Skip to main content

Full text of "Marmorum Oxoniensium inscriptiones Graecae ad Chandleri exemplar editae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| Μ.ΐί, 417 ί^> -^ 1^ 
3026811450 ΜΑΚΜΟΚυΜ ΟΧΟΝΙΕΝδΙϋΜ ΙΝ80ΚΙΡΤΙΟΝΕ8 ^Κ^Ε^^Ε Λ ο € Η ΑΝΟΙ. Ε II Γ ΕΧΕΜΡΙ.ΑΙΙ Ε Ο Ι Τ ^ ο υ κ Α Ν τ Ε •ο υ 1. 1 Ε Ι, Μ ο II Ο Β Ε Κ Τ 8 Α. Μ. Ε εθίΙ.Ε6ΙΟ 00Κ.Ρ0Κ.Ι3 0ΗΙΙΙ5ΤΙ• Ο Χ Ο Ν Ι Ι φ ΤΥΡΟΟλΑΡΗΕΟ ΟίΑΚΕΝΟΟΝΙΑΝΟ. ΜΟ€€Χα• 
τ \ Ι. Ε ο τ ο κ Ι 8. 

ΜΑΚΜΟΚϋΜ 0Χ0ΝΙ£Ν$ΐυΜ 
ρ^Γαΐ3ί1ί$ €άί(ίο αΒ Αη(χ«^ 

{χά^τζίΆ, ίαηάβιη ίη ρυΙ>Ηεαιη ρΓΟ- 
άίΐ ; ^υ^ε {αί £& (6ΐιιιίΐα(€ ίρΓα βε* 
(^υίδ 6( ίάοηβίβ ΐ6έΙοήΙ)ΐι$ ίοΓ&α 
εοιηιηβηάαΓβ ροΐ€Γΐΐ. θ€£αιΐ Γοι- 

ίίοηαιη Οχοηίοηβμιη Εάίίίο, ςιΐΦ 
Ιενίοη ρΓ€ΐιο κάΐιηϊ ρο&ί ^ααιη 
&ιηρ1ΗΠηιιιιη ΠΙαά €Ηαηά1οη ο^ 
ριΐ8, ^α£(][α6 αά60 α ζΙηΒ ^ί Αιι^ 
άχοίχ )\χν^ηΐχιύ οβοί ιιΓιιί; <ΐνΐΦ 
ζά ΙοΑϊοηοιη εοιηιηοίΗοΓ^ 6( ^(1 
€θ11α(ίοη6ΐη οαιη ηιαηιΐ0ΓΐΙ)α$ ιρΓι$ 
ΗαΙίΠίοΓ ιείΤοί. Οα^ €[υί€ΐ€ΐη ίη τρ 
Ηλίιά ραηιπι ίιοο ΙΛβΠο νίπδ άοο- 

α 2 ίΐ8 ίτ Ι. Ε ο τ ο κ Ι. 

(ίδ €1 ίη Αηΐί^ιι& €Γΐκϋΐκ)η€ ουπο- 
ίΐδ οοηΓαΙίαιη βίΤΰ ίρεΓΟπιιΐδ, <ιυί 
ΑίΗίηαδ; ηοίίΓοέ 61 Ιΐίεο νοίοΓα πιο- 
ηχΜϊϊΟϊίζ ρ€ΓΐιιΛΓίΐϋυηι ν€ηΐαπ ύηί. 
Αά Ηυηο <|υο(|Ιΐ€ βηεηι εοηιροβία 
έίΐ ίΐιιρίεχ πΐ3Γ«ιοηιηι ηοΐαϋο, α1- 
Τ6Γ^ ά^ίι^ηαπδ οΓ(1ίη€ϊη €ΐ Ιοαιηι, 
ςΐϊϋΐη ηΐϊοάηηε ϊηαηηοΓ ίη ΟΗαηά- 
Ιεη εώίιίοηο βι ηοΛϊ•^ ί€η€ΐ:, ύΐ^τζ 
^άίϊη ιη ΤΗ^ΓααΓο Αείιάοιηίοο. Α<1 
€!ηιΐ€ΐ1^π ααιβιη οάιΐιοηοιη Ηίεο 
ϊιοΛη Γαιηπι^, ς[υ4 ροίηίπιυδ, άΠί- 
βεπίϋ ίΐϋ βάβ ^Ιβίοηρία εΛ; ΰδΒάειη 
αΐή<^ΐΐ€ Ιαοιιηδδ, ίά^ιη ρυηΛίυηαιιΙα- 
1-ϋΐη ηϋΐϊΐϋίαδ αθ ΓΕίίοί άοηίί^ιιο αο- 
ίχάίΐ Ιοοαρίϋΐίβιηΐΐΐδ Οΐιαηάΐεή ίη- 
θΰχ ζά ηοΛΓαιη εάίΐίοηεπι ΛοοηΓα- 

ίίΠΐήΐβ (Ιί^όίΙαδ. 

Ηα)αδ νΰΓΟ ΙΑοΙΙί οιιιη ίηΛίίιι-» 
Ιυιϊι ίαέπί, Μαηηοηιιη Οχοηίβη- 

βιιιή 

-V• Ι.ΕΟΤΟΙΙΙ. ν 

£ιιιη Ιηίοηρίιοηοε ίρ£ι$ 6χ}ηΙ>€Γ0, 
ίιη€ άοέΐΓΐηαηιπχ ίυΙ>ίΐ(1ϋ$, (}υι« 
Ι)υ$ αά ΰα$ οχρϊιαζηάΰίΒ ορυ$ ΰίΐ ; 
ηοη &1}$ Γ€ η'ιΐ ΰχροη€Γ€> (^υίά αά 
Ιιαηε ν^τη {\χγ^άίίζν^τιχιί οτ^ί^τ^ 
ΰ(Εήοη68» £ιηιι1ς[υ6 ραυοίδ ^η(1^^α^^ 
ιχηάβ €( (][ΐιοηΗη ορβπί €ί ΗΒ€πιΗ.- 
(α(6 αά ηοίίπιιη Αοζάαιύζΐη ηιαε• 
ηιοπι Η^ΒΟ ΰχίηπά& ροΓνβηβΓίηΙ» 

ΐ€ΐη ί11αίΐΓίίϊιιηιι$ ΑπιηίΙεΙΗδΒ Οο- 
χηεβ Ηο^νταΓάιΐδ Α. Ο. 1624• ^Χ 

ν€ΐ€ηΐΠ1 Ογ8Β€12Β βΐ ΑίΐδΒ υΓΐ)ίΐΙΠ31 

Γυά€ΓίΙ)ΐΐδ οροπί άοΛΗβιηΙ νίη θα- 
Ηείπή Ρείΐχί» ιηιροη11$ £ιιιηιηι$ 
ϋοη(ΐιιίβνίΐ• 

Ιηίίίο ςΪΓοίϋβΓ αηηι 1 627 ιη Αη- 
βΠδΐιη ίΓοηΓνοΛα ΓαηΙ, €ί ίη 3κϋ* 
ί)ιυ8 1ιοΓΐ1Γ(5[α€ Αηιηοΐοΐΐώηίδ Ί^οητ 

α 3 υ(|ΐιί» VI ΧΕ€ΤΟ!ΐϊ. 

Ιϊςιιια$ νίάοικΗ ΐΓα^ιηάί^α^ οοη^ 
ΐίηαό ηια^ηα ϋαριάίίαβ αςο^ηώ 

«Λ. ΡΓδΒία: αΐιοδ ροηίΠιηίιπι Κ.ο- 
ΒδΠΐϊδ Οοΐίοπι Ε^. Αηη ΗΙαΛΓοη- 
<ϋ8 ιΐΐίδ α ρυΗιοαηάίδ,^εη ϋΐ ΙίΒοΓαΙι 
ίΙικΗο ιηΛιηΛιΐδ, ρΓοίριοιοΒαΐ ; ςυί, 
€ίιιη ζά ιά οραδ Βεΐά^ηιΐδ ρΓ3ε€ΐ- 
ρυέ ϊίΐοηουδ νί(ΐ€Γ€ΐαΓ, €ΐιπι τηζζ" 
ηο ορ€Γ€, υΐ Ιιοο ΓαΙϋΐρϋΓοΐ, Αα^ΐΐα- 
νίι. Νε^οΐΐΐίΐη Ιιοοοί ίη & ΓΟΜριΐ 
αιηρίιβιπίφ οηκϋηοηχδ νΐτ, ίη ορεπί 
ίοα€ίαΐ€ΐη αάΓοίίίδ ΡαΐΓίοιο ^αη^ο 

^^η1^ί10 ^ο11^ξ^^ ΟοΓροτίδ ΟΗπΛί 
ζρηά ΟχοηιοηΓεδ δοϋιο ; <|ΐκ)ηΐΓη 
ίΐαχΠίο ΟΓδΕοαδ ίηίοΓίρΐϋοηεδ €^5, 

ίοΓίρβί. Αηηο &<ιιΐ€ηΐ:ι πιοΐβ ραΓ- 
νιιιη, ρΓοίίο ρίλχϊριιιιη οριΐδ ία Ια- Ι.ΕΟΤ ο 8.1» 

** ΜίίπηοΓα Απαηιΐοΐίαηα, ίτψο 
Γαχα Ογ£€€ ιηοΙΓα, €χ ν€η6Γαη(ϋ£. 
ρτΚοχ Οη€ηΐίδ ^ΙοΗδΒ ηιάοπΒυδ, 
αυΓρί£ίο €( πηροηίΐδ Η€Γθί$ ίΙΙιιΓ• 
ίηίΗιηι, ΤΗοιη»^ Οοιηίίίδ Αηιη- 
ά^]}ιχ α διΐΓΠ3Β, Οοπήίίδ ΜατοΓ- 

ίη 2^11)11$ €)ΐι$ 1ιοτϋΓ(][ΐΐ6 εο^ηοηιί« 
ηίΒιΐδ^ αά ΤΙιαιηοίΐδ πρΕίη^ άίίρο- 
ϋΐα. ΑοεοάυηΙ ΙηΓοπρϋοηβδ αΐί- 
4|υοΙ ν^ι^^^5 1»αίϋ €Χ ΙοουρΙείίίΠ- 
ιηο 6]αΓά€ΐη νοίαίΐαΐίδ (Η€ΓαυΓ0 Γο- 
!€£}:£. Αιι£):αΓΚ)1τιιη ίΐοιη αΐίυηάβ , 
Λιιηρίυιη ραΐϊΐίοανίΐ: €1 €θΐηιη€η-^ 

^οαηη^8 δο1<1εηα$ ]. €^^ 

Τΐ2Γ- νΰί Ι-ΕΟΤΟΙΙΙ. 

Τιι^Ι)ΐιΐ€η(ίίϊιπιο ίΐΐο Οατοΐί ρπι- 
Π11 Γοςηο^ £ΐ ίη^ιιίοΐίδ (^μχ £αΙ)ί6- 
ηη€ΐ>αηΙιΐΓ ί€πιροπί)ΐΐ8, Γ3Βρ€ ριιΐβδ 
ΐηάο θοιηίηί^ ά^ί^Πχ ϊχχηί χά€^ 
ΑνηηάέΏΐίίηχ } €ΐ τηζζηζ ρατδ €ο- 
Γαιη, ε[υ3β Οοηΐ€8 ιηή^ηίίϊιιηυδ ϋΙο 
€θ1ΙীΓα1, Εααπηοηιιη άία η€2ΐοίϊ:3. 
3αουίΐ:> αυί ίιΐΓΐίπι Αιιτορία οΛ ; αιιΐ 
α Ι^αρίειάι^ αά Γ€£οί€η(1α$ ^εάβδ 
πια^ηο Γβί ϋί;€Γαπ3& (ΐ€ΐ:Γίιη€Πϊο αά- 

Αηηο 1 667 ΗοηοΓα1>. Ηοηποοδ 
ΗθΛναΓ(Ια8 αΐίοή ίΐΐί, <ιαί €α οοΐΐε- 
§ιί, η^ρόδ, ιηαπηοΓα ςυ3Β Γ€Η(][\ια 
ίαοΓυηΙ, Ηαίο ποΛγοβ Αοαά€πιί3Β ιιΐ 
ιη'αίιηο οίαδ ΗοΓρίΐιο, α Ιαης[υαιη 
^τεπΗΟ Γ€<ιιικΓθ€Γοηί, ρρίαΐίίδιηο 
ιηυηεΓΟ οοηάοηανιί. 

δοοαηάα ιηαίηηοηιιη χκοηίιό, 
Ρ€ΐϋ ^Γίΐνίίΐιηιί 0Γηαΐίί1ιιηί(ΐιΐ€ νίτί 

^αίρίςίίδ^ Ι• Ε ο τ ο κ Ι. «κ 

ιιαΤρίεϋβ» 6( ΡΓκΙοΕαχϋ ορβι^^ ριιΙ>• 
ϋοο ρΓοάϋϋ; Οχοηϋι Α. €. 1676. 

** Μζηαοη. Οχοηίβηβα βχ Αηιη- 
<1ο11ίίΐηίδ. 8«1(1οηίαη»8, α1ϋί<ιαί οοη- 
ύ^ίΖζ» Γβοΰηίΰϊϋ^ €( ρ€Γρ6(:αο οοχη^ 
ιηοπίατίο οχρϋοανίί, ΗαχηρΙΐΓίάιΐδ 
ΡΓί(1«ααχ ^Έχΐίβ ΟΙιπίΙί Α1αΓαηιι$^ 
£ΐρρο1ι(ι$ &ά οαιηηη ηοι>ηα11α δβΐ- 
ιίοιχί 61: Ι^γάι&ΐι αηηο($ιϋοηιΙ)α8• Δε• 
£€ίΏ(: δοΓίοΓϋ \]ΐΰ&ύ ΡαΙαγχηι ά€ 
Νο(ι$ Κ.οιηαηοΓυιη Οοιηηΐ€η(αΓΐυ$• 
Οχοηϋ € Τ1ΐ€ΕΐΓ0 εΗοΙάοηίβηο^' 

Α. Ο. ί 7 3 ^ Ιιαηε Γ€€6ηβθΩ€Ωΐ &^ 

€ΐ€ΐπ Οοΐίοςϋ ΑΙκΓηπαβ βάιάιΐ:^ ηονι^^ 
ιι1ί€[ΐκ)1 ίηΓοΓίρΐίοηιΙ^ιιε ζ€ ηχν1ύ% 

*« ΜλΓίηοΓαηι Αηιικίβΐΐίαηοηιηι^. χ Ι.ΕΟΤΟΚΙ. 

ά€ίϊύχ Οχοηίοηβ άοηζΐΌΠίαϊ, αιπι 
ν&Γϋδ οοιηιηεηΙαΓΗδ ^1 Ιηάίοο^ δβ- 
οαηάα £άί(ίο• 1<οηάίηί• Γοΐίο." 

υύ>&τ ούοίκτήπύ 1ιυ)ιΐ8 νιή Ιι3βο 

Ι. ΚορΓδΒ&ηίαϋιΐΓ Τ€Χΐυ8 (υηα 
€αιη Αρρ6η(Η€€) Μαπηοηιηι Ογ2β- 
* εοπιηι ρΓΐιηίιιη» άΰίηάο ί,^ύηοΐναα^ 
1ι(€η$ ιηα)αΓεα1Ϊ8 ; α (^ΜΐΛαοτ Ηΰ- 
1)Γ3Εοηιιη; θΓ3Β€οηιηι ροΛβα,ιηίηυί^ 
εηϋδ ; αάροήΐέ Ι»α(ίη4 ^οαηη^$ δϋΐ- 
άοηι, ΗυπιρΗΓίάΐ Ρήάοζυχη, €1 }ο- 
αηηίδ Ρήοβ^ί ^ηί^ΐρτ^ί3^ύοη^ ; ίμΐ)-» 
ηο(α(ιΓ(^ιΐΰ αϋί^αωάο (ιιΙ)ί οριΐδ 6Γα() 
ναπαηΐΙΒαδ Ιηί^ΓρΓβΐιιπι ΛβίΙιοηί* 

1)118* 

II. 8α1>Γ€φΐιιηί:υ:Γ ιη{€§Γ« νίΓΟκ 
Γϋΐη (ΙοΛρηιιη ΟοΐΒϊη€ΐιΐαίί^η€δ , 
{οοϊίΐϊχι ίιη§α1ίρ, 

ι•. ]ο. ^ £ ο τ ο κ Ι. χ! 

ι^• ^οαηη^$ 8ο1(ΐ6Ωΐ εοιηιη^η• 

. 2*. ^ο^^^ιη^8 Ρπς^ί ίη ιηαπηοΓ 
Ιοτίίαιη (ιηαπηοΓ ΟΓβΛηΤβ) ηοΐιε* 

3*. }α€οΙ)ΐ Ρα1ιη€ΓΗ αά ιηαηηοτ 
ρηίηαιη {ιηαπηοΓ Ρατίαιη) ίυρ- 

4*• ΤΗοηΐΦ Ι,γάηΐί ζά ίάαη 
ΐΏαηηοΓ αηηοϊαϋοηοβ• 

5''. ' }θ2ΐηηΐδ ΜαΓίΙιωιί ιη (ΐυιη- 
ςαα^ίπία οΑο ρτιοΐϋδ €}ΐιί(]6ΐη χηατ- 
Ώΐοηδ €ρο€ΐια$ €οηιπι^ι(8τϋ• 

6*. ΗυιηρΙΐΓΐίΗ Ρηάεαυχϋ ροΓ- 
ρ€(υαδ ιη ΜαηηοΓα εοπιιη€ηβυ:ία$• 

7**. ΤΗοιη» ΚείηβΠί ίη πιαπηοΓί 
αΗ(][ΐιοΙ ηοΐ35. 

δ"", ^α^οι^^ 8ροηϋ ίη ϋοηηιιΐΐα ^ Ι. Ε ο τ ο κ Ι. 

ι 

- ^. εά(χ>ιιιι4ί ΟΗίβπιΙ οοΐ^ ίιι 
ΙΟ*• εχ€€φ(ιι ψ^Λάζνη οχ, ΤΗο« 

- . 11% ΕχοοΓρϋα (^αίΰ^αιη «χ Κί- 
ρπιηΐ €ρο€Ηα$ 5^ 5^* 7^* 7^* 4^^ 

ςΙΐΓθαο1ο§ίς£ 1π ιπνιηοΓ ρπιριιπι• 

ΙΙΙ. €οη3€θ:αΓαΓυιη €1: Αηηο-» 
ίαΐΐοηηϋι σιιηι ία ίρΓα πι»ΊηοΓ3ι 
(αηι ιη ναηα$ ^αα; ρΓ^Βΐνέπΐπί 

€001- Ι. ε ο τ © ϊ^ Ι. χίϋ 

ρ1«ϋθιπΗΐ$ ίΐϋηί^ϋ^ ΟίηΐΗΐιιη τ€^ 
Γϋπι ν€Γΐ>θΓϋηι<|α€ ^Β^ά^^£, ρΙοΓοα•* 

ηΐ3τιηοΓ3. άτίΓή* Λ Ατ^ Τή^^Λτο 
ρο6(&» ΓβΓν^νίι: Ρ^Η^^^^&«ιχ« Ροβ• 

ΒΓυ8 €(1 Μαί((2ΐιπα$ ςιι& $€Μοιια5, 
Γααςϋΰ ία θ€4ΐ€έϋοΜ θΓα(ϋΓα$^ α 
ρΓΟ οα)υΓ(]υ€ §ϋη€Γ0 ο( (1ί§ηι(&(ο 

ΜαηηοηΙ)ΐι$ αυΐοιη ΑηιηάοΠια^ 
ηί$, 8ο1(1οηί^ί$> (]ΰΐηυιη &Ηα αο- 
^«^^^αι1(^ οιιιη ϋΙαί^Γ&ικΙί^ ίΐϋβ 

1ίΐ6Γαηιιη Ιααάο^ ο( ιη ^^»^^^ 

^, 1? 4110- 3άν 1 Ε ο τ ο κ Ι, 

ς[ϋο^α6 €( Αύζ ιηη€Γαηι ίαιη» 
Ιιοάίο €€ΐ€ΐ}0ΓΓΐιχιυ8 » Κιοατάϋθ 

£8 Ηαυά ί(α ρπάβιη ίοοίιιβ» ^αί 
Α. Ο. 1763 ήον«η ^^^^ηί^οη^Iη« 

ύοκίη <[\^^ζ^η ΖΏΐ^ζ ρτοάί^τ^ί, €άί« 

ζΐζ ερίίαιη ηί(0Γ€ΐη(}α€ άάάιάιΐ Ρα- 
ΐΓοείηίο Αοαάοιηίεο ρΐαηο (1ί£;ηίΓ- 
£ιηιιηι» Ι»ίΙ)0Γ αιι(6ΐη ίη (γ€$ ραΓ^ 

ρ 

χ. 

Ρήηια ΟοιηρΙοίΙίΐϋΓ 

ΤαΙ>α1αδ «η ίηοίΓαδ χιχ, ιώ3Τ« 
χηοΐ2ί ηοη ίηΓοηρία οχχνικ 

θβευηάα 

Τ3ΐ>ια1α$ χι, Ιηίεπρ(ιοιΐ€$ ^- 
§;γρήα8, ΟΙήέαηι, ΡαΙω^Γοηαδ, βΐ 

ΤβΓίία . » ■ » ^ 1 Ε ε τ ο κ Ι. XV. 

Τοπία 
ΤαΒϋΙ^δ VI, ΙηΓοπρΐΙοη€8 Β,ο•^. 
ιηαηα$ α1ίαΓε[ΐι& εχιν. 

Μ&ΓΐΏΟΓα Γαη( ΑΓααά€ΐΙι&η&» 
δβΐάβηίαηα, λνΐιβίοηαηα, ΡοπιΓγο* . 

Ιη Ηαο οάίιίοηβ Γρ1ϋη^ιάί0ΐίη3 
€0Γαηι (^υί ρΓ^ΙνοΓΟ «γγογοβ €ΐη€η^ 
ά^ίΥϊΐ ΟΗαηάΙοΓ; €( (^α&Γαηάααι 

νιΓοηρ(]χ)ηαιη 1&€αη&8, ρûÀΓ(ίιη 
Ραπι ηι&ηηοη$, Ηαικί γ&τ6 ίοΙιοίΓ* 
£ιηθ ΓαρρΙενΙΐ» 

^αIη αυ(€ΐη Ηβΐο Αη(ιςαι(αΐιβ 
Μόηαιηβηϊα Γα(ί$ οοηΗΠΰηάαηΐ; €α 
ςπ26 ίη & ΗαΒοηΙ: Γ6ί Ι/ίΐοΓΟτι^ ίιιΐ)*• 
ϋ(ϋα. ΑεοορΙα Ιοοο αΒ ΗίίΙοποίβ 
Ιυοβιη ϋ$ νιοίίδιη ρΓ2^^ηί. Υο* 
εα1)α1& Γβ&ρο €χΙιίΙ>οη( ^ιι2β ίν\Λ&η 

Ι) 2 ία ίη ΟηοΓη3ίΙ!ει$ €( ϋί€χίςο§ΓαρΗι$ 
Ι€ψΐίξ9ί$. Οαο ιηαξίδ ν€Γο (]οΐ€η•' 
άαιη €ίΙ ΓΓα§φ€Ώ<α (2η(ιιαι ]αρί-« 
ί]ΐ2ΐ)ι» €( άίιηίάία^α^ ίοΓβ ίηΓεπρ- 
ϋοη€8 αά ηοΛΓα ίοιηροΓα Γ£ΐηαη- 
ίι£Γ6• Ο^ο ίη Π(6ΓαΓαιη ηαιιίΓ3ξΐο 
ίηΐ€ΓαίθεΓυηΙ ίοΓίαίΤο ηιυΙ(α> ςυο- 
Γΐιιη Ηοάίέ ηίΗϋ ηοΙ)ί8 ρΓ£(6Γ ά6ί2- 
^βΓίοιη ίιιρϋΓβίΙ: φίίρρβ ςιΐ2β ιιαίΐα 

<τ^Γίΐ4ΐί8 ϋπιίΗ^αάίηϋ^ ζνΛ €οη]6θ• 

(1ε €ηιάί(ίοηί5 3η(ίς«3Β &ιμ&>6$ 
ήίχ«η(ί ίαπί ψΪΗ 4β&*» ψκχηΐΛ 

ΐηοΐο• Ι. Ε ο τ ο κ Ι. χηι 

ιηοΐβιηοηΐια ιηβίχι^ ςπαιη ο^Ι^-^ 
1)οηιηιο ϋΐί ΜαπηοΓΐ Ραήο» εαι 
ρΓ3Β αΐϋδ οΐ: &Γ§υηΐ€η(ι άίζηιΐ2ίΚο 
€( 2ηέΙοη(α(ί8 ροηάοΓβ (αηΐιιηι (η« 
Ι)υϋκ Γο1ϋΐηυ$• Ουβί (αιιΐ€η € ν€Γ- 
ΐίξίο (1ιιηι((€η(1α ίοτοί χηοΐΰίΐία» 
χηοάό ν6Γ23 ίιη( αα( νοπ ίιπιιΐ€$ η-* 
(ΐοη€$ ([υιΙ)ΐ»& ηαροΓ ήά^πί ι&1ιΐ8 
Ματιηοήδ ίαΐρβέίαιη κάάΰΓο οοηα* 
1α8 οίΐ νκ άοέΐαδ, άϊΓριιίαϋοηο (]^ικ[$ 
ηβε 61^ζζηύί η€ε €ηιάί(ίοιΐ€ ςζτα. 
νοτχχιη, Μί άκζΐ!η\ι$, ςυοά ηαΐΐο 
ρ&ηίιιιη ίΐυάιο ηιο(ι Γοηΐιιηαδ^ηιιΐ-- 
ΙζϊΧί ΐζύοη^τη αάάυέΐ&ιη νίάίΐΏΐΐδ 
ςαβ^ ηοη νοί α ή&ι$ ιηΓςΓΐρΙιοηί1)α$ 

€ΐΐ€(]Γρα ηαικ^ααιη ίη ιηΰάίαηι ρΓα« 
1α(& ΓιιηΙ, \αΙ 1αήιι$ ρεπιπΰκ νί•^ 
άβαΙαΓ^ ^ααιη α( ήάβηι Ηα]ιι$ Μα* 

Ι) 3 ηαχη€η(ί )Ενϋί Ι ε € Τ 9 Κ Ι. 

Ιΐυηΐ6ηίι ιιτιιη!ηιια( ; α ηιύίζηι 
^4ςρ ^α&ιη ηοο αιιΐ 411ιΐ€Γρ ία 
ρΓοιηρία ^Α, ζηΙ]^ϊΆ θΠυ€ηιη( νίΓΐ 
(ΙοέΙί ΜαΓοιρι-ίβ ΡΓορα£η&(0Γ0$• 
8 Υ Ι^ 8 γ ι. Ι- Α Β ϋ 8. 

€ΰη€ΐη 6( Ιοειιηι αυοηι ςυθ(1(^ιΐ6 τπβτ^ 
τηοΓ ιη Μυίοο Αηιη(}€ΐϋαηο Γ(η(ΐ:: 
$€ευηώι ςυοπι ίη Ολαικίΐοη €( ϋάί* 

υ(6Τ2Ε ά€&0παπΐ: τηζηηοη Οοηαΐοηιιη 
ΐηΟςηΗ:^ ηοιηίηϋ>υ$, Ατυικίοΐΐίαηα, 
$€ΐά€ηίΕη&, νίΐΐίίεήζο»^ ΡοΓη/τοϋα.- 
η3> Όζ^ϊ,ϊώΓιβχϊ^^ ΚαινΙΙηΓοηίαηα• 

Ίη Νχ»ϊΐ€Γ9η(£$ πιαπΏοΗΙ>υ3 ιηίήυιη 

8€ρΐ€ηΐηοη&1ΐ$ ; ίηάο αά ρατίβίοπα 
0^^^η^α1^^η ρκΓ^ηυΓ; (Ιΰίηάβ ζά ίο- 
ηϋΐΐηπι Μ&πάίοη&ΐ€ΐη : )^οθ:^3^ ^ 
ραποΐοιη δΰρΐΰηΐτιοηαΙβΓη, €ε £πϋ^ 
(ταιη ί€η€&Γ£ 8€ρ(6η(Γίοηαϋ5 : ά€- 

Ουφ Γ€(}υΐ3Π(υΓ €Ιιαηάΐ€Γΐ Γυη(• ■•^^^ 7 8• ρ. ΧΙ. Δ«ι. £ ηιίηί3 ΐαΐοζίνα. 

* Ια ροΑη ηλπηοηιΐη κ€βη£οιιβ ^τιι(νοτ ηβΠο Ιο€ΐ 
Ια^Ιο 1ηββηΙ(« κρ^ηβΐ Ι^ββοΓ^ ▼!■. χπι^^οη, χτ<«». %χ δΥΐι,ΑΒυδ. 

ρ. XIII. *0 ΐίζίυς. Μαίίί. ΐί. 1 52• 

ζζ^ Ο. XIV• Η^ιο;• Ε Γυίηι$ Ο^ζία. 

' ο. XV. Πη^ίΓ. Ε πιίηΐΒ Ο^Ζίά. 
58. Ό. XVI. Αηολλωνι. Α ΜίΙϋΟ ]^Λη 

ΡαΙαί. 
6 1. Ό. XVII. Αιτολλωνι• Εχ ε(£ΐη€ΐ:€χια 

45• 1^• XVIII. Θίοκ• 

$7• Α. XIX. Α^ΛίΜς. Ιη Α1(2η, ςυοά 
ΓπΓβ Γ^ίίδ άοΓοΓίρΠΐ Ρή4€αΐέχίΗ3ΐ ςυί 
ηΙΗίΙ ίη 6ο ρΓ2ε(€Γ νοε€πΐ Χα^^β Ιβ^ϋΓΟ 
ροΐυιΐ:. Ει Γαη€ Εΐ€τη€η(:α, ηοη Ιοηςί 
ΐ2ΐη(υΐΏ £1:21:0 άοΐήϋα Γυηΐ, Γβά άς 
ΐηάυίΐΓία, υά νϊ(ΐ€η]Γ, 3ΐϋ$ Γυρ€Γ €2 
ιηΓεηρίίδ Η(οη$, οΙ^ΓευΓαηΐυΓ. Λ^ι/Λ 
η. 150. 

α6. Α. χχ•.Γ{(Γ(Γ<ος• Μαία. η. 3^• 

^3• ο. XXI. Μ£ταγ*τν»«μο?. Ε Οοπνεπίχι 
ΜοηαεΗαΓυιη ίΐ(ο ρΓορε Ιοαιιη άίο* 
ίϋΓη ΡΰεάΙβ^ ΑΛοηίδ. ΗυίυΓοϋ Ιη- 
ί€πρ(ίοηΐ8 ΙεέΙίο 6ΐ ίηίειρΓει&ηο ίυί( 
(ϋίΕ€ί1ΗΐΏ2ΐ• Εχεηηρΐ^ ^^υ$, (^υοά 
οΗιη €1. ΟηβηΙΙί ^ν?Λ,^ εάίάίι ^ηπα 
1752 νίΓ άο ΗίΓοΰ Ηϋεηδ ορίίπιο πιΐε»• 
Γΐΐυδ, όοτβηηχι Γεά εοΓΠίρήί&ιηυιη 
ηοε νοί αΒ ίρίο τοΑίίικηάατη» 

«ηηΐηο 0£ρκ]ΐ€Μ<ΐ€τ^ ηοη ροΐνΐπιηβ, «χ «ο ΓοΓίλβίΤι 
-«αο4 ίηΓΰήρύοηΊ!>ιΐ3 ίιιΐβ ]Αζη ηιαήΐλ 6η( — ι.χνΐ<νβ €ζ 
ιοαίρΐυη εοη3ίεΊηιυι ΰβτ, ^αο4 ίη Μν^ΒΟ αο&το 33^^*^ 
ρτοχίηο ία 1θ€ο €ο11ο€»(αΓ• 

Λ• ΧΧΙΙ. $ΥΙ.ίΑΒυ8. Χ3α 

Α. XXII. Ι νΑναλι/Α«. ΜαηχιοΓ 

ίη (}υο ηϋιϋ ΐ€§£Τ€ ροΐυΐϋ Ρηώααχ- 
ίίΐί, ηΐβ ίη υηο €1: ύι^το Ιοεο Νοι&3 
ηιιιη6πϋ[€$. Ιηίοτιρζιο €]ιΐ8 ίϊι άυ&3 
άΙνίάίιυΓ €θ1υιηη33| ςυίύυδ Γραϋο- 
Ιϋΐη ίη(;€Γ0€άίϋ. Εχαταΐ:» £ιιΐί ΗΐϋΓΪβ 
ιηίηοήόαβ, ^ιΐίΜΐι Λιηί Τη)Ι, <ιυί-. 
Ι)υ$ υϋΙηιιΐΓ, πι&]0Γ63• ΜαΓακ)η& 
ρ1ιι$ ΓυρϋΓοίΙ,^ιυαιη ρΓοχίαιο ί60}υ£η-* 
€15^ ευκή (αιηβη Αοε ίη ρτΐηειρκ) η€ς 
ήηβ ιηΐ6|9;ηαηι £(. Μαίίί. η. 149• 

XXII. 2. Η9&0 Γυηι άΰ ίϋεμηκία ο- 
3υΓά6ΐη εοίαζηηα ; οοιτυρΐ^ ανιί(ΐ€πι 
£ϋ άβρΓ&νάΐ:!, .Γ^ά αιι^ άο1ςηΒ€Γθ 
ρο(α1ηιυ& $ 6£ £χ (}υιΙ>α8 ^υαϋβ ίιιο* 
η( 6Ε ρ2Γ5 ΙπΓεΓίρ(;ΙοηΙ$ &ρρ&Γ€(• 
αο*<-α4- Α. χχιιι. Μ^ιτα^οτ 01χτοηί« 
<οη^ ίη ίι>ΓυΙα Ρ^τ^» ικ £ΐ3 ί^ί ογο- 
4^€^ ΐ;€ρ€ηαα^ (Ιοιη βά^ϊηγτΏ^νη 
^ι^ηΟΜϋΐΏ^ αιιη $ύϋ$ α Ραΐαξο οο\• 
Ιβέϋβ ίη Αη^Ηωι ^^νοίΐΰη^αηη• 

€ΤλΖ ρ€4• 2. ροϋ. 7> ΐΑ(ν3» φ;ΐ(κ1 
€ΐ€χ(Γ&π> κίριείΐ:^ ρ^ώ »• ροΐΐ• 1 1 $ 
;^\ιο4 &»1&|Γ2ΐη> ρο^• β. ροΙ1• ; ; Κ 
,^Γ2ΐφιΐ€8 ρο1}ν5 ; ρ^αΐικ ίι&ηοΓΟ οΙ>- 
1ί()^ ^πιρ^ απηίϊ^με. ΡοΙΙλμηο 
0\ΐ(ΐ»^ 4κ{ΐΐ2 ίΐΐίω Ώοτϋο ιι^ϋίΐβ. 
ίιμ( «ιΑ Ιοςμιρ ια Ρβ£ΐθο ΛηυκΜία- χχϋ $ Ϋ Ι. Ι, Α Β ϋ 5. 

ηο τ^ΐίοκηάυχη γ φΐχ γοΑςΛ, ^η^^ρ^^ 
^ά ϋη. 46 Πνϋ ΕροοΠατη 5 1 • Ιιτ €θ 
ά^ίατ'ώ^ηάο^ €ΐεπΐ€ηά8 &ρ6 οπιηίηο 
ώεϋπίίε, Γυ§ί€ηπΙ)ΐΐδ Γ3ερ€, ορϋΓαπι 
οοπιρΙυΓίιιιη άί^ΓυΐΏ αοΐΐοοανίί Λ/- 
^ιί^ι^^ (1οη€θ ΐ:αη(ΐ€πτ ρβΗρίοϋΙοΓυιτι 
υΓυ &(1]Ό(υ$^ €1: &(Πάυσ ^ευιτιιηο 31:• 
(1ϋ€ ίυάίάο ΛπύοΊ €)υδ Ραίηάί 5^«- 
»/ϊ» ΐ€Λίοη€πι, ηυίΐηίυτη βϋΓΐ ρο- 
ίυιί, ίρίο ηαΓΓίΐηΐ€, τονοοανιί. Ρλ/- 
Ι9ΐ^2^χ ν€Γθ, Εΐϋηυο, <ιυΊ ίη ΓϋΛίιυ• 
€ηά3 ί11υ1ΐΓαηάίΐ<ιυ6 εαάϋΐη ρΓ€(;ίο- 
ΙιΙΠπια ΙηΓ€πρίίοη€ ίη^ϋπίππι €Χ€γ• 
ουοπιπί, ΓΠϋτίίο €[υ€πιηηαΓ ϋΚ' <3€- 
ΛπίΓέ ίηάχϊΛηαηη, ΐϋΓη ίη ειτδΐίδΤγ- 
ρο§Γ3ρ1ιθΓυηι €0Γη2εη(ϋ&> ί^ίη. ΐιι 
Ηουη^Γϋπι Ιραΐϋβ πιο €χρππιΙ;ηάίί. 
ΝιΗϋοπιίηυδ Γεουϋυβ ίυίί ιΐΐυά €χ- 
€πιρΐΕΓ Ρή'ά^αηχίΐίί ; €ϋ, ςιιοά ποί- 
■ Ιοιη, αί&ηιίϋ ίά Μεγγηογιβ, ηυοά 
ΙιΛϋΓηυδ, €ίΓ€ ιΐ:» ιοίιίηι ϋΓ^Γυπι, υί 
νίχ υπΛ ϋΐϋπιΐΕ ίη εο ΐ€§ί• ροί&ι ; 
ουιτι ΐΕΓΠϋη, ρτδΒ&ιΐϊίη' ίιηα ρβης^ 

84• ο. χχιν, ^ • 3^ν • • •. ΜατίΤίΟΓ^ οιηυδ 
Πνο αηή<|υίϋαϋ€Γή ΓροίΙεπιυδ, ηνο 
Γ6ΐη, Πν€ 1ΚΰΓ2ΐδ Γβιχίϊίον ΐηΓοΗρίΑδ, 
€απ]ΐηνθ ρο(€Α&(:€δ, ίηβξπίΙΠπιιιηι• 
Κ€ρ€τί6ϋαηΐΓ οϋαι αά ροΑίοαιη ;£• 3ΥΙ.Ι.ΑΒυ8. χ3η[3 

4δϊαΓη ραΓΐ€ΐη ήιχϋα ΐοηιρίιιιη Λίι- 
ηβτνα (ϋΛυιη Ρα/ώβηοη €1 ΗζζαίίΜ^ 
ράοη ίη ΑοΓοροΙί, ΑΛαιίί. 

85. ο. XXV. •α(Γ*λ£υς. Κ8αιηο. 

1 8. Α. XXVI. Ροεάιιε διτι/Γη^ϋτη• 
ίίΟηβ. ρ€ά. 8. ροΠ. 2. ΙΙ,λϋ. ρ€ά. 3, 

ροΠ. 5• ^Γ&ίΤ. ρόΐΐ. 8. Ιη(€ΓρΓ€(21• 

ΐίοη6πι &€ΐ467ηαηαιη^ ηι{ι ρ^υεί^ ΐη 
Ιοοίδ, Γ^ήηιιΪΓηιΐδ. Χ^ΐϊί^ ίη ιτι&γ* 
ηΐ0Γ€ Ηαηε ίοηη&ιη ΗλΙ>€η(» ίο• κ Π* 
Μαίίί. η. 2. 

ΪΟ. Α• XXVII. νίος Λ^Λ. Α βτ^Λ• 

46. ϋ. XXVIII. Εττιδασ-ίλΜί• Α Μίζατα* 
ΙηΓοΓίράο ηίιίάΰ €χατ^(& €ίΙ: ϋ(6η5 
ραυίο πΐ3}0ΓίΙ>ιΐ83 ςυαηι Γιιηΐ (γρί, 
ςυίΒυδ βαπι €χρΓ€βιηιΐ2δ. Οηιη€ηι 
οευΙοΓϋπι ηοΛΓΟΓυηι ζύ^τη «ίΤυ^ίΓΰ 
€ΐ€ΐΏ€ηϋα, ρΓίηςΙρίο ρ€Γ(ΐυαΓη Ιονΐ- 
.16Γ ίηοίΓα, άυπι ΓοΓϋβ ΐη ΜλπτιοΓ, 
ουίΏ &Γιυ(1 2§€Γ€πι, Γροηςία α^υ» 
ρΐ€η& άείίάίϋ, €1 Πίίοο 1ο秀. ΙοέΙυ 
ί&εϋίοΓα ί^Αα Γυηϋ. 1(1 νβΓΟ ήοΐϋΐ 
ρΓ2Εϋ€ΓίΓ€ Ηοο 1θ€θ, ςυοά 1ιίτΐ€ α Ια- 
ΒθΓ€ ίΙΙοΓυπι, ηυί ροίΐ ιη€ Μογιτιογ 
ηοΛπιπι οοηΓυ1θΓ6 ν€ϋηϋ, αυϋ ςυι 
ορ6Γαπι άεηϋ α1ϋ8 ΙηΓοΗρϋίοηιΙ^υε 
1ϋ§€ηάίδ> αϋίΐυιά ΓυΒϋταΗι ροίΤίΓ. 

74• XXIX. Ι. Αγα^α» τυ. Εχ Ε€€ΐ€βα 

ηοη 1ο秀 α ^Β^Λν^,.ρΓορο ΑΓορυπι. 

ΛΧΙΧ. 2• Α^;ςβν• • ••ΛΙ> &1ίθ 1αί€Γ6} 

Ιη^Γΐράο χχϊν $ γ I- Ι Α Β ΙΓ ». 

ϊηΓοηρήο ΙϋέΙυ άϋΚοΠΠατ*. Ε]υΓ- 
βοΐΏ ιηάοΗδ ΓερεηυηΓυΓ ηοηηυΐΐ^ 
αρυά Ο^τίαζίοη, €ΐ: ΜαταίοτίαΜ V. 2. 
ρ 59^> ^^^ ί^ιΐΐβη Ηοο §εηυδ ίηι« 
ΓΕΓίΟΓίδ ηυΓη€Γαί:. 

ίη ΕεοΙβΠίΐ, ςυ3Β (ΙίέΙα €& 8. Ηρϋα^, 
ρΓορ€ Γίϊ^η οΙίΓπ ΌέΙρΒοί. Ιη αΐΐχ) 
ηΐΕΓΠΐ0Γ6, ΐ€νίι«Γ ΓδΒρς, βινί ιπΑεγ, 
ϋχοανάΐΟ; Κΐ€Πδ, ςυοήεδ \ά βϋ, 
ρΐυδ ίηϋεΓ Γο, ςπδηι ιτιοί€ ΓοιτΒΜάί 
ΧίΐινΜο^ (1ίΛληίίΙ)υΕ. Γάοιη ηοί&ηάαιη 
«βϋ ίη ΜαΓΠΊοπΒυδ ζζς\μ^ Ιπίοπρ- 
άοηίΒυδ^ €[υΕδ νιάιι αρυά Ό^/ρύοι^ 
ΕΙ ίϊυαΓΰπι ρ1υΓ€δ ά^Γοπρβϋ, ηοΒίδ 
ηυίΟΓ εΛ Ο.ίΓο^ί/; ςυί άε Ιιίδ €άΜ- 
<1ΐ3 α1ϋΓ(^\ιο ηοηήυΙΗδ) ρΓο Γυπιπιο 
€}υ8 €Γ0α ΚοαιρϋΜίςαηι ΐΑΖζτ^ήζνα 

^Ι• ο. XXXI. Δ)1|ϋΐν• 
7θ• ο. XXXI Ι. Ή «ντο• 

48. ο. χχχιιΐ. Ό ι/Λο-ι. Ιη πιατπιΟΓϋ Η- 
ίεπδ υηοίλΙϊΒυδ ηΐήάΰ οχαπίίο. Α1ί• 
αυαηάο ρυι&νίπιυδ Ηαη€ αά Ο^^ι^^*- 
βυηι ΓρεΑαΓΟ Ιηί(:ηρϊ!οη€ΐη.. 

82. Α. χχχίν. --Λΐ/τ. Μοη€η<1υδ €(1 
Ι^ΛοΓ ηοδ ρΙυπΓπυπι άυϋ1(αΓ€ άο 
Ηλ. 6, αη Νοί^δ ίίΐαδ ιχρίδ τεΛο 

«χρΓοίΤς- 8 Υ Ι, Χ Α Β υ 8. »ν 

ίΒί€Γρΐ€ΐιάοΐϊ€ ^ ίέά γί(]αιΐ: &ώ(Μ• 
βά Ιοο. Οτοη^. Τί€/. Οτ^ε. ν. η. 
$. 870, €ϊ Οστβη. 3<1 ϋί. Η* ίη ΝοΗ$ 
ΟναεοηίΛΐιη^ Ιί&Γο οιτιηίΙ)υ5 λυ^υίIη^χ1^ 
&ηϋς)}ίΐ;&(ιιιη ΑικΙίοΓιβ αρρίίοΐ€ ιΐ£ί« 
Η, Λ£ΐ9/|/« η• 7• 

^3• Α. XXXV. ΑγΛ • • • τύχη•. Α Βη^μτηα. 
Μαία. η. 4• 

76. χχχνι. Αγαθγ• Α 8ηζ/τηα. Οϋιη 
αρα^ Ο. ν^τηοη 1η 3χ)ίΒιι$ Γιιί$ ηοη 
ρΐΌοαΙ α €αί»αΜάηο ίη . €οιηί(^:\ι 
Εβίχίάηβ. Μαία. η• 5• 

42• Α. XXXVII. Ν<ΐι»ιβ^?• Α ^ίη^τηά. 
Μαία. η. 6. 

7• Α. XXXVIII• •••ο(Γ:^£«ν. Α 8ηητηα. 
Μαία. η. 25« 

56. Α. χχχιχ.ι. 'Ρ Αημιος• Μαίί^' η.28• 
XXXIX• 2. Ι»»κντϋΓ. Ιη αίίο Ι^χ^χο 

64• κ• XI.. *Η Βουλϋ• ΟΗηι ίη Μυ&ο 
ϋοηίύί ά€ Οφτ4. Μμ[. ΥσΦ^ηβ 

Ρ 44*• 
59• Α• χι•ι. Ό Διι/Α0(• Α Ζ)^/(9• Μαία^ 

II• Α. ΧΙ.ΙΙ• [Μ0&χ^]α» β-νι^Τ^* -^ Ι)^/(?• 

Μαία. η. ^. 

12. Λ.ΧΙ,ϋΙ• Αθην^ωι^. ΚΌάο. £ νϋΓ- 

ε)§;ϋ$ ϋΐΰΓ&πιιπ . ιιιι« ΓυρβΓίαηΐ: ίη 

€ ίραώο . / χχι4 δ Ύ Χ Χ Α Β υ 5. 

ίρ^κίο, ςυοά Ίηι^ήζοα Ηη. 5 βί 6^ 
<:ο11ί§€Γ€ Η€€ϊ, Ί\ή ίηΓοηρίυηι ίυίΠΓο 
Α^ολλω.., €ίΤΕηί€ ίοΓίαη ΜαπποΓα- 
τίο. Μλ///. η. 27. 
72. ο• χι-ιν. Ό Δ • • ' •. Α Ροξξία Ύβ- 
ώία οΐίπι ΤΙοοζαΒα. Μεγιώογ ίη ιηο- 
άίο ρβΓίοταϋυπι ίθΓΠΜΐπι*Η»1)0ΐ: ιηο- 
Ιαβδ Γαχί. 

Ηοο, -€ϋ ((υοά ρι^εβάίί: πιατιηοΓ, ίη 
ΗοΓϊο ΤυΓΟ» ουϊίιΓάαιη, ουί ηοιη€η 

Γαηΐ: ΨΜαηί €£ 8ροηίισ. ///». ^/>^/. 
ρ. 76. ' ... 

2. Α. ΧΙ,νΐΙ. • ΟΊΛνω υ[Λΐκύί. Μαίϋ. 8. 

23• Α. XI- VIII. ••{»ΛΓ. Ουδέ Γυρρίβνΐ- 
411118 1. 4 1 ^είυπιρία ΓΐΜΐί €Χ Λ/Λ- 
άβηιαηα άΰΓαηρίίοηο. Νοίαηι ηυιη€. 

• ΓλΙοΓη ίηυβίαίΐοΓειη 1. 2 •€ϋ 4^> ςυ^ιΤΛ 
ευηι Ο^Γ^ΛΟ^ ρΓΟ ν αοοίρίπιυδ, Ηίς 
3υίΐ€ €χ1ιίΙ)ζηάΛηι ουΓανίηαυδ. Μα^ίί^ 

77• Α. ΧΙ. IX. Ι. •••ζΐΛν τυν. νήά^ΟΗΧίΟί 
'η^ΓΓ»!: Ηθ€ ΜβίΠηοΓ ^* ίή' υίΓοςικ: 
1^{:€Γ€ ΙηΓοΗρ(ίοηε5 ΠαΒ^ρο^ Γοά ίη 
πβυίΓΟ οΐ) νείυΛίΐίοΐΏ ΐ€§€ηάαδ.'' Ιά 

^ ά^ίοτΛ^ϊϋ ίΐ82Γ€ΐΓυ5 «Λ Μαβάηχ , * γ ϋ 1; Α » υ 8. ^χνϊ 

ηυαηάο Οχοηίαηί ΊιίνιΓίί^ ^κ, ραυε^ι 
()0£άΕΐη 6Χ €ο• €οιτυρΐ:α(}υ€ ρηπιυ« 
ρυύΐιοέινκ• Αώί/\ . ν^τόη. ρ. 44^• 
Λώι/Λ η» I48.' 
XI-IX. 2. • • • • ίωζος. Ηχο ΓυΒϋ- €Χ 
&1(€Γ& Όζη^. ^]\}^ά^xη. ΙηΓοΓίρΐίοηί) 
ρπε€€(ΐ€ηή ορροΓΐΐ£, π^πι Ιφίβ α 

ρΓχ(€Γ ΙίϋΰΓαηη Ηιο α Ηϋο, ηνοο^νο 
ροΐυίαιυδ. 
21. Α. Ι.. Ι. 'Τπι^ του. ΙηΓοπρηο (ϋνίάί- 
. αίΓ 1η (Γ€$ οο1υιηη&$• ΥΙγ άο^ίίΤι* 
ιηυ8 Ι/αααΐ5 νοβηί €Χ€ΐηρ]αΓ ο^υ^ 
ευΐΊΐ ,Ρή^ΜΗΧίο εοηιηιυπίε{ΐνί(^ οχ 
^ιίο ηοηηυ11&8 νοεβδ, (^υαηιιη }2ίνη 
ηυΐΐα (^^^ τεΛιπί οίοηιοηϋα, ίη ιοχηι 
ηοίίΓο ιηίηοΓΟ Γιιρρΐ€νιιΐ[ΐυ3• Μαίη. 

η. 9» 
Ι•. 2. * ν 1^-• • ιιτ• Οο Γοαιηάα.οϊυί^ 

ά€πι οοΙυπιηΕ. 

Ι.. 3• ΤίΓ'ί ' βυ• ϋδ ίβΓίώ• ΟΒΓοΓ- 

ναηάιιπι οΛ τρ. Ν, 1ίη433 τβίβΓπ^β- 

1)6Γ€ αά Ηη. Γοςιιοη(€ΐΏ3 νιηάο ίρα- 

ΐϋ5 €χε1υβ]ΐη ίυ^^ ίηιςυί3 ^ ςυοα ^ζ 

; ίη αΐη» ^\ι11>υΓά&πι 1ο61& &εα(ϋ(• 

οοάοηϋ Γιπιΰϋπιιιηίΐ. Μαία. η. 1 1. 

Ι.Ι. 2• Αι»^ Οο ίοουηά^ €)ΐιΓάοηι 
οοΐιιαχηα» 

οχ ω. 3• 11. 3- Κλ» ιίτι• . Ββ ίβΓϋία, 

ιτι>3 ία πιαηηοΓϋ εαικϋ^^ ςυόά ρΐι^ 
πιπί «Λίηιανίί ^ί^Ι^πίί, Ίά υϋ ρΐε- 
ηιιΐδ ί11ϋβ:ΓαΓ€ΐ, ΕΗβ€Γϋίΐάοη€ΐη <1β 
θ€0§Γ3ρΚί3 Α(ΐί€3 Ι^ΐίπαηι ηΐ€ά1« 

46.»^. ι,ιΐϊ• ί*ι α^χο^τοί. Ιη βίΑπηοΓ^ 

44• ΙΊν^. Ι. Ειχοι/α. Ιη ΙΤ12ΠΧΙ0Γ€ €311* 

ι.ιν• 3. Π^βΰτα». ΑΒ ^10• 
39^• '^• ϊ•ν• *0* Είΐί€ίυ(Γ»κτκ. Ιη ιηώοΓ^ 

38. τν. Ι. VI. ΤΛί^έου ΚλΛϋΑου• Α1> -Λ5&^- 

ίοητιααι Ταυ. Γ€(]«. ^• «3ΐ1ιϋ>€πιυ3•. 
Ρί'ίοΓ ραι^ 3^»! (Ιοίιιύ^ ροΑ νοοοπι 
Νβ»«» 1^Η> ίβά αϋαιη (}β&ήρ£ί: Ιναι^ίχη 

ίυβΤΙϋ, }Ι1ΰϊρί€ €1λΐη Ιΐαβε* •• Αγαθό; ; 

ή€0 ίοι«αβ€ ά^ΐ( ιη»; χΚίωιφκ 
ραιρίεπι £μ38 φβιϋ 3x1 ι^φαίρκη^ϋΐα 
8ροηΗν ^Χ' ρΓ£ί:ικ^6& €3ΐκΐ€ΐΐϊ 3^$α(6ηι 

€ΐΠϊ 8 γ 1 Ι. Α Β υ & χχί» 

€ίΓ€ νίάΰηΐυΓ ζΐτώχι ^Λτη^η οαηι 
ιη ]ιαο ηοπιΙη2ΐ τΰέΐο £αΓιι Γ€ςυ$ αί:- 

ώ €&ηά€Γη ρ£η:ίηυ€ηηϋ ΙοΙοΗριιίο 

6. Α. ι•νπ. • • • • Ηηνοντοί• ΑΒ ^Λίπάι 
ίη πιαηηοτο αιηάΐάο. Αία£/Λ η« 3^• 

. η• 37• 

65•^ ι>« ι^• ι• *Η^?. ΑΗ<]ΐιαη(Ιο ιητυΐ- 
ηοί^ θΓ2£€θηιαί% ΕςοΙκίκι αριιά 0^- 
ρίίβαη^ ία ΑΗκα\ φΐα 10€Ο βΙΚιιη 
ΗοΓπιαηι Γβ νίάϋΚ βοτρ^ €1. Ίνοοά^ 
πϋΐ6Βΐ ρΓθτΓνι$ ίΐ£€Γί«, <}υίΙ)ΐΐ5 ηοΑπι 
€ίΙ Α Ηη• (}υ£ ίηείρίι Π(οο'3^ι«ν ιιίςιιέ 
2ΐά ά€βη€η3(€ΐη ευιη Α^^ ίη&ήρ.- 
ΐιιιη : ηοοηοα αΐίικί ίχζι^^ρΛΧΛοχα ζ^^ 
Ό^Οίοπϋ ρΐΌρ€ ΜαηΐΙ^^Λ ύχχύ• 
Ιΰ»^ φίΜϋληα ΐ€^Γθ ροίχάιι, νρα» 

Λ6ίίί&^ ρκ>ρα (νη-ΐπλ Αηάτοηίά £)κγ- 

^. ντ• Ι.ΧΙΙ4. «ιΛο^ιΐρ^• ν, ϋ^ ^ΙΤΑ»^ 

ρ.44ΐ« 
07• Λ. ι«χιν• 4*«^ι^• Αίαίίί. η^ 33» 

32. ι-χν^ XXX. 5 γ Ι. Ι. Α>Β σκ 

Ρ. ΐ-χνί. Μίνίλαε. 

30. Α. ι-χνιι. Νικωι^ν 8€ά ν1ά€ Μαιΐί^ 

π. 142* 

3• δ. Ι,ΧνίΙΓ. Νικη^ο^ί. Μαίϋ, Π. 3Ϊ• 

68. ο* ι,χιχ. Ατ£ί/Αΐιτο?. ΑΊ'€0. ν. /Λ?Λ 

7^/ά»» ίιχ Αρρεηάίοε αά Ργ2β£ι Οπάϋ^ 

αρικί (^υοιη ροΛ οι νιο% &ςυυηΐιΐΓ νο* 

€65 Όι £φ«ιεο»> (}υ£32ΐ]η ίη Μοτιώογ^ 

5• Α. Ι.ΧΧ. ΚλαυΛοΓ. ΟϋπΡΙ 2^^;»^ &ρϋ(1 

ο^. Μαϊίί. η. 39.• 
Β. 5* ΐ-χχι. Όι Ασσοι. ΚΒη^τηα. ΟΗπτι 
' Ερυά Ο. ν€τηοη ίη &§γο Εβεχίίηβ^ 

Μαίη. η. 4θ. 
75• ι>• ΐ'Χχιι. Δηον;• Αϋ(][υαη(1ο ίη^ οα 

ραΓΐ€ Λ Ο^τίαηί, ςυαιη• ΑΓεΗί(«Αί 
^ νοοαηί Μείοώί^ ρΓορο ραΐα^ίυπΐ Ατ-^ 

οΗίορίΓοορί, Αώίίΐίί. 
66. ο. Ι.ΧΧΙΙΙ. Το ηΑωον. Α 5/έΐ»^Ι»ιν οΗιη 
' Γί^©^, ίη Χιχχοΐζ, όαηϋο, ριο&Λυδ, €1; 

ί^οο^ί ίηνεηίί Ηοο Μλγπιογ »ρυά -^- 
^5^» οΗηι ^αβ4η^^ ίη(€Γ Γ€ρυ1ο1ΐΓίΐΐ€$ 

Γοίπαδ €Χ(Γα υΓΐ3€ηι Εηΐ:ί(^υ2Γη^ ία 
* ΙΑΗπιο <)ΐιι οοη]υη§;ί( α ραηο Βο^ 

κ&ϋ ρ€η1ηΓιι1απΊ> ίη ηυ& Άχλ ί\ηχ, 

νϋ5) ο\ιηι Οοηΐίηοηΐβ^ ίίΙ^^βίηηΑ- 

νίοαίαπι. « γ Ι. Ι. Α Β υ δ, «χχί 

^Ιουίαπι ε3υ8 ηοίΐο άΰνΛοηάαχη οιι• 

Γ&νΐϋ. ι 

13•Α•Ι.ΧΧ1ν• Τούτου τβυ. Μαίίί. η.23• 
40• Ι,ΧΧν. Αγοςαα-Οίς: Όοΐϊζήχίΐη Αηάπα 

Κιαατά^ Ε(ΐϋίϋ$, ΓΙ Λ1^1^^ηί1Αηη^ 

1^>ηάίη0ηβ5. Μαία. η. 1 8. 
17• ιχχνι. ΑττΛλοί. Οοηατίυηη ΟπΗβΙ^ 

4ηί Όϋηηίηξίοη^ Ιη(€ηοπ$ Τ€ΐιιρΠ 

Μαπηοιχ ϊί3\>α Τ> €&ά€ΐη €Α ()υ&ιη 
ιη Μ. 74• Α:^^^*^^• η. ι^• 

α9• Α. ιχχνπ• Μήνας• Μαία. η. 149 

ι6λα. ι,χχνιιι• Φλλιινος. Λ&/ν/. η. 21. 

19• Ι.ΧΧΙΧ• Πα* Αιλιος. Κ^8ίη^τηα. Οϋια 
αρυά Ο^ ν^τηοη. Μαία. η. 2θ. 

28. Α. ι-χχχ. • • • Φ^οίητβς. Ηυ)ΐιΓ€€ Ιη- 
Γεπρίίοηί$ άίίΗεί11ίηΐ£ νοβαηηηί €χ« 
€ΐηρ1&Γ €ά1ά1( ΡήάίαπχίΗί^ ϊά ^η(^^« 
ρΓ€(&η(1υπι &1ϋ5 Γ€ϋη(ΐυ€η5. ^^Λαιϋ* 

&1..0• Ι.ΧΧΧΙ. Το ίΜη\».Λ. 

9• Α. Ι.ΧΧΧΙΙ. Ασημιών. Ιη ιηαταιοΓβ να* 

Γϋ3 εοΙοΓίόυδ ρυ1ε1ιβ4Ρππιο άϊΑίηέΙο. 

ΜαιΗ. η. ι6• 

36• νΤ• Ι.ΧΧΧΙΙΙ• Ιουλ. Πομτα^χτίς. Λ/ΐ/• 

ν^τοη. ρ. 4+«* 
79• Α. ι,χχχιν• Θ•Κο^. Ιη ηιαππιοΓϋ 

ΑΙίΛΓίδ (}113<ΐΓαά ίοΓΓΠίΙΠΙ Τ€£€Γ€ηί6• 

ϋοΓυηι ιη ΓυρίΓΐϋΓ€ €}υ8 ραηβ ηοη- 

ηυΐΐα »ΰδ 8 γ Ι Ι. Α Β υ 8; 

τιυϋα νί Άτνφχζ; Ίη Ίνηα, νο6α 
ΤοΓΪρίδΒ €Γαηϊ ίηηρπΓηίδ, υή ηιιηο 
άίπτοδ: ίυραιεΛ εηίπι ρΐυβ ίραόί, 
ςτκίΓη φΐο<! Γαώ Πι Γ€θΐρΐ€ηάΐδ,(}ΐΜΐ5• 

• *ιιηπδ ϊη<:1ϋΓ3ί ίυηί, ϋιΟΓΪδ. Μαίη^ 

η. 24• 
41. Α. ι,χχχν. θ•Κ•Τ•Α4λ«?. ΟΗπι 

ΤϋοίΗ. η. 15• 
^. ο. ι;χχχνι. ΚΛΐΓ£τ«λιν£• Α 5ν^. Εε^ 
ηυϊΒυδ ιηΐϋΓρΓ€ΐ2ΐηάίδ υώηυτ ϋίετίδ 
Ιΐδίΐίοϊε, Γ€θοηίιθΓ2 Γϋΐκ^υίδ νκίοη- 

• ίυτ. 

54• Ι>• Ι-ΧΧΧνΤί. ;Ρακλιίητ. Α,5Γ^?^. 

52• π. ι,χχχνϊΐϊ. Κίΐίνοίοτρ. Α τν^. 
31. Α. ιχχχιχ. ΦιλίΓαν. Μαία. η. 35• 
25• 8. χα. *θ ίψος, λίαία. η. 34• 

71 • ο. ΧΟΙ. ΑτίΧΛ. 

Ι. 8. Χ€ΐι. ΑχίΓίίρ^. Μαία. η. 3^2. 
43• ^• χειπ• Δ»ο^ω^ο(« 

6ο. Α. ΧΟΐν. ΚοκκείΛΐ. Μοίϋ. η. 22. 

ίο. κ. χον• Εχοιρι3•η. Κβιηρΐαηα ρ.39• 
4. Α. χονι. Α]ΕΛίλλα. ΜαίίΙ' ιί. 13• 
15• Α. χανιι. Πρεΐ|ίχα, Ε νίδ Αρρία^ υή 
^ τ^η ΣαηξβΤΊηαηηα^. ΟΙιχη Κΰτη^ ιη 
ίεάίΒυδ 02ίτά,€τ€β€ηίη. ΜαΐΗ. η. 1 2. 
49• ι>• χονιιι. Στολίί. Α Ψεο. 

47• ί^• ΧΟΙΧ. Αυ(ΤΛνίξΛ. Α 3"1^α• ( ^ ) 


Δ ΧΙ. ^.//.Γη^ 1 1 υψίΓω %Λν 

α|ϋΐ«του 7μ»Λ\ι^ 
ου τ«υ ^Μτ«9ν 

θγ)Χ£ν <του; ^^^ 
Λυίίιναλον κ^. 

Β XIII• Μ Α κ Μ ο κ Α 

«ΠΙ. • ^ 

ΦίλΛίνίτου ΐ[τ\ίίι^ 

XIV. . ^- --^ ^ 

XV. 

XVI. ο , 1^6^ 

ΑττοΧλωνι 

Ασ•κλιιΐΓ*» 
Σωτιι^ί^ κΛί 

χνπ. ^*.^%^^ 

ΑτΓολλων» 
ΑιίυΐΜ, ΗΛί 
ΑυτοκζΜτοξί 
ΑίξίΛν(α^ ΚΜ" 

Ολύ(Α7ΓΙί^^ Σ»* 

' χνπι• ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Γ Α. } 

χνπι. (?*<$<ΐν•^ 

. 01 ς υνίξ υγξί- 
ας ΜΛξκου Α<- 
λιου ΣΛ^ινίΛ^ 
ν&υ υιού, Πολ€- 

ιας ίυίξγίτΛ 
τχς ϊΐΛΤξί3ος9 

χίχ. 

XX.: ' φ, (* . 3/έν 

■■*- Γ£θ•β•ίος 

£π» των ότλωι» 
Η^Μκλ« 'Οίτλβ- 

Στίφχρψϊφοΰονψ" 

τος Γ. ΠΦ^κιου Δο• 

|ϋ^(Τ(ου, Κλ{ο^γ)^ο[ϋ] 

Φλ0&ου»«νου ν(ου 

■ • 

Β 2 Εττιτζοιτϋς 4 ΜΑΚίν^αΚΑ. 

Ετητξοποζ τη^ 
€ΎξΛτ'ηγϊ»ς Γ. Αβυ*- 
ίιος -νΐιγΐς Μήιτο- 
φαντος Τ»/£4^«»οι> 

τω * ΗΰήΛ ττο^ τον ίη/ΑΟί)^ 

ρος '^ζμ,ογ^νηζ 
ΧωίΓψου *1ίζων\)ΐΑος 
ΑινϋΛς Μυστικού^ 

ξΐανος^ Μ. *Ρλ• 'Ρβ^οί, 

Μ«λητοζ ν.ίΑ • 

ΜίΎΜγιτη^ηοί, 9'εαις β, •• . ο χ ο ]^ Ι ε Ν & Ι Α. 3 

ψΛλον, χβινιχιοίλον^ / /, νηφάλιο»• 
Βοΐι^|ρο|Μ»«μο( γ' ι', Νιφλ> χα* ΟβΊ^ι^ 
5* 0(λιχτ^υ6ν«• ΚχςπωσΗς* (Γν8ίξν¥, 'σι;ρ[ον) 
και κ^λ.θ'αςί σιηνίων^ (ΑίλικςΛτον, ζ *'> Α^Ρ^* 

τορ Διονν<Γ^ χα» τοκ άλλο»; ^ιοκ άι^Ι^ττ^^^• 

ΠνρίνΙ^ΙΜΙ'Ο^^ Ανολλ»!^» ΚΛΙ ΑξΙψίίί, ζ*^ ^£^* 
» ο ΤΓΛΡΟν' χ\θίί\ »Χ(0ί1 Ον Ο^ΟομφαλΟν ΚΛί %θΛψί[Λίν^ί^ 

/«ί!ίχονφαλβ>ν. 

Μα«|Αα&χτΐι^(Α^μο;> Δ.<» Τιωξγω^ χ ^ «Όΐτανον 

ρ^οΐ'ν»}ϊί«ιοΐτ οζ^ο¥φ»λον ίωίεχονφο^ο»^ 

χοΗ^ιχια^,Οΐ' ^ω^ίχονφοίλον χαθιι/Αί^ον] 

Αι^£ροκ ΐτοπανοι^ χοινίχ«α»ον ο^θον*• 
1.^ φαΛον ^«ϋ^ίχονφαλον^ νηφάλιο»• 

Γα^ηλίΜνος;, χ»τΙμ; πς Α^ονυσ-^ι^ς, ^' /• 

Α»θ£ρ)^ι»νος, ΐ£^#ις <χ λβτ^ων • . 

[Ελ0&]|φ)ΐ£ολι»νο; <' >' Κ(οι^<^ «Ό^ανον , 

^(οί'£χο^φαλον χα9'9)/*£νον £7η 
^5* ... . σβκ βουν ρ^ο*νίκ*αιον ανυιτι^^Β'ί]- 

τ«ί* Μρ«νυχ*ωνο? β* αττιοντος *Η£^β&|- 
. χλ£» )ί%} ^ί}'Λ ΜλενίΎΟξΧς β -σΌττα-νον 

ρςοΝχο; ^Μ^χο^Μφαλα ρ|9Όνφ»λο[ν} 

Β 3 ΧΧΠ• ι• '4 Μ Α κ Μ ο κ Α. 

XXII. .. <^.^^6^ 

τοκ βό • • • • ίνοΐβ ο^νοί3^1ι^|^ί»Λ Ανη • • 

2 • • • [χα(] ΟίγχλίΑΛΤχ Λ}α[^ξ\Λΐ» λ ιρι* 
θϋ ίτα βαο-Μ^ τ£ αυ <ΐΓ« β«0Ί«ς 

3 • • • • • χΑΐ νι»ι^ λ»^Ι»1)ν ^^0(; τοκ κ 
• • • ν τω ττξο3ο[Αω τ» πυ[λ]αΐ8* (Κ«]^ν[«Ιιιν] 

ωνον §^ϋ(Γ»ν^ ανοΑ^ΐΑΛ των α/ον- 

5 15'^*' ί'ϊΓίΙ^οντοί Πτολ£/Λαι»• αλλυν λπ- 

(Χ £^10*8* «λλημ χΛξυύύτην ε(Λ ττλινθΊΐ»• 

7 ίΙ^Ι^ΟΟ^'^^^ΐ' 'ίτξΟίτωτΓον ιχβσΆν »μα- 

8 ^α(ηλί(ύ\ς ΤΙτολίΐΑΜ^Η ΧΛΐ τηζ ιι^ολίως 
της Αλε^ανίξΜν* αλλην λα»ν {ρ,ττλιμθοΰύ 

9 αναθγΐ|ΐΑ» Π[£Π0'()(^ατιι *Ρο^ι8* άλλη» 
λαοίν εμ» ττλιν^ΐΜ ^^νοί^»ααν αναθ))/Α0( Α^<- 

ΙΟ γι^ιωξΛ • • «κακΗς κα* Θ<»^ω» τ»ΐί ιχ 

Ρα^8* <ΐίλλην χχζΜΐάηϋν $μ νλ$ν9'ίΜ «η^οα*»- 

1 1 ττον ίχ^Β^Λν Ανολλωνος ως τζΜν ιι/λι•* οχ ο Ν Ι Β Ν δ Ι Α. 7 

. 13 «λλην λ^ΐΑί' ψ ττλ»νθβω »; τ(»»» ιί|(*ι« 

14 ιιηΜος ΠλυΙωι^Λζβς Μαχίίθ¥ος^ Λλ-^ 
λ»ς λϋΛς τοίΟΊ τ^η «.η» ΐτ«λβίΓ»ι^ • • • 

αλλιινλβα&ν βρ ^Ιλι]ν|]^€]ι«) ττ^ίΐΛ^ω λψ^οΑ^Ι" 

1 6 ρ« Αρχιθ'^ω^β Δβ^/ΐΑονιχϋ χ«ι θιωξοη 
τ»ν IX Τ^αλΐ)(* αλλην Χααν $μ τ^λι^λιω • • • 

17 [ιζ^^^^^^^"^ ύίνα9'τΐ|(Α» Α^χι3Ίΐι»^2ΐ Φι- 
λοχ^ατο^ χα» Θ<«(«ν τ»» [Ϊ0'β(]^» β«σΊλι[«»(3 
Πτο- 

1 8 ΧίΐΑΜίΗ χοί» τιι? ττολιω; τη; ΑλΕ^αν- 
^'^ιων* «λλίΐν χ«^υ»τ[τ)ν] </α ζτλί^^ίΐω [νρο- 

XXII. 2. 

Ι •••••• ΜΠ•••. ν^|{)«ν χοχτη» ιι; όλχη 

Δ...• 

2 • η; όλχη χ«τα την ίΐηγξΛφη¥ 3 • <νΐι ΔΔΔ ίτΓΐηΐΛφκινΛ • »ο»«( 

βλ]- 

4 XII ΔΔ ••• ••••••••••• τηξί 

5 • * * * *?""" ^α^ί τύί^ • • • • • • • • χαΐ" 

ΚΗτ 4» Τ» ΛιΚΓ *•••.• τ*» Μλλ|(Α0&η^ 

ΙΟ λ4^ομ ^λ^Ρίί^ Ι^ι^ρ^ χ^Τ^ν» λίΜν ν£αν 

1 1 ^ων ζουνος χ^οι^ν <φ* ου κ» . νολι ξν- 
1 3 ον • ^α^ • • • τ» «λ•φ«^τ»ι>β( ου 

Ι ••• • «ου .•••.•••«• «•^«•.Κ74ΐν • . • 
4ι>ι> • . . • • ι^ων «νιγ^ριψρ^, τ«^^ .βυ'[<4θ|ΐ' 

ττζωτου βο^^Μυσαντ^ς Α3»νβιυ^> «ΚΡ( ^(χ<ΐντο( 
Μμ^ϊΐΛζω [μΛΡ 

3 Αβ-τρ^μαχτο^, Αθ'^νηιβ'^Κ 9{.^{ογνΨ^τρυ• 

4 ί*'>^ • « • ο χ ο Ν Ι Ε ίί 8 ΙΑ. 9 

νας^ £Τ9 ΧΗΗΗΔΠΙΙΙ• Αφ* β Δ^υχ^λΜιψ 

[βΛΐ(Γ*λ6[ν* \ 

5 ο]ντο4 Α9^«ι«^ ΚιχΜίΓ^ί^ «τιτΧΗΗΗΔ• 
Αφ* ου ^ΐ|χΐι Α3^ιηΗΓ*[μ «<^φητο Αζ€ί χβ» Ποιβ-^ι- 

6 Α^*; Παΐ)^^» «τη ΧΗΗβΙΔΙΙ]ΙΙ> β«- 

β'ίλιυοντΦ^ Α3ΐιν«νΧ^|αμο^*υ• Αφ*» ^Φπ-Λοΐί• 
λυα-μος ειη ^ίυ^^ο^αΐί^ ίγ^νίίο^ χμ Δ^υχρ^λι^ 
«» τβυί , 

^^^«[^ Κ^ανα]ον> χα» ν» Δ4θ[ς τομ Ολν/;ΜΓ>#ι| 

& [£}ηι ΧΗΗΜΔΩ^ ^^ιλ<υοκκΡΓΑθ«I«» 
Κ^£»]ν[^3^. Α[φ* 11 Α^*φ^Χίτμ«ν Δ^νχβΙλίάΜββ 
$ζΛ(ηλΒυ(Γε¥ εν θίξμοττυλΛίς^ χα» ΰΊ/νΥ!*^! 

ΙΜΜ ννν <ιΙ^ι θνι<σ(¥ Α^φβΜτυ«»&|, 4 

Ιό |7) τηΧΗΗΜΠίΐΙ, (3α(Γ»λ£υοντο? Α-τ 
9^κωι^ Α]θΐφιχ»'υΜτο^. Αφ* » 'Ελλιιμ ο Δε&βς{5- 

ΗΛλοΜμινοί, χα« τον αγύΰΐ/α Πανα3'[η]ι/αι[)«4•» 

(Τΐ/ΜΠΜΓαιιτό) ιτι»^ ΧΗΗΚϋΙΗ,, ^««λιυφττί^ 

12 Αθΐ|ν«ι^ Α|^φιχτυο»ο^• Λφ* » Καί^Μ^ 
ζ ΜΑΚΜΟΚΑ 

Φ*λΛ*ν«τβυ Ι[(γ](^(> 

XIV. . ^^ -Ο^^ 

XV. 
: XVI. Ο . Ι,^^Υ- > 

Αιτολλωΐ'λ 

Α<Γκλΐ11ΓΑ» 

χνπ. ;!*^%^^ 

Ανολλωνί 

, ΑυτοχξΛτοξί 
Αίξίχνα^ Και* 

χνια. ΟΧΟΝΙΕΝ8ΙΑ. ^ 

χνπι. ^<«;ιΐ/.1 

. «κ υιης υγ^^ 

νου ϋίβυ, Πβλι- 
«ς κ«ι Γί^βυ[σ]- . 

XIX. 

■*- Γ£ο-ο-ιος 

«Λ•» των ότλ<α» 

ψϋλακ»• . 
τΌς Γ. Πβ^κιου Δο« 

Φλαουιβίνου νιου ' 

Σύ(«^α^βτΗ* ^ 4 ΜΑΚΜΘ*ΒΑ> 

ΕιπΎξοττοζ τηψ 
€τξχτ'ηγι»ς Γ. Ααυι- 

ψΛντΰζ ΎαρϋΛίϋυ^ 

Ζ»(Γΐ|(Αου ΊεςωνΌμος 

{»ανο?, Μ.^Λ• *Ρ«^ο(9 

Μ«λητοζ ν.ίΑ ■ 
ΟίχονοΐΑος •. " 

ΧΧί. ^ • - ^^ ο χ ο ]^ Ι £ Ν 5 Ι Α. 5 

και Η^(^α(^ σνίνίων^ μ,ίλίΗξΛτον^ ζ » > 4^^υι«• 

το> Δ»ονυ(Γφ χ«( τοι; άλλοις ^€θκ ίκ»[υΐΓ|ί^• 
Πνα(ν<\|^ι»νοί ^ Α?Γολλωρ» χαι ΑξΙψίίί, ζ^ ^{^^ 
> α ^Αΐ^ομ χ[οίν]ιχ(«ιομ ο^οΟοι^^β^ον χαι Χ»βΐ||{4ΐν{θΐ|] 
β(ύίί)^ογφαλΜ. 

ΜΛψ»κτηξίίύνοζ^ Δ<( Γ£6ι)^γ&ΐ) χ'^ ^ογτανον 
χοίν(Χ»»(ον ο^θον^Αλον ίύίίεκονφχλο», 
ι^Ρίίττον χρίί/,ιχίαιον ^1^»?^£7^λβ((^^^I'Μ^^ 

χο*^»»χια()θν ί(ιύίίκογφοίλθ¥ χβ^/Αΐ[νοιί] 

Ανί/ΜΟ*( ΌΓΟπα^Ι^Ον χοΐνίΧίαΐΟν Οξ^0¥'^ 
1,6 φΟίΛον ί^ίί^ΟνψΛλΟψ, ν7^φ»λΐ0¥. 

Γα/Ληλι^ο?3 Χλτ1«( «; Δ(οΐίυβ'{*]2τ;, θ' /• 
Α¥^ί^ξΐω¥ος^ Ιίξας ιχ λβτ^ων • • 

«[««^^'ίχρμφαλον χαθ'ΐι/Αΐνον ιττι 

. χλ£» ΚΛ} Θπ!ΰ Λλ,ίΚΎΟξΛς β τΤΟΙΓΜΟΙβ 

Β 3 XXII• Ι. β Μ Α κ Μ ο κ Α. 

χχπ. ,. <^ '^^ 

τοι; βό • • • • ίνον Λνοί^ημ» Αμτί • • 

θΐι ήτι βασΜΐ^ η «υ ίτη βασΉ^ς 

3 • • • • • χ«ι ι^Μ» λι5ι»ΐ)ν !^ξ»ς χοίς ιβ 
• • • ν τω ΊΒΓξ^ίομΛΰ ΤΗ ιτυ[λ]α*β* [Κβΐ|^ν[»Ιΐιν| 
Φια[λγιν] 

4 Ε^/^Ι '^λιι^θ'ϋω ω; «-«λ^Γων Ότίτη ιτ^οσ- 
ωτΓΟίτ ιχ^σβ^ν, οναθΊΐΐΜίκ των α^ον- 

5 1^^^ £πί]^οντο( ΙΤτολ£|ΐΑ«(Η* αλλ9)ν λ<ι- 
αν {|χ ττλίνθ'^ιω [7]ΐ'7Γ0^ιαιω αιν»&ΐι/Α« 

6 Α^χίθΊω^β ϊίΐΚΓία^ΎζαχΗ ααι θίωξύη ηύ¥, 

7 ([^1^[<^]^'^^^^ «'^οσ'ωίΓον (χνθ'»ν 0(νο^- 
^ήΐΑΛ Α^χιθβω^β Πα/ΐΑ^ιλβ χβ^ι Θ(6)^ωμ των 

8 [βΛ(Γΐλί<ύ\ς ΤΙτολίμ,Μία χλι τηζ ττολπας 
της ΑΧεζανίξ^ύαν* άίλλην λα»ν €|;Α.νλινθ(»ω 

λιιαν (](* χτλινθΊίω [ι]ζ7Γθ)»α»ων 0(ν«θ)ΐ/Αβ( Α^«- 
ΙΟ χιθ'ΐω^β • • ωχανβς χα* Θιω^ων των ίκ 

Ρο^ΐΐ* 4(λλην χβ^^υωτνιν ι/ια «τλιν^ϋω ντζο^ω'- 
1 1 ^ον ιχΗΟΆν Αϊτολλωνο( ω; τ^«ων ΐι/»•<« 

ιτο^ιων 0&νΐ7Γ»γ^»φο[>* αλλη]ν [χοί}^υωτιιν 

12 ψ οχ ο Ν Ι Β Ν 8 Ι Α. 7 

. 13 αλλτιν λ<»«ι^ β/Α νλ»νθ<ιω »( τ^αα'» 11^^* 

λΛζ λι•»< τοιτι τ^η • • Η» 1ΐΤβίλ«Γ»Ι^ • • • 
15 ι/Α^'ΒΓλιν3'(»«ρ «να(3>ΐ|[Α« Στ^ατονιχιι^* 

ΐ6 ρ« ΑρχιθΊωρβ Δα|[*οΗΚ« κμ$ θιωςύη 

Τ»Μ IX Τ^αλΐ)(' «λλνΐν λΐΙΛΙ^ Ι|Ι* ττλιι^θΊΐφ • • • 

17 [ιξ]9Γ0^ι«»«ν αΐίακ^/ΕΑ» Αςχι^Βωςπ Φι- 
λοχ^Ατος κ«» ΘΐΜ(»ν τω» [ν»]^» β«β*ιλι[»ς] 
Πτο- 

1 8 λΐ|ΜαΐΗ χαι τνις νολιως ηι< Αλιζύ»»•• 
^'^ιων' «λΛην χ«^υ«τ[ην| ι/α νλιι^»» [νρο- 

ταίλι^Αΐ^Μΐ^ ντο βα<Γ[»λΐ]ω( Πτολιραι»* 

XXII. 2. 

ι •••••• ΙΆίΙ .'.ΰίζίΛν χ»χττ)» %ς ολκή 

Δ 

2 •...•.• ιί< όλχιι χ«τα ηιι> ίίηγςαφη¥ Ρλ]- 

4 Χ)Ι ΔΔ • « , , • τΕΓί^ι 

χ«(η9{ «•.•••••• 

* 

5 * * * * ^ξ^" ^8 Μ Α Κ Μ ΟΚ Α^. 

