Skip to main content

Full text of "[Mikneh Avram] = Peculium Abrae : grammatica Hebraea una"

See other formats


■^ ■JrM^-^V^-^V^ 4 Brandeis University 
Library 
LURA M. SWIG 

in honor of the 
birthday of her 
daughter 

MRS. NUEL L. PAZDRAL V 

V ^K'^>-^Xt>-^XVI 
Digitized by tine internet Arciiive 

in 2011 witii funding from 

Boston Library Consortium IVIember Libraries littp://www.arcliive.org/details/mikneliavrampeculOObalm B OL-^ PECVLIVM ABRAE, 
TICA HEBRAEA VNA CVM 

Latino nuper edita pet Doikhi « Virum 

Magiftnim Abraham de Balmis Ar/ 

tium & Medicinx do(5torem.Im/ 

prcfla Vcnetijs in Aedibus 

Danielis Bobergi.XIIII. 

Kr.Decebris.M.D« 

X X II u FtanaTcus Ro^tus Vei:onefi.P. A«p» 
Panieli Bombergo« S. D» 

Deuinxit tua me Danief tibi maxima viitus: 

Deuinxit ftudium,reIIigioq;fimu!. 
Saecula dum noftra ha^c Itbris melioribus aufias, 

Necdiuina finisfcripta perire fitu, 
Dumfacrum in lucem eIoquiu^& Samaritida linguam^ 

Cornigeri & profers enthe^ verba fenis* 
Atq^ id iure quidem^ne^. n^pretiofior vlla.eft 

Pagina,quam digito eft fiqua notata t)eir 
CLnx quoniam hasc vnaeft^Mofis qua Dogmatafurgunt^ 

Qiia? potuit veteresedocuiffe fophos: 
Cuius Socratic^ cenfentur pondere chartaf, 

Et quicquid vatum carmina grande fonant. 
Edifcant pofthac latiijgraiiq; leporem 

Hunc iuuenesjtradent h^c monimenta viri# 
Nam nifi blandimur nobis,fateamur oportet, 

Nos graeci$,grJECos vinder a Solymis» 
Adde^q^ & phuco tellus Iatialis,& HeUas, 

Et contenta leui eft vtraq; lingua fono. 
Hcbr^is dedit ingenium,dedit ore rotundo 

Vera fimul,necnon luppiter alta loqui. 
Vfiig adco ne igitur molles feftabimur vmbtasf 

Ne pudeat fpretis arbuta velle fauis* 

Petrus Rofetus*F. F^Ad leflorem. - 
En tibi Bombergus leftor^ ftudiofe Icporis . 
ludaici excudit Daniel primordia,certum 
Vnde iter ad facri Diuina volumina Mofis 
Carpere mox valeas,& vera edifcere poffis» 

IdemAdeundem» 
Gittaei lermonis habes elementa libellum, 

Vndebreuidoftustempore leftor eas. 
Hunc tibi Bombergus recutito Dogmate pollens, 

Pro cundhs Danicl dat bene grammaticis« JlN lE t B O M B E R G V S 
XEGTORl. $• D. 
Aepe fnecum cofyderanshebrsarum Kteramm 
difficilem aditum,& idcirco eas prne anbflris 
deftitutaSjCommuniomniu fhidioforum vtili/ 
tate compulfuSjCurauijVthoc opus impriniere/ 
tur,quo facram linguam ynufqmf^facthus ag- 
gredi po(ret,nec labori,ulIis ue impenfii prper/ 
1i_ cf^vthas gramaticcs hebra^ce inftitutiones om/ 
fsibus no vtiles modo , fed & necelTarias admodu ad facrarutn 
jiterarii cognitionem pf ruenirc volettbus Abraham de Baimis, 
vir fane intcr noftrac jctatishebrafos doatfr«mus,accurate3& di 
ligcnter in luce ederet.Sed nec mediocriter me impulit,(p acri/ 
ter dolf re facras literas paucis chriftianis innotercere,imprimis<f 
ipfum nouum inftrumetumcvtpriu?)hebraice fcriptum non fi/ 
ne maxima iafturaiam diu a plerif^ ignorari.Na quauisi4 niic 
teperiatur hebraeisnotatum eIementi$,non tame exillis quippia 
diuinielicitur<ld enim eftexgracca lingua translatum. Quonia 
infunt (vt in veteri teftameto videmus}facris& didionibus^St li 
teris diuina myfteria recondita, quac nec latinis,nec graecis Jite/ 
tis dignofcuntur.CLuanta autem cfiet nuc omnibus huius facrjc 
linguas ftudiofisS: lactitia, & vtilitas/i niac diuinumillud opu? 
in lucem prodirct. Nominusquidemeofaeculinoftri homines 
laftarenturjqcum Ezechias Rex pentatheucon adinuenit^quod 
per multos annosabftrufum delituerat, Nec minore dodisady 
mirationem allatura ea arbitrarer.quae apoftoli hebraice cofcri/ 
pferunt.fi a quopia vulgarentur^qdominicae crucis olim attu/ 
fcrit inuentio. Vtinam meis votis Oeus annuat,vt mihi aliqua/ 
do tam d?gnum,tam4; ^alutiferum opus perfpjcere,ac leditare II 
ceat. Vnde etiam maximum emolumetum & Ghriftiani, & ipfi 
hebra»i confequi poffent. Chriftiani quidem altiora illa my fterijj 
ex illis literfsfugerent.Iud^i veropropter eorundem cognitio/ 
nem a nosio errore fuo fortaflTc defifterent , ortbodoxa^q? fidei 
membrisiungeretur.Proptereac^in nouo infttumento, quod 
nuncaut latinum^aut gr.TCum,3uthebraeuminuenitur,n6po/ 
teftiKadulcedQafqqe dfguftari,at9 ex ilIoCvtprius)hebraic| 
^ii fcripto fcripto Mpeff f.Qiiid c^ ionge mafora m nouo, ^ in veteri in/ 
e0e m^^pria oporret^quomam hocnobistatum a^phetjs tra/ 
ditumeft,s'lud veroabiproMeirsaalnlfimifiho oretenus apo/ 
ftoii accepere«Modis ergo omnibus inusgilemuSj omnemq; o- 
jperamj acdiligcntiamjftudfumqjadhibeamu^jVttantum opuJ 
nobfs quandoc^ vendicemus^tantumq; dedecus a nobis aliqua/ 
do difcutiamuSjChriihani enim & cenremur,&dicimur,& no/ 
men domini noftri lefu quonamodo hebraice fcribatur ^ igno/ 
ramuSjadeoqjfaerosillos Iibros nihilipendimus, vt ne fohum 
quidem eorum reperiamus* Ntfcio bone deus quod infortu/ 
nium id fuit^vt neliberquidcm hebrseus noftrorum vflusrc/ 
periatur , aut iniuria temporum , fi quos modo ea abftulit , 
aut beJfOjVel perfccutione in noftros craifantc (i deperierunt, 
tur autem tot peraftis (seculis ad jctatem vfqj noftram repa/ 
ratorem nullum habuere:" Videmus noftris temporibus gra?/ 
icasliteras florere,& Iibrosq*pIurimoSjquorum vix memoria cx/ 
tabat,iam vfui omnibus eSe.Calcogrsphorum cura, acdiiigc/ 
tia id fadum quis ambigat :* Vbi mihi Deus literas fandas attin/ 
gere dedit,nauaui operam omnem in cxquircdis libris,quos vfui 
Ghriftianae Rei pub.fore arbitratus fum^nec minus poft hac mc 
faftumm vnufquifqg fibi polliceatur. Habes mentem mea opti/ 
me Iedor,quare hebraicis literis infudem ,& quam ob caufam 
omnes linguam hanc facrofanflam callere velim.Quifquis ergo 
rs qui hanc afFeftas^atq^ addifcere expetis/n tibi copia^& facul^ 
tas maxima^ verbum enim reddi verbo(vt vides)in traduftione 
curaui. fdq; propenfe,ac obnixc eundcm Abraham femper roga 
ui,aft vbi opus aliquatulum procefi*erat,decori paulo magisin/ 
duigere incoepit^demu vbidiem fuum obiiflet idem Abraham, 
tnaiori libertatc vfum Caloen Calonymum virum apprime do 
ftum fententias fere totas permutafle aequo animo tuli. Nec id 
ab re^vbi enim fe quis lingua? fibi ignotas addixerit^ vocabula 
primum vtdifcat necefle eftjpoftq veroeidem aliquatulum af/ 
fueueritjCongruitatem magis affeftabit, vbidemum deguftarc 
incoeperit3& enormitatem omnem in dicedo deuitare curabit* 
Pulcherrime cnim at^ ornatifTime quid hebraice dice^,quod h 
tine translatum faftidiu fimul,ac naufeam pariat audienti.Qiia/ 
re fi qd te candidiflTime leftor offenderit,n6 temere fadum exi/ 
ftimes vdim^cum plurimos hac in lingua proficete exopte.Pia?^ 

terea tereavtmulto facilius apprchedas vnuquod^jbumfrum vni/ 
cuic^ verfuiin hebrieo appofuijquo in latino vnumqueqj ex nu 
merorum ratione^& collatione poflTis diTcemere. Sic enim fiet, 
fi accuratius perlegeris, & linguam vna cum praeceptis fuisade/ 
ptus fueris^vt fi quando in re motiores te contuleris prouincias 
hbros noui teftamf nti,fi non omnis^atfaltim aliquos forte re/ 
petias.Quid emm cum fidibus graculo , vt veteri vtar adagio, 
namfiliterashebraeas !gnorc^p:irummihi in hebraicos libros 
incidere ^fuerit^quo emm modo qui, qualesue fint, diiudica/. 
borPerge igitur ftudiofiiTjme UdotjSi^ huic rei impefifTime opesf 
ram da, vt omnibus adiumento quandoq; efle polTiSj & immot 
talitatijfi quid a te huiufce noui inftrumenti quadoq; fuerit re/ 
pertum,nomeh tuum corecremus.lnterim ne^ ftudiofis deeri/ 
mus, vtq; concordantias hebraicas iam excuflimus opus percf 
egregiumjfic vbiteoperamnauarepercfpero,& in edendodi/ 
itionario q copiofiflfimo diligentiam omnem adhibebo«PoIlr/ 
ceorquoq^maiorajatc^altioraprajceptoremeo omnium do/ 
atlTimo fratre Felice Pratefi auihoreme propediem editurum, 
(i quid tamen otii naftus fuero.ac fi demum licitum fuerit, Ca/ 
baliftices profundiifimae Theologia; libroshomine quide chri/ 
ftiano dignos me aliquot exaraturum,ex quibu> quantum fua/ 
uitatishaufturus fis,fi te hifce profundiusimmerferis^non faci/ 
ledixecim^doftiocum^ac confumatiocum id fane' iudiciuni 
fiierit. Vale^ |3 nu?DTn DnsfiT p'2' n'3 ')iioHmnD\y up Dm3N 

s cjoSai <^'i*D iTpin naa TND Tnrt nan£?'3 att?ri jpTrt 
viifliSfifli ^i^yi i^naii '3^ TimH n 'a^Ss niDHD ^3i Ny 1^?« ^IDfrC 
i\Hl;iD '3yn ♦Dia • SSii?t ony 'aTN^rm • '27:«'i 'nny pa ':»£» Hy 
'iS nnrj nnjKni . nnDi:? Ha r»3ivi C3'm ':iNyi '^3 . hh^ah %'trh nn^ti 
^.D^Hijc^N-y^ni^A^a^nDi^iinD;:; .nniwK^ptnTi^n*:'^'^ .nnnji^ 
iai' nu?f{ . D>^")ynp la Hjn'^' '^d ty'kS NyaN' d« • D'SSDk^i D^nsxjn i-)i3 
pnph inyn • nDipn 'iiiDn nH^jH n^VN p nuj* - nDsna i^nV. umVi^H 
*jy 'ry 'nnp^ . D'3'ypi D'-)i? my nNu*':'i n^ 'N33i . nD'TDi nyi Sa^t-n "lo^ip 
n'3H D'3'->yoiD'D'3UD «D^anoDlbnnpisf msv * D'333 ns^SMia^Dy» 
nosn 131 ^»p3D pn '3 ♦ i£?nn' u)nnH 'nV>y3 -wn Hay 'nNyo nSi . u?->itn 
* *jSd» 'V \)n msTnH . *i33i' i3h tt?'^« Ha i3h . laap' Dii;n '£> imi . u^ti^ iu,-n nH 

• '3-»ni 'nu?pi 'iin nnpH» '31K dwh '3in3i • '3^3'^« 'moN tn . lao^p' Nin 'D'^ 
yn .i3'nyiniyyiD3 rto3nn3n3n .li^Sssj^DinVNnan • '3np3nDt;nxi 

'. 13'n irtnONS V£lD3 D't'D NVDJ 

ti'^ 'ni.oN TN • nhha ipa idS sn; nisnn^ . n'^y '33 'n'NT 'n1 ^in 5^1 
Dy!sniNN3nD3N .n'"iTnii3yni3yS.n'i33pnp3nSmy?yS 
'JT3D13 Sn'3i ^nNTpS NV' n3ni • m^itih n3cn d'uS 'dv 'uip n^U3 SaiN 'Vs 
ibu^ai Ha Sy ini o'y nnyi • mi333 13 1311 "»3y 133^3 im . mnon t?'^ 
Itiioi . NTp' nH Snh^' d^3i . NT Nii D^nHNn-nNi 'iyi3 u?'N Nin . nii' "W^ 
hn iioy nH . D^m 3wi' . dtiSn u?niH d'n3.i . D^nds hiM . nii^aiti ba 
i)wyS D'aD om D'lTDn p N^in '3 . 'a^yQ Ha 'nou? vSn *|n . '3'd -in nnn i'm3H 
*>3 h^ . msSn n3\b7Di NTpo Di£jn3 sinsH . main pinH N'jnn la^^oD hh 
Vtt?yDi • nnsay oia iS myy 1 • n'nn' ]wh) isio loS N',n <jn . msT Dppmi 

• i^oiTD pwh pNno 'niN TmNn3i . nniy D'3'y mpsh . niTnTo ypin TmT3 
. i'3iy 'i^ S3nHi riv:D2 mah . tdw m^nNi inviD H'im • i'on3 'T3:j h nna 
*13UN3 «^113 in'T • 13^ '")DN fni3 • n^D i2nh '300 L'p3i . r3'3y Sy '3i'oyni 
t?p3o HaH . n3D nnH naN^Dn iidS • -j^y '33 \)Vih mmo h:h ^dnd . n^^isn 
p'DyiD D^D'^ . TDin' -iu-oa mysi i^yy f^ni . Tynpn 'ana \%^h 12 . T3U n^TuH 
''»mNn3 . Y133 f£i 'oy '33 Syi 'Sy 'nNTo vis3 nT33 3y v n '3m . u?in ^/N mcy 
^*jinSn^i \^'py "jii^ dn '3 . nvyiom naNHon '3"n3 . ni* VorSt b yir pN '3 

r'3inN i3D'Dn '3 . -i^-jDon n3n noino • i^ionp im h^ '3 • ni'p din hv ir£}3 
«floinDSi .pimSnyi .p.nwS ny,pn'H3Sn3^,on"|->i . i3133DD31313D 
3i(fti )v^ onoi . D'i*iD ah t))hphpy 'ahin ono D'iti^o Dn'i3i jy ' • D'i3ion •» D.Tu;)D'^y3 DniN ?y>w nS) •Dn'^3oioau?.Drt'i'DSDj;:aintem^:w 

jmn nnsn^yj uyaaa? ny • DToyifla S3u>.d)u?Si D'T,aNom3nH Tvi wwn^ 

«?iprt pvhh r^vnh • Snv wnon mh^^h wa v^a pN) • hni^^n f it^Vipnpi 

tiayH ;:?'N ('n '3 . dc-n i3'^y Docin • du )3'S;> nu?i\ niyiNn m Hai -. ^n?* 

♦ o'y vnSx^ 'nNT:?^! • oy nni la^n ':n ':i*n 'my: ph . oic^n nHi unjTii mwpi 

n*n3S73 Sn'jt p,y-) p'£jnS • nnz nDJmwa ly nrnS . 'niyn 'jn rthi^^vrh 

vn33")u?Ni .t^TvmsNOTCNi .x'mn3««S2rtnNT3T:?NS3c*flnN> • >^3fi» 

' • . rnSns) w^a 'T£jd 'Tij^D • vm^n vyy upSM . u?t^ Dn'-)3-i "^ino '^S >n». 

i*ny naiSi^j^DinSi . vn^ionnraui . )TtTtt;n;ji)u;w!yn)NPmJioo 

r-- . .rnDwnrrmWr . rnm^aSypBpiSn^oanSshy ..rnmo 

mn ro NSoii 'laS ty . nriyiT) ^nnS nrim nru;ip . nnio in D"po idno .- r 

. ftt?t:?jiDn3SS .•■ wiu^S-tToSHNxSD^TisyNSi . nmmnmNnit-y^D'*!? 

:t^NTy"33T .nonyD^NniiSnnS .nDTirTnoN'r)3'iyna3'f£j.>i'bNN3H 

'•.!. : .♦ yn^n TTnn ntt^a 'Hsin ♦ ^iNn 'oy Sa lyT nT >rn£i03 '3 . no lyT nH 

! »»nn3nnyi • n^iDvhn r)i2^ nn 'a t3a: wwh?) .^i^ 'ompw nni W3 a 

i:i . *Dn'Sy3nnnm£)N3:n • m^nmDan^ofn) n^HmaantfN N'n .nmjnoy. 

f\^h . |n'u?iy ?T3 nnu?ip,on mimNon non) • \nh pn) nSyoa o-npn m 

natS )h fniT • n'V n^uS diwVI ^nN) d'ou? nyr . n':nN?J'y2 na^mNtt nay, 

' D'S)y . D^nSK ?3nSo nanna . D'nnN nom nnN n£)U? N'n • n^hSa) n'D")i)3 n? 

n3 .nNTnnpiS;:?'*NO '3)n;:?NSDnNioNn3 .D^wnSNTy^yiTSa) .D^-nri 

'^^ DiNn ny> nsn t:7N3) • mTno3 rN'33S n n3 n3 . mTyiS^y niySno nst^ 

■ . y^'i . on^u; di:? nSsa . nyiu? V">n3 Sijo) Ty mwS .nyaisyn h Syi .Ty3 v?'N 

■'■'iD^onppwSnTnpiyVnN^:;:) .Dmaw^S omn^iroS ^iNnn^iHiai .Dn.N.fi 

■■■ {!»ny'3 '3) . D'0'onm D'3'asan t^nt ih ^w nn omsNh) • D^o^n ^3 n3y '^sS 

:«nyu? nS n)n3io '3hin • a^yiv p3 3iyn3 ah )3'3n Nin • D'j3n p3 yii h ayi 

; '^^xi) . n3iy Tyt» ^ pu^Ss onN pS • tnv lu^y nNi Sniui'> nN 3nN') . q^^wi 

?naio ^rtTO p nTo Ss) • nTin ^3 '£)3 nvos) . nT o^nhN , . n:no ima ino hirm^ 

m a . D?i)oi D^mnuo) D'yT)3 . D'):in ma^pH S3 )S) . d'i)oS ])vh 'i^y pioh, 

rrt-iDT) mn' • n3-)p3 niN nS) • nsc v V) V^P ?'** '^ • '^'in toy noyi n nn lay 

<^ )3n33 n3 • moT imh^ moiN u^niH mo'Nno nhw • n^ooo oifien Nip' ir« 

■%d'o '3 f 3iy Mp3 wnDN hn i3in3 . 3111 nN mia ni3 na . 3in ms »mmV' 

■ «?Nai3n3iw« •nnym n'i3nn3in^N3 mio^y riiDjajnmiSauJ^iol) 

'.*v:. *nnpr . .^ ; --r,' 

^m • rnaon «^N rnsoD i rn^aa Dipn nTsi rnNip nTm^Dn d^^n ti^pr:i p^^ 

' * aTijD3 Yf nait'no nai<Ha n'(1 <jD(in)^a v-^^apjnp^ )p inv 'yn . ii3p3^ Dii">3x''i nn'n s^n ^s • niiaan^y rt^p^ mh iNip pS • miDN onn' iff 
3U?' i^'K3i na^ nuJN ^33 na p^Tnm vah nh^nm • naiy Saa in'3 pw£)3 nvnnh 
niijj^a 'nTii • nspin ^k nnyn ja 'nyoii • nsn^ya^nyh 'dv iva noN ph . nam 
cSao D'H3i . o'3':£i ani ani mspS . d'31£j dvH dv '3^ o'yi . n:p p mni3 
*VDu>hi vnHnsT» VDi^nn vwunm ♦ VD")n3 'id;>i . vj'.'^ '3dd •^•^sn pin) . d'3w 
»Ttn vn p3'N i^nDam ha • 'nNoi 'Soy '^3d 'pSn n'n nrnNn naS .vddi wpn 
mni join 'oahao 'nona nxT . my3 'J£)H m nvN '"ly 'naoin ntt?N ♦ nMt 
tih wn na'"! '3 iyjfi3 . vnnsnNa p'nn nS lan ni nSii nNtt?3 n'"? '3 . vnv3u?a 
vaSj* . ■innn 'Hy ^'isn '3 jy . inDn Syi i£jn ^y [sSi . vnnhini ptn d3 4ai» 
•nsTyi . wn 3nT 'n^N^jcjoa 'nS^D '3n '31 • 'jnNTpS aya 3nn3) pntt'3 npf y 
•na 'n3nN -wtt . '3'y nono 'aoo npiHi . ':y »0' 'Jioip '3 . »j)y->3 n'':^: 'n'3 n«« 
fnaSaiT nwn^ nuyN . oHiy 'no3 ddw 'JDnai . m^ n^-jn pS n)o Syi . 'jcja 
. n3 *tiy TN' nSi n'")y fS)n 'ajN nsi) • o^iip yo^: ''^)^ ipKV D'no Tyo • dH;jt 
VDSi^ Hono m . 'Jn Sain 'Haa 'm '3\yo 'n^No-a) 'TNon -raQ otw h ya '3 
. DT3N DN '3'm3N 'oiy 'nNTp tih p Sy . 'mn 3N nvn 3)jdo 'nu^nn • 'yy r\rm 
. mniTj 'nSN ha pn'» ha . onin im) nD)n *itt?N '33 nnpS . d*):» 'j)y nnx 
1)ii^'N viihi *)oyN '3 '3y 'S . nin^m) n^yiw H^ynnhi . ninaN) n)S)p y)o\£?H 
♦ '3Drt3' 3);£;' 'yhn 'Ny)'3) . 'do't 'mHi n^yoi * •>:o'pnS) '3"nnH 'jonah n)n'itf 
'jSiinJTy . 'n3ji3 iva m 'i^jod n:n^ i,m > 'ny tcn ha nNo •'m)3u?o n'nn nNn 
. iSnpa nana Tiy h TNU?nH . )S*im3 h dw3 Nip^ . "h pnnnS) n Hn 'lya 
yni 'S D'pnS . 'n3'\y ^p <j)D3 moN DnD3 . 'n"n D"n3 -t)y3 )'om )-)03' h\it 
ynts .nDny'Sn'nn'n)S3'nnN) .na^^^Nn^aDm^N^owNTp') .'n'3n)33'h 

. m '3N 'm3y i^N nnn • Dnah din '33^ jnD t£;n . n3)3nn) nyn3 )3i3y» 
!D'nya;n3DtyHnTm<jDn)3phm 5Dn3Nn3poNtt?om)D'NC?33 
sD^iiirJNTnip^inSNinp^Smtynpnjit^^Smj^pwNnn IVC^n 
f Ny)0) 3n303 f nn)yi {n^mott?) nvn)Nn nfiDD3 '3u?n nyrn 

^hm ">y u?n • po n)33i)Dn m3'nn Sn) pyy 'in Dn'3 f npiVm myai 

on'3(np)Sm nw303 |Ny)o)3n303 fm)y)|n'n)QW)n)i)p3n lijDDi^tyn^j 

r»pSn^Nnn3ynpwSnnp)Sn3 »y'3T»ny\yn JpQD'33i)onHN)pyyhj< 

SaHniQtt-n n"y) um N)nu? picNT» np^^n m'n3) nyp^ onyp Tiyi D'3)\£;N-»f 

*»3Sy£jn nN3D )3 5c?Dnn 's^m ' ni^npan) n)'Qyyn )'np)hn) wv^^a 

wn "jyTPn > n^nsynpwSn p)ipn ^^^av^ no '£)3 i^j^uro) )'pSm )'N3n 

*?Vvn «©mmn33TnmyD 'y^m-jywn «DyBjnmi^nyTPi*)» 

. D^oyon) ND3on ^ny pn nyty N)n'3'aw 

»n'3^»nSyny3oSn3Uf »4J3D>p;ji?nS3;nininS^ nix^.ti^np^£)^ 1''*^ l^ .4 
t^in Nignon] in^on nm\ nowSi * pipn jiu>4 n^JD nppDn s" 
1 N^^<D3onpnDqnni;>t^fc<inilc?4S3pnpi^3m^ <> 
o^;i;^vn ^i? nninS niN;c> np ^£iS ^npN) • nnh c^lpn jiujh^ pnpi 7 
'iNiy ^pnp^t nyppi t:>ipn jiu^S S^ian jiu^i^nn Sipnn Dipo Nin s 
nvniN3 'ipii »M:rn cJipn pV^ ^ig^c^^a nb i:?;. ^3 nijl;:>^n 9 
nn^nn nnini^ np ynioS nl^?j inq ninsSian niinnni anuni i o 
nT3 n^yn mhm ^3 -^n nSapn ^Dsn nN>3'vy I03 rno nnsnian u 

■B » • » I ~- • ~ • ' " ▼■»••-- •• j - K ; • •-• :»••••• •.••••: 

n^om nn:n ii; innti^ Dih^to^^^ip isd3 ^:Ai p"^Sn nVj^^sp ly 12 
'^ipnn^Jinc^ipn ilc?Sn>3onp3pn ^^3ij"ip^'ipnaDSiN]nnii>*n 13 
n3i;niii:?^nn>:Q ni>na^3;ni3tujhn wp nnvn pvHn ^n[on 14 
' DSnonnin ^j?3dS nniN^ii^^n inmn no3Dn w ti3W Nilnn is 
I ip^p n>u7fi<n33 mnsip iq3 anKipSi Dnunh D>3Dn aynio *£)i ^3 i (* 
«Jiiy 'is n6ci mt?n n^^n S3 noi&cn to a^nS^? ^> nir^^i D^^ainn ^st b 1 7 
t<ip? n^N h3] DiKfi 'h 6<ip\ no niNiS Dnfijn 'jni Nnnawn is 
|iu>Snnnjn3 Dis^nDv S3 ni^i» npspn ^h Nniioc^ Nin DiKn i4 19 
[lONji 3^1^: nnyn ii;:>hn inTi^ •■) j\ y ^jo npiws noN^ d^?) i^inyn 2 o 
fnj^^S Di^ n^^n nimp li^i^o^ ji w -ij^nin"} iJiiph^c? 103 2 1 
tp>i?<o ^3 nm Nip> n&^iS 13 D3 3 ia>D at:? 3in3ty 103 wn iu2 2 2 

»■•• T. •'l-ri .1., _ •-• ^ T v - ••.-;. 

n3ynii;:>SnnSn nTi3nil3nmiic?hfic^oa&?h\nNTnnpjiS 23 
Nipj 13^1 • Dii^n ay. ^jnisn D^3pn 13C> iiu>^n mT '^s i>p6?j p^ 2 4 
?i:>nipoihi33n iv.i''n ^^nu? yjiTn t:?ipn nnh nvin iripn jii:^^ 2^ 
i t^^np^sq onp t:>ipn Dn^ ini*ni«! linS ii 13']] D>\tjnp SsSi; 2^ 
'ityS njit:>i^*i Tm nysh pnpin n3KSp p^nn n^ni 27 
D^33iion S:i £^133031 3^303 wmv^n hii w^phn ' 2 g 

*nT:? n5^ni30ipn niiip^ni ni^^niNn Dn DUit^^^&^nn a^tpw^n) 2^ 
nnnnn 
Caput pritnum in deffnitione gramatic^Iingu^ fandtimoni^ 
S<. iplius parritione ' in eius partes primas modo comuni s 

Ivammatica linguse fandlimonice eft cognitio fcrirf 
ptur^ &:pnudationis'^^m id qd decet ad Hgnifica 
du fup res f m^couenientia impofitoris ydiomatis 
^jfcrmoni£e;5c me dicere cognitionefcriptur^c & ^^ 
nuciatiois ell 'loco generis; ga gramatica ois linguse ecogni 
tio fcriptur^ 5c pnuciatiofs no^gramatica linguje fclmoia: fo 
imdc me dicere §m id qd decet ad fignificadu fup res ^ e loco 
differetifc primse cois lingu^c fcimonijE & gbufda gramaticis 
Cf terai^L^IinguaRitga eft uis (implicib^ linguse fcimoijc (uolo 
dicerelf is^°& c^furis Sc fyllabis opolitis ex eis^^deces natura: 
illi^ qd fignificabit didi6"c6pofi'ta ex illis ficut explicauerut 
fapietes Cabala:& fi Plato atteftat-'tali^^de pte lingua: gr^Ecac 
in libro Cratilli queedidit deipofitoe noium^^reCta; verutn 
id qd diximus Fm couenietia ipofitoris ydiomatis fcimonia 
eft differetia^^^difcernes ydioma hscbreu a reliqs ydiomatib'^ 
quia exifteteimpofi'tore lingueh^ebre^^^creatore bndiClufit 
nomen eiusicouenieda fuse ipofitiois eft deces naturis rerura 
oibus^ quia Fm illa^: natura couenit illas cognomiare^Si: eas 
uocareficuteftfcriptuin Geneficaptb^^fcdo fm Romanos 
&: formauit dns deus ex terra omne viuum agri dc oem auem 
^^coeIi;&; tulit ad hoiem ad uidedu qd uocaretp illo homo & 
omne qd uocabit^^'pro illo ho illud eft eius nome;en tibi con 
uenietia formatoris uniuerfi' cu hoie in fpofitione ydiomatis 
^°h^brei.Et fi dicet dices vnde eft nobis q> hoc fit ydioma hg 
breu.'riidebim'^ & dicemus^ ^ficut nos docuerut noftri mgfi? 
(p ex quo inuenimus cp homo ipofueritnomen mulieri '^dei^ 
riuatija viro ficutfcriptfieftibicap+ii+etia pro hacuocabif 
ifcia+i+mulier;ga ab ifc+if viro"^accepta eft ha:c;&; no inuenis? 
mus ydioma in quo oueniathocpter ydioma h^breu^^j^^eo 
credemus q? hoc Rt ydioma quo couenit Cieator cu hoie; & 
io uocat^ ^lingua fclmonise^uolo dicere fcimonise not^ q eft 
Creatorfepatus &fand:ificatus" flipoesfanc^os^&iioillifbli 
ipfi decet magis attributu fancftimonise fimpfr q oi faniftOi. 
* ^ ^Sicm diuidet ars gramatices ^m hanc dcRnitionc pno 
In duas^^ptes infimpfia in fcriptura dc pnuciat6e:8c in c6p(j 
fita:^^&fimpliciaprima funtlf«c &piiclacoponetiac^furas 
ii b fyllabai^ Numeriis If ai^ &: ea^ forma» 

'fyUabarumeTquibiiscomponunturdidiohes 5c oratJones 
compofitx exillist ^ Et idco primo referemus numeru If aril 
8c ipfarum nomina dc fuam forma in fcriptura:*& ipfai^: pro^ 
lationein pronuciatione&;ipfa^ diuifionein comparationc 
ad didliones compofitas ex eis+^Etfccudo referemus numc 
rum pundtoB: & ipforum nomf a & ipforu forma in fcriptura 
i&ipforum prolatione^in pronijcfatione & ipforu diuifibne 
inc6parationeaddi<flionescompoii'tascxillis:'& poft hxc 
loquemur fupercompoilta ; quxfuntdidt:ones &:orationcs 
compolit^E^exillis ; qiiia loquemur fuper tres Ipes didlionii 
iuper nomine & verbo°6^ didrione ratiois: & loquemur poft 
harc adiumeto Dei fuper copofitione ^dc coftrudtione & pun 
iftualibus acc€,tibus:qu£e funt euenraorationuipfaj^jfolum* 
^°CE^3putfecudum in numerolitterai^t Sc ipfa^: nominib^j 
&:ipfariiformainfcriptura:"&:ipfa^ prolatione in^nficia 
tione&ipfai^partitioneincoparatione ad (eipfas &: ad^Mi^ 
«aionescompofitas exeis ♦ CtLitter^linguje^ha^brese funt 
vigintifepte: vigintidu^ illarum funt fimplices^ "^no coucnie 
tesinterfeinfcripturame^inpnunciationej&gnQj ex illis 
funtduplices^^couenientes cum quincp de v'igintiduabus iri 
j)nunciatione:&: finofunt couenietes^*'infcriptura;&: ipfa^ 
nomrafmith^cjAIeph^beth^cghimchdaleth^he^^^^vau^sayn 
heth:teth:yod:caph plicata:caph extefa:^^Iamcd:mcm apta 
niem claufa:nun plicata:nun extenfa:fammech : hayn: ^^ pc 
plicata : pe cxtenfa:c2ade plicata: czade extenfa:coph: refci 
icin:tau+^° Duplicesexillisquasdiximus funt Caph;mem: 
nun:pe;c2ade:qu2e repetit^funt inpnuciatione^ ^ficut yidef 
cx eo quod diximus* Verurame forma litteraru eft h3Ec"qua 
fcribemus : quia eftfciendum q> fcriptura litterarum apud 
^^sebreos efrfecudum modos diuerfos fecundu varietatem 
regionum:icdc6is"4omnibus eft forma litterarum quam 
uocant afciurith : quia eft recfta ^^ in fuis Iitteris:8c exiuit noi* 
bifcumexAfryria*Etideoloquemur deillaparticularitcr & 
primo* ^^ Et dicemus(j> in hacfcriptura quse eft fcriptura 5 
quafcripta fuitlex:&:cft-7fcriptura fandtimonific in ucfitJi 
te 4 Forma aleph eft h^c {< ^ ^ q? pun(ftus fupremus fit 
ficut yod : &: vultus eius ^^ in medio fubftrati furfum:& fiib*» 
-ftratfi eius obliquum inferius tendat furfum ; 5c ipfius pes eft 

remotus j[noni3D")ionnl3*nnSNDn23|nj^ihnij^^ "'* i 

|N2^ioi anDoa tnnii:! lyniou^i niiipin naDo ni3u nut^t 4 

i jno nl33"iion nin>;nn Sn orra inpiSm Nonoa ' * :f 
e^aanionanoNpmnin^nnint^D^aa-iion t?nnN"j: ^ 

^yiiani D;:?n Sy nia^nn u>o n;£jh«> Sy iinj >3 rno " ' ' *; 7 
nnannn hv i^n nnjjja j3 ^•Tnx i^^jjj t Di^Dn n5?oT s 

tDiaSD^-ioNonu^iypDnb ' o^pytgni c^iou?nT ^ 

arapnjnniyi jn^nioc^i ni^niNn 15_DP3 i2pn *TlJiyrt *® 
S5<:i jp:^j? ^N -^inya inp^i^ni ^^onpa jk^ioi •, . . " 

?i^in ntplK tinpni33"jionninw 1« 

niDiu^a jno Djnu7i on.ii?j; untj^^] yauf jn nayn i j 

o nihi£)3 rno t^oni ^cionoa th^ anDoa in^j^a nio^sDo ^nSa 1 ^ 
nio^3pp jj^N »3 tfjK i>5D3p3 onty^i D^nii^np t:>pn oj; nlo>3pp 1$ 
nni n^in hou n>3 <^Sn nSson fn"^!!''^^^'! ^^njpa i^ 
nDiC7|)*)p n£niD3«^3 ii> n^D n>n ' p[ iki 17 

r.3^ I^P nw|)iu n^ifisjw npinDoQ nmn£?Dp*iph is 
nn rc?;^n «^ia nDiu^^m n^jissm nDit^^Nij naiij^Na i^ 
t<Mp3ra3pu? ^ni: «a juop «^3 jn iJioNUf jnpniTiasn 20 
nKT ti>i) ni>;ilNn n'!'»^ oblNl J -wio^^ nop nNn:u? 103 n 
'ly^j: nl^niKn ' 3n3pu>ni;i^ u?> *3 ntoa 1^1 22 

*)niu^pnD;pN*:|^j nWon«f)iSn>4jS D>^i;^D>:^hj;«inDn3i;ni 21 
3 nnj^ji^o c^nt^ nniu^ec o^N-iiptp ni^nifi^n nnii: &<in ^st 24 
;n3iwm DnM n3 nsnj p^i t mu^^^p upv nKi-^i n>ni>nit?:^ ^s 
>5»ni nm*nn n3n33 nsuf nynsn 6<>nc? nynsn nNT3 »3 ip&oi 2^ 

A> nfi<rN>n ^^^Nnnilv i nofi^at^ipnn^TO 27 

n>j|ji ni» " ' 1^03 nM^Syn niipqn;^ 2s 

n n4:ni nSyo *a^3 nDoS oipy n3:ii nhyo ^3^3 ;in j;yo«|S 2^ , 

lii b ni^*i |5j 'm nyo3 hnn psini oiaSip ^pTi?3 m]^ npj^ni i 

i Skouj nifh nSyo^ :in n4 n^n^u? "iny n^a •^ j nhyoh ns*i;h: 2 

3 ni^io rptym t ^^133 nN"*jn wW na nooi " npyi n^jD^; s 

■V Dyn^ini;r:y30).Vfu \ Jniiu;^^nNW«:)^.iinnN 4 

V n^V"^-^?'^ ^n^ I^ ^^^^: "^^''^ ^niJ)n&?o pn nDQhi s* 

^^ 5?Jin 2<Su7 nh^rs^ mnK nls*ninDS Ssi^u? >^3 noo^ nDij S:j"inr ^ 

'\ noin Nhtp nsnN nhnn vhi iinDh c?.^. nSi *^ i hna 7 

" &e'Su; nsnij nuy;_ ^j^i tfjijn nirh, n3;?.^nni. ' \\h 8 

: nln3\ t^n j-t t nnnNo vp,ii; rh nu?ijn ntDiu;£i «jjdS noin 9 

- nj^o^DT ' :!n ^^fi<ot:?n npi^nni c^pp nSn 103 <^m 10 

«I in^ri3n^nn^ihi:?n:i:[3i7anfcc^nhu>n^SNOt:7n^nmvpiy " 
S3 ni3o^inS5;QiD^i;r;mDn'j£)inix?ohoiiu^o3nlnttjym 12 

-^ ' wLTS^9iPi^^^pin^'^^p'*A'^9i^^^^'^R^^i ^^ 

4 : -ijn&^ &^^] n^p^ y^'0i^3 tii^ «^i^rii d^to ^:u^p ny. nii^t^n p.t V 14. 

hTO^n^iiyorjinwnVmnTO^injhno^nNhcj 15 

^' »4)1 SnN Dn i:)^3T ^pSn^n hu? mA fi<iDiDn ntJXj> n^n rS i^ 

"; Ht^opi3;S «^ipnnm^^j?) n"3i^;n3:^,nti^.y^idSu^^3"i ,17 

^ NTOii^SNininsp^s^ipjynKinDnmnnyii JH jnis ig 

K^ nit?i?Su^^iynos^Dn^jU7n^nNj:hhTNin'"?36?fc53W ^snSuy i^ 

■^' 1 jA* Jnr34ieou?"iyS«^ipTSppD^}nnDionDx?i^:;pje^ 20 

i jTpy_n nDp.S«?]i£33n'iDini3vni^Nnnc?i?^_n^i3 j/j n 

-■^ n i?pipanDpSu?x"inx?a\KSh3^^D^3^3nD^ ■ n 

i ■ •51*13 nDQ "i^S nniN nsnn \]i j^a3 'iKot? "i^.S nt^pn Shs n^Dn 23 

• io3nK^nNhu7^5<"ip"ini^c?N"inp^py^;^NS\nSwy^nDQ 24 

^^ ^ ntpjn) nppS ^ipi Thv^h, ^? n^ u?ni> "i : nnaino ju) ns 25 

v' 1 iiV'^'^!^^^^'^^^^^^»^?''?^:! n"rs:pn\ni«?)ii>a 2^ 

\ S nQ"]nNSt^"ison^ijy:nnn|«pnniN3in3^n^^ 27 

i ht noipi?) jinnnniii^hi;?} m^ mijc^ ntpy^;^ piann 'n^aH ^s 

^/- ^3^3ai7Dm •nB^£)3n3"iiNnn"iDU^£)nnDNt:?"iyirnu>ro^i2: -s^ Numcf us IB^ 5c el^ forma* 

^remotus a fubftrato vt efl: groffities calami xSc contdtaf pes 
cum froiite fubftrati:8c lic yod ^ quse eft luperius* 3 Beth 
oportet (j> lit ei corona fuperius liniftrorfum ^in facie eius dc 
calcaneusinferius;vtn6 videatur licutcaph; & apex oftedic 
l^alephtqux eft prima+ t cghimel eft faciendu iplius caput 
groilliriv & inferius tenue nimium dc longius inferius g pes 
Snifter '& pede decliue inferius ut pofiit Icribere littera alte^: 
ram apud eam qua: non tangat^pedem» n daleth eft fcriiJf 
bendum caput daleth longum i ne fit limilis^2ayn;8c pedem 
groflum verfus corpusiSc non facietipfum longu ne^^affimu^ 
letur caph extenf^;& fa ciet ei apicem poft ipfum+ n he fcri 
bat^°corpus Cicut daleth prsecife Scin ipfius capite finiftro co 
ronam &c in ipfius dextro ' ' apicem;&: pes finifter ipius no tan 
getipfiusfubftratumnevideaturficutheth+ i ^^vau faciee 
ei ficut yod defup ; dc facieipfius virgulse xquale fuperiusSc 
inferius^^& no breue ne affimuletur yod;& longa &fubtilem 
ne affimulef zayn/"^ t zayn caput eius eft groflum vtringg 
dc corpus defcendit in medio breue 8c no longura^^ne aflimu 
letur nun extenf^;& habet duas coronas ex duobus ipfius ca^ 
pitibus+ n hethfacietgibbumfubftratoipfiushethfcdra 
noftru magiftru Tam; fed f m^^rabi Salamone faciet ftratu 
ipfius rea:um:8c fuper ipfius ftratum corona eredta finiftror*? 
fum^^ficuthctc n; &:opimonoftri magiftri Tam eft radix; 
quia fic eft fbriptu i alphabetho^^rabi Hakiba;fed ipe C cuiu^ 
tnemoria fit i biidi(^ione)vt euaderet vim ambojg: dixit q> Ht 
faciendu^°duaszayncugibbo;ac etiam virgulam ereda in 
latere finiftro ficut hoc n ♦ " ^ t: teth faciet caput iplius grof 
fum;& virgula eius plicata deorfum dc profundabit"eius ca 
put deorfum interius;fed non tanget caputinferius fbliduni 
^^ipfius teth penitus;& faciet in latere finiftro ficut zayn :& co 
tiedlet eam uerfus inferius modo^^^quoeam faciet inferius 
rotundam;& non^fundabit caput vltra modum ne videatur 
ficut ^ ^pe & zayn coniundlse + < yod eft ei corona fuperius 
tc apex iferius ; dc eius caput ^ plicatum ; & ipfius pes breuis 
8cobliquusfi'niftrorfumneafiimuIeturipfivau+ ^7 d caph 
plicata fcribat eam ab eius tergo rotunda nimium ne affimu^ 
ie£^^ipfibeth;&:innitat vtfaciat mefura fuifubftrati fupius 
&:iferius;&:ipfi'^obIiqtate q eft^^dextrorfu ^quales adeo q? fi 
jextedere£ eet ipi^ logitudo duplu fui fubftrati;&: ro e qa caph 
iiii b plicata Formalfarum» 

^licata:&; caph extefa vna res funtmili q^ mutat«funt ipfard 
formx in ipfarum plicatura^&; ipfaru extenlione tm+ *t caph 
cxtenfa eft rotunda in fuo fubftrato ficut refc:& protendetur 
^iplius pes f m mefuram dupli fui fubftrati adeo q? li pHcaret 
!pfameflet^caphplicata:quiaipfseamb^vnafunt* h lamed 
fcribat collum extenfe ^dc caput groiTum ficut vau longa : & 
ipfius caudam groflam ^ non tenue;&: duas coronas in fuo 
Gapite:& ipfius corpus ficut refc obliqua i fuo pede deorfum 
introrfum:quia noeftei^angulus:^: ipfius corpus eft media 
tnter refc dc caph plicata : dc vniuerfale dica tibi q> If 2e:^beth 
daleth:he:heth:mem;pe:phe:taueftiplis angulus: &:litten's 
teth: vau:caph plicata:caph extefa:Iamed:famech : kof : refc 
no eft ipfis angulus* ^ q mem aperta faciet ipfam apertam 
inferius:&: yod apud ipfam c6nedtat^° bn capiti:&: ftratu fui 
capitis fit breue:& ftratum fuse bafis fit longum:& eft " ficut 
caph plicata:cuius ftratum fuperius eft breue:&: vau eft con^ 
iun»ftum ei : fed mem ^^ het angulu: dc caph no cft ei angulus 
vtdiximus^ d memclaufa^^eltetiamficutcaph&vaucon** 
lunt^xi nifi q? funt mcm quatuor^^^anguli : dc vau conexa eft 
fuo ftrato fupcriori & inferiori ♦ 3 nun plicata ^^erit eius ca 
put groifum ficut yod:&: collu eius etia grofliim: dc bafis eius 
longior bis ac ter § eius caput : et iplius balis rotunda ne 
videatur cghimeL \ nun^^extenfa fcribatcaputeius grof^ 
fum:&:collumeiusgroflum:&:crus eius longii ne affimule^ 
^^zayn:&: oportet prolongare tm:q? fi plicares eam eflet nun 
plicatat^^ D fammechfcribateamfupiuslogam Scinferius 
breuem dc rotunda nimiu ^° in obliquitate: ne videatur in ea 
angulus ad diftinguedu inter ipfam dc inter mem ^^ claufam» 
y hayn fcribatcaputhayn dextrulicutcaput vau : et pedem 
decliuem ^^ftatione quanto pofletfcriberelfam altera apud 
ipfam:q no tageret^^ea:& faciet 2ayn:q eft in fuo capite fini;^ 
Irro iicutzayn pcife:&n6 taget caput^^jpfi^ zayn eius Caput 
dextru:fed taget cauda ipfi^zayn foMdu ipfius hayn inferius* 
^^ a peplicatafmmaioreparteopinionueftficutcaphpb> 
cata dc vau euerfa : ^^qy caput vau eft itra ipfim pe:& no tagit 
nifi in frontc ipfius pe fupius^^iiiiiftrorfum:^ non fupius in 
ftrato:ne^ inferius in foHdoifed Rocheah fcripfit^^noiemi 
^icordisqyoporteateepeqdraficutbeth &:n6rotuda ficut 
^^caph:fic i) *} pc extefam cft fcribeduipamrotundam ficuc 

refc nvnwnnw 

! Tr§^i333 tn*^'^Ti3: ^shnn^ip nSn jn nns npn nDit:?^ fg] n£)i£)!) i 
rjnN^u?niopma?n^uvjnDit:?a«?jD *^ nn^jnwfli * 
n;r!nnniN«^i£)3ViWni; 4, n;t;\?? | w^anSn j 
nOT^:3"iN}2:n3TnD\nqh ^ JlD^D^?in^n^^?n£)i£j3q5 4 
|UnwipT.Nh\nynn:n nDmiij^-Ps^i^^Nnm s 

nh p^? ^3 D*J3 nyh nDoh nSna naip j? u;n j^pa n|) wi nmi:;^ $ 
ni*nT« ^3 :|S^ iqin hSai n^i£3? ^Di.u^n, pn ui:>3 nflia\ nm 7 
inmDnSps-ipbS^siDnimsj n^uDn^c?.^ ri^JiaDnnii s 
p^aisnWnminDa^inmnanni^jntDy^nninaDo ^ ^ 
t^sni *inN HDUJio :(3i iim n^n^ nasn ;:n c^fijiS dd^t i o 

• • I -r T » - 5 ■./» » . . T -} - .. v' 

Donu^wS^x n^Hbcm^ino iinypii^Synm:iiyn£3i£)3<?i3ro3 n 
noinDDo n MjnoNi^^iosnmnSr^c^fiamnmnSi^a 12 

- T I I :-T'j •T T» ••!--} •» --}- 

yaiNDoS u))U7NhNni"i3inoiii<f)3io3j3D^N>n i^ 

nai53 jo j J pnnnni jrtyn m^a npano n_ni ninj 14 
ijnNnnujioi "^ ayjpD^Tisiyiii^poaDiJni^Ninjn! ijt 
lu 7 J houn^?"inN^i:>WnJDini:?Niou?hu^D:iD^oy£i kj 
nonn p Nhtp-iin^nDn^nynnNii^ins^ni^fi^nninDSnDic^ij 17 
I nai^j^jwnjnnnniNSiaDnDN^^pSa^^nNnh^^^ ig 

iNonViai?ijnnypnDoSinDnNnSyohnniN3inD)':|o^ Q i^ 
D Dormm^iuy^^ian^inmnanNin&^Si^mo^opya 10 

.. • .. T •• • s - ! • T ■» V T •. V 'f:-t 

ttDij innnNiU7Nn3wnpync?N*nninDn^y tt »noinD n 
wnN^OnSif^^nin^jnifioinsS^iwnDa ^ mwa 22 
u^Ni y;n &«ii ;^oo in 103 ^SNou^n n$&?i3 Ninu? jnn n(?yn n3 23 
t nDoS p,yn yp^ps ?!rn 33r y;n h3N ^jo^n nt^Ki Ss [nn 24 
npfiina iNii n5i£33 «^3 |>p3 N>ii niynn 3n^£)S naiss ns jj 2S' 
rhvdi Nsn n^qs j^^k ny^u nj^Ki e<5n ^in3 iin uJfi^it^ 2 s 
ansnpnnDqoK : Vp.^p? niDoS n^i «3 nSi^p^ kSi 'ind^ i^^ 27 
i'o3 nhi:iy^ nSi n^sn 103 nj?3no N^n nr nh i^^yit n^Dnn Dt;?3 23 
lo3nSi:!3;n3nDhu^»nDiU70Nfl jS 1 ft "SWI ^^ ► «f pnn nSap. ^4)^1 1 vinb kH; d^^s ^s:^ njf^ ^p^3f •! n^^Jni GJn 1 

n£ji£33^n5f V ^*i£Jifl3 I N£in>nnnj^£)3rjD5{u?n^ } 
- nSx;o *i£ib?nDi'jn^jaisr2U^I^D1^3:hjn3ijnw 4 

• n nii^toinx''?^?!"''^?)^"'^?^;!!!^:^^^^^ s 
^- >^MniNKhnisnp^3TjD\ T^on^f^vin^iniDo^-ijiCJo^.mrt <» 

n^ If ♦ nnj^i^hno-inNStjnann^yp-jpS 7 
I nDic;^ H N^n^ N^^2 n£ji£33n ins n:»^ nDi^ij g 

•i-S •VTV>-S-»"I'»-»T.*» 

; iiaSnnninoni^Sno^n^^SijnmnniNiira ni^np^3Tiy-jnyt 51 
: ri3iD3 n.3:h n^ji&^"] n;.nn mS^Dn DwS^ ij; ^iirn Sn^ ^nK\i niDii:7£» 
n^hNotDnSnniDpiyoD^jan:rS3:Tm*;)nNnp^ K 

■ Dpu?i Wf ^^Snjps^ini^^n^inonn^N^^ }*^ 
nWnonnNiinnhiJi;^nmD>c?n. «^ TDliifV''^^^^^^ 

■ noin bH^ myp nDin inS nann &?^itj inj^ nttiM 

V ; • V T T * . T •••»•- ; V s • V I T- X ; 

nipNhph^anSp^Dn-iDK^aTnpT^^jVr^ tU t nqic^s «^jdH 
nnDi^ij^3nni^lo3Nhij\T_iQ3ni>r]S Tl^wo^ 

Krii 1 11V103 mtf] ^ni-ij^ inria ripnni Sn^n ni:^on "i^dd hpDT 

;^ u^niosnaiiDimnn ^ rn ttJ I'T^^^"1''^1^ 
nt^m^fim^nih^ * _ T^ ^ri-^Rl^^in-^njl 

;■ vn 12:^ Snn nio^pps;! rhioS a^n npano n^SKoc^n Snni 
:iinD^ 0.>ii^ an? npnni \ nmm ^d) nonn t^Sij^ do£) n:^^ ^h j 
13 p"ypu7 ^DiT I i^ nT3iT*:|in3iTninhT^nif>io3 inn 

• nai£33 J13 nDin:3i ^ c)n pqs nmS 'iin^^e^ nnp inis 
' nSo h^ ")3nu? nnmS d^j^ D^3;nip ispa nji D^n^ig i^ ign xni^ 

:n^u;«n3 
~ w:^p\ ojp&c '!]Ni f £11:13 ni>ni&?n niis: i^nna 
«> 103 in^ani in^yipi ni»niNn ^m 13^q ^3 
103 Diii:^ ni^ritNn ni^poh Dnni^o Dn3"i niu ut). rhvt^H wsnsij^ 
f jnnjj DnpiN ui) >3:ni£)^nnp niyi Dn3i DnsTjno uhm \^m 
p^K . ^; 
o 
1 

> 

4 

<> 
7 
8 
^ 
o 
I 
2 
s 

4 

<? 

7 
8 
9 !;refc:&: dus caputintrinfecu uertes introrfum:& ho exterius 
&c f m difciplina mifericordis"eft quadrata ficut daleth fic ^ t 
dc oportet cp fir eius pes longus ' adeo q? li ipfum plicares l!r 
peplicata* i* czade plicata ** fiet yod : quse eft in ea inlatere 
dextro : quse eft uerfus eius faciem decliuis furfum:^ dc bafis 
czade longa vt nun : dc caudam iplius yod ptrahat ad iplius 
collu:& ba(im ipfius^czade ptrahatiferius ad extra ad latus- 
dextnj:^ litr conedtet yod ad ipiius collu:8c no ^ ad folidunt 
ipliusneaffimuleEhaynficuthoc + ;• czade^extela iplius^^ 
iudicium eft licut iudicium plicat£e:nili q> ipfa eft extcnfa '''Sc 
oportetq? conedtat yod eius collo bene:neafiimule£ yod cS 
iund:^ nun' °extenfse dc ptrahet pedem czade adeo q> Ci ipiti 
plicares elTet dignus ipfi czade plicat2e+ ' ' p Koph fcribai? 
ipfius ftratu longum k caudam interius obliqua: &: pes finii* 
fter' 'fit longus ne affimuletur he:& corona in fuo ftrato fini 
ftrorfum&:retorqat'^modiciiipfiuscaudadextrorfu+ "> refq 
fcribatearotudaneaflimuletdaleth '"^&ipfius caputlongii 
iieadimule^ zaym^ crus iplius breue ne adimuletur ' ^ caph 
extenlkt \s; fcin f m opinione rabi Abraha aud:ore fimhrm^ 
ipfius caput' ^mediu oporret elTe (icut zayn:9c non ficut yod 
ficnofter rabiSimha' ^&aucftorlibri pceproru magni:&RG^ 
<cheahfcripferuntq?oporteat efTeficutyod: 6v:en'^tibi ii> 
^ura vtf iuf^ illatum ;^ u ♦ n taufcribatipfius corpui 
fjcut refc' ^&; crus dextrum breue iie alTimuletur caph cxt^ef^; 
*°Etpedemfiniftrumcohxrente bene fuperius &:obliciuita 
te pedis uerfus foras:' ' & no introrfum ne aftimule£ pe exte^ 
ii^i^ Rocheah fcripfit q? fit fcribedu ''tau (icut duas dalethi : 
hancintrahancficuthoc p+ EtrabiSimhon bcn^^yohay 
fpripfit (h oporteat ut fit ut refc : d<: intra ipfani nun plicata» 
^"^ qua: eft fignum lucern^ Dei:8c hoc eft in libro feptuagin^ 
tamodorumlegis;queedidit fuper didioe^^Berefcittideft 
inprincipio ♦ 

^^CIHucuft^ fcripfimus formam litterarum in fuo corpqrie^ 
^cr utamen eft fciendum ^ ^q> vltra corpus litterarum & fuas 
apices &fuas coronas:ficut^^fcripfimus fupius funt vlteriu^ 
res propri^ quibufda Ifis qux funt vt ^ ^coron^e maiores pdi 
iStisidc in illis funt opiones variaj;quia funt qui dicut q? zayn 
?■. ■ ■;:•.:.-:.,... .;..-, .■ c:v;.;:. >o. .->...•:■; , ,„-non-"^^ Numcrus Ifagt 5c ca^L forma» 

'iionffnthifiinlitteriscapituli audi fcripti in deutronomfl 
cap»vi+^& alii dicunt^q? hocfitinoibus locisific fiin his litp^ 
ceptum de pr«ceptis^Dei:&: in rehquis locis Cit hbcrtas ; dc 
hoc eft conuenientius:& hx funt fuper If is^fcin:hayn;teth : 
nuntzayn : cghimel : czade:tres zayn fup fingulis If is dc tres 
fuper mem claufa : dc fuper If a^he vltra duas coronas : quas 
fcripiimus fuperius quin^ 2ayn:& in If a kof in quibufda lo 
cis duas ; & alicubi tres zayn vltra corona quam fcriplimus; 
7& fup ipfas teth: toraphot: ahqui dicunt q> non fufficiat cis 
trcs:£dindiget^quatuor2ayn:&hoc eft coplementu oium 
If arum ad iplas faciendum perfec^as f m ipfarum fpccies ♦ - 
f^CCHucuf^ fcriplimus formalf arum in fcriptura aflyria f m 
ueritate:^°fedpoft hoc inueniesq> fcriptores ad ornadum 
'%a fcriptura mutauerutfuasformasfmpopulosfuos §m 
ydiomata fua mutatione de qua non eft dignum curjc ; ^^{cd 
poft harcin rehquis (cripturis uulgi cecidit mutatio nimia in 
litteris:gc non^^fuit feruata fcriptura alTyria nili in Biblia : & 
ob amorem breuitatis non fcribam^^hicminutias illaru;fed 
fcriba vna illa^: vfitatiore uulgo:& tu^^intelliges illarfi minu 
tias ex illis qux (criplimus fuperius in aflyria* Et en tibi fuum 
cxemplum* 5criptura hifpanorum ♦ 

r D •) p p fp :j p p bp 5 ^o yv n r 1 p 1 j 5 6^ 

'^H^c e fcriptura tralitus iiuuif^ut iueni in Hb+uctuftiffimo^ 

n ^ n p 2: £) y d 30 " 

^^EtinhocponemusfineVcrbisforma: Ifaru quapmifimas 
cxplicare^^ i„ caplb hocIaude£adiuuans amen + 
^^ <E Vcrutamen ipfarujplatio in pnundationc ficpartiffm 
inftrumeta pmiciationis qu« eft Hngua in fuo fono in locis 
qujbus |>nficiat^^h6 ex orc qn |)ni!ciatinas;fic^ §m au^aore 

libri f TQ^D cpwn n^^?n nmran you? wisi nfni^^i^bi ry>» i 
ni^/po rnyo niNn >3 «^c< nioipon ^ja Nin ni;j Dnnts D»"riNi « 
ni^niNSy in nhNi • ii3J,nni» inn nr:n nioipon nNU>3T^^ $ 
niN h]i) noino do hi? cjSu?] nisi niNh3 ^y j^:)t u^h;^ n TJt^uu? 4 
njfppa «?\ip niK:?i pjn vqn nSyoS i^nnac? jun ^:cf n nnSo 6?n i 
W5n3i^ :inn nnSo j^pn c^hu^ nioipqn n^poni D^niy nioippn c 
n^yy^. hDs c?^;? jna n_ n^ii^ Dnpi^ u?) nhm Hv) i^^m ^in 7 
I jnu^pVnlo^pn inic?yh nl^niNn S? Dihc^n Nin nri : j^:n y^iK g 
noNn ^ijS niu?N nnsa ni^niNn nnii: li^na J^^^ "^^ J 9 
ni£i^'i Dn£3iDnu7 t<s:on nw nni< d:on *in | '"^ ' ''^ i o 
t:>mh n>5n pN «^iHn DnlJiu>h^ DnloiN^ in^nVTis: i£j^Snn D3n3 n 
th] ni'niN3 nn *^iSn Sa: jionn nia^nanNtya p nnj^ ^3n vSy 1 2 
3inDs N^ -iiirpnnDnNiij^cnppnDs ^3nnn:?Nn nn^-nsn nnpu:^ 15 
nrjNi ponS n^nio nni* amv fnp nntc ninDJ^ Sdk jn^tp-is) nb 14 

4 n:vDi ^h >:m nm;^i<3 nSpoS i^ansu? noo Tn^D"i£) r^nn i jr 

nn^Duanns i<? 

p p n p |3 ij 5 D p f : oyj 5 •] D ' p f j p n j a ft 17 

iTU7ijTu;n5Da*nN2:au7no^£}3nn:nn3y3n3inT '^ 

• •r •»» »••; " ttv — •: TT- •.•<• -; » 

5 D ^ D n T 1 n n a 3 K ^^ 
n t:? 1 p 2: 5 1? D 3 0^2* 

rnsh ijnnjt^ ni^niNn nni2:3 j^SpS ^y^p u<i^z npl ^3 

^pKnTij;nn5nu7^^jn-i]^^3 "'24 

^2Dnpn ^^3 »^^^ p^rin\ n:n c^Dpoa Dsi:io Q /16{1 ^^ 

n ^^Dnjipnioippnnnn^napu^SnNinij ^ '2^ 

^3;a»4j3mnip'jaNp3;f3n§>:ijpDnaDn>?n " »7 12 iSDn^ nhti ^33 ^3 Dnop iWni D^n£)twii mm'\ no5:y iwhn\ t 
nj?a 0^13 Dn3^s'n rh.^ ivpijn^^ t^h ni3nn ni?3 ijic?^3 Dnxn i 
n^,fi^3 >5p3S DnNn 43i> >c^u? f 3 D5 m^ i^rh yj^pj nitj m3in 4 
D>^ *.?^f Wl^in? f^ 5<?D3h nni^Dn n3Nn niy).t^3 ni^ntNn s 
uic^h jpnD n;n ^3 D)^c^n m^niN h33 «©39 njni 1 w Sp •'i^£3:;y ^ 
I Dni^n ny3 mm \Amn n^nu? 103 D^33n3 mmh 7 

T -j *•• : • - . - .• - } X T •? : • - : . T •• - ; 

|jnpn3 map:? 33n j3 rwn ^3"] D3nni niaNnh^3_ iud j ^aVi 8 
ni^niNiwinDNsn^aNnnnNn^iij^jjti^^^^ '^ " 9 

\n0 jy> jiu>Sn ni^nlNo c^nniij] jiA.3;n ^nhn yj^iJn^ n^ ip_». "^i^n^ i o 

t n3 ND3h h3V D)JU7 1^1 J^NU^ >D1 n3 NID3>^ ih JlU^h l^ J^Nl^ U 

n^fjSn Di3n3 d3 ND3ri jic?Sn ni^^niNn ^33 >3 OJ^iprn » ^ 

Dn3T:nDn3N3nnpwn3nmnn^^snnNniN ' 15 

^jyio^w^D^nnjii^nty^j^ojshi Doipo3t<3:o:Dno3lfc? 14 
D!:t?n hN n^iwvn nnnni^^jao j3i ^nn ni^niN in-ij?^ 'rfnn ni^niN ir 
b?p3) d:c7 h j>NU? ^o DNi DUii^n ni>nlN iNnfsj DnwniN Nyio3 i c 
nipi.3nnNyo:3 j3^i -D^jc^n Dipo3 mv^ D^^onnc? ^jso Nin D3 17 

1 -.- t:^» "••»■: .... !;• :-;•■';•-■.'••«■ •» 

^q4 iN^ifl^ Dn^so nOTT u?n N^i:inh i2:"i^u^3 Dn4 d>:u^ j>n ^On ig 

; U7in|NSj3\i 'D;3:n3n3ND34*:|3S3D:ii:?SjpnV"JS7TN^jj;> i^ 

ni^niNin hp^s li^Jionp dj; noNJi in3 3npo D^i?"inn i^n n3i4 2 o 

ni^niN ynriiK ^3 ^ Dnsnn whi n^onh iphn) pn^NyioH ^ i 

ni^niNi •*innniWN pyx nmNi -jito 22 

jnno2;yjlC7S,3TiNnD3nn\DnNirin3 ^?Njnyhn 23 

r D>natpnni^niNi j pOTJ D):u^nni*niN] i hibDT ^4 

Dn>S33DN^lO>3*11^l3iai t l^D^2 : ^S 

fiANjiu^Sn^fiuy^j^i^hiviinn^s^DiNnc^s *3 n^Non 2^ 

DNi^^^NnN^ioNintj N N^ifiUN^rji^nh^ni^ijioDnu^-ijt^^jjiD 27 
37313 ^i^imjonDoSmn^nniysDonnNsji^^^ 23 

Vi^u^^jic^Sny^j^DNi^jnnNjrioNinu^ n >?wtni'tiiqdi ^9 

i73D Ptonmmtio littera^; 

HiBri ycira pofl: que fequutifuntoes gramaticifuntquin^t 
guttur dc palatu^Si: lingua ipfa & detes &:labra; dc ro eft cum 
illis quia oibus his pnunciabit'h6per fuam lingua temporc 
cloqiiii ; no q> moueatur h^c membra oia tepore ^locutois: 
quia hoc eft impoflibile palatoaie^ etia q? nopoflTit ho pro^ 
nunciarehasMfas qnablatuefietmembru propriuadpnun 
ciadum per ipmrqa iam vidi ego hoiem cuius ceciderut ocs 
dhes iplius:& pnunciabat oes If as dentiu;quia erat coaptas 
jpiius lingua 7ad pnuciandu gingiuis ficut fuerat pnuncias 
dentibus tepore quo erat* Et ideo errauerur aucftor Ephod 
& fapiens rabi Mofces ben habib in fuo libro in grammatica 
^quemuocauitfloremhlii:qa imitatus eft Ephodium dum 
dicebat q>n61intlf^^°ipiipaIatoquianonmouet madibula 
fuperior ; & q? refc lit ex If is lingU£e;qa cui "non eft lingua no 
pronunciat eam :&: cui n6 funt dentes poterit pnunciare ea ♦ 
^'i£,Et ratio eft quia in oibus If is lingua pronuciat ipfas col^ 
Ijlione ipfius partiii^^aut aeris quem ppellit fuo motu ad me 
bra pdiifta^^^aut in id quod inuenif vice illoru:8c ideo qa liUiJ* 
gua collidit in palatu in platione'^ Ifarum palatifunt uocat^ 
if ^ palati:&: (ic quia ppellet aerem ad dentes ^ in prolationc 
littera^ ipfoi^: uocat^ funt litterse dentiu;& fi cui no funt dcn 
tes pnuciabit ^'^illas^eft quia gingiuse feruiutloco dentium: 
& i6 inueniemus infantes ^^ quibus non funt dentes qfi uqlut 
j)ferre refc graue a fuo ore ^ferentlamed^^ga n6 fcient coj« 
aptare fua lingua tm ad pnunciandu per ipm cu gingiuis ; 5e 
16 n6 curabimus^°uerba hoi^i nouoi^: qui de pximo uenerut: 
^ dicemus cu noftris antiqs q> oes litteree^^ §m fuas plati6es 
diuident f m quin^ inftf a pr«di(fta;quia aleph heth he hayn 
funtlfa:"'gutturis;&lfxghimel yodcaph cophfuntlitter^e 
palati+Et titter£e"^lingu^ in qua^: platione colIidi£ aer jn lin 
gua ipfa funt"4daleth theh lamed nun tau + Et li'x detiu funt 
zayn fammech fcin refc C2ade+Et littera: labroru funt^^ beth 
vm mem pe;& minuti^ modo^ |)lationis ipa^t in fuis inftf is 
^^funth?;qaqiih5aperietosfuu ai;nonmouebitcorpus lin 
guaEnili ^7 vltimum radicis ipfius ppe uacuum corporis;tuc 
j)feret a;qu2Eeftprolatioaleph;&:li mouebitradicelingu^ 
in uno anuloi^ gutturis fub epigloto^ ^Sc ppe ipm tuc pfcret 
haique eft|)latio ipfius he; dc iimouebit Ungua in epiglotuiu 
:.r'^i:> ilpum Prominciatio littcf ai^I 

^ipfum tunc pferet hajqcl cil ^latio heth;& ITmoucbit radicc 

linguje^inifophagum:tunc proferet hajqSeftmotus ipfius 

hayn ; iam oes hasHf as^nficiabit homo per radicem linguae 

cius:qii ipfam mouebit in partes gutturis ad i^pelledu"^ per 

cas aerem motu in pronuciatione:8t ideo uocatsefuntlitterg 

gutturis:&; cx parte huius^apparebiterror Habib;q putauit 

q> prolatio he lit leuior prolatione aleph: & res eft ccontra* 

CLEt modus ^lationis Ifarum palati eft hic:quia ^qn mouCise 

bitur lingua in vltimu palati introrfum tunc prof eret ga^ jq3 

eft pfolatio cghimeljgc 11 mouebi6 magis foras prope mediu 

pMaii^ tunc pferet ia:quod eft prolatio yod;& li mouebifin 

medio palati tunc proferet ^® cha:quod eft prolatio caph:g€ 

fi mouebi£ ex medio palati extrinfecus tunc |)feretka"quod 

cft prolatio coph:& quia oes quatuor \rx ift«e recipient^^ leni 

tatem & grauitatem qn motus eft debih's:&: modicus intra lo 

cum debitu^^eft lenis:8c qn eft fortis &: fuo loco: tunc pnun^ 

ciabit illam ho cu grauitate;licut *4 coprobabit experientia^. 

CE Verutamen in If is hnguic oportet plicare Iingu,a^^in pala 

to prope gingiuas : vt aer coUidatur intra duplu illud:& io 

quando tanget in plicatura caput hnguse palatum ppe gingi 

uas:tunc^7proferetla:qd eft prolatio lamed:&: quado tangec 

membrum illud idem exterius ^^modicu dc fortius tdcprOiJ? 

fcret na:quod Cft prolatio nun:&: li in capite^^gingiua^jppe 

palatura tuc pferet da : quod eftplatio daleth: dc kin medio. 

^^gingiuaru tuc proferet ta: quod eft ^latio teth:&: fi tanget 

vltimum gingiuaru^^properadicem dentiu:tuncpferet tha 

qd eft ^latio tau+^^CE^t H tempore contadtus capitis lingus 

cum palato uel in fuo motu mouebitur aer : "^ dc propelletur 

inter dentes tunc pronunciabithomo Ifas detium: qu^funt 

^"^sayn fammech fcin refc czade f m huc modum^q? (i in ph> 

catura hnguse : caput lingux taget vltimu^^ palati jppe gingi 

uas:8c propellet aerem inter dentes exterius;tucproferet ra 

quodeft^ prolatio refc:Sciitangetgingiuastucproferet in 

ipfarum capite prope palatum icia:quod eft "^prolatio fcins 

& (i proferet aerem in gingiuis tunc eft fa:qd eft platio^^fam 

mechj&liproferetinvltimo gingiuarum tunc proferet za 

quod eft prolatio 2ayn:^^&: li in vltimo gingiuarum cum iu^ 

uamine capitis dentium;tunc profcrct cza:quod eft prolatid 

csadc nSsSDinn jj\x;nn5;i:nNW s? N*v'J'TNni7;Sann>n!i 2 
ninnS |ii^n ''phm n^ j;>:^c?3 I3iu?h c^nuja Dii«n Nion? nl^niNn 3 
m nypi in^n ni^niN iNnpj jdSi * mnn^ v.vpT)t2n i^i.ixri na 4 
ihm xnian hn nni^ {>inn ^icW yi^rw 3^nnn niyo nNn^ s 
»3 •nTNin*:|TOni^niN Nro']ni'i J-riflniiDnni tf 
a N^iflWNDjsni^SijWjfiiDa '' li^^jni^iJiJnritja 7 

•^>nn y vp^^ ^i"^]? vn^ '^ni'* J?i?'''^?^?^ °^1 ^ ^^^^^? '^?'»'^ ^''''^? 8 

K^2:inNmny2:DN3yi;i3nnD5;inisnN2:ioNini:' > N^yiUN ^ 

p N^^i» TK v^ini] "ii^nn y^oNg y^unn dn) i «!)3n k^io Ninuf 5 10 

naSajin n^Nn ni^niN yanNn 'isij ^3201 t «f)ipn n:^io Nintp u 

*i^^*)n Dlpgn jp d>3^4 D3;gi nwSn nyiinnt^a OTni ji^ijnn i z 

nu7N3U^raDiicnn3KDnn&?noipo3inpTnNWDi n£j"iN>n u 

, -5 _ ., T • •» T T T .. - . T T I ; . Jt T-: • V I T ., 

7lU7^nT«)DnT*:)nyji;^inni*nlKa 021:^^) M^^^^^nn^Dl» 14 
^3n'iintD3nnnnNnt^n3DlD3n'7 *" ':)iaD':|^n3 ii 
ix D^gjnS ':jioD rj^na iiu?4n uJt^T ^ijsria A??^.t?3 nT S];] Kinn i s 
VinSioj:3;ni^inn"iDN3W!ra ng^nNyioNini^ ^ nw 17 
u^NinDsi : pDn N3:ia Ninu' 3 nW tn npTna nm>i oyo ig 
j;j:on3dni t ninn «2:10 Nint:^ n N^^^iUN-i^n^-iioDD^n^nn i^ 
DOinnwaw^DNi tn^iDnN2:iQNin;:? d N^2:inND^Djnn 10 
I inn fc^yio Nint:> n j^>2:iWND»nc>nt?i*iioD n 
*^^!^n3;;yi:ninn5;ijr)3iN')^n3pc?h^^ DKI " 

|nip D;;u?n nl^niNa D*iNn NDn; tn D>:t^n rnh nnTi * ' 23 
<f)iD3p*c^nu7Nny^\pc?Snh£)3naDNC7 "ijnnnnT^y nu^DT 24 
wni^ n N^2:iMsvinSDwnp3nnNnnnnnD5^^^^ 25* 

Ninu> u^ n^nH *iiod DU^wsnn n^2:ius D^3in3i;a> dsi * u^nn n2:1o 2<j 

V-l-.-l T T i • T •t: •- -• «J ••- T 

b5:^ioNinc> o NinTs:D>3:n3n>iNnN^2:i^DN\ ipu^n^ino 27 

• T>TnN^lONin;j I NWTfi<Dl33nn«J)l03NWDN) •':)Dpn 23 

N2:iownu> 2: t^OTTKDWni^i^TiTynDj;D>33nn«^iD3DNi 2^ l c DTO^n njvyl:3nn D^naiipn ni^7tN3 jao? pi tmri » 

D ^v^P^PJ ^ i''h?^.3npp.i 3 fi<^2:i> D)n£)t?no impn phna ^ 

fi^3ID^rio55 ji^NinoS^D^nflts^nm^ntsmDNy^^^^ np'2^n?''' 4 

D^nfltEjn m^nti^ ixnpa n^^sn nW3 miDanno D^n^DUJn W0 i 

pn^n npi 1 3^^nni niNn nnii^no 3 nai^n ni^niN in a 

noi;i;3n3 ' i3iu?^3DnNnD3Ni33pip^?^ni^ntNnh3N:^id 7 

inN 13 u?uin i^^i^ np ^2^oiW 103 n^^s; ooiopn DnnNS 1« s 

noNo nJ3n3 on^pp it^^snipj m^i * loni) ^n*i D^pnp-ipn jp 9 

k:^103 nns7 nx?4 pirfjp.^ njl t nl^niwvn nnsa nn^^^^ iDp. i o 

tcini^^noNi^np ' " Sdv i^^i^iSijnwni^niNn 11 

jnypp Dn^3 nnsnns ]rh n^ip^u) np nn^o jqyi; ii:p ni^niNS 12 

n3;c?ri «-iidb nnnh ijni^;^ 103 jnp n33"inn Sn om) jmp ^n u 

t^i;wnnyu^3nnn33nn3Tt:?WDn^mnTn i^ 

1 n^p^ jn^p^ ':)'i.5;3 ni^niKn npihn hv_ nsia nnj? n^nt i^ 

ni^tpn^imppniwn>3n33nnnSNf3n^^^^ ' ic 

nmNnDa • ninnii^oDWpini^ti?n^D>pi;^inyp • 13^17 

• ninpn D>pi;^S] n3^nn mip hy niijpij WDVih ninnc^pn 1 s 

ni^riii?npt2?)i *DSiyhnim j3\xinii;jinufinp;:J)vninj^ 19 

jnn^nnpp^Ni:;;^)! • nnsnnpc^n * nn"i3n3 nnNn nnpid 20 

nN33 nnKl ^ni^Tnnp^^SnnppSmpSnSpu^i^jnnyoT 21 

n^pn ' tihv \nn >3 * i»7n:^io Sn *:tlX3 nnNn npihnn 2 2 

nyow \rv2 iN3:ia nn^ponpi * nN^io n^pni^ inoi nNi-iq 23 

n")nNniNNj:io3 iniN n:i^onu> moT • iJi ri>£jm mc?ra iniN 24 

j«f)DTnir'pnDnD5jrn3^ nwwn MnN3nj5iN zs 

jpWK-ini -pbnsNVto ' jnmnnibom 2^ 

njD nN ^c?oS3i mm in I3np3 ^pc? ^s *:^x;_3 3IDI y^Nin nppt;) 27 

^hN^NnSp:)3i;nn n?ni J^^Dti^^a^jNwnrnm 23 

•fi<n^3 N£)^Nn "nD3 ' mnnu>o in ihN ^nt m^t^^nt:? iri 20 

ny3iNno DiuifTo littefa^J* 

'czadcEtficetia fitrin Ihs labio^ mouebunf labia^ad colli 
dendu in fe & ad ppellendii aere:ad collidedu ipm in lingua 
hoc modohn parte intima labio^pferet pa:3tpropinqua illi 
ba:&: in media ma% in extetiori va inuenit ordo If a§: labioi^ 
profuis plationibus pe:beth:mem:vau:&ideoexquo^am:s« 
bo labia collidunturin^pulfioneaeris vocant litter^Iabioi^: 
'^nonlitterxlabiificuteftopinioEphod&Habib+Et p hoc 
difcernes^prolarioiieomiiiiihtterarumquaspnunciabitho 
fua hngua in fe ipfa^aut in mebris ^ximis ei ficut diximus (p 
tio fentit vllus ^gramatico^: particulariter: & ideo errauerut 
quida ipforu in intelledtu didri' °Iibri yecira in membris If a^t 
& hoc fufficiet jp tpe pfenti in platione' ' If arii qua ^mifimus 
explicare:& qcgd diximus eft ' - If is ex parte ipfaru:&: vltra id 
qd accidet cis in compofit6e:in coparatione quaruda ipfaru 
'^ad ipfa]^ahquas:8c in coparatioead copofitioneexillis ficut 
j)mifimus loqui in vlrimo capitis ' "^huius ;& in comparationc 
Ipfaj^t c6ftrud:ionis in c6pofitione:& hoc in capite feptimo ♦ 
*^i£Sic^ nunc loquemur fuper partitione Htteraru compa;^ 
ratione quaruda ipfa^: aliquibus '^'ficin c6paratione ea^ ad 
c6pofitione:qa If ^ quseda ipfa^ funt radicales ' ToI^:&; ipfa^ 
qdam aliqii funt radicales:5c: aliqii f uietes etia:lf ^' ^feruietes 
ahqiifuntadditefup radice didtionis^&aliqn defciftiu^;' ^&: 
aliqn quiefcetes : 5c flii it de illis q funt mot^ 8c non quiefcunt 
vnqua:&luntdelfis ^°c6mutabiles adinuice;& funt c6poni 
biles:&funtqu^ non funt c6ponibiles+" 'Et hinc exponemus 
iingulas ptes huius diuifi6is:&: deinde exponemus '^diuifio 
nemvnainc6parationeadfuaspLuiones:quia exipfiseft q 
n6mutabit^%am platione:8cex iWis eft:qu2e mutabit fuam 
prolationem:&:demutaiibusfuam prolatione ex iplis funt 
quse mutabunt^^^ipfam in grauitate & lenitate folum:gc ex illis 
funt qmouebutipfam in proIationehtter^alterius"^aut^pe 
illam tRadicales Iblum funtcghimel:teth:heth:fammech: 
daleth:kof:c2ade:refc;zayn:hayn:pe/^Etf uietes fut caph; 
fcin:tau:yod:lamed:aleph:beth:he:mem:vau:nun : &:ellfi> 
gnu^^qd tradiditfapies rabi Abraha ben Hezra:^ bonu eft 
in meis oculis ; quia meum nomen eft intra illud uel erit : dc 
balmefi ethcane:ideft Scbalmefenfis cognomfabor : '^quod 
innouaui egoi quia ibi eft jplapia mea* Sic^ fciesleuiter qusc 
hse^^fintradicalesjficqucehsefintferu^in ordine alphabeti 
. ii c cxquatuor Diuiliolitterarum» 

'exquatuorparibus prfmis:primueftferuitii: &: fecundu eft 
radix:tertium 'feruitiij&c quartu radix:quia d a eftferuim i n 
ert radix t n eft fcruitii n t eft radix; ' Par quintu iplius mediu 
eft radix & ipius medium eft feruitii:quia teth eft radix & yod 
fuitii^^^&poftillasfuntduopariaferuitii^caph^lamed^mems 
nun:&: duo paria radixTammech:hayn:pe:czade;&: duorum 
pariumvltimoru:^primueftradix:&fcdm feruitii : quia kof 
refc eft radix:gc fcin:tau feruitiii Et funt^de feruientibus qux 
funt feruietes in capite didlionis folum : & ipfarii lignum eft 
^raSN &: funt ^feruientes in capite dc in vltimo:&: ipfaru lignij 
eft Dvn pn & feruiunt oibus agnoibus: vt^exponet poft hoc* 
Et feruientes addit^ fiint fepte:&: ipfarum lignum eft nih' \m 
' ^ vel 'r3D.s'ni & dusE ex illis funt addit^ aliqii in capite dc vlti^ 
mo limul quia " he cft addita in capite & vltimo iicut nmn : dc 
tau etiam eft addita in capite '' & in vltimo fimul : vt r;&Din 
pu;iaHn mx£in : dc reliqu^funt addit2e'^aliquando in capite 8c 
aliqii in vltimo Sc ahqn in medio : dc no inuenienf^^^addit^ in 
capite dc vltimo (imuLexemplu aleph in capite -»3u^' vhtn 8c 
in vltimo ' ^noinuenietur addita:fcd in medio inuenietur vc 
in'3TKn Scmemaddita '^incapiteeft -)^Dn"tQt:'D niopD dc invl^ 
timo DNni)DTu;Su :8cnun incapitemn^j^^&inultimo pnnii 
|n3T ; & yod in capite tiv' &: in vltimo 'J2u '3U' naa nnyt ' ^ Ve 
rlitamen ipfa vau lunt dicentes q> lit addita in capite in uer^ 
bis folum.Et f m meam opinionem ' ^non eft addita in capite 
iiec in verbis ne^ in nominibus:quia no ueniet in capite niii 
^° ob neceflitate vnius fuarum fignificationu fcriptai u in ca** 
pitulo uerborum quod uenit ante Deo iuuate^ 'fed in vltimo 
nominii eft dicendum q> lit addita licut D'o 13'vd i)]^n m ''qd 
eft licut D^D \yn mva p dc limile eis ♦ Verutame quatuor Htterg 
^^ feruientes reliquas no inueniemus additas vng: 8c fignuni 
ipfarum eft h^m ''*&ligni!eftquian6eft resaddita abre in 
inteIIe<au+Et in defed:u no poterit numerari" ^ipa teth fblum 
fed oibus reliquis venietipfe defc(a:us:qa If is ',ni\ eueniet cis 
^ ^ ipfe defea;us et in limplicib'^ qa no eft duplex illis + Et beth 
in regimie & ali^ ^^defunt exiite eis duplex aliqd exeplij ipfi^ 
alephdabit^nHu+i+petitionetuaapdSamucle^^q^eratdignu 
tnSN^ 8c exepM ipfius beth vV!v ideft fex dichus vt r.m':i AAn 
fex diebus n'3*if domus' ^ iufti fortitudo vt n^aa + Et exeplum 
he mv cuius rationis erat v\t2) mnn'ideft Scitellexi in hbrisj 

cuius iu?ni:?nTU?OTihu)njc7n!i0wnN^4) •^"ny^sj^ainiu^io^ifi* « 
tu^w^ity-ii:' D 'a^wi^ymu^^ituiw^u^ann iin J 
c^n^ ni:iiT r:u?i jb h5 ttJiotp nian ^j?^ }nnn.fi?t 4 

n DMwnnm^JUJn) -^ai^b ' " * ^ 

C7).i • mDpnb) v^-pip *3' u)iou)p'TOmt:?njt;p'u;N-\n f 
u^3U?aH'&?D3o^ppn4nnwu^i«hnninnu?o jnu^mnntjong 7 
103 D^iiaBnhDSD^u^pt^Qi Qvn ph D:o^pi «iTDni t:?^-]^ nin"it?o 8 
»n:oKm djq^di ynu^Tnni£5Dijnmmt:?omnTin&j nx^n^ty 5" 

•TT.: -•.•••• - - ST-;-:v -- ■•»■;•« 

^3nn^«r)iD3i t:7i^iaDTO£)^nl£3DijjnoDWi Kin^'|no in i<» 
t^^na n£30ij p dj mm nnjn io3 «^iDm ^iii3 nsiDU >3nn » 

- -J V » •< - T - ; -r T - J f - -r ••• V •• - 

ni£)pij ni"iNt^^ni ntyi2^nnnNflnnflpinio3in> «^ioni i^ 
njNifpn {>4hi i^^otii D^p3;£)hi«?]iD2D>ay^Sit:?Nna D>ps;^S i> 
<^1D31 n3ti7K s;nifi^ t:7i^"ia «?)SNn p>pn nm «^lDni t^^Nna ni£3pij i^- 
n£jDi3 D01 in^JTJcn io3Bs55:Qn s?]ro^J3 h^bi nsDU >5j:on nS ^^ 

, . V V : , -r « "^ - ; V T - -J V V - - . 

nin£)5 tP^na ji ini Dfc^na DtjSty «^^ioni laDo nptpo ipfsp '^k"i3 » ^ 
j^JDuy^atpHnDjnny^^j^iDpnris:] t^wsnn nini pina pnsj «tjiddi i7 
^nynj^jSi inh D^hyan t^^Nnn nspu b^^ntj Dnot55 1:^."'. iin dSi«i ^s 
nSn Viii2 Nan nH >3 nioti;?3 Nhi uh]3q2 tih t:^t^na nsDi: m^N i^ 
tnn la^j^)*! K3n D^hyan "iyt:^3 mmnsn n^niKnino nn^ n^nS 20 
c.P TJ^VP niy3 133 103 n^pi: nw npn vi nwn «^id3 i3k ^i 
■ ni^niN ypnxn dSinv ons ^5^:1^31 D?p i^yp niyn j3 103 Nint^ 22 
tH3i:^3 • D3p^p]D^j'ySni£)piJD6c^p3^JiniiNji73nninnm*ii 25 
ni:p!Th^3in uh pnpnpi 43t^3 nnn !s4\«^pi: p.:y r^? >3 To-im 24 
D?"''?! ^ifis m^niNS >3 p*"ipnn D^^ti^n nnKt:{4n hs SpN i3h n^pn ^x 
niTOmt:JW3n^3mDnS^h£)3jw 2^ 

*iN wi "ijn^.tij ni^ ]r\\ "fj^Nn to np has jnS ni>n3 njipnn 27 
n^3 bp^^nt^a 103 D^p> ntjt? n^sn Vv2>pi ^nHNt^ n^n n w ^s 
D^"i£)D3>ni:^3it:?Nn'nn'jnt:^ t:?Ni*NnnV^oin^33io3Tpnpm ^p 111 n 113 p'ypt?i ]3ii^n ^y>^}!> \i];ovy\2m nji Si^qi wy^pt wv^ « 
t D>)nirp D^ias; D^^nc? onin; Dnay ii>n hpoi «r)D3;n * 
tjn.iy 5n Souii p'>o*i D^iijDa ninDnn ninNtpjn St^o n^ril ^ 
fc^^^fi^nSnnSii^pi^mnmnD^nt^^^annTO^^ ' 4 

'D3;nnwNtpio3j)Tm • wi3nuJna)NhntpN'ni?^,io3n3'] ^ 
sjnip 103 n>nnSc?oi njTin^i lop Dna nTi3J] • ditt:?^. id3 dit^j ^ 
•:|g DK) • iD3tJii 103 • D>pn istjn «^jsni " inn;^ 103 dSij; niU3^ 7 
^Dg^niSSny.^i^in\^hrniS'ing'^^^^ • nnsa m:i? nns nu^pg 8 
^niDontonisWNn^nianDgnhujDi • S\iogio3Dwn ^ 
rfpni^jjjniDpD^iSN^apniijnhi^gi • Donj^^NiDSDrD^^^N lo 
nopD03i03 iDbn nic^iDa npDga-^igDn^jujgirjojnnos^ja 
nvR J ypn nD^nstif DnoiN & >3 nj3ihng u?j i)y3i • -iDDbn 
IV fi^^n n^Tpnnu onoiN cj)i njpypj yyfjn DJn,;^ jji; nnpq 
napn 103 nan ni33 Ss ^j; ^jsn ^c^oji • nyp>3 yp^n Dj^ntj 
fyn 103 \[n D^^yn 103 D^^n nrn p^onj «^£)nh io3 nius «^h^ 
nn3 103^3 u?nnht?gi • ppnioDpn nppn los npn «?|ipn ^t^oi 
103 D^n£3 inn hm^ wp 103 u^p wp 103 i^ijp i>u>n htpgi 
Niri> ni^niN jn ninqn o^iNl ^ nnii los na p^nn^ 
mnn^^n *ii w^n; ^jia ni^n ' 'iti^g ni 033 nis?iijn 
ifit^nt' Nn> Nin oSni iou^ 1:3 11 n^p ^sn pi 6^0303 t:?;nin Nh 
nSxpSiD'iipSniWTniS3nnNt:?3m • nsnp3n"i3jnj^N 
{ Dp*ip"ion ^JTN njn ni>nis^ iNipj n3"i3i 
n^iriN niN Dipo3 D^oyisS nsifoj niK hp ni^ns d^d^: 
ngin nl^niNn iNt^fo iT »N Dy niN hs ni3TVi^i"l 
\3 n^nn ngwi c^n^3 t^p^Nn n*ip 'ii; int^ 3n3J iipn n'0!i3^i 
nn>^ Tn> p ■jSSinu^n unt^ ihSint:?^ 103 wi nmon N3n «fi^Nn 2 ^ 

»••■••»•• j :• ••j { {•.• } •• • • -r r ^ T -r 

nNnp3iK3n303nn nnmonN3nD>oyaSinwmt^NW 27 

• nQli\io3ng^?-iiniwio3Dtennls:3n3gnhtyg 'ii^ ^s 

l03«fi4NiopnnNnjj«:jQ:inl^nlNS¥fi^3nti> iiSsn^hnNnpa^ 2^ 

^N31 I 

2 

4 

s 

7 
8 
9 

o 

X 

2 
J 

4 Diuifio littcra^t* 

'^uiiis ronis e »my3n ♦ Et exeplu vau pya'\y pwn cuius ronls eft; 

pyo^yi piNT cu vau^-sJW copulati6is+ Et exeplu yod d' w onap' 

qrdf ronis e a'*TiiT D>'">3y; lic^'exeplu reliqi^ q defunt in dupli 

catioeipfa^exepldcghimel xn cuiusronise^^JAn )'>m minmn 

quo^ ronis eft ym 'AJti+Et exeplu daleth f era * nnh iicut maH 

♦i* folus ego q? no *ta' cuius ronis e niD' 4% mefurabi6t Et zayii 

vt reliq^ ppK mei'^ did' vt ditd' ♦i+depdabun^ eos riTiasi in eos 

VtnTTi33itit& depdabimur+Etexeplu heth vnm ♦i*depfii func 

'coUes mudi vt inrw+ Et caph i3u? 'i & qeuerut aq vt *j33Ty 'i & p 

♦itdepauperatus vt^^io nnf< m^+i+catulus leo n'i^J3 -)ia3 ficut ca 

tuluslicutleOtEtlamed'r)iStti+depaupatus fum dc mefaluii 

faciet ut 'JiMn ^dd de rore '^ cceli vt SSdd + Et exemplu mem 

»r»T2n4+calui vidi igne vt 'moan' ^etiam on'+i+ calefcet vt etiam 

D^nvEtexeplum nun 'm +i+ mifere mei Deus vt 'jjisn+^jn^ideft 

miferea6 tui ' ' fili mi vt i^an +Et exeplu fammech nD3D3+i+fcdm 

c6putumanima^iD3n+i+c6putabiris vt ivD-^^r» rDD3,23+'-Etin 

hayn eft difceniio:qa funt dicetes q> in did:ionc vpn nypj ideft 

euellet euulfa eft; ' ' deeft hayn quia ronis illo^ e yypn n^-^p3 dc 

funt dicetes q> deficies (it yod^^^quia ipfo^: ronis lit nyp^a y^pv* 

Et exemplu pe fup oi gloria r\^nidcik vmbraculu vt n£i^n «^nS 

'*ideftadportunauiuvt'^-:3nS+ Etexemplu czade oyn ideii 

fagittarvt D'n'n'^nideftfagittavtvrn+"^Et exemplukof nprt 

ideft ftatutum vt nppn pn ideft ftatutu vt ppn + Et exeplum refc 

'■)3ideft mundi vt 'T13+ ' ^Et exemplu fcinnyp+i^parate vtwvp 

v:p ideft ftipula vt U7iyp+Et exeplu tau DTca idcft micse vt' ^onn^ 

Ti^ ideft mica vt nriD + Verutamen quiefcetes funt Htterse nin* 

'^ notsein filiis quietis exeplu yod '33 'n' quia yod vltima"° no 

fentiturin|)nunciatione:&fifrhe nap &vau iD\yn:3 8caleph 

NTNTiquia aleph''n6difcernitin uoce:reliqu^oesfuntmo^ 

tx femp:& io h£E"'fol^ uocatx fut If ^ qetis apud gramaticos+ 

'' Attii exiftente oilf a inueta:aliqn loco If se alcerius'*conues# 

nit referre oem If am cum qua reliquarulitteraru c6mutabit j 

^*& adferuanduordinefcribemus eas fup ordinc^alphabeti* 

Et dicem^primo q> ^^aleph uenietuicchelicut Min\yN ideft 

depredatifefunt:cuiusr6niseft iS^inmfic dabit amico fuo 

^^ tiTv ♦i+ fomnu:cuius r6nis eft n2W;&caliqn ueniet vice vau j 

& hoc in fcriptura aut in uoce " ^ folii exeplfi fcripturse niN3+i* 

incolat^pads vt r\i)3 nanNi & exaltabi£ ut nDm '^dci uoce folu 

omnis vau : q ucnict fuper Ifas «^M uox illius eft ficut aleph vt 

iiii c )t<2i Comutatio litterarum* 

'iN3i & veniet: cuius vox efi: ih^ih inho) dc implebutjcuiiis vox 
cll "^iii) ithrm dc frudlificabut cuius vox e n£)iN'&: lic ois uau n 
qu^ pcedit fceua quiefcete; vt orirtpSi Sc accipietis Dr>-i3 ti & re 
cordabimim"; Sc veniet Vicesayn vt lao ; depdati funttcui^ 
rationis efi: itd : 5c veniet viceyod vtiWK dirigite .vt^^n^c?» 
dc ueniet vice famech vt iDNaijcui'^ ronis e iddd' & f m opione 
rabiYona^AbinGianah venietvice lamed vtabfg? diefuo 
^jHon fcinde£ i lob cap+xvi/qd efl ut S'Son:&: ueniet vicc hayn 
vt 3i<nD+i+abhorres fum ego:cui^ ronis ed 3vpd+ ^CJu his fepte 
Iris folis inuenit aleph cGmutata:&: ipfaru lignum cil vSd nv-t 
^Bethinueni^vicepefolu vt nra difpendiu populo^: cuius 
ronis eft pizar ^& irt:u?D.if dod^ria ipan+i+publicatum vt ysin + 
Cghimel veniet vice'°caph vt >td cui^ronis e ^dd teperies:& 
hic funt du^ comutatioes zayn dc cghimeL " Bt (ilt in uerbis 
fapientu j':itid teperat ei ipm ciatu vt paoiD + ' ' Daleth fut qui 
dicut q> no iit de If is c6mutat6is;&: alii dicut' ^q> aliqfi ueniat 
vice refc vt nai hni : '*iNiyn Sniv^: '**& aliqii vice tau vt pn:DiTn 
pniDnTH :& pmi argumetant ' *q> rt^t hni:& fiKr 'iNiyt ^My-) no 
fint noia vna:fed fint ononima ' ^Sc pnsDtTn Rt didtio aramea* 
Et he ueniet vicc aleph vt' ^& manu Dauid ferui mei ynyin fal 
uabo populum meu ut v'^iN%Et uenit' ^vice nun vtni^ donu 
cuius rationis eft p3+ Et uenit vice vau vt uox populi nyna in 
iubilatione eius ' ^ vt lyna + Et uenit uice yod vt dc non audie 
tur amplius uoxn33v\HDlegatorum tuorum:cuius rationis eft 
^° '33kvSD & uenitfcdm opinioneAbin Gianah vice tau ex no 
ri."ni}npaufi's:cuius rationis eft ' ' nMii)n+& Ephod dicit q? iion 
fit hic c6mutatio:quia ipfum fingulare eft n:?ii)nfuper mefura 
^'n^iiDn + lam uenit he vice quatuor litteraru nm vt expoilii^ 
mus+'^ EtvauvenietviceNn vti^i:?tranquillus:cuius ratio;^ 
nis eft n^h^ n^i cuius ronis eft ih^ natus nain ''* cuius rationis 
eft n3<j4n uoles: dc fignufuarum comutationum cft ^in+ Zayn 
uenituice^%mmechutnjTiSyn quodeftutmDiSyn Ixtabmi 
tur^&uicerefc vtpT3'^p*t3ideft reftauratio:& poffibileeft 
q> fintncmina ononima+Etiam audlor Ephod putauit quod 
in dicftione ' ^ i3Tn uenit vice daleth : quse eft vice tau ^y^nn 
8c eft vt liTin '^ cuius interpretatio eft i2Tnn mundificamini* 
EtHabibagreflfuseftfupereum in hoc:&: ratio eft fecums 
quia poftquam etiam^^poft commutationem remanfit zayn 
videtur quod tau eratin virtuteipfius daghefc:&ciion uenit 

;, vice 103 nu?^p'A3ii*niiQnfc^:3ni iTpunu^ii^DTo-jnin^ion i 

T)p ^an n]gn ^^Si =iDpp? tjn^ "iDNon^op^oD nnion fi^nni n;i^^ 4 

• V iopni^N3sSonioi^&?bio3noS^niioni^3nm.3[^^^ s 

• nynq ij^Ts^ ^d js nmo io? py. m.ioji iiim hhm I03 «in^ <? 

I yho nvi djo^di nnqio ifm Nyon n^inS ni^niN ynty nStf di; 7 

n"iiorjN3n hp^^an npan 103 ipnnnjt^oai ^ 

hq^:ini vm nmon w jn31 -^tDq i^nt^ jito 103 ^)? 10 

t r3pio 103 Di3n ni^ i^ pATio D^o3n nnns i3] n 
Dnoi6CDnnNin>ionnni>ni&^omwDnoiNti:5^ ' t^^n ^^ 

D^3i?iD D>jtenrii • pnjqnTii pn:qnTn 103 in nTion d^oi;^Si i 4 
Daiij Dn Sns Dnnb? niou? D3\s hi^iyi.hKiy") j3i nt:?*ii as-i ^5 ij- 
lo^i^SNnnionNnn t^rxn) ^n^Ql!5?.n4qN^n|injq*]Tni k» 
nN3ip^tNl03 ' »p];;nN3;^Uflnn3ynnT3i 17 

liyns Dpn Sp los ii nijion nN3i • pJ^ia^nt^ ni: 103 ji:i nnion ig 
unti? n33s^q Spnii;yoty')&^hn'opi>nniOjnnN3iiijn3iQ3 19 
nynu; ni:n£in j^nq in nnion n;ji 13.^ ni;*i Sy nN3i *33kSq 2 o 
^pj?q ^V n^ian nnnt? niion jk3 j^nu? -iqii? latfni • nwian n 
i i^^^m^, 103 n^Dx ni^niK vy)^ niion Nnn t<3n nn • n^ion 2 2 
nnin n^lT:nt^ ih\ nhiP unt^ i^.t57 103 m nnion N3n iini 23 
mioi;inN3 pj pnNrnnionfq>pin3Kni5ntij ' 24 
pT3 103 t:?nn "niianimDi^ynio3 Ninti? mn^i^n 103 •ijqp 2^ 
nSQ3U7 3tyni3Nnhy3D:t •a^i3nn3niou^Dnt:>nt:^5&ci 'pia 2$ 

»•:••• - T •■ ▼ -^ - • - ! • •• V « •»:•••: I --■ •.? 

93nri 103 c<ini Syann in Dipq3 >a W nn m.ion nN3 isjn 2 7 
N «?i^?t^nni<*3ioi;i^imnT3vhyt:?£3n3^3nmi3TnniU7iT£)t^ 25 
nN3 nSi t;>:nn n33 nn^n mn^ n^si^ inn mNtt^: 'fiiSnn nnjf 2^ 
nmon nwwnnwn 

nnao «wnoND^nnNia ' rfiNnwft<t2nu>3nn « 

ont^ pnioirj loa n^ N£h ' nDiop S];gnn in njn;nc>3 4 
n^a ivm ^'jNnnnji;3Sy^»iny.t^3nN3n>U7io3pTO^^ i 
CM nn ' P"^! ^''*^^ rinn\i3n.(§ im\ 103 Nn mion ^ 
P'^? 131 n^Dtijaio nin^atfo ijnt^ ni>2(po to3 in mion ibn 7 
niion Nin ' ^g » nin>jyn i^nt^ no.;;n jo ni>Js?^ njiijp s 
nu7sa'i:^nc? ^n^1o»7hy,tP^£3Ni3*^nf.^3ht^ony^^^ ^ 

ti^ip 33yp i:i>^? n;to «Jiipn ^01 mi lint? n|3 ho>^n pm\ 10 
nNa' iDbni ♦ 'i^ IQ^P 3i^fc^3 D3p;;\&^h] m^g 153 >3 apyp n 
^DJi V ' vt^^?"^^'in^^J"^^^2?!l*?opin>3nniDn 12 
Siwn^DnnioanDSjuniian^snoDn^j iDSppunDHjsS', u 
nnioni iphn niiDO=! Don nym pani rioniji lani? 14 
n^m ^i?.^i Q^PJO T^n ro^n vp^ >3 i?!n ' niioni Nnn i j 

;' TTi; it:?iu;iy nnii^p los nuT^jp mm fos jjn^« nj^j^ ij»n i^ 
niTfiv,^iD>3n^?3nDSj;mio5mmin^ ippni 17 

n nte DuS ^3 \m:i pian p&jitij -ris ni^hi;^:] ^ni^hs " " ' ig 

nn^jsq n3 a^iyitP3i:n£)p3innNih3nNiini>Jvio^^^^ i^ 
D^pyahi jn^j^^t^^ijDnnnSninN']™':)^:;^ 20 

tfjiSns ^itjj 103 Ninu? :|^i^ iin w>^s; npj 103 j^u? mjon nN3 21 
n3^n>nniionN3n pj^ni ^^^^.fi^HsNm^^ot^pii^hii-iIpb 22 
n>3nman fc?5ni " nu^inij^TUfiN^viu^ij^ios 23 
103 ':)ppi r.T ' nmon nvni < 3t?j ijn Dn3 i]^^ ros 24 
'ipuniion Alpni t opini ' ' WVQlninpn np;;;: 2 j 
Dnn 131 u>3fn i3n.uj a^riSKn ins nK ip^i:n n^S 2^ 

n^nDipp3iDimDinii03iwniion u;n»ni no^psijriMi 27 
nhyphw^npu^iosnii^innrpp^ah nNnnNTtos^g 

j3nt?>nsnpS nN3niio3ni>nmonnN3 innr JnSinit^i 2^ Gomutario littcrarum 

*vtce zayn rcmancntis+Et hcth ucnit vicc hayn fblum vt msti 
3-)nVuius rationis cftnyaN conturbatio : gclialiidixerint c^ 
dusrationislitnnao fubcanatio^&ucnitcomutationc alcpk 
in tcth.Etterh ucnit vice tau foliirc^ hoc^qil tau^y^prr eft|)<# 
pc pe czade ut p-taya cuius ronis eft * (Ttvra vt cjtplicabi£ in ca^ 
pitc ucrbi adiuuantc Deo*Et yod ucnit^vice he ut \v)y fatia^ 
butur; cuius rationis eft pmT quod eft expflionis n)n etia^uc/ 
niet vicc tau ut nvnm pidturjcrcuius ronis eft mjrjDD cx rv^^m 
& lic in hngua^naua do<arin^pV3yn ieiunia ex n'3vn iciuniu:cu 
ius rationis eft nyjyntcaph ucnict uice ^ p« cxeplu ncNa quo 
ibunt tenda fuper cos rctem meam:cuius ronis eft -ym^ ; ' °5c 
cxemplu cghimel naa iardenujcuius ronis eft naa ; &c exempIiS 
kof in iiiDo ♦i+docftrina no eft aayn impedies:cuius rationis eft 
* *2p^t2 quia iam inucnimus:&: no o^p^' impediet cos lob cap* 
xxxvii+Etlamcd uenit '^viccbcth & mem:ga &:federuntfectj 
V»nS in terra ronis iplius e yia^ 1 5c fugerut^^oV'^ ronis ipfi^^c 
ohpa cx vocc ipo^+&: mcm uenict uice nun folu vt o^jnn draco 
magnus : ' '*cui^ ronis e {'3nn:& nun uicc mcm 8c vice lamed; Sc 
uicc^^he:& uicczayn qa in fine pon dicru: cius ronis e D'o'n dc 
fecit.TO3*i+C£ella'^r6nis cius mvh pn^* doiiu utnanNi n'3Tyo for 
titudics eius utnniyocuius radix e ny/ ^Etfamech uenit uice 
2ayn & czadc ut noHynjl^tabimur amorib^ & naTi^ym I^tabu6 
' ^rcncs mei iny^yNi & l^tabor in tc q? no e difcrime iter ca nili 
p has ' '^lf as:&: rcs fignificationis oium ipfai^: cft una:&: in nf o 
Gbro dcradicib^^cxponcmus hoc^"^ prolixe:&:poffibiIe eft q> 
procedemus per aliam uiam ad dandum differentiainter ca» 
8c aliquando ^' uenictuicefcinutnDaexaltafupernoslucem 
facici mx quod eft ut nu;3 comutatione "' fammech in fcin fi> 
niftra:&: hc in alcph.Et hayn ucniet uicc heth folum"' ut m^ 
fcftinatc dc uenite;cuius rationis eft Kin + Et pe vice bcth^^^vt 
»^u?3flauitineos:anusrationiseft3\t;:4Etcsadcuice sayn dc 
fammech ut^^npyv npyr uociferatio v^im ; St cxtorques cuius 
rationis eft ODim ♦Et kof uice cghimel - ^ folu Tp'y 'i : &: conftii^ 
tueruntarcam Deixuius rationis eft i:i'V! : &:fi'c interpreta*^ 
tuseft'^ yonathan&conftituerunnEtrefcuiccnun ut min 
RahuniDim &: loco daleth^^ut nN-trtNn fccundum abquas 
opinioncs proutfcripfimus fupcrius "^ in Uttcra daleth ♦ Et 
tau uenict uice yod ut mm 8c uenifti cotra me:cui^ ronis cft 

'N3nt Comutatio littera^:» 

* 'iOPi^Sc aliqn ^m quofda gramaticos venit loco aleph in dy 
eiione ^ nviJhn documeta;^ f m fuam opinione eius ronis eft 
rvsihti exlingua '^ihtiH) dc docebo teprudentia;ga ondit^iter? 
& nf i magf i declauerfit ipm p fuo fenfu q> fit nome copolitd 
ex Sn & r^vii^dc expofuerut ipm fpeculu q? oes ouertunf i ipm» 
lam oes If^e ueniunt yice^ If ai^ aliai^t excepta fu? fcin dextra ^ 
no veniet loco Irx akerius ;dc in hoc^copleta eft explicatio lit 
tera^ comuratai^ 8^ no comutataru in Ifas alias ''in fcriptura* 
Et hinc explicabimus comutatione If arum in fua expreflionc 
in uocejquia^funt ex If is quai^ cotinuo ipfajg: platio in $>mn 
ciatoe eftlicut fbnus totius^lf « alterius uel^pe illatquia fciii 
qn eritpundlus fup ipiius caput '° dextrum ; tunc ipfius vox 
eft vox fcin §m veritaie;^: qii punftus eft in iiniftro tuc' 'erit 
ipiius UOX+ Vox fammech;& §m fniam mea q? etiam qfi puud? 
«ftus eft in finiftro ' 'no eft uox eius uox fammech pcife fed p;^ 
xima iUi ; dc occaiione |)pinquitatis ' ^ uide6 illa^c uox una ; 8c 
(i ^m ueritatem iit differetia inter illas;quia eius uox' ''eft mcs^ 
dia inter fcin dextram 5c inter fammech; quia nifi (it fic no vi 
dere£quomodo cecidit' 'error magnus tati euafis Ephraym 
diebus Vphtah q? di^0. lit in eis;&: dixerunt ei' ^dic qfo rh^ 
fciboleth & dixit r.SsD fiboleth ; dc maius hoc quia harmonia 
pfalmo]§: yfrael' ^in alphabeto in If a fcin pofuit mixtas in If a 
vna fcin liniftra;^: fcin ' Mextra;quia pofuit in ea d'-»u? princi 
pes pfequuti funt me w laetus fum ego liniftrum yv menda 
tium odiui y3\y fepties in die ' ^ laudaui te dextrum oiSiy pax 
nimia dextru 'mDU? fperaui falute tuamiiniftr(imD\ycuftodi 
anima meam"°'n-5nu; cuftodiuimadata tua dextru;q> hoc dci^ 
cernit efiTe fcin (iniftrum mediam inter fcin ^ '&: fammech ; 8e 
vulgus inclinatillam fammech ; &c fapientes ad fcin; quia ibi 
^^eftfuaorigo* 

^^^Et lic funt lites in fcriptura diftindlazinplatione vt lenes 
^'^dc graues;5c hoc eft ad fciedu;quia funt Kx q no ^ * recipiuc 
daghefcvng;&:i%fut imficducfmplurimu -^funtlenesfic 
§m modicum cum daghefc;& ill^ funtaleph & refc^ga aleph 
inueni£ ' 'grauis in qtuor locis ibi iN'3n i libro Deutronomii 
cap+xiit^ ^ & in lob catxxxiii*&: cotrita fut offa eius int no funt 
vifa;& in Efdra cap+viii+ lih la^J') retulerunt nobis;'^& wn^ 
tuleriit ei oblationem+Et refc inuenif cum daghefc in multis 

locis nntou? nya ri^^t^^jl jfujhp ni'£)SK 1:^*1 dhj;'] >£jSc^ ni^sSn 2 
ni^£n hno nsnio d^ >5inu; lyqti^oa inb^ ii^^nn 'ijminii ^'-nn 1 
nnionniNnni^niNnSpnri • i3Dui£)Sbriij^ninis?ii:;i3i 4 
nim • n^ins niN Dipaa tcnn wsSc? i^o^ iwn nSn nnnvv ni^niN s 
nnn« ni^ntN^ nnoio ^nian) nngion nvni«n iiN^a nh^z 6 
»3 nNnfjajNifioani^niNnn^ionnNpj nnya-l J^anDoa 7 
mnn iirj3 t<DaD3 iN^io Tqn n;^N niWNnjo g 

ni^^Ni Si? mipj n^nn^3 rt^^n ^3 n^h^ n^i^i^p is nnn^ nifi^ 9 
n TwNjh^om nnip^nu)3inqwV3j>tpnnNn!?^ 10 

hNOt^a mjip3nii?5 ifjNCj >ns?i ^aSi * •^oDn nficnp nnNnp n^nn n 
nnnpn nqnoi n^Ss nanp S3n; ^pq ^qpn nsnp nasnp j^jj 12 
nnN>"ip >3 fn^^>3 trjn^ri ^l noNn hj; '3 «^n nrtN: insnp n^N-ij n 
^£)3 i^N nNn: nH j3 n^ DNt^ -loon jdi hNoy? r^n=?*3 n^s^^pN 1 4 
•h noNnD3noN:tynni)> >a^3Dn£jN>iD>S£)3*i3S3hii3niyD 15 

J - - -v:v ••• - ; f :•.•■•■•:• I- ••• ■» ■» 

'jsnuj^ niTOT D^yj >3 n^ro nhnai nS3D nowsn rH^t nj Toft? kj 

ii ■r • • '}••.' • » S ..••«-•.■•■» VS 

l^c?! totp piD nnx ni3niyoDt5?pt^nniK:i^4n^3!>:£)hN3 17 
Dl'3y3U>>m3tyiptj S5<oi^>3iwStu(y>3i£3nnDni^n3Dt^"«3pQj ig 

»c;£)3 nno;^SxQiyqns;ic^»V^13-^r^l21oi"^^rPlT^^^ ^^ 
pc7nj\3n>M3>3hNot;pt?ni^:jn>3i^nTc^pp^>qn^^^ ^nnqt^ 20 
ot?^3 pt5?nht<D>q3nm':|qon'i?<nnlN,DiDpiionn 21 

ni£jnn 1133 6<i:io3 nniflj 3^303 nion c^. 7 *y\ 23 

D pwni>niNt^.V3n3;ihnn niTOim | .. ' 24 

:inri hx? D\nfi i;nn jm ohiyh c^jt mhspo 2.^ 

nKyojqWn^au^nni^SNnTm miaoysn^yi nianiri 2$ 

••..|.j_f. ■tT;« •{-<*>•••: ••-: -: -s T»" 

•3'» jq^pDn3innSNj^nflD3=)^?>3nnQt^nioipQn3;3n^^ 27 

•uVi^^^lin iq^p>5nTy3iiNnNhvnlopiati^)JiSiQ^p3l>N3i 23 
n3nn3 U7:n3 m^o^ \:?nm ^ nnjqn m i4 wd;! 2^ 
moipo 4 N ' iNnpj ni^nTi^ tr^onri nS^ h? n? di? Sns nS&? rh\ nnriN 4 
■: mt^nynHti^lUNnpoantiinwaDnn^JS^tiy^^^ s 

;: ^;in> mWN'? niDiaDrnt:^3nT£3TTns?nlin4cniWNC?i:?uy» ^ 
V p^^ionn^Jrti tp^nnq^nNipmppfiQip^saDinniJDn^n 7 
■r D> j>p u.y^ ni^ p^aoT • 15 p^aoi m^ p>so nip; p^sp du^o n^hp g 
, ^iii nifc«^inniip:3>i^nnip:p^spn'5^nyi3n3i^Nnyj:m 9 
; 103 ^^iniip^spiD^t?nn"nv3io3ninDjnnnp;nni3 10 

L nyijn2ii^P^£3pinDrSt!:Jinnip^Sh3nnTpi&5^^^ n 

m nmm 'il^ p>j2P_i d3 >^ fen nio c^:^n W3a >"it^ Ii:i3 ^k 12 
:. n|)iDt^n3TOnTOtf?3Nin p"'0^?'i it^prSa^injiJis Ui 
: DyDniDDwnp-iipn ' Kih^ni^niNpnnN 14 

D^-pytDn lym "ii^^sn^t^ i^? D^pnni jiop «^pT i?;nn 11:13 p^p^p ly 
1 p^3-i nQ0nSy»3 d3^j^31 ^j^3 noti:>n iti^N *nn3 ™'Trii3 i<j 
ir<in p^nil niS nDiopt^ ^$ hs; «?)N t:?n3 N^n ^j;3 n^3i 17 
ii3 ' ^Kn^iopNi^yTn^ip^^inmiiiDtpn^^nt^s ig 

^3; n? np niri^i np | to n£)3 lib ni^nl« m:i np^rin tn ^3 n^b i^ 
• ^i:!p 1N vpp, 1N nm fr«nn n ih> nifc^4 npnipn nnip jnti> njp i o 
^3 piiiy 1N p"in 1K D^in ix n.5: ^cin^ npnipn nnipj.ni;?:) ^3k i i 
"i'j[3 niN Q^ipS nhnA 1k &?i^3;i t^ih^ ni&? naiDtp n3»nn n^inc) 22 
j3 i3ns ^pyi n3 in m^. j3 1n ii:i3 n^i nnns n3iopn n^3 n 
oy I3N3 loT * u;1p3 "i>v: n3i03 >p np3nj^ Shsn njp iNi-^^i 2 4 
nanipnnnipininiTi;Tin^3iiTi>p;^«?)Nt2; ly 

: pi^ • 1:7:113 inSnqiopnn^ibnihniNpniti^ij-jnnN^^^ 2C 

t^n^m^ Nn3i^^ 103 nnip:n iNti^3 «?)s n^iNs ni3i ^oik j it^^a 2 7 
»j>i?.3 •i:13\nS) nionni j^n^N np^ns np^nni in.n:p£) N33t7 23 
ni&« npiipn n3 w <]1d nsnnt^ pni ityi^s^j D^pnpipn nin 2p Sil:itudo&differei:ialfa^> ""^ 

'locis vt in Hezechiele captxvi+no excifus efl: vmbilicus tuus 
"^iv /T13 tihxmih^ refc fut cu daghefcr&: Samuelis cap4'+ob fa 
cienduirafci ea n^^izn.i ">i3y3 8c ^a kHos -un-!u? : quia caputmeg 
plenu eftrorc i Cadca 'ca+v.^ puerbio^ca+iii+medicia erit 
vmbilico tuo t-ic?S R.efc py;^ cii daghefc:& fic^^ah^epter has* 
Sed cu hoc oes h^ qn^ If £e uocanPlf se lenitatis:qa f m pluri 
iiui venerutlenes in Bibha+Et eft fciedu q> et%nr fexlf ^ ah'g 
q fiir lenes qn funt |>pinq If is ta^n^^^dc illse funt Pi)3 t^a pter cxci 
pief e &: paufate & ardta & ueniete a I6ge:ficg3 cxcipies ^ e triU' 
lpej^:excipiens pudtuatione excipics yod 8^ excipiens vau: Sc 
cxcipies yod eft dua^ fpej^^-^p moru ay 8c p motu oy:excipies 
pund:uatione eft p pundtu intra If am he' ^fignihcante c6nOi*f 
tatione f oemin^e abfentis vt mya in eius latere pones:&: exciV 
piens vau eft vt " vhn ei ore meo uoc.iui 8c exiucrunt ab hac 
fiima inn ip Hnea ftuporis rhv qefcens i ea:& excipics yod mo 
tu' 'ay vt ini33 my farai dna mea:& exiuit ab hac fumma D3 '» 
diis fecu:& excipies yod motu oy ' Vt 'in N3y ^3 nt ois li'tiens+ 
Paufans aut eft qii fuerit in dict6e cuius vldmu eft ' '^vna If ajg: 
Nin' pcedente ni)3 1:^2 acceru ' ^paufmte vr quadru ered:'^ par 
uus :8(: fifes ficut exponet in c^pite accetuu ' Vt hoc e meu foc 
dus qd 'J'3 ntiun obferuabitis iter me dc iter uos:qa fup mdvt}' 
eft qdru' ^dc beth eft '^3 cu daghefclicet fit.ppinq ipfi vau: & 
ard:a eft ' ^qn did:io cuius vltimu eft ni.t eft didtio pua ppinq 
n^^' ^tJ^ qa t(ic fiunt cu daghefc If c nisa n:i3 vt ny-(^.n2 qd f or^s 
tificatus es na n^^ qd fili mi:eo^°pad:o q? puvftus pcedes If ant 
Nin' fit pathah aut kamecz aut feghol' 'fed qn pudtus pcedes 
Nin'fueritceri aut holem uel hirek autfciurek:fiue '' fuerit di 
(ftio cuius vltimu eft If a Nin' pua aut magna:femp If a n£>3^S:i3 
ppinq poft illa eft lenis vt p in fiue filiii cornu pcufTerit na )ti 
fiue filia Sc populus meus p innt< amaueriit fic:''*^ exiuerut ex 
hac fiima qtuor hdim 'q qs e ficut tu fortis 1 fcimonia pN3 w 
obmutefcentvtlapis:ppl:s^'nS^{:nThicque redemifti nNJi'3: 
qa r fupbiedo iflipbitus e:qa licet '3 dc tt &; '^iy fint pu^:& pii;*» 
dtus pcedens'^Ifam Nin^eft hirek:8cfciureklfa n^3 1:13 |>pin;«« 
qua illis e cii daghefc : 8c fic' ^in lingua aramea funr multe vt 
ift^ etin ahis piia:is vt N'n3m iVn^nj thefaurarii difpenfatores 
^^ pnmD^ fc33U7 fambuca pfalteriu n^ni ra^nm Stfcientia ficut 
fcia angeh dc files:8c no cogruiit ocuhs meis^ ^uerba gramajj« 
tico^;q expofueriitar<aa (j> lit ultimii di<ai6is pcedctis Ifam 

. . *t:i3 Similimdo &; diffei* eria If arum ♦ 

*PA3 IJO he 6c pcedat ea feghol & accetus di<flionis in qua eft 
p^D ^» fit in fuo pu(fto"prio regnatetqa vau miT eiuiciabit eft 
cufeghoh^ daleth r<yi eil cu daghefc:ga hic e vnus'modo^ 
venietis a 16ge:quos fcriplit rabi Mofce kimhi vt '^*!3 nxQ du 
plu argeti;& miru eit '^deHabib g exclulit exponeilloru gra^ 
matico^:& no retulit hac rone in modis Venietis a longe;&: 
Venies a longe eft qii accetus didtionis pcedentis ^ p£j3 ^ja no 
cft in rege vkio ; dc in fuo vltio e he radicalis ^in adtu vel i po^ 
tetia;&: in ea funt tres coditioes+pria q? pudtus pcedes he ^lic 
feghol& fcda eq? ipia lit|)dudta+& tertia (p litaccetus did:io 
nis'^cuiusinitiueftlfa n^a t:i3 inregepriovtnyin/n' enucia 
bit fapietia;ga vau eft cum feghol ' ^fic accetus eft in daleth , 1? 
aut in fuo vltio eft he no radicaHs funt necelTarise due condij;? 
tiones ' ' vlt^se de trib*^ relatis;8c addet fup illis q> qn he eft nd 
' 'radicalis pcedat ea kamecs vt noi) T\%y) '3 nri^y» ga he eft in 
potetia ' ^ 1 vltio n'u;y^ & i a(ftu in vltio fmjy) & ex hac fslma exi^ 
uerut du£E n^ n^H^ ipleta e gath' *n'3 nNica luenit domu;in gb^ 
funt tres coditoes relatse;^; If a n^sa t:>3 ppinq ' *eft lenis;&: no 
If a ni)3 n« folufed oes reliq Ifseppinq' ^qii fuerint coditioes 
relat^ i ueniete a loge funt cu daghefc femp vt lamed ' ^ nS'^! 
nS'HH & nox noa:i ow n'c?yi:&: facies ibi ih npv;^) &: ofculata e'illii 
& et hinc exeut duse )h mVj & pariet ei' ^filios;^: brachiu eius 
i^nSmtD poteftatureiScnonqnoestresconditiones fed etia 
qn deficiet' ^vltima; lamcd dc nunppinq ipli he funt cum da 
ghefc vt ibi T^hh ^^^^iti nau qeuit nodtua;^^fed myj n^n^u? labia 
eius mouebant;led in oib'^ rehqs locis fi accetus fuerit i regc 
fcdo" * dicftiois ppinq ipi he no eft in illa lex vcniitis a loge; dc 
non ueniet cu .daghefc ^"vt "tna fanDD bndices tibi biidica£ : 
& exiuerut ex hac luma fexverfus ynp rhai redemifti brachio 
^^ioy ppfm tuu n-v2p'3]; craflafti coopuifti Vi^)i];p n'^'y*) dc fa^ 
cies acetabula ei^ vmTD nuyi ; dc facies ollas ei^^qs ohti2 hdidj 
ficut tu 1 diis^^^-ian non li' expta e res q fut cu daghefc &: corre 
pte;&(icec6traqnhepcedeseftradicalis'*&n6 e cufeghol 
cu oib^^coditi^ib^^^qs retulim^no e ei ro venieds a I6ge;&: If a 
^^ n£j3 m ppinq illi no ueniet cu daghefc:fed e lenis occalioe 
ipi'^ he'"hsEcfut iura lenitatis 5c daghelclf ai^: ni)3 iJa^pinq^ 
If is Nin' ; ^^ (i appropinqbit vna iplaru folu: fed fi ppinq illis 
fint ducE hxc poft hac:leges ipfarum'^funt differetes; quia (i 
fintvnius hiatus St:fint vn^;dc prima fitcufceua;tuncilla eft 

crafla nmip:3 n£3b -\h nn^ nm*i oym hi:iDnS Difsni nji n£)D lih i 
"ins i^in nT ^3iu?^"i3 ni?-! n^ii SiJipa ninnitif nD^on n3iu?N"in 2 
na^nn"! «id3 nj;i7a 103 '^mp r^D ^an nnac^p^mo ''nNn ^diio 5 
^Dnna ]\2vn nr -idj ni] D^pnpion oniK u^n^a nn^iy n^nnn Si; 4 
noijpnnMnoyiDi^-jNinpmo i/^fc^^ »pwq*nNn s* 
n^ip")!^ >:n nsiDai pinsin "iilos ' t:^n n^ib lib <» 

Nnnnonipnnnipjnt^ jte-in a^wn n^Su? nni -nbn tk hybn 7 
nMn DPtpns^.t^^c^^S^nn^i^Son^-inK^^^ 8 

hlJD3 nnu^ nyn nin^ 102 lim^^n nSoa nibD ih niN nn^nnu^ ^ 

T-v --rv-: :» •fjvv- *▼•;» 

D^NJ^ i2tn Don.i: nu?it^ ^nSn fc?n nalD^ dni • n^i2 DyDni i<» 
O WSn ^^^n *?nn;^3i:> Dn^iy «^di:i Dn^Tjn nipSu^no D^jnnsn " 
nb3 ^snnf >3 nnpyjnpa n^tpyi 11:53 V9p nhD-ipnn^t^it? 1« 
m n^ho uw iNif^^^isn nToi • nny^p, -fjiDS 4yb3i n^u^y 1 «5ID3 15 
n3iopn n£)3nbniN]Dn3T^n D^^gn n^^u?n jnsc?;;^ n^3 ntmq 14 
ni3iopn ni^niNn msip % ^<Ss ^3^3 nb3 ih niN fi^Hy n^n i^ 
ndin ji:i3 D^jy^i i:^Jii3 jn pn-iq >nN3 Dnspn D^Njnn -vnjtjs i<» 
iS nnSn^ dw niN2:i> nTO «f)i^i i^ npc?j] a;^ n^t^yi rhH^^ nhh] »7 
nDn>c>3 i\H N^N D^N^nn ncnu^n hsOs ^^ ih nte lyinTi d>j3 > 18 

-;vv:»- tv .Tf- T •- tv: s »: : •t 

nhh, nyunn nouj ji:i3 i^ni fc?n\ni3ioDn \m) ndin jnnNn 19 
»mn ^^mDs^DnDNnioiponn^stpSpsS^wN? niy|nnflippn 20 
0n2 N3n nSi p^n^o mi$ nn ns j>n ^«nS n3ioDri n3>nn jo 21 
ynT3 nhm a^piDa nu?u? hhsn nTo ixrn «rinq :|^3n3o jto 22 
d>Sn3 n3io3 >o i>nn>D n^-suy i vnny p n>u?y i n>tE?3 n>3y noy 23 
n>u?nu> nonipn Nnnu?3 "^jfln? J3i ynSQT u?jin3 an^ i3i naun 24 
n'i^?i pnio im jn nS j^s wi3tu^ D>»?jnn hs ds? 41:103 ™>n] 21 
t<n'^ ripnq n§n >;>n h36c u?n3 N3n nS nh nsioon n£)3 nb 2^ 
^aih>ni>niKhni3ioDnnfl3ii3ni>nifc<U7:?.l] ji^anWDniSN 27 
inwiTnnNlTDWjnhni3ioDDNS3Nn3S^ ^g 

c<>n m t>4}u^3 njiu^Nnni nnnK jni nn^ Ni^ioa jn dn >3 nuiu^ 2 ^ ■ HRihno 13^ \y\) D^ri^£)D in-ip^-ii^hc^p i to ni£)n \nmtp r^ nt.uj3 : s 
»3 n33D >43 nns nn nm ifin nStc wa ^Sna: rm iu^n t3 ra 4 
ni^n^nMN-inDa3Wi«?i3D;n ny^houinjhSannT^aS j 

: • ; V V ; -j ■ : I - - .- •' : —r v • j • ~ ; - » • S 

I Shsn ni nan "i^n p3 mii rniN ^^^nnSiinij DSiyni nian: s 
n j?n^3 D^Vnnoh ^ny t ^ai n rija io")P^u> np n;3ni ; 7 

nNnp3Vnnip^nwntN*Nvioanaynpi:>^^^ ';8 

? anjppa in^nmv ^ 
ana »? ni.3ic?Sn ^3 S3; rit:?\n nr mch0 i;^i: ntQT' ^ ° 
• DiSsnon ij^N nn no Nyio iDn nljiuj^n "iKty ; . m 

>iD2Dn ^S3 Ss ^pSn 133 ^gw^ 13 ^s DyiDn) ; 1 2 

m ^5yioo rin nSi «?)SNn n3:ioo du^^ N^in r^« »3 mii20 103 13 

•»- r .» J^.^-rf -r . •;• •J'.' !••• •-•» J 

ninayji ni^niicn '^Niy loh phnn^ n33 D^ft^^ian uiy p3ii> np Spi 1 4. 
^in Ni^io ^onSi ani;^ u?.') nn no&^n dni • phn nnN p^n i s 
nn n3yn \W^n non xh nS^? d:i >3 m^u)^? • m NyioD^jv':! i<? 

