vadas József, Debreczeni Márton, Réti Szabó Sándor, Bartha András, 
Bikfalvi György, Kis István. Pí. Ajtai Bálint Sándor, Szathmári Pap Károly, Csanádi Sámuel, Gyula- 
falvi Krassai András, A Rákosi Székely Sándor, Gyújtó Sándor, Füzesi Josef, Almási Sámuel, Szent- 
páli József és névtelenektől. 

III. köt. Kiadta Kelemen János. (8-r. 8, 136 és 13 1.) Kolosvárt, 1830. U. o. —.30 p. 

Tartalma : E. BI. 

Vincze Ferencz A napy tlnnep végy a roeg-vetett ajándék. Persiai igaz történeten épült eredeti 
szomoiújálék 6 felv. 

IV. köt. Kiadta Kelemen János. (8.r. 160 1.) Kolosvárt, 1831. U. o. —.30 p. 

Tartalma : M. 

Fogarasi J ános. Nem élünk Árkádiában. — Debreczen i Márton. A hajó (Költem). — *• o- 
garasi János. A kéz-ernyő. - Kelemen János. Borszék 1880. (Költ) — Ar. Rákosi Szé- 
kely Sándor Hattyú -eposz Hunyadiról (Költ. négy énekben). - M o o r e után Kelemen Lajos. 
Az angyalok szerelmei. Költem'ény. Kelemen János A háborgók (Költem.). - Bereczki 
G y ö r ff v. Mesék - hogarasi János A gombostű. - Kisebb költemények Gálffi Sándor, Szendéi 
Lina, Kelemen János. Bodor \ aios, Andrád Elek, Újvári Cz. Gyfrgy, Kabós Ferencz, Fogarasi János, 
Kéry János, Eresei Jóref és névtelenektől. 

— Zsebkalendáriom szépeink számára. 1838 évre. (12-r. 10 lev., 11—211 1. és 2 kő- 
nyom, kép.) Kassán, nyomt. Werfer Károly. Kemény kötésben. BL 

Tartalma : 
Naptárrc'sz. - Kovács Sámuel. Mi lesz belőle ? (Levelekben). — TarjányJános. Gómer. — 
Irma Töredék egy nyolcz énekes hőskölteményből. G ö m ö r i. A vadász-kaland. — Kovács Sá- 
muel. A piros domb - Kisebb költemények Szakái, Kis Pál, Paiaky János, Orosz János, Sárosy, 
Kerepesy, Hegyi Mihály, Osy, Bohus, Fogarasy Gáspár, Kovács Sámuel, Móricz Antal, Fekete, Borgi- 
dán, Fáy Endre és Rochlitz K -tói. 
Uorowitz 1875, 60 kr, 

Agmes die standhafte Dulderin, oder Kraft der Religion und des Gebets, s'chwere 
Leiden zu lindern. (8-r. XX, 240 és 2 1.) Lentschau, 1828. Joh. Werthmüller. 1.— 

BI. £. 
AcmetUer, Mioli. Gottl. Bibliotheca b. Joh. Henr. Schalzii, cum praefatione Sigism. 
Jac. Baumgarten. (8-r.) Halae, 1744. 
Trausch, Schriftsteller-Lexicon. 

— Zwo kurze Nachrichten vem Schuláischen Münz-Kabinett. (4-r.) Halle, 1746. 

Trausch, Schriftsteller-Lexicon. 

— Nachricht von des seligen Herrn Prof. Schulzens deutschen Uebersetzung von 
Plutarch*s Lebens-Beschreibungen berühmter Manner. (4-r.) Halle, 1746. 

Trausch, Sch riftsteller-Lexicon. 

— Nvmophylacivm Schvlzianvm digesfeit descripsit et perpetvis insigniorvm rei nv- 
mariae scriptorvm commentariis edidit M. G. A. Pars prior. Accedvnt selectiores 
clarorvm virorvm ad B. Schvlzivm epistolae. (4-r. 4 lev., VIII, 418 1., 1 lev. és V 
rézmetsz, tábla.) Lipsiae et Halae, 1746. (Ny. n.) Bl 

Több nem jelent meg. — Uorowitz 1876. 3 frt 50 kr. 

— Bibliotheca b. Martini Schmeizelii. Accedit antiquorum et recentiorum quorundam 
numismatum descriptio. (8-r. 160 1.) Halae, 1748. 

Trausch, Schriftsteller-Lexicon. 

— Syrakusanische Könige und Tyrannen aus griechischen Münzen, zum sechsten 
Theile der allgemeinen Welthistorie. (4-r.) Halle, 1750. 

Trauschj Schriftsteller-Lexicon. , 

— Schreiben an Herrn D. Baumgarten, in welchem der s. Prof. Schulze gegen un- 
gegründete Auflagen des berühmten Kanzlers von Ludwig vertheidiget wird. (4-r.) 
Halle, 1760. 

Trauschf Sch riftsteller-Lexicon . 

— Beschreibung des Schulzischen Münzkabinets. Enlworfen und mit kurzen Anmerkun- 
gen begleitet. 4 Thle. (4-r.) Halle, 1760—62. Bey Joh. Just Gebauer. —.20 g: Digitized by Google Agnethler. 29 . Ágoston. 

L (8 lev. és 92 1.) 1750. — II. (260 1. és 2 rézm. tábla.) 1752. - Ili. (2 lev és 164 1) 1751. IV. (8 lev. 
ea 52 l.) 1751 

Agnaililer, Mioli. Ootil. Coininenlatio de rarioribus Ihesauri Schulziani numis 
(4.r.) Halae, 1761. 

Trausch, Schriftsteller-Lexicon. 

— Index bibliothecae, res Hungáriáé, Transilvaniae vicinarumque provinciáé illustran- 
lis quam M. G. A. codicibus praecipue msptis auxit. (8-r.) Halae, 1751. 

— Dissertatio solemnis de Lauro. Pro obtinenda doctrinae salutaris laurea, a. d. 
31. Jan. 1751. defendit . . . (4-r. VI és 72 1.) Halae, 1761. Ex offic. Gebaueriana. 

M. 

Afolka, vagy-is pásztor ének T. Jakabffi Kristóf ur halálának emlékezetére 1805. 
Éneklette a meg boldogult Urnák egy igen meg szomorodott szolgája Püspökiben. 
(8-r. 16 I.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gottlieb Antalnál. E. M. 

Ac«rautö, Coaat. Theses ex scientiis juridicis et politicis, quas in c. r. se. univer- 
sitatc Pestana superatis examinibus rigorosis consensu inclytae facultatis jurid.- 
politicae pro consequenda laurea doctoris juris universi publice propugnandas su- 
scepit. (8-r. U 1.) Pestini, 1867. Typ. Jos. Gyurián. 

Ácocton. Poenitentia az-az : Szent A. hipponiai püspök elmélkedései, és lelkinek 
Istennel magánossan-valo beszélgetésinek könyvei. Mellyeket egy Seraphicus szent 
Ferencz atyánk, üdvözitö magyar provinciájabéli szerzetes P. F. N. N. deák nyelv- 
ről 1766. esztendőben magyarra forditott. Redite praevaricatores ad cor. ísai. 46. v. 
8. Térjelek szívetekhez bűnösök. (4-r. 8 lev., 262 I. és 3 lev.) Nyomt. a Csiki Sar- 
lós Boldog aszszony kalastromában 1766. esztend. M. 
fíorotrítz 1878. 1 frt 20 kr. 

— Szent — , hármas levele, mellyeket meg-magyarázott és oktató fejtegetésekkel elé- 
adott a romai közönséges hitüeknek lelki vigasztalásokra Molnár János. (8-r. 
97 1.) Posonyban, 1780. Landerer Mihály költségével. M. 

— Szent — , vallomásainak 13 könyve. Ford. Pongrátz József. (8-r.) Veszprém, 
1842. 1.20 

— Szent, — hippói püspöknek magánbeszédei vagy a lélek istenneli magánbeszédei- 
nek könyve. Ford. Babócsay Pál Ágoston. (8-r. 96 1.) Pest, 1868. Ny. Beiméi 
és Kozma. E. M. 

Horowiiz 1878. 40 kr. 

— Szent — , az Isten városáról írt XXII. könyve. L. : Munkálatoka pesti növen- 
dékpapság iskolájától. XXIII. 

— Amtal. Magyar oskola, mellyriek tárgya a magyar nyelvnek anyai természete és 
a magyar szóknak értelmek, i. rész. Az eredeti és más anyanyelveknek fötulajdon- 
ságai. (8-r. 264 1.) N.-Várad, 1806. Ny. Gottlieb Antal. M. 

Töhh nem jelent meg. — Dohroirskt/ 1888. 70 kr. 

— János. Főtiszt. Fangh István ur a károly-fehérvári főtemplom nagy prépostyának 
stb. neve ünnepére áldozza szűz havának 20-dik napján. (8-r. 2 lev.) 1811. észt. 
[tt és ny. n.] M. 

Költemény. 

— Nagyméltgú Csík-Mindszenti Mártonfi Jósef ur Erdély ország püspökének neve 
finnepére Mártiusnak 19. napján, 1811. esztend. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Költemény. 

— Méltgs és Ft. Keresztszeghi gróf Csáky László umak tiszteletére, midőn a békési 
e. kerületet törvényessen megjárná, s abban bérmálna. (4-r. 2 lev.) Nagy- Váradon^ 
ny. Tichy János bet. M. 

Költeméni/. 
A(fo«tom) J(4«o«.) Visgálása azon prédikátziónak, mellynek czímje ez : Lehet-e ? 
Van-e? egyedül idvezitő ekklesia. Ha lehet, s van, hol van? mellyik az? (8-r. 24 
1.) Pest, 1822. (Ny. n.) —.12 p. 

BI. 

— Megbövíttetett mágnes, vagyis : Kifejtése azon tiszta ijasságoknak, mellyek 
indító okúi szolgálhatnak minden keresztény felekezetbeli magyaroknak arra ; 
hogy az igaz nemzeti róm. ker. kath. religióban, anyaszentegyházban egye- 
süljenek a boldogságra, (n. 8-r. 2 lev., 6—62 1.) Pesten, 1823. Eggenberger 
Jósef. —.16 p. 

E. M. Digitized by Google Ágoston. . 30 Agyich. 

Ásoston Jösef. (I.) Szomorú alagya, mellyet Prusinszky Jósef urnák, Április 21-dik 
napján, lett gyászos halálára szerzett, a sopronyi m. t. nevében. (8-r. 3 lev.) Sop- 
ronyban, 1806. Sziesz Antal József bet. M. 

— (I.) Gyász-oszlop, mellyet Méltgs Festetits szül. Bossányi Júlia gróf aszszonyság- 
nak utolsó tiszteletére zokogva emelt. (é-r. 2 lev.) Sopronban, 1805. Sziesz Antal 
József bet. M. 

Költemény. 

— (II.) Felelet maithsteini nemes Wildner Ignácz . . . bizonyos magyar váltójogi kér- 
dés feletti őszinte véleményére. (8-r. 2 lev., ö— 63 1.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi 
betűivel. —.24; p. 

A. £. M. 
As^stoamak, ama szentséggel és bölcsességgel tündöklő Hipponi püspöknek Szent 
— , istennel-való magános-lelki beszélgetési, mellyeket deák nyelvből magyarra 
fordított Lepényei János. (k. 8-r. 192 1.) Budán, 1766. Ny. Landerer Ferenc 
Leopold által. H 

Horowitz 1875. 60 kr. 
Ásoiati, a magyar nyelvnek fényre bocsátott — . Németül irt munkáját magyarázván 

P. (8-r. 152 1.) Béts, 1833. Strausz özv. bet. 2.30 v. 

Agriae civitati archi-episcopali patriae suae J. T. (2-r. 2 lev.) Agriae, 1804. Typ. 
lycei Agriensis. H 

Költemény. 

— civitati archi-episcopali gymnasium regium dicat. (12-r. 2 lev.) Agriae, ISOi. 
Typis lycei. M. 

Költemény. 

▲gride, Maria. Xivot majke boxje, kraljice, i gospoje nasse prisvetedivice Marié 
popraviteljice gria eve, i povratiteljice milosti. Od ove gospoje ocsitovan i objavl- 
jen sluxbenici svojoj Marii od Agride, duvni manastira neozkvernjenoga Zacseha 
Sseraíinskoga reda svetoga oca Francesska. Najprie u jezik Sspanjeki od iste pi- 
sán, pak u Talianski, i Latinski prinessen ; i najposli u Illiricski u kratko skuplien 
i sabran po ocu Fra Antunu B a c h i c h u. Posli smerti istoga, na veselje katoli- 
csanszke cerkve, xivih uffanje, i Ijubavi uxganje prama Divici Marii Sstiocah na 
svitlost dan, i nje bogoljubnim Sinovom i keheram prikazan. (é-r. 6 lev. és 404; 1.) 
U Pecsuu. 1773. Utiessten slovi Ivana Engela. BL 

▲sripina. Nuvela. Sujet originál. (8-r. 22 1.) [Brassó] 1847. Tip. Ion Gatt. 
GrosSf Kronsfá'dter Drucke. 

Agyagos Molnár Sámuel. A megtért moór, históriai dráma négy felvonásban. (8-r. 
174 1.) S. Patakon, 1826. Nyomt Nádaskay András által. 
Dobrowsky 1888. 80 kr. 

— Latin nyelvtani ékes és képes szókötéstan. A harmadik és negyedik nyelvészeti 
osztály számára. (8-r. 62 1.) Pesten, 1842. Trattner és Károlyi bet. M. 

▲eyioh, Steph. Bucolicon in auspicatissimum adventum Dni Pauli Ladislai e comi- 
tibus Eszterházy de Galantha Quinque-Ecclesiarum episcopi oblatum 1779. (4-r. 
14 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel. M. 

ü. e. c. a., más szöveggel. (4-r. 14 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1781. Typ. Joan. Jos. 
Engel. E. BL 

— Carmen in festam inaugurationem Dni Francisci Győry de Radvány, i. comitatus 
Tolnensis supremi comitis celebratam Tolnae VI. kai. Jun. 1783. (k. 4-r. 4 lev.) 
[Quinque-Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. M. 

— Carmen in festam inaugurationem Dni comitis Georgii Niczky de Eadem i. comi- 
tatus Verocensis supremi comitis celebratam Verocae IV. idus Novembris 1783. 
oblatum. (4-r. 4 lev.) [Quinque-Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. M. 

— Carmen amplissimis honoribus Dni Francisci de Paula e comitibus Balassa de 
Balassa Gyarmath, dum in pro-regem regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae 
auspicato sublimaretur. In grati animi obsequium perdemisce oblatum anno 1785. 
pridie kalend. Septembr. (4-r. 6 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Caroli Kotsche. M. 

— Carmen honoribus Rev. Dni Andreáé Szabó abbatis de S. Joannis Bapt. de Buda 
etc. delatum 1786. (8-r. 3 lev.) [Quinque-Ecclesiis,] typ. Joan. Jos. Engel. E. M. 

— Saeculum liberatae a tyrannide turcica civitatis Quinque-Ecclesiensis amplissimis 
honoribus Dni comitis Francisci Szécsényi de Sárváry Fölső Vidék dicatum. 1786. 
(k. 4-r. 7 lev.) [Quinque-Ecclesiis.] typ. Joan. Jos. Engel. M, Digitized by Google Agyich. 31 Aigl. 

Acyioli, StepliL. Carmen ad regiam academiam Quinque-Ecclesiensem amplissimis ho- 
noribus Dni comiiis Josephi Teleki de Szék . . . pro evoluto primo scholari anno 
oblatam 1786.(4-r. 7 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel. M. E. 

— Carmen in obitum clariss : Cornidis insignis vetustatum hungaricarum perscruta- 
toris, amici, et familiáris sui. (8-r. 2 lev.) Viennae, 1788. Typ. J. Hraschanzky. M. 

— Carmen illustri genti baronum Splényi de Miháldi, quum D. Francis. Xav. 1. b. 
Splényi de Miháldi antistes Vaciensis cathedram episcopalem capesseret in grati 
animi tesseram oblatum anno 1788. (4-r. 6 lev.) Pesthini, typ. F. A. Patzko. M. 

Aliitai gyakorlatai, imák és énekekben a róm. kath. ifjúság épülésére. (12-r. 167 
és 5 1.) Sátoralja-üjhely, 1866. Weiss Móricz tulajd. (Nyom. Sárospatakon a ref. fő- 
iskola bet) 1.— 

M. 

2. kiad. (12.r. LX és 128 1.) Pozsony, 1867. ? M. 

— hangjai ö cs. kir. apóst. Felsége és legmagasabb családja üdveért. 1855-ik évi 
márczias hó 5-kén szerencsésen történt Austria népeit boldogító esemény emlé- 
kére, (k. 8-r. 16 1.) Pozsony, 1866. Ny. Schmid-féle betűvel. M. 

Áhitatossás, a Jésus társaságából való szerzetes papok által mondatni szokott — . 
L : Jésus. 

— buzgó — , mellyet boldog Calasanctius Jósef a Matre Dei az áhítatos oskolák- 
nak, és azokra gondot viselő szerzetes fiainak, (kik clerici regulares pauperum 
Matris Dei scholarum piarum neveztettnek) fundatora maga istenes példa-adásival 
és sok rendbéli jó-tétel ivei, az ifjúságban fel-ébresztett. (k. 8-r. 24 1. és 10 rézm. 
kép.) Pesten, 1758. Nyomt. Eitzenberger Ferencz által. M. 

— Jézus kínszenvedö szívéhez. (12-r. 2 lev.) [Eger, 186a] M. 

— gyakorlási az anyaszent-egyház lelke szerint. (12-r. 138 1., 3 lev. s 1 címk.) Győ- 
rött, (é. n.) Schatten József könyvkötőnél találtatik. M. 

— óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek előmozdítására. 8 
rész. (n, 8-r. XX, 2 és 678 : 681 és 2 ; 671 és 2 ; 668 és 2 ; 640 és 3 ; 660 és 3 ; 666 
és 2 ; 662 és 2 1.) Budán, 1828—30. Ny. a magy. kir. univers. bet. E. 

Dohrow8ky 1S8S. 5 frt 50 kr. 

— zsengéi. Keresztény kath. imádságos könyv az ifjúság számára. Készítte a pesti 
ne vendé kpapság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelése alatt. (k. 8-r. 1 lev. 
és 184 1.) Pest, 1843. Eggenberger József és fia. *" -.30 

M. 
Ákitatossásimak, a kegyes — , tárháza. Magyarra ford. B i e 1 e k László. Egy képpel. 

(8-r. XVI, 454 és 8 1.) Vátzon, 1803. Ny. Máramarossy Gottlieb Antalnál. M. 

Akm P. gyakorlati franczia nyelvtana, mellyet a magyar nyelvhez alkalmazott s 
franczia olvasási szabályok vázlatával és aboz tartozó szótárral bővített K e n é z í 
Lajos. (8-r. 140 1.) Pest, 1847. Emích Gusztáv. —.24 p. 

Ujabb kiadása ezen dm alatt : E. M. 

— gyakorlati tanmenete a franczia nyelv gyors és könnyű megtanulására, melyet a 
magyar nyelvhez alkalmazott Mutschenbacher Alajos. Első folyam. 2. kiad. 
(k 8-r. VIII és 231 l.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. —.30 p. 

3. kiad. (k. 8-r. VIII és 206 1.) Pest, 1862. U. o. —.30 p. 

i kiad. (k. 8-r. 216 1.) Pest, 1856. U. o. —.30 p. 

5. kiad. (L 8-r. 214 és 2 1.) Pest, 1859. ü. o. —.30 p. 

Második folyam, (k. 8-r. 188 1.) Pest, 1862. U. o. —.30 p. 

Ahrens H. Természeti jog vagy jogphilosophia. E tudomány állása szerint Német- 
honban franczia nyelven irta A. H. A 2. bővített kiadás szerint fordította Magyar 
Ferencz. (n. 8-r. XII, 368 és 1 1.) Egerben, 1860. Az egri érseki főtanodai könyv- 
nyomdában. 2.— 

A. £. Bl 
AicUbiirs, JoBeph Freyherr v. Ueber die Knechtschaft. Bey Gelegenheit seí- 
ner öffentlichen Vertheidigung aus der Staatswissenschaft (k. 8-r. 88 és 1 1.) Wien, 
1773. Bey Jos. Kurzböck. —.12 p. 

M. 
Aifl, OljmeTÍxLB. An den Hochwohlgebornen Herrn Jákob von Pethő, k. k. Oberauf- 
seher der Nationalschulen ím Ofnerbezirke, . . . zur Neujahresfeyer. (8-r. 4 lev.) 
Pest, 1790. Gedr. bei Franz Aug. Patzko. M. Digitized by Google Aigl. ^ _ ^2 Ajándék. 

Aigl, Glyo. Ad Rev. Dnum Philippum Wohlgemuth cathedr. eccles. Zabrabiensis 
canonicum kalendis Januariis 1790. (8-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Fr. Aug. Patzko. 
Költeméntf. BI. 

— Panlns. História venerabilis capituti cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis a 
prima ejusdem origine usque finem anni 1838. (4-r. 265 1.) Quinque-Ecclesiis, 1838. 
Typ. lycei episcopalis. E. M. 

Tartalma: 

Orijrio capiluli Qu.-Ecclesiensis. — Chronologica series individuorum v. capituli Qu. -Eccles. — No- 
mina canonicorum cladi Mohátsianae coaevorum et aetate posterioram. — De űrbe Qu.-Ecclesiensi. — 
De cathedralí ecclesia Qu.-Ecclesiensi. 

Rohracher 1884, 2 frt. — Horowitz 1876. S frt. 
Alkin, C. R. Kurze Uebersicht der wichtigen Erfahrungen über Kuhpocken. Aus 

dem Englischen. (8-r.) Pesth, 1802. Bey Joseph Leyrer. M. 

Ainswortli, "W. H. Der Verschwender. Eine Erzáhlung. Aus dem Englischen von 
A. Kretschmar. 3 Thle. (k. 8-r. 616 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. Hartle- 
ben's Veri. 1.24 p. 

(Neuestes beUetríst. Lese-Cabinet. 361 — 67.) 

— Mervyn Clytheroe's Lében und Abenteuer. Deutsch von dr. Emil Steinmann. 
4t Thle. (k. 8-r. 798 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1848. Hartleben's Veri. 2.36 p. 

(Neuestes belletrist, Lese-Cabinet. 141 — 53,) 

Aitatosság, igaz és köteles szűv-béli — , a szentséges szűz Mária szűvéhez, úgymint 
ezen szentséges szüv titulussá és oltalma alatt lévő gyülekezetnek tudósitá^sa, és 
áitatossága. Mellyet magános bullával meg erösitett, és búcsúkkal aiándékozott 
XIÍL Benedek pápa, kinek engedelméböl és hasonló képen az magyar országi mél- 
tóságos esztergomi érsek, és primás engedelméböl fel állattatot, Posonban, a szűz 
sz. Klára szerzetin lévő T. apácza szüzek templomában 1729. észt. Augusztusnak 
20. napian. (12-r. 8 lev. és 62 1.) Ny. Posonyban, 1731. Royer János Pál által. E. 

[Második kiadás.] (12-r. 8 lev., 62 1. és 1 cimkép.) Nyomt. Posonban, 1741. Royer Pál 
maradékinak böt. E. M. 

Aislnger, ^ndreas. Emphysema. Specimen inaugurale, quod . . . pro gradu dris med. 
rite obtinendo conscripsit. (8-r. 31 és 1 1.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. univer- 
sitatis hung. M. 

Aja, a szemérmes — . Vagy is: a szemérmetességéböl kitetszett ártatlanságára nézve 
haláltól megmenekedett hertzegi kisaszszony. (8-r. 4 lev. és 9—39 1.) Posonyban^ 
1819. Belnay örökösseinek betűivel. £. 

AJáky. Legszebb dalok magyar és német nyelven. 1. füzet. Az első gyermeki kor- 
nak 6—9. évig. — Schönste Liederverse in ungarisch- und deutscher Sprache. 
1. Heft. Für das erste Kindesalter. (12-r. 64 1.) Pest, 1863. Ny. Bucsánszky 
Alajos. — .12 

M. 

— iskolai és házi kis biblia. 2 rész. — Kleine Bibel für Schule und Haus. (8-r.) Pest^ 
1853. Heckenast Gusztáv. —.24 p. 

1. rész. O-testamentom (56, 56 1.); — 2. rész. Uj testamentom (52, 52 1). 

— Elsö magyar-német és német-magyar hangoztató és olvasókönyvke. — Erstes 
ungarisch -deutsches und deutsch-ungarisches Lautir- und Lesebüchlein. (8-r. 641.) 
Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. Kötve —.14 p. 

— Magyar-német és német-magyar olvasó, tan- és gyakorló könyvke, vagy az első 
hangoztató és olvasókönyvkének további folytatása. — Ungarisch-deutsches und 
deutsch-ungarisches Lese- und Lern-Uebungsbüchlein, oder weitere Fortsetzung 
des ersten Lautir- und Lesebüchleins. (8-r. 96 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 
Kötve —.16 p. 

— Új magyar-német képes olvasókönyv 6—10 éves gyermekek számára. — Grosses 
ungarisch-deutsches Bilder- und Lesebuch für Kinder von 6 — 10 Jahren. (4-r. 98 1.) 
Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. — .16 p. 

M. 
Ajándék, szép-literatúrai — , a tudományos gyűjteményhez. 1821. I — VH. észt. folya- 
mat. (8-r. 192 1. folyamonként.) Pesten, Trattner János Tamás. M. Digitized by Google Koráts S) 
Holéczy 
Tith -^ Ajándék. :V^ Ajándék. 

Tititahnii : 

I észt. foly. Költemé nyék gr Teleki terencz, Virág Benedek, Batsányi, Kölcsey, Kazinczy, Szent- 
miklóssy, Dőbrentei, Sztrokai Antal, Szemere Pál, gr. Mailáth, VitHovits Mihály, Képlaki Vilma, BalIa, 
Kezy. Kelemen Lajos, Kisfaludy Károly, Székely Sándor, üéésy Pét r, Fáy András, Széphalmi, Fábri 
Fái. Sebestyén Gábor, Tóth László, Makáry György, Péry Ignácz, Kiss Sámuel, Kr. DesseuíTy József, 
Rajnis, P. Thewrewk József, Szommer József, Sztrokay Katalin, Mocsári Antal, Szeder Fábián, Thaisz, 
Láczai Jósef, Patrobány, Holéczy Mihály, Fatowich István. Anvos, Révai, gr. Hadai Gedeon, Gödör 
Lajos, Malvina, Jankó János, Kovács Sámuel, Jeszenszky Miklós, Virág Jósef, Kováts Imre, Munkácsy 
J.ános, Petger János, Kiss Sámuel, Sipos József, Balassa Bálint, K. Illyés Pál, Kiss Antal, Kiss Ádám, 
Ang>-án János, Schedet Ferencz és több névtelentől. — Próza: Anekdoták üöbrcnte* Gábortól, T. 
K., Szent-Miklóssy és másoktól. — Gondolatok Thaisz Andrástól. — Velős mondások S. F.-től. — A 
nemes szívű magyarnak végső óhajtásai. B. Barkóczy Antaltól. — Az érdem paloláia Dőbrentei G -tói. 
Értelmezések. Vidényilől. — Az innep. Gr. Gyulay Lajostól. — Leczke. Forcnczy Gáspártól. — Rik- 
kancs. Kisfaludy K.«»tól. — - Huba. BaUától. — Széplelkek panasza Bölöni Farkas Sándortól. — Mű- 
vészi vetélkedés Gessner forditójával. Köicsevtől. — Szád . Dőbrentei G.-tól. — Zomplényi vitézek em- 
léke. — Serkentés az ifjakhoz, a haza és tudomány szeretetére. Gr. Ráday Gedeontól. — Tudósítás a 
magyar színjátszó társasául. Holécíy Mihálytól. — Tnyrzisz és Phyllisz. Munkácsy Jánostól. — A 
velentzei politzia. Sebestyen Gábortól. — A természet kellemei. — Az egy napot élő kevély Dulház^ 
.M hálytól — A siketnémákról. — A tulipán és a rózsa. E. Illyés Páltól. — Körttltekintés a komáromi 
várban. Holéczy Mihálytól. 

IL észt. foly. Költemények Thaisz^ Kis Áron, Szent-Miklóssy, gr. DessewITy József. Sőtér Ferencz, 

. Fírentzy Lajos, Ertsey József, Guzmics Izidor, Sebestyén Gábor, Hidegvölgyi, Makáry, E. Illyés Pál, 
" áts Sámuel, P. Thewrewk József, Fárnek Dávid, Gíspáry Ferencz, Bajza József, Szeder Fábián, 
íczy' Mihály, Kovacsóczy, Vásárhelyi János, ^chedel. Balogh Pál, Szörényi, Gvőry Sándor, Hor- 
1 Endre, Vörösmarty, Vargha István, Kiss .Sámuel, Balajthy Jósef, Hornyik Jósel, Déésy Péter, 
Munkácsy János, P Nagy László és több névtelentől. — Próza: Anekdoták. Dőbrentei s másoktól. 
West és Napóleon. Tótfalus y Károlytól. — Észrevételek az észak-amerikai vad emberekről. Dul- 
házy Mihálytól. — A nemzeti játékszín előmeneteléről. — Eginhard s Emma története. Tótfalusy 
Károlytól. — Uránia öröme. IdylK Kiss Sámueltól. — Danzig. Szeder Fábiántól. Cato és Caesar 
charactere. Salluszt után Tótnfalusy Károlytól. — Nagyra termettség. Kárjnék Dávidtól. — A 
mopszi és a vigyáz. — Az erdei emberekről. Szeder Fábiántól. Babonás elbeszélések a második 
századbeli görög világból : Jon. Kleodemus. H o 1 é c z y-tól. Jeles charactervonások. Asszonyi cha- 
ractcrck. G o r o v é Lászlótól. 

m észt, foly. Költemények: Jakab Mihály, er. Kohári István, Sebestyén Gábor, Hornyik József, 
.Munkácsy J mos, Keőszcghy Antal, Fárnek Dávid, Vörösmarty Mihál, Makáry, Balogh .Sámuel, Kis 
József, Szeder Fábián, Tar Mihály, Gáspáry Ferencz, Garzó Mihály, Hetyci János, Balajthy József, 
Xémet, Hatos László, Guzmics Izidor, Wesinger György, Vásárhelyi, Szentmiklóssy Sebők, Holéczy, 
Ballá Károly, E. Illés Pál, Édes Gergely, Ertsoi Jósef, Fatavits, Pol^y Jósef. Lengyel Miklós, P. Nagy 
László, Halnbka Pál, Németh József, Pilóczi Pál, Szetsödy János es több névtelentől. Próza: 

Répcze mellékének rajzolatja. E. Illés Páltól. - Mint tetszhetni mind n embernek. Példázolat. E. 
Illés Páltól. Késő bánat. Elbeszélés. Észrevételek és gondolatok, anecdoták Szeder Fábián- 
tól. A hiú remény avaey a három tolvaj Napkeleti rege. Sz(eder) Fábiántól. Díonyz, Pithiasz 
és Dámon. Feneion után N. A. K is s 

Halubka Pál, Kiss Sámuel, Kiestéri 
gy, Meritzay Antal, E. Illés Pál, Ba- 
ósef, Cseh László, Holéczy, Perlaky 
Dávid, Jakab István, Tar,'Salácz Lajos, Nagy József, Szűcs Sámuel, Batsányi, Sebestyén Gábor, Ma- 
káry Györ^, Homonnay^ Guzmics .zidor. Ballá, Fárnek Dávid, Szigethy Gy. Mihály és több névlelen- 
ŐL P r z a : A vendégség. Példázolat a XVII. századból. Abairán, bagdadi kalifa, vagy nem jó 
az esméretleimel való szoros barátság. Napkelefii népmonda — A kenyérfa. Biankovits Károlytól. 
— Elmésségek. Gondolatok. Anekdoták. — A fériét váró nő. F antazia Jablonszky Istvántól, — 
Az anya ál'na. Allan Cuningham után. — Osszián. Horváth Jánostól. — Las Casas spanyol főpap 
é« pöspök Amerikában Id S'. Király Jóseflől. — Az 'egészséget assecuráló intézet. Thaisz 
Endrétől. — Szemere Pál barátomhoz. V i d é n y i-től. — Er'död. Rege a XFV. századból. U. J.-tól. — 
Az elevenen eltemettetett — Sándorfi. Fárnek Dávidtól. 

V. észt foly. Költemények Kis Károly, Orbán Gábor, Kiestéry Vilma, Salacz Lajos, Guzmics Izi- 
dor, Balughi László, Batsányi. Szabó István. Medyri Jósef János, Lassú, Oszlányi Albin, Sebestyén 
Gábor, Meritzay Antal, Baloghi László, Szeder Fábián, Tóbi Antal, Jósef János, Kiss hadnagy, Jakab 
István, Berzsenyi, Hrabovszky Dávid, P Veres Lajos, Cseresnyés Sándor, Németh János, Egyed Antal, 
Fárnek Dávid, Tomtsányi József, E Illés Pál, Nedőczy József, Sz. Szabó József, Tatai Ferentz. Ho- 
léczy Mihály, Sárközy Pál s több névtelentől — Próza: Twn John Catly, a valiisi haramiavezér. — 
Torma 8 édes gyökér. — A mustra Pa ta ky Páltól. — Gondolatok. Hrabovszky Dávidtól. — 
Ábrahám és Nimród, vagy az egy igaz isten-imádás megfundálása. Példázat E. Illés Páltól. — Az 
éneklés s hangjáték feltalálása Gessner után Ertzly János Károly. — Leány vár. 

n. észt. foly Költemények Szenvey, Egyed Antal, Horváth Elek, Sebők József, Verbegyi G., Ho- 
léczy, Gozsdu Emánuel, Lassú, Batsányi, Tar Mihály, Horkovits Jósef, Ormándi Is v ín, Fárnek Dávid, 
Haniulyák Etelka, Földvárv F., Csehy István, Grynaeus Alajos, Batsányi, Oszterhuber Móritz, Ferentzi, 
Benczúr Jósef, Szigethy Gy. Mihály, Kiss Sámuel, Meritzay Antal, Szentmiklóssy, Sebők és több név- 
telentől. -- Próza: Nagy városi kils nységck. - Némelly nagy hírű és nevű férjfíaknak különös ter- 
raéíieti tulajdonságaik Hering h-től. — F<»lébredés. Kiss Károlytól. — ElöTícszéd Kossuth Ist- 
vántól. — Védő beszéd az aszszonvok tsatskasága ügyében - Szegény ne vágyjon nagyokkal tartani. 
F. Indali Pétertől. — Szadi. Példázat E. Indali Pétertől — Charakteristikai anekdoták. Kiss 
Sámueltől — Tolvaj Kiss Károlytól. — Gondolatok 
> 11. észt. foly. Kö I temen vek Galválsy László, Thaisz, Szeder hábián. Kis Jósef, Antal János, 
MtUkássy Ferentz, Salatz László. Oszterhuber Móricz, Fárnek Dávid, Holéczy Mihály, Teschedik Sá- 
muelné. Császár Ferentz és több névtelentől. — Próza: Oszvepárosodás az Orvé grottájában. Fár- 
nek Dávidtól. — Hódvilági mulatság a régiség hagyományiban gyönyörködő tudományok tündéreinek 
ajánlva — Az erdőkerülő és a tölgyfa. Fárnek Dávidtól. — Klári. — A viszontlátás tőre — Rege 

.Magyarország bibliographiája. 1712—1860. ^ j 

Digitized by LjOOQIC 
Ajándék. ' 3i Ájtatosság. 

a múltból. S a 1 a t z Lajoatól. — Olivia a raarkazi temetőben, vagy a szerentséllen testvéri szerelem 
Sebőktől. 

A VIII, és li'öteikezö fohjamoh ^K o s z o r ú^ c. a Jelentek meg. 
Dobroirsky 1HH7. 10 frt. 
Ajándék, Ujj esztendei — ; a jó igyekezetű fiú gyermekeknek ajándékozza egy 

gyermekek baráttya P . . . J (8-r. 4, 88, 4 1.) Kolosvár, 1799. Ny. Hochmeister 

Márton. M. 

U. a. (8-r. 92 1.) Kolosváratt, 1808. U. o. M. 

— Ur-napi — , az az az Emmánuel Isai. 7. 14. velünk lakozó, de el-rejtett Isai. 45. 
15. Istennek inneplö köszöntése, imádása. (8-r. 6 lev.) Nyom. Pétsen, 1792. Angyal 
(Engel) János Jósef állal. M. 

— MDCCCXIl-ik iij-esztendöi — , mellyel magyar nyelven olvasó ember- és keresz- 
tyén-barátinak közönségesen, a Páhi pusztáról kedveskedik N. Sz. Sz. J. (8-r. 24 
1.) Vátz, (1811) Maramarosi Gollib Antal. M. 

Tat iahmi : 
A három jó-barátok. Vagy-is egy erköltsí költemény, az eredetiből szabadon fordítva. 

— Magyar almanach. 1846. (k. 8-r. XXIV, 270 1. és ö acélmetsz.) Pesten, Heckenast 
Gusztáv. Kötve 3.— 

Tartalma : E. 

Beöthy Zsigmond. Az özvegy. — Jósika Miklós. Tündérvár. — Kazinczy Gábor. F.gy férj és no. 
— Kelmenfy. Paris patakja. — N ey Ferenc. A pogány. Beszély. 

Ajkay, Lnd. Dissertatio inauguralis medico-philosophica theseos digniiatis culturae 
medicae. (8-r. 44 1.) Viennae, ÍM). Typ. Férd. Ullrich. M 

Ajtai, Andreoa. Dissertatio medica theoreiica de medicináé et doctrinae morális 
nexus quam praeside Mich. Alberti publ. disquisitioni proponit (4-r. 2, 54 1.) Ha- 
láé Magdeburg., 1714. Typ. Christ. Henckelii. M. 

— Miohael A. Dissertatio theologica de mora Dei, tanquam elaterio oeconom. gra- 
tiae, et cunctatione, ceu anima spiritvs fidei, summo spei et solatii piorvm fulero, 
quam . . . sub praesidio Pauli Gyöngyössi a Pettyen, . . . 1733. publice defendit. (4-r. 
2 lev. és 38 1.) Francofurti ad Viadrum, typis Tobiae Schwartzii. M. 

— grammatica latina nova ac naturali methodo adornata. Scbolís Coronensibus ac- 
commodata. (8-r.) Coronae, 1750. Typis Seulerianis. 

Editio tertia. (8-r. 6 lev. és 148 1.) Coronae, 1759. In offic. Seuleriana, typis expressit 
Joh. G. Keller. M. 

— .Oratio, quam super tristissimis exequiis Dni Gabrielis Alvintzi lib. Bar. de Borbe- 
rek dixit anno 1751. die 25. Április 0. Szilvasini. (4-r. 20 1.) Cibinii, per Sam. 
Sárdi. E. 

— Dissertatio prophetico-typico emblematico-theologica ex Zách. IV. 2. 10. de septem 
oculis Domini perlustrantibus totam terram, quam benigno eruditorum examini sub- 
mittit. (4-r. 4, 28 1.) Francofurti ad Viadrum, 1751. Sigm. G. Alex. M. 

— Oratio super funere 111. Dni Samuelis comitis de Betlen, junioris. Dicta publico 
in templo magna in solemnitate, 28. Mártii 1751. quum carae ejus reliquiae in se- 
pulcrum conderentur, at ille memóriám sui relinqueret perennem. (4-r. 20 I.) Cibi- 
nii, in typogr. publ., per Sam. Sárdi. M. 

— Szent beszélgetés, mellyet néh. Gróf Gyulai Kata aszszony néh. Méltgs. L. B. Al- 
vintzi Gábor el-maradott özvegye utolsó tisztesség tételére mondott, (k. 4-r. 13 lev.) 
N. Enyeden 17-dik Mártzi 1771. M. 

— Sámuel. L. : A j t a y. 

AjtatoB-gyakorlások. Mindennapi — , mellyben reggeli, estvéli imádságok és énekek 
foglaltatnak. Hit, remény és szeretet. (32-r. 108 1.) Pest, 1855. Bucsánszky A. —.8 

Ajtatossáff, Bucsujárati — , szent Anna asszony tisztelefére. (12-r. 30 1.) Pest, 1856. 
Szt.-istván-társ. —.4 

— Ditsöséges Sz. Gyula mártyrnak tiszteletére egymás-után folyó nyóltz napok alat 
tartandó — . (16-r. 12 lev.) Nagy-Szombatban, 1753. Ny. az akad. betökkel. M. 

— Énekes és imádságos — . A vátzi megyebéli közönséges keresztény híveknek szá- 
mokra, (k. 8-r. 272 és 4 1.) Vátzon, 1817. Maramarossi Gottlíb Antal. B. 

U. a. (k, 8-r. 272 1. és 2 lev.) Vátzon, 1830. Ny. PIöszl Leopold bet. M. 

— Gyónás és áldozási — , gyermekek számára. (12-r. 32 1.) Pest, 1851. Szt.-lst- 
ván-társ. —.4 

3. kiad. (12-r. 32 1.) Pest, 1854. U. o. -.4 Digitized by Google Ájtatosság. 35 Ajtay. 

Ájtatosság halottak napjára, (n. 8-r. 2 lev.) [Pesten] Nyomt. Beiméi. £. 

— Jézas kínszenvedö szívéhez, (k. 16-r. 2 lev.) Az egri érseki könyvny. 1869. M. 

— A Jesus társasságból-való szerzetes papok-által mondani szokott — . L. : J é s u s. 

— Kedre rendeltetett — , avagy diitsösseges Szent Anna aszsz. tisztelete alatt, Aba- 
Uj vármegye ben Rndnokon feliül a jászai uraságban, Praemonstratensis szent szer- 
zete-béli praepostsagban újonnan épitetett Szent Anna templomában fel-álitatott 
társaság. Melly a t. és n. esztergomi káptalan és érsekség engedelmébül fel-álitatott, 
és XIV. Benedek szentséges pápátul meg-erösittetett, és örökkön tartó bullával 
megkegyelmeztetett. (16-r. 12 és 69 1.) Kassán, 1751. Az Akad. bötükkel. E. 

— Keresztény — , melyben mind Istenhez, mind B. Sz. Máriához való külembféle 
könyörgések, s üdvességes indulatok, foglaltatnak ; E. R. Sz. Pál szerzetbéli bi- 
zonos pap által, nyomtatásra kiadatott, nemes, lieszkói Ordódy György uram költ- 
ségeivel kinyomtattatott. (8-r. 8, 124, 4 1.) Posonyban, 1748. Royer A. F. M. 

— Kilentz-napi — , Seraiimi szűz Szent Klárának, Serafim Szent Ferentz első szer- 
zetes leányának, s az egész keresztény világra ki-terjedett Klárissa szüzek tekél- 
letes szerzete fundálójának tiszteletére, az ö szerzetes leányinak, és egyéb tekélletes 
keresztény híveknek mindennemű szükségekben lévő lelki vigasztalásokra. (16-r. 
92 1.) Posonyban, 1757. Ny. Landerer János Mihály által. E. 

— Minden — -, e rövid fohászkodással kezdődik és végződik. Dicsértessék édes Jézus- 
nak szent neve . . . (16-r. 6 lev.) Nagy-Szombat, 1761. [Ny. n.] M. 

— Szent Anna asszony tiszteletére. (16-r. 15 L) Székesfehérvárott, 1860. özv. Szám- 
mer Pál né bet. M. E. 

— Szent Mihály főangyalról a sz. Ferencziek templomába, (k. 8-r. 8 1.) Pesten, 1854. 
Ny. Bucsánszky Alajosnál. M. 

— Szép — , a fiú istenhez, a Jézus nevének tiszteletére. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858, 
Réthy Lipót. E. 

— A tellyes szentháromság egygy igaz isten imádására rendeltt — , mely privilegiáltt 
n. Gyöngyös várossában nyóltz napok alatt a szent háromság képe előtt egy buzgó 
személynek örökössen tartandó istenes költségével szokott tartattni. (8-r. 10 lev.) 
Egerben, 1813. Ny. az érseki oskolák bet. E. 

ü. a. (8-r. 20 1.) Pesten, 1818. Tratlner János Tamás bet. 

ü. a. (8-r. 16 1.) Egerben, 1852. Az érseki lyceum bet. E, 

— Tíz és kilencz napi — , a Jesus társaság-béli Xaveri Szent Ferentzhez. Németből 
magyarra forditatott, ezen ditsöséges és tsuda-tévö nagy szent tiszteletének gyara- 
podássára. (8-r. 6 lev., 13—160 1.) Nagy-Szombatban, 1751. Nyomt. az akad. 
bötükkel. M. 

— Űrnapi — . (8-r. 80 1. és 1 lev.) Egerben, 1838. Az érseki lyceum bet E. M. 

— Vigasztaló — , e mostani veszély üdéjére ; melynek gyakorlása úgy a templomban, 
valamint otthonn. minden keresztény-katolikus házigazdáknak, háznépek egyessé- 
Rében, a jelenvaló környül állások között kiváltképpen ajánltatik. (8-r. 15 1.) Nagy- 
Váradon, 1831. Tichy János könyvny. M. 

AjtatoBsága az erkölcsi etrycstiletnek Jézus és szűz Mária szent szíve tiszteletére. 

(8-r. 116 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károly bet. —.30 

Ajtatossások, Szathmármegyei — . Nagyméltóságú püspök engedelmével. (16-r. 69 1.) 

Pesten, 1855. Ny. Beiméi J. és Kozma Vazulnál. M. E. 

Ájtatos társulat a boldogs. szűz Mária szeplötlenszent szivének tiszteletére a bűn ő- 

sök megtérítéseért. Francziából tett kivonat szerint magyarra fordítva. (12-r. 66 1.) Pest, 

1854. Ny. Müller Emil. 
Ajtay Sámuel, N agy-Vár ad i. Erkölcsnemesitö való és költött történetek. (8-r. 

261, 2 1. és 1 rézm.) Pesten, 1813. Trattner Mátyásnál. E. M. 

Tartalma : 
Nafy Sándor és a halhatatlanság forrása. Persiai rege.^ — Tronfot troníTal. Igaz anecdot — A két Gé- 
niusz - A halálra ítéltetett háromszoros gonosztevő a mégis nemes indulatú ifjú. Egy prédikátor- nak bará'jához irtt levele - Egy haramia, mivel azt az emberi társaságból minden mani hibája 
nélkfll kirekesztették. A mogyoró-héj, vagy a csekélységből mi nagy szokott támadni. - Harisnya- 
pántlikák, vagy a gonoszság csudálatos fel fedeztetése — A talált gyermek. Igaz anecdot - A zehrai özvegy aszszony Már az igaz, hogy azt nem 5 tette ! vagy az itélethozásbeli hirtelenkedés. - Mit 
nem bátorkodik egy édes anya? Igaz történet. - Az eltitkolt gonosztettet a szél is kifávja. Joséfa, em bátorkodik egy édes anya? Igaz történet. - Az eltitkolt gonosztettet a szel is knuTja. Joséfa. 

agy az elragadtatott leány Iga? történet A nemtelen búja szerelem mire nem veszi az őszfStisI 

Muszhirván halMa, vagy hív jobbágyitól igazán szeretett jó fejedelem végső szíves elbúcsúzáaa. 

^nd- és karbeli 

/Google Dobrowsky Ibö^, ÖO kr. 
— A világ történetei a teremtéstől fogva a legújabb időkig. Minden rend- és karbeli Digitized by ^ Ajtay. 36 Aklen. 

olvasóknak, de leginkább a tanuló ifjúságnak köz hasznára kézi-könyvképen. 
2 darab. (8-r. VI, 411 és 14 ; 4, 432 és 12 1.) Pesten, 1814. Trattner János 
Tamásnál. M. E. 

List d' Francke 1886, 3 m. 
Ajtay Sámuel. Tanítva mulattató vig és érzékeny anekdoták. Meissner skizzéiböl. 
Egy képpel. (8-r. 271 1.) Pest, 1816. Trattner J. —.36 p. 

Dobrowski/ 188 -i. 50 kr. 

— Sámuel Antal. Fedor és Mária, a holtig tartó ritka hűség, és a'nagyra vágyásból szár- 
mazott gyászos, de niéltó szerencsétlenség tüköré. (8-r. 368 í.) Posony, 1817. Bel- 
nay Gy. A. M. 

— Mihály. L.: Ajtai. 

Akáb István, Néhai — , poétái maradványaiból az Éneás és Didó kártágói szerelmes 
történetjek, szerelmes játékbann, mellyet a szokott tavaszi szerdai s szombati kö- 
zönséges játszi szünnepek kezdetinn szokásbann volt póetai gyakorlásra állitott-ki 
a szerző S. Patak. 1784. Bika hav. 25.dikénn. (k, 8-r. 63 1.) Pozsonbann, 1806. Wé- 
ber Simon Péter költségével. 1.12 p. 

Dohrowskt/ 1S88, 60 kr. M. 

Akadály, melly a bal-keresztényeket örök boldogságba nem botsáttya be. (16-r. ;2 
lev.) Nagy-Szombatban, 1753. Az Acad. böttik. M. 

Akadémia könyve, Magyar — . Eredeti költemények. Szerk. Ormodi Bertalan. I. foly. 
2 köt. (12-r. 173, 176 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer Fülöp. Egy köt. 1.— 

— A magyar tudományos — , új alapszabályai. A megerösitési záradék leérkezéséig 
a tagok használatára rendelt második előleges kiadás, (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1860. 
Emich Gusztáv könyvny. M. A. 

Az 1. kiad. ^A m. t. társaság alaprajza^ c. a. jelent meg, L. : Alaprajza, 
Akadémiai értesítő. L. : É r t e s i t ő. 
(Akai, Ckristoph.) Cosmographia seu philosophica mundi descriptio. (16-r.) Casso- 

viae, 1837. Typis academicis Joc. Jesu. 
(Editio altéra.) Nuper ex diversis authoribus collecta, nunc denuo publicae luci 
data. (16-r. 4 lev., 174 és 536 1.) Cassoviae, 1839. Typis academicis soc. Jesu. M. 
Tartalma : 

Liber I. De mundo terraqueo. — Liber II. De mundo subtcrraneo. - Liber III. De roundo superterraneo, 
eoque animato. Liber iV. De mundo elemeniari. — Liber V. De mundo meteorologico. - Liber Ví. 
De mundo coelesii & structura coelestis sphaerae. 

Harmadik kiadás ezen cím alatt: 

— Cosmographia seu philosophica mundi descriptio. Laureatis honoribus Dni Joan- 
nis Bapt. Grueber dum in alma episcop. soc. Jesu universitate Cassoviensi prima 
aa. 11. & philosophiae laurea insigniretur promotore Chr. A. . . . a condiscipulis 
baccalaureis dicata. Anno 1741. (16-r. 7 lev., 148 és 636 1.) Cassoviae, typis acade- 
micis soc. Jesu. M. 

(— ) Continuatio cosmographiae seu philosophicae descriptionis mundi. Honori Dni 
Alexandri Barkoczi 1. b. de Szála a condiscipulis dicata, dum in . . . universitate Cas- 
soviensi promotore Joanne Földesi . , . suprema aa. 11. & philos. laurea insigniretur. 
(16-r. 4 lev. és 174 1.) Cassoviae, 1737. Typis academicis soc. Jesu. M. 

A „Cosmographia'^ 1737, kiadásának liber tertius-át tartalmazza, 

— Joannea. Epislolae heroum sacrae et profanáé. (12-r.) Tirnaviae, 1732. Typis aca- 
demicis. 

Horányiy nova memória. J, — Fejér^ hist, unir. hung, 

— Monumentum gratiludinis res gestas virorum, quorum singulari beneficio slat, aut 
ortiatur universitas Tyrnaviensis, brevi narratione exhibens. (12-r.)]^Tirnaviae, 1733. 
Typis academicis. 

Horánifif nova memória, I. 

Akáts, gen. Franz v. Grüner. Kunst der Scenik in asthaiischer und Ökonomi- 
scher Hinsicht, theoreliscb, praktisch und mit Plánén, wie auch als Beispiel des 
Verfahrens durch eine ganz scenirte Oper «Iphigenie auf Tauris> erlftutert. Als 
Handbuch für Intendanlen u. s. w. Mit 31 lith. Plünen. (8-r.) Wien, 1841. Maus- 
berger. 1.30 p. 

Aktén- und Reflexionen bey der Visilation der nSchst dem Fischerthore jjelegencn 
Apotheke zur heiligen Dreyfalligkeit Nr. 204. von untcrzeichnelem Jahre, Dalis und Digitized by Google iVlagovich. 37 Alapszabályai. 

der dazu von einem löblichen Magistiale der königl. freyen Stadt Prcssburg ab- 
geschickten KommissarieD. (2-r. 6 lev.) Pressburg, 1785. (Ny. n.) M. 

AUgoTich Sándor urnák, Méltgs. és Fö-Tiszt. — , választolt rozonai püspöknek . . . 
áldozza a pesti nevendék papság Május 3-kán 1810. eszlend. (k. 8-r. 3 lev.) Budán, 
a magy. kir. universitás lypogr. bet. E. 

Költemény. 

— Alexander. Sernio ecclesiaslicus, cjuem A. A., episcopus Zagrabiensis excelsi in 
regni Dalmaliae, Croatiae et Slavoniae banális ofíjcii regius locumlenens pro con- 
cione dixit. (4-r. 21 1.) Zagrabiae, (1830.) Typ. Fr. Suppan. M. 

— Dictio. qua Dn. A. A., episcopus Zagrabiensis. . ., post peracla gencralia r. Hun- 
cariae ii. staluum» et ordinum regnorum eorundem congregalionem apeiuit VII. 
kalendas Februarii 1831. (4-r. 8 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M. 

— Ctejenja i evangéliumi na vse nedelje i svetke celoj^a leta za potrebuvanje slavne 
biskupie Zagrebecke. (n. 8-r.) Vu Zagrebu, 1831. Pri Fr. Suppan. 

Alagja Fö-tiszt. Magócsy Istvánnak, Sz. Ferencz üdvözilöröl nevezet szerzet fö-igaz- 
gatójának, midőn 1843. az Eperjesi zárdát törvénvesen meglátogatta. (4-r. 6 1.) 
Eperjesen, 1843. Ny. Raedlitz Mihály. ' E. 

— Gyászos — , mellybc Mesterházy Nagy János ur halálát sóhajtozva siratja a soproni 
magyar társaság iker havának 11-dik napján 1803. (4-r. 2 lev.) Sopronban, Szísz 
Antal Jósef bet. M. 

Al-alapok, Az — . Első közlés. (8-r. 23 1.) Pest, 1843. Ny. Landerer 6s Heckcnasl. 

íLauffer V.) —.-^0 

Alap- és rendszabályai, A kőszegi takarékpénztár — . 2. megjav. kiad. — Siatutcnu. 

Reglement der Günser Sparcasse. 2. verb. Aufl. (n. 8-r. 47 1.) Güns, 1845. Gedr. b. 

Reichard u. Söhne. E. 

— és rendszabályai, A pesti szabadalmas magyar kereskedelmi bank — . (n. 4-r. 20 1.) 
Pest, 1842. Ny. Landerer és Heckenast. M. E. 

Alaphatárosatok a szab. ausztriai nemzeti bank jelzálogi hitel-osztálya számára. 
L : E 1 i s c h e r Boldizsár. 

Alapi, Conatontinl — , a Passione Domini e clericis regularibus scholarum 
piarum sine ellipsi, et synaloephe odarum Leonino-Sapphicarum libri trés. Ho- 
nori, ac venerationi Dni Stephani Augustini Nozdroviczky de Eadem ... in con- 
léslalionem sinceri affectus per eiusdem autorem anno, quo aD LeVe rVrsVs opVs 
IVVenlLIa CarMlna Venl. (8-r.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis. 
Horányiy ncn'ptores, L 

— cpigrammatum moralium, aenigmalum, ac tumulorum libri VII. (8-r.) Tyrnaviae, 
1745. Typis academicis s. J. 

Horányiy scriptores, I. 
~ apologorum moralium lib-i VI. Elegiarum unicus. (4-r.) Tyrnaviae, 1747. Typis aca- 
demicis s. J. 

Horánytf scriptores. L 
(Alapi Isn^o.) Lehet-e a vegyes házasságoktúl a beszentelést törvényesen meg- 
tagadni, vagy reversalist elfogadni? (8-r. 14 1.) Budán, 1840. A kir. egyetem bet. 

—.10 p. 
2. kiad., módosítva és némelly ellenvetésekkel bövitve. (8-r. 75 1.) Pest, 1841. — .20 p. 

— János. L. : A 1 a p y. 

Alaprajsa, A magy. tudós társaság — , és rendszabásai. (4-r. 28 1.) Pest, 1841. Ny. 
Trattner és Károlyi. M. 

2. kiad. Budán, 1833. A kir. egyetem bet. —.12 p. 

— a bács-megyei lótenyésztő társaságnak és jelentés annak munkálódásáról. (8-r. 16 
1.) Szabadka, 1846. Ny. Bittermann Károly. 

~ a somogyvármegyei lótenyésztő társaságnak és jelentés annak 1836. évi munkál- 
kodásáról. (8-r. 42 1.) Pest, 1836. Ny. Trattner-Károlyi. 

Alaptsab41jrai az abaúji helv. vallású egyházmegyei gyáminté2etnek. (k. 8-r. 23 
1.) S. Patakon, 1843. Ny. Nádaskay András. E. 

— Az aradi takarékpénztár — . 1840. (4-r. 8 1.) Aradon, ny. Schmidt J. bet. E. 
ü. a. (12-r. 18 1.) Aradon, (1845.) U. o. E. 

— Sz. kir. Arad városában alapitandó «vasárnapi tanoda» — . (8-r. 8 1.) Aradon, ny. 
Schmid Jósefnél. E. Digitized by Google Alapszabályai. 38 Alapszabályai. Alapszabályai, Az aradmegyei gazdasági fiókegyesület—. (12-r. 30 1.) Arad, 1845. 
Ny. Schmidt József. 

— A bácsi lóversen y-társaság — , s munkálódásainak eredményei 184r7-ben. (8-r. 
18 1.) Szabadka, 1848. Ny. Bitlermann Károly. 

— A Balaton gőzhajózási társaság — . (n. 8-r. 14 1.) Pesten, 1846. Ny. Tratlner és 
Károlyi. E. 

— A barsmegyci gazdasági fiókegyesület — . (8-r. 68 1.) Pest, 1846. Ny. Beiméi 
József. 

— A bihari gazdasági egyesület — . (8-r. 14 1.) Nagyvárad, 1843. Ny. Tichy Alajos. 

— Az elsü magyar általános b i z t o s i t ó társaság — , Pesten, 1858. (4-r. 18 és 2 1.) 
Pest, ny. Wodianer F.-nél. E. 

— Az clsÖ Pest-magyarorrzági bölcsőde — . Statuten der ersten in Ungarn zu 
Pesth gegründeten Sáuglings-Bewahr-Anstalt (Cröche). (k. 8-r. 23 1.) Pesten, 1852. 
Emich és Eisenfels künyvny. E. 

U. a. [Csak magyar nyelven.] (k. 8-r. 14 1.) Nagyváradon, 1854. Tichy A. nyomt. E. 

— A budapesti Concordia betegápoló- és temetkezési egylet — . Statuten des Pest- 
ofner Concordia Krankenpílege- und Leichenvereines. (n. 8-r. 33 1.) Ofen, 1860. Aus 
der k. k. Universit.-Buchdr. E. 

— A pesti 1 iikorgyár-ejíyesület — . Statuten der l'eslher Zucker-Fabrikalions- 
GcseUscli:ili (n. 4-r. 8 1.) [Pest, 1844.] • E. 

A pDsti C2iiki)rgyár-egyesület 1844. august. 1. napján alkotott alapszabályai némelly 
czikkelyeinek megváltoztatása. — Abánderungen der Statuten des «Pesli czukor- 
gyíir-egyesület* v. 1. August 1844. (n. 4-r. 4 1.) [Pest, 1846.] B. 

^ A dííbríiczeni István gözhengermalmi társulat — , mellyek — a III. részt ille- 
tőleg, a már 1848-ik évben kiadatott alapszabályokat módosítva — választmányilag 
újonnan átdolgoztattak, és helytartósági rendelet által megerösitettek. (n. 8-r. 20 1.) 
Debreczenben, 1852. Ny. a város könyvny. E. 

— A cs. kir. debreceni szab. kereskedelmi testület vasárnapi fiiskolájának. Sta- 
tuten für die Gremial-Handelsschule in der k. Frcistadt Debrezin an Sonnlajíen. 
(8-r. 19 1.) Debrecenben, 1857. Ny. a város könyvny. E. 

— A magyar e r d ö s z-egyesület — . (n. 8;r. 7 1.) Ny. Beiméinél. E. 

— 1847-dik évi augustus 30-án szabados Érsekuj várott alakult takarék pénz- 
tár — . (8-r. 27 1.) [Esztergom] Esztergomi Beiméi J. bet. E. 

— .A. fehérmegyei gazdasági egyesület —.(8-r. 12 1.) Székesfehérvár, 1859. .zv. 
Szammer Prlné bet. 

— A felső-tiszai gazdasági egyesület — . (8-r. 8 1.) [H. és év n.] 

— A magyar földtani társulat — . L. : K o v á t s Gyula. 

— A magyar gazdasági egyesület — . (n. 8-r. 16 í.) Pesten, 1845. Ny. Beiméi 
Jósef bet. E. 

— A magyar gazdasági egyesület — , és névjegyzéke 1859, évről. (n. 8-r. 80 1.) 
Pest, 1860. Herz János nyomd. E. 

— a gazdasági egyesületnek Szombathelyen Vasvármegyében. (8-r. 16 1.) Kőszeg, 
(év n.) Ny. Reichard Károly. 

Magifar éft német nyeJren, 

— A G ö m Ö r Kishonti tüzkármentö intézet — . (4-r. 4 lev.) Rosnyón, 1844. Kék László 
könyvny. E, 

— Gömöri ág. hitv. cvang. papi és tanitói özvegy árva-nyugintézet — . (n. 8-r. 8 1.) 
Rósnyón, 1845. Kék László könyvny. E. 

— A pest-budai hangászegyesület nyugdij-intézetének — . (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 
1841. Ny. Trattner-Károlyinál. E. 

— A hegyaljai bormívelő egyesület — . (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Ny. Herz János. 

— A hevesmegyei takarékpénztár tervezett — . (8-r. .30 1.) Egerben, 1846. Az 
érseki lyceum bet. E. 

— Az ipar-segély-egylet — . (n. 8-r. 18 1.) Debreczenben, 1856. Ny. a város 
könyvny. E. 

— A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egyletnek felsőbb 
helyen k. k. jóvá hagyott — . (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1847. Ny. Landerer és Hecke- 
nastnál. E. 

— Legfelsőbb helyen helybenhagyott pesti Jósef városi német szölőmüvelők te- 
metkezési egyesületének --. Allerhöchsten Orts genchmigte Slatuten des Pcsther Digitized by Google Alapszabályai. 39 Alapszabályai. Joseph-SlSdter deutschcn Weingártner Leichen-Vereins. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1845. 
Ny. Trattner-Károlyi bet. E. 

Alapszabályai, A budapesti kereskedelmi nyugdíj és betegápoló egyesület — . 
Siatulen des Pensions- und Krankenpflege-Vereins für Ofner-Pesther Handlungs- 
Individuen. (8-r. 21 1.) Pest, 1856. Landerev és lleckenast könyvny. E. 

— A kölcsönös töke- és jövedelembiztositási közintézet — . Húsz könyomatú 
táblával. Az eredeti szöveg után közli Krizbay Miklós. (Ti-r. 93 1.) Kolozsvár, 
18t2. A kir. ref. lyceum bet. — .24? p. 

— A kőszegi posztó- és gyapjú szövetgyár egyesület — . Statuten der Günser Tuch-. 
u. Wollmanufacturen-Fabrik-Aktien-Gesellschaft. (k. 4-r. 15 1.) Kőszegen, 1845. Ny. 
Reichard Károly és fiainál. E. 

— A közhasznúak barátai szám. alakult gyülde — . (8-r. 22 1.) Pest, 18i6. Tratt- 
ner-Károlyi. M. 

— a pestbudai mesterlegények társulatának. (4-r. 4 1.) Pest, 1856. Ny. Reimel és K. 

M'i////(i r A nf'tu f' n }/( irtn. 

— A pesti m ü e g y e s ü l c t — . Statuten des Pesther Kunstvereins. (n. 8-r. 11 1.) 
Peslen. 1845. Ny. Landerer és Heckenastnál. E. 

— a Nagy-Körösön felállítandó takarékpénztárnak. (8-r. 15 1.) Pest/,1860. Ny. 
Gyurián József. 

— A nagyváradi bölcsödé—. Statuten der Grosswardeiner Krippe, (8-r. 19 
1/) Nagyváradon. 1855. Tichy Alajos nyomt. E. 

-Nagyváradi takarékpénztár — . (8-r. 15 1.) N.-Váradon. ISÍ-S. Tichy 
Alajos nyomd. E. 

— A pesti nemzeti szinház nyugpénzinlézetének - . L. : Színház. 

— A buda-pesti jótékony nöegyesü letek — , mint azok az 1817. évben az egye- 
sületek keletkezése alkalmával'alapitattak. (4-r. 14 1.) Peslen, 1843. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. E. 

— A budapesti nyugdíj és betegápoló egyesület — . (8-r. 21 1.) Pest, ISiö. Ny. 
Landerer és Heckenast. —.10 p. 

yíuíji/ar és német Hffehen, 

— A legfölségesebb oltárszentség folytonos imádására és a szegény templomok 
felszentelésére Pesten alakult anyatársulatnak — . (16-r. 32 l.) Pest, 1860. Ny. Bei- 
méi .1. és Kozma Vazulnál. —.10 p. 

E. 

— A budapesti kir. orvosegylet — . (8-r. 8 1.) Pest, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. 

— A pápai zeneegylet — . (n. 8-r. 7 1.) Pápa, 1858. A ref. főiskola bet. E. 

— A pozsonyi casino — . Statuten des Pressburger Casino. (n. 8-r. 16 1.) [H., é. és 
ny. n.] M. 

— a pozsonyi takarékpénztárnak, (n. 4-r. 19 1.) [Pozsony, 18í;3. Ny. Wi- 
gand K. F.] E. 

— A kir. buda-pesti sebészek egyletének — . Statuten des königl. Pesth-Ofner 
chirurgischen Vereins. (n. 8-r. 19 l.) Pest, 1846. Ny. Landerer és Heckenastnál. E. 

— a legfelsőbb helyen jóváhagyott soproni kath. iskolatanitó egyletnek. — Statu- 
ten des allerhöchst genehmigten Oedenburger kathol. Schullehrervereins. 1846. (8-r. 
23 1. Druck von C. F. Wigand in Pressburg. E. 

— A f. t, püspöki hatóságok közfelügyelete alatt álló nyugdíj intézetnek a soproni 
közigazfratási Kerületben alkalmazott kath. oskolatanitók, özvegyei és árvái szá- 
mára, (k. 8-r. 12 ].) Sopron, 1857. Ny. Romwalter Káról. 

— A soproni selyem tenyésztő részvény társaságnak — . Statuten der Oeden- 
burger Seidenbau Actien Gesellscnaft. (n, 4-r. 7 1.) Sopron, 1845. Ny. Kulcsár Ka- 
talin bet. \ E. 

-"A szatmármegyei gazdasági fiók-, olvasó s mulatva társalgó egyesületnek. (8-r. 
20 1.) Nagy-Károly, 1847. Ny. Gönyei Gábor. 

~ A szegcdi temetkezési cgyle: újonnan szerkesztetett s a cs. kir. Pest-Budai 
Helytartóság által 1857. évi június 6-án helybenhagyott — . (n. 8-r. 16 1.) Szeged, 
1857. Ny. Burger Zsigmond. E. 

— Az ö cs. kir. fensége Mária Dorottya föhgnö pártfogása alatt álló pesti szegény 
gyermekkórház egyesületnek, (k. 8-r. 22 I.) Pesten, 1843. Ny. Landerer és 
Heckenast. M. 

2- kiad. (k. 8-r. 22 I.) Pesten, 1855. U. o. Digitized by Google Alapszabályai. 40 A^^ibach). 

Alapszabályai, A székes-feiérvári első magyar kölcsönösj életbiztosító 
intézet — . (8-r. 3^ 1. és 2 melléklet.) Pesten, 1847. Ny. Beiméi Józsefnél. E. 

— a székes-fejérvári méhtenyésztő, gyümölcsfanemesitö és dohány- 
termesztő gazdasági egyesületnek. (12-r. 24 1.) Székesfejérvár, 1841. Ny. Szám- 
mer Pál. 

— A S z e n t - I s t V á n-társulatnak felsőbb helyen megerősitelt — , és az 1857. ju- ; 
lius 9-iki közgyűlésen mondott alelnöki beszéd. (12-r. 37 1.) Pest, 1858. Emich 
Gusztáv könyvny. E. 

— Aszombathelyi Gizela-egylet — , és alapítási évkönyve, (n. 8-r. 15 1) Szom- 
bathelyen, 1858. Bertalanffy Imre nyomd. E. 

— A boldogságos Szűz Mária szeplőtlen szent szivéről nevezett kalocsai társulat- 
nak — , egybekötve a társulati ajtatosságnak napi rendével, imádságaival, és né- 
melly énekeivel, (n. 8-r. 30 1.) Szabadkán, [é. n] Ny. Bittermann Károly. E. 

— Takarékpénztári egyesület — . Temeswárer Sparkasse-Statuten. (n. 8-r. 43 1. • 
Pesten, 1846. Ny. Béimel Józsefnél. E. 

— Legfelsőbb helyen helybenhagyott pesti temetkezési egyesület — . Aller- 
höchsten Orts genehmigte Statuten des jrsten Pesther Leichen-Vereins. (n. 8-r. 33 
l. [H., é. és ny. n.] E. 

— Az első magyar Tisza-gözhajózási társaság — . (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1847. 
Landerer és Heckenast bet. E. 

— A tiszánínnení helv. hitv. egyházkerüle tben 1843. évben alapított papi 
özvegy s árvatárnak 1853. évben módosított — . (n. 8-r. 12 és 3 l.) Sárospatakon. 
1853. A főiskola bet. E. 

— Az ungh-zabolchí gőzmalom társaság — . Megállapittaltak 1840-ben December 
13-dikán Nagy-Kállóban tartatott társasági nagy gyűlés által. (n. 4-r. 8 és 2 1. 
Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos által. E. 

Alapszabálsrtervezet a Puszta-Varsányból Szt— Istvánig vonulandó dunai védtöl- 
tések építésére és Ócsától szintén Szt.-Istvánig vezetendő Örjeg-Tarjáni csatorna 
ásatására ideiglenesen alakult társaság által Kalocsán 1856. jun. 22. 23. tartott 
gyűlés alkalmával. (2-r. 12 1.) Pest, 1856. Ny. Müller Emil. 

Alapterve, A felállítandó borsodi asszonyi eggyesület — . (8-r. 8 1.) Kassán, 1840. 
Ny. Werfer Károly. E. 

Alapvonalok, Földrajzi — , a középtanodai első osztály használatára, (n. 8-r. 29 és 
2 l.) Pest. 1850. Ny. Kozma Vazulnál. —.8 p. 

M. 

Alapy János. Annus jubíleus az az : Nagy Méltóságú és Fő Tiszt. Vásonkői gróíí 
Zichy Ferencz urnák . . . győri püspöknek, és azon nevezetű vármegye fő ispánnyá- 
nak, . . . papi ötvenedik örvendetes esztendeje, mellyet a titulált püspök . . . máso- 
dik primitiája alkalmatosságával az országnak minden részeíbűl, és a szomszéd 
tartományokbúi öszve-jött ritka sokaság előtt a győri nagy templomban Kis-asz- 
szony havának 15. napján élő nyelvel kí-hirdetett. (2-r. 12 lev.) Nyomt. Győrbe, 
1775. Streibig Gergely János által. M. 

Alanda, Josephns. Disquisítio astronomica de maculis lunae. (4-r.) Wittebergae. 
1729. 

Horányiy nova memória. I. 

Alanda aquílam induta, igne fulmináns, et Hungarorum frameam vibrans, de hostibus 
suis gallo, leone et aquila triumphans, in oratorio musico his tribus Ingubrem in 
modum concinentibus, laeta accinit. (k. 8-r. 13 1.) [H., é. és ny. n.] M. 

Alazay Jöisef Tamás. A világ közönséges történeteinek ékességei, mellyeket öszve 
szedett, és az esztendőknek folyása szerént világ teremtésétől fogva egész a mi 
üdönkig elrendelt, s Méltgs. tolnay gróff Festetics György urnák . . . pártfogása 
alatt ki botsáiott. (8-r. 63 lev. és 267 1.) Posonyban, 1794. Schauff János bet. M. 

A(lbaoh), J. S. Uiber menschliche Unzufriedenheit. Gesprochen in der Ordens- 
kirche der E. E. V. V. Dominicaner zu Oedenburg. (8-r. 30 1.) Eisenstadt, 1825. 
(Ny. n.) E. 

— Stanisl. Was ist der Ablass? Ist es der Mühe werth, selben zu gewinnen? 
Bei Gelegenheit des Jubiláums 1826 in der innern Stadtkirche. (8-r. 32 1.) Pest, 
1826. 

— Heilige Anklánge. Gebete für kath. Christen. (12-r. 380 I.) Pesth, 1828. Druck von 
Trattner-Károlyí. Digitized by Google Albach. 41 Álbely. 

3. Aufl. (12-r. 418 és 6 1.) Pesth, 1831. Jos. Müller. 3.36 p. 

4 verm. Aufl. Mit 4 Kupfern. (12-r. 426 1.) Pesth, 183i. U. o. 3.36 p. 

5. Auíl. Mit 6 Stahlst. (12-r.) Pesth, 1836. ü. o. 3.36 p. 

6. Aufl. Mit 6 Stahlst (12-r. 418 és V 1.) Pesth, 18K). U. o. 3.36 p. 
8. Aufl. Mit 6 Stahlst. (12-r. 468 és VIII 1.) Pesth, 1844. Müller'sWw. u. Sohn. 3.36 p. 
9.. nach der vermehrten 8. unveránd. Aufl. Mit 6 Stahist. (12-r. 4 és 474 1.) Pesth, 

1845. Gebrüder Müller. 3.36 p. 

11.. nach der vermehrten 8. unvorandertcn Orig.-Aufl. (12-r. 4 és 474 1.) Pesth. 1850. 

A. Müller. 3.36 p. 

M. 
13., nach der verm. 8. unveránd. Orig.-Aufl. (12-r. 4 és 474 1.) Pesth, 1855. E. 
Müller. 3.36 p. 

M. 
Albach, J. S. Erinnerungen an Gott, Tugend, Ewigkeit. Predigten. (8-r. 2, 425 és 6 1.) 
iest, 1831. Jos. Müller. 1.50 

£. M. 

— Kurze mathematische, physische und politische Geographie. Als Einleitung zur 
Erdbeschreibunfr überhaupt und besonders zur Geographie von Ungarn. Zum 
ünterricht für Kinder. Mit einer Kupfertafel. (8-r. 84 ].) Pesth, 1834. Jos. Müller. 

E. Bl 

— Kurze Geographie von Ungarn, zum ünterrichte für Kinder. Nebst einem vier- 
fachen Anhange iür Erwachsene, betreíTend die Grösse, Volkszahl und Schulan- 
stalten der Gespanschaften, Stádtc und vorzügl. Marktflecken des Reiches, sammt 
einer Uebersicht der Klöslerzahl derselben. (8-r. 207 1.) Pesth, 1834. Jos. Müller. 

— Magyarország rövid földleirása gyermek oktatásra. Egy a vármegyék nagyságát, 
népességét, oskolaintézeteit, az ország városait, legjelesebb mezővárosait, klastro- 
mok számát tárgyazó idösbeket illető négyszeres függelékkel. Németből ford. G e g ö 
E. N. (8-r. 176 1.) Pest, 1834 Müller József. —.50 p. 

£. M. 

— Szent hangok. Imádságok katholikus keresztények számára. Ford. N. G. (k. 8-r. 
IV és 260 1.) Kassán, (1834.) Wigand György könyvárosnál. 1.20 p. 

£. 

— Szent hangzatok. Imák keresztény katholikusok számára. Fordította Sujánszky An- 
tal, ik. 8-r. 427 és 7 1.) Pest. 18^9. Müller Emil. 3.36 p. 

2. kiad. (k. 8-r. 427 és IV 1.) Pest, 1850. U. o. 3.36 p. 

A 11. eredeti kiadás után 6 aczélmetszetlel ; 3. kiadás, (k. 8-r. 427 Lés 31ev.) Pesten, 
1857. Müller (Emil) könyváros. 3.36 p. 

£. M. 

— Emlékezetek az Istenről, virtusról, örökkévalóságról. Forditotta A. D. G. (8-r. 478 
1.) Kolosvár. 1835. Kir. lyceum bet. M. 

— Der Weise in der Zeit der Trübsal. Ein Wort der Stárkung und des Trostes, ge- 
schöpft am Kreuze Jesu und gesprochen am zweiten Tagé der Ostern, zunachst an 
Jené, die durch die Ueberschwemmung der kön. ung. Freistádte Ofen und Pesth 
za Schaden gekommen sind. (8-r. 66 1.) Pesth, 18.38. Jos. Müller. £. M. 

— József. Rövid mathematicai, physicai és politicai földleírás. Bevezetésül a föld- 
leíráshoz általán véve, különösen Magyarország földleírásához. Gyermekek oktatá- 
sára. Magvaríta Schűltz István. Egy kőnyomat táblával. (8-r. VI és 65 1. és 1 lev.) 
Pesten, 1844. Emich Gusztáv. (Ny. Werfer Károly Kassán.) —.24 p. 

£. M. 

— J. S. Stunden der Andacht. Erinnerungen an Gott, Tugend und Unsterblichkeit. (12-r.) 
Pest, Gust. Heckenast. 3.— 

Albani. Oratio, ab eminentiss. Dno. cardinale A., S. collegii decano, in ca- 
pella conclavis die 1. Decbris 1799. recitata. (k. 4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, (1799.) Typ. 
Venc. Jelinek. E. 

Albely, A. P. Encyclopedica in ivridico-politicvm stvdivm introdvctio, quam Javrini 
anno 1829., cvm praelectionvm svarvm exordio servavit A. (8-r. 29 l.) Comaromii, 
1830. Typ. E. V. MTeinmüller. £. M. 

— Philosophiae juris praecognita. (8-r. 74 1.) Comaromii, 1831. Typ. Em. Val. Wein- 
müller. A. E. M. Digitized by Google Albely. i2 Albcr. 

Álbely A. F. A lélek halhalallanságáról. (8-r.) Szeged, 1836. 
Ortvaify KiO ér egij fiiiakola életéhuL 

Alber, Joan. Nep. Cogitationcs pliilosophicae de immediato corporum contactu 
theoriam d. Jos. Roger Boscovichii respicienles. (8-r. 127 1. és 1 rajzt.) Viennae, 
1782. Typ. Jos. nob. de Kurtzbeck. — .30 p. 

— institutiones históriáé ecclesiaslicae in qvibos a nato Christo ad annvm 1790. res 
religionis, et vicissitvdines in ecclesia notabiles omnes, et ad notionem, publici 
ipsivs statvs perlinentes ordine temporis plcne, et distincte proponvntvr, lestivm 
avctoritatibvs vbiqve confirmanlvr, atque controversiae historicae crilice perlrac- 
tantvr. 2 tömi in 4 parlibus. (8-r.) Colocae, 1793. Typ. scholarum piarum. 6.30 p. 

Horowitz 1S76\ 2 f/f. E. M. 

Tom. I. pars 1. (Ifi lev., 451 1. <» 1 Ipv.) Pars 2 (445 1. és 1 lev.) 
Tom. II pars 1. (4^2 1 és 1 lev.) Pars 2 (508 1. és 12 lev.) 

Edilio secunda auctior, totaqiic novis curis claborata. 5 tomuli. (8-r. X, 11—698 1. és 
1 lev. ; 374 1. c.s 1 lev. ; 391 és 1 1. ; 057 és 1 1. ; 526 és 6 í.) Agriae, 1825. Typ. 
lycei archi-episcopalis. 11 HO 

Dohrowaki/ 1S88. 3 frf 40 ki\ E. M. 

— Oralio in instauratione coelus Mariani in gymnasio Colocensi apud scholas pias 
habila ad diem XV. Augusti 1795. (-íí-r. 23 1.) Colocae, typ. scholarum piarum. M. 

— Interpretatio sacrae scriplvrae per omnes vetcris et növi teslamenli libros. <S-r. 
59 1.) Pcsthini. 1800. Typis Matthiae Trattner. E. 

— Interpretatio sacrae scriptvrae per omnes vetcris et növi testamenti libros. 16 
vol. (.S-r.) Pcsthini. 1801— í-. Tvp. M. Trallncr. E. M. 

í- r.encí:!".-?. XXIV, (5561 é*-- 1 lérk.) 1801. lí. Exodvs, Lcvilicvs et lib nvnicr. (743 1.) 1801. líl. Dev- 
teronomivm, Josvo, liber jvtiicvm ct Rvlh. (G30 1. és 1 térk 'i 1802. I». Libri qaatvor regvm. (067 I.) 
1802. . Jl. libri Farilipomeiion, 11. libri K-drac. lib. To iae, Jv.lilh el Esther. (590 I.) 1802. YI. 

Libor Job et libcr Psalmorvm a*l 50 Pbalmvm. ftíOl 1 ) 1802 VII. Liber Psalniorvm a Psalmo 51. 
a«l íincin. (619 1.) 1802 VIII. Proverbia, eo«:l('>iosl< s. canlicvm cantorvin. sápit nlia, ecelesiaílic. (G70 
1.1 1803. '" IX Kccle^iasticvs a tap. XXI el Isaias i884 1.) 1803. X. Jorf-nnas, Tbroni, ííarvch, Kze- 
chiel. (892 1 ) 1803. XI. Daniol et prophelae minőre^. (780 I.) 1803. XII. Libri Ú Machabeorvm et 
Kvan^r. S Malthlaci. (887 1 ) 1804. Xlll. Kvanpeliuni S Ma ci, Lucae cl Joaiinií? (822 1 ) 1S04. 
XIV. Actvs Apostolorvm. Kpii^t. S. Pavli ad Rom. et I. a.I Cornith. (846 1. és 1 térk.) 1804. XV. 

Epitílola K. i'auii Apostoli a<l Clorinlhios secunda, ad ííalal , Ephos., Philipp., Coloss., Thetísal., Ti- 
moth, Titum ct Philenionem. (728 I) 1804. XVI Epislola B. Pauli ad Hcbracos. item epi&lola B. 
Jacobi, duac Pelri, trés Joannij?, una Judae et Apocalypsis B. Joannis Apobtoli. (870 1) 1804. 
jitn'owHz ]S76. 7 jtt Mj kr. 

— Institutiones linguae hebracac. (n. S-r. Í77 és 5 1.) Vionnae, 1807. Typ. Ant. 
Scinnid. E. 

[Edit 2.] (n. 8-r. 293 és 7 1.) Budae. 1820. Typ. reg. iiniversitalis Pestié nsis. E. 

— lnstitiUione-< hermcnevticae scriptvrae sacrae vetcris testamenti. 3 to- 
muli. uS-r. 510 1. és 1 lev.; 18 í- 1.; 502 1. és lev.) Pcsthini, 1807. Typis Matth. 
Traltncr. 12. — 

Horowitz 1S7G. 2 frf. E. M. 

Juxta systema theologiac novissime praescriptum concinnalas secundo edidit. 3 to- 
muli. (8-r. VI. 7—436 1. ; 470 1. és 1 lev.; 3W 1.) Pestini, 1817. Typis Joan. Thomae 
Trattner. 12.— 

£. M 
Juxla svstema theologiae novissime praescriptimi concinnatas tcrtivm edidiL 3 tomuli. 
(8-r. 400 és 2; 428 és 1; 318 és 2 1.) Peslini, 1827. Ty-pis M. Trattner. 12.— 

Tom. I. Archacoogia biblica. 

Tom íl. íntroductio in libb. script. s vet. test. ct conindem apológia. 

Tom. IlL Regvlae scriptvram s. interpretandi, eL exepetica exercitatio. 

— Inslitvtiones hermencvticac scripturae sacrae növi testamenti. Quas jvxta 
systema Ibeologiae novissime pracscriptvm concinnatas edidit. 3 tomvli. (8-r.) 
I estin i. 18 IH. Typis Joann. Tli. Trattner. M. 

Tom I. Regvlae interpretandi. Introdvctio de generális in libros script. s. nov. test. et eorvndem apologja. 

(X, II 302. 1., 1 lev. és 1 rézmetsz, cimkép 
Tom. II. Introdvctio speciatim in quatvor evangelia, eorvm epilogia, et exegesis. (478 1.). 
Tom III íntroductio in libros reliquos növi testamenti, et eorvm exegesis (431 és 1 1.) 

— Dissertationes in selecta argumcnta históriáé eccles aslicae J. N. A. 2 tomuli. 
in. 8-r. VIII, 9—475 1. és 1 rézm. ; 567 és 1 1.) Peslini, ISiO. Typ. Joan. Th. 
Trattner. 5. — 

£. M Digitized by Google Alber. u\ Alberti. 

Tom I. De S. Petri apostoli episcopatu Romano. — De oripine scdium patriarcholium, et metropolitana- 
rum. — De S. Victore papa, et rolycrate Kphot«ino episcope — De S Cypriano asseronle, episcopa- 
tom unum esse, eujus pars in soiidum a sinfnilia episcoj)ia teneatur — De dissidio inter Cyprianum 
ct Stcphanum papám quod Baptismum per haerelieos administratum, — De >ii(*aono I oecunienico 
concilio — De canonibus concilii Xicaeni — De canone sexto concilii Nicaoni — Ce concilio Sardi- 
censi. — De Liberio papa, el Osio Cordubenbi epibcopo 
Tcni II. De Honorio I papa — De léidoriena collectioiie dccrctalium — De concilio Constanliensi. — 
l)e concilio Basiliensi — De concilio Florentino De libertalibua ecclcsiae Gallicanae. Do jure 
principum circa Sacra. De Febronianibmo. 
horotritz 1S76. 1 frt 2it kr. 
Alber, Joan. Nep. Epitome inslitutionum históriáé ecclesiasticae. (n. 8-r.) Agriae, 

1826. Typis lycei archiepiscop. 3. — 

Appendicula ad epilomem institutionum historiac ecclesiasticae. (^8-r. 28 I.) Ajjriae, 

1826. U. o. M. 

Albert. Frantzia szabad?ágfa, mely tavai a PünkÖsl-utánni 25-ik vasárnaponn né- 
metül előadalolt P. A. állal. Most pedijr magyarra forditatott P. Z. papoktól. Urunk 
1793. esztendőjében. (8-r. 32 1.) 1793. [H. és ny. n.] M. 

- A frantziák szabadságának fája, mellyel Pünkösd után való XXV. vasárnapon, a 
mustár magról tarlatolt prédikátziónak alkalmatosságával, á német nemzetnek 
hasznos tanúságára egy TiClki-Atya élo nyelven elö adott, és nyomtatásban ki- 
botsátott Botzen nevezetű Tirolisi városban 1792. — A Német-nyelvet nem tudó 
Haza-fiaknak kedvekért magyarra ford. Berta György. (8-r. 28 1.) Győr, 1793. Slrei- 
big Jüsef bel. M. 

- Franx Jos.. v. Mont e-D e g o. Neuestes polytechnisches Rccept-Taschenbuch, 
enthaltend 250 durch Neuheil oder Gemeinnützigkeil ausgezeichnete Vorschriften 
ans dem Gebiete der Haus- und Feldwirthschaft, der technischen Chemic • und 
Gewerbs-Kunde u. s. w. (8-r. 271 1.) Leipzig u. Pesth, 18i5. Verlags-Magazin. 

- Ferencz, Monté Dégoi. A folyó évi július hó 28-án bé állandó napfogyatko- 
zásról. (8-r. ib 1.) Egerben, 1851. Az érseki fötanoda bet. M. F. 

- Német nyelvtan, németül tanulni kivánó minden magyar, jelesen pedig a magyar 
tanuló ifjúság számára. (8-r. 7 lev., 251 l. és 2 lev.) Egerben, 1860. Az ér>'cki 
Ivceum bet. 1.— 

M. 
2. ícim-i kiad. (8-r. 7 lev.. 251 l. és 2 lev.) Egerben, 1860. Jentsch G. —.60 

- Huldigungsgruss zum 24. April 18ői; aus Erlau's slillem Mátra-Thale dem allcr- 
höchsten Kaiserpaar ehrfurchtsvoll entgegentönend. (4r-r. 2 lev.) Erlau, \^bi. Gedr. 
ia der erzbischöíl. Buchdruck. M. 

- Freudengruss eines dankbar ergebenen Herzens bei der Rückkehr Sr. Excellenz 
des Hochwürd. Herrn Erzbischofs zu Erlau Adalbert Bartakovics v. Kis-Appony 
ans Wien am 22. Juni 1856. (n. 8-r. 2 lev.) Erlau, gedr. in der crzbischöQ. 
Bochdruck. M. 

- Allerunterthánigster Huldigungsgruss Sr. Majeslát Franz Joseph dem Ersten . . . 
bei dessen beglückenden allerhöchsten Anwesenheit in der Stadt Erlau am vierlen 
Septemb. 1857. (4-r. 4 1.) Erlau, gedr. in der erzbischöíl. Buchdruck. M. 

- A naprendszerről. (4-r. 15 l.) [H. és é. n.] 

- Qeorg. Rede zur ersten Jahres-Feier der österreich. Reichs-Verfassung vom 4. 
Márz 1849. gehalten in der evang. Kathedralkirche in Kronstadt. (8-r. 10 l.) Kron- 
stadt, 1850. Gedr. bei Joh. Gött. 

- Predigt über die Dankbarkeit, welche wir den Wohlthatern unserer Gemeinde 
schuldig sind, über Lucas V. 1—11. am 5. Sonntag nach Trinitatis 1851. in dcrev. 
Kirche zu Kronstadt. (8-r. 14 1.) Kronstadt, 1861. Gedr. bei Joh. Gött. 

-Sándor, Mariái — , költeményes munkái. 1. füz. (8-r. 32 1.) Pozsony, 1829. Ny. 
Landerer. 

AlWrti Masni, Beati — , paradisus animae. Duobus libris complexus : quorum altér 
de virlutibus, altér de adhaerendo Deo ágit. Dum in seminario Varadiensi B. V. 
M. Elisabeth Visitantis. Tractatum de actibus humanis propugnaret . . . .Joannes 
Dányi. Sub praesidio F. Martini Slreska . . . auditoribus obtata. Anno qVo sanC- 
tVs BonlfaClVs MarlYr Veneratlonl Debltae ple eXposJtVs fVlt. (8-r. 5 lev. és 243 
1.) M. Varadini, (1749.) Typis seminarii per Mich. Becskereki. M. 

- enchiridion pláne aureum, de veris perpetisque virlutibus, hac edilione multis Digitized by Google Albcrtini. 44- Album. in locis correctum, et varié illustraium. Modo sumptibus abbatiae Zirciensis 9 
ordinis cisterciensium cum facultate re-impressum. (8-r. 8 lev., 17—155 és 2 1. 
Weszprimii, 1806. Typ. Micb. Szaminer viduae. M. 

Albcrtini. Lelki énekek. (12-r. XX és 435 I.) Pápán, 1842. Ny. a ref. főiskola bet. —.36 p. 

M. 

Albertini, Reparatns. Rede von dem Werth des Alters und von unseren obliegen 
flen Píiichten gegen dasselbe, welche am 17. SepL 1826. als der hochehrw. k. l; 
Feld-Superior von Ungarn . . . Mathias VicLorinus v. Varjú, in der am selben Tagi 
ihr Scbutzfest die ErhÖhung des heil. Kreuzes feiernden k. k. Garnisons-Kirche zl 
Ofen, dcm Ewigen sein feierlicbes Dankopfer. wegen soiner 50-jíirigen Priester 
würde dargebracht hat. (8-r. 20 J.) Ofen, (1826.) Königl. Universit. M. E. 

Albertrandego. Panowanie Henryka Walezyusza i Stephana Batorego krolow pols 
kich. Z rekopismow A. podlug wydania z. onacewicza. Z dolaczeniem pami etn^ 
ków historyi Stefana Batorego Dotyzaczych. (n. 8-r. 4 lev., 428 1. és 4 lev.) ^ 
Krakowie, 1849. Nakladem i drukicm Jozefa Czecha. M. 

Albinyi, Steph. Grammaticae latináé pars praecipua, eaque ad formandos grammig 
listás maximé necessaria, utpote : Etymologia ut fieri potuit perspicue, breviter, é 
tamen plene exposita, cum praeviis notionibus orthoepiae, orthograpbiae et calli 
praphiae, additisque paucis universalibus praeceptis ad voces construendos synthej 
ticis, et ad melius lependum prosodiacis. in usum discipulorum suorum edita. f8-r 
103 1.) [Eperiessini] 1820. Typis Mich. Raedlitz. E. M. 

Albo, Josef. Ikarim. (8-r. 26 1.) Pressburg, 1853. Ant. v. Schmid. M. 

Alborgetti, Frana. Abhandlung von dem besondem Schutze des Slaates gegen áei 
Handelsstand und den vorzüglichsten Mitteln diesen zu unterstützen. Nací 
Grundsátzcn der politischen Handelswissenscliaft verfasst. (8-r. 78 1.) Pest, 179(| 
Gedr. b. M. Trattner. M. I 

Albrecht J. F. E. A némberek titkai. Anyák és hajadonok oktató könyve. A nöned 
tisztulás első beállásáról; a tisztulás időszakának nyavalyáiról, a fehér folyás kij 
válásáról, a nőnem rendeltetéséről, a páros életről stb Hiedelemmel előadva. Mai 
gyárra fordítva Szilágyi Miklós által. (k. 8-r. XIÍI és 159 1.) Kolozsvár, 185l.Tilsc^ 
János. — .56 

— Josef. Das ungarische Munizipahvesen. (12-r. 150 1.) [H. és é. n.] M. 
Albrich, Joh. Carl. Anleitung zu rechtsbestándiger und den siebenbürgisch-sachsi! 

schen Municipalgesetzen gemásser Einrichtung schriftlicher Aufsatze. (8-r. II éS 
163 1.) Hermannstadt, 1815. Mart. v. Hochmeister. J 

— Handbuch des sachsischen Privatrechtes. (8-r. XIII és 212 1.) Hermannstadt, 181^ 
Mart. V. Hochmeister. E. M. 

— Siebenbürgens öíTentliches Recht. Zum Behuf der Gymnasialvorlesungen. (8-r. 31 
1.) [Hermannstadt, 1817. Druck v. Joh. Barth.] E. 

— Vorschiage zu einigen Verbesserungen, welche der gegenwártige Gang der VerJ 
waltung in der sáchsischen Nation bedarf. (2-r. 12 l.) Hermannstadt, 1833. Li^hogií 
bei Mich. Bielz. 

— Erwerbung dringlicher Rechte durch Uebergabe, Pfandrecht, Schenkung und Tauscl^ 
lm Auftrage des Komes der sáchsischen Nation entworfen zu Hermannstadt aií 
10. Mai lasa (2-r. 15 1.) Hermannstadt, 1838. Lithogr. bei Mich. Bielz. 

— Prüfungsfragcn für die Schüler der rechtswissenschaftlichen Vorlesungen aű 
Herrmannstádter Gymnasium A. C. (2-r. 11 1.) Hermannstadt, lithogr. bei Bielz. 

Albmn des Balaton. Erinnerung an Füred und seine Umgebung. Enthaltend Iá 
(lithogr.) Ansichten der schönsten Gegenden am Balaton (Plattensee), mit denj 
Uebersichtsplane des Balaton und dem erkiarenden Texte. Nach dem ungar. Orii 
ginal bearbeitet und mit den neuesten verlásslichsten Daten vermehrt. (n. 8-r. 3(1 
1.) Pest, 1854. Lauffer u. Stolp. 2.— 

— az ifjúság számára. — Album für die Jugend. (4-r. 81 1., 1 lev. és 4 kőnyom, 
kép.) Prága és Lipcse, 1858. Kober J. L. (Budapest, Lampel Róbert). Kötve 

Tartalma : 
Költemények DiefTenbach, b Eötvös József, Garay János, Kisfaludy K , Kölcsey, Lenaa, Pap Endre, 
Petőfi, Proschko, Szentmiklóssy, Vacholt Sándor és Vörösmartytól, magyar és német nyelven. 

— Losonci — . Szerkeszti Korányi Viktor, (n. 8-r.) Pozsonyban, 1852. Nyom. az elöblj 
Schmidféle könynyomd. Digitized by Google Album. 45 Album. Album, Nagy-enyedi — . 1851. Szerk. Szilágyi Sándor, (n. ö-r. 6, 276 1.) Budapest, Lu- 
kács László. '^.— 
Tartalma : E. M. 
Szilágyi Ferenc Erdély gyásznupjaiból. Történeti rajz. — Knthy Lajos Székely Katalin Tör- 
téneti novella. — Jókai Mól Koronát szerelemért. — Egresi Gábor. Törökföldi jegyzetek. — 
Kemény Z sigmond. A szív örvényei. 
K öltemén y e k. Ar any J án 08. A dalnok búja. — Erd é lyi János. Az éji harcz — Gyulai 
Pál Erdély határán. Emlékkönyvbe. Beteg ágyon. Esküvő előtt. — Lévai József Vándor emléke 
Ha meghalok. Gr. Teleki Eszter halálakor. — Petőfi Sándor. Hozzám jösz-e ? — Sujánszky 
Icmetőben. — Sükei Károly. A fecske Halála-ábránd. Lány-dal. — Szász Károly. Az 
enyedi temetőben. Nem álmodád-e ? — S;z c m e r e M i k 1 ós. Kedvteléseim — Szilágyi István. 
Ős-időből. — To^ p a Mihály. Levél egy barátom után. 
DohrotoBky 18b8. 2 frL 
VL köt. (n. 8-r. 1-272. 1.) Budapest. 
Tartalma : 
Jósika Miklós. Ara a halottas ágynál. Eredeti novella , — T o m p a Az öreg szolga (Költem ). — 

— Gyulai. Fáradt vag^'ok (Költem.) — PapEndre. Elet és dal (Költem ) — G y uTa i P á 1. Fanni. 
-Erdélyijános. A csodakürt (Költ ). — Szemére Miklós Kandallómnál .(Költ.) — M e n- 
t o T i c h F;e r e ne z. A pusztán (Költ.). ~ Pap Endre Intés (Költ.) — Lévai. Óreg nagy anyám 
(Kült.;. — Dobsa Lajos. Egy hiba. - Sükei Károly Álmodó szerelem (Költ) Szilágyi 
Sándor Szomorú esztendő. Tört. korrajz. Lévai. Károly király. (Költ.). Szász Károly. 
Gaitare (Költ.) Hugó V. után. Pap Endre. Szüret után (Költ.) A szecsényi convent. 1705. 

A r an y .J á n o 8- Ráchel .Költ ). — S z á s z K. Nem álmodád ? (K5U.) S z á s z K. Idához (Költ.). 
ü. a. Allottál-e? (Költ). 

Több nem lett kiszedve. Egyetlen példán i/, meli/nek utolsó ivei csak kefelevonat- 
ban léteznek, Szilagifi Sóndornál van. 
— A «Pes t i N ap I ó> muít félévi t. előfizetőinek a f. évi február és martius havá- 
ban kimaradt számokért. Kiadja a « Pesti Napló > szerkesztősége. (8-r. 232 és 20 I.) 
Pest, 1858. Emich Gusztáv. E. M. 

Tartahna : 
Kl ausztriai törvényhozás mozzanatai Magyarországot illetőleg 1858. év első felében 
Falk Miksa. Pénzüg^'i és államgazdászati tájékozás 
I GregussÁgost. Közhasznú magyar könyvek 1858-nak első feléből. 
Pompéry János. Az első magyar általános biztosító társaság. 
Salam on Ferenc. Legújabb regényeink. 1) A hat Udcrszki leány. Irta Jósika M. 2.) Az atyai ház. 

Irta Pálffy Albert, 3.) Vetélytársak. Irta P. Szathmáry Károly. 
A magyar időszaki sajtó hazánkban az 1858. év első felében. - Társulati tevékenység hazánk- 
ban: Ami. társaság. A m gazd. egyesület. tolyószablyozás: Tiszaszabályozás, Kőrös-Be- 
rettyó Szamos. Tur Maros. A csallóközi csatorna. Nyitra-Zsitva folvó. — Takarékpénztárak. 

— Színház — Külföldi szemle. Francziaorszag Anglia. Az első magyar ált. biztositó társaság 
! fő- és alOgynökei Magyarországban. 

-Szépirodalmi—. Szerk. Enyedy Miklós. (12-r. 306 I.) Pest, 1856. Ny. Müller 
\ Emil. 2.— 

-Szigeti — . 1860. Kiadták Szilágyi István és P. Szalhmáry Károly. 2 kőnyom. 
, arczképp. (4-r. 8 és 32Í 1.) Pest, 1860. Ráth Mór. 4.— 

I Tartatma : 

VáradyGábor. Sziget ismertetése. T o m p a. A szent küszöb Estvo (Költ ) P. Szathmáry 
K. B Kadák Istvánne. - M e 1 a n i e. Románcz Mari sírján. Hozzá Szerelemben (Költ.}. B. J ó- 

I i k a J a 1 í a. Semmit félig S. L i n a. Őszi rózsák (Költ.). — Fáy András. Alkibiadesz. — 
Szemere Miklós. Kérés. Dalnoktársaimhoz. A bölcs s a nembölcs (Költ) — Szász Gerő Re- 
gék a ko ostorban (Költ.). — NyilasSamu. Dózsa György Óh ! az emlék ! (Költ^ — JósikaMik- 
í ó s. A harang. — Szász Károly. Oly szende volt e . (Költ.). - Tóth Endre Az ötszáz 
gael-dahiok (Költ.). - Vecsey Sándor. A magyar ember (Költ ) - SzászDomokos. Erdély 
fegyveres erejének történeti vázlata. ErdélyiJános. Salamon király (Költ ). M e n t o vi c h 
Fere ne z. Szegedi István. Med gyes L a jo s. barátim. Kedves levél. Emberszeretotcm (Költ.). 

Greguss Ágost A sólyom. Sinai népdal. Kormányzati elv (Költ ) -Vadnai Károly. Az 
erdei vad. L é V a y J ó z 6 e f Séta Az el ő Öszh84 (Költ ). - Petőfi. A huszár. B. Eötvös 

József. Gondolatok. — Losonczy Lás zló. Árpád imája a honalkotás után (Költ.). S a 1 

rercncz. A szenvedőkhöz (Költ.). Gr. Mikó Imre. Az erdélyi nemzeti fejedelmek bcigtatása. 

Thai y. Kálmán. Mátyás sírja (Költ) — Majláth Béla Betyár dala. — Lauka Gusztáv. 
Vígjáték- CWon egyház. Sejtelem. (Költ.). — Ka7ÍncziGábor. A két árva (Költ). — Herep eí 
Ottó Remélni, örömtelen ifjúságom (Költ.) — Szilágyi Sándor. Gr. Bethlen Kata.— Bulcsú 
Károly. Felhő szál. Tikkadt nap (Költ.) Szakáll Lajos. Az én bokrétám. Ez a kis lány (Költ). 

— Szathmáry Károly Egy magyar költő ifjúsága. Lcvante. — JokaiMór. A gyújtogató. — 
Dózsa Oániel A magyar nőkért. Szenvedélyem (Költ.') — Tóth Kálmán. "A harmadik magy. 
király, ez. tragédiából. S z o nd r e y Jul i a Kis fiam (Költ.). - Batízi János. Zúg az erdő 
(Költ.). Szilágyi I s t v á n. Az utolsó tatárjárás Brody Zsigmond. Vigasztalás (Költ ): 
Arany jános. Az uj görög dalnok (Költ.). 

- hundert ungarischer Dichter. In eignen und fremden Ueberselzungen hcrausg. 
durch K. M. Kcrlhcny. (16-r. XXI és 559 1.) Dresden, 1854. K. Schafer. 2 tlr. 

M. 
3 Aafl. (IG-r. XXI és 559 1.) Dresden, 1868. U. o. Kötve 2 tlr. Digitized by Google Album. 46 Alemann. I 

Album zum Bestén der Verunglückten in Pesth und Ofen. L. : W it t h a u e r,' 
Friedr. 

— von Vissegrad. Entworfen und erláutert von J. V. H a u f 1 er. Mit lithogr. An-I 
sichten. (k. -é-r. 16 1.) [Ofen, 184:7.] A. J. Schröpfer. 2.— 

M. j 

Albuma, Magyar írók — . L. : I r ó k. i 

Alby, Ernest. Die Gefangenschaft des Feldlrompclers Escoffier bei Abd-el-Kader.| 

Uebers. von M. Etienne. 2 Thle. (k. 8-r. 306 1.) Pest, Wien u. Leipzig, Hartleben'si 

Veri. —M p. ! 

(Belleirist. Lese-Cahinet 169—172.) j 

Alcaini, (}raf C. Biographie des Wesirs Ali Pascha von Janina. Nach französischen! 

und englischen Quellén. (8-r. 304 1.) Pest, 1823. A Hartleben. | 

Aloantara, Petri de — , de meditatione, et oratione, libellus aureus. Ab ipso pri^ 

mum hispanice conscriptus, & a fratre Antonio Dulken in latinum translatus, im-i 

pressusque Coloniae Agrippinae anno 1624. Nunc verő gratiosa munificentia quo-j 

rundam dnorum curalorum, & almae Franciscanae provinciáé Hung. Sanctissimi 

Salvatoris confratrum, ac patronorum gratiosissimorum noviter praelo datus. Annd 

1747. (16-r. 24 és 239 1.) Tyrnaviae, 1747. Typ. academicis s. J. M. E. 

Alclphronls rhetoris epistolae, quarum major pars nunc primum editur. Recensuií, 

emendavit, versioné ac notis illustravit Slephanus Bergler. (k. 8-r. XII és -451 L) 

Lipsiae, 1715. Apud Thom. Fritsch. BI. 

— rhetoris epistolae graece et latiné, curante Slephano Bergler. (8-.) ültrajectiJ 
1791. Apud Wild. ] 

Trausch, Schriftsteller-Lexicon, i 

— rhetoris epistolae ex íide aliqvot codicvm recensilae. Cvm Slephani B e r g 1 e r i 
commentario integro, cvi aliorvm criticorvm, et svas notationes, versionem emen^ 
datam, indicvUvmqve adjecit J. A. Wagner. 2 voll. (n. 8-r. XIV és 362 ; XXX éd 
367 1.) Lipsiae, 1798. Sumptibvs offic. librariae Mvellerianae. M. 

Áldinl János lovag. Az égés lángjai ellen szolgáló védelem-eszközök, mellyeket 
a csász. kir. tűzoltó örök vagy vizi-puskások számokra, némelly észrevételekkel s^ 
tűzoltó intézet elöljárói és az örök vagy vizi-puskások kapitányaik útasitásokraj 
közhasznú s könnyen megfogható tanúságúi irt, és előadott. (2-r. 12 1. és 1 rajz.] 
Budán, 1834. A magy. kir. egyetem bet. E. j 

— Vputcenje obcinsko kratko i kruto lehko one nacinov, kak se vu prigodi oguja i 
pogora ladati i ravnati mora. (12-r.) V Budimu, 1834. (Egyetemi nyomda.) 

Áldosat Ft. Lévay Sándor urnák, ujdon kegyelmesen kinevezett egri kanonoknál^ 
ünnepélyes beiktatásán az egri növendékpapságtól. Eger, 1843. (4-r. 2 lev.) Eger- 
ben, az érseki lyceum bet. E. M. 
Költemény. 

— Ernest, János, Schwartzenbergi Herczeg, Krumloviai vezér ö Magasságának, KoH 
lonia, Salisburg Anya városi, Leodium, Passavium széki egyházak kanonokjánál 
Ö Fö Tisztelendöségének, a győri püspökségbe tartatott beiktatásakor. (8-r. VIII 1, 
Posony, 1819. ■ 

— ének. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 1 

— Szüntelen való egészen égö — , Mellyel minden keresztyén hívek mind a közöni 
séges gyülekezetekben, mind az ö házaikban minden napon lélekben és igazsá^baij 
szolgálnak. (8-r. 16, 358 1.) 1755. (H. és ny. n.) M. 

Áldosatfiisér a jámbor katholikus házi és templomi ájtatosságaiból, mint az Isteni 
szerető szív legszentebb áldozataiból fűzve a Rózsáskert nyomdokai után egy, ^ 
hívek buzgóságát ébreszteni óhajtó budavári kath. pap által. (12-r.) Buda» 1844 
Egyetemi nyomda. — .30 p. ; 

Áldosat szikrák a bold. szűz Mária ünnepeire, mellyet minden buzgó keresztén j 
katholikus az isten anyjának ajánlhat, (k. 8-r. 16 1.) Pesten, (1859.) Bucsánszk^ 
Alajos. —.2 I 

Áldosatok, Szombati — . L. : Szombat i-áldozatok. 

Aldnnai lapok. L. : L a p o k. 

Aleksandri, Vasili. Protestacie in numele Moldovei, a omenizei si a lui Domnezei^ 
(8-r. 20 1.) 1848. (H. és ny. n.) M. \ 

(Alemann Máté.) Az emberi életnek játék helyje. Hol Alfarátzi Guzmán ábrázatjl 
alatt a jó, — és gonosz erkölts, tsalárdságok, örizkedések, egyűgyűségek, gazdagé .1 Digitized by Google Ales. 47 Alexi. 

ság, szegénység, jó, roszsz ; egy szóval valamik az emberrel minden állapotban 
történni szoktak, minden renden lévőknek tanúságára, és mulatságára elevenen 
eléadatnak. Fordította deákból Herczer Jób. 3 rész. (8-r. -é lev., 190 1. és 1 cí nkép ; 
5 lev., 11—212, 1. és 1 címkép ; 63 1. és 1 címkép.) Miskólczon, 1822—24. Nyomt. 
Ns. Szigethy Mibály bet. 

A 2. és 3. rész ezen cím alatt : Az emberi életnek játék helyje, melyben Alfarátzi 
Gazmán ábrázatja alatt csudalkozásra méltó álnok cselekedetek, mellyekkel vala- 
mint 6 másokat megkárosított ; ugy magának veszedelmet okozott ; nem különben 
az emberek életének különbkülönbféle történetei eléadódnak. £. M. 

Ales. lovis. celeri. velvti. eivs. ignibvs. acti. cynthio. fvlgvre. nilens. aliger. nvncivs. 
per. aéra. velox. regiam. Sicambriae. advolans. principis. celsvm. svper. laqvear. 
librans. et. medivs. aethere. pendet. svblimis. orphei. sono. attonitvs. stridentes. 
concvtit. pennas. crepitantibvs. alis. dvbivs. lente. delapsvs. in. solis. regiam. tan- 
dem. Transacincvm. votvm. Pannonis. íidi. hoc. Josepho. edito. regibvs. pro-regi. 
Hvngariae. deliciis. plavdentibvs. regni. patribvs. praetextatis. pio. facili. comi. vnico. 
inclinato. rostro, avrato. adstratvs. pedibvs. in. sinvm. venerabvndvs. posvit. ad. 
diem. XIV. kai. April. MDCCCV. (4-r. 2 lev.) [Pesthini.] M. 

Aleasando nelUIndie. Dramma per musica, da rapresentarsi nel nuovo theatro 
di Presburgo, nell estate deli' anno 1741. (4-r. 103 1.) Prespurgo, (s. a.) Eredi 
Royeriani. M. 

Alexander, durch Gottes Erbarmung und des heil. apostolischen Stubles Gnade Bi- 
schof von Csanád entbietet bei seinem Amtsantritte an allé Gláubigen seines Kir- 
chensprengels, Gruss und Segen in Christi Jesu unserm Herrn. (n. 8-r. 28 1.) Te- 
mesvár, 1852. Gedr. bei BeichePs Érben. E. 

— LeopolduLfl. Oratio sereniss. haered. regii principis archi-ducis A. L. regni Hun- 
gáriáé palatini ad status et ordines regni die XIII. Mártii 1791. occasione conclu- 
sorom regni comitiorum dicta. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Landerer, 
nob. in Fűskut. M. 

Alexandra Pawlowna, A hasonlíthatatlan — , haláláról. Cs. F. (8-r. 14 1.) Budán, 
1801. A pesti kir. umversitás bet. M. 

Alexandra Paulownának, felséges ts. nagy hertzeg asszonynak, magyar-országi ná- 
dor- ispánynénak, Budán Mártzius 16. 1801. első gyerekszülésében történt halálára. 
(4-r. 5 lev.) Bétsben, ny. Schrambl F. Antal. M. 

KöUemént/. 

Alerandri Leopoldi palatini regni Hungáriáé casus. Hungáriáé juventutis luctus. 
In gymnasio Vaciensi s. p. 1795. (8-r. 4 lev.) Vacii, typ. Ant. Marmarossiensis 
Gottlieb. M. 

Alexandri, A. Rumánischo Volkspoesie. Deulsch von W. v. Kotzebue. (8-r. XVI és 
178 1.) Berlin, 1857. Ober-Hofbuchdruckerei. — .24 gr. ; kötve aranymetsz. 1 tlr. 5 gr. 

M. 

Alexandro, Cels. ac Rov. Dno principi — , a Rudna et Divék-Ujfalu, archi-episcopo 
Stngoniensi etc. d. d. d. lycaeum archi-episcopale Strigoniense, et utrumque semi- 
narium Tyrnaviae existens, occasione solemnis inaugurationis die 16. Maji 1820. 
(4-r. 12 1.) Tyrnaviae, typ. Joan Bapt. Jelinek. M. 

Költemény, 

— Cels. ac Rev. Dno principi — , a Rudna et Divék-Újfalu, metrop. ecclesiae Strigo- 
niensis archi-episcopo, sacra nomínis sui die 18. Mártii 1826 digne celebraturus 
pie corda devotionis offert clerus junior gen. seminarii Pestiensis. (n* 8-r. 6 1.) 
Bndae, typ. reg. universitatis Hung. E. 

~ Cels. ac Rev. Dno principi — , a Rudna et Divék-Ujfalu metropolit. ecclesiae Stri- 
goniensis archi-episcopo etc. die 18. Mártii 1827 sacra nominis sui reduccnte, pia 
corda devotissimus offert clerus junior generális seminarii Pestiensis. (8-r. 7 1.) 
Pesthini, typ. Lud. Landerer de Füskut. E. M. 

Alexandrowica, A. Rozbiór chemiczny dwóch nowych zdrowoj wody mineralnéj 
Szczawnickiéj, jod i brom zawierajacéj. (8-r. 44 1.) Krakow, 1857. 
PayeTf hiblintheca carpathica, 

— Chemísche Analyse des Krynicer Eisensauerlings. Aus dem Folnischen übersctzt 
von Dr. Zieleniewski. (8-r.) Wetzlar, 1860. 

Payei'y hfbliotheca carpathica, 
Alexi, Joan. Grammatica daco-romana sive valachica latinitate donata, aucla, ac Digitized by Google Alexi. 48 Alfonz. 

in hunc ordinem redacta. (n. 8-r. XX és 347 1.) Viennae, 1826. Apud Jos. 

Geistinger. E. M. 

Alexi, Theochar. An den verkappten Kritiker der Blüthenlese deuischer Lyrik ans 

Siebenbürgen. (n. 8-r. 8 1.) Kronstadt, Dr. v. J. Gött & Sohn H. M. 

Alexlpharmaénm efíicax contra venenatas animi aegritudines cujusvis hoxninis 

christiani. Spes fixa in deo. (8-r. 4 lev. és 70 1.) Cassoviae, 1767. Typ. Academicis 

soc Jesu. M. £. 

— nectareo ; phrophylacticum. Az az vipera mérgéből, vipera marás ellen, elegyített 
térjék, vagy-is r halál ellen való próbált recipe. Melyet, egy igen kedves, és szi- 
nesség nélkül való jó baráttyának, e világi életének zür-zavaros tengerén való 
által evezése, és a tsendes rév-partra való ki-érkezése, szomorú és mérges ma- 
ráshoz hasonló alkalmatosságával ; a külső és belső böltsességnek patikáiban ma- 
gukat gyakorlott és életeket abba foglalt, s eltöltött, tudós doctoroknak Írásaiból, 
öszve szedet, elegyitet, készítet és ki-is adott egy Candidus Candor nevű . . . igaz 
barát. (4-r. 16 lev.) [H,, é. és ny. n.] M. 

Alezls. Idyllíon honoribus 111., ac Rev. Dni Míchalis Rimely, archi-coenobii S. Már- 
tii S. Montis Pannóniáé archi-abbatis etc. dum sacri ordinis gubernacula prende- 
ret, ab eodem archi-coenohio exhibitum 14. cal. Maii anno 1843. (4-r. 8 1.) Posonii, 
typ. Ayt. nob. de Schmid. E. BI. 

Alexlns a. S. M. Magda^lena. Positiones philosophicae ex illustrioribus veterum 
recentiorumque philosop'horum placitis desumptae, quas sub auspiciis excelsí con- 
silii regii locumtenentalis . . . publice disputandas proposuit comes Jos. Keglevics 
de Bu^in. (4-r. 12 lev.) Budae, 1846. Typis Veron. Nottensteinin, viduae. 

Ezt követi: Institutiones arithmeticae cum omnibus necessariis regulis A opera- 
tionibus deservientibus statui religioso, politico, & militari. R. P. Paulino á S. 
Josepho. ( Továhhá :) P hilosophiae omnium recentissimae, quam experimentalem quidam 
vocant, ac mechanicam methodus, totaque ralio summarie exposita. (4-r. 2 lev., 122 
és 28 1.) Budae, typis Veronicae Nottensteinin, viduae. M. 

— Compendium elementorum geometriáé practicae fundatum. I. Super varia figura- 
rum constructione. IT. Super multifaria figurarum dimensione. III. Super metamor- 
phosi seu figurarum conversione. IV. Super nonnulorum practicorum exemplomm 
ad agrimensuram spectantium resolutione. Authore R. P. Alexio a S. M. M. (8-r. 
240 1. és 20 tábla.) Budae, 1746. Typis Veronicae Nottensteinin viduae. £. M. 

AlexovloB Basilins. Halottas beszéd, mellyet azon alkalmatossággal, amidőn néh. 
Báró Orczy Lőrintz emlékezete ns. szab. kir. Pest városának fő templomában tisz- 
teltetne, élő nyelvel mondott Kis-aszszony havának 10. napján 1789. észt. (4-r. 25 
1.) Pesten, ny. Patzkó Ferentz által. E. M. 

— Ünnepnapi prédikátziók mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő nyelvel 
mondott. (8-r. 16 és 644 1.) Pest, 1789. Ny. Patzkó Ferencz. 

— Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti fő plébánia templomában élő nyelvel 
mondott. 4 köt. (8-r.) Pest, 1790. Ny. Patzkó Ferencz. 3.— 

M. 
1 köt. Tavaszi rész. (8, 426 es LXXXV 1.); 2. köt. Nyári rész. (10, 300 ésCLXXIII 
I.) ; 3. köt. Őszi rész. (8, 392 és CXV 1.) ; 4. köt. Téli rész. (8 és 462 1.). — A téli 
rész 2. kiadása. (8-r. 8 és 424 1.) Posony, 1808. Belnay Gy. A. bet. 
Fejér szerint 1791 -len is megjelent Fozsonr/ban. 
A(lexovlt8) B(ftall) A könyvek szabados olvasásáról két fö-lzikkely. Irta A. B. P. a 
méltóságok, urak, nagy, s kisasszonyok, nemes ifjak, és tanuló nevendékek kedvé- 
ért. (8-r. XVI és 278 1.) Pestenn, 1792. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M. 

— Az emberséges ember Szent Istvánnak magyarok első királlyának és apostolának 
ditsirete, mellyet készített, és élő nyelvel hirdetett kis-aszszony havának 25. 
napján 1798. esztend. (8-r. 52 1.) Bétsben, nyomt. a süket-némák műhelyében.^ M. 

Alexy, Iindovlcns. Animalia medicinalia. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 32 1.) 

Budae, 1838. Typ. Gyurián et Bagó. M. 

Alfierl. Mírra. L. : S á r o s y Gyula. 

— Vlctorlns. Orestes. L. : Külföldi játékszín. 11. 

— Sofonisba. L. : U. o. 12. 

Alfonz A. Szentelt hangok. Imakönyv művelt katholikusok számára. Német eredeti- 
ből magyaritva. (12-r. 361 és 3 1.) Pest, (1852.) Emich és Eisenfels. 2.36 p. 

Bl Digitized by Google Alföldi. 49 Álattan. 

AlfSldi csaták. L. : C s a t á k. 

Alföldre menendő Angyal Bandi nótája. És utóllyára tetettek egynehány leg-ujabb 

világi énekek. (8-r. 4 lev.) Ny. ebben az esztendőben. (1829.) E. M. 

AlgÖTor János. Orvosi értekezés a mórról. (8-r. 23 és 1 1.) Budán, 1840. Ny. Gyii- 

rián J. és Bagó M. bet. M. 

£zen latin címmel ia: 

Dissertatio inauguralis medica de amaurosi, quam . . . publicae disquisitioni sub- 

mittit. 
Ali Tchelebl-Ben Saleh. Bidpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei. L. : 

B i d p a i és Lokman. 
Aliqnid ad annum 1830. L. : N a b i a c h, Gg. In emancipationem. 

— ad rationes rationic jurisprudentiae hungaricae. (8-r. 96 1.) Posonii, 1820. Typ. 
haered. Belnay. M. 

— de administratione justitiae pro regno Hungáriáé et partibus eidem adnexis. í8-r. 
55 1. és 1 tábla.) [1790.) M. 

— de systemate Browniano, seu fragmenta 1. De scientia» et talentis Brownii. 2. De 
principiis systemate Brownii. 3. De medicis Brownianis. 4. De medicis Antibrownianis. 
Opposita anonymo antibrowniano, cujus scriptum hunc titulum gerit: <Ueber das 
Brownische System. Ofen, Univers. Schr. 1798.» (8-r. 82 1.) Vacii, 1799. Typ. Anl. 
Gottlieb Maramarosiensis. M. 

— de Verböczio. L. : Izdenczy, Jos. 

Alkorán. Mohamed Abdali fia hamis prófétának isiami hitvallása. Magyarositották 
s jegyzetekkel ellátták Buziday Szedlmajer Imre és Gedeon György. (8-r.) 
Kassa, 1831. 3.— 

Alkotmány, Az uj magyar — , föalapjai. Egy kis könnyen érthető zsebkönyv a ma- 
gyarok nyilvános jogairól. A városi és falusi nép oktatására és felvilágosítására. 
Vagy a szabadság köznépi-törvénykönyve 3 szakaszban. — Die vorzüglichsten 
Grundsátze der neuen ungarischen Verfassung. Ein kleines leichtfassliches Taschen- 
büchlein von den öíTentlichen Rechten der üngarn zur Belehrung u. Aufklárung 
des Volkes in Stadt u. Dorf, oder: Das Bauerngesetzbuch der Freiheit, in 3 Ab- 
thlgen. (8-r. 26 1.) Pest, 1848. Ny. Beiméinél. —.12 

E. 

— A magyar polgári — , vesztének vád- és védpontjai. (IG-r. 69 1.) Lipcse, 1851. 
Tauchnitz B. M. 

Alkotmánya, Az austr. császárságnak engedményezett birodalmi — . A német ere- 
deti kiadás után fordítva. (8-r. 16 1.) Pest, 18-1:9. Ny. Landerer és Heckenast. —.6 

M. 

Állásábnl kidőlt tősgyökeres nagy cédrus. Az az Méltgs gróíT Zichy Péter &c. kit 
magányi igyenes nevésü Cédrus fiatali közöt, a koronázol és keresztes szarvasok 
lépésén, a halál fel nyomozót, tövben vágót, ágaiban meg tördelt, leveleiben meg 
hervasztott és fent-álló magas jegenyéje Méltgs gróff Bercsényi Susanna házasság- 
béli tarssaságábul tekintet nélkül ki döntőt. Mellyel az ő utolsó pompáján Ó-Budán 
a Szent féter és Sz. Pál apostolok templomában homállyos magyarázat alatt lé 
árnyékozol, ugyan ezen dominiumnak egyik plébánussa. (k. 4-r. 12 lev.) Budán, 
1726. Ny. Landerer János Sebestyén által. E. 

AUásy, Anton, v. Löwenbach. Versuch einer theoretisch-praktischen Anleitung 
zum Scheibenschiessen, als Leitfaden für die Abrichtung in diesem so wichtigen 
Dienstzweige. Mit i Kupfern. (h. 2-r. 15 lev.) Wien, 1831. Heubner. 1.30 p. 

— Praktischer Vorpostendienst, gestützt auf bewilhrte GrrundsíUze u. Regein, als Leit- 
faden zum Selbstunterrichte für Jené, die einen Schritt tiefer in seine mannigfalti- 
gen Forderungen dringen wollen u. s. w. Erlautert durch mehrere Beispiele u. 10 
Pláne. (8-r. Xil és 456 1.) Linz, 1835. Friedr. Eurich. • E. 

Allatok, növények és ásványok országának természctleirása kérdések és feleletekben 
tanulók számára. (8-r. 51 1.) Pest, 18t5. Ny. Trattner-Károlyi. 

— Dühös — , marását és veszettségét távoztató orvosi közbátorsági rendeletek. (8-r. 
i2 és 1 1.) Buda, 1836. A kir. egyetem bet. E. M. 

L'. a. (8-r. 45 1.) Buda, 1839. U. o. M. 

l'. a. (8-r. 42 és 1 1.) Pécs. 1838. A lyceumi könyvnyomda bet. M. 

AUttan vázlata, Az — . Algymnasiumok számára. (8-r. 176 1) S.-Patak, 1859. Ref. fő- 
iskola. —.84 

Magyarország bibliographiája. 1712— 18G0. 4 Digitized by Google Állatvilág. 50 Alina. Állatvilág csodái. Az — . Érdekes jelenetek az állatok életéből. Az érettkorii ifjusáj? 

számára német kútfő után dolgozta egy kecskeméti tanár. 12 szines aczélmetszet- 

tel. (8-r. 185 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 2.40 

M 
Allegória sacra in Daphnide Deum hominem. Continuatá metamorphorá exhibens. 

Honori neo- baccalaureorum. Cum in alma archi-episcopali universitate Tyrna- 

viensi primá A. A. L. L. & philosophiae laurea donarentur. Promotore R. P. Mich. 

Földvári decano a . . . humanitatis schola Tyrnaviensi dicata. Anno Dni 1712. (12-r. 

47 1.) Tyrnaviae, typ. academicis. per Joan. Henr. Geich. M. 

Allén Wallfahrtsfreunden von Pressburg gewidmet. (4-r. 8 1.) Pressburg, 1806. Mit 

Landerer*schen Schriften. M. E. 

AUerley. Ein Blatt für allerley Leser zum Nutzen und Vergnügen : der Verbreilung 

nützlicher Kenntnisse, sittlicher Bildung und geselliger ünterhaltung gewidmet. 

Herausgeber und Redacteur J. G. Schildbach. (n. 8-r. 8 és 2 1.) Pesth, 1820. Gedr. 

bei J. Th. Trattner. M. 

Allepseelen-Andacht, welche jáhrlich den 1. November, als am Vorabende des ííe- 

dáchtnisses aller verstorbenen GlRubigen in der Pfarrkirche der heil. Dreifalhg- 

keit in Pressburg . . . gehalten wird. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1854. Druck von A. 

Schreiber. E. 

Alles für Jesus. Cbristkatholisches Gebetbuch sammt allen Kirchengesángen. Mii 

mehreren Holzschn. (24-r. 221 és 3 1.) Pesth, A. Bucsánszky. — .16 ; kötve —.30 

Velinpapiron 6 acélmetszettel — .32, vászonba kötve, aranymetsz. — .80, bőrbe kötve 

aranymetsz. 1. — 

Allooutio, quarum una ad SS. Majestates Franciscum I. Romanorum imperatorem &■ 

Mariam Theresiam imperatricem ; altéra ad Josephum II. regni Hung. coronae prin- 

cipem, & principem regium Leopoldum die 31. mensis Augusti 1764. facta est. (4-r. 

2 lev.) Budae, typ. Leop. Franc. Landerer. M. 

— ad Dnum Josephum e comitibus Csáky de Kerosztszegh, perpetuum terrae Sce- 
pusiensis, occasione sedis magistratus restauratoriae praelibati comitatus die 1. Junii 
anno 1796 celebratae, per ord. notarium S. J. D. E. facta. (4-r. 8 1.) Leutschoviae, 
typ. Mich. Podhoránszki. M. 

— lugubris ad archi-dioecesis Colocensis. et Bácsiensis presbyteros, quam honoribus 
piae memóriáé Dni Francisci a Paula e comitibus de Nádasd, archi-episcopi CoIü- 
censis etc. occasione exequiarum solennium die 30. Sept. anno 1851 celebrataruir. 
adornavit quidam ejusdem archi-dioeceseos parochus. (4-r. 6 1.) Peslini, 1851. Typ. 
Trattner-Károlyianis. E. 

— occasione traditionis corporis condam supremi perpetui comitis Joannis Bapt. \\- 
lésházy Trenchinii ante domum i. comitatus dicta. (4-r. 8 l.i Tyrnaviae, 1799. Typ. 
V. Jelinek. M. 

— ad praesidem, et reliqua regii in regnis Dalmatiae, Croatiae at Sclavoniae consilii 
commembra, dum idem regium consilium per 1. B. Franciscum Koller de Nagy Mánya, 
20ma Augusti anni 1767. in llbora regiaque civitate Varasdiensi splemni ritu 
apertum, & primum datuin fűit. (4-r. 15 1.) Viennae, typ. Joan. Thom. de 
Trattnern. M. 

Alloontiones oratoriae honori . . . philosophiae magistrorum. Dum in alma regia, .<. 
principali academia soc. Jesu Claudiopolitana per . . . Joan. Thauer . . . supremá A, 
A. L. L. & phil. laureá ornarentur. Dicatae ab oratoria facultate mense Sept. dia 
2. anno 1728. (16-r. 36 1.) Claudiopoli, typis academicis. M. 

AUodiátnrák, A szászvárosi —. árendában léjendö ki-adathatásának plánum a. \2-t. 
4 lev.) 1796. (H. és ny. n.i M. (Hung. j. 905. II. 2-r.; 

All-ortsa, Felfedezett — , melly nyilván ki-mutattya, hogjy a szabad kömivesek való- 
ságos Jakubinusok. Irta Igaz Hazafi. (8-r. .SO 1.) 1794. (H. és ny. n.) M. 

Alma, Az ezüst rostélyokban fénylő arany — . Péld : XXV. 11. az az a maga idejt^- 
ben alkalmatosság szerint mondatlatott halotti igék. A mellyekkel. meg-tiszteltcteí-l, 
ama Salamon ditséretére méltó és mások példájokra a keresztény virtusoknak vi- 
lágosságával fénylett igaz napnak leánya : Néliai Méltgs 1. b. Várgyasi Dániel í* »- 
lyxéna ur aszszony. Amaz áldott emlékezetű, hittel és Szent Lélekkel telyes Ist- 
vánnak, néhai Méltgs 1. b. Hadadi Vesselényi István urnák. Istent félő, kegy«^s 
özvegye, midőn Sibon, . . . rneg-hidegedett tetemei közönséges gyászszal temellet.n*''- Digitized by Google Almanacco. 61 Almanach. nek, 1775. észt. Sz. Mihálly havának 2^. napján. (4f-r. 57 1.) Kolosváralt, 1776. 
Nyomt. a réf. n. collégium bet. A. 

Tartalma : 
Int ze Mihály BöltSj kegyes, és gondos, Salamon ditséretére méltó aszszony. Néh. Mélt. libera ba- 

ronissa Vargyasi Dániel Polyxena aszszony. 
Pap Mi hil y. Szatmári. Halotti oratzio, mellyben a győzhetetlen nap avagy világosság leányinak 
egekig ható ditséreteiket, néminémUképpen ki-árnyékozván, ugyan azzal . . . Dániel Polyxena emléke- 
zetét . . . halhatatlanná tenni igyekezte. 
Deák Pál Az igaz kérészi, virtusoknak világosságával fényl3, és másokat az Isten ditsőitésére ser- 
kentő életnek szép példája . . . Vargyasi Dániel Folixena ur aszszony. 

AlmaBAcoo provinciáié della Dalmazia per l'anno 1823, 1824, 1825. (8-r. 16, XXVIII 
és 282; 16, 334 és 1 ; 16 és 256 I.) Zára, dalia stamperia governiale. M. 

- della Dalmazia per í'anno 1837. (8-r. XII és 309 1.) Zára, dalia tipográfia dei fratelH 
Battara. M. 

- Fiamano per Tanno 1856. Publicato da Giuseppe Politei. Anno primo. (n. 8-r. 
4 lev., 113 1. és 1 lev.) Venezia. 1854. Dalia tipogr. di Seb. Tondelli. M. 

Per l'anno bisestile 1856. Publ. da G. Politei. Anno secondo. (n. 8-r. 100 1.) Trieste, 
18Ö6. Tipogr. del Lloyd austr. M. 

Per l'anno 1857, Anno terzo. (n. 8-r. 175 1.) Fiume, 1857. Ercole Rezza. M. 

Per l'anno 1858. Anno quarto. (n. 8-r. 161 1.) Fiume, 1858. U. o. M. 

Per gli anni 1859, 1860. Anno quinto e sesto. (n. 8-r. 175 1.) Fiume, 1860. U. o. M. 

Almanach einíger Freunde ungerischer Musen für das Jahr 1800. Herausg. von Dr. 
Kari Lübeck. (12-r. 190 1.) Pressburg, Joh. N. ScbauíT. 

- far edle Herzen auf das Jahr 1803. (32-r. 9 lev., 108 1., 5 lev., 6 rézmelsz. kép és 
Pest város kis térképe.) Wien (Pest), 1802. Jos. Leyrer —.45 p. 

M. 

- för das Gemeinjahr 1853. (32-r. 64 1.) Pesth, A. Bucsánszky. M. 

- Magyar kereskedelmi — . Váltóügyvédek, gyakornokok, kereskedők, iparüzök s álta- 
lában minden váltókkal foglalkozók számára. 1845. évre. összeszedte S z a 1 k a y 
Gergely. Kiadják Szalkay Gergely és Németh János. (n. 8-r. 80 és XII 1.) Pest, 1845. 
Ny, Landerer és Hcckenast. 1. — 

- Komischer — , für Lustige und Traurige zum Lachen. Mit Illustrat. Jahrg. 1853— 
1854 (8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, A. Hartleben. Egyenként 1.— 

- Nemzeti — . 1841. Első év. (8-r. XXV, 416 1., 2 lev. és 7 aczélmetsz.) Budapest. Ny. 
Budán, a m. kir. egyetem bet. 5. — 

Ta rtalma : BI. 

Eördegh István. RegnauU család. Jósika Miklós. Vész és üdv. — Kúlhy Lajos. Divalkép. - 
U. a Az álomjáró. Lukács Lajos Nöhüség. Nagy Ignácz. Vendégszerep. Vigj. 1 íelv. 
Vajda. Akbár zultán — U. a. Erény és bűn. Költemények Adorján, Beöthy Zsigmond, 
Császár Ferencz, Erdélyi, Fekete Tván, Garay János, Győri Dániel, Gyújtó Sándor. Jámbor Géza, Jilk 
J Károly, Kúthy Lijos, Makáry, Matics Imre, Matisz I'ál, Pájer, Pap Endre, Perlaky Gáborj Riskó, 
Szabolcs, Szakái Lajos, Székács József, Szelcstey Lajos, Szűcs Dániel, Vachotl Sándor cs Vályi 
Tamástól. 

Második év. 18i2. (8-r. 316 1. és 2 lev.) Budapest. (Nyom. Budán a magy. kir. egye- 
tem bet.) 5. — 
Tartalma : E. M. 
Hom er. Odyssea. XXI ének. Ford. Szabó István. — Nagy Ignác. A vetélytárs. Ered vigj. egy fólv 
-Keresztúri A zsidóleány. Reszély. Kovács Fái. A növendék Tóth LSrincz. Kárpál 
gyermeke. Beszélyko. V a jd a. Mária. Beszély levelekben. — U a. Teremtés — Császár Fe- 
r«ínc. A kalóz. Tört novella. — Vajda. Az aratás — Az almanach-társaság ismertetése. — Költe- 
nie nyék SzOcs Dániel, Matisz Pál, Vachol Sáidor, Garay, Jámbor Géza, Telegdi Pál, Erdélyi. Tár- 
kányi Réla, Szilágy, ^zékács, Rutkay Emil, Sujánszky, Barsi József, Császár Ferencz, Somogyi Ladár, 
Vidor Emil, Adorján, Lakner Sándor, Beöthy Ztsigmond, Sp?tykó Gáspár, Lauka Gusztáv és Oros- 
házytól. 
Több nem jelent meg. — Dobrowsly JSs^. Folt/amonlent 1 frt 50 l-r. 

- Országgyűlési — . Kiadja és szerkeszti Vacholfalvai Vachot Imre. Első köt. Az 
alsoláblai terem köbemetszett alaprajzával, (k. 8-r. XII, 283, 1 1. és 2 lev.) Pest, 
1843. Nyom. Trattner-Károlyi bet. 2.24 p. 

Tartalma: M. E. 

Vachot Imre. Néhány alsótáblai szónokunk jellemrajza: Szcrcncsy István Beöthy Ödön. Bezcrédj 
István. KJauzál Gábor. Palóczy László. Szemere Bertalan Szentkirályi Móricz. Zsedényi Eduárd. — 
Szemere Bertalan. Nemzetiségünk és a szlávság. — Irinyi József. A politicai szónoklatról 
Magyw-. Franczia- és An^olországban. — Vachot Imre Eszmelobbok egy politicus ördög naplójá- 
ból: Valami az adóról. Mindenféle magyar dolgok zagyvaléka. Országgyűlési naplómból — Jászay 
Pál. A sárospataki országgyűlés 1708-ban. — L . y. Egy kép elölt. — Szemere Bertalannak 
követté lett elválasztatásakor tartott közgyűlési beszéde. — Vachot Imre Az alsótáblai terem. — 
Kovács Pál. A nőkebel boszúja. — Degré Alajos. Szerelem és dictatura. Digitized by Google Almanach. 52 FA Imának. Költemények : Burián Imre. Költőinkhez. — Tarkányi Béla. Országgyűlésen. — G a r a y. Dal- 
— Bánfy Gyula. Oginszki. — Hal ászy József. Lomniczi csúcson. — Hunyady László. — 
Vachot Sándor. Zrinyi. — Erdélyi. Választó gyűlés 1458-ban. — Szűcs Dániel. Sok szin. 
U r h á z y. Az ösz búja — Király Mátyás és Mátyás király. — G a r a y. Egy leendő szoborra. — 
Hrabovszky Zsigmond. A puszta sir. — Lisznyay. Szónoki mellképek. — G a r a y. Ország- 
gyűlési szózat. 

Almanach, Sebészi — , 1843. évre. I. évi köt. Szerk. Pap Ignácz. Schoepf arczképé- 
vel. (8-r. XV és 161 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. 

— Szinházi — . Kiadja a pozsonyi magyar szinész társaság. (8-r. 88 1.) Pozsony, 1844^. 
Schmid Antal bet. M. 