ρ^ομ/τιν. ^^4<%ι ••« ^ •••.•,• )ΐ. • ι» • ^ • 

ΙΟ λινοκ ^λΚ(« 1^1^ χιτων» λίΜν »<αν 
1 1 ^«ν ζουνος χ^ονον <^* ου κα • νολί ζν- 

I % τ^ ιλ^^κτι» • • • • «Γοσ*•*» ζυλοιιιτ ^ι- 
€οτο^ίθ¥ %»Ύ οΧγας ε^» οβ'/Αατ • • • 

1 3 01Τ • »(»( • • « τ» βλΒψΛντ^νΛ ου 

Ι ••• • «.ου ••••.•••«• »•^«•.ΐ{Τ4ΐν • • • 
4!¥ • ¥6» «νιγ^ριψ^, τ»^:.ο^\ί^ 

ι^ Π«(ω [/«» 

Αφ! ύ &Η|αφ Λ3^ν6}ν ,<?»^Γ^^(υ(^^^ ;^ ή χ»ζ* 

4 Μ^^ » • • ο χ ο Ν Ι Ε ίί 8 ΙΑ. 9 

4 |Μ<κ^ Αχτϊκη Αν« ΑκτΛίΛν τν βοηο^ι^ο^ 
νος, £τΐ) ΧΗΙΪΗΔΠΙΙΙ• Αφ* 8 ΔίΜΜ&λιω» 

[β*1<Γ4λ^[α ν 

5 ο]ντο$ Α$ΐ|»Μ» Κιχ^^φ;^ ιτιιΧΗΗΗ^ 
Αφ' ου ^Ίχιι Α&ϋΐιιτ»^ ιγφβνο ΑζΗ ημ Πο^-β- 

6 Α^κ ΙΙ«)«ο«» Η1Ι ΧΉΚ13ΔΙ1ΙΙΙ> β«- 
^«λ£υαν^9^ Α«λ•Μ>ν'Κρ{βΗ^α^•υ• Αφ*» χηττβΜ• 
λυσ-μος ίΐη ^ίυτίΛ^αΐίαξ ι^νιΤ•} χ«ι Διυχρ&λι-τ 

νξο\ς Κ^ανα]ον, χ«» τβ Δ»ο|ν τομ Ολν|ΐ4ΐτ«^ 

& [ί}τΐι ΧΗΗΉΛΠ^ |3«ΜΓ«λ(υ«ι«ΐΓ0ΓΑθ«»«» 
^^{^]^[^]^ Α£φ' 2• Α^*φ(]χ.τμΜν Δβυ}ΜΛ(αΐ»4( 
ιεβ((Γ&λ£υβ'£» ιν θίξμοττυλαις^ χα» (τυνηγι 

|*»^€ι^ Α|μφ4^υοΜΚ). μ«βλ Π[ΙλαΜ«2^ ^ί^ 
ΐΜΐ ιτνι^ ('^ι θνινν^λν Αμ,φίΜνηηΐί, κ 

ΙΟ τίΐ ΧΗΗΜΠίΠ, (3α(Γΐλ£υοντος Α• 
9^ι«ω1^ Α^Βΐφ»ιβτυ•»ο^• Αφ** » !£λλ«Η) ο Δ£ΐΝς(5- 

χαλου|(*ινοΐ2 χαι τον χγων» Π»νΛ^\η\νΛΐ!^^ 

ανΜΠΜΤΑίπ'Ο) ιη} ΧΗΗΙ^ΪΙΚΕ» ^4Γ«λινι»τί^ 

12 Αθιινων Α|Μιφ<χτυονο(• Αφ' » ΚΛίΐΜΐς 

ο Αγί'-' ία Μ Α.Κ ΜΟΚΑ ο Αγγι^ο^ο; Βίς Θη^Λς αφιαιτο \κ»τλ .χ^ζ'ητ|ΛΟν, 
Χ0(Γ] εκτΐΰΊ¥ την Κοοί^ΑΗ- 

13 Λν, £τΐί ΧΗΗΗΠ, βΛ<Γ»λ£υοντος Α9•ιι- 
»ων Α|Μφ(χτυομ(^• Α^* 2{ \Εί)ζωτας χαι Λα- 

14 «τη ΧΗΗΙ^ΙΓ, βα«•»λ£ΐκ)ντοί• Α9•ην«ν^^ 
Α|(*^ιχτυον^• Α^* 8 ναυ^ ?τ£ντ]η[χοντ« χ«* 
ΤΓ^ων Βζ ΑιγυττΙϋ 

1 5 \ϊ\*ζ την *£λλα^βί £ΐΓλ€ν(Γ£^ κ»ι (ι^νο[ΑΛ^ 
(τθ'η Πίντηκοντο^ο^^ και αΓ Δαναβ 9^υγ«τ(^{^ 
••••*•. [Λ|(Αυ|ϋί]£ανη^ και Β» • • 

ΐ6 • • λα^ιυω, και Έλικη κα& Α^χι^ικη 
ΑίΓοκλη^ΰθ'Ηβ'αι νίΓΟ τϋι^ λοι^ττων ^ΐί^ον ι^|^υσ^ 
Λντ[ο,] 

• 17 χ«• ι^ΐΝταιτ »η τικ Λκπί^ ί]χ ττακ- 
^ατ[λί]α^« £ν Α»ν^ωτη;'Ρο^ια?2«7ηΧΗΗΔΔΔΔ 
ΠΙΙ, βΛ(Γ*λιυα[ντβςΑ3Ίίν«νΕ^ιχ3Όνί». Α^'» 

1 8 3Όνι(^ Π»να3'ηνα(οκ τοκ τχτξούτοις γζ" 
ι^ο/Α{νρκ β^(ΐ|ίΑα( εζ^υζί^ και τον «τ^ωνα <^«κνυε^ 
κα( ΑΆψινχί^Λ ΐΛΐτοό^ν\ομ»(Γε^ κ^«ι [αγαλ|ΐΑ» 
τη^ ' ■ 

' .19 ®}<^ ΐ^Αητ^ο; £^αμη ίγΚυζίλοις, και 
'ΤαΓνίί ο Φ^υξ ΛΜλΕς ττξί^ος ηυ^ιν εγ Κ^ίλαι]•* 
ν»ι(ν τη]? Φξϋγ[ν]αί, (κα» την'Α^ρονιαν τηι» 

* 20 λου/^Αίνην Φ^υ^ΐΓΐ ττ^ωτο^ ηι>λησ•ι, και 
•■'■■,'■ • ' αλλ«ν( ί' ^ . ο χ ο Ν ΙΕ Ν 81 Α• ιι 

αλΚ^υς νύρους Μιιτςοζ^ Διοννσπ^ Τ1»9^^ χ«ι 
τον ιπ\ίχ/»ξί»ν Θ£βαν, κ«ι 

2 1 Η^ωων,] ίτνι ΧΗΗΔΔΔΔΙΙ^ Ρα^ίλιυ^ 
οντος Α^ϊηι^ωι^ £^ιχθΌνΐ8 Τ8 το α^|(Α» ζ^νζαι/- 
το;. Α^' ου Μινως [ό] ΐιΤ^ωτος <]βο([<Γ»λ£υ(Γ<, 

22 κ«ι Κυ]^ων(αν ωχίο-^^ και σ»^9ΐ^ος ι|υ- 
^ι^η {V τιι Ι^ν^) (υ^ όντων τ»» Ι^«»»ν Δάκτυ- 
λων ΚίλίΑΐ^ κ[αι Δα|(Αναν£»(> ιτη ΧΗ- 
βίΔΠΙΙΙ, 

23 βαβ-ί]λιυοντρ( ΑθΊΐνων Π«ν^ίθ>ο;• Αφ* 
8 Δη/ΐΑίιτη^ αφίχο|;*ινΐι «( Αθιιν»ς κοΜπον ί^υ- 
[τ<]υ<ν^ και τΓζ\ος Λλλους ίνίΐΑ^ί ΐΓξ^ατη !\ί» 

24 Τ](ΐπτολ£|ΐΑ8 Τ8 Κ<λΐΗ χ«ι ΝίΜζας, 
ιτιι ΧΗΔΔΔΔΠ» βασιλιυοντος Αθηντισιν £- 
ξΐχ^ίως. Αφ^ ί Τ5ΐπ1ο[λ£|{Αος 

. 2 ξ κα^Ίτον]] αητΗξίν «ν τη *Ρα^ια κοίλου-* 
|(Αΐνι^ £λ<υο-ινι, <ττι Χ[Η]ΔΔΔΔρϊΐ]3 β»ο-ι* 
λιυοντοί ΑθΊΐνων [Ε^ιχθίω;. Α^' ο-] 

26 υ [Ο^^ευς ττιν} αντβ ττοιιιΟΊν^ ^^00* 
3ί)ΗΙ, Κο^ης τι οίξίΓΛγτ^ν, και Διι/αμτ.^^ ζη- 
τησιν> και τ[η]ν αυτ» (καταβα- 

27 ΟΊν και /(Αυ]3Ό[υ]( των υ70^{ζα|(Α<νωιΓ 
τ«ν κα^πον> (τη ΧΗΔΔΔΠ^ βασιλΕνοντος Α- 
μυνών £^ιχ9Ί«ς• [Αφ* ί 

2 8 Έ,υ(Λθλπος ο Μκο'αί]» τα /ΐΑυπι^ια ανι« 
φ9)ν<ν <ν £λ{υσΊνι^ και τας τα [ττατ^ο; Μ]]^- 
(ταιβ ΐΒΓοΐϋσ•[«]ς^ ιξ«θΐίκ[«ν, ηη ΧΗ . • . βα- 
ολινοντο; Αθηνών 

*9 Ε?%- ψζ Μ Α 41 Μ Ο Κ Α 

Α^|(Αο; ττςωτον $γέΗΤ9 \ίια φον^Β ν^τ» λ9¥ 

3θ'{ν"ΐ Χ^]ΔΠ, Ρα^^λη;9ιη^ Αθ^«ητ 
Π^x^λοι^ο^ ίν Κεκζονος• .Αφ* β £€}ν Ελ^υτι»» ^ 
γν/ΛΜχβί [«γο^ϊ' ιτίθη, ΓΠΙ Χ .... , (ϋοΜΓί- 

^Ι θυ0;ι]αίΐ^ Ο^^Ο '^^ Αυχαιχ ειί -Αξηύΰίί» 

$γα^τ^^ χΛΐ λ • • χχί Ανχ^οί^^ς είο^η^ 

^ϊβν \έί\ Ύ9\ς *Ελλ0β•ψ, «τ}ΐί £Χ] . > , .^««-1- 

^2 τ^ Α5•ΐ|μ»ν ϊΙαί'ίΛΐ^ Τ8 Κελ^οιτ^. 
Αφ ου κΛ\β^ξΐα'^6ίς εν £λινηιί]ι *Η^αΒκλ«ι; 
[£|Μ.υη3Ύ) ζ«ν1ω[ί ττ^ωτ]•;, [ίτι» Χ] . • . 

33 |3»(Γ*λίυοιτΓοΓ Αθ^ιντκΓ»» Αϊγ«#ί. Α^'β 
Αθ^ρηίΓ* £<ητ»ΐ'»3? τ«ρ κΛςτων «γινίτ», κιμ 
ρ.αντίυο|ϋΐ£ΐ/ος [τοκ] Αθ^ΐ'Ι^ΟίΐΜ^ Α7Γβλ]λΐΛτ 

«σ•«, ίτυ ΧΔΔΔΙ, |3α(ηλ£υο?τοί Αθιιν«> Α*- 
γ(£α^.] Αφ'» Θϊί<Γ[£υς| ^ 

' 35 * Α9^κ»ν τνίκ ι}»ί«ίΛ 'ν^Χβίζ Ηζ το -Λυτό ' 
συνωκί(Γ£ν, και τίΓολι,τΛαν καί τιι>>^ίνϊρ&χ^τΛ«κ ο ίΤΟ Ν Ι Ε Ν 8 1 Α. ι^ 

ΗΗΔΔΔΔΠ. Αιτο τας Α/Α/Α0»[ίά>3 ττΙ^ς ιτζίΛ^ 
της^ «τιι Ρ3ΗΗΗ . 

θικΓίως.'.Α^* α Α^γ«(θί[<Γ(ν] ΑίξΛ^ος <]ία(Γ(« 
λιυσ|£]ν^ κα* τον Λγ«νΛ («Ι ν |Ν«/α«λ ΐΐ-^ΐί* 

38 '*Ε7γ1«,1| ίΙηΚίΗΗΗΗΛΓΔΔΔΠΠ, βα• 
ΰ'ίλίνονίος Αζ^πί^ων Θ))^£»(• Αφ* 8 οϊ \Ε^'ή^νΐζ 
ης Ύξθ\Λν ι[Γ]^1ίυ[(Γαν,] «1η ΜΗΗΗΗΗΙΙΙΓ, 
Ρασ4λ£υοντο( Αθ^ιΙ^ων 

39 Μ(ν]€(Γ9'£α}ς 'ί^&ις κα» δέκατου €Τ8?^ 
Αφ^πΤζϋΐ» ηλω, ίτη ΗΗΗΗΗΔΔΔΔΠ, βα^ 
«Ίλιυοντος Αθγινων (λ^ιν^σ^ε]»;, [βκνΓβ κ«»| 
ί«υτί^8 £τ»ί, /χηνος Θ[αξ-. 

40 γηλ(6ύ]μο; ίϋοΐβ,γ ψ^ηνοντος» Αφ* ο» 
0}€Γΐϊ[<Γ ίν Σκυδ]»» τ*?» αυτο[υ μο^νίων «αθί», 
χαι Α]»γκΓ9'» ^υ^^Λτ^ι [Η^»γ]βν[ί} υττί^ Α*] }<'*• 

41 £νίΡ£τ]ο £> ΑξΗΛ Παγ&), ίν 0^«Γ»ις 
ινικΐ)0'£ν \^<Λν φ^φΐω^ [βο-Μν,^Ι £ττί [Μ] ΗΗΙί 
ΗΔΔΔ[Δ]ΐΙ, βΛ9'ίλίΜ09τος Α^νιαν Δη/ΧΌφΜ• 
τος. Αφ' 8 [Σαλβ(-» 

4^ μ^^Λ £ν] ΚυτΓ^ω Τ£υχ^ο; ωκ(σ£ν) ιτη 
ΜΗΗΗΗΔΔΔΠΙΪΙ,*βΛ<Γΐλ£υοιπΓ'οί Αϊη^ίϋίτ 
Δνιμ.ΌφΜΐΙΐος» Αφ* ν Νΐι{λ]£υ^ ^Αΐ(Γ[ειτ £^ Κ«^»α 
Μ*λνιτο» α))'£ΐ^α( ϊωνας'ι ο» ; 

43 ν^^^οι» Εφ£σον^ £|»υ3^^?^ Κλαζθ]ΐΑ(« Ι* Μ ΑΙΙΜ Ο Β^Δ , 

44 ΜΗΗΗίΔΙΙΙ, βα(ηλιυ)^το^ Α^^νων 

\ασίλευονττος Αφηναν Μί- ■ -■ 

%φ»νη3 ετη ΓΊΗΔΔΔΔΙΙΙ^ βοαηλευοντ^ς Αθιι* 
νω^ Δ]ίογν9ΐΐ8• Α^* ί Φ^ϊ^ίων ο Αξγει^ <^ιι-> 
ΙλτΙ^υθνι^ χα» |(Α£τ^α χαι 

46 Γ^β/Αο] €(ΓΧ£υ0&0'£, ΧΛί ΐ(θ/Αΐ(Γμ>β( «^Γυ^κν 
<ν Αιγινί} £7Γ0ϋ]α'£ν^ Ιν5ίκ»τος ων αφ*'Η^α^χ- 
λΐ8?3 £Τ)ΐ ΜΗΔΔΔΙ^ βχίηλίυοντος Αοκνων 

£Φ£- 

47 ξ^^^^ζ» Αφ ύ Α^χΐΛ? Εναγ^ιτ» ίΐε-^ 
χατοί ων ατΓΟ Τη^ΕΛίν» {χ Κβ^ινθ» ΐιγα'^£ την 
ΛΤΓΟίκ^αν [«?] Σϋ^ακ^Ιο-αί, ιτη ΗΗΗΗΜΔ 
ΔΔΔΙΙΠ, 

4^ β«(Γ4λ£υον[τοί Αθυΐ/ων Ακτχυλ» ^ετου^ 
«χο^8 χα» ίνος. Α^*» χατ. £ΐ/ιαυτοι/ ^^[ζ]£ν[ο 
ΚΐίΗων, £τ[η] ΗΗΗΗΑΔ. Αιρ' β [Ααχι- 
ίΛ»/Α]ο(ν»ο»ς Τ]υ[ξ- ' 

49 '^^^^^ ο•υν£|ΐ*Λχ»ιθ'£ΐ/|] £τη ΗΗΗΗΔΠ 
III, ' Α^χοντοί. Α3•ιιν>ιο^» Λυ(π[ου.3 Α^' 8* Τε^- 
'ΚΛνίοος ο Δερ^^Εΐ'εος ο Α£(γ{9»9? τον^ νοι^ους 
'του[ν "δτΙαΙλαζίων ^χα»ι[|ου(Γ3'αι άνλΐιτ[αί 

50 «θ'ε^ληο'ε^ χα» τηΐ/ £|Μτ9Γ^04γ9'£ /Α8^»χΐιν 
^£τΐί^ήσ•£»', £τ[ιι] ΗΗΗ]^[ΔΔΔI^( Α^;(^οντβς Α- » , # > » • ο ?^όΊί ΪΕ Ν3 Ι Α. 15 

δυ^υσιν £ίρωπιλα. Αφ* £ Α[λυατ7ιί]ί Λυί[«» 

51 ΗΪΪΗΔΙΔΔΔΙ• Αργοντος Α^ηνη(Γ*>• 

ΖιχίΧΐΜ^ Ε7Γλ(υα*< φυγΗ(Γ»ρ ••••••••• ολ 

;.•:'. Ι^^Ι.^ΐννίΐΗΗΗΔΔΠΙΙΙ^ •' 
*' 52 Λ'ςχο]1]τος ΑθΊίίηκΓητ- ρίν . Κ^ιτΐ» τ» 

«τη^ΗΜίϊΐΐΔ'ΑίΙΙΙ;* Αρχοντος λ,^ηνηπ ί*ι• 
|ΐΑ«|ν|ος. Α^ β^; 

ΗΗΗΔ[δ]ΙΙ^ Α^ρΐ^οντος ΑθΎΐντια-ι Δαρασ*»» 

55 "'^^Ι '^^^ Χ^οίξΐίων, ιυαοντος Σ^ΤΛςι^-' 
)ζβ^ν] κβ^ι 011^8 ΐΛμ,φοζίυς'^ ιτιί ΗΗ • • • Αΰ• 

5^ • •*] Α^*^ιΓΠίΜΓ*Γ{Λ|ος Αίιιμωΐί εΙυ^Λν-^ 
Ηυο•ιν, «τη ΗΗΪ^ΔΔΔΔΠΙΙ, Α^χοι^τος [Α-ί. 
θ'ΐίνκβ']! Κ[ω|ϋι^ΐΗ• Α^' ου Κζοίσος [ε^] Ασ*Λς 
^^^Δ£λ^ρβ[^I^ «[ττίττί/^Αψιν, * * -« ■ ^ 

'ξγ •|•ίΐΉΗβ]ΔΔΔΔΙΙ, Α^χον^'^ΡΚ^ιι• 
κΐ!(^^[ρ £ΰ9ύ}λ)|ΰΜίτ• Α^' Η Κνζ(>ς ί η{ξ(Γων βκ^ ι6 ΜΑ Κ Μ Ο Ε Α, ,, 

φΆ#ν^ Σβ^^^«( ιλ0^6£> και Β1^θ(9*ον ^ιτο ΓΠυ« 

ΔΔΔΠ^ Α^χοντο; Α3Ί]ν9}σ(ν ^^^»χλ£»(ί!»• 
5 8 Ηι/ίί) χΛί /ΐτΓ'ΐ^αηίΛζ κατά τβτβ» ο 

Ιρ^ΜβοΤΤΟλΐ^Ρ Αφ* ιΙ Ο^ΖΪΓΙΤΙ^ Ο 79Όί9)ΤΪί( Τ<φ«- 

Αρχοντος Α3Ί[ηνΐ|(Γ«μ " 

ίίϊίξα•*ων {βασιλίνσ-ι^ Μ^ο^γ» τιλιυτιισβ^ΐ'τος'^ £ηΐ 
^Η]^[Π]ΐ,Α5χοι.το5 Αθη[νηβ:0 •;.• ν ^ί* 

αζ'ξΛτιίΛζ[ εκ^ΛλΚβί^ τη Π£λ0(άγ(χ]» ΤΗχβ;,* 
ετη ΗΗΔΔΔΔΠΙΙΙ, Α^νοντο? ^ι^νιισ-ί/ Λ[υ?] ιν»κ[ΐ|(Γ£ν,] ίΐι» ]ΏΙΔ4Δ[ΔΙΙΙί4.Α£χβν 

το? Αθιιν^(Γΐ[ν ΐ}οΓΛ)^ο^»» Α^};* » ι/€^»{ Α;69Γν^( 

€Λς^ ^Λί ΑξΤΛφ$ξν$» χο^ν Α»ζξίθ» ^3^^ . 
6 2 [^«^«ο]^) τον Γ(«'Π|γο» {ΐ^ιχ^^6ηνβ»Αΐ« 

τί ^» [φαι»»*7Γν«, καΓ[ ιν ^«χ5 €<2ν|)!αιΐ'^|Β:ΑΤ«^ ο ΧχΟ-ίί ΙΈ Ν 5 Ι:α. 17 

» 

64 [<^]<'{}] »ν ΔΔΔΠ• > Αφ* Η^ Έψώΐ^ί39ίς^\ 
§Σψω)^ίίΗ πχπίΓος του ττοιιιτου, ττοιηττι^ '»»- 

.ύ5' ΗΗΔ]ΔΠ||],, Α^χο•^<^«^ Αθ'ΐη^γιβ-ιν Α«- 
ρ4βτ£»ί«• Αφ' » Αία•χυλβί ο ντοιη^ηί^^Λγω'* ♦ 

<^ινιτο^. 4ί«ι Σ>ηΐΐΓ4χο^ο( τη»ιΐιτΐ|? '«{ι?} 

66 τϋΐ' '£λλ«λ» [λ^ιχιτ]ο> ΙΤ9) ΗΗΔ>' 
ΔΠ, Α^^^τ^ ΑθιΐΡΐΐΦ'» ΦιλοΜ^βττ^»^^^ Αφ* » 
Ηΐ|ρξιΚτΐι»)Γχι^^»» (^ιυξ«τ ΐρ'ΕλληβΊτοΗ'α)^ χοί» 
ΤΦ» Α9'«»! ^ω^ΰζβ^ κοίΐ η> ητ θι^|Μ0^ ; 

• 67 {?Βυ^»(^|^χ*ΐ<^<ΐ'<το^ χοΜ ν«υ|ΐΑ«ίχια('' 

ιί» βνιχωι/' 01 *^λ^ιν€?, ιτη ΗΗΔΠΙΙ^ Α^χοι/- 
το( Α'^ϋ^ηβ'λ Κοτλλι«^»ύ Αφ- ιί^ η ιμ 

68 [π)<'λατ«ίθΕ>ΐ(' (£Λχ,η ίγβνίτο Α&η^^ιοις^ 
ττξ^ς ΜΛξίονιον Τ9Ρ ΕΒξζΗΊΤξΛτιιιγον^ ιίν εν^χω^ • 
Α&ΐΐΜΐ^οι> ^Χύ^ΐ' }Λο^θ¥ίοζ ιτιλιντηο*!^ ι^ ^ϋ 
/Λ#χίί^<|οάί^ ΐΓυ|τ ΐ5υη[<Γ* ^ - * 

βι^ίΔΙΗ> Α^χοι^)^ Α3:γΐΜΐβη Ι^Λντ^ιτγπχ ΑφΓ 
« [Γί]λωι/ ο Διινο|{Α{ΐ^Ης [Σν^αχν0*(οΐι[] ιΐυ^αή/νίυ- • 
σ-ιν,Ίτη'ΗΗΔίϊ', Αζχον^^>^ ΑθΐΜ^< Ί^]μ^*^ 

σ3»ττ• ν' •;!;[* •-' •• ■ ' '" 

ΚΠΟ^Ι ο το ^Ι^ή/ΑΟΗΧΟιν ιυ^β^3ι^^^>^))^«^ Αδΐ)*" 

»ι^^»^^ ^)^«^>.'χ0(ΐ. α! ί/χοι^ι;^ ι^βι^^ίίιν *Α|^ 

^ο^«» ι•. 'Μ ΑΚΜ.ΟΙΙ:Α• . 

ιιιια / 

8 *1ίζων Συ^αχ!κη«ί είμξΰίΐήίί^ί^ίν^ «τΐιΉΗΠΐ[ΐ[| 

Χολών» έ»Μΐ)^*τΤ(Μ)^α^ι#>-; Μ«»^ϋκ-'^Ζ!^ΙΙΙ^ 
ιιη ]ΗΗΠΙ, Α^αντ*ς Λ^ννα Άφΐιφ<οι^». 

ΔΔΔΙΊ[ΙΙΙ>]' Α^χ^τος Δ3ΐιί(ΐΐ0ΊΡ τ&ιϊΝίΓνβν 
Α<^?•« Αι<Γ5(;υλ©' 4:'3Χ^^τιη ^^ϋΛ^ΓΑτι 

ΔΐΐΙ, Α^ρ^οντ©^ Α%ηι^1I(Γ^ο-£•λλι|^οι^^τ^ιιι^ 
Ίΰ^τ^, > Λ^ :^. Ι$ΐί^4π*^ι^ ΜοιΙ ώα ΑΛύΛ^ 

πΐΗΐ^ ■ ' ' .νΐ./ , . .•■;- ;^ 

'^6ιΑξχ/^^ Α3^^η<π Δί^:ί^ΙΐΗ}βτ«ΐ' ιΚι 
Χ0(1« Ευξίπίίην ΣωκξΛΤ'πς, και [Ανα&}ξ«γο^«(ί 

^ιχ^ίΤ£9»Μ^«<η»ιηΓ«(^^^;£τ«>Η{ϊηΠΙ^ οτ ^ (-: 
- 77 ^ Α^]Ι^τ&» Αθ^Φκηβ:^ Α(ΐ4»Λ«λ• Αφ* •ν αΧΟΝΙΒΝ5ΙΑ. γρ' 

«Γ Δ4«Μ>9•^ Σ\)ξΛΜ»\ίη^ ίτυζαν¥ίυ9'$¥, ίχη 
ΗΔΔΔΔΙΙΙΙ>< Αξχρντ^ς Α3^νητί¥ Ευχτΐι/*ο-- 
»^» Αφ* ου Ευ^ϋίτιίτκ βι[ωΰΌ^. ιτη. Ι^ΔΛ. 
ΠΠ . 

^ & ΐΓ^λΑτϋοην» ίτη ΗΛΛΛΛ[ΙΙΙ^ λζ^ 
χβατΓβς Α3Ίΐι^ιιβΊν Αντίγι^βς; ΑΓφ*]ου £ο[φ]ο-» 
χλιις ο το-φλίτηκ-βλίΜ^»^ ^ [Ρ3]ΔΔΔΔΙ ιτι^ 

ιτιι>ΗΔΔΔΔΙΙ>. 

79 Α^χΙοΛος ΑΟηνιιβΓΐ Κα^λλιιιηι Π(.1•.ν• 
Αφ*'ου Τίλιρι^ Σίλ^νΗΐ^χι^ ι|ΐτιχΐΐ(ηΜ Αθι^ι^γ)- • 
^υ>^ ^ ϋΔΑΔΠΐ^ΙΙ ^ ΑςΧ!»"#* ,Αθιιτηο-^ 

^ιλΑίΓΡφ^]^ ιηλιντκο*! £βΐ8(]^ηνΰ^Δ> «τη 
ΗΔΔΔΠ[Ι^ Α{χβ>τρς ΑΑυίΊΐη Ααχιιτ©»^ 
Αφ* 4ΐΆ[Γν^0ΐ|Μΐ9ΐς- ατζύ9το¥ Μίίίαζ^ 

8»Ι Αθηΐ'ίΐβΊν, ιτιι ΗΔΔΔΠ) Αξχοιίίο^ Α•* 

ιτ)ΐ Η • • [Αρχοντος ΑθιιΗσί . . •. •.• >' • 

>8ί2 Αφ^ «υ Φιλαξιι^ ^ίι3'υ^ΰ(|Μ£•9Γ^ι^ 
τιλιντ!^ 0$Ης >•τ« Ι9ΙΙ, 4τη ΗΔΠΙ^ Α^χοντο; 
Α^ηι^νίσ-λν Πυ3Ίου» Αφ* ΐ! Ανα^^η^Ι^^^Υΐ^ ο κΐικ 
/κ^ΑίΓΟλο; ηηχντιν Α0ιρ'19ην^ ι1ΐι ΗΔΙΙΙ9 Α(- 

83 ΑθιινηοΊ Καλλΐ8• Αφ*~ιτ ΑΓυ)(θί|Β*«(^ 

ι\ Α%7Ί1• ι 
\ Αθιυ'ϊΐα'ίν ΑΓ«ου• Καπαο^ 3ε τρτΓ Ηα[ϊ ίΡ»• 
ϋζΛν(α η (Αεγαλη λαμστΛς^ Αφ* ου «Λευκ— * 
τξοις \ 

84 Ι^οο^η ε^γενετο Θηβαίων κα» ΑΛκίίΛ*— 
|(Α«»ιών^ ^ίν ενικωι/ θν\ζ(Χΐοί^ <τ^ ΗΟΙΓ, Αξχον^ 

κΜ Αλεζχν3ςαζ ο'Α^Αυντα ΜΛχείήνωρ\' 

8-5 βα<Γίλ£ϋ«• Α^' χ ΣτηβΊχο}®* έ 'ΐ|ίΑε- 
^0ί(0? ο ίευτεοος ενικηοτεν Αθ^ινηο-ίΐ^^ κΑΓωκιο^Β'τ}^ 
Μ€γαλίΐΐΓθλ|«ς: έν Α^κα#»β», έτϋ Ηΐίΐ.^ Α^^οί/• 
ΤΚ ΑθηνηΐΓί Δυίτκίΐ^ΤΒ.] ί "Ι :: '!.ι 

; 86 Α^* Η ΔίΟνυΟ^ϋΟ^Ι Σίκ£λ»(ύ|ΐΐς νΕΤ^£Β}ΐ|(Γ«|^^ κ 

ο ίέ υΙος Αίονυαοζ ^υζαννίΌνείι^ μολ Άλε^^Ό^^' 
^Η τελευ-έπίτοα^τος ΏχύΧε^Λίίίς Μοί^ΐί^ρών- 

^ ^ βΛίΓί}λίϋ«^ ετυ,ΗίΙΙΙ, Α^χοντο^ ΑΛιι- ' 
νη^Γ» ΉΛΜ(Γ^τγ.ενΗς, . Α^! ιί Φωκμς το £ρ Δ^λφοί^^ 
[ίί^ον είτυλίυσαΐ', £τΐ} Ι^ΔΔΑΔΙΙΙΙ, Α^χοίττο^ 

8 8 ηο** Κιιφί(Γοίώ^«. Αφ* ^ «ιί: ~Τφοθϊ^ 
β^ίτίΐρς :£5•^ Ι29ΔΔΔΔ ί%ι^μ»τ^ο^ -^ ί^ Φι'?^ ■ 

λίπτΓοςΑ/ΕΑυντβ.των Μα-^ " ! . • ίί •• 

89 χε<^<οΐ'<<'ΐ' βα(Γ)λ£υ«, και Α^ρ^^^^ης^ΐέ* 
λβυτυίτίν• Χίχος. ίί 0. υιος-|3[α<ΓΐλιυΗ τωι^ Πίξ- 

^ ••.•.• •! £ΐιτ(κη<Γ(ν^. €Τ4) Ι^λΔΔΔΉΙ^• Α^• * 

χοι/τοί Αθίΐνησίί' Αγα3•οκλ£[8ς• Α^' « Αλεζ-^ * 

9 1 «*» Ι7«]»'«'^β> «^ 1ΛΔ ΑΔΔΙ>ϊΑ)^5)ριίΙ^ 

Αθη• ο χ ο, Ν Ι ε Ν 8 Ι Α. ζι 

» 

Α^»Γ0Τ<λΥ)( ο XXIV, 0.^^ [*Η Α]βην|«*ί Ββλη] (ΐΓί|ΐΑί|Λη9)ΐ) ίττίίί ω [ς 

ις.Τ9Κ >^0}ΊΤ9^ Χί^^^^ ^^ Λΐ'ΐφ ί^γ^β••* 

ν β^ι^ αν ίίητΛ^* αν»ί ίέ χα» χτρόζίν*• 
ΙΟ ο ν τ» ^νι/;*8 τβ Α^ΐιι>α»««ν Στρατ»^ 
Μ» τον Σ(^»νο? βα^Γίλια^ χα» αυτόν 
και <χ}<ονρ(* τ« ίί ΥηφκΓίΑ» τ»ίί οιη > 
αγραψατο ο Τ^οίμ^^τίυς της Βρλί^ 
[«?] πιλ»ϊ λ»3:»ν*ί Ιίχα )ΐ//>ιςων και 
15 χαταθ*»:» IV Αχ^ονοΜ* <; ^1ι τΐ)ν α-» 
' νΛγ^ΛφτίΜ τηζ ριλη? ^Ιι^ι^αι τ«ς 

Τα/χια; τω Γραρ^ϋΐατ» τυς Βολικ Δ. 
., ΛΔ ^£αχ|ΐΑα?. (Χ τά^ν ^£χα τάλαντα* ιτ^ 
οίπτΛσΆω ίί χαι β'υ|ΐΑίολα )ί Βολιι ττ^-*- 
^0 Φ{ τοκ βαΓ4λ(α τον £*^«ι;ίΐ'ί(άν οττούίί: 

««ν 22 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

αν ο ίηιλος ο Ά^'ηνχκύν αίιι, 'ίχν τ$ 
; τΰΠίΑπνι ο Σιίωνίων βα<Γ4λ{υ(^£0]^- , 

ίίωνίων ε^^νι^ οτλ^ τη^τ^ι^ ^ϊνόι> ύ-' 
"25 ^ οίυτ^^ ο 3^[Λ0ί ο Α^ί\νχί<αν* ΗΟίλ^σ»-^ 
λ ίε κΛί ΙΊΓ% ζενίΛ Ύο\β ^}ίοντα ττΛξο^ 
το Σιίωηων βαίπλίως 9ς το Π^υτα- 

., . νΗ<ΐν ίς ΛΜξίΟν^ 

Μίνεζενος απεν τ» (β.εν οίλλίά κΰΑα'^ 
^Ο 7Γ|^ Χϋ^ισ-οΛτο^• ότΓΟίΤΟ* ί* Λν Σ»ίίΐϊ- 
Κ(Μν ο^χοι^τί^' εζ Σί^ωΥι κΐχι 'ΟΓολΐ- ' 

Τΐυθ|Μτ'£νθί £7Γ*Λΐ)Λ6ΰ<Γ*|ί ΧΛΤ . £|ΙΑ7Γ0^^ 

ιά)ί* Α^ιίνιιίΓ» /χ)| εζανό^ι χυίτος ^ίτ^ 

25 ί^νιίίνΛ καταρΐ(Γ«ι, ΐϋΐηί' «»(Γροξα» 
ΙΑψ^9ε(Αΐχν ετηγξΛψεν^ ν.Η, » 'Ι Ι \^α(ηλε\)ς Αυίπ/Ααχ©» ίί»|5^ί«ν ■ τϊτ βπΚη 
κα» τω Διι^ϋΐω χ[Λ*{«ΐ'* 

"ϋΤΛξ υ^Λ,ύύν κο(» ιΓ ττΛςα των [Π((^*] 
2 νέων »ττος•Λλε^τες υτεξ τυς χ^ξΛζ ίϊ5. ϋνΓ* 

χα^Οίτε [αρφ&τ " . . ^^ 
4 κ]ηίτ£η]κοτ£5• ττξΰτεξον εφ* η/Α^ν^ β μει^ 

αν ττξΟΒίίϋΐΛεν [ταν- ' 

5 ^'^Ί ΟΧΟΝΙΕΝδΙΑ. 2^ 

6 ΐύς τό\ ολον^ «χ «ρ ηη^ττΛ(Τοι,μ,ιΆ» την 
κ^ΠΓϋ»* <αν ^£ υ7Γ{λα/Λε0([ίο^£μ 

την ί7Γ*|κτηο•»ν,3 
8 ίτωγαξ νίμίΐ/ ιποιπντο τιιν/Αν»«ν £ν το»ς 
Ό'ξοηςον [χ^οι^ΟΑ^οϊ 

τχΛξν^σΜ^ οί η [να^ ν/Αβι>ν τΓρ£(Γ* 
ΙΟ β»; χ]^* ®' ^Λξ» τ(ύν Ιίςιη^ίύύν αι^Λγχ,Λίον 

ιι|£ν] &&)£80Γ[α^ντ» \ίΐ^ ϊίΛ^ζίνοα 
II γ.ίτ»ζΌ αμφΟΎ^ίζων* ρΓ/Μ(ν ^ν Π/ηην«ς 

τ*ιν /Λ£ν ίζ α^χιΐί γί^'^'^Ι^^^'•" αυΡτοίς 
10. ΚΎΐ/ϊσί\ν της ΕαγΜτητι^ος χω^ας |3'''*^*•''" 

13 {χ των «λ^λων ΐΑαξτυςκαν, χχί ίίΚΛίωίΑ»^ 

τ®ν [ίΐΓ»] των Ιζ ιτων (τΒτωί^• 
}[4 ντξθτ{\ξοΐβ ){ συνο/Λθλο]/Ηνα(». τ|2ΐ( ^αΠ* 

ρ.(|8(] ίχίΑοΑ^ίβτΐΛ^ς Λ7Γ0 [τϋτων 8 

15 θ'?<ΐ'<$ν}? ^να» 0]υνα/Α(»?) τιις τ£ λοιπούς 
ίγλΐ7Γ«ν Τηγ χί^^Λν [τιιν Βαγ- 

1 6 ι»η1(^αί χα» ας τκν νρβΌν Λπο^ωξΎϊΟ'χι^ τον 
ίί Λ«γία[ΐΐΛ»ν] χαταο-χοντα [τας ττο- 

17 λβς χα» τα χω^ίο] 'οταλιν αττο^^^ονα» τα; 
αυτχς χτηα•«ς, τυς [τι βί- 

ΐ3 κβντας α7ΓθχαταΓηβ[|α4 Σα/Αΐων ^ί βΟιν». 
τΒτα^/ΑΐνίΟ'θ'αί ιταρ* [αντ•ι? 

19 Μ «4 Μ ΑΛ Μ Ο Λα 

κο^3τ»ί ΤίξΟίνε^Λς^ • • • • • ν; . 

χωξχν »\υ\τ<ύν, ^ 

χα» Τ8ς 0(κ8ΐ/][τα^ 

(^4 [Βα]γιΐΊϊτ»ίος χω^ας ίγ^οΙ^- 

{0|{Α ι^ι.^ν Οί^κ «0 • • 

Τ8 £β•χατ8 • • • 
26 ας νυν ίί ιιξί«ν ιί|{Α»? κατασ^- 

Λνος-χλεντες 
2% ^φη^Ό,ν τυί/ κτ»ϊο•*]ν {^"^/Ε^^/ίντί^ενιιΐ/ αυτοίζ 
της ^α^γίνητίίος 

Χηφινχϊ* ΙλΒΤΛ 9ί τον Α\)γοΛ[|^ι.^ν. 
βΟ ΛΤΓοίίίοντχ ωΐΜο^λογαν ωυ'τΓΒξ χαι οί λθ4- 
νοι ΧΛ» αυτο[ΐ αττο- 

XXVI. ο χ ο Ν 1 Ε Ν 8 ϊ Α. »{ 

XXVI. ^ ■'^^-^Ί ^ 

€ Λοίλ$¥ Ης τΐ}ΐτ Σιλιυ3ϋ^!0β, «τολλων {«[βίΐ 
.^ι^0(λα)μ -κίνδυνων νι^ΐΓΛντ«>>» τι)|(α νολι» 
9ί||Μιΐν χ«ι τη» ^ 

αυτόν ίυνοίΛνη ^αι ψιλίΛν^ 8 κΛΤΛίτλΛ^ 
γαζ παν των ενανηων ^^^ο^'ον^ 

4 3<^< ψξ^ϋί^'ας νπζ τ»ν υπ»ζ^οΛΰ)9 »^η^ύί^ 
λϋΛς, 'ΛλλΛ τΒΤΛντΰί ίίυπξοί. ι^γη^ό^ΐΜν^ 

Ην»1 Τίτλος το !ίά(ΑΗ•^ 

5 νακι IV τ>} »(^£σ«, και αντιλύ&ίΐ9'3'«ι τωμ 
ΐ!Γ{]0]«γ|ΐΑ»των κ«τ» την ίαυτ» ^^ναί|(Α(ν| 
««ι^' ότι ίζ Λξχνις υιτεςΊΐί* ίί ό 

^ κ«ι ό β«(Γ»λ<υ( Σ<λινκ^, ιοβΊί»^ τ« 

"ΙΤ^^ Τ3Τ|Ρ θ<Η^ ^ΙΛΚΗ/Αίν^^ ΧΟ» φΐλθ«« 

^ο^γως τα νζος τας γονπς^ μίγ»^ . 
7 λοφυχ^ Μν> κβ(4 €νΐΓα|Μ«ι^ χβ^ιτας 

ικτΓο^ι^οναι τοις (αυ1«ν §υίξγιΤΗ^ν, €τι/αιη 

σιν Τ9ΐ|(* χίΓολιν ηρων^ ^ια- ^ 
^ η την του ^η]Μου ^υνοιοιν και φ^λοημ^αν^ 

ην {7Γ£9Γθΐ«ιτο Ης τα τι^α^^Μοτα αυίκ^ κβ^ι 

3ίΛ το τβ/Α τιτατι- 
5 {0ί βιυτν Θιον Αντιοχον και τι^ ΐΛηΠξκ 

την Τ8 τταΐ^ο; Θ<αν Στ^Ιοίτίχην Ιϊξυ^^ο^ 

Ώ «ΓληΐΓ ΙΟ ν^ς τί|ΐΑ0(κ Λ!^ίο?^^^^^χ»ί χοιι^«ΐ ύιρο τ•υ 
ισλιιθβ;, κΛί ιίίΛ ύφ* Ικας•» τω/Α ττολίΐίύν• 

%3^ β§^ηαοτος ύη β^&ίλιως «κ^τιιν Σ^λιυχ»• 
^^α, 0( Γ^4ίΤΥΐ|^ο]> σ9Τ£υ^1οιί}<ς ^(λ^ιο^ τω 

χη; υμ% ττξο^ τους. υήταίθ^Β^ ινοοί^ χαι 
Γ(ΛΤ(6ι^τ«ς, χ£&( «ιτ£Π*λ«ν <ξ αυτω» 
15 Β'βί Δ(οι^ν(Γΐον ΤΟ/Α τϊα^οίΧΛλιβίΌντΛ^αυτβ; 

Χ 6 τ^ΛνχΛ το^ Χ]ξ9^ον» ^7^ΛγIίΚ}^ψι4νρι ίίύίΐη^ 
ξΐίίΐ^ν »υΙοί\^ίτ» τ3Τζθίί}χύ».%ομ τον βυ!ον 

Χ 7 τα*ς. ΌΆ^α τ» ^ν)|Μ8 κ«» ο*^^» τβ βο^ηλίως 
Σ<λ£υχ8 7!Γ«ν[τ]α(. τ» ψιλΜβΒζύύΤί;» χα» χ«- 
λ^ς ί'χρντΛ^ χβ^ί ατΓΟ^ο^σβσθ'ύΐλ χο^'^-" ^ 

1 8 τα^'ο^υτοκ ^0»$κ; τυς αί^^τ»»;* οΐ λ ί^ 
Μα^^ντισ'ί» ΌΓο^^αχληθιντι;^ χαι αι^ο» οΛ^ς 
« '&Γ^^θιΙΙϊΑΟί φ^ος τ« ^ιαφυλαο-σΜν τ» |3;ρ(0'<^ 
λ^ τι»ντι φ*-^ . 

2 9 λ««ν χοΒ^^ι την ΰνίΑ,ΐΛ^^ζίΛγ^ χβρι ίκοΙΙη(€ί9 »υ- τ» ο }^: ό ί^ ιΈ>ί δ•ϊ Α. ^ 

%ίϋ1» '$ή^^νη^^ ΐρ^λοΐψχβ^ς 'νίτηοιζιίίΐν^ ίίά* 
10 ιΚ^ί ν^ λΛι^ 45#ίί^ «»γ€(Γΐίτ τω Λ|Λω τίρ 

14 ^1^ ^»λVύ(^^ «ΓΐΗτ^|]9Ί'σ*θ'άι ιτ^ό; τον; $μ 

ΛυτΗ0^ 
2^' 'ύ^^^^^1!ίά^^^^ς^^ι^^ής ^Υΐϋ^ οίι£ολο^ι«ι/ τ^^ 
«ΐτι; αν ^^ζί} τω ίημω^ ανοιβταην ύ(υτοκ> 

,χ<φ44(ΐ ^ )(ΐΑ» σϊΐ^^Λ«> τα ί^ τ^} ό|(Α9λοΠα 
γίγςαμ^ΛίνΛ'- κ»ι €θί^ιτ£ς (ίζωί^χί οι Ι](α 

χΙ^ΟΌ|ϋΙί»»ί04 τ9^(^((ϋ|0^» το^ ο^χομ τον <ν τη 

0(Λθλθ- 28 ΜΑΚΜΟΚΑ 

1Ζ8 ίί ΎΛ^Λ των £^Ι^«γνγΐ0Ί^, χ«» (τυνατφ^οί• 
γκτα^Α^νων την ο[ΑθλογΐΛν, κ»ι^ια9(Γ»{Ιμ»^ 
χα^ £7ΓΛΐι<λθονΙ«μ τωρ οτ^ισζίννν, συ{νΐ€}« 

3 9 λ«α:6ω χ£(» τ» λοι?Γ« ττϋ^Λ» χλ %ν τη ίμοψ 

Μίο^γξαφτ^ κοίΐ» τον νο^ον* ανΛγςΛψ^» 

τα)• Καλ£(Γατ»σαν ^έ ο* £3η|^ΐιν»9ΐ τη; 
Ββλΐ}; >Μ(> τ8( 'ΟΓ^Ο'ειντΑ; τβς ττα^γιι»» 
[ορ£νου{] 
3 Χ ιγ Μαγνιι<Γ&ύί^, €ιγι ζενισμ^ο» $ις το Π^υ- 

ζίντα^ς !οτ(Λ (Α^οί^ον Κο&λλίνο; ο τΛμ,ίΛς 
το £χ τ» [κοινβ, ί^'2. 

32 %μΛξ<Αν ίοΌΛϋ ακ ό #η|ΐ4:0$ ^β»^^» β(9τ^ των τΐ)^ 
τ!Τ«λίω4[ ΌΓ^οοΌ^ων• 'ΐίρί^βΜ. $τ»γηΰ•θί>μ 

/Αο; Μ(κ[)ίωνο(,3 

33 Δι^νοβ-ΐΐ^ Διρνυ;ι^»^ ' Πα^/Α£ν»<Γχ0» Ι^υ^ 
θ»• 

34 £^ 'ΐί^ιω; 'Ηγΐ9βΊ8» ΧτΒφΛνηφοξ» (ε Πυ.- 
3Ό^ω^8^ μΐΐνο( Αηνακύνος*^ ΑίοΛη Τυχη^ 

να([ο(] 

35 '^^> ^^^^ 0^ ^^ Μο^γνη^» χατοίχοι, οιτ^' 
x^xτα( ΌΓολιν Ιτητας κλι ττξζοι^ κα^^ οΐ ιν © ΓσΝ ΓΕ ?ί^ ί Α. ±^ 

2^ Σ[Α,υξνΛΐοί τοις εμ Μβ^γι^η^ι^ κατύιΐίας,, 
*τθΚ η χάη*» νο£λ|ιν ίιπηνη >««» ^(|ο»(|ι 

37 '^^Ρ νολι>• ι^* ο«ω Τ9ΐ|» (Λί¥ (τυμίΑΛχ^ίΛν 
κα^ την £υνο(θ^ τη»'<»|ν τ]β& νςαίμοίΐά ύλ 
τη |3α6(Γίλιν< Σίλΐΰχβ ^ιατΥΐ^Ησου^ιν ο/ Ι|ε^^ 

^8 ^ΛόίΫί^^ψ τφ βορο^ίλΜ* Σ<λίν3ΐ«ρ μ$τα ιγλ- 

χαι 9<Γ» ττΜξϋλ^φΛν ναςΛ τ»• |3»τ»λ(»ς 
Σιλιυχβ φυλαζαντης^ 
^9 #^ Α;μα|»ιν Μν«ί τιιν ατϋωιτ, ^^ολΜ'νβ'Αν τα| 
β«ΗπλΜ Σΐλ£υκ{ω•. Πολ^ιΙίΕΐΜΌιίΙ»» Ιι |ϋΐι]« 
Σ/χυ^ι^αιων κ»τ» τπς τϋς Ότολιακ ι^ο^ί» 

%γΒΙ»χνα Σμυζναιο^ς: ' 0/*]8ΐίΙ«ι ^ι κβ^ι οι 

τοις ε/Μν 
41 Μ^τ^η^) ίχχπζοί αιίΐνν^. τον οςχ,ον τόι. 
ί^ ή'η «|(Αθλογι» υνογ[ι]γ^θ(|»μιι^ι^• Συν«^ 

4^ τ4Κ ΤΛ γεγίνιψ^ϋβα-καίΛτοΐΑ Ό^λψον 9)^6(τ 
ί^ί9Όίί ΐΛτίζΐ τ»γ κ«^ τον ττοΚεμον γ^Γινη- 

43' <^β^ Ι^Χ^?9 Ι^ΑΥίΙΐ )(0^1 0(λλθν ΤζνίΓΟίΑ μφν»*- 

Ει> ν^ Μ Α κ Μ ΟΙΙ Α Ει ί$ μη^ \Ίί]α¥ το ηΕΐφ[Ε^θ|(ΐ^ι[ν]ο»' ι^- 
κΚημΛ Λκυςον §^ω. Δι^ο^θ»» ίί το»( ί(β^ 

44 Ί*®^^ '''< χατβ» «τολιν ί^ητινη χ«ι. νιζοις^ 

1^* ΐσ^ Χ0Η ό/ΙΑΟΙ» ΤΟΑ( αλλΟ^^ 1!ΓθλΐΤ»ί(•. 

45 ^Ρ ττολίΐΗο» Χ0».τοκ άλλοι ( τ^κ ο]4ΧΗ- 
α¥ ίμ Μαγη^α»^ οβΌί Λν ωο^ν [ι^λινθίροΐί 
τ« χ«ι. *£λληνις• Αν<μ(γχ«τω0'0(ν ί'^ του;. 
/Μΐίγ χ«το(λορ^ισ|υ{<[8(} 

46 ^]«ν {/Α Μο^γνησ:»» 4ν9ΓΚι}[μ τ]ο χο» ?τ{ζ»» 
των τι χαΐα ττολιγ χα» τών υνα»0^»ν οι οκ•^ 
τκ γζοψ,μοΙίΗς των ταγμα^ΫΟίν «νι τον ^'υ}- 
^ν* των 1ε οΛ[λων^ 

47 οιχιίτων τη^ ^ί^^&'^}* ^^ «ιτο^Μχθ'ίντί^^ 
νίΓΟ των ίμ Μα^ννίΓΐ» χατοιχων »νί]ρ{(• 
ϊ>ταίν ^0 τλθ'ωντα» τχς χ»ι^οχιθΊΐΑ«( ο» 

48 [0(]ν1^£? οΐ α[«Ό]1»χθ£ντ£ς τιιγ γ^^Φ^^'^ 
των άλλων οιχιιτων, ό^χ»(Γ«τωβ-0(ν [αι^τβ; 
οΐ εζίΎΛςαι εν4 Τ8 Μνιτ^ωχ Ιεζ^ς ν{θχ«υ- 
το*[?, τπς (Αίγ 

49 γξΟίμμά^τΗςί^ η/χγιν ανά τ» β£λτΐΓ8 0(ν(^ 
νιινοχίνο^ τι*ΐ)^ γξΟόψην των οκτων τω[ν 
το^Ια^* ύ^υΐο»; χΰέίοιχων ΙνπΊΠωνΗΛΐ» \^$ζ(ύν^ 
των τ£ χ,ΛΎ» ΌΓολιγ χβ(» τωγ χο^*] 

^Ο ίτΓ^ί^ξΛ ΤΜΤΰ-ψα^ν».* Τ8^ ^1 »)'ίξΛ^ Τθν& ο χ ο Ν Ι Ε Ν & Ι Α. 5< 

[(Μ|]»^ι^ον'^α( τγιγ γ^Λφι/ιν των [»λλωι» 
οίκητύί¥ ο^ριω( απνηνοχί^Μ τηγ γζΛψιηι^ 
των ο(λλων| 

51 ο*χ2ΐντ£αν 1^ λ^αγνηβ*»»,, κ«» όντων ιλιυθι» 
^ων κΛί Ελλήνων•. Τβ»; ίε αν£ν<χ[3'«(Γ»^ 

, γ^α^φοκς οί] ίζ$τ»ς:Λΐ ζταςα^Ότωβ'Μν τς^ 
^^αρ^β([τοφν2λ«(χ» τγ}^ 

52 βκλγι; χα* Τ8 ^ιι/ϋΐ»^ ο !ι Β'εο'Βω ΐκ το 
^η^οσ^ον•. Εττίχλη^ωσ-ατωβΌ^ν ^£ ο[7 «ξ/Ια-^ 
ς\Λΐ Ης τας φυλάς. τα. αν£ν{χ^θ£ν1α ονόμα- 
τα τταντα, χαι ανα- 

53 7(^Ψ^^^'^^ ^^ ''^^ χλτ)^ωτΐ)|»ια* χαι^ 
ΐΓω αιτουΦ^ια τοΐ( αναγςαφ«βΊν ε[»( τα 
χλη^^ωτη^ια τταντων, ω*γ χα» τοκ λοι^τοκ 
-&Γθλ<τακ |Μ{τ{Γ»ν• 

54 Χ^^^θ'ωο'αν ^)ί οί τ3Γ0λιτογ^α^3£ντ£ς, χα». 
^<|ΐΑ ΜαγνΥΐ(Γ«^, ττίΡΐ των β'υναλλΓαγρατ^ων 

χαι. των ιΙχλιι/|Αα]ων τω/ίλ ττξοζ ΣίΑυςναιπς^ 

τοκ νθ|(ΑΟ(; 

55 '^'ΟΚ Σ|Μΐ>^ναιω>• ΔίχίσθΐϋΟΓαν ^)ε χαι {/^ 
Μαγ^^^'^ ΙΌ ν«ι^ΐ(Γ/Λα το της ΐίτολιως. [<ν- 
>|θ/Αον* χα» άρχοντα ^<^ ο ν αν αποηλλη 
ο ^ιι^ος, χυ^ιβυσοντα τ< 

^6. τωγ χλβ^ων, χαι {ΟΌ^νον ετη. της φυλα•« 
Χΐς της τσΌλιως, χα* , ^"(αΤη^ηβΌιντα τη|» 
ττΌλίν τ(ύ βαβ-λλβ Σ£λ<υχω, τοτα^α^ίζονία» 
01 £|ϋΐ Μαγνησία. Δο- 

57 τω^ακ ίί Σ/(Α\^ναιοι χ^ι βς.χατασχηνωσιν 
' τοις οίκ^α^, κλινών ίίτών Λί ίω 3ίΐ|Λω ίδξϊ7,. αφι** 
8 αγ χ^ον« η ό|(Αθλο- 
^8 για <Γυν(Γ^^αγιό-Βιι, «ί Ι^έΐί/Λήνόν•. Κϊκτβχ— 
σία; σε ο τΛ|{Αΐαί των ί'<Γΐώρ ττ^όίτοίιίΰΐ/ Γταΐς' 
^ οϊκια? ιιχέτ'Λ τίαν ς'ζα.τ'ηγωγ' καϊ τά ίινη- 
λίθ|ΐΛα ίιίοτω αίτο των τ>>[ν] 
59. ττολιως ττζοάοοων. Ο^ΐΛοσ^αι Λ ^^^ |ΐΑίν* 
£ρ Μαγνησία κα1οΐΛ3?, των -ίε κατά ^ο— 
λ»ν Ιππααν και -πτεζων, και Τ8ς εν τοιί υ^αι• 
3•βοι; τα(Γ0"θ|Λεν«Γ, κα[ι}^ 
60 Τίΐ^ Ολλίίζ Τ3ς χΛτόίχωζΐζό[Αξ^ϋς ας τβ^ 
ιΪΓθλιτευ/Αα, τον^ε τ^ν οξ>ίον. 0|ίΑνυώ^ Δια^. 
Γιιν, Ηλιον, Α^η, Αθηνάν Α^«*ν, κα* 
την ΎχυξοτΓολον^ κβέι τη[]ιί] 
£ Ι Μητε^Λ την Σιχυλίίνην, και Ατί-ολλώ τ6»έ• 
ε|Μ ίΐανίοΐί, και Τ3ς αλλ»<Γ Θεβς• τσχνίχς 
τύΛϊ •&Λσ'»ς^ χα» την 'Χ'β βασιλεω; £ελευκ8 
Τυρζην' ε^ΐΑ£ν<ύ εν 
62 τακ συνθηκακ, αιΥ ' <^υνIε^«|ϋι&ι ι^^ι^• 
Σ|ϋΐ.υξναΐ8?^«ί ατταντά-τόγ χ^δν^ν* [κ]α^< 
Λ'ατη^η(Γ« την τε έΓυ|»/ϊ«αχιαν κβ^ί την* ευ- 
νοιαν τω βασιλ« Σελευκω 
6 2 και τη Ι^](Αυ^ναιων τχγοΧη' λαι α /ο^^^είΧη^ΰ^» , 
ττα^α τβ βαοΊλεω; Σέλευκου, λατή^ηο-ω 
κατά 3υνΛ(Χιν την ε|(Αην, καί αττό^^ω^τω τω 
βαοΊλ» Σελευκω9 κα» 8^εν 
64 ττ»ξ»ζη(ΓοΐΑΛΐ τωγ καΤκ την ίμολ^ιαΐ*^ 

»4 ο χ ο κ Ι Ε Ν δ Ι Α. $3 

66^ ιιηχ{χν^ΐΐ|ΐΑΐνο6 Σρν^ν^ιρκ νιτο τν Ρ»οί>- 
λ{Μ( Σιλινχου, ριτο^ ττα^ς ζτξο^μ,^ας 
ψ, τταντι καί^ω* κομ ιττι 0(ΐ»τ^ αΑχησι# 
αυτών 9^»»^ ιιτι αλλ^ <*[0* 

67 τ^<4^ »&ΙΜ, χ«τα ΐϋ»«|»ιν' ηιν ψηι^* 
χ»ι α» τιν« »»0*θ«ν&)|Μ»*^ ΜΓίζ8λιυο[ντ»] 
τη: νολ» ν» τοκ χ»(ΐΜ? το^? τιι? ττολι»^» 
η την ^η]Μ«χ^τιβ»ν, .1» την ιβ*ο•' 

^^8 νο/Μαν χοΜ'αλνοντβ&) /ΐληνυο^ω τα) ^ιι/αοι τφ 
Σ/Μυ^ν«ΐ07ν* χαι |3όΐ9)βΐ)σΐι» αγοονι [^ο|Μί]€νος 
/(λΙΙα νβιβΊΐς φ•λοτι/»ιοκ'9 χβ^< 8χ ιγχαΠβί* 

ληψ» ΧΜΤ» ΛΛ¥0(Αί¥ Τνΐν 

6ρ ΐ|(*ο(υΙιι• Ευβ^χβνΙ» (Λψ,μΛίίΐ) «ϋ* ιφ(60• 
χβντί Ιί ιξ«α\β>Α .Ν»»' β(υ?π^ χ«ι 7ΐ[νΜ τ]^ 
' ^ Ι|ΙΜ»• ΟρΜϊΜ ίΐι χβΜ :Σ(Αΐίςν»ΐΗς το»; 
ατο ΜΛγνν}9'<Μ&? .τον ο^ον 

70 τονίξ. Ορνυ» Δι«, Γιιν» *Ηλ»ον, Αζ^^ 
Α^ΠΜίγ ΑζΗο»^ κ»ι την ΎΛυςοτρολ^ν^ χαι 
τη|ΐ4 |ϋΐη^«^]». την Σιιτυληνην, και ^\φςΛ - 
|»τ^ν Στ^»τον»χι1^», χαι τ«$ «λλιις Θιβς^ 

7 Χ χοιΛ»ξ Ηβι» 9Τ»α*αΓ* ΐ](Α|(Α<ν« (V τοις «:υνβιΐι- ^4 ΜΑ ΙΙίΜ ΟΚ Α ' 

χα» τΜ^^^ΐηί Μ^^ητΜίς^«4ΐ€ν .' 

7& . τν» «0ΐι^»ν «ΊΚ 'νΓβλοβΓ> νν χαι 0) »λλιη οί^ο^ •^ β 2 Μαγνικτ^ρι• Τ» ^{.ίι^ίβΐΛ τ» $€ς τα [ρξΐ- 

θκι|5*]-- 

λβγ«0Ρν ικηιλ{ϊκι; ίχ«τΐ(ο«* τον^ι^Μ^»!»- 
θ]]ιτ«ΜΓ»ν Σμ^^(Μκ^οι /Αΐν £ΐ^ τ/^ της ΑφξΟ" 
ίη!ηςτηςΣτ^»τϋμ;^ίίο^Ιί(φ$ ημ. 
$4 </* Μ^γνησ*»^ 'τΐ) τίτ^; τω Μα(»«ι^|ρα} εν 
τφ Τ9ΐ? Α^τνμιΑ^^^Γ ηΐ( Λιι;χο^ν9ΐ]ΐ9)ίΡ 
ίι^* 01 ίι.ι/ΐτ,Μβ()η(«^ι^ κ^ιριι^ο» ιν τι τι• 

^..ϋ^^9^ «^Μ(«^ΤΑννβ(Μ^ν τκ 

^5 Δ»ον{ν€]«9 χ«&ΐ(ΐ»ΐ^.'ΐ^Ρα(σ»λΐ(ΐν «χινβί^, 

χ«» 3<6 Μ Α & Μ Ο II Α 

%Λί ${Λ Π^νΙοις §^ τω ΐίζ» τν] Αιτολλϋν•;» 
χ«( εγ ΤςυΗω ΐ¥ τψ <<^φ η ΑΐΓθλλί#νο(• 

γζΛψ» της ο/ΕΑθλογι«; |]η< το #ϋ|(*]|ό(Γΐοιτ• 
Συνΰ'ψξΛγισ'Λ^ΆωιίΌίν ί^ τ»ζ ίμΛΧΰ^ίΜςψ 
^1» |Μ(ν ΣιΧΜζνοαας ίοΆίΚΤομ,εννιν, ^ 
8/ ^*^ ^^ ΰητόίαζν το χο4νοΐ' 'Τνν <|μ ΜοΓμιο*»^, 
τοκ ')'£ ί«υτ»μ ^«χΐυλιολς χβ(|«. τ«] υιτ»^- 
χοκτ» κάνω* τιι» ^£ »( Μ0ίγνιι«'»β&» ^οθΐι• 

8 8 ϋΐη ς'ξο^ίϋίΗύ^ ο» £ζ<)θ(Γ«ΐ'Τ&> τε τι»( πο- 
^.£»( ^ίλκτυλΐ» και» τοις Λυπαν» ΤΛ\^α ίί 
αι^φοτεξοις τοις -σΤ^ινιν ννι^ΡΤ{λξθ'3'α& 
Τμχί» τη Α^λΒ•»». 

89 Ε^οζει^ τ^ /ΐ)|Μ6} Στ^0(τιΐ7^ω» γνω/ΑΨί* £- 
ΐΓβ»^ΐΐ τ3Γ^ονοκφ Ο ίψιμι,ος υνη^ Ό,νΛντω^ των 
Τ8 βΛσ•ιλ$(4ς ΣεΧευχα σνίΑφεςϋντων ύίετε^ 
λα* ΧΛί νξΰτεξον τ%¥τε β»βΊλιι«ίι» ^ 

^Ο «υτ8 ο-νναυ^ων^ και τα ττςΛγ(ΑΛτα ί^α* 
Τ7\ξων^ ΚύέΒ'* όσον Ύΐν δυνατός, κ«(ΐ ττολλο^ 
]Μ.€( ττεςηιίεν θ6ΐτολλ.νΐΑε¥Λ κβ(« χοίταφθιι- 
ξομενοί των υΐτύί^χοιηΓωϊ^^ ΌΌλλίί^ ^£ νπε- 

91 χίνίυ¥}^ζ Ιί'ίχη' Τ2Τ ^«ατη^ηοταί την φιλίας 
την ττςός τον βοίσ•ίΧεΛ Σελευχον' χο&ι νυν 
φίλοΙιΙΑΗίΑ,ίνος «υΐω ο*νν^ί»ΐ9}^9ΗΓ«ι χβΜ σν- 
"ηχίϋτ τ» ι^^ο^γρΑΤ^, ΧΟ^* 04Γ0ν 

9 2 ^^^^^ ο χ ο Ν Ι Ε Ν $ Ι Α. 3^ 

πας κ«( ί^8? νΕ^ιι('Γραΐ4(^«(> και τ^ς βΛ« 

<τω^ βΛΤίλη ΣίΧίυχώ* νομ,ίζύα\ν\ 3^ (]»]ν- 
«Γκαιόμ ΐΗτ^ι τ*} ιτολιι ιτα^βίλαέκν χοε» το 

94 χβα^ιον Πβίλ«ΐ|ίΑύρΓ»9ΐ0'(α^^ κ«( ΐΓΟίτηταοΌ»• 

95 '^ζΛγίΛΰΙΐΛ Ύ(ή β0((Γ(λιι Σίλ<υχω* ίαπίμ^ 
ψανίο ΊΤ^ος τβς οικβνία; ιν τω χ»^•»» και 
ΐΓα^{καλ(«'ι0Μ/ αυΊΐκ αί^ιιο4{οιι ηΐ^» ψιλιαψ^ 
τη¥ ττξΰς τον βανίλια Σίλιυκοκι 

96 και '8Γα^α#8ΐ^αι τα^ κλίΐ ^α( τα αςχονίι τω 
αττοταλιν^ι υττο Τ8 ^η/υι»^ κα» '9'αΓ£|α« 
^<ξ{α]^θα< φυλΛκην την ο*υι^^ιοί!η^ησ8^αν 
|Λ|τ αυτών τ• χω^»^ τφ βα^-ιλ^ι 

97 Σ<λιυκφ* «ΫτάΓγβλλορίι^ο^, ταοτα ττοιιι• 
«τανίων αυτίϋΐ/) νττα^ξίΐν αυίοις ττας» τ%ς 
ΌΤοΧκας ιταίΐ» τα φίλκΛζωτΓ» και καλια;^ 
ιχοι/τα* οι ί§ οικ8ντ<< «ν τω 

9^ χω^ω ίλο|Μ{»οϊ τηρ φιλιαν την τΐξ9ς τον 
βατιλια !ζ€λιυΗον /ϋιβα ιτοαπις '8Τ^Αϋ](Αΐας 
τ3^•^ι4^α»Το τ ορξι^^ριινα υΐΤ9 του ^η^^^ν^ 
και τ^ς Ύέ ι^ι^^α^ ητΛξί^ίίίακ^^*^ 

^ Ε 99 ^?^ Μ Α Κ Μ Ο !1 Α 

* 

^ρ Τ£ύ ας^ζρυη τω ΛπίζΌίλίΑενίύ υνο Τ8 ίηι^β^ 

ΧΛΐ^ τΐ}ν φυλβΜίηι/ τιιν τσ*»^» της τ^-ολίως 

' ττ»ςείίζΛνΙο εις το χω^ίοι^• Αγαβίί Τνχίί 

$ίίογΡ»ϊ^ Ίίτολιτ»; τ€ «υτβς €(ν^α&ί] 

100 χύ6& υττύ&^ρ^ίΐν αμτο»; τα& β^υτύ^^ όοΌί κ«& 

το»; αλΛοίΓ'ΟΓολΠαις υνα^χ£** χ«ι τ«ς 

"Τ£ χλη^βς «υτων τ»; ^υο^ όν τ< ο θ<ος 

χα* Χ«τ»ι^ Αντιοχο; ετη^((ύξηνεν «υίοις, 

και 73-^^1 ο[υ] 

ΙΟΙ Λλίξαμ^^ος γΕγ^α^χίν^ ιιμα* αιϊτοι; 

αί^Λη\)Ύ^ζ* ΧΛί £αν '6ΓΡ0«Ό^(9'3ί| η 

Μαγνυο"»» κατοίκοι, τ»» -ζίτολί* τη ^[/^ι^ 
τί^α, 
Ι02 υττα^χίίν αυΐο»^ τ8< τ^£»( χλγι^βς ίωξίΜν, 
χα» την ατ£λ£(αμ αυΐο»; |Μ.£ν»ν τημ ι^υν υ- 
~ ΐΓΛΡχβσΌν* χά* θοό< αυτ»μ {(Ο'ΐν «χλιΐτ 
£8χιΐτο»3 ^οθ'ηνα» αυτό»; χλη^ο^ν] 

1 03 Ιτητ^^ίον ίωξίΛν των πΛξοχίΐ^ενων τω χω- 
0ΐω* υττα^ρζίίν ^£ χα* Τ^/χων* χα[ι[] τοκ 
«ΓΕ^οις το»^- ΠΎΛγίΑΐνοίς υ'η;ο Ύι[μ>ρλ^ 

.ηης »ποτΛ^6εκην α/ττο τη; φαλαΓ<)^ο[/] 

104 ^^^ ^^^ φυλαχηι/ Τ8 χ^ι^^^β^ τηνη ιτολ*• 
τ£4αν χά* την αυΐην αΐ£λ£(ακ> [α κ^α» τοκ 
«λλοι; υ7Γα^χ£(^ χα* £*να* αυ78;•£ν ι^ 
χω^ω' ν7Γα^χ£*ν ^£ χα* ίΙμ,Λνα χαϊί το*; . 

105 Π£^ο'α*; το*; υττο Ωρανην» και το*; λττο 
2/Αυ^νη; α?τοΓ«λ£*σ*ν ιπ* την φυλαχην ο χ ο Ν Ι ε Ν 8 Ι Α. 39 

ι 

Ιθ6 ΧΛ^ τ άλλα ψιλΛνίςωπΛ^ οΙ κ»ι τοις ^λ* 

λοκ τοις ίΑγ ΜαΐνΨΐ(ηα>ς• Ε^φις-Λ^ 

> η\χΪ}^ το'ξονο'ηα'Λί τον ίη[Λον, ονως αυ?«ΐΓ 

ίίίύύΤΛί ίΚ βαΰΊλίΧϋ τ[α]τ< ΙΑίΤξΙ/^ΙΑΛΤΛ' 

ΥΜΐ τα οψωνια> 

107 '''* ^λλ^3 όσα ϋο^Οϋ <χ |3α<Γΐλ(Χ8 ^ι^οο-ίαι. 
αυτοις* το ^Ιε ψτι^ιιτ/ΐΑα το^£ ^^[^τ!!"^ 
^αψαι ικ τας ψτίΚΛζ τας ανα1ιθηοΌ/ΐΑ£νας 
IV τοκ ΐΐζοκ νπο τι ΤΗ ίη/ϋ^Η) χαι [των} 

Ιθ8 ιχγ Μαγνϋ^ιας* αναγιΓ|90^θαι '^ι αντ* 
κ^ι ι» ΤΜ( #ΐι/Αοσ»οις• 

XXVII. ν. # ^Η^-»^ 

£Θ]ιος Αγαμος] 
Χ Α<^αθ^ Τυχ^* χα» ιτ» σα)ΤΥ)^ια• Ετ» 

Κο0*|ΐΑ[α>ν /Αΐν ιι[| 
'2 Ίι^αττυτνα των συν £ν»9Γαν7ι τω '£^|»αιω^ 

(ν^αι /ΐΑΐ)νο(]> 
^ ΙϊΐΑαλιω* IV 1Ί Π((ανσΊ[(^| ιτη Κοσ/χων τω» 

συ [ν Νιων* τ^] 
4' Χιρα^ω, χα» μ,τ^^ς έίξομπϋΛ* τ»5ι συν^ 

3Ί[ντο χαι συνιυ-] 

5 ^οχϋσαν ο^λλάλοις 'Ιι^αιτύΤνιοι χαι Π^ιαν* 
' σ*οι^ [ο/Μονοον-] 

6 τις IV τακ ν^ουιτα^χωσακ ^αΧοας^ ιϋ^ 
τι[[3Ίΐσαις| 

Ε 2 7 Γ^'β^ 
40 ΜΑ II Μ Ο ΪΙ Α . 

^ ΤϋξΤΜί^ίαις χα» *ΐ£^αΜΓυτν»«Κι χ^ ^^ χ^λ 

]Β χαι *ΐ£^ατυ]ν<οκ χ»» ΙΙ{4«(ν^(θ>(., χα( ικ τ^ 
^ιλι^θί> [και ανίΑ^Λ ] 

Ι Ο χο&< £7Γί τ» χ<ύς»3 φ Ιχα3.£$ρ(^ βχοΐ'Ι^^ χβκ» 

11 θυκαν £θ£ΐ!Ιο^ £ΐς το» τοΓ0»?1« χ£ιο»ον^ι Ί<(«- 
9Γυτ[»ί«ς επί] 

λ*Τ£ία»% κΟί» £.7Γ4νΛ- _ ' 

14 'θΓ0(^τβι;ν. *Ο(Γ0» χα& ιόι^ντι £|(Αφυλο» να^* 

Εκατ£^ο(?9 ^^^ 'σ'(ολο»--' 
IX τ»; κα» ωνω^ινος^ κο» ^αμ^^01!|^&^,Ηα( ^ι^ 

ν£Ι^Ο/ΙΑ£»0( 

1 6 κα» τ ο&λλ» τιτλΛλ ανναλλο^σόίΐΰί^^ χυ.• 
ξίος νί(Αεν ΧΛΤΛ 

£Γ(9ι> ^1ί τω 

ΐ8 Τ€ Ίί^ανΡΤΜω 4Γ9ΓΙΙ^£» £» Τύ( Π^ιαν0Ί^> 

χα» τω Π^»αν- 

10 σ>» £ν Τ0& Ί£Ρατυτι/(^3 5ίίω(Γ},ΥΛ τιλι^ 

καθα7Γ£^ ©» αλΛο» 
2^0 -πτολίτ»», κατά τος ' νρ^/ι,ος τος ί^»τε^ι 

Ηίψίνος^ Εί Λ Τ4 

^αι χ» οχ ο Ν ΙΕ Ν 8 Ι Α. 4> 

23 ίζ^γο(Λ$νίύ αυτα^ χα< Τ8τ»ν το;. χα^ΐΓο;> 
χ«ι κατ» γαν 

24 Χ^< Χ0^7β( θ^αλαβ'σ'^ΐ'• Ών ^ι χα ««Ό^»7α» 
χατα 3;αλασ'(Γα» «ω- 

25 ο'λ; (ζχγωγΛς των υτηχ^εζη/Ααν απο^οΤν 
τα τ£λ(α^ \ "^ 

20 χατα τος νο(Ασς τος ίχατι^η κ^ψΛ¥9ζ^^. 
Κατά ταύτα ίι 

27 **«» ίΓτ»ς χ*α[(Γ4ντις *ί,, ατί^λη; £γ«•^ ακ 
ίί χα σινητα») αιτοτκσα- 

28 τω το^ ΐ7ητ^»|Μ»α ο |ϋΐ<ν σ'£β'»^|ϋΐΕ]ι^6(^ χα|ΐ» 
τας νο|(Αθ( το; ίχατ<|»ΐ} χ{»- 

29 |^(ν@Ρ• ΙΓ^£ΐγ[£]ία ^)ί ω [κ]α >^»«ν ιχιι 
υο^ηιω τίταριχΌντωμ 

3^ 01 |χ£ΐ/ Ίί^άττυΐνίο» Κοοί^ο» το»; ΤΙξΐΛν^ΐί\ί^ 

ΟΊ^ οί ^€ Π^λαι^οΊΐ;. 
^1 Κθ(Γ|Λθ4 το»; 'ϊί^αττυΤνίο»;. Α» ^< ^η ττα*^ 

Λ*ο•χα4£ρ α-ϊΓοτίΐσακ- 
32 των οΓ ίτηΟίμοι των Κόσμων τ^ τ7ζ(κΓ<ΐ(( 

Γατΐΐ^α;^£χα• 
. 33 ^^^ ^^ Κθ0-|χο; των Ί£^απ'υτνιων Ι|0Τ£τω »' 

34 'ΐ'ό ο((χ£(ον> χα» £ν £χχλτ)βΊ^ χαβτ)β'9«/Α£7α' 
των Κόσμων* 

Ε 3 35 ««'•^•' 42 Μ 4 κ Μ. ο. II Α 

ίξτητω ίν Ιί- 

37 '''<^> Κοσ/ίΑων• Ει* $ί το»; *^ζΙ?Χ^!^\1^ ^^^ 

λάλο; £( α^^^ηι-' 

γ^ . ■ . - .....•• ^ 

40 Γ^λαν χΛτ' εΐ'ΐύίΐίΐον ο! το % αα )ίο<Γ/ΑονΙις 

Ιίτα^*" ίκάτί- 
^^Ι ξοί^ IV τοις *ΤΐΓ£ρβα»οΚι ¥ύίί χτ^όττα^^αγ- 

^λλοίτΓίΛ αλλα- 
4^ λθ(? "ρτ^ο Λ^εξΛν ίίκ» η χ» |ΐΑελλ«νι:^ 

ανα)^»#ίαβ•κ£ν. 

43 Ό^010> ^£ Χ^ ρΐ ^να{ί^^Τ»^ ^ 1*1^ '^ΛΡαί'- 

^ οί [Λεν 

*' ^δ^λΘί^^ οΓίί 
46' ^[Τρίύίΐ'Ο'κε; *ΐ£Ρ0(;^ντι^»ων τύ& 'σολι». Α» ^ 

η ΙΛΚΰΤΛ^^ £- - Ι 

49 '*^^* '. . * ο ΧΟ^ ι Ε Ν 8 ΙΑ. 43 

χ»ς, χατα το 

50 ο^^)νψ>» ο )ί» ης Μί^κηίτγ• Και ϋ χ« ν»-^ 
κασ^^ λ«6<τ» το 

51 τ{»τον ι/Φζ^ς τ»ς ^»χα^ ό ^ιΧΛ|α/ανο^ι, 
το !$ λοινον ιτ- 

52 τ(^ τ<ορι^ "ΟΓολι^ιτ• Α( ^ι.τ<, Θ£(ρκ>ββ0λα-; 

5^ ^«)» «ιβ;^ των ΐ9Όλι^(ΐΗν3 υ ΐ€0»μί& ιζρΛρ- 
β'αΐ'Τΐ;3 η 1^»^ τι- 

55ι Χ^νρντφν ίχοίτ^» ^^ΤΟί . Τ^^. ανί',^α( τκ ^. 
ίξποντΛς^ 

ΤΛν ιΑ- 
57^^ ϊΓΟλι^* 'ϊπ/β Λ των '»Γ^β^ίΓοι^αΙωΐ( ■»•«{*. 
ίχατι^οκ 

χ»ι Νιων» Κοο*- 
τΐζα»( τ»κ ΌΌ- 

6 1 Λϋ^^Λ.ιττ' οιΛίον )€•«}♦• ν^ΐΜ*» ΧΛΙ, το^ ι^Χνο^ - 
ΧΛΤΛΓασΛν- 

63 ν•- Λ 44 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

6^ Η.' ^Ύπεξ ίε των υς•$ξορ εγΐ^νομινύον αίί- 
κΐ)|ΐΑατ«ν ΌΓ^ο- ^ ' . , ' 

64 ^<χ^ Ι^ίν ^ψκτίων, κοΛοΰς το ίΐΛγς»(ΑΐΑθο^ 
€χ«. Πί^» ίε τω . . . ? 

ίκατί^οις^ 
6θ Κοίτροί ττολιν ΓΛνυίίτθ^ν α[•)^ κα α^υι^ο— 

τεΡΛίς τΛΐς νολείτ^ι 
67 ^βίε^• β^^ί 'ϊ^ £7Γ*κ£ΐτΐί^*ον τίλίτα, κύ»ι - 

εγΤυος καθ'ίΓαν- 
6ί τωκ, βφ* Λζ κα οΙΐΛΒξ»ς επις•»νη ίνι τό-- 

β^χβομ, ίν Δι/ίΑηνω/ 
6^ Και ^ΐ£ζα<]^οντ(αν ταυίΐίκ^ (ΐτ^'αύΐα'ν κοοΊΜΟ»-• 

των κατά το , 
70 ^οχθεν κοίνα (πγΑβολον• Αι ^1ε κα [απ ιτο^η" 

σωντι 01 Κο(Γ|χό« κ«- 
7 Ι 3'ωΓ γεΓ^αιτΓί»»^ αττοτ^ισο^Ιω ΙκάΓο; ΛυΙ»Μ' 

ς-ΛΎΠζΛς 
7^ "πτεντηκοίττα^; οΓ/λ£ν *Ιί^Λ7Λ;τι»»ο»» Κο(Γ^Ο(' 

Π^*ακΓΐων τλ τ«Γολ«,, 
75 ^*^^ ^^^ Π^ί(αί'θ•4ο» Κοα•/ΐΑθ» *Ι#^Λ7Γϋτμ*ων τ^ΐ' 

■δτολίΐ. Αι ίί τ• κΛ 
7 4' ^7 Λ]6ΐψοτ£^οίΐί- τακ "σολίσ* |3ώλ»ο/Λ£ΐ>— 

αιςττι τω 

75 χοινα συίΛ,φϊζοίίί ^«ο^ΐωσασθά»^ 3£υ^(ον εΓ^ι) 
το Αορ- 

76 θωβεν. . Σταο-ακΤων Λ χας ^Λλαί οί £ν£Γ«• 

ι 

κοτ£ί ί- 

77 ^• \ ΟΧΡΝΙΕΝ8ΙΑ. 45 

78 τιαοι £ν τφ »(^ τ«9 Αΐ^νΜ»; τ«9 Π«λ«α« 
Πολίαίος• 

82 Ι(Η»ι»^γιγ(«^1^• 

?ΧΥΙΙΙ, : ' ^/οΓίΖ. 

ν Α*β)«ΜΤΛος^^ ΙΙν^μίΛφ Α»ΐΛ$»ί Μ«τ^οκ-_ 
λιβς, 

ΤΛ νπμ,φίζοψψΛ τ^/ΰψ/ψ^ ιιταινιΟΆΐ ΤΙ 

^^* ' • * " • * ■ \ ". 

τον «^(ΤΛΓ βν^Η^ Κ0(Ι [|Η]1*«»β»{^ Ν«| Μ/ΙΑΕΙΤ 

«ΜΤ0|ΐΑ Έτί^ο^ινογ κ«ι «υι^γιτΛν τας τοτρ* 
λ*βς τας 4^ Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

• ^Λγ κα-ί καΐα θ'ΛλαίΤίΓαν• [α')ί^Γ^αψα1« ίβ 
το^ί τα ίογίΜ» ο Τ ξαμ,μ,ϋητΐΌζ τη Δα|Μθΐ» 

• «5 ζ-χλαγ καί αΐίβιτώ «γ το Ολυ/Λτπί^ΐ'» 

7£ο>^ • ^ ,- ΧΧΙΧ.' ι.' "'■ • 

'' Αγαθά Τυ[χα.] ^ 

(Μίοξγεοντος Μ^κκω^ο^' Ε7Γ[<?ίίαΐ(5 
Κλεογενης Αλκί^τοΗ' Αί*γίξυ^ ' ■■' 

€υι^8( »ν κ«ι £υχ$ΐ]Γ0( ^[ΐατ£[λ«] 
τ» ΌΓολ^ι των Χάλβ^ων* β^ο^ι τα ότο- 

ον ιΐ](Αΐν και $υίςγηρί» τας ττολιρ^^Ι 
•^ τωιτ. Χίκλ|ι<ι^ν Κ^»^(ίν% Αλκι^-ϊΜ» Α^»£«] 
χ«» £κΓοι/2{ς ύΗ;!»* και £»/ΐΑ£ν α[υΙ]^ ι^^Ι^γφ-} 
' - 'λιτίΐαμ κα», '^ΜΓ^αλαα» 'χαΓ α«αιλΐ«»ν κα& 

- . γ*8 χύίι Ιι^'α» Α^^ ΐ3ία# ^^ τίΛ^ ^Η\ας^ {νκ1«• 

και τα άλλα «^α^χορ αυΐω τίχίΐΛ οίταΐ^ίξ ]| 

: τοκ αλλρκ 'α^9ζα4ίϊς και «νι^γ£τ|[ακ2 

■ τας '9»λιοΐ(; υναρχ^κ ' ν 

,-■ •ΧΧΙΧ.•' -.2* •- 

> ... οχ Ο.Ν ΓΕ Ν 8 Ι Α. 47 

3 Αλειος » Α|ϋρ [(^«γ] σ*^ €Μ^γα[ζ]θ|Μΐνος 
ίτω/ΛΛ α¥ίξειον^,(^ ορρμ,Λ Αγψ,ιΧΙξίος^ το γ(- 

4 νος Α«ο^»χγι> ετΓ \ελε\Ι\6εξ^» τα) ΑιτολλΜί^ι 

^ ραν β(^Εχ<* τΒΌίνΛν [β\εζΜΚΛΐψϊ\ς ι^αΐ» Ύο 
9'υΐΑζολον Φιίιος Χαλεαυς* τας Μν«( το 
Λντ[ίγ^α-] 

|5 φον ψυλ«(ΓβΌν1ι οι Θιοχολο[» τκ] Ατολλβϋνος 
τν Ναβ'4«1β& Φιλόξενος Νιχ»»^ Ευχαν^'ζΐ- . 

7 Νίκ^ν^'^Η, Χ»λ«»ςΤ ιν ^£ Α|Μφιο*σ^ Α- 
βίΓΚ^χος ΑαΐΑ^β^' /χαςτυ^ις Φιλοξινος 
Νικ[»α>] 

8 Α»ος Π4[^ίκ]λο;, Ικολαος Θοφβ^Γΐ/βς,] 
ε£ΐ/(Γχς^] ΚχλλΙΙελίΐς^ΙΙολυζεν^ίΛς^ Αλ^-- 

9 »ν[ος3 Εενος • • • • 

χχιχ; 3• / 

- τον υίομ. 
ν ΑπΌλλϋύνι. *ν• ι. .-«^ XXX. 

«}χ]ο(ν3 •δΓΛτ^«ν|ιυ- 
οντ^Μν ^ων] ΕνΑι^[ίι χοί» /ό^ 


Αλιζ]. \ 4»: Μ Α^ ΜΟΚΑ 

Άλ«ζ]βί^χ8, [Β^οιώτοκ (λ- ' 
τΓο] ΎΛνΛγξΛς αυτας 
αο^ι εγίοιίοις ττςοζίν^ . 

αν, ίτητ^ΐΛαν, χοί^Λπίς '■ 
Δ(λφοκ* Αρχοντος 

Θ(»Ι»Ι»Ι^9^,' ΒΕ»λίν{ο-} 

χχχΓ. 'υ^ζ 

ίντί τοίς ττζ\οηξθ¥ χξοι^οίς^ 

κ τκ νο/^8 

[Λατ]£λλ£τα» χ{ίϊσ]το5 κα;.χοιι^ 
κ]αι ιΛα* ίίίβχ[3^α» τω * 

^]ΐ)ρω ιτηιιμη ^ 

^ ιγΓιν»; Σίίίΰΐ' [ΐΗΚΛ της 
ϊ\υνοίας νν ε^<α¥ ^ξ^ς ^«ι|] 
^η/Αον τον Σα]Μ»[ων] 

[νιι|]α* ^Ί »υτω Μα[ί τιιν ^«^' > τ ■» λ.> ο χ ο Ν Ι Ε Ν &Ι Α. 49 

λ ι] ν λ<γ\)\η χαι 

χχχιί. 6 8"? € 

νουσθ^ΐν] η^ί'χαι το ψΐιφ;«> 

/ΙΑ» το χ<χυ^ω|ϋΐ<νομ αυτω των 

ΤΗμΜ^* αΐΓ0^1ϋχ3»»«ι ^ι χ«» «ν- 

^Ι^α; τ»; αιτΐι<Γο|Μ<Μυς «τα^» 

τρϋ ^ι1|ΕΑου τον τοτΓομ• και £β&ν .^6» 

θ^ £νχαςαξοντ«( το» τί $-£- 

^«νον κ«» το ψυ^ιο^ϋΐΛ* ανίξ^ς λ-^ 

νι^£(ρ^3'ν)σ'Μΐτ Μο(ΐαν^^ι(ος Ή^α•^ 

χλαίου^ Ονιιβ'ί/χος Νιχο[χλ£οι;?] ^ 

XXXIII• > « ν«σι 


3.^^ν 


«υντος Δηροκ^ατβ 


♦ 


ΕνουοΊου £υ](Α£νους 


' 


τγΐοΌίν ί¥ ΤΟ) ς 'ε^|Ελα»οΐΓ 
Χλ£01? 