•.f : . . ^ T I -r - V r V >■ - • I J • -: • - -r • -r J - ; 

^5^10 nN2:iQ u^ra m>n >S^3>3n^ni D^p^^o^fc^n n^np ^aS *3 17 

nSyoS nnipj di; So^^n Dnn^on nNn.p ^£)Si 3ny iitt^hs Sp^^jn ig 

s-iSNn nln? wnp nnNSph *^i<: * 3n3;n H^h hom Dipo >3>n 19 

h U7an3 nN3rni^np n:3;io njiu?i<nn nsn ^3 DnN> jps dpd 20 

oni^pni • cJran^^-iySsni^ni&^snDnSipNVioDihc^nS 21 

niN nimisn nNit? Sp 1^3 i:>3;p nS ^3 nnfiin nuyp >n;i^ D^jyio 2 2 

DN1 n^jian ws^nt^3 nx^io Dipop c?ra nnl'n3 «^^nnp nNi^ioij^ 25 

Nyio^sn^mnrna^nic^rani^niNnw^ 24 

nin N^io»n lo^^^n phnini Nxiop houn k^io^ 3np, nni^ ^^n 2 j 

nu7o^3n3nnnioi • n^^ynnip^iiot^ip^piniNhiSpuniNa ic 

DnSjjjV^^^nyn^^in^a^pnwn 27 

i *3 OT «V?? ^^ ^? n:imnn nsri n^ipnuu^n nsn^npn pN^ij] 23 

-f i*:jyn prnh in P33 rn3nh lix niN rliDnS 1n D^oyDny3nt<4 D5? «i 

i minu) Similitudo & differentia If arum I 

erafla vt u?'dd-)33 ahn iam vt Garchmifc p-? ^21 & filii ddhan:&: 
fic etia ii lint differetes' vt no *|->i)3 mr impabit ei duritie; fed 
fi fint hiatuii differetiu & prima^fit cum fceuajtunc ambse ill^ 
funt lenes vt deiciens irtnp gelu fuum D'n'£i3 vt fragmeta: & io 
cecidit qltio *inter filiu Afcer;&; filiu Naphtali in duabus his 
na nyJ3 ahn iam tetigifti ea -»3:13 N3 niiN accinge nunc vt vir quia 
* ^m hanc maxima nun dc cghimel ny;»j & etia caph &: cghimel 
^333 dignxfunt elTe^^lenes^&feecuIu cofuefcit ferreillas cu da 
ghefc Acut filius A fcer cotra hac maxima+ ^ficgj id quod dixi^ 
mus in hoc fatis eft f m mea opinione incohatib^ cognitione 
^linguse h^bre^ i pnuciatioibus fua^L \fsi^i5c fuoi^ pudtoi^ in 
uoce;^8c fua^ figura^ 1 fcriptura+'°CCEt hincnofcit pfe^^tio 
huius lingusefup oes linguasjqa^in maiori' 'ptereliqua^ lins* 
guaru deeft pnuciatio qua:da;Sc hxc no caret quog+ ' ^ & ro e 
qa in ea vtimur oibus partibus oium inftfoK j)lationis; ' ^put 
explicuimus ; qa no eft locutio intra hiatum aleph;ne^ extra 
hiatum vau; ' "* t^ oe qd eft inter duaspnuciatioes iam partitu 
eft in |)nunciationes If a^hxbreagt' *pars poft parte+Etfi di^ 
ceres lam eft Arabo Sc romanopnunciatio ge ' ^ & grsecis pi» 
nunciatio chi;rndebo tibi q? et iftis non caret lingua h^brea: 
' ''quia ^m ^latione Italo^ & galloj^ narbonefium ipfius yod 
cum daghefc |)nunciatio; eft pronunciatio' ^gimel in lingua 
arabu;8cfm|)lationeHifpanoru cghimelcupund:© fupius 
'^eftlocogimelapud Arabes:fedvtri^ duarufcaiai^: iftaru 
^°eft ro n fua^Iatione;qa fecfta pria argumetat q? yod venies 
cu daghe^r- ' iit ad coplemetu^nuciatois uocis deficietis If is 
abf^ vi ipfius daghelc+Et Hifpani"^argumetant duab^^srgn 
metatioib^^^vna qa no iuenim'^ iter oes reliqs If as If am" Vui^ 
lene+Et fcda e qa^nuciatio" ge |)pior eftpnuciatioi cghimel 
§ |)nunciationi yod;&^ io copleuerunt ^nunciatione hanc ^^ 
p litteram cghimel;gc ad inditium & fignum pofuerunt pun^ 
<aumliiperipfam;&:meusdodtorfapietiffimus rabi Mofces 
K farfclalom ponebat pumftum fub ipfa ; quia fic eft mos 
Arabum in'^gimel fua ♦ Et euidentiores funt uerba fetofci^ 
cundse; q uerba fed:5E prim^ : quia non inuenitur daghefc 
nifi'^^ ob quatuor rationes ; uelob defedtum litterse : autad 
difcernendum coniugationem;autad intendendum rem : 
ii d . quam Pcde^iolingiixtdcro d.igheic* 

*qua fignificaret diiftio in qua eft daghefcjautob ornatu^Ia^ 
tiois+Pria auc eft'ob defe(ftu nun aut tau: aut If £c duplicis aut 
ob defed:u qefcetis+ExepIu primi eft -n^rt ^apn colIigendoTerf* 
parado^quoi^: ro e ii^jn pp3n:& venit daghefctcoph dc pe ad 
lignificadu liip^defecauipfi^^nun+Et extmphim fcdi eft ">£)3: Sc 
D33ri nDi3 caftigati funt:ablui:& idultu eft:quia venit daghefc 
pe radicis^ad fignificadufup defedtutau:qa ius ipfa^e iDam 
& D33mnnDiro+Et exeplu^tertii e wjjd girate:catare;ga uenic 
daghefc:beth 8c nun ad fignificandii fup defe^afi duplicis^qa 
^ipoi^: ius e lan laaD+Et exeplu qrti eft ^nvN formab o:qa uenit 
daghefcipfius czade ad fignificandufup qefcete^pe yod : qa 
ipfius ius eft f-iy^^ ♦ Et exeplu fcdse ronis eft ad difcernedu c6 
iugationc: vt eft "^ daghefc beth ")3t loquutus eft:fic vniuerfafr 
oe daghefc hayn verbi:qd e in coiugatoe craflTa+Et exeplu ter 
tix' °eft vt » npD ian^auariu Dei: qa daghefc kof venit ad fi^ 
gnificadu fup intefione fcimonise; 8c io dixerunt " qda grama 
ticojg: (p daghefccoiugationurecipietiu daghefcad difcerne 
du eas fignificet' 'fup intefione adtiois & pafliois; 8c io oes fi^ 
gnificat fup intefione exitus atftionis ' 'aut fup impfiione i age 
te & in atflu dc in copatiente vt explicabimus infra iuuate Deo 
in cap+^^^qnto^&^infinuauithocrabiSalamoyarhiiihbro lin 
gU£E difcipiina^,eius:gc fic ' *et putauit q? id qd eft ob ornatu 
did:i6is fir foi huc modu:8c: fi ego ' ^ no fic pute:na qua itefi'o;«« 
nefi'gnatdaghefcpeuerbic6iugati6isleuis:I:cetilldfit ' ^ da 
ghefclene : Sc fic daghefclf ai^t n£3 t.i3 ppinq^ Nin'qii adfunt 
deftruetes'^VteideclIocis:qnuerauerutqdafapietes+'^Pri 
m^^^oe minus^piquu pu(ftuatu cfi kamecs 8s: pathah & fcghol 
no na qd"°fili mi+5cdus :qii fuerit iter illas paufa vt n^s i«;y fe 
cerut c61iiptione+" ' Tertius:|)pir!quus hai bai gai vt utp3 '3'd 
cxcepta vna ' 'q e lems D3 jiiX diis fecu + Quarto :^pinq au vt 
'PNip 'D v^iV ei ore meo uocauiiexceptis ~' dHub^ lenibus irfi] )p 
linea ftuporis n3r^y7*Quinto:^pinq excipienti he ^'^ m mriy) 
rMV2 5c pata i«gro+ 5exib:jppinq oi boi goi ut n3i3 ^i ve fabri 
cator^ %Septio:ors ^sa 33 33 cuius If a pria e ca fceua vt in31; &: 
ueniet"^ i tua domo: & ns n3 13 n3 33 an w :i3 33 33 iicetlf a pria 
^ ^fit cu vno fepte regu ueniet cu daghefc vt n^^ins^ nm uxor e 
1 virginitatib^ fuis:& cotedo^^eftfup vna m333 '3;qa ficut alti 
tudo; qa fiit q legut caph m333 graue; & fiit q legur ipfa " '^ le^i* 
n€*0(Amoii vcniete al6ge quafcripfim^fupi^+jSlono^qn If a 

niota h !>^in p*c^Nnnj riNnfsn nn^canS tn t^^^iin nnt^ na^nn n^ir\0 i 
Qpn iiC7,s-iri Wo m inpn^ in ^a|n ni>< 1n in ik n: jiipn4 z 
h]i nlnmS >53ni -fjipn m^ n31 nnsjn ^apqn Do^t^oiy Tisri * 
ujntun N£3 t:7jn «3 ^3 lasai onain nDU wn hmi ':m unon 4 
htifgi ni93nJi Dasnin ntpiip^ OD^t^q >3 vnn iiiDn hy nninS 5 
»3 Haan jnDn Si; nnm^ rum n>2n tn fr«3 ^3 i3t inD whvn c 

• ••• V - ' ! V - } » - 3 •' - •• - » • -r T , . . • 

nih]; niiini ^nyn t^anNa^aqnirN ^j^^nnnhf ai udt u3D ayi 7 

loarjanpnnnS Nint^wiDyDnSti^^aTnn^r^NTjn^a-il^Kan s 

'^*^?^nhtport:7mn i^^3n2t2>Ss;>n r];?t:^n^34h33i -13*1 n^3 t:?n ^p 

noNjDhi ntJ^JnpnpThhi^nnmh^^a-f^lpn^^jntijv^^ 10 

nniQD3 pnqnStiynD^hsp.^na^jusnc^nt^a^pi^^^^ u 

n^iyiannN^VJpin^iyanio DS3i3hj^niSyaii.>n]4i;bnpTn^y u 

npti^3 n'i;.3 nii; ■i&!:3qcj los S3;^jio3i hysDni ^yi^in Dti^n hi; ix n 

131 iSiu amoS n't:>h "lODa^^m^noho >3n nnn nT3 Toni ^u^onn 14. 

»"; V • •' : V :- s • j -- •.• r - t. • ■ -; - t 

»jt? >3 «15? ^mn nT ly Nin nhon niNijnS Ninty nou) 3tyn p oa i^ 

• -8 • I - I ■•■ V - ••■ - -r . - V V ; • t V - V - -r I •• - •* 

i«in ^3 <f)N Spn 02na hvhn Nia t:>n nii^ pTh no >3 3it;>riK i3 ^^^ is 

uhmQ0\mii,'\h'^) ni3iQDn n£)3nbnimiwst:^jn n^n^n t:^n 17 

I D^ppnn ni'pQ i:qc> nToiponi^ys.iiaa ig 

no 103 'ii^pi n™i ropg ^ip^n^ioDn "i^vThp ptyj^nn i^ 

tnS3iu?yio3pD3Dn^3n nm>uJ3Wn ina •' 20 

nntj:© pn t:?*ip3 ^j^p los ^a ^3 ^fi^i n3ioDn ^w^n 21 

Vin m«np ^a v^x 103 vn^i nDiopn ^s^^nnn t an ^:hN n^n NSnti^ 21 
Ntn p^5oSn3iDDi:^3TOnn i n3iht:>innipni^ii3TDW 23 

: njT3 Mn 103 ^iJt n'3 ^ini n3iopn ^t^;i?ri 1 nntJ? nnnyi 103 24 
i5?3i 103 t:7m N^n &?it^3 n3it:>j<-in niNnt:^ ^2 33 33 % ^s; wn 2^ 
nMt^^Nnn m\snty«?)fc?n3n3 13^3 £5353 53:13 33 331 :|n^33 2$ 
npi^nomn^hm32i n^is{io3t:?mN3nD>3Sony3t^nonn^^ 27 
nni4< D^fc4-iip t:5).i 0m ni333 «^3 a^N-iip \^w ni3a3 ^3 nm S]; 23 
niNnt:?3Wnn:nSyoVij3n3t:>pmnQmKT^3Wt:>n tnai 29 

iii d rikjD ib Ts nnni^ ^iod3 nN3n nii^3 ribD nJa nnt^ na^nn DyuT ^ 

nynV? «l^ "^lJfCJn ^^^pi» R, ^piJ^niiori ny.nS mDoa nanu? 4- 
0311:^1 ^y D^fj^ipnpn D^Nnipnama p>Tnn 13 nt^N "i|p$j j3 r0p s 
n nSi< ^D ^3 t^nnn ih\ dj;d n;i^yn nin DipaS j^s riT i j^:dt3 <» 
d^^Sdj D3h ts nloipo nituyn i^n ^a ^3 <?)« njni * nisn j^^sri 7 
S Dipo 'jso nS^ijgh^ ijqns;:' pnng *n&?i p>mi p^^p^oi p^agi s 
ni3TVn>fi^iD^s"iipn^£)3 DnwDn3inni^iH"ini^r:ynon£)^ ^ 
nriN3 Ds?o pN: ^3 mys^^ n^fin nn^? nDni HSnh n"it7s;n n^? n^ 10 
nH pS anni: ns:o ni: ^iSi pjy pThS N3;i^ lolh n^xn r;:?anno u 
nNnprt niNfini >5Sn rhi in*3 &?S ^3 nn '>wn n3ii i:7inn 12 
n^iN nSiT mi nlvn ni>nS n^n^ nsp m^o nh n3n| -^3^ 13 
mmh ''VDn Dyto u?nno i3t? «1^01:3 rs dk i^j^i itot n^^c y3nsn 14 
*3 nTSy nu.u; n^Nin niyi • jirtn nl^niNo nnxh ni^j^.N^^ ^5^10 i^ 
^^10 ^3 D^3i3p ni^nifi^n ^6^:^10 ist D^p^SD^Nn nfc^np ^£)3 n\n dn i ^ 
Dn"i3D ^5^1 nnn ni^niN ^^2:10311? TOa wn N=in n£5^n ni^n 17, 
0130 pynn ^?in^nTOpg^:jn N^lop fin nii^un ^isn ^?^io n^n is 
|A nn;:^'\ "i|jp hy? ^3 inKn nini^c ^at:? j3 m uj^nyin m noNSi i^ 
573^7 D^? ^3 nanni mi:i ^^in DSfipnt^ niSiapn ni^niNs 3n3 20 
nnsn ^in j^yio ntpuin nl^n ns:io nj»n ■iS.s? ni£33 ib ^Jls:") n^N 21 
n33?ni c^^in u?"i£jn n^n tn ^3 jS^g ini^ nihiDpn oy nijgnS nimn 2 2 
^ijnj^^c? ng ^3Ui?n ni&cni 'ninspn nihiasn ^ti?"]£jn ^sg nn? n3 25 
D^^nlsniili^Sn "wu; 4M"it?^ r^i^^ QlP^ ^^ ^nc; nDi:UD^3ni3 24 
^5^ni nn D>i"iiDpn nsnptp n^nz fg^i • Spu? k^ >j3 "ipu^^ 25 
nNn.pg nniN3i nDian "ini^ t:31Pni n3"i^i nil fi^i^i^^? ^Jn^^np 2 ^ 
n3 hmn '^^i Sy mip^in D^i:?S niNj ix • ^'iN^i^j^^nani a^>onn 2 7 
nnv '^m ^;i-ioS inp "loi^ ^gun n^io ^s m n^pa hy nninh 23 
Dy ^Snnn ihii nooS mipjn n^j:i \h\ ni^nlNn w Ss «3:100 2^ Perfedio lingu3E;&; ro daghefc+ 

'mota:qu2e eft ante irtN cu feghol dc pcedit eam accentus:aut 
mugitus uei refrenatio i^dc accerus dictiois in qua eft rii)3 t^a 
eft in If a veniente f>pe poft eam tunc n^D 1^3 'eft crafta+Deci^ 
mo ois caph veniens poft 'n'i eft cum daghefc exceptis lingui* 
laribus numeto^^guereferun^ in traditioemefara ^m opione 
doiAoris lacob filii Naphtali fcribse:& li f m opione ' Nloyfi 
filii Afcer quo fafteratus e vfus legetiu apprime curatiu fup 
fua lingua '^noftroteporeiftonoeftlocohuicdecimofapor 
ne^ odor daghefc:quia oes he^caph funt lenes:ficg? dc li oia 
hjEC decc loca vel maior ipfoj^ pars fint cotenta^n excipiete 
&:paufante&ar(ftaScueniete a logejqu^ fcripfimus fupius 
vti^ ^ad determinandu ipfam rem magis:vt fint res ipf^ vli 
f at^ in ore legetiii decreui referre'°hic dece h3ec:fic^ tu vi** 
des patulo q? non fit ro in aliquo' 'daghefcifto^ ad dicendil 
cp venerit ad intefione rei ne^ modi de modis modoi^i^ideo 
ne ' 'cures uerba larhii in hoc: qa no uenerunt hxc nifi ad or 
natum plationis'Tolu:fic^n6inuenimus cam alia: vt fitlfa 
cu daghcfc exceptis his '^* qtuor quas retulimus : quo modo 
ergo addemus nos nouiterronem quintaad nouitate' *pro;:« 
nudationis:qu2Enoc6ueniatvIlilf« Hnguse+Rurllis rofcda 
ad hoc:qa ' ^fi eflet ^m platione Italoi^: eflent pnunciariones 
ifaij:pturbat^:napronuciatio' ^yodlenis cftmaxime intima 
pnunciationu If a^ palati;&: ^m illoi^ opinione' ^efTetpnuni*! 
ciatio yod crafTse extra ^nunciatione cghimelcrafr«:qu3E eft 
maxle cxtra oes+ ' ^Et ad verificadu hanc opinione fut et duo 
ligna* Vnu eft quia audior libri Yecira n6^°fcripfit in If is du 
plicibus: quaru duplicitas eft per daghefc &len^nififeptem 
* ' has: dico nnfl^ ^mdc fi effet pnunciatio yod crafTsepnucia^ 
tio ge effet ''digna numerari cu duplicibus plufg oes ill^ :qa 
efretdifcrimendaghefc:&:lenis^'inillaplus omnibus diicri 
minibus dupliciu-relata^+Et fignu fcdm eft qa qcf nos ^'^ fcri?* 
bimus nDia^^iqdeftnomenloci in terralfrael reliquse linguae 
fcribut' ^genufar cu ge n6 cu cghimel:8c io vf cp ^latio hifpa 
noi^: in*hoc qux e "^ platio nf a in Apulia dc Gr^cia dc Gallia 
& Gerraania fitcogruetior Scdecetior §|)latio '^ Romano 
ru 8s: Galloru narbonefimSed c6uenit ponere pu»flu i capite 
cghimel vt"^fignifice£fup ipius|>nuciat6e hac:qapnuciatio 
cghimelppior e pnvicintoi ipCi^ ge ptus g ^ ^pnuciatio oium 
reliqua^ If a^:& 116 ponemus pudlum inferius ne pmutef cu 
liii d hirek . Petfetftio lingu^:^ ro daghefc* 

'hirekjqa hirek eft fub If a:qu^ mouefper ipfum;&: non eft fic 
holem;quia iplius locus eft irer'lfam qusemoue£ per ipm;8e 
inter pximam poft ipfam fup virgulam ipfaig:;5: lic getes^ro^^ 
mano^ per If am vnam dicunt ga & ge & vocant ipfam ge; 5c 
fic videt q> '^non deficiat in lingua hjebrea hxc pnunciatio in 
fuis If is ^m oes opiniones+lterum^pronuciatio chi gr^ci iFm 
meam opinioneeftpnunciatio caph lenis f m ueritatem:licet 
nos^mutemus motu caph intra fuum locumj& grseci noftr^ 
ictatis exprimat ''pimciatione chi extra fuum locu; fed pnun 
ciatio dua^ If arum ifta^ in duabus linguis^eft ppe pnuncia 
tione chi gr^ci ^m cofiietudine pnuciationis viro]^: Grarcia: 
qui funt noftra generarione ^ hac;& inditiu rei eft qd dixerut 
noftri magiftri in Nedarim ; &:tulitillud rabi Salamon '° in 
eius expolirionefup lege verfu;& uocauerunt apud ipm Ti3i< 
abrech pater regis; ' 'qa (ic i lingua romana uocat rege rech* 
Sic^ ex hocfermone videi ' 'uerificatio illius qd diximus ca 
errore prolationis Irec huius in noftra generatione hac apud 
' ' oes tres linguas relatas:quia Romani pferiitipfam p caph 
fammech ''*&; Grseci excipiuntipfam a fuo loco:8i: nos ecotra 
introducimus ipam iterius: ' ^ga no eft Romanis If a hxc nili 
accomodatioea Grsecis (icutcoph:&: sayn ' ^etiam q? Grarci 
uocat illas kappa 2itha;& lic ipfum chi q> Romani ' 'nfi errat 
in iplius noie;5c uocat ipfam cii;qu£e eftlittera alia apud Gr^e 
cos'^ proutnotumeftnofcetibusfuamlingua: Scideocerno 
ego q? Romani hodie errent ' ^ in ipiius prolatione:& Gra:ci 
funtpropiores conuenienti ; & fic conuenit nobis proferre 
'^caph Iene:&: no licut confuefciit vulgares;qui ^ferut ipam 
ficutpronunciatio hominis^ 'expuentis uehemenrcr: qa tunc 
non eirerlocLis expreflionis caph lenis ipfelocus pronunciaj^ 
tionis eius^"cij daghefc;qd no eft couenies ne^ receptibile : 
6!:fic videt q> non delir quic§'^in noftralingua qn pferimus 
eam apprime couenieter;& hic expletur explicatio plationis 
If arum "* lingu^ habre^ f m oes ipfius pnuciatoes dc siditus^ 
^^CCJ^oft hoc diuidem^lf as f m ipaig: copatione in coplexioe 
Fm vfum^^IingU2eha:bre«:& dicamus q? funt cobina-iones 
degb^^Ioquuti furfapieres"^CabaIa:&: no eft nobis trad:atus 
in illis in hoc ^^Ioco:quia ibi fur fecreta natura: & diuinitatis 
ficut in ipfa^ pmurationibus etia:fed' ^loqmur folu de ipia^ 
e6binati6ib^;qugiueniun£in fcriptura;vt vidim^ad faciedu 

in ipfa^ l^a lolpq >3 Dhhn jd c<hi 13 nyjjon nisn nnn pym *3 pn^rt 1 
V.T^ I?l * TO^ 13; n?infc?S nDioDn j^ni ia yiJtJnn t^^? niNn 2 
>3 nNi3 jpni • u nns Q^Nntpi ui k^ onpTN nriK niNa D^onn j 
m • niyinS3^£3Svni^mNn!s^ionnPnni7n 11^^^ 
mv ^^ Sy «^Ni nosa nfln «^3n «^"»0 "^^n ^^yi^|)^ ''^]\ ^^n ^c^io 5 
riN wmio i:oaT3 D^^vm noipao d^j^j^ «^isn nyi:n d>ji^o « 
niJic?7n^3U?3 ni.snni>niNn wni^io-iIk loipoo vin^pn n^io 7 
«nna nm ]vm^ ^«2^10 :in:p *a4 ov.^nn >5yio^ ^i^^p^ Nin 8 
rtohip 13' ni tti^qni Dnn:3 la^nintnosiy ng nnih n^N^i nj ^ 
1^9bn^5 '^■inK']")nN VJpS iNnpii piDi33 nninn hy iwn^^s 10 
™")3 noKon nrp npm • •:)i.*^4ohDWip^pi-ijiu^S3j3ty n 
h^^ nn3mn3nNTnniNnni<npu?i3t^Dj;'i3no^^ 12 

^op «^?3nnisD^KnipD\'pnn'3 nmjnnijiu^Snu^tan^a ij 
DO£jh nniN nw^n -^^n^ ijn:sinpipop nni4^ d^n^^io DU};ni 1 4 
inni «^ipn io3 D^jinp nWnn ihi mim niNn D^jpnh pN >3 ly 
tt> D'>pnnii;7Dnpi NDnKg!5pjni«D>fi<"iipDOvntpj3D^ i<> 
p>3vnV^eninxniN ^{>n;i> ^Dp nni« D^Niipi noi^a D^yin uhc^ 17 
bvln DVn D^pnn;^ *j$? nsn idSi • DM;::?Ts;nin v,m ipa 13 
Nnphi^ViNtll^in^^fl^ifcJMT^p "ini^nDnD>ji;ninnNn.fj3 i^ 
DTicn >5:^103 nns D^^^nipt^jionnpV™'''^?^'^! '^?'?'^?»? ^^ 
nN^io Dipp Nin na^n <^2r\ nvio Dipp n;.n>. ^?i i^? >3 npra pin 21 
a SiD npn;. ^h '3 ns^iJ 1531 h^pnu ^?h\nN:, i:>Jj?.uf np u?.x.n3 2 2 
nvniNnN>np 11x^3 DSt^jnniniNj pinaisfiCDDjijaij^jicySa 23 

i v^nloi v^y 10 bh nnyn jicJSn 2 4 
anDo *55 msna jsns; ^sS nvniNn phm nsT ^^flJ^ ^^ 
topn naiu>D>^mu^>^3npwin3ynjli:>Sn .. .^ , 2(j 

nn ona ppv.i3S j^ni DnS3p.>:>^jy3 npsn 27 

h3N 13 D^ jn^nniOina loa ninS^;ni yqDn nniD d;^ ^a Dipgn 23 
3 nituyS wwty io33in33W2:o:uJD,7amhyn3h^ 2^ 
inmona D^^2ip't3n ni^bjy^riD &^inno^?ni:? i^h]3 q^? ^3 nn p m m^ibm' » 

. -r I • - : T K - V v: -r V • - » - • * : - - » t t : . ^ 

n n:"! w on^nin u^3i3 ii? niio niWN'n ^njf i "iianu? ^ 
ntnnN in^nt^nts ^d#^i y^j :!iy ^^n ^3 \m nnsinqn nin^nri 3 
ni'm'i«n u^:y i a'?^ a^-jupn ^yno yn^ Titi>Hnn^joi:? nn&^ oipo S30 4 
niMn on^hy^nniw Dnn*in^i7npi D^a^soon jn^an^s:'} s 
«rjn^i: vin\ nnyo 1 j4 j^jc n^t? ^5?/i^3?l^ fc^^ itj,^ nn^? mm <» 
niMnni3n3Dn*£3nvniaipS^^SND^3TOnn4^^^^ 7 

D «^nv D^ayaS la^Snn on^ nioiponi Dnn^jn ^y nin anat^ 8 
^DNDWnDnn^DantyaratosiiJiJnnNnj^nu^^ 9 

V?P.^^)^^\^'^^^.^^'^^^^''^^r^VM^''^^^h qTOniniNnui^^ i<> 
Sy D>JTC7Nnn i^jn^ ntiJ5« nl^niNn na iJ^np j?Sj «^Snn^. ih wr " 
nr =j:n£3D3 t^nipn h^ nnou^oS ni^nh mpn *3nD3 n^Djn ^s 12 
\ NTO ^3ifc?n nnp ly aniN Dn^i^. ^ wji 13 
nrniNnSs oy «l^tsJfn n^;^"iu> r\ny>rp «^^Nn *3 *lJ^6i 11 ^'*' 
nSiT jhaoy «qip^^n nnnt^o nnisnni il3;n nhjiT . , ^^ 
ni^nisnhDa^^nDirnin^iii^nti^NSnn^ \\\n k^ 

hmn nin.nSjTjhDDj;n5nD^onnnt^gNTOpiKannDSp 17 
\ XpD Db nSn m^nifc^n ^3 oy nanpirpi aSiyS iv^yp fi^^n ^s 
n^jT m^niNn hs oy nsintDirpi mt^nt^ ahiyS js oj N^n nhnn i^ 
yptp m 12^0 jSa oy "q^ito^fn n^iV*)^ ^^n?? i^Dn : vt od ^ o 
n&«2:03 ^?Si ni^niN-nha oy nnt^n nn t nn^nh-n rhaoy nnnt^oi ^i 

••:' t • -r-T - VTS-r- »— •T»-r\ • VV-r; 

j UU71 wi ^ppi nm o^nioyn \ii niot;? ntjpnn n^Sn n^^nt:? 22 

D^):ti7n D^hyfln ns^ D^JNOon ^ijhi nbi: ddt oy '^'itpyn nS p.Tn 23 

nnnti^o np^^i iit anyi i£h nj t^^nt:^ "»3 nSnn oy N2(pn j^S m ^4 

ni^nl^?n Sa oy ^ntDirn n^nn 1 nSyo4 ijnnst^ 103 oSiyS 25- 

nvi?P^4)^ipif03TniiDy.«^nip^nNhn^L?n : ynn^nHn is 

2 «^Sj^ oy «?)nDi[n onnN ny n ^sh -[ix «?)Si^n oi; oa D^pnpngn z 7 

n-it^iti^NSfpnnisn : ndnio Dnv*i ^£)^ nt?nt7U> n^nNpNpi nn^na 23 

*nhiTni>nli^nH3Dy^nD2:n«^3n inm"fc<nh3Dynnntjgi 2^ De cobinatione If arum* 

in ipa^ pmutatione etia; quia licet veritas iit quod dixerunfr 
Cabalift«'q? concxio 5c cobiatio If a^ iignificet fup lignificai^ 
ta re^ quas fi'gniii'cat'di(fli6es copolir^ exillis: ga cotrarium 
5Ji7 efl yj3 dc fimplicia fua^ Ifa)^ funt vna^ vtcuq? fir poft^ im^ 
politor linguse nouit naturas reru oium ipfarum & difpones 
ifarum^&ipfa^ cobinatioescouenietesnaturisreru q?figni 
ficantfup eas ipf^ didtones+^ Nos autepoftgnon fcimus oia 
h«c:n6 eft nobis hinc nouiter facere c6binatione^qua n6 pu 
tarantprimi:fedobferuareipfo]5:c6binati6es in c6pofitioi*« 
nediLlionu:^quibusfignifi'caueruntfuperres :8tlocis gbus 
ipfi pmutauerut aliqii c6binationem^quariida illaru : & non 
mutauerunt fignificatione rei:vt 3ud lyaa in illis tm poiTumus 
nos ' '^mutareilla c6binationetm:quia nefcimus qii per pmu 
tationec6binationispmutaturres;^'&qiinonpmutat;&;io 
fcripfimus hic If as quas c6binauerunt primi p ' " didtu pphc 
tix in fcripturis fanftimoniaead efTendu ad obferuatia legeti 
noftr u libru hunc: ' ' & incipiemus dinumerare illas f m ordi 
nem alphabeti ♦ 

'^C^Etdicemusq? Aleph exiftcs radicalis combinatur cum 
omnibus litteris ' ^excepta hayn:& exiftens fubminiftras coif 
binatur cum oibus excepta ' '^vau + Beth eft radicalis Sc: cobi^ 
natur cu oibus litteris ' ^cxcepta pe : &; qii eft fubminiftras co 
bina£ cu oibus illis excepta vau+Cghimel' ^eft radicalis fem^^^ 
per dc c6binatur cum oibus If is excepds ifp3 do + ' ^Daleth eft 
etiam femp radicalis: & combinatur cum oibus If is exceptis 
'^ ^T Dt3>He qii eft radicalis c6binatur cum omnibus ipfis nifi 
T\p^ HD :' ' & fubminiftrat cu omnibus iplis excepta vau+ Vau 
miniftrat cum omnibus hrteris:&; n6 inuenif '" radicalis nili 
in quin^ nomlnibus ^2^) 'n;£;i 'd^i 3m DmDy.t m +"' Zayn n6 co^ 
binabitur cum om ddt : 5c fcdm renuentes verba fecundaria 
'"^etiam noninuenietur cum dalethtquia radixnTfcdm illo^ 
rum opinioneeft-nT:8cn6eftfubminiftrans^Vn§ vtfcripfi> 
mus fuperius + Heth combiriabitur cum omnibus litteris ^^ 
iexceptis yni% Teth non combinabitur cum pyosT ^^ : dc fcdm 
quofdam" ^ gramaticos etiam cum alephtfed fcdm opinione 
alioru combinabit cumaleph"^in dictione n^mmy:i: cuius 
radix eft foi illo^ opinione NDNi^+Yod lueniet radicalis;'^ dc 
lubmiftrat cu oib^ If is+CJaph cobinabif cu oib ^ If is exceptis De combinatioiie Ifarum* - 

* pya o.i;qn eft radicalis;fed qn ellfubminiftras eft cum oibus 
lns+'Lamed etia miniftrabit cum oibus If is;&: no inuenietur 
radicalis cum^ Da^n+Mem c6binabi£cum oibus ipfis exceptfs 
*lD3inradice;&inminiftratione inuenie£*cum oibus ipfis* 
INun cobinabit cu oibus If is fe excepta in radice;& miniftra** 
bit^oibus ipfisacetiamfibiipli+Samechueniet c(j omnibus 
jpfis exceptis misu HaynSon inucnit cum If a gutturali pxy 
nia ei in radice* Pe no cobinabif^cu '^iGii+Gzade cobinabit cfi 
oibusipfisexceptis nc;j; odidu^ Kof ^ non cobinabitur cum 
ryp^n V + Refc no cobinabitur cum ^h + Scin ^cobinabi^in ra;^ 
dicecumoibus ipfi's;&miniftrabitoibUs excepta vau+ Tau 
ctiam ' °c6binabi£ in radice cum oibus ipfis exceptis ny dd n^: 
ScminiftrabitoTbusipfisexcepta vau + "CEEtfcias q>totum 
hocqddiximus cftinprincipioradicisjgaintendo per non 
' 'combinatas q? no fit If a prima in radice : 5c c6ned:a6' ' poft 
cam If a qua fcripfimus q> no c6binabit fecum ; fed ptcr hanc 
via poflibilis eft '*c6binatio;& hocfuft*icit in cognitioe c6bi«* 
nationis If arum fuo fitu in c6pofitionc+ Verutii' *ad fciedum 
qualiter aliqn c6mutabi£ fitus ipfarfi c6binationis;&: non co 
mutabif fignificatio;eft f m' ^hac fimilitudine: ga aleph aliqn 
pcedet;&: aliqri fuccedet iii diStioc vna eade; ' ^^ fignificabic 
in duabus c6binati6ib^ rem vna eade vt npa: rypztii dc fic beth 
' 83^<3 ,£;33 j &: flc cghimcl v^in -ivi.1 : dc fic d:ix xai;! ♦ & fic mynSa 
niy^na ' ^dc fic D3ip fepulch^ eo^ fut dom^^eoj^ D->3p fepulchi^i 
co^:& fic ^i^n ny^'! : &c fic m^y n^iy :& fic 'a-ro lateres "^seris co 
opim^onsja Iaterib^:& iic nnn n-iii8c fic mp"i n:im 'ninj" ' ni)S'i 
&: fic D^^iA^N D'Ain^fc :& fic ni)^! cum 'hmiJJ contortionibus Dei 
nSn^3 contorta fum""& fic nH-tp;contio lacob T\pnh contio p^ 
phetarum;&; fic ^ahm dc debilitauit lofue D'Styran debiles in te; 
& fic^' 'Jy^3 in balbutietibus labio cum lingua nuSy balbuties^^ 
du;&: fic e did:io n^N '.in:& fic mo n3^n:Dnn naan:^'*.-»^^)^; nSDu:& 
fic f m opione quoruda gramaticoj^ i^'^ c6pofi'tio rei : qa no 
* ' e;nii) fuit declatu;&: mihi vf q? ")^y^ c6pofitio rei fit d Hngua 
aq onmii tepid^: IV fic ^iort tiniftus panis " ^vt \*nan tingas pede 
tuu in fanguie:&: et hoc p6t ee q> fit cu difcrimie rei cii difcri 
mine^^firus c6binati6is If a^:&; fic multa funt vt hxc in fcri?^ 
pturis :qb"^foIis ipfis' ^licitu eft nobis c6mutare fim: vt luemV 
mus q? mutauerint ipm ueteres:&: hic"^expletu eft qd inten^^ 
dimus in captb hoc quod eft capfm If arum ♦ 

Caput 2 i m^niNn ^3 di; K^n nnn^o N^ntja Sdn n>i^"it^ N>ne53 ^2:3 d5 i 
Ds; n^ii^nc? t<s:on «hi ni^ntsn ha Di? nnt^ j3 dj noSn 
jr<^Dn c^iotf^ni c^nt:)! «^'03 ^nSii jSjd Dy «^jwn Don i idihi i 
ni^ni u?it^3 nn^/iT mwNn ha 03; «^nioyn ji:n 1 1^,3 oy 4 
pyn JU^jf^pn^nTSaDy.Nnn^^iqDn ^'novy ^^. I^u'?? ^ 
«^nDi-n ^?^ ii^n t v^m n^ nDioD n>jn^ niN di; n^ifpj n'? s 
«fjipn jnu)::D3Db^n^iTi^3Dy«^ntD^nnYn t«^03Di; 7 
j>u7n t n4 Dj; «fjio^n ih c^nn j np3n u dj; «?)ii.tpYn nS 8 
jaoa inn t ^^l^nViTiSsniujnii^sDs^cJ^pa^nD^^ 9 
nin >nhiT 1^3 nnu>ni ni: did n*j ^nS,iT ^Ss ds; D-itJ3 «?)")iDi:n 10 
*r)^33 >3T2:niij i^Jn^n nS^nm Nin mgm nj ^sip "l)*! V * 
•iiqDni ^nt^^^nMc^fi^nnlNn^nnNSi^nl^j-iDifq ^ _ | 12 
ii^awNi^ninnT nSiT3^3Nnqy «^noynKh^ i^gnsu? nlNn nnnx 13 
D^9$?"]^ • ni3n3 03^03 ni>msn «?)nj: nyn^3 n nn «^nirn 14 
Sy Nin nNilnnnqini^iD^njf^i^qnqi^D^qys^-^I^N n3;nS li- 
nqyys nnx n3>n3 nnNn di;^i o^pn Dy^ «?)SNn >3 fi^qin nT i^ 
n>3n pi npii2 .np3>?lo3 io:^i;3 im ypy D^i3n::n ui?3 nnini 17 
nis?Snq nii?nSq 151 d^k ndij pi yan is;i:; hqun isi 3tii?3i:?33 ig 
^jiD J31 mSy nhiy |3i p?».''!"!^"^!} j3i Dn3p lo^m D3*ip pi i^ 
3 >nTi:(3 u-inn n:in>i pi nnn mn pi DnD:3 p33Da nm 20 
»nSnaj D^ih^^ >Vn$j oy n^j^.n piDv^^iAs D^aiohN pi ^nim 21 
J31 *:|3 D^S^n.^n yu?tn> '^nn 13] d\n:^33 npnS ^py^^.nSnp j3i 2 2 
DDon nio naon pi n^N Mt^ rhn t31 DuSy iic?S oy naip ^aySs 23 
ih ^3 "i3n ->i^3 D>p"ipiqn n"^pq n3;i^£)h pi ndp nHo^ D-in 24 
nnn vion pi wyp^Q D>q it^^q ^in"i3*i itpiic) nKi; >hi c?nifl 2 s: 
ir)iViDv ]]2V, ^hn2 Nin-^ Tw^ffi^ nj «:)i?i dis ::|Sjii.vnon I3;qh 2(j 
n D-i3^Dn3T^KD3in33nSfcf3a^3np]nm^^^ 27 

nT3i D^3io-ipn in&5 n^oniy i35:ot:Jio3 3i:onTonSi:4ni;:?T 2» 
I ni^O''^^n ii?^ ^''n^ njn n3;c>3 w ji3u> no rnm 2^ 1 e<ip3pa jn^N^lDi ^rjpps jniii:) in^niQU^=» ^ 

M*io:^^io3i^Dnq3nimri] niyjn jnnm"fc<n ttilfl^ "*■ 
n ' DitAyaDn ^i?hll^3:jDi;pnnTn-ii?ji5n ^ , . ^ 
nm^n ^a^in^nin^jnnninmniniyi:^^ ^ 

c?»n^i:ipS?y5^jaoi 'D^3l3s;ny2iD^nio^3pan:?ynii®Sn 7 
Si;? Di! lannipn^i nn^S:pni nnhnpnSiaf 0:5] nS n>Dfln nnijio 8 
Sj? D3 nimjani niyiinn Sy mnin niTJp^ nun n^^jn pOin 9 
|3 i:>h^ nii7ijmc? 105=! t in^^pnj inipani nii7i3nn mSnir^n 10 
a fi<3n^53;iinn3t5nnN^Sc7nMc?«nin>^^^ u 

y nt^^n v£i nx onNn nni3>.tij3>3 nna nm n^ N^nt^ nxyioa 12 
>s.w n^?^io2 nSi^oh nji^^!;n np^n n^m n^^ n^ptijv nhi:ij7 13 
b>pi5npD\p5imS3t£^«iniDyD^U7 «na iu?n^5;^ *DHn npt^r in 14 
DnNn n^Jinati? nippS n^*;! n^u^^Siiyn nj;ijnri\ t nrhnhyoh is 
^pl^ll V^ho p"yn npu^i ^n ti>nt mpo^ nipch npi^Sijn lnq\D i^ 
nyppiD^i • D^Mnnnn-ijn^jpijinninnwilu^SNWiiy 17 
% niizwqn ]n ihK3 ipi; •'iShn nmpj t^ic^n loip D^jioipn ig 
in^nnSin ini inq niasnio loiy niiNU^jn nnip^in] ninp.sni 19 
fQm niD3nio nmpjn nNC^niyun >3 ^ in^nnSinnnSini 2 o 
nynu? hf^ nipSnnn niyijnn;^ Dnn i^^ D^p^tpiqn hs lo^spn n 
5 nn3i jn nnp2 th0n d^dSos ioi:>i Dnni; nu^om d^dSq 2 2 
loanSNpninp^iion pmu?ni ilaDni nyn\rppn i»nns; nl£jpi:] 23 
^pWD^pnpiqn^pii^oc^ijDi • SNnniTx^aD^j^hiwv^jiy 24. 
nt^pni nihnpiywninitciNnpntt^NDp^qnqonSKniyijnn 21 
Sna v-^p.nihn^niotDinijtDpniyijniniKiNnpnufN^^^^^ 2(? 
naih^ni' innNfi^3nt£j3 p-i^ni pn|iu?i Dihi nyn tont ilop vqpi 27 
pTr?! D!n£)t' j^Dpi vpp '^pni ibp nns hn:i nn£) loii^ nutppn] 23 
anat^ nq >a3™tynnNTn nsnDi^oj amiamMnnNpKty ip 
nmi^'^ ' ' CnCaput tertiu eft cap.pundo^ inquo explicabinuis nume^* 
m pund:o^"ipforuq? noiatSc; ip(6^ figura in fcriptis: & pnu 
ciationes ipfo^ inplatione^Sc: partitione iploK in c6paratio#». 
ne ad fe ipfa ; &: ad copofita ex eis+ 

^CIfi-Yiftedbus litteris iplis motis ^ quiefcetibus in platione, 
prout diximus ^'n cap* hoc pcedentin'ndigebimus f m natura 
ponere^motus dc qetes conuenietes illis f m impoiitione lin 
gu3e h^brex conf ormes naturx re^:&: ex quo cui^? motui eft, 
^quiescontrariaei:acetiaterminusfuiprincipii &fui finis; 
& fui continuitatis :lic etia audtor ^hnguse h^brea: pofuit ipfa 
pun(fta:quaelignifi'cantfup motus:& quietes etiafup '°prinj^ 
cipia motuu dc cotinuitate ipfo^ dc fihem ipfoi^+Et licut mos^. 
tus funt tres iic ^ ' puc^a fignificatia illos prio funt tres, Vnus 
efl: quo rotudat os ' ^in fua pnuciatioe^quse eft a: & ipfius no 
men eftpathah:quia qnaperiethofuum os remanebit'^rotu 
dum+Etfecudus eftga eleuabi£labiu fupius furfum in flii p^ 
nunciarionequaEeft'*o:&ipfius^iomen eftholem:cuius in^ 
terpretatioeftfanus perfea:us:&:ficeftquia omnes perfedti 
tendut ' %pra fe+Etmotus tertius eft deorfum quo deponet 
homo ' ^fuum labium fupius deorfum in flii proniiciatione: 
qu^ eft i ; ^ipfius nomen eft hirek:ex lingua & contriuerunt 
' ^dentem qd eft linguse fraiftois &:fpretus:& fic eft modus in 
feriorum:iideoquida'^veterespofuerunttriapun(a:a h«c 
radicem:ac a elTent fimplicia dc mfes ; "-^&: pundEa rcliqua po^^ 
fueruntcompofita cx illis :^&:ipfa funt nata ipforum ; S<c nata 
^° natoru fuorum:& licet motus reliquoj^: pundtorum fiht co 
pofiti ex his:' 'conuenerunt omnes gramatici vel maior pars 
ipforum^q? motus diuidantur in feptem"'reges & quin^ fer 
uos:&: pouieruntin regibus tria pun^a pr^fata ; '^&addita 
funt fuper cis kamecz 8c ceri &c feghol Sc fciurek compofita ex 
his vt^^xprimemusinfraiuuanteDeo:^: ficfunt pauciores 
grammatici qui diuiferunt^ ^motus in quin^ reges; quos vo. 
cauerunt motus magnos ; & quin^j "^feruos quos uocauej^ 
runtmotusparuos+Etpofueruntmagnos kamecz magnum 
''& kamecs paruum quod eft ceri : &holem : &fciurek: as; 
hirek quando uenier poft ipfum yod fcriptum+'^Er parua po 
fuerunt pathah magnum:pathah paruum:8c rapiens kamecs 
& colledlione labioi^ ; & hirek r'^ cui non eft poft ipfiim yod 
fcriptumt Et ratio fe^a^ huius fecudse fecundu quod fcripfit 

rabi Depuncftist 

' rabiMofces kimihi elljqmapoflmotumagnu eflqiiierces 
larens;S< iomagnificabit ^motuspcedens quiefcei-etqa opor 
tetfitlcre in illoadfignificadumruperquieicentem^quinon 
videtpvia aliaj&ideodixerutqjkamecs paruuni fignificet 
yod'^ quiefcete : 8c fic hirek qii venier poft ipfam yod eft: nioj^ 
tus magnus:qa motus ^ipiius yod latet in moru hirek extenC^ 
& fi' no elTet poft ipfam yod^confeftim videre£ motus If^ vcj^ 
nientis poft eam:8c no indigeret hirek illa ^exrefione:fed non 
vide£mihi diuideremot^^m didtum fe(ft^ huius:^ ga nefcio 
ratione protradiois nexusheadkamec2:&:n6adpathah:& 
fi Iit ira qs '^ magnificauit kamecz plus § pathah:& en pathah 
dilata£magis:8cideo videtur'° verbafed:^prim3E:cuius ca^ 
pita funt rabi Ihuda Hayug:qui eft caput' 'grammaticoru:& 
rabi Abraam benhlezra^quipofueruntregesfeptem pfatos 
fuperius:fed '^ dixeruntq^ feruifintqn^ : &non rerulerunr 
ipforumnomina:&fmmeamopinionemefthoc ds; '^quia 
latiiTaa:! funt per fceua folum in qnc^ pdidtis : dc ideo dixerut 
cp fceua feruir ''^femp:fic^ iFm hoc erunt quinc^ ferui quing^ 
Ipecies modorupronunciationis fceua:' ^ Scipfius fcripturse 
vari^:quiafceuainuenitur curapientepathah : gccu rapiete 
kamec2;8ccu rapiente' ^feghohSc fceua motum:& fceua mu^* 
giens : & uocantur miniftri Scferui : quia non fit ' ^ extenfib 
accentus eleuantis in littera pund:uata vno modorum fceua 
quos prsediximus:' ^&: ideo quin^ h^c uocantur ferui qa n6 
lirmantur in motu+Septeautem ' ^primi uocatur reges: quia 
recipiuntcantum accentus;ficg? ergo fm quofdam '°grama 
ticosnumeruspun(ftorueftdece:gn^ reges&qn^ ferui:& 
§m' ' alios fut duodecim : fepte reges 8e qn^ miniftri:& ideo 
poftq vidcrim'^uarietates fua^; opinionu dc ipfoK rationes; 
cormeumangitmeaddiuidendu motus diuifione exeunte ^'emediodua^opinionupdidtaru:&:dicemus q> motuum 
qdafiitfi'mpIices:&;qda^^c6pofiti;fitnpIices futtres parhah; 
hoIem;&hirek:vrfcripfimus fupius:-*&:c6pofitifut c6pofiti 
cx motib^ multis aut motu & principio' ^ motus+Copofif i ex 
motibus multis funtfexmotus:Kamec2 magnum -^ kamec2 
paruum 8c pathah paruu quod vocatur feghol: & fciurek : 8c 
colledtiolabio^-^^qdfm quofdagramaticos vocatur fciurek 
paruum Scmotus kamec2pIenioris. Verutamen^^c6pofiti 
cxmotu Scprincipio motus funt quin^ quos prsediximus ; 

fcilicet mn Hv nmnS np m i^oypS -jn^ ^3 mn h^ nonipn ni;i:nn « 

11' hv n*^To iiDj3 v^Rn »3 nos pSi • n^m -ii-^-in n^nj ij^t<uy J 

ny i^ni:^ ^jso nhn:i nyi:n n^t ii> nnnx s^nnu^a p-j^nn pi nn: 4 

; ' • ■•• • ' .f L •' ' ' ■''' ' ••• ''^ •■ • - '■•• " 
T»^ nnnK n^nn ^n •'jin\ nninqn pn?nn ny.wm nnnpj ii^n s* 

nnixS pn^nn T^mn nSi iT^^nif n^^sn niNn nyijn nxnn n>o <? 

nNin nsn '$ Sy niyijnn phnS >S nsm «h d^ok "^in nn-^nDn 7 

*/3 p Di^i nnsnhK nSi rapn Sn ^:nn ns^cya dx;d >ns?n> ah >a 8 

pN-)j pSi^ w 3nnD nnann^rij nnsn jo^ini^v^Rn^^n^n ^ 

u?Nn KTO Jirn nnin) >a"] Dnn w^sT nt^K lo 

^N nSvo'i Dnsnn nvntiJn D>DSon lotgc? yaNnni D^pnp^pn n 

cnH ni nin >ni;i ^ij^jrDnloip-n^pTn nSi nc?on Dn^3!?nuJ noN 12 

n"nii70Nii^n>3no^ipSi onBT^nnu^on^inDSt^iu^a-ipsnDJ^a 13 

KiiynKino >3ni^J^pnu?onD^n3vni^pnn wnp£)3 mn] dSij;'] 14 

<f)t3n3i V9i? '^t?nDi nna «f]Dn3 x^t^z i^v^ri >3 '^'jnnpn lanppi is 

nnn ^?^ >3 Dnas;! umm iNnpoi >^)i?^ Nmni w ^?i^n 1 hi^D i c 

'ijnDT^ nc7N am mio nmn niip:sri niN3 n>:iap dx;d nrnno 17 

ns;:?^ni nyjijna -lo^pn^t^h >3 DnDs; iNnpj nSwvn nt^pm pSi ig 

n^pp^iD^pDicmnDyp m^Ji:ih3p;>3DpSDiN")pj D^Jtenn 19 

^ijSiDnqy^n^pni aDho nujpanif 1; nnipjn nstpp D^p-jpioii 20 

ifi^nnntip^j. Dw;?pny:pmD>D\qnyp^i?nnjDs;D>nu7DnnK 21 

nN2;;i^npi4nniywnnp^nV2pj>3S,an>p^^^ Dn'niyi>£3iSn 22 

inoi nlDii:^£j rno nlyunn >3 10x31 an^Tjn niynn w V2a 23 

Vs;.^ i3nn3iyio3pTmo^nnn3U>Si^pnniDiU7^nnin3nio 24 

nhnnm nyi2naiNni3iniyi:npni33moin ni33moni 2^ 

hiWv?pn •niywnu?t^jnni2nniyi3npni33mDnns;ij^ 2^ 

ftnst? ri3pmpm^ni^i.iDNnp3npDpnnngnijiDpn 27 

t^So vppn n3;i:nT jDp p w Nipj o^pnpion n^pp '^sh Ninu; 23 

^:i5?^> u?pnn jn nyunnhnnm ny^urip nia3mono\iNiioia 2^ 1 e nhu^ pi • niSpa yj Nii^n n\n^ iokj? t^iu^m pin t>a*i t:Jm NiuJn 2 
jDf3 VQR.^TJ^J V^R P1?n dHH nna nnt^i? yaiN nnipjn Ss -ijD 1 
VOfs iniKnpDnn&ctifDisiKSQ vop^ D^n^tg vi^p p"^p piojj nna 4- 
«^tpn vop «^tDn nng «fjtDn niSpa s?3 Niti^ prn u^ji.*i3 173 i^w <^)m s 
nD5<: DN nNT3o -ini'^ ^? •^^?'?n^niou?i nmpjn ^3 ngoq ini ^T:!p. <? 
T\m) d^dSo nj;ii^n>nn;nl33iioOTi ni^lpi?tA^ jn nlyunntj 7 
^ay^anTn^.mnyrt:?] in^^^^lt^nfi^wnnniyonK^nniaS 8 
nant:? DnioS ilti:)h nsDa *^ni> nd^t:^ »nn ni?i3 D^aSon SA in^ 9 
nijopt^^onrnppntpo io3nlin:tt:JonD^njqNinDi^3«^fi< xo 
N ni»pNtj>pwnnmiij^KtijDShp*D^ n 

>£)hl'7niotyinnipjrn3pp im^^anjn D^n^^v^^^P^injc 12 
niotpnNnp Dj;.to 1:1x3^^^:30 S^N-u^SKiy^antyniynnha *i 
hnjn vppn ^3 nnstpjn mot^ m nijjn: jsh pnnni DSnni nnfln ' 4 
13 nni3t^ nnan io3 ih 13 &?t33on in^s vpp;. NtD3p3 ^s 12 Nipj 15 
nn^n'3Dr3i^<npjhiJiDnNinifippnnQi 'vnn^jS^hj^n^n ^^ 
thm rhuq pp3 ntjya >3Sl:iD &^npJi * 13 KD3ornn^|) nu^j »7 
nir 13 DJfi^ip: pSi iwS^io:3 in^a ni^iT vpp\jit3pnvpp3iD>:3t^ '8 
•nn>s: Sy 3iDn nSnn 103 D^:t!:^n p3 vpi3i in>£i n^ 1112: Nin >3 i^ 
f3^i Dniy^ nipn.ti^ hv, los i*n3tf)3 pnit:? ND3pn 13 '3 piit:?i ^o 
tt?^N3 vnatp Sy v?"ip ^^^^pn in^103 ^s dis c<Sp i«iptj ^pt:?,^ ^i 
n^?v^p\Dni<ni3t«i33;ti^3>3a^np3l3Dj.D>n3iyv-i^^^^^^ w^i^j^p 22 
103 pnit^njpnippSlnpnt^p^Nin^sjDppnjt^^Nipjy 23 

ND3P3 dnj:io3 npiS m Dn;nyt^ np3 ^^ww ^pS n^y,}P 24 
Vppnypnns^nNWios innii: nfi^T^snnip: t:^W ja oa i>?ip:i 25 
<«)iDn vpp ^^npfl iNiSp|i dVhi non toio ^3 13 Nipp D12 iho 2 ^ 
njt^jit:?hNnpiNmnini:>ppn«?)Din-3Nto^^ inNnpstg 27 

h invon ND303 niy noj^jiy 103 ni3n niyi:nS mnt^o Kin >3 23 
nyiDnnhnnnhynniomipjssnNit^^n^sDyDni 'nnipA ^p 

1^331 Depunclis» 

fcilicet fceua mugiens & ipmmet fceua 5c tria rapietia:aut (e^ 
remus vice mugietis^fceua craflru daghefc vehemeti:&; fceua 
ipmmet eritfceua motuleuiten &c fic afcedet^fuma oium pU;^ 
ftoru ^cuordeci pathah hole hirektkamecz magnfijkamecz 
;rapies pathah rapies kamecz rapies '^feghol 
hic e nuer^oium pa<SCoi^ Scipfoj^ noia;6t i\ magis manifeftu e 
(i dicam^; ^q? mot^fint tres radicales;& fex c6po(iti:lic^ funt 
noue reges;&vn^ ^folus ipfe e fubmiftras;q efceua folus ipe: 
& no efl: ^uus prer h(!c;qa ^uus^vnus eft oiBus regib^^m opi 
nione rabi Salamonis Yarhii i libro ligu^ difciplinai^ que edi 
dir; ' °& li etia ipfe numerauerit ibi gn^ magna ficnt rabi Mo 
fce kimhi & ^ng; parua ' 'nijerauit pathah niagnu pathah par 
uum hole:poi]: qd no ell V3u;&: hirck poft qd no e yod' *& col 
lecftione labioj^+Sic^; explicuim'^ numei^ pu<fto^ dc Ipfoi^ no 
mina §m ' -ocs opiniocs quae puenerut ad nos+ Sed quia expli 
cuimus roiiem appellatiois nominu'*pathah dc hole dc hirek; 
ideo explicabimus nomina reliquoK;quia Kamecz magnum 
' ^iocaf lic;ga in platione coardtat eius os pferens ipfum :n5 
iicut pathah in quo apit' ^ os §m oia latera eius+Et pathah mi 
nusqd e ipnifegholvocat:qaetineoapit'^angulos fuioris 
pfcres ipm :5c uocat feghol:ga fcm ell licut fpes murenulc cu 
trib'-^ '^lapidib^^+EtinKameczpuocoardlatangulosfui oris 
in ipli^^i^nuciatioe;^: io vocat et ceri; ' ^ga ipfe ihingit fuu os 
&c erupit inter detcs licut porta girat fup fuis cardibus + ^° Ec 
j)feresrecolligitfupfualabia;ricuth6;"cui'^pl( 

Et colie^ftio labio^ etia vocat;qa qii ipam pfert ho coUigit ^' 
vt 

jjnuciatioe in ^fatioe; - * 8c uocat et tria pua:a;ga h^c e ipiii 
figura vt videbit poflea+Et kamecz"^ pleni oris vocat fic ; qa 
ipli'^|)nuciatio elilis holein fua plenitudre;& uoca£ kamecz 
raptu;^ ''qa in fui^latione vf pfctcns vt rapies coara^atione^ 
Etfceuavocatfmdcm fciaue'^qa ipmcoxqua^motib^mul 
tis prout dicemus infra in ^latione {>pria"^pun(ais*Et ratio 
elt quia fceua efl pundtus fignificas fupcr principium motus; 
ii e &;vlu'er Depun(ftis+ 

gt' vniucrfaliter fup terminos motus i no fuper motjl detcrmi 
natumlicutvidebitpoft'hoc,Eth«cell:ratio q>pund:a alia 
compofita exlceua dc puncflo alio Vocant rapientia: ga fceua 
rapit mot0. pun<^vdc no facit ipm fiftere^^ad permanendUtEt 
pptereanoinueniesaccentuinlittera cuiuspudtus eftfceua 
autrapiensjlic^MecIarata efttibihinc ro nominu pundto^ 
f m fuam fignificatione fliper motus:fed ^ eft pter hos motus 
alter quem aliqui gramatici vocant ipm motum^furtim acce 
ptum:8c nos etiam appellabimus ipfum hocnomine:fed non 
ex fua ratione iicut feremus ^in luo loco:& eft pathah fiip quo 
non videturIittera:qU2Eper ipfumIegitur;8cideo uocat^fur 
tim acceptum:qnia fonus eius redit retrotfum ac ii furtim ra 
pra lit iplius ^nunciatio: quia non eft ei fup quo ' ^fuHemet : 
h^c eft expolitio fiimg pund:orum quibus proferimus in lin^ 
gua"hcebrea + 

''CUVerumenimuero Iplb^ forma eft ha:c:quia pathah eft 
linea rec^a fub ' ^ littera quam mouebit:& rario eft quia f pfum 
fignifi'cat:q> homo^^^rotundatfuum os ^qnipfum aperit: acli 
linea tranfeat in medio circuli iter angulos ' Tuorum labioi^:; 
& pofita eftfub littera:quia non potuit cofifterein medio Ifx 
' ^ neg^ pofuerunt ipfam fup Ifa ad diftinguedum inter ipfam 
Sc inter lenitatis fi"gnum+ ' ^Et holaii eft pucftus qui pofitus eft 
fuper virgula littersequse pundiuata eft ' ^p ipm: dc no eft pofi' 
tum fuper ipm proprie nifi in extremo finiftro ' ^inter ipfam 
Sc inter litteram veniente poft eam+Et ratio eft ad diftinguen 
dum inter ipm dc inter accentu'°quadratu qui eft punctus in 
medio lfae:8cinter pundtum fcin dextru:&:lnter^ ' ipfius pun 
dlum fi'niftrum:ne erret intelledus per 3llainplatione:qn ac^ 
cidct''(p fint fuper If a vna duo iftoR::&:ideo fuit holem iter 
duas If as ''& fuit fiiperius ad fignificadumotu furfum vt fcri, 
pfimus fupius+^^^Et Iiirek eft etiapundtus vnus : nifi q> eft fub 
If a' ^qusepfcrtur per ipm:& eftin medio \rx ad fignificandu 
decore^Tu^pofitionis^&noponeturin fuo capitedextrone 
mifcea£cQfignogimcI ^m opinione^^ponentiu pundlu fi> 
gni gimel inferius foi modum arabum : & non uoluerunt hi 
^^poncre pun<aum fuper ipfam:quia ipfa exifthc leni iio erit 
tunclocus ad ponedu raphe : qd e fignu lenitatis:' ^qa locus 
vn*^ no cotinet duo pudta* Veriitii nos no curauinf^de raphc 

ficut n*^m niipJi sm niapnion nnnNn nnipanc? Ds;ip nrr nj 2 
h n-VDVo 13^N1 nnipjn ni;i3ii «f]Din Nmn ^3 a>£}m is^ip* J 
n^n "«^oni^ njuj nmip:tf> nto oyo is^pn nS nNihi;"! 'D?.pnn^ 4 
•^l^jniuijnnHi? ya^iin^^ipniiipinntotipDs^DnTo^^SnKann s 
nmn ni^np D^pnpTon n^pquj ninN nyiJn n^s inhg ;^, « 
fc<aj;^ 103 DQpDo nSi Dt^n nT3 nns mD: p d:i ijmsi n3io:i 7 
ni^npj I3in'3 ni^ip Jt^ nnj; niN nfc^nj pN^ nns s^ni noippa 8 
np ^y rh Vi<^ nNi:io npji^ =iS&?3 ninNS "ijin nhip *3 nnij^ 9 
p"c>S3 03 ^itosptjNniiip^nSSsc^iTafi^innT • "^iioDnu^ 10 

j n.:?yn " 

nnn nc^^ ip Nin nn^n ^s nsT N\n [nnir djoj? •^^j 12 

Difi^n;r:mioNin^3ayDnrnniNy^3n;i;NniNn I '^ 

ni5C£) i»3 n4iJti7n y ^ok3 i3ii; ip^-iHns nnis inn^nas in^i) S^.5;p 1 4 
niNri y^QNs su^^^nnSn^s^^^^S^sniNnnnnnpbini •rninflty '^ 
t nann r^3i n3^3 Vi3nh ns niNn Sy nmn kSi *<» 
nnipjtj niNn mDo n\i7p^ nptpin nnip^ Nin dinry) ^^ 

^SNp(pnn^:p3D6j:>3U7apn^Synnjinft^^in3 ' ' »8 

DV.t3p3i n:*3 U7nan'i ^ns DyDni ' nnriN nN3n nlNn j^3i nj;3 ^^ 
3 r3i nwnr;:;mip:i^3inii^ny2:0N3mipiswy>3n ^^ 
nnp^i^3nNnp3 i3t;n D3C^3nt:?^int:>n3n^hN0i:7nnmip3 ^» 

V 1 : • V I ■»•)•.- V V - -r .. - 5 . Y ... . T : - ■» r r : 

ni^niN w r3 DVnn n^n r3^i n^NO nw nns niN his nj^^nniy ^ r 

■' : ' " V - T -r • .. T • V •• •• ' - : - - - •» « : • V 

: 'i^yS ^ii^n^v io3 nSyp nyian Su niiinS nhvph nmni ^^ 
niwsn [0 niDdi Ninti^ shN nns mjp: j3 dj Nin pTnni ^"^ 
j3nSy nnin^niNnyyqK3Nimi3nNnpjn ' ^^ 

ny.iS Sp^^n ip^ddv ^-lynn ihp ^ap^inti^Nns min nSi nnmn ^^ 
nSs ii:n 5<h] Dj^nyn ^m? nwpH ten jojp nnipj DWJon 27 
nsin n^jnH Dipo tn n^n^ ih ni3"innisi3 ^3 n^^iy mip:n D^t^ ^s 
n|)n3i:ti^t^n5^hi:mNDSiNi/niiipJ wp^TnpnnNDij^^ rfi<^3 ^^ 
iii e r naJsa ^ai 3*iTi ^^ia idin h^t Sdn pn>nn niipja lit^^ttJnt:? 103 1 

, . V • : - •^ • V T -r T -: • V • - - I : . :-■»■./ j 

; ™ni£ininoinnip:nnin9fr?inn\!s|^ 3 

iniwjnmnpnini 4 
, tnyi jna ph] " DSnni nnano naniD hlim xqpn ^3 nn ^ 

< nni.svpip]nn^nio3 nvpp^nsnnnisnjjrNna ' <» 

' , "ip lnii2r j3h n^nni nnsn ^ppg Nin jd) * Q^nn I03 ni^iSp^ 7 
:, 'anininhipnhj^mipiinnq^inN^ii " n*iipAvnnnn;p3 8 
' nyi^nm^iDi^innn^innpiinN^nn^SKnn^^^^ 5> 

I ns nini:in mic^N^n nni;i:n 'J^jnp ^wns t^^n nhhn ^ o 
'3 lr ni:3 it nmp: ^nip in-jis: ni:n Ninc? iDpn ^Dpnl ^ ^ 
VPpn^i^^spT^D^nnnn^ipjwpvPpiJi^iri " -"' '^ 

. nnpinn riu?Nn piTOip \jfpi nn£in) dinn jp nsino Nin ^n^ ^* 
pi^nn 103 nnjn ii^n Hv fc^cDnpn iN^ion nnv pi jopn vppn ^4 
i^^} pyo^ TQ? niNn nnn nmp: wn imjn noS dj;^ inTi » ^ 
t nnxD an^jtu nvqip niipj oni^T oy oSnn 103 nHijph. in^in * ^ 
^nc? vSy ^s^iih-i jDp vpp,\^nA nnap v-iiipo fop npQHl ^^ 
^ . - 1 1K5:103 npi7n >a-in>3 iippn vppD 103 nnipj " ^S 

I K it:>£j:^i h^^nt^g >^)n lo^ypi ipn tt^n fi<^nc; nnipj N^n vnnni ^9 
loplnnjnp^j • '^n^nnn^nnbnnbt^nhiJipn^nnsD^ScJp ^<^ 
i. t^Wpn 13 niJionnSpHnMt^N-into^^^ ^^ 

: Dip hy3 c^Wpn .ni3 ^2i:;n ninj nihi?3 nUionn hf} pwi ^^ 
^ S3Snn33ntp^ju;^ii:)qnpnii?*,a^)pnihp3niJion^ 23 

nnip;in ^3^ «^1102:0 nngnu? 103 jsd; pi "D^pipy p^ip nihypn 24 
r 1 D^ninan hm pt^p^nn^n p oifi^S^ n§n nri^n| hy nmon 25 
: t n:^*ppn nhnnn s^ini vnnN nq nn^ns i^fc< ^3 a>^iopni 2 <J 

, min pS uhnn 103 ih^nuj j-As^ dis i<hg i3tp ^jsp p*iwni ^^ 
: -1^103 nH3;phDti?in^^4]DSnn 103 nn^^n-iipj ' ^g 

Di;Q nipph inN nop h3^« aVnn 103 toi03 n^itt^n n^3^a U^n ^3 ^ ^ Deforma pundtorimu 

ficut curauimus de pun<a:o hirek:fed dicebat meus magifter 
rabi Molces ^ farfciaIom:q> non fit curandum de hirek : quia 
fignum gimel ponet iii extremo dextro'&: hirek i medio Irxt 
hf funt marres punifto^ dc ab ds {equeftrant'*&: componutur 
reliqua+ ^ Quonia kamecz magnu eft copolitum ex pathah 5c 
holem:& ideo in fao motu^primo aperit os f m partem ficut 
pathah;&: coar^ftatipm^ fua plenitudiue flcut hoIem:&: Cic ca 
pit pathah dc holem:ideo ipius forma eftlinea^red-a dc fub ea 
eft pu!i(flus:5c non fuit politus pundtus fupra Iinea:ad lignifi 
candu q>^motus propior ei lit motus pathah pualeris:& nio;^ 
tus ' '^ipfius holem lit licut condido de conditionibus fui mo 
tusprimipualentisineo/' Etkameczparuum quodeft ceri 
ipiius forma eft duopun<fta:hocin laterehuius : qa '" ipfum 
excerptum eft ex duobus puiftis holem dc hirek:licut kamecz 
*^ magnum eft complexu ex holem & pathah:fic quia hirek eft 
primu in copolicione^^^kamecz parui:ideo lignificabit in fua 
pronunciationeinprolationefupyodquiefcete licut hirek; 
■ * & hsEC eft ratio quare poiita funt duo pQdta fub littera (icut 
hirek : Sc non' ^ fuerunt polita fuperius licut holem iplis exi> 
ftentibus pun^fto pugillo congreganteambo iUa limuItJEtpa 
thah '^paruum eftaggregatumexpathahmagno&kamecz 
paruo:& ideo fuper ipfum funt duo ' ^pud:a iicut kamecs par 
uum:qa ipfum eft radix i eius |)nuciatione: ' ^ dc fub eb eft pd 
dtus :qui eft caput line^:& ex feipo eft icipies : Sc ad iemetipm 
^°definit licutmodus circuli:cuius vis eft vis pathah magni: 
&; ideo fui politio eft licut^ ' trigoni:quia licut circulus eft pri 
mus omniu figuraru:lic trigonus''eft primus omnium figu^ 
rarum habentiu angulos : dico hic trigonum rectilineum "^ 
omnium fi^urarum redtilinearum: & trlgoim qui eft in fpha: 
ra omnium"%abentium Uneas obliquas:^; fic limiliter etiani 
licut pathah combinatur omnibus pundtis^ ^ fignificaiitibus 
fuper apertionem oris hominis :fic pathah paruum eft termi 
nus apertorum^ ^dc coard:atoru;quia no eft apertio oris poft 
ipfum:Sc ipm eft principiu coariftati6is+" ^ Et fciurek qa in eo 
eft plenitudo oris:fed no eft ficut hole:i6 pofitus eft'^ puiftus 
vnus ficut hole:gc 116 eft pofitus lupius ficutipm:^^ga no elci*! 
uatlabiu 1 fui|)nuciati6e ficut hole:fed decliatipm iferi'^pa^ 
iiii e Scideo De forma puna:orum* ; 

&:Jdco pofitum eft in litu medio inter holem 8c hirek: 5c pofy 
tum eft intra vau;quia illa^eft If a ppria pnunciationi holem j 
quia ipm eft primu in copolitioe fciureki^Et colletftio labioj^ 
quodeft fciurek paruumetiam ipfumeftaggregatum exho 
lem dc hirek ; * & ideo iplius forma eft tres pundti : dc omnia 
illafunt fub litterarad notificandum q?*ipfum magis dech"net 
deprefnonihirekqincHnet altitudini holem : &:ideo ^ pun^ 
tftusfupremuseftnatumholemi&infimus eftnatum hirek: 
"^Sc vnus in medio ad^quiparandum inter illa ad fignifican^ 
dum (j> eius motus lit medius : Scideo^non funt tria punca:a 
hoc fub hoc diredte:fed decliuitate:quia pud:us ^ fupmus eft 
in extremp \rx finiftro:gc duo reliqua funtpcedetia & dexte^ 
tenentia:'°adeo q> pudtus infimus diredus fitin frote medii 
!f2e:qui eft locus hirek"ad notificandu fuas mfes : quia ficut 
mater eft ipfius fiHa+' ^Et kamecz raptu no eft df ia iter ipiius 
forma dc forma kamecs magni;fed ' 'ipfius copofitio eft diffe 
rens : 8c hoc ga ficut motus pathah ' ^coponet cii motu holem 
duob^ modis:aut q? pualeat virtus ipius pathah:aut' ^q? pua 
leat virtus ipius hole;fic et pofita fuit forma h£Ec:q fignificar 
c6po(idonepathah"^cu holeforma vnamet^nifiq? iphus fcla 
&: cognitio ipfius eft pedes in illo: ' ^jd eft ppe ea:f>ut ondc€ 
infra iuuate Deo:qa in kamecz magno pualet' Vis pathah:^ 
in kamecs pleni oris qd eft ipm raptu;pr£Eualet vis hole* ' ^ Et 
fceua eft duo pudta; hoc fupra hoc:ad fignificadu q> vno mo 
^'^ fignificet principiu motus pumftoj^ regum' '&iIloru con;?: 
tinuitateipforu^ vltimum:quia ipfum eft terminus iipfis;dc 
sequum e(t omnibus motibus;ficut ^'pundtus eft a:qualis oisi= 
bus partibus mobiliu:&; nunc eft a^quale oibus partibus t^isi 
"'& hoc qa crafium fignificat pricipiu vehemes motus pu<^i 
digniei^-^expartelfa: veniedspoItipm;vtdeclarabi6nifra: 
8c hoc in potetia aut in ad:u:^ ^ aut ex parte pundti venientis 
poft ipfum in adtu;quia tuc ipfum rapit parte^^^motus illius» 
■Bt motu leuiter fignificat principiu leue in motu' ^punc^i il^ 
Jius: quia ob ipfius leuitatem non cognofcitur in eo quafi im 
preffib morus conuenientis^^ad declinandu ad ipfum: & ob 
Jioc qn fceua & puiftus veniunt infimul in If a vna : tunc* ^ vo 
cabit puiftus ille rapiesjquia fceua rapit claremotu illu : &c_ {i 

homo t pmiyn n33"in3 pu?Ni Nin ^3 Dinn mdi mmm n^im 2 
pn>n) dino vaipa Nin d^ lop pnic? t^ini^' o^n^ip \"-l3pnt 3 
^3 rn^inh m\sn nnn jSdi nmp j t:>^ii^ mni!: jdSi^ ' '4 

pSi • DHnnnaia4nOTnpppnmni4£)iipSniot:nnl^N^^^^^ r 
PTnn nYiTn njinnnni oSnn n^Sin Nnn n:i'^!;n nT.ip:n <> 
?5^.1' n^TO^ '*ni?''J^^3'i'''^i'n'ijTO3i;npn3,yi:oN^ 7 
n nnip:nt^ n^Dna c^^n ni^fi^^ n nnn ir nmpj u^Sijn pK s 
ni:^o'i3i ni^Sin niiNC^jn D^n^m hbioipn niNn mp:i mi^Syn 9 
pl^nn Dipa Nin^mNn y^0Nn;i33niiD0 rh^m r\ypm iy i o 

I nnn noNp ^3 n^ninoN n^ pn.mS n 
•^^s hn:in vopn nmyi inm:: j^n c^-ian j^n ^r^n V^^R'*^) ^ ^ 
n nnsn ni;OTi^ 103^3 nnnaSnnotn33"in '13 

is nn^n n*] n3;iiij> ts 0^3*31 ^jt^n DShn ni;i:n Dy ^snnn 14 
nnan nnsnn mio s^nc^ it nm^ nn:in p D:t p oVnn nb i33»ii? 1 5: 
np3 njihn nnn^ni nnyjw nin n;^£i:3 ms nmi: DSnn Di? 1 c 
13;) ^ln:in ^pp3 ^shc^in n')]]j:i du^S "itesniti? las n4 ']ioDiy 17 

: ohhn n3 "13^. •-'jiiDnn ^int di£3 «hon ^oppj nn^n n3 i 
Xy}. ^^- ^? nimn^ TTo nhijoHiT nmpj ^niy Nin i<3i;£?ni ^y 

ni3hon nimp:n nyj:n nhnnn Sy nm'a nm ' * 20 

103 niy lonn 43^ ^5in n m ynS hi3:[^ >iin ^3 jirp^ inip3m 2 1 
• roTn "^phn h:h mi:?nnym Di?yi:non ^pSn 433 mc? mip:n'^ ^2 

» T • - I " : "v -r ; •.'•»■ •''■■'; • -: ;•-!■•.••.• ■»■ ; t t •• I ! - ••' 

rh nMNnn nmpjn nyum npm nSnnn hi; nni^ OTin ^3 nTi zj 
• V£33 1N n"33 nn my nK3n>u? 103 nnnx* n^sn niNn n^ao 24 
TOpq n£ii3int^^nTS^3 tesnnnj^nxsnnmpjn n^£iois 25- 
1I nyon3 n4p nSnnn hj; nnv nAp3 y:m • NSnn nyijnn zs 
nD^mn nyi^nn umn toyop 13 nsp £^h inihph ^3 t^^in nmpjri 27 
TN m^ m\s3 nn.s3mN3 nmpjm vsic^nu^snT uaoi -n^S&j niDjS 23 

■«• - - s ; ■» T I • - : T ; - •.. . •/■■:• ■r ■.. " ; • 

<^fc< N^nn nyijnn c?n^fl3 ^ioin &?mn ^3 • ^m t^mn mpjn Nipj 2^ 
is4o nrp ^w^"]^ * npjjnn nni«a vq Ni^to tmn iw bh »3 i 
l^i;?;pDi • nnn&? nt^^n niip^n nii^:3 n^aios?^) i:iDa nhj:j: ••iSn3 2 
f&? nMn v^nii2V^ nii^nnn fc^ini ^j? nSi *d3 nS fe c);^ «1^73 5 
nmnn nipD*i hy nni* i.^ nt£)piDn nia^nn ^io^t niN' nb3 mn 4 
ni^niN ^n^ ra ^sii^n dni ^^i^n nnt^ nsnn nmm nantpn j 
nj^K?:>nn^n«?itD3N:i^i:£>lNmTODiNK^TOii^Dyt3a niumQ c 
n inN5 nyin nonipn nt^cn ny.iin «f)lo Sy.nni^ tn nap^io 7 
^J^l^^snbs&jic^napi^^panmnnl^^nDSi&^j 'Dp^ori 8 
na jni^ K^iij p? ^]t nimn ba j^nn^ itcJpnij D^an o^pipio ^ 
• JPJ5 c?nio ^nhsn nnyn pi3 nnnijoa N^in ntKn j n mn lo 
urv^vg hpnh iii) \nn nt^^niNn np j nS nf n d^ *}i)iDn i3^tp»i j^jSi i 1 
Snj ih\ nmn 13 u^ntn ^?ht^ Dipo3 mp: pj^ ^3 ^^hs^npjn 12 
nn^if no^3j:jnri3U> D^pipion ^ainjiD: nnij^h j?'ii ' ns^ur) 13 
<fl33 m ^3 nin «ii^n snsD if\\ - m Nim np j^S ^iNn n^d: nSi i 4 
Ki^n fi^stij Dtpon i^^Jntn^nn «^1D3 myi ntN3nni^ntNn n^p3i is" 
nptjn «^ID] vp. 1N mpni niton •^y^ Hv n;.niu> ")n^ nn^nn ^10:2 1 6 
ti^n*'^)? 13 iplpi.NS DN1 ^siinoK Kin ^3 nr yii fi^^ns njnio 1 7 
•i^ji^o: tj^ noh nn ^npsnpjnl3i djon -^j^ au.iu?t?iin D^p^ipnpn i s 
my on.n np 5; K\ni^ nn^ • nj;i:n^ nnt^. • D^SDn nt^h^ dk ^3 i ^ 
»3 SiaDhi mpi notS »Jtj:i moo d>^ 'jnoS d^ji:>i ' nloic^^n 2 o 

• V-J'"l»-- • :-rV. "■»■; - •- t J- 

s^ii-qS ^nprj^ nty onn w4 j3 J^ii; ^1:10 c^m) vop «?)Dn Njfpq 2 1 
bn) ud^ i\n n^,^ D^^toipn D^pipion n£!p3 n^^i hv. vsn n^i 2 2 
nq3.i nq3_ Dotnipq imps; nt^nyi • n^Jiq s^Si n^op oriS ^riNirq 25 
n'] n^r hs dia nn^n ^3 D3 ^nn^.^n nthsFipnn nnN:i D^py^^ 24 
onnin ^^ip nnt^ Dnnpq p&^ »3 Dypni • ny\m^ nn3 ^s^Si 2 s 
nnsrp) n^^3n ih p.^ej no^Ss^? hvj^^ nh:yn] n^yp DnS w 2^ 
U7N1 nSi:!yS_ pNC) ni^i3 jpSi ■ ini;i:r| c?^nnnqS^ hi3^^Sp.i53 2 7 
DH m0^4i vhe^ D^iS^nSqi n4 nqiln nnsn p,SSp^ «^idi 23 
nnhjn hUDn\ ygpn nim "iis^sSi DnNt^jn p ^h\ ■ D^£3on 2 9 
nn£in Dcformapunarorumt ' 

homo ngn fiftat platione fui oris in iOo motu : fed rapiat illd 
'ac li rapiUS efifct ab eorSs: ipfum compkiftef cu If a puncfti ue^ 
nietis poftipfum+Et quando noeft^infceua daghefc penitus 
nec graue ne^ Ieue;& ipfum eft fub If a q eft in medio didtio^ 
nis: vel "^ eft in potentia litter^ q cf^iin fine diiftionu Ilibunita 
rumjtunc fignificabitfuper continuitatem motus^pcedentis 
cum motu veniente poft fceua:& fi fceua fuerit inter duas liti^ 
teras ^jpdudlas cumaccetu:autmugitu:autprodudlione;aut 
q? veniet in fine di(ftionis:qu2e no fic ^fubunita:tuc iignificassi 
bit fuper vltimu motus \fx pcedentis mot^ per vnum ^ regu» 
Verutamen If a quiefcens fiue fit q? intelligatur in illa fceua in 
potentia f m opinione '"^ gramatico^ multo^: qui inqfiuerut 
intelligere in oibus quiefcetibus fceua:fiue fit q? no intelliga£ 
inea:'° fic^ ius Ifgeillius in fui quiete eft ficutius inftantis no 
fenfan in tempore: ' ' &c ideo bene fecerunt fcriptores qui no 
" pun(ftuaueruntlfasillas:&n6adallcuiandu fuperfe ''puni* 
(ftuatione:fed quia non eft punctuatio in loco in quo non fen 
tiet motus negs terminus ' ' motus : & io no funt loquuti reifte 
maiores gramatico^ qui fcripferut:q? omne qd eft fcriptum 
' ^^- non eft Ied:u:dignu eft pudtuari cum fceua quiefcente:& 
non e fcriptu fceua hoc nifi in caph : ' * & in gb ufda If is venie 
tibus cu daghefc i vltimo diiftionu:Imo in loco in quo uenit 
fceua'^in vltrodictionis:oportetq>fitfm modtj fignifjcatis 
cotinuitateaut fine& vldmumotus' Tenfati in prolatione:& 
fcias hoc:qa eft vck certe: 5c fi no apprime curauerint ipfum 
clare'^gramaticiprimi + Verutfi mukoiies dubitauiin hoc; 
qre no iueta funt ' ^nili tria rapietia+ Vnu motui paihah: qui 
€ftradixmotuu'^fimpliciii:&duoc6politis exeo:hoc e ka^ 
mecs & feghoI:qa ' 'inuenit rapies kamec: dc rapies feghol; 
dc n6 eft fic reliqs modb'^:^- fatigatus fum ad inueniedii-juer 
ba uoluptatis fup hoc i libris graraaticoig: veteiK^q fuerut an 
mer& non "' inueni eis paruu neq^ magnu qd:& fup hoc fteti 
ftupidus quotquot-^^vicib^ : & poft ifpedtione aducrti in eis j 
q? path-ih c6rulit totu hoc fibi:' ^^ venietib'^ ex ui ei^ prio:& 
r6 eft qa n6 acceleram'^ vltra modu res;-^qbus e ipfis ftatutii 
dc finis i aa:u:fed cui no eft ei finis & ftatutu^ ^n aiftu pot acce 
lerare: feftiare fuu motu;&: io cn lir q> n6 e circlb caput' ^& yl 
timfi i aiftu:i6 pathah qd e fife iili:& oia afTociata ei prio fut'^^ 
rapietia:& no fut fic reiiq:8c 16 exntib^kamecz & feghol natis 

pathah De |)nimciatione ]pm^o^* 

pathahmagni;&nonficpuniftisrcliquis;qn2Eretuljmus:noh 
fuerunt rapta prseter"h£tc tm+Et li dices c^ quida fapietcs ve 
ritatem antiqui dixerunt;^q?fciureketiam litnatum pathah 
dc holem ;& (p vau (it limilitudo pathah; & pund:us*qui eft in 
mediofitiimilitudo holem:&:cum totohocnoinuenimus ra 
picns fciurek:eft * dicendum cp cum lit vis hokm pualens in 
fciurek etia fccfm mente illoi^i^ideo non fuit raptu licut eft le 
gis pathah:fed fiftitur in eleuatione fui^nuciationis:(icut eft 
rnoris holem:&ideo impoflibile eft^q? currat dc rapia^in fua 
fiftentia:&: hic eft copleta expolitio figur^pund:o]§:;quia 8c{i 
^inueniatur pund:us alius cuius motus uoca£ furtim raptus; 
no eft differetia inter ^illius formam dc inter id qd fcripfimus 
in forma pundluationis nifi in ipfius pnuciatione in platioe; 
& io' °no eft feredu fuas fiimas dc minutias nifi in|>nundatio;^ 
ne prolationis non in forma fcriptur^+ 
' ' ^Sic^ pnuciatio puntfto^ eii Fm huc modum;qa pathah 
magnfiipfiuspronuciatio''eft;qiiaperiethomo fuii os late 
&:^feret ipfum: vt eft nos dicere a+Et kamecz ' ^eft qn ho pro^ 
fereteapnunciationeeade;&:n6 dilatetfuuos^^^^infua aper;^ 
tione;fed coara:et ipfiim paru 5c dicet oa+Et pathah paruum 
cft'*quando hodilatabitextremafuorumlabioK &:dicet e» 
' ^Et kamecz paruum eft qfi coar<flabit extrema fiioiR: labioru 
dc dicetie^ Et holem' ^ eft qn homo eleuabitfua labia furfum: 
8>c dicet o* ' ^Et hirek e quado deprimet ho fua labia & dicet i ♦ 
Et fciurek' ^eft medium inter holem dc hirek:quia homo^°qn 
proferetipfum non eleuabitne^ deprimet fua labia ; led ea 
coariftabit;^ '& protrahet ea in frontifpitiu dc dicet v+Et coli* 
leAiolabio^eftquandoeamproferet homo'^non eleuabit 
nem deprimet eius labia;fed ea coardtabit ; fed no protrahet 
ca Hn frontifpitiu vt in fciurek:fed ea colliget & conculcabit 
eafupraliiosaentes+ Etkamecz^^^pleni oris quod uocatur 
kameczraptumquandoproferetipm homo^^ipfius pofitio 
eft media inter Kamecz & hole adeo q> eleuet labia vt in'^ ho 
lem cum ipforum coard:arione vt in Isamecz ^^ pleni oris dc 
intcr holem dc faciet fiftcre vocem in motu pleni oris : dc per 
hoc diftinguif ^ ^ a rapiente Kamecz+Sceua craflum eft quanjj» 
do proferetipfum pronuncians fortiter"^&grauiten Etmo 
tum leue eft quando homo non abfcodet ipfum ; ne^ pferet 

jpfum no^? D^jionpn mm ^oDn nirpo ^3 ia.\n d^?i ■ nnSs nS^c 2 
n^ip:nj nn^n moi ijn ^di dinr\) nn^n nTJin j3 dj p^^pnip 3 
^ * pl''^ '^^n iJ^ifo 1^1 nt hD Dyi D^nn moi y v^^^j^^ n;:?^ 4 
^ton^ nS pS Dnvi ^£)^ «^N pni;t;3 ^nT:i DVnn n'3 n^imv -loih s" 
'i'^!)''^ ^t? l?b] ^^^^ IIP 1'^^"'^ rin3:inn noy;3?^? nngn ni3 <» 
«f)^c ^3 • nmp:n nni}^ ms^3 d^c^j nni lno^3 «^^n^.! vnjif 7 
p3 ^'i^n TJ? ri3i:j n>i, ;}p3 nnyi:niy n^iHN nnipj n^firoji^ 8 
15^1 •M33P3 nxKio3 fc^Sfi^ ^"ipjin nni^^s iJ3n3Cj no p3i m^)y: 9 
I snppn nnis:3 ^ft ND3Qn k^Ios kSn n^^n^i n^SSs fc?>3r}S j^n; 10 
iN^to^jmnnnfln^a-it^i^nnT^y.NinninipjnNjfio J^lf^l ^» 
yDpnv^i •iJn?^3j3&«D3)nnh3VSDnNn^nn^^^^ .. . ' i^ 
•in>$ 3>nii i?hi Toify ^;^ ion in«3 am] D>vn;ib Nin u 
NinyiDp^ DlPii^Ty) J ^^"^Pi<nDs;oinb5\'op^\S3Ninn53 14- 
•*N npNni>nin3tpnt]:p3mD>sn(^3 15- 

oVnm nNnpK>ivnin3U?ni2:pv^pli^3NinfiiDp V^pn^J ^^* 
' iiNnpfc^nnSi?p^vnin3u?n^3Mnifni:5^N^^^ ' 17 

pni^n) nN^0N'>i^vnin^i^Dniin4>aW3si^ pTr^^ll ^8 
onc<n>3pn>nniDSnnp3pi:>3Nin i^ 

Dypj5| S3N vninp^i^ V5C7'_&?h)n3;;.t^hi3N^^^^^ 20 

mNni3KD2TOa>n£i\c; todhi n« lONmaoo d3>c?o>i 21 
D3mfiA.^.NDs:ppi43N •-= vnln£?'vpW^'_fiAin3:i\&:h 22 
^opni n^johpDswiDyipvS^.e^j^^nrc^sioanm 23 

DiNni^fc^D^^c^s^jiionvppNipjnDisNiq 24 
103 D^n^ttJn nwt iy_DShni rppn j>3 n>^:^pN inn^n n?.nn ^s 
Vppn n^inp pa u^i^nn Kin nn • vop3 103 Dm>pp3 D^na ^^ 
Sn3\nT3iDi3^^!7pnr»piJn3SipnTpx>i • D'inn psi Dia NSg 27 
pTha iN>'^ion 13 m2\m Nin u>m ^Vyt^ ; VP5 *1^D'1 1? ^^ 
mT wshi ijTnD^ i^h D^^MU73 Nin ' ' hp yjm nn3D3i ^^ 

3D fe^itfi^nyoinniiftonjsniQinj^ijinnna-Jion i:]3Spnhy?p 2 
t Nionna nsiDina nn^in ny una onNn I2 &{Dn; ^3 nnani j 
lt^:^to vPj? •'l^nn ^6< naion httDn nyijna Sl;.D «f)Dnn pi 4 
^5-iDTu^ DiiD i?<Son nppnh D^i >3 ^na vP.p/1 nyjjnS nmi 1:1*8^ j 
D^onoiNnnaihjpNn • hi^) n"ny,«n3«^iDnN=)n*]N a 
nTopj^3 4i-wc7ni3n\t5>^3 -DnipNiuJi^ni^n^ijnDia^^hpn 7 
noS DPD imi • ^qp^ «?)Dna insrna joi di^ nSo v-^p^ fi^D^on s 
n "iipjn jna nn n^^i. ^s VQR "^^.rL^ naiDnn ni^n oyD N3(pn j^h ^ 
'3*^p.Qnoi;Di nqiOD s^t;?^^? n\p laa di£) nHo3 n2:o:i nto 10 
nsrno 15 d; r\\ ps nn w n3U3 nS tn dni D13 sSo vppa ^cst h 

VPp»? ™npjn>^npiniiDpioh3mn^nD)n;^U7).'3ir)N«^Dnn 12 
PT n^^ h^ np"%)Nn *nlQi:y_ 'is |m nn^r nnDon i^ijj hlna 13 
t^» p:p^j ^N! • innjjnoi Nij^jn >:np i^imin Nin nr • imN^ip 14 
n «^iSn^fi^D^ji0D^js4naSnnp5<i;^n™n^^ u 

nx; Vfis^yio ^Dni d^|3;i nS p'] vhii ni^npn nmpjm nmiNn i^ 
m^^niN-n jp Dnhi^n Dnun hij ^^yi nnip:nnp_iSn;DnT w^ng 17 
nnhiNn ntnpxaniTipiniDn^S^onninNani^^niNn*?!^ ig 
n;^sn3jj;nnyijn^i?P.D5n3'i3 q^i JDoinnnwSDnK i^ 
nm c^K"i4 aiu^j p3i • n^N ijnm ' nh^nna wnDr 2 o 
nntst Dnun niana nvp^. inrp^ -^^ya 0,7^^3 iN3jinmppn 21 
u^ia j mnnN3 -13 nnsi • tory "12:0 ina niann 1 joSu^nu^ 2 2 
i jnnioni i»7£3nn 23 

nipiVn^^S3^3np&^jiSiijnn^npiiy4nn3 flini ^^ 

n ni^^niNnininip^jnhN^i^nj^aSiiannflrt *: . ' 25- 

ni^^S3;^wniiu^N>n ^S^n tr0pn DnjnSni3iopn ic 
^jNNnipi •nrnn£) ' N^nDjNiuynnnNUj 27 

N qjipj^^jis^iiospDans^jS^aNiQipopniiNte D^p,>:^,u> 23 
noN nn^na »3 • un nr i^^? n:nu7o K=)n Niu^nu^shnN • lAs» 2« De pnunciationc pundlo^* 

ipm grauiter nili plane + Exeplu crafli enaT beth eftcd fceua 
craffb grauiter^exeplulenis eftf^+Rapiens pathah ipfius mo 
tus eft copoiitus ficutipius forma exfceua^&pathahtqapfert 
eam ho motupathah licut ipm rapiens curfu/& lic rapies fe^ 
ghoIeftficutmotusfegholraptus:fedrapies kamecz iplius 
|)nuciatio*n6eftliKsmotuil<amec2 magnijfed motui pleni 
oris qd retulimust^^fed eft raptus i fuo moru:& no credas ver 
bis dicentiu (j> et ^pleni oris ius eius eft eflfe ei fceua ante:quia 
eft differentia magna inter liftentia^platiois in kamccz pleni 
oris 5c inter ipfius curfum in rapiete kimecz:8c hxc eft ro qre 
^non inuenit accentus in If a rapta p rapies kamec2:ga ipfiu^ 
ius eft i hoc ficut ius pudiuatf ' °cu fceua :&; lueni^ i pleni oris 
vtdid:ioS3 qn eftaffinist^ipfius accems eftfubunio: ga' 'eft 
in kamecz pieni oris:&: fi no fit ei cantusptra^ftiois no eft ei et 
curfus ' ^rapientis ;Sc R fint dux didtioes hs fubunitse : & illa^ 
f)htio eplatio Kamecz^^magni : quas traditio retulit ipfas Sa 
oia ofta mea dicetSa oqs fratres egeni^^odiuerunt eu:hoc eft 
primuiurium fceua & conexorum ei:fed eft' ^ ulterius fcicn^ 
dum (j> prolatio fceua fit varia modis differentibus ^m varie 
tatem ^lfarum ^ pundrorum propinqno^ ei:ideo no fpecifi' 
cabimus modos ^nunciationu ipfius:donec* Tcribam%io^ 
dos diuifionis pudlo^ in copationead fyllabas ortas ex If is; 
' ^dc exipfis eft:quia If se funt vt patres gignentes:?«; puncfta vt 
matres parientes ' ^ illas poft ipfai^ complemetu : dc ibi etiam 
loquemur de motu rapto : cuius ^° meminimus in principio 
verborum noftrorum horum : & fic redibimus ad caputret 
^ ' punclorum:^ exponemus fuas (umas in murua compara^ 
tione ipforum in copofitione fyllabaru poft§ "' compleueri^* 
mus elocutionein cis ex parte fuimet:& poft hsec in vltio ex^ 
ponemus 'Hpfo^ cambia dc comutariones fuas ♦ 
^'^CI^ie^ incipiemus vlterius ex pathah magno^S; dicemusr 
c^ fumm^partitionu^^pathah magniin coparatione ad pun^ 
ifta dc litreras ''^propinquas ds funt quin^+Suma prima eft: 
^ omnis littera- ^ poft qua eft fceua pmanens eft cum pathah 
Cuocoautem ego -^ fceuapcrmanens quando non mouetur 
a fuo loco etiam in pa ufa : vt la^t^x ' ^ wiau? m:ii ) fed quando 
fceua cft mutabile non eft hoc fuum ius:quia in didiione nax 

aleph De euentls pnndto^t in copolitionc» 

aleph eft cum kamec2:&: ro eft:quia fceua mem non eft pma^ 
nes:qma in paufa murabitur in^Ramecz'; bc poflibile e defcri 
berefceua permanens modo vniuerfaliori hoc ; dc dicere cp 
fceua'pmanens lit qd dignum eftlitreriEpuniftuataj p ipm ex 
partc iplius non ex pte If a: alterius^^ppinquse ei;&: ideo fceua 
memnDiynonefi:pman€ns:quian6elldignum ipli mem ex 
pte^iplius: fed ob conexione ptitatis j qua lignificat vau:|)ut 
videbi£ in capfo ^ verboj^t 6c i capfo c6ftru(fti6is iuuate Deo: 
&: ideo aleph quse eft ante ^fceua mem no efl: cum pathah:fed 
cum kameczjfcd fceua refc loia^: eft permanes;c[a^n6 eft ipfi 
refc pun«ftus alius pter fceua:quia etia qn no eft ppinqua vlli 
^c6norato penitus:vtin didiione -^Dti vel no eft ei puniftus pc 
nitus f m noftra opinionefupius'°veliplius pudus eft fceua 
quod ddecertjtab eafcfibaEadalleuianduab eisonus"illius 
lcriptureefmmorem ipfo^in vkimisreliquai^t did:ioniT im 
0ientemaio]g:gramatico]^:'"&:i6occafione fceua hui^^mem 
1312N eft cum pathah magno : fm diiflufumse huius+ '^ 5uma 
fecuda:omne ai bai gai ufqg ad s^ldmu alphebeti in capite di^ 
«aionis ' ** funt cu pathah femp vt Dnyf '*i : ^ in vltio didtionis 
etiam ' *funt cu pathah:qn n6 veniunt in paufa vt vcfkict ^sm 
aduerfarii mei vituperiu+^^5uma tertia ; Ifa qu^ eanteomnc 
If am craflTam eft cfi pathah ' ^ femp vt ^Si opT nst &: c^tera ab 
cis:&: (ic hc certificationis ' ^quado n6 veniet poft ipfam vna 
if arum lenitatis :fiue fit cralTa vt ' ^ o^om fiue fit lenis vt n3-)3rr+ 
^°5uma quarta eft q> omnis did:io cuius definetia eft im figni 
ficans pluralitate " 'littera prsecedens yod fi eft cu hiatu aper 
tionis dico' ^ ai illa eft cu pathah femper vt o^w oniy a^iiti d'-i' 
& castera ab cis ♦'' Summa quinta:omnis If a quse eft cum ceri 
aut cum holem aut cum fciurek aut'^ hirek:&: poft illud eft he 
vel heth vel hayn in vltimo di<^i6is femp^ * fcribetur pathah 
inter litteram fub qua eft vnum pundtoru : quse retulimus;^ 
litteram ' ^ ynrt veniente poft illam :Sc ^latio pathah e ft n c fi 
inter illase(retlitteraaltera+ Verutamen^^quarficlitteraqu^ 
digna fit adipfamproferendumperpathah vidi opiniones 
differcntesj^^^quianiaiorpars gramaticorum quos vidi fu^ 
ftentantes fefup*'^ led:ores Tiberiadis profeuntillam^^^acfi 
clTct ibi aleph ficut rQra legunt ; aciifcriptum elTet niOTa ; fed 

meus h>j nff^] P?^n? ^3 DJp 1"^^-^' Dpn ^vsj ^3 DVDrt;) v^ga «^fis^ri i 

^; - . - ! V. .. I vv; ^J-. ,, . , . - ; V, ^ vN 

n™ m&c nN£)a ki nu^pji nNao ia ny\p:T\ ni;sT >iN"}n Nin D^ip j 
n^?^p DoV'»^'? 'iJ^J^' ^? D^p.^iJ^^ ^"19^ 00 Niii? |D^j. • n^jiqiopn 4 
n5;u7g n^: w 103 iin nnin ntjs nnnn iDn Vau^3 kH^j nip£ji s" 
Dnip "if fc^ «^hNii jdSi • Ssn ni;^.^ nn^inn nyu^ni D>^y2n ^ 
»3 d:!P Nin =i:ngs u^T ni,«^ ^dn ^qpn dn >3 nn^a m^N ogn kiu^ 7 
uv^^ nDioD n:jjw:j3 «^n >3 • &?ijipn nSn mnK n^itp: c^n^^ p^ 8 
4>:;h w^nnntp *£)? hhii riTp:! nS rN t^ ion nn^na 102 SS3 '>m 9 
t<tpg Dn^hi^g SpnSDnsion niqq-iVfinii>Niipnnn*iip:3l^?, 10 
• D^^Jip^on >3"i ny T Sp nlD^nn "ini:) ^£i1D3 D3-n3 inn^na 
i nin hS^n >$ hy in^ nn$3 ungi* do nin t^ic^n nn^pa pSi 
nn;nn i:>Nn3 m^ t^ih^n «jjId iy. ^^ >3 >s ^3 u.ufn bb^n 
f 3 D3 nn w ^1031 Dnpnjn 105 DMi?^ D^nina Dn ' , 

t ngS3 ^jtpit? i;^3V. 103 ppans in;3,> bhm D>nin%: 
nnin^ &?\n n^j^^u; niNn rwm niN Ss >ti^>Si!pri ^H>n 

nynjnnNnjpiDnh^n^-jh^ipp^nsniosDhly^ ' ? 

103 n;?i:in njnnc^ j>3 jl^ann ni>niNg nnt!i mm N3n nSi^s, 

j n3"i3n 103 n£n n>nnU7 r3 D^oc^n 
^i3nn hv n"iio d> nsiDc? n3>n Ssc? bsin >s?^^7n Sbsn-^ 

*3i2:n. nn^nan ni3n3 N>n dn ni^Vngnipn niNn 

: DnSiTi mp, Dnt? djsn Dn> 103 dSipS nna? N>n n^ ngi4 
1N p"iiC7 tn DSn3^ iN >"i>5:3 nwi^ niN S3 >!f^gnn ^bsn 
Dhiyh n3>nn «^1D3 j^y.is n^^n i\n m i^nnsi pn>n ' ■ 

niwNi i3"i3T "iijs nmp^n nn&? n>nnn "ic'n niN'n ^3 nns 3h3; 
^^ ri^iriK nn inu^3 ihK3 nnan n^^npi nnnic n^sn ynn 
niiiu-' niy*i ^n^usn nn5_3_ n3 nd3_S '«i&^iiy nis^n N>n 1t >n djon; 
n3 D^D3o Nn3p >Knp^hy.D^3qlD >n>N"i ni^x D^p.lpT.qn 3l"i >3' 
^3?:^ nN3To 3in3 tiio DNnip n3Tg 103 «^^k Dig nnin iHns 
i f 8 

o 
I 
2 
I 

4 

S nm n&^iii nnsn nNnpu? -iqin n>rt whip lU? nc>b inn nto « 
tNmj^^nDN^a i7iNnoMpnnnipjninj;nninu>nin ^ 
ny?ri nt ^^4 inxnp naja io3 m^n n^io 3 nn^n i7!;.i'3nn pn>n i 
DN1 nn3 Di;o3 n§ w 13^ nNnpa Ino n^n nisn^iiN n^ajp 103 4 
N^ioS niDl3 nnan ny.iJii tj^ \in Sy ni^ii> p"iiu? is oSn nnip^n s 
j|3>2f kh ^3 nnNrt ni3p ^nt^h inn^ rN"iJi niSi<^ niaa 103 rin ^ 
»3 m0m ' a>2Po^ ih) D^Nnpn pa nm^nn nS^ idt nnioon 7 

• •• - S • ■» : • : • J : - • " •• - •.•••■.« •.• — 

l>K DN j • n3i:a nyi jn nNTn nxji^nn i^np^ D^pnpnon ^:ionp 8 
♦nnTo DiWnNi ^nn D"ia3i D^pnp.ion n^po =ini:^nu> 1011 dpdh 9 
n33:iju? oao >^in DVDnc? -lONti? ifli^ no^? Nipu? W3 1"i£)D3 » <^ 
kS ionc> no *3 nn^nn qiosty pnh nto snsnh nN-iu? i^^Vv^^n 
u^p ^r,3;n ^aS ssin Di^.iDn 1« n3n:i3 ih i0f^^ ni6? n^jnp diiji^. 
n;nT * n3i:3 n^inDif^ niD") i3_h3 N>n nan Ni'io3 nnan nvm'^ 
nimt^ K\m iDW innsij» D^pipipn ^jionp.ns;! >£)4 nc^flN 
nn£)3 nrfjpa n^npj nnan nm n3n3J 1V0 n3>nn «^iD3;p 
nj^wn nn53i niy:n jp 13 ny:n niNn «^iDn nn£33;^ nSj^ qiDn 
ftch D^ypii^ruy tt; ^Npns nmnpi nimn jp c<»n nifc?n n3i:j 
nonip am mp2 nnjn \di] nsnon n3 ND3.pc7 niNn ijn3» 
• nimm niy:n t^3 Sn^nS ^13 n^ufi nnnNnoi n£3iDnri nnai 
nl3ioDn ni^^nli^m nmp:n h^ iDn*^fl3 nn£Dn ^Shs loh;:?^ ni3i 

j - • -r t I 1 - •.' -;- • : — - •••'-. « : • ".• •• 

niou^n ^vm d^in-i Dn^rpo n^^uy nNty d:oni n^ro >£jh nHbi 
3 dn^3;3 nm \p)Dm "ii?^3 Dn^ppT Dnj^sn "ij7i!;?3 Dn^ppT 
^IOT ini;i:3n3 ^3 iri.sn d^SSs ^jiy 11 Q^nn ^ ^*?n ni?i73 
Sj;b3 iN n33 nTi 11 niu^o^ 3hn Sy ' ni^niNu^hu? 
•n^Dio Din3 iQ^m ^3 n^i;^ "iu?n n:in m D;n inK piD£)3 Dn>:u?T 

I V ■• t •. • - . -:- V -: - » -;■'"■'! T ; ", •• • 

mn3 ^3 D&{3:i03 u^ianni n^h n33 yi 'it:?io DSn3 n^3m Srbs n 

., : . T T . .,..,-, - : - : T I » V ; " - ; - : ' 

n Ni mv Din3i "ini^3 di£3 nSo Nim n2:po3 njfiop nsn »1:1 

-;- •.. : - ; •. t . -n • : ^ J: v- 

1^42:103 nan n.nan t.sj cq^ j:;d\ d^P3;^it • "^is. hs n^n vppn 
liyn^i 103 m innt^ N3n D^oy^ihi ' nTnn >q^:£io n3 •■jSn3 1 

2 
> 

4 

(» 
7 

8 

o 
I 

2 

4 

7 

8 

Dc cucntis pundloi^: in copolTtionc* 

mcusdo(ftorfapientiffTmus rabi Mofces farfcialom dicebat 
qp platio pathah huius declinat'pronunciationi quiefcentis j 
(uperquodfignificatpd[<^us fpfumpcedesjquialifit ceriucl 

5 hirek mouebitur pathah ut pronunciatio yodivt nsTa ipfius 
jjlatio f m hanc opinione eft Vt n^aw ; fcd yod eft lenis nimiii 
in prolationeadeo (p uidctur quafiqefcensj&fi^pun<flus fuc 
ritholem autfciureKquscfignificant fuper vau : tunc motus 
pathah dccIinat|>nuciationi''ipfius vau vtmha npj S>c apparec 
uerba cius ob duas caufas* Vna eft quia no inuenimus^in tra;^ 
ditionc mentione haj^ didlionu intcr|)latas dc no fcriptaSf Ec 
feciida qa^uetercs gramaticoruuocaucruntmotii hi5c motfl 
fublatunu^ fi ^ ratio n6fi'tutputaueruntquidagramatici;8tf 
pra'cipue rabi Abfalom orietalis ' °in fuo Hbro de carmie que 
uocauit didta leporis;quia dixit q^ ratio fir;ga fublatd eft' 'fce 
ua;quod dignu eft ad fcribendu in littera ynn ; qua: funt in vl 
timo did:ionis;quia id qd dixir no* 'coduceret prolatione If g 
quse no fuit fcripta;fed ratio eft Fm meam opinionc;ga ' 'mOi^ 
tus ipfius pathah in pronuciatione gefccntis eft in tantfi lenis 
(j> videturfublatus^&effet^^^poffibiTe Fm opinione ueterum 
gramatico^;quifcripfcrutq?fubl3tu fitfceua a lfa'^qU2e efl: 
in vltimo did:ionis;quia fi clietfcripta eetpathah prolatufm 
pte ficut pathah ' ^raptu;nifi q? i parhah rapto If a mota p ipm 
eft ex motis;& in pathah motus ' ' fublati Ifa eft ex gefcetib'^;?^ 
ipfius platio eft cla;adeo q> audietes no ' ^ difcernut If am qua 
;pfert eloques^Et io fuit pSiff^fceua pcedes ' ^pathah fublatu; 

6 eft fuccedes fublatu a d diftinguedu iter motas & qefcetcs* 
^^dc in hoc coplet^ funt fumss pathah ^m ipfius r,e5>ed:um ad 
pu(^a & If aspximas^ 'ei f m ipius fit(i;fed reliqu^ mx rcs qda 

«»-»(%nf rify^fnfnrttrs f^fnr^il^iit^^^^ir^i^nf tiitcri^itt r"^*\ \rffVyr\Ttr 
DeOtHolem ipifunt duse fum3E+ Vna cft q^ in fuo motu trahic 
^•♦tres Htteras;pro maiori pte trahit vau;& hoc in potetia uel 
ina(au;^*&ambf funtinuerfuvno;&ctia i:iideft getem cut 
nay^feruiet^ga cghimel eft cum holem trahete'S^auin acflu: 
& beth cu hoTc trahete vau in potetia tm+Et difcrime in ipoq: 
pnuciatioe cftgainholem^^'i^osar<^a£fmparte;8c eplcni 
oris nimis;&in holem nay n6^^ara:abi£ os tantUtEt aliqua^ 
do trahit aleph^Sc tunc apietur os in fua pnuciationc' ^ ac fi 
vcnict ab itimis pccaoris ;& aliqii uenict poft ipm hc vt nvnii ; 
ii f gctunc Dc euentis pundto^ in copoiitione* 

pc tunc oportet coaptare fua pniiciatione ex loco gutturis:ga 
ihi eft pronunciatio hetdc aliqn'artrahit vau dc aleph fimul vt 
a^hn iam eundo te:8c tunc ipfius^nuciatio eft copofita ex pro 
nunciatione ambai^f '5uma fecuda cft ^ non ueniet poft ipm 
littera craflTatexcepto fi fuerit^^didtio |)dud:a vt IP^ conteritc 
iigones ueftros+^ t Hirek eft dua^ fpeciei^: vt diximus attra*^ 
hens 6c no attrahes:^ (icc^ trahens ahqn trahet yod:&^ hoc eft 
fe^maioreparte vtfiH^eregum Tmnp^a incarifacientibus te 
hirekbeth TPnp'3trahit yod : ^ &aliqritrahit aleph vtpi^NT 
primus ad Ciyon:hirck refc trahir aleph'^&: no rrahes efl: poft 
qd no eft traiftus yod: neqj alterius lfaec6nex^ei'°vti"»3Tme^ 
fnelote legis Moyli ferui mei:qa no eft iter sayn &:caph Ifa+Et 
utru^ illo^: duo^^'aliqii uenietraptu:&:aliqiieleuatu:& uo#j 
co ego raptu q>n6 fiftat ' "^feres i fui pnticiatoe:^; eleuatu qii 
fiftit i illa+Sic^ hirek trahes aliqn ' ^eniet raptu ut n'a ex mas^ 
nibus potetis lacob : quia hirekmem 'i^a eft raptu: eleuatum 
eft ''^f m p[m etiam ueniendo poft ipm fceua vt did^d Dnya : 8c 
lic non trahes ' ^ qii ueniet poft ipm fceua qefces f m plurimd 
eftraptdvLi">3T:&:aliqiiinuenitur'Meuatu utnnu fymonia 
date pro me lob capi+vi+rnnp;^^ in bibariis aquje : quia fcinin 
funt cum hirck ' ^non trahente:5c ipfaru motus cft ek uationc 
6c excellentia+Et fuma maxima ulterius retulerut ' ^gramatici 
in hirek trahete q> qiipuncauatur per ipfum vna If a^: ' ^ i3^03 
in capite dia:ionis:cuius principilj eft yod puncauata cij fce*^ 
ua quiefcere facit motu yod"^li'ue hirek lit eleuatu iiue fueric 
raptum+Exemplti eleuati cft ninh : dc faciam Isetari eos D2ira 
^'ex eo^ tribulationejquia lamed rfi)n-h dc mem pairD eft cum 
hirek trahente 5;; quiefcit yod+Et iic exemplum'^rapti eft vt 
n^a ex manib^^poteJs lacob pD'a ex dextera fontis: & exiuerut 
duo a fiima hac" 'q? yod cft in ipiis mota vnu Paralipomenon 
ca+xxt^niyn^a ex hgeredirare tua qua fecifti nos hg reditare;"*^^ 
altc]^ in Daniele ca+xii.&: niulti '3iy'D ex dormietib^^tcrra pulue 
ris excitabun6:&: maius^ ^g hoc q? quado yod quiefcit p hirek 
trahensaliquandouenietdaghefc poftyod"^ut in pfal+xlv+ 
^'nnp'3 in carifaciedbus te dc alia ab illo. Cl^^mecz magna 
het etia duas fiimas+ Vna eft:ois Ifa pcedens^^r figniftcantes 
fup conotatione pluriu eft cu Kamecz vt'^ vSai tt ♦ Scda:oe 
pathah in fine dii^iois qii ueniec cu paufa conquiefcentis:auc 

fine '~ nnjn j3DKi<'3KnTO*iniNinnK&?3n&«fe SSsn > 

•: JDMNin°3l03h^^„^QnDW '4 

V «ijts^io ^nSni "^ii^h^o iJ^o^^uf 103 n^j;a ^ju? f^^^fin ^ 

^ ^y.inn ii^-rjiij^q^Q^oyfiS^ilt^iDnnjm j'*' \ J (* 

' ii> ^ujio ':)!ni")p3»3 n^3 pi^n "iinnp;^^ d^dSo nu^ los nhn 7 
1^^ l?'"'*'^ ^*'!}''? P1.^n P'^2:h pu7>i"} 103 «fj% ':)1c?o? D^oys^] 8 
h r-h^p^ rnm rw^ ^h\ ni> ii^pq innii j^Nt^ Nin ^tnio ^n^jSnt ^ 
Dn^3t:7o nnN ^31 niN (fisni prn t>3 v<^0 nny nt^ia nnin n^T 103 i o 
. lop.i. ^?h nt^^? «^iionn >jwS Niipi nl33^a>oy3'ii «^iton ^j3>^D>oyai n 
" D^oyia^ ntyia pi^nn n^m 13 loyTO ni3:tm 1^2:103 ^?D3on 12 
Nin ni3^«iii «^iDn n^o do pi>n >3 3pj;;."i>3N n>o 103 «^iton n3* u 
^u?io ^nSsn pi t<iD>p Dn:i>5 103 nii:^ innji ^?33 «^^? 3nn hv 14 
Ni:o3 D>ay£)^i n3T io3 «^iton Nin 3nn hv m Nit^ inn^ N3>t:J3 is 
pnjn3 r3;t:?ntij Dion ninpu^3 i jo^p 31>k3 ni73 nnti;? 103 ni3| 1 ^ 
n3T, niy ^na b^iDl ^ ^i^y.i n^m jni;ijni ^t^io ^nSs 17 
ni>niNgnnN:i3 * ^p^nti^^^s^^ianp^nsD^pnpiqii is 
' ni>n nyj:;;i mv\ b?T.ti^3 nmp j m> nn>t:?K")ti^ n3>n t:^Kn3 isSba i^ 
D>nnot?i mynh ni3an St^q ^iiDn n w j>3 ni3:ipnnntiy j>3 2 o 
te pni^nnmi 'iiti^io pnnsDMA^paai nmn^S nqV>3a3i:i^o a 
nTnhS3njQD>;t^iN2:nniji3nj^q>p3py^^ 22 

5i2nt:>n.lnntjN vfmyp^ jq>p D>a>^n n^ns nns^n nj;^ asnisntp 23 
nhmiy^pnaynpiNWpDsm • 3> fo;p4N>jn3>jt!pni 24 
o ni>n nns tm fi<3> o^oyaS •nt^^ion pnns nnj ii>nt:^t:> nfc^To 25- 
t inhiii^-^l^nnp^? rib niojq3 103 2(f 

nqnipnlKhpnnNna^ShswjsDJiSSlnjn Vj^nfl ^^ 
Ji03vap3N>nD>3nnn33hynnian 'i* ^n \ ^i'*^ ^s 
, ^'N njnss i<3^t:^3 n3>n «^id3 nn£i h3 >Jt:^n 1 vSn in> 2^ 

iii f D^ja^ onlK D^Dnt^n ni'oipp5 nKpn^ v-Qpn ^5"\i nNi^i ^ppa « 

103 TtDp nn^ nnin^) ^^''n na nii^ n^nnN ^?:ic> i" 

&<S'iniijNDipo3nijou^onpti^h3U^nTOn t^jnsity <» 

n33U? ru? ih nDDi:^ oun ni:^N io3 c?n nnn^i tidp nn^ nmm 7 

■r -r V ' • r f t r-r ••}- : "-r-r'.--;-:! |r -- » -■' 

nn£)3 jn^ D\nifi?*^S3ri njp i&cy^) • ^ra n:lt:?N"in «^2ni ht:ip3 8 
nwno3c?Dn^pnW3inni3-i^npp^ h jtod^dsiuj:! ^ 
DinnSnpni iio^D •DnSnonnonaDn^Nrainu^DWi 10 

1' V l : I - . V r r " -r " : " • r } • I •• M • - : 

nsionnNt^V^Qp^nnN^ijivwD^ljtJji 'jijpptot^int^' u 

itS3jtttJs>TSS3nD^ss3wiht:?>.h^ n^iityn ^^ 

np3np:>^iiy 'jNno-itpnnwuJNia I .. . ^4 

nntJ^ D^t^nip ^^nno '^^-ipj^T^nnp p^ci Dnaiipi to3 pnit:?3 i j 

^swnhSan 'DnnnnSayD^nyn^^Nhi.pwa^^SNnNDp 1$ 

i dSii?4 i^jan &?n; ah hna pniu^n nnx 17 

uH^2 >iu> i^ t^) D>n3tfi? vi:3p 6«"?p:|ti? jop n^ltUn * ^ 

nt'iipJt^tpNinu)pnmnp'.c?N>'i^^^^^ j^ ... i^ 

103 S^3 niN Dit:^ ilt:Jp\N^ o^RVjh), ii,innN *:)it:?p; ^h DSti?h 2 o 

icn ':)pto Dyai n^NS 'ji^pp ji:i3 <?)% "iite^D^pya^] W3a3)^ 21 

j nitiJN n33t:^ ji:!3 22 

|it:7KnnD^^S3nt5^ti^inNnp3ihtJjyDii3fc?b9 TTQnn ^^ 

•^^01 ii:i3 fi^^pT n3>rh ^iop vopn N3>t!j3 \ .. | , . 24 

^^i>:.3: iqt:;\ |i:!3 layvm jns mn.t:j ^>i?So N\nt^ n3;nS in ^s 25 

w vn N3,>u)3 >3tpri ^Ssn J Dia N^o vopn n^io tn is 

niNnt^p SSsn njo ik^>i nnpy .^:n m di^ nSo vppn tn x^pfi 27 

no; N3^ DTO nqSiin u?»N 3^ nSN nt^ntt? t:>pnp nnN n^^iopn zg 

* ?nDn?!2 '^JIpOl^Pp,^ nl«np3 i:7'j? 3^ nfni.stjnatj 2^ Dc euentis pun^aoi^ in copofitionc» 

finc ucrfus redditur kamccs magnum vt 5c Deus rccordatus 
cft Sar«:licut naK dixit mem cft^cu kamec2:& reliquic regul^ 
Kamecz exponentur in locis dearticulantibus iplas infra^ad^ 
iuuantcDco* 

^ILPathah paruum habet duas fummas+Summa prima:om^ 
nis littera * poft quam venit fceua quiefcens eft aperta cum 
pathah paruo vt^vlterius "jaaN sedificabo te ♦ Summa fecun^ 
da:omnis fcin feruiens vice -)\L'ti quod eft^aperta pathah par 
uo ; dc poft iplam eft daghefc vt beatus populus ro2w cui (ic 
cft ei fcin n33\y eft^cu feghol : & caph prima cum daghefc j Sc 
cxiuerut ex hac fuma duse^qusefunt cum pathah^in ludi^cap» 
quinto 'papu; q> furgere feci debora:&: in cantica canticorum 
T)Dhv q? quare ero: '^& dvix qux funt cum fceua onu! q? ipli fuc 
beftia iplilibi caplb tertio:Scin eccleliafte etiam Ninu ' ' q> ipe 
laborat capitulo tertio : dc in ludic+de cghidhon eft vna cum 
Kamecz nn^'u? q? tu loqueris ' 'mecum capitulo fexto ♦ 
* ^CC^ciurek magnum habet duas fummas ♦ Siima prima^ois 
vau ''^incapitedidtionisprsecedensfceua morum pundlua*^ 
tur ' Vum fciurek vt onaaui ficiacietis : dc non erit contremi^ 
fcens:& leiftores Tiberiadis legunt illam ' ^ prolatione aleph 
cum fciurck:& non fciui rationem fuis uerbis* Suma fecuda; 
quia ' "poft fciurek magnum non ueniet daghefc vng ♦ 
''^C^ciurekminusquodvocatur cotle(ftio labiorum habet 
duasfummast'^Summaprima:fciurekquod efttria pundta 
'°nunquam attrahit poft fe vau ; & aliquando non trahit \U 
iamlittcrampenitus'iia3JD:Jj''& ahquando trahit alephvt 
rumpens .T)Ni) ramum:S; aUquando trahit he-^^vt na^iu diffuls 
funtpaiTusmei* 

'^CEI^^P^cr pleni oris habetin fui prolatione tres lummas»- 
Prima '"^quando veniet Kamecs prope ditSionem parua ; vc 
^3 lyaai 8c ab increpando te' * aur did:ionem produ<fta:cuius 
ius eft (icut ius parua: vt ^nNy naw ; ^^tuncpronunciatio ka^ 
mecz eft pleni oris»Summa fecunda;quando veniet daghefc 
poft' 'kamecz:tunc kamecz eft pleni oris vt '3t canta fterihs: 
& exiuerut ab hacfuma qil Ifa ^^in qua eft kamecz fuerit vna 
quin^j litteraru ha^ w^a 34 idcfk nau nipi nj^ om^ naS; ^ ^ga If ac 
«;»i<34proferunturcumI:Camccz lato &daghefcpoft eas « 
iiii f Suma Deeuentis puiKfloj^in copofirione» 

Sfittia tenh t qn veniet fceua quiefces poft Kamecs non eft in 

liGC regula"artificialis:qu!a aliquando di(flio vna eritpucaua: 

raillis^puinaiseifdein duobus locis: &:in vno erit|)nuciatio 

Kameczpleni"*oris:5i£:in altero kameczlatum vt 'jidi^ cuftodi 

m^e Deus jqa fperaui in te; fcin eft cu Kamecz lato ^ 8c in uerfu 

'3nDti»cuftodimevtpupilla oculifcin ecu kameczpleniorisj 

dc in ambobus locis ^eft didtio vna fuis If is dc fuis pud:is dc fua 

fignificatione ♦^Cf^Sceua funtin fui prolatione oa:o fummse* 

Suma primai^omne iceua motum,poft quod eft littera guttu 

ralis ipfius motus declinat ^ admotu litteraegutturalis illiu^ 

vt inp motus Roph declinat ' °ad fciureck 8c lic in reliqs+Suma 

fecuda:oefceuapoftquodeftyod' 'ipliusmotus declinat ad 

motum hirek vt ovn motus caph declinat ad hirekf ' 'Summa 

rertia:omnfa duo fceua in capi:e didtionis:&: in ipfius medio 

primum ' Vft quiefcens:& fecudum motu:fit in fine didtionis 

ambo funt quiefcetia^excepto qn veniet cum daghefc littera 

•Vltima v<$i decoretDeusIephetj&ideoapparentargume 

tatioiies rabi Abraa ben Efra contra' ^mouentes vltfma licet 

iion fir cra(la:acfierfetin medio didtiois:' ^ &:legentficutnis):i 

6cdecorauit'inlateiitecor meu P^^decorabitDeus+nam fific 

effet non eflet impoflibile' ^coniundtio trium fceua^xfmo^* 

Pr^terea quia fi effer ipforum ius aclieent' ^in medio di(^iOi^ 

nis no veniret in paufa fufpirationis dc Bne clauflil^:quia in^? 

digerent' ^affinitate regis ficut in medio:& ecce inuenimus 

rem ec6tra:quia&:cec!ditfuper'°collaBeniamin fui fratris 

pn 8c fimit eft fupiratio fub pn dc eleuauit Helau vocem eius 

pn dc Beuit eft iihis ^^claufulcC fub 72') ; dc ambo funt mota oc 

cafibne daghefc vltimi : licet ^'non inueniatur pund:uata cii 

fceua in hne diiftionis reliquselitterx exceptis tm^'dc caph:& 

hocpropter iplas efTein prxfentia foeminae^vt exponet adiii 

uante Deoincaplb^^^verborum & conotationum ipforum* 

^^Summaquarta:omnefceuamotum poft quod nonveniet 

yod ne^ littera gutturalis"^ipfi'usmotuseil decliuis motui 

pathah magni vt.iPunSad ficfedum tehxreditareterratua^ 

peregrinationis'^motus lammed&tau ipfius tnu^nS decli^ 

nat ad motiipathah magnf+ "^Summa qufnta : omnis mugi:^ 

tuspoftquemeftrex:exceptoholemdeclfniserir ipfius mo 

tus^^^motui digno ei fecundum fummas prarcedeiites ; nifi 

(p detinent |ni5^3 m)p2 n;nrinn« nn'n n^gyiih ^3 vniD^^ip "'2 

£3 ^jhq yapn fi<5f to n;n> insni ntJ^ipp up>3 j:*ya nmpj^ J 
ani vop3 ri;>n -iin 'n^-pn ^s h^f ^jno;^; p':i 3 nnn ^op wni aia 4 
niaipon\JC?3iDi£3^?Sovop,^r^ni)i7.n3 p'0»&J3^jiqis?piD|D5i i" 
jnnNninin^nnip:iri^niw^ .*i <J 

|iu?Nn?ihh3n ^^^''j^anJj^ii^nnNnpn'^.! 6{imrt ^ 
™iJini;onn^MnjmNnrj^?ipi?jNiu?S3 [ . s 

™ij«f)ipnn3;j3rnnpiia3N>nn ™i-iiin nl>2n .nj;i3n4 ^ 
- iinnn^ji^TOSaWnhSsii tDnw^u>j3j3ip-i.i\tJn^K 10 

J pyrh nDij «^3nn3;i:r! d1>3 105 pn;nn ny.onh nipij in];ijn " 
• p'^Nnnnn^:;yqi^3Tn3^nnuJi^n3p^jiiyw 12 

^ niNn OT3 N3nij3 n^jT D^nj on^jc^ n3^nn *^id31 V2 ^Ji?n] n: 13 
n:!j3 i;?^']?!. nijyp. pNin: n^i nsiS D^ih&? r|£in"o3 ny nn^?n 14 
^ n3^rin y^o^3 m ih^Np nc^in nj^N' n^^N n^iin^n n^ a^j;^Dpn ^ ^ 
^' pjqj njn ni j3 Dv^ ^s ' DSihftc np.^ '3S niip3 np>i 103 ifc^npn. i <^ 
DI1 •'ihN3 D:n n>n A^? *3 niyi • Dip^op pNi^ nu)'^^^ nnsnnii ^7 
^ D^pn^ i^n ^3 piD^ «^iDi mn^23 D^i53 vn bh nsjnn pmj^s ^s 
' hv hh"}} ^3 *:|£3.n;i p:s;n li^^^jq nini i?^'q^3 103 "^iSq m3^pp4. i^ 
if)lD7|3;jT.i^p nN ituy Nts?ii'j3^.innn nD.n.s ;]3.;ii vrib^ pu3 nK]2: 2 o 
>£j Si7.«^»\ iiin.vn m nonq ©i;: Dn^;;^i ^3?,i rinn pio^ ^ * 
wn ^nSnni^ni.N^n ns5i:?n3W ^id3 nii^3 nnpuo K2fon i^ic? 22 
ni?CJ3 ^Kn nnrpn n>23n^i:? los n3p:S nsih ini^nS nn ^3ni 23 

--j M» -;v: •••':'v : ■'I":- - :»"^ ;• ••'s»--j 

I DnviiDlany^n 24. 

' n^:ii3 ni&^ j^^^ii» vto t?3n «ht^ yj nij:^ hs ^y^snn hSsn 2^ 

^ :|n;;iq xi^ n« ^inu^nS ii:i3 4n|n nn^n wj^^h niou inyi:n ^(J 

t hnan nn£3_n npijn^' noii ^T^mh^^ i^^D] i^^n npi^n ^7 

nnyi^innpnDHnn^nSiiiiSqnn^^^ hh^n ^^ 

^ fi^St^bonipn D^SSsn ^aS n^hj^n^iNinnjJunH ' -^^ K^s;5 »p*ii3'5on niN^tg phi n)jn d^n!) ni^iana D!;ip Dn^os^o^ i 

n2pi • nna io3 nKnfjn n^n^in na;;? u?k^3 Njyan Dhii?Si:j i 

KD? nn^n ny.ijnh i^m nvim niou ann Ss; ^d n^n Dniyo 4 

t nn^nn «>,id IwS n^^nn n>^Ni i^a tt?-»£)n pN wionu? f 

nisn nnlN n^in hi33 in ni^S Dfip hvd ha >cjc?n Sbsn ^ 

Jnrn^int£i53|i:i3 ' 7 

n3 fc^jf *inN nican nii?n c>.3i*i3 njnn&^h dSip4 ^y.^a;^n S^jsn 8 
an3 n^ ^iS ntJiy b^ id3 nap^Si n^iS n^ nn^^na kSn ' ^ 

: :-r • »"^ jT ; t|.':-: »»-:- -••: tv 

\n) h^. -iirw w ni3^n ^j:su> Shsn nra it^^ji DnViTi m^o ^a 15^«) 10 

:n3Uj»Q»3 * * ' II 

nriN DN nn^5;iroNn ik ns^n ^j^na &ciu> Sp w^n Sbsn '^ 

n^iiT nj^ann nnntc nS nDioD nibD nb ni^niN'D ' i j 

D)f)^« nDi:3^«f)hN3^iu?wS |3-) niN^pc? a^p7p^on*4)7DW nn^n 14 

^33 b^h Sp OT3 vnm nyi, r^^ni «^^fi? ?tf<3 V^. ^V^^3 ja *4j^i if 

jnrnSSannnDa * is 

niSp3y:Nij^nu73&5Sfcji£)Snn\i^Shp,Niu^^^^^ ^{llUrt '^ 

n;niS&^c?Dipq3 3nnSy.n3;nn;£;Nn3fc^3*^ ' , . '8 

n3n>i 103 nm yyoN3i ny: niw i3i^ io3ni n>n n3^nn J7j:on3 i^ 

rnn£j3T3*5TDWrtt?siU7ino3i - 20 

n^jnj niNiya ^Jin imn d>SS3 >ju> ih u?> nns ClIDfirt ^* 

nn>n&csm nmni3niNn^j£}hin3>nny2:oN3 I '22 

nna c^i^ t<inu> nna «^on^ npm 3mnn Nit:?3 npinh n^iNi * J 

Vi^i nionnio3TOnnToi>c2:»p>pi7.oiDnn^^ 24 

fc<ij?a n^iipj. nn^n ^m nNsn niNn;j3 '':0n hSjn 1 DnSni ^^ 

S>?n33 DnT3N 103 ^ans fc?np j Nin nn^n Dnip Nitj^ pfcj »3 «^fc? '^ 

13^ ns? wip Si3^ h]i nnio ^siipn nf nsp sin nr ds?d ^ni;'? »|3']=i ^ 7 

nDiuJ^nSwi^nyjiJTOnnsnnywjn i^NnnNhSpnyjnSy.fc^i 'S 

•^oDnS «^Dnn ijSi hipn i^o^n^^Ssin fc^i pS nhj?©^. i:)3n3iij 105 «p 

^y De cucntis puiKfto^: In copofTtionc* 

q>dednentmodicummotufi'cuthomomiigiens;5(: ideo u6 
cauerut illum gramatici mugitumi^&ipfius fignum eftlinea 
longa vt virgula ante fceuaiS ideo errauerunt q? mirum eft 
quifcripferunt^qj femper mugitus in capite dicftionis dilatat 
prolatione ficut pathah:&: caufa^^fui erroris fuit:quia vt plm 
declinatur motus fceua ad motum pathah vtMiximus no dif 
fert inter principiii di^aionis aut fine di«flionis/'Suma fexta: 
omne fceua pcedes Ifam n^ja n:»3 leniet illam litteram ""vt 1533: 
dc alia ab hac/Summa feptima:nung erit cum daghefc litte^ 
ravenienspoftfceuaquiefcensi^^nifiindiiflionc rx pro ma^ 
fculo dc pro foemina vt m tu facis mihi nns tMi m auis '°nNnfic 
tu quia deuiafti & caetera:& exiuerunt ex hac fumma dux dis^ 
<aiones nm &l3Etatus eft ithro trtn non vniatur"diebus anni* 

* 'Summa oitaua:omne fceua in capite did:ionis vel in ipfius 
mcdio fi vna ' ^ littera^ n^s nJ3 fit aftinis ei poft ipfam Ienien6 
cxcepta'"*didlione a^r^v.^tn gramaticos:qui ptulerunt ipfam 
vt filius Afcer per aleph fublata dwn: ' ^dc f m filiii Naphtali 
non eft hic akphiSc fcin mouetur ;& tau cum daghcfc leui no 
craflfo' ^ob caufam fummx huius+ 

* ''CESceua craflTum & fceua tenue no different:nifi quado fce 
ua motu tenuiter ' ^ uenietin capite di»ftionis vt plurimum in 
loco quo fi eet ' ^ in medio dii^ionis eflTec quiefcens ut nnT cp 
yod eft mota : & in medio quiefcit:vt "ism '° dc ficut illud eft 
fceua fcin d^hd f m filium Naphtali+ 

*'fER-apienspath3hhabetduasfumas*Vnaeft quando hV 
tera gutturalis-'eft in medio didtiois : dc ante ipfam eft If a cu 
pathah:8c ipfa eft^'digna punCluari cum fceua dilatabitur: dc 
pun<fluabitur cum rapiente p3thah:quod eft fceua pathah ^* 
vt D'^nNO rin^ya & pauca exiuerunt ab hac fumma vt yi^n^ nionn 
*^&: C£etera+Summa fecundarquando littera ueniens poft pa^ 
thahpun(ftuaturcumfceua:'^&fi"non fit lceua ante pathah 
ipfa legitur cum rapiente vt DmsN hti'-)2ii''^ dc fcdm mea opi^^ 
nionemratiohuiuseft:quiaefllendofceua fignificante fuper 
terminumotustm:^^&n6fupermotupenitus poftg motus 
pathah eft ficut motus circuli fimplex ^ ^vt fcripfimus fupius 
Jdeo non poterit detlnere nochdcio rapiet ad fuftentandii fe 

fuper D e euentis pundtoigj in copofftfohc ♦ 

fuper f egem veoiente poft ip£um:dc ideo pot dici cp fceua ra^ 
piet ante fe"& poil fe ipfum pathah *^ CCRapiens Kamecs q3 
eft fceua Kamecs nun^ veniet fceua poil ipm ; '^dc ro eft qa ius 
Jf^ rapt^ ell efle cum fceua : ^ & dilatata eft ui iplius kamecsiio 
no veniet fceua poft iplam:qa no inueniunf duo fceua^mota 
j)xima inuicem vt fcripHmus fupius + ^CC Rapiens feghol hec 
duas fumas , Stoa prima :oe nomen ^ cuius principiu cft eli 
aleph pud:uabit cum rapiete feghol vt ^ *|Sd'Hn Dh^'''^^? niy '^n ♦ 
6fima fecuda ; qn eritlittera gutturalis'°in medio di<Sionis; 
cuius ius eft effe cu fceua j& ante ipfam eft If a cu pathah puo; 
' 'tiiclittera gutturalis vtplurimu dilatabit ;8cpund:uabit cfi 
tapiente feghoL ' "CCEt hic completa funt omnia p(i(fta;8c no 
relinquit nobis explicare inpnuciationibus ' 'elocutionis nifi 
rem vnam (p non inftiterutfuper eam^^^primi;^: Romani pu 
tant<^ deiitnobis;^illa eftpronunciatio quu in eorulingua; 
' ^quam ipli fcribunt per duas litteras vocales;qua^ vice nos 
* ^Vtimur puniftis;^ hoc f m veritatem no uenit ob defedtum 
noftrtefcriptur2E& noftrslinguse;* Ted ob Hiperfluitate fux 
fcriptura: abf(^ neceflitate+&: hoc non accidet noftrae lingux 
ipfumfcribere^^nili velimusfcribere nomen de nominibus 
rehqua^lingua^ per noftra fcriptura vt ' 'i iraio Tarquinus : 
quod eft nomen regis de regibus Romanoru ; nos pundtua** 
bimusipfumfecundum hunc modum;"°quia pua:uabimus 
teth cum karaecz ; & refc cum fceua ; 8c caph cum rapiente 
Kamecs&cum daghelc;&yod"'cumhirek;6cextenlione fub 
carqu^ eft vt fpecies virgul^ ad lignum q> ibi eft detentio pro 
nunciationis"'&:nun & vau cum leiurek cum fammech quiejjj 
fcente in vItimo;iic^ tunc pronunciatio caph'^eft media imfi 
terpnunciationem holem & fciurekr& eft rapta; dc fuftetatur 
fuper motu yod^^^^uenientis poft ipfum+Et fi lit fcribedu pro^ 
nunciatione proxima huicmodo alio^^q:>fcribamus Dirip*TD 
Tarquinus c&koph;vau dc yod;8c erit pudtus koph cu fceua; 
dc vau'^cum fciurek ; & yod cum hirek;& virgula lub yod ad 
elfendum ibi frenum prolationis; & non ' ^derineatur legens 
in fciurek ; fed propellat prolationem vfc^ ad yod ♦ Et ficut 
exeplificauimus^^in hirek poteris facerein oibus regib^mo#« 
tuu+Etex toto hoc vf (p no defuit"^nobis h^cpnuciatio; fed 
no eft^nuciatio limplex fed c6pplitai& io bene fecitiponens 

noftram 


n>:£iS ^nliDnn >5it:^n ^3 noi^ iuJ£i^5 phi innu^ N3n 'i^on Sy i 

^^itfyani^nSnOTnnniNni^n^saytDni I „ . , ^ 

tnSyQSj^jnnst^tonTSnTD^sioDD^V^ ' <? 