— der königl. stádtischen Theater in Ofen und Pesth. (8-r. 94 és 2 1.) 1809. 
(Ny. n.) M. 

— des königl.-stadt. Theaters in Pesth unter der Direction des Herrn Fedor Grimm. 
Allcn Freunden der Kunst gewidmet von Franz von L e u t n e r und Franz G r u- 
b i n g e r. 1830. (16-r. 63 1.) Pesth, Landerer'sche Buchdr. M. 

1836. Gewidmet von Paul W i 1 h e 1 m i und Carl R ö m e r. (16-r. 62 1.) Pesth, Druck 

von Jos. Beiméi. M. 

1836. Gewidmet von Paul W i 1 h e 1 m i und Jos. M a t o 1 a y. (16-r. 66 1.) Pesth, mit 

Jos. BeimePschen Schriflen. M. 

Auf das Jahr 1842. Gewidmet von Franz H y b 1 und Jos. M a t o 1 a y. (16-r. 72 1. 

Pesth, Druck von Landerer és Heckenast. M. 

Auf das Jahr 1843. Gewidmet von Denselben. (16-r. 62 1.) Ofen, kön. ung. Univers- 

Buchdr. E. M. 

Auf das Jahr 1844. Gewidmet von Denselben. (16-r. 72 1.) Pesth, gedr. bei Landerer 

u. Heckenast. M. 

Auf das Jahr 1845. Gewidmet von Ludw. Gersteru. J. Matolay. (16-r. 72 1 

Pesth, gedr. bei Landerer u. Heckenast. M. 

Auf das Jahr 1847. Gewidmet von Ant. Prée u. Jos. Matulay. (16-r. 68 1.) Pesth, 

gedr. bei Landerer u. Heckenast. M. 

Für das Jahr 1848. Gewidmet von Heinr. Slrack u. Jos. Matolay. (16-r. 36 1.) 

Pesth, gedr. bei Landerer u. Heckenast. M. 

— Vaterlándischer — , für Ungarn auf das Jahr 1820. Herausg. von Dr. J. S. Zerffi 
u. Habermann. (16-r. 214 L) Pesth, 182Ü. Druck v. J. Th. Trattner. 

Auf das Jahr 1821. Herausg. von Dr. J. S. Zerffi u. J. F. v. Habermann. (12-r. 
13 lev., 208 1., 3 lev. és 3 kép.) [H. és ny. n.] E. 

Tartalma : 
J. S. Zerffi. Versuch einer gedrángten Darstellung der Gesch'chte Ungarns. 1. Urgeschichte von Un- 
garn bis auf den crsten magyarischen Konig Stephan. 
Schedius. Albrecht Dürer (der Alté). Ein tíeilrag zu seiner Lebensgeschichte. 
Ueber die Tunisias. Von einem Pfarrer in der Zips. 
J. S. Zerffi. Ein halb wahrer, halb erdichteter Liebesschwank, halb emsthaft, halb komisch, erziihlt 

von einem ehemaligen Üffizier. 
Kisebb költemények : Theresc v. A r t n e r, Th. Gr. v. Br., J. F. v. H a b e r m a n n, F. v. H., Haliczky, Jo^. 
l*rf V. Alajláth, ür. t. O., Hösler, L. v. Sz., R. Walther, C. E. A. v. Werburg, J. S. Zerffi. 
liorowitz 1^7(S, Hü kr. 

— von Ungarn auf das Jahr 1778. Mit 3 Tabellen und 2 Kupfertafeln. [Herausa. 
von Mathias Korabinszky.] (12-r. VI. 2 és 43i 1.) Wien u. Pressburg, gedr. mit 
von Ghelenschen Schriften. E. M. 

Tartalma : 
Eintheilung der Zeit überhaupt. — Namensverzeichniss aller Könlge in Ungarn. Tabelle, welche dio 
Geschichto der Kegierung des heil. Königs Stephans, und des Königs Andreas II. entnált. Vorstollun; 
des geistlichen katholischen Kirchenstaats. i angordnung des weltlichon Slaats. Die itzt leben- 
den Magnaten von Ungarn, Eingebohrne, und solche, die das Indigenat besitzen. Vorstellung dor 

hohen und nicd.rn Hegicrungs- und Gerichtsstellen. — Von der kön. Schatzkammer. - Verzeichni>- 
der lebenden und bekanntcn ungarischen Gelehrten und tíeförderer der Wissenschafteu, die Kowohl in 
als ausser Landes sind. - Kern des neucn Erziehungssystems für Ungarn. — Historiscli-geograpiii- 
scher Bcricht von den merkwQrdigsten Gewüssern. — Vom ungarischen Weingewáchse. — Nachrich- 
ten von ungarischen Bergwerken und .Mineralien, nach der Ordnung eines Naluralienkabinets. 
Hiötorisuhes Ideál der merkwürdigslen Oerter u. .Sládte in Ungarn, nach alphabetischer Ordnung Vf»n 
A bis K. — Tabelle von ungarischen MUnzen. 
horowitz 1H7G. 1 frt W kr, — Hohracher 1HH4. 1 frt. 
Almának, Egyházi — , 1820. esztendőre. A lielv. vallástételt tarló túl a dunai supcr- 
intendentia rendeléséből készítette Tóth Dániel. Egy melyképpel és egy réztábhiv. 
(8-r. 108 1.) Pesten, 1820. Trattner J. Tamás bet. 
1833. esztendőre. Az illető elöljáróság rendeléséből kiadta Tóth Dániel. (8-r. XVI, 
227 és 1 1.) Posonyban, Wigand Károly Fridriknél. E. Digitized by Google Almának. 53 Almának. Tartalma : 
Reforrált eg^-házi kalendár.". — Dunántúli egyházi kerfilet tiszti névtára. — Értekezés az olvasásról. — 
Hetényi János Rövid egyházi értekezés a soltárokról. — Beszélgetés Péczeli és Rálh között 
Komáromban. — Mándi Márton István életrojza. — Benedek Lajos. Debreczeni Nagy István 
életrajza. 
Almamak, 18Í2. évre. Szerkezt. Polgár Mihály. (8-r. 255, 11., 8 lev. és gr. Teleki Sámuel 
arck.) Kecskeméten, 1842. Szilády Károly bet. —.48 p. 

Tart ilma : 
Ejyháíi éí iskolai névtár. — Dunamelléki cgyh-JzkerOlotben 1846 óta meghalt tisztviselők rövid életraj- 
zuk. — Ekklésiákat, lelki pásztorokat, iskolatanitókat utasító nevezetesebb királyi rendeletek. — Bu- 
dán IT91-ben tartott ref. zsinat históriája, — eleibe bocsátva a más országokbani protestánsok igaz- 
gatási rendszerűk. 

- Síagyar — , 179é-ik esztendőre, mellyben az esztendőnek, holnapoknak, he- 
teknek, s napoknak járásán, a hóidnak szokott változásain, a nap mindennapi 
fel-kelése s elenyészése idejének szoros fel-jegyeztetésén kivül, minden európai 
eíiyházi, s világi fejedelmeknek közönségessen, különösen pedig a két magyar ha- 
zában közönséges hivatalokat viselő hazafiaknak neveik fel vágynak Írattatva 
D ecsi) D(ecsy) S(ámuel) által. (8-r VlII és 486 1.) Bétsben, ny. Schrambl Ferentz 
Antal. —.40 p. 

M. E. 

1795. esztendőre az Ó-Polynesiának históriájával egygyütt. (8-r. 8, 30, CXLIV, 304 és 
4 1.) Bétsben, ny. néh. Alberti Ignátz műhelyében — .40 p. 

A naptári részen kivOl : Polynésiának, az az : e világ ötödik részének rövid históriája a magyar álmá- 
nak szerzője által. E. 

1796. esztendőre melly 366 napból álló és e folyó században a 24-dik szökő 
estendö. (8-r. 36, LVIII, 292, X és 5 1.) Bétsben, ny. Táubel Krestely Gottlieb 
és társai. — .40 p. 

A naptári részen kivül : A hollandiai respublika utrekti szövetségén épült első alkotmányának és con- 
fctitutiojának rövid lerajzolása A magyar almának szerzője által. E. 

- Magyar játék-szini — . Készité B e n k e (József.) A nemzeti játszó társaságnak 
történeteivel. 1806—10. (12-r. 36 1.) Pesten, 1810. Trattner Mátyás bet. M. 

- Magyar játék-színi — . ]1811-re.] (16-r. 46 1.) Pesten, 1811. Trattner bet. M. 

Tartalma: 
A nemz. játszó társaság tagjai. — Azok a játékok, mellyek 1810-ben előadattak. — Emlékeztetések. — 
Maecenasnak Augustushoz irt levele. Engel után Benke Jósef 

- M;gyar játék-szini — . [1812-re.] (12-r. 2t 1.) Pesten, 1812. Trattner bet. M. 

- Magyar játék-szini — , mely az 1828. észt. előadott játék darabok neveit foglalja 
magába. Ajánlja Gillyén Sándor. (12-r. 39 1.) Kassán, 1829. Ny. Werfer Károly. 

Vryén : Cordélia. Igaz történeten épült szomorú dali-játék egy felv. Ford. Szerda- 
helyi József. M. 
~ Magyar játékszini — . (Zsebkönyv) melly Kolosvárt az 1828-dik és 1829-dik esz- 
tendőben előadatott játék darabok neveit foglalja magában egy egészszen ujj ere- 
deti érzékeny rajzolattal 1 felvonásban ezen ezim alatt : Lord Allhorst vagy az el- 
tévedt gyermek. Kotzebue után ford. Nagy Ferentz ur. Uj esztendei ajándékul 
ajánlja Keszy Harmath Sándor. (8-r. 60 és 1 1.) Kolosvárt, (1829.) Ny. a kir. 
lyceum bet E. 

- Magyar játékszini — , mellyet 1831. észt. tisztelettel ajánl a nemzeti színjátszó tár- 
saság. (12-r. 23 1.) Pesten, Esztergomi k. Beiméi Jósef bet. M. 

Tartalma : 
Beszédje egy magyar játékszini igazgatónak a társaságba beállani kívánó ujonczal. — Theatralis 
anekdoták- 

- Magyar theátrumi — , 1814-ik esztendőre. Melly uj esztendei ajándékul a pesti m. 
theatrumi társaság javára közrebotsáttatott. (8-r. 16, ö— 23 1.) 1814. (Trattner J. 
Tamás bet) M. 

Tartalma : 
líftrzsenyi. A magyarokhoz. — A pesti m. theatrum ujabb történeteinek históriája. — A játék-szin. 
Schiller után. 

1815-ik esztendőre. (8.r. 12 lev. és 38 1.) Pesten, 1816. U. o. M. 

Tartalma : 
Csokonai V. M. A békekötésre. — A pesti magyar theatrum históriája. — Kotzebue. Béla futása. 
Nemzeti néző játék 2 felv. Magyarrá tette C s e r y Péter. 

- Magyar theátrumi — , melly ns. Vas vármegyének Szombathely városában mula- 
tozó nemzeti szinjátszó társaság által elő adatott játék darabok neveit foglalja 
magában. Készítette Lázár János. (8-r. 8 1.) Szombathely, 1842. Perger Fe- 
rencz bet. Digitized by Google Almarék. 6i Álmoskönyv. 

Almarék erdélyi herczeg, avvagy a Szebeni erdő. A töriéaetirásból vonít romános 
rajzolat. (8-r. 139 1.) Pesten, lbl3. Eggenberger József könyvárosnál. — .40 

£. M. 

Almarioh, Herzog von Siebenbürgen, oder der Wald bei Hermannstadt. (8-r. 142 L 
és 1 rézm.) Pest, 1807. A. Hartleben. 1.— v. 

Almást Ádám. Bútsúzó versek, melyekkel Alsó Káldi Káldi Lajos ur 26. esztendőkig 
élete párja és 22. esztendőkig volt Özvegye Antal Judith aszszony életének 74 
esztendejében meg-tiszteltetett 1794 esztend. mind szent havának 8-dik napján. (4-r, 
24 1.) Weszprémben, 1795. Ny. Számmer Mihály bet. M. 

Almásy Gedeon urnák, Méllgs Zsadányi és Török-Szt.-Miklósi — , T. N. Heves, és 
Külső Szolnok t. e. vármegyék helytartójának a megye kórmánnyára lett meghí- 
vattalása, és díszes bevezetése, s ezen fő kormánynak az 1841. Sz. András hava 
24-kén Egerben végbe ment által vétele alkalmával tartatolt beszédek. (4-r. 23 1.] 
Egerben, 1841. Az érseki lyceum bet. M. 

— Gedeon urnák, Méltgs Zsadányi és TörÖk-Szent-Miklósi — , T. Ns. Heves és Külső 
Szolnok t. e. vármegyék föispánságának helytartó kormány székébe behelyezteté- 
sének alkalmára a gyöngyösi kir. gymnasiumban tanuló ifiúság hálá érzete. (4-r. 
3 lev.) Egerben, 18U. Az érseki lyc. bet. E. 

Költetné ni/. 

— Gedeon, Méltgs Zsadányi és Török Szentmiklósi — , kir. tanácsos ur ő Nagy.ságá- 
nak, T. N. Heves és Külső Szolnok t. e. vármegyék fö-ispányi helytartójának leg- 
mélyebb alázattal (az ezen kettős nemes megyékben létező izr. közönség.) (4-r. i 
lev.) Budán, (18il.) A m. kir. Egyetem bet. E. 

— Ignatins. Elaboratum de regulatione districtusJazygum et Cumanorum. L. : p u s 
deputat. regnicol. 11. 

— Operatumdc XVI. oppidis Scepusiensibus et eorum coordinatione. L. : Opus regni- 
col. deputat. 13. 

Almássy István. A vegyes házasságok tárgyában mondott két közgyűlési beszédje 
(8-r. 52 és 1 1.) Budán, 1841. A magy. kir. egyetem bet. —.15 p. 

Tortahna : E. M. 

Első beszéd Pest vármegye 1840-(liki kis-asszonyhó 27-diki nemes, közgyűlésén. -- Más beszéd Ebzter 
gom vármegye 1841. e. boldogasszonyhó U-ki közgyűlésén. -- Kszrevélel. Pest vármegyének a p. hir 
iapokbani lopicájára meg van mind a két beszédemben implicite a czáf-valasz, de explicite is kcÜ 
elóierjebzteni. ~ 2 észrevétel Z . . várm felírásának P. hírlap 8. sz szavai után. 

(— ) Esztergom. (8-r. 105 és 5 1.) Buda, (1842.) A kir. egyetem bet. M. 

(— ) Római catholicQS egyházi rendünk vegyes házassági pörbe idéztetésének ügyo 
törvényszerűen védve. (8-r. YI, 7—102 és 1 1.) Budán, 184i. A m. k. egyetem 
betűivel. E. M. 

— Jósef. Méltóságos .... Sadányi és Török-Szentmiklósi idősb — , ő Nagyságánál 
Tekint. Gömör és Kis Hontal törv. egygyesitett vármegye fö ispáni székében diszeí 
beültetése, s fényes hivatalában .... Vélsey Miklós . . . által lett beiktatásakor Ri- 
maszombat várossában Szt. Iván hava 6-dikán 1825. észt. tartott nagy gyűlésben 
folytatott beszédek. Kinyomtattatott azon vármegye rendelésébül. (k. 8-r. 30 l] 
Lötsén, (é. n.) Werthmüller János bet. E. 

— Lndovicns. Vera dioecesis Scepusiensis imago sub gufcerni Dni Joannis Ladislai 
Pyrker de Felső Eőr, episcopi Scepusiensis 12. Maji arVsplCIo LVDoVlCI ALMáss^j 
de Filitz i. comitatus Scepusiensis subst. v. comitis, stalibus et 00. ejusdeni comi 
tatus vivide ob oculos posita, dum occasione installationis praetitul. dni episcopi a^ 
mensam ejusdem ritu nationali sanitatem illorum biberent, quibus| hanc suan 
felicitatem in acceplis referunt. (k. 8-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Joan. Werth- 
müller. 

— Steph. Epithalamion. L. : Vojkffi, Franc. 

— de Török Szent Miklós. Ad Eminent. principem cardinalem a Migazzi <Sc 
dum e conclavi communi omnium bonorum congratulatione ad suos feliciter rever- 
tisset recitata anno 1775 nomine collegii regii Theresiani Vaciensis. (k. 4-r. t 
lev.) Vacii, typ. Franc. ígn. Ambio. M. 

Almásl Tihamér. Köny és mosoly. L. : Balogh Tihamér. 

Álmoskönyv, Megjobbittatott — , melly A. B. C. szerént a Lottériára mutató sz^ 
mokkái egybe-szedegettetve az éjjeli látásokat, és jelenéseket megmagyarázza. 1 
mellett hozzá-tétctctt a képes álmoskönyvetske — is, Mellyben előadatik, hogj Digitized by Google Álmoskönyv. 55 Alstedius. 

az álomban látott dolog Mitsoda számokat jelentsen. (8-r. 48 1.) 1799. (H. és 
ny. n.*. M. 

Álmotkönyv, Újonnan meg igazított s bövilett egyptomi —, az 1833-dik kiadás szerint. 
Mellyben az ál nok jelentésén kivül számok is találtatnak, hogy azokkal a Loteriában 
kiki szerentsét próbálhasson. (8-r. 24 lev.) Budán, 1845. Nyom, Gyurián és 
Bagó bet. — .3 p. 

£. 

l' a. 8-r. 48 1.) Budán, 1853. Nyom. Bagó Márton. M. 

- Legújabb egyptomi — . (k. 8-r. 48 1.) Pesten, 1853. Bucsánszky Alajos. —.6 
! . a, (k. 8-r. 48 1.) Pesten, 1855. U. o. M. 

i". a ik. 8-r. 40 1.) Pesten, 1856. U. o. M. - 

- V] szerkezetű — , betusorozatban, magyarázattal s különféle elmés kérdések és 
fejtegetésekkel, lotteria- kedvelök részére. Összeállitá egy álombúvár. (8-r. 80 1.) 
Pest, 1855. Landerer és Heckenast. — .12 p. 

- Újonnan megigazított — , mellyben az álmok jelentésén kivül számok is találtai- 
nak, hogy azokkal a Loteriában kiki szerencsét próbálhasson. (8-r. 48 1.) Szarvason, 
ií^őa Réthy Lipót. E. 

Álom, Az ítélet napjáról való — . (8-r. 22 1.^. 1789. -H. és ny. n.] M. 

— Második Józsefrül. L. : Keresztúry József. 
Alombul fel serkent múzsának látási. L. : Nagy Pál. 

ÁlAjtt-könyvetske. Miképen kell éjjeli látásokat, jelenéseket és álmokat érteni és 
magvarázni. A régi és mostani uj Álom-könyvekböl, mellyeket a Bölts Emberek 
nagy- mesterseggel irtanak, rövideden kiszedegeltetett, öregbíttetett, és másodszor 
újonnan kinyomtattatott. (8-r. 48 l.) 1756. (H. és ny. n.) M. 

Alojs, Kari. Die Schwefelquelle zu Töplitz nRclist Trentschin. (8-r.) Pressburg, 1826. 

Alojsins. A Jésus társaságából-való Gonzága Szent A.-nak hat vasárnapbéli tisz- 
teleti. í^l2-r. 132 1.) Kassán, 1749. Az akadémiai böttikkel. M, 

K. a. (12-r. 156 1.) Nagy-Szombatban, 1759. Nyomt. Catech. bibliot. M. 

— Angyali ifjú Gonzaga Szent A. szent éleiének példája. Némely Istenes gyakorla- 
íosságok által azon Szentnek hat egymásután való vasárnapi tiszteletére alkal- 
maztatván, az ájtatos híveknek hasznára deákból magyarra fordíttatott. (12-r. 
104 1.) Kolosvárott. 1771. Xv. akad. belükkel. M. 

Alpár negyvenkét énekben. ' (8-r. 88 1.) Weszprémben, 1840. .Tesztány Totth Já- 
nos nyomt. E. M. 

AlphAbetarloB, Neon — , etoi sanlomos ka' akribos inethodos etc. (8-. 16 1.) En 

Bouda, 1805. (Egyetemi nyomda.) E. 

Alphabetum, Győri — . (8-r. 20 1.) Komárom. 1855. Ny. Szígler testv. —.5 

— Győri magyar — . (8-r. 10 lev.) 1773. (H. és ny. n.) M. 
Vj. a. (8-r. 10 lev.) Komáromban. 1807. Özv. WeinmüUerné bet. M. 

— Győri deák és magyar — . (k. 8-r. 16 lev.) Találtatik Ludvíg Jánosnál. (H., é. és 
ny. n.) M. 

U. a. (8-r. 16 lev.) Komáromban, 1807. Özv. WeinmüUerné bet. M. 

- Kis magyar — . 2. kiad. [k. 8-r. 15 1.) Magyar-Ó várott. 1854, Czéh Sándor. E. 
AlphoBs. Perlen der Andacht. Gebetbuch für gel)ildete Katholiken nach den 

íesten Quellén ausgewáhlt und geordnet. (12-r.. 2. 357 és 3 1.) Pest, (1852.) 
Emi*'h und Eisenfels. 1 — 

M. 
Ale das Beinhaus mit der Glocke, die 130 Centner wug und durch sechs bis sieben 
Stooke zusamt der ühr íns Beinhaus schlug. so eine Unterredung hielt, legte 
solche Jammer-Klage, die freylich auf uns Menschen zie]t, ein Anonymus an 
Tagé. i2-r. 2 lev.) Cronstadt, 1760. In der Seuler'schen Buchdruckerey, gedr. von 
Martin Femolend. 

(írosSf Kronsiadtet' Drucke. 

Alsckiuser, Andr. Flóra Jadrensis complectens plantas phaenogamas hucusque in 
agro Jadertino detectas et secundum systema Linneano-Sprengelianum redactas. 
i8-r. 248 1.) Jaderae, 1832. 

AlMhái, Az — , ideiglenes rendszabályai, (k. 8-r. 21 1.) Budán, 1848. A magy. kir. 
egyetem bet. M. E. 

AUtedins, J. H. Rudimenta lingae latináé. In usuiu scholarum hoc modo elaborata, Digitized by Google Alt. 56 Allerthümer. ut pver spatio vnivs anni ex illis legére, declinare, comparare, & conjvgare ad- 

discere possit. (S-r. 8, 276 és U 1.) Claudiopoli, 1722. Typ. Telegdi. ML 

Editio nova. (8-r. 8 ív.) Coronae, 1726. Typ. Seulerianis. 
Editio seplima; mendis, quibus priores mirum in modum respersae fuerunt. post 

emendata. Declinare probé qui novit, con-que-jugare, grammati cum merito dixeris 

esse bonum. (8-r. IV, 121 és 3 1.) Coronae, 1733. Typis Seulerianis, recudit Mich. 

Heltsdörffer. 
Editio nova. (8-r. 128 1.) Debrecini, 1756. Per Greg. Kállay. M. 

Editio nova. (8r. 2, 123 és 3 1.) Posonii, 1771. Typ. J. M. Landerer. M. 

Editio noua, mendis, quibus priores mirum in modum respersae fuerunt, emendata. 

(8-r. 123 és 3 1.) Debreczini. 1780. Per Steph. Hargitai. M. 

Editio nova. (8-r. 2, 123 és 3 1.) Posonii & Cassoviae, 1782. Typ. J. M. Landerer. M. 
Editio nova. (8-r. 123 és 3 1.) Vacii, 1782. Typ. Fr. lízn. Ambro. M. 

Editio nova. (8-r. 2 és 124 1.) Posonii & Pestini, 1797. Typ. Joan. Landerer. M. 
Editio nova, prioribus emendatior. (8-r. 128 1.) Coronae, 1822. Typ. Franc. nob. de 

Scbobeln, impr. Frid. Aug. Herfurth. 
Alt, Jacob. Donau-Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins Meer. Mit 24-5 

Ansichlen. (n. 2-r.) Wien, 1820. Kunike. M. 

— Malerische Donaureise, vom Ursprunge bis nach Belgrád. Nach der Natúr gezeich- 
net. In 4 Abthlgen, mit erláuterndem Text. Mit 71 lithogr. Ansichten. (h. 2-r.) Wien. 
1833. Mansfeld u. Comp. 12.— 

— Möric. Ifjabb Békési Ferenc kalandjai. L. : Jósika Miklós. 

— Rndolf. Buda-Pest, előadva 32 eredeti rajzolatban. 8 füz. — Pest-Ofen, illustrirt 
mit 32 Orig.-Zeichnungen. Lithogr. von Xavér Sandmann. (4;-r. 67 1. szöveg és 32 
rajz) Pest, 1845. Hartleben K. A. 8.— 

Altal-menetel, A virtus templomából, az örök ditsösség templomában való — , avagy 
ollyan halotti prédikátzio, és oratio a mellyek élö nyelvel el-mondattanak amaz 
életében a virtus templomába forgolódó, de már az örök ditsösség templomában 
el-jutott uri férfiúnak néhai mélt. született gróf Maros-Németi Gyulai Lajos ur 
ö nagyságának el-temettetése alkalmatosságával, mostan pedig örök emlékezetnek 
okáért világ eleibe botsáttattanak. (4-r. 22 lev.) Kolosvaratt, 1776. Nyomt. a ref. 
collegium bet. A. 

Tartalma : 

Lísznyai Intze István. A titkos Dávidhoz, ős annak házához, házának minden tselédeihez, ejrye- 
nes és igaz szeretettel viseltetett Jonalhan. Kéh. groff Maros Némethi Gyulai Lajos, . . . kinek elköl- 
tözését . . . együgyű tanitásával kesergetté. 

Herepei István. Szüzek szűz koronája, mellyel a szűz Astréa arany idejére méltó szűz laurasoXat 
érdemlő, és pégasusi magosán repülő szárnyakkal a tisztesség és ditsösség halmaira emelkedő virtu- 
sokból szűz kezekkel fűzött, és szűz fejére illetett a szűz heros gr. Gyulai Lajos slb. 

Altare pacis pro votis Irenicis erectum Araepilatigalilaeorum Luc. XIII, 1. substitu- 
endum, super tumulum opusculi theologici in quo quaeritur. An possit princeps, 
magistratus, dominus catholicus in ditione sua retinere Haereticos, vei contra 
poenis eos, aut exsilio ad fidem catholicam amplectendam cogere, Comitis Gabrie- 
lis Antonii Erdöedi de Monyorokerek episcopi Agriensis sumptibus in lucem editi. 
atque excelsae regiae ac inclytae, regni Hungáriáé, in negotio religionis, articulari 
commissioni, ob eodem oblati. Tyrnaviae typis academicis per Frid. Gall 1721. i'-í-r. 
48 1.) Basileae, 1722. Per Philadelphum Timotheum. É. 

Alitare SanCtl Martini tVtorls, CapIVLarls atqVe paroChlaLIs eCCLesIae Posonlen- 
sls patronl. SeX peraLtIs eXornatVM CanDeLabrIs. Dum princeps Emericus e co- 
mitibus Eszterhazi de Galantha in suo solemni ad dietam ecclesiam ingressu CVM 
gaVDIo eXGIperetVr.J(4í-r. 10 lev.) Posonij, typ. Joan. Pauli Royer. E. 

Altarssakrainent, Das allerheiligste — , immerwáhrend-anbetende Bruderschaft in 
dem Stuhlweissenburger Kirchensprengel. (8-r. 13, 196 1. és 2 lev.) Stuhlweissen- 
burg, zu finden bey Adam Aug. Láng. M. 

Altersstnfen, Die — . Die schöne Scháferin vom Bősen versucht. — Kari undJWil- 
helmine, (8-r. 8 1.) Pressburg, Druck von A. Schreiber. E. 

Alterthilmer Daciens, Die — , in dem heutigen Siebenbürgen. Aus den Zeiten, als 
dieses schöne Land die Römer regierten. (4-r. 148 1.) Wien, 1775. Gedr. b. Joh. 
Thom. Edl. v. Trattnern. A. M. 

Térképekkel s szómos, a szöveg közé nyomott áhrával, — üohracher 18S4. 1 frf 
50 kr. — Horotn'tz 1S76. 4 frt. Digitized by Google Altes. 57 Alvari. 

AltM und neues oder dessen litterarische Reise durch Siebenbúrgen. L. : 
Sulzer. F. J. 

AltliaBA, Blioh. Carolns. Ediclum et institutio ecclesiaslica de modo ac ritu cele- 
brandoram festorum episcopi cathedralis ecclesiae Vaciensis ad mentein et ordina- 
tionem summi hodie in terris Christi vicarii Papae Bencdicti XIV. pro universa 
dioecesi Vaciensi Anno Dni M. DCC. LIV. (2-r. 16 1.) Budae, typ. Leop. Franc. Lan- 
derer. M. 

.-) Epistola pastoralis. (k. 4-r. 18 1.) [Vacii, 1754.] E. 

— Mioh.Frld. Instructio brevis pro archidiaconis ruralibus, ac parochis dioecesis Va- 
ciensis. Authoritate & jussu . . . Dni Michaelis Friderici Dei gratia episcopi Vaciensis, S. 
R. I. comitis ab Althann . . . impressa et publicata anno 1719. (i-r.) Viennae, typis 
Ijn. Dom. Voigt. M. (csonka). 

rjabb kiadáSf ezen ctm alatt : 

— Instructio brevis pro archi-diaconis ruralibus, ac parochis, aliisque curam anima- 
rum exercentibus dioecesis Vaciensis. . . . Denuo impressa, et publicata anno 17*24. 
fi-r. 59 1.) Neapoli, 1724. Ex typogr. Felicis Mosca. M. 

DohrowHktfy 1888. 80 kr. 

U. a. (4r-r. 90 1.) Budae, 1754. Typ. Leop. Franc. Landerer. M. 

Altsehnl, Slias. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto, quam . . . pro dris med. 
laurca obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. VI, 7— 2H 1.) 
Pesthini, ia32. Typis Trattner-Károlyianis. M. 

Altttildter, Moris. Szegedin als Winteraufenthalt für Brustleidende im Vergleiche 
mit Vénedig. Dargestellt für Aerzte und gebildete Laien. (8-r. VI és 81 1.) Szegedin, 
1859. Druck von Sigm. Burger. (Budapest, Lauffer V.) —.94 

A. £. M. 

Al«tam, Konstantin. Un preot romanesk. Brjednik de aducere aminte, di de ur- 
mare, prepus intro predike, karé, dupe ce sau indus in besjerika katbedrale re- 
pensatul domi Gabriil Stocka de Baci, prepositul kapitului . . . (8-r. 26 1.) Blai, 1836. 
Tiparíus seminariului. M. 

Alvari, Snunan., principia, seu grammaticarum institutionum liber primus. ,{^. 8-r. 
224 1.) Tyrnaviae, typ. academ. per Leop. Berger. M. 

i:. a. (k. 8-r. 232 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis. M. 

U. a. (k. 8-r. 200 I.) Cassoviae, 1753. Typ. acad. soc Jesu. E. 

— Principia, seu grammaticae institutiones. (k. 8-r. 2321.) Posonii, 1743. Typ. haeredum 
Royeranorum. M. 

— Principia. seu rudimenta prammatices, ex institutionibus E. A. liber primus. (8-r. 
136 és 32 1.) Ciaudiopoli, 1768. Typis academ. soc. Jesu. M. 

— De mstitutione grammatica liber secundus ad veterum feré grammaticorum ra- 
tionem revocatus. De constructione octo partium orationis. (k. 8-r. 3 lev. és 142 1.) 
Tyrnaviae. 1728. Tvp. academ. per Frid. Gall. M. 

l'. a. (k. 8-r. 4 és 138 1.) Posonii, 1744. Typ. Royerianis. M. 

— Institutionum grammaticarum liber tertius. De syllabarum dimensione, &c. (k. 
8-r. 132 1.) Tyrnaviae, 1731. Typ. acad. per Frid. Gall. M. 

l'. a. (k. 8-r. 96 1.) Posonii, 1744. Typ. Royerianis. M. 

~ Principia, seu rudimenta grammatices, ex institutionibus E. A., libri p r i m i 
pars prior. Pro elementari ac infima grammatices classibus in usum com- 
modiorem stúdiósáé juventutis novis curis adornata. (k. 8-r. 152 1.) Tyrnaviae, 
1746. Typ. academicis. E. 

ÍJ a. (k. 8-r. 128 1.) Posonii, 1773. Joan. Mich. Landerer. E. M. 

l' a. (8-r. 128 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1774. M. 

l' a. (8-r. 115 1.) Budae, 1779. Typ. acad. univ. hung. M. 

Ij'. a. ík. 8-r. 224 1.) Zagrabiae, (s. a.) Typ. J. Th. nob. de Trattnern. M. 

Pars IL Rudimenta, sive de octo parlibus orationis et generibus nominum. Accedunt 
rudimentorum supplementum, fabuláé Aesopi, primitiva latina. Pro majoribus, seu 
proprie dictis parvistis. (k. 8-r. 73 1. és 27 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typ. acad. per 
Leop. Berger. E. 

I Végén : Primitiva seu radices latináé, hoc est : compendiaria per vocum etymo- 

I logias ad perfectam intimae latinitatis cognitionem perveniendi methodus. Com- 
I modo infimae grammaticae juventutis accommodata. Digitized by Google Alvari. 58 Alvari. 

U. a. (k. 8'T. 69, 1 1. és 24 lev.) Posonii, 1773. Joan. Mich. Landerer. E. M. 

U. a. (8-r. 71 és 57 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1774. M. 

U. a. (8-r. 116—244 1.) Budae, 1779. Typ. acad. aniv. hung. M. 

Pars III. De nominum declinationibus, verborum praeteritis et supinis. Syntaxi 

anteriore sine appendicibus, adjuncto Cornelio Nepote, & brevioribus epistolis M. 

Tullii Ciceronis. Pro secunda classe principiorum, seu infima grammaticae. (k. 

8-r. 416 1., 38 lev. és 44 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academ. per Leop. Berger. E. 
Végén : Radices secundí ordinis. Riidimenta linguae graecae ; ex libro primo in- 

stítutionum Jac. Gretseri, et majori tyronum infimae grammatices classis commodo 

reddita. 
U. a. (8-r. 472 1.) Tyrnaviae, 1768. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M. 

U. a. (k. 8-r. 44Ó 1.) Posonii, 1771. J. M. Landerer. M. 

U. a. (8-r. 214 1.) Budae, 177íí. Typ. acad. imiv. hung. M. 

Alvari, EnuEaan., de institutione grammaticae pars tertia. De octo partium orationis 

constructione traclans. Quae novissime a plurimis, usque gravissimis expugnata men- 

dis . . . in lucem prodiit. (k. 8-r. 139 1.) Zagrabiae, 1730. Typ. J. Weitz. M. 

Pars q u a r t a. (k. 8-r. 76 1.) Zagrabiae, 1730. U. o. M. 

( — ) De nominum declinationibus. Verborum praeteritis, et supinis, syntaxi anteriore 

sine appendicibus. 3 ptes. (k. 8-r. 128, 128, 399 1.) Tyrnaviae, 1779. Typ. .reg. uni- 

vers. Budensis. M. E. 

U. a. 3 ptes. (8-r. 128, 128, 399 1.) Tyrnaviae, 1790. Typ. r. univers. Budens. M. 

— Institutionum grammaticarum libri p r i m i 3 ptes. (o-r.) Budae & Tyrnaviae, 1793— 
1794. Typis universitatis. M. 

Pars I. De nominum declínatione, verborum conjugatione et quatuordecim praeceptis de constructione. 

(128 1.) 1794. 
F*ars II. De rudimentis, sivo de octo partibus orationis et generibus nominum etc. (128 1.) 1T94. 
Pars Hí. De declinationibus nominum, verborum praeteritis et supinis etc (398 és 2 1.) 1793 

U. a. 3 ptes. (8-r. 128. 128 és 400 1.) Budae. 1798—99. Typis universitatis. M. 

U. a. (8-r. 126, 128, 317 és 19 1.) Claudiopoli, (s. a.) Typ. Mart. Hochmeister. M. 

— Institutionum grammaticarum libri primi pars priraa et secunda recognita. (8-r. 
356 1.) Budae, 1805. Sumpt. typograph. reg. universit. Pestiensis. — .21 

E. M. 

— De institutione grammatica liber s e c u n d u s. De constructione octo partium oratio- 
nis. (8-r. 6 és iS) 1.) Cassoviae, 1728. Typis academicis. M. 

U. a. (8-r. 6 és 105 1.) In conventum Csik, superiorum permissu, 1728. M. 

U. a. (8-r. 6 és 137 1.) Budae, 1734. Typis V. Nottenstein. M. 

U. a. (8-r. 4 és 138 1.) Budae, 1778. Typ. r. universitatis. M. E. 

U. a. (8-r. 168 1.) Cassoviae, 1779. Sumpt. Joan. Mich. Landerer. E. M. 

U. a. (8-r. 192 I.) Budae, 1798. Typ. reg. universit. M. 

U. a. (8-r. 147 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. E. 

— Liber (II.) de constructione octo partium orationis. in usum mediae, et supremae 
grammatices classium. (8-r. 620 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academ. per Leop. 
Berger. E. 

U. a. (8-r. 620 1.) Tyrnaviae, 1738. U. o. E. 

U. a. (8-r. 576 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. coll. acad. soc. Jesu. M. 

U. a. (8-r. 576 1.) Tyrnaviae, 1769. U. o. M. 

— Institutionum grammaticarum liber t e r t i u s. De syllabarum dimensione. &c. (12-r. 
96 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academ. per Fr. Gall. E. 

U. a. (8-r. 96 1.) Tyrnaviae, 1725. U. o. M. 

U. a. (8-r. 2 és 70 1.) In conventum Csik, 1728. M. 

— Institutionum grammaticarum liber III. De syllabarum dimensione, cui adjungun- 
tur ars metrica, candidatus rhetoricae, aliaque, quae in humanitatis, seu poeseos 
schola fere praelegi solent. (k. 8-r. 576 és 78 1.) Tyrnaviae, 1738. Typ. academ. per 
Leop. Berger. E. M. 

U. a. (8-r. 654 1.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis. M. 

U. a. (8-r. 676 és 72 1.) Cassoviae, 1749. Typ. acad. soc. Jesu. M. 

U. a. (8.r. 648 1.) Cassoviae, 1769. U. o. M. 

U. a. (8-r. 6i8 1.) Tyrnaviae, 1769. Typis academicis. E. M. 

ti. a. (8-r. 344 1.) Cassoviae. 1779. Typ. academ. soc. Jesu. E. M. 

U. a. (8-r. 344 1.) Budae, 1791. Typ. resj. universitatis hung. M. 

U. a. (8-r. 344 1.) Budae, 1792. U. o. ^ M. Digitized by Google Alvarl 59 Alveare. 

ü. a, (8-r. 3é4 I.) Budae, 1799. Typ. reg. universilatis hung. E. M. 

AItazí, Emnutn. Syllabus vocabulorum, grammaticae E. A. In vernacalas : h u n- 
garicam, &slavonicam conversorum, secundum exemplar Viennense, paucis 
mutatis, nonnulis etiam additis. (k. 8-r. 96 1.) Tyrnaviae, 1717. Typ. academ. per 
Frid. Gall. E. M. 

ü. a. (k. 8-r. 88 1.) Tyrnaviae, 1731. U. o. E. M. 

— Syllabus vocabulorum grammaticae E. A., in hungaricam et germanicam 
lingvam conversorum. (k. 8-r. 8S 1.) Tyrnaviae, 1731. Typ. academicis. E. M. 

U. a. (8-r. 96 1.) Tyrnaviae, 1733. ü. o. M. 

ü. a. (8-r. 88 1.) Jaurini, 1733. Jac. Müller & Co. M. 

ü. a. (8-r. 88 1.) Posonii. 1737. Fr. Spaiser. M. 

ü. a. (k. 8-r. 88 1.) Posonii, 1745. Typ. Royerianis. M. 

U. a. (8-r. 88 1.) Posonii, (s. a.) J. M. Landerer. M. 

ü. a. (8-r. 98 1.^ Budae, 1821. Typ. reg. universit. hung. M. 

ü. a. (8-r. 98 I.) Budae, 1823. U. o. M. 

ü. a. i8-r. 100 1.) Budae, 18.80. U. o. M. 

U. a. (8-r. 96 1.) Budae, 1837. U o. E. M. 

— Syllabus vocabulorum grammaticae E. A. in c r o a t i c a m lingvam conversorum. 
(8-r. 216 1 ) Zagrabiae, 1796. Typ. Novoszelianis. E. 

ü. a. (8-r. 22*i 1.) Budae, 1817. Typ. r. universitatis. E. M. 

— Syllabus vocabulorum grammaticae E. A., in vernaculas : hungaricam, gjrma- 
nicam & slavonicam conversorum. (8-r. 113 l.) Cassoviae, 1759. Typ. acad. soc. 
Jesu. E. M. 

AlTearo. Méhkas. Cum ephemeridibusPosoniensibus edit Paulus Kováts. (Cursus I.) 
4 volL; cursus H. 2 voll. (8-r. 38í', 301, 320, 320; 320, 417 és 7 1.) Posonii, 1837— 
1838. Typis haeredum Belnay. E. 

Tart ((írna : 

I. Allocutio Gregorii papac XVI. in spcrelo consistorio die 21. Nov 1836. habita. — Educati ^ in llyber- 
nia. — Putnoíci templom felszentelése — Novissimae romanorum ponlificum deelaralioncs de raixtis 
matrímonüá — Condilio Americae borcalits. — Exemplum gcrmonis?, quo O'Connell ad popuhim ulitur. 

— Cath missionani in imp. Sinensi. — Monumentum Lconi XH. pontifici per successorem GreRorium 
XVI. positum — ReÜKÍo, raores. cducatio, libri, excmpla. — E^y szó Franciaország erkölcsi állapot- 
járói. — Ecciciíia domináns in Anglia et Hibcmia. — Aerarlum parsimoniale. — Decretum contra 
propagalionem chrislianae religíonis in Sina. — Reformalionis et Jiberalisími analógia atquc disparitas. 

— Portugallica conslilutio 1820. — Begzélpelcs. Voltaire a má-^ világról meglátogatja betegségében 
Lafayettel. — Stati»t. tabella status pontificii. — Heezélgetés. A haramia és a szabadelvű philosophus 

— Beszélgetés. Philoxena. Krisztina. — Laquei, qui incautis ponunlur a genio moderrii síeculi. ~ De 
cligcndo archi-ep scopo g. r n. n CarolovioKensi. — Sermo Rob. Peel ín publico convivio Glasgo- 
viac. — S, Simonistao in Aegypto. — Societas musica l*0b0niensis — Libertás liberalií;mi. — De no- 
minibus christiano convenientibu-, hocque in baptismo iniponendis. — Decretum tultani de instituen- 
dis per dicm precibus — Ujonzá»í, reform. Fondor és Divali. (Párbeszéd). - Andr. Rátz. De lingva 
in cultu divino publico ecclesiae adhibenda — Juvcniles fanatici. — Miles regi non faclionibus subsit. 

— Fnltonis tentamina. — Festum annunciationis R. M. V — Aequalitalis in civitate mechanismus. 

— Lcx de custodiis in Anglia. — De decrelo, quo princ. Carolus e solio Hispániáé excluditur. — An- 
drovic'i Sándor. József Magyarorsz. nádora dicső neve napjára (Költc ■.). ~ A. H a 1 v o n. Odc 
Josepho Vurum dum 1837. fest im divi sui patroni rccoleret. — Novissimum conslitutionis Hispanicae 
projectum — Dialógus bucolicus. Mopsus et Tityrus. — Vegyes apró kozleméiiyck. 

II. Policinello utazása Mulattató játék. — Libertás quam putami s. — .Status vaporariae navigationis 
ín Hungária 183tí — Reneficus mfluxus religionis christianae in bonum afllictao, et opis indigae hu- 
manitatit:. — Paulovics Ferenc. Fohász I. Ferdinánd „. . születése napja fényes ünnepére -- 
De melhodo principia recli apud juvenlulem propagandi. — Örömdal Jósef lóhg náik runk felgyógyu- 
lásának hirére — R -y De felicitale. — Mire van fö szüksége a stalusnali most, midőn az ész ha- 
lad, a boldogság pedig hanyatlik. — Jgn. Petrik Sermo de utilitato ac nece.^sitate studii juris 
patrii — Auspicatoria novi praeí^identia Americae borealis ; et valcdicloria munere deced ntis sensa 

— Quot abicsati comiliorum in Gallia si ul regia munera obeunt ? — Az egri uj szentegyház épiletési 
érdeme — Quaestio mancipatus in lib. foederati status -\merica borcali. — Restilutio ord soc. Jesn 
in republica Boni Aeris. — Archi-episcopi I'arisiensis protestatio contra rogatam legem de fundo pa- 
latil a epi^copalis in alium usum convertendo. — N o p c s a Elek e következő beszéddel köszönté az 
ország rendéit — Bővebb tudósítás az egri föegyház felszenteléséről s minőségéről — Responsum 
r. pont. Gregorii XVI. ad episcopum Sleph. Kollár — Aliquid de novissima legis rogatione, de decimis 
hibcmicis, comitiis britannicis proposita — Hodiernus Portugalliae status. - Commercii in America 
bor discrimen — Amicus íidissimus. Parabola orientális — Errores Hermesiani in doctrina íidei. — 
A kereszt, vallás iránti szabadelmü közömbösségról néhány észrevétel a jelen korból. - Odc ad Franc 
a Paula e com de Nádasd, dum gymnas. Ketske éthiense inviseret. oblata. — Örömdal Stankovits 
János püspöknek név-ünneoére. — Nova Dni Burdelt in ablegatum comitialem in Westminster elec- 
tio, hujusque effectus. — Vegyes apró közlemények. 

lÜ. Quid sit dicendum populare. — Policinello utazása (Vége) — A. Jordánszky. Victoriae ad Pár- 
kány de turcis relatae docuraentum in Itália. — Rövid értekezés a sajtószabadságról. — Quo tandem 
omnis eninitur cont<»ntio. — Primum festum rosarum in Hungária. — Moderni feudalismi indoles. — 
Qnam sortem O'Connell Angliáé et in specie amicis nunc suis W'ghs vovet. — A Jordánszky. 
Imago B. M. Virginis Romae in ecclesia S. Alexii, cujua ectypon Tyrnaviae et Strigonii cxtat — The- Digitized by Google Alvinczi. 60 Alxinger, 

resianum. — Novae quaostionea de decimis etc. in Hispánia. — Moderna commeatus et comraercii 
lilerarum ccleritas. — Lord Palmerslon. — Rogatio legis de modificanda civili judaeorum in Saxonia 
conditione — Scitovszky János 8 beszédjei, mellyekel a múlt nagy bojtben mondott. — Allu- 
siones in falconem regium, ante s. aedes thauniaturgae Dümölkiensis profumbentem, et ea, qua? in 
ipso sünt observata. — Diploma (charta) prineii>is Don Pedio — Sz. k. Szeged városának Würtler 
József urat polgárasitó levele. — Continuus ubique conalus ad velocioris communicalioniá et commeatus 
média obtinenda, horumquecíTectus. ~ Buda-l'cst kÖzt építendő álló-hid ügyében munkálódó küldöttség 
jzökvének kivonata. — Épisicopi 1 b. Lad. íiarkóczy de Szála consecratio. — Veritas ubiqne et apud 
oranes saniores eadem. — De ptilsus campamrum in animos humanoá vi et efficacia. — Libertás et 
inde securitas cons^titutionalis electionum. — Propositio in comitiis badensibus de abolendo coelibati 
déri calh. — Beszélgetés Sátán, Napóleon es frantziák. — victoria, regina Andiao ct ejus comitia. 
— Aristocratia pecuniae. — Relatio liberaiismi ad christianismum. — Aloy?. Csal hó. Eucharísticon 
Cisimiro Gaspárik a juvenlute gym Vacien^i? sehol, piarvra oblatum. — Fructus belli civilis eemper 
et ubique iidcm. — Ratio, in qua altiores ordines le^ionis honoris inter railitaria et civilia scrvitia 
(listributa nunc habenlur — Laur. Paulatzky. OJe honoribus Jos Skopecz. — \ egyes apró köz- 
leménye'<r. 

IV. Scitovszky Jánosnak nagy böjtben mondott második beszéde — De quacslionis successionis in 
Hispánia. — líeszélgelések az oktató és tanítvány kózitt. — Exclusivum privilégium liberalium refor- 
matorum conspiratione, armis, scditionibus rerum in civitale statum mulandi. — De elomentaribus 
ideis ot principis modemae oeconomiao nalionalis. — Tantum abcst, ut littcrae, scientiao et artes li- 
berales homines depravent, ut potius illos perfectiores et meliorcs reddant. — Igaz-e, hogy a társasági 
köles v. alku merő ábrándozás és a mostani philosophusoknak elfordult agyából keletkezett költe- 
mény? — Felelet a llirnök 27. számában megjelent harapós czáfolatra : ^a magyarjognak egy éltes r. 
tanilójától.» — Ismét egy felelet a Hirnök 27. sz -ban megjelent czáfolatra. — Ludus et aréna elec- 
tionum apud exteros — Quacslio Hannovorana. — Imperátor Russiae Nicolaus I. per iter asiaticum 
in Klschmiadschin. — Körmend y. A vallnsosság — Initia ct propagatio societalis a .S. Ursula nan- 
cupalae Posonii. — Vegyes apró közlemények. 

Cursus secundus. I. Juris aequalilas, nobilitas, status privilegiatus. — AdlocuHo, quam Grecorius 
XVI., obtulu exauctorationis archi-eppi Coloniensis in consi-^torio secrelo habuit. — Regenerata Gallia in 
novissima camcra deputatorum, cum respoctivarum seeliouum principiis repraesantüta. — Fragmenta 
hodiernarum Philippicarum. ~ Contradictiones ita didi philosophici juris publici, cujus fundamentum 
pactum sociale statuiíur. — Eucharisticon slylo lapidari ad exemplura Birkenstotk — Opposilio. — 
líeszélgetés a vélemények szabadságáról. Id, in quo viri motus et conservationis conveniunt — An 
catholici homagium regi Hannoverano detredaverint. — Beszélgetés a müvelödésró'l. — Verus et pri- 
mitivus contractus socialis — Beszélgetés az ösiségről — Ordo Praemonslratensis in caes — regiis 
<litionibus — Matrimonium mixlum ducis Aureliani. — Auctor doctrinae S Simonislarum. — Dioece- 
scs Hispániáé. — St Simonismus et novus conslitutionalismus. — Armeno-Mcchitaristica congrega- 
tio — 1^0 na parte beszéde Cheop piramisnál — Patriotismus, continentia et liberalitas hodierno- 
rum Poblicolarum. — Convenlus populares quandoque in re levi graves. in gravi leves. — A Hírnök 
1837. 46 és 50 sz a. közlött adatok iránt a magyar játékszinekrill — W. Kempclen. — Condilio mi- 
nislrorum religionis muhamedanae — Hofmann et Maderspach Nóvum oblatum in negotio 
struendi inter Budám el Pestinum ponlis stabilis — Supplemenlum ad pag. 213 de véste solemni 
ablegatorum Galliae. — Christiana religio in imperio Sinensi. — Don Carlos in praetorio hiemali. — 
Kisfaludy-társ. elhö nyilvános ülése — Novae cath paginae hist -polilicae. — Acuta dictio comitialis et 
philanthropica. — Liberális civitatum dootrina misso hodie redő juris tramito prinoipa política vaga 
staluit. — Anglia vetus et Canada, vaga hodiernorum philosophorum polilica principia. 

II. Documenta salutaris intor civitatem et christianismum nexus ex aevo medio — Fragmenta literanim 
pastoralium episcopi montis regalis ad Canadenses — Systema subdivisionis agrorum, seu oeconomia 
minuta. — Dignitas hominis et juriura aequalitas cum feminis communis — Estne theoria de ma- 
jostale populi in hodiernis civitatibus re vera in effectum deducibilis — Monasterium Benedictinorum 
apud Fabarias in Helvelia sulTertur. — A dunagozhajózási társ évi közgyűlése Bécsben. — Quaestio 
T sychologica de juvene homicida — Coloniae. — Status ecclesiac Gallicanae. — Ordo S. Francisci p-r 
Hungáriám — Budapesti áradás. — Geor Volvácz. Fata Pii VI. pont raaximi (Költöm.). — Ca- 
nada — Mercenarii libertatis heroes errantcs. — De responso rom. pontificis in caussa Goloniensi. — 
Gyöngy ösinus. Applausus Leonis Gácser, in r scient. univ. hung. mombri collegiati növi hono- 
ribus — Quid ipsi hispani judicii aequioris, de misero monachorum et monialium apud se statu 
censeant. — Elégia in triste fátum urbis Pestanae. — Modus et ratio, auctorilatem, dignitatcm et 
glóriám publicorum convenluum conscrvandi. — Mart Bernhart. Ad Gregorium Dankovszky, per 
Suam. Majest aurco numismate decoralum. — Liberális preli libéria-. — Alexand. Androvich. 
Ode in natales Ferdinandi imperatoria — Eppus Basilias Popovics in Komárnik salutatus. — Multum 
celebrata liberalium ministrorum oeconomia publica, tum rcligiosa in arcanis status discretio, et ex 
his salus communis. — <^>uid patria revolutionariis. — Dioecescs regni Sardiniae. — Consultationes 
comiliales vulgandi ratio — De iníluxu et conditione preli. — Elégia in obitum Jos. Vurum — Hyd- 
rophobiae sublatae exemplum. — Ulteriora quadem sublati monasterii apud Fabarias in Helvetia id- 
juncta — Amari instigationum liberalium fructus — Princeps Talleyrand. — Anacephalaeosis prin- 
cipiorum vale dicentis Alvearis. — Disciplinae apud juventutera ac doctrinae reális nccessitas sentitur 
etiam in regn. liberalibus. — Vegyes apró közlemények. 

Alvlncsi FerencB. Erkölcsi példák. Egyházi és világi népoklatóknak használatul. 

másoknak hasznos olvasmányul, (n. 8-r. Vili, 471 és VIII 1.) Pest. 1858. Ráth M. 2.40 
(Alxinger, Joh. Christ.) Anseine Excellenz den Feldmarschall Grafen von Hadik als 
Dcrselbe den 20-sten Hornung 1789 von des Kaisers Majestat zum Befchishaber 
der Armee in Ungarn ernannt wurde. (8-r. 2 lev.) Basel, Haasische Buchdr. M. 
Költemény. 
(— ) Andreáé Hadikio exercitum Pannonicum ducturo propemticon. 1789. (8-r. 2 lev.) 
Basiliae, ex offic. Guil. Haas. M. 

Költeviént/. Digitized by Google Alxinger. 61 Ama. 

^AlxiBger, Joli. Chrlst.) Bábuk, oder der Volks-Verláumder in den angeblichen 
grossen Wahrheiten und Beweisen, in einem kleínen Auszuge aus der ungarischcn 
Geschichle. (8-r. 231 1.) Pressburg, 1792. Bei Simon Péter Weber. E. M. 

Dobrotrsícif ISíiS, 1 frt 50 kr. 

— Anti-HoffmamL (8-r. 106 és 4t 1.) Wien. (É. és ny. n.) M. 
Zweytes und, Gott gebe ! letztes Stück. (8-r. 9-á 1.) Wien. (É. é. ny. n.) M. 
Aliog János. Egyetemes egyházi történelem. Németből forditá Nagy Zsigmond. 3 

kötetetben. (n. 8-r.) Egerben, 1867—60. Az érseki lyceum könyvny. Kötc- 
tenkint 1.40 p. 

I. köt Ó kor. (VI és 387 I.) 1857. — II. köt. Középkor. (373 és IV 1.) 18Ö9. — III. köt. 
üjkor. 1860. E. M. 

— A protestantismus köztörténeti fejleménye. L. : üdvardy Ignácz. 

A» Dankfeste in der evangelischen Kirche zu Kaisersmarkt, im Jahr 1791. den 
1. Mai abgesungen. (8-r. 4 1.) Leutschau, gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszky. 

— Dankfeste der glücklichen K r ö n u n g Ihro k. k. Majestát Franciscus des II. im 
Jahr 1792. den 26. August, in der evang. Kirche zu Kaissermarkt abgesungen. (8-r. 
2 lev.) Leutschau, gedr. b. Mich. Edlen v. Podhoránszky. M. 

— Grabe des Thránenwtirdigen Johann Kern bei Sr. Excellenz Staats- u. Cons. Mi- 
nister Grafen Josef Erdödy. Seinen Vehrehrern gewidmet von Verfasser : Tyrnau's 
festlicher Abend. (8-r. 4: 1.) Tyrnau, 18iO. lm Juni. 

— Grabe des Jonathan Wietoris. L. : H a 1 a s y, Mich. 

— Grabe des frühverblichenen, talentvollen, braven Franz v. Kükemezey, Fühnrich 
des lobi. k. k. Báron Weidenfeld Linien Inf. Reg. den 5-ten April 1812. Von M. H. 
i8-r. 8 1.) Kaschau, gedr. in der Ellinger'schen fiuchdr. M. 

— Namensfeste des Herrn Philipp von Wohlgemuth, Rektors des k. Generalsemina- 
riams zu Pesth. Im Xamen der Zöglinge dieses Seminariums vom vierten Jahr. 
(8-r. 4 lev.) Pesth, 1788. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M. 

— Sarge des hochwürd. Herrn Joseph v. Putnik Temesser g. n. u. Diöcesan-Bischof, 
und des Arader Bisthums-Administrators . . . von C . . . St . . . (4-r. 2 lev.) Temes- 
vár, laSO. (Ny. n.) M. E. 

— Tagé der Installations-Feierlichkeit des . . . Sigm. Horváth. L. : V e t z 1 a r, Férd. 

— I?) Sept. 1793. als dem Tagé der Hochzeitsfeyer des Herrn Sámuel Hodossy von 
Hodós mit Fraulein Freyinn v. Podmanitzky. (8-r. 4 lev.) Wien, gedr. b. Ignaz 
Alberti. ^ E. 

Kolteménij, 

— Verlobungstage des Herrn Sámuel Garai mit Jungfer Elisabeth Kühneth, gebracht 
von einem Freunde beyder Verlobten. (4:-r. 2 lev.) Pressburg, 1795. [Ny. n.] E. 

Költemény. 

— Vermáhlungsfeste des H. Johann WaltersdorlTer, ev. Professor. Zum Drucke beför- 
dert. (4-r. 4 1.) 1792. [H. és ny. n.] 

Aaia hajdanában frissen élö de már most pokolban kínlódó dús-gazdag históriája, 
melly a régi töredékekből öszveszedetett, és a kegyes olvasó kedveért újonnan 
nyomtatásba vétetodött. (8-r. 8 lev.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E. 

— híres bátor szívű, és vitézi nagy erejű nevezetes Szent Judit aszszonynak, Hofer- 
nessel, Nabugodonozor erős táborának kevély fö hadi-vezérével lett jeles dolgairól 
Írattatott rövid história, melly tragyédiás magyar versekben újonnan foglaltat- 
ván, kibotsáttatott. (k. 8-r. 16 lev.) Ny. Budán, 1749. észt. Veronika Nottensteinin, 
özvegynél. M. 

— mennyei ditsösségben kegyes lelkekre nézve örvendező, de e földön — is áldott 
emlékezetekben virágzó élőknek könyve. Avagy, ollyatén utolsó tisztesség-tévő ha- 
lotti predikátziók és oratziok. mellyek amaz Isten háza hajdoni választott ékessé- 
gének, néh. 1. báró Hadadi Vesselényi Ferentz . . . Közép-Szolnok vármegye fő-is- 
pánjának sat. koporsóba lett tétele és temettetése alkalmatosságával élö nyelven 
el-mondattattak. Mostan pedig . . . világ eleiben botsáttattak. (4-r. 120 lev.) Kolos- 
varatt, nyomt. a ref. coll. bet., 1771. észt. M. 

Jártai ma: 
Verestói Gyögy. Istenét, vallását, felebarátját ártatlan lelki-c**mércltel''Zorelett Jób : Néhai MóUl-í 

liber báró Hadadi Vesselényi Ferentz . . kinek-ís, meghidegült tetemei koporsóba zárattalnának 

halotti tanítással tisztességet tonni igyekezett 
Deáki F. Fái. E Tüldön mulatozó mennyei polgároknak fényoá tisztességeket, s abból származó foMi Digitized by Google Ama. 62 Amadé. 

jövedelmeket, hasznokat le rajzoló oratio mellyel . . . Wesselényi Ferenlz ur ő Exjának . . . kopor- 
sóban lett tételesekor el-mondott 

Borosnyai Lukáts Simeon. Igaznak élő reménysége által meg-cloreniitotctt boldog halála, mellyel 
. . . Vesselényi Ferenlz umak . . . el-temctletésénok alkalmatosságára kéázitett. 

Kova Is, Josephus. Oratio funebris, qua Dno Francisco I. b. Vesselényi suprcma in templo Hada- 
densi solvit, nom3nqu€ ejus virlutum cummaxime, quas patriae caritas complectitur, laudibus cele- 
bravil . . . 

Szathmári Pap Mihály. Az Istennek, a jó lelki-isméretnek, sot e vilápak törvény-széken-is 
megigaziltatotl igaznak, minden terhek ós még a halálnak keserűségei között-is pálma fához hasonló 
kedves virágzása, mellyel . . . 1. b. Vesselényi Ferenlz . . . életében és halálában nyilván fel-találván, 
az ő utolsó tisztesség-tételének alkalmatosságával ... elő adott 

Ama mennyei királynak arany veszszejével meg-illeltetett, és az ö ortzájának szemlé- 
lésére bé-eresztelett, hazájáért, s az Isten házáért buzgó kegyes Esther, néh. Meltgs 
groff' Rádai Rádai Esther ur asszony. Mélt . . . groff Széki Teleky László urnák . . . 
élete párja. Kinek e földről való el költözése illendő tisztelettel örök emlékezetre 
hagyattatott. (4-r. 88 lev.) Kolosváratt, 1766. Nyomt. Páldi István által. M. 

Tartalma: 

Málnási László. Törvényből való igazságot magától clháritó, cvangyeliomi igazságot magának vá- 
lasztó igaz ember. Az az : Néh . . grofT Radai Rádai Eszter aszszony, groff Sz. Teleki László ur- 
nák . . . élete párja hogy o valósággal igy légyen, azt egyenességben meg-mutogalta . . . tetemeinek 
koporsóba 15tt záraltatások szomorú alkalmatosságával. 

Peáki Filep Sámuel. A maga világi hartzút mcg-hartzólt : pállyafutássát el-végezctt és hitét meg- 
tartón Jesus igaz hívének : ama napon : amaz igaz ilélő birótól meg-adatandó igazság koronája. 
Mellynek el-nyerésének módjáról, midőn amaz áldott emlékezetű . . . néh. . . . Rádai Esther ... te- 
temei az ideig való nyugodalomra . . . tétetnének . . . együgyüen prédikallotl. 

Bod Péter. Örökké élő és az halál porán felitll álló Goel. Avagy a halandóságnak és romlandoságnak 
sokféle terhei közzfll Istenének látását óhajtó és a fel-támadás által örök életre meg-újjulását váró 
Jobnak az örökké élő Goel Ur Jesus Kristusban vetett bizodalmáról rövid halotti tanitás. Mellyel. . 
gróf Rádai Ester ur aszszonynak . . . el-roralott teste el-takaritlalásának alkalmatosságával el- 
mondott. 

— sokat gyomrában viselő, Ipoly tekervényes partyai körül bujkáló, tündéres Né- 
réus. Melynek a fogylaló tél, s dér sem árthatván, meg jelent : Tek. N. Nagy Pa- 
lugyai és Turócz Divéki Platthy Farkas úr és elete párja. Horváthi Horváthy Bor- 
bára érdemes fióknak Platthy Lajos urnák tisztesség tételének ünnepe napján. N. 
b. e. T. Tóth Prónai Prónay Mihály úr és Garamszegi T. Gétzy Thérésia úri 
asszonynak, kellemetes hajadon leányokkal Tóth Prónai Prónay Thérésia kis asz- 
szonynyal való párosodások vendégivei: nohát Ezret nloLCz százon feLJVL PLa- 
tlVs MaglarázDkI. (k. 8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] E. 

Költemény. 

— virág-szál korában el-hervadott szűznek, néh. Mélt. gróf Nagy-Ertsei Tóldalagi 
Sára kis-aszszony ő Nagyságának, néh. gróf Nagy-Ertsei Tóldalagi Mihály és néh. 
gróf Tantsi Földvári Ersébet leányának keserves versekben foglaltatott végső 
bútsúzása : Melly el-énekeltetett Koronkában a temetési tisztességnek napján 1750. 
esztendőben, (k. 4f-r. 4 lev.) Kolozsváratt, 1750. észt. Ny. S. Pataki Jósef által. M. 

— vitéz magyarokról, kiknek tsak a régi történet Íróknál lehet fel-találni érdemes 
viseleteket, vagy a hála-adó emlékezet fen tartotta hireket, neveket, hazafi szere- 
tetből származott versezet. (4;-r. 4; lev.) Pétsett, 1793. Engel János bet. M. 

Amadé Antal. Győzedelcmnek trombitája, avagy a mint a mostan deák nyelven ki- 
nyomtattatott könyvben neveztetett : Kgyben-szedett imádságok könyvetskéje. 
Mellynek: hathatós ereje, hogy nagyobbra terjedjen, és szegény hazánkban lévő 
igaz keresztények, lelki vigasztalást vegyenek, és ellenségek ellen az által győze- 
delmet vehessenek, magyarra fordíttatott : Mellyet most újabban Sipos Pál jó 
uramnak . . . kegyes buzgóságából . . . ki-nyomtattatott. (24r-r. 3 lev., 7— 9Í; 1.) Győr- 
ben, 174r6. Streibig Gergely János által. M. 

(— ) Egy magyarnak hazafi társaihoz intézett beszéde. (8-r. 16 l.) Bétsben, 1809. Ny. 
Pichler Antal bet. M. 

— c o m e s Ant. — , de V á r k o n y. Dictio 111. Dni c. A. A. de V. habita ad status & 
ordines inclyti comitatus Nitriensis anno 1790. die II. Mártii congregatos. (k. 8-r. 
8 lev.) Neo-Solii, 1790. Impr. characteribus Tumlerianis. 

Vénén : Ejusdem Dni comitis dictio extemporanea, qua Dnum Nicolaum e comiti- 

bus Forgács salutavit. 
ü. a. (8-r. 8 lev.) Jaurini, 1790. Typ. Jos. Streibig. 
( — Lássló, báró.) Buzgó szívnek énekes fohászkodásí. (12-r. 32 I.) Bétsbe, 1755. Ny. 

Kurtzböck György. E. M. Digitized by Google Amadé. 63 Ambrosius. liássló, Várkonyi báró — , versei. Kiadatta Várkonyi gróf Amadé Thádé. 
í8-r. tí és 260 1.) Pest, 1836. Trattner-Károlyi bet. 1.— 

Dohrowsktf J8S8. 1 frt 50 kr. E. M. 

Amália. A növendék. L. : S z i n m ű t á r. 

— történetei, melyeket a szép nemnek ajánlva, testamentumánál fogva kiadatni ren- 
delt. Ford. Bárótzi Sándor. (8-r.) Bécsben, 1810. —.40 p. 

Aauui ötrészes szüzekkel társalkodó két szüzek: Maros-Vásárhelyi Nyirö Rosália, és 
Xyiro Ágnes. Kik közzül egyiket mint kegyességgel és ifjúsággal virágzott ékes 
rósát a mást pedig, mint Jésussal beszélgető bárányt, meg-siratta és boldog halá- 
lok után örök emlékezetben hagyni kivánta mellyen meg-sebhetett édes annyok, 
Karátsonfalvi Tót Klára, Nyirö Sámuel urnák házas társa. 1792-dik esztendőben. 
i4-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1792. Ny. a ref. collég, bet. M. 

Költeméni/. 

AaMtio vindicata. Sive Stilico Romani imperii scerptum violenta manu sibi vindi- 
care volens. Honorii legitimi imporatoris jussu captus & capite truncatus, ludis 
theatralibus a stúdiósa rhetorices juvenlute exhibitus. Ac honori posthumo cels. 
S. R, i. principis Pauli Esterhazi de Galanta . . . dicatus. Dum bene meritae de re 
literaria juventuti munificentissima ejusdem anniversaria liberalitalc praemia de- 
cernerentur. In alma archi-episcop. soc. Jesu universit. Tyrnaviensi. (k. 4-r. 7 lev.) 
Tyrnaviae, 1719. Typ. academicis per Frid. Gall. E. 

Amhró, l^n. Rom. Theses inaugurales medicae. (8-r. 22 1.) Viennae, 1776. Typ. 
Kirchberg. 

— Ign. Romualdi — ,liberae. regiaequecivitatisNeoplantae juratiphysici ordinariipanegy- 
ricus, dum anno M. DCC. LXXVIll, die divae Theresiae sacra, prymus physici ord. 
manus aaspicaretur, in paaetorio civitatis ad senatum, populumque Neoplantensem de 
laudibus medicináé dictus. Accedit encomium medicináé ad hunnum, ex Erasmo 
Rotcrodamo per Hélium Eobanum Hessum versu redditum. (8-r. öé és 1 1.) Pestini, 
litteris Trattnerianis. M. £. 

Horowitz 1876, 30 kr. 
Ambrosi, J. B. üieber die Zweifel der Christen an ihrer Seeligkeit. (8-r.) Ber- 
lin. 1773. 

— Uiber die verschiedene Erkenntniss der wahren Christen. (8-r.) Berlin, 1775. 

— Von dem Umgang Jesu mit den Sündern. (8-r.) Berlin, 1776. 

— üieber die Selbstverláugnung. (4r-r.) Berlin, 1781. 

— Uiber die Nothwendigkeit der christlichen Besserung. (8-r.) Berlin. 1783. 

— Das Betragen des Mörders, und Postráubers Lenz in seinem Gefángnisse. (8-r.) 
Berlin, 1790. 

Horányif nova memória. I. 
AmbroBius, Qeorgium. De causis turbarum in ecclesia. (k. 4-r. 36 1.) Wittenbergae, 
Í1721.) Literis viduae Gerdesiae. E. 

— SamueL Carmen, quod. dum D. Joannes Georgius Stretsko diem nomini suo 
sacram vegetus incolumisque celebraret. animo laeto pioque cecinit universa stú- 
diósa ordinis primi juventus VIII. calend. Maii, anno, quo reCtorl' Stretsko festő 
reDeVnte reCenter optatis nVMerIs Vota IVVenta Lltat. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis 
Patzkoianis. M. 

-- Noui ecclesiastico-scholastici annales evangelicorum. L. : Annales. 

— Die GotteshUuser der Christen, als die vortrefflichste Anstaltzur Bildung, Veredlung 
und Beglückung des menschliclien Geschlechtes. Eine I'redigt am Einweihungstage 
der neuen Evan. Kirche der Bergstadt Schemnitz. (8-r. 4.0 1.) Schemnitz, 1796. Gedr. 
b. Franz Joh. Sulzer. M. 

— ) Ankündigung einer neuen und doppelten Erziehungsanstalt in der königl. 
freyen Bergstadt Schemnitz für die evangel. Jugend und zwar I. Für die Jugend 
mánnlichen Geschlechts. II. Für die Jugend weiblichen Geschlechts. Es ist wesent- 
iich dringend die Schulübel, die Europas grössere Menschenmasse entmannen, 
nicht blos zu überkleistern. sondern sie in ihrer Wurzel zu heilen. (8-r. 15 1.) 
Schemnitz. 1801 Gedr. mit Sulzerischen Schriften. A. 

— yie muss die Kirchengemeine und ihr Lehramt beschaffen sein, wenn der Reli- 
'íonsunlerricht beyde beglücken soll ? Eine Antrittsrede geh. in dem Evang. Bet- 
hause in . . . Schemnitz am erslen Oslertage 180Í. (8-r. 16 1.) Schemnitz, 180i. Mit 
Sulzerischen Schriften. E. Digitized by Google Ambrosius. 64: Ambrosovszky. AmbroBius, Sámuel. Zweyter Bericht von der neuen und doppelten Erziebungssn- 
stalt in Schemnitz. (8-r. 16 1.) Schemnitz, 1805. Mit Sulzerischen Schriften. M. 

— R. P., k S. S p i r i t u. Ausführlicher Bericht des Ursprungs und Fortgangs derén 
Gnaden und Wolthaten, welche die all-mögende Hand Gottes, durch sein überge- 
benedeyteste Jungíráuliche Mutter Mariam in ihrer Gnadenreichen Bildnus, zum 
h. Blut genannt, an verschiedenen Betrangten und Presshaften mildreichst bishero 
gewürcket hat, und offentlich in der allhiesigen Capellen zu Ofen unter dem 
Stuhlweissenburger Thor andachtigst verehret wird. Nebst etwelchen Lehrreichen 
Schriftmássigen Emiahnungen, Andachts-Übungen und kráftigen Gebettern. (12-r. 6 
lev., 164 1. és 1 cimkép.) Ofen, 1755. Gedr. bey Leop. Frantz Landerer. M. E. 

— Zodiacus Elianus. Id est: S. propheta Elias, naturae miraculum, gratiae prodi- 
gium, orbis portentum ; carmelitanis ordinis patriarcha, et totius monasticae sanc- 
titatis princeps, illibatae conceptionis, gloriosissimae Deiparae, & virginis Mariae 
praescius propugnator, divini honoris ardentissimus zelotes, oculatus thaboraeae 
transfigurationis testis : Christi ante evangélium apostolus, secundi adventus prae- 
cursor, et növi testamenti consummator, ex sphaera terrestri ad coelestem inoc- 
cidui solis paradisum, quadriga ignea, equisque igneis translatus. Praeter compen- 
diosam Carmelitanae originis, irrefragabilis antiquitatis & haeraeditariae in utraque 
lege Moysis, & Christi, nunquam interruplae successionis históriám, sacrarum pa- 
ginarum authoritate, summorum pontificum oraculo, S. S. Patrum, & gravissimorum 
scriptorum sententiis firmatam : Cum annexa immortali gratitudine pro paucis ab- 
hinc annis Romae in Vaticana principis apostolorum basilica, Sanctissimos inter 
religiosorum ordinum fundatores erecto pretioso ejusdem colosso, insculptoque pon- 
tificio Carmelitarum Patris ac ducis elogio : Per XII. quaestioncs elegantiori 
stylo delineatus & illustratus. (4-r. 8, 496 és 2 1.) Budae, 1748. Typ. Veron. Notten- 
steinin, viduae. E. M. 

Elenchus quaestionum : 

I. An mirabilior magni prophetae Eliae sit ortus, an ocrasus ? 

II. Qaisnam fuerit ditior, an opulentus rex Achab, in Solio Israel : an pauper propheta Elías, in spe- 
lunca Horeb? 

III. Quaenam praecellat obedientia, an magistri, S. Eliae vocantis, an discipuli, D. Elisaei vocati? 
rv Numavarior fuerit Elisaeus in petendo, an liberalior Elias in largiendo ? 

V. An propheta Elias fugerit, vei quibus armis potius fugaverit Jezabelem ? 

VI. Utrum S. propheta Elias, plura roirabilia patrarit in igne, an in aqua ? 

VII Quodnam május potentiae Elianao prodigium, an consumptio ccnlum virorum : an resuscitatio unu^ 
defuncti pueri? 

VIII An Nubecula in monte Carmelo visa, non tantum fuerit prognostica pluviae naturális: sed etiam 
Deiparae Virginis Mariae, sine labe originali concipiendae ? 

IX. An S. Elias perfectior Joannis Baptistáé: an verő accuraííor Christi Dni sit typus ? 

X. An S. propheta Elias ad paradisum translatus, sit non solum in statu merendi, sed etiam nonnunqui 
invidendi esscntiam divinam ? 

XI. An illustrior sit Garmeli ordo a S Patre Elia : an a Sanctissima Matre Maria ? 

XII. Utrum celerior, an verő tardior cujusdam ordinis progressus sit firmior ac laudabilior? Accedií 
pro coronide, laconicum S. Patris Eliae, atque filiorum elogium : & gratitudo Carmeli pro coIobío Va- 
ticano, nuper erecto? 

Horou'itz 1^76. 1 frt 20 kr. 

Ambrosovssky, Miohael. Ecclesia totó terrarum őrbe triuniphans. (8-r.) Tyrnaviae, 
1735. Typis academicis. 

Egri m, papság irod. munkássága. 

— Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni Hungáriáé regum, et pri- 
morum militantis Hungáriáé ducum. Vindicalis e mortuali pulvere reliquiis, ad gra- 
tam apud posteros memóriám a IVsto, et Verő patrlae DoLore ereCtVM. Nune 
vero a quibusdam erroribus repurgatum ; chronologia item temporis; ac genealógia 
regum adornatum. (k. 8-r. 239 és 2 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Rover 

List é' Francke 1886. 2 m. 60 f. ' M. E. ' 

— CoMpenDIosa ChronoLogla HVngarlae. Sive catalogus aut series apostoliéi regní 
Hungáriáé regum. Cum brevi synchronismo refum ab iis, vei tempore eorumgesta- 
rum. (k. 8-r. 4 és 182 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer. M. E. 

Ezt követi: Appendix ad compendiosam chronologiam Hungáriáé. Sive quin-l 
duplices cathalogi : Imo : Palatinorum regni Hungáriáé, locumt. & pro-palali- 
norum. 2-do : Judicum curiae regiae. 3-tio : Banorum Dalmatiae, Croatiae, & Sclavo^ 
niae. 4-to : Primatum : regni Hungar. seu archi-episcopor. Strigon. ö-to : Denique 
episcoporum Agriensium. (k. 8-r. 94 1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant Royer. M. E- 
List d' Francke 1886. S m. Digitized by Google Ambrosovszky. 65 Ambrus. Ambrosovsaky, Mloh. IMago orbls ab őrbe ConDíto, per saeCVLa repartlta* aC 
perbreVes aphorIsMos hIstorICe DeLIneata.* ID est : ILIas In nVCe CoMprehensa.* 
sive ChronoLogla saCra^ et prophana ab origine MVnDL* AD noslra pLane teM- 
pora ContinVa serle ILLIgala .♦ 2 ples. (k. 8-r. 3^, 368 és 4 ; 8, 148 és 1 1.) Impressa 
Agríae, typ. Car. Jos. Bauer. E. M. 

Dohrowsky 1888, 3 frt. 

— KaLaVz. Llber PetrI PazmanI CarDInaLIs.* OLIM arChlepIsCopI Strlgonlensis, asser- 
torls fidel.* hoC CoMpenDlo orbl LUerato Iterato proposItVs* Et aLMae DIoeCesIs 
Ágrlensls paroChIs, fraterne praesentatVs * Anno : per aVthoreM LlbeLLI Lltera- 
Llter Designatlo * ADIeCta noVa appenDICe De bIbLlIs.* Ita et De eCCLesla Del, 
Vna, sanCta, CathoLICa, et apostoLICa.* (Bthö cím :) Az az Pázmány Péter néhai 
b. e. esztergomi érsek, és kardinál kalauz nevű könyvének rövid sommája. Mellyet 
irt, és ahoz való némely toldalékokkal; úgy-mint (mellyik légyen az igaz ecclesia ? 
és micsoda fogyatkozások tapasztaltatnak a Kálvinisták bibliájában?) nyomtatásban 
ki fcocsaitott . . . (k. 8-r. 22 lev., 724 1. és 6 lev.) Egerben, 1760. Bauer Káról Jósef 
által . E. M. 

Dobrowskt/ 1888, 4 frt, 
AmbroBovic, Joan. Proricje i narecenja, sa srbrskog jezika na iliricki privedena, na- 
dopunjena i slozcena. (8-r. 189 I.) U Testi, 1808. Kod M. Trattnera. M. 

— Radost, kad je prépost, g. Ernest Kellé sl. Kr. városi Zomborske párok narocni 
prépost od Oronta postao. (n. 8-r. 16 1.) U Osiku, 1851. 

Ambr^sy, Joan. Nep. Ode ad Illlmum, ac Rev. Dnum Josephum Király de Ó Gyalla 
praesulem V.-Ecclesiensem, quum 1808^munu3 episcopi adiret. (é-r. 2 lev.) Quinque- 
Ecclesiis, 1808. Typ. viduae Christ. Engel. M. 

— Joan. Dissertatio inauguralis medica de hydrometra. (8-r. 42 és 4 1.) Viennae, 1819. 
Typ. A. Haykul. M. 

~ Blattliiaa. Epicedium in praematurum obitum dilectissimi ac clariss., unici filii, virtu- 
tum suarom laude clariss., ac doct. Pauli Magda, funeris exequias cum stúdiósa juven- 
tute comitante M- A., anno 1818. die 4. Maii. (k. 8-r. 4 lev.) Sopronii, typ. haered. 
Siessianorum. M. 

(Amlirösy.) Temesvár im Jahre 1849. Wáhrend der Belagerung geschrieben. (n. 8-r. 
90 1.) Wien, 1850. Gress. —.36 p. 

— Mátyás. A keresztyén vallás veleje az ev. confirmandusok tanitására [versekben]. 
(B-r. 158 1.) Pest, 1844. Trattner-Károlyi. 

2. kiadás. (8-r. 215 1.) Pest. 1860. Osterlamm Károly. 
Cj magyar Athén ás, 

— Ondrej. Áuxilio Altissimi ! Práwö wéfjcy dusse k smrti lahoslawené se 
chyslagjcy. Mysl, Libost a Vsylowánj to gest: Kázani Pohfebnj, píi sláwném po- 
chowanj téla mrtwého, coysoce vrozené a wzáctné nékdy panj, P. Zuzanny Des- 
sewfy de Csernek &c. (2-r. 14 lev.) W Presspurku, 1758. Jan. Mich. Landerer. M. 

Amlinis, Szent — , éneke, vagy is az úgy neveztetett tedeum. (8-r. 2 lev. és 1 1. zenemű.) 
[ÍT. és é. n.] M. 

— Szent — , az egyháziak kötelmeiről irt három könyve. L. : Munkálatok a pesti 
Döv.-papság iskolájától. XXII. 

— Callist. Der heilige Kreuzweg. Eine Anleitung den schmerzlichen Weg, welchen 
Jesus Christus am Charfreitage in 14 Stationen zurückgelegt hat, heilsam zur Er- 
langung der von verschiedenen römischen Pftpsten und lelzthin von Clemens die- 
scs Namens den XII. ftir Jerusalem bewilligten Ablásse zu besuchen. Verbesserte 
a. verm. Aufl. (8-r. 43 1.) Pressburg, 1835. 

-- Kallsstus. Szvéti krisni put kogaj Jesus Krisztus na véliki Pétak sz. krisem öb- 
lösen va cseternaiszti statzia, do briga Kalvarie obversil. Zmarlyivim trudom szku- 
posznosen i horvatzkomu narodu na duhovnu császt aldován od P. K. A. (8-r. 60 
1.) U Sopronu, 1844. Kod Cath. Kulcsár. M. 

— Jóssef. Búcsúszó Klabauszky Kohauth Venczel úrhoz, a nagyváradi kir. gymna- 
siamban a költészet rendes oktatójához oskolatársai nevében 183J;-dik észt. (8-r. 
2 lev.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. M. 

- Sándor. Értekezés a hittanitó, iskolaigazgató és kerület-felügyelői hivatalról. Fe- 
lelet gyanánt a megyehivatalból kiadott kérdésekre. (8-r. 45 1.) Székes-Fejérvár, 
1841. Számmer Pál bet. M. 

— Sz. István első magyar király érdemei. Nemzeti ünnepén a Székes-Fejérvári szé- 

Magyarország bibliographiája. 1712—1860, Digitized by Google Ambschell. 66 Amore. kes egyházban hirdette . . . Kis-Asszony hava 20-kán 1843. (8-r. 22 1.) Székes-Fejér- 
várott, Számmer Pál bet. M. E. 

Ambsohell, Abíohíus. Dissertatío de aquae aliorumque fluidorum elaslicitate. (8-r.) 
Labaci, 1778. Typ. Egerianis. 

— Dissertatío de centro gravilatis in subsidium suorum discipulorum conscripta. (8-r. 
1 lev., 239 1. és 2 tábla.) Labaci, 1779. Typ. Egerianis. M. 

— Dissertatio de motu in genere in subsidium suorum discipulorum conscripta. (8-r. 
1 lev., lU 1. és 1 tábla.) Labaci, 1780. Typ. Egerianis. Bi. 

— Anfangsgründe der allgemeinen auf Erscheinungen und Versuche gebauten Natur- 
lehre, zum Gebrauche seiner Vorlesungen. 6 Abthlgen. (8-r.) Wien, 1791—93. Gedr. 
mit Schmidt'schen Schriften. M. 1. AbhandlunK. Von den allgemeineD Eigenschafien áer Körper. (VIII és 140 1.) -- 2. Abh. Von der Be- 
wegung. (IV és 230 1.) — 3. Abh. Von dem Gleichgewichte der Körper. — (IV és 204 1.) — 4. Abh. Von 
dera Feuer und der electrischen Materié. (ÍV és 746 1.) — 5. Abh. Von der Luft und vondem Wasscr (IV és 496 1) — 6. Abh. Von der sichtbaren Welt. (IV, 862 1. és 11 rajztábla) 

— Elementa physicae e phaenomenis et experimentis deducta aut attentione slabi- 
lita. In usum suorum auditorum conscripta ac in dissertationes sex divis^ (8-r.) 
Vindobonae, 1807. Aloys. Doll. M. 

Dissertatio I. (206 és 6 I). — Dissert. II. De lumine. (167 és 5 1). — Dissert. III De matéria colorifera 

Í135 és 5 1 ). — Dissert. IV. De matéria electrica (126 és 6 1 ). — Dissert. V. De aera ejusq.ue specie- 
>us. (192 és 4 1.) — Dissert. VI. Da corporibus totalibus. (138, 6 1. és 5 rajzt.) 

— Elementorum matheseos tömi II L (8-r.) Vindobonae, 1807—8. Sumpt. Aloys. Doll. 

M. 

I. Elementa arithmeticae. (172 1. és 2 rajzt.) 1807. 

II. Elementa algebráé (330 1.) 1807. 

III. Elementa geometriáé. (828 1. és 5 rajzt.) 1808. 

Amer, Nloolans. De asthmate millari. Dissertatio inauguralis, quam . . . pro dris 
gradu rite obtinendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 28 1. és 2 lev.) Budac, 
1832. Typis typogr. reg. universitatis hung. M. 

Amleüia fraudulentia. A juventute scholastica in gymnasio Miskolcziensi ord. 
Minorum S. P. Francisci conventualium exhibita. Anno 1756. (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, 
typ. Ant. Royer. E. 

Amlonm theologiae et studiorum humaniorum vinculum, nec non adjutorium mu- 
tuum sub auspicia lustrationis solemnis gymnasii Cibiniensis^ exponit simulque ad 
audiendas orationes trium alumnorum, quorum nomina infra designata sünt pat- 
rones, fautores et amicos, quotquot gymnasio nostro bene cupiunt, ea qua par est 
humanitate invitat C. V. (2-r. 8 1.) Cibinii, 1713. Mich. HeltzdöríTer. 

Amlodt, Stephanns. Germania veteris. (8-r.) Viennae, 1712. 

— Germania in naturae operibus admiranda. (8-r.) Viennae, 1713. 

Fejé ff hi8t, universit. hung, liter. 
Anunon G. G. A legjobb mód tsak nagy és jól kifejlődött lovakat nevelni. Hosszú 

tapasztaláson épült jó tanáts lótcnyésztökhöz. Németből magyarra fordította dr. 

Cseremiszky Miklós. (8-r. 36 l.) Bécs, 1830. Beck Fr. M. 

AmoB, Carl. Deutsche Current-Schriften für Schüler und zum Selbstunterricht. (h. 

4-r. 12 lev.) Tyrnau, 1846. Wachter*sche Buchh. —.24 p. 

— - Károly. Iráspéldányok iskolai és magánhasználatra, (h. 4-r. 12 lev.) Nagyszombat, 

1846. Wachter B. —.24 p. 

— Franc Xav. Rechtfertigung des katholischen Lehrsatzes, dass Gott, in dem Hoch- 
heiligsten Sakrament des Altars gegenwártig, und daher anzubethen sey. Bey Ge- 
legenhcit des Fronleichnamumganges . . . im Jahre 1773. in einer zahlreichen Ver- 
sammlung vorgetragen. (4-r. 22 1.) Pressburg, 1773. Bey Jos. Mich. Landerer. Bl 

Ámor erga Deum, & coelites operosus, quem in Rev. Dno Andrea Sauberer, ord. 
Praemonstratensis praelato, regiae ecclesiae Jaszoviensis praeposito infulato ele. 
in gratissimis votis gratulabunda suscipit, et feliciter deveneratur canonia Jaszo- 
wiensis, die Divo Andreáé sacro. (2-r. 6 lev.) Cassoviae, typ. academicis soc. Jesu. 

E. 

— puritatis Sanctorum exemplis, et Mariae favoribus commendatus. (16-r. 2 lev.) 
Tyrnaviae, 1763. [Ny. n] M. 

Amore, L' — , soldato. Dramma giocoso per musica. Da rappresentarsi in occas'one 
delle nozze de signori conte Forgács. Contes Ottila Grassalkovich. Nel teatro 
d'Esterhaz l'anno 1779. (8-r. 46 1.) Oedenburgo, nella stamperia di Gius. Siess. 

M. Digitized by Google Amoris. 67 An. 

Amorls et veneralionis argumentum, quod sacerdotum sacerdoti juhilato, Simeoni 
austriaco . . . Sigismondo . . . cardinali presbytero, e comitibus a Kollonitz . . . ob- 
tulit capitulum canonicorum eccl. metropol. ad S. Stephanum die 19. Octob. anno 
a partu virginis 1799. (2-r. 24 lev.) Viennae Austriae, ex typogr. Trattneriano. 

M. 

Amoris perenne monumentum rev. Dno. Mathiae Stark, abbalis crucis alias de Vér- 
tes Keresztúr oblatum. (4-r. 3 lev.) Anno 1823. [Ny. n.] M. 

Aaort, Euseb. Principia artis criticae, in quibus continentur reguláé criticae ex SS. 
patribus explicata, ac demonstrata. (12-r. 166 lev.) Cassoviae, lyp. aademicis 
sec. Jesu. £. 

Am-Paoh, J. G. Praktische Lehre von den Heerdekrankheiten oder Seuchen der 
grösseren nutzbaren Haussáugetbiere. Für Physiker, Kreischirurgen, ThierUrzte 
und ökonomen. (n. 8-r. 288 1.) Peslh, 1819. A. Hartleben. 2.— 

— Die Lungenfáule, die Lungen- und Milchseuche des Hornviehs, Erkenntniss, Hei- 
lung, Vorbeugung. (8-r.) Peslh, 1819. A. Hartleben. 3.— 

— Ueber den sogenannten Milzbrand oder die Karfunkelkrankbeit der grösseren 
nutzbaren Haussáugethiere. Nebst Vergleich der Thierkrankheit mit dem ansteck- 
enden Typhus des Menschen. (8-r. 176 1.) Pest, 1820. A. Hartleben. 

Amsaoes. Acta ab illustr. supremae grammatices classis juventute, in alma, ac ce- 
leberrima archi-episeopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi, anno 1765. mense Sep- 
tembri, die VIII. dum perpetua munificentia principis Pauli-Eszterházi de Galantha 
in aréna litteraria victores palám proemiis donarentur. (2-r. 2 1.) Tyrnaviae, 176Ö. 
Typ. collegii academici soc. Jesu. T. 

Aa&ta-Instruotioit für die mit der Ausführung des Grundsteuer-Provisoriums 
beauftragten Organe. L. : Útmutatás a jöved. adó meghatározása körül stb. 

Amtspflichteit und Vcrrichtungen des Ersten Sladthauptmanns in Kronstadt. (2-r. 
12 l.) Kronstadt, 1807. [Ny. n.] 

Amisvnterrieht für die Komitats-Aerzte in dem Königreiche Hungarn, und den 
dazu gehörigen Frovinzcn. (2-r. 5 lev.) [H. és é. n.] M. 

— für die Komitats-Phisikos. (2-r. 4 lev.) 1786. [H. és ny. n.] M. 

— für die in Komitate angestellten Wundarzte. (2-r. 2 lev.) 1787. [H. és ny. n.] M. 

— úber die Manipulation der Komitate. (2-r. 30 lev.) 1786. [H. és ny. n.] M. 
U. a. (2.r. 29 lev.) [H., é. és ny. n.] M. 

— fúr die Untertlians- und Armenadvokaten. L. : Instructio pro paiiperum si- 
mulque subditorum advocalis. 

An Seine königliche Hoheit Alexander Leopold, Ertzherzog v. Oesterreich, Palalin 
v. Hangám. Von der Schützcn-Compagnie des Pester Bürger-Bataillons am 6-ten 
Aerndtemondes 1791. (8-r. 7 1.) Gedr. mit Patzkoischen Schriften. M. 

— den Hochw. H. Josepn Fengler BischoíT zu Raab im Namen des KoUegiums der 
frommen Schulen zu Dotis. (4-r. 4 1.) Wien, 1788. 

~ Hungarn. Bey Zurückkehr der heiligen Krone ins Königreich. (é-r. 8 1.) Wien, 
1790. Gedr. bey Joh. Dav. Hűmmel. 

— den Hochgeb. Hrn., Hrn. Joseph Freiherm von Lilién, bei Gelegenheit der Neuen- 
jahrsfeyer 1796. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. b. Kath. Landerer Wittwe. E. 

Költemény. 

— den Löblichen Magistrat der k. Frey- und Bergstadt Neusohl. Ueber die Gebrechen 
der hiesígen Fleisch-Bánke. (8-r.) Neusohl, 1804. Gedr. bey Joh. Stephani. E. 

-- den Mauer-Meister des Babels. (8-r. 1-4 1.) 1790. (H. és ny. n.) 

— meine Muse. Bey Ankunft Seiner k. k. Majestát Leopold des Zweyten in Press- 
burg am 13. Márz 1791. (4;-r. 4 1.) [H. és ny. n.] 

~ Seine (!) Excellenz die Hochgeborne Frau, Frau EHsabeth Gráfin v. Nadasdy, 
vermahlte Wegh. Zur Namensfeyer von J. G. 1796. (8-r. 8 1.) Pest, gedr. b. Matth. 
Trattner. E. 

— die Nazion. (n. 8-r. 2 lev.) Pesth, gedr. b. Math. Trattner. E. 

Költemény. 

— die Protestanlcn in Ungarn. Von A. A. (12-r. 44 1.) Hannover, 1791. [Ny. n.] M. 
~ das verehrte Publicum der kön. Freistadt Pesth am 18. August 1831. (n. 8-r. 2 

lev.) Pesth, gedr. mit v. Trattner-Károlyi*schen Schriften. M. 

— den k. k. Herrn Ober-Kriegs-Commissar und Referenten des banatischen General- Digitized by Google An. 68 ' Analecta. Commando, Anton Stadelmayer. Als demselben das . . . verliehene Kleinkreuz des 
k. k. östr. Leopold-Ordens überreicht wurde. (é-r. 8 1.) Temesvár, 1821. (Ny. n.) 
Költemény. M. 

An die Ungarn. (n. 8-r. 60 1.) Wien, 1798. Gedr. b. M. A. Schmidt. 
Rohracher 1884. 50 kr. — WaUishausser 1886. 40 kr. 

— mein Vaterland. (8-r.) Neustadt a. d. 0., 1831. J. K. G. Wagner. A. 

— den Verfasser der freymüthigen Bemerkungen über das Verbrechen und die 
Strafe des Garde-Obristlieutenants von Székely. (12-r. 13 1.) Wien, 1786. J. Ph. 
Wucherer. M. 

— und Denk-Reden, welche am 6. April 1816 bei Gelegenheit der halbjáhrigen Prü- 
fung in der National-Madchenschule zu Ofen gehalten wurden. (8-r. 8 1.) Ofen, mit 
k. u. Univ.-Schriften. M. 

AnakreoB, A magyar — . Mellyel egyenesen görög nyelvbül forditott de Zechenter 
Antal. (k. 8-r. 77 és 3 1.) Prágában, 1785. Rosenmüller örököseinél, Beránek János 
gondviselése-alatt. M. £. 

Horotvitz 1876. 80 kr. 

— A Teosi — , versei kétféle fordításban. Egyenesen görögből Édes Gergely által. (8-r. 
76 és 4t 1.) Vátzon, 1803. Ny. Maramarosi Gottlieb Antal. A. M. 

Dohrowskij 1888. 1 frt. 

— dalai. Ford. dr. Taubner Károly. Kiadá egy toldalékkal (Anakreon 20 dalával) 
Vajda Péter. (16-r. 4; lev., 9— 9é 1.) Pest, 1838. A kiadó tulajdona. (Ny. Gyurián 
és Bagó.) A. £. M. 

Dohrowskt/ 1887. 70 kr. 
Anakreoni dalok. L. : Csokonai Vitéz Mihály. 
ABaleota seu collectanea de necessitate, vei utilitale, ad fontes hodie in vet. testa- 

mento hebraicos; in novo verő ad graecos recurrendi. (8-r. 82 1.) Posonii, 1819. 

Typis Car. C. Snischek. E. 

— Scepusii sacri et profani. Pars 1. complectens buUas pontificum, caesarum, régum- 
que diplomata, illustrium virorum epistolas, aliaque monumenta literariaj ad 
notitiam Scepusii facientia. CoUegit et notis illustravit Carolus Wagner. (4-rT 14. 
469 és 2 1.) Viennae, 1774 Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. A. E. M. 

Conspectus. 

1. Complectitur inslrumenta publica congressuum, foedenim alionimque tractatuum inter reges Hun- 
gáriáé, db Poloniae in Scepusio olim initorum. 

2. Diplomata & literas a Scepusium universum pertinentes. 
8. Dii)loniata arcis Scepus, fala, & vicissiludines continentia. 

4. Diplomata res urbis Kesmarkiensis illustrantia. 

5. Diplomata res urbis Leutschoviensis pariter illustrantia. Acccdunt leges sodalitii i'anctissimi corpo- 
ris Christi. Anno 1402 ea in űrbe inslituti. 

6. Diplomata nobilitatis Scepusiensis vetustatem, praeclara facta, remunerationes regias, tabulas sup- 
remae voluntatis. & caetera id. genus exhibentia. 

7. Diplomata oppiaorum Scepusiensium. Ubi de Saxonibus, eorum conditoribus, locis metallicis, ali- 
isque arcibus a oppidis, quae juro pignoris tonebant Poloni. Accedit jus municipale, quo olim Saxo- 
nes Scepusienses utebantur. 

8. Diplomata pertinentia ad parochos & ecclesias parochiales in Scepusio. 

9. Diplomata rebus praepositurae & capituli S. Martini lucem aíTundentia. 

10 Diplomata, religiosorum ordinum, qui olim in Scepusio floruerunt, ortum incrementa & occasum 

exhioentia. 
11. Diplomata originem & incrementa nonnullarum villarum in Scepusio indicanlia. 

Pars II., complectens scriptores rerum Scepusiacarum quibus accedunt inscriptiones 
templorum Scepusiensium. (10, 357 és 8 1.) Viennae, 1774 Typ. Joan, Th. nob. de 
Trattnern. A. E. M. 

Conspectus : 

1. Excerpia ex chronicis Scepus seu Leutschoviensibus, quae inde a vetuslissimis temporibus usque ad 
annum 1680. producuntur. 

2. Selecta ex chronicis Leibitzerianis. 

3. Anonymi Carthusiani fundatio lapidis rcrugii, seu história monasterii B. Joannis Bapt. 

4. Breve necroiogium Scepusiense. 

5. Fra^menta Scepus. seculi XV. ex histor Polon. Joannis Dlugossi excepta. 

6. Urbis Kesmarkiensis ab anno 1433 ad 1547. memorabilia a seribis publicis ejusdem urbis ad- 
notata. 

7 Ant. Boníinii congressus regum Hungáriáé & Poloniae Leutschoviae anno 1494 celebratus. 

8. £xcerpta ex Jodoci Ludovici Decií LIII de nuptiis & morte Barbaráé de Zapolia regináé Poloniae. 

9. Conradi Sperfogel senatoris & judicis Leutschoviensis annales contracti Scepusienses ab anno Chr. 
1516. ad 1537. 

10. Synopsis rerum Scepusiensium seculi XVI. quas seniores fralemitatis XXIV. regalium parochonim 
literis consignarunt. 

11. Excerpta hislorica ex visítationibus praepositurae, capituli & paroeciarum Scepusiensium. Digitized by Google Analyse. 69 Anccll. 

12. Georpi MoUerii brevis narratio de mulatione dnorum urbis Késmárk. 

13. Anonymi relatío historica, quomodo domínium civitalis Késmárk a Laszkio in Rueberum, ab hoc 
in Tökelium derivatum sit.j 

]4.'Hangaríci seu Daciani Simplicisiíimi peregrínalio Scepus. cum descriptione praecipuoruüi locorum & 

montium Carpaticonim. 
15. loácríptiones teraplorum Scepusiensium 

Pars III. complectens seriem praecipuorum Scepusii maffistratuum ecclesiasticorum et 
politicorum. (6 és 26i: 1.) Posonii et Cassoviae, 1778. Sumpt. Joan. Mich. Landerer. 

Conspecfus: A. E. M. 

1. Seríes praepositorum insignis collegiatae ccclesiac S. Martini de Scepusio ad nostram usque aeta- 

lem perducta. 
t Seríes praepositorum S. Nicolai episcopi, ft confessoris de Latidck, ordinis canoniconim regularium 
SS. sepulchri Dominici Hierosolymitani. 

3. Series abbalum Beatae Mariac Virginia de ScepuF, seu de Schevnyk, aul Schavnik ord. Cistcr- 
cieniis. 

4. Series praeceptorum ordinis craciferorum S. Antonii abbatis de Darócz. 

5. Series priorum de Lechnicz, seu de valle S. Antonii ordinis Carthusianorum. 

6. Series supremorum comitum comitatus Scepusicnsis, inde a remotissimis teroporibus usque ad nostra 
dedacta. 

7 Series vice-comitum comitutus Sccpueiensis 

8. Series comitum, seu graffíornm saxonum terrae Scepusiensis, XXIV. regalibus oppidis pracfectorum. 

9. Series capitancorum Labloviensium, qui XIII oppidis Scepusiensibus praeerant. 

Pars IV., complectens genealógiám illustrium familiarum, quae oUm in Scepusio floru- 
erunt. (YI és 219 1.) Posonii et Cassoviae, 1778. Sumptibus J. M. Landerer. 

Conspecfus : A. E. M. 

1. Genealógia familiae de Zápolya, quae titulo perpetuorum comitum Scepusiensium usa est. Eiusdem 
familiae assertJones é, explanationes tabelláé genealogicae. 

i. Genealógia familiae Thurzo de Bethlenralva, quae itidem titulo perpetuorum comitum Scepusien- 
sium usa est. Eiusdem assertiones & explanationes tabelláé g nealogicae. 

3. Genealógia familiae Tököli de Késmark. Eiusdem af^sertiones & explanationes tabelláé genealogicae. 

4 Fragmentum gencalogicum familiae Warkolsch de Nobschűcz. 
Horowitz 1876. 16 frt. 

Supplementum analcctorum terrae Sccpusiensis, notationibus, ex veteri ac recen- 
tiore hungarorum história depromtis, auctore Joanne Bárdossy, ... illustratum. 
(4-r. 4 lev., 460 1. és 17 lev.) Leutschoviae, 1802. Typ. Mich. Podhoránszki. 

List dt Francke 1880, Wagner analecta-ival cgt/fíit 05 m. — Dobrowskt/ 1888. 
22 fit 50 kr. A. ÍJ. M. 

Aaalys©, Chemische — , der drei Mineralquellen in Korytnica auf der k. k. Kame- 
ral-Herrschaft Lykava im Liptauer Komitat. (16-r. 17 1.) Neusohl, 1854. Gedr. bei 
Ph. Machold. E. 

2. Aufl. (k. 8-r. 13 1.) Nousohl, 18ö7. U. o. E. 

Aaalysls libri ad utramque aurem dicti. L. : Kenyeres, Jos. 

- repraesentationis i. C(om.) 6(ömöriensis) circa libertatém prcli. L. : Tompa, 
Ladisl. 

Aaaljüoae institutionnm linguae hungaricae. L. : Verseghy, Franc. 
Amastária. Egyházi énekek. 1838. Január-júniusi ivek. (8-r. 96 1.) Pesten, Bei- 
méi J. bet. M. 

- 1838. (4-r.) Budán, ny. az egyetem bet. E. M. (mindegyik csonka.) 

A „Szion" melléklapja. Megjelent hetenkint kétszer, 

- Journal des interets ecclesiastiques, politiques et domestiques. Four Tesprit et 
coenr. — Egyházi, polgári s családi érdekek tára. A szellem és szív képzésére. 
Szerk. Gyarmathy J. F. 1839. (n. 8-r.) Budán, a m. kir. egyetem bet. Negyedévre 

1.24; p. 
Megjelent hetenkint kétszer, E. M. (mindegyik csonka.) 

Anathema clientale quod in perpetuae gratitudinis vicém honoribus Dni Josephi e 
comitibus de Batthyán, metropolit. Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum archi-epi- 
scopi etc. recurrente felicissime die onomastico devotissime appendit anno 1767. 
(Jie 14-. kalendas Április Joh. Jos. Wagner typogr. archi-episcop. (2-r. 2 lev.) 
.Colocae.] M. 

AaaziBieiies rhe tori kaja. L. : Széptani remekírók. I. 

AaceU, Heinrioh. Liebig's Thierchemie und ihre Gegner. Ein vorzüglich für prak- 
tische Aerzte berechneter ausíührlicher Commentar zu dessen physiologisch-patho- 
logisch- und pharmakologischen Ansichten. Nach dem Engliscnen bearbeitet von 
Dr. A. W. Krug. (8-r. XVI és 186 1.) Pest, 18íi. C. Geibel. 1.20 p. 

E. Digitized by Google Andacht. 70 Andacbl. ABdacht, Die — , des katholischen Christen. Eine Sammlung kirchlicher Gebeteund 
Gesánge für Alíe, besonders aber für das liebe Landvolk. Von einem Pfarrer der 
Erzdiözese Kalocsa. (8-r. 398 1.) Colocza, 1868. Carl Werner. 2.— 

£. 

— zum heiligen Kreuzwege unseres Heilandes Jesu Christi, allén frommen GlEubi- 
gen für die heil. Fastenzeit gewidmet. Nebst einigen Liedern und der Litanei von 
bittern Leiden. (8-r. 47 1.) Grosswardein, 1841. Aloys Tichy. »1 

— Kurze — , zu Jesu den Gekreuzigten und der schmerzbaften Maria, vor dem wun- 
derthatigen Gnaden-Bild. So in der Kirchen soc. Jesu in der Wienerischen Neustadt 
verehret wird. Und zu Königsáden in Ungarn den 14. u. 15. Augusli 1683. aus den 
Leib Chrisli háuffiges Blut geschwilzet hat. (8-r. 50 1. és 1 rézm. kép.) Neustadt, 
1761. Jos. Ad. Fritsch. M. 

— auf das bohe Fest Fronleichnams unsers Herrn und Erlösers Jesu Christi und 
wehrend dessen Octav in der Kirche zum heiligen Geist. (8-r. 16 1.) Oedenburg. 
1827. Kath. Kultschar. M. 

— welche in der Octav des heiligen Stephan, Erz-Martyrerr und Kirchen-Patrones 
zu Ofen auf der Landstrasse bei den WW. EE. PP. Franziskanern all- 
jahrlich abgehalten wird. (8-r. 14 1.) Ofen, 1818. Gedr. mit k. ung. Univers.- 
Schriften. BL 

— Die gemeinschaftliche — , des katholischen Christen beim Früh- und Nachmittags- 
Gottesdienste. (8-r. 236 és 5 1.) Pesth, 1823. J. Th. Trattner. —.24 p. 

£. M. 

— einer Ebr, und guten Nam liebenden Seel. Das ist Eine aus allén Standén den 
heil. Blutzeugen Johann von Nepomuk verehrende Versammlung, welche von 
Ihro Pápstl. Heiligkeit Clemente dem XIII. bestátiget und dermalen in . . . Pesth. 
in der Kirche derén englischen Fráulein . . . gehalten wird. (8-r. 32 1.) Pesth, 1819. 
J. Th. Trattner. M. 

ü. a. (24-r. 39 1.) Pesth, 1858. Emil Müller. BL 

— Neu-blühende — , zu Verehrung dess h. Blut-Zeugens Floriani. Als grossen Schutz- 
Herrn wider die erschröcklichen Feuers-Brunnsten und empörrende Kriegs-Flam- 
men. Bey von unterschiedlichen Verehrer neuaufgcrichten Ehren-Saulen vor dem 
so genannten Laurentzer-Thor, einer königl. Frey-Reichs-Stadt Pressburg. (8-r.) 
Pressburg, 1732. Gedr. bey Joh. Paul Royer. M. 

ü. a. (k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1760. Gedr. b. Joh. Mich. Landerer. M. 

— Musikalische — , über die gewöhnlichen Sonn- u. Festtags-Evangelien, nebst einem 
Anhange von Passionsandachten und Vorbereitungsgebete, auf die hohen Festtage. 
(12-r. 156 1.) Pressburg, (1762.) Zu finden bey Joh. Alex. Kampf. M. 

— auf neuen Tagé zu dem glorwürdigsten Blutzeugen dem heiligen Joh. v. Nepo- 
muk, aus verschiedenen Andachtstibungen bestehend, und zu der Verehrung dic- 
sem grossen Heiligen verfasset. (12-r. 107 1.) Pressburg, 1804. G. Belnay. — .18 p. 

M. 

— des heiligen lebendigen*Rosenkranzes. Mit 1 Bilde. 4. Aufl. (12-r. 128 1.) Pressburg, 
1854. C. F. Wigand. M. 

— zum heil. Johann von Nepomuk. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1859. Druck v. A. 
Schreiber. E. 

— zu Ehren der Allerheiligst. Dreyfaltigkeit, welche von der Alt-Arader Christge- 
meinde als ein Gelübd wegen einst grasslich gewühtheter Pestsáuche bey der zu 
diesem frommen Zweck errichteten heiligen Dreifaltigkeit-Saule durch die ganze 
Octav feyerlichst abgehalten wird. Verfasst durch R. R. P. P. H. K. A. P. (k. 8-r. 
11 1.) Temeswar, 1813. Gedr. bey Jos. Klapka. M. 

— Sechs sonntagliche — , zu Ehren des Heiligen Aloysii Gonzagae soc. Jesu. Mit voU- 
kommenen Ablass von Clemente den XII. begnadet. Samt Tag-Zeiten, Litaneyen, 
Gebettern, Betrachtungen und Anmuthungen. (16-r. 4 lev. és 9—72 1.) Tyrnau. 176i. 
Gedr. in der Academischen Collegii Buchdruckerey. E. 

— Neun-tágige — , zu den heiligen Julium, Martyrer, dessen heiliger Leib mit vielen 
Wohlthaten scheinbar, in der Capellen der Welschen Congregation des Profess- 
Hauses soc. Jesu zu Wien in Oesterreich verehret wird. (16-r. 6 lev.) Tyrnau, 1767. 
Gedr. in der Academ. Coll. Buchdruck. M. 

— Neuntágige — , zu Ehren der unbefleckten Empfángniss Maria. (12-r. 16 1.) Ung. 
Altenburg, 1855. Druck von A. Czéh. E. Digitized by Google Andacht. 71 Andachtsübimgen. 

Aada^lit, Die — , der heiligen Krone Christi, das ist : Rosenkranzlein vom Lében, Lei- 
den und Sterben unsers Herrn Jesu Christi, mit beygesetzten Geheimnissen seines 
Leidens nnd Sterbens, welches durch den apostolischen Stuhl vom Papst Leo X., 
a. s. w. bestátigt, und dem christlichen Volke in dieser Andacht sich zu üben 
empfohlen wurde. 2. verm. Aufl. (8-r. 16é 1.) Warasdin, 1833. Gedr. bey Jos. v. 
Plazer. E. 

— zar heiligen Anna, der liebreichen und hochgepriesenen Mutter der jungfráuli- 
chen Gottesgebarerin Maria, auf alie Tagé der Woche eingetheilt. (12-r. 83 1.) Wa- 
rasdin, 1836. Jos. V. Platzer. M. 

AxtUohten, Sonn- und festtagliche musikalische — , nach den gewöhnlichen evan- 
gelischen Texten. L. : Christliches Gebetbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch. 

Andaohtsbnch, Auserlesenes — , für katholische Christen. (32-r.) Kaschau, (?) 
St. Ellinger. —.5 p. 

— Chrislkatholisches — , zur wahren Yerehrung Gottes. Mit Kupfern. (12-r.) Kaschau, 
(?) Sl. Ellmger. —.20 p. 

Amdachtsordniuig laglich-gottseliger Uibungen zum Gebrauche der Kostfraulen in 
dem kais. kön. Stifté der Frauen ürsulinerinnen zu Pressburg. Zur Beförderung der 
Ehrc Gottes, und wahírer Andacht mit besonderm Fleisse zusammen gelragen. (8-r. 
m 1.) Pressburg, 1789. Bey Jos. Mich. Landerer. M. 

Andachtaflbuiis eines frommen Christen zum taglichen Gebrauch. (16-r. 2-iO 1.) Pesth, 
1860. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M. 

— zum Gedáchtnissfest der feierlichen Heiligsprechung Johann Joseph vom Kreuze und 
Pacificus von St. Severin. Mit 2 Bildern. (8-r. 12 1.) Ofen, 1840. Universit.-Druck. 

£. M. 

— bey dem Grabe Jesu Christi. (8-r. 8 I.) Karlstadt, Joh. Nep. Prettner. E. 

— der Israeliten der kön. Freystadt Pesth zur Feyer des glücklichen Tages an dem 
S. Majestát unser allergnádigster Kaiser Franz I. mit des Kaisers von Russland 
und des Königs von Preussen MajestRten diese Stadt mit ihrem Besuche beehrten. 
í>r. 18 L) Ofen, 1814. Mit ung. Univ.-Schriften. M. 

— des Kreuzweges, nach den gewöhnlichen Stationen. (12-r. 32 1.) Essegg, 1830. M. 
A. Diwald. M. 

— des schmerzhaften Kreuzweges unsers Herrn Jesu Christi, welche am heil. Char- 
freytag auf dem Kalvarienberg . . . zu Ofen von E. E. P. P. Franziskanern gehalten 
wird. (n. 8-r. 32 1.) Ofen, 1823. Gedr. mit k. hung. Universitálsschriften. M. E. 

Xeue Ausgabe : (n. 8-r. 32 1.) Ofen, 1832. U. o. M. 

U, a. (8-r. 3r> 1.) Ofen, 1860. Mart. Bagó. M. 

Axda«ht8-Übiuis, Xaverianische — , einige Geist- oder zeitliche Gnad von Gott, mit 
eben den kraftigsten Bedingnussen zu begchen, mit denen Gott selber vcrlanget, 
dass wir ihn bitten sollen. Eingerichtet zum Nutzen aller, die den grossen 
Indianer Apostel Francisco Xaverio mit Andacht ergeben seyn. (12-r. 34 lev.) Ca- 
schau, 1763. Gedr. in der Academ. Buchdruckerey s. J. M. 

Andachtsttbnnsen an den sieben vorzüglichen Marienfesten. Aus dem Lateinischen 
übersetztvon Stephan Gerdenich. (8-r 83, 1 1. és 8 famctsz. kép.) Fünfkirchen, 
18il. Gedr. in der Lyc. Buchdruckerei. M. 

— auf allé Tagé in der Woche für die Promontorer Pfarrgemeinde. (8-r. 23 1.) Ofen, 
1806. Universit.-Buchdr. E. 

— Auserlesene — , eines kath. Christen. (8-r.) Wien u. Pesth, 1811. In Commiss. bei 
Eggenberger. —.20 p. 

~ Auserlesene — , u. Gebether. Zu eigcnen Gebrauch aus mehreren Bethbüchern 
zusammengetragen. (4-r. 226 és 2 1.) Pest, 1791. Gedr. bey Math. Tratlner. —.36 p. 

M. 
-- des zum Andenken des leidenden Heilandes und zur Vermehrung der Andacht 
an dem durch den Agramer Bischof Georg v. Haulik restaurirten Calvarien-Berge 
bei der Kapelle St. Franz Xaveri, nachst Agram, . . . abzuhaltenden Kreuzweges, 
in XIY. Stationen eingetheilt. (16-r. 38 1.) Agram, 1846. Druck v. Dr. Ljud. Gaj 

£. 

— eines frommen (röm. kath.) Christen zum taglichen Gebrauche. (32-r. 240 1.) 
Pesth, 1860. Trattner-Károlyi (Rózsa K. és n.) — 6 ; kemény kötésben — 12 ; ké- 
pekkel, kemény kötésben — .24 

£. M. Digitized by Google Andachtsübimgen. 72 Andásy. Beicht- 


un(í 


-.10 


P- 


^.20 


p. i 


-.48 


P- Andachtsül^iiiigen für die heil. Fastenzeit. L. : Zettner, Jak. 

— ÖÍTentliche — , im Fünfkirchner Bisthume. (12-r. 72 1.) Fünfkirchen, 1844. Ly. 
ceums-Buchdruck. M. 

— für das k. k. Mihlaire bey Gelegenheit des feyerlichen Jubelfestes ím Jahre 1795, 
(k. 8-r. 16 1.) Pest, gedr. b. Matth. Trallner. ML 

— zum Gebrauch der Pfleglinge in der Erziehungsanstalt der geistlichen Jung- 
frauen von der heiligen ürsula in Kaschau. (12-r. 56 1.) Kaschau, (é. n.) St, El- 
linger. M. 

— Sehr nützliche — , zu den Heiligen Valter und grossen West-lndianer Aposlel 
Francisco Solano aus dem Orden derén mindem Brüdern regularischer Ob- 
servantz des Heil. Vatters Francisci. Welcher an vielfáltigen und grossen Wun- 
derzeichen sehr berühmt und glorreich in der grossen Haupt-Stadt Lima, wie 
auch in dem gantzen Tuccomanischen Reich. und mehr anderen Stádl- und 
Landern als ein machtiger HülíT- und Schutz-Patron fást in allén Anliegen, be- 
sonders aber in dem erschröcklichen Erdbeben, und höchst-gefiilirlichen Geburls- 
und Kinds-Nöthen mit grossen Leibs- und Seelen-Nutzen auf das eyfrigste zuge^ 
ruffen und verehret wird. (12-r. 24 lev.) Erlau, 1758. Gedr. b. Frantz AnL Royern 

M. 

— Tágliche — , oder Sammlung der kraftigsten Morgen-, Abend-, Mess- 
Communiongebeter. (12-r.) Kaschau, St. Ellinger. 

U. a. irópapiron, rézmetszetú képekkel 

U. a. (8-r.) Pressburg, L. Landerer. 

Mindkettő töbh változatlan kiadást ért. 

AncUkohts-Űbnngen, Tágliche — , zum Gebrauch Ihrer Kayserlichen Majestat der 
Königin zu Hungarn und Böbéim. (12-r. 156 és 2 1.) Tyrnau, 1747. In der Acade- 
mischen Buchdruckerey. E. 

ü. a. (12-r. 366 1. és 2 lev.) Wien, (1792.) Gedr. b. Jos. Gerold. M. 

U. a. (k. 8-r.) Augsburg, (é. n.) Hieger. — .10 gr. 

3. Aufl. Mit 13 Kupfern. (k. 8-r.) Gratz, (é. n.) Müller. —.30 p. 

U. a. (k. 8-r.) Kaschau, St. Ellinger. — . 8 p. 

U. a. (k. 8-r.) Ofen, 1813. Universiiats-Buchdr. 1.- 

Andásy, Jos. Lud. Isitirion Francisco Secundo electo Romanorum imperátori, hae- 
red. Austriae imperátori etc. qmim compositis truculentissimi belli facibus, almám 
populis suis redonasset, stabilivissetque pacem, haereditarium Austriae caesarum 
solium sibi, & augustae stirpi Hl. idus sextilis 1804. gloriosissime vindicaret; no- 
vumque hoc augustissimae regnantis domus ornamentum, convocati numerose pro 
congregatione generáli Posonium status, & ordines i. comit. Posoniensis, omnisque 
civitas, publica solennitate, ovantes inter populi adplausus IX. calendas Octobris 
e. a. aeternarent, J. L. A. in perennem devotionis suae erga optimum principem. 
tesseram, cecinit, dicavit, sacravit. (4-r. 4 lev.) Posonii, 180é. Typ. Ggii Aloys. 
Belnay. E. M. 

— Protrepticon ad nobilem hungaram gentem quum regio mandato Francisci 11. sta- 
tus et ordines regni ob novam gallorum invasionem pro 111. idus Octobris 1805. 
ad publica regni comitia in civitate Posoniensi congregali celebrata in 16. calen- 
das ejusdem mensis et anni terlia diaetali scssione ad vindicandum ab hostili 
rabié optimum principem universalem adclamatu unanimi decrevissent insurrec- 
tionem, Ser. Hung. et Boh. reg. haeredit. principi, archiduci Austriae Josepho pie 
dicatum. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E. M. 

— Elégia in singularem munificentiam et magnanimitatem Cels. S. R. 1. principis 
Antonii Grassalkovich de Gyárak in praesidiarium urbis Poson. militem iterum 
profusam. (4-r. 9 lev.) Posonii, 1805. Typ. Ggii Aloys. Belnay. M. 

— Ode in redivivam valetudinem Seren, regii Poloniae, ac Lithvaniae, et Saxoniae, 
Teschinique principis Alberti tutelaris mortalium genii. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1805. 
Typ. Ggii Aloys. Belnay. M. 

— Eucharisticon in pacem Posonii VII. calendas Januarii 1805. compositam et V. 
idus Februarii 1806. ab omni populo publica solennitate celebratam. (4-r. 8 1.) Po- 
sonii, 1806. Typ. Ggii Aloys. Belnay. M. 

— Eucharisticon augusto Francisco I. haeredit. Austriae imperátori, Hungariaeqae 
regi apóst, patri patriae. Solutis a. d. 18. calend. Január. 1807. Budac regni comi- 
tiis. (í-r. 4 lev.) Posonii, 1807. Typ. Ggii Aloys. Belnay. E. M. Digitized by Google Andásy. 73 Andássy. 

Aailác7, Jo». Lud. Carmen Seren., ac Rev. Hungáriáé ek Bohemiae regio haered. 
principi Dno Carolo Ambrosio, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. 
in supremum, ac perpetuum Strigoniensem comitem a. d. lö cal. Seplemb. 1808. 
solenniter inauguráló sacrnm. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. M. 

— Threnus in cineres Dni Matlhiae Mészáros de Nagy Lacsé, et Bodo-Baár, pridie 
idus MarL 1808. 38. aetatis anno supremum diem funcli. (i-r. 11 1.) Posonii, 1808. 
Typ. Ggii Aloys. Belnay. M. 

— Epipompethicon. Auguslae Mariae Ludovicae, sacra regni Hungáriáé corona Po- 
sonii VI. idus Septembris 1808. inauguratae regináé. (2-r. 2 lev.) Typ. Georgii Al. 
Belnay. M. 

— Isitirion felici adventul et domicilio Posonii instaurato Seren., ac Rev. Hungáriáé, 
el Bobemiae regii princípis, el archiducis Austriae, Dni Caroli Ambrosii archi-epi- 
scopatus ecclesiae metropolitanae Strigoniensis adminístratoris etc. pie dicatum 
ab senatu, populoque Posoniensi. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1808. Typ. Ggii Aloysii 
Belnay. BC 

— Isitirion in Cels. principera Antonium Grassalkovich de Gyárak, quum supremi 
comitis Csongradiensis administratoris dignitate insignitus a. D. 12. calend. quintil. 
1808. in civitate Szegedinenri habenas designatae sibi provinciáé publice capesse- 
ret (4-r. 8 1.) Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. M. 

— Threnus in cineres Divi Caroli Ambrosii, Hungáriáé et Bohemiae regii haered. 
principis, et archi-ducis Austriae, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi etc. 
celebratis solenne ad bustum, III. pridie, et idus Decembres 1809. excquiis pie de- 
votus. {4-r. 8 1.) Posonii, 1809. Typ. viduae, et haered. Belnayanorum. M. 

— Carmen in aerarii reparandi stúdium Exc, ac 111. Dni Josephi e comitibus Wallis. 
(4-r. 20 1.) Posonii, 1812. Typ. Car. Casp. Snischek. E. M. 

— Elégia. Implacabili rooerore illustris virl Francisci Jezerniczky de Eadem, et in 
Báhony, supremum desideratissimae conjugis suae Mariae, natae a Fackh diem 
non inique deplorantis. (4r-r. 4: lev.) Posonii, 1813. Typ. Car. Gasp. Snischek. M. 

— Hymenaeon felici aagustorum conjugio Seren, caes.-regii haeredilarii Hungáriáé, 
et Bohomiae principis, archi-ducis Austriae, ac regni Hungáriáé palatini Josephi, 
et Seren, onaldinae Schaumburgo-Beringeriae principis Hermináé Schaumburgi 
nuper solenniter celebráló sacrum. (4-r. 16 1.) Posonii, 1816. Typ. Car. Snischek. 

£. M. 

— Ode. Redivivam in valetudinem 111. Dni Joannis Baptistáé e comitibus Zichy de 
Vásonykeö pie devota idibus Decembris 1817. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri 
Weber el filii. M. 

— Carmen Magn., ac Spect. Dni Francisci Xaverii Visner de Morgenstern, amplissi- 
nüs publicum*^in commodum, urbemque Posoniensem ornamentorum meritis cla- 
rissimi viri, onomasles honoribus, III. nonas Decembres 1817. devotum. (4r-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii. M. 

— Carmen Cels., ac Rev. Dno Ernesto, Joanni, Francisco de Paula e principi bus 
Schvartzenberg, cathedr. ecclesiae Jaurinensis episcopo etc. solenni diaeceseos ha- 
benas inauguratione a. d. II. idus Apriles 1819. capessenti sacrum. (4r-r. 39 1.) Po- 
sonii, typ hared. Landererianorum nob. de Füskút. M. 

— Carmen. Cels., ac Rev. principi Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék-Uj- 
falu, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. (4-r. 4:2 1.) Posonii, 1820. 
Typ. Car. C. Snischek. M. 

— Lessus. III. Dni Georgii Majláth de Székhely, inclyti comitalus Tolnensis supremi 
comitis, summum diem acerbo patriae dolore, Pesthini XII. kalendas Martias, 1821. 
funcli cineribus, pio provinciáé Posoniensis studio sacratus. (4í-r. 8 1.) Posonii, 
1821. Typ. heréd. Belnayanorum. M. 

— Threnus. piis manibus. lllustr. Elisabelhae comitis Berényi de Karancs-Berény, 
111. lib. Baronis Georgii Luzénszky de Luzna et Lignitze relictae viduae. XIII. ka- 
lendas Martias 1823. 87 aetatis anno supremum diem functae, sacer. Divae nato 
Joanni Nepomuceno 1. B. Luzénszky de Luzna, et Riglitze, in publicum perenneque 
grati animi monumentum pie dicatus. (é-r. 7 1.) Posonii, 1823. Typ. heréd. Bel- 
nayanorum. M. 

— Carmen. Adsertae propitiis Diis, ovante imperio, auspicatae populis valetudini, 
angusti Francisci I. heréd. Austriae imperatoris, Hungáriáé ac Bohemiae regis, 
patris patriae, cemue dicatum. (4-r. 7 1.) Posonii, 1826. Typ. Car. C. Snischek. M. 

6* Digitized by Google Andásy. 74 Andrád 

Andásy, Jos. Lud. Carmen illastrí viro Maximiliano Verhovácz de Rakitovecz an- 
iistiti Zagrabiensi decenne sacerdotii lustrum kalendas Jani, 1826. solenni riti 
colenti sacrum. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. Car. C. Snischek. M. 

U. a. (4-r. 4f lev.) Zagrabiae, (1826.) Typ. Jos. Rossy. Bl. 

— Threnus piis manibus illustris matronae Catharinae Lacsny de Folknsfálva, natae 
Buchvieser, Nicolao Lacsny de Folkusfalva, inconsolabili nunc viduo, 39. aetatis 
anno, 7. idibus Julii 1828. praecipiti fato ereptae. (é-r. 7 1.) Posonii, typ. Car. C 
Snischek. Bl. 

— Carmen. Emin. ac Cels. S. R. E. cardinali praesbytero, principi Alexandro Rud- 
nay de Eadem et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoníensis archi-episcopo ele 
die 18. kalendas Januarii 1828. divc a pontifíce Leone XII. sacra pnrpura conde- 
corato, et 3. nonas Januarii c. a. Vindobonae ab aug. Francisco L solenni ritu in- 
auguráló sacrum. (4-r. 24; 1.) Posonii, 1829. Typ. Car. C. Snischek. M. 

— Carmen. In LXIL natalem Augusti Francisci I. heréd. Austriae imperatoris, 
Hungáriáé ac Bohemiae regis patris patriae ter fausto porrecti imperii auspicio 
pridic idus Februarii 1830. reflorentem. {i-r. 8 1.) Posonii, typ. Car. C. Snischek 

. BC 

— Carmen. Augusti Ferdinandi V. Hungáriáé regis, heraedit. Austriae imperátori^ 
solennibus inde a IV. kalendis Octobres 1830. ad III. kalendas Junii 1831. distinctia 
publicis quatuor festis sacrum. (4-r. 20 1.) Posonii, typ. Car. C. Snischek. M. 

— Carmen. Onomasi ill. viro Nicolao Lacsny de Folkuss-Falva, idibus Decembres 
1831. ominate adfulgenti sacrum. (4-r. 7 1.) Posonii, 1832. Typ. haered. Bel- 
nayanorum. M. 

— Carmen. In solennem orphanotrophii urbis Posoniensis IV. nonis Octobres, 1832 
gloriosa veluti aug. Francisci 1. patris patriae onomasi, inaugurationem, ominato 
instauratore:unanimi omnium voto inclamato eius protectore, Excell. comite Fran- 
cisco Zichy de Vásonykeö dedicatum. (4-r. 8 1.) Posonii, typ. heréd. Belnayanorum. 

M. 

— Carmen. Glorioso onomastico Alexandri Alágovich, ecclesiae Zagrabiensis epi^ 
scopi, V. nonas Maji 1833. faustum relucenti sacrum. (4r-r. 8 1.) Posonii, typ. heréd. 
Belnay. Bl 

— Lessus ad urnám Friderici Schiller. (4-r. 2 1.) [Posonii.] E. 
Andel, Adrián v. Die Erweckung in Irland. (8-r. 24 1.) Pest, 1859. Druck von Ph. 

Wodianer. E. 

Andenken an die 300-jahrige Jubelfeier der evang. Gemeinde in der kön. Frei- 

stadt Leutschau. 2 Abthlgen. (8-r.) Leutschau, 18tí. J. WerthmüUer. A. E. M. 

1. Abth. Gedichte. (158 1.) — 2. Abih. Predigten. (66 1.) 

— an die feierliche EröfTnung der neuerrichteten Pfarre in der vormals Trinitarieri 
Kirche zu Pressburg. L. : Maá r, Kari. 

— an die Verstorbenen zur vor- und nachmittagigen Andacht, vorzuglich bey Be- 
grabnissen, Leichen-Gottesdiensten, am Allerseelentage und derén Octav u. s. w. 
Vermehrte Ausg. (12-r. 4, 183 és 3 1.) Pesth, 1823. J. Th. Trattner. E. M. 

— an Trentschin, odér Abhandlung über des Trentschiner Bad. (8-r. 144 1.) Brünn 
1817. Trassler. 

— Das glückliche — , der zu Pressburg den 15. November 1790. feyerlich voUzo- 
génen Krönung, Sr. Kays. Königl. Majestát Leopold des IL zum Apostolischen Kö- 
nige von Ungarn, feyerte mit innigster Freudé die evangel. Igloer Gemeinde deil 
16. Jan. 1791. Musikalisch aufgeführt von Johan Blasius. (4-r. 4 1.) Leutschau, 1791 
Gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszky. 

— der Einnahme Belgrads den 7-len Október 1789. u. der den 26-ten g. M. in dei 
k. k. Freistadt Pest, vorgenommenen Dankesfeier von J. R. D. W. D. (k. 8-r. 4 lev.j 
Pest, gedr. b. Frz. Aug. Patzko. E. 

Andersen meséi. Forditotta Szendrey Júlia. (12-r. 153 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert 

—.50 
Andorlaki Máté. L. ; Táncsics Mihály. 

(Andrád Elek.) A meg-rebbent múzsa a magyarokhoz. 1805-bcn, vagyis a feketí 
esztendőben. Töredék. (8-r. 16 lev.) Kolozsváratt, 1805. Ny. a ref. kollegianí 
bet. M. 

Versek. 

— Mesés költemények. Első könyv. (8-r. 62 l.) Pesten, 1807. Trattner Mátyás. M. Digitized by Google Ándrád. 75 Andrássy. 

Aadrád Elek. Hóra-világ. Érzékeny-játék négy felvonásban. Némelly javításokkal 
közre bocsátotta Ponori Thewrewk József. (8-r. 72 1.) Pesten, 1823. Tratlner J. 
Tamás. E. M. 

Horowitz 1878. 40 Jer. 

A(]idrádX S(aBii&el.) Elogium sepulcrale, tumulo Maximiliani Stoll ínscriptum, car- 
minom paribos centum. (8-r. 15 1.) Yiennae, 1787. Typ. Joan. Th. nob. de Tratt- 
nem. M. 

í— ) Qnaedam epistola ad Pub. Ovidii Nasonis cineres. (k. 8-r. 10 1.) Viennae, 1789. 

' [Ny. n.] M. 

— Elmés és mulatságos rövid anekdoták. Melyeket imínnen amonnan vállogatva 
egybe-gyüitött és magyar nyelven ki-adott. 2 darab. (8-r. XXXIl, 280 1. és 12 lev. ; 
i lev., 39Í 1. és U lev.) Bétsben, 1790. (Ny. n.] M. 

Dohrowskij 1888. 1 frt 60 kr. 

— A magyar irás-módról. Némely jegyzéseim az ABC. rendje szerint, melyeket kí- 
vántam terjeszteni a magyar grammatikusok Ítéletekre. (8-r. 16 1.) Hétsben, 1791. 
(Ny. n.) M. 

— A magyar Democritus életének délig való része. (8-r. 28 1.) Bétsben , 1791. 
(Ny. n,) M. 

— Leg-elsö virágos-kert. 1793-ra. (8-r.) Bétsben, nyomt. 1793-ban. (Ny. n.) M. (csonka) 

Különféle háziszereket tartalmazó gyűjtemény. 
And r ade, Udefons. Operarius evangelicus, sive industriae ad ministerium apostoli- 
cum rite & fructuose perficiendum. Opus praelatis, confessariis, et concionatoribus 
utile. 2 ptes. (16-r. 120, 388 1. és 5 lev.) Tyrnaviae, 1715. Typ. Academicis. M. 
ABdvae,Karl Jnatna. Berichte tiber eine ím J. 1851. untemommene geognostische Reise 
darch die stidlichsten Punkte des Banats» der Banater Milítár-Grenze und Sieben- 
bürgen. Mit 1 Tafel. (4-r. 30 1.) Halle, 1854. H. W. Schmídt. — .22»', gr. 

E. 
Külön nyomat az tAbhandlungen der naturforsch. Gesellschaft zn HaJh^-hól. 

— Beitráge zur Kenntniss der fossilen Flóra Siebenbürgens und des Banats. (4-r.) 
Wien, 1855. In Comm. b. C. Gerold*s Sohn. 

Külön nyomat a tjahrhuch der geolog. Beichsanstalt^-hól. 
Amútáb. IL, — aranybullája, melly 1222. eszt.-ben költ. Kiadta magyarul Virág Be- 
nedek. (8-r. 39 1.) Pest, 1805. Eggenberger J. ós fia. -.10 p. 

— király eredeti aranybullájának feltalálásáról. L. : Jankovich Miklós. 

— a szolgalegény. L. : Vasárnapi könyvtár. 

Aadvaai, Adam Johann Joseph. Der Allerdurchlauchtigst-Grossmáchtigsten Frauen, 
Frauen Mariae Tberesiae zu Hungarn und Böbéim Königín . . . Articuls-Brieff. So 
der Hochwohlgeborene Herr A. J- J. des Heil. Röm. Reichs Frey-Herr von A. . . . 
znm Gebrauch des Ihm AUergnádigst anvertraut- und bey Ausgang des 174rl-sten 
Jahres . . . neu-aufgerichteten Infanterie-Regiments . . . gestellt habén. In drcy 
Sprachen als teutsch, hungarisch und böhmisch in Druck hat ausgehen lassen. (12-r. 
50 1. és 1 lev., 46, 78 1.) München, 1742. (Ny. n.) M. 

Végén a magyar és cseh fordítással. 

AaDrássI, Antonío L. b. — , epIsCopo RosnaVIensI MoeCenatI sVo ereXIt IVVentVs 
RosnaVIae. (4-r. 6 lev.) Agriae, 1800. Typ. lycei Agriensis. M. 

Aadráuj, AntoninB. Gemmae episcoporum Hungáriáé monumentum in tesseram 
grati animi et perennem postentatis memóriám erectum. (n. 8-r. 62 1.) Pestini, (?) 
íHeckenast Gusztáv.) —.50 

— Aatal Egyházi beszéd, mellyet a borszéki új templom felszentelésekor aug. 
20-án 1844-ben mondott, (n. 8-r. 29 1.) Kolozsvárt, ny. a kir. Lyceum bet. E. M. 

— Comitis Caroli, (instantia) ad inclytos status & ordines Hungáriáé, partiumque 
eidem annexarum, diaetaliter congregatos. In merito suae ad usum privilegialem 
repositionis, quoadjuscum exclusione aliorum in dominio suo Krasznahorka culti- 
Yandi fodinas praehabitum adeoque urbariorum, penes ordinationem defuncti 
Aagusti imperatoris inbutas supplicantis occupantium exturbationis, exhibita. (2-r. 
4 lev.) (Posonii, 1790.) M. 

— György, Méltgs Csik Szent Királyi és Krasznahorkai gróf — , ö Nagyságának mint 
T. N. Gömör és Kis-Honth t. e. vármegye fö-ispáni helyettesének az 1838. év kis 
asszony hava 1. napján fényes hivatalába történt ünnepélyes beiktatása alkalmá- 
val mondott beszédek. (4-r. 22 1.) Rosnyón, Kek Jósef könyvny. int. E. Digitized by Google Andrássy. 76 Andrássy. 

Tartalma : 

Abafy Miklós fő-jegyző üdvözlő beszéde. — Draskóczy Sámuel alispán beszéde. — A fSispáni 
helytartó beszéde. — Nagy Károly beszéde 

Andrássy György urnák, Méltgs Csik-Szent-Királyi és Kraszna-Horkai gróf — , Sáros 
vármegye föispányának, az 18é2-ik évi Seplember hó 28-ik napján sz. kir. Eperje* 
városában tartott közgyűlés alkalmával fö ispáni székében és Méltóságában Méltgs 
nagy Károlyi gróf Károlyi Lajos ur« mint kir. biztos által végben ment beikta- 
tása alkalmával mondott és tartatott beszédek. (4-r. 31 1.) Eperj essen, ny. Raedlitz 
Mihály. E. 

Tartalma : 

Péchy Benjámin alispán ülést megnyitó beszéde — Gr. Károlyi Lajos beigtató beszéde —A 
főispán beszéde. — Iledry Emészt beszéde. 

— György, gróf. Budapestnek árvíz ellen megóvásáról. (8-r.) Pest, 1846. 