• 


XXXIV. 

[γ.] Αι»τ. [Σ£9Γ]τ»]ΐΑΐοί Ίπίοπλιο;, 
£Π£]^γα|Μ[η]>'0?, χ«ι Σ[ΛυςνΛίος, ΚΜ\ Α« 3>)να»ο 5.] χ«ι εφι[η]ο{, χιθ-α^»^; {/αοιό;] κ(«(| Ρ ΤΒ'ζύ»Τ9$ 1-0*1-- 5α ΜΑΚΜΟΚΑ 

^ςντος των λίγ αϊ\ωνος νικψκτχί 
β τους [υπογίγοΛίΛίΑενους οο^Ιωνχς'^ 
[ΣΐΛυξν»ν Ολυ(Απι» 1ΐ %> Αίξίχι^ΐΛ^ 
*Ρ«ρ[»ιμ β', Ποτίολους Ρ',] Νεαν'7Γ[ο-3 
λιν [γ', Ακτία β'^ την εζ Αξγους Ασ*-^ 
7 ι^Όί^] Ν $1^14» γ\ πα»\τΛς ΐίοί^εζης'] 
ΙΟ Σ_/Αυ^]ιπκν Κηναν^ [ΑΐΓ;ύ(?, Π]^£γα&-{| 
. /χ ο]μ ΑυγουΓ»» γ\ Ύζ»ιαί»α»^ 

τ» IV Δελφοί ς, Έφηταιτ ΑίζΐίΛνηα^^ 
£^£0Όν £^ΐΕσ«ι«, Β0&^λληύ(9 
Ι^ Έ^πίόΛυξον Α(Γκλιιιπ(«, Αθιικα; 

νον, Τ^ΰ&λλίκ ΠυθΊα, Μ£ΐλ)ΐ- 
τον Δι^υ|ϋία«, 'Ρο^ον *Αλ£λ» β'> 
Α»χίίΛΐΐΑ,ον», Μαντ(ν»α&ν* 
20 θ'ίρβ^τλκΦυς ^£ χχ^ τΛλαντί»ιους 
ττΜντΛς οοΌΌς ηγωνιοτχτο' 
*ΤνοφωνΛ(Γχ,ον Π. Α*λ. Α^β&3Ί)|ΐΑ£^οι/, 

Π£Ρ^α|(ΑΥ)νον^ κίθ'ΰ&^ω^ον, ίε^^νϋ• 
2β κιιν^ και [Λίλοποίον ενίοζον, ττίξΐ 

π»ίΐΛ £υνοΐ;ν γινομ,ινον^ ως φυ(ηί ΌΌίΙίξΛ, 

Φ XXXV. 

"Αίαίίί Τυχίί/ Κ<%θ« «ψιι^κΓΛίο ιί χζοίΐις'η Β»• 
' ληχης ηΡΜΤ'ηζ .τπζ Α<ηΛς* καλλ^ί κα* /α£ΓιΟ«> 

κα/ ο χ ο Ν Ί Ε Ν 8 Ι Α. 51 

χα/ λα[λπςοΙαΙης κα» ρ^Ί^ςο'Ίτολίως της Αα•ι»ς^ 
ΚΛί τξΐς ΝεωκοξΗ των Σ<€αΓ«ν καΙ« τα ^οΤ- 
ρατα ΤΉ Ιίξίύτατης^ Συρχλ9}Τ8, και χο^/αη^ 
τψ^ς ΙωνίΛς^ ϊ)|ΐΑυ^μα» ων τΣΤολίως' Ανξ» Φαυ- 
$-αμ Α^χ4£^αΐ/' Πο/κπίΰνια Κλαυ^ια' ΦαυΓα 
ΑϋτηξΗΛαντί η κ^ατ*Γ»ΐ τΐίΐ^ χ^^Γ^ν τηΰ'ΐιν/ 
Εντυχβτί. 

: XXXVI. 3*^-^9 

Αγαθ"•» Τυ5^*ί/ Ή ττ^ωτη τηί Αβ-ια^ χαλλ« 
χα4 |ϋΐ(γιθΗ, χα» λα|Μν^οτατη> χα» |Μ.ητ^Ό- 
ΐΓολι^^ )^Λί γ Νιωχο^ος τ«ι^ Σι'ζαΓων χατα 
τα δόγματα τνις ίι^ώτατγι; Συ^'χλιιτιι, χαι 
χο«-|Μθ( της Ιωνια^ι ΣΐΜυςν»ί(ύν νολις*^ Α• 
*Ε^ινι^[»ον) ΣίΐΓτ*|Μ.[»ον]' Ήλιο^Μξον Αντ/^οια 
χαι ΣίΛυξ'νοαον ττΰέι^κ^ατ/αριν• XXXVII. Γ 

*Η νξύύΐη της Ασία^ χαλλβ xα^ (Αίγί^π^ χα/ 
λα/»ΐΓ^οτατη| χαι /ΜγίΙ^β'ΤΓολις της Αο^ας^ χα/ 
Τ(κ] ΝΐΜχο^ς [των Σ& ^£^ί^νν, χαι χο^|(αο^ 
της Ιωνίας χα'τα τα ίο^|ΐΛατα της' /*^«τατης 
Συνχλην8> Σι^υ^ι^αιω!» τϊΓΟλις*^ Πθ|Μ7Γ(ϋν)ον 
Κ.οξ]τηλίον Λολλιανον Η^Ίανον, τον Αβ-ια^χην 
χαι 'Ρη'[τ]οξα υπατιχων σ•υ/ . • • £ΐ/ητης τϊγε^* 
αυτημ 

ρ 2 XXXVIII. 


^ ,3 52 ΜΛΚΜΟΚΑ 

© XXXVIII. 

Μητ{]ο? Θίω[ν Σ]ί7Γυλτιί^^ ανίπ/^αγ Φλ• Πλ'- 
τ£^νιανομ τίοίΙίξΛ Τ; Φλ. Οι/9}0-ι|(Α8 ΠαΙί^'ΐΊΛ- 
»« τβ ίαυτης αΐ'ί^ος', χ,λι Τ, Φλ• Ον'η(Γψθ¥ 

Ν<ωχο^[οι/^' Ε^Ι^'^ Ι^^γοίλων θέων 'Ν$ΐΑΒ9'£ω9^ 
'ΐίττΓΛ^χον, ΤξχμίΛ^οί^' τί^υλακα, ΙΙ^υται/ιίτ' 
τχ^ωτον, Αγο^ανο/Λοι/, Τ»|ϋΐίΛ[1]' της 79Όλ€»?^ 
και τας λοιπές «(%β(; φιλόΙβ/ΜΑΚ (χνιλ^ο*»»- 
ΤΛ* αλ« καττίβι^ ^ς £^γ«» Ν«τ«β*Ηΐυ«^ χμΓ 
• . • {ζΜζ • • • • ν«ν γ ••••••• « 

και {αυίηιν (Γ• πι^«• 


(£; XXXIX. Ι. 

*0 3ν\ΐΛος αμί3»κ» 
^ ΓεςοντιίηνθεοίωξΗ. 

XXXIX.. 2. 

ΕΧ3Γ ΙωΛννη? 'ΡΒψιν» Σ^Αυςνανος 

Συμζολαιογςα\}ευς\ ίί<ύξψ\(Γθίΐβ,Ψί\ί\ το κιιπ(•ι^ 
Τ8Τ0 θεοίωςω τω ί/ΐΑω ^νΐισ[ιω| εχγονω 
και τίΓμιυΐΕΑατ^κω υίω• . 

ΧΙ^• 
'^^ Ή Β«λΐϊ και ο Αη(Αος και ι» Συνοίος των τη^ 

' Κλύ^^ια; ΟΧΟΝΙΕΝδϊΑ. 5$ 

ΚλΛυίίΛς ΑντωνίΛς^ Σοιζαναν, Π^οχλ»»ΐ/9ΐν^ 

ΎΛς Θεολοίας^ ττο^ίΐ» τ» της^ τιιν ίΜ^Λ^αν της 
Θίϋ, κα» τ%¥ των Μυς•θύ¥ ίοξί'ην' αϋί^ς να•*, 

ςη(ΓΛΡτος τ»ς τΗμας Κλ• Αντ(ύ¥Μ Ααμπ το}^ 

Ό-ΛΤξος αυτων' 

•ίτη ΤΛίΑΚύν Τ). Κλ• Ζήνωνος κ«ι Μ• Βββ^ο• ΧΙΛ. 

1 

ο ίη/Αο; ο Αηλιων β»α•^λία'<ΓΛ¥ 
Λ«ο^»κην βαα'>λΐΜ( Σιλιυκιι^ 
γυνΛί>ΐΛ ίί βαβ*ιλ{<<>( Πι^σίΜς^ 

τη]; ΌΓΙ^»- το /(^ομ χα» ιυμοιβ^ς 
ττ^ο]; τον ί[ηΐβ,ό\ν τνν Δηλ([(ι)Ρ.]| ' 

χυι. 

ι 

{ΐΜ«ςκ]ον συγΓίνΐ! 

ίβύίΟΊλ/]»; Πτολ^ΐΑΜίΗ Ευίξγίτΐί 
κΙ«4 β£βΓ[ο'(λιβ'αΊΐ( ΚΛ£οΐΓ0(τςα?3 χμ 
ΕΐΓίΓ^ατιιγον• 

[Λο]υκΐ6( και Γ«»ο^ Πίίη^ Τμη νίοι 
['Ρ]ω|ΐΑαιο» «^ιτη; ΙνίΑίν κβ(» 
κ«λοκαγαθΊβ(ς κ»» τ»; πς ΙχύτΗς . 

Γ 3 ΧΙ'ΠΙ• 

54 Μ Α Κ Μ Ο Κ. Α 

ΧΟΙΙ. 

κύ6» οι {[Αττοςοι κλι νΛυκλπξΟί^ 
Αλ<2ανί]ρον ΪΙολυαλΗΤΗ Φλυίχ 
ΛΡίτι^ς εν£κ£ν χ^ί ίιχχιοο'υντίς^ 

Ε7Γ^[^ί.£λη^νιν Αηλπ γίνομενον 

εν τω ετη Τί^ϊνίύνος Αρχοντος ί^ίαυ* 

τω. ^Λ 


ϋ3. Α7Γθλλω>*. 

χι,ιν. 

Δίΐ/Αίίτριον Δτι/Αητ^*ου Ταλλορ, τον Π^υ- 

ΤΛν[»ν>) 

χ,Λί Σηψανηφοξον, κχι Ίεξε» τη^ Μαίτσκ^ 
λιας το γ', 

ΉξύύΛ' 'σ[^ξΟ\^ελ7ί^εντος της Τυμνα(η»ς^ΐ'• 
ας ••.••••••• ν τει/Αων Α3χα$ Αυιίι»» 

λ • • • Ι ςγ^λ ••••.• υς»(Γγΰς νεχ 

χιν. Τ>. • . Α '^ ^ ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 55 

Λ0(|ΕΑ7(<ϋς χ«ί ΌΓολυ^ΰ^ιτανω^ και 

α<Γυμχ^ίτ»?) χα» Λπο^»ξΚΓΛ(Λί^ ^ 


τ{«, η Γίξ«<Γ»α• το ίί 
θίς το έκγαλρα χαι την β«- 
σινχΛί την α^ναΓ«<Γΐν «υ- 
Τ8 ^β^ττανηρα 9Γ0»η<Γα|Μτ<- 
νβ £χ των ιίιων^ υττίξ της 
Ης τ»ς ς-ίφΰο/ας £υ- 
σΛίίχς^ τκ Ί£^£ω< των 
Σ£?αΓ»ν) χα(» Στ£φανιιφο^ν 
τκ (τυίΑπΛντος «υτων οι- 
Χ89 χαί Τ»|(Α»8 Τ8 ίΐι^8 το 
Λυτ£{βν, 

Διονυ(Γ»8 
Τ3 Α«Όλλωνοτβ/Α8 

χι,νπ. ® ^ , 

• • • €Γ»ανω υ|ΐΑνω^{ω Θί8 Α^|^-• 
(]«ν8> χβρι ν^ν]}ιΐ^^3 • •, • 

•χ 


ξ6 , Μ Α Κ Μ Ο Κ-Α 

$χ ττξογοναν > 
υίος Γ• Κλ• 


- 


Π6ριηιΐ2τ, 


■ 


ΒβλιοτΜ, 
Π^νΤβΙ'ίΑ^, 


_ * 


εχγονα 
Γ• ΚΛ. ΟΐΙ»λ£^»8 


»• 


Λ<κϋ/ι^»Μ(2{ 
*Ηζ£ως 


- 


Α(Γκλη7Γί«, 
και Αλυτα^χ« 


ι 


Π«(Γα»ωιι* 


τ • 


τοκ '^^νηο'ίοκ 
«'υνυΐϋ&ι/ω^οις 
Θί8 Α^]9»αν8 


ν , 


τον βωρον 
•«.•••• ^ων 
χι,νιπ. 
^*α? 


ϋ£ ΤΟ 


(Γ α^£Γ0? το Τλ 


ιφ Η 


Γ^ατηγ«ντο? υττίσ-χοντο 


οίΛ- 


Κλ. Βασ•σος Αγωνο3'£Τίΐί 


5 Ν£|{Α£(Γ£ωνΥ^«ο•«ν την Βλο^ι- 


λ(χην' 


* Φα(ΓΚος £ξγ^¥ ττοΐϊϊΰΉν 


^.^• 


Χίςαφςων Α<Γΐα^χης τπς 


.χΐ)7Τ8? «; τομ φοίνηαωνΛ* 


Αχαιός ΪΙηΑητη^Λς ας τον φον- 


- 


10 νηχϋ^βκ ο χ ο Ν Ι ΕΝ δ Ι Α. 57 

ΙΟ ρίίχύίί^» νΐ { * Λβκιο; Βηη^^ος 
την ΒΑ^Ίλιχνιν .Γ^ω<Γ£<ιτ τΐ)ΐ> 
νξος τω Βϋλιυτιι^ια}, χ»» χο^λ* 

ΣΐΑας»γί9ς ΠςντΛ¥ΐς ναον Τύχης 
Ι^ χ»τοίσκαίΛα•αν ιν τω φσιν^^χ»- 
' ΐ'ί* ΚλΛυίίΛ¥ος Τ1ςυτ»νις χ^νσ»• 

β*Ιΐν τον Ο^Ο^Ο ν Τ8 ΑλίνΤΥ)^ (8 

της ΓίξΗ^^Λς* χα» ο» (κ τον χ«- 

(ΐρι^»ον νιω χ€ΐονβί ο*ν» στη- 
20 ^οχιφοιλ^^ Νυ|ΐΑ^4^ιθ( Α^χ»ι^ιιβΐ| 
Κλ• Α^τιι^υλλοι^ Κλ• Π«λλ«, 

Κλ«υ^*οι Νιιχνιτβ) Θιυ^^βκνος 
Χηφανιίφοξος β', Φλ• Α'β-χλη'τΤλαχΐ), 
ΕιΟΊ^ωΑος <ΓοφΐΓΐις^ Αντ£ΰνι« 
25 ΜΛγνχ^ Κλ• Α^(Γ«ον* Αλβι^ια^ 

Μ»γν» ϋίί * Κλ• 'Η^ιι» ΐΐ^ * Κλ. Χα((κ 

Μ * Κλ• Αβονηον Μ * Κλ• ΑυςηΜ» 
Κίίοι^Λς ΚυρζίΧλ^ιτας (τυν 
σ7Γ<•^οχ£^αλοκ <Κ ▼οΐ' φοινπ- 
30 χων» ι/^ ' ο! Ό-οτι Ι8^αΐ04 1β[ ■ 
Μϋτ^ο^ω^ος Νηχύίνο^ος Διχηνος ας 
τον φοινϋχων» :^ ^φ * Μκ^^ιος 

Καιχιλιανος Μ * χ»4 00*0^ €Τ€τυ- 
χθ|(Λ<ν τνα^Λ Τ8 Κυ^ιβ Κ»λ(Γβ(^ος 
35 Α^^ιβ(ν8, ίίΛ Αντωνι» ΠολίΐΜ»-^ 
νος» ^(Ευτ(^ον ίογμ» ΣυνχλϋΤ» 

χαθ** 5^ ΜΑΚΜΟΙΙΑ 

άγων» η[^ζ']ον, ΛπλείΛν^ ^ίολογ^^ς, 

40 ττΒντ'ηκοντΛ^ %£ίθΐ^»ς ευς το 

'Ναμι.είίΐίας κ* Παξφυξ$ιτ»ς [^* 
ΚΛπσκευΛσ^η ϊε χλι η 'Ηλ^ύκα" 
(Αείνος ε¥ τω Γθ]κ»Λα^(ω ώτο Σεζρ^ 

Χ1^6^> » ΧΠΧ. ή « • χ •-•••••• ζ^Λ¥ την υττβι^χι^Ιν}. • 

2 • • • . • η • ι ΤΜν ΜΧΟ0Ί ΤΟ^«ν /ΙΜΙΧΟ^^ 

3 • • μψιην ι ••.«•• «1^ χΑΐννι^^ν η* » ^ι μη 

ετηφοςοον φεζ •. • 

4 . [«^]*^ί[λί]<Γΐ7, εζείτω τοις ιιτίΓατΛίς κοϋ 
αττεαίιινΛΐ τ» χΛτα . • 

' ξ • • • • Ε^ίΓ'Λτα* τορ £^γ»ρ»ι[ρ κ]α* τβς £Ρ- 
, γυιίΐΛί^'Λκτ^Ο'ΤΓωιι., .•<ηις.•• 

6 [ν]ιηΓ0(τβ&κ οοΊ^χ] «1^ των εςγ^ύρ μη ίο^ 
«ντοκ ι«Γθί«μ ΖΛΤΛ τ\νί¥ ϋνΐβγςαφψΐ¥ ταυ- 

Τΐΐν] • . • Χ»Ι> £^(]ΐ|ΕΑΤ)(Ταΐ »ξγΌξΐον 

7 [τ]» τιλ»ιτο[υ] ..... ης -ΒΓΛ • • . \τ\ο^ αν- 
1» τ£λε(ην ίακ ίοχ^^Λ^ ίθΜ ^,•• 

$ • • . • »«4» •.••,•• Χ0&»»Ι«*^ΟΤ«» λτ« £(- 

γα ο χ ο Ν Ι £Ν 8 Ι Α. $9 

9 •• 9); <κ •••••••• • [ψ]<υ^νς ττ^ί^^ίξίνΗΐν 

[οίλλικ] £γΓυ9ΐτ«? χβ(τ«πιβΓατ[ο] • .• • « 
ΙΟ ••«. ΥΚ •••••••• ο» [*ρΐ7*^ «μιλιίΤαι* 

. ίτΐίίΛν ίί κοίτ»η»^ τη; «λΐ)ΑθΑς ικΓυιι- 
ψΛς τ^λ^^ω ο τν ψιυ^ιτ; ι« 

ιΗ<ΓωτΜ( ιιτ»Γβ&1αις ηοΊΓ^α^]«& τον ι^Γ«- 

νκν ΧΜ Τ^¥ ίν\τ/υΐ^Την το Ι1Γ»ΤΙ/ΙΑ9||ΙΑα] • • 

12 • • • ό γ^ι^ωσχωφ ••••••• σιΟΊΐσΊΐ^^ ^^ ^^ 

υν4^(Μο»ς* αΠίίαν ίί τπς 4νγυν\τΛς λοΠα* 

13 . • • ο τϋ Λλφ%ΐΑθίΙος ττοίίίος. το <ιη^'<χαΙον* 
τ» λ«ι^8 0(^γυ^»» «ιτο^[(!^ντ»)ν το ιί/Μίοτυ • • • 14 • • • ο ))/ΐ4»β*υ* <1^^»^1κ» ^^ το τρίτον /ΜΚ^ος 
λ«ιΐΓθΐτ γ τ(α¥ ίςγν¥ «τολλιιΐο το λοιττονν 
ϋΐτο • • #3*1» του 19-1 ^ιχατνυ το» » • • • 

15 • • • • • ντ^¥* ίΐη^ία» συιτηλισθ*!! το ίξγο¥ 

[(Ρϋν ΤΟΐντ]τΐ»ι <νΐΤλ/Α9||Μ» • • . ^ξ^ . 

1 6 γΜ!ξ]»¥ ΜΤ^ίβτΛύ¥ Τω Ι^ΙιΗ^' ΙΛ» ^1 /ΜΥ) 
^Α»9'$¥ 01 ίΐ^ΟΤΟ^Ο* Χ»Ι ΙΙΤΙ/ΜίληΤύ»! [«](- 

γν^ιον «( γίγξ»τΙ»ί^ η «λλο • • • • • 

17 • • • •ί^Ι»λθΤΤβι>» ΦΙ ίΐ^ΟΜΙΦΙ Η«Ι «Α 4ΐηΓ«<- τ«• 6ο ΜΑΚΜΟΚΑ 

> ΎΛ^ ΠΛ Λξί(α¥Τί την ατην ίΐΓίφοςαν κ»» ο •. νο$ 
επίμονος εςω, κμ η ΤΒΤξοο'ίς (ςχ^^ χ,Λί 1 8 • • • "νίαι ΛίτυλίΛ εν Δηλω κ»ί' αυτούς, χΛί 
εξγΛΤΛίς, κ»ι σαενεα^ κα» ο(Γλ αν ιζα- 
γωσιν εισαγωοΊν εφ* εαυτούν ρ^^* - ^»ιί 
οΎΛν συντίλ^σ-ρ]»» το [υταν εξγον . • • • 

1 9 • • Ι\ν. τξίΛΚΟίΛ* ιημεςοίΛς εζαγαγεσ^Λί τα 
εαυτών ταταντα ΐίτι τιν αυτ)} ύ(Τ(λΐ4«• - £- 
«-{ΐ^αν ^< 0ΐ>νΐ£λΕσθΐ} το £^γον £ΐται^€»λαί|ο 
ό Βξγωνηζ τ|οκ <9Γ»Γύ(τακ και τω 

20 αξ]χιτεχτον%* αφ^-ηζ ί* αν ημεξας ετταντ- 
γει^Κγ^ ανοφαιησ^ίοσαν^ ενις-οϋαι ααι αξ- 
χ(Τ£3ί|«ν την ίοιαμασ^αν εν ίίχα ιψ,εξαίζ* 
εαν 3ε [/Λ^ε •••;••• ο ••• • 

2 1 • • α • Γ» τ«/ εξγα και το ψΐΓί!ε%ατον 
βοΓοίοτωο-αν τω εξγω^η* ^οκι/ΑασΌυβι ^2 
αυτφ και κατά μεξος εκας-ον των £^ωι^^ 
και συμπαντίον νων ε[ξγωνων 

22 νΐ^σ-αν την εξ^ακτϊαν* ιαν ^ί ^ιτΧε^νεζ εζ^ 
γωναϊ ύν και κατά μεξη ^ιιλωιτται τα €ο^ 
γα τταντί άκφισβιιτωσιι» "κτρος αλλήλους ^ 
^Ιιακ^ιι^ίΙτωσ-αν] • • • . • 

23 • •^ί' τω.'ΐί^ω χαθισαντίς• ότι 3* αν «τοι 
~ ΐιακ^ινωσιν κν^ιον {Γω, Χαλκον ^< τω {^*- 

γωνη η ττ\ο\λ^ς -εγ • ^ • • • είξΐαίΓμενον πξ . 
ιων υψος • ται • ττο • • 

24 • • « ^'ίί Λ^γνίΛί τ*κ ίν τ» ΐΐ^ντανι*^ • • γ ^ 

• το ο χ 0*Ν Γ1Ε« $ ΙΑ. «« 

"€«1 Ε^βικρ^βς • • • • • 9 ΓΡ ;Α^|»βί^αμος 

Αν^|^ογιν)ΐ(Διΐ|ΐΑοηι,-Κΐ)(«»Διΐ|χονιι' Μα^• 
τυ^ς οι^<) α\το\ ^ων ιτης ποΜ(§ς «Ρ*) Έν^ 
^!εκ»> χα» • •'• * 

Ν(χοΓ(α[νος] • • • ^ • • 
&7 £υφ(λΐ}ΤΗ^ £7Γα^;^^( Α'ίη^ιχΛντΗ, Αντί- 
γονος Τί/Αοκςαίχς^ *Η^αχλ»ύνις Δι«^ηλν^ 
Β^νο(^|'V^ίψ^ς ΑποίΙας^ΐί* ΓζΛ(ΑΐΑϋίΐ£υς Βνλης 
Δ4ο[γνω]το( Τ> • • • • • 

θίογικύΐφ^ ΠαΙξΟϊίλεΗς' ΎΛίΑίχς τψτς ττο- 
λ<»( Τλησ(|ΐΑ£νιις* ΓΡ.Α^ο^«νο|χοι Γλ«υ• 
χος Σ» • • • « • 

νοχλ«ι? ΤληΐΓθλΐ|Χ2«, ΔιαΠος Α7θλλο^||ι?^ν^ 
ΑξίςΉίηζ Ας^^ίοχΛψ ΑνίςΛφίνΨί^ Χοι^ιλον^ 
Αναζαν^)^[(^*]^] • • 

30 •. . • . ντβς, Διΐ|ΐΑΐ|τρ*οί Αντ(ΐΓ«τ^ιτ, Αν- 
^Ί^οκ^ατη; Δ^νοι^ο^τνζ) Αξί^ο^ίος Τι|ια•- 
θ«λως^ Α^ίΓΟ^Α'ττχΓο; ,Θιοξ^»^ ΤααΛς 

31 • • • τβς • ; • • • • • ; ι<Ν»ν Ευ- \ ϋΜ Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

^λΧρΐωξος ΙΙίςοζίνου^ ΙΐΛξΐ4,εν*ίύν Πολνζ• 
ί»Β^ Αξκιλίος Συι .• 

ΧΙΛΧ. 2. 

Ιφ^ικζΛτϋς Ονΐ)σ•*[/χ8, 
Α\ντίγονος, Τι[αο, Ε^/λ,^ 
^ίτ^ς^ ΑτΓΚΰν^ Αντω • • • 

Δη]|Μΐΐτ^(»* ΑγοξΛνο\^ΐΑθί^ 
έϋ^ιοφανος^ Δίο, Γλβυχ • • 

•ί^ώξος^ Π • • • • 0^ Δΐ)]χ • • 
ίίος^ Απ 

• • • κ^ Χ«ί[^ον]^νι;3 

• • • €ΐ>ί»ν, Πολυ^ Α» • • . 

• • » ο; Ανι> IIαυ0'Λν^«^^|^ 

>/47-? — , - Ι.. -Ι. 

(ίΡ # • • • ♦' ♦ 

υττίξ πι υΐ» Χξνσίίττη τ» • • • ΟΧΟΝΙΕΝ8ΙΑ. 


ΑνηφΛνα τ» φυζτπ Αττλ- , 

5 Κοι/»νο; Ρ 

Λιονίχος Απόλλων»» τν Η^αιβ*- 

ΑΐΓθλλ»ν»^ Τ8 Ήφα(λΓ(»ι^ο^^ 
χ]»4 ^'^<[^ Αξΐ'ΒΐΑίί<ΛξΒ τίτ^Ηφα^Τ' 
ΙΟ τ*]ωνο( Ρ 

νι)! Τΐ|ΐ«οθΐ8 Τ8 Απολλο^ω 

8 Τ8 ΜνΐΤ^θ6ΐ8, Χ«» «^Ιλφ» 
Τθλλθ^(Μ^8 Τ9 ΜνίνοΧςίΤΗ 

15 το] υ ΑτΓολλό^Μ^β Μ 

_^]ος> χα» υν<^ τη( γνναιχος Αν- 
το] υ Αςις-φνος,^ ΚΛί αί^Χφ^ Μΐ)« 

20 [τ^] 0^01^8 Τ8 Μΐ|Τ^6λι)^8 Τΐ|»8 Ν 

•'• • • .• • • • τ^( Μίΐτ^ο^Ιυ^β Ρ 

• • • ΑξΎψ^ίώξ» Ρ 

• Δΐ)|ΙΑηΤΡ•8 υΐΓ€Ρ ΤΙ 

• . • • . \κΛ^ ττας] γυναικός Γλνχι» 

Ι ••••••••.• ος Τ8 Δ»ονυ[(Γΐ8] 

• .' • [χα» υΐΓ^^ τ]8 ιτατ^ος 
το[υΊ Δ(ονν(Γ»8 χα» το[υ]| 

Ο 2 3^ • • • • ^ Μ Α Κ Μ Ο ΚΑ 
30 \τα Ατί^ολλων^Η τ» 

• . • . • Μην^κ^ατβ ΤΗ *1χί9'ί,Η 

[υ3'τ|/^3 Λίίλφων Α^τ£|ΐΑ»^ω^[ιτ 
τ« /^^^ι^^ *^(ύξϋ ΎΗ ΤΙο(Γβίί(α¥^ 8 •> •• •* Ι/• 2• 

• • • • Η*^^] «ΐΓηγ[γ]ΛλΛΜΡ#» 

• . • « ]φ^3α)Μ^α/ • ^ • • • * 

Κλβν(8> χβ&( υνες* Ύ9})!/» Α 

και • .^ • • • £^. |μ|9)τ^ο? -^ Σ 

Α • • • ι» • • . *Μ^»χΛ«ιΑι? « • • • . £^•- 5•^ 

, •-■ • • • * 

• • ^ • • • 

υπίξ \τ^^ υΐϋ Α^χ,λ^^ίθνος\^ • • • 

Διΐ|Μν[τ}|•*ος Μν^τξοίωξϋ ΑίΓΛυ^ίυς^ %»ϊ 

ννί[^ τ}*ις [βΠ^ίλ^ης Μηι^ο$'£β&ς της'Μϋ- 

τ{οί«{8 Α[ντα3/Α«Τίίοί Ν 

^ Ησαΐας ΟΧΟΝΓΕΝδ^ΙΑ. 

5 *Η^0ίίθ( Μηνοψίλη ΤΙ(ςγΛΐΛ%ν9ς Ν 

Απα|Μων(^[ηΚ Δα|ϋΕονο; Αττα/ΐΑίυς ^ϊ 

ΙΐΛξχίΑονος [Α^'η'ολλω^ίϋ Α'ττΛίΑίυς^ χβ(ΐ 

Σως'ζΛΤΗ ΤΗ ^1πν»ξ[^Η Α[7Γ]«|ϋΐ£ώ( Ν 

ΖΟ υτης Αν . ^α • • 8 . η; . η|ϋΐη •••••» 
• . • Αντιοχ»ο•σ-ης Αιτολλ^μησ* . . 
Ανηο^ος Α^ηφαρπ ΓΛζίυς^ και υΐτ ι 
Τ8 τ^οφιμβ Αξ^ςογινα *.•••• 
τβ Α^(Γογ<νου Ν 

15 Βακχιο^ Πί^ιγίνν *Η^«χλιωτηΓ Ν 

Αί•ϋν\ΗΓ^ς ΣΛξΛΊΓίωνος τη Αντλοχ» 

Στ^ατον»κη( τΐ)( Ή^βαφιλ» *Η^ακλ<^ 

«ϋΤλ^Ο;^ κά( ΙΐΛΎξ(ύΗ ΤΙλΗ\τ\»ξ^ 

20 τ» Ήςω^λΛϋ Τ^Λωληπ -Ν 

'Η^ακλ«^ι^( Φιλ[οΓ](«τβ Πι^ι^λος Ν 

Μ£[ιη^ος] κ«» [^Ο^^ίί^Ο ^^^[ΐ'^ι^^ί* 

ΑπΛί^ας Ν 

Ββ(χχ»ο; Διοι^υσιοΓυ Γί|£^ι^ΐ)νιθ( κ«ι υτι^ 

τ[ϊ)ί /ϋΐνιτ^ος] Μη[ν]οφ»[λ]αΓ τιις *Η^«κΛΜ• 

2} ^ [Π/)(π£ζηνιας Ν 

θηκηιτ υτΓΟ Μηνοίοτα τη ^οίωξ» 
χ«λ ^[^]'[$1 '^'^ ΌΤΛίΑωΐβ Ή^»»ίκ9)( και 
Α^τί/Αΐσλβ και ύτπξ τικ γυι^α(κο^ Ν 

30 Δ»«ιτνη[οζ] ΑφοοίίΐτίΗ θιι«(τ[ϊ]»ρνινο( Ν 

6 3 ^{[^ς]*!^^ 66 ΜΑΚΜΟΚΑ 

Α^|]χ3*αί Μηνο^ιλ» Λυσ:*/Ααχ£υ5 Ν 

κα» υν[ε^ τα υΐύ γ.»ί τι\ς 'γυι/χίχος . Ν 
Απολλωνίας ήκ Αιονυ(ηα ΑχΛξν^α 

• • • . ο? • . ^(ν . . • ( και Τ8 υΓπ Διογενβ Ν 
[Διιρητ^(]ο( Λ(οντί8 Κν[ω σ»ο? κα» υπεξ 
Τής γυνχίχος ΚλεοττατοΛς 

40 Λνί[{2« ΑλίζΆνίξθίπίος Αλίζαν- 

ί[^ί|*«ί |ν]η9 αττ' Αίγυτττ» Ν 

[[Μνίιο^ίθΜί • • . ςω^ν • • 8 [θ]λυρΛ•ίηνβς 

αιτΓο] 
^ν.υκΓ]α^, και υ[νι£| Τ8 υ»« Ν 

|]Μ£ίί]ΐ7Γ7Γ0ί ΉξΛκλίωνος ΑαοΑκτυί {«κ 

•45 Τΐ*^*' '^ζ^^ θαλα(Γ(Γί7, κ»ί •δΓα*Α»ν Ν 
των Μ{νε}ίξ\ΛΎ^\ Μύέγντισ- • • ΧΜί γνν • • τ>Αλί[ζ]. / ^5 ο. ι• Μη\τξ\ο!ωξος *£^ραγος8 κα* [^νί^]: τη ' 
Πυ3'£8> κ«Γ {τ]» οιχοΐλίίτξίΐο^υ ρι^^φου ΜοίτνΡόΙυ τ» Μβ<ΓχΌυ τ« χΑλΒμίνα Α^^ί^ίι^ι>ΛχΒ ΡΝ ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Λ. 6^ 

[Χ^ςυσωμ Αυ(ημ,Λχ9 και υτης τη? γυν- 
αικός 
5 Είξηνης της Μ(νιλ0&8 Α\ν\τιο^ί^(της 

ΑτΓο^αρ^υ; Ρ 

Σωτύ»λ[ο]ς Σωταλβ Τ8 Ναυκ^ατβ • Ρ 

Μ υττίξ τ» υϊϋ Αίονυσι» Ρ 

ΙΟ Τ(ρ[ο9'ΐ]ο; Δι[ον|υσ'Α8 ο φυναΉςοίΗτονος 

υτΓίξ της γυνχικος Τψοχξηης τηςΤ»|ϋΐοκ- 

Διονυβ*ίθ( Μ«τ^ο^ωρ[8] • • ^ • Ρ 

υ[ίτι^3 τ» υί««τ Πθ!0-««ίων&2ΐ Ρ 

15 • • • • \Αξτ\ψ^9(ΑςΗ ο Ι^ωης^ς χΛί υτίξ 

Γττίΐί γυνΜχ,ος Βίοτ • • • [τιις Π]ο0'»ί» 

ΤΙξΛ^ιας 

κ«ί υτπξ της γυν»ίΧος Α^τ£^β'[»«(] 
20 της (ΑντΙίΤΛΤ^» κβ» τ[ω]ΐί νΙων Α\η\(Αη'•' 

κ«» Αντίΐτατ^» %»^ τΜν Αντ^τβ&τ^β υίων 
Φαν««( [κ] «4 Α^[χ]ί^π8 Ρ 

Διο)(υ(Γ»ο( ^αρ]ν«3? ο Ηί»^τξξος ΚΜ υψζ . 
^' τω¥ υΙω¥ ΦΛ^πας κα» ΕξίΑΐΊτνα 
^5 0*3** τιιις γυνα*κβς' ΝικβΓ^ατης Ρ « Μ Α κ Μ ο κ Α. 

« 

Α[^]»Γοςι[α3ντΐ; Ν'^^^χ» κα» υνίζ των 
υίων ίχΙΧΙ >ίί^* ΓλΛυκί» Ρ^ 

^Ο • • • Αιοσγ,^ξίίί* κΛί υπεο της Ι/Ι. 2^► 

Λίο^ζ Αν[τ4•^οι>β ο ν€ωτ£^ο( ρ 

Μβρρ^ο^ Διοι^υοΌ^ω^]»- τκ Α^Τ£|X(^»^8 

. • . . ^ΐΓ • τ • οσ .. τξΛΤ . »β•ν8 • . . .. ι»ς Τΐιι» 

ΓΔ(ογ]£ΐ/γ)ς Δ(ονυ(Γΐ2{ το[υ] Χ0(^γ)[τ]ος χ«» ••••••. 

^ω^ος Μιιτ^οΙΐίϋ^β ό- φυν-βί•^ •••••• Ρ' 

*Η^[α1κ£λ«Ρηί . . ωρος .•.... 

Σίι)θτ*κ^[α]τΐι$: 

• ■ '• • •• •• •• 

ΙτΙ. 3- 
' • • • • • • 

νκα¥ος 

ΈτΓΛ ος Μ^ν^ο'^^ίη [τν]' Θίο3ώξ» 

ΛτίίλτϊΎζίος ΑτΓΟλλΜΜίι Τ8 Δΐ)|ΐΑΐτΓ^ιι.χαι ^ν^^ ο χ ο Ν Ι £ Ν. 8 Ι Α. ξ^ 

μ>%τξ^ος Αιτ«λλ»ν4Η • • • ος κμ$ ύπίξ τ[η;3 
μητξος Φ»λιργικ τυ; Δ«/ατιτ^(8 
ο( χαι • 9Ίη) . • • λ»8( χ»ί νιτίξ Ν 

ΤΗ ν^ί^β και 
νΛζ ••.••• (Α. •••» χ»ι υ9Γ<^ τνι; |μ • • • • • 

^χαινο» •••••••• χαι ύπ%ξ Ύ%ς γυι^ΗΚο^ Α • • • ρ 

τικ μητ{0( • • . Τ9}$ •■• • 0^ κ»» . • , • 

)€«! • • . 

4ξ/Ηηί 14 //^^<^« » Ι.ΙΙ. 

λ» ΠΓ»]λλΐ)Η«ς β&νιγ^«φιμ 
[τιι; ι]9Γ αυτ» Εφΐ)[ΐί<}υ^«ντ»ς 

• ν»ο; • κβα ^^*[ξ] £λ«υτι• Κκ^• 

{Επικ3τϊΐτβς Δ>ιμιητ(|ΐιι. Λα/Λ» 
ίΡΐΜ)β-(]|(ΑΟ? ΔτιρτΤίτ^Μΐ Α«ρ• ■*ί>-. 

.ν/ . ■ [Θίο]-^ 70 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

Δη]/χητ^»ο( Οΐτνΐ0Ί/Α[8] 

Αργαίος 
[Α]γα3Όχλ)}( Αττίκ» 
• • • • » Εττοίανο^ος 

Αφξοίέίτος Αφςοί€ί^ΐ\ 
Λ • Αβκιο; Αιωΐ'τι^ο; [Διον]υ(Γ»8 {Τ]«Ι|(ΑΟΧ^Τ^(] 

ΓφΊιλητκ 

. ος 

'• • ω» . • • Φηγ. 

Τας. 

Στ«•. 

Αγγβ. 

Στβ• 

ΣΤ€Ι•. 

Κνλ 

Λίυχ• 
- Φλν. 

Φλ?. 

Φλυ. 
[Δι.*]. Ό χ ο Ν Ι Ε Ν δ τ Α. 7» 

^Δ^«/|^ί^^ Α^ξτ^(^ι^(ύ\ν^ς\ ' Φλυ• 

. • • ν!ος ^Τητοζίκϋ Βίς. 

Έζ^^Λς Πξοο'ίίχ.τα Κίψ• 
Α^^ Λνίίος 

Σ^νοςος Αττολλβρι^ιβ £υι(Γ• 

Ήί^ανος Φτιγαι 

ΊΛενανίξος 'Η^ιανβ Φτιγ. 

ΑγοίΆοππς Εί<η!ωξ\^ Αφι• 

'ί^βίκηφοξος Γλυκωνος Βηο*. 

Οιναίος 

Χ«^ιτων Φιλιιτιι -^70^$• 

Α»λ. Φιλωμ»Λι? -^70^^• 

Στράτων Ορθ«γο^ιι Φυλ«• 

Αθηναίος ΦιλοΓ(«τ[2{] •Αχ«^• 

φιλιιρ«ν '^^^ΐ'*• 

Ιβ-ιίοτο^ Φ|ν]λιι/ϋ^ονο( Τ^»νι• 

Αθγ)ν»*ο( Στΐφ«ν» ΈιτΗχ. 

Ζΐύ^ψ9ς Παλυχτητν Μίλι• 

*Ιιητ«^&0Μντιλ( 

ΠίΓΟΧ^ΑΤΙΚ ΠιρχΗ Ππξ. Ι»λ. ΑγξίτπΓΛς νί^ξΛ» 

Αυρ. Αυχβ^ο^οί Λίαρα* 

Αντιοχιίος 

Κλ. ^^φ^νος ΤΙ«λ. 

Πορπηιανος £υνθ|ϋΐΗ Π«λ. 

Φ*λΜ» ΙτΜ•* 

Ατταλιίβί 

ΊΑΠΊΧος ^^** 

[Διΐ9ΐ[}θ(Γο^ω^ο( Μοσ'χ^^ 

Βακχνιλος £υχ«Ε|^π« (ίΤΤύΤ^• [£]«£|^«φύΙ 


»''••» « Λ 


/Λ ■ ■ .ν\ Ο Χ Ο Ν 1 & Ν $ ί Α. 71^ 

^χολο^ Σΐιΐ^ιιτ«ΐτ(8 

Νηχιιτι}( 
Ετλχηιτο; 

ΟλνμΐΓ•( Αγΐίΐθι^|Μ{Ιι 
{]Β]υτυχος ΟψΚΐ9%ψΛ 

Αιΐ(• £«ηΐ(«)ΟΗ ' 

Α^ισκίΜτ 

Ζϋπρκ ΑυγβΜ9 

Η Ιιηην^ 74 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

Αττικός *Ικ(λ8 

1.- ■ • ■ ■ . • 

ι 

ΑνητΓΛς Νβκωνος 
^ ΣτξΛτοΗλίΐς Πς«/^» . 

ΑγΛ^οππς ΙίυφψϊΐΑ» 

Αυ^. *Ηζ»ς 
Ευκι^Αίξος ΑιτολΗνΛξία 
Ι^Βίκηφοξος ΔιονυαΓίβ 

θυςαξος Κορνήλιο; Αημητξίος 

Λιι^τια^ιο; Μίλισάος Διοφαντβ 

* 

.7 Ι.ΠΙ. 

ΕΐΓ* Αρχοντος Κλ. Η^ακλ»- 

οντος Αττ*κου Τ8 • • • • 

τ*ί Γί6^7'υττ»[»,] Θ • • • • • • 

κα* ΣυΓΛτα* [β^υτο^ί Λνι-,. 

Πο• Α(λιος ΛιΟκίός Παλλη•* ' 
ΦιλΌίτλο; Γα/χ» Μιλιτ. 
Ομησι^Αο; Μίνίκρατ, Φ*λ, >'■>-( ί•.~\1 


οχ ο ΝΙΕ Ν 81 Α. 7$ 

Ι,ΐν. Ι. * αΤ6 4 ΚοβΊ^^ηττ); £φ9]ε£ιη' 

5 ίΐλος Ποντ4θί Νυ/Λ^οίοτοί Αζ^ίΐνίίυί 

6 χ«( Ύ?Γοκθ(Γ/ΐΑη]0(( Ωλο; Ποι^ιθ^Δχ/α^ιΙ^ιο; 

5 ΒοϋίροριωΐΛΛ, Νυ|Λ[(ρο]ίοτος Α^ιι^ιευς• - 
ΙΟ Πνανοψιων», ^ Δΐί/ΐΑ^τ^ί^ί Νϋ|ΕΑφϋίοτον 

Α^ΐίίίΐίυς• 
Ι Χ Μα(|Μ»κη}^ι[α}]ι/0ί^ Συμ,φεξίόν Αζηνιευς* 

λ»τίυς• . ' " ' 

13 ΙΙθ(Γ«^Εα)ν« ρ^ Κλ• Νιχων Μύ^^α^^ωι^ίο;* 

14 Γ^Ρ'Υίλιωι^οί^ Ετηκτητοζ Ζ(α(Γψ^ Λα|χ7Γ« 

15 Αν^ίσ\τ\'Λζ%(ύ¥» ^ Μακ^«ρο? Ζωσ-ιι^Αου 
Λα|ΐΑ7Γτ^ίυί• * 

1 6 £|λ]«φηβολ(»να(^^ Α(κ»ν>»(^ ΠολυαίΡΐ^ 
[Κολ]λυτ£υ5' 

17 Μπν^χιωνα, Τ/]οί Φλαυ. Αλυιτοί [λΐΛ^]α- 

Η 2 1 8 Θα^- (» 74 Μ ΑΚ ΜΟ Κ Α 

■ 

^ ΣτξΛτοκλί^ς ΙΙξΒίΙΑΙί . 
ΔΛψίβος 
ΑγΛ^ονπς Ευ^ίΐ/Α» 

Αυζ. Ήςας , 

Θυ^ωςο^ Κο^νηλιο^ Δ«/*ΐ)τ^ιο^ 
Αίνηχζίος Μίλισσος Αιοφοίντ» 

« 

•? υπ. . 

ΕΐΓ» Α^χοντοί Κλ. Ή^αχλ»• 
[ϊ]» Μίλιτεωί, Κο(Γ|ΕΑ>ιτίυ- ^ 
οιττος Αττικού τη • • • • 

τα^ ΓΛ^γυττ»[»^ Θ • • • • • • 

ΧΛ» ΣυΓατα* [«Ιντο^ί Λν«-\ 

Πο. Α*λίος Λίϋκιόί Παλλή.** 
Φ(λο(τ»ος Γαί/Α8 Μΐλ<τ• 
Οι/ησ>{Αος λΐ£ν£κ^β^. Φιλ• 


:-.\.ν•.\*•:? ι ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. 7$ 

» 

ην. Ι. ' ατ6 

3 <ΐΓ» της Γα(« Ιΐ{λ»8 Κοατια ίΐταζαως »ςχτίς• 

4 Κοσ'ΐίίίητης ΕφΫίζιύν 

5 ίΐλος Π«ντ»ος Νυ^ΐΑ^ο^Ότος Αζϋνιιυς 

Αζη- 
7 Γν](Ενς Κ0(» Χα^ίτΜΡ ΙαΙ^οΜλιπς Μβλ^Ιιυς*^ 

χησ-αν 
9 Βοκ^Ι^οιίΑίωκΑ^ Νυ|;Α[(ρο]^οτο? Αζηναυς* - 
ιό Πυ«ι/οψ(»ν0& > ' Δυ)/ατ)ι'^ιιο$' Νυ/ΐΑ^ο^οτον 

Αζηναυς* 
Ι Χ Μ«(ρα&κτιι^([οο]να3 Συμφίξίορ Αζηνίίυς* 

1 2 ΠοΦΊΐ ΐΊωνοί «> Αντιοχος Μ^ν^ν^"^» Μ£- 
λ»τ£υς• 

13 ΤΙο^αίίωνΛ β^ Κλ• Νιχωρ Μα^αθ'ωΐ'ίος* 

14 ΓαΐΜ^ιιλίΜΐ'ΟΕ^ Εττιχτητος 2,{ύ(τψΗ ΑαΐΑίΤ'» 
τ{[ιυ]ς• 

15 Αν^ίσ'[Ύ\'ηξί(ύνΜ ^ Μχ}ίζανος Ζω^ΐΕΑου 
ΑΛίΑπτζίυς* • 

1 6 Ε[λ]«φΐι(ολι»ν»^ ΛίΗ(ΐ/>»(^ Πολυα^ν^ 
[Κολ]λϋΤ£υς• 

17 Μβμιχ^ωι^α, Τίο; Φλ«υ• Αλυττρς [Μλ^]»- 

Η 2 1 8 Θα^- ;6 Μ Α Κ Μ Ο II Α 

Ανθβ Λα/Μτ-ϊΓτ^βις• 

^2 Π[ο3'βνος] ΉξΛχ,λαίΒΈςιχααος τ » • ι^/μ« 
23 Α(χ(λο&[ος Απολ)λων*β Ι][#β^«»<ν(^) ΑγαΟνιτ 

ΜιλλΤ(υς, 

Σί/ΐΑνρ; 'Ύγινα Μ»^οΑωνίος^ 

26 Δίθνυ(Γΐο; Ε\}φρο(η)¥Η Αιυκ• £ε^βί^ο« 

28 [ελ]ιυαΊνΜ; [Δ^]ρ[^''^£]*'' [Π£]ιςα(»[5υ(;3 
ΦιλΓ(ύ]τιχο( ΑτηκΛ *ΑΚψΗ(η^* 

Πν. 2. 

χ • σος ΝίχοΓ(ο(Τ8 
« • • • 
9ς [Α]ί»Γ0« ο χ ο Ν Ι ε Ν δ Ι Α. 79 

Οι Έψια%ίυσΜτΐζ ιν τ» {«-0 . , 
Βθ((Γ»λ£ω( *Ρο»/Αηταλκα[ς] 

ίοτξίζ^ντων θη6αγ£ν|ο]υ [χ(^(] 

Αυλος^ Β»σσΌυ Παλλγιν£υ|ν] 
ΚίοντκΓΤίος Διονύσιο [υ] Σννιϊυ^ 

} Βάσος ΤίΛλλτϊνευς 

νΛιι[νΛ»οί] Γα^^ίτίοί • • • • 
- Αδ•ΐϊνακ [ίξ] θ48 

Φιλη/Αωΐ' • νν • . < 

Α^ΙΓΟΤ£λΤ)? Τ[ί(ΛΟΧξΛΤθς\ / 

£υ|ϋΐΐΐ^ης Δ[γ|/Α9ΐτ^»β] 
Ναυκι>Λΐί Ι(0•[»ίοτ»3 

Α\φξο$κηος Φ[ιλν)/Μθΐ^ος][ 

ΚΪαλλιξ<ν(ύ^ • • • 

Δ»]ονυσιο( • • • • • • • ^ • • • • ινι. ^ ^/> λγ»^ ί ' ί 78 Μ Α & Μ Ο ^(^ Α 

Νικιβ 

ΚαλλψΛχ» • • ΠΑΐίΕνται 

*Ηγ{/ϋΐ«ν Ε'ττΑχτιιτος Προσ^• 
Γ^• Διοι^υσιος Μ€λιτ<ιι[?3 

'ΡΐΓλο/ΐΑ»χρ( ΑοΊίλητΓίαΙης• 
Πλ8Τ*ανο; Αγ«3Ίΐ|(*€^8( 
Μϋ^ο^ιλο; Α^^ο^ιθΊ8 Μο([(•3 
ΔιονυαΊ7]ο( ΑψξοίίΟ'^ϋ ίζ Οΐ^Λ 
η^ιων Διο|;αι]^8? Πα(λλΐ)[ί{υ$] 
Σίζηος Ι^ίκανωξ Σφητηο\^ 
ΪΙίζΌΚζΛτης ΦλλοΓβατβ Α • • 
Αζ^τκαο^τοί £υ|χολ7ΓΗ Κηφ• 

Κίς-ξοφυλοίζ Πυθικός £ν^βα[^4[| 
θυζωξος ΑκτχΜττϊς ό χα^ι Υ*»[ί.3 . ' ο χ ο Ν Ι ε Ν δ Ι Α. 79 

. ι;ν.. ' 2έ^ 

Οι Εφυ6ιυβ•αντ£ς $ν τ« ίίΓ[/] 

Θ<ο^6}^Η των Ι^ιινύ&([8 Έ^-] 
Ατ^ΙΑοσ-^'ξνος τη Μυςίύνος 

Αυλος^ Βλοόόό Π«λλιιι>£υ[/] 

Α^οΐ'τ^ο'χο^ Δ»ονυσΊο[υ| Σαηιυς 
] Βασο^ ΙΙαλλην£υ( 
V Λίΐ [»«*ο(| Ταςνίτιος • • • • 
■ ΑθΊίνακ [ίξ] Οι» 

Φιλη/^ων • νν • . < 

Χαζξ£Λς Τί[Λ\οχξΛΤϋς Πί{ζαα\>ς^ 

ΝανκυΛίί Ισ[(^οτ8^ 

φξοίίΟΊος Φ[<λ9)|Μ0ΐ^ος] 

Λλλιζίνας • • • 
Ε ΐΓ|ν]κτητος Ισ" . » . 
]Δ»]ονυσίθ( • • • • • Α ••••> •••• ι,νι. ^^^ί^ Α^^Λ^ δ^ ΜΑ Κ Μ ό ΚΑ" 

Αγοί^γ '^^Χ^^' Ε^*' Μ^τροίωξα Αρχοντος,, 

Κο(Γ[ΐΑητε\Μ]^τ(αί\ . 

ΑιονυσοίωξΗ Φ^υίω^, Ήγε^ον]ος Φ*λθΓΛατοΓυ] 
Αφιίνοί^ίί) ΤΙαί&ότξίζ^ντος Αιοίοτα τα Αι^τ • • • 
7Γΐί«, ΤξΛ(^(Αθίτευοντός Ευ^^ο<Γυν8„ ΦΛληριως. 

οπλ .... -' 

τ« Αντίγονα ίΐθ6λλ'ήνιωςχ,ΑλϊζΛν$ρος Αζψινίευς. 

κ«ι σννίφηζας* Ή^ακω 

ΑντιτΓΛτρ» Μα^α3•[ωα/»ον[ 

Φλυια'- " 

Κηφκηε» ρ-, 

Τρυ^ωι/α 
ΕνίηίΑον 
Αηναίον 

Διο^υοΌ^ωρον^ Σκα/Α^ι&ν^^οΐ'^ Σι;|(;ί^£^ρομ3^ 

Σωταν, Αττολλοίωξον, Α^ν[Λίον^ -.' 

ΑρίΓωνα, Συ/Α|Λ0Ρχον, ' Θ 

Εκηίωρον^ Σηφχν 

Ζωιλον, Δ^ονυ[σι9ν^^ 

ΜενΛνίξον, Σ 

ΜοίΡκος Γ 

Μάρκος £|(α 

Τ[ιί]|ΐΑοκρατης , .Δη/» . '. :,/..:- Ιΐ .: ;?. 

Δηΐ^ηΐ^^ος θΛλλος 

ΕτΓΛγΛ^ος \ ο χ ο Ν Ι Β Ν δ Ι Α. Αι Βοϋθος ' 
ΑτΙοίλος 

Δ«ογ»ΐιτ«ς 
Βακχκ 

Αιττιόχαί 

Μινο( 
ΑΐΓθ[\λ]θΗΐΊκ 

Βίνυτος Σρ^ΙΓ4Χ0( 
Δΐΐ|Μθχςατΐΐ( 


^ 


Κ»τ1θ( 


\ 


Σνοηβιο^ 


κ . 


θ^ιιτίο^ 
ΕυίΓο^ος 


Εϋτυχ 


£υκαρΐΓ»1ιι^ 


Ενικτ 


Αλιξαν^ρο; 


• • • ΊΤψ 


Αλιι^οβί^/ιο; 
ΕαίΓορος 


• • • ΑΙ| 


Κυο^[9(] 


Α • • • λ • 9^ 

ι 


ΕλιυΦ-λμιος 


Εκ • • • κ 


Ε(«Γος, 


Α3^ • 


Θ^λΑ|ΙΑθ; 


*Η(αης 


'ΐΐ^Μϋΐ• 


- Εν . . « 


ΓοςγίΟίς 


Ασχλ 


ΕίΟ'^ί^ΙτΙ^^ 


Αγ« 


ΕυκΛί^πος 


Α. •ΐι 


Διΐ|ΐΑβΓ3Ίηκ 
ΝΐΗ««{ 


Σ«ι 


Δ^ΐίτηος 


•η. 


*Ηίίς•ος 


Ν*κ 


Εν^τυ¥χΛΜ9¥ 


Εη ι,νιι. 

[Κβο-^]ΐιτ«ϋομτβί Στ»[τιου] Σί^βιτίΜ^ος 
Χολλπίπρ Ί'Ί <1 ^ϋ^. Α . 3 /• * έι Μ Α κ ΙΛ ο ΪΙ Α ^ 

ΣτΒίξΐίως' 
\Σ(ύ\ψξϋ9ΐς•ης Α9•ΐ)^α»αί Σττί^ίοντος ^ 

Ελ£υ<Γΐν4ος ■ • . . . . . . 

[το]κ Ε^ηβοκ τ•ν ΗξΛ^ίΧίΛ ΛΙΤΟ τηζ » « • * » - . 1 


Λ » » • ! Θ 


• ; ι,νηι. 


ν^ί ?_ 


Γ? • , ί ν . • . > 


/'Οΐ". ο 


' Και ο-Λ^ος 
κ»ί βίς την * 
■δτολίν ^ β^ν .^; ζ,χ. ο ΧΟ Ν ΙΕ Ν 8 ΙΑ. 83 

Ι.Χ. <^^ 

Ι Ή(ως Πολυίιυκ•«ΐί ς*^ ^? ί(, ^ 

5 Π(θ( θινν και Ήρ£ι)οι>[ν]. 

ΤΗτων τ»' «α* τας τ«τω[ίί} . 

των αγ«λ|Ματ«ιριι <»κονα|ν] 
ΙΟ χα» Τ«(|Μ(«( ΡΓ»( Υΐ Ηα3[ΐλ[η); « 

9) ^ιΤ(ρ()«|ΐνοι«|, . τ»τ:ιί ιιαΜ 

τι γ^» καε^π^ν ίί^ιιρ ρΧι!-] . ,. 

ΤΙ θαλασιταν νλωτγιν <«- . . 

ν«(ΐ, κ«χ»( ΤΙ αίΓολισθαΙΤ] 
15 ΛυτΗί ΧΛΙ γινβί. *θΓΐ[ς] 

^Ιι χ«τ« χωράν ^λΛτ1ω[ιί| 

χαι τη/χω» τμ ιιωθοτα ,<;,\ 

χαι «γαθ» ιινβ» τβτ^^. )μ»» / 
20 «ι^τφ χ«» (χγονΜς• . ^ ^ 
Αυ/Μρ)ΐν«σθ«ι4Ί ^η^ι^λ»•* \ 
[δη] ο-ασθαι - ^Αηίιν, ιι «^1:• 

«•ννχίΛΐ της ρο^^^η; κ[*0:: 
^5 '*^* ••χ«ί*ΛΤ•Γ .Ι•,Λ τ*Μί|ίί-] 
τω ιΓΟ^«ισ'^ι^ η αυτ^ χ«ι ι- 
, » ^Ο' ^• τβτβις «(£«• 

IX. 2. 
* •.'■ 74 ΜΑ Κ Μ. Ο II Α 

,. .^ ... 

ΣτξΛτοχλ'ης Πζ^/χν . 
Αούφνος 

ΑγΛ^07Τ9ς Ευφνιμ» 
ΕτΓο^ξοίίίτο^ Ευφημίί 
Αυξ. *Ης»ς 

θυξωξος Κοξνι^^ιος Α^μ,ιττ^ιος 
Αίνη»ξίος Μ£λ»σ(Γος Αίοφ»ντ» 

? ίΉΙ. 

*** '■'.'.'•■ 

ΕτΓΐ Αξχοντος Κλ. ΪΓ^ακλ»- 

οιτΓΟί Αττικού Τ8 • • • • 

τ&ί ΓΛ^γ^ττ»[»/| Θ • • • • •• 

κ»ι Συ^-αται [Λ]υτο^5 ά,νΐ" ^ 

Πο. Α*λιος Λίύκιοί ΤΙαλλη,* * 
Φιλοίπος Τλ^μ Μιλιτ• 

Ον91β'»[Α0( λΐ£1/£Χ^βίΤ. Φίλ, 


• -Λ .7•»1 ί 1 »- ΐ ι οχ ο Ν Ι Ε Ν 8 ΙΑ. 7$ 

5 ί1λο( Πόντιο; Νυ^ΐΑ^ο^οτο; Αζ»νΐ£υ; 

6 ΚΑ» *Τ7Γ0Η0(Γ|ΐΑη]«( Πλο^ Πο^Ι^ος Δ))/Α>!?ςιο? 
Αζη- 

^ 0Γ}ν|ΐΑνασλ [α^)^α]( καθ»; {γυ|(ΑναοΊα[^-} 

χησαμ 
9 Βθ}|^)ρο|ΐΑ»ω»Α^ Νυ|(Α[(ρο]^οτος Α^ιινίίυς* - 
ΙΟ Πυ«νοψ(Μνο(^ 'Δη/ΑΥίΊ'^ιο^^ Νυ|(*φοίοτονι 

Α^υνιιυ;• 
Ι Χ Μα(|(Α»κτΐ}^λ[ω]ν0(3 Συ|ΐΑ^ί^Α}ΐ/ Α^ηριιυ;* 

1 2 Ποφ-ιι^ιωνοί 0(ι Αΐ'Τίορ^ος Μϊ)ίανί^Η Μί- 
λίΤ£υς' 

13 Πο(Γ«^(6}ν» β) Κλ• Ν(χων Μα^βίθ'ωΐ'ΐο;* 

14 Γα|ΕΑΐιλιωνο(^ Εττιχτητο; Ζ^σψα Λλιεαττ-* 
τ{[ιυ1ςν 

15 Αν^ιβ'^τ^ιι^^Α'νο^ > Μακ^Μΐ/ο; ΖωοΊ/Αου 

1 6 Ε[λ]«φτι(ολ»«ν»^. Λ(Η»ν>(^ Πολυα(»ι/(^ 
[Κβλ]λυτιυς• 

17 Μ»ν4χ*«μα, ΤΠο? ΦλΛν. Αλυττρ; [Μλ^]»- 

θωνιο;• 

Η 2 1 8 Θχξ-^ ;6 Μ Α Κ Μ Ο II Α 

1 8 θΑργΐ|λ4»ιτΛ, Τιτο( Φλ»υΐΛ¥\ος Μ^οΒ^βι- 

Ανθ^β ΑαΐΑ/κΎξβίς* 
20 [£χ]«τ[ο]^ί^(ω>β(^ Αλός Πβιιτιο; Νν/κ• 

φοίοτος [Αζτϊ^Ηίυς • • • 

22 Π[ο3'βνο(] *Η^ακλ»& Ε{ΐιχαι<ν^ τ • • ι^/ί*« 

23 Α^χ(λα[ος Απολ]λ«νλ8 1][«^αί<υ(^, ΑγαΟν» 

26 Δ,ιονυσιος ΕυφροίτυνΗ Αιυκ. ££^«^0* 

28 [Ελ3ίυφΊνΜ; [Δη]|(Α[ΐ}τ^]ΐ8 [Πφςο(&|ίυς^3 
Φ»λ (ύ]ηχος ΑτΤίΧΒ 'ΑλιιίΑίιβ'»^^* 

ΙΛΥ. 2. 

• • • • ο χ ο Ν Ι Ε Ν ί Ι Α. 

5 *οί) 

. ιΟί 1(ηίοτα 

ς Α^^νΛγοςα ' ' \ 
ς Βακχιιλν 
ΙΟ ος Ζηι^ωνος. 

[Α]γα3•θ7Γ*οίο? ' 

15 ΜθΓ*Τ8 

ί Γλαυκ» ' ' 
ς Φωκίωνος 

ΐ1υλα^8 

ω» Δι«νυ(Τ{Η 

ί'ΤΙας\ί\Λ]^Η 
ιο< Ισ»ρ]οτ3 

* 

Ός Σταφυλ» 
ς Στ^»ΓτΊ«νο; 

Η3 77 ?) Ι 78 Μ Α & Μ Ο ;Κ Α 

ΝίΚΙΒ 

Αιτηπατξΐί 

ος ΑξχίλΛΗ 
νιος) 

• • ΕίΓΛφςοίηΗ 

• • • Μ«σα»ν• 

ον. 3• 

Λλχιννι^ Πολυαινος Κ:ρ[λ•] 
*Ηγι/ίΑ»ν Ε^-Αχτητος ΙΙρο<γ^• 
Γ^• Διοΐ'υσ'ίο; Μ€λιτ{υ[?] 
ΉξΛΐίλ^ίης Πο^Ηνίί Ε(»[χ•] 
'^νΚοι^ί,αχος Α(ΓχλιηΓΐαίηζ• 

Μιινοφιλο^ Αφξοί^σΊΗ Μ»|]^•3 
Διοννο-^ος Αφξοί^α-ια εζ ΟΤίΛ 
ΤΙαιων Διο/χη^β; Πα(λλη[ν£υ^ 
Σίζτιος Νίχανω^ Σφηττ^οΙ" 
ΠίΓΟΧ^Λτη; ΦιλοΓ^ατβ Α 
ΑβαοΊίοντο^ £υ|:Αθλπ8 Κη^• 

Κίς-ςοφυλΛζ IIυ9'»xο^ £ν^<ι»[^4|] 
βν^«^ο? Ακτχίΐ^ΐί; ό χα^λ Ϋι»|ν,] 

Κοκ • • . ' ο χ ο Ν Ι ε Ν δ Ι Α. 79 

Οι Ε^ιι^ιυβΆντι; ιν τ» {^[α] 
Β«(Γίλ<ω; Ρο»^ΐ)τ»λκα[ς] 

Θιο^ώ^Η των Ι^ν)νύ&ι[8 '£''(-|] 
Δνι/Α6σ'9Ίνο( τιι Μυ^ιρι^ος 

Αυλος^ ΒοισβΌυ ΠΑλλΐινιυ[<|] 

ΑΜί'τ^ΐΓχος ΔιονυσΊθ[υ] Σννιιυ^ 
] £αβΌ( ΠΑλλΥΐνιυ; 
V Ατι [ν«>ο?] Γα^ιητ(θ( .... 

Α3Ί)νακ [ίζ] Οιβ 

Φιλη|Μωι^ • 8μ • . < 

ΝΛυκυίπί Ισ[ίΛτβ3 

αλλ»ζ{ν»( • . • 
Ε ΐΓ|ι]χ•πίτβς Ιο- . • . 
Αι]ονυ0'»ος ' 

ι,νι. Α 

κ! λ "> ^λ(> 8^ ΜΑ Κ Μ ό νίΑ 

ΑγΛ^τιι Τυχιι' Ε^γγ ΜΜτροίωςα Αρχοντος^, 

Αφι^νΛ^^ ΤΐΛΐ&οτριζΞντος Αίοίοτα τα Αντ • • • 

οπλ ' ' ' . 

τβ Αντίγονα ΤΙιχλλνινιως,,ΑλίζΛνίρος Αζτινιευς 
φίλο\υς] •Φλυία'-" 

1 

Θ£θγ£»19ν- 

Κιιφί(Γί£α ... η 

Έ^νίπ^Αον 
ΑηνΜίον 

1 

Δίονυσοίωρον, Σκα/ΐΑ^νί^ον, Σι;/Λ^£[_ρον,2 
ΣωτΛν, ΑτΓολλοΑΰ^ον, Α3^ν[α4ον,] ^" . 
Αρίς'ων»^ ΣυρίΛύρχον, ' Θ 
£ί(η^ώρον9 Στιφαν 

Μ£νΛΙ'ίρθ1', Σ 

[ΕΐΓ]αγΛ3Ός 

Μάρκος Γ 

Μάρκος Ε[α, 

Τ[7||ΐΑοκρΛΤ7ΐς . ,Αφ • . ι;.".:- 'ί ;^• 

Δΐ^Ι^Ι^^ος ΘΛλλος 

ΕΐΓ»γ»^οζ \ ο χ ο Ν Ι Ε Ν $ Ι Α. «ι θί(ύ¥ 

Βοκθος ' 
ΑτΙαλοζ 

Διογιηιτο^ 

Βακχις 

ΑτολλΜνι^ 

ΧρυθΌγο»ο( 

Μ(νος 

ΑΐΓθ[ΛΛ]θΗίιΚ 

ΒιμυΓος Σο^•ΠΧθ( 
Δκ/Αοκ^Μπις 


• 


Κίτ1ο( 


« 


Σνσλίιος 


1 . 


θ^ητίος 
£υΐΓορος 


Ευτυχ • 


Ευχαριτι^ιις 


Επίκτ 


Αλιζαν^ρος 


• • • γψ 


Αθιιι^οβί^ρο^ 
ΕυίΓορος 


• « • λΐ| 


Ενο^[9ζΙ 


Α • • • 4 • 9^ 


ΕλΛυανιος 


Εχ • • • κ 


Εξας•θζ. 


Α9>ι • 


Θ^λΑ|ΐ*ο; 


*Η^οη€ 


'ίΜΜϋΐ 


•Ευ.•. 


Τοςγιοίζ 


Ατχλ 


Εκπίμ^^ς 


Αγ» 


£υκ«ρΐΓ0( 


Α. • ϋ 


ΔΊι|ιαογ3ί^ικ 
Νικίας 


Σ«ι 


Διβ^ο^ 


•η. 


'Η^Γος 


Νιχ 


ΕΐΓ»τνι^χΑ>«α» 


Ειη ι.νιΐ• 

[Κββ"^]ΐιτΐϋομτβ^ ΣτΛ[τι•υ] Σί^αιτιβΜΌς 
Χολλ«^β| ίι^'ί [κ«•] /^ ι 'έζ ΜΑ Κ ΙΛ Ο Κ Α 

[και] Κο(Γ[Μη£νοντος Χασι^ίί] Αττολλων^οιι 

ΣτΗξϋως' 
\Σ(ι^ψξορις^ς Αθιιναιοίί ΣπίνΛντο^ , 

Ελ£υ<Γ»ν4ος 

Ελ£υ(Γίνί ίί«κιις•" '^'* » . ϊ ιΛ • • « . '. , - • ■ » • — 


ι,νιιι. 


7- / ? . 
ί* 


■χΐ3Γ. 


1 

[ 


» • • ■#*• ' ■ 
'ίύσα είς '^ 
' Και ο"ί»^ος 

κα* «ί τ>ιι^ * Ι.Χ. ΟΧΟΝΙΕΝ8Ι.Α. Ι *Η{ως ΠολυΑυκ»«ι» ς;^ ^? ^ ^ 

ίοΐ( β^υν σο» ιτε• 

5 Π(0( θιυν και Ήρ^ι}^ι)[1^. . 

ος'ΐς €1 ό ίχ/ύν τον χω^ον 

ριιιτοτι μιταχιινιισ'Υ) , 

ΤΗτων τ»• ικα» τλ5 τ»τω[ϊ5 . 

των αγ«λ|ίΑατων ι»κονα[5] 
ΙΟ χαι τ«ι/Λ,«{ 0ΓΪ( η Ηοθιλίη}; ,, 

Υ) ρΐΤ(ρ&ΗΙ»νβΙ*!3 ^ ΤΒΤφ /^(η-^ 

τι γ»ιν ΗΟζ^ον ί5{«ν ρΧιϊ-] . , 
ΤΙ ^αλασβ'Λν ττλωτιιν <α- . . 
ν«ι, χ»χΜ< ΤΙ ατολισθαΙΤ] 
15 Λυτ»? χαι γινο(. *0Γΐ[ς3 
ίΐΕ ΧΛΤ» χωράν φυλ«τ1ω[ι^ 
χαι τίίΐΜ9¥ ΤΛ ρω^οΎΛ ,Λ,ν 
χα» «ν^^Η^^ύ^ναΐ3:^βΛλ|κ3| 
χ«ι αγοΑοί ιιι^αι τπτω^,. χ«α , 
ίΙΟ Λυτφ ΧΛ» ίχγβνβις•^, , ,, ^ 
Αν/κ^γινασθ»» ,^Ί ^ηΐε ^λω« ^ 
[6η]>ΛσθΛΐ. ^)}Λν;| ^1 «7Ι?! 
(χΐρουο-οιι^ 91 α-υνθ^υσαι» ^ 
νυνχιαι τιις ^ο;^|ΐ^ χ[λ ^ ;^ 

τω 1^ο^ιιοΓ^»^ η «υτιι χ«ι ι- 

IX. 2. 
84 Μ Α II Μ Ο Κ Α 

\ 

Αλλ* Μ¥ ΤΛ ΤΙ «1γ[»-3 

!Ι^$(ΑΛτ» τω» /Αο[ρ-3 

ξΛ^ςί χ«ι τα . ν7Γ0β*|τΐ|->) 

^ . ρατα τα; βα^κ »[^3 

ιΐΓ0ΐ9ΐ3)ΐβ'αι^ και ι|ιτ} 
ν^»τ» γ( χαι Ι1ΓΙ «-Γ^-^ 
^ . τβκ. *Οηί Ι) ν^οΓ^ιι^ 

^£ι^ί ίτ£^ο^ ϋ γνβι)/Α9)[ν] 

- %Λλί6ί^ το ^φΐ Υόυ^ο[α] 

τ«» τι ^ -χίίριιθ^άβ 

ί.ΧΙ. 

' λιΐί• τιο> νΛ Τ» ^ 

Κθ«}41|Τ8 Αν^• 

Α^«α#ο» Χ^ιίΓΟί^ 
Μα^»9ΑΐΜβ»^ Μ 
Φψ ΤΦ Δΐ0<))«Μο» ^Οπί ι - *• »• ^ Ό ΧΟΝ ΙΕ Ν 8 ΙΑ. 
^Ογι( %»ί η¥ος ιι/Αΐ χ» ' 

Όυ¥ηα¥ ονκ ι^θ^ιι» 

Χλα^ΐ¥Λ¥ ιτιρι αυχινι ^}ιο-3'β([3 

ΙΧΙΙ^ 

Γλβιυχιτιΐί• λ' / 

Ι.ΧΙΙΙ• 

ι 

£φ]ιλο^ΐΐ|ϋΐαρ Σο^ίν» . ^ - ■^ί? 

Αυσ*|Λ»χΐι Τιμ.9γψ9ΐ^Η 

... * 

ΐχιν. 

ι χ.χνι. «6? . τΜ Α Λ Μ Ο'Λ Α ιχνϊ. 

ι,χνβ. - ^' 

■5 ' ■ '■ . . . ., , . , • ■ 

^ 7 •^ Ν*κ»ν ο Σ • . . . .^1Γ ?6«^ν*• 

ι,χνιπ. 

Ι.ΧΙ3Γ; :: 
<>β Ό *Η Ή •ΐί/»ατ«- Οί 

ησχ,ευΛα τψιν σοςο ίΛυΙι^'Μί^-^ ' 
ας γονεοΓΐ Αο^υ^ο^ω χ»ι Συν~ 

'λ8/Α<ν)ΐ Συντυχί) 

Αορυφορε χργ}Γ£ χβ^'Ρ^ 

^ χρ»ΐΓ« χΐ^^ € •' « > •\ί ' ' 1»> »ί : Ι ΐ'ΧΧ• ο χ ό 1^1 Ι' Ε Ι>7 5 1 Α. 

Εύνοια τιττο ίι ^ι ηΛί ΜυςτΛλιιι ασ» σΜν§ν¥(^ ^ » ι Αίΐοίν {γχυξΟ-Λΐ^ξ^ ^λ^|ΐ^τ<τ«ν* ιυΐ}^ιν<τη[(| ^ 

Μυτνιρ !ί 11 Α^Γηΐ'φ^ ο(υμταΐχ οι» τι; αχταις 
*ΑλχυονΚ) γοίξοις ί»χςυ(η /Αυρο^^να. 
Μ^τ/ ίση λιπ ά^ί^λφ^ς* [ί]ρη^«βΐ<σ'α ^< τιχν»» 
Γυρα^ιο/^ βΑθι«β(( τι^^^ {ν^χληοΊ Η0^χο«• 

ν 

ΙμΧΧΙΧφ, Υ«' ό «^ 

Κυίαινων ττατιρα ^τιο-ί ίοιχοις ΚλίΛίχς- 
[Κ^ιχροίΓΐη; σοφον ι^^ο(*£^ϋιϋιοι^* ω ^» χ«ι αυίοςτ 
Λιςνο(λ«ν ΑΛ)τωι^ «οόι^ ι^Ιεχτο γ(^»ς• 

Ι 

Το Η|^|ι»01/ ΤΚΤΟ Α]ΜΤ€(Η» Τ8 Θ^«7ΓΠΙ 

1 2 ιτΓίγρα^ηιτ 


β» Μ Α κ Μ ΘΑ Α 

ίΐτιγςχφηρ €χον 'ίν ί^£^Λζ§ν ίν αίς εθΊτ• 
λαθηχακ• Όυίενι 'ίε εζέςοα ταφην»ι 

1/1X9}^ γνωργ)^ ^οιωμ 3'αψιι τϋνβε^ ό /ηκ^ 
ΤΗΤΟ' τολ[Α,•η(ΓΛς λογον υ^ίξβ,τυ/Αδωρυχι-* 

ι,χχιν. 

<Γία^ χα» των λοιτΓ»]^ χσοίντν^ ■''■' 

χατΛ γίνος [Κβ^^Γ^ιΧλο; Ατίίχο^ 
|χ0&]ι ΚοίΓριχλ^Φ' Αρηι^ίί<ι>ςός ο χλγ 

/Αίο^νο;* ο *Η^»ον χύ^τίΟ'χίυα- 
[σαν] οΐ ττζοπΛνπο* αυτωψ Κβ^ρίχι- 

οί χ»( 'Ραρ»αν• ο ταυτίίί τυς «ττί-*. 

ΙίΧΧΥ.. 

αγοξΛσΛς το 3'ω^«χ«ον χ«ι 
τα(9 £7Γ »υτα νοξης τς^ίς, ^λι, 

1» ο )Τ0 Ιί'ΓΕ Νδ ί Α, ||( 

Ασίας τω ίαυτ« ττατ^»,. κα» Ιαυ• 
τω, Μ#4 γν»αΜ(ΐ». Κ»» Τ^βνΡΚ» Η^^ 

της της ΐιτιγ^Λ^ης Λ-^ΟΗβΤ^ι» . 
ιξσ-φ^αγΑΤίΐΑΛ *ι το ικ £|«ν(ηΐ ι,χχνι, 

Ατϊοίλος Γαΐ8 • κ$^λΗΐ^ίΡος: 
Γα(ος ΕλίΐΛΐτόξος ΛγοξΛ(Γ»ς τηικ- 

Μυτφ Μ»< τ«ις ι^ιοις^ /«η|ιιτο( ΐβ^ 

|ΐΑ9 ιιτωΛησα» την ικρ^θ|}ηλ^ΐ|τηιτ 

χ«/ϋΐαςαν 
4)Ι« το «κ^ α^ντο Π(ΡΤ4(νιως χαΐί 

Βνλιντν. 


Μην«( ΜηιτΓιι τ») : •* :ΐ:ί -^ / 

"Ηγηβ[ΐι#χο1ν ιιΡ6[τι-] 

χτατ^ι [κα]ΐ:Μυτΐ|Ρ'Χ«». 
τ•*ς ι^λοις ιγγ^χοκι- 

13 ΙΧΧνΠΓ- 90 ΜΑΚΜΟΑΑ 

χχχνπι. , 

? 3 ^/ * Φ*λ«νος Αθΐ)νβ(4Η β' το /χΐίΐί- - 

/ • ι^Μον «Γθΐΐ|(Γ(ν «υτ^^ ΧΛί τοις 

λ^ιοις^ -σοίΰΊν και αιΤ<λ£υ3Ί^ο«ς: 
Φα• /»|χ» ^ χάι Αχιολα χα» 
• • φλλιτΓο» • • 0ΙΤ • • χ • Κ • •.. 

χαι τ»ν ηχμ«μ αυτ2Τν 

υκταχ. 

5*^0 / (£/ υ^^ Αιλιβς ΕΐΓίχτιιτβίυγα- 

^«σ£ν ιαυτ.^ χαι τιι γύ¥Λΐκι Αί^ 
λια £πΗ€Τΐΐ(τ« χ«» τοκ ΤΕΧΜίς / ί^^ ^ ^}^ ^^ [ΕΐΓΛ]φίβίβτος Ατίαλ- 

21 Τ8 Π£^»γ€Ι^2{ -Χ«Τ>• 

{(Γχευαβ'^ν τνι Συαβιω- 
σβ των Συτητί^Λλακ 

ης '&οη ίοχί/Αο^^ι^ς 

ΕΧ« η^η(ΓΒΤΛΙ νίΓΟ 

ης Συν£ργ«οια?« Ι.ΧΧΧΙ. ΟΧΟΗΙΕΚ&ΙΑ. ^ 
Ι.ΧΧΧΙ. Το ΐΑΐη^ΐΑ» Αιτολλο^^• 
(8 Τ8 Φΐλθζΐ1^8• 
Ι,ΧΧΧΙΙ. ^ 


ο.:Χι 


Α3Ίΐν»«ν Αζ»|^νιι Σί- 
Γβ ΚαλλίοτΓ*» *£{- 
/»ονο( τΐϊ ι!ψ γυ- 
.««λχΓ Χξ^νιρ) χ»» «- 
λνιτι χα(((• 
Ι,ΧΧΧΠΓ- 

1» 


ί^/Ι 


Ιβλ. Πον- 


ι 


ιος, Πβντ*- 
χφ;^ Σ€6αΗ 
ΓΟΤΓΟλβ- 

• 
• • 
ι-χχχίν. ^ 


^1 


®• [κ•] 
Γλυχ«[»> χ;»ι) 
Τι^τνλλΗΜί 

ί7<?^ ^ΐιη«Κ ί£^&^ 9Λ .\Μ ΑΆΜ Ο 11. Α 

ι,χχχν^ 
β. κ. 

τ. Αίλίος. 

^ΗςοίχλΜπς χΛΐ, 
£των ι ά,. 

ι,χχχνι.. ί και οΐ Νιοι 

Οι @ίΛ^9$ ττ-* ^ 


Ι,ΧΧΧνΠ; ΟΧΟΝΙΕΝεΐΑ. 93 

ι,χχχνπ. Αότψίίαςχ. 3 1 ' ο Ι,ΧΧΧνίΠ. :^ Μ - 

κ«ί•• 

Ι.ΧΧΧΙΧ. χο» (Γ• ο^νο χοκ 

Αηχα Λ«|Μψιβ( . 6 ? ^ 2 Χ€Π. 0•. Αχ(Τ«ρι Διΐ|Ηβ()^ο(» 
-γνιιη ίίΑξτψιίιίζΗ χ«ΐ{» 

χουι^ 5:ι.όΖ. 9^ ^ ΛΓ Α κ Μ ΟΚΑ 

• ΧαΐΓ. ? ΑίοίωξΛ 

χοιν. • 

ι 

■τ » 

ίΎ^¥ (Ι, /ΐΑ. β^ * 

» . *\ » 

χαν. 

^ ι ο - Εχβι/Λη^ΐί ΑχιλλίΛ χανκ 


/Ο β Εο^υττ, »«» τω σν^ζ^ψ ΑίτκληνΜίη τ-^ ο χ Ο,Ν,Ι,ΕνΝ 5 Ι Α. 95 «ι «υτ*} αλλ[ο]» 3Ήνα(4 πίί^ο^ ηπ κλι^οον^ 
0(Α0ΐζ αυτν^ς^ πς το μψημ,πρ^* %μ ίί ιτ« 
ΐζον τις 3")} «( τϋΐ^ σο^οι^ αυτιι^^ ό|ϋΐοι«- 
< ίωοΉ τγ γίξΗΰΊ^ ^λ* :£ΐρίι<^£ΐΓ» ίί τ- 
ο»ς [3ί]ςι/Α|ΐΑαο-4 ^8| ιοί»^|3^ιλοΰι^α(ι> οό^η- 
( ΐΐΓ(3'«ιν«ι* ^Α» ΤΟ χοη €ΕνΜΐσΊνγιν£χ€- 
ι^αι «( την χΜτασκ<υιιμ:«Β^-/ϋΐ»ΐιρ«]Τ«' 
ε^Μ ^1 χ«» [τω]» βσ4|ιι^αΜρι ί^Μν ιι^γα- 
«-ρινος το ματοΐβ αταΌξί\ο]ν. Τοις ^1ι κλΐΐ{β- 
νο^Μΐς (Αϋ αχ ίποίχλι^ηΦΗ τητο το 

ΙΑννίΜΜΟν• .Μ. α κι ΑίΟνΤΜς^ΙΜξίΗ^ 

ΙκλίΗ ΚιλοΉ Πολι- 

χ^βΊΐΑίω^ χ«λ α/Αΐν- 
ντ»( θΊ;νζ»ισ«ο^ 

Μ\)Τ<^ ίΤΨΙ ίίΚΜ^ ΤΟ 

μ,^^ΙΑϋΟν Τ8Τ0 IX ΤΜν 
Ι^*«ν <7Τ0ΙΙ)βΊ* 
ΤΙΙΤΟ ΤΟ μ¥ηΐΛ€ίύίβ ί^Η 

βι^ο^ον χ«ι ιξο#9κ (3» ^5 '». ν χονπι. 9« ΜΑΚΜΟΚΑβη; Ί. ^χονιιι, 

ΧΟΙΧ- 

Σββ0ΊΧλΐϋ 


Ο. 