Dti?^3p*t:>.snn%n :D^^S3^3t£?rt^ijiD ' j^rjjirt 7 
N I^hi^o«?)t3nanp3n«:|^^i^niihNi^^^ l^ . . 8 

n^jn:i niN nsnnt:^^ ^t^^n ^Ssn t nho^St< irfi£ihii iTy^hN 9 
itop nn53 nmns niN n^j^hi m^ ni^nS mnt:? ns^nn i7yoj«3 i o 
: hi^D tfjtDnn ipjni nnnnn nhn Sy n^pnan niNn t^? n 

»NyiQ3nis53hi:^Sy^nNu;j^jh]nnipJn ni*11 ^^ 

n rhynoy^?4ntyNnnNnmDN^3niain ■ n 

T » ; » V -; T « T T . . • - •.■ • 

DJit^Sn •ipn >;];ia Nin\=)3h npn^t^ o^ntf^in D^^onni D^Jit^Nin 14 
D>ppni:?p i:c<nti^fi«_Sipnihi;3ni^niNW3iniKD^3ni3Dn0 15- 
wwHimnDu ?inbnSt<3 5^4noNnSi;nT]nnip^3jnnj)on ^^ 
K inn^S ij^Jlt^a nnp;.fc^S nTllli2f ^Ss onnDo tnn^S dk ^a 17 
103 1:^31133 ni:it:^^n '^iw nlot^q ot^ 3in3^ ny nD d^: ^jSj^^ i 8 

'mn^l^^.'''^'!?^^-^ I^™?^:^*^'^^^ ^3^00 -fl^ Dti7 KinU? D1J)3;]D i^ 

ni^m c^rai roD «itDns «^sni ^5icJ3 u>nm rop3 n>iomp33t:? 20, 

- , .. T : »..,, I .,•-.*-- . .T . • •• T j - Jt . ... J.. - : ., 

Nyion nnoy n ot^ ^3 ni«i hpp j^03 ssinti: n^nnn nn^noi p-i^ns 2 1 
«r)^n &?in"o Twn: mm • n^nnfi^3 nn^ ^op ds; piit:?^ 11 ]m] 22 
tisn nyi:n Sy ^gp]] ^itDn fc^ini pnr^^ni DSnn 5<kio j^3 yj^ioo 23 
nnriN ^yvi n\h 3np tt^io 3in3h vi ^s «^^ ; inri^ nKsn 24 
3 iini K1C73 -qipn mp2 n;nni ni^ ii «?)ip3 Di.ppnD 3in33ti? 25 
i^Si n^jnpnMDt^ni^^^Sninnnnnhppi pnranini ^"^^^'3 ^s 
nJ^^mv 1031 • 11^*1 liV. timcn nnyh^^ p W3 &^iipnnioi7v 27 
npn ii W n^"i3 nt Ssoi • niy wriri pSo S33 nit'pVi3in pn;n3 23 
mo 3'Dn pSi 33^110 Di^t ^3 D^^Q ^0 is^^^^^ ^^'ion ni i^S 2^ Dn D^fc^iipii^ »2: nifi<:i ^2 nN?H ODnsr i^n «h on d:i Dna^Da 1 
Dnh niy^rh •nnfe nni s^ii ns^in n^innn n^ D^i«>3fio vn kiu?3 4 
imm^ pjynD^pnis pnra ^pn 10? htp nrtya ^nhn ni^ntNn x 
\mn nip>j;£^ D«?pi&^ cDniaujs onS nip^ lo3 n^npia d^:71d ^ 
•:|U7lo pnit£J] 11^3 ^'pp «^Dni «r)ipa n0i i)S^2 ^^lo oSln ni>nH 7 
vii< rPR '^^nn Dipo D^nnis on njni nm^Q^ nm ^qon} pja s 
nu;i^nhipa ^&cn p3 nmoti n"un rno aa^inm nnm n&?i nS"? ^ 
'"nnN nywnnhpK cfipn Dipoa D^Dniai? ^scDinpTn hipa nNni 10 
*3:nD>NnipDnnSs'3nDShiD3fc6^3^jaomity3 nio^y^ou^ u 
hna Dni:3 nxni dwn ^i; in D>Nnipipin iip nix;|L^fif n ;;?io>?^3 1 2 
D3 ni>niuV3 Da >3 nia n^jin;'. \dr\ n^n.pg Dnyn;^ ilipnS nn u 
nDnnD;n3N\n wTOTOiDSufnpc^^in^^inij^jwSni^ 14 
n pn3 pn idi na pisi nn h3 iDn^ &^4 ^3 nuiu^n ^ans Sso iir 
tD^MnnD^otei i^ 

•nyi33|n!:pfn*i;oninnip:n*5iSnnws^^^ nnVQI ^^ 
13; losiiDpnn^DipoNshn^nnan^snn ,'.„18 

nn53N34 i^^m nn;nn>i&«nyj nnoiys n^nN nahp mpn >nopu> i^ 
^nnnio^i 113 los Sna ^qp^nnion n3i • noSu; wpc? |tpp 2 o 
103 «fjSjjiSnoiip n>3iisn nni>r!3hn^vpp3ni^nVii<inw 21 
^?nn nnyn ^n 3C7n 11:13 n2:n nnon n3i • a^upw^ n^^yw 2 2 

■•-■'-:- K ■• - I : ... - - : ^ • . - v »•• •.• 

^j^y nn :la3 pin nnion n^ai ^m n2f3 niD£3U?D n^m nnss 23 
t DhiyS p"iic? ih] din nnion nnja ^:in b^h *:)« phn l:n n^nc? 2 4 
iniN D3Nj:io3i 103 113^013 fc^lQ vppn nTion n3 nhhn ^s 
x Dpno^s Spt^o Sx? Don V9R3 u^t n>*Ti? 2$ 

q^nu; ^nmpnm >nhmniji^ pynn 27 

nnion fc?3i pn>n3 ii^<3i nn^s ^:h ni^isn th\n 23 

ngih ^ixnti? \^^^^^ "^rfvsk D3£p>f 01 ':|aD3 ji:i3 jDpn nnsin 29 

D3DDN01 Dc pfe<ff ione pla+pundo]^» 

noftram fcriptura q? pofueritad hoc If as fuperfluas ; quia In 
compolitionefyllabariiexlitteris"politis pronundabit uoce 
tinnitus huius; dc fi eflet Romanis pnuciatio fceua^in fua fcri 
ptura etiam ipfi nonindigerenthac:quiaper Ifam+Ctquam 
ipfi uocant '^cum fceua pnunciarent tinitum hunc;& no effet 
neceffitas multiplicare ds Uitteras mutas ficut efttq+gc qn ipfi 
fcribunt rem f m ius fuum^^errant in platione put accidit eis 
quando fcribunt o)Tp)ti ; cuius puncauatio congrua^eft vt fit 
holem trahes in aleph ; dc fceua in koph ; & rapiens kamecz 
in yod:& lciurek trahes ^ in nun;& fammech quiefces f m ius 
eorum+Sic^ ipfifcribuntloco rapientis kamecz+e+ '^ tenuem 
8[:+a*Iatam; 8ccomponetur exillis tinitus medius iter.e+ noce 
tenui '° &+a+uoceuehementi;&:+c+ quafcribuntloco koph no 
cft ei motus poftg ' ' ipfius ius eft cum fceua:8t ex quo no funt 
cxpti pcedere per hsec ipfi legut+c+ ' ' cum minifterio+e+ voca 
li forti;& legunt oceanus &+a Jatitudine magna; ' ^dc hoc e ob 
defed:um ipfbrum notitise in platione+Et ideo videt hinc q? 
ctiam in litteris etiam^^^in pund:is noftra lingua fitlingua co^ 
pletaj&fcripturanfafit fcripturaperfeaiiffima ^^oium fcris^ 
pturarum linguaru:quia non deeit quic§ ei;& no eft in ea res 
inanis ;put eft ftatutu ' ^completo^ pcrfedtorum ♦ 
' ^CCEt hinc explicabimus comutationes pun(ftorfi:& ipforuf 
mutuum cambiii: ' ^quonia pathah magnij uenit loco pathah 
parui vt vf^' ^ ^j)Dpv q> eleuaui deboran^^iy ; ga cur ero ficut 
inuoluta cp digna erat fcin venire cum pathah -°minori ns^c? 
Tiopc^+Et venit vice kamecs magni vt in vau 'KinriaM ^ ' quod 
dignum erat eflfe cum kamecz magno exiftens couerfiua iprxif 
cedens aleph vt^' videbitur in regiminib^iEt ueoir uice ceri 
vt 3\yiireftituein uagina fuam:he eft' Vum pathah: & erat ius 
fuum cum ceri u?3u;nr * Et uenit vice hirek vt {Sn pnodtabit ocu 
ius meus -*q> eratipfius ius eflfe p^w:fed no ueniet pathah vi^ 
ce holem ne^ fciurek vng+^ ^ Holem venit vice kamecz pleni 
oris folu;ut DDNyoan^^ cuius ius erar efle cu Kamecz mem fm 
podus D3i,!3iy3t^^Hirek uenit uice pathah ut 'i)mpr\tri 'rhvinm 
quorum erant*^daleth dignse venire cum pathah:& uenerut 
cu hirektEt uenit loco ^ ^ pathah par ui ut i fammech D3^Df<ai: 
& colkiftor vcfter Deus Ifrael ; quod dignum erat dicere De comutation^ptindtogt^ 

tsaiiDJcai ♦ Et venit vice fciurekt vt Du?'n & pofitus e m archa? cn 
iusiuseftD^n^&uenitviceKamcc2parui:vtpm Scmelos fui 
£eftimatioriis:cuius ius eft cfi ceri pnr^Et Ramecz magnu vci^ 
nit vice pathah magni: vt hpm pondus argenti P30 portio^^rc 
gis;qd erat dignu cffc cu pathah in cotinuatione 8c uenit Kz^ 
mec2^&aliqn uenit vice pathah parui vtnvi^JkVn&delccSabor 
in ftatutis tuis c6dnuo:6k:lic quia^ hodie Deus nN-ij appcbit : 
qd eft dignu vt fit aleph cnm feghoLEt kamecr pleni oris ue^^ 
nit "loco hirek i3u?a trahite illam tcuius ius eft i2\yD:ac etia ve^ 
nit vice fciurek vt totum^nwpn effumabi£:qd dignu eft nupin ♦ 
Pathah paruum venit vice magni vt forfan^f^a^? confumabo 
te:quod erat dignum fSs^? cum pathah caph plicata+Et venit 
loco kamecz magni " ° ut Deus dho^d cofidendse eo^ qd debe 
baturkameczfub terh+Etkamecsparuuuenirloco^kamecs 
magni vt DSyDr?:q afcedere cos fecit ex mari:^? erat iiis lamed 
cfle cum Kamecz magno+Et loco hirek' ' vt lyai an defluerint 
granatatq? ius nun ftiit cum hirek dc venit cu ceri/ 'Et fciurefc 
uenit vicc holem:&: etia no '^iayn tranlibis q? fciurek beth ' ^cfk 
loco hoIem+Et colle^ftio labioru venit aliqn' ^ f m opinionem 
rabi lona &c Ephod vicc pathah magni in claufula:ga tcc fura 
do; cuius ius eft f m ' ^'ipfoi^Lopinione ccc cu pathah cghimeU 
Et uei lit h)^s loco k amecz pleni oris : vt in multitudie ih^i fuse 
magnitudinis: * ^q> ius cghimel eft ell*e cu Ramecs pleni oris* 
Et rapiens feghol ' ^ uenit vice hirek vt •^r^vtt vxor tua ficut 
vitis q? debuit aleph elle cu hirek' ^& uenit cu rapiete feghoL 
Et fceua uenit uice pathah pui vt cnv q> ipfi funt'°beftia q? di 
gna erat fcin elTe cu feghoL Et uenit vice hirek vt i^Tt") &: tra^ 
xerunt ' 'lingua eo^i.^'^Sic(^ expofuimus If as dc punifta fm 
id qd debet ''eis occalione fuimer^Et occalione illoj^ q copo 
nunt^^^dicftiones vfiter: & hinc eft exponedu in capitulis futu 
risquiddebeateis''proprie inquantuueniutinnoibus &:in 
uerbis:&in di^ioibus ronis dc in coftrudlione ''■' orationu in 
capitulis propriis:quia quicquid fcripfimus hucuf^ eft ficuc 
^^pr^fatio & explicatio rerum coium illis quse dicemus iuua^ 
te Dco in expone' ^oium ptiu lingu^ hscbrese pria^^:* Sic(^ in 
capitepxio diuidemusIingua:'^5cexponemusipius parteni 
prima ; qu« eft ipfum nome vt uidebjt infra auj;ilio illius qui 

omnia ▼ - tj«v» '•»• v«- :l" - - : T v;»-j 

n:Q «?)03n Sp.iyo 102 ^nan nn^n nnion n^ Stnan V9f?!!^1 ^ 
rop >?ni niD^DDa nn^i ninnh vixn n^nu? nSon ^ " * 4 

»3pj iMqpnanyjij^^^losjDp^nnsnnnionNaD^qyaSi ^ 
K3 Diij nSo vopn; t SiaM «^SNn nvtfi miiP mi:i \\Df n <J 
S>S3 103 pniu^ mioii N3 D^i )yPQ ijn.uj nm 131^0 pn^n Dipo 7 
f () 103 'jnjn nnion n3 pop nn^n t "WDpm m^y^ iDpn 8 
hnj ^op Dipo3 >53i n5i£j3 «?)3n nnD3 !|S3b; »i!>5n n w -^fih^f, 9 
DlpoN3 jlDpjopni I n^Dnnnn^gp^ix-n^DntDsoSsios 10 
p7n Dipoi Sn? vop,? ^o^n jn n^niij d^o DSyon 103 hn^ rgp « 
j >i^r3 K31 pn^n3 n^n ri3n d^jc^oc* D^Jlonn iJ^jn 103 12 

.... •r|«*l-r'rl - -:'V • "t '•" s 

n^3npniwnnypfi<hmiDShnnnia^N3 pTit^^ni '^ 

D>py5^N3D)n5^Vni?DJ mVnDtpg " ' 14 

»i?S iinc?3:)a^3piD^3hn:i^nn5.nnionni3sm ij ' 

lhn:i.3n3io3Di£)NHgvgp,Dipg5<3i ten nn333^:[Dny.i i<J 
^l^b «f^tonn] i Di£3 kSo vop3 nisn4 Sn*;n d^c^qij^ 17 

31 pinsnl^nS^TjSKnntiN^i^^ian^j^u^^^ is 

onu) 103 jitop nnan nnioip n3 Nmni thiAD ^Dns nra i^ 
93"iTna3pwnniQnN3ihi;D3ni^n^rc>n n^Kniynona 20 

t D3lOpK 21 

»i>5nti^ng3nnip:imni^ni6?ninN3 n?«i ^^ 

nn^snnij ng n^efloi igify.n^csg in\ 23 

TD^ nN^t^ ng D^^^sn d>"13;^3 1^3^^ u??. nnygi ^^33 m^^nn 24 
ninnsi DyDn ntoi D^Syp3i n^nm n:^?3ntij' ng3 mn;3 ^s 
l^gs Nin nnj; nj? u^nptjf ng ^p ^3 Dnnvon D>ny^i!;>3 Dnojf gn 2(? 
11x^3 '^Knnnji^sngwujno^^D^hSisnD^j^^j^nniNd^^ 27 
?toSn pbn^ 3npn nv;?? mniD^jt^K-inn^yn jti^J^Hn ^p^n^is 23 
i^5< "iT3ja D\J?^ nsT0 103 D^n Nintp pu^i^nn nphn c>naM ^^ 

j g ihb\h2 1 

^i vnnii:iiTOn^p5n^DSTO]:iin^ 4 

minponinl^oirynvnipihnf?. ^ 

sani^ n^t!?o ^3 D>pSn ni^h^h nMuJsn p^nn nnayn {1t?Sri ^ 
Dni n3, i^ironi nn3"inn "i!;u?3 ns w To? ngNO h^ 7 

nsTn npi^nn di;i3 ^s n*) -iqi!>5 i^ia ^nni nHpni hyani DU?n 8 
Dnnnri Sq^ynDn niDpy. nnt^ nDHin nNin ? iu?^n ni^na ^s t?in ^ 
no!i D02;y3 D^t<5:Qj Qnm Dn oy^D ^ii^j Dni?n ndd^ d3 nm 
£} iN Do^3;3 D^Ki'pjn Dn^in p Dn.ya;i Dne? no3 ix Dni^ 
h]i 113*13 nninS ^n 3 jiipSn n^jo hv. n^pn n?n pH Dn>nihii;a 
Dniy nq3 D^s^qjn 'ly niiio nia^n n^jnS D^j^^j^y. nphm n\ti 
nioU7icip^nhK S3iDhiy3 onij noni d^^vi*) on;^ nqni 'ng^]^ji 
f ni«2f. ny3 mSs^ion nihiy^n Sy.nnio nm^n n>jn^ ^'i^jin d? 
na niTni^q niTn mnh n^^ino n>n n^-u^^Sii? nii;i pSj^iariq 
Dp^qjn vmq nti^j^ D^^?;nm ^iysni Hiyis^n ^3 ^mnhi j;nin^ 
niSq jn n^wsi hiuan Sy^in^ S5;i£in Dn3 his^] 1^^ nihiy£D4' 
D>Spi^ 1K D03:p3 D^^s^i^oj nnt no3 on^nn ni^n3 pSi DytDn 
Dnyj5Dnignq3D^^:^g:ini m^iysnhN ^393 D^qnip D^^iy^ i^? 
Si; ni> ncje< nioipn jit^^hn Sp3 nSnn n^in j?^: D^Siy^i in 
J3 nntf 1 D^Vii;^ 1&? D^Syia i^n^.c^ p3 Dq3:j;3 Dnu? nq3 a>Nyq:ri 
D*Viy£)rii D^Syisni ]nii::>vn m?. ^^h mSiy^»nSi; Dnion nHvpn 
u> Wnqntp,ijD*Nmnh3;w«j)iDiD^Sygn^^^ ^4- 

»ij3moe?n hv n^im-^ i3nS iA ^wi p n^ hyi Dpton mho jnu? ^^ ' 
ipSmrDt^nnND0-iSnn.nn.3vnp"c>hn W :!njqn*:)totp nq ^^ 
3 DniK n^^ifhi niot:^n nusS -iti nnh ^a nnNi i^phn hti ^ y 
rDiipU3iDn^ni^mK3 ^s O 
1 

z 

J 

4- 

$ 
7 
8 

o 
I 

2 
J De dimRone Ungnx vfiter ♦ 

omniapoteftf 

^CCCaput quartfi de diuifione lingu^ hsebresc in ip(Tus paf ^ 
ipfius partes : dc ipfius fpes & ipfii 
oes iplius partitiones eflentiales dc accidentales> 
^{£Lingm haebrea diuidetur primo in tres partes j ga ex his 
componetur^omnis oratio:vt videbitur in captconftrucftio;^ 
nis 8c regiminis iuuante Deo:&ill^ funt^nome dc verbu & di 
<aio : & vniuerfaliter dicam hic (j> ratio diuiiionis huius ^ eft 
quia exiftente lingua hac procedente poft veftigia natur^ : & 
omnes res'°quibus proferethomo fecudil ipfarum naturam 
funtres exiftentes perfeinquantum' 'funt:autinquatum funt 
{2i£t^ a rebus:qu£e funt per fe aut' 'aftiones illarum: ideo fuit 
neceflitas fuper impolitorem linguse: vt lignificet elocutione 
fup''has tres res ad imponedu did:ioes figniiicates fup entia 
ingtum funt '* p fe:Sc ingtu funt agentia : 8c ingtu funt fadta j 
bc omnes has uocauit nomina: ' ^ etiam idiguit ad iponedum 
didtionesiignificatesfuperadlionestcrminatas tepore ipfa^ 
rum exitus ' ^ab agentibus:& vlterius tertio oportuit ipone^ 
re didtiones proprias ad ' ''notilicandu &c diftinguedum inter 
agens dc fa(ftum:& conditiones quarfunt deforis confequen^ 
tes ' ^aiftiones quibus aget agens dc fit fat^u:&: hx funt did:io:^ 
nes'^rationis + Et ideo exiftentibus rebus inquantum func 
exiftentes per fe : fiue agentes'°fiue facftse priores naturaliter 
ad:ionibus dc entibusinquantumfuntagentia''auta(^a:ideo 
jmpofuit primo audtor linguse nomina :qu2E fignificant fuper 
^^entia inquatum funt per le:fiue fuerint agentia fiue a<fta : ^ 
poft hsec^^erba fignificantia adtiones f m tempus eas fiendi 
& agentia & factta^ unquantum eis eft proportio ad uerba : & 
tandemconditiones:quefuntdeforis'*qucEfuntdi«iti5esra;^ 
tionis:&ideodignum eftnobis loqui primo de nominibus 
fcdm^^quod proceffit confuetudo apud linguam hsebream: 
& hoc ell ad defcrib endum nomen : 8c ipfum diuiden dii ^ ^in 
ipfius partes : dc poft harc ad dandum modum conftitueui? 
di nomina dc formandi ea'^cura fuis Utteris & cum ipforum 
pundtuatione* 
ii g CDefcribemus Denominc* 

CCDefcnbemus crgo nomen uniuerfaliter primo inquatum 
eft pars orationis'apLid grammaticos linguse+Et dicemus cp 
nomen fit didlio^iignificas fubftantiam rei:&ipfius qualitate 
^m qd lignificat illam diiftio illa^^liue fit res (ingularis propria 
fiuelitpIurilicabilisdecIinationeilliusMi^aionis* Sici^ ipo^ 
fuimus primo q? defcriptio hxc conucniat nomini inquatum 
cft^pars orationis apud grammaticos lingu£e:quia didliones 
multsefuntnominaapudaud:ores'Iogic^:&n6 funt nomfa 
apudgrammaticos linguseh^brejelicutego actu;^quaEfunt 
didiiones rationis apud gramaticum vtoftendetur:quia non 
declinabunt cotinuat6e:^ne^ pluralitatejne^ c6notationei 
& gramaticus confiderat nomen primo inquatu poffibile eft 
*°ut fit rciftu uel obliquUi Verutii defcripfimus ipm q> fit di^ 
€tio figniflcas fuBam ' 'rei:&:ipfius qualitate f m qd fignificat 
ipam illa did:io:qa gramaticus cofiderat' ^nome ingtu eft fi> 
gnum fignificans rem ingfita:^ ipfius qlitateinquatu fignifi 
cat''illa nome:n6 ingtu eft f m ipfius fuBam:qa miilta nomis* 
nu fignificat '*res:qua^fpes funt pfifi'cat^:&:nora illa no plu 
rificabunt:quia non eft ro' ^plurificationis nois inuentio rejgc 
pluriuquasfignificatnomeperdnm'^Abraha::nifimutatio 
didtionii inquantufunt noia illa^: rei^ f m' ^modos mutatio;i5 
nis pluralitatis apud auctoreslingu2e:&i6inuenimus multa 
noia q fignificat * ^rem una apud linguas differetes:& vnum 
ppriu lingu^ uni plurificabit: ' ^& alte^ non ptificabit; dc fic 
€tapudIinguaunaeandefuntduo"°norafignifi'catia re vna 
Sic vnum plurificabi£ dc alte^ n6 plurificabit:& fic" 'eft ipfojgt 
difp6in c6tinuationc(?c in c6notati6e jput uidebit infra mul 
toties iuuanteDeo:^'&;nosdicerefiue fueritres illa fingtis 
|)pria:fi'ueplurificabilis declinati6eiIlius^Midtionis : gapro 
prietatunominiiapudgramaticos eq> fintobliqua autre<aa 
in^^^ipfo^ fignificatioe ficut oiidetur infra: & accidit hoc cis 
obeaefrefingularia^^ppria:qu3en6declinabuntredlitudine 
fuiitineris:aurplurificabilia uel n^^pria^^^declinantia fuas 
viaspercxtorta+^^^CTEtideofcdmfignificatione huius de^ 
fcripriois diuidemus primo nomiain fingulare^^ &plurale; 
& fingulare in |)priu &:in n6 f>priu+ Sic^ ^^ nome fmgulare 
cft figniiicans rem una folu ut terra;coeIum:vita Abraham» 

Islomen *)nm phn H^nf noa rhm %a Dt^ri js dx rt *jfy •^ \ t 
' wn&?inD;i?ni?ioNJip*i:?Sji^P^^^^ LJiSu J J ^ 

- c<>nn nn^innv^y niint2>no>£33iws^n3i^ j 

nnb; n^D33 naina n?n>i:> m mty\ w «inn nann n>n>c? pa 4 
■ c<inu? npa Dpi ni'6«; nrn Dii^nniy n\nn linin njni • na^nn s 

nD^ppaiDiNh^aiNawtop-ij^ion^^^ 8 

<: nc?i3>2u? npanMt^N") Di^ai^jy^pnpiqninjsai^Sina-iaN^i 9 

D?i^ ^i? nnio n3;n 5<incj3 in^ i:o;^"i,D30Ni;ntqi'j 1n ni!^*,nvn\u? 10 
' nv; p^fi*lon>3 NTOnMnrSunninc^np^a^iniD^Nnqin u 
' rril^u^npa ini3>fcji jii3qn jy^n Sy. n^iio niN Ninip nqa Dtpa u 
' 4i7 DnioniQt^n|:pn3nn>3inio^y3NTOno3fi<hDtip^^ 1$ 

DpiDT^s >3i3nn>NSDnnniot:>niDnTOi3"nu?^5D^j>3y 14 

nno Du>n Dn^Sy nii^ ic^i^D^^nD^j^jynwMDU^nniannn is 
... - - ••• ••-: •••. \'- ' - •"• : -• ,•• - -» • 

»33 D>3>^3i?n Dns nioiy jnu^ nqs ni3^nn nunt^n n^n Dnn^&^T i s 
nniw nw nsnn N^qj 13^ * iic?hn >'iy3 h^&?. >i3in vi:ju? ^sn-i 17 
nsw nnx p"u?Shwq nnvsniniilc^nuiUjHSs:^ nAV.^^iy 13 
WiN!:omo!:y3nnNTiu?hWpDn3i •nawNhnn^jni i^ 
131 n3nn> fc^^T nnxni n3-in> irnzn) nnx r^jy hy Dnio niou> 20 

f .. ; V - ! • -i - » : •/ - : • •» V T ; T V » - ; • - • •• 

•nhnmD^pyjsD^A^Tn^wiSs >i333.ini3>qp3Dn:i3n n 
nns n>p^3 nj-inpiNinvpWNinnngnnn^n^t^psunq^^^ 22 
D> w 1N D^-piJ 1 w D^pnpiqn 'jy k nwn nihwDo >3 n3>nn 21 
D>w Dnl^nh DnS nr nipn do^jS i^isn^u? 103 Dn^nina 24 
Dnni^Q >nS3 1>4 D^snnp ts Dn3;nq ntji ^D\ih nm Qimm 2^ 
mihpSpyjDn^sni.D^ppn 2^ 

w45j5nwnnMu>i^np\n3Dfnn f3 /1 ^^ 

™niwq>inS3SNnnvq%nnw J .. , , 28 

Dn"inx D>Dn iaipt^ Vl^ '^'^? "15^, '"?^ "^^1 »i"V°*^ ^'''i *^*W^? °^'l ^^ 

iii g 'P"!^ 1'j^^? hnN inK 11*1 hj; nnioii Nin ini^o ^rfa wn o^^n » 
d:j nninSS3i>^3 ^i3i£} 'ii*^?'!?^? nnn nt ^y nTiQ Kinip nn 105 ^ 
D>Dy§h D^n nn * S43n dc? Knp)^ nn Dnni ji£)^ nn 'iij j3 1 
"^innNj^ip wqNinDs >3n3irip^n4iD>DS7£j'?i nainp 4- 
n|in\&^hTNnopnNnj^nnTnnnTu>ni*ni"NnnN^ ^ 

jia3 T^^nnn nts;np^^3C^iogDhix?SDy^nDU?i<innnSh? ^ 
ni:75<i T3nn>:NU7>05:i7nNi3on3W6AiDSiy'?wnTDmDK 7 
nip>j3 rh^n nvn^ibin «J^ns; >3 ni^niNn ns^p mi DUfn nj nni« 8 
wn nsao im^cin dSini • niy -10^:11? los ni3innS m^ ij^n 9 
i36< loify nN^p Tn^^Nin i^Sjy xrsfv i3in ii^n Du?n Nin i3i »<* 
^3 "ipj^j p.\\D>3i p'i:^^iSpi:>p>3 i!\y\^^r\ nN^p nm^oi w i^^k " 
ly^ n^ny lu^h inxnjn j^n nm^pi Tn^^ "i?l^V nni>i^ >i3 Sy «^s .'^ 
f^iDinmnHynm"^;^ D^;nio3a>3ip'C7SiwniN«:]njfSp_u7p J^ 
i^n* w 01 ^30^2^0^:;^ nTi • ^isnn hv nn^i^ pTn3 dd ni^ 14 

• -^ ..... 5 . . T 's V V I •• • : •• 

Diy Nin Di;?n nji D>3iSn>n^h niu^Nin) iJi i3*in nN^p inm *^ 
j3 >3 Dipipias D^^^nnp DWVnnn-iJ<nnnTS3;"i;^NSh3n ^^ 
DW j;^piVD^ni?<5^ip>ui:(3Wn"n^D^ou?DC?nnTN2:o3 J^ 
o^oy ^hi :siS3^3> Kh D>au>n ^ot:?! D>o;:>n I03 >i3n iiu?S3 inNyo:! «s 
D^;inn ni*n v^ D^3n D^n nvoj^ nj i3Di; ^sD^^n 1031ti31 psc ^9 
103 131 DC> ijop >3 D>3;p w nn D^^i.nn n.^n^3 po3 «^jinnp iNin ^ o 
nioi^ urw ivgv ^^12: 103 D:^i;n bp i:opi D^^in =j:3ip^;iy hvq^ ^* 
n33 in^^Si ti:j Dn^nl^nl« «in>2:i d^o^t n3i3 d^di£s din >:3 ^^ 

• • : • - : • V •• • » . : . » - •• ; • : • -s -r t •• j 

du> D7tN] D>3in '>m pii^hiti^qv, ^iDiin. D^3n jiu>h Q^p.l* ^? Q^^in ^i 
6qojNh»3nn3yp'u>^3N2:p:N4n3Snl^niNnas^pw ^4 

n^cin ji;:>Sn ni\n3 ^p ^nvi ^£?^ oi^oni n>n*ji;^^3 niaj >i3n du> ^^ 
Sj; isD^iiSj; nni^ d>3i \w\ Kinij3 .Tni>ni« «^nj: yppn ^as ^^ 
ftiiro: ];h] Nnn D;^n vSi; n>in drnmv: d>31 D\3;:y I3i!^ i^nj ^ 7 
1103 o.ppnD0a 131 N2:pj wshi:^ Di:f.3 S3n 13^ i3in nN£Dp w ^s 
^ni: nN£)o invoi w w N3:o: i^h p D^ni d^joi; 13 nn)n>u> ^> 
nvniNfi De diuilionc nomfnum* 

Nomcn (ingulare noppriu eft (igmficans rem una jfed noin^ 
diuiduaVt uentusjquod fignificat huc uentmfed ipfe no «ft 
indiuiduus:ga porerit fignificare et^uentu borea & auftrm & 
hoc uocaf nome coe+Et hoc nomen aliqn^pfificabi^ : dc ahqii 
nonpfiiicabi^rgafifitpropriu occafione rei:\]ua (ignificat 
& ex partelraK:qa hoc eft (ingulare Hgnificatioe^m ueritates 
tuc no pfifi'cabi£ ^ oio:&: hoc eft nome fubftati^ femp vt dice^ss 
musinfrainhoccaptVt^Abraha:hoceftmeunomefemp : dc 
no pljificabi£occafi6eme£efubftari«:ga ego fum res:qua ^ fi> 
gnificat hoc nome:ac et ex pte If jK:qa cobinatio If a^ iftaril 
cu ipfa^ pU'fluatioe'^n6 e digna pKficari:ut dieemus ifra* Ve 
rutiippriu ex pte rei'°fblu e nome:cuius res qua fignificat e(t 
(ingtis ex pte Six fubftatise : fed' 'no eft fingfis & ^pria ex ptc 
c6binationis:qa ipfi'^p6dus e in lingua multo]^:;^ io dicemus 
cp ' ^licet figiiificct re (ingfem 5c J)pria no e fua fignatio lingu^ 
(ingtis:ga' 'podus c6binat6is fua^ If ai^: eft lingua: multo^: vc 
D"rt:qd fignificat vita+& fihis ipius ' '^eft yod mem cfi hirek:q3 
fignat pKtatetEt hoc e dua^ fpe^:qa eil nome firigfe' * & pro 
priu exptereifoIu:&eft^qIe fingfi &muItis;&:hocnomeeft 
nome ' ^c^e^cui^^f m hoc attributu fub eo funt fpes difteretes 
vt o^w :qa dc ' ^inuenimus hoc nome d'qu^ qd fignat fihgte:ut 
& vocauit Deus ftratu D'au' ^&; luenimus ipm in Hngua pfita*^ 
tis ut cacli:&: cxli coelo^ no ferent te:& aliqfi' ^non eft ptitas 
eiutD"rt:qaquis qp iueniam^ vitasraultasn6efteevita:"°d€5^ 
noiatio difterens fpe in fihg{ib*^viuetiii:&: hoc eft duai^: fpei^:; 
qa de illo eft nome rei;ut^ 'in exeplo qd dixim^D^n :& de illo e 
nomen fubftatia: ut 'tyay '^iyi:q funt noia ^'filio^: hois indiui 
duo^ in Parahpomenon ;8c c6bina tio If a^ ipo^ defihitur in 
lingua c6notati6is"^pIuriu:qa Dpv elingu^ pfitim:8c 'cDy '^iy 
funt linguse c6notati6is plium* Verutn nomen^^^fihgfe^priii 
ex partelf arum folu n6inueni6in Hngua hsebrearqa n6 inues^ 
ni6 ' ^nome plitatis terminatu in hngua fihgtis+ Et r6 f m mea 
gulare:in quo funt res mulr^ ob qs ipofitu eet illi nome illucf ; 
&:i6 inuenimus-^fihgteexpartereifolum+Sed ficutnon inue 
nitur res fimplex fimplicitatefuma ''^c^ vniant in illa res mul 
t^Sic n6 inuenit nome fihgulare &:|)pri(j ex pte cobinationis 
iiii g ifarum De diuilTone ndminum* 

litteraruroIum&fciashoc+^ CLVerutame (ingularcnoproa^ 
prium eil nomentquod (ignificat iingulare qd'non eft (ignaiss 
tum fed eft coei vt terra q> lignificat Sngulare terrx "* vYis ter 
ris muitis comunicatib^in re elTendi vnaqua^ illarum terra? 
^dc fic nome viri lignificat fuper viros multos coicantibus in 
rc edendi viros* ^Et Iioc nomen diuiditur in fex fpecies : in 
nomen rei:&: nome gentile: &; nome accidetis t^^dc nome d&^ 
nominationis:&: nome uerbi:& nome numeri:&;hinc defcris^ 
bemush£ecfex^lingilIatim/''CENomenreieft nomen lignifi 
cansremaliquamn6propria:qdeftfubftatia'°cuconditioni 
bus lingularisatibus ipfam: vt terra dc coelum dc oe fite huic* 
'^Etdiiiidifinnomevte&nomepKtatis/^CC^^ottic rei qd 
eft nomen vfe eft iignificans multa f m modu coceptus vnius 
'^prout eft terra:quod ligniiicat oes terras modovno eodcm 
cxparte^^^conceptuurerum^qu^EConcipiunfin afa: qa oibus 
terris eft conceptus vnus +' ^ Verutamen nomen pluralitatis 
cftnomen reifignificansmulta^m modum conceptuu mul^ 
torum ' Vt terr^ ♦ ' "CC5ed eft difFerentia in opinionibus anti 
quorumJ[Lipernoibus:qu£e no fignificant'^ vniuerfale vnu: 
fed coIiecSione vnitatum multarum: inter quas no eft modus 
conceptus ' ^rei comunis omnibus illis vt eft nomen populi: 
quod eftfingulare:&fignificat colletflione filiorum hominis: 
igitur quonam pad:o plurificabitur + Et f m meam dpinio:^ 
nemnon eftargumetohuicapparetia: quianome''vniuerfa 
Jis apud gramaticum q> nos iiimus in itinere eius non fignis^ 
ficatvniuerfaIeIogicum''cuieftresvna vniuerfalis omnib'^ 
fingularibus vninerfalis illius qd fignificat fuper ipfum illud 
•^ nomen^Sed nomen vniuerialis apud gramaticum eft figni 
ficans colled:ione vnorunr %iuItoru:quibus licet non fit eis 
res vniuerfalis comunis illis inquantu lignificat^^fuper illa 
nomen illud cum toto hoc eft illis res pfifecabilis comunis iU 
lis"^f m modum fignificationis nominis illius fup quod figni 
ficat:quia gens 5c populus g§' ^non fignificant rem vna vni^ 
uerfalem omnibus fingularib^hominis:quorum collecaio eft 
gens vna ^''^&populus vnus: tii figniiicatpluraiitate homm 
comunicantium in ordine vno fcdm "^con ditiones reru qux 
fiint deforis prout eft ordo dc firus & omnes reliqujs+ Vl^D w nni^i!^ viH I''^^: ^^^^ ^^•'^ ^^A Tioiu^ij? - > -» » ^ 

• VnN jng nn^ ^s nro r;j7n niisnTOn man nii^nic^SVsn 4 
D>;:?*^5 DniM n^ya Q^^nnu^on o^an D^iy'^< hy nii> u?^k qi:? tdi c 
nn^pn Dt^] Dnin q^] nn^i d;? ^k Do;a nu?c>S pSnnp D^n nn $ 
Twi^n nhj^ DtcJna nnj^aT • nsDpn di?j Sj;£in 0^71 ni^nn q^\ 7 

iwhnnN ' 8 

D?y Nin^ ipn^o trfi^ ng nni nnton D^n ^?in niii qot ^ 
nTaNi:l^333iDigt^ijnKia3inlwSDWt£inD\^^^^ " lo 

i *i3-\ d;^i hSa W h^: pSnn>i 11 

nasMpnTOD^ni^i^nnianNinSSsD^NTOnn*! atn n 
isTDioyyn nn^5ii:anii:iNnS3^ymio'^nxla3 13 

• inx »ipn nisfiNnhDS »3 u^aon ippinn? iij^fc? Qnain ^^jipn 14. 
Dnn DiipnnyDD^ai^iyjnm^onnn^Dc^nNin^iin-in ly 

imyTNio3 ic 

onioDyNraJnioipn hj; Q^iaipn niyna t^ian vi ddox ^^ 17 
*ipn n^ Dri\:^n ps n^j^ D^^n Dnn^? ^i^p ^'l? ^nx h^3 ' is 
D1N 03 vinp 'ij; nmoi n^ni Ninij Dy Dt? 103 dSdH «^jrnujo j^.jy. i^ 
Du> ^3 Do,^ ns^Tn ^nipipn h^ p« ^nyi idi) ' ny^n^-yii j3 oi^i 2 o 
»3iunn hhsn Sy nnion Ij^n' ismn ij^? ni^K p^pnon 4if n fen n 

• s •: - - ; - - V - •■ : - s ■• ••• -: I -1 : - : - v •• - : - 

infc; i^Syn"iin^^^NinnhS3n^ipi^iDShSi3TO 22 

D^in^r^V^^^^il^^T^^^^^^p^Rl^n^^rtS^SS^nD^ 'um ij 
nnt^'^ np3 anh ^m^aHr^ iiqy. on^ piSij ^|) hvi «^^? n^N Dsn 24 
urph ^mm n^^-^nq jp^y onh &nihynv, &^'inn DU>n dii^Si; 2^ 
V ^3 hy «fi»? Dyi "lU ^3 vSy n^ii^i:^ no ^y «inn D;c?n nN-iin I5f3 j^ 
nn^? ^"3 D^^tsp n::;^ nim ^Diis S3i ^HS3 nnt? i^y hy m» scSii^ 27 
*^h nn^j Tip3 Q^^nn^pn o^wn ^131 hy ni^ njn 'nnN d^i 25 
j Dnfcit^jn TJi 3s:Qni mon rto vino nu^N D^^nn ^tJjn 2^ iiJ3 • htSi n"in 3tyiQ i&{ nmNn niniDU>oo z 

D^c?j&2^fc^Dni«nn3D^A^9 wnn •^-P']N^J5?33n6?nip» nqi? j 
»3 nin^ ^•nni; 103 ni3>?n Sn dd^ Nin^ N>nn nn^iu^pn^jionp 4 
103 dSipS ift^nn niK nsDim k3 nn mm^ ^ni nay hNDDn* f 
mn 3;?io Dipp Hn Dni^; 1« • dsids nisn naDina nin» nns; ^ 
J133 nn)\DipQ Sk 1N • D^.Si^n^3 y^.T)y^ ^pSi^nin anyiv: p'» 7 
t>nin Di;; hSDni • ihu onnp din3i n3 DTsp *3 >piKn DninN g 
nl3Nn >3 n3ic?t<nn DnSnnn Sn Dn^n D^nihj? nnio du; Nin 9 
nc^iQ ^31 D^ifc«i • D>33n ^N mnvo mic^sn nSnnn nioipom 10 
;iC7Nnh *u>>S^ nn D-iKn nvr;i3i^ 3n3 iS;^ 3iDS3tg i5p3 ^nop u 
T3 p^iisi nl^"-i3 ^S>:nt:^^n t3in'i -iqn» i<h ^3 i>^n Dn^no u^n if 
Dn*3NDisJ3 Dpy3;nNniJ3T wT.nsini^s^^^ninp-^ifi^hNn^^ u 
|3 >3 Kin nqNni • ^iS S&^ »5?>3n Nin ^3 >iSn jinN 103 jiuJi^in 1 4 
•n^nsDn nw dx;d jnii^ *p w^kt n^ nnii^ns^hsN D^3in33 m^q ig 
hSi3 Dt:? NinDn^nDu;^3 nono N=in Dvon ^3 ^ni?i >aS ^jNnoiNi i^ 
D>n3 ^^3 "i^y i>^ nn§C7a j^fc?\nnN tj; ^33 in nns nniiii^p^js 17 
13^ nnN? U7»5< ^irhn ^isisfl^ on^i^l^ hH "itjs n'3iniJi3U>^i D>3-i ig 
pm^n Dn^3K di;?3 ap^fy ■133; in ^y^3n nn ^i3i 3hn ^j; um') 19 
nSin"Ni33CJn;pNDippnifte 20 

i3nt?NDyyn^ri;>p4yjnTfnu^NDu?nN^^^ Otj; ^r 

n3i3n'nc3n |i:i3 D^pi:j;n Sy_a^i;n ut m^jn 11:3 22 

^xwoq unHmmih] nnnjs? mpi n3^t; ntoi niSSin nim 21 
^pyj; hx; Dn3"in nioiy nNnin nv3 DU^u?p»n iSx Si; nin Dn$?ri 24 
3 niou;nnmjjn^^i^in3p;n3Tn3niw3Dn3^nn 2« 
j Dn>ni&nin3 i ^ 

^ii^^jDnponiDn^inu-^t^oSyniioDi^^Mni^Don nw; 17 

•••-5 •I;"-: .Tt-...- - V ■• »:•- ^.T 

onp Dnnflj onnN dj; Disnnn nvp d3 pjyan ^^n ig 

nnfc^SNo-iiTOSN^NnnfccnTioK^jA^a •iVi3iD:u^wto3 2« , De diuifionc nominum* 

<t JNome gcntile eft nome lignificas fup gente de getibus ter 
txidc profapiam'de profapiis terrsejautincolatuhabitatio;^ 
nis &natiuitatis:vt'h£ebreus:ifraelita; chananeus: Arameus^ 
Ethoce dua^fpecie^:qahocattribue6 homibus^^antiquis 
profapiajillius^quiaipm eftattributio adpatres : vthsebreus 
ihudseusjquia * ipforu attributio eft ad H^ber &: ad lhuda:& 
hoc uenit cii additione \fx denoiationis fcmper vt*^ mn' nay 
cuadditioeyodin eo^fine+AutattribueE ad locu incolatus 
habitationis:^vt Abraha hierofoIimitanus:ga coIuitHierufa 
lem+Autadlocum natiuitatis vt^Abraham Arameus:quiaex 
Aram uenit & in Aram fluminu natus eft+Et vKter nomen ge 
tile ^eft nomen ligiiilicans multa refpedtu ad fuum principiii 
primum:quiapfes'°&Iocafuntprincipium primu propriii 
filiis+Sed rabi Mofces' 'Rimhi in libro intellckftus boni ipfius 
fcripfic qp cxiikes ho generatio tertia ad primu' 'non attribue 
tUrilli:quianodicere6Rubenifraelita:cumfit Ruben filius 
' UfraeUSed a generatioe quarta:& inde complacet ad cogno 
minandufenoie fui patris^^^primi^vr Aaronleuita:quiaille e 
quartus ad leui:^ ueritas eft quia fic' ^iuenimus in fcripturis; 
fed hucuf^ no vidimus qui dederitratione huius opinionis: 
" ^dc dico ego fm mea opinione q> ro fit ex quo nome getile eft 
fiome vfe ' ^filiis pfapi^ vni^:aut filiis ciuitatis vnius:& no eft 
j)fapia aut ciuitas fine domibus ' ^multis 8c vicis multis:quos 
ro colent exeuntes lumbo^ viri vnius vf^ ' ^ ad quartos pro 
maiori parte Scfilii generationis qu3rt«:tunc cognominatfe 
noie fui pf is p rimi^°aut loci q? habitauit in eo:aut natus eft* 
^ ' C^Nomen accntis eft nome qd fignificatfup euenra fubfta 
tise:qu«funtinillo '^^m modum fignificatiois nois fubftatise 
fuper fubftantias vtfapientia:prudentia^'fortitudo: pplexio 
gcdementia:canities:fenea:us:iuuentus &pueritia &:c£etera 
cuenta ^%ominis:&: fignificantfup hsec euenta f m modos fi> 
gnificandi nomina re:^ fuper fubftantias^ *rerum per fingula 
re & pluralitate:& mafculum dc fixmina 8c reliquas difpolitia 
nes nominum " ^ in fuis fignificationibus* 
' ^f[,Nomen numeri eft nomen fignificans fup euenta rerum 
& accidentiu:quacfunt"^in anima cofiderantis in cis exparte, 
Ipfarum conexionis cum aliis diftinctis ab iUis^^vt vnu : duo 
tc c«tera;quia no diceret hoc eft vnu nifi qn referef adalteru 

qua: De diuifionc nominum* 

qu« in ipfoiB: Coniuncaion^ fimul fiunt duo & fic de reliquis» 
*^Nomen agnommis eft iKjmen quo agnomina^ipm agno 
minatum per accides fuoj^ accidetium aut^ p numeru alique 
in eo inuetfi: aut extra ipm vt Rubcn paftor^^primus fui pfis 
caput poenitetiuraeratdefcedensin Aegyptujlic^ agnoml 
nauimus Ruben^per artepalloi^iuinjEeacciis eius;5cipm ce 

f>rimum fuo patrijquod cA numerus^numerans ipfum in re> 
atione ad fuos fratres caput pcriiitetiurquia pceniiietia eO: in 
trinfecaei^perimpfiicneinanimateratdefcendcns in Aegy 
ptum:ga defcefus in Aegyptii ed res extra^^Ruben+^d^Sic^ 
cftacquilitlidefuisacquilitis+Auteil genologia patrimi Si 
profapi^utlfraelita^Leuita^Rahatheus; Hamrameus;aut ge 
nologia' -loci vt GalileusrHierofolomita^Romanus; & funt 
qui dicunt cp hsebreus lir huius ' 'fpeciei put efi: quod diiflum 
eft in lofue cap+xxiiii+in traiilim fluminis federunt patres tui 
'^ a f^culo tcrah pater Abraham dc pater Nahor* 
* ''^Sic^ e^ diuidendu vlterius nomia agnominu diuilione 
alia;qma'^po(lgomnia!pfafuntderiuata ab impofitionepri 
ma: funt eois: ' ^deriuata a nominib'^:^ fiit deriuata a uerbis? 
dc deriuata a noibus funt quoi^iagnomen' ^fcemina: ell deri;^ 
mtu ex agnoie mafculi: vt rtmi^ magna ex ^n:i magno: dc nD3rt 
fcia ex D3n fcio:^' funt' ^quoi^ rieutrum ell: deriuatu ab ,alteru 
tro: vt piiV dns:quod no deriuatur ex agnoie focmia:: "°&: etia 
ab eo non deriuatur agnome altcK f cemine^Et miru ell quo^^ 
modo dixit Habib hic^ ' vt |nx &c m'3.t ♦ Et en licet non fit no;^ 
mennT3:r deriuatum ex norepikVj^^ell: deriuatu ex nomine 
T3;! Quod eft agnome mafculi: hsec funt agnomia deriuata^^a 
noibust^^^CCSedagnominaderiuata a uerbisdico q> uerba 
prarcedant^ * in effendo rem fuper quam lignificant nomina 
agnominum funt agnomina"^'agcntis & fad:i:qu3e gramatici 
noni introduxerunt eaintra comugationes'^uerborum : dc 
cognominauciunt ea prselens &c fad:um : & ueritas oftendet 
fuum iter: cp illa no liiit '^ uerba: fed nomina vtoftendemus 
mcapitulouerborum:fiuefuerint nomina^^agentium (icut 
'fnn -ryivifmc fucrint nomia f acaorum;^ eorum quje fiunt vt !Ni*npoannpoanNirpn-iKinn"su^DU?fc?iri-i5<*nn m; z 
ns?i"iri jniK"} 103 woo vin f^ i'^ ^^9^ na ^3D03 j 

p„iN"l ijn^cri n3n • 0^2:0^ r^y n;n o^n;^ u^n"i i^asS p'C7«"i 4 
n/5pqNinc^rnfi^Sp'C7Nnmnn'Sn"3j:5pNWD>j7n^ ^ 

lh nw^ ny\0mti a>:ppH i:^ni vrjj^ h^ «^ltsifna TntN n:io ^ 
Vin nai dnyoS mn\n ^^ onyo^ i-ii^ n^n • c^kj^ia um-M 7 

iKinoii >:^^:pp b?in ^3 o^j^p n^H^ nKinon v-in;^ np n^ni 9 

^3ini&?VJjjppipp.nt^tyn^3Wi7 pi^^n mp^s ' i^ 

Dni tN ^p")pyn ^nnpn nhn ^^.fiiini:;\n 103 nnay^pni nta^n Dn^ » 
njp Nin n^y ^3 DnpiN u^n ^pnn^phu?n)n HHm 102 Dtppn 12 
D3;ni'3fi«D;pn»i:nn3y3 -ib ip^py_i:^i'n^3"ipw^fjjs;3i^pn 15 
I iin j ^3Nj.Dnn3^? ^3ijf nnn D4iyp 1 4- 

^3n'imnpi^nonNnnnioy^TOpSn']U?.^ flini ^^ 

Dnp 0] mm') nmnp Dnj:!3 aSsti' nns' „ . | ^ <* 

i!>5in|p c?) niopp onujn] D>hs?^p onj;: t^)i niouJp anjiij 17 
^!!! D3n ip npsmSna ip nSn:5 103 n3tn -iNnp nm n3p.:3|^ri is 
n3p.;| nsinp nm n4 Nin;^ p'nN p':[zi nns^n p njjij iriNn ^w 19 
nT3 3^3nn "iok 'i»n no^m • n3p34 "ins nisin nuj i^h ijoq 0:11 2 o 
p"nND;:^p nu:nn>3JD;?p^.ijnn3Dy.nnini^3fip*ix n 
onnan Dn&cnn on nh^ • n^ih nN^n t^inuJ noa diejo nm wsin 22 

j nio^p 23 

lonp* D^Ss;3nf ^312:1. D^Sy;i3n jp Dn.T:i;n DnNnri oViKI ^4 
nwsri on onNnn niop vSs; nvt^ ij:yn ni^5>yph ' ' ^s 
lyin *^in3 Dnb? iD^j^n D^^inn D^pipnpn nu;« 4iy^ni hs?.ifln j^ 
d:''^^ aniy i3"n niv noNm hiy^m n-inn um 1331 a^Sy3n 27 

•» •> V •/ j - •( V v: •» 1 •»• - J *.f - » ' ; • -: T - 

nioc> wty 1^3 D>Sy$n 13;^^ nK3:^iD3nio;i?DK^3Dny3 25 
«o^D^H^^jm Dhiysn mf V0 ^3 -ihin npiu? 105 D^Hyjiari 2^ w, "iii^i^ nhm m^vn ]o m • Sj;£)inn i"n Sysn nSjps t^^tj i 

nninS tiJiDa iv nsDina ndi piu> iidscjd^ij >jDt> io3 nsDtn 4 

■^ nsDtm ^53 ito7p.i • 13 pi^p D\'pi jDt03 s^^oj ij:!? n^Dn ^^^3; s 

c?narjn Nin nn yDp^3 nonpn n3?::n 13 ikiw}3 Dntpfi nitn ])2 c 

xrip) nnhon Sy> Nt7t:i n^io ^i; n"\to nhiD ^3 inStDj nWps 7 

j nn^^Dn rh^v^ n:i3n yspa 13 nifi^^uj Ntutjn Sy mi> g 

33jj'o3Vl3ni?:ijoinfptn>S3ie^o:nnscjnnn3 tfi^ii ^ 

K^fi<Sy^nionu:fc{4n%^3Dj;Dm 'ons «2:1^3 SDiD3n ' 10 

123^3 tnlt:?ySi tnb? hty £iS hSb\ 13 w X!?^n is n^ipon 10 u 

■ nnNu^nu? t^^ ntouJn nSKoi • on^ D^niwn uhv^n nNntn u 

' Dryn Diynji>ni3nD^oy^^ nynNnno3pTnK*nn™CTn ij 

' D>^3 y3p3 ptnnDi non^? \n it:;:^ DiNn Dp 1^3 Ninn wS, 14. 

D^oy ^n Dt^o npih nuj« noii«n 10 din lou^ nanu? ny itu?Nnn i r 

mn ninipp^3nips5^:3Kifc^\nn3P3n^3iDn'03n3nDi^ k? 

fc^iSiND^ipis^jj^jSyjTnnnto^^Tnmn^Dinn •nnj?i3u?fcfta3 17 

T^^i DyD^iiD^n^-inD^pyiiSiniotj^nDntfcfSDs^orNTN^^ ig 

103; TN >inp^ 1)3 j; h:; t>4 13 t^^npjn njionSy. Ninn Di^n n^it» i^ 

I tox;nKntn;Dnv3nonn zq 

nntonn3nnp^nS3im>otnyiD*^nKinD^:^n qjm 21 

ToDnn^^iwsi^^^^m^DnjsnnD-in D^'y.hs; ^^ 22 

<f)nnt:^».fc^S;^mn^3t^ion£)^N:n3Dnn3N 2^ 

»£!3 a^hi3n nc^on Di:yn wH i^n nT^n • nnN iSi:o3 vhs Dn3 2^ 

. . •••.■•/ T . -5 •.■ « - ... T •.• T • •.• - ■. •• T ..,,•* .^ 

njiDT nm ntou^n '>m nscu^o Diryn Di^^in^i^Dn^ti^^D^^jnpnon 2 c 
n ntoiyp n33\u; 103 hyij 1300 n33> n^i >3 iti^Nin hinnn 2^ 
n^hy^n nioii:?i Dn^jnm liDDon ntot^i anpon * ' ' ,-, 
no3nn Sys dc?i noDnn mpo dc?o toa ahv^ 133* ano nm 2» 

T ; t; - - •• • T ; »; - vj ; • •• • : • -5 » '■ • •-• '• V 'i *0 

>3noDnn nNhDt:Joniou?nniNS3nT=iK5fo»Dficn^y£inDu?i 2« 
n33> Defpebus nominuagnomin^* 

iM nwjfiue fuerinr noia facientiu agere vt D^arta nmf^i fiue 
fuerint^noia fuBo^ aiftionu reliquaru coniugationu : dc funt 
nofa illa quse iignificant fuper fuppo(im'fLiBm opationi illius 
qui fa Aus eil^aut qui fieri fadtus ell+Et funt ex nominibus his 
quic uenient cum ^* additione vt 'au; cuius ius erat piv : 8c ve^ 
nit cum addirione yod in fuo fine ad figniiicandum Tuper di 
ipoiitionemreirqu£cellincomorate;gcfi'rmaftabilis i illo:8e 
fmp venit cu additione^nun:8c fignificat pcedens cum pma 
nentia in eo difpoms pcedenti^flabiliter;^: h^c eft differeiia 
''interjnSiDitiniD ganSiofignificatfupfuppofitu fuBm acftio*^ 
nis indulti:& (nHo ^fignificatfuper fubm in quo pmanfic flabi 
liter difpo aiftiois indulti+'^ ILEt funtquoru agnome virtuds 
pmanetisE inuenit abff? :idditioc & i minutioe oio vt D;n^°333 
dc oe fife illis+Et ro eft:ga h^ec no deriuant a uerbo fed ' 'ab ac 
cidente:aut a re in qua eft vis agendi illud 8c faciendi ipm §m 
rem''fignificatiom'suerbo]5:c6gruentiueis: & ho^ nominu 
funtquo^ pmanetia ^' difponis illius e uehemes in agnoiato 
adeo c^ multoties impona£ nomen fubje ''*rei illi: vt eft nome 
OTiV:qa eft deriuatu ab n^ix ^ roborata eft ftabiliter in homie 
* ^primo adeo q? impofitu eft nome eius din ab rf^in a terra ex 
q acceptus fuirinde:&:aIiq!i"^fitnomerei;ficutn'3iDT cryftal 
lu:ga claK eft dc lapides nipN carbuculi:qa incefi funt ipfi ' ^vc 
ignis ardens:Sc hoc eft:ga impofitio nominu fit f m duos mo 
dosjaut ab ' ^re:& tunc no eft ro illo^ nominum : dc aliquado 
fit bona ratione:&:tunc' ^fignificatnomen illud fupcr difpo;^ 
fitionem appellati peripm;autfuper rem qua^accidilTettunc 
vt'° nnn")! ; quia Dm comifertus eft Deus populi fui* 
'^ ' d N onicrj fubftatisE eft nome fingulare propriu no pRfica 
bile fignificans '' fiiper fubam rei indiuidusE cu coditionibus 
fuo^ idiuiduo^^prie: vt^' Abraha qd figiiat uocatu Abraha 
cu coditionib^ luoru indiuiduoi^: pprie ne coueniat''^ in illis 
ei cns aliud;5c ob hoc fuerunt nomini fubftatig qn^ difTeren 
ti^ f m' ^gramaticos quibus diftinguet nomen fubftatise a re^ 
liquis fpeciebus nominu qux retulimus/^CLDifferentia pri 
ma cft;quia non conftituitur ab eo ucrbum ficut conftituitur 
ex noibus' ^acciitium dc noibus numcri & agnominib'^5c no^ 
minib'^ uerbo^^^ex gbus coftituuntur uerba ficut ex nomine 
accidentisfcr£e;&noieverbifcif^^8cnoiefiendi ipfam fi in^ 
ueniantureiomniahsEcnomia ex noieagnoisfcientise^quia 

conftiiUitur Denomineproprio* 

coftitniturex oibushis verbum ^naDti n»3rtD3n(icc?rquibub« 
danoibus^numerorii vtex^muTCiy^niiyD':^ 6cexp\y'-,u \yS» 
' 'rit;^u & ex 'rwyQn riuan mn & ex Dn^u.'u? «;u; folunnquia non^in 
uenitur exillouerbu prerhoct&exnomiefubftatijenonco^ 
ftituit uerblioiOtEtrado eft:^qa uerbu iigoificatfieri rem ue 
niente ab agente in fuppofiifi recipiens illam ^' tcpore termia 
to:&; nome fubilantia: no lignilicac fadtionc reiujuse recipiaf 
in re^^aliajne^ rem talem;fed eil: figniHcas r em ftante per fe» 
Etio^impofueruntfuunome Hgnificas fug ipm nome fuB«» 
^CIDifferetia fccuda eitjqa nome fubftatia: non plurificabit 
8ereiiquanoia'^pIurificabuntutnome agnominis CDanoart 
fciens fcietes:& nome rei' ' ut nyiw f^ia terra terrx;& nomen 
getikD^SNnty^^^f^n^yifraelitaifraekise:^: nomen accntis nisDrr 
m^sn fcia fci^, ' ' Et nom e numeri DTiyaix quaternarii D'ny3ia 
feptenarii+Verutamennomeuerbi comunicatinhoc cii '^ na 
mine fubftantix : quia ambo lignificant fubftatiam rei unius 
in quouis loco fit+Etideo ''*n6 plurificatur:& fic etiam nome 
uerbi:quiaficutindiuiduafubftati3En6mutaturquoad''fue(*f 
rint:fic receptio difpofiti6is uerbi 8c operatio eius in fuppo^ 
fito non mutabitur inquatum' ^ipfa eft interminata & fi mul^* 
tafintrecipientia+'^CLTertiaeft:quianomen fubftanti^e no 
c6tinuatur:&: no funt fic noia rerum ut' ^jyj^ X"^^ quod eft co 
tiiiuatum:& fic nomen acciitis:ut DiN nDDn' ^& nome numeri 
ctia cura nominibus numeri ut nu^y D'ju;:St cum noibus gene 
ris'°alterius vtpiN 'm 'du:5i; fic nomia agnominum ut mulier 
ah nD3n fapiens corde:&: nome ^ ' uerbi ut 'pyti tv-^v mittere di 
gitifSed in hac differentia tertia c6municant nomc fubftatiic 
^-&:nomen gentiIe:&ratioeft:quia ficut nome fubftatise fi> 
gnificatdifpofitiones fubftatias^^indiuiduac:fic etiam nomen 
gentile:nifi (j) nomen gentile fignificat difpofitiones fujE gc^ 
noIogicE uniuerfales:^^&: nomen fubftantia: fignificat indiui;!= 
duantesfuifubftatia*^^CIQ,uartaeft:quia nomia fubftatisc 
non uenient cum c6notatione ; &oia reliqua nomia:'^pofli 
bile eft ^ conoten{:':& fi' gdam gramatici non confiteanf hoc 
in noibus^^^numeri^gcqiiuerint uias extortasadfugiedii: qd 
fcriptu eft in regu cap^^^prio libro qrto te &: ^nyan tui gnqua 
genarii;&; interpretamur quinquaginta qui funt tecum^ 

CDifferentia nvynnm 
r»ioc> nypoo pi • ^noDn noDn DDn Si?*) n^t? ^30 n^avi i 
ni?>^u> c^hjrj c?hcj P.1 ^n^;^ n>:juf n:\y D^jij' [o \n7i Dnspon 2 
bh »3 nah DnTO c^i^ foi ^n^on nmn;E;an ;i;on joi *niij4i2? } 
Di;iDni SSs Siia n.5n\N^ o^yn d^qi nr nhn hyb ijqq Niypj 4 
fnK Snpon n>ioa Sj7i£)n \q ^nn jp^:;n njt:>y_5i? nni^ ^y.ian^a; :f 
nmnSaip^ii^ nmn^^yhymrNhDifynDu;! -^3:110100 ^ 
pSi.io2:yn noii? pv. ^v nnioMn S^ti na w^i; n4i nn^^^ 7 
t D^s?n u0 viv n"iion lo^i^mon s 

nio«;?nnNt^in3l.n\fi^SD^3;nD^j*3Nin^je^^^ hiyri 9 

nnnn Di?fi D^oDn DDn ncsinn dc? ji^s •'iain> "' *' 10 

hioDn noDn n"ipon d;:^i whiityi ^^Nnu?*on\n Dtii^inlirnN nt^ u 
Di? n.D «^Fin^i hyan du? diini • D^nync? Djnv^-iN n^pipn di^i 12 
p^i ^<inij DipqSqnnns "i?n Q^i; ^i? an^o Dnpip *3 Dyyn Dt^ 13 
h3i:n^l fc<^D^.i;n ^151^3^12 103 ^s hvibn c0 p oa pi ngnnq im 14 
nqn n3nu?n ih mion inSiyAT ^i;^n joy, n^3p p anl^n niy i j 
i D^Sspon vn^e? nhi nSn^io >nS3 t«\nty i $ 

losDnnnnnw pNhi^qD\i^hDL':ynDu;»3Nin ^\t)^^St;7n 17 
DnNnqsnioannponD^vi^pi^iopNinu^jyjav'^^ 18 

aiDnw D3;n^i;D\;3?pi03n^Dqn nw Di? pD^i.nloqn du?] i^ 
Di:?\a\nq3n nm los DnNnn niotp pi |hn6^ 03 ^:t^ io3 im 20 
Difyn Di?? i£3ipn^? ^^^^^ty ^l^^n nn ^n ynsrjs: nS^ 105 Si;"£in 21 
D¥y.^i ^J^py. ^i2 •'^11^ ci^y.n Q^ 103 ^3 ^<in DyDni omn nm 2 2 
D^hhi3n loqi ^3j:i; nni* on^n dipij £<hfc< on^-i v0 ui js ^Dnan n 
itoyni^DWi£)nhy_nni*D^5;nD;:^'j 24 

niDt?n "iNti^ Sai ^-i^sn Di? iKn^ fc^h D:^i;n nioip ^3 5?in ^j^ann ^i" 
nlomnj nin NhD^pnpnonnvp ^3 «^s^iJO^t^ntiyijN ' ' 2^ 
jD^p D^3SD3 2in3Ujnqnin3SniSpSp.i;^ninnKiu^^^ 27 

t ^g^^-n fVDn ly qnnqi ^^mn nNi qriN t nap « 23 
i h '" *" ' '" ' ^> fcfji nm]n m\iiiv\ nTotpn ^i^v Svj? ^^m inn^??t hxirn * 
•Do^X7nVPninaan^tPV3Qy.i5n\D2^s^n nioi? p. * " 2 

onnN D^j^o Dn^i t^' djdk -in • D^^ojrun niwn lyo ijjiij nni 1 
D^nni^^amni DTOtuD^ahDnp^ihnnN^qiN^n^ND^npo 4 
fcc^i nn^nn "iDn ni'o kS inN"iin 1^0 in f^vj^p^ no plpiqn Sy&j? 5 
nvq Dti?n p^nDti^ ^^t^*^, phDn^Sy^niotpn ni^u^ Q^Jl^un n^o « 
*3i:J nHt^n Du^tuoniy ^sh^ DnKiins niot:^^ np'' "ic?^? v:i^t:?o 7 
^3"]! n^q ^pmi nD>:i?n ni^ninn nx^q jiu^^nn D^S^^i^ d^|io s 
'ninnnni * h*innn 'npQU? Dn pmin xm '>yQ n3ni nNninn 9 
mn;vh53nynpri3;rinv nWnnv nqDpnni ' pi£iDnv«?)int/?ni 10 
i^;q ind: p. nnt<] D^^;q moii^n nSis:q nni^'?^ 1^:33. nnyqi u 
mioNiywn^iDn 12 

o^^^p^y.DnionDnD^^^-i^ijnnwn^a *1^i»{*11 ^^ 

iD\Dt^V>'f'io2.ni^1?A^'''^™°''^n5^ - ! '^- 

\'D3 nihin: nin>m nns^ j^^i? Dnion Dn D^^inAH ni)^\!^n ^^ 
^nc7 nn« ti^iS k^sS Shino ^dd y5ic>q nioiii:? Vp3 i s 

D^i3nipnnlQpnp3i.Dyqt:^"i.£3nnnS cjps^ti^TOn^a^^jt^Vn? ^^7 
phnn Hm nnrys 135« D:n n^^Dn Drin >4ipti> nsD^ ijuic^Sa ig 
e^pj nm D^ann^n nioc>n n&:n:i limn '•^im nanj^ ijti^n i^ 
Nin ny jq Difi Dyqn ni ^3 oyo nn^ty «^^? nK-^ins Snnn 0.7:^4 2 o 
wri nD^4.^ i^iu? p^^pD «^iSnn Dyq ^3 D>^nnj Dm^^^ 21 

^m w nq D^£jn"i:. i^nKh nj ^y^ nq_:iS nosn n^na n^n^y 22 
r^?>3nn iDiy^o:i te oyontr^ a^Dnm^Diy 103 n4i "D^^nn^ 23 
p:i noNon dtjd ni^n nos nu4 Dnno&co3 DTOs^on hiibi vi^n 24 
t njsn Dy_q nn^^p^. y qprsn nn n;.n^.iy 25- 

^int:?D.W5iWD^i3jDjpyhy_DniDnDn a^£)J1-1^Dn 2<» 
ni,i^ti^r.i^.Dti;>iD3nni<nM3D^?nnxnjn3hh3 . ^ ' 27 
h^,\ c^^ii^")n p^. nSn^n j^j; 103 D^Nn:n n^noi m mNn^Ss hn 23 

:D'onyjDq ' ' 2^ 

mou^n De diuifTone nominfi in f ua cucn^^* 

CDifferentia vltima eftjquia fuper reliqua nomina caditlic 
certifi'cationis;&:non"funtlicnoiafubftatiae:&ratio efl: qnia 
eft ds difcretio ex parte ipfoi^ fubfl:ati£e:^&: in hoc notificata 
funtfpes noium fubfl:atiales:fed funt cis fpes ali^^accidetales 
qu^ ueniunt ex parte fux diuilionis f m fua eueta* Sic^ eflen 
do nome ^ apud gramaticu id qd conlideramusipm ex partc 
fhx lignificationismo ex parte materise did:ionis nec^^expte 
rerum quas {ignificatnoiatldeo expedit q? diuidamus nomc 
ex parte'fuorum cuetoi^: quse accidut nominibus in fua figni 
ficatione:&; quia euenta hsec funt duum ^generu vniuerfaliu^ 
Primu eft ex ptefignificatiois in fe^-Et fedm ex parte modoi^j 
^fi'gnifi'cationis;fi'c^ fpes generis primifuntO(flo:diuerfiuoy 
catio &onominatio '^ dc scguocatio & analogia : 8c uniuoca;^ 
tio &accomodatio dc traIlaiio;8cc6itas Scappropriatio^.' ' Et 
hinc explicabimus vnag^ haru oito fpecie^: dc dejnde expli 
cabimus fpecies ' 'generis fecudi qd diximus/^CCEt dicam^ 
q? nomina diuerfiuoca funt fignificatia rcs '"^diuerfas disflio;^ 
nibusdiuerfis utterra coelum/^JNominaonomina funtfi'^ 
gnificantia rem una did:ionibus dmerfisvt*^-^^WDn\owh^D^ 
Vn\y ' ^ hnv nnN \y'S i<^:ih hhirsn h2D;dc fi Bederfenfis quxfiueric 
tradere difcrimen modicum inter nomina onomina ' ^ in no 
ftra tingua in fuo libro quem uocauit figillum difpofitionis j 
dc etiam nos adiuuare Deo in parte' ^fecunda quam edemus 
inradicibuslingugeexponemusnominaonominaqujcinuetf* 
niemus"°inter ea eflfe differentia in fignificatione licet lit mo 
dica:quia hoc modicum dc fi' minimum fit ' 'fuffiicit impedire 
eaeflfeonomina^quiamodica differentiafiifficitq? non dica£ 
unum^"deaItero affirmatiue ^m ueritatem fimplidter : quia 
ob hociioneffentonomina:qu3Epofi'tafunt^^onomina: Scno 
eft : vt opinatus eft Habib :q? modicu fit caffum fua paucitate; 
quia non eft^^^differentia apud veraces in fuis didlis decerne 
re dictum effe falfam oratione fiue^ ^fuerit multi medatii;fiuc 
fuerit modici mendatii* 

^^'I^Aequiuocafuntfignificantiarcsdiucrfas interquas no 
eft comunicatio'^penitus in fignificatioe nominis per dicflio 
siem vnam vtnomen f'y:quodfignificat '^ organu vifus ani^ss 
maIis;Sc colore uifibilium ut \y color cryftalli py color tarfii; 
8c ^^ emanationem aqu«» 

ii h C^Jottiina De diuilione norum p fua cuenta* 

fENomina analoga funt quse fignificat per didiionem vnam 
res multas ^ diuerlas proportionales adprincipiu vnum;aut 
ad agensVnumivel ad finem vnum:uel ad fubiedtum vnum; 
quia dicimus omnia creata r\Wiii2 n;yyD opus "^principiiiquia 
principium omnium ipfo^ cft vnum,Et dicimus q? leo dcsin^ 
gelus fint diuini ; quia ^ Deus vnus eft omnium iplbrum qui 
fecit dc coaptauit eos+Et dicimus beftiam munda omnes^be^ 
ftias; quarum finis eft ad effendum homini ad cibum mude; 
& dicimus^q? omnibus accidentibus fit nome entis acciden^ 
talis vnumiUisrquiaomnibuseis eft fuppofitu fubied:u vnu 
^quod eft fubftatia qu£c eft ens primo+ Et fic dicimus de uuis: 
quo^ fuccus'^ eft nimisiSc de viris potatis vino q? fint vinofi; 
quia funt nimii vini:g§ hoc' °tribuat eis modis diuer fis :quia 
vuis q? fuum vinum exprefliim ab eis fir nimiij ' '& ebriis ; ga 
nimium biberunt:^ omnia tria ha:c dico onomina ' ' dc f quo 
cjtdc analoga funt quafi dicla f m opponem ad diuerfiuoca» 
'^IEEt uniuoca funt fignificantia rem vnam eandem qu^ in<# 
iienitur comunis ' '^rebus comunicantibus in re illa :lfcet diffe 
rant' *in re alia:&: hoc per diiftionem vnam eandem ficut eft 
nomen animalis:quod eft verax de homine' ^&: boue dc leonc 
ex parte qua nomen animalis fignificat fuper animalitate co;:* 
tnunem illis: ' ^&; fi diflferat ulterius in rebus aliis ; quia homo 
loquitur ; dc hos mugit:gcleo' ^rugit* 
'^CCEtnominaaccomodatafuntimpofita primo fuper res 
certas:'°8cdeindeacc6modata funt rebus fimilibus priniis 
f m rem" 'aliquam:& fi non affimulentur in illa gradu uno: ut 
eft nomen leonisjquod impofitum fiiit^^primo fup f era ccr^ 
ta:& deinde accomodatu eftfuper Diudam filium lacob"'ob 
eflfe ambos iplbs fortes:& fi non fit gradus fortitudinis in am 
bobus vnus^&h^c^^^fimiHtudo eft per fimilein re:aut in cou 
trario;autin conexo ♦ 

^ ^CTraflata funt inipofita primo fuper res certas;&: deinde 
*%aflata funtad res alias fimiles primis in re"^aliqua gradu 
vno:u!:nomentranflatum:cuius fignificatio peruulgata eft 
^^detranflatoalocoin locum ; dc nos utimur eo ad dicen^ 
dum nomen cuius "^ accepimus fignificationem ipfius ex re 
certa peruulgata ; dc uocauimus per ipfum rem aliam in arte 

gramaticsc nto D^Nin^n 13 noNj ^3 nnK ni^^u ^n in nn&« nnan ifc^ in» i 
^aDt^irtx n^ioni nn&jin »3 nq&^:ii nm dS^ n^nnn ^3 n^t^Nna 4 
SDhminononnnaNJi -Dni^nwhy^nu^^^DbHnnHhN' y 
iDWi • nnaD3 43Nph DnNn h^< ni>n^ Dn^SDn ^m nionsn <j 
inN«t£:l3 nm di:h ^3 Dnh nnN '^ipn Nyo: du^ Dnpon tt »3 j 
DQT nuJe< D^n^vn H]3 iokj pi n3i;c?N"i B^YO^n Di^yn &<im 2 
anT ^3 «?iN r^n ^31 Dn ^3 d^>ji^ Dnu> p> ^^w D^u^jscn hyi nsno 9 
an Dnq onDjn dj^ju? DDjyn ^3 D>£3^nnq Dn"j2;3 Dnh mv>] 
D^^ll^n ^Mi^i n^N ni?S^ Spi * inii? ngin ^3 Dni3U?nj 
\ D^^n3jn ^N nSspns d>-ionj oyo3 Dn D^-jinDom D^£jnic7om 
•t]niu?oNrp;ioyy3nnNiOvD^:ilonDn 0^030 W1 

^ijhnnvs-JiwSKinnnjvsD^snit^^jnDnani 
on^xnhy pnj:ni^N>nnott?3 no2:y3 nnNnn^namnnN rjyn 
Dni «^nic^pn mnn ly, nm» nn w^ nq n^q nnNnj niu^ni 
nNm ny ia "iijym imo Dn^n *3 Dnn^ D>:^:y3 niy i£jhnn> ^s <^&« 

J :iNiu? 
D^^n^D^yii^^js^naiu^NnD^mionDnD^Wion nio^ni 
jljy3D^3lu^«nSD>qn D^jp^y. hy ihNiipin i:inm] 
nm "^m nn^n dis^ 103 nnN njinnoa n -lon) ki ^s «^n nq 

^P^!?*. l4 ^l'''^^. '^^ '^^?'''^ !•? ^"'-^^] ^il'' tn »l.^nn ^y n^iu^Nn 
nn. nm Dn^:i^3 nmn^n nnnq pN ^3 «?]« Dnm Dn^^yj nrnS 

j "^jiyqDq ifi^ ':|^n3 1k p:y3 noM^ Nin jrpnn 
p.^inNi D^y n; D^jjAy. hy niiu?^-} D^njion Dn ^''pnyiion 
ppy3 DO.iu?K")SD^qn Dnnj^ m^zvi ^y -ipny^n 
hy K^n nqpniaqn ini$iini^pnyionDi;?io3nnNnniq3nq 
nu?^? Dipn Nip^ 13 D^u^qnu^q wnjsr^l DlpqS Dipqq pnypn 
n3&^SD3 nns jjji; 13 uNnp^DD^i^jq s^n^ioyq inNm"n mpH 
iii h |3 ^^ npj^in hc^ nynn r0 p^nj73;j io3 onin nnon it? it^pin 2 
mpTn >o; Nifjj jdSi ny "in 4n nnio? noptn ^n nnnnn 3 
:ni7.in^p\ 4 

u^oG po Dnt:^ «^N nin^i SSds Dno^son niou?n obii^l ^ 

yvn "i3p2D^VDiDpnx is^ni^ 103 D^pn^ion s 

^pnpio WrapnD^a |3^3apY!;^J£inDmDiC7-|3 i:msSn&f 7 
nnNi DHQ nm Dyy Sy n:lt:?N"i imm nt^N Dni:? noN:i u^jot g 
'iSsnSy nMc?N"} DC^nm.inti^nnnNnhviyspJvipny^^ 9 
D>^n 'ly nMc^N") "ipNJDty D"u^n d;;? 103 DijDn ^n pnyin nn^?i 10 
nnNi DTN D0U7 ^?"ipn Dnfc? n"i3 nDpji ^dt pi din n^^y^ ^Sd3 n 
^ d;^3 ^i^ns p3 \!:?D6;{ n^ d^n nni p"^N")n Diwshj; pni;jn j3 1 2 
^^^yi> S5 Sy pnyin i3 nnt^i i:^3k npy;.S3; mui^^j') min^ ^^?nu?j i j 
nioi^n u^o n^wS^n laoSi^^n nTm * Dni:oQ hs^it?^ asi^a 1d"^^ i 4 
\ Dni^nin uj^po "t^p D*£Jinnan u 

^sii U)t7p n:^p D^^^nnpn nloiyn ^j^p D *1 /3^ ^ ^ 

Wl D^Jlli^^^TDUlD^DIli^DnDnN-Vin . : ,: ^7 

no3 pjyn hy nnmh njion Nin "^«>^n Du^n njm n^ojm ni:>im is 
m^^jn vnmppi vnimi^j «^nsr nnjn ^^H DSmo3 sypj Ninij 19 
n;ic?^5n n;inti^ py 103 >:ind np3 vSy nm>u? nnnn yn^S 2 o 
l^jnr^i ^Smo3 ^5];p: t<inij npn mN-in ^Ss D^y hy nliinh 2 1 
I nin pnni pyn nnsa Nint^ niN^n 2 2 

^i:u> njnu7j;^ pjyn hy nmn^ n:ion Kin nDiJnDt2>n xh^'^^ 25 
D^nioa N^oj Ninij7 np3 nS Kinn jpyn nninh niNj ' 24 

n;\i.^ nP3 nmpjni nimiNn «^n^ifB inii^ nDO omn i<?Vl ^^ 
ih '^iioD "iHNJ Duj-i mSnnn mD>pD3 ^jiini n:33 1n no^ppa 2ij 
nmm"^ni ny^ pynTNi 'isnt:?^ py to3 pjpn ^amp '^jni;3 27 
vhy rs^v '3 v^^y^S Nini^ nps xwr\r\ n3 4y nninS niN^ nTJ^ 23 
ry n")ON p3 ■ij^S:;^; c^-tsn pN ^3 hNntr;^ \t ^-m^ no3 DU^n nT 29 De diuifione nominij in fua eucnta ♦ 

gramatic£e:&^etiafaciunthocc5dnuoaud:ores maioris ptis 
3^mumxdc hoc erit ex pte^limih*tudinis:aut pmutationis pros^ 
portionis:vt(j> tranfferamus nomen mah adfenecSute : quia 
lic^eft iuuenta ad fenedtute licut eft bonu ad malu:& ideo uo:^ 
camusdiesfenecftutis^^diesmah/CSednoiadicfla coiter 8«: 
proprie hcetiintfpes defpebus^tranflato^ vtondit Arifto* 
in hbro poeticsertn nos defcribemus ca perie:quia ficextefa 
eft cofuemdo apud gramaticos^noftri remporis, Etdicemus 
q> iint qua: impoliia ibnt prio fup fuBam vnam illo^* Et dein 
de'^tranllata funt dc ftatuta fup alcera ; iiue ipoiitu fit nomen 
primo fupcr coV^dc poft iit tranflatu ad indiuiduu vt nomen 
ma quod dictum eft primo de homine' 'coiter faciamus oix 
homine;& iic mare & fccmina creauit eos : & uocauit ipforu 
nomeii oia hoiem:&: deinde' 'fuit tranflatu fuper hoiem pri;^ 
mum fokim ^ijn n^ d^n iiue ec6tra:vt nomen ' ' SkViu;' :qd im^sJ 
poiicura fuif primo fup lacob patrenoftru:5c deindetranflaj^ 
tum eft fuper omnes exeuntes ' ^de femore eius in exitu hti-w^ 
de AegypLO:&in hoc expleuimus cxponem fpecie^ riominu 
' Mifferentiu ex parte euentorum ipforum iigniiicationis + 
' ^€LVc^ fpes nominu difterentiu ex parte euentoi^: modo^ 

* ^ipforum lignificationis funt duo^ generu primoru + Dico 

* ^rectitudine Sc dechnatione+Sic^ nomen redtu eft impoiitu 
adligniiicandufuperreminquatum'^eftens (imphciter fm 
impolitione cobinationis fua^ If ai^ 8c fuoi^: puncfto^ conue«* 
nietis ^^natur^e rei fuper qua iigniiicat inquantu ipfa eft vt f y 
quod impolitu fuit prio ^ ' ad fignificandu fup fubam prgani 
yifus inquantu eft ens iimphciter per fua cobinatione"' coue 
eft nuuatione-"^conuenienti ad (igi 

quantum eft ens iimphciter:^Ted in refpediu dechnante ipm 
combinatione litterarum dc puncftorum rquia hoc erit-^'in co 
tinuationeautc6noratione:&dico continuationem depeui^ 
dentiam in nomen alterum prope ipfum" Ycdm combinatio 
nemde combinationibus acquiiitionis:vt (V oculuslfraeh 
& tunceft hayn cum ceri dc yodquiefcens:-^quia hocconuci* 
nit ad iignificandum fuper organum vifus inquantum eft fui 
domini:quiaiignificatfuperipfum-'^hoc nomen inquStum 
eft ipiius Ifraehqa no eft differetia apud nos iter te dicere ( v 
iiii h ^^--i^' De diuiHonc noium in eueta modo]^ fu^e lignois* 

ha-w^ & inter tedicereoculus ipfius Ifraehvt oiidetur infra 
cap+coftrudti6is^&; regimis iuuate Deotfed innos dicendo 
^Nn\y'py no uenitclarelf a'conotationis: necp dictio fignificas 
fuphocr&:dicedo^N->\y'^iypy venit conotatio^clare i dicftioc 
h«;;c[ac6notatioeftfignificasfup acquifirionerei cui litjfiue 
'fit fuiipfius fiue fcdi qd eft pns:aut latetis qd e tertiu:^& hoc 
fiue mafculi fiue foeminse aut fingtts uel plurium vt py oculus 
"f'3V ^'3V t'3'y '3'y p'y D3^3^i; oav d3jv*i3'JV rt^V T^V^^V PV^V 
p^'3Vp'J7 Dn'3V DJ':v 'j3'3V^'"i'3V oculus meus oculus tuus i ma 
fcufino oculus eius: & in fceminino oculus tuus oculus eius: 
in mafculino oculus noftcr oculus uefter oculus illoru : ^ In 
fceminio oculus uefter oculus illa^: oculi mei oculi tui oculi 
cius inmafcuIino:oculi tui oculi eius in foeminino;oculi nfi 
oculi vfi oculi illo^ i mafculino: oculi vf i oculi illa^t i foemij^ 
nino:fedmodus dinoliendi & diftinguedi '^c6tinua & no co 
tinua:qu3e uocanf difc5rinua:^qu« cotinuanf &: qu^'°n6 co 
tinuant:^ qu^ c6notant 8c qua: nonconnotantur:& mutatio 
qu^ accidit illis in cotinuitate' ' &; in c5notatione:&: q mutan6 
dc q n6 mutan6 explicabit in hoc cap+iuuate Deo^ ' in forma^ 
tione nominu:&: reliqu^ Ipes modoru declinati6is exponenf 
incap+Dftru<ai6is'^&regimisiuuateDeo*SeddeartituIatiOi:« 
nesfperu modo^ cotinuitatis eft dearticuladu^^^ipfas hic:qa 
ipfsefuntvndecini nuero/ ^CL^Ie>dus primus (j> corinuetur 
agnoiata agnomini:vt Dny^iy 'jd '^D^nan 'a+Modus fcdus eft q> 
cotinuef acqfitio acqreti vt ' 'dix riDDn v^a nUkV+Modus terti^ 
ipam: 

adeo (p fitintellectus dicedi nos Dip r2':ty3 viri imanefcetes" * 
furredti6e+Ciuartus e q? ueniat noia i fifttudine Dtinuato^:&: 
ipa fint d]fc6tinua"'& illa funtc5tinua ^lat6e foIu:& hoc erit 
modis duplicib^^^aut otinuitate^^pKtatis uel otiuitate finglis* 
Et cotinuatio plitatis erit occafionelfsE"%iiniftratis:qu^ ue 
Eiet poft cotinuatu : aut no uenier i di^ioe ad qua eft c6tinua 
ta:^^exeplu primi p^D^'i'3p:exepIufcdiD'jSpu'iihn4Sed"^c6ti 
Kuatio iingfis erir e.\ pte pud:o^:qa aliqfi ueniet tau otinuita 
tis poft" ^pathah:Sc aliqii poft kamec2:exeplu primi ^yh ri3u ; 
exemplu fcdi"^r('i"n3T licet fint c6tinua uere q funr cu kamccz 
an tau vt ohpv ^^niD portio pugilloru -rScn njo : portio regis 
om pyoQS) &xpte die^:&:oen:2eft cukamecZfC^uintus eft 

contrarius oriKW W7 wo^ nwnnp i^n:i 

roy^rxn ^i^m niy ifii?3 w loa hN*Tt^> hu> p.i? rj™ j*;ii Sn^j!?^ i 

l>3 i<in >oS ji:?:;.! j^jp Sy nmn Nin ^^:5n ^3 te nSp3 li^n^^a 4 

>t:)ten t<nc7 nriDAtNN'j:ojnNW^ju>SrniQ3:ySu>i?ini::> ^ 

1*:^!; nj>i3 u^yry"fo3D^3ihtNwVi^;n3p3SpaiDTST»3nn <^ 

nwiOTVJ^ynwwp^i?p:>yD:>yDD:^yi3:>ynj^yw 7 

Snpn^i n^snS ':|Tin djon • jn^:?x;. j3U„>j; Dnu.^y dd;:)^ i:^3)x? 8 

"^^^1 1300? -iu?Nii D^rnpio D^N*ip.in D^iDioD^nSnni D^qiopn ^ 

m^^oDa DnS mp^i:^ vi^^Ejni i:d^ nS nu^Ni i3d> T^t^i idod^ ^c4 *® 

., - ., . vJs-v . -: : V-:- c , -.- : ,. 

iNn niiya ^vn nia iNsn^ 1 jnip*. nt imi w^\ ^m\ ^i jpni ^ * 
nDp^inn nyiLJn nNian^ nnpjn ^an^ ^j>q nNifi nwn m^v^ " 
iDns^. tpvniD^pcpn ^si^nu^o ^oisi d:on -^^n Sn»! nniy^ cjiou^nt ^^ 
n^D03nt?yin8CDn*Dni3DniN ' * ^4 

D^;]^.ip»ji3lo3nKnnhNnfiiinonnqD;j^^ yim ^^ 

lopnpipnhNnjp.n^iqp^u^wn^ijinnJDnqn^q ' *' ^^ 

nNnaiNinannoD^uJ^cj^Si^^nTnn tDnxnosnc^^NntyN ^^ 
-|qp:icy Dip ^q^3UJq loaTsinon Tsin-iniNj p3i?iKyjT; ^^ 
h^^nq^pnnSniNnntpNnqamn nfcjJnanNinoNW^qwq ^^ 
D^q^3C^qn D>tw^5n Dip ^q^3ii)q 1 jnoN jqio n w ny nq^p.n ^ ° 
DWDioDni D^Diop monn nioipn ^Nn^u^ fi<in ^y^3*in : nq^pa -* 
mD^qp 1N d>:1u;d>:^ ^x? n^ri^. nii nn^ KpnoD ogioDn onj ^' 
niN nono n^n^ ^innn niD^oDi • wn nis^oD i^? >i3"in ^^ 

n^^N noD: nc^ na>na ^ian niu>in •iiQDn inK N^nu? nnnt:)o ^* 
cha) ' a^p^tpv *3ihn ^iUJn Su?q i^fiph ^^^p jim"in Srq ^^ 
n.nN niD^qpn in *J3n Dy 3 '3 nmp:n mj^q n\n\Tn7i niD^oD ^ ^ 
\ju?n ^u^q ^i^y^ n}0 jic^^^^n hm vqpn in&j dtosi nn^n ^^ 
WQ 103 inn D*iip m)op urw nqsa d^diod u?y ^s «^k n^ rnoT ^^ 
«iri ^u^onn 1 vnp^ nio bi D^o^n n2:pohnhon njo D^Syiu* ^^ 

1S" in^ii? D^^anSiNn-toN^anSiNn^ofaanmDioDrsjinDioD 4 

vv • • ♦ : vv • P : ! ': : V V • - • ; V V : - - » ; 

'^D^\ ays ^3 Nin ^i?^3^'n j nnisio ^:u^n) "ijioD jTOinij? s- 
' » '>2t nphin nyh.in ^:i^ 103 ^^ns dp^i vSs *:|ODon Vs *:|iopn <» 
' to3 n&{inon hN nNnn •^jod^i nD^oon "inp n:n w^:^o;c?n 7 
i^nSn^innD^opinn p"ipn^3-^^<ino.vnnn ^3 ^'^"in pnpn^a 8 
^ n^n^c? Nin^i?^^nn ini^niNms^cDNhip:!? nD^oD&^'? 9 

y ; • V • • : - • • J : ' - : • ' : 

inVSp'U7^Nj)3;n3 jitt^^j^ioDaStpS Dmpio ^nSsmW m3*pp 10 

' : D^ih^jn n^3 mi^ynDNSo S\n npm tosp^DioD ni^^on ni; "^iop ' ^ 
^i^N juu. hv up ^op^iys j^im nion^n nD^top fc<np3 n wniijpn 13 

D^nSj^ ^\in£3J S^.^i?n'^l^?oVi^ ^l^P-^ nmii3i mhna 103 y n> 1 4 
J nt.-f n n^p^ >j;p3 uiDiij m3^ppn ^3ni "ic?s; im un nS&c li" 
Dm D^Dijhi Dnu?^S D^£3mi:?o nioi:>n S j< w^x^iPD w^^o j niyi i <J 
n «?jin;?m3pjmnn3?njmnnn:nn2Dp2nTO^^ ' 17 

a;ra npm mnnnn) nr p^a n"iu:] nMc?^"! nmn i£3ihni Spe?n 18 
lir< 10 w D^Dnn) iwn^ Dii^n^^i ^iaim nin^n DniJ D^jiu^Nnn i? 
N3) 13 n3p:i pvh in -oi jic>h n^nnijDi^f nioi? v] >3 JtiDs iSi3> 2 o 
mp:!^ Di? np3ri. tt^ D^N^3jo^c3n t«^3:D3n 103 onp ii3"inD^ ^^ 
jlu?S3 ^iain]^3Tji'^h3Tnw^jc7n-^i-{n 1 niiDj oi? mopn 22 
D^ti?: D^i^aSsc7:i4q nc^N i^? mmh ni3N trh 2ii io3^$n3 ts n3pj 23 
lsn33^ i^lJf^^, Wni^ ^^'Siyn i nonn mccc ijNs:p»3«^i^ 24 
DO'^ n3U7 103 nT3 Dpai nT3 dps ^J3> ^oim 13^ n3pj nu?4 25- 
*3au7n>£)ni3p:m nn^in djosci DnSm mo^ d^o^ uv nuc^ 2<? 
•:)5n3a>pp£iSin3p: JICJS3 Syijmn^TjiiP^^DmNDVa^pps^ 27 
hv m itp^Sk ''^i^ip t<mn33 >3 «fiN niy^n n^nnn ^3m 103 «s 

•.' ; V V • •••: • ; v t : — - . j - ■'^-•,~ - »»: •▼ -.. - j 

^ • niT VQ^ ^3ni ijipm nnsrp ri;^ Nin nw ains ^h^S^jn >di> >3n 2^ 
d:i De diuilTonenorum in euem modo^: Vnx fignois» 

cotrarius quartojga ueniet cotinua in liTitudine difcotinuo^t 
&haecfunt cotinua'inlignificati6efbluvt na^in^iDhtDpiyhiDy^ 
Sexto q> veniat dicftio^una eade ab% mutatoe foi cobinatio;^ 
nemfua^lfa^:ne^fuo^punctO]5:aliqn'*cotinua:& aliqii di 
fcontinua vt eft: diiflio nh^m vt eft te dicere r^Mi d'^>d3 rh^iti dci? 
mentia ftulro^ eft demetia^quoj^: primu eft c6tinuu:&: fcdm 
difc6tinuu*Septius e qa aliqii c6tinuat ^cotinuu cui cotiuat; 
& aliqn ec5tra vt ny^in w coccus color ^w nyMn color cocc^ 
''Oiftau'^ q? mute6 ordo orinuitatis 8c cotinuef agnomeagno 
minato vt ^ i^^-^n pnp-i^a cu croceo auro:qa au^ eft agnoiaru p 
croccu;&h2ec e c6rinuitas agnois folu^^no orinuitas rei^nec^ 
c5tinuiraslfa]^+Nonuseq>fit'^c6tinuitasnorum no d&oti 
nuox vng vt jv n^ piy>N* pupilla intim^ oculi rhh \wii pupilla 
nodtis ' ' ^viai ni^^n^ crines capitis mci '33S n:^ii2 cogitatus 
cordis mei bc caerera+Decim'^ eft q? ueniat corinuu liipra ' ' c5 
tinuiivf^adqng^continua vt D^i^-^N^nonmjy n3N'Ha S'n'-)i35 
fortes virturis opis f uituris domus Dei+ ' • Vndecimus voca£ 
contiimitascacoreIia^:8(;eftqnc5rinua5nomefuprediuina 
' '^nora vt magnse ^ murar^ in coelu n' na-t^u lapas Oci ha 'mn 
mores Dei D'nSN 'Sin^j coiuiiiftoes Dei: ' ^hi funt vndecim mo 
di c5rinuitatis:quos retulimus in fpebus declinati5is noium* 
' ^H^Et vlterius inueniun£euenta nomibus c5ia redtis & obli 
quis:5t:funt' ^decenumero:fi'ngl^tas Scptitas: malculiniras fic 
foemininii:3s:c5icatio'^p5deris&ij5iusdiueriiras:imp5prla 
& deriuata:fi'ngri2ario &:pl'ificatio:(icg? duo ' ^ pria q funt fin 
gfitas bc pKras ipoi^ expo eft cp liiigKe & pfe coueniar aut °dif 
ferant genere:qa funt noia qux qn lingl'e eft linguse mafculi 
autlingu^e foeminse: lic veniet * ' etia pfu-as de illis vt n'33 D:;n 
fapiens ppheta D\N'3:D',2nnfapietes|>phet£enn 3:iDyno3nfipia 
cum fortitudine^^miia:! oy m::3n fapien ti^ cu fortitudinibus* 
Scdus modus e q? lingle fit linguse mafculi:^ plitas in lingua 
?'faeminge vel ec5tra vt n^h 3N pf tabula mm^ msx pf es tabulas 
vcl '^h^ ma mulier c5cubina u^^hii u^m mulieres cocubinfc; 
^'^& {i inuenerimus 7\Wii mulieres fornicatois+Tertius e q? lin 
gte fit linguse mafculi folu aut ' 'lingu^ focminx foij3:5: pfttas 
veiat aliqn iic: & aliq ii fic vt D':\y n:t' anus ani ' ^PX^"^' ani d',^' pv 
dies dies m:^' dits dc csetera. Verurn maiculinitas & focmimV 
nitas expoiitio ipfa^ eft;qa^^aliqii uenit nomen in liiigua ma 
fculi:5c verbum in lingua focmige^&aliqii ecotra '^vt nnSsm 
dc cocupiuit Dauid mv^n n'ni dc cdt puclla:licet in pcftilla ra^ 
bi Eliheser fiiii" ^ rabi lofe grJilei fcriptum lir q^ harc (it lin#» 
gua breufs:&:]pfius coaptatio iir^cconcupiuitanima Dauid 

e^iani De diuiiionc noium in eueta f u« (ignificatiois"^ 

etiam pofiibile eft dicere line patru interptatioe q^ qn uerbfi 
non conuenit cu noie;tuc"uerbu ftet p fe vt ofidemus in fieri 
fadlu in cap+c6ftru(aionis dc regiminis^Deo iuuante+Etaliqif 
uenit nome vnu idem linguse mafculi 6c in lingua foeminje^in 
oratione vna vt fi ueniet Efau in ramn caftro vna dc percutiet 
ipm:& erit caftru^reliquu ad eualioneujuia ibi nsna vltimueft 
lingu^ mafculi:& primu^dicit mafcuH dc foemina: t quia nii« 
vnaeftlingusefosminfeinsmj&pcutietipm eftlinguse mafcu 
li+Et ratio huius eft:qa^mafcuius dc foemia f m veritate cft in 
quo eft fpiritus vita: in fuo anhelitu;8c cui no eft fpus^ vitse: dc 
fi lit in intimo fuse naturse arcanu latens malculinitatis & fce^ 
minitatis no eft^-^nobis hinc nili q? expflum eft de illius regimi 
ne ^m confuetu impolitoris lingU2e;qui ' °nouit eius arcanu ? 
§c iplius fundamem;8cob hoc loquutus ere^fte rabi Abraha 
Ben Efra in ipm dicendo ' ' qd no eft in eo fpus vit« mafcuh^ 
niza ipm dc fcemininiza ipm:intedit p hoc de eo qd venit coc 
' 'in fcriptura:vt nariain exeplo qd retulimus;§c[ Ben Efra no 
aduertit arcanu' Miuinu qd retuhmus nos;qa no eft hoc mo^ 
ris eius^^^^CC^oicatio poderis &:iplius diuerfitas eft qfi prola 
tio ditftionu eft a:qualis:aut diuerfa: ' *exeplu seqlis e Hdin :imz 
exemplfi diuerf^ eft mp 2)2> : quia &: Ci ' ^ambo (int fafta beth 
2W e appens;& aleph Ninp e qefces^Et aHqn funt ambo' ''noia 
diuerii ponderis;8c; illo^ ligriatio eft vna vt ntJiaa ntsw; qa nm 
eft' ^ poderis agetis dc mo^ eft p6derisfad:i:&; fignatio ambojg: 
eft lignificatio agentis ' ^folum; vel \v)2h U73i^;quoru fignificas^ 
tio amboj^: eft fignificatio fadti;nifi qa poffibile eft ^°dicere q> 
ca quae funt f m p6dus facaoigi^Sc ipfoj^: fignificatio eft fignifi^ 
catio agetiu fint- 'noia agnominu vt ondemus ifra in fupad^ 
ditis yod aut nun in ipfoj^ vltio in hoc'"cap+adiuuante Deo* 
''^Etimporitio prima Sc deriuata funteuenta noium ; quia 
impofitor ''^ Hnguse ipofuit nome rei;aut nomen accidentisr 
aut nome^^uerbi;& deinde ipfeaut venientes poft ipfum con 
fueuerunt deriuare ab impoiito primo ' ^nomen ahud fignifi 
cansfuperfubie<aumagnominatumper impofitum primu* 
^ ^Et fic erit difiinitio impofiti primo (j> fit impoiitum primo 
ad fignificandum fuper^rem exiftentem per feno terminata 
tepore;qd ipfam finiret vt h:iti naan nhvir ^^ i^ia hn^vi^ : qa cu 
toto hoc (j> ha^ fignificatadlione comeftionis in tempore no 

fignificat i u^iat^ni na3innnyj^Sy£)in3nN3:ij 103 101:^5 10^^^ ^ 
nDj?:] jidSni "ipj jTu?^ Tai:i?n *inN!DC>&cn^ p^pys^i SNn n*iTx;3 ^ 
n^non n^m insm nnt^n n^non S>? iiJ?y xn^ dj? io3 inwv nofi^os 4 
|ic?Nnn] -iDT itc^Sa iiinNn mno uv njn ^3 • noSa^ "iNit^pn i" 
. »3 nr DyDi * n3T tic^S insni nnpj iim nnn ^3 nnpji n3T ion: ^ 
nn 13 T^t^ -i^iJi^i i£i^2a o^^n nn ni:?N3 Nin noi^s n3p:ni n3Tn 7 

' ■' V -:- - : . - - V -:- vv: v » J- s - j ■»■«■- 

i p^: 1 j.^ nni?:] nnpj ic> Diosnio lyniD ni^o^3£!3 ^i *3 ^^ D^^n 8 
i !>2-ini^ Iiu>hn n^jo ^njo ^iiS lu^iou^o iNsnn^y no ds^ ^3 nTo ijS ^ 
1110.^3 N-iTyjnDn-pN ^3n 3nnn:i3jn3inT ^j;i nio^i niDi?n; lo 
™iu>o N3c; no3 nT3 ni^n in^pii in"i3T o^^n nn 13 va im 
/ilDn ha n^3 N^ t<iTy 13 ^3. os m^DW h;£J03 n:no io3 3in33 

- 'j !•! • T V V • » - : -■» V •» •» - V-: - > ■» » 

i i3nnnTj^N^3i:mNin3j,ni^c»?siSN^^ 
i£)Snnp ifi^ ni(r> ni3^nn fc<D3pip3 Nin i^jihni h^ivn isr\p\i^ 
; *)K ^3 t^np 3iax<^^nnpn hvq 'h^Mi 2^n nwn h^g 
»ji^ w D>oy£3^r nnj Nnp ^Si^! n'fi<nJ3i j:( n^3 D^Vii7i3 Dn^ju;^ 

.. : : . • T : . : ■» •r I •» > v ■<■ : •• : ■ t .. • "^ : v •• : v 

nDi3t^ niD3i nipta jto nns Dmnin] Dnpji^on ^ii^nnp niov 
Sl^iSin ns^nin Dn^j|;ipnNnini^iy%Sp_^pniD3ihi;i£3^p.^^ 
i n;t?£3^5U? !^<^ftchii;£) n>5nin Dnoo; nNnmc^ mj^ t:;2ih ik naS 

- ; V V T V "^ T - T V " : - T V T •• - ; 

I on D^hyi^in nNnin DnNnmi ah^v^ hpm Sy m^ npe; noih 
■ nT3 D£3lD3 lun ls ivn ^sDtJs nly nN3:i:> 103 Dn^nn niouj 

j ^snnnips-iyu^n 
n'':^ ^3 nioti;?n '^xjiPQ Dn nnujni nMu^Nnn nnjnni 

ut li^ nnpon nq 1^131^ DU7»n non ;lc)Sri 
ni^ten njjon jpniTjVimjnnN D^t^sniN Nin 13 

I iVPion nm^ nj^inpn Ntyun Sy_nnia im du> 
^3; ninin^ n^iv^i mion 6<TO3 nDlu^^n mion nna mnj pi 
rnN h^ent:^ 103 in"n:i^ tot3 Saaio mS3 102;:;3 nito: j^ji; 
kS I0T3 nV3N!n hy£) n^iio Sbi^t^ mh^ oy ^shitj nopn qjujn) 
nni> on^^iin '^isin WD^ nit3t£?n npi^na 

h::ti Sy^) 103 13 n^^inon t^t^t^a ^nS^aa^ vrf pn inli^ nni* i 
inSoNnVaSiwSinontitmjsnayrtTaDini^s-nniott? 2 
nj^inon hi; n*iion ^m w s^nfsjn Kin n^nq nnin n^lDni ^ 
' ^^nn> &?h •nu?5^ ii^Nnn nmn i^ij; n^ii^ti^ fjip^ ' 4 

|ii>5 h^tfi^ DDn ^qhu^n\^^.3^'ii^ ^^^1?.^ i-^s 15^* n^io:;? Dic ^3 •'uoa ^ 
I nni* ^^3:i^?i ht«"ii:^> nn^t£>DS lon^ "sty^? hi? mi* ^hfi^^iii?^ ^3 tSd^? « 
hi; DDni ufviy^y h« Dn>npn ^D^i^nn. vSj? nnni^pNnu? '>n Si; 7 
n^^^^iO ^V'^ ^3^1^ 'i?^^ Sy nni^ blN\nqDnn 13 "itj^? Ktaijn s 
*^j;ii3n h]3m hv, nnio S^ini ^ysn niiD hbN^s 12 n^ifoj NSni 9 
Ninn ^v^nTpnon3n^Nn:Dni!iny^;«^yjnniD|S^^^ so 
I n^Ttsjph Ninn Sy^n Sy|34 jpioi 11 

Dtyi^nn:j3nin\niw^n>3Dnwni niw%n d^INI '^ 

Tn^^ pth hy^ 1^5 n:33 1>; "iNn3 nNino >i3i ' u 

vit^iyvMixvSy3>i:33jp^in wk c^w n%Dum io3 14 
D>iiC7snn a^Sii^qni niD3> "i>£)33 o^pmi Dn.in\n h3f)\hy>3T is 
t^jyianpjsjsnijnt^jn] nnnNm ni> Donntim 1133 10S in3 i« 
^I3inhyi3 1&? "iNn3 nNinqi^nvn Dt:^N3>u?3 Nin nl31|nnni ^7 
wn Du^n nw::^ n^p> nn Dnsro n3o 103 ' ' ' is 

I • T - ■• - «:••.■: •.■!;• V : • t : . ; t • 

' ^3 nni>t:> a>i2:oia3 '>un in hSs dc? n^n^u? D>3nn n3p Sy nnio 19 

T •.■•.• • •r : • : • - ; " v: ■ :• • - t » | . - v 

i3h Dnp/iSSjasDi^nDtpinniN^nDSu^j 4N\nSnri ni^.i nwt» 20 

I ntnpam nimyn iwpi^n ^» 

nn3ioi^ioD3Dn>Spjt£?p3nioi;;Jn«^i^n n\^^^^ fintT/^l ^^ 

^3n >^^ n3pjn3T3iDDn4W3Vi:3\nn5:3 , H „ ^^ 

h^4 nMwnpSn^nto^nm>::>3 nQN31 ^D'T\l5ni ^''^ 

Dhiyc?p ^Ni nty np^m nVDoi nSjpq h3i rilh^pp D>nii;yi t^ ^^ 

Sh3i D^Stytyon "i^Doi Dnivyo^j^otij-i pi^^ ntiojh Tn t^n it^^sc ^^ 

-. . ;■- -:• T«. jf.T :.|vv>^- v-{ 

hi^va i3noi;i:; nD>3nynS>Doh3U7&^-i3?<>3JDn>niVDa 27 
5 ^^?^ Q^^^Pl D>Siy^p "itvy "inisii ntfi^p ^hv hvJinhoDn ^s 
JDn£iDonntoi:;nVDo>Siyc70"inSo ^9 

n^n De diuilTonc noium in eueta modo^: fuse (ignois* 

iigniffcat illam in tempore certo qd terminat ipm in fubiedd 
agnominato per ipfamivt eft uerbum 'iSN^qd fignificatipam 
temporepteritoinfubiedtoagnominato perad:ione come/ 
ftionis+^ Impolirum aute impone deriuata eft nome deriuatfi 
fignificans agnoiatu '^ p rem qua (ignificat ipfam impoiitum 
jprimum;quod non differt^ab eo nili' declinatione fblum : vf 
h^^a^im ^aiiV D3n ^dV^it ^y in haiv^ ; quia Sniu?' lignificat fiiper j 
cuius genologia e ad genus Ifi:ael:& "vnN fignilcatTup illum 
q> terra prxualet fup ipfum: dc ^oh^irqui attribui^HierofoIi 
mxidc o:in fuper^uDm in quo eft fapietia;& h5%v fignificat fup 
illum qui agitadtioneni comeftionis:^&ipa inuenitur ei quia 
h2ii fignificat aiftione; dc ^2?x lignificat agentem ad:ione ^° ils^ 
lam:& \h2s fignificat fliper illum:in quo eft difpofitio qua pfe 
ueratadtioneilla:^ ' 8c aptus eft agere a^ftione illa qn uoluerit* 
'^CUVerutiifinguIaritas ^jpKtasfunt^quia fingularitas erit 
quandoueniet nomen '^pluralitatis agnoiatum agnomine: 
aut connotatione:aut uerbo lingu^ fingularis ' '^ vt nvp Dun^ 
diii durus v">Nn 'jn^* v^an vir domini terrse^^Et in conotatione 
v\yiy V2)tti vh';n ' ^ & i uerbo hnpf dc recepit Ihudsei dc iufti ficut 
leoniculus naa' c5fidet:&exeplaprima'^uencrurlingua ho 
noris:8c vltima fignificat unione 5c cosequatione in re uerbs 
* ^Et plurificatio eft qii ueniet nome finglis agnofati agnoie 
aut uerbo ptitatis ' ^ut uediderut d'-»2^.d : dc hoc accidit qfi erit 
nomefingulare ' ^fignificans cogregatione multo^:c|> fitno 
men vYis aut multitudinis vt onyo qd fignificat oes'^ habita 
tes in ea:& in hoclaus Deo expleta eft explicatio defcripriois 
nois vl*iter &c particulariter f m ^ 'oes eius partitiones eilentia 
les dc accidetales/^ CCEt hinc formabimus uarietate noium 
in fuis ponderibus per cotinuuS^ difcotinuu; "^ per leparatu 
dc conotatu: per lingfe 2c pta: & p mafculu & foemina ^m mul 
tas ^'^illoi^ dfias+Et dicemus q> formatio noium diuidct pn> 
moin^^fex&uiginti ftratas:&omneftratam &ftratam diui 
demus vlterius in macerias^^ q> non lititer ad deuiandu de^ 
xtrorfum dc finiftrorfum ab ipfoi^i formatioe+Et numeigi ma^ 
cerie^&fumam^^ipfarumftrata^feremus incapite cuiuf^ 
ftratas adeo q> conflans fumma oium macerierum ^^ftrataru 
afcedunt tercentum dc vndecim maceri^ : 8c ipfarum fignum 
eft » WH ' ^ ultra macerias ftrat» nominum numeror unu 

C^Sic^ Deradicibus, 

^Sk<^ in ftrata prima:quse eft ftrata iiomni pfedtoi^t^in quy 
hus no eft fuperadditiotne^fublatio Ifxfunt fex ^ & triginta 
maceri2E:(j> no eft iter deuiandi ab illis;& oes illse funt diftin*^ 
<a2Eformis+*Etpriuf§ feramusparticulariaformarfieft tibl 
fupponendii qjgramaticipoderauerint^formasoium nomi 
num & uerbo^ p tres If as iias SyD ; & ro eft na radix ^uere eft 
in coparatioe uerbo^:vt videbi£in cap^uerbo^ ; ga^noibus 
non eft ipfis radix diftinaia a feip(is;quia oes ipforu If se funt 
radicaleseis;^quiafifubtrahesvnadeipfo^litteris mutabif 
ipforum lignificatio:adeo q> non lignificabunt ^ ill^ If se reli^ 
«ftsE rem intenta noieillo:& io bnfecerut'°gramatici ad ipo^ 
nendu If as h-^Q fignu If arum radicaliu.Et rurfus eft ' 'dicedfi 
ronem aliam;quia conftito cp flmo & fcriptura indigcat di^ 
fciplina oris ' ' loquetis 8c oculi videntis;qd fcriptu eSno po^ 
fuerunr pe & hayn 5c lamed iignu' 'ad omne qd pferret & fcri 
beret homo^Etpr^pofuerunt pe ipii hayn;qa bafis ''^lingua^ 
eft in eo qd pferret homo labiis fui oris;quia no eft fcriptura 
nili ' ^adfignificanduquodeftin corde fcriptoris ad |)feren 
dumfuislabiisquadonon contingit audiri'^per verba fui 
oris;& iic eft intelleAus cobinatiois pe 5c hayn & lamed; quia 
hoc no eft niii ad doccndu ' ^ore &c oculo+ Et vlterius eft fcdo 
pponedum q? exiftente q? inftitues lingua combinet' ^lirteras 
ad fignificadum copofitionenatur£e:ga dititiones fignificant 
coceptus ' '^anime fignificates res f m multitudine fua^ difpo 
fitionu per quas funt quod funt^°in fua c6ftantia;i6 ficut non 
eft conceptus in anima qui fignificet rem nifi per fignificatio 
nem^ 'perfectionis:3c habetis peife<ftione ; uolo per hoc rem 
perfedta in fua confiftetia : 8c id quo'^eft perfedta fic inftituic 
au(flor ydiomatis in oibus fuis fignificati6ib^ ad minus duas 
Iitteras:lf am ''qua aperiatfuum os;&lfam qua terminat fuu 
uerbum:Seinftituitmaiorem parteradicum ''^pfecflorum ha 
betestreslfas;quianaturxrerumqu£etriplicantfunt amatsc 
^Turfum Scdefideratx deorfum;qain oiplitateeuarietas;& 
oibusdiuerfiseftres^^tertiapp6deras iterillas adc^nedlen 
dufepata adcITendfi vnm&exceffiuaqin eisfunt;^Tunt ha<ss 
betesfexlfasvtu?'3:iS^c;et&fiiueniamus rnTnyp^ hns^^od:o 
Ifas ; &; ediceduqa nuerus fenarius e pfedfus i ordie vnitatu 
^^vtoiiderutfapietcs arifmetrica; &;fupateu nus odtonari^j 

qui niii2:n ^pnn dS^i orio niDjS i^nj^fii? itJN D^Styt:?^ D^tE?^ti?i j 

;)-^'?j3^D^P7i3*19ri>3n^pnSqS^u>>nmn *i3n£)N>33i!?DTfp] 4 

^ C7nt;^3Dypni4yi3nSfi<ni»niisi:^^ j: 

( '3 D^Sy^n nyii^an^^wiosD^^iy^^ $ 

\ Dnhm>u^iu? Dn^ni^niN hs ^3Daj:yo ti£): u^itu DnS va nioiyn 7 

' njnin ^w ni; DnNnm njni^n Dn^ni^niNo nnt^ i?n:in as ^3 g 

?Mn jdSi '«innD;ynpm*inoynnin^;^jnni>^^^^^ 9 

Ufl nlS7i • ni^c^i^yn ni^ntsS ron ^sjb ni^niN mn\ D^p-ipnon 

nsin iiaHh Doni; nnsqnj m^on nim >3 nriK Dpo ngi^ 

Ton no4m ry m Nsn loti? nS * mnan ns nsnn pym msion 

npy. >3 j\yn hic Nsn lonpni * DnNn 3tnp)] ^id2\ im 4? hi^ 

t<h^^ nnan j^^? »3 in^^ ^nat:^^ Dnsn NDn^ip npa Nin nuic^n 

vavnh pn^ n"S nc>N3 vns^m nddS anian aSai:^ noSy nnin'? 