Szinnyei termttudom. és math. köni/részete. \ 

A(Bdrás87,Geors Graf.)Umrisseeinermöglichen Reform in Ungarn, im Geiste des juste- 
milieu. Von A ... 2 Hefte. (8-r. 76, XUtés 90 1.) London, 1833. Gedr. bei Morlot. M. 

— C^örey, gróf, és Döbrentey Gáb.or. 1830-ki jelentés a magyarországi állatte- 
nyésztő, társaság munkálkodásairól. (8-r. 68 1.) Pest, 1830. Ny. Trattner és Károlyi 
István. M. 

— és gróf Széchenyi Istvánnak a bpesli hídegyesülethez intézett je- 
lentése, midőn külföldről visszatérének. (8-r. ll-íf 1.) Pozsony, 1633. Ny. Landerer 
Lajos. (Lauffer Vilmos Bposlen) 1.— 

U. a. (4-r. 16 1.) Buda, (é. n.) A kir. egyetem bet. Bl 

— Geors Gráf, u. Gráf Stefan Széchenyi. Bericht der Grafen . . . an den Ofner- 
Pester Brücken-Verein, nach ihrer Rückkehr vom Auslande. (8-r. ü, 114; és II L) 
Pressburg, 1833. Ludw. Landerer. A. E. Bl 

— és Tasner Antal. 1831-ki jelentés a magyarországi állattenyésztő társaság 
munkálódásairól. (8-r. 88 1.) [H. és ny. n.] E. M. 

1832-ki jelentés. (8-r. 92 1. és 1 lev.) [H. és ny. n.] E. M. 

— Josephns. (1.) Dissertatio inauguralis juridico-politica de principio scientiarum poli- 
tico-cameralium cognoscitivo tam subjectivo, quam objectivo ultimo, quam in uni- 
versitate hungarica publicae discussione substravit. (n. 8-r. 321.) Pestini, 1830. Typ. 
J. M. Trattner. E. 

— József. (II.) Honni szeretetbül származott szerencsézö versek, mellyeket Kesseleő- 
köi báró Majthényi László Bars megye alispánnyának, a midőn érdemei mellett 
Magyar ország méltóságok közé bé számláltatnék számossabb Bars vármegye tag- 
jainak kivánságára szerkeszteltvén, ajánlja . . . (4-r. 7 1.) Nagy-Szombatban, 1836. Jeli- 
nek Ker. János bet. ' M. 

— Örömdal, mellyel T. N. N. és V. Vaszkai és Kiskovalóczi Vietóris Jósef ur T. N. 
Nyitra vármegye első al-ispánya midőn nagy neve ünnepét szentelné, megtisz- 
teltetett Martius hónak 19-én 1841. (n. 4-r. 2 lev.) Nyitrán, ny. Neugebauer Jó- 
sef bet. E. 

— Jos. Lndov. Carmen Exc. ac 111. Dno Leopoldo e comitibus Pálffy ab Erdőd etc. 
supremi comitis Posoniensis dignitatem solcmniter capessenti sacrum, pioque per 
provinciám Posoniensem senatus voto publice dicatum. (4-r. 26 1.) Posonii, 1822. 
Typ. haer. Belnayanorum. 

— Károly, gróf. Az utak készítéséről. (8-r.) Rozsnyó, 1837. 

Szinnyei termttudom. és mathemat, köni/vészete. 

— Manó, gróf. Utazás Kelet-Indiákon. Ceylon, Java, Khina, Bengal. (n. 2-r. 166 1. 
és 16 színes kőnyom.) Pesten, (1863. Emich Gusztáv könyvny.) Félbőrköt. 40.— 

£. M. 
U. a. (n. 4-r. IV és 650 1.) Pesten, 1863. U. o. 6.- 

Tietz A. 1887, S frt. -- List rf- Francke 1875. 9 m. 

— Emannel, Gráf. Reise in Ost-Indien. Ceylon, Java, China und Bengalen. Aus 
dem üngarischen übersetzt. Mit Holzschnitten und 16 color. GemRlden nach den 
Orig.-Skizzen in lith. Farbendruck ausgeführt. (n. 2-r. V és 107 1.) Pest, 1867. Herm. 
Geibel. Kötve 46.— 

— Rafael. A keresztény katholikusok egyházi énekes könyve. L. : Kájoni János. 

— K. Kántorok tzeremoniás könyve. L. : Kájoni János. A ker. katholikusok egy- 
házi énekes könyve. Digitized by Google Andrássy. 77 Andrich. (Andrássy, c o m e s Stephaans.) Amica gaudía dum Exc. ac 111. D. Andreas Semsei de 
Eadem solenni ritu incliti comitatus Abaujváriensis supremi comitis sédem adiret men- 
sis Februarii 23. die anno 1808. (4-r. 8 1.) Cassoviae, ex typogr. EUingeriana. E. 
KöHemény. 

André, Carl. Neuer Nationalkalender für die österreich. Monarchie auf 1812. 3, Jahrg. 
{4-r. 98 1.) Pressburg, 1812. Lipperl'sche Buchh. —.30 p. 

4. Jahrg. Auf das Jahr 1813. (4-r.) Pressburg, 1813. U. o. -.30 p. 

5. Jahrg. Auf das Jahr 1814. (é-r.) Pressburg, 1814 U. o. —.30 p. 

— EadoU Rövid foglalatú tanitás a birkáknak gondviseléséről, mely a számadó 
birkások és juhászoknak számokra összeszedettetett. [Németből ford.] (8-r. 68 1.) 
Sz.-Fehérvár, 1824. Rader Alajos költs., nyomt. Számmer Pál. —.20 p. 

E. M. 
-- Rövid oktatás a juhtenyésztés jobb s tökéletesebb módjáról. Németből ford. Piros 
István. (8-r.) Pozsony, 1826. 

Szinnyei terméazettudom, és mathem, könyrészete. 

— A juhokkal való bánás módjáról. Németből fordítva. (8-r. 60 és 7 1.) Selmecz- 
bánya, 1827. Ny. Mihálik J. M. 

AaAreas. Acta Tyrnaviae a média grammetices classe. 1767. mense Majo. (k. 4-r. 2 
lev.) Tyrnaviae, 1767. Typ. Collegii acad. soc. Jesu. E. 

— ein Diener Jesu Christi, von Gottes Gnaden erster Bischof zu Kaschau, entbiethet 
seinen in Christo geliebten Kindern, den Glaubigen seines Kirchensprengels, sei- 
nen Gruss, und vaterlichen Segen! (2-r. 2 lev.) Kaschau, 1806. (Ny. n.) M. 

— II. rex Ungariae : Saxonum in Transylvania libertatis assertor. L. : Szegedi, 
Joan. 

Amdr«eTitseli, Theoph. Paedeuterion honoribus administrorum rei litterariae regii 
gymnasii Essekiensis in perenne gratitudinis monumentum, íinito cursu schola- 
stico grato ex pectore calendis Augusti sacratum. (4-r. 4 lev.) Essekini, 1842. Typ. 
Mart. Aloys. Divald. E. 

Aadreitsoh, Urosins. Nemzeti s türelmi fal-kalendáriom 1833. évre. (Jvr. 1 1.) Budán, 
ny. a m. kir. egyetem bet. — .20 p. 

— Universaltableau der ganzen Erde und ihrer Einbewohner, in geographisch-, 
statistisch-, historisch-encyklopadischer Uebersicht fQr Schulen und allé Gebildete 
geeignet. Nach den neuesten und bestén Hilfsquellen entworfen und verfasst. 2 
Tafehi. (n. 2-r.) Ofen, 1835. Ünivcrsit.-Buchdruck. M. 

— Mdnz-Jonrnal als Stammbuch der Geschichte und Denkmal des XIX. Jahrhun- 
derts. Eine gründliche und fasslich-praktische Encyklopádie aller in und ausser 
Európa gesetzlich bestehenden Wahrungen (Valuten) in Gold-, Platin-, Silber-, 
Scheide-, Kupfer-Rechnungs- und fingirten Münzen, Wechselbriefen und derén 
üsanzen im Vereine sammtlicher seit 1800 in der ganzen Welt gepragten und hier 
in Kupfer gestochenen kursirenden Gold-, Platin-, Silber- und Kupfer-Geldes mit 
seinem Werthe. 2 Jahrgange [á 4 Hefte.] (2-r.) Ofen, 1832—33. Universit.-Buchdr. 
Folyamonként 4.— 

~ Imperial-Kalender. Auf das Jahr 1837. XI. Jahrg. (Ivr. 1 1.) Ofen, Univers.- 
Buchdr. —.20 p. 

M. 

Auf das Jahr 1847. (Ivr. 1 1.) Ofen. U. o. —.20 p. 

M. 

AmárejkoTica, Bliohael. Tentamen publicum ex interpretatione növi testamenli graeci, 
quod ex praelectionibus Jos. Bartakovics coram incl. facultate theologica subiturus 
est M. A. mense Augusto anno 1766. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E. 

Aadraneei, Aadr. Hieron. Memóriáié confessariorum, sive de sacramento, et mi- 
nistro poenitentiae. Res omnis morális in breve per assertiones coacta, ut memóriáé 
inhaerat. (k. 8-r. 6, 256 és 5 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. academ. per Leop. Berger. 

E. M 

L*. a. (k. 8-r. 8, 256 és 4 1.) Tyrnaviae. 1742. U. o. M. 

U. a (k. 8-r. 8, 255 és 4 1.) Jaurini, (1748.) Typ. G. J. Streibig. M. 

ABdrioli, Oeors^ns. Positiones ex jure naturae publico universali et gentium, jure 
item ecclesiastico. tam publico quam privato. (8-r. 12 1.) Pestini, 1826. Typ. Math. 
Trattner. Digitized by LjOOQIC Anecdotes. 78 Angliai. Aneodotes des républiques, auxquelles on a joint la Savoye, la Hongrie, et la 
Bohémé. 2 parties. (8-r.) Paris, 1771. Chez Vincent A. M. 

I. Compronant Génes & la Corse, Venise & Malthe, & la Suisee (Vllf, S88, 298 és 228 1) 

II. Comprenant la Savoye, la Hongrie et la tíohéme. (822, 116, ÍM és 208 1.) 

Anekdoták, Karaktert-festö s elmés mulatságos — , mellyeket összeszedegetett D. G. 
(12-r. 319 1.) Pesten, 1826. Trattner Mátyás bet. E. Bt. 

Ttetz A. 1887, 80 kr. 

— tanítva mulattató víg és érzékeny. — L. : Ajtay Sámuel. 

Anekdotem zur Geschichte des AngriíTes und der Vertheidigung der Normalschnlen 
in k. k. Staaten. Nebst Berichtigung verschiedener in öíTentlichen Biattern ver- 
breiteten Nachrichten von dem sogenannten Preszburger Kongress im Jahre 1782. 
und von Einführung des Normalinstituts in Russland. (8-r. 6 lev. és 84: 1.) Frank- 
furt u. Leipzig, 178é. (Ny. n.) Bf. 

— und Charakterzüge von Kaiser Joseph II. Nebst einer Skizze seines Lebens. 3 
Thle. (8-r. 128, 128, 96 1.) Wien u. Leipzig, 1790. M. 

Anekdotenkrilmer, Der — . Eine ausgew^hlte Sammlung neuer ftchtkomischer Anekdo- 
ten, witziger und geistreicher Einfálle, überraschender Wortspiele und frappanter 
Charakterzüge. Neue verm. Aufl. (8-r.) Pressburg, 1811. (A. Schwaiger.) 2.30 v. 

Anekdotensohats. 600 Pillén gegen üble Laune und Langweile. Gesammelt von 
Kurzvveil. (k. 8-r.) Pest, 1816. C. A. Hartleben. 

4 Aufl. 10 Bdchen. (k. 8-r.) Pest, 1831. U. o. 1.20 p. 

6., betráchtlich verm. Aufl. 2 Bdchen. (k. 8-r.) Pest, 1846. U. o. 1.20 p. 

3. (?) veranderte und betrachtl. verm. Aufl. 2 Thle. (k. 8-r. 677 1.) Pest, Wien, u. 
Leipzig, 1857. U. o. 1.30 p. 

AaemoneB aus dem Tagebuche eines Pilgersmannes. L. : H o r m a y r. 

Aaifaiigsgrttnde des deutschen Sprach-Unterrichts zum Behufe der 3, hiesigen Ele- 
mentar-Knabenschule. Ein Auszug aus R. J. Wurts's praktischer Sprachdenklehre. 
(8-r. 74 1.) Kronstadt, 1848. Joh. Gött. 

— der deutschen und lateinischen Sprache. Aus B r ö d e r*s Grammatik. (8-r.) Press- 
burg, (?) S. L. Weber. - .16 

— der lateinischen Sprachlehre. (8-r. 20 1. és 5 tábla.) Pressburg, 1785. In der 
Weber u. Korabinszky'schen Buchh. M. 

— der lateinischen Sprache, nebst Declinir-, Conjugir- und Rechentabellen. (8-r.) 
Pressburg, S. Ludw. Weber. —.15 p. 

Aníttnge, Erste — , der Lateinischen Sprache, bestehend in einem kurzen Auszug 
aus Christophori Cellarii grammatica, zu der L, II. III. Abthlg noch Herrn Mathiae 
Belii Anleitun^r, Item in den Primitivis CsUarii, u. Colloquiis Langii. (8-r. 20 1.) 
Pressburg, 1771. J. M. Landerer. M. 

Aneeli DeoembriB de conditionibus pacis inter Alexandrum M. et Darium reges, 
ut apud A. Curtium legitur. Disputatio ex mss. codd. Jankowichianis nunc príraum 
edita. (8-r. XVI és 27 1.) Budae, 1825. Typis universitatis hung. U. 

Anseli, Frano. Maria. Collis paradisii amoenitas, seu sacri conventus Assisiensis 
históriáé. (4:-r. 324 1., 2 lev. és 8 rézm.) Budae, (1755.) Typ. Leop. Franc. Lan- 
derer. M. 

— Pnblii Veterani — , de lumine illuminatorum huius temporis meditationes thcolo- 
gico-, philosophico-, historico-, politico-, oeconomico-, aesthetico-, critico-, poetico- 
morales. In nomine Domini. (8-r. 64 1.) Veszprimii, 1804. Typ. Mich. Sammer. [M. 

— , Pietro dl. Per festaggiare il giomo onomastico della signora contessa Serafina 
Andrassy nata contessa Batthyani. Saggio di prose e poesie del cavaliere?P. di A. 
romano pittore, poéta improvvisatore etc. (4-r. 131 1.) Cassovia, 1808. (Ny. n.) E. 

Aueelns pacis. Hungária graviter aegra. L. : Hungária. 

Angenehmliohkeit, Die — , des Herbstes wurde bey dem Hochzeitlichcn Ehren- 
Festin des Reichs-GraíTen Wolff Reichardt Ehrenreich von Auersperg als Br&uti- 
gams mit der Freyin Franzisca Teresia von Reising, als Braut da solches durch 
Christ-Priesterliche Copulation An. 1743. alhier in Oedenburg glücklich vollzogen 
worden. (2-r. 4 1.) Oedenburg, 1743. (Ny. n.) M. 

Anelia haszonbérlési állapotainak ismertetése. L. : C o o k, G. W. 

Angliai országban lévő Salernitana scholanak jó egészségéről való megtartásnak 
módgyáról irott könyv, mellyet nemes és hires angliai salernitana schola írott volt Digitized by LjOOQlC Anglus. 79 Angyalka. 

régen deák nyelven, azután penig magyarra fordíttatott és rhythmusokba alkal- 
maztatott. (8-r. 32 1.) Kolozsvárott, 1770. 

[üj lenyomat] (8-r. 32 1.) Kolozsvárott, 1776. 

Angliis és magyar igazgatásnak egyben-vetése. L. : Aranka György. 

Ab^I és franczia költőkből. L. : Levelek a külföld költői koszorújából. 2 köt. 

Am^ster* Hieron7mn8. Panegyricus D. Francisci de comtibus Zichy de Vasonkö, 
perpetui in Homonna, praesulis Jaurinensis, quo episcopale gymnasium Sapariense 

Jrimitias alteras fundatoris sui condecoravit. (k. 4t-T. 32 1.) Sopronii, (1774) Typ. 
oan. Jos. Siess. M. 

(— ) Dráma officioso-bucolicum sacratum idibus Junii anno 1775. Dno Francisco 
episcopo Jaurinensi e comitibus Zichy de Vasonkö &c. dum Sabariam adventaret. 
(4*r. 79 és 1 1.) Sopronii, typ. Joan. Jos. Siess. M. 

— Idyllion allegorico halieuticum meritis honoribus Dni Fauli Csödy ecclesiae cathedr. 
Sabariensis canonici vicarii generális sub nomine piscatoris Melisaei sacratum : 
dum accepta praepositura majori abbas benediceretur. (4;-r. 37 és 1 1.) Sopronii, 
(1779.) Typ. Joan. Jos. Siess. M- 

Ángj, A fösvény — , avagy Amália és Albert, szívre ható s bájos, de magában véve 
mégis valóságos történet. (8-r. 150 1.) Pozsonyban, 1807. Landerer Mihály. —.40 p. 

M. 

Angyal Antal. Gyógyszeres értekezés a higany-ibolatról [hydrargyrum jodatrum] 
és a fojtósavas hamagró' [nitras lixiviae]. (8-r. 15 1.) Pesten, 1830. Ny. Trattner- 
Károlyi. 

— Bandi, Az alföldre menendő — , nótája. L. : Alföldre. 

— Jannar. Üdvözlő beszédek, mellyeket Ft. Markovics Antal urnák, midőn 1842. 
Mind-szent hó elsőjén, a bajai kir. tanodában, hat erkölcsös és szorgalmatos ifjak 
számára ezer frtokból évenkint járandó érdemjutalmakat alapítana, készített. (4-r. 
8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. E. 

Beszédek Schirmer l«erencKtől latin, Hcrdlein Károly, Topái Pál és Fúró Sámueltől magyar nyelven. 

Angjalffy Márk Anrél. Gyógyszeres értekezés a sóskasavról (acidum oxatium) és 
jegesitett fojtósavas ezüstagról (nitras argentici chrystallisatus). (8-r. 20 1.) Pesten, 
1836. Ny. Trattner-Károlyi. 

— Math. Andr. Grundsátze der Schafcultur. Versuch eines auf Erfahrung und 
Natúr gegründeten Unterrichts in der Zucht, Veredlung, Stallung, Wartung und 
Nutzung der Schafe ; nebst vollslftndiger Anweisung, ihren mannigfaltigen Krank- 
heiten vorzubeugen, sie zu erkennen und zu heilen. Mit besonderer und bestán- 
diger Hinsicht auf das Klima und die landwirthschaftlichen Verháltnisse Ungarns 
bearbeitet. (8-r. XIV és 394 1.) Oedenburg, 1817. Kari Wigand. 2.— 

M. 

— Oekonomie der Landwirthschaft ; oder Grundsátze zur Verwaltung der Land- 
güter. Ein Handbuch für denkende Gutsbesitzer, Wirthschaftsbeamte u. Pách- 
ter. 2 Thle. (8-r. 9 lev.. 230 L, 1 lev. és 2 tábla ; VIII l, 2 lev., 302 1. és 6 tábla.) 
Pesth, 1823—24. Zu finden in allén Buchhandlungen. E. M. 

— Grundsátze der Feldkultur; oder gründliche und voUstándige Anleitung zum 
Ackerbau, und zur Pflege der Wiesen und Weiden. Ein Handbuch für praktische 
Landwirthe. 4 Thle. (8-r. XIV L, 1 lev., 240 1. és 1 tábla ; 2 lev. és 20 1. ; VIII és 
499 1.; Vm és 230 1.) Pesth, 1823—24. Zu finden in allén Buchhandlungen. E. M. 

— Mezei gazdák barátja. L. : Gazdák. 

— Juhász-káté, vagyis a juhok tartásáról, tenyésztéséről, javittásáról s ne- 
mesíttéséröl, használásáról, nyavalyáiról s orvoslásáról szólló közértelmü oktatá- 
sok. A magyar gazdasági cselédek s egyéb mezei köznép számára s hasznára. (8-r. 
166 1. és 1 lev.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. —.30 

M. 
Angjalka, Egy mennyei hazánkba vezető magyar—, a vagy, az igazi apostoli, közön- 
séges római anyaszentegyház régi szent hitében lévő, és mennyben igyekező ma- 
gyar lelkeknek vezérlésére : tudni-illik : a szent gyónás, az Urunk sz. teste felvé- 
tele, és az isteni szeretetből eredendő érdemes szándék tudományiról, három ré- 
szetskékböl álló oktató könyvetske, mely Brezovay Ferentz Tállya városa plébá- 
nosa fen-maradandó emlékezetére köteleztetvén, egy Jésus társasága leg-kisebb 
tagja által világosságra adattatott. (16-r. lOíf és 4 1.) Kassán, 1724. Ugyan azon 
Jésus társasága academiai bet. Frauenheim János Henrik által. E. Digitized by Google Angyalok. 80 Animadversiones. Angyalok szent hárfája hét fohász és énekben, melyen a boldogságos szűz Máriá- 
nak különös tisztelői nékie mint isten anyjának buzgó fohászokat és ájtatos éne- 
keket zengedezhetnek, s magukat és minden hozzá tartozóikat az ö pártfogásába 
és védelmébe helyezhetik, (k. 8-r. 32 1. és 1 czimk.) Pesten, 1860. Bucsánszky 
Alajos. M. 

AngjBloBBj Ojörgy. Gyógyszeres értekezés a tiszta faeczetröl (de acido pyrolignoso 
depurato) és a fojtósavas sulyagról (de nitráté barylae). (8-r. 16 1.) Pesten, 1835. 
Ny. Trattner-Károlyi. 

Ángyán János. A virtus hertzes hegye tetejénn épúltt ditsösség temploma némely 
méltó lakosival együtt, melynek lerajzolásával akarta megörökíteni báró Venkheim 
Jóíef és báró Ortzi Therézia ö Nsgok szerentsésen lett házassági egybekelések 
emlékezetét, (é-r. 23 1.) Nagy-Váradonn, 1807. Szigethy Mihály bet. 

Költemény, M. 

— • A keresztyén ember kézi könyve. (8-r.) Veszprém, 1806. Ny. Szammer Mihály. 
Uj magyar Athénás, 

— Halotti predikátziókra való rajzolatok. (8-r. 8 és 230 1.) Pesten, 1816. Eggenber- 
ger J. és fia. — .45 p. 

M. 
— - Közönséges isteni tiszteleten mondandó templombeli imádságok. 3 rész. (n. 8-r.) 
Pest, 1817. Trattner János Tamás. E. M. 

I. rész, melyben vágynak hétköznapi, reggeli és déllyesti VIII. heti, és peniientzialis II. heti imádságok 
2. kiad (n S-r. XXlI, 23—294 és 2 1.) 1818. 

II. rész, melyben va^vnak minden innepekre- és vasárnapokra való prodikátzió előtt és utánna mon- 
dandó reggeli és déllyesti imádságok. ílV, 5—195 és 4 1.) 

III. rész, melyben vágynak különös alkalmatosságokra való prédikátzió előtt és utánna mondandó imád- 
ságok. (134 és 2 1.) 

— Nevelés és tanítás tudománya. L. : Niemayer Ágoston Hermann. 

— Az isteni külső tiszteleli rendtartásoknak, gyakorlásoknak és eszközöknek bö- 
csössége predikátzióban előadva, mellyet 1826. esztendőben mondott. (8-r. VI és 
32 1.) Buda, 1827. A kir. egyetem bet. Bf. 

— A vallás mint a királyi széknek és'^a polgári alkotmánynak gyámoszlopa, mellyet 
mint illyet ... I. Ferentz apóst, királyunk első szülött fijának ... V. Ferdinánd ő 
Felségének , . . Fosonyban Sept. hónap 28-kán 1830. észt. magyar királlyá lett ko- 
ronáztatásának a . . . veszprémi ekklésia által 1830-ki October 10-dik napján tar- 
tatott öröm innepén predikátzióban rajzolt, {i-r 16 1.) Veszprém, (1830.) Számmer 
Alajos bet. M. 

— Az emberi és fejedelmi igaz nagyság, mellyet mint illyet dicsőségesen uralkodott 
Első Ferentz Ausztriának császárjában, Magyar országnak királlyában a dicsőüll- 
nek 1836. eszt.-ben martius hónap első és második napjai közt éjfélutáni három fer- 
tály órakor lett elköltözésének s halálának a helv. vallástételt követő veszprémi 
ckklézsia által tartott gyászinnepén . . . hirdetett. (4-r. 17 1.) Veszprém, 1836. Szám- 
mer A. bet. M. 

Anhang von der altén Erdkunde zum Gebrauch der studirenden Jugend im Kö- 
nigreich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. Nebst 6 geographiscben 
Karten. (8-r. 32 1.) Ofen u. Tyrnau, 1787. Üniv.-Druckerey. M. 

— Von dem ungewöhnlichen phoenomeno, welches sich a. r. c. 1717. d. 10. August 
in Káysers-Marck hat sehen lassen, des Abends um 9 Uhr : Allén Aberglauben za 
verhüten, in deutscher Sprache geschrieben und dessen Ursach aus natürlichen 
Grundén gezeiget. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Valószinúleg függeléke egy nagyobb munkának. 
A&lmadTersiones historico-criticae unius e Croatis in opus : Super quibusdam ve- 
tustiorum rerum Ungariae capitibus. Posonii typis haeredum Belnayanorum a. 
1832. editum. Signanter verő in disserlationem ejus alteram : De primilivis regni 
Ungariae limitibus, sive de partibus ejusdem regni integrantibus. (4-r. 19 l.)Zagra- 
biae, typ. Franc. Suppan. A. E. M. 

— episcoporum Hungáriáé in catechismum normalem, qui sub titulo erláuterter Ka- 
techismus zum Gebrauche der deutschen Schulen editus, in linguas vernaculas 
convertendus, & in scholas populares Hungáriáé catholicas pro communi doctrinae 
religionis norma anni 1776. inducendus fuerat, nunc primum editae anno 1785. 
(8-r. 120 1.) E. 

— - in jus publicum Hungáriáé a F. R. Grossing editum. L. : G r o s s i n g, Fr. Rud. Digitized by Google Anímadversiones. 81 Ankündigung. ÁBiBiadTenioneB in libellám : De potestate et juribus statu in bona ecclesiae. L. : 
B é 1 i k, Jos. 

- in libellám, cni titulus : Sola salvifica etc. L. : P r a y, Georgius. 

- Breves — , in opus cui titulus : Institutiones historico-ecclesiasticae quas J. N. Alber 
edidit (8-r. 44 1.) Pestini, (é. n.) Typ. Ludov. Landerer. M. 

- in P. Cbrys. Nóvák vindicias diplomatis Stephani. L. : Benczúr, Jos. 

- in postulata dd. acatholicorum augustanae, et helveticae confessionis. (8-r. 38 1.) 
1790. (H. és ny. n.) E. M. 

Dohrotcsky 1888. 30 kr. 

- Quaedam — , in médium aevum. (8-r. 63 1.) Pestini, 1838. Typis Trattner-Ká- 
rolyianis. KI. 

~ in recensionem históriáé de origine valachorum in Dacia. E valachico in latinum 
conversae. (8-r. 40 1.) Budae, 1814. Typ. r. universitatis. M. 

- in vindicias vulgatae per quemdam cultorem vulgatae factae et vindiciae vindi- 
ciarum per alium cultorem vulgatae animadversionibus oppositae schediasmaticae. 
(8-r. 106 1.) Sabariae, 1801. Typ. Jos. Ant. Siess. M. 

Abíjieiu, Gratus — , erga magistrum quem in celeberrimum, clariss., doctissimumque 
virum Joannem Georgium Stretsko, professorem theologiae gymn. Posoniensis prope 
a triginla annis meritissimum Andr. Plachi, Petr. Bentsok, Sam. Holelzi, Gg. Plachi 
dnm suum onomasticon recoleret sincere testati sünt anno r. s. 1786. (4-r. 4 lev.) 
Neosolii, typ. Joan. Jos. Tumler. M. 

Aakor der Hoflnung und des Verlrauens, das ist: geistliche Andachtsübung, oder 
Tagzeiten, Gebether und Litaney zu der göttlichen Vorsichtigkeit, in aller Betrüb- 
niss und Widerwártigkeit nützlich zu bethen. (k. 8-r. 48 1.) Pesth, (1862.) Gedr. bei 
Trattner-Károlyi. E. M. 

AaUageakte im Prozess Franz Richter, Hauptdirektor der österr. Kreditanstalt. 
[Beilage zum Abendblatle des «Pester Lloyd» Nr. 2öö.] (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. 
Drnek v. Emil MüUer. M. 

AaUé, Steplutans. Ode Exc. ac 111. Dno Fideli e comitibus PálfTy ab Erdőd, per- 
peluo in Vöröskö, i. comitatus Posoniensis officii supr. comitis administratori, in 
tributum profundissimi cultus et venerationis, publicumque laetitiae, et devotionis 
documentum occasione gloriosae introductionis anno 1828 mense Julio . . . nomine 
totius hungaricae nobilitatis dedicala. (4-r. 3 lev.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. 
Jelinek. M. E. 

- Quadratum cbronostico-acrosticum (Oedipon) cujus singulum latus constat 36 lite- 
ris alphabeti seriatim computatis. Francisco I, diem suae gloriosae onomaseos pie 
recolenti auctore S. A., in tributum profundissimi cultus et venerationis publicum- 
qne laetitiae ac devotionis documentum die 4-ta Octobris anno 1834. dicatum. (2-r. 
2 lev.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. M. 

- Melos Ferdinando V-to, Austriae imperátori, Hungáriáé etc. regi, gloriosam suam 
natalem diem pie recolenti in tributum profundissimi homagii die 19. Április 1836 
dedicatum. (12-r. 2 lev.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. M. 

~ IttráA, F ü s i Rövid erköltsi oktatás' értekezési alapvonalai. 1. ftizetke. (8-r. 13 
1.) Budán, 1838. A magy. kir. egyetem bet. M. 

~ Carmen august. regi Hungáriáé et archi-duci Austriae Francisco Josepho lo Dno 
clementissi^o etc. occasione ter fausti adventus, in juge pietatis ac venerationis 
monumentum dedicatum . . . Pesthini die 4. Maji 1867. (n. 8-r. 4 lev.) Pesthini, 
1857. Typ. Em. MüUer. 
Ezen cím alatt is : 

Hódoló üdvözlet oltára, mellyet ö csász. kir. apóst. Felségének Első Ferencz József- 
nek örvendetes megérkeztekor buzgó szeretettel teljes szívében emel. Pest, 1857. 
Müller Emil könyvny. E. M. 

Magyar és latin költemény, 

Arnkmift, Der allerhöchsten — , ihrer Majestát Caroline Auguste Kaiserinn und Kö- 
niginn gewidmet von den frommen Schulen zu Glausenburg 1817. (8-r. 4 lev.) 
(Klausenburg, 1817.) Mit Schriften des k. Lyceums. M. 

Aakttadignag einer neuen und doppelten Erziehungsanstalt in der königl. freyen 
Bergstadt Schemnitz. L. : Ambrosius, ^'am. 

- des Jubiiaums auf 1829, enthaltend auch die Art den voUkommenen Ablass zu 
gewinnen. (k. 8-r. 6 lev.) Neusohl, mit Jos. Joh. VetterPschen Schr. M. 

Magyarország bibliographiája. 1712—1860. ^^^^^Tr 

Digitized by VjDOv Iv Ankündigung. 82 Anleilung. 

Ankttndisung der Gedichte und der Selbstbiographie des Naturdichters Gottlieb 
Hiller aus Anhalt-Köthen. Mit einigen Proben seiner Art zu dichten, als Miltel zu 
seinem weiteren Bekanntwerden. Zum Viertenmal« aufgelegt. (8-r. 12 1.) Ofen in 
Ungarn, 1805. Gedr. in der Univ.-Buchdr. E. 

— über die zu eröffnende Pester neue Inslituts-Anstalt. (2-r. 2 lev.) Pesth, 1798. 
(Ny. n.) M. 

— der k. k. kleinen Post in den Freistádten Ofen und Pest. r2-r. 7 lev.) 1787. M. 

— von einer Schiffahrts-Kanals-Gesellschaft in Ungarn. (i-r. 4 lev.) [Wien, 1793.] M. 
-— Wirthschaftliche — , von Hagel- und Blitzableitern. (k. 8-r. 19 lev.) Agram, 1825. 

Gedr. bei Jos. Rossy. E. 

Horvát és német nyelven, 
Anleitnns, Kurze und íeichtfassliche — , zur Bienenzucht und Pflege. Aus dem 
Französischen. Mit Abbildgen. (8-r. 73 1.) Leipzig u. Kaschau, 1831. 0. Wigand. 

£. 

— zur Erdbeschr eibung. Zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreich 
Ungarn und in dessen Kronlándern. 2 Thle. (8-r. XLVUl és 184 ; 94 1.) Ofen, 
1788. Universit.-Buchdruckerey. M. 

U. a. (8-r. XLVIII és 18é ; 9é 1.) Ofen, 1821. ü. o. —.41 v. 

Sí. 

— zur Uebung des F e 1 d d i e n s t e|s bis zur Starke eines Bataillons. Herausg. zum 
Gebrauche für die Infanterie-Truppen der III. Armee. (8-r. 32 1.) Ofen, 1852. 
Universit.-Buchdruck. E. 

— Grűndliche — , zur wohlfeilsten und doch feuerfesten Baukunst von 
blossen Erdwánden und Strohdáchern, zum Behuf des Landvolks. Mit 22 Kup- 
fertaf. (n. 8-r. 296 1.) Hermannstadt, 1804. Jos. Barth. 2.— 

— Kurze — , zu dem F 1 a c h s-B a u. (8-r. VIU és 2:0 1.) Pressburg, 1767. Gedr. b. 
Mich. Landerer. M. 

— Kurze — , die F r e y g e i s t e r auf bessere Gedanken . . . zu bringen. L. : A d a m i 
Joh. Jac. 

— vermög welcher allé in denen königl. Freystádten angestellte Kámmerer 
und übrige Rechnungsbeamte zur neu vorgeschriebenen Rechnungsmethode vor- 
bereitet und auf das Verlásslichste belehret werden. (2-r. 17 1.) [H. és é. n.] 

— zu gerichtlic h-medizinischen Untersuchungen menschlicher Leichen ; füj^ 
Physiker, Aerzte und Wundárzte des Königreichs Ungarn. (8-r. Xll, 75 1. és XV 
tábla.) Ofen, 1829. Kön. ung. Universitatsbuchdr. M. 

— zur griechischen Sprache zum Gebrauch der studirenden Jugend im König- 
reich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. 1. Theil (8-r. 352 1.) Ofen u. 
Tyrnau, 1789. Gedr. mit k. Univ.-Schriften. M. 

— wie die Partheien, welchen an die Grundentlastung s-F o n d e Ansprüchd 
zustehen, denselben Geltung zu verschaffen habén. L. : Útmutatás,., mikép 
kelljen a feleknek sib. 

— Leichtfassliche — , zur Holzpflanzung. ZunSchst für die Schuljugend der 
kroat-slavonischen Mililargrenze bestimmt. (8-r. 21 1.) Agram, 1852. Fr. Suppan. 

— Kurze — , für das Landvolk in Absicht auf die Bienen-Wirthschaft, wie solch^ 
mit Nutzen geführet werden soll. Für die k. k. Erblftnder, insonderheit aber füij 
das Königreich Hungarn eingerichtet. Worinnen deutlieh gezeiget wird, wie durcl^ 
eine wohl eingerichtete Bienen-Wirthschaft in kurzer Zeit ein betráchtliches Ver- 
mögen gesammelt werden könne. Alles aus eigener Erfahrung zusammen getragen^ 
und zum Nutzen des Landmannes in Fragen und Antworten eingerichtet. Nebsí 
einem kleinen Bienen-Kalender für die Bienen-Váter und mit nützlichen Kupfeni 
gezieret. (von Joh. Jac. A d a m i). (8-r. 160 1. és 2 rézm.) Pressburg u. Leipzigj 
1773. Auf Kosten Anton Löwens. M. 

■— zur lateinischen Sprache zum Gebrauche der studirenden Jugend im König- 
reich Hungarn, und den damit verbundenen Staaten. 2 Theile. (8-r. 2 lev., 269 éá 
32 1. ; 309 és 26 1.) Ofen u. Tyrnau, 1787. Gedr. mit kön. Universitátsschriften. —.30 

BL 
U. a. (8-r. 269 és 36 ; 32 és 304 l) Ofen u. Tyrnau, 1789. U. o. —.31 

M. 

— zur M e c h a n i k, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche 

Digitized by LjOOQIC Anleilung. 83 Anleitung. üngarn. Mit zwey Kupfer. (8-r. 79 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. Universitáts- 

schriften. — .12 

M. £. 
ü. a. (8-r. 80 1.) Ofen, 1837. U. o. —.14 v. 

M. 
Anleünns zur Messknnst. Zum Gebrauch der Nationalschulen in dem Königreich 

Ungarn und die damit verbundenen Staaten. Mit 2 Tafeln. (8-r. 138 és 2 1.) Ofen, 1780. 

Gedr. mit Universitátsschriften. É. M. 

Neue Ausgabe. Mit 4 Tafeln. (8-r. 142 és 2 1.) Ofen, 1787. U. o. M. 

U. a. (8-r. IV és 168 1.) Ofen, 1806. ü. o. M. 

U. a. (8-r. IV és 168 1.) Ofen, 1837. U. o. M. 

— zur richtigen Erkenntniss der natürlichen Dinge. Zum Gebrauche der Na- 
tionalschulen im Königreiche Ungarn. 2 Thle. (8-r.) Ofen, 1780—81. Gedr. mit kön. 
Universitátsschriften. E. M. 

1. Thl. Mit 1 Kupfer. (4 lev. éa 86 1.) 1780. — 2. Thl. Mit 6 Kupfer. (6 lev. és 156 1.) 1781 
VJabh kiadás ezen cím alatt: 

— zur richtigen Erkenntniss der am meirten in die Augen fallenden natürlichen 
Dinge. 1. Theil. (8-r. 8 és 88 1.) Ofen, 1837. Mit k. ung. Universitats-Schriften. 

2. TheiL Die Naturgeschichte. (8-r. XVI és 172 1.) Ofen, 1837. U. o. Együtt —.45 v. 

£. M. 

— ífir die erste Navigation s-Divisions-Direction von der Sau und Kulpa. (2-r. 
16 1.) [Wien, 1772.] 

— fur die zwote Navigation s-Divions-Direction an der Donau. (2-r.) Wien, 1773. 
Bey Joh. Th. v. Trattner. 

— Rurtze — , zur Erkenntniss und Vertilgung des gegenwártig-besorglichen P e s t- 
U e b e 1 s, aus hohen Befehl der römisch-kaiserl. und königlich-catholischen Ma- 
jestát in Sanitats Sachen verordneten Hoff-Commission, denen Pest-Sorgern an 
die Hand gégében im Jahre 1739. (8-r. 20 lev.) Pressburg, gedr. b. Maria Magd. 
Royerín. M. E. 

— zur Ausführung der einfachsten P i o n ie r-A r b e i t e n im Felde. Für Schanzzeug- 
tráger und Zimmerleute der k. k. Linieninfanterie. (8-r. IV és 70 1.) Ofen, 1854. 
Üniversit.-Buchdruck. M. E. 

— zur üebung im P 1 a n k e l n. (8-r. 18 1.) Ofen, 1860. Üniversit.-Buchdruck. M. 

— zum Rechnen, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn 
und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 56 és 1 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. 
Universitátsschriften. — .4 

E. M. 
U. a. (8.r. 55 és 1 1.) Ofen, 1782. ü. o. M. 

U. a. (8-r. 62 1.) Ofen, 1793. U. o. M. 

U. a. (8.r. 71 és 1 1.) Ofen, 1808. U. o. —.9 v. 

M. 
U. a. (8-r. 71 1.) Ofen, 1814. U. o. —.9 v. 

M. 
U. a. (8-r. 72 1.) Ofen, 1816. U. o. —.9 v. 

M. 
ü. a. (8.r. 66 l.) Ofen, 1820. U. o. —.9 v. 

M. 

— zur Rechenkunst zum Gebrauche der deutschen Schulen in den k. k. Staa- 
ten. 1. Thl. (8-r. 64 1.) Hermannstadt, Mart. Hochmeister. M. 

— zur Kenntniss der R e c h t e für solche, die keine Rechlsgelehrte sind. (8-r.) Press- 
burg, (?) S. Ludw. Weber. 1.— 

— zur deutschen Rechtlesung und Rechtschreibung, zum Gebrauche der Na- 
zionalschulen in dem Königreich Ungarn und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 
4 és 36 1.) Ofen, 1780. Gedr. m. k. Univ.-Schriften. E. M. 

ü, a. (8-r. 40 1.) Ofen, 1785. U. o. M. 

ü. a (8-r. 40 1.) Ofen, 1814. U. o. —.5 v. 

M. 
U. a. (8-r. 40 I.) Ofen, 1816. U. o. —.5 

M. Digitized by Google Anleitung. 84; Anmuthung. U. a. (8-r. 40 1.) Ofen. 1819. U. o.^ 
Neue Ausgabe. (8-r. 48 1.) Ofen, 1820. U. o. —.6 

bL 
Anleltnns zur Rechtschaffenheit, oder das für die in den Trivialschulen ler- 
nende walachische Jugend bestimmte L§se-Buch. (8-r. 261 1.) Ofen, 1798. Gedr. mit 
königl. Universilátsschriften. —.18 

Oláh és német nyelven, E. 

— zum andáchtigen Gebrauche des heil. R o s e n k r a n z e s für die Verehrer der 
allerseligsten Jungfrau Mariae. (k. 8-r. 72 l.) Kalocsa, 1860. Auf Unkosten der Klara 
Erdélyi gedr. bei Malatin u. Holmeyer. E. 

— Praktische — , zum zweckmassigen Anbau der Runkelrüben für den belrieb- 
samen LandmannVerfasst von einem sachverstándigen Landwirlhe. (8-^48 1.) 1817. Zu 
finden in Wien bey C. Schaumburg et Comp. u. Pesth bei Jos. Eggenberger. (Pesth, 
1816. Gedr. bei Jos. Thom. v. Trattner. A. Bl 

— zum Anbau der Runkelrüben. (8-r.) Hermannstadt, 1840. Hochmeister'sche 
Buchh. —.12 p. 

— zum Schönschreiben zum Gebrauche der Nationalschulen in dem König- 
reich Ungarn. (8-r. 16 1.) Ofen, 1780. Gedr. mit königl. üniversitatsschriften. — .l'^j 

U. a. (8-r. 16 1.) Ofen, 1820. U. o. ' Bl 

— zur Schreibart in Briefen, und einigen anderen Aufsátzen, zum Gebrauche 
der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn. (8-r. 2 lev. és 76 1.) Ofen, 1780. 
Gedr. mit königl. Universitatsschriften. —.6 

E.M. 
U. a. (8-r. 2 lev. és 83 1.) Ofen, 1788. U. o. Bl 

U. a. (8-r. 87 1.) Ofen, 1817. U. o. -.U v. 

Bl. 

— Verbesserte — , zur deutschen Sprachlehre, zum Gebrauche der Nationalschu- 
len in dem Königreich Hungarn. (8-r. 4 lev., 130 1. és 5 lev.) Ofen, 1780. Gedr. mit 
königl. Universitatsschriften. E. Bl 

U. a. (8-r. 4 lev., 165 és 1 1.) Ofen, 178ö. E. Bl 

U. a. (8-r. 4 lev. és 162 1.) Ofen, 1816. U. o. Bl 

U. a. (8-r. 4 lev. és 152 1.) Ofen, 1817. U. o. E. Bl. 

U. a. (8-r. 16 és 14é 1.) Ofen, 1839. U. o. —.22 v. 

£. Bl 

— zur deutschen Sprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Kö- 
nigreiche Hungarn, und Kroatien. — Napuchenye vu návuk némskoga jezika za 
pótrebnozt národnih skól. (8-r. 4t lev. és 286 1.) Pritizkano vu Budimu, 1780. Z- 
krály. mudro-zkupchine szlovami. —.21 

Bl 
U. a. (8-r. í lev. és 307 1.) Vu Budimu, 18^. ü. o. —.30 

Bl 

— zum Strassenbau fűr das Grossfürstenthum Siebenbürgen. (8-r. 62 1.) Her- 
mannstadt, 1807. M. V. Hochmeister. —.20 v. 

E. 

— für Nichtarzte zur Wiederbelebung der Scheíntodten und zur ersten Hilfe- 
leistung bei plötzlichen Lebensgefahren. (8-r. 8 és 8 1.) Kaschau, 1858. Werther 
Károly könyvny. 

Német es magyar nyelven. Bl. 

Anmaa, Petrns. Lob- und Sitten-Rede von dem glorwürdigen heligen Kreuz, worin- 
nen die eingeflochtene Controvers-Frag : Oh die Bibel oder das geschriebene Wort 
mit Ausschliessung des mündlichen Wort oder der Tradition der römischen Kirchen 
hinianglich seye, die Glaubens- und Sitten-Lehr auf vesten Grund zu stellen ? Mit 
einem wichtigen Nein beantwortet wird. An dem Fest-Tag der Erhöhung des heil. 
Kreuz als den IL Tag des Sept. 1768 . . . vorgetragen . . . (4-r. 22 1.) Öedenburg, 
gedr. b. Joh. Jos. Siess. Bf. 

AnmerkniiB aus welchem Grund, und wie die ungewichtigen Gold-Münzen ange- 
nommen, und eingelöset werden müssen. (2-r. 2 lev.) Ofen, 1786. (Gedr. in d. köa 
Universitats-Buchdr.) Bl 

AmnnthnBs zu dem heiligen Aloysio. (16-r. 2 lev.) Tyrnau, 1765. [Ny. n.] Bl. Digitized by Google Ánmiithungen. 85 Annales. 

AjunmtlivBcea, Andachtige — , zu Gott. (12-r. 2 lev.) Tyrnau, 1801. Gedr. bey Wen- 
zel Jelinek. £. 

Abb* asszony, Szent — , és Szent Gyula, avagy Július M. gyülekezete. Melly Szent 
Péter, és Szent Pál apostolok szentegyházában, Magyarország nemes Nyitra vár- 
megye, Nagy Emőke nevű helységben 1749. esztendőben, akkori plébanus Rabcsek 
András . . . által . . . fel- all itta tott, és római szentséges XIY. Benedek pápa által 
magányos bullákkal, és sok bútsúkkal meg-eröséttetett (16-r. 24 1. és 1 rézmetsz, 
címkép.) Nagy Szombatban, 1750. Az academiai bötükkel. M. 

- Szent, — vagyis a kegyelmekkel tündöklő boldog anyának mindenkori tisztelete. 
Azon ker. katbolikusok számára, kik a . . . szűz Máriának szeretett Anyját . . . tisz- 
telik, (k. 8-r. 64 I.) Pest, 1869. Bucsánszky Alajos. • —.10 

M. 

- asszony, Sz. — , csudatevő keze. (12-r. 16 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Burger Zsig- 
mond. — .4 p. 

E. 

— Die heilige — , oder: die immerwfthrende Verehrung der gnadenreichen heiligen 
Mutter. Für jené kathol. Christen, welche die geliebte Mutter der Himmelskönigin 
der allerseligsten Jungfrau Maria als Schulzheilige, oder doch als eine máchtige 
himmlischej Fürbitterin verebren. Mit vielen Holzschn. (12-r. 64 1.) Pesth, A. Bu- 
csánszky. — .10 

— Swáta — , aneb : ustawicne cteni Milosrdenstwa plnéj Blahoslaw Matky. Pre tycho 
Krescanskych katolykow : Ktery . . . Panny Marii Matku ctéja. (k. 8-r. 2, 64 és 2 1.) 
W Pestu, 1869. A. Bucsánszky —.10. 

M. . 
AsBalefl compendiarii regum, & rerum Syriae, numis veteribus illustrati. L. : P r i- 

leszky, Joan. Bapt 
— , Noui ecclesiastico-scholastici-, evangelicorum aug. et helvét, confessionis in au- 

striaca monarchia. (Ed. Sámuel Ambrosy.) Vol. 1. (8-r.) Schemnicii, 1793. Typis Franc. 

Joan. Sulzeri. E. M. 

Anni 1793, trimestre I. (VUI, 146 L, 6 lev. és Fock János György arcképe.) 

Nonnnllae memorata dignae comitionira rep;ni Hungáriáé leges seu articuli. 1.) Art KXVI. comitiorum 
Posonieneium a. 1791. in negotio religionis. 2) ArL XXVIL eonindem comitionim, de graeci rítus ron 
piütis. 3 ) Art. X. comitionim regni Hung. Budae a. 1792. celebratorum : de sublatione cancellariao 
Illirycae, roto item et sessione non unitonim graeci ritns episcoporum 4.) Art. VII. comitiorum üu- 
densium a. 1792 de studio et usn linguae hungarícae 

Ratío sea methodus fnstitutionum scholasticarum. 1 ) Ratio insitutionum scholae Neosoliensis a. c ad- 
dictorum, ab a 1792. calendis septembrís. 2.) Ratio institutionum gymnai^ii Eperiessiensis evangelici. 

Examina scholastica. 1.) Ezamina gymnasii Posoniensis 2.) Examen gymn. Sopronionsis. 8.) Kxamen 
gymn. Eperiesensis. 4.) Examen echolae Neosoliensis 

Qmspectos ecclesiarum a. c. earumque Y. D. ministrorum, cantomra, organoedorum, scbolarum, itcm 
harumque moderátorom, inclytí ac venerabilis dist ictus montani in regno Hungáriáé. 1.) Senioratus 
Zoliensis. 2.) Senioratus Nagy-Hontensis 8.) Benioratus Neogradiensis 

Conspectus ecclesiarum a. c earamqne V D. ministrorum, et cantorum in regno Bohemiae. 

Mortés eniditorom. — Vicissitudines muniorom ecclesiasticorum. — Quaedam ex actis conuentus senio- 
ratus Zolíensis VI. iduum febr. anno superíore celebrati. — Recensiones librorum. — Literae erudito- 
rom — Vita Joannis Seaeríni. — Memorabiliores euentus. 

Trimestre II. (VI, 7-160 1. és 1 lev.) 

Nonnulla excelsi consilii regii locumtenentialis hungarico-aulici intimata ad rem evangelicam spectan- 

tia. 1.) Intimatum XII Febr. 1793. ad uniuersos regni Hungáriáé comitalus emanatum. 2) Ad Geor- 

gium Tokody. 3.) Ad senatum civitatis Neosoliensis. 4 ) Ad I. ac V aug conf. montanam superinten- 

dentiam. 
Ratio institutionis scholae aug. conf. Schemniciensis. — Examen scholae Neosoliensis. 
Conspectus ecclesiarum a. c. eanimque verbi divini ministrorum, cantorum organoedorum I ac V. 

diatrictus montani. 4) Senioratus Barsiensis. 5.) Senioratus Pestanus. 6) Senioratus Békés-Arad- & 

Temes-ToTontaliensis 7) Senioratus Bacsiensis. 
Catalogus ecclesiarum evangelicarum a c. earum verbi divini ministrorum, cantorum & organoedorum 

etc Silesiae Austriacae 
Mortes virorum doctorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum — 

Memorabiliores euentus. 
Epistola anonymi Schemniciensis XVIII. kai. Maii ad nos exarata argumenti litnrgici. 
Theschedik, Sam Meine Idee eines Schulbuchs für grösscre praktisch-ökonomische Landschulen. 

Trimestre III. (IV, 6-160 1. és 1 lev.) 

Nonnulla excelsi consilii regii locumtenentalis hungarici intimata ad rem evangelicam spectantia. 

Examina scholastica. 1) Examen scholae Szarvasiensis. 2.) Actus oratorius in schola a c. Neosoliensi 
XVn ian a 1798. haoitus 8.) Matéria tentaminis in schola a. c. Neosoliensi a. 1793. in classe I. A 
II institnti. 4.) Descriptio examinis secundum classes & studia in gymnasio a. c. Posoniensi a. 1793. 
instituti. 5.) Matéria examinis scholae a c. Schemnicziensis a. 1793. instituti. 

Conspectus ecclesiarum evang. a. c. totius distríctus Cis-Danubiani in Hungária. 1 ) Senioratus Poso- Digitized by VjiJ ogle Annales. 86 Annales. 

niensis. 2) Sen. Modrensis. 3) Sen. Niiríensis 4.) Sen. Trenchiniensie. 5.) Sen Thurocziensir. 6) 
Sen. Liptouiensis 7. Sen Aruensis. 

Mort's virorura ecclesiasticorum. — Vicissitudines rounionim eccl. — Recensiones librorum — Memo* 
rabiliores eveniug. 
Trimestre IV. (U2 1. és 3 lev.) 

NonnuUa excelsi codbíIü regii locuintenent. hung. — aulici intimaia ad repi evang spectantia. — Ratio 
inslitutionis in collegio eu. h c. Debreczinensi. ~ Series studiorum in schola evang. a c Osgyaiiengi 
a 1792. & 1793. pertraclatoram — Momina adolescentium, qui in examine acstiuo in gymn. cuang. a. 
c Eperiessiensi excelluenint prae cateris. 

Districtus ecclesiarum a. c Tibiscanus. 1.) Senioratus G5m5riensi8 2.) Sen. Zeroplinio-Sárossiensis. 

Mortes virorum eruditorum — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum — Recensiones librorum. — 
Res memorabiles 

Tentamen coUationis confessionis evang.-ang, cum evang.-helv, ex qua ad amnssim íllarum araicus 
conciensus aut adparens dissensus pateat 

Epistola H.*** ri ad Gust. Krauso cacs.-rcg. normális scholae in Austria magistrum XX. Aug. a. 1793 
Posonio cxarata. 
Alterius cursus annui tömi 4. (8-r.) Neosolii, 1794:. Characleribus Joh. Jos. Tumler. 
Trimestre 1. (158 1. és 1 lev.) E. M. 

NonnuUa excelsi consilii locumtenentialis hun^.-aulici iníimata ad rem evang spectantia. 1.) Intimatum^ quo 
praccipitur, ut discipuli catliolice educandi, occasione praelectionum & examinum e doctrioa religionis 
mstituendorum ex schola dimittantur, 16. Oet. 1794. ad superintend. a. c. montanam emanatum. 2 ) 
Intim, ad civitalem Poponiens. emanatum, quo jpraecipilur, ut mulcta, qua opificcs in contuberniis 
plectuniur, & quam eccleeiae offere moris est, illi ecclesiae, cuius puniti membra sünt, cedat. 8 ) Intim 
cirulare sensum ^^ 17 art. 26. 1791, explicans, ad omnf-s comitatus, ac r libera^que civitates emanatum. 
5.) Mandátum regium, indifferentiemum in religione prohibens, & reucrsalium vigorem explicans, ad co- 
mit. Trenchiniens. cxpcditum. 6.) Intim, guo praccipitur, vl magistralus comitatus. in rebus religionis ab 
omni vi A coactione, aut irroganda qnapiara poena, antequam singuli caí^us reg. Majestati.repraesentati 
fuerint, ft benigna resolutio regia subscquatnr, abstineat^ adcom.Trenchin ens. emanatum. 7. Intim, in ma- 
téria reuersalium ad eundcm com. emanatum. 8.) Intim in negotio Iransitus ad religionem eu. h c. 
ad com. Neogradiensem dimissum. 9.) Intim conceinené institutum Theschedikianum Szaruasiense, ad 
com. Békésiensem emanatum. 

Examina echolastica. — Senioratus VI lib. ac reg. super. Hungáriáé ciuitatum. — Senioratus Kia Hon- 
tensis. — Mortes virorum ecclesiastic. — Vicissitudines muniorum ecclesiast — Recensiones librorum 

Series parochiarum a. c addict., ut & parochorum, diaconoruro, scholarumque msgistrorum, eiusdem coc- 
fessionis in m. princ. Transiluaniae. 

Gymnasii Carlouicz. gr. r. non unit. incunabula. 

Felicia scholae zr. r. non unit. in ciu. S. Andreáé initia. 

Quaedam de bibliotheca ecclesiae a c. Posoniensis 

Trimestre II. (158 1. és 1 lev.) 

I^onnuUa exc consilii 1 h. a. intimata ad rem evang. spectantia. 

Res ^cholasticae. 1.) Quaedam memorabilia ad rectntiorem collegii h. c Dcbrccinensis históriám perti- 
nentia. 2.} Series studiorum in gymn. a. c. Posoniensi intra biennium perlractandorum 3.^ Ratio institu- 
tionis in schola capitali nationali mixta Brezno-Bányensi 4.) Consilia de erigcnda schola evangelicis 
utriusque confess communi, Vindobonae a. 1793. — 5.) Series studiorum & methodus docendi in 
schola eu. Osgyanensi. 

Series ecclesiarom & secularium curatorum, item ecclesiarum matrum & filialium seu unitarum, uti ft 
verbi d sacronim^ue ministrorum, ven. superintendentiae h c Transdanubianae a 1794- 1.) Tractus 
Drégely-Palánkensis 2.) Barsiensis. 3.) Gomaromiensis 4.) Papensis. 5 ) Veszprimiensis. 6.) Peremar- 
tonieneis. 7.) Simeghiensis. 

Series ecclesiarum & v. d. ministrorum a c. in inferioria Austria, Styria & Carintbia. 

Mortes virorum ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum. 

— Res memorabiles. 

Tertii cursus annui tömi 2. (8-r. 157 és 3 ; 168 1. és 1 lev.) Schemnicii, 1796. Characle- 
ribus Franc. Joan. Sulzer. E. M. 
T m. I Benign. circulare placitum regium, quaedam circa institutioncm catechumenorum ad sacra 

evangelica accedero cupientium, praecipiens. 
Elenchus coctuum aug conf. districtus Cis- et Trans-Tibiscani. 1.) Senioratus XIII. oppidorura Scopu- 

siensium. 2.) Senioratus Submontanus. 
Districtus ecclesiaram a. c Transdanubianus 1. Senioratus Castriferrei medius. 2) Sen. prov. Castrifer- 

rei superior. 3) Sen. Weszprémiensis. 
Elenchus coenuum rcformatorum provinciáé ecclesiast Abaújjváriensis. 
Coelus ev helv. conf. in regno Bohemiae 
Res seholasticae. 1 ) Nobiles Matthiae Sennovitz viri praestantissimi conatus scholastici. 2 ) Conspectos 

examinis scholae a. c Modrensis. 
Mortes virorum ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum 

~ Res memorabiles. 
Tom II. Conspectus IV. dioecesium ev. h c. in Hungária 

Constitutio rei sacrae unitariorum sive socianorum in M Principatu Transilvaniae 
Res seholasticae. 1.) Conspectus institutionís pract.-oeconomici Szarvasiensis. 2.) Examen scholae in- 

dustriae Szarvassiensis. 3) Tentamen deccm gymnasii Posoniensis civium academias adire cupien- 
tium 4.) Nova institutionum ratio in gymnasio ev. Eperiesiensi 
Res memorabiles 1.^ História ecclesiae evang. Alnoviensis breviter adumbrata. 2.) Praescripito con- 

si>torii caes. -regii a. & h. c. Vindobonensis 3. Epistola pastoralis Martini Hamaliar, a. 1794. ad V D. 

MM dioeceseos Magnó Hontensis exarala. — 4. Contubirnium Neogradiense ab eius incunabulis ad 

nostra usque tempóra 
Mortes virorura ecclesiasticorum. — Vicissitudines muniorum ecclesiasticorum. — Recensiones librorum. Digitized by Google Annales. 87 Anonymi. 

Folytatása ezen cim alatt : 
AsBales evangélici provinciarum domvi Austriacae haereditariarvm. Ed. Sámuel Am- 

brosivs. Tom. IX. Cvm figvra aenea. (8-r. 158 1., 1 lev. és 1 kép.) Neosolii, 1803. 
Typis Joan. Stephani. E. M. 

Tartalma : 

Universalia placita regia ad rem evangelícam spectantio. 1 ) Argumonta omníum, legum romanorum 
stilo exprcssa 2 ) Ipsa placita regia 

Nonoullí senioratud Transaanubiani. 1 ) Sen. Mosonio-Jaurinensis 2.) Sen. Comaromio-Albonsis. 3.) Scn 
Soproniensis euperíor. 

Numeras natonim, copulatonira et raortuorum, ncc non scholae díscipulorum : 1 ) Ecclesianim tractus 
aog. conf Pestiensis. 2.) Posonieníis. 3.) Comaromio-Albensis. 4.) Sen. Mosonio-Jaurinensis. 5) Sen. 
Soproniensis superiori 6) Castríferrei suporioris. 

Acia synodi Solnensis. 

Examen quaestionis, num rem familiarem exorcere, ac in specie, rus, hortos, vites, apesque colcre, dig- 
nitati muncris s. benő convoniat? 

Rcs liteiaría: 1.) Ordo institutionum Dublicarum lycei ev. Késmarkiensis a. 1799. 2.) Extractus nunlií 
de paedagogeo penes lyoeam a c. Késmarkicnse in adjumentnm educationis publicae condito. 3.) Le- 
ges paedagogis instituti haius literarii scríptae. 4.) Conspectus examinis in instituto paedagogico Kés- 
markienei a. 1800. celebrati. 5.) Ralio institationum gymn. Ncosoliensis a. c a 1801 conventui ecclc- 
6ije proposita ac eonfirmata. 6. Instituti educandae sexus masculini juventuti deslinati Ncosoliensis 
adumbratio 7.) Nomina hungarorum, Transylvanorum et silesiorum a. 1801. in Germania sludiis acade- 
inicis operám narantium. 8 ) Vita Andreáé Cházár. 9.) Vita Joannis Ambrozii. 10.) Memória liberorum 
in coetu ev. Radvanonsi insitione variolarum vaccinarum servatorum. 11 ) Recensiones librorum. 

Több nem jelent meg. — Mind a 9 köt. Horovitz 1876. 10 frt. 

— memorabilium orbis catholici. Red. J. F. Gyarmathy. (4r-r.) Pestini, 1840. Typ. 
Jos. Beiméi. 

AaaáBalr, A boldog szent — , tiszteletére rendelt buzgó litánia és énekek. (8-r. 4 lev.) 

Esztergomban, 1841. Ny. Beiméi Józsefnél. M. 

Amaatns, Petrús, de sacris ecclesiae conciliis. Honori Dni Ignatii Almási de eadem, 

dnm in . . . universitate Cassoviensi promotore R. P. Joanne Akai . . . primá. aa. 11. 

& philosophiae laureá ornaretur a condiscipulis baccalaureis inscriptus anno 1742. 

(k. 8-r. 4 lev., 212 1. és 2 lev.) [Cassoviae] Typ. academicis soc. Jesu. M. 

— Traditiones ecclesiasticae studio et opera P. A. collectae. Honoribus Reverendo- 
nim nobilium, ac eruditorum dominorum dicatae, dum in . . • universitate Claudio- 
politana promotore R. P. Emerico Pallovics . . . supremá aa. 11. & philosophiae lau- 
reá condecorarentur. Anno s. 1745. mense augusto die 17. (k. 8-r. 4 lev. és 118 1.) 
Claudiopoli, typ. academicis soc. Jesu. M. 

Aamegam I. Világtörténet a katholikus iQak számára. Ford. a Pázmány-intézeti ma- 
gyar társaság néhány tagja. (n. 8-r. XX és 441 1.) Pest, 1846. Hartleben K. A. 2.15 

£. M. 

Aaaibal d i K a p u a. Listy Annibala z Kapui, nuncyusza w Polsce, o bezkrólewiu 
po Stefanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta Illgo, do wyjsóia 
arcy-xiecia Maxymiliana z Niewoli. Z rekopisu biblioteki Brancacciana w Neapolu 
wybral, przetlumaczyl z jezika wloskiego na Polski i wydal Alexander Przezd- 
zieckL (8-r. 276 1., 8 lev. és 1 kőnyom, tábla hasonmásokkal.) Warszawa, 1852. Nakl. 
lg. Klukowskiego. M. 

Aamna, quam societas Jesu facit die sexta novembris, memória de venerabili 
servo Dei P. Antonio Baldinucci sic habét. (16-r. 10 lev. és 1 rézm.) Budae, Leop. 
Franc. Landerer. M. 

Ajuiaa saecularis universitatis Tyrnaviensis. Ludo poötico propositus honoribus . . . 
neo-baccalaureorum in alma archi-episcop. universitate Tyrnaviensi soc. Jesu prima 
aa. 11. & philos. laurea condecorarentur promotore R. P. Ignatio Wagner . . . anno 
1735. (16-r. 43 L és 1 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. per Leop. Berger. M. 

— sanctus, sive exempla brevia e gestis, et vitis adolescentium excerpta. In singulos 
anni dies digesta, stúdiósáé juventuti proposita. (12-r. 256 1.) Tyrnaviae, 1744. Typis 
academicis soc. Jesu. M. E. 

U. a. (12-r. 256 I.) Tyrnaviae. 1753. U. o. M. 

U. a. (16-r. 287 1.) Agriae, 1774. Typ. scholae episcopalis. E. 

AaoBjmi Belae regis notarii, história hungarica de septem primis ducibus Hungá- 
riáé, ad usum et utilitatem publicam ex codice m. s. membranaceo bibliothecae 
augustae anno superiore primum labente iterum in lucem data. (k. 8-r. 110 1.) 
Cassoviae, 1747. Typ. academicis soc. Jesu. A. M. 

Horovitz 1880. 1 frt ŐO kr. Digitized by Google ^nonymi. 88 Ansberlus. 

U. a. (k. 8-r. 2 lev., 110 1. és 2 lev.) Claudiopoli, (1747.) Typ. academicis soc. Jesu 

Dohrowsky 1888. 1 frt 50 kr, E. H 

U. a. (k. 8-r. 120 1.) Cassoviae, 1772. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M. 

List d' Francke 1875, 2 m, 
Anonymi Belae regis nolarii de gestis hungarorum liber. Textum ad fidem codicis 
membranaei bibliotheca caes. Vindobonensis recensuit Prolegomena et indices addidit 
Steph. Lud. E n d 1 i c h e r. (n. 8-r. X, 272 1. és 1 térk.)j Viennae, 1827. Carolus 
Gerold. 2.— 

Dohrowsky 1888, 3 frt, E. M. 

— hungarici história de translatione S. Pauli Thebaei. Cognomento primi eremilae. 
NonnuUis in locis emendata, ac notis & observationibus nunc primum locupletata. 
Accedit dissertatio praeliminaris de controversa sancti haias translatione hunga- 
rica. Studio & opera P. Mathiae Fuhrmann. Opus posthumum. (8-r. 10 lev., 200 1. 
és 2 lev.) Pesthini, 1799. Typ. Franc. Jos. Patzko. M. 

List d; Francke 1875. 3 m, 
Anonymo, Reverend. dominó — , doctori stultitiarum, & aulhori vulgi deceptionmn, 
quibus titulus : Examen schediasmatis sola salvifica. (2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.j 

M. 
Anonymus, az az Béla királynak nevetlen iró deákja, a ki ama hét-magyaroknak 
Szittyából Álmos hertzeg vezérlése alatt lőtt ki-jövetelöket megirta. Most pediglen 
deák nyelvből ford. Lethenyei János. (4-r. 14, 71 és 1 1.) Pesten, 1790. Ny. Trattncr 
Mátyás bet. E. M. 

Horovitz 1878, 1 frt 60 kr. 

Egy másik fordítás „Magyar Sunád^ cím alatt jelent meg, 
Anordnnnsen, Medizinisch-politische — , dem Bísse toller Thiere und der Wath- 

krankheit vorzubeugen. f8-r. 60 1.) Ofen, 1836. Universit-Buchdruck. E. 

Anrede, welche bei Erörfnung des Scbuljahres in der kön. Hauptnormalschule 
zu Ofen am 1. Herbstmond 1788. von M. G. gehalten worden. (k. 8-r. 16 1.) Ofen, 
gedr. b. Kath. Landerin Wittwc. M. 

— an Seine königliche Hoheit den durchlauchtigsten Prinzen Joseph, bei dessen glöck- 
lichen Einzug als Statthalter des Königreichs Hungarn gehalten den 19. September 
1795. von der Judengemeinde des Kron-Markts Altofen. (k. 8-r. 2 lev.) Ofen, gedr. 
mit königl. Universitáts-Schriften. M. 

— gehalten von der Alt-Ofner Juden-Gemeinde den 1-ten Hornung 1800. bey der 
höchstbeglückten Ankunft Ihrer Hoheiten Joseph Anton Palatin des Königreichs 
Ungarn, und Alexandra Pawlowna russisch-kaiserl. Prinzessin. (8-r. 4: lev.) Ofen, 
1800. Gedr. mit königl. üniversitatsschriften. H 

— an die lőbliche bürgerliche Scharfschützen-Gesellschaft in der königl. freyen Krö- 
nungsstadt Pressburg, da ihre neue Fahne, den 13-ten May 1792. feyerlich gewey- 
het wurde. (12-r. 7 lev.) Pressburg, gedr. b. Sim. Péter Weber. M. 

— unsers heil. Vaters und Herrn Pabst Pius des VII., welche bey Gelegenheit der 
feyerl. Heiligsprechung der fünf Heiligen : Franz Caracciolo, Benedikt von St 
Philadelphio, Angéla v. Merici, Colela Boilet, Hyacintha Mariscotti . . . den 24 
May 1807. ist ahgehalten worden. (k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1808. Gedr. bey G. A. 
Belnay. E. 

— an den Wohlerwűrd. Herrn Joh. Bapt Geist, . . . und an seine Gott verlobte Frau 
Ehegemahlin, wíe auch an die Wohlerw. Klosterfrauen der h. Ursula, endlich an 
eine ansehnliche Versammlung der k. Freystadt Tyrnau ; bey Gelegenheit des er- 
sten Messopfers, so erwahnter Wohlerwűrd. Herr am 24;. Aug. 1806 feierlich ent- 
richtete. (8-r. 16 1.) Tyrnau, gedr. bei Wenczel Jelinek. E. 

— des sterbenden Helden Laudon an seinen jüngern Vettem. (8-r. 2 lev.) Tyrnao, 
(é. n.) Mit Jebnekischen Schriften. 

— eines Ungarn an seine Mitbürger. (k. 8-r. 14 és 1 1.) Wien, 1809. Gedr. bey 
Ant. Pichler. E. Bl 

Horovitz 1876. 30 kr, 

Anreden bei Gelegenheit der feierlichen Grundsteinlegung des Ofner Hospitals und 
Arbeitshauses. Gehalten den 31. Okt. 1819. (8-r. 28 1.) Ofen, mit kön. hung. Univ.- 
Schriften. M. E. 

Ansbertns. História de expeditione Friderici imperatoris edita a quodam Austriensi 
clerico qui eidem interfuit nomine A. Nunc primum e Gerlaci chronico, cujus ea Digitized by Google Anschfitz. 89 Antal. partém constituit, typis expressa curante Josepho Dobrowsky. (8-r. XIV és 138 

1.) Pragae, 1827. Cajetanus Mayregg. M. 

Aasohttts, Ednard. Des Wanderers Vertrauen. Prolog ► . . bey Eröffnung des Thea- 

ters . . . am 4. April 1825. zu Ofen gesprochen. (8-r. 8 1.) Pesth, gedr. bey Ludw. 

Landerer. M. 

AnMlmiifl. Acta Ty^naviae a média grammatices classe. 1765. mense Majo. (k. é-r. 2 

lev.) Tyrnaviae, 1765. Typ. Collegii Acad. soc. Jesu. E. 

ABaioht über die Begrünaung der Commercial-Bank. L. : 1 u d ó s i t á s. 
Ajtaiohten über die auf dem Continente gemachten Versuche, die Pferderassen zu 

véredéin. (8-r. 6é 1.) Komorn, 1834. Druck von Gebr. Siegler. —A8 p. 

— von Siebenbürgen. (8-r. 77 és 1 1.) 1818. (H. és ny. n.) A. E. m] 
Allgememe Notizen öber Siebenbürgen. — Ueber die jelzige allgemeine Noth in Siebenbürgen. — 

Leibeigenschaft. — Bildungrjanstoiten. — Folitiscbe u. Oerichtsverwaltung in Siebenbürgen. — Szék- 
ler. — Unitarier. — Salz. — Bergbau. — Von don fest n Pl&tzen in Siebenbürgen. — Von den Gr&nz- 
Pfissen und Contumazanatalten. — Pfordczucht. — Kinige merkwürdige Oerter in Siebenbürgen. 
List & Francke 1875. 1 m. 60 f. — Dohrowsky 1888. 60 kr, 

— eines Constitutionellen in Ungarn. L. : P r ó n a y, Báron Gábriel. 

— über die landwirthschaftlichen Zuslánde der Sachsen in Siebenbürgen. L. : L ö w, 
WUh. 

▲aspraolie an die Israeliten-Gemeinde zu Pápa : von ihren Vorstehern ; im Jahre 
1846. (8-r. 17 1.) Pápa, 1846. Druck der ref. Hauptscbule. M. 

— an das Volk Ungarns : darstellend den Nutzen der Grund- und Intabulationsbü- 
cher. (n. 8-r.) Ofen, Universitáts-Bucbdruckerei. —.14 p. 

Asníttldi H. O. Utak készítésének tudománya. (8-r.) Bécs, 1817. 

Szinnyei maihem, és természettud. könyvészetc. 
AsUl vagy egy szegény flautásnak a maga sorsával való megelégedése. Szaba- 
don fordította Cseri Péter. (8-r. 155 1.) Pesten, 1811. N. Kiss István könyv- 
árusnál. —.24 p. 

M. 
2. kiadás. (8-r.) Kolozsvárott, 1883. (Stein János.) —.24 p. 

— DáTld. Orvostudori értekezés a börszenvekröl, különösen a bubornyák, hólyag- 
csák s bugyókról. (8-r. 45 1.) Pest, 1845. Ny. Landerer és Heckenast. 

— J4aofl. Az életet böltsen használó aszszony, le-rajzolva egy halotti beszédben, me- 
lyet néh. Méltgs Magyar Gyerö Monostori Kabos Klára aszszonynak, E. Csinádi néh. 
Méltgs Szutsaki Ferentz ur kegyes özvegyének utolsó tiszteletére írt, és E. Csiná- 
don, a reformátusoknak, az áldott emlékezetű aszszony által építtetett templomában 
1811. esztendőben novembernek 24. napján el-mondott. (8-r. 61 1.) Kolosvárt, 1812. 
Ny. a ref. koL betűivel. A. 

— Gyászos fohászkodásai n. Imre Lászlónak, a ki gyilkosságáért, mellyet Fántzó 
Katával Horváth Pálon, ennek férjén elkövetett, . . . 1820. észt. Szt. Iván hava 
30-kán élők sorából hóhér pallósa által kitörültetett. Versezetben munkálta A. J. 
(8-r. 14 1.) Rév-Komáromban, 1820. özv. Weinmüllerné bet. M. 

— Halotti beszéd, melyet Méltgs Nagy Vajai Vay Kata asszonynak. Nagy Ertsei 
Méltgs gróf Toldalagi Sigmond ur . . . virtusos házastársának koporsója mellett 
M. Vásárhelyenn 1831-ben Június 29-kén háznál mondott. (Ezt követi ;) Halotti 
könyörgés, melyet az áldott emlékezetű Méltgs Nagy Vajai Vay Kata úrasszony . . . 
sirboltba lett bététettetése alkalmatosságával el-mondott Wályi Pál. (Végre:) 
Anyai intések, mellyeket idvezült grófné Nagy Vajai Vay Kata aszszonynak . . . 
életéből gyűjtött, s koporsója felett . . . gyermekei szivében megujjitani kívánt 
Henczfalvi Szász István. (8-r. 52 1.) 1831. Ny. F. Visti Káli József, az ev. ref. kol- 
légyom bet. (M. Vásárhelyt.) A. 

— Néh. orvos Gecse Dániel életrajza, emberszereteti intézete, és annak rövid felvi- 
lágosítása. Kiadta az intézeti biztosság. (8-r. XVIII és 56 1.) Maros-Vásárhely, 1840. 
Ny. a ref. kollégium bet. M. 

— Beszéd, mellyet Szegszárd mezőváros ujonépült közháza talpkövének Méltgs Örmé- 
nyi Ürményi József ur által 1846. évi Mindszent hava 31-dik napján lett ünnepé- 
lyes letétele alkalmával tartott (n. 4-r. 7 1.) Szegzárdon, nyom. Perger Sándor. 

£. 

— JÖMel Egyházi beszéd, mellyel főtiszt, s tudós Széki Béla egyházker. főjegyző Digitized by Googlí WAntal. 90 Antiphonae. 

urat a pápai helv. hitv. lelkészi hivaUlba iktatta aug. 14-én 1859. (8-r. 22 1.) Pá- 
pán, 1859. Ny. a ref. fötanoda bet E. 

Antal, Ladisl. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de digitali purpnrea. 
(8-r. 40 és 2 1.) Vindobonae, 1836. Typ. Mechitarist. M. 

AwtaHi János. Nagy ditsöségü Aáron. Az-az : Méltgs ur MártonfTy György. Kit élet- 
ben a felséges Isten Ganonoksági, Praepostsági, Püspökségi, Fö Ispánsági, és belső 
Tanáts Urasági tisztségekkel fel-ékesitett ; s holta után (a mint reményijük,) ötven 
nyoltz esztendeig való szolgalatjáért, az örök ditsöségnek koronájával megjutal- 
maztatott. És halotti pompájának napján a Károly-Fejérvári cathedrális eklesiában 
ezzel|az együgyű ditsérettel megtisztelt Anno 1721. die 9. Novembris. (k. 4-r. 14 
lev.) Nyomtt Kolozsváratt E. M. 

AntalkoTioli, Bmor. Dissertatio inauguralis medica de phsychopathiis. (8-r. 59 l) 
Viennae, 1840. Typ. Car. Ueberreuter. IC 

Ant4nor utazása Görög országban és Ázsiában Egyiptomról való értekexésekkel. Her- 
kulánumban talált görög kéziratban. Frantzia nyelvre La n t i e r . . . ; frantziából 
pedig magyar nyelvre a 17. kiadás után fordította és némelly jegyzésekkel kiadta 
Gyula Fejérvári idösbb Farkas Sándor. 3 köt (8-r. 1-XX, 21—292. l. és 1 cím- 
kép ; 264 1., 4 lev. és 1 címkép ; 230 I., 2 lev. és 1 címkép.) Nagy Enyeden, 1831— 
33. Ny. a ns. réf. kolegyom bet. Vizi István ügyelete alatt E. M . 

Antholosia, Magyar — . Kiadta Ponori Thewrewk József. 1. köt (8-r. 128 1.) Pozsony, 
1832. Ny. Snischek K. 

— Ovidiana in usum discipuloram suorum edita a Christiano Pheophilo s t e r- 
l a m m et Blathia Slawkowsky. (8-r. 2 lev. és 79 l.) Leutschoviae, 1827. Typ. 
Joann. WerthmüUer. E. 

AnthropoloKio, Kurzgefasste — , oder Lehre von dem Menschen nebst Anweisung zar 
Erhaltung der Gesundheit Ein Leitfaden für Lehrer und Schüler. (8-r. 92 1.) Leip- 
zig u. Kaschau, 1831. 0. Wigand. M 

AntIDota MeLanChoLIae absqVe naVsae eXoperata* aC DlVersls VIGIbVs slne 
taeDIo aDhIblta. (k. 4-r. 6 és 19 l.) [H. és ny. n.] 

Belső czim : KesereDet rabnak bVban VszVa, s — annak terhét hVzVa ébren 
aLVVa Látót áLma* MeLLet heVertében, rabságos Vgyében szVnnYaDozása közben 
Lelra Versekben annak szíves lóakarola. Bf. 

Csak magyar szöveggel. 

Antidotaiinm sive pharmacopoea nova civitatis Cassoviensis in usum publicuro, re- 
jectis antiquitatis, viribusque ; evanidis, secundum Augustanam, et dispensatorium 
Viennense novissimum, selectissimisque ; celebriorum medicorum compositionibus, 
prout etiam endemiorum morborum convenientibus Alexypharmacis, et medicamen- 
tis restaurata, revisa, atque per medicos infra denominatos approbata et publicata. 
(4-r. 28 1.) Cassoviae, 1732. Typ. academ. soc. Jesu, per Joan. Henr. Frauenbeim. 

BC 

Antidoton katholika-béli vallás Magyarországban-való fön-tartásáért. (k. 8-r. 130 1.) 
Nyújtatlatott 1792. Böjt elö-havában. E. H 

Dobrowsky 1888. 80 kr. 

Antidotnm spirituálé contra grassantis pestilentiae malum publicae fídelium devo- 
tioni propositum. Sive breve pietatis exercitium complectens in se diversas preces, 
orationes item, psalmos et hymnos. Pietate et impensis comitis Joannis Haller ab 
Hallerstein. (12-r. 60 1.) Claudiopoli, 1738. Typ. Academicis. M. 

Antilla ex Dei gratia vivő adhuc et omnium communi voto sibi tanquam resuscito 
ad deterrendam proculque pellendam mortem in tantorum desideriorum triumphum 
laetifice, cordictus erecta. Anno, quo Vrbs, taCeas, VlVlt! neC fLe; non Morte 
perlVIt ; VlCzay praeCIpVVs CVrsItat eCCe tVVs. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] 

Ggászvers dr. Kis- Viczai/ fölött, Bf. 

Anti-Ninive. (12-r. 32 1.) 1790*. [H. és ny. n.] E. Bl 

Horovitz 1876, 30 kr. 

Antiphonae, quae in processionibns purificationis B. V. Mariae et dominicae pal- 
marum, item hymni, qui in feria quinta, in Coena Domini, et feria sexta, in pa- 
rasceve, dum sacramentum defertur, cantantur ; quibus accedunt hymni cantandi 
in processione resurrectionis Domini, et solemnitate theophorica; pro usu eccle- 
siarum provinciáé S. Joannis Capist (8-r. 32 1.) Budae, 1836. Typ. reg. univer- 
sitatis. Bl Digitized by Google Antiqnariiis. 91 Antolich. Aatifmarims des Donaustroms, oder ausführliche Beschreibung dieses bertihmten 
Stroms, Yon seinem Ursprung und Fortlauf, bis er sich endlich in das schwarze 
Meer ergiesset ! nebst ailen darán liegenden Fesiungen, Si&dten, Marktflecken, 
Dörfern, Klöstern und hineinfallenden Flüssen bis ins verflossene 1784. Jahr accu- 
rtt beschrieben. Zum Nutzen der Reisenden und andern Liebhabern zusammen 
eetragen und ans Licht gestellet von J. H. D. Mit zwey Landcbarten. (8-r. 878 1.) 
Frankfart a. M., 1786. Bey den Gebr. van Düren. Bl 

t Abschn. Urspnmg und Laaf des Donaustromt durch Schwaben. — 2. Abschn. Vom Lauf des Donaa- 
stroms durcb Bayern — 8. Abschn. Vom Laaf des Donaustroms darch Oesterreich. — 4 Abschn. 
Vom Lanf des Donaostroms durch Ungarn. — 6. Abschn. Vom Laaf des Donaustroms durch Servíen, 
'. Wallachey, Moldau, Bnlgarien und Bessarabien, allwo er sich mit dem schwarzen Meer Termischet 
— Anhang der Stadt Constantinopel. 
Üosenthal, München 4 m. 
Aatlqviiaies literaturae hangarícae. L. : Révai, J. N. 
Aatittiti Josepho Vurum sacer ordo Cisterciensis. (8-r. 3 1.) Agriae, 1823. Typ. Ly- 

cei archi-episcop. 
Airtá-Urbérváltság. (8-r. 66 1.) Lipcse, 1846. Ny. Wigand Ottó bet. —.71 /, gr. 

E. M. 
AaioiAe, PaiQiEs Chtiir. Tractatus theolo|icus de sacramentis poenitentiae, ex- 
tremae — unctionis, ordinis, & matrimoniL (4-r. 3 lev. és 202 1.) Cassoviae, 1754. 
Typis academicis soc. Jesu. E. 

— Theologia nniversa speculativa & dogmatica, complectens omnia dogmata, & sin- 
gnlas quaestiones theologicas, quae in scholis tractari solent, ad usum theologiae 
candidatorum accomodata. Tractatus de fíde divina. (4-r. 545 és 1 1.) Cassoviae, 
1754. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

— Tractatus theologicus de Deo nno, et trino. (4-r. 4 és 223 ].) Cassoviae, 1755. 
Typ. Academicis soc. Jesu. Bl 

— Tractatus theologicus practicns de justitia, et jure. Ad usum theologiae candida- 
torum. (8-r. 833 és 41 1.) Recusus Jaurini, 1755. Typ. Greg. loan Streibig. Bi. 

— Tractatus theologicus de justitia et jure. Contractibus. Obligationibus. Item spe- 
cialibuB ceterorum statuum, et officiorum. (4-r. 12 és 264 1.) Cassoviae, 1755. Typ. 
Academicis soc. Jesu. Bi. 

— Theologia universa, speculativa, et dogmatica . . . Tomus V. Continens tractatum 
de sacramentis in genere, et in specie de baptismo, confírmatione, et ^eucharistia. 
(k. 8-r. 528 1. és 4 lev.) Jaurini, 1755. Typ. Greg. J. Streibig. Bl. 

— Tractatus theologicus de augustissimo incarnationis mysterio. (4-r. 6, 152 és 2 1.) 
CasBOviae, 1756. Typ. Academicis soc. Jesu. Bi. 

— Tractatus theologicus de Angelis, actibus humanis, et conscientia. (4-r. 6 és 125 
l) Cassoviae, 1756. Typ. Academicis soc. Jesu. Bi. 

— Theologia morális universa P. P. G. A. A patre Philippo de Car- 
boneano pridem notis, et appendicibus ad usum missionariorum , potissime 
ad sacros christianorum ritus, et ecclesiae orientális disciplinam spectantibus 
amplificata, dein novis accessionibus ex geminis scholarum & ecclesiae doctoribus 
S. Thoma Aquinate & S. Bonaventura card. depromtis ad parochos, confessarios, 
praosertim verő ad stúdiósam juventutem informandam aucta, & illustrata a P. 
Ronavenura Staidel. Accedunt tria opuscula ex aureo M e 1 c h i r i s 
Cani de locis theologicis libro desumpta, et disceptatio prooemialis de lege 
divina. 

Editio X. absolutissima a Joan. Dominico Mansi medullitus inspecla, permultis aliis 
additionibus ex operibus Benedícti XIV. et Clementis XIII. et XIV. literis aposto- 
licis excerptis locupletata, correcta, et in trés tomos distributa. (4-r.) Agriae, 1780. 
Typis scholae episcopalis. E. 

Tomi L pars 1. (814 1.): pars 8. (246 I.) — Tomi II. pars 1. (388 1.); pars 2 (353 1.) — Tomi III. pars I. 
(318 I ) ; pars 2. (152 es 89 1.) 

Aaiolioh, Oberlieutnt. Leitfaden zur Verfassung von Meldungen und Rapporte fQr 
Unteroffíziere, insbesondere für jené, welche sich für die ausgebreiteteren Ver- 
richtungen im höheren Grade vorbereiten wollen. (12-r. 18 iv.) Güns, 1837. C. 
Reichard. 1.30 p. 

~ EBoioh. Uebersetzung der im zweiten Theile der für die 3. u. 4. Klasse an 
Normál- und Hauptschulen in den k. k. Staaten vor^eschriebenen deutschen Sprach- 
lehre über die Regein der Rechtschreíbung als Beispiele vorkommenden Wörter. Digitized by Google Antolic. 92 Anweisnng. Ein Hülfsbüchlein für Schüler der Militar-Granze. (S-r. M 1.) Karlstadt, 1838. Joh. 

I'JcD. Pr6ttii6r. wf, 

2. umgearb. Aufl. (8-r. öl és 1 1.) Karlstadt, 1846. ü. o. E. M. 

Antolic, Imbr. Abecedar za détcu za nauciti se hérvatski citati polag novog pravopisa. 

(8-r. 40 1.) UJ Karlovcu, 184f6. Tiskom J. N. Prettnera. M. 

— Male pripovésti za vczbanje u hérvatskom citanju polag novo pravopisa. (8-r. 48 
1.) U Karlovcu, 1848. Kod J. N. Prettnera. ^ M. 

Drugo izdanje. (8-r. 48 1.) Zagrebu, 1851. Kod Fr. Zupana. 

Anion, Kari Gottlob. Erste Linien eines Versuchs über der alten Slaven Ursprnng 

Sitten, Gebrauche, Meinungen und Kenntnisse. Mit zwey Kupfern. (8-r. 7 lev., 162 

1., 6 lev. és 2 rézm. tábla.) Leipzig, 1783. A. Fr. Böhme. M. 

A magyarországi sztárokról is szól. 
Antonl, Isnatins. Historemata pragmatica Hungáriáé selecta. L. K o p p i, Car. 
Antónia della Roccini, die Seer^uber Königin. Román. 2 Thle. (8-r.) Ofen, 1820. Paul 

Burian. 4.30 v. 

Antóniáé Gallonim regináé, a clubbistis Parisinis, 1793. XVII. Kai. Dec. suppliciae 

afifectae. (4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Maih. Trattner. E. Bl 

Költemény, 
Antonicor das Bild unserer Zeiten, oder welche sind dermals die gefáhrlichsten 

Feinde grosser Herren und Staaten? (8-r.) Pressburg;, 1790. 
Antonii Eugenii vice-comitis archi-episcopi Ephesini ád Poloniae regem Stanislaum 

Augustum, et inclytos ordines in regni comitiis solenniter congregatos oratio ha- 

bita Varsa viae pridie idus Novembris anno 1766. (4-r. 20 1.) Recusa Agriae, 1768. 

Typ. scholae episcopalis. ^ M. 

— Josephi — , Transylvani, adversus vindicias Fr. Hyacinthi Campion a Buda Apo- 
lógia. L. : A p 1 g i a. M. 

— M., praepositi Bienicensis ad Stephanum Katonám . . . epistola commonitoria. (8-r. 
40 1.) Viennae, 1785. Typ. J. D. Hörling. M. 

[Editio altéra.] (8-r. 40 1.) Viennae, 1786. U. o. M. 

Antoninns, Maró. Anrelins — , elmélkedései XIl. könyvben. Görögből fordította P e r- 
1 a k y Sándor. (12-r. VI és 189 1.) Pesten, 1847. Trattner-Károlyinál. —.30 p. 

M. 
Antwort an den elenden Entlarver des Trenck. L. : T r o n c k, Friedr. 

— auf die freimüthigen Bemerkungen über das Verbrechen und die Strafe des Garde- 
Obristlieutenants Székely. L. : L a k n e r. 

— eines wahren Seiner Königin und dem Vaterland treu gesinnten hungarischen 
Edelmanns auf das von Irenico oder besser zu sagen Ironico von C. einem dem 
Namen und Sinne nach Bayrischen Hungarn an die Standé des Königreichs abge- 
lassene Schreiben. Caschau, 12. Novemb. 1741. von Stephan Igazbázi de Szabad 
Szaba. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] 

— auf die AngriíTe einiger Románén und der Presse gegen die Einheit der Hierarchie 
der morgenl9.ndischen kath. orthodoxen Kirche und die serbische Nation in den 
k. k. österr. Staaten. (8-r. 53 1.) Wien, 1861. A. A. Wenedikt. —.36 p. 

Anweisnns blinde Kinder zweckmássig zu behandeln. L. : DoleSalek, 
Ant. 

— zur möglichst vorLheilhaften Branntweinbrennerei. Nebst der Kunst allé 
Arten Essig leicht, zweckmássig und wohlfeil zu bereiten. (12-r. 66 és 2 1.) Her- 
mannstadt, M. v. Hochmeister. M. I 

— wie man hier zu Lande in Ungarn die Feldfrüchte vor Wippel und Faulge- 
ruch aufbewahren kann. Zum Bestén der ungarischen Nation. (8-r. 46 1.) Peslh, 
1795. Gedr. b. Math. Trattner. E. M. 

— zum Hanfbaue. (8-r. 40 1.) Ofen, 1828. Universit-Buchdr. —.8 p. 

M. 

— Gründliche — , die bestén und haltbarsten Kitté für metallene, steineme und 
hölzerne Geráthscbaften, als eiserne Küchengeráthe. Röhren, Oefen, Möbeln, Por- 
cellan, Steingut, Edelsteine, Glas, Fenster, Flaschen, Pfeifenköpfe, chemische Ap- 
parate, irdene Geschirre u. s. w., so wie Anweisungen, Hüte, Ledér, Stiefel und 
Schuhe wasserdicht zu machen ; Mund-, Pergament-, Hausenblasen-, Fisch-, Vogel 
und chinesischen Leim . . . u. s. w. anzufertigen und zu gebraucben. Nebst einem 
Anhange; Vorschriften zu den bestén und festesten Mörteln enthaltend. Nach den Digitized by Google Anweisung. 93 Anyaszentegyház. nenesten Erfindungen und Enldeckungen. 3. verb. Aufl. (k. 8-r. 42 1. és 3 lev.) Ka- 
schau, 1830. Carl Werfer. M. 

Aiiw«li«»g, Knrze prakiische — , Luftballen zu verferligen. L. : Kovachich. 

— VoUkommene — , zum M i n i a t u r-M a h 1 e n, so deutlich beschrieben, dass man 
eines Lebrmeisters entbehren kann. (8-r. 94 és 6 1.) Pest, 1800. Jos. Leyrer. M. 

— Grúndliche — , die K ei t knns t ohne Lehrer in 14 Tagén vollkommen zu erler- 
nen. Nebst einem Anbange, die Pferde in Rücksicht ihrer Tugenden und Fehler zu 
erkennen* Sammt Regein und Vortheilen, die beym Kauf eines Pferdes zu beobach- 
len sind. 3. Aufl. (8-r. 40 l.) Pressburg, 1806. Fáhnrich. M. 

— Knrze — , zu einer der Natúr der Seidenwürmer und Maulbeerbáumen an- 
gemessenen Zucht. (8-r.) Pressburg, S. Ludw. Weber. —.16 p. 

-wie Spargelbeete auf eine einfache und wohlfeile Art anzulegen, zu war- 
ten und zu behandeln sind. Mit einer Kupfertaf. (8-r.) Pressburg, 1837. Joh. 
Landes. —.12 p. 

— far die in den k. Freystadten des Königreicbs Ungam bestellten Todtenbe- 
b e s c h a u e r. Mit 1 Tafel. (8-r. 24 1.) Ofen, 1828. Gedr. m. Univers.-Schriften. 

BC. 

— znr Yertreibung und Tödtung des schftdlichen Ungeziefers im Hause und 
auf dem Felde. (8-r. 40 1.) Hermannstadt, (é. n.) bey Mart. v. Hochmeister. M. 

— I. nach welcher sich dieVorsteher der Gemeindenin jenen Fállen 
za verhalten habén, wenn die morgeniandische Brechruhr oder eine andere an- 
steckende Krankheit ... in der Náhe herrscht. 11. Für die politischen Commiss^re. 
IIL Für Arzte und Wundarzte. IV. Ueber das Geschaft der Reinigung. (8-r. 74 1.) 
Pesth, 1831. M. 

Anya, A két szerencsétlen — , vagy : Pál és Virginia története. L. : S a i n t- 
F i e r r e. 

— fájdalma, Az — , másod évi bölcselkedő Schárpe Ignácz egyetlen fiának élete 19-ik 
évében történt halálán. Eger, augustus 17-én 1844. (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1844. Az 
érseki lyceum bet. E. M . 

Költemény, 

— keserve. Az — , Buziássy László egri fömegyei áldozó pap, élete 26-ik évében 
történt halálán. Eger május 14-én 1844. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceum 
bet E. 

Kőlteméni/, 

Aayákaak, A magyar — , az ország-gyűlésére egybe-gyűlt ország nagyai . . . elejébe 
terjesztett kéressek. L. : Bárány Péter. 

AsyaköBTvek, Egyházi — , és belőlük teendő kivonatok magyar példányai latin- 
magyar és német-magyar zsebszótárral. Első, latin-magyar rész. 4 tábával. (12-r. 
48 1.) Nagyszombat, 1843. Wachter Bódog. —.40 p. 

AH7aueBiegFjh4a^ A keresztény katholikus — , szertartásai és szokásai, röviden ma- 
gyarázva. A Veszprém egyházmegyebeli népiskolák számára, (k. 8-r. 127 l.) Vesz- 

' prém, 1861. Ny. Ramasetter Károly. Kötve. —.16 p. 

2. böv. kiadás, egy képpel, (k. 8-r. 144 1.) Veszprém, 18Ö3. U. o. - .10 p. 

3. kiad. (k. 8-r. 144 1.) Pesten, 18öö. Ny. Müller Emil. —.10 p. 
i kiad. (L S-r. 144 1.) Pesten, 1868. ü. o. —.10 p. 

M. 

-- Az — , ellensége, megczáfolva a történetekből és legjelesebb protestánsok néze- 
teikből. Németből forditotta egy Klklocsa-érsekmegyei misés-pap. (n. 8-r. VII és 253 
L) Pesten, 1840. Hartleben K. A. 1.20 p. 

2.. újabb jegyzetekkel bővitett kiad. (n. 8-r. 279 1.) Pest, 1840. U. o. 1.20 p. 

— A keresztény katholika — , csalhatatlansága hite minden titkaiban, nevezetesen 
az oltári szentségrőli hitében; népszerüleg megmutatva egy úrnapi szent beszéd- 
ben Június 10-ikén 1841 . . . ref. . . . L. által. (8-r. 30 1.) Nagyvárad, 1841. Ny. 
Tichy Alajos. M. 

— A keresztyén — , történetei a protestáns oskolák és családok számára. Né- 
met nyelvből. Képekkel. (12-r. 259 1.) Kőszegen, 1842. Ny. Reichard Károlynál. 

M. 
2. megjobbított, a magyarországi reformátio történetével megbőv. kiad. (12-r. 285 és 
1 1.) Kőszegen, 1843. U. o. M. 

— A keresztyén — , rövid története. L. ; Pálfy József. Digitized by Google Ányos. 94 Anonymi. 

A1Í708, Josephns. 111. ac. Rev. Dno Josepho Fengler, dioecesis Jaurinensis episcopo 
diem nominis sui celebranti die 19. Mártii 1790. (8-r. 2 lev.) Posonii, 1790. Typ. 
Franc. Aug. Patzko. Bl 

Költemény, 

— Pál. Igaz haza-íi. Az az nagy mélt. Nagy Károly gróflf Károly Antal úrnak 
jeles példával meg-mutatott hazája szerelme. Versekbe foglalta . . . (8-r. 6 lev.) 
Pesten, 1778. [Ny. n.] Bl 

— A szép tudományoknak áldozott versek a budai királyi universitásnak fel szen- 
telése alkalmatosságával. (8-r. 7 lev.) Budán, 1780. [Ny. n.] B. M. 

— Nagy mélt. Galanthai gróff Eszterházy Pálnak pétsi püspökségre lett fel-emelteté- 
sét inneplö versek. (8-r. 6 lev.) Pesten, ny. 1781. észt. [Ny. n.] H J 

— munkájL (8-r. XX 1., 1 lev. és 260 1.) Bétsben, 1798. Özv. Alberti IgnáUné bet. 

A Magyar Minerva 1, kötete, E. H. 

Horovitz 1878, 1 frt 80 kr, — Dohrowaky 1888, velinpap. 2 frt, 
Anaeice, Gründliche — , der Ursach, Anfang und Fortsetzung des Türkenkriegs v. 
J. 1736-39. Zwey Abhandlungen. (é-r. 90, 9é 1.) Frankfurt, 1740. 
Catalogus htbl, c, Széchenyi. Suppl, I, 

— Monatliche — , von Btichern, welche zu Pest in der J. Mich. Weingand- 
und J. Georg Köpfschen Buchhandlung zu habén sind. Erster Jahrg. (4-r. 96 és 16 
1.) 1776. [Ny. n.] Bl 

— einer neuen Erfíndung mit beladenen SchifTen gegen den Strom zu fahren. L: 
Wagner, Johann. 

-— einer k. k. priv. hungarischen Prodncten-Handlungs-Compagnie, unter der Direc- 
tion des Mathias Joseph, Edlen v. Neupauer, Franz Spielmann u. Valentin Gollner. 
(é-r. é lev.) [Wien. 1792.] Bl 

— das kohlensaure Borszéker Gesundheitswasser betreíTend. L. : S c h m i d t, Dan. 
Anaeisen, Allergnádigst-privilegirte — , aus s&mmtlich-kaiserlich-königlichen Erblán- 

dem. Herausg. von einer Gesellschaft 6 Jahrgge. (4-r.) Wien, 1771—76. Gedr. mit von 
Ghelenschen Schriften. 
I. Jahrg. (216 1., 4 lev. és 1 címkép). — II. Jahrg. (3 lev., 439 1. és 1 címképi — IlL 
Jahrg. (4 lev., 426 1. és 1 címkép). — IV. Jahrg. (424 1. és 1 címkép). — V. Jahrg. 
(316 1. és 1 címkép). - VI. Jahrg. (216 1. és 1 címkép). 

Magyarországra vonatkozó tartalma, különféle apró, cím nélküli közleményeken^ 
kivűl : I. Jahrg. Von Erríchtung der neuen Universilftt in Tvman. 
n. Jahrg. Kurze Nachricht von den ungarischen LandesResátz< 
Verordnung, betr. d. Consumozo]! auf den westindischen Kaffee Von einem allén ungarischen Dcnarius. Von A. J. C. 

Abhandluntr aus der Mflnzwissenschaft. Von A. J. C. I 

Bescbreibung einer seltenen ungarischen Mflnze. Von Cz. 

Anmerkungcn flber das Dekret vom J. 1447., welches bey Math. Bel Ín notilia Hungáriáé noTae (on: 

III p. 207 anzutrefTen isi. 
Kurzgefasste Bescbreibung des karpathischen Gebirges. 
Von den in Ungarn gebrftuchlichen Komgruben. I 

Bescbreibung des Tokayer Weines. 

. .. Ungarische Denkwürdigkeiten Von B. 
Anmerkungen Ober die bey T"*pli' 
Ueber den Ursprung der Ungarn. Anmerkungen über die bey T''plitz im Zipser Komitat gefundene goldene Krone. Von H. 
Uni III. Jahrg. Auszug aus der Staatsschrift, die vorl&ufige Ausftthrung der Rechte des Königr Ungarn, aal 

Klein- oder Rothreussen u. Podolien. Von R. 
Von Einpfropfting der Kinderpocken in Ungarn Von R. 
Kurzgefasste Bescbreibung des karpathischen Gebirges. (Forte.) 
Von Érrichtung eines Lehrstuhls bej der k ungarischen adelichen Garde. 
Von den ungarischen Edelsteinen. Von H. — Von ungarischen Diamanten. Von H. 
Verordnungen in Kommerzsachen. 

Érrichtung eines Versatzamtes in der k freyen Stadt Pressburg. Von R. 
Beytr9ge zur Geschichte des Zipserlandes. Von R. 
Zweifel wider die Existenz des vegetabilischen Goldes in Ungarn. Von V. — Antwort auf das Schreibel 

wider die Existenz des vegetabilischen Goldes in Ungarn. 
Versuch einer Geschichte der deutschen Sprache in Ungarn, samt ihren verschicdenen Dialekten. 
Nachrichten von Wolfg. Bethlens GeschichtbOchem > 

Versuch einer Geschichte der bOhmischen Sprache in Ungarn. — Nachrichten von der Slavischen Spraq 

in Tngam 
Nachrichten vom Zipserlande aus dem XVI. Jahrh., gleich nach der Schlacht bei Mohatsch 
Recension der physikalischen Abhandlung von den Eigenschaften des Donners von Herm Paul Maki 
Nachricht von einer Maschine, welche das Schach spielet. 
Auszug 4US der Anieitung zu der Bergbaukunst von C J. Delius. Digitized by Google AnxeigeiL 96 Anzeigen. 

Von den Aerzten der un^aríschen Gespannschaften und freyen n. LOnigl. Stftdte: oder sogenannten Co- 

mitats- oder Stadtphysicis. 
Za wdcher Nation kann Justinian der Grosse mit Recht gerechnct werden ? — Abhandlung aus der illy- 

rischen Geschkhte. 
Die Geschic'.te der lateinischen Sprache in Ungarn. 
Mannigfaltige Wirknngen des Lufűeistes in dera angarischen Climate. 

Vom ersten FOraten des hl. rOm. Keichs in Ungarn und Ton dem ffr&IIich Pereny'schen Hanse. 
Beschreibiing einer karpalhischen Bergreise, auf den sogenannten Kriwan, samt den dabey gemachten 

Beobachtungen 
Beytrag zu den Nachrichten u. Abhandlungen von dem ungarischen auro vegetabili. 
IV. J a h r tr. Von dem Aufenthalte des gefangenen Herzogs von Sachsen, Johann Friodrich, in dera Schlosse 

zn Pressbarg. 
Abhandlung aus der nng. Numismatik. Von J. A. v C 
Nachtrag znr Beschreibung des karpathischen Gebirges 
Voo der Herzhaftigkeit des hungarischen Frauenzimmers. 
Vdo Versteinerungen in Ungarn. 
Eine Mflnze des Königa Kari I. v. J. 1800 bis 1843. 
Merkwflrdige Begebenneiten der k. freyen Stadt K&smark. 

Goldmflnze des SiebenbOrgischen Fürsten Christoph Báthory ▼. J 1576 bis 1581 — Ein ge n einer Duká- 
tén des siebenbflrg. Fürsten Christoph Báthory v. J. 1576 bis 1581. 
Veszprémi. Geschichte der Gelehrsamkeit in Ungarn. 
AmnerKungen fiber das ungarische Dorf Schimand 

Nachrícht von einem seltenen Werkchen: Narratio devastationis oppidis Topscha. 
Ehie MOnze des Königs Mathias Corvinus. — Schlesische Mflnze des K. Mathias Corvinus. 
Abhandhmg vom Trappén. 

Aaszng von der Beschreibung der HOhle bei Funacza. 

Nachrícht von dem in der Geschichte der Stadt KSsmark erw&hnten ebemaligen ThőkOliscben Hause. 
Gedlchtnissmflnze, die der Fflrstinn £lisabeth Botschkai zu Ehren, die Siebenbtlrgischen LandesstUnde 

im J. 1567. pr&gen lasaen. 
Nachrícht von einem bey d. k. ung. XIII Stadt Poprád ohnl&rgst gefundenen Golddrath. 
Ungarische Literatnr. 
Attszug aus des D. G. Sohvrarz Anzeige von des Grafens W. de Bethien hinterlassenen, die ung. u. 

nebenbflrg. Geschichte betreffenden ^^erke. 
Nachríchten vom Tropfstein in Ungarn. 

Versuch einer Geschichte der Buchdruckerey in dem KOnigr. Hungam. 
Anszug ana der Lob- und Leichenrede, welcne z\ Ehren des Palatinus Georg Thurso im J. 1617 Isaac 

Abrahamides gehalten. 
Von der Fenerprobe in Ungarn. Von W. 
Von denen Steinspielen in Ungarn 

Von dem betrflbten Ende Ludwie II. KOnigos in Ungarn. 

Eiae Denkmedaille, welche bey der KrOnung Matthias H. im J. 1608. zu Pressburg ausgctheilet worden. 
Von dem Eingang der chrístlichen Religion in daa Königreich Ungarn. 
Re<%n8Íon des Schierschen Werkes: Buda sacra. 
V. Jahrr. Eine Denkmedaille, die bey der KrOnung Ferdinánd II. im J. 1618. zu Pressburg ausgethei- 

let wnrae 
Nachrichten aus der kön. freyen Bergstadt Kremnitz in Niederungam. 
Nachrírnt von dem grossen jfldischen Concilio, welches 1650 in Hungam gehalten worden. 

Die Gelehrsamkeit des hungarischen Frauenzimmers. 

Naehtrag zur Geschichte des grfiflich Thökölischen Hauses. 

Die Art Tartflffeln zu pflanzen. 

Ueber die Bepflanzung der Landstrasse mit Bftumen Von W. 

Eine Denkmflnze des ung. Königs Ludwigs II. — Eine Denkroünze, die zum Andonken der Krönung 
Ferdinánd Hl. zum Köniie von Ungarn gepr&get wor en. 

Anmerkungen Ober die in den unffaríschen Mflnzen vorkommenden Buchstaben. 

Eia gemeiner Dukátén des SiebenbQrgischen Fürsten Stephan Báthori. 

Versuch einer Geschichte der Buchdruckerey im Königreich Hungam 

Nachrícht dreyer merkwfirdigen Solennitáten, welche den 20 Febr 1772 in der Stadt Igló vor sich 

„gegangen 

verrach einer Geschichte der ungariechen .Sprache 

Beytrac zur ungaríschen Familiengeschichte : Die Familie Báthori. 

Veraach einer Untersuchung von don verschiedenen Religionen, zu welchen sich die Ungarn und die 
onter ihnen gewesene Einwohner bekannt habén. 

Vom Wappen des GrossfQrstenthums Siebenbürgen. 

Von dem heutigen Zustande. sonderbaren Sitten und Lebensart, wie auch von denen abrígen Eigenschaf- 
ten und Umst&nden der Zigeuner in Ungarn. — Von den verschiedenen Namon und Benenn ngcn der 
Zigeuner überhaupt. — Muthmassungen von dem Ursprung und dem rechten Vaterlande der Zigeuner. 

— Von der Erzienung der Zigeuner. — Von denen Speisen und Nahrune der Zigeuner — Von denen 
Hftnsera und Wobnungen der Zigeuner. -~ Vom Hausrathe und hftusslichen Geschichten der Zigeuner. 

— Von der Kleidertracht der Zigeuner in Ungarn. — Von dem Gewerbe und Handthierung der Zigeu- 
ner in Untam. — Von der ftusserlichon Gestalt und Leibesbeschaffenheit der Zigeuner. — Von dem 
Gemfltskarakter d^r Zireuner. — Von der Wahrsagerey und Zauberey der Zigeuner. — Von der Wahr- 
sagerey und Dieberey der Zigeunern. 

Ein gemeiner Dukátén Ludwigs I. Königes von Ungarn 

Von den Rechten der Sáchsischen Nation. 

Voo nen entdeckten römischen Steinschrirten in Siebenbürgen 

Befchreibung des Cementwassers, nnterschiodlicher warmen Bftder und andrer Naturalion in den unga- 

ríschen Bergstfidten. 
Von dem traurígen Schicksal der Stadt Bistrítz, im J. 1602 
Ein silberaer Denaríus, Johannes (Korvin) Woiwodens der Moklau, v. J. 1508. 
Von Töppeltins Lében u. Schríften Digitized by Google Anzeigen. 96 Apolló. 

Versuch einer Geschichle der könig'. freyen Stadt Eperies in Oberungarn 

Vcrsuchte Erl&uterung ciner Denkmünze des ungarischen KOniges Mathias I. 

Von einigen seltenen römischen Mflnzen in SiebenbUrgen 

Auszug aus der Abhandlung: Memória acádcmiae Istropolitanae. 

Von der Siebenbürgisch-S&chsischen Sprache. 

Ein gemeiner Dukátén Karls I. Köitigs von Ungarn. 

Lebensbeschreibung des Johann Michaol Brutus. 

Eine kuprerni Denkmünze des J:«eldherrns Castaldi, von grosser Seltenheit. 

Nachricnt von einem in der Komorner Gespannschaft gefundenen Todtenmonument. VI. Jah rg Eine eoldene Schaumünze uer heil. Elisabetb. 

Von denon naltirlichen Fáhigkeiten und Ges* 

Eine ovale Denkmünze des Feldherrn Basta Von denon natürlichen Fáhigkeiten und GeBchicklichkeiten der Zigeuner überhaupt. Von der Litteratur der Zigeuner und von ihren Ffiiiigkeiten in freyen Künsten und Wissonschaflen 

Fortsetzung des Versuchs einer Geschichte der kön. freyen Stadt Eperies. 

Von der Zigeuner Geschicklichkeit in Kriegsdiensten. 

Eine goldene Ged&chtniss i.ünze des Richters zu Kronstadt: Michael Weis. 

Von der Heligion der Zigeuner. 

Drey gemeino Dukátén Ludwigs I. Königos v. Ungarn. 

Zwey silberno Denarii Ludwigs í. 

Von der Sprache der Zigeuner 

Zwey Dukátén der Fürstin Catharina von Brandenburg. 

Von dor innerlichen Verfassung der Zigeuner. 

Eine Klippé des FOrstens. Sigis^n. von Báthori. 

Eine.,silbeme Denkracdaille auf König Ludwigs II. unglückliche Niederlage und Tod bey Mohatsch. 

Abhandhing von don Sitten und der Lebensart der Zigeuner in Ungarn, dann von den Mitteln, dieses 

Volk zu bcssern. 
Lebensgoschichte des Johann Sambucus. 
Von dem Wallachischen Wappen. 

Horovitz 1877, 20 frt 
Aazelser, Kritischer — , der neuesten Literatur. [Herausg. v. Chr. Rösler.] (8-r.) 
Ofen, Universit.-Buchdruck. 

Catalogus hiblioth, com. Széchenyi. Stippl. 11, 

— Literárischer — , für Ungarn. I. u. II. Jahrg. (4-r.) Peslh, 1798—99. 

Catalogus hihlioth, com, Széchenyi. SuppI, I. 

Apafi Mihály. Az egész keresztyéni vallásnak rövid fundamentomi. Megint kétség- 
ben esés ellen-való egy néhány lelki vigasztalások. Te pedig maradj-meg azokban 
a mellyeket tanultál, és hogy gyermekségedtöl-fogva tudtad a Szent írást, a melly 
téged böltsé tehet az idvességre, a Jésus Kristusban-való hitnek általa. 2. Tim. 3: 
v. 14 és 15. Ujjolag nyomtattatott 1753. észt. (8-r. 2 lev., 4 és 72 l.) [H. és ny. n.] 

BK. 

Apáti, Nicolans. Epistola consolatoria ad Clariss. helv. conf. apud Szathmariensis 
minislrum Michaelem Vári directa ea occasione, cum filia eiusdem Christina dic 1. 
Julii anno 1712. ictu fulminis prostrata in domicilío patris repente vita privaretur. 
(8-r.) Claudiopoli, 1716. Typis Sam. Telegdi Pap. 
Horányi, Nova memória hungarorum, 

Apátsai Tsere János. Magyar encyclopaedia. Az az : Tudománytárkönyv. Avagy : 
Minden igaz, és hasznos böltseségnek szép rendbe foglalása. Nyomtattatott hajdan 
Ultraiektomban 1663. észt. Waesberge János bötüivel. Most pedig Az az : 1803. 
eszt-ben újonnan kiadatott. (8-r. XXXll, 520 1. és 4 lev.) Győrben, Streibig József 
böt. Bl 

Apel, R. Der Freyschütz. Eine Volkssage. (8-r. 28 1.) Pest, 1823. J. Th. Trattner. 

Apffalter, Joseph. Rede auf das zweyie Primitzfest da . . . Franz aus den Grafen 
Zichy von Vasonkeö, Bischof von Raab . . . ein prachtiges Denk- uud Jubelopfer 
seines fünfzigjahrigen Priesterthums . . . den 16-ten Augusti im Jahr 1774 abge- 
stattet. (2-r. 11 lev.) Raab, gedr. bey Georgius Johannes Streibig. Bl 

Aphorismen über die Pferdezucht. (12-r.) Pesth, 1814 —.45 v. 

Apobaterion Rev. Dno Theophilo Schumann abbati B. M. V. de Pilis et Pásztó ob- 
latum. (8-r. 2 lev.) Sabariae, 1802. Typ. Ant. Siess. M. 

Költemény. 

— juventutis scholasticae gymnasii Álba Regal. in obitum 111. ac Rev. D. Josephi 
Vurum. (8-r. 8 l.) Albae Regiae, 1822. Typ. Pauli Szammer. 

Apoorises, seu historico-politico-diaetales recapitulationes de banderiis hungaricis. 

(8-r. 79 l.) Viennae, 1785. Apud Jos. Stahel. A. 

Bohracher 1884, 50 kr. 
ApoUo und Merkúr, oder das Schicksal der Aerzte. Herausg. von J. L. H. Gedruckt 

im Tempel des Epidauri. (8-r.) Pest, 1789. Strohmayer. DigitizedbyLjOOQlC . Apológia. 97 Apolló. 

Apológia articuli IX. 1803. Districlum Kis-Honth comilatui Gömöriensi unienlis. (8-r. 
16 1.) [H. és ny. n.] M. 

— Josephi Antonii Transylvani, e clero saeculari diaecesis Vaciensis praes- 
byteri, adversus vindicias Fr. Hyacinthi Campion a Buda, . . . qua geminae Guilielmi 
Friderici Damiani sacerdotis Petrini in opella posihama editae propositiones in 
verum asseruntur, videlicet fralricellos e sodalitio Minornra : Primipilis Petro de 
Macerata, & Petro de Foro-Sempronio prodivisse; eorumque patriarcham Petrum 
Joannem Olivum Franciscanum fuisse. (12-r. 23 l.) Budae, reimpressum apud Leop. 
Franc Landerer. E. 

— Apológia altéra, (k. 8-r. 92 1.) Agriae, 1768. Typ. scholae episcopalis. M. 
Apológia des ungarischen Slawismus. Von S. H.*** (8-r. 134 1.) Leipzig, 1843. Druck 

V. Ph. Reclam jun. — .22«/, gr. 

Dóbrowsky 1888. 50 kr, A. M. 

Apopompe scholarvm piarvm Colocensivm ab Illustr. . . . Dno Petro Klubusiczky de 
eadem, renvnciato antistite Szathmariensi. 1807. (k. 8-r. 8 lev.) Coloczae, apud 
Joann. Tomentsek. E. 

Apottaalae crimen poenis civilíbus etiam antevertendum ; sive responsum ad decla- 
rationem sinceram christianam patrioticam civis hungarici catholici ad quaestionem, 
an sic dicta apostasia inter delicta civilia sit referenda. Typis Franc. Patzko Pestini 
1790. editam. (8-r.) 1790. (H. és ny. n.) A. M. 

Apostata, Innocens — , indemnitatem confessionis svae demonstrans. AnebiTauzebné 
Provkazánj Newinnosti tcch, ktefj se k Augsspurskému Wyznánj pHpogugj ; ewan- 
gelické vcenj, o hlawnjch Claucych w rozepH gsaucych w summé obsabugjcy a 
vkazu|jcy íe ewangelicky kfestan, w nabos^enstwj swém vspokogenu mislj íiw byti 
y vmjfjti muie ; k posylnénj a potessenj ssau'2enych ewangeliku, a pfeswedéenj 
wyznánj totó pfenasledugjcych kfeslanu, pfedlozené a wydané. (k. 8-r. 48 1.) Léta 
páné 1760. (H. és ny. n.) M. 

Latin jegyzetekkel. 

Apostol PáL A keresztyén vallás igazságainak tsalhatatlansága előadva egy prédi- 
kálzióban, (8-r. 46 1.) Miskolczon, 1827. Ny. Szigelby Mihály. —.12 p. 

— Könyörgés, mellyet a gyermeki ártatlansága éveiben égi örömök élvezetére hiva- 
tott kis Bató Birinek utolsó tiszlességtétele alkalmával mondott september 6-én 
1846. évben. (n. 8-r. 11 1.) Miskolczon, ny. Tóth Lajos bet. E. 

— Gyászbeszéd fennséges cs. kir. föherczeg Jósef Magyarország nádorának emlékére. 
T. Borsod vmegye karainak és rendéinek jelenlétükben a miskolczi helv. hitvallást 
kövelök nagyobb templomában februárius 9. napján 1847. mondotta ... (n. 8-r. 
31 I.) Miskolczon, 1847. Ny. Tóth Lajos bet. E. M. 

— Pál, Néhai főtiszt. — , superintendens gyászünnepélye, s ezt követöleg a sárospataki 
ref. főiskola háromszázados ünnepe alkalmával éneklendő darabok, (n. 8-r. 8 l.) 
Sárospatak, 1860. Ny. Jáger Károly, a ref. főisk. bet. E. Bl 

Apostolok, Az — , s négy evangyelium irók élete. A szent irás nyomdoki után min- 
den rendű keresztény lelki épületére, leginkább a házi ájtatosság buzdítására össze- 
szedve. (8-r. 4 és 124 1.) Pozsony, (1840.) Bucsánszky Alajos. M. 

ApottoloTíts, Joan. Dissertatio inauguralis medica philos. exhibens modum, quo 
affectus animi in corpus humánum agunt generatim, quam . . . pro gr adu dris sum- 
misque in medicina honoribus capessendis . . . publice propugnavit. (4-r. 40 és 4 1.) 
Halae, 1767. Liter is Curtianis. M. 

Appáa Oyörsj. örömérzetek, mellyeket Méltgs és Ft Erdélyi Vazul urnák, midőn 
a nagyváradi görög egyesült püspöki székbe igtattatnék, nyárelő 18-án 1843. évben, 
hódolat és szeretet zálogául ajánlott a megyebeli árvák és özvegyek nevében. (4-r. 
2 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt. M. E. 

Appel, J. Repertórium zur Münzkunde des Mittelalters und der neneren Zeiten. Mit 
einer Vorrede von Dr. Sal. Frank. 4 Bde in 7 Abthlgen. (n. 8-r.) Pesth u. Wien, 
1819-28. A. Hartleben. 31.64 p. 

I. Bd MQnzen und Medaillen der PSpste, geistlichon Fürsten und Herren nebst andern zur Kirchenge- 
schichte gebör. StQcken Mit Abbildungen der Mttnzen. 1819. 5 42 p. 

II. Bd. 1. Abtb. Mfinzen und Medaillen der denUchen Kaiser. 1822. 8 — 
2. Abth. Manzen und Medaillen aÜer Könige, HerzOge u. s. w. von Oesterreich. 1823. 8 24 

III Bd. Münzcn und Medaillen der weltlichen Furatén und Herren. 2 Abthlgen. 1828—24. 6.80 

Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 7 

Digitized by LjOOQlC Appendicula. 98 Applaasus. 

IV Bd. Münzen und Medaillen dcr Republikcn, Stadte, Ortschaften, Gymnasien u. s. w. 2 Abthlgen 
1828—29. 13.18 

Appendionla ad epitomen institutionum históriáé ecclesiasticae J. N. Alber. L: 
Al b e r. 

Appendini, Fraao. Maria. Notízie istorico-critice sulle antichita storia e lelteratura 
de Ragusei divise in due tömi e dedicata all' eccelso senato della republica di Ra- 
gusa. (4-r. XII, 362 1. és 6 kép ; 336 I.) Ragusa, 1802. Ant. Martecchini. M. 

List d' Franche 1S75, 15 m. 

— Grammatica della lingua illirica. (8-r. XXVI és 336 1.) Ragusa, 1808. 
Edizione 2a. (8-r. XVII és 335 1.) Ragusa, 1828. A. Martecchini. . M. 
Edizione 3-a. (é-r.) U Dubrovniku, 184;8. 

~ I primi elementi della lingua latina composti in italiano ed in illirico. (n. 8-r. 302 
1.) Ragusa, 1814. Presso A. Martecchini. 

— tJrb., Carmina. Accedunt selecta illustrium ragusinorum poemata. 2 ptes. (8-r. 192, 
193-34í4f 1.) Ragusii, 1811. Typ. Martecchianis. M. 

Appendix ad Catalogum numorura Hungáriáé ac Transylvaniáe instituti nationalís 
Széchenyiani. L. : Catalogus. 

— ad operatum deputationis regnicolaris in urbarialibus pertínens. (2-r. 6 lev.)![H.. 
é. és ny. n.] M. 

— instructionis, universis caes.-regiis in regno Hungáriáé, Croatiae, & Sclavoniae 
constitutis tricesimarum ofílcialibus, subsecutá altissimá ejusdem approbatione, cnm 
novo clementissimé quoque ratihabito tricesimali vectigali regio-hungarico extra- 
ditae, per eosdem suprafatos tricesimarum officiales ad exigentiam benignae sub 
dato diei 12. mensis Augusti anni labentis 1754. ad regiam hanc cameram hunga- 
rico-aulicam emanatae resolutionis aequé fideliter, ac exacté observanda. (2-r. 3 
lev.) Posonii, 1754. (Ny. n.) Bt 

Appert. Étek-eltartás mestersége. Mellynél fogva minden állati és növényi élelem- 
szereket : húst, szárnyast, vadat, halat, zöldséget, konyhai és orvosi plániákat, gyü- 
mölcsöket, szulczokat, leveket, továbbá a sert, inni egészen elkészített kávét, teát 
sat. magok friss ízes és fűszeres valóságokban több esztendőkig eltarthatni . . . 
Az első eredeti kiadás szerént ford. néhai Fábián József; kinek kéziratát a 3. bő- 
vített kiadáshoz és sajtó alá egyengette Fábián Gábor. Egy kőnyomattal. (8-r. XÍV 
1., 1 lev., 88 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. Ifj. Kilián György. -20 p. 

BL 

Applansns, quem Illustr. ac Rev. Dno liberó baroni Antonio Andrási, de Csík 
Sz. Király, arcis Kraszna-Horka haeraditario &c. dioecesis Rosnaviensis episcopo 
consecrato, praesali installato quidam obstrictissimus cliens ord. Minorum S. P. 
Francisci conventualíum e coventu Agriensi in tesseram clientalis submíssionis 
occasione consecrationis, et installatipnis ejusdem sincero affectu defert. (2-r. 2 lev.) 
Agriáe, 1780. Typ. scholae episcopalis. M. 

— in adventum Emin., ac Rev. Dni Josephi e comitibus de Batthyán, ecclcsiae 
metropolit. Strigoniensis archi-episqopi etc. dum solennes exequias perageret Dni 
Caroli, episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy de Galantha etc. breviter concin- 
natus. (4-r. 2 lev.) Agriae, 1799. Typ. lycei Agriensis. M. 

— poeticus festis honoribus Cels. ac Rev. principis Francisci e comitibus B a^- 
k o c z i de Szála, ecclesiae metropolitanae Strigoniensis archi-episcopi etc. dum 
Strigonii solenniter inauguraretur, devotissimo aíTectu dicatus anno 1761. 20. Sep- 
tembris. (2-r. 2 lev.) Budae, ex typogr. Leop. Franc. Landerer. Bff, 

— provinciáé literariae Budensis ad inauguratam regiam scientiarum universita- 
tem Budensem a. 1780. (2-r. 22 lev.) Pestini. 

Catalogus hihlioth. com. Széchényi, L 

— poeticus festis honoribus Cels. ac Rev. principis Emerici e comitibus Eszter- 
házi de Galantha, ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi etc. dum com- 
muni cleri populique gaudio jubilaeus sacerdos Posonii solemnem Deo litaret 
hostiam, devotissimo aíTectu dicatus ab archi-episcopali coUegio & academia Bu- 
densi soc. Jesu. (2-r. 5 lev.) Budae, typ. Veron. Nottensteinin, viduae. E. 

— festis honoribus Illustr. ac Rev. Dni Pauli Ladislai e comitibus Eszterhazi de 
Galantha, . . . dum communi clcri populique gaudio Quinque Ecclesiensem sédem 
occuparet. Dicatus a provincia Croato-Slavonica S. Ordinis monachorum D. Pauli 
protho-eremitae. (4-r. XLIX 1.) Zagrabiae, 1780. Typ. Jos. Car. Kotsche. E. M. Digitized by Google Applausus. 99 Appony. 

Applamsvs urbis FI uminensis, dum Leopoldus II. Austrius Hungariac, Bohe< 
miae etc. rex apostolicüs Ferdinandum IV. Borbonium utriusque Siciliae regem, 
ejüsqne Serenissimam conjugem regias sponsas deducentem ibidem exciperet 1790. 
(n. 4-r. 2 lev.) Flumine, typ. L. A. Karletzky. 
Cattdogus hihlioth, com, Széchenyi, SuppL I. 

- laetitiae dum redux vidor ex bello Gallico Exc. ac 111. D. comes Ignatius 
6 7 a 1 a y de Maros Németh et Nádaska, banus Croatiae etc. votis desideríisque 
00. fidelibüs exciperetur die 31. Julii Zagrabiae 1814. (4-r. 7 1.) Zagrabiae, typ. No- 
Toszelianis. M. 

- volivus honoribus Dni liberi baronis Stephani Kemény de M. Gy. Monostor, ab 
illustr. ejus parentibus, sacris musarum lycei r. Claudiaci solenniter adjuncti, 
dicatus ac decantatus anno 1770. III. calend. Julii. (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. 
[Ny. n.] M. 

- pastoritius metropolitanae ecclesiae Colocensis Illustr. ac Rev. Dno Petro K 1 o- 
busiczky de Eadem etc. (4-r. 12 1.) Pestini, 1822. J. Th. Trattner. 

- epithalamici Dno 1. b. Joanni Peterffi et Evae Pongracz neo-sponsis XIII. Mail 
ícrla seCVnDa IprlVs festi penteCostes* Inter festlVas nVptlarVM gratlas DeVolI, 
atqVe ConseCratl* anno, qVo eX CorDe taCIte aVgVraMVr : MVLtlpLICabVntVr 
DIes VestrI, A anni Vitae. (k. 4-r. 6 lev.) [H. és ny n.] M, 

- honori ac nomini D. Joannis e comilibus de R é v a cum episcopus Scepusiensis 
inauguraretur. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1788. Typ. Mich Podhoránszki. M. 

- Bacsiensium dum 111. ac Magn. D. Josephus Rudic« de Almás, officii supremi 
coznitis i. i. comitatnum Bács et Bodrog lege unitorum, administratoris munere 
condecoraretur. (4-r. 4 lev.) Pestini, 1837. Typ. Lud. Landerer de Füskút. E. 

- bücolicus pro geniale solemnitate oblatus ; quum Exc, 111. ac Rev. D. Alexander 
Rudnay de Eadem, et Divék-üjfalu, episcopys Transilvaniae etc. festivo ritu 
Albam Carolinam in dioecesis suae metropolim primum induceretur. Mense Julio, 
anno 1816. (8-r. 16 1.) Viennae, 1816. Typ. Ant. de Haykul. • M. 

AppLaVsVs CelsIssIMo prlnclpl a R V D n a prlMatl aC InstaLLato proVInCIae 
Strlgonlcnsls perpetVo praesIDI. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

- qVeM slnCero affeCtV DeferVnt* . . . CaroLo De SaLbeK DIaeCesIs SCepVsIensIs 
epIsCopo sVoqVe ConseCrato praesVLI InCLYtl orDInls sanClI Stephani regls 
hVngarorVM eqVItl fratres orainis minorum S. Francisei conventualium in con- 
ventu Quintoferensi Deo famulantes . . . cum ecclesiam suam cathedralem . . . 
solemniter ingrederetur. (2-r. 7 lev.) Leutschoviae, 1776. Typ. Mich. Podhoránszky. 

- 111. ac Rev. Dno Leopoldo Somogyi de Perlak episcopatum Sabariensem ingre- 
dienli vario concinnatus metró. QVeM sIC ConDeCorat: ConCInno hoC MVnere 
Donát D. E. P. F. E. J. A. B. C. 0. et S. V. (2-r. 4 lev.) Sabariae, typ. Aloys. Franc. 
Perger. E. 

~ musarum Jaszoviensium, honoribus 111. ac Rev. Dni Andreáé Szabó, 
primi episcopi Cassoviensis, in urbem dioecesim solemniter introducti die 18-va 
Deccmbris 1804. (4-r. 6 lev.) [Cassoviae,] ex typogr. Ellingeriana. M. 

- Magn. Dno Francisco V i s n e r de Morgenstern ii. regio cameralium dominium 
Hradek & Likava sylvanali praefecto etc. dum sacr. cacs. & reg. apóst, majestatis 
con&iliarius denunciatus fuisset ab officiolatu sylvanali Hradekiensi musicis exhi- 
bitus insfrumentis. (4-r. 6 lev.) Typ. Leutschoviensibus Podhoranszkianis. M. 

- festivus, — dum Exc, et 111. Dn. Franciscus L. B. V 1 a s s i c s in regnorum 
Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae banum solenni cum pompa inauguraretur, decimo 
kalendas Junii Zagrabiae 1832. in provincia Crisiensi. (4-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. 
Franc Suppan. M. 

- amicorum Rev. Dno Francisco Wagner lib. regiaeque civitatis Zombor pa- 
rocho, nec non ii. cottuum Bacs-Bodrog artr unitorum tablae judriae assori, dum 
praepositi S. Laurentii de Haj auspicaretur honorem. 1815. (4-r. 7 1.) líudae, typ. 
reg. universitatis hung. M. 

- eXtra orDlnarlVs pro ConDeCoranDa festlVItate*. SlVe IVblLarls aggra- 
tVLatlo IVblLarl saCerDotI DeVote aDomata.* EXIgVIs Istis Chronographl- 
Cls, InsVeta MlnerVa eDoLatIs.* Ab Vno antlqVo, atqVe slnCcro scrVo, Deblla 
CYM Venerallone obLata, (8-r. 6 lev.) Vacii, (1784.) Typ. Franc Ign. Ambro. 

M. 
^PpOBy, Anion Gráf. Lux in tenebris. Joan. 1. v. 5. Das Licht in der Finsterniss, Digitized by Cooglí Approbata. lOÓ Aranka. 

das ist : J&hrlich gewidmete Lob- und Ehren-Rede, auf das hohe Titular-Fest das 
Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit) welche, da eine hochlöblich-enKlische 
Erz-Bruderschaft erwehnlen Ordens ihre Wahlen bestáttiget, in gedachter Kloster 
Kirchen zu Pressburg vorgetragen. (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1762. Gedr. b. Joh. 
Mich. Landerer. E. 

Approbata medíca aquis submersos et sufTocatos ac alia ratione infortunatos ho- 
mines aptissime juvandi, quae in obseqaium sub 5. febr. 1779. ad excelsum regiom 
locumtenentiale consilium hungaricnm emanatae altissimae regiae resolutionis pro 
communi utilitate et notitia publicantur. (8-r. 30 1.) Posonii, 1780. Typ. Franc. Aug. 
Patzko. 

Approbatal-Gesetiestitel, Ein merkwürdiger — , welcher das den Kronstádtern ge- 
hörige Törzburger Dominium betrifft ans dem 3. Theil Tit. 82. übersetzt von S . . . 
den 22. April 18é2. (8-r. 11 1.) Kronstadt, 1845. Joh. Gött. 

Aprekassión. L. : Gvadányi József. 

Aprent, J. Lesebuch zur Förderüng humaner Bildung in Realschulen. L. : S t i f t e r, 
Adalb. 

AqVa e petris, LapIDIbVsVe aLtlssIMls ebVLLIens* sive ThoMas AqVInas VerVs 
saplentlae, et sCIentlae PhoebI ZoDIaCVs* honori ac venerationi illustrissimi, ac 
reverend. Dni Adami Acsadi de Eadem, episcopi Weszprimiensis etc. Dni Patroni, 
ac mecoenatis gratiosissimi dicata in residentia Weszprimiensi scho^arum piarum 
perorante, et infra exposit^^s proemiales conclusiones defendente M. Christoforo 
sub assistentia R. P. Danielis a conc. B. V. M. etc. (4í-r. 16 1.) Budae, 1727. Typ. Joan. 
Seb. Landerer. £. 

Aquino, Caroli d' — , fragmenta historica de bello hungarico [a tumultibus sub Leo- 
poldo L usque ad expugnationem Budae.] (8-r. 126 1.) Romae, 1726. 
Cataloffus hihlioth. cotn. SzécHenyi, Pars 1. 

Aradr Politikai s irodalmi közlöny. Kiadó s felelős szerkesztő Bangó Pető. 1848. 
(4-r.) Arad, ny. Schmidt József. 
Megjelent hetenkint egyszer. 

— vármegyének 1837. esztendei Sz. Mihály hava 18-án tartott közgyűlésén, mi- 
dőn Méltgs Szigethi Szerencsy István úr a nevezett vármegyének főispáni székét 
elfoglalá, mondott beszédek. (4í-r. 16 1.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet. 

— vármegyének 18é5. évi Augustus 18-án tartott közgyűlésén, midőn Méltgs Lucsiv- 
nai Faschó Jósef úr, a nevezett megyének főispáni székét mint helytartó elfoglalá, 
mondott beszédek. (4-r. 12 lev.) Aradon, ny. Beichel Jósef bet £. 

Beszédek Faschó József és Mosotzy Institoris János főjegyzőtől, 

— városában, Sz. kir. — , alapítandó € vasárnapi tanoda» alapszabályai. L. : Alap- 
szabályai. 

Aradi hiradó. L. : H i r a d ó. 

— hirdető. L. : Hirdető. 

Araso és V e r m o n d. Az ördög naplója. L. : S z i n m ü t á r él. 

Áraadó és Miranda, vagyis a szerencsétlenséget követi a szerencse. Vigjáték 3 fel- 
vonásban. Készítette E. Sz. G. (8-r. 96 1.) Veszprémben, 1810. Ny. Számmer. —.20 p. 

A(ranka) András, Z á g o n i. Gyászos koporsóra menő szomorn út, melly, a Ke- 
gyes Ezekiás királynak világtól bútsúzó emlékezetes szavain épülvén, a tiszta és 
házassági szent életnek lángozó tüze által öszve-olvadott két -szíveket, ugy-mint; 
. . . liber baro Gyalakuti Lázár János ur ő excáját, igen kedves élete párjától, 
szemeinek gyönyörűségétől . . . gróf Széki Teleki Kata asszony ő excjátol el- 
választá, és e keresztyéni virtusokkal tündöklő méltgs aszszony meg-hidegedett 
tetemeit 1768. April : 2. napján . . . koporsóba zára. (4-r. 17 1.) Nyom. Szebenbea 
Sárdi Sámuel által. M. 

Ezt köteti: 

Borosnyai Lukáts János. Isteijtöl nyert ió feleségben való öröm. s atol megváláson való ke^erü^ 
ség. Meliyet Éva nagy anyánkban, Ádám társában^ az után . . . lib. í>áro Lázár János . . . élete igeq 
kedves párjának mint eleven példában halotti tanítással mutogatott . . . (19^6. 1.) 

Tsernáttoni W. Péter. Szél- vészes tengeri-habok között mondattotott imádság, melyet néh. . , 
Széki Teleki Kata . . . tetemei felett szomorúan meg-magy arázott . . (48—64 I.) 

Ajtai, Mich. A. Oratio quum monimentum, aere perennius, Excellent. dum viveret heroinae Catbai 
rinae S. R. I. C. Teleki ele Szék. societati anniacae ab . . Joh. comite Lázár . . . mper maritc 
moestissimo, devotum, dedicalum, in bibliothecam servandum inferretur, recitata . . . (65—77 1 ) 

Gyászéneke?'. (78—80. 1.) Digitized by Google Aranka. 101 Aranka. 

A/raBka) Qj^rgy, Z á g o n L örökös ház, mellynek építetését ígérte Isten Dávidnak, 
és o-benne minden Isten hadát viselő híveVnek a kegyes Abigail által, Sám. 1. 
könyv. 25. rész. 28. v.-ben. Mellyböl n . . . Czegei Vass Dániel úrnak meg-h ide- 
gedéit tetemeinek koporsóban való bézárattatásának alkalmatcsságával . . . tanítást 
tett (k. é-r. 1—11 1.) Kolosváratt, 1741. Ny. Szathmári Pap Sándor által. M. 

Ezt követik: 

Martonfalvi János. Szomorú halotti predikatzio. Mellyet . . . Wass Dániel . . . tetemeinek kopor- 
sóban Taló tételesének alkalmatosságával . . . tött. (12—18 I.} 

DeákiJósef. Egyenes isteni félelemnek jutalma, mellyet el-nycrt, mikor az ő vépérc cl-monvcn o 
rilági hoszszas bujdosása után ősi nyugosztaló boltotskájában jó vénségben bé-szállott Czegoi Yass 
Dániel Dániel ur. (19—33. 1.) 