ν- • ^ . ι ι ί < 1 , ; ί < ^* \ ( 97 ) ί^)ί(Χ^)ί()!^))()ί()5()ί()ίθίΟί(^ΘΟΟ< XI. 

^ Ονΐ ΓαρΓοηιο εί 
ρΓορίίΐο ^α1. ΑιΐΓ. Α- 
ηϋρ3(;6Γ, ςαΐ 6(^ 
ΑΙαρΗοη^ΐδ, Ααϋ- 
ζΐϊύά ΖβηοΙ)!- 
ί Αοορ6ηίΐ8 βΐίϋί^ 
ρΓ6ε3(α8 {ααΐ^ νο(ο ίαέΐο) ά^άί^ 
<:ίΐνίΐ Αηηο 544^° 
Αιΐ(1/η26Ϊ {Ιίέ 24^•. 

XII. 

]ονί$ Ί^Λτ^χί" 

(ΙβηΓίδ. 
£/ 7^ν/ί ϋίοχί' 9< Μ Α II Μ Ο Κ Α 

XIII. 

82£ϋΓ(1θδ ΑΓεΗίάΕΐηαδ 

ΡΗίΙχηοίΐ βΙΐΗ5 Ιβ(1ί, 

0£Ηάί, ΑηιιΙ>ί(1ί, 
ρΓΟ 1>€η€ίκϋ$ Εεεορϋδ (Ιοηατίιιιη• 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Αροΐΐίηί 

^Γειιίαρίο 
δοΓΥΕίοπ, €ί 

XVII. 
Αροΐϋηί 

Ιπΐρ€Γ2(θΓί 

Αάή^ηο, Οδε- 
£ιη, ΑιιςαΑο, 
ΟΙ}^ιηρίο, δ€Γ- 
Υ3(0Γΐ> Οοηάίΐοη• 

XVIII. ΟΧΟΝΙΕΝδΙΑ. ί; 

XVIII. 

ί$ ρΓΟ ΓεΙ- 
ϋΐ:6 Ματεί Αΰ-* 
1ϋ δ2ΐΙ>!ηί&- 
ηί Αΐϋ, €ίνί(α«» 

XIX• 

Αύΐ8ΐηΣΐ$ δϊΐαΗΓοΙιι 

XX• 

ΡΙαοοοβ 
ρπΒί€£Ηϋ 
ϊίπηοηιιη 
ΗοΓευΙί &πηοηιιη 

εαίΐοάί : 
δ(6ρΙΐ8ϋΐ€ρίοΗ ιηυηαδ ςοιβη- 
ι© 0• ΡοΓοίο Οο- 
ιηίϋο» Οΐ€θ(!€ΐηο 
η&νί&ηο 3αν6ηί6 

Βζζζτιχζ : 

Κ 2 ΡίΟΟυΓΛίΟΓ 160 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

Ργοοογ^Ιογ 
ρΓ2εΓ€βυΓ3ε Ο. Ανί- 
Λαδ Νίξςι Μεηο- 
ρΙΐΕη(α$ ΎΊτηχΊ βΓιια 

Οο1ΐ€§2ε 0- 

3αδ «ιαί οίοέΐί ίαοΓμηί ροριιΐί 
Γυ1&α§ϋδ, 01. 
Κιιβηιΐδ ΟΕΓϋοΓΪίΐ- 
ηαδ Η€ηηο§6η€δ 
ΖοΠιηΐ^//«ί Ηί6Γοη3αηιΐδ 
ΜΆ<ζ2& ΜγΜάβΙίαι^ 
ΡαΙ). ^Ηυδ Μ6(τοΙ)!υ$ 
3ιινεηίδ, Ι>. Τοηηίαδ Οατ{ο- 
ΓΐΕπιΐδ, Μ. ΚεΙ>. ΚαΑΐδ, 
δοΓίΒα Γ6ηα(ιΐδ ^/ 
ροριιΐί £11>ίιΐδ ^κ»*ί•: 
Μίΐβίιΐδ 3υνβηϊ$. 
ΌίΓροηίΕίοΓ 
Ρ&ιηρΙιί1α$ ]ανοη!8• 
Ιη ίίτηρίαηι 

XXI. 

Μοίδΐξίΐηίοη© ηΐ€ηβ<^ Ώ^2\>\χ% 

ρρρ&ηιιιη άΐΛοώατη 
υπιΙ)οηίΐ5ΐΐδ, οΗοεηίοίδΒΐιπι, 15*** άί€^ Γιιΐ€ νίηα. ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. ΙΟΙ 

ς&ΙΙαπι : ρΓορ^ΟΓ Α-υςβδ, ςυί Γ6η(, (τίϋευιη 
ο( ϊϊοτά€ζ ; (}αί 1ίΙ>2ΐ(, ^ψχζπι ιηαΐίΐιιη 17^• έ/// 

ΟβΓβ- 

π; ΡΓθΓ€Γρίη9β ροΓεοΠιιιη :I8^«&VIηαΓ- 
(ιιηι ΒαεοΗο €( &1ϋ$ Βϋ$ 
ΡγαπορΓιοπϋ, ΑροΙΗηί οί Οίβη» 7^• ^'^ Ρ^• 
ρπηοιη οΗοεηιείβευιη ΟΓ^έΙο αχηΙ)οηο ^Ι (ΐ€« 

ρΓβΙΓυηι 
(Ιαοάοςίιη αΐΏΐ>οηίΐ3ΐι$. 
Μχπιζίί^ήοη^γ 5ον1 Αςήοοίχ 20®. έ//^ ρο« 

ρ^ηιιιη 
οΗοεηίοΙβυιη ΰτθέΐο ιιηιΒοηβ άαοάϋείιη υηι• 

1>οηίΙ)α$, 
ρΑηβιη οοηάίίυιη είκβηίςίχυιη εοη££Ιαιη| 
ίηχζθ$ οιηηΪ8 ςβηοηδ ίΐη^ νιηο• 
ΡοΓιάΰοηβ,. 8"^. ώ'£ ρορζηητη 
είκτηίείζυιη άαοίΐβοίιη υιηΙ)οηίΙ)υ$<ΐ€ρΓΰ1Ιυιη 
Νορίαηο, ευιη νίΒαΓΠο, Πηβ νίηο; 19°. Λ> 
Υΰη^ίδ ρορ£ϋΐιιιη εΐιοεηιείκαιη «Γ^έΙο 
υιτιΙ)οηο (Ιαοκίβοίιη ιιιηΙ>οηίΙ>α5, £η€ νίηο• 
Ο&ιηεΙίοηο, \ί^άα2χη ζά Οίοητβα 19^• ^/ζ• 
Αη(Η€Α€ΓΪοη€, &€€Γ(1ο(€8 €Χ ΙανϋοΗδ • . 
£1φΙΐ6ΐ)οϋοη€, ΐ5''• ^/^ 82ΐηΐΓηο ροραηιιιη 
(Ιαοάοείιη αιηΐ3οηίΙ)υ$ ύϋρΓοίΠιιη • • • 
1)ονοπι εΐιοεηΐείεευιη 

Μυηί€ΐιίοη€ 29"^. <*> ΗϋΓ- 

εκϋ α ΤΗίο ς&11ο8 <1αο, ρορ&ηαιη, ευ|α5 Γιί 

ιηβη- 
ΓιίΓα 

Κ 3 εΐιοεηίχ, Ι02 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

ε1ΐ(£η!χ, άαοάβοίιη ιιηιΙ)οη65> ΓοέΙιιιη ιιπί' 
1>οη6πι. 

XXII. Ι. 

• άοηατίαιη αΐΐαά « 

•••••• 4 • άοηαΗιιιη Αηϋ . . 

• • • ^/ &2(ιΐΕ$ ίΐίβείίΐδ ςαα$ ροίυί( Γυρει 1)εΓι . . • 
•••,.•• Γυρ€Γ \)λ{ι .... 

£ΐ ηοΥΕπι Ι^ρίϋοΕίη οίΐϋ » • • 

νβΛίΙϊΐιΙο Ρτοηύ : οβρΙ&^πι ΡΗί^Ιαπι, 

ίη ρΙίηΐΗίο (^υαίι ρ^ΐιηοηιιη (ΐαίπ^^β 6β§ί6ΐη 

ΗΣΐΙ>€η(€πι, άοηοΓίαπι ΟΗο- 

ή ά2η(€ Ρΐοΐ€ηΐ2εο : ύίΰίΠϊ Ιχνβαι ίη ρΐΐηϋιίο 

1)ίρ€(ΐ2]ί άοΐϊΆήητη 

ΑτοΙύύΐ^οή ΡΊίί&γζύ ^^ ΤΗεοΓΟΓαιη εΒ Ε- 

ρΗεΓο : 
^ΙΐΕΐη οχίΛ^τη ίη ρϋηύιίο 
ίοχ ροάαιη είΕ^ίειη ΙιαϋβηίβΠΊ, άοηαπαπν 

Ατοΐιί- 

ώ€οη ΡαπιρΗίΙί €ί ΤΗεοΓοηιπί 2 

ΓϋβοΡίοΙεπίδΒΟβίςίνίίΕϋεΑΙεχΕηίΐΓΐηοηιπι : 3- 

ΙΐΕπι Ιχνεπι ίη ρΙίηΐΗίο 

ΐΐοη^πυιη ΡϋίίΙοΓΕίΙδ Β Ηοάϋ : 2Ϊιζτη ΐ3Βνεπι ίη 

ρϋηΐΗίο ίεχ ρεάαπι (Ιοηατίυπι Αγ- 

€Ηίι1ΐ€0Γί α ΤΙιεοΓΟΓίιπι Ε ΚΗοίΙο : 

3ΐίαίη €3εΐ3ίΕπι ίη ρΗπΛίο 6ίΗ§ί- 

€πι Η3ΐ)6ηΐ€πι Αροΐΐίηίδ ςυ&β ΐΓΪυπι Γεπιί- 
ρ (Ιιιπι, 

δίηβ ίηίοΓΪρΐίοηε : αΐί^ιη ςδείαίαπι 

ίη Λ ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. 103 

ϊη ρϋηώίο ({υαίί ρ&Ιηιοηιχη ^παιη άοηατιαιη 

ΝευηγοΙι! €ί 5αν©ηυπι οί ΤηεΓΕΓοΗΙ : 

ΑΙίΑΐη Ιχν^τη ίη ρΗηϋιίο φ,τΑ (τίαιη ίβιηΐ- 

ρ6(]αιη 
ύοη&τίαιη €ΗοΗ 

ά^αχΐ^ Μαεβάοηβ : ύι^ί^ 1χν^$ 

• . • ρ&ΐιηοηιιη • • • 

ίη ρΐίηϋιΐο άοη&τιαιη 8(Γ2ΐ(οηίε€8 : 3ΐί2ΐπι 

Ιχνοιη 
ίη ρΐίηώίο ρ6ά&1ί άοη^ϋ'ί- 
ιιιη ΑΓεΗίϋιοοη Οαιηοηίοί 6( ΤΗϋΟΓοηιιη 

ζ Τπι- 
Ιϋ : ύιζηχ Ιχνοηι ίη ρΙίηΐΗίο • • . 
ί€Χ ρβάυηπι άοηατίιιπιΑΓεΗίΐΙιβοηΡΙιίΙοοΓ&ϋδΰ^ 
Τ1ΐ€θΓοηιπι ζ Γ©§€ Ρίο- 
16Π13ΕΟ €1 είνί(2ΐ(€ ΑΙ^χαη^ήηοΓαπι : ^Ιίαιη 

Ι2υη ίη ρϋηώίο φξί€τη 
}ι&1)€η(€πι,άοηΣΐτίιιπιΤΗ6θΓθΓαπι ηυ! ιηίϋΐ Γιΐ€- 
Γαηί ζ Γ€£β Ρίο1οπι«ο. 

XXII. 2 

Ι Ι»ν . . Υί^Ατϊζχα €ΐι3ιι$ 

ροηάυδ Χ • «. • 

2 ευ]α$ ροη(]ιΐδ Γβευηάύηι ίη- 

ίοΓΐρΐίοηοπι • 

3 XXX 

4 • • • • ροη- 

<1αδ XX 

Κ 4 5 «Λ ', Ι04 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

5 . .'. ^Ά ... 

(&1)€ΐ1&$ 

6 ρΐαεβη^ιη • • 7 • ίιηάοη 

Ιι^ύϋηΙ 

8 (υηίε^ιη άμϊ^ϊλ • • • • ίηθαί^ ••.•., 

9 Πηί €[ΐιοηιιη 

ροη^υδ XX • • ίη • . • . . 10 Ιίηυιη « » • (αηίεαιη Ηηί ηο- 

ν^ιη • • . . Ιίηυιη ••••••• 

II '• ϋςηβαηι 

• • • ΗΕΐ)εη(επι • • • • 

12 ΰΙϋρΚαηϋη Π§η€αιη 

13 ε1ερ1ΐ2ϋΐϋη .... εΓαίοηιηι XXIII. . . . άοΓοΓίρί! ΓαρεΓίοΓίΐ ίβτηρονα ογΓιι5 έ θ€- 
θΓορ€ (^υί ρΗιηιΐδ Γ6§η2ΐνίί ΑΛεηίδ, υίςυο 
£1(1 ΑΓοΗοηίειη ίη Ρ^γο ^πϊάίτη ΑΛρη2£1:6πι, 
ΑΐΗβηίδ νβΓΟ ϋίοξηβίαπι. 

Εροώ, Ι. Α ηαο Ο^εοΓορδ ΑΛ^ηίδ γο^- 

ρπαβ ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. ιο5 

ηί, αηηί ΜΰΟΟΧΥΠΙ. 

Ερ* 2• Α ({αο Όβιια^ΐίοη αραά Ρέτ- 
ηλίΤαιη ίη Ια^οοήϊ Γ€§η&νί(, Γ6§η&ηΐ6 Αϋΐ6- 
ηίδ ΟβεΓορο, αηηί ΜΟ€€Χ• 

Ερ. 3• Α ςαο 1ί8 Αϋΐ€ηί8 ίηίβΓεβίεΐ 
ΤΛζτύ βί ΝβρΙυηο ΓυρεΓ Η^ΗγγοΛΙο ΝΰρίϋηΙ 
βΰο^ 6( 1οειΐ8 (]ί£Η]8 βΑ Αηα8 Ραςυδ, 2ηηί 
ΜΟΟΙτΧνΠΙ, Γ©8η3ηί€ ΑΛοηίδ Οπιμο• 

^?^• 4• Α ςαο άίΐανίαιη (€ΐηροΓ6 Β€ΐι-^ 
ε^ϋοπίβ €ν6ηί(, €ΐ Οοιιε&ΐίοη ίπιΙ)Γ€8 ία- 

^ον^8 ΟΙ^τηρϋ ίΰΐηρίαπι ΰχΐηιχίί:, 6( ϊλ,ζϊλ 
ρΓο ίύαΧΛ ίβείΐ, &ηη1 ΜΟΟίτΧΥ, Γοςηαηΐο 
Αϋιεηί8 ΟΓαηαο. 

£]^. 5• Α ςαο ΑιηρΗΙέϋγοη Όβαε&ΐίο^ 
ηΐβ ^/ιι/ι Γ€§η&νί( ίη Τ1ΐ6ηηορ]Γΐί8, βΐ οοη- 
ρ^ρ,νχχ. ροριι1θ8 ίη νίεΐηϋ ΗΕΐ)ί(&η(08, 6( 
ζρψύΙνίΐΧ. Αιηρ1ιί£^οη&$, 6( Ρ^Ιαατη^ \ύΑ 
6( ηαηο ^ύτιχη ί2^^^β^&η( Αηιρ1ιί£^οηο8, 
»ηηί ΜϋΟΙ,νΠΙ, Γο^ηίΐηίο Αώβηίβ Αιη- 
ρΗίέΙγοηβ• 

£^• 6. Α ηαο ΗβΙΙεη Οευοαίίοηΐδ βΗαχ 
ίη Ρ1ιώίοΐί<ΐ6 Γ6ςπ2ΐνί(, ε( ΗβΙΙϋηεδ ϊίρρβΙίΕΐί 
Γυηΐ) ηιιί ρΓΐάδ Ογκοι άίεβύ&ηΐυΓ, €( ε€Γ- 
(2ΐπΐ€η Ραηϋϋιβπϋίεαπι ίηίΙίηιεΓαηΐ, αηηΐ 
ΜΟΟυνίΙ Γ9§η»ηΐ€ ΑΛβηίδ ΑιηρΗίέΙγοηβ. 

Ερ. 7- Α ιο6 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

Ερ. 7• Α φιο €Α(1ιηυ$ Α^ϋηοηβ βΒη$ 
Τ1ΐ€ΐ)2ΐ$ 2<1ν6ηί( βζηηάηΜ ατααιίατη^ Η €οη- 
&ά\Χ, ΟΒώη^Απι, ζητά Μ00ί>ν, ΓΰςηαηΙο 
Αώβηίδ Αιηρ1ιΐέΙ}τοη6• 

Ερ, 8. Α (]αο Εατοίαι £{ ΣΜαάατηοη ίη 
Ι»αα>ηί4 ΓΟξηέταηΐ, 8αιηί ΜΟΟΙ^ΙΙ^ Γ€ς* 
]ΐΑη<:€ Α(1ΐ6ηί$ ΑιηρΗίβί^οηβ• 

Ερ* ^. Α ςιιο η^νίδ ατ» ζηί'η^αα^ηία 
η9ίίί$ ζ\> Μζγρίο ίη Οι^εί^ιη 2ρρ\ιΙ1& €&^. 
€( νο€Ε(3 ϋΑ Ρ€η(«€οη(οηι$, α Όάοβλ Άϊχ 

Αιιΐ]ηηοιΐ€, €( Β • • • • €( 

Βεΐίοθ, €^ ΑΓε1ΐ€ώ€€ ΓοΠε ΙοΑ» & εβεΦβ• 
η& ίητφίαηί εβηέίΑπέ^ ^ ΓαεΗϋαυηιηΙ ίΰρ€£ 
1ίΚιι$ ίη τΆΛΧϊάηΑ Γθ§ίοη€ ίη ΕίικΙο, φΐ» 
ΚΗο(1ί ιιγ1)8 βΛ, αηηί ΜΟΟΧΙ,νΐΙ, Γβς• 
3»η(€ ΑίΙπηίί Ετί^ίίοηΜ. 

Ερ. 10•^ ^ιι« £ηέΙΙκ)ηία5 Ρ&η2ΐϋιοη3&ίβ 
ρηαιίδ ε6ΐ€ΐ>ΓΑϋ5 ευιτιιηι 3αηχί(^ 6( ί<1 οη*« 
€»η€η ιηοηΑΓανίΐ, 6( Αώθη^η «β^^η ^<ί•» 
Ι^η^//, ^χβηΐϋΐαώηαη ιηίΐΙτίδΟθοηιαι βρρβΓυι^ 
ίη 0]Γΐ>€ΐί$ ίηοηίΛπί^ ^ Η^ςηί$ ΡΙιγ ^χ (ίΙ>ί2ΐ$ 
ρΓίπιυ$ ίηνΰηίΐ ίη Οοίχηίδ αΓΐ>€ ΡΗιγ^^ρ, η 
ίαΓτηοηίοτΛ ςυ» νοοδίίιιΓΡΗιγβία ρηπιυδ ΐί- 
1>ίί$ οβείηίΐ, €( 2ΐίο$ ηοιηοδ πι^ιςη» Μβίτίδ» 
ϋίοηγίί, Ρ2ΐηί$, βί ίΠαπι ραίήοτίίηι Ό€9ΐΊίΤΗ 
€ί Ηίτοατη^ &ηηί ΜΟΟΧΙ^ΙΙ, κ§η3η(€ 
Αύΐ€ηΙ$ £ή£ΰιοηίθ| ^υί ευΓΓαπι 3ιιηχίΐ• 

Ερ* II. Α ςαο Μίηο$ 9}η$ ηοηιιηίΐ ρή- 

Π1115 ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. ίο; 

ιηη$ τοζηζνιί^ €( ΟγάοαίΛΠΐ εοηάίάίΐ; €( 
ίβΓηιιη ίηνοηΐαιη οΑ ίη 1(14, ίην€η(θΓίΙ>α8 
1<1»ί$ Όζ&γΙϊΒ Οάπιι €ί Όαηιηαη$ο^ αηηι 
ΜΟΙιΧνίΙΙ'^ Γ6§;η2υι(€ Αώβηίβ Ρ&ηάίοηο. 

Ερ* 12. Λ ςυο ΟοΓοβ Εάνβηίβηδ ΑίίΗβηαβ 
£τας€$ Γϋΐηίηανίΐ, €( &(1 ^/ι^χ ^επίκ ψηιβί 
ρΓΐιη2ΐ ροΓ ΤηρίοΙοιηαπι^ΖίΛ»! Οοΐοί €ί Νο- 
κΓβί, αηηί Μ€ΧΙ»ν» Γβςηβηϋε Αώ€ηί$ 
ΕΓίεΗϋιβο. 

^ρ. Ι3• Α ςαο Τπρίοΐοιη.118 /τΛτ^#ί Γβνίί 
ίη ΚΗϊΓϋ θιέ^έ £ΐ€ΐιΓιηε, &ηηί ΜΟΧΙ.ΙΙ, 
Γϋ£;η3η(€ Αϋιβηίδ Εηώώέο. 

Ερ. Ι4• Α ςιιο ΟνρΙ)αα ^]\χ% ΡοοΓιη εάί- 
<]ί(^ 6(: ΡΓοίβΓρίηχ Γ^ιρΙαηι, 61: ΟοΓΰΗδ ίηνβΓ- 
ΐί§2ΐ(ίοη6ηι, 6( ίρΓιιΐδ αά Ιη/ίτοι άφεηβΛτη^ 
α /αίπίαί ά^ ϋ$, ςαί ίηιςοδ αοείρίϋ^αη^ 
Αΐιη] ΜΟΧΧΧν, Γεςη3η(6 Αύΐ6ηί$ £πε1ι- 

Ερ* ιζ. Α ψαο ΕαηιοΙρνί Λία/αιβΰαί τηγΐ- 
^€ΓίΑ «χΗίΐΗΐίΐ ίη £1ευ(ιη€| 6( ραίηί/αι Μα- 
(χι ροΰπΐϋ^α 6(Κ(ϋύ, Αηηι ΜΟ . • . , η^η^ηί^ 
Αώξηΐί ΕηζΜ$οβΙί9 Ρ&ηάίοηίδ. 

Ερ* ι6• Α (}αο ΙαίΙπιϋο ρήπιό {2&λ ϋύΧ, 

ρΒΤ ζοίάέπί αηηί 

ΜΙ,ΧΙΙ^ Γ6ξη&η(6 Αώεηίδ Ρ3η(1ίοη€ βΙΐ9 
θ€εΓορί$• 

Ερ^ ΐ7• Α ς(ιο ίη ΕΙεαΓιηο ςγπιηίειιιη ιο8 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

αΠαηαη ρνοροηβίαίπΓ^ αηηί Μ. , . . τ^^ηαηΐΒ 
^ί^^)€η^$ Ραηάιοτκ βΐιο Οεζτορίί• 

Ερ. ι8. Α φιο 'ίιαηιαηα /α€ηβαα, // ί,γ^ 

03ΒΕ ίη Ατο2άιζ οάΛτζΧζ £ιιβΓ€, οι . 

. . . « Ί^γο2ίοηί3 ώ^>αη(ϋΓ ιηίετ θΓ3εεο$, ^πηί 
Μ . . . . ^ • , Γ^ξη^(€ Α^€ηΐ$ Ρ&πίΐίοηο, » 
β/!ο ΟβοΓορίβ. 

Ερ. 19• Α ςυο ΐΗβναΙηι ίη Είένβηβ Ηογ- 
ουίβδ ίηιύαΐΐί5 βαίί Ιίοβίίίατη ρηηιη5<^ αηη{ 
Μ. . Γββηπηίΰ ΑΛοηίδ Λ)§ςο• 

£^. 20. Α <ιιιο ΑίΗβηίδ ΐηορία ίτυζυηϋ 
οοηίϊξίΐ, 6ί οοηΤιιΙηΐδ δΐ) ΑΛ€ηί6ηΓι1)ΐΐδ Αροΐ- 
1ο ζοβξίί £05 ροεπΕδ ΓαΒΪΓο, ςυ^Γεοη^υο Μίηοδ 
ροΛυΐ3Γ€ί, 2ηηί ΜΧΧΧΙ, Γο^ηαπίβ ΑΛ€- 
ηίδ ^§6θ. 

£^. 21. Α ςυο ΤΗϋ&ιΐδ ΑΛεηίδ άΜοά^- 
ςίιη υΓΐ)εδ ίπ υη^ιη είνίΐΕ(6ηι εοΠβσί^, ο( 
ΓοίρυΜΐοχ ίοΓίη&πι οί Λ&ίαιη ρορυΙαΓεηι ζητη 
ρήπΐΜ οοηβΗηιββΙ ΑΛεηίδ, ΙΑΙυηΙοπιιη οβΓ- 
ί&ιηεη ρΓοροΓαί,ί, ροΛ^υ^πι δίηΐη οοοίά^Γίΐΐ* 
5ΐηηί ϋΟϋΟΟΙ-ΧΧΧΧν. 

Ερ• Τ1• 'Λ βφο Ατητηοη άιδϊο ρνίτηηηι α^ 
ΙΛναίο^ αηηι ΟΟΟΟΟΙίΧΧΧΧΙΙ, 〧- 
πΕπί© Αώβηίδ ΤΙιε&ο. 

£^. «3• Α ^^^ ΑΓ^ίνοΓυπι Αάναβΐί'5 γ6χ 
Γαίϋ, 61 οβΓίΕΐηοη ίη Νοιηε» ρΓοροίυβΓυηϋ 
δορίοιη Οα€€δ, ^ηηί ϋΟΟΟΟΙ,ΧΧΧνΠ, 
Γ€2ηΕίΐΙβ Αώβηίδ Τΐιβ&ό. 

£/. 24• 


ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 109 

Ερ* 24• Α ςιια ΟΓδεοί αά ΤΓθ)ϋη €χρ€- 
θιϋοη€ΐη ΓιχΓοϋρβηιηί, ληηί ΟΟΟΟΟΙ,ΐν, 
• Γ6£η2ϋΐ(€ ΑΛοηίδ ΜοηοΛΗϋο, αηηο η^ηί 
έ/ια θεείηιο (6Γϋο. 

Ερ. 25• Α ςαο Ττομ ς3ρίΗ Γυίί, ζηηί 
ΟθαθϋΧΙ.ν, Γββη&ηίε ΑΛεηίδ Μ€ηέ^^ 
Βέο^ νίαβηιο Γοουηάο η^ηί 0;ια &ηηο, ιη€ηΑ$ 
ΤΙι&τςΰΗοηί$ άί€ Γβρϋιηο &η(6 Αηβιη• 

Ερ. 20. Α ςιιο ΟΓοΑοδ ίη δε^ώΐΑ &Ι) ιιι« 

/αηιάβίά ΓιΒίταίΜί βίΐί^ ίί Μζίβϊά Η1ι« £η* 

ζΟΏχ Λ ^ςΙΑΙιο ΰ( ιΐΐί Ια Ίηΐ^τοοΰίί ίη 

ΑΓ€ορ2ΐξο, ίη ηαΙ ΟιβΑοδ νίεί( α^ααΙΟϋί 

ηΐ4ΐη€το Γαβτ&^ϋβ βχί^έηίϋαί^ ζητύ ΏΟΟΟΟ 
ΧΙ/ 1 1) Γ€ςη&ηΐ€ ΑΐΗ^ηίδ ΌοπιορΚοη(ο• , 

Ερ. 27• Α ^ιιο Βαία/πίπα ίη Ογρτο ΤβυοοΓ 
ςοηάίάίί, &ηηί ϋΟΟΟΟΧΧΧνίΠ, γ©2• 
ηαηΐο ΑΐΗβηίδ ΟβιηορΗοηΙβ• 

Ερ. 28. Α ςαο Νείουδ εοηάίάίί /» Οανιά 
ΜίΙξίιηη ζοηξηξαίΐ5 ΙοηίΙ>Η$^ . ;«/ ζοηάίάίτηηί 

€ί ί,€Β4άιιηι^ Τθοπ^ Οοίορίιοηοιπ, Μ}^η(6ηΐ| 
ΡΒοααηι^ 8&χηαιη) ΟΠίατη^ €ί ΡΗηίοηία ίηίΐί- 
111(121 ίίΐθτβ,^ Αηηί ΟΟΟΟΧΙΙΙ, ιεξηοη^ο 
Αΰι^ηίδ Μίάοηα^ &ηηο (Ιβείιηο ί:οιΐίο• 

£^• 29•' Α ηαο Η€Γιο<1υ$ ρο6^ εΐαταίΐ:^ 
2ηηί ΟΟΙτΧΧΧ, Γ^ςηαιηο Αώβηίδ Μίξα€ΐ€» 

Ερ• 30• Α 4^ο Ηοιη€ηΐ8 ρο6(& €ΐατυί(^ 

Ι» αηιιί 110 Μ ΑΚ Μ ο κ Α 

8ηηί ΟΟΧΟΙΙ, τβςη&ηΐ^β Αώβηίβ- Βίος- 
ηβίο. , 

Ερ. 3 1• Αί ςιιο ΡΙιί€ΐοη ΑΓρνιΐδ ρνοβΗρίΗί 
^//, £{ ηαηβίται αίγα ρόηά§τα ρ2ΐπινί(, βΐ 
ηιιιηιηαιη ^τςοίΚεαπι ίη ^Εςιηα οχχϋλΧ^ υη- 
ίίβείιητίδ ίώ Η€Γ€ΐύ6, αιιηί ΰΟΧΧΧΙ, γ6§- 
ιιαη^€ Αώ€ηί8 Βΐ}€η€ΐ€. 

Ερ• 3^. Α «ι^ο ΑτεΗί&δ Ειια^οϋ /ύ'ιτι^ 
ι{6είιχΗΐ6 2^ Τΰπιβηο, β ΟοΓΪηΐΗο θάαχίΐ εο- 
Ιοηίαιή 8)ΤΓ2εα£ΐ8, 2ΐηηί €€€ΟΧ€ΙΙΙΙ, κς- 
&&η<» Αΐίΐ€ΐιί$ ΆίζΥί^Χο^ ζχαιο νί<%&ηο ρπ- 
"ιηο. 

Ερ. 33• Α 4^^ 3ηηιια$ ΑτεΙιοη οχίΗώ 
ρηιηαδ Οιοοη, αηηί ΟΟΟΟΧΧ. 

^'ρ• 34• Ά 4^^ οίτη 1.α€€άατηοηα$ Τ^ίαια 
τηϋίίανίί, δηιΐί ΟΟΟΟΧΥΠΙ, ΑΓοΗοηίϋ 
Αύΐ6ηί$ Ί^γΓύ• 

Ερ* 35• Α 4^^ Τ€Γραη(1θΓ ϋ^Γάοηοί //ιΐίί 
]1τ6ίΙ?ίιι$ ηοιηοβ αηίί^αοί ηονζτο αιιίεώδ νο- 
1μ!(, 6( νοίαΑαιη ιηυβεαηι χηυίζνιΐ^ Εηηί 
Ο00Ι.ΧΧΧΙ, ΑΓεΗοηίε ΑΛοηίδ ΟΓορίΙο. 

ίοηηΊ βΟΟΧΙ,Ι^ Αιείιοηΐβ Αώβηίβ ΑτίΑοεΙο. 
Ερ. 37• «^^ ΐ^° δ^ρρίιο € Μίί7ΐ€ηβ ίη 8ί- 

€!&χαί (τα)6€ί( ήιςίοηδ • • αηηί 

€(Χ:ΧΧνϊΙΙ^ ΑιοΗοηίο Αώαιίβ ςυίάΰΐη 
€Κϋ2ΐ ρηοΓΟ) 8}α^ιι&$ 2ΐι(ΰΐη γ^πιβι ρο^ίϋ$ 
Ο6θΐηοπ5• 

£ρ•39* ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. ηι 

Ερ. 38• ^ 9^0 Αηιρίιδϊρηα νιακα/ιΐ ε3ρ(4 
Ο/αΗίΙ, €( ε6ΐ1:απΐ€η ^γιηηίεαιη ΰάΐΐααι ίαίΐ 
ρεεαηίβπαπι €Χ Γροΐϋδ, ^πηΊ ΟΟΟΧΧνΠ^ 
ΑΓοΗοΐΚϋ Α(1ΐ6ηΐ& Βίιηοηε• 

£ρ, 39* ^^ ^^^ εοΓοηατίαιτι εει^^ιη^η ίί(9• 
ιιιιη ϋάίΐιίΕη ίυΙ(, ,&ηηί ΟΟΟΧΧΙΙ, Αγ« 
οΐιοηΐο Αϋΐ€ηΐ6 0&ιη&£α Γβειιηθο. 

Ερ. 4^0. Α ({ΐιο ιη ρΙαΙιΑΓίδ εοιηίε^!» 
ν^Λχ {\}€τ\ιηΐ2Λ} Ιε2ΐη€ηΓιΙ)α6, ΙηνεηίοΓβ 8ιι• 
ίΤατίοικ ; €( ρΓβιηίαιη ροΓι^αιη Γαΐ( ρΓΐιηυητ 
Αεααηι >£ορ)ιίηιΐ£ 6( νϊηϊώϋίίηι^ αηηί 00 « •• 
Ατ€ίφηί€ Μ1)€ηΐ$ • • • . • 

Ερ. 41 ' ^ 4^^ Ρί£Αΐ'&(υ$ Αϋιβη» (}πτ£ΐη- 
ιιΐόβαι οοουρανίΐν 2^ηί ΟΟΙιΧΧΧΧΥΙΙ, 
ιΑη:Ιχοη(6 Αΐΐιοηίβ Οοτηιά. 

Ερ. 42• Α ςαο Οϊθ}ί\Ά^Φχ ΑίΑαΛ Ώύ^ 
ρΐιοβ Μίβ^ *αηίθί ΌαΧΟν^ Δτοΐιοΐκο Αιΐΐΰ•* 
«ί$ £ιιώ^(1θΐΐ]ιθ(. 

£)»• 43* Α 9^0 €7ηι$ ^ΡοίΓΒΓΜπι πκ 58Τ- 

(υιη νινΗΐη αρίί^ αηηί €ΰ£ΧΧΧν Α^^^)ϋη^^ 
Αίίφηα ΕΓΜζΙιΛφ νΐχίί απϋηι 4ί Ηίρροηβχ 
Ηιι]υ5 (€ΐηροΓ€ ΙϋΐηΒίευβ ροβία• 

£ρη44' Α <ιαο Τίβφίδ ρο€^^ηι//, ςαί 
ροττο ρΗηίΐα άοευΐΐ; ΤταξωιΰΛηι Οίβίαρπβηιΐ^ 
ρηι ίαί( ΗίΓευ$, αηηί ΟΟΙαΧΧΙΙΙ^ Αιώοη^ϋ 
ΑίΗΰτά^ ΑΙζΛΟ ρηοΐΰ• 

Ιτ 2 £/• ΐϊί^ Μ Α ίΐ Μ ο κ Α 

Ερ» 45• Α ςιιο Π3Γίυ8 ίη Ρ^γΓι» ΓΟξΠΕνίΐ, 
Με^ο άοίυικίΐό, αηηί ΟΟΝΙ^^ Ατ^\^οηX^ 
ΑΐΗ^ηίδ • • • • 

'£^. φ. Α ςυο Η^ΓπκχΙίιΐδ ϋΐ ΑήΛοξΙίοη 
ιηϋεΓίβοεπιηί Ηίρρ&ΓοΗυιη^ ΡίΓιΛταΐί ^//«λϊ 
Αίίεηατντη Ι^ταπηντη^ €ΐ ΑΛεηίοη&δ ύοη/νν^ 
ηχίτίίπί υί ΡίβΛΓΕίί(1ίΐδ ^ραπηί εχ ΡεΙα/ξίζο 
πιυΓο, πηηί ΟΟΧΙ^ΥΠΙ, ΑκΗοπίο Αϋΐ6-> 
ηίδ ΟίΛΗοηο. 

Ερ. 47• Α ςαο οΗοΗ ρΗιηαιη εοϋΕηιηΙ 
νΪΓοηιπι, €υ3ιιΓιηο(ϋ ρΗιηιιπι οιιιη άοεαίί&ϋ 
Η}φοάίευ$ ΟΗ^ΙαθοπΑδ) νίοΐΐ^ αηηί ΟΟΧ 
ΧΧΧΐν, ΑΓοΗοηϋβ ΑίΗοηίδ Ι&§οΓΛ. 

Ερ, 48. Α ςαο ίετηρίιιψη Μιηίτνα Ηίρρί» 
βνηείηηιβίΗ ΑΛβηίδ, αηηί ΟΟΧΧΧΙ, Ατ- 
εΐιοηΐο ΑΐΗβηίδ ΡγΛοοπίο, 

Ερ. 4ί). ΑηυοίηΜαπιίΙιοηβριίξηαεοιη•• 
ιηιίΠι 6& 2ΐΙ> Α(1ιεηί6ηβΙ>α5 οοηίπι ΡϋΓ&δ, €( 
^ί^^αρ|}^^η€τη Όζχ'Λ ηερο(€ΐτι, <]υο€πι. Γύρο- 
Γ^υηί ΑώβηίοίιΓβδ, ζητά ΟΟΧΧΥΙΙ, Αγ- 
εΗοη^ο Αώ€ηί$ > Γεουπάο Ρ^ηίρρο^ €ί Ιη 
ρΓ3&ίίο ιιήέ €€Γί»νίί: Λ1Γ€ΐΐ)τ1υ8 ρ(χΧζ ζητη φί 
αηηο$ ηαίια XXXV. 

Ερ, 50• Α (;[υο 8ίπιοηί(]€$ δίιηοηίάίδ 2νυ$ 
ρο6ΐ:3ε, ρο€(Ε Γυίί ςιιί €( Ίρβ ΑίΗεηίε ; βϋ 
Ι^ΕΓίαδ οΙ)ίί() Χ€ΓΧ€δ νοΓο βΐίιΐδ εΐϋί Γεβη»- 
νίί> αηηί ΟΟΧΧΥΙ^ ΑΓςΗοηΐβ ΑΛ^ηίδ Αγϊ- 
βίάε• Νίι ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. 113 

1 

ρηιηαηι νίοίί, βΐ ΕυΓΪρίάοδ ροεί^ ηαίιΐδ Γυίϋ, 
£( 8(6βεΗοηΐ8 ρο€(Ε ίη Ογχοιαπι ν$ηιί^ αηηί 
ΟΟΧΧΙΙ, ΑΓ€ΐιοηί6 Αώοηίδ ΡΜΙοςηίο. 

Ερ. 52. Α ςαο ΧοΓχεδ ηανί§!θΓαιη ροη-• 
(οιη 3αηχί( ίη Ηοΐΐβίροηΐ^, ε( Αύιοηοιη ρ€Γ- 
ίοάίϋ, £( ίη ΤΗ6Γηιορ]τΗ8 ρυ^ηα εόήιήιίϋα 
ίυί(, €( ριιςηα ηαναϋδ & ΟΓ^οίδ αά δπίαηιίηοπι 
ΓοηίτΕ ΡβΓΓ&δ, ίη ςυ» νίοεηιηί θΓ8Εαί, »ηηί 
ΟΟΧνΠ, ΑΓοΙιοηίε ΑΑοηίδ ΟπΠΙ^θο. ' 

Ερ, 53• Α ςιιο ζά Ρΐαίδεαδ ριι§ηα εοηι- 
ιηΙίΓίΐ Γυίί ηΙ) ΑΛεηΙοηΤώιΐδ οοηΐτα Μ&γ^ο- 
ηίυπι ΧοΓχίδ άυοοπι, ίη ςαα νίοοΓυηί ΑΛο- 
ηί^η^δ, £( Μ2ΐΓ(1.οηίαδ (χ:ευΙ)υίΐ ίη ραςηΙ, 
€( ίξηίδ άίβιιχΗ ιη 8ΐζΐΙια οιγοε ΙΕλχάχά^ αηηί 
€ΟΧνί, ΑΓθΗοηί€ ΑίΗοηίδ Χαηίίρρο• 

Ερ. 54• Α ςυο Οείοη Όίηοπιεηίδ βΐϊηι 
5νΓ^ί«^ίΐ)Τ2ηηί(1οηΐ(κ:€υρ3νίί, 3ηηί ΟΟΧΥ, 
ΑΓεΙιοη(€ Αώεηίδ ΤίπιοίΙΙΐ€ηβ• 

£ρ. 55• Α ςαο δΐηιοηΐάϋδ £«€ορΓ€ρίδ β^ 
Ηια Οοίαδ, ςαί πΐ6ηιοΓΕη(1ΐ ζτΐέπϊ ίηνοηίύ^ 
νίείΐ Α(1ΐ€η1δ άοοεηδ, α Α3(ιι2ει ροΓιΧχ ίΐιο- 
Γοηΐ Η3Γηιο(]ίί €ΐ ΑΓί{Ιο§ί(οηίδ, Αηηί ΟΟΧ 
IV, ΑΓοΗοηίο ΑΛεηίδ Α(1ίπΐΕηίο. 

Ερ. 5^• Α ςαο Ηί€Γθ 8)η*αευίΙδ ίγτζηιύ" 
ά^πχ οοςιιρανίί, 3ηηί ΟΟΙΧ, ΑιοΗοηίβ Α- 
ώεηίδ €ΗΕΓ€ί6• νΐχίϋ ίΐαίβπι οΐ ΕρΗίοΙι^Γ- 
ιχιαδ ρο€(α Ιιυ}αδ 1εηιροΓ6• 

Ι^ 3 -£>• 114 Μ Α II Μ σ II Α 

Ερ,^η• Α ςυο 8ορΙιοεΐ€$ %ορ\ίύΆ β1ία5^ 
€|αι 6 Οοΐοηο {\χ\Χ^ νίεί( ΐΓα^οεάΐ», ενίπι &&Χ, 
3ηηο8 πΕίυδ XXVIII, αηηί ΟΟΥΙ, Ατ- 
€ΐιοηΐ€ Α^βηί^ ΑρΓβρΙιίοηβ. 

Ερ* 58. Α ςυο ίη Λίβοδ Ηιιιηβη Ι&ρίδ οε- 
είάί^, ε( 8ίΐΏοηΐ(!€5ί ρο€(3 οΙ)ϋ(, εαιη νίχίίΤε^ 
2ηιΐ05 ΧΟ, &ηηί €θν, ΑτοΗοηΐϋ ΑΛεηίδ 

£^. 59• •^ ^^^ Α16X2η^6^ οΙ)ϋ() ίΐ1ίυ$ 
αυίβπι ί1Ηιΐ5 Ρ6Γ(1ί€€&δ 5ΐρυ(1 Μαοεάοπαδ 〧- 
ηανίϋ, 2ηηί ΟΧΟΥΠΙ, ΑΓοΙιοηίε ΑΛεηίδ 
£υ(1ιίρρο• 

£/>. 6ο. Α ςαο ^ΓοΗγΙαδ ρο€ί3, ουιη 
νίχϋΤοί: 2ηηοδ Ι«ΧΙΧ, οΙ)Ίι( ίη Ο^Ια 8ίεΐ1ί£, 
Ηηηί €Χ01ΙΙ. ΑιοΗοπίβ ΑΛεηίδ ΟαΜί» 
ρπιηο. 

Ερ. 6 1. Α ςυο Ευπρυεδ, ούιη οΠβί: αη- 
ίιοΓαιη ΧΙ«ΙΙΙ, (τΕ^οεάίέ ρΓίιηιιιη νίςί(, ππηΐ 
ΟΙ/ΧΧΙΧ, ΑΓοΗοηίο ΑΛοηίδ ΟίρΙιΠο. 
νίχεηιηΙ: νειό ΐεπιροΓβ ΕυΓίρΐάίδ δοοΓΕϋβδ 

€ί Αη21Χ2§ΟΓ2δ• 

Ερ• 62. Α ςυο ΑΓεΗβίΕΐΐδ ίη Μ^εβίΐοΐιϋ 
ΓΟξηανίί:, Ρέιάίοοα άείαηίΐο, 3ηηί ΟΙ^ΥΙ, 
ΑΓοΗοηΐβ ΑΛβηίδ ΑΛγρΠϋο. 

£^. 63• Α <|αο Πίρη^ίιιΐδ δ^Γ^ουίΙδ Χγ^ 
Γ^ηηίάοπι οεευρανίΐ, αηηί 0X1/ IV, Αγ- 

Ερ. ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 115 

Ερ> 64• Α ηαο £υΓίρί(ΐ65, εαιη νίχΐ/βί 
αηηο$ ΙΧΧΠΙ^ ο1>ίίί, &ηηί 0X1.111, Αγ- 
€Ηοηΐ€ Α(1ΐ€ηι$ Αη^ίςοηβ. 

Ερ. 65• Α ςυο δορΗοοΙϋδ ροε(2, ούιη 
νΐχΐββΐ 2ΐηηο$ Χ€Ι, οΙ)ϋ(, €( €}τγιι$ ιηναβί 
/καίΓίτη 0;ΐ4ί^ αηηί ΟΧΙ^ΙΙ, Αιοΐιοηΐο ΑΛβ- 
ηί$ ΟαΙΗα • . • 

Ερ. 66* Α ςιιο ΤεΙβΑβ» 8ώηηηί!αί νίεί( 
ΑΛβηί?, ζηιύ ΟΧΧΧΥΙΙΙ, ΑιοΗοπία Α- 
ϋιεηίδ Μίεοηϋ. 

Ερ,ύη. Α €[αο η πάΐίτε ςαί ζαηι €γΐθ 
ΐν6Γυη(, α 8θ€Γ&(68 ρ)ιΐ1οΓορΗιΐ5 οΙ)ϋ( ζύηι 
νίχΐβίί ώηοδΧΧΧ, πηηίΟΧΧΧνί, Αγ- 
. εΗοηΐθ ΑΐΗεηίδ Ι.Λθ\ια€. 

Ερ, 69. Λ ςαο Αβ^άαιηα$ ρτίτηϊίτη άοζηΗ 
Αϋιςηίδ, αηηί ΟΧΧΧΥ) ΑΓεΗοη(€ Αϋιεηίδ 
ΑηΑοεΓ&ΐϋ. 

ι 

Ερ^ 69• Α ηυο ΧαηίΙια ρο€ία Βατάίαηπί 
άίύί^τζχνίαο νΐοίΐ Αϋιεηΐδ 8ηηΙ Ο... Ανώοηί$ 
ΑΛβη%5 

Ερ. ηο. Α ^{ΜΟ Ρ1ιί1οχ€ηα$ <ϋ(1ΐ7Τ&ηιΙ)ο- 
Γΐιιη ΓοΓίρίοΓ οΒϋί, ούιη νίχίίΤεί 3ηηοδ Ι,ν, 
αηηί ΟΧνί, ΑιοΗοηίο ΑΛεηίδ Ρ^Λβδ. 

Ερ• γι• Α ςαο ΑΏΖXΒϊϊάήά^^ οοτηί€\ι$ 
ρο§ία νιαί ΑίΙ)€ηί$^ αηηί ΟΧΙΙΙ^ Ατώοηϋ 
Αϋιοηίδ Οβϋεα. 

Ερ. 72• Α ςαο ΑΑ^άαχηοδ Αώεηίδ ν!εί(, 

Ι» 4 ^ι^ι^ ιι6 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

2ηηι ΟΙΧ, ΑΓοΙιοηΙ» ΑΐΗβηίβ ΑΑβιο* £χ- 
ζτΓίΙ 2ΜΧ&η (υηο 6( ΐη ΜεΙο τηαξηα 1αηιρα$. 

Ερ• 73• -^ ^^^ ^^ ίοίόΐηχ ρη^ηα εοηι- 
ιηίί& (αίί ίη(6Γ ΤΗ6{>2ηθ8 €( Ι•2ΐε€(]£ηκ)ηίο$, 
ίη ςαΕ νίοβπιηί ΤΙιΛαηί, ζητά ΟνΠ, Αγ- 
είιοη<£ ΑίΗοηίδ ΡΙίΓΑίΙεΗάΰ• Ηΐέβία ααίίτη 
ί^τηροη ΑΙίχαηάίΤ Ατη^ηίαβΙΙηί ιη Μααάοηιά 
Γβζηανίί. 

Ερ. 74• ^ €]αο 8(:6Ωε}ιοηΐ5 ΗιαιοΓχιΐδ Π;- 
οαικίαε νίοίί ΑϋΗεηίδ, εί εοηάίο Αχίΐ Μ6£;&- 
Ιορίΐΐίδ ιη Αγζαϋα^ αηηι 071^ Ατώοηίξ Αύξ* 
ηί5 ϋφιηίίο. 

Ερ. 75* ^ 9^<^ Όίοη)^υ$ 5ίειι1υ$ οΙ)ίί(, 
ήΙΊαδ &υί6ΐη €)υ8 Οίοη^Πυδ Χγ^ζηηιά^πί οο- 
οιιρίΐνιϋ, 61 ΑΙεχαηάτο ώβ4ηίϊο ΡίοΙεηιαηι ιη 
Μααάοηιά ΓεβΠδνίί, ίοιηί ΟΙΥ, ΑΓοΙιοηίε 
Αώεηίδ ΝΗαΓίβεηο• 

Ερ. *]6. Α €[υο ΡΗοοοηΓβδ ΌεΙρΗίςιιιη 
ΙίτηρΙντη /ροΐίάπίτίί^ αηηι ΣΧΧΧΧΙΙΠ^ ^γ- 
ώοηίΒ Αώεηΐδ ΟερΗϊΓοάοΓΟ• 

Ερ. 77• ^ *1^^ Τίιηοΐΐιευδ €αιπ νϊχίΐϋί 
2ΐηηοδ υΧΧΧΧ ο1)ϋ(, ΡΒΐΙΊρρηί αηίίΐη ^- 
ιη^η/^ ^//2/5 ί/ι Μααάοηία Γεςηανίΐ, &( Λγ- 
ΐ2χεΓΧ6δ οΙ)ίίΐ, ΟοΗαδνεΓο ίϋια« ς/ί/χ ηρΐΛ^ 

νιί Ϊη Ρη•βα^ // νίείΐ, πηηί 

υΧΧΧΧΙΙΙ, ΑΓοίοιΚε ΑϋιεηΙδ Α^πώοείο. 

-β^. 78. ^/ ί«« ΑΙοίοηώτ Ρίαίρρί βιαχ 
ηαίΗ$β4ίί^ 3ηη1 ΙτΧΧΧΧΙ, ΑΓοΙιοηΐο Αι1ι&- 

ηί$ ^ ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. ιι; 

ηί$ ΟαΙΠΑγεΙο νίχιί αηΐΰτη 

§ί ΑτίβοίίΙα ρΙιί1οΓορΗα$ 1ιυ)ΐι$ (οιηροΓΟ. 

XXIV. 

Αώοηίοηϋβ Βίηαΐηι ζμχ^χλ \αία\ύχ. μΧ. 

ςααιη ρυΙεΗοΓΓΪιηέ ρΓοΑεί&αηίαΓ Ιτ€- 

ς2ΐϋ 2ΐά Κοςοπλ ςαο$ ΡορυΙα$ ιηί- 

1ι(, 61 τβΓροηάβϋΙιΐΓ ϋΐι (|αΐ νβηΐΐ 

2 8Ιάοηίοηιιη Κβςΰ, ςυοκί, €( 

ίη Γ6ΐίςααηι Ι6πιρα8 €χίβ6η$ νίΓ Βο- 

ηιι$ 6Γ2& ροραίαπι Αϋιοηίβηίβιη ηοη 

βίΐ <}αο(1 ηοη δΐίΓΰηιιοΙιΐΓ αϋ ΑϋιοηΙοηΓώαβ 

6Χ ϋδ (ΐαχ ρ6ΐΕ( ι οίΓο ν€ΓΟ 61 Ιιοφίίοιη 

ραΜΙεαιη ρορυΠ Αΐ}ΐ6ηί6η&8 8ΐπιΐο- 

η6ηι 8ί(]οηί5 Ιΐ6ς6πι, 61 ίρίαπι 

61 ροΑβΓΟβ. Ηοε ν6ΓΟ θ6€:Γ6ΐιιιη ίη- 

ΓεΓΪΒαΙ 8€ηΙ)α 86ηΑΐα8 

ΐη 8ΐ6ΐα ΐΑρί(ΐ6& (166601 (1ί6ΐ)υ$, 61 

Γβροηαΐ ίη ΑςΓοροΙί \ α<1 ίηΓςΓΙρ- 
ΐίοη6ΐη ν6Γ6 8ΐ6ΐ26 (Ι6η1 
0ιιχ{ΙοΓ65 δα:ί1)« 86ηαΐύ8 Ιγϊ- 
§ίηΐα ΒΓ&εΗπιαδ 6Χ (Ιεςβπι ι^6η(ί8• 
ΟοηΑίΐυ&ΐ &ιιΐ6ΐη 61 Γιςη» δ6η&1μδ 
εαπι Γ6ς6 δίάοηίοηιηι, ιιΐ 
Ροριιίαδ ΑΐΙΐ6ηί6ηΓΐ8 Γοίαΐ β ηαίά 

ιηίΐΐαΐ ιι8 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

ιηίη2ΐ( δ!(}οηιοηιιη Κ.6χ ρε- 

(ϋΠδ 2 οίνίίαίε ; €ί Κοχ §ί- 

ύοηίόηιιη Γςίαΐ ςυαιη ιηίΐ(3ΐ 2ΐί<)υ6ηι 

ζά €ΐιιη Ροραίιΐδ ΑϋιβηίβηΓιβ : νοςβίιιτ 

νεΓο €ί αά χεηΐα ςιιί νεηίΐ 3, 

δίάοηίοηιιη Κεξβ ϊα Ρϊ^ί»- 

ηεαιη ίη οτζΆΙηο άίε. 

Μεηεχεηιιβ τείιιΗϋ φΐίΐίειη αΚα ίο- 

υΐί €6ρ1ιίί(χ1οΐιΐ5 ; €[ΐιίειιηςιιε ν€Γθ 8κ1ο- 

ιιίοΓαιη Η2ΐ)ίΐ2ηϋ?5 ίη δίάσηβεΐ ηεςοϋ- 

3η(68 Εάνεηίαικ ρΐΌρΙεΓ ϊ πε η τϋί α πιιη 

Α(Ηεη2ΐ$, ηε Ιίαίαιη δι Λ ΐΐΐίδ αιΚ 

ίηεο1εη(]ί νεθΰξβΐ εχίξετ6) &τιΐ χΐισπϊ^ιη 

^Ιίςιιειη ^λ* //> εοΐϊβίοχετε, '3ά( Ότ^ηΚαιη 

βΰςαοά //; ίχπρσηετε• 

αεχν. 

Κεχ ΙττΑιη^εΙπίδ £»ηίοηπη ΐεηβίιή ε^ 

Ροραίο ίαΐίίίετη• 

ΑάΑιεΓε αρτιά ηο$ Ιεςα(ί €Κ ατοΒίβ^ α 

Ρπεηείδ 

ιηι^Οι (1ε τε^Ιοηο φ22ΐη «ίτ/^ροΟ!;- 

ίίΑίδ, ' 

(][ΐΐ2ε οΗιη ΓαΙ) ηοΑια 6Γ21: (ϋ(!οηβ• 8! 

(|ΐιί(1ειη ηοΙ)ί$ ρτΐαβ ηοίαιη ίιιίβεΐ )&έ7/7Γ 

Γεξίοηειη νοδ ρεΓ Ιο(ί(!ειη αηηο8 ΗαΙηιΐίΙε 

εΐ ίηεοΐαίίΐε, 

ιι(: ιη Γαιηιηί άίεαιη, ηοη άεΓεεικϋ0επια$ 

ίη ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ ΙΑ. 11^ 

ίη 1ί1οηι;.ν€ΑΓ&ιη ζ\xΐ^τη οχίίΚτηαΙίΗΐηιΐδ 

ηοη Ιοη^ο υΙΙο (€πιροΓ€ οιηηιηο ί\χι& 

ροίΤεΠιοηοιτι, 

ιΐ2, οηίιη ηοΙ)1δ ί«ο&Γυηΐ ιηοηΐίοηβιη αη- 

ί€3ΐ 

ΡΓίβηοοηιιη Ι^ρίύ : ν€ηιηΐ:2ΐιη€η ροί(- 

€[ΐιέιη ζά^τ2ίηΙ 6( α νοίπ 

Ιί^αίί €ΐ α Ρηοηβίδ ηβεοϋθ ία1<: ;»/, ςαιη 

ΑΐκϋΙΙοιη, άί/ανη^η 

ίηί€τ αίτοβϋί, ΡΗοηοΐ ίςίΐιιτ αϊ) Ιηί^ίο 

ρ6ηίηιιϋΐ€ 2ίά ίρΓο5 * 

ροΙ^βιοπίτη ΒΕξίηβϋάΐδ Γ6§Ιοηΐ8 άοηιοη* 

&Γ3ηιη( 6( ΗίΓ- 

(οΓΪίδ, α 2ΐΙϋ8 (βίΐίιηοηϋδ, &((|α6 ρΓθΐ32- 

1ιοη!1)α$, αά Γοχ ίο^α αηηοδ : 

ρημ$ ν6ΓΟ ί(£(1υ8 ίηϋίΤο 8αιηίο5 ίί$£ϊοί 

αΒ ίΙΗ$ ηοη 

βϋβ φ ύίϋοηίδ, 6( Γ6ΐ!(|υο$ (1^^^1!(|ι1^^I^ 

Γΰξίοηβιη Βα^ί-- 

ηίίίάΰΜ α ίη ΙηΓαΙ^ηι άΙΓοεί&ββ, ο( 

Ί^γξ/ίζπίΐη ςυί ι^η^ι)α( ιινΐ€5 

€ί ίαβίΐΐα^ ΓαΗαδ ΓΟίΙάίάίΟς !ρ&8 ΙΙΙ&5 

ρο&ϋίεοηβδ, 6( ιηίοΙα5 

ηβιίηιβί^ 8&ιηίοηιιη νβΓΟ ηοιηΐηοιη Γ€• 

ιη3ηίιίΐ€ Αριιά €οι^ 

ϊΆοΐηηρον€\ 

ροβ^Ματη ν^νο ^νοά η$τ/Η$ <ν#;ιί^ ρ€τΙ&« 

(ιιηι Ι20 Μ Α Κ Μ Ο II Α 

Ιυιη Πί 2ά ΡΓί€η€ρ8 

8αιηίθ8 ^(Ιειηϋΐβ Γβξίοηειη !ρ- 

ηΐίβίτη /πΐβ α Ρηεηβίδ Βί^ηΐεπι άο (Ιεςί- 

ί1οη6 ευιη δ&πιϋδ 

/αάεηάά : €ί βί 1ίΐ€πι οοιηροΓυιίΙβ οίνΐ- 

ίαίεδ εΐ ίηεοΐΕδ 

£3§ίη6(ί(1ί$ τϋ§ίοηί$ ρπ«δ νβΓο 
ςυί€αη€[ΐΐ6 

ιη2ΐηοΓ6η( ίη ίίΐΐδ ε1 υίςιιε εχ(Γ€- 
ιηιιιη 

ςυαδ ηυηε (;[υί(ΐ6πι ροΑαΙανε- 
Γαηΐ ηο$ €οηί1ηη»τ« 

ΙΐΕηε Γεςίοηειη ; ίΐΐΐ ζ\χΧ^χά α 
νοΙ>ΐδ ιηΙ£ 

άίχίτηηΐ ρΰ/Ρφοτατη ρετϋηυίίΐο 2(1 ίρΓοδ 
Β3£;ίη€ϋ(1ίδ 

ν£ξίϋηί$ €ί Μο ϋαη/ά 2ΐ> ίρ1ΐδ.χ)€€υρ3ίϋη 
ίυίίΐε ; ροΑςυ&ιη νεΓο Ί^γ^άτίτηχ^ 
νβάάιάίβίί ίοείΐαδ ίηίεΓαηί Γιαιιΐ: Οδείεπ 
€1 ίΐΐί λ3- 

€ηηί6ΐ ιη ίηήιίΕΐη ; ροίΐεα νεΓο 
ιηίΐΐε 

XXVI. 

Ρΐαευίί: ροριιΐο Όαευΐη Γεηίεηϋ^ ΡοΛ- 
ςυαιη ε( ρηαδ, «]αο ΙιεχηροΓε τεχ 8ε1^εα5 

εχρεάίϋοηειη 

Γεοίί ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 121 

ειιϋβ €ΪνιήΛύ ηοΑπβ €€ «βχήΐοήο €ίπ:αΐη-» 
({α&ςαε 1ιηιηίη6ηϋ1)ΐι$, 
ί^Γναν€ΡΪ<: •τ^ €ΐιιη Ρ^ιι1ιι$ 1>οη«νοΐ€ΐιώΜΐ 
€« ΐΗηκϋίοηι ; €(, ιΐ€ε Ικνλίιιιη ίκφεαλ Μγ« 

ιΐ€ε Γ^πλίη ΙΙι&ηιπί <^6ΐη ρβηΤι ]ι&Ι>θη$, ίη- 
ρτίτηιβ^ιΚβ οϊίίηΐΆ ορίίιηυιη οίΤϋ €ΐαχ6η1 ίη 
Ηδε ρ€Γ&- 

νεπίΓβ ρΓορσΠίο, ««ιίεΑλίίςΗβ ηυβ^ρΓΟ νίτΐ- 
1)03 Λάείΐβ, ήουΐ 2ΐ> ίηίΐίο Γαίθ6ροΓ&ί :- υηίο 
οϋαΐΏ Γ€χ 86ΐ€υειι$, ΰ€οηιιη οαΐύα! ΓϋΚςΙοδΰ 
ύΰάί^δ, ρίιΐ5 6Γς& ρ2(Γ€ηΙ:ε5, ιηαξηϊΐ- 
ηπιιυ$, ε1 ζά 1)εηε&εί2 ϋΰηΰ ιΐβ & ιηοΓϋΐιϋ- 
1)α$ τ^ρα\ά<ίΏά2ί 2ί\2ίζή$, ΗοηοΓειη 2ΐεειιιηιι« 
Ιανίϋ ςϊνίί&ιί ηοΛι», ΐυπι οΐ) 
Ι)?ηενο1εηϋ2ΐιη α Λ\1ά\\x^Ώ^ ςυο ^ΌριιIυ$ ίρ- 
Γιαδ πΐΕ|ςΑΕ(ειη ^ίΓεοβΓ^ϋ) (ιιπι .ςιιοά ρα- 
(εΓ €Ϊΐΐ5 ϋεα$ Αή(ίοε1ιιΐδ 61 πΐ2ΐ:6Γ ρ2ΐ(τί$ 
Οι&2 δϋ-^ΐοηίεε οοηΓεεΓ&ή ζρχχά ηο5 βίΤεπΟ^ 
€ί Ηοηο- 

ήύιΐ8 €^€^115 ΗοηοΓ2^ΐί, (υιη ριιΐ^ΐιεέ ^ ρΙεΙ)β^ 
Ιαπι ρΓίναϋιη εΙ> ιιηο(ΐαο(|αε εΐνίαιπΐ ^ 
Α3ΐ)ί1ίν1( ροριτίο ΙίΙ>εΓ- 
(Εΐειη , ε( ίΐάηιιη ροραΐ&τειη ; €[υ!η ροπ^ 
ΓοπρΠΐ ζΑ ΓΟβΟδ, ρηηοίρεδ, ε!ν!^(ο$ α ββη• 
ί08, ροΑΰΙιακ «1^ νείίηΐ ηοη παοάοϋϋΐιιιη ^ 

Μ ΥςπεΗδ 122 Μ Λ Κ Μ Ο Κ Α 

ν€ηεη$ 8<τα(οηί€ί<ϋ8 ^ίγίατή ίοΓο, ίβά €( 
ιΐΓΐ)6ΐη Ίί^ΓΛ ησΑηιιη &€πιιη 6( ζίγίνυχί : €( 
ηιιηο εχρ€(ϋΰ- 

οηβ £»5ΐ3 & Γβςο ίη δείβυςίάειη, άυε€$ ειιρί- 
ειιίεδ, ικ ΓβΓαιη Α&(α$ αοιχιπκκίέ τβζί ϋταια- 

Γ€Ϊ11Γ, ιηί- 

(;2ίΙή$ νεΓ&ηΐιΐΓ, 6(^υΙ(6$ 6( πιί1ί(ε$, (^υηβη- 

άαίΐΟ €Χ ίρΓι$ 

ηυοά^ιη Όΐοη^Ωο, 9^1 ΐηνΐ^ατοΙ: 6ο& 2(1 αιηί- 

οίϋαιη €(: Ι3ε11ί ΓοείΰΙ^Ιβιη εαιη Γβςε δείοιιεο 

ίίτνζηάΆΐα ρβΓ- 

ρεΙιίΕΐη) £( ρΓΟίηί&ηηΙ, ί1 εοη&Γνατεηί ί11ίιΐ5 

ΐηα]€ίΐΕΐ6Πΐ, ε( βαηάβιη ςιιι ίΙΠ εί&( ίρίΪ8 

ΗοΑβπχ 6( Εΐηίεαηι χϋιπιζτοηΐ^ ίοΓ6 εί$ 6( α 

Ρορτιΐο ε( α Γ€§ε ^είευοο οιηηίιηοάυιη &- 

νοΓειη €( 1>ΰη6νοΐ6ηϋΑΠΐ« 6( Γ0(1<ϋ^πι 61$ ϊχΊ 

Βεηβ- , 

ΙκΙε 6]αΓιηο€ΐί ορίίοηεηοη ΐηθίςη^; Μα£;ηεΓιί 

νΰΓο ίηνί(2.(ί) ^(12011 εί: ίρίι αά ΓειναικίΕΐη τεςί 

€1 αιηΐεί- 

ϋ&ιη ε( 1)ε1Η Γοςίεΐα^οιη, οΐ: αά εοηΓεΓναικΙ^ιη 

£]ιΐ8 ιηΗ|6Ααΐ6ΐη ριοη!, ε», ηιιχ ροΑαΙα- 

ύαηέιΐΓ έ άιιείΒιΐδ, ΕΥίάέ Αΐηρίεχαϋ ίΙη(, 

ροΙΙΙ- , • 

ό(ι εαηάειη Εηίιηί Γε ΗοΒΙίατοδ Γεη(εηϋ&ηι 

εαιή ροριιΐο ποΑγο ?Α οχηιιί& 3ε1εαεί Γ6ςί$ ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 123 

ζά ηο$ ΐ€ς&€ο$, 6χ ίηεοΚ$ ίοίϋεβ^ Ρο^αιηο• 
ηβιη €( Ηί€ΓΘ€ΐ€πι, 6Χ ϋδ ν€ΓΟ) <}ΐιϊ >η ^ζΛή» 
νοΗ2ηΐΐ|Γ, 0&ιηοη€ΐη οΐ Αρο11οηί€€ΐ:€ΐχι, ςίλΐ 
ηοΙ>ίΓεαπι ΐι^ΑΓοη^, €( αροιίαΓοηί: ίοεάιι^, 
3ιιχ1:& ()ΐιθ(1 ροϋυίαικ ίηίη Γβεαιη ^ιπίοΐίκυη^ 
Ιοςαϋ νοΓο ίηΐτοάιιέΗ 

ζά ροριι1ιιιη:εο11θ€[αίιιιη Η&Βιιβηηί ΑιρβΓ οσι- 
ιάζ ίιςϋΐ&ΐίπι, ρΓουΙ ίη ίαεά^Γβ Γαηί εοη- 
ΓςιΐρΟ ; Ουιη Βοηα Ροϋέυηα ε^ηΓβή, ιι( αιηί- 
οΗία εοηΙηΗαϋαΓ εαιη Μ^ςηοϋίδ ΐη οπιη>, 
ςυοά δοΐβαεο Γ€§ί οοιηιηοάαιη ίαεηΐ, ευ ιι( 

<ΐ6Α§Ιΐ6η(αΓ 2Κ1 608• 

Ι^ρΛί ΐτ^8, ςιιΐ Αχ^άυδ, ςτιοά ρορυΐο ρ1&αΐ6«^> 
η(, ΕρροΓ(Εΐ)αη{ ίΙΗδ, εΐ άε ϋ$, ςιι» ίη 6θ 
ίΰηρία Αληΐ, άίί- 

€ϋρΐΒΐ)αη(, 6( 608 ίην!(Εΐ)ΐιη( ζά 6& ΑοΙρΓΟ» 
ΒοικΙε 6( ρεηιηρίΰΐκία, ςιι» ίη ίοεθοΓβ εοη- 
ίοηρί^ι Γαη(; 6( Π 3(1ρΓθΙ)&ν6ηη( ίηεοΐχ Μ&ς- 
ηβΩ», οχΐξ3η( αΙ> ϋ5 (ΙεΓιςη^ηάί Ιεςβιϋ 3ιιηι- 
ιηβηίαπι ίη {^^ά^^^ εοηίοηρ^απι• 
ΡοΑηυίΐηι αιΚβηι Ιϊβεε αάιηΜβΓίη^ Μ&ξηβΩί» 

Γβάίεηηΐ; ροήοιρίβη- 

ΙοΓ ίΐ6ΐη Γ6Η(|ΐΐΑ οιηηΪΑ ίη Γοβάοιε εόηίοΗρία: 
61 1ι<κ: ίρΓαηι ρ6]Γ£:ΗΙ>ίΐθΓ άοεΓϋΙιιπι Γοαιηάύπχ 
Ιε^οπι > ρ€Η(:ηΙ)ίΐ:οΓ ^ίίατη ίη εοΙαπιη1$, ({ΐιί- 
1)11$ ίρΓιιπι ΑκΑαδ ρ€ΓΓ<:ήΙ}€ΐιΐΓ. Ιηνίι^ΐο 

Μ 2 αιιΐ€ΐη 124 ΜΑ Κ Μ ΟΚΑ 

αι»ΐ6ΐη ιηβηΑηΐιί δ^ηαώβ $^η£€ΐι]ί οΐίββι Ιβ». 

<ϋ6δ, (|αο( ροριιΐυδ Αα(ΰ6Γί{, <16 ρ^ον6Μϋ>«ι$ 
ιιτΙ>ί8• 1)16^ ΑβίιΚί ΑιΙιΐ φώκι^ι». Οθής•• 
ηβΐΜίηΙιΐΓ Ιο^ϋί Ρύ^ιΚχΙβ^Βΐιέ Α4ί£$!θΜί3β໧^ 
ΰίοη^ιίβ Ρίοΐτ^{2? /ΰι^ι^^ Ρ&ηη€ηίίειι$ Ρ]τ• 

Ροηά£θ€ Ηο^βί, δϋ^λαηθρίιοτο βχιίβκι Ρ)τ• 
(ΗοϋοΓΟ, ιηοηΓβ Ι*€ηχοη6• €αιη Βοβ» Ρογ- 

ηιηΙ; 8ηΐ]ΤΓη3&ί, 

εΐ: ΜαςηεΩχ ίηεοΐχ, (αιη οή^^ «Φ ρο^ϊ^^Ι 

(]ϋί ίϋ ι*τΙ>6 ΓιιιΗ^ Ιιιίη ήαί ϊα €λ11ή8^ 6( 1μι« 

&ιΐ]η^η9έ1 Μ8§ιι€&9Ε ήιεοΐ^δ^ ΐ3<Ηη ^ιιΐ ία ΐΰΓΐ>φ 
ίΐΗΐΐ 6<|«ιί(«5 φ( ρ€4ίΐ^ €( φΗ ί^ ε^ΑΗβ^ (ιιιη 
"ί^αί ιΐΓ- 

Η ί€ΐη€ΥΌΐ6ηώηι βΐ*!» 〧ɻ 8β}θΐΐ€ία|ι^»9 

Ι6ηι Ααάίο&Αιηέ οΙ>Γ€Γν&ϋΐιιΗ , 

ι 

ΟυίβηιαύιιηΙιΐΓ ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 125 

ΟιιΙ>6Γη&1)ΐιη(ιυ: %ιι(ϋΐη ειιιη δηιγηι^ΐδ ]ιιχϋι 

ΐ€8€8 €ίνϋ€8, 

α άίβιάίο νίΐε&ηΐοδ, ^ί οοΓάειη αιηίεοβ ε1 ίηι- 

ιηίοο8 εαιη 8ιη7ηΐ£ί$ Η&1>€ΐ}αη(. 8ιηγτη9κί3 

ν€ΓΟ 3αΓ«ιΙ)ΐιηΐ Μ&ςιιε&ί, 6( ΜΕςηοίϋδ δΐΗ^τ- 

ηζί, 

&1(€ηι(ηη(ΐυε, 3α$)ιυΓ2η(Ιιιηι !η ί(Χ€ΐ6Γ& ίαΙ)« 

ίεπρηιιη. ΡΓ^κίΙίηδ αυ^ιη ]αΓ&πΐ6ηϋ$) εοη* 

ίΓΟνβΓϋδΒ ί1- 

ϋδ ΐΜχ (€ΐηροΓ6 ΒΰΙΙλ \πύν€τίχ ρ^ήτηζηΐατ : 
χΐ€ςιΐ6 &1(:6Γυ(τΐ5 1ίε€2( εοιι(τον€Ηιαιη ηιο- 
νοΓ6 άο ϋ$, (|ΐι% ΐ6ΐηροΓ6 1>6ΐϋ £ι£1& Γυη(> 

ίη ίοπηέ 3ιΐ(ϋεϋ, η6(ΐιΐ€ ιιΐΐο εΙΙο πκκΙο. 8ίη 
&εύδ Εοείάβή^, ίΐΓίίαιη ίι( (ΐιιθ(1εαη(|α6 ϋΐ^- 
(υιη ία6Γί(. Ό^ιΊ νειό €1$, (|αί ίη ΜζζηβΓιίί 
Γυη() ίηεο1ί$, 

Χζνη Γείϋεβΐ, ηιιί ίη ι}γ1)6 Γαηΐ, 6()αί(ίΙ>υ$ €( 
ρ€(ϋϋΙ)αδ, φιζπΛ ςυί ίη ο&Αιίδ νβΓ&η^ατ, 3α$ 
είνί(&ΐί8 ίη δηι^Γη» £(}ΐχ8ΐ6 ηεε άίβιπιίΐ^ γ6• 
1ί(}υοΓαπι είνίαηι 3ατί» δίπιί1ί(6Γ άζή 
)α8 είνίί:&ϋ8 ^ύΒχα ΐάιφή^ (\\χι ίη Μζξμ^ΓιΛ 
\ίΛΊί3ίΐα^ ςαοίςιιοΐ ηίιηίΓαιη 1ίΙ)6ά Γυη( ε( 
θΓ2εεί. £χ1ιίΙ>6ηΐό αυΐοηι ρορυΐο εοΗοι^βδ 
€οηλΠΐ, ςυί ίη Μ^ξηβΠί Γυη(, Ιαπι «({ΐιίίαπι 
(ΐιώπι ρεάίΐαιη. Γι ν 6 ίιχ αΓΐ)6 ίινβ ίη εαίΐπδ, 
ίί, ςιιί ΓαηΟ 2§ΐΏίηαηι £ί:ΓίΙ)2ί: : ιεΐί^ιαοηιιη 
1ι&1)ί(3(οΓμιη άςίεΓίρΐΙοηβπι 6χΗίΙ)6η(ο νίη ί 

Μ 3 Μ^ξηεβ» 126 . Μ Α κ Μ ο κ Α 

Μ^ς^εΠ» ίηοοΐ» ά^ϋρΜί. €αιη νβτ^ 

ρ^x(^ηXΆη^ οο1ιθΓί€δ ίοτΆχ^ α 

γίή ά^ΐίξηΛΧί (ΙΰΓεηρ^ιόηβΒΐ €«ΐβι^οτ»ιη Ιη^ 

εοΐΑΤαιη, Ε(1|ιιπιη(ο εοβ φΐ2είϊΐοτ€$ ίαροτ 

«τιί«ιιϋΙ)ΐι$ &ηί Μ^ςίΜκ ΪΛζίτΊ^ νΐβάηύ»^ 

Γαΐίοεϋ 

εοΐ^αιη, €(}υί(αιη Γοίΐίεεί: 6( ρέάηαιη ί^ρη ^κί 
ίη ΜτΒΰ ^αοίΗ ^αί ίη ^ 

αι&η$ ί\ϊ^ήηΙ ^φοίιβ: νίΓοβ ^ιυΐϋΐχι^ ςιιί 
εαίετονητη «ϋβ&ιίρΐίοιιειη Γϋίιιΐβτίηΐ, ε<Ι]ιι- 
ιζχίΧχ^ β βτηιΐίίύτ ίάίάί/β ζαίετοτατη άφτίρ*- 

ί7^»^^• £χΗίΙ}]'^9 &υ(ειη άφτίρίίΜ€$ ^ιιβκ•* 
ίΙΐοΓέδ ϋ^άαηΐο Ε(^οηιιη 
Α^η^ιύδ ρορνι1ί(ΐιΐ6 οιιΑοάΐ^ 6( ί$ «γ&γϊο τε- 
ροιύίο. δοτίο ν€Γ&^ εοορΟηΐο ιια2είι€<»-€9 \η 
(η^9 €^^ ηοΑίίηα οσϋμα^ €Ι <ΐ€- 
&ΓίΙ)ΐιη(ο' ίη Γοτίίιιιη Ια1>ιιΐ2δ ν ε1 ρατϋαρε$ 
£ΐι( ϋ^ <}ΐιί ρεΗοΓίρϋ {αοιίηΐ ίη (οχ^ιιά ^^ 
Ιΐΰΐίβ, χ^νχάί (Μηηίιιιη, ςιιαίΌΐη ρ(ϋηί€ίρ€» 
ΑΐΩΐ ^^1^€[α^ είνε$* 

υ^υι^οΓ αιιίεπί) ροΑςιιαβι οίνΐϋΐη πΒΐηβΓΟ 
2£ΐΓ€Γίρ(ί ίαβηηϋ) εϋαπι ίη Μ2ΐ§πε&^, ίη €οη• 
ΐταέΐί^ιιβ ε( 2ΐ£(ίοηίύα$> ο^9ί »1 δηΐ3ΤΓη0Εθβ ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ ! Α. 127 

8(η^ηβΒοηιιη. Α(1πι!ηαη^ β^ιαιη ΜαςπβΙϋ 
ηιιηιίΓιηα είνί]^ίΐ8 υ^ί Ιβξίΐίηίαιίλ ν 1*^111 ρπΒ•* 
ίβθυιη (<{υ€ΐη ιήίίβΓίΐ ροραΐυ^, ς\ιι Γο1ϋ<ί0( 

62ΐ«η€[α€ 1υ6ΐ>ί(υΓ ρβξί 86ΐ€ΐι<:ρ} €Χ€ίριαη1ο 

(ο €ϋΕΐη δτηγτηχΊ ρΓΟ ΗΕΐ)ί(2ειιΙί$, ϋβ <^αΙ β 
Μα^ηϋ&& «η^^ιιη(I1^, £^€8 (ίη ςαίΐιιιβ Ιβο• 
ΐοηκη ηυ«ιβηΐ8 ίΗ ρΓαβτΙ>ίΐπΚιι ραραΐί) Λ 
^ο (ΰχηροΓΰ) <|ΐιο ί^- 

<1αβ £ςη&(αιη ία€Γί(, ίη (βιηριΐδ Γ6ΐη€ΑΓ€% 
Οοηάαοίίιο βιΚβιη ριιΜίςί ^Τ2ίήι ρΓχί^Αύβ 
€αιη <1υειΙ)ΐΐ9 β^€Β ίΙΙαβ ; άΛ^ ρβηΤιοηβ βχ 
ιιγΜ$ ρΓονϋηϋΐΜλβ. 5αΓ&ηί:ο ν^Γο^ ςιίι Μκς• 
ηββ» Γιιηΐ ίηεοίβε, ΐαηι β<|ΐιιΐ68 €( ρβ<ϋ(€8 ίη 
υτΐΐ^ 6ί €ΑΑή8 άϊΓροίϊΐι, ςιιβιη 
εβίΙϋΗ ίη 1ιαη€ 3<]ιηίηιΑηϋοηίβ ίοηηαΐ&ιιι 
ζάηάβ^ ^Η^^XΆ^η^^xαί ϊϊίή^Λ&αοάι. ^υ^ο ρβΓ 
|ον€ηι> Τοη-αηΐ) δοΐ^πι^ Μ&ιίβηη, Μίη^Γ^ 
τ&σι Ματίί&ηι^ €( Οι&η&αι» α 
ΜΪΛίτ^τη δίρ}Η[€Α6πι, €( Αροΰίηβιη ίη ΡαηίΚβ, 
€( Γ^ιςαοβ Οοοβ Ό€«£^ιΐ€ οιηη6$, θ^ ρ€Γ 
Γ€£ί8 8€ΐ€ΐιεί ΓοϋιιηΑπι : &Λο ρ&Αί$, ψα^ 
ίηίνί ειιιη δηι^ηβ^ίβ) ίη ρβΓρΰΜιαη ι €ί οΙν> 
ΐ6Γν&Ικ> ΜΙί £>θ€(αΐ6ΐη 6(. Ι^ηενοΙβηϋΑΐη 128 Μ Α Κ Μ ΟΚΑ 

Γ6ς6 δύΐβαοοί»; ίιΐ€ΐκ>τ ρΓο' νίι:ίΙ>α8 ιη€ί5, €( 
κάά2χη Γ€ςί 8€ί}6νιεο ^ 6( τύΥύί / 

ηα{η^ ίη ρ6ίυ$ ρ€Γν6Γ(&ιη €[ΐΐ3ε ίη οο ΐτ&η- 

ΓοηρίΕ Γιιπ(, η6€)α€ ίπιπιαΙ&ΐίοη€ ηβςυβ νιΐΐο 

€οηιηΐ6ηΐο : 6( νί(:αηι είνί1ί6ΐη .ίιιί(ί(:α2ηι 

αηίηιο 

€οη€θΓ(]1, 2 €ΐίβ1(1ίο ν&εαηδ, |μχΐΑ 8πι^ηχτ 

^ηιηι 16^65 6£-(ΐ€€τ^(2 ροριιΐί > «(ίίαιυ1,ςρ/ν- 

ί6ΓνΕΐ)ο ΙίΒεΓ(3(€ηι ε( Α&^σι γορ\χΐΆχ&αι^ ^χ 

£οηε6ίΐΕ Γυηΐ δηι^τη^ίδ ε τ^ζ^ δείειιεο, 
Γασιιηα αηίπιί ριοπιρίίΐικίίηε, ί(1(ΐα€ ρβτρε- 
ίαό ; 61 ηεςϋβ ίρί6 βρπιπι^αβιηρί^ηι ίη]αΓί2 

οαίρί&ιη ίά ί&ο^ί^ .ραπβΐΐΐζτη^ ριο νΊά\ίΜ& 
ηβηιρε ηιείδ ; 6( Γι ςιιεπι ίηβάΐΕ» ζηΐ είνίί^&ϋ 
ϋαί ςίγ1(αβ$.•ραΑ6ΐ1ί$ Αηιεη^ειπ 2ΐΑίπΐ3ί1ν6Γ- 
ίβΓΟ, ίΐυΐ: ΙίΒεΓίΕίεπι εί Λε- 
(αηι ρορυΙαΓεαι ίηιριΐ£η2ΐηί;€ρι, ^Π(^ί^Α1^ο ρΟ" 
ριιία διηγτηχοι ε£ ορεηι οεΓί&ϋηι ίειαιη, 
ί(ΐ€)αε Γιιπιπιο ίΙα(ϋθ) ηε(^ιιε ειιιη (ΙεΓεπιηι, 
£1ιΐ3η(ιιηι ίη 

ηιε {\χ(:τιί• 8ί ΓαηέΙέ Ηο^ε ΓεινανεΓΟ, 1>οη6 
ιηίΐιί Γι( ; Γι ρε3βΓ3νεΓο, εχίϋαπι ε( πιίΗίιηεέ 
ίρΓι εί ροΑεπβ πιείδ• δπιγηϊχι νοτ6)\ΐΐ2αιίο 
ϋδ, (^υί 6 Μα^ηεΓίΕ ^άνεπεηηΐ, ]απΰΠ6η^ιη 
1ια]υίιηο(1ί» ^ι1^ο ρει ^ον^π1, Τεπίίπι, δο- 

ΐ€ΐη>^ ΟΧΟΝΙΒΝ8ΙΑ. ιίρ 

Ιίτη, Μαη^πι, Μίη^ιτ&ιη ΜαΓ^ίλΐη, 6( ϋί* 
Αη&ιη» β( Μ&ΐτ^ιη δίργί^ηοχη, €( ΥοηοΓϋπι 
5(πι(οηί€!ά6ΐη, ο( Γ€ΐί€[αο5 Οβοβ Ό€2ί£ιαϋ 
οιηηΰ$: Α^Βο ραέϋδ, ηυβε ίηίν!ιηα$ εαπι 

ΙίΙ>α8 (&ιη ίη ιΐΓΐ>ΰ ηιΐΒΐη ίη 
Ζ9&ή% Άίροίίύ^, €ΐ 06ε(€Γί9 ίη Ιηηβ Αΐίπιίηί^ 
ίΐΓ&^ηίδ ίοηηαΐ3ΐη βύιηίίΠδ, ίη'Όειηραδ ρ€]> 
ρ6(ααιη: ηίλϋ (]:»η%Γ€άί2ΐΓ οοιαιη, <|ΐ« ίη- 