*iioSh nSn u^n ni >3 nph i)s;\ wS^ qn>2f n 1310 f 3] • -in^^ ^3^3 

«cjn^Q iiiyhn n^:o ni^n3 >3 y>:r}S nu^ c?» niy 1 * j^y^i n|i3 

V.ipnSy njnm ni3>nn »3 y3_Dn n33"in Sy nntnh ni^nii^n 

5>nip no. D.nc; nQ3Dnu;;i7 ^i^^SD^yvn^y onion c^sin 

nt^^iins >?Sn nq-in-iri^u^^Js-iipnpKiyDC^spSDji^^]^^ 

13U? npi 131^31^3 aten n3-in ni3 >ji2£n mo^ipn hs;3i mQWn 

niNnnl'niis>ndmni3Sj^nlNnn^33j0inh^^^^^ \:idim 

wt^m 3n n^:ni • n3i ^'^3j^i3U> niicni v^ nnq\ n20 

D>3ini« D^i^SniPpn DU^jyn >i;,3D ^d ni^niN wHip Hv^ Doten 

PJJJ7 D^£jSnnp Sp^i «^ihn u^) nsn h33 ^s ntopS Dnan^i n4po4 

Dn3p Dnn\*ni nnficnrnS Dn.i^jnnsnSDn^^j^i^ynso^i^^hc^ 

hv2 nnnypu? ^33{pp >3 «?)>5 c?>3 Ak jib nvniN u^;^? ^Sy;? Dn 

Dnn>5n "n.D3 dip^ Nin nTOn n^op ^snprt ;^.nni'niK mo;:? 

njo;;? isdq fc^in Dn^i^ahy nSiym • ni3Don >03n nN^3;^ 103 n 

i i mn^2 

jicj\ n;n^3 pN ^3 i]b{ ilimn D]Tian xmip n^njpn vr|i>ni5?uJ 5 

'J^^^^ll iniiiin w)i^ 1'^3 nl^iniN y nu? ^y nrv Dtj nnyn 4- 

J '>'^2vn pvhn n^divh ron is m nn a^snS Dn ^ 

n:ni iratj nMc^^nn ns^in nVpipnni^^ nr)yai ^ 

iNSnD^oSu?nnVDD3nt:?teTlc^«nn^iymnnmi: . 7 

Vop3 dSsto an^iTi nnp D3n "irs hm p3^j lo 3 vV^ ^ 

^ijinjcy niotpiNsro^sSsnnTonwji^^^ *^, ^^ 

n niNn j^3 nhh^ p: ii nsoins |ic^5s3i n:io ano D^uJsn^^ ^ ® 

i^ni t^Vf ni3n jnpi • p^yn top i^ini nwnm n^nnNn " 

Di^aij np3 nSn nj nttiJi:^ i^ni nj^Ts ii3^c^£)n^ jii^in nys ^^ 

!jh.^oi:7|i •Q^piinS33nTnic?i?Su?jpnn>^4nNnr3'^^^ ^^ 

*i3nni ^i33n D3t:> m Tn^n kSk d3 t^n;^ m Dn3 ^i3nn N2fo:u? ^4- 

• -v • • — T V " • •■!• - T V -r I »« V *• : V V • T T : • V 

D3t^3ni^ wmn&jii ^i3nnD3iyu7nn3nn^?HiTOnD3t^u?|i '^ 

D3 i^3vuj c?)i^ • ^i:3n D3 ii:iitH) ^usn too i^o &^-inu? nD^opn ^<^ 

fi^tec??D^3nnpn jpv i3nn^ &?^\D9?V^^?] ^n^^iisni ni3^pDn ^^ 

Mi^i ■ D>p3n D3n 103 njp^Al ^^nin ni^niN nnis: d^ji313 nmtn ^8 

103 S1C73 «^Dn: n:i0^nn niNn vgpji;j n^n ^iji? d3 ^jypj nVv^ '^ 

^5iujh "i^nj c^-ic^n ^53 v9R^ dHP ^l\ ^^^ IP Q^?pP.^ cs^u?in - ^ 

p'B nphn mu?TO nj di; i^toij i:?^ Dn^n n3n ip los 134 ^* 

pNC? nnp p';i3 nnjn nVs d3 ]^biv0])m£^v j^^ dVo^ ^oj jq ^^ 

^i3")n ^i:c?4 npn vi:)ii?3 ^usn D3 N3nipN:i • Dnnp i:pp q>313 ^^ 
|Q p'B vi3ini ^iJ3n D3 i^3i nu^«i iji3t 13] ip n^n npio io3 2 •l^ IpT ro iQ3!?<in *i3nn^;4i ^usnDsmsi i:n3iDn3ii3n -s 
D3 fr?3nu^&|i ^i3nn vi3p!^2(oj is^hi upn TriNn ^mn f^^^-p^iij is 
13 n^q: «hi Dn3i;;i3nn ih nl'q: >3 i:y jp io3 "^mn n^i ^is^in 27 
TO ll^^-^JP^ ^? n:i3: i<Si nMp3 aiyv w^ypj m 1021 • iDpn :8 
VPpo hubn N£i njniij* ni3^QD3 nn^ 1:13^ dod^ 'im niou^ni 2^ 

1N Deradicibus, 

qui eft cxrra conftruaioneujuia numerus fenarius qui eft par 
indiget pponderate ad c6iungendu:8c erunt 'fepte ut mnD^T 
&c fic pro numero Oiftonario iuenimus D'3i)iwnjc ;^cuiiis litterg 
funt noue:qd eft pponderans vltima:iicet no fit lingularibus 
lingu^^^hsebrexnomenfuperansfepte Ifas ut ^jyj^nnvw* 
Ec qusE ipfas trafcedur ^ funt pluribus: 8c hoc et figniiicat pfe 
jftione linguse harbrese+ ^ Et hinc formabim^^noia ftratae hui^ 
prim^quam retulimus:ficc^^forma maceriseprimjE^qux eft 
ftrata pfedto^ e+^ CC^yi) Pahal ut p^a ina oan np3 ^q.i dc c^tera: 
qu2E oia funt ciX kamecz^magno in lingua fingri:^^ de hac fii;^ 
ma inueniunt noTa cxquibus confueuerut'°abftiahereimpo 
iitum primu cu additione vau nun cu holem inter Ifam " vlti 
ma radicale dc vau ficut ['j3yT+ Et de illis funt multa q no cou;^ 
fueuerunt' 'audrores lingua: ipfa abftrahere taliter^St: non eft 
facienduhocnifiin qbus exteiifa^^eftilloi^: cofuetudo: Scfi' vi 
deat Fm rocinationefacienduhocin oibus c5fitibus: dc funt 
de his '"^qbus eft pfitas:gc funt quo^ non eft nifi fingre:& funt 
in qbus eft conotatio &plural!tas:' ^&:funtin qbus eft conos^ 
tatio dc no pluraHtas: dc funtin quib^eft pluralitas dc no cono 
tatio: Scfunt i qbus uenit ' ^ cotinuitas;qua:eftfpes defpebus 
conotatiois^Scno venietin illis c6notatio:&funtin qbus ues;* 
iifet' ^codnums dc c6notatio fimul:3«: funt q c6tinuanf & no 
ptifi'cant+Et depriiicabilibus funtin qbus non' ^mutat in fua 
pKtate forma Ifa^ fiiigutaris &pu<a:uatio ipfo^:vt D^aan Dsnr 
dc fuiit ' ^in qbus n6 inuenit mutatio nifi q? kamecs primx If^ 
eft raptus cum fceua vt '^D^^yin noua in mane ex \y^n:& fijt de 
eis quo^ kamecz pe radicis c5uertitur in fceua ^ 'fblum:vt ex 
Dn:3-n3n:&funtqmutantcuhoccudaghefcipfius Iamed:vt 
^ "ex D''7a3 h^^ o'i^v \SiVt & funt in quibus no ell nifi' fingulare: 
vt nna cj? no *' c6ftruimus ex illo D^nn^: dc in quibus ueniet co;^ 
fiotatio cu mutatioe fimili mutati5i p^itads fiit^^^vt ex n^n la-r 
dc ex 13-)3T 13T ; & iii qbus uenict c6notatio dc ptitas vt ex ^ ^ w 
lanan D^^3t+ Et in quibus eft c6notatio dc non pfitas eft vr ex^pr 
^ ^q> iuenimus c6not3tione:& cepit ipu p barba fu3:& no iue 
nit colletftio pritatis:&: in qb'' ueniet ^ ^ pluralitas:& no cono. 
tatio eft vt ex i3y:qainuenit ei pftras dw : & no luenitin eo'^ 
conotario :& fifr inueni^ q> ueniat in c6tinuirate:& no conota 
bitur:qa inuenimus i(iii nsy» ^ ^ Et nomina qua: connnuant & 
conorant fimul iii connotadone mutatur pe uerbi ex kamccz 
ii i inhirek Strata prJmaV 

in hirek vt cx ona^f^^nni laiiEt in quibus ueniet continuitas 5c 
connotatio;^: non"plurificantur vt\inti fpr lapr fpr & non inuc 
nitureipIuraUtas+^CEFoJ^ttianiaceriaEfecudxeftSy^pecum 
fceua:6i: hayn cu kamecz magno Vt ip' 3n:i &: c«tera;&:du co 
rinuant;tucmutabif kamec2%pathah:excepto "fio nnanaa 
TMHiiT) ip^hiii\i}^r\^2 3ri33*) ^Nn\y' ;^6c: lic nomen pi nnp ; & oe n«<u? 
quod eft in fcriptura cu D'Dn ->3J vir pfedlus :qu^ pficanFfine 
mutationepenitus:fedoiafuntkamec2hayn;fiue in otinuo; 
iiue in difc6tinuo:Iiue in fingulari;^fi'ue in pluralitate vt D'3n3 
on3JDWDWpDnp'8cfifia eis+Etfunt^^m hocpondus:qmu 
taturin pluralitate vtD'iHu?v^ii;cupathah:pe; &fceua'° hayn 
adeo q? dixerut qda gramatici q> onhu no ueniat ex hoc pode 
re:&funtqu5e"nonpIuriiican£6^nonc6tinuant;vt i'nDnn\y* 
' 'CC^J^^ Pehal pe cu fceua:8c: hayn cu pathah vt Dyo W2i:dc de 
his e qd plurificaC: ' ^dc in pluralitate ueniet daghefc in Ifa vlti 
ma vt D'j3yD ^v^ ' '^dc fingularia conorabutur ut '->3t cum hirek 
a^ vt in catica ' Vap+ v+ fauu meu cum 'ur3i melle meo;&: exi^, 
ueruntexhacfumafexiDy^qusefuntcum kamecz^^insakeph 
in libro Deutronomii CiipYoMiu &:remanebitis cu viris ov^ 
paru:&in Samuel' ^ii+regfi ca+xiit& fi DyQpa^ e dc adda tibi; 
& Hofex cap+viii4& qeueriit' ^DVO paru;&: riegei captiXerui:^ 
ftis nimis & feredo Dyo paru:& vlterius ibi uoluedo ad' ^mul 
tum;&: eccc ad parum ;& Zachari^ capitulo primo ego iratus 
fum oya parum:&: ipfi iuuerunt+ ^°Et fic omne S3 j cii kamecs 
bethexceptis paucis qretulit traditio;vtE2echiel+*'ca+xxvii+ 
fenes ^3^ & fapietes fui dc aha q funt cu pathah:&: fic Fm tradis^ 
tione aufcultaioria"'oe m cotinuu mem ghimel e cu pathah: 
&:reliquafnntcukamec2:8(;ficn3u;'^nnn^iyn hayn uerbiillo^: 
eft cum pathah etiam in 2akeph: dc Dir? eft cum pathah etiam 
infufpirante+^^^Etfuntdehisquorum haynradicis eft cum 
daghefc in plnralitate vt plurimu ; vt d'd^n ' ^ d.in D^otrr D'tn ; dc 
qiicontinuanturerunt aliquando leniaufDJN lacunseaqua^ 
rum:8cfi'c connotationes "^ vt in libro exodi capirulo oiftauo 
dc fuper Dn'D:iN lacunaseorumlameduerbiquseeftmenr^eft 
knis+'^ CC^^y^ Pehel pe cum fceua & hayn eft cum ceri 3n » 3^3 
n^vi) itiv : &: nomen agnominis ''^ lyi modicum ibi idc non 
mutabitur ullum horum in continuitate excepto -)N'^;quod 

in continuo ^11^. V-^R^ r.i?0] ^H^ &?sn ^y^i wn htyu^Dn in*11 V ^ 

h^it^^i-i^Q^nanjiihNT^m^nDnDiimNi^mp^nSiTnnsSN s 
•i3"in^i:^ D^on 13^ ay ^?npD:iu> ij^i:? 4:3i rm nnp du^ idi <j 

-;••• •»■ •r; • Ti;»-!; -j »■:'■'; Tf; ••ln;" 

W3 r^niDTOpD-^^iQMj^^p.yji^sfiopDS-jhnN 7 

pn/D3>5Kio]an23DWDWpDnp;p»nn^ 3 

t<wi N*in nn33 m^i:^ vte 103 naia D^^ni^^o hpmn n? Sy 9 

■»» ••- --; •:-■': 3 •»• •-;• !-:•- v*^'^ 

ntpKi hfj^n njp n3 &ci anht? i^ D^p-jpnon n^p -noNU? n^; \]]m i o 
nwnntf io3D9p?Nh]mn^j<i^ ii 

n^nnp ihNoi oyo vt\ lop nna^ j^j?»!] «ra N^n Hyi^ 12 
D WQ loyo 103 njiiriiiri nlN3 ot i<3n ^i3n3T . T^ 'i 

Dn^u?nnTOji:i3&c^npnTO^c?3iiQ3WD>pi™i 14 

Di;iDp an;^ Dyo n^jp hSsn nTO wj^n >c^3i oy, ny^^T ip^p 15 
Si<ioip3i Di;o W3 DnnNU?Ji • n jpp an^^n n^Ni n|)p3 «^pTi i ^ 
^hnn h lo^D y^in3i nS n^^Di^iDyo a&?i 3> ro^D a^Dho h^ uu? 17 
h£<nj^DC)niyiDyofc<3n5n3nnDnynT kjp^p uraoyp ig 

•nTynamDyo>n£32:poNNio^Dnn3T3iiDyo4mmn3nn 1« 
h^5pTn^3 ii:i3 mDonam^Ttt^DyonSiTn^^nvop^ia^ihspi 20 

^•.•:V •• ; •'t;- tttjs t; - --•■.fT t; tI"; 

* nniDon ^^ ly. J3i nn£)3 Dnu^ DnnNin^03ni i3J upr fb jp^p 21 
nnq ^m up, j3] * vpps "ifii^ni nn^3 ho^an op^ iiopn m h^ 2 z 
n:sn«3 hsiii, nm2 Dim «?)pT3 hsn^ nn£)3 anSu? Sybn i>y 3ic? 25 
D^.N D^pin dnn 103 3nn hy.^i^ns nisjin c^-itjn j^yj:j iSno u>n 24 

DVl33n 13) pip >p;NJ 103 D115"} D^pysh Vr}\ 130DTO1 D^P^^J 25- 

Do i>i>nc? Sy.bn nphn an^p^N hyi f jp^p nio^ nhNi nflp3 \m 2^ 

n^nn nm 1.^3 n&«u>3ST 3N3 nj:3 j^ym Nit^3 fcc^n "11 ^i> ^g | 
•jsiD n^iiT m3^0D3 ih>*o inN n^nc?^ nii du> -lyi ^ .2^ 
iii i nTOi3"i£)D3toinnn£)DTn3mnW"»N3^nSiTdDUNTnNTp $ 

• " i V •• : : -r T V » : « - ; • v •• s • •» • •• : •• ; t • 

DD^^^nSiTDnannNn:nu?*KhDn:3nDyim"iKnnnN3f iw 4 

•• ; . -r » - » •j •.• - 5 • .._-',; K; ... .j : ... f - • 

DliDbiD^anTOnD^ato^^iuJ^nrmp^j^n^^^ lan^nw j 
iDn^u^n ^3'Nb ntoT03 103 ihlS in^j Nin^u iis>^6ci ^iaDh 103UJ <i 

M.;. :•; ;»- -!• •.• -;v; :• ;• 

j«f]3mp^?nhijiDaDDi^ 7 

t3mj?qniDnSiTnnSnqn^'qp3j)3;nim^ ^'iJfA 8 

:. *in);iriTOD>piiiu73iosnnsnirnnia?)^i^^ % „ ^ 

: rjTO^&?S&eTOnT3otJty>qnp."i^£}Si •nosfSit^^^-nytD i<> 
|iA3nni3ht^!>:£inD2 njnu^nnwa nni>nSnn^3n3n"in3 " 
niimiD^j3nc?hiy^yiwinmiDynTOibTqw " 

ihjTODnnnnn^^^^p^^BOTa^^ii^Svq^^^^ ^' 

103 fi<iu?h V9p,n) ^'^p^^^tsnS^^i^Sn^^lAnac^nd^sJlo^n^^^ 
>i)^ ropni nn£) 4n t^ii^n «?iihnm inyt:> -uss Dn33i nnnlys ^s 

T ; • 1 i.j T - : ,- - ... ■r : - t . : ,. » ; t •;■»; : r ; - j 

■i3WDmp-iyai MWyS^qnnsa |q^pn^mi33io^ i^ 
' ni^^hii |iji3 in 11 nflDin:3 Dn:k'poi d^ji? 103 do ii^ nsDing 17 

lyt^ p ^:i?niJDnaT&^c?^^3DWpionipSnjniii7\yn3TOi ^s 
f it< yi.lp 3 rq^p a^D5tJ3 nj xyqji niyt^ jp mn^ Dnqitj ti^ji i ^ 
; pm I iiqpno js ^3 D>:jnn.Nn nyn pK^ioi t^>ipni nSi nivm ^ ^ 

' ^^^, "lyif Din nit^u? t^^P ^^} s^!'^?^ ^y^^A IT^P"^ ^i^^p? ^^?^ ^ * 
ro^inoi norViWn "lyt: Snn 3>n3n3 nnpti? ^isn nm^ -ij;^ 22 
\q nnyj^ nt3"ih LnAPD ni^i.3 J3hi nnpi:h n^ii^n lyp n^i 23 
hi; nnio «inc7 njjtt; jq S^n "irip ^Din ^i^p fc^-in ^i3"?n >3 nnijuy 24 
*3 ny_^_ DV *i3i Kin nnj?.t) ^3n ^i3"in ^^n^ ih nnpt? ^131 ^i* 

; *?;)i^n nny^Do loirsj 6 "iioro3 3in3^ 103 ^n^3 mH omiin ^^ 

' ^ "• ~ ' !•' S»; 'V 5-r'V» T»»» 

Din nni^uj n^i;'^ i^n^nip nri • Htipn. ^m^3 ip lapn pjonnoi ^7 

lo^D 3i^i^3 3in3i:> noi "ipiy ^Din nm^^ niiyc^ ^i3"im '^w hv ^s 

rii loinni:>noniamnrfc« nni:7T0ynnT0Tj^NntJ3nns;u7i ^^ 

^ ;- »V •.• ; - I 1. 'I - •,{ I -j • » V' •' • ■»• J - -J - tJiiyiy Strata prima* 

q3incoiitinuo rcddiffceuapathah&ceriraplensparhah Vt 
Exodi^ca4Xxxix+& ^na^ decora bireto^:dc oia hsec pfificabunf 
cu additioeyod memVx d^^nt 3NT:excepto -»n'3 qd rautaf cum 
additoe vau taurvt in h^b^^Genefis^^+c+xiiii+JTnxa n'nN3i& ciico 
notatioRib^nomutabitulIueoj^tjexceptoDsu^qdmutabifin 
eo fceua i hirek:&: ccri in fceua: vt in Genefi ca+xIix+&: dechna 
uit^iia^yhumerufuuad ferendu:5cpoteeq? {itfepamalteri^: 
vtinpfaf+xxi+gaponeseos^Diiyfortecu fegholfcin gccaph» 
^d ^y^ Pehal pe cu ceri & hayn cu kamecz 33t ">on & csetera: 
& in qbufda iplb^^in cotinuo redit ceri in pathah: vt ludicu 
capfxvi+8c incepit'°")y'.y pilus fui capitis:&: §m opinioneillius 
qui pofuit hic mv;nifi' q> heth* ' e dilatata cu pathah ob ipam 
elTegutturalem muta£etia pein pathah vt'^ Genefis ca>xxvi# 
nn.s* vnus populi^Ss: in conotatioemutanftribus modis + Prio 
''ceri in hirek:& kamecs in fceua cu daghefc vt deutronomii 
cap»xxxii+ ' ■^'jay la^ajy eoK uuse funt uu^e toxici>Et comutatio^is 
nefceua in rapiens kamec::&kamec2in lceua vt ' ^ hobadi^ 
Dn33') Sc exteri uenerunt ad fuas portas:&: comutatioe fceua in 
pathah:&; kamecz in fceua: ' ^ vt Genefis cap+ii. vnam niySya 
cx coftis eius:8c ifto^ qda ptificabunE' ''cu additioe yod mem 
vtD^Jjy^a^qdacuadditionevautauvtm/^iy '^& in dii^ione 
rnyu? cotenderut gramatici:qa funt q dicnt q? fit ex "»y^ :^ ^ & 
funt qui dicut q> Cit ex myu:& luenit hoc ludicu cap+xx.proii 
ciens lapide fundis ad "°myu? pilum & non fanit:& apparent 
uerba vltimo^:qa fic interptamur q deiiciut * 'lapide in funj# 
dam 6t' ^iiciut in filu pili^St no deuiatqd fignificat filum pili: 
fed" ' "iy\t/ fignificat multitudine pilo^ vt fcriptli eft:8e incepit 
nyiy crin fui capitis crefcere:& interpretamur"'& incepit crin 
fuicapitisadcrefcedu:&ideoapparet vfus ad plurificandu 
finy^ ex ^"^myiy: qa pfitas e colIe(ftio filoi^ pili.Sed ex nyu' qd 
lignificat fup' ' multitudine pilo^ no inuenit pfitas;fed pnyur 
eftptitas noismy\y:qa"^ipforufi'gnificatio eft vnius linguae: 
vtfcriptumeftpfalmo+xLfortificati funt plufq irjiyw capitis 
mei:" ^& interpretamur fortificati funt plulq fili capitis mei% 
lam eft q> fingulare eftmyi:; quod fignificat filum'^pili: & plu 
ralitas eft nnyi:? : quod fignificatfilos pili ? dc quod fcriptum 
eftIobcapitulo^^quartomy'»ycarnis mex non eft huius fi> 
gnificati:ga fua interptatio n5 eft fimilis: qa fua iterptatio eft 
i.iii i i^Vhy Stfataprimat, 

jj^ip^V tempcftas carnis tncxi 8c io coflat hinc (^ ly^ «o (^t d 
pRtas & mv^ no eft fingte^nnvw^fed fingfc ipfius eft rnvu?;qa 
ipfo^ fignificatu eft vnu.Etiunt^q in crenieto pfificanf addf 
Hone vau tau:&; in cotinuitate pfificanf p yod ac fi ptitas * in 
difcotinuoelTetperyodniemj&fihocnoinuenia^^ut eft ex 
mhTnh:iWdc in cotinuo j&: illa eft 'Samin theatris regis^uers* 
bio^ caiXxx+SK: no inuenit difcotinuu p yod ^mcm in tota fcri 
ptura+C^V^ Pehel correpte cn ceri totii dc no prificanf ^neg» 
mutantur vnquam vt hhn Lucifer filius mane & San terra* 
®CL^y^ Pihel pe cu hirek; dc hayn cum ceri & daghefc vt ^nai 
wpVih^ni^iSic funt qui dicut q? vm fit ex hoc & ob defe(a:u da^ 
ghefc ' "^ ipfius refc mutatij eft hirek heth in feghol; dc no funt 
couenietia illo^ uerba;qa et refc hayn"eft ciifcghol; 8cio vi 
detur ocuhs meis (p ipfius radix fit ^m pon dus Syij cii fex pii*s 
«^is vt * "p-tv;& qii Dtinuaiit no mutabunt nifi qn ptificabunf 
vt D'->iv f)V mutatu eft ' 'ceri in fceua lenetSc in rehqs mutatur 
ceri;& no deficit daghefc vt o^^Sy* '"^Et no ifpicias uerba dicc 
tium q> D'-2p^ fit ^m podus d'tiv: quia ' Teparatii eft ncpu? ex fu 
peradditis he in vltimo ut oftendemus sn fuo loco ♦ 
' ^IL^y^ Pihal pe cii hirekiSic hayn cii kamecs \vyn lo^ *i33 licet 
in qbufda ' ^ hbris fammech fitciipathah>Etin ptitate hayn e 
ciikamec2 etia;fed' ^diicotinuancnuitant in fingti; mutabif 
kamecs in pathah;Sc in pfitate in fceua vt ' ^'jdd 'laa talenta ar 
genti;qdfcriptiieftqrtoregiicap^v+6cnon funt redta apucl 
me uerba Habib "^q fcripfit in hoc q? Qhn:^ pofiit ee;q> iplius 
fepatii cft Sm p hocp6dus;8ceius ro eft:^ 'quia in cotmuitate 
pluralitas fit fimilis poderi «f}Di n^atnifi q» e cii pathah ob ani;^ 
plificatione''ipfius heth.Etquseindigetia eft totius hui^ans? 
guftias;& ecce inuenimus rhm fingulare;&: ite^ qa^^pfitas ue 
nit cii feghol pcxdc rapies pathah hayn ; & no eft rale in oibus 
nominibus huius*%iaceri£E:i6 uerba rabi Dauid kimhi funt 
magis apparetia (p fingulare ohm fit Sn^ f m podus' ^cn^ ; aut 
dicemus q> no fit fingfe plitati D''^fi^ ficut non eft in fcriptura 
pfitas fi'ngfi^^n^m;licetin uerbis noftro^dodtoig: lueniamus 
nwiiy mSfi."! carbones extin(ai+" ^CL^V^ Pahcl pe cii kamecz & 
hayn cii ceri fpT pv &: cii Ifa gutturali i vltio" "ncp y:;i:?: dc qda 
ipfoi^ mutant i cotinuitate in lceua pe dc pathah'^ hayn Deu 
tronOtcatX^Kxiii+v^^ faf uollitatis;Sc Geii*caaxiiii*}pT decanus ^c ts^l •nnfi^pJVDns'ijni!>nnpt?>NiniS?n»(i7^ 2 

rrh^n 4?^n jp to ni 6<?^qj nH ^3 ^h do ii^a n^n nipio? 4 
ni»3 ni3ion e<2:qj i^S\S" ^iy^o 'hm^ 'rfio 'hzni m) ^iopiT s 
i3Wi<S]lh3nr?y-iSp 7!?^ ^^Spon^^^Dp (? 
t Han nn^i? [3 'i^n loa ^^ .. ohi^^Y i:r»u^'i«'ii 7 

c^pi; As? 15V i'03 ^Ji.1] ''m^ r.i?ni p"i.!na t^^n StJ^ 8 
; c?niinpnnni?5inTau?nn>3D™iNU^n-i3T Jf 9 

\£>nr\ m ^3 Dnn3i wi3J nSi • 4iJtD3 n^nn pn^n ^hm^ ipnn 
103 nmpi u?^3 ii;£» ipu?p 13; ic>nt: ^s o^j;3 nN"V. pVi SiAp3: 
^Snnj Dmi7 my f03 i3nn>C73 xSn wn0^ k^ i3od*u?3i pnx 
•D>As? 103 u^nn npnj j^hi nvn '^inn^. 14^^731 nan ntp3 njfri 
'3 oniy Sp.^p Hvi fi<in D^opu^ >3 an.qi^5n n^nnh nuu^n V] 
t lQipq3 "1N3DU7 103 «?)1D3 Nnn ^£ipijp npp^ijJ in^jn 
mpsu' «^fic|i>}f3np^.n33vqp3j>j;ni pTO3^?^.n hyCj 
'laNi r?D^v^j33 ?!3^n »13131 nn^3 ippnDn^Dri *; . 
103 c<ity h^ >=i3n3i nn^ Sn ropn minCT* i^n^3 i:buJ» 13od»u?3 
3>3nn n3i >j»i;3 nu^» 5?hi h io^d d^3io3 3in3U7 <:iD3 n33 
in^Nii Spu?n nT3 hm nnaju) nu?£3^a onnx *3 nis 3n3iy 

'-1 -: r « V - ••• ; -• ;:•«-!••• •- : • t : - -r « 

numnnS nnaju^s^iN i^D3n33Di£iHnonviannm3TO3u^ 

-:-:•» -;•!» -r V I V V •'• i ' ■-•Vl » •▼ .;-1« 

^3 iiyi • w, nSm wssrq m.ni pnnn ni^SsS^iiis: no_i • n^nn 
nimot^ 433 nKr3j»^ij\yjnnn^_«!jDmN5n4ttp3fc?3 wn 
d^p 4n3 tihm i^w Q^^l^ "^ni^ nqp nin »3nn.3*7 i^^hiptj^pn 
. w4 n3n «"ipos pNU7 103 ahm n3iS n^n^j^^?.;^ npj^j 1n onia 
- • niooii; nhm ^^d2 u»ni3i n^is »3 <?)&? nSm 
if)iD3nuim nix3ifp,T jpU7ns:3 i»>:ni vpp3 Ngn Hy ft 
nnfliNanNjtp3nD>pp3iJni??Dmppinptiyi;3(^ ff , 
IPI '"13 ip^pn^t?Nin33i ii2;n j?3ta ii ip*p Dn3nnn%3 fyjj 

W3 o 
I 

2 
J 

4 

7 

8 

o 
1 

2 
1 
4 

7 
S nWKSnnVoon 

jo>p fc^np^B hw::i ropn -iqin Dmpni ^qti n^3 ns^na n p^D 2 
tv]ipj2 103 niNn2Din3T mp^A^n:nt^> \qt uv^^ nsTon •:|i^^n' 3 
c^V?^ V°pn n^nipji Don n^tDi:!?' nn\l"i^3 ]nm^ p fo^D 4 
VDnu?3Ui:s3m3^QD3i:!nuJUH4ih^?OD^3ii •nnss^isrm s 
inNn n"nn*a^:iiy dj£i Sy ^^sSnn^ p oa Dn^i333 pi • urhm 6 

1- V f p V V - • • f - ; - j • • •■ - ^ ■,■ •• • : » ■• s ■>■ T : 

nn^. -^jDn^ Kisnia^ u;c>n • t3n; ijdj^ ^sijfi. "lOi^^yiDn fc?|i ropu> 7 
*i7Dnn -^jiin • m^o h^n 4iaD3 nqi^ ^^^^^.^n "iin^in • inyn s 
!in^p3 3>3nnnniniW9t;pnraic>cn^^ ^ 

Doc^n c^S6^D>J^rNe^i3iDWi^£3V:t<n'ayD*:ioipD^3m 10 
fc?inqs?35i v^n ^1^3 fi^in h^^ v^jn ^123 m umsin ^3 DUii^Nin u 
i?3t? ^1^31 ri^3;£5n fi^in rsn ^ib ^35^ nnoti; ^ij3 ^nnat^i y3'^ ^ij3 1 2 
^3imDn&fnmDiyDni^N2rDnmoi ':|'nq\ynq\uiq>p3c? u 
53nn\AsSi Dn3i nlQ?^ Dn^pqi D>:pT D^iqu; 103 13.^ n3T j 1C713 1 4 
j nnsfn Dnyn tos n3p3 p*iyS3 oy^i n3T jn:?S3 . Dy£D i j 
^^r0i Nh i^fi^i DnSiTi S3in S3l^ nx^ rym aSin3 ^i ^*i*i>i i c 
D3in3C> ty jn)i3")) d^j:33 •i^j^nfTi? S3&J ni3^qD3 f . ''^ 17 
n^pp ^]x ^3;iM Dn3;iN 3)i&? D.7\iiy h^y ^l^^ j?yn ipjn ig 
IID ni3p33 ^jhiDn^TSK^D^snhKhnwt^^^^jnu^^fc^iiynhN i^ 
JDqnnjf3D73;Jnloqli:;pqqlu?aqiC7 - 20 

p^V 1^9 P'^? 1)^0] ^^nnnnhi3pniiip^uJtp3 St?^ ^? 
fc^hamp-ippsnsijntpnhNnypi •anhiTjncf^ ^r .. 22 
to3 hiii V?.ph ^^.n rinnij jDp^ nn^n n^q^Doni^-qn -ijn^i 2 j 
lr\i5 fc^i:o> ni:?N ib to^d n^u?fc?n33 Ti:i3 n3y nox^ pD^^nsu? nsy 24 
h{:?"io;p3ii:i3 pp^ns •'iV£D&^i:ntp.> nic?;:?».! jiDp «:)pi3n3y ^h n;nt 25^ 
nh] 'tiuhiJ ^pl^hpnmm7n;ryininiiy<oni:h^^ ic 

131^13 v^^fi^ 103 mnc?^ &^'!ay£)in3n^^Dyi3C?i^&jDU7nnjni:''j 27 
nnn mnipp xh 4 jq^p >tei v^Js^n j^y n^j npsnjn;:^: 3"3 jq^p 28 
ijDsj^osnnTn-^llihyNSjf^DSj^yHnjny;^?^^^^^^ i^ 5trata prima* 

fux domnst^ qdam ipfb^ mutanf :kamec2 in rapies pathah: 

& ceri inpathah vt efter"capitiiIo+v**tSarj lynaj&in quibufda 

eoi^ mutat kamecsin feghol leuitici cap+^prio naTQr? ^T+Et ali 

quandopu? mutaturfuapuctuatione^&addirionelitterse vt 

Ifayse * cap+xvii+|ou>3n q> addita eft mem: & mutata kamecz in 

rceua^& ceri in pathah:& multa ho^ non mutan6in cotinua** 

tione ficut pn lya' ^ 5: alia ab his:& Cic in conotatis illoru etia 

difterut f m modos diuerfos* Iter primu ^ q> kamecz pe uerbi 

muteE in fceua lan' 133U , Scdm eft q> Ki) in rapies pathah^ iiitn^ 

Iter tertium mutatur infeghol D.Ty^m^nan+Iterquartum ^in 

hateph kamecz *ti?3\y+Ciuintum in hirek ^mnv ; h^c eft mens 

Habib i fuo libro ' °8c mulroi^ antiquo^fecu;& ego fm men^J 

te meam opinor q> non (int modi nifi duo"primi:quia cmi<n 

non eft conoratio v^imfed eft conotatio yan i dc "fyn^ eft ' ^cono 

tatio y3;:r dc 'nno^y eft connotatio nmv : fcd connotatio -y^^ifi cft 

^y^n & connotatio y^^ eft ' ' tv^^ ♦ ^ yn^zv n^u + Et ex his in 

uenies q? funt nomina agnomina : &c plurificantur '^* foi Iin*s 

gua maris folu vt D^apr d'J2\:; : & qu^edam eorum funt nominsi 

reru:8c harc pfificant ' ^aliqn lingua mafculi:aliqn lingua foc^ 

minsevtjTnJ^nD^iynJ^li^PohelpecuhoIe &hayn cu ceri vt 

Sain hnv §c alia ab eis :& h^ec no mutan t ' ^cotTuitate:led uariat 

in conotatioib'^ Scilla^ ptitatib'^ adeo q> in pfibus ipfbi^ ' ^pu 

(ftuat hayn ipfo^ cn fceua vt ^anN QTanx 3if« DTh^^ii; SSiy :& fut 

qusedam ' ^horum quse no mutantur in fingulari ne^ in plu^ 

ribus necinmafculisnecin foeminis vt^°m23^\y pooiuD2it:;:q 

omnia ipfafunt cumceri mem*"' ClPehel cum fex pun«ais 

feghol fub pe dc hayn vt prj 'fTX'''^v^ 5c alhtdc qda hoj^ mura 

tur in paufi^ac qda iio '' mutantjq mutant comutant pathah 

minus qd eft fub pe in karaecz maius vt''* n3y:qd in paufa di^ 

cefiay utin Genefica+xliiii+apudquecu^fuerit inuetu ipfe 

^ ^iit mihi habedti+feruus: cu zakeph katoD*i+accetu pudtua^ 

tionis erectionis minoris: &funr qoaz no mutabuntur etiam 

in pau£i:vtin Samuel"^ primo regum capro+viii+hoceritius 

•]^3r? reg!s:ere(ftio eft fuper iha dc no' ^eft mutatum:8c eft horf? 

rum quod aiiquando muratur ; &:aIiquando non mutatur vt 

'0ii numeri"^ca+xxii+muratu eft operuitfuperficie \nt<n terr^*. 

Et |)uerbio^ cat x.\x+n6 eft mutatii per ^ ^tria mouet ^in terra 

^U erea:i5e;5c eft qd mutabi t femp nili extranee vt ^d3 argetjj 

quod Smtz prima» 

xjiiod no eft mutatu in loco ullo nifi i pfalterio pfalmo Jxviif; 
«fjDiD^-i^ni nav 'i53:>;& eil cu athnaha^pucao paiifa', Et ego puto 
(p hec uarietis no uenir in fcripturis niti'ga eft pondus>i*me** 
tr(i Uiis pedibus prout eft in uerfibus graeco^: & romano^;5^ 
ppterea^^qa ob iira pcccata obliti fumus canedi uerba catfci 
in terra alieni nofciuimus * ronem mutationis niliq? fufpedi 
mus nos ipfos in ufu fcriptura^ ;& io puto*^ cgo qp no fint mu 
tata ea que mutata funt fuis pud:is in paufa niii ob neceffitate 
J^poderisa+metrijqd eftfonis pedis iilius+Sic^ yunno mutais* 
tu eft vng nifi^in ecclefiafte cap*iiif& loco iuftiriae ibi eft yu7Ti 
cu erecaionejlicet no fit'^huius poderis :ga fcin eft cu pathah 
maiori;& in conotatioe eft quodda iplbi^ in quo mutabi t pe j 
&eft '°inquomutafhaymEtqmutantinpeluntut p>fS' iV 
q mutata funt pe p pathah ' ' &c hayn p fceua;8c eft cuius pe mu 
tabit in hirek ut 'pny piv : Sdpfo^: eit cuius mutat ' ^hayn folu 
ut ly^rt v^nmn ">*tn:& in pfitate hui^ poderis fut qtuor ' -irine 
fcem% ut piyiN V'^''*** ' ^^^ funt gramarici q dicut q? et piptr p^y 
fit huius fpei : & mihi uifum eft ' ^aptius q> npiy fitptale npiy 
^a amboipa funtydiomatis foemin^;&piynon habet' ^ in fc 
plura:quia linea iuris eft vnappria;non eft iter ad dechnadii 
in eo:& io no ' ^plurificabit;& funt ex his qu^ aliquando pluri 
€cant lingua mafcuh;& ahqii plurificanfiingua' ^ fcemise^vt 
•»3p qd inuenitur in Exodi catxiiiitforfitan no erat D'i3p -° j dc 
nueri ca+xi Jcriptu eft mNpn rinDp;& funt q no pfificant penit"^ 
vt' ' diximus piytdc fic \oi io£i;dc alia ab eisr' tt^ebel cu ceri 
pe hw 8c funt ho^ quoig: maior pars e cu ceri;Sc minor ipfo^ 
pars eft'^cu feghohfit ipfoi^ qUccda ec6tra:ga ecce h^v maior 
ipfo^ ps e cu ceri^^Sc minor ipfo^ ps cu feghol vt Hsu dw) : 
ficahaquse fcripta funtinmiQa+i+tradirione feu aufcultatio?* 
nCtEt poffibile e ^ *q>fuerit trafmutata i his pU(ituatio & figiia 
tio fimuhqa eft iterptadu dc ponedo mete fcriptu '^ in Eidra 
fcdo cap+viii+q> no fit nifi res digna ad faciedii itelligere ^ut 
expofuerut'^nfimgfi,EtIegerutdixitrabAddafili'^Ahaba 
dixit rab Hananel dc legeruf^^ hxc e Iectio;iterptatu hoc eft 
thargUti+aramea interptario Sc ponedo mete;h« funt pau% 8c 
itellexerut inleAioe;^ ^dc itellexerut cu lcgere6 hse funt paula^ 
tioes pu^fto^: accentualiu: & funt g dicfit h« funt traditiones 
aufcuitiitorise;^*; ficut pofitfi fecheTtit ftultitja in exaltarioibus 

multis 5<SwS D*2in33 ^?3 NT ^rinn nj^ ne>Tn *:j^i.mn&ia Kim tf)D33 2 
»J3Q1 D\^onn] D^:rn nju^a iy)u> losDn^Snh hpi^oii^p^ j 
•■ijs;^; &«4 ipj noiN3 nn^ipn nnT n^ y^H m^v li^nijiyncj 4 
DC^fnp^i DU.insn :imo3i:mynSn:^^?Sjjnijnu;nn s 
n nn^nS 5<S^? pD£3n3 anmp^ja i:niyji:? >a unu?: iiiv m e 
DN' ^3 uhiv\ n JTO Ni yi^n pi Ninn hnn nihip'? nu>j? ^pj^gn 7 
ijnfu> ^^ ^y «^wN «^pn i;u?")n nou; D^u^an Dipo -i fo^p nh.ipa g 
^nN£)nD3njni^^U7anifp u^^^ijsmhn^nnis:: vvmhpmnia 9 
nn£D3 N^n mmv innT ni^ 103 n^3 aonc^om ryn mnu^^u? 10 
njnu^^u? anoi m^ pnir 103 pn^nS mnc^» t^^nu> u>n t^ra pyni n 
ni;3nN! Hpmn ni naini ii:an van innn nnn 103 i3h j^^^^^^ 12 
I03n3pj pu?h i^? n3Tpu?S ViTi^i^3"i3T jiU7^3D^3nno U7) D^pnn 13 
ni2:n^j ^1^^: 103 nnp: ]-\v) •mnn'' Dn^pi 0^33« jnN d^3^p 3u>i7 14 
•"^^1A *hl rPti •^.^.9 ^i'"^ rilpisr pi5{. d:xi^ DnoiNU^ D^pnpip m is 
l>N pn^i n3p: iivH Dn^3U7U> npns n3n nsn^ nip*i^i^ p'33 w i<J 
nS ]i]] 13 nlD^h *^nn pN invo nn.N pnyn ip^ ^3 Tonm D^3n H 17 
pu?S3i3nn> Dy£)i n3jp'u>S3i3nn)Dy^^ih5<puJ)in3"im 18 
Dn3p T^fi< ^^?Qn i> jp^p nio;i^ nVsn &?2:o;i^ n3p jib nnpj 19 
103 SSs D^3nnp a3V5^u?u>n niNnn nn^p 3in3K^ jp*p nsTpi 20 
: Dnhin jD*! nD5 131 pnin3no^?U7 ,, 21 

DiDiy^pi nyn D3nu> h^g m S3U> ti^n nj::^ /U^ ^ ^ 

01 n^nD:5'iS3t;.njno':|^n3an3;pi4i:iD3 <^ .. 23 

•iu>£)i^i nniDon D^3in3U7Dnni^iS3tS7 Di;yi ji;!3 ^i:d3 DiDiy^o'! 24 

- : V ; V — • j V • •• -;- v v : » s : • ^- • 

3in3n hyp d1u>i u^n^^.u;^, >3 in>_nKmnnnip:n njifs n^TO^ 25* 

Jit^ipii SN:;n nn io^? n3n^ i3 «i^ 31 "ipt^ iKipnu^nini 27 
Knppn 12^3^. D^piDisn iHk hy^ di;di Dunn nj. ^tjiiao j^ipo it 23 
D^pnosSjDn jnj 1031 nnioon i4n n^ no^i D^ppo ipp^ iSj| 2^ 
nwKnnnVoon 
s ris^&a rhnp:^ lomji pi nn in=iiD0ty ^oS^^en lt:>n*)tj5 0^21*^ i 
v^QmV: n^Vi?? ^^115 ^iinp? ^,*?^? >i]yi\^i onN n! nin) Dn> 2 
*^^Si^ 151 r^?3.5T r3.nV^..^D'i^ih?nj KDnq ^Qij jo Nnin^rK3 3 
•^t:y£jt<u^ no^^j 1N DQipo ^£51 nniDO!i D^ains^ DnNU?an t^^sh 4 

-:v-.' - ▼l; •: 'j-- ■ ;v «tj»- .. -•• 

; nntj ni3 *:|D3 i5\^!T^^n Sj^tEJon napa m nnpiiy r 

'jSannTowinna^nvninysSyisnNi vtJ^ ^ 

n.*P.^'3j'035''^Das^nt5^nniDp5n3W '.■y 7 

: in^m v^^ ^nn ^^;y^:iSn »3 t^b tq^d 
isjin 1^3 uj-itj c;lpDhinn t^inj j^^nhi:itpn S^^Sq 
nSj niD^Dps nw^tjDns pKi \i ^ipio DShn p^Ji 
i^in 103 vop,«^t^n3 D^hn D>3nufD Dn^p D^n^inTOi p?^D3 'i 
n nov D^.oP2n'jia na imi:7 i^"ii!:; 103 Dnnm DJ pi D^mn ^ 
Vop3 D^nn im w^qv^^i lina hl.u'2fcip. VPP 1^53 D^nsD v^^p.3 u 
T!^*3 n^nu?^ u^ni^jh) nhm hrp 103 Dia iho ropn ii;.p.ni Sn^ 1 4 
Dn2{po is^injc^sii D>^n^5 q^^hN hn^ 103 nn^i «Jjiona nnS hmn ij 
jr^Sn D^3inpnoi n3p3 pipSa =i:aWDn^'pi np; pe^Ss ■innn*^ ic 
un nmpD frisni idt jH^S iiain^. nt^NifN|n n:ni^n Dn^ppn i3t 17 
nHim pp «^tDns a>mn rvnv n^^v^v v^ip a>mn v^n 103 ig 

M --.)•.. I r »•.•-; • tt; •• -j • t t v • tt; •.• j ••' 

l>A n^pp pipSn a^:3inp uj)i ^opn j^^yn; &c^n D^t^nc^i ^ppa 19 
nt5i:3 >^i hpiLJon hto irly nvv >o *£)S SHs i3"in> ^hv m nljna 2 o 

t;..; |t;.- V' - t» ... -. -;• ••' ••; Tr 

I^in3 K^f ni3 m^pnu? DnViT'1 ipu^pjni^piioiT^jipnSpi^p 21 

:D>p*ipnonns:pp , Si 

hvSo inNnpi jiDpnna nnm^ j^yni ninop a^n ^y ^ ^3 

DMJ3ni ^mn^ini^^apDijnipnipc^ijynipios ^ / 24 

nlo ab jq^p w;a m3^pDn Sc^pri Syjsn jjy.t^^*}^ ^in ma 25- 

n^jnif j D^py^^i nhn hi^ ygpn n>:nu?p iSn Hdi^ >:1n jifif Dn^;:?; 2<j 

Siyn n3 jp>p S>5pTn>3 103 j\yni >5£in nmpj c^u?^ no^oDn 27 

j ^1:31. iht^^ j^ijf] ihiv nn|53 &?in^ njsn n^jni:^: jpi qnSon 23 

Sy£3 .- 2p Strataprima; 

muIHs^cums interptatio e cognomeiIli:cuius ftultitia e nimi^ 
8i:{iceftipfius aramea iterpretatioecclefiafl-fs capi,x+ ^ dedic 
Deus edom iniquum:& ftulm ad eiTendum incolume fuo li>« 
dere &c fungete ^pfperirate a ccelis ald 5c fuos exercitus excel 
fos dc nimios+Et fic eft poflibile^^exponere reliqua quse fdr fcri 
pta in traditione aufcukatoria f m ipfo^ loca: vel dicemus q> 
poflibile lit ^ q? acciderit fi ca poderis caticit& iic "i3vy "»^3 703 * 
^CTI^chal yu' pe uerbi cu ceri 6t hayn cu pathahf Et exiueriic 
ab hacfuma^paucaqu^relatafuntintraditoeaufcultatoria? 
quorum peeft cum feghol vtin Ifaya^capJxi^quia induit mc 
ueftimenta yu^falutis &alia ab illo + '^^Pohd pdn^e cu fci* 
ghol hayn &: pc cd holem u;ifi p^ t^^ty uip: ' °& no eft holem co 
trahens vau:5c: no eft in illis quod mutetur in cotinuita e ne^ 
* 'in paufa:^ qii plurificantur qdam eo^ mutanf holem cum 
hateph kamecz vtD'iytrt u;in'-men(is menfes^ficficetia in fuis 
conotatioibus ut wi^ ui^* radix radix ipfius lii:! p:? area area 
eius: dc aliquado comutatur ^' ca DTi^t:; ^isp collcdtioelabioi^: 
vt i^n^ hi:^ lyap Y^p:^ aliquado comurat hole cil kamecz ''^ma 
gno:&£: feghol cum kamecz pleni oris:vt i^nH Srrx:&: aliqii mu 
tatur hayn ' ^ierbi Iblum in rapiens pathah vt D^hrtn ^^rrfc Snjc; 
& quando plurificantur quseda ipforum ' ^pIuriHcant lingua 
mafculi:5i quaedam ipforura plurificantlingua fccmia: : gcex 
plurifi'catislingua'^mafculiinquibufdam iplbrum mutatur 
peid^ qux pluriHcant lingua mafculi dc pe mutatur funt ' ^ vt 
D'u;tn^nnmen(is menfes D^cniy mv^ radix radices : quia heth 
hodafcim eft cum rapiente kamecz:^; daleth ' "^eft cu kamecr: 
& fciarafcim pe dc hayn funt cum kamecz:^ funt plurificata i 
Hngua fceminina mn.i^°p:i : J^funtqusenon plurificanf peni 
tus fcdm iilum qui pofuic nni* feneftra huius poderis : 5c imhi 
videtur" 'podus de p fe gc fic oi^p p« dc alia ab eis q pofuerut 
hic indigne"quida gramatici+'^C[;PahaI pe eft cu kameGz:& 
-.. hayn cum pathahparuo:&:ip(ius prolatio eft^ducfta"'* vthr^ 
* ri^ qu2e mutan£ in cotinuatione dc plurahtate:^ in conotatio 
nibus'^quiete ipfius vau:q eft hayn uerbi:exemplum in conti 
nuatione numeri cap+xxiii+D^iu' ^ ^nr^ morte iuftoK 'jiwv p.s» me 
datiu mendatiii meum :&: in oibus his mutat kumecz in hole; 
&aliqii murat'^in continuationein fex punclape Schayn : vt 
in.Ezechielis ca+xxviiifin^Tj:^-)-^ hi^2;d<: fic mutaiur in conota*^ 
tione qd eft cum pathah ih)'^ dc non eft his pluralitas+ Strataprima* 

ClPahel pe cum pathah dc hayn cum ceri daghefc 5c prolarfo 
eft correpta ^ vt rtsy; V-^ ♦ 8c in plurali comuratur ceri in fceua 
ct dicetur mSpa^et iic in conotiatone dicetur »^pn ; & in coujis 
tinuatione comutabitur cum pathah vt in Genelis capt* xxx* 
naD^ hpt2* Et fut q dnt «$> hpo ipii^ radix lit Sp3:&: ucnit daghefc 
ob defedtum nun : % funt qui dicunt q? [N,2 -^na lint huius po 
deris/ CCPahal pe cuni pathah & hayn cum kamccz cum da 
ghefccorrepta Njp 23.t ^hHd Sjd ; gciii continuatione funt qu£E 
mutanturexkamecsinpathah vt ^ in Leuitico capitulo+xxv* 
yim T\2v quies terrse : bc quando hayn uerbi non recipit datfi 
ghefc:tunc non ^ mutabit vt in Ilaya captb qdragelimoqrto 
D'yv ^ynn^Tna^nn: hoc eft ^m Habib:'°fed ^m mentem meam 
vnn non eft huius ponderis:fed poderis maceri^ prim^' ' qa 
totum ipfum eft cum kamecz ut inueiii in pentatheucis corre 
<flis hbro Exodi' 'capitulo+xxxv* 3u;m vnn ; quod totum eft cdf 
Jtamccz* Etno eftipliHabib euafio ab hoc niii '^ li diceretur 
pro eo q? non lit iplius mens introducere wmin hanc mace^ss 
riamnifi^^^ad norificandum q?knitas hayn uerbi digna ad 
elfendum cum daghefc lit caufa fufficiens ' *non mutandi il^ 
lam ex kamecz in pathah : dc non eft differetia apud eii in hoc 
fiue' 'fit pe cum pathah aut cum kamecz:8c fiint quse non mu 
tantur necp continuant penitus vt ' ^ nSo iop n3t &■ alia ab eis j 
& funt huius ponderis qua^ plurificantur lingua mafculina vt 
D'3»T |"i D'3::< ' '^33.i:& funt qax plurificantur Imgua foemin^ vt 
niri^yp^^n^P mn::ura\y:8clunt quidicunt q>mn2V iit plurale 
riirou fcdm pondus nnni3:'°& ad alleuiandum fuper linguam 
eieceruntunam duarutauconnexa^: etnoncurauerunr"'in 
nnn^fuper hacieuitateeiTendo illius inuetio modica: et ideo 
ueiiittauremanens^'inconnotationibus cum daghefc in^c? 
Dsnsu; ob defe»ftum repetitiois tau+Etmihi videtur q? illa iint 
duo' ^pondcra et duse diifti6es:et n3\y no eft ei plurale:et maw 
DJna^inonefteilingulare^^^feiundlufm cofuetudine lingujc 
h£ebrex:ct li §m rociniu eet nn:i^:& i conotatoe - ^pl^ificaro^ 
funtqmutant ut mniD*p cfifceuapeetpathahhayn^etDmnu^p 
^^cu pathah pe et fceua hayn:etfunt q non mutant ut '3"tf»% 
^ ''CC^ahal totum cum pathah pi) Jo^ 13« :et hayn cu daghefb 
ctn6inuenit'huius"^plurale ne^mutatur in c6tinuatione» 

CPehol p'3i3 vi^o nKnfsni ot nya iiy.ni nni^a K^n nyft * 
mSfsp noN:!^! N}u?a mn ni?i> ^onqi nn;:; Spg •(_ 2 

iD>D n>ii7Nn23 103 nna ds; noi^ niD>op3i hpa nQ^?i v-usn p^ j 
p:ninpn4c>jiin «ni 'ipMc^iii^^pQCj Dnipi"« u^n n:jn4 'ipoH 4 
i hjim nip jNo nnp Drcj Dnoi"j« c^n , 5 

n^p^iapynip c^ranyiofjr.ynino^^.N^''! n3^ ^ 
i"03nn|)T rPR9i3nu?>i?^!.niD^pD3i>33p33J, % _ i 

t^h m OT '^apn fi6 hvhn Dpn^pi ^>sn nat/;) na ip^p «nptl^ 8 
n>Dnn >i3h inT D>2:y um hii^ t;-in lo to>o n>i; ^Ei^a To3 n:nTO 3 
liuJN^in hipmn Sf>3?P ^% ^fj^n nTo T3>n unn >nyi >£3S SnN 
nSNp5p D>p>npnD>;qains>nt<:^Qi^ TosvPR^ tS3;^>j^P 
c<4n njp n^i:nn>3nS j>ni vppja^Tis^i: nm) mn riS ip>pnio;p 
fc^hx hTy\non nT3 u;"in D>3DnH Tnyn t>5<uj T^j^nm ion^ ds* 

■r» !•- V: ■•■■» •:-: i - * - v •:• ..,<•• 

np^pp nap^ura nT>nh n>i^?'nnhy>np.i;niT>^iy;yn.TnS 
l>3 njn ThjfN ^un^n i>i<i mnn^n Sn ^ppn f p nnTN nT3\t?S^iS;£j 
-103 Sh3 i3Qp> nSi i3n^> nS^ ui) xqpj:^ tn nn^3 N^n n;nn;g 
Dsa 103 "I3T p';yS3 ii:iip;^ hp^n nTp u>i DnSjiti n^p iop ^3*1 
n^p ninDUJ nsu; T03 n3ppjTc^3D>3nnp ^>i D>j>n pn d>3|3 
nnna^P^i^ohy nn3\u >i3"i sin ninn^ >3 D>noTs iu>i nTn^t^p 
-*iuj\:jn 5<hi ni3iQpri j>in ^n^np nn^ iV^n jT^Sn Sy Spn^i 
n"ifc^^:3ninn nN3 pSiDyoTniN-iirQnrns nrn niSpnSy nnnoa 

v^S"" '- ■»•»»••■»■: •• ;• '.•- |-- - V 1 : ' 

'i:^ nrw mn^ >Si inn Sds n'"iDnS D3n3;u Tnsxu ;r;;n3 d>id33 - 
^ 'w tS r^? D3n3^i Tnn^i >i3n Ti pN n3;t7i niSp >n;Di D>ip^Q - 
' TO31 *nri3ii;n>n\i;p;nn>^SawNi>13ynp';t^^^ ■ 

DnTn^pi T)yn nn^ai N^nNim nTn;E;p tq3 i3ny?i\r;^>p>3Tnan ' 

J ^^.'*riril '•^2^ ''^^^! ^^^ ^n I-^'? ^3^'' ^'^^? nn^^. 
nTo Nyop nSi ^^in j)3;ni n^ :a^n3Knn^3 tSs vUil 
;m3>pp3i:niJ^>NS]>i3nri \ , 

i k Dtnn nt^^tr) 1d3 ^f io oSnn rirni Kim N|)n H*i\y#j ' 

: o^3nnaihc<p;q)vnnw5ijnu»6<hihs^^ ' /. ^ 

"Tfon nio D^jTiari n:?.i>£)HDnq c^*i nioinn Dinn 103 nqp^ itu?Sa ^ 
h43 =)3*)n^ N^^ iS^5o m onfon nton 103 i^t Tiu?h3 mn^^u 4 
j DnSiTininf iipp'03 ^ 

As:?i DnSiT] Sd;j huT io3 i?j?n pnii:?] N|in t<i;p3 ^1\J^ ^ 
p*'^l)ii3WDS3iDn:35N^\nDW3ijn^^^^ / ^ 

»nih'iDjn3p3p\tjSniD>Vi3pDTp';t3^3n3^^^ s 

jaDJinTj^inhjTViDsioaj^ipnp^^i^DiNiDnpn^^^ /lU^ ^ 
pin'}nNhinjs3&jSinD^pp3npr)p.^NH ^ . i® 

DnSniDrti^pinnSmio3DS;n3|.^ymv9P,^^'^Li niV^ " 
to^jy^ns-^iKim^mninDDmnD^oDaun^D^DS^-j ^ '^ 
V1313 ni:iy D^jin^^ioann^i^iann N3ni:>u?^i D^"3iniDnn3 ^^ 
D^oysii iou?ni33 VTO^D D^o^inmB m3TO3i ni33ni33 n333i 14- 
hg^^ni nonhi^D' p^p^Spjq^iosvQp^^^^inahrinniD^opn^i;:^) ^^ 
^jic?3 n^pni Knn ^qp «^Dnn a4 nnp sns 33 iQ^p3i N^y^ Ni;i^3 »<» 
D^3nno;^nDW^5 Tnx 103 n3T ?i;:>S3 D»3"inQ Dnu^ ite uJn '7 

,• -• •• * ' : -- • :• • -; • •• •• .•••••; 

*^i n3p>i n3TN^oj Dnwsnn niou?;ii nl:ny, pi; 103 npp^ jic?i3 ^s 
Dniy N^qjnTOnjqDJnininpnnoijjaninpD^qDnsinqn ^^ 
fi<:^ojtp ni3i; 103 n3p3 p"'v^h3 Dyiii n3T p"c?h3 oy^ D^3im ^® 
D.^ es2^o;ji D^ni3y hi«?i Dmi3^ j^3i k4 jq^p 'js^pTno "13t jiiySa ^* 
mini3yn nn^-ic^nb jo.^pnw n%i.3 n3p: jiC7h3 22 

NhiNi3pjioypiniOTiD4n3j^.3;n)nn^3^ HilJ^Sl ^^ 
pinn Nhi^ ^13*13 ^hi ^1333 i^Si m3TO3 bh mip\ ' # •™' 24 
D^qyii^i nipinn "ip$?n n3p3 jl^S n3nn\i pmu>S^DShn iM: ^^ 
j w^t^Say^ihyian j^.ysmnnN^^^ ^^ 

Diy^; '^ins yniu hnn pniu^? j?ym rppp. ft^^n ^lt?^ ^^ 
pn j7 nqi4 C7|,^iy^ hpc^q hy Dnc? >^ *i3;'^nc? ' ^ ^ 23 

Vqpn noi>i:7m3^oD3 linPn 3131 n^n n:u703 j3i o^Sy lan n^n ^ ^ 
Nic?a Strata prima* 

fnPehoI pe cum fceua:&: hayn cn holem trahete ut Dinn MNy?^ 
rti(iu?;8c hsecn6mutaiiturincontinuatione:&funtexiftis plu 
rificata^hngua foemin^ vt nwinn Dinn:& funt ex eis f m opinio 
nem conftruentiu hinc TiDn^^qusc multiplicant lingua malculi 
vt D'-»ion nTaii:&funt exhis qusenon plurificantur penitus^ uc 
ninv iip' : dc alia ab eis,^ ^PhuI cum fceua pe &;fciurek hayil 
ut h)2:i h'Oidc aha ab eisidc hsec^no mutant in cotinuatoe ne^ 
in conotatioibus : &:ofaipfapIurifi'cantinlingua^mafculina: 
excepto ^133 qd plurificatur in lingua mafculina ohm^idcin lin 
gua fxminina ritoA4 ^ d^Pihulcumhirekpe&fciurekhayn 
vt '1D3 & alia ab eo:8s: hoc etiam^°n6 mutatur in cotinuatione 
neg^ in conotatione ne^j in pKtate* ' ' ^PahoI pe cu kamecs; 
6c hayn cum holem ut diSu? pim Sn:» dc alia ab eis : ' ^ & oia ipfa 
mutantur in continuatione &: conotationc dc plurificatione p 
fceua pe uerbi vt' 'opim D'Sn:i:&: funt quo^ pe eft cdrapientc 
pathah ut nisiyDms* inpIuralitate^^^&inconotationeutiDa 
npD:&:inc6tinuationeinParaIipomenon ca+xvi\m33 gloria 
nominis eius : &:aHquado' Veditin cotinuationeholcm in ra 
piete kamecz : vt Prouerbioj^ capiXixtnnnhnn& ghimel' '^eft 
cum fceua mugiente:&: in cap+xxii+aS nniD anx cum rapiente ka 
mecz ipfi he&c teth cum fccua+ ' ^Et funt horum qux pfifican 
tur lingua mafcuHna ut o^^ns pnx: gc funt q plurificatur ' ^ lin 
gua focminina vtniJiy pv : S>cin noibus adied:iuis lueniemus 
mafculum dc focmina ^m ' ^fubftantiua nmnio niiDN DnriiD o^ ^ 
Etiam denoibus inuenimus quas "°plurificant aliquando lin 
gua mafcuIina:&:aIiquando lingua foeminina vt nwy qd inue 
nimus" ' lingua mafcuHna in Erechiele cap+ xxxi* dc intcr nwy 
QWV Sxi:8c inueni£ etiam^^in Hngua foerainina in Exodi ca* 
♦xxviii^mnwyn r^tivyv+^' ClPahoI pe cu pathah:&: hayn cu ho 
lem ^ daghefc J^isp [iny pwn:6c no""* mutan£ ne^ in continua^ 
tione ne^ in c6notatione ne^ in plurificatione nifi pinv ^ qd 
c6mutatur holem in fciurek:& plurificatur lingua fceminina 
& dicetur mpim:& aliqn"^remanet daghefc in hayn uerbi & 
aliquando n6remanet+" ^CCPahuI pe cum kamecz & hayn cil 
fciurck Diyy ^ina ynv ^nrt ' ^quje hcet fint f m podus pahul:eft 
dicendu q? fint "^adiecftiua agentiu:8c fic in mvndA dod:rina 
ierat3i3n&mutantur inc6tinuati6e:quiac6mutatur Kamecs 
ii k cum . Strataprima* 

tntti fceua & fic cutn conotationibus tfed in pluralitate qdatn 
ipforuno mutan6nilipdaghefclamed\ierbi utD^^nnSnn j 
& funt ex illis qux plurificatur lingua mafculina & lingua foc:* 
minina ' vt niy^aiy D^iaiy yp;:?:^ qusedam ipforum non mutais? 
tur inpluralitatepenitusaie^^^plurificaturnifilingua mafci* 
lina^CPahiji pe cum pathah 5c hayn cu daghefc^ ut nian niasfl 
m.^n & omnia h^€:&i; omne fimileillis non mutantur ^ ne^ in 
corinuatione nec^ in conotatione ne^ in pluralitate penitus» 
fEPihoI pecum hirek;^&: hayn cum holem leni:vt mVu? iwp 
ptt'xomniah£ecnon^mutanturincontinuatione;ne^ in con 
notatione nc<^ in pIurifi'catione:fed funt quxdam ipfo^ qug 
non^pkirificant ut mS'jy pii':itForma maceri^ vigefima;qntaj»: 
.'°CCPiMpecuhirek:&:hayn cuholem Scdaghefc nu/Si^y 
dc alia ab eis:8i: de omnibus his non mutatur nifi i)d}r quod iii 
pfitare' 'pe hayn uerbi puna:uatur cu Ramecs rapiete on^y j 
&qu3edam ipfoi^ plurificantur in lingua mafculina"ut Dn£)ir 
0'i)3:i:§cqua!daipforum in lingua foeminina utnnwnnva ♦ 

■ "^IC Pihul hayn cufciurek k daghefc npu "ii.vj pinn xp'V\m 
yjiT D')rt^3+ ' ^Et de omnibus his non mutatur ullfi in continuatf* 
tione^^ne^inconnotatione ne^ in plurificatione; excepto 
ynn quod mutatur in plurificatione 6c dicetur D'jiy-)T + 

' ^CEFohil cum holem pe 8c hirek hayn n'T)3 r£iiH: dc h^c non 

■ %iutantur ne^ plurificant+ClPohal cum holem pe' ^&: ka^* 
mecs hayn vt SSiy ySin nvvN 8c alia ab eis:5c omnia illa mutan^ 
*° Rameczin pathah quado continuantur : 8cin conotatione 
non mutantur omnino : dcin pluralitate in quibufdam uenit 
* ' daghefc in lamed radids ut d'ww D'm'^:& quseda ipforunr 
plurifi'can£iingna mafculina"'ut DD^iar^t qdam ipfoj^c in lin^ 
guafcemininautmiijm^^CLPuhalcufciurek pe &c Ramecs 
hayn ut lyia 3:iiy tq'j3:& funt ex hoc^^^cij pathah hayn iw ^mn 
qd fcriptu efl in Esechiele cap+xix.D^nn^ ^ * ">:iiD3 inDn'): & filius 
Naphtali legit iw:y produifte cu duab'^ extefibnibus^^ hoc e 
f m quofda gramaticos:fed ego inueni in meis libris "i-iids etia 
*"cum kamGcr^&Dhii^eftcum Kamec2femp:&;alian6muta^ 
tur nec in continuatione^^ne^ in connoratione necj; in pluri 
ficatioi*e : Sc plurificantur omnia in lingua maiculina 0'3i)^ 
owpVidc ell de illis' ^quod iicn plurificatur eo exiftente nomi 
neproprio ; dc eil har quod efl: nomeii fluminis + 

CMaceria n3p3 ii^Sai n^T ii^Sa la^in^;^ Dnou;n D^Snn 4nn tos Syisrt * 
t<hi hhji ^nna liW tH Dn^poi nti;nt^D>x;inig i;uti^ 103 ^ 
«^na p3;ni nnaa ^-^n hiy ^ ^ i^t itc^Sa nSn isnn^ 4- 
93nt^fc^hD3 ^jyi^aSsn^ifcc. ^ _ 'iDimiDnmanni^Dioa ^ 
pn^rin^?^n^<jij^^ t^SD*inn3Kiivi333s^S\nD>qD3&?^ ^ 

^5V-ih>5 'r *^ SsTinumWwpnanDSnnrym ^ 
N^i^ Dno nypo v>\'-\t!< ^nna ^ni >W33 ^?ii mD^op? wntfi^? ^ 
jnu>pmDnt?j;^"fi;u^or} n^iy »nlVc>p'n^j( io3mn> ^ 

m£ir lyjim D^n^ j)3;ni ! pnra N^.n ^iy ^^5 ^® 
^i:3n2i^m3s:Dx^3njnu?;^?'^iSi<S3piDnh^^ '/ -* « 

n^T jii;?hn nnn\ Dmpi Dn.^y i)m vpp3 np^n 'jj^isin vv^n " 
innuir nni^3 n^p: j 0^3 Dnypi Dn.13 3 Dn^y 10:3 '^ 

^ip^ii? <?)iwSO pi^n^ipiu? \m m;i] pmuj^ j\pn ^lW^iU *'*' 
niD^oDa in>5 n:nu^» ^h -i^n' haoi ynT D-ino ' / -^ ii 

. m>Mi;nTnpN^.pi3n3n:nTOi7nTn5Spvnn^ ^^ 

noi^DHDi ^ DnhinS^iS7ySinni:i^s'lo3rynvopi '^ 
tf3^^Dnypp5 >i3"ini Tl^ wv] ih ^3351 •■J30DiUf3 nn^3 vppn ^° 
n3T JIC7S3 uin^. Dnypi d^3u>ic> d>^^in=io3 u^-pn npS3 mi ^' 
j nnaiujiosn^p: p"u?S3Dwpi d^3313 103 . " 

njQ m lyio 3:x^y Tpi3 103 pyn vppi Nsn pmiy3 ^y *j#j ^^ 
D^ IP^phNpTra3in3tjnaiD4mnp];nnn£)3 »; ^^ 
|TO^>j,u>3Vi;^pnaib3 i^^nip^^inflJijiDWsn^iDSimm ^^ 
ysD^ nxiD3nap3*n^<3;puND^pNQ^pnpnonn2:po '^ 

ni3^pD3Nh«ni:^tfi^SDnnN:niDSiy^ VQR^^^^^iD^^^^V^p,^: ^^ 

Dlipt^^llD^itippi^D^paiy-lpT p'U?S3DS313W)n3n3NSinj336nl ^^ 

jnmnDti>NW^3i> NimD5:ynDt:^iniM3n3WNhu^ ^^ 

iii k . , D^naiy p3pa N^n 13311 * \ o\d issc i^ji^^QunOT-t 2 
nT|3 N^ppi n"i33 'ifjf ari4 130^ nS phj i:rif :cJ v^''^i ^^31^ ^\^ ^ 
^2ht< i3nn^ ^?^i ^2nv\ hS n)^ 43 io&« v?R 'ItDn^ w j3 dj 4 
igfi^?! n3j5q ji;i7S3 nju^p p-c?S3 n3iTO d^d nSir 137 |ic>S3 s 

fc^hi>^niD^n3j\ymp>n^\tJV"i3R^2^%n ^"!?fj iniohD <s 
iSyi^n3nni^^^hy*^nDiyN\Njhp_^?o^^ V^ ._ nipjsyoa 7 
•iSNpN^o^jNSDNifepv^p^jjDnsD^hn n3!)3njniDn3-i:!io3 8 
on iK >3 iw\ nt r si i2:op ihn^ ^lyu^on nT3 d^d^33o m niijjn ^ 
D^Sp3nnTD03 nKsn^ii^ 103 d>Si?£i mo^nNi Dn3i nioc? on 10 
n^2(ppi^n3n^nivop3&?^nH«j«»j^ 1 102:17 o£)3ni;t?fi<ini^ u 
nTiom^i3i3in:33ini3W3 •; , i:nc>^^D3n Vn§u?n3 12 
i^iJ3i n^^vH^ v^Tw t!^hv iiA3 lin^.^h DnJ^p^i ^^i^^.vopn ^^ 
nTi^n3DTOpnn/3ni^ii^iSt?nDTO3ii^t^»Si^D^3i^^^^ mhip 14 
;:?hi:^n!sn nn4inivnnSinr3hn3nh;:j^S;r;D;:7hnipwn ^s 
103 vn^hisbn i^y ns-inu^ ihtco u?n iu?te ^u^^Su^o onoifi^t^ i<» 
n nT nirpa m diiih Sh^ m0'> ih nSxiDnSiTi n>£iD i^£)S 17 

... -J:« .. I T ; -5 — ;• •••••;■'■'; •- .- 

in^iTrD'£)^i7D ^'>vo io3i:?:|n3 v^^pn noH ^30 ^1313;^ hiyTOn is 
nT3 D^p^J3q 1^1.1 ni3p: nxn vn) nh m npTjic^Ss iS^: ^3 i3nn^.i 19 
no^i h'D3 nn^ rin 103 H)m unhv hvhn K^int:? no ^ipt^^on 2 o 
n|)n Di'n3 iTO) n!f3 Nfin ^*iyA /Q\ii?4,iJnt:^?fi^Vi4si 21 
n3in\6<?hiDSii;h i:r)t^\Nh ^ , i4Nipiiy„ii£3Nl03 22 
j n3;3nH\D^(^htpn 1 D^onyDiny nSiT anq 2 j 
Dmp/ijiois^DiSNpD^jiospiiuJsnynims^ SlU^ ^^ 
: hS3 i:nu?! «h nSs^ d^i d^:iok jion los i3ini *^ .. ^j 
|l"iin i3h in5jj DN ^3 j>N Sp^n ni ^i;? Q^^jn^ nyn.i i<^n bfy^ ^ <j 
^5^n SyB iQWhn3-imnjni^\t?Si 27 

l!yn ^nr^3K^nins^TnnS«3nMiq5^nnniJ:n 23 

nnah nyn mions Dn^n u\p nio nas^i d:iu? 103 Ni3n pmu^i 2^ Srrataprima» 

C^^aceria trigelima forma^pfius eft + CPuhalcu fciurefe pe 
& kamecz hayn * cu daghefc d^d h^a nSr piJ ; &: maior ipforu 
pars pe eft cu o^ni^^ ^iap ' nifi ihvdc pi^ qu^ funt mutata ; & io 
non pofuimus ilhs podus feparatui& inuenimus ex hoc * etia 
vnum cum rapiente kamecr p^?:omnia hxc non mutan6:ne^ 
plurificantur nifilingua mafculina;excepto oVjDquod plurii^ 
ficatur in Hngua nwt^ ideft doftrin^hngua fceminina:8t dice 
tur ^ niQMo ♦ CCPuhoIpe cum Kibbucs fphathaim: & hayn cdf 
holem Scdaghefc;^ non^inuenitur huius poderis nifi nome 
uerbi:cuius non fuitlatum agens ipfum^utajj : & mutatur in 
conotationeholem in rapientekamccziSaD : dc lino inuen!a6 
de his ^feparatu:& funt inrroducetes in hac macerfa r^op ihist 
&; no eft hxc mes mea:qa illa ' °funt noia reru : & h^c fuut noia 
verbo^ vt expone£in ftrata uerboru: ' 'qd eft caput de per fe* 
^ Pahil pe cum Ramecz:&: hayn c(i hirek Trp ' ^ St»^ u;'i."i ma 
ior pars ipforum mutabitur in cotinuatione: dc in conotatioe 
& in pluralitate com utando ' ^ kamecz in fceua:8c quseda ipfb 
rum non mutantur ut ly^t? : cuius pfitas eft D'iy'Siy:& ipfius co 
notatio eik^^whv bc in pluribus v^hv & m cotinuatione whvi 
dc rabi Dauid kimhi opinatus eft q> hjec' ^pprietas accidiffet 
noi whv ad diftinguedu inter ipius genita & genita adiedliuo 
ru vihu! ' ^qui dicut ex wh\p ''vh^Di ; 8c fut de his quo^ hayn uer 
bi eft cu daghefc vt ' ^ Ti^D rsih dc alia ab ehtdc hxc no mutan6 
penitus vng:& eft pars huius ' ^macerix cuius in pKtate uenit 
lamed radicis cu daghefc vt d^^^vd f)'yD ; Sc alia ab eo: ' ^dc pl[i^ 
ficanfoia hajcin hngua mafculina fi no fuerint adieiftiua foe^ 
mina^:8cfunt q itroducut in hanc^^maceria ea quo^ pe ucr 
bi ipfoi^ eft cu fceua vt T3 j ho2 rr pyn :" ' & hxc non mutatur 
vn§>CLPchoI pe cu ceri;6c hayn cu holem leni "'ut Dny ii^a t 
& hsec non muranf ung:nec^ ptificat '^ de eis nifi D^Dny ony ♦ 
fC^Trigefimaqrta eft+^^^CEP^huI pe cGccm&c hayn cufciurek 
vt pDN Dtiti \wiii8c qdam eoi?:^^pfificantur vt d^jiqn pa^* : 8c etia 
haec non mutant omnino+^^CEPohoI pe dc hayn cum holem : 
dc f m hoc pondus non eft nili vnum folum fnirt^ ^dc non muta 
tur & pluriiicatur D'i7-jin+ CCPuhel eft ^^ forma vltima ftrata: 
huius ; dc eft cum ccri hayn^^& iciurek pe ut djw dc coftruitur 
cxhocnomenpatronymicum commutationeceri inpathah 
iiii k magnum Stratafecimda» 

tnagnii;&: dicetur nr^3W*Et hic eft terminus ftrat^ prit»? qu? 
eft ftrata^perfedlorum jequalium ♦ 

^CC^trata fecunda eft ftrata perfecftoru fupadditoj^ he in fuo 
vltimo ** & in ea funt quindccim maceri3E+ * ClPiWa cu hirefe 
pe & fceua hayn & kamecz lamed vt rtrtiiuj^n^au^ n'2\o;8c aliqua 
do deficit hayn radicis:& ueniet daghefc^in lamed vt nion qd 
debet effeniDsn+Etaliquandoampliatur pe radicis^&ueniet 
cum pathah vice hirek: vt quando erit hayn littera gutturalis 
vt ^rr\m n^mtmt quado eritpe gutturalis vt itijy mSv:& aliqii 
' °accidet hoc raro etia fine littera gutturali ut in leuitici cap» 
♦xiiii+Etnn3U?ri3nnN*"rw?33'j &omniah£ccmutabunt inconti^ 
nuatione&;inpIuraIitate&: in connotatione comutando hc 
* 'in tau vt in Geneli ca+xvi+nnu? nrt^\y q? comutata eft he in tau 
'^&kamecz in pathah+Etaliquando in his mutatur hein tau: 
dc hirekin '^rapientepathah^&kameczetiam in pathah vtin 
Hieremia capitulo fecudo TniM^a ' * n3nN:&: in pluralitate vc 
n^NMnw33 Genefis cap*xxi+cum comutatioe hirek' ^in fceua: 
dc fceua in kamec2:8<: kamecz in hoIe:&: he in vau:&: cu addi«^ 
tione tau' "^dc in pluralitate Sc continuatione fimul in illo cap* 
eodem (Nvn nw3D cum comutatione ' ^ Kamecz in holem + Et 
in litteris gutturalibus mutabitur he in uau cum additionc 
' ^tau:& pathah comutabitur in fceua: vt in Efter capitulo fcs^ 
cundo nnva:^: rapiens pathah '°etiam mutata eft in kamecz* 
Etin continuatione mutabitur he & kames in ^ 'hoIem:vt in 
Eftercapitulo quarto -)nDNnnv3:&in conotationenon eftmu 
tatio nili"^he in tau: vt tnanN n^na ^nn^jw nn^ju? ; 8c in colledtioc 
plurium^^maior pars ipforum plurificantur in lingua foemi*^ 
iiina:&: qusedam ipfbrum plurificatur in lingua mafculina vt 
D'ton nw D^Tw^a ^* nm£i,i£.P€hh pe cum feghoI:& hayn cu {cci^ 
ua;&:Iamed'*cumkamec2 vtnnv&aliaab eo: &in his etiam 
in uerfione he^^in tau comutatur kamecz in pathah vt innv : 
&:refidua:re^huiusmaceri^^^fimilesfunt macerix iprxcc^ 
denti +CIt^uohla pe cum rapiete kamec2:2c hayn ^^ ca fceuat 
6c lamed cum kamecz vtnoan ; et alia ab hoc+Et hsec non mu^ 
tantur'^necin continuationene^inconnotatione:etin plu 
ralitate mutabitur kamecz inholem : v£ majrt hochmoth : 

etreddic tD^^liXjipo-itjynt^annni [ . , . 4 
n^o^ n;?^ to3 loS^n vppi |)i;n aim n^n p-i.>n3 n^y$ r 
vn N^nj u^ntcjn j?y. ipnn G<Dvsh\ nnsip ' c 

•^"wn t<3 nnnnrn D^oysSi noin nt^nS 'ixnn nm 103 loSa 7 
1133 ™iia nlNj)yn njnniijaiosp^rinnion nn^ntcani s 
D^pys^t niji? niSy ji33 n^jn^ Nian nnn;gD it< mn« nnrtN 9 
nt?33iT ip^p fc^?p)i3 la? n^jn^. niN ^hn «?)n oyon Sy nr n^p^ 10 
^^nnn>pn3n33njvi3najni30D^.«i-3jn;c;^^ u. 

vnSNNnnn"ioin;i:;nt:7nn£3;y vto^d n^^NinniosinhN u 
*i^ plinnivn ^^ >5nn njn^n nSsn D^py^pSi nnij hx ^ppni ij : 
D nnnx iiiP^pnwniosnn^V^cjaDs.Vppmnn^^Dn 14 
pn^^nn^^ihnnNbjp^pn^mnnnSNnnli^^nato l^nlhi^ is 
inn naoinm n h^^ «nmDSh Sn vopm ^op ^^? ^Jiium Nr^::^^ ic I 
m.iom ]ii^r\ nie^na loyy jp^p ini.s3 inini3>pp3i nn-ini 17 i 
nflpmn ii Sn >?rin ™nu>n ni>ji"i^n m^niNni uhp hii ^qpn ig 
nna ^unni nnj; j h jp>p nnpijn ji:(3 t^iuj 4n npi> nnani vm r? 
'^^jVPprni ^^r^r? ™nfnm3>pp3ivPpS^5npinj3D^ 20 
pn >i:c? j>>5 >i333i ninpMnnypL^IPP^irip^^tosDSn 21 
D>3nnri3p3i ^nnrj^^n^nfcirinniiti^nnsic^iosvn^iNN^^^^ n 
nnu;i3j'03n3Tjic7bi3nn\Dmpi n3ppji0^3i3WD3n 2} 
ng\niNity3i>yjii Stip3N^n «hy^tD^DnnpriDWs H 
mn i|nnn3 1? d? ih^ni inhm ^ ^, ,^ nny,to3 vpp3 21 
hiyt^pnnj ^^jlJy nt^tpi jn^ryp^ 103 nna Sn vppn npi> in % 2^ 

^:ni'ifi^itenTnSm f '(*^np3nio3fpp3npSmKij^3 23 
ni03n 103 D4"n S>« x^P"^ ^^t^^'' ^''^'^^^ ^-^^^^ ^^i nD>pp3 ih 2$ nny^Aiosv-Qp^i^inijiyniNimNSn J^^.nopn 2 

t<0nnmDnnna«^Dn^j3nDTO3^i ^ nDn:nnpny 1 
pn^n ^t< ^m mHnm iDOD^cbi mnn los mii^i nit^ N3nc?3 4 
|Q^p ^hippa i'03nn3 ifi^c?nu?n noh vqp^^Nijy 'is ivihn j\2; vqpj ^ 
Da npnu^n nns «^ionn Nsnubi in ^NKnnnunipji njn? nDin » ^ 
^i;*£)n c<£i D3 n^nm pnan nis r.3;nti^Di ninqToa hw 4n p,yn 7 

pn njn;i;73 6^hi^nii?onnyoio3nD^qpnnJ^^ 9- 

nuniJ^nn i^hm j3D; jsj NmniJnt^n n^ipnnnii SNU?nn vop 1 o 
l03^2u:;7hjs[nV\1 V^p^.pl^H^^^l^O^qi^Dri^p.^^sD^oia 11 
N^m nn^in t^sn N^nn nijn^ niK 'lyisn vvn D^oya^^i in^na 12 
SiraSybnNia f1 /V^ n'nny3l03^nn^«^Dn3KDn 11 
3 jpi nhna ^^^^ nqmji;i3 Vppa^pSmpym 14 

131 m^iDn noS m'^n n-^^nn ^anc? nSn n^ns "loih ^i^^niy nns ^^ 

» •< ; -j - V - - ■ ; V : T •/ T V T -r ... - T «. , ._, 

th hn} hl."!Dnnnionni:3 hyanN^/ilN ^:u7i niw nl^ns nlns »^ 
n3p.:i^ pvi^ 0^3 i3nn^i ^13*13 &^hi n:33 &?h\nDW3 ih mp] ^7 
n^n 103 vpp3 nqhm.nifs j^yni nto N£3n fl / 1?^ ^^ 
ni3pp3 fc^hi »13^3 i:nu?^ «'j Dn^ppi n3"i,3 npn3 , ^. ^^ 

r.i?D ^1^1 ^'i^P^ ^F»? '^^v^?^ D^Pi^^^.i ni W nSNCf nSxu? 103 ^ ^ 
«Tj^? loni^i ih Dnyppi npng npn3 n^n n^u 103 hno fimi 21 
f N^ D^pi;^hi 1 jncj^DTO ^S Dnifppi '^rh^tp nh^m I03 ^1:33 ^ 2 
nS^?3i nini:>j «h noip^ ^nS3j b to^d n^yu?^3 >3 nS^: 103 lincj» ^ j 
fc^F3nvmp7n3Nie?nnwj inS^Dj^SnNSfc^^ip^pDnsin 24 
nJ3h 103 "131 Tiiy^^sD^^nnouJDnoiPnDhiyViTOU^h ^13131 ^i" 
f3iD3^:3Tlo3>i3nn D3 mnu7j ^i:j33 ^3 «nt^ Dwn nDNn D^:3h 2^ 
n3p^ p"c^h3 131TO Dno^^i n:3S n:34 nnws i:ni^\Dmpp 27 
^^D nby^ {niWnh&?ipni^TanVnni3n3n3i3|i^^ ^g 
Vpp3 ' ' ' nQ\ni>51t^3nj;mpmu^lKD>n$i^p^^^ 2^ 

103 Strata fecunda* 

&reditincotmuationeheintau&:Kamec2pathah vtin Exc» 
di cap+xxxv+3^ nMn+^CEPhala pe cum fceua dc hayn idc lamed 
cum Kamecz vt nDiD npnv^Tiyatgc aliquando ueniet rapies paj^ 
thah vice fceua^^quado pe eft lirtera gutturalis vt rfnn:^ qua^s 
do continuantur murabuntur fceua ni hirek^& Ramccz hayn 
uerbiinfceuat&kameczlamedradicis inpathah vtinPro^ 
uerbio^ capfo^decimo:^ mutata elt hein tau: Scqn pe eft cu 
rapiente pathah mutabit etiam ' ipia hayn in fceua vt mnn;& 
qn hayn eft littera gutturalis mutabi£etia pe uerbi^in pathah 
& hayn in rapietepathah ut in libro numeri cap+vi+^^M rnyp : 
^& aliquando non mutabitur in cotinuatione vt mya myo qd 
non eft mutatum nifi' °kamec2 refc in pathah caufa mutatio^ 
nis he^Scfic etiam variatur mutatio^'in c6notationibus:quia 
in quibufda iplbru comutatur iceua in hirek : dc kamecz hayn 
infceuavt''in3">D:&:aIiquandohaynuerbi littera gutturalis 
c6ducetpecfipathah:&ipa'^uenietcum rapientepathahut 
imyJ ♦ CCPeliala pe uerbi cum feghol '% hayn:&Iamed cum 
kamecz utnHian^nj : & ex ' ^ nna quod decer dicere nnna niii 
quia uenit cum defejftu yod lammed radicis : &: fic ' ^ nvna ma 
& invN:i:& ambo hsec pe uerbi eft cum ceri vice feghol : &c hseq 
non' ''mutabunt nec cotinuarionene^j conotatione neg? plu 
ralitate:&; plurificantur omnia in lingua fceminina > 
" ^CCPhela pe cum fceua: & hayn cu ceri: & lamed cu kamecs 
vt nann nana ' '^rhvtdc qu^dam ipforum non mutantur in plu^* 
ralitate mcp in c6tinuatione^°vt i\ihtiv nhN\y n^iNU;:^ aliquado 
mutatur fceua in feghoIrSc ceri hayn^ 'in rapientem feghol v£ 
rann n^^ni rhunhui^ qnxdzm non mutantur etia"^in conota^ 
tione vt ^r\h'^v!nh^vi6< qusedam ipforii aliquado mutant:&: ali 
quado n5''mutantur ut n^33:quia in Ifaya cap+xxvi+ ^n^n: non 
fuitmutatum:6cin^"^Deutronomio cap+xxi+no pernod:abi£ 
irhi^ mutam eft fceua in hirek:&; ceri in fceua' ^8e i pluralitate 
non mutabun£ vng:&: funt illorum quse plurificant in lingua 
mafculina ut D'3S*ri nstin d'33"S^ ^n^nhtdc fiin conotatione mutata 
fit in eis plitas ut d3'33S:& lic^ ''qdam ipoi^: mutabunt cotinua 
tioe n33^ naa^^^j&funt ipfo^ q plurificatur in Iingua foeminina 
^^ vt piSn^ nha^v niVn riiu m^nJ n^ns.fl^Puhla pe^^cu Kibbucz 
iphathaim uel lciurek; gc hayn cu fceua ; dc lamed cu Kamecs 

ut Strata fecunda» 

Vt twm nnniisiSc quado hayn littera gutturis eft quiefccs :tunc 
quiefcet hayn:Sc eri£'pe cum kamccr vtn\yN3 ; & harcoia ipfa 
non mutabuntur omnino ♦ 'Ct^ihle pe cum hirek:& hayn cu 
fceua:&: lamed cum feghol vt .132*7'^ & hxc no mutabunt dc no 
plurificabun£vn§:fed duplida^qusefunt in hoc poderemu^ 
tabuntur in cotinuatione exfegholin ceri utnuN* nny qu£C de^ 
cebat^effe n^m nnny+CLPabala pe cum pathah: & hayn cu ka 
mecs &: dagcfc;''^: lamed cum kamecs ut riVpn nu?3' ;& quado 
hayn eft delfis ^ lenitatis:tunc cadit daghefc utn^y-jijna^n : dc 
in cotinuatione redit he tau: ^ &: hayn radicis erit cu pathah j 
&omniaillaplurificaturinlinguafoeminina ut nn^^^^pi^pa 
gcin uno mutabitur in pluralitate kamecs hayn in holem: 8c 
quiefcetlamed:quadolamed' 'radiciseftaleph vtDNiDnnNion* 
U^Pahula pe cum pathah:^ hayn cum fciurek' ^&: daghefc:& 
iamed cumkamecsutnTjian-nan^&harcnDn mutabuntur*^in 
pIuraIitatene^incontinuationene^inconnotatione:gcah> 
quando inuenientur ha:c cum pe radicis '"^cum hirek ut miaa 
q? inuenitur etiam n^n^ n-.i33, 

'^CEPoheIapecumholem:&;hayn cumceri:&:Iammcd cum 
kamecz ut mmD npiw ;' ^dc aliquando inuenitur hayn radicis 
cum fceua rrihiQ nim : ^in continuatione ' ^ pluralitatis non 
mutabuntur:fedin cotinuationefingularis mutabun5 qua::^ 
dani ipforum vtnayin' ^iayin q? comutatum eft ceri in rapie*^ 
tem pathah;&:omnia h^ecplurificantur in hngua fceminina* 
* ^{£,Phih pe cum fceua :& hayn cu hirek:&: lamed cu kamecz 
ut nw n3^^D'°n-»'3J :&: quando erit pe radicis : Httera guttura 
h's veniet ^ 'cum pathah utnVjN n^jy: & omnia hsec non muta 
buntur nec in colledtionepluralitatis:ne^''in cotinuatione: 
ne^ in conotatione ; fed in quibufdam ipfbrum lamed radij^ 
cis eft cum daghefc:utn^3u? ;^& in quibufdam ipforum eft lcj^ 
nisutnin^* 

^■^CLPhoIacumfceuape &holemhayn ScKamecz lamed vt 
nvihv niw^^moTmwaj&rquadopeeftlittera gutturis redit 
fceuarapfcns ^'^pathah vtmm*nm.in:&:non mutabuntur oia 
hsec penitus;ne^ plurificabuntur nili ^lnHngua fceminina; 
cxcep tis nominibus numeri q plurificabuntur in hngua ma;* 
fculina D'iatt^n3D«; DnyS\y ^^nc?^u? ♦ 

dPhila nwnnVoDrt : 

n>^b?T?yDni3r|tNrin3jiTO riiNj^.3;fic^qin;D3rinNqitoto3 t 
tS43iinu^Nhah3ih^^in;^N3torop3K£)n * z 

nj^S 103 Si:iD3 ^phni Kii:?n pum pn^na ^isn nSy^j ^ 

D^^iasn D30X DiiyS mn^Nh) ijnii?! ^h -ihfi:?! ' 4 

D)iKne? nc^i)? nriir 103 ny^ hi:ipo ni3^oD3 i^nu^^, ^? j?u)n nn nt^N r 
rni rPi?3 i^pn^, nn^3 Nsn nSj;!) ^ nt^f .s: nnny ni^nS <? 
ni^nl>jo i;y nijDi n;^p3 ' nuJsMo^^opnnQSni 7 

i>ri >:nn nranD^opni wy^ nnnn lo3 u?nn "iia^, \^ ji^ain 8 
ni*^p3 103 n3p J iic>S3 is^nrn^ d^3i nninf ninn mpn j ^yi ^ 
•10^3 lofin mjm DShh ryn rop ^m3 mn^^ nnN3i nnina lo 
p-iicJ3j)3;ninn^3N5n nbiy$^nNDnn^Dnio3«^^^c7*it?n n 
ijnu?> kS iSni nii33 vrmn 103 ^pp3 noSni t^:ji"j 12 

mu7n N^ Dy nSs invdvd^oijsiIi nj33 nSi ni^^oM^fHi/i^^ii u 
j nfl"n;( nm^s i3 d; «yq;;^ nnps 103 pnn3 14 

niniD npniu; 103 vap^ iqSnpnj^^ pyn\ DSh3 tnon n^]^i£5 ^^ 
ni3^pD3in^^iDnnai3fi^iuj3;^nt?np.i; '" i^ 

n3i;in 103 Dnapp i:n^?) wn m3^pD3 ^3« un*f ^. n*S ^nnn 17 
rn3p3 iic^3 D^3"ino ihN h3i nn£) «?iDn htJ nyn noinip n3:?in «s 
n73-? 103 rpp3 npVii pTris p.yni Niii>3 N£)n nViy^ ^^ 

fc<3nnuniJniNU^^pnNan;nnranwn3;£3cp '20 

tH\ n3inn3p3Kii:nu:^NhiSt<^3i nV3Hn^jyio3nn£i3 ^» 
m3;p 103 u)ai3 ;tj"ipn iqS Drjr p3 h^^^ ^u^s &?Si no^pps ^^ 
in:^noio3n£3nDn2:D3i ^j 

nnioT nnito losiphn^opi jiy.n D^hi s?|n s^im miy^ ^^ 
^Dnfc«ii?n3iu?^p'n3nniN>c3ntj3inu7^^ ; ^jr 

^sfhN nw ih) hSs n^s Ss 'f^int^t ^^^1 nniiK nTfjn 103 nm ^^ 
nu^^^^^^nsjji-t^^S^i^in^tpnsppnnio^ - ^7 

■ . ' ' ' , "jDUt)i?njbu?D^u?hip ; '8 1D5 v?p.^ ^^b^) ^v^ p w? VVJ1\ PT'1? '^^tt fhvM * 

»61 v^p3 nqSmNi03 r^ynpiriai^ V^J^paN^n rhy,^ 4 

nDihp 10? v^^R^, 19^01 pi.iiv3|\y_niisit^!i rhyi^ 7 

nDiT5;iD3nn2n0niiwni'NN£3nranS-u^ ^ ' 8 

n^^iapiaa^oSnc^nniNa^a^oysjSD^i^^ n\ion 9 

dr\]h.r\h>^ unip^. j^hinniTpmSqtonaiDWA^i n\ion 10 
nhppn ^Hii?^p ntpy nu?u> Dn nSx n3D: iii:?Sa dSb i^anni u ^ vn^apjjD^pynnS^poN^nin^t^^hu^^^ T\rQQrt ^^ 
Sipi?pnnTiirio'Siyii7q-it]^y^niJC?nn3 ^ .*;_ 14 

nnaa 103 4i:id3 lo^ni j)yni ni^? N3n nHj?^ » liu^^^^in i:^ 
Tn3nniNNanranSnt^nh3mo3n3;3ryn * *'dto£d^t is 
»1333 Sn^j unu?; th no^ppai nipi? n^^^s? los nns <)m:^ n;nn 17 
qn-|nni05K\m\t;ntPnnpSN3na^py^^^ ig 

isi^pj D^p^^^ii ^nina 103 Niji>3 noSn] p^na j>yn oy^i qnpn:a 19 
m ^J^ D^3"in njpvin^^ hiyii^q Sy ^i:)3n ay.i tisj wn 20 
vninpN D^3in >i jdi inpx n^n^n >02tj noN jto njn 4iy^pri 2 1 

■ s^int^ nnioy hpvq h]p ninoK ^i j3 nS3 «^n D>3nn pi rj^ninoN 2 2 

:nTn^iy^p3 23 

103 c?;t j>.y_3i 4i:(p3 ipSni pyni nnsn b^^n pfiyQj 24 

c^nn npin jn^n ni>^ ryn^3i nnoir ntn,N - ' * / 2^ 

DhsnoSni rym^?^nT^Jin:inniKnQSnu?3inSmnfinc>lo3 2<j 
i^ipni^ nnnp S^3n nTp>5^nDnSiTinn£i^nn3:iio3nn£>3 27 

- pp£)n3>^3ti>3 J31 ji^^nnniNt^^n^ ^nD^^ '^O^lpT^-^ioR 23 

'1 '- ^ in? '^ IP^^ ^hj^P^ "i-^s Vpp3 &?3n ^ny n n3jiop NNn^3d n3:y y -10:3 2^ 
n3];y Stratafecunda» 

C;Pif«*Ia pc cu hirek j dc hayn cum hirek & daghefcjSc lamed 
cum Ramecz ut^ .TSy n>i)y : dc haecnon mutabuntur vnquams 
Bc plurificabuntur omnia ipfa in lingua ' foeminina ♦ 
*<tPuhlapecum kibbucs fphathaim:&: hayn cum fceuaj&l^ 
med cum kamecz : dc non^inuenitur in hac maceria feparatu 
fingularejfed inuenitur vnum^cu cotinuatione 5c pluralitatc 
in Regulibro tertio capitulo quarto nnxpr^fepia equo]^+ 
''CEPhula pe cum fceua:5c hayn cum fciurekj&Iammed cum 
kamecz vtnHi^iD^naAD : &: quando pe eft litreta gutturis uerti£ 
pathahvtn^i2n'^naiTy:&:amb2eh£efpeciesaliquandouenicnt 
cum daghefclamed:vtn^i^n'°nSiJiD;&: aliquado lenis utnaiSar 
nany ;S; no mutabun6 hsec ung: ' ' & pfificabun t oia ipfa in lin 
eua foeminina:h2cfuntfexdedm maceri£eH:rat^'"fcd£e+ 
■^CEStrata tertia dc efl: ftrata perfcifloKfuperaddito^ tau'% 
qua funt+xix+maceri^e + Forma maceri^e ' ^ primae ♦ CTPhcIeth 
pecumfceua:&hayn &:Iamed cum feghol : vtma^ gbereth: 
'^ & aliquando hayn eft cu ceri vt n^niy nSar»:^: quando pe eft 
littera gutturis ' ^erit cum rapiente pathah utmt^y myy hace 
reth hafereth:8i: in continuatione no mutabuntur : fed in co^ 
hotatione ' ^ mutabuntur Fm modos diuerfos: quia aliquado 
uenietlamedradiciscumfceua vtinan^^^^man: &:aIfqnado 
hayn cum hirek : dc lamed cum fceua: ut 'm^Ji gbfrti : & ali(in 
inuenitur ^°fTngutare feparatum dc cum conotatione flip alia 
maceria; &:c6notatio plurium fupervia^'maceri^ huius vt 
naNama:cj) conotatiofingljis eftin3N*amatho:8cc6notatioplu 
rium Tninay^^TmnoN:^ fic pluraetiani line conotatione rMmtt: 
f m pondus ryiiiDH hataroth: quod eft "' in hac maceria+ 
^'^CLPaheleth pe cfi pathah: hayn &Iamed cum feghol : dcin 
hayn daghefc ut^ ^mai* mnN addereth cramereth: &c qn hayn 
eft Ifa gutturis ablatu eft daghefc ' '^ut rhm n^snu? fciahepheth 
gaheleth^&quadolamedeftlittera gutturis : tuncpe&hayn 
& lamed omnia ipfa funt' ^cura pathah vt nn^i' nn3"t:& alia ab 
cis:&exiuitabhacfummanmpkarahath;cuiuskoph'^eftcu 
kamecs ob iplius ppinquitatem ad refc:qux eft littera lenita 
tis:& fic quado uenit i paufa" ^vt navy haczabethjqu^ quado 
cftc6tinuatacsadeuenitcuRamecz;ut|)uerbioKca^x+dabit 

haczabeth Strata tcrtfa# 

hac2abethJ+ dolorem q3 uenit cfi quictc:&: ofa hxc nomata 
bun£ in cStinuatione fingfis nifi vnfi^ folu in puerbioru cap» 
♦XV+& in navy haczbatha+dolore cordis:q? rcdiit feghol hayn 
fceua &lamed'pathah:etiam in conotatione no ueniet muta 
tio penit^:excepto q> hayn reddi6 pathah vt imay czamarto j 
*&lamed efl: cum fceua:& in cotinuatione plurium funt modi 
niulti:ga in quibufda ipo^ quado hayn efi: If a ^gutturis uenic 
cu rapiente pathah vt manS nanS lahebeth lahaboth.i Japadcs 
ignis:&: in quibufda ipfoi^ pe radicis^eft cii feghol 8c hayn cd 
kamecz vt nnna mn^ bahereth beharoth:&; hxc fpes fecunda 
cftinpllbus^^liuecocinualiuedifiudta+^CPihekth pecu hi;^ 
rek:& hayn & lamed cum feghoI:& daghefc in lamed vt ^mi^e 
n*)?:) ic^hreth chinereth: & fut ex his quse no pfificant vt niD^: 
&: funt q pfificanf vt m.'»^:^ runc murabitur hayn radicis in 
fceua:Sc diceturnnJ«*igghroth:"&i adiedliuis fceminEcm^rt 
hicgghererh in lingua mifcna^&Uingua mikra+i>bibli^uenic 
cu paihah pe ' - Ira gutturis miy hauuereth»^' CC Piholeth pe 
cu hirek : &: hayn cu holem & daghefc : dc tamed cu feghol ut 
rnp3 ''^ n^3\y bikkoreth fcibboIeth:&:n6 mutabunt in cotinua 
tioe fingfis^Ss: qda ipfoi^: mutabunt in cotinuatioe' ^ pluriu:& 
redibit hayn radicis i kamecz rapiete vt fcibboleth fdbbuolc 
&c lamed eft ' ^ cu ceri:5i: qda ipoi^t femp pKficabun^ in lingua 
fxminina:fed qdam ipfo^ aliqii' ^ fittlinguse mafculi ut fcib 
bolira^&aliqnilingua foeminia utfcibboIoth/^CEPuhoIeth 
peifceuan3n3chthoneth:&:inconotatioe"°mutabif hayn in 
pathah vfjmn^ cuttanto:&: in conotatione plurium hayn mu 
tabitinfceua^*ut DmanD cuttnot*hanu''CCPahoIeth pe cum 
pathah:8c hayn cu hole dc daghefc:6clamed cu feghol dccitp 
dudtu ^' vt my3 m^a capporeth bac2oreth:&: qn fuerit hayn 
ra dicis exlfis lemtatis ^^ remouebit daghefc &; ueniet pe ra^ 
dicis cu kamecz vt nsn^ parocheth:& h^ no mutabiit ' vng* 
^'^CLPohelethpecuhole^&hayn&rlamed cufeghol vtnonn 
n->ni3 ' ^mnv hothemerh 5c yorhereth cothererh & h mutabu£ 
i pfitate:ne^ i onotatoene^ i otruati6e+'^CPohalaih pe cij 
hoIe;&: hayn cii kamecz^&Iamed cii pathah ut nSint^^dc: i coti 
nuatoe mutatu c kamecz i pathah :& i Dnotatoe & i pfitatc n@ 

mutabuntur in>5 ^5^« wn T\iyw2 wo^i fc?^ i^jn hy\ mma n!ic> nayy i 

V--: -rj».-» •» ^-^^ •• -j-: t-. 1, j.. _j 

inno}: tod nn^3 mc)n i^yni? nnh hh^i^w Kni nS ^333 m nn^ J 
ni« ryni:^3 onifDn >3 d^:Tu) d^js D^ann niD^oDni siu^a nohni 4 
c>ntun K^ Dn^pni m ni3ni.n3nh 103 nns ^ons &?3n yii^n y 
0^313 fi^Tn »:\pn ron nn nnns nin3 103 vDp:i pym Stra « 

<-T ••. -1,- y. -r-j VV- ;'"|t;»»-»j (• 

tniqiops^ioDr^ 7 

103 nqh3_ u^^ii SlJiD3 noSni j.^yri) pn^n3 Nfln j^SyS 8 

c^vi rn33 103 i3in> tA^ iSno tt)h n"i33 nn^N '" ' $ 

... , ... . . - ; . •, « „ ., j ...V • W • ■^ 

nn:iN -losn c<i;tJT u?"tu>n ry n^r0n t>5i n*i3i< 103 13 w0 
Nsn nn^3 n3 Nnpo ii;t:43i ny^a \wh^ nnan n3pjn n^?n3i 

Jn"i|.y.in|nniN 
n^p3 103 SiJip3 lohn^OTj DSh3 jjyn) p"i)n3 N^n nHy^ 
ni3W3 i2nc7\Dn2rpn^n>n niD^ioM on^^^ 
fc^^n noSni^S3i^n^3i^i03«^K)nvop3tt^nt^^^^ Ilj^^n^niD^s^T 
D>oy|)^ on^pQ S3N: n3pi iltt^hs Dnn) D\iySDn2:poi ni:3 

\ T)XH2t 103 n3p3 J1U?^3 D^Oy^ipSl D^S^tt? 103 "IDTJI^dV 

103 4i3p3ioini OTi oHn^ p.ynj D^niDip vi^p^ ^^/] rilyp 

vi333jn:n3 Niti^^N^nnjn^nwn-ilQp^^^^^ 

NiiyS n^r\'m wn a^snn nr^i in:jn3 103 nniD h^ pyn mnu^n 

tDnjn3i03 
Vi^So i^ini 'ii:!D3 '^Q^n) vn\ dih^ i)3;ni nna3 ^j^n nHys 
p'ȣi")n ni^niwso lynt:?;! j^y n;.r?ni^3i n^ks nn^3 103 
!);3nu?| nS ihc<i n3h^ 103 vpp3 ^'^pn c<^ N3n\u?ni "ii^l 

\dr\v\ 
nnni* nonm io3.hiap3 no^ni r*.y?ii DSn3 fc^^rt n^y^ 

j ni3^pp3 t^i) n:33 &^Si ^13*13 wv) bh] nini3 
ny.Sin 103 nn£i3 noSnijpps r.5^jTjDSn3 tisn nHV"'^ 
j^Vi3i3i »ij33j nn^ Sn vPpn njnii^j T«o??^ 

i 1 n^top 10 •) hi:ion noSni DSha Tjyn] Nit/;?^ N^n nHlJil ^ 

103 pnim pyn ninm 0^1330 Dy.i nra nijnp ,. "/ ^ 

^'in^j jnSi nu^>: ]fi ^rripp ^nt^nq 103 ^op «jjiDrD i.s nntpna 4 

tDSsDjmninni^nninn^anTOWD^^ ' ^ 

c>rai\3;nihi:!D3noSnipymD^npipvn^^ Tl /V^ ^ 
hiyipannip ny.3pDAt^DnoiNUJ)}noD3iD3 .. f^ . 7 
jkh) wn;^.'' Nh =)h&<i tinii^ noSrn. p.yn ins jn^n niN m3S?5i 8 

: PPD13 mtpp I1i:?^3 nS^? 13W 9 

p"iit:?3 tpSn] Nim p.yni nn^3 Sybn tJia ni aT^ 
m^n n'op^fis mn3^nnn^nnY.io3 )f j- 

Vi\ihm i''^? D^nS pnii^^n 13 npnuj^tj? np n^i ^mpn D^pnpioni 
^mn> i^N ^31 nihi 103 D^nat? mp 'iJ^nnaniinjnt^:!:? noDa 
ni>iynu;n nvniNrnnN^nia ni^nfiDUDnypnin^pj jito 
nr n;n> dk Nh^? nup^t? nSii D^iyh i jnty^. i^i iini nioSo 103 
KTiy Sist n:nt^nni3^pD3_i ^pps opn nNja iphiji^nn^ r\^pw 
i;y n Kif 1 &{^n p^i^ns tshy^^ J ^npp nn ^^1 ny*i ^£)4 
D^py£)h Kni ni>5£)n * mH^st^tosnphn pwi 

»!>::OT3Dn^^ci^ni DViyh unuj^j^S •iSt^i niu^pi; 103 v^nmi 
pnr<:73ip4n]nn£!3j.%^ni6^}mK£!n niSj?iS. JD^3i^'N"in 
n^i:ini ^d^^n n£)n N^nu^ c^n m^n^) "i^^ ^^.1\ 

o^hiyC7Qn ut^3 Dni i3in^ nSi iot^ j^^ nSs^ mi niV^? los pyn 

^pSjnij'?W3p.5;nisitp3^j£sn nl Vv^ ^'^' 

npSnpi^t:?3N3inm;io3DSn3 . , ^^ 

io3ni:3t:?nu^npj; cs^^Dpy^ipSimnnsnnn.tpnm^; ^^ 

Iit^3 N3tp mnn-j nSn n3p.3 pt:?S3 dSs iN^nnnnTOi nn>33 ^7 

i DSiyS^i:nt^.» ih i^n Spi n>ninn3 D3>ninn3 103 135 ■ ^8 
pn^nn n:it:^snn npSni Nitpa i)yni vppg «sn niSibj;^^ ^^ 

njiwm : ^ ' Sffatatertil; 

tntitabun^ &c pfificabunE in lingua mafculi;ut QY^m tolahlm; 
^i[,Pho\eth^ec^ fceuat&:hayncuhole:&:lanied ctifeghol 
vtnva^nma^miiDpktoreth nhofceth ybofceth:&:cuc6notatio 
nibus mutabi^hayn in fciurektvt^^nnu^mnhufctatautcu rapie 
te kamecz ut 'misp 'n^ria nhuofcti l\tuorti f m fih'um Afcer: & 
f m filiu Naphtali ^ Tni^pktarti teth cum pathah : 5c grauabi£ 
tauin conotationibusoib^^+^^CCPuhelethpecukibbucz fphs 
thaim;&:hayn &lamedcfifeghohS£:hayn cudaghefc^vtmoa 
cu(remeth:& funt dicites cj? etia npp kubahath fit huius ma^ 
ceri^:'^^ pp Ifam gutturis ucneruthayn ficlamed cu pathah: 
&c haec no mutabunt:nem^plurificabun£niiiin lingua n3U7a+i* 
dod:nna fQoia cuirmin+ CCPahluthpeuerbi cu pathah:& 
hayncufceu.i:&Iamedcufciurek ' 'vt ma^Asmna^imnntynnV 
nvn yalduth fciahruth gabhuth almnuth hayuth: ' ' dc grama 
tici itroduxerut huc id i qno mutatd e fciurek i hole vt m^i^N 
afcpoth "etidquodmutatieopathahikibbucz fphathaim 
Vt mVt zulluth;8c oia h^c pfificabun^^^^in Hngua foeminina:S: 
in quibuf Ja ipfojg: addita cft yod in ptitate poft If as radicales 
*/ut pvaSa malch]yoih:&: lisec non mutabun£ vngnilimsQSN; 
nifi fit hoc: ' ^Qa addita eft ei nun:& io uenit mem cu kamecz: 
$cinc6tiiiuarionemutabitinfceua'^^m raetem rabi Dauid 
kimhi+CLPibluth cu hirek pe &: fceua hayn ' ^& fciurek lamed 
vt m>c3-> mW^ fciphlurh riphuth; dc venit aliqn ' ^ cu daghefc 
haynvtmiypy hikkfciuth : &^ hsec non mutabunturvnquam; 
& conditiones illorum funt ut conditiones '° primorum + 
CEPhaluihpecumfceua;3chayncumpathah:& lamed cum 
fciurek ' ' & daghefc vt m^ni) pthayyuth:& e q> fit lenis lamed: 
&grauis "^hayn utmV«eyyaIuth:&:etiamh2ecnonmutabun 
tur :neq? pIurificabuntur:St funt ut ducC macerix ^' pcedetes+ 
^^CLPhilothpecufceua:8chayncuhirek:& lamed cn hole 
ut mTT y didoth ; Sc uenit cu fciurek lamed' ^mma mm^y min» 
ydiduth fcriruth cri.uth+Etaliquado uenit hayn radicis cum 
ceri ut^^miaa chbeduth^&quando plurificabutur ueniet oia 
in lingua fxminina:excepto nwn^ chrithuth qd uenit i ligua 
^^ mafcuH:ut oawna chrituthechem n'mn'n3 chritutheha: 
gcomniahsecnonmutabuntur vnquam+^^ CEPahliluth pc 
cu Ramecz:& hayn cum fceua : dc lammed prima cum hirek: 
ii I . &ultima ^ Stratatcrtia* 

& ultima cum fdurek:& no inueni^ nilT nomeh unum mS'^apj 
hachliluth/CCPuohlith pe cum rapiente kamec2;&: hayn cii 
(ceuaj&Iamedcuhirekutr^asnViiJ^ir&futdicetes q? hui^fit 
n^na Sc nna guozith &: buorith; q debet efle ** nniJ n'Ti3 barrith 
ga2zith:6«: no fueriit grauata;Iicet fint defecaiua ne grauet^j^ 
latio:* 8c (unt etiam huius quoru pe radicis ipforu eft cum pa 
thah:vtn'nnnn'-)rtxaharithtahtith;8coiaipfa ^no mutabun6 
penitus;8(: coUigentur in ptitate in lingua fceminina ut nrnnn 
tahtiyyoth* ^ CLPhelith pe cu fceua;&; hayn cG ceri ; dc lamed 
cu hirek ut nnN\y fcerith;^& hui*^ maccrix eteftnm-Trcfcith: 
fed ex eo quia quieuit '^ aleph uenit relc cum ceri : & fi ius eius 
cflet n^uNT rxfcith; & h^c no mutabunt'°&: noplurificabunt; 
fed inuenien£ cum conotationibus fiiic mutatione penftus ut 
7n'iN*\y"fnnykVn, |£PahhiIith pecum pathah:&hayn &:Iamed 
cum hirek cum daghefc ' 'hayn vr n w^ay csappihirh : 8c aliqi5 
fine daghefc ut n'u?Qn hamifcith ' ^dc hscc no mutabun6 ung; 8c 
ptificabunt in ligua foeminina utnvtt;',:nnvn'^i' czappihiyoth 
hamifciyoth+ ^** CLPshuoIath pe & lamed radicis cii kamecz: 
& hayn radicis cu rapiete kamecz ut ' '' mna mahuorath;&: no 
mutabitnifiin cotinuatione; qa uenietlamed'^cupathah vt 
mrta mahuorarh menfis ; 5c no plurificabunf; fed inueniurur 
cu conotatione ' ^ 'jmna mahuoratho ; dc hic funt coplet^ de^* 
cem dc nouem maceri^ ftra^ x huius tcrti^+ 
* ^CC Strata quarta eft ftrata pfecfloig: cum additione mem aut 
' ^nun inipfo^ fihe;& qdai^orl! ctiadditione yod vau nun: 
6c qdam ipfo^'°cu additione tau vau nun ;& in illa funt gndc 
cim macerix+CEForma maceria:^ 'prim^.CCP^hloni pe cum 
hirek:& hayn cum fceuar'&Iamed cum holem ut Dwn^ Dvh^^i 
icilfciom pirhom:&: uenit aleph vice"'he;quia ipfius radix eft 
nnij pathah ; 5c poffibilc eft q? deficiatlammed radicis ut Dim 
mthom: cui^ius erat^^^mithyom^&hec no mutabut;nccpt]fi 
cabun5 oiOt fLPahlam pe cu pathah;* *& hayn cu fceua:&: la^^ 
med cu kamecs; vt ohoidc aliqii ueniet pe cu rapiete' ^' kamecs 
vt in lob ca4x+D3aN uomnama^uere fcio q? ita lit;& fic ut plbi: 
fed f m pauciora"'uenit cu kibbuc2fphathaim;ut i pfaf* Ivif« 
Dihsn fi uere uri^ iuftitia loqmini;^: h^c^^no mutabufpenit^ 
ne^ pfificabunttCEPihlon pe cu hirek:^ hayn cu fceua;^^Si: 
lamed cfi holei vt pyou? jns; ; dc huius eft pmi rifcion cu gete 

aleph T\mS nmy^ nn^j^nnanToi^Dnoift^uj^j^n^jjri ^*7 s 
nxnpn *i3::n tiiSt unm nr0 ^£i Sy «?|n toij ^jii nnrjinnna 4 
dSdi n^nrjn nhm 103 nns^ Dnhuj ^-ipn ns^ ntp j3 d^ ^f)^ s 

t nt wn loD nnpj jii^''?^ ^u-jn -iirnipn S^3 un'f> n V 5 
nn^ftipio3piTOnoHn\m3i\yni^ nwU^ 7 

nnjO 'i^nmTi; c^Sfic rf^t^^ p d:i ^iy u^on nioi ^ 2 

•ijn;^' Nh iSNn n^c>B<n id^j^^o n>nu^ «hj^ nva t:^nn nNa «fiS^n 9 

qn^;ip5<l.io3 fe ^uc^ ^Sn D^psn dj; iNSfo^ S?^ 12 w ^6t 10 
u>n Di; p"i)nn nohm i wi.nns^a Nflp. H^Siy ij ^ lOH^? » 
n^^pn loptD^-iN^inD^oyahin^n^ia^ . ^ . to VVj} " 
I ni^C7QD nina:^ 102 npp: ;n:?S3 nnn?] oSty^^ un^? fc<^ i^nt u 
103 VQp.*^9D3 ^"p^ ])V} Vop? ^"J^n noSi N^. H 7 V^ ^* 
lo^n fc^nnc> nD^oDa D5< ^3 n^nu?^ nSi nino ^ li* 

V - - T V • » • • • •••-:• T»: T r -r: w '' 

tmno ^ijsn Dy mo3 Sdn in w Nhi.t^lnn nnno 103 nngs i^ 
I n^uj^^iyn nNrn n^i^Don hs^^vn 16^ ^dwi ^ nt^T 17 

1?< Do niDDinn D^oSi^n nh^pp ^csn n^y^qnn f1 /^DQn '^ 
Dnvpir^ 11 1^^ ^SDTnn ompi d£)103 p: . . : - '^ 
hiyu?on n'^ W^ D^hii??^° "i^i^ nuypn nni p^ ii in n^DDlna 20 
t^l^3 . liynipTnnsan Q«i»^^j^ tp'c?N-in 21 

nmon «^SNnnNm Dfc?n£)Diu>fe 103 ' ^ dShs lo^ni 22 
lD5C?oc? Dino 103 C7"i;:7n noh iDnn^ nuj£3Ni nna ityiu? '3 m n 

1 \ ' 't ! : ••• - "--:•.•». - j » : t » j « . .• 

nn£i3 N^n ohy;£j < ^h.3 i3"in\^^S\ ijnip^ s^h iSni diw 24 
^Dn^^^^n N3n bpy^hi DyhDio3Vpp3npSni^erap_3;n| ^s 
Dy_on ^s; "jfii 3inri ^5; i3] j3 »3 ^ny t,DJ?,^ ^ IQ^P 3i*fif3 103 ^op 26 
^hjcunsinpn^DS^JDJONn n-iiojp3lo3D:inaipp3p3N3 27 
fc<id3 riyni pnn3 Ni^rt J^hvfj^iaWN^ii^^aiJn^^^ «8 
mg jii^^J^n nipiiiypuj J ' ^ . linsj.lQ^DShs.noVm 2^ 
tii I • >^h^ jToyp, p*-in:^ p'on^? to 3 issn nnsa n3 n^:in;i niN c>nt£?n 3 
y3 n:^^<uj:pi nna^maic^nN^nDanw^niNU?-]^^^ 4 

Nh^S^<ijt3;^njii£)i7.n'i?nii^^VI'''^50''°?^''^^^ cszisn^it:?!! i 
^3in? Dmpo D^nnjipni ^iDnn &^Si ^1:33 Nhi nD^ppn j^h unu^) ^ 
nunDT 103 nDp^: ficSn onifppT n^^^vh]^ d^jio&^. id3 "i2t p"i:?Sn 7 

1 13 N2:1>31 8 

inm 103 ^pp3 npSni c<!T.;y3 i^yni pn^ns N^n jhy^ 9 

103 nn^ Sss VPpn *^^.^^! ni3^pD3_i jto hjs? ^® 

103 n3pj \i^2 Dnvpo i3nn^i «^p3 n^p, ni^n nri^3 lonpsi n 

i Dv;:p D^;^^ji; 103 "i3T p';^h3 Dn^ppi ni3l3i*i ni:i^o 12 
vppn npS-11 nna «f)on3 ifc?Niiij3 pvni nnsn Nsn jhyg ^^ 

n|jn ]m i3nn)y>3i^ iW ^!1 I^^jn jo^^: jpyi 103 ' 1 4 

|:i;i lop C7j!>ni nup^^? iqS^j id3 nann \ijra ji:ntj Dilpi i jt 
^1\ D^DDyn 103 iDT jiu^Sa i3nn^,i?> u?) j3i D^^^nn jynn D^^^pn i^ 
nTOSD^pinih^^DU^is^n^i^^Jc^^inijp^jNio^ n3p:jiu?h3 17 
i Dnipn h^vv:>i2[} »8 

|3npl03^pp3ipSni >5ij;!:f3j'i;nTvpp^«^Dn3^i$n {by^ ^9 
|3np^ '■* ro;p ^>5"iTi73 103 wn^ip v-i^p? f<^ D^pyflhi '20 

HDTO^*^ ni^"!^ nToi n^onj idd iniN d^:^"iip D^onnu? D^2;i;n n 
s^ 431 N:^n vpp^ ^inrn j3 m jnhjij J3.i nna hx ip4n vpp n jni^t ^ ' 
mi3n4;t:nij3ipn3p3iiujS3i3"in>i4N 23 

p"33;n l03D7n3 wnj vpp3 j^yni Nim 5<£)n phj?5 ^4 

nng:3^£)n 3iC7n ^3m3^pp:3ijn;p; Dmpi jiTns ' ^^ 

Dn^pi DD^n3 ji3yi 30 jp^p n^-ii^Nn^s lo3 nn|) «lona Jli?ni ^^ 
h jojp D^p^t73 1D3 ^^ij(^3 j^^jni p^^n3 N'^n ^iu^ni ^i:?^ m"^] 27 
D^3TOn ^inu^n^i^DsnswN^HSop^Ntei^i^^ ^s 

p'^N3 wnc7DUi^>5A aDp "iioTos 103^1^:3 j>5;nfi^3m^=i3n3 2^ 

nT3 , Strata quaf ta» 

alcph:&huPeteft panp^^D filon rimmon cudaghefc lamed 
radicis ad fignificandu fuper defe(Sfi^dupIicis:ga digna erat 
p^ai pSSo fillon rimmon;&: aHqn eflfendo pe radicisjaut hayn . 
'radicis Ifagutturahsvenitcumpathahipfape vtpin^: pani< 
pay^jarmonaharonpahamon^nifi^qjqnhayn radicis eft Ifa 
gutturalis etia ipfa redit i rapies pathah:& qii no eft lic^ redit 
pe i feghohvtp3\ynpi5Vp-»3nirSyp'3nhebyon helyonhebro 
hephron hefbbon:^ hxc no ^mutabun6:ne^ in cotinuatioe: 
ne^ in conotatione:nem in pKtate: 8c pftficata qdam ipfbru 
pfifi'catur"inHnguamalcuHvt D'DrSy D'3r3<< ebyonim helyo^ 
nim :8e qdam ipfo^ in lingua fceminina ut msn^r zichronoth 
^dc fifia eiuSt^fcPihllan pccu hirek:&:hayn cfifccua &lamed 
cukamecz vtp:i:3p3y'°frnyi)pifctan hinyan migdan: &:in coti 
nuationemutabif kameczin pathah : ut"diximus in pathah 
yod '■p3 pjp kinyan chefeph:&: prificabunf qda ipoi^ in lingua 
fxminina ut' ^mD'j3-inr'J3iJa;&: 4<^^^P^o?^ '" lingua mafculi:ut 
D'j':p D'i'3y hinyani Kinyanu ' ^CPahLm pe c(j pathah: & hayn 
cti fceua uel cu rapiete pathah:& lamed cum kamccs ''^ut py-» 
|i'->ri p^ti rahana alman harczan :&: fut ex his q qii pfificabunt 
nun eft lenis:' ^& ex his quo]|: nun cft cu daghefc lenis utph^? 
ms^aSN' alma almanoth: dc daghefc ut D':y)n p-)n DMjy-i * ^(ayi ra 
hanan rahananim harczan harczanim:^ fic funt q pfificabu^ 
iligua mafculi utrahananim:&fiit' ^iligua foeminia:ut alma 
noth:5«: i reliqs rebus:&: h^cfut filia noibus' ^macerisepcede 
tis+ ' ^|[]PahIan pe cu rapiete kaecz ;& hayn cu fceua:&;: lamed 
cu kamecz ut pip kuorban:"°&: aliqfi uenit cu kibbucz fpha#* 
thaim:utiHezracaiX+D'i'y,if3-)pkurban4+oblatione^'Iigno5: 
qd Romani uocat illu 1 bru N ehemi^:&: hinc videbitq? in c6 
tinuati6e'"mutabif k3meczlamedinpathah:&:fic eftjnS^ cu 
Kamccz rapiete ipfius pe:&: oia'%aec plurificabun£ in lingua 
foeminia mafi^w msaip kuorbanoth fciuoIhanoth^^^Cip^^V^ pc 
cu fceua :8c hayn cu kamecz:&: lamed cu holem ut p n^^ ^pnyi 
rhabon prazon:& qda ipfo^ mutabunt in c6tinuati6e:qa re 
dibit pe in pathahr^& hayn i rapietc pathah: vt i Geii+c+xlii» 
p3y-> rahabonti+famuletia:hoc e frumeta q emiftis ad domos 
vfas+Etqdaipfo^^^mutabunnn c6notati6e:&:redibit pein 
hirek:&:haynifceuautinludicuca+v* ^^ w-nij pirzono+i+for 
tes:^ funt ex his q no Dtinuabun6:neq? conecflenf c6notat6is 
& mutabunt pfificata^^in pl*itate:&: ueniet hayn cu ceri;ut in 
pfaf+cxxiii+D'3)'«4Migeyonimtitfupbis ; cuius fingle eit gayon 
iiii l inhoc Strata quatta* 

in hoc podcrc:8c funt ex his qusc no mutabunf vn§:nc^ pW 
rificabunturtne^ conotabun£ vt^paaS Ibanona+olibanum* 
'^Pihalon pe cum hirek: & hayn cu kamecz 8c daghefc:& II 
med cu holem vt p->iy i^^^^w \in:p pns-a^^pn^i ziccaron biczaron 
kinnamon fciggahon hiuuaron : dc qfi hayn radicis eft de Ifis 
'Icnitatis^tucpevcrbieftcucerivtp^anppTf-jNm deraon ye^ 
rakon hebyoni&: in cotinuatione redibit^hayn in fceua ; & ali 
qnreceditctdaghefc vtp-)3T2ichron ; &aliqiinorecedit ^ vt 
pajpkinnmoihi+cinanmodoratu : 6cipljitatekamec2etiamu 
tabitur in fceua:S;: maior pars ipfo^ phfican t ^ in lingua foCi* 
minina vtman^Tzichronoth^&^m pauciora i lingua mafcuh* 
vt d'ovSa p'Sa cghillayon cghilyonim* ^CLPahhalon pe cu pa^ 
thah:8c hayn cum kamecz Sc daghefc:&; lamed cum holem vt 
'°pn3Tt?pnt{)ypVi^fciabbathon ayyalon czauuaron ; & maior 
ipo^tpars n6p|jiii'cabun£:ne^ c6notabunt:ne^' 'mutabunf 
in c6tinuatione:8cfm pauciorapfificabunt &c6notabun£ vt 
in cantica caticoi^ cap^iiii* * ' Tan^yp micrauuronaich +i+ colli 
tui:& mutatu eft kamecz in fceua+ '^CCPihlon pe cum hireki& 
hayn cu fceua:& lamed cu hole vt pya^ cghibh6 \WQp kimfcio 
' *& haec non mutabun^ vn§:&: pKficata prificabunt in lingua 
mafculi vt' ^o^^iwnp kimfci6nim+ C^Phil6 pe cu fceua:8c hayn 
cum hirek:&: lamed cu holem : ' ^& aliqn ueniet lamed lenis vt 
p£)»is;:^fcphiphon:&aIiqii^^cudaghefcmghiddon:&: hxc no 
mutabun t penitus* (£Paha:Ion pe dc hayn cu pathah; ' ^& las^ 
med cu holem 5c daghefc vt pi3N abadon:Sc etia h^ec non mu 
tabunt ' ^vn^^CCl^ahlen pe cum kamec2:8c hayn cu fceua : & 
lamed cu ceri vt\n:i gar2en:'°&: etia hsec n6 mutabunt pem> 
tus^CEt^ahalathon pecum rapiete pathah" '& hayn dc lamed 
cumpathah^&daghefcinlamed&tviuaddita cu hoIem'^vc 
pnSpy hakalIathon:& e hoc foluin hac maceria+^'CEPihIayon 
pe cum hirek 5>c hayn qefces:& lamed cu kamec2:& yod addi 
ta^^^cuholemutppp kikayon:quianomeneftkik fmHabib; 
dc ego " ^opinor f m mente mcam q> n6 lit hoc:ne^ illud:quia 
Kikayon no eft nili ex lingua^ ^Kikayon ione:& p6dus eius eft 
pSy^pihhalonutp^S:! cghiilayon:8cRikeftnomedepfeex qc 
fcentibus^ ^hayn yod abfqj additione;&: no eft errandupprer 
opinionedicentiucap+quoincendimus; '^ q» oleu kik apfius 
interptatio iit l<ikayon:quia eft dicen dd q> fint noia finonima 
J^iimilia in radice; Sc hic copleta funt maceri^ ftratsc huius* 
? C-Strata . 1^31 103 D4n3 loSni ^ani vop^a t\yni p"))na N^n h^jjfl j 
nfniNo i:?npnri;ra liTOiiy3U^iio3p|TO3 ' 4 

niu?n nD^oMi jinn ppn> pnit 103 nir3 ^y.Jsn n^ TwV n^^ann ^ 
W n4 D>oy$hip"nDn'o3OTrnD:xwa^03;^SiKi^^ <j 
•I3^n| D3ini ^^i;^4^^™nt^\D;j'gpnvnn3iDtu3 ji^^^ 7 
t D^M''^^ p>Sa 103 -131 pc?h3 toyon Syi nunsT losnap: iiu^^a s 
103 DSn3 no\ni c?ni vop3 j)y ni nn33 s§n pbyiS 9 

kS; 1313) Nh\i3in^ iii D3^i p"iNiy ph;!^? jin3^ ' i o 

T jQ>p on^ii^n n^;?3 los 1313)1 nnn^ Dyon hv\ m3^pp3 i3nit> n 
. t Ni^ 'iN vopn mnif 31 ^)3hi3:o n 

p'c?op 11X733 105 DVn3 nohni siu?3 Dym p"in3 s^n phj;5 u 
103 n3Tiic>S3i3WDa"inoniDSii?hT3nc7>NSih^?i '14 
D^hsnoSmpn^n^jji^niNimN^n pVj?^ 1 D>3iu?op ij 
D>py^hip'3Wio3niQnnqinN3n ' o^py^^l ^^ 

nn|33;)yniN£)n pSj;5 i^ihsmJ^iNSi^Niimqu^m 17 
'i^ni?* Nh n^N d3i rn^N 103 c?m DSh3 loSni ig 

in^io3n^3np^nifi<ijy3nj;nivpp3Ni3n jbj;^ toSii?! i^ 

nng«^on3.s^n Jlnbj??l ^^b?''^?!^?)^^ ' ^)^^l\ ^» 
DHn3 n^Di3n ' innno^3C?amnn£i3noSni runi 21 

••/t :• M - •'-; »■'- ••--• --; »--:I«-t; 

:4i:;ronnT3mSnTNiniiinip.3;to 21 

naDl3nni^nivpp3no^ninn3T)ynipnmN^n T^hyQ 23 
D ^^sn^qnn^^^p^pKinDUjnij^Ii^ip^piosDHhs ' 24 

|lt:^Sp >5hg^i3^>;: p^p^^p >3iniNishi HTp^jiij^niJi^^SisiD 2^ 
^n3Q ioY3;^3£)3D-vE?fr?inp^piji^^^:i.io3pS3;>£) i^ipf piminji^pp is 
np3 pn^DnoiKn niJiSw^niyoSj^Nin^Din^^sni^Dsn 27 
D>^p,3 nio?p Dn;y no,i'i v]}p p'*pp,i^n^3..p>p.ip^ii? pp;^io 2g 
j nfi^Tn n4^Don ih Wo io^c>3 nT3i • mm uw 2^ 
nTDon . - Dfi,iD3 Dmp D*3Diii D^Si£35n rhoo m rftm rhwn » 
j D^hiyipo Qn.\yy^nDi iri ni^ ts >5fi iv in nnh nh ' * ' 2 
io3nngnioSmNiu?3iwip^^ria&{anSSx; nilK ^ 

j^n: Djqs *:)« u^Ss:^: onnnn luun n;^N D^^jionpn D^pnfJion i 
Kipo nho ini>2 &^"ip4 nxT inl* >nyt »£j4 >3 ^'ii:^? pDJ Dnyi <» 
wnc?io3n:in3^ni£)n*u7Sonnn£) u^n^^im^snnDi^inlN 7 
m™^ *ini? luy ly ioi:nn i:^^onn;E? ni\s nx D^u?n£3on ^3i 8 
jinu>2 5<|)^in3 N3;o| hj; loimi loip; nnn^ po) S5; n jo;pa 9 
n.sniynoNji owsonnriTD^^pSDmnnmuJjDNN^jNpo^'? 10 
J jo;p jtn^jn ND3f in^ noii n 

|3NU? 103 vqpn no4ni nn£j. '-yDn^ j^s^ni nn^!i N^n SSy^ ^ ^ 
•1 jp^p Sc^^ra nn^3 iijni^.ni im ^Jirp:) jjyn " u. 

: >TO mh fi^m^ i^ft^ i:^K ni d:i^ nu>£jNi ^Sdsi^ nym 1 4 
ViS3^io3pnimtpSnT>?iij3j>yninn^^^ h^hy^ ^^ 

np |i^qT n3'ip3;n^u?nj^ynuJra5?3);j^;^n^ni^n\fc^h^^ 17 
Ni( p>i^ nn \vm] h!iy:> 103 cjnn i^yni rqyf, ^hi n^n^n N^o^iy 1 8 
wn nxnnW iT^is_^jD0i:pan£3nNimnn3n>N^i^-nin »^ 
wnc?; fi^hi npT jic^^n i3nn> D-^^nnpn Sdi «^i£j>J3 113?? ni^ph ^o 

iDSiyS " 

nn^p 103 pnm lohni nij:^3 j?yn] nnas Kian b^by^ ^^ 

n£3DinDyDWnnlou.'3N2:o3DTO£Dhinn£3ty '23 

j ohiyS wnu?) fi^Si i3nn> kS iini hSy\ 103 Dn^n *ii> ^4 

n:0K"}nip^n] nn^_ ^cm r.y.m nn33 itvpn ^a xyhhy_^_ ^^ 
DWa.h.\^pp3nflDijni>nip7n3n3nnNmpW3 ' ^^ 

nmonin n^js D^py^a^.i V9p3 n^nna^n noin n&J3nisn nnpin ^7 
ih!>5S3hi nSn>^n3pnn3n3nniinnp4nn^3in£3pl:n ^8 
^3 w nH i^Ni nnnp.i^ nnni?u? nnny,c>nnN du^ ji^qT n;^hc>ri ^9 5trara quinta* 

C15rrata qnta eft ftrara dupliciu & fupadditoi^ qda in fiio ul 
timo^he folu; ur yod hetaur yod rau:&in ipfa (unt vigfnti ma 
cerixt'|]3Formapri£e>CEt^ihlalpecuhirek:&:hayn cfifccuaj 
& lamed cu pathah vt^^nmi) pirhat^ hsec non mutabun t ne^ 
pfificabunt ne^ Dtinuabunnhoceft f m mente 'gramaticoi^ 
uereruq>pueneruteditionesipfo^apudnos+Verutn no eft 
''ipfo^ mens re^fla apud me: ga ^m mea mete magis dignum 
cft uocareillud diiftione g uocare^illud nomc: dc hoc qa non 
eftinterptatiopirhaexlingua'mi) pirhej\adolefcetes facer*' 
dotii:ur putauerut^maiores interpretuipfius Iob:qa iam in,^ 
uenimus illius aramea inrerprarione Pm lignificaru aliud : qa 
lcriprii eft'^catXxviiXup dexrra pirha furger: dc illius interpra 
tio eft fup dexrra pfumprione inrer fe' ^ftant nifi fi faHificarci^ 
mus aramea irerptatione ad cofirmadu uerba iterpru:Si: dica 
mus a^^dignu' 'fit dicere pfumptionepn'33 bnehon+i+filii eo^ 
ftant+ |jrPahlaIpecuparhah:6chayn curapiete parhah:& 
lamed cu kamecz vr pyn' ^ pav rahanan fciahana:& lucnimus 
vnum exrraneu q> nun eft cfipathahin Danicl cap+iiii+'"*pyn) 
dc flores in palatio meo ; 5c ponibile eft q^ et hoc no fir nifi qa 
eftlIguachaId^a+'^fEPaI^IuIpecupathah:6i:hayn cufceua : 
& lamed cii fciurek ut fciablul: ' ^ dc eft ex hfs q> inuenit fingfe 
&:non pfificabi6:8L:eftq?inueni£'"pl'iras:&n6fepabif : &eft 
qduenietcudaghefchayn:8ceftcuiushayn e lenis:exemplu 
cuius'^inuenitfingIe:&:nopfificabit;6chayn eftcu daghelc 
ut hhnv fciabluhScexeplu cuius inuenietur ' ^pritas:&n6 fepa 
rabif:&:eftIeneD'3i33.i gabnunim n'^ii)kN'onaaphuphehaq> di> 
gnuerat fingle^^^ad effendu "qi^SNjpaa^igabnun naaphuph : dc 
omnia plurificara plurificabunt in lingua mafculi: Sc non mu 
tabuntur'' vnq ♦^^CCPshlil pe cum parhah:& hayn cufceuat 
&: lamed cu hirek vr ti^u;"S'i:id fagrir fciaphrir:gc aliqn inuc 
niemus nomia genelogiai^: cu additione "'^yodgenologi^ ut 
'^'Sdh hachlili:^ hxc n6 plurificabunt neq? murabunt vnq* 
^ ^ CLPshaluliya pe uerbi cu pathah:& hayn cum rapietc pa^ 
thah: &:Iamed pria^^cufciuirek:^ vlrima cu hirek:5cyod ad 
dira cii kamecz:^; aliquando" ^remota eft yod:& uenit lamed 
vlrimacumkamec2:&aliquandoucmtrauvice"'^headdfr^; 
dc uenit lamed ultima cum hirek prout dignil eft ei: & omni> 
bushis"%ibus:eftexeplunois vnius n^-r.yu rnii-^v rnnytt? 
faharuriyafaharura faharurithj&h^c non plurificabuntur Strata quinta*^ 

nc^ conotabfit nc^ mutahutvnq*'{[PahpVil pecd; pathahj 
dc hayn cufceiia:&: pe repetita cum fciurek ut^pi^p^ bakbuk:& 
ipfius radix eft bakok §tn uerba Habibi Sc poffibile eft q> uOi^ 
catum fit ita^^ob iprn eOe uacuu:& dignu ad ipm imprendu:8«: 
^m uerba rabi Dauid kimhi radix ipfius eft bakbuk^ipfiimet; 
& poflibilc eft q? uocatu lit itaiqa euacuando ipm fonus cxics 
abeofonatbakbukjvt^iiiuerbis r^:m mifcna+i+dccflringe \pip 
kinkan:quia ipm euacuado fonus eius fonatKin kan;&: no e 
mihi coaclio ad vnam^duaruopinioiiuifta^j&hxcnopluri 
ficabuntur & non conotabunf dc non mutabuntur unquam» 
^CCJPhopelpeprima eft cum fceua: dc hayn cum holem:& pc 
fcda ^cu ceri ut hpihp klokehetiam hoc non piificabif nec^B co;^ 
notabit ne^'°mutabitur+ CEPshpal utrx^ pefunt cum pji^ 
thah & hayn cum fceua vt -JTTt dardar ypyp kahkah; ' '& funt 
ex his quse fingularizant 8c non plurificantur : & funt qu^ eco 
tra^ExempIum '^ iingularizantium ypypkahkah ; exemplum 
pIuriumD'^NiNarallim:&uenitcudaghefc hayn radicis;''6c 
haecnon mutabutur unquamtCCPahpahapeamb«ip% funt 
cumpathah;&:hayn ''^primacumlceua ; &fecundacum kas* 
mecz vt rtfiy^y czaphczapha; & etiam hxc ' ^ no mutabuntur* 
U^Pahpohpeprimacumrapiete Kamecz:&fcdacum holfj 
' ^dc hayn prima cu fceua:& hayn poftrema quiefces ' ^ vt tptp 
kuodkod:8j: no plurificatur & nomutabitur in fua conoratios* 
nevfnptpkuodkodo* 

* ^CUPahpil pe cum pathah;& hayn cum fceua;&: pe repetitio 
nis' ^cum hirek ut «^mi zarziph» 

*°CLPhipehethperadicis cuhirek:&: hayn radicis cum fce^ 
ua:&pe -'repetitions : 8chayn repetitionis cu feghol vtr>3y:y 
cincenethi 

•^CCPfhpeheth pe radicis cu pathah ; & reliquselitter^ (Tcut 
forma"^maceri2epr3Ecedentisutri\yptypkafckfceth ; & omnia 
hsEC non ^^mutantur vnquam ♦ 

* ^CLP^hohla pe cum rapiete pathah;&: hayn radicis cumho^ 
lem:^ hayn^^^repetitionis cumfceua:&: lammed radicis cum 
kamecz utmn"rthaczoczra;^''& hscc non mutabutur ficpluri 
ficabunturin liiigua foeminina utmnyiyrthaczoczroth* 

^^ CEPhalhal pecufceua:&:haynradicis8crepetitionis cum 
pathah;&llmed*^radicis cumfceua vtpTpTyrakrak» 

CPahalha 103 py\^^ ri^3D:n >23ni >^)m j)3;»ii nnsa ^:^ri h^iSyQ ' 

lop pop3 ^?nip 1 jqp N2{1^ 4ip Ipnn3 ^3 13 t^^^p:^ "i^fi^fl losf y ^ 
nnxSnn^n^hpN] ipJpNnipihipipnnatt^tp.^p.nOTnnna ^ 
i.Dhii7i i:nip; Nhi 13d;i nSi i^nn) n^ iSni Hin nrao wnq 7 
n^A^n N^Dl Q^na j)yni >:it?3 nMUJsnn x^n b£|ly3 ^ 
KSin:iD>Nhin3in^NhnTD3iSpihpio3ny3 ' ^ 

x?pi?.p '1111 ^V?-\ r.i2»'31 nn^3 ^?^n •'y^n^ ^73^5 ^ njni^» 
n ji'0T^^n3U??vT3WNhinni3n)ti^ ' •'i^nq^.I] 
^"pn ry ^J[13 ^^31 D^Hiil*? D^^inqn |i^on yp.i?p Dniinnon 
f^rninna!! nn^^p, js^n ntJf^tyft ' D\ii?hijnu^» nS A«t nysy^, ihn D:n n£3i:£3J: 103 c^opa ' ^ *^ / ^n^^c^m ni03 nJlu^t^in 
Din3 rip.;f ni v^p -fjipnn nJl^t^nrtN^n y ifjy^ ^ "^^W ^^ 
nnynjnnsinnvniNTOnjTOnn *; ^^ j^ynj 

i ipnpio3 i^U33 mniy^Nhinsnn^NSnpip .103 

• :J': : • -. v - s « : k -!• I i :l»li : 

h^3n6^aiNitip3p.i;n)nn53S2n /^^V^ 

i-?)n"iT io3pn^n3 . ^ , 

niiys nvniNn -in^i nn^3 mpn >iQ HV^ V^ 

sjS iSn ^sint^pj^^p.losDnipn^iipi^qn , , , - 

j Dhli?S i:n;^\ 

?!5;)DSh3 tDnt:?n T.»pi nn^i «?ion3 N^n fl /VlV^ 

' I nny isfn 103 nsp: jiu^s i3in\i iDnsj^ nS iSki 
nq'?! no^3 Sfisn vu^mn r.i;i c<im ^^sn nW nWft 
* ipnp-i^to^Niu^^i^nt^n '. .'^ . 