KCpeczi János. Ama három igazak között, sz. és fedhetetlen életével, e keresztyén világ elolt, a 
Holdnak jártáig fényeskedő szent Dániel, az-az. oUy szomorú halotti i)redikatzio, mellyet . . . Czegei 
Vass Dániel aramnak . . . Czegei mausoleumba való pompás temettetésének alkalmatosságával . . . 
tött . . . (35—60. 1.) 

Nádudvari Sámuel. Rara avis in terris, siue christianus sapiens Ritka madár e földön, avagy 
keresztyén bölts. Mellyet . . . Wass Dániel umak . . . ábrázatjából, egy igen tsekély halotti oratio- 
ban . . . le-ábrázolt (61—90. 1) 

- A napnak négy részei jeles példája a városban. 

Horányi után, ki e munkát szintén nem látta, Valóeziniileg 1790'hen Kassán je- 
lent meg, 

- Júlia levele Ovidiushoz. Németből fordítva. (8-r.) Kassa, 1790. Ellinger János 
bet 

{— ) A n g 1 u s és magyar igazgatásnak egybenvetése. (k. 8-r. 39 1.) Kolosváran, 1790. 
Hochmeister Márton bet. E. 

(—) Vergleichung zwischen Engellands und Ungarns Regierungsform. Oder : 
Éin Wort an diejenigen, von welchen die üngarn für unruhige Köpfe gehalten 
werden, Aus dem Ungarischen übersetzt und vermehrt von Sámuel S z r ó g h. 
(8-r. 63 1.) 1791. [H. és ny. n.] 

(-) Az igazgatás formáiról, és az uralkodók kötelességeiről edgy próba. A lí. 
Fridrik prussiai király munkái közül. Fordítás a Vl-dik darabból. (8-r. 45 1.) 
Kolosvár, 1791. A püspöki betűkkel. M. 

- A budai basa. Frantziából fordította . . . (8-r. 83 1.) Bétsben, 1791. Alberti 1. bet. 

£. M. 

- Egy erdélyi magyar nyelv mívelö társaság fel-állításáról való rajzolat az haza 
felséges rendéihez, (k. 8-r. 36 1.) Kolosváratt, 1791. Ny. a rcf. koU. bet. E. M. 

Dabrowski/ 1888, 60 kr. 
Ujabb kiadása ezen cim alatt : 

- A magyar nyelv mívelö társaságról. Ujabb elmélkedés, (k. 8-r. 39 1.) Kolosváratt, 
1791. [Ny. n.] E. M. 

- Az Erdéllyi kézírásba lévő történet irók ki adására felállítandó társaságnak raj- 
zolattya. A három nemzetbéli méltóságos főrendekhez. (8-r. 16 1.) Kolosváratt, 1791. 
Ny. Hochmeister Márton által. M. 

- apró munkáji. I. darab. (8-r. 83 és 1 1.) M.-Vásárhelyen, 180ö. Ny. a Ref. Kolle- 
gyom bet. E. M. 

Tartalma : 
l Ember, világ, isten. Egy philosophiai elmélkedés ÍI. A templom. Egy erköltsi elmélkedés. III 1804. 
krónikája. 
Dobrowsky 1888. 35 kr. 

- Elme játékjai, (8-r. XXVIII. 124 1. és 1 lev.) Nagy- Váradon, 1806. Ny. Szigethy Mi- 
hály bet. E. M. 

Költemént/ek. — Horowitz 1878. ŐO kr. 
(~) Horváth országi bán Maros Némethi groff Gyulay Ignátz ur tiszteletűre. (4-r. 6 

lev.) Maros Vásárhellyen, 1806. Ny. a reform, kollégyom bet. M. 
Kőlieméni/. 

U. a, (8-r. 4 lev.) Maros- Vásárhellyen, 1806. Ny. a ref. kol. bet. M. 

- A nemes magyar országi fel-ültt nemességhez, (k. 8-r. 4 1.) Pesten, [é. n.] Füskúti 
Landerer Mihály böt. E. M. 

Költeméni/. 

- Két elmélkedés I. A böltselkedésnek igen közönséges történetei. Hol áll az ma? 
11. A természet esmérete rajzolatjának kitsiny táblája. (12-r. 10 és 19 1.) Kolosvárt, 
1810. Nyomt. a Ref. Coll. bet. E. 

- Két értekezés. I. Az 1809. esztendőnek el-temetése. Ennek rendiben megmutatta- Digitized by Google Arany. 102 Aranybánya. tik; hogy egyszer a háborúnak vége leszsz, s az arany idö bizonyosan el jö. 11* 
Gubernátor Hunyadi Jánosról megbizonyíttatik, hogy nem volt szerelem gyermeke* 
(8-r. 32 1.) Kolozsváratt, 1814. Nyomt. a Ref. Collegyom bet. E. Bl. 

Arany János. Murány ostroma. Beszély, (k. 8-r. 127 1.) Pesten, 1848. Emich Gusz- 
táv. —.40 p. 

E. 

— Katalin. Kiadja Szilágyi Sándor. (12-r. 1 lev. és 47 1.) Pesten, 1850. Geibel Ár- 
min biz. —.20 p. 

H 

— Nagyidai czigányok. Hősköltemény 4 énekben. (16-r. 120 1.) Pesten, 1852. Müller 
Gyula. —.40 p. 

H 

— Toldi. Költői beszély 12 énekben. 2. kiad. (12-r. 149 1.) Pest, 1854. Heckenast 
Gusztáv. 1.— 

E. 
[3. (olcsó) kiad.] (12-r. 149 1.) Pest, 1858. ü. o. —.50 

E. BC 
Az ehö kiadás a * Költői p á l y a m <i v'e l'*'ben jelent meo 1847'ben. 

— Toldi estéje. Költői beszély 6 énekben. (12-r. 141 1.) Pest, 18öi. Heckenast Gusz- 
táv. S 1.- 

E. 
[2. (olcsó) kiad.] (12-r. 138 1.) Pest, 1859. U. o. -.50 

E. BI. 

— kisebb költeményei. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 240 1.; 2 lev. és 252 1.) Pest, 1856, 
Heckenast Gusztáv. 2.30 p. 

E. Bl 
2. kiad. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 240 1. ; 2 lev. és 252 1.) Pest, 1860. U. o. 2.50 

BC 

— Széchenyi emlékezete. Olvastatott az akadémiai Széchenyi-ünnepélyen októbor 
13-án 1860. (4-r. 16 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv bet. E. Bl. 

— Johann. Erzáhlende Dichtungen. Aus dem üngarischen übers. durch Kertbeny. 
2 Thle. (k. 8-r.) Leipzig, 1851. Herbig. 1 tlr 20 gr. 

Bl. 
1. Thl. Toldi. (2, XXír, 2 és 184 1.) — 2. Thl. Dio Erobcrung von Murány. (8, 186 és 2 I.) 

— Toldi. Poetische Erzáhlung in 12 Gesüngen. Aus dem Üngarischen übers. von 
Moritz Kolbenhcyer. Mit einem Brief von Friedr. Hebbel. (k. 8-r. XIV és 145 1.) 
Pest, 1855. Gust. Heckenast. (Druck von Breitkopf u. Hártel in Leipzig.) 1.— 

Bf. 

— Toldi's Abend. Poetische Erzáhlung in 6 Gesángen. Uebers. von Moritz Kolben- 
heyer. (k. 8-r. 2, VI és 136 1.) Pest, 1857. Gust. Heckanast (Druck von Breitkopf u. 
Hartel in Leipzig.) 1.— 

Bf. 

— Gedichte. Versuch einer Musterübersetzung von K. M. Kertbeny. (32-r. XIX, lU 
és XV 1.) Genf, 1860. Druck von F. A. Fick. 

Ingyen osztatott szét az egész kiadás s kőnyrdrusi forgalomba nem jutott, J€ 
balladát és dalt tartalmaz. 

A(ranya8) BI(ecye8i) S(á]iinel.) Igazságnak áldozatja, mellyel az örökké-való Isten- 
nek ditsöséges felségét szenteli : Természeti tökéletességeit tiszteli : örökké-való- 
ságban és időben való tselekedeteit, teremtő, gondviselő, idvezitő munkáit hála- 
adással ditséri : az ö országának kintseit hitbéli bizodalommal kéri az Istentől ta- 
níttatott hívek serege, a Krisztussal a Sión Hegyén álló Szenteknek gyülekezete. 
Mellyet alázatos szívvel lélekkel készített A. M. S. H. N. (8-r. 4, 198 és 4 1.) Kolos- 
vár att, 1745. Ny. S. Pataki József. Bl 
Bod Péter Athenása szerint ez a 2. kiadás ; az első Győrött 17 37 -ben jelent meg. 

Aranybánya, Az — , vagy a tapasztalt tanácsadó a városi, és magányos falusi csend- 
ben élő gazdák, és gazdaasszonyok számára, melly azon megbizonyodott közhasznú 
oktatásoknak, útmutatásoknak, és eszközöknek tellyes gyűjteményéből áll, mellyek- 
nél fogva a konyhában, pinczében, kertben, élelemtárban, istállóban : ugy nem kü- 
lönben a mezőn, a mosásnál, és több más hasonló foglalatoskodásnál kiki oUy be- 
csülettel, és haszonnal foglalatoskodhatik, hogy házi, és mezei gazdaságát annak Digitized by Google Aranyi. 103 Arca. minden ágazataiban kivánt jó állapotban tarthatja. Németül öszve gyűjtötte Wigand 
Ottó, magyarázta Lencsés Antal. 12 füzet. (8-r. Vili, 9—105 és 3 1. ; 92 1. és 2 lev.; 
139 és 6 1. ; 142 1. és 1 lev. ; Ul és 3 1. ; U2 1. és 1 lev ; 140 1. és 2 lev.) Pesten, 
1829-30. Wigand Ottónál. A. M. 

ArftByi István. Az Istennek lélekben és igazságban való imádása, vagy a keresz- 
tényhez illő isteni tisztelel, egy prédikátzióban előadva, mellyet a debreczeni ref. 
colleginm oratóriuma felszentelése alkalmával Febr. 26-án 1826. észt. elmondott. 
(8-r.) Debreczenben, 1826. Ny. Tóth Fcrencz. 

(AráiiTi Lajos.) Orvostudori értekezés a pokolvarról, melyet az Ung vizementében 
honilag uralkodó nyavalya (képében) észrevett, néhány jelesebb eseteivel világo- 
sítva, Lóstájner Lajos Gy. (8-r. 23 1.) Buda, 1837. Ny. Gyurián és Bagó. 

— Rüdnó és lelkésze 184i és 184í5-ben, meg még valami, többi közt a mai magyar 
zsidó is, közrebocsátá részrehaj latlanúl Rudnó baráti és ellenei felvilágosítására. 
(12-r. 222 l. és Rudnó rézm. tájképe.) Pesten, 18^. Emich Gusztáv. 1.— 

E. 

— Lndw. Oeors. Memoranda der pathologischen Anatomie für Praktiker und Le- 
galirzte, mit Berücksichtigung der Rigorosanten. 1. Heft. (8-r. 72 1.) Pest, 1865. 
Róbert Lampel. 

Anuiy konyha. Kis — . L. : Konyha. 

Aranykor czimü röpirat; és ezt kísérendő zongorára hangjegyezett hös-, regény-, 
népszerű- és négyes- (quartet) dalokat magában foglaló Lantos. Szerk. és kiadja 
Kovács Károly, (n. 4-r.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. Egész évre 1.— 

Megjelent öt hetenkint egyszer a „Lantos'' meUékletteL 

Araay kulcs. Mennyei — . L. : Kulcs. 

Araayosj, Joaa. ChrjB. Ode ad Franciscum Gubilzer erudiendae iuventuti in or- 
dine scholorum piarum ritu solcnni se addicentem III. Non. Febr. 1805. (k. 8-r. 8 
1.) Typ. Math. Trattner. E. M. 

Arányossy KAlmAn. Bucsu szó, mellyet ... a jelen évi utolsó próbatét alkalmával 
szavalt Győrött Július 26-án 184i. évben. (4-r. 2 lev.) [Győr,] özv. Streibig 
Klára bet E. 

AnuiTssAJá sst. János a papságról írt hat könyve. L. : Munkálatok a pesti 
növ.-papság iskolájától. XXII. 

Arany-tanáosok vándorló mesterlegényeknek útravalóul. L. M á j e r István. 

Arany^ésae. Jel. V. v. VIII. A szentek imádságaikkal, mint valamelly jó illatokkal 
tcllyes — , avagy az o, és uj testamentomi szenteknek kegyes fohászkodásaikból s 
imádságaikból öszve szedegetett olly imádságos könyvetske, mint a mellyböl va- 
sárnap, és az esztendőnként elő forduló nevezetesebb inep napokon, ugy mint : 
Adventben, karátsonban s a t. születése vagy neve napján-is és más fogadásbéli 
magános böjt napján a hívő ember, mint lelki pap reggel és estve jó illatot sze- 
rezhet és botsáthat-fel az ő Istene eleibe, amaz arany oltáron^ a Jézuson. (12-r. 
280 1. és 2 lev.) Nyomt. újonnan Kolosv., 1772. A ref. coll. bet. E. M. 

U. a (k. 8-r. 4 lev., 272 1. és 2 lev ) Vátzon, 1782. Ny. Ambro F. költs. E. 

6. kiadás. (12-r. 4 lev., 311 és 4 1.) Pest, 1853. Ny. Trattner és Károlyi. E. M. 

ü. a. (12-r. 4 lev., 311 és 4 1.) Pest, 1860. U. o. E. M. 

Aratare despre starje acestor nóao aentroduse scholasticesci instítuturl de naciei 
rom . . . (8-r. 62 l.) La Buda, 1813. Typ. universit. M. 

Aratscky, Alexander* L. : R á c z Sámuel. 

Arbeiiem, Statistische — , der Pest-Ofner Handcls- und Gewerbekammer. 1. Heft. 
Stuhlweissenburg. (4-r. 174 1.) Pest, 1856. Druck von Gust. Emich. E. M. 

2. Heft. Gran. (4-r. 141 1.) Pest, 1856. Druck von Emil Müller. E. M. 

— der geologischen Gesellschaft für Ungarn. lm Auftrage der geologischen Gesell- 
schaft redig. von Július v. Kováts. 1. Heft. Fossile Flóra von Erdöbénye und Tállya 
von Július V. Kováts. Aus dem Ungarischen. Mit 1 geolog. Karte und8Tafeln. (n. 
8-r. VI és 79 1.) Pest, 1856. Druck von Joh. Herz. 2.42 p. 

£. M. 
Arca Domini olim ad usum & commoditatem saccrdotum Altissimi ad S. arás litan- 
tium crecta; nunc ad eorum spirituálé solamen munificentia . . . Sigismundi e 
comitibus Herényi de Karáncs Berény . . . renovata & amplicata. (12-r. 182, 2 l.) 
Posonii, (é. n.) Typ. Mar. Magd. Royerin Vid. M. Digitized by Google Arca. 104 Archiv. 

ü. a.... Nuncinecclesia Posoniens. PP. Franciscanorum DivaeVIrgini abAngelo salulala< 
dicala. Assertlones De saCra VerbI DlVInl InCarnatlone propYgnanDas eXhlbVIssenl 
RR. PP. Ant. Anlalcsics & Oltó Stifflics, ... SS. theologiae sludiosi. Praeside M 
desto Dominkovics. (12-r. 182 1. és 1 lev.) Posonii, 1739. [Ny. n.] M. 

Aroa Domini, selectam Deum, divosque precandi, coníitendi, & communicandi metho 
dum conlinens, olim ad commoditaten sacerdotum erecta, nunc denuo ad eorun 
spirituálé solamen renovata et locupletata. (12-r. 267 és 2 1.) Szakolcza, (é. n.)Jo3 
Ant. Skarniczi. M. 

ü. a. (12-r. 308, 8 és 2é 1.) Szakolcza, (é. n.) ü. o. M. 

— Domini. seu selectae Deum adorandi, et sanctos colendi, ac média salutis adhí 
bendae formuláé. (12-r. 265 1. és 3 lev.) Agriae, 1843. Typ. lycei episcop. M. 

Aroannm wider die Egei der Schaafe. (2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M. 

Arohenhola J. W. A Flibusztierek bistóriája, készítette A. J. W. hajdani barkai 
kapitány, fordította B o r o s y Mihály vaiszlói ref. prédikátor. Nyugotindiai map 
pájával. (8-r. X, 6 és 327 1.) Pesten, 1811. Trattner Mátyás bet. E. Bl 

Dohrowski/ 1888. 60 kr. 

Aroliiepiaoopi Strigonienses compendio dati. L. : S c h m i 1 1 h, Nicol. 

Arohimedes körmérése, Eutropius magyarázásával. Ford. T a u b n e r Károly. (4:-r. l| 
1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet. —.20 

AtoMv für Geographe, Historie, Staats- und Kriegskunst. Red. : Joh. Freyherr 1 
H o r m a y r. I-Xí. Jahrg. [á 12 Hefte od. 166 Nrn] (4-r.) Wien, 1810-1820. Aii| 
Strauss. Folyamonkint 13.30 p. 

XII. u. Xlll. Jahrg. [á 12 Hefte od. 156 Nrn.] Wien, 1821—22. Franz Harter'sch 
Buchh. Folyamonkint 13.30 

XIV— XVI. Jahrg., u. d. T. : Archiv für Geschichle, Statistik, Literatur und Kunst [ál 
Hefte od. 156 Nm.] Wien, 1823—25. Franz Hárter'sche Buch. Folyamonkint 13.30 

XVll— XIX. Jahrg. [á 12 Hefte od. 156 Nrn] Wien, 1826—28. Franz Ludwig. Folyí 

monkint 13.50 

Magyarországra vonatkozó cikkek. E. M. 

I. J a h r /. (1810 ) R o h r e r, Jos. Prüfung dos so benannten Bevölkerangs-Princips in der Politik. - 

Bruchstück einor Keise in dio Marmaroscher Gespannschaft. 
Fricde ywischen Oesterreich und der Pforte, geschlossen zu Sisiove am 4. Aug 1791 
Vier Briefe Mathi s Hunyady Corvin's, Königs von Ungarn, an Gotlhard von Starhemberg. 1 

II. Jahrp. (1811.) Fcrdinands zu Hungarn und Böhmen Königs Hauptscblacht bei NiJrdlingen, gowonní 

űber Bcrnhard v Weimar. 

III. Jahrg. (1812 ) T h e o n o (Thercse v. A r t n e r.) Bruchstück aus einem Heidengedicht «Die Schlad 
von Aíípern.* 

P i c h 1 r, Caroline. Johann Huniady Corvin. (Gedicht.) 
Oer Tod des Königs Ladislaus Posthumus. 

IV. Jahrg (1813.) öermage, J. P Gráf. Gonradin, Herzog v Schwaben. (Gedicht ) 
Rupprccht. Joh. Bapt. Maria, Königin der Hungarn. Ballade 

Átius und Attila ! 

V. Jahrg. (18U.) Die Jagellonen. Wladislav II und Ludwig. 
Kalchbcrg, J. Die Schlacht von Radkersburg. 

VI. Jahrg. (1815.^ Sermag e, J. P Gráf. Vier Epochen der Goschichte. 
W e i d m a n n, Frz. Johann Capistran Gedicht. 

VII. Jahrg (1816 ) Ferdinánd II. König v. Hungarn und Böhmen. Histor. Schauspiel von Carol. Pichli 
(Kritik.) 

Ungarns Wappen. (Gedicht.) : 

Wie war des österreich. Kaiserstaala Südwestgránze nach dera Pressburger Frieden am Icichtesten | 

vertheidigen.í* 
Berz e vic y, Gregor. Ucher den Zustand der Bauern in Ungarn. — Ueber Fleischpreise in Unpra 
Anzeige von emem Codex mit den Gedichten Conrads von Würzburg, einem Eigenthum des Coloczij 

Erzcapitcis. 
C II i n, Alalh. Béla's Kriog mit dem Vater. 

Pirchcr (Pyrker), La isi. Carls des V. Heeresfahrt gegen Tunis, episch behandelt. 
VIII Jahrg. (1817.J Freymüthige Berichtigungen der Abhandlung des Hrn Gr. v. lerzeviczy «de coni 

tione in Hungária * 
Verthcidigung des Brtlckenkopfes von Pressburg im J 1809. 
Tiers-Etal in Ungarn. 
Belagerung der Véste Sigeth im J. 1566. 

Sonderbaio Ableitung des Worles Madschar aus der Reisebeschrcibung Colia Efendis. 
Ueber die Beförderung des ungarischs Commorzes. 
Von und für Ungarn. — Von, aber für Nicht Ungarn. 
Merkwürdige alte ungarische, noch ungedruckte Urkunden 

B ö 1 1 i g e r Sonnet zum 22. Márz, dem Tagé der Exequien für Herrn Anton Grafen v Appony. 
M a i 1 á t h, Joh. Gráf. Der Wegweiser — Der Pilger. 
Gábriel BethI n's Gesandtschaft nach Constantinopel im J. 1619. 
Nachrichten üb:r das GroFsfürstcnthum Siebenbü» gen. Digitized by Google Archiv. 106 Archiv. 

WeMeleny's Braatwerbang. 

R u m T Gábriel Dayka v. Ujhely. Nach Kazinczy abgckűrzt und frey ttbersetzt. 

Beweia, dass der Name Pinnium fQr Sirmium, und díe Ableilung des un^arischen und serbiscben Nah- 

mens der Traubengattung Jbormint oder FOrmint von Firmium reine Erdichtung sei. 
Raab im Jahr 1598 

Bericht flber den ökonomischen Besuch des Georgikons zu Keszthely am 20. MaT 1817. 
Zosammenstellung der verschiedenen Meinungen flber díe Herkunft Johann Corvins, genannt Hunyades. 
Pressborgs Mahler im 18. Jahrhundert. 

BerzeviczT, Gregor. Antwort auf die Berichtigung meiner Abhandlung: De conditione etc. 
Krönong der Könige und Kömginnen von Ungam. 

G i 1 1 a u m e, D. A. Der Siebenbürger Walache in seinem innern Menschen betrachtet. 
Hohenegger. Der fromme Kaiser. Gedicht. 

IX. J a h r g. (1818.) Der Tttrke vor Neuhiusel. 
SchrGckinger. Der hunyadi'sche Raabe. Ballade. 
Ehrenlese zur ungariscben Geschichie. 

Uet Reichstag im J. 1618 zu Pressburg. Aus dem Ta^ebuche des Grafen Emerich Thurzó. 

Hongarns grosser Gubernátor, Johann Hunyady Corvin. 

Der ungarische Bauer. 

Noch ein Wort eines ungariscben Edelmannes über den Zustand der Bauem in Ungam. 

P e 1 1 e r, Franz. Herzog Franz und Carl v. Lothringen im Láger bei Karansebes und Illava. 

Hoh enegger. Der rftchende Tag. Legende. 

Zusammenkunft des ökonomischen Vereins im Georgikon und Feyer des Helikon zu Keszthely am 20. 

May 1818. 
Péter Szapáry. Ballade. 
Der Mongolén Einfall im J. 1241. 

X. J a b r ff. (1819.) Meinert, J. G Ueber die Köni^inhofer Handschrift. 
P r a 8 t, Joh. Hugó Thurzo von Lichlenfels, seine Kmder und Enkel. 
Mednyánszky. Iter Budense. 

Feyer des ungariscben Helikons zu Keszthely am 20. Febr. 1819. 

Ungams Horaz, Benedikt Virág, an seinen ehemaligen Schüler, Joh. Ladisl. Pyrker, bei seiner Ankunft 

in Gfen. 
Anfrage an die Gelehrten Ungams, űber die Abkunft und Verwandtschaft Péter, des zweyten nnga- 

risdien KOnigs. 
Mednyánszky. Ueber eine für Ungam wichti^e. angeblích zu Melk vorhandene Urkunde. — Bemer- 
Iningen flber die ^angeblích) gesetzm&ssige Vorpflicutung der ungariscben Standesherm zur Unterhal- 

tung feeter Scmösser. 
Swoboda, W. A. Michael Dobozi. Ballade. 

XI. J a h r g. (1820.) Der Tflrke vor Wien 1529 u. 1688. 
IlohenegKer. Der Erzabt auf dem Martinsberg. Eine Legende. 

Wie der Bdhmenkönig Ottokár seine Nichte, die schöne Markgrafentochter von Brandenburg, an König 

Béla von Ungam zu Wien vermfthlt hat. 
Magyarische Gedichte, verdentscht von Johann Grafen Mailáth. 1 ) Erzherzog C^rls Sieg bei Ostcracb 

von B Y i r a g. 2.) Siegeswahrsagung von Gabr. Dayka. 
Die drei Faulen des Königs Mathias Corvin. Nach einer altén Sage. 
Wasser, Wind, Ebre. Eine uralte ungarische Fabel. 

Uebersicht der Leistungen der ungar wissenschaftl Zeitschrift Tudom, gyfljt'^mény im J. 1820. 
Xn. J a h r g. (1821.) Elegie an den Fűrsten Jos v. Schwarzenterg, flber den Tod seines Broders, Emsts, 

Biscbof zu Raab. 
Endlicher, Si. Lad. Conrad Celtis, ein Beitrag 2ur Geschichte der Wiederherstellung der Wissen- 

ichaften in Deutschland. 
Nachricht flber die Uncara in Asien. ' 

Mednyánszky. Uebersicht der Leistungen der magyarischen Zeitschrift Tudom gyfljtemény 
Lied von der Köniffin von Hungarn, I<rauen Maria, und ihrem Gemahel, König Ludwig, als ,er von ihr 

in Streit zog wider die Tflrken. 
Xm. Jahrg. (1822) 
Bethlen, Gráf Alexis. Grundlinien zur Culturgeschichte Siebenbflrgens, besonders in Rűcksicht des 

Handels. 
— Ueber die Industrie und den Handel in Siebenbflrgen. 
Fuchs mit zwei Rulhen in Ungam. 
Bemerkungen zu einer Stelle in dem Aufsalz des Grafen Bethlen : Ueber die Industrie und den Handel 

in Siebenbflrgen. 
Statistische Tabellen flber das KÖnin-eich Ungam. 

Bethlen, Gráf Alexis. Mittel zur Belebung d-s Handels und der Industrie in Siebenbflrgen. 
Karaczai, Gráf Fedor. Die Belagerung von Grosswardein. 1660. 
W e i e I y, Éugen. WaJachisches Mondlied. 

Bruchstflcke 1U>er einige Gem&hlde des fflrstl. Eszterházy'schen Museums. 
Köffinger. Betzko. Simon Kemény. Vaterl&nd. Báliadén 
VoUst&ndige Beschreibung der k&nigl freyen Stadt Ofen in Ungam. 
Aus dem Tagebuche eines Reisenden durch Ober-Ungarn. 
XIV. Jahrg. (1823.) Monument der Zemplényer Tapfern zu S. A. UJhely. 
Briefe flber Ungam : Abreise von W ien. Pressburg Der Neusiedel-See. Der Balaton. Pesth. 
Mednyánszky Bemerkungen flber den Aufsatz : «MagyarÍ8Írung der Slaven in Ungam* in Zschokkes 

Ueberheferangen. — Schloss Blasenstein. — Schloss Biebersburg (Yöröskő). 
Bedftus V Se ha rbe rg. Aus Siebenbflrgen. 
Weidmann, C F. Grabdenkmale in Ungarn. 

Csaplovics. Brachsrflck veralteter Statuten einiger Gewerbszflnfte in Ungarn. 
Mihanovich, A. Zusammenstellung von 200 laut- und sinnverwandten WOrtem des Sanskritea und 

Slavicchen. 

Digitized by LjOOQIC ArchiV. 106 Archiv. 

Kurze historische Beschreibung der Belagerung der Stadt Bistritz durch den kaia. Commiss&r Georg 

Basta ím J. 1601, den 22. Febr. 
Uebersicht der ungarischen Zeitschrift Tudományos gyfljiemény. 
K ö p p e n, Die drey gestaltete Hekate und ihre Rolle in den Mysterien. Nach einem Standbilde im 

Báron Bruckentharschen Museum zu Hermannstadt. 
G a a I, G. Ueber den Shhlaf. 
Mihanovich. A. Die Zigeuner. 
M a i 1 á t h. Gráf Joh. Aus einem Cyklus magyaríscher Sagen : Der Schatz. Daa Schwart Zuniga. 

— Elisabetn, KOnigin v. Ungam 

GyurikoYít s, Die Familie Turócz v. Turócz-Szt.-Micbael. — ROraermaale in SiebenbOrgen. 

Die gesetzlichen Rechte der ungarischen Frauen. 

Hohenegger, L. Denkmale der Wohlth&tigkeit des ungarischen Clerus 

XV. Jahrg. (1824) Aus dem Cyclus magyaríscher Sa^en. Von Joh Gráf Mailáth: Die Salzgewerkc. 
Mednyánszky. Besprechung des Werkes : Krónika Wegiezska eic. (Ungarische Chronik.) 
Volkssagen aus SiebenbQrgen : Die Fusseisen auf der Repserbure. Die Üglemi. 

Ilohe n egger, L. Denkmahle der Wohlthfttígkeit des ungarischen Clerus. 

Andreas Jelky. 

S c h e i g e r, J. E. FlOchtige Bemerknngen auf einer Reise von Wien nach Ofen und Pesth im J. 1823. 

Die Bur^ Ghymes. 

Stuhlweissenburg. Die frühesten Spuren vor dem Einfalle der Ungam. 

Einige ZOge aus dem Lében Mathias Corvinus nach Galeotus Martius. 

R u m y. Beschreibung des Anion Walzischen Riesen-Weinfasses zu Tymau, des grössten und roerk- 

wQrdigsien Weinfassos in ganz Európa und der Walzische Weinkeiler. — Der M&dcheniaub in Ser- 

bien. Nach dem Serbischen des Woirg. Steranowitsch.— Serbische Sagen und Anekdoten. 
Jankovics, Nik. Ueber die Abstammung des Nahmens Bandérium. — In wiefeme waren die, einst 

der ungarischen Krone gehörigen Reiche vom Mutterlande abh&ngig ; und nach welchen Gesetzen wur- 

den sie regiért? 
H a m m e r^ Jos. Seltenheiten der Stadt Hermannstadt. 
Die Basaltberge bei Bustum in SiebenbOrgen (Detunata). 
Scheiger, J. E. A. Ausflng nach den fflrstlich Eszterházy'schen Schlössem Eisenstadt, Pottendorf, 

Forchtenstein u. Lockenhaus, im Frühling 1824. 
Beytrfige zum gelehrten Oesterreich. XLI. Aloys Üreyherr Mednyánszky v, Medgyes. 
UcSer die RudolGas des Joh. Lad. Pyrker. 
Siebenbfirgische Volkssagen : Der Brautkranz. 
Das Szekler Erziehungshaus zu Kézdi-Vásárhely. 

Ungarische und siebenbflrgische Denkwürdigkeiten der k. k. Schatzkammcr. Von P. 
FejérkSvi, Ladisl. Königs Mathias schwarze Banden 
Mednyánszky. Mariin Friedrich Arendt. 

— Bemerkungen zur Beschreibung der ungarisch-siebenbflrgischen Denkwürdigkeiten der k. k. Schatz- 
kammer. 

-~ Beytráge zur Errichtung und Berichtigung des Handbuches fttr Reisende in dem österreich. Kaiser- 

staate, insbesondere Unnim l)elreffend. 
Die Kecskeméter Haide. Nach Josef Katona. 
Goro V. A gyag f alva, Ludw Pompeji. 
Rumy, G. C. Beytrag zur Beantwortung der Anfrage und Bitté an ungarische Geschichtsforscher, Qber 

einige unbekannte, noch unerörterte Nahmen ungarischer Flflsso bey Jomandes de rebus Goticis. 
P a s a Y, J. C. Michael Dobozi. Bailade. 

XVI. J a^ r g. (1825.) R i c h t e r, Frz Xav. Ueber die Einf&lle der Ungam in Italien u. Carantanien. 
Gyuriko vi ts, Georg. Die Uebetragung der gr&fl. Ant. Apponyi'schen Bibliothek von Wien nacb 

Pressburg. 

— Die dreyhundert und zehenjáhrigen drey Rusten auf dem Trantmannsdorfer Felde unweit Bnick an 
der Leitha 

• '*— Die in Pressburg gekrönten KOnige und Königinnen Ungaras. 

— Die von Petronell bis zum Neusicdler-See sicn ausdehnende alte Schanze. 

— Grabschriften ciniger deutschen l<amilien zn Kittsee. 

— Die ZahI der Hftuser in Pressburg in drev verschiedenen Zeitrftumen. 

— Das k. k. Lustschloss Nieder-Weiden in Oesterreich. 

— Aelteste diplomatische Spur von der k. k. Post zwischen Ungam und Oesterreich. 

— Stellun^ der Mannschaft von der k. (r. Stadt Pressburg im J. 1698 zum Feldzuge gegen die Türkén. 

— Der Fnedens- Vertrag zwischen dem ungarischen König Uladislav II. und der KOnigin Elísabeth, tn 
Ofen am 21. Sept. 1442. 

— Ausgegrabene Eleohanten-Knochen und Z&hne in der Gegend von Tymau. 

— Bemerkungen zu aer Biographie des Grafen Franz Adam Waldstein. 
Aehrenlese der ungarsch-siebenbflr|ischen Geschichte. 

L e i t n e r, C. G. Attila vor Aquileja. 

R u m Y. Die Entstehung von Constantinopel. Eine serbische Sage Nach dem Serbischen des Wnk 

Stepnanowitsch. 
Wessely, E. Neu entdeckter Cyppus in der k. k. slavonischen Milit&rgránze. 
Rumy. GeorR v. Gyurikovits. 

— Ob jener Held, der am 22. Juli 1456, bey der Belagerang Belgrads, sich mit einem Türkén, vom 
Thurm, den dieser erklimmt hatte, um eine türkische Fahne aufzupQanzen, herabstOrzte, Titus Dugó- 
vits hiess, dessen Nahme den ungarischen Geschichtsforschern erst im J. 1824. aus vorhandenen Ur- 
kunden bekannt wurde, ein Magyar, oder ein Slavc war? 

Die Karpathen-Scheidewand zwischen Ungam und Galizien. 

Dankbare Erwiderang eines ungarischen Schriftstellers, welcher deutsch schreibt, an Herra Joh v 
Csaplovits 
' < Die 1^28 zu Vásárhely im Hunyader Comitate endeckten Mosaiken ' 

Hanke. Sonnet über den Vorzug des ungarischen Weines Mitgeth von G. v. Gyurikovits. Digitized by Google Archiv. 107 Archiv. 

Endlicher, St. Lad. Conrad Celtis, ein Beytrag zor Geschichtd dor WiederherstoUung dor Wiesen- 

schaften in Deutochland 
Pyrker, J. L. Rudolph von Habebarr. Ein Heldengedicht. 
J e n n y, R n d. Der Rosalienberg bei Forchtenau. 
Mailath, Gráf Joh. Pengő. Eine ungarischo Sage 
Mednrinszky. Bey trftge zur Erg&nzog u. Berichtigung des Handbnchs fOr Reisende in dem öster- 

reich. Kaiserftaate (Forts ) 
Andrássy. Gráf Carl. Ueber die nngarischen Eisenwerke. 
JankoTich; Nik Ueber die, dem .Stephan Botekay f&lschlich zugeschriebene ungarische Krone, in 

der kais Schatzkammer in Wien. 
XVn. Jalirg. (1826.) Der ungarische Bildhauer Stephan Ferenczy. 
Die Belagerung von Erlaa 1662. 
Artner, Therese. Zur priesterlichen Jubelfeyer des Hm Max Verhovacz v. Rakitovecz, Bisoh9f von 

Agram. 
Cnger, J. C. An Herm Ludwig Goro v. Agyagfalva. 
Gyarikovits, Georg. Das Leichenbegtingniss des Grafen Niklas Pálfi zu Pressburg. 

— Grabschriften im Dóra zu Pressburg. 

— Geschichte der Buchdruckereyen in der k. freyen Stadt Pressburg. 

— Der Lauf der Donau in der TOrkey von Belgrád bis an das schwarze Meer. 

— Mftnze Domitians in Nagy-Födémes. 
Gaal, G. Omithologísche Űnterhaltungen. 

Resnltate ans der Correspondenz der St. Petersburger Akademie an Hauptmann Kriebel flb^r die an 
Selbe mitgetheilte Versnchsabhandlung, zur Berficksichtiipuig der Aufschlasse über die ursprűngliche 
Heimat und Abstammung der Ungam, und ihre nachmahge Wanderung bis zur Ankunft inner Dacien 
ond Pannonién. 

Dii literarischen Kunstsammlungen in Síebenbflrffen. 

R n m T. Serbische und tflrkische Saeen und Anekdoten. Nach dem Serbischen des Wolfg Stephanowitsch. 

— Serbische Nationalspiele. Nach Wuk Stephanowitsch. 

— Zur Chorographie und Statistik von Serbien, Boenien und der Merzegowina. 

— Hochzeitsgebrfiuche der Serben in Serbien. Nach Wuk Stephanowitsch. 

— Beytrag zur Kundé serbischer Gebráuche. Nach W. Stephanowitsch. 

— Josef Niklas Kovachich von Schenkvicz. 

— Das Haus della Genga in SiebenbQrgen. 

Rei£e eines Siebenbtlrgers (Alex. Csorna von Körös) in Tibet. 

Wessely, £ Elegien an der Savé. 

Der Schweinhirt. Ein ungarischcs Volkslied aus der Gegend von Gyöngyös. Niedergesohrieben 1760. und 

beinahe wörtlich abersetzt. 
Die Erdbeben ín Komom. 
Der woblthStige Frauonverein zu Klausenburg in SiebenbOrgen. 

XVIII. Jahrg. (1827.) Ungarische Literatur. Die Zeitschrift Tudományos gyűjtemény 

G y u r i k V i t 8, G. Des kaiserl. Oberfeldherro Grafen Heinrich du Val Dampiere, Tod, in Pressburg, 
bey der Sttírmnng des Schlossthors am 9. Oct 1620. 

— Geschichte der Buchdruckereyen in der kön. Freystadt Pressburg. 

— EröfThung der Gráf Anton Appon^i'schen Bibliothek in Pressbura:. 

Ham mer, J Aus des Haiducken Nagy Geschichte des Mohaeser Feldzuges, enthalten in der osmanischen 

Geschichte Petschewis. 
Gaal, G. Omithologische Űnterhaltungen. 
Die literarischen und Kunstsammlungen in Siebenbtirgen. Die Freyherr Bruckenthalischen Sammlungen 

in Herraannstadt. 
Jani SS, Joh. Ueber die Trentschiner Gespannschaft, insonderheit die Burgen Trentschin, Bctzko und 

Waag-Bistritz. 
Die slavischen Stftmme von der Nordsee bis an die Donau. Aus einer Handschrift des XI. Jahih. der 

Mfinchener Hofbibliothek. 
B a gyesen, J. J. An des trossen Carl des FOnften grOsseren S&nger Lad. v. Pyrker. 
Benitzky, Ludw. Das Ribarer oder Sliatser Bad im Zohler Comilat. 
Satznng zu Kremnitz und Schemnitz 1528. 
Pyrker. J. L. Tunisias ein Heldengedicht in 12 Ges&ngen. 
Weidele, Ed. Die ersten Zeiten der Ungam nach Pray. 
BmchttQck aus dem ersten Gesang von Kari Kisfaludy's yomantischem Gedichte Ettl Aus dem Unga- 

riscben von F Retter. 
Albrecht^ J. Ein Zug aus dem Lében des berühmten Palatins, Grafen Joh. Pálffy, und etwas Über 

den im Bibersburger Schlosse aufbewahrtcn Kahn. 

XIX. Jahrg. (1828) Czech, Joh. Geschichte der Stadt Raab wfthrend der ersten Kriege Ottokars II., 
Königs von BÖhmen, mit Ungams Könígen Stephan V. und Ladislav IV , v. J. 1271 bis 1273. 

Artner, Ther. Am Abend des 16. Dezembers 1827. (Gedicht.) 

Szeleczky, Carl. Literarische Schnitzer. 

Beytráge zum gelohrton Oesterrcich. LI. Paul v. Illés. LII. Paul Gábriel Kováts-Martiny. 

Hammer, Jos Die Eroberung Raabs im J. 1594. nach den osmanischen Geschichten, 

Czech, Joh. Klemen tia. (Lüge und Geschichte.) 

Gyarikovits, Georg. Die Rochstumcr Felscnhöhle im Pressburger Comitat. 

— Holzscbeit in dem Antiquitáten-Cabinet zu Bibersbnrg. 

— Die Thnrmruinc auf dem Kittseer Felde im Wieselburger Comitat, als Dcnkmal in der Geschichte 
des ungarischen Reiches. 

— Diplomatische Beytrftge zur Geschichte der k. fr. Stadt Pressburg. 
Albrecht, J. Dor Plattensee und seine Umgebungcn 

Der britische Köníg Jákob I , Sohn Mariens Stuart, Nachfolger der Elisabeth, Schwiegervater des. in 
Böhmen wider Ferdinánd 11. erwfihlten, sogenannten Winterkönigs, PfalzgrafCQ Friedrich, an Gábriel 
Bethlen, Fürsten v. SiebenbOrgen, Gegenkönig in Ungam 19. Oct. 1621. 

Ungariscker und österreichischer Adél in Hessen und Thüringen. Digitized by LjOOQIC Archiv. 108 Archiv. 

H e i n r i c h, Alb. Historische Beitráge zur Berichtignng und Lösung dea Grenzstreites zwischen dcm 

Königreiche Ungarn und dem Herzogthume Teschen. 
Dercsényi, Paul. Rede bey der Ausschreibung eines Prftmiums far die beste Preisschrift unter dem 

Titel : Kathschifige fOr Landwirthe in Ungarn. 
Zur Geschichte des Siebenbflrger FUrsten Gábriel Bethlen. 
V ö r ö 8, J K. Ungarisciie Miscellen aus Korabinsky's Wörterbuch gezogen. 
C z e c h, Joh. hen. entdeckte Römermahle. 

ArohiT, Neues — , für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. Red. v. Jos. Frey- 
herrn v. Hormayr. I. u. II. Jahrg. [á 12 Hefte od.löÖNrn.] (4-r.) Wien, 1829— 30. 
Franz Ludwig. Folyamonkint 13.30 

Magyarországra vonatkozó cikkek : 

I. J ^hrg. CsaploTics, J. Alterthflmer und uralte Bewohner in Ungarn. — Jáhrliches Pferde-Reonen 

bei Pesth. — Die Wenden in Ungarn. — Beytraq zur Rechtfertigung des heutigen Zeitalters. 
R i 1 1 e r, J. Die Kneseviche. — Fr. S a r t o r i. Abbé Dobrowsky. 
H h I e r, E. Th. Die Jazygen in Ungarn. -— Die Weingebirge ura Tokay. 
Beytráge zur Alterthumsknnde von Ungarn. Von H. 
H a m m e r, J Belagerungen ungarischer Festnngen. 
Der Jamniczer Sauerbrunnen in Kroatien. 
C z e c ii, Joh. Beytrftge zur Geschichte der Leythaschlacht. — Die Römerstrasse in der Wieselburgcr 

und Raaber Gespannschaft. 
S c h e i g e r, J. Die Einnabrae von Zistersdorf durch die ungarischen Malcontenten am 17. Oct. 1706. 

II. JahrK. Csap lövi 8, Joh. Jankovics Mnseum in Pesth und wichtige geschichtliche Entdecknngen. 

— Ueber die Aufklftrung. — Der Magyarén Heiraths- und Hochzeitsgebrftuche. — Jankovics's Ént- 
deckunq flber das ftlteste Kalenderwesen in Ungarn. — Beamten-Pensions-Institute in Ungarn. — 
Ueber das Bánat in Ungarn. — Ungams Vorzeit, verglichen mit jener des Auslandes und mit der 
Gegenwart. 

Czech, Joh. Berícht des Graren Férd. Hardeck über den Verlauf der Belagerung der Festung Raab, ini 

J. 1694, nebst einigen hierauf bezfiglichen Urkunden. 
Preisfrage in Betreff des oberungarischen Bergbaues. 
Der Klausenburger 1< rauen- Vérein. 

Beschreibung des Sauerbrunnens zu Grossschlarendorf (Nagy-Szalók) in Ungarn, 
R u m y. Nachlese zu dem Anfsatze des Hm v. Csaplovics Qber den Ursprung des Nahraens Temescher 

Bánat in Ungarn. 
S c h I e c h t, Leop. Eugens Schlacht bei Peterwardein. 
Kankoffer, Ign. Biographie des Paul Makó von Gerek Gede. 
Budik, P. A. Schneller Wechsel der vom K9nig Matthias gestifteten Bibliothek zu Ofen. 

— Osterreichisches — , für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatenkunde, Kunst und 
Literatur. Herausg. v. J. W. R i e 1 e r. I— III. Jahrg. [á 12 Hefte od. 166 Nm.] (é-r.) 
Wien, 1831—33. Fr. Beck. Folyamonkint 13.30 

Magyarországra vonatkozó cikkek : E. 

I. Jahrg. 1^ ránk 1. L. A. Maria Theresia auf dem Landtage zu ^ressburg (Gedicht). 

H a m m e r, J. Die Belagerung von Sziget 1566 von Mustafa Efendi Selanikí. — Die Eroberung Bclgrads. 
Rumy. Ableitung des altén Nahraens der Magyarén Sabartoiaspaloí. — Berichtigung irriger Angaben 

flber das Tokaier Weingebirg. 
Jnrischitz, Nic Der Türkén Belagerung der Stadt Gflns. Mitgetheilt von J. Scheiger. 
Mayrhofer, J Lazar Schwendi 

Fr JC a I a t a y's Schreiben flber die Reise Kaiser Josephs II. nach Russland. 
Veith, K. A. Ritterliche Zweykámpfe an den ungarischen Grfinzen. 
Zflge aus dem Lében Georg's v. Aranka. 

II. Jahrg. Hammer, J. Der tflrkische Tinódi von GOrösgal. — Abdi Tschelebis Klaggedicht übcr den 

Zustand der ungarischen Grenze. 

Ueber den Plattensee. Von J. R. 

Goldene Worte Stephans v. Horvát, um die Magyarén im Reiche der Wissenschaften vor Einseitig- 
keit zu bewahren. Zur unbefangenen Beherzigung mitgetheilt von Dr. Rumy. 

Rumy. Erfreuliche Portschritte der Walachen in der Moldau und Walachey in ihrer National-Litera- 
tur und Cultur. — Stúdium der Sanscritsprache in Ungarn. Berichtigung emiger Behauptungen des 
Grafen Jos. Kemény in Betreff der Poetry of the Magyars von Dr. John Bowríng. — Ansicht des Dr. 
Aug. Rischel aus Thflringen flber den Werth des Studiums der magyarischen Sprache fflr Auslánder 
und Ideen tiber den zweckmSssigen Druck. — Merkwflrdiger Wettkampf der slavonisch-serbischen 
Sprache mit der magyarischen, in Betreff der Kttrze und Prftcision. — Kleinigkeiten aus Ungam's 
Vorzeit. 

C z ö r n i g. Ungams Volkszahl. 

S c h e d i u 8, Ludw. Albrecht Dflrer Ein Beytrag zu seíner Lebensgeschichte. 
III Jahrg. Vo gl, J. N. Capistran. Geschichtliche Balladc. 

Rumy. Das fflr Ungarn unglQckliche Jahrzehnt 40 bis 50 in jedem Jahrhundert. — Patriotisches Ver- 
raftchtniss des Hrn Jos. Kiss v. Vaczka. — Schaden, welchen die Tflrken im J. 1788 im Hunyader 
Comitate verursachten. — Reichthum der Bischöfe und Erzbischöfe der anglikanisch-protestantischen 
Kirche in Irland. — Berichtigung einer irrigen Angabe flber die Volkszahl der Deutschen in Ungarn. 

— Berichtigung, Franzens v. Zách Geburtsort betreffend. — Beschreibung von zwey wichtigen altén 
Handschriften, aus der Bibliothek des ref. Collegiums in Sáros-Patak. — Ueber das wahre numeríscbe 
Verháltniss der Protestanten zu den Katboliken in Irland 

H a m m e r, J. Grans Eroberung ira J. 1595, aus dem osmanischen Geschichtsschreiber Petschewi. 

Ueber Csoma v. Kőrds. 

C z e r n i g. Zahl der Wohnplfttze in Ungarn. 

Pi r ch^ O , u. Rumy. Das serbische Museum zu Karlowitz. 

Rflge eines engherzigen raagyarischen Nationalisraus. Digitized by Google Archiv. 109 Archiv. 

Czoernig. Religion, Abstammung und Geschlecht der Bewohner, Bewegung ond Bevölkerung in 

Ungarn. 
üebcr das in Ungarn gesehenc Feuer-Meteor. 

At^It für die Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit'und Gegenwart. Herausg. von J. 
K. Schuller. 1. Bd. (8-r. 8 és 376 1.) Hermannstad't, 1841. Hochmeister'sche Buchh. 

Tartalma : E. M. 

Die siebenbOrgische Steaergefl€tzgebnng. 

Schnller, J. K. Die Mongolén in Siebenbflrgen. — Ueber die Eigenhciten der siebenbargisch-sichsi- 
■cheD Mnndart und ihr Yerhftltniss zur hochdentschen Sprache. — Die deuUchen Ritter im 
Buneniande. 
A c k n e r, M. Die antikén Mflnzen, eine Quelle der filteren Geschichte Siebenbürgens. — Reiseboricht 
flber etnen Thefl der efldlicben ICarpatben, welche Síebenbttrgen von der kleinen Walachci trennen, 
ans dem J. 1888. 
Benign i, J Ajpologie J. K. Eder's. 
OriginaJien zur Geschichte Siebenbfirgens im 16. Jahrh. 

Reachner, M. Kritische Beitrftge zur Kirchengeschichte des Hermannstftdtcr Capitels in Siebenbflr- 
gen, Tor der Reformation. 
Ennek folytatása : 
- des Vereins für siebenbűrgische Landeskunde. 4 Bde [k 3 Lfgen] (8-r.) Hermann- 
sladl, 1843—61. Druck von G. v. Closius, M. v. Hochmeister'sche Buchdr. u. J. Gött 
in Kronstadt. 12.— 

A. E. M. 
l Bd. 1. Hen. Mit 1 Münztabclle. (142 1.) 1848. G v. Closius. — 2 Heft. (124 1 ) 1844. Hochmeister'Bchc 

Érben. — 8. Heft. Mit 8 Tafeln. (184 I ) 1846. Joh. Gött in Kronstadt. 
n. Bd. 1. u. 2. Heft. (848 1.) 1845. G. v. Closius. — 8. Heft. (849—605 és 2 1.) 1846. Hochmeister'sche 
Bnchdr. 

III. Bd. 1. ü. 2. Heft (138, 189—266. 1.) 1847. Hochmeister'sche Buchdr. — 3. Hefl. (267—892. 1.) 1848. U. o. 

IV. Bd. 1. u. 2. Hefl. (180, 149 1.) 1860. U. o. — 3. Heft. Mit 5 lithogr. Tafeln. (151—297 1.) 1851. 
Thierry'sche Buchh. 

Tartalma : 
LBand. Ueber einige wünschenswerlhe naturwissenschaftliche Untersuchungen in Siobenbürgen. 
Tea tsch, G. D. Beitrige zur Creschichte Siebenbfirgens vom Tode König Andreas III. bis zum Jahrc 

ISIO. — Der Zollstreit der Sachsen mit dem Grosswardeiner Kapitel in dem letzten Vierlel des 15. 

Jahrh. — Ueber den Namen der Siebenbfirger «Sachsen.> 
Entwíckelung der wichtigsten Grundsátze fQr die Erforschung der rum&nischen oder walachi^schcn 

Sprache. 
Ein Transsumt Sigmund Báthori'a, nebst Bemerkungen. 
jwei nnedirte seltene römisch-dacische Mflnzen. 

w ellmann, A. Zur Beachtung fflr alle Freunde vaterl&ndischer Goographie. 
Ackner, M. Reisebericht flber einen Theil der sfldlichen Karpathen, welche Siebenbflrgen von der 

kleinen Walacbei trennen, aus dem J. 1888. (Schluss). — Die antiken Mflnzen, eine Quelle der ftltern 

Geschichte Siebenbfirgens. (Schluss). 
£der, J. K. Politischer Zustand der Siebenbfirger Sachsen unmittelbar vor der engem Vereinigung der 

drei stándischen Nalionen. 
K n r z, A n t. Höhenlage einiger Ber^ und Stfidte Siebenbfirgens. — Das Echó von Köni^tein. 
Abbaadlnngen Ober Monumente, Stemschriften, Mfinzen und ItJnerarien aus der Römerzeit, mit beson- 

derer Hinsicht auf Siebenbflrgen. 
^n Beitrag zur Archftologie Siebenbfirgens. I. Die Peutingerische Tafel. 
^arienburg, Friedr. Ueber das verh&ltniss der siebenbfirgisch-sachsischen Sprache zu denniedcr- 

aftchsischen und niederrheinischen Didlekten. 
Reschner, M. Kritische BeitrSge zur Kirchengeschichte des Hermannst&dter Kapilels in' Síebenbttrgen 

vor der Reformation. (Forts.) 
Ihe Oechanten des Hermannstftdter Kapitels. 
t^- Bánd. Die Archíven Siebenbfirgens als Quellén vaterlftndischer Geschichte. 
Teutsch, G. D. Aus den handschriftlichen DenkwfirdÍRkoiten eines Sachsen des 17. Jahrh. — Bei- 
trige zur Geschichte Siebenbfirgens unter dem König Kari Róbert — UrkundlicheBeitragezurRechls- 

and Sittengeschichte der sáchsischen Vorzeit. 
ttes Wiederaufleben der evangelisch-lutherischen Kirche zu Klausenburg. 
Die Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Bezúg auf die Geschichte Siebenbfirgens. 
£ine angeblich im Archiv der k. ung. Hofkammer zu Ofen befíndliche Urkunde. 
Beitrige zur Staatskunde von Siebenbflrgen. 

Uebersicht der Josephinischen Ausmessung in Siebenbflrgen ín den Jahren 1786—1790. 
Verzeichniss veralteter Namen siebenbflrgischer Ortsohaften. 
F i 1 1 s c h, P h i 1. Mittheiluneen an den vérein fflr siebenbflrgische Landeskunde. 
Trausch, J. Alté Namen des Kronstádter oder Burzenlánder Distrikts und seiner Ortschaften, aus 

Urknnden verzeichnei 
Comites de Besztercze, de Medgyes et de Bsassó, e litteris coaevis eruti. 
Bte Witterungsbeobachtungen auf der Karlsburger Sternwarte im J. 1848. 
Beschreibong des im Jahre 1781 in Siebenbflrgen abgehaltenen Landtages. 
Griser, A. Statuten des Mediascher Capitels vom J. 1897. 
Kerae aosl&ndischer Schriften flber Siebenbflrgen und seine Bewohner. 
Fasz, Mi eh. Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche entweder ausschliesslich oder hauptsáchlich in 

Siebenbfirgen wildwacheend aogetroffen werden, nebst Angabe ihres Fundortes und der wichtigsten 

Synonymen. 
Die Bevolkerungsverhfiltnisse im Hermannst&dter Stuhl nach der Záhiung im J. 1839. 
Stand der Prívat-índustrie, der Fabriken, Manufacturen und Handlungen in Siebenbflrgen im J. 1844. Digitized by Google Archiv. 110 Arcliiv. 

Aaszng der handschriftlichen Original-Zeitung, welche Críspin Lamperter an Jeremiam Pisioríum Ton 

Augspurg in 1598. 1599. 1608. 1610. 11. 12. 13. 14. verschickt hat und sich ím Besitz von Qeorg Gyuri- 

kovits in Pressburg befíndet. 
£in Bericht des Hermannstádter Königsrichtere Albert Huet an don damaligen FOrst«n Sigism. Báthori 

vom J. 1593. 
líí. Bánd. H a n n, Fr. Statislischer Beitrag zur siebenbflrgíschcn Urgewerbskunde mit vorzOglicher Rück- 

sicht anf die Landwirihschafl. 
B e n i g n i. Aach einige Bemerkungen flber die Quellén zor Geschichte Siebenbflrgens. 
H i n t z, J. Volksz&hlung in Siebenbargen. — Bevölkeningsverhftltnisse im Kronst&dter Distríkt nach der 

1839-er Záhlune. — Zur Statistik der höheren Lehranetalten 'der Latéin-, Volks- und Prívatschulcn 

unter den Glaunensgenossen A. C. im SiebenbQrger Sachsenland. 
Nachricht von einem náher bezeichneten seltenen altén Druckschriftchen. 
B i n d e r, G. Beurtheilung von Siebenbttrgons geographisch-topographisch-statistisch-hydrographisch- and 

orographischem Lexikon. 
Revue auslftndischer Schriften tlber Siebenbflrgen und seine Bewohnw. 
Neugeboren, C. Tentamen indicis diplomatici publici m. princ. Transilvaniae. 
H a n n, Fr. Zur Geschichte des siebenbOrgischen Handels vom J. 978 bis 1846. 
F u 8 z, M i c h. Alphabetarische Zusammenstellung der sáchsischen, ungarischen, walachischen und 

deutschen Trivialnamen in SiebenbOrgen wildwachsender, oder allgemein cullivirter Pflanzen. 
Entstehung und Auflösung der ehemaligen Probstei des h. Ladislaus von Hermannstadt 
S c h u 1 1 e r, J. K. Handschriftiiche Vorbemerkungen aus Kalendem des 16- und 17. Jahrh. 
G r & 8 e r, A. Schreibon des Conr. Sam. Schnrzfleisch an den HormannstSdter Senator Joh. G. Reatzner 

vom J. 1697. 
Personalstand des Staatsrathes und Hofstaates unter dem FOrs^en Mich. Apafii. 
rV. Bánd. Copiae privilcgiorum aliorumque literalium instrumentorum, quae in archivo sedis et oppidi 

Leschkirch asservantur. 
H a n n, Fr. Ueber die siebenbargischc Staatssteuer. — Organisation der inneren bargerlichen YerwaltDng 

vom Stuhl Leschkirch im 18. Jahrh. 
A c k n e r, M. J. Auszug aus dem Tagebuche flber neu entdeckte vaterlSndische, arch&ologische Gegen* 

stánde 1836 bis 1845. — Geologisch-palfiontolog. Verhftltnise des siebenbOrgischen Grenzgebirges Iftngs 

der kleinen Walachei. 
Teutsch. Aus des Zacharias Filkenins handschriftlichen Denkwflrdigkeiten. 
Nachrichten von den ehemals in den altén grossen Kírchen zu Hermannstadt und Kronstadt befind- 

lichen Wandchroniken. 
Neugeboren, J. L. Die vorweltlichen Squaliden/.&hne bei Portsesd. — Bericht Obcr eine wiss«n- 

schaftliche Reise nach den Ablageningen vorvreltlicher Conchilien in den Gegenden von Dobra und 

Vajda-Hunyad. 
G r a 8 e r, A. Beitrag zur Geschichte des Siebenbflrgor Steuerwosons 1720—27. 
S c h u 1 1 e r, J. K. Briefe aus der Vorzeit. 

Relation der k. Commissa.re Basta, Molart und Burghans an Kaiser Rudolph II. 
H i 1 1 b r i c h t. Statistische Notizen aus Siebenbflrgen. 

Arohiv des Vereins für die siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. Herausg. vom 
Vereinsauscshuss. I— IV. Bd. [á 3 Hefte.] (8-r. élé, 2 1. és 8 tábla; Ui, 4 1. és 1 tábla: 
468 1. és 6 tábla ; 294, lö9 1. és 6 tábla.) Kronstadt, 1853—60. Joh. Gött. E. Bl 

Tartalma: 

I. Bánd. H e n z e n, W i I h. Siebenbflrgische Alterthflmer. 

S c h u 1 1 e r, J. K. Zwei Bistritzer Urkunden von 1557 u. 1866. — Das Hahnenschlagen am Osterfeste. 

G r £ 8 e r, A. Urkundliche Mittheilungon zur Geschichte Siebenbflrgens. — *,CarafPa'8 Projekt, wie Sieben- 
bflrgen unter k. k. Devotion zu crhalten. — Die Steuerberechnung in den zwei Stflhlen nach Zahl- 
hausern — aus den J. 1579, 1580 u. 1586. -- Ueber die Erbauungszeit der Mcdiascher Sladt- odor 
Ringmauern. — Curriculum vitae Mich. Bayer. 

Wattenbach. Ein Streifzug durch den Ardennerwald. 

B i n d e r, G. Zur Geschichte der in Siebenbflrgen gemachten Höhenbestimmungen. 

F u s z, M. Notizen zur Flóra Siebenbflrgens. 

Seewald, Mari Beschr eibung der grossen Feuersbrunst in Kronstadt 1689. 

Kurzer Bericht, wie alle Sachen in Siebenbflrgen zwischen dem Fflrsten Sigm. Báthori und etiichen Ver- 
rathern anno 1694 vcrflossen, gestellt den 2. Mai 96 ; auf bégem H. F. Ferdinándén HofTmann, Frci- 
herrn und Hofkammer Prasidentcn. 

Teutsch, G. D. Die Schftssburger Gemeinde-Rechnung von 1522. — Siebenbflrgische Zustánde unter 
Mich. Apafi I., geschildert von einem Zeitgenossen. — Das Testament des Dcnndorfer Pfarrers Anto- 
nius Schwarz von 8. Dez 1570. 

Oberth, Joh. Joh. Fabinus, ev. Pfarrers zu Prethei, 1642 auf dem Landtag zu Karlsburg gchaltene 
Vcrtheidigungsrede fflr die Kechte der ev. Ecclesie in Bflrkösch u. s. w. 

Reissenberger, L. Zur Kcnntniss der Volksbewegung von Hermannstadt. 

F a b r i t í u 8, K. Der Brand von Schftssburg im J. 1676. — Beitráge zur Kirchengeschichte Siebenbflr- 
gens unter Kaiser Kari VI. 

Vorschlag des Bischofs von Grosswardein, wie das Fflrstenthum Siebenbflrgen mit geringer Mflhe flber- 
fallen und erobert werden kOnne, — und Schreiben des Kaiser Ferdinándén eeinem Sohn Maximilián, 
flber den vorhergehenden Vorschlag. 

Jfl n g 1 i n g, J. Beltrage zur Geschichte Siebenbflrgens. 

Wenrich, W. Bericht flber eine alté Urkunde. 

M fl 1 1 e r, Fr. Die Schássburger Bergkirche. 

Zwei Briefe des Bistritzer Kapitels an den Weisacnburger Bischof Paul Bornemisza v. J. 1554. 

Fusz, K. Bericht flber eine Excursion in den Gebirgen Tihutza und Borszék. 

Weiszenberger, L. Die Resultate aus K. Kreil's Bereisungen des österreich. Kaiserstaates in Be- 
ziehung auf Siebenbflrgen. 

II. Bánd. Uebersicht des ganzen im Besitz des KOnigs Johann von Siebenbflrgen befindlichen Reicbes 

und allén Merkwflrdigkeiten desselben. Gesammelt von Joh. Andr. Gremo. Digitized by Google ÁrchÍT. 111 Archiv. 

Drei Briefc des Grafen Jos. Kemény an einem Freund, flber Michael Csáky, den vielTermögenden 

Kaailer in Siebenbargen zur Zeit des jungen Königs Johann Sigismand. 
Sch «ller,fJ. K« Diplomatíache Beitrftge zur Geschichte SicbenbOrgens nach der Mohácser Schlacht 

bis znm Tode Zápolya's. — Ludwig Grítti's Ende. — Das Bandniss Johann Zápolya's mitKönigFranz 

I. voa Prankreich. 
FabritiiiB, K. Die SiebenbOrgischen Studirenden auf der UníTersitit zn Wittenberg ira Reformations- 

Zeitalter. 
Berícht űber die Thfttigkeit des Schássburger Zweigvereines fttr siebenbargische Landeskande in den 

yerein8jahre& 18ö»— 54. u. 1864—56. 
Béricht destParlo Miniojan die Signorie von Yenedig fiber eine durch Ungarn, die Moldau, Walachci, 

Polen, Deutscbiand untemommene Reise. 
Zvei gleichzeitife Berichte Ober die Erobemng Konstantinopels durch die Türkén im J. 1453. 
MOlfer, Fr. Die evang. Kirche in Birthftlm. — König Stephan I. von Ungam und das siebenbargische 

Bisthum. 
Neageboren, J. L. Geognostische Skizzen von SiebenbOrgen. Ans dem Französischcn. 
S c h w a r z, Kari. Die Abendmahlsstreitigkeiten in SiebenbOrgen und die darauf erfolgte Spaltung der 

evang. Glanbensgenoasen SiebenbOrgens in Anhftnger Luthers und Kalvins. 
Seb uler-Li b I oy, Fr. Zwei diplomatische Tafeln über die facsimilirten Varianten aus den Bestáli* 

gungBurkunden des privilégium Andreanum. 
.Marienburg, G. Fr. Ueber die siebenbargisch-sftchsiBchen Famíliennamen. 
M a 1 1 e r, Fr. Archftologische Skizzen aus Sch&ssburg. 
Wittstock, C. Zur Creschichte SiebenbOrgens im J. 1565. 
Heimat und Herkunft des Genenűs Melas. 

Berícht Ober die Wirksamkeit des Schássburger Zweigvereines im J. 1855. n. 1856. 
m. Bánd. Teut sch, G. D. Eine Kirchenvisitation. Zur Kuiturgeschichte der Sachsen im 17. Jahrh. 
B e d e n 8, J. Frhr. Mittheilungen Ober ein Medvischer Stadtbuch aus dem 16. u. 17. Jahrh. 
Des merkwQrdigen Hermannstfidter KOnigsrichters Márkus Pempflinger letzte Lebensjahre und 

Ende. 
Fronins, l*r. Zwei Tagé auf dem Szuru und sechs Tagé im Széklerland. FJne botanische Ex- 

cursion. 
Berícht Ober die Mrirksamkeit des Schftssborger Zweigvereins fOr siebenbOrgische Landeskunde im J. 

1856—57. 
Die Faoiilie der Herren un Grafen Haller v. Hallerstein in SiebenbOrgen. 
Die Veranlassung zu der engeren Verbrflderung der Sachsen in SiebenbOrgen im J. 1618. und derén 

Folgen. 
Haltrich, Jos. Jur Geschichte von Sáchsisch-Regen seit den letzten hundert Jahren. 
M fi 11 e r, Fr. Die BronzealterthOmer, eine Quelle der alteren siebenbflrgischen Geschichte. 
Krítische Beitrftge zur Kirchengeschichte des Hermannstftdtcr Kapitols in SiebenbOrgen vor der Refot- 

mation. 
Neugeboren, Joh. Lndw. Geschichtliches Ober die siebenbOrgische Palftoniologie und die Literatur 

derselbcn. 
Ein féld, C. Miscelle. Ein germanisches Haus. 
IV. Bánd. Schmidt, Wilh. Die Geten und Daken. Ein historischer Versuch als Beitrag zur siebcn- 

bfirg. Landeskunde. 
Pnsz, C. Die Schwimmkftfer SiebenbOrgens. — Die Tasterkftfer SiebenbOrgens. 
Ackner, M. J. Römisch-dacische AlterthOmer. 
M a II e r, Pr. Zur ftlteren siebenbOrgischen Glockenkunde. 
T e a t s c h, G. D. Zur Geschichte des NOsnergaues. 
Wittstock. H. Biographie Márkus Pemfflingers. 

Booé, A. Uebersicht der geologischen Verhftltnisse SiebenbOrgens. Aus dem Franz. von J. L. Neuge- 
boren. 
Arekir, Topographisches — , des Königreichs Ungem. Herausg. von Joh. v. C s a p 1 o- 
vics. 2 Bde. (n. 8-r. Vll és 436; VII és 480 1.) Wien, 1821. Ant. Doll. A. E. M. 

Tartalma ; 
I. B a n d. Physiographie des KSnigreichs Ungam. — Die Karpathon. — Der Bcrg Kríván in der Liptau. — 

Der Berg Somos im Zempliner Comitat. ~ MerkwOrdigo Höhlen : 1. Die Tropfsteinhöhle zu Blasen- 

stein (Detrekő). 2.) Die Eíshöhle bei Szilicze. (8.) HOhlen bei Demanova im Liptauer Comitat. 4.) Die 

Abaligether Höhle. 5.) Die Funatza-Höhle im Biharcr Comitat. 6.) Die Veteranische HOhle im Bánat 

7.) Die RftuberhOhle bei Mehadia. 
R c h e 1 Karpathen-Gegenden. 

Skolka^ Andr. Physiographie der unteren Theisgegend. 

Der Mur-r luss. — Der Franzens-Kanal im Bácser Comitat. — Der Szolnoker Kanal. 
Barits, Adalb. Statistischer Beitrag zur Kenntniss von Provinzial-Croatien. 
Csaplovics, Joh. Komomer Schifffarhts-Assekuranz. — DasTrentschinerBad. — Das Ribarer Bad im 

Zohler Comitat. — Bartfelder Sauerbrunnen und Bad. — Der Tarcsaer Gesundbrunnen. — Arany- 

Idka. — Literatur der Zeitschriften in Ungam bis 1820. — Historische Notizen Ober die Gewerbe, 

Kfinate und Erfindungen in Ungam. 
Berzeviczy, G reg. Wasserlahrt vom Zipscr Comitat nach Warschau, im April und Mai 1807.— 

WasserTahrt auf der Waag, im Június 1812. 
Loaisenstrasse. — Der Plattensee. — Der Palícser Salz-Sce im Bacscr Comitat. 
U I r ó c z y, M i c h. Der Neusiedlersee und dessen Umgebungen. 
KoleiT, Vinc. Der Velentzer See in der Stuhlweissenburger Gespanschaft 
Die Goldwftscherei in der Dravc. — Das Wolfser Bad. — Salinisches Stahlwasser zu Pecsenyéd 

(Pötachinr ), 
l'rochatka. Das PSstyéner Bad (Pistyln). 
Wai;ner,.MiGh. Die GlashOttner und Eisenbacher Bftder im Barscher, — die mineralischen Quellén 

in Szántó, Magyarád u. Gyflgy im Honter Comitat 
Kittibe 1, Paul. Das Szalatnyaer Mincralwasser. — Das Parádor Bad. 
Sennovitz.Da8 Lipótzer Bad. Digitized by Google Archiv. 112 Archív. 

Das FOredor Bad im Szalader Comitat. — Schiefer za Visnyó ím Borsoder Comitat. 

L e n h 8 s ék, M i c h. Das Graner Bittorwasser. 

Der Bergbau 1.) im Schemnitzer, 2.) im SctimGllnilzer, 3.) im Nagy-Bányaer und 4.) im Banater Berg- 
distrikt. 

Z i p 8 e r. Die Kupferhandlung zu Maluzsina, and der MarkUlecken Hradek, beidé im Liptauer Comi- 
taté. — Nagy-Bánya, kön. freie Bergstadt, sammt ihren Umgebungen. 

Paczovszky, Alb. Sóvár, Salzsíederei bei Eperics. 

Gruber, Ant C. Die Steinsalz-Erzeu^ng in Rónaszék. 

R a c k e r t Soda-Seen im Biharer Comitat. 

Die Borostyánkőer Schwefel- und Steinkohlengruben im Eisenburger Comitat 

M i d i n g e r, Báron. Naturprodukte des Banats. 

Der Reissbau im Bánat. — Erzeugung der Baumwolle im Bánat 

Kozaurek. Der Wermath im Bánat 

Das Citronenkraut im Bánat — Der ungarische Hafer. 

Ambrózy, Mich. Die Ikricza im Arvaer Comi taté. 

Leibitzor, Joh. Die edie ungarische Zwetschke. 

Der Tokayor Wein und Weinhandel. — Der Ménese): Wein. — Bereitung des Schlehenwcins in Obei^ 
ungarn. 

Pferdegestttte zu Mezőhegyes im Csanáder und zu Bábolna im Komorner Comitat. 

Seidenerzeugung. — - Die Kolumbácser Macken im Bánat ~ Die ungarischen Congregationen. 

Festetics, Joh. Gráf. Verhaitniss der Bauern in Ungarn zu ihren Gutsherren. 
lí Bánd. Mednyánszky, Frhr. Neutraer Gespanschaft 

Tuword. Jos. Holits, k. Majolika und Englisch-Steinporcollan-Fábrik. 

GömGrer Gespanschaft nach. Lad. Bartholomaeides. 

Csaplovics, Joh. Obstbaumzucht im GGmOrer Comitat. 

M a r 1 k V s z k y, Gr. Rosenauer Honighandel. 

Zipszcr. Die Sohler Gespanschaft — Radvan. — Neusohler Urogcbungen und das Kupferbergnrerk 
Hcrrengrund. — Libethcn k. Freistadt Ausflug von Neusohl nach Hronetz. ~ Das Thúróczer Co- 
mitat 

Grailich. Andr. Wieselburger Gespanschaft 

K 1 a p 8 i a. Neusohl. — P a n z. Der Rechen von Neusohl. 

M e 1 z e r, Jak. Das Zipser Comitat. 

Mar marosser Gespanschaft Von £. R. 

Bredeczky, S. Oedenburger Comitat — Oedenburgs Umgebungen. 

Eisenstadt, k. Freistadt — Forchtenstein. — Csongráder Comitat von U. — Nachtrag zum M rmaros- 
ser Comitat. 
List (€r Francke 1875. 4 m. 60 f. — Dohrowskt/ 1888, 3 frU 

AroliiT für Kundejjüsterreichischer Geschichtsquellen. Herausg. von der zur Pflege vater- 
landischer Geschichte aufgestellten Commission der kais. Akademie der Wissen- 
schaften. Bánd I— XXV. (n. 8-r.) Wien, 1848—60. C. Gerold's Sohn. 54.60 

Magyar vonatkozású tartalma : A. E. Bf. j 

Zur Geschichte des Königs Mathias (Corvinus) von Ungarn. Ein Document (1486—1489.) I. Jahrg. ti 

Heft 
Wenzel, Gust Beitráge zur Quellenkunde der dalmatinischen Rechtsgeschichte im Mittelalter. II. 

Jahrff. 1. u. 2. Heft., III. Jahrg. 3. u. 4., IV. Jahrg. 8. u. 4. Heft 
Pirnhabe r, Fr. Beitráge zur Geschichle Ungarns unter der Regierung der KOnige Wladislaus II. it 

Ludwig II. 1490—1526. II Jahrg. 8 u. 4. Heft 
Teutsch, G. D. Beitráge zur Geschichle Siebenbürgens unter König Ludwig I. 1842—1882. III. JabrgJ 

2. Heft 
Mayer, Theod. Dreizehn Urkunden über die Verpftndung St POlten und Mautem an den Könie 

Mathias Corvinus, 1481, nebst einigen andem Beitrfigen zur Geschichte der Stadt St Pölten. HL 

Jahre. 8. u. 4. Heft 
F i r n h a b e r, Fr. Actenstacke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des 17. u. 18. Jahrh. Vllt 

Bd. 1 Heft 
Fabritius, Kari. Der Prozess des Hchássburger Bflrgermeisters Joh. Schuller von Rosentha . IX 

Bd. 1. Heft 
Schuller, Joh. Kari. Siebenbürgen vor Herodot und|in dessen Zeitalter. XIV. Bd. 1. Heft. 
B e h r n a n e r, W. Fr. Ad. Sultan Achmeds I. Bestallungs- und Vertrags-Urkunde fttr Gab riel Báthori 

V. Somlyó, Ffirsten von Siebenbtlrgen, v. J. 1608 der christl. Zeilrechnung. XVIII. Bd. 2. Heft 
Schuller, J. K. Geore Reicherstorfer und seine Zeit XXI. Bd. 2. Heft. 

Firnhaber, Fr. Die Krönung Kaiser Maximilians I. zum König von Ungarn 1568. XXII. Bd. 2. HefL 
För inger. Nachtrag zu dem Aufsatze J. K. Schullers: Georg Reicherstorfifer und seine Zeit XXII. 

Bd. 2. Heft. 
Firnhaber, Fr. Urkunden zur Geschichte des Anrechtes des Hauses Habsburg auf Ungarn. XXIV, 

Bd. 1. Heft 

^ des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungs-Ausschusses. Vollstándige 
Sammlung aller von 16. Mfirz 184^ bis 5. Január 1849. erschienenen Verordnungen, 
Proclamalionen, Zuschriften, ámtlichen Mittheilungen, Aufrnfe und Erlasse der un- 
garischen Regierungs-Behörden ; der parlamentaríschen Reden und wichtigeren Leit- 
artikel Kossuth's u. s. w. Redigirt und mit erl&uternden Noten begleitet von Joh, 
Janotyckhv. Adlerstein. 3 Bde. (n. 8-r. XXIV és 287; VI és 408 ; VIII és 665 1.) 
Altenburg, 1861. H. A. Pierer. 8 Ur 20 gr. Digitized by Google Arczkép-album. 113 Areopag. Arcikép-albiuii. Műmelléklet a Hölgyfutárhoz. I. (n. 4-r. 76 1. és 6 kőnyom, lap 24 
arcképpel.) Pest, 185Ő. Kiadja Számvald Gyala. 5.— 

M. 
II. köt. ^Huszonnégy író s színész arckép-albuma> c. a. (n. 4í-r, 3i 1. és 6 kőnyom, 
lap 2é arcképpel.) Pest, 1866. Kiadja Tóth Kálmán. 3.— 

M. 
Köretkezö trók életrajzait tartalmazza^ részben szemelrénuehk^l mnnl-á ihhól : 
L köt. Bulyovázky Lilla. Kompcicn Riza. Ferency Teréz. Tompa Mihály. Uobsa Lajos. Beöthy László. 
Tóth Endre. Kemény Zsigmond. Jókai Mór. Gyulai Pál. Kövér Lajos. Arany János. B. Kötvös József. 
Bcrec Károly. Lauka Gusztáv. Tóth Kálmán. F. Szathmáry Károly. Szász Károly. Szelestey László. Lisznyay Kálmán. Balázs Sándor. Székely József. Vajda János. 

- " - ' . Na 

yí • • ' ^ -..- - 

Frigyes. Vas Gereben. Szigeti. Vadnai Károly. Feleki. Lendvai. Szentpéleri. Egressy. Tóth József. II. köt. Vörösmarty Mihály. Pelöü Sándor. Garay János. Nagy Ignác. Jókainé. Lonovics Hollósy Kor- 
nélia. Lendvay Latkóciné. Komlóssi Ida. Gr. Ráday Gedeon. Szigligeti. Degré Alajos. B. Fodmaniczky Füredi. Szerdahelyi Kálmán. Réthi. Ifj. Lendvay Márton. 

(ArdéiiTi, I«adi8l.) Elégia 111. ac Rev. Dno Joanni Bapt. Scitovszky episcopo Ros- 
naviensi munus pastorale XII. calendas Maii 1828 capessenti ab ejate philosophica 
juventute sacrata. (é-r. 2 lev.) Rosnaviae, 1828. Typ. Jos. Kek. E. 

Ardla, Amtonlus. Tnpartita tuba catechetica, id est : Explicatio doctrinae chri- 
stianae. Pars III. De septem sacramentis. (4-r. At lev., 668 1. és 16 lev.) Cassoviae, 
1740. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

— Taba catechetica, id. est : Explicatio doctrinae christianae in trés partes divisa a 
R. P. A. A. primum italice edita, postmodum latiné reddita & haec ejus príma pars 
anditoribus oblata. Dum in seminario episcopali Varadiensi . . . anno 17^9 . . . 
positiones theologico-morales . . . publice propugnaret . . . D. Lazarus Ukron . . . 
praeside R. P. T. Emerico Horhy. (4-r. 10, 160 és 6 1.) M. Varadini, (1749.) Typ. 
Seminarii. |M. 

Arcjnla János Emánuel. A malagai járvány hideglelésről s orvosolhatásáról. Irta 
Truxilló Péternek parancsolattyából. Magyarázta Bérczy János. (8-r. 51 1.) Pesten, 
1805. Trattner Mátyás bet. M. 

Aread, Henr. Conr. Das gedechtniss der ehren eines derer vollkommensten Künst- 
ler seiner und aller nachfolgenden zeiten Albrecht Dürer's um eben die zeit als 
er vor 200 jahren die Welt verlassen. (8-r.) Gosslar, 1728. Joh. Christ. König. M^ 

Arenstein Jöasef. A képzetes mennyiségek tulajdonságai. L. : Mathemat. pálya- 
munkák. II. 

- Betüszámtani előadások vázlata. (4-r. 190 1.) Pest, 1847. 

— Was sind die imagina,ren Grössen und welcher ist ihr analytisch und geometri- 
scher Sinn ? (4-r. 76 1.) Wien, 1848. Braumüller & Seidel. BI. 

— Beobacbtungen über die Eisverhaitnisse der Donau 1847 — 48 bis 1849—50. Mit 5 
Tafeln. (n. 8-r. V és 245 1.) Wien, 1850. In Comm. bei C. Gerold's Sohn. 2.— 

— Eisverhaitnisse der Donau, beobachtet in Pest in den Jahren 1847—48 und 
1848—49. Mit 3 Tafeln. (n. 8-r.) Wien, 1860. In Comm. bei C. Gerold's Sohn. 

—.76 

- üeber die Eisverhaitnisse der Donau, beobachtet im Winter 1849—60. Mit 4 Ta- 
feln. {XL 8-r.) Wien, 1860. In Comm. bei C. Gerold's Sohn. 

L 3 utóbbi különnyomata <Sitzung8berichte (jler ^tnathemat.-naturir. KI. d. kais. 
Akad. d. Wiss.'bó'l. 

- Maschinenlehre ftir Oberrealschulen. Mit 20 Kupfertaf. (n. 8-r. VIII és 208 1.) Wien, 

1854. C. Gerold's Sohn. 4.- 

M. 

- Der landwirthschaftliche Theil der Münchener Ausstellung 1864. (n. 8-r.) Wien, 

1855. C. Gerold's Sohn. —.60 
Különnyomat az <Allg€m. Land- u. Forstwirthschaftl. Zeitungy 1854. folya- 
mából. 

- Die Lehrmittel an der Pariser Ausstellung 1866^ (8-r. 64 1.) Wien, 1868. Aus der 
k. k. Hof- u. Staatsdruck. A. E. M. 

— Die Uhren bei der Asstellung in Paris 1866. [Abgedruckt aus dem 20. Hefte des 
officiellen Berichtes über die Ausstellung in Paris 1866.] (n. 8-r. 36 1.) Wien, 1868. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. A. 

Areopas, Irodalmi — . 2 [köt.] (8-r. IV, 6—100 ; IV, 6—136 1.) Buda-Pesten, 1844. Ki- 
lián György biz. (Ny. Szilády Károly Kecskeméten.) 1.30 p. 

E. M. 

Magyarország bibliographiája. 1713—1860. 8 

Digitized by LjOOQIC Argai 114 Arithmelica. Tartalma : • 

I. köt. Könyvismertetések : 1.) Ein Haupthinderniss dcs Fortschrittes. Von Ign. Wildner. — 2.) Az l^ 
philosophÍ2» sxcllcmvilági fejletében. Irta Szoremlei Gábor. — 8.) Tetszhalál. Irta ilj. Bene Fercncz. - 
4.) Petrichevich Hor\'áln Lázár munkái. — 5.) Élet és ábránd. Irta Bodor Lajos. — Csalán k. 

II. köt. A Pesti hirlap letűnt első sádiuma. — Könyvismertetések : 1.) K^kütt székekről. Irta Kállay F(^ 
rencz. — 2. A bölcsészet elemei. Irta Purgstaller Kai. József. — 8.) A poüticai tudományok. Karvassy 
Ágostontól. — 4.) Erkölcsi beszélgetések. írta Saárváry Béla. — 5.) Magyar titkok. Közli Nagy Ignii?. 
— 6.) Az elbujdosott magyarok Oláhomágban. Irta Ürmösy Sándor. 

Argai Jósef. Némellykori Isak gyakorlás végett írott versei A. J.-nek. (8-r. 30 1.^ 
Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. £. BL 

Argauer Mátyás. Egyházi beszéd, mellyel Szt. István király ünneplésekor, Bétsben 
t. t. Kaputzinus atyák templomában, aug. 22-én 1822. tartott. (8-r. 27 1.) Béteben, 
1822. Ny. Pichler A. bet H 

Argenti, Demetr. Dissertatio medico-practica de cephalgia. (8-r. 16 1.) Pestini, 1836. 
Typ. L. Landerer de Füskut. M. 

— Döm«. Különféle betegségek hasonszenví gyógyítása. Nemorvosok és kezdő basonszenri 
orvosok használatára, (n. 8-r. XXXV, 3 és 208 1.) Pesten, 1847. Ny. Trattner- 
Károlyi. 2.- 

E. M. 

2. bővített kiad. (n. 8-r. 2 és 262 1.) Pesten, 1866. Ny. Beiméi J. és Kozma V. 2.- 

M 

3. bővített kiad. Hahnemann életrajzával, (n. 8-r. X és 4é0 1.) Pesten, 1858. U. o. 

£. Bl 

-— D«m«i«r. Homőopathische Behandlung verschiedener Krankheiten, für angehende 
Aerzte und gebildete Nicht&rzte. Mit einer Lebensbeschreibung Hahnemanns. Ans 
dem Ungarischen von dr. S c h 1 e i c h e r. Mit dem Portrait des Verfassers. (n. 
8.r. 8 és 448 1.) Pest, 1860. H. Geibel. 3.40 

£. M. 

Arsilas és Tündér Ilona históriája. Régi versekből újabban őszszeszedetett a köznép 
mulatására. (k. 8-r. 32 1.) Pápán, (é. n.) Berger Jónásnál. —.16 v. 

E. 

Argiras és Tündér Ilona. Gyönyörű tündéres történet újonnan megjobbítva, (k. 8-r. 
32 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E. 

U. a. (n. 8-r. 32 1.) Szarvason, 1863. Ny. Réthy Lipót. E. | 

Ar^ns oculatus. L. : L u d á n y i, Nic. 

Arlaapes. Acta ludis autnmnalibus ab suprema grammatices classe in Cardinalitio 
s. J. gymnasio Posonii. Anno 1768. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E. 

Ari«a, die in der evangelischen Gemeinde zu Göllnitz den 1. May 1791. abgesun | 
gen wurden am Dankfeste für die erhaltene Bestftttigung der Glaubens und Ge- 
wissensfreiheit (8-r. 8 1.) Kaschau, gedr. bey Joh. Jos. Ellinger. 

Aristides und Themistokles. L. : F e s s l e r. Ign. Aurél. 

Arlatophanis commoediae undecem, graece et latiné, ad íidem optimorum codicnm 
mst. emendatae cum nova octo comoediarum interpretatione latina, et notis ad 
singulas ineditis Stephani B e r g 1 e r i, nec non Caroli Andreáé Dukeri ad qaa- 
tuor priores. Curante Petro Burmanno Secundo, qui praefationem praefixit 2 tömi- 
(n. 4-r. XXXIV és 683, 686-1269 1.) Lugduni Batavorum, 1760. Sam. et Joan. 
Luchtmans. 

Trauschy Schriftateller-Lexicon, 

Arisioi«ltt8 rhetorikája. L. : Széptani remekírók. II. köt. 

Arithmetioa compendiosa practica, az az egy garastól két forintig való számlálás, 
(k. 8-r.) Komárom, 1804. Weinmüller B* bet. 

— eleje. Az — . L. : B.o lyaiFarkas. 

— hecatondica oder so eíngerichtete Hülfstafeln, dass dadurch der Multiplication 
und Division Erleichterung verschafft wird. (8-r.) Pest, 1788. 

— practica, seu tabella calculatoría, melhodum exhibens perspicuam expedite in- 
vestigandi, facileque inveniencii, veram, ac indubitatam numerorum summám, in 
qua cunque generis acceptorum, et expositorum negotiatione, adnexa nova, eaqne 
accurate explorata tabella super modo currente moneta septemdecenariorum, sep- 
temdecim cruciferorum ; septenariorum ; seu septem cruciferorum ; grossorum, sea 
trium et cruciferorum : quotnam eorundem, unus pluresque jactus, (quemlibet jac- 
tum a 6 fructis computando) coníiciant ílorenos, et cruciferos. Additur exacta e^ Digitized by Google Arithmetik. 115 Arkiv. operosa sedalitate revisa mercedes, seu stipendii ; ac interessé, seu census-tabella ; 
cui tuto fidere, seque concredere quisque potest. (12-r. 12, 200 és 92 1.) Tyrnaviae, 
1739. Typ. acad. soc. Jesu. M. 

U. a. (12-r. 211 lev.) Tyrnaviae, 1761. Typ. academ. soc. Jesu. E. 

U. a. (k. 8-r.) Budae, 1775. Typ. reg. universitatis. 

Ariilimeiik, Die — , mit der gémemen Feldmesskunst. Ein Leitfaden für Lehrer 
and Schöler beim öíTentlichen und Privat-Unterricbt, als auch zum Gebrauch fQr 
Erwachsene. Mit Abbildgen. (8-r. 103 1.) Leípzig u. Kaschau, 1832. 6. Wigand. 
Schtile gemeinnűiziger Kenntnisse u, Wiaaenschaften, 8. Lfy, E. M. 

Aritlimetlka, Az — , geometria és pbysikának eleje. L. : Bolyai Farkas. 

Áijegysák a lovrini faiskolából. L. : A g á c s y János. 

Áijegyséke, Az oroszvárt növénymivelési intézet — . (A faiskolai növényeket ma- 
gában foglalva.) — Catalog der Carlburger Pflanzencultur-Anstalt. XI. 1885—1854. 
(n. 8-r. 34 1.) Pozsony, (é. n.) Wigand K. Fr. E. 

XIL 1854. (n. 8-r. 15 1.) Pozsony, (é. n.) ü. o. E. 

XllL 1854—1865. (n. 8-r. 34 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E. 

XIY. 1855. (n. 8-r. 27 1.) Pozsony, 1865. U. o. E. 

XV. 1865-1856. (n. 8-r. 32 1.) Pozsony, (é. n.) ü. o. E. 

XVL 1856—1857. (n. 8-r. 34 1.) Pozsony, (é. n.) ü. o. E. 

XYIl. 1857. (n. 8-r. 28 1.) Pozsony, 1857. U. o. E. 

XVllL 1857—1868. (n. 8-r. 36 1.) Pozsony, (é. n.) U. o. E. 

XIX. 1859-1860. (n. 8-r. 38 1.) Pozsony, 1859. ü. o. E. 

Az I— XI. folyamot L « Klauzál Imre és társai* a. 

ArkíT za povéstnicu Jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljevió Sakcinski. Knjiga 
l-V. (n. 8.r.) U Zagrebu, 1861—1869. Tiskom dra. Ljudevito Gaja. A. M. 

Knjif a L Krónika hnrataka iz XII. véka. — lUrake parodice u roleiackom plemstru. — Povelje otokah 
krka, Cresa i Osora. — Vile. — Ilirskí zavod i crkva sv. Jerolima a Rima. -- Tiskari jngoslavenski 
XV. i XVI. Téka. — Dragocéne i nmétne stvarí grofoTah Zrínjskih n grada Cakovcu. — Rukopisi od 
TPce ili manje vainosti za historiu jagoslavenskn. ^ Knjige tiskane od god. 1S46. do 1851 manje ili 
TÍse vazne za povéstnicu jugoslavcnska. — Zakoni grada Zagreba od godine 1842 do 1429. — Stari 
krvatski sadovi. — Smésice. — Pravila dra2tva za jugoslavensku povéstnicu i starine. _ Pitanja. — 
Imenik élanovah druztva. (8 lev. és 262 1.) 1861. 

Knjiga n. Razdel 1. Izvadzi listinah i poveljah bosanskih. — Spomenici bosanski i cmo^orskL — 
Spomenici kraljevine hnratske za vréme vladame kuée habsburgske. — O 2ivotu i pisraim Ivana 
Katalinica od dr. Ivana K a r r a r e, preveo Josip Mihajlov Grubiáié. — Naredbe kaptola senjskoga 
od god. 1880. — Naredbe biskupie Modruike od god. 1689. — Bula papé Urbana VIII. kojom a nova 
podize ilirski zavod u Lovretu, kog ütemei ji papa Gregor XIII, Pnobéena od Prenzv. — bisk. senj. 
Mirka Oiegovica. — Éivot Andrie Dndica od Z. — Pismo Tome kr&na bisk. Ijublanskoga, o 
nacinn kako bi se Uskoci mogli obratiti na vérű rimsku, od god. 1B29. — Zivot Juija Júlia Klovia, 
fiikara hrvatskog od I. K. S. — Staro dalmatinsko pénezoslovje od Sime Ljubiéa. — Séni Petra 
Petrovica Njegoéa IL Vladike cmogorskog i spisatelja slavenskog. Od StévanaL j u b i S e. ^ Rukopisi 
od vece ili manje vaznosti za povéstnicu jugoslavensku. — Nov(je tiskane knjige ili vüe vaine za 
povéstnicu jugoslavensku. 

Razdél II. A. Staréevié. Razvod istrianski od g. 1825 ra^asujen. — atatut otoka krka, od god. 
1388. — Razvod medjah od Moécenicah i Koilaka od god. 1896. ^ List od Konfíni med Bakrani, 
Grobniéani i Trsaéani od god. 1466. — Popis medjah i granicah prímorskih imanjah knezovah Zrinyskih 
i Frankopanah. — Trsackih. -~ Hrvatska párba i osnda od god. 1618. — Razvidjonje vrhu ukazanja 
dose pokojnoga biskupa seniskoga Jaőinta Dimilra od god. 1699. — Odgovor dr. Ivana Carrare, preveo 
it tahanekog V— z— c. — Oagovor na pitanja stavljena pro druztvu od Antuna Pavica, — od Mijata 
Stojanoviéa, — od Stép. Kocianőica, — od Ilije Okrugica, — od Josipa Laliéa. — Ant. P a v i c. Kratki 
opis zupanie poiezke. — Izvéstje o glavnoj skupétini druztva, od Jajnika Perkovca. — Popis g£. őla* 
novah druztva. — Obceniti pregled ra^unah druztva. — Kost. Duéanov, sa kamenotiskanom sTikom 
l4€9 ]., 1 lev. és 2 tábl.) 1868. 

Knjiga III. Cp6cm •ajéroiiMc ^^ecnora "Eop^ EpanoBaKa j npeso^y •■a'niHCKosi cxptfjy 6apoHa 4>pa&e 
IlejaHeBirha. — Dogaojaii Medvedgrada s obrisom, od Ivana Kukuljeviőa. — ÁfinncM iq>noropcicor 
6aa^(HKe Case nerpoBHlut ■ ryiSepHarpa iQ>HoropcKor HBAHa Pa^oraka ^6poBa<iKoj BJULjt^. >- Ivan 
Mazuranic. átatut grada Senja s uvodom. — St. Kocianőic. Zgodovinske drobtince pro 
Gorískem nabiane v letu 1858. — I. Kukuljevic. Lucián Vranjanin neumrli graditelj urbinskoga 
dvora. — Trifun Kakoljiő slikar iz Perasta, od istoga. — St. K o c i a n c i c. Odgovori na vpraianja 
druztva za iugoslavensko povjestnico. -~ Tom. R u 1 1 a r. Odgovori na nekoja opralanja druztva za 
JQgoslavensKO povjestnico. — II. O k r u g i é. Odgovor na pitanje druztva za jugoslavensku povjest- 
nicu. — Adg. Ant G r u b i S i é. Odgovor na druztveno pismo. — Izviestje velike skupétine druztva 
za jufosl. poTJestnicu i starine, drzane dne 22. sieCuja 1864. — Izviestje nacelnika druztva Ivan 
Knkuljevica o svom putovanju n Mleske í u Beő god. 1853. — Izviestje g. odbornika druztva, c. k. 
majora Mihajla Sabljara o uspjehu svog putovanju po Dalmacii goa. 1853. 1854. — Pregled sviuh 
historíckih i uéenih druztvah n carevini Austr. i izvan nje, áto se nalaze u savezu s druztvom za 
povjestnicu i starine jugoslavenske. ~ Popis upravljajuőih i poőastníh őlanovah dru2tva. — Razjas- 
njenje niekih starínal ste su naslikane na kamenotiskanoj tablicl (849 1., 1 lev. és 2 tábla.) 1854. 

Knjiga IV. JKbbot Ore^ana ;ieHaHCicora, Kpa*a cpócicora, c npe^roBopoM o;^ H. K. C. — Kratki Ijeto- 

gisi hrvatski, s predgovori I. K. S : a) Ljetopis Fratra Simuna Ivlimentovica. h) Ljetopisi Fratra Simuna 
lavica. e) Ljetopisne biljeike pópa Andrije Istríjanina. d) Ljetopis nepeznatoga, n talijanskom jeziku. Digitized by Google Árkosi. 116 Arnaud. 

— npecBjrrepa KoaMe caoBo o ŐoroMHdHx n epcTHipix. — Dr. R a c k o (r« Njekoj© opazkc vrhu dvija 
Icgendah o slavenskieh apostolih. — J. J, Srezuievskog. O pismenosli glakolskoj. — Izvoma 
pisme Ivana Lucia. — Frid. Bcnkovic, elikar, od i. K. S. — Starinc Bosansko od O. Martina Nedico. 
8 kamenotiskanom slikom. — Starine Macedonske, od Stjep, Verkovica. — Mii. Slojanoviá 
Njekoje znamenitosti iz Srieraa. — Mii. Dimitrev. Odgovon na njekoja pitanja aruztva za jugosla- 
vensku poviestnícu i starine. — II. O k r n g i c. Povjestnicke ortice Sriema. — F. R a c k o g. Naert 
jugoslovenskich poviestij do IX. stoljetja. — F. R a c k o g. Je li je podraetnuta poslanica Hadríana 
11. na Rostielava i kocelja, sto so nalazi u panonskoj legendi? — Dvie grckc listine osjedinjonju 
crkve grcke i erbske, preveo Iván Macun. - Izyjestje o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i u Rím 
8 obsobitim obzirom na slavensku knjizcvnost, umjetnost i starine od I. K. S. — Zapisnik pete velikp 
sknpétine druztva za povj. i starine Jugoslav. — Izvjesje o djelovanju druztva od 25. Travnja 1855 
do 1. Pros. 1856. — Popis upravijajucih, atemeljiteljah, pocastnih i inih őlanovah. — Popis druztvah. 
s nasim u savezu stojecih. — Popis clanovah druztva za peyjcstnícu i starine Jugoslavenah. (423 és 
8 1., 3 tábla.) 1857. 

K n j i ^ a V. Marino S a n u t o. Raporti della republica veneta coi slavi mcridíonali. — L. I. O r i o v- 
ő a n 1 n. Postának c. kr. vojnicke granice. — Iván Kukuljevic. Gobni spomenik Vekenege od pleraena 
hrvatskih kraljevah. -- I. í a r e. Janes Puhar. ~ I. A. Ka z nácid Rukopisi hrvalski, koji se nalaz« 
u knjiznici oo. iPraneiSkanah u Dubrovniku. — Rukopisi hrvatski, u Knjiznici ív. Kakuljcvica u Zagrebu. 

— Stojanovié. Sitnice o postanku imena njekih gradovah, trgovistah i selah slavonsko — sri- 
emskih. zatim biskupijah, zupah itd. — Sim. M i ÍJ n o v i c. Kratko opizanje Lovreca u Dalmaciji, 
8 naroanimi obicaji. — P. Hicinger. Krajini Zumberski. — M e s i é, M. Poljiíki statut. — Br. P. 
Kadőiő Peke. Odgovon na njekoja pitania druztva. — Lavosl. M a t o § i é. Njezto od Rakovoa 
pokraj Vrbovce u Hrvatskoj. (VI, 844, 2 1. éí 1 kőnyom.) 1869. 

Arkosi D^a««. Sír-beszéd, melyet Kis Solymosi Augustinovits Pál urnák emléke 
felállításakor mondott, (k. 8-r.) Maros- Vásárhelyen, 1839. Ny. F. V. Káli Simeon 
által. 

Árkossj, F. B. Tud ön magyarul ? Verstehen Sie ungarisch ? Handbuch der deutschen 
und ungarischen Umgangssprache. Enthaltend die Regein der Grammatik, mit 
vielen Beispielen, Wörtersammlungen, Gesprache und Lesestücke. (16-r. VIII és 
160 1.) Leipzig, 1856. E. Wengler. —.16 gr. 

Arllnoourt, d'— , V i c o m t e. Das Blutmal. Aus dem Französischen von Anton Langer. 
4 Thle. (k. 8-r. 696 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1860. Hartleben's Veri. 1.48 p. 
Belletrist. Lese-Cabinet 328^336. 

— Victor. Nagy Károly hös költemény huszonnégy énekben. Francziából ma- 
gyarázta B e n k e József. 2 köt. (n. 8-r. XII, 232 1. és 1 kőnyom. ; 147 1., 1 kő- 
nyom, és 1 térkép e. c. a.: Képzelt terve azon helyeknek, hol a Nagy Károly 
epossában énekelt ütközet, vagy tett történik.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyí 
nyomt £. Bi. 

Dohroítshy 1888, 1 frL 
Arat a gentilitia 111. ac Rev. Dni Nicolai Konde de Pókatelek episcopi Magnó- Vara- 
diensis cum innexis insignibus episcopalis dignitatis, dum solennia ejusdem suae 
Illustritatis Episcopalis in suam ecclesiam cathadralem votis omnibus expeditae. 
introductionis agerentur, exhibita et exposita. (2-r.) M. Varadini, 1801. Per J. P. 
Gutmann. 

Catalogus bibjioth, Com, Széchenyi. SuppL 2. 
Armatiura fortíum in fide. (8-r. 17 1.) Jauríni, 1756. Typ. Greg. Joan. Streibig. 
Armbmster, J. M. Moralische Erzahlungen für Kinder jedes Standes. (8-r. 64 1) 

Tyrnau, 1789. Gedr. b. Wenzl .1 élinek. M. 

Arnaud, d — . Eufémia, vagy a vallás győzedelme. Szomorú darab, mely frantziából 

fordíttatott. (8-r. 214 és 2 1.) Pozsonyban, 1783. Ny. Landerer Mihály. 1.- 

E. M. 

— A szeren tsétlen szerelmesek. Avagy G. Comens. Szomorú darab, mellyet irt d'Ar- 
nód. Frantziából ford. báró Nalátzi Jósef. (8-r. XXXII és 201 1.) Kolosváratt és 
Szebenben, 1793. Nyomt. Hochmeister Márton. 1.— 

Tartalma : E. 

Le-írása a Trappbéli apát-orságnak. — Gróf Comensnek iOrtcnetei. — Gróf Comens történeteinek rövi- 
debb előbeszellése. — Gróf Comens levele (versben). — A szerencsétlen szerelmesek. 

— Érzékeny mesék. Fordította frantziából H a r s á n y i Sámuel. (8-r. 12, 669 és 3 1.) 
Sopronyban, 1794. Szisz Klára bet Bt 

Dobrowsky 1887, 60 kr, 

— Juliens Reue. Eine französische Geschichte. Frey übers. von J. P. ü.(Ezf koretl:) 
Díe erste Tugend kann zwar verkannt, aber nicht unterdrückt werden. Ein Lust- 
spiel in zwey Aufzügen. Aus dem Französischen übersetzt von J. P. D. (8-r. 64, 49 
1.) Warasdin, 1821. Gedr. bey Joh. Sangílla. M, 

— Claudins. Thesauri sacrorum rituum epitome. (8-r. 8, 338 és 10 1.) Cassoviae, 1737. 
Typ. acad. soc. Jesu. M. Digitized by Google Arnd. 117 Arneric. Amd János. Kerestyéni jóságos tselekedetekkel, tellyes paraditsom kertetske, melly 
jóságos tselekedetek, mint annyi plánták, az áhétatos és buzgó könyörgés által a 
lélekbe béóltattnak : azoknak lelki épületekre, kik az istenes életet szeretik, elkészit- 
tetett A. J. által. Mostan pedig H u s z t i István 1698. esztendöbeli fordítása után, 
sokaknak kivánságokra, számtalan helyeken meg-jobbittatott, és hasznos toldalék- 
jával együtt ki botsáttatott B é 1 Mátyás által. (12-r. 32, 678, 22 l. s 7 rézm.) No- 
ribergában, 1724. Mónath Pét. Konr. költs. M. E. 

liorotitz 1H77. 1 frt 20 Ir. 

-- Jcütosnak ... az igaz keresztyénségröl irott négy könyvei mellyek tanítanak az idves- 
séges penitentziáról, a bűnökön való szivbéli bánatról és igaz hitről, egyszer s mind 
az igaz keresztyéneknek szent életekről, arról is, miként kelljen az igaz keresztyénnek 
a bűnt, halált, ördögöt, poklot világot és minden nyomorúságot hit, imádság, békes- 
séges tűrés, Isten igéje és mennyei vigasztalás által meg győzni ; és mostan némelly 
a Krisztusban egyet értő atyafiaknak forgolódások által a magyar Sionnak épüle- 
tire közvilágosságra botsáttatott. Egy lelki kiváltkép. Pestises időre tartozó tanátsal, 
és oktatással együtt. [Ford. W á z s o n y i Márton, jobbította Bárány György, bő- 
vítve kiadta Szabó János.] (8-r. 17 lev., 928 1., 17 lev., 28 l. és A. J. arcképe.) 
Jénában, 1741. (Ny. n.) E. 

Hororitz 1H78. 1 frt 40 kr. 

— Drahého muze Jana Arnda, wzdélawatedlná kazany, na obycegná Nedélnj a 
Swáteínj Ewangelia píes cely Rok, z geho Némecké; Ewangelicské Postylle, k 
rozssjrenj Slavy Bozj, a napomozenj prawého kfestanstwj, na zádost gedné horliwé 
Slowa Bo^jho a Pjsem Arndowych Milownice, wybrana, a w Slowansky Gazyk 
owedená skrze Samuele Lischoviny. Po gegich pak blahoslavené smrti, s 
dwogjm vzitecnym Pfjdawkem wydana, skrze Michala Institoris [MossótzyJ. (é-r. 836, 
58 l. és 9 lev.) W Presspurku, 1776. Fr. Aug. Patzko. M. 

— Wysoce Oswjceného pozenané paméti Mu2e Jana Arnda patery Knihy Oprawém 
K^esianstwj, totiz o spasytedlnem Pokánj, práwé Wjré a S. ziwotu prawych Kfes- 
tanu, téz také kterak prawy kfesían, hrjch, smrt, dábla, peklo, swét, kfjz a ssau- 
zenj prawau wjrau modlitban, trpéliwostj, Slowem Bozjm a potéssenym vdatné 
pfemáhati musy a to wsse w Krystu Gezjssi, z njchíto prwnj ctwery knihy giz Léta 
Páné 1617. od Knéze Michala Longolia . . . 1716. y pátá Knjha skrze bL P.i Matége 
Bél k njm pfipogená. Píi tomto pak tfetjm novém Wydanj opét skrze Micíi. Insti- 
toris (Mossótzy). (4-r. 12 lev., 806 l., 10 lev. és 1 rézm. címkép.) Presspurku, 1783. 
Fr. Aug. Pztzko. M. 

— á kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt sziveket élesztő jó illatú tizenkét liliom, 
mellyeket, a keseredett szivek vigasztalására, A. J.-nak az Igaz keresztyénségröl 
német nyelven kiadott könyvéből válogatott-ki, és tizenkét részekben foglalván, 
azokhoz való imádságokkal együtt, magyar nyelvre fordított, az édes férjéért való 
Szebeni méltatlan rabságában : És immár, isten kegyelméből meg-szabadulván, . . . 
ki-nyomtattatott gróf P e t r ö t z i Kata Szidónia. Most pediglen . . . libcr baronissa 
Dániel Polikséna . . . maga költségével újonnan kinyomtattatott. (8-r. 9 lev., 136 1. 
és 1 lev.) Nyomt. másodszor 1764. észt. (H. és ny. n.) E. M. 

Armdt's, Emst Morlta — , Reisen darch einen Theil Teutschlands, U n g a r n s, Ita- 
liens und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799. 4 Thle. Zweite verb. u. 
verm. Aufl. M. é Holzschnitten. (8-r. 436, 430, 414, 434 l.) Leipzig, 1804. Bey Heinr. 
Gráíf. 8 tlr. 

E. Bl 

— J, W. Rückblicke auf die neueste Ereignisse unserer Zeit Bruchstücke poli- 
tischen, historischen und statistischen Inhalts, für gebildete Leser. (8-r. 198 l.) 
Pesth, 1816. Jos. Müller. 1.— 

M. 

— Miscellen historischen und politischen Inhalts. Mit 1 Kupfer, welcher 11 interes- 
i^nte Perioden aus Bonaparte's Lében, von Korsika an bis auf die Insel Heléna 
vorstellet. (8-r. 122 1. és 1 lev.) Pesth, 1816. Bey Jos. Müller. E. 

~ Interessante Skizzen des Neuesten und Wissenswerthesten aus der Geschichte, 
Politik und Statistik. Mit 1 Kpfr. (8-r. 3, 174 és 2 l.) Pesth, 1817. J. Müller 1.30 p. 

M. 
Armerié, Marko. Sv. pjesmjce. (n. 8-r.) ü Mletcih, 1800. 

— Opravdanje dobri zena. Covik stablo, zena grana. (n. 8-r. 40 1.) U Mletzi, 1802. Digitized by Google Arneth. 118 Árpádia. 

Amet^, Josef Rltter v. Archftologische Analekten : I. Ueber zwei Bruchstücke 
eines neuen in Ungarn gefandenen römischen Milit&r-Diploms des Kaisers Anto- 
nius Pius V. J. 15é n. Chr., u. II. Ueber die neuesten Entdeckungen von Mithras- 
Monumenten und Inschriften bei Deutsch-Altenburg. Mit 4 Tafeln. (n. 8-r. 30 1.) 
Wien, 1863. In Comm. bei C. Gerold*s Sohn. —.70 

Különnyomat a <Sífzungsben'chfe*-ből. E. M. 

— Archáologische Analekten : Ueber einen in Ungarn gefundenen Schulterschmuck 
eines römischen Kaisers zu Constantinopel. Mit 3 Tafeln. (n. 8-r.) Wien, 1854. In 
Comm. bei C. Gerold's Sohn. 1.— 

Különnyomat a < Sitzungsberichte*-höl. 
Amód, d'— . A szerencsétlen szerelmesek. L. : d'A r n a u d. 
Araold, Abrah. Dissertatio inauguralis medica de febri in genere quam . . . pro 

doctoris medicináé laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 

9 és 1 1.) Budae, 1836. Typis regiae scient. universitatis hung. M. 

— JuraJ. Pismenik, iliti skuptjenje pisamah razlicitih, za nediljne. svetcane i ostale 
dneve priko godine pedobnih, za vecju slavu bozju i kriposti dusevne naroda ili- 
rickoga ucinjeno. (4-r. 20é 1.) ü Osieku, 1819. Kod M A. Divalda. 

Amoldl, Ladwls. Theater-Journal . . . zum Abschiede gewidmet. (8-r. 4: lev.) Fünf- 

kirchen, 1840. Gedr. in der Lyc. Buchdr. E. 

Amótb, Demeter. Nmeltgu Hertelendi Hertelendy Ignácz urnák, Torontál vármegye 
fö-ispányának, ogymint Méltgs temesvári g. n. e. Panteleimon Zsivkovits urnák, 
püspöki székében 1840. évi Octocer 11-én történendő beiktatására, kirendelt kir. 
biztosnak tiszteletére, hála versezetek. (4-r. 6 1.) Szegeden, ny. Grün János bet. 

E. M. 
Arnovlév, Antonj. Virginija ili krvara zsertva oszvobozsdenya. (8-r. 92 1., 1 lev. és 

1 cimkép.) U Budimu, 1838. Kr. vszeucsil. 
Amstein, Hemuuiiiiis. Dissertatio inauguralis medica sistens morbos puerperales. 
— Orvostudori értekezés a gyermekágyi kórokról. (8-r. 24 1.) Budae, 1845. Typ. 
Gyurián et Bagó. M. 

Árokháti István, i d. Keresztén filosofia eszméje. A bölcsességre törekedöknek ösz- 
tönül. (8-r. VIII és 67 1.) N. Károlyban, 1854. Nyom. Gönyei József. A. 
ÁroBsj, Josef. Rede bei der Feier der 300-jáhrigen Begründung der von der h. Ur- 
sula benannten Gesellschaft der Klosterfrauen . . . zu Kaschau am 26. November 
1837. (8-r. 16 1.) Kaschau, 1838. Gedr. bei Carl Werfer. E. 
Árpád. Több fára metszett képpel. (8-r. 43 1.) Pest, 1846. Kiadja Landerer és 
Heckenast. — .12 p. 
Népkönyr. A. Bt 
Árpádia. Honi történetek zsebkönyve. Szerk. Kovácsóczy Mihály. 1. év. (k. 8-r. 4 lev.. 
362 1., 1 lev., 4 kőnyom, kép, 1 1. facsim. és 1 ^genealog. tábla.) Kassán, 1833. Wi- 
gand György. * 2.40 p. 
Tartalma : A. E. M. 
Wachtier Albert. 11. Endre magyar királynak keresztessége. — Kenderesi Ferencz. Vajda- 
Hunyadi vár. — Gr. Kemény Józser. Szent Léleki var emléke. — Mindszcnty D. Muranyvár. — 
Szalánuz (Kőnyomattal). — Gr. Kemény József. Gerliczyek. Nemágozati értekezés. — U. a. Kazinczy 
Ferencz. — I. Apafi Mihály idő-kora eredeti levelekben. (Arcképpel.) — Kenderesi Ferencz. Ros- 
nyai Dávid és munkájiról. — B. Báli nti tt Károly. Markházi Pál emléke. — Terhes. A cserneki 
és tarkői Dessewffyek rövid nemágazatja. (Arcképpel.) — Thurzó Imre menyegzője. 

lí. év. (12-r. 4 lev., 284 1., 2 lap facsimile és 4 kőnyom, kép.) Kassán, ia35. Werfer 
Károly. 2.40 p. 

Tartalma: jA,. £. M. 

Gr. Kemény József. Bujdosó II. Rákóczy Ferencz és Vay Ádám szomorú emléke. — Kenderesi 
Ferencz. A Kenézekről további vitatás. — Erdélyi fcjeaelem I. Apafi Mihály idő-kora eredeti levelek- 
ben. (Folyt.). — Gr. Kemény József. Nagy Teleki Mihály emléke- — Bálinlitt. Nem-ágazati értekezés. 

— A Forgácsok. — Zrinyi János. — Báthory Sigmond. — Gr. Kemény József. Szent-Léleki vár 
további emléke. — Zólyom. — Diplomatikai tarlózat. — Kassa városa törtenetének rövid évkönyve. 

III. év. (12-r. 3 lev., 230 1. és 4 kőnyom, kép.) Kassán, 1838. ü. o. 2.40 p. 

Tartalma: A. E. WL 

Gr. Kemény József. Erdélynek a mohácsi ütközet előtt való befolyása a magyarországi törvényhozásba 
és e'béli hajdani fíiggéséröf. — Gr. Kemény József. I. Apafi Mihály idő-kora eredeti levelekben. — 
Pap Endre. Jobbágyok hitlevelei. — Esztergom (képpel). — Krasznahorka. — Gr. Széchenyi Ferencz. 

— Az Aporház. — Szirmay ház. — Nagy Mihályi gr. Sztáray nemzetség rendelményei kfllönféle ki- 
hágások iránt. — E r 1 1 y János. Diplomatikai tarlózat. — Hunyady János emléke (képpel). — Veselényi Ferencz (arczképpel). 
Uorovitz lb76\ 3 köt 6 frt. Digitized by Google Array. 119 Ari. 

Arrmj, Qregorlns. Honoribus Rev. atque Ampl. D. Paali Gyöngyössy, ord. canonico- 
ram regalarium Praemonstrat. praelato etc, dum ritu solemni in munus suum in- 
augurarelur. (4f-r. 4 l.) Sabariae, 1820. Typ. Franc. Perger. M. 

Költeméftif. 

Arriuh-IUsulatiTnm, Allgemeines — , wie solches in den sammentlichen k. k. deutschen 
und hungarischen £rblándern in Ansehung des Camerals und des Bankals vom 1. 
Nov. 1775. an zu beobachten ist. (2-r. 19 1.) [H. és ny. n.] M. 

Art beatae moriendi. Az az : Bóldogúl-való meghalásnak mestersége, mellyben le 
rajzoltaiik, miképen kellessék embernek . , . magát és felebaráttyát a bóldogul-való 
kimúlásra el-késziteni, melly a sz. Írásból, ekklesiai históriákból szedégettetett és 
e TÜágból boldogul léendö kimúlásokat óhajtozó keresztényeknek közönséges hasz- 
nokra ki-is botsáttatott. (8-r. 11 lev., 176 1. és 1 lev.) 1763. (H. és ny. n.) M. 

— bonae mortis. Seu quolidiana erga sanctissimam Dei Matrem Mariam pietas. Ad 
omnia quidem utilis, ad felícem tamen mortem obtinendam ntilissima ; Marianorum 
clientum nsa olim oblata. Nunc autem rccognita. & meliori hac forma recusa. (8-r. 
372 1.) Tyrnaviae, 1766. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

— metrica sive ars condendorum ele^anter versuum ; ab uno e societ Jesu. (16-r. 3 
lev. és 198 1.) Tyrnaviae, 1712. Typis academicis, per Joan. Henr. Geich. E. M. 

U. a. (16-r. 3 lev. és 198 I.) Cassoviae, 1721. Typis academicis soc. Jesu. E. BI. 
U. a. (16-r. 3 lev. és 198 1.) Tyrnaviae, 1733. Typis academicis, per Leop. Berger. 

E. M. 
U. a. (16-r. 3 lev. és 212 1.) Tyrnaviae, (é. n.) Typis acad. soc. Jesu. M. 

— longaevae vitae per medicam corporis et animae curam, quam quisque sibi debet 
ex lege rationis practicae, praecipiente animae, et corporis cuUuram ita ut na- 
torae physicae instinctus, ac stimulus jucunditatis, voluptatis, ac sensualis cuiusque 
Qtilitatis, semper naturae morális instinctui et stimulo honestatis subiici debeat 
vi eiusdem legis morális ; ne character dignitatis hominis laedatur, velut entis ra- 
tionalis. Jussu et impensis . . . Franc. Xav. F u c h s. (8-r. 623 és XIII 1.) Posonii, 
18W. Typ. Aloysii Belnay. M. 

— longaevae hilarisque vitae. Haec est longaevae certissima regula vitae : Sít 
mens in sano corpore sana diu. (8-r. VIII és 280 1.) (Posonii,) 1806. Ex officina Ggii 
Aloysii Belnay. M. E. 

— magna parvulorum, ali nácin kratek horvatske reci na diacke obraeati i pravo 
slagali. (8.r. 32 1.) U Zagrebu, 1724. l'ri I. Bárt. Pallasu. 

— omni reipublicae necessaria, juventutis educatio fructuosa. (12-r. 1 lev. és 121 1.) 
Tyrnaviae, 1738. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

— semper gaudendi ad veram animi quietem ex divinae providentiae consideratione 
comparandam. Omnibus verae pacis amatoribus proposita. Nunc honoribus nobi- 
lium dominorum, per . . . Paulum Kolosvari, . . . philosophiae laurea solenniter 
condecoratorum oblata . . . (12-r. 2 lev., 212 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1726. Typ aca- 
demicis, per Fr. Gall. M. 

Anics, Viri Eximii Sabae — , ciuium prosperitatem tricennio molientis consulis prae- 
paratoriae Aradiens. scholae localis directoris honoribus, dum suae in musas emi- 
nentis munificentiae praemium seculis obfuscati prisci generis lux nobilitaris diplo- 
matis promulgatione reuehitur. Anno 1814 die (?) Novemb. (n. 8-r. 7 1.) Budae, typ. 
reg. uni versi tatis hung. Bl 

Költemény. 

Anieh, Eustaohins. Poleznaja razmislenija o csetirech godisnich vremeniech, s oso- 
bennim pribavlenijem o trudoljuby cselovicka . . . socsinenna i na sviet izdana . . . 
í8-r. 2 lev. és 160 1.) Buda, 1816. (Egyetemi nyomda bet.) M. 

Anlmoe. Tragoedia, honori posthumo «els. sacri Romani imperii principis Pauli 
Eszterházy de Galantha, regni Hungáriáé quondam palatini etc. consecrata . . . anno 
1730. mense Augusto die 8. (k. 4fX. 18 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per 
Frid. Gall. E. 

Ah, und Weisse sich zur &chten Erweckung der dreygöttlichen Tugenden, des Glau- 
bens, der Hoffnung, und der Liebe aufzumuntern ; sammt den Uebungen derselben, 
und der vollkoromenen Reue über allé begangene Sűnden. (8-r. 18 lev.) Pressburg, 
1784. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. E. M. 

— Curieuse und ganz neue — , zu Punktiren. Aus dem Arabischen ins Deutsche über- Digitized by LjOOQiC Art. 120 ^ Articuli. 

setzet von einem Liebhaber dieser Kunst anno 1797. (8-r. 144; 1.) Kronstadt, zu finden 
bey Joh. Andr. Wagner, Tuchmacher. 
Art und Weis über die Auferziehung und das Verhalten der Füllen von ihrer Geburt 
bis zum Altér der Pferde. (2-r. 12 1.) [H. és é. n.] M, 

— Die — , nach welcher der heil. Rosenkranz der allerseligsten Jungfrau gebetet wer- 
den soll. Mit 27 Bildern. (k. 8-r. 40 1.) Fest, Aloys Bucsánszky. —.4 

Ártatlansás, Meg-sértödett — , a kiért Istennek ereje boszszut áll, ugyan eztet Ne- 
pomucenus Szent János martyr, confessor, és szűznek, jó hír, és név fö-gondviselö- 
jének tisztességére, musika s coinoediaJ)éli versekkel, ezen szentnek, bizonyos tisz- 
telője kobolta, és öszve-szerzette ; Mikor ezer hét-száz negyven kilentzedik esztendő 
az egész földön irattatik : és a vers-szerzöben sok bú indíttatik, Abban ez Szent 
által meg-vigasztaltatik. (k. -é-r. 38 lev.) Nyomt. Győrben, Streibig Gergely János 
által, 1749. észt. M. E. 

Meg-jelent latin ni/elven is <I n n o c e n t i a laesa* c. a. 

ikrthnr. Kari. Des Kaisers Gnadenwort ! Fest-Gedicht. (4-r. 2 lev.) Pest, 1857. Druck 
V. J. Beiméi u. Basil Kozma. M. 

Artionli caehales, Generales — , pro contuberniis et caetibus regni Hungáriáé. (2-r. 
42 1.) Budae, 1813. Typis reg. universitatis hung. ML 

— dominorum praelatorum, baronum, magnatum, et nobilium, caeterorumque statuum 
et órdinum regni Hungáriáé an. 1715. (2-r. 134 1.) [H. és ny. n.] Bl 

Hivatalos kiadás. 
U. a. « Articuli diaetales Posonienses> c. a. (8-r. 5 lev., 182 1. és 11 lev.) Posonii. 
impensis Joan. Mich. Landerer. A. M. 

Töhh változatlan kiadást ért. 
U. a. (8-r. 5 lev., 129 l. és 15 lev.) Posonij, Typis Joan. Pauli Royer. A. M, 

U. a. (k. 8-r. 5 lev., 154 1. és 14 lev.) Debreczini, recusi anno 1726. M, 

U. a. (k. 8-r. 5 lev. és 173 1.) [H., é. és ny. n.] M. 

U. a. (2-r. 90 1.) Tymaviae. (É. és ny. n.) E. 

~ diaetales anni 1723. (2.r. 100 1.) [H. és ny. n.] M. 

Hivatalos kiadás. \ 

U. a. (2-r. 68 1.] [H. és ny. nj M. 

U. a. (2-r. 74 1.) Tymaviae, 1723. Typ. acad. soc. J. E. 

U. a. (2-r. 44 1.) Tymaviae, 1740. Reimpressi typis academicis soc. Jesu. Bl 

U. a. (2-r. 100 1.) Viennae Austriae, typis Joan. Bapt. Schilgen. A. M. 

U. a. «Articuli diaetales Posonienses* c. a. (8-r. 5 lev., 138 1. és 13 lev.) Posonii. 
impensis Joan. Mich. Landerer. A. E. H 

Töhh változatlan kiadást ért. 
U. a. (8-r. 5 lev., 144 1. és 18 lev.) Posonij, typis Joan. Pauli Royer. A. E. H 

U. a. (k. 8-r. 11, 131 l. és 16 lev.) [H., é. és ny. n.] M. 

Valószinideg dehreceni kiadás. 
U. a. (k. 8-r. 11, 128 és 25 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. A. E. Bl 

— diaetales Posonienses anni M. DCC. XV. — Articuli diaetales Posonienses anni 
M. DCC. XXIII. (8-r. 6 lev., 170 1. és 11 lev. ; 11, 128 és 25 1.) Posonii, ex typo- 
graphia Joan. Mich. Landerer. Bl. 

— diaetales anni MDCCXXIX. (2-r. 56 1.) [H. és ny. n.] A. Bí. 

Hivatalos kiadás. 

U. a. (2-r. 36 I.) [H. és ny. n.] Bí. 

U. a. (2-r. 40 l.^ Tymaviae, typis academicis per Leop. Berger. E. Bí. 

U. a. (2-r. 56 l.) Viennae Austriae, Typis Joan. Bapt. Schilgen. E. Bl 

U. a. « Articuli diaetales Posonienses* c. a. (8-r. 4 lev., 76 és 7 l.) Posonii, impensis 

Joan. Mich. Landerer. Bí. 

Töhh változatlan kiadást ért. 

U. a. (8-r. 87 és 9 1.) Posonij, typis Joan. Pauli Royer. Bl 

U. a. (8-r. 79 és 7 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. Bl 

U|a. (k. 8-r. 7, 66 és 22 1.) Debreczini, anno 1730. [Ny. n.] Bl 
U. a. <Articuli diaetales> c. a. (k. 8-r. 86 1. és 11 lev.) Jaurini, impr. per Jos. Ant. 

Streibig. Bl. 

— diaetales Posonienses anni M. DCC. XV. — Articuli diaetales Posonienses anni 
M. DCC. XXIII. — Articuli diaetales Posonienses anni M. DCC. XXIX. (8-r. 5 lev.. Digitized by Google Articuli. 121 Articuli. 

182 1. és 11 lev. ; 6 lev., 138 1. és 13 lev. ; 4t lev., 75 és 7 1.) Posonii, impensis Joan. 

Mich. Landerer. M. 
Több változatlan hiaóási ért, 

ArtioOl diaetales anni M.DCC.XLI. (2-1. 87 l.)'[H. és ny. n,] M. 

Hivatalos kiadúa, 

U. a. (2-r. 2 lev. és 32 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis soc. Jesu. E. M. 
ü. a. « Articuli diaetales Posonienses> c. a. (8-r. 88 1. és ö lev.) Posonii, impensis Joan. 

Mich. Landerer. A. M. 
Több változatlan kiadást ért, 

l". a. (8-r. 82 1. és 7 lev.) Posonij. typis Joan. Pauli Royer. M. 

U. a. (8-r. 82 1. és 6 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. A. M. 

Több változatlan kiadást ért. 
U. a. «Articuli diaetales» c. a. (k. 8-r. 2 lev. és 123 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis aca- 
demicis soc. Jesu. M. 

- diaetales anni M. DCC. LI. (2-r. 45 1.) [H. és ny. n.] M. 

Hiratalos kiadás. 
U. a. «Articuli diaetales Posonienses* c. a. (8-r. 48 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. 
Landerer. £. M. 

Több változatlan kiadást ért. 
r. a. (8-r. 47 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. M. 

Több változatlan kiadást ért. 

- diaetales anni M. DCC. LXV. (2-r. 40 1.) [H. és ny. n.] Bl 

Hivatalos kiadás. 
U. a. <Articuli diaetales Posonienses* c. a. (8-r. 51 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. 
Landerer. A. M. 

Több változatlan kiadást ért. 

- diaetales anni M. DCC. XCL (2-r. 30 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Landerer, de 
Füskut E. M. 

Hivat<tlos kiadás. 

l. a., e. c. a. : Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum, et nobilium, 
caeterorumque statuum, et ordinuro, regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum 
in generáli eorundem conventu, pro dominica 2. post pentecosten seu die 6. men- 
sis Junii anni 1790. in lib. regiamque et metropolitanam, civitatem Budensem in- 
dicto, et inchoato ; denum verő in lib. regiamque civitatem Posoniensem translato, 
ibidemque resp. anno etiam 1791. celebrato conclusi. (2-r. 38 1.) Posonii, prostant 
apad Sím. Petr. Weber. M. 

U. a. (8-r. 108 1.) Sabariae, (é. n.) Apud Jos. Ant. Siess. A. 

U. a. <Articuli diaetales Posonienses» c. a. (k. 8-r. 136 L) Posonii, typis Joan. Mich. 
Landerer, nob. de Füskut. M. 

- diaetales anni M. DCC. XCII. (2-r. 13 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Hivatalos kiadás. 

l*. a. (2-r. 20 1.) [H. és ny. n] M. 

L'. a. (4-r. 41 1.) Claudiopoli, 1796. Typ. Mart. Hochmeister. E. 
U. a. «Articuli diaetales Budenses* c. a. (k. 8-r. 62 1.) Tosonii, typis Joan. Mich. 

Landerer. M. 

U. a, (k. 8-r. 4 lev. és 56 1.) Pestini & Posonii, typis Franc. Aug. Patzkó. M. 

U. a. (8-r. 44 L) Sabariae. typis Ant. Siess. A. 

- diaetales anni M. DCC. XCVl. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.) M. 

Hivatalos kiadás. 

l. a. (4-r. 41 1.) Claudiopoli, 1796. Typ. Mart. Hochmeister. M. 

ü a « Articuli diaetales Posonienses» c. a. (k. 8-r. 30 1.) Posonii & Pestini, typis 

Joan. Mich. Landerer de Füskút. E. M. 

- diaetales ab anno 1715. ad ann. 1796. Additis articulis juris thavernicalis ; Articulis 
item Jazygum et Cumanorum; ac denique schemate taxarum. (8-r.) Posonii. 
(1796.) Typ. Joan. Mich. Landerer. M. 

- diaetales Posonienses anni M. DCCC. IL (k. 8-r. 64 1.) Posonii & Pestini, typis 
Mich. Landerer de Füskút. M. 

- diaetales anni M. DCCCV. (2-r. 7 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Hivatalos kiadás. Digitized by Google Articuli. 122 Articuli. U. a. «Articuli diaetales Posonienses> c. a. (k. 8-r. 40 1.) Posonii & Peslini, sumpti- 
bus Mich. Landerer de Füskút. BI. 

U. a. « Articuli comitiorum> c. a. (8-r. 34 1.) Posonii, typis Ggii Al. Belnay. BI. 

ArüonU diaetales anni M. DCCG. VII. (2-r. 1 lev. és 32 1.) [H. és ny. n.] BI. 

Hivatalos kiadáa. 

U. a. <Articuli diaetales Budenses* c. a. (k. 8-r. 78 1.) Posonii & Pestini, typis Mich. 
Landerer de Füskút. A. Bf. 

U. a. (k. 8-r. 93 és 3 l.) Pestini, typis Mich. Landerer de Füskút. BI, 

— diaetales anni M. DCCG. VIII. (2-r. 1 lev., 34 1. és 2 lev.) [H. és ny. n.] BI, 

Hiratatos kiadás, 
U. a. «Articuli diaetales Posonienses> c. a. (k. 8-r. 91 1.) Posonii, typis Mich. Lan- 
derer de Füskút. BI, 

— diaetales anni M. DCCG. XII. (2-r. 12 1.) [H. és ny. n.] BI. 

Hivatalos kiadás, 
U. a. < Articuli comitiorum> c. a. (8-r. 29 1.) Posonii, typis viduae et haeredum Bel- 
nayanorum. BI. 

— diaetales anni M. DGCG. XXVII. (2-r. 1 lev. és 42 1.) [H. és ny. n.] BI. 

Hivatalos kiadás. 
U. a. c Articuli comitiorum anni 1827.* c. a. (2-r. 28 1.) Posonii, 1827. Typis S. Lud. 

Weber. BI. 

U. a. (8-r. VIII és 102 I.) Posonii, typis S. Lud. Weber. BI. 

— diaetales anni M. DGGG. XXX. (2-r. 16 1.) [H. és ny. n.] A. BI, 

Hivatalos kiadás, 
U. a. «Articuli comitiorum anni 1830.* c. a. (2-r. 13 1.) [H. ésny. n] BI. 

U. a. (8-r. VIII és 32 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. BI. 

— diaetales a. 1832—36. etc. L. : Törvényczikkek. 

— diaetales anni 18i4. Authentica versio. (8-r. 48 1.) Zagrabiae, typis Franc. Suppan. 

£. BI. 
U. a., e. c. a. : Legum articuli comitiorum anni 1844. Ex hungarico secundum origi- 
nalem editionem versum. (n. 8-r. VI és 29 1.) Tirnaviae, apud Fel. Wachter. E. BI. 

— Jazygum et Cumanorum. (8-r. 16 1.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. BI, 

Több változatlan kiadást ért, 
U. a. (8-r. 17 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. Landerer. BI. 

Több változatlan kiadást ért. 

— juris thavernicalis, olim post tristem amissae Budae, omniumque antiquissiroo- 
rum juris thavernicalis monumentorum cladem recollecti, et per sacr: caesar: 
rcgiamque eotum regnantem Majesta: clementer confirmati. Nunc verő. Post glo- 
riosam ejusdem Budae miseratione divina victricibus armis augustissimi, & poten- 
tissimi imperatoris Leopoldi I. &c, recuperationem, novissime recusi, & adjectis 
articulorum titulis aucti, ac divulgati. Anno 1726. (8-r. 3 lev. és 35 1.) [Debreczini.] 
1726. (Ny. n.) BI, 

U. a. (8-r. 47 és 9 1.) Posonij, (1731.) typis Joan. Pauli Royer. E. BI. 

ü. a. (2-r. 16 és 2 1.) Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis, per Leop. Jos. Berger. M, 
U. a. (8-r. 46 1. és 4 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. BI. 

Több változatlan kiadást ért. 
U. a. (8-r. 46 1. és 4 lev.) Posonii, ex typogr. Joan. Mich. Landerer. BI. 

Több változatlan kiadást ért. 

— diaetales principatus Transylvaniae anni M. DCC. XLIV. (2-r. 14 lev.) Gibinii, 
impressit Joh. Barth. E. BI. 

— . . . anni MDCGLI. (2-r. 12 lev.) Gibinii, 1751. (Typ. Joh. Barth.) E. 

— . . . anni MDGGLII. (2-r. 5 lev.) Gibinii, (1752. U. o.) E. 
-- . . . anni MDGGXGI. (2-r. 10 ív.) Glaudiopoli, 1793. (Ny. n.) 

U. a. (4-r. 123 1.) Glaudiopoli. (É. és ny. n.) 

— . , . anni MDGGXGII. (2-r. 13 lev.) [Gibinii, typ. Mart. Hochmeister.] 

— diaetales novellares annorum 1791 et 1792. Gum indice alphabetico. (4-r. 200 1.) 
Gibinii, (é. n.) Typ. Mart. Hochmeister. E. 

— diaetales principatus Transylvaniae anni MDGGGXXXVII. (2-r. 14 lev.) [H., é. és 
ny. n.] E. 

— . . . anni MDGGGXLIIL (2-r. 4 lev.) [H., é. és ny. n.] Digitized by Google •»-í Arliculi. 123 Artner. Arttodi jnxta quos regitur ecclesia in superioribus regni Ungariae partibus. {i-r, 10 
L)1795. [H. és ny. n.] 

— LIIl. montanisticae deputationis cum reflexionibus deputationis juridicae. articulo 
67. 1791. ordinatae cum indice generáli. (2-r. 226 1. és 3 lev.) Pestini, 1807. Typis 
Franc. Jos. Patzko. E. M. 

U. a. (2-r. 199 és 4 1.) Posonii, 1826. Typ. S. Lud. Weber. M. 

— regnicolaris deputationis. L. : Conclusa seu resultata. 9. 

AHieiüiu de qualiter instituenda nauíragii próba per regnicolarem juridicam depu- 
tationem articulo 67. 1791. ordinatam projectatus. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Franc. 
Jos. Patzko. M. 

ü. a. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1826. Typ. S. Lud. Weber. M. 

— de codice et ordine judiciario cambio-mercantili in legem referendo, per regnico- 
larem juridicam deputationem articulo 67. 1791. ordinatam projectatus. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, 1826. Typis Sim. Lud. Weber. M. 

Arüonliisok, 1791-dik esztendöbéli diaetalis provisionalis — . (k. 8-r. 4b 1.) Kolozs- 
váron, 1818. Ny. a ref. kollégyom bet. E. 
C. a. (k. 8-r 118 1.) Kolozsváron, 1820. U. o. E. 
C. a. (8-r. 46 1.) Debreczenben, 1824 Ny. Tóth. E. 
L\ a. (8-r. 36 1.) Kolosváron, 1827. Nyomt. a ref. koll. bet. E. A. 
C. a. t8-r. 30 1.) M. Vásárhelyen, 1835. Ny. a ns. ref. koll. bet. Káli Simeon által. 

:E. 

ü. a. (n. 8-r. 39 1.) Kolozsvárott, 1837. A kír. lyceum bet. 

Aptikel des Ofener Reichtages v. Jahre 1792. Aus dem Lateinischen übersetzt (von 
Andr. H a 1 i t z k y.] (k. 8-r. 12 és 45 1.) Pest, gedr. b. Frz. Aug. Patzko, auf Kos- 
ién Mich. Glückswerths. M. 

Artikelia, Allpemeine — , für Innungen, oder Zünfte des Königreichs Ungam. (2-r.) 
Ofen, 1813. Universit-Buchdr. —.45 v. 

ü. a. (8-r.) Leutschau, 1817. Druck v. Joh. Werthmüller. 

ö. a. (2-r. 41 1.) Ofen, 1826. Gedr. mit kön. Universitáts-Schriften. M. 

Artikal o Nábozenstwj w Slawném králowstwj Vherskem. Roku 1791. wydany. (k. 
8-r.) W Presspurku, Ssim. P. Weber. 

Artíknli, Generalske — , pro Zehy w Kralowstwy Uherskem. (2-r. 38 1.) W Budine 
I8I3. Wytjsstény s literami kral. ünywers. M. 

Artiknliui, Felséges austriai háznak hadi — , L. : F á b e r Kr. Farkas. Hadi em- 
bernek oktatása. 

Artis poeticáé, Prima — , elementa versibus jam olim conclusa in usum juventutis 
scholasticae in Hungária denuo edita. (8-r. 106 és 20 1.) Posonii, 1761. Typ. Jo. 
Mich. Landerer. M. 

C. a. (8-r. 107 I.) Posonii, 1797. Sumtibus Sim. Petri Weber. M. 

- poeticáé, Prima --, elementa versibus jam olim conclusa in usum juventutis scho- 
lasticae in Hungária, nunc denuo edita. (8-r. 8 lev.) Posonii, 1771. Typ. Joan. Mich. 
Landerer. M. 

C. a. (S-r. 8 lev.) Posonii, 1794. U. o. M. 

- poöticae elementa. In usum scholasticae juventutis. (n. 8-r. 140 1.) S. Fatakini, 1838. 
Irapr. per A. Nádaskay. M. 