η6€ΐα€ ίη ρ€3α9 ρ€Γν6]1λΐη τα*ΰΐ6 εοη&ηρ(^ . 
η6(ΐιΐ€ ΑΓ(6 ηβςαϋ οοιηιηΰηΦο ίύίςιιο; β( Ι>€- 
η€νο1α$ ΟΓΟ τοςί 8€ΐ€ΐιεο θΐΜ^ςηοΓι» ίη- 
οοΐίδ, ϋυη ϋ$) €[ΐιί ίη ιιγΙ>6 <ια^ιη ςιή ίη αιΑώ - 
(ΙίΓρο&ΐί Γαηΐ, €( €9Β^η$, ηιιί ίη Μβςη^&ί• 
1ι&^ίϋ»ιϋ^ ΙίΙ>€ή$ ίοίϋοεί β1ιθΓ9κ:Μνι(^ ί»^ 
οίίΐη• 0Ο9 

οηιη69, 6( ((111 6Χ 118 ϊ)Άύ βηί, ανΰ8 ρϋτΐ €(" 
£ηι11ί ευοι ε3ε(€Γί8 ε1νίΙ)α8 3ιΐΓΰ ; €( εαπι 6θ8 
ίη (ηΙ>α8 ίθΓ(ο άϋΙτΐΒηοΓΟ) ίη 6&πι &(1ηιί((2ΐαι> . 
'<ρι&ιη ιιηα1<)υίί<]ΐΐθ ΓθΓϋ(α8 ί\χ^ήχ, : €<: ηοο 
θοηιπι ίύίςυβπι ίη3ιιή^ ίρ(€ 1&ε€ΐ&ηι, ηΰο 3ΐ- 
(ΟΓΐ εαρί&ιη ίά ίαεοΓΟ ρϋτχηίΚαπι»- ρτο νίΓΡ- 
Ιηΐ8 ηχ6ί8 ; 6^ (ι φΐοηι &ηίητ2^0Γ(€Γθ< ΐηΟ^ϋ»» 
ΑΓα^η^πι ίινο ίρ&8, ίΐν^ 618 ςαί €Χ ίρίίδ ηϋΪΓ< 
Πη(, Αΐιΐ ροΩβί&οήίΒαδ ^οΓαππ, ίη<1ίεΑΐ)0, 
ΐ|ααη) ρηηιιίηι ρο^ειο \ 6( 11α€ΐίο$6 ορϋΐη Γΰ^ 
ηιηι ι ^ ρατϋαροβ €0$ ί^ιάϋχα (αιη πιαξίίΐΓ3-^ 

(ααη3)> ι^ο ΜΑΚΜΟΚΑ 

ηιτιπίΐ, (αιη ΐθπιιη €χ(6Γ3ηιιη ίη ΓΓνΊ(9ΐ(& 
€θΐιιιηιιηίαιη, (|ΐιαηιηι.Γ€ΐ1ΰ[ΐιί αν€$ ρ&ηίε1ρ€$ 
Γυη(• δί 1ΐ2εε ίαη&ί ίβητ^^ν^Γο^ 1>€η^ ιηί^ί 
{ιί } Γι ρ636Πΐν£Γθ, βχίϋαχη €ί χχήΗί ^^ ροΑθΗβ 
,ιη6ί$. ΡοΓι^η&ηΐο ανι^βιη 61: 8ιη]ΠΓη»ί| 6^ 
Μα^ιιβΓιί ηίήΗ^ια^ ςα^βαη^ία ί(1ο»βο9 ίοΓ• 
ιι(γΊ(}ϊι6 6χίίϋιηαν^Γίηΐ, ζά ρΐ€ΐ}6ΐη &ά3αΐ3η- 
.<!Εΐη ΐΛΐιη ίη &ϊηγτίά^ ηιοι ίη ΜαςηβΩα• ΗΙ 
ν^Γο ρτίιΰβ <^{^^» €ανίαη(γ ιι( ίη ιΐΓΐ)θ ΙιβΒΟ 
πΐ3η6αϋ, άοηεε 

^υχΐΕ ί(£(1υ5 3ιΐΓ2ΐιηεη(αιη ρεΗιοίίΐΙατ• Αά- 

3αΓΕη(ο ααίίτη }φη^φτίρίο]ΜναηιηιίθΆνί9ί!^τ^ 

η^Πίδ (Ι6|ιςη2ίϋ, 8ιη^ιΐ8Κ>$ι & 8ιη]^ιι«ί& 

;νβΤΘ, ΜαςαβϋοΒ* νίέίίπΐ3& ΑΐιΙθίΕΐ &ά £κ:Γλ 

.3υΓ2ΐηιί6ηϋ ρπεΑ^ϋΐώί ίη διη^Α /«τ^/ Οαΐΐί• 

^ηυ$, ιιηάβ άβΟΓϋν^πΐ ρ(φιύιι$3( ίη' ΜΑ§η6β& 

ν€Γ6 ρΓ^είβέΙί, (ΐιιίΙ)ΐιί€ΐιη(}α6 ρΐ6ΐ)$ ιά ρι«€€^ 

ρθΓί(• Ρ€ΓίθΓίΙ>αηΐο εώιίη ίοϋΑ\χ& ίη €(^ιυη<• 

.ιυ$ αίή^αέ: ίΰα$ ν$τΒ ραηηηίϋ %νκ^ΐϊ)ΐβά φί- 

ά^ΐΐϊ ίη νεηοπΒ 5(Γ3(οη}€ί(11& £υιο, €( 

Μα§η6ίΐ£ 2Λ Μβε^η^Ιταπλ ίη ίαηο Βίοηβ» 

.ίβϋίορΗημηα, ςιιί νβΓο Μ&^βΓιβχη Ιηοοίαηΐ^^ 

.61 !η ίοΓο αά &Γ&ιη 

Β^εΜ) 61 α4 Γ6£απι ί{;&(αα$> 61: ίη Ρ^η41« ίη 
/αηο ΑροΠίηίδ, 6ί ίη θΓ)?ηβο,ίη βωο Αροΐΐί^- 
ηίδ. θ6ΓεηΙ)ί(ο αιι^(6ηι 6( ^έϋοταπι 
.ί€η^(ύ$ ροραΗ(ΐα6 ςιιΔο5 θχβαιρΙίΜτίϋ ίο^άβΓίβ 

ίη ΟΧΟΝΙΒΝ9ίΑ. 131 

ιά ί^\\^^^^ ςαοά διηγΓηκίδ €ΐ&1>ί(ιΐΓ^ 

ϋ, 4ΐυ1 ί οοιηιηιιηί Μβ^ιιβΓιβ'άβΓι^α&ΐί &€- 

ήη() (αιη (ιιίδ &£ί11ί% Ορη μ φοά οοιηιηαη» 

(αιη &ςϋϋ8 ίαί$• Ηχο 9Λΐίχαι &1» αΐταςιιβ 
ρΐ€ΐ)6 ρ^^^α1ρ]ΰβIο^ «ιιαι Βοιι& Ροχ^αηα, 

Ρ1α(ηιίΐ ροριιΐο Οικιιιιΐ ίβη^ηώι. ΡοΑί^ΰΑΐζ» 

ρορυΐαδ ιιηΊν6Γίι$ δβΐΰαοί Γ€ςΙ$ οοιηπκκίίβ 

ύοοΑίίη^Γ ρΓ(4'^^^ ^^'^^^ ίηιρβηιι»! 6]«ι& 

οΗηι 

ρτοιηονβηάο, έαιη τββ ^ιιβ ^οϊΑ^ν9^ηάο^ η 

ζ^\χ»ύΐ\ΐϊη ρο(αί<ι; 61 ίΐαίίΐβπι ιη&ςηΕίη ρια^- 

.ΑΐίίΓαιη; ιηιι1(& »ι(€ιβ ΓοΑίηαβπΙ: 
ρ?ηεα]2, εχ €0 <|ΐι6ά ςοιιΓβτν&νί( αΐΏκίϋαιη 
'οαιη Ιτό^θ $€ΐ€α€θ ^ 61: ηιιηο Γαηιηιο εοη(6Ϊι-• 
<ΐ6η8 &\ιάίο εοηΤβητνβ €( (Ηβη Γ6$ 6]α8 ία 
φΐ&ηίαιη 

ρο1&Ι>ϋ6 6Α, αΐΏκίϋ&ιη Ιηίνοτίΐ ειιϋι Μζ^ 
ιΐϋίΐ» ίη€θ1ί$> (!αιη, ηιιί ίη ο^^ΓΪβ Γϋη(, 6<}αϊ»^ 
(ίΙηΐΒ 6( ρ6(ϋϋΙ)α8 ιηί1!(&ηϋ1}α9^ ΐαιη ο«ΐ»Γί$,, 
ςαί Μα• 

^6£αιη 1ΐΑΐ>ί(2η(> υ( Βεΐΐί Γο6ί6ΐ&ί6ΐη 6( 1)6•^^ 
ιΐ6νοΐ6Λώιιη Γ6ςί δςίβαοο οΙ>&Γν6η(: ρ6Γ* 

ρ6ηά6ΐι& 152 ΛΤ Α κ ΜΟ Κ Α 

ρ^η^^η$ ν€Γ6 ηβοεβΕιηαηι €ΐΐ€ ανί^ϋ Γ€ον^ 

ΰΑ&οΙΙαηι ΨΛαηΛξρβΰχαη^ α ρη»(ι<!ιιιιη ιη 
€ο €θΙΙοε2Γβ, υ( ΰΐ^Ικχ: οϋβιη Τ€€€ρ(ο οοιη^ 
-γιοάίύδ^ ΑταπΑτεπ^ατ οηΐηβδ, ςιιβκ νίοιιιχ ίυη^ 
ΙΓ05 Γ6ςί $6ΐ6\ΐ€θ; πιϋεΓίΐ οά ε&ΑΰΙΚ ίηεοΐ39> 
€!ί' Ίηνϊύήν€θ$ 3ά 2αιιρΐ€Χ3ηά&ηι 8αηί€ί(ί2»η 

€( ^(Ι^ εΐανεβ (Τ3<ΐ6ΐιάι$ ρΓδείΙεέΙο αΙ> Ι)οε ρο«- 
ρυΐο ιηίίΐο, €( Λά βχαρίοηϋαιη ρΐχύ^άίχιτη^ 
ξριοά €\Ηη 61$ Γιιηιιΐ €οηί6Γν&Γ6(<€»ίΐ6ΐ1ϋηλ 

Γ65^ 

δςίοτιοο, ροΐϋςίηΐδ, 11 Η'3Ε€ ί'&€6Γ6η(, ίοΓ6 6» 
έ εΙνίΐα(6 οπιηίπιοά&ιη Ι>6η6νοΐ6ηϋΑΐη €ί &«• 
ΤΟΓ6Π1 ; ε^ΑβΙΙί ααίειη ίηοοΐ» 
»ηίάΐί2ΐιη 6Γ^Γ6§6Γη δοΐβιιευιη Αΐηρίβχαά 
2ΐηίιηο €[υ&ιη ηΐϊυείιηβ αίαεη 3Ω6ηΓαπι ρΓ^ε*-* 
1)α6ηη( ϋ% ςαχ ε ρορυΐο- ώξΜ ^]ίίάιοζ^ 
Αίη( 6( Ιαιη οίανοδ (πιάΐάοΓίη^- 
ρτ&είβέ^ο α ροριιΐο ιηΗΓο,' ΐααχ ρτχΐιάίυτη ζ 
€ίνίΐ3ΐ(6 ΓβεερβΗηΙ: ίη εΕίΙουιιιη ; ειιιη Βοηα 
ΥοΠηηζ Γάηείΐυηι ιγΙ, είν6$ 60$ ίοτε, 6( 2μ1 
€0$ 6αί(]6ΐη ίρ& ροηίη6!«, ^ιιβ&εαηητίΰ 6( ε4 
€36(βΓ0$ είν63 ρβΓίίηβηϋ; ςυίη 6ϋαιη ρτχάιζ 
£οηιιη ΒίηΕ, Λζίχι ϋΐαά, ςιιοά Ό6α$ 6( 8ο(€τ 
ΑοϋοοΚιΐδ είδ εοηεβί&ί:, ςαέιη ίΐΐαά, ά& φιο 
*Αΐ6Χ2ΐηά6Γ &ηρΓι(, ίθΓ6 6ΐ$ άεείπίΕταιη ιπιγ 
ιηαηια^ 6( ϋ 2^^^^^ήx, ιεςίο, £ΐ\ΐΕχη οεειι<• 

ρΕίιΙ ο χ ο Ν Ι Β Ν 8 Ι Α. €5» 

ίοΓο ίΐϋδ ρτχόΪΛ ιΐΐζ ϋ-Ια ϋηβ οηοΓϋ^ ϋ( ίπι•• 

ιηυπΙϋΚβιη 618 δπη&Γΐ ο^^οιη, ςααιη ηιιηο 

Η&1>6η(; €( ηιιο(()αο( 6οηιιη Γιιη(, ςιιϋ>ιι^ 

ρπ6(ϋ& ηοηάαιη &ί&ςη&η(ατ, (ΓΑ(ϋ(αιη ίη €19 

ρΓ9Β(ϋ\ιιη 

6€[α6ίΐΓϋ Πηβ οη€Γ€, €Χ ϋ5 <|α£ ο&ΑβΙΙο α^•• 

]ζ^^η^; ίοτ^ ι^^τη Τίπιοηί ο( ρ6(ϋ(ίΙ)ΐι$ ΓαΙ» 
Τίαιοηβ <1ίΓροβ(!$, ίΐυί &1> αοίο Γβίοέΐι Γαη( 

«Ι ειιΑο(1ί&πι ε^ιΑβΙΗ, ίάβχη ]α8 €ίνί(&ϋ$ €( 

6&ηάοιη ίηιιηαηί(3ΐ(€ΐη, ςιι&ιη ^Ιϋ Η2ΐΙ)€η( ; ^Ι 

ροπηαηίατοδ €θ8 ίη ςαίΐβΐΐο : ίοτο Ιίβηι 0*« 

ιη&η! €( 

ΡοΗΙδ ίαΙ> Όιη&ηβ, 6« .ο!$» ςιιΐ έ Βτηγηϊί 

ηη& Γαη( ίη ρΓχΓκϋαιη εΕίΙΰΙΙϊ, α Μοηβοΐί 

ο( «18, <ιιιί ίΐΐί ΓϋΙ>)ίςίαη(αΓ) ίάβηι 3α8 €ίνί• 

1^8 

<\«• ^^^ β&ηάβπι ύβηονοίβηώιη, ηιιχ €( οχί:^^:^ 
118 ΜαςηοΠίδ. ΌθΟΓΟ^αιη βϋ^ιιη ίαίϋ, υ( 
ροριιΙα8 ρΓονί(ΐ6Γ6(, ιιΐ €18 ρΓ&εΙ)€Γ€ηϋατ €Χ 
£&ο (1ΰπιεη& ο( οΙ)Γοηί2, 
6( ύϊ^ (]ΐιχ€αη€ΐα€ 6χ ΑΓοο ρΓ»1>€Γί οί8 Γα- 
Ιβηΐ) Ηοο νειο άεεΓβΙαηι άεΓατίρίαηι ίή ίη 
€θ1αηιηΐ8, φίτ^ ροηβηίνΐΓ ίη ίαηίδ (αιη ί ρο« 
ριιΐο ( 8^Γη€η/ί) ΐΜΤίί & 
Μ2ξη€Γιί$ } ([οίη ου ί^οιη άοΓαΙρ(;αηι ίτί ίιι 
«^«τίίι. 

Ν Χ3ζνΐΙ• 1^4 ΜΑΚΜΟΚΑ 

χχνιι. 

ι 

Ρ€υ$ Βοηιι$ 

ΒοΑ& εαιη ΡοΠϋοίέ: Οαού(|υ€ ΐη ύΙνΛιαα 

£ϊ. 8ιι1> Οο1πιί$ ^Η$Λ/η ίη 

Ηίβτ&ρ^ιέ €(^€ςί$ αιιη Ηοηΐρ^ηΐβ ίΐϋο ΗβΓ^ 

χηβί, ίίηαηβ 

Ιιη3ΐίο ; Ιη ΡΗαηϋο 2χΛΒχα ΓιιΙ> Οο£ηΙ$ €οΓ« 

ΐ€^8 £ΐιιη Ν^ηί βΒο 

€1ιίαι&η, €( ιη€η& θΓθΐη€ο \ Υοβο ιμβ& ΓυηΙ^ 

ίηνΐεβιη &ιηέηιιι( Ηίβηργϋιΰ ο( Ρη^ηβί^ 

ί<£ά€Γ2ίΐί 

Ιη Αβϋβ ρηιιβ θχίίΐ€η(ίΙ)ΐι$, ' «{υβε ρΓορήβΒτ 

βοΓ^ηϋδ 6( Η!€πιρ7(ηϋ9, €( Ηεο βϋαιη ςιοί 

ύβ ςοιηιηυηί ^£^^2 £/? 

£( ΗίΰΓ&ρ]^» «( Ρηαηίιί^ 6( ίη ^αιίαϋα, 

€ί ίη 3ιυ:2αη€ηϋ8 ρτΗΐδ εοηεερίίβ, 6( ίη ίρ&8 

9Χ ίη ΐΰςίοη^ ηυ^αη ϋΐίβηιΐη 1ια1)€η(6$ 61 ρο£- 

&(ΐ6ηΐ€$ 

ϋκάυβ ίηίϋπαι^ ίη οηιηο »νυηι• Ηίβπφ^ 

ηίο$ 111/^ 

€ΐ ΡΗ&η&ο$> ηιιι^2ηχ ίθΓ6 ^ ββϋριαί^ηι άγί- 

ϋιίςαι^ 6( οοηηυύίίΐ^ ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. 13$ 

<ι ροΦάθΐκΙί 3ιι$, €ί ρΑτϋοίρ&ϋοηοιη (υιη <Κ• 

νΐηοηιιη (αιη Ιιαιη&ηοηιιη 

οσιηίαηι• Οιι!εαη(|αο φϋά 3ΐΐ:€ηιϋΌ8 ίχι« 

ςιιϋίηί ίαβΓΪηΐ, οο$ ϋ( νβηάβηΐύδ 

€( οιη€η(€$, €( Αχηοη ά&η^δ ο( αοάρΐ6η(€$ 

€( λΐίλ οιηηί2 ροηηα(&η1β8, Ι)οηο 3υΓ€ ίοΓΟ» 

ίϋεμηάαιη 6»$ ςυ» φαά 2θΐ:ΰηι(Γο$ ΓαΙ>Γι&αη( 

^^^. Ι»Ϊ€ί(αιη ααΐβιη ϋΑο 

Ηί€πιρ)Γ(ηΙο Γοιηίη&το ίη ^^η^ Ρη&η&^ ο£ 

ΡηΑη&ο 

ΐη (€ΓΓ& ΗίΰΠίργϋΐΙ^ (ΤΐΙ>Ιΐ(& €[11)6 β( λΐΰ 

ύίνοδ ρ6η(1οη(ίΙ)μ% Γβοαηίαιη Ιβςβδ 8ΐ(€ηι(τι 
«ινίϋΚΐ 11ϋ(Μ• 8! ν€Γ6 
ΗΙοηρΤ^ηΙίλβ Ιη Ρηοηβαπι» 8ΐι^ Ρη&ιι£υ9 
§η Ηί€πΐ|λ7(ι»ιη ςαίά ΓαΙ>ν6Χ€η^ ΐχηηλΐιηι<»$ 

«κροΓϋηϋ Ιιιιη ιχβ ίρ£ι% Ιιιιη ειηιη^οαι 

6ΐΐ£1ΐ18, £ν€ρ€Τ (ΟΙΤΕΙΏ) 

£νο ρθτ ιη^τν. Ουοηιιη τοτο ι*6ά(ΰ(ατ νοο- 

ίΐ^^ ςαιιηι ρ€χ ιηατο 

& Γαίινβέ^ηιιη ^χροΠΒύο^ οοπιχη νβ^ς&Ιίλ 

ίοευιιιΐιιιη Ιϋ^β» βΐΜηιΐτΐ είνιΜι β&ίλ8• 

οίΓβηάϋΓΪΐ, ιηιιΐΰιιη 

ρ€ΐ£>Ιν&( οβΰη&Β ΐ€ΐΐ8 (καηάαιη 1ς^ >Ιι«γ« 

^ Ν II Αλ(2$• Ϊ36 Μ Α Α Μ Ο 11 Α 

ί!2(α$« Οιιο νοΓο οοιηπτβ^ηι Ιε^^ίίοηβδ ρρικ 

1ι&1)υ€πη(, ρΓ3ΐΙ>εη(ο ειιιη 

ΗίεΓαργίηϋ ΟοΓπιί ΡηοηΓήδ, ΡπΕίιΤη νοΓο 

Οοϋαά Ηϊ^ΐζργΧηη^, 8ί νβΓο ηοη ρτχ\)υ^^ 

ηη{, Γοΐν^ηΐ 

^Ιϋ^ϋοηί ροριιΙ^ΓΟβ Ηί νοί ίΐΐι €ο&ηι Άζ^^πα 

^ΟοΓιηυδ αυΐοοι Ηΐ6πιρ7ϋι1ιι$ ΡήαηΟί ία. 

ειιτί^ιη 

1(0, ^ -ίη εοηειοηβ &ά&αί ςιιαι €ο&ηί$ Ιά^ 

]1)6(θ• 

!Βίιηί1ί(6Γ €^ ΡΗ3ηΓια$ Οο&ηχβ ΗΓθΠφτϋΐΦ ίη 

ΰοτίαιη 

ίίο, ε( ίη εοηοΐοηο (βάβιη εαιη ΟοΓιηίδ 

}ΐΕΐ>6ϋο• Ιη ΗίτονΒϋί ζηχ,ϋπί οΙϋΓςιιο ίοΑι» 

ςιιί ρΓ3£Γ6η(6$ Αιβιίηΐ: ^\χηίο &ραά & ίηνίοβχα 

€ρυΐ2$, 311x13 αίςαο 3ΐϋ είν£$• Οιηηί ατιΐβιητ 

«νο 

ςυί ροΑΚαε ζρχχά αΙΐ6ηιϋΌ$ ΟοΑηϊ ίϊι^Ι, Α«« 

Ιζτη ςιιοί:3ηηι$ ΐ6|ξαη(ο 

ίη ίείΐο Η7ρ6Γΐ}θίοηυη, 6( ά€ηυη1ίαη(ο &1>Ι: 

ιηνίοβπι 

^ηί€ςα5ϋη ΙοΛιιη Γιιηί: (ΰεδ άβο^ιη. ϋΐτί 

Αυίοιη ηοη Ιεςεπηΐ, αυΐ ηοή €[€η\ιηϋ&Υ€*> 

ΓΪηΐ, 

ήιιΐ ΰ'οηιιη, ίη οαοδΙ Αιβηηΐ Γοΐναηΐ βαίοπι» 

€^η(ιαη ; \ ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. χ^ψ ΉΜττφγίχάι ψάΛαη ΟοΑηί ΡηΑη£οηιΐΗ 

ΡηαηΤπ νοΓΟ €ο&ηί ανίϋιϋ ΗΪ€Πΐρ]Γ(ηΐοηΐ2% 

8ι ΥΰΓΟ ςυί$ ίη- 

]ιιίΙέ €ς€η(^ ηηΟΜΆ €οηνβηΐΑ νιοΐίυιβι ίαι 

Οοίηιιΐδ ίύ2Λ, Γευ ρην&(υ$9 

1!€6ΐ)ί( οί {[α! νο1α€ή( Ιίίειη ζά οοταοοΛΜ 

ΙτιΒαηαΙ 

ΐ(^(ΰη(ΐ€Γ^ τιάίοήρύ Πύ$ «Αίιη&ΐίοηο^ &€ΐιη• 

(Ιαιη 

ηοχ2ΐη ςααιη φιι$ εοχηηηΓοηΙ• £( 11 αιιι$Ι 

νίεβιί^, ΐειΐί&ιη 

ιηιι139κ ραΠιεπι <;[ΐιί ΙΓίειη ΙηΙοηάεπιί ϋεςφί*- 

ί:ο ; Ζ€ Γεϋηααιη 

€ίνί(2ΐ(υ!η εϋο. 8ϊ ΖΛΐίοϊΏ^ Όη$ νο1^ηύ\)Μ% 

.4κ>ηί ςαίά 

ύ) ΗοΑ11>α8 €2ΐρίαιηα$, Γεα ριιΙ)Πεέ εχρεάίϋσ- 

Αειη ίί%εί€η(6$, Γευ ρΓΪν^ϋιη 

εχ &Ι(εηιϋ:ί5 &1ί(}ΐι1| ί4<ΐιιβ &νε ρετ ίεΓΠϋΐι^ 

βνερεΓίπΛΓε; 

/οΓϋιιηΐοΓ ^(ειαϋτί ρΓο ηιιιηεΓο νίΓοηιιη ε- 

^Γεθίεηϋαιη» 

'<!ε€!πΐΕΓ(|αε ίη είνΐΐ&ίειη ρτορΓίαιη αΐΐεηιΐχί 

χεείρίαηΐο. Οαοά &ιι(ειη λζ)}ΐιτί2ΐ$ φαά ύχ^Τψ 

αϋ:ο$ ϋ1&(2ΐ5 

3ΐύηεΐ) Α ςαο (ειηροΓε εοιηιηυηε ]α$ (Ιείε* 

42εη() ιηοϋι$ 

Ν 3 ί «? 13» Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

ά^ 118 €0η1τον6Γΐΐ2ΐ$ (Ιΐηιηαηΐο (^ιιΓ Γιιηΐ εική 

ΗεηίραηΙε, ε( χιαη Νΰοηο 

ΟοΓιηί, ςυο ιι(ΓΐΓ(}α6 εΐνί(&ϋΙ)υ5 νϊΓαιη ήΐ6π( 

ΐΓ%ιιη3ΐϊ, 

ύαιη ίρίΐ ίη ΟοΓοι^ΐα ίυοηη( ; Γυρ€Γ(ΐα6 )ιί$ 

ίροηΓθΓ€$ 1ιΑιιη(ο, &1) ΰΕ άι^ φχ2ί ροΠία ία€- 

ιηοηίό Γαΐύοιη τιηο. Α& ςικκκΐ 2ΐί2$ ίη ροΑο-^ 

ηιιη πι)ιιγ138 ραΐτοηο υΐιιηΐοΓ 

(ΐ6ί6ηΓθΓ6, 6θ ςιιο ίη άΪ2ίζΤ2ίχηιη3Λι^ Ιι&1>€(ιΐΓ 

ηκκίο• Οιίοθ ζχιΐ^τη 

€θχηχΆ\χΏβ 2Λύηα ύ:ίΙ>αη3]) ςυοϋηηίδ 3ραά 

2ΐ(€ηιϋΌ$ εοηίΐίΐυϋί 

Οο&ηί υΓΐ>6ηι> €[υ2ΐη νίΓιαη ΓαβηΙ ϋίΓΐί^ιΐϋ 

ϋΙνί(2ήΙ}ΐι$, 

Α&(ιιιιηΐο. Όΰίηεερ$ &εΓαπι οΙ> ίη€ΐιηίβ$ 

3α(Ιίεθ5 ίβΑο {ροηίοτ^ίφίο 

ίηΑί(ιιιιηΐ:ο, εΙ> ^^. άίο €[ΐΐ3 ρ^xΓιά^Ώ^ ίη ειχ- 

ηα, Γραήο Γαΐΐεπι 1)ίιηεί1η• 

£|: Ιι^εε €[ΐιο(}α6 ^οηΓιςαπΐο άιιηι ίη Οο&ηαίιι 

Αιεηηΐ:, ]\χχίζ 

ρΐβοίίαιη αυέΙοη(2(6 εοπιηιτιηί (7ηιΙ)ο1απι• 

8ί νεΓΟ, ρΓοαί Ηίο ρΓδείοΓίρίαιη 

]ϊ&1>6ίυΓ, ΟοΓπιί ηοη Γβεβήη^ ίοΙν^Ι; εοΓυηι 

ΐιηιιΓ(|ΐιίΓ€ΐυ6 ϋ;2ΐ(6Γα$ 

ς\ιίη€|υ2ςϊη(3 ; Ηί€Γαρ}τ(ηίί ςαίύοπι Οοϋηί 

Ρ^ί^ηΓιοηιιη ιείνί(&ϋ) 

ΡηαηΤιί ο χ ο Ν ΓΒ Ν 8 Ι Α. ΐ]^ 

ΡηαηΓιΙ νΰΓο Οοίπιί ςΙνΙώ(ί ΗΪ€Γ3ρ]Γ(ηίοηιηι• 

8! Αΐιί:€ΐη 

αΐτΐίηυβ εΙν1(&ϋΙ>ιΐ8 ίη οοιηιηιιηέ Εοηυιη 

εοηΓιιΙοηϋϋαδ 

νΐίαιη ίιΐ6Γί( (|ΐιίά Γ€£ϋα5 ίΒιΙαθτο, πΚαιη δτ- 

ιχιαιηςαθ βΑο 

^αοά ΑϊΐΙιΐϋΗηί. 8ΐ€ΐα$ νοιδ εοηίΐίίυΐί ίη 

2ΐΐ£ηΐϋΓ2ί 

εΙνί(α(€ €ο&ηϊ, (Ιυιη ίρΓι ίη €οΓιηα(α ίαοηηΐ 

Ηίοπιργίηϋ (|ΐιί(1οπι ίη ίαηο Μιη^τνχ Ρο- 

ϋΑ(1ί$, 

Ρη^ιηίΐί (ΐιΐ0ζ[α€ ίη &ηο ΜίηοΓνχ Ρο1ία(1ί$• 

ΙΤϋ-ί ζχχί^τη ηοη Αϋΐαοηπΐ, ρΓοα( Ηίε ρΓ^κ* 

&:ΓίΙ>ί(αΓ, 

πιυΐέΐ&ηι Γοΐναηΐ οαηάοηι €ΐυχ ίη αιρί(6 Λ^ 

] υΗΒυβ ρπΕ((:Γίρ(& €Α« «^ 

ΧΧνίΙΓ. 

8αΙ> ΓΟξβ Ρ9ΐ%3ά& δεηΐκι €πι( δϋηα^ 

€( Ροριιΐί Ηίρρο βΰαι Ραηείιαηδ, 8(πι(€ς^ 

€πιη( 

Όίοη^α$ //. Ργηίάίδ, ΟνηβΕβ β. Μ2«- 

(Γοείίδ, 

Αηϋημιαδ β. Επι^εΚι, ΜοΜιι$ β. δρα^ 

£οηί9, 

Ηΰτάοη β. Τοίοϋδ. 

Ν 4 ' ΟαοηΙ»» 140 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

Ουοηί^υη ΜβηαηάοΓ βΐ, ΟαΙΙίεΓΗϋδ Μ6£;ι^ 
ΙοροΙίΟηαδ 1)€η€νο1α$ βχίΑί^ 6( £ΐ€ί( 
*4ΐΥΐχ οοιηπκχΐίΐ ΓαηΙ ρφιιΐο^ νίβιτη $β οτ 
ΙααοΐΕΓϋ ΰυιη 

νίηαϋδ ε&ιίδΕ ^ί 1)6η€νοΐ6ΐιϋ2?, «{ ίοιο 6ΐιιη 
Ηοφίΐοιη ραΜίεαιη ζΧχ:^^ αιηίεαηι ανίΐ2ΐί$ 
Μβ^Γοηϋυιη, θ1 ροΑοΓόδ ε)ΐΐ8 1 ίοΓΟ 3ΐι(οπι 
ϋΐί ίιηιηιιηί(2ΐ(ειη ζ νοέ^ί^ΐΒυδ ο( α (ΐ€ρΓ2Β- 
^&ϋοηίΙ)τι$ (αιη Ιϋπα (αιη τηζή. ΙηίοηΙ)Σΐ£ 
'ν€ΓΟ Ιιοε ύοοτεϋυιη 8€ΓίΙ)α ροραΐί ίη 8ΐ6ΐα €ί 
Γοροη^ ίη Οΐ7πιρΪ€θ• 

XXIX. Ι. 

Ουιη Βοία Ροι1ιιη&« 
^^Γ^I1οη(^ Χ€ηοηθ, Όεπιί- 
ιΐΓ^ Μίεεοηβ : ςαοηΐΑΐη 
Κΐΐοοξοηΰδ β^»$ ΑΙείιΙιοί Μ^\&α£ι& 
1)6η€νο1ιΐ8 ^Χ. ν3ΐ(ΐ6 Ηΐϋί$ εχίΑίΐ 
0ίνί(3(ί ΟΙίΑίοΙεοπιιη, νίίυιη οΑ Οίνι- 
Χζύ ίη Ι6§ίΐ1ιη& εοηείοηο 1ιοΓρί(6πι 
.ριιΙ}Η€ΐιιη ίθΓ6 ε( απιίειυη 01νίΐ2(ί5 
Οΐ3ΐείοηιιη Οίεοξεηεηι βΚαιη ΑΙεΙίΗοί 
-ΛΙβίοηΛπί, εί ροΛ6Γθ$ €)α8 ; α ίοτβ ίΐΐί ^ι» 
ΟίνίΐΕϋδ, 61 ίεειίΓΪΐΕίεηΐ) εΐ ίπιπιυηίΐ3ί€ηι λ 
^ρΓχάαϋοηίΒιΐδ (τιηι Ι)6ΐΙο 
(11Π1 ρ»€6 3 €( ί^ή αίςιιβ άοπιύ$ ροβοίΣο- ο χ ο Ν 1 Ε Ν 8 Ι Α. ϊ^ι 

€€ ύιζ οοηεβάΐ ι1Η οηηύζ ()υ26θαη(ΐα^ 
2ΐϋ$ ραΙ)1ίεί$ ΗοΓρΙϋΙ)ΐι$ €(: &ιηία$ 
ΟίνΙίΕϋδ εοηςοβϊι Γαη(• 

XXIX. 2. 

Απ:Κοη(6 φάάέηί \η ^ϊα1ύο ΡΑ^γί^ αΐϋηΙ^ 
Ο&τβίο \ \η Αιηρ)ιίί13 Αυΐ€ΐη ΑτεΙιΒήίο Αήρ^ 
ίατώο^ ιηοηίο ΑβπιΑ^οηβι νοη(1ί(11( Οίβο• 
£€ηβ5 ///ΐίΐ Αη(1τοηί€ί 
£]€α$ ιη ΑιηρΚίΙΚί ΙαεπΚαδ εοιραβ νίπΐβ» 
εαΐ ηθιη€η Οβιηοΐήαδ, 
^βηοΓΟ 1(&οάί€οη(€, ΐη Η1)€η2ΐΐ6ΐη Αροΐΐίηΐ 
ΙηΑιΙ&τΙ ι ρΓ€ϋο^ ητζϋηΰ ΌΐλεΗιηίι ηιίΐΐο : 
ρΓϋ- 

ϋιιιη Γ60ΐρ!( (ο^αηΐ) υμ Γοοαηάύχη' ρβέΚιιη 
Ρ1ιι<1!ΰ8, €1»ΐ€ΐιΐ3 ;, ϋΐηρϋοηί8 ύΧίατΜ 1ίί6πι» 
€ΐιΑο(ΰυη1 

88€€Γ<1ο^3 ΑροΠίινβ Ιπίιιίαηβ ΡΗϋοχβηυ» 
βίΐα ΝΙαβε,. £αε1ιαη(ΐΓί(ΐ6$ βΗίί$ Ν^^Εη^I^^^, 
Οί&Ιβϋ \ ίη ΑιηρΗ!Γ$4 νοιο, ΑηίΙαΓεΙιαδ βΐ. 
Ιι&ίίκΙβΒ. (6ίΐ€$ ΡΗϋοχεηυβ //. Νίεί^ί, Ιτ&α» 
βΐ. ΡβηεΠδ, Ιεοΐααβ /Λ ΤΙιορΙΐ2ϋΐϊ$, Χοηί&β,. 
Ο3ΐ1ί(€ΐο5, Ροΐρςβηίάοδ, Α1^χ^ηα8^ Χ€ηα3 • ••• XXIX. $. 
Αΐΐαηι 
Αροΐΐΐηί. 

XXX. ΐ'42 Μ Α κ Μ ο κ Α Βύηα ΈστίοΏΖ. Οβίρΐιί ώ-- 

Λτίίηί (ραίτοαηα^^Μί 

£α(1οΐΌ ^ 

ΑΙϋΧΑτεΙιο} Βοεσώ α 

Τ:}ίρ8Γ2, ίρβδ 

ροί);6ηΓςιΐ€, 3ιΐ5 ριι1>1Ια ΗοΓ- 

ριϋί, ρτχΣορ^ύνζχη οπιοιιΐί ςοηίίιΙβίΜΚφ 

ίιηιηιιηίϋιΐΰΐη νθ^^Εΐίαιη, 3ιΐ5 ΑίγΙι^ 

ρΓΐιηιιιη ΓαΙ>Γ6ΐ1ίαιιι, ρΓβΙ^ιϋοηΰηι 

ίη 3α€ϋ€ϋ5, ρηΒΰηχίηβηάαιηι ϋαΚλ 

ΰ€ΐΐ^$: ΑτεΗοηΐο 

ΤΗαΰΐίοηβ, €οο£1ΰι<^ 

ηίδ ΑΓοροάοΓΟ, 

Ηοπκϋφ, Ο&ιηοΜ 

XXXI. 

Ρορυΐο ΒΑ(ϋ 
Οαοηί&ιη Μβίχούοηιβ 
α ίη ρηοηίΗί ί4ηιροτ^$ 
ρΓθΐηρ(α5, // ^κ^ €οηυηο4α 
έταηί ρφαίο /αααα^ 6( χιοηρ 

61; ρΗν&ώη ; νίίαιη €&. 
ροριιΐο 

δίάοη ρτ9ρί€Τ 

•ΤξΛ ο χ ο Ν Ι ε Ν δ Ι Α« 14^ 
€Τξα ροριιίαιη δΑίχιίοιυιη, 

α ροραίο 

ίοΓ€ ααΐ6ΐη ΙΙΙί €( ητίαη 

ρΓο Αί7ΐο^ β€ 

€( €ΐηρ(Μτίο 

€( 3α8 ραΜιεΙ ΗοΓρίτϋ 

XXXII. 

<ΐα96 Ιΰαιη 3α(ϋε2ΐν!( ΰοτα- 
ηαηάυηΐ) ^ άκτ^ΧΛΧΟί 
χζΧΜΤίί ίοΓΟ Ιρβ Ηοηο- 
ηηυιη : (Ιο&^η&ηάοδ ν€Γ6 6( νί- 
Γ08 ηαι ρ6ΐ€Γεη( α 
ροραίο Ιοοαιη, α β (1&τ€- 
(υΓ, ίηΓεα1ρ6Γ6η( ΰ( οοΓοηαηι 
€( άοοΓΰΜιη : νίη άοϋςη^ΐι 
€Γ2η( ΜχΕηάΓΪαΒ //ι«ι Ηογ»- 
εΐίάίδ, Οηοίιιηαδ ///ιτι Νίεοείίβ. 

XXXIII. 
Ββηιοεη^ο 
Εαιηϋπο 
ίη Ηοπηνίδ. 

XXXIV. 

Ο» Αη^ 86ρϋιηιυ$ ΡαΙ)11α$, 144 ΜΑ Κ Μ Ο II Α 

^ί ΕρΗοΓιμθ, είώαταεάυδ βίαδ α 
ρπιηιΐδ ςύί ζ\> οιηηί χνο νΐαΐ 
ίΙιΙ)ί€ηρ(2ΐ €6Γ(&ιηίηΑ : 
διη^τη» ΟΙ^πηρία ηιίηοτα Γ6Χΐο$, ΑχΙτΙα- 
η^ϋβ, Κοιη» 1>ί$, Ριιΐοοίοδ 1)1$, Νοφο• 
ϋιη (ΟΓ, Αβά3ί 1)ί$, 6Χ ΑΓςί$ Ολγ^Μα^ 
Ν€ΐη€2ΐ (ΟΓ, οιηηί& 0Γάίη€ οοηίίηαο ; 
8ιη]τη36 Οοιηιηιιηβ ΑΩ», ΡβΓςα-' 
ιηί Αιι^Α^Ιία (εΓ, ΤΓα)αη2ΐί2, 
^Γ£υΐΕρί&, ΟοιηιηοάΣΐΙίΑ ύίδ, Ργΰιίϋ 
ίη ϋεΙρΚίδ^ Ερίιββ ΑώτίοηοϋΕ, 
Ερίιβίι Ερίιεϋα, ΒαΓΐ)ί11ε2, , 
£ρί(ΐΕΐΐΓί ]ε£ζ\Δ23^\2ί^ Αϋιοπίδ 
Α(ΐΓί2ηα1ΐ&, 831(11$ ΟΗιγΓαηώί- 
Βΐιιη, ΤΓ3ΐΙίΙ>α$ Ρτ^ί^ι, ΜΠε-^ 
ϋ Ό\Αγϊη!ά2ί^ ΚΗοάο Η^εία ύίδ^ 
Ιταεε(1«ιηοηί, ΜΕηϋηεχ; 
ώειηα^ίεα νειό €( ροευηί^Ια 
οιηηία (|αο£(]ΐιο( οεΠανίΐ ; 
Η}φορΙιοη&&ο Ρ. ^Εΐίο Ας^ύιειχιεΓΟ» 
ΕρΗεβο, 5ιη}ττη2?ο, ζ^ί 
ΡβΓξοιηεηο, είύιατοεείο, ΗίθΓοηί- 
οί, θ( ιηοάυΙ^ΚοΓί εχίιηίο, ίη 
οχηηίΒαδ 1>6η6Υο1θ| ηιιαίΐ η&(αΓ& 
ρ3(€Γ Μ&ί. 

XXXV. ο χ ο Ν Ι Β Ν 5 Ι Α. Ι45 

χχχν. 

€αιη Βοηέ Ροη»η2• 11(1 ύοοτβτίΐ ρτκ- 
Α&ηϋΑιημπι Οαηεϋίααι ρηιηβΒ ρατ Αίΐλΐη 
ριι1εΗη€α<ϋη€ €( ηηςηί(α(ηηβ, οί Γρίτικϋάίί- 
ϊιαι», ο( πΐ€(Γορο1πι ΑίΙ«ι €^ («τ Χάιΐύπ 
Ααςα&Λινίτη (οαιηίίιΐιη ά€€Γ«ϋι (ΐΜίΑϋΕιηί 
δϋΐΐΑί&ι^ €ί οηνκοΜΛύ Ιοιάβ) 8ιιΐ]ΓΓηβοηιηι 
€ΐιτΗ3ΐϋ«: Α«Γϋί« Ρ«ιιΑιβ Αιιιιιιιικ διοατ^ 
άού Ροηιροηΐ& Οΐιικίίλ Ρ<ιι11& Ι^υρβτοΪΜΚ 
ρπΒΑλπϋβιηΕ ορϋη» «ηίΐ»• ν«1β(9. 

XXXVI• 

Ι^Μΐη Βοηέ Ροτηιη&« Ρηηυι Α£β ρυΐϋΐνί* 
(ϋ(1ίη€ €ί πίλςηίακίίι») Μ φ1θΐιι1ί4ίαιη% 
.«( σιείτοροϋβ^ 6( (ογ Μάι^ζ ΑιιριΑ>ϋαιη 
ίοεαικίύιιι <1ο€Γ€(α ύαιΑϋΕιηί $€ΐυι(Δ8, ύί 
οηιβηκικιιιη Ιοηίβ» δηι^τηικοηιπι ανί(28 : 
Ιτ• Ηοταιηίο 8€ΐιΐίιηιο Η^Ηοάοτο Αηϋηο&ιΙί 

XXXVII. 
€μμ Β9ηά ίίηαηά. 

/ρίξηώϋβιηΐύ^ Η παίτύρφϋι Αβα^ Η ί€Τ Λ• 
4ίηη Αιι§ιι{ΚιΙιαπΗ «( οτηηηαιίιιιη Ιοιμ 
^οςνικίίιαι 4οθΓςΐΑ ΓαηβίίΒπιί δαυκββ» δαιττ- 

Ο Αβοηιπι 146 , Μ Α "11 Μ ο II Α 

ηβοηιιη εΙνίί35 : Ροιηροηίο €θΓηε1ίο Γ<ο1- 
Ιίαηο Η€<1ί3ηο ΑΓιατεΚ^ρ α ΚΠείοΓΐ εοηΤιιΙα- 
ηιιιη .••••••. είτεα βαιη • . • • • 

XXXVIII. 

Μαίτίί Οϋοηιιη δίρ7ΐβη€δ 6Γθχί<: ΓΙ. ΡαίΟΓ- 
ηί&ηο ρ2ΐ(τί Τ. Π• ΟηβΠαμ Ρ&ΐεηιί^ηί νίπ 
&ιί, €( Τ• Ρ1. Οηεβιηο Ρ^Κβηιίαηο, Ργ3ε- 
ΙεέΙο αηηοηιπι, €( ^/Έάίίιιο πιαςηβηιχη Ό^ά- 
ΠΙΠΙ Νβιηεβυιη, ΜαςίΑτο 6(]αί<ιιηι, Ου Αοάί 
Γοΐυΐαηισι, ΡΓγυιηί ρηπιο, ΑςοΓ^ηοιηο, 
ΟυβεΑοη Οίνίΐ^ίΐδ, 61 2ΐϋ$ ΜβξίίΙτΕϋΒαβ 
ΙλΟΩΟΓίδεθ ήιηέΐο ; ςυίη €( έΔ η^οώ θΓ(ϋ- 

ρ€ΠΙ£6η(ί 
€ΐΓΐΙ>ί 

XXXIX. Ι. 

Ρορυ1ιι$ ρρΓαίΐ 

χχχιχ. 2. 

{ιυηε ΤΙιβοάοΓο, ηΐ6ο Ιΰςίϋαιο ηεροϋ 

XI.. ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α• 147 ( » ΧΙ.. 

ΟοηεΙΙΙιιιη €( Ροραΐαβ 6(^7^^^^ ^^^ Μγ^" 

ΟΓαιη ΗοηοΓίίΓυηΐ: 

0Ι^ιιάίΣΐ8 Αη(οηί^8, δ^ΒίηΕίτι, ΡΓΟοΙίίοιαπι, 

€ί ^ι11^αη2IΏ, Γοιοπεδ, 

Τ1ΐ€θ1οϊξα5 ; ςαόά οιηηία (^αχ 2Α οαΐΐυηι 

ϋο» €ί Μ)Λ2Γαηι &Λυιη /ρί^αηί^ ίηιρ€η& 

ρΓβΛίιβΓίηϋ : Λαίαεηΐε ΗοηοΓβδ €1. Αηίοηίρ 

ΙιΕίηο ρα(Γ6 οαταιη ;' {\χ\} Οιΐ£ίΙοπΙ>α$ Τί• 

€1. Ζ^Λοηβ £1 Μ. Βοείίίο ΤΚβρςΙοΓΡ. 

ΧΙ.Ι• '» ) , Ροριι1\ΐ8 ΌοΙΙαςυβ Γ£§!η» 
ΊαΖοΆζ^ βΐία Γβ^ΐΒ δβΐΰοςίι 
υχοη νβΓο Γθ§ίδ ΡβΓ&ί \ 

.Η\ϊΧ\ίύ% €3.1^ €1: ρί6^ϋ$ 

6Γ§;α (€ΐηρΙυιη 6( 1)€η6νοΐ€ΐΐΐί9 

'(Γ]Βί^ ρορίλΐιιιη Ρβ^^μΐη• 

€( Γοςίη» 0ΐ6θρ21(Γ3ε, €( 

υαείϋ$ €( 02ία$ Ρβίΐϋ Ούι £111 

Ο 2 ρΓθΙ>1(αΐ6ΐιι> \ Η» Μ Α II Μ Ο Κ Α 

ρίοΙ>ίϋιΐ€χη, ε( ογ^α & 
^Πθνοίβηϋαιη• Αροΐΐίηί. ΌΊζηχ. 

χηη. 

Αώ6ηί6ηΓ65 6( Κοιηαηί ςυί 
ίηεοΙαη( Π€ΐιιιη) 
α ϊη€τοζίοτ€& ζΐφβ ηαιιοΙβΓί, 
ΑΙ^χΣοιάΓΟ βΰο ΡοΙγοϊ^ύ ΡΜ^εηβ 
οΙ> νίΓ(ιιΐ€ΐη α ^\1&ΐύ9ΧΙΙ, 

Ττοοχιτζίοή Όάι ΓιιΛο 

ίη 60 ςαο Ζ6ηο ΑγΛοπ ΛιΗ: επ- 

ηο. 

ΑροΙΠη!• 

χι^ιν. . 

Ρορνίιιι , 

ΗβΓοί : ρΓ0ειιπι(0Γ6 Ογιηη&ίιί ρΓ3Γίΰ£Ιιιπτ 
Ηοηοηιιη Ιλιγϊο Ανιάια *- • 

XIV. > 

δ^η^ια5 
0)σ•ο^ίίρ Αρο^ΐόηίί, ατοΗια- 
ίΓο ορήπκ^. ανι ίηίίβηί, ; ΟΧΟΝΙ'ΒΝδΙΑ. 149 

• 

Αοία ίη ουιη ; ςαόά αηχ!( 
Γρίοηάίάέ €( Γαχηρ^οΓβ €(: 
ίηεοιηρΕΓ;ιΒϋί(6Γ, &((|α6 οοηάρ* 
ηανίΐ πχΠΙβ Ακίε3ΐ8. 8€ηα(ιιί• 

< 

νίΛ3ε, ηον» ΟβΓβ- 

η, 8€ηΕΐα$: ίη 

ίΐαΐα&ιη ο1 Βα- 

Πιη ©ί εΓοέϋοηοιη «{αδ 

•ΓαιηρίαΐΏ .Γ;&€ί6η(6 

(Ιο Γιιί$ ΓθΙ)αδ, ψ^Χ&τ 

ρ1ε(2ί(€ΐη ίη €Ογο- 

η38, 82ε£Γ(1ο(& 

ΑιιςαΑοΓυπι, 3ΐςιιε 8(£ρΙιαηερΗθΓΟ 

1οϋιΐ8 ίΠοΓαηι (1οηιΰ$, 

€ΐ ΟαίείΙΟΓε ρορυΐί 

, ρίοη/Γιο ///^ 
ΑροΙΙοηοϋηιί. 

χι,νιι. 

« 

• • • Γι&ηο ^2^η(ο^^ Ι)/νι ΑάτΙ- 

Αηί, ει εΕΐΚοΗ 

' 21 ρΓθ2€ηίίοηΙ>ιι$ 

'ίιΗυδ 01 01&\ιά1ί 

Ροηιρεϋ,' 

Ο 3 δϋΐα- 9}« Μ Α κ ΑΙ ΟΚΑ 

8<ιηϋοτ% 

η€ροάβ 
* €.α.νΛιϋ 

£3€€Πΐθϊί$ 

ι > 

€( ΑΙγίΛτοίαί 
Ρί&Εοηιιχι : 

€οηε&η(οηΙ)ΐι& 
* Οίνί Αάήζτύ 

4 

Ιιαηο 3ϋζπϊ 

χι^νιιι. 

•..•!..•! VI 

ίυ1> ειι3ιΐ5 Ριχ^υτί ροΒίείϋ Αιπ( ^ 

£ιιιη Οθ&ηιιη ί€ €οηΑκΐ(υηιη Β2Γι&> 

03χη ; Γιι&ιΐδ ορ\ΐ8 ί^ &Αιιηιιη 

ιηίηΕηιιη νΐϊ ; €1ΐ6ΐίιρ1ΐτοη Α&νΰΙ» 

Ηοηοβ 3ά ρ2ΐηΐ€(ιιπι ^ 

Ι^ιιοίαε Ροιηρβίαδ ίη ραΐ* 

ιηβΐυιη ιηίη&β ν> ΙαιεΙα&νοίΒηα» 

ΒαίιϋεΑίη ίβ €οιιΑχ3ίιιηιιη) ψα^ ΟΧΟΝΙβΝ$ΙΑ. 151 

ί€ 6χ(ηιΑαηΜη Μ {αΙηΜ^ γ 
(Ο ; €ΐΑα<ϋΑηιι• η^^ΙΑίιί» 6 ώΟΜ^ ^ 
Γ&ηιηιιη ΐ€έ1αιη Ιοα «η§6ηι& βηΜίο^ 
ΓΐΒαδ (ΙβΑίη^ή ι αΙύίΛ ΜηρΚ ριιΐνιιίατ 
€θ1αιηηΑΐη €ΐιιιι 

ε&ρίΐυΐο (ΟΓϋΙί, Ν7ηιρΗΜϋ& 3Εεοπ]ο& 
Γυιηηια^ 01• ΑιΙειη^ηα,ΧΓ• ΡόΙΙ^^ 
ΟΙζχιάίζ βΐ. Νίε6(3ί, ΤΗβαάήηαδ 
8(€ρΗ2ΐιερΚοηΐ5 ΙΙ> ΓΙ. Αί[€ΐ€ρί2ΐ€3^ 
ΤΓΐ(1θΓα5 ίόρΗίΑο^ Αη(οηι& 
Μ^^έ, ΟΙ. ΑτϋΙιοη > ΑΙΙ>ι<ϋΑ Μ3£ΐι^ 
ιηΙηΑπι Γ; ΟΙ. ΗοΪεΙΙα ϋΐίιυιιη Ι \ 01, ΟΗβγι) 
ιη1χΐ2ηλ Ι \ 01. Ι•6οη(ίοη ιηιΐΜΐη Ι } 01. 
ΑαΓθΗ2ΐ εοΙιιπιηβ$ 0^1>ϋΙί(α8 ςαιη εφί^ 
(ιι]ί$ (0ΓϋΐΙ>ιΐ5 ίη ρ^ίαιείαιη 
ΙιΙΙ ; ςιιί οΗιη ^ιι^Ix^ τώχαχα Ι ^ 
Μ6(Γθ<1οηι$ Νιε&ηοηδ β• Οίεβηιΐδ ίη ρ^Ι- 
. ιηοίχιιη (Ιβιυα-ιοηιηι Γ€ρ(&ηι ιηιΐΐϋλ ι^αίη- 
£^ηϋ$ \ Μ\ΐΓ(1ίιι$ 09κείΙ1&ηιι$ ίηίιΐ28 II ; 
€( €|υ» 8ΐ€ε€ρίιηιΐδ α Οοιηίηο Οβε&τε 
Αίΐτίαηο ροζ. Αηϊοηίαίη Ρόΐοαιοχικιη) » 
ίϋεαηάυιη $οη2ΐύ$ εοηΓαΙαιηλ 
ςυο 1>ί$ ^άίΐυΐ 6^ Γτιιηυδ, 
εβπ&ιηω £ιεηΐΗΐ> ίπιπιυη!(α1€ΐη, ώβο- 
1οςο$, Ηγηιηοηιιη ε^αιίχ>Γ€$) ιηγη&(1»$ 
εοΐλ(αιη €|αίη€ΐα3ΐ£ίη^ €<^αχηι»& ίη 

ίιηςόιιίΐι • ί 1.52 Μ' Α ΙΙίΜ ΟΚΑ 

ιιηξ€ηάί Ιθ€ΐιιη Βγτιη^^ή^ ^>^^^I/^ 

ΝΐΙΐηί(1ί€38 XX, Ρθ]ρ1ΐ]ΓΓ6ϋ€&» VI 1 

οοηΛπι£Ιιιπι ϋβ: ν«Γ6 €ί δοΐλ- . , 
ηυιη ίη Οτιηη^ο ζ 8^χϊο[ ,. 

ΧΙ.ΙΧ. Ι. -^ -■ ' 

.■'".•■ ^ - ■ " 

• • . . • £ϋ6 .... 

•....... νί^ίηΐί ρ^άιχτη Ιοη^ίίύίΐίηειη, 

2ΐϋ(α(1ίηεπι . . • . • 

..•...•.. Ίιονί$ Πι ; Γι νέιτό 

ηοη ΛίρεηάίαΓΪΕΐη ρϋοιιηΐΕΐη • . ^ . . • / #' .'« • ...* .'ρΓ3ΒΓοέΙί^Γ€(ΐ€ηιρίθΓ6ΐη €ί ν^&δ ςιιο- 

€ΐίή(}ά6 πιοάο . . . • 

ρΓ3Βί€έΙί& ςυδεουηο^υέ όρ€ΓΕ ήοη 'νίίεέηίαΓ 
ϋ§ ΓΕΟ^Γε ]νόίΧζβιραΙα{ίοηίηι Ι?αηε ^ .'.. . €ί 
ιηα1<33ΐή ΐΓΓο^αΓε, ΠΓξεηίιιπι .... ρίιΐίΐιοαηί 

. ... ,. ^ '.>.....'... . ε)αδ γεόΒβ&ΙίΒαί,ν 
άοή^ζ ρΓθϊ)Είυιή Γαεπί '. • . ν.'\ . • . • 2γ- 

£6Μαΐη 6ΧΪ26Γ6 . ...... ■ Μ / 

• . . • •'• . '• • . . • . . £ΐηύη1:ο ^υίειη 6( ο- 

• . ...,.....'• . .. πϊοηά^οϋ αίιϋβ ορβπδ 
οοηάυέΐίοηειη ;' ^«/ νειο νίςείίΐ Ιίίβ αΗ9$ • » • η ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. 153 

••..•••••••• ροίΐςααιη 

νβΓο €οηΑι(ιΐ0η( ν6Γ08 ν;ιά€5, ρ€Γ£α2ΐΐ <^αι 
ιΐνΤΟδ •••• ••••• ••• 

«.•••.. εαίεαη(^ιΐ€ &α(€ΐη χοά- 

€ΐι(αηι Ηοΐ^ιιιη εΑο ρτχί€^8 €χίξ€Γ6 ζ γ6- 
<ΐ€ΐηρ(0Γ€ 01 ναώ τηηΐίϊαιη • • 

ςυί οο^ηονίΐ .•.•.•• ίβΓ&η(> β(; 

€(ΐ3ΐη οί)ηοχϋ$ ; ροΑι^ιίΑΐη νότο \ζΑ^ €οη- 
Αίΐαοηΐ Γ€(ΐ€ΐηρ1θΓ • • 

(οΐια$ ^«είπΐϋΐη ρ&ιΐ€πι^ Γΰΐί- 

5}υί ϊϋτ^ηϋ Γ€ά4ιω(ο άιπϋ^ίαια Γ6(}6ΐηρ- • • • . • • (1ιπιί<ϋυ!η ; ροΑιια&ηι νοιο Χ^χύζ ρατ^ 
τ€ϋαα^ θτΐΐ οροΓμιη . • ^ • . • • Γβϋαυυιο 
•••••.• • ά€€ίπΐ£ ραϋΐδ • • » • 
••.•.••• ροΑςιιαιη ρς^ίςέ^^ιχι Α( ορι^ι 
(Οίαιη. €{( ρΓοΙ^^ιη («όαΜνιΐΏ ^|ι^ρα1»(ίο11^1η 
%βη^μίν^&, . • . • '. ατι^ηίίέηι . , 

Γϋίΐςαηΐο τβιίβηιρίοη ι η. ν^το ηοη άοηΐ&ι- 
€6Γ(1ο(ο$ ϋ( ρΓοειίΓΕίοΓοβ δίΓ^οπΙαπι ϋεαό 
Λπρ^αιη ίμί|:> ν€ΐ ςιΗ .....• , , 

'• {ε€6Γ(1ο(€$ 01 ρΥΧΐοΟί Γ6(ΐ€ΐηρ- 

•.. • • .| • ροΓίη^η^ίΐΙ,οΐ γοη^ίηο, 6ίΙο> ς; 

01 ίιηπίαηίΐ2ΐ$ ίη^Ι^οΙο οΐ φΓι$,^ ^οροΓΑτη^ 
91 ίηίΐΓυιηοηΐί$, οι ηαχίοαχκιαο οάαςαηΐ ιη- 
. ' " (Ιαοαηΐ 154 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

<1υί:Εηί Ιη ρτορΓίΟδ υίαδ, εΐ ςυΕήίο ρβΓ- 
ί€&υιη ίιί ίοίατΗ ορίί/ *-, • . 

ρ^^6ή^η^ οχιτη βΕάεηι ίπιηιαηίί&ί€ : ροΆφιύχή 
νετο ροΓΓοέΙαπί Πΐ ορα$, 2ηηυηεΐαίο Γείειηρ- 

Ι»*οΗί(έέΙο ; ύ, ςιιό Είιίειη (Ιίο αηηίυκΐίεύ, 
οΑεικΙυηΐο ρΓΛδεέΗ εί ^εΗι(€έΙιΐ8 ρΓοΙϊΕΐίο- 
ηειη ϊηΐτζ ά^οαη άί^$ ; β νεΓο • . • . , • • « • • . . ορ€ΓΕ, 6( άέεΐιη&ιη ρΑΠεΊη Γεάάαπ^ο 
κά^πιρίΓοπ ; ρΓοΒαΒίιηί ν^Γο εαιη ίΐΐο ε( 
1ιηςιιΐ3(|ιη^ τιητιιηςαοά<|ΐιο ορυ5, ε( εαήο- 
(ΟΓυιη πάίτηρίοτητη Χ.οΧζπί ορειαιπ^ ' . 

11 ν€Γ6 ρ1υΓ68 Γ6(Ιέιηΐ)(0Γ6δ ηυοηιιη ίιηςαίΕ* 
ΐίιη άίνίάαη^αΓ ορεπί, ρΓΟίΙαδ άιΓςοΓίΙοηΐΕ ίη- 
16Γ ίο, άβο^Γπυηίο . ^ . . 

• • ίη Τεηιρίό Γ€(ΐ6η(6$, ςυι^ηυί^ αυύειη Μ 
ά^ο^τηζΐίΧ, ΓΒΐΰπιί εβο, ΛΙδ' νΙεΓο Γε(!6ΐηρ(οη 
ανί(2δ • • • εΐ2ΐ>0Γά£ιηή' . ;..'•• ύ^. /• 

υ1η£ ίη Ριγίαηοο •.'••• ίΐτί^ηΐ Ιοιηρίί 

ΑροΙΙίηίδ Ευά^ιχίΑδ ••••;.•• 

Αβόΐ'^ηόιηυδ ίΓΕοΗηιίδ ύΐΎέηίί 
ΐηίΐΐέ ηοη^εηίίδ ηοήί§ίηίΕ• Υ^άέδ^ Αϊι- 
<ΐΓθ^€ηεδ Βειηοη], Νίύοη ΡειηόηΙ ;' Τβί^ 
16δ, ο ανί1)ύ8 &&Χ ϋηίΐώίπι, €ΐ . . . . • • • • ΕρίώαΐΜ. Λ ( ΟΧΟΝΙΕΝδΙΑ. 155 

£ρίϋι&Ιθ5 ΑήΑοίΙίοί, ΟΙ^πιρίοάοΓϋδ £Η€8αι• 
<ΐΓί, Ηΐ€Γοεΐ€$ Ρ1ΐΓ2ΐβΐ2Ρ, ΤΚ€θ£ηο(ιΐ8 Ρα- 
(Γθ€Η$, Σ^οοηΧι^ ΜηοΓιάοΠ) ΝίεοίΙη(υ$ 

£υρΗίΐ€ϋ, £ραΓ€ΐιί(1ο5 Αροιηαηϋ, Αηΐίςο- 
ηα5 Τίιηο€πιϋ8^ Ηοπιε1ίά€$ ΌΊζάάι^ Χ€ηο- 
ιηο(1ο$. Αρα(αηί : 8€η1)& Οοηεϋϋ Όίο^ηο- 
(α$ Τι . • • . . 

εεηΙϊΑ 8&€€Γ(1ο^ιη α Α2;οΓ3ηοιηοηιιη Τ1ΐ€- 
οςηοηΐδ Ρ&(ΓοεΗ8 : ΟυχΑοΓ €ινί(Αϋ$ ΤΙβ- 
ϋιηοήβδ • • • Α^οΓαηοιηί ΟΐΕυειι$ 81 • • • 

• • . ϋΐηίϋίδ, ΡΗαηαδ Όίο<Ιοϋ : 6χ ρην&(ί$ 
Ηοιη!η!1)α5, Χβηοτίϋδ Τίοροΐεπι!, Οί«(α$ 
Αρο11ο<1οη, ΑΓίίΙί(ΐ€$ ΑΓΪίΙϋ, Αη(ΐΓορ}ΐ6η6& 
ΟΗοβηΙί, Αη2χ&η(ΐΓί(ΐ€8 • • 
.... η(α$,' θ6ηιο(Γίυ$ Αη(!ρ&(Γί, ΑγκΙγο- 
€Γ2^$ Ρΰίηοεπιήδ, ΑηίΙοϋΐ6α$ Τίηιοώ2ΐί$, 
ΑΓΪΑορφριΐδ Τ1ιοοχ€ηί, Τϋΐ£&$ ΡϋαιρΚίϋ, 
Αα((κ:Γα(€$ • • • . • 

••••••• ίιιίοη £ιιρ&1&ιηί, 

ΑΓοίοη Νο Αρο1Ιο<1θΓα$ ΡίίΙο- 

χοή!, Ρ&τιηβηίοη Ρο1}τχβηί) ΑΓ€ίΐ€ΐι$ δο 

» Λ • 9 • • * 

ΧΜΧ. 2. 

Τ)ΐ€θάθΓα8 //. Ρ)ι<κ:2η!$, 
ΙρΗΙεπιΐΟΒ /Λ Οηο£χηϊ> 

Αηϋξοηιΐδ, 156 Μ Α. II Μ ο Λ Α 

Αη6§όήυ8, Τΐιηο, Ειι- 
ιηύ(ΐ68, Αρίοη, Αή(ο • . • 
Μοηοοπηίδ, ΑηίίρΕϊοΓ ^. 
Ό€ηΐ6ΐΓΜ; ΑςοΓοηοιηί, 
Ι7Γορ}ΐ3ηυ$, Οίο, Οίααε • • 
» .13, ΕπΐΓηεη€8, Τι . • . 

• ίοη, £α(ΐ6ΐηυ$, Αρο . • 
ΡίοΑ3(65, ΟΙ^αεαδ, 
Τ1ΐ€ο<ΙθΓϋ5, ^οηο, ΑροΙΙ- 
θ(1οΓα$, Ρ . . . • οη, ΰΰχη . • 
άίυ$, Οΰ .•'.•• 

• . • ι, 01ιχΓοη(ΐ€$, 
Ρ)^Κ€α$ βΐ. ΝίοοώΌΪηί, 
^^Γοή βΐ. ΟΗοεΗΙί, 

. . . βήίοη, Ροΐ^» Αη , • 
... 118 ΑηΟ) Ραιι&ηΊαδ. 

1ί• ι• ρΓΟ ήΐίο ΟΙίΓγΓιρρο ίϋ. 
Αηϋρ1ΐ2ΐηί$, ημί Ώζί\^ί ϋ1..Λ((3ΐ- 

ί) €1 ρ|0 €θ1ΐ3£1^6ρ 

Οή(οη6 ί• ΌΊοηγΓά ί1 

^^ηοη^$ .0 

I^6οη^^ιι$ (> ΑροΙΙοηϋ ί. ΗβρΙιβεΓ- 

(ίοηίδ €1 ρΓΟ ρ3(Γ6 

Αροΐΐοηίό £. ΗβρΙΐ3•β1οηί$ 
αι ρΓο ΑηείιΐΜοΓΟ Γ. Η«:ρ1ι«Γ- 
(ιοηί5 € 

Τίιηο- ο Χ,ΟΝ Ι#1ί ί^ΙϊΑ. Ι5Γ 

ΤιιηοΛϋαδ /. ΜβηοοΓίΐί οί ρΓΟ 
Αϋο Τίηιοώ€Ί £• Αριοι11οΑ>• 

ΓΙ ί• Μ6(ΓθΙ>ϋ, €( ίΓΑΐΤΘ 

ΑροΙΙοάοΓΟ ί. Μοηοεήϋ 

ί. ΑροΙΙοάοη 

• • ιη€(ηΐ8 /. Ρ&τΑΐηοηι ^ιιιμ• 

ΟΓ €1 ρίΟ 11Χ0Γ6 Ιί^• ' 

{ζχκάχ^ ί» 8(τα(:οηί5 

ί. ΑπΛοηίδ, 6ί ΓπιίΓβ,^Ιβ- 

(Γ^9^ο ί. Μβΐτοάοη Τ€ί! Ιι^ 

Μ€ίΐ•94)9|Γί ' Ο 

Αι^ιηίάοη Ο 

Βϋηΐ€(Γϋ €( ρΓΟ ΟίΟΑ^ί 

« / Αρο^οηίι £• Χλ • • • ••••••• •■ *' « ■ •' ρκο ίπιϋ:ίΙ>α8 ΑίΦηηΜοτα 
/. ΑπβιηϋίΜί^ ΡοΓμΙοα • • • •' ι. ρ Ια», 15> Μ Α Κ ΜΟΚ Α 


- 


Χ. 2. 


• 
^ 


• « • • ΐΰξΐιίαδ «••••• 


• ■ 


ΑπειηίάοΓαβ /. Ηβπιςίίάΐδ ί. 


ί 


ϋΐΐΐάχ α ρτο βϋο \ • 


^ 


Οίϊάχ ίβζνϋΒβ . • • • 


« 


ο( • • • ρτο ιη&ΐτβ 


€0 


» • • Η6Γ2££(ΐ€$ 
ίοςυΐοδ 


00 


Αρίοη /. ΤύύαηοΐΆ3 ΐ€ςιιΐ2ΐ$ 


ΟΟ ^• χ. 3- 

ρΓΟ £1ιο ΑΓεΙβρίοηο ... 

Ώΰΐηβ^τίαδ /. Μβΐτούοη ΑρΕηΐ6η£$ £( . 

ΐΓοάοη ΑρΑΐηβηίΙ Γ, 

Η(ίΓ£ΐι$ /Ι ΜοηορΙιίΙί Ρ€ΐ^3ΐη£ΐΐιι& .1, 
Αρ&ιηοηί(ΐ€$ /Ι θΕ]ηοηί& Α{Απΐ€ηίΐ$ . ϋ» 
Ραπιιηοη\ι$ Αροΐΐοηίι Αρ&ιη€ηΓι$ βΐ: ρτο ' 
8οΑωι(ο £. Ηίρρατοΐιί Αρ&πιοιιβ Ι, 

Μεηαςοπίδ /• Μΰο&άίδ Νίςοιηβ^6]ΐ&8 «( 

ρΓΟ • • •• • • •«.• 

• • • Αηΐίοώεη&β Αροΐΐίη • • ... Ι» 

Αηϋ(χ:1ιυ$ Αηϋρ1ι&ηί$ Οαζ^ιι8.€Ι; ρΓΟ 

:)Ι»0»9 ΑγΗΙ燎ιι€ • • 4 • • « 

£.ΑγΙΓ. ο χ ο Ν Ι £ Ν δ Ι Α. 159 

Γ. ΑπΑοςοηίδ Ι# 

ΒαεεΗίαδ /. Ρ€ηςΙηί$ Η€Γ8εΐ6€η£$ 1§ 

ΌιοηγΓια& /, 5ΛΤζρίοΜ$ ί• Αηϋθ€ΐά 
ΤΗ3ΓΛίίΓ€ηυδ, οί ρΓΟ πΜτϋ 
£]ΕΓΕ(αιιΙε& Γ. ΗϋΓορΗΠί ^ί^η^ι^» 
€ηΓι, οΐΡαίΓοο/Ι Ρΐαίδυτοίχΐ 
ί• Ηοτορίιϋί Τιηοϋΐα Ι» 

Η€ηιεΙί(ΐ€$ /ί ΡΗϋοΑπιϋ Ρβηηϋιίυδ Ιτ 

Μιρίηίί^ α ΡϋΙέπά /. Μ^ηζηάή Αρα- 
ιηοηΓοίΒ - Ι» 

Β&εεΗηΐ9 /. ΏΊοηγΰι ΡατροΓΟπΙα» ο( ρΓΟ 

άΙ$ Ρ€Γρ€Γ6ΙΗΕ Ι# 

€οβην$ (ϋιηίίΓιΐδ ϋΙ>€Γ 63^ ί«Γ- 
ΐΑΐη«ι(ο ϋ Μβηοάοϋο ί• Βϊοάοη 

ΛίψΤΦ ί|3&ηΐίΙ>ΙΙ8 ΗοΓΟϋίΟΑ €( 

Αιϊοιηιϋο €( ρΐΌ υχοτβ 1» 

Οίοητίΐυβ /• Αρίιτοάίίϋ Τΐι/λώβηιι^ £> 
ΑΓοΚίΑβ /• ΜθηορΗΰί ο Ιτ^^ιη&οΐώ Ι» 

Αροΐΐοηίυβ /• Ρ(φϋί ΟΑϋαιβΒίιβ 
9( ρι:ο.£ϋ^.€(ιιχρΓο Χ# 

ΑροΠοπίΑ ί. ΒίοητΓή ΑεΗλτηβηβ» 
Όίο^ηβδ /» Ι;7Γΐ26 Ι^ο(1ί€€ηΓι$ ο1 ρτο 
υχοΓΟ Η/πιπβίΕ ί• Ηίρροηίβ Ι« 

€( £1ιο Βίο^βηβ Ι# 

ΒίτηβίΡίϋί /• Ιτ€οη(ϋ €ηο£α$ €( ρΜ- 
αχοΓο €1«ορ3ΐΓ& ί• Αΐβ^- 

Ρ 2 απ^Ιτί ίβο Μ Α κ Μ Ο II Α 

.^ηιΐη Αΐ6χ&η(1Ηη2ΐ οχ Αΐ€χαη• 

ι>^^^^α βί ρτϋ £1ίθ 1» Ι.Ι. Ι. 

• * • • • * ^ 

ΙΓΟ 
ΡγϋΐΟΟ, 6( €Χ'€9Λ€αί Π&ΙΓ6 ΙΙλίο Α3ΐί€ 

ΜοΓεΙιο ' 
τ. ΜοΓεΙιί ςαί %^ρ(<ήΐΚί^1>>βιβ^Μ^ ΟΙ. 
€1ΐΓ7ίοη /. Ι,7βηι«:1ίί «ψίΟ 'ΐϋΙΙίΜ ' 

ΑροθΗπΛιϊΓιί € 

ΗοΓαοΙΜβδ /. ΌΊοηγΐύ'ί. ΝίίιιέίίΛΓ «( 
ρΐΌ ίϋίο ΟΐίίΛ^Λβ^ : € 

^ίίοηίδ ρΓο υχοιίβ^ίιηύν^β ΐ• Τίηιο€ΐάμ 
£)ίοη7ΐιυ8 β Μΰ^οίύτί ^ • • • 

ρΓΟ £1ίο Ρο&ςΙοηίο Ο 

ι . Αιΐβχηίάοη ]ιιη!οΓ €( ρια • • υχοΓο ο χ ο Ν Ι Ε Ν ε> Ι Α* »6ι 
«ιχοΓο Βίο /• Ροϋάοηίί α 

Αίεαηίυδ /. Οϋΐηοίτϋ (|αί νθ€&(ιΐΡ 

6( ρΓΟ υχοΓ6 Αι1βιηίβ& 
ίλ ΑηϋραΐΓΐ ο( £1ΰ$ Οοχηο- 

Ιτίο 
€( ΑηϋραΟΌ, €( Αηϋραίτί £1119 

Ρ1»ΐ|βο 6( Απ:)ιί|ΐρρ . Ρ 

Βίοητίΐιιβ /. Ρ1ι»ΐ€Ϊ 3ιιηίθΓ €^ ι^* 

£Ιϋ8 Ρ1ι&η€θ 6( Η€ηιν^ρο 

€( ιιχοΓϋ ΝίοοΑτΑΐ^•^ Ο 

Οοηκκτηΐμβ /.. Μ€ΐτο4οη . 3αη.ίοΓ ^βχ ρΓ(^ 

ΰΐιπι(οΓ€ΐη Οίοη^ίι^ηι ί* Ρ)ΐ3ΐΐΰί 3ιιηίοη$ Ο^ 

ΑΓίΑορ1ΐ8η€»/. ΝίοΑτεΗί οί: ρΓ9 £1ϋ& 

ιεΐιο €( Οΐλοοίο^ - Ο' 

• • • ϋίο^οη^Β οΐρΓΟ 

»■ • • »-.•■% 
•• •- • • •• •■ %• 

Α]8Χ /• Αηϋςοηί 3αηΙΟΓ Ο ' 

Μ^ΑιοΗοΑ /• Οίοητίοάοη Γ• Ατίιειηίάοη 
• • • • • « Τϋϋ 
ηιι •' •- • • •« 

Ρ 3^ ^ Ήρπ^τ ι«2 Μ'ΑΊλ Μ ο κ Α «••«•• • • • '• • • 

α ρΓΟ £1ϋ$ Ηϋπηϊρρο 6( δαπιρίοηβ 

Ερα ιιί /ΜήββΑ^/.ΤΓίιβοί^Χ 

Ι)€ΐη€ίΗιι$ /. ΑροΗοηΗΊΓ» ό^πι^Η'^ 'ρΑ> 

ιη&(Γ6 ΡΗϋίαιηί ί. ΡάαΜ^ί - €ί •• •• -• • πθτι • * .^4 '. Ιο Ρβΐίβηοο ιηΓοηρϋΐ: 
Ιϊιΐι ίρΓο <ιαί Ει^ςΙ)! Αΐ€ηιη( ι. . ι ' ^ ΐί^βάιίάί^ 


;•ηικι • « ' ο χ ο Ν Ι:Ε Ν ε Ι Α. 165 

• • Π1115 ςαί (Ι: £ΐ6ΐιίΙη!α$ Οΰρΐι• 

• ηΐ8ΐΐ|ΐιί*οΐ ί. εΐ^ιιΓιηϋ Οορίι• 

• • • • 115 Οορίι• 

• • • • υ^ΈυροΓί ΟβρΗ• 
£ρίέΐ0«ί8(ΙΜα6ίΐ:ϋ Ζ^»η• 
Οη6βιΐιιι& Ποαιοΐτα 1»&ηι• 

ΑροΙΙοιιίιΐι θοίβιί Οορίι• 

Αΰηιί11\ΐ5 £ρίβ<»ιί> ΟβρΗ» 

ΒβηΜίίι^ Οικίκηλ Ο^ρΚ. 

Α«β«Μί^ 

Ας&ϋιοείοδ Αίηίοί' Οϊ»*• 

. • • . η ίΕ|Βί£||ΤΒαΐΜ$ Οατ. 

. ΑρΗΓθάίΐα$ Α{Αιιο1ί|{ 8ΐοι• 

• ίί• '^ ΙΙιιίαητ. ϋχΑης» 

Ο&ινίαδ είρίοΜ^ . Μ^Γ• 

£1ρίη1«ιΙι^; : ι ι ί. * Μ^τ• 

ΙΓιάο(α8 ΙΚ^^^ΙίΦΟΐβ 8(«* 

•^ ,, βχΟο. 

Όιοηγίύ «χ Οτ» 


. χ64 Μ Α'Κ. Μ Κ Α * * • . ^ 


Τίιηοεπιΰ<> 


Γιΰυο; 


^τ' 


ΡΗΠοά 


£υρ^ 


ψ • 


: . ύδ^ . . 


βχ Οβ. 


,!..-.' 


; νχχλ^ίάύ&ψ . Γ 


* -. ΟίΙίί 


ΡΙ1Ι7» 


^ 


•^ • 115 Η6πιςΐ€οηί$ 


ΡΜχ. 
€2ΐΙα$ίΡΙιίΙόΑπιϋ. 


Ββτ. 


' ■■ ^ 


Ρ1ιίΐ6ΐηοη.-> . , 


ΡΗχ. 


* * 


Ό\οΛάηΛ&.βί3ήχχίίθϊύΒ • 


ΡΜχ.. 


ί ■ 


• • ^ ηά^ Κΐιβ^οιτίΰΐ 


Β€Γ.. 
Αε2ΐηαιιϋ(ϋ9* . ^ 


Η€Γίη€8 ΡίοΗβέΗ. 


βχΟβρΗ. 


• 


ΑύπιηίΑβ^ 
' ; 


£υρόηΐ6 ΑροΒοηϋ. 


ΒθΤ. 
Ζοίιιηιιβ. ΑτίΑοιίίδ 


• ΒεΓ.. 


* 


Η^βηήδ'. % 


Ρ1ίϋ§3Β. 


4 ' 


Μ^αώοΑβί Ηβάάηί . 


Ρ1ΐ€2. 
Κ2<1ίη«ΐ9^^ ' ' ' 


««ο. 


: '■ »' • 


Αζδώοραδ ΙΙΜοΗ ν 


Αρ&ί.. 


■ ' 


Νκ:€{ΑίΘΓΐι$ βΙ}7€οηί$ 


ΒβΤ. 


. ' * 


Χ)βήόι^ί8 
• - ^ 


Οΐι&πίο ΡΗίΙϋΐ^ 


Α<:Ι)3Γ.. 
.• •> ' .> 


β2Τ§ο»3α$ Ρίίΐθύ 


Αοΐιβτ•• 
ΑβΗυδ ΡΙϋΙοή»^ 


Αείι^• 


,-Λ) ν. 


8ΐπι(ο Θιώβςοτί 


ΡΙ17Ι• 
Αύΐ€ηΐκο9 ?ϊΆ<Λϊζύ 


ΑοΙίΑΤ• 


• ' ' . 
ΟβΟΓΟ- λ ο 5ί ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. ίβ5 θ€€Γθρί(& 
ΡΗιΊοηϊοη ^ 


Τηηο. 


Ιβίΐόίαί ϊ*Ι1«116Μί$ 


ΤΗησ• 


ΕνοΛδπύδ^ 


Αιχο• 


Αώοη«ιΐ5 £(ορ1ΐ2ηί 


£ρ€ί€• 


Ζοβιηύδ Ρόΐ^έΐοίί 


Μου» 


ΗΙρροΛοοηίΜίδ 
ΡίΑοοπιίοδ Ρίίϊίοί 


ΡίΓ. 


ϋιοη)^Ηα8 ΟοηβώΚί 


Κγ. 


ΟίοήγΓιαέ ΙίίίοΙϊ 


€χ€θϋ• 


Η6ηηι&8 ΖοΠιηι 


Ρίτ. 


Ρ1ιϊ1οεηι(€$ 06Η'<^ϋ 


ΡΐΓ• 


ΑβδΟϊΰάί^ 
α. Ηβίοηαδ 


Με»• 


Ιαϊίύ* Αέτψρ»* * . 


Μλπι• 


Αά^'αϋ^βάΓβιί*"* . 


Μλχλ. 


|αΙία$ Οίοδ?ΟΓή8' ' / 


Μ»»• 


ΟΓλίόΌϊόή^Λϊ'- " 


ΡΚ&Ιϋ• 


ΑΓίΛο 


ΡΙ^ρΙχί. 


Αϋβθ€ίΗ1^ί^ 
α. Κϊιϊϊιΐύβ' • 


ΡΛ 


Ροιηρο1»η\ι$ Ειιηοίηΐ 


ΡλΙ. 


ΊΚΜίίαβ €1«ύίι)ηίι1 ^ 


ΡΙιατη• 


ΡΗΗ6 


' Ι(». 


Α(ϋαί(ϋ8" 
ΟοΓ^ί» ΗοπιοΒί^' 


δαη• 


ΜοΓοΚα^Όοι'ϋ^ίαΐΓ* 


Α^η. 


• 


^1(ιϋ€«ι&. ι66 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α — 

Αηίεα3 • , ΡθΓ• 

Ρατ&η[ΐοηα$ /Ι Μοίάά 
Βίο]>γΓο4οπλ$:/• Μο&ΐιί 
Βαεοΐι^ΐιΐδ /. Ειιςβχρι , ΑροΚ 

. , ΑίΙΓςΓίρίΙίίί 

ΙΙχα\οη/. ΑρΙίΐοάιίά 

δ^ηρίιβηΐδ 

ί€ΐιο1ιΐ8^. 8οβρα(τ.ί 
ιηβηίαδ Ρί€ποιι 

Η€πηίαε;.. , 

τΝίςείβδχ ... ■>. 
ΑίύοϋΒ /. Μβίτοαοή 

Ιο&πιρίδ β Ζύ&ααί _[ 
* ..^! ' ΑπΑο<ίϋ4?5 V ; ^", 

ΙΛΙΜΒ β.ΐί%Χ9ί. 

£ρίο1ιαΓθ$ /ι ΙΑάοη 
Ζο&ηια&|^4 €Ιΐ3ΓΓιοηί$ 
ΝίοορΙιΟΓαδ β Ζοϋιηί ^ 

Οίτπιριΐδ β: Αξ&ΛβρίΜ 
ΕαίγεΚύδ β Οηβίμηί (ΐ 
ΡδίηρΗίΙαδ. ; . . λ 

ΑιΐΓ. 8οίβπ€ΐιαδ ί . Τι^^αί^ ο χ ο Ν Ι Ε Ν δ Ι Α. ι67 

Οοιχιοϋαηαδ /. Ματοβίϋ 

ΑΓϋ&οη 

Μ€ηορΙιίΙιΐ8 /* $οϋ 

2^διηιι$ /. Αυςβή 

Ηφι>€αίι£ι 

ΡατΑΐηοηυδ 

£αΐ7(^ιιι$ β, Αίοίορι^ίδ 

Ζοίιιπαδ /*• Αη^οηίηί 

Αηίεαβ /. ΗίεβΗ 

Αηΐίρ&$ /• Νίοοηΐδ 

8(πιΐ:οο1ϋ8 /• Ρηιηί' 

Ό&ρΐιηυβ 

Α^Αοραβ /. £ιιρΙΐ€ηιΐ 

£ρ8ΐρΗτο(1ί(ιΐ5 /. £ηρ)ΐ€πιι 

Αιιτ• Ηβπιβ 

£νΗοιη6ηι$/. ΑροΙΙίιήτα 

ΝίεβρΗοΓυδ /. Οίοη^ίϋ 

Ι.ΙΙΙ. 
Αΐϋΐιοηίο €1. Ηβπιείί• ' 
^6 Μ€ΐί£ϋη1ι, ΟοΓίΑΟ- 
ϋι Αώεοί. • • • •. 