W5 : ? 
|3iSinS™toD\n3S£33nj^3;;^>iiip^ ^ j^ s 

Din33 ^23t^, 5<Sn n-itnini:' nm nm nSo n^i d&? nip npis ^ 
^jtDns «|in HiyStyiU ^"i^Tn^^^^^^^insRiiiiyhn 7 
ryi &<iu^3 *^ '^ mt:7mDSinn£)3^m-iri;inn2 8 

I m^] ih n^.N D^i «fiiD^p^? 103 pni03 Ssan 9 

^£?3n N'si Nii^3 ^pni^n i?yi nn^3 u?^^ tJI^V^ ^° 

pii:?n ^53 5*^3 DDy^^iimniDs p W3 ^ ^'-^11 

iD^iyS n'^^: i:ni?^ 6«^i] ninin 103 pnTO - 12 

^'i3.i &?p3 u>T;:;n ^yi nngs &?^ni «?)S«n niJI^IJ^ii ^^ 
fc? 103 vpp3 h^sn py \ p^j?m ^ssn ^^ ' f;^ _ __ 14 

=i^^5 S31 in i>3 s^nni nn^ Sss; ^opn -^iD w ^op\DN;i nj;i353^? ^s 

: nKin nSTOn ^SiT^o Si33 ni n3pj TiTO -nnn^ i<» 

; - T-s-";' : ••• •rj":» :• -;• 

yS3J Sssn "ii^i^ Q^S.i£33n nVpo ^^n n^OTn rtn*?rj/5rt ^^ 
Sy oni D^ySs^n nS>po nmnp ?3Si ^ra ^ . . *8 
Don Dnirpoi n^S nSnn3 Don '•SDi: Dnii'po ^3 0^31*1 ni:^is? ^9 
Dny poi «^103 fi<jnm ninn3 oon ^^du onrpoi w Di3TD3 2 o 
m onvppi n3^ ;^i^n3 Nnn ^apu Dmpoi 13^^ f\^02 N»nn ^^pii 2 1 
dnSnj^3 inn^spi: Dn^pon3hc?Ni3innDmpoi «:)1d3i cjnis « 
'''ii7'?pn n*^W luh^v^nw^-w)^ n3iDSiD3Nnm 21 

nm3 . N£)n;y jnp y3nN in ^^ 5^win:)Nnii 24 
Oi73 ^j^nt^ inpi ny3 s^^nu^ inoi vpp3 _ c^-^niy irip^ 21 
D^inip 4n n3 -^^s i\^ m n*ipn Sy D3n33 I3i vpp3 Dysj nnsp 2^ 

113 Dn nn Dn rw t^p ^pny n^ Si; 13; ^p np nn$3 nnjyj? 2 7 
t^inc^s ny it nr pn ^Sm Dhiy^ vop3 rviho oni DSiyS nn£)3 23 Strata quinta* 

cCLPahalhal pccu pathah rapiete;&:fic hayn radicis:&Iame4 
radicis^cufceuatvxhayn repetitiois cum kameczutD-toniv : & 
titrse^^^haeduamaceri^nomutabunt&pfificabuntinlingua 
fceminia+'* ClPhalhol pe cu fceua: dc hayn radicis ciipathah: 
& lamed radicis Vum fceua:&: hayn repetitionis cum hole; ut 
Hm^ni) pthaItol:& fic^nipnpi) pkahlioah fi eft didtio una:& hu** 
ius eft mimrtw; fcharhoreth:ni(i quia uenitin fcriptura^ in lin 
guafoeminina&cnoinueniCmafcuIus+CEP^haihul pe cura^ 
piente^paehahr&hayn radicis cum pathah ; 6clamed radicis 
Tcum fceua:8^ havn'^repetitiois cu fciurek ut ^yiD-^iOti afiphfiiph 
gcctiah£ecn6murabunt+'°ClP-^hpuhperadicis cu pathah: 
dc hayn radicis cum fceua:&pe repetitionis ' 'cum fciurek ut 
mmn harhur ;5£; ahqii uenit pe radicis ' "cum hirek ut ni.inrt hir 
hur ; dc no mutabuntur hsec vnq+ * ' CL Apahpuha aleph dc pc 
cum pathah:^ hayn radicis cum fceua:^ pe'*repetitionis cu 
fciurek:& hayn repetitiois cu kamecz ut' ^nyiaya^e abahbuha; 
& ii continuabitur conuertetur kamek in pathah;Sc he iu tau: 
gcomnia hxc plurificabun£in lingua foeminina:hic eft tcrmi 
nus maceriarum ftratsehuius ♦ 

' ^CC^trata fexta eft ftrata repetitoru :quoFi repetitio tranfglu 
titur' ^in daghefc:6cideo uocaui eam ftratam tranfglutitoru: 
&:fLmt ' ^ fexmodis; quia qusedam ipfbrum funtfuperaddito 
rum mem in initio fblum^Sc: qusedam ipforum mcm ^° in fuo 
uItimofolum;&quaedam ipfo!?:fu|3additorura mem ininitio 
8chein vItimo:8cqucedamipforum"'fuperadditOKhein ulti 
mofoIum:&qu^damipfoium fupcradditorum hcincapite 
folum:&:quaeda hs^-incapiteStuIdmo;&;qu2edam ipforum 
tau in capite foIum;&qu£edam ipforum fuperaddiro^ tau in 
ipfoi^ initio'^& he in ipfoi^ ukio+ Er in ipfa funt viginti mace 
tix* Forma macerise^^^primae q eft+|]3PaI funt quatuor^ipfa^j 
cft cui"^ pe eft cfi pathah^ ^&: ipfa^ eft cui*^ pe eft cij kamecs; dc 
ipa^ e cui*^ pe e cu ceri;& iparu e cui^ pe e aliqn' '^cu pathah: 
& aliqii cu kamec2;& fic ipa fcribem^^^m ordine hi ri3 fiX <^n m^ 
ataph ach bath dal ^ ^nu vp hp ny m Sy r; h^ ->d nni^n niv^ o^i^v: 
on duodecl cu pathah marfal had hal pah czah kal kafc fciah 
tam:iamfuntqndecim"^cupaihahfemp ; gcfunt triacu Ra^ 
mec2femper:&h^cfunt illaty^iiTsachzar hadquandoeft 
; linguae i Strata fexta» 

ligua: cotinuatiois 5c ligu^ pr?tl?+ Et cu ceri f unt fex hecz Hcn 
leb hetli ken fcen:&: oia'h£EC mutabunf in cotinuatioe ex ceri 
ifeghohexceptoken qdmutat(ieftipathah;&:Ieb ^qSnomu 
tabif i cotinuatione nifi cu vna duaru coditionu ; prima q> di 
dtio * cotinua ei lit dtd:io minima; vt leb yam,i+cor mar is:auc 
qfi erirf)du(fta vtleb^iahar+i^cor pueri;&; ola ipa pRficabunf 
in llgua mafculi; S>c mutabunt i conotatione dc in pfitate pe ra 
dicis ex ceri ^' i hirek ut yyn o^m hiccim hiccecha ny ^^ny wjyy 
o'inchitim hictech heth dodimJ+fagittsE fagittse tu« tpa tps 
tuu e tps attio^: q? i hac maceria fit mJ cghera ^Sc ob cam leni** 
tatis refcremotiicftdaghefc;&uenit ceri uicehirek:&: hflcc 
^qii cotinuabun^ ueni^t tau loco he; & plurificabun5 1 lingua 
fcemininat^CCPalla pecum pathah:8clamed cum Ramecs & 
daghefc;vt nnprhn haddakarra&obcam "^refc remotii eft 
daghefc» ' ' CLPulla pe cum kibbucz fphathaim & lamed cum 
kamecz & daghefc vt r^-^n huppa: ' '& aliquado ueniet rapiens 
kamecz loco kibbucz fphathaim ut ' ^N:in huogga:&: in ipfa co 
tinuado kamecz reddit pathah dc ueniet tau uice he:& omnia 
ipfa plurificabuntur '"* in lingua foemnina addita he in ca;^ 
pitefolumeft han hapal dqh hamas Scplurificabit in lingua 
mafculi' ^D'oi2n hamaffim:& totu e cu pathah:^^ qti plurificasjs 
bitredibitpathahheinrapietcpathah+Etqdeft^^he incapi 
te & ultimo eft* ' ^ CLH-^ipuHi^ he cti lapiente pathah: 5c pe cii 
fciurek Sclamed' ^cum kameczS: daghefc ut nhim hamulla:^ 
hsec no mutabun£' ^ung^&plurificabunt in Iigua fccminina^. 
^°CI Addita tau in capite folum funt Fm pondus ^£)n tepel to 
tum ipfum cum feghol" ^dc produdiu ut Don San tebel temes ; 
dc haecno mutabun£ne^"plurificabunt ung, Et quseaddita 
funt tau in fui capite 8c he in fui ultimo fut Fm tres^'macerias* 
CTTphilla tau cu fceua:8c pe cu hirek ; & lamed cu kamecz 8c 
daghefc:^'*^: quando c6tinuabun£ ueniet tau vicc he dc pluri 
rificabnutur^^inlinguafoemininautmSiJnnSijn n^iin tphilla 
tphillarh tphilloth m^nn nSin nSnn thilla thillath thilloth» 
^^CLTaphula tau cum kamccz : dc pe cum rapiente kamecz; 
gclamedcumkameczvt^^n^nn tahula^&hsec nonmutabun 
tur ne^ plurificabuntur unquam* 

^^CLTiphlacfihirektau&fceuape&kameczIamed &n6 m 
ueni5' ^nifi hoc folu ipm;& p hoc expletg funt macerix ftrat^ 

fextjc* t :h) nn^ Sn mn^Jtp jp n^So hi:ip Sn •«"12:0 m^^ppa unt^V''''^ « 
=s nn»nniJnc?NnnD^Njnw^^nN3DN/3niDW j 

« a4iD3^i;Son;nn^3iKDUhto3NTi;rnSpnw 4 

n^D c?iu?n ^<$ ^i3"i5i ^ijD^ ijnipipDTjic^^^^ s 

^: hn^. 'jiiJt^qn nntij D^n ny rjny o^^i? T^H D^i?n i'd3 pi^n hij ^ 

- nSc<ip"l)nmjon nr>5niu^nnnDinc7nrip'>£inn3^D:ji 7 

:n5p3p';t;S3i3innNnDi'pD3inK3nixo\;i;3 g 

n5p3innpnnniD3U7nijDp:3nqSjninn^^ fl /^ ^ 

lUJiinnpcJnn i- - *® 

n^n 103 c?;»^! VDpnioSni ff n^uj v^^^pa ^^an ttn^ » 

wnn DS3iNnnmDninN3mnn£)3ie;nvDpnDDDDn3iN:(n u 

n3Tji';^S3n3in\iDqnS^nn34c^Ni3^^nn>^^^^ 14 

' icJsii nn*)«iDnSNNnnnn£)3ici>nnnn^;E;3inn£)3iS3iDwn i^ 

iqiDniu^NiaNn i^ 

nqHn^j^^li^^^^^ni nn^«?)9n3Nnn n /l^n ^^ 

h iw)i^VihNinSiDnlD3;E;niv^^^^ , .^ ig 

jnnpjjic^ninimDSii?^ i^ 

hi:itpn fe 4^n Spc^ Ss; Dn idS u;n"13_ inn ^^D1 J ^*^ 

Nhi,ijnc?)KSihN:iDDnS3niD3S>ijSpi .,^' n 

niiSpSi; Dn D£iid^ Nni nmy^ in i£jpi: nt^Ni D^yh i3nn) 21 

ly^ni^DpsnoSnipnnnN^niKi^i^^sinn {D^Siypo a 

^ann.ii^^n niiDninN3ni3Dp\;j3i ' ^ . . 24 

: niSnn n^nn nSnn mS^n n\^n nSan los n^pa iic^a Jf 

103 v^pj noSni vpp ^m^ K^ni i^Dpn inn n 7 ^H ^^ 

iDhjyViaWNhiijnt^Nhi^i^V ^t^T , ^^' 

Nyo3 NiinDhnvDpi&«^nNi;p"Timpnnn 71/^11^^ 

nS^Don ^WoiDhc^jnTmm^inTDN^a ' * , . '* 1 m \Tvpm ' I 

pminiNft^n^fiDUnTDyDmpQic^i^na j 

PTnanyni&«iu?3^?i9ninrj^nDQn :^ rU^l^ ^ 

103 t^^Ani jop3 pyni NijJ>a Nani pi;n3 Don S V^jQ ^ 
|iiannrni>^oj;ynn?nnraDa«^op_t:>o ^^ , . 9 

Ht< ropn njnt:>> dqdto i^t^ Sdi ryi^o nnso 103 ^rin niD^ 10 
*3 «^NJ\D^3ioD iV^iN ^op3 ifc?3> n^« nj^po j3D:xa^qu^h\nn3 » 

N C?). DlpO ^130 ^)D0 13^^ ^£j4 Vqp3 inN' plTOC» DnolN t:?> 12 

vqps I?ynjnN3u?niPniq\«:)SN^n>S^^^ 13 

»1333 kSi >13"13 ih WIP'> bh iSnI K"ip0 103 D>310D Dn ihi^JNI 1 4- 

nmm ^333^ nnsj TOn nTo Ny>piD3C?q a^D^yjq osu^q los^ 15 
iqtsi wp nn >3ni uqq i^lpq nfi< Dntonni nwi v^pn i^ 
nni^ii? u?.^pri Dipo P.31 m nni>^ u^npn j>3 u>n.^nS mn^A'? '7 
njnf jD3n3>i3n3in333_i nD^qD3 i:nc^\t^3^S33i vqp? t^inuys 18 
D^hpii^q D^tp|DC7q 103 "idt i^^hji i^nn^ Dnifpoi Nit^ ^n vqpn i^ 
nn j3 m it<sfq:i ni:3;j:jq nnqi^q 103 n3p.:3 jli^Ss Dnirpqi 20 
1030 ]qm 103 t^nc?n nqSs i:?^n n3M:i3\i i3nn\^3ti^ Sli7C?qn 21 
nninhi n>nn n3D3 >i J33 ot fr?3> &^4i p d:i nT 103 nDnoi 2 2 
1 >nD3q n^D nnn nn^ n3 m^h n^^^n n>nn nmw n 
0n &^3>ji3n3.i SW2 Nsni nn^3 rym oqn ' vW^^/l ^^ 
fc^hi Dnono lono d^o^ido d^ do 103 loSa ^ 21 

y3no nTnqio3n2:3j>i;?3\Nim>5^ninn33aqnSi7^ f^ 27 
^qpj^Dqnpn>n3ni3^qD3Dn2:poiN3>innonn^q _ ^g 

^Sa «?)ijf pn;n3 aon N3n an^po^i nn^o nnq v;inq io3 j>i;n ^9 

m3>0D Stratafeptima* 

Textx* 

^IEStratafeptimaeftftrata perfedlojg: additord memhnca** 
pite:& quscda ipfo^ cu hocfunt addita he aut tau et '*in ipo^ 
vltimo+CFoJ^iTtiamaceriseprimset^CCMaphhil mem cil pa^ 
thah & pe cu fceua:8c hayn cu hirek^& daghefc:vt tsjd S'3c?a 
mafchit machbid:& h^c no mutabunFpenitus & pfificabunf 
in lingua mafculi+^ICMiphalmem cu hirek:&: pe cu fceua:& 
hayn cu kamecs & daghefc vt ^{Oijm pm mifccan mifcpat;& 
quado erit hayn de Ifis gutturis ' '^ remouebi£ daghefc ut nroa 
jyiy3mibharmifchanj8coiah«c qii cotinuabunt mutabitur 
kameczin' 'pathah;&aHqn etia qdam hoigiueniet cukamecs 
et otinua; & li' ^lint dicetcs (p innpii^ mizrak ehad+i+acetabu 
Id unu {it c(j kamec2:ga no eft cotinuii+ Vndi^ fut'^q dicut q? 
fit cu pathah+Et fic habetia aleph lamed radicis uenit hayn c0 
kamec2:'*&:filintotinuavtN"ipamikra:&h3Ecn6mutabunfj 
nec in pritate:ne^ i conotatoe' *ut 'i33u?a D't3^ua tfl^c?2 mifcpat 
mifcpatim mifcpati:&:e.\hiuitexhacfuma unu:qdin conota*^ 
tioe mutatu eft ' ^'kamecs ifceua:& auferetis wnpD mikdfcio J* 
facrum iplius ab eo: &; rabi Dauid kimhi dixit ' ^ q? mutatu fit 
ad diftinguenduinterfacrum:quodfignificabithoc: &:inter 
locum facri:quod lignificabit' ^qn eft cukamecs : & vfiter qn 
mutabuntur cotinuatione dc conotatione : & in pluralitate in 
maiori illoi^ parte murabitur ' ^kamecz in lceua+ Et qusedam 
ipforum plurificabun£in lingua mafculi:vt D^hpm D't3£j\yD ml 
fcpatim mifckalim:"^& quxdam ipforuinlingua fceminina? 
vt m32U7D miDiyD mifcmaroth mifchanoth:&: inueniunf etiam 
inhac"'maceria : qaqnplurificabutur&conotabuturueniet 
daghefc in lamed radicis utpj'D (au?D mifcman michman : dc 
^' ni:2Dmibrah:uthocetia:&:n6uenietdaghefc in connota^ 
tione ob cam heth : dc ad lignificandum ^^ q? erat heth digna 
daghefc venit pathah fub teth 'HsD^d mibtahi + ^^* CEM^phal 
mem Schayn cupathah; Scpecufceua; Scin phtateueniet da 
ghefc' ^in lamed ut D'iDnD iDrtD d'dvc3d cyDO matham msithy 
mimmahmadmahmaddim^&non^^^mutabuntur penitus* 
'^^Maphelmem cum pathah:& pecum fceua:& hayn cu cc 
ri ut finD np^D[y;yD^^piD niDDmamzer marbecz mafchen ma 
phteahmar2eah:&uenietqdamipfo^in cotinuatione cum 
hirckmem&kamecz^^haynutnriiJDnnD p-)Dmarbec2 mar 
geah maphteah;^: i gbufda ipo^ ueniet mem cu hirek et finc 
ii m continiiatione , Stratareptlma* 

cotinuatione vtpcanaramizbeah mifchen* Etin guibufdam 
ipforum in conotatione mutabitur ceri in fceua;vt^'rt3ia rtaio 
mizbeah mizbhii&qu^da ipoi^: no mutabunf penitus vt rtna 
ttiar2eah;8^ alia ab eo:&: funt dicentes q> ' etia hpD makel fit in 
hac maceria nili q? defuit nun pe radicisi 5c uenit daghefc in 
kophi^^qd eft hayn radicis ad fignificadfi fup defedtu pe nuns 
<]uia erat dignu ad dicedu ^p32 mankeal: ^&c qdam iftoru plu^ 
rificabunf i lingua mafculi vt d'")tdo mamzerim ;8t qdam ipf 6 
rum ilingua foeminina ^ vt mVo jTjnara misbhot makloth; & 
qusedam ipforu aliqn in lingua mafculi & ahqii in lingua foe^ 
minina^^vt nnDco d'i:2Dd n^co mafmer mafmerim mafmroth» 
^<CMphaeImemcumfceua;&:pecupathah;&:hayncuccrij 
iwn -)iDpD^3yriD:&femp hayn radicis eft cLim daghefc fi'°non 
(itexlitteris lenitatis:&in pluraliiatealiqri mutabiturceri in 
hirck ut ' ' D'p3D npoo mnake mnakim:&: aliquado mutabitur in 
fceua vt D'ii5po Tjpo mkatter mkatterim:&: fic' ' in conotatoe* 
^^^Miphol mem cum hirek:S(:pe cum fceua:&:hayn cu hole 
vtMnJohivm^^^-YjDTO^&hxcnoniurabunturunqua; & maior 
ipfoi^ pars ' ^colligutur in lingua mafculi D^Siyu,'» D'ixotd miz;^ 
morim mifchoIim+ ' ^ CEMaphol mem m pathah : 5c pe cti fcc 
ua:&liayn cu holem; vtyi^iiD^ipTyD' ^3;N3Dmachob mafkoph 
margoah:&; hsec non mutabuntur;& maior ipfo^ pars etiam 
plurificabunf^inlinguamafculi^&funtquidicunt q? yivpD 
mikczoah fit in hac maceria:& plurificabitur in lingua fccmi 
nina ' ^niyiypD mikc2ohoth:fed funt qui dicunt q? fingfe mik;^ 
czohoth fit ex ^inpa mikczuah cil fciurek"°c2ade:&: nelcio q^ 
re fir+^ ' U^Maphul mem cum parhah;& pe cum fceua ;&: hayn 
cum fciurek ut ^iy^D m3nhuli^'& in repetitis \)hon maflul ; 8c 
non mutabun£etiaha'cpenitus: 8t;oia ipla"'plurificabunt in 
iingua mafculi ;hsec funt 0(^0 addita mem in capite+ Verura^s' 
men addira mem^^^in capiee & he i vltimo funt quin^; 8c funt 
haec+^ ^^Mephala mem cum feghol;6<: pe cum fceua; 8c hayn 
ficlamed cum kamecz ut'^n33ionnnSo nS^^DD memfciala meL? 
tahamerchaba^&etiafingularem^ykS-iomerafcioht eft inhoc 
^^p6dere;qd debeteffe nvxiD merafcia nifiqa qeuitaleph ; 8c 
uenirkamecrirefc;^^&maiorpsifto^obcemem cu fcghol 
mutabunt ipl*itateutn33nn:&:aliaabeo^^q?mutatue feghol 
in pathah;& ficmutabunf i otinuatoe utmjano q? mutatu eft 

feghol 103 Nic> hti^^^^in n3nt£?^ »1333 Dnypom poo naro i'03 ni:j^oD i 
*3d^ioifc< m 'irhmjv^yio 103 ^Ss un;?» ni ompi ^najp naio 2 
tfjipsu^n^Nnit^^^i^^nNiipjnnprii^^ NiS^^tymnnin^jpgDa j 
'jpjonqih^iNnnwpjN^n p'-iDn hi?_nninSyntL;n [)y Nint^ 4 
nnpj p"^^3 DmpoiDnTapiop^jjl^rJ^n-iswihNnjrpqi ^ 
n3p3,iTc?H3 Dy£n 131 p'u>^3 Dy^ on^pi ni4po nin^jp 103 s i nnoDo Dnooa nooo 103 7 3i?nb 103 nya |\3;ni nn£D3 fc<£)n) nii^3 oan vW ^/5 8 
D^5 u?:n3 uJTdn pi? D^iySnoTo nDpo y— 'M 

lospnnia^nynnw^D^py^iiV^i^^i^ijimn n:;N 10 

PiDnDponDpoiosxip^i^ininip? DW^hiD^pjpnpDo u 

* »^iJ3n ' ^ ' it 

nioToto DVnspyni Niti^3Ni3ni pn^nsDon nltJfjQ »^ 

> D3hiD^j'ySijnt:^.Nhih^<)hnApSii?ujq ^ ,, 14 

I o^Slycyp DniOTp nsj i^vki ijr3ip» i^ 

aiN3pi03DSh3i\ymiciu>3N£!ni^ /llJ^)^ ^^ 

■i3nnip„D:i.D3nn:ni^)N^ihNiyi'a"ip«r)ipu^^ '^ , „ 17 

n3p3 J013 nsnnn ^iyippn nn wpou^anoiN m 131 pu?S3 ig 

p-iiu^g j;ii'pq >5in nlylypq nn^;u Dnqix u?» *:|n niylifpp i^ 

jnqh^rij;tN^i..n^»i 20 

Siy:qio3piiu?3nyjniNiU73K^ninn^3Dp^^ /llJ^rt ^* 

0^31^3 nS>5 d; ijnu7) ^"-q Shpp D^hi^33,i '^ , , 22 

DQ ^£)Dij d4ini uji^i3 Do ^50ij n^ou^ Dn n^N n3T riu?S3 i3nn> 2 j 

MhNDmnu^onDniqio^Nniu^i^n^ , 24 

toyqpaioHnij)yn]K\;^3w^^^^ rt /Vflrt ^^ 

nn niu^e^nq w d3i n33"ip nnnSp nhufpq , ^ , *; ^^ 

>5n3 ropn ^531 «^Sj^n^nnju? ft^hft^ nu?fno ninS ^isnu? hpm 27 

linhni ni33iq 103 ^nnq ijni:^» Si;p3 Don ni^riS nhbi 3ni 23 

n^nii^j^ni33nq losni^w^jjni^^pi^nnia.hH^^i^Pn nJn^^^ ^^ 

iii m c =^ iiyipon ^N3;)3 iiyiipon m lo^^pi nDpi;Q losnn^ «^tsna «nn 4 
nw tEJ^^Pn j^i;u;nnN^n non j3 D^hij^^pn nra indi D*iipn 5 
nnp: iiis^^n 13 w ih^ ^31 mroo ^in-i n^nu? n^no 103 xiiom ^ 

Jnl3TpOlD3 7 

^Qpa iJD^ni ])vn) Nitpa &c^n') pn^na Don rt /V^Ql ^ 
riD^opni non^p niq;£;p nn^m 103 , , . . ^ 

|i"i^n niN N^n d^?i mn^y^p 103 m h^ |\s?n vpp3 =i3ritp> onn i o 
jNiVti^^i nD^pps \'opp^ >^^p.^, D^ps^^h^monha 103 «?)pn hn " 
nm n^sNi D^pipipn ^^j? ayo na pNi nnst^o nv nn3io3 12 
' n'3D"'i^;p3ij^?j^&5.niij4jf^n^u7nV,^^n . u 

^9bDl ^"^P r.^.fll ^PA fi^^O^nn^s Don n /U^/^ ^'*' 
^hx ni:ppi njy^p n\^3p nnip vpp3 , v. , T^ '^ 

nnsn Dmpoi nnip nn*ip 102 ni3W3 nn5_ Sn vppo i:ntiy» i^ 
n^y^ii^o ni3^pD3.i njyj^p 103 hw h>z ^Qpnvy^n) pyn hs »7 
^31 in3yt:?o 103 nns ^^«3 nirni pi^n 4n nniDn n^n^'' ^13331 »s 
tn3p:p'u?h3i3wn4^? ^9 

''^?^.^ V)l^\ nn^) «^tons N^ni nns3 Don ri W V^i^ ^ ^ 
^^nrtD-iipnaDijnnisniNpsnpSni ,;..-: - ^* 

^£5pi: D^p^^i 113!^ nhQsp DK ^3 fi<:rp3 i^^ hlyujpn nni vpp3 22 
jnu^onDn«?iiD3im;t;Ki3Don ^ ^j 

^-^bniDSnsj^pniNii^sNiDnipn^ns^ H /1\7^Q ^"^ 

njntiiJviJs^inniopanniospioshiJip^ , '^ , . ^^ 

i inSp.ipp inip3p Di^ nSo ^pp hs^ DSnn , 2 $ 

npSy3nmDW3SiNraN^n\nn^3apn H /1\5^)^ ^^ 
o nnistii^p 103/^1:103 noSni aVns pvni ..'^'7.^8 

t<Sp ^op ^N D^qy^i^S DSjin njni^viJ33i n\i3Np n;ni nnianp ^^ / Stratafeptfma/ 

fegholin pathahj&kamcczhayn radicis ifceua+^CWlapha^ 
la mem cu pathah;8(; pe cu fceuajSc hayn & lamed cu kameca 
%t ns^aa mamlacha : &: aliqfi qii pe eft If a gutturis ^ ueniet cfi 
rapientepathahutnDoy,2mahamafaj&:ius huiusmaceri^ eft 
ficut coditiones macerif ^pcedetis;& uenerut ad hac maceril 
etia deHcietes pe cu daghefc hayn radicis; qdfignificat^^defc 
etfi vc nana mattana:quod erat dignu mriaa matana;&; oia hjcc 
plurificabuntur in lingua foeminina^utppto mamlachoth* 
^H^Miphala mem cum hir ek; & pe cfi fceua ;&: hayn & lamed 
cum kamecz ^ utnanSa mDWDnn^j^a mifcpahamifcmara milj^ 
hama;^incontinuatione'°maioripforum pars mutabunf 
kamecz hayn ad fceuaivtmn^m mifcphot: ficfi iitlittera guts* 
turis ' ' in rapiente; vt mQnHts miIhamoth:&: aliqn luenitur zn 
kameczin cotinuatione & cum fceua' 'in difcontinuo nomen 
!ini)iyQ mifcpaha;&: no eft i hoc ratio apud gramaticos;& poD 
iibile eft q? hoc ' ^iit ob cam poderis cantici:qd nos non calle^ 

ttiusilludf ''^CMaphcIamcm cum pathah:S«:pecumfceua;& 
haYnciiceri;6clamed'^cukamec2 nay^yanSijSQrr^mD madre^ 

gamachpela mafchena;&:qdaho]^^^mutabun£cxkamcc2in 
pathahin c6tinuat6evtnJTian:nnDmadregha madreghath: 
& qusedam ipforum pathah ' ^in hirek & ceri:&; kamcc2 in it^ 
gholvtn3y\ya;&incontinuatione njyiyn mifchencth:'^& in 
conotatione mutabitur pathah in hirck : &: ceri in pathah ut 
insymmifchanto ;'&:omnia ' ^ ha^cplurificabuntur inlingua 
foemininaf^°CMapheIya mem cum pathah;&:pe cum rapie 
tepathah:&hayncumceri;^'&Iameacumfccua8cyodaddi 
ta ante he^'cum kamcc2;&: in hac maccria non inucnitur nifi 
ysh^ixa maapelia folum ipfum+ Verutamen addita"'mem in ca 
pite&tauinultimo funt quin^+ 

-'* CCMiphoIeth mem cum hirck;5c pe cum fceua; & hayn ca 
hoIem;&; lamed ' ^cu feghol vt mtam nmaDD michmoreth mi 
fcmoreth^&in conotatione mutabitur'^hoIe in kamecz ple^ 
nioris inip^^^aimaso michmuorto mifckuoltot 
^^lC^^iphoIeth mem cu pathah:& pe cum fceua: & aliquadd 
iquiefcit latens ;^ ^& hayn cfi hole; Sc lamed cfi feghol ut nnwwD 
* ^ mi^ina mafcoreth mahgorcth : & quicfcens n^ijNo machoss» 
leth;&in connotationctriutabifholem aliqiiinkamec2pleni 
X\\i m oris Stratafeptima*' 

Dris: 8c aliqn in kibbucj fphathaim : exemplum primi "jniani 
mahguortho&^fecudi^imsSa malcudto + CLi^ipiicl^eth mem 
cum hirek;& pecufceuat&hayn^&lamed cufeghol vtma^a 
myja mifcmereth mighereth:&: hsec^^non mutabun6 in conti 
nuatioe; dc poflibile eft q> etia njyiy^ mifcheneth in cotinuo fit 
In hac maceria: * dc erut nay^yo nii^^m \^m fv^yomifchan mafcj« 
hen mafchena mifcheneth tria noia finonima fignificatia fup 
,^rem unam;&: no Rt inter ea diftindtio in fignificatione nifiin 
rebus graraatic^ di<:a:ionu^folum;3c qii erir lamed radicis If a 
gutturis feghol erit pathah ut nnpna mirkahat^nn^^n mifclah 
ath:& hxc non uenient vn§ in paufa:fed uenient iplbru vice 
limilia illis^exmaceria vndecima ftratschuius vt mDWDmifc^ 
mara:&:fifia'°ei+CE^^ap^^leti^^^tncupathah&pe cu fceua: 
6chayn&:lamed"cumfeghol vt nyonD nianann^yrtamahfcei* 
beth mahbereth mahmeceth:&: qn erit ' 'pe uerbi aleph : tue 
critmemcumkamecz:&pecurapietepaihah vtnH^ND maas^ 
cheleth+ * ^ClMipheluth mem cu hirek:&: pe dc hayn cu fceua: 
& lamed cum fciurek ' '^vt maaoa mifchnuth ; 8c ptitas in lingua 
foeminina m33DD mifchnoth;& hsec' ^no mutabunt vng;5c fic 
expofuimus decem ^s: ocfto macerias flratse' ^ huius+ 
"'CLStrataoiftauaeftftrata perfeiftorum additoru tau inca 
pite; ' ^&in qbufdam etiam in vltimo tau vel he aut lamed ; 8c 
in €31 funt duodecim ' ^macerise+CE T^ aphel tau cum pathah:& 
pe cum fceua:8c hayn ^°cu ceri tit pm ysvn tafcbecs tarbecz: 
& in continuo mutabitur ceri" 'in pathah vt m)n p^n yfopha 
gi; 8c no inuenitur ei pluralitas ne^ connotatiOt ^' CLTaphil 
*l'i3n \a^mT\ tarfcifc tachrich TaSn talmid:&: hsec no mutabuii 
tur vng*"'CrTaphul tau cum pathah:& pe cu fccua ; dc hayn 
cumfciurek"%tpi-iDntamrukTnDn tamruroiTOn tanhum;& 
quando pe eft littera gutturis: tunc ueniet " ^ rapiens pathah 
vicefceuavtkS"j^rintahalup3rtntahanun Si^yn tahalul;& hjcc 
duo funtrepetita^^ hayn;8coia hsecno mutabuntur penitus: 
Sc plurificabuntur in lingua mafculi f m plurimfi: vt ' ^ DpnDn 
tamrukim Dnnan tamrurim D^jijnn tahanunim;8c aUquado in 
lingua mafculi;&linguafoeminina vt^^mDimn D^oinon oin^n 
tanhum tanhumim tanhumothm-TJiyn Duuyn Jwyn tahanug ta 
hanughimtahanugoth+ ; 

CTephul i^.yni ^ara N^ni pn^na Don H /tJ^/3 n"ni3^o 2 

, V ; V V : • V V ; • ; ; • V v r • -i - - : 

itpii^pn nia Nin •^iQDa n3i?j:>p oai^ 'i^^^] ni3v:D3 )mv] bii 4 
hj; Dnio D^ann: nlop ni^^c^ n:i;ippi n3x;u?g ]i!0q f yii^g i^nvi y 
mn^nn pnpT u^jya n^k nNiina u^n^jn on^j^a ps«ei nn^? r^jp ^ 
nnpno 103 nn^ n^i^. htoi jnan nis u^ntjn ioT.n;nrii^:3i 1^4 7 
um Niri>3 Dnnion i.^n^^^iniS; ppana oViijHi^^^! ^^ 1^^} nnSuJg 8 
t^yioi moubloa nfc^in nh^oon ro nu?y^ ins>2n Siiju^on ra 9 

''obni V.^^] ^y^r^ ^^ani nnsa oon nS^n^rj ' «i^ *° 
n'nnu?DuwQnon")3non2C?noi"03 ^ hW2 n 

•' : • V : •.•••?:-•.••./:■• •.• v : - : K v ; - ; • 

in^DNgio3nn£D«^DnaN^niV'^p,^°?L^n,^?J^ ^^^ ^^ 

pnim iphni Nic^n ny ni «ipni p W3 Don Hl^y ^ Q ^^ 
•»hNini':30on3p:iiu?h3^mniniJ3Doio3 ^^ 14 

nVoon niyi^o nu?y ™'Qc^mj"i5<^3 pi Diiy^ijn-^cJ^Nh ii" i^^Nnnjn^^piJD^gSiynnVp^s^^nf^^^wn .flS^^nrjn *^ 
D^ji^n3nohiNKniNin«^i03 «^Nn^pDi , . , .^ ^s 

r.s;niNraN^ninn^ainn Hy^fl j D^Siuti^g it?s; 19 
^ny.n n:ni!;?l ':)ioDni v^^^in r. , . ^3!^nio3ni(3^o 
j>iJ3N4i^innihKro3fcchiDU^inv3nnlo3nn^hN^ ■ n 

,. ■rj» ; •.••.•->-;- I --S-l jDhii;Vijn;tJ»>4nSNiTgSn^n3nu?^t?"in niy^rt ^* 
pnii^3i^j;niNic>3N^ninng3innhiy^^ f\ V , . ^^ 
N3UK inrf niN >2£).nt^3i Dinjn nnon , pinqn 103 ^4 
»^i£)3DWnihNihiSpnp3nnNiSnn ^x 

103 nhn Sj; -i3T iiu^Sn in^n)) hHs ijnt^v «h ihc< S31 ]\vn ^^ 
i'D3n3p.:jjiu>Si n3jjic)S3D^g3;i3SiD^>i:nnDnnon Dpnqn ^7 
ini5i35?nD>fijpnai:pnniQin;3nD^ginjnDin:n '8 

4ii?£3n ' * ^^ %D3 lo^m y^yni NTO N^ni p wn ir»n n^tT^ H nicJicntop^i^ajlijninnii^fc^^in^Nra ft » 

innSya ' r^ jhSs^jnip^ft^hihiSajnD^te ^ 2 

** '53^1^1 . ■iDinio3nn^_:aiiyjniNiu^:^N^mp7n 
nn^n niiarii nna pi^nn nnion ^?n) itian nii^ fc^sn njnnf ^i 4 
lniK Dit£?S ^Sirs myD j^n ^n^? D^JiDipn '^m nr Donn los v^^p ^ 
"hi rvrw no v^ap Sn n:ir\m nnan dji;:? t V3 lojfs? ^:£ja Siy^oa ^ 
tSiwonnnnjnDtJDVD ^ 7 

8 

f.:;hl:ipnuj;y inn^^anioB^i^snDy.^ijnt^p^hnNnD^aDaiJW 1° 
;^3;m&?ij^3N£ininnfi3innn\is7£? ft tnm^Ki^mi " 
^3n^&^S"ih^?ini:?i3nnnti?i:3hnio3 'iiJiDsnoSmDShn " 

vop hi:iDn mw ^i^pn dv ^jnip». S?n nD^oM ^?4\ vnn^j^^^ u 
pmt:'|f?5;ni&?\'t?3i^£i.mnn^3inn f\ HO^''^^^ '"^ 

Di;K3nn§DlJnNnnDioy,£^Sinnii^Snio3 _ v^pp.i^^ni ^^ 
nn^ «^wn &^3*, t^ran jdi nDi^vn 10? t^i^ion nii^j.^nS p^$o ^ <? 
n3nynnoj2::yp_nqiSynio3.iin|nniWNq c<snn;nnt^3 17 
noft3;n 103 in Dy ^pin^5nmnn^hvopoijnu;\*:|ioD3i >8 
t nioiSyn nl3iNSn 103 n3pq i^vh^ 'i3in\ d^31 nsiN^n '^ 
Vqp3 nqVi\n2:3 j;yn] kic>3 ^«sm nn^3 inn flSy <?1 H ^^ 
V'qpn':|^nn>.i3qDTOinqinnjn^j;3n ^ .. , - ^* 

acsm p^^ra inn nSp£D f% jnoTnmnVs^cnmnn^S^c 22 
»iJ3U?-iiyib^JT nn.van losrap^no^imrymfc^ra ^^ 

n3nij\N4 nni ny,£iT) jq ^i nnsjn nrq «m ^^n^Nan iniN^n ^^- 
mih nn3o p>2 no^n 4y S^ii nn^i Vs u^ni:>n ry pp t^^iK 13 ^^ 
{ ^ju?n jq "inl> D^4.ii;i^q ^ju^n ^^ 

t5;-i\EJniq^ifc<imi)i;mDSh3&?a^^^^ / /Vl^n ^^ 

^jjDniqj jl{:>^3 i3nn\ Ai^ii Doipin 103 n.i'3 .. ^/ ^ ^8 
t nu^oc^n nS^Don noii:^j nT3i ohiyH SSs «na^NSi ^^ 
WDon StrataocaaUa* 

CCTpahUl tau cum fceua:^^ pe cum pathah : Sc hayn cum fciu 
rek ut ^wan rhafciuri6cin'reperitis SVnDn tbalUil : & non mu;^ 
tabutur penitus^fE hw tau'cum hirek pe cum fceua:8t hayn 
cu pathah vt ^V"«n imn tidhar ridhal;* dc qn erit pe littera gut 
turis ueniet vice hirek pathah:&; vice pathah^kamecr vt Donn 
tahmas :hoc eft f m ucteres : fed non eft error apud me pone^*! 
reipm%maceriadeperfe:exquoetiam pathah mutatu eft 
in kamecz:quod fuiflfet fine^^ratione fi' eflfetin hac maceria* 
^CCTipheleth tau cum hirek:&; pe cu fceua : & hayn & lamed 
cum feghoFvt nN£)n tiphereth nirS^jn tiphleceth: dc hxc non 
plurificabuntur ne^'°mutabuntin continuatione:fed muta 
butur i conotatione ut imNi)n tipharro:qa rcdiit feghol hayn 
' 'radicis in pathah^C-iraphoIeth tau cu pathah:&: pe cu fce^ 
ua:&hayn'^cuholei8clamedcijfegholutn^i3nn T^vinhn tal^ 
bofceth tahbofcet:^: h^c no mutabunt ''nec in pRtate ne^ i 
cotinuatioe:fed mutabufcu conotatioe: ga redibit feghol ka 
mec2 '^* 7n\y :i^n talbofcithcha , CUTaphula tau cu pathah: dc 
pe cu fceua:5t'hayn cufciurek' ^ 6clamed cukameczut n3%vSn 
taluba^Sc aliquando he addita ueniet cu' ^afpiratione ad lepa 
rem expflionis ut nai^yn tahalumah:& lic fceua ueniet rapies 
pathah' ^qn crir pe exlfis gutturis ut nnnyn naiyyn n^i^yn ta^* 
haluma tahaczuma taharuba:' ^&in otinuo mutabunt exka^ 
meczin pathah:^ he comutabitur cum rau ut naW-in ' ^noi^yn 
tahalumath talbubath:& omnia ipfa plurificabunt inlingua 
foeminina vt maiV^ m^iN^n talhuboth tahalumoth* 
^°CCTaphela tau cn pathah:3c pe cum fceua:&: hayn cu ceri ? 
gclamed cum kamecz' ' ut rto^nn nTpn tabherarardema:&: qn 
continuabutur conuertetur kamecs '' in pathah: &hein tau 
namn tardemath.fETiphala tau cum hirek:5c pe^''cum fceua 
& hayn dc lamed cu kamecz ut m«^n tiphara:& poflibile eft cp 
conotatio '** tmx£)n "jmxijn tipharto tiphartcha fic huius fubj^ 
ftrari:5i; no ex niNSn tiphereth:^ ideo no mutabit - * i illo nifi 
kamecz hayn radicis in pathah : fed §m ueritate no eft coges 
ad unaiiT^^duarum maceriarumplufquam ad alteram» 
* ''CLTpohlel tau cum fceua:8i: pe cu holem :8c hayn cu fceuat 
& lamed radicis^ ^cu ceri ut ODipn tkomem :& hsc prificabunf 
in lingua mafculi:&: c6notabfitur'^& no mutabutur penitus 
vngiS; in hoc expleta eft ftrata o^aua* 

C^trata Stratai^ona^ 

CStratanonaeftftrataperfeaioru fuperadditorii aleph^ln 
iuocapitejgcinipforum quibufdaeftnun uelyodtSc inqbufi 
dam eil akph^in fuo capiteiSt he uel nun uel tau in fuo hnejg»: 
in ea funt viginti macerisef^^CLEphhal aleph cu feghol : d»c pe 
cum fceua:& hayn cum kamecs vt 22m * n3UN:& quando con 
tinuatur mutatur Ramecz in pathah: & quado uenient ^ cum 
c6notatione:li iamed non fit if a lenitatis ueniet cum daghefc 
ut'33^i«:Scomniaipfa^pIurilicantur in linguamafculi D'3m* 
t)'WN+^CDAphhalaIephcumpathah:&pecufceua;&hayn 
cu kamecz vt y3i« 3t3N' pw pm^-^-^midc de ds ellquod uenit 
daghefc cij ' ^lamed in pluralitate ; vt D'jawn pm D^jo^yx pm ; 
dc omnia ipfa plurifican£ in Hngua ' ' mafculi ♦ CEphol aleph 
cum feghoi:8c pe cum fceua:8t hayn cu holem vt' ' Ss^n <?)nji^j 
nn^iN V"''»'»'* * ^ ^^^ continuiiate lingularis no mutabunt ' ^ oio j 
& qua:dam eorum plurificatur in iingua mafcuh ; S< qujcdam 
iplorum in hngua foEminge:^; plurificara ' ** in lingua mafculi 
non mutabutur vnqua vt DwnijN-: & plurificata in lingua fce^ 
minx'^inpluralitatemutafuraleph ex feghol in pathah;ut 
piSi3m';^inc6tinuirate'^"plurahiarismutatur hayn radicis 
ex holem in fceua; vt r)m:iti;6c iic in c6notatione ' ^' dc dicemr 
n^mSsvN ♦ ' ^ Aphhel aleph cum paihah :& pe cu fceua ;& hayn 
cumceri utwp^ '^&:nomutabiturpemtus,f[;Aphhilaleph 
cum pathah;''^^ pe cum fceua:& hayn cum hirck vt 3'aN ;dc 
aliquandodeeft"'alephutcum regimine beth 3'D3;8c ideo 
bene fecit rabi Daiiid kimhi in hoc pluiqua-"Habib:g putasJ^ 
uit carpere eu dicedo;qiiia quis nuciauit ei q> 3'T3n dc 3'i3" 'no 
fintduoloca:^'eorum noia fint diuerfiuoca: hoc auteeft ga 
kimhiproceflitinhocpoftronem ■*nominis:quia uocafa'T3 
exlingua3T3i^;&(icfcripiitrabi Salamonineius glofa iuper 
fcriptura-Mibri Genefis cap.xxxviii+vocatur 3'Tjhngua elfen 
do eris licur 3P« ; cuius ^^ non 13T3' mentientur eius aqua: ; dc 
idco etiam fi 3't3N & 3't3 iint nomina duorum locorum ' ^ h^ 
tis ell kimhi q? nomen 3'a careat aleph:& uocatus eft 3't3 ; ga 
ibi celTauii: '^^ bath fciuah a parturiedo ; bc aleph deficiens eft 
fignum eifendi ipfum nomen & non uerbum / ^ CL Aphahil 
aleph ^ pe cum pathah j8(; hayn cij hirek 5c daghefc vt n^osN* ? 

gcnon i D^Siy;uo Dntyi? n:3i d£j"iD3 in 1n nj in Km ^ Di^^K^in 3 

• • •!•.■■» •»■:■' » " : "l ■r . 

D7Dr3:)U7i{io3 vn Di7 6^3n I v^"in niN n3>N noin dn ^ijsn d:? ^ 
jDnpuJKD^aptipNnDTiicJ^ainnn? . 7 

•in&^ios^^gpjii^yniNXi^jaicsm ' uJ^JJ ^ 

Di; (:^.?.TNn^^ Drioi • ynn^? ^ni^ iptpn int^s ^ _ ^ 

jic?S3 n*]n? Dh^i D^^o^pn ioC7nD^3Qi^ic ioc>^? 103 >i3"}3 nQSn 
103 oVns pym wSic^n Nisni ^ijd3 ^'iKn hiyi) wt t -iDt 
^2r\v> NT nn^n ni3>oDm nn£3N y niN i3W -qnaK 

- s • • T - • • . _ :•/-;» : •.• v ' : •/ 

D^nnnpni nnpj il;:?S3 Dmpoi n^T iiu^Sn i3*in\Dnvpoi • %i 
nnp: p^3D^3nnoni • D^nnax losD^jy^^oni^^N^ "^3t iioSa 
niD^oD3T nihi3^c< 103 nna S>5 ^i;do «fiSsn n^ni^n ^I3i3 

• : • ; - : - - •, :•••.•-»•.■-:■ 

*W33 pi nhyptA 103 !>5iu> ht^ dSjio ^rJitun ri' njni^^n nnnn 

jn^nfcu^Knq^j^i 
i3;)3^?io3 n.v3 i)yni nto N^ni nng3 ^hm n^Sf^ti 
nn£)3«^SNnh>y£j v : hS3 njnu?^ t^Si '^ 

--: f'/-r ^^ - s V - : • " : - 

iDnn Doy£)Si •3n3i^io3pTn3rymKii:>3j^£)m 

ini» nTn nop nn w y^n p^i 3^33 n^nn u^ioujs 103 «^iNn 
3\i3i 3>T3^^ij i^n nun ^p ^snpfe^s v\y i^ii3n^3ii?nu?a>3nn iq 
ayo nns nn ^hn^nqpn >3 nn D^Vin: Dnio'j;i nioipq »j^ dj;h 
ninsn hj; ii:?n^3n ^^nnns pi • 3T3c^ iic^Sq 3^3 N^ip; ^3 dot 
nu?fi^ nT3ws 103 n^^^tn i^n iiu>^ 3>i3 NipD riS io_>pnTOn3 nsp 
niQipp ^jii? nio0 rn nnsi 3^3^ h^iii ]fix ' '>^^^? ^^J?; *^^ 
npDia DU>c> Di:?Sy 3^3 Nnp:ji «tjSn -iDn 3^3 wcj^ ^ncpn Sn n 
I lya kSii D^ lni\n iv. niN nipnn «^jbjni nnip nw nn 
n^D3t; 103 1:^:111 pi^ni rym nn^s jciani tfjSNn h^y^ V 103 iP^i-ij t<3ni nnsa p.yni t^ani vofja «^'i^in *1 WfjA{ * 
Dp.V^VfH^^nngnnjnfJimaNIoni^^ •. . , ^ 

™Nn N^i mn33 n^ino &{'i] •ijqw. 5^h\nnaj n^oj n^i ^ijsn 4 
1 niT:(0 n>u^"ii:' ^m rymip lu^!;^ n'3:j nm^u? an3^ n>3n^ ^ 
pS c<£in t^:^nh ntpj7> no ^3 n?^ ^t^l^? ^??''^ P^»^} *• ' ^l^^i, ^- 
I inpno Tsqn aiD Q^Jionpn ni^n NSnu) n^iONnn mnDn 7 
103 pniu^a r.yni 5r<3^'^ t^iani nn$3 pjn hiya H 8 

Dinsn ^«^03 nah nn ^n|i jq 11^53 ^eim.^ina^ *: ^ 

i •:|ioDivm_p-^S3 ' 10 

nln33 103 D\na fvn\ W3 ^^iin] ^i:iD3 \m nly ^ '1 
I n% *;;i? pl^^^oj ^?hi D^nins; D^snni ^ *; 7 

f Ni nno j 103 DSh3 ])vn] fc?i3?3 N£ini p^ns \m hivq j 
ps?n] t<im siinj p7n3 nl^n Ss?^ ^ : lS 3;n. 
on^n^ D^v nw n^Ni DnS-iTip3i:J* • nnij> pn2:> I03nni33 
Nic?3 NSni nna3 ni>n hip^ ^ i Shs 1 jn^> ^hi i3ini Nhi 
13TJ1U7S3 i3iri> nh^? ^31 - «.")iuJ:>.D-ipV 103 pnim y^yni 
nng «^^03 s^^ni nn£i3 ivn Sty^j y j uhin^ ^2m>\ii^) 
Nim us^m nn53 ni>n Sp£3 ^ " i3py> 103 ote vvn^ 
hl:ip3 ifim nSv^ s^ " mS^T pNi iTi;j_io3 ni;3 vvn\ 
nw) ^jhinnj;^^ " i03jop3ioSmj'jyniwi^3N£)»'ii 
n>3;u?>3 y3i nnj;^ "ion).] «:)SNn p'"iDn3 t^^^^^i^-is >3 ^ni?T >£!ii 
k4 \aio "isiQ^ -1^031 ^?;;^^n. >-i>C7i onn jn:n.nns;i:nu ro>p 
Nsni nn^3 ^S^jcn nhyij a> : jn.>i^ DlSp^N Dnn mum 
1 4i3 n:no^ bh^ m3TN - 103 rop3 lo^ni pyni nic?^ 
Vop3 nqSni p*Tic?3 j^.yni nii!^3 ^j^ini nng3 ^fim n^iya a^ 
loSn vopi oSh r^s?n pniiu 31^?^ "|iod31 nmo-^uN 103 
: nnioc^N noN>i njni^^ th ii3"i3i mioi^N los SiJiD 
i?']0) ^5iu?3 i>pn j u?ni p7n3 ^?|ni nn^3 -q^Nn pSj;^ a> Stratanona» 

& h^cnon mutatur omnino:8cpIurificabun6mirgua mafculi 
3'n iD3i<*^CE Appahal aleph cum kameczi &: pe & hayn cum pa 
thah;8cpecudaghefcvt^p5Nfeparatiiexini)^?j& mutatii eft 
pathah in fceua cum*conotatione;8(: no inuenitur feparatum 
ne^ cotinuatu ne^ plurificatuin fcriptura:8cn6 ueh's audire 
^Habib qui fcriplit cp conuenientius lit apud eum q? iit aleph 
radicahs ex decifione ^ mi)^ & accinges ei : &: nun eft addita 
f m ftateram pvti : quia quid faciet de daghefe iplius pe: ideo 
''opinio prima quse eftfententia veterumeftmelior nimis g 
fua fententia*^ CLNaphhulnuncumpathah ; 8<:pecum fce:«» 
ua:8: hayn cum fciurek ut^-^Sirii^j dc eft feparatum ex naphtulej 
dc hoc folum ipfum inuenit in fcriptura'° in hnguapKtatis &r 
cotinuationis+"CL^cphholnunculeghol ; &:pecufceua;&: 
hayn cum holem vt nini)3 ' ^S>c plura D'mn^3:& no iuenimus nifi 
duo hasCt '^ CLNiphhol nun cu hirek ; 8c: pe cfi fceua ; & hayn 
cu holem vt nn2D;8c no' "^eft focius cu CE i^phhal yod cfi hirek 
dc pe cu fceua:8c hayn ' Vum pathah vtp2w nn^'pni^»8: c^tera: 
dc hxc funt noia fubftatise lingularia ;' ^ 6c no plurificant ne^ 
mutatur penitus+CLYaphhul yod cum pathah: & pecufceua 
' ^dc hayn cum fciurek vt i^Wi^ o^ph ; dc omnia hxc pfificabun6 
in lingua mafcuH' ^Scnon mutabuntur vng+CC^^phahol yod 
cum pathah:8£: pe cu rapiete pathah; * ^Sc hayn cum holem ut 
3py'4 CLy^aphhel yodcum pathah:8«:pecum fceua:^° &:hayn 
cum ceri : vt ")Ty' ; dc non eft aliud ab eo . CLEphhala aleph 
cum feghoh^ ' Sc pe cu fceua; dc hayn dc lammed cum kamecz 
vt myvi< 5c non mutabitur;^ ^8c f m meam opinionem eft q> in 
plurahtate ueniet cum defedtu aleph dc dicetur ninyy ;&fic 
Ifayae^^capfo tertio nTiysfiTi:8s: Yonathan interptatus eft- &c mo 
nilia pedum ; &in hbro INumeri ca>xxxi+-'* nnyyNinterptatus 
cft onkelos moniha+CL Aphhala aleph cum pathah;& pe^ *cu 
fceua;& hayn 8^ lamed cu kamecs vt m2w no mutabit penit^, 
^^CL Aphhula aleph cu pathah;&: pe cu fjzcmxdc hayn cij fciu 
rek:8«:lamed cu kamecs- "vt n-»2u;^{;&: 1 otinuo redibitfciurek 
hayn hole:8c kamecz lamed'^feghol vt mwu?N:&:i pluralitate 
non mutabimr & dicetur mmom/^CL Appihlon aleph cu pa 
thah;8; pe cum hirek ; dc daghefc dc hayn cum fceua:6c lamed 

cum Stratadccittia* 

CLim holem vtp^^j?;&: non eft vlterius ficntfmm pondixs* 
CC pSy^t^ ^akphcum rapietepathah:&:pe cupathahj&hayn 
cumfceuaj&Iamed cuholem ' utpawj&ius eft cum Habib: 
qui miratus eft de primis qui dccreuerut effe ** aleph additam 
& defedlum mem in mediotquia inuenerunt D^iwnt^c dc etiam 
* D'3ia3Ti; dc ecce no vidi ronem ne^ odorem defedtus mem: 
quia quis nunciauit^nobis q? no fint duo nomina liue fuerint 
diuerliuoca fiue fuerint ononima j& omnia^ ha:c no plurifica 
tur negs mutatur omnino^ |C rivSvsK aleph cu pathah: ^ & pe 
cu rceua:&: hayn cfi kamecs:^: lamed cui hirek;&: yod cu fciu^ 
rek^a:daghefcutnv-»DN:&inc6tinuoredibit kamecz fceua: 
ficin conotationen6mutabit'penitus'°ne^ pfificabitur+ 
* ' CEStrata decima eft ftrata defedtiuoi^ pe ; 3c eorum quseda 
' ^funt fuperaddita mem in capite : & de ipfis funt fupaddi ta 
he' ^in vItimo:& eorum qu^edam funt fuperaddita he in capi^ 
te & i vkimo fimul:& in illa funt qng; maceri^/^^CL ^V» mem 
cum pathah:8c hayn cum kamecz & daghefc & eft correptum 
vt'iD3Qpa' ^3yoyDQ:3ch£ecnon mutanturcum conotationeiii 
fingulari penitus:fed in pluralitate' ^mutabmur & redibit ka 
mecz pathah:& in c6notatione pluralitatis aliquando n6 mu 
tabitur ut' ^vyoa : acaliquando kamecz hayn rcdibit fceua in 
pluralitate c5tinui dc in fua conotatione vt rnwa ni^Pa ' ^ \mt 
&totumhocvtpIurimum:quiaaIiquado in continuo etiam 
ueniet'^hayncumkamecz:&aliquado in difcontinuo uenit 
cumpathah + Exemplukameczeft Prouerbioru capro+xviii+ 
^°fnQ donum hominis dilatabit ei:5c: exeplum pathah eft Nu 
mericap+x>yDDhi:ai:admotfonecaftrorum+*'Etfuntnomina 
in quibus uenit aliquando hayn cum ka mecz fitaliquan do cu 
ceri vt eft ^ijD:^' & Hieremix capitulo Ji+uenit cu ceii quado 
dicitur V^o difperfio tu es mihi:& poffibile eft q? eius radix fit 
*'maceries alia cu ceri:^ quando eft feparatu uenit cu ceri; Sc 
qn c6notaf mutat ceri-^^in kamecz dc dicet ly^D.CC ^^V» tnem 
yi3D' ^ _ . 

cum pathah:&:hayn'^cumkamecz:&:daghej[c&:lamed cum 
kamecz utmnDmiDD^&in continuitate^*^ lamcdmutabitur in 
pathah;&:oiah«cplurificabun£znlinguafceminx ur mana* DSn3 no^im ii)m pum nn^a Nsm nni) f\m:i i^Sm z 

ni^rr nuc^ D^JiU7N:-in ly. non^ a^nnn dv pnni iIdhn 103 1 
D^i D^AiDnis ■i5^i:of> ^Ar?-? i?^°2>c3 Dqn p-iD)';? hy j nDDl^ «>,^Nn 4. 
TJin ^D ^3 Don p*iDnh nn Nhi Dyio n^N") «h njni DUio3ni ^ 
^31 D^£nn: i^n>iy p3 D^hn^: vriw td nioi:> ui:? m a^h^ lih <? 
nn^^^^^N.nn-T^S^^i . ^ :Sh3iDnu7>>hi-i3nn>ft?ViSii? 7 
pm;^3 niw pn)n3 _ ioHmjop3p.3;»mfi^l^3N^m 8 

iSs njnyj^^ j^h ^ij331 wjp v^pjl 3i;£?>,iiaD3i n^ntps 103 mni ^ 

tn3WNhi 10 

omppi s^n non nVpq n^t nn^ipyn rt rO/5rt " 
i>5nn >|)C3iJ Dnoi u?Nn3 Don >£DpiJ ! . 12 

iffhiyujq nc^on nni nm «Jiio^i 1^x13 Nnn ^apu Dn2:p9v«^io3 u 
3^0 uoq 103 i?n3Q wsinj ot\ vop3 j^.y ni nn^3 Dqn Sy. /514 
'1313 ^3^; Hn nn^3 ^usn oy unuT^ ih nSsi 1030 rno i c 
io3njncJ>NSD>qy^Sn3inn:33inn3 v^pn^iu^n-ijnu^^ i<? 
^nq 103 in^s^i^iopn ^13^3 t^vp 3iC7j i^^pn vqpD>qp^in>i?oq 17 
n N3n p d:x ^iops D^oy^n d 3nri SiJ ni h?] rni:nq nunq 13 
Tv iq^p ^hu7q V9pn4mnn^3 ^^53 ni3io3 D^qysSi vop3 wvn 19 
niJ.nqn m ppqhp jq^p n3.no3 nn^n hc^qi h 3>nn; ms jnq 20 
V^q 103 ni;3 D>ai7£DSv vqp3 pyn D^qyah D3^^3n;^ nw u^;»! 21 
'\mip0 nc>£3fi<i >4 nn^2 vsio 10^:1^ ny3 N3 w to>d n^on^ai 22 

. .^ - 5 ••• J • »-».._ -»;•.•••• . " ; ■»• » - . ^ . . .. 

n3:n nanij^) n3i3;u^3i i')'^^ n3 niaj Ninii^3i >"iir3 nn^ Siyu^p 2? 

DSh3p.y.mnn£)3Dqn HlUn '"'^^.^"•W^V^pVx ^4 

mSiyS '^ , n:in;E:>.&?Him*tt^qio3 2f 

' D5i^i3qSi3qio3OTipW3iWinna3DqnSi^ ♦^ 2^ 

^ lliininngsDonnSy i^ jVSsunipjNSnSi^ _ 27 

^ hi3>qp3i injnqnnisq _ '\D:i^qp2iqhnwn'\xqp^^ ^B 

j niino 103 n3p j n'c>S3 i3in^ iSn S31 nn£i Sn n^nc^n nqSn 2^ 

t n . nasro los VQpJn no\ni ^^^ii n3f3 iiijnj nn^nDon nSy. q i 
nns "^>5 vpp.n rijn^» mD>0D3 nSN3 dj) nisao nqoo _ 2 
jipp n™h&|^ioD3i3iu>^Sln:jjjiDpj^2:Dp/:;i^n 3 

n22:g hpc?p hs? rhvn o^^.iyu^p w Dnc? ni^^Ni nDi^p nni^o 103 4 
inn^p np>5Vi:33i n^^Q hppo Sj? ^jc^ni hha n^r,;^^ Kh nn r 
i huno ni2po 103 nspj pu?\3 ^swQhDi Niii^3 lo^n <? 
^op^a idinwyv}^ VPps r.i?ni nn^ss i^NnBi^ ^snn rh^ rt 7 
"i3"]n) dSdi in t<nn mc^n *:|ioDni nnsn nSi^n io3 . s 

: nihirn nnpiiira ^ 

opn5Dir>3N^.n^n3nVpp5^^nnnii^i7rnNn rtnlQQrt ^^ 
nni DaiD3 fc?n ^ppu DWpoi DU^N^^a in i>j ^ ^ ^ _ u 
tonynryniDhhsDonhyi f^ { d^Sixjc^o iu;y nu3"iN 12 
2v:^\ n^ijn^ i^yn dc|51 K\i:p :i^\Pi n.i:n nn-ini ii/io n^io 15 

n:33 piDnyio«?|Dnn hfpD^™iQ^^iU7nte nns "qiDn 14. 
pu?Sp iD^n^. i^jN ^31 ^nijio ^naiQ ni?io ^naio ^-isnn m3^pp3i ij 
3^10 i!;7i;'o 103 rppsi^yniD^insDQnhyi Q~ J"^?P<^ 

D^iq 31^1031 N 110103 103 nn^3iU7^^ppn ':)^op3_i 17 

I1?^S3 orepi u^iio 103 13T PU773 Dnn^. n^Nnrppi^u^^^i^h 18 
VPp3pymny:?opnhi;^ /^ i n wio 3C?io los npp: 19 
thh-D ^ •■!:ni^t^^Sn^NT3Mio3 20 
1 n:rii^\NS ni d^i ^p^o 103 v?>p,? P.i^Hl pl'^? °P0 ^P^ Q ^* 
npnpi!f)niu^^pio3D\h3pi;mpTn3Dpnhiy> q . -22 
ih^iansnniNhinjnuJ^NSnh . 2S 

Dipn nm'o inni ip^n 103 vppp. r>:n\nir3 inn StJ^n ^"^ 
rvn3PTn3inn4ip* j^^ iI^p^jic^^pNini r^ ^s 

tDSis?Sn3nn^ • ^^^injnu^^NhnnwniosDShs 2^ 
Vppn^pTO3nuJiniQ3rpp3p.3;niDSn3innSvl r\ ^7 
^^'inipy.n^DVn^DpnnSyi ' j^ ' inn^3iu?^ 23 

103 hi^D^ii^j^ppn^^iDp^i ™ii"c)to3vpp3 29 Strata+X.&^XIf 

Cn^yomem cum pathamSc hayn cu ceri 5c daghefcj&; lamed 
CLira kamecs utni):!on3DD"n3yo : & etiam in his in cotinuitate 
mutabitur kamecz in pathah :'& in quibufdam ipforu ambo 
kamecz 8c paruum dc magnu redibunt in continuo in pathah 
paruu^ut nayo naira:^; potcft cflTe cp illa (int duse macerie n^ya 
fuper poderen3ya;^&: hoc no mutabitur penitus+Et fc^m eft 
§m pondus nayo : & in connotatione dicetur inayo ^ lammed 
cum fceua:5^ omnia ipfa plurificantur in lingua focminina vt 
msris mapo/CE -"'^V^ ^^ 1"^ ^^ m capite eft cu pathah :8c hayn 
cum kamecs dc daghefc:5c lamed cum kamecz ^ ut mjririhyn ; 
gcin continuo redibit he tau:&omnia ipfa plurificabunf ^ in 
lingua fceminina r^ihyn + 

' °Cr5trata vndeciraa eft ftrata quiefcentiii pe cum additionc 
mem"uel tauin fuo capite:5:eoruqu^damfuntaddita hein. 
fuo fine:&:in ea fiit' "quatuordecimmacerisetCE ^yomem cu 
hoIenK&hayn cumceri vt ''nviona3i3:6c in pluralitate ceri re 
dibitfceua:6cfihayn(itgutturalis redibit^^^rapiens pathah* 
Exemplufceua D^nmo + Exemplura rapientis eft D'nyio: & fic in 
conotatione ' % in continuitate pfitatis '^vto 'ni^iD nyio 'n^ia ♦ 
dc omnia hxc plurificabun5 in lingua ' ^ mafcuIi.CI ^Vi^ mem 
€um hoIem;&: hayn cum kamecs vt au^ro wo: ' ^dc in cotinuo 
kamec2 redibit pathah ut in pfalmo primo auiaai : & in fedili 
fubfannatium'^n6fedit;&qu£edam horum plurificabunt in 
lingua mafcuIiut\ymQ;&:eorum qua:dam inlingua '^foemini 
nautm3mo3\:?*!Q.CES'''^memcumceri:&hayn cum kamecz 
^^vt 3o'D :& hxc non mutabutur penitust" ' (£ Sya mem cum 
hirek;& hayn cum kamecz ut h-:v2 : 6c etiam hoc no mutabif* 
^'lE hiv^^ mem cum hirek;&: hayn cum holem utniu;^ : &no 
eft limile^^ei;&: non mutabitur ne^ plurificabitur penitus* 
^'^i[h];in tau cum ceri : Sc hayn cum kamecz vt p^n : &: tau fiV« 
gnificatnomen :"^ &: eftlinguse po' : ideft dextrum > CC ^'7'^» 
taucumhirek;&hayn^^cumhoIera vtc?n'n;8(: hocnomuta 
bitur ne^ plurificabitur vnquam * ' ^CI "^Vfi fau cum holem: 
&c hayn cum kamecz ut a\:?in:Sc quado continuabitur kamecz 
^^redibit pathah ♦ (E 'iV'2 mem cu holem ; 8c hayn dc lamed' 
^^cukamecz vtnu?^io : dc in cotinuokamecz redibitfeghol vt 
ii n n\yn)o hvmi^oixinhhxc plurificabuntur in lingua foeminina ♦ 
^d n^yia mem cum fciurek : 8>c hayn 5c lamed cum kamecz uc 
pnoioVky^a : Sc hscc non murabuntur nnq.^^^nh-^in mem cum 
holem:&: hayn cum ceri;& lamed cum kamecs ut ^iyyiD : dc in 
continuitate pluraliratis;8(: in connotatione ceri redibit'^ fces^ 
Ua fi non iit hayn gutturalis : d>c rapiens pathah lit guttura^ 
lis : vt aH^myyiD coniilia cordis+ CC 'rh^t^ tau cum holem : 8c 
hayn cum ceri:& lamed cum kamecz vt^nnain:^ hxc non mu 
tabunturne^ continuabutur ne^plurificabutur fmmeam 
opinionem:^quia inueniutur fingularia magis limilia poderi 
pturaliratisjg hoc vt videbitur in duabus ' °maceriis uenienti 
bus poft hocj ' CC n^yri tau cum holem : dc hayn & lamed cu 
fegholutnSmn'^m^*jn:&inc6iinuitatepluralitatis feghol ha 
yn redibit' Tceua ut nnSin:&: lic in conotatione onn^n: dc oia 
hsEC plurificabutur in lingua foeminina*"*CL n^yin tau cu ho 
km:&hayn ficlamed cum pathah ut nnam + Etinpluralitate 
' ^aliqflveniet hayn cum kamecz magno:Sc aliqii cum kamecz 
*^paruofmmaiorempartemopinionum:mihi aute uidetur 
q> quado pl*itaseftcumkamec2paruoli'^plurificabifmace^ 
tia n^yin q? fingulare fit macerise illius:& no huius ' ^maceriec; 
& in continuitatc fingularis non mutatur hayn:fed in cotinui 
tate pluralitatis '^mutabitur in fceua+Et pluralitas eft fempcr 
lingusE foemininje* 

^° CLStrata duodecima eft ftrata quiefcentid[pe:&:ipfb^ quae 
dam' ' funt addita he uel tau in fuo ultimo:^ in ea funt fex ma 
ceri2et^"CI Siy hayn cum fciurek ut ^w Va;& pturificat in lin*? 
guamafculi:&tunc"%iutabitur fciurekin holem ut D'yw : & 
poffibile eft cp in maceria '^ hac fit fingulare owiy : d»c q> fi inue 
niretur fingulare efTet MW+Et aliqii in conotatione manifcfta^ 
tiir:'^&:mouetur quiefcens utcflex nHi3'^i3/^CC Vhayn cu 
ceriut f<y :licetfinr qui dicantq? f«yfitimperatiuum:&:yTno 
^^inueniturfeparatum vndi^ tame inuenitur cu conotatioi^ 
ne:vtinIobcap*'^xxxvi+feram>yTfapietiamea;&hoc no plti 
rifi'ca6:quia myi puto q> fit pfitas nyt uel nyt *^^f£ nSy hayn 
cu ceri:& lamed cu kamccz magno ut nrh mj;»& qii otinuan6 
r _ kamecs c ntryio loan^jnjiN^nDs^nn^^^jomn^Mn^f^x^npNDNfici^ ^ 

\ lo3rqp,:3nQ^n]ni:3j\yniDVnainnnS^^^ f\ »«^1^ ^ 

i; »ny^l^£)Vi:3Wfc?hiiDopiN^]i:n^>N nnDin 8 

V wa n^JW to3 nip ^innn Sp.;upS.D^on nni^ a^n^n? •i.vsrqj ^. ^ 

tnnmD^NanD^Vi^^PD ^° 

.' nn^lntda^ljDDioSnu^rj-i^DS^^^ nStJin ^' 

w» pyn HiJiDnannno^oDmnSmn ^' ^^ 

inDp3n'u>S3nnn>nSNhDiDnnhtnn35apinnVa 103^211:^ ^^ 

- via-i3innDinto3nn5nnqhmni7jmDSn3inn nh^fjin ^"^ 
' |fop3 D>py£)S;^ hti: ^npa^ j \i;n Nnn D^pys^ , ir_ ' ^i" 

^ D5S r"^p, v?R^ ^1310??? '"^^T- *^] ' ^■'i^i.n ^''■^ ''^h v^R ^ ^ 

nTo ih\ xm htyc^pn jp ^^in Tnsn^ nSy tn hty^Do n:ann^ ^7 

»innnmDTOn^Ds:j>yjn n;n;i^nNSwnnOTp?iStymn ^s 

tn3pjTtu?^DStySNinn3nmNiu>hNmnuJn '^ 

- bn!:poiN^n>n3nVpoN>nnni:^y.D>n^^ H /^0/^/1 ^° 
jQ^hty^pn^i:fnniDfltD:3tnt&?Nn>5ptj ^ . ^' 

- Tc^inDn^^^^^-^^^^^^^Ol^^ic^Sntospmu^-ip^^n Niy " 
'ity^ypai^n^stD^yttytoaDSn^jNp-iiu^nnjn^^ ^ ^^ 

^- : rh}})222 aigvph) fccis: n>n wn c<:2:pp iSNpi d^nIj: w nTfi ^4 

tn^j3\Si3jpto3mny3;tjnn ^^ 

■ fc?S ytvi^V N3: >3 DnptN;:>>.>3 «^wN yn5?i: t03ny3 j)yn •"lyi ^^» 

jp>p 3t»S3 t03 n J3n Dy. N^OO Dtpp S3p TlSJ N2;03 ^. ^ 7 

jnyitsnsjn^innNini^nte^riNnty-i^SjnnwNSnn^ifnfcet^^ ^8 
^ jjsoD^i^^ntm^h my tos 'itn^ pp:^ noSm ni:3 T>yn n4 it ^^ 
iii n ^ - ihv nssr n^jT hiyi^on nnuj niau?n Sa D)-i33n di? j 3 ox j3) ^m z 
nN^ "loe^i ^? nD^oD2 nSi ::|nN2: "ipN) \3 ny;i ^upa n jriu^. j 
rfj^Nn *3 nafrja iS ai?^ nn^^iifflj y^m ^3 «^s >ni?i >^S nj imi 4 
nT3&«5fioi '«^^NnhyNic^3mnfi«>vi'n^^5?)^3nTn3^pnn^^^ 5 
ni^n3 «^una n^inn ni^nh ^in"} n>"i Niipn noSn n^nn a&j jdSi nnh « 
tm3W3q\ni:3io^nn"i5^i£?jpSnnKsi;iooni^niNn w 7 
pin Sn j^yn Si:ia nwv''J??i n^^ '»°? ^"i^?^ "i^^ T\/XI ^ 

noSn nna n2v0'> ^«sni nyi nnu^ nnj 103 nn^in 1^3 nHlT ^^ 
nNTj ^S 13N a^pnpion nh isn iht nnyn 103 >2nt;3 ^ u 

^3>jlirj3 ><:^ojNij3KTO&<iyniyn.noNjin3nc7Vi3'i3aa>g 12 
io^n]aHn3j^3;nnhi y :hS3n:nti7|KSni3^op3in3;nn:3T u 
t<nrii nna % vPi?n *^ n^ni^^^ioDqi nsli: nSiy 103 ^opa 1 4 
nipAiic^S^-l^wo^pirjn^iiy lo-jnjsnovpi nhiyiosinSN ur 
:niSiyio3DShhNvopnn3nu;)o>i3")3i , i<J 

nSjTs i)yn "»m rhoD N^n niipy oSi^n nS^Dy^n ^^ 
tDSiyu?qnc>c?n3inflDin j _ 18 

^ nSw3&j]{q>.n3n^y.KnipnjT|^n>yiCD3n3^^^ 0*1131 ^^ 
ii£) iN2:o> >3 e<ini «?i:t:i T3>a^ h n^n> nSi n^Tn '20 

S3N "ini. i^3n nNiAi n^i^i:^n nTpo3 iJsnstp a^^^u^nq d>31 ^i 

■ Dy ons ijqi^ \u_> >3 o^pnpnqn niyn i\hrh i<2 nj ^3 ij;3y ^2 
11 T>yn ^n: oy ons wou^ u?n n^wn nS>D03 on idSi o^Siasn 23 
n^ nN2:S n3 D;y diji^t >3 -q^^ nwn nh^Do:^ onb? u^jo pSi 24 

jonw 25" 

Dnqi3N^qt^>Jijqnti>u?nynnTj*03VDpiNan ^^ 2$ 

nSjpqsirai^JiDsnnasDy^iv-PR^oy^^i^^^ *r ^^ 

r nT3/ny^*l] i]ihnnnTDyi3N2:q^hnnc7n^ 23 

t nnshs inn^o^ nmi ryn >mo on vi3i3 ropn Dnoit^^n^tj tsnn ^^ 
Dn kamccz rcdibit in pathah:& ceri fi hayn fit gutturahs rcdihit 
in rapiente pathah:& finoHn fceua;6cficetia cn conotationi^ 
bus funt oia noia q funt huius tnacerijcjexccpto ntty in qua no 
%iuta£ i fua conotatioe ceri:qa dice^ '^nnyi ne^ i cotinuitate j 
ga dicet nNy;*& hoc e extraneu Fm mea opinione;8c fi Habib 
conatus lit tradere rone ei dicendo q? aleph^flierit caufa hu** 
ius t quia graue eft exprimere czade cum fceua fupra aleph : 
& huic fimilis eft ^ mS:& ideo fi eflfet lamed cum fceua: digna 
eirctdaletheficcumrapientccxiftentibus' duabus litteris ex 
pronuiiciationeuna^&idcoremanfitlamedcumceri etia in 
continuitate+"CC P^Vtotum ipfum eft cum feghol vtna^ ; dc 
in conotatione mutabitur feghol hayn in hirek?^ 5c feghol la^ 
medinfceua^vfns^y^&nonpIurificabif/^C^n^^y totum ipm 
eftcura pathahViinvnnnu nn3:&in conotationemutabitur pa 
chah lamed' 'in fceua ut inyT : hoc eft f m maiore partem gra 
maticoru;fed mihi videtur ' ^q? etia in pluralitate mutabitur: 
gcdicemus mn:quianifificfitn5inuenitur innoftra lingua 
'^^pluralitasnyi^&incontinu tatenon mutabituromnino* 
^ rh^v hayn cum holem Sclamed ''^cu kamecz vtnNiy nS^y: 8c 
in continuo mutabi^ kamecz in pathah;&: he' Hn tau vt nSiy ; 
dc fic cum c6notati6e:ut *|n^iv:&: oia illa plurificant in lingua 
foeminina: ' ^'& in eorum pluralitate mutabitur kamecz in ha 
lem:vtmSiy + 

' ^CC^trata decimatertia eft ftrata gcfcentiu hayn abf^ ' ^ad^ 
ditione:&;ineafuntfexmaceri3et'^tpriufcjua loquar decis 
cxcitabo aurem legentis fuper remquam inueniet in ftrata 
*°ifta ne fit ei in petra fcrupuh:^;: eft quia inuenien£ hic ^ 'mul 
ta de fecundis quse fcripfimus in ftrata fexta:& videtur rcpeti 
tio foperflua:fed'"fua res eft quia hoc uenit ob uarietate opi 
uionum gramatico]^:quia funt qui numerauerut ea cum'^du 
plicibus:& ideo funt in ftrata fexta:&: funt qui numerauerunt 
cacu quiefceribus hayn vau:''*^ io numerauimus ca in ftrata 
hac:licetretulerimuscaibiadcxeundum vim '* amborum* 
^^CES^ pe cu kamecs vt iv mh yi it:& qa inuenimus dc cis^ ^q 
ueniunt aliqii cij kamecz : & aliqii cu pathah : vt rctulimus in 
ftrata ^^fexta:idco vifum eft mihi curarc ad inucniendu rone 
huius varietatis:&fnia mea de hoc '^cft q? feruantia kamecz 
in pfttate fint quicfcetia hayn:Sc qua ipm comutat in pathah. 
iiii n funt tmittx defedliuislamed duplicitatis : &ideo qu« inuenfmus 
aliquando cum kamec2;Sc aliquado cum pathah'in ipforum 
continuitateeft;quiafuntillis du3Eradices;&inquanm eftil;* 
lis radix'quiefcentium hayn funr cum kamecs ; dc inquantum 
ipforum radix eft ex dcfedli uis lamed duplicitatis funt cu pa 
thah^^occafione ftatux fofli fuse radicis ex qua fuerunt excifa* 
^in ^^cum ceri pe vt ;y'T ty : dc horum mulrx fiint uarietates 
fu£e;quia deillis funt '^in quibus fcriptu eft quiefces;& in qw> 
bufdam non eftfcriptii;&h£ec non mutantur ^ in cotinuitate 
nec^ in conotationene^ in pluralitate.^fJ^Sii) pecum holem 
vt D13 '1JI 113 Dn ; &: horum uarictaies multiplicatic funt; ^ quia 
ipforum quxdam plurificanrur in lingua mafculi vt onJi D^niN; 
* °& ipforum quaeda in lingua fcDcminina vt ni-ia niDi^i&ipfo^ 
mm quxdam murabutur in pluraHtate; ' 'quia holem redibit 
in kamecr vt d^o^ ov ; 8t eorum qusedam non murabunf vng : 
&in ipforum quibufdam ' " cum mutationeapparet quiefces 
!n fcriptura vt om-» mi;d<: in ipforum quibufdam ' ^mouetur 
ut dw n^u+Etfunt de eis in quibus non videtur quiefcens qn 
continuatur^^^inpluralitare^fedholemredibit infceua ut di» 
rT)t2'cum fceua yod;^ (imiliter D'a\-5c non ' ^eft ibi fignum quie 
fcentis penitus:& DV eft ei dualitas;&non mutabitur in ea ho 
Iem:quia dicemus ' ^D'ar ihdv ^^{[^hi^ pecum fciurek vt m 
h^h ;nn; dc hxc non mutantur penitus ' Vnquam+Etmiror ego 
tn his Habib quare numerauit' ^h^c in maccria prxcedente; 
& coardtauit fe ad dicedum q? iit mutatum holem in fciurek; 
^^&eratciusponere ea hic abf^ mutarione licutpofuithic 
mh ' ' p'x} nn mx T!^;&: iimilia. Et funt de his q> mouetur quie*« 
fcens in ipforum pluralitate vt opiv pw +''Et ipfbrum quarda 
plurificjibuntur inlingua mafculi vt ohih D^ma+Etipfoi^: qux;^ 
dam in lingua foeminina:"' &: funt ea iii quibus hayn radicis 
cft gutturalis ut mnn mmSv^^^Cr ^'^^P^ cu hirek ut '/'y t^ ->': rp 
^'J ; dc omnia ha:c;8i: omne nomen"^cuius fingulare ipiius fe#i! 
paratum non eft nili habens csefuram fyllabx unius ^no mu^ 
tabitur vn§ iingfe:fed in pfitatefunt quje mutant vt diximus 
de D^D^" ^or ;ric diccmus de D'-)y tv : & fic eft de his i quo^ pfi 
rate mouct qcfcens' ^^ ur rnv D'Ty ly.Et lic funt q plifican t in 
Hngua mafcuH folum ut D'tu7 ~^D'-»'y :& funt quae pfificatur in 
lingua fceminina folura ut niTpj&ffunt qu£e mutant ahquado 

in Hngua nn^a w_q^ r^pa oy.a ^2^93 ivi^ y 5^1 haaii na^. ^lpjno 0»^ 

nn£33 on hasn no^ nono D':?-itw:> nom ropn on pyn ^m 

I i32:n3 n3oo nm o^tjntr; ni3 n^yo mo2 ^ 4. 
onp ^3 an^£3nn nn nhi;?i • c^n ni?. toa Kijri n.ira^ H^ ^ 

w& ih nS&?i nnDj tch onyponi mn D3 3^331:? <? 

» n3"l3 \h\ ^1333 ^J^I nn^ODl , ^ -7 

|nwni3"inSN)Di3njii3ntNio3DSh3.van Slil 8 

Qn:i anic^ 103 iDTjiu^n i3"in\ anypq ^a ^ 

^i3"}3 ijni'> anyppi •• niDi3 nni3 io3 nspj jic)S3 on^poi lo 
Dns:pp3i oSiyh i:nc7? nS Dmppi a^a> di» 103 rPB3iu?>^D4nnt:> 
Dni:p03i a>;r;>:"i c?Nh 103 3n303 mn n^^n^ nmi^nn Dy n 
i3pp>i^ mn D3 nNtn^.^&^^iy djio c^n. aniJi^ "iic? 103 yx?i:ny 
rMi ^o^ pi "ii>n m^i nio^ 01^ 103 nic? 3i\ij^ oVnn H3n >i3n3 14. 
noKj>3 DSnni3 mni:?^ fiAim>3;E;f2U'OinSS3mnio^DD\E? 

tpWlNDl^ ^ i^ 

hSs «nu7> nS nSNJi SiS ain "m los pnra Nsn ^\i\ ^7 

njp npSj3»3nn Si; nSN3 >jn; n^pm • oSiyS ' 13 

'pyij Sn aHhn nonu^j ^3 no_iS ioify_pnn] oiipn hiyc^as nS^ i^ 
pw nnniwsmNmsnT^n^wiosw^hsn^iDnunSihn^m 20 

' D^piu^ piU7 103 Dn3")3 n:n yi?i:n^;E? "hm m o^pnni niH 
n3f)3 pc^3 Dnyppi D^hih oni^ 103 "idtjic^S^ xxy)\ an^ppi 

[ ninn nimh 103 nunji 03 i^^iU^Si y)y nc\si om 
Di?h3nSNS3]V:iV^2f"i^i:n^3"i^pio3p"in3wvan -HlfJ ^4 
nnNi nnDn -^n hi?3 ok ^snia: 1:00 n^n^3_ j w I D1^ 4y 1310NC; 103 unw u?^ >i3"i3 Ssn -trvn aSiyS mnu>> nS 2(J 
nyn mi-xi vyipm Ano ^\ \y\ ' ony "i^:; jp lONi: j3 a^pv 27 
nn^jr 103 13.4 13T p'?;7S3 i3"in^cj c??. jpi • nlTy an}y "1^3; 103 23 
DP^ D^^n^yo m myp 103 n^S n3p3 n"c^n Din^i:? u^n an;u; 2« tnTOi^^^o:iD3;qnSpiDny 2 

nn3n^iopniS)nj)t^"D3pW3 11^*11^ V°^^^^ h^fi% 1 

*i^^ >i333pi 'j^n p 103 'ji^ ryn mjm ny 30» '""^ 4. 

nvtlinn s^nnc^Kia nsDU n^ nsiDDn nn^jnnc^s D^py^Sph^n s 

*3 D^3T.T n;^4i^3 nniit ^i3"i3i np.in p;j io3 m3*op3 n^niy.^ kH «j 

c?nt>n i\i? Dn^j303i D^nt D^:^i? los ^3:3 fc^fini nn: j)yn a^oi;|iS 7 

ft<|>ni i^jni vpj53 |.^3;;n n^^nj oni^p^os^ D^ns 103 vop3 K^ini m g 

^Ns v9pn n3niy\ ds;3 p. d^ ^3331 "i*.y jq Dn^^y 105 nna ^,iDn3 ^ 

• 13^.^ ]}i in^3 n^3 103 nif h^ d^oi7£?^i in^ts? n\«^ jo 103 p-».^n i o 

n3pjjic?h3Dmpo^DTODWio3n3rjiu;S3i3W 11 

iniD^M'03 12 

n|>Din5i!ynnjnS>poN^nnni^y^y3"iKn fl VDj^rt '^ 

:D^Siyc?on«i^u>n3iDt:^Ni3Do , 14 

nl3q ^UQ il5{q nipq los dSHs Nsnijops Don S*l^ J^ ^^ 

D^Q "l1pO 103 I>51U^ 2)01 VOpn ^30D^U^3 0^331 l(> 

1D3 131 flt^pSs 13"in>.Dnyp01>13n3Pl333D2J?P^$C>Dlpa 17 

miJlyqnioipqi03n3p:pu?S3Dn^pQiD>JiSq DUi3q ig 
^^S'}^ nnq «Tjiyq iod pnit:?:: NSni vqps Don Hl?jQ ^^ 

D>TOq 103 >^l3f3i;^»jqpn ^1:331^13^31 '•■^^20 

ni3^0D3 ^?3 1:DQ ^3 10&C1 plSfO rtiD ^^^3n 3^3nni 1^C?D0 ^UJ130 21 

13 «^VinDi Di1pn i1l?ii?qnq pli^q ^3 ni^i: 'h v^l^' ^R.'i^'P ^^^IH ^* 
I V'^^ ^R vq "iqs^':i a\n$iy v-i^p. Sn ^i j331 inaps pniu> h^ aShn 23 
&jn n^Dtn^i p^iio io3 vqp3 N^rii p"ij;^3 aq.n ^ai ^ 24 

tS\3ijnc?\NSnSNinpyio ^ ^s 

rfipim j^yn ^j: nVpq N^nnTi?^^ u?ann ri /^r\/?3n ^^ 
D3iD3'inuNmiiJi&JiniNpjiNDqi&?Nn , ^ . ^^ 

fc^iinn^i ^ rD^V^c^^^i^^j^^^n^it^Jnt^nnqS^Sii}^ 23 
3^^lV?Bn. /^iDDjtnsiu^nTiKnajijioDjqpp.iDhmpnm 2^ 
nn£3 ^ . ' Strata;XI[L5^.XIllL 

in linglia matculi:&: aliqii in lingua fosminina vt n'v:cuius uic 
nitur pfiras vt ptrn'Dnv;& vt minus luenifmTV^^CE ^'^ pe cu 
iamec2:& yod cum hirek ut S'rt \»tdc in continuo pathah^^redi 
bitceri:&quieixrethayn yod utS'np':&lic in connotationc 
»^'n ^ '3" : 8c aliqii qii di<aio continua ei fuerit fuperaddita fuo 
capiti he nodficationis^non rautabit in continuitate utf ui> 
num condiraenti:8(; in pluralitate diuidunfin tres modos:ga 
f aliquado hayn quiefcit:8c pe eft cdi ceri vt dtit d'3V : dc in eo^ 
quibufda hayn radicis^quiefcit : &: pe eft cum kamek vt dtij j 
&:inipforumquibufdavidetur hayn cukamecs dc daghefc; 
^ pe ^eft cum rapiente pathah vt Dn^y ex ny : & in conoratioc 
etiam aliquado mutatur kamecz in ' °hirek ut ex r\w eft inw : dc 
aliquando in ceri vt w n'3 la» (» J ' Et eoru ahqua pluriiican 
turinlinguamafcuh vt oTiaDTiuSceoruahquainlinguafae^ 
minina'^vtm:»* 

'^CE^trata decimaquarta eft ftrata quiefcentiu hayn cu addi^ 
tione' "^mem in ipforum capice:gc in ea funt tres maceri£e+ 
' ^CC^i^^niem cu kamec2:& pe cu holem vt maa niJa niNO ^ipa: 
:' ^& in oibus iih's quando continuantur kamecz redibit fceua 
Ut T)po emaiiatio aquse' '^oipn locus faphyri : dc fic etia eft in co 
notatione dc plurahtate^St: ipfo^: qua^da plurifi'can£ in lingua 
mafcdivt'^ D'3iSQD':i3Q:&ipfbruqu2eda inlingua fxminina 
vt nijiyQ mDpa, ' ^ CC i^^J^^ iTiem cu kamecz: dc pecum fciurek 
ut-)nD<^iya:&:in pluralirate'°&in continuitate &in connota 
tione kamecz redibit in fceua vt vm^n '^i^a" 'd^^is::: 5c Habib 
tulit huC|Wa:&; dixitq» ab illo uenitin otinuitate"'pIurahtas 
^•)N 'p)y2 : dc mihi videtur q> pivD iit de maceria prajcedenti:^: 
mutatum eft in eo^'hoIemin fciurekin feparato : 8c in conota 
tione in coUe^ftionelabiorum:^ dicemus ^in 'pn-a^^^^CC^y^tD 
mem cum fciurek:&: pe cum kamecz ut pyia : & cum additioc 
he^^npyiD:&:hxcnomutabunturomnino+ 
^^CC^^trata decimaquinta eft ftrata quiefcetiu hayn cum addi 
tione ^^ he uet mem : autnun : aut tau : aut nun dc he fimul 
in ipforum ultimo : '^ aut duplicium lammed radicis : & in 
ca funt decem & tres maceri2e> IC •'^^"'^ P^' ^cum fciurek : dc la^ 
medcu kameczvtrDiy^miyna*)::^ in cotinuo kamecz redibic 

inpathah !n pathah ob comutationem hein tau;&:omnia h«c pluriffca 
buntur in hngua fosminina.Cir'"i^^iJ"pe cum holemi dc lamed 
cum kamecz ut rttiiv non ; dc fua iura funt ficut iura macerise 
'pr£Ecedentis.Crii^y^pecumceri:& lamcd cumkamecz ut 
n3'U7 m^it^^dc in continuitare iura huius funt ficut iura prsccede 
tium etiam , CE '"^^^ pe toium ^cum kamces ut n&:i nya n^ptdc qii 
continuantur etiam in his kamecz lamed ^redibit in pathah: 
dc in pluralitate omnia ipfa plurificabuntur in lingua foemini 
na;8cincontinuitatepluralitatis^inipforum quibufdam uc^ 
nientlignapluralitatismafculoruquodeftyod &hoIem tau 
quae funt figna^pluralitatis foeminarum limul ut ^niaa ; dc ah> 
quindolocohuius holem uenict kamecz ''^ pleni orisTiaa» 
CT'"»^ -pccumhirek;&,iamedcum kamecz vt nvn iiy3'°mtf 
& ha:c no mutabun t niii' ob comutatione he in tau in cotin ui 
tate' ' ?t" conotatione & pluralitate:& tunc reddet kamecs pa;* 
thah;5c omnia hxc pluriiicabuntur in lingua foeminina ♦ 
' ' CT 0^'^ pc cum ceri;8(; lammed cum Ivamecs ut op^i ; dc hsec. 
non mutabuntur vngj ^CC P^'^ p^ cum hirek;& lamed cu ho 
!em vt pvp' ^\wn pn':» pu?^i) : 6c hsec non uenerunt cum pIuraH 
tate in fcriptura:8c fi plurificabunt in lingua; ' ^priiicabunt in 
h'nguafocmininavtnT3i]f'rt:fedfmmeaopinionehoc eft q^ 
fcripferut' ^gramatici q fuerut ante nos:ga lyn eft cognome; , 
dc io (i cognoiabif eo ' ^mafculus pM cabi6 in If ngua mafculi; 
& qfi cognoiabit eo foemina pl'ificabi5 in lingua foeminina : 
* ^ & ro eft quia iam inuenit in finglji mafculus & foemina pi*n 
etiam mi^^n/^CTp^^P^cum kamecz;&lamed cuholem ut 
pu^t^rp^^^Sj&incotinuitwate&inconotatione^^^mutabifkamecs 
infceua uf^iw^^ipt^^y^&qiipfificabit reddet"'ceriutD':i-»T» 
Clii^'^ ps cum ceri trahente yod dc lamed cu holem ut"^pS'i<; 
&:h2Ecn6mutabuntvng &plurificabunf in lingua malcu'i* 
^^CT ^""^^^ pc cum ceri:&: lamed cu fciurck ut n*n:? nny ; &c hxc 
no mutabunt ''^ in conotatioe finglis vn3;& f m mea opione 
no pfifican£ etia^ga r "jiy et 'jnny " *& lifia eis opinor ego q> n5 
fint hui^ maceri^ ; fed fepatii de illis e n-,y" ^qd eft ex maceriai 
tertia ftratsehuius+CUi^^^i^pecu; hole;"^^Iamed cufeghol vr 
r^vt^i n^ia: Sci Dnotatioemutabit hole ikamecs "^ pleni oris dc 
feghol 1 fceua ut'n^3 W3; & h^c no pfificabu6 vng*^ ^CT^ij^^i) 
pe cu kamecz pleni oris; dc nun cfi kamecs lato ut mm : & no 

mutabitur rmvmmnhmn 

nM Jj i n^pi \ith2 13 w i^is ^Di in ht^ snri «r)iSn^ nna « 
^ii?;ppn un3 i^j^ni nsid nQli 103 ^opn nqSni aSns N£in * 
nn^ti; n*isf losjops n^Sni ny^ nsh nS ^ i dtP»! ^ 
1^5 nS ^ : j3 Da D^anipn ^3^*13 ni ,''^}^ n)yqD2\ 4- 
^oSn V9P , n\N3 dj i^^d^c^dt nas n^i nyj nqpjo3 ^'opa: ^ 
^mn niDTOni n3p,3 p'i:?^3i3in\Dh3^i3"i3in™nic;) ^ 
ip>p&?in^ m oSnni ni\n Ninc? an^.n ^isn >:o^p iNn^Dmppa 7 
rop ^J3^ aSrin nr Dtpo D^oy^iSi >nio3 id3 nnvni3p:n ^ian 8 nn''^? 103 V9P? ^^^.ni. pi?n3 Nan nS A t ^np3 di£3 .s^d ^ 
ni3'0D3 inhs Nnn nmonS dj^^s i:nu?» nS iSki n^n m^:i : n3p3 iiu?S3 i3nn^ iSs Ssi nn£i ^opn 3iC7> tni >i3"ini ^usnv 
iDili;! ijnt^». ST rhi] Dpn los vpp3 noSni nyg N3n di; ^ 
|l3:^n rlnu ji^ej^s 103 oHng noini p-ym >i^ri jiV ^ 

111:7^3 13in* Di>51 6<npp3 ^1313 1t<3 N^ nSi<i jii:>p 

i3n3Uj nojni ^nwah h3&< nuiy^n 103 nspj jl;y']3 i3in! 
13 nt<in> DK phS nj^n fc^in jiifW 0430 ij^jaS rni^ D^pnpion 
n3pi ii;^3 n3 w n3p: 13 nNinniyDi n3T jii^Ss n3 w -i3Tn 

: n:i2:>n D^ p'pn n3p]^n3T W3 N^03 n33 D D5;Dm 
»13331 ni3^pD3.i iit:n;^ prh 103 DVn3 idin] VQp3 ^J£3n jih ^ 
3ic^* n3WU3i '>^'\iPiiJ >3S iit:?t; 103 niu? ^^j rapn n:ni:;> 

▼ v-J-v; • : .«» : • -r; v'v|t- V-t' ▼ 

lo3D^h3no^nni> •^jU^ionicsN^njih^ ^ iD^MiTiosny 
: n3T J10S3 nnnn ohiy^ i:nuf\ . ^^ nHj^i iiS>i« 
i:nu;^i<S nSNi nn.;i nnj; 102 pniuJ3 npSni ny3 tc^n mS ^ 
>nn:;i nni;;3i3.D^i3in\^5Vnpn_^£3^iDSii;Swnnj33 .. 
nii; Dnp nij3:n ^3^j^^lyiypn nTo uzw ^:n n3iD D3 n3:1>31 
DSh3Ni5nnSi A jnN'fnnS;pq3_>u?'hu7nWmnpi<iniy 
rop ^&< D^hn noi^ ^3331 nu;i3 nsu 103 4i5D3 loSni 

» ..J » V V - - • - V V : : . V - - : 

: D^iy^ n w &^S rht^i >ni33 ^ni^i 103 Nim hiaoni Dia &« lO ■ 
fc^^i n:m 103 annjops p3,nroi£) isSo vqp3 N^n nh ^ njnu?» 7 rrwymnrhwn 

: rhvh 1 jn^) ^i'? n%i nin^:i vts^^A "'"'^s ^hn? ^^'l'?] 

Don it>5 !>^nn i£^ inn ^3013 oriqi oalDi , . , . 

t<i3mfc^iminnnSi£j |^ jD^hiyc^oni^pnnniDtpj^ia j 
nii:n m,ii;n noipn * '• nqnn 103 ^qpa iqini p'i,it£j3 ^ 
inx n^ii inVv fi^nn nunuyna nn^ St^ xgpn njnu?» nD^oMi 
iT nnN? w^ nSii un^^» nH d^i:]33i nnm 4i:id h^5 n:n^^^ g 
oVna t<3nnNac7Dnh£3:iD2^nii:l£5mnbjo^Dnm^mnu?ya ^ 
D^oy^hi D>ninn:3 nniW nsfniio^pn^nn inni p*ii^niion 10 
D^Dsq r jq^p pcjln:) 10^ inn jliDns ^u^n oy niD^qqn Nn> u 
Dn:i3ro iD£3^qc? DnniD D^pnpnqn^Dl^a^^D^s^^yDDi^na 12 
i^n.n^n S?&? ^5i'aj bh mapi nunn pr^ m ^nvi^£3HSaN u 
• j\jp^>' jinniois jin^Dsq ioi:i-in jdi ^i^nhpi^fo Syjisn 14 
j niNun ntonn 103 nip^ ji^ha oin^hiyc^on nT.niou? Sdi 15- 
lopvqpn nqSnipni;i^3N|in)nng«^Dn3>^^^^ f1 /l^ft ^^ 
i>4"ipo3iSwj^^2iniai£!nWNwmi£3n 17 

nmntov^^p^^^q^ni^^-^ninns^^on^NnnnS^a « jjiu^^n ig 
: >i33n Dy 5^n> k^i iod* \h\ njnc?^ i<?4 -^ jb m nn i^ 
jlc^Sq nnnn^.i n"i2;q 103 ^^qpn loHni N|ni t^iujq Don nhD j^^ 20 
pTOSNiamNi^pSDqnn^iiiD r\ jnmqioansp^ 21 
D:!nSsimii:onnityami:!o ^ mi^io 103 ropa no^m 22 
inmqioqn^p.oji^i^^ianwiDSiyVijn^^^ j3 i% 

n^i^n: Dn'31 iqhn ^nj nVqq N>n n"i.tJi; yniyn tt^lQ/^rt ^4 
^a^SS^n^sDtnnn jw Da naSpaanoiDn ts 

(f]lD3 in nsDin nnN2{qj D'qp£)Vnyi'^H^?N D^pnpiqn ^nn. 2(j 
ni^ nnS Q^pipnqn ibj ^ y ^ : D^hiyu;q nt^i; nprj; nni.,: 27 
nwnnifpqaD^qy^S ^ . ^3pimjiDqS^3t:^hii;c?qn 23 
on^in 35^ ip 103 ^^qp3 n^3 an^pqni 33; to3nn£)3 N^n nt^^, 2^ StrataAV[.&.XVlL 

ttiutabitur neg? plurificabit ne^ cotinuabitur vng* C V'^^^ pc 
cum hirek ' 6c lamed cum holem ut mm viy'3; Sch^c non mu*? 
tabunturvnquam* 

^CCStrata decimafexta eftftrataqulefcetiu hayn fupaddito^: 
he%fuofi'ne:5^deiIlisfuntfuperadditatauueI he aut mcm 
^ in fijo capite ; dc in illa funt gn^ macericC * CE n^isn tau cum 
fceua;5c pe^ cum fciurek;&: lamed cum kamccr vt rtr^ipn ri^nn 
mi3n ntiyn ; ^ & in cotinuarione mutabitur kamecs in pathah 
in mutatione hein tau;excepto vno^quod mutatur in feghol 
noiu?n;5£:.in conotationibus no mutabunf ; excepto noie uno: 
extraneum eft '-'opus eius Hieremice caplbtxxv^ DD^nivifim & 
difperfiones veftr£E;5t:cadetis;quia uenitpe cum hoIem'°vi<* 
ce fciurek;Sc tau cum hirek vice ceri;qd (ignificat conotatio*^ 
nem mulroru ; & aliqfi' ' ueniet cotinuitas cu conoratione cu 
defedtu tau vt Hofehse cap+xiii.de eoru argento ' ' oaian^ ydo 
la Fm maiores gramaticoB: ipfiputant q? ius illius eft Dnran^ : 
ficut eorum prudentia;''fed ^m mcam opinionem eft linguse 
n':3n fifitiidinis;^ feparatu fim no inuenitur;fed ' * eet ius fuu 
pan ^m pondus ^ian;^ Cic eft ipfius aramea interptatio ex ar#J 
gento eoru ficut fimilitudine eo^: ' ^ imaginestEt oia nomina 
huius maceria: plurificabuntur in lingua foeminina ut nttTin 
' ^ mNi3n + CI nSiijn he cu rapiete pathah;S: pe cu fciurck;^:: la;*^ 
med cu kamecz ' ^vt n:n5n;q d eft fingKe m^n^ji: 5: no e fingfe ci 
infcriptura '^Iingux+C[3y^hecijrapietepathah:Sc pe $*cly 
nied cu kamecz ut nnai; ' ^dc hoc et no mutabit' nc^ contin ua 
bitur ne^ uenietcum c6notationet'°Crjnh£)Q mcm cufccua; 
&: pe & lamed cum kamecz vt ni3:a;&: plnrificabitur in lingua 
^' foeminina vt nn^3 > {£ nhiSi^z mem eft cu fccua ; & pe cum 
fciurek; " ^&r lamed cu kamec2 vt nm2/a niiWD mi3,:3 n3iSD:&: ha-c 
etiam ^' non mutabunt vn§ 5c plurificabuntur in lingua foe^ 
mininavtnm-a* 

^**ILStrata decimafeptima eft ftrata quicfccntiu lamcd; 5c de 
eis funt in quibus appet;* ^dc de eis funt in quibus Iatet;S; non 
eftineaadditiopenitusfcdm^^maiores gramaticorum ; fecl 
f m meam opinionem aliquando inuenimiis in eis additio;^ 
nem tau in fine;^ ^& in ea funt deccm & feptem macericC ♦ 
CC ^y^ Non potuerut gramatici tradcre huic ' ^maceria; itcr 
rndens prsecife;quia aliqn in gbufda noibus" ^uenit pe cu pa 
; thah vt 3y+Et i eo^ qb ufda uenit cu kamecs vt 3N' p & cseter a* 

Etin 5trata*XVIU 

Etin omnibus his &: aliis ab eis mulris non videtur lamcd ra«* 

dicisjnec in fcriptura ne^^in ledturaTSs: in eorum gbufda & li 

quieuerit in leclura uidetur in fcriptura ut n'.i +' Et in cotinuis^ 

tate mutabunt modis multisujuia nomen a^N mutabitur duo;«« 

bus modis:vel "^cp kamecs mutetur in pathah vt na pater mul 

titudinis;velin rapiente kamecs ; & additione yod^trac^a ad 

hireki vkimo vt Genelis cap,x+»3N pater oium filio^: Heber* 

^C^ m aleph cum kamecz:^ no mutabif nifi in qete lamed ra 

dicis ^q eft he qn mutabi£ in yodtquia redibit rapiens pathah 

vt^Gencfis ca+x*n« frater Icpheth maioris+Etin conotationc 

fcribetur quiefcens:aut ipfius cambiu:fed ^ no mouebitur in 

prolatione ut vnn im") vza y^a : S< in conotatione multorum 

exfitium : ' °aut abfentiununc in duobus his pe radicis eft cii 

rapiente pathah ut D,m\' Dn':}N' ' D3m DDDN : i^ in conotatione 

loquentis jp fe cadet exillis yod radicis : dc ueniet ' ' loco eius 

yodconotationis:&aincaleph pequareftin illls ueniet cum 

kamecs ad diftinguedu inter '^conotatu dc cotinuatii ut Genc 

fis cap+xxix.an qa 'n.s' frater meus es tu : aleph m ''^ eft cu ka^ 

mec2+ Et lic in conotatione multoj^ cum multis eft cu rapiete 

pathah:exceptis duobus qu^ fut ' *cu pathah magno* Vnii eft 

in Exodi capi.xxv^D^TtJc^i &in fratribus ueftris filiis Ifrael : dc 

fcdiim ' ^cft N umeri ca.xxxii,D3m'n an fratres ueftn ueniet ad 

bellii+Sc: rabi Dauid anxit feipfum tradere ' ^rone ad hac muta 

tione: 8c dixit q> uenieda cum pathah pe erat ius hayn radicis 

' ^ uenif e cu daghefc: dc rcmotu eft ide ob ea efle de Ifis leriita 

tis : 8c io adapta eft pe: ' ^ fed in raptis no fuit debitu uenire in 

sllis daghefc hayn : & io raptu eft pathah pe+ "^ Etin maceria 

hac ponent uenire multa de Icdis pdidtis fupfus: & no opor^ 

tet ' ' repctere metione ilIo^.'^CL V^ P^ ^^ cu ceri ut ni p: dc 

iii cotinuo [3 mutabit ceri in^Teghol ut n'SN-]U?'n p qt>3m p: & 

in conofatione mutabitillud^'* in fceua 133 ':3:& in conotatio^ 

nefingfoinhirekut 7:3:&:inpijitateafcenditceri in kamecz 

* ^ magnu d'33 :& in conotatione multo^: exiltium dc latetifi rc 

diit in fceua D2'i3 '^.Qn^:2: dc in conotatioe loquetiu jp le rema 

lit kamecs i fuo loco ut i:'i3:" ^gc lic in conotatioe multo^ ipfi 

lingri ut t:!3: fed ni no mutabif i c6tinuo:ne^ '^i c6notat6e+ 

Et rabi Dauid dixit q? poffibile (it q? in hac maceria pcditent 

i5y D31J VV*'^ ^05^3 ipfanon mutabuntur in continuitate ne^. 

inconotationetVerutameu;' mutabif inconotatioeduobu^ 

modis ' m 103 3n33 nmy, n^npa nrtJ »3 «^n Dmpn-i ^^"^pqa 2 

ffis: D>3ni um njni^ 3S di^ »3 d^3*id''j^ Sy mv\ m3^op3i j 

11' n^Dini v^p, «:)Dn3 1« jion 3^? 103 nn^ Sh njni:?^. r-^fl»!?? 4 

1 131? 03 43 >3N ^* ro^D ^^1:7:^^33 103 <?ilD3 pin^ n3U?o: <■ 

103 nn^ 0Dn3ic?>'3ii»3 "ioin\£?3N:nNW ^ 7 

*23N iniioniNmn3n3> *u33iSmnn^>^nNi'^Io;pn^t?Ni33 g 
o>K5:o:n d^3 wij33i 1 wq^nN i^3n :|'3b« 103 «13303 3;i?ijntfc^4 ^ 
D3>ns D3^3wS io3nn£i «^Dn3 ^^pn n£| n^iis. >j]x?3 Ti< D^inpjn in i o 
t^3ni;i>it^miunoSi^n ni73 i3non^U33iDn>nNDn>3N n 
f^a CJnanS vPp^^anDnsTLJNa^^hNnTNjvij^nni^nqipoa 12 
>nNJ<^^NnnN:™ ^sniDbiojpn^^Cfsipsios ^ioprtinjmi 13 
unrp m^ rh; nm «^Dns xin D^^sin ds? D^3i_n ^333 j3i v^pa 14 
wm^Mit:»U3 D3>nx3i n3ro'Dnlo;:?3nnNnSn:inn33 i^ 
nn4 loiry n^ir^n in ^311 nqnhgh W3*^D3>nNn 5h jo^p 13103 is 
^■^^'T V.V. DiS^p n^n N2n nnias D>N3n >3 losi >i:u?n nT4 oj;d 17 
t<£)nnnna3 phin>£)inni'niNonniMSmooiDi;^n3N'3i la 

•■- tSj.Imt:! ;.t . •. .r J. t'..« t; ./-: T ** 

fc^^n nni3 «^pnj \di\ ]\vn ^no^ fi<3h nxi n>n xi D^aiDn^.S?^? i^ 
•!|"iij:pNinSi?QSDn3T3n DV3pnpD>3iN3hjh3i^iTnhls7;^03i 20 
I Di^Tmo^S 21 

^&< n^rn efyni |3 ':|iap3i • it j3 lop ^2:3 N^n *\^f\ 22 

13W ^13331 n>S6«ii:?^nT3Dni35<T3 103 hiJD ^ •• 2J 
Vpphn.i:n n\y >i3i3-i :)p3 lo3 pyn^ i^n^i ^13331 1:3 \J3 ni^3 24 
D3>j3N:Wiijn Dnnp?ni D>NjrppnD>3in^iJ33rD^?3Sna 21 
m3 103 ioipo3 vopn n^m 01^3 Dn3ion >i3i ^1:331 Dn03 2 $ 
NiiiioD^njni:?^ NiiTi3s*n':3io3wnisDDin^iJ33f3i 27 

:| T- ..•-:• ■•--!>«» : •»- v «-t •:••■{ 

^i!!0^i?.V3!? 13*11^. '''fVtifpnnT3ti^iu?fiNi^ 10 "11:33 23 

»:i^hy,'i333 n:n;ip! c?!.DhiN\ * n:33 j^ii ni3>pD3 unip) nS oHqj 2^ 
i o Dy:j'^nx> io^Dminn3U703io3p-vi3N3nT:^iND^t:?iyD3\£j>DN / 
nt-w »£)SSn5«Dnii3 iDn* «h^y ^iy^t^on nn niouj iijn D^nniN i 

T : -r • j - -; a •• ■» ▼ : v v : • - v ; : •• : • -; 

hDN ja 103 Dj^33n Dy. n^nt^)] Dip 103 nl^niN w n^n DnS j^n 4 
D*npiN^EJnN}i^n^ni:»ii nloi^noNnnnpj p';c;S3 n^n^i3wu^5 i- 
lNi^o33n33 a>a3;£)hn^n^h njanoy.iN^a phinio Niniin d; ^3 s 
^ni:3 N3^ ^"D*}? dHi>^i • qyn nnii 1 jo^p ^S\i;p3 103 ni^n di; 7 
n>n ni pi nn£i3 t<inuj d^:?i pm ij>3 insnh Dnji 103 D^i;^ 8 

T T » • .. ; - - 5 V . T » •• •• • 1 - J • •• 1 • " 

1^3 i^n.£3n4 n;:3 n31 d>j3 Spijpo ny_ ^op3 Dnpnis 1d£di:?o ^ 
JDnxD^j3j^3inT 10 

^jSQ^s^T^Viosnm^unmi^y.niwpnn^ ^16% " 

\nmnmomi^aii;3nN3ini3>3V^;£;nu;i:^ ^ ^ iz 
wnnj33T 'Hiv^onnnN^npa^^^Dpi^n^iT^yirtNni^tJn^ u 
j|3^£i^^ io3^iD5niiMoipo3&^3nj^u;i;tJn'ii>Sl£)ntiiJ3 13*10 14 
hl:iD3N^.nN3nni3^o3_tt;noN;i^o^p1p19nnn3n nQ'nv,ltft<Sj is 
u^Dvshhii} nn^? i3nS nio^uu^an n£3i ^£3 ^3 il3Jm n£D iok^i i^ 
nv$ 103 n3p,j J10S3 D^oyaSi d^\2: d^st lo3 nsr jira i3in'. »7 
Tt;n3 ni^^ noN^imn Dipcauns pinh^ni:nn:,n;D\D^oy^^_\ ig 
} nl^i^iD 103 npnvN£)n ^333 5^3n D>qj;£Dhi njn nj^S^n^ ivn 19 
|?3^nnN-}n^u33a>py^£pS]nti?n£Dlo3hi;D^^^ a^j^ 20 

^^3 D^op3i5 11 h^^ i\nn nnion3 i>iy los nn: n 

, . . »v : • : T V ■• - - : • •v : » -r v 

^iiJippn n;3 Kin dk np^ •in^y: 103 Nim hiJiDn ifim is^^nnion 2 2 
r)i2<"in3 ^''B 1^1 J3C? noNj dn tfit^ -iod^ &^4i n:i3^ kSi n3nn^ iH 23 
jpinhNhwDnwimn 24 

npp m^t^n^iniosjnspjnjp^pNnmvops rtV^ ^^ 

D»7'j?^ujp i£i'inn» D)-i:3n ds; lt? D^^iop iS^: N331 ^.'^ 2^ 

mip Diiy nijip ij^nuc? 103 Kiip Sn NiDn ^pp n:,nt;?\ Dnyp3 ^s 27 
N3n j^ym pyn h^ isan m^^oD^njnu^n oni^p^i nD^ou^n ^s 
'^^m aTOp3rn^tyio3N^nNij!j^K»m3j^n3^ 2^ 

K£)n Strata>XVIL 

tnodis:aut q? ucniat pe yod cum feghol ut Genefis cap*xxum 
fi *ny» es tu nuc^fi d^v eftfs uos facietes:aut q> ueniet cu hirek: 
ut Deutronomii ca+xiiit fi eftis uos 'amantes + Etfunt noia in 
hacmaceriajquibus no deeritquicquamrfed f m ipforum ra** 
dicem^on eft eis nifi duse If se ut d;:^ : 8c mutabitur cum cono 
tationibus vt p: fed^qii plurificabiferitin lingua foeminina; 
&:dicetur ma^j^ccerireddiffceua^&funtqui dicut^q? etiam 
ynfithuius:&:ideo qiiuenitcum conotationefingularis: ali;^ 
quando fcribif cu eius plenitudine^cum yodrut Prouerbiogt 
capro. vi+&: exalta *]y'T focium tuum, Verutame in pluralitate 
uenietcura ceri ^ D^y-) vtDn:»addiftinguenduinteripfum : & 
inter D^yjjquod eft cum pathah:^: fic ni erat '^ ius fuum in plu 
ralitate oni cum kamecs f m pondus D'33:&: uenit cum ceri ad 
diftinguendum inter '°hoc:&;inter filios onTexteros ♦ 
* ^CTy-^ P^ ^^ cu^^i hirek:&: yod hayn radicis qefcens ut o^rt v 
qu a ' 'radix uerbi '3 eft mD : dc uenit in noie yod vicc vau : & ti 
' ^ radix eius eft n'n &: '^i eft n'i* ♦ Et fic 'ij etiam eft in hac mace#« 
ria:&: in conotatione fingfis ''^loquentis pro fe cadet yod radi 
cis:& veniet loco eius yod conotationis vt i3'i) 'i3: ' ^dc non fcio 
quid coegeritgramaticos : qui dixcruntq? in difcotinuo ue;;5 
nietpecufeghoh^^'&dice6ni3:&:decens eftq> 'i)8cn^fintduo 
noiavniusreiiEthsEcaIiqii'^pluriiicabijturilingua mafculi 
vt D"i' D'y :& ah*qii in lingua foeminina vt nvi) : ' ^& aliquando 
murabitur ceri in hirek cum daghefcloco quiefcentis:8«: dice 
tur nr^cum daghefc' ^yod ob trafglutioneqefcentis:^aIiqn 
ueniet cu duplicatioe pe & hayn ut r^v^ii.'°^ti^^pe cu feghol 
ut "V ni3 : dc aliqii in conotatione videbit hayn " ' quiefcens ut 
w cambio he in vau:& aliquado eft fine''cambio:8c tync mu 
tabiturfegholinfceua utin'u;+Etn£>fifitin hacmaceria^^non 
plurificabit & no conotabit ne^s cotinuabit: nifi dicamus ^ 
ipfius conotatio fit in'£) cu apparitione^^quiefcentis 8c muta^ 
tatioe feghol in hirekr ^f[; ny^ totu eft cu kamecz:gc he eft fiV 
gnu foemin^ vt nnp n2\p mn: ' '''dc uenietib us his cotin uis uel cii 
conotationibus variant fua iura:^ "na in qbufda eo^ mutabi5 
kamecs pe in fceua vt ohiy m^ I3'm:t? anni nfi anni fa:culi ri:itt; 
nts'.:3U?nannus^^omifIionis:&:inqbufdaipfo^mutabit incoti 
nuitate pe in hirek:^ hayn ueniet'^cu fceua ut 'n^w :St in con 
notacionein fceua pe vt 'P£iw:& in quibufdam coi^ remanebit 
ii o pe Strata.XVIU 

pe cum f uo kamccz ctia in continuitate pfitatis vt jn^n Th^ptSc 
in quibufda eo^^in pRtate apparet If a cambii lamed radicis 
§tn quatuor modos: vnus^eft q? ueniat tau vice eius ut mni»^ : 
Sc cu conotatione rniniS;:;: & fcdus * eft qj cambiu fit uau ut cx 
n\yp mm'p:Stf ex miyp nypjaut^q? remaneat lamed he in fuo loco 
cum ipfi moueatur utTninox mnDN* naN :*^fed ad intelligedum 
radicem rmnoN cofidera fuperius in maceria n^y^/ Cr^^y^ pc 
cum ceri;& hayn cu kamecz ut nti nN£):&: in continuitate^mu^ 
tabitur pe in fceua:& hayn in pathah ut ma : 8c cu ^conotatio 
ne 8c ptitate no mutabun5:&: pfificabunf in lingua foeminina 
vtrn%v^mNi):'°&ideo ceciditcontrouerfia inter gramaticos 
fuper eo qdfcriptu eft Numeri ' 'ca JiiiitDNio ^nN£) vn»'' * ^ con 
friget magnates Moab q> pe cft cum pathah:8caleph cu rapie 
te pathah:qa funt ' 'qui diciit de illo rem extranea q? fit fepaj^ 
tum ex dualibus:qa ius eius erat efle D'nN^:&:ecce'^n6 inueni£ 
altei5::&:funtqui dicuntalitenEtHabib proceffitpoftfedtam 
' '^hanc fecunda qu^e opinat q? dilatata fit pe propter aleph uc 
niente poft iplam: ' *&: f m opinione Kimhi inueniutur in hac 
maceria etia crafla hayn ut nrt^: ' ^ dc exiite heth If a lenitatis ad 
fignificadu daghelc:qd eft in ea in potetia uenit daghefc' ^in 
adtu in pc : & fic conotatio eft cum ceri '^nrti) : & in cotinuitatc 
ueniet cu pathah correpte: vt ' ^ nrt£) princeps Ihudae : 8c fic in 
pfttate mn£) &: in cotinuitate plitatis lamcd radicis moueC' ^cu 
comutatione hein vau:utinHezrapartcquaRomani uocat 
Nehemiam cap+"^fcdo mirt^magnates trafitus fluminis:&: ue 
nit pe cu pathah: dc heth ci5 rap/ete pathah.' ' CL •'^y^ pc cum 
kamecz:^: hayn cu feghol ut ntrt^ -nvy nntt' nyp njp : & fi pe non 
fit littera gutturalis mutabitur in cotinuirate '^ in fceua ut rtyp 
rtip : &fifitgutturalis mutabit in rapiens pathah vt '"* nmnyy: 
&ficetiam in continuitate pluralitatis vt ':pmi'p:&; plurifi^ 
cantur aliquando' * in lingua mafculi ut D'3p D'Sy : dc aliquado 
in lingua fceminina ut nn«? : Scaliquando^^apparet lammed 
radicisincomutationelamedhe invauufwpcxtrema terr^: 
qcj eft ^ ^' linguse mafculi : uel n^u*p cxtremitates de tuis fignis; 
quod eft linguje fozmininx : quia ex his funt quse^^aliquando 
plurificabunturin lingna mafculi Scaliquaodo in linguafce 
minina: vt exemplificauimus^Et fic ' ^qdam ipforu femp funt 
in hngua mafculi^&c eoi^ ^dam iii Jingua foeminina femp ; vt 

clarum imn D>Dnnni;an!s;hy_u^nt£;nnohniionmNnN^^^ 2 

»jpni ^^mnatJ ^•mn'Di?i^ntn.ot:?io3 nnnioninKanty 1 

ic< nnif p n^p^ joi nnii^p nt^p fo tod ii n;nn niionn^E? 4 

TnTnot< ntnox nox 103 nyj js^m notpDa ^n loSn nx^nu? c 

{ni^^hiyippaniyoij»^s;iwn9snpvr>anh^ ^ 

nD^oDni niijn^^ato^^opapyninyax^n rtW^ 7 

DVJ n^?^ lo^nn^. ^&< jjpni ^5}G>h s^ijri njnu^n '^^ ■ g 

•rnifi^ianT^isioannpjjiiEjbnnn^.i ••rac^5^Vmni»W3n ^ 

nanoa nisDanirei^npSuD^p^pnonpanpihnanh^:^ lo 

u?» ^3 nng ^Dna ^%ni nnaa fi^^ny^ 3n1o ^nNS vnpi i: ip^c? n 

n:ni D^nN^ ni^n'? i:nu? D^^j^n ronna j Ninc? it nm ia anoix 1 2 

nan nns nSn n^anm • nnnx -i-na Dnoi&? c?>i • i2wn ^5:03 ^"4 n 

•nnnNnNan^^iNmTOaNfin n3nwnnnTOnuu?nn&^rn 14. 

tV-J- .-r-l •.••»■>■ -;- ••- -rTJ.» »» ■•• .•.- ... »*f 

nn£Dio3TW ^TOnmninSii^ii^^oai^^yojTOpnnyT^ij^i ic 
^n^5 nba na\y c?;*inSs; nliinS na p"*^"!n nlN nnn m^^^iai i $ 
•103171^0 nnai Nn^mD^ippDji qjin£in.i:i ^inn lar- N^a ^yiia 17 
nyj.^^ts^nioVmimDwninin^naiaja^^ -nwnna ig 
|o_>p n>on3 a>N"iip D>>pnny; phna Nnj^ipa 105 ii 4« Knn nnpna i^ 

I nn£3 ^m^ nnni nnsa «£)n n^ni nmn nav. nnn^ n 2 o 
nyy nnt^ n^p mp 103 ni:iD3 i?yni vap:i t^$n ?1t?^ 21 
m3>pD3 n:nij^nm:in:i^mNn:>NN£DnDNinTn ^. , 22 

Tos nna «^on^N nDnu?n n>:i"i:! N>nDi<in2:p n:p. I03 t^ruj Sfi< n 
D>p3;£)Vunnir:pni2:pia3>iannnD>pp3 pDapinjnn^j;^ 24 
D>pi7£j4inntJ I03nnp: iic>SaD>ps;^4.i a^jpa^^iy laa "idt ii^ha 2j 
Kintj? v>s^ivpto3ii^Nnip^nnijnii^n3i^n^^^ 2^ 

D?7ip \:Jvii&< >p nap: jic?4 ^Ainc^ :)>nini&<p nnyp "i^ "lai jic?i 27 
pi • liH^pn;? 103 n3p3 iwh^i Dy£)i i^t ii;:>43 i3iri> di;ju> 2s 
loaoSiy^i napj Tl^hn DmrponDTii^tjSgDhiyS. anvpp 2^ 

iii o mw'1 n33Si ni^^oDm w^ 103 ni^a pym Nian r^i ^ 'H 2 

V - : • • - . • : - •• •■ : •";»•- t ; •• - p.i;n nj: «^ihro idt n^^3 ininii D5:*i;n Dri>3;?'). 103 njniy.» nS 4 
tD>s;iio3p7nS&? s 

^nN3rDnSinjn^p.N53fc?:jnio3S>3;S^^ rtV^ ^ onvRo >3 nnj c^ini^ D^pnfingn nii?n. ipinj 

in^n Drioi7.h£3pp. n>nnnnt^NDn^poiSiy;^pnnninlN loi^ g 

ic?i;:^e> nnD *3 n j n"iionS n^a ^^nnt^ o^ohipc^on nio iTti^ ^ 

; T V . »• « f — ; . -r T <• — V '• ; • ! • — ••• • •• «j ^ 

nSuoh iJS3nu? 103 -i^^i: T133 nsin la^yo >3 xin dos;di jn: i o 

ihhn nlyin >D;tJ ^^''iJD p3 riDia ^npp nn^nii ni^^niNn nniom 11 

: • Dn>3\3 pnpnS p^^iDo Dyp Nj:oh i:S n:in s^^ii i:i7^.MjmK d^i 12 

,; V jp^p H!^?p.Tn.^3 n*i: S>5 ':]i0D l\:*i: iJ^^I i3N2:qu; ^^ 4x; «?i^c »3 u 

. hv onio onu^ui nnN -i^ji: ^ith to m: u>ito ni di; iu^^n 14 

Iijninn: nNn^mNin^^i^pin^jDiiv^i^u^nW is 

nninh nnv \rHp jio*ip ji:i ^^jt? >3i:?i> ni^ 103 n^DU n>Jti?n i^ 

■ ^3 loNji ' nTnnpc^n vtsii^ nhvdi o^nsu? 103 nNnn du> Sy 17 
9:mNi m^io ht iDnu> no pSi wi'? pN*iun:i ^innihpNm: ig 

I jnDnn nTnpno Dn':m u?pnu?ri\DDny i^ 

Pf ^^NiinipinNiosSi^Spp-iTOjwivg^^^^ W^ ^*^ 

|i ni3TODi>p: W >:y^io3 ping i\i;ni vgp3 t^^iri 11)^1 ^^ 

; ^p:lo3Nij^hNvgpnn:nu?\nW:;n:'NNi3n ^. , ^j 

|i - :iP.3!?,^i^nnypn3ng5^."jn'i3^^VyD^>3>iD3^ 24. 

n3p:p'U7^3n:jujo3TOiD\^ppD\ui;Nnpp3 ^s 

mi^hp^Sp' 2^ 

^ "^^^f^^TngiosynSgi pi^r)3j>.yniNni^3>^^^ ^tT^ ^^ 

■ 103 hw ^N c<ij^n n:m] D^iQy^iS pD£)n2i n^. r , ^^ 
'Wnii^», »1:2^1 ^ny 103 nn^ '^m hi< nw'' nui"^ N^nra no 2^ 

mou> Strata.XVir; 

ctarum eft cx illfs qnk diximust^CC ^V^ pe &: hayn cuhi ccri v« 
rty->;8cin continuitate & in connotatione mutabi£ ^ ceri Iiayn 
in rapiens pathah ut 1V") j fed in connotatione plurium^^non 
tnutabitur vt oav» atV"»?^: plurificabuntur in lingua mafcuH 
cum commutationcceri hayn*inhirek?vtDV>t^C nyi)totum 
ipfum eft cum feghol Sc produdte vt nyp nds kjh 8c caetera : fic 
inuno^contempferuntopinionesgramaticoru quodeft ma: 
quia ipforum quidam^pofuerutipium in hac maceria j& eogj 
gdam ;qj Habib famulatus eft eis putauerunt ^ q, 116 lit huius 
maceria:;quiaheuenitobc6mutationenun;quia opfnati fut 
i^ iplius radix iit'° pJ:& eo^ ratio eft quia inuenerunt plurali 
tatem cum nun t'3i3 vt tulimus fuperius ' 'in comutatione litr* 
terarum.& rabi Dauid kimhi titubat inter limina duari! opi^ 
nionum iftarunu ''& etiam nos Iaborauimus;& no fuitnobis 
quiesadinueniendurarationemfufficietem ad diiudicandu 
inter eas ; ' ^quia & ii inuenerimus dc uiderimus ym prope ma 
Ezechielis cap.xvi. ' '^poflibile eft cum hocq? radix ma iit vnat 
&radix-|n3iitaIia;8£:amboipfalignificentfuper' *rem vnam; 
aut qp radix ambo^ ipforum (it m:;^ ysi: fit pluralitas agno;* 
minis ma ; 5c nun' ^ fecunda fit addita utyod 'j^u; ^2vr ; &: nun 
jn^D p3-tp ; qiix funt ad (ignificandu ' Tuper nomen agnomi^ 
nis vt fcripfimus fuperius in capite capli huius :& dicemus q» 
* ^nii non iit ei pluralitas ; dc y^i: non lir ei lingulare ; & ideo 
qttod fubtraxit hoc adimpleuit hoc ; dc nos ' ^ indigemus uti 
ambobusillisoccaiionehuiusdefctftust^^CC^jy^ pe cum kasJ 
mec2;& hayn cum fciurek producfte ut inmm : dc hsec ^' non 
plurificabunturnegg mutabmur vnquanu'*CC 'y^pecum ka 
mecz:8t hayn cum hirek vt »p3 w 'ay ; & in cotinuitate ^' ii pc 
non iit gutturalis mutabitur kamecz in fceua ; vt pa mundus 
^*palmaru;& non inuenitur de his in conotatione niii 'jy fblfi 
ipfum;&diceturcummotu yodi3V:"*& plurificabun£ duo 
ex his in fcriptura D"pj D"jy ; & vnum in do^rina in Hngua 
foeminina ^ ^ r\vhp ^hp ^^ "CU 'ys pe cum fceua ; dc hayn cum hi;* 
rek dc correpte ut 'fiS ^ ^ 'jy 'St 'to ; '& in paufa aliquan do muta 
bitur fceua in feghol vt' ^'i2;& quando pe eft gutturalis mu^ 
tabitur in rapietepathah ut 'iy ; & in conotatione mutabun^ 
iiii o nomina Strata;XVlU 

nomina huius maceri^ tribus modis+Primo cp ueniat pe cutn 
feghol t^ dc hayn cunifceua:& yod cu fceua moto vt yh:^ rt^^jj? 
T^n ; &in conotationefingularis^multis abfentibus ikamecs 
yod ut D^iy j 5c in abfente (ingulari in holem utriy:'*& in fcc*^ 
(minina pnti in ceri ^'ty ; in abfenti in kamecz nny ♦ Et fecunjss 
do mutabitur *fceua pe in hirek;&: hirek hayn in fceua vt T^a 
T"»^fEt in pluralitate^abfentium ueniet yod cuf kamecs : &: ali 
quando cum additionc vau in ultimo fequentis^holem iplius 
mem fignificantem pluralitatem vt iD^-iH ♦Et tertio aliquando 
mutabitur ^ pe:& ueniet cum fceua;&: yod efl: qefces ut oynvt 
Etetiam pluralitas formabitur tribus ^ modis; qui funt qua;^ 
tuor+'°CLPrimus eft quia eorum quaedam plurificabunf lin^ 
guamafculii&aliquandocumotu " yod;&mutabi6hirek in 
kameczutexD"i:i '^ '*T."i:aut(}> ueniataleph viceyod;&mouea 
tur ipfius motu ur ex D^N^n * *'^n;& aliquando non mouebitur 
aleph oio ;fed ipa yod ut ex D'N3y '3y ; ' '^Sc fic d^nd^ D'N'^y; 8c pof 
fibile eft q? in his ueniet aleph ob trad:u kamecs folu + ' ^ Et fe^s! 
cundus eft:quia eorum quardam non plurificabuntur nifiper 
dualitatem tantu ut D»n^ ^rh + ' ^ Et tertius modus eft q> ueniat 
pe cu ceri;&: yod quiefcat ut ex ohn 'Sj ; ' ^ & fic in cotinuo plu 
ralitatis ueniet pe cum fceua : Sc hayn cu ceri ; 6c yod quiefcat 
vt ' ^ '^3 + Et funt ex his quse plurificabuntur femper in lingua 
mafculi vt ohn o^ahn o^^vt^^dc de illis funtfemp ilingua fccmi 
nina: vt mn^ij.Et de illis funt aliquado lingua foeminse;'^^ ali 
quando in lingua mafculi vt nvin d"in' ^-ya : & funt qui dicnnt 
4? y^ fit in hac " ' maceria; dc in pluralitate difcotinui D'yD : Sc 
in continuo 'y^ ; &in conotatione vya ficut vhi > 
^'CE'yfpecumkamec2plenioris:&hayncuhirck vt 'Sn nn 
'ny 'oi;'' d:aliqUado uenietholem loco kamecz ut 'ly ; & ali*^ 
quado ueniet '"^fceua ut ^iyi : &: in conotatione no mutabutur 
vt V5y vhn; dc in cdtin uitate femp ueniet^ ^pe cu fceua ut '£)' up* 
,|£ lyi) pe cum fceuaj& hayn cum holem vt^^iNn D^:&: hxc no 
plurificabunturne^mutabunturpenitus + "^ CE nyi£)pecum 
hoIem:8chayncufeghoIutnnnnNnmv:&oia'^h£Ecplificabii 
turinlinguamafcuh:^: no mutabuntvogvtDn*!nn'^o\\n:&i 
connnuitate plitatis mutabit reghol in ceri:& he in yod ut tu nwn >i:?9i rjiSrj ::|;S5 .i^nv i'03 yj t<i^tiy:3 ii»ni 5<to p.5?ni « 
in3;io3Dtew ninDJDiDVi^iJtoni^iv-Qp.^DnnpjD^an^^ ^ 
njnu7vn^#i n^nj; vop,:innnDJ3i ^i^ni; n,2:_n nNsroa napjni 4 
^ianni ^n^^ 'ij^t^J i'03 iop^ h>i \iiin pn^ni pnjn ik N£)n ni^:^ ^ 
nnipoJ ninnss ii ns^Tna D>os;i3S\v^pj3 ^l^n t^nn D>-|npqn <» 
mnc^nD^^oy^ihn^u^^htyi lonaTQD^-mnSynntonDonDShS 7 
nmm yiw^ ^n-in d^i 'ddw io3 nnj ni^ni Nim Nani ^?i3n 8 
jny^nNDnu^D^pii 9 

ni;jn:iD>qyiiSn9Tjiu>^3n"iniDn^ppi^ 7ilU^i*ir! ^^ 
n5fqi'o3vopSsp7rin n;n'9JinT\n J ; ^ " 

^Sn To T03 nnyiina yy tjnm Ti^n n^iion ^ii a^n^ n anx ^^ 
D^^jn:: ^32: lo io3 ni>n fc^^^J^^h^/iVin yjji^nnKh D^qyflhi D^N^n ^3 
: nnh vqp^n ^ipi:h <^hiinrm "hii^v ypsi^) DjNniD D^N^y^ 151 ^4 

D^Sa^^isTOTo^nnjnT^mnya&^iinwsanc^^i^^teTinn «i ^^ 
103 nm nT^ni nyn j^ym Nitpa is^in Nnn nsin niD^qpa ; jdi 17 
D^3 D^,>?Sn D>m 103 13T pu^hn dStpS i3in\iy ihc<q m ^Ss 18 
nnp: jTu^Sn Dyg Dnqi nTi^«) tos nnp: iT^tjSnDSTy^^ Drioi ^9 
nT3 ^yq ^3 DnoTN u?)! 'nTnN D^n^ n« td3 idt iic?h3 d^^i ^ 
: vSs 103 vi;a.>iJ33i ^i?q -|ioD31 wvo n"i_3ion n3"i3i h^v^on ^i 
'''?¥: ^PD ^'^n HD.^io^ p^nn j \yni Dia n^o x^pj:i ^^n ^ll^ ^ ^^ 
!S23i D^qy^^.i. n,2: to3 vqj-? oTpqs D^h ii2\ w^nvsh) ^ f ,, -^^ 
i<3n nhivS ni3^qDni To.s; T^hn Tos i:iriu^)NS >i:33i>"i2:i Ta3 tiW ^4 
f03 DSn3 p.T;niwSiU73 &?^ri lyij Pi))^u>pT03&^iip3&ean 2^ 
jh^3ijnc^}NSi '^ .. i3in\N^iWi'Nr|T3i^ 2^ 
bi nTTn n^?n nnT^ tos it^m pyni DSh3 .s^n ntjl^ ^^ 
DNln T03 D^Ty^ ijnu)^. t^^l n3nTu>S3 OTn; ih^ r zg 
»NT-i 103 iT^ ^N Nnm ni: hti hTJion mnu?^ ^innn ni3^0D3i wm 2 ^ 
nin tnapDiic^Hniawnjn^iaw ' 'v ONiSNjnj^in 1 

n^^Tnm'io3inn3Din:siptn3J)5?n]VoR3N3^ JT^tit^ "*■ 
ninnni^hnnimnnpjjiu^ha^inwD^iinnn r ^ s 
TOp ^n^ani^o^pi; ^13331 D^TOy,n>p3; 103 ^3Uic?^a $ 

nt:?y nvnm ndim n£)i c?isn nia m^ u)"iuj mn t^an 7 
t nhND^Sii7;ipp . 8 

nsqinsioSn^mn^i^Dq&^^nnnt^iJ.nD» 11 rDDn ^ 
nnnnDoiNn3h'?ih>5i6«n3HDODi:?fi^ia 10 

<^hNn Dy «JiiDn p: DWpni uNin Don oy. ^id3 in ii^ Dmp3i n 
^^^nrp"in3Don fiy^n ^Q^^^ii^^f^n^iQU^nni^i^is 12 
nisi3i mpo mpQ '^ n3u>oio3hiJ!D3pym&«ic?3 u 
Da D^py^hi n^s^p n:np io3Ni^niDpn nn33 n:N3n n^:sn3 tci^n 1 4 
n3io nno npm n^no los nni33 Don N3n in^in nlN nSs is 
IKs: njpo nx;ip los ni: h2>^ Slacpn njni:^^. m3>pp3 n^N S331 i^ 
Ki'o:) nDnp ntgpp 103 i^^^^r^ niN 03 N^ani^ DniN3 d^ pi onSin 1 7 
Dn^n m nipp iipp ^lnp^ 103 hi^pp -iiiods nipp "it -ijins ig 
V3N1 DiJ?3 13T ^nop nn 1311 onS inN nnpoi nonsn nipb-i 19 
Kin DT^{n^:3.3 ni^T p 3in3n_;^n>£ji D>n"i_3ioDniySy^c> <^pi> ^31 20 
m nipp Dnini^^s nion^ j^fc? pH^ nipp npnsn ni^i i3i nnpp 21 
*3 u^3^3 1133 ^tin^i^in nT ['^?i Dnn^p3 uhph nip^nnN nipo js 22 
tj^ir^i D^pnipn hv "ipt<3n nnini nin\Dnh nriNi nippi ij 21 
Di^. nion^ pe^^; np&^j pSi ioi'y >3£)3 "ipc<pn phn tfhti dii^id 24 
n"i3io3 m3ifc?3;r;^o"ian3i:fc«s:aDji^3^ioD3^i3D3W3 -i^^t^ 2^ 
5int?_yp inppp t<inn npnn n4 3nn Sy ^3351 inq3 njpp 103 2^ 
W3 N^^^n^ini i:3;"]p i:ti?yp,i:3pp 103 "ipnn D^py^^iSi inj;."ip 27 
iKD;:npio3C>"}i:?nipS^<nnniioni?™nisn ny:^^ 23 