* variandi, Primae — , institutiones. (k. 8-r. 56 1.) Posonii, 1763. Typ. Joh. Mich. 
Landereri. M. 

0. a, (g-r. 56 1.) Pisonii. 1772. U. o. M. 

ÍJ. a. (8-r. 56 1.) Posonii. 1794. ü. o. M. 

artner, Carl WoUfs. Die weise Vorsicht Gottes bey dem Glücke der Menschen wurde 
an dem erfreulichen Hochzeit Festin des . . . Herrn Georg Sámuel Küttel . . . und 
der . . . Jungfrau Susanna Charlotta Arlnerinn» so den 21. Juli anno 1760. unter viel- 
fSltigen Glückwunschungen in Seegen feyerlich begangen worden . . . (2-r. 41.) [Oeden- 
burg,] gedr. b. Joh. Jos. Siesz. M. 

[— Léop. 'WiUi.) Probestücke von Prediglen von einem Landprediger in Ungarn. 
Zum Bestén seiner Gemeine. (8-r. 64 1.) Gríltz, 1798. Bey Joh. Andr. Kienreich. M. 

- Zwei Gelegenheitspredigten. (8-r. 45 1.) Oedenburg, 1804. Gedr. bey Ant. Siess. M. 
I. Abschiedspredifft za Neuhauss. 2. Antritt«predigt t.u Stoob. 

~" Therese. An Eleonoren Gráfinn von Colloredo gebohrne Freyinn von Wagenfels. 
(4-r. 2 lev.) Oedenburg, 1798.- Gedr. bey Ant. Siess. Digitized by Google Artner. 124 Árvay. 

Artuer, Therese. Aiis Eleonoren Grafinn v. Pejachevich gebohrne Grafinn v. Erdödy. 
(8-r. 6 1.) Oedenburg, 1798. Gedr. bey Ant. Siess. 

— Das Fest der Tugend. Ein Schaferspiel mit Chören in einem Aufz. (8-r. 20 1.) Oeden- 
burg, 1798. Gedr. bey Ant. Siess. 

{ — ) Feldblumen, auf Ungarns Fluren gesammelt von Minna u. Theone. 2 Bde. (8-r.) Jena, 
1800. J. G. Voigt. M. (1. köt) 

(— ) Dichtungen. Von Theone. (8-r. 254 1.) Tübingen, 1806. J. G. Cotta. 1 tlr 5 gr. 

(— ) Neuere Gedichte von Theone. (8-r. XIV, 2 és 252 1.) Tübingen, 1806. J. G. Cotta' 
sche Buchh. 1 tlr 5 gr. 

Bl 

— Gedichte. Neue Ausg. 2 Bde. (8-r. 466 l.) Pesth, 1818. A. Hartleben. l.HO p. 

— Die That. Trauerspiel in 6 Aufzügen. Der «Schuld» von Adolf Müller erster TheiL 
2. verb. Aufl. (8-r. 239 1.) Pesth, 1820. A. Hartleben. 1.30 p. 

— Rettung und Lohn. Ein Lustspiel in einem Aufz. Zur Namensfeyer . . . der Frau 
Franziska v. Radivojevich, gebohrenen von Lukács. Aufgeführt am 9. Márz 1823. (k. 
8-r. 18 1.) Agram, mit Novoszel'schen Schr. M. 

— Stille Grösse. Schauspiel in drey Acten. (8-r. 84 l. és 2 lev.) Kaschau, 1824. Ottó 
Wigand. — .20p. 

E. 

— Regenda und Wladimir. Schauspiel in 2 Acten. (8-r.) Kaschau, 1824. 0. Wigand.' 

— Zur feyerlichen Jubelfeyer Sr. Éxcellenz des hochw. Herrn Maximilián Verhovacz 
von Rakitovecz, Bischof von Agram, am 1. Jánner 1826. (4-r. 4 lev.) Agram, gedr. 
bey Jos. Rossy. E. M. 

— Briefe über einen Theil von Croatien und Italien, an Caroline v. Pichler. (12-r. IV 
és 337 1.) Pesth, 1830. Ottó Wigand. 

Dohrowsky IStíS, 50 hr. 
Artykulow^ na snémé Presspurském léta páné 1802ho wydanj. Z latinského gazyka 

prelozenj od B. T. (8-r. 66 1.) Skalicy, (é. n.) Skarnicl. M. 

Artaney und Ordnung wider die Ungarische neuve Krankheit. (4-r, 4 lev.) Augs- 

burg, 1752. 
Árraffj Béla. Hornai levelek, feleletül a papucs-kormány alapos útmutatásaira. (8-r. 

67 1.) Pesten, 1822. Trattner J. M. és Károlyi I. M. 

(Arvay, Georsins.) Acta illustria heroum Hungáriáé oratiunculis expressa laureatis 

honoribus . . . Dnorum aa. 11. & philosophiae neo-magistrorum cum per Férd. Mecht 

ler . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea insignerentur, ab illma rhetorica Casso- 

viensi obíata. Anno 1726. (16-r. 66 és 1 lev.) Cassoviae, typis academicis, per Joan. 

Henr. Frauenheim. M. 

— Divus Franciscus Xaverius dictione panegyrica celebratus. Dum facultas philoso* 
phica universitatis Tyrnaviensis . . . annuos tutelari suo honores persolveret. (16-r. 
16 1.) Tymaviae, 1734. Typ. universit. soc. Jesu, per Leop. Berger. M, 

— Venae poeticáé e fonté gratiarum virgine Dei matre Sas-Variensi ad rigandas 
lauros ... dnorum neo-baccalaureorum, dum in . . . universitate Tyrnaviensi soc, 
Jesu, prima philosophiae laurea condecorarentur. ... A musis tymaviensibus 
derivatae anno 1734. (12-r. 86 1. és 1 lev.) Tymaviae, typis academicis, per Leop. 
Berger. E. 

— De institutione juventut^ ungaricae dialógus honori Perillustrium, Revendorum 
Praenobilium, Nobilium, Excellentium ac Doctissimorum D. D. A. A. L. L. et philo- 
sophiae neomagistrorum dum in alma, archi-episcop. universitate s. J. Tymaviae 
promotore R. P. G. A. suprema AA. LL. et philosophiae laurea condecorarentur 
rhetorica tyrnaviensi dicatus. (12-r. 45 1.) Tymaviae, 1736. Typ. acad. per Leop 
Berger. E. M. 

— Damnatarum propositionum theologica trutina. R. P. Dominici Viva. in proposi- 
tiones damnatas in Alexandro VII. pars prima. Dum assertiones theologicas de pec 
catis, gratia et merito. In . . . soc. Jesu universitate Cassoviensi a. 1743. . . . publicí 
propugnaret . . . Jacobus Fischer . . . Praeside R. P. G. A. . . . auditoribus oblata, (16-r 
6 lev. 413 és 3 1.) Cassoviae, typ. acad. soc. Jesu. M, 

— Honoribus Rev., atque Ampl. Dni Pauli Gyöngyösy, S. Candidi, ac exemti ord. ca^ 
nonicorum regül. Praemonstratensium praelati etc. dum ritu solemni in munus suunj 
inanguraretur. (k. 4-r. 2 lev.) Sabariae, 1820. Typ. Franc. Perger. M. E. 

(— ) Carmen honoribus Cels. principis Josephi Kopácsy, archi-episcopi Strigoniensi^ Digitized by Google Árvái. 125 Ary. 

ele. dum mnnus episcopale solemni ritu auspicaretur, oblalum ordinis canoni- 
conim reg. Praemostratensium praepositura Csornensi. 1839. (4f-r. 4r lev.) Ginsii, typ. 
Car. Reichard. E. 

Árvtá Jakab. A budai királyi nemzeti fö oskolában 1790— 91-dik oskolabeli esztendő 
kezdetének alkalmatosságával tartatott leszed. (8-r. 16 1.) Budán, 1790. A kir. aka- 
démiának bet. M. 

ÁrrayJóssel Számtan, fejlesztő rendszeren, népszerű modorban, önképzők, köz- és 
magány tani tök használatára. (8-r. 3 lev., 152 1. és 1 lev.) Patakon, 1852. Nyom. a fő- 
iskola bet. li — 

£. 

— Vezérkönyv az elemi szám tanításban. Néptanítók számára. 2 füzet. (k. 8-r.) Sáros- 
patak. 1856. Ny. a ref. főiskola bet. 1.— 

— Népiskolai tanterv a tiszáninneni helv. hitv. egyházkerületben. (8-r. VIII és 112 
L) Sárospatak, 1858. Ny. a ref. főiskola bet. M. 

— Ó és uj testamentomi szent történeti olvasókönyv, népiskolák számára. (8-r.) Sá- 
rospatak, 1859. Ny. a ref. főiskola bet. 

— Vezérkönyv az ó és uj testamentomi sz. történetek előadásában. (8-r.) Sárospatak, 
1858. Ny. a ref. főiskola bet. 1.— 

— Számtan egész és törtszámokkal. Tanítók számára nép- és felsőbb iskolákban. 2, 
kiad. (8-r. 400 1.) S.-Patak, 1859. Ny. a ref. főiskola bet. 1.32 

Áirmí, BCiohael. Res literaria Hungáriáé. (12-r. 4 és 62 1.) Cassoviae, 1735. Typ. acade- 
micis. per Joan. Henr. Frauenheim. M. 

Mororitz 1S77. 50 kr. 

Arrákért és özvegyekért való énekek. (8-r. Át lev.) Ny. 1843. észt. (Budán, Gyurián 
és Bagó.) E. 

Anrískdayy, Budapesti — . Heckenast Gusztáv kiadó könyvárus urnák baráti ajándékul, 
írják : Bajza, Balogh P., Bezerédy Amália, Csató P., Császár, Czuczor, gr. Dessewffy A., 
gr. Dessewffy J., Döbrentey G., B. Eötvös J., Erdélyi. Fábián G., Fáy, Gaal, Garay, 
Guzmics, Horváth Cyr., Petr. Horváth L., Jakab, Jósika, Kazinczy G., Kisfaludy S., 
Kis J., Kis K., Kölcsey, Kovács P., Kunoss, Kuthy L., Lukács, Pap, Péczely, Pulszky 
F.. Sárosy, Schedel F.. Szalay L., Székács, Szemere B., Szemére P., Szontagh G., 
gr. Teleki J., gr. Teleki L., Tóth L., Trefort A., Vacholt I., Vachott S., Vajda, Vállas, 
Vörösmarty, B. Wesselényi M., Zsivora, Zsoldos I. b'zerkeszti b. Eötvös József. 
5 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1839—41. Heckenast Gusztáv. E. M. 

Tnrfnima : 

L köt. Gr. De 8se wffy József. A dunaparti s kivált pesti ví/.ár 1888-ben.— Eötvös József. A 
carf hausi. I. rész. — ^ ^T András. Száavár és vidéke. — Péczely József. Buda visszavétele 
1866-ban. — Pulszky Ferenc z. Uti vázlatok. — Költemények Erdélyi János, Kunoss, Va- 
chott Sándor, Vörösmarty Mihálytól. (12 és 296 1.) 1839. 

11. köt. Bezerédy Amália. A remeték. — Gaál Józef. Szerelem és champagnei. — Horváth 
Láza r. A tőr és a kéz. — Jós ika Miklós. Adoriánok és Jenők. — Kovács Pál. A hideg víz 
mindent meggyógyít. — Költemények Császár Ferenc, Garay János, Horváth Cyrill. Kisfaludy 
Sándor, Kölcsey Ferenc, Pap Endre, Székács József, Szilágy és Vályi Tamástól. (8 és 303 1.) 1839. 

ÜL kőt. Gr. Dessewffy Aurél. Magyar nvelv és előkelőink nevelési rendszere. — Eötvös József. 
A carthaosi. 2. rész. — Költemények Sárosy ós Vattaytól. (10 és 342 1.) 1889. 

IV. köt. Guzmics Izidor. Az első dal. — Kazinczy Gábor. Norma. — Kiss Károly. 
Keglevich Etelka. — Szemere Bertalan. Kölcsey emlékczeie. — Szontagh Gusztáv. 
Beszállásozás. — Tóth Lőrinc z. Donna Sol. — Trefort Airoston. Utazási töredékek. — 
Költemények Hugó Victor és Lukács Mórictól. (8 és 276 1.) 1840. * 

Y. köt Eötvösjózsef. A carthausi. 3. és 4. rész. — SzeroereBertalan. Mária emlékezete. — 
KölteménT«lc Döbrentey Gábortól. 1841. 
Horovitz 1S79. 7 frt 50 kr. — Dobrowskf/ 1S87. 7 frt. 

— Gyulai — . Szerkeszti és kiadja Szathmári Károly. (8-r. 2 lev. és 320 1.) Gyulán, 
1856. Réthy Lipót nyomd. E. 

Tartalma : 
Beszélyek. P. Szathmári Kár o ly. Szirmay Ilonka. — Va d n ay K ár o y. Míí vész család. — 
Feriz. A mohácsi ár\'a. ^ Szabó Richárd. Regényes hajlamok. — Lauka Gusztáv. Dolog 
nélkQl nem lehet megélni. — Kempelen Riza. Szélsőségek. 

Költemények: Flóra. Dal és virág. — P ető f i. Lehel kflrtje. — Lisznyay Kálmán. 
Babonás nap. — Halász Dezső. A harmat. — Tóth Kálmán. Merengés. — Szász Károly. 
Kísérletek Childe Harcidból. — Tisza Domokos. Fogadd a dalt* — Tompa. Fent és alant. — 
Lévai. Hangok. — Arany János. Emlények. — S z á s z K. Hedvig. — T i s z a D. Sorscsore. — 
U. a. Szerellek. 

Ary György. Gyógyszeres éftekezés a tiszta hanta tódékról (emitena pura) és a 

Digitized by LjOOQIC 

L. Arz. 126 Asbólh. 

tiszta folyó hugyagról (ammónia púra liquida). (8-r. 22 1.) Pest, 1830. Ny. Beiméi 
József. M. 

Ara, Ans. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de quibusdam recentiorum 
medicaminum. (8-r. 36 1.) Viennae, 1840. Excud. Ullr. Klopf. 

— Johaanes. Agri Sabesiensis et locorum confínium Oarde, Limba, Tsugudu, Pestri- 
comii, Sebesel atque Szásztsor topographia mineralogica. Dissertatio, quam pro loco 
inter professores gymn. Cibin. obtinendo publice defendet. (4f-r. 23 l.) Cibinii, 1810. 
Typ. Joan. Barthii. M. 

Arateeimittel, Bewahrte — , für das Rindvieh und Schweine. Guten Leuten zum 

Bestén. Getreu nach dem Originál. (8-r. 36 1.) Fünfkirchen, A. Weidinger. E. M. 
AraA«i-TMce für das Königreich Hungarn und den denselben einverleibten Provin- 

zen. (é-r. VIII és 106 1.) Ofen, 1829. Kön. ung. Üniv.-Buchdr. 
Arsney und Ordnung wider die üngarische Krankheit. L. : A r t z n e y. 
Arat, Der — , für allé Übel und Fehler des Magens, des Magenkrampfes, der Magen- 

schwáche und der krankhaften Verdauung. (8-r.) Leipzig u. Kascbau, 1832. G. 

Wigand. 

— Der — , und Rathgeber bei allén Unglücksf&llen, wo die schleunigste Hülfe nölhig 
ist. (8-r.) Leipzig u. Kaschau, 1832. G. Wigand. 

— Joh. Dissertatio physica de experimento, ab Hugenio pro causa gravitatis expli- 
canda, invento, consensu facultatis philosophicae, pro loco in eadem obtinendo die 
20. Nov. 1723 eruditorum examini expomt praeses G. E. Hamburgervs. (4-r. 2é 1.) 
Jenae, 1723.* Litteris Fickeischerianis. M. 

— MioluMl. Predigt von der Verehrung Mariens, als zu Potsch im Saboltscher Ko- 
mitat, durch die Wahlfahrten das freudenreiche Geburtsfest derallerheiligsten Jung- 
frau Maria in der Maria Potscher Kircbe den 8. Herbstmonats 1803., feyerlich be- 
gangen wurde. (8-r. 30 1.) Kaschau, Fr. Landerer. 

— Lobgesang der Verehrung, Liebe und Hochsch9.tzung, welches AUe Edeldenkende 
aus dem Geschlechte der Teutonén in der Sathmarer Gespannschaft dem . . . Hm 

' Sattmarer Bischof, Freyherm Stephan von Fischer ... als ein Denkmal Ihrer Er- 
gebenheit am Tagé Se^nes Jubelvollen Einzuges naher Sattmar den (?) 180é dar- 
brachten. (k. 8-r. 7 1.) Grosswardein, 1804. Gedr. b. Ant. Gottlieb. M. 

Asaader Fram. A szentséges pápa hatodik Pius eleibe terjesztett írásnak meg- 
tzáfolása. írattatott . . . által. Most pedig magyar nyelven kibotsátatott. (4-r. 66 1.) 
178Ö. [H. és ny, n.] Bl 

Asböth, Oottfr. Christliche Standrede, welche bey Legung des Grundsteines des neu 
zu erbauenden Bethauses der Evang. Günser Gemeinde im J. 1783. ist gehalten 
worden. (4-r. 10 1.) Oedenburg, gedr. bey Jos. Siess. Bl 

— Die erste Predigt bei der glücklichen Éröflhung des freyen Gottesdienstes in der 
Evangelischen Günser Gemeine. (4;-r. 14; 1.) Oedenburg, (1783.) Gedr. bey Jos. Sjess. 

Bl 

— Elegie am Tagé des Abschieda unsers Lehrers Martin Schwartner im J. 1788. (8-r. 
12 1.) Oedenburg, 178&. Gedr. bey Jos. Siess. 

— JoamhIs, commentatio de interpretatione codicis sacri ad commvnia omnes libros 
interpretandi principia revocata, in cerlamine literaria preamio ornata. (4-r. 44 1.) 
Gottingae, 1791. Typis Joann. Chr. Dietrich. Bt. 

•— Johaiui. Ode dem landlichen Glücke gesungen ... in Oedenburg, im November 
1793. (12-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] E. 

— Joan. Oratio in auspiciis anni scholast. 1801 — 2 in Georgico Keszthelyiensi, comi- 
tis Georgii Festetits de Tolna, dicta die 2da Novbris 1801. (8-r. 8 1.) Sopronii, (é. n.) 
Tvp. Jos. Ant. Siess. Bl. E. 

— Oratio, qua nóvum cursum oeconomicum theoretico practicum in Georgico Keszt- 
helyiensi ill. Dni comitis Georgii Festetits de 1 olna . . . auspicatus est . . . die 
2da Novbris 1802. (8-r. 8 1.) Sopronii, (é. n.) Typ. Jos. Ant. Siess. Bi. E. 

— Oratio de fide ruricolarum felicitatis et privatae et publicae civium fonté in auspi- 
ciis lectionum Georgici Keszthelyiensis III. Dom. comitis Georgii Festetits de Tolna, 
dicta die 2da Nov. 1807. (4-r. 12 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. E. 

— Johann. Cantate an die Durchlaucht. Prinzessin Josephine von Hohenzollem 
Hechingen. Neuvermáhlte des . . . Grafen Ladisl. Festetich v. Tolna. Bey Ihrer An- 
kunft in Keszthely den (?) 1811. (4-r. 4 lev.) Weszprim, gedr. bey Klára Sammer. Digitized by Google Aschbach. 127 Asszony-ember. Aaekliaoh^ Jos«ph. Geschichte Kaiser Sigmunds. 4 Bde. (n. 8-r. XIX és 458; XL és 
488: XXIII és 486; XVI és 536 1.) Hamburg, 1838. Bei Fr. Perthes. M. 

— Die römlschen Légionén prima u. secunda adjutrix. Geschichte ihrer Entstehung. 
ihrer früheren Stationen und endlichen festen Standlager in Niederpannonien. (n. 
8-r. 50 1.) Wien, 1856. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold's Sohn.) —.24 p. 

Killönnt/omat a * Sitzungsherichte^-ből. 
Aaekerson ÍP41. Néhány magyar növényről. (4-r. 7 1.) Pozsony, (é. n.) Ny. Wi- 

gand K. F. 
Avohaer, Josepli. Auf welche Art ist die Vermehrung der klingenden Metallmünze zu 

bewerkslelligen ? Nach schlichten bergmánnischen Ansichten beantwortet und zu- 

náchst den . . . ungarischen Reichs&tanden gewidmet. (8-r.) Pressburg, 1827. Gedr. b. 

Belnay's Krben. — .24 p. 

— Kurze üebersicht der sámmtlichen Berg-, Poch-, Hütten- und Münzmanipulationen 
in der k. freien Hauptstadt Kremnitz. Für Laien im Bergfache. (8-r. 100 1. és 1 tábla.) 
Ofen, 1828. Gedr. in der Universit-Buchdr. M. 

— TheodoF. AJ)schiedsrede des Lehrers der Naturwissenschaften an seine SchÜler der 
8. Gymn.-Kl. zu Timau. (n. 8-r. 14 1.) Timau, Í8ö5. Druck v. Sigm. Winter. M. 

Aat-Markovlc, Petp. Stemalografía, sirjec : opisanie nacatnazo proischoidenia cyganov 

madarskich s njekimi pripovjedkomi spisano . . . (8-r. XVI és 36 l.) Budim, 1803. 

(Egyet, könyvny.) M. 

AqpMU. Szerk. Kovacsóczy Mihály. Első köt. (n. 8-r. II és 192 l.) Pesten, 1824. 

Fdskúti Landerer Lajos. A. £. M. 

Tartalma : 
Költemények Kölcsey, Képlaki Vilma, Révay, MakAry, Szendey, Szent-Miklóssy, Juliusx, Kovacsóczy, 
Thcwrewk József, Vörösmarty, Virág. Dukai Takáts Jadilh, B Orczy József, Emil> Karkas Károly, 
Kacskovics, Bajza, Bárány Ágoston, Görgényi Béla, Szatthmáry, Szerényi, Fényén Gyula, Kazinczy, 
fSchedel, Fábián Gábor és névtelenektől. 
Próza. Györley Péter. Vizvári Csermely Hago. — Ballá Károly. Álmos Ázsiában. — Sze- 
mére. Recensio. (Tövisek és virágok. Széphalom.) — Széphalray. A remény. — Kovacsóczy. 
Holtakat szerető. Hege. — U. a. A hangok leánya. — Vilmányi Gugén. Gondolat pillangók, es 
mosaik-képek. — Sarlay Gedeon. Töredék az aestheti kából. 
Több nem jelent meg, — Dobrotcsky 1888. 1 frt 40 kr. 
Atpéoa, Rndolph. Dissertalio medica de febre intermittente. (8-r. 73 és 1 1.) Vindo- 

bonae, 1823. Typ. A. Pichler. M. 

AaMemraBs-Oesellsohalt, Erste allgemeine — , in Pest. Prospectus der Versicherung 
auf das Lében des Menschen. (8-r. XXIII 1.) Pest, 1860. Druck von Engel u. 
Mandello. £. 

Asiedio, L' — , di Gibilterra. Azzione teatrale per musica. Da rappresentarsi con le 
marionette nel piccolo teatro di . . . principe Niccolo Eszterhazy de Galanta. 1783. 
(8-r. 20 1.) [H. és ny. n.] M. 

Ais«auu&, Jo8. Sím. Kalendaria ecclesiae universae in quibus tum ex vetustis mar- 
moribus tum ex codicibus, tabulis, parietinis, pictis, scriptis, scalptisve, sanctorum 
nomina, imagines, et festi per annum dies eccclesiarum orientis, et occidentis, prae- 
missis uniuscujusque ecclesiae originibus recensuntur, describuntur, notisque il- 
lustrantur. 6 tömi. (é-r. XI -VIII, 484r 1. és ö rézm. tábla; 34 és 392; 12 és 422; 26 
és 460 ; 10 és 628 ; 12 és 596 1.) Romae, 1755. Sumpt. T. Amidéi. M. 

A II L és IV, köt, nagi/réffzt Magt/avországra ronafkozik. 
Aiterlio bipartita veritatis catholicae, adversus haereticam pravitatem, partim ex 
Amoldi Corvini Justiniano imp. cátholico . . . partim ex Jodoci Coccii, Martino 
Lulhero acalholico desumpta . . . (k. 8-r. 4 lev., 281 és 6 1.) Tyrnaviae, 1737. Typ. 
academ. per Leop. Berger. M. 

AiMrtor libertatis ungaricae, . . . Andreas II. L. : Szegedi, Joan. 
Ait80B7-«iKl>«F, A meg-koronáztatott — , avagy két halotti tanítások, mellyek n. b. e. 
Méltgs 1. baronissa Losontzi Bánfíi Klára n. b. e. Bethleni gróff Bethlen László . . . 
kegyes özvegyének temetési tisztességére Írattak és el-mondattak . . . Nov. 18. 1804. 
észt. (8-r. 96 1.) Kolosváron, 1805. Ny. a réf. kol. bet. 
Tartalma Tompa János. A vének koronája, mellyet . . . Losontzi Bánffi Klára halotti pompájára készített 
és ele matatott . . . Herepei János. Azok a pontok, melyekből az aszszonyokat nézni, és megítélni kell. N. b. o. . 

^Losontzi Bánfíi Kláa . . . temetési tisztességére halotti beszédben előadta . . . 

*" ' ■ .... ... - pájára készite 

, Google Digitized by ^ Asszonyi. 128 Aszalay. 

Assaonyl-áUataak, A gyors és serény — , kinek árra sokkal felül-lialadja a kárbunkuluso- 
kat, ditséreltel tellyes és halált nem esmérő emlékezete. Az az, néhai kajali Kajali Klára 
ur-aszszonynak, . . . Rádai Rádai Pál ur jó tselekedetekkel és alamisnakkal gazdag 
özvegyének, meghidegedett tetemei felett utolsó tisztességtételnek okáért mondatott 
prédikátziók és magyar orátzio. (4r-r. 70 lev.) Kolosváratt, 1747. Ny. S. Pataki 
Jósef által. BI. 

Tartalma : 
Téglási B. János. Az Isten beszédében és szent akaratjában meg-nyúgovó hitbéli alázatosságnak e> 
kész engedelmességnek tanító példája. Mellyet . . " Kajali Klára aszszony . . . meg-hidepcdett tetemei- 
nek . . . koporsóban lett bé-költöztolesoknek alkalmatosságával . . . eg^ögyíl tanítást tett . . . 
Téglási B. János. Az isteni bölls gondviselésnek számtarló könyve. Mellyben .. . kajali Kajali Klára 

aszszonynak . . . egész eletében lett bújdosásál . . . fel-jegyzotte. 
Paksi K. András. A Jésus Kristusnak vére, és az ujjá-szülö szent lélek Istennek hathatós ereje által, 
a maga szentéiben rel-állittatott evangyélíomi tökéllelességnek és igazságnak tfiköre. Mellyet . . . Kajali 
Klára uri aszszony utolsó tisztessége mcg-adattatásakor . . . minden tökéletességre és igazságra vágya- 
kozó lelkeknek szemek eleiben telt ... 
Kármán András. Tragi-comoedia. Az az, oUyan halotti oratio, a mellyben, az emberi életnek, rcíz 
szerint tragoediás, réaz szerint pedig comoediás volta és al-ortzás ábrázatja le-irattatott, a szomorú 
alkalmatosság szerint, néhai . . - Kajali Klára aszszonyra. 
ü^Monyi-«i:yo8ttl«t, A jóltevö — -, által Pesten felállíttatott kereset-intézetről, vagy adol- 
gozó szegények ápolgató szerzetéről. (4-r. 14 1.) Pesten, 1817. Ny. Trattner J. T. bet, 

— A pesti jóltévö — , állapotjának előadása az utóbb eltelt három esztendőkben 
1823-iki Áprilistól fogva 1826-iki Martius végéig. (4-r.) Pesten, 1826. Trattner 
bet. Bf. 

— ... Az utóbb eltelt négy esztendőkben 1826-diki Áprilistól fogva 1830-diki Május vé- 
géig. (4-r. 10 lev.) Pozsonyban, 1830. Wéber S. Lajos bet. E. 

— A felállítandó borsodi — , alapterve. L. : Alapterve. 

AsMonynak, Az — , jussai és ékessége. Előadva két halotti tanításokban : mellyek 
néh. Mélgs groff Teleki Polixéna utolsó tisztessége tételén elmondattak. (8-r. 4 és 
100 1.) Kolozsvárott, 1799. Ny. a Ref. Coll. bet. BI, 

Tartalma: 

1. Szilágyi Ferenc z. Halotti tanítás a napban öltözött asszonyról, melyet Teleki Polyxena utolsó 
tisztesség megadására irt és elmondott. 

2. Herepei Ján o s. Az asszonynak jussai, melyeket Teleki Polyxena temetési tisztességére beszédbe 
szedett. 

AMaoayok, A magyar — , prókátora. L. : P. Horváth Ádám. 

AsMoay törvény. L. : Nagy Sámuel. 

Astiolocns christianus scholam Urbanitatis explicans. Olim excusus Mussiponti. 
deinde Monachii, Graecii &c. Nunc iterum editus (16-r. 6 lev. és 110 l.) Tyrnaviae, 
1727. Typis acad. soc. J. per Frid. Gall. Bf. 

U. a. ri6-r. 6 lev. és 110 l.) Tyrnaviae, 1728. U. o. Bt, 

U. a. (16-r. 7 lev. és 102 l.) Cassoviae, 1737. Typis academicis soc. J. E. 

U. a. (16-r. 5 lev., 11—107 1.) Cassoviae, 1767. U. o. E. 

AstroAomla« physicae juxta Newtoni principia breviárium methodo scholastica ad 
usum stúdiósáé juventutis. (12-r. 12, XVII, 117 l. és 7 rajzt.) Tyrnaviae, 1760. Typ. 
acad. soc. Jesu. Bt, 

Astiule, Le — , di Bettina. Dramma giocoso per musica. Da rappresentarsi nel te- 
atro di . . . principe regnante d'Estherasi. L'autumno deli' anno 1786. (8-r. 831.) in 
Oedenburgo, (1786.) Gius. Siess. M. 

(Assalay Jóisof} Klélia avagy Vihnyének emlékezete. (8-r X, 11—132 1. és 1 cím- 
kép.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. s költségeivel. M. E. 

— Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain. 3 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1856—56. Ny. 
Beiméi J. és Kozma Vazulnál. 6. — 

Tartalma: E. Bf. 

I. köt. Adakozáf>. és pazarlás. — Aggszfízek ég aeftlejíények. — Akaratos'íág. — Álladalmi férüak. Hiva- 
talnokok. — Állam és állami formák. — Allatkedvclés és kínzás. — Álom és álmák. — Amerika. -- 
Anagramma. Chronograrama. Talány. — Angolok. — Arabok és perzsák. — Aristocratia. —Ásványok. 

— Babona és balhitííség. — Barátság. — Bátorság. — Becsvágy. - Béketűrés. — Belgium. — Biblia. 

— BohÓ7.at és bohóczok. — Bonmot. — Bölcsészek. — Boszorkányok. - Bull. — Csók. — Gzimek. — 
I}anczoskod^8. Trágárság. — Dánok. — Divat. — Dohány és burnót. — p:bek. — Éghajlat. — Élez. — 
Eleiem. — .Lletbölcseség. — Emlékek, sírkövek. — Epigramma. -- Érzékek. — Ethnographiai hasonlí- 
tások. — Elvágy, étválgás, éhkórság. (VIÍ, 308 és 1 1.) 1855. 

II. köt. Fecsegés es hallgatás. — Félelem. Gyávaság. — Féltékenység. — Felvilágosodás. — Fényözés, 

— Festészet. Rajzolás. — Földmfvesek. — Fördök és fördés. - Fösvénység. -- Franciák. — Görfigök. 

— Gúny. — Gúnyos. — Gyűlölet. — Háború. — Halak. Hüllők. Rovarok. Férgek. — - Halál. — Hang- 
művészet. - Harag. — Házasság. — Hazaszeretet. — Hazugság. — Helvét-hon. — Hiúság. — Hol- Digitized by Google Aszdiay. 129 Ászt. 

iandia. — Humor. Hamoristák. — Időtöltés. — Iljú«íág. — Inasok, cselédség. — India. — Irigység. — 
Játék. — Kalmárok. Kereskedők. — Káromkodás. Átkozódás. — Katonák. — Keleti népek. — Képzelő- 
erő. — Kertészet. — Kétértelműség. — Kevélység és gőg. — Koldusok. — Költészet. ' — Könyvek. — 
Korszellem. — Kövérek. Soványak. ,— Közmondások. — Lenitvelek. — Lovak. ^ Macskák. — Mada- 
rak. (2 lev. és S27 1.) 1856. Geibel Ármin bízom. 
D. köt. Mathematikusok. Természettudósok. — Mi 
Németek. — Nemzetek. — Nevek. — Nevelés. — Nevetés. Mosoly. — Nevetség. — Nők. — Norvégek. in. köt. Mathematikusok. Természettudósok. — Mesteremberek. — Művészek. — Nagyok. — Naiv. — 
Németek. — Nemzetek. — Nevek. — Nevelés. — Nevetés. Mosoly. — Nevetség. — Nők. — Norvégé 
— Növények. — Olaszok. — Önzés. — Öregség. — Oroszok. — Orrok. — Orvosok. Gyógyszerészek. Regény. — Restség. — Rokonszenv és. ellenszenv. — Sajtó. — Sebészek. Borbélyok. — Spanyolok. — 
Szamarak. — Szenvedélyek és indulatok. — Szeretet és szerelem. — Szeszély. — Színek. — Színészet. 
— Szív és ész. — Szobrászat. — Szójáték. — Találmányok. -- Törökök. — Történelem. — Tréfa. — 
Udvariasság. Illem. Gorombaság. — Unalom. — Ügyvédek. — Vadászat. — Vallás. Hit Egély. — 
Vidámság. (364 1. és 3 lev.) 1856. Geibel Ármin biz. 

Aualay Jöuef. Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról. (n. 8-r. 4t lev. és 

1391.) Pest, 1858. Ny. Beiméi J. és Kozma Vazulnál. (Ráth Mór.) J,— 

Tartalma : , E. BI. 
Az élet. — Az öregség. — A betegség. — A halál, és a haláltóli félelem. — Az egély. 
Több fametszetii képpel, növényeket ábrázolva, 

— Szellemi röppentyűk, történeti s humorisztikai színezettel, (n. 8-r. 2 lev.-, 4;J9 és 1 
1.) Pesten, 1859. Ny. Herz Jánosnál. (Ráth Mór.) 1.60 

Tartalma : ' E. M. 

A. E. I. O. U. — MuIt és jelen századbeli néhány magyar főpap jellemzésére szolgáló adatok : 1. 
Batthyán József gróf, esztergomi érsek. 2. Eszterházy tósiroly gr., egri püsoök. 3. Kalotai Ferenc n.-vá- 
radi p&spök. 4. Király József pécsi püspök. 5. Somogyi Ferenc szombathelyi püspök. 6. Kluch József 
nyitrai pü^k. 7. Alaffovich Sándor zágrábi püspök. 8. Rainer Károly egri nagyprépost. — Az írás- és 
aláirásokrói. — II. Rákóczy Ferenc idejéből- — Korona s korona-örökös. — Batthyán Vince gróf. — 
Rejtély és ennek föloldása. — Valami az evés-, ivás- és szakácsokról. — A kéjhölgy. — Az ékesszólás 
és szónoklatról. — A könyvek és hírlapok olvasásáról. — A vé^endeletekrÖI. — Valami a francia 
nevelőnökröl. — Nok, különösen a korosb nők jellemrajza. — Visszaemlélés a rég feledett udvari bo- 
londokra. — A Taspáiyákról. — Engene s Ghiraldina. — A két Illésházy István. — A toast, v. pohár- 
felköszöntés. — Sebestyén Gábor. — Ismét valami a 18. számról. — Hetyési és II. Fridrik. — A ve- 
szélyes, ugy nevezett clymacterícus évekről. — Belgium iparüzlele különös egy neméről. — Párvonal 
néhány nagyhírű színész és színésznő közt. — A férfi. Anthropolog. festmény. — A női kellem és 
szépséglvonalai. — Az írott levelekről. — A forzképekről. — A természetről. — A pénzről. 

- Látilé, Szendröi. Szent Istvánnak Magyarország első királyának és apostolá- 
nak tiszteletére intézett beszéd, mellyet a nemes magyar nemzet jeles ünneplése 
alkalmatosságával, Bétsben a T. Capuczinus atyák templomában 1824 észt. kiss- 
asszony havának 22-ikén tartott. (*-r. 16 1.) Bétsben, 1824. Pichler Antal bet. M. 

-és Aszalay József. Tsendes érzékenységek, mellyeket Keselököi Majthénvi László 
nmak ditsö neve napjára mély tisztelettel szentelnek leghívebb unokái 1807. (8-r. 
^ lev.) Kalotsán, ny. Tomentsek János által. M. 

Költemény, 

— SuBveL Summa theologiae supernaturalis, quam eniditorum disquisitioni subiecit. 
:^r.) Franequerae. 174;5. 

Horányi, nova memória hung. L 
AtMsoBj, A jó és szép — , leirása. Melly néh. Mltgs Vargyasi, ifjabb Dániel Kata ur 
aszszonyról, F. Szálláspataki Mara Lörintz ur volt igen kedves feleségéről mint ere- 
deti képről vétetett, és a meg-sebhetett szívű méltgs ur özvegy akarattyára . . . két 
halotti tanításokban a gyászos gyülekezet előtt ki-beszéltetett : 1796. észt. márt. 8. 
napján. (4-r. 26 lev.) Kolosváratt, 1796. Nyomt a ref. coll. bet. 

Tartalma : 
Szilágyi Ferentz.. Halotti tanítás, az istenfélő férjfiúnak áldásul rendeltetett j<^ aszszonyról ; 

mellyet néhai . . . if|. Dániel Kata . . . utolsó tiszteletére irt . . . 
Herepei Ádám. ilalotti beszéd. Az Istennek és embernek tettző szép aszszonyról. Irta a néh. . . . 

ilj. Üaniel Kata . . . utolsó tiszteletére. 

- Nagy és épen különös virtussaira nézve férjfiúvá változott — . Az az néhai Mélt. 
1. b. Hadadi Vesselényi Katalin ur aszszony. Néh. Mélt. gróf K. Redei Redei Sig- 
mond ur kegyes és tiszta életű özvegye. (4f-r. 16 lev.) Kolosvárat, 1788. Ny. a ref. koll. 
bet. M. 

Életrajz és gyászköltemény. 

Ais8imi7B«Jc, Férjfiui elmével biró -^, példája. Melly néh. Unger Therezia aszszony- 
ságnak, Muzsai Vittnyédi János ur házas-társának halotti el-takaríttatásának alkal- 
matosságával gyenge poesissal elö-adattatott a nemeskéri évangy. gyülekezetben 
1772. (4-r. 12 lev.) Sopronban, ny. Sziesz Jósef János által. M. 

Aai Ferdinánd, Asztenbergi. Méltgs Almási Rudics József urnák, midőn Bács 
éá Bodrogh vármegyéknek 1837-dik évi Sz. Mihály hava 11-dik napján fö ispányi Magyarország bibliographiája. 1712—1800. 

Digitized by Googlí Ászt 130 Athenaeom. 

helytartói székét eKoglalá. (4-r. 3 lev.) Pécsett, ny. a kir. szab. püsp. lyckönymy! 
intézetében, Szódói Nagy Benjámin által. M. 

Költemény, 
Amí 7«WUBámd. A 1 a g y a, me Ilyet Nméltgú, és Ft. Négyesi báró Szepesy Ignátz ^ 
ö Excellentziájának 1838. Sz. Jakab hava 16-án történt halála tiszteletére fúzötl 
bölcselkedés 2-dik évi hallgatók nevében. (4-r. 2 lev.) Pécsett, ny. a kir. szab. püsi 
pök. lyc. könyvny. int, ns. Nagy Benjámin által. E. 

— Mitgos és Ft Nagykéri ScitovSzky János' amak, pécsi megyés püspöknek fényes 
beiktatása alkalmával, (^-r. 3 lev.) Pécsett, 1839. ííy. a lyceum könyvny. int, Nag] 
Benjámin által. M. 

Költemény. 
▲siialos OjÖFgj. Emlék-beszéd, melyet néh. gróf Széchenyi István Magyarhon legi 
nagyobb férfia gyász-ünnepélye alkalmával Nagy-Károlyban 1860. april ^án elj 
mondott, (é-r. 10 1.) Nagy-Károly, 1860. Nyopi. Gönyey J. könyvny. A. 

AihaajioakoTios, Plató. Rede <les Hochwürd. Herm P. A. Ofner Bischofs, geh. in dej 
Carlowitzer Cathedral-Kirche am Tagé Seiner Einweihung 12-ten September 1^ 
Aus dem Serbischen ins Deutsche übers. von Dionysius C s u p i c s. (n. 8-r. 8 1.) OfeD 
gedr. in der k. ung. Univ.-Buchdr. E. 

AthaaasioTits, Basil. Dissertatio inauguralis medica de glossitide, quam . . . pr^ 
doctoratus med. laurea rite consequenda . . . publicae practiconim medicorum dM 
quisitoni submittit. (8-r. 35 l.) Pestini, 1826. Typis nob. Matthíae Tratlner d| 
Petróza. M. 

Athanasins. Miracula, et vita mira magis miranda quam miracula ipsa magni C^ 
maldulensium patriarchae Divi Romualdi, quae minimus tanti patris íilius P. Do^ 
A. versibus innexuit, & in testimonium amoris lucis fecit publicae. Anno, quo CLe 
Mens, qVartVs post Denos taLes, annVentlbVs slbl sVperls, Vrbls. et orbis ponti 
fex InaVgVratVs fVIt (8-r. 59 1.) Sopronii, (1769.) Typ. Joan. Jos. Siess. M. 

Athamatikovlta, Trlph. Dictio qua Dnum Eugeníum a Gyurikovits occasione prima; 
ejus regii paedagogici instituti Zomboriensis visitae nomine laudati regii inslitd 
litterarii consessus salutavit. (4-r. 9 1.) Szegedini, 1841. Typ. Joan. Grünn. E. 

Athvaaeiun. Tudományok és szépmüvészetek tára. Kiadó szerkesztők : S c h e d e 1 ^ 
Vörösmarty. Szerkesztő társ : Bajza. 1837 — 1842. (4-r.) Pesten, az Athenaeuij 
kiadóhivatalában. (Ny. Budán, a m. kir. egyetem bet.) 

Megjelent hetenkint 2'8zer a ^Fkfyelmezö* melléklappal ; az 1841 — 42. foly. «Athe 
naeum. Tudományos, eriticai és szépművészeti folyóirat* r. a. Eyész érre a 1 
lap együtt : 1837. 8 frt; 1838^42. Folyamonkint 10- 

A. £. M. 
Uj folyam. Kiadták Schedel és Vörösmarty. Szerkeszté Bajza. 1843. | 
köt (n. 8-r.) Budán a magy. kir. egyetem bet 

7'artalma : A. C. M. 

1887 I. félév. Bajza. Gondolatközlés s annak eszközei. Egvtzeramind bevezetésül. — MntatrinTcJ 
Jósika M. «A könnyelmfiek' ez. regényéből. — Schedel Ferenc Vázlatok a magyar nyeli 
történetből. — A villanyerőnek, a föld eredetére s lépcsőnként! képződésére, tigy annak lakóira is b^ 
- • • - • " Iáról. ~r ' " ' folyásai. — Egy szó Francziaország erkölcsi állapotjáról. — - Fox és Bürke, va^ a parliamenti neri 
etes éj. — Vörösmarty. A füredi szívhalászat. — Cznczor. A magyar nyelv némelly sajátsj 
airól. — S(chedel) F (ere ne.) A régi nyelvtanulásról, mint a köz oktatás egyik nevezeU 
gáról. — Egyszerűség, vilácosság. — Herder. A paradicsom fái. — Czuczor Kttíönködések. •{ zetes éj. — Vörösmarty. A fOredi szívhalászat. — Cznczor. A magyar nyelv némelly sajátsj 

- "' bról, mint a köz < 

csőm fái. — 
^, it alapja a nevelésn 

hajú Janka Novella. — Spanyolország a nTint van — (iaál A déli báb Alft^ldi történet — Vajdj S airól. — S(chedel) F (ere ne.) A régi nyelvtanulásról, mint a köz oktatás egyik 
gáról. — Egyszerűség, vilácosság. — Herder. A paradicsom fái. — Czuczor Kttíönk 
Warga János. Beszéd- er gondolkozás-gyakorlat alapja a nevelésnek. — Tóth Lőrinc z. Artn^ Erők. — 6 y ő r f Y Gy. Vílág folyása. — A mindenek között utolsó. Angol levelek. — S y— i Izles i 
erkölcsiség a művészetben. — T (ó t h) L (ő r i n c). Korz történet. Német után. — Czuczor. Próbi 
forditás Tacitus Agricolájából. — Vázolata a geográfia történeteinek. — Mutatványok Péczely Jótj 
•Magyarok történetei* ez. munkájából. — Czuczor. A tudományos közlekedésről. — N. K. Azangj 
divattttazók. — Szontagh Gusztáv. A bécsi udvari színjáték kezdete. Levéltöredék. — K 5 
csey Ferenc z. Parainesis. Kölcsey Kálmánhoz. — Széplaki. Gyó^tási módok. — C z u c z o 
Mesék. — Sz— i. Adams és Jackson. — Gaal. A színjáték. — Az eszkioiok. — Kazinczy Gábo| 
A kép Sheridan-Knowies után. — T. L. Hatalom és gyöneeség — C— 1. Az érvágájB. Novella. Fra^ 
cziából. — Molnár Sándor. Adatok Uj-aegyptus és Mohamed Ali történeteihez. — P. Horvát 
Lázár Töredékek Morier regényeiből. — Az éghajlat befolyása az emberr-3 — Vöröamart! 
Csiga Márton viszontagságai. — Szenczy Imre. A műszorgalom. — Vajda KörflHekintéa 
növényországban. — M. S. Nspoleon a táborban és fő hadi szállásán — A barna férfi. Novella. ^ 
Sz— ki. Kelet és nyúgot — C ... Az igazság könyve. Keleti rege. — Tarc zy Lajos. Philosophi^ 
vázlatok. — Széplaki. Feltalálás és fölfedezés. — T(óth) L (őri ne.) Emlékezések Angliára 181^ 
ben. — Kazinczy Gábor. A halál, mint kereszt atya. — Warga János. NépiskoUtanitólD 
képező intézet. — Van Dyk a brignolei palotában. — i»ugát Pál A világalkat nagysága. — Hi ben. — Kazinczy Gábor. A halál, mint kereszt atya. — Warga János. NépiskoUtanitólD 
képező intézet. — Van Dyk a brignolei palotában. — i»ugát Pál A világalkat nagysága. — Hi 
tényi János. A rögtön-üéletről. — Kazinczy Gábor Canova életéből. — Bajza. A forditi 
sokról. — Gaal St. Gallen. — M. S. Nőhallgatók, szónokszékek. — Hugó Victor, a román-költő ". Digitized by Google AthenMom. 131 Atli^MMam. T(óth) L(Sriiic) A rém. Franczia noT«lU. — V.A.1Ib8 Antall A holló csillagokról. — Wimmtr. 
Bufrarorezág églnijliita. — Széplaki. IJzka. Lengyel noToUa. — Mapoleon atvia. — Kotícs Pál. 
NarrM^csi és qagtnéili. — Vájd a. Életscpkok. — ,SiieU. — Ha^o^enr. — Vflágismeret emberekben 
és kenTTekben.'--'V 6 rósmarty. -- Dramaturgiai tfindékek.— iC'B ion a Antal. A Balaton. — 
Kölcsey. A gyilkos anya. — Dobok ay. Karok és readalL — Kazinczy. A Jó bramin. — Sz— ey. 
a Károly. — M. S. Rapbael és Angelo Mihály. — Farka* Ferenc z. Magyar hitelbank. — K a- 
slnczy Gábor. A zsidó. — Nyitrazerdahelyi LSrinca. A fekete szoba. — KÓlcsey. A féij- 
515. Törvényszéki beszéd. — Sz . . . ky. A maeli Onrény.. — Csaló Pál. A nyelvek alakulása. — 
Kopstantina. ~ Egy gránátos dandár története. — Ka^pinczyGábor. A veszélyes föltétel. — Da- 
nvsknsi n&k- T. L.-toI. '— ^SzépU>cy Qebeka- Apgol novella. ~ Dáfnoki. A vaszkok. — Az elha- 
gyott kastély. — Soltész János. A Upiütó érzék. — Szenvey. Cskflttszék méltósága. — Költe- 
mények Bíüsa Borkáti Lajos, Cznczor, Erdélyi János, Gaal, Ormóa László, Szilágy (Cznczor), Tóth 
L5rincz éa Vörösmartytól. Vegyes közlemények. (416 1. és 1 lev.) 

n. félév. Szabó Dániel. A mai humoristák. ~B. Eötvös József. Huso Victor mint drámai 
kfihö. — Szenczy Imre. Mutatványok Tacitus fordításából. — Tóth Lőrinc z. A nyelvgaz- 
dagságról. — Csató Pál. A nyelvek elosztása a földön. — Tarczy L. Philosophiai vázlatok. — 
Soltész János. A mivelődés befolyása az emberi boldogságra. — Hetényi J. Nőnem nevel- 
tetésének nagy befolyásáról a férfiak erkölcsi s izlési miveltségére. — Vállas A. Tapasztalás. — 
Ss Emberi ész nagysága. — Z á m o r y. Ember- s világismeret — Széplak y. Praxis és theoria a 
társas életben. — Tóth Lőrinc z. Egy lélektani tekintet a iátékszinekre. — Vörösmarty. 
Dramaturgiai töredékek. — Tóth L. Néphit és népbabonák poesise. — WargaJános. Népiskola- 
taaitó-intézet — Az első consul és Cerrachi. — Restauratio alatti pártosok. — P é c z e 1 y. Töre- 
dékek Unnyady Mátyás életéből. — Kazinczy G. Fécamp megvétele. — Európa erkölcsi történe- 
téhez. — Széplak y. Egy je'enet Spanyolország polgárháborúiból. — Egy látogatás St Denisben. — 
Canning. — IV. Vilmos és Victoria királynő. — Dubarry asszony Londonban. — Beílini. — Tóth L. 
ó és u j világ. — Képek a szent földről — Dán tájképek. — Párisi töredékek. — Londoni élet. — Az 
olasz nők daljátékban. — A korán. — - Czilchertll. Szliács. — Hoskins aethiopiai utazása. — 
S i s s a i. Szigetvár. — Nagy Károly. A föld népességének mozgása. — U. a. föld népességének 
aránya a térhez. — Szlemenics Pál. A kir. vnézszolgák nemességéről. — A közgazoaság alap- 
elTei S e n i r után. — Katona GézaA világalkotmány változásairól. — Vállas A. Hulló 
csillagok nov 12—14. — V a j d a. A föld tulajdon malegségérői. — A földkebel hévállapotja. — A lég- 
roérsek mostani állapotjáról. Arago után. — Dónany, i|j érez. — Vállas A. Az ember physicai életet 
tárgyazó adatok. — Ivanovics A. Gyógyrendszerek a XIX. században. — Czilchert R. A lovag- 
lás orvosi tekintetben. — Katona D. A nagy csOlleng. — Phoenix gŐzkocsi. — Kölcsey. Czelesz- 
tina. — F á y A. A velenczeiek. — CsatóPál. NŐkeresés. — G a á 1. Tengeri kaland az alföldön. — 
U. a. A templomos. — U. a. A csalogány. — Jósika M. A szuttin. — U. a. A mohilok gyöngye. — 
Vörösmarty. Szél úrfi. — Kovács Pál. Mindennek van ideje. — Kazinczy G. Cervantes. 
Novella. — Szcrényi Gy. A három utazó. — I r v i n g. Az elkésett utasok. — Balzac. Facino 
Cane. — Nöboszú. Spanyol történet* — - Morier regényeiből. — Kazinczy G. A kócsag. Angolból — 
U. a. A lelkiösmeret Franciából. — Kastély és temető. Németből. — Keranikos völgye. Görögből. — 
Fanarotli Júlia. Olaszból. — Francziaországi Izabella. — Vendetta gyOrtlje. Olaszból. — A parti rablók. 
Angolból. — Költemények B. Eötvös József, Gaal, Erdélyi, Kúthy Lajos, Orosházy, R., Tóth Lő- 
rincz és Vörösmartytól. Vegyes közlemények. (843 h. és 1 lev.) 

1^8. I. félév. P. Horváth Lázár. Shakespeare és drámái. — F ogarasi János. A szóhelyezésről 
a magyar nyelvben. — Tarczy L. Philosophiai vázolatok. — Éjfél. "Németből. — Gáty István. A 
táv- és látcsők rövid története a jelenkorig. — Vaj da. A két bramin. — Angolország iV. Vilmos ural- 
kodása alatt. — Katona Gejza. Szín-, szag- és ízbeli ttineraények a növényországból. — Egressy 
Gábor. Javaslat a színészet tlgyében. — Kún Tamás. Régi aef^ptusi erkölcsök. — Nyitrazer- 
dahelyi L. A szónoklat toillet^e. — Az éli megtámadás. Franczia történet. ~ Czilchert R. Az 
országok, különösen Olaszország elhalása folől. — Tóth Lőrinc z. Nemzetek szépsége, hasonlitólag. 

— Viadal egy medve s egy alligátor közt. — Fogarasi János. Heuréka. — Bujdosónk történeté- 
nek rövid átnézeie. — A kozák. Kozák legenda. — Szerényt Gy. A titoknok. — Kazinczy G. 
Emmi. Báljelenet. ^ Channing. Napóleon charaotere. — Szende y. Az útlevél. Franczia novella. 

— Vásárhelyi Pál. Néhány szó a vaskapni ügyben. — U. a. A bpesti állóhid tárgyában. — M a r- 
ryat Egy lángész története. — M. S. Egyenlőség utáni törekvés. — Barátságos kérelem Hei^It követő 
honfiainkhoz. — PapEndre. Élő férj özvegye. — Soltész János. Az ember természeti rendelte- 
tése és életmódja. — Beöthy Zsigmond. A vendégház. Spanyol novella. — Czilchert R. Szfi- 
kölködik-e Magyarország orvosokban ? — Kazinczy G. Róma. — Osváth Ferencz. Az armaghi 
vak. — L a u b e után Kazinczy G. Az álarcz. Amyraiz. — Warga János* Philosophiai nézetek. 

— Töredék Vörösmartynak «Erdődi bán* ez. szomorújátekából. — Újvárosi Aurél. Statist vázo- 
latok. 1). Oroszország. — Tóth Lőrinc z. A gályarab s leánya. — U. a. Sztambuli képek. — Szerel- 
mes kaland Dseddában. — Dezséri. A vezéreszmék felfogásáról a históriában. — Töredék Vajdának 
•Atila és Buda' ez. sz.-játékból. — PeregrinyEIek. A tanulási érdek különféle nemeiről. — E^ 
nap regénye. — Egy fnüimodás egy kalandor életében. — V ... a. Moldva. — Kölcsey F. Históriai 
vázolatok a két magyar haza egyesülése s Magyarországnak a részekhez való joga felett — Nagy 
Ign, Niagara menyasszonya. — Kéri. Európa alkotmányos fejedelme, s amerikai praesidens közti 
különbség. — Vörösmarty. A felekezet — Böszörményi. Szerencse és balsors. Franczia no- 
vella. Zsogovits István. Levelek a szegény wiltshirei lelkipásztor naplójából. — Schneller. A 
1614 öt részének characteristikája. Ford. Nagy Elek. — SchedelF. Néhány szó az irót tulajdonjog- 
ról— WargaJános. Hegelt követő honflainkhoz intézett barátságos kérelemra nyilatkozás. -^ 
Kazinczy G. A boszú. Novella. — Lekain. Franczia novella. — A jó régi idő. Franczia novella. — 
Szellemi foglalkozás, kivált gyermekeknél. — Rá n k. Egy siciliai alakos önvallomása. Németből. — 
Költemények Ormos L&zló, Vachott Sándor. Pap Endre, Kazinczy Gábor, Gaál, Vörösmarty, Tóth 
Lőrincz, Erdélyi, Orosházy, Borkúti, Makáry, Soltész Dániel, Beöthy Zsigmond. Székács, Spetykó 
Gáspár, Eötvös József, Laszlavik, Sárosy, Sujánszky és Csatárytól. — Vegyes közlemények. (816 h. 
és 1 lev.) 

HMév.Tóth Lőrtncz. Világpolgátság és honszeretet — Orosz vázlatok. — Ivanovics. Juhhimlő 
pótléka a tehénhimlőnek. — Az őrült Jlngol történet — Vásárhelyi Pá t A budapesti álló hid 
tárnáiban. ~ A nagyra menendő hős. Franczia novella. — Uj . . f.y. Balságok. — Heomua. Novella. — 
Néhány spanyol carnsta hodfő arczképe. — Ivanovics. Bujasepyy s rüh elleni törvények némelly Digitized by Google Athenáeiifn. t3'2 Athénaenm, szomszéd. stálosokban. — .^ét főlmenQteli próba a Chimborazóra. -r- Nag^ Ign. Jéssy. Angol novei 
Va.cbott S.'Af Mini hatás mini drámai bccsroérték. — Franczia nemesség. — Mutatvány a 'Hár 
R^ltóteU ez. daljáiéKbbl. ^TT K é r i. Egy pillanat áz emberiség fbjlődésére egyenlőség tekintetében. 

. B Q ö.tji Y Z 8 i g^m. Sabaudiai .kaland.-*- JCa z i n c z y G.' A test nélkali léleíc. Orosz mcac— Szopó 
B é l £,- ^aciné műnícái. — J^rpey János. Az égorvöl^ franczia gyarmatokról. — Bar k u c 

. F ere 11 ez. Eszmék Magyarország történetének philosophiajábpz. — Tognio Lajos. A szalato' 
savanya .viz. .— SzödiPáf. A hangok halálma. — F á b i á n G á b o r. Az örökülési törvényeki 
Tocqaeville után. r- Czilchert R. Az általános elszegényedés és a párisi szegény és szegénybe! 
intézetek ^ /V,(a j d a) P (é t e r.) A Siemta-Cruz kórház Lissabonban Novella. — Beöthy. A b-] 
nyolhŐ. Novella. — P u Is?: k.y F. A műgyüjtemények hasznairól. — Nagy Elek. Falconn Mati 
Korz történet. — G u z m i c s. Képző erő, — F á b i á n G. A mechanicaí találmányok következm^nj 

— H a r a é z t h y. A szép matrózleány. — Kazinczy G. A közép kor. Chateaubriand után. — Na 
lg n^ Orvosi pálya. Franczia novella. — Czilchert Róber^. Napóleon feie phrenologiai tekint 
ben 8 valami ezen tanról; — Nagy Károly. Pons coünetájának meöclenése i838-ban. — Na 
lg n á c z. Hunye^li védangyala. — Fábián Gábor. Utazás a gőzhajókon Éjszak-Amerikában. 
ICly Ne Ili. Elszórt -gondolatok. — Fábián Gábor. A hatósági központosítás az egyesttlt státus< 
i>an. — -Kazinczy Ck A selyem harisnya Franczia novella. — Fábián G. A pénz ^szakameril 
ban, — Ovid pontusi leveleiből. Ford. Egyed A. — A falusi páp órája. — Mutatványok Jósika M. 
csehek Magyairországon* ez. regényéből. — Szerem lei Gábor. Hegel a mint van. — 111. Furk^ 
Tamás levelei apjához Monosbélbe. — Fábián G. A népek kettős bélyegéről. — Vásárhelyi 
Teáján művei az Aldunán. — Fábián G. A heidelbergi hordó és londoni sörház. — Lugo99 
.Oszerűség, képmutatás. — Ochtináy Antal. írói hivatás és eritica. — Mutatvány Klo^stoi'k M^ 
siásábl. Ford. Laszlavik K^oly. — Kazinczy G. Napóleon menyasszonya. Novella. — Or. Furká 
Tamás levele fiához Pestre. — F á y A. Ész- és szivkalandok a honban. — B. Szabó Dávid. Joz« 

— Lafayette szavai a történetírási ratalismusróL — Csorna János. Státus bel- és kttl élete. 
OchtinayA. A polémiáról általában és a Hírnök polémiájáról különösen. — Kazinczy G. 
Novella. — Német romantica s angol ízlés. — F á b i á n G. Javítási nehézség régi társasárokban. 
Blanka. Franczia novella. — K . . a G . . a. Lépcsőzet a természet országaiban s változat bélyegei 

; emberben. — A polgárlyány. Franczia novella. — L é p e y. Gondolatparányok. — Soltész Jánc 
Serveto Mihály nézetei a lélek valójáról, helyéről s az agy egyes életműveinek működéseiről. — M é 
falvi. A maj^ar nyelv tálbeszéde Ogyeben. — További sürgetés a hegelismus tárgyában. — Lúgosa 
A két Foscan. — Nagy I g n. A resatta. Öchtinay A. Az ember eredeti törvényszerű munkás»| 

— Jerney János. Az egervölgyi francziákról. — Garády. Az első szülött Angol novella. — H o 
Y á t h Mihály. Nádasdy Tamás, a nádor — F á b i á n G. Az egyesül t-statusokbeli s európai nr 
tömeg. — Warga J. Elvtévesztes fölötti világositás. — Vajda. Ősvilág. — Kempclen sakkjáts 
gépeinek titka. — Kazinczy G. Két éj Rómában. — Napóleon és Washington. Brougham után. 
Ferenczy István szobrász-művei. — K, Horváth István. Erdélyi szózat a két ^nagyar haza en 
sűlése 8 Magyi^országnak a Részekhez joga iránt — A londoni játékszínek. — Eey kis szeronc^étlei 
ség. Franczia novella. — Naey Elek. Egy jelenet korunkból. Elbeszélés. — F á b i á n G. Az arí!4 
cratiáról. — K a z i n c z y G. A vén hegedűs. — Horváth Mihály. Szükség és szabadság a f31 
életben. — Költemények Alpár, Beöthy Zs., Borkúti^ Csaba, Erdélyi János, Gaál József, Győri » 
niel, Kriza János. Lugossy, Matisz Pál, Pap Endre, Sárosy Gyula, Spetykó Gáspár, Sujánszky A., Szál 
István, Terray Károly, Vachott Sándor és Vörösmartytól. <85a h.) 

1889. L félév. Szenczy I. Föld és emberiség. — Kúthy Lajos. A színésznő. Novella. — War^ 
János. Elvtévedési eredmények kimutatása «További sürgetés a Hegelismus tárgyában* írójának.^ 
Peregriny Elek. A gyermekek aluszékonyságáról mint az oktatás fő akadályáról. — B e ö t li 
Zs. A sirásó. Novella. — Baksay Dániel. Eszmék a pártról, különösen az írói pártról. — Tre 
ter György. Viktor. Novella. — Nagy Károly. A magyarországi mértékek. — Fábián Gábo 
Az esküttszék. — Szenczy Imre. China jövője. — Brassai. A fűvész örömei. — W a r g a J| 
n o s. A szabadság. — Kúthy Lajos. A száműzött. Novella. — Sárváry Ferenc z. Az uj űriw 
törvényekről. — Halál egy botlás miatt* Novella. — Schneller. A philosophia és történetírás öfsxi 
hasonlítva; Ford. Nagy Elek. — Perzsia és a perzsák leguiabb tuaósításolc után. — Szontsf 
Gusztáv. Kisfaludy Károly munkálkodása eriticai irányáról. — Erdély természeti, ipar s kereskedc 

. tekintetben. -^Kútl^y Lajos. Végrendelet Novella. — Soult — Viráfffy Antal. Paradoxon 
magyar színészet ügyében. — Fábián. A honszeretet. — Garády. Vadkan-vadászát lándaával. - 
• A vétkekről s orvoslatukról. — Lugossy. Grízei. Angol novella. — J. Ja n i ni Daguerre fényképei. - 
Kuihy Lajos. Egy éi a fővárosban. — Nagy T. Honi utazás levéltöredékekben. — Machik h 
zsef. Domentco titka. Olasz novella. — A párisi újság-hivatalok. — Aclae. Elt>eszélés. — Horvát 
Mihály. Gondolatok a történetírás theoriájából. — Sárváry F. A viláffos örökösödés iránti 18S 

• lé. tcz.-rol. ~ A lelenczházak. -r- Burgott Ferencz kalandjai. Angol novella. — Kazinczy G. < 
Aranczia nemzetiség. — KúthyL.ajos. A szerelemféltő. — Horváth Mihály. Vázolatok a nu 

. gyár. nópíséff történetéből a török uraság korszakában. — F á n c s y. Színpadi szabadság' Angliában. - 
^oftész Ján.os. Erkölcsi műveltség, —^ T. L.Az ansol literatura kifejlésének vázlata Qhaucer id^j 

, óta, — Nagy t-lek. Az okos nagynéni. — Gorovélstv. Linz-gmundeni vasút s a magyar vas-é 
vizútak. — U. a. Lipzi hangverseny.":— Vajda. A tengerek. — A pesti m. pzihigazgató. választniin 
és az Ath^naeum. — Gátyistv. Viz-szabályozási eszméletek és észrevétélek. -7-B. Apor Káról] 
A Vesta szűz. Novella. — Tóth Lőrincz. Kisajátítási törvények. — Vonza. A'hatos száiQ.Anirt 
novella. — S z e r é n y i. Hariequin és Policbininell. Novella. — JerneyJános. Eey Szibériába szán 
űzött magyar kalandjai. — Vachott Imre. Ole Bull Pesten. — K a z i,n c z y G. Egy. elvesztett let 

— Fá,bián.'A jog eszméjéről. —; Peregriny. Az iskola czélja. — Hu'go V. Tribotilef Ford. Ka 
zinczy G. — Szerem lei Gábor. Az uj philosophia szeileitivilági fejlejében. — Zorán Vi Sara« 
.„'PjCét^r) M .w év hajmala. Téli i^yll. — ü. a: A. haza- — Bösz^r mé nyi . PáL Bo^rdoii lovai 
NoyiiU^ ^.B/i ed ^ lvi.d cl Eszmébe 4Z. idómi.s anyaKÍ művelődés égybeköiéséről .a tanításban.' 
Kfiv^é^ny Z 8 i g |h. Károlyfehérvár^ — 5?i E. A gorombaság. — Sz. E. AXJ5-.CP''daktikótí.)*7-: A ke 

i sziaesz. NpJre^a, — Z^Siijiko István. 4»y.^z^ a, Káíónaáyitásról. — .Fábián G. Kis éVi^íiy — " 
«eíek: — KazinczylatVán. Férj és nő. — K ö 1 1 e ni é n y é k Ajtai Gyula, *Alpár, Ary, Béötl nem 
ithyZí. Digitized by Google í^fiíT- Athenaeum. , 133. , Athenaeuiö. BérczhaTÍ, Bizó, Csaba, Erdélyi, Geduly Tivadar, Győri Dániel, Holló. Keresztury J., Krizá^ K^n, Laky, 
Laszlavik Károly, Lugossy, Matisz FÁ\, Ormós László, Pápp Endre. HisluS Ignác, SárosV Gy., Sédy, 
Sujánszky, Szabó József, Szókács, Tiszamclléky, Vachott Sftndor, Veress József; Vörös Eszter,' Vörös- 
marty és névtelenektől. -^ Vegyes közlemények. (864 h.) 
n félév. Tóth LÖTincz. Békebiróságok. — Jelenések Vörösmartynak «Az áldozat, c. színművéből. 

— Schiller emléke. — Zengedy István. Magyar nyelv körül. — Berecz Károly. A vaszkok nép- 
költészete. — Vajda. Kun-fu-cse. — Molitorisz Adolf. A nagy Kirgiz-csorda. — P u 1 s z k y F. 
Ejzmék Magyarország történeteinek philosophiájához. — Vajda. Úti naplómból. — Lagossy J. 
Függelék á fogházjavitási tárgyhoz. — Nagyig n^ Benita. Novella. — Farkas S. Angolortzág sze- 
rencsés állapotía. — Physiognomica. — G a á 1. Ocséra uram, házasodjék meg. Novella. — H u n- 
falvi. Drezdai levelek. — Fábián G. A törvénytudó szellemről. -- K a z i n c z y G. Zarándoksá^ 
köDyvei. — Tisztelet a tudósoknak. Anecdot ' — A vádlás. Franczia novella. — Sárváry Fe- 
rencz. Az arányosságról szóló 18S6. 12. tcz. — Garády. Kincs nemtője. Elbeszélés. — Lisbert. 
Olasz novella. — Nagy Ign. A padlásszobácskában. — Pulszky F. Irán és Turan. — A zultán- 
család, :< ministerek és más nagyok Törökországban. — Kis János. Félelem és merészség. — Bá- 
rányi Sándor. A szekrényke. Angol novella. — U. a. Az eljegyzettek hídja. Olasz novella. — Kii 
János. Az emlékező tehetség hasznai. — Fogarasi János. Az ősiségrol. — A bakui szent szűz. 
-Lukács Lajos. Szótlan szerelem. — Szalay László. Uti naplómból. — Ferenczy István 
szobráazmövei. — 2. A pásztorleány. — Szontagh Gusztáv. Nagy-Szálok a a Tátra. — Ovenson 
Mária. Angol novella. — Mutatv. Merkúr Vid c. eloeszélésből. — Kis János. A remény kertje. Alle- 
gória. — Szemere B Utazásom naplójából. — Sz. E. Goethe. — A 'pantheon kúpja. — Kazinczy 
Gábor. Aesthctikai vizsgálatok töredékei história, tudomány és művészet fölött — Böszörmé- 
ny i. IV. Henrik első szerelme. Novella. — Peregriny Elek. Sokrates tanítás módjáról. — Foga- 
rasi. Előeszmék a jogphilosophiához. — A basa cskflje. — Taubner Károly. Párhuzam Aristote- 
les es Hegel köztt. — Mutatvány Shakspeare Július Caesarja fordításából. — Kazinczy G. Az ár- 
nyak. — Egressy Gábor. Hamlet ismertetése. — B, Barkóczy Ferenc z. Kövesűlt szemek. — 
Garády. A császár cocardája. — Horváth Mihály. Európa belviszonyai a franczia forradalom 
idejétől fogva. — Kazinczy Gábor. Egészségére. Franczia novella. — Ga a 1. A két hajós. No- 
Tília. — F á b i á n G. Kivándorlás Éiszakamerikába. — Barényi Sándor. 1. Sándor czár életrajza. 

— A népek viszonyos hatása egymásra. — Lukács Móricz. Töredék lord Byron Káinjából. — 
Irinyi. A konyán tó. — Kettős bűnsúly. Franczia novella. — Losy Pál. A lelki tehetségek viszo- 
nyairól. — A b a V á r i. II. Rákóczi György váradi kapitánynyá iktatása 1640. — Kazinczy Gá- 
nor. Hol telelnek a rákok? Orosz történet. — Felszóhtás a honi szobrászat ügyében. ~ Boyle Nóra. 
Irlandi történet. — P. Horváth Lázár. Levéltöredékek. — Költemények Adorjány, Beöthy 
Za, Barényi, Erdélyi, Gaal, Garay, Hegyali, Risko Ignác, Sárosy, Sujánszky és Szabó Istvántól. — Ve- 
eyes közleménvek. (820 1. es 1 lev.) 

ím. l félév. Kéri. Haladás és tespedés. — Nagy Ign. Vért vérért. — Böszörményi P. A mos- 
tani daljátékokról. — Horváth Mihály. Vázlatok a ma^ar népiség történetéből. (Folyt) — Liszt 

— Fábián, v/szinteség és képmutatás. — Fábián. Az éiszakamerikai nép munkás voltáról-— Já- 
sza y Pál. Nyelvtudományi kalászok a mttncheni kódexből. — Kazinczy István. A v ágytársnS 
Fogarasi. Előeszmék a jogphilosophiához. — Berkv Bana. Pécs és két színháza. — Kazinczy 
G. Gondviselés. Elbeszélés. — B a r é n y i. A kél kép. Novella. — Kossovics Károly. A birói ha- 
lalomról. — Kis János. Ki boldog ? — Ivanovics. A szeszes italokról. — Nyáry Pál. A honi 
szobrászat flgvébcn. Barényi. Elvira. Novella. — Aranyossy. Felfordult világ. Elbeszélés. — 
Vajda. A néptömeg polgári élete. — Váczy Lajos. Mélai ebe. — Briedl Fidél. A szavazatról. 

— Tollagi Jónás. Színjáték és opera. — Kemény Zs. Mutatv. 'Izabella királyné és a remete* 
c. regényből. — Holecz András. Egy érdekes kérdés az úrbéri szabálvozat tárgyában. — K a z i n- 
f zy G. Szeretet — Chclonis. — A szőke hajfürtök. Franczia novella. — Népegység Magyarországban. 

— Abd el Káder. — P. H o r v á l h L. Az unalmas. — Kéri. Franczia literatúra s polgároeúlas. — 
Korányi. A magyar színészet évlapjaiból. — Garády. A hű követ Novella. — U g o d. A tudo- 
mányok becse. — Garay J. A koszorútlan koszorús. Novella. — Benczúr János. A geológia. — 
Kislalady-társaság finnepe Debreczenben. — Rózsa és vérpad. Novella. — Horváth, Mihály. Ipar 
^ kereslcedés. — Walther László. Érdekes levél. — Henszlmann Imre* Altalános nézetek 
az egyiptusi művészetekről. — Liszt Fercncz. — Hunfalvi. Rhapsodiák. — Az írók mint kormány- 
férfiak. — Jás-». ay Pál. Nyelvtudományi kalászok. — P. Horváth L. Gyengesége egy erős lélek- 
nek. — A növény s az ember. — Székács József. A pesti evangelicum gymnasium. — Első sze- 
relem. Franczia novella. — Vajda. Az elfoglalásokról a XIX. században. ^ Kis János. Tanács az 
elméncz íróknak. — Fogarasi. Váltójogi előfogalmak. — Garay J. A troubadour szíve. — Ka- 
tona Géza. Ember és nemzet különböző égalj alatt, szellemi s testi jellemeiben. — Gabányi. 
Dráma és opera. — P. Horváth L. Az ephesusi höl^. — Berecz Károly. O'Connell. — Csé- 
csiimre. A fénysugár polárisatioja. — Életbölcseségi töredékek. — Nagy Ign. A színmű. Novella. 

— Katona Géza. A szépségek szűlO hona. Herder szellemében. — BriedlFidél. Emberismeret 

— Jenő. Az özvegy istenítélete. — Kis János. A tudományokról. — Henszlmann llmre. A 
bécsi műkiállítás 1840-ben. — P. Horváth L. Levelek Emiliához. — Vachot Imre. Levél a mű- 
részét érdekében. —Vajda. Madarászati kirándulás a Tiszához. — Caesar. Novella. — Briedl F. 
A természet mint temploma az istenségek. — Csoma Mihály. Horatius és oktató költeményei. 

— I T a n i c 8. A h. m. vásárhelyi álomjáró. — Kettős gyógyulás. Novella. — Henszlmann Imre. 
Hogyan lehet korunkban régi műtárgyakat előadni? — Hunfalvi. Bölcs Lokman meséi. —Va- 
chott S. Levél Irmához. — U g o d. Históriai nézete a középkori Európának alkotmányi tekintetben. 

— Franklin erkölcsi leveleiből. — Vachott Imre. Altalános nézetek a bpesti műkiállítás fölött 

— B. Barkóczy Ferenc z. Desdicado. Novella. — Szeremlci Gábor. Nevelési mechanismua 
a kor philotophiája szempontjából. — Katona G. Az Önálló ember. — C s e b b i. Az igazság. Indus 
niese. — Költemények Beöthy Zs., Császár, Csongor, Erdélyi, Ete, Garay J., Hory Farkas, Kovács 
Antal, Kriza, Kúthy L., Lisznyay K., Nagy Imre, Perlaky Gábor. Riskó Iznác, Sárosy, Szemere Mik- 
lós, Szakái Lajos, Szilágyi István, Vachott Sándor, Vidor Emil és Zorányitól. — Vegyes közlemények. 
i«8 L és 1 lev.) 

n. félév. Fabriczy Sam. Egy tekintet a kettős karaarai rendszerre. — A kegyencz. Novella. — Hun- 
fajvi. Rhapsodiák. Katona G. A testvéri szeretet Parabola.— A tallér Novella.— Steinacker 
G. Házi leányneveléefink állapotjáról, s annak a köz leányneveléshezi viszonyáról. — Szenvey. A 
poUtechnicai iskola Parisban. — B. Barkóczy F. A dugárusok. Novella. — Katona O. Magyar- Digitized by Google Alhenaeum. 134 Athenaeum. 

ország égalja jó, de még jobbá váHoa^teiluUó. — G a r a y J. Kirándulác Nyitra Tinegyének alsó réexébe 

— Napóleon vé^rája. — KathyLajos. Blátkaáldozat — Bölcs Lokman meséi. — Pulszky F 
Népmomlák. — Barthos J. A két barát Novella. — Fáy A. Hazánk nőnevelésének, nőnevelés 
alapintézeiei javításának elméleti s gyakorlati alapfogalmai. — Teremtő s előadó mfivéssek. — Ga 
rády. A falusi hangász. Novella. — Ugod. Voltaire mint történeUró. — Csfiszár F. Az IMO. 12 
tvc. 1. r. 64. §. felvilágositása. — Tátrai levelek. — Vajda. A magyar és ozmán-tőrök nyelv ősszeha 
sonlitva egymás között és a nyuioti nyelvekkel. — Vachott J Észrevételek a Mátyás-szobor ter 
vezetére. — A Kelet fOrdő-divatai. — Mutatvány Nagy Ign. «Napjaink» c. regényéből. — JászayP 
Laszlóffy Pál követségjárása I. Rákówy György fefedelemhez. — A divat — Ug o d. IV. Henrik se} 
tései. — Briedl Fidél. A népiskola jótékony hatása az ország és polgárai boldogságára. — Mu 
tatv. Wildner « Hiteltörvények* c. munkiyából. — A korz boszúja. — Hetényi János. A nőnea 
emancipatiója a kereszténység által. — Kemény Zs. Az országgyűlés. — Balzac. — Briedl F. Ja 
cotot tanításmódja. — Franczia és német tragoediák. — Bog, a halász. Novella. — Kért Természet 
és történeti jog. — A korona. Cambaceres emlékirataiból. — Gr. V a y D á n i e 1. Hamilton Sándor. - 
G a r á d y. Daguerréotyp a háremben. Novella. — Wildner. Egy két szó az óvásról. — U g o d. Le» 
sing. — Török János. A földmivelés akadályairól s azok elhárításáról Magyarorszásban. — Sí 
Just' lámpája. — Kliegel betűosztó s rakó gépei. — Jósika M. A puszta. — Kat«na Géza. Pró 
bajárulat a mágnesálom elméletének fejtegetéséhez. — M é r i m é P. Colomba. — Uwarow em 
lékbeszéde Goethe felett — Jerney János. Ujabb nyomozások az egervölgyi franczia gyurmatok 
ról. — Losy Pál. Élet és halál. — Egresy G. Végszavam a dráma ellenségeihez. — T o cq u e 
ville. A többség zsarnoksága. — Vajda. A csatornákrót — Tarczy Lajos. A költészet s kttlö 
nösen a dráma becse. — V é b e r. A csatornázásról. — Briedl F. A tanulók nyilvános próbatételé 
nek fontossása és czéljai. — Válts fel. Novella. — E. 1 1 1 é s P. A józan philosophia miért nem iaU 
utat az elmékbe általánosabban. — Jósika M. Palazzo ducale. — Párbeszéd a mérlegrőt — K51 
tömények Adorján, Alpár, Beöthy Zs.. Csongor, Erdélyi, Garay, Jakab Elek, Jalzsa, Kéri, Kulh] 
Lajos, Lakner, Lisznyav, Nagy Imre, Pájer Antal, Riskó Ignác, Rutkay Emil. Sárosy Gyula, Szflci 
Dániel, Tóth Lőrinc, Uiházy, Vachott S., Vidor Emil, Vörösmarty és Zorányi. — Vegyes közlemények 

IWl. L félév. Kéry. Nyilt és titkos szavazás. — Eördegh István. Camoens. Novella. — Szűci 
István. Töredék egy utazó naplójából. — Dickens. Egy It Károly korabeli, fogházban Ulilt vat 
lástétel. — K tt t h y Lajos. Az őrangyal. — U. a. Literatúrai párlemberek ismertetéséül. — S t e í o- 
acker Gusztáv. Nőnevelés s nőnevelő intézetek. — Bertha Sándo. r. Egy pillantás az ISSa 
országgyűlésre. — FeketeSoma. Német és franczia színpad. — P i r y. Ányos sírjánál. — Jegyze- 
tek Hetényinek «A nőnem emancipatiója a kereszténység 41tal» ez. értekezésére. — Egy híján huszou- 
egy. Anekdot — BarkóczyMíhály. Eliza. Novella. — Kossovich Károly Vallatások. - 
M'o Inár Sándor. Az álarczos tánczmulatság. Novella. — B u 1 w e r. A közvélemény. Ford. Fábián 

— Tóth Lőrinc z. A jobbágyi terhek megváltásáról. — Bölcs Lokman meséi. — Mancini Mária 
-- B 1 o c h M. Felszólítás, egy magyar-zsidó tanítókat képző intézet ügyében. — Házi boldogsá| 
Életkép. — Hetényi János. Az egyezményes rendszerről. — A vizkeres/.ti ünnep. Novella H 
S c h e d e 1 F. Venelin, s a moszkai tör*énet-iskola. — H á b o r y. Goethe és Schiller. — G a r á d r 
Az örökös Német novella. — Vachot í. Töredék-gondolatok a világ-költészetről. — M c r y. Napo- 
poleon anyja. — Szalay Ajital. Magyar kápolna Aachenben. — HunfalviJ. A forrás nemto^ 
Angol legenda. — Hugó V. Ötletek. Ford. Kazinczy G — Bri edl F. Mint hat üdvösen a népis^ 
kóla az ember házi boldogságára? — Nagy Károly. Magyar égteke. — Horváth M. A népérde^ 
kek kifejtése honunkban. — W. I r v i n g. Az elvérzett szív. Ford. Szenvey. — Nagy Ign. Tekintei 
tes ur és üa. — - Pulszky F. Élet és művészet — Középponti müiparegycsOlet — Mólnál 
Sándor. A szláv népek. — Olga. Orosz novella. — K Tóth Kálmán. Moses kora. — Szenvey 
A jósnő. Rajzkép Napóleon életebői. — Reguly Antal magyar utazó éjszakon. — Barthos Jánoí 
Az élő csoda. Novella — Haraszthy János. Kelet es nyugat. — Vandrák András. Aj 
eperjesi magyar társaság dolgában. — Egresy Gábor. Utóhangok a színészek évdija fölötti raj 
jókra. — Tóth Lőrinc z. Eszmék a hütlenségi vétkekről. — Lostor Mari. Angol novella. — Kan] 
csalok a m. acaderaia elÖtt. — G a rády. A félreismerlek. Novella. — Bri ed 1 F. A tanító hivatai 
kezdetl^ni szükségesebb tulajdonai. — Fábián. írók és korunk kölcsönös hatása. — Veress Jó- 
zsef. Öröm és fájdalom. — Ferney — Voltaire. Franczia utazótól. — Fogarasi J. Egy küireidí jog 
tudós a magyar váltójogról és Wildner comraen tárjárói mikéntitél? — Fábián. Reformatió. -^ 
S z e n V e y. A nő. — E m i 1 f y 1 1 v ér. A népképviselő. — Pulszky Ferenc z. Klieeel. az ni 
Guttenb.erg. — Vachott Imre. Természet és vallás befolyása az egyetemi polnárodás fejletére. -^ 
Gaál. Eji lovasok. Novella. — Kossuth. Játékszíni dolgok. — Garam völgyi. Pükler-Muskai 
berezeg. — Dumas. A grandé chartreusi sirásó.— Széki Ferenz. Különös poígárodási mód Besfl 
arábiában. — Szeremlei Gábor. Bevezetés az uj philosophiába. — Remellay G. A kór vité* 

— Ipolytáji. A külföldi egyetemek ügyében — Briedl F. A közjólét neraelly elveiről. — Kő 
V á r y L. Fiducia. Novella. — Szontagh G. Csaplovicsiana. — Vachot 1. Művészeink, kAlönösei 
vándorszínészeink martyrsága. — Tognio Lajo s. Gyógy víztani aphorismák. — Egressy Gábov 
Színészetünk ügyében. — Ugod. Böriönttgy. — Briedl F. Gondolattöredékek a tanítás és tanítói 
köréből. — Hunfalvi J. Napóleon bemenetele Moszkvába. — Néhány szó e nemzeti színház ügyé 
ben. — Nagy Antal A két nőtestvér. Novella. — K. Tóth M. A rationalismus és supernaturaíw 
mus ügvcben. — Briedl F. A gondolkodás szabadság világtörténeti korszakai. — Szem ere Pál 
Mű és elv. — Kocsi SS. Nép szava isten szava. Parabola. — Szatócs. Költőink és a várnai csati 

— Gaál. Egy emberbarát kínszenvedései. Novella. — Bajza. Kliegel gépei üryében. — Kún Ti 
más. A természettudomány mint mívelődés eszköze. — Remellay G. Beké Pál hatalma. Ntfvell 

— Vajda. Az úszás elmélete. — Szőllősi Balázs. A becstelen ilesröt — A ouakkerek imaházábfli 

— Könyvismertetések. — Költemények Adorján, Beöthy Zs., Erdélyi J., Gaaf, Garay, Kecsey, RS 
menár. Keszthelyi, Matisz Pál, Riskó Ign., Sárosi. Szakáll Lajos, Szatócs, Szemere Miklós. Tárkán) 
Tomka Kálmán és Mihály, Vachott S., Veszprémfy, Vida, Vidor, Vörösmarty cs névtelenektől. —•Vegyf 
közlemények. (1228 h. és 2 lev.) 

n. félév. Henszlmann l. Műegyesületek. — Gaál. A rémszekér. Novella. — Vachot I. Néhány po 
a történetírás életkérdései közül. — Losy Pál. Életmüvezct és nedvforgás. — Fogarasi. Nyelr" 
szeti apróságok. — Corday gyermeke. Franczia novella. — Egressy G. Szinészeti stúdiumok. — 
ág. hitv. papok tudományos élete. — ,Briedl F. Gondolattöredékck a tanítók és tanítás köréből. 
Kemenczy Márton. A nemes. — Ázsia kereskedési tekintetben. — K. Tóth Kálmán. A thuf 
ismertetése. — Alom ts valóság. Német novella. — Vachot l. Magyar nyelv életrajza. Legrég Googi Digitized by VjiJiJV<lC Athenaeum. 185 Athenaeum. 

iáSkiSl korunkig. — E«y vita Mnrat és Davoost kCzött. — Károlyi István* Cousin. ~ Húnfalvy 
Pál. Emlékezés Késmárkra. — Szenvey. A calamb-posta. Novella. — A veszedelmes menyasszo- 
nyok. Német novella. — Ugod. As. eskadts^ék Angliában. — Literati Nemes Sámuel s a közel lecré- 
gibb maryar naptár. — Szkntka Candid. A kaukázusi nemzetekről, kQlflnOsen az ebsey v. ebediek 
népéről es cserkeszekről s ezek vidékéről. ~ A kriváni emlék. — -Remellav Gusztáv. Szolnok vi- 
déke. — A magyar olvasók 18él-ben. — Kéri. Délamerika az utolsó évtizedben. — Remellay G. 
TSrvényhalom. Tiszavidéki néprege. — Szinházi dialóg s némi kérdések. — Barthos János. Aszó 
ros út. Novella. ~ Steinacker G. Mire kell leányainkat nevelni s neveltetni? — Peregriny 
Elek. Hnmanisrous, realismus. — Udvar és kert kozOtt Franczía novella.— Garádv. Claudina. 
Olasz novella. — Kéri. Norvéda alkotmánya. — Zsoldos I. A mafyar váltótőrvény vázlata táblák- 
ban. — Ormós László. Embernagyság. — A kép. Novella. — Valda. A természettudományok be- 
folyása az emberre s a köztársaságról. — A becsflletdij. Novella. — Arvay Gergelv. Velencze nem- 
zeti flnnepe. — Eckstein Adolf. Azriel és Peri. — De Sergv marguisnő szomorú kimúlta. — Hra- 
bovszky D. Szóbirálat. Jellem. — Nagy Ign. Nincs boszorkány. Novella. — Briedl F. Az ember 
testi, lelki és szellemi tehetségeivel. — A szliácsi fftrdő. — A bárom virágpiacz. Fanczia novella. — 
Tóth Lőrncz. A becsteleníto bQntetésekről* — JeanPaul. Hadizenet a had ellen. — Vachot 1. 
Nemzeti és társas tánczok. tánczzenénk és öltözetünk flgyében. — Fekete Soma. Ujabb felvilágo- 
sitások Shakespeare életéről és költeményeiről. — A fekete és szőke hajfürt. Franczia novella. — Ga- 
rády. Az égszinO dominó. Angol novella. — Kemenczy Márton. A polgár. — Károlyi Sá- 
muel. A vidámlét mestersége. — Rotteck. a forradalmi oppozitio. Ford. Gabányi. — Cosa rara. 
Olasz novella. — Nagy Antal. A szent történettan jelleme. — Vachot I. Róma és aromán népfaj. 
Remellay G. Néhány szó a dolgozó házakról. — Kemenczy Márton. Az flgyvéd. ^ Molitórisz 
Ad. Növényország Délamerikában.— Lak ner Sánd.or. A nászkoszorú. Novella. — Garády. Férfiak 
remeke. Anekdota. — K é ri. A jelenkor társas élete. — A porkoláb. Novella. — Irinyi József. 
Ész és sziv. — Halottak ünnepe Rómában. — Mezriczky Péter. A becstelenitésről. — A két 
paripa. Novella. — Adatok az austr. birodalom ipar-statisticájához. — A játékos. Franczia történet. 

— Steinacker G. Női tanitó s tanuló könyvekről. L.a u k a G. Az eltépett koszorú. Novella. — 
A török nő. Novella. — W e b e r. BQntető-politikai nézetek. — A nők helyzete Indiában. — Könvv- 
ismereteiések. — Költemények Adorján, Beöthy Zs., Csapó Pál, Erdélyi, Fekete, Garay J., Holló, 
Kecsei Mihály, Király Károly, Lanka, Lisznyay, Literati János, Matisz László, Pajor István, Szelestey 
László, Szemere Miklós," Tompa Mihály, Vachot Sándor, Viktor Emil, Vitkovics M. és névtelenektől. 

— Vegyes közlemények. (1268 és 6 h.) 

18é2. I. félév. SzontaghG. A német szemlélődő philosophia berlini táborozása. — Lakner S. 
Hölgyerény. Beszélyke. — A képterem. Angol beszély.— Berecz K. A megtámadás. Egy matróz nap- 
lójából. — SchoepfAuguszt A föld élete, népnyavalyák, emberiség s gnrógyászat, egymáshozi 
viszonyaikban. — Reguly Antal ujabb levelei. — Irinyi József. Helyhatóság. — Zaj.tay. Buda- 
pesti élet : Az orvosnövendék. A sírásó. Esti séta. Állatvilági mozgalmak. A varrólyány. Allatok köz- 
ryfllése. A mészáros. A házi űr. Zöld mulatság. — Egressy G. Coríolan Shakspear-től. — Nagy 
Ign. Bűn és bűnhődés. Beszélyke. — PulszkyF. A becsületszó. Valóság és költemény. — Károlyi 
S á m u e I. Polit rendszabályok a részegesek ellen. — Tóth Lőrinc z. Ellennézetek Weber bün- 
tetőpont, nézeteihez. — Remellay G. Nőhfíség. — Jean Paul. A stílusról. — Andrássy Zsig- 
mond néhány levele. — Károlyi Sándor. A tengeri rabló. — Vécsei József. Mutatv. egy 
legújabb divat szerinti logicából — Rotteck. A spártai nők. — Remellay G. Zsoicza. Oláh nép- 
rege. — Kovách László. A váltóflzlet. — Alt Móricz. Véralkatok. — Gurdélyi Endre. 
Nero-eladó kép. Beszély. — Szebeklébi. Szinészeti dolgokról. — William boldogsága. Beszély. — 
Tocqueville. Mint tudja használni a vallás a democrata ösztönöket az egyesült statusokban. Ford. 
Fábián. — Nagyipnácz. A pogány esküje. — Garády. Egy őrült kézirata. — Kiko Károly. 
Trencsin megye, tekintettel a, benne előforduló gyógyvizekre. — Berecz Károly. A két viráff. Be- 
szélyke. — Remellay G. Arviz előtt s árviz után — A fekete fátyol. Angol beszély. — A nárom 
utazó Keleti beszélyke. — Mezriczky Péter. Az özvegy-jogról. — Á 1 d o r. Laura. Beszély. — 
Je rney János. Közlemények a IV. Béla korabeli ismeretlen rézpénzekről. — Vachot I. Előké- 
születek és segédforrások az uj magyar korszak történetének Írásához. — Gurdélyi Endre. A 
creol nő szerelme. — Matuskovich József. A magyar iskola-könyvek ügyében. — H u n f a 1 v i 
Pál. Thukydides. — AltMóricz Látogatás. — Ninon egyetlen szerelme. — Ocskovszky Pe- 
ren ez. Roma művészi tekintetben. — Tocqueville. A most fejlődő politicai világ főbb arczvo- 
násai. Ford. Fábián. — B r i e d 1 F. Mikép ébresztheti fel s táplálhatja silcercsen a néptanító neven- 
dékeinek kebelében a tiszta honszeretetet? — Szenvey. A listai virágárusnő — Lakner Sándor. 
Az élő halott Beszély. — Remellay G. Rév-Komárom. — Tóth Lőrinc z. Ügyvédi szó a jogsé- 
relemről erőtlenitö pörökbeni felpörösségre megkívántató ősisépről. — Halottrablás. Angol kaland. — 
Az Ararát leomlása. — Fábián. Uj telep képe Éjszakamerikában. — U. a. A catholicismus gyarapo- 
dása az egyesült statusokban. — A dugárus. Franczia kaland. — Szaláncz. Beszély. — Néry Pál. 
Paralipomena.— BriedI F. Párhuzam az újoncz és régi tanitó között. —Berecz K.Mária. Olasz 
beszély. BriedI h. A siketnéma-intézetcktől, tekintetteía növendékek jövendő állapotjára. — P apph- 
lakhy. Mémoires d'Amourettc, v. dicsérő irat Amourette ölebről — Garády. Oran. — S Pataky 
P. Voldemár. — A tátrai-nagy száloki fürdő, összehasonlítva Graefenberggel. — Az ember legbecsesebb 
sajátja. Keleti rege. — Hirschfeld Fülöp. Szemle az eddig megjelent héber-magyar munkák fölött. 

— Hunfalvi J. A kísértetektől elragadott sirásó története. — Ugod. A franczia nagy forradalom 
tőrténetiróiról, különösen Kuchholz Napóleoniról. — Rousseau J. Jakab* — így fizet a világ. Keleti 
beszély. — Pappjános. Nézetek a philosophia fogalma- s ágairól — Ivanovics. A homoeopathia 
ügyében. — Hunfalvi J. Töredék egy nő naplójából. — Irinyi J. Napló-töredékek — Re mellay 
és Prélik. A cserkesz vendége. Beszély. — Mezriczky P. Ncmelly törvények pontosabb végrehaj- 
tása és módosításáról. — Tyúkod y. Róka ur* kalandjai. — Az áldozat. Olasz beszély. — Horváth 
Mihály. IL Endre király. — VállasAntal. Ez évi napfogyatkozás jul. 8-ikán.— A falu büszkesége. 
Beszély. — Az ősiségről. — Berecz K Utazási képek Nfagyarhonban.— Varga A g. A természettud. 
társulat kirándulása a budai hegyekre. — Lipta Tündérrege. — Könyvismertetések. — Költemé- 
nyek Ach Károly, Adorján, Beöthy Zs. Császár, Eördögh Istviin, Gaal, Garay, Király K., Lakner S., 
Petrovics S., Rutkay Emil, Sárosy, Szalkay Máté, Tompa, Vachot Sándor, Vidor Emil és Vörösmarty- 
től. — Vegyes kölemények. (1242 és 6 h.) 

U. félév. Vörösmarty. A színházi drámajutalomról. — A veszedelmes asztal. Beszély. — Terray 
Káró 1 y. Vázlata Schelling pbilosophiájának s valami nevelésünk ügyében. — Megbüntetett ' pajkos^ Digitized by Google Attíenateum. 136 Ats. ság. Beszély. — Irinyi János. A vegytan mint vezércsillag a történettudományban. — Zajtay. 
Budapesti élet. — A paraszt bölcs — Utazás Triesztig. Nóvák Károlytól. — Ivanovics. A viz- 
gyógymódról. — Nagy Ignácz. Hajnácskő. — Ocskovszky Ferencz. A római katakombák. — 
Sárvári Ferencz. A magyar jobbágyság. — Terray K. Paedagogiai töredékek. — Irinyi Jánoü. 
A fényirat baladása. — Sztics István. Vázolatok az észtani jogtörténetrajz köréből. — LaknerS. 
A nagyravágyó leány. — Ercsi Pál. — Túrmező. — Garády. Uj csiliagtan. — Anyai áldás. Be&zély. 

— Alt Mor.icz. A stilista. — Károlyi S. A kakas sáncza. Monda. — Garády. A saint-porti világ- 
talan. — Tynkody. Kos ur szívbajai. — Figyelmeztetés bányászati műszavak iránt. — RemellayG. 
Bella. — Garády. A jó barát. — Szalka'y Máté. Tyukody uram borzasztó éjszakája. — Hűség és 
halál. Beszély. — Remellay G. Serbia 1837 óta. — Beöthy Zs. Monarchiái elvek és reformok. — 
Húnfalvy P. A bűnbánó. — Sz— i Sándor. Az arczkép. Beszély. — Hetényi J A balkézi házas- 
ság ismertetése. — Lemouton Emili a. Jótét helyébe jót várj. — Megyeri Károly színész. — Bajza. 
Shakespeare, franczia színművek s az Athenaeum. — Könyvismertetések. — Költemények Adorján, 
Barna Ignácz, Beöthy Zs., Berecz K., Császár, Gyulay P.. Kalóz, Lauka, Nagy Ign., Petőfi S., Sze- 
mere M., Tarkányi, Tompa M., Vachot S., Vidor Emil és Vörösmartytól. — Vegyes közlemények. 
(620 és é h.) 

1843. I. köt. Gaál' Eugénia. Beszély. — Lukács Móric. Néhány szó a socialismusról. — Jósika M. 
Szamosujvóri gytilés. — Zajlay. A tisztviselők. Életkép. — Szilálgy. A magyar tánczról. — A tolnai 
kisdedóvó-képzo intézet. — Dózsa D. A nagy orr. Beszélyke. — Schedel F. Szépirodalmunk állapot- 
iáról 8 néhány jámbor óhajtás. — Irinyi József. Naplótöredék. — Schedel F. Könyvtárakról. — 
Remei 1 a y G. Elisa de Gastro. — Tóth Lőrinc z. München — Találkozás a tölgy alatt. Angol 
beszély. Baiza. Nyelvtlnk míveltetetéséröl. — Nagy Ign Özvegy és arszlán — Peláthy István. 
Még. egy szó igénytelen tervem iránt egy nő-egyesQletröl. — Császár. A játékos. Beszély — F á y 
A. Alomlátás. — Az arany bányák. Olasz beszély. — Horváth M. Corvin Mátyás. Péter Károly, 
Júlia. Beszély. — Zschokke. Az ember szellemi fejlődése s mívelödése lépcsői. Ford. Osváth Lajo^. 

— Lakner Sándor. Az elevenholt. Német beszély. — Beöthy Zs. Rossini Othelloja. Olasz be- 
szélyke. — Deregnyei. Hatezer éves harczok. — Fogarasi J. Vezérelvek a nyelvmivelésben. — 
Tihamér. Kétszeres boszú. — Költemények Vörösmarty, Vachot S., Király Károly, Vidor 
Emil, Petőfi S., Adorián B., Szemere M., Kalóz. Tompa, Gyalu Pál, Szelestey L., Lakner S., Zajtay, 
Lisznyay, Lauka, Pilisi Zárka, Kozák Zsigmond, Pajor István és Samarjay Károlytól — Könyvismer- 
tetések és vegyes közlemények. (584 1.) 

II. köt. Tóth Lőrinc z. Angol börtönök s a pentonvillei minta-fogház. — Warga János. Oktatáf^- 
tani nézetek. — Beöthy Z s. Owen észhitrendszere. — Molitorisz Adolf. Jurisich Miklós le- 
vele 1532-ben. — B r i e d 1 F. Korunk kiképezési eszközei iíjú tanitó s nevelőinkre nézve. — G i g I e r 
József. A regények. — A könyvkereskedés eredete. — G on d o 1 D. Kifejlet, engesztelődés Sopbocles drámáiban. — HrabovszkyDávid. Egy-két adat Magyarország cuUuráia történetéhez. — Re- 
mellay G. A serb fejedelem beiktatási ünnepélye s néhány szó Belgrádról. — K e^ e n e s y M á r- 
ton. A népképviselő. — Maintenon asszony. — Az 1807. jul. 22. lengyel alkotmány. — Fekete Soma. Mükereskedés Európában. — Remellay G. A két Irinyi. — Alt M. A nemes ábrándozok. 
Garády. A veres pecsét — Zajtay. Zajtay. Életkép. — Remellay G. Lyubicza. — Lakn e r S. 
Az ikertestvérek. — Nagy Péter és a szép Ludmilla. — Gar á dy. Bramber-Kastélv. — U.a.Menyekzó 
előtti éj. — A szinműiró. Franczia beszély. — Tizián leánya. Olasz beszély. — 'Tihamér. A peri 
váltságdija. Hindu rege. — Költemé nyék Petőfi, Samarjay, Lauka, Tompa, Vörösmarty, Kis Pál, 
Király Károly, Vidor Emil, Pilisi Zárka, Szemerte Miklós, Ajtai Gyula, Lisznyay, Beöthy Zs., Ador- 
ján, Lauka, Gyulai Pál és Kalóztól. — Könyvismertetések s vegyes közlemények (3 lov. és 408 1.) 
Dohrowskij 1887. Athenaeum 1837—43. és Figyelmező 1837—40. 60 frt. 

AthirotH Jisrael. (16-r. 2 és 200 1.) Pressburg, 18őő. Schmid'sche Buchdruck. M. 

Héb e r imakönyv. 
Atlla hunnok királyának élete. 9 fametszetü képpel- (8-r. 34; 1.) Pozsonyban, 18Í3. 

Bucsánszky Alajos. M. 

Atkal András. Rósa koszorú mellyet fűzött Szent Györgyi Horv^áth Jósef ur, gróf 
Draskovits Rosália kiss aszszonnyal tartott menyegzöji innepének tiszteletére Szent 
György havának 21-én 1816. észt. (4-r. 6 lev.) Szombathelyen, Perger Ferencz 
bet. Bl 

Költemény. 
Atlas, Parvus — , qui continet duas partes. Quanira prima pars refert regnum Hun- 
gáriáé, cum adjacentibus provinciis suis et parte Danubii ad ostia ejus, consistens 
in XIII tabulis. Secunda pars refert regna et provincias haereditarias caesareas 
consistens in IX tabulis. (h. 2-r. 22 lev.) Viennae, 1739. Excudit Joan. v. d. Bruggen. 

BI. 

— von dem Königreiche Ungam in einer General u. sechs Special-Karten mit den 
Königreichen Kroatien und Slavonien und dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
(2-r. 4 1. és 11 térk.) Wien, 1796. Regi. Bl 

Átlás, Oskolai uj — . Az alsó classisok számára metszödött és nyomtatódott a ret 
collegiumban E r ö s s Gábor, Halász István, Pap József és más Tógátus Deák Ifjak 
által. Budai Ézsaiás vigyázása alatt. (h. é-r. 11 térkép.) Debreczenben, 1800. Bl. 
Horovitz 1879. 2 frt 50 kr. 

Áts, Benjámin. Mala zlata Koruna nasledowatelow prikladnych sslapajow Sedem- 
bolcstnej Blah-Panny Marii tojest . . . Modliaca a pesnowa kniha . . . (8-r. 18, 266 
és 6 1.) W Pestu, 1860. A. Bucsánszky. Bl 

— L. Ács alatt is. Digitized by Google Átszámolás. 137 Aüer. Átttámilás. ümrechnung. A kath. legényegylet tagjainak használatára. Zum' Gé- 
brauche der Mitglieder des kath. Gesellen-Vereines. (12-r. 16 1.) Pest, 1858. Ny. Bei- 
méi J. és Kozma Vazulnál. E. 

Atteai, c o m e s Iteop. Ad sereniss. haeredit. caes.-regium principem, archi-ducem 
el regni palatinum. Excelsos proceres, et inclytos status, ac ordines diaetaliter 
congregatos. Pro sui in indigenam inclyti hujus regni Hungáriáé partiumque eidem 
adnexarum receptioné cum relatione taxae humillime supplicat. (2-r. 2 lev.) [H. és 
é. n.] M. 

AtthemlM, c o m e s Frano. Humillima instantia ad sereniss. caes.-regium haeredit. 
principem. et archi-ducem Austriae. dnum Josephum, incl. regni Hungáriáé pala- 
tinum. excelsos proceres, et incl. status ac ordines diaetaliter congregatos . . . in- 
digenatum humillime exorantis. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M. 

Attila flagellum Dei. Tradotto dalia vera cronica per Rocco degli Arminesi Pado- 
vano. Ove si narra come detto Attila fu generato da un cane, e di molte destru- 
zioni fatte da Loi neiritalia. (k. 8-r. 48 1.) In Padova, ed in Trevigi, per il 
Bergami. M. 

List <£■ Franche 1870. 18 tir, 

U. a. (k. 8-r. 48 I.) In Venezia, presso Ant Cordella. BI. 

AttÜa. vagyis a régi magyarok első vezérének dicsőségesen viselt dolgai. (8-r. 231 
1.) Pesten, 1811. Trattner Mátyás. 

- der Held des ö. Jahrh. (8-r.) Berlin, 1806. Wittich. —.4 gr. 

- König der Hunnen. Mit 1 Titel-Kpfr. (8-r.) Kaschau, St. Ellinger. —.36 p. 
AttUa's Schwert, oder die Azimuntinerinnen. Von dem Verfasser des «Walther von 

Monbarry.> (8-r.) Nürnberg, 1810. Wild. —.12 gr. 

Attomjr. J. Briefe über Homöopathie. 3 Hefte. Jan. — Dezemb. 1833 — Jan.— Juni 
183Í. (8-r. VI és 164; VIII és 216; VIII és 174 1.) Leipzig, 1833—34. K. F. Köhler. 

2 tlr 20 gr. 
E. 

— Die venerischen Krankheiten. Ein Beitrag zur Pathologie \ind homöopathische 
Therapie derselben. (8-r.) Leipzig, 1835. L. Schumann. —.6 gr. 

— Theorie der Verbrechen, auf Grundsatze der Phrenologie basirt. (8-r. 64 1.) Leipzig, 
1842. 0. Wigand. (Pest, G. Heckenast.) —.30 p. 

T. M. 

— Beitrage zur (homöopathischen) Arzneimittellehre. Das Fettgift. (8-r. 48 1.) Pressburg, 
1851. L. A. Krapp. —.30 p. 

2. Titel-) Ausg. (é-r. 48 1.) Pressburg. 1866. U. o. —.30 p. 

- Primordien einer Naturgeschichte der Krankheiten. 2 Bde. (n. 8-r.) Pressburg, 1861. 
L. A. Krapp. 7.30 p. 

2. iTitel-) Ausg. 2 Bde. (n. 8-r.) Pressburg, 1866. U. ». 1.— 

I. Bd..Geliirn- und Rflckenmark. (ÍV és 655 1.) 

II. Bd. Angesicht, Auge, Ohr, Nase, Mandhöhle. (VII és 408 1 ) 

Atyjámak utolsó meg-tisztelése után haza-tért nádor-ispánjokat meg-szólítják a ma- 
gyarok. (4-r. 2 lev.) Budán, ny. Landerer Katalin özvegynél. M. 
Költemény. 
A«lb«rt. Le poiitique vertueux. La candeur et la bonne foi sönt plus necessaires á 
lliomme d'état, qoe la ruse, et la dissimulation. (8-r. LXVI, 169 és 6 1.) Nancy, 
1762. Chez J.-B.-H.-Leclerc. M. 
Gróf Bercsényi László Ignácnak van ojánlra s a terjedelmes előszó a Bercsényi- 
család történetét tárgyalja, 
Amch ein lyrischer Gesang an Fr. Freyherrn von der Trenck. L. : R a d 1 i n g e r, Joh. 

Nep. 
Avdiatnr et altéra pars ! Eine freimüthige kritische Beleuchtung der in dem Bei- 
blatté z. Agramer polit. Zeitung Nro 93, den 21. Nov. 1836 enthaltenen Ansichten, 
Thatsachen und Urtheile gegen die homöopathische Heilmethode. (8-r. 81 1.) Agram, 
1837. Fr. Suppan. A. 

Am«F Feldsuperiors-Rede, welche in Alt-Gradisca bey Gelegenheit als Herr Feldmar- 
schall Gedeon Freyherr v. Loudon die Türkische Festung Berbir am 9. Julii 1789. 
eingenommen hatte, am 12. Juli gehalten wurde. (8-r. 13 1.) Wien, 1789. 
Catalogus hiblioth, com. Széchenyi. Suppl. L Digitized by Google Aaer. 138 Aufkl&rungen. Am^t, Car^ Oate. Dissertatio inauguralis medica de atmosphaera et eius influxu mor- 
bifico, quarn . . .ad gradum doctoris med. rite consequendom publicae disquisi- 
tioni submittit. (8-r. 2 lev., 67 és 1 1.) Peslini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. 

K 

— Leop. Venatio lugubris. Gyászos vadászat, a mellyben Groff Erdödi Gábor Antal, 
Egri püspök ... a kegyetlen halálnak halálos nyila álta4, a hajdani Erdödi gróffok 
disöséges erdejébül midőn életének 60. esztendőjét betölteni akarta volna, előtte 
való estvén hatod-fél órakor, Sz. Mihály havának 21. napján, ki vadásztatott, és 
az anya szent egy-háznak . . . el-feleithetetlen szomorúságával megejtetett, és Sz. 
András havának 12. napján pompás solennitással-való temetésének alkalmatosságá- 
val A. L. által praedikáltatott. (k. í-t. 20 1.) Kassán, 1745. Ny. az akadémiai bet 

BI. £. 
AverlbaoH Berthold. Buchenbergi Diethelm története. Novella. Magyarítá S z e n- 
v e y József. (8-r. 2 és 242 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv. 1.— 

E. BI. 

— Josepliiu. Dissertatio inauguralis medica de investigandis hominum morbis. (8-r. 
28 1.) Pestini, ÍSU. Typ. Landererianis. BI 

— Blax. Ed. Dissertatio inauguralis medica philosophico - physiologica sistens 
praerogativas hominis jure naturae. Quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda 
• . . publicae eruditorum dísquisitioni submittit. (8-r. 48 1. és 2 lev.) Pesthini, 1829. 
Typis Lud. Landerer de Füskút. Bf. 

— Wilh. Sincera vota, quae Dno Carolo Hadaly de Hada in tesseram grati animi 
dedicavit. (4-r. 4 1.) Pestini, 1820. Typ. J. Th. Trattner. 

Amf das Ableben Ihrer kais. Hoheit, Grossfürstin und Erzherzogin Alexandra 
Pawlowna. Von P. (4-r. 4 1.) Ofen, 1801. Universit.-Buchdruck. 

— den Tod der Frau Theresia Gráfin Eszterházy von Galantha gebohrenen Gráfin 
Zierotin. Von Al. Em. von St. (k. 4-r. 2 lev.) Ofen, 1800. Gedr. m. kön. Üniv.-Schr. 

E. 

— die Karlovszk i*sche und Mössische Eheverbindung, überreicht von einem Freunde 
des würdigen Ehepaars an ihrem Ehren-Tage. (2-r. 2 lev.) Kaschau, 1765. Gedr. in á. 
acad. Buchdr. soc. Jesu. E. 

Költeméni/. 

— den Schützenpreis, welchen Seine K. K. Maj. Franz II. wUhrend der Kro- 
nungsfeyer auf der bürgerlichen Schiesstatt in Pest eigenhándig gewonnen habén. 
(8-r. 3 1.) Pest, 1792. 

Költemény, 

— den Tod der so früh dahingeschiedenen . . . Ludovika R a t z, von ihren . . . 
Freundinnen . . . gewidmet am 16. Okt. 1834. als Ihrem S térbe tagé. (4-r. 4 lev.) 
Oedenburg, 1834. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. BI. 

Költeméni/. 

— die Wiedererob erung der Feste M ant ua. L. : G r u b er, C. A. ** t? 

— die Ankunft Ihro KönigL Hoheit M. Theresia Charlotta Prinzessin von Frank- 
reich. Von einem ungar. Patrioten. (8-r. 2 1.) Wien, 1796. Gedr. b. Alberti's Witiwe. 

— die glückliche Verbindung Hm Gottlieb Z e n d y mit Jungfer Rosina von Royko, 
welche den 7. Febr. 1797. in Pressburg vollzogen wurde. Von einem Ungenannten, 
und doch sehr gut Bekannten. (8-r. 4 lev.) Pressburg, mit Weberischen Schr. E. 

Költeméni/. 

Anferstekimgsfeyer, Die — , und die kirchlichen Prozessionen lateinisch und deutsch, 
sammt mehreren Gesángen und der Litanei von allén Heiligen. (k. 8-r. 32 1.) Press- 
burg, 1857. Druck von Alois Schreiber. E. 

Auffordenuis an allé guten und edlen Bürger unserer Vaterstadt mitzuhelfen an einem 
guten Werke. (8-r. 16 1.) (Kronstadt,) 1844. 

— an die Bewohner Zipsens zur willigen Aufnahme der Schutzpocken. L. : S c h r é- 
ter, Dav. 

Avfklftnineea über die Auswanderungen nach Siebenbörgen und zwar in denjenigen 
Theil des Landes, welchen die Deutschen, insgemein Sachsen genannt, seit mehr ala 
800 Jahren eigenthümlich besitzen. Herausg. von der Oberverwaltung des siebenbür- 
gisch-sáchsischen Vereins zur Hebung der Landwirthschaft. (8-r. VIII és 80 1.) Tü- 
bingen, 1847. Fues'sche Buchhandl. . 4 gr. 

— Statistische — , über wichtige Theile und Gegenstánde der österreichischen Digitized by Google Anfmantenmg. 139 Aufnif. Monarchie. Von H. M. G. Grellmann. 3 Bde. (S-r. IV 1., 2 lev. és 468 1. ; VI 1., 1 lev., 
320 L és 16 lev. ; VIII 1., 1 lev. és 698 1.) Götlingen, 1796—1802. Bey Vandenhoek u. 
Raprecht 4 tlr 10 gr. 

Az első köteten Grellmann neve, mint szerkesztőé, nem áll. £. 

L Bd. Magna Charfá von Galicien, oder Untersuofaüng der Beschwerden des galicischen Adels polnischer 

NaIioB flber die österreich. Re|;íening. 
(Berzeviczy, Gregor.) Politiach-kirchliches Manch-Hermaeon Ton den Reformén Kaiser Josephs 
▼orzfljdich in Ungern, u. s. w. — Etwas flber WerbScz und sein corpas joriB trípartíti. 
n. Bd. Documentirte Rhapsodien Qber den Gang der proteetantischen Kirchenfreytieit in Ungern bís auf 

Joseph nnd Leopold 11. 
Gesprfich zwischen einem durch Ungern reisenden Fremden und einem unpartlieiígchen Unger über das 

&ide der Regiening weil. Joseph 11. und die derraahlige Leopolds 11. im Jabr 1790. 
Josepbs II. Handbillet an den ungaribchen Reichskanzler Grafen von Pálffy in.Betreff eines neuen Steuer- 

plans fflr das Königreich Ungern. 
Ungrísche Reichsdeputationen zu Verbesserung der Landea-Mángel, angeordnet 1791. 
Bejtrag zur Kenntniss der ungríschen Landwirthschaft 

Znstand der Manufacturen und Fabriken, wie auch des Seidenbaues in Ungern. 
Yolksmenge von Ungern und dem lllyrico ; mii Ausschluss des Militftrs und der militáríschen Con- 

finien . 
Ungrisches Insurrectionswesen. 
HL Bd. Synodc der E^otestanten in Ungern nach dem Religionsgesetz von 1791. 
Beeintrichtígte Religionsfreyheit der Protestanten in Ungern seit 1792. 
Karze Geschichte des Zehntens in den XXIV. Zipser Stftdten. 
Bericbt von der ungríschen Justizverfassung vor und seit Joseph II. 
Beytrige zur Geschichte des un^schen Drevssigstwesens. 
Kurze Geschichte der Kriege zWischen dem Hause Oesterreich und der ottomanischen Pforte vom J. 

1529 bis 1789. Nebst einigen wichtigen Daten das Königreich Ungern und Grossfürstenthum Sieben- 

bflrgen betreffend. 
Sendschreiben vom Batscher Comitat 
Beytrag zur Kenntniss der sogenannten Illyrier in den ungarischen Erbstaaten, besonders ihre Hierarchie 

und Religionsduldung betrefTend. 
Neueste Grund-Acte zur Municipal-Verfassung der Teutschen in Siebenbfirgen. 
Steuer- und Urbariaircgulirung Joseph II. in den teutschen ErblEndem und in Galicien nach ihrcr wah- 

ren Beschaffénheit. 
Izdenczy. Unmassgebliche Gedanken flber das dermahlen im Königreiche Ungern bestehende Contribu- 

tions-System. 
Resolution Franz IT. an die ungrischo Rcichsversammlung, die künflige Corapletirung der Armee be- 
treffend. 
FlSchenbetrag aller Saatfelder, Wiesengrflnde und vorhandenen Weinggrten in Ungern, nebst dem j&hr- 

Hchen Erzeugniss an Feldfrflchten und Heu in jedem Comitatc. 
Koeten und Ertrag des Zypser Bergbaues und für die gewerkschaftiichen Theilhaber. 
Convention Leopolds II. fiber den königl. Antheii an den geistlichen Zohnten in Ungern. 
Probe aus den Municipalgesetzen, wodurch dío Protestanten von Croatien, Dalmaiion und Slavonien 

ausgeschlossen werden. 
Schreiben aus Teschen ; zur Beurtheilung der protestant. Religionsfreyheit in den k. k. Erblfindem. 
Etwas flber die vormahlige österreichische Tabaksordnung. 
Dobrowsky 1888. 8 frL 

Amfkiiuitenu&i;, Katholische — , Das ist : Ein auserlesenes Gesang- u. Betbuch, welches 
för diejenige Christen, so sich gern im Singen und Beten üben. und erquicken wol- 
len, mit Fleiss zusammen getragen, zum Trost in verschiedene Theile verfasset, auch 
mit einem Anhange anderer nützlicher Lieder vermehret worden. 2 Theile. (8-r. 16 
és 2 1.) Esseck, 1781. J. M. Diwald. 

2. verm. u. verb. Aufl. Mit 2 Bildern. (8-r. V és 248, 249—442 1.) Ofen, 1817. Univer- 
sitats-Buchdruckerei. 

U a. (8-r. 464 1.) Pesth, 1824. J. Th. Trattner. —.48 p. 

Avfinvatenuis^n des Geistes zu Gott. Als eine Beilage zur Fastenandacht seinen 
nachdenkenden Mitbrűdern zum Geschenke gewidmet von F. M. (k. 8-r. 30 1.) Tyrnau, 
1806. Gedr. b. Wenzel Jelinek. E. M. 

Amfopfenu&i;, Fromme — , des kostbaren Blutes unseres Herm Jesu Christi, zur Dank- 
sagung för die Wohlthaten und Gaben, mit welchen die heiligste Jungfrau Maria in 
ihrer unbefleckten Empfangniss bereichert wurde. (16-r. 2 lev.) Pesth, 1860. Druck v. 
J. Beiméi u. Basil Kozma. M. 

Anfopfenanes-Gebete zur Feier der unbefleckten Empföngniss der seligsten Jungfrau 
Maria. (12-r. 16 1.) Pest, 1856. Druck von A. Bucsánszky. (Szt. István-társ.) —,2 p. 

ü. a. (k. 8-r. 12 1.) Pest, 1866. Druck von Joh. Herz. (U. o.) —.2 p! 

E. 
A«£mf an die . . . Bewohner der kön. Freistadt Arad, in Betreff der Gröndung einer 
Kleinkinder-Bewahr-Anstalt. (k. 8-r. 4 lev.) Arad, 1840. Gedr. bei Jos. Schmidt. E. Digitized by Google Aufruf. 140 * Augustin. . 

Anfnif an das aufgeklárte Európa zur 4ufhebung des Cölibatgesetzes, von einem 
röm.-kath. Priester Ungams. (8-r. 127 1.) Ofen, 1848. Gedr. mit M. Bagó'schen Schr. 

— des . . . Erzherzog Palatins J o s e p h an die ungarische Nation beim Landtage 1805. 
Uebers. von S. P. Weber. (8-r. 4 lev.) Pressburg, 1805. S. P. Weber. .,. 

— und Entwurf zur Gründung einer in Leutschau zu errichtenden Kleinkinderbe- 
wahr- und Bildunganstalt für künftige Kinderwárterinnen. (8-r. 15 1.) Leutschau, 
1846. Buchdr. von J. Werthmüller u. Sohn. E. 

— an Oesterreichs Völker. (8-r. 32 1.) [H. és é. n.] Bf. 

— eines Schten Patrioten, womit er die edlen Standé Ungarns zur schleunigen 
Hülfleistung des bestén Königs anmuthet. (2-r. 2 ív) 1796. [H. és ny. n.] 

— eines Menschenfreundes an die edelgesinnlen Bewohner dieser kön. Frey Stadt 
Pest, bey Gelegenheit der durch den Eisgang am 7. 8. u. 9. Marz hier verursach- 
ten üeberschwemmung im Jahr 17d9. (8-r. 11 1.) Pest. gedr. b. Math. Trattner. 

M. E. 

— an die Glaubensgenossenschaft der evangel. Landeskirche Siebenbürgens 
zum Anschlusse an den evang. Vérein der Gusta v- Adolf-Stift ung. (8-r. 18 1.) Kron- 
stadt, 1860. Druck von Joh. Gött. M. 

Anfstttae philosophischen und politischen Inhalts. L. :.Csergheö, Franz. 

Avfstand, Der — , der Griechen in Epirus, ihr Land, ihre Sitten und Gebrauche, ihre 
Lage unter der türkischen Regierung, nebst einem geschichtlichen Rückblicke auf 
die Schicksale der Griechen seil dem 18. Jahrh. bis auf unsere Zeit. Mit 1 Karte. (n. 
8-r. 81 1.) Pest, 1854. C. A. Hartleben. —.45 p. 

Anfiseiohniinsen eines Honvédos. Beitrage zur ungarischen Revolutionsgeschichte 
1848—49. Mit einem Pláne der Festung Komorn. 2 Bde. (k. 8-r. IV, 2 és 250 ; 4 és 
224 1.) Leipzig, 1850. F. W. Grunow. 2 tlr. — 

Avsnstiii, Férd. F r e i h e r r. Erinnerungen aus Marokkó, gesammelt auf einer Reise 
im J. 1830. Mit 20, zum Theil illum. Ansichten. (n. 8-r.) Wien, 1838. Schaumburg 
& Co. 2,30 p. 

— Reise nach Málta und in das südliche Spanien im J. 1839. Mit 5 Abbildgen. (n. 
8-r. 7í'5 ív.) Wien, 1839. Schaumburg & Co. 2. — 

( — ) Der Gamskahr-Kogel in der Gastein. Nebst einem Panoráma von seiner Spitze 
aufgenommen und beschrieben. (8-r.) Wien, 1840. Rohrmann. — .64 p. 

— Streifzüge durch die norischen Alpen. Mit 12 Stahlst., 1 Portr. u. Titelvign. (8-r. 
16'/, ív.) Wien, 1840. Rohrmann. 3.— 

— Das Pinzgau. Mit 14 lith. Ansichten. (8-r. 161 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1844. K. A. 
Hartleben. 3.— 

— Marokkó, in seinen geographischen, historischen, relígiösen, politischen, militari- 
schen und gesellschaftlichen Zustanden. Aus eigener Anschauung. Mit dem 
Bilde Sultan Mulay Abderrhamans, der Ansicht von Tanger und' von Mequinecz. 
(8-r. IV és 148 1.) Pesth, Wien, Leipzig, 1845. K. A. Hartleben. * 1.— 

— Sam. Prolegomena in systema sexuale botanicorum. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 88 1. és 6 rajzt.) Viennae, 1777. Typ. Jos. Mich. Gerold. 

AuKustini, D i V i Anrelil, fasciculus divini amoris, complectens meditationes, 
soliloquia et manuál e. Inclytae districtualis tabulae Cis-Tibiscanae impensis 
recusus. (k. 8-r. 3 lev. és 226 1.) Cassoviae, 1732. Typis acad. per Joan. Henr. Frauen- 
heim. KI 

— Soliloquia et manuál e. Dominis dominis sodalibus Marianis in strenam ob- 
lata ab academica majori studiosorum sodalitate Cassoviensi . . . (8-r. 8, 183 és 2 
1.) Cassoviae, 1738. Typ. academ. soc J. M. 

— Meditationes. (12-r. 7 lev. és 188 1.) Tyrnaviae, 1739. Typ. academ s. J., per 
Leop. Berger. Bi. 

U. a. (16-r. 188 1.) Tyrnaviae, 1765. Typ. collegii acad. soc. Jesu. M. 

— M a n u a 1 e, sive libellus de contemplatione Christi, seu de verbo Dei, quo, sopita 
coelestis desiderii memória, renovatur. (16-r. 2 lev., 76 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1739. 
Typis academicis soc. Jesu, per Leop. Berger. Bf. 

U. a. (16-r. 84 1.) Tyrnaviae, 1767. Typ. coll. acad. soc. J. M. 

— S 1 i q u i a, seu liber soliloquiorum animae ad Deum. (16-r. 1 lev., 156 1. és 1 lev.) 
Tyrnaviae, 1739. Typis acad. soc. J. M. Digitized by Google Augu^inus. 141 Avrelivs. [Editío nova.] Anno a partu Virginis 1765. (í6-r. 161 és ö 1.) Tymaviae^ typis 
éollegii academici soc. Jesu. • • M. 

Am^iutiiii, D i V i Ai&relii, selectae ép is tVj üá'e p o lé m i G«a« adversiis Pel«ginm 
ejusqtie sectatores scriptae. Juxia exeftftplar novissimáe editionis monarchorum órd. 
S.Benedicti. (8-r. 5 lev., 868 1. és 8 lev.) Jaurini, 1740. Typ. J. G. Streibig. E. 

ü. a. (8-r. 8 és 368 1.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academ. soc. Jesu. E. M. 

— R e g u l a S. P. Augustini, e'piscopi Hipponeüsis. (4?-r. 168 1.) [Magno-Varadini, 1743.] 

M. 

— Confessionum libri tredeoim. De sermone domíni in monte secundum 
Matthaeum libri duo. Praecedunt assei'tíones theologicae de gratia Salvatoris 
ac de sacramentis in genere. (4-r. 24Íp' és 102 1.) Tyrnaviae, 1763. Typ. academ. 
soc. J. M. 

— Praecipuorum ad doctrinam de gratia Chrisli pertinentinm tomuli duo : Juxta 
editionem P. P. Congr. S. Mauri. (8-r. XVI és 304 1. ; 2 lev., 344 és 20 1.) Tyrnaviae, 
1767. Typ. collég, acad. S. J. E. M. 

— Meditationes, soliloquia, et manuál e. Collatione manuscriptorum 
exemplarium emandata & annotatis passim Sacrae Scripturae allegationibus aucta. 
(8-r. 4Íö és 21 1.) Agriae, 1780. Typ. scholae episcop. E. M. 

— JToseplii — , brevis notitia eorum, quae scitu, vei necessaria, vei valde utilia sünt 
confessariis in primo ingressu ad audiendas confessiones. (12-r. 328 1.) Tyrnaviae, 
1721. Typis academicis. M. 

AjtcastiaoTlc, Gy«ro. Kurzgefasste topographische Anatomie und Versuch einer illi- 
rischen Terminologie der Anatomie. Inaugural-Dissertation. (8-r. 48 l.)Wien, 1844. C. 
Ueberreuter. 

— Misii o ilirskom pravopisu. (8-r. 32 1.) U Becu, 1846. Kod Smida. 

— Poziv Dalmatinca na poslovanje u svom materinskom jeziku. 1. Knj. (12-r. 4, 91 és 
7 1.) U Zadru, 1849. Demarki-Ruíier. 

Odziv 2. knj. (8-r. 106 1.) U Milanu, 1850. 

— Glasovi i pismo slovinskog jezika. (8-r. 64 l.J U Milanu, 1860. 

AvcAaijni, Bfatcj. NáboSné kázanj, obsahugjcy w sobé Vpfjmné a srdecné Napome- 
nutj wssech Poddanych, a obzwkassté Wogaku, k powinnostem Bohu y Wrchnosti 
Wyőssj y Naíssj podluinym, na 2ádost panu Officyru Slawného Regimentu Preufa- 
chowskeho, pro Wnowe Zwerbowanych Wogáku, augssp. wyznanj se pKdrzegjcych, 
ocinéné, a drzáné w cyrkwi ew. artykul. Trencánské, . . . roku 1778 . . . (4-r. 20 1.) 
W Presspurku, 1779. Fr. Aug. Patzko. M. 

Am^^yuuí, Áat. Tentamen publicum ex doctrina religionis. L. : F á y, Ant. 

AVIoi Deo LoCata, VnlVersItatIs Bathorlanae trophaeVM. Seu': Nova basilica, aca- 
demiae Claudiopolitanae, soc. Jesu. Magnó Deo, uni in Trinitáte, trino in personis, 
verbo aetemo, numanam carnem pro mortalib. induto: ac divinae sapientiae matri; 
literarum, & literatorum christianorum arcae munitissimae ; a prodigiis Thauma- 
turgae; a lacrymis pro salute gentis suae fusis, clementissimae sospitatrici magno- 
rum munificentia mecoenatum, erecta, ac dicata. Atque in praesentia primatum 
Daciae, inclytorum statuum, ac pientissimi populi ab uno e senatu acadeiúico soc. 
Jesu oratore, eucharistica dictione celebrata. /2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] A. E. 

Avlber, Jok.- Chrlstoph. GedUchtniss der vor 200 Jahren durch D. Luther angefan- 
genen Reformationen. (8-r.) Tübingen, 1713. 

Klet n, Nachrichten von den Lebensnmstánden ev. Prediger, 

Attlmaj Lulsa. A csudaszép bábu viszontagságai. Kis leánykák mulatta tásául. A L. 
kisasszony «Mémoires d'une poupée» elbeszélése után Lumniczy Endre. (12-r. 182 
és 4 1.) Pesten, 1844. Géibel Károly. Kötve 1.30 p. 

A«ln« Peraiiu XÜaooiu szatiráji magyarul és deákul, jegyzetekkel világosítva Kis 
János álUl. (8-r. 104 1.) Sopron, 1829. Özv, Kultsárné bet. —.20 p. 

Avaer, StapH. Dissertatio inauguralis medica, de vnlneribus eorundemque sympto- 
matibus. (4-r. 36 1.) Witebergae, 1712.'Impr; Koberst^inius. 

A«r*oher v. A u r a c h, 9o%. Chrittianv Perspectivische Ansichten aus dem Eisen- 
barger Comitate in Ungarn. 1. Heft. (h. 4-r.) Wien, 1826. ' , 

Német és magyar szöveggel, 

AyreUva. Acta a mediae grammat'ces classis jvventvte in alma arcM-epíscopali soc. Digitized by Google Aurora. 142 Aurora. 

Jesv yniversiUte Tirnaviensi, 1768. mense Blaio. (k. 4-r. 2 lev.) Tymaviae, 1768. Typ. 
coll. academici soc. Jesv. £. 

Ami^ra. Hazai almanach. Kiadá Kisfaludy Károly. (I. év.) 1822. (16-r. 9 lev., 
346 1., 2 lev., 1 zeneműmeltéktet és 6 rézin. kép.) Pesten, Trattner János Ta- 
másnál. JS. M. 
Foglalat : 
Kolisár István. RézmeUzetak magraráxatja. — Ki ff mlady Károly. Nelxor és Amida. Keleti 
dráma. — Döbrentei Gábor. A xenTérmezei diadal. A gyulafehénrárí este. — Gr. M a ilá t h Já- 
n o s. Vilii táncz. — Gr. Teleki józsef. Eger várának ostroma. — Szemére. A hival^L TGrté- 
net levelekben. — F á T A n d r á«. M e s é k. — Schedins. A szépség tádoipánya. — Horvát 
István. Árpád Pannónia hecfte. 

Költemények Balla, BdkOdy, gr. Dessewffy József, DObrentei Gábor, Felmeczy, Horváth Endre, Ka> 
tona József, Kazinczy, Képlaky Vilma, Kis János. Kiss Lajos, Kisfálndy Károly és Sándor, Kölcsey, 

?'. Mailáth János, Szathmáry, Szemere, Szent Miklósy Alajos, Takács Jndit, gr. Teleki Ferencz, Thaiaz, 
öltényi, gr. Vay Ábrahám, Vándorfy és Vitkovicstól. 

II. év. 1823. (12.r. XXVII, 348 és 4 U 10 rézm. és 3 hangjegy.) Budán, a kir. magy. 
universitás bet. £. M. 

Foalalat : 
B. K. Vérpohár. Novella. — Kisfaludy Károly. Szilágyi Mihály szabadulása. Hazai dráma. — U. 
a. Pálma és cziprus. Párbeszéd. — U. a. ToUagi Jónás viszontagságai. — U. a. Barátság és szerelem. 
— Gr. Telekijózsef. Első Lajos nápolvi hadviselései. 1847—61. — Ü— n é. Zöld, veres és fejér. 

Költemények Bajza, Balla, Döbrentei Gábor, Penyéry, Guzmics Izidor, Helmeczy, Horvát Endre, 
Kazinczy Ferenoz, Kis János, Kiss Lajo^ Kisfaludy Károly és Sándor, Kovácsóczy, Kultsár István, 
Majláth János gr^Makáry György, Scheael. Szatthmáry, Szeder Fábián, Szentflonay, Szentmiklóay 
Aloiz, gr. Teleki Ferencz, Thewrewk József, Töllényi, Vándorfy, Vitkovics, Zordy és H. K.-tóL 

III. év. 1824. (16-r. VIII. 316 és 4 1., 9 rézm. és 4 lev. hangjegy.) Budán, a kir. magy. 
universitás bet. E. M. 

Foglalat : 
Kisfaludy Károly. Viszontlátás. — U. a. Különféle. Szalay Benjámintól. — U. a. Sulyosdy Simon. 
Sz. B.-tóI. — U. a. Mit csinál a gólya? AnekdoU Sz. B.-tól. — Kovácsóczy. Indulat hatalma. — 
U. a. Iza. — Gr. Majl á th Ján os. A sóbányák. £ feladott szókra: Próba, viszontlátás, lélekvirá- 
gok, igazságszeretet, háladóság, költői nagyság. — SzentmiklósvAIoyz. A szép Eszther. — P. 
The wrew k József. Paramythek. — Verseghy. A teremtés képe. — U. a. A világ korai. 
Ovid után. . 

Költemények Bajza. Bárány Ágoston, Berzsenyi, Czuczor Gergely, Helmeczy, Horkovita József; 
Horváth Endre, £. Illés Pál, Kacskovics, Kisfaludy Károly és Sándor, Makáry, Nagy A., Náray Antal, 
Német, Szatthmáry, Szendey, Szentmiklóssy, gr. Teleki I«erencz, Thewrewk József, Töltényi, Vitko- 
vics és Vörösmartytól. 

IV. év. 1825. (16-r. 4, 286 és 2 1., 2 rézm. és 2 lev. hangjegy.) Pesten, Füskúti Lande- 
rer Lajos bet 

Melléklet : Kalendáriom 1826. esztendőre. (16-r. 4 lev.) Bécsben, ny. Grund Leopold. 
Foglalat: £. M. 

Kisfa lady Károly. Tihamér. — U. a. Andor és Inczi. Hamis páthos. Szalay Benjámintól. — U. m. 
Sok baj semmiért. K* Lajos M* barátjához. Sz. B-tóI. — Gr. Mailáth János. Fflred. — M e- 
ritzay. Az isteni végzés. Napkeleti rege. — Szörényi. A magyar géniuszhoz. 

Költemények Baiza, Balla Károly, Bárány Ágoston, Berzsenyi, Besze, Debreezenyi, Gr. Des- 
sewffy József, Fenyéry uy^la. Horvát Endre, Kisfaludy Károly, Makáry, Meritzay Antal, Szatthmárr, 
Szentmiklósy, Szenvey, Dukai Takács Judit, Gr. Teleki Ferencz, Vásárhelyi JAnos és Vörösmartytól. 

V. év. 1826. (16-r. 4, 290 és 2 1., 6 rézmetsz, és 2 lev. hangj.) Pesten, Tetrózai Tratt- 
ner Mátyás bet B. M. 

Foglalat : 
Bártfay László. Királyi fény és kegyelmesség. — Kiss Károly. A házi-barát — U. a.Akenje- 
res vitéz. — Kisfalu dy Károly. Mátyás d^ák. Vígjáték ejry felv. — U. a. Bajjal ment, vígan jött. 
Szalay Benjámintól. — U. a. A fejér köpenyeg. Sx. B.-tól. — Szenvey. A két féij hitvese. 

Költemények Bajza, Bárány Áfoston, Döbrentey Gábor. Cruzmics Iszidor, Gvadányí József, 
Horvát Endre, Hrabovszky Dávid, Kisfaludy Károly, Makáry, Szenvey, Gróf Teleki Ferencz, VÖrte- 
marty, Zordy és névtelenektől. 

VI. ér, 1827. (16-r. 4, 343 és 3 1., 4 rézmetsz, és 2 lev. bangj.) Pesten, Petrózai Tratt- 
ner Mátyás bet. E. M. 

Foglalat: 
Kiss Károly. Hollókő. — U. a. Sólymos Dezső. — Kisfaludy Károly. A vígjáték. Vigj. egy felr. 
— - U. a. A betegek. Vigj. egy felv. — U. a. ToUagi Jónás mint házas. Szalav Benjámintól 

Költemények Bajza, Guzmics Isxidor, Hortenzia, Horvát Endre, Kisfaludy Károly, Xovács Ta- 
más, Kölcsey. Miké, Schedel, Szenv«y, id. gr. Teleki Ferencz, Tessedik Ferencz, Vitkovics, Tartaaarfy 
és névtelentol. 
Vn. év. 1828. (16-r. 12, 388 és 2 1., 5 rézmetsz, és 2 hangj.) Pesten, Petrósmi Tratt- 
Mátyás bet. «. *t 

Foglatat : 
Kiss kájroly. A szép juhászné — Kisfaludy Károly. Hűség próbája. Vigj. ety féhr. — U. t. 
Kénytelen jószívűség. Vigj. egy felv. — Messze keresett és közel talált. — U. a. Aladár. Digitized by Google Aurora. 143 Aurora. 