€1 3οΑ^6δ ϋΙο$ ίη- 
^ ίεηρΓοηιηΐ ^ 

ΡαΙ). ιίβ Μ Α 1^ Μ ο ΛΑ 

Ι^αΐ). ^1ίυ$ ΐΛΐςίιΐ8:Ε^οτΐ6υ5 

Οηείϊηιιΐδ/• Μβ^^β^^ϋ» Ρ1)ίΐΑΪ^€$ 

ην. ι! : 

Ιιη&§ίη€ΐη ίοΑροτ. 1?6φίιιιι& :*^ίη-' £ρΗ€ΐ)θ• 
ηιιη ΡεΙχΑΗ^ χηαΐ' . ' 

ρΕτ&ίΤβΙ, ΟοΓχηοΐ;» ρο£ιίΐΝ 'Ν}ΕήαρΙιοάο(ο^ 
Ϊυ1> Οαϋ 7ιιΙϋ €β6ί βϋπββΓιρ^^ίίε^^ιίΓΕ ^ 

ΟΙα$ Ροηϋτι$ Νγιηρίκκίοΐα»- Αζοηίεηίΐδ 
ϋ( 8ι1ι>-^οΓιη»Μ1<}0α$ £Μΐϊιιι>1^€ηΐ€ϋΊΰ8 

ηίοηΠδ α ΟίΐΒίήίο/. Ι<9ΐι«(ϋ^ιΜ6ΐί(€η6$ ; 
0^ιιιηΑ&3ϋ^ΐΒΒ)' (ϊβιιίλ πΗΐήβΐν ρΰτΑιιι&ι 

ΒοεΑοιϊιΙοι^' *Κ(3ηηρ)Μϋ€ΐΐα»' Αζ6ηί€ηίΙ$ ; 

Αζβηίοηίΐδ ; . ; 

Μ8Βπι&δΐϋΗοη^,^^ρ]|€τα.Αύ&ΐ3;)^^^ ; 

Ρο&άεοηο Ι,^4^|Ι^<^Η^Χ^;^^ ^€* 

1ί(6ηίιβ; ' 

Ροϋάοοηο Π, ^^*Ν^^9.]^ί^I^&^^Iηΰ$ $ 

ΑηΛ€- ο χ ο Ν Ι Ε Ν 5 Ι Α. 169 

Αη(Η€Α€Γ!οηο, Μ^οπίϊκι^ /• ΖοΓιιηί ΙτΟίηρ• 

(Γ€η&$ ; 

ΕίΕρΗΛοΙίοηο, ΙτΙοΙηπΙαδ Ροίγ^^παε ΟοΙ- 

Μιιη)Γ€ΐιίοηβ, Τίΐαδ Π^νίαδ ΑΙ)φυδ ΜίίΓα- 
ϋιοηίυδ ; 

ΤΙϋΓ^βΠοηο, Τίΐαδ ΓίΕνίίΐηαδ Μεγε- 
ώοηίαδ ; 

ι 

ΒείΓορΗοΓίοηρ, Αηώυδ α Ρ&ηο1ΐ2ΐΓβδ /Ι 

ΑηΐΗί ]1*&ιηρ(Γ€η&δ ; 

Η6€^ΐοηιΙ>£οη€, ΟΙτίδ Ροηϋικ Νγιηρίιοίΐό^ 

£αδ ΑζβηίΰηΓίδ ; . . 

ΜϋίΕβίίηίοηο, Ρίοΐ€ΐη2ειΐδ β ΗβΓοηίδ οχ 

Ροώίηι/5 /, Η€Γαο1ί(Ι}δ Ετίοχυδ • • . • βηηο 
ΑιοΗδΙ^αδ β ΑροΠοιιϋ ΡίΓ«£ηώ, Αξαώο 
Μο1ίϋ€ηΓΐδ, 

ΐ5ίηιοηί(ίί$ β Ρ^Ιαάη Μ&Γοώοηιιΐδ, 8βιη- 
ηιΐδ β. Η^ξΐηί ΜοΓίΐϋΙιοηίαδ, 
Ραρρια β. ΖοΛδΓίδ θΕΓ§€ίίΙαδ, 
Ροιηροηίυδ β, ΖοΛοΓΪδ Ο^τ^βίΰαδ, 
ϋίοηγΓιαδ β. ΕτιρΙίΓοΓ/ηΙ Ιτονοοηίβηβδ, 
ΕραρΙ)τ$άίίν$ β. ΖοΠιηί ΡβΣίαΙοη&δ, 
£ραρ1ΐΓίοη β. ΙΓβαϋιί ΟαΓ^ο^ώΐδ, 
εΐοαΓιηίυδ β. Οοαιοϋϊ! ΡίΓ^ββαίΐδ, ΡΙιί1οΰεα$ 
βη Κχάζϊ Η2^^η1α^ί1δ ; 
' ΡκάοαίΙ)^ ΑτίΑο /. Αρ1ΐΓο££ι ΚΙΐϋΐηηιι* ι;0 . Μ Α Κ Μ Ο Κ Λ 

όν.». 

. βιδΝίοο&:»ώ 

• • • . • 

μ$ Αήίίά 

ρΐΐίοιιΐδ ΡΓ3ΧίίβΚ$ 

ΙΙΙδ 

οη 

• ϊα$ Ιίϊ<1ο(ί 
1^ ΑώοπΕξοή 

5 Βζοάϊγϋ 
11$ Ζϋηοηίδ 
, β Οαηοίτϋ 

ΟΙΐΓ^Γοβοηί 

ΜοΛΜ 
111$ Οίααςί 

5 Οίαυοί 
ήα$ 8(χ:Γ^ϋ$ 

6 Ρ1ιο€ίοηί$ 

11$ ΗγΕίηι 

Ρ3τΐ5ΐ<ϋ$ 
ΖρίΐιηΊ 
οη ϋίοητίη 

«13 δθ(&$ ?ΖΙ12ίΧΐί ια8 ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. 17» 

ία5 ΊΓχάού 

118 8(3ΐρΗ}4ί 

ηυδ εΐύυϋηίί 

ΟΓ 

Νίοί» 
Αηϋίρίΐίπ ^^ 

118 ΑτοΙίάύ 
ηΐτΐδ 

Ο^Ιίιη&εΗχ 
• • £ρ3ρ1ΐΓσάίϋ 
. • • • Μ\ώύ• 

Ι^Ιαηηιιΐ8 Ρο1}Τ2εηιΐ8 ΟοΙΙγ^οηβΕ 
Η^ς6ιηοη £ρί<9:6(ιι$ ΡγοΓ^• 

ΗοηεΙίάοδ /• Ροώίηί ΕήεέΒΐιβ 
Ηορ1οιη3εΙιιΐ8 ΑΓοΐ€ρ1^68 • • 
Ρ1αϋ&ηιΐ8 /. Ας&ώβιηβΓί 
ΜοηορΗϋυδ /• ΑρΗΓοάϋΙί Μαπιώ. 
Βίοηγίϊαδ β ΑρϊϊΐοάιΓύ οχ Οβο 
Ρχοη β ϋιοιηβάίδ Ρίΐΐίβηβυβ 
δοχϋαδ ΝίοαηοΓ ΐρΗβαίαδ 
ΡίΛοοΓϋΐοδ /. ΡΗίΙοΛπιΐί Α . • 

<^ Ζ ΑΙ)3ί!:Αηίιι$ Λ7Χ Μ Α Κ Μ Ο ΚΑ 

Α1)^<;:2η(αδ /. Έχχτηοίξϊ Ο^ρΙάΓι^ιύ^ 
ΗεηηΐΕδ /, ΤΓ3φΗοηΐ8 Μ9υΓ%ϋιοοίυ$ 
ΟβΛΓορΗγΙαχ ΡγΛίοαΒ /. Σηάοή 
^αη^ί:ο^ Μίάάη^$ ςυί ^ Ρία$• 

ι,ν. 

Ουι ΕρλοΙ)! ίαοηιη( ίη 
Κ.εςί$ Κ.λθ€ΐη€ΐ2ΐ€ί$ 
ΑΓοΗοηϋδ Εηηο • • » • • ΐχάο^ 
(Η1>ί$ Τ1ιε1>3§6η€ &ί* 
ΤΗεοίΙοΓο βΐίίδ ΐΓοηχί 
Ηβητάίί^ 8αΙ)-ρχ(1οϋΓίΙ)2 
ϋ6πιοΑ1ΐ€η€ £. Μ]τοω^ 

Αιι1υ8 /• Βε£1 ΡβΗοηοαδ 
Ι/€οηϋ&ιι$ /. ΏϊύϊχγΆ διιηΐϋΐ^ 
Β30α$ Ρ2^θη€ΐΐ8 
£*€ηϊ»α$ θ2τςϋΐΐι«8 • • • • 

Αώ€η2ϋ8 9Χ Οΰο 
ΡΗίΙΰΐηοη •.*•••••• 

ΟΗΛιβαδ /. ΊΤτπϋοταίίί Ρίτανι ^ 
ΑτίΑοΙοΙβδ /. 7ί?ηο€ταΗί 
Ειιιηοάοδ /• Ώ^παίνη 
Ν^ας7<1β8 /• -^^Λίί 
Αρ1ΐΓθάϋιιΐ8 /. ¥αίίηι^ί$ 

€ΕΐΙίΧ6η€8 • • • 

£ρί£ΐ€(α8ΐΓ« • ; 

Οίοη)τίπΐ8 
ο χ ο Ν Ι £ Ν 5 Ι Α. 173 
Όΐοηγβ.\α .... Ενι. 

ΤίΙ>€ηο ΟΙ^ικϋο Οχίατβ • • • 

Βοη£ Γοηαη». 8τιΙ} Μ€(το(1οτο ΑτοΗοηΙτ^ 

ΠΐοητΓοάοΓΟ Ρΐιΐ^βηϋ, Ηοςοιηοηϋ /^ Ρΐιχίσ• 

Απιίί 
ΑρΗΙάηβΒο, Ρ«άο(η1>£ ΌΙοάο^ο /. Αη( • • • 

ρϊ(ϋ, 8€ήΙ}& £ιιρ1ΐΓοΓ)τηο Ρ)»ΐ€Γ€ηβ • •. 

ί. .Αηϋςοηί Ρ^ΙΙειικο, ΑΙβχΑίι^βΓ ΚΊΧχύβχ£% 

Αθο1ίοη€ΐη ΗβΓΕοο 
/. Αηϋρ2(τί ; /. α^τζζΛϋ^ 
Ι%Ι/6ηί€ΐη ΜαίΓΕώοηΙαιη 

Τΐιοοβοηβηι ' 

υορΗίΑοηίΰΐη 

ΟΗαΓορίηυιη 
ΤΓχρίιοηδπι, 
Εικίβιηυηι 
ΙίΟηχαιη 
ΒΙοηγΓοίΙοΓαπι, δοϊΐηίΑΐκίΓαπι, 8}^ρΙΐ€Γαιη]^ 
δοΟιη, ΑροΠοοΙοΓυιτΊ, ΑΐΗοηβετιπι^ 
ΑήίΙοηβιη, δ^πιιηαοΐιαιτίί ΤΗ 
Ιβάοηιιη, 8(6ρ1ΐ2ίη 
Ζοϋαιη, Πίοη)ΗΓιιιηι 
ΜΛϊ)ΛΧίάϊ\χτΛγ 8 

Ο• 5 Ερα§2ΐΛι» 174 ΜΑΛ.ΜΟΚ Α 


Εραςαώοδ 
. 


Ματοαβ 
• 


Ματεαβ 


£ιη • • • 
Ύ]ιηοοηίίχ$^ 


Οοηι • • . 


» 


Οοτηοΐήο» 


ΤΙιΛιΐδ 


- 
£ί]^ΐΗίΙί6Ι18 


ι 


Μοάΐοδ 


ΟϋΐηοεπΚΰ» 


Τίοαα 


αΛϊη$ 
Βοθώιιβ 


5ο&1>ίΰ$ 
Α<ΐ3ΐ\Ι9 


Τ4ΜΧρ«» 
3ωι»ήα$ 


Εη^κηπίΒ 


ΒυίγάκΒ 


ΙΧΜΙΚΑν 


Εικ&ηρΑί]^ 


ΕριάϋΐϋΒ 


ΡΗϋβπιοη 


ΑΙβιαηΙοτ 


• « • ^ ^βη& 


2οίΙπιιΐ8 


Αϋΐ€ηο<1ΐ3α» 


• 


ΐαεοϋδ 


£ιιροΓα8 
ΑροΒοηΗΐβ 


£νο(1υ$ 


Α • • • • οα 


Ζοίϊιηα$ 


εΐβιιίϊηίιιβ 


«μΟ » • • • 
£Γ2β:ιι$ 


Αΰΐ€ • 


Αηϋοείιικ 


ΧΙιι^Ιαιηιΐδ 


ΗβπιεΙΙάοδ 


αίΓγΐοζοαχίΒ 


Ηί^ο 


Ειι - - - 


Μβηιΐδ 


ΟοΓξί&δ 


Λ^ΙΛ • • • 

Αίοΐ 


Αροΐΐοηίάεβ 


ΙΓιάοίιΐδ 
εαεΑτρμ$ 


4 ΛΛ^ιΛ 

Αζζ 
Α . ^ ^ 


ΡΚϋοχοηιΐδ 


Ό^ίηοβίί^ηβ& 


Α^^ ■ * ^τ 


ΌΊοηγ[οάοτνί& 


\ Νίοί&$ 


8ο 


Ζο(ιιηιΐ8 


Οϋεαδ 


Η». 


ΕβηγΑ^ 


Η€άίΑΐ18 


3ί«ί 


Τ)ΐ€(^6ίΐ6& 


ΣρίίγηοΙαχίοα £ρί ινιι. ο χ ο Ν Ι ε κ £ Ι Α. 175 

ι,νιι. 

^ι1ο11^(1^ηΓ1 
α ΟοΓιη6(Α ΟβΤιο^. Αροΐΐοηΐι 

8ορΙιτοηί11& Α(1ΐ€η9Εΐχ$ /. δροηάοηϋ^ 

£ΐ€υίιηίιΐ5 
ΕρΗ€ΐ>ΐ8 Η6Γ€ΐύ(ίηι οΒ νιΑόπΑΐη Ιη 

εΐοαίΐηο. 

Ρ«<1οΐτίΙ>2ΐ ΑΙ>αΓε2ηΐο ί• 
Εαιηοΐρί ΟορΗίΑβηΓι, &ηηο 2^^ 

ι,νιιι. 

Ταυτοηιιη Γρ€Α3£ΐι1ί Αί€6 (βονιηύ^• 

Ι-ΙΧ. • • • • ΟβΒίαηβ 

ίη 

€ινΙ(2ΐ(€ΐη (Ιϋη. 1>ί$ ιηίΐΐο 6( ^ιμίοςβιΚ^ • • • • Ι.Χ. Ι. 

Ηβτοδ Ροΐ7<ΐ€ααοη 

Ηϋςοιϋφΐϋακίο ίη ύ:ί« 

νϋ$ 176 Μ Α κ Μ ο κ Λ νϋδ ίδοαηι νβΓ- 
£ιΙ)ατ• ΡβΓ 060$ €ί Η€ΓΟ&$ 

(Ιΐιίί(|ΐιί$ 68 ςαΐ ροί&άΰδ Ιιιιηε Ιοεαηι 

η€<ιιιαη(Ιο άίιηονΑίδ 

Ιιοηιιη Εΐί(][α1ά : 6( Ηοηιιη 

οηιαιηεικοηιιη 1ιη2£;ίη6$ 

6( ΗοηοΓΟδ (}υίευηο[α6 νβΐ ά^&τιήΐ 

νβΐ άϊχηον^ζΐ^ 'ύΐϊ ηε- 

νε ίεΐΐαδ ήταξοδ {^^^.^^ ηο- 

ίρΩ 6( ΓοΙ)οΐ€8. 0αίεαηί|ΐί6 ^ 
ν6Γο Γεζίοηβιη ^\χ{^ού^ζX^ 
6( ΗοηοΓΕΠδ ρΓο ιηοΓ6 Γοΐίϋο 
€( ^υςοηδ ροΓίη&ηβαϋ ; ιηιι1(3ΐ 
6( ίΗϋΑα Γιη( ίΐΐί, 6( 
ίρΠ βί ροΛεπδ. 

Ν^ςκί νοΓΟ ΓοΓάίάαηι Γθάάε^ η€<ιαΰ 
νίοΐα 2ΐί(}αί(1, νοί Λ'" 

Γαιηρε, νοί οοηΓπηξο, ν6ΐ 

εοηίιάκίο ίοπΌ» 

6( β§ιΐΓ£ ; ίι ν6Γα 2ΐί(][αί$ 

βο ίβοεπί, ίρΓ3Β οχά^ιη Ο, 

Ί&1$ άΐΐχ /αηίρ. Ι.Χ.2. ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 ί Α. 177, 
5^ά Γ\xύ^ο €( ίιη- 

Γαρ(&8, α φχχ {\Λ>' 

Γαη( ϋί 1>&Γ6$, Γιεα(ί 

{λΛχ €Γαη( €( 

ρηπιαιη ο( ίιηρη- 

χηί$• Οιμειιη€[αο νβΐ α(1ίΙ&- 

1>Ιί ί1ί€π, νοί &ηί€ηΰ3Β 

ρηηςερδ οτϊ(, νοί &η(ϋη1ΐ26 ρ^Γ- 

ϋ€€ρ$, αΚ ιά ίηζΐάαί ςαοά ά€^9-* 

ηιϊη &1ίηιιο ν^1 (Ιίπιονϋη^ο, 

νοί ΰοηίιιηάοηάο• 

Ατ6ορ&£;!ϋα $€• 

η&ηΐδ ; &1ίο 

Οοίιηβώ Αατθίίο 

Αρρί&ηο 1>οηθ| 

Μ&τ&ώοηίο, 

ίη ρΓ^ίβέΙαίΑ ΰίοξοηέΐ 

0ο11匿 

νΙ]1αϋ$ ελα£ι• .... φ^α Γαρ» ίι:ηρ(& 7^/) €(1ί(:ιιιΚ} ΡίορίΜΤ 178 Μ Α κ Μ ο κ Α 

ΡιορΙβΐ πΐ6ΐιιη ζιχί&πα ϋ^υχη ίοΐύ% 

βονίί: ροριιΙιι$ : 
£ό €[00 ά ηεςίθχί 

ΙχπΒΧϊι είΓΟΕ οοΐΐααι ροηβη» 
Ιη εοηνίνίο &£Το 

οΰί&νί^ ιηίΐιί νί^• 

Ι.ΧΙΙ. 
Οΐ2αε€(6$• 

Ι.ΧΙΙΙ. 
ΡΗί1(κ]€ΐήα$ /• 8ορ1ώιί 
ΟϋοΙΗάοηϋβ, 

ϊ^γΓπχΆάχ^ /, Τιιηθ2€ΐηοηί$ 
Ρ1ιτ€3η1ιϋ• 

ι,χιν, 

« • 

ΒΙορΗαηίαβ 
. /• Οίορίιαηΰ• 

ι,χν. 

ΟΙορΗαη(ο^ Οίορίι^ηίι V3I^• 

Ι. XVI. 
Μβηβίαο /. Μβηοΐίΐί νύβ». 

ι,χνιι. 

Νίοο/. 8 ν2ΐ€• 

ι,χνιιΐ• 

ΝίοβρΙιοΓο 1>οηβ 
νύβη Ι.Χ1Χ. ο χ ο Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. »79 

Ι.ΧΙΧ. 

Ρο- Οοη- δβηα- 83€6Γ(1ο- ^αν^- 

,1α$ ϋαιη §ίη€$ • 

ΑύΐήξΛ\Χ8 /. Μεηαηύη ν1νϋ8 βχ- 
Ιταχίϋ Ηαηε Ιοεαίυιη δι)!• ίρίι ο( 
ρ2ϋ:οηϋ1>υ$ ΟθΓ3φΚβΓο €1 δ ^η- 
^γ^\ΐ^^ οί ^ι^1^3Β Ροί^ίί» &ρ- 

ϋοιγρΚοΓβ Ι)οηο νβΐϋ 
. δγηϋ^τεΐιο \>οώλ ν&Ιβ 
5αΗ2 Ρο11ί((:& ({χιχ , 

Ι.ΧΧ. 

Ο&ικϋυδ ηΐ6(ϋεαδ Α^ϋΐ6ΐη€Γα8 Ηίο μο^ο 
Οϊΐϊΐύξ^τά φχί εοςηονί ρπεΓβηδ τβπΐΰάΐυιη 
' ιηοιΒί. ^ . 

Οοηΐπιιιηο Ηοε νοΓο ιηιΐι! οΐ; Μγή2ΐ& ίΐαΐαί 
€οη)α§ί 
Μοηαιη€η(αιη ; οαιη ρϋδ αα^βιη Γαπια$ ίη 
Ε1)ίιο. 

. Ι.ΧΧΙ,. 
Νοδ άαο £γ&<τ6$, ο ΗοΓροδ, {\ώ Ηδε (ιιιηύΐο 
Νοη αϋεοαίί 1ίΙ>6Γθ8 3αε6ΐηα8 (οηίβΓΟδ : 
Ηΐ€θΓιιΐδ,ς( ^£;ο Γ€θ€ηϋ^οπιρ1ς1^ &(1οΐ€Γεβη(ί2 

Ηϋπηίρριΐθ ι8ο Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

Ηβηηίρριΐδ &ί§ί(Ιιαη Ιλιιηε 1ΐΑΐ>€ΐηα$ ύΐ2ΐζ• 

ιηιιιιΗ 
Ίη οτοααι ίηοί«ΐ€η<;€$ (βηοΒηςαΑιηι : ηοΐΰΐ» 

νβΓΟ 

Μϋΐτΰΐη ρατίΐβΓ Γ€ΐκ|υί( ίηΛ^τ: οΛ^Χλ νβΓο 

ήΐίίδ . . , 

δοηΠοολ νί(χ Ιβτ^ΐΜΐΐΒ ίιηρΐ€[νί( ηαίαιη, 

Ϊ.ΧΧΙΤ. 

θ€Γ€Γίδ 6ί ΡϋοΙΙίΒ ά€0-βηιί1βίη Ηι^Γό^ΙίΕηίοιη 

ΗοηοΓοηδ ραΐτοιη ροΓιιίΐ ίη £(ϋΐ3ΐΐδ ΟΙβαάοδ 

^ ΟοοΓορί^ε £ιρΐεη$ ξοπηοη ΗΰΓοϋαιη ; εαιη 

£ί; ίρΓο ίιΐ ΐΑΚΛκχί Αέγύ» ρατ αοϋ€ρΙΐ 
χηιιηιι». 

Ι.ΧΧΙΙΙ. 
ΗοΓΟίιιη Ήοΐ: Ι^αρβΓεί Ηΐ. ΤΚΓορίϊ 
ϊηΓεπρϋοηειη 1ι&Ι)6η$ ^αΕπι ']\ιΰαίΙ !η ϋ$, φχ 

Γβοίί, 
ίθΛλπιβηίίδ. Νειηίηί νοΓο Ιίοβί βρ^Βη 
ίη €0 (]ΰθά ψΒίχν'ι λΔ δα}>ιΐΓΐ)ί& ΗΰΓΟο, 
ηίίιΙΜη ιπϋλί «( ^χβτί ααήΰ^ ¥^ηέ * 

Ιιοο ο χ ο Ν Ι £ Ν 8 Ι Α. ι&ι 

Ηοο αιιΓαδ Γ&ΐίοηοιη ΓβάάβΙ ΓθρπΙεΗΓί 
&ροΓΊοη(ϋ ι ίωροΐΐίαιη νοΓο οίΤβΓΗ νοίο ά|• 

1-χχιν. 

Ηα)α$ Η6Γ01 €( Ιη οο 

ροβϋ ΙοειιΗ ΡΓοοοηίιβ- 

ϊιί ΰ( Γοΐίςαοηιιη οιηηιαηιι 

εατΕΐη ς€ηιη( ρΓΟ ίαί$ ούζτη ρηκεοί* 

Ι6ηϋ1>υ5 ςοηοΓβ 0&1ΐΓίείυ$ Α(ϋ€ΐι$ 

& Ο^Γίειαδ ΑΓ(6ΐηΐ(1οηι$ ςυί €( 

πήαηιΐδ ; ςαοά ΗθΓουιη ρΓ«ρ3Γ&• 
ν€Γαη( ιηΕ]οΓ€δ οοηιιη ΟλΛγϊοϊ- 

υ$ €(: Κατίίϋΐ : )ιυ)ιιΓ€6 ΙηΓεηρϋ- 
οηίδ €Χ6ΐηρ1»Γ ΓεροΓιίαιη ©Λ . 
ίη χηχΐίΛϊΐί. οιηρ(ο Ηοε ώοΐΕΟβο €( 
(τίΒαδ ίη 6θ 1(χ:υ1^€η(Ι$ 
ίηίαρΰΓ ρΓ2εραΓ2ΐνΙΐ ίη ο- . 
ο•ε&ιη2ΐΓΕΐη Νίΐο Ο£€οηοιηο 
ΑΓΐ3Β ραίΓΪ Γαο, €ί ϋ- 
1)1, €( ιιχοη, ε( &1ϋ$, €( 
ροϋεη$ι €1: αίαιηηίδ ; Ηα* 
]α&€ ίη&ΓΪράοηίδ ΓβροηΙίυΓ 
ϋΧΰΐηρΙβΓ ίη 8πΐ]Γτη96 ι,χχνι. ι92 Μ Α κ Μ ο κ Α 

ι,χχνι. 

Αίώαδ /Ι Οαϋ, €[ΐι1 νοοΛίΜΤ 
Ο&ίαδ £ΐ€ίηροΓα$, βιηρίαιη Ιιαηο 
οαπίΔΤΕΐη ραΓαιη ^ιρρ^ηινί^ 
ΑΜ €( Γιιίβ ; ηύΐίορο- 

χηΰίδ νβηοΙϋΓΟ ΓαρΓαάίΑ&ιη 

ι,χχνπ. 

Μοη» /Ι Μβιιί /ί 
Ηΰ^&ΓεΗί ρΓ2κ- 
ρ^υτανίΐ Ικκ: Ιοοα- 
ΙαιηϋηΙιιιη ιηοΓίυο 
ραϋτί £:Γ Α1)ί ίρίι €( 

ρθίΙθΓί$ Γϋί8• 

Εχχνίιι. 

ΡΗΊΓιηυδ Αώϋηχί II Ηρς πλοηα• 
ιη€ηϋαηι ί^οΊί ίιΙ>ί, 6( 
Γαΐ8 οιηηίΙ)υ$, εϋ ΙίΒοηΙδ 
ΡΗγ • • • • ψχχ α ΑοίοΙι, €( 

υΐρϋ ΜοεΓΕ^βηίδ αιοηιιιηςηίαιη Ι.ΧΧΙΧ. 1 ο χ ο Ν Ι Ε Ν $ Ι Α. 18} 

ΡιιΙ). ΛΙΙίαε ΕρίΛΰϋιΐδ β- 
πιί( Π1>1 €( υχοπ Μ' 
1ί£ £ρί(9:6Γι 6( Α1ίί$ 
ΰ( &Ιαπιηί$• 

Ι.ΧΧΧ. 

£ρ&ΐλΓ0(1ί(α8 /. Αη8ϋ« 
ί £1. ΡΰΓίξίηίδ ρΓβερατ- 

ϋ Ρ&ιιροηιιη 

(ιιιιη νοΓΟ μ1 (τιΑο ΗϋΓουηΙ 
&Ιί€[αί8 αικιΐΜΐιη ΑρρΓθΙ)^(\18 
ιΜ ΓορβΙίο^υΓ ζ 

' . 1ΧΧΧΙ. 

Μόηιιηιοηύαιη ΑροΠοάο- 
η £1ϋ Ρ1ιί1οχ€ηί• 

Ι.ΧΧΧΠ. 

Αώβηίο Αχϊηιηϋ /• δ€Γ- 
Ιί Οιΐΐίορβ /. ΗβΓ- 
ηιοηΐβ 63α8 υχ- 
ογ!, Βοη& €( (Ιο• 

ΙθΠ$ 6Χρ€Γ$ ν&ΐ€• 

κ 2 ΙΧΧΧΙΙΙ• ι84 Μ Α Κ Μ Ο Κ Α 

ΕΧΧΧΙΙΙ. 
5υΗα$ Ροη- 
ΐζτΛζ Τί- 
ιηοώοί Η- 
ϋα$, Ροηϋ- 
€115, Αυςυ£- 

-'Υίδ. 

ΕΧΧΧίν. 
Όϋ$ ΜαηϋΗί• 

' Οΐ7€οηιί5Γ 
ΤοΓίγΙΙϊηβΒ 
ΐ€£ΐϋιηί$ €( 

Ρ• €οτη€Ηιι$ δο(οηεΙια8^ 

Ι.ΧΧΧΥ. 

Οη8 Μ3ηϋ}ΐΐ5• 
Τίΐαδ ΕΧ\\χ% 
Η€Γ3ε1!(ΐ6$, 
€ί Λ;Πε ΡΗίΙοΐϋ, 
0( ΗοΓαιη ίιΐϋ 

0Γοη!υ$ 

ΡΗϋαιη€ηο 

βηηοηιιη XI, ηΐ€η1ιυητ ο ΧΌ Ν Ι Ε Ν 8 Ι Α. 165 

ηιβηΠυηι III, 
ί1ί€ηιιη XXVI, 

ι,χχχνί• 

€Ερ€(ο1ίη6 

1)οη€ νπίο. 

ΕρΗΛι Ροριι1ιΐ8 

οϋ ^υν^η^δ 

οπιηοδ. 
ναΪ€• 

ι,χχχνιι. 

/. ΑηοητίάοΓί 
νίΐΐβ. 

ι,χχχνιπ. 

Μ6ηο<}ο(6 

/. Ρ&ΓΠΙΐύΙβ 

Ι.ΧΧΧΙΧ. 

Ρ1ιίΙίί}« /; Μϋΐηιιοηίι 
Ροραΐαδ. 

Κ ι ΧΟ. ι86 Μ Α Κ Μ Ο II Α 

Ροριι1ιΐ5 
ΑροΙΙοηί» /. ΟερΙιίΓορΙιοηϋ$. 

ΧΟΙ. 
Αϋοα /. Ιί3πιρ1ιάί$, 
υχοΓ ΗοΓΟίΙοη. 

χαι. 

ϋχοΓ ν€ΓΟ Αη^τηιάοή νλίο. 

ΧΟΙΙΙ. 
ΌΊοάοτΛ 
/ί ΝίοερΗοΓΐ^ 
ΑηϋοεΙιβηΓι^• 

χαν. 

^ηηοταιη XV, χηοοί. Ι^ 
<ΰΰΓαιη XXIII. 

χον. 

Ο1)(1οηη1νί( ΑεΗί11ί& 
ιηοηίΐυίη Υ, Γερίίιηο »ηί€ 
Ιίΐιη3?• χονι. ο χ ο Ν Ι Β Ν $ Γ Α. 187 

χονι. 

Αιηϋ!» ^Γ• ΜβίΓοί, άαιη νίχίί;, ρΓ^ερΑΓ^• 
νι( £1)!, α €οη)αςί Γυο ΑίεΙ^ρίΕάί 
Ικκ ιηοηυιηβηίιιηι, €( αίαιηηίδ, €( 
ροΙΙοΓίβ, βοΓοιη α &1αιηηΙ$ : ίη 
Ιοειιΐ&ιηβη^αιη νοΓΟ ιηοαιη^ ηοιηο 2ΐια$ 
ίη)ιε!&(υΓ, ίη ({ΐιο ίηοίΐ ε6η]αχ πιβυδ, 
ρηΒ(€Γ ιη6. 8ί νΰΐο ()ΐιΐ5 1η]ίε!Ε(, Γο1ν2( 
8ιη]α'η9τοΓαιη ΓοηΣΚαί ώηαήοί ιηίΐΐβ. 
^οαά Ύζύηχπί νοΓο /Ι ΑΓοΙβρίοάίδ, Α νοίίΐ: 
εοηάί ίη ιηοηιιιηϋηΐο, &(%ο ΙοειιΐΑΐη€η(ο Γώί, 
εοηάθίατ Γοΐα : ο( ηοη ΙίοβΙ)!^ ίΐΐί, Αΐίηιιβιη 
ροηβΓΟ &1ίαιη, η€(ΐα6 Η2ίΓ€(ϋΙ)α$ ί11ίυ8) ίη πιο- 
ηιιιη€η(ο : ίΐ νοΓΟ ^ΙΙαοι 4111$ ροη&( ίη Ιοου- 
Ιαιηβηΐο ί1Ηα$, £πιί1ί(0Γ (Ι2ΐ1>ί( Γβη^^υί άβη^- 
ηοδ πιίΐΐο. Οοηεοάο νβΓο αίαηιηίδ πΐ€ί$, β 
νοίΐηΐ, ΙοοαΙ&πιβηίΑ α(1)ίε€Γ6 $ ςαΐΑ εϋαηι οοη<• 
(ιιΐ6Γ6 ζά €χ(ηι£Ηοη6ηι πιοηάηίθηϋ• 
ΗαΒ€ΐ>ί^ νβΓΟ €( €Χ ίη(6ηοηΙ>α&, ςυί ^ηή% 
ορβηιίαδ ϋ(^ ιηϋίΐίιιηι Ιοουΐιχπι• Η26Γ€(1ΰ$ 
2ΐυ(£ΐη ιη€08 ηοη ί^^:1ιι^(ι1^ Ιιοε πιοηοπιβη• 
ίαπι• 

χανιι. 

Ργιω!» ο)α5 Ηχοή 
Ιί€οη(&$ ΤίΙ>€ηί //• 
Ιαΐϋ Ο^ΙΓι ΡοΙ«• ι88 Μ Α Κ: ΜΌΚΑ 

ιηχαηί Γβπηίδ,; 
άοο€ηί6Γ εί Ιηοαίρ»-. 

Βϊΰϋβτ ςα3Β, οοηνίχίϋ 
ίρΓι 3ηηοδ άεοβπι, 

ίοε πιοη»ηιεη(αηι €χ 

ρΓορηί8 ίεοίί ^ 
Ηοε ιηοηαιτιεηΐιιπι }ΐ3ΐ)εί: 

ίη§ΓβίΙΙιιη €1: εςτείΓαπι• 

χονιιι. 

43Τ€Ηί νβΓο υχοτ, 
νίΐ€. 

ΧΟΙΧ. 

/. Ρ3^Ηοηίδ 

νδΐβ 
8οίιεΠ /ι 

Ο. 

ΒατεΙώ /. Τίιηοηαε• 
ΐίδ, ϋίοηγΓιί νβΓο 

ιιχοΓ> ναΐ€• Ν ΙΝΟΕΧ νοοΑΒυι.οκ.υΜ 

ι 

ΝυΜΕκι νυι^ΟΑκεβ 

ΡΑβΙΝΑΜ ΙΝΟΙΟΑΝΤ, 

ΚΟΜΑΝΙ ΙΝ8εκΙΡΤΙ0Ν&Μ; 

ι 

Οίτι $Ε<ΐ!;υΝΤΧ7ΐι, ιινεαμ» ΑΓΑΘΑ• >»•47• »>•'• 
χ• 8*3. Χ.Χ. Ι. Λ Χ9« 
Λγα^Λ, 39• χχνπ. 4^• χχχχ• 

χ. /. Ι. 
«>«θΐι. »7• ^• *5• *^• '• 35* 
3^• Α Χ5• 3^• '• 3• 5^• 

•^αθοτ. ;^3• ^^• 

•>«&οί» 24. χχχτ. 39•<χνπ• 

•;/•\ΐΜ. ΙΟ. 1, II. 5$• 

χι. VI. /. 4* 
ΛγΛλματΛβ 6. χχχι. χ. /. }. 
ΛγΛ\μΛΤύη, %%, Ι.Χ. χ. /. 9• 
«}''/ρα4^τ*ι• 4^• Λ 3• 
Α}^»^;. Χ3• /• α6. 
Λγψίβ-Λ^• 8Β. ιιχχτ. 89• 

χ.χχνχ. 
«>«ν«ς• 50. χχχχτ. /. 2. 
ΛγΛίνιζ^μίνος, 33• '• *7• 
«9ιχ«τιυτν(• 3»• /• XX• 
α^ΐλ^ς. 53• ^• >• 

«)ιλ^ΐ)^ 64. &• 3• '• 3* «)ΐιλφ•ν. Χ9« ^3. 
«)ιλ^• 8 χ. &ΧΧΧ. /.9• ^ 

«^λ4>». βν^^'. 66.έ/ι• 
α^ιλ^• 64• /•4» 

•ΪΜΜ/ΙΑ». 4*3* /• }• 
Λ^αιημΛ•τΜ9, ίΗα, ^«» 
Λ^ηαγ• ίΒιά• /. 3• 
«^ιιβ«>• 33•^• ΙΟ. 34* ^* ^^* 

«ί^ΙΜΜ. 4%• ^ Μ>• 
•^1«»ιτ• 6. /. ΙΟ. 7• /• 4- 
«θλόν• χ 5• /. αο. Χ 6. /. 7•- 
«(!»». 87• χ•χχχ• /. 5• 
Λίξίΐσ^αι, 37* '•Ι5* 
«1^10^1. 25• χχνχ. /. 13• 
Λΐξ%ηως, 26. /. 25• 
«ΐρ•0Ίν. 27• /•4• 
ΜΟ'&ΑνΜ/ίΙΛ», 33• ^• 13* 34* 
/. 22. 

«ιτνβ^/Μΐιτνν. 49* ΧΧΧΧΧ• /• 5* 
α4τιο(. 42• Α Χ9• 
«ΐΜ^• 49* XXXIV* Λ 4• 
«Μραια. 6. χχιχ. χ. Λ 3* 34•- 
Ι.Χ. 2. /. 3• 190 Ι Ν ο Ε χ. α Μ\ ίμ Λ•9γψ 11». 1,%, 

ακολα^ωςφ 27• /• Ι5• 

ΛΛτοΛς. 87. Ι. XXX. /. 7• 
αχτη;. ΙΟ. /. Ι5• 
«χι/ροτ. 30. /. 2• 
αλΑ/Μττιτον. 87. Ζ. Χ XI. /. 5* 
ΑλϋΛ^ντα• 55* ΧΖ•^• ^• 5* 
αλιχτορας. 5• /• 25* 
αλιχτρυονα• 5• XXX• ^• 5* 
Αλϋ^ιια;• 59• ^• 7• 
α>ι^ι«η^. 87. £ΧΧΖ. /. 8. 
Αλλα. ^βη, 
αλλαλοι;. 39*^3^^'^^• Ι^• 

4θ. Λ 1ι. 4^• /• 14• 
•λλα;. 7• /. 5* 
αλλϋλνς. 6ο. /. 22. 
«λλιιν• 6. [αρβ, 
Αλλοι, ραβη», 
ιιλλΜς. 3θ. ^ίι• 34• ^<'• 4^• 

χζιχ. ΐι /.αίλ 

Αλλον. ύ. ΖΧΐίΐΑ Χ« /. 2• 99• 

Λ 5ΐ3• ^5^ χ€^ι. Λ ία. 
βλλ«ς, 1θ4- /. Α^..3Α. Αί<• 

33•/.»7•; 
•λλ». 33• ^•'ΐ^• 34* ^ ^'• 
«λλ»ν. . 23'.. Α Ι7• 3®• ^*''5* 

31• /• 3• ' 

•λΜΠ. 92^• Ι.ΧΧΧ2Α«Ζ.4• 
«λ^/ς«ατος. .59. /. 1 5* • 
Λμηνταΐ4, 95- ΧΟνχΙ. /•5* 
αμψίγ» 4^• /• 1 5• ' 

«^4«ί• 43• ^ >7•44• ^• >'• 
Λμψϋμίνογ, 8, /. ι», 

αμφο^, 15. /. »3• 
α/Αφοτιραις.43./. *3• 44•^* 
Λ^<|>βτιρβίί. 3^• ^ 14• 
•/ί*|»»η^.\23. '•*3• 
Λ^ί^»*• *β• XXV. /. 6. 
αν«€αντΐ(/ 19. /. Η• 
«*'*)'*}?«<|>'^«<• 39• ^ '*• 
ανα;4ν«0-χιιι. 4>• ^^ ΐ6• 

*νΛ^Λ»ον. 23• /. II. 37• ^• 7• ίΤνΜΤ»• 4^ '• ' 7» 

ανα^ραφϋ0-«ν. 31• ^• 13*- 
'Λναγραψζν. 2ΐ. χχιν. /. 15* 
0»ιαγγΛ<^ΐΗΤΒΤΛί, 28. /. 9• 

αναγρα-^ί, 39* ^• 9* 
«ΙΆ^ρΑ-φΑΤΟ• 21. Λ 12. 
βΛΛγγΛ•^αΎθΰ» 3^• ?• 3• 
ανα)«'ρα•ψατ»0'αν. 3Ι• /. ΤΖ» 

35• ϋο. : 

αναςΌο-ι»* 51^* Χΐ-Τ'* ^* 5* 

ανατ<θιτβ00-Λν• 35* ^* ^^• 
»η»^ιρττ«ρ• 3^/ Α Ι. 
ανδίρας. 3<>• **<"• 35* ^• 4* 43* 

λ Ι3•49* ΧΧΧ11• ^•4• 
αν^ϊρβιβν. 47* ^*4* 
άν^ρίζ, ιό, ϊί$• 49* XXXII* ^•3• 
αν^^ος. 5^• ΧΧΧνίΧΙ. /. 3• 
άν))Μΐη'. 1 6.. Λ 1 8. 
«ιν^ϋΠ. Ι9• ^•ν?• 
«η>'ρα4*. 8. XXII ζ. /• 2• 
«νΙ^/ρ^^ν* 74* ^Χΐ'• ^ 5^ 
«νΐ9γ•4'ν• 69< ΖΉ• /.ζ. 
«ν•θ«ικν< Ι. ^«7•.52«*^''<• 

Ι. /. _ι• 
«νιλοι'Αιι• 59* ^*^* 

Λνΐ1ΐχΧβΤ»ΧΓΛ»* 3©• '• ΪΟ» 

Λχ»ι^^ίί-4ί. 3ΐί /• 5• 
αχνι^^θβντβ. .Ι^ή/.. /. ΙΟ. 

βνηνίΐ^)»». 3θ•^ΐ4•3ΐ•''•Λ• 

«νΐ«'<>|βΒ^.'!6^ Χ?ΕΙΙ• Ι>/•22• 

«»ΐί•>ϊ5-£ν. 5*• χ3ρχνιι>- 7^2. 

*ν|«}»|νι». .II. Α <*5• 
«ν«λβ%(4«* 3λ. /• 6• 

«νυρ. 2ΐ,'Χ*ιγ./. ^. 

«νδΊΤ». 4^' ^^ ^* 

«νθρι^ν«ν4 4^*• ^< ΐ4« 
Λνθρωττζβυο-Μΐ• 12• /> 8• 
«νοια-ΜΡΠκς. »7• <^• *'• 

αν»9-νΓΙ1Ε. ΐί'ίά'.^• ^2• 

ΛντιγξΛίρα^ 3^* ^* 4•• 
αν*ΓΐγραψθΨ* 47* ^•,1*^• 
Λ>τίλΛ€•*•θβι. 25.χχνι.Λΐ3. 
ανι/ττΕρθ^Κτ»;. Ι Ν ο ε χ. 191 Λν^σζητοοσ-ί»• 6θ. /. 21. 

«ΐΜθιν. ^. χχιΐι. Λι. 

Μξιας. 26. /. 25• 
«^οΚο^(• ί^ΐέ/. /.τ. 
αξη/μΒΥΛ. γι* ρ€η, 
α^ιν^ν. 27* ^• '2. 

α^ΐΜβΆς. 26. /. 6. 
«|ΐ«9'β«. 12. Λ 2θ• 

«ττακ 59* ^* ^3* 
"««ταντα. 29• /• ΙΟ. 33• Λ 21. 

34• ^• 6. 

««•βντΛίν, 27• /» ΐ5• 3^• ^• '7• 
ανιΗιχΟηταη* ί%. Ι, ΐ9•49* 
XXII. 7. 9• 

αΤΓΐΪΕ^ΛνΤΟ. 27• /• ί• 

αττι^βτο. 47* ^• ^• ' 
«ττιχ^αι. 5^• χζ•ΐχ•χ./•7• 
«νκΜ.ηιναν. χ6. /• 12. 
«ιπλ•ι;θ•ροις. 9θ• ι•χχνιιι• 

/. 3• 9^* ^* ^* 
«νιλίΐη. 43* ^* '9* 
«ιτητι/ι*4<ν. ι$,α$ιαρ. 
«ιηΓαλκασιν• 27• /• 6. 

αψπς^Λαν, 26. /• Χ5« 

Λΐηχα. 47• ^• ^• 
««ΊΐναΐΓ• Ι5• /• Ι7• 
«ιτ(οντο«. 5• /•^4* 
«νο}ιι|Μ. 27• '« 19* 
ΛίταίαξΛτνβχη. 35* ^• ^* 

'αΐτο^ΐ:)^θΐ(0-(/Μ. 28. Λ 14• 
4ίΐη^αχΡίντίς. 30. ^/ΐ• 35• 

/. 13* 
«ιτο^κχθίίΜΜ. 49* χχχιι• /•4* 
ατηΐ^ίΐχ^^ηδ^ομινοί• 27• /αν. 
Α^ι^αβ-θίΜ. 26. Λ 7• 
«ΜΤβ)»2ίΙ»Μ. 23 . Λ 25• 25• 

* ΧΧΥΧ. /. 29• 

ΛίηΜνττΛ, 24• /• 25• 

ΜηΜΐ!σ«0Ί&«Ι. 26. /•24• 
«9Ι10^Ο|ίΤΜΤ. 59* ^^'« ανβδ^τ». 41•^• 9* 
«Ώ:ώβ'ηΜ'«ν. 6ο. /• Ι7« 
αττο^ν/Μίνον. 59* ^* 9* 
αττο^β^β-νοΊν• 29* ^•'3• 
«Μτοί^»• . 32. 4ίηί€ρ, . 
ΛΚΛοίΤΛί, 4^* ^* 7• 

ΜΤοκαταςιίσ'Λΐ* 23• /ΜΤ• 
ατΓοχκ/Αβνυ;. 88. χ.χχιν. /. 2• 
αιτβχ^τΜ. <ϋ</• Λ ΙΟ. 89• /• 5• 
αηΌχλυ^νΒΐίβΆΐ^ Χ ο. /• Χ3• 
αττοχμναίτθα*• 2 1. ΧΧΙΧ.Λ4* 
α/ποΗ^α^Μ• 8.3. /. 22. 

α9τολβ0-θ«{. 83• /. 14• 
αττοΤ^ιΐιτο. 59* ^* 2θ. 
««ΌΤΛι^/ΐςίνΑ. 36. /. 22. 
««Όβ-χ«υ«ζθ/Μ<νβ(ΰ. 32« /. Χ. 
α9Γος-αλ£{σ-«ν. 38. «Χτ. 
«^θζ-Αλιντΐ;. 22. XXV. ι 5• 

24• /. ι8• 
«ιτ6^«λινη. 37• /• <8. 
^7θΓ«λ^•νβ0ν. 7* /• Ι7• 
α^ΓΟΓελλί}. 3'• /> 22. 
ανοταχ^ασιν, 3^• ^• ^2• 
α9τοτΐ(0>α*τ»9. 4Χ• /. 22.4*• 

7. 1 8.45* ^^• 
■ΛηΓοτ£ΐ0π£ΤΑ;. 4Χ• ^ χ 4* 44* 
/. 17•• 

αιτοχΛξίσ'Λ/ΛΛΗν, 55• ^* 5* 
ανορςΜρυσ-βα. 23• /• 1*3• 
α7Το;(«ρι<ντΐ(. 24* Λβίϊρ* 
αιηύΚαας, 25• ^• ΙΟ. 
«ρ*. 83• ^' 
α^γυ^ιαν. 58• ΧΙ.ΧΧ.Χ. ^ίΐ• 

59• ααίίρ. 
Λξγν^ν. 47* ^* ^* 59* ^ '^ 

6ι. /. 3• 
α^^νη. 14* /• ΙΧ• 
α^%Ύας. 45• α^'<^• 
βριτί};. 53«^'• 54•^^^• ^4• 

νΐί, 

«ρίΓβν• 55* ^ '* 

Λγ[ΧΑ, Χ0.7. 2θ• XI• /• 4* 190 Ι Ν Β Ε χ. βΜ•9]ΐηι•' 97( 1Λ%• 1,%• 

αχολ«θ»ς• 27* ^• ^5* 
αιινχατΜ. Χ3'• ^• 1^ 
ΛΐίΎαΛς• 87. 1.1x1. /. 7• 
α*της• ίο. /. 15. 
«χι/ροτ. 3θ. /. 2« 
ΛΧαμτητον, 87• Ι XXI• ^• 5• 
αλϋ-φαντα• 55• *'^^• '• 5* 
βλιχτο^;. 5. /• 25. 
αλιχτρίΜΜ»• 5• ΖΧΙ• /• 5* 
Λλη^ΟΛς* 59* ^* 7* 
Λ>Λούη^, 87. ΐ^χζχ. Λ 8. 
•λλα. ρα^, 

4θ. /. 1χ. 42* /• 14* 
αλλάς, 7* ^• 5* 
αλλυλν;• 6ο. /. 22. 
αλλυν• 6./αρί, 
«λλοι. ρα]μιη* 
«λλΜς. 3θ. ^• 34* ^''• 4^• 

XXIX. ΐιΜ'χΛ, ' 
Αλλον. ^. ζχϋ4 ζ« /. ι# 49• 

Λ 23• ^5^ «€^Ι« Λ ΧΑ. 
βλλίΤί, 1θ« /. 2ί^..)*. Λίι• 

33* /.»7ν 
«λλΜ. 33* ^•'ΐ^• 34* ^^'* 
«λλ«ν.^5'.-. Α *^• 3®* ^*''5• 

31. /. 3* ' ' 

«λΜη• ^ι* ίΧ7ίχΐΛ( 1, 4» 
αλψη/ΐΛατος, 59* /* ' 5* * 
αμκηηωζ, 95* κονϋ. Λ 5* 

ά/(»4α(• 43* ^ >7•44• *^' ^^ 
α/(Α^•/κινον, 8. /. 12. 
αμ^ο^, 15. /. 23. 

α/«^ιρα<ς.43•^• ^1* 44•^* 
Λμψοτί^ις, 36* £ Ι4• 
Λμψβη^^ .2 3 . /. 1 9* 
β/«^. 22. XXV. Λ 6. 

αν«έ«ντΐΓ< Τ9• ^Η• 
αναγίγ^Λ(ρ^αι, 39• ^• Ι*• 
ανα^ΚΜΤχιν. ^. Ι. ιϋ, 

αναγκαιη, 23• /. ΙΙ. 37* ^• 7* ΜΜ^ΦΜ^η• 4^ ^ ' 7* 

ανΑ^ραφίίο-ιν. 3 1* ^• 13*- 
Λναγραψγ,ν. 21. χχιν. /. 15» 

β»α)^4'*'^^* ^^^^^ ^''• 
αναγγα^ί. 39* ^• 9* 
0»αγ^•\'Λητο• 21. Χ 12• 
ΛταΤ^ρΑλ^ατ». 3^• ?> 3* 
α^αγ^-^τωσ-Λν, 3^* Ι* 11* 
35• ^^ο• : 

αναςΌσΊ,ΐβ* 5&* XI• ΤΙ- ^• 5* 

Λ9ΛΤ^^^9μ$ΙίΛ{. 39* ^ ^^• 

ανατίθιτβΜΆν. 35* ^• 2θ• 

αν^οας. 3^• ν^' 35* ^* 4* 43* 

λ 13*49* χχχιι* ^*4* 
αν^ρΐιοτ. 47- ^*4* 
βν9'ρΐ;.3<)•^»•49* χχχχχ*/•3• 
αν^ος. 5^* ΧΧΧνίΧΧ. /« 3• 
άν^ΐραη'. ΐ6. /. 1 8. 
•νι^νσι. 19* ^««β* 
«η>>ρα4<«. 8. χχιχι. /• 2• 
«ι%>ρ»4<*ν* 74* Ι• Ι»• ^ 5' 
«νΐ)γ«>^ν. 69< Ι.Η•/. Ι. 

«Μθνκν* Ι. 7. 7• 5^• *Χ>>'• 

Ι. Λ Ι. 
«νίλϊι'ΑιΙ. 59* ^* ^• 
ανην^'Χβτν^Μ'• 3®• ^* '^- 
ανινβ^θνΙ^ΊΚ• 3>' ^ 5" 
Λν%η)(Ρ%ντΛ. . Μ/ι/. . /« . Ι ο. 
ανινιίτβρζκιν»». )θ• V. 24•. 3 Χ•^•2• 

ΑνίπίχΐΙ*^^*^^^^^!* Ι•/. .2,2• 

ανίΓν^έν. 52* Χ3^κνιι;. Λ 2• 
«|<ί»ι»νι». .II. Λ 25* 

«ν«λβ^/ΙΜ. 3^*^* ^* 

«ηιρ. 2ΐ.'Χίΐγ./•6•. 

«νθρ«^ν«ν4 4«>*• ^«; Ι4« 
«νβρ«7Γο6υ0Ία(• 12. Α 8• 
ανο(α-•η«ς. 27» /• Ι°Χ• 

Α)^Γ(ρ^^«φα. ^6. /. 4*. 
βν^<>'ρΛψβ?. 47- ^•,ι^• 
ΛντίλΛ^Μ-ί^*». 25• XXVI. Λ13. 
αΐΊτιηρθ&τΜ;• ι ΐ Ν ο Β χ. 191 «νν. 3(• ^• '^' 

Μξιας. 26. /. ις. 
«(^οΚο>«ΐ(• ϊ^^ι<ι. Αι. 
Α^ατ/Μίνα. 37• Ρ^• 
•^(νβΊν. «7* /• '3• 

«^Ι«^Ι<. 13. Λ 20. 

"«^αντ«. 29• /• Ι9• %%» ί%ΐ• 
34• /• ^• 

«ιταντοιτν. 27* λ Ι5• 3^• Α 17* 
«ΐτιίϋχβιιηιν. 28. Λ 19*49* 

XXII. /. 9• 
««τΐ^ι^αντο. 27• /• 3. 
«ιτ•))9το. 47* '• *• ' 

«ΙΤΙΧ^ΑΙ. 5^• ΧΙ.ΙΧ. Ι./.7• 

ΛΐηΛτ§ίνα¥. ΐ6. /. 12. 
■«ιπλΐ(;θιρ«4Γ• 9^• ^χχνιιι• 

/. 3• 9^* ^* ** 
Λίτιλιιη. 43* ^• 19* 
«ΐΓητι/Μ4>ν. ΐ5•4πιτ^. 
«γΠΓαλχΛα-ιν• 27* /• 6. 
«ιηΓΑ\(Μν«. 3^• '• '• 
«ΙΓίΓΜλΑν. 26. Λΐ5« 

««τίχιι. 47* '• ^• 

«ιηινΜΓ. ΐ5• V• Ι7• 
«ιτιβντος. 5• /• 3^4* 

«ιτο}|ΐ|«τν0«ν• 35* '* ^* 
ανο^Μ^ιι. 3^• ^•^• 
α«Ό^<{;^Ι^4ο-ι^. 28. Λ Χ4• 
«ΐ4Τύ}«;^θιντις. 30, ^/ί. 35• 

/. 13* 
«ντο^ιιχθιίΜΜ. 49* «XIX • ^•4• 
«νοΙ|{γ&)|9-β/Μΐνοι. 27* /^• 
«ΙΤΟ^ΙξΑβ-^Μ. 26. Λ 7* 

ΛϋΜηΜ, 23• Λ 25• 25• 
* χχτι. Λ 19 • 
•ιηλίβττ». 24• /• «3• 

Λψη^νηβη, 59* ^"• Λίαάβτωα-Λν, 6θ. /• Ι7« 
«7Γο^ν/Μΐν»ν. 59* ^* 9* 
α«Ό^»9-νσιν• 29• /• Ι}• 

ΛχΛικτΛΐ, 41* Α 7* 
<ΜΤΟΜ<βν. Ι4• /•27' 
««τοχ«ταρΐ9Άΐ. 23• /ΜΤ• 
ΑπΌχΐ(;Μΐ>ιι?. 88. χ.χχχν. /. λ. 
α«Γ0ΐΚ(7«ι. ίϋι/• Λ ΙΟ. 89. /• 5* 
Λνοκλη^οΰ^αα^ι» χ ο. /. 13• 
απΌχ^νοΰ-θ»*• 21. XX Ι χ. 3• 4 * 
αττοχρν^Άΐ. 83. /• 22. 

Λν9Κ*ηΐ»Λζ. 12. ΙτϋΤ• 

α9Τολΐ0-•^«<. 83• /. Ι4• 

ΑΆΌλλίΙΤΟ. 59* ^• ^^^^ 
««Όλλυ/Μ•ΐ«. 36. Λ 22. 
««Όβ-χ•ΐΜΐ(θ/Α|νθ1«. 3^ /• Χ• 

ΑνοΓαλ•{0-<ν. 38. »Χτ. 
<ΐ4τβΓ«λιΐ'^ΐ• 2&• XXV. ι 5* 

24• /• ι8. 
«ιτκ*•λ•ντ<. 37 ' ^• *3• 
ΑνοΓ«λ^ν«ιν. 7• ^• Χ7• 
αη-οΓίλλυ. 3'• /. 22. 
α9Τβτ«;^^ιΐβ-ιν. 38. Λ 22. 
ΑηΌΤϋ0*«ηΐΜ'. 42• Α 22. 4>• 

7. 1 8• 45*^2• 
«νοτΐΐ0τιτν. 4ΐ• /•>4*44* 

Λ 17•• 
««'«4>«<νΐβτθ«β>«ν• £ο. /. Ι3• 
ΛΤΤοχΛξίσ-ΛμηΛν, 55• ^• 5• 
Λίτοχν^σ-βα, 23• ί 1.3* 
«ττοχΜριιντις. 24• ΟΜΟρ, 
Λ9Τ«λΐΜς. 25. λ ΤΟ. 
«ρ«. 83• «^• 
αρ/ι/ριον. 58• ΧΧΊΧ• Ι• ϋΐ• 

59* «"'^ί• , ^ 
αρ>«ρ{ν. 47* •* ^• 59* *• '^ 

6ι. /. 3• 
Λ(γνγνν, 74• /• IX• 
«ριτας. 45• *^(^• 
Αριτί)^ 53* ^'• 54•^ 5• ^4* 

αρ^Γον. 55* ^ '• 

βρ//β. ιο«/. 20• XX. Λ 4• 1:9* Ι Ν Ο Ε Χ. Λ^Λμηοζ, %. XXIII. Λ 3• 
α^|»ιν. 84• Ι.Χ. 2.ν. ΙΟ• 
α^αγιφβ. II. /. 20. 

«^;^Α(. 5^• χχχνίιι. /. 7• 
Λ^χίίη. 41 /^. 4^* ^• 3* 44< 

/. 12. 83. ι.χχιν.7. IX. 
«ρ^ιιβητ. 34• ^Μ^' 

«^νιις. 23• /• 14• ^5* ΧΧ^*• 

7. 15• 75• ^• 4• 
^Τίνη. 34* Ι- χ. 2. /•3< 
αα-ηης. 4ΐ• /• Ι3• 
ας-Λο-ιας-ως, 29• /• ΐ6• 33* ^*4• 
ΑΰΧ'λιι. 49* ^* '* 
ασυλία, 6θ /. 4• ' 
ασνΤααγ* ^6, /. 2• 
«^νλιαν. ίίίίΙ.%χιχ% Ι•/. II• 

48. /. 5. 
^€^^^υ}^ν. 26. ^». 
Α0ΐΑ«ριτ«ς« 55• '• 5• 
«7^λ|{αν. 46. XXIX• Ι. Λχχ. 
< αο-<}>αλ«;-{ροΐ'. 37• /• II• 
«τΐλ£α. 41* ^• 3* 
ΛΠλαα. 6ο• /. 9• 
•βτβλχια^^. 4^•• ^• 2. 
Ατιλβιαν. 33. ^'^• 4^• /• 4* 
53. /. 2. 

αηΧ9ζ• 4>• Α ΐ3• 
α<η^0-ΐ(« 21. XXIV. /. 3^ 
«υλητα;• 14• αηίίρ,^ 
ΛνΚνς• ?ΐο. /. 24* 
«ι/ζα-ν. 83• Ι.Χ. Ι• /• Ί3. 
αν^ον, 22. /. 3. 
αντθ¥ομια¥, 26. Λ 3• 33* ^*^* 
αίτΤοχ^^οης, 9• ^ '• 
αν^Ι^ΐνι• 85. /• 6. 
«φημβνος. 65• /. 24• 
«,^ιτο. ΙΟ. /.Ι. 17* /• 9* 
«φ«««ρινιι. II. Λ II. 
αχί^ιτοο, 90. 1.ΧΧΧ• 7. 6. 
«4^νΓΝ• 37• Ι.ΧΧΙ• /* 2. 

Β. ^«λιι• 95* ^ ι« Βασ-ας. 84• IX. 2. Λ 5• 
βαο%9βς, 6. ^/ι. 
^α0*ιλΐΜν. 36. /. Ι9« 
βασ-ίΚίΐΛί• Ι7• /• 4* 2^• 

/θΑ^'ίλινρντος. 9• ΐ'Ο• XI* Ι2• 

Ι3.Χ4•>?^• 
Βασ-ίλίυσ-αΐΎος. 3. χχιη./.4• 
/9Μ-ιν. 55• Χΐ-Υΐ• ^•4• 
βηΧτίς-ν. 3θ. /. 24• 
βιοτας. 87. Χ.ΧΧΙ. /. ιΟ. 
βΐ9τν, 85. Λ 3. 
/?ιιτς. 19. βρ^- 
Βνωο-ας. ϊκά. /(Κρ€'' 20. /. 2 Ο. 
βΧ-η^αι. 94• ν^• 
/?λ«β«0-£τα«. 95* Α 5• 
/35*«^υβ-«. 33• Α ϊ7• 34- ^ 

*5• ,. ; 

βαλα, 45• Χ XVI Ι χ. /. 2• 
^νλυ. 5^• Ρ^' 5^' ρ^' 35. 
Ι.ΧΙΧ. /. 4• 

/?νλΐ}. 22. XXV. Λ Ι. 

/?«λΐ)ς. 4* /• ι^• ^3. /. IX. 

3ΐ• /. 3. 3^• /•4• 6ι• /• 

14* 84. Ι.ΧΙ• /> 2. 
βαΧψτΛΐ, 95•^ Α 3* 
βνλομαι, 3ΐ. Λ 3. 
/^νλαηττΜ* 95* Α *^• 
βνν. 5• /• 23• 

^βνλθ/Μ(Μ0. 42. ^^»• 

0θί}ίΜ/ΛβνΛη. 43* ^Τ* 
^»λνβ,Μβν«(;. 44• Α 2 3* Γ. 

γαν, 4'• Α ^• 43* ^* 'Ι* 
)/α(. 4^. XXIX. 1. Λ ΐ3• « 
}^γ^αμμίν», 35^ λ 12. > 
γίγίντ.μΛνα, 29* ^ ^4• . 
γίγίννμίΐηι», 93• ^• '4* ^- 

7. ι^. 
γίγίίημηοίν» 29• Α''<^• 1 Ν Β Ε χ; *η Λ 6. )3• '• <• 34* ^ β• 

^>^ΐΓτ»ι/44• /> 17* 45• ^'* 
^•}^^χη. 3'• '• Ό* 

>«νο/(«ινΜ^ ΙΟ. Λ ΐ9• 
/•ΐΌ||Μ•ιι«ν. %^ 7. 3• 5ο• 

χζχιτ. αηίί^ί 54* ^> ^• 
>^Μς. 47* '• 4• ^3• /. 15* <8» 

ιζχιν. 7. 5• 
ρ4^ς. &7• ΐ•χχιι• Α 4• 
γνψ» Ι3• '''• Ι* Α '*• 
7ηρ««^« &7• ΐ•χχι• /. ΙΟ. 
^ιν«0ΐι»ς• 59* Α' 'Ι^• ' 

>1ΐ|0'(β^ 5^' XXXIX• 2. Λ 3^ 

^ΐΌν/Μη» ΐ€. XXVI. Λ Ι. 3^ 
/. 1 6. β4• Ι. χ. 2. λ «ο. \ 

/. 6. 
>'6|^^ 87.• ιχχι* /. 8. 

3^οΐϋς. 25. XXVI. Λ ΐλ 
γ^Λίτι, 8<>. κ.<ΐχ. Λ 3• 

;/ρα^(. 3Ι• /. 6. 

^^γκιψ• 3^• )^'2^• 11• '• ^» 

^^ν/κηκος• 12. /. 6. 15. /• }2« 

γιηΛΜΛ^ 53• *^ι• '* 3• 

^ΐήΤΑ(κι. 8». Λ 4• ^9* ^* 3* 9*^ 

Ι.ΧΧΙΧ./. 2. 9>• ι•χχχι>» 

/• 3• 95• χβνΗ•7. 1. 

>'(;ν«ιιιο(• 67• 2» ι• Λ Υ7•'^3• 

/. 23* 65. ρβη, 66. /«;ρ«• 

67. /<^-69. / 7• 

>υνΐ). 93• ^*'• 9^< •ενΐΐχ« 

Λ 2. ^α* ο» »λτ. 

^xη•^<•ι;4 3^• '* 9• Ι«^• 4^. /. 4• 

Ιΐΐ/ΜΜ» 4$• ^''• 

9ϊΜ«({«/Μ•ν•(. 4^. /. ^(7* 

ΐΛΨΤΛψηΐΛϋ, 55• *^'^1• '• 6• 
Ιΐ)α«ί. &7. Ι. XX. /. 2. 
Αιίν&αι•• 3θ• ^ίι. 
^•<ΐ;ζ&«• 27. /. ^6. 3β•/•4• 

43. XXXI. /. ]^. 
)ιΐιτια• 2Ί• χ%ι•ν• /• 9• 
^ι»«. Λϋ,ϋί, 4<• '•^«4* 4*• 

/. Ι5« 95* ><:▼«• /• 7* 
Ιικαννί. 4^3• '* '5• 
Ι^ιΧΑΤος. 14. /> 15* 
^χ«τν. • 13* /' 1 1* Ι4• /« 4* 

^ΐλ^ΜΜΑ• 5• Α 5• 
Ιΐ^βνννβΜ• 27* «λ^'^. 
^9/Μΐνος. •22.- /.Α• 
^ίΛΓίρα. 2^. ΧΧν.1. /. ΐτ. 

^ινν•^. 55* <<*νκ• /^ «3• 

$7•«^• . 
)ΐ(;τΐρθ(. >6• /. 9* 

Ιΐννΐ^• 13• /. Η* <5• '• '7« 

1 6. αιιίέ'^. 

^χιτί&Μ. 27• ^ ^4• 
^ι;ζ•0-3ΐνηιν. 31• ^20. 
.Ι«)/(Αο. 96. ίχ». /. 4• 
; ^/ΜΜραιβΜίν• 1 2. Λ 24• 
'^Ι/ΜΟΧ^ΤΜν• 26. Λ 4* 33* 

^*ψ^. αχ. XXIV. /. 7* >7• 
Λ 14* 3θ. /. 14. 39* ^ 5• 
43• XXXI /• Χ2• 53• Χ^'• 

' /• •6. • ■ 

ΪΗ^ς• 21. κιιιν. /. 3• Μ• ^<. 
25• χχνχ. /. 7• ^3• /. Ι7• 
%Έ,1%1. 35• '-'Τ• 3^•^ 

17. 5*• ^'<• 53* χΐ•ι• /• Χ 
54•χχ.ιν• /. 1. 92•ΐ'Χχχτ<• 

/. 3•93»^'• 
^ι/ΐΜΤ• 4• ^ή• ιΐ• XXIV. /. 16. 

25• /. 22. 26» /. 22. 31* /• 

8. 33•Α5•3^•Α4•37•^'< 

33./.χ.39•^•Χΐ•4^•^«'•49 
χχιΐΐ•2•6. 55•.«^νι./.ΐ2• *9*- Ι Ν Ο £ Χ. ι'• 26. /. 3• 27* ^ί'• 3^• ^• 
2. 33• ^• ι^• 3^• ^- 1^• 

^ιβγζΛμμΛ, 44- '• 3• 
^ια^ήίΖΜς• 88. Λ 2. 
^θ«ιΐιΐτ• 65• /« 24• 
^αΧΙ^^κηος. 25• XXVI. Λ Ι7' 
^ΜΜ^νΜ. 23• ^• 12. 
λακ^ηντΜ^βν. 6θ. Λ 23• 
^ια)ΐρ»ωσ•ΐ¥. ϋί^. /. 25• 
^Μλ*)"**^»»• 27• /•23• 
ίιβλίξ^ΐΛΐηις, ^1^. /. ΐζ. 

^λίΜ-Μ. 24•^/• 9* 

^ΜλίΜΙΤ. 4^• /. 25• 
Ιΐα/ΑΜΜΜ. 25• XXVI. /• Κμ 

ΖίΛμαια, 26. Λ 1 1. 

λαμίΐιιΐ. 37* ^ Ι2• 

^(«^«ιιιί. ^3• ΐ-Χ• '• ^• ι^' 
^Μτιλιι• 45* χχνιιι. /• II• 
46• XXIX. ζ. /. 5• 

^Μ'ηψη, 26. «/τ. 
^ητριται. 3^• /• 2$• 
λβηιρΒτοτ». 31•^. 25• 
^ηιριιβ-ιιηκ. 29. Λ &» 
λατΐιρ«7β». 32. Λ 22. 
λΑτηίρΜίταίν. 26. /. 19• 
^ΐΛτη^, 3^• ^- ^^- 
{^η^α^θΑΜΆΥ. 59* ^• '* 
Ιια^ρίΜγν. β&. ζ.χ«ιν. /.4• 
ΐΜ^λα^νιατ. 26. ^Μ. . 
^Μ^ι/λΑβ-σ-οΜ-η'. 37• ^'^' 
^)!βι{«(. ι6. /. 1 8. 

%ι^^βΛ, 39* ^• β• 
ΙΛοΎΐΛ, 32. /. 7• 
^«άγ. 4^. /. 25• 
ΙΛνΰτη, 59* ">'<ν^• 
2ι)β0Τα<. 39• ^• 6* 
2ιιλ«ντΜ. 6ο. /. 21. 
ΖϋζΛγντηη. 44•• '• 13•^ 
ΐΛξ,ΛγοίγΛ•». 43• /• 2Χ• 
^{«η/Μ^βντ». 26• /. 12. 37• Ι 
Χ 13- ί (ΖαιτΛξρ, 88. /.'(. . 
.^Μτιλιι. 3^• /• ι8. 
λι^λΑ^ιη 25• XXVI. /. 7• 
λ9υ^μ^«• Ι9• /• 20. 
ΙίΛΜϋτυνηζ. 54• 3εζ.ιιι• /. 5• 
^«ϊ«/Μ«τνν. 23• /. Ι7• 
^ΟΜΜ'. 45• ^• Ι ^ 
2ΜΜ^β/ΐΑ£ν•ς. 43• ^• 5" 
ί(ΐί«|α0'θΜ. 4^. /!€». 
^'ΜΜ^. .12. 7. 20. 43•. ^• . 
ΙμλΟ)^». 43• Α^• 
^<χιι. 9• ^• 6. ΐ3• Α ι8• 

***.'*• 59• ^•4• 
{ΐΗην. 29• νΐί' 
λ/ΜΙΜ. 44• ^• Ι2• 

^\Λ^9»9Λ9^ΛΛ• ώί4. Λ 25• 

ΙηίόνΙιαΜ». 6. XXII. Ι. Λ ίο. 
ίΐν• 5*• -^ ϊ• 

^«^^Μ. 87• Ι• XXX• /• χ« 
ίιβι^υξβ. 17•/• Ι2• 
Ιο}<2Μβ. 4^• /• 4• 57• <'^• 
|ΐ9>ιγΜΙΤ». 5ΐ• /^• 
Ιβ^Ϊι. 49* XXXII• ^ ^• 

^•θκΜΜ. 38• /• ΐ8• 

Ιι»θ«0γ/«ιηρ(. 3^••^ 7- *^^ 

/. ΙΟ. 

ϊοκιι• 5^• χι^Ίχ• ΐ• /• ΧΟ• 
ΙΐΜΐ/Μα0-θι>. χ^ιν* /• 14• 59- 
Λ 23- ' 

)^ΝΙΙ/(4«ΓθΐΙΙί. 90. Ζ.ΧΧΧ. /. 7-' 
2!ίΜίΐ4«β:Μν. ^6ο. /. 14• 

^οΜ/(Μ(ηται. ϊ^μ/. /. 17^ 
^Ιρ^ς. 87• Ι. XXXI• /. 2. 
^ο&• 27• /. 22. 3*•/• ^43• 

λ 23• 44• ^"' 
^9νφ. λΖ.), Ι5' 95• /•^ 
^οτβ•0'«ν. 3Χ• /^• 

)μτα4• 21. . XXXV. /. Χβ. 

^οχ^ν» 44* "/• Ι5' 
^^Χ/(**(• ^Ι• ^9^/• 

<1ρ•χί*«». 47. /• 6• 

^χ/Μβγ, 6ι..Λ 3• 
^ιη«μιο»?• 23• /• 3^Χ• 
ίννΛ/Λΐν» 25•χχνι. /.χ4* 29•'• 

ΐ3• 32•^<^'<^• 33* ^"* 34• 
/. 21. Ι^πΜΤ•;;. ί Ν υ Β χ. »95 ^1/0. 3^• 1• 7' 

ϊυς•η¥ος• %•;, ι ζ χι. Κ γ, 

ΜαΐΛ, II. /. «}. 

Ιν^ΐΑν. }8.^Μ. 95• ^• '3• 
^»0>ϋ• 82. 1.ΙΧ. Λ Γ. 95- '• 9' 
^«0»• 34• βί^'^•^ Ε. 

υιντη. 94- <€νι. /. ι. 95• 
Α 5- 

Ι«υτ«ν• 5>• XXXVIII. Λ ΙΟ. 

ιβντοη »5• ΧΧ^>• '» *9• 
•«ντν•. 1^/4/. Λ 14• ^9* ^->• 
§Μτιτ«. »7• /• 13* 53• νι•ιχ• 

'• 7• 
#Αΐην<• 86. ΐχιχ. Α ι. 89• 

* ^ ,/2η^. 9θ• ΧΧΧ1Ζ. Α 4. 
Μ0ΤΜ. %6, Α 9^ ^9. Λ 6. 

Ι^'ιΑ Α 9- 
, 逫0•ι>»•ι• ι8.Ά Χ5• 

ΐ€ΜΊλΐν0-«ν. ΙΟ. Α 5• 

ι^Α0>ιλινη. 8. /Μ. 9• Α>'• τι^ 

• Α5• ^3• '^4* >5• '• *• ι^ 

ιΟμαιι. ΐ3•. Α Ι5• 
ι^ιέ«^•ιβ-ιν. ΐ6. Α 3• 
ΒγΓίημνηΜ, 44• ^• '•> 
•7ΓΜίΜ^48. Α ^» Ι9• ^• 94* 

χονχ. Α 4•, 
•^ιητθ. 9•'^'<''• Ι»• 7^• 13• 

Λ ΐ9ν Ι4• /• Α• ι6. Α «4• 

17, »ο,/^. 
ΐ}^»^»^•. 19• Α ΐ5• 

Ι>«•ΊΤ»λ•ΐ440• 33* '• '^• 
Ι^'χλιι^α. 3^• /• 2• 
«Ο^κλη/ΜϋΐΆ. 19• Α 11. ι>'Μλΐιμ«τ«ν. %1» ι. ι8. 
ι^^νρβΆντι;. 87. ι. XXI• Α 5•- 
ιτ^λιιηιν. 13* Α 22. 
ίγ^Λ/Λ/ΛΛΠυβ. 45• XXVIII» 

Αι. 
ι^^^^ιν. ι6. Α 4• 

ιίαχ^υν-ΐ. 85. Α 4• 
ιίλιχιιυι• ΙΟ. Α ιρ. 
ι9ι«το. %τ,ρίη. 
■^μίν^• 14• Α 9• 
ιλ^αζι.• ι6. Α 6. 19• Α Ι7<- 

Ι^Ο^^βΜΤ. II. Α χο. 

ιΐΐο^ι. 4^• XXIX.. Ι. Α 6. 
•Ιβ^ΐν. 15* XXVI• Α Ι. 3^• 

Α ι6. 
ιΙίΜΧΑν• 19. Α λ 47• β^'^• 
ι}«μ;«/μ«κ.. 5*-χαχιχ• >• 

ι^ιυ|ι. ΙΟΙ Α ΙΟ. 
ιθΐ7γ«^. χ 6. Α 1» 
ι&ήτ». 40• Α 9• 
ι9•0'«η 13. Α 5• 
ιθιτβ• 88. Α Ι. 
•θιλιι^ν• 14• Ηϋ* 
ιθιικι. χι. •/. 
ι9ηι•- 10. Α ο• 
ιθυ^βν. χο.' Α Ι5'• 
ι^νην. 9• /« Χ5• 
ιι)|ι. 11. ϋί, 
ΐΜοτ«• 75• ^* '* 
Μθί«9Λζ* 35* ''^• ^3* ^ 9* 

•ΜβΜ?. 17. »^^•^ 

ιι^οβ**. 5^• χΜχ• Α ι• 
ιΐΜτν. 13• Α ΐ3• ι^Ι,%ο* 
ιιιητ. ιί. Α 9• 
ιιρ«ΜΚ• 4^• χχιχ. χ• Α 13» 

•Ι^}^|Τ/Μΐν•ν. 6θ. 4ΜΤι^ 

ιι^«• 87• ιχχ• Α 3•' 

•ΜΆ/ΜΠν.• 6ο. Α 6ί 
•ιβ^•τ. 85. »/λ 
ΐ(ητι^«0{^Μ• 5^• ^•- 59* ^*' 

•ΙΟ. 

ΙΜ^ΑΙΤ. 11. Α Ι5• 

ΙΜίθΐΙ. 39• '• ^• 

3 χ ιι•θβτβ» 196 Ι Ν η Ε^ χ. ΐΜβθοτ*• 3^. (Χ. ι./• Ι7• 
#ΐι«(, 8. XXIII. /. 4« 
ΙΚΑΓΜ. 34* ^* ^9* 
<χ«Γοτ. 60. Λ 1 1. 

Μκας-^ς^ 44* ^• Ι7• 
•ΧΑΓ». ιβ; /. 2. 

Ματί^ϋ. 4^ 1^^• 4^• ^**• 

ΕΧΑΤΙρίΐ. 44* ^^'^' 

βχ«τιρβ(. »9- ^« ^^* 35• ^' 
. 4^. /•• 7• 43* ^^' 
^xατ^^^. 40, ^». 4>• /• Ι*• 
43. /• ΐ8• 44• ^• ^• 

£χατκρ«ν. 43< ^• 1 <• 
ί4αην, 4^• ^* '9* 5^* ^* 3* 

Εχ^^λΛϋν. ι6. /. ζ 5. 

£«)«νΜ^ 34* ^• ^4* ^ί' Α &4ί 

<Χ>•ΜΓ. »Ι. ΖΜίν, Λ ΙΖφ 

ίκγα/Μζ. 34• '* 19- " 
Λ*γ9νΛ. 5^* ΧΧΑΙΧ. »• /* 3« 
«XII. 90. ιχχχ•./. Α• 
»υ»λη^Μ. 42« ρ/η. 4*• ^ 3* ^ 

4^. XXIX. ί» Λ 7• . . . . 
ιχληθν. 8. «^• 9* Λ 8^ 
»χμΑθοττ«ς, &^,. Λ «ο. 
ηκι,Μηθ». 94- «^• ^ '•• 
{χτίλισαιτϋν 5^. χχχνυχ. 

Λ 8. > 

κχτβννς. 53* ^* 4* 

ελ{ΐ;θ«ρ(^. 47••^ 5* 
«λ£(/&£^. 3». Λ 9^ ^ Ζ 14• 

Ιλη/Μΐχ^ 41• <'• ^'- 
«λβμίνοι.. 37• /. »5• • 
ιλίνης. ||.. ./. II.. 
%(ΛΛΙΙΎν. 33* /•9Ρ» 

<]^/(«<ι«'. 9Α. Λ 19* )}.. 1^ 

Ι](Α1Τ0ρΜ. 49* Ζ* ^* 
|/ΙΑ9Γ0ρΜ». ΑΙ. /. 1£•. 

Ι/κΤρβ^-θΐ. Ι4• ΐΡ<8• 


ιμνηθν. ΐι« Λ 15- 

«/κφνλοί. ^ο. ι. Ι5• 

«νβ. 26. /. ιθ.' 

ΈνΛχ,οτιίη* 6ι« /. 4* 

ηαΐήποζ. 8. Λ Ι. 

«ι«ντΜ»ν• λ5• Ζ" 9* 

«ι>νΐ}•τ«ς. 5^• Χΐ•λΧ• Ι• /* 8^. 

59* .^^• 
ινχνιιτιιν. 59• ^ *'• 
01^4. 6ι. /. 6. 
ηΊΐα(βτ6(. Ι4« /• 1 9» 
ινΙβρ^ομίΜν. 37* ^• ^• 
ιν)«^<ν. 35* ^• 9* 
ιι>^β^6ΐτ. 50. /. «5* 
ιν^Μίΐν. 8. /. 7• 
ηνχα. ^,^.48«χχκ<• 

Α 10. 
ινιχ<ν. 36. Λ 25. 51* ^Μ. 54* 

βνίννχβντΑ. .6ι• Λ 4• 
ιιιιτλιιη» 87• ^Μίν Α ίο» 
οΐΙΡ9«(^ΐιΚ4 47• 43•- 
ηίΓΜΜκιν. 44••]ί^« 
ι»ΐΓΐ. 94• ^• 
ψ^}%. 87« ι.χΐί^ 4 ι« 

ενιαίΓτνν* ήμ Λ 90^4^• Α ^ Ι». 

44• Α 5• 
(ΐΊαντν. 94• Χ^^ν« Α 9* 
Ενι«ΐ/τ». -54ΑΧ(|ΧΙ«?Α 7• 2^ 

^•▼•ί 3•. 

<ΐιι?»η*. 4>4 Α ?Α. 9#• /• Χ9• 

7^. 20«^<ΐν .• 
ιηχβητ. }6• /« !(6•. ^7• ^* 
20. /•5• . 

ϊ• Α 13• '.; Λ . 

ΐνος. 14. /. %0* 

βνσ-ψη,• 89'. ι.χ«νίι• /• }• 

ιν;^4^«ντιΐ(• 49* 3ΐ>(^^<* 

ΐζΑ^Ά^χΜ-θ»!» 6θ. /.^• Ι Ν ϋ Ε χ. Γ97 ΒζαγΰΜΤί», 6θ• /• 5* 

•(β^. 44• ^• 9• 

ι£ιι. 95* '* '3• 
ι^ιιν. 17• Λ 4• 
ι^ιινα<. 12. Λ Ι}• 
ι^ι>•;ΐ^^Λΐ. 89• /• 8. 
Φγ«<. ιΆ</. λ α. 95• ^• 5• ' 
ι|ΐΓ». 19* /.ΐ5• 4^• ^ *ι• 

41• αηί^, 5«• 31χ.ιχ• ι. /• 

6. 59• *• ι^• 

ιΙοΙίΜΆνη;. 43• '• 9•- 

«(ΐΜ-Μν• 89* ^Ο'^ι* ^5* 

ι{τ^^7«τ/ι««. Μ• χ,ιηιν• 

Λ ΙΟ. 89• /• 6• 
•{ι^λίΜ. 3?• /. •χ« 35• ^ '• 
••ρτβκ• 4^• ^• ^• 
•ορηιν. 53* ^• 4• 
•ν«>'βλλ»/Μΐνοι• ι6. Λ Χ9• 
•ιτ«>Αλλβ/Μΐνβί• 37* ^ *ΐ'• 
•9Γ«}'βλλ•τηιι• 17• /• 3• 
ιν•ιν•^βι. 45• ΧΧνι«• & Χ3• 

•1ΤΑΙΐλ«θ«0«(• 95* ^ ^5* 
1«Τ•ν^|λ4Τ9.' 6θ• /. 10» 

ινβνιλ^&βττΜν. ι8. Λ 4'« 
ιιτβηλθΜ. Χ9• /• 13• 
ιτΑχ^ιΐΠΦ• 17• /• Χ3• 
•«πίηκνΜτ. 1^• Λ 15•- 
ιιτϋίΆν. 4*^. XXIX. χ• Λ 3• 

59• /'/•• 6^• '* 9• 
νηιΗ. 13• ^* 9* *5• »▼<• 

Λι. 3β•/« >7•4^• ΧΧΧ>• 

/• 1. 
ιιη/ΜΐΜ^. 11. Λ χχζτ. Λ χ• 

Ι1Π/144•• II• /. 11. 

•«ΐ/Μ-ψιν. II. XXIV. Λ 3•• 
ιιίηιΤΜητ». ΐ5• /. Χ3* 
&^^. |9. /. ΙΟ. 