D^-u^yo 103 iih 131 ii;cjh3 i3"in> Dniipai D^t^yo id3 ^vn n>jn3 ^9 

nn Wcflm c6mutatioile fegholin cerij&: hein yod:&htfius ma^ 
cenaEeftD.iwu;:^cuiusfeparatueftnNW,([^ny'j^pe cu holem 
& hayn cum kamecz utnyin^-iNi;:;: dchxc fi plurificentur pluri 
ficabutur in lingua fxminina+^^CT ri^^ pe cu kamec2:&: hayn 
cum hirek Sc cum additione tau vtnnn^n'^*t niT:& maior pars 
eo^ plurificabunfin hngua foeminina ninn nvHi rmx^dc eo^ 
quseda in hngua mafculi vt D'n'DV n'oj;. Et in conotatioe ^n Dy; 
&: rabi Dauid kimhi^cepit tau radicennSe non eft per hoc di^^ 
rcrimen:3c hic expletse funt dece dc feptem^maceri£e+ 
^Cr5trata*xviii+eft ftrata quiefcentia lamed cu additione'°in 
capite eoru mem folmaut aIephfoIii:autmem tau fimul: ' ' 8f 
in qbufda eo^ yod tau i fine cumem i capite: & i qbufda ipfo 
ru nun in fine cu aleph ' ^in capite: &:in ea funt o»fto macerise* 
m ny£)D mem cu hirek:& pe ' ' cu fceua :& hayn cum feghol vt 
mpDnapDnmDiSceendo^^^pegutturahs uenietcupathah mem 
& pe vt naya nana : 5c ahqn etia ' * fine Ifa gutturis ueniet mem 
cum pathah vt naia mna npm nai^^ ' ^Et in omnibus his in co 
tinuitate mutabitur feghol in ceri vt (nv n^p^ n^jno' ^8c csetera* 
Et fic etia in ilhs in quibus pe eft littera gutturis vt mpo nuyo : 
& inuenitur ' ^modo extraneo nipn in cotinuo cum feghol : vt 
Ecclefiaftes capitulo tertio nipn cafus fihorum hominis ' ^ dc 
cafus hdiixxSc cafus vnus illorum eft*Et rabi Dauid kimhi re 
tuht nomiefui patris'°rabi lofeph q? tria illa fint difcotinua: 
& expofitio fcripturx eft fic^eflfe fihorum hominis eft " ' cafus j 
&ficeire beftise eft cafus:&:ideo no eftmiradu : quia exntibus 
ipfis cafu: etiam^^cafus vnus accidat omnibusipfis in obitu 
eo^+Et non eft h$cc expofitio coueniens apud me:qu!a "^ vau 
mpD") 5c cafus vnus illorum eft fuperflua:&: fignificat quod di^ 
<aum eft de pr2Emiffi's:8c non eft^^^narratio de iUis:fed eft pars 
fermonis per fe:6c ideo dicemus q> non eft mirandu R ^ ^ h^c 
uenerunt cum fegholin continuo:quia etiam inuenimus ec5 
tra qujEuenerunt cum ceri in difcontinuo^ Vt n:pn pecuhum 
percambium^&inconnotationevtplurimunondeeft he vt 
in^m inw^n injpo : ^ ^Sc aHquando deerit ut 'jjyna ist^yD wapo + Et 
pfitas uenietduobus'^modis cum motioneyod:qu«eft vice 
he lamed radicis vt dwd : aut ^^quiefcendo yod vt D'\£/*y3 : 8d 
corum qujcda plurificabunt in Hngua mafculi folu: vt D'uyo ; 

8choc Strata^XVIlL 

& hoc efl: vt plurim(I;& aliquando etiatri m Iingua fcemmfna 

vt mN-ja Dwno riNnD " rwnn D':r»a niriD ♦ 

■ CU ^y^n nieni cum fceua;&: pe cu pathah:&; hayn cum feghol 

utrt-ipD^tD3at 

CT-^i^^o niei^ cum hirck : Strpe Vum fceua;&hayn cfikamecs 

vt ni^D riDnD rnaD mt:;D : ^' & iii pluralitate ueniet duobus mo^ 

dis:autlinemutationevtms*DniDTD:autcum mutatioc 'hirefe 

ii) fceua :& fceua in kamecz ut n^jmD ; dc omnia ea plurificabu^ 

tur in lingua foeminina* 

^ C ^^^ rnem cum pathah:&: pe cum fceua ; dc hayn cum ka^ 

mecz vt nN-)D^nrinD;8c iudiciu huius macerise eft ut pcedentis» 

* °Cr'iy^Q mem cum feghoh& pc m fceua:^; hayn cu kamecz 

VtnKrtD:' '& hoc non mutabitur vnquam+ 

' 'CC 'y^^^ mem cum hirek:6c pe cum fceua :&: hayn cum hirek 

ut 'y \yD : ' '&: uenit yod vice he lamed radicis ♦ 

* *CL ^^^ mem 6c pe cum hirek ut 70 : & non mutabitur pcni 

tus vnquam+ 

' ^CC^^o totum cum pathah vtSyn ♦ 

CE r^V^^ ' ^ rocm cum pathah:& pe cum fceua : 8c hayn ' ^cum 

hirck utn^anD n'3u;D: & yod &: taufuntfuperaddita: &:ficuenit 

pluralitas ' ^nv3->D nv3^D : quod lignificat q? iudicium fcparati 

(it n-anD n'3u?D:&: limile' '^huic uenit line additione mem r\V2v ; 

8c hsEC non mutabuntur penitus vnquam+ 

^°CC ^V^^ Aleph cum feghoh&pecumfccua^&hayn cumka 

mecz vt nanN ;^'Et quado pe eft littera gutturahs ueniet aleph 

cum pathah^vtmnN^^^&noninueniturfeparatunilicum con 

notatione 'mnx ; dc no plurificabitur:^;: non mutabitur oino+ 

*^CC ny^nD mem cum pathah:& tau & pe &: hayn cum kamecs 

vt ^** nN^nD ; & tau cum daghefc:&:mem dc tau additse;' ^&no 

plurifi'catur;& non mutatur omnino* 

CL \V^^ aleph cumfeghol;&pecumfceua:&:hayn cum ka^ 
meczcumadditione^^^nuninfine vt pnN+ Et iam uenerunt 
duo cum pathah hayn^^etiam in difcontinuo Hezechielis 
capitulo fextodecimo ; Sc pnx donum non fuit datum tibi ; 
&c etiam pm donum non ^^ dabis ulterius ♦ Et kimhi omiiTt 
ha:c duo ; & tuHt eorum vice ; quiaex pm dono meretricis 

cogregata t ntinq nwa n^:no « 

Kamp^naDon rtlj^/^ ^nnpo \ J ^ 

myononpnnDp % , . nn^pio2vopnr\i;niNnt?3 ^ 

JiuniiJnn ts ni2:p niono 103 ^iju? na tn Donn wa licn^jia^nT ^ 

in5p:j. \vph^ innn\QSpi nlnjo io3 vpp^s Niipm ^eiJ^jhs pTnn 7 

nnnp 103 vppn llvn^Nic?^ is^ni nnan apn HV^ ^ ^ 

i Dilpn 103 hiytppn nr jni nNnp \,.^ 

nmo 103 ^ppa fWi sr^a sisni hi:iDn Don rtttil ^T| *® 

: DMy^inanuJ^.t^Snn H . " 

»VU?pio3pnniy)3;n]NmN^nip7niDp "iV^ri ^^ 

j c^nt?n nph >5n nnion ni^n nsni ^, ^^ 

iDSiy^SS3n:n;^)Nhi.^ypio3pnn3 N£^^^^^^ U^/^ ^^* 

*. . ?!3;ni Nijipa N%ni . _ nn^aopn ^<^ 

>i3")n K3 TD1 • niaDiJ inni ni>ni n^n-ip n wp 103 pnnn ^7 

npinin^3.*i.pn;pippn)nnn^3n io^i:>pDnni^c?ni^3-ipniopp ^s 

J dSij)SdiS3 mv^ ih hSni moi:? do naom >S3 n:i ni^ ^^ 

ninNio^^pppj^vniNii^aNsni^jiJiDa^JjS^^^ HV^i^ ^° 

ninsio^nn^SiJjSNnNnnnuii^init^Ksnu^^^ ^ , .^ ^* 

^b? n^nc?» ^SinnnniN'?! wn^j^i^sn Dy.QN ^3 ^ni);.^?^;^:^!! ^' 

lo3vPpgi!yjmN£in\innjnn9nopn nV^nj^ ^^ 

ni£3DiJ inniapmcjrainni nN^np , , .. . ^"^ 

I SSp n wp s^hi nannp i:>ifi ^^ 

n^Din D^ r-Qpn T?yni j<ra .^^.ni hw^ «^Snji 7 W^^^ ^ ^ 

l^^^nnnQaDWi^^snasiI^niNito-^iDaiij 1% , ... ^^ 

ih jyn^ Dj] • -^iS jn: t?^ j jmi v ip^p ^wptn^p nnDion ih^as ^^ 

noiT pmp ^^Doipp^ t?^nniDU;yn nSfijj^ry^^rippn} ' nli? onn ^^ 

n2:3p ■'- T':- ■'■••,' V- ■••»»:•.■ »»;« «-:'i • •- *• 

n£'Din3l«c^Ni:aNnn5Din3li^D;s?Nnnin 4. 

mNnnnahN*:t3n),pnnnnw^niNN3nra ^, , .7 
i"):ii? D!>? ^3 i:nu?: th\ ']rhiT\ nSm pi nn:Nn nisn Di?. n^om^ g 
NKOi Nh] :|nipn nifjn qnn:in nnjn ^uani nw^oDa in Sn ficnn ^ 

• nfi^S^ n^yn 103 v?R^ r.i?n\ '^^'t'1 ^1^3 ''^n fl V tHl " 
Sn mi^n vv vDp M33m nD^oD3 d3 n jnisjn ^ i s iiuyhauw DhDiDShht<njnc>'^nnainnSynnSi?nnn£) u 
iniNSnni^iyniosnnpj 14 

io3nya |^2;»niNiu?3N^n]nna3naDi^^^ nV^rt ^^ 

V -» V : : •.•-s- ! •i(-:. :":- .•;- 

hw2 Nn? DC? I1M Tny Sy_£i tsin^3 naiK has n^nio Sp.;^on 17 

i n^3n ig 

nn3«?)Dn2K3nn^jnaniK&?^ni^:D=in^j^nio3 * ^. \ to 
n^Dina nnpj ji^Sa mn^ iSjs S^i nnn^ hp;pp Sy.n^Ji7n 103 2 1 
SS3 ijnii^i n4 vi33ni nD^oDni ni^SDnm^jnn 103 inni ifn pn 1322 
p")iu?3 pyni Nim NSni nn^n iPNin iu^k inn nilj ^ ri ^^ 
«flDniaan-innuna^^^nramjTnmnin ^ , .^4- 

: SS^ DSiyVijnip» vh iSni m:nn los nna 2 ^ 

iNinnsDinnnpSn^njnVpoK^nDnyiJi^n f1 rD^rt ^^ 

:D^4iyc7pnt^y^nmnnn::^p£3lD:ipj , . , . ^7 

s^^nmnp^u? iQDtonp^niDya N^n JTlJI^ ^^ 

Dvnn^pjp-tna^nDpnTiihipu^psKm , V ^^ 

njDn Strata.XIX*&:.XX* 

congregatafuit:&vf^adpnN donum meretricis redibunt* 
Et in continuitare femper reddetur kamecs parhaJi:fed 'cum 
conotationibus non mutabitur nwn mr^m ; dc hic expleta eft 
ftrata h^c+ 

^in^trata decimanona eft ftrata quiefcentiulamed cum addi 
tione%u in eorum capite:aut cum ^dditioe he in capite : aut , 
cu additione^tau in capitc:6c in fine:8i; i ea funt gn^ maceri^* 
^CL •"'y^J^ fau cum hirek:&: pe cum fceua:& hayn cum katnecz 
utmpn^^&quadopeefthtteragutturalishirek coucrtetur in 
pathah n3Nji:^8c inuenif cu conotatioenrtoNr» & (Tc ^nSw n^Nn: 
Sc no mutabun£ niii mutatione ^ he in tau in c6tinuitate:&: in 
conotatione -fmpn nipn "fm^in nn3n:& non inuenit '°in pKtatc* 
* ' CC ^y^n tau cum fceua:&: pe dc hayn cu kamcc2:ut nnhr) nSyn 

* ^dc mutabitur in eis in c6tinuitate:5cin conotatione kamecz 
hayn radicis in ' 'pathah nnSyn nSyn:&: in pkirahtate mutabi6 
in holem:5i: omniaipfa plurificantur in Hiigua ''^foeminina ut 
niN^nmSyn* 

* ^{L^V^n he addita cum pathah^&pe curn fceua:8< hayn cum 

ceri vt ' ^n3-)-t:8»; non plurificabitur ne^ niutabitur ncg^ con*^ 

notabitur:&: f m hoc' ^pondus eft nnno : fed nanx quando eft 

uerbum futurumautnomen ueniercumfeghol '^beth* 
19 — - - _ 
; rapiente pathah " ' ut n'3yn Fm pondus : 
omnia hsec plurificabunfin hngua foeminina cum additione 
^^vau intcr yod dc tau ut nvS^n nvisn : 8cin continuitate 8c in 
conotatione non mutabuntur penitus+ 
^'CC^"^''y^»^f3uqu£eeftincapitecumpathah:&: pecum (ceua; 
& hayn cum fciurek ^*ut matn mannjSc quado pe eft lirtera gut 
turahs dilatabitur cum rapiente ^ ^pathah ut msftn : dc hsec no 
mutabuntur vng penitus* 

^ ^fC^trata vigefima eft ftrata quiefcentium lamed cum addi 
tione tau uel" ^nun In fuo ftie fo]um:&: in ea funt vn decim ma 
ceri£E + ^^ i[,r\p^pe cum hoIem:8s: hayn cum feghol vtnpw; 
&Habib"^tuli£inhancmaceriam napfeparatum exnnsp cum 

conotatione Srrata+XXt 

conoratione CLim mutatione holem cum f apfente kamecs.Et 
rabf lona tulir ipfum in radice"n3p : &: rabi Dauid kimhi in ra 
diceaap : 5c efl: admirandu deHabib-nimium valde ; na quis 
detuliripm recedere ex uerbis antiquoi^: per uoluptate exqui 
litam:5c iion efl^^dicendu nificp no fit rado habentis uolupta;* 
temtquia magis cogruu fuiffct ponereipm^in maceriam rtyia 
qusE e Hrarge decimarfeptim^ cu daghefc hayn & defedlu uau; 
^8c fi no cffet efus opinionis exponere ipm linguse rtap : fed lin 
gu^ teforii elTet ius ^eius radicis efle nsp put tulit ipm kimhi: 
dc uenit licut eft nioris dupliciu lamed & defecfiiuo^ hayn^ vt 
iy quod lulimus in Orrata quinta+Etin coootatione eft dicedii 
q? conuerfum fit holem in ^ rapiens kamec2:& dicemus nnap»; 
ficerit iplius iignificatio lingue uacui 6c futilis:quod eft'°$qj<» 
uocumtentorlo&coaguIo:quje funt dux (ignificationes in 
quibus difceptaueruntexpofitores' 'fuperglofamnnap an fit 
linguaj tetorii aut pudedo^ m ulieris : aut coaguli pprie ; ' '& 
cruntDip ScnDp dux radices duo^: noium fignificatiu fup rem 
vnam :8c erit nap ' ^io maceria ny£) ex ftrata decimafeptima+ Et 
in continuitate 8c in conotatione mutabitur '"* ceri in rapiens 
kamec2:&: dice^ np3p inap^Et hxc plurificabunf in lingua fce^ 
minina ' * vt mnpw Ppw cu mutatioe holem in hirek:& feghol i 
fceua+'^CEn*jy^pecukamec2:&hayncufciurek utwn mVij 
& hfc' ^no mutabunf in otinuitate penitus:&: f m metekimhi 
' ^etiam r\m cum pathah pe radicis eft huius maceriae : 8c non 
fuerutmutatahxc'^nominafmopinione fuaad fignificadu 
q> fintponderis nis^D : quia etiaillud non"°eft mutatu+ Et fi> 
gnumfuperhoceftrquiaficutdicunt nmSDfic dicuntniw; 
^'& remanfit mem cu pathah in nTijV:D:&: no fic heth in m:ni 
quia fi fuilTet ^'cum pathah magno in motu yod euidentis iu 
pluralirate eiTent tria pundla magna'^coniundta:qu^ duR eft 
linguje proferre illa : dc ideo conclnum apud me in hoc ^'*eft 
idquodfcripfitdeeoHabibqjfitmaceri^niy^ in hac ftrata 
^^ponderis nn£) : dc heth uenit cum rapiere pathah in plitate; 
& dixerutn n:nt"^ CC rivpij pe cum ceri: & hayn cum fciurek ut 
f))iix nny:8i: ptitas uenit" ^ in Hngua dod:rin^ cum apparentia 
lammed rsidicis quae eft he mutata ' ^ cum yod vt nvr iVf 
i£ myi) pe cum kamecs : & hayn cum holem ut ^^mDfi mriN 
quod eft feparatum ex imon ; dc mutatafunt in continuitate 

&;c6notatione 0nt;3 fN^an w ^mi ' pp f\m H>^ D^hn nmm::i ^wari i 

V 8 . I. -r • : » •< J -r I V - V V - - ! • ; • - 

j^N) t:?^ino v^na o^Jia^p.ri nniq iidH f^i^ipin^q ^? Ino 16?03 j 
sjntN w^iJi rv>n mn nnt^ ^3 ri*2:"in ^yn^ oyD pN *3 Nh&j noii 4 " 
• iin jnpni pyn u^ra nntpj; ya^ nVppS t^n nyi^i hiyto s 
I^T n^nSnis p"c^ nSn nnp i^^ ins ^i^S inyns n^^i ih oxi ^ 
r.3;n ^npm.iqfin >\i£33 riTiB ^ni wpn iN>3nuj. 103 33pj'c^"}ur 7 
^sDHnn-iianju^ioihcJ^^ijsnin^c^onnnVooaiiN^nnu^Tytoa g > 
c<=inu7 mpj\Sihn p't5>\tn>;njn n.>nninn3p^ iqw;jqptf)on ? ' 
D>;£?n5on jns tp^mp ntsntn >nu;n j n^u n^p. St^t Snb; ^n tf)rni:?o i o ' 
c?qq nap. tts5 nt^Ni ni"ji?^ tx hm jtc?4 Ntn dn nnsp niN^a hi; n 
nw; ^m iijy. 'ij; Dn.to ntou: uich D^iipi^ ^Jif nnpi ntp m) 12 
n:n«>>n:3ntmD>qDni "nntipv.ynurfi^poqnNahtyu^qannp n 
nDp: jtu^Sn i3nnnhNi ^nnnp^tn3pnqN),'ijqpif]DnhNn.5f.n 14 
rNtc?hNSt:ipn)pinhKDSnnW|ntnpc^np.tc?toq n 
n^,^.l ' niin ni^5j'o3 pnic^a p.ynt vqpP: ^^0 nitJS '^ 

^nopnnyn >£)St •hSsnWM •■i:n;^\K4 ^*^ 17 

nSs mm ih\ -htyu^qn niq Nin v-^m n^ nna3 ntjn d^ ig 
Nh 6<in D^^ nDSq o)p2 nn^ ntitn^^ns tnvn 13; ntou^n 19 
nwn Dn.DtN p. nfiD^q Dn.qtNi^ tos >3 nt Sy ntNnt n2r\m ^o 
nn>nihN>3nt>ijn:innnpNStntnDhD3nn^aDqn 21 

nthti^ ntnipJtpSi^t^n^DnDnwjnnt^nnyrahtn^nn^^ 2^ 
nn >:»i;:iitj3n ]ir\ i n:na nd3S jtc^hn ^3; la?! nipN ntpanq 23 
nVpon nNDnty|)hty^qqNin;:jnmni>Synn2;^nq 24 
' intn:nnosin3iann3«f)DnsnN3n>nn)nni3Dh^^ 2^ 
N3 >i3"in] niNa nni; to3 pn^m p.i;n) ns:.^ Nsn Hiy ^ ^^ 
moto Nn N>nu7 tp-^ipn nohnntNnna n:;:>o mhi ^ 27 
105 Dhrig pj;n] ^qpn i^^n Hi V^ 1 nt>ny to3 nt>4 ^g 
no^oDa i:nt:^:i tntoN to nna: ' ^ j^miy nton ntnN 2? *7ti3 nn^:i >:a«5 in^?!i sSn nn^ ^^m hN vofsn l^?i3 ^? ^1:251 1 
nn£)3D^^3!in i^ ti^n nrh ^nopn nno p4i tnlnNhi vn&«^ 2 
nnp nn£j «^iona D^i^an j^ni c^re niS D^isnn Dncj noNnna j 
D^p-ipnon |pD^3i Si;ni^o:jNnoni • p'»£)n3fccnSD3niD^ijn 4 
D01C? nnx 13 D^^i i:ic>^^ Sy pnpno vni?*i> ^3 n^nnn hy Di|3a'i ^ 
nq^ii 11 n ^n:p dhk D^ftcjh i^:"! no • noSn ^nao niom ninN s 
wh^^D^ noN» ftrt noSi iin ym riion riinN ni^n'? ao^m^ 7 
D^njuypjic)S;3mpcj ^:^pnTnpN»hiNininonninnicni>nS. g 
n^^nycj -wsit^ nr Sd dj? yjo j nr t^nc) ^^ibjmn pm mnN im « 
i3'i£j3iDSiii^NNnnnn3nu7jmnNDt:^3innKninNU7nu> 10 
ni^nN"ipN>i yif on:^ nl» n^Ding n3 nanni nnDn ih pKi npihno u 
^i^nranwnnntopnnnj^yniNiu^aK^n rtlW^ ^^ 
ljnu?> N^ nVs Sdi n^:n 103 nn^i «^ma &^3n n>:iia '^ 13 

D>™nio3n3Tp';yS3Dx;^nnn^] n^sn ds? nii niDwn d;; 14 
\ ninna mipp p';ijSa nna ip j3i Dn^nwjn nnp: ji^tjSn di;£)1 ir 
ninu?niJTniD3nn^io3pmu73|\3;mNiji:|j3Nan nilj^ i<f 
n3inu^Sin333NSini3>pp3ijni^>i^SiSNi ^ , 17 
kSi n3"in>. nii nq^ 103 hiAD3 pyni D^h3 N^n nW il '8 
nvT ^^Hh^N^mmnppnnyi^^^iinTmnc^ J; i^ 

pnon3 inn >£3Di:p ^cn^^t^ ns; n^y 'S^^v pN plpipn n:i> >3n 20 
i:i>5c t^in 13 DS1 v^^n loh ii>n inm nai: ic?i^ ^3s sn noSn 21 
• c?nu? v^n 01^33 n3iu?N")3 DN >3 nNin ni>D03 2 2 

, V .. J ,( V : - - • : - 

^?m n:ntp)Nmn>ai:lo3pi>n3jiy.nijop3^?2^^ H^^V^ ^^ 
D^n3|^j;mvpp3 N£iri finj^ joSiyhngw ^. ^4- 

»«331 ni3>pD3 r\2W\ I '^*; o'l??''P"^9I'''ini''^^,P'^l''"^5 21: 
0^31 ™nA niN5^£jnti:>3nn*)^Dn^siNKiu?hNvopnn3">3i 2^ 
pnn lo3Din3ni;mn3|:3>5£jn Jiyi^ i nsT puJh3 i3W 27 
ifllDnn-n3nn>j^hiDSiijSmnu?> I '^ Nhn:nnioTifla 23 

# - . ..•-;• t T • V - J • •• i I" •• • • - > • 

lasinnTDqn 29 

rhom Strata+XX* 

& conotationc:quia couerfum eft kamecz in rapiens pathaht 
nifi in uno quod venit cum pathah magno^iniHNhi wnS ; 8c io 
opinatuseftkimhidaredift*ereria inter uenietia cum pathah 
'magno;& dixit(p fint digna uenire cum daghefc:& inter ue«* 
nientia cum rapientepathah qusEfunt%nia:& eoruius eft ue 
nire cum lenitate:^; miror ego nf mium de multis gramaticis 
*& praecipue de Habib :quia noui eum apprime aduei tes fup 
eius linguam: igitur poftg pofuerantSinN' &:m'3n exquiefcen 
tibuslammedquidvideruntadponendum illa exquiefcen^ 
bus vau:& dixerut ^q? ius eorum erat efle nian nirtN cum motu 
ipfius vau:& cur no diccrem q> eora ius^efl*et effe ninan mnnN: 
gcforlTtandixerunthocquiainueneruntin lingua dodtrinse 
nomen^reinifiNcummotionevau^&hcetnon fithoc impol 
(ibile:tamen poffibile eft q? fit '°radix nnxnWN:&in noie mnj* 
niucata fuit hein vau:&;ideo cecidit in ipfum' ' controuerfia 
dc no eft ei neceffi'ras:&; ptitas uenit cum additione yod in mc 
dium :& dicet mYiN ♦ ' 'CL r>'y^ pe cum fceua:& hayn cu hirek: 
vt n'3\y nn3 : dc qn pe'^ eft gutturalis ueniet cum rapiente pa;^ 
thahvt n'jn:&omniahajcnonmutabunt '"^cum cotinuitatc 
ne^c(jc6notatione:&pIurificabun^aIiquadoinlinguamai^ 
fculi vt D'n'jn : ' ^dc aliquado in lingua foeminina aTmn^jn;^; fic 
ex n'n3 in lingua doftri^ mn'n3. ' ^ C my^ pe cfi fceua:^ hayn 
cum fciurek utmsu mar moD mi£3 ; ' ^8c hsec no mutabun^ in co 
tinuitatene^ in conotationene^ plurificabuntur* ' ^ CC ^V^ 
pecumhoIem:&:hayn cumfegholutnijy: &:nonplurificabi6 
ne(^' ^mutabiturrhoceft^m opinionem Kimhi &;Habib:fed 
f m opinione'° rabi lona gramatici no cft eius radix ni)y adeo 
q> fir ex additis tau cu defedtu" 'lamed he: fed eius radix e n^isf 
dc tau eft lamed ra dicis :8c fi fic fitno eft ' ' in ftrata hac nifi in 
prima poderis viv mp /^ {£ nv^ pe cum kamec2:&: hayn cfi 
hirek ut n'i)y :-& non mutabitur ne^ ^* plurificabitur vnqua* 
CLpyi) pe cum kamec2:&;,hayn cu holem^ Vt p^D i^i-^n pNJpynj 
&inoibusiIIis mutabiturincotinuitate^^&in conotationc 
dc in pluralitatekamecz in fceua uel in tapiens pathah quado 
peeftlfagutturalis^&oiailJa^^^pfificabunf i hngua mafculi* 
m py^ pecumceri:3chayncum holem vt pnn^^feparatu ex 
t3m:8c:non mutabitur vnquam &n6plurificabitur:& hic eft 
finis^'^ftratsehuius* 
• ii p CU5trata 5trata*XXU 

C^Strata vigelimaprima eft ftrata quiefcetium lamcd akph: 
&in ea"funtfexmaceriae+ CTi^iy^pecum holem;8chayn^cum 
feghol vt NDiJ ; dc poflTibile eft cp in hac maceria lit feparatum 
* "^NaD Sc fingularc D'^?£)y 5c erunt N£)y njd ; & hxc non mutabfi 
tur vnqua tdc^fi non inuenta fintfeparata lingularia + CC •^y^ 
pe &: hayn cum fcghol : vt '^ N^i) foa N;yt n3:i ndj : & inuenitur 
vnum cum ceri pe Ifaise ^ capitulo nono ah^ : & fiet ex eo noj^ 
men agnominis cum additione yod ludicum ^ capitulo dcj^ 
cimotertio:&: ipfum eft admirandum: & in pfitate mutabitur 
feghol pe in fceua:& feghol hayn^ in kamecz vt D^Nni) D\\;:?n:fi^ 
in connotatione mutabitur f m duos modos + Modus '°pri^ 
mus cj) redeat pe in hirek:& hayn in fceua vtixSa: aut pe in pa 
rhah ut iNjts+CC ^V^ pc cum feghoI:&: hayn quiefcens fi' fit de 
litteris ' 'quietis:aut cum fceua leui fi non fuerit de illis vt am 
N':i : dc hcEcpIurificabuntur ' ^ in lingua mafculicum mutatioe 
feghol in rapiens pathah:&: quiefcentes mouen£ cum kamecz 
' "^dc cum hirek ut o^aw ♦ CE ^V^ totum eft cum kamecs vt NDy 
N3y : & in continuitate ' ^ &:in conotatione mutabitur kamecz 
pc in fceua i<3y exercitus belli 'xay exercitus meus : dc non ' ^ in 
ueniturNoypIurificatumfedNJypIurificatur inlingua foemi 
nina Pi^vay : dcin conotatione ' ^ pluralitatis mutabi£ kamecz 
pe in hirek: dc kamecz hayn in fceua:&: dicetur 'mNay+ 

C ^V^ pe cum pathah;& hayn cum kamecz ut ti^p azit dc Fm 
' ^ Habib fingulare Dwmeft huius macerice:fed cp non"°uenit 
ad vfum lingu^: dc fecundum meam opinionem non funt fua 
uerba in hoc conuenientia;fed eft" 'in raaceria Nyi);proutlcri 
pfimus fuperius:5c q? mutatu fit feghol in pathah '-no eft res 
extranea:quia iam luenimus pluries feghol rautatu in pathah 
vel"'rapiens pathah in pluralitate quando pe eft littera guttu 
ralis ut ex D'y5fi ^5n:gt hayn^^^quiefces mota fuit cum kamecz 
ob caufam aleph uenientis poft eam qusemouetur in plurahV 
tate:'^&: ^pterea non eft necelTarium multiplicare noia: qUcC 
non uenerunt f m vfum lingu^prout ^^ fequi£Habib in hoc* 
CC ^V^ pe cum hirektSi: hayn cum feghol vt ' ^ nD3 :& in conti 
nuitate murabiffcgholin ceri vt ndd tronu Dei:^ ^& in conno 
tationibus&inpluralitatecomuratum eftfegholinfceua le^ 

Ue Ut mKD3 'ND3 + 

^^CT^Strata vigefimafecuda eft ftrata quiefcetid lamed aleph 

additorum . I 1^43^ Hiyb^pn ^ n]2t iu?2N\ 5<Di:[ 103 St:iD^ j 

<f)^^ D^jyS i:rit:j^, ^?h i^c^] c<£)i? ^536 i^n!VD^j^|ii; -vm r{^:^o 4 

-ia3^T;iD3r!5^mtj^n TW^ t dw aniayi^ai^qj &A'^3 s" 

n^yraK^nniimns' ^ Kyo:i &{'i^ ndd si:)'! n3J[ 5?D3 (J 

■r^ - • V - • •• : T V •-" V » : • ; ••■ •-• v v v v v •.• ••• v 

DDsm ni^ n£)Din3 n^cnn o^ uoo nt?yn ^yi^ nS^ id ro^o 7 

... .,. ... j _ _ „ .; , .. i^ „, » »-„ , „ I - . • 

]]vn Hi5piN}u>S.s&^^nSi:!p n^nu?) ^ia^nv^ii^ !?<ini ii^ joo s 

•:)Sin -Dpn^ ^iu^hy n^nuj.^ *i33niD^fi<i3 D^Kt^^ioa ^0|"3 ^k ^ 

nm3 N^n ik isha 102 n\03 j^.5;fii p^TnsKsn ^^vw ]W>^^n 10 

m^riiNo N^n d^ nnj j.^ym Si:ip3 N^^n ^^y iST| » ^j^^^J? 1^3 » 

•innn''. ihNi NU,fc?t3n 10:3 jno ny^ti n^ hp_ ^ ^ Nitpn ij^nin 12 

\!Dp2 lyyi^n^ D^nini nn^i «^ton 4n huon >om nDi |ii:JSa n 
m^^oDDi fc^D^ No^ 103 V9p3 iS? A{y C5 ' °^^9n "^^? pir^^-i ^4 

t?Si ^^332^ nonSo N35: i^)v:i Nsn ^ vnp n:nu^^ ^1:1331 15" 

»13331 nM2: n3p3 nuJn3 nsnn 6^32; ^3S n3-ino N02: t^yo: is 

rni>?32: noNn nii:^ in j^yn vopi pnn ik «^n ^op mnii?; ^mn 17 

'^Si NJjp. ^^31 103 vop3 py.n^nn^:! N^n ^^\Jiil| ^^ 

fc^iipNV^^iy^onnT3NinDwnw3Dnn ^ _ 19 

i?<in fc^?^5 * D^:133 nT3 in^n r^? W3D >£)^i • TH::?SnSann3 5^3 20 

T V • : V » T T ; » •• * T T ; . ; I t - •.•:•••: t 

nn^ Sk ^Mrpn npTO^ noi • nhyo4 mnw 103 Nya hiyi^pn 21 
iN nng hf mni:?phi;.pn ni3i D^pya m^t^ -133 >3 ni i3n 13^4« 22 

pyni D^ir^n ^sn jp io3 n^^in^^ ni!>2 ^^nm n3n3 nn£i «^Dn 23 

»1313 n5^s;iJnpn nnnNnK3n«^Si^nn3p:?^pp3n5;:innnjn 24 

103 Tii^4n 4nn hy 't^ss ^^hiy ntoc? ni3nnS -1112: t>&« mSi 2^ 

: > T - V : •.• - T V ■■ ; - : I V » •• V t; - 

103 ^I^p3 pyni pnn3 &?^n ^y ^ J nn 3^3nn hi; 3i^n w 2^ 

J^.t<p3l03n^;^e«s2^tipn \ . n:nu7j m3Spp3i nds 27 

I nitSD3 ^^D3 103 Hp ^^11:73 hton loin ^13131 0^13331 23 

«jjS^i iQ^n m rhoD ^5^n D>ntp^i D^nun H /^OjQ ^^ 

iii p . . , lo3nm«^^cvmu7nijojP3i?j;mnni33N^^^^ jn&^'l}^ ^ 

n^:;U?i iD \qio '^5103 <?)S>sn P"ipn3 nnc^ Nroji mjn^nNiDrj 4 
ni^hp mmh ni^ioa nns3 ^^srp^ iriK oai ntpn^inN? d^ti; i- 
n>nn nn^i nnpj in:?^^ nn wi * i^vhn pnpn ^^S ani Dn^;;i^i ^ 
*nnn ^1333 .nSi nD>0D3 n:jnu?» ih^ * n^^isn n^Dn oti DSni 7 

nji nfc^^ip^ n^^p 102 nn^3 f\3;ni ^ra asin nSIWil ^ 

^iis^inNnph momDX^STOpNyoj^^ *[ . 10 

t icj^?"i3 inifc« nnypQ ^dH ohiySi in^jnpS :)nN'ip'i 1 1 

=i:3wranK^:nfc?^pjo3/nK3I,'i?m n^JtJ^ ^^ 

n3p3pi:>Sann"]nnjiDp^pm(:>SNnynnOT^^ \ . 13 

•51003 jop pm;i; S^f nxn nDni^^p, m i3i._ * DmNSp3 103 14 

j j3NnNSpio3wn ly 

D^P3;2hi^^2^tJj lo^ p^n3 j)yni vop3 fc^an ^^^V^ '^ 

hfi<v^pni"3"i^inii;>Du^Siymnni3Ni{p3 ^^7 17 

103 n^^-iij^n fcc^in t<if 3 npi jic?^3 is^inj 0^31 fccnp 102 t^iip ig 

: Dnt;yi D^ni:>n n^^DO no^^J ni^i D^^no o^N^tt^y i^ 

•:•.•:•-:- - • s ■'■»;• ••' »• • • l ' ' ' | 

^n3i^5£)nnpnnVpofc^^nDn\P3;ic^c?n jl ;*^fl/3 ^® 
nTDyDnpiDc?5^n3Dpn;£3pi3Dnpnphn , .21 

nu^pn n3i 13.4 yi^pNis ii^n ^apij djioi D31D3 inn ^^pu 22 

j D^hiyii^p 23 

hj; nimnS fc?3n wi vop3 j\y?ii nnss Don riV/t5 ^^* 

ni3W3i nsonDotoi^jit^nN^Ti^iDn 'r^ j^ 

npp 3*111 nsQ 103 in % >;nn nunii^np nn^^K vpp'l njw ^^ 
: niDo ni:)a n3pj ji^ySp i3"in\i D\^p3 2 7 

Ktc^o 10-5 «?jiD3 «^Sn nnpni vpp3 i^.yni nn33 Don A^t J /5 ^8 
i ni3^pp3 <^^ D^iy^ mv^l ah iSfc^.i ^ . ^^ 
■ npo Strata.XXIL&,XXlIU ^ 

additorum tau in fuo fine : dc in eorum quibufdam yod fn mc 
dio;8cin ea funtquatuor macerisEt^CCn^v^pecum pathah;& 
hayn cum kamecz Sc daghefc ; &: aleph quicfces vt ' rNDrt;&in 
eontinuitate mutabitur kamecz in pathahVt '^mm peccatum 
IhudaeiSc inuenitnr vnum cu defedlu aleph Numeri capiculo 
♦XV+ dc h^edus ^caprarum vnus T)mh ad eximedum peccatum; 
&etiamvnuminuenitur cum pathah in difcontinuo mzrh 
ob peccatum capta fuit;^& ambo illa funt extranea f m grama 
ticam IingU2e;&; plurificabifin lingua fceminina cum pathah 
heth ^ & holcm dc daghefc teth PNcn; & no mutabitur in con^ 
tinuitate ne^ in cSnotatioepluralitatis ^ omnino vtPNtin pcc 
cata pueritise mea Do'ritii3n t*^ riNy^ pe cum daghefc;& hayn 
Gumpathah m ^«np^nN'np;&hoc'°noninueniturfeparatum 
niliin regfminenNnp^; &in conotatioe' 'inNnpS *|nNnpS;&:fem 
per lamed feruit ei in fuo capite' ^*CC ^^V^ pe cum hirek;& ha 
pi ciim ceri vt nN^3 r^ah^ ; &: quado plurificabunf ^mutabitur 
ceriinfciurek paruum &:plurificabiturin lingua foeminina 
''^ut Dn HS'Ha3 ; ac etia ita mutabitur ceri in fciurek minus in co 
tinuo ' ^fingularis utnNH2pIenitudinelapidis/^'CLf<'yjspecu 
kamecs;& hayn cum hirek ut n'uj; dc aliquado ' ^ inuenitur in 
hac maceria nomen in quo comutatum eft kamecs in ' ^ fceua 
utK'"i3;& omniaipfaplurificabuntur inlinguamafculi cum 
fceua pe radicalis ut ' ^ D'NnD o\^'m;dc in hoc^expleta eft Ilrata 
vigefimafecunda ♦ 

^^CE5trata vigefimatertia eft ftrata defedtiuo^ pe & quielcei!* 
tium^ 'lamed;5^ ex cis funt additse mem in eorum capite;& ex 
eis cum hoc^'ftint addit^tau in earfi fine;8c ex eis addit^ yod 
in medio foIum;& in ea funt quinc^^^maceriac» 
**C '"^V» "^^ni cum pathah;&: hayn cn kamecz dc daghefc ue^ 
nit ad fignificadum fuper^ Mefedtum pe radicis ut nan hdd; dc 
in continuitate^^mutabitkameczin pathah mutationehe in 
tau vt nsa percuffio gladii noD experientia ^^m(idorum;& plu 
rificabuntur in lingua foeminina maini-aa ♦ 
^ ^ CC W mem cum pathah ; dc hayn cum kamecz; dc quiefces 
cftalephinvltimout^{\yo;^^&hxcnon mutabutur vnquana 
edam in continuitate* 

iiii p C'iy» Strata.XXIIL8tf.XXlIIL 

CT-^^y 3 mem cuni pathah:& hay n cum feghol ut no»: & pluri;^ 
ficabitur aliquando ^ in lingua mafculi ut pforafti Vtjaa virgis 
fiiis:quod elt conotatio cum ' pKtate i lingua mafculi:& aliqn 
in lingua fccminina in feparato itjdq : &:in conotatione or\im^ 
* Et rabi lahacob filius rabi Elhasar opinatus e q> ex o^:iDn per 
cuflioibus qbus pculferut eu fit in hac^maceriaiSc rabi lofeph 
kimhi conceffit ei:fed rabi lona opinatus eft q? fingle fit ^ naa 
6c in ptttate dicetur D^sa ficut dicun t ex ow niDn:& f m eius uer 
ba ^eifent fingulari vni du^prirates:vna in lingua mafculi : dc 
aIterainIinguafceminina:quia^dicemusexDOD naa ac etiam 
n3D : & non eft ratio decernens inter duas opiniones iftas* 
^CE ri*(V2 mem cum pathah:&hayn cum fciurek ut my»;q3 eft 
'^fepatuexfroyD + C ^Vpe deficit:&addita ' ' eyod: Schaya 
eft cum hirek ut \y^N:quod eft feparatu ex wu^ : dc hsec no' ^mu 
tabuntur ne^ plurificabuntur omnino* 
'^CE5tratavigefimaquartaeftftrata quiefcetiu extremorum 
cii additione ' * tau uel mem in fuo capite:& funt ex his conis^ 
mutata he' Hn yod in medio:&ex ds funt addita tau in capite 
dc nun in fihe^iin ea funt quin^ maceri^+' ^CL nyin tau cum 
holem :8c hayn cum kamecs vt min nn*!n:fit plurificabunf ' Hn 
lingua foeminina in mutatione he in uau tau ut nnin* ^min ♦ 
CC ^V^^ Eau cum fciurek:^ hayn cum kamecz ut n."nn : dc etiam 
* ^hsecprificabunOn lingua foeminina vtm^in ^^° CE '"'V^j"' ta« 
cum fciurek ; & hayn cu hirek : dc yod comutata cif kamecz uc 
^^nntnn + CT ^V^^ mem cu hoIem:8c: hayn ''cum kamecz vt nvid 
i<->^D:&hsecnonmutabun£ vnqua+"' CE PV^^ taucum fciurek? 
& hayn cum hirek: vt pi^in feparatu ex^** '^'ijin : & no inuenit in 
vfu hngua: nifi pluralitas^ ^cotinui dc pe quielcens cft aleph tdc 
comutata eft cum vau occafibne fciurek tau pr^cedentis:^^S{; 
addit^ funt nun 8c yod ad fignificandum fuper cotftiones plu 
res hanc poft hanc:ut tulit^ ^rabi Salamon ex uerbis noftroru 
dodtoru^a^^in cocSacoaiiombusmuItis poftipfiusablutione 
inbuUieti ^^ coquiteainfurno:&:redit&c6ficiteaifrixoriot 
&c f m hac opinione 'i'5in no erit ^ ^ cotinuatfi fed difcotinuuj 
& eft nome agiiois fihgfis : qd codtu eft coftioibus multis ut 

diximus Di; n:3n n w i^qqn nnpj to3 idt jity^a ' ' ^/^ z 

' DnTtsq ^D3D1 nlDO *ni3J3 nnpj iiujSn dj;^i n^r iit^hi ^mn 3 
nTaNin imsnnc^N D^3Qniq^3n3DnTy3&?.^3'i3.3p^^^ 4 
^5in n^n w nno n:l> ^nn ha.N.i^ nnin ^nqp «fjpi» ^sm hiyi^qn ^ 
in2'i ^ijhi D^tpn nisn jp Dnoi^itj 103 0^20 "iqNi>i3i3i n3q e 
*3 n3pj iit:?SannNn3TTiu?h3nn^4Dn3nOTin5?wSi>n 7 
nixn niunn o.c> p3 ynao dpd fvi] nisp ojii o^aq nsq jq iq^^j g 
Ninti? mi:q io3 p W3 jiyni nn£)3 oqn Hl VQ ^ 

«f)Di3i -ipn'N|)n A>iy i^nisrqjqTi^j '^^io 

^T n^,^.\ ■ i^*'^ . I? i^l^^n fc^^c? 103 p-ins r.3;nni>n n n^pina niivpn >m nb^po N^n an.tJi;.! ysn^^n nSlQQ *^ 

js^nn nqio nj Dy. iSno ^n^ • di^nis Dq Ik in ^ • , ^ 4- 

a^^iyi^q nipqn n3i <)iD3 p:] mi2 inn ^api: Dnqi s;3;on3 ita 11 

•isnmniinnniniosvqpgr.i^mQ^'^^™ j^mn i^ 

nnin io3 in 113 ^?nn ni:nipn3 n^pq iii:^Sa v ^7 

Djimiril03vqp3n^%mpW3im rttJin ' ^"'"^^^ ^^ 

j niJiin lo3jn3p.3jic>S3 ^ lawnSft? 19 

103 vqp3 nnqion ii^-ii^pTO f^ym pn0g inn J^WI H ^® 

l\3;mDHjn3Dqn AJWIjQ jn;t?in \\ « 

:DVls;4i:nipi y l-# KViSfii|iNmofi^yioi03vqp3 22 

tq nn^spp^JinioipTOnynipwajm pUin ^^ 

'i3nn DN >3 p't:>Sn ^nn^ fi^^q: &^hi ^j^^in l v ^4- 

nqnipn inn pmt^ynqno 113 nnqini «^^^n «^n nmnb?^ni ^iopn 21 

K^ant^ 103 iT im it nianoni>i^&5 Sy nnin^ ni^ni ji:n ii3pi:i 2^ 

nntD^Sn nnNn3nnni>i5Nnji£3S»:*^inhfi:>m^ 27 

n^n\^?h ^o^iJin nynn np^jSi * ngnon nj^ipoi -ijini nijm nsiN ^g 

losnannn^iafi^nawt^wSnNnDt^^Nimnnsio^hK-niop ^9 nNnj^^NiD^ynnoDnb^is-ipauiQipmty^? r 

Dn^nl^U7-iu> Dnwnt^Aha^a Dn^u?"ni^3Dnn^Dniww3 $ 

•.•▼ •:■» »•• • »■• ¥••!•»: •"} ■» !:•- •• j 

nio;?n ^u?^ t^ DninnS wn^nufN ujhiun n^Doo rh^nh nnm 7 
nvniH ^on^Sya DnoD^si^DD^i^snoD^nK^pi^hiD^SySini 8 
»n"Jo'^n nt^nto Nsron nNT»n nhpm nm ntotpn n^pqn *3 c\h 9 
n^ymmmnanntp^ niwojnis7niWNrtn^u?3^jnoj^mvf 10 
t D^Styu^o n^W"! DnU?p^ n&Jin nVbon Hi]s0q naDo u 2 t ^1:133 fii^i mD>0D3 wnuj* nSt d^dyi^i d^djd&c i 4 n^^Stpni Nit^n n^A^ni ^tapamttt^fi^in ni«n ff^^^ rt ^^ 
tSh3n3nti^tKS\nmn^fi^'ini:3 H i<J n^t:>%'mfi^TOnwmnn^3n3tt:^&nnniNnSoi3 St*^*^ 17 
6<m t^frjns nyn>n Nzn nsDtna n3 SonDi iw:i ^ 18 

" : I , * - ' " ■•■ ■' ' ■'••■:-: : • ••• > - 

in: it^n^£!t:> nhonsn "iot^:n \Pbi12 noS nmon •fitDa nDDt^ ^9 

V •• » » V : - - •< T •! : T V - - : > - •.• v 

tlS^ons noN^i t^^Ana ^o^m pm hti Hwn n:ntiP' vi j^^n hoi^n 2 o 

• : - - : V - : •< — : > •• • ••• ; - •/-',•<- •/ • - - 

n^itp^Stpni Niti> n^^tpni nns natt:>Knn niNn siir-in hiD^^p. nioS^ ^ 1 

n3>Tt?SNnnf3inK'i] Wii ^^^(oj&jSTOnp iD\tyS^iann\NSi ^^ 
^ij3n Dj? i^Si w 5St^o3 th |5 D3 ai2:nn t ^b^onp >o3n di? 24 
n:^pi 'nDpJiit^nntnisfinipN^i^n^Snnsjn^in ^s 

thQi naiJfin un n^m nsp: Tit:>S NinTn^nt:? n3D D^^^npnon ^^ 

•/v: ■•• I- • TTjTf":* : •▼-••• :t |.:i;-;- 

Hi7 n^3t> tNna ^5^03 «h ^3 ntyin ^:i^ 1^3 npto j>j>ji • nnioh^ ^7 
t n3p:n Si? ^nnDn jo^p ina ^nnn p^i n^p: in npj jtttj^ ^s 

fc^im n^^tpni nn^3 n^tt^Nin nlNn niD^n t^tyisi St:nn ntnf 3 ^^ 
n^t:>ht:^m * ' Strata.XXV* 

diximus :& fi fic eH: cffct radix nucerix huius, {C^:^^"^^ tau cum 
fdurekr$<: hayn cum hirek:&: nun dc yod addit^ ob agncmen 
funt cum ceri nun;&non plurificabitur 'ne^ mutabitur peni 
tusvnquamf 

'^Cr^trata vigefimaquinta eft ftrata fuperfluo^: in fuis radici 
bus;^]uxueteres uocaueruntipfa quadrataiego autem vifus 
fum mihi ^ uocareipafuperflua in fuis radicibustquia omnes 
eorulitterscfuntradicales eis'&fuperflu^flipra numeru tria 
cui folit^ funt attribui radices nominu^& uerbo§r:&; non uo<< 
cauieaquadrata:quiamultaiIlorumiimthabentia quin^ lit 
teras:^quauisinaljgbus nominibusqusefuntin ftratahacin;^ 
uenies exlitteris ^njONn; '°quas diximus in cap.Iittera^: (j> fint 
propri^eadferuiendupereasificggconflauit "numerus ma^ 
ceriaigzftratsehuiusinviginti dc tresmacerias/^CU pTioi^N' 
Dni) littera prima eft cum pathahi&fecunda '^cum fceua t & 
tcrtia cum ceri: &plurificabuntur in lingua mafculi "^DnD33N 
DOT)^ : & non mutabunt in continuitate ne^ in conotationc* 
' ^{£^2-)^ iittera prima eft cum feghol:& fecuda cum fceua:8c 
tertia ' ''cum ccri;Se non plurificabitur ne^ mutabi6 omnino* 
' ^C3^"»3^T>^hffcra prima cum pathah:&fecuda cum fceua; 
& tertia' ^cum feghol ; dc Hois uenit cum additione he notifi^ 
cationis in capite;&: he ' ^addita in fine vice lamed in capite dc 
dicetur n^^n^ii ; cuius interpretatio eft ad '° Saisn : dc in cono 
tatione mutabitur feghol in hirek dc lamed cu daghefc ; & diif 
cemus ih^ni'^ carmel eius+" ' ^ aiynn Sionp no^:i in littera pria 
pathah :8cin fecuda fceua:&in tertia''fciurek + CC "''-'^^^ inue;^ 
nitur agnomen mafculo;3c fcemin^ eft nnDS:; ; & non conota 
buntur "^negj piurificabutur vnquam + CL hioip non inuenit 
fingularene^ feparatum^fedpluralitas^^cum connotatione 
'>^'jD')p + C£3ij:-irietiamfi'militernon inuenitur fingulare ne^ 
cum conotatione; ' ^ fed inueni6pluralitas feparata folu;S<; di 
cetur mTiy-min lingua foeminina;^ quida "^ gramatici opina 
ti funt (p fingulare fit linguse foeminin^;& eflfer eius ius naiyin 
ponderis "'' mioS:»; &:no eft diiudicans inter duas opiniones; 
quia noinuenit cum agnomieqdcoprobet '^ lingiia mafculi 
aut fceminina ; ne^ pfitas p tau e fignu necefifariu de fcemia* 
^CCnio^T w)j;ii> hum iin£)3 Ira pria cu pathah:8c fcda cu fceua 

&tertia C5trata.XXV* 

& tcrtia cum holenit fC *i''J^^3 plurificatt! eft !n linguamafcuH 
0'T)ria3;&;uenitcum^connotationen'T)ni32 jfedSiJsnn dc m^^nis 
non fuerunt plurificatame^ inuenta funt conotata+^Et tioijT 
inucnitur in pluralitate in lingua fosminina ninie^j") ; dc no in^ 
uenitur fingularenili"* Fm ratiocinatione:&ideo putauerunt 
quidam gramatici (p fingulare {irlingu^focminin^ miDiST* 
*CD ^''y^^ littera prima cum hirekj6^fecunda cum fceua;& ter 
tia cum holem;'^ non inuenitur ei pluralitas in fcriptura fed 
in dotftrina pSiy^j cum additione nun^^in ultimo dc no mutabi 
tur unquam> f[^tDT)Nh»3n iinD ii^d If a^prima cum fceua (i' np 
fit gutturalis;& li fit gutturalis cum pathah;6c fecunda ^cii ka 
mec2;&: tertia in paufa femper eft cum pathah ; excepto m-^a 
quodeilcukamecs '° vbi^iCC^^^'^*!'^»^ ^'^*^V pH^y Siinylfa 
prima eft' ^cum rapiete pathah;&: fectlda cum kamec2;& ter^ 
tia cum feghol in nomine^£)-)V;fed ' ^ in reliqs eft cum ceri ; dc 
in ^h\5^ dc %Dn eft cu ceri cu daghefc; 5c no cognoiatur ' ^ eis 
niii pht:^]; dc dicemus ^pha^ :dc no pfificabif ex eis niii «^Soy dice 
mus ' '^ D^^^Dy ; dc no mutabi^ i cotinuitate nili h%'2n ga dicem^ 
n%3n;&: poffibile eft ' * q? et difcontinuu n^i-an no iit Svan^fed 
nSyan habens quin^ If as ;&: ei (i't* ^'maceria per fe+CCSij^oN If a 
prima eft cum pathah;8c fecunda ' ''cum fceua;&: tertia cii kas* 
mecz^Sc quarta cum feghohScnon pluriiicabitur ne^ mutabi 
tur' ^penitus»f[^SNy nT^littera prima c(! hirek; gcfcda & tertia 
cum fceua;' '-^&c quarta cum feghohSs: etiam hoc no plurifica^ 
bitur ne^ mutabitur vnquam+ C£ ;y'n^n"°c;'33y littera prima 
cum pathah:&: fecunda cum kamecz &: daghelc; 8ctertia' 'cu 
hirek;&: i cotinuitate mutabit kamecs i fceua ut ^'oSnlapillus 
li'Iicis/'Cr '^'^'^^ If a prima mota cu fccua;&: reliqu^ cQ hirek; 
&:no^^murabiturvn§iCE TnT^^mTo^awhtteraprima cupaj^ 
thah ;& fecfida^*cu fceua ;&: tertia cfi hirek;&: p'3-)t; eft de qua 
dratis Fm opinionem omniii^ ^gramatico^;fed in *f)'nT 5c tht 
diftulerunt opiniones;qa eft g pofuit y^if "^in quadratis jjpvit 
fecirrabiDauidkimhi^&ficvideturveritas^m arameam in 
terpfatione^^q>li'ntnoiarei5:+EtaIiipetierut educere illa ex 
fuo iignificato;&tribuereeis^^figiiati6es vtbonfi eapud eos 
adeo qp Habib qfiuitexpone ex uerbis nfoi^ dotftoi^; '^ capi* 
rabi Elihe2er;ga ^'in abfcifTii e ex duplicib'^ pe 2ain;&: hoc eft 

ctiam anvymmnrhm 

Qj; ^531 Dninsa iDr \wh^ n^inn -iini33 • D^na n^i^*^a?ni i 
Dwg -iNy?^ t^^vninnNSc?iyngiSinnSnKnn^in53 « 
N^^ i^njn K^Dj j^^i nniD£jn nnp: p'c?S3 ^ima n^d:j iiD^n] 3 
mjoan nnpj p"u>S,wntj^Dp*if3n9n nm^ Mvn p}i] ^LJj^nn >4i4 4 
D%3 n>c?»h;c5m niu^3 n^ju^m pnna miu^s^nn nl^n hlynj j s 
|un3Din3 niy^a n:;i^03 ^^4t< 6^")po3 ^•isnn iS N^^^^ ^ 
niNn D^riii Hg^n Tiop nn^jp j DVyS njn^i nSi n:nnK3 7 
n^j\pni nn£i3 n^^n^ m dni nijnj n:^K dn NrEp3 n^ic?^jin 8 
ViQp3Nin;j Dnn>^nSjtnn^3D\iySpDfln3n^u)<hi:^n 9 
n3iu?s-tr| niNn hy^n ihDy^^TNTy pSo;; Sa^j? : Qipg ^33 ^^ 
h2>z S^ny Diys hi:iD3 n^i:>>nc?m v^P^ n^:i:?rai nn^a ^ons " 
*^iim\ Nii C7:?,i3 ni^ri dn t^^n ^yqni «^iD3;31 nir3 N^n DnN'ipj3 " 
nowti^ «^Soi;^ DN ^3 Dno n3 w KSi.>phoy lowi p).^iip^ ^3di '^ 
ni:?£3>4i n^2:3nnoN3i:>h2:3ni<S&?m3^oD3njnt£j^NhiD^i3hDy '4- 

- ; V j ^ .j _ -j _ ... „ _ _. ., V • 5 - V - : • : . ..--5 

Kii nmiNC^qnhj^snh^^^nNSN^jr^nia^Nni^?^ ^^ 

n^^uJni nn33 n:tenn niNn 4^")0i^ j 102:3; ^J£)3 'iiyc^o ^^ 
™nc7» N^i n3nn^ ^^i Si:!D3 n^y^3nm rQp3 n^u^^hi^m nii:?3 ^7 
t^iu?2 n^t^^hi^ni n^j^pni pn^n3 nwNnn niNn HNs;in i S^a ^^ 
?^^33y I DSiyS n^nit;^ nSi n^nn^ th ni d:ii Si:iD3 n^y^3im ^^ 
nwc?niOT] vpp^3n^3;;^ninn23mic?NnnniNnTOS^^ ^® 
jm2:TOSniQ3Ni;t;3vopnn3n;iJ>m3^oDm 'p^ns ^' 
iiii pnn3 nnt<;j?jrn. >^)m ns;;ion miu^Nin niNn hu^na " 
n^j^nj nn|i3 n^tenn niNn nnnr «^nii Mi^ ■ oSiyh njnu?! ^^ 
hs npi^ D>s;3non jq «in d''3-i.;d] : pTn3 n^^tHm] am ^^ 
ifri; DOT ^q uj.^ *3 niynn ip^nj yni\ «^nnTji S3n D>p.npion *^ 
Dinnn ^£j*i no^n n^ij r^i ^nop tn ^3n n^yu? 103 Q^i73no3 ^ ^ 
urfi nni) dj;j^;o D«^2rlni ii:?p2 Dnn^i • Dnni nw unt ^7 
gi^ni3in3n.owac?p_3 ^^^nni^nyDn^i^^i^s^iDaniNiin ^s 
Nin nji ijTNk;? hisqg ^^y)i nt?j? j «:)nn Dit:?p "115;^^.^ ^3n ^pi|) ^^ c? t^?a^nopn^3rip^n|S3;m-io tDipo3Dni33DjpN *^^ z 

xmn ypv ^^n^ 1^'n^^ iu>5c< Kinc? nQs:i «^^ini du> f 5 

t^-f^ rjnijn hpa_i njapa c^i"'^ ;u?n D^p^n noNp <fjnj] •^jnmni 4 

^nop m%s ^a-tv n^&?SS non is^^ani:' ?ii:in t w nn >Snn "^^a^o j 

p^NsSniS^in niiQi^s «Jjnniip.nDDnio n\o«:)nniijc^n;£) (j 

nt^ ninDh u?pa :aunm • rn^n s?3dS it naonu^ ^jso 7 

rjy? ^?''' ^i^s^ ^^^> "^^^^ ^?. ^''"^i ^p ^t,^^ t^^'"^^ iQ6i\ inpT 8 

iii?"? ??^3 K^n 2^nnn ni^riD nsni • ^i:.! n^^Snp >3 y*i), ni*i;pDa 9 

IP a>^li?ri DH^n IP *t\l3 "^^,22ni§ ^^ 4y «^fci ^3 TOp <f)pi> ^3"j 10 

lanyn^u; DU>:yn p sxSx pNn vnDo d^^n onn D^nNn vn^n n 

nm^ ns p&f ntpnn nij5 vT?n n3;3D? *? fino n^hN a^fcfsn na u 

tJi£)nS UJ) D^ON "ijNi^npi; wn nr pS^npv nn3;n:u? np ninS nnS u 

sj-ip^p iioS -iion -v^j-ipn iic?4 N-in «^nnT >3 inws alppp ijidi^ ^;nn 1 4. 

pS} ^1^5? ^:)")^^ i^iijS "^Si^ DN ^piN ii;tj4 inN nit:?pS i^ni i^ 

••jDns^ 103 D^panon loi n3TDU>t<m:^noiht<in3iD u 

Kin mn * N^n np y.*ii> 1:^nc? ^jiyn an^i^ iniT pi 1 auiu^Nin 17 

ntn luijn wi Nnp3 p Hpi mhuonnn pa m3n:nou? n^n du; 13 

»- ;•- ■•: "l:'»" -: s;--»" v»:-j'¥ »- » " 

•riDi^ nn Dj[-in pi D^:no3 Nin ni3n3n;E; 050 o^jno nnnT noNi i^ 

nofrjc^ ^p n3;D phi ° H ip^p ni!jp3. ^S Ji^nn ^2:3 S^DiirpT n33ki 2 o 

^NnN {^npa^isVinu^^-^^^nmnTjiuySn^niya^hia n 

DnhiTi n^nvinivnnni^fipncj-^iTiaD^inahpc^n 22 

VD131 t^T.m n>:^»ni nnsa n^^^^u^ni n:iujfc?"in ni^?n oSd3i:j 21 

n:nu?> n^s^i a^aipp no^?:i u;n Sn mpp \v nix\ n£n njnu?» 24 

v-j. .- •-{:- - ; '•- ••• -I:- » ■•- »•' «-j* 

nT niou? nyp v] napi * DS&?ns nofc^j] Si:iD Sn «^^Nn nna ^^ 

^"'fiSnrip Dn ^3 nspn d"i3tn ^^\ vpp3 nTON"inniNnijhipc?pn 2 5 

10133 DUJn£i4Dnb?n^3JpSn:n>5"iiyNan£3Dn nisnDiJ W 27 

^^i^ c?iS£j mniD nD£3D n3T:i ly^u) n£3"iD : nnioon ^D3n hvN 23 

*i£j"iDipp3n^u?>4u?mNran^3U?ni pnn3™iu^fi<nnni&?n ^^ 

-j.:»vj»5 .,._j t;» •••-sI««s • •» • Strata.XXV* 

ctia ex uerbis Rimhi in radicibus fuiSf ^ Verittii honore eoru 
fuo loco flante circa hocma^ Rimhi expofuit ' nome «^mTi^ 
uerum eft (p poffibilis lit eius interptatio q? fit herba quiefeca 
tur "^ 5c abfcinditur:8c '?)nT quod dixcrunt fapicntes rabi Sala<« 
monirerpretatus eftflansj&au(ftor*tny interptatus eft ^ ag^ 
grauans morbum:en q? non eft iudicandij qd tulerunt (imilc 
probationi:& rabi lofeph kimhi^expofuit q? «j^t fit didtio co 
pofita ex it dc ^n;q(i diceret extraneu accomodatu terrae; ^ ga 
pluuia eft extranea terr^ natur«+ Et Habib qu^Iiuit deftruere 
^ uerba eius;& dixit cp ipfe nefciat q extraneitas lit pluui^apd 
terram;&qui fpeculatus eft^innaturalibusfcitq?exviribus 
iplius exit;8c equidem dirutio Habib eft sedificatio opinionis 
' °rabi [ofeph I<imhi;quia licet pluuia gignatur ex uaporibus 
afcendentibus ' ' a terra:uapores illi no funt de natura terrse: 
fed ex rebus q pmift^e fun t ' ^ei uenietib us i ea de foris : quia iii 
fua natura terra eft frigida & ficca:n6 eft in ea humor: ' ^exce^ 
pto humore illius qui pmiftus eft fecum:&: ideo extraneus eft 
cum illa:fed eftintercipiendus^^^rabilofeph aliude;quia «^m; 
cft lingux fin<ftimoni2e grauis linguse fcripturx; " & no eft fa 
ciudum ipm linguscaramee li pofiibile iit ipm interptari mo 
do alio;& ideo ' ^ bonu eft dicere q> fit nomen rei 8c ex quadra 
tis ut fcripferut ' ^prinu^Et (imiliter ttit quod fcripfit rabi Sa 
lamon q? ipfe non fciat quid (it:ecce ipm eft ' ^nome ferar qusc 
mouetur inter gallinas :dc io uoca t noie motus huius ; ' ^&: dis^ 
xit TTiT mobilis lumbis quia comotio eft lumbo^:& fic inter^ 
pretatuseftrablofeph^^&accabaquicomouet iter gallinas 
Prouerbio^ ca^xxx*&io errauit qui dixit^ 'q> lit ex duplicibus 
ga efTet linguse extraneae:&: extraneu eft opus illius ^m meam 
opione+CC J^^">y t""»^ *'T^i «]V"iw fTDJ oiii2 hmn 3npy tain' '^i<nN: 
& alia"'in quib^oibus Ifa prima & tertia eft cu pathah:&: fcda 
cum fceua ; & in pluralitate ^^* mutabitur lenitas beth 3-!py in 
daghefc dc dicemus D'3-)pv;&: in conotatoe mutabit' ^pathah 
aleph in feghol dc dicemus D'^N-iN*Et iam funt quxda nomina 
huius '^ maceri^; quoru If a prima eft cum kamecz:&: non rc 
fera ea ob cam;ga funt diuerfa* ^ apud feries Hbro^ q funt no 
bifcu;&; io dimittemus ea ad ea declaradu pticularius'^apud 
(apietes traditiois+ {[, 1^*1^ mhi3 D;irii) iDdD -)2u ny^i:? t^id " ^ If a 
prima eft cfi hirekiSt fcda cu fceua:& tertia cu kamecz;& n^no Strata*XXV* 

tf)^n' mhsi D.tni) inu iv^ty non fuerunt mutata pcnitus vn§ j fed 
TOiJD " mutati fuerut eius motus m conotatione ex hirek in fcc 
ua:&; dicemus ^'nDSJSj&inueniEnomenVnum in hacmaceria 
cum hirek trahente yod quiefcentc : &c illud eft Dna^iJ + CL ^^^^ 
^littera prima cum hirek;&: fecunda & tertia cum feghohSc in 
pluralitate Sc conotatione^mutabitur feghol fcdm in pathah; 
dc feghol tertiu in fceua &c dicemus ^ inyJsH^ D'w:iS^+CCnSn3 If a 
prima cum fceua;8cfecunda cum holem;^&: tertia cu pathah: 
dc funt qui dicunr q? niii cffet heth ; cffet cum feghol j dc eflfer 
^habens tres litteras dc beth eft addita mp ohan t Bc non vide^ 
turmihieorumopinio^vtcomprobabimus invltimo huius 
ftratse+CC p^">Nlitteraprimacum pathah:'°&fecundacufce^ 
Ua:Sc tertia & quarta cum kamecz 8c no mutabitur dc non con 
notabitur' '8c non plurificabitur vnquam.C hDi^^H littera pri 
ma cum pathah:&fecunda' "cum pathah:&tertia cum fceua; 
&;quartacumkamecz:5cinc6dnuitatemutabitur kamecs in 
' 'fceua 'htDiiti ; & littera prima ex pathah in rapiens pathah ♦ 
C[^p3mNlittera ''^primacurapientepathah:8cfecundacu pa 
thah:6t'terria cum fceua:&:quarta' ^cum holem * CTlios"»! If a 
prima cum pathah^Sc fecunda dc tertia cum fceua: ' ^ &c quarta 
cum holem+CE yi">^'3^ prima littera dc tertia ' 'cum fceua: &c fe^ 
cunda dc vltima cum pathah:&quarta cum ceri:&; poft ca mo 
tus ' ^fublatus:& in pluralitate mutabitur ceri in fceua: dc dice 
mus D'y mD^+ CC ^^^V^ ' ^ wuy w Httera prima & fecun da cum pa 
thah:&tertiacum fceua:8c quarta^°cum ceri;5£: duo hsecnon 
mutabuntur vnqua:fed eft inter ea difcrimen:quia i^iDyu;' 'e(t 
habens quin^ Ifas certe : dc DDap eft dicendu q> fit habes qua 
tuor ^^lf as tm:&: quarta fit repetita:quia cognitio noium qua 
drato]^ f m"^gramaticos quo^ uenerunt apud nos fuje cditi(y 
nes pendetin duabus rebus /"^Vna eft infpicerean in capite 
nominis lit vna ex litteris fupaddi tis quai^L recordati fumus 
in cap.lf arum:8c dedimus eis lignum naariN ';yo^3h;& quidam 
^^gramatici dicut q? illas lint If se 'nasN.i folunu* ^ Et feciida res 
cft an lint in noie Ifse ^^ mult^ (ibi limiles:nam ii meniretur in 
eorum capite If a feruiens:tunc poflibile eft " ^cp illa lit addita 
dc non radicalisjSc iifr li fint If «in illis (ibi limilesjpoffibileeft 

q>iUaz ^ . vhp^ \ Dn:*£) !?<in'! nn^ %>n ^^dio pnna ^Tyu^on nn ^m 3 
. ^1^331 ^12131 hlJiD3 n^i:>^H?rni n^jc^ni pnnn njiu?Nnn nih-n 4 
■ noKD] !S3^ ^ws n^i)^S\pn ^i:!tpi nn|) S^5 rt:!^y^n hiJip n:n^*. 5 
7 d^n^nue^niNranJic^^jnnniNnnSjnn : :i"^?A^d^^A^ <J 
7. nn.;ni hirannjnn^nn ^W&^u) onoi.s u?n nn^3 n^c^^Vm 7 
.; Dny*] ^^ nsnj nHi • u?ip dS^3 n^pu n^i^ni ni^niN th> nSw s 
.- nnS3njiTOnnnii^nron^^ \ nVDonnNT«^iD3n^3Wio3 9 
n:i3? N^j n^ncjj ^^1 V9i?? n^y>3nn\n^c?'^U7niN\mn^:;DnT 10 
r ^''J^ninng^ n^iu?Kirjni&^n Hvyy.^, 1 oSlyS^ n^nn^ ih\ n 

:.. 'i^?v9R'^'^^.^??^''^^?P5''T015^n^s;^3>ni^ 12 ; 

: niNH p'3nnx Jnns «^ionh&^. nn^q n:iC7^nn nlNni ^'idijin j^ij^ o 
n^y^3nni nii:;^ n^Cr^H^Hl. nn^3 n^jipni nns <^on3 njlU7t<nn 14 
Ni ^3 n>t:7>^i:^nT n^:iyni nna3 mic^N"inniKn iio3m : &im is 
n^uj^feni npiu^i^nn niNn 3;"i*i^Y j D\n3n^y;3nm i<? 

n3;ijn nn,n5^i ny3 n>:;^3nni nna3 nMnnKni nui::>ni Nii^n 17 

: n^iJ^3nni Niu^^n^c^^^iUTninn^^nTOninMuyt^nn 19 

TJioyu? ^3 ^1?'1 Dil^J^T? ^I l^^i i D^li?'] i^^D?'! ^^ nSi^ ^ju^-i ^2:3 ^o 
S7i"i5< ^i^^ ^<ini^ noi^ ^l D0t2V.'y\ ^nii ni^niN t:^on 4i73 &<in ^' 

;: »iDhD^y3nonniot:^n nn3n_^3inSja3n^i?>3nnjn^^ 22 

t D^j^jy ^:iy3 n^iSn Dnni3n •ij^Sj;^ W3 iu^n D^pipion 25 

•it^?< msDUn nvniNn jo nnjc Di;:n mi2 dn isnpnpnN.n ^4 

- n^pi n33ri^5^u;oS3iio^pDnSi3:n:j^nViilNnn3;^3ij"i3^^ ^.f 

: n3h ^njONn nvniN jn ^a D>"iaiN D^pnp-ion ^ <? 

ni^niws Dip3 V} DN Nin >j;^n r.:s7ni , ^7 

;- ni?>£)i;? JNnnntpp niNDU7Ni3nN5:p:DN>3 nio*inpni3i ^s 

; - ^^^f nlonnp nv;il« d3 vi dk j3] • n^ipnu^ bh\ ngpu Nnu> ^^ 

i q n^3n] c>lp Spt^o ^3; nSlT 5<ini^ nu?3N n^na u^niwy Dnoix 2 
pi ni£3Dij p3ni <f)SNni DAn iiy-ii^ny nu?iq5< 1?^!^ Pl ' ri^DU j 
JDnSnhyuJ^pn 4 

nn.!>? I^D^-^^i^^l^^^^Jvn^in^nmi^n^ L ^ 

rhin D^jT^^on ii?!.Vni?l ''st^, ^^^^ ' nl^u>ii:> f ns i:jn^o d Wia^i^ 7 
jHji? D^^ic^xnn o^;iov ^;}f »1 Sy «^^pinS i:>;. ii^ypy^ ^jS nMDjn nKi g 
n^^^>s:ijijnQ>5t^nl^nl>:nniDnnN DK^S^npju^Ninvuj^^.c? 9 
miwsc^jn ni^niNn ^njrmhiijs iws nlaDU in nin*)U>o nj^snnii» 10 
pSnpn a"}D3 ihp DSt:^Dp»n ni?"^in \;oyo iPv^y nni> c?n^'j n 
-jnn nni^ nS nSn^ 1^2 D^iiu^snn D^:)Ji;n ^3U?3 iji3tu> ni^nl&«n 12 
Nhonpi -^-^^inTnS^i^mnn^Dync^^inSn^anSinn^juyo u 
npnj i^i^h iQihul5:nniNiln w ih u?>.>3 iqriNn jpv^J^nii» 14 
onapn mw ^:0n isn^ noi^j dn ^^Sn n^y-w^ niJiiN fiu^Si i^ 
hi< vyii:^: pilr Ninip lo^n^^i ^i^rin ip nS}i3 ^'•pnpiD nSnna is 
DU?n hiiJi nonoi luly^i: n^n S5 Sy.ninj^ ih ;i>n 13 D^p^ngn 17 
DNi nipio ''')n Kin pdni nioti^^ DnViynpin onn iSSn D^j^^jy.n ig 
nSSn wy> i:)^c< nSi ^3 ngi4 m v^^y^ nn dino S^ pi< ^h 19 
^«5 43\ c?Dino ign^ii unno nSla h^N ignx v-p Dn nSi 2 o 
um nai • iiy\K^Si n3Din Dnn pN DnS ni^u?-iiy Dn^ni^ni>4 21 
D>;t:r^on n^dji^ -i^ts ^? nNTnn%qn m^j^ *i:iig pVpVi^Jp 22 
nc7£3x«> nrn nuiyn n^nnn i^no^^i:? 103 ni^niN n^m yniy ^Si?3i 23 
nmifiy ^>pnSi p3n^yoiTOSbnh^?3DnoN3nioni^n4 24 
I Di73)jyui>DT^iD7innniD\pn 2^ 

DWDn^DonnSjpq^^snDntpvimn n /^Oy^n ^^ 
nsriSnUwNDn^Oio^nTOsnsnV^nn ' ' ^ . , _ ^7 
c?)[ ^3N>ni ^naii;? nnn mims i<iis^nnnj^nqN3np3 nmn 2g 
Ss Dy >3 Dytom • noNs Dn^?n nlou? Dn an^Don nlou^u^ wH 29 
ni Strata^XXV, 

q^ illse iintlittcr^ duplicitatis:& numerus littera^: nominis fit 
numerus reliqua^tSc ideo^dicfit cp radix nSnn poflibile fit a> 
fic nhn f m podus \yip &beth'litaadita+EtfimiIiter p3->Npo& 
(ibile eft q> eius radix (Tt d:»-» j 8c aleph &: nun (int additsc j & (ic 
^conferas in aliis/CC Verfitamen non eft ftatera hajc ftratera 
iuftiti^EHjuia poflibile eft ^q? \rx illse (int radicales etiam poftg 
'aliquado inuenimus eas radicales;fed ^m meam opinionem 
adredtificanduftaterahancj^&nondeuiet acondecenti eft 
addeda fup duas res primas res^tertia;& eft q? ifpiciamus an 
poftablatione littera^quas diximus q?poflibiIelit '°q)lint 
feruientesautaddireverduplicesjcombinatiolitterarurema 
nentium"inradicelignificetaliquamremde rebus lignifica 
tionis nominis perfe<fti totius priufg ammotse' ^eflfenr litterjc 
quas retulimus in duabus rebusprimis:exquo n^nnon ligni 
ficat rem ' 'de rebus cryftalli ; quia nSn eft linguae conturba*^ 
tionis:&cryftaIluslitclarus &mundus + Etlimiliter onnon 
* * lignificat rem purpurse^quia funt ei dux lignificati6es;hoc 
eftIingux|)ie(ftionis' ^Sclingufedominii&principatuSi NiR 
diceremus q> fuiffent duo nomina pdidta ' ^ in principio tran 
(lata nS-t3 cryftallus ex contrario ScpA^kV purpura;quia piiciat 
radios fuos in ' ''intuetes ipfam:8ceft ei pricipatus fup omnes 
ueftes coIoratas:8cocca(ionemagnitudinisimprefli'onis '^re 
rum iftarum in illis ftabilita funteis inomina:& liita eft;bene 
eft:linaute ' ^non eft ullum vitium in hoc:quia polTumus nos 
dicereq> nhTn61irradixnhn3;^°ne^ D:nradixp:i-)i^; fednSia 
eft quadratu;&ianj<eftquinarium ; Scomnes ^' Cux \fx funt 
radicales eis:non eft in cis additio ne^ fubtra^aio ; dc in hoc 
ponemus^^fineni uerbis a loquedo de rebus ftrat^ huius:qa 
etiam li ferremus fcxta;^^& habetiafeptem 8co&o litteras vt 
diximus in principio capituli huius;q> poflibile lit^We^Ex di 
(ftis in his pot aucliens intelligere & coferre formis^ ^nominu 
illorum Fm lirailitudines fuoi^: lignificatoij:* 
^'^Cr^frara vigelimafexta eft ftrata numero^*Et priulq ^^in** 
cipialoqui de formafuorum nominum annudabo tibi ^^dc:^ 
fcriprum in fcriptura ueritatis : vna res eft & non fubticebo 
eam fub labiis meis;&eft;q> eft'^fciendum q> nomina nume^ 
rorum funt nomia agnominu uere;& ratio eft ;quia cum toto 
ii q hoc Strata^XXVL 

Iioc q? cotepferutjapieres pfcriitatiois in attribiiedo hotiicn 
vnius ip{T enti coi ' limpfr lac etia Deo exalteS eius nomen jan 
lignificet re pter elTentia fua Fm fe^aut iignificet ipfb^ fuBam 
&:qdditate; vndig? tfi de vno numerato non cecidit dubiii in 
corde * vUius meditantiu fuper ueritate quin illud lit accides 
qdacciditnumeratisi^&ideoeftnomeagnoisuerederiuatii 
a noie accntis:&; hxc eH fignificatio^noium numero^ prima 
obquaimpofitafuerutnoiaillaiSc deinde'fuerunt accomoif 
datai& traflata 1 uerunt ad ea quse nos oportuit uocare ea no<* 
minibusjquoi^tpoteflatis cfl^conftituerein cor audientiuim 
prcfiione coceptuu re^ fimiliu fenfaris+^Et ro cfl: qa noia ipo 
fitafuerantapudauiAoresydiomatisad flgnificandu primo 
fuper '°res fenfatas:ga illsefunt norarapud vulgus utens ma^ 
iori pte ' 'noium ipoiiioi^i qfunt:&pofl: hsEcfapientes g fuc;^ 
runtin fingulis generati6ibus''analogatueI accomodat aut 
trafterutiHa ad res abftraiftas a materia: ' 'in quas no penetrat 
fenfus: nec etia fciut ipfis: nc^; itelligut ipfis audores ydio## 
matis illius+ '"^Et io poflibilc eft qy in accoodatione 8c in trafla 
tioecomutentfuas fignificationes: &fecuc6mutet ' ^ modos 
lignationis nominu : iiuefue'rintnoiafignificai-itia didiones 
ingtu funt' ^uoces lignificatcs ficut nomen di^flionis 5c uerbi 
dc nois^q iignificat uoces fignificates:^ no' "res fup qs fignifi' 
cant pter voce;fiue f uerint nom fignificatia res extra ' ^ itelle#« 
{a:u:iiue fuerint figniiicatia oceptus aie qbus format ho entia 
' ^cxtra intcllciftu ^m modu alique modo^ anologi^e dc trafla 
tiois & accomodati6is;& dc his generibus'^funt modi qbus 
vtunt gramatici:^' decernut ilia Fm fua ydiomata " ' ^m fuas 
getes:fed noia gbus vtunt vulgus:ipfa 6c fui modi funt noia: 
^ ' 6c modi quos impofuerunr pi imo ipofirores ydiomatis ad 
(i'gnifi'cadufcnfata''proxinia:&adearedciitquouismodo5: 
anaiogoK ordine^^^fuarpportiois dc traflato^ Sc accomodato 
qa eius icia" lubminntrat toti vuJgc 

oporretloq dc illis fm"^eo^ iignificationeq impoiita fuerat 

illis prro:5c io pter formas noium" ^indigebimus fcire ipfoj^: 

cobinatione Scmodos fua^ formas^ in fuis fignificationibus 

diucrfi'sFm'^modosIinguaeha:breoru:6cexnuncfcribemus 

illorum formationein fuis litteris dc fua puriduatione+ Doirj;^ Dii^aj nin Hjy nni^ dn lo;^ nSyn^ ^Nn in d^ Dhnim 
nha p^D S^J Nh 'i:an nriNn Dtpq Sao; aninqi Dqvi; nni^ 1« 

• Dn:ah mp mpa n>n^ n'i mn^ no.vn hy D^nm^nono nn» 4 
™ntn N^n nNij nipon dc^o nujn noN3 n&chn q^e; Kin p^i ^ 
15 nriNi.Dnnnioii^n in:in nVini^ nWNnn Dnspqn ntoi^ s 
Dnbini^^^nio^p Dn\Nipyi:D12f-inni^^jhNipnyjmiSN^^^^ 7 
nic?rnDn Sn D^qnn DU^:yn ^npn Dipn D^yqii^n nha i^qynS g 
Sy no,iu?>^n nnmhii^^n^Syn^y^? rannwn>3Ds;Dm ^ 
an:3 D^c^on^tJon ilonn hi^s D>yn^n Dn ^3 D^u^jmon D^j^is?n i o 

• .:-:■- f T V V '• • ; - •• • • »• ; - ••»•}•» 

nm nn ^331^ D>o3nn pnn>^i D^c<2:o3n D^njion nioi:)n 
nqnq D^Snni nmp^ hti urp. D^p^-nyo 1n d^Vnu^o in D^^psnDq 
K!inn p'c?Sn hv^ Do^n^. th] Diyi^ nS d^ vm aa i3i?;.^?h nm 
n^q>^ Dqy.\ Dnmi&<nim£3^Sn;.npnyri3i nWnn.io ni^£jN iqSi 
?n^ rnq3 ni3>n Sy Dnjo niou^ i^n^.iu p3 nioii^Jn nNnin ^3nn 
n'^! Dn.io ni^Jip Sy ni' onu^ du?i Sy^ir nhq ou>3 Dnio nihip 
m D^JUi; Dnio niou? mv V2hp ^nSn Dn>hy nviu Duuy 

» .» ; . . . : ■ V • •• J . T » >• -: V •Tj • 

D^N2:o:n Dn^n n^>2;^ d3 nu^&^ v^^an ^npn Dnio vn^^' r3i3iyh 
D>^iDn nNDi • n>sipnni npnynnipiapn ni:q 1^3 lypi fin 
DniJiuJhS Dnc< Dnni.qi ^'•pnpnqn d3 WDm';^ D^3*nn on 
nio;yn Dn^^m on nonn 03 ivonv'' nm niou;nh3N • Dn^nA 

: - •■!'•:-•. V • ■> V -r ; - : • v -j ; - - -: v •■ : 

nii^rnon 4y nninS pu?hn n^q n:l-^c<"i mn^ d'^™! 
nip3 D^paiDon Dnn2:n \d i^ ni ^^3 ui^^on^SNi D^3np»i 
m\ nrnSi Dni^n»ni Dnlonn nv^D^^^^^^ioniD^pnyioni Dp.n] 
inqon ^3 Dn3 n^n^^ pttpion ynn\ pV nM-^Nn moc^n nNiin 
>£33 D3 "I3i4 "jnpsj? 13 Syi ^5nn p*c^4n ^Sy3 p'on ^3^ nijqc^'q 
mo^n nnii: nnSo pSi -nJiu^Nn Dn3 nnjin nu^N DnNnin 

••- -^••■■t; -r .v-rTT V-: TTT 

^^sni^j^nnqnDmnlNnins Dn^nmi: n]:\Dan^2:riy"?'l 11^^^ 
j Dnipji Dn^nimi5<3 om^i: 31^33 nnyoi • Dn^yn pp^ D"n 
iii q o «a^UJ» aiDvdiv Dnoi>5 ;£;n • nn^? hii in "^sni A td^d hs^pTn^a 4 

m3D niuJnS i^^Qiry n^c pimh rs p^i iiiDnmmn ni^niNo ^ 
"fi^^ mi; inisT&^ iht h n^n: pSi nnnn ^Sn pnh n^Ts n^nn 7 

I - "^ V s j V •-• • T j .»••■«■:-.•: •■ • : I • t t t ; • 

nann^i nDT Nin DU?n ninj • iniD3 onnlD ^nop in ^nni ?ii?i ^3 s 
n™ «^pn ^&j:«^^.c<niiDp,nni3vi3mDnnNiD^?j\n3ni'^^^^^ ^ 
•^^.^•3 nng njn"j;\pD£)n3 Ninra nnsn 1S3 nn^ ^ 

1^:3^ niyc; n^_n v^p,^. n^nn nnsi Si^d ^n: _ _ u 

^Sn Dn^3 D^^u?p3 nnss 0^31 p'tDp^ «^pT pp^inn Dnt^ nnpo3 1 2 
ionv DnoiN VI >3 Di!^n nn ip^m Dip.^ipiDn ^JiDnpr pp^n u 
np« DnnNi, • nnj^ TonT,:i3 nnnix 'imm n;iiti^n^T.iq\n ipn 14 
n&^i3o=inhinnnDn3N3u;NSN nnNn"n>c?3n^^TonT:(jb?w ii" 

l^ici ni3p3^ nn^ci DnpTS nnjc D^MC^t^n nSNi nioi:^ ^^ii:^ >3 nxn^ 17 

K^on kS ^3 m\ nnip;i3 isnnti^) j^^ ypSi • nnfc?n jq -lu j Dnp im 1 8 

103 nsin^. inx >3iiui * n3in nispq w n3p:n isdo niot^a 15^ 

onoi^' ij^n Dnnnns n^n i^fc*] • nsnnq i:N^q n^i nnNvi j-io^uj 2 o 

niny n£3D3 i«jnTy p ^3 q^? nT ^^2:03 tjhi nnnN ni3nn ni3pjS ^i 

T » <• j » •■^v »••• •!- vt:-: -t 1-j- 

I inn3D ^£13 vpm ^£i iy nT nns 22 

T T : • s l :• V - ' - V - T 

pjni ^?it^3 jm n3pp^_D^nt^ d? "i3Th q^ *« jjj 21 

n3nij'3nn3ninj^nn^3n3p.^biP)np3^^^^^ . , ^^- 

nni^ nj TinDn3 dw n3i^ onoiNt:?» ' 2^ 

ni3Don ^131 Nin;:^ D^nt^ r3 u^n^ini t3 ^c3 ^^ii D^niu^ imm 2<? 
^n P^^? P'ipn^5^ ^■'"'^ D^^jnui D^mn nvjtij Nint^ D^nju? i»3i ^7 
nNn3 ^3 nii i^v nis D^jni: nii?i • hp_ ^nti)rw ^^ hj; «?)n inn ^8 

ni>t:?liynnl^;}iwNnti^nnj^nitjnwDs^3 nwnoNjN^nnpjn ^9 StratatXXVL 

d ^m Alcph cum feghol:& heth cum kamec2: &: in cotinuo 
mutabitur^utplurinmkameczin pathahj&ficetiam feghoU 
& dicemus im vnus ' populi ♦ Et raro uenit totum cii pathah 
in difcontinuojac aliquando deficiet aleph:vt "* Ezechielis ca^ 
xxxiiif & locutus eft nrt unus uni+Et funt qui dicunt (j> aliquan*^ 
do adueniet ei* defe^ftus daleth r& non funt euidetia apud mc 
fua uerba:& ratio eftrquia non eft daleth^de litteris quietis & 
defedtus:8c io no eft angendum nos ipfos ad putadu opinio^ 
iiem ^' fi^a vt eft hsec incaflum fine neceffitate : & ideo vifum 
eft raihi (p non referaillud ulterius:& ^fi rabi Salamon Scrabi 
Dauidkimhiopincnturtale+Sicg^nomen eft mafculinum & 
plurificabitur ^ in lingua mafculina : & dicemus u^im mutaj*' 
tione pathah parui alcph in rapiens pathahf ' °CI ^^^ tot^ ^ft 
cum pathah:8c qii eft in paufa mutabitur pathah aleph "in fe 
ghoI:&: pathah heth in kamec2:exceptis fex quae uenerut' ^ in 
traditione quse funt in paula erecfti minoris:^ omnia ipfa cuf 
pathah ficut eft ius eorum qii funt fine ' 'paufa+ Et antiqui gra 
niaticicontenderuntinhocnomine:quiafunt quidicunt q? 
lit '^defeifliuii lamed daleth:quia ius eius erat mriiV deriuatu 
ex nrtJ<:& aiii dixerunt' ^q? fit deriuatu cx riN*:quando fignificat 
vnum nifi q> fiat cum defe«ftu daleth+Et notum ' ^ eft q> ambse 
opinionesgyrantfupercardineuno:hoceftob defedtum da 
leth+ Scd mihi ' ^uidetur q> duo nomia fint prima im pro ma 
fculis :8c nrtN pro fceminis :8<; no eft ' ^ ullu ex eis deriuatum ex 
aItero:& ideo non conueniut in pundtis+ Ac etia quia non in^ 
uenies' ^in nominibusnumerifocminse nomen numeri ma^ 
fculi:8citerum quiam^eplurificabitvt^°diximus:&:r»nN noin 
uenimus pftficatu: & fi effet ficut funt uerba illoru diceremus 
^'pro focminis pluribus mnn^J^&no inuenimus hoc: & fi ben 
Hezra in libro mny ^^ fcripferit hoc ^m coparatione f m eius 
opinione+^'CC o^Jty pro mafculo etiam n^^rw p focmina fcin ctt 
fceua^Scnun^^^inmafcuIo^&tauin foemina cupathah:8cyod 
cuhirek«Sic^^^funtqdicutq?uenerit dtiu? cudefcjftunun; 
qa erat ^^ ius eius D'n:w:gc non uenit fic ad diftingueduinter 
ow: qde pfitas numeri:^^8<:iterD'p3\y:qdeduaIitasanno^: 
&tradutfignuruper defecftunundaghefc '^tau:licetfitda!i» 
ghefc leue: dc iteg: tradut fignu fcdm ad hoc:ga i cognoie ^^ 
foemi^ no dicem^ n"nt£?':fed nou? cp hoc figiiet q> Iyx radicales 
iiii q iinc Strata.XXVL 

iint^a^yj&taufitlignufoetnina^j&incotinuitate deerit mcmj 
& mutabitur pathah^in cerii&: dicemus 'nu ^ju? : dc remanebit 
daghefc in tau;& excepto loco vno in ludicum ' ca+xvi+& uen 
dicabo vindi(flam vnius '>r)m de duobus oculis meis exPheli 
^€18^"^ C ^^^ pro foemina & pro mafculo MihviiSc luenimus iii 
nomine\y^\y fcin^primacum kameczt&Iamed cuholem:&:in 
nomine n^^i^ " fcin prima cum fceua:&; lamed cum holcm: 6c 
fcinfecundacumkamec2:& incotinuitate^mafculi dicemus 
Dvhvidc mutatur in eo kamecz in feghoI:& he in tau: &aliqul 
do^inuenitur continuu cu defejftu he qn eft in cotinuitate nu 
meriutmu;y^^wtrefdecim;'^8cfm rabiSalamonc rwhv non 
eft ex parte continuitatis foIum:fed etiam occaiione agnomis 
' °numeri abftradli put fcripfit Genefis cap+x+n\y^\y dieru tri^* 
nitas^dierutercinavulgariter^&ficnyar:; inoi loco feptena 
dierm&ideo '^fmmeaopinioneeftdicenduq>continuu ue 
rum ipfius nvhv eft vhv : & Ci ahqn ' ^inueniamus ^ahw pro ma^ 
fculo difcontinuu:vt Exodi cap+xxiinV* uSu? dni lamed '* cum 
rapientekamec2:5^inagiiominefinguIarisfcinueniet cu fcc 
ua;&:lamedcum hirck:&fcin ' Tecunda cum hireketiam tra^ 
hente yod:&: in foeraina uenit cum additione tau : quia dicc:^ 
mus ' ^' 'U?'^u; pro mafculo: n'\y'Siy pro fo£mina:&: aliquando ue 
niet pro fcemina cum motione yod"' dc additione he in fine; 
&C dicemus n'U7'^ty:a^ in pluralitate adiiciemus mem p mafcu*? 
lo Scdicemus' ^D^%:a£:pro foemina non inuenitur hsecplus^ 
raliras^Etrurfusuenietexhocagnomen deriuatu '^quod eft 
nomen dignitatis & poteftaris cum kamecz fcin primge:^ di^ 
cetur whv^^^^dc pluralitas Dwhv + Et ratio huius eft:ga vhv eft 
tertius regi:&ille eft ^ 'in gradu proximo vicario &;fub eo+Et 
in conotationibus non inuenitur nifi ^^ connotatio n^^^ triij 
pro pluribus;8c dicemus •jon^y^ty Dnsu?'':^? onw^u? in conotatioe 
*' pro pr^fenti tau cum fceua:&: in loquentibus pro fe cu ceri; 
gcin abfentibus cum kamecs ; & ueniet nbmen ^** durationis 
temporis huius numeri cum additione mem in principio ; 5c 
dicemus vhmidc ben Hezra' Tcripfit cp D'mn ^hm^ eft cum 
zdditione mem ante vihv ; &:in diebus cum additione^^mem 
poft vh^vidc ratio eft quia inagnomine djerum pterito^: dice** 
mus Dw^\:?fcin^^prima cum hirek:&fcda cu holem; dc in pon 
deribus diceraus ^'>hw cum kamecz fcin ^^ dc hjrek lammed ♦ i D>nc)S|)o »3>i?. ir\0D nm opj nopj^?! v j ojp ^ 

nt:?h;uDU?mD^n3no^mrop3n3iu>Nin ^ fy^ ^ 

nnwni TPp^ n^^i^n jtoi DSn!i iphni nic73 n^ic^Nnn j*u?n ^ 
D^py^hi in hfccNnniST^h^f v^^pnT^ «^^nnji nujh^? noft^j iDin 7 
nnt:^y u?h^ toa i^do no>0D3 Nintya Nn inonn iioDn n2:o3 8 
nfccn nono fiti bnti nni nD^oDn mQo u^s n^i;c; ^t^h '.aii • 9 
0)h^ a>Di n^h^'i to>d n^i^Ninn nna^ to3 DU^^jion n^iDon 
phrw^nih^ wjt)^ Dipo ^Da nynip ^^ijySa ^jj^V-id o^o^^hcj 
D>p3;£)S >3 «JjwS i^h^ nipS^ hc? ^np^^n ^ioDn^snpi^ ti^i mvysh 
nohn nh^? ^hsj dni nd yp^p nTou?:? tos niDio i:d A u>huf Nypj 
l^c?n] pnnaiqSnii^ii^aixnn ri^^ni^mn w^ir-^R^^^n:? 
'lOKj ^3 innaDTTO ^i3n3pp3jnT*':)iyTopp.\pnn3n>:ii;>n 
iTsn y TJ3 nnpjS N3>^D^py^4j • nsp A n>tt?^^.ti^ 13t\ '<^'h0 
^mz] istS do «^j^dt: ^13131 n^phf nps^^T ^td3 &?n naDini 
^npn "li^nn nTO N^nTyv Msnn nT Nrq: nS n3p;4i o^t^^hu? 
u?ife np^:,^i n:T\£;5<nn j^u^n rpp3 nijohiyi nSpo a^; N;in^ 
5<im ^hoH wh0n Nin iE;>Wn ^3 nT dpdi a^^y^Su? >i3nm 

iIkv-.»:- .t- . V --: ••» •-: 

'3N:^03^^h D>i:33i 'iJppnKjp^^inDppnhNnsiotpnnnnpg 
»ij33 antt^hf i:n^hpD3Ji)0Si!^ -iokji D>3nSnij^u?n:3D« 
m> N3)i vopa Qnnp33i ny3 dii?3 ansiq^i Nit^:i inn n3jh 
fi^nTi?. 131 \ihp^ npK:i u^xns do naoTnn n^ppn n;. jpT ^m 
n^DTn3 D>o^3i ^ht:?DiTpao n£3DTn3D>i^int^to3*33n3 

V V j .T - ; v t V :■ :• j ■ tt; ; • ; • - t 

l>0n QWht 10X3 Dn3Ts;|i D^pjn n&ins ^s aytgni tt>ht^ ^m do 
r^Drop3^^^!?ip50D>4pipp3i •aHns n^mni pnns njTc^Knn 

I nphri pnm n™3n>3mDn>jm^4ijt^3i:?nni nn^^ r^ yj z 
mwn ih n3p.jn] • vop,3 js oa "idtS P.^D? ^51^1 V^PP:'' ^^ktl ^ 
Hpt^ n^h inn xt^pj^ nni?3'^&i p^^ik no&?i ^3 im^ ih\ nia^oM 4 
&^h] nn|)3 j^yn] n^sni «^%n nynnj^ nqKji ^iods nwnDTn s 
'n5^3iK inNhj; im^^^ D^nvnis? "lot^ji inS ni^ju^a &?S&j naw <? 
npaiJSi S33DTO3ni^^n^5 nc^n^D^pipnon^ai^ynmni 7 

■»■■»9 — «" •— :-t" •' ;tv I"!»!-:- ••- •• V- 

»4)3 D^3^pQ ^:j^ng 3^ jo^p i^jfoips 3in3;^ np oniyD S^ i3;ni 8 
t^nnoe^ n>i inaT» oAnm DW3n6c oSiiJ* nc?33n ns^i D^^atin ? 
fsD^ni^snb? Dit^'^-ij^ni3njn3*ipiu^i£)I3in 10 

'!^^.J'to. ■DlteNnomp'jqNn^\a>:3jn^^^^ n 

npi? D^^iDip.ni^^ni^n nsT Dn^ ?i^i n.pii Dinnn n.3n tu^jtn 12 
D3S1 m umH^^ D^p.7ploi ii^S3 Dn D-^^a^p^i n^nn Dnx;n;j u 
nS^5 n3"ih c?in&»5 nH p^i D3iy3 n^pnD Dna3 o^jinn^? h0 14 
VnSm nn^^iTi3:^DnniDCjDipD3i^53 3inpQD^P7p^pn ix 
^ij[p3;pnrii;3n D^Sptpp nvsnt? D^n nT4i:??.pi^n3i "D^jiU7t?nn le 
iom u?nn i;^37r^pp^n^3niDSn30nny3hirc)p3n^3ni 17 
D^5;^!^:n ip Nin0 nbiii nvi^sn nm i^yni ni^n p3i p-nns n^3ni »8 
pnm ujnn ^im n^ymi miiippnny.t^3nVi7pSiJ3n3^iD3 ^9 
n-isni^^wsu^nn^p^^nnsinnii •inni*nflDimp.i;nin^3n ^^ 
D^ipi^s nDon n^jn ai^ ansDpn nS?^ ^;itpS c7.11 • pnn3 pvJTi] ^* 
t:^St^ d^-Vqs Dti:>n^3 ns;.3no y3_no nv^^pq uhm ^s d-i^dos 2 2 
»3n Dlhn3 |iD3.4 '>^_hp \phpn c^nis i^nii D^ps;i3 ysnsi D^py^^ 21 
^i£33tp ;i>Won Dinn pia^^pyiDt^^St^S^^jt^SsNtTOpnn 24 
pnoNiu^bTOnDinniSnnpnp.^u^nDii^e^n^^^ ^r 

iy*)Tp npDi^ nnin pN? 3iU7 t3pji ijni apn i^p^n t?inip ^p ^(J 

nns;p nin> na^ qv.^I S?1I. ^$Pi ^Pni ^^^^* 1^^°. ^^''^l^^ "i?>.^^^ ^^ 
•^inpi n:tup3i !^?npo3 uhwon Dinni nnt? "i3*t • aViy ni;i ^s 
>^rhT\ in&<^ N03iDnn«^Dii3ni6<Din>3inn"ino3fi^hpN ^^ Strata.XXVL 

CC y3-»N pro fcemina 5cp mafculo nyanN cu additioe he in fine 
aleph^cu pathah:& refc cu fceua in ambobus iplis :& beth cu 
pathah ' i focmina 8c cn kamecs in malculo : & hayn in mafcu 
lo et cu kamec2:S::foemina non mutabif^^in c6tinuitate:ne^ 
in conotatione:quia dicemus Dnyaix yaix cum kamecs tau fo 
lu:fed'mafculusmutabitincotinuo:&;dicemus nyaiN aleph 
6c beth & hayn cii pathah:6c non ^ plurificabi6 nili p dualitate 
folum:^; dicemus D'ny3"iiV expolitio eius eft pro uno nya-N: ''&: 
in hoc errauerut maiores gramaticoi^:qui putauerut expoli> 
tionem D^nyan.y effe duplum quatuor;^&: teftis fup fuu errore 
eft quod fcriptfi eft Samuehs ca+xiiXecudi regum f m ^Roma 
nos dc agna emedabit D'ny3->N:& interpretatus eft lonathan dc 
agna'°emedabit p tino quatuor:5(: lic expofuit rabi Salamon 
ex uerbis nf o^ do^o^ emendabit D'ny3-»N:lic' 'eucnit ei paf^ 
fus eft in qtuor filios:! natu 5c Amnon dc Tamar &: Abfalom; 
&:ideoego''capiouerbainterptationis Aramese:&:uerba ra 
bi Salamonis q funt uerba nfo^ dodto^ antiquoi^: radicem: 
'\]uia eoru mes e ampla:& exercitati funt ipii in lingua:&: cu^ 
rantes apprime fua lingua fuerunt+ Et cor ' '^ pofterioru eft vt 
acus refarcientiu in coparatione illoru:^: ideo no curo uerba 
horum"gramatico]5:quideppeuenerunt:vbi deftruut etia 
uaniloquiu ' ^primo^+Et in ptitione fut huic noi qtuor podc^ 
ra y3"i refc cu feghol: ' '^ dc beth cu kamecz: dc ya-) refc cu hole: 
"& beth cu kamecz:&: ya-» refc cu fceua:' '& beth cu hirek^St in 
ter yod dc hayn epafhah motus fublati:qa illud e ex trafgluti^ 
tis ' ^iicut fcripiimus fupius ca*pund:o^:5c: n'y'3T cufceua refc 
&:hirek"°beth & hayn cu additione yod 5>c tau: dc agnome eft 
'y'3-» refc cu fceua:& beth" '& hayn cu hirek:&: e duob'^ his nu 
meris nome agnois nuerati tot vicibus^^quot^^eft ipoi^ numc 
rus:ga ny^no yai-ra nu^SwD u;^im interptatio fua e multiplices 
ter-'&qter:&:n6eftiterptatiouSiUQ tertiusivterolicuteft i 
fomniu rabi'*Dauid kimhi:fed eft q> repetit^ eft ter; dc lic filu 
vh-im qd plicatu e " ^tribus fiiisidc fic expofuit ibi rabi Salamo 
cx uerbis nf 015: docao^:& filttwhimt qa dicimus "^qui e difci 
plinatusfapiens; dc eius filius: Scfilius filii fui : ulterius n6lex 
paufatafuofemine^^utfcriptum eft non auferenturab ore 
tuo dc ore feminis tui:Sc ab ore feminis feminis tui dixit Deus 
ex nunc ^^ vf^ adf^culum+ Verbum aliud 8c filu v^wt qd eft 
infcripturaSin dod:rina:&in moralibus ^^ non citoillepec 
cat» Ei: rab lofeph interpretatvis efti^ ficut decorcs funt tr^s 

iufti CStrara.XXVI* 

lulH qui fnnt in generatione;5>: pax inter eos fcripta efl: qui au 
get tria tria miracula"ficn6 cito rumpitjficGenelis^ca+xvXcri 
ptum efi: vitula nDSiu?D& capra^"iu?^WD dc aries vhwQ^S^ expo;^ 
fuit rabi Salamo ex uerbis noftro^ dodtoi^^^in Genefimagno 
vitula ri^SwD tres vituli infinuauit tres tauros; * taurus did rc 
tuiffionu dc taurus latentise rei vniuerfitatis J& vitula decolata 
dc capra^triplex inliiiuat hsedu qui interius fiebat:&; h«Edi ad;* 
ditionu folcnium fefliuiratu "^dc hseda mudificationis priuati: 
dc ideo iterptatus eit onklos uituli rres Sc caprse tres^&arietcs 
tres ; en expolitio ^hw!2 triplex ter qualeillud fm fpem eius: 
^ 8c no tertius prout expofuit Rimhi tertifi in utero ♦ JNe^ etia 
VtbenHezra quircripiit '°vitula r^vhwn natatriiiannog:;^ 
ovtinapofuifTentmanlifupraospollremi "in fcia fitin nu*? 
mero^&Rorerpodiflent prxfumptuofas temeritates contra 
cxpofitiones noftroK doetoi^ ; qui apprimeprocurabant fu;^ 
pra ' ^ fua lingua Jlli aute funt baiburientes Iabio;qui heri fue^ 
rut;6c no fciuerunt quicg:6c qu^fiucrut viam ' ^alia*5ic^ huic 
fimile dicamus yana habente ''^ quatuor latera dc quatuor an*^ 
gulos ;5c hoc er dicit in lingua fcriptur*e ^t^i' ^rcfc cij liamecz 
dc beth cum CciurcktSc inter vau trad:a ad ipm fciurek Sc hayn 
eftmorus ' ^' fublatus . Etfunt dehis cognominibus cognoia 
genologf a! oy^-) dx^^iu; httera ' ^ prima cu Iiirel«;& fcda cu ceri 
dc daghefc;& tertia cum hirefi.Etfcias q?' ^femper nofa nume 
ri vfg; ad dece nomina malculoig: adduntfupra noia' ^numcs? 
rorum foemina^ he;excepto todu? vbi non eftinter mafculii & 
focmina df ia If ^e; "^licet fir inter cos differeda punctorijrquia 
inmafculonuneftculiamec2:&infocmiaecu feghol;''&; ex 
dece & vltra eft c6trariu> "'CE ^Drt^ f oemina heth cu liamecs 
dc mem cu ceri;& p mafculo nisDn^^heth cu rapiete pathah; & 
mem cu hirek:& fcin cii kamecz; "'^& in c6tinuitate heth muif 
tabit ex kamecz in rapies pathah p foeminis;& mem no " *mu 
tabif jp focmina;fed ^ mafculo mutabit ex hirek in fcghol ; & 
fic kamccz fcin'^& dicemus py^Dn ; hoc eft f m opinione anti^ 
quo^ gramaticoi^: ; Vcd aptii apud me cft q? " ^ ruDn expofitio 
eius eft quintina vulgariter:feu quinarius^ut dixir rabi SaLv 
tnomcp Twh^ fi'tternarius^^&ny3efcptenarius;hoceft didlu 
q>expofi"aonu?2rtfitquinariufieri ficut rwhv eftfieri trinita^ 
tem dc ny3u; ' '^fieri feptenarium ;& fic eft iudicium ^quale om** 
nium numerorum; qui ueniunt cum additione tau in vltimo; pp^3 nSn nSn n^n:|on nm-3 \m2 Qhm ayn pMi N>pi3; i 
^i?! nu?hiu?9 nS^y 2)n^ id jo^p nv^^?3i pnjnNi^^nan ih\ z 
w^nininnnp ^pnii*. rtohu.' mi c^n^^ii c^ir^a h»>^i nu?.i}i:^a i 
n^n^ n^hu?^. lon 0^^:53;^ ni^Si^ n^Hpp nS:!^ Nsnn^ip.snna 4 
Tyi • ngny^nS:!.:?.] nnv '^^ i^l dipn -igi Dnissn di> n^s ^ 
i3;to ^c> t^^Dio n,)i;i:;'i d^^^^ ^^V.i^Jl yvvS ipn ni^iiu?p s 
Nnin rVV\^^nSnpS:i'i7Dihp3NDnnj3SiTn^^nfc^pnnn^^^ 7 
-•jnrDh ^103 D>Dy£)U7Vc> ^i£)3 u^Sii:^o i^n^isu? '^m srhn jnyi) g 
nn3U7 i^nri; f 33 N^ D3 iDnh ivhd ^nppn ^ut^»^ 102 ^iv^^? ^^] 9 
ci^JT^^n^n n£3 hy ni iD^ii^^n ''Knni d>3i^ c^Su> ni ni^TOo n^^s;. 10 
SpD^pip-ipn •i:w':i'i ^ W£3 ^^n niiyjjy ^chij^jppi nopn3 n 
llli^P^i np lyn; iii\ npn ^ton ncfN natD ui^ dhi Dyiv\ 12 
^y!iy3nono^?jniSK2:i^3pi i ninx 13 

3;?i3n >:ipo iic>h3j3D^ip^c.3nnninTyp"iNiniyS3f ypii< 14 
ny wn iji;ni pnic74 nDUfpjn iin jui pnicj^ no.ni ^ppn c?n,n is 
ni^5n D^^;pn d^u^S^ on^n n.Nn Dnsnn ihNp u>j.i • nnua i <? 
'P yTi • pinp n^Uf^Su^rii lyni nijp n^Ju^ni pin^ n^lCJtcnn 17 
niotp SyD^pWDnpTnnioii?nitpy.i3;n5ppnniou;DSj'y^ 18 
niN ^iju> npp.:ni -ipin pp pNU^ n:bu^ nnho ^n ni3p3n n.^Do 19 
• Swpp nDpj^i ii'pp3 j-i:n nDip >3 nn^pD nju? on^^^s vi ^p ^i^ 20 
:nT*:|5nnSyphin"}t7S7pi 21 

nvon npni • ny -i Doni vpps n^nn n; p:S KJ /1 rt ^ ^ 

• vpp3 r^ni pn;na Doni nn^ «^onn n^nn .. ^ 23 

Nh Doni * ni3pqS.i nn^ <^m 4n, ^ppo njni:^n n^nn niD^oDni 24 
r^n VPp pi^lip ^si pnnp njni:^n "ipn hnN nnpsS n^nu^n 2S 
»3^ni7i*^'i ji3:3n SnN.D^pnpipn uionp nynS inT nujpn noNji 2(j 
c^j^if^D nu>hu7 ^3 m "ipNU? 103 lySp N:^p:^ip iu?n^3 nu^pn 27 
ns;n'v^iu?iSu7nDSu7iu)N3U7ionn(^pnu7i^ nsjai^j 23 

i5iiD3 in nflDinnD^^^^nDn^iDon^i^^Ninniu? inT3ii?w 29 
^i;i ti »3 D^io^n nNn d3>6! >3 niapiSi DnDth o^^c) on n*nn nr *iyi i 

, . j • - ti - t T .1 . I •• : - ; • •» ; - • » v I ••■ v - ••• * i 

^3^ nit^^i^^inO i^D^jo^n DnN-TOnouju^iJion r:onDu>DN t 

T-V-r V ...- .-; :-•• -J -I-;.- ■• . 

nnn nn*) «nDnn ^iBon n^n Dnsi"\&^ni • n3on nnp: dn idtd&^ i 

nnssn D^^pj^owSi^pihnnvtn^iTp^innp^um 4 

wan '■\j2m «^tds m m^in] {''m) Don pnni n^nn nri^ ^fm s 

ftcSwnhpiJ^onhyTcP^n teiiDoniDVnan^nnc^dn^mm ^ 

t i^n^c^on ^13^31 in^uJon i^n^n miD^ rl5:^Nim n^is* 7 
vqpai niiu??<in j ^ts^n pi^n^ nv^) nap A n^ra 
n\ph "^iioD ni3p.2n i^ppxD? S2N1 "ipjS rv^fpn 

™p^n n^'niSi;Dnnyn«f]^nii\h^j;4pNsn;un^^^^ 10 

w nDTnns^nnsD^pihnhmiyNinifcpnn^nwn^Mn " 

nMc^N^in fipn nw i^iods ^?an ^^ onoiN u^?,i |3 d3 iS? pnna 1 « 

I Vj?^ i:"\?Tij ntpSip f ns ni f n ^n^n *£)Si hups Tv:}^n\ n.5:a u 

^ 'nDTS^nsp^Snnaan^am^iiJiD^pi^n V^tiTJ ^^ 

XDpji ]ivn\ is5}m n^ani pTnn pu^n nypu? r «^^ u 

ya-^ np5c:ji &^iiy3Si3tpn «^Sno^. nap.ih "iioDni i^ 

*£3V''5^. ni:D^pDa nyDtP -ion: •i^nDT n^^t D^p^ipipn ^^3 istSi 17 

n\?^n f >ipn dip &?3 li^nn nmori *]ppn4 "nDTn ^?ayj3 noNn «8 

»i^?"j"!3ppnnpi3n3i jnpn^'fc<inu>ninp.j\iDn3TS i^ 

»1313 nypp^ ^:ipKtp 103 nipnn 13 ipSn^ ^3 bii^n u^ v nipsS 2 © 

no^5n '^ih l^n^£)iy dto3;^ 1^131 nTi a>nu3n&( sinu? i?3in 21 

Dpj^ D^nyntp piD$3 DiSp3fe5i wi ly n^]£sp nt j3i>i ny3ii^ imS 2 2 

Dnu? n:?3^ las dW3i:? ^c^iqu? ^''pip^on ro 01 d:on' ns^ rp 23 

..f •/ » s • *.' V ,-•>•.• : •• V r •:•:-;-• • -•• ■• ; » ; I - f «J •r 

n^3np nhi:? ny#n&J3no ^^m imi^T^. DnnK nt?p nysitc 2 4 
nn^3mnu^S;^i D^ysi^^iniNptyhufNin^nv^^^Si^npsc? 2^ 
napspjiic^^h wp mi3pn ^Si^Njnnmm^sininbinpp. 2*? 
»i3"in Sy fc^^N' msrp "laDo Si? nmo u^&cO nns iSiii^ T£sDn n^:h 27 

• T*- T-.^ |t -:•- V ••V j-» V •-- -:• 

nlN3nSi whQih] uSno ^3 nn i?u?> nSs;? ha >").3n;ni?iȣ)hr "13.^ 23 
»hi;3 D:n nn ^6iDPDDnh vt^nw \rmnn v^y^n ^Sy3 i^nsuS 2^ 
nj?in Strata.XXVL 

& f m hac via funt ^equalia p mafculis & p foeminis:ga no fut 
agnoia numerato^ niii 'nomen numeri ablbluti ab agnoiatis 
numeratis p ipm : q eft jcqlis oibus' liue mafculu iiue fccmina 
numerabistEt agnome attributiois eft 'u?an cu rapiete pathah 
heth;'*&: mem cij hirekr&fcin cu hirekSe daghefc.Etptitio fic 
f m duo podera* Vnu e Vu rapietc pathah herh & hirek mem 
& fcin & additioe tau in ultro:& dice£ nwnn^ ^ Et fcdm eft ^ort 
heth cu holcibc mem cu feghohScqd e iFm podus fcdm no^co 
notobiix^ primii onotabi? in lingri i won &: i ptitate vn'\yarr» 
^CC^^ cfi ceri jp foemina» Etn^yi:? cu hirek fcin prima ^ cu kas^ 
mecs ^ fcdap mafcuIo:fed qn numerus foemina^ cft otinuus 
diiflioi ' °pU2e:aut di(ftioni q eft^dud:a mutabif ceri i feghol: 
& agnome foemi^" 'numerat^ eft n'\y\y cu hirek totu ipm:& \\ 
lud eft «qle partitioni etia.Et agnome mafculi eft ^v^ cn hi#? 
rek totu ipfum etia* Et funt g dicunt q? ueniet in cotinuo nu?w 
fcin prima ' cn ceri:& fcda cu feghohSc f m mea opinione ius 

huiuseftlicutiusn^yS^yqdretulimusfupius/^^CC V^^ fcincu 
feghol:& beth cu pathah p faemina» Et p mafculo eft ' ^ nyattf 
fcin cu hirek:& beth cn fceuatSc hayn cu kamecz» ' ^ Et in con 
tinuo pro formina mutabitur ff gholin fceua & dicemus ysu;» 
' ^Et^ mafculo f m gramaticos quos retulim^^dicemus ny^u; i 
cotinuitate:fed ^m Hieritate qnuenit mafculus ad cotinuaa 
dum viceagnois venitnomenumerifquale'^mafculis &t:foe 
minis:qdeftnv3^*Etinpritatehuiusnumeri cxpedit'°apire 
oculos itelled:us:quia diuif^ funtin ea opinioes hcut diximus 
partim in ptttate- 'y3->N:quod eft D^nyniN':^ hoc eius pfitas eft 
o^nyau ; cuius expo eft fm vcritate''|) unofepte : 8cintellige5 
hoc expone rabi 5aIamonis:6c Onklos in uerfu D^nysc; feptles 
vedicabi6 '^ Kain» Verarnfunt degramaticis:qui cxpofuerut 
&rabi[hudadeNeapoli agnominatus dominusLeoinlibro 
^ ^lateris faphyri eius fcripferunt q? no lignificet fuper nunie^ 
rum certum:fed fuper pluralitatem" ^iblum.Et f m meam opi 
nionem uerba omniti i^o^ feret uentus: quia quid eft nobis 
& duplicibus 8cdudtibus ^^ quosfcripferuntaudlores expo;^ 
lirionis prim«;quibus non eft ro ne^ odor j ac etia au(ftores 

opinionis Strata.XXVI* 

opinionis Cecudx fuus error efl: manifeftus : quia S: (i inuenia 
mus feptc in lingua hazbrea f m lingua ^ exceflTus ad excededil 
fupra pfiratem non infert hoc (p non fit ei iignificatio numc;^ 
ri'certi foi fuam remu]meft:numerusfepte;&:ideo D^r^v^vfii^ 
gnificat fupra vnum '^ in feptexuius expolitio cfl: feptuplu ; 8c 
maxima dica : ois plurahtas numcri ^ in cuius vltimo eft: yod 
mem poft motu pathah fignificat fuper multiplicia fcdm c6#« 
putum ^ numeri:cuius efl: nome ut D^jiyau? D'riy3-iiN qw^ Et ah> 
quando ueniet cum Vonotatione pluriu ut Dny3\y feptem illi: 
fed in pluralitate rii^^n-^ cii 2idditioe nun in medio^inter hayn 
Sc he cecidit cotrouerfia inter expofitores :quia funt qui dicut 
cp '''additio nun uenerit ad fignificadufup notificatione ficut 
he notificationis :qua! eft in capite' °di<ftionis :& fic fcripfit ra 
bi Mofccs filius Nahaman i vltimo [ob dc dixit^Sc forfan nun 
additain di(.i:ione ' 'n3ya\yfignificarfupra notificatione: quia 
forte fic eft: ius linguse in notitia qii ' 'fignificant fupra ipfam 
he5:pathahIamcd;hucuf^funtuerbarabiMoices filii Nn^f 
haman>Et alii ' Mixerunt q> additio nun fit ad fignificadu fup 
duplufeptem:8tiia!ceftopiniorab '^lofephqui interpratus 
efl::&: fuertit ei q tuordecira filii:&: ad hoc mea mens*declinat? 
dc fiexpofitio ' ^ rabi Mofccs filii Nahaman habeateuidetiain 
patrum decIaratione+Etin partitione diccmus n^y^au; cum fce 
ua fcin ' ^dc hirck beth dc hayn ;& eft sequale etia agnomini foc^ 
minaE:quia dicemus ^yw in agnomine' ''mafcuH dc n^yau? pro 
fxmina+Et aliquando venit nomen ny3C' etia pro foemina: vt 
* ^Hezechielis cap+xL6c fcanfiones nyac^ fepte fcanfiones eius* 
' ^f^mDu; fciii cum fceua;& mem cu holem:& nun cu kameca 
pro mafcuIo'^& cu feghol pro foemina + Et pars dc agnomen 
fcemina: eftn'3'Diy ^ 'cum fceua fcin;& hirekmem & nun cum 
additione tau in vItimo:8cagnomen mafculi"'eft ':'du fcin cc 
cum fceua:^ mem &:nun cum hirek:&;fn c6tinuitate:&: illud 
eftnomen'^agnominiscomputationis naraiy .''^ C V'^'^ cum 
ceri tau;&fcin cum kamecs pro foemina , Et pro mafculo eft 
nycn " ^cum hirek tau & fceua fcin & kamecz hayn :& continui 
tas ^^fcemin3eeftcumc6mutationecericumfceua tEtparti;^ 
tio dc agnomen focmina! eft n^yi^n cum fceua ^ ^ tau : & hirek 
(cin ;8£: hayn cum additfone tau in fihe+Sed agnomen mafculi 
eft wn fine * ^ tau addita * piihi '"lavn n«^^3 yntiJ N2:q:iip «^s^p nt?i3iDdmytp*:ti?rtn!?irt i 

nnsj hy rnnio wnv^v \dr\nvi2V isDp s^intij u^jya vm j 

I>pp3 D^h23 ly mv njn nnsn np.ijn nnfi< do nv i£3io3 s 
Dy N3^^D^qy£3S] • Diriync^D^nvin^? d]2^ 103 loc^ tcin? "i^pan s 
r^o^jnnjnaDlnsmyni^^nmaSnN •Dnync^toDann^ua 7 
»3 DnoT?<i U7> o D^u^iion rn npiSno nha: t<nm r^yn pa s 
u^Niani^Nnj7n;n Nnio3n3;njnniynininiN3p:nn3p*fn ^ 
nS;q3 «?)pij n ji jn ^Sin; noKi nl^N «^id3 jnonii 3n3 i3i nn^nn i o 
"^^^^^nun?? iic^SnDai^foj^^hjN^snynjnnSy.nninnjy^iy^ u 
D>"inNi liTT i3Qin n3n tn3 ny noSn mnn^i «nn n^Sy ni^ 12 
ni nyn inTi ny^^n 4^3 Si; nninh «m pjn n^Dini^ na« u 
ttj-n^^ ^3 <?)« nioij ^nv*! nTSi p^3 np^sns n^h nm onnu^ i\ov 14 
pu?n Nij^3 n>y>3U> nqw pi^in^i '^iip? d*:3 h c??. j3o-fn if 
n&cns 'y>3;p"Tq^?3 >3 n3pjn n^nS D^i.ni^ Kini r.yn]n>3ri pnni i^ 
503n3p:S«!)Nny3i!:7DU>S3D*qyaSi * nspjS n>y;3t^n3Tn 17 
: vnihy nv3ii? niSyqi o jq>p SNpm^s ig 

istS voR? ?i:in]DSh3Dqni6<iip3 j^u^n nJ)^iy ^^ 
no>q:i? n^pjrtiNmj-jSnnin^pMimi ^ , -zo 

n?M i>?n] mnni<3 in napins p:m Don pnni pu?n Nitt?3 n 
DU> !?<im nD^qpaip-insji^niDoniNiu^^iaDn^^^nu^qt^ 22 
in:ioU7nijqnnnNn 23 

nyj^n*i3Aj;n3pi\ptpnrPp\innnv3 tJtTJn ^^ 
ni3^opi t>yn ^^qpi ]ivr\ >^m inn pnna ^ _ .. ^^ 

fc^TO n^v*^^ ^5p.^n "'^^Tp'''^'!^']] fc^W? ^n^n «^i^ins nspjn «^ 
*h3>y."'U?np3TniNnh3N'f)iD3jnn5^^^^ I>y_ni jTOpnmirin 27 

inflDuin 28 

» a ■^ 

i r '^ ih^ >?bn ^inn ijoo 4l3n v^>^ iioD "in>^ ^i^dq «ani mtyi; i 
V^vn Kn^ r\2p2n niD^oDni • "ituy nu^ic?i ntuy dju^ 103 rop3 4 
oSc^ nni£7S7. c?on io3 hiap!i pyni n^i i:>*i.n ^jian ^3 ^ana s" 
I!3^r?ir'^C3 nn^ «fjona i)yn n^U^y nDiS Doo^n n^m * nntpi? ^ 
6<n -y^iQ voj3 ny_i3n3 ml-iriusin ntn yu^ NamapjSi * pnn:; 7 
mc?y n wn ^ha 0:1 loin nxnnr nn^i:?!? noK3i ni^n ^jnai «^jioa 8 
jtu?cs5nn uHpVQ nc?hp hs? pinn w^] Dina p0ni f pp3 j^un ^ 
r^nipina pynp"nt^y.^::c^mn?p.^hnNnj3mNininn^ ^^ 
Don nti^yo ^^?%ni ' «^iDa napu |i:i ohna «>n.ni u^ni v''P.p3 " 
nna «f]:Dnn njnu» *:)ioDni nya \wn\ nn^ «?)TO j!i;ni nn^a " 
ryn >5ic^3 D>3nS niD^ ntr^yo noNji nn^ h&? n2:m nii:> Sn '^ 
j Dp^nntpvP ^9^1] napi 11^^72 i^u^ni ^4- 

liyn^nu?:? ^p nnip3;^;?;py_nDp34r "iDTiniyi; ^JltCJU '^ 

DnDTS nic)ns::3inni^^Te?:3rip^^^^ .. . \ ^^ 

nt^3; TO 0^1016^13^*1 0^4 nnvopi:j^p3lhvi'^^^ '^ 

I ni3p:4 mt:?x; nnxi onDTH '8 

Pipi9»in3i^^3np3nf3.i\npni£)3 n-i.tp3;^nu7s;n3^nt:7iTia3i '^ 
D wy nn^n >3 n^D n^i^ ^sn »3 inn^5 D^N3n Dpipion 3m ^ ® 
ni^fxJS^ nnN>3nn}pj;.^ny^is;npi%:ni:>D;piSy.niQpn3^ ^* 
|ic?4n mi np4n jiipra nntps^^ncjy N3-innipp D^nippnSyph ** 
T3N1 •npSii:Jnt:70npio3n3>nnnSn™iV£i>iioin "lonS ^^ 

» •• - ; I - " : !i I - -e - - - • : • - •> - - •• - j 

Kin "i^K "i|ippn ^3 njic^in. u^M a^nvm ns;*in n.T nnn sn Ji; '-* 
nSypi T:rin 150 noN nsn no3^ i^y «^ipi: Nin im ni^pp S3; ^^ 
»3*:j£in3 S38:tn"i.t^3; owSy ntpy inx p^ pSi ijopnpn t:^ni ^^ 
»^1 Dy,an Sy nhn SS331 n^iji;!?. D^n\u jp niDoS n^wi^^ nm ^7 
nT3 lu^n^^) 3n3 n3i> >3"i nyn nm;:?ni^mn nSx nn.vi • n^nn ^s 
n*)Oon itt^n^a n^n'^^ nl3C^no ini:^ nu Wy It^^^Sp n^oi ^9 
jiu?Nin Strata.XXVL 

C ^^V tomm ipm eft Gufeghol pro foeminajfed pro ma(cuIo 
hayn eft cfi rapientcpathah;^&fdn & refc cum kamec2:&: hc 
addita in fi'ne:5: dicemus ' 11-»«;^ * ^ ueniendo numeru ahutti 
prope ipm cadet ab eo he; 5c ueniet totu ipm^^cum kamecz ut 
*jt?yO'3\y&ntyync?Su?*Etincotinuitate fcemiarveniet res^eco 
tratgauenietrefccucerii&hayncufeghol ut mwy rtit:?yiyart 
Vjhv.^Et agnomen numeratoi^:!) mafculo eft 'i'u?v hayn eft cu 
rapientc pathah;& fcin dc hayn^cii hirek; dc p foemina ueniet 
cum motionc yod ultimjc motu kamecz trahete he^in vlr imo 
& cu daghefc yod;6c diccmus n'Tu?y,Etin agnoie teporis etia 
inftrumeti muficse cft ^wy ^hayn cfi kamecz:&: fcin cu holem* 
Etnomen ptiseftfmtriaponderaiPrimueft'VTtt^y:& illud 
etiam eft agnomen fxminse.Et fcdm eft \)i^y hayn cu hirek: 
gefcin' 'cukamecz&daghefc:&:refccuhoIemj&nun addita 
in vltimotEt tertiu eft n\yyD mem ' ^cu pathah:^ hayn cu rapi 
cntepathah:&fcincumceri+Etin continuo mutabit rapiens 
pathah' Hn fceua geceri in pathah:&: dicemus nuya+Et cono^ 
tabitur jp multis cd fceua hayn '^* 8c fcin in hngua foeminina 5c 
dicetur o3^niyyo+'*([n.wy 'rnyyp mafculo &:pfoEmina'nt?y 
miyy :quia wy htiyn ' ^eft cum pathah : & fcin cu fceua : &; tau 
cum ceri sequale mafculis' ^&: fccminis:&: quando uolcmus lo 
qui lingua propria ds dicemus -nyy irtN' ^pro mafculis dc mn 
m\yy pro fceminis+' ^ C^Et in expofitione dictionis nn^'y 'rwy 
cecidit controuerfia inter rabi lona gramaticum "°& maiore 
partem gramaticorfi fuccedentiu ei:quia rabi lona opinatus 
cft q> dii^io 'nu^y^ ' fit copofira ex didtion chydc noie >niy ; ac li 
diceretfuper duodecim:qa vndecim funt"^fupra duodecim 
& venitm^yy 'nc?y cum defe<ftu Iamed:&: mos hnguse eft ^^fub 
trahereIamedetiaminprincipiodid:ionis ut np cuius radix 
eft tiph . Et ben ^'^ Hezra repulit hanc opinionem rarionibus 
bipartitis* Primo quia numerus qui eft^^fupra numerum 
alium eft additus fupra illum prour tu dicis ex nato menfis 
&fupra;^*^&non deeftabillo :&:ideononfunrvndecimfuj^ 
j)ra duodecimfedecontra:quia^^vndccim eftfub duodc;^ 
cim ; &: vniuerfaliter plus eft fupra minus dc non '^ econtra* 
Etpofthasrepulfasquibusrepulitopinionemrabi lona lcri 
pfiteius expofitionem in hoc^^^^&explicuitipfumex lingua 
riiaiiTf^y^qu^e funt cogitationes;& eflfct cius expofirio numerus 
ii r primus Strata.XXVL 

primus qucm cogltatnumerator numerarcpoft decemjqui^ 
leflfendo ' decem finis fumac vnitatu;& caput oium denario^: 
quiaipfum eft illorum principiu : quia ' ex qUo nouenarius 
continetomnem nume^: &c poftea uenit decem qd eft in de^ 
nariis^^ficutvnu ivnitatib^^^iocoputator poftq coputaueric 
dece cogitat quo ordinabit ^ fua c6puta:&: qd fit ei ad copu^ 
tandu poft hoc: & io numerus uenies mox ilico ^ poft decem 
voca£ numerus cogitatus :dc ppterea uoca6 nwv 'fityy ; ^ac fi di 
ceret cogitatu de dece>Et Habib qfiuit ad eripiedd rabi lona 
ex clanculo^dubii primi dicedo qp eflendo unu caput ois c6;« 
putiipm eft^fupra oia ipfa:S;: i6 dixkniiu); wy vndcci ^rs^v Sy 
nivv : acfi' diceret'^numeru affine dece:qui e principiu &:fu 
pra oem numerii+ ' ' Et veru eft q? hac vice prolapfus eft auxi^ 
lians:& cecidit ille qui f peditus erattga dfia magna eft' ^inter 
principiu rei:Scid qd eft fuper illa:guis opinio ben Hezrae fic 
poetica ' 'nimis exlocis accomodatiois dc traflati^is : qa 'nu;y 
•)\yy fignificat vndecim ' '^etia apud illii cuius perditi funt eius 
cogitatus ad seftimandu quid venict poft dece^qd ' * iam a€ta 
eft:8cideovideturmihiaffincmaximeomniu ho^: exponerc 
'n;yy delingua nu?y * ^ portionis ferri: qdexpofuitaucftor Has^ 
ruch i ordine n^yrq> illi^expofitio Ht portio magna* ^ferri: dc 
fic erit expo m^yy 'n^^y portio de dece^ac fi dixi(fet fupadditio 
' ^decimse : quod eft pars dece eft additufupra dece quod eft 
vnum:quia vnum eft pars ' ^numeras dece decies: dc eft por^ 
tio digna ipfojgi^quia eft pars pportionaIis^°numerans totu j 
& co^nominans ipfum fuo noie:quia no funt decenifi decu^ 
plum" ' vnius numeratis ipfum decies:&illa eftpars addita fii 
pra dccc in vndecim,^^ Et attefta£ huic quia efl^ndo 'nu^y no;^ 
tnen partis addit^ fuit sequale pro mafculis'^& pro foeminis? 
ga vnus eft portio dece $> mafculo:&: vna eft portio decepro 
f oemia tdc io^^^niyy 'ntyy cuius interptatio eft portio dcce xqm 
lis vtrif^: & non eft opus ' * de nnnu;y bcn Hezra in hoc: ga dc 
fi ipfe cffet cogitatio tranglla in hoc' ^per ditse funt cogitatio;^ 
iies eius:qa eius iterpretatio eft accomodatio remota nimis: 
utfi'tcogitatio^^numeriprimic6plexivndccim:8cf3pientiae 
oftentatio dfii Leonis ei ia " ^in libro ')'>£iOn mnh qax eft decens 
apudHabibdicereq>c6fi'deratiofupra"^dccem gignat vn^ 
decim;quia decem eftvnum continensfingulariaqusefunt 

nouem nni^:?3i^inu>mu?S7nN3DnnnNn^Q haShiayu^nnc^rva j 
'mD> -1^?^ nii^na n"ii2?x; n:ou>nnx n:n'on pS onnN^nnNn to3 4 
nnhNhj tp N3n n£ipgn j:?.^,] nr nnx nijoS i^ ng^ i^ni^in^n ^ 
nnu?y wy !>:np3 nNT Sj;i 3U?inon pjon Nnp: nntc?u >nn6? <j 
ht^tjppp n:i> ^:i"i Vsrn^ vp2 a^nnni tm^i^vn nc>inq npfe 7 
t<in il3U?jri Sa i:>>4i in&<:n nl^iniD inoNta fiu^^^nn psDn g 
ipihg nntcj; »nu hv nyp:p >n'f 3; np>5 p7] oSs 'ly, n^yph 9 
• n£ipp S3 ^y nSypYi nSn^n t<inp nnu^vi^.^^iiopn n^ppn 10 
«;), 'inj u^n^n »i)-nTO hoji ntty Hm nsin Dyifia ^3 npNni 
^iy^ >:in ^«ijy fa ny.i ^3 «?)ni • vhy^ npi i^in nSnnn f^ 
nt?3; TO •"nni^nu^y Wi^^3pwnn]nSNipnnniaipopnb?o 
')m nc^y n nnx «n^ no niu^nh i>ni:inu>y naN im *q ^2:^ «ix 

V -: 'j ■.• r ••-: - > - -s - -r : V ; -r -^ -; • V V I - 

nu7y Tiu>4 ^nu;y ^iaS n^K Saoainp ^S nsij 12*71 • imtjy lyn 

•j V ' s";- ••-: *.••• »• |t •^{••••t.' -; -; 

h^ n^in^jnD^nn lu^nwnu^j; i^^i^ainyn^yncyT^ujSra 
nfiDin 101^3 nu?y Sd ns^nn ntuy wy u^n^a n^n> pi Sn3 

•.•V - : T» V »••-; ■r»»;- ■• "v ;••••;¥;- 

phrj nrjNn >3 nns;^ Niny np^ ny «^plj nu;y.p^.n Niniu nn^tyy 
bninp pSn Nin >3 Dnqn^jiN"i.n3jnni D^Pi?^ ntny nnu^yn njlo 
^h£)3 mu7y DS *3 niujyn ri^ >3 lou?3 inb? nxnoi hsn nN n:io 
nnNi3 ntpy hv. «?)pijn p4nn sini a^py^ nujs; inb^ nMon nriNn 
Dnsih niu^n^n «^Dun pSnn duj wy ni^nn^s m Sy Tyn nujy 

• t;- •.• t- t t •- _ I ..... - ....;"'- ; • • V - • t; t t 

13^1 n3p:S nu;y n3OT nnxi n^th iu;y n3>nn nn^ >3 ni3pj^i 

I.. t: Trij- '^v - .- --j TT- u ~- -•-: T» . j.. ._. 