Költemények Bajza, Czncxor, DObrentei Gábor, Fáy Andris, Helmeczy. Horvát Endre, Kazinczy, 
Kiffálndj Károly, Kölcsey, Makáry. Mericzay, M. M. gróf, Schedel, Szent-Miklóssy, Szenvey, Virág Be- 
nedek, VitkoTics, Vörösmarty és névtelentől 
VIIL év. 1829. (16-r. 4, 356 és 2 1., 4 rézmetsz, és 2 lev. hangj.) Pesten, Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi István. E. M. 

FoaMai : 
Gaál György. Régi szokás megmarad. Perzsa rege. ~ Képlaki Vilma. Rozika. —Kiss Ká- 
roly. Nem mehet ki a szobából. Vigj. egy felv. — U. a. Áltudósok. Vigj. egy felv. — Pontyi szerelme. 
Paródia Lantos szerelmére. Szalay Benjámintól. — P. M. A gazdag házasulandó. — Trattner Ká- 
roly. Egy nap Pesten. 

Költemények Cznczor, Horváth Endre, Jakab, IQ. Kapny Károly, Kazinczy, Képlaki (Vilma, 
Kisfalndy Károly, Kölcsey, Nőzséry, Szemere, ;SzentmiklÓ88y, Szenvey, Vitkovics és Vörösmartytól. 

EC. év. 1830. Szerte. Kisfaludy Károly. Kiadá Lichtl Károly. (16-r. 4, 386 és 3 1. s 
4 rézmetsz.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E. M. 

Foglniat : 
Bajza. Rege a hableányról. — Kiss Károly. A kibujdosodott magyar LengVelországban. —Kisfa- 
ludy Károly. Három egyszerre. Vigj. egy fölv. — Kovács Pál. Nem volt az, kit gondoltam. — 
L.-n é. A babona. — gr. M a i 1 á t h J á n o s. Zrínyi Hona. — R. Judit — S z. T. A költő. — T. F. A 
bal eset, jól esett. 

Költemények Bajza, Csaba, Cz(aczor). Horvát Endre, ilj. Kapui Károly, Kazinczy, Kisfaludy 
KAroly, Kovács Pál, Náray, Otrágyi, Szent Miklóssy Aloys, Tessedik Ferencz, VCrSsmarty és név- 
telentől. 

X. év. 1831. Szerk. Kisfaludy Károly. (16-r. 4, 361 és 4 1,, 4 rézmetsz, és 2 lev. 
hangj.) Pesten, kiadta Trattner J. M. és Károlyi István. E. M. 

Foglalat : 
B. Szellemhang. — Horvát Endre. Csesznekvár. Kún László korábni. — Kovács Pál. Vízkereszt. 
— Okos Jancsi s Bolond Kata. Népmonda. — TrattnerKároly. A házasság égben köttetik. — 
B. Wesselényi Miklós. Szegflr álma. -- U. a. A barátságról. Ségur után. 

Kö 1 te m ény e k Budai, Czuczor, Fogarasy, Kazinczj, Kisfaludy Károly, Kovács Pál, Kölcsey, 
Nözséry, Szenvey, Vitkovics, Vörösmarty és névtelenektol. Szerbns népdalok Sz(ékács) J(ózseftöl.) 

XI. év, vagy uj folyamat 1. éve. 1832. Alapítá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza. 
(16-r. 8, 380, 4 1. és 4 rézmetsz.) Pesten, Trattner és Károlyi. E. M. 

Foglalat : 
BajztL Gróf Kohári István. — U. a. A vándor. — Kovács Pál. Az álkirál)r. Vigj. egy felv. — P. M. 
Jaj, be boldog vagyok én. -^ Tarnai György. Privilegiált testámentom minden leányaim számára. 
Jean Paul után. — ToldyFerencz. Simploni út. 

Költemények Bajza, Csaba, Czuczor, Gaal, Kazinczy, Kölcsey, Makáry, b. Palocsay Ti vadar. 
Széplaki, Vitkovics Mihály, Vórösmarty és szerbus népdalok Sz. J.-t51. 

XII. év, vagy uj folyamat II. éve. 1833. Folytatja Bajza. (16-r, 4, 378, 2 1. és 4 réz- 
metsz.) Pesten, Trattner és Károlyi. E. M. 

Foglalat : 
B aiz a. Otlilia — Kovács Pál. A lúczdomb. — U. a. Jaj, be ió fi vagyok én! — Lukács Lajos. 
A péntek. — B. Mednyánszky Alajos. A fogoly berezeg. — Vörösmarty. A kincskeresők. Szo- 
moraj. négy felv. 

Költemények Bajza, Csaba, Czuczor, Kazinczy, Kölcsey, Makáry, Szenvey, Vörösmarty és Szé- 
kács Józseftől. 
Xin. 1834. Folytatják többen. (16-r. XV, 288, 2 1. és 6 rézmetsz.) Pesten, Trattner és 
Károlyi. M. 

TartaJom : 
Berakott ablak. Vigj. egy felv. — Davy. — Néparczok. — Pesten és kórflle, hárman. — Puskaporos szö- 
vetkezés. — Szin-teremtés. 
Költemények névtelenektől. 

XIV. év. 1836. Folytatják többen. (16-r. 346 és 2 1.) Pesten, Trattner és Károlyi. M. 
Tarfalom : 
Álom. — Unokaöcsém és nagybátyám. — Kézfogó. — Mohácsot inneplő. — Ujságvadász. — Rózsakor és 
szerelem. — Emlékezet. — Szokás embere. — Csák Lestár. — Történet Pesten. — Gyógyvizek. — 
Gyámnoic 
Költemények névtelenektől. 

XIV. év, vagy uj folyamat IV. éve. Folytatja Bajza. (12-r. 425, 2 1. és 7 rézmetsz.) 
Pest«n, ifj. Kilián György. (Nyom. Budán, a magy. kir. egyet, bet.) E. M. 

Foglalat : 
Bajza. Coriolán s a háborgó Róma. >~ Fáy András. A jó sziv isbajial jár. — Kovács Pál. Mennyi 
haz, annyi szokás. — Vajda. Vaikoontala. — Vörösmarty. A fátyol titkai. Vigj. öt felv. 

Költemények Bajza, Bástavi, Czuczor, Garay, Lukács Móricz, Székács, Széphiki Emest és 
Zöldytöl. 

XV. év, ysLzy uj folyamat V. éve. Folytatja Bajza. (12-r. 12, 388, 12 1. és 6 rézmeUz.) 
Peiten, i(j. Kilián György. E. M. 

Foglalat : 
Fáy András. Sió. Tflndéres rege. — Gaal. Pusztoi kaland. ~ U. a. A portugali gróf. « Kovács Pál. Digitized by Google y Aurora. 144 Ausflüge. 

Húshagyó kedd. — U. a. A polgájrleány. — Töredék gondolatok egy megholt naplójából-. — Vajda 
Péter. Memnon szobra. " -• 

'Költemények Bajza, Hústavi (Kunoss), Csaba, Csaló Pál, Czuczor, Erdélyi János/ Gaal, Garay^ 
Holló, Kovács PáJ, Székács, Tóth Lörincz és Vörösmartytól. 

XVI. év, vagy uj folyamat VI. éve. (1838.) Folytatja Baj za. (12-r. . 9, 404, 4 l és 5 
rézmetsz.) Budán, a magy. kir. egyetemnél. É. Bl 

Foglalat : . 

FáyAndrás. A ktilföldiek. Vigj. két felv. — Gaal. Verhovina. TOndér-rege. — Kovács Pál. Román 
és nem román. — Pintér Endre. Az utolsó orebiúu ,— S^ontágh Gusz táv.-Pályakép. — Toldy 
F erén ez. Időszakok és koszorúk. — Vajda. Yoridala." Keleti elbeszélés. — Vörösmarty. Orlay. 
Regényes történet. ' 

Költemények Bajza, Csaba (Vörösmartv?), Czoczor, Erdélyi János, Gaal, Holló, Lakács Móricz, 
Makáry, Nagy Ignácz, Székács, Szenvey, Tótn Lörincz és Vörösmartytól. ; 

A Kisfaludy és Bajza szerkesztette folyamok Dobrou?ski/-nál 1887. kötetenként 
2 frt 70 kr.; a többek által szerkesztett XIII. és XIV. fohj. egyenként 1 frt 
50 kr. 

Aiirora aeternitatis, qua piae mentes ad felicem aeternitatem excitantur. In usum 
clientum Marianorum, denuo novis interposiiis cupris typis cxcusa. (16-r. 12 lev. 
és 336 1.) Budae, 1737. Typ. Joan. Georgii Nottenstein. Bl 

— Pécsi — . 1843. Szerkesztette B— gh Károly. Kuthy Lajos arczképével. (12-r. 102 1.) 
Pécs, 1842. Weidinger A. 

Aus den Papieren des Grafen Aurél DessewlTy. L. : Dessewffy, Gráf Aurél. 

— Kossuth's Memoiren. Ins Deutsche übertragen vom Grafen S. (8-r. 66 1.) Grimma, 
18Ő0. Verlags-Comptoir. — .6»/, gr. 

— den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. 1439. 14<0. (n. 8-r. 102 1.) Leipzig, 
1846. Wilh. Engelmann. — .lö gr. 

— dem Regen in die Traufe. Eine dramatische Rapsodie in einem Aufzuge, als Schlüs- 
sel zum Sinne des Kinder-Ballets von sieben Kindem der Kleinen-Tanzgesellschaít, 
vorgestellt im königl. stádt. Theater in Ofen am 8. April 1813. (8-r. 24 1.) Ofen, mit 
kön. ung. Uni versi tátsschr. Bl. 

— den Ruinen des Sachsenlandes in Siebanbürgen. .Von Poinz. (12-r. 67 1.) Her- 
mannstadt, 1849. (Ny. n.) 

— dem Tagebuche eines in Grossbritannien reisenden Ungarn. L. : P u 1 8 z k y, Franz. 

— Ungarn. Streiílichter und Parallelen. Von ***. (n. 8-r. 15 1.) Leipzig, 1860. J. J. 
Weber. — .6 gr. 

— der Walachei. Románische Gedichte und Sprichwörter, wahrend des Aufenthalts 
in Bukarest gesammelt und tibersetzt von Joh. Kari S c h u 1 1 e r. (8-r. IV és 65 1.) 
Hermannstadt, 1861. Th. Steinhaussen. —.18 p. 

— Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart Mittheilungen von Fr. F r o n i u s, J. H a 1 1- 
r i c h, W. K á s t n e r, M a 1 m e r u. s. w. (8-r. IV és 85 1.) Hermannstadt, 18öa 
Th. Steinhaussen. — .45 p. 

2. Aufl. (8-r. IV és 84 L) Hermannstadt, 1860. U. o. —.76 

Tartalma : 
Schiefer, Ed. Da« Album an den Leser. (Költem.). 
Teutsch, G. D. Znr Grschichte von Bistritz. Historischc Notizen über die evangelische Kircheo in 

Bistritz 
Fronius. Friedr. Eine Kind^taufe in den «dreizehn Dörfern*. Ein Beitrag zur s&chsischen Sitten- 

geschichte. 
Maller, F. Zur Charakterisük der s&chsicheh mythischen Sage. 
Die drei Burgen und die Prinzessinnen. Gedicht in sáchsischer und deutscher Mundart 
H a 1 1 r i c h, J. Der Sinn fQr Poesie unter dem Volke. 
Schuster, W. Auslftufer Ober ein siebenbQrgisch-sftchsisches Volkslied. 

S chull e r, G. Das Rockenlied Ein Beitrag zur Sammlung der sáchsischen HochzeitsgebrSuche. 
Thflrmchen auf Steilau. SchSesburger Sage. 

S c h i e I, S. Die Rieeenscblange an der Burg. Kronstftdter Volkésage. 
Schwarz K. Hermannstadts frühere Wehrkraft Eine Monographie. 
Das Königslied. Ein Beitrag zur Geschichte des Todtentanzes. 
Das Lftmmchen. Rumánische Volksballade. 

Ansdraok der Gefühle der k. k. Universitát zu Pest bei Anlass der Allerhöchsten 
Vermáhlungsfeier am 24. April 1854. (4-r. 8 lev.) Ofen, 1854. K. k. Universitáts- 
Buchdr. ■ M. 

Költemény magyar és német nyelven. 

Ausfltt^e in das südostliche Grenzgebirge und an den Neusiedlersee, mit Benützung 
der AV.-Neustadt-Oedenburger Bahn, námlich nach Oedenburg, Eisenstadt, Rust, Digitized by Google Aasflüge. 145 Austria. 

Esterházy, Neusiedél, Forchtenslein, Pütten und Sebenstein; sammt einem Pano- 
ráma der Rosalien-Kapelle. (n. 8-r.) Wien, 184:8. C. Gerold's Sohn. KötVe 1.80 

AuJiaso froher Laune, oder Scherz und Ernst. (8-r.) Pest, 1817. 

AntfUunuie, Gründliche — , und Iclarer Beweiss derer dem Durchlauchtigslen 
Chur-Hausse Bayern zustehenden Erbfolgs- und sonstigen Rechts-Ansprüchen auf 

. die von weiland Káyser Ferdinándén dem Ersten besessene durch den d. 20. Oc- 
tob. 1740. erfolgten unverhofftcn Todesfall Sr. káyserl. Majestat Carl des Sechsten 
höchst-seel. Angedenkens erledigte Königreiche Ungarn und Böheim, wie inglei- 
chen auf das Ertz-Herzogthum Oesterreich und allerseitig angehörige Fürstenthü- 
mer und Lande, welche aus denen literen wahrhafíten Geschichten und áchten 
Crkunden getreulich hergeleilet, sonderheitlich aber aus Kayser Ferdinandens des 
Esrten letzten Willens-Verordnungen und denen bey Gelegenheit der zwischen Her- 
zog Albrechten dem Fünfften aus Bayern, und ermelten Káysers ftltisten Ertz- 
Herzogl. Tochter Königin Anna verabredet- und vollgezogenen Heyrath, errichteten 
und einstimmig verfassten Verzicht-BrieíTen statthaíTt und ohnumstösslich be- 
wáhret, und zusambt derén daraus sich ergebenden WahrheitsmUssigen Folgerun- 
gen : dass weder die so benambste Pragmatische Sanction, noch dic von der Gross- 
Herzogin von Toscana eigenmáchtig vorgenommene Besitz-ErgreifTung erwehnter 
Königreichen und Landen zu Rechten bestében könne, in überzeugend und na- 
türllcher Schluss-Ordnung ohnabneinlich zu Tagé gelegt werden. Mit Beylagenvon 
Lit. A. bis T. inclusive. (2-r. 6 lev., 162, 62 1. és 1 genealog. tábla.) Gedruckt zu 
München, 1741. (Ny. n.) E. M. 

l. a. (2-r. 3 lev., 1 gen. tábla, 30 1. és 1 gen. tábla ; 20, 12, 19, 12, 4, 31 1.) München, 
1741. Gedr. u. zu fínden bey Joh. Jac. Vötter. M. 

Erre vonatkozólag lásd : „Benczúr, torl&uffige Beanttrortung der sogenannten 
grűndl. Ausfűhrung** és „Einsweilige Ahfertigung der vorláufigen Be- 
antwortung,*' , — Bosenthaly München 4 m. 80 f, 

— Unumstössliche — , und rechtliche Grund-Ursachen der best stabílirten Erb-Folge 
in dem Allerdurchlauchtigsten Erzhause Oesterreich und denen dazu gehörigen 
Königreichen u. Landern. (4-r. 6 és 72 1.} 1734. [H. és ny. n.] M. 

-- Vorláufige — , der Rechte des Königreicns Hungarn auf Klein oder Roth Reussen 
etc. L. : Benczúr, Jos. 

Amtaiohten, Frohe — , der Bürger Pressburgs, bey der freudevollen Ankunft Sr . . . 
Majestat Franz des Ersten, nach geschlossenem Frieden den 22. Nov. 1809. lm Na- 
men des stadtischen Magistrates und der Bürgerschaft dargestellt von einem ihrer 
Mitbürger S. P. W. (2-r. 2 lev.) Pressburg, mit Weberischen Schr. 

— Politische — , in die Zukunft. Entworfen von Friedrich dem Einzigen, auf den 
Fali. wenn seine Vermehlung mit der Königin v. Ungarn u. Böheim vorgegangen 
wáre. (8-r. 22 és 216 1.) 1792. (H. és ny. n.J Bt 

Amsterllts, Carl. Blumenakkorde. Lyrisch-didactisches Mosaikgemalde in fünf Ab- 
theilungen. (8-r. 96 1.) Festh, 1826. M. Trattner's Druck. 

— Huldigung . . . dem Herrn Anton Grafen v. Cziráky, . . . am Tagé seiner Instál- 
lation zum Obergespann des Stuhlweissenburger Comitates. (4-r. 10 és 10 1.) Ofen, 
1827. Mit k. ung. Üniv.-Schr. E. 

Sémet és héber szöveggel, 

— Die Thaten der Vorwelt, oder Biographien und Charakterzüge berühmter Mftnner, 
Darstellungen merkwürdiger Epochen und Scenen aus der Geschichte. (8-r. 71 1.) 
Gr.-Kanischa, Josef Vajditsch. M. 

Aiuterlitier, Sim. Dissertatio inauguralis chemico-medica, de calculo urinali, 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
8-r. 60 1. és 2 lev.) Pestini, 1831. Typis Landererianis. M. 

AoHriA and the austrians. 2 vols. (8-r. XII 1., 1 lev. és 331 1 ; VIII, 311 és 1 1 .) Lon- 
don, 1837 Henry Colburn. A. 

Tartalma : 
I. The joorney. North and South Germany. Vienna. Streets and shops. The inna. Living abroad. The 
coronation. The imperiaj family. The lale and the present emperor. Society of Uie capital. The 
amlocraqr. The women. The epirit of converaation. The middíe classes. Pleasures for the peoplo. 
The Práter. Deer feeding. The dráma. Karnthner-Thor and Tauborg theatres. The Volks-garden. Sun- 
day at Vienna The environs. The Kahlenberg. Royal exiles and royal viaiters. Left-handed mar- 
ríages. Schönbnm. —The doke of Reichstadt. Steam-boat excursion on the Danube. The hungarians. 
Hungárián faira. — Hungárián vassalage. Social and political importance of the Danube steam na- 
vigation. 

Magyarország bibliographiája. 1712—1860. AQ ^ 

Digitized by LjOOQk Austria. 146 Auszug. II. Prince Metternich. Gráf Kollowrat Liebsteinskr. Public characters and bareaucracr. Austrian diplo- 
- - ■ ^at Vií ~ • - • - -..»'. 

The family of Esterházy. Schnbri, the bandit of Bankőre (l). 'Pintér at Yienna. Joseph Ű. and 

his reformé. Spint and practice of relicion. Monarhiem and jesnitism. Snperstition. Edncation. Lite- macY at foreign courts. Foreign diplomacy at vienna. Reminiscences of the greal congress. The Licb- 
tenstein family. Excnreion from Pesth to Croatia, and through Hungary to Oedenburg " 
winet. The family of Esterházy. Schubri, the bandit of Bankore (!). Winter at Yienna. Joi rature and men of genius. Musical genius. Young Germany. The press. Cénsorship. Police and poblic 
opittion. Austrian govemement. Administration of lairs. Anti-oommercíal system. Finances. Military 
force. Physical and polit power of the austrian empire. 
Dohrotosky 1887. 2 fri 50 kr. 
Austria periculis superior. (8-r. 49 1.) Graecii, 1742. 

Catalogu8 hihlioth. com, Széchenyi L 
AuswaU biblischer Erzáhlungen fQr die erste Jugend. (8-r. 118 és 2 1.) Hermannstadt. 
M. Hochmeister. M. 

— des Bestén von Landschafts-, Stádte- und Gebáudeansichten aus der allgemeinen 
Erdkunde. (n. 4-r.) Güns, 1834. Carl Reichard. 

— verschiedener Gedichte. Musik von Martin Schneider. Gesammelt von L. M a r i e n- 
b u r g. (h. 2-r. II és 27 1.) Hermannstadt, 1801. M. Hochmeister. 

AiuwaiideriuiS) Die —, der Deutschen, nach Texas, Nordamerika, Ungam und Sie- 

benbürgen. Eine Mahnung an die Nation. (8-r. 3^', ív) München, 1844. Franz. 

-.10 gr. 
Amswaaden&ng-Patent Joseph II. vom Jahre 1787. Mit beygefügten Tabellen fOr 

Ungam. (2-r. 6 ív.) [H. és ny. n.] 
Ausweis, Fünfjábriger — , über die milden Beitráge fűr das A r m e n-Arbeitshaus zn 

Kaschau und derén Verwendung bis letzten Okt. 1843. (8-r. 44 1.) Kaschau, 1844. 

Gedr. bei Carl Werfer. 

— Summarischer — , über das bei dem Armeninstitute der kön. freyen Haupt- 
stadt Ofen seit 1. Jáner bis letzten Dezember 1796 eingebrachte, und zur Verthei- 
lung der in der Versorgung gestandenen Armen verwendete Allmosen. (2-r. 4 lev.) 
Ofen, 1797. Mit k. Univ.-Schriften. 

Ueber das . . . seit 1. Jáner bis letzten Dezember 1800 eingebrachte . . . Allmosen. 
(2-r. 4 lev.) Ofen, 1801. U. o. 

— über die Einnahme und Ausgabe des A r m e n-Instituts und des damit verbunde- 
nen Waisenhauses der k. k. Freistadt Raab vom 1. Január bis letzten Dezember 
1846. — A szab. kir. Győr városa szegények intézete s azzal egyesült árvák házá- 
nak az 1846. évi jan. hó 1-sö napjátul, u. a. évi dec hó 31-ig volt mindenféle 
bevétel és kiadásait tárgyazó tudósítás, (n. 8-r. 41 és 3 l.) Raab, gedr. bei Klára 
Streibig. E. 

— des Pesther wohlthátigen Frauen-Ver eins sowohl zur Unterstützung der Ar- 
men, als auch über die Abstellung der Strassenbettelei. (8-r. 102 1.) Pesth, 1831. 
Druck von Trattner-Károlyi. M. 

— über die in der k. Freistadt Pesth, vom F r a u e n - Vereine begründeten wohltha- 
tigen Anstalten, derén Einrichtung und Bestand vom Márz 1817 an bis zu Ende 
Septembers 1833. (n. 8-r. 68 1.) Wien, 1834. Gedr. bei A. Strauss's sel. Witwe. Bl 

— über die in der Festung der k. freien Hauptstadt Ofen zur Abstellung des Gas- 
sen-Bettels v. 1. Ján. bis Ende Dezember 1833 vorgekommene Empfánge und 
Ausgaben. (8-r. 20 1.) Ofen, 1834. Druck von Anna Landerer. M. 

— über das Verfahren der Insurgenten in Siebenbürgen. Bericht des Civil- und 
Milit&r-Gouvemements über die Zahl der Revolutionsopfer. (4-r. 82 1.) Wien, 1861. 
Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. M. 

Answeise über den Handel von Oesterreich im Verkehre mit dem Auslande und 
über den Zwischenverkehr von Ungam, der Woidwodschaft! Serbien, sammt dem 
Temeser Banate, dann von Kroatien, Siebenbürgen und der Milit&rgrenze mit den 
anderen österr. Kronlándem in den Jahren 1831— 68. ZusammengestelU von 
der Direction der ad minist rati ven Statistik im k. k. Mimsterium für Handel, Gewerbe 
und öiTentliche Bauten. I— XIX. Jahrg. in 21 Thlen. (2-r. és 4-r.) Wien, 1843—60. K. 
k. Hof- und Staatsdruckerei. Kötelenként 1.— 

BI. 

AmsBi&c desjenigen, so der kayserlich-catholische Botschafter Ihro Pftbstlichen Hei- 
ligkeit in seinér am Mittwoch, den 16. Marz, dieses lauffenden 1718. Jahrs gehabten 
ausserordentlichen Audienz, und folgends dem Sacro Collegio derén Cardinalen 
vorgetragen. (4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.) A. 

Rákóczi-ra vonatkozik. Digitized by Google Anszag. 147 Auszüge. _, Kurzer— , aos der Lebens-Beschreibong und den Wundern des seligen Bemard 
TOQ Offida, bey Begehung der Feyerlichkeit seiner Seligsprechung herausgegeben. 
(8-r. 24 1.) Ofen, 1796. Gedr. bey Kath. Landerin Wittwe. M. 

— Kleiner — , aus dem christkatholischen Unternchte. Für Kinder bearbeitet 
nach der zweiten Auflage des tirnauer Decanats-Katechismas. (8-r. 46 l.) Timau, 
1842. F. Wachter. -"^JJ- 

— ans dem Reglement für die B fi r e e r - M i l i z der königl. Freystadt Eisen- 
stadt im Kömgreich Ungarn. (8-r. 31 1.) Oedenburg, 1815. Gedr. ^mit Siessi- 
schen Schr. E. 

— aus der Gescbichte des Joseph F 1 a v i u s über den Judenkrieg und der Zerstörung 
Jerusalems ; mit einigen Bemerkongen. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8-r. 290 1.) 
Stoblweissenburg, 1820. Gedr. bei Panl Sammer. M. 

— aus der Unlerweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. (8-r.) Press- 
burg, S. Ludw. Weber. —.8 p. 

— aos dem Manuscripte : Der kluge Hausvater. L. : Hild, Péter. 

— Vollstandiger — , der hungarischen Vaterlands-Geschichte nach Pálma von J. 
N. Sch. (8-r. 288 1.) Schemnitz, 1780. Franz Joh. Sulzer. M. 

— Kurzer — , des grösseren Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem 
Unterrichte der Jugend im Königreiche Ungarn, und den damit verbundenen Staa- 
ten. — Rövid summája az öreg katekismusnak kérdésekkel és feleletekkel. Az if- 
júságnak oktatására Magyarországban és ahoz kapcsolt tartományokban. (8-r. 169 
L) Ofen, 1802. Gedr. m. kön. üniversitátsschr. '"•^^* 

— aus dem chronologischen Buche der W. W. E. E. Vater P a u 1 i n e r, von dem be- 
rühmten Kloster zur Éhre des heiligen Laurentius, das im J. 1304. von Vater Lau- 
rentius ersten Generálén des Pauliner-Ordens gestiflet, und A. 1626. durch die 
Türkén zerstört wurde. (8-r. 4 1.) [Ofen,] 1794. M. 

— dererjenigen Artikeln und Diplomaten, welche inReligionssachen ín dem 
lobi. Königreich Ungarn sind entricbtet worden. L. : Extractus articulorum. 

— von den Sitten und Gebráuchen der altén R ö m e r, zum Gebrauche der studiren- 
den Jagend in dem Königreiche Hungarn, und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 
203 1. és 1 tábla.) Ofen, 1788. Gedr. mit Universit-Schriften. Bf. 

— Vierteljáhriger chronologischer — , der von der königl hungarischen Statthal- 
terei vom 1-ten Jftnner bis letzten M^rz 1787. in das Allgemeine einschlagenden, 
und bekannt gemachten Verordnungen. (2-r. 17 lev.) [Hermannstadt, 1788. M. v. 
Hochmeister.] M. 

Vom 1. Jánner bis letzten Marz 1788. (2-r. 31 1.) Hermannstadt, gedr. bei Martin 
Hochmeister. M. 

Vom 1. April bis letzten Juni 1788. (2-r. 32—64 1.) Hermannstadt, gedr. bei M. Hoch- 
meister. M. 

— aus den neuen Bestimmungen für die t e 1 e g r a p h i s c h e Staats- und Privat- 
Correspondenz im deutsch-österreichischen Telegraphen-Vereine. (8-r.) Hermannstadt, 
186a Th. Steinhaussen. —60 

— aus der Theresianisc h-p e i n 1 i c h e n Gerichtsordnung, wie und auf was 
Art bey einer Verwund- oder jeden Gattung einer gewaltsamen Ertödtung das 
visum repertum aufzunehmen, und was den Leib- und Wundftrzten Allerhöchst 
anbefohlenermassen bey diesen zu beobachten obliege. (8-r. 28 1.) Eperjes, 1776. Mit 
Rádlitzischen Schr. 

AmMftc«> Lehrreiche — , aus der heil. Schrift für Freunde wahrer Menschenbildnng, 
zunáchst für christl. Religionslehrer von C. L. (n. 8-r. 16 1.) Pesth, 1819. Mit Tratt- 
ner'schen Schr. E. BI. 

— aus Originalbriefen, geschrieben in französischer Sprache von den apostolischen 
Vikarien und Missionarien in China, Tunkin, Cochinchina, über den Zustand jener 
Missionen. 3 Bde. (8-r.) Ofen, 1811. Universit-Buchdr. 2.20 

— Monatliche — , alt und neuer gelehrten Sachen. I. Bd. 1—6. Stück. (8-r. 402 1. és 2 
rézm.) Ollmütz, 1747. Fr. A. Himle. Bt 

Maffyar vonatkozású tartalma: 
Sehwandtneri scríptores renim hungaricaram. — Sacra concilia ecclenae rom.-caih. in regno Hungáriáé. Digitized by Google Authores. 1-48 Azioni. U. a. (1 
U. a. (1 celebrata . . . Illustr. C. Péterffy. — J. Chr. de Jordán: de originibus slavicis tömi 2. — Caroli d« 
Fresne Illyricum vetns et nóvum. 

Anthores cum solutae tum ligatae orationis, qui Ín schola huitiánitatis praelegi so- 
lent. (8-r. 32^ 1.) Budae, 1791. Typis reg. universitatis. M. 

Szemelvények Cicero, Livins, Ovidius és Vir^lius-ból. — Végén : J. Gretser i insiitutionum linguae 
graecae liber II. — Catechismi P. C a n 1 s i i capul V. 

ü. a. (8-r. 324 1.) Bud^e, 1797. Typis ac sumpt. typogr. reg. univ. Pestanae. M. 
Anthoriun, Selecta — , in média et suprema graramatices classe praelegi solitá. 

(8-r. 436 és 1 1.) Cassoviae, 1779. Typ. J. M. Landerer. M. 

Ü. a. (8-r. 435 és 1 1.) Budae et Tyrnaviae, 1792. Typ. universitatis. M. 

Autoroknak, Különb különb féle — , görög és deák nyelvből , . . fordíttatott meséik. 

L. : A e s p u s. 
Avanoiims, Nicol. Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor evangelistis collecta, et 
in meditationum matériám ad singulos totius anni dies distributa. Denuo edila. 
(12-r. 14 lev. és 417 1.) Tyrnaviae, 1723. Tvpis academicis per Frid. Gall. M. 
U. a. (12-r. 14 lev. és 417 1.) Tyrnaviae, 1737. Typis academicis per Leop. Bergef. 

M. 
(12-r. 14 lev. és 420 1.) Tyrnaviae, 1751. U. o. M. 

(12-r. 14 lev. és 420 1.) Tyrnaviae, 1764. U. o. M. 

— Miklós. A Krisztus Jézus élete és tanítása, melly a négy Evangélisták Írásiból 
egybeszedetett és elmélkedéseknek materiájára egész esztendőnek minden napjaira 
elosztatott. Fordította Illyés András. (8-r. 14 és 506 1.) Nagy-Szombatban, 1759. Az 
acad. bötükkel. M. 

Ave Maria zum Andenken an die erste heil. Gommunion für Rosenkranz-Kinder. (16-r. 
4 1.) Pressburg, 1858. Druck v. A. Schreiber. E. 

— pium ampliss. honoribus. 111. ac Rev. Dni Augustini Roskoyányi, de Eadem, epi- 
scopi Nitriensis etc. oceasione solemnis suae in episcopum' Nitriensem inaugura- 
tionis ab alumnis dioecesis Nitriensis in centrali serbinario Pestinensi D. D. D. (n. 
4.r. 4 lev.) Pestini, 1859. Typ. Gust Emich. M. 

Költemény, 
Avedig, Steph. Dissertatio inauguralis medica de ophthalmia neonatorum. (8-r. 24 

1.) Vindobonae, 1831. Typ. congregat. Michitarist. 
Avenarins, Joh. Abrak. Letzte Chrísten-Pflicht in einer kurzen Abdankungs-Rede 

dem Hm. Mich. Meissner, ev. Prediger in Oedenburg bey dessen Becrdigung 1723. 

(2-r. 3 lev.) Regensburg, (1723.) Bt 

Avertisseiiieat in BetrePf des Aufsuchens der Opalsteine im Königreich Ober-Hun- 

garn. (4*r. 8 lev.) [Kaschau, 1788.) M. 

ATiani, Pl., fabuláé. L. : P h a e d r i fabuláé. 
Atí8 aux propriétaires de terres de la Hongrie. L. : C h a m p, J. 
Awodatk Hakodesch. (4-r. 112 1.) Pozsony, 1860. Ny. Sieber H. M. 

Héber agenda, 

— Israel. (8-r. 302 1.) Pozsony, 1858. Ny. a Schmidt-féle könyyny. 

Héber imakönyv. 
Ay, Oedenburgerisches rothes — , in welchem die wahre Freud und HofTnung der 

Ur-Alt-Catholischen Christen eingeschlossen. L. : D o b n e r, Abrah. Aegid. 
Ayell, Glyoerivs. An Hrn. Jacob v. Petheö Ober-Aufseher der National-Schulen zur 
Neujabrsfeyer. (8-r. 4 1.) Pesth, 1790. 
Catalogus biblióth, com, Széchenyi. L 
Aynnann, Ckrist. Frid. Dissertatio de nummis Ateulae, regi Attiláé male attribu- 
tis, quam lectionibus historicis praemissit. (4-r. 12 1.) Giessae, 1739. Typ. Eberh. 
Henr. Lammers. M. 

Aaary wA^drág. Életvegytani értekezés a tápszerek átalakulásáról az állati testben. 
(8-r, 22 1.) Buda, 1845. Ny. Gyurián és Bagó. 
Magyar és latin címmel. 
Asioni, Pivotissime — , ái grazié umiliate a Dio Signore della nazioneebrea diMan- 
tova per le segnalate vittorie riportate dalle armi invitte di S. M. J. raugustissimo 
nostro sovrano imperatore e re Giuseppe Secondo et segnatamente qer Tacclamata 
presa di JBelgrado, (4-r, XXXVl l) 1789. [H. és ny. n.] M. 

Héher és olasz szöveggel, ^ . •: Digitized by LjOOQlC Ahrenlese. 149 Babczanszky. Áhrealese des Georgikons. I. Bánd. 3 Hefte. (8-r.) Wien, 1816—19. Gedr. bey Ant. 
Strauss. ' ' - . ^; 

1. Heft Conrad, PaulLudw. Beschreibung des Rusler Weinbaues. (3 l«v. és eU I.) 1819. 

Dobrowsky ISHH, 1 frt áO kr. . . ' 

2. Heft Sajdenschwarz, J. A. Entwurf eines Kornmagazins, w«lches in dem Keszthelypr.Georgikön 
erbaut werdeo soll, womit zurar Vortheilc der Oekonomi^-Verwaltung auch eine Heuwago, Schalwag^ 
ond Holzkammer verbunden ist. Mit 3 Kupfertaf. (79 í.) 1816. 

3. Hefl. Lieb'b'ald, J. T. Ueber die zweckgemSsseste Methode, die Schafe von den Blattéra zu sichern 
und die allmáhliche Tilgung dieser Krankheitsform zu bewirken. Mit 3- Kupfertaf. und 1 Tabelle. 
(XXVIII, 240 K és 1 lev.) 1817. B. 

B*** an seine Mil-Zöglinge in der Ofnerischen Pflanz-Schule der Geistlichkeit Üp- 
garas : über Thesiens Tod. 1781. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Baáa Péter. Tisztelet koszorú, mellyet Nméltgú Négyesi liber báró Szepesy Ignácz 
erdélyi püspök ur ö Méltgnak fö pásztori bivataljába tellyes hatalmú bé lépése 
ünnepén bé mutatott 1820-dikban. (4-r. 8 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek bet. E. M. 
Költemény. 

í— ) Örömdal, mellyet Tiszt, s érdemes Mészáros Lászlónak . . . érdemei eránt való 
háláadatosságokból neve napján éneklettek ez isteni tudományok halgatói 1821. (k. 
8-r. 7 1.) Posonyban, 1821. Belnay örökösseinek bet. E. 

^— ) Öröm koszorú, mellyet Ft. Bolla Mártonnak a Magyar és Erdély országi kegyes 
oskolák rendje tartománybéli igazgatójának midőn szent-györgyi szerzeteseinek az 
isteni tudományban tett előmenetelek visgálásán személlyesen meg jelenni mél- 
tóztatnék, a .tisztelet, és hálá-adatosság oltárán áldoztak ugyan azon rendnek ál- 
dozó papjai, (k. i-r. 8 1.) Posonyban, 1821. Belnay örök. bet. E. 
Költemény, 

— Egyhá.zi beszéd, mellyet az academicum kegyes oskolák temploma első század in- 
nepén élő nyelven mondott. (8-r. 36 1.) Kolozsvár, 1824. A kir. lyceum bet. M. 

BaW, FranoiBovs. Ungariae reges, eorum genealógia, acta item illustriora et fata 
compendio metrico deducta. (8-r. 48 1.) Tyrnaviae, 1773. Typis tyrnaviensibus. Anno 
1773. A. E. BI. 

Horovitz 1879. 60 kr. — WalUshausser 1886. 1 frt 20 kr. 

— Ungariae palatini, pro-palatini, locumtenentes regii bello paceque clarissimi [ab 
a. 1001— 176Ö.] compendio metrico deducti. (k. 8-r. 125 1.) Typis tyrnaviensibus. A. 1776. 

Horovitz 1878. 80 kr. E. A. M. 

— Archiepiscopi ^ Strigonienses, de utraque republica praeclare meriti compendio 
metrico deducti [ab a. 1001—1776.] (8-r. 103 1.) Typis tyrnaviensibus. Anno 1776. 

Dohrowskg 1888. 80 kr. A. E. M. 

~ Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri 111. (8-r. 140 L) Ty- 
pis Tyrnaviensibus, anno 1777. E. BI. 
WalUshausser 1886. 80 kr. — Horovitz 187$. 40 kr. 
Batarosy Antal urnák, T. N. N. és V. — , szül. Brünek Euphemia kisasszonynyal há- 
zassági életre lett egybekelések innepére 1836-ik észt. October 23-án. (8-r. 8 1.) 
Szegeden, ny. Grünn János bet. M. 
Költemény. 

— Emerleh v. Bekentnisse eines Soldaten 1860. (12-r. 62 1.) Wien, 1850. Fr. Manz. 

-.24 p. 
[2. Auíl.] (n. 8-r. 39 1.) Eger, 1855. Druck v. J. Kobrtsch u. Gschihay. 

Az első kiadás névtelenül jelent meg. 
BaUage Károly. A természetes számok logarithmai 1-töl 108000-ig. Stereotyp- 
harmadik kiadás. Készült Nagy Károly felügyelete alatt. (n. 8-r. XVI, XX és 201 1.) 
London, 1834. A magyar tudós társaság költségével. — -60 

BalK^anMlry, Franoiao. Fasciculus myrrhae, hoc est : Gladius Simeonis, qui pertran- 
sivit animam B. Virginis in passione filii sui per Nebridiujn Mündelheim in lucem Digitized by Google BabeL 150 Bach. 

editus, nunc verő a R P. Fr. B. industría additis nonnuUis reimpresstis. (12-r.) Tyr- 
viae, 1718. Tfp. academicis. 

ü. a. (12-r.) Tymaviae, 17^., U. o, 

Bábel. L. : Hoffmann, Leopold. 

BabérkouoréTal, Hazafiúi — , övedzett tisztelet oltára : Mellyen a háládatosság a 
maga adóját szent érzései közt lefizette dicső V-ik Ferdinándnak . . . Ppsony vá- 
rossában September 28-án 1830-)^an magyar királlyá lett ditsöséges megkoronázta- 
tása alkalmatosságával Erdélyből egy hazafi által Kolosváronn 1832. (8-r. é6 1.) 
Nyomt. a ref. koUégyom bet. Bárra uábor igazgatása alatt M. 

Babió, Ant. Vira katolicanska. (8-r.) Bndim, 1726. 

— Blateo §kender. Propovédi nedeljne, svetkovne i prigodne, kője je s odobrenjem 
precastnog dnhovnog stóla u dva svezka na svétlo izdao. 2svez. (8-r. VIII és 3ÍB7; 
347 1.) U Zagrebu, 1867. Tisk. dr. Lj. Gaja. 

— Tomo. Prima grammatica institntio, pro tyronibus illyricis accomodala. (8-r. 128 
1.) Venetiis, 1712. Barth. Occhi. 

Babits János. Orvosi értekezés az életművek rokon- és ellenszenveiről. (8-r. 18 1.) 
Bada, 1846. Ny. Gyurián és Bagó. 

Babó la. báró. Kérdések és feleletekben röviden fogalmazott földmiveléstan, falusi 
népiskolákban mezei gazdászat-tanítás használatára. Magyaritá Varja István, (k. 
8-r. II és 125 1.) Komárom, 1856. Ny. Szigler testv. ^ —.20 p. 

BC 

Bttboosai. L. : Babotsai. 

(Babos Jéssof.) Szent Ödön napjára mély tisztelettel ajánlva, (n. 8-r. é lev.) Szé- 
kesfehérvárott, 1867. özv. Számmer Pálné bet. M. 
Költemény b. Splényi Ödön tiszteletére, 

(— ) Nagy-Láng puszta emléke. (16-r. 14 1.) Székesfehérvárott, 18ö9. Özv. Számmer 
Pálné bet. E. 

Költemény, 

Babothy, EmeHons. Positiones ex história legum romanarum el jure civili románc. 
(8-r. 13 1.) Pestini, 1800. Typ. Jos. Patzko. M. 

Babotsai István. Vígkedvű Mihály. Vagy a hazája, és vallása mellett halállal petsé- 
telt állhatatos szeretetnek, és buzgóságnak örök emlékezetére emeltetett oszlop. 
Szomorú játék négy felvonásban. (8-r. 93 1.) Nagy-Váradonn, 1806. Ny. Szigethy 
Mihály bet. E. 

Li8t és Francke 1870, 10 gr, 

B(abotsai) J(óssaf). Boldog Zala vármegye ! Keszthelyi hévvizedről méltán nevezte- 
tel igy attól a ki ezen rendeket irta dicséretedre. D. B. I. (8-r. 28 1.) Sopronban, 
1795. Ny. Sziesz Klára. M. 

Bábuk, oder der Volksverleumder. L.: Alxinger, Joh. Christ. 

Babnkic, Vékoslar. Grundzüge der ilirischen Grammatik. Mit einer sprachverglei- 
chenden Vorrede von Rudolph Fröhlich. (8-r. XXII és 80 1.) Wien, 1839. Jos, . We- 
nedikt's Wwe. M. 

— Nékoliho rééih o pravopisu. (8-r. 12 1.) ü Zagrebu, 1846. Kod Fr. Suppana. 

— Ilirska slovnica. (8-r. 44á \.) ü Zagrebu, 1864. Dr. Lj. Gaj. 

(Babnlák, Ottó.) Ode III, ac Kev. Dno Josepho Kukövich dioecesium Bosnensis, seu 
Diakovariensis, et Syrmiensis canonice anitarum episcopo, dum festivam onoma- 
seos celebraret solennitatem, in perenne grátitudinis, pietatisque monumentum, ab 
Eszekiensi musa 14 Kai. April. 1835. pie pectore d.d.d. (k. á-r. 4 lev.) Essekini, 
typ. Mart. A. Divald. M. B. 

— Ode honoribus 111. ac Magn. Dni Joannis Caroli Petri comitis a Semage de Szoni- 
szédvár, dum solemnem onomaseos diem recoleret, in perenne grátitudinis moni- 
mentum nomine regii gymnasii maioris Essekiensis provinciáé Capistranae III. cal. 
Quiniil. 1835. d. d. d. (4-r. 4t lev.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. E. 

Babusohaik, Mioh. Zum Hochzeitfeste dem edien Brautpaare Hm. Johann Straka 
und Jungfrau Nanette Anders. Pukkanz den 15. Herbstmonat 1800. (4;-r. 2 lev.) 
Schemnitz, gedr. m. Sulzerischen Schr. B. 

Költemény, 

Baoh, Ant. Dissertatio inauguralis medica de dignitate medici vére talis. Qnam . . . 
pro doctoris medicináé laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 
33 1.) Pestini, 1816. Typis Joaú. Thomae Trattner. M. Digitized by Google Bach. 151 BacsányL J—mjfh. Freuden-Gefühle beim Ehe-Jubil&am des Moses Rath und der Rebeka 
Ráth. (4-r.) Miskolcz, 1817. M. 

— Homiletische Erstlinge, als Muster einiger religiös moralischer Vortráge zur Er- 
baoimg und Veredlung des sittlichen Gefíihls, vor einer angesehenen Versamm- 
luni mosaischer Cenfession in der, nach dem gegenw&rtig in der k. k. Residenz- 
stadt Wien bestehenden mosaischen Ritns, umgestalteten Chassed Neurin Svna- 
goge, gehalten zu Alt-Ofen. (8-r. XVI, 17—66 1.) Pesth, 1827. Gedr. b. Math, 
Trattner. B. Bt 

— lfie«laiis. Dissertatio inanguralis medica de itinere pedestri. (8-r. 16 1.) Badae, 
1840. Typ. Joan. Gyurián et M. Bagó. M. 

BAchm, Le — , de Bude. 3. edition. (S-r. 76 1.) Yverdon, 17Ö6. (Ny. n.) M. 

Bftdiár, Joh. I*. Traaer-Predigt bei der Gedftchtnissfeier des . . . Herm Blichaels v. 
Szontagh geliebten Sohnes des Herm Ladw. v. Szontagh, und der Frau Anna v. 
Szontagh, eeb. v. Wecker am 23. Sept. 1836. in Eisenstadt verstorbenen. (8-r. 14 1.) 
Tirnau, gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. E. 

Baddoh Istrám. A véletlen halálnak siralmas és örvendetes neme, mellyet ezen 
folyó 1302. észt. márt. havának 10. napján Nemes Dömölkön véletlen ki-múlt néhai 
kettős tiszteletű . . . Perlaki Dávid nmak . . . vég- tisztessége meg-adásának alkal- 
matosságával . . . magyarázott (8-r. 21 1.) Weszprémben, nyomt. Szammer Mi- 
hály bet. E. M. 

B(aohi€h) J(ános). Oröm-dall mellyet Nitzki Niczky Jósef urnák, Sopron vármegye 
első al-ispányának neve napjára énekelt böjt más havának 19. napján 1821. esz- 
tendőben. (8-r. 2 lev.) Sopronban, Kultsár Katalin aszszony bet. M. 

— JósMf. Saidár és Rnrik, avagy a Margaréta szigete. (8-r. 174 1.) Pest, 1808. Lan- 
derer Mihály. — .45 p. 

Ba^maier, Joh. Dissertatio inauguralis medica aetiologiam morbomm catecheti- 
coram pertractans. (8-r. 26 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Caroli Ueberreuter. 

Bao]imec7«i» Steph.Paialiis. Otia Bachmegyeiana, docu menta veritatis fídei romano- 
catholicae, forma colloquii familiáris inter Lntherannm et Catholicum exhibentia. 
(8-r. 31 lev. és 824 1.) Tymaviae, 1733. Typ. academicis per Leop. Berger.;;.E.*M. 

— Observationes de morbo csömör Hungáriáé endemio intertextae. (4-r.) Lugduni 
Batavorum, 1717. 

— Joanaes. Dissertatio . . . sistens podogram. L. : B á c s m e g y e i. 

Baehmer, Saa. De lingva latina ex auctoribus classicis secundum ordinem quendam 
digestis addiscenda. (8-r. 16 1.) Cibinii, 1802. Typ. M. Hochmeister. 

Baclc, Aat. Istina katolicanska iliti skazanje upravijanja spasonosnoga iitka kárst- 
janskoga, s zabileienjem zabludjenja gár(^koga odmetniétva, iliti gárckie eresiah, u 
kője su upali, odkada su se od rimske cárkve oddilili. (4-r. 557 1.) U Budimu, 1732. 
Pri Ivanu Jurju Nottenáteinu. 

— Zivot Majke bozje. L. : A g r i d e. 

BAck, HT. Ij^B. Die zehn Gebote. Religionslehre fQr israelitische Schulen. 1. Thl. 
(16-r. 110 1.) Grosswardein, 1857. L. Hollósy. —.30 p. 

Baeo, Fra&o., de Y e r u 1 a m. De dignitate et argumentis scientiarum libri IX. (8-r. 
8 és 612 1.) Budae, 1756. Typ. Leop. Franc. Landerer. A. M. 

Horovitz 1876, 1 frt 20 kr, 

Baeták Imre. Beszéd, mellyben Tiszt. B. I. ur, Székes-Fejérvár belvárosi káplán . . 
búcsúzik kedves tanítványaitól. Tavaszutó 7-kén 1842. (8-r. 8 1.) Székes-Fejérvárott, 
Számmer Pál nyomt. E. 

— Jegyzetek az egyházjogi ellenészrevételekre a «ReIigióban» adott felelet fölött. (4-r. 
15 1.) Pest. 1856. Ny. Trattner-Károlyi. 

Bftodbiyl, GabHala v. Gedichte. Mit einer Abhandlung über Dichtkunst. (8-r.) Wien, 
1805. 

— Aroor und Hymen. Hochzeitsgedicht in Gesangen. (8-r. 40 1.) Wien, 1807. J. V. 
Degen. 

— Jáaot. A magyaroknak vitézsége régiek példáival meg-világositva. (8-r. 16 és 184 
1.) Pest, 1785. Trattner J. T. A. B. M. 

Akai Jánosnak «Epistolae heroum> c, munkája után fordítva. — Horovitz 
1876, 80 kr. Digitized by Google Bacsányi. 1&2. Badewitz. 

Baosdnyi János. Ode ad inclytos ss. et.oo. regni Hungáriáé. (4:-r. 4: lev.) [1796., h. 
és ny. n.] . M. 

— Mantua, M. Aug. A. 1799. (4-r. 2 1.) Viennae. 1799. 

— A magyar tudósokhoz. (8-r. 76 1.) Pesten, 182L Trattner J. Tamás. E. M. 

I. Faludi Ferentz s több más magyar költök, kiadásáról. II. A nemzeti nyelvről s poezisröl és a mai 
nyelvrontók törckedéseiről. 

— versei. B. arczképével. (k. 8-r. 132 1.) Pesten, 1827. Petrpzai Trattner Má- 
tyás bet. 1.— 

2. kiadása ezen cím alatt .* E. M. 

— poétái munkáji. 2. megbövitett kiadás. A szerző arczképével. (8-r. 4 és 218 1.) 
Buda, 1835. Ny. a kir egyetem bet. 1.24 p. 

£. M. 

( — és B a r ó t i Szabó Dávid.) Két magyar hazafi érzékenységei, t. n. Aba-új vár- 
megye öröm-ünnepén. Böjtmás hav. 16-dik napj. 1790. (8-r. 7 lev.) [H. és 
ny. n.] M. 

Költemények h. Orczy Lászlónak főispánná történt beiktatása alkalmára, 

Baosimsilíy, Andr. Brevis adumbratio solennitatis, qua haereditariam augustissimi 
Francisci Secundi imperialem dignitatem austriacam, in ipso S. S. Maiestatis ono- 
mastico die celebravit die 4-a Octobr. 1804. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M. 

( — Joan.) Pium amoris monumentum 111. ac Rev. Dno Andreáé Szabó primo epi- 
scopo Cassoviensi dum 1. r. civitatem Cassoviam ingrederetur oblatum mensis De- 
cembris die 18-va 1804. (4-r. 4 lev.) [Gassoviae,] ex typogr. EUingeriana. M. 

Költemény, 

(— ) Elégia honoribus Exc, 111. ac Magn. Dni comitis Stephani Andrássy de Sz. Ki- 
rály & Kraszna Horka occasione lucis onomasticae oblata die 20. Augusti anno 
1806. (4-r. 2 lev.) [Gassoviae,] ex typ. EUingeriana. M, 

— Elégia honoribus Exc, 111., ac Rev. Dni Andreáé Bacsinszky, episcopi Munkatsien- 
sis &c. Occasione onomasticae oblata. Anno rep. salutis 1807. (4-r. 2 lev.) Gasso- 
viae, typ. Joan. Jos. Ellinger. M. 

— Carmen pastoritium honoribus Exc. III. Dni Andreáé Semsey de Eadem, i. comita- 
tus Abaujvariensis supremi comitis etc. occasione solemnis installationis, a facul- 
tate juridica oblatum. Die 23. Februarii, 1808. (4-r. 8 1.) Gassoviae, ex typogr. El- 
lingeriana. 

Báosmegyei, Joannes. Dissertatio inauguralis medica sistens podagram juxta ge- 
nuinam optimamque artis methodum curandam. (4-r. 28 1.) Erfordiae, 1726. Typ. 
Groschianis. 

— Steph. Panlns. L. :Bachmegyei. 

BaoBÓ János. Egyházi beszéd, mellyet egyházi szónoklatban gyakorlatúi készített, 
és közvizsgálat alkalmával jul. 2ö-dikén 1841 a kecském éthi h. v. főiskola imád- 
ság teremében elmondott, (n. 8-r. 19 1.) Kecskeméten, 1841. Szilády Károly bet. 

M. £. 

— Valent. Dissertatio-chemico-pharmacologico-medica sistens praeparata quaedam 
aevo recentiori in usum medicum vocata simul cum dosi, et applicationis forma. 
(8-r. 68 1.) Pestini, 1830. Typ. Jos. Beiméi. 

Latin és magyar szöveggel. 
Badacsonyi keresst, A — , fölszentelése. (4-r. 18 l.) Budán, 1857. A cs. kir. egyet, 
nyomd. E. 

Tartalom : 
Egyh. beszéd Szabó Imrétől, ée egy alkalmi költemény T a 1 a b é r Jánostól,. «A badacsonyi ke- 
resztnél* c. a. 
Mint a ^Tanodat Lapok> melléklete jelent meg, 

Bader, Georg. Treu-devoteste Regungen das allerbittersten Schmerzens, bey dcm 
höchst traurigen Todesfall, Maria Theresia der Grossen . . . von G. B. aus Wien, 
selbst verfasst ; den 30-ten November 1780. wáhrend seínes Aufenthaltes in Press- 
burg. (4-r. 4 1.) Pressburg, bey Joh. Mich, Landerer. Bl. 

BadewltB, K. P. Gesetze und Uebungen der HermannstUdter Turnschule. Ein Leit- 
faden und eine Richtschnur für Lehrer und Lernende. 1. Abth. (16-r.) Hermann- 
stadt, 1845. Th. Steinhaussen. —.12 p. 

— Kari. Erster Jahresbericht über die Schule für Leibesübungen zu Hermannstadt. 
(8-r. 24 1.) Hermannstadt, 1846. Gedr. b. Mart. v. Hochmeister'schen Érben. Digitized by Google Badewitz. 153 Bahil. Badewits, Kari. TurrirLiderbuch zunachst fűr die Siebenbürger Deutschen. (12-r. 
VIII és 72 1.) Hermannstadt, 1847. Th. Steinhaussen. M. 

— Die Erziehung zur Volkswohlfahrt, mit besonderer Barücksichligung der Leibes- 
Erziehung. (8-r. III és 87 1.) Leipzig,. 1852. Gust. Semraelmann.. 

— K. F. Uebungstafeln für den Unterricht in der Miliiar-Gymnastik. (8-r. 72 1.) Her- 
mannstadt, 1853. Th. Steinhaussen. —,12 p. 

— Kari. Die drei Friedriche. Deutsche Grösse an Land und Mann. Zwei Sendschrei- 
ben an das deutsche Volk. Zugleich eine Erinnerung im Jubeljahre Friedrichs v. 
Schiller, (n. 8-r. Ili és íé 1.) Berlin, 1858. Ehle. —.10 gr. 

(Badraeharsán.) Az olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, 
mellyek az emberi egésségére mind kivül s mind belől igen hasznoson szolgálhat- 
nak, declaratiója. Mellyeknek-is különös hasznok mind itt Váralján, mind a magyar 
korona alatt lévő minden tartományokban tapasz talhatóképen observál tátott, com- 
probáltatott. (16-r. 6 lev.) Nyomt. 1744. esztendőben. (H. és ny. n.) E. 

Badric, Stjep. Ukazanje istine medju cárkvom istocnom i zapadnjom, kője napravi 
i dape na svitlost novim latinskim slovi za vecu slavu i postenje g. Boga. B. D. M. 
zacete bez griha razsirenje sv. cárkve katolicanske i spasenje dusah kárstenih. (8-r. 
119 1.) U Mletcih, 1714. 

2. izdanje. (16-r. 120 1.) U Mletcih, 1745. 

3. izdanje. (8-r. 119 1.) ü Mletcih, 1756. 

— Pravi nácin zadovesti duse pravovirnih na íivot vicni. (8-r. 96 1.) U Mletcih, 1846. 
Po Stép. Orlandinu. 

Bády Isidor János. Alkalmi beszéd, midőn t. Écsy László születésének 50-ik, fel- 
ügyelőségének 25. évét a füred-savanyúviz kath. egyháznak ajándékozott haranggal 
szentelé. (8-r. 14 1.) Veszprém, ia59. 
Scriptores ord. S. Benedicti, 
(— Hyao.) Onomasticon A. R. P. Dominico Kirchmayer in tesseram sincerae pietatis 
oblatum pridie non. Augusti 1840. (8-r. 4 lev.) Eszekini, typ. Mart Aloys. Divald. 

£. 
Baerakopf. Ign. Vindicia coelibatus ecclesiarum occidentis. (8-r.) Augüstae Vindeli- 
corum, 1787. 

Scriptores facult. theol. Pestiv, 
(— ) De dominio nobilium Hungáriáé, deque cladis ad 'Mohátsiura causa, cum 
appendice in regis Colomanni Decret. L. 1. cap. 15. et 16. Vindiciae contra Ad. 
Kollár. (8-r. 303 1.) Posonii, 1790. Typ. Sim. P. Weber. A. M. 

Dohrowsky 1888. 2 frt 50 kr. 
(— ) De jure coronandarum reginarum Hungáriáé disquisitio. (2-r. 80 1.) Posonii, 1792. 
Tpp. S. P. Weber. E. M. 

Horoviiz 1878. 1 frt 60 kr. 

— Joannes. Methodus recte gubemandi parochiam et dírigendi animas in 
s. tribunali poenitentiae. 2 vol. (8-r. 3 lev., 594 1. és 3 lev.; 3 lev., 384 1. és 4 
lev.) Tyrnaviae, 1803. Typ. V. Jelinek. M. 

Bagaaéri Mihály. A szent háromság eggy istenség tudományának amennyire lehet 
a józan-okoskodásból való megerősítésére tett próba. (8-r. 5 lev. és 11—67 1.) Kas- 
sán, 1800. Ellinger János bet. E. 

Bagd4ay Mihály. Érzékeny rajzolatok a Szathmár vidékénn uralkodott 1817. esz- 
tendei szörnyű éhségről. (8-r. 16 1.) Miskólczon, 1819. Ny. Ns. Szigethy Mihálynál. 
Költemény. M. 

Bagyi Dáné Móses. Egy szó és imádság, mellyet készített és a Déésfalvi méltgs 
Pataki Julianna kisasszony hideg tetemeinek ösi sirboltyába vitelkor gyászos eme- 
lete mellett Szt Keresztúron a szomorú háznál márt. 9-én 1836-ban elmondott. (8-r. 
65 1.) Maros-Vásárhely, 1836. Ny. Visti Káli Simeon. M. 

Bagsi, Qos. Igit. Reco epigrammatéch, aneboito Máloradkoch G. J. B., dolnodu- 
bowského Pána Farára, oprawdiwim Slowakom k Uwaiowánu pradloíené. (8-r. 36 
1.) W í;ikifie, 1794. Stef. Prisok. M. 

Baúl, Mathlaa. Tristissima ecclesiarum Hungáriáé protestantium facies omnes reli- 
gionis consortes ad christianam compassionem lacrymabunda invitans, publico 
exposita conspectui. — Traurige Abbildung der protestantischen Gemeinden in 
Ungam, allé Glieder gleicher Bekenntniss zu einem christlichen Mitleiden und Digitized by Google Baicsi. 154 Bajnok. 

Gebetc thránend zu erwecken, der Welt vorgelegt (8-r. 247 1.) Bregae^ 1747. Typ. 
viduae God. Trampii. A. E. M. 

List é:- Frdnehe 1880. 7 m. 60 f, — Dobrowsky 1887. 6 frt 50 kr. 
Balosi, Jea&. Cels., ac Rev. principi Dno Francisco e comitibus Barkóczy de Szála, 
ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopo etc. in sni, totiusque juridicii col- 
légii laetantis anima contestationem poéma hoc hecoicum d. d. d. (k. 4-r. 7 lev.) 
Pestini, 1761. Typ. Franc. Eitzenberger. M. 

— Carmina c e n : J. B. pro re nata sub regni comitiis nata. (k. 4-r. 9 lev.) Comaromii, 
1791. Typ. Sim. Petri Weber. M. * 

— Ode ad transmigrantem Comaromio Adm. Rev. Clar. Dnum Davidem Perlaki anno 
1793. V. kai. Octobr. (k. 4-r. 2 lev.) Comaromii, typ. Sim. Petri Weber. E. M. 

— Bregetias. Sive poéma in memóriám praesulum Janrinensium a J. B. conditum 
(8-r. 28 és 4 1.) Comaromii, 1794. Typ. Val. Jos. WeinmüUer. M- 

Ezt követik: Elégia in obitum Leopoldi 11. — Applausas ad vatem Bregaetiados 
auctorem. 

— Ad Seren, principem regium archi-ducem Austriae D. D. Josephnm Antóniám, lo- 
cumtenentem reginm in Hungária. (8-r.) Comaromii, 1796. Typ. Valent Wein- 
müUer. Bt 

— Epigrammatum libri II. (8-r. 86 1.) Comaromii, 1795. Typis Val. WeinmüUer. M. 

— Epigrammatum liber III. cui accedunt selecta e miscellaneis. (8-r. 87—142 1.) Co- 
maromii. 1796. Typ. Valent. WeinmüUer. E. 

Baiems, Jo. Dar., et C a r. C h r. B e s s e r. Dissertatio historica de Joannis Hnnniadis 
sive Corvini Hungáriáé gubernatoris ortu et nativitate, qnam sub auspiciis Gail. 
Henrico 1708 publice defendent praeses J. D. B. respondens C. Chr. B. Reimpressa 
cura Jos. Thewrewk de Ponor. (4-r. 28 1.) Pestini, 1724. Typ. Matth. Trattner. 

E. M. 

Baintner, Fra&o. Dissertatio inauguralis medica de praecipuis basibus vegetabilium 
salinis. Quam . . . pro dris med. gradu rite consequendo . . . conscripsit (8-r. 37 1.) 
Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M. 

Baital Jo.. PrlMVs rVDIorIs, aC noVeLLl Vatis partVs* fILIaLl CVM reVerentla 
DeVotVs honorlbVs* Dni Antonii Grassalkovics de Gyárak, dni parentis sui gratio- 
sissimi et IDIbVs IVnlI pro DIe DIVI AntonlI ConseCratVs* anno qVo losephVs 
Baltái DICl slbl aVDIt ILLVD Toblae* : 7. v. 7. BeneDICto slt tibl nLl ; qVIa boni 
& optlMI Vlrl fILIVs es. (k. 4-r. 4 lev.) Posonii, (1730.) Typ. Joan. Pauli Rover. M. 

— Anathema clientale quod in perpetuae gratitudinis vicém honoribus 111. Dniliberi 
baronis Antonii Grassalkovics de Gyárak recurrente felicissime die onomastico, 
videlicet idibus Junii devotissime appendit servorum omnium minimus J. B. anno 
1733. (k. 4-r. 16 lev.) Budae, typ. Joan. Ggii Nottenstein. E. 

Baliáth Ojör^y. L. : B a j z á t h. 
Bajai hirnök. L. : Hirnök. 

— közlöny. I. : Közlöny. 

Bajai, Ign. Vinac augjeoski t. j. bogoljubne molitve i pisme, kője se u razlicitih pri- 

godah duhovno? i cerkvenog obsluzavanja priko godme moliti mogu. (8-r. 326 1.) 

U Pesti, 1821. Kod Tom. Trattnera. 
Bajáky, F. Handels- und Gewerbs-Geo^raphie von Ungarn. Ein Handbuch für Kanf- 

leute, Fabrikanten, Landwirthe und Geschaftsmanner. Mit 8 Tabellen. (8-r. VIII és 

72 1.) Pressburg, 1854. J. A. Schaiba. 1.— v. 

A. 
Bajamonti, Glnllo. Storia della pesté che regno in Dalmazia neglianni 1783—1784. 

(8-r. 4, 207 1. és 3 tórk.) Venezia, 1786. V. Formaleoni. M. 

Bajosi, Joan. L. : Baicsi. 
Bajkaj Endre. Az állati vagy életmagnetismus mint bizonyos gyógymód. Saját fián 

tett tapasztalások után közli az emberiség érdekében. (8-r. 43 1.) Pest, 1852. Ny. 

Landerer és Heckenast. — .30 

E. BS. 
Bajnok Antal. Földmivelési vegytan. L. : Hamm Vilmos. 

— Nomenclator pharmaceutico-chemicus, continens nomina praeparatorum chemi- 
corum officinalium, tam nova, pure chemica, quam synonima antiqua et trivialia. 
(k. 8-r. 65 I.) Pestini, 1860. Impr. im typ. Eisenfelsiano. —.30 p. Digitized by Google Btjtay. 166 Bajzáth. 

Bajtay, Ant^ oratio habita Badae ad amplbsimos Hungáriáé ordines III. idus Maj, 
1749. (2-r. é lev. és XXIX. 1.) Bndae, typis Veronicae Nottensteinin, viduae. E. M. 

ü. a. (8-r, é és 62 1.) Magnó Karolini, 1786. Typ. comitis Ant. Károlyi, per Jos. Kié- 
mann. M. 

— oratio habita Badae ad aiopliasimos. Hungáriáé ordines III. idus Mai 1749. Huic 
•ccedit alloqautio ad Transilvaniae proceres, et de vita, scriptisque auctoris com- 
mentariolus. Curante Mich. T e r t i n a. (8-r. 16 és 64 L) Pestini, 1787. Litteris Tratt- 

. nerianis. A. E. M. 

Bajsa (Jómmmf). Válasz Döbrentei Gábornak a Conversations-Lexicon ügyében, (n. 
S-r. 20 L) Pest, 1880. [Ny. n.] M. 

— Figyelmeztetés pesti könyváros Wigand Ottó tudományi s meaterségi közönséges 
tárára. (8-r. 4t lev.) fPest, 1830.] M. 

— Toldalék. Észrevételek a Conversations-lexikoni pörhöz gr. Dessewffy József ellen 
(n. 8-r. 60 1.) Székes-Fehérvár, (1830.) Számmer Pál bet M. 

— versei. (12-r. 6 és 216 1.) Budán, 1836. k m. k. egyetem bet. 1.16 p. 

C BC. 
l kiadás. (12-r. 3 lev., 216 1. és 1 arcképj Budán, 1842. U. o. M. 

i teljesebb kiadás, a költő életrajzával T o 1 d y Ferencz által. (12-r. XXXIl és 296 
L) Pest, 1867. Heckenast Gusztáv. 2.— 

— Pillangó. Külföldi válogatott elbeszélések zsebkönyve. Riadá Széplaki Emest. (8-r. 
230 1.) Buda, 1836. A m. kir. egyetem bet. 1.— 

— Munkácsy János huszonhat hazugsága. Orosz Százada 79. számában. (4-r. -^1.) 
183a [H. és ny. n.] M. 

— Szózat a pesti magyar színház ügyében, Bajzától. (8-r. 2 lev. és 91 1.) Budán, 1839. 
A magyar kir. egyetem bet —.40 

Dobroirshif 1SS8. 50 kr. E. BI. 

— Az emberi mívelödés történetei. A legrégibb koroktól a népvándorlásokig. Német- 
ből szabadon fordítva. (8-r. 364 1. és 3 lev.) Pesten, 1844. Hartleben K. A. 2.— 

A. E. M. 

— Az emberi mívelödés történetei. A népvándorlásoktól az újabb korig. Németből 
szabadon fordítva. (8-r. 282 L és 3 lev.) Pesten, 1844. Hartleben K. A. 2.— 

A. £. M. 

— Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. I. köt A hajdankor. (8-r. X, 11—931 
és 3 1.) Pest, 1847. Hartleben K. Adolf. 6.30 p. 

£. M. 

— összegyűjtött munkái. 2 köt (k. 8-r. 372 1. és 2 lev., 378 1. és 3 lev.) Pest, 1861. 
Emich Gusztáv 3.30 p, 

£. BI. 

— Jofl. I^n. Krestánského katolického nabozenstwa, které lidu swému wikladal, a 
pre wsseobecny prosprech widal J. J. B. Dil I— V. (8-r.) W Trnawe, 1789—96. W 
Gelinka. M. 

— Slowenské dwognásobné epigrammata gednako-konco-hlasné a zwukomimé. 2 
knüka. (8-r. 22 és 64; 72 1.) Trnawa, 1794. Wáclaw Gelinek. M. 

— Farara Dolno-Duhowskiho slowenské dwognásobné epigrammata gednako-konco- 
hlasné, a zwukomimé. Prwna knizka obbahugica gednako-konco-hlasné. (8-r. 22 
és 71 1.) W Trnawe, 1794. W. Gelinka. M. 

— Weselé ucinki, a recenj, které k strávenú trúchliwích hodin zebrái a vidal J. J. B. 
(8-r. 364 1.) Trnawa, 1796. Wáclaw Gelinek. M. 

— Cwicenj pobo^nosti z pisma swatého, a z modlitéb cirkewnich milahlé. Které w 
slowensky gazik uwedel. J. J. B. Trclé prehlédlé widánj. (8-r. 16, 287 1. és 1 kép.) 
W Trnawe, 1809. W. Gelinka. M. 

— Prikladi ze swatého pisma stariho a noviho zakona smrawnim spomneuim w 
slero-rafdkoch gednako-konco zurucnich. (8-r. 16 és 176 1.) W Trnawe, 1813. W Ge- 
linka. M. 

— Ii«ike. Beszélyek. 2 köt (k. 8-r.) Pest, 1868. Heckenast Gusztáv. 2.— 
L A kfllöncz. (2 lev. és 171 I.) U. Az eskfl. (2 lev. és 184 1.) £. M. 

Bi^iáili Ferenos. T. N. N. V. Kajdacsi Kaidacsy Antal urnák, Baranya vármegye 
másod all-ispánnyának kiváltképpen való keresztatyám uramnak szent Antal in- 
nepe neve napjára végnélkül pihegő tiszteletét ajánlja . . . (4-r. 3 lev.) Pécsett, 
nyomt Rnezevits István. M. Digitized by Google Bajzáth. 166 Bakay: 

(Bajsáth, Georgins, de P é s^ a k.) Onotnásiá Spect. Dao Joanni Bapt. Baizálli de Pér 

.szak &c. genilori dileclissirno safcra. (4-r. 2 lev.) Weszprimi, 1804?. [Ny. n.] M. 

Költemény. - ' . . • .-..., 

(-^) Carmen 111. ac Rev. Dno Davidi Zsolnai, electo episcopo Dulmensi etc. . celeb- 

ranti festum hominis tertio calénd. Januarii 1806.-ti consecratum. (4!-r. 2 lev.) 

Weszprimii, typ. Mich. Szammer. M. 

(— ) Belső erö a religio : s nevelés alapja. — . z — ö— - (8-r. 4 és 96 1.) Pesten, 184:2. 

Ny. Beiméi József. M. 

— Marlae slne Laté ConCeptlo eDICta. B. V. Mariae maíris Del redemptoris de. 
matre sterili immaculateconceptae gloriíicatio, dogmale. per Sanctiss. papám Pium 
Nonum edícto die 8-a Decembris 1854. (4f-r. 24? 1.) Pestini, 1865. Typ. J. Beiméi el 
B. Kozma. E. M. 

KÖlteméni/. 
(— ) Salutatio inter epulas lata 111. ac Rev. Dno Emerico Farkas episcopo Alba-Re- 
galensi, dum in continuationem onomasticae festivitalis infra octavam gratiosa ac 
peramica commoratione sua domum auctoris bearat die 7-ma Novembris 1865. (n. 
. 4f-r. 2 lev.) Pestini, 1866. Typ. J. Beiméi et Bas. Kozma. M. 

Költemény. 
{—) Columna honori et saluti perennibus lUustr. ac Rev. Dni Emerici Farkas epi- 
scopi Alba-Regaliensis erecta, & ad festum nominis die 6-a Novembris 1866 
pia cum veneratione restaurata ab amico auctore. (n. 4r-r. 11 1.) Pestini, 1856. Typ. 
Jos. Beiméi et Bas. Kozma. M. 

Költemény. 
{—) Ünnepélyes felköszöntés Méltgs. és Ft. Farkas Imre székes-fehér-vári püspök ur 
eö Méltgához, dicső nevenapján egybegyűlt tisztelői között Iszka-AUyjában 1856- 
diki november 6-dikán. (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, 1856. Ny. Beiméi J. és Kozma Va- 
zulnál. Bt. 
( — ) Honoribus 111. ac Rev. Dni Emericil Farkas episcopi Alba-Regalensis etc. dum 
festum nominis sui celebraret 5-a Novembris 1857. (4;-r. 3 lev.) Albae Regiae, 1857. 
Typ. vid. Pauli Szammer. M. 15. 
Költemény. 

— Applicatio psalmorum Davidis in distinctas devotiones. (8-r. XVI, 302 1. és 2 tábla.) 
Pestini, 1868. Typ. Beiméi et Kozma. 1.30 p. p. 

— Veronica. Dráma in tribus actibus ex originali germanico auctricis E . . . R . . . 
senariis latinis redditum, notisque biographicis de Veronica et Seraphia illustra^ 
tum. Adnexis duobus cupris. (k. 8-r. XX és 166 1.) Pestini, 1858. Typ. J. Beiméi & 
Bas. Kozma. £, ML 

— János. Egyházi beszéd, mellyet a Portiunculai búcsúra mondott. (8-r. 29 1.) Sz.- 
Fehérvár, 1810. Szammer Pál bet. BI. 

Bajaik, J. B. Compendium corporis juris canonici, exhibens summám canonum, con- 
stitutionum, decretorum modernis temporum circumstantiis accomodatam. (8-r. VI, 
317 és 16 1.) Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyianis. 1.— 

M. 

— Supplementum ad compendium corporis juris canonici. (8-r. 94 és 6 1.) Pestini, 1837. 
Typ. Trattner & Károlyi. —.40 p, 

E. 
Bak Jakab. Sivche Schlamim. (8-r. 4 ív.) Pozsony, 1856. Schmid könyvny. 

Héber szöveggel. 
(Bakáll, Const.) Paedicterion administris rei literariae regii gymnasii Quinque Ecc- 
lesiensis finito cursu scholastico in tesseram perennis memóriáé publice oblaUun 
a poeseos auditoribus. (4;-r. 4 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1826. Typ. Steph. Knezevits. 

Bakay, Joan. Onomasticus, viri clariss. Dni Michaelis Jarossy, rectoris gymn. aug. 
conf. Schemnicziensis meritissimi, unanimis et ardentibus votis, universornm eius 
auditorum, filiali obsequentia devinctorum, debitae venerationis contestandae ergo 
celebratus III. ante calendas Octobris anno quo LaVDonU foris BeLgraDa pe- 
tens abit IgnIs ponté Sal : reDeat feLIX qVI nVnC abit aeqVe. (2-r. 2 lev.) Schem- 

■ niczii, typ. Franc. Joan. Sulzer. B£. Digitized by Google Baki.. 167 Balajthy. 

(Baki, Fimao.) Dies onomasticus Excell, ac Illustr. Dni comitis Josephi Erdödy^ de 
Monyorókerék, comit. Nitriensis supremi comitis CVnCtls InCLItIs staiIbVs, ac or- 
DlnlbVs DICtae proVInCIae soLennlöre rltV aggratVLantIbVs festivo carmine ce- 
iebratus. (2-r, 2 lev.) Tyrnaviae, (1798.) Typ. Wenc. Jelinek. M. 

Bakó Dáaial. Latin-magyar szótár. L. : Sol tesz Farkas és B. D. 

Bakody, Jos. Dissertatio inauguralis medica sistens salutare naturae et ariis coni;iu- 
biam, quam ... pro docioris med. laurea rite consequenda , . . publicae erudito- 
rum disquisitioni submittit. (8-r. 8 lev. és 28 1.) Budae, 1820. Typis reg. universita- 
lis Pestanae. M. 

— Homoöpathische Hcilung der Cholera zu Raab in Ungarn im J. 1831. (8-r. 34 1.) 
Steinamanger, 1832. Franz Perger's Druck, A. E. M. 

- Tbeodor. Traumbilder, Gedichte. (8-r. Vili és 192 1.) Pesth, 1846. G. Hecke- 
nast. • 1.30 p. 

M. 

- Lilién and Rosen. Gedichte. 2. Aufl. (32-r. XIll és 112 1.) Wien, 1854;. Hügel. 1.— 
BakoByi Jósseü Adatok a vesztef^lö intézetek keletkezése, fejlődése és jelen állásá- 
ról. (8-r. 45 1.) Kolozsvár, 1868. Ny. Gámán János örök. 

BakoM, Josephns. Vestigia historica vetustarum sedium et originum hunnorum, scy- 

tbarum, hungarorum nec non aliaram gentiam antiquissimarum, ex coaevis scripto- 

ribus graecis et romanis eruderata et in lucem data. (8-r. 61 1.) Posonii, 1833. Typ. 

Ant. Schmid. E. M. 

Dobrowsky 1888. 60 kr. 

Bakot, Mlo h aeL Specimen inaugnrale medicum sistens amenorrhoeam. (8-r. 23 1.) 

Budae. 1834. 1 yp. reg. universitatis. M. 

Baksay Dániel. A szent hajdankor énekei. Dávid után. (k. 8-r. 128 L) Debreczen, 

1866. Telegdi K. L. Kötve —.60 

£. 
2. kiadás, (k. 8-r. 128 1.) Debreczen, 1867. U. o. —.60 

E. M. 

- Köznapi imádságok templomi használatra, (n. 8-r. 328 1.) Debreczen, 1867. Telegdi 
K. L. 1.30 p. 

— Iván. Több európai házak nemzetségi táblázata. Figyelemmel a koregyenlöségre 
s a különböző házak történelmi érdekű családi összeköttetésére. (2-r.) Rimaszom- 
bat, ny. Werfer Károly és társa. (Budapest, Lauffer V.) —.60 

Bftktoi, laacUol. Exertitatio typica de noacho typico ad illustrationem Gen. cap. V. 
V. 29. ubi etiam oeconomia gratiae, quae sub eodem obtinuit, concinne delineatur 
sub praesidio Pauli Gyöngyössy a Pettyen. (4-r. 40 1.) Francofurti ad Viadrum, 1734. 
Litens Phil. Schwartzii. 

— Dissertatio isagogica secunda in epistolam ad Ephesios. (4-r. 28 1.) Trajecti ad 
Rh., 1736. 

Baknla, Pet. Pisma svetoizkazna od ercegovacka redovnicke cuvo-dérzavi i namist- 
nistva apostolskoga izpivana po talianskomu pérvoizdaju. (8-r. 48 1.) U Dubrovniku, 
1853. Po Fr. Martekinu. 

Bakf, Fraao. Exc. ac. 111. Dno Josepho e comitibus Szápáry de Eadem devotissimi 
clientes : F. B. director, professores, et tiniversa juventus gymnasii Tyrnaviensis 
felix növi anni 1804. auspicium pracanlur. (8-r. 4 1.) [Posonii,] ekcud. G. A. 
Belnay. M. 

Költeménif. 

(-) AVstrIae Caesaris aVgVstl, HVngarlae regls apostoLlCI, sClentlarVM benlgnl, 
LlberaLIsqVe proteCtorls FranGlsCl perenni honorl gratVs Vates.(2-r, 2 lev.) Tyr- 
naviae, (180a) Typ. Venc. Jelinek. M. 

Bali^thy Jóisef. Chrysanth és Dária, vagy a megrettenlhetlen keresztyén. Szomorú 
játék öt felv. Németből szabadon ford. (8-r. 114 1.) S.-Patak, 1816. Ny. Nádaskay 
András. . M. 

— Felséges Első Ferencz ausztriai császár, magyar-országi . . . apostoli király ö 
Felségének szülelése 60-ik napja öröm-ünnepén böjt-elö hava 12-kén 1828-ban. 
(4-r. 8 1.) Kassán, jobbágyi leg-alázalosabb hódolással nyomtEllinger István. M. 

Költemény. 

- Munkács. Azaz : Munkács városának és várának lopographiai, geographiai, hisld- Digitized by Google Balajthy. 158 BalásfiTy. 

riai és statist. leírása. (8-r. IX, 10—288, 1 1. és 1 kőnyom.) Debreczenben, 1836. Ny. 
Tóth Lajos által. 1.40 p. 

Horovitz 1876. 1 frt 80 kr ; — List & Franeke 1870. 1 tlr. 12 gr. BC. 

Balajthy, Mathaam. Sanctus Joannes apostolns et evangélista ante portám latinam dioe- 
cesis Agriensis patrónus, per sanctitatem mysteriorum cognitionem sanctior, in 
cathedrali ecclesiae Agriensi dictione panegyrica celebratus dnm schola episcopa- 
tus Agriensis, eiusdem divi tntelaris sni honores annuos solemni ritu instaoraret. 
Anno r. s. 1761. (4-r.) Agriae, 1761. 

Az egri megyei papság irodalmi munkálkodása. 

— Institntiones arithmeticae numericae, selectis operationibus illnstratae in osora 
auditornm matheseos. (4^r. 8 és 14cé 1.) Agriae, 1765. Typ. Jos. Bauer. Bf. 

Bálás, Thaoph. Fraao. Eucharisticon honoribus cels. ac rev. d. d. principis Ale- 
xandri a Rudna et Divék-Ujfalu, metrop. eccles. Strigoniensis archiepiscopi, dum 
templi, (|uod cnltui genetricis Deiparae in regia Strigoniensium civitate munifi- 
centia pietateque singalari erigit, memorialem fundaminis lapidem 2. Jul. 1828 fe- 
liciter poneret, dicatum a r. gymnasio Strigon. ord. s. Benedicli. (4-r. 8 1.) Strigonii, 
(1828.) Typ. Jos. Beiméi. 

Scriptores ord. a. Benedicti. 

( — ) Vota Emin. ac Rev. Dno S. R. E. presbytero cardinali Alexandro principi a 
Rudna et Divék-Ujfaln metrop. ecclesiae Strigeniensis archiepiscopo etc. dum 
purpura Romána Viennae recepta felix ad avitas sedes rediret mense Janoario 
1829, nuncupata per Josephum Beiméi. (2-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] Bt 

— Carmen honoribus ill. ac rev. d. Thomae Kovács archiabbatis occasione solennis 
inaugurationis 14. Febr. 1830. oblatum a gymn. Strigon. (2-r. 8 1.) Strigonii, 1^. 
Typ. Jos. Beiméi. 

Scriptores ord. s, Benedicti, 
( — ) Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor urnák, midőn Somogy vármegyében a föis- 
pányi széket 1832. elfoglalná, tiszteletére. (4-r. 4 lev.) Pesten, esztergami k. Beiméi 
József bet. Bt 

Költemény. 

— Lantos dal, mellyet Krajner József urnák, midőn nyugodalomba lépvén, a tudo- 
mányok mellett szerzett érdemeiért nyertt nagy arany diszpénzel fölékesitetnék, 
tiszteletül nyújtott a vezérlése alatt tanuló iíiúság. Boldog aszszony havának 23-ik 
napján 1834-ik esztend. (4-r. ^ lev.) Esztergámban, Beiméi József bet. M, 

— Rímes dal az esztergami tanuló ifjúsághoz intézve, mellyet az iskolai év bevég- 
zésekor számos tt. úri hallgatók nagy tetszésével mondott az idősebb tanítványok 
egyike Kisasszonyhava 1-én 1836. észt. Kiadták a tt. hallgatók jelesbikei magyar 
lelkesedésből. (4-r. 8 l.) Esztergámban, (1836.) Beiméi József bet. 

Scriptores ord. s. Benedicti. 

— Celsiss. ac rev. D. principi Josepho Kopácsy metropolitanae ecclesiae Strigon.{archi- 
episcopo, occasione solemnis inaugurationis die 28. Maii 1839 devotissime dicatum a 
r. gymnasio Strigon. ord. s. Benedicti. (2-r. 2 lev.) Strigonii, (1839.) Typ. Jos. 
Beiméi. 

Költemény. 

— Lessus, quo 111., ac Rev. Dni Thomae Kovács, archi coenobii S. Bfartini S. Montis 
Pannóniáé, ac partium coronae regni Hungáriáé adnexarum archi-abbatis etc. obi- 
tum in exsequiis ejusdem IV. non. Mártii 1841. luxit conventus S. Martini de S. 
Monté Pannóniáé. (4-r. 8 1.) Jaurini, typ. vid. Clarae Streibig. E. BC. 

— Gyászhangok néh. Kopácsy József Magyarország herczeg-primása, hamvai fölött 
1847. mindszenthó 25- és 26-án az egyházi gyászünnepély alkalmával végső tiszte- 
letül a sz. Benedekrendüek vezérlete alatti esztergomi kir. kőzéptanodától. (2-r. 6 
l.) Esztergámban, (1847.) Beiméi József nyomd. 

Költemény, 

— örömhangok, mellyekkel főméltgú berezeg Nagv-Kéri Scitovszky Ker. János nmak 
fényes beiktatását boldogasszony hava 6-án 1860. évben ünnepié az esztergomi kin 
tanoda. (2-r. 8 l.) Győrött, 1860. 

Költemény. 

Scriptores ord. s. Benedicti. 
Balásfl^, TlM«ms. Apológia pro clero, et aliis catholicis Hungáriáé, sive confutatio li* 
belli, cui titulus est : Querela Hungáriáé, qui caussas belli hnngarorum adverso* Digitized by Google Balásffy. 169 Balásházy. 

Ferdinándom II. . . . ac alios catholicos esse confinxit. (4-r.) Viennae Anstriae, 
1^. Apud Gregoriom Gelbhaar. 
BAlády, Thomas. De fidelitate snbditorum erga principes. (8-r.) Viennae Austriae, 
1720. Typ. Matth. Formicae. 

— Christiana responsio ad libellám calvinisticum Alberti Molnár, in quo et saecnla- 
fis concio Abranami Scalteti calvinistae praedicantis ex germanica idiomate in hun- 
garícum versa est, sacrosancta B. Virginis Aedes Lanretana, idoli Lauretani con- 
Titio blasphemata. (4-r.) Viennae Anstriae, 1721. Apud Greg. Gelbbaar. 

— Tsepregi iskola, mellyben a lutheránus és kálvinista prédikátornak tanúságokra és 
tévélyg^ekböl való ki térésekre, a tsepregi szitok szaporító morgó prédikátort az 
igaz hitbelien, és Pázmány Péterre való hazugságaiért-is jóra tanitó ostorával isko- 
lázza. (4-r. 23 lev. és 463 1.) Egerben, 1775. A püspöki oskola bet. E. M. 

Horovitz 1879, 4 frt. 
BftUihásy Jámos. Gyűjtemény a juhtenyésztésről, melly magában foglalja: A 
Merino, vagy selyem-birkának, valamint egyéb honni fajta juhoknak tenyésztések, 
8 nemesítések módjait ; úgy-szinte ezen gyenge szerkeztetésú állati-nem veszedel- 
mes nyavalyájinak gyógyítását; a többek köztt a métely betegségnek bizonyos or- 
voslása módját A juh-tenyésztés tudományában járatlanabb tenyésztők, kezdő gaz- 
dák, s gazda-tisztek számára a legújabb tapasztalások s tenyésztési princípiumok 
szerint, több esztendei önnön próba-tételei által erősítve, ereaeti esméretekkel sza- 
porítva, s honni állapotunkhoz alkalmaztatva. 2 köt. (n, 8-r. XXII, 2, 151 és 1 ; 
XII, 327 és 1 1.) Kassán, 1827. Ny. Werfer Károly. 2.30 p. 

£. M. 

I. k 5 t A Meríno-juhok tenyésztésének tOrténeteirSI. miként terjedett lésren as, az európai tartomá- 
nyokban. A lipcsei ^apjút-biráló társaságnak ereaetérSI, s munkálkodásairól. A gyapjú tulajdonsá- 
gainak nyomós megitélhetésére vezető esmér etekről ; és a gyapjúval való kereskedésről. 

IL köt. Szóil: Két felosztásban, a szorosabb értelembe vett iuh-tenyésztésről, és a mentö-szerekről ; ug)r 
szinte a juhok betegségeinek orvoslásáról, s az orvoslásnál közönségesen használtatni szokott orvosi 
szerekről* 

Ujabb (cím-) kiadás. (8-r. XXII, 2, 151 és 1 ; XII, 227 és 1 1.) Kassa, iaS3. U. o. 1.— 

— Tanátsolatok a magyarországi mezei gazdák számára. Magukban foglalván azon 
akadályokat, mellyek a gazdaságos szorgalomnak sebesebb kifejlődzhetését hátra 
tartóztathatják, s azon módokat, mellyeknél fogva ezen akadályokon segíteni le- 
hetne. (8-r. 255 és 8 1.) SárospaUk, 1829. Ny. Nádaskay András. —.40 p. 

E. M. 
2. meghővÜett kiadás^ ezen cím alatt: 

— Észrevételek a honi gazdaságbeli szorgalomnak akadályairól s orvoslási módjai- 
ról. (8-r. 212 és 4 1.) Pesten, 1831. Ny. Trattner-Károlyi. ""•'*^^- 

3. kiadás. (8-r.) Pest, 1853. Hartleben K. A. —.40 p*. 

— Az adó és még valami. (8-r. 83 1.) Pesten, 1830. Ny. Trattner-Károlyi. - .30 p. 

Ji. M. 

— Uebcr die Steuer und noch Etwas. Aus dem Ungarischen űbersetzt von Joseph 
Vojdisek. (8-r. X, 11—82 1.) Pesth, 1830. C. A. Hartleben. M. 

— As okos gazda, vagy gazdasági tudomány kérdések és feleletekben. Két toldalék- 
^ kai. I. A marhaorvoslásról és II. Erkölcsi történeteket magában foglaló olvasó 
^'könyvvel. Az alsóbb és falusi oskolák számára ... a magyarországi környülállá- 
sokhoz alkalmazUtva. (8-r. 8 és 100 1.) Pest, 1830. Ny. Trattner és Károlyi. —.12 p. 

2. kiadás. (8.r. 8 és 100 1.) Pest, 1833. U. o. M. 

— A nagyobb házi állatok nevezetesebb nyavalyáiról, azoknak orvoslásáról, némelly 
orvosszereknek erejéről és tulajdonságairól. Olvasóköny, mellyben némelly polgári 
erényeket, józan érzéseket és világi böltseséget terjesztő eredeti tőrténetek, okos 
mondások és állitások foglaltatnak. [Toldalék az «OkOs gazdá»-hoz.] (8-r. 50 1.) 
Pesten, 1830. Ny. Trattner I. M. és Károlyi I. M. 

Kűlőii kiadása az „Okos gazda'' első részének, 

— Olvasó könyv, mellyben némelly polgári virtusokat, józan érzéseket, és világi 
böltseséget terjesztő eredeti történetek, okos mondások, és 'állitások foglaltatnak. 
\Z. toldalék az tOkos gazdá-hoz.] (8-r. 61-100 1.) Pest, 1880. Ny. Trattner J. M. és 
Károlyi István. M. 

Kúllín kiadása az „Okos gazda'' második részének. Digitized by Google Balásházy. 160 Balásko. Baldshásj János. Az 1831. esztendői felső magyarországi zendülésnek történeti le- 
irása. (8-r. 113 1.) Pesten, 1832. Trattner J. M. és. Károlyi István. A. E. M, 

Dohrowsky 1887, 50. kr, 

— Ujabb tapasztalások a juhtenyésztés tárgyában. (8-r. 198 és 5 1.) Sárospatak, 1833. 
Ny. Nádaskay András. 1. — 

E. M. 

— A juhtenyésztés, vagy a merino, vagy a selyembirkáknak, valamint egyéb honi 
fajta juhoknak tenyésztések s nemesítések módjai. 3 rész egy kötetben, (n. 8-r,) 
Pest, 1836. Heckenast Gusztáv. Kötve ' 3.— 

— A háztartás és mezei gazdaság tudománya. Figyelmezve hazánk ujabb s régibb 
törvényeire, a hajdankor hellén s római rók, valamint az ujabb érdekes munkák 
előadásaira. 2 köt. (8-r. XXXII, 33— á38, XVI, 17—446 1.) Debreczen, 1838. Ny. 
Tóth Lajos. 3.— 

E. M. 

— Elárult pályairat. A tagosztály által létesülhető míveltebb gazdálkodási módoknak, 
minél kevesebb költséggeli fölállitásáról. tekintetbe vévén a föld minőségét, éghaj- 
latot, vásári és egyéb körülményeket, jelesen pedig a téli, nyári istálózást, mennyi- 
ben a tagosztály által a közlegelö megszűnik vagy megszükíttetik. (12-r. X és 23é 1.) 
Debreczen, 1841. Ny. Tóth Lajos. 1.— 

Toldalékkal bővített 2. kiadás. (12.r. X és 244 1.) Debreczen, 1845. Ny. Tóth 
Endre. 1.12 p. 

E. BC. 

— A tagosztályban való zavarok tisztába hozataláról. Tárgyalván a tagosztály erede- 
tét s mibenlétét a külföld főbb pontjain és hazánkban s' jelen törvényes állását A 
birtokosok különféleségét, a haszonbérlő s munkaosztályt stb. Éghajlati, földminö- 
ségi, határbeli viszonyainkéit. Micsoda eredményeket szült a húsz év óta itt ott 
kereszlülvitt tagosztály? Az irodalom működését a tagosztályra s azon úton közzé 
tett ellentétes javaslatokat. A tagosztályban való zavarok tisztába hozatalát, az előz- 
ményekből való következtetések szepint s a hibásan tett tagosztályok jóvátételét 
(12-r. 240 és 1 1.) Pest, 1867. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p. 

E. BI. 

— Debreczen mint van s jövendője. (8-r. 68 1.) Debreczen, 1844. Csáthy Lajos. — .24 p. 

E. AT. 

— Politikai és status gazdasági nézetek. 2 köt (8-r. 136, 126 1.) Debreczen, 1848. Ny. 
Tóth Endre. »C 

I. köt. Nézetek a megyei kir. városi és kerületi adókezelc'sek javításáról. — Nézetek a nemzet vagyo- 

*nának ^arapításáról, állattenyésztésünknek törvényes és egyéb czélos szabályozása áltaL 
n. köt. Nézetek a magyar- s erdélyországi adósságokba merült föld- és házbirtokosoknak országos meg- 
mentéséről. 

— A pinczegazdászatról, borkereskedésről, vagyis a magyar- és erdélyországi borok- 
nak sajátságaihoz alkalmazott kezeléséről, a magyarországi borkereskedés hajdani 
és jelenkori viszonyairól. Szerzé kilencz évi több ezer hordó különféle borokra való 
felügyelési tapasztalataiból, az irodalmi termékeknek figyelembe vételével. (12-r. 
XXIV és 269 1.) Pest, 1866. Emich Gusztáv. 1.40 p. 

E »C 
Balasko, Franc. Opus exiguum, et submississimum honori, ac debitae venerationi 
oratorie & metrice deductum in laudam simul, ac aggratulationem, divina favente 
gratia. Exc, ac III. Dni comitis Antonii Grassalkovics de Gyárak, & arcis Döbrö Ac, 
Excell. ac 111. Dni 'comitis, Dni dignitatem digniori nemini conferepotuisse de- 
monstrat, cujus D. comitis in sinum dexterae grátiae & gratiosissimae protectionis 
devotissima ac humillima mente sese comendat, & fortunam suam oíTert . . . kalend. 
Januarii anno quo Maria Theresla regina regni Vngariae benlgna sVperbos GaLLI 
ConatVs sVa strenVa restrlnglt DeXtera. (2-r. 6 lev.) Budae, 174:4:. Typ. Veron. Not- 
ten$teinin. £. 

— Majestaticus ex Austria in Hungáriám adventus post ter quinque dies Április, 
tertia fulsit dum : Buda est vultu condecorata tuo. Pest pariter luce hac assumsit 
gaudia dum te Alberto junctum, cernére posse dátum est. Augustissimi per Bana- 
tum ad infeTiores provincias descensus. Anno quo losephüs II. IMperator panno- 
nlCa fortaLICIa reVIDere absCesserat. lü reiterato sacratiss. etc. modo regnantis 
Josephi 11. Romanorum imperatoris &c, jam ter quinque dies venerunt, trés quoque 
May caesaris adventus, qua pópulus petiit. Vive Josephe diu multos feliciter annos Digitized by Google ?1PI l J -^ Balasko. 161 Balassa. 

janctos et Albertus, blande Josephe tibi. Liberam et Majestatis regiam Pesto^poli- 
lanam civitatem adventa ita testari conatar F. B. anno qao CoeLUM losephf 11. 
pia Vota seCUnDat. (2-r. 7 lev.) Pestini, typ. Eitzenbergerianis. M 

Balasko, Fraao. Devotissima ac submissima beneventatio augustissimarnm .... Ma- 
riáé Theresiae ac Francisci Primi. Nec non coronati Rom. regis Josephi Se- 
cundi cum Seren. Leopoldo archi-ducibus Austriae etc. (2-r. 8 lev.) Pestini, (1763.) 
Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M. 

— Adventus augusti seu publici applausus in augustissimi ter justi, ter pii, terque 
qaaterque Romanorum regis Josephi Secundi et Seren. Leopoldi archi-ducem 
Áastriae, ac sacrae regiae Hungáriáé .haereditariorum principum condecoramen. 
Qnibas die 31a mensis Augusti Pestino, metropolim Budám transeunles, in navali 
ponté publice beneventari debuissent. Per me . . . anno quo aVgVsto regi, & Seren. 
LeopoLDo hoC opVs In regno Pannóniáé Pestini eXIstentlbVs praesentaVI IlsqVe 
poreXI. (2-r. 4 lev.) Pestini, typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M. 

— Beneventatio Sacr. Maj. M. Theresiae, Francisci I., Josephi II. et Leopoldi archid. 
civitatem Vaciensem intrantium oblata 1764-. (2-r. 4f 1.) Pestini, 1764. Typ. Fr. Ant 
Eitzenberger. M. 

— Majestaticus solennis cursus Lunae plenae gratia ; seu delatio a republ. ex insula 
Ragusana S. Stephani manus dexterae incorruptae, quae ab a. 1090. ad a. 1526. in 
Hungária, extra regnum verő Ragusae ultra duo saecula detenta fűit . . . inde ad 
Budensis urbis residentiam 1771. delata. (2-r. 20 és 2 1.) Budae, 1770. Ex typogr. 
Landeriano. BI. 

— Onomasticus honos sive agratulatio oratoria et metrica deductione celebrata pro 
auspicatiss. omine et sydere august. Romanorum imperatrici Mariae Theresiae, do- 
minae naturaliter clementissimae, qua demonstrat quod majestaticus eloriosissimus 
et solenis nominis dies 15a mensis praesentis Octobris celebratur. Eadem recurente 
solenitate quarti ordinis suum exiguum, cum fortuna, ac tota domo suae ante Ma- 
jestatis sacratum thronum. ad pedes provolutns sacras manus exosculando oftert. 
Anno quo ConCeDat gLorla Mariae Theresiae, reglnae Vt In regnis regnare 
slne fine posslt (2-r. 5 lev.) Pestini, in regno Hung. typ. Franc. Ant. Eitzenberger. 

Balaw BAHwtnalr, A néhai Tekéntetes Nagyságos vitéz urnák Gyarmati — , és ama 
jó emlékezetű néhai nemzetes Rimái Jánosnak .. . istenes éneki. Most ujab- 
ban e kis-formában ki bocsáttatott. (12-r. 4 lev.,'3ö7, 9, 43 és 11 1.) Újonnan nyom. 
Bádán (Budán) 1728. [Ny. n.] 

Végén : Egynehány oktató regulák által vezérlő úta minden uton-járó igaz izraeli- 
tának. M. 
Horovítz 1879, 3 frt, 

U. a. (32-r.) Lőcsén, 1730. 

ü. a. (32-r. é lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonban, 1730. Spaiser Ferencznél. M. 

ü. a. (32.r. 4 lev., 369, 9, 43 és 11 1.) Kolosvár, 1731. 

ü. a. {32-r. 4 lev., 369, 9, 43 és 11 1.) Budán, 1741. 

U. a. (32-r. 4 lev., 369, 9, 43 és 11 1.) Debretzenben, 1744. MargiUi János által. M. 
Uffyanott ugyanazon évben még egy egészen változatlan kiadás jelent meg; meg- 
van a tíL-ban, 

U. a. (32.r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban, 1776. Ny. Landerer Mihály. 

ü. a. A debreczeni forma szerint. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Vátz, 1777. 

ü. a. (32-r. 4 lev., 369, 9, 43 és 11 1.) Posonyban, 1790. Ny. Landerer Mihály bet. 

ü. a. (32-r.) [H. és nv. n.] 

U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban, (é. n.) Ny. Landerer Mihály bet 

U. a. (32-r. 4 lev., 359, 9, 43 és 11 1.) Posonyban és Pesten, 1806. Ny. Fűskúti Lan- 
derer Mihály. 

DobrowskyJ888. 3 frt 

— FnuMiUcma. Casnlae S. Stephani regis Hungáriáé vera imago et expositio. 
Quas publica luce donavit F. 1. b. B., de Balassa Gyarmath . . . históriáé, physicae, 
ethicae, et matheseos studiosns, ex iisdem scientiis anno 1754. publicum tentamen 
subitoms. (4-r. 6 lev., 58 1. és 16 lev.) Viennae Austriae, typ. Joan. Th. Trattner. 

Végén: Matéria tentaminis publici ex história et re numaria, ex physica gene- 

Magyitronzág bibliogrmphiája. 1712—1860. 11 

Digitized by LjOOQIC Balassa. 162 Balassa. 

rali et particulari, ex ethica et jure naturae, ex mathesi, ex geometria subter- 
ranea, ex hydropathica, ex aerometria, ex hydraulica, ex optica, ex catoprica, ex 
dioptrica, ex astronomia quaestiones. 
WaUiahausser 1886. 1 frt 20 kr, 
Balassa Gábor umak, Méltgs és Ft. — , szombathelyi megyés püspöknek stb. tiszte- 
letére püspöki székének elfoglalásakor a pannonhegyi Benedekiek kőszegi székháza 
által 1844-ben. (n. á-r. 7 1.) Kőszegen, ny. Reichard Károly és fiainál. E. 

KöUemént/, 

— Gábor ur, Méltgs és Ft. — , szombathelyi püspök ö Nagysága beiktatásának ünne- 
pélyén a szombathelyi plébániabéli tanuló növendékek öröm-érzése 1844. (4-r. 2 lev.) 
Szombathelyen, ny. Reichard Károly és fiainál. E. 

Költemény. 

— Gábor, Méltgs és Ft. — , ö Nagyságának, szombathelyi püspöki székébe igtalása 
alkalmával öszhó 13-kán 1844. hódoló tisztelete jeléül a zirczi cisterci rend. (4-r. 
VII 1.) Veszprémben, Jesztány Totth János könyvny. E. 

Költemény. 
-^ Joan. Dissertatio-inauguralis medico-politica de juvene medico. (8-r. 40 1.) Vien- 
nae, 1838. Typ. vid. Ant. Pichler. M. 

— János. Székfoglaló beszéd, melyet okt. 9-én 1843-ban a pesti orvosi kar ter- 
mében fényes gyülekezet előtt tartott. (8-r. 14 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner- 
Károlyi. M. 

— Gyakorlati sebészet. Kiadja Kovács Sebestyén Endre. 1. füz. 6 köre metszett táb- 
lával, (n. 8-r. X és 150 1.) Pest, 1844. Heckenast Gusztáv. 1.20 p. 

'löbb nem jelent meg. M. 

— A hassérvekröl. A szövegbe nyomott fametszetü ábrákkal, (n. 8-r. 8 és 168 1.) Pest, 
1853. Ny. Emich Gusztáv. (Pfeifer Ferdinánd.) 1.— 

E. M. 

— Johann. Unterleibs-Hernien. Vom klinischen Standpunkte mit topographischen und 
pathologisch-anatomischen Daten beleuchtet. Mit 43 in den Text gedruckten Abbil- 
dnngen. (8-r. VI és 178 1.) Wien, 1866. L. W. Seidel. 1.30 p. 

E. 

— Konstantin. Az erőszak nélkül való patkolás, okosságon és a lónak lélektudotná- 
nyán alapodott értekezés. Németből forditva Hoffner József által. 6 köre vágott 
rajzolattal. (8-r. 54 1.) Pesten, 1828. Ny. Trattner és Károlyi. 1.— 

E. M. 

— Der Hufbeschlág ohne Zwang. Eine Abhandlung über die Art, reizbare, bőse und 
gánzlich verdorbene Pferde, welche bislier nur durch Anwendung von Zwangsmit- 
teln beschlagen werden konnten, binnen einer Stunde bis dahin zu bringen, dass 
sie sich willig beschlagen lassen. 2. Aufl. Mit 6 lith. Taf. (n. 8-r. 48 1.) Wien, 1836. 
C. Gerold. 1.— 

Szinnyei szerint IHáá-hen .még egy 3. kiadáft is megjelent. 

— Die Zahmung des Pferdes. Rationelle Behandlung der Remonten und jungen 
Pferde überhaupt. Mit 7 Kupfertafeln. (n. 8-r. XIV és 468 1.) Wien, 1835. C. 
Gerold. 13.— 

2., mit einigen Bemerkungen über F. Baucher's <Methode der Reitkunst> und? einem 
kleinen Anhange «Ueber die Abrichtimg der Remonten* verm. Aufl. Mit 7 lithogr. 
Taf (n. 8-r.) Wien, 1844. C. Gerold's Sohn. 3.— 

M. 

— Fechtmethode. Eine rationelle, vereinfachte und schnellfassliche Fechtübung des 
Sábels gegen den Sábel, und dieses gegen das Bajonet und die Pícké, zum Hauen, 
Stechen und Pariren. Eigens für die Cavallerie, riach den aus der Féld- und Frie- 
dens-Praxis geschöpften Grundsátzen in 25 Tabellen nebst einem kleinen Anhang 
«üeber das Kunstfechten.> Mit 19 Abbildungen. (4-r. 8 és 72 1.) Pesth, 1844. Gedr. 
mit Trattner-Károlyi'schen Schriften. 2.64 p. 

— Die militárische Fechtkunst. Eine Darstellung der im Kriege vorkommenden Fecbt- 
arten, mit Beseitigungaller beim Kunstfechten vorkommenden, vor dem Feinde aber 
nicht füglich verwendbaren Stiche, Hiebe und Parádén, zum Gebrauche für Infan- 
terie und Cavallerie. Mit 26 Abbildungen nebst einem Anhange über das Kunst- Digitized by Google ■ i^TM ' Balassa. 163 Balaton. 

fechten mit dem S&bel. Mit 16 Abbildungen. (h. 4-r. 4 és 67 ].) Pest, 1860. Herm. 
Geibel. 2.40 

M. 
BalAMAy Komttimiiii, Schnelldressur der Pferde. Zum Gebrauche fQr junge Offíziere 
der Cavallerie und andere Pferde-Liebhaber, auch für eine Reservc-Escadron, in 
der die schnelle Ausbildung der Remonten oft dringend nothwendig wird. Eine ra- 
tionelle und leicbtfassliche Abrichtungs-Methode, mittelst welcber Remonten und 
andere jange auch verdorbene Pferde binnen 4, höchstens 8 Wochen in den Cam- 
pagne-Reitereien abgerichtet werden können. Mit 13 (lithogr.) Tafeln Abbildungen. 
(n. 8-r. 6, 108 és 4 1.) Pest, 1860. Herm. Geibel. ' 2.26 

M. 

— üeber den Umgang mit den Pferden, selbst mit bősen und verdorbenen, so wie 
die Behandlung und Verbesserung derselben. Mit 3 (lithogr.) Abbildungen. (n. 8-r. 
10 és 224 1.) Pest, 1860. Herm. Geibel. 3.— 

E. M. 
Balaaso'rits laajos. ABC oskola, vagy is : Betű esmérést, olvasást és helyes kimon- 
dást tanító táblák, az oskolák közönséges hasznára. Köre edzette Schmid János. (8-r.) 
Pest, 1826. 1.— 

— Magyar-német olvasókönyv. Tanuló ifjúság számára. — Deutsch-ungarisches Lese- 
buch, oder üebuníjen, um sprechen, schreiben und lesen zu lemen. — Első rész. 
2. kiad. (8-r. 2 és 86 1.) Pesten, 1842. Kilián György. ""'^^ J* 

i. kiad. (98 1.) Pesten, 1852. U. o. —.24 p*. 

Második rész. (200 1.) Pesten, 1843. ü. o. , —.40 p. 

2. kiad. (204 1.) Pesten, 1852. U. o. — 40 p. 

3. kiad. (207 1.) Pesten, 1856. U. o. -.40 p. 
Balásj, Auff. Rede, welche bey Gelegenheit des den 20-sten Augusti 1766. gehalte- 

ncn feyerlichen Einzugs in die königl. freye Haupt-Stadt Ofen Ihrer Hoheiten (der 
Erzherzoginn von Oesterreich, Maria Christina, wie auch Höchst dero Ge- 
mahls des Fürsten Albert August gehalten worden. (4-r. 7 1.) Ofén, gedr. b. Leop. 
Frz. Landerer. M. 

— Frano. Prosphoneticon quod, cum uaiversa studiorum academia rilu solemní in- 
auguraretur, nomine magistratus ac totius communitatis civitalis Budensis, ho- 
noribus dixit die 24. Junii anno 1780. (8-r. 2 lev.) Budae, 1780. Typ. regiae 
universitatis. E. M. 

— Salutatio excelsis sacrae regni Hung. coronae custodibus dum eadem ritu solemni 
in arcé regia Budensi illocanda tírbis maenia die 21ma Februarii 1790. subintraret 
nomine magistratus et civitatis. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M. 

(— ) Epicedion in mortem moestissimam Seren. Caroli Ambrosii regii Hungáriáé et 
Bohemiae principis, archiducis Austriae, regni Hungáriáé primatis et archi- 
episcopi Strigoniensis, Nonis Septembris 1809. (4-ri Vili I.) Typ. Annae Landeter. 

M. 

— üde piis manibus Rev. ac Clar. patris Hieronymi Pintér . . . in tesseram gratianimi 
dicata Budae 1839. (4-r. 2 lev.) Pestihi, typ. Jos Beihiel. M. 

— Török-Szent-Mikiós történeti tekintetben, (n. 8-r. 29 1.) Pest, 1858. Emifeh Gusztáv 
nyomt. . . "A. E. 

Kiilőn nyomat az „Ij magtjar Múzeum" -hói. 

— G«r^ly. Örömszózat, mellyet ö királyi föherczegsége Estei Ferdinánd mint fön- 
séges nevéről nevezett 3-ad számú huszárezred 50 évü tulajdonosa félszázados 
örömünnepén S. Patakon octóber 8. 1843. tartott. (8-r. 15' 1.) S. Patakbn, 1843. Ny. 
Nádaskay András. | * E. 

Költemény, 
Balaton albuma. 11 kőnyom, képpel. Természet utári rajz. S z e r é 1 m e y Miklós, (n. 8-r. 
28 1.) Buda, 1848. Schröpfer A. Kötve ' ' ; 2.— 

2. kiadás everk dm alatt: . ' ' • . ' ' 

— Bmlék Füred és környékéről. Tartalmaz 10 rajzot a Balaton 'legérdekesebb vidé- 
keiről, a tó általános áttekintésével és magyarázatával. Rajzolta éö szerkesztette 

' Szerelme y Miklós, (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1851. Edélmanií Károly: (Lauffer' Vilmos.) 
Kötve - .'- '. .--.: -. . :• ..r t.2.^r 

Digitized by LjOOQIC Balaton. 164 Bakay. 

Balaton gőzhajózási társaság, A — , alapszabályai. L. : Alapszabályai. 
Balá«8 FHsyes. Utóhangok. Vegyes költemények. Szerkeszti és kiadja ... (k. 8-r. 65 
és 1 1.) Rimaszombat, 1869. Werfer K. bet. B. . 

— Sándor beszélyei. 2 köt. (12-r. 2 lev., 207 és 1 1. ; 2 lev. és 209 1.) Pest, 1866. 
Müller Gyula. 2.— 

Tartalma: E. Bl 

1. Éj és korány. — Egy cziviUzAlt férj. — Elérbetien csillag. — Frakk és czipő. 

2. Egy túlszigorű nő. — Fanni és Julie. — Férjboszú. ~ Teréz. — Alvajáró. — Egy estély a menyben. 

Balbi, Adrián. Hausbuch des geographischen Wissens. Eine systematische Enzyklo- 
pádie der Erdkunde för die Bedürfnisse der Gebildeten jedes Standes. Frei be- 
arbeítet nach dem «Abrégé de geographie> des A. B. von Cannabich, Littrow, 
Gommer, Wimmer und Zeune. I. Bd. (8-r. á, CIV, 628 és 2 1.) Güns, 18^4. 
In Reicbard's Buchh. M. 

II. Bd. Mit 1 Fluss- und Höhen-Karte beider Erdhftlften. (262, 3é7 és LXXXVII 1.) 
Güns, 1834. U. 0. M.E. 

Végén : Gedrángter Abriss der Münz-, Mass- und Gewichtskunde der neueren 
Zeiten und des Alterthumes. In Tabellen zur Vergleichung mit dem neuen franzö- 
sischen und dem österreichischen Systeme. Nach Thionville von J. J. Littrow. 
Ennek ifjabb kiadása : 

— Allgemeine Erdbeschreibung, oder Handbuch des geographischen Wissens. Eine 
systematische Encyclopádie der Erdkunde für die Gebildeten jedes Standes. 3., nach 
der neuesten französischen und italienischen Ausgabe bearbeitet von J. F. G. C a n- 
nabich, K. Vogel und A. Wimmer. I. Thl. (12 Lfgen.) Allgemeine Grunds&tze 
der Erdbeschreibung und spezielle Beschreibung von Európa, (n. 8-r. 947* iv.) Pesth. 
1842. Hartleben's Verlag. 9.— 

II. Thl. ? 

4. Aufl., mit Benützung der zuverlássigsten Quellén über die inneren und ftusseren 
Verhaitnisse und mint BerOcksichtigun^ aller geographischen Entdeckungen, bis auf 
die neueste Zeit bearbeitet von Dr* Hemrich Berghaus. 2 Bde in 3 Thlen. (n. 
8-r. 1680 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1868. U. o. 9.20 p. 

28 füzetben jelent meg h 20 pkr. 

— E. Ch. Stúdium • der englischen Sprache nach Hamilton's Methode, mittelst 
deutschen, italienischen^ französischen Uebersetzungsübungen in fortschreitender Aus- 
bildung, Als Versuch emes praktischen Theiles zu Gravisi^s Sprachenatlas. (n. 8-r. 
61 1.) Güns, 1837. C. Reichard. —.30 p. 

— Hioronjmi, opera poetica, oratoria ac politico-moralia. Edidit Jos. de R e t z e r ex 
codic. mstis. 2 tömi. (8-r. LXXXVIII és 647 ; 607 1.) Vindobonae, 1791. 

Catalogua bibliothecae com. Széchenyi L 
Balbo, ClUar. Geschichte Italiens von den áltesten Zeiten bis zum J. 1814. Uebersetzt 
und bis zum J. 1861 fortgeführt von Richárd M o 1 1. 6 Thle. (k. 8-r. 160, 162, 166, 
162, 141 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, 1862. Hartleben's Verlag. ^-^J^- 

Baldaatns, BCax Ejirl. Der Gruss aus der Katakombe. Eine Festgabe zur Krönung Sr. 
k. k. Hoheit Ferdinands, als König von Ungarn. (8-r. 16 1.) Wien, 1830. Mechitaristen- 
Congregat.-Buchh. M. 

Költemény, 

— Der Kronenwftchter. Ein didaktisches Gedicht der Krönung Sr. kais. Hoheit 
Ferdinands ... als König von Ungarn gewidmet. (8-r. 66 1.) Wien, 1830. Mechita- 
risten-Congregations-Buchh. BC 

Balde, Henr. Veritates christianae, quae modum exhibent bene vivendi, et bene 

moriendi. (12-r. 428 és 6 1.) Tyrnaviae, 1728. Typ. academicis sec. Jesu. B. M. 
ü. a. (12-r. 428 és 6 1.) Tyrnaviae, 1762. U. o. M. 

— Pretiosissimus et vére aureus libellus in qno veritates christianae proponuntnr. 2 
ptes. (12-r. 364 ^s 6 ; 82 és 2 L) Claudiopoh, 1736. Impr. Weichenberg. Bl. 

Bálent Ignáts iRIíbos. Pásztori látékban le-ábrázolt örvendetes köszöntés, melly Kol- 
legrádi gróf Kollonitz Lászlónak, midőn a Károly-fejérvári püspökségről, a nagy- 
váradi püspökségre ditsösségesen bé-helyheztetne, mély alázatossággal bé-mutatta- 
tott 1781. (k. 4-r. 11 lev.) [Nagy-Várad, ny. Bálent Ifnátz János.] B£. 

Balostriorl, Horions. Mars, in singulas dies mensis ad meditandum proposita. Digitized by Google Btlestrieri. 165 Ballá. Lingua italica edila. Nunc verő primum latinilate donata. (12-r. 136 1.) Tyrnaviae, 
17Í&. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

Balettxieri; Hortens. Judicium universale propositum ad considerandum pro quovis 
die mensis. (12-r. 1íí8 és 2 1.) Tyrnaviae, 1746. Typ. academicis soc. Jesu. ' M. 

— ínfernus pro quovis die mensis ad considerandum proposilus. (12-r. 194 és 2 1.) 
Tyrnaviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. M. 

— Ültimus et beatus finis hominis in singulas dies mensis ad meditandum proposi- 
tus. (12-r. 122 és 2 1.) Tyrnaviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. M. 

Ball Mihál. Miben áll a keresztyén templomoknak valódi becsük ? A székes-fejérvári 
helvét-hitvallást követök 1843. september 6-ki tűzvészkor leégett, s a kegyes jól- 
tevök buzgó adakozásokból romjaiból újra fölépült egyházuknak 1844. December 
1-sü napjáni felszentelése alkalmával, (n. 8-r. 23 l.) Székes-Fejérvárott, 1846. Szám- 
mer Pál özv. bet. M. E. 

— Gyászbeszéd, mellyet néh. T. Bottlik János végtiszteletére rendezeít gyászOnnepély 
alkalmával 1856. év télhó 13. napján a sz.-fejérvári helv. hitv. egyházban tartott, 
(n. 4-r. 30 1.) Pesten, 1856. Müller Emil könyvny. M. 

Ezt követi: 

Csonka Káról. Néh. Bolfik János ur emléke, mellyet Sz. Fehérváron a dicsőült életrajzából víg- 

tiszteletfll emel. 
Gyáaz-énekek melyek e szomorú ünnepélyre készítettek és elénekeltettok. 

Ballá Sámuel, Felsö-Szilvási ifj. Erdély ország közönséges nemzeti törvényei- 
nek első része. A törvény-szerző hatalomról. Mellyet a nemzeti közönséges törvé- 
nyek természetéhez alkalmaztatott rendel egy be-foglalt. (8-r. 16, 467 és 13 1.) Ko- 
lozsváratt, 1791. Ny. a reform, koll. bet. A. E. M. 

Uorovitz 1879. 1 frt 50 kr. 

Baliga, Sam. Dissertatio inauguralis medica de propositionibus variis medicis. (4-r.) 
Göttingae, 1736. 

Bálimth Antal. Próbatétel a magyar nyelv természeti alkotásábul, a szegedi li- 
czeumban . . . 1821. magyarázta. (8-r. 8 l.) Szeged, 1821. Ny. Grünn Orbán. M. 

— Gyűjtemény a főbb iskolákban magyar nyelvet tanuló ifjúságnak számára. I. köt. 
(8-r. 126 1.) Szeged, 1826. Ny. Grünn Orbán. M. 

f— ) T. N. Csongrád vármegye üdvözlése, midőn Örsi báró Orczy Lörintz ugyan 
azon vármegye fő ispánságának helytartói kormányszékébe béhelyheztetnék 
Szegváron, November 13-kán 1827-dik észt. (4-r. 6_1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán bet. 
Költemény. ' M. 

Bálint István. Selyem gazdaságról való tanításnak két része. í. része, melyben az eper- 
fák szaporítása, nevelése és fenntartása és a hazának milliókat igérö haszna meg ál- 
lapítható. II. része , mely az értelmes s nagyhasznú selyembogár-tenyésztésnek 
módját előadja. (8-r. 61 1.) Pesten, 1830. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István. —.20 p. 

E. M. 

(Bálintli I«ásal6, Sz.) örvendező versek, melyek Méllgs és Ft. Leményi Lemény János ur- 
nák, az erdélyi nagy fejedelemség görög egyesült szertart. püspökének tiszteletül fő 
pásztori székébe lett beiktatása ünnepére szenteltettek 1833-dik esztendőben Július 
14-kén. (4-r. 3 lev.) Kolozsváronn, a kir. lyceum bet. M. 

Bálintitt János, Tövisi l. báró. Kodrus. Szomorú játék öt felvonásban. Mellyet 
németből fordított . . . (8-r. 110 1.) 1784. (H. és ny. n.) M. 

-- Ladisl., l. b. Oden honoribus III. Dni comitis GabrielisIHaller de Hallerkő, dum in praesi- 
dem incly. tab. reg. Transyl. inauguraretur dedícalam. (8-r. 3 lev.) M. Vásárhelyini, 1805. 
Typ. coll. ref. M. 

Balkányi Ss. I«ajos. Magyar ősmesék mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a 
világtörténettel egyeztetve. 5 füz. (12-r.) Debreczenben, ny. a város könyvny. 

Ballá, Antonius. Disquisitio hydraulico-mechanica, an pons lapideus operis arcuati 
inter liberas regiasque civitates Budám et Pestinum absque metu intolerabilis Da- 
nubii exundationis, navigationisque impedímento solide erigi possit? (8-r. 62 1.) 
Pesthini, Budae et Claudiopoli, 1784. Weingand & Koepf. E. M. 

— Mappa specialissima regionibus coeli juxta recentissimas observationes astrono- 
micas accommodata i, regni Hungáriáé comitatuum Pesth Pilis et Solth articulariter 
Tinitorum, ítem Jazygiae, Cumaniae Majoris & Minoris. Cum 1 tab. (2-r.) [Viennae,] 
1793. Hyeron. Benedicti. M. Digitized by Google Ballá. 166 Ballagj. 

Ballá AntoBins. De anti<|uitate romána in gremio ii. comitatuum Pest, Pilis et Solt 
unitorum situati praedii Szalk mille sexcentorum annorum: seu lapide milliario 
romano XLYI ab Aquinco versus Mursam ac Taurunum. (2-r. 4, 68 1. és 2 t^la.) 
1802. (Hés ny. n.) E. M. 

List dt Francke 1870, 1 tlr. 

U. a. (2-r. 4, 10, 8, 58 1. és 2 tábla.) Pestini, 1809. Typ. Jos. Fr. Patzkó. Bt 

— Gergely. Nagykörösi krónika. Jegyzetekkel s oklevéltárral ellátva kiadták Szabó 
Károly és S z i 1 á g y i Sándor. (8-r. IV és 166 1.) Kecskeméten, 1866. Szilády Ká- 
rely könyvny. 1. — 

A. E. BC 
€ Történeti emiékeh a magyar nép községi és magán életéhői a XVI IL század 
végéig,* L köt. 

— Jóssef. Szent beszéd, mellyet boldogságos szűz Mária névűnnepén 1846-ki sz. 
Mihályhó 13-kán a váczi székesegyházban mondott, (n. 8-r. 24 1.) Pesten, (é. n.) Ny. 
Beiméi Józsefnél. —.12 p. 

BC. E. 

— Károly, Mándi. örömvers Kelemen Imre úrhoz, midőn hosszas betegsége utánn 
bölts tanítását először hallani szerentsés volt a magyar ifiuság. Egy alázatossan 
tisztelő tanítványa által. (8-r. 8 1.) Pesten, 1813. Trattner Mátyás bet. B£. 

Költemény, 
(— ) Gyászdal néh. Csekonics Jósef ifjú ur emlékezetére. (4-r. -4 lev.) Pesten, 1814 

Trattner János Tamás bet. E. B£. 

(— j A schaumburgi nympha s pásztorok. Egy idyll. — Die Nymphe von Schaumburg 
und dié Hirten. Eine Idylle. (é-r. 17 l.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. 

BS. 

— (II.) Zsebtükör. 1826. (12-r. 160 1.) Pesten, ns. Füskúti Landerer Lajos bet. B£. 

Költemény. 

— Hös regék a magyar elöidöböl. (12-r. 274 1.) Pesten, 1826. N. Füskúti Landerer 
Lajos bet. BC. 

Tartalma versekben : 
Salamon tornya. — Regécz. — Kékk5. — Csővár. — Nana. — Leányvár. 

— Vélemény a büntetésmód javítása iránt. (n. 8-r. VIII és 19é 1., 8 táblázat és 2 táb- 
la.) Pesten, 18él. Ny. Trattner-Károlyi. (LauCfer Vilmos.) 1.30 

A- E. BS. 

— Blanó. Orvosi értekezés a szélhüdésröl. (8-r. 16 1.) Pest, 1847. Ny. Beiméi József. 
Ballag:!, Kari. Praktischer Lehrgang zur schnellen und gründlichen Erlernung der 

ungarischen Sprache. nach den zweckmássigsten neueren Methoden, vorzüglich nach 
der von Ahn, herausgegeben von Carl Bloch. Mit einem einleitenden Vorwort 
von Dr. Moritz Ballagi. (8-r. 92 1.) Pest, 1847. C. Geibel. —.36 p. 

Bff. 
2. Aufl. (8-r. 8 és 102 1.) Test, 1861. H. Geibel. —.36 p. 

— Karoly. Német nyelvtan az újabb nyelvészet elvei szerint. (8-r. 184 1.) Pest, 1848. 
Heckenast G. 1. — 

BI. 
2. kiad. (8-r. VI és 290 1.) Pest, 1862. U. o. 1.— 

BC. 
.3. kiad. (8-r. VIII és 290 1.) Pest, 1864. U. o. l._ 

BI. 

— A német helyesírás alapszabályai. Függelékkel a. névmutatók és segédigék hasz- 
nálásáról. Kézikönyvül tanítók és tanulók számára, írta Bloch Károly. (8-r. IV és 
112 1.) Pest, 1861. Heckenast G. -.40 

BI. 

— Német olvasókönyv az algymnasiumi tanulók számára. (8-r. 4 és 100 1.) Pest, 1863. 
Heckenast Gusztáv. BI, 

2. kiad. (8-r. VIII és 110 1.) Pest, 1863. U. o. —.24 p. 

3. kiad. (8-r. IV és 188 1.) Pest, 1866. ü. o. —.24 p. 
(— ) Az állatvilág csodái. L. : Állatvilág. 

— Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. (8-r. 169 1.) Pest, 1867. Ny. Gyn- 
rián József. —.36 

BI. Digitized by Google B&llagi. 167 Ballagi. Kari. Geschichte üngarns für Volksschulen. (8-r.) Pest, 1860. C. Osterlamm. 
Kötve —.90 

— Károljr és Batizfalvi István. Aranybánya. Képes ABC, olvasó és gyakorlati 
könyv, jó gyermekek számára. (8-r. 182 1.) Pest, 1862. Geibel Ármin. Kötve 1.— 

— Történeti életrajzok. Szívképzö, jellemnemesítö és oktatva mulattató olvasmányul az 
ifjúság számára. 2 köt. (k. 8-r. VII és 265 ; IV és 272 1.) Pest, 1862. Ny. Müller Emil. 
(Lauffcr Vilmos,) 1.12 p. 

M. 

— Móp. A zsidókról. Irta Bloch Móricz. [Előszóval Vajda Pétertől.] (8-r. XX és 65 
1.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet. — .30 p. 

— Nyelvészeti nyomozások. Irta Bloch Móricz. (8-r. 36 1.) Budán , 1841. A m. kir. 
egyetem bet. —.20 p. 

A. M. 

— Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache für 
Deutsche, nebst einer Auswahl von Beispielen nach der Interlinear-Methode und 
Uebungs-Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Ungarische. Von M. 
Bloch. (n. 8-r. VIII és 334 1.) Pest, 1842. Carl Geibel. 2.— 

M. 

2. umgearb. Aufl. (n. 8-r. VIII és 368 1.) Pesth, 1846. U. o. 2.— 

A. M. 

3. vöUig umgearb. Aufl. (n. 8-r. X és 416 1.) Pest, 1848. U. o. 2.— 

M. 

4. umgearb. Aufl. (n. 8-r. XII és 438 1.) Pest, 1864. Gust. Heckenast. Kötve 2.— 

M. 

— Első jósok. Magyarra fordította és jegyzetekkel felvilágosította Bloch Móritz. (8-r. 
183 1. és 1 térkép.) Buda, 1841. M. kir. egyetem bet. M. 

— üngarischer Unterricht in der Kleinkinder-Schule, oder Elementar-Kursus der un- 
garischen Sprachlehre. Von Dr. Moritz Bloch. 3. verb. Aufl. (8-r. VI és 124 1.) Pest, 
1844. G. Heckenast. ""-^^J- 

— üj kimerítő magyar-német és német-magyar zsebszótár, minden rangúk használa- 
tára. A legújabb helyesírás szerint miden elfogadott új magyar szavakkal bővítve. 
Irta Bloch Móricz. — Neues voUstándiges Taschenwörlerbuch der ungarischen und 
deatschen Sprache. 2 köt. (k. 8-r.) Pest, 1844. Geibel Károly. 4.30 p. 

1. Német-magyar rész. (856 1.) — 2. Magyar-német rész. (312 1.) 

2. javított kiadás. 2 kőt. (k. 8-r.) Pest, 1847—48. U. o. 4.— 

E. 
1. Német-magyar rész. (430 I.) 1847. — 2. Magyar-német rész. (886 I.) 1848. 

— Magyar olvasókönyv. Gyakorlati és kiegészítő könyv minden magyar grammatiká- 
hoz. Mintagyüjtemény a legjobb magyar íróktól. A szójelenlések, grammatikai jegy- 
zetek és dolog-magyarázatok fokozatos ritkulásával. — Ungarisches Lesebuch als 
üebungs- und Erganzungsbuch zu allén ungarischen Grammatiken. Von Moritz 
Bloch. (n. 8.r. V és 320 1.) Pest, 1845. Geibel Károly. 2.— 

Ezen cim alatt is : M. 

— A magyar nyelv és irodalom szépségei. A hazai írók legszebb helyeinek gyűjte- 
ménye. Az írmodor és elöadásbani jobb izlés művelésére, ném^t szó- és dolog- 
magyarázattal. — Schönheiten der ungarischen Sprache und Literatur. Zur Bildung 
des besseren Geschmackes in Styl und Vortrag. Von Dr. Moritz Bloch. (n. 8-r. V és 
320 1.) Pest, 1845. Geibel Károly. 2.— 

Uj kiadás, (n. 8-r. V és 320 1.) Pest, 1852. Edelraann Károly. (LauíTer Vilmos.) 1.— 

— Költészeti kézikönyv, vagy magyar költemények példagyűjteménye, a költészet 
fajai szerint rendezve. Irta Bloch Móricz. (8-r. 201 1.) Pest, 1845. Kilián György. 

-^^ 

Olcsó kiadás. (8-r. 201 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p. 

— A magyar szónyomozás és az összehasonlító nyelvészet. Iskolai értesitvény a 
szarvasi ág. hitv. főtanodában június 24—26. tartandó közvizsgálatra, mellyre . . . 
a nevelési ügy barátjait . . . meghíja dr. Bloch Móricz. (8-r. 36 1.) Pest, 1846. Ny. 
Trattner-Károlyinál. A. M. Digitized by Google Ballagi. 168 Ballal 

Ballag:! Mór. A magyar és német nyelv nélkülözhetlen kiegészítő szótára, Tm agában ' 
foglaló az idegen szókat és az eredeti magyar szólásmódokat is. Az eddig megjelent ■ 
mindennemű kiváltkép a m. t. társaság és a szerző zsebszótárához kiegészítő pót- 
lékül. 2 rész. (8-r.) Pest, 18^. Geibel Károly. 4.— 

1. I«Iéraet-magyar rész. (177 1.) — 2. Magyar-német ihsz. (IV és 224 1.) 
/?. kiadása ezen cím alatt : 

— A magyar és német nyelv segéd- és idegen szótára, tartalmazza a leggyakrabban 
előfordulandó szavakat, idegen szókat és eredeti szólásmódokat. A mindeddig meg- 
jelent szótárak kiegészítő pótléka. Uj változatlan kiadása a < Kiegészítő szótár > 
cím alatt megjelent műnek. 2 köt. — Hilfs- und Fremdwörterbuch der ungarischen 
Sprache. 2 Thle. (8-r. 177, IV és 224 1.) Pest, 18öé. Edelmann Károly. —.36 p. 

— A szarvasi ág. hitv. evang. főiskolának rövid története és jelen állapotjának váz- 
lala. Irta B 1 c h Mór. (8-r. 28 1.) Szarvas, 1847. Réthy Lipót bet. 

— Emléke az 1849-diki márczius 15-kén a szarvasi honvédelmi egyletben tartott 
nemzeti ünnepélynek. (8-r. 24 1.) Szarvason, 1849. Réthy Lipót nyomd. 

— Magyar példabeszédek, közmondások, szójárások gyűjteménye, összeszedte , értel- 
mezte, s más nemzetek hasonértelmű mondataival fölvilágosította dr. B. M. 2 köt. 
(12-r. XXVIII és 214, 215—264 1.) Szarvas, 1860. Ny. Réthy Lipót. 2.— 

E. M. 
2. kiadás. (12-r. XXVIII és 462 1.) Pest, 1863. Heckenast Gusztáv. 1.20 p. 

Dobrowskt/ 1887, 3 frt. 

— A legújabb magyar szavak, kiegészítő pótlékul minden eddig megjelent szótárak- 
hoz, összeszedte B 1 o c h Mór. 2 rész. — Die Neuesten ungarischen Wörter. Eine 
nöthige Ergánzung zu allén bisher erschienenen Wörterbüchern. 2 * Thle. (16-r.) 
Pest, 1861. Heckenast Gusztáv. —.30 p. 

/. Német-magyar rész. (44 /.) — 2. Magt/ar-német rész. (38 I.) A. 

— Uj teljes magyar és német szótár, tekintettel az egyes szavak helyes kiejtésére, 
rokonságára, valamint azoknak hajlítása, füzete és különböző értelmeinek körül- 
írás által meghatározott szabatos előadása, különös figyelemmel lévén a természet- 
tudományokban, az új törvényhozásban, a kereskedelemben stb. szokásos szak és 
műszavakra. — Neues vollstándiges Wörterbuch der deutschen und ungarischen 
Sprache, mit Rücksicht auf die richtige Aussprache, Verwandtschaft, sowie Beu- 
gung, Fügung und genaue, durch Umschreibung bestimmte Angabe der verschiede- 
nen Bedeutungen der einzelnen Wörter und mit besonderer Bezugnahme auf die 
in den Naturwissenschaften u. s. w. üblichen Kunst- und Fach-Ausdrücke. 2 köt. 
(n. 8-r.) Pest, 1854—67. Heckenast Gusztáv. 6.48 p. 

Néme^magyar rész. (VHI, 790 és 2 1.) 1854. 3.24 p. 

Magyar-német rész. (VIII, 695 és 1 1.) 1857. 3.24 p. 

A. E. 

— A héber nyelv elemi tankönyve. (8-r. VHI és 196 1.) Pest, 1866. Eggenberger Fer- 
dinánd biz. 1.40 p. 

— Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. 2 kőt. — Schul- und Reise-Ta- 
schenwörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. (16-r.) Pest, 1857—58. 
Heckenast Gusztáv. 1.20 p. ; félbőrkötésben 2.— 

1. Német-magyar rész. (8 és 408 1.) 1857- —.40 p. 

2. Magyar-német rész. (4 és 868 1.) 1858. —.40 jp. 

— Nyelvújítás és nyelvrontás. [Különnyom. a « Magyar akad. Értesítő* -bői.] (n. 8-r. 
27 1.) Pest, 18Ö7. Emich Gusztáv könyvny. (Lauffer V.) —.20 p. 

— Gróf Széchenyi István, (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. —.20 

( — ) Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs. Von einem unga- 
rischen Protestanten. 2 Hefte. (8-r. 104, 84 1.) Hamburg, 1860. Hoffmann u. Campe. 

-.177, gr. 

— ésGönczyPál. Két emlékbeszéd Melanchthon Fülöp felett. Melanchthon halá- 
lának háromszázados évnapján, a pesti evang. ref. theologiai intézetben tartott ün- 
nepélyen olvasták . . . (4-r. 14 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. 

Ballal, Georgliis. Carmen in festam regiae Quinque-Ecclesiarum academiae intro- 
ductionem. Cal. Novembr. anno 1786. (k. 4-r. 2 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. 
Jos. Engel. M. 

— Syncharisticon Rev. Dno Mich. Ant. Paintner dum a. 1800. VI. prid. kalend. Mart. Digitized by Google Ballai. 169 Baló. 

in cathedrali ecclesia Jaurinensi canonicus Jaurinensis, & arci-diaconus Comaro- 
miensis inauguraretur. (k. 8-r. 4 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. M. 

Ballai, Georsiua.^Apobaterion quod Dno Joanni Nep. Stephano Csonka, dum ad ca- 
pessendam regif gymnasii Quinque-Ecclesiensis directoratum anno 1803-discederet, 
in perenne amoris monumentum. . . (k. 8-r. 4 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. M. 

— Propempticon Rev. Dno Michaeli Antonio Paintner, districtus litterarii Jaurinensis 
superiori studiorum directori regio &c. dum post aditum munus suum, ad lustranda 
districtus ejusdem instituta litteraria anno 180ö. mense Aprili discederet. (8-r. 4 
lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. M. 

— Elegiae duae honoribus Rev. Dni Alexandri Balogh, abbatis B. M. V. de Monos- 
tor supra Comaromium . . . dum praepositus S. Alberti de Jaurino renunciaretur, 
oblatae VIII. idus Február, a. 1805. (8-r. 7 1.) Jaurini. typ. Jos. Streibig. M. 

— Carmen honoribus 111., ac Rev. Dni Caroli Scharlach, abbatis B. M. de Pankotta 
&c. dum electus episcopus Serbiensis anno 1806. renunciaretur. (k. 8-r. 4 lev.) Jau- 
rini, typ. Jos. Streibig. E. M. 

Ballassa Pál. Orosháza múltja- és jelenének vázlatát a százados innepi alkalomra 
1844. April 28-án tudomásul közli B. P. (8-r. 23 1.) Aradon, nyom. Schmidt József 
bet. E. 

Dohroirski/ 1888. 40 kr. 
(Ballay Valér.) Gyászvers, mellyel Méltgs és Ft. Kovács Tamás urnák, a sz. már- 
tom fömonostor főapátjának stb. elhunytát kesergé Szent Benedek szerzete ta- 
vaszelő 4-én, 1841. évben. (n. 4-r. 4 lev.) Győrött, özv. Streibig Klára könyvny. 