«η#ΊΑν•^ιν. 89. ιχχτη Α'3« ^ 6ο• /, Γ• 

δ 5 ιιτι^^ΤΑ^Μ/ια^ιΐ. 13• /• 3* 
ΙΙΠΓρΙ^β^νν. 83• ΐ•χ• Χ• /• 3« 
ΐΜτνχο/ΕΑίτ. 57• '• *4* 
Ιΐη;^ΐ0ρΐΐ0-ιν. 3^• ^• '• 
ιΐηιχ/ιΐλΑντν. 64• Χ•• >• /• 1•^ 
ΙίημΜ•;. Ι. χι. 1. /. &• 

ι«ι€νλιυοηικ. 33* ^* '3* 34» 

Λ 13» 
ιιη>«/(Μ«(. 4^• /• χα; 

•«Ί}/ρ«^. 21• Λ χ6. 
ιηνΜΐ4>ην. 7• «π• ι• /. %'• 

88. Λ χ; 
ηηΜ^ης, 88• ιχχιτ. Α 9> 

•«ΐ9^Α>μΐ|Μΐνβν. 43* '* Χ• 
ιιηΙ«/ΜΜ. 4'• Α 13» 
ιιη^χ«τ•ν.- 59* Α* '5• ^'^ι ^ 

Χ6. 
•ιτίλΜίβίν. 59• ^* *'• 
ηη^ι^μ«»0ΐν. ΐλ• /. χι• 
ΜνΙ^τητ. 6•/. XI. Τ*1*ζ• 
ι«η^(ΜΜ; 95* ^ XX. 
ι«ι^<;μ•τα. )ί4•^**** '•'8^ 
%ιη»%χ9»ζψ,9¥Λ, 33* ^ 8; 
«ηιιλΐιρ»«-«(. 34* ^• '^* 
•«Μλΐι^«τ«'η»^«ν. 31 « Α'9•- 
ιιΠΜ'πιηιτ. 13 • Α6ί 
ιιη/Μνκ• 6ο. /.Λ, 
ινιιηιιλβτμι?». 5• Α ιΐ• 
ψηττιμη• 55* ^ '* 
•ΐΠΓΑ^ίΜΜς. «5• '^^'* ^ '9^ 
ηηΓ*/(«(Μΐ• 44* Α 5• 
ητίΓβπιι• ί^/^. /. XX• 
ιιητ«|]Ν 35• ^• '9• 
ι«ητ•λι«7ΐ• 5^• νχ•η• Χ•/• 6» 
ιιητι^Μ«ι^ 4^• ^7• •«•η^ιι^. 59• ^''• 
7. χι• •1^ρη^^«• •3* 

• 58• χιιχ• χ• «ηπ/ΜΜ• 4Χ• Α χρ 
ινιηρίιηιΐ. 95• ^• 9• 
βτΐ'τ^4««^3• Α χ χ; 34• ^-2^• 
•νι^^/Μίκιν• |ο• /. χ• 
Ιΐτ«^β2ην. 58. ΧΧ.1Χ» χ• /»5• β«Χ»ί»«^ 498 Ι Ν » Ε- Χ. αηχ•9^Μβ9• XI• /• ι« 
»ιτ>ένατ• χο• 1> 9• '5* ^* 5* 

ΐτΑ'ΜΐιθιΐΦ'αν. 94* ^¥> ^• ^• ^• 

χιινχιχ. ^1 2» 95- χ^νχι• 
* ^• 9• / . 

βΪΝΓΤΛ• 13• Ζ.7• • . 

•ρ><«. 5^. ^^ ^9* ^^« 

ι^>«τβΜ^. 6ο. /. 5• 
*Ρ>^• 5^• χζ•νιίχ• Λ 6. 59• 
/• ζι» 6ο. ίή, 

58, «Χ.ΙΧ. Ι. /. ΙΟ. 5^ ' 
^ή. 6ο. Ι.ΐ%, 

Ι^|ΐΜ»θ»να. 87. Ι.ΧΧΧ, ί^, 

ιρτο(• }{/^. χ. XXII «υ 3* 
ι^τ«τ. 4^ ?.45•4^•^'*' 
«(ΐπΑτας. 43• ^ Ί4• 
^βτηΜ*. 4Α. / 7• 
ψηη, 17- 7• »ο. ^ , 

%9ΛγομίΜΐ* 4'• ^ 3* 
•σ-ιαυΛη• 14• Α II. 

ιτο/ιανο». 49* ^• ^'* 
ι^•η^. 95• '^' '}• 
•ηηι^; II. Λ 1 6. 
ιανβ^οη 5ί5•.,^• ^•. 
κν»•7^αν, 17•^* 
ΙΓ):&9. 6• XXII. 1.7* 3• 
ΛΓξαΎαγύ*. 45* ^^ΙΠ• Ζ, 3• 

ιβνλιυβΆν* 20. Ζ Ι7• 
•«^Ατ«• ζ4• Λ 14* 
Λταχιισβφ^• 2^. Λ ΐ8« 
•ΤΙ&9. II. 7.^ 1$»βίρ£^ .. 
•τιι^ΐΜταν• 53(• '^^'^• . • 
ΐηλίντη^Ιι*• 17•- Α 19*.^^ 
Ι9>»^|Λ?*• * «: 

ι«^« 29• *• *5' » « 

ιη^αν. ^. ^» 95• '• 7• 
ίΎΛξν• 34• ^^χ* 1• /• 9* ιτ». 9> ϊο* Μ>»*ι »3» »4• 

»5» ϊ^ 1.7» "* ϊ9» »<ν 

)>/«. 21. 7.5. 

•τ»^*ιι«ηΐ'Γ 25• ^Π6«ϊ., /^ ΙΟ. 

»^/ΐ4α{ΐτ<». 35• '•. ΐ^• 

•τβς, 82. /. ί 

€τιις. Ι. χι.' ί 8. Χ3•^*Χ• 

14• *«. 
ίτυγχανα, 24* ^• Ι• 
ιηΤ'χαΐΜτι• Μ. XXV. /. 5• 
•τνρΑηιυιην• ι8. /, 4* Ι7 ^ 

23. ι8. /. 4• Ι9• ^• >• ^ο• 

/• 13* 
<τΜτ. 17. /> Ι. Λ.ΒΊι, «3• 

^». 9^• ιχιχΎ. Ι• 9- 94» 

χ αχ ν. 7. ι• 

ίΐ/^ίΤϊΐς, %γ^ ι»χχι. Λ 5• 
{«{^«τ^ιρα^ν• 55* ^• ^•. 
ιι/ι^Τ'ΐτΜ-η'. «5• 3ί*^ί• /• «0• 
ευν«ΐ}:Γ«• }4• '• ΐ^• 
(ΐΓ/ο.α*. 25* ^ΐ•»• 29• /• 7• 3^ 

/. 22. 37• /. ^• 
ιιτνοΜ^. 45* ^'^' 4^' 'ΐηχι• 

'/. ιι•53' ^''* 
ΐΜνν. .50. 'αΒί^ρ*. 
ιιΛν^• 45* χ^νχζι« /• ιι. 46. 

'χχχχ. -Ι. Λ 5• . 
ΐυ^Λμανί» , Γ. χι. 7. 7ί - 

ίΙΜ^ΜΜΙΠΓί,. 33• ν^ 20. 34* «^• 

ίυ^οττος» 13• Λ Ι9• 
κ;ρ«ντβ;ιτ• 11. /^■7• 
(ζ;ρ«ν. Ι7• «^• 
ΐυίΓΐ«&βΐ(« 3• 3αχ. /. 2» 53* 
χι.^. 7. 4• $&' XI. ν Ι.*/. Ι. 
ΐ:/9-ί«Ε<αν. 53• •* 3• 

ιι/β-ι^κΑϋί• 87• ι•χχ• Λ 4• 

{ΐ>.ι%«ς. α5• Χ^^κ• 7. χ6. 
«ντνγϋτΐ• 5^• Ζ• 7• 
ιν^Μ7:&» 7$. ϋ ι• 

«ΰ;(ρΚ'β«• 4^ '*''• ^• /• 5• 
Ι<}ΜΜηι• ΙΟ. Λ 23* ^4* ^'^• 

χ 6. 7.5• 
ι^)<• 87• ΐχχι. Ζ £. Ι Ν ο Ε Χ. 499Τ Β^ζίΌΤΛίνζ^ 69• ίΐΐ- ι* >• 

κ^. 85• ^• 5* 
ι^ορκιητη• 33• ^• ι^• 35*^ '* 
9^Η9• λ 5- »'νι• ^< 9• 
ι^ιθη^νν. 15» /• Ι7• 
1^1^• 9• /• 13* 

/. Ιό. 
•χι• 4ΐ• ^ ΐ7• 

Ιχβρβχ• 1^. /.ΑΧ. 10• /' Χ6• 

•χ•|ΐΑ•ν• 87•ιχιι• /•4• 

ιχβντ»• α6. ι. ι4• 37• ^ Η* 
•χβ»ηί• 4©• '•7• 
9ΧΜΊ'•0• ^9• κν<• ^•■5• 
9χατΛΐί• 6• ϊ^• &• '• Χ4• 
ιχ«0>«». "^, /. |• 3^• '• >^* 
ΐγβνν. 83• Χ.Χ•• Χ• /• 6• 
ι7ι^«^ .5^• χκν• Λ χ• 

•4ΐ!^««• 39• ^• 4• 
ι»ντι. 4ο. /, Χ5• ΙίυξΛνης» χι. 7.4* 
ςητνβΊ*.. ■ ί^Ι^ %θ• . . 
{»ν. 86. ι. XIX• /. χ• 
^ΜΟ-α• 94• *€ΥΙ• Α Ι• . Β. 

Ι^Μ. 87• ^ΧΧ!• ί^ 3* 
ηγαγί, Χ4• /• Χ^ 

9)^»»• 85• ^• 7«! 
«^πιβ-Μ/Αΐνοφ. 15« χχνχ»/• 1Ι• 
ν^ψα IV• 90» ιχχικ•. Λ Ι• 
«^ν/ΜΙΙΜ. $9• ^ '7• «χΜΐβΆντ•• χ6. Λ Ι7• 
ΐι>«ηηβ'«τ•. 50• /•χ8• 
«Μη»• αϊ• Ι4€. 
«ιητι• ιχ•χχχν• Λ 4• 
«λ». Χ3• /• Χ3^• 
ι^/(ΜρΑ4 8ι. ινχιι. 94• χει^' 
/.4• 

«ί*•^ 35• «•9• 
«/Μΐρ<Μ• ι8• ^ρ χ8• 

ΙΙ^^ΑΚ• 6θ• ^/ΐ• 
»/(ΑΙ^(• ί^ί^• /. Χ1• 

ι^ΐ|Μν. ιχ.χην. Λχ4•»8μ 
/. 17. 9^• ΐ•χχχν• /• Χ Γ* 
ϋ/Μίτι^ 3^• ^* '3• 
ϋ/Μίτιρν. 17• Λ 5• 
«μινο^Μν. 6. /»««. 7• Α }• 
ο^βΎ. 59* ^^• 
.ιιν^^^ΐΜΐ'•*.. Ι2• Α χ^ 
ΐι£Μΐν• 14* Λ Χ5• 
ιγι^^/ΐΑΐΜί• 95«' Α Ι8• 
«^«. 19• / 14* 
ΐιρ(•ν. Ι4• Λ «ο• 
«^Μ. χ8• /. 14* 
«νλιιτ•. χο. μΪτ,' 
«ι^ρίθιι• αχ. /»•6• 
«ν^• χο. /•Η» θαλΑβ-β-Αν. 4 Χ • ^<*• 43• -^ Χ ^ 
46. /. 3• 83• ι: χ. (Χ• ^ιΑ•3• 
&ΛλΛ0-σΐ|. 66. Λ Χ7• 
&«4*• ^8. /. .6. 
^ΙΜΜ. 95• 7. 6• 
θιιτΑ. ίέ^. /.4• 
θιινν. 40• '^ Μ• 
^/ΜΑΤΗίκν. 5ο«,ν,«χ6• 
θιοΜβλβτ. 87* ΧέΧζη^^Λ• 

/. Ι7••}8•,^''(• 

^«Μν• 43• ^.7• <3•«Χ»Ι•^$« 

«ν• 0Ο9 Γ Ν Ο' Ε Χ. •91•• 95* ** ^* 
^ιιιιατο; 75* ^* 3• 

ι,χηζ. /. 4• 94* ^''• 95• 

/.ΙΟ. 
^<^Τ•^(. ΙΟ. /.ΙΟ. 

θιτΑΐγι• ΐ3• ^• ΐ7• ' 
θι^τ^. 63[• /. 24• 
^«ν-ιν. 9• ^• 21 • 
θνρβ(. 6. ΖΧ1Χ. χ• /. 5*• 57• 

/.4. 
3ΐΜ^«Μΐβΐ'. 88. ιχχτ. /»ι•. Ι. Μ&η. Ι3• /• χ6. 

•Ιίια. α(. /. 2. 39• /^• 43• 
Ι. ΙΟ. 48• XXXI• Α 8. 9ΐ• 
1.ΧΧΧΧΙ. Λ 3• 95• Χβνχζ. 
/. Ι. 

4λ«ν. 43* ^* '^* 

ι^Μ(. 89• ^*β• 9^• ι•χχ^ιιι• 

^•3• 
•Ιι«τ. 55• ^ε'νχ• Α 7« 95* 

χ ε VII. /. 9• 
ιΐιβττα;. 4^• βηί€ρ• 
•ιίΜντΜη ^ι. /. 2θ. 

»ί^Λ*Τ9» Ιθ4 /. Ι3• 
ι^υ^ΆΤΦ. 9* Α Ι5• 

»11^^• 1 6. /. ιι• 
Μ^«ν• 26. /. 9* 
ιι^ηβ. 35* ^* '5* 
•ι^•ν. 5^. /•2» 
α^ΜΤΑΠ);. 5'• Τ'^Ι^* 
«Ναννς. 35* "^^ 5* 
•«ΊΤΟΜν. 38• /- Ι9' 
•^^ 3^•^*^• 34•^•'7•- 
$τΦ, ι6ο. /. Ι. 

•Μτ. 87: Χ.ΧΧΙΙ. 7.4• 
^^0|^9μ^ΛΨ, 33* ^• '5* 
Μ-ΜΠλιτίΜν. 4^. Α 1 1• 4^• . 
XXIX. χ. •£ ίο- Ι^Μ¥. 23• /• 1 6^• 
ΐ0^α))Μν. Ι5• /• 20« 
ΙΤΑΛτ. 13* /. 20• 

(«..87• ι-χχι• /• ι• ΛΛ^Λ^ψ,• 8^. χ.χχνι. Λ 3*• 
«α9«(ρ(^&ι<Γ. 12. Λ Ι4• 
καθαρμός, ι^μ/. Α ι• 
««θιλιι. 83• Ι.Χ• ι• Α ισ». 
««θι^νς. 50• Α 6. 
«α&ιρικβ»ς. 12. αταί^ 

ΛΛ^μΜΗ», 5• ^ί>^• 

««^θ». 41^ Ρ^' 4*• ^• 4* 
Μα^ίΤΛίτας, 6ο• /. 24• 
χ«θΐΓ«ντΜτ• 44* ^ '^• 
««ιήΐ0-<ν. 58. XI. IX. ι• Α 4• 
χ«ιι«ο-θβι. 14* αηίίΡ. 
κΛψη 25- χκνι• Α 2. 
«««^• 33* ^ Ό* 
χαχον.- 87• Ι.ΧΧΙ. /ι ΙΟ.- 

ΚΛλΛβ-ΛΟ-ί. %%. Α 5• 
ΛαλΒτατωσ-αψ, 28. Α ΐΟ>. 
χΑλλη• 5θ• ΐί/!τ. 5ΐ• ^*'• 

««λλ<Γ«• 21. XXIV. Α 2. 

ΗΛΧοκΛγα^ίΛς» 53• Χΐ•ΐΧ• Α 7• 
κΛλ»ίμ$ηι, 8, XXIII• Α8..86. 

ΧΛΪΜμίΐγ. -II. 'Α' ι6.. 
χαλν/Αΐνντ• ΙΟ. »//. 

«Αλν/Μίν••• 9• ΛΛίψ., 

ΚΑλν/Μίνος. 67. Α 1 8. 89•, 
ι.χχνι. Αι. 

ΐΜλβκ• 26. Α 23• 37• ^* ^3• 
ΐΜμ«^• 89• Ρ^' 9^' 

Ι.ΧΧΧ. Α'5• 
καρΐτβτ. ιι«/ι^. 83' ^'• >^ 

Α 12. 

ΐΜ^ιτ8(• 41* Α 5• 
χ«ρ^β0ν• 12. Α 17•- 
«»^«0Ί•Ι• 5* ^3- Ι Ν ο 6 χ. 209! ΛΛΤΛ^ίΤν• 21. ΧΧΙΥ. Λ Ι5• 

καταλ03ΐ^(β'/ΐΑνς• 3^• ^"• 
««ταλνβντΑ. 33*^* '^* 
ιΐΑτ»«•λ(ΐ}4(ς. &5• XXVI. Λ 8. 
ΝατΑ^χΐΐΜς. ^3. νχχνχπ• 
Λ Ιο. 

»«Τ«βΐΙ|ΜΙ9Ίΐν• 57* ^• ^• 

ΗΛταηαυη»• 95* ^* '^* 

ιΐΑΤΑ^αβΆΓΓΦητ•. 43• αηΤ€ρ• 
ΛΛτατητΛί. 92. /. 15• 24* 

/. 15* 
ΐΜΤΑς-η^Ατο. 59• ^• 5« 

ιι«τ««>;(οιττΑ• 23• /• 24• 
ΐΜταφθκρο/κιΐΜλ 3^• *^ *^ 

34• ^ 5• 

««ι«;ΐ^ΜρΜτ• 34* ^-'^ 

«βτιηιίΜΜΗΐ. &3• ί 3" «ΛΤίννίΜΙ•*•. 96. &ΧΧΧ./•Χ. «ΜΥβΙϋΜΦΤ. 43* ^^ '9* 94• χενχ» /^ ι• 

ΜΑ'ητΧίΜΜίν. $9• Ι.ΧΧΥΖΙ. 

/. 2• 9ο• &χχχ• /. 2• 

Κ|ΙΤ•0«ΙΙΜ«^• 5^• ^• 7* 

«Ατ«•(ς. 5^•χκχγ^π• Λ.δ. 

ΙΜΤΜΚΟ)• 20. 1^• 35* 'Μ'^• 

ΐΜΤΜβΜς.. 29• ^ 3• 3^* ** 3* 
34•'•»'• 

Μ.ΐΜΐν(. 26. λ 13* 3^• ^ 
9• 34•/•». 37•^•». • 

«•«Μ^» ^• Ζ Χ. 27.•> /• 7* 
30• ^»'• 

ιΐϋ/(ΐ«4• 87• Ι. XX. /•!•. 
»|(^θ«• ί^'^. ζ,χζζ. /.«. 
κϋ/Μ«νο(« 4^• »/τ• 4>• ^Μ. 

»Ι4Ι"ΐθΐ)ν•1. 84•. /« <^ χΐ<9ν«• 57* /• Χ^• 
χΐιονας. <ί^/</. /. 1^9* 58* /• 4* 
χιχρίΜίτ.' 49* XXXII• /• '• 
Μχτιιχοτίς. 22. /οι• 
Μχυρν/Μίνον. 49• ΧΧΧΧΧ* Α 3*- 
χιλίνοντις. 35* Α-8. 
«(ρα/Μ^ίΚ. 04* /^^• ' 
κΐ))οντβΐ(• 88. ΐ-χζχν. /. 4• 
ΧϋΧΊΐΤ• 5»• ΧΧΧίΧ* 2./. 2•. 

XI|X'4I^. 5 6. ^11. 
ΧΐνΐΜΊΤ(. 3^• /• 15* 
κινίΜ'νιι• 25. χχνχ. ^5« 
χιττνς• 5•* /• ζ9« 
χλκ^α;. 37- '^'^• 

ΜλΐΐΙ^Μν. ^Ι. /. 24• 

χλιι^. 3?• Α ι8• 

»λ^^0ΜΙ|^6«(. 05• ^Ί$• 

χλ4ροι«/(*Μτ. 89• χ.χχνχ. /* 5•- 

»λΐ||•Τ€. 38• ^ίΐ• 
«λΐν•9« |2• <•2• 

«ΜίΜΐ. 41^Α ^^ 4$^ *ί»• 44» 
Μοτ*». 26. /. ί. 48". »«χ.7. 7• «ΜνΜτ. 36• /. 8• 5^ ^7* 

ΜίνίΤ. 28. /• |6• 

«««(«• 36• Α χο• 49(. «/^• 

ΜΜΜΤ• 34• ^^• 

«•07ΗΜ*(. 93•>Χ6νΐ2•/•5• 

ΜΟ^^ΜΤ• 5ΐ• Α 3• 
«»ρι^«ν• 8^*Ί.χχχ•/. 2• 
«ράιιτνοτ• 1^1^ (.'χχ. /•2. 
χ^τ«ρ«ν• ι../. 1 8. 
«ρ«ΜΊ€ΐ).' 5ο.^• 5ΐ•Α6• 
ϋ^τοττϋ• 4Ρ• /• «• ' 
γιθ«ς•. 5• '•4• 
ιψην, 23•. Λ4•. 
*^νψψ• 87.Ζ.ΧΧΧ. /.4• 
«Τ90Υΐ(• ΐ^.βηίίρ• 
κτητιν, ιώ• .^4X5• Η• Α Χ9• 
κι^νυ^νττΜ• 3Τ• /•23• 
χι^βτ. 44• Α »5• 6ο. Α :^• 
χν^• 49•.Α.ΐ9« ζνζ Ι Ν ο Ε χ. ρΛίμνϋΐΜ, Ι5• /• Ι7• 
«»ν•*ιτ. ΙΟ. 7. 7• Λ* 

λα/Μ9Τ^ς. 55* ^*4* 
λ«ν;ΐ^αιιοντβΜ'. 43* ^* '^' 
ΚΛ^ογοη, ΐ5• Λ 12. 
λ«;ζβΜΐγ. 34* ^' 19* 
ΙΜμιτ. 6. XXII. Ι. ^αρ€, 7• 

λι»ς. 8^. /. 4• 

λίθ»!^,. 21. ΐΕΧίν. /. Ϊ4τ 

.χι9ηΐΐ)ΐτ.' ^• χ)Ηχ. χ; /;5'^ 
3^0^., 1 8. Λ ιο• . 
λίΜΤ. 8. Μί^ ' 

λ»γ^. 88• 7, 7^ 

λΜΐΤΦ• 28. 7.'5• 

λοι9^α^. 5*. χχχτιηί Λ'7• 

λβΙΤΜ» 24• /• 23- 

λΝνβτ. 21. χχχτ. Α 6. 43* 

/. 6. 59* ^'"' 
ΧΜΐήι, 59• ^• 1^• 
λ««νς. 23. /. 21. ' 
ληνωψ. ΙΟ•/• Ι3•88• ι,χχιτ. 

Λ 3. 
λ»τ^• 5* Α 20• 
λι//Μΐιν«β-!&β<• 8}• Ι.Χ'« Ι• /. 1Ζ. Μ• 

ί 
• ■ • » . 

/ΜΑνίΜ). Τ3* ^• Ι^* 

|ΜΐηΐΜ^ΐΜς» η• Α χ8» /καρτνρίΜΚ 23• Α ΐχ• 
μΛχη. 1 6. /.' 24• Ι7• ^*^^ 

2θ. /. 4* 
μΛχη^ ι6. ^Μ. ι7• Α 2θ• 
/Μβ>««λ9. 2θ• /. 2. 

/ϋΐ£>«λο4ιιχβ«> 25. XXVI. /.ι8ΐ 
/Μ|>«λΑ;ν. 25• /. 5•, 5*• 

XXXV ιιχ. /• 5• 
μίγί'^η, ξβ, κ/τ; 51 • ^''» 

/(*Ι)4Γ^. ϊ. XII, /. 3'. 

/ΜβθοΙιον. 28. /. ΐ5• 

/Μίλιχρα*)^. 5• ^•4• 

/Μίλλβννη. 4^• /• 15* 

(Λβ¥αν^ 24• /• 13* 3^• '■ '^• 

Αα^. 59* ^* '7• ^^* Α 21. 

/Μΐρος. 43* '•5• 59• ^ '9- 
6ο. /. ι8• 

μίο-»• 95* ^* '4• 
μ.ΙΤ»θΐι^*». 33* '• ι• 
μιτίίικιπηιητί 83. IX. Χ. /. 7» 
μίτΜϋΐϋΛΜψ 'ώΐά,'Κ 1Χ« 

^τα^(>. 13* ^Μ• ^ 

μβτατι^ίίς. 34* ^ ^• 
/Μίτι^ιν•* Χ4« »/^Γ• • 
^ιτϋ-ιν. 3Χ• /• '5• 
μνηχ^ισΊΛί 34• Ι'^* 

^ΤΟΜΙΟν. 22•- Λ ϊ^ 

μίτν^ία, 3,Χ• /^ 13* 
/(*ιτΐητ<βν'. 34* ^* ^^ 
(Αντ^χΛΛ, 40» /. 13^ 
μΐΎ^,' Ι4• /• ίο. 
μίτ^ημάτΛ." 39• Α β• 
μΛΤΡτημΛη», ΙΟ. Λ '2Γ9 

/ιιιχ^ί, 24* Α 13• 

/Μ4|)|^Μν. 22• /•' Χ6• 

/(ιΐ«}ιν«ί ϋήά* 1• ΐ5• 94* /*!*• 
μν^ινος. 89• χ.χχτχ• /. 4* 

/Μν^ΙΜ. 29• Ι'^• 

/Μχο?; 58; ΧΧ.ΧΧ• Γ• /• £• 

/κυνι. 43• ''^'•, ' 

/Μινος; χ χ. /. 14• «8. /.24• 

39'•'^η• 4^./β«•47• ^• ι• 

/Α«κ;0-«.\33*^• 1^• 34* ^*Ήν 
/Μ)ΐνΜν. 9^• ι.χχχν• 4ί ΐ6« 

94• Χ^^• /• Ι• Ι Ν ο £ Χ« 203 Ι^ϋπιρ. 87• ΐ'Χχι• Α 7• 

33• Μ'*^• 
^«ηροναλίΜρ. 5ΐ• '• Ι• 

/ΙΑΙΙΤ^• ΙΟ. /. 23* II• /. Χ. 
5»• χνχνιχι. /, 1. 64. χ.• 
^ι• /• 6. 65. ^ίι• 69. ^ίχ. 

^«Χ•»• 33• '• *• 34• '• 9• 
^ι^θντθΜ. 3α. /. 4• 

μηΜ9• 13• ^7• . 
μηι^Μ*• 87. Χ.ΧΧ• /.4• 9'• 

Ι.ΧΧΧΙ. /. Ι. 
μ»η(ΛΛΜ9, 9θ. χ.χχνχχχ• ^ίι. 

94• χενχ. /. 3• 95• Α^< 
μψημαα• 95* Α Ιΐ• 
μνψ,ιΚ' 9^• ΐ-χχχν• V• ιΐ• 
μιηφΜίηΜβ• Χ7• /Μ• 
^ίΜ<^ς. 85. /^ 3• 
μ•»η. 95• Α 5• 
/ΜβΙΡΜ(• 88• /. 4• 
μβΗί, 49• '*^• 
μ^ης» 83• &χ• ΐ• Α Η• 
|4«^ψ«ν. 84• Χ•Χ• 2• /. 1• 

^ΜΤΤΜΙΐν. 14• /Μ. • 
μνθίτ^ ΧΙ./. 11• 

μίψΛΐΛ$» $%• /. 3• 
^Μ^ΙΜΙ. 87• Ι XXX• /•8• 
/ΜΙ^Μ. II• /• 15• Ν. 

Μΐΐ^ν. 13• Α ι• 
ΜίΓβ*. 5• Λ 12. 
>«ι/|^«;θΐ«. Ι7• Λ 13• 
9Λυς, ΙΟ. /• 7• 
»ΐαν. 6• XXII. Ι. Λ 5• ^• 
Λ IX. 55* χχ-^Χ• <• 3ΐ• 
ν••{•ιν• 87• χ. XXX. /• 3• 
νιΐΜΐ(• 8ι• Α 6• 
νιβΐΜντο<(. 3θ• Α 1)•^ 
»•¥• 3• ^• 54• 4"'<^^• 
Μ0^*τηΓβ(• 94• *ε^• ^• *• νι«τι^ο(. €3• Α ΐ5• 67• /«ι^ 

68• Χ.Χ. 1. Α ι• 
Μνη^. 64• Α 6. 68. Α ζ• 
ητη. 13• Α 13• 14• /^«• 
νο««λΜτ. 5• Αςρ«. 
Ν^^Λ^Μ. 8. /. ΐ5• 
νιχΑβ^. 43* Α3• 
νΜΐ}β-«(. 5θ• Α ι• 59• Α 4• 
νο/Μ((Μν• 37• Α 7• 
Μ/Μΐ^/ΐΜΐ. Χ4•Α XX. 3Χ.Αιι• 
νο^Μβ• 3-1• Α ΐ9• 
Μ/Μον. ι8. Α 7• 
νβ^(«β(• 4<>•^<'• 4'•^^* 
νβ^κΗΤ. 4^• ΧΧΧΧ. Α 6. 
Μ/Μνς• Ι ζ. Α ι• Ι4• Α 15• 

»9• Α Ι5• 33• Α 5• 

Γ«• 87• Χ.ΧΧ• /• 2• νο^ν «. {ινι• 87• Ι XXX. Ατ• 
(*ηΛ, 11• Α 6• 

ΙΐΜτμβν• ΐ'λ Αϊ}• 
ζΐναιν. ιι• Α 15• 
Ινλιηιν• ,8• Α Χ5• 
ξυλινΜτ. ί6ί(/• Α Χ3• 

ξν»9»• 87• Χ.ΧΧ• 4• 3• Ο. 

ΛυμτΛ»• 87• Ι XXI. Α 7• 
ΜΙ(Ι|Τ«4• 19* Α χ• 

ΜχντΜν• 30. Α<<• 3'* Α 2• 
•ΙΧ1Λ(• 3^• ^Μ• 4^• >'ΐ'• '• 

Α Ι3• 
Μχβντις• 22. Α IX• 
0ΜΜ« 55* ΧΧ-^Χ• Α 11. 
β4^^«ντ«^• 9• Α 19• 23• α,ιίί/• 

24* Α χο• 17- ^<^ 
ΜΜπττκ• 37• Α 24• 
ΜλίητΗ»• 3Χ• Α 4• 
ΟΜΜΟΊ• 29• Α 5. 3^* '* ^* 

34• Α Χ3• ' ^104 Ι Ν Ο Ε Χ ααντ»» 59. ^* '^' 

«λκη. 7• 3^xII• 2• ϋΐ• ^• /• 9• 

«λον• 13• /• 3• 

^ιο/ΐΑοι^• 30• /•^ 14• ^* '7* 
β]»»»;. 44* '• 7* Ζ^'^*^* 

95• /• 8• 
-«ΐμβλ0>'Μ• 2^.7. 9• Ι^• ^• 3* 

«^λΟ^'Μ• 2>7• ^ί'• 2^•. ^<<<• 

»9. λ *ΐ• 

«/Μθλθ)«ΪΜΐν. 27• ^1• 2^• ^• 3* 

32. ϊ/7ί^ 34•^ 7• 35• ^"•. 
«/Μβλο}^ας• 3^' '^'^' 

»/Μ0/4.Ι)Τρ»«• 66. οηΟ^Λ 

•μααας, 33• '• 4• 
ο/Μ6νοοντ|ς• 39• ^^'Ρ• 
ρμοσ-Μ, 3^• ^• ^ 33• ^• ^^* 
««/ΜΟ^αΤΤΜΤ. 28. 7. 3• 

9/ΑίηΎαί• 29• 7. 17• 
«Μ/Μα. 47• ^• 4 
βνο/Μβτβ. 3^• Α 10 . 
ΜΓλβνν. 3• 3ίΧ• /• 4• 5^* 

χζχνχιι.7. 4• 
•ναοί• 42• /• Ι7• 

*7Γ*Γ6Ι. 37• ^ 3^• 

9^•ηρΜ• 45•^• 7» 
•ρ}«<«ς. 6ο• »//. 
9ξ^6ν^\αψ• 5• 3"^!• Ζ*^• 
ο^χ«^ιτ»0-α ν. ^35*^* ^ ^ * *Λΐ. 30» '• 9• 3^• '^• ^ 
4θ• /. 15• 

οβ>νς. 35• ^• 4• 7'• χχχητ, 

/. 21. 

β^βΛί, 28. /. 17. 52. /. 4. 
οτα/Μ» 22• /. 4• 

*ϊι/χΐΛ. 33• ^• 3• 34• ^' 9• 
^να. 95* '•^• 

ν^ΙΜ. 89. /• 2• ' ' ' 

«.^ι». 32* /»« 34• ^• ^• 
ν^^ι«. 23• /Μ. 33• ^• ''• 

34• '• 2ο• 
«θιη. 33• ^• 12. 34* ^• ^^* 
νίνιην. 85• Λ 5* 
ννι^. 9•^• *0• 

8^Λ'• 20. Λ 2.' 
ο^λοττα»ν. 59• "^^^ 

οψ«ιτΜ. 39• ^* 7• Π, -^^ΓΑΤΜ0-αν• 2'7•.^'>• 3^• 

/. 21. 
ορχ(Ηντα9• 35* ^* 5* 
6ρΧ01(. 4^. /• 5• 
«^Χθν• 27• »^• 29* /• 20. 32. 

Λ 13. 33• Α23.35•'•"• 
φρχν• 35* 7• Ό• 
«^«/Αο^ια• ιΐίίί, /. Χ5• 
«ρχα/ν. 29• 7• 22• 
βρον• 9* 7• ^9• 
ορ<χ|>ον• 57• 7• ^• 
00-α. 29• /• II• α^βΜ» 
ϋα-Λτη^^ 4^• XXIX• Ι, 1•1$• 
ο^ΐλ/Α• 32• /• 5• να(3^«ν. 6 5• ^ΤΜ/4Τρ• ^6, ι, ι7• 
«τ*ι^ 69• Χ.1Ι• /θ. 
ΐΓαλαΐΑϋΓ. Τ4• ^^'^• 
«τβλΑςαητ.* 6. Λ 9• 7• ^'^• 
«ταλιν.-ΐ5• ^•'5• 23• /•2^ 

24./. ϊ• 
ΨΓΛΨ, 3®• ^• '• ^• Α 7• 
ΤΜχα^Μν• 5'•^•Ι3• 
»*»^•. 25- XXVI, Λ. 1 1. ζ$• 
*«, 27.7• 5- 28. /. 5. 29• 
/. 25. 31 /• ϊ^• 37• ^«• 
4θ. Ιά. 4^• XXIX• ι•7. 1 5• 
5ο.<ί^^Λ^. 53^^• 3•^^• '•9• 
π»ντα?. 32. /. Ι7• 3^•^• 

34* /• ι^• 5^• ^''* 

τηιντιλ£Μ(• 4• ΐ'^• 

«ΓβίνΤλλ*»^. 23. /.'5• 

παντι;• 92. ΙΧΧΧ^Ι. Λ 6. 
ιταντ». 33* ^• Ό• ^^' ^• 22« 
«ταντβιης• 87. 1ΧΧ• ί• %• ' 
ΙΓβντβί. 59• ^ *5• 


Ι Ν Ό Ε- Χ. «0$ 88. ιχχιν. /. 3• 

«"«ιητφς. Χ7• /• &• 
ι^«^^<ι<ΝΜ^• 34* ^• ^• 
«■«ρΑ^ιιαΊιμΜ• 3*• ο^• 

ψΤΛ^γ§9ομ&9βς. χ8. Λ XX• 
««ραΙιΙνίΜην. 37* ν/τ• 

ν«^ΐ{«0'θΜ. ΙΜΐ/. Λ χ8• 

ΙΤΑ^Α^ΜΙΜΙ• 37* ^ '7• 
ΤΓΛ^ΛΜΛΚΜντΤα• %6. /. Χ6• 

«α^βχβλι^-νβΊν. 17* ^* ^4* 

««(ΜΥΗ/ΜΙΜ. 3^• '• 19* 

«•ρβχλιι&ιτης• φ6. /. ι6• 
ΐΓ«^βλαΟιιν. 37- '* '■ 
•ΝΓ«ρ•λΐι<^ιτ7ο;, ΐ^/ι/. Λ χο. 
«ταρΑλΜλ. 10. /•,Χ5• 
να^τχατας, 53• '• 4• 
ΐίΛ^τνγχΛ9«τηζ' 4*^• ^• 7* 
ΙΤαρίΙΐ^Αίττο. 3^• ^• 3• 
^α^4λ«^. 32• /• 24• 
ιτα^Λν^η 29» /• II• 

«Τα^ϋλϋ^^ΙΜΜ. 24* /• 2Χ• 
ηιρΐιιαλ|7«ν. ^7* ^• Ι$• 
«Άρίλΐ^.^Μ. 24* /• 5* 
•«Γαρι;ζοη'«ν. 41• /• ^8. 
]τ«Μτ«ν. 22. ζ XV. Λ 3* 23* 

/. ΙΟ. 

ΐΜ^^ΐΜ•• 86. Χ. XI χ. /. 4• 
«Γβ^ιβ^ρΟΜίν• 4'• ^ ^ι• 

ιτ•ς. 85• /• |• 
ιτ««*«ν. 47• '• ^• ^^• '•2θ• 
^β^«^. 3»• /•ι8• 33•«''• 
ν««Ίκ• 29•/• 9* 33*^''• 37* 

ΙΤΜ"*. 27* /• '^* 

•τ««Ί»• 90• !< XXXVIII. /. 3• 
ψαη^ 25• /• 24• 5ο. αηίψ. 

52. χζχνυι. Λ 3• 87• 

ιχχπ. /. 2. 
νιιη/* 87• ίΧΧΙ* Α. 6. 


«ι«ηρι. Β9• ^ν. 
«τκτ^ιΐκ• 3* <νχιΐ• /* '• 
ιτατρβς. Χ Χ. μΜ». 2^• /βν• 

53• /• 7• ^3* ^''• 
«βτ^οΐφ. 3* χνιιι• /• <• 
ιτιιτίρνηνοτηητ. 47• ^^^ΕΧ. /• &« 
«ΤανΤΛ/ΜίΜβ• 85• /• 8. 
ψημηη. 22. ^ίι. 
ιτΐ/ιβ^ιην• 24* Λ 7• 
«ηιθβς. 87• ΐχχχ. /. 0. . 
ιηνη.6.χζΐχ.χ./.9•28./.ΐ9• 
«ννημΜντ*• ιο• /. 7• 44* /• ^9" 

$8* /• 4• 
ΐηντνχοηηορκ• ΤΟ• /. Ι0• 
.«τ•μΐ(Ιιν. 3^. Ιλ%• 
ΙΠρίΓβντΜ. 25• ΧΧΤΧ• /. 5.' 
.ιΤ(Γ•ίς. 92• /• 2. 
ίτΧμμιττλ. 8. /. 3• 
νλκβη;. 6ο. /. 20• 
ιτλκθιτιν. ^6. /. Χ4• 
νληθοφ. 35* ^'^• 
ιτλϋθ'νς. 26. /. 2. 
«τλ«ν. ^5• /* '• 
«τληρν/ΜίΜς. 87* Χ.ΧΖΧ. Λ 3« 
νλινθίΜ. 6. βτρ€' 7• /'<'>'• 
«Γλβττιιν. 83• Ι•Χ• Χ• /• Ι3• • 
Ψτηυ/ΑΛΤΜω, 52. XXXIX. 2. 

/. 4• < 
«"•^«αι^τ. 7• /• ^• 
ιτβλητ. 5^. Χ1ΙΧ. χ. Α 8. 

ΙΤΜΚν. /^/ν. Λ XI. 

«τοιυσΑμινν. 55* ΧΙ•ΤΧ. Α €» 
ιτβηβ'Λΐ'ΤΜν. 37* Α ^1% 
«ΌιηταΦ-^Μ. ι^'</. /. 9• 
ιτ0ΐΐ}β-«^3^ν. 2 χ. 4αα^• 
ιτοιηβ'Μ-θΜν. 43• Α 20* 
ιημι^ιι. 83• /Μ. 
νο«»0Ίΐν. 5^•ΧΧ•νΐΧΙ• Α6• . 

57* Α 4. 
«η•Μ0-ιΐ(. XI. ^, 
«ΤΜΐιην. ί^/^/• /. Χ9. 
νβ(>ι^ομ«ι. 34* Α Χ5• 
«Μΐβ-ΛΛΤΙ. 44• Α 15• 

ν•Μ»τ• 88. Α 6* 4θ6 Ι Ν Β Ε Χ. νβλιι. 32. Λ Η• ?3• Α 'Η• 

4ΐ• ^ίΐ' 44• ^"• '4^* ^'* 

^4• /• 9• ^• ^^* ^• 
«Τολιιηίν. •55• ^• '• 
νβλΐ/«Μνν• 43* ^*9• 

«τβλι/Μν. 4^• XXIX. Ι • /. 12. 

«ρολιτλ. 4^. /.6. 43• /•^ 

44* ^"• 

««λΜί». '43* ^• 7• 

«ΤβλΜ;. .3. χτχιι. /. 5• β. /. 
ι9• 7• ^• 14• '*^• ^• 3- ^^• 
Ι. 28. »9• '•^5• 3ΐ•'^''• 
33• V. ϊ4• 34•^*»• 3^• '. 
ΐ2• 37**^• >'• 3^• ^•2• 
51. /• 4• 5^*^• '- ^'• ^'• 

«Βλίν, 25.'^''• 2^. /. 9• «8. 

«//. 29< ^^• 3^• ^' 4• 3^• 
Ληίβρ. %%, λ - 9• 54• ^^• 
43• '• '7• 44* ^' 7• 4^• 

»/Τ• 82. ν/τ. 

«ολιο^• 45* ^'/'^* 4^* ^• 

ιτολιτβι. '34•^^• 4^*/**• 

4^.- /• 9• 
ιτβλΐ7«κ. 3^• ^• ^• 3ΐ• /• Ι5• 

34• ^^ '7• 3*./. 6» 
•τ»λιτ««• 34* ^• *^• 3^* ^* 4• 

«Τβλ<ΤΙ4«ν. Ι2• Λ 24« 29 • /• 2. 

30. ^ίι. ]<•7• 23^ 59• ^* ^• 
«ΓολιιηίΒΜ^'^ζ• /• χ3• 34< ^5* 

4Τ•λΐ'Π>ΐ|Μΐν«Ι. 22. /. II• 

ΙτολιπΝίομικ. 33* ^* 3• 
νΑ»η«9«ηται. 29•/• 14* 
«Γθλ4ΤΒ^ά^&ΐν«^Ι?. 3ΐ^<Α 1^^ 
«τβλιτβϊτν* 26. Λ 2 . 

ιτ•λλ«. 3^• /• 21. 83•'&χ»Ι• 
(. ι8. 

οτ•λλ•((. 55ιΆ *• 

«τ«λλ«. 2^• /. 5• 
ψο'ΚΚνς^ 3^* Α *3^ 
ΙΤβλλΛΛ», 25» /• 4• 

\ νητΛψοτ, 4» *^• 5• >^^• 
ιΤ9ρϋ;^«0-οτΜΐ^> 2ΐ^χχΐν• /. 2• 

ν•ρ*ΐΜ*»'4'• Α~ι8• 

ΙΓβΤΑ/ίίβΚ. γ8. /. ΙΟ. 

ί7•'•ι•»9•'••7• 3*•^'«• 
37• Α 13. 

«τρβη^.'βο. /. 2. 

ΧξΛΤβ-^^, 45• 3ΕΧΤΧΠ• Λ II• 

48. XXXI. 7. 5• 
«Ί^'Ι?ΐ0-9^Μ. »2. /• 14• 
«^>«ι«. 4-1• Α 17• 
νξϋγίίΛ, ιΜί/• /. 23• 
ν^• 59• '• 3• 
ψτ^ο)Λγβ99η. 40• /• $• 
νρ«9«/ο*ο«Μ• 43* /• Ι7• 
«Ίρο}•«Μ». 5^• Αι• 
ν^άη^^μβηκ*• 89. ι.χχτι /,^. 
«Ίρο9ϋΜ. 44• Α 2. 
ιτρθ^<χι«ν. 48• Λ 6. 
νρβ^Μ, 6. χχιι. Ι. /. 6. 

«Γ^}{Μ»ν. 48. /• 6. 
•^«ί|ΐ^•ν. 22. κ/Λ 

«]ρο&ΐή|Μΐ•«. 29• Λ ιο• 33Ά 

9. γΐ-Λία•^ 
4τρβ3ν/ΜΜ• 26 ν ««η^^• 
«]ρβθΐ4ΐ«•τ• 48« XXXI. /•4• 

νρθ/(«β1Γη(«ν. 1^2^. Λ 4. 

«]ρ^|ϊΜΧ))9ΐν7<Β<. 54• χι.ιν4.6. 
9τ;«ιβϋτ•»τ«ν. 35• ^*%*^ 

«ΤρβΝΙΙ^βΜ. 99• Α 5• 
«τρονοΑητ. 3^• Α 17• 
«■^Μ^ιτ. 48. Α 3• 
«ΊρΜΤΑΐήηι• 88. ι. XXI ν,/. 8• 
«'μ«'«ι^)^ι^«τη»ν. 42^ Α »3' 
ν^}ιξ«/ιαΐ!Μν• 28• Α ζ• 
«ΊροβΊ^^βντο• 37• ^^9 
9τ^^•ν•}«•0^««• »4* Α 4• 
«ΙϊίίΓίρχι^ΐΜβρ.^ο. 1Κχχ./.5« 
ν^«-^ιν• 85• Αχ. 

97««-ο^9^29• Λ- 18• • 32. ^Μ• Ι Ν η Ε χ. ^Ζ' «Τ^ρίβ-Ιΐΐν• $4• IX. 2. /..& 

ιτ^ο^-Μτο». . 6^ XX II* ΐ4 ./«τ/ΐί• 

3&ν. ι&.48•χ«Χ4• /•3* 
ιτ^τίρΐί, ΐ5• '• ^• ^^• '• 9• 
1 8. /.&ι• 

4τρ«τ«, I.I«./^ 12.. 51* ^^• 

ΐτρντοι;. Ιο• Λ Χ94 84• ΐ'Χ-• 

2. /..7.. 
«ΓρΑ)Τ•ν. 12. Ι: %ί Ι5λ /' ΧΟ. 

ι6. /. ι^ ΐ7• /•7• ι^ ^' 

22. 19. /•Ι7• 5^• XXXVIII. 

7.8. 
ν^ντος. ΙΟ. ^μ• 11./. 5• 12 • 

^». ι6. / 6. 5θ. /. χ. 
«τρ«τ^. 8% χχιιχ. Λ 4* 
ν^βηΜ, ιΊ, /. 2. , 84» ' ΙΛ* 31* 

/.7. 
ψττωμ; &8•.Λ 8• 
ννλΜ». β• χ«χ• ζ• /«,6• 
«τ«^» χ.7^ Αι 204 
ψτυξβν• ^. ι Ζ• 

««λ•κτ«(. 40•^• Χ6•. ^«νι}|«. 8• /•2• 
σιημ/ΛΜνρς• 4^, Μΐ$* 
νιΧ^•. II. /. 6^. 
αινΙοΝκ» 8. /..5. 
αητΜ» 4^. /ι. 14* 

Γο^ 86. Χ.ΧΙΧ. Λ 1. 

^'^^' 94• ^• '95• ^''• 
€9^ 88•. XXXIV. Λ λλ 
^•ρ«Γ. ΐ^ί</. ι XXV. /. :|ϊ 95• 

Α 10. «( βτβ^. 8(7. ιχχιΐί. // 3• 

σνκρίν• 4<^ /• 23• 
0^Γ«ιροΜ•φ«λ0(ς• $7'> ^* ^• 

ανΜΐς9η$ 5• ^'' 3* 
β^ί^Λΐν• ίϋ^ί ι, 4• 
0^11/ίΜΤΐ;• 26. Λ χ<• 

Γ«9;/ι^» 14• /« ιι• 
ΓΛλι^ 43• /^ 
9»λΛ» 4^• '• 5• 

ΓαλΑ((• 39' /^^• 
ς-αλΑν. 4^• /* Ι'• 
Γολβί. 44^ /»*», 
Γαννισ-^α;)*• <^«(/. /. 7• 
ΓΑΟ'ΑΚΤβη'^ 44* /^^• 
ςΆΤΜητίψ 45'^ ^* 7• 
Γατη^ας. 4'• Α 24• 42' ^ '9* 

44••'^• ι^• 
Γί<^«ητη(• ΐ5> /<Ι5• 
ΓΚ^Λννς» 55• Χΐ-^ί. Λ ?. 
(ΐ^^ιι«9-θα«'. 49' XX XI Ι* ^• ^• 
,ς-τ,λα^ί. 35• ^• *Ι• 
Γϋλας. 28. /. 9« 39* ^* ^^ 
Γ»^^.. 2^1• XXXV, /• 14• 
ς^Χης» ϋΐίΐ• /• χ6• 

Γ«0Ί. 87• Ι XXII• ί•»Ψ) 

ί^9>*»Λ 4Α /.' »•. 
ς^ξκμα, 6ϋ./• )» 

Γ^^ιιη |6. χβνχιι. /• 5• 

57. /• »• . - ^ 
ΓΐΜ^» 8/. υ(χ]^ /, 6. , 
«ν/Η^αλ•!• 84^ Ι..Χ• 2• /. ια« 

(τμ^$ολ]ΐν» 44• '• »5ί 47• ^. 91τ 

^/ί^Μ*9β^ί*• 4»• ^4• 
α-υ/Λμαχ^βψ» 26.. έι^• Μ, Ι^ 

6. 3». /.»«♦ Ιί,-Λ^ί. . 
<^νμ9ί;βτΜ* $$9 χχνί^ 1•.1ϊφ 
6-νμν•ν7«ν• 6ιο• Α (9ί^ 
7ΐγ«φΐρ•ι9«• ^7••^• ^ 45•• . 

χχνπΑ /•. Χ3• 4^ λΧη• 

^Η^Ρ*""• 44* «• ^5* 

Τ 2 «ιι/(«φιρον7#τ« 2θ9 Ι Ν Β Ε χ. σνμ^ί^Λβς* 26. /. Ι2. 
ννψΛΐίΚαγμβΛνν. ^1• Λ Ι7• 
οννΛηςΊΐ94ίψ. 1 6. /• Ι4• 

συΚιω. ίΜ. χ^νΐ» /• 2• 

βννγίη. 53• Χ^ιΐ• ^• ΐ• 
^ννγ^^, $%,Χ1.1Χ, Χ./. IX. 

59• /.»3• 

ο^ννίΐΛΐηξηοΊ/σ-Λν, 37• ^• 19* 
σν»Ζιάϊηρία•ο», 33• /• 6. 
«τνη^Γν;. 37• ^1*• 
^νΜθίνΤΦ. 28. /, 25• 39• 

XXVII. /. 8. 
συηίσηηηχηαι. 95• '• Ι'• 
βνημΛχηα•»• Χ4• /• 23• 
β-ι;»!^!^*^^• 9• ^^• 
βηηίΐ^ΜητΛν. 39• <>^νΐ1• /• 9* 
σ^υνααω, 87• Ι-χχ• /. 3• 
ντΜχί(». 36• ^«0• 
σννζϋ^α^ιι. 95• Χ€νιχ. /. 6• 
01»«>Ί. 9? ^• ι'• 
^νιηιχΛ0ηα'ίαο• 1 6. ^««, 

βΙ/τδγ^^ΑΙ. 27• /• Χ2• 

«■ι/νθϋΧΑΐ^. 3%• Α 20. 33• *^• 

«•μ3]ρ«ι0Ά(. 93• IX. χ• /• 23« 
#ντχΐι/ΑΐΜ. 4•^• Λ 25• 

^ΜλΙλαλίΜΑ^ιΚ. 27• /• 14• 
η/νβ/Μβι/κΜ• 87• χ. XXI. /. Χ• 
ρν¥ομ9λίγ9ΐ9Μ, 23• /• Ι9• 
9ν»9^ΛγντΛμΜ»νίβ• 28. /. 2. 
«ιη'βΓ4'ρ«>ι^β7θ«ΜΓ4ν• 3^• ^• 6• 
νυνΒτ^ΫΛγνβτ^» %%, /. 4* 
«-ιν?•&«ΐ/Μαι. ι^α, Λ 20• 
ηηκ}ιθιι/(4ΐ3Ίΐ. 34* ^* '• 
ηητ7ιθν^«ι. 37* ^• 5• 
ηη3ιλι<ν• 27• /* 2([• 
«νιλλιι^&ν• 28»* Λ 4• - \ Ι >ην}ιλια-&ΐ)• 59• ^• ^>• β^• 

0ν^%\%σ•^ηβ^μτη§, 35• ^• ΙΟ. 
σννΙι7ιλΐ9-θα«. 36• /. 14• 
^νι9<&ΐ/(αΜιν• 24• /• 9• 
0ννΙ<θι<Γθ«(. 27* /. Ι7• 
σνίίςο^, 63. /• 2. 
σννχίΜ. 83• κ• Χ• Λ 24• 
σι/τχνθ«ΝΜ• 84^ Λ Ι3• 
σνηηαην, Ι2. /• 24• 
0'^λλβμιΐ'οτ• χ6• /• 2. 
σ^φτηρνς. 23• /. 2Χ. 

σχί^ίΜ, Ι7• Λ ΙΧ• 
0;;ΐ^«/Ματκ. 83. IX. Χ• Λ 25• 
0**.%Μ• 47- '• 4• 
β-Μορια. 39• ΧΧ^ΙΙ• ^ 2• Τ. 

τ«>'μ«ΤΜν. 3θ. Λ Ι4• 
τΑλΑητΜίν;. 50. Λ ΐ7• 
ταλα^Λν. 21. β»Τ/^• 
τα|ΐ}. 28• /. Ι7• 
<τα^«^0/4ΐνβΐ(• 39• ^• ^•' 
τΑ^β-ο^ΐΜίνς• 3^• ^• Ι1• 34* 

Λ4• • 

τιι<Γ0ΐμιη»ν• 30. ιι^^Τ. 
τΑ^ονβι. 88. /. 2. 

τΛ^ΐΓ». 34• '• *5• 
τι^ιβ-Α. 4^. /. 2. 
η^αα-Λΐς, 39• ν^• 
ηθιν. 88• /. 8. 
τιθιι• 43• >ν^• 
τιθίιτΜ;. 95* '• 4* 
τιθ^α^ιΤΑΐ. 9θ. Ι.ΧΧΧ• /. 9. 
πιμΛζ. 53• '• ^• 95• '• ίθ• 
τιι/Μ«ν. 49• ΧΧ<ΙΧ• /• 4* 54• 

ΧΙ.ΙΥ• /. 7• 83* Χ.Χ• Χ. Λ 

17• . 
τ»;ΐ^νς• ι6• /. 15. 
«ιχνΜ(• 89* /• 3• 9^• ΐ'ΧΧΧ'• 

/. 3. χ Ν ο κ χ. 809 *η»9ίή• 87• Λί• 9^• /• 7• 
τιλίΑ. 40* Α «5• 4^• '* '^* 

^λη^ί 59* ^ '• 

τιλιν 44• Α 9• 

τιλιι% Ζ7• /• 3* ^9^ ^ <ν 

•ηλινΙηα«ΑΓ* Μ• Λ ίο. ΐΙ• 

/Μ• »«• Α 14• 
τι^ΕΜί• 87^ ιχχτ. Λ ιο• 
ΊΤηηψΛηΛς* 3#\ /,•χν 
τιυ(•<. 7Γ• '• 3• 
«Χ«!»• 34• Λ 7• 

πμΛίζ* %6, /« ι. 

τ^η«ι^ ^• /:7• 

πμΛζ. ΐ^α^ /. 6. 

τ«λ/Μί|0'•ς• 9ί• Λ 7• 
τοιην• 49• ΧΧΧ^'» Α^• 
τΜΤΦς• 9* Α 7• 
τβΦ'ίττΜ'. α^• Αΐ• 
τρ«7^. ι6. Γ, 7• 
▼ρ«>^Μς 17. Λ 6, |8• ^ 
τ^}^»^»• ν6• /•6• 
ι^«ς• 13* Α ΓΙ« 14* Α 4• *!Γ• 
/.ιι• 38./. Ι5• 88./•»!• 

Τ^ΜΗΜΤΤ•. ^ο• Λ 8• 
ιγι«Ιαΐ(• 83• /• ΐ• 

«τ^τιν. 63• λ II• 43* '• 5* 

59• ^ »^ 
<ΐ]^«ν, 6./Μν. 7Ά'• 

^ΠρΜΜΜ•. ^9^ βϋ»• 

Ι. /• 9• 

•Ι^ιφ'»••!^ 5' •• 5• 
'τνμζψ. %η, ι XXX• Λ ΐ• 
τν/Μ€«^»;ςΐιΐΓ. 88, /• 7• 
<η^αν• 3^• /. ΐ9• 

. Τ. 
»7ΐΜΐ|• 3* >^><Ι* '• ^• ιχΑτ. Λ 5• 

^. 47* χχη* 3• ^ '• ^* 

Ι.ΧΙ. λ 3• 
νιο(. Ζ7• /. 4• 1^• '• '4• *^• 

ίΐί, 56. /. «. 9Χ• ι•χηιπ• 

/.3• 
ν»»• 3• χτχχχ• /• 5• ^>• «Α*• 

63. Λ ϋ. §4• ^Μ* ^*βφ•, 

67• ^''• 6^^ /. 5• 
£μ»• 5^•^χχι*• α• α 4• 
Μ«ν. 67. ^(ί<^ 68. ^1/• 
«Ιηι»^. 3θ. «^ 

3». /. ΙΟ. 34* ^ 
έΐΝΜβ^. λ6. /. 14• 3Τ• ^ *• 

ί/κΛΜίΐ, 4^7 Α 9* 3^ /• Ι)* 
Ι^ηΛ^^Μ, ι6% Λ «1. 37* ^ **^ 
^«ΐ»χ,ΐ(• 3^• ^• 4^•^>"'<^ 
^•ρχην. $8. /^. 4^• 
XXIX. Ι. /. 15. 5^•>^ΒΧΧ» 

1.^.1. 

\ΜΛ^ιχ«ηΛΐ9^ 40. 1,%ι• 
νψτα^χνιηη, 36• /. 9• 
!ήταξχ9ήτ90¥• •5•ην<./•ι^ 

36Γ/.»3• 
νΐτ«ρ;^»^»χ• 38• /. ΐ6• 
ύνΑ|»χ«Α0•«^ 34* Α •4• 

Μτιμιινιν• |6. /. 23• 
νηιναΐτιβτ. 88• /.' 5• 
ίι1^^^ι^λ«κ•^κ• α6. /• 9• 
ννψζΛλίΨ• «5* «^• /• 3• 

^ιρ^οι^'^ 5*^• ΧΧ.ΤΠΙ» χ 3< 
νιη^^Ι^ρνριβη* 4'• Α 9^ 
ίΊη;ςθΐιτ<Μ• ί^. £ ΐ. 
ύΐηγ•γ^Λμ,μ$ψν9, «9• /•^Ι«' 
ΜΓο>τΐ2^/Μ/Μ•ννς. 50. Λα• 
ν«^{Ι»μΐι»ν• II. /.&>• 
ύιι^ΜΜΟ» 59• Λ 13* 
δ«ολΑΐ€λΐ»«ντ. 35* '• 5• ' 
{ήΤ9ς^ΛμΛτΛ9 84« Χ.Χ. 2. /. 4• 
Τ 3 λ«βσ^•ϋ. Ι-Χ1• Ι Ν ο £ χ. νί^Γ». 2. «Ι. α. /• 1. ^^ι»• 83• Ι.Χ. ι• Λ χλ• 
^««ην^. 13. Λ 15• 
^Μΐλ«ν• 6, χζιι. χ. /• 6. 
ψΚΛΎ^ζΐβ9Λ, %6. /. 23• 37• 

Α *3• 39• /• 3• 
^•λίΛ. .4Ρ• /• 4• 

Μ9, »7• ^• 37•Λρ^• 

^||λ•I^• 26. Λ 21, 29• Α^• 

^|λβΓΡ^χ«(. 25. ζζτι.Λ 17• 
^ιλοηι^ΜΜς. 52• ζχχτχιζ. 

, Λ7• 

^!ίλ«Τ<|ΜΜη 25• /..22. 
ψΧΛΎψΛΛζ. 33* ^ ^'• 34• 

Λ 26. 
^^ιλ•η/Μτ/Μΐι«β• 3^• /"« 

^•λΜ-4/Μ»^• 27• /. 2. 

^«Μτ. 82. Χ.». Λ 3• 

^βινίΐΜίΝ• «7• ^ ^• 
^1». 12. Λ 2. 
^«^ϋ. 85.,/• 2. 
^^/βτησ-Λς* 25• /• ΙΟ• 
^ΐτ^Μ**. χ5• ^• 5• 
^^{μΙΙ<(. 29• Λ >2. 
^ίλΑΝοΐ'. 37•^• 3^• 7^/*^• 
^λΜίν• 3'•^•Η• 
^ΐμ3ύι«. ϊ^μΓ• /• ΙΟ. 34•^• ι'• 
φνΧ«^^ον7ι. 47* ^• ΐ'• 
^νΧΛτϊωψ. 83. Ιίχ. 1•/. 1 6. 
ψν49ί• $0, αηα^ 63• /. ΐ• 
'«7• λ 8. ^8. ιϊ^% Α 6. ;^«4^. 8€./^. 9Χ• Χ.ΧΖΧΧΙ• 

Λ 5• 92•^<• 93•7^/<• 9^ 

;ΐ^Μ^ν. 22. ΖΖΥ« Λ 2• 
Χ•λ*Λί. 57• ^ 3• 

;^αλχ«τ« 6θ. /. 25• 

χΛ/4βΛζ^>^. 5• ^• ϊ^• 

χ«ρ(ν. 3• ζ'^ ^• %• 9^• 

ι,ζζχτ. /• Χ2• 
χα^ίζ^ψΐβΐ, 2•ΖΙΙΙ• /•4- 

57- /. 9• 
;ΐ^β^ταςΓ25• ζχτί. Λ Χ9• 

26. /.24. 

χΐιλιβί. 55•/•^• 
χίψτ. 33• ^• «• 34• ^ *• 
χί»^βτ9ΜΛΐβ, 4• /• 8. 
χιλΜΝ3^. 8. /. 14• , 
;ΐ^ιλΜ»• 47• ^• ^• 
χιλιιιρ; 24- ικϋτ. 
;ΐ^λλΜη'. 6ι. /. 4• 
χιΤΛνα, 8. ^. 
χλΛΟΛψ, 85ΐ /• 6. 

χηηιας, ίίία. /β». 
Χ^Μ. 6ο. λ Ο. . 
Χ£αΛν. 41. /. Ι7• 

Ρ(μβι;^λΛ«ον. 88. Ι./Ζ1Τ. 

7* "• 

;ΐ^^«ατί'ηι^ 15• /. 12. 

χρ«Γ&β». 44• ^•3• 
χρκτ^βφσ-αν, %ι. /• χ6• 
Χρ9θ•/Λβν, χο. Λ Ι. 
χρ«Γΐ. 86. χ.ζνιιι.•/. χ. 86. 

Χ.ΧΙΖ• 7.6. 9^• ι^χχχνι• 
/. 2. 
χρνοι. 86•^ιΊ• 9Χ• Χ.ΧΧΧΙΖ• 

/. 4• 94* χ^ι^• /« 9^• 9^ 
χενχιι. /.ζ. 

χρίΠ». 5ΐ• /•6• 
χ^νςτοψί 84• ΐίζι. Λ 5•* 
;ΐ^Γος. 48• χχζι• Λ 7• 
;ΐ^(#ν««. 23. /. 8• 4^• ΧΧΧΧ. 

^3ν ^ ■ Ι Ν ϋ Ε Χ« 211 ;ζρβΝΤ• »ι. χζχτ. Λ 6. Η• 
Λ 9• »6• /. Ζ9. «9* '* '^* 
3». /««χ. 34• ^• ^• 40• ^•9* 

Ι^ρβητ. »3• ^• 5• 3*• ^• 3' 

Χβ»ιις• 8. χχζχι. /• 3• 

^(^ΘΜ». 43* ^^ ^ο• 

)ί^υηητ. ο. /. 7• 

χ|νσ•ισιιν• 57• '• 7• 

5ΙζΜ•. 8.ΧΖΧΙΧ. Λ'7• 3^• 

χω^ 40. /.7. 
χ•»»Λν. Λ^.Μί, ΐ4•^<'• >5• 
Λ 7• 83. /. ζ6. 

7£ΜΜ(. 2Α. ΧΧΥ• /. 5• 13• 

Λ 15• Η• ^''• 
;(«ρΜΐ. 23• '• ^5• 
χ«ρι«. 33•, Μ*• . 
χΐ»φ». 37• «ί• 3*• '• 3• 
χβρ*•. 38. Λ »3* 39• /• ΐ• 
χοψφ• 37* ^**' 38* ^^'• 
χ«ρ«ν• $3• ΐ•'• 1•^•^• ψι^βμιννς• 84• Χ• XX• /• 1• 
ψ»^««νΓ»ι. 35• '• '7• 

^«ψΐ'/Α*• 2Χ•ΧΧΧΤ• /.Χ2. 

α8• Λ 6. 39* ^• 9• 49• ^''^ 
4«φι^ΐμ«τ«. 33«^ 5* 
4«^• Χ3• '• >ο• 

α. 

^ίΤΛ9, 13* /ιίΐτ• 
^«β-ι. XI• Λ 6. Χ3•'^ι#*. 

«ΚΜ-θκ. ΑΟ. /• Ο. 

«^λο>«ν. 24• '•13* 
«Μ(. 47• ^* 9* 
«τΐιτθήβ'Μν• 58• ίίίί• 
ωνομαβη, 9• '• Ι9• 
βηομασ-ζ^• Ζθ• Λ 9• 
«Μ^«0-θ«0-αν. 9• '• 15* 
•ηΜ»/Μΐνος. 4°. Λ 17* 
««"•ντΜί• 4*• /• 14 ΟΒΟΙίνΜ λΖ Φ ΝΟΜΙΝΑ £Τ ΑΤίεΚΧΒυΤΛ• 56. /. 1$. 

Α1^ν^19^. 2. «π. Λ 3• 
38. /. «. 

Α«Όλλ»ν. 12. /. ΐ8. 
Ανολλ»ι«(• 6. ΧΧΙΙ. Ι. /. 21. 

6χ. /• χ. 

/.Ι. /.2. 1}* Γ|ρΐΜ». >^ί^• 

» ■ «Γ» ΝίΜΊΜΤ». 47• 

ΧΧΙΖ. 2. /• 1>. 

Αιτ«λλ»η. 5• ^• 7• 47• Χί^Χ3ί• 
3. /. 2« 53* ^^^^^ 54• '• 9• 

■ ι ι Δΐ'ΐ'νΐΜ». 2• XVI• 

/. Ι. 

ρ *η» Ηβ*•ΐΛΤΡ8*• 47• 

Α«Γολλ»τονι/ΑΠαΐ«οΐ(• 3^* 
^ ι6. 

Αρι. 3>• ^• Η* 33• ^•^4• 
'^πμΛος τβς ΑΐΜΟ^|Ρ«ΐΙΤ«ί• 

35- '• >5• ^ 7.1. λ^/μΚ 5•Λ7• 5'3••^• 
ΛσΊίλιητΜί. 5^. /.' ίο. 
Α#χλιΙιηί»ώΐφΤ. 2*. χνΐΓ^ /Ιΐ^ 

Γ%. 31• /• 14• 3Ι« '• Η• 

Δΐΐ|(Μί}Τ^• Ι^λ^ /.2α• 

Δΐ1/Μ1ΤΤ]ρΐ. 5• ^ 4• 
Δΐ]»(. 87• Ι.ΧΧΙΙ• /• χ. 
ΑΜς Αα&ξΛνΛϋ, Χ. χχΐ• Λ Χ. 
— /ΑΙΤ^Γ•*• ί^^ν• XII• 3• 
— - τ» Ολν/κν». 9• '• 14* 
Δμ ν4'(ΓΜ >Μ ινηΐΚΜ. χ. XX• 

2. /. χ. 

■ ' η»^^, 5•^•Ό• 
Δι«. 32. /. Χ3• 33* 'Ή« 
Δ«βιιντ«•. χχ«. /. χ• 35* *^'• 

Δ(«νν01Μ. 5* '•6• 

Ήλι». 31• /• Ι4• 33• ^• ^4• 
*Η^α)ΐΧ9ς* Χ2. /. Χ4• 
*Ηραχλι»ρ• Χ4« /. Χ2• 
Ήρακλιι• 5• ^• ^4• 
— 'Οιτλβ^λββι. 3• 

XX. /. 5• 
'Η^ΜΜλΙβ. 82. /. 5• 
βιβς Αγάπιος. 39* ^^▼ΐ'• 

/. Χ. 

β•» (τίί)• 5*• Ρ^' 53• ^•4• 

ΘΙΜΤ Χν<;^«ρΜίν. IX. /.2• 

θΐΜΓ π«τ^««ΐ(, 3•>ν)Χΐ• Ι Ν ο Ε χ. 213 9ίΛψ Χ^τβνυυιν• %$, ^. 

βΐΜ». $,Ληαρ. 

θιιβς /. 5ο1. Ματμ * ΑλΜ «•- 
λίΝην/Μ θ«α. ΡΙηά. ΙΑΗ. 
•• τ. 1. νί4ϋ δφρΐ• Ιη 1ο- 
εηιη. $€^ ΒΜς ρτο 6•ο( 
ΡΙιοΐ. β( βΐϋ Ι<βζί€οβη- 
ρΐιί. 

1«>ιϊι. 1. χ χ XX. Λ 2. 

Κνρ«?• 87• χ. XXXI. /• ι• 

Κ•^. XI, /. 10» 

ϋιιτ^ θΜητ. 10. ι »3• '?• 
/. ι• 

ΧΧΧΥΧΧ1• /.ζ. 
Ιλνη^ 'ηη^ Σιιτνλιινιιν. 31• 
/. ι6. 33•'*'^• 5^. χχχνιχχ. /. 5• 5^• 
ΧΧ.ΤΧΙΙ. /. 5• 

Οσψ^ι, Α. XXIX• /. 3• 5• '• **" 
Π«ν•ς• XI. Λ χ• 
ΠΜνιλ»ος• 9* ^' ^* 
Π•0ΐ<}«τΜ• 5• ^• '^• 9* ^* ^* 
Ι «λ. Ζι^«ριν ΧΓΜν, Μ«ν Δ«•> 

μψτ^, 55• 3ί^'νι• /• >• 
Σιλκηις. 94• ^^ν• <<^• 
Τ«νροιΤολΜ. 3>• '• 15* 33* 

/. 25• 

Τνχ^ί• 57• ^• 5• 

ΤνχΑ ΑγΛ^Λ, 39* ΧΧνχχ. - 
/. 2« 4^. χχχχ. χ. Λ χ. 

Τυνϋ Α^θκ. 27. /• χ6• 28. 
Λ 24• 30. Λ Χ5• 38• /• 3• 
5θ./««• 5ΐ• ^''• 8ο. /• χ. ι 

ΡΓορΓίΑ ηοχηίιΐΕ οο^ηοχηιη&ςιιο οιηηΐλ (&ον Υχ• 
ΐΌΓΟιη^ ^ιΐΑΐη Μαΐίοηιιη• ΛΛίΧΛμίνη, ρ» χ• 3α• β• 
/.4. 

ΑΰΝΤΧ«ΤΜ(• 78• &ΧΤ• 3• 

/. Χ3• 
Α(<Ι01ΜΤΤν• 82. /. 7•"^ 
Κλ. Α>«θΐι^^• 87• 1ΧΧ• 

/. Χ. 
Α}«&Ι||ΜρΐΙ. 73• '* >5• 
Λ>«&ΐι/Μ«^. 78• ΐ•ΧΥ• }• 

/. 7- 

Π• Α. Α}«&Ι|/Μΐρ«• 50. /•Χ9• 
Αγα^ΜΧης» 70* /• 5• 

Α9«θβ«λΐ|»(. 20. «ΙΙ/Ι|^. 

Α>«&«ιτ«ν. 7Ι• /• IX• 74• 
/. ο. 

Αγβ^νιηίος, 77• ^ *Ι• . Α>«9»τ. 7^• /• ΙΟ• 

Α > ' ΜΜ ^ιθς. ΧΟ. /. Ι• 

Ινλ• Αχ^ιιητΑς. 7*• ^• ^• 
Α^Η^ντιτ. χ8• /• 3• 

Α)^ΓβΓ• Χ3• ^• 4• 

Αΐ^να. 57•^• 

Α^ΜΜν. 2. ΧνΧΧ. /. 4• 

Α9αΐΛΛζ, 3• XIX• /• Ι^ 
Α^Λγψί. 77* '• 5• 
Α^Μος. 7ΐ• ^<'• 82. ^/. 34 

Α9λιν•ΜΤ. 90• ΙίΧΧΤΙΙΙ• /• κ 

Αθ«η«Μτ• 8ο• /. «ο. 

Α&ΙΙΜΚ• 79• ^^• '• <3ΐ• 
Λ^ιηΜίτ. 9ΐ• ΐ'ΧΧΧΐι• /• ζ• 
Αμ(. 68. Χ. Ι. 2. /. ι• 

ΑΙ>««(. Ζ2• 5μ• ζ^^ Ι Ν Β Ε. Χ. ι.χχχν. /.4• 
ΑΛιβί. 4• ^• ϊ3• 74ύ ϊ-ϊ"• 

ι.χζχτ.Λ2^ 
Αΐ)Μ«ΐί/ ηζ^ψ^ 

Αΐ9λ«ΜΜΙ\ 8^; /.ΙΟ. • 

Αΐβ-νι/λκ. ι6. «^5γ. Ι7• /. ^. 

Ι». /. 17. 
Αίσ-χυΧ^ί Ι4ς /; Γ^Γ• 

ΑΜΑλ». 96. ι,χχ^ιη. Ι:^ 

ΑΚΤΛΙ0. γ, ι, ί. 

Α9<α^βΜβίς.• ί\ χτ. «ι ^ 4•^ 
Αλζ»}Μΐ. 57• /• 1 6. 
Αλ£|αν){ρος. ΐ8. /. 13* 20, 

6ίί. 3.8. /. ΙΟ. 3ο. /. 7^ 

/. ΙΟ. 

Αλβ|αν)ρον• «4* ΧΧΊΙΧ• /• 4• 
ΛΛί^βρχ•* 4*^ Λ Ι. 

Αλ||ΐΜ^ 47• Α '>^ 

Αλ•|(ΐτ». 46. XXIX. 2. /, Ι, 
*Αλιρρο9ιιτ. 9• /• 6. 
Αλχαι». ,ΐ6. ./.^ 
Αλχι&ον. 4^• χχκ.'Ιλ Ιν« 
ΆλΜίντ^• Ι5• Λ Ι; 
Τ. Φλ. ΑλίΑΤΟΤ• 75» /Μν 
Α/Μλλ«• 91* χοη. Λ χ* 
Αμωμβηη• χο• Λ ζΐ.• 

Α/ΜΜ>«9.. 2θ. ϋΐ. 

Αμ^α^νοη. 9• /• ^Τ* 
Αμ^ίΜτοκιηζ, 9•^''9 Ι9• ^2τ» 

Α»α|«*Ι^ιΗ(; 19•/. 244 6ι. 

/. 23•. • 
Α1^^99«^ 6χ. /. 5• 

Α«Ι^αίι^ιΜΐν. ί^*^ /. «4• 
ΛνΙ^ΜΜ». 47• ^ Α- ΑνθίΤ. 1^4^ Λ 4' 

Αγηγ%•ηίς, 19* /•' 6^ 
ΑΜ«>ιβιιΚ. 6τ; /• 12. 6£. 

ΐύ£ΑΧ• 2. /. ρ 

Αϋηγν»»* ίΛί ι.ι'ί 2. Λ π 8ν>. 

Α1^Η|;ιΜ^ 45^ χχ^ιΐι /•7• 
Αττιοχος, 65. /. 9• 75••^^• 
8ι. /. ϊ3. • 

ΑντΜχ»..65. //Χ3• 
Αντ(ΐτ«(. 74^ ^• 3• 
ΑΐτιιτΑτρος. 62• χ<£υ1.2;ί; 
/.5. 

ΙΜ ΛίΜ ΑννηΜτιρβ^' Γ. ΚΙ. ««.. 

/.2. 
Αΐ^νΛψ^ί 6τ; Λ'24• ^• ' 

/^^, 78. /' 3> ^^ /.' ϊ^• 
Αΐττιί|1^ν«ν 63. Λ π €^/,γ4' 
^ΑττΜηα. 57' Α Σ$. • 
Αντ«η«α(• 53* ^* '' 
Λΐττ«η(νιτ• 74* ^* '* 
Αττνη»ι 53•'•'^• 57• ■/'*** 
Α^ιμνί). 9Ι• Χ.ΧΧΧΧΙ• /• ι• 
Ανίίιος, 4• ^• 2. 
Α^ημΜνΙΙίίρ. 6^. Λ'^2• . 
Αρμμίμιια.^^Ι* /. Ι4• 
Αβη^μαντιτ. ί«</. /• 12• 

ΑΙΤΙΜΤ. 62. ΧΙ,ΙΧ. 2. /• 4* 

6κ|| Χί.-2•7Λ^•• . 
ΑΐΤολίΐΜρΜ• 74• ^• 9* 
ΑΐΤ«λλ#Ι«|»(, 62.^.|Α ϋίΐ^ 

ΖΙ.ΧΖ. 2. /. II. 
Α«θλλ0^ΙΤ• 6^.. Α2<Τ #{« 

Α9Τβλλ•)ίνρ«τ. 80. /. 20ί 

ΑΐτολλΒίι^. 8 1. Λ ι6« 

ΑΐηλλΜΜΚ• ^•/<4* 

ΑΙΤβλλΜΙΜΙΤ• 03* ><^• ^ ^ 

ΑΐηλλΜ••^* 66. /. 2« 69• 
ζ,ιχ./Κίΐλ 8ει.Λίιι• 

ΑνβλλΜΜ• 54• χ<^^ /« >* 
6$. ^ 64. Λ Ι. 65« /< 3< 
68.»//• 69•^''• ^α!•Λ. Ι Ν Β Β χ. «ι,ί /. 15• 
Α^Μ'ΛΛη» 73* ^• ^^• 

Α^ΓΛρχβί. 47• '• ΐ4• 

Α^Λ^¥• Λΐά, ι. Χ. 

Α^ιν. 6χ.7.»». 7^••ιι^« 

Α^ΐΓϋΙϋτ• 17. Α 5* 
Κλ. ΑρΐΓ(β» 57^ Α.ι6• 
4^«>«ΙΤΜΤ• |6.7.^2• 
Α^ις-97^ιτ«ιιθ(• χ8• /•.!« 
ΑρΐΓ0}«νν• 1^5•- ^''• 

Αρ<Γ•θιο«. 6ι../. λ5• 
Α^ΓΜλιι^κ• 73• Α 9• 
Αρ(ς••ΐιλ•ΐΐ€. Χ5• Α 4* 
ΑρίΓΜ^τιΚ• 19• Α Ι9• 
ΑρίΓΜΤΑΐτΜς• 6 1. α«Τ4;^• 
Αρ(Γθτ•λΐις. αι•Α»• |9• 
!.▼• Α ι6. 

Α^ψβη, ηχ• Α χο•.76< Α λχ• 
Αμ^νν9(» β^/Α ι8. 7^ Α 7• 

Αξζ'ββιΛί» '8θ. Α 4Ζ^ 
ΑρΜατν. •62. Α Χ. 
Αρκιλινς• 1^1^/• Α 3• 
*Αρ/ΐΜ)ιος• χ6• Α ιιΐ 
*Α^μ9^1Μ, Χ7• «/γ. 

Α^Ίΐκ^ιρη•• ι6• Α 25• 

Αρη/ΜΐΙΐΒίγκ• ^4• ^• ^• ^< 3* 
Κ«Γ• .Αρτ^/ΜΐΚ^• 89• 
ι.»χν• Α 6. 

Αρτν**^*^• 03•^''• ^ 
^1. 67^Α<<• 68. /ΐι^• 

93• Α λ•<93* ''^• 
Αρ%μί9Μΐ, 654 /Μ»• 

ΑρΤ|/ΑΜ9Μ<. 07• Α 910• 
Κλ. Αρτΐ)Η»λλ«• |7• Α 12. 
Α{[Τΐ/ιιιι«Κ•7ΐ• Α. Ι. 
Α^ο(ιρ{«<• *ο• Α2λ• 
Αρ;ΐ^ιΙυΜ. ζο• Α XI. 
Αργιλ«βς•.ι8» Μβ^. 7^• Ι Αρχιλ«ν• 78. Α 5• 
Αρχια(. 14•/. Ζ5• 66. Α 1^ 
Α^χιί^μβς, Χ. χιζί. Ι. χ. . 

Αρχ0Τ*ν.'<67•/•'>3* 
ΑβΊΜΗος. ίΛϊ<Α Α ι8- 

Ασκ,ΧνΠΛίβς• 78• χζν• •3• 
Α 6. 

ΑβΊΐλονΜίν. 73* *ι^• 95• 

Α 3- 
ΑσκλονίιιΙ)!. 94•'Χ^νΐ' Α «• 
Φλ• ΑνχλΜΜΜίι. 57• Α 14• 
Α^ΙΑνιηηνς. .64• &•.3• Α.ι» 
Αη«ν• .»ο• Α ζ« 
Α(ΊΝητ«Μΐΐ0(. 8. χχχιζ. Α.ύ• 

ΑΓν^/Μ«ί• 19* '^<'• 
ΑΓυ4**λιτ• χ8. Ηΐί• 
Αβ'•Ηΐ'«)^(ΐτ•'ΐ48• Α χο• 
ΑτκμητΫς• 86. 1.ΧΙΧ4Α 1•* 
Ατ7«λ^. 8ι• Α 5• 89. λ XXVI• 

Α χ. 
Ατ1«λ</. 63. Α χ. 9θ*.&ζχχ• 

7. Ι. 
Ατ7ιχβ. 93* χει•• Α ι. 
Ατ74χ«ς. 7*• Α 19. 73• '• 5• 

74* Αι. 

Κ4Γ• ΑτΙ|Κ6(• ^(8« Ι. XXXV• 

Ατ7ικ«• 7θ• Α 5• 74» <•1ΧΧ• 

Α 3• 76• Α »ο. 
Αΐ9*Μν• 73* Α 14* 
ΑίΜ. ΛμΙμτ• 54• χιιν• Α 7• 
Ανλος. 79* ΐ-^• Α 9• 
Κλ. Ανρΐιλι*,•57• Α ι8• 

ΑνΤΒ«ρ4ΤΚ• 6 1, *#Λ. 
Αφρ•)|1ΤΡ(. 7ο• Α8• 
Α^ρο^ιιτν. Μ/ν/. 

Α4>ρθ^»9'Μ• 7^• ^• 

Α^λ^Μς. 79• ι-'^• '9• 
Αφρο}»9ΐιτ. 65. «/γ• 76• Α ΐζ• 

78• ^Μ. 
Ανρ. Α^<^ι«ν. 84• ζ•<ζ• Α 4• 
ΑχιλλΜ. 94• *ον. Α Ι^ 
Αψί'^αΗί» ΐ8• Λ 9• 2ΐέ Ι Ν Ώ Ε Χ. Ι^ΛΛχης• 65• 1• Ιΐ« ιΜ, 

ΈΛχχίς, 8ΐ• Λ ΙΟ. 
ΒΛΛχυλύς. η%, αηΐίρ• 
Ββκχνλ»• 77* '•.^• 
ΙίιιΙ. Βλ^^, 2. χΐτ• 
Β«ρ;^(• 9^. ΰ. /. Ι. 
ΒΛίης, 79* '* "* 
Κλ.Β««ν««. 5^• XX. ▼III. /. 4• 

ΒΑβ-ον* 79* ^^* ^' 9* 
Βββ'σ•• 9^. ^Μ• 

£^ι^»ς. 4• Λ Ι7• 
Βη^ι». 53• ^• ^• 
Βινντο;. 8ι. /. 21. 
Ββ^β*. Β(ΐγανι. 9^• /Μ> 
Ανχ. Βϋ^νινοφ. $7• /• ΐ• 
Βιβντα. 24- /. 7* 
Βφϋθνςι 3ΐ. /• 4• ΓλΗΜΝ• 93• ^• 

Γο^Μφ. 7*• Α 17• βΐ. /. χβ. Γ. 

Γα»οζ. ζ%.χϊ.ΐι. /. 5• 7θ• 

^. 89• Χ.ΧΧνζ. /. 2. 

Γλ»». 53• ^ϊ^ϊϊ- '•^5• 75• 
7. 4• ^9* ΐ'ΧΧ'^ι• ^• Ι* 
Λκ/Μ. Γαλλβν. 54• χχ•ΐν• /• 2. 
Γα/Μν. 74* Ι-ΙΧΙ• ^• ^• 
Γα^>^Μ;* 7Ι• '• Ι5• 
Πλαητ. Ι7« /•3^3• 
Γιηθλι». 7Χ• <<^'• 7^* ^• 3* 
Γιρβνηλιν. 5^• 3ΕΧΧΙΧ* χ. 

ΐν^'ίβς• 3• '^*• ^• '• 

Γλαυκιπ};. 25* ^^"* 
ΓΚανΛΜ, 68. /. 4• 
Γλ<ΜΜ«(. 6ι. /. Ι Β. 62. 

XI. IX. 2. /. ΙΟ. 

ΓλανΜτ. 77• ^'^'• 
νΚυαιιηΐΛς, 63. /• 23» 
Γ^νκ«ηΦ(. 7 Χ* ^• Ι^• Δ. 