Tils: i>6<i • Dn>ju>h ni;i; it^^y n3>nn lu:n>£)U; "iu?y wy 
ni3 mv nin^uy nsn NinD&« «^s^^s nin N"iTy T^nljinujyi 
nn^no ni>nS 1t<o npim nhmn iu;n>£3 >3 rni:inu^y n3x 

vv;- :• : It : tt;- ...» jv : -r 

|3 DJ[ iiN>h Tp^p niosnnni • ni^y^ inN ^snion limy^ w^nn 
hv p^y nij npn n^nnn >3>y3 1133 >;inu> n>£Dpn njnS i^pn 
Dnu^ann^nS^iisinNmUjyn^snn nu^y nn&<nTSi> niu^yn 

,... ••!- ••• T» TT-IT • «: T-r T«T • TT-JT 

iii r aaiian nin n^pqn&^npiSn^i-iiDSrnnt^yni^^^ 2 

D3i!;yo3i05^i^Dntps;nDti?4i:5QDn!inn^^^^ '"i^S?J^^si ^ 

'zi "i3tS Disn pni nns h!>4 v^RH "'^ "i?i^'? tTipos mD^DDn 4 
n pT S5&< DhDhsa ia3 i:^t D^itpy. is;_"it:^y, wpo n^pi^Si ^ 
nM^D^^ir^ rinto ^2 -inina ^?in nappni iDTn Sk^i nnti?y n <J 

n^ip]^ n-ip^::i\n t^iN idtt h^n &cha itDpi n^p ji s^-n^ nntjp not^a 8 
n2£ ht< hn\ vopnt kiu> Sn nnsni hw % nng «^^^Dnn mntpj ^ 
nqiSo5inp'D:i •^in:v9B^''"^9^nn5p;nnfeo^nt^n^P3i 10 
V3ipqnD\Ej mn vqp^, i^^a DnqTS^qojn ilpp m^nn ^3 nj njnc> 11 
D)^ii7 N^^fi^ ""itJs;!. D^jip ntwju? v^y^ m] kHi Dnn^? nntpijnq 1 2 
^c^ npSip«n ntyy n^^^ jdi • v^aipqn S:; ^''ijoijn ntppn h;i^ u 
napphnnc^ nth ^1:^51 • «^,iDn iy. pj • on^Sv D>soi:3n nt^pn 14« 
^^4 nqSniN^ DytD ■inn jnq v^^JpqD^^^^riiniiqnnti^^nw i^ 
u<w anoic<:y£; 103 n nflotns nt^yi n^h^ niJ?y"! d^:uj no^?3 i<> 
imj2 '\mvL^n]hv. ^3 nqih ^W^^p^ jqirD^I^SJAnuJhu cin^yT ^"^' 
•13^5 D^p^njijqnNnSnspq^^Dlu^s^lhw DntJ3;qi nnipy ny is 
^mnn nioif on Dnisoqn nio;y ^^ ^i^in p'c?S3 D>q^ Dn^^jq i^ 
c<in pjs^iJn Dnt^p^ ny_ niluyq Sin: v^^pqn n^pqn nio;:^ s^i 20 
Hrm u^ mn y^vn niod ^3 w rii^Ss D^o^mi3T: tsc d nsna ^i 
n^j"):?! Di^ ntp^; dw in di^ nu?3; w no^jji d^o^' dw nq&?: p^i 22 
Nhi n^nji hSs d;^^ Nin ntj^y^a^^i^ ^? nminS p^£ipq ni^? nr ^3 H 23 
iq Dnt< na^jqnp ^h^t ^^ \]j «:]^5 ^3 in.D^^n) ni yni * ^isn 24 
^nriq^i nSxannn '':TO,inl>43i:3^j£)Si\nni^5<D^p'ip'iqn 21: 
|Dq^_ D^jb^ D3;;d ^u; annn on^s nnh^cj^syiosan ^waa 2^ 
tny_i^OT"oSonc^^i 27 

t<5ini pnnn cjnni t<im \wn) Snp3 j)i;n fl^^ltejy ^^ 
o^3n mn§ nis^jni nntpi;n ^inn hv, nnlo Dtp .^ ^. ^9 Strata.XXVL^ 

tlouem in minUtiis ;&: illud eft additd fupra illa :& fitf gigne^ 
nu;y »nu^y:quod ell^addens vnum fupra dece;& io dignum eft 
uocare numeru hunc copofit0'nc;y ^m-^, Sic^ nome vnius in 
iplius continuatione noi denarii;eius iudiciu eft ficutiudicia 
^cotinuitatis in eius pud:uationeq[) comutetur iipfo kamecz 
i pathah+Et ius minutise p mafcuIo^& p foemina ab vndecim 
vf^ ad viginti eft illius iudiciu licut in iminutoc* Sed iudiciu 
'^denario^ apud mafculu dc foemina eft ecotra; ga in denario 
primo^dixerunt niv^ cum he pro mafcuIo;& n^y line hejp foe 
mina;fed ex dece & vltra^dicemus m\yy cu he pro foemina;8c 
n\yy(inehepmafcuIo;niIi(j> in p(j<ftuationem\yy^eftmutatii 
rapies pathah in feghol;8c pathah in fceua;8c kamecz magnfi 
in ceri; ' °& in iv^ duo feghol foemise comutata funt i kamecz 
magnli+Et decens eft dicere' ' q? fuit hoc eflendo ->t:?y qd coti 
nuatur p mafculis totum cum kamecz illud nome aggregati 
* 'ex dece vniratibus ;& no erit interptatio ■n:?^ d'3u; duo & de/ 
cem:fedduo''dedenario;qu2eadditafuntfupaggregato;& 
Ciciv^nvhvtm de ''*denarioadditarupilIa;&(icvf^ad vl*» 
-^ i timfi+Etlifehuicm^y|)foemina'*noneftdecenumerat^fed 
r ^o'^^^^^^^ ^^ iWisidc hseceft ro c6ueniens;quare no ' ^ dicem^ 
' ' n^pi niy^u? -)\yyi a^i^v cu additioe vau ficut dicimus ontyyr' ^o^s^ 
0'i^yi nvhvidc io etia eft dicendu q? ob hoc idem ex vno ' ^ vfgs 
ad decem:& ex viginti & vltra quado ucniet numerus ad coi* 
gnominadiinume]^ die^nos' ^referimus diesin lingua plu<» 
ralitatis;quia noia numeroi^: funt nomina pIitatis"°non noia 
numeri collecfci;fed a dece vf^ ad viginti res eft" 'econtra;ga 
tuc referimus dies in lingua (ingfis:qa noia denarii eft nome 
fum£E;^"&!:iodicimus D';\£;duoD'D'dies; &dicim'^ n^yyms' vn 
decim uel nby D'ii:? duodeci dv dies;8c vf "'mihi q? hoc (ignu 
dt fufiiaens ad (ignificadu q> nu;y n^yv (it nomefum^ 5c (ingre 
&: non^^^pIuralitas+Et fcias hoc 8cin:ellige illud:quia licet no 
prseceflerif mein hocaliquis homo de"^gramaticis; qui fue** 
runtantenosdecueruntapudmeuerbahsEc;5c gauifus fum 
^^ offendens illa (icutille qui inuenit prxdam multam ; quia 
funt iierba vonis approbata intelligenti ' ^ 8c re(fta inuenien;«s 
tibus fapientiam ♦ ^ |J3 D'"»^y hayn cum feghol ; &fcin cum 
fceua : ic refc cum hirck ; & eft ^^ nomcn"(ignificans fuper 
pluraliuirem denariorum : dc elTendo minimum pluralitatis 
iiii r duo CStrata.XXVL 

duojabfotutum fuitpro duobus denan{s:qma denarii uenie 
tes poft viginti habuerunt"noia|>pr]a ut crw^^y & DVa^** & ca: 
tcra:&; duo denarii^remanferunt abf^ noie quod eos appro^ 
prienideo tranflatu fuit eis nomen piitatis appropriate;&: di 
xerunt * d^v^ + Et dicentes cp fuerit ius eius cum pathah fub 
r€fc:&hirekfub^yod ad lignificandufuper dualitateut d^^v^ 
D'n3U7:fed no uenit lic ^ ut no mutetur fonus inter ipm & inter 
rehqua noia pritaris denario^ quxfunt^D^vaiN dc d'u;Hu? S>c cx^ 
tcra:forfan impofitor noftr^ Ungu« p infomniu enficiauitil^ 
iis hoc;^& fimiHter qui dicunt q? nomen D'"n«;y fit ppriu duo;^ 
bus denariis ficut nomen muy^eft propriu dece folum: videf 
corum did:um finer6ne;& no eft forma ei ne^ decus» '°Et fi> 
gnum fup ueritate noftrse opionis eft:quia iuenimus in di(ftio 
neoniyy If as nuy ' 'cum yod & mem qux cofueuerut fignifica 
re fuper pluralitate/^CTnNa Fm meam opinione cft nomenu 
meri;&: noagnomen numerato^:&: fic '' o^ysnN n^vhv ; & oia 
nomina (uma^ poft dcch^^^^x: ideo oia illa funt ^qualia malcu 
Jis & fceminis :&: eft ligu^ fceminin^:8e numerus ptitatis ' *attc 
ftat huic;qa dicemus vhv 5c no dicemus ^iv^-Vf Et eft ei duah> 
tas^^D^^ND cfi kamecs mem & tau & hirek yod:&pl*itas eft nNa 
cu ceri mem 8c holem ' ^ aleph; & in pfitate no mutabif mem; 
fed aleph exkamccs in holem:quia dicemus ' ^ dcrnaa nnD* 
' ^ CC 'f^^ totum ipfum eft cum fcghol:& in duaHtate aleph fit 
cum pathah:8clamed ciifceua;"°&pecukamec2:&:yodaddi 
ta eft cum hirek:8c dicemus D^^Vx+^^Etin pluralitate aleph ca 
rapienre pathah^Sc lamed cum kamecs:^: pe cum hirek:8c dy 
cemus D^iha*'^^ NpnMiriariurefccumhirek; 8cbethcuho 
lem &c daghefc:8«: plurificabitur in Hngua "^ foeminiiia &: dice 
mus niNiaT : gcaliquando deeft aleph ^* 8c dicemus nw"): dc no 
mutabitur vnqua.CE n^aTrefc cum fceua;^ *& dux beth cu ka 
mec2:&: in pluralitate kamecz fcdm redibit ' ^in hoIe:8i pluri 
ficabiturin lingua foeminina Scdicemus nD^n+Etin continui 
tatc fceua comutabitur ' ^in hirek:& kamecs beth prim^ in ra 
piens pathah:&: karaecz fecfid^ in holem: 8c dicemus*^nwai; 
vt in libro N umeri cap+ decimo reftitue Deus n)33") miriaria 
milliarioj^Llfrael; '^dci hoc laus nomini redepr oris noftri Dei 
czbaothnomendusexpietaeftexpo oium qu^ promifimus 

derebus nntDy wiDnSin o^yanNi a^u>4c?n'j3D>wonioty on^ i 

■»■—•••5 »»3 •»<— j . -t f ••» s • Vt 

jno^^i nin^a >imn du? Dm pnyin pi Dnn>> D;£^DiDK3 nNu^j » 
™npnmu?nnnnnnn^3iD^;Domn»3Dnoi^^^^^ 'on.u;^ 4 
n^3 >23 ^6u? N^ D^n^t^i Djoya 103 ni^:i!jn hv nnin^ nini 5 
nni^ nny;!;n i)t\ nm n^?;y pni ij^3 n^Dnn nuuj^i .shu? $ 
• nt onh nun DiSnn mp\ n^jo ^4jn' DnSni D^yans^i n^^^hv 7 
n"Tt?x; D^iJto3nnu7y,;nu»S woDn.it^y^nD^^ g 

nnnNSiih "iKn n^i dijd pjs Dnptco nNnj DnnS nntyijh nni^p 9 
n^i;ni>nl>4 Dnyjjjn^toijN^o ''sijwaDnnpsSj^niwsm 10 
POTnSynninhiSuwDonni^rtDy u 

pi D;i2on ni^n Nhijy on d^; Nin ^n^n ^ah n^J^ ^ ' 

mu^yinND^SSsnniou^hsiD^u^nsD^u^u^ 13 

^ain n^Doi nap J tiu)t t<ini nmp^Si anDii d^iu? di3 tdSi 1 4 
nio^ n u).^r nun^" nQNJ nii nixo u;h;t; ionj »3 nr Si; n^3;> i^ 
ohrn Don njrn niNo nmnr iis*i pnm inm oon rap3 wma is 
noN3 >3 DSn ^?< ropo ihi^n t^^iis Dan nmipi ^S ^mm «ihNn 17 

JniNoinNo 18 

c^iu^anahmnns^^iNnnri^nihtoiSs f*i^i^ i^ 

D^ighN np^?Ji pnna nsDi^n ii^ii ^^ppq N^ni p ^ , ^ o 

iD^ijS^? npKji pn;n3 5?^rii ^-ppn npSnj nna ^Dnn «^Sj^n nsiai 21 
|iu?^ nannii m] din^ n^am pnnn u^nn i^t«i «^<«i ii 
•fjSNn nDnnDpi;|SiniKi!innpxjinnpj ^ . 2} 

N1U73 u^nn f1^n*l iD^iySnjn5iy*.^?4ini3nipfi^ji 24 
31^1 wrn *»*»=» J V^pnnsi^n-^pan^an^n^i ^s 
^Vin> t?iU7n niD^Dtpni niaan noNji n3p3 iiu^3 nsnn)] tHn ^s 
nps^ji Dhha n^:u?n ^ppi nng ^Dn3 nMu^^nn n^3n vpp,i pin3 27 
•hNintDV^?^^ ni33n nin\n3iu: 1 jp^p ns^ps iflDS 103 ni33n 23 
«iiju^ noSs m>^3 Dte lou^ nlNsir ^MjhKia du^ nitp nui ^9 bii^rii^nAi3pti?n^in vyo^vni'pAmnTOnc?n\3p!;^ i 
^v^n HT dSdj nni Dn^nlTDO ^^1P^03 Dn:ji3irio ^a Ss? VD-ii 2 
DntpnDnDXjn |ic7ho ii;:?^;iii pSnn "ii^^^a fe 13 nt^K ^i?^nin j 
• niN^na •i^?l^'? i;?Hl Ii^i?L! nr ^pSn nj^t^hDh iiobi nSi^oa 4 
na?; ^^5n niri ^ina 1« onDn in niannn ^niN n^s ii^i?n dni ^ 

VKjn^jDshyan^p^iinSj^snnjiCJNin^cjqn^ *l\Jl£Jn ^ 
jl^tjVn pnpT D^iipn^ no ȣ33 vajt^qi vpjim ^ . _' s 
no^^^i^WD^tJiin^nnjinnnyn ^ ^ 

^13:13 nnnpiiJijntonnnionDNqnp^nKi^ ^\Ji5ri ^° 
ioSn.qntqSnnitEjynnnianq\iD^iniiyyniqT v. . n 
Dlpp>5in 10^50 p^n noij?] nnii^jynVap.nniyiqT^jis:!:? 12 
nSqni js^x\ ^sSy^i noKp p^n h3'pi?5i nqNo pSn SyiD Sa ^s 3=iDn 13 
^nnn^ lano rjy nitnyn nnio ^niot^T D^^ya D3*ni iono pSn 14 
p.y Dn.ionq&co^phnDnitJNnihQmniD;ynnxpiSy^^^ if 
p.jy ii nityyn Dnio d^^ni d:on ^n • iniK 'i^ajon yqT^ hin;!i i ^ 
Di^T nten &?S h3N Di^n jui; Dnioi^ ^lon>5i Di^n 103 nnnq 17 
ni^ nT ni^nh j^:y wq^aj nnh ini>n nSn Snxion t^inn jqT3 i g 
n^qsryn nypoq «^55 ^s Dnponi D^^os:yn Dnain hhl3 ^vwn^^ 19 
rhmz nmi: niN^KoS non Ninn Diryn m^j^2:ou?3 Sy^ n:y> 20 
D^^nn mN^^ott? D^n 103 vhNniNn 'Wi^^ itH nniu^yn '■]vd2 a 
m^n jqi ^VD2 ih nnitjyni *n^_ nhiTN: nm^r nii^^^qS nqn 22 
nin nqi^jiSy> D^n nTo n:3^. jnion n? ''q\ \dr\wn d^to 23 
V2V Ss ni^yn3 nn3n3 DDns: ni^nsi • n^3m n^m.^nn n»n 24 
D^qy^hi^^inn Syj'£)3hy£5jmSi;i^n3y.3iS!;i^Dn3n^nujS0 ^s 
»nS3>? 103 u;n^iD3 nh^j ni^V^:? iSnsri nn« hy^^m nns Sy isn 2 6 
^?^;?3n t>5ini hy£)3ni *in.x ^Sdn ^iinn^ Syannnx S3>'n ot? ^3 27 
n^n^ D^oyahi in^jn ro inNn ahi22 ^2PiC>\th^^ p Da nn^ 23 
Kh n3^Snn^y>n^^i'3nhniD3h];bniqHi3rni^ 2^ 

«ro3 0e verbo Jn vniuerfalu 

•de rebus riois de eius diffinitione & fuis partitionibus in eius 
fpecies:&: explicatione fua^ proprieratfi &; formatione oium 
^ipfius minutiaru f m ipfa^ difponem in maceriis fuai^i ftrata 
rUf Et hic expletu eft hoc capfm ' quartu i quo cotinetur expo 
firio partis primse linguse hsebreo^ prioris '^ dignitate & do^ 
(ftrina omnibusreligspartibushuiuslinguse : 6cideopduxi^ 
mus fermoneminipliusexpone^Etlierrauerimusvt agnus 
perdirus in muldplicado in eo uerba:aut abfg? mentis atten<<! 
tione Deus parcat ^ nobis> 

''CC^aputquintueftcaputuerbiin quo exponemus ipm uer 
bu ^m oes ipfius coditiones^&iplius partes & eius eueta put 
diiudicabitgramatica linguae ^ hzEbre^:^ incipiemus in de^ 
fcriptione uerbi 5i dicemus/^CTVerbli eft pars ofonis figni 
ficans fieri aliqd ex re termino' ' tpis ipm fiedi vt didicit figni 
ficatfieridifciplinaabaddifcete;'*termio t^is pteriti termi 
nate iplamfieri+Etmedicereparteofoniseft ioco''generis: 
quia omne uerbu eft pars of onisiSL: no omnis pars ofonis eft 
uerbiirquia nomen 5c dic^io eft^^^pars orationis:&; illa no funt 
uerba;& dixt fignificas fieri aliqd ex re ad diftinguedti' ^inter 
ipfum uerbu:5«: quardam noia dc diiftiones qusefunt ptes oras^ 
tionis:& fignificantaliquid' ^termino tpis terminantis illud+ 
Verutii no fignificat fieri aliquid ' ''ex re:ut hodie dc heri;qu2B 
lignificat aliqd diei;fed non fieri diem' ^tpe illo termiato:fed 
illum efle foIu;& dixi aliqd vt elTet hoc nome ' ^coe continens 
res fubftatiales & accntia:quia etia ex qbufda fubftariis ^° con 
ftruef uerbu:qn eflfe fubftatia illam CiYc eft ad eff*e forma emas< 
nata"'durationeipfam fiendi rei cui conueniet vt D"ri: qa efle 
vita^^fire eft ad elTe fcrma emanata viuo:& ipfam fieri illi dn^ 
radoneteporis eflendi ^^in vita vita illiustdcid fm hocintelle 
<aum coftruetur exhoc nomine uerbu:8s; dicemus vixit *"* vi^ 
xifti vixi dc viues 5c crefces.Et cum fint opporrun^ neceflario 
ut fiat vnuqd^ tres res: videlicet agens & actio agentis 8c h^ 
<a:um aftioneillai&aliquando^^agens eft vnum+&:fadtum eft 
vnum:8cdiftinguunturtriahaecciare vt comedi:"^quia ego 
fum comedens vnus:^ adtio qujc eft me comedere eil vna: fic 
fadtu quod eft ipm comeftum^^eft vnum etia : 5c oes tres nos 
fumus diftin(fti vnus ab aIio:& aliqii erit^^^faiftu no diftindtu 
ab adiione vtambulauit:ga poft acaioneipfi^ ambulatiois no 
5 inuenitur De verbo in vmuerfilf* 

inuenimr res fa<aa:quia fi dixerimus ambulaui poft m^ amba 

faire;autme ambuladoaio inuenit"res fa^^a pter me ambula^ 

re;& func qiioi^i funt duo fa^Sa adlione vna; vt a<aio'indumen 

I ti;quia nobis dicentibus ^r^vzhn feci ueftire; intelligutur duo 

I ftiftarquia inrelligiE pannus quem^^feci ueftire; & intelligitur 

nudus qucm ipfum uelliui^Er fic aliqn inueniunf duo ^agen;^ 

tia acftione una jput li dixerimus 'nSa^jn ; quia intelhgc6 ex hoc 

[ ipm faciens comedere^& comedens vltra a^ione hjm comcs^ 

i dendi&remcomcft:a;&ideopofuerutgramaticiuerba'iigni 

ficantia acftione agentis; & a^ftione faifli ♦ intentio mea in hoc 

eft ipfom afiici;& iplius receptione aftionis ^ ab ipfo agente: 

dc uerbum imanens qd oo ligniiicabit faj^u diftin«Su»Et ueti* tia ad fcdm;& exeuntia ad tertium:6c ITc uerba iignificatia afs^ 
fciflum' 'in oibus fpebus exeumiijpdid:o]^:&:exnuncdefcrii* 
bemusoempartem &parte ho]^;'"gcdiftinguemus inter ea 
f m ipfo^ coditioncs cum difcretione uerboj^ ipfbig: gramati 
coru:qui nos pceiTerunt '^ad fecerneiiduinter loquetes verijis 
tatem : &illos quo^ iio coueniet eorum uerba:6cmcipiemus 
primo^^a folitariis/ ^CTEt dicemus q> uerbu folitariii eft qd 
figoificabit atftione quae no ' ^relinquet poft eam facftu ut am;^ 
bulauit:quiapoftambularen6remanet'^res iambulatene^ , 
extraipm:3<:quianoinfpexeruthocmaiorpars gramaticoru 
fubmerli funt' ^in aquis quibus non eft vIdmu*Et no fciuerut 
exire:ga ^da ipfoi^ decrcuerut q? no lir fohtariu penitus * ^nifl 
qn pars agetis eft ipm fcm:5c ps eft ages;qa ala mouet corp'' 
'°in ambulatoe dc corp"^ mouet in ea:ix io dixerut c^ fint ages 
6c fcm diftincaa:" ' 5c io no funt heec folitaria in vcritate;& hkc 
fiut fnia aU(floris Ephod.Et alii dixerut-^q> agens fit ipfumet 
fad:u:6c ob hoc no eft fcmatpdcipiu paffiuu in coiugatioibus 
uerbo^ ho^;"^^ oes hi erraueruc in videte:ga ueru e q> ages 
femp eft diiii<ftu ^''^fadlo: fed acftio no eft difticftaa fc6 femp: 
ga auqii eft ' * idipm :ga ambulas no facit nifi adtione ambula 
tionis:&i6 noeft fcm+i+pticipiu pafliuu ei:ga^^exquo asftio e 
ipm fcm qri expriracmus a^ftione iam nofcit ipm fad:u:& non 
oportet''Meterminare illi ptein c6iugationib^ ucrborupoft 
ipm nofci in oi pte clarc;hoc e f m^^mea fiiiam+Et mirpr ego 
nimis fup primos gpcefIcr(itnos;?^no fenticruc Jioc;^^&ma 
gis e rairadu fup gramaticos ;g qfiuerut roes gramaticf Iigug 

cxfcia hyia^ nn^^ Syj]:i d^S3;£ij \jc> ifi<i:o^p c>;i phn n\iT 'jpflj nni « a 

w •i5<j:o\D^pj;£ih pi waSn im"N niJjNi^Dnyn lain^riipaSn 4 
''^^^^vT' «^S I^i^ ^3 ^in^3N?n noN3 d^: 1o3 nnN ^yi33 D>hviiD ^ 
D^hypD^i?*ip;ion ^o^ pSi SDwn nnnni ^bsihy^i ^iySa SD^ni ^ 
Sy^nin^3PTim4y^j*inpui2r"iS3;^3n Hybi Sp.l^n^iyi] D^nta 7 
D^Siji^ ni^ D^Sy^^i Sinj^ii^aj n"[l' xh 1^^ miaSyi)! ^j^ian jq 8 
D^nila ^N D>Sy^n iphn j?\i D^Hng^ D^nn D^Syaji D^an D^Snnj 9 
mSy£3n D>nion D>Sy£in t3i '^tfhu>h n^^iim^^vh D^Nifln Dnoiy* ^® 
TTo^o phm p^n 13 Dii:>n3 nnyoi Dnsnn D^xriM w S33 " 
•i:ionp nu;>5 D>pnpnan nnn nn^nn Dn^Kjn >33 on^j^i ^^331 " 

▼ 1 • V -: I ' :l J - } - " J • • : •/••••: • : •.•.•.. • ; -; 

nhnn hnm Dnnan i:3n^ ^6 ne^Ni noN an^iion V2 ^narh *^ 

»•1 • j -; « "^ • « : • V -: - ••••.•: .; -. - l » •: - s 

<ami3nra «4 

K^n^N^ybnSynni^^itptj &«inniian Sy'£)n ^a •^^{i{'l1 ^^ 
"iNtpj icS -^Sn nnfi^ *3 ^^hn loa Sy^; innK n^^.* _ -^ | i<^ 
qyaip D^pnpionnn nia ij^^i; i^^^ ^^Si 1300 ^in j^Si -^jHina -13*1 ^7 
h43 nnia pi^rp nn anrpq ^a m^h iy n\Nh\«^lo onS pxi:^ d?03 ^^ 
^iin ny^jo ^i53n^343;i3p^m5y^:n&?inh3;ii3np\n^3NS^^^ ^^ 
• D^hiaj Sy.iJii S]^ii3 u^np noi^ phi n3 y.yiJnQ «^i^ini n3^Sna ^^ 
•noN onn^?! ni£!i<n Sya nyn n>n nn no!:*a amia nS^ px pHi ^^ 

• ■r ••.-;- ■•^ ^- ^— •r-r V; VV;v •; •.•"••ir»ivj 

nSicn D^^^^n ^:^^:aaSiy^ mrnii hv\ Siy^n lojf yNin hy Tsn *3 ^^ 
p ^133 oSiy^ 4yii3n«:J Kin no^^n ^a • nxna lyp nS« ^31 ^^ 7 

|V3iy i4 Siy^ pK |3hi n3^hnn 'lyiD >j^^j hy£j.' ^h -ii^inn ^s ^Jin ^^ 
n-nypNi 'hiyanynijnaaSy^aNnajUJsSiyiin^^inSy^nii^ ^^ 
^aS in? c^n^^a pSn Saa lymn nn^? uhv^n ^^^oaa pSn ih in^S ^^ 
nNn^nnNhM3ioipntr>^jD>:tennSynKD^jnom 'TOT ^s 

• ; . : T I j K -: • • -r - 4 . » •. T : ' ! ' - 

lic^in pnpn ^oyD wp^^ D^pnpnqn hy^nioni. u^> nriTn ^ 
noano ^ nnpi y^cn ^p^jynp^tn S^^nvn; ^"^rw iVinD^Sij^iinpjSn m t 
pnpnn no3n nlhnnno niiN nni.s D>a^u;q ^ztj^ |d\\ d» wn i 
in^ii3Sr;3nT^^5NinN^miKinijn^3;i3ri nSlNJI ^ 
^JW loipDDi*ipc?^^^3 niij&j^^jsi^SiJ-b^^^ ^' ; j 
^pian 10 13 111: ^pi^no hyfi:n Sipsn Sy^n nn p Itopqq $ 
'^ ninSDNhyj^n^^^^^i^n^^^^iSDnni^nx^vy^nt^?^^^ 7 

' Sybi Snt>3n nSir nn^? *i3t nko:t ^Di^n lo nna: N-in Sdnjh g 
n:i3n r:s hp3 Kinti? H:3m nmn nSn r:nn pi • rhzm ^ 
D^^^srin Dmi3 Dny^ on m^T ™ ^3 D^pipnon i3 not< pii lo 
nu?n n^an >^^n nm D:o^;anpti?i o^nnia nt^j. "lopi n^;i ^in j 1 1 
niD>iD^Sy£inc^T;i>niD^ ^mm dw d:( D>u>in D^pnpnon iion n 
nopDn^int^i^nnoniiit^^^^p^npna^riyi^ipn^^^ u 

Dqyy. n^^q D^i^qn ^piSn a^Sp^ unt nqa 'iHd^ D^hs?sh.nnp> 14 
ni^n2^3^n>5irprni:iu>niwSSnnvonin>nDnhn^^ is 

rhv^^ 'i^an^tp 103 ^djio jon na^q pji^n niTOn nnioHV^n i^ 
*ns: ;i:y 1« doP ni^<>irqn p.:y niis?yn n^n^. ]\^pn nitnym 17 
1« hv^ l^T Sp fen i>Sy nni^ maan p:yni • dhd nis^^irono 13 
lys A^ Sdjiiq nit<>2f q n ton *:ji\^y. 1n niSy^n inn i:? i^ 
Spi • mSysni Sys3 ^5^10 mmq nlbyn*:|nn hy ik ni^ysni 20 
DNi 'c^-^i^^^Snu^.NisuJntijpnniqiniC^ynu^nqa 21 

Sy3E>anp> nTm5c>m'ionDi*:ynlipynn>n^hy^nn"ii^?2)no iz 
nn£i:n nyn nw D&ji 'DaNiri^aiKyoin^niosmNTOn 11 
Dn m^y^^nm lysn-ny: laaiom.vsfonpDnDmi^^jrono 24 
Dmnpis? nD>52Dnqiyn Dnih^4i^inSinn is 

Dri anh ViyQ pc^i Sybn ^"n 4y„ D>mo "ii^.^^i annia DiKnf3 2^ 
Dnto uy^''^ Drf-^iTi "ly Tu;' ^r^ ^n 103 no&?3 D>n"?l3 Dn niyN 27 

. ».., •.■r;"l»»»-r|-» • v-^;« •" " •-•-: ' 

^ iK^j kH Tf .vnq^yiS nl^ nj Dy Sn.s^ n?^^Hn3io mma ntt?yn 23 
^ V^mTl^Vonn^Nl vh^34iy|ihj?^3N3;q:fcAi/lh^a"inN i^ De verbo trandduo, 

cxfcrafpeculatiois utrabilonaaben Gianah&EphodeusS^ 
Habibt&no meminerut"<ie diuilioneadiionu harum qu^eft 
nota oi fpeculati res iplius naturaz:8«:mores'hoium;& 16 no$ 
ponimus ipfam vnu principio^ {cTec gramatiees* 
^ClVerutamenuerbumcommotum aut exiens eft cuius fa^ 
ftum per ipfum eft feparatum * ab a^^ionei dc vocatur como^ 
tum ficut vir qui comouetur a fuo loco : dc exit ^a fuo ftatu:fi'c 
in hoc uerbo fa«aum qdfit abagentecomouetureo ab agen 
te^^in corpus feparatum:8c ibi remanebit poft acflionem agen 
tis:utinuerbonDN':ecce^comeftumeftfeparatum acomede^* 
tc; gcinuenitres ah'a pter comedete:^: acflione ^comeftionis; 
& fifr sedificiu pter iEdifi'cante:& ^dificare qd eft atftio f dificii 
^dificatis : ' ^&: io dixerut oes gramatici <p comedit & ^difica^ 
uitfunr uerba comota dc exefitia; ' * dc ambulauit 5cexiuit &: ftc 
tit & fedit funt foliraria 5c immanetia* Verutamen poftg vidi 
cotrouerfia fremitus*"muldtudinisgramatico^nouo]^ etia 
uete^ elexi apprime offendere radice Herbo^:& fundametii 
''caufse fua^ partitionfit&laboraui in grSmaticis lingua^ ua 
riaru ad intelligedu quid"*accidat uerbis vriter inquaru funt 
ucrba diftintfta^ f pcrum ex (c: " *& quid deceat ds fra pprie^ 
tatempprialinguisdiuerfis+Etinueni q? efifendo ' ^ q> uerbfi 
effendo fimpft%Etrem diftina:a fignificat 1 
dum a<^ionis:aut' ^f m modu paOionisiaut f m modu faciedi 
clTe tcrminatu abf^ adti6e'°&; paffione;aut f m modu faciedi 
cireterminatua(aionc&paffi'onc:&"'vnaqd^ hoig: inquatu 
ipfum fieri (it ex rc explicifa: aut ex re quse non fuit explicita ♦ 
Et fi ^' qd fignificat uerbu fuerit fieri rem fimprr effendi hoc 
uocatur uerbu ^'fubftatiuu ut funt.Tn fuit Nyaainuentus eft & 
cofimilia illis:8c fi' fit res diftinAa^^^ab effendo fimpfr res eflTen 
di terminati priuata adtione & paflione funt" ^ ut 2v^ noy .Tn vi 
3cit ftetit fedic dc C£etera:&: h^ec funt imanentia uere: qusE muU 
ti^^^uocantlblitariaiScqusEfignificatper modum acftionis : 5c 
no eft paffiuu ds :illa^ Tunt qua; fut folitaria uerc vt (^' nv ^Sn 
iy ambulauit exiuit obdormiuit vigilauit 5c castera : quse non 
iignificant"^fierieiretemiinatufoIum:fed cum hoc fignificat 
a(ftione quada de qua no remafit"^poft ipfius adtione : dc non 
liiuenif in cius a<ftione a<ftei oio^Et qux mnt §m modu a«ai6i$ 

exre Deverbotranfitiuo* 

ex re explicita quib'' eft aiflum de illis funt quoru res explicita 
eft vna: & de illis funt quo^ funt mulc^;& primu uocar gra^ 
matici tranlitiuu ad alteru:' alteru uero uocant tranlitiuii ad 
reliquii+Et ecotra funt qua: figniiicat paffione ex re '^explicita* 
Etqu2En6fignantad;ionefedpafIioneex re no explicita funt 
'quas uocanf quo^ no fuit relatu nome ipfa agedsv 5ic^ ue^ 
cft q? f m ^ diuifionenaturraie:omnes h^fpes funtfpes coue^ 
nientes uerbis Vltra uerba qua fignificant uehemetia impref 
fionis fimdi re in agente ab ipfius interiori:^fiue fuerit agens 
habens aianuaut no habens aiam :fiue coueniat illi res^illa ue 
re:autmodo fifi uero,Eth£Ecfuntqu?efm veritate funt'°uer 
baagentiuinfe:qaexceduntinfaciudorem illamab eorum 
interiori vt' SnrD.T^aNnnpnnn DannnN^nnn n33nnSpSpnn<)rpnn 
* ' uiDnn iT)i)nn : & plura ho^ funt cnoiugationis hyj&nn:&: pau 
cioraipfoi^funtex^iyiJa^^VtvtNnyijnyij* Etfuntexuerbis et 
qu3E fignificant fieri rem''*^ m modum aiftionis &c paffionis vt 
mnnni): qfuntexgraui:&:inueniun6imanentia' Vt "nDDnnn^ 
Cantic.capituIOiViifapertueftagreftum: 'ainowannn fatia 
tus eftin coelo gladius meus lfay£e' ^ captbtxxxiiii^^ic^ inue^ 
niuntur etiam duo hsec uerba in illa coniugatione graui eade 
* ^ tranfitiuaad alterum nnii IfaygcapituIo,xx,nnn£)i:&aperies 
faccum de fuper lumbis tuis ;dc rtii ' ^ vt 'm-)7 ; S>c fatiabo anima 
facerdotum pinguedine* 

*^CDldeovideturq>n6fitpartitio coniugationum ex parte 
adlionis &pafiionis:&:exparte'°agentis &:pafli:ficutputaue 
runt gramatici qui fuerunt ante nos+" '5ed ex parte ipfo^: det^ 
cHnationis & varietatis in partibus coiugationu* Etio cx hoc 
m6 e ' ' diuidedu c6iugati6es;& n6 ex pte agedi dc patiedi+Et 
iopoflumus deftruere uerba c6tentionu '^ kimhi:&aud:oris 
D'mD^ptt?S &rabi 5amuelis Benuenaft dc Ephod & Habib : 
**qui orditi funt bellu inter fe in hac c6trouerfia:&: adhuc no 
fuit explicituf m'Tuas regulas ad queius tendit:quia oes tra 
diderut caufam id quod n6 eft caufa: id^ qm"^ kimhi pofuit 
o<ftb c5iugariones addentes fiio numero fuper ueteres:quia 
omnes'^antiqui;quos audiuimus pofueruntfexconiugatio^ 
nes:qu2e funt np 'ly^) verbum Ieue;coniugatio de h^y^an ^ ^ con^ 
iugatio deSy^ graui;coniugatio duplicis : quam funt qui uoi? 
cant ipfam h^)^ quadrum ; vt ^ ^ exponetur infra: & coniuga^ 
tio^^yi)^ &coniugatioHy^nrt;&;h«c eftviaqua proceflerunt 

rabi ont^^^itso^nSa^in^oniSy^nNS^hy^WbftntjN^^^ •u^it^jo 4 
»ijh *3 Nin noN n:ni • d^x;i'£d du> lann fc^S ni:^fc< iNnp^ ni^N s 

• ; • V v; •• • ] t'^ k - 3 ••• -• :ft • t 't 

D^iJ^^n ^5^D^ni^4^DWDnD^3^pnnKh3n^yntpnnpiSnn ^ 
iDino hy£)3 pjyn niu>yn Diuh ptn m^ iu?n D^^y^n nySao 7 
jl.:i?n iS niN^c^ ?^?%3 'js;? ^n^a in u^aj Sya Sjjian n;ri?S^ i^a s 
Dn nosn hy lu^e^ on i*?fc2i • honS non -i-na in no^?a N-inn ^ 

•• ••■ •••••- ¥ -: V •• j V ••" T ••• t vi- s ••• «/.• - ^ 

10D DDinp Kinn ttqvD nit>:;na iJi^^iii! ^s • Do^ya D^Syian ^S^^ 10 
nnnDn «^DNnnijnnnD^nnnNnnnn ns^mhnSnnn^fjifpnn u 
Sj753nQ DiDiypi hy^nn ipap Dn ihic niii toDlom nni^irjn 1« 
fzpn n^^n DnioiD js d^ D^hy.^np c?n vnNn yion y.u 103 n 
Dnoiy it{2:oji u>mnoDnc? r\)^ nn£) 103 nihy£)ni Hv^ ^in hv 14 
n^y^^a »mn D^ot:?^ nnn fro^D Dn^c^n W3 -noDn nn^ 103 is 
"1oy5?aiD|npj3 iniNiD^hiJiin niN W Da ixifpp n:ni ni jp^p le 
nninonoSyop\ennnn£)i 3TO^Dn^yi:^>annflW4D^N3:i» 17 
] m D^jnin ti^aj inm . 18 

I •• T • -J - ■.••-••••* S 

nypiniSj7^nnihu£)nnfciiDQDomnnp.iSnp^^ j«nS i? 
^i^jsh i^n^^ND^pnpioninu^ncjioa^Viysni^^^^^ I „ , ^® 
tt^» Tnn nio p ^yi DU*:3n >pSna Dai^ini urf>m im 11:0 &?*!&? n 

yPlfV- ^•l.. ^j .T,._|„. .,. , T .; T-r.j|«V «,TV 

niannnT^DnS^iDiJiDWyanniVy^n^n^^ « 

D^nm nt£3Nni ni^iMSNioty^nmDmaSiit^^^hynrnopn 21 
^^^m^^bh inyi. npi^^nnnNDDWanpmpisny^nu^i^^ ^4 
»3 nn • n2D tj^NU> no n^D om dSs ^3 notj rnn ^oS ononn ^s 

v{ T • ....._ T • t T T •-. , V I • - • s •-••<;- 

^3 ^3 nn • DOtotpniy d"i*)D03 D^ijDtj ou>J3 n:'QUJ nip nopn ^^ 
hvQ}} r.:3Sp^j7£) Dni D>303 n;y;D inon i^ypty nijN D^Jtonpn 27 
103 ysno ii;i£) inlM D^i?nip tyn? Ssan j^.J3 tcinn h];^ r-33 ^8 
13 D"vt niii>? •nmn nn Sysnn p:)3i hy£3: i»33i d> jiiS nN3n;c^ '^ 
i s Dni\s ^Q^ a>im^ »nop «?idi^ ^m t ji j^niy p amnN ^am n:j 2 

■r -r •■'-;".;••>» ■!'••; -rj*^-.-»» tts- •; -■» 

Sysnnni hyu^nni S^y^inmhyisim mmy hy^DJni Spn ni?3^ 3 

"»9*—! "• ~# ■£•'"2 - "5 •■••'8 "":'■■; i"— *-• 

^5^i:in&?in^3nTi •D^mQHp*c)Tn3pa\mi«iohtp>3nni?inn 4 
Hyj£3^Din^nDp «?iDi^^Dn^^vjnihy.£3^ini3yi5«?)^pimy3jnqn j 
m!2} ^Rij^Jia :3ni n joii^ dSs -ijp iQtui nSs d w Dri^n^? m-)] $ 
nmii niDy innnh iti>p3 n^nnm nissm • n^ji^ ^ w nn^j 7 

■r : ; -r T -; • -; - ; 1 : • '»•.•: •• t; V •• ••-! - !_:••" 

nipin nni^n ni^Nnn nip; njm rvpp ihti r:o j^ni^ ngix nin']) 3 
?>ninlo^3p'33nb«n3nn5jjn3n^?Tnmj;ninau)h^^^^^ ^ 

Dyp mm • m inm n}i^ on^^i-ion nniD^ lonn^;^ nop vni^N.m i o 
n^p&?^l^K=!nij^y£i Sa^p Nin D^:ionpn '^SihwSv^^n ^jpp. np.nn u 
njni inhpapn mSijsn^ynni^ ^y.ij |iDniSni:DVii<li3?3a 12 
13^3 5^in\nminnnoiynhynoi«3nmni^4^j?inhpnni^ni u 
Dy. hvm j?33 Nini nni^o j>^3 ih lot? jsS nTopni ns^sr^n ^m\ 14 
n loipo:i niy niDTjt:? io3 ^^2:1^ a^oysh ^yia^n ni^oj 1331^ no i j 

!:• ^•V S " -Tj^-i'- T;»-;"f - -» 

»r)hii D^^y^n ^.^u? Q^^l^^^nh^ in^-jn pV 'lijtn niiyn ih nnvon i<j 
n^hy^n ^i hyji mjiasn nmo ioi:y n^p hyannn dj ^3 ^yajii 17 
i::inp^ylsnSy.i3nmci^np:5 np m^jyan Sy.nii^ m^:?ip3 ^3 ^h ig 
DU7n3U&?hpSyi£! n^sSpVwi^^p^i^nSi^p^, 1:110^^1^103 i^ 
Vy£3nnjp iS5;i£3Dt^n3.p.&6;?ioij7^3DnN;ip:3it^^ 20 

jpi 11 ^i^to pmm np.iS 33U \i>mn jpi o^natr; v"«^p:2 33^ Sdn 21 
ninrt io3p"Dppnv^3l>^^Pptf)qn3ih"^nni3pny3i^ 22 
n •im.3nD^:?i^^^wnnD33nnp^mn'^y3^^^ 2j 

pp3j:pQi%hyijini y3.npn nhtj i^yiii du> nsp. Kii^SyiiDn 24 
^p 43 ntapS D^Mnnj^n 1^3; dn ^3 t^ypr a)jii;yh ants^ lo^ j^hi 25: 
D^htymD^:iimin -i3Qn;nKD^:^j3nay amSyt^ 01:? nsTJNHu? 2$ 
|n3ini3p3>5^piipi n3.injQiiy^KSouvi3nt?i;»ni/^y.^ 27 
n3Q nh Nimr? niJ^Q ^sm mn ^3n St^ o.73g >npp ^pv nn ngnu? 28 
43hi4yt3Qt:> nsTj Nht:> y^S^n a3in3i i3n3Ttp'nt:?t^nNhN o^j^oa 2^ 

rj3 De partitione coniugationli» 

rabilhuda hayug caput gramaticoig::^: rabi Mofces facerdos 
& rabi lona aben-Gianahi& rabi Abraham ben Hesra:& (Ttr 
rabi lofeph kimhi+Et alii pofuerfir ipfas^fepte leuem dc ^ysa & 
graue &'iyi^ & ^v'^n dc h^m dc Sy^m : ^* & hsec eft opinio rabi 
Salamonis Yarhii ilibro D^n^aSpc?'! : qm ipe exclufit^quadru: 
&addidit^y'j^&:Svi3"'fi:8cfiliirabiIofephkimhi addiderut fu 
per^hserediratefuipns duashaSfEtpofuerutfumaoium ipo 
rum oa:o+Et plures gramatici nfi tpis ^ptradli funt pofi: hosj 
&Ephod&Habib4fiuerutreftituere diademafuse uetuftati 
^ik decernere diiftu (j? nofit numerus nififex+Sic^ inferemus 
rationesfortiores^qusefuntvnicui^triufecftaru^gcpofthstc 
exponemus quod videt decens fuis fundametis: '^gc fuis euij^ 
dentiis ab illis qu« diruec fundameta loquetiu uanu 8c verbli 
mldatiiiSic^ ratio ' 'partirionis.coiugationfi uerboi^ §m an^ 
tiquos eft:quia oc uerbu qd eft tranfitiuu ex parte' ^fuse c6iu<^ 
gationis debet conftrui ad ipfum coiugatio verbi:qu£e figni^ 
ficet fieri illius qd fit p ipm.Sic^ ' 'eflendo leue ipm qd fignifi* 
cat vere imanens dc foHtaridf & tranfitiuu: ga eo ''^ difcernenf 
tranfitus 8timanetia:ideopofuerutpiIIo coiugationeppria; 
quse eft coiugatio Sy^D clj ' ^eo q> iam inuenitur SyiJj aliqii trai* 
fiens proutreferemus iteruin fuoloco^^proprio ei cfi auxilio 
Deitideo pofuerutoes coiugatioes; coiugatoes acftionu:exce 
pto ' '^yao :quia etia hyi)m ex parte fuas fubftati^ fignificat pri 
moa<ftionen6paffione:'^&fifcdo fignificet paffione quada 
ingtum fignificatacaioneagentis ab eius intimo ' ^ put dixii* 
mus fupius:& io no f?ofueriit ipfi leui coiugatione Syiij; cuius 
no eft relatfi nome-°ipfius agentis put fecerut in reliquis: ga 
pofuerfitcuius n6 erelatunomeeius zgctis de hynn^ ' 3^33 ^a» 
cu colled:ione labio^:& de daghus npih 33^» cfi fciurek trahete 
vau:5: de ^^ quadro ih^n nopn cum rapiere kamecz : uel cum 
fciurek paruo vt n^nn^ Vro foemina:&: de hynr^n eft D33n p^mrt* 
Ecceq>primipofuerfit *Sy?5:cuiusn6eftreIatu nomen eius 
ii6 funt relara noia fuo^ agetiu cu coiugationibus qs coputa 
uerut primi afcederet^ ^in vndecim c6iugati6es no in ocSo fo 
lum xdc fic inuenies in libro Ziccaron+i^memori£e'^que edidit 
rabi lofeph kimhi pater rabi Dauid^St: rabi Mofces:q? ipfe no 
c6putauerit"^ coniugationes nififex:quas retulimus:&inter 
illasabforbuitcuiusnofuitrelatumnomenfui agentis cui^ 
ii s " coniugationi Dc partitionc coiugationif» 

coiugationi:q3 decet eu Et huic etfa vf coucnifle rabi Ihuda 
hayug caput'gramatico]^ in libro If 315: htetixi&c ptracftionis 
que cdidit:fcriplit hac ferie*'Et verbu cuius non eft relatfi no 
menagetiseftdeuerbisquo^iprincipiueftyod in couerfioc 
iplius'*!^ vau:& motioe he ante ipfam cfi fciurek* Et lic omnc 
uerbu cuius no eft relatu nomen ipm agentis principifiTua^ 
If a^ femp eft motu cu fciurek:aut cu kamecz rapiete;aut cum 
hole vt 33\yni ^ tiw depdatus fuit Moab n-^^in abfcifla f uit ob<^ 
latio n-^^v depdata fuit Ninue wtjj expulii funt ex Aegypto' 
iS^<:«n;&: polluti fuerut a facerdotio:n6 eft relatus f acics iacerc 
&depredator8cdeftruens&expelles^&pollues inoibus his 
hucufg^ fut eius verba»Ecce q> ille eloqo vno aflbciauit ^ 32Wfi 
m3n:qu2E funt coniugatiois Syijin cu VD^ *niu?:qu^ funt iplius 
h^)i3 ; ' °ideo vf q? no fint iplis coiugatioes jpipnx;fcd trafgluti 
tf funt cfi fuis gignetibus ' ex q^ poteftate uenerut f m opio^ 
nem rabi lofeph kimhi:5c ro eft ut diximus;qa no fuit' 'exph> 
citu in eis agens;&: io no eft illis fup quo fuftenten6 niii fuper 
nerbis ' 'ex quo^ lumbis hsec exiuerur+Et fedia fcda q exclufe^ 
runt qdru "*& addiderut has duas qiiueruf fibi coputa multa 
putfcripfitYarhii aucflor' ^D^TjDSpuSh^ec eillius fcries+ Varie 
tas coiugationu eft qa maior ps gramatico^ coftruxcrut od:o 
* '^coiugatoes; ga coftruxerut coiugatione zgetis qdri; bc fecc 
rut ea pf em Sv^nrr: & f m ' ^qd appet apud me no e Diugatio p 
fe adeo q? fit pf ^yann^fed' ^e de fua fuma Sys grauis:&: vis ei^ 
eftficut vis illi^^^gcexpedituocarelllduerbu Ieue:&qefces qd 
eft ' ^ in illo:aut duplicitas q eft i eo i duplicib^&: in qefcetibus 
hayn eft loco daghefc coiugatiois Sv£)"°+Et cjd ex eo Tuenit cii 
ceri debet ferri loco eius Syi^ vt p^xdc qd ^ 'luenit ex eo cfi pa 
thah loco ^yi^ exit ex ^y^ : dcq^ & fapies Abrahij ben^' Hesra 
no fecit ex eo c6iugatione:etfar fcialom no mcminit de eo ad 
faciedu deipfo c6iugatione:''5c ueritas onditfuu iter:qa fm 
qdvf n^hethyijnnpfem^qaipm eftpf '*&filiusipm eftages 
in fe dc paties+Coiugationes funt fepte:de quibus funt q fun t 
-^pfes:&:deeisfuntqU2Efuntfilii;&deeiseftqu2Eeft pater 8c 
fili^:&:fut h^:uerbu leue h]:Sii\rt h^^ h^£)nSyi^ wtrt Sy£)^^ ^y^ja: 
hsec funt uerba Yarhii: ex quo ' ^ vf q? fundamentu fua: opio^ 
nis fuitq? quadrfinofitpf ^ne^filius vllius coiugatiois :^qa 
efl*endo ipm fignificas ad:ionem non paffionem non cft filiusj 
& in defeaiu coniugationis alterius:cui ^^ jgfum fit illi in pa^ 
mm;^ akerum (ic ei in filiutu fignificat paflione ucrbi huius 

cui n^iPN^ ii^j£i n3TinK^hi;£) S? jdi pnimiT:^*? Nnn yunj ii4 4 
D3U?ni 1D3 D^nn 1N «?)Dn vopa ific pip^ y:io ohiyS vni>niN f 
Dmapiu^ni:! mp^innnc^nnJonnDnatjio^niu^D^S"^^^ ^ 
Ty-iixon] nnpon;i ^li^nj ^^s^pn nso nS n^msnip iSkjji 7 
oni:? in&< ii^-o >^)nv i-^n ' vi3i 1^53 ny n^N ba SNioni 8 
luisn jo an^tj c^tij mii:? ds; Syain j^j^p Dnuf nnari 33;:^n 9 
Dnn^hlo d:; 0^5/733 DnhaNi D^in=i^p auo3 DnS i^si^ nN"|3 jd"] 
nS »3 i^noNC^ 103 DyDm * wp odi^ ^ai ni?n3 onjDo isa nc7s 
Dny£)n ly ds >3 idiod^^ no Sy DnS vk t3^i Syian D3 u>nii5 
ynnon iK^yin nu^N n^ju^n n^ni • Dn^ySno -ini:^ nS^ iu)n 
'iy3.>mn nn3ii?to3 D^nn nUiai^ynDnh ^t^i nSs^ ^:i:>i£j^Dim 

••:-- -»¥ ; •- »•/ 1 -r !;• V"": • ; 

njo;ip 1J3 D>p*ipnpn nh D^joan ^hr\ uiu^S^ni^DnioS. p';ij4 
*5Si Sy^r^nS as imNtDyi. ynno S3;l£) 1.03 «3 *3 nr] d^jo3 
S3>5 Sy^nnS Dsn^n^u? ny loj^y *J£j3 t>33 i:^j^n ^Srj^ nNijn 
Nyoqn mniSpSyiSD iNipS nNnp'n33 inbi c^innS^^SSsp N-in 
Syi3 7^j3 vn Dipo py n *n:3i uH^yi 13 na^c^ h£33n i>c 13- 

*^^^T. P.13 1031:7.1^ iolpo3 N^3ni ^Nn ^^3 =i3op Si.;p\"HjKr 

|3 Dnn3N D3nn njni hx;^p a^iri^ S3;ia Dipp nn^3 liop Nrpv 
^33 1:100 nic^^S ii^3Tn nS Dihu?ni^ di ip^^ =1:00 ni^y kS nij^ 
axn sin ^3 3k SyannS i^it^ ns^n^n ȣ)S njn ^3 ism nni^ no^cm 
Dnt^Dnp ny3^7DnD>j>:3nhy2npni 10^^.3 SyiiDn 5<in jgm 
h3;£jp Sp Sy> nSKDni |3i 3NiNinc> Dnpi d>j3 Dpu^ Dnpi ni3K 
npp *mn npn h^ Sj^ann Sy.ain S>x7an Sy i£d u^inn \v,fk 
D^3>J3n inftcS T3 Nhi 3N u^N y^nont:^ Nin inyn nlD^c) nN"i>;t; 

. - ; . - T ■.' : • V } -r " - i - V : - it •• T" V 

it£>N nriN j^:3 nnyrt^i j| 1J'n nni^^n t^S hi;^ nnio ini»n3 q 
ni hyiD niSysn Sy nnio nS h n^n^ nnNm 3nS iS n>n> sin 
iii s C7i:nn^J3 001:5; »jd3 d^J'J3 DniJDS nsn pS Hpn ik Sysjn Dn> j 

■r-'«: ':■" ":" •■»■•> ■r ;• -rrf^-rt-- V -S'- -~ 

nujN 13^:01 7^.1(31.0 1 iQn nv.l Kin) n^U7i^;^n nsni • Vi?£jnn] 4 
nnln tcsrn Dnq ^3 Dpu^hn >npp n'f Q ani ^n ^21 an^^y i^^^an i" 
onDVo d^:do3 «"^^J^^ ijo nniynSi nnlnS Dn^niniN ^ioiu ni^-K <? 
»3 npt^i D3 nppu rTvi^in nn^ ^^^^^v^ no ^£3^ Dn^ni^^lSi; 7 
r\2i2 nn^? S3 nS^« Dnnw^in nl^nn Dnh m ncj&c ni^t^n cn npm&^ 8 
Dn nyin^?! p^no hyiism 4^i;snm OTim ^pn Dnu? loyyS 9 
hvsjn ^3 h^o imq ni3i:iiS non^ ni^^qnni^ ^3 nipN Dnb ^fci?a i^ 
S:;£nnn} h*3;anS non 4yiDinn\'^iAnh non h];j3n] hph non n 
nNT;p 103 1:3^ D^^issni p.p.n niJ^. mn^ni ynnp ^j;ii3^ non 12 
ni^NDnun) nrnlsn msn «^ns; ni:p pS\ •S^i.n niTya loippa, 13 
nni^npn nhnna nj^ipi 'njo^^iD^^uanip^nn^nanmnpte 14 
Sya n'1!;^!^ np ^ish D^Sj^^^n phn;;::. ^ic^n pipion ^3 api? jnn^ i^ 
^"hnh fi^^n^ip^^h ni.i Doiu? du.^ hvprp ^inpS^i d3 fi^iDiS iic?Sn i <» 
nDsSon nniNjn npyinn «^n n ns^n^ jsd^j nn^nni ni^nit?n 17 
«^Nn i:n:5ci on^^^ph iShn nirjp ipim nnnD in i^n pnpin 18 
n nnni Dnpyp D^Vri l^n'?.'! ^IAII Q^^i"^:! DUionpn nn"t i^ 
D^jionpn nvnhOiVP DTSin nipNs DynN nni ^Sps a\-nppn 20 
* ^T 103 on^Sy D^j3;^jni ^inn^n hiDn ^Dm ^:^)!;.^ nj^i.j iDhi ^i 
vyi^^Q jp3 nbu? ^5 Sy_«^fii ^3 nn • in3.ni.n^i3pnD^p^ Spj nnin^ 22 
N^^i^m 103 cnn r^< ^3 tmn aipo nohn ^Si£33:ii r^yn '<nxT' ^3 
Dn^Sp^c^piy pj3C'i:inn f^DS S^appnnpnp.^n n^T^nip 3W: 24 
ini N^n n^pn S5N aupsn nin^^ nnp nNiinn niD m »3 D^:ic? ^y 
t^ifp) nm npt<c> npn >^.nn^n hy nionS \Pi n^j;t;i • ^p^^pn ^ <J 
ii:qp ^5i:p^ -ii!;:;ki. |M3 I03 hj;i£) lolppa fc^^nnS im^-i nifS uoq -7 
i^ii min ^:in nni:? "i^wn^yiiotjyl^nhpi^iDipDs^innni-a ^s 
i«3m vmn ioi<?i:vnhyi^ Ijj^n ni^a u/:o bii^D^^mv nr ^£)3 u>i2 ^^ 
nn£53 c°^ Departitioneconiugationuttu 

M non eft filiustfed ipfum eft ramus de ramis ipius grauis:& 
no eft ei radix p fe+ Verutii^^iyi^ dch^Si^n cx quo funt colilia ^m 
ipfo^ pportionead graue & ad S'y£)n ad ' proportioneipfius 
■*7yi?3 ad leue:ideo opinatus eft numerare ipas coiugatioes per 
fe filios grauis'^ 5:S'yi)n , ^Etfeaa tertia quse e opinio plebis 
;gram2tico!f nfi teporis qui^regnare fecerut fupra fe rabi Da 
iiid ^ rabi LMofcen kimhi cogiran: es q? ex illis ^diret lex ^qui 
toofuerunt fua ligna legi dc teftilicationi numerauerut o<^o c6 
iugationes fundatas ^ fuper fuis euidentiis ^m q» opinari funt 
InYpiritu nouo irradiato in eos : dc dixeruntq?^quatuor fint 
patres quibus no eft dependctia ad alia:fed vnuquod^ cons!^ 
ftruit ^per fe q funt ipm leue:& graue dc ^'y^i &c Syi^ quadru * 
qua 

dro &c pprie quiefceribus hayn : & duplicibus q funt in illo vt 
videbit ' ^ in fuo loco cum auxilio Dci:&; ideo ex parte cobina 
tionis coiuncftionislf a^ Scfyllaba^ qua^ '* vna no eft licut al 
tera diuiferur ipfas coniugationes in odio^Et videf in princi<^ 
pio cogiratus ' ^-p ius litfecum tquia gramaticus debct diuide 
re verbaput dirigat diim ' ^ lingux ad pferendu per illa:& ad 
fcribendu ca fcdm diuerfbs modos:?t hoc non eucnir nifi ob 
difparita^e' 'If 3k & refonatia^;lTc^ ergo hxc e diuilio deces 
in arre' ^gramatices:hxiuntoprones triijfecfta^ ha^ fm fuas 
foes.Etnos vidimus ' '" uerba anriquo^deceria:&:uerba Yaif 
thii cafla a fua radice:5c: uerba"° Rimhiadu rfiima uerboi^ fui 
patrisquieosgenuitqfunt^mopinioneantiquo^/'Etideo 
appetfub diuo cofutatio ^arhii dc fuftenrantiu fefupillis put 
fuir rabi""Ihudaauctorlibnarh hairappir&fucru fociorum: 
qm q^i uis coiugatfois quadri"^in qcketibus hayiuSc: in dupli 
cibus lamed lit loco grauis:qa no eft in iilis coiugatio grauis; 
nS^^^iequit hinc q> lit coiugatio tiuadri de fuma cSiugationis 
iplius grauis ex quo fua podeta'" Tunt difparia:ga no eft uis li> 
gniHcadois caufa vnitatis c6iugadonu;fedca eii vnitas ^^po 
deris. Et fcclo eft admiradu de Yarhii de eo quod dixitt 5c q'd 
ipie coceltit:& iio ": puamc eum rni noc q? qm 
de illo cum ceri non fit uerbum exicns ex graui:&quod uenit 
iiii s cum De partitione coniugationff* 

cum pathah prodit ab iIIo:crgo Fm hoc non erit totG quadrfi 
de fiima grauis^prout putauit ipfe ; fcd eft ei uis gignitiua dc 
per fe:& 5 f m mea opinione verax fuerit^in ipm dicedo g> no 
fit pater iplius V^nrt : quia cquide ^V£>nrt eft coniugatio pf de 
per fe+^Et tertio ab eo cft arguendu contra ipfum a fortiori (i 
quadru *ex eo q> ipfum replet locu grauis in uerbis in quibus 
impofiibile eft ipm grauejeft ^ putandu <p no fit coiugatio dc 
per fe: quorum no fui t relata nome fuorum agentiu: quse oia 
^prodetit ab aliis q (ignificant adtione tanro fortius tj) no co^ 
ftruantcoiugatione^de per fe:8c fimiliter Syi<) Sc ^y£)in no func 
digna efiTe coniugationes ne^ patres ^ ne^ filii nifi portio c6 
iugatiois tm + Etideo fidemus fiimma noftro^ uerboi^ ficuc 
cftopinio'° antiquo^:q> coiugatfoncs qu2edifcernun£ refo^ 
nantiis fiiarulitteraru & ipfarii pundtuatioc fint fex:' ' leue dc 
h^^n Sc V^3 5c Sy^nn: dc qdru & graue dc leue no habet ' " hyiat 
cuiusn6eftrelafunomefuiagentis:qaipfumeft pater oium 
coniugationu:& eft fundamentu illa^ |)ut'^eft vnu qd eft ca»^ 
put oium nuraero]^:;^ no deeft quicq ei+ Verutn ''^ ipius hy^n 
cuius no eft relatu nome fui agetis eft ipm ^y^in no h^sj cii col 
lciftioelabio]^ ' * ^utfcripfitrabi lofephkimhi^qa^ysnnillud 
no eft Cik |)portfoatu ipfi Syi)rr: ' ^&; ex ^y£)3 eft ^yi^: vt Dna iSn« 
poIlutifuntfanguine;8cexSy^nneft hy^nin ficut '^Tip^nn:uel 
hy£)in ficut 0331,- nNOt:in*Et ex quadro hpa ' ^cu fciurek trahete 
vau+Et ex graui Sy£) cii colledioe febioni vt h^a aj:» ' ^aut cum 
rapiete kamecz utniD:5^ tcftis eft defcdtus vau diftingues iter 
spm ^ iter ^yi^: ^^ cuius no fuit relatu nome fui sgetis qd de^ 
cet q dro+Et in hoc erraueriir oes kimhiades pf ' ' & fiHi fimul; 
quiapf poiuitnpncufciurekexgraui:&nHnn cd fciurckpuo 
^ ex q dro :& o vtina fcire differetia qua ponat inter ea: dc h:iH 
cu colle^ftioe "' labioj^ pofuit ipfius hy^n:5c ivpn cum kamecz 
pleni oris pofuit qdro:& ei^^^filentiu eft Iaus;& filii cius pofue 
riit '^yann elTeSyi^ conexu quadro & Syi^' ^ipfi graui+Et nefcio 
fuper quo ipfi fuftetant:qa quadru i pfedis et -^ f m opinione 
hayn 3c duplicibus Iamed:quseputamt"^q> fint fii'ja:ga Fm fua 
opinior.e pi3 dc piDnnfunt filjia:!?^: fiU H^rin dc '"iHinnn ''-^ quod no 
eft fic in p{ed:is:ga ip)ii dc ip^wno eft inter ea filirudo penit us 

in refonantia toj; *;i53 3>: T03 hyannn noN3 >3 Sy^nnS n^s la^^ju? liDaca j 
uanqn Ds^noi "loinnp.q viy^niu*pn'7u;M:p3n^i^'^!^ii?in 4 
u^ vmn ani nti^aN w a^Sy£)3 vmn npn nSoo misnS c 

•• » - V »• - : V • V ...» - - - f . M - 1 ! • ■* 

D^3 n^NJ^annyia Qi^nan nW io^y.^J£33 n^n w^2Wrh e 
I*_33i:3> NSonij j3yj S3 Sysn hy d^^io ani^ annNriD o^s^ri» 7 
ni3J^8^SDO>^J3 m^nSanfi^no^i^Nhyflimhy.iiiipiaoiry^jfla 3 
nyna iJ>n3i 4^3 ntyyj pii • ^nSn pja phn dc<? ^3 do3 bj^i « 
nm an anipji DnwniNnn^na ansjn a^j^jani^DUi^iJin 10 
i'! r?!^Sp»nic^mni^y3n9nnyannnnya:m u 

103 anion. a>J>q3n hJj 2>^ Nin >3 i4yi£i ay? n3Tj ki^ hyiia 12 
dSisi iTh npiNo Sa npn; nSi ansDon 'lau^iin n w ^mnv 13 
D\n^t:^ vi3p3^y^*^^^i?.$innNini^yi5at^n3nNhu>'^^^^^ 14 
h^y.^n^ Dm^onoinMnnSy3nps>3>npp«ioi>>3nan3U7io3 15 
n 103 45;^riinSy|)nn joi ai? iSnu: 103 hyia^ Syij^n loi i^ 
SyjiiD y3.nqn foi nN:qD-in D33jn 103 Sy.3in i^^np^nn 17 
3:A.^3j>t* 103 a)n^\D vi-ip3 Si7£3.. u^mn iqi • nn ':)t:^ia piir3 ig 
h3;ii3 p3i ij>3 c^^nsqn rin inon i3;n] n^3 103 ^qp,«?)m3 1n i^ 
3s a>!nqpn ^3 iyt3 npj • y3.nq4 nl.son ihyli3 o;rj T3p kSi^ 20 
jippp-)iU73 rn^inni vnin iqpmiP3 nph up 3Nn^ nn> o>:3i n 
V=i3p3 hqxi on>3^3 u^p^ "^t:?i^,^1flnn yn^] jn\ »01 ysnqn ]q 2z 
1^1 • ysnah dc? di^i tsjSo vop3 ^Dpni S^y£)nS de? wnsiip 2} 
^i;i£ini y3nqSp3nhyi^,hy£)n.>'iiatpv^3rnSnnnjqn 24 
.i4>£3^? a>q^u?3 y3nqn >3 * a>jy,i:^; on nq ^y, >nvi> i^^] ^"^^il ^5 
ny.in >V3^l'iri'? f^lp,? pnpnnnnns mu}^ ntp >3n ny.n^ 2$ 
3U?n nuj?< no^ d>Si£j33i i>yn >n:3i^ysnnn oy iI^ot ih pN 27 
hiinnn] Ti^n [31 D>qn i:l3nn] i:i3 inyn ^^i >3 D>qn anv ^g 
4^3 i^qn or;i>j>3 1>^4 np.^nni ip„i^ >3 mhm js i>s? nq ^^ 
n"i3n3 ' 'i&?'Dnn3niOTipe^p4'i •ha3mn:ntANmnii^&<n'm*in&? j 
^noNts? 103 nt:>5:> D^nppn D^^^^^snts) Q^iDlaipn n^iDo "npyn 4 
n.Nnnj rh^' '\'\m^')^ P^prjn nio D^t^ D^ytia di? n?j:?5?Siji ^ 
nn|?nDJos«^ yz Sy^ninni i^ainni ^yian ^^i^ d^ nau th^ ^ 
0X1] ^^n n\nsy^ fi^ps hv^ w on ^3 DUioipn "iniq niDt? 7 
pnim Vi;i£3i ^y^m -lo^] ^^y^snn hvji^ nt 1^12 ih0 ])^n g 
ysnoh p*ii^?'J Q!n3tp rnpn^y£snD>t^:-i:m^a:\y^no^ ^ 
^y^mnm ^nppn nnns d^qii -ini^ ifc^n^ >3 S^-y^nS Sy.3inrt| lo 
^V^ noqi Sy^nnn fo d311o Kintt? ^ij ^y «?]« hp^iinS ijoip n 
Du> n3Tj ^^hiji ^yD^.n IP ^^"13^ Sy3£5Dnij^ 103 i^yt^ ^yim n 
V 1V3 ^3 D^:jin*ipn tniL^ ^iotJUJ lo3 hv^:h IntN: d^^j iSy t^ u 
*Sy3 ^'^n ih Sptsj -nSn Sy^j wssiro: nloiponnhs ^y^jnni^? 14 
T^i tDti^^ nnt^o hvj^ qv i3p. .sSc? Sy.is ih o^tjS ^lpn jiu^ ij- 
Dn^^yi^ nnsnn^ iron ^S nm mny^i ^ysA |nn Kin js d^ i<j 
p3 n^.s<i '>2v nm ^h j3 D^ -iJms^ p.\Qhyj^ d^ n?n ^W. 17 
^3 nyf n'1 Q^Hi;|n >^p3 npjhn p d^? n;nn D^Diu?^n a^^p.^n ig 
Dnoi DUtoipn iiioiy nii^n oni uhvjQ Qns w^^o^i^ Dnq 19 
D^r^i 'Syflinnt hvi^n n^i^^v^nnqmvh^^nhvjiiiuriv 10 
hvph>^ phnn\-\iv 'V^^iniSyiij^imSi^iBninnDm 0^33710 21 
Dyp.i "\vp pmm N52ii nijcsj Vujia h^\ e^sn Q^nsiy fisps 22 
nnnns Q^^y^n nMDqKinjmnnlTO ^SN^nn.^jn 21 

n'i^\^Sy^nn i^ten nti^ynD^V^^-oDD^^^in ^hn ^^^h ntainno 24 
npi^n nnw n"^^i p^ j^j2n Hpvn ^ifi &mn nhvmm'» 21 
103 Dnj ji^an np^c?o3 nnojn ^i^n .^3ni n^pog D^^psn 2<? 
D^pui D^iDi^l^ ny',i^n*nn ■ ^3;snh nipSc7i Sy^4 n^i:> -unDtn^ 27 
V-i3p3 hy.an r;3i pli^^3 ^y-i^in j^3pAn35?4 qni •Q^nsmo 23 
^ops V>:^nn fy^p^p^^ivp^nn j^3 D^p.SlQ mp^ tosD^n^t? 2^ Dc partitionc conlugationff* 

inrefonantiat8cideodixeratq?occafioneiIIori! fil^tudinis m 
quiefcedbus 5c duplicibus decreuerut de ' Syi)nn q? (i> conexd 
^yi^ quadro+Et ecce oculi tui vident q? coducens *iifitudincm 
no Cit c6iugatio:fed quies d< duplicitas:&^ io no eft curandum 
deipfoi^ uerbis^fed"^ radixeilnumerus antiquo^q>coniuga 
tiones radicales iint fex^ut diximus: ^&: quoj^: no eft rebtu no 
men ipfoi^ agentiu no fUnt huius numerijfed in expone haru 
expone5'^ quo^ no e relatu nome cighis hvi^ dc Syi£) &c ^y^nin ♦ 
Verutii in vno^receda ab itinere antiquoj^tquia ipi pofuerut 
h])^ ca colledlione labio^ pe dc daghcfc ^ in hayn:cuius no eft 
relatum nome agentis h^^art x dc pofuerui: hysin dc Sy/^ cu fciu^ 
rek ^ quadro : 8c nos ponemus ^yi) cum colleutione labiorum 
tc cum fciurek quadro ' °5c hi^^in ipli^'y^rt;quia videntur limi^ 
liora proutfunr uerba kimhi^EtSyijnn' 'quod numerauerunt 
Sy^m licei- (it copofim ex Sy^nn:?^ ex co cuius no ' 'eft relatum 
agens eius iicur q> Syi^j eft compolicum ex Syij^ : & cuius non 
efl: rehi um nomen ' 'fui agentis ponemus ipfum ipli ^y^3 licut 
pofuerur ipm antiqui:quia ex^^^quo Sy^nnin pluribus locis in^ 
uenitur a(fl5i no agens:n6 curauerut au«ftores * • lingux fandhV 
monise ponere ei Syi^^cuius no eft relata iiome fui agentis ;pif 
priu limplex: 5>: lic ' ^ etia eft iudiciu iplius Sy^^Er ^pterea no 
curauerut c6poii'iione fuo^ Syii)' ^quo^i no eft relarii nomcn 
eoK agentis^Et lic nos etii non numerabfmus hsec duo intcr 
' ^c6iugatione5 limpIices+Erit crgo diuilio coiugationu ucrss! 
bo^ in noue:qa ' '^ de illis funt in qbus lueniunt agetia: & ill^ 
funt fex quas numerauerut an tiq:gc de illis " °funt q fut D'Syii3: 
& hsEC funt duo eo^ fimpHcia Syi^ 6«: ^y£)in:8c duo - ' c6polita: 
& illa fut Hy^nrn S^Syi^iD dc hy)i},lte^ diuidct in ^y^ ^- cu colle^ 
£tiQe labio^ipfius pe & i hyi^: cuius pe eft cu fciurek trahete: 
& r6 '' diuiliois huius eft: qa exfite coiugatioe illa declinarioe 
uerboi^ hiatuu fonis^^^differeiibus f m uarietate cepo^ termi 
natiu fieri actiois aut pafliois :qua ' ' lignificat uerba declinata 
f m podera c6iugationis:ideo couenit q> lit diuilio ^^c6iuga«^ 
tionu §m numeru modoK varietatis declinatiois in poderib^ 
e6iug3ti6is:&:iiiifunt ut^^c6probauimus fexaiftionfs dc tres 
paflio]s:licg3 funt noue fimpHces 8c du^'^c6po{ir^iEt ii no di 
uiferimus iter hyi^ cu fciurek;& iter Syi^ cii colleetioe^ ^labio 
xu ficut no diuidim^ inter hyi)in cu fciurek:& ^y£)n cu kamecs 

pleni Departitioncvcrborum» ^ 

pleni oris fimplices erunt o<^ot8c compofitse erunt du2c:lTc$ 
funt decem.Et §m ^ viam prima numcrus coiugationfi fimpli 
ciu erit ambies fumma numeri;'qui eft numerus nouenariusi 
& f m viam hancfecunda f(Jma omnifi coiugationfi (implicifi 
■*& copofita^ eft fuma fuma: primjc numero^ttquf eft fumma 
denariij^qui reftituitprirao pluralitate lingularium ad vnita 
tem denariorum» 

^i[,Et iterum efi: diuifio tertia verborum:quia funt de eis per 
fc<a:a;& funt''quiefcetia;& funt defe<aiua;& funt duplicia;qm 
eflendo omne uerbfi^fignificans fieri rem ex re temporc ter«^ 
tninato fieri rem illam tepore ^ non terminatorSc abfo? difcre 
tione illam ficdi ex re eft prius:quia femp abfolutu eft^ °prius 
terminato ficut pcedit vniuerfale pticuIare:ideo nome uei bl 
"quodpofteri uocauerut n^paideft uenam;illud eft radix uer 
bi ^m ueritatem : quia ab eo' "prodeunt oes partes coniugas^ 
tionum uerbo^:proutoftendetur infra auxilio Dei:'^&idco 
illius littersefuntlitter^ radicales:n6 cft in illo additio If^ no 
'^radicalis omnino:&;ideo quando teinterrogaret quiuis : q 
cft radix ^ninh :' *n6 dicas idS nifi laS hayn uerbi cum holem 
non trahente:nifi exiftente^^uerbo degefcentibus hayn uau: 
quia tunc eft trahens neceflrario;& n6 erunt huius Htterse' ^mi 
nus g tres littcrscneccflrario fm opinionemaioris partis gra^ 
maticorumtfed Fm ' ^opinione gramatici magni de viris no;^ 
ftripopulirabi Abrahamben Hesra inlibris mny'^& d^jtno 
pofuit etia binaria:& fic eft veritas iFm meam opinione: quo^ 
niamcumtotohoc^°q>gramaticimuIti cogerunt fe traderc 
rationemnumeriIittera]5:radids:^'tamenn6eft fuse rationi 
odor ne^ fapor:fed eft oratoria foIu:aut poetica:^'cuius mc 
lius eft ipfius medatimNam argumetariones rabi Mofces (k^ 
cerdotis non cogunt nos^^ad deiiciendu ex radicibus multis 
littera terria:quia qd dixit q> ob^* defedtus condngat q> (it pc 
uerbi&hayn ; uelpc&lammed^uelhayn^^&lamedexlfs ^ew 
defe(ftiua:ideo oportuit eflc omnc uerbum natum trium ^'^^lit 
tera^: vt in defe<ftu vnius illa^ remaneat duaetSc nifi hoc eflet 
no^ ^ inueniretur uerbum cu defe»auJterum dixerfit alii q> ra 
dix 3N fitn3Neflrendoipfum^m^^pondusnN.:&rputauerut q> 
radix m fit nri^{:quia inucnerunt pfttate fcemina: mm:^ ^dcdi^ 
xerunt pp hoc (j> yod ucniat vicc hc;Et no cft hscc et euideria 

completa n"»ti?y nD >4irn:J Dn^Doi riu^Nin TOn -id nih D>n3"»ioi 4 
j ntii:?y n mn» 'in D^Diian nnn njic;^N*i nnnon ^ 

■r-J- JV •»; - ••' • .•; -- * 

v^^ w^nhp Dno u^c? D^SyiD^ rr\:>H^ nr>Hn cJ» •nit^*! « 
lyiQ 13 nvn^ ^3 nn Dniaa c?>i Dnon u^^i D^na "f^y 
jon Ninn nAi?n ntorj * igaio io_n nnT.o p;y nitt^yn nnto g 
DnDn DhiyS ^3 Diip >5in naip iniu^yn nsn^SaiiSaaio ^nSa ^ 
Syijn Diy phi Dian SsSSsn Dtp^u^Toshanon^NDTip 10 

.. » .. -r • - » - « - J - -r i I • V J - I - Y V I 

9:Dp*3no>53 hyjan^i^Nin nipp DWnsn ■»m&c"}p '^m u 

t hiin nnryn mih nN3n>;y 103 DSy^n m^ '>pSn Ss «rio u 

>ni3 niN n£3Dtn ia r^5 ni^c^nu^n nvnim \n vntniN pii i j 

• :• •.•* »•• •:▼" • T ' 'j ' • I.. »: 

»mai c>n\y Nin m ik nsrn^u?^o nhi^c^» nc^N3 p Hyi SSs n^cJnc) 14 
ni^na fr^l^ 1i?iD >ni3 Diinn Syisn p.y ioS dx >3 107 npt^n wsi is 
vniw'fi^ 1^7. Nh nn nn^na "^j^io Kin m ^ ii j *yn ^mp Sysn k» 
»aS Ha>j • D^pipjipn n*n niDD >a^ nnsna ni^niN i:>Sc^p nina 17 
niny nijDa tjnry p om^N >3n laoy 030 \mn mpnnn nyn ig 
np3Di7>3>n3^l>flSnp!>2n^5inpi DV:u>nD^DiyDUTNoi 19 
^'pn ni>niN ngpp^^Di^DnnhDpyj^ipmD^p-iD^p-ipiqd 20 
in;ti? i^: naS >):tfSn sin Spsc Dyo nSi nn. doijdS ptc Dtpp Spp n 
=i3>oi:y nannsn nS rnbn nc^o ^sn ni:yD >3 nn 1313 1310^0 -^t^ n 
ni3y3c^nps:'>jnp>3 nnnwc^niND^siD^c^n^pS^isn'] 2j 
t)yn 1N nph.n\t<i3n in j^j;n] Syian n^ n^n^p^ pn^. ni:nDnn 24 
cj^u? jnhx;3 Sp ni»n^. *iny in jpS * nnpn ^^in^ ni^ni6fp npSm ^s 
n^n fcj^inphi^iD^ny^mnNuyninnnnxrnDnstt^nsni^nlii 2^ 
ly inlsnSn3Nn^?u>nu?>3DnnNno^JD:!inDn3Sy^nNJro3 27 
ni^nN n3p3n mn ikxoc? ^j^o nn&c nt^ u>n\r;;D nu^m nx Spc)o «3 
n^NJT p d:i it pNi • m niioB nxs ni w nt mays nom «^ 103 dim I ■13 W t<in Svbn ^ti^^ nin n^ >3 nm ^an v^vrp, z 
D^i^niosft^mmNiDS^yiins^^iCssaiin^nDNin^n^^snwsn^ty" j 
fc?3:o^.;u nt^i^K ^3 «^K n^9»Hu7 niN niannH x^)^ n;ni^Vi3Sr j3 m 4 
ni?^«^3 n^i^n n3^£^i3DanlTO^ni"iniWNU^h^lC7iW s 
hv nm&^ ^3 ^Di ii;^3 ntn^n «5]x ni^ni ^inna n$Di: ni^ntj ^ 
Sy mio n^juj ni&? niy ^i3"i3 «?i^Din4 nnsn n^n phi niJ3 hpm 7 
Tpi D)\3pn ipt?innN DjoNUJnt£;n noh &?nn [inDn iv tsh] ^innn g 
|Q &<inf nti?^4^ «^jhis Dy. Dtjp^ '^t *:jin5^ *^^9^^ ^^ ^J? «^^ Dj? ^ 
^ >^S>5i^n^?hDK'ihwiD>0-iU>WDnti^nuJs&eD:!i.sDWn 10 
^y£) Nif 0) a^hip nr 3?n^^ ni vni»nis^ ;d Viu^q Dp^n^ni nnj^ tun^^^ u 
niyii?in n^nni^Kin mo) Sy ni:3^ j^« j3h"j* D«jt;7n jp ii::-)u> n 
i)^] Dnnyn |iujh3 D^;3^D>iy|i isc^p^ jjStf^noiN nrAj pjnn:^"i u 
onyt^^n hp i^n iVia^? nn''2f? n|)p3 ninsiu 103 ^s D^Dyo Dn »3 14. 
So^api nn.vtpjn 03; n\3pi nnfcjc^^n Ss Dy «^Si5pni:)3nh i^si^t^ i^ 
awSv^ D^n.vo D^5 ^3 iJ3^ fi^hni^niNnS3^ pi nnnx ni^3n Dy 1« 
nityyn hv n^Mni D^3n2.^;Lj Dny^in ni3"inS pSi D^n3 nns^i 17 
ynyi D;3;^3ini^ Djc^ht^n i^ T}iif n;n nsp D^sn Dn^ D^j^^^i;n ig 
*Sy3 St^ "^Ki3Q ^int:> 103 Dno D33:n uhv^n nifc^nin «?ii!nt:? h^ i^ 

•• -j- v - s ••• : '.( •• . }• - . -:»- T » • •{ 

«TiN D^^jtrjn |o d>:j^:j3 d^313 pii i^on ns "i^n^ to nNr iit!:>Sn 20 

I- .,.-1. .v;« • •-'■r; "-r •r .r y-j I ..•« 

^^41131103 UnntJJNl D)tip^tenipDUl3lS>103D^DyODn'3 21 

Dyi Q^DyoD^^t^^pnniD^^ypnn nnu> mynS npspp nsp Diypn 22 
Dv. Q't:?^n3p m m d^o^: ^n °^V3^h °^^V? \1^^ d>M3 Dn nr S3 25 
Dt^"i}i:;3 nti^^j Dn D^mn ^3 nyn^nn anDqni D>mn m.s^^p nT 24 
K"i3 «^StJ 103 i:>^m n5:>So3 n:^ ^d3^ ih n^^ovsh n3n3n3ti> niN 25- 
ni Wfc< nNT 4y ni^ni^? y^iNn n'*7N i^lR^^l '>^t ni^ ni^ ii nt?y Nn 2 s 
^t^gn ni»niK du^j D^pnpnonh^c^ nnyij nijxp ujhw «"i^f mn 27 
nn3n DnnnjJDWiQ ^ppni nniin^ np^ onD^iN ni^niN Dni 23 
!iD>3t£}iopmt:?,n] Ci\hn]ii>innn3npi;nni;ni:n]«^SN:n 2^ 
onnsna De partitione uerborum+ 

completame^ illa prima+Qm no eft curadu ob defe(ft(! dua 
rum Ifa^ w^^ut fuit cura rabi Mofcesiquia fi elTet in capitc 
uerbi effet iudiciu eius licutiudiciu pfed:i:vtVf deuerbonvij 
dc fi effet uau in medio uerbi ut rrjK illud eft (icut pfedid * etia; 
& io no fuit neceflitas ad multiplicadu If am terdajSc fi fit poD 
libile (p iueniat ^uerbujcuius radix lint tres If ^e+Et pritas fivnj< 
etia no elt euidetia:qa poflibile eft^q? yod fiierit fupaddita in 
pKtate ob effe etia lingfis in lingua pritatis ^m ^ pondus ni33 : 
dc io fuit necelTariu etia addere in ptttate iteru If am fcdam fi^ 
gnifi'cantefuper^plitate:8<;n6fupdefed:uhe lamed radicis* 
Verutii m eft de binariis:&: fifr ^ Dp:Iicetiueniamus mo extra 
neo DXp cfi aIeph:poffibiIe eft q> illud fit' °de binariis + A ut et 
pofiibiIeeftq> fintduseradfces+Acetiafinofuerintnifi' 'radi 
cis vnius idc effet op trinu in fuis If is no inferret hoc q? no inuc 
niatur uerbu' "cuius radixfit debinariis:&io no eft^dificadu 
fup fundametfieuidetia^ha^imbecillm ''opinioneforte:&: 
decernereditftliq^noinueniantuerbabinarfa inlingua hs^ 
breo^+Et '"^ fi fint pauca:quia pm fcriptu eft in libro ycira:&: 
fi efTentoia capitula' ^qusEpofTuntsedificari exakph cu oibus 
reIiqs:S«:exbeth cum oibus religs:8^excghimel'^cuuenienti 
b ns poft ea:& fic p oibus If is no aedificabunf nifi ducetu dc tri 
ginta ' ^ vna domus+Et io ad multiplicadu uerba qu^ oppor 
tunafuntadfignificadufup fieri' ^res qfuntmultaenimis fuit 
neceflitas tertio^ dc quartO!^;&: vlterius ' ^a^quocationis figni 
ficationfi uerboigt xdificato^: exilHs :put eft manifeftum viris 
^°IingU2E huius:qui eloquunf ea cotinuo+Etio coftruunt coiu 
gationes ex binariisj&^ 'fi lint pauca ficut ^Edificat ex trinariis 
quse pfificata funt ut multiplicata funt:8c no eft^-paucitas cau 
fa fufficies ad priuatione: ga ia qterna dc gnterna funt pauca; 
& cu " 'toto hoc ipfa «dificat oiugatione uerbo^ p fe+ Verutn 
no nos abnegamus cu^^^hoc elTe gefcentia 5c defe(ftiua;&: hoc 
eft fciedu (p qefcetia funt in quo^ radice eft ^ * If a qua i iplius 
fcriptura aliqn nopnunciant ipfam in platione ra dicis:ut eft 
aleph iii2 ^^ he n\yy vau mN* yod t't+ Et uocanf hae quatuor If as 
^ptereaIf3E'^quietis:nifi q? tres iftai^Lfuntappropriatfeapud. 
gramaticos nomine littera^ protra«ftionis:^^quf funt Ifg in: 
infuo Dc partifionc vcrborum; 

in fuo tono:&: idco uocatsc funt If« ^tra(fliois:qu!a cr(jt addl 
tsE fupra radices^uerbo]gt;& no erunt in fuis radicibus nili oc 
cafione |)tra(ai6is:qu« acciditillis in motu'foIu*Sed he oppi 
nati funt q> non |>traha£ tono pun(ai:licet aliqn * fit quiefces, 
Ideo fcripfit rabi Ihuda hay ug in libro |>tra(ai6is que edidit: 
<j> licet^inuenerimus *|Sn fiHi eundo ibo tecfi : & regime eius 
di(ftu eft in qete he 5c occultatioetga'' abfcodita eft he ^hn iter 
aleph *|^N 8c iamed:& erat ci dicedfi tjSnN^Sc fic^t^hnbnm eun 
do:ga gefcens 5c latens q eft in *|S« dc 13^' eft poft aleph & yod 
*Ioco hetSxCLR-fidebimus illi (p c6tingat ee^^iiaViSitS» 
dua^^radicu:&: crit radix yh^ wS' ^^n ficut m iix eft t>» ; fed 
loquuti lunt eis'°habrci fimul:ga fignificatfi eo^ eft aquale; 
& elocutio ipfbi^t eft fiBs+Etio fanxit rabi Ihuda' 'q> non fit hc 
gefces nifi in vltimo di<aionis vt n» n(yj7:& no eft de If is ' ^pro 
tra^aionis oio:& fi tonus If « pcedetis ipfam fit cfi pathah aut 
cu kamec2:illa ' 'ptrahit aleph & n6 he:& fic in didtione np^T\t< 
fcripta eft aleph qua prraxic "* he poft ea fuo motu*Sic^ ex qe 
fcetibusite^funtgefcetiaapparetia:dcfuntq'^iiden£ in fcri 
ptura6cIatentinpnuciatione:uteftaIephi«y' hcrnyy vau op 
yod w ♦' ^Et funt quiefcetia abfcodita quse latent in fcriptura 
& |>nuciati6e:vt eft aleph 3fiN he' ^ on^uha : cuius ius e DniflnSa 
vau D^v : Sc rabi Ihuda icripfit (j? qcfccs appares ' ^fit quiefces 
appares dc accetuatur put eft refiaufi oium If ai^^ in fua motio 
nc 8c fua gcte* Et abfcofum eft' ^qd eft gefces dc occultfi:& no 
pnuncial vIIa|)nunciation(i eloquil^ExepIum primi eft totus 
ipfe"°'3iSSpD:cuius uau eft cu fceua quiefcete:qa non eft motd 
per vnli regum:&illa vide6^'&accentuaf collifione labioru; 
& eft quicfcensiEt exemplum fecundi eft vt aleph Qnp) : ^^qug 
cft quiefccns & occulta : & non pronunciatur vUa prolationc 
cIoquiitEt hsec expofitio ^' fccunda eft magis apparens : quia 
ideo uocatur quiefcens:quia inucnitur littera in fcriptura : dc 
ipfa^^^quicfcit:^: non mouetur vno motuum ex motibus+Et Ci 
diccrcs:igitur^*quarc no nos dicimus q> etia hx fint If ae dcfc 
ftHs qficaduntexfcriptura^^6K:|)Iatione*Refponfiohuius eft 
infuolatcre:quialitter«defe(a:us apud gramaticos vocatur 
*^nun:8i: etiam Iamed:non quia no deficiant littersc alia:quia 
litterac ^^ w deficiunt multotics : fed exquo funt aliquando 
quiefcentcs apparentcs:^^&aliquando uocanturlatentes co^ 
trarium apparetium;fcd nun Sc lamcd qnx no funt quiefcetes 

vn§ nx7wn3 Dlfi^^^ii^^f iTOn nonp m ^d d wn^a vn] vh) ah^^n z 
WDvjhiP ^£) h^ «^N nnipannan^ "iiuJqn^jhuf n^DNnnhnjc nnh j 
^Q hv ^^^ "i3n;^ -y^qn -i^p!i xvn m>n> ^an nns p^j^ nnj n^t 4 
'iiH •"niwni N'rin n:3n "ipsj ii:7iaipi ^q]p •^jSis: "^iSn ijNyqty ^ 
pl ^T^^it? iQ.s^i 1^ n^ni iqHn) ^hj^ «^Sn pn *:|Sn Nn mnDjcj ^ 
ni^nj «^Hfi<n nm iiy^;fv^;-i -ym nnpi.n] mntj i£h r[ihm:h, 7 
w •:)lhniDSnihn ':|^n ni^nS pn) ^3 i:3*u>j * -^jiSn sn Dipoa g 
D3 1CT iNi nvnnniNi 103 'ijV dV ^S>5 npy n^n^.i Dnp;? 9 
nnin] >3n nu jd^i •non Dnnnoi n^i? optJ^VT ''ClD^13X?n 10' 
ni^niNo n3>Ninj3 ni^i? 103 n3W «^103 dn ^3 nm ^nn iw u 
e<>n vop3 1N nn£)3 ni\N nonipn ni^n nnjan >3 «^^hhjD •:|;^on u 
n3\t?ou> -fiS^sn n3n3J Nn^-D^nx mm pi t^n nh) ^h^ n3U)ia u 
nc^s; Dni d^n-ij D^m nix; Dmn ip nwinnyijm nnriN N-nn i^ 
»n.ni>Dip 11 nt?y Nn Nr^^«?)SN 103 «10303 D>pSi?:i 3^303 d>n"13 ly 
^^n 3nN ^Sn 103 ND3P31 3n3p3 D^ohypi Dnuf unm w^m m i^ 
n^p2 mnv ^nsnnin; >3"ii D^y ii an>DnS,3 itoj£ii^pc? Dn^iphi 17; 
inopm ani:ipymni>nii^n43nNiy:Di;tD:inN"i3nn:nK^^ igi 
1^3 Ttoin hu^Q n3nn '»«5:100 •inN3 Ni:l' ij^ni nnoJi m «inc> i^ 
n^Ni: &^^7iD^DSon joTOsy^inK^i^mNi^iinu^yM^^ 20 
DNip;^ ^\^ 103 'i^im 4c7pi • nn: «>ni o^nflii? np_>i?:3 no^oji a 
tt>n>an nn "i3in\N:yiop inss nNyi^ m>Ni nnnoji nn: mi^ 22 
N>m 3n303 niNn nNro:;:? >j£)Q n: «npj j ^Sc? n^ij nnl'' ^ju^n a 
|3 ON noNn o«i • nlyunn niyi:np nn«3 nyj n^>j;Ni nnj 24 
ansn ip iSsiu^i inpnn ni>nis nH« d:x_ >3 onoix m ps npH 2 j 
Ji^jnpj D^pipnpn S2:n inpnn ni^niN >3iii:3 ni n3iu^n fc^Dspni 24» 
ni>niN >3 nnrivS ni>niN n^ipnn ihv >3^p nS iqSn 0^.1 jun 27 
nl5<n: nin: D>py sS \rvp f i>3 h3N ni3n 0^03;^ nnpnn >inN 23 
nim p>N^ no4m run b» niNm -i^jn nloSyj -iN-ip: w^vsh] 29 
i c ni^^ipis^j^pp Nhc^ nnx 3n3p3 pW3 nni^ jnn na: jinonn 2 
«h Nnn iA mn naohi * «d303 ntoSyji n^on v^m2 nnDon j 
ir|SN»nnnnnQ^i33 n^n nnnpnhj^i^.tiJnnwS*:|^Qnni">mN3n:93 4 
10^ «^h^n ni>n3 ^3 «Ji^sn-^Sp^ iK"ip: D^Sysn i^n mpD d:o&^ IS i 
anamn^a n^t nm ins nnDpn la iisn ftsi diipi 0^03 u^n^tjn <J 
«1.^ W^?p nNnj"? Dn2s*3i^ i^^jnfs ^n^^nR l^"??, ^"3?, ''°^ S'^-'^ "^^i^ 7 
jDi ^&j"}fsn li^nfjri •it?'ii3? n^jnp^ij^np td3 ny: D^^ysn n^fsps ^3 g 
Dnc7 c?^i D^>53ri^ Dniy ahv^ v} >3 i:n>?^3 133 nin nj n^.n 9 
^:^33o Dnii' tpn Sysn ^:mo Dnc7 i^n Dmi3 oni:? u?^i Dnciy 10 

..T ; . . V V •■ : - - ■— 5 . . V V •■: • ■• vv «• : • ; 

on j3 d; Dp.uJi Dutp Q^pi^|inh3;2nn m^^] ntt Sybn ^juscfi 12 
Dn^p D^i^i:nai Dnpn Dnoi u^m un D^^u^^n ]q^\ D^33nicn u 
DnDnni:^i 4^m ^Sps nna p d:i Dn^noi onnD: Dnypi D^fi^nj 14 
ono ^3 w^h c?^ d:i 10^1 ri: Dnon Dnoi njn ni^nifi^ non Dno ii" 

V •• • T •' - •■ - ; 9 . ..-. .j .. - _ . j V •• 

Dc^i^nl^nit^q nn^i r^.^^^^cn D^pii^i^ni d^Vi£J3 Dnqi D^p-iu?a itf 
nni^ i!>? ino ninnb^ dw iip^ nr^ D^^iasni n^in^^h non 17 

•• V •■ • . - ; V - : .. . ; - : V V - : 11 

p^im &mnw^mn niTn>^ ^ri^pnnin^i iA li nion Dwp 18 
OTOpi DTOnp Dnpi D^u^hiu^o DnpiD^WDfip D^Hp^n^s 19 
nwhwgn} v^ 102 ni^niN w j 3 o^n^ lu^j^ on D^^qu^n nwgn 2 o 
p D>^uonm i?n-i^5 T3 D^iysnom m^ni^u^^iu^pDu^nuJnm 2» 
^K3hu?^.';]^^Dn^^pha'hy$nniplSna rn^hi:: 'nimiNt^pn 22 
D^pipion iion n:ni * Dn^:;j3 ^p.^n ish o^^ysin nlpiSnp 23 
••i>n3;i nipp m^ ^iy^ ^M:^? i3j7 htj jpnn -ipSn aunnNn 24 
Q^:>:3n TQ ih^sni n»nyi ^-112: n^y Sn Dni« iphn o^jionpn nhm ^s 

•t;.-». ••} «t: • -»• V T l : T • :l-- •r t 

503 niDU^fi nyu73 iD^jqn niN nu^iu? ^s nippni 'iiyiSni ^Ji:';in ^^ 
W^m^yi^inDu^^jmm^^yiinDU? mpam^inpi iot^j u^t^yu; 27 
Dn.^nnnTOhiu^ni ninnhnn':&«wmoWij;^iy£inDU? 23 
nr nohv nvh u?^ uysfn ^m ninnpihnon yn^m mK^^Hi ^^ Departitione verborum* 

vng qiifunt fcript^ in medio didtionistio uocatse funt defedli 
ux pprietga^defedtus cognofci5in illis magis qn non funt in 
fcriptura poftgno inueniun6apparentes'in fcriptura in me^ 
dio di<fliois:&latentin |)latione.Etob cam (imilehuiche no 
*numera6 in Iris ptra(aionis:ex quo no eft fuo tono dignotio 
diftindta a tono aleph/ Verutii qdam hoigt vcrbo^ uocantur 
habecia alephi qa eflendo aleph lamed ^ radicis:qii femp non 
cadit a fcripturatfed quiefcitpprie in maiori pte^pteriti ipfi^ 
leuis vt pN-»p rniy DfiNip mip ^my mip Nnp» dc^Ci in aliqb^ vcr 
bis moueatur vt ^Nnpn iXTpn mnp^ na-^p) Nnp : & lic ^in aliis ptcr 
hoc+Sic^ iam oiidimus q> fint uerba q funt traiitiua: & fint q 
funt'°immanetia:&:lintqfuntfoIitaria:&:(intqu«funt deco 
iugationibus aftionis : & lint q funt de coiugatioibus "paflio 
iiis:8clintqfunt decoiugationibus iimplicibus : &:lint qfunc 
de coiugationibus copolitis* ' ^Et q? coiugatioes ad:ionis lint 
fex;&coiugationcspaflionislintdu^limpIiccs:&du^etialint 
"c6politae+ Etq> uerbo^funtquiefcentia;& eo^funt defec^i 
ua:8c de apparetibus qdam funt ' "^apparetia 5c qda funt occul 
ta:&: de quiefcetibus etia ipfoi^: funt habentia aleph:&: ex defc 
(aiuis '* funtdefe(fliualfaruquietis:&:deiplis funt defedtiua 
nun &:lamed+Etiam eft fciedu q? deillis funt' ^limplicia:&: de 
illis funt duplicia;& limplicia fut quo^ nulla Ifai?: fux radicis 
' ^lifis ealteri:&; duplicia futquo?: duxlfa: ipformautplures 
* ^ duabus funt fifes hsec huic:& pcipue duse Ifse vltim^+Etiam 
cft diftinguendu ' ^q» uerbo^ qdam funt binaria:&: quxda tri 
na:&: de iplis funt quaterna:Sc qu^dam ipfo^ funt^°qnterna+ 
Binaria funtquo^ radixeft duaig: littararum ytpy : gcterna 
^' quo^radixefttriumh'ttera^:Squaterna qtuor litteraru; 
& qnterna ^^ qn^ littera^^hx funt diuiliones uerbo^ in fuas 
fpes* Verutn eft exponedu ^^diftidtioes uerbo^ §m ptes fuagc 
coiugationu.Sic^ plebs gtamatico^"*pofterioru diuiferunt 
iecerut ex coiugatioibus pns 5c a&n dc uena:qa tria hsec ftro 
duxerunt in capitulum nominu vt ' ''fecimus nos+Et uocaue^ 
runtuenamnomenuerbi:8cpr2Efensnomeagentis:&a(ftum 
*^nomena(fti:adeoq?pofuerunth2Ecduo:hoc eftprxfens dc 
aiftumnominaagnominu/^EtaddecIaratione &decilione 
difceptationis huius quam prsepofuimus eft fciendum quid 
ii t fignilicec Dc partirione verborum* 

fignificet nomen rei uel accntistaut quid fit radix fa<fta in uer 
bor &: faper gd fignificet pfens quod uocauimus nome agen 
tis:&a(ftuquoduocat'agnoiatuperuerbu:&fup quid fignis^ 
ficetnomeuerbiquoduocantuena:&: quse^^fit illo^ jpportio 
§m ordine*Et effendo uerbii tcrminans ofonem exfite of onc 
^duarum fpecie^ enuciatiua &impatiua:quia oia reliqua gc:^ 
nera ofonum cotinenf in enuciatiua;^vt oftendemus infra in 
in hoc captb^CEldeo diuifio prima partifi coiugationis ^eft in 
duis ptes enuciatiua & impatiua:&: enuciatiua qdam eft enu^ 
cians a principio vltimu:8c qu«da^ec6tra*Sic^ enuncias ini^ 
tium ab ultimo eft ipm pteritui5c enuncians ab initio^-^vltimfi 
cftipm futu^: »i:hsec dignior e uocari narratiua g q> fit'°de«« 
cens dc digna nois enuciatiuse.Sed impans eft qux uoca6 im^ 
peratiua:fed vifa eft ' ' hic oiigo trium dubio^r ♦ Primu eft (p 
effendo vena fignificante fup ' ^fieri re ex re tepore fiedi vide£ 
q? magis coueniat capitulo ' ^ verbi § captb nomis.Et fcdo eft 
dubitandu:gaexiitibusfpebusofonum &modis '^modoruf 
ipfa^ pluribus his:quia ipfa^ quseda eft indicatiua:& exipfis 
cft impatiua:8(: ex ipfis eft modo deprecationis ' ^Sc optatus:&; 
ex ipfis eft coniunaiua of oni fuccedentiei>Etideo vf q> illud 
fir ius ' ^'q? oes reliqu^ fin t feparatse a fe inuice ficut enuciatiua 
cft feparata' ^ab impatiua* Et iteru tertio vide£ q> fit vlterius 
ponendu uerbu terminatu tempore pfenti; ' ^&: q? no fufficiat 
pterito uerbu vnum:fed adhucindigeattribus modis; ga eft 
' ^of o fignificans fieri rem duratione tpis pteriti ; & eft fignifi 
cansfieri-°q>c6pletum efttpepto.Eteftqdfignificat (p iam 
expletum fuerat ipfum fieri rem ante effe" ' tps ptm:adeo q? in 
linguaromanavocatprimijuerbumprm-^impfedfui&fcdm 
pfe<aum ;8c terriii pluf^pfedtu: &c fifr no eft numeratu '^ in his 
uerbum qd fignificet in futuro tepus ptm quo fadla eft res; vt 
cft in lingua '* romanoi^ in fignificatione futuri:qu£E eft moj^ 
di c6iundtiui de modis uerbo^^Et ad riidendum ' *his tribus 
dubiis oportet enucleare qd fir &: quod fit uerbu Fm ueritate: 
^^dc quor fint modi quibus variatis of onibus in ipis oporteat 
q> differant'^uerba copofita in illis of onibus^at^ difteretias 
termino^ tempo^;^^quj£ murent c6iugatione uerboi^: fcdm 
tempora terminantia illa^fUSicqj uerbum ' ^uere eft qd figni 
ficatfieriremexretemporeterminatOtficideo non eft uena 

verbum J: D^N-jlpiy h)V$n] hv^^n a^ imjtenjp ntj>N otJ^an nii^ nt no ^y i 2 

k npNi nipoD-t:")ip'vjSyi3nDii^nni^nTnJ3h5;jS5;sanNm j 

4; ioNonmm"io&?on^^33ohy^nni'n3i •"nDnhyD3iyNin 4 

V s\n3n3 d^SHd: Dnoicon mo "i^p 'la ^3 rm]y\ n.:in DU?q ^:c? f 

^ TP3n^pSnS,njjtP^innpAnniS^-nyi^^^ nDniyi&f2:i2?io3 $ 

% ijom nnn^? n^^yj^io Tio ijoo ^nanni niifoi ^^nan D^pSn ^ju>H 7 

b n^^&^no "i^pm^ nsyn s^in nnnNO n>c?>:n n^^qn n3ni *i£jn3 g 

c nwnqq^ni^piniNNnpS^^N^inni^nnwyn Ninnnn^ ^. 

« nmn34n5«Wi^npjnNinn\3;qnDViNm^^ 10 

'^ Syn'n.10 nipqn nira ^s iiPsnn nlp^D nt^WnnnrnTa u 

?i • nyt^a ^•'i^l^ini^ s^inu^ n5<"i3 nituynn jqin nnnq jpy nii:?yn 12 

'i 5 nvT DnoNon >:^q ni-na ^s pfip^^ 1^.1 nuc^i • nm ^vp.q Hvhn n 

4" > nc5p3 TiT Dnoi mi^o Dnm ^n:tnn Dno ^3 n^iNo 0^:3-1 Dn^my 14 

• • T |t - I v •/ V •• V - : V " •.-,-- V •• • « V ., . - ..... T 1 «^ 

'^ ' inn Niniy nx-i^ pSi vh^ •ic^o: noNo oy "lanno Dnoi • mNm i j 
i"- nn^p V^ann^ 103 nnnq nn^n D^niijj Dn^ i^ 

^ ' n"!n iqT3 S^fio '^yi) n^jn^ niy c^jt^ n«nj n^i!^^^.c7 ^iyi • imnq 17 
:j..^ u?» >3 0^3-n nvhph nni: rny ^3n ^m SyJS) nny^ p>5D* &Ai:'i 18 
«: mtonnnnioiyMnaynjojn-iju^on^i^^^^^ 
'• ■ m^n aim v.y^nnl^vn "iqaj n^sf nni^ij u^n nny^n jqn nqw.;^ 2 o 
'« nay jqT Sy^jiuy^jnn DNnip m.^qnn ji^ejW ny "inyn pin n 
- njoj 654 pi vhv^n to nni» ^iptem dSu;j wnr d4;e;j ^nSa 2« 
<v: ii;:)h3C^^i5?io3n3j;nn\y:y;3l3u>n3s;iqTTny3nm^ a 

T n^*^nSrD^Sy3n mjfo nannon iih i^vti n^nyn nNnina D^^on 24 

• Tj .-}T- .. t;. „-.._-^ '"'. " '' " ^" ' * ' 

■^ • noi^n Sy an xin ^oi i^in no mni -nny -i^jhn mpAD n^Sc^n ^n ^s 

vv: - - - "T : I .T T- I .. . T , - V 

' - 9£)inn^.c^ "ijn^ Dno«qn D3 fjinnnn iqjsi Dnnyn on noDT ^e 
'-': - tt> D^^qtn Hm 'h';}pin\ DnoNon Dm^53 Dnsinon D^Sy^n 27 
s^' 'iyi)nn3niDmxote;iqnDjqTn>£3SD^Sy i£)^^rvc> 23 

t ■ mpqnp.N pSiha3ioiqTan3non:i7nic^j;»n nmonMn nq^a 2^ 
iii t f 3y ni^3;ri nni^ Snssi haaiD Tpin ni>V ri tori nni* ih ^3 Sya 1 
*iiS3 nS!>^ noH^ SyJSD miin iriNiin m pSi b:nQ ''JiSa loa z 
1 :y>:q "ifyii nmn h:n S^dii pqi? nitDynau? 103 ^a ndiv s 
riSnjri p'ipnni i;;:9ny>:nnu> npwnShaaio-ijtiyQis^yijjrigi 4 
t<*n\D no N^N nghv nmn pfc^ ^3 nyjijnn dim ah Thsn im s 
h^m j*.3y ntoni hnm ^yiiD *:|^-i3: hj;^) Ss niohipS p rh^m c 
rv^m h^g nn«npn;ra Ninnntonn^tjyp h^naiSn^io loji 7 
nannN^ no T3hinoN3hx;'£)Ss7^nn^n> nH Tfr« DnonnNSina ik 8 
nippn 13 ni j3j bjio ^3;i3 du^ j^n ^3 noK3 hyb i:^n i^ix; t£) du> ^ 
rr\v> ih roT3 ps? nit>i;n nnt^c* ni 'la Dy ^3 nofi^3 \v^ i:^fi^ ^ o 
TO 103 Nin Dnp J0T3 n^ V nitcyni? 103 pii Sn^iio jon ini; 1 1 
ij"if)h3iD jdS iiponDni^nTu>h3."iio jOTnn^yniti^yjnu^^ip] 12 
nnioij^4:j>3S5;JsnDi^Nnp:D^w]DS3D^Sy^n rn^yinipoiniN i3 
nN^^in x>m noa njhi jod xiipn rwwn ^>^^ ntoOT j^jyn 14 
rton fiA^? n^Rpn DU> ik i^nn d;i;3 di^ u^fi^. SSs jot nhiT3 ij^^qi? i^ 
fc«ipj pS i:n3in^ 103 nofri3 Sys u^N^t; ni^nm Si;*£in St^ nT3 1« 

^ r : • » •• » : - « : •/ v: v "'- •• •.• : • '- ~ t ••• j 

nn3Tn Hni kSi niannnni ninjn in ':|"id5:\n^ p"S] ly^n du^ 17 
Spiin^i? Nhs S'S3D^^iy£)nfc^hi D^yian Hy mi^ ih ^s mapjm »8 
^im iph^ DiP^io N^NSiysnSN ih\ Sy i£i?ihi< onvo mhn loiTa i^ 
"innn^ nKihyi Dno ^n&?S33 10x03 m^t^c? nu^ax phi •ihNo infc^a 2 o 
»31 ^313 6^1 mcJ3 n3p:m "j3Tm D^3im n^n>n w mpon ^* 

• ; •• ; • ; « V -r ; ■» I" : - 1 tt - : • - t j ' ', ~ ' ' "^ ~ 

iTitf-w wnn3DU> 3UTity n3n nn^i li^Dninnsnopin 22 
^l^] main nhnnn Nin^ ''i?)TN^i -iipp loip nwsnpi D^pinn 23 
niu^h na;:^non Nin nn3Tjn niViy£)n h3 nixifi^ uooi nunn ^4 

-j-T»:-- -r ; • - ;-■»• j •.••»-r«- 

n n^}3 nti^yon did m n>3 nu^S ^iljih >:jn dtnh "ioi<>u?3 ^s 

T T ... -s — «V 1 • - : • •• • : • •' T- T - •.• s 

*tiT m Nin ty^nn 13.31 iipo c<ip3 nT ^j;] nii:?s;in3i?npn ^^ 
ti^\ DyiDn nTt§iD3fy_3i3;;E?n inifi<3 3n3i ipNonnj jnpn 10^3; 27 
1300 D^hiia*£)ONj:^j^jynu7i3inoN»3'*nyi»^^MJooD^Sn:io ^s 

V • • : • • -r»*-;^. T •! -r -r •.■ V» • " ; - • : V • » : • 

ni^yn Sy niio iiponty i:i3 Dntr^NhN Dnyi «^id^ h^ nS N-im ^^ Dc partitionc vcrborum* 

verbum:qma no fignifTcat fieri rcm tpe tcrminato: fed iignifi 
catficri rem ^teporciterminatoi&ionoeftipiuslignificatio: 
fignificatio uerbi perfc<ffca fcdhmpfcdta tquia ficut in fiedo re 
& vniuerfaliter i omni motu neceiTariu eft moues ^ & mobile: 
& durario terminata motus qua mouct moucns : & in defe^ 
«ftu terminationis Vnius iftoru no pficiet motustquia non eft 
motus pcrfe<aus nifi qui eft ^ terminatustficad perfeaionem 
omnis uerbi necelTariumeft agcns terminatu & fieri rcm ter^ 
minatam^&f tcmpus tcrminatS qd tcrminet durationc ficndi 
lUamj&quando dccrit vnum ho^ trium ^ auttcrminus vnus 
illo^itfic no erit ucrbfi uerbfi ^m ucritatc+Et ideo illud cuius 
non eft rclatfi '^ nomen eius agentis no cft ucrbu uercjquia no 
cft ibi agens terminatfi^Et fic etiam uena * °n5 eft verbum uc/ 
re:quia cum toto hoc q» fignificat fieri rcm in tpe non fignifiV 
cat fuper illud teporc terminato : & ideo ficutfieri rem tpc 
abfolutc & ficut vniuerfale; ' ^S, radix ficndi rem temporc tcr<^ 
minato:quia hoc limf tat ipfam uenatideo bonll eft uocarc'^ il 
lam vcna & radicem uerboig: oiumjfed uocatfi eft nomen uer 
bi:quia no fignificat'*rem fafta nifi fieri rem tenipore:&:ideo 
quatenus no eft fignificatio' Tuse rei abf^ tpc oTo non eft no/ 
men ficut nomen rei aut nomen accfitis : fed eft (i)^e ' ^ in hoc 
uerbo:& effendo q> no eft uerbu Fm ueritate ut comprobaui^ 
mus:ideo uocatfieft' ^nomen uerbi:&ideon6indigetfingUj(j 
laritate & ptitate i g^ mafculinitate' ^& foemininitate:ga non 
fignificatfup agetia ne^ patientia olo nififuper uerbfi' ^ ipm 
non pportionatu agenti ne^ adlo : fed abfolutfi non finitum 
^°vno horu : &:ideo poffibileeft q^ finia6in ofoncp vnuqd^ 
ipforum :&|)pterea conediitur ^ ' uena cum fingulari & ptibus 
&mafcuIo & foemina3equaIiter:&nofmucrbarabi^"Dauid 
kimhi in initio libri pethah dbarai:qui putauit q> caufa eendi 
ipfum radicem oibus ^^ partibus:S: vocadi ipfius nome uena 
eft quiaipm eftinitiueloquii:5f radix^*ofonis:&ab eoexcunt 
oes opariones pdidtseupm eft cogitatio ad faciedij- ^ qn dicet 
h6:ego cogito xdificare dom(! hac: ante opus uenit ^^cogita 
tatio ad faciendu 8c ob hoc uocat vena:&: iam fentiit ipfemet 
rabi Dauid' ^defedlu iftius di<^udc fcripfit i illo eodem captb 
q>h2ecr6exiuerat^^ exoremaio]g:eo*EtFm meaopinione (p 
uerafitresq^resexiuitexoremaioig: eo:*^&ipfen6 deuenit 
ad fine fuse opinionis :fed ipfi inteder,ut q> uena fignificet fieri 
iiii t rem De pattitione verborum^ 

tcm tepore abroluto abftra(flo a termino tpJs in imaginatioc 
qU2E no cogitat de ' termino tpis oio:&: ipFe mutauit cogita^ 
tione antiquo^;& cecidit i fouea erroris' dc multiplicauit uer 
ba Sc coduxit peccatuiquia ipfe fcriplir ibi hxc efl: eius feries* 
Et ego f m breuitate'^ meg mentis riidebo etia ego parte me3 
fm q? accepijqy h^c uena eft radix ois^opatois exnteipfa loco 
ftteriti &: futuri & piitis,Sic^ ipfe peccauitin expone %ade^ 
do caufatu cam Cux caufse:ga efle uena radice ois opatiois eft 
^annexu ad effe uena iignificante fieri rem tpe abjfoluto no te 
pore terminato:^&: hjcc eft ca inueniedi ipm loco ptcriti 5c fu 
turi 8c piitis:& io accipiem^ab eo radice ^Sc no e a fingYi pteri 
ti abfentis:|)utputauerut mfti gramatici qui'°fuerut aii nos* 
Etpoftqimpofuiffetnomeuerbiipfertelledius attribuit fieri 
re tpe ' ' abfoluto ad ages: 8c nouiter fecit nome sigetis qd eft 
fpes fpe^ nolum agnoiunu' '^' io et nome agetis inueniet lo 
co pteriti &: futuri vt fcrfpfit rabi A braha ben Hczra ' ^ledtio;^ 
he Ypn & parho oSn erat fomnias;6c io deted:us eft hinc error 
Habib'*qui opinatus eft ficut maior pars pofterio^:q> nome 
uerbi fignificet fuper adtione qu^ incepit fieri ' * & no eft com 
pleta:quia iam tui ociili vidcnt q> Tuenitur loco pteriti : cuius 
iam expleta eft operatio ' ^+Er ideo melius g hoc & illud eft q3 
fcripfit rabi lona i libro rikma:q> hoc' ^ fignificet pfeclione li 
gU2E h^bre2e:q? ipla ^cedat £ip naturis eftendi res : ' ^ &: ficut 
none(ltepuspfensuerenifiptmautfu£uru:ficin lingua hse^ 
brco^ ' ^non eft verbu pfens nifi ptm aut futurum : 5c ideo ad 
perfedlione uerbi pter nome '^ uerbi dc agentis neceffariu eft 
nomena(ftiqdfignificatmotumotuuerbi:&eiia''hocn6 fi> 
gnicar ternuo rpls putputauerui multi q^fitnome agnoiati: 
per id "^qdaiftum eflin pt6:quia iam inuenit fcruiens in futu 
ro vr &: manum D'i*nrtfoIertiu facies ditari:hoceft~^ manus il 
loi^: qui erut folertes facies ditari^Sicqj poft efle fieri rem^'* te 
poTc abfoluto dc ages moues &: adtu motfi faciudo fiue icepit 
^^motus dc artio fiue nondu incepit:fi aute iam incepit ex quo 
no eft '^ principia aa:ionis penitus primu: qufa omne qc! mo 
uetur iam mouebaf :ergo iam pteriit'^fieri aliqd.Sic^ eft uer 
bu fignificas fieri rcm cx re tpe pterito terminaiO+^^Si autem 
n6dum incepit in ad:u:fed moxiUco erit hic motus:^^ & ficri 
iic fieri rem erit tempore futuro terminato; £c oritur uerbum 

futururn hv n3C7i'n ny<^f nitijnpn ]q;n hmp m^^^Q onD tP3r? V.i^. i 
mvtpn 1133 Sap) a^3ionpnnapngn;;i?^^-iniSH3fpTh^^ z 
lif ip >5S "«jNi iJic>4 ni r0 3n3 xin^3 Non N*3ni an^n nsini j 
13 pn^ nipon m *3 W3p;? no ^£irp.in ^jn: -^wS njyis: ^ni?i 4 
tt?n^i}3KDnNinn3nnimtn3;i-i3yDtpq3 in:^ ons nSiysjn s 
c^in nSii;iDh3;^ni:7niponnisn^3in3Dhn3p33iD9nnra (j 
;^3jiio f 013 1^ onp iqT3 HJV nii:^i;n n-^io iipqn nl'n 4wV niSa 7 
tt?ii:?mjoonp3nThi •ninnwn3yDipo3toonn3Dnti g 
nu7K DSnpion 10 D^3-i ^^imv los nsih t^hii; n3yn Tn^o in\ 9 
IPT3 ypun nii:?j;n Dn?^^ wn Sy^n dh? n^pn nriNV «^j^i v^ ^o 
Dnxnn nioiy wp j^a KinuJ S3;i£jn du? unnn ^i^isn ^c^ Dno u 
i73t4i 3n3u? 103 n^nyi ^v Dipo3 «2:0^ Si;ii3n du^ m i^Si u 
3Dnn niyt3 nTO n^D pSi oSh nn d% rtyl£)i rpo rrt^i^^Q u 

• tv -r V» •^•••••■r: V TT •«• ;-'i'"' •":" 

nton'] Vnnnt?S3;£)4i7 nnio^i/an Dt^ptu D^jnrtwvn^ns y^n^ 14 
nnpjp n33c? 1337 Dipo3 NSfoj^ij niNinn *:|^j;3; nnij dSV: fc^')] is" 
nttt^ nopnn isd^ n3i> ^31 3n3C> no nroi nTo 310 pSi in3NSo 1« 

V K » I : • -r •.' - J -r . : - T » - V • •.• • I •• T ; ; - J 

Dn3nn niN^yo ^y3D Sy n^nn s^nt::? nn^yn Tit^^SnnioT»:? nni» 17 
Dn3j;n pTO [3 Tns? 1« "135; d>? ^3 r\W3. nin iot pwsty to3T i8 
Dti> n^^ipSy^in nh^prh pHi n^nj; ix "i3y d>5 ^p nin^ys i^^? 19 
D3T Sy £Dn n3;i:n3 v}n Sy nnio^ Siysn ou? ^ny Ss^isni ^i?f5n 2 o 
rto3 iwNinon di^ Mini:?D>3"i i3U^nuj 103 T0Thi3^3 nito la^N m 21 

~ i - : - ■• V > - : T •.■ ■ ' -: : • v ■• v 

11 i^ii^yn D^i^nnTi 103 Tny3 c^ou^p ^^pp nn^ i3y3 Sysjiy 22 
i;jy n nlty^n 5?ifpn nnss: n:nT • 'vvvp\ m^^^nmp^ ^p i] ^i 
nSnnn ic< mtrjyn^ pDn Siysnj p^iGn Syi^m dhd jpn 24 
rc<j'i> r,>2 nVnnn 133 d«i nVnnn ki iny i^ Sy^ni nyijnn 2^ 
I3y 133 T3 D5^ yy ijnn 133 y n^S^ ^s n^ia^n SS3 Sy^ rhnn 2 ^ 

-■r-;»«< • -:• -:-T' t • -{- -•! 