E. 
(— ) De summis vitae reguláris conditionibus brevis disquisitio. (8-r. 83 1.) Viennae, 
1860. 

Scripforest ord. S. Benedicfi. 
BallciTwerd. Fontos kérdés, miképen kelljen a gyermekeket természet szerint ugy 
nevelni, hogy egészségesek, nagyok, erősek és hosszúéletüek lehessenek ? Mellyre 
leghelyesebben megfelelt franczia nyelven . . . Most pedig a magyar nemzet hasz- 
nára németből fordította Domby Sámuel. (8-r. 224 1.) Pozsony és Pest, 1807. Füs- 
kűti Landérer Mihály. —.45 

A. E. M. 
Balleydier, Alphonse. Histoire des révolutions de l'empire d'Autriche années 1848 
et 1849. (8-r. L és 426 1.) Bruxelles, 1853. H. Goemaere. M. 

— Histoire des révolutions de Tempire d'Autriche années 1848 et 1849. 2 tomes. (8-r. 
CXIV és 279 ; 2 lev. és 324 1.) Paris & Lyon, 1853. Guyot. 15 frc. 

M. 

— Histoire de la guerre de Hongrie en 1848 — 1849 pour fairé suite a Thistoire des 
révolutions de l'empire autriche. (8-r. 248 1. és 1 térkép.) Bruxelles, 1853. Mme 
veuve Comon. 6 frc. 

A. M. 
Bal lmaiin , Joh. Mieh. Statistische Landes-Kunde Siebenbürgens im Grundrisse. Ein 
Versuch. 1. Heft. (8-r. 4 lev. és 120 1.) Hermannstadt, 1801. Mart. Hochmeister. 

A. E. M. 

— üeber die jetzige Staatsverfassung Siebenbürgens. (8-r. 4 és 56 1.) Hermannstadt, 
Mart. Hochmeister. A. E. M. 

Balliu, Car. Lndov. Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosim morborum 
systematis uropoetici. (8-r. 23 1.) Pestini, 1834. Typ. Trattner-Károlyianis. M. 

(— Panl.) Beschreibung der königl. Freistadt Pressburg und ihrer Umgebungen. (8-r. 
IV, 318 és 2 1.) Pressburg, 1822. Gedr. b. Carl C. Snischek. A E. 

— Beschreibung der. den Obstbáumen in hiesiger Gegend schadlichsten Raupenarten, 
nebst Hindeutungen zu derén allmahligen Vertilgung und ünschadlichmachung. (8-r. 
8, 40, 4 1. és 3 tábla.) Pressburg, 1830. (Ny. n.) E. M. 

— Pressburg und seíne Umgebung. Mit der Ansicht von Pressburg. (8-r. 4, IV, 318 és 
2 1.) Pressburg, 1832. A. Schwaiger u. J. Landes. 2. — 

M. 
(— ) Geschichte der Entstehung und Gründung des Waisenhauses in der k. freien 

Krönungsstadt Pressburg. (8-r. 52 1.) Pressburg, 1833. S. Ludw. Weber. M. 

Bálé Bálint. Novissima homagialis devotio az az : Fejedelmi legutolsó hívséges sz. 

tisztelet. Mellyel, ama ditsöséges emlékezetű . . . felséges királynéjának, . . . Mária Digitized by Google Baló. 170 Balogh. 

Theresiának királyi drága életéért, a mennyei kegyelemnek széki előtt, buzgó lélek- 
kel meg-jelent ; és azután : midőn ö felsége, novembernek 29. igen siralmas napján 
ezen 1780. közönséges mély gyászba borult észt, e földi országaiból a mennyei 
paraditsomba, az Istentől fel-magasztaltatott, . . . legutolsó tisztességét, teljes hlvség- 
gel meg- adni törekedett, a fogarasi réf. sz. eklésia . . . decembernek 24. napján 
1780-ban. (4-r. 43 1.) [Nagyszeben, 1781.] M. 

Bal6 Benjámin. Keresztyéntan 9—14 éves ref. gyermekek számára. 1. füzet. Keresz- 
tyéntani előismeretek. (8-r. 82 1.) Arad, 1866. Bettelheim testvérek. —.18 p. 

E. A. 

Balogh Alajos. Sümeg vára. Rege a magyar elöidőkből. (k. 8-r. 88 1.) Pest, 1858. Ny. 
Gyurián J. E. M. 

— Megtört szív hangjai. (12-r.) Veszprém, 1868. Ny. Ramazetter Károly. (LaufFer Vil- 
mos Bpesten.) — .40 

Költemények. \ 

— Zalai ibolyák. Dalkönyv. (k. 8-r. 2 lev. és 166 1.) Pest, 1869. Ny. Gyurián J. (Laufifer ; 
Vilmos.) 1.- i 

E. M. I 

— Balaton-füredi emlék Kisfaludy Sándor szobor-örökitési ünnepélyére. (4-r. 7 1.) j 
Veszprémben, 1860. Ramasetter Károly gyorssajt. M. 

— Aleziuftw Idyllion haliceuticon 111. ac Rev. D. Joanni Szili de Felső Szopor, Sa- j 
bariensi episcopo inaugurato, a rhetorica Jaurinensi dicatum. (4-r.) Jaurini, 1777. \ 

Scriptores prov, austriacae soc. Jesu Tom. J. 

— Augustae Theresiae regi apostolico principi piae felici justae parenti patriae 
Dnae clementissimae ob translatam Budám universarum scient. academiam eucha- 
risticon sacratum dum haec artium universitas anno 1780 instauraretur. (k. 4-r. 14 
lev.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. M. E. ! 

— Benjámin. A megtért Zakeus. Német nyelvből fordítva. (8-r. 287 1.) Komáromban, \ 
1802. zv. Weinmüller Bálintné bet. j 

— Áhitatosságról való trakta. (8-r. 430 1.) Komáromban, 1806. Ny. özv. Wein- 
müllerné bet. I 

— Casim. Carmen quod Illustr. Dno Paulo e comitibus Eszterházy de Galantha, dum | 
in Quinque Ecclesiensem antistitem solemni ritu inauguraretur, ex demisso animi \ 
affectu obtulit anno 1781. (k. 4-r. 8 1.) Sopronii, typ. Joan. Jos. Siess. M. i 

— Coloman. üeber das Jacobson'sche Organ des Scbafes. (n. 8-r.) Wien, 1860. In ! 
Com niss. b. C. Gerold's Sohn. | 

Külön nyomat a „Sitzungsherichte der kais. Ákademie der Wissenschaften^-ból. \ 

— Der Klauenschlauch des Scbafes, sogenannte Klauendrüse, sinus cutaneus Klein. ; 
Histologisch untersucht in dem physiologischen Institute der k. k. üniversitát zu : 
Pest. Mit 1 Steintafel. (n. 8-r. 16 1.) Wien, 1860. In Comm. bei C. Gerold's Sohn. | 

—.30 
Különnyomat a „Sitzungsberichte der k* Ákademie der WissensclHíffen^-hól. 
U. a. Separat-Abdruck aus Moleschott's Untersuchungen. (n. 8-r. 14 1.) Giessen, 1860. ■ 
Ferber. 

— Endre. Az iszákosak reszketeg félrebeszédéröl értekezik . . . (8-r. 22 1.) Pest, 
1841. Ny. Reimel József. M. ! 

— György. Örömfüzér Nagy Méltgú, Méltgs s. Ft. Nádasdi gróf Nádasdv P. Fe-| 
rencz urnák kalocsai s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1046. Fiúi 
hódolat jeléül kötözve B. Gy. által. (4-r. 6 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly ' 
bet. E. , 

— Inire. Olvasó-könyv gyermekek számára. 3 köre metszett képpel. (8-r. 6 és 172 1. 
Pozsonyban, 1833. Ny. Landerer Lajos. 1.— 

BC. 

— István. (I.) Az oltalmazó himlő dicséretéről. Boldogasszony havának 24-én 1802. év- 
ben a szokott evang. textusból a sz. egyházban mondotta . . . (8-r. 16 1.) Székesfe- ! 
hérváron, 1802. Ny. Számmer Mihály. 

— (II.) Útmutatása telek- és betáblázási könyvek megalapítása és gyakorlati vezeté- 
sére. — Anleitung zur Anlegung und praktischen Führung der Grund- und Inta-i 
bulationsbücher. (8-r. IV és 161 1.) Pest, 1862. Magyar Mihály. 1.20 p £. M. Digitized by Google Balogh. 171 Balogh. 

Balogh Istráa. A nemesi fekvő birtoknak telekkönyvvezetését meghatározó 1853. 
april 8-án költ nyílt parancs ismertetése, (n. 8-r. 86 1.) Buda, 1855. M. kir. egyetemi 
nyomda. -—.30 p. 

E. M. 

— Jaaosi, Ipolysághi. Legelső czigány imádságok a melly mind a két magyar 
hazában lévő czigány nemzet számára. Forditotta . . . (8-r. 8 1.) Esztergom, 1860. 
Beiméi József nyomd. Horák E. által. M. 

—,9—M, (I.) Divvs Jvo in academia soc. Jesv S. Joannis Baptistáé basilica dictione 
panegyrica celebratvs, dvm incl. facvltas jvridica coram senatu, populoque acade- 
mico honores annnos eidem divo tvtelari svo solenni ritv instavraret (k. 4-r. 6 lev.) 
Tymaviae, (1770.) Typ. collég, academici soc. Jesv. E. 

— lU., ac Rev. Dno Gebrieli Zerdahelyi de Nitra Zerdahely episcopo Neosoliensi in 
contestationem sinceri animi inaugurationis tempore, nomine regii gymnasii 
Neosoliensis anno 1801. mense Marlio. (4-r. 3 lev.) NeosoUi, typ. Joan. Stephani. 

E. 

— (II.) Cribrum logicum seu criticismus. (8-r. 2 lev.) Sopronii, 1833. Typ. Cath. 
Kultsár. E. 

— A követ két joga. Szibenliszt Mihál után. Fő méltgú herczeg Eszterházy Pál . . . 
tiszteletére ősi fö-ispányi kormánnyá átvétele ünnepén áldozá . . . (8-r. 2 lev.) Sop- 
ronban, 1834. Kultsár Katalin bet. E. 

— Themis seu particula juris scientiae. (8-r. 2 lev.) Sopronii, 1834. Typ. Cath. 
Kultsár. £. 

— (IIL) Emberismerletö. Gyermekeknek. 13 köre metszett rajzzal. (12-r. YI és 58 1.) 
Kolozsvár, 1842. Barráné és Stein. —.15 p. 

— Kiskert, gyermekeknek. (8-r. 52 1.) Kolozsvár, 1846. Ny. akir. lyceum bet. — .15 p. 

— Honi házi állatok, polgári iskolában tanuló gyermekeknek. (8-r. 66 1.) Kolozsvár 
1846. A kir. lyceum bet. —.15 p. 

— Josephns. (I.) Praerogativa philosophiae ex naturae et artis testimoniae probata et 
nunc denuo in lucem edita. (12-r. 12 és 130 1.) Cassoviae, 1737. Typ. academicis 
soc. Jesu. M. 

— Saeculum praesulum Hungáriáé de re literaria. bene meritorum cum philos. lau- 
rea insignirentur promotore J. B. et humanitate Cassoviensi dicatum. (12-r. 4 és 58 
I.) Cassoviae, 1737. Typ. academicis per Frauenheim. M. 

— Jóxsef (II.) A két szerelmes pásztor. Magyar rege Árpád idejéből. (12-r. 46 1.) Pes- 
ten,'1829. Ny. Landerer Lajos. —.8 p. 

£. M. 

— (III.) A praktikus orvos. Mellyröl az orvos-doktori rang megnyerésekor értekezett. 
(S-r. IV, 5—81 és 2 1.) Pesten, 1830. Füskúti Landerer bet. M. 

Ezen latin címmel is : 
Dissertatio inauguralis politico-medicinalis de bono practico medico, quam . . . pro 
gradu med. dris rite consequendo publicae eruditorum disquisitioni submittit. 

— A magyarországi szikes vidékek természettudományi tekintetben. L. : Természet- 
tudományi p á 1 y a m u n á k. II. köt. 

— (IV.) Tanakodás az ekéről. Természetvizsgálók, értelmes földmüvelök és okos foldmi- 
veltetök számára. 3 kőre metszett táblával. (8-r. XII és 143 1.) Pesten, 1837. Ny. 
Landerer L. (Lauffer Vilmos.) —.80 

— de Fe r t ós-Al más. De quadratura circuli secundum legem intersectionis dupli ; 
et de polygonis regularibus. (8-r. 342 1. és 8 rajzt.) Pestini, 1858. Typ. G. Emich. 

M. 

— Radnóti. Leg jobb rész. Mellyet ez árnyék világból ki költözvén az maga Is- 
tenes, jámbor, jó-efkö)csü, és boldog halála által az örökkévalóságban magának vá- 
lasztott Méltgs. Gróff Mikes Mária asszony ; Méltgs GróCf Göncz-Ruszkai Kornis An- 
tal ur kedves hütves társa életének 23. észt., és végső tiszteletére s őrök emléke- 
zetére élő nyelvel meg magyarázott 1744. észt. (2-r. 19 lev.) Kolos várat, az akadem. 
bötükkel Becskereki Mihály által. M. 

— de S z e n t-I m r e. Specimen inauguráló botanico-medicum sistens praecipuas 
plantas in m. principatu Transsylvaniáé sponte et sine caltura provenientes ac 
ibidem usu receptas. (4-r. 37 1.) Lugduni Batavorum, 1773. Apud T. Koet. Digitized by Google Balogh. 172 » Balogh. 

Balogh Károly. Gyászdal mellyel Nagyméltgú és Ft. Szepesy Ignácz ur ö Excellen- 
tziájának 1838-iki Sz : Jakab hava 16-án történt halála tiszteletére áldozott, (^r. 2 
lev.) Pécsett, ny. a kir. szab. püspöki lyceum könyvny. int. E. 

— Kornél ur, Győr vármegye főjegyzője, az 1846. évi január 7. tartatolt közgyűlés- 
ben, követi végső jelenlés felolvasását megelőzött beszéde. Közrebocsátják tisztelői, 
barátai, (n. 8-r. 4 lev.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. E. 

— Miohael. Dissertalio medica de philosophematum omnis aevi, ac imprimis recen- 
tissimi in theoriam medicam influxu. (8-r.) S.-Patak, 1817. Impr. Andr. Nádaskay. 

— Mihály. Poélai koszorú, mellyel néh. H. Kováts Jósef urnák tett ulolsó tisztesség tétel- 
kor, a N.-Körösi reformátusok lemelő kertjében kimutatott és a boldogult ur emlékez- 
tető oszlopára tett oct. 12-én 1830. észt. (é-r.) Pesten, 1830. Ny. P. Trattner J. M. 
és Károlyi 1. 

— Paul., de F. Almás. De evolutione el vita encephali. Disserlalio inauguralis me- 
dica quam . . . pro docloratus laurea, summisque in medicina honoribus ac privile- 
giis legitimé obtinendis . . . eruditorum examini submittit. (8-r. 115 és 3 1.) Pe- 
slini, 1823. Typ. nob. Joan. Thom. Trattner de Petróza. M. 

— Pál, A lm á s i. Rövid orvosi értekezés a cholera morbusról. (8-r. IV és 31 1.) Temes- 
vár, 1831. Ny. Beichel József. E. 

— A vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazílása. Feleletül professor Bu- i 
gát Pál urnák, a magyar nyelv ügyében. (8-r. éd 1.) Pesten, 1831. Wigand 
Ottónál. M. E. 

— A kávé, thé és csokoládé történeti, természethistóriai, diaeteticai és orvosi te- 
kintetben. (12-r. XX, 363 és 10 1.) Pest, 1831. Wigand Oltó. 1.40 p. 
Leszállított ára (Lauffer Vilmos) —.70 

E mr 

— Hahnemann. Emlékbeszéd . . . Pesten, július 28-kán 1844. (n. 8-r. 33 1.) Budán, í 
1844. A m. k. egyetem bet. — .20 p. , 

M. E. ! 

— Egy pár szó a magyar tudós társaság ügyében, (n. 8-r. 22 1.) Pesten, 1848. Ny. 
Trattner-Károlyi bet. —.10 p. 

£. ! 

— felelete a t. l. ezen kérdésére : Tudományos mlvelődésünk története időszakonként 
mit terjeszt élénkbe a philosophia állapolja iránt. L. : Philosophiai pályamunák. 
I. köt. 

— Petrus, de Ó c s a. Deductio lUuslriss. Dni . . . dearctiori nexu principatus Tran- ; 
silvaniae, cum regno Hungáriáé. (2-r. 11 1.) [1791.] M. 

— Projectum de extraneis civitate hungarica qua ratione donandis. L. : Opus depu- 
tat. regnicol. 18. 

— Projectum circa formulám juramenti palatinalis. L. : Opus deputat. regnicol. 23. 

— Péter (II.) Reggeli gondolatok a keresztény vallások egyesülhetésekröl, melyekre 
még 1819-ben Theodul estvéinek olvasása által ébresztetelt, most pedig levélformá- 
ban kinyilalkozotatott egy hazafi, (n. 8-r. 14 1.) Pesten, 1823. Szubuly György ' 
könyvárosnál. E. M. 

— és Révész Bálint. Gyászünnepély, mely tartatott néh. borosjenői id. Tisza 
Lajos urnák temetése alkalmával Geszten, 1866. aug. 26. napján. (8-r. 27 1.) Deb- 

•reczen, 1867. Ny. a város könyvnyomd. — .6 p. 

— Sámnel, A 1 m á s i. Halotti tanítás néh. Losonczy Judit asszony, tekint. Tornallyay 
Antal ur hitvese felett. (4-r.) Rozsnyón, 1837. Ny. Kék L. 

Uj magyar Athenás, 27. l. 

— Sándor. Szent Istvánnak, Magyar ország első királyának ditsérete, mellyel Béts- 
ben ugyanazon ditső királynak tiszteletére tartatott nemzeti inneplésnek alkalma- 
tosságával . . . 1805. eszi. mondott . . . (8-r. 24 1.) Bétsben, Haykul Antalnál. 

-- Tamás. Tisztelő versek; mellyeket báró Nagy Szőllösi Perényi Károly ur, eszter- 
gomi kánonok stb. tyberiadi püspökségre, kis-aszszony havának 24-dik napján lett 
felszenteltetésének alkalmatosságára irt. (k. 8-r. 3 lev.) Budán, 1808. A kir. magy. 
universitás bet. M. 

(— Tihamér.) Köny és mosoly. (Beszélygyűjlemény.) Irta Almási Tihamér. 2 köt. 
(k. 8-r. 8 és 222 ; 4 és 204 1.) Pest, 1859. Boldini Róbert könyvny. 2.— Digitized by Google Balogh. 173 Bánatra. 

Tartalma : 

I. kot. Andor Klára. -~ Hova visz az amerikai út ? — Egynapi fogad&s. — II. kOt. Sikeralt előad&s. — 
A szerelem nő és tarozik. — Ez ndm. f* 

Balogh Zoltán költeményei. (l2-r. X és 205 1.) Pest, (1865.) Müller Gyula. 2.— 

E. M. 
Ujabb fflzel. (12.r. é és 121 1.) Pest, 1856. Ny. Müller Emil. —.40 p. 

£. M. 
B*log]i-Soóa, Mioh. Dissertatio inauguralis physico-anatomica, exhibens osteoganiam 
humanam. (8-r. VIII és 62 1.) Trajecti ad Khenum, 1866. Ex ofíic. Joan. Broedelet. 
(Balogh! Jóssofl) Első Mátyás király levele a holtak mezeiről a magyarokhoz. (8-r. 
8 1.) Pestenn, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet. 

— Tekint iffiabb Radványi István urnák, T. Tsanádi Rosália kis-aszszonnyal lett 
egyben-kelések innepére készült idvezlés 1796. észt. Szent-Mihály havának (?) nap- 
ján. (2-r. 2 lev.) Vátzon, Maramarossi Gottlieb Antal bet. M. 

Költemént/, 

— Az egri. kassai, és szathmár-némethi megyéknek köz-örömök, midőn a hoszszas 
gyász után fels. II. Ferentznek, Magyarország apostoli királyának gondoskodása ál- 
lal, az első érsekségre emeltetvén, a két utolsó most először állíttatván fel, kebe- 
lekbe méltó pásztorokat fogadnának. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1804 Ny. a püspöki os- 
kola bet. M. 

Baloghy I«4asló. Nemzetiség, és alkotmányi moz<;almak honunkban. 1841. (n. 8-r. 43 

1.) Pesten, Esztergomi K. Beiméi Józs. bet. (Lauffer Vilmos.) —.30 p. 

Végén : Javallat a köz adóra nézve. — A pénz crisis honunkban. — Nép ne- 
velés. E* Itf. 
Balta Manó. Orvosi értekezés a szélhüáésről. (8-r. 14 l.) Pest, 1847. Ny. Beiméi 

József. E. 

Balmdjanaky, AadreJ. Istona cerkovnaja novazo zavjeta. Izdanie 3. (8-r. 4, 404 és 

10 1.) V Vienje, 1851-62. Mechitaristi. M. 

Balacránasky Aadráa. Egyházi történetirat. (8-r. 621 1. és 3 lev.) Eperjesen, 1846. 

Redlitz Mihály könyvnyomó int A. 

— Positiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis, quas in universi- 
tate Pestiensi publice propugnandas suscepit (k. 8-r. 16 1.) Pestini, (1797.) Typ. 
Matth. Trattner. E. 

Bálrámasky, Albert. Theater-Joumal der k. Freistadt Pressburg. Gewidmet zum 

neoen Jahr 1827. (l6-r. 36 1.) Pressburg, Carl G. Snischek. M. 

Babao. Grandét Eugénia. L. : Külföldi r e g é n y t á r. 1. 2. 

— H, V. Eine Críminaluntersuchung. üebers. von L. v. Alvensleben. (k. 8-r. 159 1.) 
Pest, Wien u. Leipzig, ? Hartleben^s Veri. —.24 p. 

BeUetrisL Lese-Cabinet Ul. 112. 

Baaat, das — , in topographisch-naturhistorischer Beziehung mit besonderer Berück- 
sichtiguDg der Herkulesbáder nachst Mehadia. (12-r. 176 1.) Pressburg,* 1889. Dtuck 
▼on C. F. Wigand. 1.36 p. 

Báaat hangjai. Mellyekben Tiszt Thomka Ferencz ur, egri fömegyei növendékpapnak 
élte 22-ik évében, September 19-én történt halálát kesergik baráti, az egri növen- 
dékpapság, (n. 8-r. 2 lev.) Egerben, 1845. Az érseki lyceum bet E. 
Költemény, 

BaaátI Kafj^lín. A magánosság egyszerű virágai. Két szakaszban, (k. 8-r. 4 és 192 1.) 
Kassán, 1837. Werfer Károly. 1.— 

Elbeszélések és költemények, E. BI. 

Báaatra adatott bánat, mellyet, néhai Méltgs l. baronissa M. Gyerö Monostori Ke- 
mény Kata ur-aszszonynak, mini a kegyességben, tisztaságban, szelídségben, alá- 
zatosságban, serénységben. okosságban sat épen például adatott élete hűséges pár- 
jának ; és ez elött nem sok idővel el-költözött néh. Méltgs 1. b. Losontzi Banffi 
iudit kis-aszszonynak, mint szerelmes leányának halálokon, gyászos szivében viselt, 
és az utolsó tisztességtévő tanításoknak világ eleibe lett bocsátiatások által, má- 
80kkal-i8 éreztetett Méltgs l. baro Losontzi fiánffi Sigmond . . . (k. 4-r. 67 lev.) Ko- 
losTaratt, 1747. Ny. S. Pataki József által. Bl 

Tartalma : 

M. V. T6ke Márton. A kegyes embernek tzélja, mellyre szentül és szflntelenfll igrekezett. egész 
életének napjaiban, amaz Istent^félő, kegyes, szelid természetű, és tiszta erkOltsű néh. Méltgs 1. baro- Digitized by Google Bánd. 174 Báilffi. ! 

nissa Kemény Kata aszszony . . . Azért, midőn romlandó testének sátorát le-vetkezné, böjt más bará- 

nak 4. napján 1746. észt., és azt, megkeseredett méltgs férje koporsóba záratná ... a nagy Ur ncTé- j 

ben beszéilgetett ... 
* NánásiLovászAndrás. Isten házának mezején legelő szelíd jtihotska. Mellyről, a néh. ... 

Kemfny Kata aszszonynak . . . eltemettetésének alkalmatosságával, más prófétákkal egyfltt, szólott 

és tanított . . i 

Borosnyai N. Sigmond. Temetési oratio, mellyben néh. . . . Kemény Kata ur aszszony . . . em- i 

lékezetére s igaz díUéretére a sz. lelek Ur Istennek templomáról . . . beszélgetett. ' 

Zalányi Miskoltzi József. Ördk nyugodalomra ment Noe galambja, néh. szül. 1. b. Kemény i 

Kata aszszony . . . kinek utolsó tisztességet tett az Isten sz. beszédéből. ' 

Nánási L. András. Amaz egy szQkséges dologról való tanítás, mellyet a néh. Méltgs BáníG Judit j 

kis-aszszonynak . . . halálának alkalmatosságával élő szóval elő-adott. ! 

M. V. TökeMárton. Jairus fejedelem meg-holt, de a Kristus isteni ereje által feltámadott leánya... 

néh. . . . Bánffi Judit kis-aszszonynak, virág-szál korában lett le-szakasztása után .. . tanítást tett... 

Baad der Liebe, Das — , geknüpft zwischen Andreas KochmeÍRter und Eleonore 
Schneller. Ein Gedicht. (8-r. 2 lev.) Oedenburg, 1801. Gedr. mit Siessischen 
Schriften. E. 

Bandérium Simighiense. L. : Nagy, Franc. 

Bandiién, Die — . Operetté in 3 Aktén. (k. 8-r. 8 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.8 

Bándl János. A gerinczes állatok'természetrajza. A gymnasiami oskolák használatára. 1 
(8-r. 49 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. (Baja. Schön Jakab.) E. M. i 

— Bevezetés a jegeczisme elemeibe. Gymnasiumi iskolák használatára. 40 kérdéssel | 
és 30 idommal. (8-r. 20 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. Bl i 

— Rövid útmutatás a selyemtenyésztés kezelésére. (8-r. 15 1.) Pest, 1866. Ny. Bu- | 
csánszky Alajos. — .6 p. i 

Bandulovic, Joan. Pistole i evangjelja priko svega godista (novo iztomacena poraz- I 
logu missala dvora rimskoga od svieh pomanjkanijah, koliko moguce biese, koja j 
dósad nebiahu ocistena i sa svimi, koja dósad u síovinski jezik manjkahu, s véli- i 
kom pomujom iztomacena, i vierno prinesena, s noviema svetcima. Pristupise k j 
njim mnogi blagoslovi, red kerstenja i kalendar papé Gargura, s tabulom blagdani ! 
pomicljivih, i s tabulom u kojoj cini miena mieseca). 8. izdanje. (4-r.) U Mlelcih. j 
1718. I 

9. izd. (4-r. 248 1.) ü Mletcih, 1739. Kod Nik. Pezzana. I 

(Banert, Franc. Xav.) Vota Dno Antonio Rózic ad onomaseos diem in imae reve- ' 
rentiae tesseram a ter gratis discipulis oblata 18^i7. (4-r. 4 lev.) Varasdini, typ. Jos. i 
n. de Platzer. M. 

BánfA, Dión. Hermathena more veterum illustri collegio reformatorum Claudiopoli- 
tano a D. comite B. de Losontz dedicata: Quum eidem collegio curando triumvir 
fasces ejus solemniter ín manu sumerét, 1747. (k. 4-r. 16 lev.) Claudiopoli. 1747. \ 
Impr. per Jos. S. Pataki. E. M. 

B4nffy Ersébet, Az idvezölt 1. b. Losontzi — , gr. Lázár László ur . . . szeretett hitvese ! 
emléke. A.) Három könyörgések. B.) Két halotti beszédek. C.) Szomorú versezetek. 

' 1.) Énekre alkalmaztatva. 2.) E gyászos esetre irva. (8-r. 124 1.) Kolozsváron, 1831. 

A kir. lyceum bet. 

Tartalma : 

Koporsó bézártakor mondott könyörgés. Cs. S.-től. 

Koporsónak háztól való elvitelekor niondott könyörjrés. Gs. S.-től. 

N. G. Csiszár Sámuel. A házi vesztés fájdalma. Egyszerílen halotti beszédben előadva az idvezüU : 

BánfTy Ersébeth végtisztelotén Sept. 18-4n 1831-ben. . 
Herepei Károly. Az idő minden dolgok szülő annya. Halotti beszéd egy a szülés fájdalmai közt 

gyermekével együtt enyészetre tért édes anyának . . . koporsója felett . . 
Füzesi L. Jósef. Szomorú emléke 1. b. Bánffy Erzsébeth ur aszszonynak. (Költemény.) 

— Franelsons 1., b. de Losontz. Praetör in tramite justitiae compertus, imper i. 
com. Krásznensis comés supr. jam ad liquidam possessionem tranquillitfltis coelestis 
immissus. (4;-r. 1,6 í.)' Claudiopoli. 1773.^ Typ. réf. coll. '' M. 

— Georg.. L. B. de Los o p t z. Dissertatio de ratione hominum cognoscendijres cxter- 
nas sensiles, sive corpora. Quam eum positionibus ex universa philosophica selec- 

5 tis, e mathesipura et adplicata e philologiá et história universali absoluto univer- 
sae philosophiae cursu publico tentamini expíosuit: .(8-t. 4 és 51 1.) Cibinii, (1790.), 
Typ. Mart. Hochmeister. * A. E. BI. 

— c o m e s Georg. De eo, quod jure naturae illicitum est, an etiam sit invalidum ?| 
Dissertatio cum annexis corollariis, quam publice defendendam suscepit praeside 
Jbs. Ant. de Martini. (4;-r. 23 l.)^Vindobonae, 1766. Typis Th. Trattper. Digitized by Google wtr^ Bánffy. 176 Bánó. 

Báafly QyövKj, gróf. Meg-szóllitó beszéd, mellyet Erdély Országnak öszve gyültt 
rendéihez tartott 1790-ben, Gróf Keméy beszédjével egytttt (8-r. 16 1.) Kolosvár, 
1791. Ny. a k. lyceum bet. 

Catalogus hihlioth, com. Széchenyi, L 

— György, Anméltgú Losonczigróff — jUri neve tiszteletére. A m. vásárhellyi nemes kö- 
zönség képében, alázatosonn ajánltatik. (8-r. 2 lev.) M. Vásárhelyen, 1811. Ny. a ref. 
kollégyom bet. Fiedler Gottfried által. 

— Jáaos, Losonczi báró. Rövid útmutatás egy busz hold területű váltógazda- 
ság berendezésére, kisbirtokosok számára. Riadta az erdélyi gazd. egyesület. (8-r. 
36 1.) Kolozsvár, 1869. Ny. Stein János. . —.16 

E.. 

— Miok., 1. b. de L o s o n t z. Super obitu fortissimi armorum ducis, Dni Maximiliani 
comitis Broune de Camus etc. Luctus M. 1, b. B. tristi elégia expressus, anno 1757. 
die 14. Julii. (k.*^4-r. 2 lev.) Claudiopoli, 1767. Impr. per Steph. Fáldi. M. 

Bánhorváti János. Keresztyén embernek halál ellen való bizonyos orvossága egye- 
dül a Jézus Kristusba való hit, mellyet mig élt hitt, tanitott, bizonyitott Csete Mi- 
hály nr, mellyet szomorú halálának, s el-temettetésének alkalmatosságával, a szent 
irás ,szerént mindeneknek javaslott éppen akkor : midőn országVnkban sírVa gyász 
hír így VjjVLa : slrjVnk ! nlnts klráLyunk LeopoLD kl-MVLa. (4;-r. 24 1.) Pesthenn, 
1793. Patzkó Ferenlz bet. M. 

Bánies Ilomokoa. Bé-takarittatott, és ki-nyittatott könyv, az az T. Fölső Suranyi 
Sigray Ferencz consiliarius ur boldog el-nyugovása, mellyet T. Fölső Suranyi 
Sigray Laszlo fiúi kötelességtül viseltetvén utolsó szomorú pompáján hallotas tisz- 
teleti megadása alkalmatosságával magyar élő nyelvel leárnyékoztatott Bőjt-más 
havának 6. napján 1727. észt. (2-r. 10 lev.) Posonban, 1727. Royer János Pál által. 

M. E. 

BánicH, Joan. Ad diem XIV. calendas Április, queis 111. ac Rev. Dn. Josephus Salecz 
consecratus episcopus Medensis etc. nominis diem celebravit anno 1828. {4:-r. i lev.) 
Zagrabiae, lyp. Franc. Suppan. M. 

Költeméni/, 

(— ) Ad diem III. calendas Oclobris queis Rev. Dn. Michael Mihich cathedralis eccle- 
siae Zagrabiensis canonicus, et regii districtualis nobilium convictus Zagrabien- 
.sis régens nominis diem celebravit anno 1631. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. 
Suppan. M. 

Költemény. 

Bank. GrolT. Eszeksz. öt szakaszba foglaltt szomorú játék. B.-nak angliai nyelven lett 
kiadá.sa szerént, német nyelvből magyarra fordíttatott Pápán s v a 1 d Sigmond 
által. (8-r. 9i 1.) Posonyban, 1785. Ny. Patzko Ágoston. M. 

Dobrowsky ims. 40 kr. 

Bankó, Ant. Dissertatio inauguralis medica sistens hypochondriam. (8-r. 77 1.) Vin- 
dobonae, 1825. Excud. Leop. Grund. M. 

Bannat, Le — , de Temeschwar. D'aprés les nouvelles indications. pour servir de 
renseignement á la carte des limites des trois empires, ou theatre de la guerre 
présente 1789. (h. é-r.) 1789. (H. és ny. n.) M. 

Baanisae, Jos. Leónk., dsquisitio de analógia ivris germanici civilis commvnis 
cvm jvre provinciali avstriaco, hvngarico, bohemico, moravico et tirolensi, 
qvoad tvtelam. (4;-r. XII. és. 124 1.) Vindobonae, 1761. Typ. G. L. Scholzii. A, 

Bánó, Stepkanus. Assertiones ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis. 
(8-r. 20 1.) Pestini, 18U. Typ. M. Th. Trattner. M. 

(— ) Ft. Nádasi Tersztyánszky Imre urnák, Kecskemét várossá plébánossának tiszte- 
letére, midőn a tereskei. Sz. Benedek apát urságba bé-iktattatott. Ketskeméten Sz. 
Iván havának. 29. napján 1815. észt. (4;-r. 8 1.) Pesten, Trattner János Tamás bet. 
Költemény. M. 

— Elementa jurisprudenúae naturális secundum vestigia celeberrimorum Franc, 
nob. de Zeiller, ac de Egger aliorurhque de jurisprudentia meritissimorum- Vir 
rorum conscripta. (8-r. XVI és 656 1.) ClaudiopoÜ, 1836. Typ. lyfcei r. M. 

— Beszéd, mellyel az erdélyi nagy-fejedelemség udvari cancelláriusát Nagy Méltgú 
. FelsÖ-Szüvási Noptsa Elek ur ő Excellentziáját Szebenböl Bécsbe, menő útjában 

Kolosvárra megérkezése alkalmával mély tiszteletek kijelentésére ludvatlók- lyceum 
tanítói nevében 1837. észt. idvözlé. {4-t. 4 lev.) [Kolosvárt,] a kir. lyceum bet. E. Digitized by Google Bánó. 176 ' Barak. 

Bánó, Stephamui. Jus romanum privátam, secandum vestigia clarissimi viri Ant 
Haimberger ad statata jurium municipaliam Saxonicae nationis in Transilva- 
nia applicatum. íS-r. III és 666 1.) Claudiopoli, 1842. Typ. lycei r. E. Bl 

— PosthVMa gLorla Llberl baronls loannis loslka De Branyltska In honoris Ceno- 
laphlo anXIe eXCVsa. (4-r. 6 lev. és 1 fametsz.) [H. és ny. n.] M. 

Bánom, hogy tsak álom. Farsangi bokréta az erdéllyi szépeknek. (4-r. 5 lev.) [H. 

és é. n.] Bl 

Költemény, 
Banovao, Jos. Pripovidanja na svetkovine korizmene. (8-r. 266 1.) U Mletcih, 1737. 

Po Jak. Tomasinu. 
2. izdanje. (8-r.) Mletcih, 1747. U. o. 

— Predike od svetkovina doőastja Isukrstova sloiene. (é-r. XII és 165 1.) U Mletcih, 
1759. Pri Dom. Loviii. 

— Iskazanje saborah ucinjenih toliko o gárckoj koliko u latinskoj zemlji. (16-r.) ü 
Jakinu, 1763. Po Petru Ferri. 

— Razgovori duhovni pástira s oltára u svetkovine dosastja gospodinova i koriznie 
u kratko sloi^eni- za lasnju sluzbu pastirab seljanskih. (8-r. 278 1.) U Jakinu, 176B. 
Pri Petru Ferri. 

— übojstvo duse razlozite. (12-r. 48 1.) U Jakinu, 1763. Po Petru Ferri. 
2. izdanje. (12-r. 70 1.) U Zadru, 1801. Pri Ant Luigi Battara. 

— Blagoslov od polja i zaklinjanja zli vrimena. (8-r. 364 1.) U Jakinu, 1767. Po Petru 
Ferri. 

Bámovioh AaíaI. Óda Vass vármegye öröminnepére. A midőn Felséges I. Ferencz 
apóst, királyunk, Fels. cs. kir. föherczeg József nádor-ispányunk s Föméltgú ber- 
ezegek: boldogult Batthyányi Lajos voit, Batthyányi Fülöp mostani föispányaink 
melj képeik a köz- tanácsház fö-palotájában 1830. Májusa 1. napján felfüggesztettek. 
(4-r. 4 lev.) Szombathelyen, (1830.) Ny. Perger Ferencz bet M. 

Bányai Steph. Snpremum pietatis munus summe plnrimumque Rev. ac Clar. viri 
Michaelis Szatmári, ill. scholae S. Patakensis recloris etc, dum fűit, ordinarii, de- 
sideratissimi, piis manibus devotum, et occasione solemnis examinis in auditorio 
illustris recitatum die 16. Julii 1744. (k. 4-r. 10 lev.) [H. és ny. n.] E. 

Bánjay Jánoskának, az Úrban megboldogult — , kedves szüléitől lett bútsúzó szavai 
mellyeket tett 1776. észt., karátson havának 3. napján, (k. 4-r. 4 lev.) Nyomt 1777. 
észt, egy jó-akaró által. M. 

Bánjai Lásaló. Barsi emlény. (8-r. 47 1.)* Pesten, 1861. Eisenfels Emich könyvny. 
Költemények és «Két Bzenvedély ereje* c. elbeszélés, n ; — .40 p. 

( — Mioh.) Clero. Hungáriáé, ob. rem. religionis. stenue. gestam. VI. nonas. Februarii. 
1791. siü>. comitiis. Pisonii calatis. d. d. d. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] Bl. 

Költemény, 

— Stephannfl. Dissertatio prima ad vaticinia Danielis de capite aureo statnae, & 
príma Bestia II. 32. YII. 1. quam praeside Hermanno Venema pnblice defendendam 
suscipiat . . . (k. 4-r. 72 L) Franequerae, 1742. Excudit Guil. Coulon. BL 

Bánjatörrénj, A magyar — . kimunkálására megbízott kerületi választottság javaslata 
1844. (2-r. Iü4 l.) Pozsonyban, nyomt. Wóber S. Lajos. Bl 

Barft, Stephannfl Zágoni. Dissertatio inavgvralis de theoria inflammationis vnl- 
gari venaesectionem in curatione acutarum inflammationum male dirigente quam 
. . . d. XV. Septembr. 1766. publice defendat auctor . . . (4-r. 26 1.) Gottingae,ttyp J. 
Fr. Hageri. Bl 

Barabás Bfártom. A boldog fel-támadásnak reménysé^e-alatt, világból ki-múlt hi- 
veknek, tetemek-felett mondandó közönséges solosmaja, és penitentzia-tarto soltá- 
rok. Mellyet tisztelendő Páter B. M. uram, édes nemzetéhez-való buzgósAgból dél- 
szinre bocsáttatott. (8-r. 2 és 67 1.) Nyom. a Csiki kalastromban, 1738. észt. Bf. 

-. BCiUáfl. Kis rajziskola gyermekek számára. 3 fQz. (k. 4-r. 28 l.) Pest, 1842. Ny. 
Grimm V. 1.12 p. 

Barak, Joaan. Risipirje éje depre ürme a Jerusalémnluj in stichuri alketnite de J. 
B. (12-r. 8 és 292 l.) Sibiu, 1843. G. Klocius. Bl 

( — ) Tragédia iui Sámson in éinéi Perdelle, karé odinioare sau prodnkelnit in theat- 
rul inperatesk din Bienna in limba nemcaska. Tradusa sí in kinul aeesta alke mita 
de J. B. (16-r. 144 1.) Sibiju, 1846. G. Klozius. Bl Digitized by Google *.BIW!.1PM Barakovic. 177 Baranyai. 

BanűKorlc, Jnraj. Gjarnla uresena cvitjem od sest vikov svita, sloSena Q slovinski 

jazik. 4 izdanje. (8-r. 112 l.)U Bnecih, 1720. Pri Bárt. Occhi. 
Báráady. üeber üngaras Zustánde. (8-r. 200 1.) Pressburg, 1847. Drack von Frz Edl. 
Ton Schmidt n. J. J. Busch. 1.— 

Tartalma : M. 

Ueber Ungarns und SiebenbUrgens Gesammtbevölkerung, als Einleitang. — Ueber Ungarns Zastánde. 

— Judenreform. Anszag aus der am 4 April 1847. dem kön. ung. Hofkanzler, 
Grafen Georg Apponyi, vom Verfasser in Manuscript überreichten Druckschrift (8-r. 
19 1.) Pressburg, 1848. J. A. Reissbach. E. 

— J4aofl. Magyarország statisticai összes átnézete. (2-r.) Bécs, 1842. 

Bárány Ac<»«tom. Gyászkönnyek, mellyeket néhai Beodrai Karácsonyi Lázár urnák 
1827-évben, Augustus 21-ikén Nagy-Becskereken történt gyászos elhunytakor, meg- 
hűlt hamvai felett öntött. (4-r. 4 lev.) Temesváron, 1827. Klapka Jósef könyvny. 
Költemény, BI. 

— Torontálvármegye hajdana. 2 rész. (n. 8-r. 162 és 80 1.) Buda, 1846. A magy. kir. 
egyetem bet. 2. — 

A. E. M. 

— Temes vármegye emléke. (8-r. 191 L) Nagy-Becskerek, 1848. Pleitz Pál bet. 

Horovitz ISm, 2 frt 80 Jer. A. M. 

— Boldissár. Árpádi ház. Játékszini hős rajzolat két szakaszban. I. A király éje. 
II. Borusláv vagy viszontlátás. (8-r. XXIII, 161 és 14 1.) Sz.-Fehérvár, 1836. Ny. 
Számmer Pál. E. M. 

Dabrowski/ 1887. 50 hr. 

— Néhai nemzetes Goldner Mihály ur, Soprony városa birájának hamvai felett Már- 
Izius 21-kén 1811. a sopronyi m. t. nevében. (4-r. 2 lev.) Sopronyban, Sziesz ma- 
radéki bet. M. 

[— Oyörsy.) A mi Urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma most görög nyelvből 
njonnan magyarrá fordíttatott, és némelly világosabb értelemre s lelki épületre 
szolgáló magyarázatokkal, és jegyzésekkel ; azon kívül, minden könyv és levél 
eleibe tétetett hasznos út-mutatással, és közönséges elöl-járó beszéddel kibotsátta- 
tott (8-r. 16 lev., 1636 1. és 1 rézm. kép.) Laubánban, 1764. Schill Miklós bet. M. 

— János. Midőn Nemz. Nagy György a T. Jénai orvos rendtől, a nemes doctor ne- 
vet érdemesen el nyerte volna és az ott való hires akadémiának templomában 
nyilván minden szokott tzeremóniákkal fel szenteltetett volna, akarta hozzá mint 
jó akaró urához való kötelességét és szeretetét tsekély énekében megmutatni. (2-r. 
2 lev.) Jénában, 1740. Kröker János Kristóf böt. M. 

— Szenitzei. Az Isten házában égő és világosító világosság. Az az : Sartorius 
(Szabó) János Uramnak hideg tetemei felett tartatott halotti elmélkedés. (4-r. 32 1.) 
1766. (H. és ny. n.) M. 

{— Pál, Szenitzei.) A Sz. írásnak a betű szerént fordítás által némely meg-ho- 
mályosíttatott helyeire való világoskodó lámpás. (8-r. 116 1.) 1787. (H. és ny. n.^ 

t— Pát«r.) A magyar anyáknak az országgyűlésére egybe-gyültt ország naggyai s 
magyar atyák elejébe terjesztett alázatos kérések. (8-r. 32 1.) 1790. [H. és ny. n.] 

A. M. 

(— ) Der ungarischen Mutter an die zum Reichstag versammelte Magnaten und un- 
garische Váter gestellte demüthige Bitté. Aus der ungarischen Sprache buchstáblich 
übersetzt, und den deutsen Damen gewidmet. (k. 8-r. 32 1.) Gedr. im römischen Reich 
1791, M. 

— Bt^rphaa, v. S z e n i c z. Treuer Unterthanen gerechte Klagen wurden bey dem 
schmerzlichen Verluste ihres Grund-Herrn und Yaters zu einem Ehrengedachtniss, 
nach dem, den 22sten Jan. 1767. sich ereigneten Todesfalle Sr. Excellenz . . . Kari 
Augustin Anton Mercy von Argenteau . . . nach des Hochseligen den 10. Márz ge- 
schehener Beysetzung . . . wehmüthig geführet. (4-r. 26 és 4 1) Oedenburg, 1767. 
Gedr. bey Joh. Jos. Siess. M. 

Baraaja vármegyei, a Ts. Ns, — , fel kéltt nemes seregnek kedves magyar véreitől 
való bucsu vétele, (k. 4-r. 2 lev.) Pétsett, 1800. özv. Engel Kristina bet. E. 

Költemény. 

Baraajrai Fer«nts. Gyászos alagya, mellyet ama nagy méltgú grófné Tolnai Feste- 
lits Juliána született Bossányi grófné ö Nagyságának, néh. gróf Festetits Pál hátra 

Magyarország bibliographiája. 1712—1860. 12 Digitized by Google Baranyai. 178 Bárányi. 

hagyott özvegye böjt-elö hava 26-dikán 1805. történtt halálára, a halotti pompa 
alkalmatosságával készített. (4-r. 7 1.) Sopronyban, Sziesz Antal Jósef bet. Bl. 

Baramjai Franoiso. Carmen lugubre quod in exequias Josephi Prusinsky de Prusina 
... cecinit. (2-r. i 1.) Sopronii, 1805. Jos. Ant. Siess. M. 

(— ) Ns. Esztergám szab. kir. váras polgár-társaihoz intéztetett buzdító beszéd azon 
idö-pontra, a midőn Fö-méltgú Rudnay, és Divék-Ujfalusi Rudnay Sándor ö her- 
tzegsége, Magyar ország primássa stb. Szent-Mihály havának 23-dik napján 1819. 
észt. kegyelmes kineveztetése után érseki székét utazása között meg látogatta volna 
Esztergámban. (4-r. 7 1.) Budán, 1820. A kir. maey. universitás bet Bt 

(— ) Carmen Cels. principi Alexandro Rudnay de Rudna et Divék Újfalu, archi 
episcopo Strigoniensi, et perpetuo ejusdem nominis comitatus supremo comiti cle- 
mentiss. designato munera sua auspicatissime capessenti devotum. Strigonii die 16. 
Maii anno 1820. (4-r. 8 1.) Pesthini, 1820. Typ. Joan. Th. Trattner. Bf . 

— An seine Mitbürger in der kön. Frey-Stadt Gran bey der Gelegenheit als 
Hochw.-durchlaucht. Fürst Alexander Rudnay, von Rudna, und Divék-Uj-Falu, 
Landes-Primas und Graner Erzbischof . . . den 23. Sept. 1819. seinen Resi- 
denz-Platz besichtigt hat zu Gran. (é-r. 6 1.) Ofen, 1820. Mit kön. ung. Univ.- 
Schriften. E. 

— Disquisitio notitiarum antiquarum liberae regiaeque civitatis Strigoniensis et arcis 
archi-episcopalis nominis ejusdem. (8-r. VIII és 74 1.) Pesthini, 1820. Typ. J. Th. 
Trattner. E. M. 

Hovovitz 1876, 60 kr. — List rf- Frattcke 1870. 18 gr. 

— Disquisitio notitiarum antiquarum liberae regiaeque civitatis Strigoniensis archi- 
episcopalis nomimis ejusdem. — Az esztergomi vár iránt kifej thetendö régiségek- 
nek újra felvett szemre tétele Y. al-ortzás támadásai ellen. (8-r. VIII és 64, 65— 
116 1.) Pesthini, 1823. Typ. J. Th. Trattner. M. 

— Jámos. Röpirat. [Belső czím: Néhány szappany-buborék a nagy világból.] (8-r. 22 
1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. BI. 

Baranya-vár-megyének, Tekint, nemes — . és ugyanazon vár-megye tisztjeinek ver- 
sekbe foglalt rövid le-irása. (8-r. 23 1.) Pétsett, 1793. Engel János bet. B£. 

(Baramyl Lásxlö.) A geographiai tudománynak első kezdete. (12-r. 12 lev., 378 1. és 9 
lev.) Hálában, 1749. Ny. Chr. Frid. Náthán Fürst által. A. 

Horovitz 1878. 70 kr. 

[2. kiadás.] (12-r.) Pesten, 1787. 

(— ) Rövid magyar geographia. (k. 8-r. 8, 367 és 1 1.) Pesten, 1796, Trattner Má- 
tyás bet. Bf. 

[2. kiadás.] (k. 8-r. 16, 410 és 4 1.) Pesten, 1796. ü. o. Bt 

( — ) Heverés párnája, az az : A ki nem munkálkodik ne is egyék. így keresd 
s nevem fesd : V. elöli B. bellöl, L. utói, áll ebből. (4-r. 48 és 2 1.) Diószegen, 1789. 
Ny. Medgyesi Pál bet. E. B£. 

KÖltemén//. 

— Lelki paradicsom, melly sok féle lelki kertekből, öszve szedettetett tápláló gyü- 
mölcs fákkal, gyönyörködtető virágokkal, elevenítő orvosságokkal. Az az külömb- 
külömbféle aitatosságokkal, imádságokkal, Utániakkal, intésekkel és oktatások- 
kal bé ültettetett. És a keresztyének lelki vigasz tálasokra, gyönyörűségekre, 
táplálásokra és orvoslásokra . . . kinyittatott. És most másodszor: Hunyadi 
László uramnak . . . költségén a keresztyén lelkeknek elejékben tétettetett 1720. 
esztendőben. (4-r. 454 lev.) Nyomt. Nagy-Szombatban, az académiának böt. Gaáll 
Fridrik által. E. BI. 

— Pál. A szentek lajstroma. L. : Grosecz István. 

— Imago vitae et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti predikácziók. 
Mellyel az élők az istenes életre, s-bóldog halálra, és dicsőséges fel-támadásra ta- 
níttatnak. A holtak a sirból, a férgeknek setét barlangjokböl és a rothadásnak 
meg senyvedt határiból az életre viszsza hozattatnak. Hogy az ö jóságos cseleke- 
deteik az élőknek emlékezetükben élvén; a halál árnyékában fekvén — is éllyenek. 
(4-r. 14 lev., 849 l. és 11 lev.) Nagy-Szombatban, 1712. Ny. a Jésus társ. académiá- 
nak böt.. Geich János által. E. BI. 

— Második része. (4-r. 12 lev., 1000 1. és 9 lev.) Nagy-Szomatban, 1719. Az académiá- 
nak böt.: Gáli Fridrik által. E Bl. Digitized by Google Bárányi. 179 Parclaius. Bmrmmji Péter, filácsai, s Kisoroszi Gsemovics Péter 6 Nsgának névinnepi tisztele- 
tül juliiis 11-én 1847. (4-r. 2 lev.) Arad, ny. Schmidt Jósef bet. Bl 

Báráiijekaak, A — , az ö fö pásztoruknak karjaira való egybengyűjtések. Avagy 
bátorságos és egyenes vezérlés, miképen kellessék az ifja keresztyén embereknek 
az Ur vatsorájához való első jámlásokban magokat a Jézus Kristusnak . . . aján- 
lani és szentelni. Melly-is . . . tsak nem-régen német nyelven ki-bocsáttatott : Mos- 
tan pedig magyar nyelvre fordíttatott. (12-r. 96 1.) [H. és ny. n.] M. 

Barát, Az őszinte és basznos házi — . L. : H á z ib a r á t. 

Baráth Bfiklöfl. Tokai támadás. Költői beszély. (8-r. 149 1.) Győr, 1849. 1.— 

Baráthj Jámos. Méltóságos . . . Padányi Bíró Márton urnák Weszprémi püspöknek 
. . . örökös tiszteletére azon pfispöki székébe való bé iktatása alkalmatosságával 
készített szívbéli örvendezést jelentő versek. Magyar kronograficumban föl találandó 
esztendőben : saX, s baVarVs buCsYztak DoLgVk tVL seM Vártak, eX LeX Lesz MalD 
prVssYs-Is VeszVén kICsInlenként. (2-r.) Győrött Streibí^ Gergely János által. 

BwrátlmhoB, A polgári — , Magyarországban. L. : Polgár i-barátimhoz. 

Bwrátaak, A veres — , egy el-pnsztult templom omlása mellett való képzelési. L. : 
Nagy vá ti János. 

Barátság, A tisztelt — , vagy-is : Aurelius és Martzia érzékeny történetei. L. : M o- 
csáry Antal. 

Barátaácaak, Igaz — , és szives szeretetnek tüköré. L. : Gyöngyösi István. 

— Házassági igaz — , oszlopa. L. : Oszlopa. 

Baratskáji, Nemes Fejér vármegyében — , lakozó agilisok . . . azon panaszolk odván : 
hogy jóllehet ugyan a feleségeik, vagy annyaik után nemesi jussal bírt jószágaikon 
kivül leg-kevesebbel sem bírnának, ezekért pedig mind a nemesi fel-kelésekben, mind 
a subsidium adásokban ... a többi nemességével a vármegyének eey arányú mértékben 
részesülnének ; mégis . . . minden ingó s ingatlan vagyonnyaiktól való adó-fízetés- 
nek . . . s más illyeneknek terhe alatt . . . sínlődnek : hogy szegénységekre való 
nézve-is magoktól a végső veszélyt el- távoztassák, azon esedeznek : hogy ... ők 
azon súlyos terheknek további visellésétől fel-mentetvén, . . . szabadságaikba 
vissza-tétettessenek. (2-r. 4 lev.) Budán, 1807. (Ny. n.) 

Bartecsl Framoiao. Fasciculus orationum, Rev. Dni F. B. A. A. Oblatns dum asser- 
tiones de virtutibus theolopcis, in conventu Jauriniensi ... A. 1760. publice pro- 
pugnandas susceperet Fr. Victor Kaiser. (8-r. 8, 361 és 13 1.) Jaurini, typ. J. G. 
Streíbig. M. 

Bar¥ara, Frame, JnL Dissertatío I. de schismate gallicano. (8-r. 146 1.) Comaromii, 
1794. Typ. S. P. Weber. M. 

Bar¥a«ldjitf. Dics-énekek (hymnusok), folyó beszéd gyermekek számára. Angol 
után Coquerel Athanás franczia fordítása 6. kiadásából magyar gyermekek szá- 
mára fordította Baló Benjámin. (12-r. 126 1.) Arad, 1855. Bettelheím testv. Kötve 

-.24 p. 

Barbemiiu, Jos. BeaJ. De haemorrhoidibus vesicae in genere et in specie. Disser- 
tatío inauguralis medica (8-r. 46 l.) Tymaviae, 1777. Typ. Tyrnaviensibus. M. 

— Joaef. Chemische Untersuchuug einiger merkwürdigen Gesund- und Sauerbrun- 
nen dcs Szekler Stuhls Háromszék ín Síebenbürgen. (8-r. VIII és 56 1.) Hermann- 
stadt 1792. M. v. Hochmeister. E. M. 

BarUé duBocage. A régi Görög-országot illető mappák, plánumok, vidékek és 

pénzek gyűjteménye. L. : B a r t h e 1 e m y. Az íQú Anacharszis. 
Barbier. Dínorah. L. : Carré és B. 
Bareketti, Josel Yersuch eíner Abhandlung von den Producten der Hevescher Ge- 

spannschaft. (8-r. 37 1.) Pesth, 1804. (Ny. n.) 
Baroljuiii, Sabb. Pop. Theoretisch-praktische Grammatik der romRnischen Sprache. 

Zum Schul- und Selbstgebrauche. (n. 8-r. VI és 388 1.) Hermannstadt, 1868. Th. 

Steinhaussen. 1.30 p. 

Barolail. Joanmls, paraenesís ad sectarios. Romae olim edita : deín verő ... in lucem 

denuo asserta et publice reddita. (12-r. 20 és 365 1.) Budae, 1726. Typ. Landerer. 
C a.f ezen cim alatt: M. 

— Paraenesís ad sectarios. Romae primum edita, seculi proxíme superioris anno XVII. 
Deinde cum prope intercídísset, ab ínteritu vindícata, ac denuo lucí pqblicae red- 
dita. (12.r. 4 lev., 363 és 3 1.) [Claudiopolí, 1726.] M. 

r. a. (12-r. 12 lev. és 373 1.) Tyrnaviae, 1748. Typis academicis soc. Jesu. M. Digitized by LjOÖQlC Barclaii. 180 Bárdosy. 

U. a. (12-r. 16 lev. és 373 1.) Tyrnaviae, 1749. ü. o. Bt 

U. a. (12-r. 264 1.) Agriae, 1774. Typis scholae episcop. E. M. 

ü. a. (k. 4-r. 15 lev. és 356 1.) Tyrnaviae, 1775. Typ. universitatis. É. B£. 

Barolail J4iios. A katholikus hittől elszakadott atyafiakhoz utasított oktató intés, 
vagy is a római anyaszentegyház ellenségin győzedelmeskedő fegyver, mellyet deák nyelven 1617. észt. kiadott B. J., most pedig magyarra által tett H e r c z e r Jób. 
(k. 8-r. XVI és 342 1.) Miskolcz, 1817. Ny. Szigethy Mihály. . M. 

List és Franeke 2870. lő gr, 

— Argenisse. L. : Barkláj. 

(Barosay ÁbraHám és Orczy Lőrinc z.) Két nagyságos elmének költeményes 
szüleményei. A költeményes gyűjtemény öregbedésére a nagyságos szerzőknek 
egyező akaratjokból közre bocsátotta Révai Miklós. (8-r. 8 lev. és 245 1.) Pozsonban, 
1789. Loewe Antal bet E. 

Dohrotcsky 1888, 2 frt 50 hr, 
Bároaay József ur, Méltgs Bárczai — , ö Nagysága által T. N. Torna vármegye fő- 
kormányzói székének az 1845. évi Sz. Iván hó 12. napján Torna mezö-városában 
tartatott köz-gyülés alkalmával történt törvényes elfoglalásakor mondott beszédek. 
(4-r. 28 1.) Rozsnyón, Kek László bet. E. 

Tartalma : 
Bárczay Jósef, Koós Károly alispin, Szepesy László, Soltész János főjegyző beszédei. 

Barden, Die —. Opem-Travestie in zwei Aktén. Musik von J. Freudenthal. (n. 8-r. 16 
1.) Pressburg, 1869. Druck v. A. Schreiber. E. 

Bardoos Ádám, N. B a t z o n i. N. Enyeden. Ezerhétszáz kilentzvenedik esztendőben 
Böjtmás havának 22-dik és több következendő napjaiban nemes Alsó Fejérvár- 
megye Rendjeinek közönséges gyűlése tartatik, mellyben elöadattatott és közönsé- 
ges végzés alá jött dolgok ezen lajstromban foglaltatva rendel, következnek. (2-r. 
36 1.) N. Enyed, 1790. M. 

— Dienes. Vigasztaló beszéd, mellyet néhai Eresztevényi Amália kisasszony hamvai 
fölött Eresztevényen 1858. év július hó első napján mondott . . . (8-r. 8 1.) Brassó, 
1858. Ny. Römer és Kamner. 

— Gábor, B a t z o n L Boldog halál szekere, mellyet az idvességes halált kivánó 
embereknek kedvekért maga az Ur Jésus elkészített. Melly most negyedszer ki 
nyomtattatott. (8-r. 10, 314 és 3 1.) N. Enyeden, 1771. Ny. Debreczeni Sámuel. Bt 

— Georcins. Praesidium spirituálé, sive remedium efficax ad conservandam animae 
puritatem a peccati labe immunem perferiam, & accuratam quatuor novissimorum 
considerationem, a . . . Dno 6. B. dum in academia Claudiopolitana a. 1734... 
assertiones ex universa philosophia tueretur praeside R. P. Joanne Kőszegi distri- 
butum. (12-r. 10, 172 és 2 1.) Claudiopoli, (1734.) Typ. academicis. M. 

— J4iios. Polgári szózat a néphez. (8-r. 20 1.) N.-Várad, 1849. Ny. Tichy Alajos. M. 

— Jósef, N. B a t z n i. Erdély országa approbata, és compilata constitutiokbeli tör- 
vényeinek emlékezet segedelminek okáért tsekély magyar versekbe szedett rövid 
summája, (k. 8-r. 25 és 1 1.) Nyomt. 1790. észt. [H. és ny. n.] E. M. 

— Lelki szerelmesét kesergő menyaszszony. Kit a néh. b. e. méltgs Biró Anna 
aszszony, méltgs 1. b. Josintzi Jósef élete kedves párjának temetési szomorú alkal- 
matosságával egy halotti tanításban le-rajzolt. (4-r. 19 lev.) Kolosváratt, 1758. Ny. 
S. Pataki Jósef által. 

Ezt követi : Halotti tanitás. Mellyet ama régen tündöklő . . . famíliából véletlenül 
le-szegett egy ékes ágnak, . . . Biro Anna aszszonynak tisztességére . . . szomorúan 
mondott-el Dési Lázár György. M. 

Bárdos Jóssef. Rövid idő alatt olvasni és egyszersmind irni megtanító ABÉCZE. 
A tanulni kezdő gyermekeknek kedvekért készítette és tulajdon próbatétele után 
kiadta B. J. (8-r. 56 1.) Nagyvárad, 1836. Ny. Tíchy János. M. 

Bárdosy, Joaa. Vota et justae íidelium regnicolarum lacrímae quas oceasione solen- 
nís inaugurationis Leopoldill. regis hungarorum die 15. Novembris anno 1790. Posonii 
peractae Scepusíensis Calliope adumbravít per J. B. (4-r. 7 lev.) Posonii, typ. Sim. 
Petri Weber. M. 

— Anímadversiones historíco-critico-polemicae ín opus de ínsurrectione nobilium 
auctore Josepho Keresztury, Víndobonae 1790. vulgatum. Cum recensione 
apocrisium de banderiís hungarícis Viennae anonymo auctore 1785 editarum per Digitized by Google Bárdosy. 181 Bárkláj. 

J. B. conscriptáe. (8-r. 8, 229 és 19 1.) Budae, 1792. Typ. Cath. Landerer viduae et 
haereduni. A. E. M. 

Horovi'tz JS76. 1 frt 80 Jtr. — List & Francke 1870. 1 th\ 
Bárdosj, Joaa. Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. L. : Analecta Sce- 
pusii. 

— Moldavensis et Szepsiensis decimae indagatio est proxima terrae Scepusiensis et 
hüic innexartim sacro-profanarum jurisdictionum evolutio. (4-r. 192 1.) Posonii, 1802. 
Typ. G. Aloys. Belnay. A. E. Bl 

List rf' Francke 1875. 5 m. — Dohrowsky 1888. 3 frt. 

— Stemma historicum, hunnicos vei magyaricos Hun-ant Hun-Vari-ae, seu Hungáriáé, 
partioinque adnexamm iinperatores, ita dictos Nagy ur-os sive Kan-os, duces itcm, 
aut Al-lJr-os, vei Csá-Kan-os nec non vicissitudines inde ab ejus fnndatione usqae 
ad S. Stephannm Hung. regein exhiben& (2-r. 1 I.) Leutschoviae, 1807. Typ. Jos. 
Mayer. E. M. 

~ Mihály. Emlékhangok, melyeket Főtiszt. Szabó Román, a Minorita rend kiérde- 
mait főnöke aranymiséje alkalmával az egybegyűlt néphez intézett, Miskolczon 
april 18-án 1868. (4-r.) Miskolcz, 1858. 

Az egri megyei papság irod. munkálkodása. 

Barentin. Rövid népszerű kézmű tan, mellyet dr.B. után magyarított s némi módositás- 
és bővitéssel kiadott Soltész Dani. (8-r. II és 56 1.) Pest, 1845. Ny. Beiméi J. —.24 

E. M. 

Baries, Gaor^e. Cuvéntare scolasticésca la esamenul de vara in scóla románosca 
din Brasov in CeUte. (8-r. 32 1.) Brasov, 1837. Tip. Jon. Gött. 
Gross, Kronstádter Drucke. 

Barillitsdi, M. Praktische Anieitung, das Schön- nnd Schnellschreiben nach der 
Taktir-Schreibmethode zu lehren. Für Lehrer an Volksschnlen. (8-r. 27 1. és 5 kő- 
nyom, tábla.) Steinamanger, 1860. H. Seiler. —.45 

Barilovioli, LndoT. Discursus praedicabiles Num. XV. Mariae snb Cruce consolatorís 
Divi Joseph ab Arimathaea honorí dicati. (4-r. 40 lev.) Posonii, 1730. Typ. Pauli 
Royer. M. 

Barits, Adallert. Scriptorum ex regno Slavoniae a saeculo XIV usque ad XVII in- 
clusive collectio. (8-r. 27 lev.) Varasdini, 1774. Typ. Joan. Th. de Trattnem. M. 

S. Augostinus Gazotti, Joannes de Guerche, Joan. de Zredna, F. de Ivanich. J. de Gretz, BI. de Ma- 
roucha, Joan. Viiez, Marcas de Dombro, Steph. Brodeiich, Joan. Zermegh, Nic. Olahus, PauL Grego- 
rianczi, Paul. Zondi. Gg. l\yrtrel, Ant. Vramecz, Andr. Dudich, Mich. Bucnicb, Gg. CzvetinoTich. Math. 
Chechoovich. Mic. Zedniczei. Nic. Istvinffias. Baltb. Napuli, Joan. Kittonicb, Joan. MernaTchich, Ben. 
Vinkovich, Raph. LevakoTicb, Gg. Ratkay, Petr. Petretich, Fr. Ladani, Paul Ritter. 
List d' Francke 1875, 2 m. 40 f. 

(Barits, Adallb.) Conspectus regiminis formae regnorum Angliáé et Hungáriáé. (4-r. 

12 1.) 1790. [H. és ny. n.] • 

ü. a. (8-r. 8 1.) 1790. [H. és ny. n.] 
(— ) Dissertatio statistica, de forma legali regiminis hungarici. (4-r. 28 1.) Casso- 

viae, 1790. 
(— ) Dissertatio statistica de potestate exsequente regis Angliáé. (4-r. 31 1.) 1790. (H. 

és ny n.) 
ü. a. (8-r. 3e 1.) 1790. (H. és ny. n.) 

— Die gewöhnliche Krönungsfeyer der ungarischen Könige und Königinnen. In 
ungarischer und deutscher Sprache herausgegeben. (8-r. 63 1.) Pest, 1790. Gedr. bey 
Franz Patzko. A. M. 

Rohracher 1884. 50 kr. 

— A magyar királyok és királynék koronáztatásoknak inneplése, melylynek szokott 
szer-tartásait német nyelven leirta, és közre botsátotta B. A. Magyarra fordította 
Lambach Elek. (8-r. 71 1.) Pestenn, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet Bf. 

Dohrowsky 1887. 70 kr. 
(— ) Nonnihil de educatione juventutis scholasticae et studiorum reformatione in di- 
tionibus Pannonicis. (8-r. 124 1.) Pampelonae, 1792. (Ny. n.) Bt 

Rohracher 1884. 1 frt. 
Barita, Oeors, u. Gábriel Munteann. Dentsch-romlLnisches Wörterbuch. Bear- 
beitet und in dessen romftnischem Theile mit vielen Wörtern bereichert 2 Bde. (8-r. 
VI és 880 1.) Kronstadt, 1853. Haberl u. Sindel. 6.—, félbörkötésben 5.60 

£. Digitized by Google Baritz. 182 Barkóczy. 

Barita Já«os, I k a f a 1 v i. Kegyesáég oszlopa, mellyel a néhai nemes Nagy-Batzoni Bar- 
dotz Kata aszszony . . . örök emlékezetére a nagy enyedi népes gyülekezetben 1774. 
észt. gyenge kövekből épitett-fel. (4-r. 32 I.) Nagy Enyeden, 1776. Nyomtt. Debretzeni 
Sámuel álUI. M. 

BarUáJ Argenisse. Deákból szabad fordítás K. Beér Sándor által. (8-r. XVI és 328 1) 
Kolosvárott, 1792. Hochmeister Márton. E. M. 

Horovitz 1877, 1 frt. 

BavUáJvs J4iios Argenisse, mellyet néh. Fejér Antal deák nyelvbül magyarra 
fordított Özvegye pedig Szánkfalvai Steinicher Katalin maga költségén ki-nvomtat- 
Utott 3 kötés. Képekkel. (8>r.) Egerben. 1792. Püspöki betűkkel. £. M. 

1. kötés. 12 képpel. (8 és 411 1.) — 2. kötés. 11 képpel (376 1.} — 8. kötés. 18 képpel. (377—748 1.) 
Dobrowsky 1888. 2 frU — hi9t é; Francke 1870. 1 tlr. 
Bftrkóosy, Al«x. Jos. Oratio A. J. 1. baronis B. de Szála occasione exoptatissimae 
introductionis . . . Dni Adami e 1. baronibus Patachich de Zajezda metrooolit. Colo- 
censis archi-episcopi . . . dicta Colocae in metropolitana ecclesia die 17. Novembris 
a. 1776. (2-r. 6 lev.) Typis Colocensibus, anno ut supra. M. 

( — Borbála, gróf.) Egy árva gerliczének sóhajtozó zokogási. Kinek nevét a vörs 
fejekben fel találod, (f r. 2 lev.) [H. és ny. n. 17^3.] B£. 

— Forents gróf egri püspök pásztori levele, midőn egri püspöki megyébe el ér- 
kezett 1749. esztendőben. (2-r. 3 ív.) [H. és ny. n.] 

( — ) Edictum episcopale Agriense de ritu celebrandorum festorum. (2-r. 7 lev.) 1754. 
[H. és ny. n.] £. B£. 

— Serrao Exc. III. ac Rev. Dni F. e comitibus B. de Szála, perpetui in Pá- 
lócz, episcopi Agriensis etc. quem ad frequentem suae dioecesis clerum habuit 
in cathedrali sua ecclesia Agriensi Non. Nov. 1764. Quando auspicatus est stúdium 
theologicum, cui quatuor e statu ecclesiastico professores praefecit. (k. 4-r. 40 1.) 
Budae, (1764.) Typ. Leop. Franc. Landerer. E. M. 

— Nova dispositio sacrae seripturae in ordinem ita redactae, ut quolibet anno com- 
mode et cum fructu légi possit, cui addita est tabula hebdomadarum errantium & 
festorum nobilium usque ad annum 1780. (8-r. 40 és 8 1.) Agriae, 1766. Typ. Franc. 
Ant Royer. " Bt 

— Sermo Cels. ac Rev. Dni S. R. I. principis F. e comitibus B. de Szála; habitus 
Tyrnaviae die 27. Septembris, anno 1761, cum primo accessit ad metropolitanam 
suam ecclesiam. (4-r. 8 lev.) Vindobonae, 1761. Typ. Joan. Th. Trattner. E. 

— Epistola pasto ralis ad archi-episcopatus Strigoniensis clerum et populum. (k. 4-r. 
17 lev.) Agriae, (1761.) Typ. Car. Jos. Bauer. E. 

— Sermones Cels., ac Rev. Dni principis . . . archiepiscopi Strigoniensis etc. quos no- 
mine adstantium excelsorum procerum inclytorum statuum & ordinum regni Hun- 
gáriáé et partium eidem annexarum df^it Prímum quidem, cum Suas Sacr. caes., 
apóst., & reg. Majestates ad generalia comitia Posonium venientes, in regni 
limitibus salutavit ; alterum verő, cum sacr. caes., & reg.-apost. Majestas benignas 
suas pfopositiones diaetales eisdem excelsis proceribus, inclytis statibus, & or- 
dinibus clementissime tradidit. Anno 1764. (k. 4-r. 8 lev.) Posonii, apud Joan. Mich. 
Landerer. M. 

— Ferencz úrnak. Nagyméltgú Szálai gróff, — Pálócz vára öíokös urának, Magyar- 
' ország primássának, ns Esztergám, Heves, és Külső Szolnok vármegyék örökös fö- 

ispánnyánák &c: presentaLta kassal L^gklCsInYebb poéta, p. PIVs szent DoMon- 
kos szerzetéből. (4-r. 4 lev.) Kassán, (1759.) Az akadémiai bötükkel ki-nyomtat- 
tatott. E. Bt 

Költemény. • 

— Francisco II. e comitibus — , de Szála . . . quum Pestanam urbem solemni pompa 
ingrederetur in laetitiae obsequii et amoris testimonium devotae eius nominl scho- 
lae piae Pestanae 1761. (2-r. 8 1.) Pestini, 1761. Typ. Fr: Eitzenberger. M. 

— Cels., ac Rev. S. R. I. principi Francisco e comitibus — , de Szála, ecclesiae met- 
ropolitane Strigoniensis archi-episcopo, primati regni Hungáriáé etc. (2-r. 4 lev.) 
Tyrnaviae, 1766. Typ. collegii academici soc. Jesu. M. 

— IstT^B, báró. Olympusban való lételét költötte . . . Kis-Aszszony havának végső 
napjaiban, 1810. észt. (k. 8-r. 26 és 1 1.) Kassán, Ellinger István bet. BI. E. 

Költemény. 

— Lássló, báró. Pásztori beszéd, melyet főpásztor! székébe lett beiktatásakor, Kis- Digitized by Google Barkóczy. 183 Barna. 

asszony hava 15-én 1837. esztendőben híveihez mondott. (4-r.) Székes-Fehérvár, 
1837. Ny. Szammer Pál. 

Az egri megyei papság irodalmi munkálkodása. 
Barkéesj, I«ail. Dictio . . . dnm re^men suae dioecesis ritu solenni capesseret, ha- 
bita in cathedrah ecelesia, die lö-a mensis Augusti 1837. (2-r.) Albae Regiae, 1837. 
Typ. Pauli Szammer. 

Az egri megyei papság irod, munkálkodása, 

— Alex. Jos. Oratio A. J. B. occasione introductionis Adami Patachich'^ colo- 
censis archi episcopi in metropolitanae ecelesia die 17. nov. a. 1776. (2-r.) Typ. 
Colocensibus. 1776. M, 

BArkovioh, Frano. Vlno. Della esistenza della providenza, e degli altri attributi di 
Dio della natiira dei miracoli . . . dissertatione. (8-r. 4;8 1.) Venezia, 1730. Appresso 
Lnigi Pavino. 

Barla BCihály. Az isteni kötél emberek kezében. Lerajzolta Ft. Kis János sopronyi 
prédikátor árnak a Dimán-túl lévő aug. vallást tarlók superintendensévé lett vá- 
lasztásának alkalmatosságával. (12-r. 6 lev.) Győrben, özv. Streibig Józsefné 
bet. ^ M. 

Költemény. 

— Köszöntő versek, mellyeket T. T. con-senior Berke Xav. Ferentz kettős tiszteletére 
méltó drága pártfogó urok szerentséssen el-ért neve napján alázatos hála-adatossá- 
goknak jeléül énekelnek Szolár Bálás, Barla Mihály a versező, Luthár János, Kmet 
István. Zakots Bálás. 1801. December 3-dikán. (é-r. 2 lev.) Sopronban, Szisz 
Antal Jósef bet. E. 

Barlaam, Szent — , remetének és Szent Josaphat indiai királynak élete. (4-r. 260 1.) 
Esztergám, 1830. Ny. Beiméi József. E. M. 

Barlay, Vilii. Dissertatio inaiiguralis medica de aere respectu diaetetico considerato. 
(8-r. 44 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beiméi. E. M, 

Barletius, Martin. Lében des wirklich grossen Helden und Kőnigs in Epiro Georgii 
Castrioti insgemein Scanderbeg genannt. Aus dem Lateinischen. (8-r. 79 1.) Bran- 
denburg, 1771. Bey den Gebrüdern Halle. M. 

— Vita et res praeclare gestae Georgii Castrioti, qui propter heroicam virtutem 
suam a turcis Scander-Beg id est : Alexander Magnus cognominatus est libris XI II 
a M. B. conscripta. (4-r. VI és 375 1.) Zagrabia, 1743. Joan. Bapt. Weitz. E. M. 

Horovitz lf<7H. 1 frt 20 kr. 

Barm^uat a tanítóképző intézetek használatára. (8-r. 142 1.) Budán, 1846. A m. k. 
egyetem bet. — .28 p. 

ü. a. (8-r. 142 1.) Budán, 1847. ü. o. E. M. 

ü. a. (8-r. 142 1.) Budán, 1854. ü. o. E. M. 

Barmokml, A — , Austriában tett rendelések, mellyek az 1729-dik és 1730-dik esz- 
tendőkben uralkodott marha dőginek alkalmatosságával az uraságok majorosainak 
bé adott tudósitásokbíil szedegettettek, és mind a meg oltalmazásra, mind a gyó- 
gyításra készíttettek s Urasságok, és jobbágyoknak hasznokra az ez után magát 
kiüthető dögnek alkalmatosságával, véle lejendő élésre, az felséges fejedelmi mél- 
tóság tisztviselői által, már harmad ízben ki botsájtattak. Nyomtattattak pedig 
Bétsben, a fels. romai császár, és kir. könyvnyomtató Ghélen Péter János által, 
1753-dik észt. Most pedig Szatmáry Király György által magyar nyelvre fordíttat- 
tak, s gróff Szálai Barkóczy Ferencz egri püspök által kinyomtattattak, (k. 8-r. 120 
és 12 1.) Egerben, 1760. Bauer Káról Jóseff által. M. 

Barna Ignáos versei. (8-r. 163 1.) Buda, 1846. Kir. egyetem bet. 1.12 p. 

E. M. 

— Szerelemhangok. (16-r. 67 1.) Pest, 1850. Ny. Trattner- Károlyi ~-^«E- 

(— Joannes.) S. S. S. Trinitatis, seu Dei Patris, Dei Filij, Dei Spiritus Santi selec- 
tissimus cultus, qui est unica et sola, vera et certa, lata et recla ad Coelum via, 
cujus gradus sünt hi trés : Fides, spes, charitas, per quos S. S. S. Triados cultor 
veteranus novellum ad coelum ducit. (12-r. 8, 861 és 15 1.) Tyrnaviae, 1727. Typis 
academicis. M. 

— S. S. Trinitatis almae congreg. Budensis 1725 erectae privilegia. (12-r. 58 l.) Tyr- 
naviae, 1730. Typ. academicis s. J. 

— János de Lázi. A Krislus Jesus iskolája, mellyben a keresztyén jó erkölcsökről. Digitized by Google Barna. 184 Baronii. 

lelki idvességre minden leg-szükségesb. tudományról, az apostoli hitről, a római ekk- 
lésia tzeremoniáiról való kérdésekre fielyesen felelni a Szent írásból, Sz. Atyák, és 
közönséges Contzilinmok Írásiból igen könnyen az ifíinság taníttatik. És mellyik az 
igaz és idvességes hit, meg-mutattatik. 1 képpel. (8-r. 26 és 484 1.) Posonyban, 
1762. Ny. Landerer J. M. B. M. 

Második nyomtatás. (8-r. 32 és 406 1.) Posony és Pest, 1800. Ny. Landerer Mihály 
bet. M. 

Barma Blioliael. Oratio funebris in obitum Friderici Ludovici Borussiarum principis, 
quam in ecclesia Yarsaviensi dixit die 22. Jan. 1797. (4-r. 4 lev.) Varsaviae, 1797. 

— Carmen gratulatorium quod 111., ac Rev. Dno Jesepho Olechowski episcopo üra- 
nopolitano suffraganeo vacantis eppiscopatus et dioecesis Cracoviensis administra- 
tori generáli, diem nominis 19. Mártii anno 1802. celebranti senuninarii Kielcensis 

' nomine obtulit. (4-r. 4 lev.) [Cracoviae.] M. 

— Carmen jubilaeum quod Dno Francisco Erasmo Preiss ecclesiae collegiatae Kiel- 
censis canonico in Zagnausko curato, ac prosynodali examinatori post exactos 
quinquaginta sacerdotii annos ritu solenni secundas primitias anno 1802. celebranti 
obtulit. (4-r. 4 lev.) [Cracoviae.] M. 

— Felicibus auspiciis ineuntis anni 1810. honori et meritis 111. ac Rev. Dni Andreáé 
Szabó, primi episcopi Cassoviensis, profundo cum veneraminis cultu. (4-r. 4 lev.) 
S. Patakini, typ. Jos Szentes. M. 

Banmm's, B. T., vormal. Theater-Directors in New-York, Lében und Abenteuer, seine 
grossartigen Unternehmungen, seine Kunstfahrten mit Jenni Lind, mit TomThumb 
u. A. Yon ihm selbst beschrieben. Aus dem Englischen. 3 Thle. (k. 8-r. Ö28 1.) 
Pesth, Wien u. Leipzig, 186ö. Hartleben's Yerl. 1.36 p. 

Báröosy S4ador. Kassándra, melyet frantziából fordított ... 7 rész. (8-r. 13 lev., 224 
1., 1 lev. és 1 rézm. ; 219 1., 1 lev. és 1 rézm. ; 310 1., 1 lev. és 1 rézm. ; 240 L, 1 
lev. és 1 rézm. ; 24 1., 1 lev. és 1 rézm. ; 213 1., 1 lev. és 1 rézm. ; 213 1., 1 lev. és 
1 rézm.) Bétsben, 1774. Ns. Trattnern Tamás könyv-árosnál. E. 

Dohrowsky 1888, 7 frt, 

2. kiadás. 7 köt. (8-r.) Pesten, 1793—94. Trattner Mátyásnál. 

(— ) A védelmezett magyar nyelv. Yagyis a deákság mennyire szükséges voltáról 
való kettős-beszélgetés. (8-r. 83 1.) Bétsben, 1790. Hűmmel Dávidnál. 

Horovitz 1878, 1 frt — Dohrowsky 1888. 1 frt 30 kr, M. 

— A mostani Adeptus vagyis a szabad kömí vesék valóságos titka. Frantziából for- 
dította B. S. (8-r. 325 1.) Béts, 1810. Haykul Antal bet. M. 

Dohrowsky 1888. 3 frt 
Báyóosynak minden munkáji. Újra kiadta Kazinczy Ferencz. 8 köt. (8-r.) Pesten, 
1813—14. Trattner Mátyásnál. A. B. M. 

Tartalma : 

1—7. köt Kasszandra. Calprenede aián 7 kötetben. Helmeczi figyelése alatt. (12 ler.. 212 L és 1 lev.; 

208 I. és 2 lev.; 288 1. és 2 lev.; 280 1. és 1 lev.- 221 és 2 1.: 209 és 2 I. ; 199 és 6 1.) 
8. köt. Erkölcsi mesék Marmontel után. — Erkölcsi levelek Dusch atán. — Kazinczy Ferencz, 

Báróczy Sándor élete. (XVI, 17—214 1. és 7 lev. ; X, 11—186, 35 1.) 

Dobrowsky 1888. 12 frt. 
Báróoiy Sándor, A nagy nevű — , érdemes hamvainak bodrogközi hazafi M. J. (8-r. 
8 1.) Pesten, 1810. Trattner Mátyás bet. M. 

Költemény. 

— Amália történetei. L. : Amália. 

Baromorros, Falusi — . Csalhatatlan útmutatás, miként és mely szerekkel lehessen 
a földmívelönek ép és egészséges marhát birni és nevelni, ennek betegségeit meg- 
ismerni s kigyógyítani. (8-r.) Kassa, 1833. 

Baromorroai könyv. Közönséges — , vagyis alapos és mégis könnyen érthető oktatás, 
melly szerint minden birtokos a marhája nyavalyáit legegyszerűbb és legolcsóbb 
módon maga és minden baromorvos segítsége nélkül könnyen megesmérheti és 
gyökeresen meggyógyíthatja. (8-r. 217 1.) Kassa, 1836. Wigand Ottó. 1.20 p. 

BaroBil, Jnsti/epistolarum sacrarum et amoebaearum libri VI. Perennibus . . . comi- 
tis Antoníi Károlyi de Nagy-Károly honoribus d. d. d, a Luca Paulo Perthold. (8-r. 
28 lev., 460 1. és 18 lev.) Pestini, 1768. Typis Eitzenbergerianis. M. Digitized by Google iPPA.i' Baronyay. 185 Bartakovics, Smr^mjmj Jóssal Általános elvei a közaépi orvostudománynak. (8-r. VI és 38 1.) 
Pesten, 1834. Ny. Füskutl Landerer bet. E. M. 

Bsross, Carolus. Ecloga honoribus, ac laudibas Exc. 111., ac Rev. Dni Ladislai K6- 
szeghy de Remete, episcopi Csanadiensis, dam nominis diem recoleret. in testimo- 
nium grati animi et venerationis jugis sacrata. (^r. 6 1.) Budae, 1826.' Typ. reg. 
universitatis hung. M. 

B»róti SsaM Dávid. L. : S z a b ó Dávid. 

Bávétsi Sáador. L. : Báróczy. 

Bsrra, Eoser. Dissertatio inaugaralis medica de hydrope venthculomm cerebri acuto. 
(8-r. 58 és 2 1.) Viennae, 1822. Typ. Ant. Schmid. M. 

— Istirám, Homoród-Almási. Értekezés az epe-kórságról [Cholera morbus.] 
(8-r. 96 1.) Pesten, 1831. Ny. Trattner-Károlyi. E. M. 

— Természetirati értekezés a három természetország lényei rokonságáról, és párhu- 
zamos kifejlődéséről, mellyet . . . orvos doctorrá lehetése végett közössé tett. (8-r. 
4é 1, és 2 lev.) Pesten, 1833. Nyomt. Trattner és Károlyi. 

Ezen latin chnmel is : Dissertatio inauguralis physiographica, de affinitate elemen- 
torom individualium trium naturae regnorum, et parallela eorundem evolutione. 

M. 

— Tekint. Ns. Pest, Pilis és Solt törv. egyesült vármegyéknek természettudományi le- 
irása. 1. füz. (4f-r. 8 és 176 1.) Pest, 1839. Ny. Trattner-Károlyi. 1.- 

Töbh nem jelent meg, E. M. 

— Növénytan, mely a magyarországi és erdélyi nővényrendeknek, alrendeknek, iva- 
dékoknak, alivadékoknak füvészeti leirását, földrajzi elterjedését, távolabbi, köze- 
lebbi vegytani álvány részét, érzéki sajátságát, orvosi, gazdasági, művészeti és 
gyári hasznának előterjesztését, a legérdekesb kerti és mezei nemeknek eiöszámlá- 
lását, a leghasznavehetőbb és legismeretesb fajoknak megnevezését a legújabb ter- 
mészetvizsgálók és vegytudósok felfedezése szerint foglalja magában. I. rész. Két- 
székü vagy kinövő növények. (8-r. VIII és 428 1.) Pest, 18él. Ny. Trattner-Károlyi. 
(Kolozsvár, Stein János.) 2. — 

Több nem jelent meg. — Dobrowakt/ 1888. 1 frt 50 kr. E. M. 

Bsrsi Jósssí^ Az iparosok vagy László mester, (k. 8-r. 113 1.) Szeged, 1860. Burger 
Zsigmond. —.40 

E. M. 
Barta, Adallb., de Nemes-Pan. Assertiones ex universo jure et scientiis politicis, 
quas in reg. scient. universitate hungarica, pro laurea doctorali publice propugnan- 
das suscepit 1846. (8-r. 15 1.) Posonii, typ. Car. Frid. Wigandii. E. 

— Acoston. Orvosi értekezés. A felnőttek erőszakos halálozása fajai, különösen 
melyek az életre szükséges külingerek megfosztásából vagy feleslegéből szár- 
maznak. Orvos-törvényszéki szempontból. (8-r. 40 1.) Pesten, 1844. Ny. Landerer és 
Heckenast. BC 

Ezen latin címmel is : Dissertatio medico-forensis sistens species mortis violentae 
apud adultos. Pestini, 1844. Typ. Landerer et Heckenast. 

— IstTÁmjr. Halottas ditséret mellyet néhai Méltgs, és Nagys. Gyaraki gróíT Grassal- 
kovics Antal, . . . Nógrád vármegyének fő ispánnya . . . utolsó el-takaritása alkalma- 
tosságával, Besnyőn . . . mondott . . . 1772. esztendőben. (2-r. 21 lev.) Budán, nyomt. 
Istenben boldogult Landerer Ferentz maradéki betőivel. M. 

Bartakovios, Adallb. Dictio qua vener. clero vicarialis districtus Tirnaviensis die 27-a 
Mártii 1845 Tirnaviae supremum sibi valedicenti respondit A. B. (4-r. 6 1.) Tima- 
viae, typ. Mich. Spanraft. B. 

— Alisrt. Egyházi beszéd, mellyet püspöki székbe-igtatása ünnepélyén a rozsnyói 
székes-egyházban tartott, (n. 8-r. 10 l.) 1845. [H. és ny. n.] E. 

— Béla urnák, Nméltgú és Ft. Kis-Apponyi — , érseki szék- foglalása innepén mély 
hódolata jeléül a cisterczi rend egri tanodája Jan. 19-én 1851-ben. (4-r. 4 lev.) 
Egerben, 185 L Az érseki fő tanoda bet. M. 

— Joseplms. Metallurgicon, sive de cultura fodinarum auri et argenti carmen. Ad- 
jeetus indiculus vocabulorum quorundam ad aurariam argentariamque spectantium. 
Latiné, hungarice et germanice. (8-r. 48 és 3 1.) Tyrnaviae, 1748. Typ. academicis 
80c. Jesu. 

— ) Moyses. Acta ab academicis almae, ac celeb. universitatis s. J. Tyrnaviensis, dum 
anniversaria munificentia cels. s. R. imp. principis Pauli Eszterházy de Galanlha Digitized by Google Bartakovics. 186 Bariba. bene merita de re literaria juventus anno 1849. die lő. mense julio praemiis dona- 
retur. (k. 4-r. 12 lev.) Tyrnaviae, typ. academ. soc. Jesu. E. 

BartakoTiofl, Joseplms. Princeps patientiae quinquagenarius. Honoribus comitissen. 
Gabr. Berényi de Karancs-Berény dicatus. Anno 1797. die 7. Januarii. (8-r. 20 1.) 
Tyrnaviae, 1798. Typ. academicis. E. 

— Ladiol. Tentamen publicum ex physica experimentali, quod in reg. universitate 
Budensi 1779. subibit.^(8-r. 8 1.) Budae^ typ. reg. universitatis. 

Bartal, Georsii, de Beleháza, commentariorum ad históriám statns jurisque pnblici 
Hungáriáé aevi medii libri XV. 3 tömi. (n. 8-r. 386 ; 216 és LI : 296 és xLlV l.) 
Posonii, 1847. Typ. Car. Frid. Wigand. 4.— 

A. £. M. 

— Qjérgj, A parthus és hunmagyar scythákról. A szerző életrajzával kiadta Toldy 
Ferencz. (n. 8.r. VIÍ és 67 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. —.80 

A. E. M. 

— Csallóköz történelmi vázlata, (n. 8-r. 128 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. l.öO 

A. £. M. 

— Istrán. Méltgs Vajai Vay Jósef ur ö Nagysága halálára irt versek, (k. 4-r, 4 lev.) 
Budán, 1822. Landerer Anna bet. £. Bl 

— Virág koszorú egy kisasszony számára a Hymen oltáránál. (8-r. 8 1.) Budán, 1822. 
Ny. Landerer Anna bet. M. 

Bartalis. Amt., ortus et occasus imperii romanorum in Dacia mediterranea cui acce- 
dunt nonnuUae de monumento quodam e ruderibus coloniae Apulensis eruto opi- 
niones. (8-r. 85, 1 1. és 1 rézm.) Posonii, 1787. Sim. Petr. Weber. A. E. M. 

Dohrowskg 1888. 70 kr, 

(—) Notitia parochiae Jegenyensis. Auctore parocho loci. (8-r, 4 lev., 127 és 1 1.) Clau- 
diopoli, 1794. Sumptibus authoris, & typis Mart. Hochmeister. E. 

Bartay Endre. Művészeti vezér, zenemű mellékletekkel. 1. köt. (n. 8-r. VII és 2201., 
6 mell., 23 1. 23 mell.) Pest, 1846. Ny. Beiméi József. M. 

— GusBtáT és Ede. Magyarország prímásai 1847. (8-r. VIII és 201 1.) Buda, 1857. A 
m. k. egyet, nyomda bet. 1.20 p. 

A. 

— András. L. : B a r t h a y. 

(Bartensteln, F r e i h e r r.) Kurzer Bericht von der Bcschaffenheit der zerstreuten 
zahlreichen illirischen Nation in den k. k. Erblanden. (8-r. XXVI és 148 1.) Frank- 
furt und Leipzig, 1802. Bl 

Bártfa szab. kir. városnak . . . Roskoványi Roskoványi Gábor, tiszáninneni Tekint, 
kerületi tábla ülnöke, mint kegyelmesen kinevezett királyi biztos ur közbejöttével 
1845-ki május 27-dik s következett napjain tartatott tisztujítása. (8-r. 23 1.) Kassán, 
1845. Ny. Werfer Károly. E. 

Tartalma : 
A kir. biztos urnák megnyitó beszéde. — Fábry István főjegyzőnek válasz beszéde. — A királyi biztos 
nmak berekesztő beszéde. — A tiszti kar névjegyzéke. 

Bártfay Jóss«f. Zaránd és Togul, vagy : az indulat és átok hatalma. Dráma 4 fel- 
vonásban. (12-r. VIII, 6 és 130 1.) Pozsonyban, 1834. Ny. Landerer L. bet. E. M.' | 

Bartfai, Leonh. Brevis conspectus históriáé ecclesiasticae in quo status religionis 
christianae ante adventum hunnorum in Ungariam, usque ad illa tempóra solum, 
in quibus reformatio Lutheri coeperat, examinatur atque brevibus exponitur. (k 
4-r. 26 1.) Halae Magdeburg. 1771. Formis Hendelianis. M. E. 

Bartfay, Martinná. Assertiones ex universa theologia, quas in reg. scient. univer- 
sitate Pesthiensi. pro consequenda suprema theol. dratas laurea publice propugnan- 
das suscepit 1812. (k. 8-r. 8 lev.) Pesthini, typ. Mattn. Trattner. E. 

Bartha András. Keresztyéni vigasztalás, mellyet a néhai hold. eml. 1. baro Zágoni 
Szentkereszti András ur ö Nságának . . . egy lovas légiónak fö colonellusának^. . . 
midőn szomorú halála érkezett volna, ... a zágoni templomban el-mondott . . . 1746. 
észt. 19. napján Decembernek. (4-r. 38 1.) Kolosváratt, 1746. Ny. S. Pataki Jósef 
által. 

— Ezt követi : Másoknak hasznos szolgálatjokban szaporán fogyató égéssel és tündök- 
léssel megemésztetett szövétnek, . . . néh. ifjabb Zágoni Szentkereszti András, ki- 
nek nagyrament uri famíliáját, ditséretes életét, e világból lett boldog kimiilását . .. Digitized by Google BarthjL 187 Bartholomaeides. mind folyó beszédben, mind szomorú versekkel, leirta • . . a kolosvári nemes 
ref. colleginm. M. 

BarthA Amdrás, Nagyborosnyai — , és Felső boldogasszonyfalvi 
Biró Sándor. Pákinkatan az erdélyi minden valláson lévő falusi iskolák számára. 
(8-r. 62 I.) Kolozsvár, ISáO. Tilsch János. M. 

— Carolms, Dissertaiio . . . sistens meteorológiám cosmicam qaam .^. . publicae dis- 
quisitioni submittit. (8-r. 45 1.) Budae. 1845. Typ. reg. universitatis? M. 

— Iitvám. Tisztelet a sirban, néh. Nagyszombati Szombathy Ágnes asszony, T. N. 
Mező Sasi Gombos Dániel ur hites társa hamvainak. (4-r. 11 1.) Debreczenben, 184;1. 
Ny. Tóth Lajos által. E. 

— Károly. A természet-világ folyásáról orvostudorrá való felavatásakor értekezett. . . 
(8-r. 46 l.) Budán, 1834. Ny. az egyetem bet. 

Magyar és latin cimmeL 

B a r t h al o tms, Jo*a. Nep. Exercitatio politico-theologica in qna de libertate consci- 
entiae et de receptarum in imperio romano-theologico religionum tolerantia cum 
theologica tum politica disputatur. Nec non de disvnitorvm statv graecorvm trac- 
tatvr. (8-r. 8 és 240 l.) Posonii, 1783. Typ. Fr. A. Patzko A. E. M. 

Bartluty András. Magyar Apolló avagy útmutatás a General-Bass játszásának, a 
harmónia ősmeretére s a hangszerzésre vezető alapos rendszabásainak megtanulá- 

5 Sára. 206 metszett kottapéldákkal. (8-r. XII, 4, 120 1. és 47 tábla.) Pesten. 1834. 
Trattner és Károlyi bet 1.20 p. 

Dobrowshy 1HH7, 3 frf. 

— Eadre és Gnsstáv. L. : B a r t a y. 

Bartheleotj. A délusi Filoklesnek a boldogságról való beszélgetése. Egy kis darab 
a B. Anacharsisából, fordítva német nyelvből S o l y m o s i Dániel által. (8-r. 90 és 
6 L) Pozsonyban, 1826. Ny. Landerer. M. 

— Az ifjú Anacharszis utazása Görög-országban. A bevett időszámlálás előtt a negye- 
dik század közepén. B. apátur után francziából fordította Deáky Filep Sámuel. 8 
köt. (8-r.) Kolosváron, 1820. A ref. collegyom bet. (Stein János.) 8.— 

L kőt (XVI, 283 1., 4 lev.. 1 címkép és 8 térkép.) 

n. köU (2 lev., 3S9 I., 1 címkép és 9 térkép.) 

m. köt. (3 lev., 360 1., 2 lev., 1 címkép és 5 térkép.) 

IV. köt. (2 lev., 360 1., 1 címkép és 5 térkép.) 

V. köt (8 lev., 860 1., 1 cím és 1 tájkép.) 

VL köt (2 lev, 330 1, 1 lev.. 1 címkép és 3 rézm, tábla.) 
VIL köt. (8 lev., 84, LX, CVI 1., 1 lev. és címkép ) 

Ym. köt. A régi Görög-országot illető mappák és planumok vidékek és pénzek gyfijteményje az ifju Ana- 
charszis utazásához. Mellyet megelőz B arbié du Bocage világosító értekezése a mappák igazolására. 
Francziából ford. Deáky F. Sámual. (39 1.) Kolosvártt, 1821. A ref. kollegyom bet. 
Dohrowsley 1888 5 frl. . A. E. M. 

Barthodeiasky, B. Theses ex universa jurisprudentia et scieniiis politicis. (8-r. lö 

1.) Pestini, 1857. Typ. J. Gyurián. 
Bartholoxnaeides, Ladisl. De bohemis Kishontensibus antiquis et hodiernis commen- 
tatio historica. qua res patriae illustrare voluit. (k. 4-r. 8 1.) Wittenbergae. 1788. 
Litt. A. Chr. Charisii. M. 

Edítio secunda emendata et aucta. (4-r. 26 1. és 1 lev.) Posonii, 1796. Typ. Sim. Petri 
Weber. A. E. M. 

List d' Francl-e 1H75. 2 m. — Hororitz 1876, 1 frt 50 kr. 

— Satyra in rusticos- móres. (8-r.) Neosolii, 178ir. 

f— ) Hystoria o Ameryce, vkazugjcy kterak byla skfze KrysstofFa Kolumbusa. a geho 
nasledownjky wynalezená, — gakowé gegj píirozené Polozenj a Staw, — gakowj 
Obywalelé, a gak gi Ewropéáné sobé podmanili. Sepsal L. B. L. S. B. R. W. 0. (8-r. 
169, 2 l. és 1 térkép.) W Presspurku, 1794 S. P. Weber. M. 

— Geograffia aneb wypsany okrsslku zemského s ssesti mappami wlastny rukau geho 
wyrylymi. (8-r. 109 1. és 6 térkép.) Banske Bistricy, 1798. Wytissténe v. Jana Ste- 
faniho. M. 

A rhunka mellett lerö térképeket Hzerzö maga metszette rézhe. 

— Gádro Kfeslanského ewangelického Nábozenstwj, které k pohodlnému swych 
posknchaca wynavcowanj seysak L. B. (k. 8-r. 12 lev.) W Budine, 1798. W\ tissténo 
V Katefiny Landererky. M. 

— História prirozenj stabulkami wlastnj rukan rytymi. (8-r.) Buda, 1798. Kat. Lan- 
derer. Digitized by Google Bartholomaeides. 188 Bartosságh. BartliolomaeidM Lásylö. Természetrajz. 10 sajátkezüleg rézbe metszett táblával. 
(8-r.) Beszterczebánya, 1798. Stephany János. 
Tót nifelven, 

— Memorabilia provinciáé Csetnek, cum tabulis aeri incisis. (8-r. 336 1.) Neosolii, 1799. 
Joan. Stephani. A. £. M. 

Horovitz 1876. 5 frt. 

— Tractatus historico-philologicus de nomine Gumur, et ei similibus, apud anonymum 
Belae regis notarium, obviis, ac lóca, imprimis comitatns GömOriensis designanti- 
bus vocabulis. (^-r. 4 lev.J Leutschoviae, 1804. Typ. Jos. Caroli Mayer. E. 

— Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historíco-geographico- 
statislica. Cum tabulis, faciera regionis et delineationem cavernarum ad Agtelek 
exhibente. (4-r. 4, VIII és 784 1.) Leutschoviae, 1806-08. Typ. Jos. Car. Mayer. 

Dohrowsky 1888. 7 frt 50 kr. A. E. WL 

— De Sajone amne natura navigero classibus veteris navigatio magnó totias patriae 
imprimis Hjungariae Cis et Trans Tibiscanae et comitatuum Borsod, Gömör, Szepes, 
Liptó, Zólyom et Nógrád commodo, iterum navigabili reddenda scripsit. (4-r. 16 1.) 
Leutschoviae, 1808. Typ. Jos. Car. Mayer. 

Horovitz 1876. 1 frt ÜO kr. 
( — ) Brevis tractatus quo disquiritur: an nomina ungaricum et magyaricum apad vete- 
res fuerint propria vei adapellativa ? an uni data, vei multis regionibus, diversis 
nationibus et linguis communia? nec non: de eorum prima origine, , vera signifi- 
catione, et usu genuino, ad ductum geographiae et históriáé immo et legis civilis, 
disseritur. (4-r. 16 1.) 1810. [H. és ny. n.] Bt 

— Joan. Laditl. Memória Ladislai Bartholomaeides ecclesiae Ochtinensis V. D. mi- 
nistri . . . seu genealógia familiae Bartholomaeides, Imeam Gömöriensem maximé 
respiciens notis historicis illustrata cineribusque patris sacrata. (8-r. 95 l. és 1 
tábla.) Pestini, 1828. Typ. J. M. Trattner. A. E. M. 

Horovitz 1878. 1 frt 20 kr. 

— Memóriáé ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi a tribus 
proxime concludendis seculis studia in ludis patriis coepta coníirmarunt. (8-r. 24 
és 310 1.) Pestini, 1817. Typ. J. Th. Trattner. 1.30 p. 

List ét Francke 1875. 1 tlr. 15 gr. — Dohrowsky 1888. 2 frt 50 kr. E. Bt 

— Joh. Ludw. Der dritte und vierte Abschnitt des Anhangs zu meinem Lebens- 
laufe. (8-r. 25 1.) Neusohl, 1861. (Phil. Machold.) «. 

Bartholottns N4p. János. Világi és ekklésiai visgálódás, mellyben a lelki-esméretnek 
szabadságáról, és a római s németországi edgyesült birodalomban bevétetett val^ 
láson lévőknek állapotytyokról tudakoztatik. Magyarra forditotta Dési Jósef. (8-r. 
XIII és 276 1.) Kolosváratt, 1784. Ny. a reform, koll. bet Bt 

Barthos Jéseff és Juranits Antal. Örvendező versek, mellyekkel Gyallai Ki^ 
rály JóseíT pétsi püspök ö Nsgát a pétsi második deák iskolabéli iffiuság az emié- 
tett fö egyházi hivatalba való bé-iktatásának alkalmatosságával üdvözletté 1808. eszi 
(4-r. 2 lev.) Pétsen, 1808. Özv. Engel Kristina bet. Bt 

Bavtl J4nos. Növénylajstrom B. J. mü- és kereskedő-kertészetéből. (8-r. 40 1.) Pest^ 
1859. Ny. Landerer és Heckenast. Bt 

Maggar és német szöveggel. 

Bartlins, C. 8. Erster Brief über die Donau-Commerz-Schiff^ihrt. An einen seinet 
Freunde. Mit 2 Tafeln. Wien, 1768. Gedr. bey J. Th. Trattner. Bl 

Bartók Oálbor. Életeszélytan. (k. 8-r. IV és 202 1.) Pest, 1865. Ny. Müller Emil. 1.— 

E. Bt 

Bartos, BCart. Tran^. Kurzer InbegrifT nöthiger und nützlicher Wissenschaften fül 
junge Frauenzimmer vom Standé. (8-r. 260 1.) Kaschau, (1779.) Gedr. m. Lande- 
rerischen Schr. 

B(artossÁ)sli. Josef, u. G . . . . y. Bemerkungen über den Fortgang der lan'dwirth^ 
schaftlichen Kultur der feineren Schafzucht und über die verschiedenen Arten del 
Merinos in Ungam. (8-r. VI és 70 1.) Pressburg, 1823. Carl C. Snischek. E. Bl 

BartossÁsli, Josef. Beobachtungen bei der Veredlung der Schafe und über die Mestij 
zen in Ungam. Nachfolge der Bemerkung über die Merino-Racen. (8-r. IV, 110 l.é^ 
3 tábla.) Pressburg, 1827. J. Landes. —.48 p. 

Bt Digitized by Google Bartosságh. 189 Basic. Josal Ueber rationelle Landwirthschaft in Ungarn. Drei Betrachtungen. 
(8-r. 62 L) Pesth, 1832. Landerer's Druck. E. 

— Ungarische Mestaregeln. 1. Heft. Erinnerungen für den Schaf Ispány^ d. i. für die 
bei Scháfereíen angestelltgn Unterbeamten. Aus vieljáhriger praktischer Erfahrung. 
(8-r. VIII és 126 1.) Pest, 1839. Guslav Heckenast 1.— 

Vjahh kiadása ezen dm alatt: E. BI. T. 

— Der Schaferei-Verwalter. Erinnerungen für die bei Sch&fereien angestellten Unter- 
beamten. Aus vieljáhrtgen praktischen Verwaltungs-Erfahmngen geordnct und ver- 
kündet 2. Ausg. (n. 8-r. IV és 126 1.) Fest, 18^2. U. o. 1.— 

— Gyakorlati javaslatok a birkatenyésztés körében. 1. füz. Emlékeztetések a birka- 
ispány vagy más czimú al-gazdatiszt számára, kire egy vagy több birka-major fel- 
ügyelése bízatott. (8-r. VIII és 166 1.) Pesten. 1840. Ny. Trattner- Károlyi. 1.20>p. 

E. 

— Beobachtungen und Erfahrungen über den Götterbanm [Ailanthus glandulosa]' (8-r. 
48 1.) Ofen, 1841. Druck v. Gyurian u. Bagó. E.' T. 

Bftrto F«reaes. Elemi számtan. (Első rész.) Az egész és tört mennyiségekről. (8-r. 

4 és 84 1.) Budán, 1842. Ny. a m. k. egyetem bet. E. 

2. bövitett kiadás. (8-r. 4 és 84 L) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó. —.20 p. 

a kiad. (8-r. 87 1.) Budán, 1846. Ny. a m. k. egyetem bet. —.20 p. 

(Második rész.) Az arányok által megfejthető számozás nemeiről. (8-r. VI és 61 1.) 

Budán, 1842. Ny. a m. k. egyetem bet. £. M. 

2. kiadás. (8-r. 66 és 1 1.) Budán, 1843. Ny. Gyurián és Bagó. ""-^^J- 

3. kiadás. (8-r. 69 és 1 1.) Budán, 1846. Ny. az egyetem bet. —.16 p. 

M. 

Harmadik rész. A mértékekről. (8-r. 38 1.) Budán, 1846. Ny. a m. kir. egye- 
lem bet. —.12 p. 

M. 

Barit, Joam. Paedicterion honoribus administrorum rei litterariae in r. m. gymnasio 
Essekinensi directoris, & professorum colendissimorum, in perennem, pro impensis 
íttigiis. gratitndinis tesseram, cum fine a. scholastici 1840 nomine II. humanit. audi- 
lorum decantatum. (8-r. 8 1.) Essekini. typ. Mart. Aloys. Divald. E. 

BartMh, Ed. Sam. Dissertatio inauguralis medica sistens ophthalmobioticam, quam . . . 
pro doctoris medicináé laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
f«-r. 26 és 2 1.) Pestini. 1820. Typis Joan. Thomae Trattner. M. 

~ Eduárd. Sáros megve helyirata. (8-r. VIII és 61 1.) Eperjesen, 1846. Ny. Raedlitz Mihály. 
Horovitz 1878, 80 kr. A. E. M. 

Bartmcerió, Hort. i Jmron. Poslanice i piesme. U starih pjesnicih hrvatskih od I, 
K. S. (8-r.) U Zagrebu, 1868. 

BwtvloTió, Petar. Razlicite likarie. (8-r. 34 1.) U Mletcih, 1799. Kod Koletta. 

Bártiay BLlára. Jó illatú füst, melly a főidről az egekig hat : azaz olly könyörgések, 
mellyek külömbkülömbféle alkalmatosságokra és időkre rendeltettek s német nyel- 
ven lévő könyvetskékböl magyarra fordíttattak. Most pedig ujabban sok hibáktól 
megjobbittatott, és egynehány énekekkel megbövittetett (12-r. 96 1.) Kassán, 1803. 
Ellinger János bet. M. 

D. a. (8-r. 96 1.) Vátzon, 1804. Maramarosi Gottlieb Antalnál. M. 

Baimoh, Emam. Dissertatio inauguralis medica. Semiotica cardiopathiarum synoptice 
exhibita. (8-r. 18 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos. Beiméi. E. 

BwMüiii, Jákob. Der Temeschwárer Bánat trigonometrisch u. astronomisch berich- 
ügt. (2-r.) Wien, 1788. F. A. Schraembl. M. 

BmmI, P. O. Der Whist- und Bostonspieer wie er sein soll. Oder gründliche Anwei- 
sang, das Whist- und Bostonspiel und dessen Abarten nach den bestén Regein und 
allgemein geltenden Gesetzen spielen zu lemen, nebst 26 belustigenden Karten- 
KunsUtűeken. (12-r.) Kaschau, 1826. 0. Wigand. —.20 p. 

- Der Whistspieler wie er sein soll, oder gründliche Anweisung des Whist-Spiels 
imd dessen Abarten nach den bestén Regein und allgemein geltenden Gesetzen 
spielen zu lernen. (16-r. 110 1.) Pest, 1830. Bei Ottó Wigand. M. 

Bakc, J«r«. Besiede kárstianske za nediljnieh i blazich danah od godista (bez imena 
spisateljeva). (4-r. 328 1.) U Mletcih, 1766. Pri Sim. Occhi. 

- P«Ur. Zivot sv. Vlasi, biskupa i muéenika. (8-r. 180 1.) U Dubrovn., 1803. Digitized by Google Basile. 190 Báthori. 

Basile, Vlnlco. Razmiáljajte ova dobro, otca Bárt. Baudrana druzbe Isusove. (12-r. 
24;8 1.) Rim. prop. 184*. 

Basilii BCagai, S a n c t i — , caesareae Cappadociae seculo lY. archiepiscopí, oratio 
ad scholasticam adolescentiam de singulari classicorum auctorum lectionis utili- 
taté. Ex versioné latina, olim Romae vulgata. (8-r. 40 1.) Cassoviae, 1801. Typ. El- 
lingerianis. M. £. 

Basilovlts, Joaimloii&s. Brevis notitia fondationis Theodori Koriathovits, olim dncis 
de Munkács, pro religiosis ruthenis ordinis Sancti Basilii Magni, in xnonte Csernek 
ad Munkács, anno 1360 factae. Exhibens seriem episcoporum graeco-catholicoram 
Munkácsiensium, cum praecipuis eorundem aliorumque illustrium virorum gestis, e 
vajüs diplomatibus, decretisque regiis, ac aliis documentis autbenticis potissimum 
concinnatam. 6 ptes. (4-r. 8 lev. és 104 1., 208 l. : 140 1. és 9 lev. ; 269 és 1 L ; 93 
1. ; 58 1. és 8 lev.) Cassoviae, 1799-1805. Typ. EÍlingerianis. E. M. 

List (f- Francke 1870. 8 tlr. — Dohrowsky 1888. 8 frt, 

— Imago vitae monasticae. (4-r. 4 lev., 181, 1 1. és 1 rézm.) Cassoviae, 1802. Typogr. 
Ellingeriana. M. 

Hororifz 1878. 1 frt 50 kr. 

Bassa von Ofen. (8-r. 72 l.) 1765. [H. n.l M. 

ü. a. (8.r. 72 1.) 1785. [H. n.] M. 

Bastassioli, Paul. Dissertatio inaugaralis medica de diarrhoea infantum quam . . . 
pro gradu doctoris med. rite conseqaendo . . . publicae eruditorum disqaisitioni 
submittit. (8-r. 16 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. M. 

Básihy Jóssef, Ó- és E g y b á z a s-B á s t h i. öröm-ünnep, mellyet Felséges V. Fer- 
dinánd, Magyar-ország sat. dicsÖ neve napján tiszteletének örök emlékéül szentel 
Pesten, mindszent hava 19-dik napján 1831-ik évben. (4-r. 2 lev.) Nyom. Beiméi 
Jósef. • M. 

Költemény. 

— Vota pia in 68. natalem diem Sanct. Patris Clem. Dni Gregorii XVL summi ponti- 
ficis anno Chr. 1833. 18. Septembris dum universi orbis christiani populi summo 
ecclesiae rom. cath. capiti applaudunt. (2-r. 2 lev.) Pestini, ex typogr. Landereriana 
de Füskut. M. 

— Magyarok emléke, a ve'ek rokon s azon egy kormány alatti nemzetekével, 1526 
óta í. köt. (8-r. VlII. 402, 5 l. és hg Eszterházy Pál arck.) Buda, 1836. Ny. a kir. 
tud. egyetem bet. 4.— 

Több nem jelent meg. — Dobrowski/ 1888. 2 frt. A. E. BT. 

— Mátrai visszhang, vagy is örömversek, mellyeket Méltgs Gombosfalvi Gombos Imre 
urnák, T. N.J Heves és Külső Szolnok t. e. vármegye föispányi helytartói díszes 
hivatalába lett beiktatásának alkalmára Mindszent hava 9-dik napján 1837-dik év- 
ben örök tisztelete zálogául szentel. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. 1 rattner-Károlyinál. E. 

— Barátságos koszorú, mellyet Tajor Antal urnák, midőn az ehrenhausi ura- 
dalom kijádzásával a fö nyertes számot eltalálta — azon való örvendetes rész- 
vételének emlékére 18^. évi Sz. Iván hava 13. napján intézett. (4-r. 2 lev.) Budán, 
a magy. kir. egyetem bet. M, 

h ölfemény, 

— Üdvözlő koszorú, mellyet Méltgs és Ft. Belánszky József ur, beszterczebányai me- 
gyés püspök születése napján tisztelete örök zálogául nyújt. (4-r. 2 lev.) Pesten. 
Trattner-Károlyi nyomt. M. 

Költemény. 

Bastler Antal. Utasitás, miként óvakodjunk és meneküljünk orvosi segély nélkül a 
cholerától B. A. choleracseppei által. (8-r. 2 és 62 1.) Pest, 1855. Ny. Beiméi és 
Kozma. M. 

Báthori András, cardinál, és erdélyi fejedelem emlékezetére : midőn 1816-ban mind- 
szent hava 30-kán, mint halálának esztendei előforduló emlékeztető napján, meg- 
őletésének hellyére egy ker(e)sztfa emeltetett, és a szent domokosi kántoroktól 
ottan elmondatott ének. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M. 

— Gábor. Luczifernek az égről lett le esésén való öröm, mellyet Felséges II. Ferentz 
római császár és koronás királyunknak a írantzia nemzeten vett sok gyözedel- 
meiért, nevezetesen Mantua várának megvételeért a pesti ref. ecclesiában aug. 25. 
napján 1799. észt. tartatott Te Deum Laudamus alkalmatosságával közönséges taní- 
tásban előadott. (8-r. 23 1.) Pesten, 1799. Trattner Mátyás bet. M. Digitized by Google Báthorv. 191 Batizfalvi. Báih*i7 Gálbor. A megholt csecsemő gyermekeiken kesergő keresztyén szüléknek vi- 
gasztaltatások, mellyet Méltgs 1. báró Beleznay Sámuel ur és b. Barsi Susanna asz- 
sony kedves csecsemő gyermekek Ferentz uríi eltemettetése alkalmatosságával elő- 
adott (8-r. 30 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bet. M. 

— Árnyék módjára járó és hiába szorgalmatoskodó ember, kit . . . Sárói Szabó Sá- 
mael ... eltemettetése alkalmatosságával, a gyászos háznál tartatott halotti tanítás- 
ban lerajzolt. (8-r. 32 1.) Pesten, 1804. Trattner Mátyás bet M. 

— A hűséses és okos lelki pásztor és annak jutalma. Mellyet főtiszt Tormássy János 
urn&k 1808. esztendei püspöki felszentelése alkalmatosságával a Kis Kún Halasi ref. 
ekklésiában tartott — (Ezt követi:) Az egyházi tisztviselők szükséges voltáról, 
mellyet Tormási János felszentelése alkalmatosságával a halasi templomban 1808. 
észt elmondott Benedek Mihály. (4-r. 7é 1.) Szegeden, 1809. Ny. Grünn 
Orbán. M. 

— A csalárdság nélkül való igaz keresztyén, kit Méltgs Nagy Réti Darvas Ferentz 
amak utolsó tisztessége megadatásának szomorú alkalmatosságával Sz. György 
havának 15. napján 1810. esztendőben tanitásban leírt (4-r. 23 1.) Pesten, 1810. 
Füskuti Landerer örök. bet. M, 

— A jó aszszony minden karbunkulusokat sokkal felyül haladó drága kints. Mellyet 
néh. Mélt. gróf 1. b. Tóth-Pronai Pronay Lajos ur volt kedves élete párjának utolsó 
tisztessége megadattatása alkalmatosságával halotti beszédében előladott Pesten 
böjt-elö havának 14. napján 1808. észt. (4-r 32 1.) Pesten, 1812. Trattner Mátyásnál. 

E. BC. 
—A rajtunk eshető csapásokhoz előre való készület és rajtunk esteknek békességes 
szenvedése. Mellyet néh. Roffi Borbély Borbála aszszony, T. N., N. és V. Bizaki 
Poky Simon tábtabiró ur volt élete párja utolsó tisztessége meg-adásakor janua- 
rius 14 napján 1816. észt előadott. (8-r. 36 1.) Pesten, 1816. Ny. Trattner Ján. 
Tamás bet M. E. 

— Az életnek helyes meggyülölése. Mellyet néh. Ludányi Bay Francziska aszszony 
Lossontzi Gyürki Pál ur élete párja utolsó tisztessége megadatása alkalmatosságá- 
val elöladott Pesten 1816. észt. (8-r. 36 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet 

M. E. 

— Emlékezet kövekkel megrakott temető-kert, vagy olly halotti prédikátziók, mellye- 
ket különb különb helyeken s időben elmondott 2 köt. (n. 8-r. -476 és 6 : 486 és 
16 1.) Pesten, 1820—21. Ny. Trattner Ján. Tamás. E. M. 

Dohrowsky 1888, S frt, 

(— ) Az evangeliomi keresztyén tolerantzia két prédícátiókban előadva. Melyek közül 
az elsőben az mutattatik meg, hegy a keresztyéneknek a vallás dolgában egy ér- 
telemre való jutások lehetetlen, a másodikban, hogy a vallások közt levő külőmb- 
ségek ellent nem állván, a hazafiak nyugodalmasan csendesen és boldogul élhetnek 
együtt (n. 8-r. 40 l.) Pesten, 1822. Ny. Trattner János Tamás. M. 

(— ) Lehet-e, van-e egyedül idvedtö ecclesia? Ha lehet s van, hol van, melyik az? 
f8-r. 43 1.) Pesten. 1822. Ny. Petrózai Trattner Ján. Tamás. E. 

— Hódolat emléke és hála oszlopa, mellyet ö csász. kir. főherczegsége, dicsőült fens. 
József Magyarországnak 50 éveken által kir. helytartója s nádora, stb. végtisztele- 
tére rendelt gyász-ünnepély alkalmával a helv. vallást követő n. körösi gyülekezet 
templomában élőszóval elmondott halotti tanításával emelt az 18á;7. év febr. 28. 
napján, (n. 8-r. 26 1.) Kecskeméten, (18^7.) Ny. Szilády Károly bet E. 

— Gábor. Főtiszt. — , urnák, ötven éves papnak és huszonöt éves superintendensnek őröm- 
ümiepére. és Nt Török Pál urnák, a pesti pap.ságba leendő oeiktatására kiszabott 
énekek rendje. August. 26-kén 1839. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner-Károlyinál. E. M. 

Báti Joan. Specimen inaugurale medicum sistens descriptionem quorundam morbo- 
nim hungaris endemiorum et remediorum iisdem familiarum et quasi domesticorum. 
(4-r. IV és 60 1.) Trajeeti ad Rh., 1776. Ex offic. Abr. v. Paddenburg. 

BaüifalTÍ latrán. A földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda első osztályai 
számára. (8-r. IV és 123 1.) Rozsnyó, 1863. Ny. Kék László. —.30 p. 

E. M. 

2. kúid- r8-r. 91 1.) Rosnyó, 1856. U. o. —.15 p. 

— Történeti életrajzok. L. : B a 1 1 a g i Károly és B. I. 

— Arany bánya. L. : B a 1 1 a g i Károly és B. I. 

— Samn. Növénytár, vagy növénygyöjtés, berakás, szárítás, osztályozás és fenntartá- Digitized by Google Baüzfalvi. 192 Bátky. 

sának egyszerű módja. Pluskál F. után. A szöveg közé nyomott eszközábrával, (n. 
8-r. VIII és 6é L) Pest, 1863. Ny. Lukács L. (Lampel Róbert) —.30 p. 

BaÜMfklvi Saafttt. Utasítás madarak * emlősök, büllök és halak bőrének lefejtésére, 
kitömése és fenntartására. Pár sodronyváz és műszertáblával, (n. 8-r. VIII és 43 L) 
Pest, 1863. Ny. Lukács L. —.20 p. 

E. BC 

— Házi gyógytest-gyakorlat. A kir. ma^ar természettudományi társulat 1866-iki 
gyűlésein dr. Schreber elvei nyomán fejtegetve, id ábrával, (n. 8-r. é2 1.) Pest. 1867. 
Ny. Herz János. "~-^J* 

— A budapesti sebészi és orthopaediai magángyógyintézet működésének eredménye. 
I. ív. (n. 8-r. 66 1.) Pest, 1860. Ny. Müller Emil. E. 

Baüsi Amdrás. Kis énekléstan. A magyarországi helv. hitv. keresztyének közönséges 
isteni tiszteletre rendeltetett énekeskönyvében levő szabályszerű éneklésének meg- 
tanulhatásának czéljából. (8-r. 24; 1.) Debreczen, 1861. Ny. a város bet. 

Bátky Károly. A tökéletes dohánytermesztésnek hosszas tapasztaláson épült leírása 
némely hasznos útmutatásokkal, ^r. 66 l.)Pest, 1837. Heckenast Gusztáv. —.24: p. 

— Lövői és Fels Ö-B átkai. Elemi olvasó könyv, mellynek gyakorlása állal a 
betűk ismerését, és az olvasást könnyen s kevés idő alatt meg lehet tanítani. (8-r, 
63 és 1 1.) Kecskeméten, 1841. Szilády Károly bet. Bf. 

— Kézi ábécé és elemi olvasó könyvetske. A helv. vallástételt követő dunamelléki 
főtiszt, egyházkerületi tanács engedelméből s jóváhagyásával, fi- és leány iskolák 
számára készítette ... 2. megjobbított kiad. (8-r. 64 1.) Kecskeméten, 1842. Szilády 
Károly bet. —.18 v. 

BI. 

— Kecskeméti ábécé, és elemi olvasó-könyv. A helv. v. dunamelléki főtiszt, egyház- 
kerületi tanács engedelméből s jóváhagyásával fiú és leány iskolák számára készí- 
tette ... 3. kiad. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1844. Ny. Szilády Károly. M. 

— Kecskeméti képes ábécé, és elemi olvasó-könyv. A helv. v. dunamelléki főtiszt, egy- 
házkerületi tanács engedelméből s jóváhagyásával fiú és leány iskolák számára készi- 
tette ... 4. kiadás. (8-r. 48 l.) Kecskeméten, 1846. Ny. Szilády Károly. —.9 v. 

M. 
6. kiad. (8-r. 48 l.) Kecskeméten, 1849. U. o. —.4 p. 

Bf. 
9. kiad. í8-r. 48 l.) Kecskeméten, 1862. ü. o. —.6 p. 

Bf. 

— Abc és elemi olvasókönyv protestáns fiú, és leány gyermekek számára. (8-r. 48 1.) 
Budán, 1863. Ny. Bagó M. bet. ~"•^^• 

ü. a. (8-r. 48 \.) Budán, 1866. U. o. - — •^^• 

ü. a. (8-r. 48 l.) Pesten, 1866. Ny. Gyurián József. -"•^^• 

U. a. (8-r. 48 1.) Pesten, 1860. Kapható Karsch Károlynál. —.10 

Bf. 

— Futóhomok megfogása és használása módjáról. (8-r. 32 1.) Pest, 1842. Heckenast 

Gusztáv. •~-^2j- 

E. Bf. 

— Gyors-olvtfió táblák 17 gyakorlatokban. 2 ív. Pest, 1843. Eggenberger J és fia. 

— Erkölcsi kalauz növendék gyermekek számára. (16-r. 32 1.) Kecskeméten, 1843. 
Ny. Szilády Károly. — -^-P- 

2. kiad. (16-r. 32 1.) Kecskeméten, 1847. U. o. —.6 p. 

Bl 
U. a. Mely L Ferencz József fels. császárunk és apostoli királyunk honunkba tett 
körutazása emlékéül osztatott ki. (16-r. X és 21 1.) Pest, 1867. Magyar Mihál. 

2. kiad. (16-r. 32 1.) Pest, 1867. ü. o. ' JÍ Digitized by Google Bátky. . 193 Batthyány. Bátkj KÁroly. Mulatva oktató könyvecske. Fiu és leánygyermekek számára. (8-r. 
73 1.) Kecskemét, 1845. Ny. Szilády Károly. —10. p. 

M. 

— Rövid általános földleírás, különösen Európa országairól, bővebben Magyar- és 
Erdély testvérországokról. (8-r. IV és 137 1.) Pest, 1847. Ny. Kozma Vazul. —24 p. 

— Gyermek-barát, vagy szemléleti, nevelési és erkölcsi oktató. Fiu és leánygyerme- 
kek számára, (k. 8-r. 48 1.) Kecskemét, 1862. Ny. Szilády Károly. —.12 p. 

M. 

— Bibliai történetek növendék tanuló gyermekek számára, (k. 8-r. 166 1.) Buda, 1864. 
Ny. Bagó Márton. 

Bfttiámyl Jáaos. L. Bacsányi János. 

Bát8B«fl:yeine1c öszve-szedett levelei. L. : Kazinczy Ferenc z. 

Bfttté, Val«mt. Dissertatio inauguralis chemico-pharmacologico medica sistens prae- 
parata quaedam aevo recentiori in usum medicum vocata simulcum dosi, et appli- 
cationis forma quam . . . pro summis in re medicina assequendis honoribus, et pro 
doctoratus laurea rite obtinenda publicae emditorum disquisitioni substernit. (8-r. 
2 lev. és 68 1.) Pestini, (1830.) Typis Jos. Beiméi. Bt 

Párhuzamos latin és magyar szöveggel, 

Batta A^tal. Csengetyü, vagyis a ref. keresztényeket olvasásra intő hang. (8-r. 20 
1.) Pesten, 1826. Ny. Landerer Lajos. M. 

— Mari emlékképe miniaturban. Szerzetté az ö nevelő attya. (8-r. 8 1.) Pesten, 1831. 
Ny. Landerer Lajos bet. M. 

— Pál Antalnak, Szent Márton Kátai — , felelete. Az igazság barátjának feddő 
próbájára. (8-r. 20 1.) Pesten, 1827. (Ny. n.) E. M. 

(Battkyáay, c o m e s Aloyalus.) Ad utramque aurem autori operis hungarici cai 
titulus « Magyar- és Erdély-országnak rövid ismerete.* (8-r. 8 és 160 1.) 1791. (H. 
és ny. n.) E. M. 

Dobrowsky 1888. 1 frt 20 kr. 
(-) Ad amicam aurem. 4 fasciculi. (8-r. 62, 78, 96, 86 1.) 1790—91. (H. és ny. n.) M. 

Dohrowshy 1888. 1 frt 80 kr. 
{— ) Ad amicissimam aurem. (8-r. 24 1.) 1791. (H. és ny. n.) A. 

Hororitz 1878. 60 kr. 

— Oratio boni civis, sani philosophi et veri hominis christiani lllustr. Dni comitis A. 
de B. dnm in consessu comitiali 1791 Pisonii in Hungária habito de lege religionis 
referenda ageretur, magnó omnium bonorum applausu dicta. Hun^arice reddiderunt 
atque in speculum secus sentientium typis excudi curarunt sinceri illustri oratoris 
cullores L. A. S. P. Sz, M. D. C. S. M. F. (8-r. 16 1.) Posonii, 1791. Typis S. P. 
Weber. M. 

— Rede des Hrn. Grafen A. von B. an die Stánde des Königreichs üngarn in der 
LandtagSrSitzung vom 8. Február 1791. Als die Landesstande im Begriffe waren die 
königl. Religions-Entschliessung unter die Landes-Gesetze aufzunehmen. Aus dem 
LAteinischen. (8-r. 8 1.) Pressburg, bey Simon Péter Weber. A. M. 

{—) Tausend und ein Irrthum des Verfassers der ungrischen Irrtbümer. (8-r. VII és 
160 1.) 1791. (H. és ny. n.) M. 

HoroFttz 1878. 8) kr. 

— Alajos, Fo tiszt. Geresgáli — , Madocsai apát urnák, midőn védlelkének napját ün- 
neplené, hálás tisztelettel s áhítatos örömmel tömjényez a pesti nevendék papság. 
(8-r. 6 1.) Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás bet. E. 

Költemény. 

— cf o m e s Emer. Assertiones ex universa physica quas in regia universitate 
Pestiensi anno 1798 propugnanda suscepit. (8-r. 38 1.) Pestini, 1798. Typ. Math. 
Trattner. 

— c Emarioi, — versus heroici de pace confecta. (4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] E. 

— c o m e s I^Batitts. Norma cleri. L. : B e u v e 1 e t, Matth. 

I—) Agamanlis Palladii . . . responsa ad dubia anonymi adversus privilégium S. Ste- 
phani, abbatiae S. Martini de monte Pannóniáé anno MI. concessum, proposita. (8-r. 
84 1.) Anno 1779. [H. és ny. n.] E. M. 

Dohrowsky 18b8. SO kr. 

Ugyanezt lásd : L i b e 1 1 i. 

.Magyarország bibliographiaja. 1712—1860. 13 

Digitized by LjOOQlC Batthyány. 194 Bathyány. Batthyáay, c o m e s Igmativs. Edictum episcopale circa regulationem cleri tam sae- 
cularis, quam reguláris anno 1781. per totam dioecesim M. Principatus Transyl- 
vaniae vulgatum. (2-r.) Cibinii, (1781.) Typ. Mart. Hochmeister. 

— Homilia, quam ExcelL, 111., ac Rev. Dn. I. e comitibus de B episcopus Tran- 

silvaniae ... ad cleram tam saecalarem, quam regularem coram freqaentí popvlo 
bábuit dum ad ecclesiam suam cathedralera Albo-Carolinensem primum accessit die 
11. Augusti anno 1781. (2-r. 5 lev.) Cibinii, typ. Mart Hochmeister. K. 

— Leges ecclesiasticae re^ni Hvngariae, et provinciarvm adiacentivm, opera, et stvdio 
I. comitis de B. episcopi Transilvaniae collectae, et illvstratae. Tohjti I. (2-r. 7 lev. 
és 706 l.)^Albae-Carolinae, 1785. Typis episcopalibus. 

Tomvs 11. et III. (2-r. 614, 669 I. és 7 lev.) Clavdiopoli, 1827. Typis quondam epis- 
palibvs. A. E. M. 

List d: Francke 1875, 33 m, — Dohrowsky 18^. 20 frt, 

(— ) Praerogativa episcoporam Transilv. in excelso rtgk) gubernio. (4f-r. 6 lev.) 1791. 
(H. és ny. n.) 

— Jos«p]ins. Panegyricus D. Ladislao regi Hidiga'riae apostolico dictus, coram, an- 
tiquissima, ac celeberrima universitate Viemiensl cum inclyta natio hungarica in 
metropolitana, Divi Stephani proto-marfiris basilica anniversariam Divi sui praesti- 

tis memóriám cultu solenni coleret, deferente . . . Georgio Radolpho Ribitsch 

incl. nationis hungaricae procuratore. (2-r. 32 1.) Yiennae, 1746. Typ. aulico-imperial. 

M. 
(— ) Carmen Dno Ludovico e comitibus de Batthyán, regni Hungáriáé palatino &c. (k. 
^r. 4 lev.) Posonii, (1761.) Typ. Joan. Mich. Landerer. M. 

— Exercitatio academica concihis altero juris ecclesiastici fonté, quam sub auspiciis 
Mariae Theresiae, in academia nobilium cum anexis ex universo jure corollariis 
defendendam suscepit praeside Paulo Jos. Riegger. (8-r. 6, 100, 8 1. és 1 tábla.) Vin- 
dobonae, 1767. Typ. J. Th. Trattner. M. 

— Sermo Josephi e comitibus de Batthán habitus Tymaviae die 2-a Julii 1776. dum 
pallium archi-episcopale suscepit, et primo accesit ad ecclesiam Tyrnaviensem, 
nunc metropolitanae vices sustinentem. (2-r. 14 1.) Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyma- 
viensibus. M. 

— Unterthánige Vorstellung des Cardinals Bathyán, Primas von Hungam an den 
Kaiser Joseph II. in Betreff der kirchlich-politischen Verordnungen über die Ordens- 
gemeinden und andere Gregenstánde. (8-r. 62 1.) Rom, 1782. A. 

— Rimonstranza di Sua Eminenze il sig. cardinale Giuseppe a Batthian . . . álla 
maestá di Giuseppe II. Tradotta dalia lingua latina. (8-r. 82 1.) In Assisi, 1783. Per 
Ottavio Sffariglia. M. 

— KanzelreSe bey Eröffnung der Visitation des Collegiatstifts, und Stadt-Pfarr der 
kdn. fr. Krönungsstadt Pressburg den 20. Julii 1783. als den 6-ten Sonntag nach 
Pfingsten. (8-r. 42 1.) Pressburg, gedr. bey J. M. Landerer. E. M. 

— Hirtenbrief an die Ordensgeistlichen von Sr. Eminenz Josef Battian dem Kardinal 
Fürst Primas von Hungam, und Erzbischofen zu Gran. Yerdeutscht und herausg. 
von einem Au^ustiner F. H. (12-r. 16 1.) 1787. (H. és ny. n.) M. 

— Beszédje ö Emmentziájának B. J. kardinális és ország primássának, 1791-dik esz- 
tend., böjt más havának 6-dik napján tartatott ország gyűlésében. A midőn az új 
törvények a vallás dolgában közben tett ellen-mondása ujjolag kérdésben vételöd- 
nék. (k. 8-r. 13 1.) Posonyban, 1791. Füskuti Landerer Mihály bet. M. 

— Rede des Primas J. v. B. Gehalten in der Landtags-Sitzung den 6. Márz 1791. In 
welcher der Streit über die Art der dem Artikel in Religions Gescháft einzuschal- 
tenden Protestation, oder Gegeneinwendung des Kleri wiederum angezogen worden. 
(k. 8-r. 13 1.) Pressburg, bey Joh. Mich. Landerer. M. 

— Dictio primatis J. a B. in sessione diaetali (juinto martii anni 1791. dum ileralo 
mota fuit quaestio de contradictione in negotio religionis. (2-r. 2 lev.) Posonii, typ.s 
Joan. Mich. Landerer. nob. in Fiiskűt. M. 

— S. R. I. principi. Josepho. e. comitibus. de. — . munificentia. fide. sapientia. claris- 
simo. a. Deo. promovendae, civium. utilitati. dato. incorruptae. iustitiae. vindici. li- 
beralium. artium. fautori. bonorum. omnium. patrono. dum. princeps. Hungáriáé, 
archi-episcopus. apud. septemviros. magistratum. secundo. caperet. hoc. carmen. cc. 
rr. scholarum. piarum. Pestini. devotissimi. animi. m. q. c. d-d. d. (4-r. 41ev.) [Pestini.j 
1776. Lilteris. Roverianis. M. Digitized by Google Ballyány. 196 Báty. 

Bftttjáa, Comiti Josepho de — , in Dacia praesuli . . . dum plena & actuali cum potestate 
in Transylvaniam rediret, ceu charissimo suo soli soc. Jesu academia foelicissimum 
dicit ave . . . (2-r. 16 1.) Claudiopoli, 1760. Typ. societ. Jesu. M. 

— S. R. I. principi Josepho e comitibus de — , Stri|oniensium. archi-episcopo pri- 
mati. Hungáriáé etc. oden. votivam ipsis. inaugurationis. solenniis scholae. piae ho- 
noris. grati. animí. et. memóriáé, caussa L. M. Q. D. D. D. ad d. VI. non. Jul. an. 
1776. (n. é-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M. 

Battjáai Jösef, Nagymélt. Főtiszt. — , urnák, esztergami szent egyház érsekének, 
nemes Magyarország primássának s a t. midőn érseki méltóságának tzimerét ma- 
gára venné, örök emlékezetére, és köteles tiszteletére komáromi músáktól ajánlott 
Tersek. (í-r. ^ lev.) Nagy-Szombatban, Ur 1776. esztend. E. M. 