Δβμα^ιτ. 15• /. χ6. 
Δ«/«ιας. 45• χζνιιΐ' /. 5• 
ΔΛμ»Λη^* II. /.β. 
Δα/Μοηχ». 7• Α 9• . 
Αβ/ΜΜ^. 4^• /• II• 65. /• 2. 
Δα^ΜΜΜ. 27• /• 9* 
Δαιμιτ. ΙΟ. Λ ΙΟ. 
Δβ^»ς. 2ο. Λ 13.- 16. Λ 9• 

Δ«^«• ΙΟ. /. 25• 

ΛΛψιηζ, 74• ^• 5• 
ΔιίΜχ^τν;. 6ι• 7.25. 
ΔΛηομηΜς. Ι7• /. 23• 
Δι^δΐίνΐΦ;. 14• /•25• 

ΔβΜΜλΜίν• 9• ^'<• 

Δ«/Α«7•^ν« 93• 3ΐσιι. /. ι• 
Δ«^ΐιτ^. 47« ^• 4• ^ΐ- ^• 
24• 64* Ι•• 3> '* ^• ^^• 

/. 9* ^3. »2τ. 7<^* ^* ^• 
75• /• 13* 8ο. »^. 
Κβρν. Δημ^ντ^βς. 74• ^• ΙΙ> 

ΙΑλ. Π»1. ΔίημηΙ(ί•ς. 75• ^•7• 
Δυ/ΐΑ^τρ^ν. 54* XI- 1 ^• /• 2• 
62. ΧΖ.ΙΧ.2. /. 6. 63• Λ 
22. 67• ^/χ. 68. ϋι. 69• 
/βρ^. 76. /. 19. 77• '. 8. 
79- ^. ΐ7• 
Διι/Μ«τ(ΐβν. 54• χι>ιν. /. 2• 
Δν/ΐΜίφαηκ• 8 1. /. 2. 
Δϋ/κοκ^τ». 49• XXXIII• λ 1• 
Δ)ΐμ.Μφ«τος. 67• »//• 
άημη», 6 1, ^μ. 
Δι^οο'θ'βΜί• 79* ^^• ^• 7• 
Διΐ)Μ«7θν<Κ• 8 1. /• Ϊ9• 
Δ,ημύ^ϋΛπς, Ι3• ^<'• 
άίΛ^ηΧα, 6ι. /. χ^• 
Δ<α«Τ4?• ί^ί<^• /• 21. 
ΔίΝΐ}»•;. 17* ^* ^'• 

Δ»% 1 Ν Β ε χ. «»ί Α<•. ^9• ΧΙ.ΙΧ. &. Λ7• 

ΧΔΐ9γίνης• 66. /. 5• -68• ι.ζ« 2. 

Λ 5• 70. Λ 14• 
/ίΐί6γ$νι^ 66. /••8. 
Διο>^Μΐς• 7^. /. 25• 
4ι•>«νητο(• δΐ• /. 7• 
^ιοτ^ητν. 8. χχχχι. Λ 6. 

Διο>^'7β(. .6ι. /. Τ5• 
ΑίΛντ^^-'ιίΗά,Ί• 20. 8ο. Λ 4• 
ιΔμΙιμ^α• 94• χ ΟΧΙ* ^• ι• 

^&Μ/Αη)^^• 78• χ-χν. 3• /•ΐο• 
ΔίονυοΊο;. 19• /• ΐ• 20. ^ίτ. 
28. /. 21. 45• χχνιιχ. /. 
5. 65. ^»• 67. ^ίι. 71* ^^^• 
72. /. Ι. 76. /ί •6. 7^• 
χ.ιν. 3••^ί«• 79- ^* ^^* 
Γρ. ΔίΜίντιος. 78. χ.χν.3• /.4• 

4ιονν7ΐ».Γ<55<^^Χ^•^Ή• 63• 

^ρ«. 65• Α 21. 66.. Λ 4• 

67* Ι^Ρ^' 68.^».. ^ο^. Ζ9. 

74• Αϊθ• 77- ^•**• 79• 
/. ιο• 96•./*ίη>. 

Διβνντιον. 26.^7• 1 6. 80.7.23• 

Δ(«ΙΊΐβ'β1)Μρθ(. 7^• ^• 2'• 8 1. 

/. Ζ9• 
ΔιηνοΌ^ν^ί 68. 1.x. 2. /•>2• 
8ο. /. 3• 

ΔΜνν0Ό^•»ρον. 8ο. /. Ι9• 
ΔίΟννΤ*•, 28« /• 2Χ• 

Ινλ. Δ4θ0-χορος. 72* /. 8. 
Δ{07χνρι^. 68•/. 5• 
Δ(6Γβτη(. 62• XI. IX. 2. /.ΙΟ. 
Δ40^«νβ(. ι^/ν. /. 7• 
Δ<β^βιπτ9ς. 85• ΐχιν.'/•ΐ• 
ΔΜ^ντί. ;^ί(/. Ι. XV. 
Διο^ντν. 7^» ι. ΐ2,^^,$'-ίίί» 
ΑΐίΗίς, 8ΐ. /. 24. 
Δι^ίλν. ΐ8. /. 24• 
Γ. Πο|. Δο/ΐΑ»7Μΐ• 3• ^^ ^• ^• 
Δο/(Αΐηανο(• 73*^*^1* 
Δ•ρν^Μ. 86. ϊ,χϊχ» 1• 3• 
^ΐ«ρι;φο{ΐ. /^ί</* Α 4» , Δρ«)Τ4λν. 15* '• Ι• 
Δ(/9-χΐ)Ί)Τ«• 20. Λ ΖΖ• ε. 

Ηίρυνν. <7• '• 3• 
&0*ι^9το(. 8χ. ϋ:, 
Ει0-^}^ϋρο^. 57* /• 15* 
Ε<^^^«ρν. η Ι. Κ II. 
.ΐιβ-ι^^ον, 8ο. /. 22• 
Γ«{. Ελ|/(««'βρβ^ 89. χ.χχνι•' 

Λ 2. 
Κλ. Ελινο;. 72. /. 5* 
Ελιισκνίί;. 69. Χ.ΙΙ./. 5• 
Ελιι/τιηος. 76. /. 19. 8 1. /.1 2. 
ΕΜυσ-ίΜν. 77• ^^^• 
ΕλΜβν2]ρν. 6ι. /. 8. 

ΕλίΜ). ΙΟ. /. Χ2. 

'έλλυν. 9•^ 23• 
χλ9Τ»»χο;. 70• Α 17 • 
ζλ«(νι^χιτ. ίΒ'κί, ι. ΐο• 
ί/ΛΛχν. 45• ΧΧνχΧΣ. Λ .7. 
χ,μζΟΨης» 62. χΐ.χχ.2. 7.^• 
χν»9Τ«ντι. 39* XXVII• Α 4* 

43* /• 21. 
Χ«Τ«}^α3-6(• 8ο. /. 25•^ζ•/.ζ• 
χ^«ρ;ςι}β(• 6χ. /.-ΐ2. 
Χ9Γα<]>ρι«ν• 76. /• ΐ8. 
ζ«τα4>ρο^ιιτο(• 74•^* 7• 7^ Α 

ι6. 9θ. Χ.ΧΧΧ. /. Ι. ^ 
χιΤΑψρολτν. 7^• ^• 8• 

χΐΓΐ&βλιις. 6χ. /. 8. 
Χ9ηχΜτ«νος. 70• /. 6. 
Ά»λ. χτηκτηοΊΐ• 90• Χ-χχτχ« 

^• 3. 
Εττιχτοτος. 69. /. 9• 73•'^• 6• 

75• /• 19• 7^• ιχν. 3• /• 

3.79• '• *'• 
Π• Αίλ. ζιτιχτητ»;. ^Ό, 

Ι.ΧΧΓΧ../. Ι. 

Ε'Τίτι/νρ^ανβη'. %ΐ, αηί€^• 
ΕιηχΛ^ς* 73* ^• 'ΐ* 
Χΐτ»χ•ρ^βς. ΐ8• /. 6• ''••2ί< ι ϋ & £ ^τ. π^χ&ίως. 1 1, /τρ^• Ι%• /• Ι• 
χ^;^β«ηοβ. ΙΟ. ι, ΐ8• 
Χρι;ςθον(ν. ΙΟ. /. Ι7• II• /• 4-' 
'κρχ(Ανν. ^ζ.χχΎϊΐι, ι, 9* ' 
*£ρ^ιια}^ορν, 66• Ι.Ι. Ι. /. ι• 
'χ^μαιω. 39• «'^ΙΙ• /• 4- 

'χρ^ΐΑ&ας. 7*• ^^• 73* ^ 1* 
Έ^μίΛς. 78. Ι.ΙΤ. 3• /<• Η* 
*ζρ/ιαιηης• 87• ζ.χχι. /•4• ί 
*χ.^{Μΐηαι, ^τ,αηορ, 68. ιι« 

3• /. ι6. 
*ζρ/(«6>'βνα?. 4• ^• ΐο• 
^£^μο}Ίνν. 68» τ. χ. ζ. Λ 8. 1 
*π^μΛης, ^ι.^ι,χχχή^ 1,7.• 
Ε^οίλαΖΗ, ι6. /. 3• 
Χρατηον. 87. Ι. XXII. /. 3• 
ζι/α^οιτν. 14. /. Ι5• 
Βυ^α/ΜΑ;. 6ΐ. /.Ζ. 
ζν^ϋ/ΐΑος. 62. ΧΙ.ΙΧ. 2. /. 9•: 
Κι/^/Μον. 8ο. /. Ι7• 
' Ζν^»ρ«. 47' XXX• /•3• 7^•- 

ι.ιν. 3• /• Ι5• 
Πτ9λ. ΖΜ^τν• ' 53* Χΐ^ζ« 

7. 2. 
Χι;ιι/Α£ρο;. 74* ^• 9* 
Τν^ίΤ^Η. ι8. 7. ι6• 

' εΐ/θν^,οΜ. ΐ5• »/<• 
ΖυχΑρνος. 8 1. /. ΐ8• 
Ιίυϋά^α. 72.7.22. 
Κνχτΐι/Α«νο?• Ι^. /. 2• 
£(/,αεννς. 49•. Χ>^ΧΙΙΙ• /• 3• 
Χΐ;/Αίΐ^>}(. 62. ΧΙ.ΙΧ. 2. /. 3• 

79• ^^• '• '7• 
ζυ/ΜνΕΜ^. 66. 7. 7• 
Λυ/ϋΐο\7Τος. II. Λ 25* 
ζ^/^βλ'τη/. 78. ι.ιν. 3•/• 13* 

82. Λ 8. 
ΐίΛο/Μ». 7*• ^Ι» ΐ3• 
Ευ(^Λνος, ^Ι. /. 22. 

Ζΐ/Ρ^Οζ*. 8 1. /.' IX. 

Εν«ταλα/Αν. 6ι. »Ατ. 
£ν?Τ6ρ9ί, ΤΙ• ι» 6, 8 κ• ^/χ. 

ι Είητψν. -^, Ε.ΚΙ. /ί ^. 

«ίριν»^. *Ι7• /• 7• Χ8• ϊ^ 

21. 19. Λ•3• 
Χηριηΐ^. ΐ8. /. 25• 
κι^ντα^. ΙΟ. /..4• 
ΧΐηνχΜΜ;. 73• '*Τ• 
£ΐΜν;ΐ^• ίϋέί,Ίήί. 
χντυχν^ 9^• χ€υιιι• /• Ι• 
ζν<}>ΐ)/Αν• ' 74* ^'^• 

ΖΪΝ)Μλ4Τ«. ΟΙ. /. ι«. 

Ζ9(^9ίΜ«. 76: /. 1 6. 8ο. Λ 5• 
£«9£α*^^ί• ' 47* ^• Ι^• ' 
ζ^^ος. 73• ^• '^• 2. 

Α<»λ. Ζ«νο?(ν. Ι. XX. •ζ. /. 5• 
Ζ«ν»νος. 54• ΧΙ.ΙΙΙ. /. 7• 9?• 

/. ΙΟ. 
Τί. Κλ. ΖιIν^ηο^. 53•'7• 8•• 
Ζ«(λοτ. 8ο. Λ 23• 
ΖΜΤϋριτ. 7θ. /. 3• 
2ΜΦ%ΐΛοζ, 7ΐ• ^• 73• ^^ 

74• ^^'• 8ΐ;^^ς^. 
ΧνοΊμα, 4• /• II• 7<• '• <• 

73• *»• 75• *«• 7^• ^• >7• 
77• /. »ο. 
ΖΜοφος. 76« ^ίτ. Η. 

^Η>ΐ/(Μητ. 78. Ι, IV. 3. /. 3- 
^Ηγί/Μηος, 8ο. /. 3• 
Ή}ηισ'Λ^α, 89• ι.ζχνχΐ• 

/. 2. 
*Η}<'«τιν• ^8. Λ 23. 
Κλ.Η^Μ. 57• '• ΐ7• 
Ή^ίβνρς. 71* ^• ^• 
^Η^ν». ίΜ, /• 9• 
Π. Κ. Λ• Ηΐ^νον. 5Ι« 

XXXVII. /. 7• 
ίάιζ^. 8 ι; /. 22* 
Ηθ(χν. 7%. /. 4• 

Λ.Ε.2• Ι Ν Β Β Χ. 2*9 χν^νι. /. 6. 

ΗξβΜς, 65• /. Χ• 

Τ. Α(. *Ηρα«λϋ)>)(. 9^ 

ίχχχν, Λ 3• 
Ή^«»λΐ(Ι^ς• 6ι. /. Ι3•. 64• 

χ.. 2. /. 7• 65. /. χ8. 67. 

/. 6. 6&. ι. χ. 2. Λ 7• 7»• 

ΐιν. 3• Α 5• 9^.• ΐ•.Χ3(χν. 

/. 6• 

^^χλιι}Μ..49• 301X11• Α 9• 
63. /. 24« ^4• ζ••^• ^ 3• 
65^/• 22. 7^• Α>7• 7^• 
/. 9• 8ι^ /• ΙΟ. 

κλ. *Η(Μΐλ<ι)ΐν. 74- ι>ιιΐ• 
• ί. 1. 

Ί^χλίβηροϊ• 6(^. Ιψ ι6. 70• 

Λ Ι. 

Η^ΜΜ» • . 8ο. Λ 9* 
Ανρ. Η^Γ. 74.' ί ί» 

Ηρο^ΐιτηιο(. * 67•. /• ^ 
Η^ύλι^. 93• '^^ΐ; £ ^ 
Η^ί^ί'• 79• *«• * 

«^»«»«Ιί•65^4Λί^ 

Η^Μ^. 7^• Α 7• 
*Ητ«^λ4» 65. ^ιί|• 
'η^ίά^ς. 14•/. 5• 
^Μ^ΜΓΜίΗς• 63• 7^• β. 

•βλ«/Μ•ς. 8χ•ϋ Χ4« 

^λ^• 79•Λ'• 
^«>:ν*ν•. χ$• Α Χ3• 
^^>ηκ• 7?• Α χ• 8ι• β«ί^» 
•ιο^ινιιν. 8ο. /. Ι3• 

Φ•«)«ρ•«. 62. ^/<• 

•ΐ•ί)Η^. 51• ι^χχχχ. 1• /• α. 
Μ•ί«». 79 '•5^ Μ. Βιι. θι»)*!^^ 53• Α 9* 
θ•»ίΐν^. 5^• 3»χιχ•2• /• 3• 
βΐθ^ινν. 6χ• βη/ιτ^• 
θισνι;. ί6• /. 5• 
θιν)«βηΌ(. 57* Α Ι3• 
θΛίΛντοζ» 87• Χ.Χ2Χ• /• 6. 
θιοβν. 8 χ. /. 3• 
θϋ^Α^ινν. 79• Χ•^• Α 4• 
Θΐΐ0-ι«(• Χ3• /. 4• (^'^' Α 3• 
θοιηοαης, 4^* Α 9» 
θοι|Ιβνιτς. 47* /• 17* 
θ^ιντος• 8 χ. /. 5• 
θ{ΐντ». 87* Μ&φ Ιαιναρισς• 8ΐ• /. 6• 
ΙατρβχλΜς. 75• Α 9• 
*Ιι^λ«ν• 6 χ. Λ9• 
Ίΐροιιλβν. 27• Α 8. 
*ΐιμΜτ. χ8. Α. Α. 8ι. Λ 15• 
*Ι^ρ«νι)/Αβ(• 4• λ XX• 

ΐΐι^«»ν. ^2. ΖΧ.ΙΧ.2.Λ χ6• 
Ιχιλ«^. 74^^ Α 2• 
Ιχιίήος. 57• χ. χ XX• Α 3^ 
Ιχντιιΐ. 64• 4|Τ• 
^*^βλ ίτ. Α Χ7. . 

ΐΙϋλΜ. 96. Ι. XIX. Μ, 

Ι Κλ. \ψΙ^Μααιηήΐ, 5.3• Α 2• 
Ινλατ.' 75• Α 4• 95• 3^^νxχ. 

ΙιπτΑ^ν. 05. Λ 5• 
Ίιηταρχοιτ. χί. /,ι^. 5^• Α 7• 
ΊνιτιΐΜ-ιιβ-Α. 73* ^Ι^'Ο^• 
Ίψπτωγ• ^• Χ)(νχχχ•/• ^• " 
*ΐν«;«ν•(. 6^• Α7• 
*ΐ«ΓΤ«ν«^• ι6•Α4• 
Ι^ιιμμ'«. 79* Α 5• 
Ι<Γΐι>«^, ι6• Α 20• 
ύτϋμίί• 69• Αχ. 

Κΐι/θ»•. 76. Α ι8^ 
ΐ0ΐ}^νς. 74*|^' 
10ί)•τ•9• 7ο• α χ3• 7Ι•Αι^ 
ΐΜ^οτ». 7*• Α χ• 77• ^"• 
79• Α χ8. 2ΖΟ Ρ ΪΓ Ο Ε Τ. ι^4ίΑ>^«#. 73* '* "^ 

]<^^αΤ9ς'. 62. Χ Ι. IX. Ζ• /• Ζ. 
Ιωάννης, " ^2, ΧΧΧΙΧ-• 2\ /•' Ι• Κ. 

Μι*^.|Καίίίΐλί*ν6ς. 57• ^• ^4• 
Καισ-Αρ^ς. ίϋά, /. 25• 8ζ:. 
Ζ.ΙΧ, /; 2. 

Τί*. Κλ. ΚΛ»β•Λρ?. 79• *'^'• 
ΚαΐΓβρι. 2. χνιΐ. /. ^μ 
Καλλεν. Ι9• /«»• 
Καλλια^ν. Ι7> /• ΐβ. 
ΚαλλικρατΕο;. 45• XXV Ι Χ Ι. 

/. ΙΟ. . . 
Καλλι/Μβ;^(Τ. 7^. Α 7• 
Καλλινο^. 2%, 1. 1 5• 35• '•'^• 
Καλλ;^ι»«ς. 79• '^^' '• *^- 
Κίίλλ^.οτη»• 9'• ^ΧΧΧΙΙ* Α 2. 
ΚΑλλιν. ι8. Λ 2θ. 19./. ΙΟ. 

Χαλλ«Γ^£ί7ν. 21. Λ Ι. 

ΚβΧΚιτίΚηζ. 47• ^• 1 8. 

Κ»ΤΙΤ»λ£ΐΜ.' 92• 1ΧΧΧΤΙ. 

λ ι. 

Κλ• Ρι/<^. ΚΑ^α^Ανος. 4* ^9* 
Λ• Τον. Κ.ιψτοοΫώ.ιος, ίί• /.Ζ4. 
Κασ-ιν. 82. /• Ι• 
Γ. Ινλ. Κ«τ(», 75• Λ 4• 

Κας-ρ*Μ^ο<• 8^• Ρ^Ρ^'' 
Κίχ,ξΟ•^. 8.ΧΧΧΧΖ•/. 7• 

Κεχ^οττος; 8. ^χχχχ. /• ^. 9• 

Λ 5• Ι»• /<^Ρ^• 
'Κ(λΕΗ• χζ. /. Ζ3• 

κ{χ^<«(. αΊ4• Ι. 8. ' 
Κιλτ». 95• χενϊΐ• Α 3• 
Κ'χ^ΐΰ'ο^ο'Τ^;. 22. /. Ζ Ο. 
Κιι<|>ΜΓθ9α;ρν. 20.' /• Ζ9• 

1^»τ7βς. 8ζ. /. 31 
ΚλΛυ^ι•. 5^• Α*5• 57• '• Ι3• 
ΚλΛχ;>ΐΛς. 53• '•'ϊ• ■ 
Κλαυ'^ίανος• 57• ^ 7• 
Κλ«ι;ί;«9. 87• £ΧΧ. /• Χ• ^ ΚλβνλΐΛ 79• ΐ'^•* 
ΚλβαΙ'ας. 87. 1.ΧΧΙΖ. 1,2ί^ 
Κλειην. 64. ^Μ. 
Κλιο^Ένη;. 4^• χχιχ• ι• /• 4^ 

47• /. 2. 
Κλίτος νν. 4^• XXIX• Χ• /• 9' 

Κλεβ7ΤΛΤ|>*ί. 53• 'ΐ-ΐι* ^• 3* 
66. Λ ζσ. 

Κλίοονυμ», ^2» Λ Ζ4• ' 
ΚλΜΓθ<ν&?. ι6. Λ ζ7• 
Κοχχίΐα. 94* x^I▼• /• Χ• 
Κηβΰ¥ος, 63• /. 4• 
Κορνηλιανν. 7^•- ^ '8• 
Κοχλιό;. 74' Α *<• 9^• ^• 3• 

Κβ^ι»λ»οτ.. 5''• ΧΧΧνΧΧ• Α^. 
Κβ^Τ^^.' 65• /. 24* 
Κρα7«ν• 9• ΧΧΙΧΖ. ^κ. 
Κ(«ναον. ^7έ/. /. Χ4•; 
Κραταητ. 7^• Α 9* 
Κρι»ν. 14» ^• »ϊ^ ! • 
!Κριτιν. 15"• Λ 7• 
κ]»ιτ«νβ(. 63• /. 3• 
Χρβ49«(. χ•5• Α 25• 
Χγοατ99• χ6. /. ι• " 
Κ^ιοφ. 9^• ΐ-ΧΧχν- /. 7^ 
Κ(^• τ$''ηίί• 19• /. 8. 
:κυ|Μτ. ΐ9• Α'ΐ4• 

Κυζ襕 54• ^^^• Α 2• 
Κ9«/Μ«ν. Ζ5• Α 25* Α• 

ΑΛΜ^α• 47* Α Ι5• 
λαι»;. 73• Α ζο. 
Λακι9αι/ΑΑ;ν•' ζ ο. Α 4• 
Κλ. Αν7. ΑΛμα• 53• Α 6• 

Ααμ4'^•ί• 93-'^^'' Α Χ• 
ΛαοΑχίιν. 53•^''1•Α^• 
Ααβί, 47ί Α Χ7• 
Ααχητος,Ι^. Λ χ6• 
Λΐ9¥(χος• 63*. Α 5^ 
Λίβντ»;• 95• ««ν'ΧΓ. Α 2• Ι κ Β χ χ. %ζι ΑίΜην.• 66. Α 9• 
Χλ. ΑιβντΜΤ. 57* ^• ^• 
ΑΗντιπΜς• 79* <•▼• ^ Ι0• 
η*• Α<λ• ΛίΜΜο;• 74* >•ΧΙΧ• 
Α 7. 

ΔΐΙΜ^Αλκ. 6ΐ. ί ΙΟ• 

ΑηΜΜζ• 79* ''^* ^ '*» 
^ην«ΐΜν• {ίο• /• ι8• 

Γ. Κλ. Ον• ΑΐΜΜΜΐ(«•-56. ΛΐΟ. 

ΑΜΐ»»Μί. 75• ^«^3• 7^• ι•ΐν• 

Α•λλΐΜ«τ. $ϊ, τίΛ^'^ιτ, ί* 6, 
ΑνχΜς. 56. «/(. 57• ^'<• 7<>• 

/. 9. 
Λ4ΜΜ• 54* χΐ•ΐτ• /• 7* 
Β• κλ. φ«ν• λμπινμιιβι• α• 

Λ 6. "^ 

Αυγ^μίψ, 23• ^• *4• *4• ^Α>• 
ΛνχΜίίορ• 12. /. ΙΟ. 
ΑυΗίος, 5)• Χΐΐι.Λ 5• 
Αμρ. Αμμ^φ. 7>• '• 7* 
Αμ-αιρ^Ρ»• 96. χοιχ. Λ Χ. 

ΑΐΜΆν^ΐρΜ^. 63. /. ΐ6• 

ΑυημΛχη• 85• χ.χ|ΧΧ• /• 4* 
Αυημαχβς• 22• χχν. /. χ. 
Αυη/ΛαχΗ, 66, «/τ. 67• /• 1• 
ΑίΜ-ιν. Ι4« /. 24• 6ι6. ^ι 5** Μ. 

Αλ€. }Λβίγ9Λ, «7» ^ >7» 
Α?1. Μβ>ιιιβ• ιίΐ4/. /. χ6• 
Μ«>Ίί• χ 6. /. ΙΟ. 

Μαι«νΙρι«(. 49• ΧΧΧΧΙ• '• 9- 
ΜΑχ^ινοφ• 75 ^• *'• 
Μ«ρϊονι•9. 17. /. Χ9• 
ΛΛΛ^^νηη. ί^ί^.Λι8. 

Μ«ρ»ο(. 4* ' 5* β^• ^'* 

.Μ«ιρχ»• 3•ΧνΧΧΧ. /. 3• 
Μα^οι^. 53* XX• XX• /• Χ« 
ΜΜτριν. 94•^€νΐ• /•ζ• Ι Ματ^λιοί• 45• ΧΧ^ΙΧΙ• Α 5* 

Ι Μι>««λ«ς. Χ4• λ 6• 
Μιϊβνίος• ι^«^« Λ 4• 

ΜιλΑ7Μ(• 45• χχνχχχ* Λ 7• 
Μιλ<07β(. ;^4• ^• ΐ^• 
Μν*>Μ«^• 9.3* Χ'ΧΧΧΧ^• ^ >• 

ΜΐΜΐιιΙ|ρ^. 45• χχνχχχ. /. ΙΟ, 

7Ι./.9• 
ΜιχΜ^^ν• 65• ^^ Ι9• 75* Α^^• 

86. χ. XIX. /. χ. 
Μι«»νί^•' 8ο• Λ 14• 
Μινικλιι. 39* Α '• 
Μβνιχρατν• 66. /• ιλ 

ΜίνίλΑΙ. 86. Χ.Χ¥Χ. 

Μινιλα». 67. /• 3• ^6• ΐ.χνΐ« 
Μ•μ{ιιτο(. 22. Λ 9• 

ΜίΜβ'θια^. Χ3• ^ί«• 
Μιηιητφς. 66. ίιϋ•, 
Μινορ. 8».. /. Χ5• 
ΜΜηροφ. 65•/• Ι9• 
Μϋλος. 8χ• Λ 2. 
Μΐ)ν«>>4ρ«τ. 65• /• 6•- 

Μ«ι«(.. ρο.. χ.χχνχχ•^ ι.. 

ΜυΜΜ^Ατ»• 64• Ι• 3• 
Μιηιο^οτο;. 67. Λ Χ2• 
Μυινίοητ. 65• ^1 25. 
Μανο^οη. 93* ζ>^ΧΧνΧΖΧ• Αχ•- 
1ί|«νο&ι«ις• 64• ραι* 

ΜνΜΚρίΤΟφ. 62. 3^Ι.ΙΧ. 2• Λ 5» 

Μιινοκ^τν. 63•^'χ• 
ΜονβφΜττος. 4• Α 3• 
Μ>ινο4^λပ 65• /. 22. 

ΜηΐΌ^ιλκ. 73• ^• ^3• 7^• 

Ι.ΙΤ. 3• Α 8. 
Μ«νο^λ«» 65• /. Χ• 66. /. ι« 
Χίο. Α Α» ίΛή^ι^, 4* '• Ι3• 
ΜιίΙρβΟιν. 63. /. Χλ. 

Μ•ί1ρ•^*Φ•4^• ΧΧΧΧ• /•*• 57•• 
/. 22. 66. Χ. Ι. χ. /• χ, 

ΜιιΜμμ» 63• Ρί*• 64• ^ν* 
07• «ι• 68. Χ.Ι.2• /. 6. 

υ 3 Ηίκννίο»- 21Ζ Ι Ν Ο Κ Χ. ΜικύΛηζ. Ι9• /• Ι3• 

. Ι./. 3• 
Μι.ν^. 11./. 5• 12. /..20• 
Μνησί!*»^»• 6ΐ. /. ΙΟ, 

Μν)ΐ7ΐ3ι«(. 66./. ΐ3• . 
Μνκβ-λθιν. 68. ^Η. 
Ονλν. ΜΜ^7*ιν(. 9θ• 

1 XXV] 1 1. /. 6. 
Μβ^ιτ». 77• '• Ι»• 
Μ^β-χβς. 7*• /. ΐ8• 
Μ«Γχι/. 66.^*1. 72•^'<• 
Μν^ιος, 57• ^• «3• 
Μ»0-Μν. χ Ι. ^/ι. 78* /. 9• 
ΜΗΓΐ;ζθ(. 68. χ. 1. 2. /. 2. 
Μνβ^Βινιο;. 7<'• ^• 12. 
Μυρτ«λιι; 87•'^3εχ• /. 3. 
Μι/ροβνος. 79• ϊ•*•^•7• 
Μνηχ». 4• Α 12. Ν. 

ΚαυχραΙιτ. 67. ίίί, 
Ν•Μΐ/}ικ. 79• *•ν• /.'ι8. 
^αυο^γίνας, 2θ. Λ ΐ6• 

Νίαιρα.;. ΐΐ. /. 13. 
ΝΐΜαν&ρος. 57• /• 22. 
ΚίΜητης. 73• ^• 4- 
Κϋχητίί. 57• ^^ Ι3• 
Νΐίχηφβρβ^. 7*• /. 1»- 73• 

/. Χ3• 74•^• Κ)• 
Κ»χ<ι;νο(. 74• ^• 3• 
Ν»λΜ. 89• /.Ι. 
ΝΐΜν*. 39« χχνχι. /. 7• 43* 

/ 22. 
Νηλί;;^. 13• /. 25• 
Ηρψίως. 73• /• *^• 
^ Αν. Ν<>«ρ. 4• ^• 3• 
Νιχβν})ρν. 47• '• ΐ4• 
2•^τ. ΝΜΜΜρ. 78. «ν. 3• 

Λ. 1 1.- 
ΗίΛΛξχία 68. Λ 3. 
Κμο^Μ^. 04. χοχιχ. /. 2. 
Ηίΐυ,ψψ. 86. ι,χνιιχ, /, ι. ΝομΑ. 47• ^ί"*• 

Ν(ΧΜ(. 8ΐ. /. 20. 

Νίχι». 78. /. 2. 

ΝΐΧ6ΐρ9||«ΙΙ. 62. ΧΚΧΧ. 2. /Ιΐ^. 

Νιχοκλινν. 49• χ XXXI• /. ΙΟ. 

Κίκος^τος, 6ι. ί ι χ. 
ΝΐΜΓρ«τ». 76..^• 
Νι««ν• 86:χ.χνχι. 
Κλ. Κιχ«ητ• 75• ^• ΐ8• 
νυμ^ίΐΛ, 57• /• II• 
ί2λ, Π<»7. ΝιγΑ^ο9ατ»ς. 75•- 

7. 6. 76. /. 5• 
Μ;/Μ^βΐ0Τ9(. ίΜ• /. 12» 
Νι^φοίΌτϋ. ι'^κ/. ^ΐχ. Β«ν&6ί. Χ9• ν. ΐ9« 
β«ντιιηητ. 17. Λ 22.- 
5£Νΐκ• 47• ^• ι8• 

£ΐ«0. 62. ΧΙ.ΧΧ. 2. /. XI; 

£^νοκλι)^. 6χ. /. 2θ. 
Εινα!|(ιυι9«ς. ί^>^. /, 14. 
£β»ος. 47• ^ 1*9- 
£»ννο^. 4^• XXIX• Ι•. /. 2, 

Λ$^ξΐ!ς. 17- Λχ. ο. 

Οx'^^κ^ιοφ. 70. Λ χο^ , 
ΟΧίψντιΛ»^• 6ι. /. 8•. 
Ολ(;μ^ο(. 73• '• 1$• ' 
*0^ΐι^.: 14. Λ 7* 
Φλ. 0νΧ91/Α«. 88.. /, 5- 
Ονη7ίμΛς^ 49• XXX". /• ΙΟ. 

69. Ζ.1Χ• Λ χο. 74• Λ».ί^» 
Ονησ-ψΜ, 5*• ΧΧΛνΐιΙ. /. 3- 

62. ΧΧ.ΙΧ.2• /. 2Τ..70, /. 2. 

73• '• γ6• 
ι Οναβ-ι^ν. 52. χχχνϊχχ. /• 4• 
' *0τλο^α;ζ9?. 78. ιχν. 3- /.6. Ι Ν ο Ε χ. 29ί 


. π; 

Π«>^«ρι«(. 43• XXVI"• '• 3• 
ΤΐΛίοη. 78. 1. IV. 3• ^• ΙΟ* 
η«/Α4^ιλος. 4•/• 19* 73* Α '7• 
Πα/Μ^ιλΗ. 6. XXII• 1• /• Ι4• 

Χίαν^ονύς. 1 1•/• ΐο..ΐ»./ι«^• 
ΙΙ«'}πη(. 7^• Α Χ4• 

• ΙΜ^«/Μονος. 6 5 « /' 3 * *7^' ^* '^• 

73>"'• , 
ΙίΑρα/Μον». 63•/. 1*5• 

ΠΑριανν. 77•^*'*- 

ΙΐΛξ(Λψη»α'Μς. ι8. Λ 13• ' 

• ηάρ/ΜΐΙοτ. 93* ι.ηχνιιι• /. ι. 
ηΛτγΛ^Λ, 45- XXVIII. /• ι• 
Τ. Φλ. Ον. π«ιι^Μνν• 5«• 

XXXVIII. Λ %. 
Φλ. ΠατιμΊ«ΐΡ«ν• ι^ίι/. Λ 2• 

• Τ• Φλ. Οηι^. Π^ψηΛΥν/ι, ϊ^ΐά, 

/. 4• 
ΠΑτρΜλινς. βι.^/χ.. 
ΙΙαηρΜίΤ. 65. /. ΐ6.. 
ΙΐΑΐ/βΆηαφ. 6α• χ χ. ι χ. 2. Λι 8, 
Α. 5 Γ. πι}««• 51* χ Ι• χι./• 5- 
Χ\Μ^!>η, 73••'• *• 
Ι1ι»0'Μ(Μΐτν. 6. XXXI. Ι. Λ 1 7• 

Ι]ϋ'{Γρ<ΰο(> ΐ5• /• ^3* 
ΙΙβίΠΓραΙν. 6. XX Χ Ιτ••!• Λ 1 1• 

• ι6. Λ 13. 
η•ρ)^Μ(•(. ι8•/. 14• 
Πΐρ^λίΜΜ. ίΒίά,αηίΐρ, 
ΙΙψγνιηί• 65. /. 13^ ^2• 

Ι.ΧΧΧ. Λ 2• 

η•ρ«κλο(. 47•/• 17* 

ηΐ{β-ι«?. 53• ΧΙ-1.Α 3• 73• 

Α 7. 
Πηλ«{• α•χζν• ΠΐΓΜ*. 7ϊ• Ρ^• ' 

Πις-«ΜρΛ'ηΐ(. ίί. Μ»• 78. /ι 21». 
ΙϋΓοζινιτ. 6». /• 2• 
Πλ«τ«{ρΐ^.>65• Λιβ• 
ηλιττιαιτο€..78• ι,ιν, 3•/•7• 
ηλ9ΤΜ«»ρνς. 7• /*5* 
ΠοθϋΜς.. 75- ^• '* 7^• /< 9• 
ΠοθΐΐΜΤ, 78• ΐ•ΐν.•3• /• 5- • 
Αττ.Πβλί/ΜβιΟ'ος., 57• ^• 
Α«χ. Π«λΜΐ4Μς; 75* /• 13• 7^• 

. χ,ιν. 3• /• ΐ• 
Πολν9ιω»ι«ν• 83• Ι.Χ• Ι.]* Υ• 
Πολυκλητν. 54* Χΐ-ΐιχ*/. 4•- 
Πολνχτνητ.. 71•/• Μ* 
Ι«λ• Κιλ. Πολί/ΜΛίανν. 95* 

ΧΓΥΐΧν /. 3•• ■ 
ΠολνξλνιΙας. 47• /• ι8•. 
Πολι»|ινκ. 6ΐ. /• 2• 
Π«/(*1^«ιανβ^. 71* /> Ι3• 
Λνκ. η•/»«Γ«4«ς• 5^4 »/#• . 
Γ••Κλ. Π•/(Α9Τνιν• 5^• /• 3* 
ΠΙ^ΙΤΜΗ•• 51* /• 5* 
Πθ/Μ«Τβ#ΜΟφ• 7^• /'15• 

Πβμνννιον. 5ΐ• χχχνχι./. 5•^ 
Ινλ. ΠθΤΤ«ρχΐ|(. 91.1. χχχχχι• 
/.Ι. 

Π»ηο(.. 75• ^"• Τ^' /• 5• • 
Γ. Ανί. Σιν. ΠΜτλλβς. 49* 
χχχιν. /. ι. 

ΠΟΊΓλίν. 66. /. 2• 

Πθ^ν• 3• XX. /* 8*. 

ΠΜΊΐίΜνίν• 64• /. 5• 67• ^}Χ• 

Ποτβ/Μ«νος• 64• Χ..2. /. 9^• 
Ποτ«/(Α«ν<», 27• 7. 8. * 

Πρασ^α(. 67• /• 19•^ 
ΠρβξίτΛιις.. 73• /. 2θ.. 
Πρα|(τ•λ«9. 77• ^ ϊ• 
Πρΐι/(*α. 95-Χ^νχι. /.Ι•.; 
Π^•4/Μν. 74• /• 4* 
Κλ. Ανί. Πρ6χλΜνΐ)ΐΓ. 53• /• 1•' 
Πρββτ^χτν.. 71. /• 4* 
Πτολΐ/ΐ4Λΐ•ς. 20. Λ τ4•7^•'Α7• 

Πτ•λ|](ΑΛΜ. 6. ^Μ• 53 χι•χι• 
/.2. 

ΠνθίΑς. 62•χιιχ•2• /. ΐ5• 

Πνθιΐί• '9Ζ4 Ι Ν 13 κ ζ. ΙΙνθιν. 19» Α 04• ολ Ιζη 

ΙΙιι^ριτιτ. >6. /• %$, . . 

Χ|νλ»^. 7^• ^• Ι9• 77• Α Χ9*• 
Πμ^ριλ». 45* 'χνιιι* Λ 5• 
]»λ..|ΐ«»λιτ'«•86. &ΧΪΧ.Χ4• 
Ι^ΙΐΜλλ^. 57*-^ '^• 
Ινλ. Ζΐ«λλιτ2«. 86, α/ϋψ. Ρ. 

Ρκ^ι»;. 7Χ• '• ΙΟ. 
Ρ«^Μΐι. 98. ι,χη^, Χ 9• 

ΡνΤΟ^ΟΜ». 7>• ^•'^' 

ΡΜ/Μΐη«λΐΜ«• 79* ^^• '* ^• - 
Μ. Αι. Ριι^(. 4•^• Ι5• , 
Κλβ Ρη^ιμ*. 4< ^9• 7>• ^Ί^Γ 
Ρΐ^ΐνΐΙ« βΖ* XXX IX.. >. 4 Ι ^ Κλφ ΑνΙ. X»^ΗIΜ^» *53• Χ Ι• 

/. 3• ^ • } 

Τμτ^' ι$• /η-• 
Σα^ατηΜίοφ• 65• /• Ι3• 6?» 

Ι, Ι. -3• ^•1' 

Σ0Μζΐ9χβ. 3* <^• ^ ΐ• 
ΣιλίΜκ• 05• XXV ζ. ϋχ• 

3ιλιιΐΜ«. 26. /. Φ3• 07.^11. 

29•^''• 30•^»• 33* ^• 9* 

36•/• ι8. 53• ^^ΐ'^*^• 
2<λι»»β• ο6* /• 1 8. Λ^β ϋί» ; 

31 • αηαρ.. 3α. ^/χ• 34• ^• 

ιρ. 37• /«^'• 
Σβλιυχβν. 36. ^«τ^. 37•^''• 
2ίι/Μνος• 7^• /• ΐ3• 
2*«Γ7(/4Μί. 49* XXXIV• /• ΐ• 
2ι«7ι/Μ{0τ. 5 ' • XXXV ζ« /• 5• 

2ΐΓ«• 9'• Ι'ΧΧΧΜ* ^• Ι• Σ»(τ>ο(• 7^• ^>^• 3' ^ ^^^ 

2ι|τν. 58. /• 8. 
Χι/Μ^ηΙ^ς. Ι7•^'«• ι8•/»λΐ» 
76. /. 12. 

2ν^<^• Ι7• ^ο• 
Ίίμβηος. 1$,Ί, 13• 
Σηνν. 12. »/τ• 
1χαμβα^γ09* 8ο. /• Ι9• 

Σο^λλ». Ι&. Λ 7- 
Χο^ν^. 85• ΟΧΙΖΙ• Λ Ι• 
2θ^ΙΙΜ^ 8ΐ. /.Ι. 

2»(^λΐ}«. ι8• /. 7• . 19• λ 6• 

^ν. 69. ;ί««. 
2«Τ0-α^ΐΜΐθ(. 15-^ Ι9• 
2«Μ-ΐΜΐ9ς. 45• Χ»ν 1 1 ] . /. 7% 
Σιιιν^οντθ(. 82. Λ 3• 
Σιτβρν. 70>• /• Η• 
Στατιν. 8 ζ. ^«τ^ 
Στ«4ινλ«• 77'^ν^ 
ΣΐΊ^Μητ• 7Ι• /• 03• 
«Χτβν^ι^ος• Ζ7• ^• 8• 2θ• Λ 8.^ 
2τβλι«. 96. Χ€νΐ|]. Λ Ι• 

2τ|«'ηια«(• 74• ^ 4* 

ΣτρατοτΜ•ς. '}.1. 7• 65•/•Ζ5• 

ΙΖ«Ι^τ•ιη(• 63• Α 17• 77• »^• 
ΣτραπητΑ. 2Ι• ΧΧΙΤ• /. ΙΟ• 
Σι//Α/Κ4;^#• 8θ. /. ΟΖ• 
^ 2ινΜ4>«^ 75• Α ^5• 
Σύ/ι«φιρ«τ• Βθ• Λ Ι9• 
Σννιν^. 86. ι,χιχ. /<^ρ§ψ 
^υικρογ«ς, 70• νΙί• 

Σβνν^'πις. 1^. /.ο 5^ ΐ9•Αΐ4• 

^α;»^4Τ»(. 77• Α 15* 
Σ«7ΐ€λβ(. 8ζ. ^4• 

ΣΜ^ΜΤλΐΜ(. 9^^ Χ1ΒΙΧ. /• 5• 

Σ«0-<χλΐ)ΐ. 9^* χ^^)(• /• 4• 
Σβ»β-(ΐφ»ιιΐ(• 68*. ¥.1• 9« Α 9• 
Σ«01>«'α.Τ|ν. 73* Α Ι» 
Σα^ΓρΑΤ*/. 65• /• 5* 
Σβϋταί. 77• ^ *0. 
Σανταν• 8ο. /. 2θ• 
ΣΜτβιλος. -67. /< 5• 
Σ«τ«λν• ;/>ί(τ. /• 5• 

Σ«τ«• Ι Ν ο Ε Χ.. «δ η. Κο^•2•ήή^χο(• 9>• /• 3* 

Τ«ιιιοη 95•^ '« 
Τΐι/(Αβιν. 4* ^• 4• 
Τιι/Μοκρ«τν(. 70• /• 21. 
Τιι/ΐΜ&ιιτ. 9Χ• Ι. XXXIX ΐ• /•2• 
Ύασ-Μς. 6 χ. «Μΐ^. 
Τιλιρκ. ΐ9• /• II. 
Τιλι^φ«^, 74• *'^ ! 
Τιλϋτοΰ. 45* XXVIII• ^•9* 
Τΐ{«τ«»Ι{ρο(. ΐ4• /• 24• 
ΤψηΑλιιιι«• 9ΐ• «^• 
ΤιΐΜ^. 1*34 Λ 23* 
Τμαιμ». χ4• /. ι6. 

Τλίι^ν. 79* *''• 95* χενιι• 

/. 2. 
Τι/ι«ο. 62. χχ,χχ.α. Λ 3• 

1*1/ΙΑΟ}^Ι/Κθνθ(. 85• Ι.ΧΙΧΙ. /. 3• 

Τι/ΕΑο&αλιτ<. 6χ• /. 25• 
Τϋ^Μοθιας. 20• Λ Ι9• 63• /• ΙΟ. 
$7• /• β• 

Τΐ/140&ΐν. 63. Λ XX• 

Τι/μοχ^τβ;. 79• !>▼• ^<'• 
Τι/ΐΜΚ^τν(. οχ. /. Χ3• 
ΎψΜί^Ύης• 67. /. 9• 

Τ{/Μ«0-θινιτς• 17* /• 24• 
Τι/(Μη'«|ηκ• 9^• €- Λ Ι• 
Τιμνη, 38• /• 2θ• 
ΊψΛηΛΛ.Λΐά• /• «Χ. 

Τιτρς. 75• /**• 7^•• ^ ΐ• 
Τλιπτολί/Μϋ. 6χ. ./• »χ• 
Τλ«^/Α•ηι(. 6 χ. /. χ8•. 
70ν{Κ• 4• ^• 14• 

Τρΐ1ΓΤβΜ|ί*«.. ιχ• /. 13,• 

ΤρίΑ^Μκος. 7^• Μ^^ 

Τρν^Ο^ν•• . 8ο. /.. ΙΟ. 

ΤνρτΑΜβ. 14•/• .22. 

'Τ«}<νχ^ ΙΟ. Αη• 
^[>•ΙΙΊΤ• 77.•^•!^• *Ύγνη», 7^• '• ϊ3• 
'Τν•Ιι»•(• χ6. /. χ8•. Φ«(νι«7ηι. χ6« ^Η* 
Φ«Μ«. 6ι. /. 20. 

Φ«Μ^«^• 67. ^/χ. 68. /. Ι» 
^Λ'ίΛιψ.ος, 28. /. Χ9•' 
Φ•υν«. 5ΐ• '• 5* 
Αιγ. Φαντβν• '^ί^/• /• 4^ 
Φιι^Μτ. 14• •/• 9• 
ΦίΜΧλιιτς. ί^ίέ/• /« Χ4•• 
Φιλο(. 47• ^ 9• 

Φ(λ«ΐνΐΤ». 2. XX χ χ. /. Ι. 

Φιλιοος. 9ο• ι.χχνχχχ. /. 1^ 
ΦίλΜ^. 65^.-./» 19• 
Φιλημβίν. 7θ• νΐΐ* τι* /. 2θ• 

79• /• 14» ^ι• '^^• 
Φ»λΐι/Μβνος• 71• /• 2Χ. 79*^•'9• 
Αιλ.^«λΐιτΐ). 92. ι.χχχν./.4• 
Φιλιιτν, 70• /• 22» 7*• ^ί<• 

Φίλιμίηις. 69• /• 3• 
ΦΐλΐΐηΓ«(. 20. /. 20• 
Φίλίννν. 1^4/• /Μ» 

Φιλΐ(-«ν. 93• ι•χχχιχ• Α Ζ• 
Φιλοί^Μί. 85• ιχιχχ. /• ι• 
Φιλοιτιος. 74• ΐ•Ιΐΐ• ^•β• 
Φ(λαι•ρατικ• 7^• ^• 3•• 

ΦΛοκ^τκ• 7• ^• II• 
ΦίλΜρΑΤ»^. Χ.7• /• ιο•. 
ΦιλοΓ^τ»• 65• /• ι8. 7°•• 

ρ€η, 7ΐ• /• ΐ8* 8ο. Λ 3• 
Φιλο^^ΐνος*. 19•/• 22. 47• ^ 

12. 8 χ.. /. χ8.. 
Φλλο^ινν. 9ΐ• Ι• χ XXI• /• 2. 
Φιλιτμ•^. 92• ΐ•χχχν. Λ 8• 
ΦιλΜ*. 72. ι ΐ5• 

Α<λ•ΦΐλΜ«^^ 7Ι• ^ <^• 
Φ»λ«τΜ•ς. 76• '• ^θ• . 

Γΐ^. Φλ«ΙΜΟ(• 3• ^.Χ• ^ ^• 

Φλ•Μ«νν• 3• XV•. /•.ΐο•. 
Τ4Τ. Φλ«Μ«ΐί«ς. 7^• ^• ΐ• 
ΦϋτίΜί. 56. χχ,νιιχ• /• 6. 

ΦΚ^ΜλίΐΙν•. ν6 Ι. Ν Ι> Ε Χ. ΦβΜΜ«ί. ^2• XI. IX. 2• Α Ι, ΧΛίΜηΛ»ις• 6%• ΧΙ.ΙΧ•..»• 

ΧΛ^τνίίψ ηχ» /• 24» 75* ^' 9• 
Χιιρηνς. χ8• /. 5«^• ΐ>1^ 9(• Κ«ριΛ». 6ι. Α 22• 62• 
Ι 2. Λ 1 6. ^. 

)Χρυ0-ΜΜ«(. 73* ^• '^* 
{Χ^υσ^γνης, 8ΐ• /• 14• 
Χ^υ0Ύ}«ιητ. 77• ^• 9* 
*Χ^•η• 67• /• 2 «^ ■ -«» 
ΙΊ^. 7'•»^ •Αμ«κϋ• }8.ΑΙ^• 


Ασήμαντα• ΐ$. 7. }. 
Αλίξινν. 46. XXIX• 2• /• Ι. 
Αλχ«ΜΤ ητ «]ρ•τνν• χ6•/•9• 
4ττ(^ν(• Χ9• Α &•. 

Α^*Γ^χιτ. 47• ^ ϊ^ 
Αρ(ΓΙ*9ν. Χ7• Α 5• 
Α^ς9Κ(Λτνς• Ι9• /• Χ9• 
Αρ(ΓΟΧλ<«?• Χ5τ ^•4• 
ΑΓίν• 20• λ *•.. ' 

ΑΓ0•ιι»»«ο?. 8^• XXIII. /;6. 
Ας-ι;4)(λν. 2$. «//.- 
Α^ϋ^ΟΤβΙΡ. Μί^. /. 9• ' 

Δι^Τ^ηιΐ-ΐτ; 8;. βηΐ^. Λ>4»ιλ». χβ. Λ 24• 
2\^«0«ηλ«• 25• Α >• 
Δυ^χιννητ• 2θ. Λ ΐτ• 
Ερξιχλι»^• ι6νΑ 3• • 
Ενΰιτπτν. ' 2^. /. χ6< 
Βν^ν^ί/Μ/. 25* ^{/^ 
Ιν»τΐ}/ηι««9• 'Χ9• ^* 2• 

Κλ• Ηρβχλι*^. 74• ΐ•Χ*<• /Ί•^ 
θι*>'•ϊ»3ΐίτ. ι8λ /. 23* 
ΘοιίΜηνς. 4^. Α^^• 
Ια-Λγο^, • 26. Α- 20• 

Καλλι». 19•^*** * 
ΚβλλΙιτ τ» ΐτ|0τι^. 28. Λ 20•. 
ΚαλλΜ. Χ9• ^; ΙΟ. 
ΚΑλλίΑ^/ '>7^ /• <6. Ι ϊί ο Ε Χ. »>7 4ς«φΜ^«ρν. χο• /. Χ9• 
κλι«-θιΐΊΐ(. χ 6. /. 17• 
Ι:^τιιι τν«νοΎ•ρν• Χ5• /• 7• 

Μικ«νκ• Ι9• Λ Ι3• Πι/θιν• Χ9• /• Η* 
ΠυθΜίμη». ι6. Λ »}. 
Ρ«^«λΜκ• 79• ΐ•ν• Λ 9* 
21/Μΐνος• Χ5• /• 13• 
Τΐ|Μο-θινΜ«. Χ7• Λ «4* 

Φ4λθΧ(ΜΤΜ(. Ι7• 7. ΙΟ• Μ&^ίΑι^ιΐηοπι* δ<ε6Γΐο(ιιχη, Οβίάοηιιη, 0»- /. 6•€x.^ίι.6Α•x1Ix; 
α. /. 6• 

^ΐ}τρννβ)Μος. 6χ• /. 2• 
Α}^βη>6θΐ'ηκ; 56.* χι.νιΐι^ /.4 > 
Λλντά^;^». 5^• 7* XX. 

Λ^α^Μ. $1, Λ 5• 
Αρ;ζΐιρι«ς• 5^•'*.9ί• 
Αρχί9%ω^, 6. ^'χ. 7* ^• ''^ 

Α^χνη-Λ Ηνγαυσ•«ηΐΎΛ τνγ 

ΑνίΛ^ς. 5^• XXXVII• 7•6• 

56. «»ί<*^. 
Λίττβχρατν^ι. 3* <χνιι• 7• 3* 

Φ««ΊλΜ*^«• 53* ^''* 
ΒΐΟ«Μι;τη^ 47* ^• β• 
Βνλινοντβνν. 4^• /• 9* 
'ΒνΜντν. 5^• /•4• ^9• 

ΐχχγι. /. 9• 
Γι^ν^Μ. 3• XVIII. Λ 6. 54• 

ΧΙ ν. Λ χ. 55* ^<'• 57• ^9• 86.1ΧΙΧ. 7.4• 9*'• &χχνχ• 
/. 5• 95* ^ί'• 
Γ|^]^/Μ«η(;ς Βνλΐ)( Διΐ/Μΐτ• 4• 

/. ι6. 45•^'^"'• ^• '• 
Ϊ*ρα^μβ7ΐι;ς Βιτλης» χΐ; χχιτ. 

Λμ. €ι. /. Χ4• ' 
Γ/Μ/Μ/Μΐϋ/ς τν άά(Αα; €7• 

7.4• 
Τ^Λ/ΛμΛΎ§υς ίίβύψηΐύη μλι 

Αγο^ημνψ, 6 Ζ. 7• χ6« 
ΓρΛμμΛ'ηις. ^θ. Μ», 
Γ^/Λμαηιζ τ•η ΎΛγμΛΤΟ/ψ 

3θ. 7. ΐ4< 

ΙΤ'ρβ/Μ/κΑτηι•**. 8ο. 7. 5* 

τνΔϋ/Μ». 3ϊ•'• 7• 3^•'•3• 

ηρ«/Μ/Μ•Τ0^λ«1(φ. 5χ• 

XXXVIII. 7. 6. 
Γν/ΜναοΊορχαι.- 75* ^• '^• 

54• χι•ΐν. 7. ο. 
Δβχτνλβτν ΐ^ΑΜίητ. 1 1 . 7. 7• 
Δκ/ΐΑίΓρτ^οηνς. 46. χΧΐχ. 3• 

7. ». 
Διθι'^ιι/(4^οx'Μβ^• Ι9• /*χχ• 

Δνλβ(• ί ^' :228 Ι Ν Β' Ε Χ. Διννας-Λζ. 26. 7. 5• 
ε>ΓΜΐτί}{• 59• /^/*• 
Χ^Γι/οΓ. 43•*^• 2 5^ 44•'^•'ο• 
6ι. Α 4• 

*θ< ίξίτας-Λΐ. 30. /• 2Χ. 3'• 

Ειη/Μΐιλιΐ'ηκ. 54* χ ιί ι^ • ^• ^• 

59* αηί£^• 
Εν^μηνιοί της ΒυΧνς^ 28. /.ΙΟ. 
^ΜΊΓοΙαΐ- 5^• Ι^ΧΊΐί• Ι• β^' 

59* ^• ιο• 6ο. ϋι. 
ΐτης-^τηγαν. 53' 3&Ι.ΧΙ. ^ 4• 

Ειτιτ^ος της 2τ^•τη}Ίβί. 4> 
Λ 1. 

Ερ>^»»ί. 58> 59> ^®> ^'• 

ΜίίίβγίΙης'της ΠαΧιμ;. ^.χνιιι. 

/.7• 4^• XXIX• ι•^• 8. 
Ε^η€βί. 73• ^• ι5$. 75• '• 5• 

82. /. 5• 9^* Ζ• XXXVI• Ζ 3• 

*Β^α^• 54•Χΐ•ΐΥ• Α ^• ^3* ΐ-^• 

Ι. /.Ι. 
€ΗΐΜ0λΜ. 47• Α II• . 

β«>λο}«(. 53* Α 3• 5^• Α *• 
ΟΐΜ^βιν. 6» 7) Τ^Ρ^• 
6ιΘ«α|ΤΜ.92• ι.χχχνζ. /.'5• 

9ι^ρ(Μ0(. 74•-^• >'• 7^• <^• 
ΙΛ/Αζοιτης. 1 6. /. 5• 

Ιβ^Τ€Μ; Πβ^θίνβί• 86. XXIX. 

. ^• 3• 

Χίμυς, 2. XXII. Λ 4. ^8. /.23• 

55• χι.νχ, Λ 9• 5^•^• 9* 
ΉρΒαΎπςΜΛσ-σαλΜς* 54• 

χζ.ιν. /. 4• 
ΗξϋΛ Μητρός ΘΐΜν 3ΐ9η;λιιιη}ς. 

52. XXXVIII. Λ 1. 

Ί<ρβις βχ Λι>τρΐιφ. 5• /> 2θ. 

Ί/^ν2Μ>ΐν. 5^• /* 21. 
Ί£ς97Τ9ίΟΙ. 59* ^Η• ^Ι• ^• ΐ6• 

ΐΕ^•^4ντΐ)ν. 87• Χ.ΧΧΧΙ. /. ζ• *Ι)ΐτΐ)ρ. ϊ^/ν. Ι. XX. /. 1> 
Ί•τ^ι?. 26. /. Χ4• 28. ΐίΐί. 

29• /• 4• 3^• /^• 3^* ^ 

ΙΟ. 34• Α 3• 37• Α*• 
ΊτητΛξχι». 5*• XXXVIII. 7.-7* 
Κ{Γρβ^»λ«{. 7^• Χ-Χ^• 3• 

/. 15• 
Κί^α^ΐβ99ζ. 4$• «ΙΤ•$ο, /. 21. 
Κβο-ΖκιιτινΜν• 74- χ•'Χΐ» Α*2• 

8ο. /. 2. 8ι.^. 32. 7. 1. 
Κοσ-μηΓΜ* 75'^*3''^4• <-*'• 

/. 4• 
Κ^α-μπΎη, Ε^^«ν• 75• '• 5* 
Κοσ/Μς. 39* χχνιχ• Α^χ• 4*1^ 

42. 44> 45* Ζ'^/*• ^5- 
/. 24• 

Κο9-|Μ«ντι?• 42• ^• II• 43* ^ 

24- 44• /• ΐ3• 45• '• »• 
Κι;;μτ. 57• ^Λίτ^. 
ΚΛ»(Λ^ΛνιΤ9ίος. Χ9• Α 24• 
ΑΜντίΛξίος. 74- Α 12. 
Μ«ρτ^(. 47• Α 15* ^Ι• Α 5* 
ΜίλονΝβΤ. 5^• Α 22. 
Μυταΐ. 52• XI•• ^»- 
ΙίΛυα^χΗ. 7• Α 2. 
ΚανΛ^^ηζοι. 54- ΧΧ•ΧΧΙ• Α 3• 
Ν(«• 7• Α 2. 86« ι,χχχ. /. 4« 

92. χ,χχχνι. Λ 4• 

ΝΐΑ^β^. $1./*Ρ€, 5^• Α ^ 

58. /.χ. 

ΟιχίΓΐ^ς. 2••/τ. 
Οΐκ^»μο(. 4• ^• Χ 9* 
ΟίΝοΜ^ς ΛβΊβς. 89• /. 7«. 

Ολν/Μΐηβς• .2• ^ρ^η» 
Όπλο^λΑ^. 3• XX• ^• 5•. 
ΓΐΜ^ιυτΜ. 7^• Χ-χν• 3• ^• Ι* 
Παΐ^τρι^ΐΚ• 7^• ^• ^Χ• 
ίΐΛίί€τριίΐΛτβς. 79• "-ν• Α 3• 

8ο. /. 4• 82. /. 7• 
Π«νχρ.ΤΜΓΐ>ν. 5 1• -ΧΧχνχ• 

Α 5• 
ΙΙατροιΚΕνβντΜν.^7* XXX• Α 3• 
Πβ{θ4. 28. νΙ(, 29• /.4•.3^ ^''• 
' 3^• ί' ΙΟ. 34• Α 3• ^7- '• 

3- 1%, ι. 21. 

Π•»'?'»•ι»5ΐ ι Ν 1> Ε Χ. 2Ζ9 Πρΐτίΐ((. 21. XXIV. /. 2. 12. 

XXV. /• 3• 23* ^Ζ'* 
Πριτ^ΐ{;τα(. 27•/τ^. 23. ^'χ. 
πίο^ινον• 2ΐ• XXIV. /.'9• 4^• 

χχχχ. χ. Λ 7• 
η^υτ^ης. $2>> χχχνιιχ. /. 6. 

54• χ ζ• IV• /. 2. 5^• ^• 5* 

57* ^''• 29* ζ•^χνι. /. 8. 
'Ρντο^Α ταητ *ΥΐΤΑΤΜαητ. 5Χ• 

χχχνιχ. /. 8. 
2«ν«ρΐ(τν. 3• ('^'^• 
ΣίΜΓος. 2. XVII. /. 5• 55* 

χ χ. VI. /. χο• 

5β^{•»ις, 57• ^• ' $• 

χχ.ιν. λ 4* 55* XI• VI. 
/. ΙΟ. 57* '• <4• 

Στι^ανη^ορνητος. 3• χχ• Α 7• 

Στ^Ατη)^;. χ6. /. 26. 17 • /• 

ι8. 25* χχνχ. /. ζ. 26. Λ 

II. 32./. 6. 27• /. 2. 3^• 

^τ^Λτηγ^ς ιττι τ»ν Ονλκη'. 3• 
XX. /. 3• 5^• χχχνιιχ, /.4• 
Ιτ^αΐηγ^ηίος• 56•χ^νιιι. /.3• 
Στρατι»τ«ς. 26. /.Ι5• 37• /•3* 
2νμζοΧβίΐογ^Λ^χβς, 5*• 
XXXIX. 2./• 2. ΊχηΛ^ζατης, 4• ^• ^• 

84• κ. XI• /• 8. 
2ι;1^ι^^οι. 8θ. /. 9• 
Σι;η;/ΐΑν«Ιοι. 5^• '• 14* 
Ιυς-ΛΤΛί. 74* Ζ-ΙΧΙ• ^• 5• 
2«τηρ• 2. ^/χ. 
Χβ^^^ηοις. 82. /. }. 
ΎΛ/ΜΛζ.^, /. 5.2ΐ.χχιν./.ΐ7• 

28;/. 15• 35•'•>^• 53•'•8. 
ΐΓβ/«(«( τ« Δη/ίΜΤ. 55* ΧΧ•νχ« 

λ 12. 

Τ«/Αΐ«( ηΐίΠβλι»;• 52• 
XXXVIII. Λ 7* 6χ. ί. Ι7• 

32./. 5. 
τιλνν». 58. ΧΧ.ΙΧ. Ι. /. Χ3« 

Τυρβννον. ΐ6• /• Χ3• 
'Τμννίος, 55* ΧΐνΐΙ• /• »• 

58. Λ 3• 
*γ»'«τΜ»ν• 5>. χχχνχι. /• 7• 

*Τ7ΓβΚβί•/ΙΧ*)Τ»4 75•/•7• 

'Τιτο7Γα(^β)ρ4ζ<;νν. 79• ΐ•ν./.6« 
*Υ««4*ο0ν«0ΐ(«ν• 5θ• XXXIV- 
/. 22. 

Φ^λβ0-ο<^^. 19• /. 15* 21. /!ι 3• 
Χορη>^. 22. /. 14• 
χ«^ χ6• /• 1 7• Μ£4£ΑΜ£^ΚΜΚ]ΙΙίΙΜ<ΙΐυίΚΧίΜΙΜΐΜΐΜΜ:ΜΙϋί(ΜΜΜίΜ3ΐύΙ0β£9βϋΜΜϋΙΟΜ Κΰ^ΐοηυχη, Ρορνιΐοηιιη» ΤήΙ>ααιη> Ορρίάοηιηι» 
ρΚίοα. Αη»^•. 35• Ρ^' 
Α^^αη^* 71*^• 5* 
Α^ιινιιυς. 75• Λ^• 8®• '• 7• 
Α9ΐιν«Μ. 21. XXI ν. Λ χ. 

Α^«Μ(. 12./. χ8. 14•/• 19* 
ι6, 17, χ8, /^τ^. 2ί,»2, 
/έίρ€, 49* XXXIV. /. 2. 54* 
Χϋχχ. /. ι• Α&ηνα». ραββι μ Χι/Ι ΧΧΧ1Ι« 
22./• 13• 5<>• '• Ι2• 

Αθ». Ι7• /• 12. 

ΑίαττΛος, η%, /. 4• 
ΑίγιΛ^ς, 7θ• /• 4* 
Αίγανς» 4^• χχχχ* Ι•^/τ• 
Αν/ιη, Χ4• Α χ 2. 
Α*)«ς. 1 8. /• Χ0• 

Χ Αΐ)^ννν• «|0 Ι Ν ο Έ Χ* Αχ«/ι<Μντι}ο(• 7ΐ•. ^• 3« 
Ααοναν, 2. χι. Λ6• 
ΑΧΤΜίΙι 9* ^• ι•. 
Αΐί^ονολϋ. }Ι. ΧΧΙΤ.Λ Χ5• 
ΑλιΐΦς. 47•'•.3• 
ΑλϋΐτηιρΜτ• 5^• Λ 5• 
,^λι{Αΐ)^β#ΐΓ. 6.7. ΐ9• 7• ^4• 

Αλΐ^ν^(7•Μ(.. 66. /» XX, 

Λλι/ΛΗσ-ιός, 7^• ^• ^Ο• 
Αλ(ΐτηιρ(«. 57* ^• ^• 

ΛμψίΟ'α'ί^ 4^. »/ί•'47• ^^• 

Α^τιννια. 5Ι• XXXVI• Λ5•. 
Λγποχί^ί*. 7^•. 7. Χ Χ. 
Ακτ(9χ«0'0>• β5• Ι• 8• 67• ^• 

3• 94-Χ<^ΐ'^• ^•3• 
ΑηΆ/ΜΕίτ^ίος. 64. Ι.•3•7•4* 
^^Λ/Λίυς. ί^«/. Ι.• 3• 7• Ζ• 65. 

Αιτ^<»/Μΐνί. 07• /•4• 
Αξγ%ΐ9ς» Ι3• /• 4* ^4* ^* 9* 
Α^»ς. ^ο. XXXIV. /. β. 

^Ε;οςΐΐα>«ς. '9^ ^• 9• 13•^• 
19. 84• ι•χι./. 2• 

Α^χαλα.. 12/ /. 9• 30. /■ ΙΟ. 
Χ. XXIV. /• IX. 

ΛΟ^ας. χς /«τ5. 5θ*^••7• 
ζΐ, βρρ(ρ ^9• ^•*• 

ΑνίΜας. $ζ• ί•6» 
Αφι^Μιν. .8ο• /.4• 
ΑχΛ^ίν. 66. /. 4• 

Β4^(?ΜΜΐ7. 5^• χινχιχ•/. 5• 
57.. /. *• . , 

ΒοΐΜΤΜς. ^8. /.Ι. 
ΡΐίλΐϋΤίΐ^ΐΛ».. 57• ^ 3• 

Εβα^^•. 56. /. ΐ6• Γαζ§νς. 6$• /.9• 
Ιγα^^^ιο;. 74•^ "Ι•/• 4• 

Γβρ»τ4βς. 79• *•▼• ^. Ι»• 
Πλα. ι8. Λ ι8. 
Γίνμψη. 15• /. 8. 
Γβ^τννΜΐ^• 4θ• ^ Χ• 
Γ^αίχο». 9• 7• ^5• 
Γρηαβ, ^6. 7.2. 
Γυμνασ-ίΜ, $Ζί 7 8• 
Διλ<^. ΐ5•Μί/ι^. 20.. 7- χ6• 

47• XXX• 7• Ι. 48. 7. 8• 

5ο. 7. χο•. 
Δηλχιητ. 53• χι^• ^^^• 
Δΐ|λ«ς. 54• χ^χχι. ^». 6ο. 7.4• 
Δ^ημοαιη, 31. 7. 9• 3^. 7. 5• 

39• '• 13. 
ΕλϋΜ-ιη• 1 1 • ^ά• 12. ^. 82. 

7.6. 
ΕλίΜ-ινιος. 82. 7. 4• 
'ελλΑ^α. ΙΟ. 7. 9•. Ι7• ^• 9- 
*£λλι]1ι^. 9• 7. 24. χ 2. /.ΧΙ. 

ΐ3•7. 8. ιγ,^ίί. 30. /. χο• 

31./• 5• 34-/-Ι4• 
*Ελλι»βΤΓβντ». χ 7•/. XI• 
Βιηίανρβν. 5^• /• ΐ^• 
Βξ§χ^ϋ^9ς. 69. Χ.ΧΙ. /. 4• 
Ε^ικααυς, 7^•^ 9* 7^• ΐ•!^• 

3• /• 5• 
'ρ.^/Λνο»ν, ηψψ 7. 5• 
^Ερυθ^ρβί. 13, ρ€η• 
&^•^β(.49'^ΧΧΐν• κ/τ. 5©. 

7. 20» 

Ε^(Γ0ί• 6. XXII. χ. 7. 12. Χ3• 

^01. 50• ^ϋ'ι. 
Ζ^ίιορΜίΜΐ. 95*/-^• 
Ήλ(Μα/Χΐ(νο(. 58. 7. 7• 
Ηλνβ-Μ. 87. Χ.ΧΧ. 7.4* 

ΉραΧλ{ρττΐ}«. 65. 7. 12. 
ΉρΑΧλ<ν'η^ς. ΜΊά, 7. 15• 
'Ηρνον. 87» χ. χ XI II. 7. Ι. 

88.7. 3* '^'^'• ι>χχιν.^ά• 
-9^* Χ-χ^^• 7• 6• 
(^μααυ>Λ\^* 9* /• ί3. Χ7• 

7. 12. Ι Ν Ό Ε Χ. 2]* •«^«^. 10• Λ ι• 
βνΑτϋ^ος. 6,5• ^ίι• 
1Ι«Μΐν. 1 1. /. 7- 

*ΙιραιινΓν«• 39" 3ΕχνΐΙ• /• 4• 

41•/• 3* 4^•/•3• 
Ήραιη/τνια. 40• /• ^5* 

χχνιχ, 
*Ιι^.4• /• 91 τ• 19* /• >3• 39* 
/. IX. 53* Χ^ι• /•5• ^0* 
Λ »4• 

Ίΐρον ΤΜ^ ΑθΑΜΜφ. 45* ^''* 
'ΐΐρον τ» ΑΐΤ4λλβ»Μ«• 30• ^ί<• *||^ τιις Αρτι/*ι9'κ "ΐ^Φ Αινχβ- ι /. 4 Κυ^ΐλοι;. ΙΟ. Λ 13* 

Κι^«θ«ι>«ιχ*>(. 79* ^^• /• '* 
Κι/}οιηναν. ΙΧ• /• 6. 
ΚυμΖίΧΚκ'τας» 57* /• '9* 
ΚννρΜ. Ι3• /• 23• 
Κ(;ρραν• 15• /• IX• 
Α«χ•^ι/Μον«• 5^• /* ΐ^* 
Α«χι^αιμοηΦΐ• 14* /» 9ΐΧ• 2^* 

/. 4- 
Λ«χβι-ν4χη;. ΙΟ. / 5* 
Λ«/Μ7ττρΐι;ς• 75•^''*7^• ^*4* 
Ααο^ιχΐ:;!;. 66•6η• 
Ααο^Μΐι. 47* /* 5* 
Αι^ι^ον. 13• »/γ. 
Αφρνκιαηι Α)ι;ΤΜν. 87• ^""* , ♦ριηΐϊ^ί. 35•/•»5 

Ιΐρ«τ τκς Αφ^»ηκ Ί^φ 2τρβ- 

τ»Ν»ιΙο{• &6. /. 7• 35* 

/. »3• 

9• /. 14• 
Ίιρττ••?Α•λ^Μ^• «ο• Λ |6• 
Ιμ^μμ• Ι5• α ι9• 
Ι/4•ρ«Μ9• %ο, /• &• 

ΙΙΤ^ΜΜ• 57• /•>!• 

Ίνν^^Μ^ι)»;. 7ΐ• 4Μ/!ς^• 
ΙΜΜΦ• 13• ^«14;^• 
Ιμτμ;• 5<• Ζ*^• 

ΚΛίμ»ίΛ9• 1θ• /. β• 

Κ»ρ(^ Ι3• /••5* 
Κ«τ«ν«ι•ς• 66. /. :ΐ• 

Χ»0<. Ι7• ^1*• 
ΚυΜΜΤΜ. 8. ζχχιι• /. 7• 

57• 1.ΖΧ1Ι. /. 3* 
Κυΐρο«η)^• 7^• Α Ι9• 
ΚιλΑΐΥΜ;• ΙΟ. /. «4• 
Κιιφκ^Μνς. 8ο. Λ 14. 8α• Λ 8. 
Κλβ{ο/ΜΐΜς• 13* ^. 
Κν»0Ίος. 66. /. 9• 
Κολλνηνφ. η$.αηαρ, η%* 

ιιν. 3• /• ι• 
Κολβ^^Α. 13•»/^• 
Κβλ«τν«. ι8. /. 8. 
Κβρί^• ΐ4• Α ι6• Λιβ'^ι#^. ΐ4• /• 25. 

ΑΐΜΜνΜΐ/ς. 76. /• ι6. 
ΐίΛυΛΤξΗς, %ο, /. χ• 
ΑίΜτη^. 70• /. χ6• 
ΧρΛψ• ΙΟ. /. ι6• 
ΛΚ^ΜΤ. ΐ5• /• ι• 
Αι«ΐΜ<• «6. /. Ι5• 

Α((Κ«ρΐΜ. 9• ^<• 

ΑΜΓίμΛχβυί• 66• /. V• 
Μ4ΐ^ιηιτΜ• ραβΒίΙη/. χχνί• 
ΜΜ««β^ 35* Α ^4• 
ΜΛΗ§$α, 7•Α5•χ8.3ίι• Μ• 

ΜΑ^η1'^»ν• 5^ ^^ '^ 

^ρ»&«ν<• 16.Α23• 

78. ιιν• 4. ^'ί. 8ο• Α IX• 

84. Ι.ΧΙ. /. 6. . 
ΗΛ0'0'«λΜ(• 54* χΐ•ιν• Α 4• 
ΜίχΑλιητιλίφ. ίο. Α ιο• 
Μιχ«λό«τ9λιτ»;• 45• >χνΗΐ• 

Αιο• 
Μι>«ρΐΜτ• 4^• Α χ• 
ΜΗλΐ)•ι%ν. 50• Α 14• 
Μιλιηνς. 74* ιίιχ• Αλ. 75• 

Α χ 6. 76. Α χι.78*ι.ιτ• 

3. Α 4* 

ΙΜ<ιτρΜτ• 3ο•Αιχ. 234 Ι Ν Β Ε Χ. Μιτυλην)}^. Χ5• /•4• ι 

ρ/ίναττΛ. 14•/• χ• ι 

^Λβν τύχης» 57• {• 5• | 

ϋίίύ£ Α^ίννας της ΊΐίνίΛζ, Χ 6. 
/•20. 

Μ». 57• /• ΙΟ. 
Νι« ι« Α9το\λα>ης• 6 2. /. χ. 
Καα-ίύηΛ, 47• ^'*• 
Νιαννολητ. 50. /> 4• 
Κι,Μΐ{(. 13. /. 5• 
ΊίΐΛψ,ηί^νς. 6ς. /. 6. 
Νιτ/Μίλχνς. 5<• ^^ 6, 
ΟΛ^α. 76•7•7• 
Οιηιλ;. 7ζ• /• Χ?• 
Ομτ. 7^• κ•ζν• 3•/•9• 79• 

ι.ν. Λ ΐ3• 
Ολι^ΜπβΜ^. 66• ί Χ}. 
Ολη^^νίΜ. 2• χνχχ. /. 6. 
€»Μμ9ΐαΜ• 4^* ^• 5* 
νίΛίβναυς. 76. /. Ι7• 
|1«ιλ««)(«α}^ν«0-Μν. 37• ^• 9* 
η«λλιιΜν(. 69. Χ.Χ1• ^». 73• 

χ.ιν. ^. /. 4ο• 79* ι•^• 

^11. 8ο. Λ 7• 
ΧίΑΐ^ΜΝίης. 70. /• 7• 
η«ι^Μ9. 3^• /• 17• 3^» ^• ΐ• 

ΠΑ^ΑΟνβΤ. 9• '• 3• 

αΐ«^.• 8. ζχχχχ• /. 5• 
ΙΚμάιμ». 56• /. IX. 
ΠΐΜπίΓ^τΑις• χ6. |. Ζ4• 
ΙΙ ι ι»ίΜΐΜρ. 7^• ^^• 79• !•▼• 

/. Χ5• 
ΙΖιλαβ^ΐϋ^. χ6• /. 15• 

- 65• /• χ• 

ϋ41»δι«. 65. Λ χ8, 
ΪΙ»/ιη/ΐίΐΗΛς• ΙΜ. 1. 13• 
Χΐΐ(ΐτ^«Νος. «^ν/• /• XI• 
ΠιρβΆΐ• .Ζ5• ι*^• 1^• <^• >7• 
Λ ΐ4• 2ο. /. 23• 3^•/^• 
ηλβ^τοΜ;. Ι7• /• Ι7• 
Πολια9ο;• 45• ^''* 
ΙΙηηκ«(. 91 • Ι-ΧΧΧΧΧΧ• /• 4• 

ΐΙορ^νριιτ«?• 5^• '* ^• ΠοτΜλ«(. 50• /• 4- 
Π^ΙΜνΐΑ. 4θ• ^• ^3* 
Πρ<αιτ^(ΐυ$. ^α^ιη /ιν/Ι χζτχι. 
Πριανο-ΐΜ. 01^/• ραβα^ 
Πριιιηιν. χ 3•»//• 
Πρ(«νΐΐ(• 23• /<^• ^4* ^''• 
Πρ€αΓΜΐ;. 88. Ι.ΧΧΧΧΙ. /.4• 
Π^αιηηα-βηας. 88. ι.ζχιν.Λ2. 
Πρντκνκ^ον. 22• Λ 7* %8• /•ΐ3• 

6ο. »/γ. 
ΧΙΤθλ|/Μ«Μλ(. 7θ. /. 24• 

ΧΙνλ«Μη 9• Α ^(>. 
*ΡΛμη/β•ίος» 76• /• 2 1 • 
*Ρ«ρέα. XX• /. ι6• 
'ΡοΐΜίς. ΧΟ. /. χ6, 
'Ρο^ι». 6. XX Χ Χ. χ. Λ 20• 
*Ρο))ί(. ί^. /.23• 5ο. /• Χ5• 
*Ρ»μΛίοζ. 53• χι•χζ• Α 6. 

54• Λ «» 
'Ρι^ν. 50. Λ 4• 
Σαλα/Μΐν«• 13• λ 22• 17• /• 

«4. 

ΣΐΙ/ΜΜΙ. 22. ΧΧΤ. /. Χ. Χ3»^4' 
' /τ/κί• ^.ΧΧΧΙ, Λ Χ2• 

^/4ΛΨ, Χ4> /• Χ• 

3<γ2ικ• ι6• Λ χ. 50. Λ Χ3« 

Χ«^«νθ(. Ι9• /• 20• 
Σ4||Μΐτηος• χ^ν. /..χι• 
ΙΛϋΜίίΛ. 25•χχτχ./•ίμ 

26. /. ΧΟ. 
Σι2μ. 21. ΧΧΙΤ. Λ XI. 22• 

/. XX. 48•χχχχ•/. ΧΟ. 

Σΐ2ΜΝ«ν. 21,22• ^/ιΤ• 

2ι«ιλΜ. 15• /• 5• Χ7• ^21. 

χ8. /. Χ9• 
7ίΜΜ>αωΙης, 20• /• Χ2• 
2Μη<λ«ν«. 32• /• χ6. 33* ^ν* 

(βΑ, $Ζ, ΧΧΧνίΧΧ. /. 2. 

2λν94Α• -Χ3• λ χ6. 
:^Μ«ρΜβ(. ίιαβΜ Ιηί. χχτχ• 
49) 5^* χχχχν.]>ίι• 5'• 

2^ΐΜΐριιιι. 30. /. 5• 35• /3^•3'• 
«λ. 50• χχχχν.ίιΊ• 89«/«6. Ι Ν ο Β χ. «35 ΊαΐΛίυς, 79* ^^* '* '^* 
Στι<^ι«(• 75* '• 4• ^2* Α ^* 
2τρ«τΜΊΧιίο(• ζ6• /• 7* 33* 

Σμιι»}(*ι(• 5^• ^• 5* 
2υ^«χιΐ0-Μ• Ι4• /. ΐ7• ^5* ' ^* 
Χ7• /. «3• ι^' '•4• 19* ^- '• 
Σ^τ7ικ• 7^• ΐ•ΐν• 3* '* ''* 

Τι«. 13• η//. 

Τικν. 63./* 19* 63. 1.Ι.2./.3. 
Τ/ΜΜλ*τιτ. 65• / Ι7• 
Τ^λλιιγ. *5ο. /• 14• 
Τρ««. χ 3• ^/'• Φλι;ΐι;(. 54• Χ^ Χ 11* ^•4• 

8ο. ^ίί. 
4^ΐαρρ»Η. 85• Χ.ΧΙΙΙ• /• 4• 
Φρυγίας. χο• αηαρ, 
Φξυγ^ςΊ• 'ώ'ΐίΐ» ν/τ• 
Φρν^. ι^/ι/• /• 14* 
Φ»ΐΜ4α?. 14•/• '• 
φνκιις. 10. /• ΐ6• 
Χαλιιΐ(;ς. -ραβη Ιη/, ΧΧΧΖ• 
ΧαλΜ^ιυΐ• χ6. /• χ8. 
Χι•ν. ΐ4• /• ι• 
ΧΦλλϋϊιις. 8 1. 1. γ II• Λ 2. $5* 

Χ.ΖΧΙΧ. /. ζ• <ΙΙ<>ΐΒ<<ΙΗΐ!ΙΐΜ ηΒΓΤΐ Ι 1 1ΙΙΙ>ΙΐΗΐ> Μ ίΐΒΒΐ!Ιΐ¥^ Μΰη&αιη ΒίβΓαχη<|α€ ηοηιίηα, Αΐρ«ΓνΜΐ«(. 47• ^• ι• 

75• /• ^Χ• 
ΛυΙ^ΝΗΐι• χ. ΧΙ./. 9• 
Ββ<)|ρο/ΐΑΐ»»• 5• /• 2• 75* /* 1*• • 
Γιιριλι«ν• 5• /• 19* 75*^• '9• 
Α^•/ι*ΐιι»• 39• χχνιι•/. 8. 

'ΕΧ•Τ»/ΜΰΜΜΝΙ. 76. /.5• 

Ιλβ^βλίΜ»• 5•/•»• 75• 

/• »3• 
Οβ^λΝΐν• Χ3• /• Χ4• 7^• /. ι• 

|/Μ«λ4». 3^• ΧΧνχΧ. /• ^• 

Κ•(ΐιν• 4^• χχχχ. »• /• «• Α4ΜΜ«ν«(• α8• /. 14• 

Μ•ι^ΐ4ΐυ('ηι^ι•ν• 5• /• Ι0• 75* 

/. Χ5• 
Μ«#νΐΜτΚΑλ«ι^«τ• 94• Χ^^' 

Μ•τ«7^ηι«ίτ• 4•^!•^• >•76• 

ΜιπννίΜτ• 5•^•Μ« 75•/^• 
ΙΐΜ«ιΐί«ν• 5•^•>4•75•^• 
ηΐΜν•>|4«τ. 5•^•7• 75* ^* '3• 
Χίλ^ηκ ^^. 94* Χ^^• /• 5* 
2Ν4{ο^ρ•«νιι• 7^• /• 3• Γο&• 234 Ι Ν Ο Ε Χ. ΓϋΔα €1 ΟβΠΒΐηίαά• 15- /. II. 
Αγοη ο α^ΛΗΠίς. Ιζ,Ι. Ιξ, 

Αγύβνα ιβρβν. 58• /• 2. 
Α>Μνβ Ι^θ/ΜΙ«Τ. 12. *«», 
Α}^«ιιτα IV Ν^α. 13. /. 5• 
Ατ^ΜΜ Πανα3ναιχον• 9• 

Αΐ|ρΐα»Μ. 5^0• ΖΧ1ΙΧΤ. βίΤ^» 

ΑΧΤΙΑ. ;^ν. Λ 5• 

ΑλίΜ• ίΛί</. Λ ΐ5• 
Αμμη%ας• Ι3• /. Ι• 

Αβ'ΙΤι^βτ• /^/^. /. 5• *%4«:οις. 49* 3ΕΧΧΙΙΙ• Α 4• 
Ε^0Ί}«• 5^. Λ II. 

*ΐιρο<« ΜοχΑντοκ• 3θ. /. 22» 

ΑίΜΛΜ. 12. /. 9• 

Νβ^Μ• 5ο• Α 6• 

ΙΤαυμ»!•»• 14• Α Α• 
2Ι^ΑΓ#Τ. $τ. ΙΜ€. 
ΤρίΜΑΙΙΜ• 5^• Α 8• 

'τηγΰι^Μκ. 4*• ^• ΐ3• . ρ Ι Ν. 
νν V #>4 

^ ί^^-έί. Λ" <> *^^ ^^ /^ 

2ί-£^ /. ■^-"'^- 'ιΠ^ 


4^-^-2! 


>^