Battk74B, Cels. ac Rev. S. K. I. principi Dno Josepho e comitibus de — , ecclesiae Strigo- 
niensis archi-episcopo, primati regni Hungáriáé etc. dum accepto Tyrnaviae arcni- 
episcopali pallio Posonium redux solemni ritu cum applausu acciperetur, semina- 
rium Posoniense S. Emerici ducis r. Hung. d. d. d. anno aVo pontlfeX PIVs SeX- 
tVs anni sanCtl InDVLgentlas VnlVersae Christlanae Del eCCLesIae ConCessIt : 
Ita faVente Theresla regina HVngarlae. (2-r. 6 lev.) Posonii, (1776.) Lit. Franc. Aag. 
Patzko. M. 

— Eminent. S. R. E. cardinali et S. R. imperii principi Dno Josepho e comitibus de — , 
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo &c. ad diem aIX. Mártii in pietatis 
suae significationem juventus gymnasii Colocensis anno 1797. (4-r. 4- lev.) Colocae, 
typ. scholarum piarum. M. 

Battlijr^iiTi, D. M. Josephi — . S. (4-r. 8 lev.) 1799. [H. és ny. n.l E. M. 

Bfttih74ai Lajos, Nagyméltóságú gróff —, Magyar országnak nádor-ispánságára vá- 
lasztásakor Írott örömversek. (2-r. 2 lev.) Posonyban, 1762. Ny. Landerer János 
Mihály álUl. M. 

— és Strattmann Lajos, Nagy-Mélt. r. sz. b. gróff —, Németh-Ujvár örökös urának, 
Magyarország palatinussának stb. örvendetes neve napján bé mutatott üdvezlö 
versek. (2-r. 2 lev.) Posonyban, 1764 Ny. Landerer Mihály János által. E. M. 

Batthyány, Gráf Ludwig — , ungarischer Premier-Minister, sein Lében, Wirken 
und Ende. Mit bisher ungedruckten Documenten und Reden Batthyány's belegt 
von einem Deutsch-Ungar. (16-r. 48 1.) Grimma u. Leipzig, 1860. Verlags-Comptoir. 

— .7V, gr. 
M. 

— Th«od. Sentiment d*un patriote hongrois. (4-r. 2 lev.) Presburg, 1796. 

Catalogus bihlíoth, com, Széchenyi I. 

— Aeusserung eines ungarischen Patrioten. (4:-r. 2 lev.) Pressburg, 1796. 

Catalagu8 bibliothecae com. Széchenyi, l. 

— Gráf Vlnoen*. Rede auf den Tod des Báron Kray von Topolya. (8-r. 16 1.) 1804. 
[H. és ny. n.] M. 

— Ueber das ungarische Küstenland. In Briefen von Herrn Grafen V. B. (8-r. 2, 
XX és 228 1.) Pesth, 1806. C. A. Hartleben. 3.— 

A. M. 

— Rede bei Ausstellung des von Kaiser Franz I. dem Andenken Josephs II. gewid- 
meten Monuments. (4-r. 28 1.) Pest, 1807. C. A. Hartleben. M. 

— Reise nach Conslantinopel. In Briefen. 2. verbesserte und verni. Aufl. Mit 1 Kup- 
fer. (8-r. 270 1.) Pesth, 1810. K. A. Hartleben. 1.60 p. 

Az első kiadás a *Zeit$chrift von ti. für Ungern* -ben jelent meg. M. 

— Reisen durch einen Theil Ungams, Siebenbürgens, der Moldau und Bukovina, 
im Jahre 1806. (8-r. 236 1.) Pesth, 1811. C. A. Hartleben. A. M. 

Horovitz 1878. 1 frt 20 kr. 

— Viaose, Gróf — , utazása. Magyar országnak, Erdélynek, Moldáviának és Bukovi- 
nának egy részén által 1805. eszi. Magyarra fordítva egy hazafi által. (8-r. 160 1.) 
Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet. A. E. M. 

Dobroicskg lf^88. 1 frt 20 kr. 
Battte, The — , of Szolnok, March 6, 1849. (n. 8-r. 8 1.) [London, é. és ny. n.] 
Batttt. Eljegyzés lámpafénynél. L. : C a r r é és B. 

Batx, Joamnes. Specimen inaugurale medicum sistens descriptionem quorundam mor- 
borum hungaris endemiorum, et remidiorum iisdem familiarium, et quasi dome- Digitized by Google Bau. 196 Bauernfeld. sticorum. ^ (i-r. 4 és 60 1.) Trajecti ad Rhenum, 1775. Ex offic. Abr. v. Pad- 
denburg. M. 

Ban, Der — , der Domkirche su Kaschau, oder die Nebenbuhler. Historisches Volks- 
gemálde aus üngarns Vorzeit in 3 Acten. Nebst einem Vorspiele betitelt : Rück- 
kehr und Dankopfer. Frei aus dem Ungarischen übersetzt von C. J. K. Mit 1 Büd. 
(8-r. 56 l.) Kaschau, 1840. Gedr. b. C. Werfer. E. 

Bandrand Frantc. Kegyeség segítő keresztyén erköltsi elmélkedések, mellyeket B. 
F. apátúr készített; és most a német fordítás szerint magyar nyelven ki-adott Öri 
F ü 1 e p Gábor. (8-r. 660 és 427 1.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. E. M. 

Baner, Alexander. Analyse der Mineralquelle des König Ferdinand-Eisenbades. L. : 
Weselsky, S. 

— Untersuchung der Mineralquelle des Erzherzog Stefan-Schwefelbades zu St.-Geor- 
gen in Ungarn. [Sep.-Abdr. aus d. Sitzungsberichten d. kais. Akademie d. Wiss.] 
(n. 8-r.) Wien, 1859. In Comiss. b. C. Gerold's Sohn. —.10 

— György. Magyar-német olvasókönyvecske kezdők számára. — Ungarisch-deutsches 
Lesebüchlein für Anfánger. (k. 8-r. 35 és 1 l.) Fest, I895. Müller Emil. M. 

6. kiad. Stephani Henrik után magyarra alkalmazá és kiadá . . . (8-r. 32 1.) Pesten. 
1853. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M. 

— J. Dissertatic inauguralis practico-medica. Vita liominis physiologice disquisita. 
(8-r. 16 1.) Pestini, 1834. Typ. Jos Beiméi. M. 

— Dissertatio inauguralis practico-medica de febre puerperali, quam pro doctoris 
laurea summisque in medicina honoribus et privilegiis rite et legitimé consequendis 
publicae eruditorum disquisitioni^submittit. (8-r. 15 és 1 1.) Pestbini. 1834. Typis 
Jos. Beiméi. M. 

— J. P. Der Menscb in Bezúg auf sein Geschlecht, oder Aufsátze über Zeugung, Be- 
fruchtung, Enthaltsamkeit, Beischlaf, Ebe u. a. ^hnliche Gegenstánde. Nach den 
neuesten Werken der französischen Aerzte bearbeitet. 2. Aufl. (8-r.) Pesth, 1820. 
C. A. Hartleben. 2.— 

5. Aufl. (8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1857. U. o. 

— Leopold. Ode zu Ébren Sr. Excellenz dem hochwürdigst-hochwohlgebornen Herrn 
Alexander v. Alagovich . . . als Hochselber zum Bischof von Agram erwáhlt wurde. 
(4-r. 4 lev.) Carlstadt, 1829. Gedr. b. Joh. Nep. Prettner. E. M. 

— MaronMohn Hermán. A lélek halhatatlanságáról. I. rész. (8-r. 35 1.) Szeged, 1836. 
Ny. Grünn János. A. M. 

— Fromme Ansichten, die Ignatz Pollak seinen . . . Eltem am 9. Sept. 1837. als an 
seinem dreizehnten Geburtsfeste ehrfurchtsvoll áusserte. (k. 8-r. 4 lev.) [Szegedin.] 
1837. Gedr. bei Joh. Grünn. ML 

— Márkfl Hermán. Gyászhang, T. Pálffy János ur. Szeged városa tanácsnoka stb. 1844-ik 
évi karácson hó 17-én tartandó temetési gyász-ünnepélyére, a helybeli magyar- 
héber község elöljárói kivánatára a zsoltárból fordítva. (4-r. 2 lev.) Szegeden, 184 k 
Grünn János bet. M. 

— Ünnepélyes beszéd. Irta s a szegedi izr. egyháznak 1843. évi május hó 19-én 
megült felszentelésekor elmondta B. M. L. (n. 8-r. 10 1.) Szegeden, 1843. Grünn 
János bet. — .4 p. 

£. 

— Kereskedés és áruisme, német kifejezésekkel, különös tekintettel az austriai 
birodalomra. Magyar nép- és al reál tanodák azon osztályainak számára, hol az 
ifjúság a kereskedői pályára előkészíttetik. (8-r. 123 és 3 1.) Székesfehérvár, 1863. 
Ozv. Szammer Pálné bet. — .48 p. 

M. 

— Miohael. Die Kunst mit wenig ZifFern gut zu rechnen. Kurzgefasste, doch gründ- 
liche Anleitung, wie man auf eine einfache, doch sichere Art in kurzer Zeit ein 
guter Rechner werden kann. (8-r. 82 1.) Pest, 1832. Gedr. b. L. Landerer. £. M. 

2. Ausg. (8-r. 82 1.) Pest, 1837. ü. o. M. 

— Der — -, ein überbetittelter Edelmann. Ein Schauspiel in drey Aufzügen. verfasset 
von einera vornehmen Ungarn und herausg. von Steph. Hatvani. (8-r. 103 1.) 
Pesth, 1790. Gedr. b. M. Trattner. M. 

Bauernfeld. Nagykorú. Vígjáték 2 felv. Magyar színpadra alkalmazta Fekete Samu. 
(12-r. 78 1.) Pest, 1847. Eggenberger J. és fia. —.24 p. 

M. Digitized by Google Bauersman. 197 Baumann. Bauersmamn, Der fromme — , ein Lehr- und Gebeth-Buch für das liebe Land-Volk. 

(8-r. 16, 608 és 28 1.) Pesth, 1822. Th. Trattner. E. M. 

Baoliofer, J. Georg. Abschiedsrede, gebalten am 17. May 1829. im Bethause der 

evang. Gemeinde Augsb. Conf. in Oedenburg. (12-r. 16 l.) Oedenburg, 1829. Gedr. b. 

Kath. V. Kultschar. M. 

— Predigt gehallen am 1-ten Pfingstfest 1831. (8-r. 15 I.) Pressburg. 1831. Gedr. b. 
S. Ludw. Weber. E. 

— An rilts-Predigt, gebalten im königl. Schloss am 20. Oct. 1844. Nebst der Einfüh- 
rungsrede des d. z. Seniors Dr. J. Székács und einer kurzen Nachricht über die 
Entstehung der gedachten Gemeinde. (8-r. 24 1.) Ofen, Universit.-Buchdr. E. M. 

— Was ist Wahrheil? Rede, gebalten bei dem Uebertritt des Herrn Jobann Lehmann, 
in der Kirche der evang. Gemeinde in Peslh. (8-r. 8 1.) Ofen, (1845.) Universit.- 
Buchdr. 

— Rede bei dem Uebertritt von 7 r. kalb. Christen zur evang. christl. Kirche. Ge- 
balten den 4. Dezember 1845. (8-r. 8 1.) Ofen, 1846. Universit-Buchdr. 

( — ) Geschichle der evangelischen Kirche in Ungarn vom Anfange der Reformation 
bis 1860. mit Rücksicht auf Siebenbürgen. Mit einer Einleilung von M e r 1 e 
d'A u b i g n é. (n. 8-r. XV és 658 1.) Berlin, 1854. Wiegandt, Hempel u. Grieben. 

3 tlr 10 gr. 

— Predigt zur Todesfeier der weil. durchlaucht. Frau Maria Dorothea, k. k. Erzher- 
zogin von Oesterreicb, verwitweten Palatinissa v. Ungarn. . . . geb. am 29. April 
1855. (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1855. Gustav Heckenast. —.16 p. 

— Trauerrede und Gebét, am Sarge Ihrer, am 30. Marz 1865. verstorbenen k. k. Hoheit 
. . . Maria Dorothea, Erzherzogm von Oesterreicb, verwittweten Palatinissa von Un- 
garn . . . (8-r. 8 1.) Pest, 1855. Druck von Joh. Herz. M. 

— Az összpontosí.ó föelv a protestáns egyház kormányzatában s a világiak elnök- 
sége a magyarhoni egyházban, történeti adatokkal megvilágítva. (8-r. IV és 24 1.) 
Pest. 1857. Ny. Beiméi J. és Kozma V. (Lauffer Vilmos.) —.20 

E. 

— Ansichten und Zeugnisse hervorragender Mánner, über die alté Verfassung und 
Verwaltung der protestant. Kirche in Ungarn, zur unparteiischen Würdigung des k. 
Patentes vom 1. Sept. und dessen Durchführung vom 2. Sept. 1869. (n. 8-r. 29 1.) 
Pest. 1860. Gedr. bei Pb. Wodianer. (Lauffer V.) —.30 

— Sendschreiben an die evang. Kirche beider Confessionen in Ungarn, das k. Patent 
v. 1. September und die hohe ministerielle Durchführung desselben vom 2. Sep- 
tember 1869. betreffend. (4-r. 1 lev.^ Pest, 1860. Lauffer u. Stolp. —.5 

— Nyílt levél a magyarhoni evangy. hitv." egyházhoz, az 1859. szept. l-jén közzétett 
cs. nyílt parancs tárgyában. (8-r. 10 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.5 

Banmanii. Clirist. Die vermehrte Rindviehzucht bey verbesserten Wiesen und GrS- 
sern, bey angebauten Brachen mit Klee . . ., bey zertbeilten Weiden und Stallfütte- 
rung, bey Pflanzung der Krauter und Wurzeln, auch in trockensten Jahren, nebst 
einigen Haus- und Heilmitteln, wider gemeinere Viebkrankheiten für jeden Land- 
mann und Bauem. (8-r. 48 1.) Augspurg, 1783. Nic. Doll. M. 

— Frasis Xav. Kanzel-Rede über die Liebe Jesu unsers Erlösers. Vorgetragen am 
heil. Charfreitage. (8-r. 20 1.) Ofen, 1826. Gedr. m. kön. ung. Universitats-Schr. E. 

— Ign. Verzeichniss der Quartiere, welche von nachstehenden königl. Hofstaats-Par- 
Iheyen wáhrend der hungarischen Krönung ihrer Majestáten dem König Franciscus 
und der Königin Maria Theresia im Juny 1792, zu Ofen sind bezogen worden. (8-r. 
14 1.) Ofen, 1792. Königl. Universitáts-Buchdr. M. 

— Verzeichniss der Quartieren, welche von nachstehenden k. k. Hofstaat wahrend 
des ungarischen Landtages zu Presburg im Monat May 1802 bezogen worden sind. 
(8-r. 16 1.) Pressburg, 1802. Joh. Mich. Landerer. M. 

— K. Allgemeines Gratulations- nnd Complimentirbucb. Enthaltend die reichhaltigste 
Auswahl von Geburts-, Neujahr- und Namenstagswünschen, Polterabendscberzen 
and Anredeii, Hochze^ts- und Jubelfeiergedichten und Anreden, nebst Heirathsan- 
tragen und Devisen zu Hochzeitsgeschenken, ferner Glückwünsche, Anzeigen, Ein- 
ladungen u. s. w. (12-r. 334 1.) Pest, 1839. Gust. Heckenast. 1.— 

— Mioh. Predigt bei Gelegenheit, als der in der Pfarre St. Laurenz im Schotten- 
felde gebildete erste organisirte Kirchenmusik-Verein Wiens am 22. Nov. 1829, als Digitized by Google Baumbach. 198 BaumgarteiL am Feste der heil. Caecilia das statutenmássige Dankfest zum 7. Male beging. (8-r.) 

Wien, 1830. Mechitaristen-Congre^ations-Buchh. 
Baumbaoh, Tr. Physikalisch-chemische Untersuchung der Mineraiquellen von Stu- 

bicza in Kroatien. (8-r. 109 1.) Agram, 1820. Mit Novoszerschen Schriften. M. 
Bavmeisteri, M. Frid. Chriat., elementa philosopbiae recentioris vsibvs ivventvtis 

scholasticae accommodata, et plvribvs senlentiis exemplisqve ex vetervm scriptorvm 

romanorvm monimentis illvslrata. (8-r. 8 lev., 588 1. és 7 lev.) Claudiopoli, 1755. 

Typ. coll. reform. E. 

Editio nova, secvndvm exemplar Lipsiense. (8-r. 9 lev., 588 1. es 7 lev.) Claudiopoli, 

1771. Typ. coll. reform. E. M. 

— philosopbiae morális institutiones jvs natvrae, ethícam, et politicam complexae. 
(8-r. 237 és 7 1.) Typ. Tyrnaviensibus Anno 1776. M. 

U. a. (8-r. 135 és 5 1.) Budae, 1779. Typ. r. universitatis. M. 

Banineister W. Rövid alapos útmutatás a szarvasmarhatenyésztés üzletéhez, mezei 
gazdák mint szarvasmarhatenyésztők, baromorvosok stb. számára. Forditolta Wi- 
r á g b József. (8-r. X és 162 1.) Pest, 1845. Emich Gusztáv. 1.— 

£. M. 

Baumsaertl, Aloys. Propositiones ex universa história ecclesiastica, quas sub Joh. 
Nep. Schmid parocho mecenate e praelectionibus A. B. propugnandas susceperunt: 
F. Petrus Bapt. Klasz. F. Phil. Schnirch. S. Dom. Ott. Bajae, a. 1803. (8-r. 47 1.) 
Pestini, 1804. Typ. M. Trattner. M. 

Banmgartel, Das mittlere goldene — , im mittlern Druck, oder sehr nützliches und 
trostreiches Gebetbuch. darin kráftige und andachtige Morgen-, Abend-, Mess-, 
Beicht- und Communion-Gebeter : wie auch zum hochw. Sakramente und der heil. 
Dreifaltigkeit ; zu Ghristi und seinem bittern Leiden ; zu der Mutter Gottes und den 
Heiligen ; an allén hohen Festen und an besonderen Tagén ; in gemeinen und be- 
sonderen Nö*then . . . und dann letztlich für die armen Seelen des Fegfeuers begriffen 
sind. Aus dem grossen Baumgarten gezogen . . . zum sonderlichen Gebrauche des 
andáchtigen Weiber-Geschlechts, durch P. Martin C o c h e m. Mit 5 Bildern. (8-r. 20 és 
444 1.) Pressburg, A. Bucsánszky. — 30 p. 

ü, a. (8-r. 16, VIII, 485 és 5 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.54 ; félbörkötésben 1.10 ; bőr- 
kötésben aranymetszéssel 2.— 

— Das grosse goldene — , im mittlern Druck, oder sehr nützliches und trostreiches 
Gebetbuch, darin kráftige und andáchtige Morgen- und Abend-, Mess-, Beicht- und 
Communion-Gebete : wie auch zum hochwürd. Sakramente und der heil. Dreifaltig- 
keit ; zu Ghristi und seinem bittern Leiden . . . begriffen sind. Zum sonderlichen 
Gebrauch;des weiblichen Geschlechts durch P. M ar tin v. Coc h em. (n. 8-r. 16 
és 708 1.) Pest, A. Bucsánszky. 1.— ; félbőrbe kötve 2.— ; bőrkötésben aranymet- 
széssel 2.50 

BauniKarteii, Kleiner — , oder Saromlung auserlesener Gebete, worin besonders 
schöne Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebete, nebst Litaneien 
zu íindeji sind. Desgleichen vom Leiden Ghristi, Oflizium zu unserer lieben Frau 
und verschiedenen Heiligen Gottes in allerlei Anliegen. (16-r. 252 és 4 I.) Pest A. 
Bucsánszky. —.16; félbőrkötésben —.50 

— Der kleine — . Gebetbuch zur Erbauung für katholische Christen. 4. Aufl. (12-r.) 
Pesth, 1810. M. Trattner. —.12 p. 

6. Aufl. (12-r. 8 ív.) Pesth, Trattner-Károlyi. —.12 p. 

— Mittlerer — , darinnen schöne und kráftige Morgen-, Abend-, Mess-, Vesper-, 
Beicht- und Communion-Gebeter, wie auch zu der allerheiligsten Dreifaltigkeit, zu 
dem hochwürdigsten Sakramente des Altars, zu der Mutter Gottes und den Heili- 
gen, für Lebendige nnd Abgestorbene ; dann Litaneyen nebst den Tagzeiten zu der 
göttlichen Vorsichtigkeit, den Mess- und anderen Gesangen enthalten sind. Mit 6 
Bildern. (12-r.) Pressburg, A. Bucsánszky. —.15 p. 

U. a. (12-r. 285 és 3 I.) Pest, A. Bucsánszky. —,24 ; félbörkötésben —.60 ; bőrkötésben 
aranymetsz. 1.— 

— Der grosse — , das ist : Kurze tagliche Besuchungen zu dem Allerheiligsten Sacra- 
mente des Altars, sammt unterschiedlichen andern Andachts-Uebungen, sowohl för 
geist- als welthche Standes-Personen zu gebrauchen eingerichtet. 8., um vieles 
verm. Aufl. (8-r. 23 iv.) Pesth, Trattner-Károlyi. —.24 p. Digitized by Google Baumgarten. 199 BauzngM,rtlein. 

Bamngarten, Chrístlicher — , darinnen schöne und kráftige Morgen-, Abend-, 
Mess-, Vesper-, Beicht- und Communiongebete, wie auch der heil. Kreuzweg, nebst 
Litaneien entbalten sind. Vermehrt mit vielen neuen und scb5nen Messgebeten. 
(12-r. ö33 és 3 1.) Pest, A. Bucsánsíiky. —.50; félbörbe kötve —.90 ; bőrkötésben arany- 
metsz. l.őO 

— Geistlicher — , das ist : Gebethbuch eines frommen kath. Christen, beste- 
bend in Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebeten, mehreren Li- 
taneyenzum nachmittágigen Gottesdienst, Gebetern in besondern Anliegen und 
vorzűglichen Kirchengesángen. (12-r.) Kaschau, St. Ellinger. —.10 p. 

— J. C. O. Brevis trepani corgnati história. (8-r. 11 1.) Lipsiae, 1789. 

— Sertum cipsicum, seu stirpes omnes praeprimis exoticas circa urbem olim, maxi- 
meque nuperrimeiplantas digessit atque descripsit secundum methodum Linneanam. 
(8-r. 48 1.) Lipsiae, (1790.) Ex offic. Holliana. 

— Flóra Lipsiensis, sístens plantas circul. Lips. spont. secundum systema sexuale 
revisum emendatumque distributas cum synonimis perpaucis etc. Cum 4 tab. aeneis. 
(n. 8-r. 741 1.) Lipsiae, 1790. 

— Dissertatio inauguralis de corticis ulmi campestris natura, viribus, usuque medico. 
(4-r. 36 L) Lipsiae, 1791. Typ. Solbrig. 

— Dissertatio de arte decoratoria. Pars 1. (4-r. 49 1.) Lipsiae, 1791. 

— Enumeratio stirpium in Magnó Transsilvaniae principatu praeprimis indigenarum, 
in usum nostratum botanophilorum conscripta inque ordinem sexuali-naturalem 
concinnata. 3 ptes. (8-r. XXVIII es 427 ; X és 392 ; XVI és 366 1.) Vindobonae, 1816. 
In libr. Camesmae. M. E. 

Tom. IV. Ed. Mich. F u s z. (8-r. IV és 236 1.) Cibinii, 1846. Typ. haeredum M. de Hoch- 

meister (Th. Steinhaussen.) E. M. 

Indices ad enumerationem stirpium. L. : Fuss, Mich. 

A címlap szerint 1846-ban, tényleg azonban még csak 1860-ban jelent meg, 
Bammcartner Endre. A természettan alapvonalai. L. : B u 1 a Theophil. 

— W. A. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de hydro-thorace. (8-r. 36 1.) 
Vindobonae, 1840. Ex typogr. viduae Stöckholczer de Hirschfeld. 

Banm-O&rtolieii, Kleines — , enthaltend : Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Commu- 
nion-Gebete ; wie auch der heil. Kreuzweg nebst Litaneyen und Kirchenliedern. 
(12-r.) Pressburg, Alois Bucsánszky. —.6 p. 

— Kleines — , oder tágliches Handbüchlein, in welchem Morgen-, Abend-. Mess-, 
Beicht- und Communion-Gebete. die Litanei zu unserer lieben Frau und allé Hei- 
ligen, wie auch allé Kirchengesánge des ganzen Jahres hindurch enthalten sind. 
(12-r. 149 és 13 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.8 p. 

U. a. (12.r. 157 és 3 1.) Pest, 1856. U. o. Papirkötésben —.8 p. 

ü. a. (12-r. 157 és 3 1.) Pest, 1866. U. o. '''^^' 

ü. a. (12-r. 167 és 3 1.) Pest, 1867. U. o. —.8 p., papirkötésben aranymetszéssel 

—.24 p. 
E. M. 
Baum-Gl&rtel, Das kleine — , bestehend in auserlesenen Morgen-, Abend-, Mess- 
Beicht- und Communion-Gebeten sammt den Tag-Zeiten zu der unbefleckten Em- 
pfángniss Maria, und Officio zu der göttlichen Vorsichtigkeit. (24-r.) Kaschau, St. El- 
linger. — .6 p. 
Bavm-Oürtlein, Das kleine — , in groben Druck darinnen überaus kráftige, nützliche 
a. anmuthige Morgens- Abends- Mess- Vesper- Beicht- u. Communion-Gebether 
wie auch zu dem hochwtird. Sakrament des Altars der heiligsten Dreyfaltigkeit, zu 
Christi u. den bitterén Leyden ; zu der Mutter Gottes, u. denen Heiligen, für leben- 
dige u. abgestorbene, samt zehn Litaneyen. Anjetzo mit denen Ta^zeiten zu der 
göttlichen Vorsichtigkeit vermehret. (12-r. 403 és 6 1.) Pressburg, Mich. Landerer. 

BI. 
— Das kleine — , worin auserlesene schöne Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht und Com- 
munion-, wie auch vom Leiden Christi, zur Mutter Gottes, den Heiligen und Abge- 
storbenen Gebethe und Litaneyen zu finden sind. (16-r.) Pressburg, 1810. J. G. Belnay. 

—.18 p. Digitized by Google Baumholtzer. 200 Bazalicza. 

Baumholtser. Melohior. Oratio dicta in seminario S. Pauli apostoli anno 1819. die 
26. Jan. (n. 8-r. 16 1.) Pesthini, 1818. Typ. J. Th. Trattner. 

Baur Gytfrgy. Méltgs Ürményi Ürménvi Jósef urnák . . . Tolna vármegye fö ispá- 
nyának . . , ezen méltóságába 1845-ik évi július 27-én Szegszárdon történt beik- 
tatása alkalmával . . . tartott beszéd. (8-r. 5 1.) Székes-Fejérvár, 1845. özv. Szám- 
mer Pálné bet. E. 

BanszBierBi József. A bűnvádi eljárás gyakorlati tana, mintákkal, mint szintén a 
falusi jegyzők számára egy utasítással a büntető elöintézkedéseket illetőleg. 3 rész 
egy kötetben, (n. 8-r. VIII és 194 ; 196 és 316 1.) Pest, 18ö6. Geibel A. 3.— 

I. A bűntettek tényállaraáról és a büntető vizsgálatról. 

II. A btlntető bizonysági próbák bonczolata. * «• ■»«■ 

III. Btlntető perbeli vázlatok és minták. A.. E. M. 

— Kari V. August Rose (der Dichter und seine Zeit). Bürgerliches Dráma in 6 Ak- 
tén. (12-r. VI és 152 1.) Kronstadt, 1869. Gedr. b. Joh. Gött. 

Baxter Richárd. Fölhívás a meg nem tért emberekhez, hogy megtérjenek és éljenek, 
és kegyelmet nyerjenek, mig a kegyelem napja tart, a mint egykor halálok napján, 
az élö Istennél kegyelemre kivannak találni.'Angolból ford. Bauhofer György, (k. 
8-r. 210 1.) Rozsnyón, (é. n.) Ny. Kovács Mihálynál. M. 

Bay Bertalan. Lókedvelöket érdeklő hasznos közlemények. (8-r. IV és 70 1.) Debre- 
czen, 1860. Telegdi K. Lajos. —.60 

M. 

(— Perenci.) 1846-ik év februárius 23-ikán s t. k. napokon Nagy-Kálióban tartatott 
közgyűlésben kinyomatni rendelt megyei tisztviselöséget érdeklő rendszabályok. 
(2-r. 4b 1.) [H. és ny. n] M. 

— A birtokrendezési perek természetének rövid vázlata. (8-r. 81 1.) Debreczen. 1866. 
Telegdi K. L. —.40 p. 

E. 

— Az úrbéri rendbeszedö perek természetének rövid vázlata, (n. 8-r. 32 1.) Debre- 
czen, 1826. Ny. a város könyvny. E. 

Báy Patay Sámuel. L. : Patay. 

Bayard. Agg színész és leánya. L. : S z i n m ú t á r. 

— és Vanderburk. A párisi naplopó. L. : S z í n m ü t á r 38. 

— és Wailly. Nőm és hivatalom. Vigj. 3 felv. — Jer ide. Vigj. 1 felv. Németből 
Fáncsy Lajos. Közrebocsátá Pály Elek. (12-r. 72 1.) Kolozsvár, 1844?. Ny. a kir. ly- 
ceum bet. —.40 p. 

£. 
Bayer, Joann. De viribus medicamentosis hydrargyri et inde artefactorum pharma- 
corum dissertatio altéra. (4;-r. 26 1.) Lipsiae, 1783. Ex offic. Klanbarthi. 

— Márton. A városok rendeztetése iránt. (8-r. 63 1.) Pécs, 1842. Lyceumi könyv- 
nyomó int. — .30 p. 

M. 
Bayr, Auffust. Oesterreichische Flüchtlinge. (8-r. X, 2 és 331 1.) Mannheim, 1847. 
Selbstverl. d. Verf. (Budapest, Lauffer Vilmos.) 1. — 

Költemények, M. 

Tartalma : 

1. Buch : Die Waise. — Söldnerlied. — Gute Nacht. — Den Vieherlösern. — Von dem Spürhunde. — 
Ein Wienerlied — An Ferdinánd I. Kaiser v. Oesterreich. 

2. Buch : Die Arretirung. — Das schöne Kind. — Eleonóra Batthiany. — Eine lustige Geschichte. 
8. Buch : Erklárung. — Von der Rosa. — Lieder. — Der Engel Lied. — Die Ungeküsste. — Rosa. 
Beilagen: Aus der «GalIerie der Heiligen' des Joh. Simonides. 1676. — Aus dem Werke : cDie Schlacht- 

bank zu Eperies.* Von Joh. Rezik. — Zur Geschichte der Insurrektion Galiziens. 

(Baytay.) Specimen rationis in historicis institutionibus susceptae. Accedunt speci- 
mina quae ex história sacra nobilissimi historiarum auditores, et academici, in aca- 
demia Lichtenstein-Sabaudica . . . CDCCL. protulerunt. (4-r. 36 1.) Viennae, typ. 
J. L. Kaliwoda. M. 

Basallosa, MatUas. Catalog der Nitra-Pereszlényer Obstbaumschule, nebst kurzer 
Darstellung der neuesten Fortschritte in der Obstcultur und streng kritische Aus- 
wahl der vorzüglichsten bis jetzt bekannten Obstsorten, ihre Rangordnung nach der 
Grösse der Frucht, Reifzeit und Dauer, Schönheit, Geschmack und daraus hervor- 
gehender Werth. 2. verm. u. verb. Aüfl. (8-r. IV és 73 1.) Neutra, 1840. Druck v. Jos. 
Neugebauer. E. Bl Digitized by Google Bazancourt. 201 Beanlwortung. BasaMoowt, Báron de. Der Feldzug in der Krim, bis zur Einnahme von Sebasto- 
pol. Eine aus authentischen Quellén geschöpfte Darstellung des orientalischen 
Krieges. im Auftrage des Ministerinms herausgegeben. Aus dem Französischen. 2 
Bde. .>r. 830 1.) Pest, Wien, Leipzig, 1856. C. A. Hartleben. 4.30 p. 

Baskido7, Emmán. Didaszkalia paidike. (8-r. 32 1.) En Pesty. 1860. M. 

B&cker Ojórgj. 12 hangoztatási tábla. (2-r.) Buda, 1847. Ny. a m. k. egyetem bet. 

—.00 

— Magyar-német olvasó-könyvecske kezdők számára. Stephani Henrik után magyarra 
alkalmazva. — Cngarisch-deutsches Lesebüchlein für Anfünger. (8-r. 32 1.) Budán, 
1847. Ny. Gyurián és Bagó. —.8 

6. kiadás. (8-r. 32 1.) Pest, 1853. Bucsánszky Alajos. —.8 

M. 
Bftder und Gesundbrunnen, Die berühmtesten und besuchtesten — . von üngarn, ihrc 
Eigenschaften. Heilkráfte und Gebrauchsweise. Nach den bestén Quellén und eige- 
nen Untersuchungen für Aerzte und Heilbedürftige dargestellt. (S-t. IV és 228 1.) 
Pesth. Wien und Leipzig. ia37. C. A. Hartleben. ' 1.30 p. 

Mehadia. — TreníBcbin. — Pistyán. — Toplika. — Ofen. ~ Párád. — Bartfeld. — Füred. — Szliács. 

B&TBiajui, Og. Prdr. Trauerrede. welche bei der Beerdigung des Hrn. Johann George 

von Baussnern aus Siebenbürgen, als derselbe den 1. Mftrz 1740 selig verstarb u. 

den 4. desselben Mts in der Pauliner Kircbe beigesetzt wurde. (2-r. 36 1.) Leipzig, 

gedr. b. Joh. Chr. Langenheim. 
Ezf köreti : Letztes Ehren-GedRchtniss des Hrn. Joh. George v. Baussnern aus 

Siebenbürgen, aufgerichtet durch innenbenannte Freunde u. Diener. 
BUrakopi; Igai. L. : B a e r n k o p f. 
Bawerle. Adolf. Der Leopoldstag. Locale Posse in 3 Aufzügen. (8-r.) Pesth, 1820. C. 

A- Hartleben. 1.45 v. 

— Die falsche Prima Donna. Posse mit Gesang in 2 Acten. (8-r.) Pesth, 1820. C. A. 
Hartleben. l.éő v. 

— Der Fiáker als Marquis. Komische Oper in 3 Aufzügen. (8-r.) Pesth, 1821. C. A. 
Hartleben. 1.45 v. 

— Der verwunschene Prinz. Locale Parodie in 2 Acten. (8-r.) Pesth, 1821. C. A. 
Hartleben. 2.—- v. 

— Die Redoute ; dann der Trompeter und der Pauker. Ein komischer Wettstreit. 
Herausg. von Gábriel Ruttkay. (12-r. 8 1.) Waitzen, 1822. Gedr. bei Ant. Gottlieb. 

Költemény. M. 

— Die Reise nach Paris, oder Wiesels komische Abenteuer. Lustspiel in drey Acten 
(8-r. 97 1.) Pesth, 1823. Hartleben's Verlag. M. 

-- Komisches Theater. 6 Bde. (8-r.) Pesth, 1820—29. C. A. Hartleben. 6.30 p. 

I. Die falsche Primadonna. Posse. — ^Der Freund in der Noth. Posse. 

II. Stabcrrs Hochzeit. Posse. — Bürger in Wien. Posse. 

' Ili. Fiáker als Marquis. Komische Oper. — Gespenstorfarailie. Schwánk. — Der verwunschene Prinz. 
Parodie. 

IV. Das Haus der Laune. Lustspiel. — Tausendsasa. Posse. — Der Untergang der Welt. Gelegenheits- 
Schwank. 

V. Die Reise nach Paris. Lustspiel. — Moderné Wirthschaft. Posse. — Die natOrliche Zauberei. 
Scherzspiel. 

VI. Alina, oder Wien in einem andern Welttheile. Volkszauberoper. — Die schlimme Liesol. Lustspiel. 
— Wien, Paris, London und Constantinopel. Ein Zauberspiel. 

— Wien vor 20 Jahren, oder Báron Rothschild und die Tischlerstochter. Román. 2 
Thle. (k. 8-r. 426 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1855. C. A. Hartleben. 1.20 p. 

— Zahlheim. Ein Wiener Criminalroman. 5 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 1855. 
C. A. Hartleben. 3.20 p. 

— Director Carl. Román und Wirklichkeit. 2 Thle. Mit Portrait. (k. 8-r.) Pest, Wien 
u. Leipzig, 1856. C. A. Hartleben. 2.30 p. 

— Die Dame mit dem Todtenkopf in Wien. 2 Thle. (k. 8-r.) Pest, Wien u. Leipzig, 
1855. C. A. Hartleben. 1.20 p. 

— Das eingemauerte Madchen. Wiener Criminalgeschichte aus der neuesten Zeit. 2 
Thle. (k. 8-r.) Pest. Wien u. Leipzig. 1857. C. A. Hartleben. 1.48 p. 

— Die Enkelin des Freimanns. Román aus dem J. 1772 in Wien. 3 Thle. (k. 8-r. 463 
l) Pest Wien u. Leipzig, Hartleben's Veri. 1.36 p. 

Beáatwortung, VorlRuffige — , der sogenannten gründlichen Ausführung derer dem 
darchlauchtigsten Chur-Haus-Bayern zustehender Erb-Folgs, und sonstiger Rechts- Digitized by LjOOQlC Beantwortung. 202 Becattini Ansprüchen, auf die von weyland Kaiser Ferdinánd dem Ersten besessene Brb- 
Köniffreiche und Lánder. (2-r. 90 és 156 1.) Anno 1741. M. 

Gedruckt zum driltenmahl. (2-r. 74 és 128 1.) Zu fmden in Kraussens Buchladen in 
Wien. Anno 1742. M. 

BeantwortuBg, VorlRuffige — , der Frage : Ob die Protestanten verbunden sind die 
Slolar-Gebühren an die kath. Pfarrer zu entrichten ? L. : Benczúr, Jos. 

— - der für den Schafzüchter und Oekonomen höchst wichtigen Frage : Ist es möglich, 
dicht- und schütterwollige Schafe aus ein und derselben Race und Heerde zu er- 
zeugen? Von L . . . F . . . (8-r. 30 1.) Pest, 1840. In Comm. bei Gust. Hnckenast. 

—.20 p. 

Beaudran. Prikladné a obzlaslné bistorie z naghodnowernegsich spisnwatelow zebrané 
s kratkim mrawnim naucenim pri konci gednégkazdég historii pridanim ; skrz pana 
B. opata . . . z nemezkeg na slovensku reé prelozené skrz T u r z o Ondrega. (8-r. 
474 és 8 1.) W Trnawe, 1807. W Gelinka. M. 

Beaníört, G r á fi n. Arindal der junge Mahler oder Mutterliebe und Treue. Frei nach 
dem Französischen. 2 Thle. (8-r.) Pesth, 1818. C. A. Hartleben. 

Beanmont értekezése a sérvekről. Egy új gyógymóddal együtt, mely szerint a sér- 
veket gyökeresen meg lehet gyógyítani. Ford. Pólya József. (8-r. 124 1.) Pesten, 
1830. Hartleben K. A. —.40 p. 

E. M. 

— Mária. Kisdedek tudománynyal teljes tárháza. Mely azoknak sziveknek formáita- 
tásokra, értelmeknek megvilágosíttatásokra készíttetett franczia nyelven B. M. által. 
Mostan pedig magyar nyelvre fordíttatott fDerzsi János és Tordai Sámuel által]. 4 
darab 2 kötetben. (8-r. 2 és 187 ; 2 és 183 ; 190 ; 3 lev. és 206 1.) Kolosváratt, 
1781. A ref. kollégiom bet. M. 

Beamnoittntf. Gyermekek tára. A Foa Euíjenia által átdolg. s uj regékkel bőví- 
tett franczia eredeti után fordítva. (8-r. VIII és 319 1.) Pest, 1848. Emich Gusztáv. 

1.20 p. 

BeauToiir. Ein starkes Weib. Deutsch von A. K r e t s c h m a r. 2 Thle. (k. 8-r. 307 1.) 
Pest, Wien u. Leipzig, 1859. C. A. Hartleben. —.84 

Neues helletrist. Lese-Cabinet. lOH — 96, 

Bebo, Joaa. Nep., Ottó, Frano. Xav. Licht u. Schatten mit welchen das unbe- 
greifliche Gebeimniss der drey allerhöchsten dreyeinigen Gottheit, in den geheilig- 
ten Bláttern des alt- u. neuen Testaments ent^orffen. Und in einer geringen Lob- 
u. Ehren-Rede, am hohen Titular-Fest des Baarfüsser-Ordens der allerheil. Drey- 
faltigkeit ... in erwehnter Ordens-Kirchen zu Klein-Maria-Zell . . . den 17. Juaii 
anno 1763. vorgetra^en. (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Franz Landerer. E. 

Bebrioh, Josephns. Dissertatio inauguralis medica de aqua, respectu dum taxát po- 
litico. (8-r.) Budae, 1832. Typ. r. universitatis. 

Beoanus, Martinná. Compendium manuális controversiarum hujus temporis de fide 
et religione a R. P. M. B. conscriptum. Cum excerpto animadversionum Moguntien- 
sium Anti-Becano oppositorum. (12-r. 6 lev., 468 1. és ö lev.) Tyrnaviae, 1738. Typ. 
academ. per Leop. Éerger. M. 

U. a. (12-r. 9 lev., 458 és 6 lev.) Tyrnaviae, (1739.) U. o. M. 

U. a. (12-r.) Cassoviae, 1740. Typ. academicis soc. Jesu. M. 

U. a. (12-r. 7 lev., 468 l. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1743. Typ. academicis. M. 

U. a. (12-r. 9 lev., 468 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis. M. 

U. a. (12-r. 7 lev., 468 1. és 6 lev.) Jaurini, 1760. M. 

U. a. (k. 8-r. 12 lev., 312 és 8 1.) Claudiopoli, 1764. Typ. acad. soc. Jesu. E. M. 

U. a. (k. 8-r. 12 lev., 312 1. és 4 lev.) Claudiopoli, 1766. U. o. E. 

U. a. (k. 8-r. 13 lev., 402 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1762. Typ. coll. acad. soc. Jesu. M. 

ü. a. (k. 8-r. 8 lev., 312 l. és 4 lev.) Claudiopoli, 1769. Typ. academ. soc. Jesu. M. 

Beoattini, Frano. Storia ragionata dei Turchi, e degP imperátori di Constantinopoli, 
di Germania, di Russia, e d'altre potenze christiane. 6 tömi. (8-r. 296, 327, 347, 
297, 276, 281 1.) Venezia, 1788—89. Fr. Pitieri e Fr. Samone. Bl 

Részletesen foglalkozik az összes török-magyar háborúk leirásával. 

— Gründliche Geschichte der Türkén und ihrer mit den morgenlándischen, deutschen, 
russischen Kaisern und andern christlichen Machten geführten Kriege. Aus d. Ita- 
lienischen des Abts B. Mit berichticenden Anmerkungen (von J. G. Büschel.) L 
Bánd. (v. J. 1300- 1623.) (8-r. XX és 639 1.) Leipzig, 1792. J. G. Büschel's Wwe. M. Digitized by Google Becattini. 203 Beck. B«eattiiil, Framo. SUria, acca apamenti, e militari operazioni del feld-maresciallo 
Erneslo Gedeoné barone di Laudon commandante supremo degli inscritti delle 
loro maesta imperiali e reali. Terza edizione. Corretta ed aumentata dall' autore. 
(8-r. 209 1. és Laudon arck.) Triesle, 1793. Appresso Wage, Fleis, e comp. 

Végén : Canzone del signor Modesto R a s t r e 1 1 i per la conquista di Belgrado 
all immortale feld-maresciallo barone Gedeoné Ernesto di Laudon. M. 

(B«cearia.) Von den Verbrechen n. Strafen. Nebst angehangten Fragen und Lehr- 
sátzen aus der allgemeinen Einleitung in die Staatswissenschaft, und der s^mmt- 
lichen Polizey, welche . . . unter dem Vorsilze Franz von Gyurikovics . . . öffent- 
lich zu vertheidigen die Éhre habén wird Ant. Edler v. Koller. (8-r. 11 lev., 232 
és 31 1.) Tyrnau. 1776. (Ny. n.) M. 

Végén: Fragen aus der sámmtlichen Polizey. 
-a bűnökről és büntHésekröl. (8-r. 202 1.) Zágráb, 1834. Suppan Ferencz 1.30 p. 

A. £. M. 
Beohet, A. Histoire du ministére du cardinal Martinusius archevéqne de • Strigonie 
primas et regent du royaume d*Hongrie avec l'origine des guerres'de ce royaume 
et de celles de la Transylvanie, dediée au prince Rákótzy. (8-r. 48 és 466 1.) Pa- 
ris, 1715. Chez Jean Geoffroy. E. M. jíl. 
List íC' Francke 1870. 1 tlr 15 gr. 
Beck, Ckiist. An|^., jus publicura Hungáriáé. Cum notis autoris et observationibus 
Josephi B e n z u r. Ex originali ejus exemplari desumptis et nunc primum in lucem 
pubhcam emissis. fk. 8-r. 284 és 6 1.) Viennae, 1790. Apud Joh. Paul. Krauss. 
Dabrowski/ 1887. 80 Jer. E. A. M. 

- Joaai* Nep. Dissertatio inauguralis medica de patechiis. (8-r. 56 1.) Viennae, 1816. 
Typ. Math. Andr. Schmidt. M. 

- Baden in Nieder-Oesterreich in topographisch-statistischer, geschichtlicher, natur- 
historischer, medizinischer und pittoresker Beziehung. (8-r.) Wien, 1822. Heubner. 

1.— 

- Jóuet A tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata. Fordította G r e g u s s Ágos- 
ton. (8-r. IV és 180 l.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. —.40 p. 

M. 

- Világtörténeti tankönyv magasabb tanintézetek alsó- és közép osztályai számára. 
Fordította néhány nagykörösi tanár. (8-r. XII és 266 1.) Pest, 1866. Heckenast Gusz- 
táv. ~-^JÍ- 

l kiad. (8-r. 4 és 248 1.) Pest, 1859. U. o. —.80 

E.: M. 

- Bölcsészeti elötan. L. :RohrerAntal. 

I - Kari. Der fahrende Poet. Dichtungen. — Ungarn. — Wien. — Weimar. — Die 
I Wartburg, (k. 8-r. 16» , ív.) Leipzig. 1838. W. Engelmann. 1 tlr 18 gr. 

- Náchte. Gepanzerte Lieder. (k. 8-r. 16 ív.) Leipzig, 1838. W. Engelmann. 1 tlr 7>/, gr. 

- Stille Lieder. 1. Bdchen. (12-r. 4Vs ív.) Leipzig, 1840. W. Engelmann. —.12 gr. 

- Saul. Ein Trauerspiel in 5 Aufz. (k. 8-r. 9 ív ) Leipzig, 1841. Bösenberg. —.20 gr. 

- Jankó, der ungarische Rosshirt. Román in Versen, (k. 8-r. 321 1.) Leipzig, 1841. L. 
H. Bösenberg. Kötve 1 tlr 20 gr. 

l verb. Aufl. (16-r. 335 1.) Berlin, 1863. Schindler. 1 tlr 20 gr. 

- Gedichte. 4., der neueren Ausg. 3. Aufl. (k. 8-r. 22 ív.) Berlin, 1846. Vossische 
Buchh. 1 tlr 20 gr. 

1 Miniatur-Aufl. [Sámmtl. Aufl. 8.] (16-r. VI és 364 1.) Berlin, 1854. Schindler. 

1 tlr 20 gr. 

- Lieder vom armen Mann. Mit einem Vorwort an das Haus Rothschild. 1. u. 2. Aufl. 
ík. 8-r. á 21>/, ív.) Leipzig, 1846. Hermann. Diszkötésben 1 tlr 20 gr. 

3. [Der Taschenausg. 1.] Aufl. (12-r. 20»'4 ív.) Leipzig, 1848. U. o. Diszkötésben 

1 tlr 20 gr. 
-Gepanzerte Lieder. 1. An Preussens Volksvertreter. (n. 8-r. 4 1.) Berlin, 1848. 
Traatwein'sche Buchh. —.2 gr. 

- Monatsrosen. 1. u. 2. Strauss. Január u. Február, (n. 8-r.) Berlin, 1848. Trautwein- 
sche Buchh. á —.10 gr. 

1- Berliner Elegien. Amoretten. (51 1.) -~ 2. Amoretten aus Russland. (47 1.) 

- An Franz Joseph. Gedicht. (8-r. 49 1.) Wien, 1849. Fr. Manz. —.30 p. Digitized by Google Beck. 204 Becker. 

2. Aufl. (8-r. 4d 1.) Wien, 1849. U. o. -.30 p. 

Beok, Kari. Die Epistel an den Czaren. (16-r. 16 1.) Berlin, 1854 Schindler. 

-.3 gr. 

— Aus der Heimath. Gesange. 2. Aufl. (16-r. VI és 336 1.) Dresden, 1852. Schnfer. 

2 tir. 

— Mater dolorosa. Erzahlung. (16-r. 298 1.) Berlin, 1853. Schindler. 1 tIr 15 gr. 

£. 
2. Aufl. (16-r. 298 1.) Berlin. 1854 U. o. 1 llr 15 gr. 

— (Wilhelmina.) Personal adventures during the laté war of independence in Hun- 
gary. Comprising an account of her missions under the orders of Kossuth to the 
different posts of the hungarian army during the contest. By the baronnes von B. 
2 vols. (8-r. XVI, 335 1. és Kossuth arck. ; XII, 344 1. és Pálffy Károly arck.) 
London, 1850. Rich. Bentley. Bl 

JJobrotrsky JSS7. 3 frL 

— Wilhelmiue v. Memoiren einer Dame wahrend des letzten Unabhangigkeitskrieges in 
Ungarn. Eine treue Schilderung ihrer abenteuerlichen Reisen und gebéimen Mission 
ira Auftrage Kossuth's, in Ungarn, Gallizien, Oesterreich und Deutschland, sowie 
ein zusammenhangendes Bild der Kriegsereignisse , KUmpfe und inneren Par- 
teiungen bis zur WalTenstreckung bei Világos. 2 Bde. (8-r. VIII és 311; VIII és 368 
1.) London, 1851. F. Thimm. (Leipzig, C. Geibel.) 3 tlr. 

Beoker. Noth- und Hilfsbuch, oder : lehrreiche Freudén- und Trauergeschichte der 
Einwohner zu Mildheim ; welches lehret, wie man vergnügt lében, mit Ehren reich 
werden und sich und andem in allerhand Nothfállen helfen kann. Für Katholiken 
, eingerichtet von Piacidus M u t h. (8-r. 416 1.) Pest, 1814. Jos. Leyrer. BL 

— Angnst. Novellen. (8-r. III és 219 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. 2.— 
(— Car. Leop') Excell. ac 111. Dno Georgio Mailáth de Székhely, munus judicis cu- 

riae regiae auspicante. (4-r. 2 lev.) Budae, 1839. Typ. reg. scient. universiL 
hung. BL 

Költeméni/, 

— Clemens. Dissertationes thcologicae ad normám publicarum praelectionum ac- 
commodatae. 2 tömi. (8-r. XII és 322; 4 és 340 1.) Posonii, 1803. G. A. Belnay. 

£. BL 
Edit. 2. 2 vol. (8-r. XII és 322 ; 2, 340 és 2 1.) Posonii. 1803. U. o. BI, 

— G. Rathgeber an Allé, welche an Verstopfung und Hartleibigkeit leiden. Nach 
Montegre u. Anderen. (8-r. 95 1.) Pest, 1822. C. A. Hartleben. —.20 p. 

— Rathgeber bei ünverdaulichkeit und MagenschwRche. (8-r.) Pest, 1822. C. A. Hart- 
leben. — .20 p.^ 

— G. "W. Tanácsadó az elhalás előtt, alatt s után, az az rövid utasítás, miként kell- 
jen az elhalást, vagy nemi közösülést úgy gyakorolni, hogy az egészségnek ne 
ártson, és szép, egészséges gyermekeket lehessen nemzeni. Egy toldalékkal, melly- 
hen a nemet s az ember nemzését illető titkok magyaráztatnak. Ford. Horváth 
József. (8-r. 103 1.) Pest, 1829. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p. 

E. BL 
(— Leop.) Excell. ac 111. Dno Francisco Bedekovich de Komor, i. comitalus de Bé- 
kés supremo comiti diem nominis feliciter recolenti 4-a Octobris 1828. (4-r. 2 
lev.) Pesthini, 1828 Typ. Joan. Th. Trattner. BL 

— Nep. János. Egyházi beszéd, mellyet Szent István, Magyarország első apostoli 
királyának nemzeti ünnepe tartása alkalmával mondott. {S-t. 14 1.) Esztergom, 1837. 
Beiméi József bet. E. BL 

~ Wilh. Gottl. Journal einer bergmannischen Reise durch Ungern und Siebenbür- 
pen. 2 Thle. (8-r. VIII, 234 1. és 6 rézm. ; X, 212 1., 3 rézm. és 5 tábla.) Freyberg. 
1815-16. Graz u. Gerlach. 2 tlr 15 gr. 

Tartalma : A. M. 

I. Allgemeine Notizen von Schemnilz. — Mineralogische Bemerkungen in der Gegend von Scheinnitz -^ 
Etwas flber die Schemnitzer Bergerleiter und Abbaue. — Mauerung und Zimmerung des Schemnitzei' 
Bergbaues. — Versorgung des Schemnitzer Bergbaues mit Wetlern. — Schemnitzer Wasaersáulen — 
Maschincn. — Eine Rostkunst. Die Hundefördeiung in Schemnitz. — Die Schachtförderung in Schcm* 
nitz und im Schemnitzer Rewier — Die Schemnitzer Aufbereitung. — Bemerkungen tlber dieVerfas- 
sung in Schemnitz. 

II. Der Bergbau zu Kremnitz. — Der Bergbau zu Herrengrund. — Vom Bergbau zu Schmölnítz. — Berg- 
bau bei Gölnitz. — Bergbau unweit Poratsch — Formation des Perlstein- und Bimstein. — Porphyn Digitized by Google Becker. 205 Bedeö. 

bei Tillya. — Bergbau bei Kapnik. — Geschichte der gewerkschaftlichen Grube Rota hev Kapnik. 
— Beschreibung einer Steinsalz-Grabe bey Schueatak in d^r Marmarosch. — Bergbaa bey Felső- 
bánya. — Ber^bau bei Nagybánya. — Bergbau bei Zalathna. — Bergbau bey Vörftspatak. — Berg- 
ban bey Nagyág. 
Beeker u. W u r s t. Kleine deutsche Sprachlehre für Volksschulen. (8-r. 156. 1.) Her- 

luannstadt, 1841. Sam. Fiitsch. £. 

Biesj JóMef. Útmutatás a vasár- és ünnepnapok üdvös megülésére, kereszt, kath. 

hívek számára. (12-r. 8 és 124 l.) Nagyszombat, 1847. Wacbter B. Kötve —.30 p. 

M. 
BmU, C. Vertheidigung der Deutschen und Slaven in Ungarn. Die Kehrseite der 
Vierteljahrsschrift aus und für Ungarn. (8-r. IV és 118 1.) Leipzig, 1843. (Bamberg.) 

—.25 gr. 
M. 

— Odjedneho nprimnjeho prjaíela ludu pospolitjeho. Hárok 1-3. (8-r.) W Lewoci, 
1846-47. J. WerthmüUer. M. 

Bedoanla, Thomas. Vita Petri Klobusiczky de eadem, metropolitanarum Colocensis 
et Bácsiensis ecclesiarum canonice unitarum archi-episcopi. (8-r. ö, VI és 379 1.) 
Colocae, 1859. Typ. Malatin-Holmeyerianis. 2.70 

Hohrachtr lb{i4, 1 frf. £. M. 

— Búcsúzó beszéd híveitől elválása alkalmával a kalocsai "plébánia templomban. 
(8-r. 49 1.) Szabadka, 1853. Ny. Bittermann. ' E. 

Beddei, Sunnelis Siegfiriedi — , dissertatio inauguralis medica de verme, taenia, 
dicto. (8-r. 35 1.) Viennae, 1766. Typ. Trattnerianis. 

BedekoTics, Casim. Exercitatio philosophica in primam Newtoni regulám, quae sic 
habét : Causae rerum naturalium non plnres admittendae sünt, quam quae verae 
sünt et phaenomenis explicandis inserviunt. (8-r.) Zagrabiae, 1758. 

— sermones ad suos in theologia auditores. (8-r. 4 lev. és 367 1.) Viennae, 1779. Typ. 
J. Th. nob. de Trattnern. M. 

— Joseph. Dráma dicatum Josephi Gallyuff episc. Zagrab. (8-r. 58 1.) Vindobonae, (s. 
a.) Typ. J. Th. Trattner. 

— Frano. Projectum de coordinatione consilii regii locumtenentalis hung. L. : Opus 
deputat. regnicol. 16. 

BttdekoTlc, Jos. Manuale, t. j. rucna knizica, iliti 'kratek nauk, nasem lajkom, ali 
skupne bratje. za leiesi na boijem putu napredek, iz lat. od Koloczani Adama. 
(8-r. 170 1.) U Gradcu, 1744. Pri odvetku Vidmanstadianskom. 

B«d«koTlch, Josephus. Natale solum magni ecclesiae doctoris S. Hieronymi in ru- 
deríbus Stridonis occultatum, probatorum nihilo minus historicorum et geographi- 
corum opinionibus, ac brevis illyricanae chronologiae adjumento erutum, atque cum 
viu ejusdera purpurati dalmatáé. 2 ptes. (2-r. 12 lev. és 310 1. ; 270 1., 16 lev.. 6 kép 
és térkép.) Neostadii Austriae, 1752. Typogr. Mülleriana. A. E. M. 

B«dekoTic, LJnd. Govorenje vu velikom spraviléu varmedj. (4-r.) Varazdin. 1823. 

BedekoTiohiana in Croatien. Ein Abendgemálde. Von Antoinette v. Sz., geb. v. K. 
(4-r. 28 1.) Varasdin, 1831. Gedr. bei J. Sangilla. E. 

Költemény. 

Bedenkea über den Entwurf des Strafgesetzbuches für das Königreich Ungarn. L. : 
Benyovszkv. 

B«deakBÍase eines Slaven [15. Oct. 1850]. (n. 8-r. 44 1.) Leipzig, 1860. Dr. v. Breit- 
kopf & Hártel. — .7^', gr. 

M. 

(Bedetf Pál.) Mai^yarok története a vezérek és királyok képeivel. 2. kiad. (8-r. 132 I.) 
Posonyban, 1843. Bucsánszky Alajos. Kötve — .24 p. 

3. kiad. (8-r. 4 és 128 1.) Pozsonyban, 1844. U. o. Kötve —.24 p. 

4. kiad. (8-r. 4 és 128 1.) Pozsonyban, 1846. U. o. Kötve —.24 p. 

M. 

5. kiad. (8-r. 144 1.) Pest, 1850. Bucsánszky Alajos. Kötve —.24 p. 

BI. 
B(edeö) P(41.) ó ós uj testamentomi történetek, mellyeket a zsenge ifjúság számára 
irt (8-r. 72 1.) Pozsonyban, 1845. Bucsánszky Alajos. —.12 p. Digitized by LjOOQIC Bedeö. 206 Bedeus. 

2. kiad. (8-r. 72 1.) Pozsonyban, (é. n.) U. o. —.12 p. 

ü. «. (8-r. 83 L) Pest, 1849. Bacsánszky Alajos. —.12 p. 

6. kiad. (S-r. 84 I.) Eaé^ 1864. Ny. Bagó Márton. ""•^^J* 

7. kiad. (8-r. 87 1.) Pest, 186& Btacsánszky Alajos. —.12 p. 

Bl 

8. kiad. (8-r. 88 1.) Pest, 1866. U. o. —.12 p. 

BC 
(Bed«tf, Paiü.) Geschichte des altén und neuen Testamentes, fúr die zartere Jugend 
bearbeitet. (8-r. 4 és 74 1.) Pressburg, 1846. A. Bucsánszky. ""-^ J 

U. a. (8-r. IV és 96 1.) Pest, 1868. A. Bucsánszky. Papirköt. —.20 p. 

OL. 

— Das Lében der Heiligen für die christkatholische Jugend zur Belehrung und Nach- 
ahmung. Mit vielen Holzschnitten. (n. 8-r. 112 1.) Pest, 1848. A. Bucsánszky. Pa- 
pirköt. M. 

— Szentek élete, mellyet a zsenge ifjúság számára irt. (8-r. 112 1.) Pozsonyban, 1847. 
Bucsánszky Alajos. ~-^^J- 

(— ) Geschichte Ungarns, mit Abbildungen der Anführer und Könige. (8-r. 140 1.) Pesth, 
A. Bucsánszky. Papirköt. — .24 p. 

(Bedens. Joaoh.) Opinio deputationis regnicolaris systematicae in cameralibus et 
commercialibus ordinatae circa promotionem agriculturae, roanufacturarum com- 
merciique Transsilvanici depromta. (2-r. 198 1.) [Claudiopoli], 1795. 
Tartalma : 

De crudis naturae productis. — Consignatio specif. plantamm in Transilvania sponte crescentinm, latina, 
germanica^ hang. et valachica. — De fabricatione manufacturis. — De commercio ejusque directione. 
— De facilitatione commercii per commodiores vias navigationemque instituendam. 

( — ) Anleitung zur wohlfeilen und feuerfesten Baukunst von blossen Erdwánden und 
Strohdachern, ftirs Landvolk. Mit 22 Kupfertafeln. (8-r. XX és 296 1.) Hermannstadt, 
1804. Joh. Barth. 2.— 

— Schaarbergi báró. Fontos tanítás a legolcsóbb építés-mesterségről s tűz 
ellen szolgáló építés mesterségéről. Mely szerént csupa földből falak és szalmasen- 
deles fedelek építtetnek, a köznép kedvéért. 22 tábláv. (8-r. XX és 292 1.) Szeben, 
1807. Ny. Barth János. M. 

— JöMel Erdély nagyfejedelemség alkotmánya, a történetek, országos törvények és 
. a fennálló országjog szempontjából felfogva és előadva. Ford. Ákosi Makoldy 

Sámuel. (8-r. VII és 193 1.) Kolozsvártt, 1846. Tilsch János. 1.- 

M. 
( — ) Abbildung von zwei altén Mosaiken. L. : A b b i 1 d u n g. 

— Das lucrum camerae in Ungarn u. Siebenbürgen. Historische Unterhaltungen über 
die Natúr, den Ursprung und den Umgestaltungen der ehemals daselbst unter dic- 
sem Namen gebrauchlichen Abgaben. (8-r. 147 1.) Kronstadt, 1838. Joh. Gött. 

A „Transsilvania" III. köt 1. fiiz.-nek ktllön lenyomata, 

Dohrowskg 1888. 80 kr, 
(— ) Die Wappen und Siegel der Ftirsten von Siebenbürgen und der einzelnen stán- 
dischen Nationen dieses Landes. Mit 6 lith. Tafeln. (8-r. 38 1.) Hermannstadt, 1838. 
Gedr. bei Georg v. Closius. A. 

— Gutachten der zur genauen Erörterung des Antrages zur Errichtung einer juridi- 
schen Facultat im Schoosse der 1. s^cbsischen Nation niedergesetzten Commission. 
(2-r. 10 1.) [Hermannstadt, 1839.] 

— Die Verfassung des Grossfürstenthums Siebenbürgen, aus dem Gesichtspunkte der 
Geschichte der Landesgesetze und des bestehenden öffentlichen Rechtes. (8-r. VI, 
2 és 106 1.) Wien, 1844. C. Gerold. A. M. 

Tartalma : Die leitenden Grunds&tze dor stándischen Verfassung des Reprásentativ-Systems. — Der Ursprung, die 
Ausbíldung und der jetzige Stand der siebenbOrgischen Verfassung. — Die Entstehung, Or|Rniaation 

' " siciit der Landtag 

Standé zum La 

/Google und Zusammensetzung des siebenbürgischen Landtaes, nebst einer Uebersicht der Landtags-Mitgiieder 
V. J. 1841 — *2. nach ihren Catliegorien. — Das rechtíiche Verhfiltniss der Standé zum LandesfOrsten. Digitized by ^ Bedeus. 207 Bmib. 

— D«r EÍbIIiim der SiAnde aaf den Staatahaushatt. — Die Verán twortlichkeit der hohen Staatsbeam- 
tea. — Die Oeffentlichkeit der stándischen Verhandlungen. 

BmI««s, Jos«£ Historiscti-genealogisch-geographischer Atlas zur Uebersicht desunga- 
rischen Reiches; seiner Nebenlánder und angrenzenden Prcvinzen. In 3 Abthlgen. 
(2-r.) Hcrmannstadt, 1851. Th. Steinhaussen. 8.— 

A. E. M. 
L Abih. Die Vorzeit, oder Qesclijchte der Ungam und ibres heatígen Vaterlandes bit za ihrer Ankunft 

daselbst 3 Tafeln ú. 1 Karte. 
2. Abih. Geschíchte Ungarns, SiebenbOrgens und der Nebeniftnder, von Ansiedelung der Ungam in ihrem 
heatígen Vaterlan<1e bb zur jetziffen Zeit In li chronologisch-evnchronistischen TabelleB, 15 Ge- 
schlechtstafeln der Herzoge und Könige der Ungarn und i Geschlechtstafeln der vorzflgl. FQrtten ron 
SiebenbOrgen. 
8. Abth. Schauplatz der Geschichte der Ungarn, oder der Zustand Ungarns, Siebenbür|ena und der 
Nebenl&nder, von der Herrschaft der Römer bis zur jetzigen Zeit. In 8 Karten und einigen Zugaben. 
8 füzetben Jelent meg (1845" 51) 1 frtjával, 
B«dl»gal— bey den nachstehenden Ver&usserungsarten der Staatsgüter und Reali- 
táten. — Conditiones relate ad sequentes bonoram, & realitatum in regno Hunsa- 
[ riae sub administratione camerali existentium distractionis módos. (2-r. 9 lev.) [H. 
és é. n.] M. 

B«dB4rl, Ml oha#l. Stratagemata Mártis ungarici. A nobili Cassoviensium rhetorica 
I honori . . . AA. LL. & phil. doctorum, dam ... in universitate Cassoviensi su- 
prema recens acciperent lauream. (12-r. 7 lev., 62 1. és 1 1.) Tyrnaviae, 1716. Typ. 
nniversitatis per Frid. Gall. M. 

BMbiáiik, Joaa. Dissertatio inaagaralis medíca de anevrysmate, quam . . . nro doc- 
toris med. laurea rite conseqnenda . . . publicae disqnisitioni submittit. (d-r. 42 1. 
és 1 levj Pestini, 1823. Typis nob. Joan. Thomae Trattner de Petróza. M. 

B««eh«r Stow« Heari«tte. Tamás bátya kunybóia, vagy néger élet a rabszolgatartó 
amerikai államokban. Angolból Irinyi József, i köt. (12-r. XXIV és 218 1. ; 2 lev. és 
210 1.; 2 lev. és 211 1.; 2 lev. és 219 1.) Pesten, 1863. Ny. Müller Emil. 2.20 p. 

M. 
j — Kulcs Tamás bátya kunyhójához. Közlése a valóságos történeteknek és oklevelek- 
nek, mellyekre a mü építve volt, a munka valódiságát kitüntető bizonyítványok- 
kal. Angolból Irinyi József. (8-r. 241 1.) Pest, 1853. Ny. Müller Emil. M. 
l Dohrowsky 1888. Az előbbivel együtt S fi-t. 

] — Tamás bátya vagy egy szerecsen rabszolga története. B. St. után írta Tatár 
I Péter. 22 képpel. (8-r. 48 1.) Pest, 1867. Bucsánszky A. 

Bttély FlcUl. Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő s tanítóról, különös tekintet- 
tel: a tan történeti viszontagsága és literaturájára. (8-r. X, 4 és 162 1.) Pozsony- 
ban, 1848. Ny. Schmid F. és Busch J. J. 1.— 

' A. E. M. 
Be«r, Eraest. Ars orandi cum Szegedidos libris quatuor. Quam ab rhetorico & poési 
Szegediensi privatá industriá coUectam, venerationi Illustr. Dni Comitis Dni Andreáé 
Koháry de Csabrag . . . obtulit. (k. 8-r. 93 1.) Budae, 1736. Typ. Joan. Ggii Nottenstein. 

£. 

— Oy*íf»y JöMef. Gondviselés az egészséges és gyenge szemekre, és arra való ok- 
tatás, miképpen lehet az embernek önnön magán segíteni, a szemnek olyan hirte- 
len való betegségeiben, melyek tulajdon orvosi esmeretet nem kivannak. Magyarra 
ford. V á r a d i Sámuel. 2 réztáblákkal. (8.r. XXXII és 216 1.) Bétsben, 1806. (Ny. n.) 

— Joh. Nep. Dissertatio inauguralis medica de angina suppuratoria. (8-r. 4 és 64 
1.) Pesthini, 1786. Jos. Gothofr. Lettner. M. 

— Leop. Dissertatio medico-practica de febribus nervosis secundaris. (8-r. 36 1.) 
Viennae, 1826. Typ. Ant de Haykul. M. 

— Les bains sulfureux de Trenchin proprement dits de Teplitz prés de Trenchin en 
Hongrie. Avec une carte route. (8-r.) Gúnz, 1836. A. Reichard. 

— Die.Trentschiner Bader, oder die Schwefelquellen zu Teplitz nachst Trentschin 
im Königreich Ungarn. (8-r. VII és 138 1.) Pressburg, 1839. K. F. Wigand. 1.— 

E. M. 

— Péter. Geschichte Israels. Enthált allé Ereignisse des jüdischen Volkes seit Er- 
schafifung der Menschen bis zur Rückkehr der Israeliten aus der babilonischen Ge- 
fangcnschaft. 1. Thl. 7. Aufl. (8-r. 65 1) Pressburg, 1860. H. Sieber. M. 

Beem. J. C. Neu eröíTnete Trauerbühne der vornehmsten unglücklichen Begeben- Digitized by Google Beethoven. 208 Begry. heiten, welche sich in dem vergangenen Saeculo von 1677. bis 1710. in der ganzen. 

Welt zugetragen. 2 Thle. (8-r.) Nürnberg, (é. n.) Joh. G. Buggel. 
Beethowen, Lndvis ▼. Christus am Oelberge. Oratórium. Aufgeführt durch dea 

Pest-Ofner Gesang- Vérein zu Pest. (8-r. 8 1.) Pest, 1859. Buchdr. v. E. Müller. M. 
Befehl, Fűrstlicher — , die siebenbürgische Schaf-Hirten betreffend. (2-r. 2 lev.) [H., 

é. és ny. n.] M. 

Begebealieiten, Merkwürdige — , des Grafen von Bonneval, gewesenen kayserl. Ge- 

nerals der Infanterie. Anitzo aber commandirenden Hassa bey der türkischen Armee. 

Aus dem Frantzösischen ins Teatsche übersetzt. (8-r. 236 1. és 1 arck.) Frankfurt u. 

Leipzig, 1738. (Ny. n.) 
Begr&bnissUeder bei der Beerdigung der Frau Theresia Mersits v. Langenthal, . . . 

Ehefrau des . . . Herrn Carl v. Taiber. (í-r. 2 lev.) • Grosswardein, (1836.) Joh. 

Tichy's Druck. E. 

— bei katholisch-christlichen Leichenbegrábnissen. Zum Gebrauch für deutsche Pfarr- 
gemeinden. Mit . . . einzelnen Gesangweisen. (n. 8-r. 20 1.) Pesth, 1854. Buchdr. v. 
Gustav Emich. £. M. 

Besriff, Kurzer — , der chrislichen Lehre ! nach Anleitung des Katechismi Lutherig 
in Frag und Antwort gestellet und auf die Heil. Schrift gegrtindet. (k. 8-r. 191 1.) 
Pressburg u. Pest, 1814 Landerer'sche Érben. M. 

U. a. (k. 8-r. 191 J.) Leutschau, 1830. Gedr. bei Joh. Werthmüller. M. 

— Praktischer — , der deutschen Sprachlehre in Fragen und Antworten, als ein 
Hülfsbuch zur vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre für die kroatische Schul- 
jugend. Aus dem vorgeschriebenen Methodenbuche zusammengetragen von einem 
Schulfreunde. (8-r. 85 és 1 1.) Agram, (é. n.) Fr. Suppan. E. M. 

Besr1Ls8im8«-Reden an Se. kais. Hoheit dem Erzherzog Ludwig bey Gelegenheit,, 
als Höchstderselbe die Banatischen Gránzen durchreisete, und die Slavo-serbisch- 
nicht-unirte Kirche besuchte. Gehalten von den Jünglingen der lateinisch-deutschen 
Schule zu Pancsova unter der Leitung des Herrn Moyses Muimovics am 15 3. Juny 
1808. (4-r. 16 1.) Ofen, mit kön. ung. Univ.-Schr. E. 

Latin, német és szerb szöveggel, 

Begry, Frans Xav. Sammlung von Denksprüchen, Erzáhlungen und Liedern u. 
s. w. Zur Beförderung der Sittlichkeit und Kinderliebe gegen Aeltern und Lehrer. 
(8-r. 123 és 35 1.) Pesth, 1830. Druck v. L. Landerer. E. M. 

— Vollstándiges Verzeichniss, von den gleich oder ahnlich lautenden, oder verschie- 
den bedeutenden deutschen, im bürgerlichen Lében am hauíigsten vorkommenden. 
fremden Wörtern, mit beygefügter kurzer grammatikalischer Erklárung, sammt der 
kroatisch-slavonischen Uebersetzung. Ein Versuch, zur leichten und gründlichen 
Erlernung der deutschen Rechtschreibung. Bearbeitet für die Jugend nach Heinsius, 
Adelung u. Klima. Liebe Jugend ! Hőre die Stimme, die sanft zur Vervollkommnung 
dich ruft ; Nntze dabei als Führer die Schrift, die ich liebend dir biete ! — Izvérstni 
popis. Pokusenje za laglje i temeljitie pravopis némaéki nauéiti. Ljubezna nlade^i ! 
Slusaj glas, koi te tiho k saversenju zove ; Upotrébi pri njem kano rukovoditeljicu 
pisma, koja ti Ijubezno predajem ! (8-r. XIX, 144r 1. és 1 lev.) U Oseku, 1846. Pis- 
meni udove Juliáné Divaldove. E. M. 

Belső címe : 

Izvérstni popis jednako i spodobno glasecih, ali razlicno znamenujncih, némackih, u 

gradjanskom zivotu éestu napérvo dolazecih, sa priklopljenim kratkim gramatiékim 

izjasujenjem, i horvatsko-slavonskim prevodom. Pokusenje, za laglje i temeljitie 

pravopis némaéki nauéiti. Obdélana za mlade^, polag Adelunga, Heinsiusa i Klime. 

— Deutsche u. croatisch-slavonische Wörter und Gespráche, mit einem kurzen An- 
hange einiger deutschen, gleich und áhnlich lautenden Wörter. Ein Versuch, croa- 
tisch-slavonischen AnfUngern das deutsche Sprechen zu erleichtern. (8-r. XVI és 127 
1.) Esseck, I8é6. Witwe Juli Diwald. M. 

— Dictando-Sátze, zu dem Verzeichnisse der gleichlautenden theils deutschen, theils 
fremden Wörter. welche in der Schrift von einander unterschieden werden, wie 
auch über die Unterscheidungszeichen in 1400 Uebungsstücken. Zum Dictiren u, 
Vorschreiben geeignet. (8-r. VI és 122 l.) Esseck, 1846. Witwe Juli Divald. M. 

— Die wichtigsten örundsatze und Vortheile des Kop.frechnens zur Hilfsschrift für 
Unterricht und das bürgerliche Lében. (8-r. 32 1.) Pest, 1853. Druck v. E. NüUer. 

M. Digitized by Google Behamb. 209 Beitráge. Joh. Férd. I. Neu rewidirt u. mit 117 auserlesenen decidirten Casibus, auch 
resolvirten Rechtsfragen vermehrt u. verbessertes Ross-tauscherrecht nebst einen 
Anhang unterschiedener kurzen Fragen aus Joh. Wilh. Röwenstrunck Meditationi- 
bus Aedililiis gezogen. II. Das neu angeführte, und annectirte Ross-ausleiherecht 
derer Pferde u. s. w., welches aus ö9 decidirten Casibus u. resolvirten Rechtsfra- 
gen applízirtermassen ganz klar kann erlemt werden, auch hin u. wieder mit un- 
terschiedenen Anmerkungen u. III. dem benöthigten Fuhrmannsrecht, velches ver- 
mehret hat Salander. (4-r. 96, 32 és 31 l.) Augspurg, 17é6. Joh. Jac. Lotter's Érben. 

Bf. 

Behaadluags-ATt der zur 1789ger Truppén- Verpílegung tbeils schon gelieferten, 
theils noch zu liefemden Naturalien. — Oktatás az ezen follyó 1789-dik esztendő- 
ben a katonaság számára rész szerént már bé-adatott, rész szerint pedig ezentúl 
bé-adandó eleség iránt. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] M. 

B«helm, Bfiokael. Zehn Gedichte M. B.'s zur Geschichte Oesterreichs und Ungerns, 
mit Erláuteningen von Th. G. Karaján. (4-r. 66 1.) Wien, 1848. TNy. n.) M. 

BeUen, Stefan. Die Jagdkunst- oder Waidmannssprache. (16-r. 1681.) Kaschau, 1829. 
Druck von Carl Werfer. E. M. 

Beknutner, W. Tr. Ad. Sultan Achmed's I. Bestallungs- und Vertrags-Urkunde für 
Gábriel Báthori von Somlyó, Fürsten von Siebenbürgen, v. J. 1608 der christl. 
Zeitrechnung. (n. 8-r.) Wien, 1868. Aus d. k. k. Hof- und Staatsdruck. (C. Gerold's 
Sohn). —.35 

Archw filr Kundé ösferr. Geschichtsquellen. XVI IL B<J. 2. Heft. A. E. M. 

Bei Gelegenheit, da Demoiselle Therese Fischer Erste Sángerinn der k. k. Hoftheater 
zu Wienn die neuerbaute k. stádtische Bühne zu Pest in Metastasio's und Mozart *s 
Oper : Die Grossmuth des Titus als Vitellio betrat. (4-r. 4 lev.) Ofen, 1812. Gedr. mii 
k. ung. Univ.-Schriften. M. 

A öltemény. 

— L. : B e y alatt is. 

Beioht- und Communion-Andacht für Kinder. Herausg. von dem Vereine zur Verbrei- 
tung guter und wohlfeiler Bücher. Mit einem Holzschnitt. (32-r. 32 1.) Pesth, 1851. 
Gedr. b. L. Lukács. (Szt. István társ.) M. 

4 Auíl. (32-r. 32 1.) Pesth, 1854. ü. o. M. 

5. Aufl. (32-r. 32 1.) Eriau, 1860. Erzbischöfl. Druckerei. (Bpest, Szt István-társ.) —.4 

Betlac^, Eine — , zum Pasquill von dem Verláumdeten. L. : Wucherer. 

Beiméi Jóseef. Rudnay Sándor primásnak és cardinálisnak. (2-r.) Esztergomban, 1829. 
Ny. Beiméi Jósef. M. 

Költemény. 

— magyar-német levelező könyve. — Deutsch-ungarischer Briefsteller, enthaltend 
Briefe und andere Aufsátze für allé im Lében vorkommende Falle. (8-r. 428 1.] Pest, 
1831. Jos. Beiméi. —.48 p. 

t Aufl. (8-r.) Pest, 1834. U. o. ^ —.48 p. 

Beiapieleammlimg von Scheintodten, nebst einigen Beitragen zur Rechtfertigung 

des Volksglaubens, als könnten die Todten spucken. (8-r. 30 1.) Hermannstadt, 1802. 
Beitel, Joan. Jos. Die erstummete Wohlredenhcit, oder unversehrt-unauflóssliche 

Verschwigenheit eines heiligen Blut-Zeugens Joannis Nepomuceni. Einer Hoch- 

adelich- u. zahlreichesten Zuhörer-Versamlung in kurtzer Lob-Red vorgestellel in 

der königl.-freyen Haubt-Berg-Stadt Crembnitz, den 17 Maij Monath 1722. (k. 4-r. 

9 lev.) Gedr. zu Pressburg, bey Joh. Paul Royer. M. E. 

•' Der unermüdet Arbeitsame mit reichester Ausbeuth bauende Bergmann Heil. Fran- 

ciscus Xaverius ... in kurzer Rede vorgestellet. (4-r. 14 1.) Pressburg, 1723. Gedr. 

bey Joh. P. Royer. M. 

Btitrag, Erster — , zur Deportationsgeschichte der k. bayrischen Civilbeamten nach 

üngarn und Böhmen. (8-r.) 1811. (H. és ny. n.) 
Beitrüge, Beleuchtungen und rechtliche Urkunaen zu T r e n c k's Lebensgeschichte. 

Wahrheitsburg, bei den Gebrüderi) Ehrlich u. Redlich. (8-r. VIII, 392 és 3 1.) 1793. 
Dobrowifhy 1888, 2 frt. M. 

— zur Geschichte der T ü r k e n k r i e g e. Nebst einem merkwürdieen Kriegsmani- 
fest des Sultans Mahomed gegen den römischen Kaiser Leopold. (ö-r. VIII és 176 1.) 
1789. (H. és ny. n.) A. M. 

Horovitz 1878. 1 frt 20 k-r, 

Magyarország bibliographiaja. 1712—1860. r^^^ T 

Digitized by LjOOQIC Beitráge. 210 Beké. 

Beitr&ge, Theatralische ~, aus den Thálern der Garpathen. L. : Bertleff, Mich. 
-— zu einer nnbefangenen Kritik der jüngsten ungarischen Konfusion. Von einem 
Ungarn. (8-r. 10^ 1.) Wien, 1849. C. Gerold's Sohn. —.40 p. 

▲. Bl 

— zur Geschichte des Protestantismus in üngam. 2 Hefte. (k. 8-r.) Leipzig, 1860. Ottó 
Wigand. — .19»/, gr. 

1. Heft. Kurzer und wahrhaftiger Bericbt Ton der letzten Yerfolgiine der evang. Prediger in Ungarn, vro- 
rin vorgestellt wird ihre Unschuld und die schreckliche Bosheit cíer parteiischen Richter, aus Haaz 
des Gottesdienstes an ihnen erwiesen. Aus dem Holl&ndischen ins Deutsche ttbersetzt von A. C. R. 
O. (74 1.) -.7«/. gr. 

M. 

2. Heft. Berzeviczy, Gregor v. Nachrichten Ober den Zustand der Evangelischen in Ungarn. S. 
Aufl. (188 1.) —.12 gr. 

▲. M. 

— L. : BeytrUge alatt is. 

Beiwinkler, Kari. Anleitung zur Waldwerihberechnung für Forst taxa torén, Forst- 
und Landwirthe, Richter und überhaupt für Allé, die ohne schwierige Berechnungs- 
weise schnell ein richtiges Resultat erreichen wollen. Mit 37 Tafeln. (8-r. VI, 56 és 
XXXVII 1.) Pest, 1865. Georg Kilián. 1.- 

£. 

— Erdőgazda. Elméleti s gyakorlati segédkönyv mezőgazdák, kezdő erdőszök, álta- 
lán minden ügybarát számára. (8-r. X és 102 1. és 2 tábla.) Pest, 1853. Kilián 
György. 1.20 p. 

E. BC. 

— Útmutatás az erdőérték kiszámítására gyakorlati példákkal. Erdőbecsülők és ren- 
dezők, erdő és mezei gazdák, általán mindazok számára, kik bajos számítási modor 
nélkül gyorsan helyes eredményhez jutni akarnak. (8-r. VIII és 54 I. s XXXVII 
tábla.) Pest, 1855. Kilián György. 1.— 

M. 
Bekaimtiiiaoliiiiig der von Sr. MajestUt allergnildigst beschlossenen Veráusserung 
sílmmtlicher Staatsgüter im Königreich Hungarn. — Publicatio clementer resolutae 
universorum in regno Hungáriáé sub administratione status existentium bonorum 
partim venditionis, partim exarendationis. (2-r. 3 lev.) Ofen, 1789. (Ny. n.) Bl 

— der durch Se. Majestat unsern allergnftdigsten Landesfürsten dem bestehenden 
illyrischen Nazional-Congresse neuerlich eröfneten váterlichen Gesinnungen als ein 
von den versammelten Standén der ganzen übrigen Nazion gewidmetes Denkmal. 
(4-r. 4 lev.) Temeswar, 1790. [Ny. n.] M. 

Békásy Ferenos. Secura quies. Az az bátor nyugodalom, mellyet amaz nagyérdemű 
és tökélletességü Méltósághos Fölső Surányi Baro Sigray János, szentelt vitéz, ez 
tündér világnak sok nyughatatlan hízelkedése közül, az boldogh nyugodalomra 
való sietésének alkalmatosságával az Thali boldogh csudálatos Szűznek templomá- 
ban 1736-dik észt. esett Szent Iván havának 26-ik napján élő nyelvel megh ma- 
gyarázót, (k. 4-r. 31 1.) Posonyban, ny. Royer Pál János özv. M. 

Beké Kristóf. A betegeknek és haldoklóknak lelki vigasztalására é& épülésére szol-{ 
gáló kézi könyv, mellynek hasznát vehetik azok is, kik a betegekkel bánnak. Ford. 
s néhány toldalékkal megbövítette B. K. (8-r. XVI és 320 1.) Buda, 1826. Kir. iini- 
versitás. E. M. 

— Kézikönyv a magyar falusi oskolamesterek számára. (8-r. XII és 248 1.) Buda, 1828. 
Kir. m. universitás bet. M. 

— A templomokat szükségesekké teszi a religyiónak mivolta, és az emberi termé- 
szetnek minémüsége. Ns. Somogymegye kebelében helyezett kereki templomnál 
felszenteltetésekor megmutatta . . . Mindszent havának 19-én 1830. észt. (8-r. 2^ 
1.) Veszprémben, (1830.) Számmer Alajos bet. E. 

— Az egyházi személynek főbb kötelessége : Az Istennek dücsőségét, és a lelkek ud 
vözségét keresni. Tiszt. Viola János ur első miséjének alkalmával megmutatta . . 
Boldog Asszony havának 16-án 1831. (n. 8-r. 16 1.) Veszprémben. Számmer Ala« 
jornál. E 

— A nevelés ügyében, különösen a köznépre nézve. Előadatott április 11-kén 18831 
(4-r. 20 1.) Veszprém. 1833. Számmer Alajos bet. E. M 

( — ) A vegyes házasságok egyházi ünnepesitése körül fenforgó kérdések megfejtve a Digitized by Google Beké. 211 Békesség. 

rti kalászok szedegetöje által. lS4:i. (n. 8-r. 116 1. és 1 lev.) Pesten, Esztergami 
Beiméi József bet. —.40 p. 

Btik^ KvUtdf. A lélektadomány viszonya a neveléshez. L. : Philosophiai pálya- 
munkák. III. 

— Mart., de Békeháza. Topographia inclytorum comitatunm Nagy-Hontensis et 
Neogradiensis, (8-r. 63 1.) Budae, 1791. Typ. Cath. Landerer. E. M. 

Béke Ibos« JLriatét, Békeházi. Kalászok a religió, egyház és tudományok me- 
zejéről, (n. 8-r. 112 1.) Pesten, 1840. Beiméi József. —.30 p. 

Bmkm Sáatvel, A. Gsernátoni. A tudomány, világosság. Egyházi beszéd, tartotta a 
zilahi ev. ref. nemes gymnasium iskolai esztendeje kezdetének alkalmatosságával, 
az ottani ev. ref. templomban, Septebr. 7-kén 1828-ban. (8-r. 22 1.) Kolosváron, 
1828. Ny. a ref. kollégyom bet. E. 

— vasárnapi beszédei. Kiadta Nagy Ferencz. 1. füz. (8-r.) Kolozsvár, 1840. ^rzv. 
Barráné és Stein. 1.— 

2. kiad. (8-r. 181 1.) Kolozsvár, 1861. U. o. 1.— 

2. füzet. (8-r. 272 1.) Kolozsvár, 1840. U. o. 1.20 p. 

Békeháal Immocéat. Igaz-e, hogy mindenben hátra vagyunk ? (8-r. VI és 323 1.) Pes- 
ten, 1838. Esztergomi Beiméi József áruja. E. M. 

— Iaos«. A korszellem. B. I. által fejtegetve. 2. kiadása ezen czimű munkának : Igaz-e 
hogy mindenben hátra vagyunk ? (n. 8-r. X 1., 3 lev. és 384 1.) Pesten, 1838. Beiméi 
József árúja. E. 

Béicehnmg, Reumüthige -^, des Sünders, zu seinem Gott. Oder : Die sieben Buss- 
Psalmen, nebst nach jeden beygefügten andachtigen Anmuthungen, aus der h. 
SchriíTt, und heil. Váttern gezogen, sambt Litaney von allén Heiligen, worbey der 
Kern aller Gebetter und Andachten auf die vomehmste Fest des Jahrs, und in all- 
gemeinen Anliegen. Das ist : Pest, Hunger, Krieg und Wetters-Zeit ; Alles aus be- 
wáhrten Q^chern zusammen getragen. und das erste mahl auf diese Art in Drnck 
Mgeben von E. A. S. P. V. T. 1749. (4-r. 702 1.) Gedr. in Oedenburg, bey Joh. Jos. 
Siess. E. 

Bekehrans* Reumfitige — , des Sünders zu seinem Gott, oder die sieben Bnss-Psal- 
men, nebst nach jedem beygefügten andachtigen Anmutungen aus der heüi Schrift, 
und heiligen Vátem gezogen. (8-r. 371 és 1 1.) Tymau, 17W. Academ. Buchdr. d. 
Ges. Jesu. E. M. 

Bekella, D^metr. Dissertatio inaugurál is medica sistens ideám generalem hominis 
phy siologice et pathologice considerati. Quam ... pro dris med. laurea rite conse- 
quenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 50 1. és 1 lev.) Budae, 1826. Typis 
typographiae reg. universit. hung. M. 

Görög és latin szöveggel. 

Bekenntnlsse eines Soldaten. L. : Babarczy, Emerich. 

- eines Civilisten über Babarczy und seine Gegner. Von A. E .... eh. (8-r. 50 1.) 
Wien, 1850. Gedr. bei A. Pichler's Wwe. M. 

Bekenntniiss des katholischen Glaubens. (8-r. 4 1.) Ofen, 1730. Gedr. bey Joh. G. 
Nottenstein. 

Bekéay János urnák, Mikófalusi — , böcsös neve napjára különös tisztelettel. (8-r. 8 
U Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. M. 

Cseresnyés Sándor és Ungvár Németi Tóth Lászlótól magyar, — Bekény Jánostól latin versek. 

Beketf Benedek Alajos. Méltgs. és Fö Tiszt. Kováts Tamás ö nagyságának, midőn 
a Pannonhegyröl nevezett sz. Mártoni főapátság székébe iktatnék, a révkomáromi 
kir. gymnasiumtól ajánlva. (4-r. 4 1.) Győrött, 1830. Streibig Leop. bet. 
Ücn'pfores ord, S. Beneclictí, 

Békés megye örömünnepe Méltgs gr. Károlyi György úrnak Széki gr. Teleki József 
által Gyulán 1842. évi Május 16 -17-én főispáni székébe történt ünnepélyes beik- 
tatásakor, (n. 8-r. 74 és 10 1.) Budán, 1842. A m. kir. egyetem bet. E. M. 

Beszédek Nóvák Antal alispán. $t. Károlyi György, ifj. zr. Wenkheim József 2. alispán, több megye 
kaldöttsége, gr. Teleki József, a főispánné s b. vVenkheim Béla táblabirótól. 

BékeMéc, A — . Ode. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály böt. E. 

— angyala köszöntésire sümeghi bandériumnak felelettye. L. : Pálóczí Horváth 

Ádám. Digitized by Google 212 Bel. Békéssel;, Lelki — , az az : a Lélek tsendességére szükséges igazságoknak világos meg- 
mutatások. (8-r. 131 1.) Pesten, 1789. Ny. Trattner bet. . M. 

Békesség-kötés az austriai császár, magyar és cseh országi király és a franczia csá- 
szár, olaszországi király a renusi szövetség oltalmazója között, ipelly Bécsben Oct 
14-én készült meg és mind a két részről Oktob. 17-én helybe hagyatott s OcL 
20-ikán felváltatott 1809. Magyarul és francziául. (4-r. 16 1.) Pesten, 1809. (Ny. n.) 

M. 

Békeség-óhajtás. L. : Virág Benedek. 

Békesy Pál. A nyelvbéke Magyarországban. (8-r. 43 1.) Lőcse, 1843. Werthmüller 
János bet. —.20 p. 

M 

Bektán Bertalan. Inconcussa veritas Kristus Jézus jelenlétéről az oltári szentbég- 
ben, (4-r.) Pest, 1768. 

Bel, Car; Amdr. Oratio solemnis de auspicatissimo connubio principis ac Dominae 
.Mariae Theresiae principis angustae ac principis Dni FrancisQi IIL ducis Lotha- 
ringiae. XIL Februarii 1736 felicissime inito in academia Altorfina; Norinbergensium 
demississimi animi pietate dicata. (2-r. 19 1.) Altoríii, literis Mayeyianis. M. 

— História paedobaptismi qvatvor príorvm secvlarvm. Qvam . . . Praeside Joanne 
Georgio Walchio . . . die XXII. Sept. ann. MDGCXXXIX. placidae dissentientivm 
disqvisitioni svbiiciet. (4-r. 2 lev., 40 1. és 1 lev.) Jenae, literis Ritterianis. 

— de Maria Ludovici primi principe fília, Hungáriáé non rege, sed regina, commen- 
.tatio historico-critica. (4-r. 4 és 44 1.) Lipsiae, 1742. E. A- M. 

Horovitz 1876. 1 frt 20 kr. — List rf^ Francke J875, 2 w. 
Ed. altéra qua viris clariss. Koehlero, Lenzio, Peterfyo responsum est. (4-r. 5ö 1.) Lip^ 
siae, 1745. Typis Eisfeldianis. . £. ▲. M. 

Dohrowskg 1888, 1 frt 40 kt, 

— Temperatum sapientia amorem svi XH. philosophiae et artium candidatis qvi ma- 
gistri renvnciantvr rectore academiae magniíico D. Cbrist. Gottl. Lvdwig . . . com- 
mendat procancellarivs et philosophorvm ordinis h. t. decanus >. . . d. IIL MarL 
a. c. n. CDCCLXni. (4-r. XVIII 1.) Lipsiae, ex officina Langenhemia. M. 

— De diis thracum disserit, atque orationem inauguralem qua professionem philo- 
sophiae extra ordinariám auspicabitur, ad 18. Sept. 1743. indicit. (4-r. 12 lev.) Lip- 
siae, ex offic. Schniebesiana. E. M. 

— Vorláuffige Antwort auf die von Hr. Joh. Dávid Köhler, . . zu Göttingen wieder 
die Commentationem historico-criticam de Maria Hunzariae regina, Ludovici I. 
principi filia gemachten Einwürffe. (8-r. 1 lev. és 36 1.) Leipzig, 1743. (Ny. n.) 

E. M. 

— De arehiofficiis regni Hungáriáé. Hungari baronatvs vocant commentatio. (4-r. 5^ 
1.) Lipsiae, 1749. Ex offic Langenhemia. A. E. M. 

List (i- Francke 1875, 1 m. 80 f. 

— De vera origine et epocha hunnorum, avarum, et hungarorum in Pannónia com- 
mantatio historico-critica. (4-r. 24 1.) Lipsiae, 1757. Ex offic. Loeperia. M. 

List (S: Francke 1875, 1 m. 20 f. 

— Poetam heroicum XVIL philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur rector^ 
Joh. Christ. Gottschedio, procancellario Joh. Frid. Maio, decano Joh. Augusto Err 
nestio carmine solemni commendat die 24. Februarii a. r. s. 1767. (k. 4-r. 24 1.1 
Lipsiae. ex offic. Langenhemia. M. 

— - De poéta oratori finitimo oratio qua professionem poeseos ordinarium in aca- 
demia Lipsiensi a. d. Febr. 1767. adibat. (4-r. XXVIII 1.) Lipsiae, ex officina Loe- 
peria. M. 

— Amorem patriae XI. philosophiae canditatis qui magistri renuntiantur rectore 
atque decano Aug. Frid. Mullero, procancellario Carolo Christ. Woog carmine so- 
lenni commendat d. 16. Febr. a. 1758. (k. 4-r. XX 1.) Lipsiae, ex officina Langcnn 
hemia. M. 

— - Otia. in litteris belli solamina XII. philosophiae et artium candidatis qui magiitrí 
renuntiantur rectore Joanne Frid. Maio, procancellario atque decano Joanne AugusK^ 
ErnesliQ carmine solenni commendat kalend. Mart. a. 1769. (k. 4-r. XX 1.) Lipsiaej 
ex offic. Langenhemia. Bf. 

— Homerum scribendae lliados consilio incomparabilem XXIIl. philosophiae et artium 
candidatis qui magistri renuntiantur rectore Car. Frid. Hundertraark, procancellario Digitized by Google Bel. 213 Bel. 

Jü. Ilenr. Winklero, decano Jo. Frid. Maio carmine celebrál d. 21. Febr. a. 1760. (k. 
4-r. XXXII 1.) Lipsiae, ex offic. Langenhemia. - M. 

Bel.Car. Andr^Vim atque potestatem poesos X. philosophiae candidatis qai magistri re-^ 
nímciantnr rectore D. Joanne Friderico Bahrdtio. procancellario D. Áugusto Friderico 
Mallero carmine deciarat d. 19. Febr. a. 1761. (4-r. XVI 1.) Lipsiae, ex offic. Lan* 
geahemia. M. 

- De causis repentinae pacis Crepiacensis disputatío. (é-r. 18 1.) Lipsiae, 1761. 

- Vim atque potestatem poeseos XV. philosophiae candidatis qui magistri renun- 
ciantur rectore D. Joanne Ángusto Ernestio, procancellario Joanne Gottlob Boehmio, 
prodecano Godofredo Heinsio iterom deciarat d. 25. Febr. 1762. (k. 4-r. 20 1.) Lipsiae, 
ex officina Langenhemia. M. 

- De Ottone II. Granseio, Besileensi episcopo, caedis Alberti I. regis participe prae- 
fatus summoram in philosophia et artibus honorum petitionem indicit. (4-r. XII 1.) 
Lipsiae, (1762).) ex offic. Langenhemia. M. 

- Temperatum sapientia amorem sui XII. philosophiae candidatis qvi magistri re^ 
nanciantur rectore . . . D. Christ Grottl. Ludwig commendat . . . (4-r. XVIII 1.) Lip- 
siae, 1763. Ex offic. Langenhemia. M. 

- Soleronia magistrorum philosophiae et artium creandornm in diem proximum Jovis 
h. e. d. III. Mártii indicit atque ad ea concelebranda invitat. Inest : De avitis hun- 
garorum sedibus, e bibliotheca Vaticana, monumentum. (4-r. XII 1.) Lipsiae, (1763.) 
Ex officina Langenhemia. M. 

Dohroirsky 1888, 75 kr. 

- Incrementa artium ex honoribus XIV. philosophiae candidatis qui magistri renun- 
ciantur rectore D. Carolo Ferdinando Homroelio, procancellario Godofredo Heinsio, 
decano Carolo Gűnthero Ludovici solenni carmine decantat d. 8. Mart. a. 1764. (k. 
4-r. XX 1.) Lipsiae, ex offic. Langenhemia. M. 

- Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaognrandorumque 
in diem proximum Jovis . . . indicit atque ad ea concelebranda invitat. De Almo 
dacé, deque ducibus Hungáriáé in universum dissertatiuncula. (4-r. XIIT 1.) Lipsiae, 
1765. Ex offic. Langenhemia. ▲. Bt. 

Dohrowskf/ lf'S8. 75 kr, 

- Votorum inconstantiam X. philosophiae candidatis qui magistri renunciantur rec- 
tore D. Jo. Christoph. Pohlio, procancellario Carolo Gűnthero Ludovícii solenni 
carmine exponit d. 21. Febr. 1765. (k. 4-r. XVIII 1.) Lipsiae, ex officina Langen- 
hemia. M. 

- Diversos veterum et recentiorum inclarescendi módos XIL philosophiae et artium 
candidatis qui magistri renuntiantur rectore Carolo Gűnthero Ludovici, procan- 
cellario Jo. Christophoro Gottschedio solenni carmine deciarat d. 13. Febr. 1766. 
(k. 4-r. XXIII 1.) Lipsiae. ex officina Langenhemia. M. 

- De Barrisone Friderici Barbarossae imper. beneficio rege Sardiniae. (4-r. XII L) 
Lipsiae, (1766.) Ex offic. Langenhemia. M. 

- Soleronia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaugurandorumque in 
diem proximum Jovis h. e. d. 5. Mártii indicit atque ad ea concelebranda invitat 
Inest: De história poetica dissertatiuncula. (4-r. XVI 1.) Lipsiae, 1767. Litt. viduae 
Langenhemiae. M. 

~ Doctae ignorantiae landem XII. philosophiae candidatis qui magistri renuntiantur 
rectore D. Joanne Friderico Bahrdtio carmine solenni proponit d. 5. Mart. 1767. (k. 
4-r. XX 1.) Lipsiae, litteris viduae Langenhemiae. M. 

- De licentia poetica, (k. 4-r. XVI 1.) Lipsiae, 1767. Litteris Langenhemiis. Bf. 

- Ceremoriarum vindicias XIV. philosophiae el artium candidatis qui magistri re- 
nunciantur rectore D. Christiano Augusto Crusio, procancellario Johanne Henrico 
Winklero. decano Henrico Gottlieb Frankio solenni carmine proponit d. 18. Febr. 
a. 1768. (k. 4-r. X 1.) Lipsiae, ex offcina Langenhemia. M. 

- Templnm artis criticae XII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renun- 
ciantur rectore D. Christiano Gottlieb Ludwig, procancellario Henrico Gottlieb 
Frankio solenni carmine proponit d. 9. Febr. 1769. (k. 4-r. XX 1.) Lipsiae, ex offi- 
cma Langenhemia. M. 

~ Solemnia magistrorum philosophiae et artium creandorum inaugurandorumque in 
diem proximum Jovis h. e. d. lA. Febr. indicit atque ad ea concelebranda invitat Digitized by Google Bel. 2U Bel 

. . . Inest : De futurorum et praesentium história, (é-r. XX 1.) Lipsiae, (1769.) Ex of- 
fíc Langenhemia. M. 

B«l, Gar. Aadr. De barbarie fanaticismi fília. (<4-r. XII I.) Lipsiae; (1770.) Ex offíc. 
Loeperia. M. 

— Mortem Socratis XIV. philosophiae et artium candidatis qui magistri renuntiantur 
rectore Joanne Augosto Eraestio, procancellario Carolo Christiano Woogio, decano 
Carolo Günthero Ludovici solenni carmine proponit d. 1. Mártii 1770. (k. 4-r. XXIV 
1.) Lipsiae, ex officina Langenhemia. M. 

— De ratione veri períictiones inveniendi pauca praefatur. (4-r. 16 1.) Lipsiae, 1770. 
Ex offic. Loeperia. 

— Solennia magistrorum philosophiae & artium creandorum inaugurandorumque in 
diem proximum Jovis h. e. d. lé. februarii indicit atque ad ea concelebranda in- 
vitat. De optimis contra fanaticismiun in litteras grassantem remediis. (4-r. XIV 1.) 
Lipsiae, 1771.' Ex officina Loeperia. M. 

— Tiresiae et poetis futnris divinationem XIII. philosophiae et artínm candidatis qui 
magistri renunciantur rectore Johanne Christophoro Pohlio proponit d. 14r. Febr. 
1771. (k. é-r. XXIV 1.) Lipsiae, ex officina Loeperia. M. 

— Luxum germanorum XIII. philosophiae et artium candidatis qui magistri renun- 
tiantur rectore D. Johanne Theoph. Segero, procancellario Ggio Henrico Bortzio, 
decano Henrico Gottlieb Franckio solemni carmine proponit d. 6. Mártii 1772. (4-r. 
XXIV 1.) Lipsiae, ex officina Büschelia. M. 

— Laudem graecae fidei philosophiae et artium candidatis, qui magistri renuncian- 
tur solemni carmine proponit a. XXV. Febr. 1773. (é-r. XX 1.) Lipsiae, ex offic. 
Loeperia. M. 

— Laudes otii XVII philosophiae et artium candidatis qui magistri renvnciantvr . . . 
solenni carmine proponit. (4-r. XXVII 1.) Lipsiae, 1774. Ex offic. Loeperia. M. 

— Laudem silentii philosophiae candidatis qui magistri renunciantur rectore Sam. 
Frid. Nathan. Moro, decano Augusto Guil. Ernesti solenni carmine deciarat d. 2. 
Mártii 1776. (k. 4f-r. XXXVI 1.) Lipsiae, ex officina Loeperia. M. 

— Regem philosophicum philosophiae candidatis solenni carmine proponit ad d. 
XXII. Febr 1776. (4-r. XX 1.) Lipsiae, ex officina Loeperia. M. 

— Laudem mendacii philosophiae candidatis . . . solenni carmine adumbrat d. 13. Febr. 
1777. (k. 4-r. XXIV 1.) Lipsiae, ex. officina Loeperia. M. 

— De lectione scriptorum. veterum graecorum latinorumque ad sensum honesti mo- 
rumque probitatem referente. (4-r. 16 1.) Lipsiae, 1777. Ex offic. Sommeri. M. 

— De sabtilitate orationis philosophicae. (4-r. XVI 1.) [Lipsiae, 1778.] M. 

— Laudem senectutis carmine proponit. (4-r. 36 1.) Lipsiae, 1778. Ex offic. Sommeri. 

— Sapientiae bona philosophiae et artium canditatis qui magistri renunciantur rectore 
Joanne Christ. Pohlio . . . decano Augusto Gvilielmio Ernesti solenni carmine pro- 
posuit d. 13. Febr. a. c. n. 1779. (4^r. 28 1.) Lipsiae, ex offic. Büttneria. M. 

— Sapientiae fata philosophiae et artium candidatis qui magistri renunciantur rectore 
magn. D. Frid. Gotll. Zollero, procancellario Christ. Ben, Seydlitz solenni carmine 
proposuit . . . d. 10. Febr. 1780. (4-r. XXX 1.) Lipsiae, ex offic. Sommeria. M. 

— Sapientia apud graecos. 2 ptes. (4^r. XXII, XXIII 1.) Lipsiae, 1781—82. Ex officina 
Loeperia. M, 

— Catalogus librorum Caroli Andreáé Bei, 1784. . . . auctionis lege dividendorum. (8-r. 
670 l) Lipsiae, ex offic. Lqeperia. M. 

Horovitz 1877. 1 frt 50 kr, 

— Car. Aadv., Jpaa. Theoph., Maith. Oodofr. Machaona, per hygíaeam, quiete 
donatum, sub ipsa nuptiarum Perlicio-Mollerianarum solemnia, anno 1731. gratula- 
bundi adumbravere . . . (2-r. 2 lev.) Posonii, typ. Joan. Patili Royer: M. 

— Joan. Theoph. Dissertatio inauguralis medica de cholera humida. (4-r. II és 30 1.) 
Göttingae, 1747. Typ. Jo. Chr. L. SchuUzii. ' 

— Maith. Históriáé linguae hungaricae libros duos genesin et exodum ed^are párat, 
utque eruditi patriae viri . . . symbola sua conferre vei int, obnixe rögat. (4-r. 4 1.) 
Berolini, 1713. A. 

— Rhetorices veteris et novae praecepta, vsv necessaria. Qvi etiam de lec- 
tione pverili ivxta et ivvenili praefatvs est. Accessit poetica in vsvm discentivm. 
(k. 8-r. 76 és 24 L) Lipsiae, 1717. Svmtv avctoris. E. M. 

— Grammatica latina facilitati restituta hoc est : Praecepta etymologiae, syntaxeos Digitized by Google Bel 21Ö Bel. 

et orthographiae etc. ad modum celeb. Chr. Cellarii ita adornata, ut sine Donáti 
ambagibus rejectis superfluis, demtoque discendi taedio solida latinitatia fundamenta 
póni possint 4 ptes. (8-r. 32 ; 68 és 2 ; Ö2 és 2 ; 43 és 2 1.) Leutschoviae, 1717. Typ. 
Breverianis. M. 

B%L Matth. De vetera literatvra hvnno-scythica exercitatio. (é-r. 3 lev. és 80 1.) 
Lipsiae, 1718. Apud P. C. Monath. E. A. M. 

Liíft ét Ftaneke 2870. S tlr, — Dobrowsly 1888. 3 frU — Rohracher 188á. 8 frt 
50 kr, 

— Institntiones lingaae germanicae et slavicae in Hungária ortu, propagatione, et 
dialectis. (8-r. XXIII és 102 1.) Leutschoviae, 1718, Typ. Brewerianis. M. 

2. kiad. ezen c{m alatt: 

— Institvtiones lingvae germanicae, in gratiam hungaricae ivventutis editae, atqve 
nvnc denvo recusae, notisqve in qvibvs doctrina imprimis de articulo, genere, dec- 
línatione ac constructione, quae maximam alias tironibus germanicae linguae creat 
difficultatem, majori exponitur luci. Avctae a C. A. Körbero. (k. 8-r. 18 lev.. 194 1. 
és 1 lev.) Halae Magdeb., 1730. Apud J. K Fritschivm. E. M. 

Editio 3. (k. 8-r. 30, 194 és 2 1.) Posonii, 1755. Impensis Joan. Mich. Landerer. 

E. M. 

— Flos medicináé, scholae Salernitanae. (12-r.) Posonii, 1721. 

Horányi. Memória hungaromm, I. 

— Hvngariae antiqvae et novae prodromvs, cvm specimine, qvomodo in singvlis ope- 
ris partibus elaborandis, versari constitverit, avctor M. Belivs Pannonivs. (2-r. 11 
lev., 204 1. és 3 rézm. tábla.) Norinbergae, 1723. P. C. Monath. A. E. M. 

Hangaria antiqua: Liber I. Scythicus. Liber II. Hunniacus. Liber III. Abarícus. Liber IV. Hun- 

garicas. 
Huuraria nova: Liber I. Historicus. Liber II. Geographicus. História comitatus Scepnsiensis. Lit>er 
m. Physicas : De thermis Sklenensibus. De thermÍB Vihnenaibus. De vineis et vino Semproniensi. De 
matéria medica Hungáriáé 
Dohroirski/ lSb8. 6 frt. 
{— ) Preces christianae, ad excitandum promovendumque, verae resipiscentiae, fidei, 
renovationis, solidaeque pietatis, stúdium, comparatae, et tripartito divinae. Acces- 
sit praefetio Jo. Franc. B v d d e i. (8-r. 6, 397 és 19 1.) Lipsiae, 1728. G. Schniebes. 

M. 
i— ) Die Gott suchende Seele, oder kurzgefasste und schriftmassige Andachten, bestehend 
in Morgen und Abend, Buss und Glaubens, Kreuzes, Zeit, Standes, Berufs und Ster- 
begebethen, wie auch in andern Bitten, Fürbitten, angehangt Kern alter und neuer 
geistlicher Lieder. Zur Beförderung Gott suchender Andacht zusammengetragen 
ond entworfen von einem dürftigen Mitbeter. (8-r. 384, 140 1.) Leipzig, 1729. Sam. 
Benj. Walther. 
{") Der ungarische Sprachmeister, oder kurtze Anweisung zu der edlen ungarischen 
Sprache, nebst einem Anhang von Gesprftchen. Der deutschen Nation zum Nutz und 
Dienste gutherzig gestellt von M e 1 i b o e o. (8-r. 10 és 84 I.) Pressburg, 1729. Gedr. 
b. Jos. P. Royer. M. 

[2. Aufl.J (8-r. 104 1.) Clausenburg, 1731. Gedr. in der academischen Buchdruck. M. 
(3. AuH.] (8-r. 96 1.) Ofen, 1734. Gedr. bey Nottenstein. M. 

0.(4) Aufl. (8-r. 12, 92 I. és 1 rézm.) Pressburg, 1754. Bey Joh. Mich. Landerer. E. M. 
f (őj Aufl. (8-r. 6 lev. és 92 I.) Pressburg, 1763. Gedr. bey Mich. Landerer. M. 

5. (6.) Aufl. In einer ganz veránderten Gestalt. Mit einem neuen Anhange von den aller- 
nöthigsten Wörtern, Idiotismen, Sprichwörter, Gespráchen, Gedichten, ergötzenden 
Mannigfaltigkeiten und einem Grundrisse einer ungarischen Handbibliothek ver- 
mehrt. (8-r. 6 lev. és 256 1.) Pressburg, 1774. Gedr. bey Mich. Landerer. Bl 

6. (7.) Aufl. (8-r. 6 és 320 1.) Pressburg, 1779. U. o. M. 

6. (8.) Aufl. (8-r. 6 és 336 1.) Pressburg, 1787. ÍJ. o. M. 

7. (9.) Aufl. (8-r. 6 és 335 I.) Pressburg. 1793. U. o. M. 

8. (10.) Aufl. (8-r. 6 és 336 I.) Pressburg, 1800. U. o. M. 

9. (11.) Aufl. (8-r. 6 és 336 1.) Pressburg u. Pest, 1805. U. o. M. 

12. Aufl. (8-r. 6 és 328 1.) Pressburg, 1817. ü. o. —.36 p. 

13. Aufl. (8.r. 2 és 326 1.) Pressburg u. Pest, 1829. U. o. —.36 p.' 

Dohrowsky iHtiti. (íO kr. M. Digitized by LjOOQIC Bel. 216 Bel. 

Bel, Matth. Adparatus ad históriám Hungáriáé, sive collectio miscellanea mo- 
numentorum ineditorum partim, partim editorum sed fugientium. Conquisivit, in 
decades partitus est. et praefationibus atque notis illustratavit M. B. Decades 
II. (2-r.) Posonii, 1735—46- Typ. Jo. Paul Royer. A. E. M. 

Tartalma : 

Decas I. Nic. Olahi Hungária. (2 és 44 I.) 

Mich. Siegleri chronologiae ronim hungaricarum, transilvanicaram et vicinarum regionum librí duo. 

(6, 43—88 is 2 1.) 
Juvenci Coeli Colani dalmatáé Attila. (20, 89—158. 1.) 
Hieron. Lasky. História arcana legationis nomine Joannis regis ad Solymanum turcartim impera- 

torem. (12. 159—190 1 ). 
R i t u s expíorandae veritatis, seu judicium ferri cantentis. (6, 191—278 1.) 
Diarium J. Cuspi ni a ni de congressu Maximiliani 1. caesaris, cum Uladislao, Ludovico, et Sigis- 

mundo, Hunganae, Bohemiae ac Poloniae regibus. Accessit Joh. Listii de inauguratione Maximi- 

liani II comment. (4, 279—316. 1.) 
J. Bocatii commentatio epistolica de legatlone sua ad Steph. Botskay. (10,317 — 352.1.) 
Georgii Zavodsky diariura rerum per Hungáriám ab a. 1586 usque ad a. 1G24 gestarum. (4, 

353—380. 1.) 
I) a V. F r ö 1 i c h i i prodromus majoris chronici Hungáriáé. (2, 381—418. 1.). 
Hungáriáé periclitantis imago gemina legatione Ferdinandi I. altéra; altéra Rudolphi II., ad Sigis- 

mundum Augustum prior; posterior ad Sigismundum Augustum prior; posterior ad Sigismundum m. 

Poloniae Ueges. (4, 419—442., 18 1.) 
Decas II Attila, missis, acceptisque legationibus, illustris. Ex Prisco rhetore sophista. (12, 1 — 83, 5 1.) 
Pauli Gregorianczii breviárium rerum hungaricarum historico-geographicum. Accessit triplex 

appendix, de Jaurino recuperato. Posonii, 1746. Heredes Royeriani. (4, 84—1*6 1.). 
List d' Francke 1880, 24 w. — Dobrowskt/ J888. 10 frt. 

— Notitia Hungáriáé novae historico geographica, divisa in partes qvatvor, qvarvm 
prima, Hvngariam Cis-Danvbianam ; altéra, Trans-Danvbianam ; tertia Cis-Tibisca- 
nam : Vniuersim XLVIII. comitatibus designatam, expromit. Regionis situs, terminos, 
montes, campos, fluvios, lacus, termas, coeli, solique ingenium, naturae munera & 
prodigia ; incolas variarum gentium. atque harum móres ; prouinciarum magistratus : 
illustres familias ; vrbes, arces. oppida, & vicos propemadum omnes ; singulorum 
praeterea, ortus & incrementa, belli pacisque conuersiones, & praesentem habitum ; 
fide optima, adcuratione summa, explicat. Opvs, hvcvsqve desideratvm, et in com- 
mvne vtile. Accedvnt Samvelis M i k o v i n i i mappae, singulorum coraitatuum, me- 
thodo astronomico-geometrica concinnatae. Partis prima e, Cis-Danubianaettomi 
quatuor. (2-r.) Viennae Austriae, 1735—42. Impensis Pavli Stravbii, typis Joh. Petri 
V. Ghelen. 

Tom I. Comitatvs Posoniensis. (12 lev., 696 1., 2 rézmetsz, címkép, Pozsonymegye tér- és Pozsony (vá- 
rosa tájképe.) 1735. 
Tora. II. Comitatvs Posoniensis (continuatio). — Comitatvs Thúrócziensis. — Comitatvs Zoliensis. — 
Comitatvs Liptoviensis. (9 lev., 587 1 ^ Modor, Nagyszombat, Szent Györsy és Bazin városok, a gr. 
Pálffy- és Erdödy-féle kastélyok tájkepei ; Turóc, Zólyom és Liptómegyek térképei.) 1736. 
Tom. III. Comit Pest, Pilis et Solth. — Naldi Naidii epistola^ de lavdibvs avgvstae bibliothecae 
atove líbri quatvor, versibvs scripti, eodom argvmenta, ad Matthiam Corvinvm, Pannóniáé regem. — 
J. Z. Pannon, ad opus inclutum de Hungária, auspiciis august. imeratoris Caroli VI. susceptum. (Gö- 
rög költemény). — Ad Cl. Belli Huneariam novam, elégia. Franc. Mo r i a Cae sa r e. (12 lev., 648 
1., 2 lev., 1 címkép, Pest, Pilis és Solt megyék tér-, Buda és Visegrád tájképei.) 1737. 
Tom. IV. Clariss. viro Matthio Belio, cvm Hvngariae novae tomvm qvartvm avspicato ederet, Horatia- 
nam oden imitatvs, Ivbens ac merito adcantabat Carolvs Andr. Belivs. — Comit. Neogra- 
diensis. — Comit Barsiensis. — Comit. Nitriensis. — Comit. Hontensis. (8 lev.; 768 1., Nógrád, £^rs, 
Nyitra és Hontmegyék térképei s a Balassa és Forgach-családok genealógiai táblái.) 1742. 
Dohrowsky 188S. 40 frt. — List & Francke 1875. 60 m. 
Pars secvnda, Trans-Danvbiana. Tom. V. Comitatus Mosoniensis. (1 lev., 71 L és 
Mosonymegye térképe.) A. E. M. 

E kötetből csak kevés példány létezik s a munka y Bél halála folytán, tovább nem 
jelent meg. — Horovitz-nál e köt, külön 1876. 70 frt. 

— Compendium Hvngariae geographicvm, ad exemplar notitiae Hvngariae novae 
historico-geographicae M. B., in partes IV. Vtpote, Hvngariam. Cis-Danvbianam, 
Trans-Danvbianam, Cis-Tibiscanam, et comitatvs, divisvm. Cum 6 mappulis. (8-r. 2, 
139 és 17 1.) Posonii, 1753. J. M. Landerer. E. M. 

Editio altéra. Cum una mappa. (8-r. 4 lev:, 200 1. és 16 lev.) Posonii, 1767. ü. o. 

E. BI. 
Editio tertia avctior et correctior. Cum adnexo compendiolo regnorum Slavoniae, 
Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae, magnique Transilvaniae geographicum. 
Supplementis et notis brevibus illustratum. (8-r. 7 lev., 312 1., 24 lev. és 1 rézm. ; 
17o I. és 15 lev.) Posonii et Cassoviae, 1777. Svmptibvs Joan. Mich. Landerer. 
Rohracher 1884. 1 frt 70 kr. E. ML Digitized by Google Bel. 217 Belehrung. Edítio tertia (quarta) avctior et correctior. (8-r. 7 lev., 318 1.. 2í lev. és 1 rézm. ; 176 
és 30 1.) Posonii et Cassoviae, 1779. Svmtibvs Joan. Mich. Landerer. E. M. 

Rohrachff 18H4. 1 frt hd kr, — Dohrowsky If^bS. 1 frt 20 kr. 

Edítio quarta [quinta]. (8-r. 7 lev., 318 l, 25 lev. és 1 rézm.; 176 és .30 1.) Posonii et 
Cassoviae. 1792. U. o. A. E. M. 

LUt <if- Francke 1870. 1 fh\ 10 gr. 

Bel, Mattli.) Compendiolvm regnorvm Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae, et 
Lodomeriae, magniqve principatvs Transilvaniae geographicum. Svpplementis et no- 
tisbrevibvs illvstratvm. (8-r. 4 lev., 170 1. és 14 lev.) Posonii, et Cassoviae, 1777. 
Svmptibvs Joan. Mich. Landerer. M. 

[Edítio altéra.] (8-r. 176 1. és 15 lev.) Posonii, et Cassoviae. 1779. U. o. M. 

;Edilio tertia.] (8-r. 176 1. és 15 lev.) Posonii et Cassoviae, 1792. U. o. M. 

- Matili. Godoftr.'Dissertatio epistolica de litterarum apud hungaros pretio. (4^-r. 4 lev.) 
Vindob., 1743. (Ny. n.) E. 

Béla. Vak — . a magyarok királlyá. A történetirásbúl vontt romános rajzolat. (8-r. 

122 1.) Pesten, 1812. Eggenberger Jósef. E. 

Béla der Blinde, König der Ungarn. Eine historisch-romantische Skizze. (8-r. 4 és 

152 1.) Pesth, 1810. A. Hartleben. -.48 p. 

M. 
U. a. (8-r. 4 és 152 1.) Leipzig, 1811. Gerhard Fleischer d. Jüng. —.16 crr. 

M. 

- futása énekei. Leg elsö nemzeti opera, elö adatott Budán a város játék-színébe 
1826. Aug. 4. és 27. napjain. (8-r.) Pest, 1826. Ny. Landerer Anna bet. 

- Jéceff. Az ür Jesus szent testének evéséről. (4-r.) Kolosváratt, 1785. Bl 

- király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Ford. Szabó Károly. 2. 
kiad. (n. 8-r. 90 1.) Pest, 1860. Ráth Mór. 1.— 

Doht'otrskt/ 1S88. 1 frt 80 kr. A. E. BI. 

Belagerauc. Die — , Berbirs. oder (Türkisch-Gradiska genannt) unter dem Kom- 
mandó des Feldmarschall Loudons von 22. bis 29. Június. (4-r. 2 lev.) Ofen, gedr. 
b. Kath. Landerin. Bl. 

- Die — , von Pressburg im J. 1809. Den Memoiren eines k. k. österreichischen Of- 
fiziers nacherzáhlt. Mit einem Schlachtbilde. (8-r.) Pressburg, 1839. A. Bucsánszky. 

-.12 p. 

- Die — , von Temesvár im J. 1849. [Tagebuch von 107 Tagén.] Herausg. von C. H. 
(8-r. 2 és 72 1.) Temesvár, 1849. Druck v. Jos. Beichel. BI. 

Hororifz 1878. 80 kr. 
B«lák Jóssel Római régiségtan [Archaelogia]. (8-r. 155 és 8 1.) Kecskemét. 1844. 
Ny. Szilády Károly. — 36 p. 

£. BI. 
2. kiad. (8-r. 116 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. —.24 p. 

B«laHl. H. E. R. (K. L. H a b e r 1 i n.) Blutrache im Hause Anjou. Eine Trilogie von 
Neapel's und Ungarns Vorzeit. 2 Thle. (8-r.) Neuhaldensleben. 1833. Eyraud. 3 tlr. 

I. Thl. Johanna I. Königin von Neapel. — 2. Thl. Oltó der Tarentiner, Herzog von Brannschweig und 
Köníg von Neapel, und Elisabeth und Maria, Königinnen von Ungarn. 

- Die Magyarén. Historisch-romantisches Gemaide aus der Zeit der neuesten Be- 
wegungen in Ungarn. 2 Bde. (k. 8-r. 261, 269 1.) Leipzig. 1850. C. L. Fritzsche. 

1 tlr 20 pr. 
BI. 
Béldl, Carol. Dissertatio inauguralis de moscbo. (8-r. 31 1.) Ticini Regii, 1841. Ex 

typogr. Bizzooi. 
B»lelir«mc über das Armeninstitut. (2-r. 9 lev. és 1 táblázat.) [H., é. és 
ny. n.] BI. 

- hinsichtlich der schádlichen und lebensgefahrlichen D&mpfe, welche sich aus 
brennenden Kohlén und gáhrenden Stoffen entwickeln. (2-r. 4 lev.) Ofen, 1839. 
(Ny. n.) M. 

-fördie Ortsobrigkeiten, oder ihre Stellvertreter und Beamten, wie auch für 
die Gemeinden, wie sich dieselben bei dem bevorstehendon Gescháfte der Aufschrei- 
bang. Ansmessung, und Fatirung der Gründe zu benehmen habén. — Instructio 
pro dominis terrestribus, eorum vices-gerentibus, et officialibus, secundum quam Digitized by Google Belehrung. 218 Belic. 

semet in sascipiendo conscriptionis, dimensionis, et revelationis tenntorum opere 
ad dirigendum habebunt. (2-r. 27 1.) 1786. (H. és ny. n.) 

Ezt megelőzi József császár erre vonatkozó rendeletének szövege német és latin 

nyelven, Bl. 

Belehnms zur Evidenthaltung des Populationsstandes, wie sich námlich in 

Ansehung der in der Population von Zeit zu Zeit vorfallenden Verándeningen, und 

derén Eintragung in die Ortschaftsbücher zu benehmen isi. (2-r. 7 1.) [H. és ny. n.] 

— und Instruction des CommissHrs der Rebellen-Regierung für die beim 
Standrechte beíindlichen Personen und derén Obliegenheiten in Bezúg auf derén 
Aburtheilungen. (4-r. 82 1.) Wien, 1861. Aus der k. k. Hof- & Staatsdruck. E. 

— Gemeinfassliche — , über das T ^ b a k-Monopol, insbesondere mit Bezúg auf den 
Tabakbau. (2-r. 16 1.) Ofen, 1861. K. k. Universitats-Buchdruck. M. 

— über die Thierseuchen für Dominien, Wund^rzte, Ortsrichter u. s. w. (8-r. 
166 1.) Ofen, 1836. Üniv.-Buchdruck. M. E. 

ü. a. (8.r. 166 I.) Ofen, 1837. U. o. M. 

Belényes várossának a felséges bazához s annak Tekint. Ns. Státussaihoz Rendéihez 

alázatos instántziája, (hogy a contributiónak fizetésétől, minden jobbágyi szolgálat, 

dézma kilenczed és harminczad adástól immunisok legyenek.] (2-r. 2 lev.) 1790. 

(H. és ny. n.) M. 

Belényesi Ferenos. Isten eleibe fel-botsátandó lelki áldozatok. (12-r.) Kolosvár. 

1770. 

Horánifi Nóra memória hungarorum. 1. 
(Belessay, Steph.) Ode ad Exc, ac Illustr. Dnum Ignatium e comitibus Gyulay de 

Maros-Nemethi recens creatum regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae banum. 

(k. 8-r. 2 lev.,) Pesthini, 1806. Typ. Math. Trattner. M. 

Belenohtung, Kritische — , der neuesten Ereignisse Serbiens aus dem staatsrechtli- 

chen Gesichtspunkte. (8-r. é8 1.) Pesth, 1841. Druck von Jos. Beiméi. E. M. 

— des österreichischen Tabakmonopols im seiner Ausdehnung auf die Lftnder der 
ungarischon Krone. (8-r. 62 1.) Leipzig, 1860. F. A. Brockhaus. —.10 gr. 

▲. M. 
- Kurze —, der <^achríchten und Betrachtungen über die ungarische (römisch- 
katholische) National-Synode vom Jahre 1822.* (n. 8-r. 228 1.) Leipzig, 1828. Lehn- 
hold. 1 tlr. 

E. BI. 

— Wahrhafte — , der Lebensgeschichte des Freyherrn von der Trenk, wider die Be- 
schuldigung gegen Friedrich den Grossen, von einem brandenburgischen Patrioten. 
(8-r.) Lausanne, 1787. (Ny. n.) 

— Nahere — , der Lebensgeschichte des Freiherrn von der Trenck, wider die Be- 
schuldigungen gegen Friedrich den Grossen, von einem Brandenburgischen 
Patrioten. Neue, durchaus revidirte Orig.-Ausgabe, nebst einer Replik auf Trenck*s 
Vertheidigung gegen diese Beleuchtung. (8-r. VI és 160 1.) Lausanne, 1788. 
(Ny. n.) 

— Die Wurtzingerische — , in Tyrnau auf den Abend der höchsterfreulichen Krönung 
Leopold's II. (8-r. 7 1.) Gedruckt mit Jelinekischen Schriften, 1790. 

Belesnay, S a m. Carmen. Auctore S. 1. b. de B., compositum cum anno 1805. 
XI. kai. Maii (Április) apud Suam Maiestatem sacratiss. vindobonae servitium ca- 
merarii pietate clientelari auspicaretur additum et carmen idiomate patrio. (4-r. 2 
lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. Bt. 

Belgasdasági kis közlöny. L. : Közlöny. 

Belgrád várának szerentsés meg-vétele. (12-r. 8 lev.) Budán, (1789.) Landerer Katalin 
özvegyénél. M. 

Belgrado a Loudone su's reddito etc. L. : Simonchicz, Innoc. 

Belgradum expugnatum. L. : H ö d 1, Joach. 

— Turcis denuo traditum honoribus Francisci regii principls et archiducis Austriae 
d. d. d. (4-r. 11 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M. 

Kőltetnént/, 
Belic liigatic, Jnr. Ant. Dva razgovora, I. od stimi i uzvisenosti stalisa vojni^koga, 
II. od osobite vimosti Aleksandrija Ign. Vimercati. (8-r. 16, 20 1.) 1796. Digitized by Google Beliczay. 219 Belinió. 

B^Uemaj Jónás, örvendező versek, mellyeket, midőn ama nemmel és érdemmel 
tündöklő Ts. Nagy István ur az ugy nevezett dunántúl való kerületnek superinten- 
densi székébe, 1796. esztendőben beiktattatott volna, szívbéli belső tiszteletének bi- 
zonyságául irtt B e 1 1 i c z Jónás. (8-r. 16 1.) Sopronyban, 1796. Szisz Klárának 
nyomt. műb. E. M. 

— Nébai T., N. és V. Alsó-Szopori Nagy János úrnak, nemes magyar hazánk mind- 
két törvényszéke nagy érdemű, tudós és bites ügyészének stb. feleihez, jóltevőibez, 
8 barátaihoz intézett zokszavai, mellyeket az 1797. észt. a második hónak 8-dik 
napjánn, a megboldogult Úrnak hideg tetemei felett, a mély gyászba borúit Tek. 
özvegynek kérésére, a Sárvári várban elmondott Be Ili ez Jónás. (8-r. 24i 1.) Sopronban, 
1797. Szisz Klára nyomt. möh. E. 

— A deák nyelv felféjtegetésére, avagy a resolutióra vezető ugy neveztetett circulus. 
Deák magyar nyelvenn előadva B e 1 1 i c z Jónás által. (8-r. -ÍÍB 1.) Sopronban, 1798. 
Sziesz Klára bet. M. 

— Végső tisztességet tévő gyászos versek, mellyekkel az 1806. észt. December havá- 
nak 22. napján el-temettetett néh. N.. N. és Vitézlő Bartza Ferencz ur áldott em- 
lékét fenn-marasztam kivánla Bellicz Jónás. (8-r.) Weszprémben, özv. Szammer 
Klára bet. M. 

Költernént/. 

— Néhai Szakonyi József urnák a dobronyi ev. eklésia lelki-tanitójának . . . gyászos 
uri feleitől árva gyülekezetétől, s kedves barátitól való végső bútsúzására. mellyet 
1811. észt Sept. 17. napján élő szóval előadott Bellicz Jónás. (8-r. 23 l.) Wesz- 
prémben, 1811. Számmer Klára bet. M. 

— Az örömre buzdító kegyes múzsa, a túl a dunai evangyelikusoknak superinten- 
dentiájához, midőn Ft. Kis János ur superintendensi székébe Győr városában 1812. 
észt. beiktattatott volna. Irta B e 1 1 i c z Jónás. (8-r. 15 1.) Sopronban, ny. Sziesz 
maradékainak bőt. E. M. 

(-) Keresztyéni halotti énekeskőnyv. (8-r. XXIV, 2^ 1. és 5 lev.) Sopronyban, 1815. 
Sziesz maradéki bet E. 

— Szivböl ömledező tisztelet, Mélt B. Aszódi Podmanitzky Károly úrhoz, midőn a 
túl a dunai ev. magyar superintendentiának Június 8-án 1826. eszt-ben Pápán tarta- 
tott közgyűlésében fő inspectori rangra választatnék. (8-r.) Sopron, 1826. Kultsár 
Katalin bet. 

— T., N, N. és V. Koltai Vidos József úrhoz, T. N. Vas vármegye első alispánjához, 
midőn ez első fényű rangra az 18.38. év június 20-ik napján Szombathelyen tartott 
tisztújító-gyűlés alkalmával közönséges őrőmtapssal elválasztatott volna. (^-r. 7 l.) 
Pápán, 1838. A ref. főiskola bet, Szilády Károly által. E. 

— Ajándék a protestáns iker egyházak növendékeinek, a tapasztalatlan jryermekek- 
nek és serdülő ifjaknak s leányoknak vallásra s erényre serkentésül adja tapasz- 
talásban megőszült jó barátjok. (8-r. 90 l.) Pápa, 1845. A ref. főiskola bet M. 

— Roiiaa. A hőgyészi koszorús szüzek idvezlése, F. T. s nagy Tudományú Kis Já- 
nos úrhoz, a túl a dunai ev. gyülekezetek nagy érdemű superintendenséhez fő 
pásztori visitatiójának alkalmatosságával Octob. 8. napján 1817. Elmondta Bel- 
licz Rozina, (8-r.) Soprony, 1817. Szies marad, bet 

Bélik Jo8. Seren, ac Rev. Hungáriáé, et Bohemiae regius haered. princeps, archi-dux 
Aostríae, D. Carolus Ambrosius, archi-episcopus Strigoniensis etc. oratione funebri 
laudatus, dum ei Posonii justa funebria triduo persolverentur anno 1809. mense 
Decerabri. (4rr. 11 lev.) Budae, typ. typogr. regiae nniversitatis hung. E. M. 

(— ) Animadversiones in libellum : de potestate et juribus status in hona ecclesiae et 
clericorum. (8-r. 52 l.) Budae, 1811. Typ. reg. universit hung. E. M. 

Hororitz 1887. 40 Jer. 

— Pa«1. Panegyricus, dum régimen almae dioecesis Jaurínensis ritu solemni capes- 
seret cels. princeps. (4;-r. 10 1.) Comaromii, 1819. Typ. vid. Clarae Weinmüllerianae. 

— Mnnus parentale, quod Ernesti principis in Schwarzenberg episcopi Jaurínensis in 
cathedrali Jaurinensi 1821. piis manibus sacravit. (8-r. 7 1.) Comaromii, 1821. Typ. 
Weinmüllerianis. E. 

B«Ubíc, Hio. ABC i nauk cudoredni i reéi za malu detcu; (n. 8-r. 15 1.) • U Terslu, 
1806. Pri Gasp. Weisu. 

— Pervi kratki nauk gramatike italianske za malu decu. (n. 8-r. 67 1.) ü Terstu, 
1808. Pri Gasp. Weisu. Digitized by Google Belke. 220 Bellinger. 

Belke, Th. Kurzgefasste und leichte Anleitang zur Erziehung von Obstbáumen. (k. 

8-r.) Hermannsladt. 1867. Th. Steinhaussen. —.6 p. 

Bell, Benjámin. Abhandlung über den bösartigen Trioper und die venerische Krank- 

heit. Aus dem Englischen übersetzt. 2 Bde. (8-r. 8 és 398 1.) Ofen, 1798. Mit kön. ung. 

Üniversitálsschriften. E. 

— Lehrbegriff der Wundarzneikunst. Aus dem Englischen. 3. Ausg. in 6 Bden. 1. Bánd. 
(8-r. XX és 468 1.) Pesth, 1801. Jos. Leyrer. M. 

— Currer. Jane Eyre, oder die Waise aus Loowood. Aus dem Englischen von A. 
Heinrich. 6 Thle. (k. 8-r. 746 1.) Pesth, Wien u. Leipzig, Hartleben's Veri. 2.— 

AVwt-v helletrist. Lefe-Cnbinet. 7.9 — 88. 

Beír*, WUh., gekrönte Preisschrift von den Quellén u. Folgen einer starken Bevöl- 
kerung. (8-r. 28 lev. és 47 1.) Wien, 1768. Gedr. bey J. Th. Trattner. M. 

Bellaagh Jössef. Közhasznú levelező a közélet mindennemű eseményeiben előforduló 
levelezésre. Segédkönyv vagy házi titoknok mindazok számára, kik a levélirásban 
és törvényes föltevényekben oktatást és ügyességet szerezni kivannak. Házi ügy- 
védül rövid magyar magán jogtan, jogszabályok és váltójog. (8-r. IV és 396 1.) Bu- 
dán. 1848. Ny. a m. k. egyetem bet. 

— Életszabályok, világba lépő leánykák számára. Francziából. Kiadták Császár és 
Friebeisz. (k. 8-r. 68 I.) Pest, 1864. Müller Gyula. —.30 p. 

BC 
Bellafont, Gróf — , avagy : az afrikai leányka. (8-r. 362 1.) Kassán, 1799. Lande- 

rer Fer. 
Bellsurmlnuft, Róbert. Christianae doctrinae copiosa explicatio jussu. . . Clementis VIIL 
pontificis maximi composita . . ., revisa & approbata a congregatione reformationis, 
ut sublata modorúm docendi varietate. uniformé, faciliusque instruendi idiotas & 
simplices de rebus fidei exercitium reddatur. (8-r. 3 lev., 204 1. és 1 lev.) Posonii, 
1742. Typ. haeredum Royerian. Bf. 

— Rövid keresztényi tudomány. Melly VIII. Kelemen pápának parantsolattyából B. 
R. által egybeszedetett. A melly is először egy szerzetes által olasz nyelvből 
deákra, az után< pedig . . . magyar nyelvre forditatott. (8-r. 278 1.) Nagyszombat- 
ban, 1744. Ny. az Akadémia bőt. ML 

— Nauk kárscanski od B. (Ford.) Stipan Blaikovic. (n. 8-r. 36 1.) U Mletcih, 1768. 
Kod Bárt. Occhi. 

— Venerabilis servi Dei R o b e r t i B., epistolae familiares. (8-r. 6 lev. és 318 1.) Cas- 
soviae. 1770. Typ. collegii acade