13310 i^y rpn 1310 VM nit^^yn niio %f£s n^ni np ni'^yn 27 
nyijpn n^?i n;nn inHNhi to t^^J^iya^ nhmi sA iny.n^'}' ^s 
te iSiji^^3iio i^nj; I0.T3 n^n; jp^yri nityy n n:n nltci^nni 2^ 

imi 103 i^3i;ri nw^n nnpon m^ u^^ iQt^jnva Nin dn: iot ins^ i 
raWnDsmni'^! To^ni^hanD^inHDjm-D^ntainofeiui j 
fc<ro3 ^inyn nn>^ raii no!>3a ito &?^n tn tot '\mi pa to 4 
npii S^hn Di?i nipon;^ ^a hv «^fci p. dni dSs nns Tn3;ni fmn s 
Du>' ToynS nj3 b tPfc^ia Dn^pnS n^JT w^iv.k ^y^ h^iv^n ^ 
D^ 15 "inNi Sj^t^n m? virijsii jij^n ^-p Nin^ mpon njiu^^jn 7 
vnnNj ncfc^5Sx;£)nnt0yahi;n'^ioKin0n35;ninnfi^i'^^^ 8 
fi^in;^ TnyjninnN]Tnphn^Drji;nnitiJ5;n 9 

pinn 1N n"ipj^3^5:iic>:wj;a njni] nitPs;nS '\h3^ nti^N^i; n^jio 10 
inroSnaioioT3ln>5ntn^i;niio^n2:nt:in«n^nToi -nw u 

" « , - ; • - ; • ^* » - n • - « y TK V • •o' ; • V 

no3 munNh Mi2:n m ut^n jdSi im^o ^nSn Sd^io TOTaTOym 1« 
HDJioioTHynmofi^inu^noa DS>DD>Si;^nnyoisrwn;^ n 
not<5o^nn3nni>mnts?pD3DnQ«onny -wo 14 

noNODnm^Sj^ian n^ot^^^To^jona^ip^DSipjno^ipni^nSin^^ is 
b^i nt^N Ninn"ioNO.n nnl'C^ DDnion nJVD nonn t?Sjs nDnnon iff 
103 inN^m v.y^ 0^'^.^?^ ^jt? no^j q dj; '^^nnw iv inNiin D^^ip> 17 
hj;^ in>2iinD^Hu^*.NS^3/i43&?np6?nDiDDnyoc^^^ 18 

f N t3i • iSDxn vi^jn niD dv nsnjin ly dtoou?! inNn i^ 
nS^jn j^t<: ^? a^Si;ian >jpT «^iSnS «?jSnno 12: nifi^non lONon 2 o 
to3D>:oT nNnin«^ihn 13^*11^^1 ^''''0h*i^n5;n Si; dj; ^d npiti^ni 21 
n^yni Dhtpj c<S??< "inx; pi? ^s nn ^^qnn pcjSn n^^jo i3;^ne> 22 
hs; nmo ^5inu> hiJi^n Dtijp asmon noNon nm'^ D^ic^a ^nhan 25 
Hs;l3pi -iny hpiapi DnD fpn 1:00 1>^5; nii^^j^na nNinpn S5;i£3n 24 
h3;i£)n Du; t>w jrs >3 D^ht;; nm n;^^? isin D\Su^n Kinio3 n^inH- ^^" 
nni^ nx n^n nnnn Syia atP] 153; jpp njinnSyia ds; i3inq 2<? 
nittjynn jnV:l ^5?i3»T IPJ? H^t£)3 n^irjs fic:^03 mi^Jynn hvja^ 27 
nj Sy nninh nnvg S3;b jod pSn^^^^iny nm th phi nin «^0:3 23 
Dh\iJ3m3i?nn3iyi3ynD;inri3nSvinrN"inio ninmi 29 
nmot;) De partirionc vcrbor utn» 

futu^r&cflTcnSo uerbufuturffpoflibneij) (ignificetfieri mox 
iIico:aut ctia ^ poft tps Ci fit fubito did6 noie impii cogetis fic 
ri rem vtMixerut nf i doctores omne imperiu e(i mox & in gc 
nerationcs j8c Ci erit * fubito Sc poft tps tunc eft futuril uerc : 8c 
ideo poft ipfum eft * imperatiufi & futuru poft oia : ergo licet 
vena 5c nome agentis dc nomen^acfti no fint uerba reouenit po 
nere ca in principio cuiuf^ coiugatiois ad iftituedu ibi ^ prio 
uena qux eft radix c6iugatois:& poft ipfam nom e agetis k po 
ftea nome ^ a<^U8c poft illud ptm qd (ignificat opus uerbi f m 
ueritatc:& poft illud ^ impatiuu q d fignificat fup fieri re mox 
&in futu9i& poft illud futu^t qa'°lignat fup qd eius potetias 
fit ad facicdu:& cft i futui^sterminatu fiue^pinquu fiue remo 
t(j' ' fuerit:&: hinc videbif q> impatiuu fignificet fua fignifica^ 
tionc eiTe tpe termirKito pprio ' ^dc futuru tpe terminato non 
pprio^Etiopones ipmipatiufinopofuitipm qtenus''firmo 
dus de modis uerbo5::fed qtenus eft fignificas tps terminatii 
''*ppriu*Ver(itnvarietasmodoqtofonuindepcatione dc co 
iundtione ad of one ' ^alia ad inftituendii of one perfedta eue^ 
nit orationi non ex parte uerbi pofiti in oratfoe ^^ fubiddiua: 
fed occafione rei copofit^ quam fignificat oratio illa:qu^ non 
* ^perficit ipfius fignificatione donec coiungatur cii orationc 
altera pficiente rem fu« fignificationis^vt '^ Ci uolueritis & au 
dieritis bonliterrjccomedetisrquia non perficietipfius figni 
ficatione verbii ' ^ «Mn uolueritis dc audieritis donec coniuga 
tur cum bonum tcrrjE comedetis:& fic non eft^°oratio opta*« 
tiua modus difFerens ob differentia cempo]^ verbo^:quia no 
cft petitio^ ' dc cupido nifi|) f uturo ad eiTendfiff Et no eft pto di 
uerfitas fignificationis tepo^ put"^putauer(itinftituetes lin^ 
gua romana:qm no e ptm nifi pfetftiij&ptm ^' impfedlu figni 
ficat ofo compofita exnoie agentis qd fignificat '"* ages agno 
minatii per fieri rem ab eo tempore abfolute:^ exuerbo prac 
terito dc ex agente^ *effenti^:ut ipfe ens imperans ipfc qui erat 
imperans:quia ex quo eft nomen agentis -^coniuntftum cum 
uerbo effentiae tpis pteriti dc nome agetis entis:hocita^ figni 
ficat^ ^(}) uerbu faciedi inuenit in gignedo in agete tpe uerbij 
&;adIiucfieri^^inuenitens:&ideonon indigcbat pte coniu 
gatiois uerbi ppria ad fignificadtj hoc: ''^ dc appropriatio eft 
fupflua cui no efti^feat^^tEt fifr et ptm trafgredies ptm pfe<a(i 

quod ■ r Departitione verbofum* 

quod fignificat q? in pterito iam expletu fuit fi^eri qfi hm fte^ 
tiit hsebreus fignificat hoc'p duo agnomia uerbiillius+ Dico 
per agnomen rei uerbi 8c agnomen ageds j'aut Sy^a ficut fi ve 
fimus dicere id qd iam pteriit ipfius inueteratio dicemus \w 
^j^fjvetusinueteratujquiaj^^^fignificat agnomiatu difpone 
ueterafcedi+Er |^'i3 ell nomen agentis *c6iugationis V^a ficut 
oftendetur poft h2ec:&: ideo qii dicemus hoc eft \m2 |tt?» ^ expo 
Htio eius eft hacc:id cuius copletij eft ipm ueteraici 8l:agnora£ 
g! illud:&: iam erat eo qd^exad:u iam eft ages uetcrafciiiccirco 
no eft indigentf a partis coiugationis uem etiam ad hoc+^ Ve 
tutamen ad lignificandu futurum coiundiuulingua hsebrea 
'j)cedit tramite alio : ^quia auc^or lingu^ fignificat ptm & futu 
tum duobus modis:aut per uerbu'°pteriti 8;: p uerbu futuri; 
autfignificitptmperfiituru couerfpm cumvau couerfibnis 
^ ' vt te dicedo natn inNn quia nsT nna^ fur verba futura:6t vau 
&ideo 

& futuru enunciatiuu:&couerfiones' 'facifit q? fignificet ptm 
fic futuru c6pofita:ga nD^ji fignificat fieri ' ^ didtionis quje ince 
pit & no fuit e,Ypleta:fed pdurat in ipam faciundajqd cft ficuc 
' ^ ptm impfeclu:de quo meminimus fupius ; nifiq> impfedtij 
quod diximus ' ^ eft in gignedo uerbfi:& hoc eft in c6plemero 
illius qd faiftfi eft de eo:fiue f uerit pfetau fiue' ^ impfediu put 
eft qd fignificat in locutione rei pteritf uerbu futu^ fup dura 
tione '° faciedi re:& eflendi ipfam perfea:e:vt dc domus nSq» 
impIeba6fumo;ficrnyy'faciebat^'Iob oibus diebus.Etfutu^ 
conuerfum fignificat qd eft futu^ e(reptm:&fic*^illud eft ali;^ 
quomoc6poiituexpt6&futuro:qdeftillud quod fignificac 
apud^^ Romanos futurufubi(i(aiuu:&:apudgraecos id quod 
uocantipmfemifutuigc+^^Etmiroregoquomo primi nofen 
tierunthocipfi videndo confuctudinemlingusE^^ad loquen 
dum pluries per hsec uerba conuerfa ♦ Etrurfus loquemur de 
hoc in capitulo ^^ regiminis & conftru(ftionis auxilio Dei ma 
gisclare:quiaibi eftlocusmagis^^propriusadloquendu qii 
erit vau c6uerfi'ua:5;quando erit copulatiuai &:in eo cuius iti 
nere nuncfumus ^^ fatis eft nobis quod probauimus effe lioc 
regimen implens locum illius^^quod pofuerut Romani duo- 
uerbaadditafuonumeroinomniconiugatione* Sic^ ergo 

cft DT n^ii^ n^yn nny "1:331^3 nituynn dSi:?j 1:13 «invnty nitat:) i 
*?pbn ni^mi ly^n j^jv ns-tnp noih ^Mi:n sinn Sviin ^nNn ^j^a 2 
jD^^-MDicj fmju^yin iDy, nnaiy no naiS n^n: ^hti taa Sy.^jn i'n 3 
Sj;TiDn Du) Nin j i^tji i^innn f uv3 iNinon nnlo ic?»,^3 nn jdi*3 4 
|U>1: jD*^ 5<in m nQNjij!) jDhi ni "in^ nNnn\iy Tc^Svap j>j3Q ^ 
nnsf^fj njn 1331 • 13 nsinn im:i:?»nn -^d^^v np j<in nr n^n^^ $ 

* '^l\'l^- ^i?.^ V.^r^ p^^n 11?2f pi^. T3 °^i I^^^nn Syi^ 133; 7 
"^n^ ^ni njnn nn^y n j i^ySn nsnnon n^nv Su nimn^^ d:o^{ g 
hyi33 ijc DW >3]i?3 n wn hvi n3vn Sy nni> jic^hn Sv3 >3 nn ^ 
rjisnn n 01? -jainoTnvn ngyn nni^ 1n nTOnSv.i33_i i2vn lo 
[n,ini D^n^nv^ Q*^.i?3 an nsn; noN^i^ n3Ti no^n q"\o?^a 102 n 
Dnn3T on^i:;^v.*3pn']3ni on^tjy^ijpin^ijHDniNis^innio-iipn u 
"10N ^3 nv_i\c?^ J3S1. • TnyS DniN i3ipn j\iini invn ^hv^ an u 
D>3i£)nnvn;nnwvnin3yn^yDnio'Dnn3i^^^^ 14 

jiton 4y nni^ noNn >3 D^33nionn*nyni n3yn Sy ni^i^ -it?!;.^ 15: 
103 c^inu? nniu?vn3 n3i:703 S3N n"io« ^jSi nS^nnni:? nn^o.Kn i<j 
93-io5<u^ DSuyj^nSsni^NSNnhyoSiii^TCJDte 17 

sft^ dSu?: n^n*;t; 1^3 1:00 nu?v:u? no "io:!3 nn hvan nnn3 Nin ig 

- j • ¥;•*»•• ••■ • V -: - V - ••■ 'J : v : - - -'• - : 

•iju^o hy wvn SvjD n^vii ji^y "11313 nni^ij no 103 ur^z mh^ 19 
Ti^V.l Jn^s j^ ^5^0) n)3ni 103 mo^^3 inl^n.i j^3yn Tyivvj] ^o 
pi n^vnlNnhTnyi? no hy nni> ifiinqn Tnyma-^p^n % 31^n u 
hy>5 n^w no ^jiniE; Tnvni nsvn jo 33"iio no ix^ Nin 22 

V" vv - V •^vs -^ V » • - : - - : 

• n^ny *2:n inisnp;.t^ nq d''A V.n ''^^.''. 'i^nrion Tny D^^onn 23 
|lu?Sn:in:pDniNn3 nTSiiPunnKiDWK-jn^^^N^jsngm 24 
nyt;^3nT3 "1313 nivi D3^inon D^Sy^in iSn3 ni3i D^gy^psn^ ^s 
nni>DipgD;y>3;£JiT^3nni> ^Nnnniyijin^pnnniu^wn ^e 
^jNi^ no3i n£3'woiv n^nn ^noi nDi^sn iin n^nn *no "i3"iS nm^o 27 
ng Dipq >2^gp vwn nT ni^n i:n3ln'f ng rJi n isnns nny 28 
DN n^ni • rj3 433 Dn£)D03 D>£30i'j D^hvs ^J^ D^^oinn IDtUl^ 2^ 

P 2 Dipnm n^ipQni n^ppn Dti^j *iDin du^ioiVjivt wt^n um 
jiu^^inn W3nnfc?int5Si?i£jnD^iTjnSu?^n^ 'tenpni i 
•hxji^n Sys nSapa n^^inon Ninc^^jix;^;! ut n^t^^c?r Hp.i3 Sd^ 4 
D\:iy 33 nn • n^ny n nqinnsi • ^iiyn n^Ufqni ' i3s;n n^ij^n'!^ j 
n3 ny n jni '001^03 13*13 Dnpn3i ^hhn w^^i^^n ^3 onS im « 
M^Sy nsc?j nnypi *4^.3p,lDn^y33iD^hy^3i3npND.^ 7 
D^*7i£)33=i Dnpn3i Dn:3i D^pSu^3 1^031 pjjshahx^D-iQsnsiS 8 

• Spn To n^inn n3in Vnn3i * iSn3*t^ nD3i ifinnTO no3 9 
inNi ysnpn jp ^m) Ty^nn jp nnNi t:7i3*in iv^^ nsn;] inNi 
DC> "i3T3N^c? np i^ nujist ^31 ^y^nnn jp p nnifi hp^j^n ip 
^^5nn"}Ti;3 nni • ih inrqn Syi^n pj3 nns in^ns: iSi;T5 
^3 i]io] D^ipic^|)n an>;|tJioi Dn^^i^Dv ^33 D^^y^3 ijnpn d^Su^j 
Dn^yn p"ii7^ >Sy3 Ut-ijjiij 102 Dnsp^in i^i D>33-\ion 3in33 «^id 
n0nn ni3i_ni3DA.i3 ^y;^ ^p,^i?*^n p.j3 *«i »^ j-i ^ 

DC?n ni n^jo :nn m w >3"i *Dni3^^D:i 
N ^an^ic^^^^inni^cp^n^hf^i^^^ip^ 
n\3^4 ni« nsDin 0*1311 j>33nnT3nij6j:D>\iy$3iD>3^ 18 

np^i^.N S^nnp n3ic^p 13^0 "ionjji/;; 103 D>3>33n iNm los '? 
'iju^ppn inpjn nan *3 n^iii^ni nnn "iiou? pin "ipi;i; iokj 
D^ «i:p| N^i D>n;nj;3 np |>3;ni ^$n i>3 ^'pn k^ v^Rnyi^nS 
OT ^jhi npnip nnip: ww niK n-iin s^hi dSi;: ih\ nNip. tcS 
Dnn>5 D>oyD nthrp ia>DinD>3nnsm • n>">nN nN3n vvn 
inqs^ D>3pp3.n niD) wSin >3 nnKn -D^n nn ^"^pn^ ^p.*! D>nisj 
• uh;is^2 ji;£jK"in m0^n Nin ^amsin vnp^^Sp-^''»^ I?^,] 
13 f^ >3 ^3 wi j • iiy nN33i^ 103 Ss;£)n i:>it; nhp 13 >3 Dy_pni 
nnpTni >i3"ini mr^sn n3p3 dn >3 j>33n n3p3 nis nspin 
^^!)?,^ ^3>c7>Sc^ Dy;oi D^inp3ni n33n iNny3i3ioni ni3p3ni 
f 3n^ np ^nn nnaa ^noKo r^nhNi u?ann nn33 13 pNtj Sf) 
i3non Sy WOTnuJTOpinunnmoswnnc^o^^i 

iN>2:in4 De parndone verborum* 

fic eft poneciu pntno radice verboR:;8eilId eil notne iierbi qS 
eftmediuinrer'nomenuei^;hoceftnomerei&nomeacciiris 
& numeri dc lirium ^dc inter uerbUtEt fc3o eft ponedii nomen 
agentis quod eft neceiTariu prio "* in oi uerbo>Ettertio nomc 
acti quod eft agnominatu per receptionead:ionis agetis /Et 
quarto pteritu* Et quinto impatiuu.Et vltimo fr.turu+Ethoc 
eft in coiugationibus^quibus funt oes res ifte; & de defecftiuis 
loquemur in fuo loco+Sic^ hucuf^^deuenit nofter fermo de 
uerbis&fuiscoiugationibusmovfi.Ethinc rehnque£ nobis 
^loquifingillatim deoicoiugationet&coiugatione in pfedtis 
&quicfcetibus 8c defeiftiuis&dupHcibus ^in qbus coucniant 
&inquibusdifferant+Etincipiemusremprimo abipfo leui: 
' °deinde loqucmur de ^yi) graui;deinde de hytn : deinde dc 
qdro;deinde " dehy^j; deindedeSy^inntEtomnecuieftcu 
ius no eft rclatu nomen ' ^fui agentis ipm fcribemus poft coiu 
gationeuerbippriiilli;8cinhocadiumetoDei''perficiemus 
locutione nfam de uerbis j?m oes res fuas &: eoi^ euenta lims^ 
plicia;5t tande'* ultimo fcribemus copolita & modu eoi^ ca^ 
pofitionis pm cofueuerut aud:ores linguse h2Ebreo^+ 
• ^ CL Sic(^ coiugatio verbi leuis vocata e ita ob caufas mulras 
nouas'^etia veceres;quiarabilhudahayug impofitor huius 
nominis' Vocauitipm ita ob duas caufas+Prfma eft nuia' ^no 
cftin mediis 8(:ad:is;qu^funtinh3c coiugatioe neceffitas ^d^ 
ditionis If ^ ante ea ' ^ ficut eft i reliqs coiugationib'^ ^ut dicc 
mus hhnr^o ny\m laia; fed i hic^° dicemus nnn irw \m law* 
Et fcda eft quia qefces abfcofum |)traa:u ^ ' ob motii kamecz 
pe radicis intcr pe dc hayn aufer£in'futuris;8cnon inueni^ibi 
^'ne^ appares;neq8 latens nec^ fignificatlf am motus puntfti 
f cedentis ne^ daghefc"%ayn uenientis poft illam.Etpofteri 
addideruttrcs rones alias^^^ouenietes leui vt uoce£hoc ooic* 
Vnaeftqaeftfundametufequetiupoft ipfamj^^fitioeft leuis 
ob curfij locutiois;ga illa eft fimplex pria i uerbis; "^ cuius ro 
eft;qa i illa manifefta£radix uerbi vt exponemus ifra+ Et fcda 
cft qa no eft i ipa^ ^ additio Irx occafibne coiugatois nifi ca fin 
gtttatis Scpfitatis 8cmafculinitatis^^& foemininitatis Stloquc 
tis p fe:aut pntis dc abiitiii+Etro tertia eft;qa uoca£'^ Ieuis;ga 
non eft in ea grauitas daghefc:& non intelligas ex dicedo me 
grauitatem daghefc id quod intellexit ^° rabi Mofces ben Ha 
bib ex uerbis rabiDauid kimliijquia daghefc eft graue loqnti 

ipfum Dcverboleui* 

ipfum exprimere pnuciatione.Et arguit in hoc ga fi' eft grauc 
quo mo luenit aliqn-euphonige gratia; ga mea opinio de hoc 
&iIlaeft:opiniokimhi^utputocft'quiagrauitas daghefc fit 
coUilio plationis uehemetis;ac fi ip(a eflet dax Ifse^^coglutina 
t^ limul;& huius leuiratis expo eft lic q? lit lene qd eft cotra uo 
cemgrauemt&ideo^abilhinchoabimusprimoi&anteoem 
rem formabimus eius vena+CL^t dicemus via cognitiois "ra 
dicis uerboi^ &: eoru ueiia: eftjquia inueniunt aliqii in uerbis 
\yx multaE^defecaiua::& multse etiam tradt^ ex parte pundto^ 
putfcriptueftfupius+^Ideoeftcolideranduhocprio denOifi n 
mine uerbi^An inueniat in colfa quseno Cit^in pto ne^ in fu 
turo;S:ifpicere an If a illa no fit delfis p£rad:ionis;tunc '° illa 
certe eft de radicc 8c uerbii illud cft dehabenbus tres Ifas ; dc 
fi fit' 'alrera filis ei tunc eft de duplicibus;& Ci no fit fifis ei tuc 
cft de' ^pfed:is:6c fi no fit ibi nifi de If is ptradiionis dc duo exif 
trema tuc uerbu''eft de binariis:excmpli gf a:quia oin eius ra 
dix eft mn* Et ro eft quia uena '"* qua: eft nome uerbi no habec 
In fe nifi tau & mem quse funt duo extrema:& vau' ^quje eft in 
medioeftlfaptracSiionis holem;&ideoradixuereeft on dc 
* %inariis>Et fi in uena fit If a qu^ no fir i oibus partibus coius^ 
gationis:&:noinueni£fifis'^iIliinuerbis coiugationis nifi in 
pro foIu:tuc eft de pfete ficutnph:ga lamed' ^ no eft in oibus 
partibus coiugatiois; qa no eft in impatiuo neq^ in futuro:qa 
in impatiuo dicemus "inp' ^np & in futuro inp' npN* Sic^ no eft 
vifa lamed in vllo hoK;fed ipfa -° inuenit in pto ; ga dicimus 
nos ')3i nr^ph mph r^ph dc c^tera cu expffione lamed pe radicis 
in fcriptura dc in |)latione:ideo dicemus cp illud fir de defedti 
uis+Et fi inueniaf "^ in pto 8c eft fifis illi tuciudicabimus q? fic 
de duplicibus vt 33D;q? dicemus ^^ in pto nsao 33D:quia uenit 
beth repetita:i6 dicemus q? hoc uerbii fit de^^^duplicibus* Ec 
fi illa inuenifinoibus ptibus coniugationis;tunc uerbui illud 
eft de • ^perf e^ais vt mvi ; cuius oes tres fux Muerx funt di(tin 
^3evnaabaltera;*^&inueniunfinoibusptibusco]ugati6is: 
io diccmus q> ipm e de pfedtis^Et fi no' ^inuenif fingre preriti 
illius uerbi;tunc quseremus reliquas partes coniugationis ; dc 
auferemus ^^ ab illislf as feruientes partibus coiugarionis ; dc 
reliqujE funt radicales ;8c hoc" '-^qa no iuenimus fiiigre pceriti 
feparatfi de ny' nifi coiun^au cu conotationc ty* vniuit eam; 

ideo tj^oya^ ii<vM y^^ 133 Nin dnij n0j; nt^pm t^Dnaa is^^ytn^ i 
3ic^r]Ki^rio>£)4TOpnnj;iNim nn^npn^^jnxnpnnnfs-anS i 
nmtN WN»ni4iC3nj?TnnNDDqnnN3nN'inc?^^^^ i 

td4i n:33n Sipn isn Ninu) ^in ic?n^£) niSpn nn in> nt£ni2:o 4 
nnsn-ijnnioNjinTpa i^^y: nnniBDTpi njn^fc^n^wj i:gq ^ 
ni3"} ni^niN d^S>:^2 D^oy^S •i6?sraj iPi.D^iipoi ah^^^^qnv-p, ^ 
nhvoh ninati? lopnn^pnnNispniDfp: jsp^niniinnpn 7 
K2:on n4 niN 13 N2:on dn ^vJan du!i ny\m^ nr j^n^n^ i!^> lifi g 
T?<':|tyon ni^niNo hj^n N>nn niNn dn jnD^^i Tn573 nSi "133;3 ^ 
^>D>5ini>niKt:?^t^ ^'li^3niP*«innSyiDnit^*it:nfp\sn^^ 10 
jQ >cin nn >^s:i>3 pfi<j dni D^^ii33n jo fc<in i^fnnio^nnnN u 
hj^isn Tss riiyp u'f i ^^qn nl^niNo dn ^3 du; pN dni D^qSi^n n 
nipon ^D D:;iDni Dh i;^"!;:^ Din >3 np S^qn D^u^n jo Ninn u 
iim niiyp wn Dnu? Dom rnnDN ^3 13 pN ^yia d^ Ninu? 14 
to Dh c<in noNi3 ti^pn phi D^hn "iiipo nii^ i^^n yi:ps3it7 i^ 
n3 wN5:r3 pNi jp3n ^p^in^Di nyj^uj nlN nipq3.u?)pNi ' D^uuJn 1$ 
nDSnu^npS I03a^piu^n jp NinTN nn^^ n3i;3 d&^ ^3 n^3n >^i;|!3 17 
np npN:>nv3>3n>ni;3Nhi •^iranyN^siosn^p^riSpsm'»^?. ig 
N^n h-2^, •iSsQ TO3 np'i nnKna n^ mni inp^ np&c n^np3i -inp 19 
loSn N3:lo3^Si3innphwpSnpVi:KDnoifi<u?"i3y3nN'i'oj ^o 
Nyp: Dsi Dnpnn jp Nin >3 npKj fph &^t33p3i 3n3p3 v^^n aiQ n 
noN^u? 33p 103 a^hi£33n ip >;in;^ jn^ T&<n3 Nirr3>n. n3i;3 22 
ip^ybn nTU? npfic: i34 nSiss n^3n nN3u^ n33p 33p n^ys ^j 
ip >5inn ten it^ riJ3n *p4n ^33 vmq:^ fc^^n d«i uh^^n 24 
nwnpnnNnnm^JiwniNU?^;^ nQU?io3a»pSu^ 2^ 
ih DNi ' D^p^.^n ip Nintij np^^j pS i03n ^p^n bs niK^fQji 2^ 
W31 imn>phmxu?i^p33T^2hi;i£)ninl6?Sn3s;nwK2:oj 27 
nn nru^nu? in nliNUJjni p:3n ^pinh niu?pu?on nrnit^n anp jg 
nnpinjsn Dy nsino n^n ^v\ ip Tiiip n^^n n^n^ n^o: nt >3 2^ 
i V tiv . np; Ni >5>nri ni^n u"ipn jdSi Tnvn ti^ -ijp^. m^g Tx^^^ii *3 « 
.'•no^5t:> 103 iD^c^ni^^n^awyinn^^t^yii^^nnyH^jminTnotpo i 
tnu^ m mnNi nt> nyiD3i nnont:^ m rxi >o ^an-v^^un 'b^^w 4 
. ^ni7T ^iiS jsSijni^ u.iya npv i^^i^p^ 'VPi?. W ^^.?? 1P.^? ''^^P ^ 
, "np\3.^ nnpnn p:sn] ^pj lt:?"ij^^ nqi^j in d\toi ip fi^in ^p <s 
wc<yo nnip DyDni -^jODn jl^iqna 1P3\103 n'n\i*:jqpn c?ra 7 
• Spn ^R^np limyi ^it) inn *j;u iioto ^3^0 ^n3pj »jxi g 
ni^yn n'ii^Sy>'iiij^ni|3pnDC>i&«n3nD*^np^^^^ ? 

■ yn:j2 iVri n^pln dn yiNip iy_ It:?nu7 ];?ii^ ^j-ji? tnsj >3 ij^py 10 
' ipDntj)j]^3i>ltE;Dnpl>4tpnlpp3iiniu?^tE;N: D>np n 

- n3D3nii3Di3Dni^niNU^iic7nToani'n Doyo n^n* a^sSnnon 12 
n n n6?3 ahn mip: v^v mpo3 pii *ii:?on nvmt^o anvn n 
pn>ni n3C7o:n iv nss pn^ro &Jinip n^nyni • Dini n3C7p3n 1 4 
nspi: ji:ni inl>^ upni pc^t: ws^ni nnpon dc> ijti^p;i mni i^ 
• niN pi? i^^w '>^0r\ pni DSrin y^q mo2 iini au^n ^y nimnh i^ 
^3 1} ifi^ nv pipn S^ nninS ^«n iti ny\v>^^n j^i^n ^'ppi 17 
»n:o n3>t<^3 idi^v:! pSi • nS^o nnN n3^to ropn pn »8 

j 3>3nn iinj3i C7ntpn ni^n D^pipnon nn n^tpnps p.yn ^^ 
:iT3^^3 INO c?SnDtponT^3<r]t>: Spi^^on-nmNin^c^^V^nnmn 2<> 
m33in nniyi tzm 2W nj 13 ay TO 1^3:^7 103 mnn D>py£» 21 
noKj iDi 3i:?i Dp ^3 nn D^3"nn mv nn^oi:?^ noisn hv ntoy^ 2 s 
a>3P D^op pi in^3 ^pi:?o ly Dni:^ ^2^0 a^ui^n r:) nn 0^3 ^3 23 
D>j:iia nn^ ant:? 103 3T3> o^oyaH i» a^Sysn ntou? an^ ona 24 
^3 a^on a:^^ an^'^ni:?nn&? upmv >i3 ly ^m nic;» ani:? »3 25 
*a u^ilui a^^ii^n TO ni::? id 3^ Dp ont? ono d>3C^ o^op u?ic> 25 

»;••:-•. -r -r •»!» ••» .-» .•» •(•r ^ 

nn3n\a\sjnn "ik^ Sni Spj^pn hNo^p>3pij3 pSi nni^ a>n\i^ 27 
h3 h>5 S3nD3U73 p4i iN^on ^i^ nnt? -iD^^ifo 133 >3 no^<n 23 
<^Ni noNn j^nny^n tntN u^jy^ on^yn i^onp^ nt^^fi^ oo^nn 2^ «.^ Deverboleu!» 

ideo auferemus he conotationis : & remanebit tv' ; culus oes 
fu2EHrter^funtradicales:&:ii6 eftfic*tD':^ quialicethociuenc 
rimus*|D'yod futurieft;&:ideoabfl:ulimusyodilIa:non capic 
mus^eius loco yod tranfglutita radicale: 5c lciremus q? radix 
effct ^D' :{icut dixerut^odietes binariu^Quilha nunciabit no^ 
bis q> defuerit & trafglutita lit yod altera:ex quo no * luenim^ 
tD'>cum duabus yod:licutiuenimus ly^cu duabusyod.Etio 
^m mcaopinione ^" to eft debinariis : vel dicemus q? eius ra^ 
dixfit *tD3:&nun deficiens abfortaeft ^cum daghefc ipfius 
fammcch:& erit vt idj' cu lenitatefammech: &: ro eft : quia ia 
luenimus :^&ego'n3D3tempauirege meupfar^ii+Ethicemo 
dusprimuspartiuipfiusleuis+^Modusfeclidus eftexnomic d 
rei:autnomreaccntis:cuiusuerbufignificatfieri'°illiusrem: 
qawu;egonefcioeiusradicequouf^fciam ancrementu yod 
infuturo:"quianosdicemusu;w&:vau in uena q? dicimus 
^wxxqiio funtex' "comutabilibus eritipfai^: ratioipfas ee dc 
radicc:aut ipfas elTe additas caufa ' 'elfendi iplas de If is ptra^ 
«aioniSiEt ideo in vena vbi eft puiftus holem uenit uau ' *pro«* 
tra(fla ad holem :5i; in futuro qd eft cii hirek uenit yodptradta 
ad hirekJ ^Sic^ quxfiuimus nome acciitis &' illud eft ]W\o : & 
apprime ofiderauimus ipm:&: nun eft addita' ^ad fignificada 
nomen 5c vau ob camptracftionis holem:&:inter duas fcin no 
eftlfa' ^&kameczfcin primaeno uenitad fignificadu defea:ii 
yod aut vau:qa ' ^ kamecz no |)trahit uUam iftai?:: dc io iudica 
bimus q? no fir de quiefcentibus ' ^hayn ficut eft opio multogt 
gramatico^ audtoig: trinitatis & pcipue Habibt^° Modus ter 
tius eft modus ponderis:&: fi hic locus fit debilis nimis:qa me 
titur' ' multoties vt oftendemus ftatim :tii bonus eft ad excita 
dum aros''ad ftandfifup veritate obferuatione reliquo^ mo 
dog::quia op dcnvdcno dicemus^^q? oia illa fut de binariis : qa 
funt ^m pondus vnu:& filV wio^'^ d>2V D'Dp : q funt noia agen 
tium>Sed aliqii mentie£ vt D'nur poft pulfantes ' * p me ci^i? do 
minanf :que licet ipfoj^: pondus fit vnij:radices eoi^ non funt 
limilcs:qa^ radix o^iv D'nD o^aw D'op eft -)V id a\y Dp ex binariis 
& radixper me^^'-»tt? eft mu;+Et ideo quado infpicimus podus 
& reliquas coditiones patebit'^veritas:qa iam luenimus mw 
dnatuseftangelo^&ioqiicofiderabimus oes"^modos qbus 
vtunfhscbrei rebus illius ucrbi intclligemus veritate ; quauis 
ii V nomen Dcverboleuu 

nome rci iitm-j\y no eft ex duplicib^in fua radicetqni no e ucr 
bu duplex ^ f m veritatemifi cuius fpei no inuenit fimplex: qa 
licct DiDnN fit duplcx;' no cft: fua radix duplex;& no eft duplex 
f m vcritate;& io cius radix e DtN;gc fic uerbu eft iDtN'^ crubuc/? 
rfit oflfc pluf^ rubini i hiftoria terno^ ca*iiii+ & duplicatio eft 
ad rminucndu vtoiidemus^ultcrius infra auxilio Dei;fed mw 
^mDlicctiucnerimus mu diians^domuifu^ihiftoriaEftcr 
cap.primo;&:filius "niDptcruus Sccotumaxdcutronomii^ca* 
axi+vtcu^ no cft illo]^: radix nifinnu? 8c nD;cx quo rucnlmus do 
minatus^eft angcIo;dnatus es cu angcIo;&: rcccflerfit cito ab 
itincre^Modus quartus eft ex pte^^daghcfc 5c lenis;ga qii inuc 
memus daghefcqdnofitad dilcretionec6iugationis:tuc du 
bitabimus fortafle' ° uenit ad fignificadu defcdtu Ifse ut ^n m 
*|t; & inuenicmus in pfibus 13t pt inn ' ' cu daghefc If a fcdajfci;!' 
uimus(j»ucnitadfignificaduduplicitatelfigrauis:'^qdebc 
rct rcpcti & ad dicedu 721 isnpnnt Scd eft in hoc infpiciendd: 
ga ctia' ' eft in hoc imbecillitas;ga pot cflTc q? mcntiaf hjcc rc«^ 
gula ob trcs cas.Prima^^^qa aliqn ucnict daghefc ad difcrctio 
ncm c6iugatiois;&n6fentit^fcrensipm;&:putabit' '<}>fit ca 
duplicitatis:& no eft fic;vt ina' q? daghefc mem cft ad fignifi> 
cadii dcfe^au^^nun 'iyi)3;qa erat dignu dicerc mn-J: qa defecit 
nun in oibus ucrbis futuri ' ^ huius c6iugationis;&; fuit pofitfi 
daghcfc loco ipfius + Et ca fcda eft : qa aliqn ueniet * ^daghefc 
ob oinatu di«ft6is &ob fignuuchcmeti2Erei;& errabitaudics 
& putabit' ^q> fit ob dcfcClu Ivxjput cccidit ca huius difcepta^ 
tio inter gramaticos^°dc uerbo iSiorqa uenit Ismed cum da;^ 
ghefc;qa rabi Ihuda gramaticus primus cft opinatus" ' q? uc^ 
nit ad fignificadu duplicitatc;&: radix eius eft h^iT^Et kimhi pu 
tauit q? uencrit ob lepore dia:i6is ; *' & cius radix eft^S;3;ga in 
ucnitD^^TiJcununincapite^&vf q>fitnomeagentis *'de leui 
f m pondus ctJijiu^^cuius radix eft i^ju + Et qii refc e ita ad imis* 
nucndu^^^dubiu quoad nf m pofle cft ad faciedu;infpiciemus 
anfitibilfaalia;exceptis'Muab^:qn6fi'tdcadditis:&tucJu 
dicabimus q> daghefc n6 fit ad fignificadu duplicitate"^ficut 
q no e dc additis ;&;: io iudicabim^^q? daghcfc- ^illd certe uenc 
rit ob lepore di(fti6is; Sc ad corrobora^li iparn re qua fignat* 
Etca'^tertiaeqfilfaradicalis fcdafcripta fiidlf is lenitatisj 

quia - hi33 DWNU^ ^^ 4u m ^:d m-^^ t:iQD scyoj s/i^ '•n fcjSt-? na^js 2 
■^ w^iN ^j;*^n J3T rits ic^n;^ phi^ na^^s Si53 ijj^ni S^^is^ liynu; ^\^ j 

*iN3j;^ T03 y.nA Kinn h£)3ni n jp^p hd^^? n^up^ d^j^^^q d^s^ 4 
■ nnit? i:Ni:pc? '|D Sy ^^5 n^iDi 'rp^ hy^ - \m rrvivp._ D^jflS iTu i* 

nim n:ra "lapi rf^iDi imd jdi &? jp>p "inDN nS^pn in^Da <j 

ii:p ^y^nnn ^iin 1 •:)n*in jp -inp nDvD^ihN oy n^it^ ^n^.-^^ 8 
jKo;^ £^in3T«^>:3nnn3nSTj^NU>OTNy^^ $ 

•13T13"} inn Di3:?S fc^ifo?)^! Xi nn 103 ntN jnpnSy nntnS n3 10 
n'f inn rwm 4a3 hy nnin4 n^p ^p i^yn^ nuu^n niNn t/:>n3 1 1 
D3 ^3 nu^ynh nT3 1:^^ S^^j -idt idi nnn ndwshT SaanS n^iwvnn 12 
miC7;^nn ni3Dn;yn;tJTimn nTDTDi-^n^EyaKU^^j^oncnn-^^nTa u 
:iwm 13 Npnon i:^un> xhi n:3n nnsni 'mr^_ ^i^y^pDvmv 14 
inDn hy nnmS Don x>r\v •inD> io3 p ij>ni Sasn nsD^ Ninu? is 
Tnj;3 DSyfln h33 ji:n npnti^ inp:» npih ^iKn njntp Si;£);! ju » ^ 
fi<3;i D^pys^. ^3 n>:u>n n3p»ii • npippi u^Jiin D^ini n^3n nT 17 
aiOTi y_piun ni;oii njy n pm hy niKi n\pn nn^gnS mn ig 
D^pnpipn p3np^ihnpnnNTn?p3S£):\uia3nlNjnpnSN^^^ 19 
nsp pi^^wsinpnpnpn nnin; ^pn >3 OT3 np4n ns3\u -ihiT: Hy^^ ^ o 
nSon nns-snS tay:) 3U^n >nopm %t ii!:>ic>i h^JsnnNntnh n^u^ u 
hyiisn DU7Nini:>nNn3i ■ u^^jin ti:3 DnTU N2;ou7>:i3o hb ic^ni:?! « 
DypH >n3 j3 n3nni^3i ^s^ ^^Dyw dd£?iO Sp.ii^p Svt ^pn jp 23 
n^So nnnist niN Du>;c7),DwS^3nD3nit:?s?4OT3nmS^ 24 
S|)3n hy.nninS ij>N;yj[W i^j tki ni^pun jp n:w D^nm ^s 
mniiHD3nTnDnSs3u>3iU7nTr4<nohnt;:^ni:N3;o;uihnnio3 2^ 
U7nnt^Dl£)U?3p4ini£jDljnTon:>Nu;n^nSnt?yjnD>3^ST iu?nu? 27 
nsDni • vhy rrwm luyn pTnhi nSon mNflrf? 5^3 >t<ni sinn ^8 
ii^^nn niWNo N^n n3in3n mtn n>^^^r\ nlNn^us n^c^^to ^9 

r|.T • •• ■ T j- •11- .j,, »«s ••!" 

iii V ^p.nntnhOTnSbji^Si D^^mnip fi^nnSy3n^aic;nVi^.^3 i 
IP ?<ini^ iQi^ v\ 1^5 vn Snph h]?hn jjyn n*J3 i^i>5 >3 Sppn * 
noihi^^np^^^ainnij^u^nmj^ian^jjniNNnn;^^^^^ j 

DWJiQU^ onn>5 n:;i3 ns: Tn nmn^ ^m iddu? io3 nni: i^nu??:? 4 
' ryn ^noo Ninu? Dnatj^u) i^^ncyn nya ^ijh "1T2: tn D^^3'^n m s 
p£5Dn <^D1: nni: Nin^ 'luan r^s? °^ ^i? mpn^ i3N3cj3 mm <> 
t<im nou7 Di£33 nvni ^i^n n^n wn;t; n^i^s^ ipt:?on nvo D:t ^s 7 
1N D>^jc?n 70 Nim nop oSaa in do;:? nouJ ^ni:> ^3 D^^iia^n \n z 
hi7l^nDi2^n3nhp_c^0D^Nni;iDnh|^^^^^^ 9 

nu7!sj D^SD^DD^j3nDS£5nDnnnnio3Dn2:^i3nmi2:m;iJ 10 

•..-. ' -r T .T»T VV; 'T T : .T •»! " « 

^N5 ^3 nunS uj^. -^jN • Sasn niN |npn Sy Dn.io nohni ji jn u^n * i 
i>53n kH na;n «^id^ N>n^3 rain n^apo n>:^n niNn nnnip 1 ^ 
t<g N^n^ n;iu;N-in niNn q^^ tni fic^hn S^ n^^snS nSuj otjd J3 
i rhon m ohh 103 h^3 trn u^ nsn» nS n^ann ni^nlNo mvn ^ 4 

... - V - ; - : •■ — T «v T " • ; • T • •• v — 

1. vn S3 ih\ rhh ^D^pn n^nuo D^hiaan yo Nin;i;> io lo^p ^Nptn^a ^s 

£ n3>na nMnqs tw^ t<»n -ijppni jiwn ni^niNo i:>nn ^3 ^43 13 i^ 

X n>j^3 nsinOTn tn t^^in nS3po n^ii^^j^nn rwm^^ Sn^ ohS ^7 

»iN"i n^nuJ ;:?anm ppo 33d d;:;!;:;;:^ pon 3D> 103 ^11:7^-13 k3> ^s 

, T T » •• - - : I J - T - » T : T V I •■ - T . , 

ffln D^^iJJlo.n hi;£)3 &^2:ori3'! do3i *:|0p3 n3 «^ip3i n^33 N31 ^^ 
iq :!:jini onji jo Thh ^p^pi 103 D^o^^iy Dn^^ ^yo: dn D^u^^ina in ^ ^ 
Syuf no iDiam i&^ D^oWn D^to o^^iiijpn jp oniN j^ij tjc] :in ^» 
V3; ficintp ^nnx 103 on 103 rhi ux D^^issn ip Dn dni &0^q 22 
il^p i^nt^ *13n,t:;n nni^ nms. D^V^sn ip Ninc? ^ni3p Sp_ipp ^^ 
- |3Vn3p^ptpp^y.iN3iu?raN3Su?>nm^ 24 

' linn\nnN:inniNn5mp\si;:?n;57iD^hia3n ^^ 

nni33 &?3n D^Si^sn c?"iui Kia ^3 y^pzn nijnc?n *i"n Nin ^u^onn ^^ 

- - : T . : - V - • I •- - , . J vv . .-. - 

nni33 KiDn i^3n ^nnn 103 ^Yn N3t n> ini i^sty nn^ >3 nnn ^7 

-_. n - r 'T ; ••-; T T";I"»M-. -. •». 

n^ntj nmnT nn D^j^h 3ln3:ty io3 vpp^ n34 n^ji>;n nn;nti> ^s 
"^3^1 Ni3nn^iNnnnsnn>53K^ii;^nDNi0rarj;nni>n4^-iwsn ^^ 

W2 Deverboleui; 

quia ell purandu cp uerbum illud (it de duplicibusjS: iioff po 
tueritdaghefclignificareillaMupIidtaterquia noeft potetia: 
hayn verbi reciperc daghefcjaut eft dicedu q> fit de ^ binarii^ 
vt ivntquh he eft fignu coiugationis dc refc eft Ifa lenitatis: dc 
£ft dicedii^^q? ipfius radix Cit iiyficut opinatus eft rabi Ihuda; 
vel iy fcdm opinione alio^:; qui ponut^binariajaut ny ^m au 
Aores trinitatis:qui dicunt q> iit ex quiefcetibus hayn/ Sic^ 
dumuenimusadexqrendunomenreiipliusuerbi qdeft my 
audtumeftdubiii^^quiaetiaexparteponderispoflibile eft q» 
debuiflctelTeponderis nnvtdc elTet^de duplicibus: quia radix 
nau; eft aav uel ponderis nap ; & eflTet ex binariis aut ^quiefcen 
tibus hayn+Et Ideo tunc ad adh^renda rera decreto videmus 
pondus pfitatis nois agentis ' ^quod eft lytdc pfitas eft d iy R^ 
cuto'-»mnpondereD'3:ip D'hD^D:quo^"daghefcnun Sclam 
med (ignificat defecftu \fx duplicitatist Verutfi eft fciendu cp 
& (i' ^lra fcda iit recipies daghefc qn eft in vltio dia:ionis non 
veniet' 'cum daghefc ne aggrauet IingusE:&: tunc fi If a prima 
qu^ eft pe ''^ra dicis fir de Ifislenitatis non vf ibi daghefc oio; 
vt D^^ fimilam ' ^Hezechielis cap. xlvi.qd eft de duplicib^ deri 
uationis'D'DTgurt2Enocflis;&n6uenitd3ghefc'^in eooio ; qa 
refc eft ex Ifis lenitatis ;&fammech eft littera vltima in didiioe 
' ^DiSiSed qii If a prinu recipit daghefc;tunc daghefc conue^ 
niens fc%' ^ueniet in prima vt p^n DD':quo^ radix eft ppa 33D : 
& daghelc quse erat digna ' '^aduetu beth:8c coph ucnit in fam 
mech &mem:8cinuentis in uerboimpedimentisiftis;'°tunc 
quxremusaninueniamuseis pfeAa vt 'd'dt guttse noclis*ex 
D-)S:& :i:nrt ex ' ' Jn:& tuc iudicabimus ea ex duplicibus ficut eft 
ius pfeifto^:aut qremus ea q fiit f m" "podus eo^: & fi illa fint 
cx duplicibus et hsecfunt ficut illa vt 'mnN:qd eft f m ^' podus 
'rn3D:qd eft ex duplicibus ficut fignificat daghefc caph ; cuius 
radix eft pD""* fic 'nnN* no potueriit aleph dc refc uenire cu da^ 
ghefc:& uenerut f m podus ^m3D:i6^ Micemus q? ct hoc fit dc 
duplicibus eius radix fit -nN; & teftis eft ti-}ti ^niiN , Et modus 
^*^ quintus eft modus mutationis puncfluationis: quia peradi 
cis duplicium ueniet cum pathah " ^ in fingulari: cum non fit 
fuxpoteftatis uenire cumdaghefcficutpluralitas:uenit pe 
cumpathah ^^ qusc debcbat uenire cum kamecz vt fcribe«* 
mus infra ; Schocfitad fignificandu q> "^ debebat efTc hayn 
cum daghefc;8t:fiipfa non uenifret eflet digna ipfa pc;&:ideQ 
iiii V infingri Dcverbolcuif 

in lingfi:qn pc no cft cu daghcfc uenict cu pathah;&; tctHs eft 
daghcfc:&duplicitasqmanifefta£ in pfitate:^quia diccmus 
ex ohi St dc cx D'Jn :»n cu daghcfc latticd dc cghimcl: fcd gct^ la 
med'funt c(i kamec2 pc ut irta':cuius radix cft nno mcm cu ka;!« 
mcc2 ad fignificadu q? fit^dc quicfcetib^ & no de duplicibu»; 
&idco ucnitpcuerbi c(!kamcc2 vtcfteiusiuris^in pfccftistqa 
etiam tp^ pc cft cu kamcc2:& no ad lignificadfi qefcete oino: 
dcio apparet ^error Habib:qui putauit efte hoc cuidetia q? ka 
mec2 3c; Dp &: (imihu eis fignificet^quicte hayn radicis ; qa no 
cfthocni(i'iurispeuerbic6iugati6isIcuis+ Modus^ fextus eft 
pprius noibus quaeimpolita funt rebus occafibnc fiii operis 
^pprii:^:: eqa fi luencrimus vllii noium iftoi§i:& n6 fciucrim^ 
cius radicc:tuc' ^ifpiciem'^ uerbu illudppri(i:&: radix verbi e 
radix nors+ Ethoc eft ' 'in nolb"^ re^ q deriuata funt ex ucrbis 
ut jn:» qd dcriuatil cft ex 'nn^:: ' 'cuius radix eft n^i+Scd in no«* 
minibus exgbus deriuatiicft uerbures cec6tra:put '^fcripfi 
mus fupius+Modus feptimus eft expte fignificatiois rci : quia 
aliqii'*videbitur ditftio vna':cuius radix cft vna:&: ibi funt Ifas 
c6mutabiles:5: no cft modus ' ^fdcndi illius radice occafibne 
c6mutat6is nifi' ex via fignificatois rei vt Icremise ' ^ca+xxxviii* 
moriaC nunc vir ifte:qa io ipfe na-^n manus hoium ' ^belli in ci 
uitaf e hac+Sicgj N*£)-)a qii eft cfi alcph no fignificat lentitudine 
nifi ' ^qn eft cu he in fine:& 16 dicemus q> cius radix fit n£n cu 
he:&: n6 cu aleph:&: uenit"'' ibi aleph vice he, Ac etia hic mo^ 
dus feptimus no eft uerax femprga aliqii'°accidit q? poffibile 
litexponerc dictioneFm ambas fignificationesFm te;dc tunc 
"'indigebimusquarrerc aliumodu vtGenefis ca+vi.non pi* 
fpiis meusrqa rabi '" Dauid Rimhi di.\it q? ipfius radixfir pa j 
§c fi'r ex defectiuis pe nun:&: erat digoii diccre''p' cii daghefc 
daleth ad fignificandi! defeiftu nun:fed cecidit daghefc:& lo 
co ipfius^^^comutatii eft hirek yod in kamec2:&: funt qui expo 
nuntillud dequiefcedbus hayn §m aud:ores^^trinitatis!quia 
illud eftlingu^piiudicii:&: ^m opinibneaudtos: binariiipfi^ 
radix eft p:?\: crat c6ueniens'^diccre pT cum fciurek daleth: 
nifi' qa comutatii eft fciurek cii hole+Sicg? oiiklos '^interptat^ 
eft §m opinione prima: &: dixit non coftabit generatio turpis 
iftajga erit'^exp6fcnfus ledtionis no p'n6 erit fpiis mcus iUi^ 
f ra uagina eius in hoie+" ^Et rabi Salamo expofuit §m opione 
icd.\m;&; dixit no p^fpiis meus 1 hoiemo Gpnqret;&: litigabit 

rpiriius ■> loSn ^mhns^ ho^/ni nohn OT3 mn m foi D>^n ^t ro "iokju> 2 
^. c<Tnt:> nninh rop3 cion nno tc^nu^u; ino^ los sijn rop:i on j 
. niDiai^^oa v^^P^ hy^n n£i rm nSi oniaan 10 ih\ o^njn lo 4 

•> Sy ni^ on^om du^ dd ropts? n^^^n nr ni^n 3UJni:> n^ann w^ $ 
•:; •?|l.in »SpnnJ3naW£)n>5^iD^ipopnjnTj^N^3u^it^^^ 7 

- onSiua nono D^nan^ immntpN niou>nSN nm^oNin^cfu^n g 

- IN ic?-)ti;> iJi?t ^''l''^^^ ^"ioTO w NV9^ DN^36?=ini nnnvpn 9 
r ^ -mn Di:>n i:?"ity Nin Syan i:?nt^i invon wnn Spsn Sn hsnoj lo 
V ; »nn:D ro nT:i:ty Trna 103 Dny£in ro 1-11:1: im ws^i^n moc?3 u 
z ^ i'o3 "iians j^jy^n HyiDn "i.t^j Dnp n;^N ni'o;L;3 S?^ rn^ iuj"ii!;>c) 12 

D>ps;^V3niijuvnn.^m\inN|p&^in^j;^3^^^ 13 

^ nm T»&«i niiiSnno ni^niK wi ^m n^nc^tP nni< n3^n n^nn 14 

I ., ..• I .. ; ; - : • • r ; t ;• t : t •.• - - .• •• •-• ; • * 

nm^ 103 j^ji7n nsnin "^innp dn ^s nmonn npnp iu^^ite? n3;i4 i^ 

nt7:^2^n^nt<N^noNinr3hi;^3nTnc?\vnnNwnornS ro^o is 

nSn ri>an nnio i:>n «jiSn^ Niniys n£3"io n^ni ns^in n^y3 nonSon 17 

nK3i«^SNDyNSiNnDi7n£3"ilU7"icJ^3npKJp.\i«j)iD3. ^?n3 ^^in'^3 18 

D'py|)^ >3aSis;i? pnii- u^k^j; wn -^innn nj D_^yNri nnion «^Ss nv 19 

r: TE^i j>JS7n >£jS niNninn w Sy,n3^nn ;:Jiqh "iu;£?n^ nip? ^o 

i »3*1 VD »nn p"T kS 1 jp^D n^^^N"i33 103 nnriN *:).in \E;p3^ X^PM^ ^' 

> • noii ^it<n nMi ru Nsn nono Nini 1*13 '\'0'\mp lo.s ^nop nn 22 

f loipo^iOTn^i^iDUJNS.sjijninDnSynninS^ 23 

r. . 4hp3 ^£jh ri;n n:o ini&^ D^^u^n^io m vop hi< ni^"i p"i^n «qSnm 24 

i • ^'^1 n^C^l II ''^lt:^ m Wn ^'ips nynSi pi iic^Sp Nin ^3 u?ihm 2 j 

.; . DiSp3K ™ni D^n3 pni;:;n "^pnu? n^ik n^in pnii:>3 yn) npiV 2^ 

-M. ^an^D rinfc^c?^3N"i"i D^^pn^^S^ipNjjimnnn^ 27 

v Dis^3 mi3 ntn >nnn^i^6^Sn"i^^iS^2"iponni];o0oc?n^3 ^8 

,: nn^iDynn^NiDii<3^nnnT&?hno.siTOnni;"in^£iSu?'i^i3^i:Ji| 2^ 

»nn ^'SSnntnnnrt^nty^iThjsj^nnnannjnj^nnniDN •DTOionKa i 
n&f inrio sin^ n3;^a Nnx ^a^ Dm Kjin d-i drivh ''^^) riiinj 4 
Sy D^pSfn D^N:n w n.n • ]rvmh inn nnnp ^j;n n^nj^ nnn s 
n;?NnbNnD^an7n^3nTnr?nphi'>qnn*i^ tf 

i::fii D^hy*)nS3D^^^t3D:>NDip£)h30D^SwDmEJ«?iNmn3 7 
onlN j^ph '5"\ri.rfi^tp3i Dn>0"i;^ npNh Dnnsf nv Sa w^nS-:|ni: s 
D^i^-iu^n^Sygnfc^lin^^iSn^i^hD^ij^innoD^^ 9 

•Ta^nian -ij^Nnt^ tos niianSj^an jna it^nS i3^S:^n{ p^nDj nm 10 
VOpn Nn^^i:^ Nin nt djon ^ni • un^Tii? Dtpoa^^ann^ti^N-iniHt u 
rf)\Nn HTQ ^i^-nntnS ^nm^o >3 «f)N jijn inDn Sy nntnH u 
*3;Sn; ih nninj on nnn j^xn: jd^] Dnts nDt^to tnnancf Nnn tc^ 13 
•tni?;f? nnp DnnQDthpjb?^3 if\bi m^ ^nn nv2 bim >3n i^ypnn 14 
ntponi ;^nujni hvhri du> hy ntpnn i^t< njp nxn nnfc? pi i^ 
3 t>5Jf on nnNt mn33 nn>D3 >53:a» i^h n;^N3 npi;n t^m^ is 
npsji npiiy tnnis: nvni na nipj ^D^n mnDi^n^ i^nt^ntN^ 17 
D>Si£33DnDi DnjDnoiDnDnDnpiD^p^itipDnpD^SyfintJfnnN 
^^nn nji Dn^nit^hx; nnTnS^ if\^ j^.jaha ^pSn h^ni i>j3 hqa 19 
'^an.w npa p nn&^t D>j;a nyansnHs^ihTO non nMu^Nn 20 
c<inf np^^jD^pSpnD^^iy^nSpnntppnnTONniDn^ 21 
vppn;£>mn Niinnn^^hnNinijtc^fi^intD^p-innii^pra 22 
ytou? to3 >:ic>3 Nnn Nsm^tJ >:u>mmn -ntSn tQ3 DSna pym 23 
"Hio xiq 105 DiiD >5io vppi Dinn mD>pD3 nDn\u». njni -itnT 24 
»3 «^K te hij 103 nyn r?yni vpp3 NSn Nnnu) ^c^Si/^n -ii-i-ini 2y 
•^liri HT Si; nm;u no^ jjni^nn Dii^Nini D^pipnon ip na-in 25 
N2 K3n;y >s;>3"in "imn} DHy tan nsn ^^k D^^y*in nto;^ d^^in 27 
^3;t? >u>on»n ijnnn • apip nS.^ 103 nnaa r.iini^l^^ ^]iSir\ 2s 
^•CJtnnhva «jjtDa in yKD?3 iNu^Kia mi nts nflDtnn ntpon 29 De verbo leui. 

fpiritus mtvLs fupra me ob hoiem + Sicgj e f m hdc ferici Htidf* 
Et in Genefi magno^etia expofuerutipm do(ftores noftri f m 
vtraf^ expones:dicetibus ipis no pTfpus meus' i hole femp: 
dixit rabi Ihuda filius rabi Ilhay amplius no fpus hi^^iudicabdi 
tur cora me in fseculu rabi Hunna noie rabi aha hora qua ipfe 
reftituitTpum fuse uaginx no reftitua fpum eo^ in fuas vagi^ 
nas+Ecce duos dodtores difceptates de^^hac radicc ♦ Et no eft 
caftigatorfmverbacuiuslitt&iointelligashinc cpmodi ifti 
quos ^fcripfimus:^ fi fint vtiles vtcu^ fit no cotinent oia uer 
ba;&i5^ oportetexqrereoes modos modo^: ad verificadum 
eo^radicesiScqnnoeftmodusad certiorandu ipfasj^tunc 
exponemus fcripturaexponibus difFeretibus fm differetiafi> 
gnificationu vcrbo^ radicu['°qu^ dubiu fuit apud nos:cuius 
ipfa^ fit uerbu pofitu put vidimus nf os dodlores ' ' in Genefi' 
magno i loco que retulimus+ Verutii mi^ e q? ueniat kamecz 
''adfi'gnificandufupdefeAunun:8c:fiinuenerimus illud ad 
fignificandu defeaualeph ' ^uel he:quia ipfius tonus ptrahic 
illas :& io uiden£ uerba rabi Ihuda filii rabi llhay ' '^magilg uer 
ba rabi Hunnanoierabi Aha:8t fi onklosinterptetppeopis^ 
nione eiusj ^Siccp tu cernis hinc quo exquires nome uerbi 8c 
radice Sc uena: ' ^quse eft principalis qn no inuenietur clare in 
fcriptura+Et poft ipfius inuentione' in fuis If is oportet fcnV 
bere modos fuse pundtuatiois ad exiftendu fua forma pfecfla* 
Et dicemus ' ^cp de uerbis funt pfe(aa:&: de ipfis funt defcsfti^ 
ua:8c de ipfis funt quiefcetia:8c de ipfis funt duplicia ' H omni 
c6iugatione:&: in oibus ptibus cuiuf^ coiugatiois oportet ca 
ueredequatuoriIIiSiEthocemeinitiari"°primo deeo quod 
continetoesquatuorlpes:8cdeinde deeo quod appropriat 
^'vnaqua® ea^+Etprimo deuenaleuis in uerbis pfecflis dicc 
mns qp illa^'inuenia£qn^ modis+Primus qui eft plufgueniac 
pe radicis cu kamecz"'^: hayn cu holem vt ihn, iVIodus fcdus; 
q» pe ueniat cu fceua vt n^T^^^yiaiy^St in hoc mutabit in corinui 
tatehoIeminkamec2plenioris;vt"|^Dregnare regem/* Mo 
dus terti^eft q> ueniat pe cu kamecs dc hayn cu ceri ut hm St;? j 
dcfi^^' multi gramatici; dc in eorum capite rabi Abraham ben 
Hezra dixerint cp qax fint ^m hunc modum^^non fint nomi 
na uerborum:fedagnominaagetium+lVlodusquartus eft q> 
ueniat pe ^ ^ uerbi cum fceua : 8c hayn cum pathah ut 33V? rthm 
Modus quintus eft (j> vcniat ^^ uena cum additione litterse^Sc 
lioc in capite autjnmcdjoautin vltimo* Exemplum primi Deverboleul* 

HhrMhm nSim : Sctnc ueniet If a addira cu hirek:^ pe ctt (ce 
ua:^& hayn cu holem aut cu kamecs fi lamed lit Ifa quJetis+Et 
excmplu fecudi ell: Hezr^ ca*^ x+^TniS pe cum pathah & hayn 
cum fceua :&;: yod addita cu hoIe;& hoc^^cfl vnil &c no e ake^* 
Et exempls! tertii ell qtuor modis+ Vnus eftq? veniat pe^radi 
cis cum rapiente kamec:: vt mmh nmph* Sccudo (^ ueniat cii 
colledrione labioj^^^vr n^DrfS^Et tertio <p (it cum hirek ut mrh 
rvyn"»S;& qn pe"eftlittera gutturalis ueniet modo quarto cum 
pathah vt nau^N^ ob culpari populu tScCi^ hayn cum hoc crit 
gutturalis peuenietcil pathaht^chayn curapiente pathah vt 
^njn.NSi&fiinueniesnomeuerbileuis aliqncuadditioe nun 
iieniet pe' ^cum kamecs pleni oris ur pato+En tibi duodecim 
modi uensecSiugatiois' ' leuis in pfedtis nSi:?a33u StJ -nai lypa 
nanx n^m nyDn nhnr^ ' ' nnnp \Drii aipo ♦ Veratii in gefcetibus i 
quia quiefcens ell fpe^ multaj^:' %ll: diuidendd[ in cisi quia ex 
quiefcetibus funt qefcentia pe aleph vt inn h^a^ Et ex illis funt 
* "^quiefcetia pe q m yod ut 2\y vEt ex illis funt gefcetia pe Sc la^ 
med qua: funt aleph &: he ut " Nr»»v nsK ; & de illis funt quiefcc 
tia pe dc lamed qU£E funt yod &: aleph vr nv : & deillis funt ge^ 
fcentia ' ^' pe Sc lamed qax funt yod 6c he ut r\x ex H'^' i^in ex n£)\ 
Et ex illis funt qefcetia hayn' ^qux efi: vau ^m aucftores trinita 
tis vt D7p:8cqefcetia hayn quse eft yod:vt py ex ' ^p'yn:& ex illis 
funt qefceda hayn & lamed q funt aleph & he vt Nn^< ntiii & ge 
fcetia hayn ' '^& lamed q fut vau dc aleph ut awn in eleuado vn 
das eius:&: qefcetia hayn dc lamed q fut yod"°&: aleph vt N'yi:: 
cuius radix e N'j:licet fint dicetes (j) lit de qefcetib^ hayn vaur 
^'fedadminusinuenimus lifehuicinnoib^vtN'^ : gcgefcetia 
hayn &Iamed''q funt yod dc he vt n^n ♦ Et exillis funt qefcetia 
lamed qux eft aleph vt Nva kid :-^& quiefcentia lamed quse eft 
he urn^^pn ^VfEn duodecim auttrefdecim^^^fpecies quiefcen^ 
tium:exquibusfuntquorum uena eftfimilisuenseperfe^ao^ 
rum:&:efl-MifFerensabiIIa:quia in quiefcenribus pe aleph 
noN eft fimile perfciftis :fed in coniundtione^^ litterarum dSm 
niutatur:quia littera feruiens puniftuatur cum feghoI:&: pe ra 
dicis^^cumrapientefegholvt naNDnaNai^xa^excepto tonS: 
cuius lamed eftpuCtuata^^cum ceri Scaleph quiefcit+ Etin qe 
fcenribuspeyodutv-fefttribus modis inhocmet^^uerbo* 
Vnocumkamecz pe&holem hayn + Scdoc defec^u yod ut 

ry-j *» >5it^3" fc<^n) pW5 nfiDian niNn i^nn r^ N^fia cj^ijJa nhv^Q i 
p^D Nnryn ^ju^n Hm nin nis tahn dn ropn ts dVhs ryni i 
nj) DHn3 nqDUn ni^ni KW^r.i?n\ nnaa N^n innn c^ini^ »' i 
. c<$. i^2W nriKn ou^ t Sj; Nin ^u?n;^n Scjjqi *:u? pNi nn^; wn 4 
u\mp^ V-isR^ ^^n? ^''ju? nnu^o^ «i^lph "'"^^, V-^R I^DS c^ntjn f 
fi^ianra nyanhnici^hloDpi^nan^iniynwiyin^onhiQa $ 
D>5i Di?n na^Ni 103 nn^a >y>3n nma «nn n^Jiia m.s N^n 7 

-•»•»» Tj-; S--J ••!!••• *: T . ! '. * 

103 nn^ ^m:^ x^vn] m^"^ N^n m^n n^jn^ njrin nj oj; |»j?r3 8 
t<£)n N3n nj n^DTnn D^nyiiS Spn Sya o^ NsronDsi nsnjcS ^ 
;>j53n ni"pq ^3niniyyDW'iynnn5^^i*^?Qi^^^.'?V?p^^ ^® 
n nnnpu^tnTc^nporihcJoaDC^^njniDTip^D^ote^jpn n 
0^:31 u>yn nirw o£)o o^ma diini • nnn^? no;:?^^ nynn nion n 
onoi nntc^toa-fiiNNan^mDnomno^annDapinic?» u 
loaNnT^hNDnu^noSmNan^njDnonc^n^oani^N^nc^N^n^m 14 
♦nj onoi Kjf> 103 ^Hvc\ nt^ onc^ noSni ssn >n3 onoi nn^ tam is 

•• T ••• .1 T T : »V - } V V ••• t ..-..- •.. .. -. V .r T 

T^yn m onoi rtiD> ro n^£)> ijin to rij> 103 sm nt^ ini^noSm t^£in iff 

••-T"T V" tI» -t i. T : .. ; »VV •.--,..- 

\D p^s; 103 nt^ ^?^niij j^.y_n ^n)! pip to3 vhm ^Si?3 ^£)S ii^N^nu) 17 
ryn ^mi nin ri^^n tosNm fh^ xnt loSm rynnj Dnoi p^yn 18 

• . - T u T ; V •• T I •• ; » V T I V V •• - - : I • - T ■• T V •■ I • ••• 

11» in*^ noSm pyn ^n:i r'?^ >^ti:73 tos «?iSt<i 11 ini:? naSm i^ 
n T^yn wo xinc' onoti^ ;^» ^s «?ii< su tu^nc^u? N»:n tos i\hm 20 

T I ."^ * ••». V ,j .••!- > :tV •" ; 'vt; 

loSm r>yn »mi n»:i to3 ntou>3 nT3 N2;t>3 «2:03 nin^in Sn^i ni>? n 

••-"s'«-Tti-; .. . .. _.jT .. - t:^ t- -r;!- 

^3s:o NTi 103 «fi^N^cw no^n >n3 onoi ri^n to3 snnt> nnv 2j 

T T T T ; » V T .V ••--.. T V •• T ; •• ; ••■ v 

ntJj; nu>Su) i&? TiDi; d>3U^ nn n^p nU?y tQ3 N'nwN^nu? noSn >mi 23 

T - ' • - ' -: —. tJt T r ..... ..--..., 

m D>o^c?n ntpoT nonontpott; onoc?' n^^:D>n3n>:>o 24 
ni3na 43>? a^ahm non nb^^ «^Ss^ N^n >nj3 >3 ijoo ^hnno ^i 

. . ........ , T »,T ..-.•.,. V •»•• -:• 

tynuin N£)i itaD3 npjn n>c?iom nt^?n >3 n^nts^^ 0133 ni>ntK 2^ 
nmpj noSn;:; nox^n':n To^so ton3 "ion3 loshtaD '^Dns 27 

t1;v--v m - v:v v:v v:v ; v'v-j 

nj3D>3ainc>hf S3;Nini;inn'o?ni>&?ipn>n^3i • nnj «^S.sm ma 23 
103 ni>n inDnn uu?n ryn Dhhi fc?i3n vop3 infc^n tD::y:i Vian ^^ \iyith nDDi3 mny ropaiohm nyapijnnuinn^isiSanpn i 

ni^nMi;:?^ ni>n Dy.^53 a^qy^^SrSb iofi<^3i ote ip5n jti?^^t 4 
D^qy^^hi n^D; nou^ji ^id3 in n^qTOi iq^inSlaDi j]vn aHin] ^ 
mHaniSn mS 103 Si:id3 iS3Dy£i ivn '>mn ^m hvh ^ipo t^3 ^ 
Vop2 nnn^on mvn py nnSn c?iou>3 ayai * rrnn TYrh 7 
jq^pQD^o |i^Ni D^)Qnn^£)S tsiniy hKioiipa 103 nSnn inpni s 
»31 »3 qcs ih^oS >:nyo aannu a^innon nynS ini nSS mn ii ^ 
noi ^h\ u>np3 iniN t:?i^n^ ;^p3i nl3"i niSV ^^Sn ^nqp nt^"a 10 
IV K£)n D^q\;Dnpn3Nin jiJ? nS^i Sqj; nhn id ^d^^p 2W2 ainsu^ n 
6*53 Dy^'^ 3arin ish nTo m^pq 0153 a^ns iq^ j^yn] ^qp3 12 
p"i5^^5nn hvq in nisDim.nl^ N'£in inpns e^s ayai a^qScjn 103 n 
*3D^Ji;t7Dn^;c:iiy ^3i^Synowihl:iD3iS3n3h^:iynSc?o-iiSn 14 
Kni^ "lOK^ dnkS^ ii»K£in ^Sy^o nshi m Niin ^Sy3o *iSn TiJni:^ i jr 

..V - • T •/ •' - •— : - • ••■ V : ••• •• - „'^:'- J t •.. ■* 

nlD^S 103 nipqs n^np;! nnj ^vnt Dnqni^ aipos &?n ^iSn is 
rh^y^ommi^ a^qy^^.i D^h3 ]\va pn)n3 mpj i:?ioc?3 jit^^^ 17 
w-h mn^ np^4 103 in naDinihi^Dn wV3 ibi anipooni^ NiSan ig 

V V . •* 'j T I •.■ •; T : T V ••■ : ' * « ^" '■• " ^ ' : • •• - 

5<5n K3nnr>""^t;n ryn Sisn cJiiCJnnya^iiS D^oy$S'in3u?S i^ 
>in n£)Din3 D^oysSi &c3 y:i nj I03 n^Din n3 ays nn aSha 20 
«^ni^p ^£)i Dv^i^n iq inn Dn ri^ yniq fc«ini nN3 103 n^iDg n 
t<3 D^oysH p"» D^hn n^oS N^n iqSt^m ^''sn rnn Ni^on De^-i « 
Dpai pmi^3 ^?3 Dya^ uj.^.] j^nS 103 pmuJ3 nA ^^1^33 nipqn 23 
»£ih »3 psn 13-10^0 noo n:m • ^iJi mjh 103 aShs 24 

• ,•••» :-T'^ -• •. .j - - j t , 

>5^ ^p.niq awnnipq^is 0):fniyc^D»ji3nijm3D 2S 
• nT3 Dy.^i nT3 uvp. Dnuu?3 1^? pmi:?3 1>5 din^ 2 (j 
Sx: *3 «l^^fSy^ h]^^ a^p7piqn Dis^np n^t< «s]'w 'idin ^n:i 27 
Dyo3 Dt*5 »3 3n303 DSiyS ono hisin t>4S iqS^sn 3nn 23 
ry ni nn3 «^Dns nipo^ N3n nun:? niN a^nto anor nsDoa 2 j 
Dima Devcrboleuu 

ryitotficupathah nyt hayn caced ; &:l3mcdcukamec2 1 & 
he addita in (ignd ^ linguse faemini2E:& ahqn duobus poderi 
buscuquietepeSccupfea:ioneiplius:&ambo^mutantex p/ 
fe^ftis vt S3':cuius uena aliqn uenit cum defedtu yod;''&: hayn 
pundtuaf cu holem:^ dicemus ^3 : & aliqn uenit cu yod cum 
fceua yod^^holem hayn &leghollamed:&:cuadditionetau 
in fine 5c dicemus nh:jnSc aliqii ^uenit uena uerbi unius de qe»* 
fcendb^^yod aliqn totfi cu feghol vt m^a T\iWi ^ ntSa htSa mS» 
Etaliquandocumferuitute lamedhaynradicis &feruies ci5 
kamecz^Sc defe^ftu daleth:vt Samuelis : qd eft: f m Romanos 
primo regilcap+'^ iiiitn'h^mn:hoceft^m opinioneinterptis: 
<]uiinterptatusefttS'DSNnvin:8c(irabi '°Mofceskimhi uW 
lauerir ululatus multos: 5c quacliuit capere iilud in radice hV : 
&c quod ' 'eftfcripru lob cap+xViCocipelabore Scparereiniqrf 
tatcm cft licut ftaturu pf edtoig: pe yoa 'cii kamecz : 5c hayn la 
medcuholemp6derisnp^:&eftdehoc^m Habib qd aliqii 
venit ' ^licut pf ed:a:8c aliqfi cu defectu pe yod & additioe tau* 
Exempiu primi '** cft ^Sn+ExempIu fecudi eft HjS totfi ipm cu 
feghoLEt mirfi eft dc co:ga radices illo^ differunt:qa ' radix 
^hn eft de habedbus pe he: dc n^S eft de habeniib ^pe yodir^iii 
diceret q> he' ^ -pn uenit loco yod^Et dc illis funt quoB: yod e 
quiefces latens in uena vt i^y^h^n-jo^h cu regimine pu^ftuato cu 
hirek&hayncuhoIem:gcaIiqncumdaghefc,Et deillis fune 
quoQ: cecidit' ^pe yod exfua uena:3c totiiilld ucnit cu feghoh 
& additoe tau ut mih r^2\:;V^mih npi">"i:8i: aliqn f m aucftores 
tnnitatis cadet hayn radicis ; dc ueniet pe^°cu hole:&: hoc eft 
aliqil finc addicioe ut N3 p m;dc aliqn cfi didditioe he' 'in fuo fi 
ne vtnN3:5:: eftcorreptuthsecfunc:^ hoc eft de binariis fcdni 
opinionem noftram/^ Etfiinuenies vau inter beth &: aleph 
cft ob protracftionem hoIem.Et (ic aliquando uenit ^' uena in 
fimilibus huic cum fciurek ur pSh : dc eft quod alfquando uc;^ 
nit cum fciurek:ai: aliquando ''^ cum holem vt i):h i)ih ♦ Sic^ 
ex illis qux diximus intelliges cp ^m'^ioftraopinione qui in^ 
ftiruimus cap+binario^:ois uena binarioK deleui vcnit ' ^ cu 
holem;aur cum fciurekjaut cu utrif^:aliqn cum hoc ^aliq^ 
ciim hoc»^ ^ Et quieicetia lamed sleph qu^ uocaucrur grama 
tici hntfa aleph:quia pro^ ^ maiori parte aleph nocadet ex ds 
vo§ in fcriptura nili in paucis" ^numero:6t* de iUis funt qn pc 
littera gutturalis ueniet in vena cum rapietc pathah : 8c hayn 

cum Dcverboleui* 

eum holem ut aontdc in hoc uerbo aKqii comutaFalcph i vau J 
Vt Geneiis^cap+xx.iBno a peccado mihi.Et deillis eft qd uenit 
cu additione tau in vliimo:gtf aleph gefcete vt ' mho : dc aliqii 
fine additione vt N^Q»Et in gefcetibus lamed he aliqn uena eft 
*cfi he quicfcete latcte vt rttii nu?y na : 8c aliqil cu defeau hei8e 
ucniet ^ tau in vltimo vt p*}^."» jTj^v ; &: tuc pe uerbi cfi: cu fceua 
fi no fit If a ^gutturalis idc fi fit Ifa gutturalis dilatabit cfi rapie 
te pathah+Et funt de illis q aliqfi uenifit Vu hc;& aliqii cfi tau 
vt PiSx rhti;^ aliqn cu additione tau ; &: pe eft cu kamecz ; Vt 
ternoi^ cajPtiiiiinna^T ad comededu dsi^ iic mitS.Et alfqii uc 
niet uena ^ cu comutatione he in yod; & cum pfiiftuatione pc 
rsidids cu pathah:& hayn cdceri vtHofese '°captvi+ '3n3"j : & 
ficutfperarehoicmturmaSfEtquierceriape lamed qua funt 
aleph he funt fifta' 'in fua uena quiefcetibus lamed he q retuH 
mus+Seddequiefcetibuspelamed qfuntyod'^&aIeph funt 
qbus aliqn ueiiit uena cu defcdiu pe yod:8caIiqii cu additioe 
he' ^in vltimo vt Nn':cuius uena eft .snS cu yod deficiete ; dc ali 
qfi uenit cii additione"^he iwS Jn quiefcetibus extremoi^ ali 
qiiuenitucnacuquietepeyod a:additione'*tau ut tMyhthsi 
funt uenac quiefcentiu ^m fuas fpes q (unt dece & fepte ' ^fpes 
difterentesa perfetftis:^: hx funtii* i^^ah nmn naN+ii+nyi"^ yn* 
nyi.iii+nSa'^:^ S^viiii+n^h nnS n^'. v+naS iSn^vi+niD'^ , vii+ ' ^ ^wh 
♦viii+nu;-)S+viiii*N3 m*x*|Sh*xi+ti3S *t'iD")h4xii+imt3*xiii+ ' ^nh^ mhfi 
♦xiiii^niS.i ni^y+xv.nna+xvi+^Dnj.xvii+nKTS niS/° Defecaiua pc 
nun funt firia pfeais i forma uenf :excepto in vno nyj^^ 'pe dc 
hayn cum pathah:cum eo quod iam inuenitur in forma per#? 
fea^orumyiaj^^ In defea:iuis"'pe lamed aliqii uenit uena per^ 
fe(fla:&tunc eft ficut forma perfefto^+Etaliquado '' deficitj 
dc tunc eft cum additione tau totliipfum cum pathah vt dixi^ 
mus in defc^aiuis pe nun"** vt nnpSnp^ ♦ Sed defecSiuum extrc moi^t aliqn ucnit pfe<ftum:&: tunc eft f m forma ' * pfedto^:aIi 
qii pe cum kamec2;8c aliquando cum fceua vtpnapnj:*'^ & ali 
quando uenit defed:iu(! extremorum : dc tunc eft cum feghol 
ut nn ♦ Et vnum inuenitur ' ^cum additione nun ut nnS ♦ Et ex 
defediuispenunSi: quiefcentibus lammed aleph inuenitur 
quodaliquando '^uenitperfedum ; &iudiciumipfius eftfiVJ 
cutiudicium perfedorum^&aliquando uenit defc(flfuum:& 
uenituenacum defedu^^pe Scadditione tau in vItimo:ut 
Hm etiam mv ♦ Etexdefcdiuis pe nun ; dc quiefcentibus 

lamed 103 nri3 «^4t<m «JjiDainn^Dinjsnt^Dnqi "himabityiti t 

fc^am^ann rinDnaDW3inNTn^yni3io3no^;;jnn3fc?na 4. 
nit<n2^&?. DwN wnhyiin k3 i^iiniSjni^jj^iosnjnnNain f 

Dy.^ N'3^Dnoc?n^nn^<r)on3Dnnnnin:triJ^i'4^N^^^ s 

V0p^3 !S!£)ni in n£3Dln3 D^oyaSi niSN nSN io3 im D:y|)"! Kna 7 

iipon t^sjD^oy^hi ninj^ |?no4 nngS i jo^p n?fcfa 103 8 

3;^ln3lo3ni:3i*.vn)nniD3Pnu^^^ ^ 

D^on Dn ^5n «nSjc rni:? loS m^n >nji Dnn:it:^^j« ^3n3i i to>o 10 

11' Dnc? noh>*^T ^n^o hnbi • -linDTii? Nn no^n ^n: h^ DMpqa 11 

t<n n3Dln3 Dy^i nl>N^n jnDns nipqn n3 uv^f^l^hbi\ iz 

napin^ c<3 oy^i nnpn ni>3 NinS nipqu; Nn> 103 njnn^ja 1 j 

n^Dini "Ji^ N^n ni3 mpqn n3 D>qi7£)S nn^pn >nj3 nNn)h ficn 14 

nti;yn;;3i^Dn^D™>qSD^mnnipqDn nhNniT^.iosin is 

i yiTinofc^SnioNsnio^jNDnihNi •D>qSti?nqDUiu?qD2>q 1« 

niD>^ 1 nD^^ihn h nS4 nnSmSj i nSpn^^b^Jnj^inri «7 

V imq 3> nuSmiS fi<'^ iHi >'K3nj d nipnS n \i^h 18 

•nN^SNn^ p Dn3 v nn3 id nih:i^nihi; t nhaniha 19 

■ riyAnnN3^?S«nipqnnnjy3D>p^u;n^KD>qnpjN^^ 20 

nDn3 j yi:D4 D>oSi:^n nnij:^ ^<yo3 133^ dij nn*)3 r^ym c^an « 

D^oy £jm D>oSt:;n nni2;3 ^?in tni dSu? mpon n3 wwsh-idi N^n 2 2 

ji3>^£)nnpn3 i:"jq^?u>io3nni^3n5inn£iDin3NinT^?j-ipn ^J 

nmr3&?inTNjD^u;N3D>q5;^H^ii^pnnpnS3Nnnp\nip^j^^^ 2-4 

hi iinj Tinj 103 Niu>3 D^oy^Si pp3 i^£)n D>oi7i^S D^ote ^s 

t^rqj nnNii nn 103 hi:ip3 mn m nmpjn npn k3 D>qy^^Hi 2^ 

Dy.^;*i>&?^q3 «liKiqSn m ju &^^n nDnoi innh id3 Ii3 nispina 27 

rnDna mpon n3i non &?3 dp*)1 D>o^;LJn d^u?03 ij^m Dhc? n3 ^s 

>n:i 113 Nian nonoi nNtt? d:i Nt^a los n:nnN3 in nflDini N£)n «^ 

i X ^0-\m i^n loSn ^33] n^to il3;ii Q^ni yi: N^n ^fim niioj 103 2 

n m}P Nt^yj i innh nn p'n3 jtnj a nnfaSnipS a npA j;i*a3 4 
nipon ono n3 a<DV£iH nm >H2 vvn ^hi£)3o ah^iSi^n roi niD3 x 
»3 i]^ ' ^nion ^niha 103 y nhoi >«3a 'iflin ja nnN nts f npni ^ 
^^^i^l^ijj^i^Tnj^M ^niHnjDin33;p'c^Sny|>iyni;?as]iyDnoiNU)^ 7 
103 in n§Din3 in3 D^S.ia3n ■1'?« nmpo 31 13\ mpo Kin ^nj;*i g 
«3u? Dfioi • ^^3n p'npn hvi nininS u?ra i>i7ni niSn ni:n 9 
• n"i3 lu^nw 113^ 103 D^ wn Dau>03 pipn^ ^£)3n pions 10 
nim3 nphni N^in >Vi£333i 33D iu>i;w^ 31d4 103 DSn3 diioi n 
an noHn 13 nw:i;D nSn D^oten dia^ n3 niponi:? Dno noSn 12 

i. « — » - : ■ V '•V . .. : - w V : »■ I » - ••■ ■j •• ••■ - - 

T^yn >Si£)33i nian3 103 in naDin^ &?3u; Dnoi un 103 n h^ 13 
nn niN mn3 losnji W3 in ni£)piJin.3f3 Niiriu^u?) lonn ^nji 14 
nu?on Dnu? D>oSc?n to Dn^Sn^n ^j^o^ Dhiasn nipo "^mm is 

ID-l^DQ^DTO iS 

o>i?3no Dno 0^:510 n^ht nn D^ysnpn Q /IJil '^ 
io3ni>u^iTiJD43m>niNni;3iNDnS"iu?Nnofc?3 ig 

: . J -r X ■- . T ». ; - K T- •.■ -; V K: ••■ ■«■ } 

?is2:o3 nW n^6^ m:pS non Dnsfp^ onoi h3")3 lOnu^i:? S3130 19 

: s • » » s - 1: • ••• T -r J s «i •.• ■• - i T s ■>■ V -:■•.; ^ 

Dyai D^Sl^l^DV^l^^OJU? U?n SdiD 43^73 103 D^^1£)3Dt<J>3 20 

*- - • s - - 5 ; • •/ •• : V s • •.• s • I • : • ♦ 

nnpnSj^DhsnippSyisnjnrij^qi tynymnynio^D^iDiu;^ n 
mppu? "ipip 103 pl>n3i S^sn ^'"19113 ns Dnypo ^s nowi 22 
nipp nmj: ^3 -^ip nn iiy pN\ D^wnon dp.u^ on nS^ yp^ 23 
nit^i?. v:i^) OfDhm ^^4,m.tJi7 D^ntp nms: D^ysnN Sp nosn 24 
nn nnND>j73no3iS£)33U^onnnDn3U7ommm3D>jnu>o 25 

•• -; - - "^. -r s^ ■•• '^ - " T ; • ■» • - •■ -r t -r - • - : • 

Tynu^n nOThw3n3t^o^3TOi3n3not>2U)ia3D^j73n^ 2^ 
njpq ni'^)}^ D^3;3*iNn ihKoi np.N3 mppni Vsin ou? Kinui 27 
nioc;n "iyuJ3 pSi ou?! Syb S3 u?"i^ r^n^nS h3in onu^o^ Spn ^8 

■•- :'«•■•: -; * ■r V »•»-; - •,;•<•) I-- 

l>N it^^ niou?3 «!)N uj-jtyn m^jiiN D^p7j?*ipn nNU? ^njos ws ^^ 
hya DevcrboleuL 

lamedheinucnimus quod uenitperfeAumj&ccciditexucna 
hctdc addita fuit tau in vltimo^vt mw cum fceua pe nun;& ho 
lem hayn teth:8c ceciditlamed hctcui'' radix eft' no^Sicm fuc 
rut defeftiua differetia a pfecitis qn^ Ptn fuas fpes+i+*ny?? ywa 
♦ii.nnpS mpViiifpnS nn pm pn: Jiii.nit:^ mv: m.v* ^ Etex dupli 
cibusiex duplicibus hayn abfqp quiete aliqii uenit ex illis uena 
^cu defe(ftu \fx vnius de duplici i conotatoe correpte ut 'niSa 
'niarif Et li^iint qui dicuntq? poflibile fit q> (it linguaEpteritijSc 
fimiliter 'mSi depaupatus fum:& me faluum fadet : fed fcdm 
^meam opinione eft uena:&: fic maior pars uenarii ho^ dupli 
cium uenerut cum additionc tau:vt ^ m^^nmsn:^: hayn aggra 
uatur ad (ignificandu defedlu duplicis+Et de illis eft qd uenit 
*°cum defedlu duplicis dc lciurck|)ut cft ius binario^ ut iiaH; 
cuius radix eft nn3f ' 'Et de i\lis cft cum holem ut aioh^cuius ra 
dix eft 33D^Et in duplicib^^pe &:lamed cum quiete' ^ lamed dc 
illis funtquorum uena uenitponderis perfedtoru: ni(iq> in il 
lo mutatur lamed he' 'in vau ut i^intSc de illis eft quod uenit cfi 
additione tau ut marta+Et in duplicibus hayn' '^&; quiefcetibus 
iamed funt quo^ pe eft cum ceri:&: funt addita tau in vltimo 
ut mna : haec funt iudicia venajgt dupliciu ^m fpecies differc 
tiaK fuai^ a pfe<ftis quse funt quin^ ' ^ Ipes f m fuu numerum» 
' ^C Verutii quadra funt trium generu:de iplis funt quadra 
• ^ vere:quibus funt quatuor If ^ oes radicales vt' ^^3i3o:cuius 
radix eft 'laiD.Et de illis funt quop^ pars aflimulatur parti:fed 
no funt inuenta^°nili duplicia ut hiohiDh:h:3 ♦ Et funt q inucniu 
tur aliqii duplicia;^? aliqfi " ' fimplicia ut vr»yn nyn* Et hinc lo^ 
quemur de uenaomnium illorum fm ordinem:^^S: dicemus 
cj>aliquodilIoru uenitcumdefedluduplicis Stcum hirek vt 
•)pTp:cuiusuenaeft'H'p:h2ecfuntduo quadra & non plus» 
Sic^ fuma oium formai^ uen^^^coniugationis leuis funt qua 
draginta form«:duodecim f m pfeaa:^: decem dc fepte' *dif 
feretia quiete:& qng? cu defedtu : & qn^ cu duplicitate : & in 
quadris vnu+Sic^ ^^omnia illa funt quadraginta ut diximus: 
& fic de modis quos fcripfimus ad dignofcendu radice^^qu^ 
cft nome uerbi 8c uena uere+Et exhis qdragita formis uenaru 
*^ipfiuslcuis^mfuasfpespoterisdifcernere radicem omnis 
uerbi 8c nois+Et io i caplb nolum^^conotaui ^m cofuetudine 
reliquoi^ gramaticoi^lfas radicis ctiain nominib^:quo^ no 
ii X eft DevetholeaV 

irerbum dc illis pe 5c hayn &Iamcd (icutin uerbisj qa modi dc 
podera radicu ucrbo^^dirigunt ad fciedum etia radices no^ 
mina+Et in hoc expletus eft fermo de uena c6iugationis'uer*« 
bileuisjquodeftnomen uerbifm ueritate.Etexnucformabi 
nms nomenagentis qd^^difcipulikimhi uocaueruntipm W3 
medium:& etia nos uocabimus ipm ficmo q? iignificet^tepus 
pr^fens mediu inter pteritum & futuru: fed quia eft medium 
inter nomen^Sc uerbum:quia fignificat rem agnominata pcr 
fieri rem ex re^vt diximus fuperius+Et dicemus primo fuas re 
gulas in ipfis perfedtis: quia uenit tribus ^ modis in fingulari 
mafculo> Vnus eft pe cum holem dc hayn cum ceri & correpte 
vt i^m ^npi^ + Et fecundus q?uenit hayn cu hirck ut «^'dv ^'Dir»* 
Ettertiuseftcumpathahut^^&yDityvpn .EtHabib &:multi 
gramatici qui fuerunt ante nos addiderijt ' ' vlterius duas for 
mas alias ;vnam cu additione hc & did:ione pduifta vt' 'myi3 
nanin+Et fecuda eft cum additione yod vt 'now ppw ^nvv ^^^w + 
* ^ Et f m meam opinionem no eft vllu hoi^ dc fimilium eis me^ 
dia:fed funt nomina^^^agnominu Fm ueritatem* Et difFeretia 
qu^ eft inter illa Scinrer media eft:quia media ' ^ fignificat uer 
bum modo quoda:quia fignificant agnominatu per fieri rem 
exre vt'^diximus multoties in eo qdfcripfim^^fupius^fed nos* 
men agnominis non ' ^fignificatucrbum omnioo : fed agno^* 
minatum ^m rem derebus:quia -jDiNppin ' ^ 3c;vpiu7 ; & fimift: 
amrt lyu fignificat agnomlatum per fieri rem ' ^comorationis 
feffionisfcriptursE^&Iigationis dc incenfionis &ruin£e+5ed 
myi3 HDiN 'ppirt ':ivv'°^2:iw pdud:e:& filV ram fignificat agno 
minaru " ' per res has Fm earum fiibftantia no §m ea^ fieri+ Et 
ideo additio he & yod in his^^eft ad diftinguendum inter illa 
dcintermediaagnominataperfierires^^iftas+EthcCc eft mea 
opinio deoibus noibus quibus eftlfa additain vkioz^^^&oes 
hx tres formsequas retulimus quando plurificanf mutantur 
pundta^ ^hayn radicis in fceua fi non fidittera gutturalis^Et fi 
fit littera gutturalis^^^mutabit illud in fapiens pathah+ Exems^ 
plum primi D^ypn D'3ain onnia ♦" ^" Et exepki fecundi eft D^nmn; 
dcfic in continuitate pluralitatis 'aniN^im^y 'TOM:Iicet'^fint 
qu^ ueneruntabfqe continuitatein forma continuorum ficut 
oftendimus fuperiusin caplb^^nominis+ Verutamen foemi^ 
na fingularis habet duas formas;vna eft q> pe fit cum holem; 

&hay4i l^.onnnipoanDNonDb^jnTDi into«?riwuJ<f)^?nyn^n>tj?!? « 

nu?c< '?:^i3n DU> n^.)y3 nnyoi inoga 'i^yian d^j Nincj Sp.Sya 1 

nii^tj ih [3 infiifipJ i3n3N mv;3T3>a im« wip, ^nopn ^t^Sn 4 

cu?n rnW2 fi<=in^3 Nhsn^^nprjiias^npawaninTOT s 

nnno j.^oi? nit!:>yna nNinon n^nn Sy.nnio ft^iniy ^i?S ^yisni « 

nu^u^a ><:3 ^3 D>oSm vsm nSnnnoNji n^uoh wnoNts? iod 7 

- • • ' " ""' ' ' V "' ■ ' ' ''■ ■' '■" • 
npia 103 i;nioi>ns:3 ryni Dina ta^n nnxn i iDTn Tn^a t^jyt 8 

loannga^tp^Si^ni^^W-il^ain io3pTnai.^ynNniiJwnnpiN 9 

Hsi^Dinmphvn^m D^pnp-ionoD^Dnnmniyptuiypil 10 

loah^ySo nnjnn; fi<n nfloina nnsn nlins^ nimi: w niy u 

noiN ^ppm ^au?i» UDiu> 103 ni^ nsDins n^ju^m nnmn niyia i« 

niot? Dn SnN: d«:i:^3 Dni D^onni rhio inx j^n ^nynj^^/r 1 J 

D^Mi^an ^sNin D>jlJ^3n pni Dn>j^:3 nm hinnm noN3 DnNnn 14 

103 nnno; |>:i7 niC^ynn nNinon h]^ ni» >3 no lyn^ Sy^s Si? ni> i^ 

^h n&^nn du> hnx nSyoS unnsuj noa nini dwsi =}jionu? i« 

au)i^ jDic) ^3 D>p;:vn iPU^i?^ nKinonhi; s^S^ SSsSy.ii Sj? nni» 17 

f ;y. mi^^vnn iNinon hv. Dnio nnin nyin |3] npi>^ ppin 18 

»:piU7 S3N inmnni nvnnnj np^Nni np^pnni nn^u^^ni n^^nijn i^ 

n^;inon hv. Dnio nniln J3i VySp nn^m nolN ^ppln >3UJ1» ^o 

nHs^nnrm Nnnnfiqin \ii\ Dntona i^Dqifyg n^Nn umv:i « 

Djoyn nltcjyna DnNinon D^Ma^nn pqi Dn>j^3 '^^innS Nin « 

nMnnfi«3 n^Di: niN Dnh ^m niou?n Snn >rii?i nji • nSNn 23 

nmp: n:£5^Snnnj3inn^3 lii^T nij^si nniy ufen n^s hni 24 

n n>3nj ni^? ^n dj«i n^pn^ niN n:jN: dx siu^n ttntEJn p.i; ^s 

n^p.pn D>3Qln Dn.oiK jiu>Nnn H012 nm ^m^ nniN n:^>Snn 2^ 

^3 *)K >3niN >ipiu? noiN ^iann m3^pp3 j3) Dume? >iu)n Wo^ 27 

lyu^n n\yoH wjNntj 103 d>3iod nmy 3 m3>pD Nia iNn;p uj; «8 

Dhhn N£)ni nnNn nim^f ^nu^nhu?» n^mn n3pjn d^ini lom ^p 

iii X V-oRr? DJ? ^on nmirrj nS^ ^pni nnDtj npp,p nyhi2: nipa i 
fcjDnu) N\ni n^iP^Sii^ niii' c?). liy i r\2p}H j o^p N>n nmipn niwsa j 
103 hl3p3 in nq^ni j)yn nSjJ2i n^p.^n ^y n^m^y m nsDinn 4 
n^:n:i niws a^^nvTi SnNn^iii-ia ni^? noSn r^? m nn nmi^ noDin 5 
»Dn3i nyoiu nuDic? 103 nn^i i^^nohm i^yn^ii^o ^'hnn tf 
N3n nuiia N>n DK1 Niu.'^ ^?3nnuin:intNnyNpynDs^n3pjn 7 
^o n^nn^23 in n^pini DHns Tohn jn^niiJni nris «^^iDnn s 
^Dnn an H^ nin^?iu) ntmn n^ju^n ^o niioii^ nmsnn 9 
Dni>^ Q'p?nQ liN^ I?i?D^O^ ^?^ '011103 &c§n ^n:i Qvoh^n 10 
DJss ^3 4i3^. iii\ )m]) ^33 n3y4 non m i^pj \Ji:^3n d^?:^^ u 
nnn pnn K3^n3nn)UJ3i oHlyh c^^n vop3 op^NS 103 ji.Dyn ^£)^^ n 
to3 Qn3Tn na"! Sy nntou? n^nnss do nsptna n\:c7n nlKn 13 
r3i n:i^3 oyo e)i£in ip^ n2p:ir\ nTn^sSsn D^op Dp d^v3 c<3 14 
n^3i n3y hysi n£^3 ^5 ynHo ^M^^sni S^y^io n^yn ^s n^yn is 
Vpp':|^n) >i3n3iN'^*ito3&?nQlpp3^hwS^j^^^ ^2lj^3 i<J 

103 ni3p:n ^■i3"i hv. nntnS in nsptm DVn h^^ n^jf n niNn 17 
*iip3 ^4i3^3n D_:i DVn3 niip^ "i33;S Sy^n N$ni:p3 prntop^ nis^ ig 
ni^?< ^p ri3h i:?> D^ON n&^ niiyi3 noi3 D^c^in 1:^13 103 D^h3 i^ 
nM^^pnnyiSinjp^anDipop «^j^Nn &^3n D^py^Vp mns 20 
immv j iMnjpn^^^insrii^c^TnSTO^s^roiypnpipn 21 
mion ^i^i.sn nN3 1n n£3D3 3in3 Ninc^ 103 njnnwa &5n3 noi 22 

jJv--' T.- ;•: T ./ . T-;-v ■■:»• 

n3p:n^/y nnion fiennnspm nipnNST^ np^^nopni 'un 23 
Dnp^.tj 'iNn njn na 131 ^ipon^inp^^mpu^K^Wmajiypto 24 
|3 Q?< \3 my^n m nriin33 ™i> ^3n^ np3n hpt^^p hy. ns^^T 2^ 
n5>5\p iiD«^S^'n ^Si;3 iDgippp n^3 pc^n tc^V^iitNin^n Nin 2^ 
3*ip, ^nopni np.sn -|nip o^pinn on^jc? ^3 n^?nA ^^1 * <*^^9V" ^"^ 
nSpph i:"ip!^ip 103 ^3 nn n3mn pnpii ihhnf^, rpyn n^ninS 23 
D^ nopm oi:d j^^ipjn hyt^sn di:? Nin i^^i n:ii^ >3n nynhy 29 
"iKinn Dcvcrboleui* 

Bc hayn cfi f ccua ut nnnv n^hin ♦ Et fcda e q|> ueniat hayn cd cer! 
Vt* .nwjartpiw nyhiy m^n : 6cin oibus his formis he eft cum ka 
& in his hayn 5c 15med funt cu feghol vt ^ n-nr noDin : 8c hoc (i 
non (it lamed Ifa gutruralis:fed qii eftlf a gutturalis^murabic 
feghol hayn 8clamed in pathah ut nyD')^ nyDi^:& i pfirate ''foe 
minsc fi hayn no iit If a gutturalis ueiiiet cu fceuai& li fit guttu 
ralis ueniet^cu rapiente pathah;&: in ambobus lamed eft cum 
holem;8c eft additio tau in uItimo,Exemplum''prim^ nnDi^: 
exemplu fcdx eft m^aw rcjyrmihse funt regu%' °pfe(fto^;8i: ge 
fcentia pe funt qualia ipfatfed quiefcetia hayn q nos tenemus 
" 'p binariis medius mafculus lingularis lifis eft pteritoin oU 
bus fuis rebusiSi; no diftinguet nifi ' 'f m re ut cp N3 cu kameca 
pe femp:& qii pi^ificabit ueniet hirek fub ' ^ If a fcda cu additio 
ne mem in vltimo q fignificatmultirudinemafculo^ ut '^* n3» 
D'3p op D'N3 : fed in fingfi foeminina eft dfia paru inter ipfam 
dc iter ' *ptm:quia ptm eft |)du(ftu &: mediu eft corrept6:quia 
nN3 eft verbu ptm & nf«3' ^ eft mediu+Et aliqn uenit aleph uice 
he vt Nwn.Et in pluralitate conuertef kamecz' ^ \xx fecudsc in 
holem cum additione tau ad fignificadu pfitatem fcemina^ 
vt ' ^map mN*3>Et fifr qii pe uerbi ^teriti eft pucftuata m holem 
ctia mediu eft puffluatum' ^cum holem vt muJia t\^^2 D'\yi3 t^ia* 
Verutamen eft adamuffim confiderandu fupra id qd -° fcn> 
pfimus:quia aliqii ucniet aleph loco he:qa hoc eft ^m opLone 
rabilona ''gramaticiquifcripfitq? ficutuituIaN\yiqdeftfcri 
ptumHieremi«capXcuiusiuseft--nc?ncfihein vltimo ficut 
eft fcriptu in fuo hbro:aut uenit aleph vice ^' he+ Et kimhi di;^ 
Xit q? (it defe^aiua additionis he fignificatis faemina"'^ ut ficut 
fallctia aut error .svru; exies qdfcriptueftinecclefiaftesca+x* 
gc fimiliter hic debebat fcribi ^ ^ rtN^t fcdm pon dus nDan+Et ra 
bi lonaiam exclufi'thancinterptatione:quia fific^^^elTet debe 
bat fcin uenire cu ceri ficut eft ius hntiu aleph vt T\m)i' ^ nK^o* 
Et mihi videtur q> ambo illi fint remoti ab itinere ueriratis:8c 
kimhieft propior^^fignificatioirei ; fed non inftitutitioni ad 
amufiim ipfius di<fti6is:qa utdixim^^fupius-^fmopionerabi 
lona Nwneftnomeagcntis qduocaf mcdiu:&no3n eft nomen 
iiii X agnols Dcvcrboletit» 

agnois j8c fic etia rabi lona errauit f m viam figniiicationis dt 
Ctionis:c[a eft"Iingu« au>y ku?i 8c no eft liiiguje r«£?'*t : quia lic in 
terpretatuseftlonathanutuitula pafces;^cuiusexpolirioeft 
(icut vitulaeducatainprato:&i6fmmeam opinione fi'infti<«' 
tueremus uerbu ex hoc^^nomine effet dicendu ^iMim av^ ficut 
'nvN-)p i4*p ; &: fi no inueniat in vfu^hnguse+Etia luenimus de bi 
nariis q gramatici autftores trinitatis uocauerfit ^ quiefcentia 
hayn vau q? If a prima (it cu ceri:& fic in pto ut nD:& in pfttatc 
oniQ, 'Et de quiefcetibus pe yod & lamed aleph funt quoru pe 
eft cu kamecz dc hayn cu ceri vt nt ;^ & i otinuitate yod cfi fce 
ua vt KT tSc fic in pluribus D^n-y . Et ex illis eft cuius mafculus 
uenir ^ ficut ius perfe(fto^:8cpIura & fingfis foemina & multg 
mutanf ui nj^'' ° q? fingfe eft Hyv cli holem pe & ceri hayn;& in 
pfttatehayncdfceua&lamed' 'cuhirekcumadditione mem 
ad fignificatione pfium mafculorfi D'N*yr; dc in fingfi focminfa 
' 'etia rtNyr czade c(i fceua dc aleph cfi kamec2:& cu additione 
he fignu foemix; ' ^ uel pNy v cum ceri czade & quiete aleph; 8c 
additioe tau pot ee q? fit etia^^mediu ipfius leuis^Et fi f m mea 
opinionefirnomereiexitus:6cin pfibus uenit' ^czadecfi lcc;^ 
ua dc lamed cum hoiem cum additione tau figno pluralitatis* 
Et exiilis eft q? inuenit' '^fingularis foemina modo diuerfo ab 
oibus his q> pe eft cum holem ;8c hayn cum kamecz cu ' ^" addi 
tione he in vlrimo ad fignum fceminsE vt mv ex non iJin frau#^ 
detis>Sic^fuma'^quiefcedumdifferentium ^mfuam forma 
a perfea^is funt trefdecim uel quatuordecim' ^ nnia D^vpn ypn 
D'u;i3 m2 K3 nwnn nvriT» nyai^ noDin'' °miv mir miDijn^nin 'amx 
njv niN^v n^y V ni«sfv o^i^sf v Nyv d'nt" ' kt n';^ t niyt ♦ Et in defed:i<* 
uis inuemun£omnia'^fimiIia perfedtis* Etiterum duplicia dc 
quadra non uenerunt in hac fuma+Sic^*' iumma omnifi for:^ 
marumnominaagentiumrquseuocanturmedia funt deccm 
& feptem figuras^^^^tres perfed:orum;&; quatuordecim varia** 
tium ob quietem,^^ CIEt hinc formabimus adum huius con 
iugationis^mfuasfpedes;&dicemus"^qjinipfis pfcCtis no 
cft §m vnfi modfi:ga" 'in fingfi mafculo ueniet pe cfi kamecs j 
&hayn cum fciurek vt ^^irinvidcm conrinuitatemutabitur tri 
busmodis+Primoqjueniatpe^^cumfceua ut 3W3,6ecundo 
quandoeftlitteragutturalis ueniet cum rapiente pathah vt 

nprt DntN -i&^nj? c?n^n nya Q^piRiQncy o^^wm t^^m m * \-\mn ^ 
DW »1:5131 na los n^ys tdi ni'n mtenn niNnu? ii pyn ^na < 
K")MQ3 ni:3 jwi jqp3 N£in i^^^tfi^?. «^Sn noSni ni» Nsn ^njpi 7 
t<3nDnn>nc? Dnoi av^^n^ 0*3-13 pi t^i^ t^ic^s ivn -11003=1 j> 

T T» . T - V V " ' "i • - T " •• ! ■•: ' 5 * , " ' ' - *• 

t<::^M03«rii^j ni^nnin^pjntnwD^^nniD^omn ^ 

no^m K1CJ3 ryn ^1313t wn n^i Nsn dSto Nsri^ Tn»nty 10 

V - - S T ; • ''^- ■* ♦ } • ••^ T ••• ; •.• - H I .T - •.• »>* 

n3pimTOiDVN2:t*Dn3TD*3innNiinSaon£DDinDP pnn3 11 
n^pJiio^pNnn^DimivDR^ «f^iNmsimnynn&^^vpDJi u 
13 Da xin^ n^£}N inn n£jDim «JiVsn riji n^n n^a nKSfi^ ie< n 

»•• » V -;¥T- »v j»'^-T-:"-- •■•; »» 

ns3 ^13*131 nm;in \]2p, u\^ Nin ^nyn »£3^ ^3 «?)n ip.n ro vjij^s i^. 
nNi:ojc7 Dnoi n^n^ to^d in n£)Din ai? DVn3nohm Nran3:n 1 c 
Dy. VDp3 i)ym aSns fc^sntt^nSfichsa njic?g ")nn3 n3p;n mnjn i^ 
•50 nn i:in th jq nM* 103 n^p^h jq*d n^nnjfs >;n n^jDtn 17 
nysnN tn nt^i; nu^u^ an D>pS;pn jp Dnnii:3 Donc^on a^iqn ig 
nnni» mni» nnoTj n^Stn aani^: 3ni>a D^5;pii yp.n ntuy i^ 
t<TNcnnuh D*C7t3\£;i3>a3 nl2:nn nrn^i nyQiOnoDin 20 

•^TTTTT • T -; VV y' - VV 

0^3 itsjyoj Dnpn3i nji^ ntoi* nKiri* n^^v w^^^v m^ d\vi* 21 
nilSbn nT3 in3 nS D*];3npni D^hi^sn ^l I?1 D^Q^^^b Q^Qti 22 
nni2: nnt^jy^ y3ip Dv:ii:*3 D>Nipjn ahvpn n w nnij: Sa ^q 23 
< nim3 nijni^p nnt:?^. ys-i^i a^QSips u^Su> 24 

iQb?jnTOhyi!J3nnTp4iy^nT]x:j rtTltlQI ^^ 

•t.jIiiv- t-v •• ...... T -•» " 

i'Q3 piic^s ]\vn\ Ki^Pj:\ >5^.n N3n n3Tn wji 27 

N^n N3nc? Tic^Min D>3m nu^hu? Symnu?» ni3>oD3i "nQU> :» 

••- Ty> .T ••; -r t - 'i - i • •:- tW 

103 nng tfji3n3N3nn*:3nAnifi< N^^^anui^n 313:103 fcof 3 2^ 
ni3n »3") nyn |3 D^pn m±i id3 nnaio Ninti^ ^nv!! ^£i^i * ia nit i^^i i 
"»13*131 / Dnqi; ntoi: isD^L^^ijlV^ianhntDijn^ann] wp. w 4 
Dn^A TO^D Do n£5Dina pn^na noSm ^5im t^^n j^an p m i 
m.nin? ^Viw 103 Don jnpni ^,2:3 nDWni dhis^^ 103 D^ain 6 
h^ nTfou? c<n nfloinai VPp^.T^^m Nim fc^Bnnnp^^nwn 7 
rvn n^isrp io2nn|)3nphni inhNNnnmnf nniD^opni nDp:n s 
hvi\o m^m 102 inn nnx ni^ n^ina &?3n mu^ rt-usj^ D^n^i 9 
Tiy3 DU? kS iNnn DC>^5in I3n"i3 nu;^? idi ipomt m-^^ "hi 10 
DSh3noSmNie?3N£)nN3nn3p:n>=i3ini •ntHynTfmi^ii u 

vsY--; ■':• «- ' "1":- •■» v - •." -j 

«fjpn «pn ni^n n^:i"ij niN m dni niiiia io3 in n^mni 12 
^pn jp D^p^p? D^^iiyfinnms: ort n^innionni^iTp^iosnn^ u 
Vpi? np nhvs^ DlJl^J^an >£)^ ln^t?:33 njnti5?i w hiysn nn 14 
njnipn ni» fi^sn ^njnrw^ioNtc; 103 fc«i03 mn in niuj 4n n^snn* is 

» - 1 . .,-.■-. ; - ■» V : ■» : • I V - -^ j V I •• - 1 • 

j^j^ninj^i yn>iy.n>jpnpwinmn;nnini3W3n^iopim i<? 
103 p>m: Dipo DSn3 ^isn m^a d^ w dtiin D^pnnp unc; 11 17 
Dt?> iii^N-in;^ noK D^pnpnon 3hij DiSn Dihn rib tp^p n)yc^3 »8 
yny^ ainno my pi • nsiDjn n^Don 103 'iiya ^:u;ni i^ 

Di^.nu^nc^n3Tn2immnoc?^^^i?oN3"Ji is3n^£)5CDnnti) 20 

- V T ! . I T » j- - V • - t - -i T ■r .. - •• : -v 

^3>5 D:nn mv "iNin dc^ n^^c nsoo 103 ")3n du? i:^n iim^ 2« 

.• » " s • V - •• T ••: ■^ ; T • T •». •> •• I B 

u^m iNin up mtnrw nn Sn^^D Sn:in >J5) ^ioD3 j^Hn Nni3"t 2 2 

• II - } - .. » • T •.■ .' •» - T V ".T - •• J f T : ■r ... 1- T 

wipn;jio3 hiyanNTONinn nsiinn j>jj7 nlt^5;n Sspph "ij^in ^j 
m^ N3n Nn nphn ^n:3i hio 103 p"iiu?3 tas^n iSn3 N3n d^oj^^iSi 2 4 
3;n^i vpl y3-iN D^nDn nmsf nn ^idj ^i^a 103 Kn Dippp npa 2 j 
r\pjh ^3 Dnoiic i:?.^. ipb ^$n npna Dnpn? Djpj^vnDjhio di4 ^^ 
r^? iSpp'a DU? 130 iiht Sy.i*) fi^hN ii>fi^.c7 nN-ij h] hii?^ Nin ^7 
Dis> *i3nn ihv D^n^ip fi^ps np4 3n3^ ^nopn pnnS^ ^nisf ^s 
i^innp NinD^^natpvi^p^^J^^fiint^lnD^pniiPsnp:!^ ^^ 

pW31 Devetboleulf 

*)i3fi ♦ Tef tio cfi rapietefcghol vt nny ^iry ordinanis fortifica 
tus bello:& aliqnuenit pe^uerbi cu kamecz etia in cotinuitaec 
f m quofda gramaticos vt ^s^la'^ ueftitus pannos^& life ei:&: Fm 
mea opinione eft q? lit difcotinuu ficut veftitus cum panis:iic 
eftopiniorabi^^Dauidkimhi^ScHabibdeclinat infua verba: 
dc mea opio etia dech"natfecu:3«: in ptitate^etia ueniet pe cum 
fceua:&: lamed cum hirek cu additione mem iigno mafculoi^ 
^pluriu vt d'^ixj: dc in cotinuitate cu ceri:5c in minutioe mem 
vr 'SiN^» redepti Dei+Etia^iinglis Foemin£e pe eft cii fceua:&: la 
med cu kamccz:& cu addirione he q lignificat^fccmina:^!: iii 
cotinuitatemutabitheintau:&:lamedeftcupathah vt naiyy? 
dolens fpu+^Et ahi dixerur cj> et ueniet cu additione yod poft 
tau vt ^naiDJ pdudte. ' ^Et mihi vf cp 'n3*)3A:& oe qd eft fui modi 
eft nomen agnois :& no nome adti; ' ' dc yod iignificar hoc ♦ Es 
in ptitate fcemix ueniet pe cu fceua:& lamed cd holem ' '& cu 
additione tau vt mwa: ^ liilla lit Ifa gutturalis redit fceuain 
rapiens ' ' pathah vt maiiy nmart:h^ funt formaj ad:oj^ in ipfis 
pfe(ftis iplius leuis» ' '^Sic<^ ac^u eft vnu dc murat in fua declin^ 
tionc §m coiugatoes uerboi^: ga kamecs ' ^coucrtct in fceua : 
autrapiescufceuautdiximus+Etin qefcetib^^pe yod murabi5 
* ^yod cu kamecz in cotinuitate:^ erit quiefces:6c dicemus ex 
ymymEtiqefeetibus hayn '^ vauqu^enostencmus binaria 
inuenimus pecu holeloco fciurek:vt ' ^ Ifiyc ca.xxv.iDiSn oihn 
(p maior pars gramaticoru dixerut cp primil fi': nome: ' ^ & fe 
cudu iir ad:(i uc rr3i::ji nDDai: dc lic vf ex inrerpta.doe lonathan 
^^qui intcrptatus eft facies 3Tt x^n magni:q magnilicatus eftj 
licet ex interptatione lonathan videa^ q? o)h'' 'primu no lit no 
men rei licut naoa^fed nome agnois:quia no c ft interpcatus fa 
cies^^magnitudls:fed in cotinuo facies magnificaii:g niagni 
ficatus eft+ecce(j> primu eft nomeagnols^&fcdm '^eftagno^* 
minatio recipietis fieri rem agnois illius qd eft ipra acftu vt di 
ximus+'*Et ahqn ueniet in his pe cil fciurek ut hyy.dc i qdccd^ 
h'^ lamed heueniei yod' ^ mota loco he vt ^iid: ^33> ^icoj form^ 
qefcetiu funt qtuor 'VOD^iri oiS^^mn yn' . Scd in dekctiuis:iii 
defedtiuis pe lamed funt qui dicur q? r^p-^i^ ^fit ^'^utdc mihi vf 
^) no lit nili ^yiis^cuius no eft relatu nome iii agetis:^ n6'^eft 
necefiiras coard:at6is kimhi:q fcriplir npS cu colledtoe labio^ 
Iii-:cuius no eft relatu norae" ^fui agentis:& np)h cu fdurek lit 
iiome agnois; excepro c^ cu colleiaioe labioi^ eft de ipo graui 

ficcum Deverboleu?» 

&cuttifciurcf;cfl?p{iasquadriput coprobauimus luperiuss 
& non eit deleui penitus:ga'eliendo r^ph ex defeCliuis pe lam 
med eflfendo ueniens fine defc(flu eifetius eius (icut iudicium 
'pfectoi?: ad ueniedu lamed c(j kameczt&koph cu fciurek fm 
podus yi3j;5; (ifr mpS^no rp^h : 8f io no annumerabimus defe** 
Ctiuis f orma differete a f ormis pfecftoi^t^ Sicgj ^oes formar a(fti 
leuis fiue forraa afto^ fiue formse declinatiois funt fepte for^ 
mx^' w hin laS yiTi yn' ^ny TJ^rt 3W3 aiaattres in pfe(ais^&: qua 
tuor in quiefcetibus^Sic^ iam expofuimus partes ipfius leuis 
quasgramatici^poftremiquifuerutantcnos uocauerut illas 
uerbaj& nos proccdetes^poft veftigia ueterum qui amant ue 
ritatem pofuimus illas in capitulo ' ° nominfi^Et ex nunc reli^ 
quum eft nobis exponere uerba f m ueritatef m ordinem pra 
teritum' '&impatiuu&futurum j & loquemur de vnoquo^ 
eorum in pfed:is:& in quiefcentibus 8cin defe<ftiuis ' ^dc in du 
plicibus in eo quo erit diffierentia inter illa dc inter pfcifta* 
' ' i£ Sic(^ pteritu leuis i pfedtis inueni£ tribus modis+Primo 
*'*&: eft quo gignitur ut pfm cp pe fit c(i kamec2;8c hayn cu paj^ 
thah/ ^ Secudo q> pe fit c^k^mecztdc hayn cu ceri* Tertio c^ 
pefitcumkameczj&hayn cuhoIem/^EtexepIutrium illoru 
in uerfu vnoin finenumeri;5i: n6^3'potuitMofces venire in 
* ^teftifi"cationc:f|ap\y coluit fupra ipium nubis;&: gloria Dei 
K^D impleuit tabernacutii:ecce\3»' ^NSa [3\y*Sed eft fciendu cp 
inueoiuntuerbaptimuIta:quoi5LfingfemafcuIinu abns totii 
cft ' ^cu kamecs et in c6tinuitate;ct in paufa oia fiit cfi kamecz 
femp:^ exeplu eoi^ q ueniut°°tota cii kamecs finc paufa func 
ut liaysE leo ;^iy mugiit:in pfaltcrio pfalmo*xcviii+^ i"v ^So % 
pfaLxcvi^^^n iHd »' ♦ pfaLxcii+mNJ "{Ha " ♦ pfaKcxi> oyai nNT yui» 
y V'niN33 " Deus exercirui!c6fuluit;^^& pter hsec & cu ereaiioc 
minorivtdepignorado non^an depignoratus eft ; & foenus 
ipa fut cu kamec2 vt u;u? yy I 
gefcedb^ hayn vau ffit quoi^: pe eft pudtuata cu hole; vt manc 
^Sv^Iucuit Gen»ca*Xiiiii+&: onklos icerptat^ e mane illumiatii 
c+Et ex illis fut cu ceri '^ ut na.Sed gefcetia lamed he:8e lamed 
aleph maior ps eo^ funt cu kamccs ut xya' ^ntii: h^ fut formg 
iingfis abn tis iih yy lyan hy kSd pv:q fut^ "^fex n(ieio«Et i pntia 
z' ad fiiu fignfi e tau cfi k3mecs|) mafclb;& c(i fceua|) focmia 

vt nip^ pi y,u3 hpm Si? pnit:?3 «?)ipni ^opa no^n &?di D^pSc^n j 
»in n^oSc^vt nni2:q njiu^a nTiJ:anDn4 njaj nS pHinp''^ ^ 4 
niwy3cJn^p3nnimj:p!iD>Siy|)n nnii^pahpnSiy^nmh^ ^ 
1 D^ote 1:71^7^:33 hio Di^i;nn.i?n»^*:|n:i;^niDn3i:3jni:ii s 
D\'^lpl?ri"i?^^'ip.v^^p.^niJi5<>3 n33n:n •D^raynnNi 7 
D^Dhinn i:n:>^i D^Sy^ aniN i^np i3^:aSi>n "^m a^jnnNn 2 
nyt^3 ani^; i:ac> ngsn n^ o^nniNn o^:io*ipn ni3pv nnt;? ^^ ! 
•)3i7 "inDn Sy nQNg oniP^n "iNaViJ^Hy li^m nnyoi nloii^n lal 
DnDn5ia>n:5i o>/?te onqnnistSahyi^n^iTnyivnsfi u | 
jo^oS;:^nT*nionTOoiS>nnwnD3a^£)3ni ' 12 

... I - I ,. V •• •< t • n s • V - ; • •• - 

jimnn o^Dnn n^ht hy &<^o: o^oS^a Spn 13^ Ji ^*^*! 13 
• nn^n j)3;ni vQpa ^«sn^ :3'"i'l ^y ninn ^?ini *f . ; 14 
oVna T)J?»ll^'9R^ ^^sn;}? »C7'h;t?nn2f3 pyni vpp^ ^£inu^ *jt?n i^ 
^^? i^a4 ntpa 4d) Khi n w n^si «^id^ im piD^n an^Sc^ Woi is \ 
t?^o j5U>nn|2mnnNN4ovi^nin:3i pyni^Hy p.i?*DiyiD^n^^ 17 
1^3 nnw nDT nwnty o^:?! nay %a i^^^^o??^ nyiS i^?.*:!.^ Sbj ig 
D^N3n ht^oi o^iyh xD^2 0^3 pD3n3 >3 «^j^niD^pps iV^jjc ^qjm i^ 
niojp D^V^3 :ic<:tiy nnfi^ njytp^a losNin pDpri N^a xqpj^ cm lo 
i^yj ni^:pir 1] Dypi nxT yt:?"} ni^j^^^S.q SjXn -^^o ^nuT -ij^p j; 21 
S2 nphaih n^nnoihnn kS hmn 103 jiDp^^^pT? pi nSN niiTi n 
yn D^pte j3 OwS ^pn nas; nnisf • onSiTi vy} nm ic^Dn 2 j 1 
lopv^Qp? Dh3a\u;pn dSini • Sbt^^ho "ii^o Sdn jn ih^i yDifi^ 24 
*ij33n 103 oSnD nnipq &?^nt^ wi ii nyn njoi on\iTi^u?u7 ^r op ts 
n^D onoi • nnj Kn£3jr a:nn diSp:i*ni ib jo^d n^^EJK^DD niN is 
nxn 103 ropD oSa ddi «?i46« nohm ^n lohn >n3 dSi&?i no tod 27 

■»•»■ i»"|t: ■». ■» "v- V--: •• »--•<■•■ t • •• : 

Tnt:? nl>: v}£ v^n hb tho py; nnD:n wn nm2: jn nS^? «2:0 23 
HDpaS NTOnDTHropDinN>ni'io>DS>3;t;nnDiSn£)Dp:it^tij 19 

lOD z *r);ui3 W3: »riU^Dn>jnV3^^n>5^o^r»iDtt^tD3pW3tnn£3DTna j 

• ; .:-r ..-»..-r . ••* ••. -» :| -•} » y \ ) 

loSni e<itpi^:D*pif3 Hijnnpntfi^n nnntpjnapjn nym^ 4 
nNSo nD3U> 103 D^n33 ^3 ^''oSttJa i^a «fiiDa fi<m v-opa ^an j 
l?5^ n3c<3n Dnnp:n DnDin ^Dnni nc^ia nu?Dn ni'^ nhy c 
i^rva hyan jjy iu^^?3i * pniu?? hy^n noh dip^ ^s ninisr 7 
»3 biwS •:|£jnn lfi< nh noii plosKan ^ia^ia vpp3 in DSfig nsa 8 
ni>5' p.j?n DN1 i«7i3 i03n ic^pT i2fy iSs? iSbviNhq W3tt? npw 9 
piD^-«^iDi mrnstDi iSy^ 103 nn^ «^iijnhN Nitt>n i]Hm n>Mi:i 10 
fc^^nooia ni:^^;:? Hv n3. ot:?n n3ih *i3im iSy^i usu? rop^ dSs " 
Do in nflDin3i Din3 nn^n W2 m niuto D^n3 pym fc?iC3 « 
ic< nn£)3 1&< vpp3 i^TO nn;n^i^.3;n nt^N3i onSb; 103 hi:iD3 iJ 
DriyiDn Dj;)ip3nDi^:3U^ loa nn|33 npiS >i3"i3 ^j3n^ onp nys «4 
nryVN ^31 T3 3pi?> »3"]i Dnh^u^ Dn^So 103 Si:iD3 N3n;£; Dno-i is 

T^ : •<• . ;» » J -s- • : y : V : ••• •• ; : ; . »«-.••• 

^ipvvwsc^ijij? wS nNnjNhrviin hpm Nin ihjjsp Tnjn ^s 3n3 1« 
K3j^3;nn3n3j£)n«^Njt5ijNrpn3_3T •fc^^oAWnpi^^it^NnnN 17 
D^ nv^J i3npn jit^N-in ^=i3n3 j3i : nSjjoS i^^nst^ 103 nn33 »8 
|:^ h3fc? •■i3ipjio3pm^pin5Din3nn^3i^ymjpp3N^^^ 19 
^ n3i;3Jo3!s£)mfc<it:73c?nt;nno4npyn^n3iD^*:^3Wi3m2: 20 
m NTO no^ni nnp33 103 f\yn] Nsn n^nin n3iS dSin] -n^n^n ^t 
njfifm:^ 'jj3n3tpio3n3pAyj fc?TOn3TSvpp3inn^Din3i " 
ni3p:S nn^3 i^in n^t d^.tn jnan ntnijsp j^.i;nt^3i n!ip\dpi *J 
D>-i3Tnt:> ^S^a Dn3Tm ni3p3n r3 r^fi^ ^131 ^3:131 nyot^ 103 '4 
D^);t^3i • 00 nmon ji: n^Din3 nbpqni «?)iD3Dp nspina 'x 
t33i oop Dnpp 103 n3 j4 p3 111:^3 nsnpS j^3 nnas ^jsn n^^is ^^ 
n3yn &^im3pjiiP^35;np;3>p5nS3i33n3tr;nQpDn:^t^ 27 
Dty N3jty iN D^3^ ntpW h^ fciin dW >nS3n djoni • diji^n *8 
Tny fc?3^;t; ik • DSin n^n uhh ni?n£)i 103 n^yn nmsSyiijn '^ 

11313 DePmeritoIeuis* 

vtw nyy nyy yy rhy^rh:^^ Sa» nt«Sa nN^aN^a ntya-nnu^an t^ai 
n\yi3 n\yi3 ; & p primo loquente pro fe 'cdf additione tau cu hi 
rck vt 'niyia 'nyy ^niyan ^nh^^ 'nxSa >n33\y.* Et pro lingulari foemi 
na abfente mutabi6hayn in pfe<ais in fceua:8c lamed * ueniet 
cum kamecz 8c he in fine (iue in perfedtis (iue in gefcetibus vt 
n\y)3 nu73n nyy n^3' nN^o ^ naaiy ♦ Et in plurah'tate mafculoru ab^ 
fentium uenient fepte ^ formsetquia in oibus ilhs lamed uerbi 
eft cum fciurek:& qii hayn uerbi in fingri ^ uenit cfi holem uel 
cum kameczin pRtate fimihter eftilli limile aut couertetur in 
fceua;ga^dicemus wia wsn luan m^ "hy iSa^ itihn i^wtSc Ci hayn 
fithttera '^gutturalismutabitfceua in rapiens pathah vthf^si 
&in quiete 8cin fine paufac' 'totti eft cum kamecz hf^a )o2V* Et 
plurahtaspropfentiafecundi ueniettribus modis pe''cum 
fceua:&: hayn cum holem ficut etiam in fingulari fuit cum ho 
lem & cum additione tau mem ' 'cum feghol ut on^avEt in qui 
bus hayn fueriti fingulari cum kamecz uel pathah uel '* ceri: 
ex illis funt quo^ ueniet in ptitate p pfenti cn pathah vt ory^w 
ony^n onu^aT +' ^Et ex ilHs quorum ueniet cum leghol ut DnNho 
on^Ni:;:& rabi lacob fihus rabi Elhazar ' ^fcripfit q? fingl^e ifto^ 
rum fit ponderis y^n : & no uidet nobis q? fit in fuis uerbis ra 
dix' ^poftg no eft fingulare inuentu+Et iam inuein'mus cp etia 
yi)n in pfitate hayn pe' ^eft cu pathah ut fcripfimus fuperius : 
& fic in pfitate primi loquenris jp fe etia ' ^pe eft cu kamecz; dc 
hayn cu pathah cum additione nun fciurek vt I3ip^:fed ^°wy 
haynfuntficutin abnti:&:hayn cufceua gefcete^&cu addi** 
tione tau cum kamecz pro mafcuIo;&: fceua moto pro foemia 
ut fcripfimus T\hy nSa» "' nyy nsry : & quando hayn fuerit de lit 
tcrisgutturis:tuncetiamipfaueniet cupathah profoeminis 
^*vt nyau;:8c in pfentia pluralitatis no eft inter foeminas Sc ma 
fculos nifi quia mafculi^ 'cum additionc mem in fine:&: fccmi 
n^cumadditionenun uicemcm+Etinbinariis^^in plurahta 
te pe cum pathah fiue in loquete p fe fiue p piitia ut nDp onap .. 
cfttribusmodis+Autq? uenietnome'^agetisinfermone pti 
vt 8c Pharaho o^in fomnias;eratfomnias; aut ^ ueniatfutuqe 

tn Dcimpcratiuoleuis* 

In cloquio f teriti vt tunc w catabat Mofcestaut qn uenit fii 
turum cu vau couer(iua'pccdete vt nan') iDNn : quia futu^: eft 
in fua forma:& vau ut plurimfi eft cfi pathah:hoc'eft qri eft fu 
pra |nn&: If a ueniens poft eam fi no lit cu fceua eft cu daghefc 
^ ut nDNn:gc li non (it cu fceua eft lenis vt naiitSc fi ueniet fupra 
aleph ^ p\s : tunc eft cum kamecs ut ti3N7 : exceptis paucis ut 
*7SnNi niDy^jn^^quia vau eft cum pathah; hi funt modi prarteriti 
in coniugationeleui+ 

^CL Verutii impatiuu ueniens poft ptm f m ordinem eft fcien 
dum de eo^q> impatiuu in nfa lingua habet duas lignificatio** 
nest Vna ^ qax eft propria eft qn imperat alteri ad faciedum 
prf ceptu mox:& poft tempus & fup hoc ' ° itederut dodlores 
noftri:n5 eft iv : niii excitatione ilico 5c in generationestEt ii> 
gnificatiofcda"eftc6ispceptis &:mandatis:mandatuqd cft 
ad cauendu Sc faciendSin futu^ii ' ^ ille cui madatur p fe aut p 
alios:ut fup filios meos 8cfup opus manud mea^'^madabitis 
mihi:8ci6inteliiges ccfcies q? qii gramatici dicutimpatiuu(j> 
fitpars '^coiugatiois: eftfm (ignificationeeiusprimappria: 
dc io errauerut gramatici' ^reliquai^ lingua^ g inftituerur im#« 
patiuopiis8cfutu]§t:gan6eftpnsoio:qan6 '^imparet h6dc 
pjfiti fed de affini pnti:q3 eft inter pns S^futui^' ''qd eftppe iL» 
lud:fedimpans adcomittendurein futui^eftimpans modo 
largiori '^ iproprio:8s;i6biifeceru£audtoresIingU2eh2ebre« 
quibus fatis fuit hoc' Hn lingua futurimt dc obferuabitis pce*^ 
pta mea iudices 5c exccutores:dabis tibi'° decimado decima 
bis:ga oia h^cfuntpceptajn futu^:&; illa funt q uocanf man 
data:8c pro his' 'Sclimili eis dixit Dauid:Tu pcepifti madata 
tua ad obferuadu nimis+Eticcirco benefecerunt^^ gramatici 
quipofuerut imgatiuupartec6iugati6isinter ptm ScfutuK* 
Sic^ ^^ formse fuoru pondei^ funt quin^ modis: quia ueniet 
(ine additione aut '^* cu additione:li n6 ueniet cu addirioe eft 
duobus modis:aut q> ueniat pe^ ^ cfi fceua:8chayn cu pathah 
vt 33iy ynv : aut q> ueniat hayn cu hole: vt Tjai memeto^dieK 
fecdi niDu? obferua+Et hoc qn otinuabi? mutabit holem i ka*^ 
mecz raptu pleni oris' ^ut f: nD\y caue tihuii htm dcla tibi: 8c 
qii pe e gutturalis ueiet cu rapiete pathah vt D^iyidc^ ^sUqn ue 
niet pe cu kamecs:8s: hayn cu hole vt dc T)3t nior+Ecce tibi yD^? 
*^nPT -Tiay ^Di) -)1D«;+ Verutii qfiueniet cu additoe If g I fine erit 

tribus »jij:nnn£in nhnSx; nniimi2ranTOn;cJn3Ti noi^"*! 103 noiip t 

tt?ra N^nNiu73 r\y<bi dn n^in^c n^an niNm rn^ 113 t^^^nm noi'? 1 

TO*^s?N3nDNna[iMo3nanN^Tb?i0aNvnDN^^ 4 

^)^^}. ^'^^V.HV^^i GiBv.q nSn ':)"13Ki io3. vop3 m tt^ in^fNn j 

I hpn V22:i nnyrt ^am on hSn • nn£i3 iinu> ^ c 

J » - »'• : • - -r •» V •• : - V • V ■• - - J -r - V < ^ 

13 wil^}, nnpn Sy_ n35;n nns' t^3n>nyn Q /•1fc{1 7 

nnc<n nis^nin w i^ uj» «^ jic^S^ vnr >3 8 

m hi^ipnnsVitam^ronnit^^s^SnnNmwsmnmiKNm ^ 
n>:i?n nNninni • nnnhi t^? "i^T ^^^^ 'J^ V^ i:J^ni3i wis 10 
1W3 nit:^i?Si ^toS NSn n^uN myon Dnipai omy nSSis nm u 

• - -r -i - : ; • • •.•-;•»:•- * I • • ' '•' '' • 

»n^^teSy)^:3Hyj'03Dnnc<^t^Si7i>^i02fyjT Sy nmon u 
pSn &<inu7 vnir Dnoi&? DSonpnonu^a^ ynm Vaton pSi '^zmn u 
>pipio lyn pii •nwonnMu?Kinin&?m'ni£iS8<ini*D3n 14, 
NT ^3ii3ninij>N^3TOyjninvmijn^:n i^ 

i^nym ninn r3 &^intr nmS ^npnhi? nSn mnn Sy DiNn my^ 1« 
np;n"i ^y);:i niyo Nin n^nyS 13*1 nip£)S nii^on ^n v\k 3inpn 17 
nT3 ipsnDj nt^!?< nDyniiujSn^Si^^^i^^ionpSinwo^nS^ is 

V : I : - : • v -: • : • •r • t - •— j - •.. i,. »- yv : •:• ^ 

nS rnn DniDi:^i D^iosjtt; ^nijro n^5 Dnio^i io3 n^nyn il^Sa i^ 
hSnSpi Dnip£jDNnpjn Dni n>nj;h riiiro nSNSstj luj^ri ni^^i; 20 
53^tpn p hyj^nb^o nioifih rTnip^ nn.i: nn^ mn ion Dn3 ^2:1*31 12 
^^^] ' ^^05;ni nsyn j^3 pw p^n mn m im D^pnpion 12 
l^sn^DinnSiDN^vsnnD^^nT nU7anh;;i^ni^pmnm 21 
t<^n N3nu>Dt>5 D^j^ oO ^y Kin n£jDin3 N3^ nS dn nflDin3 24 

V- TV • .T..!- •.»¥ S "r ••••v : 

13T 103 DSn3 Dyn N3nu> ix 331^ you? 102 nn^3 p,yni ni.i?3 is 
tai£j nHo «?)iiDrn^op^*iN DVnn ^hm\ ^^p}m nn mau^ D^iy nlo* 2^ 
*ii3y 103 nni3 ^on3 a^n mn fcci3nu?3i n4 Sds n4 "lou^ 103 27 

-; s --»v-: T . I "-v: IjtjI: t- j 

yo^p^^Vl^^^^ipjpi^iP^iasD^iniy^j^mv^p? '8 

Sy n>m «jiid3 niN nijDina N3»u>3 ddon • iist ni3y So£) mou^ 2^ 

"ivt«i- «» t*t;*iv: •r *j»s * 

i V K\y?3 vvrn) nia fi^Sn xgpj^ ^'p*] >^^. *^^^>} o^^f??^^ na?S^ i 

^4n N^in ^m HDH D^n^n dSini i nnSo nv^v:> n^Ni^j los rap^ 4 
hl:iD3 fccgnii; onigi nicg Tas DSha Dpnj ht^D ^iona n^rw unq s 
naDinn c<ini nnn T03 vopn d^s^j? onqi hm 103 v-^p^ l!i?ni <» 
Knn i;nSQNin;tJ3i V9R3 Nnnh^s;^pNin*^i:3 pSj^nnnu^ni^ ^s m 7 
103 DSri3 j\y nijqp3 a^n ii^nv ujni^ N^n ^nipi * nna «^ionn s 
•jo^ini c<itiJ3 j>i?n D^qy^aSi '1^103 ^2:3 j>yfi ii^m m ^hn 9 
nn^i il^ intpnn onqi «^id3. c^n nflDlns k3^ nsh 103 vqp3 10 
Doy^SnDn vop3 Di?3 ^^n^^unnN '^ybu^^DnoipjrtoTW u 
Dyfl ^3 t^yj^m 103 ^:n n^Dinn D^q^.i^n ijin^ D^qy^^hi nifi ix 
Dnq li^SjTN D\^:3U?n on^ ijyn ^nji • nt^n\Dj?3i un Dy^i u?"! n 
pnimonqi ni3l03 pwnDnoniNiosoShnnsjS^iiVn^ 14 
103 ^5n naDinn^SD^ii^lospnraDnqiniyinlosNnniJDi^^ is 
noSn ^nm j Sijidi oShs nip 103 n: no^in S£)33 onoi no>iy i^ 
103 hiJ!D3 pynu; Dnoi nnT 103 nyn pym nic?3 N^ini:? ono tcn 17 
K103 D^qy^iSi n'^^ 103 vqp3 j^y.n N3n no^Nsn nDnqi * ns:T 18 
i nnp 103 «^iD3 m nflplni v9p^ nq^ni i^ 

nsn nyni t^^n (inDns n3 uv_^^^ i^^rmpn ^*lHn *11 ^** 
n£)Din3 noSn ropi pyn Nim oy *n jn 103 i x 

^5£)n DShnoSniinDnniy^onoa^Siijsmmnio^^^iiDnNn tz 

•• - V j » - - • T • - " V •• • : - T : ' f ~ " 

nn'nny 103 ^gpji loini pniu?3 a^nv onqi • niDon ii:; 103 ij 
ni^^ ^pn Sp-D 11^33 D»m3 nnw n3T Tn\S imn nm3: h3 24. 
niou^ 11317 nioi?yqc?Dm •Dnj^s7\nnN |S3*|Da^q^.ip3U?m ij 
niK nm;^c>it^np^n3h*:|\*:|ihnn3nnio!^^nWn33^ ts 
' nnv :3iD njn jn npn^n nnj jMp nojt^D^j?? ntpin nu 27 
pTn3 uJitJn N|i j ton3 a^nnnnyn^^^N a^q\f 3 nap^n nTnjSi ig 
^ans N|n ^:mi • ^iynSlos "ii^ia pyi^ loSni s^rtya p.yn] 2^ 
\op De impcratiiio leuiSf 

tribus poderibust Vim pe radicis cu kamec2 plcn? oris Schz^ 
yn cumfceuat^&lamed cu kamecsj&headdita in fineutmD? 
maty.Secundu eft <p pe fit^cum hirek ut maa nj^v ♦ TertiiJ qfi 
pe eft cu fceua t&: hayn dc Iamed*cu kamecz ut nrtSo n^t2\a nha^i;^ 
Verutii in quiefcetibus:lic^ quiefcedu pe alcph Meillis func 
quxi 

quiaeiusradixeftw&ideoqneftpducauheeft cu kamecz: 
& qn eft correptum he^eft cum rapiete pathahtEt cx quiefcei^ 
ribus pe yod funt quo^ ueniet pe cum kamecz : &hayn cu ho 
lem vt^^iSn:&: eft quoi^ ueniet hayn cu ceri ut^h^dc aliquado 
hayn eft cum fceua:&:lamed'°cum kamecz utnaStqduenit c5 
additione he in fi'ne4& de illis funt cum defecflu yod &: pathah 
"hayn vtpy ♦&deilliseftuerbumvnumqducniet aliqfi cum 
kamecz defe<aiuu:&aliqn ' ^cum ceri:8caliqn licutmodus p^ 
[ apud nos de illis funt ^quoig: impatiuu i pfitia 
lem: vt "»1J<,& de ilUs eft cum fciurek vt ma + 5c de illis funt cum 
fciurek ' ^& additione he vt nvin ♦ Sc de illis eft cu hirek vt d^v : 
& cu additioe he vt ' ^ nn^*dc de illis eft cu duplicatioe lamed 
nun utpipcum holem &:feghoLEtin quiefcetibuslamed' "hc 
deiIIisfuntquo5:peeftcufceua:&hayncucerivtmTi&:deiI 
Jis funt quo^ hayn eft cum feghol ut ' ^ny*^ + 5c in defedliuis pe 
lamed ueniet hayn cu kamecz ut np:8c aliqn cum fceua: ' ^&; 11 
medcukamecz:&:additioneheinfi'neutnnpt^°CCEtindefe^ 
dliuis extremitatu eft qd aliqii uenit cu defe(au pe & hayn cti 
ceri' ' vt \T)idc aliqii cu fceua hayn:&karaecz lamed cu additio 
ne *^he in fihe utnan ♦ Et in duplidbus de illis funt cu defedtu 
lamed & holem pe*' utaiD on^i^ + & deillis funt quoru pe eft 
cu fciurek:8clamed cum kamecz vtnny+Sic^^^^oes formseim 
peratiui lingris mafcri abfenris in qcfcetibus in coniugationc 
feuifuntquindccinr ^&fexin perfedtis^fumma oium illaj^ vi 
gintivna:8c fut illsc n^n iiuti nhtiv n22V nisv ^ mou; mny-natt; yD«; 
\r\ np nyimr pipna^iyo^u^nwirtTjjj^^TiNnuJTUTu^ipjrna^lhiiHT 
noy 310 mn ♦'^ &: pro fingulari foemina in pfediis funt quatuor 
modi Jn primo pe ra dicis eft cu hirek ^ ^S: hayn cu fceua:8c II 
med eft cii hirek|)trahete ut W2h + Et in fcdo pe eft ca rapietc 
ii y kamecz De imperatiud leufs* 

kamec2 vt b^D + Etin tertio pceft cufceuaj& hayn cfikamcca 
ut inDV.Et in quarto-effendo pe gutturalis cft cum pathah; dc 
hayn cu holem ut 'ii^y > Et quando hayn eft littera 'gutturaUs 
ueniet duse formse+ Vna cum pe c(i kamecz pleni oris;& hayn 
^cumkameczlato ut'3-iii»Etfcdapecum kameczIato;Schayn 
cum fceua ii non iit^hayn gutturalis vt ^op : & qii hayn eft If a 
gutturalis ueniet cd rapiente pathah vt^ 'Sya ♦ Et tertia qii pc 
&; hayn fimul funt litterse gutturales;tuc pe ueniet^^cu feghoh 
& hayn cu kamecs pleni oris vt ^mn : ecce lingularis foemina 
fut odto^form^ mN'^y3'aDp'3->n 'Tjayna^ya^a^^ya^^^^Etin 
gefcentibus; in quiefcentibus pe yod deillis eft qd uenit cum 
defedtu yodi&: hayn ' °cum kamec2;&: lamed cum hirek trahe 
tefigno pro fcemina vt' ' '3n:authayn cu fceuai&Iamed cuhi 
rek ut '3^ 'yif Et in quiefcetibus hayn quse funt' ^ binaria fcdm 
noftra opinione de illis eft cp littera prima fit cum holem ;8c fe 
cunda cum hirek ' ' trahentc ut ^im + 8c de illis eft cum kamecz 
pleni oris ut m > dc de illis cu fciurek ut '* 'mh ^h)n* Ecce in qcj^ 
fcentibus funt quin^ formx^^Dih Mn 'm 71 'art; fuma omnium 
ipfarumeft'^quatuordecimform£e pro fcemina fingulariin 
pfentia+Sed pro pluralitate mafculoi^' ^in perfedlis uenerunt 
tribus modis+Primo cp pe fit cum hirek;&: hayn cu fceua' ^' ut 
nay+Scdoqnhayneftgutturalisuenietpecupathah^&hayn 
cum rapientepathah' ^ vt 'ifi3+Tertio qii uenietpe cu kamecz 
pleni oris vfi:»©» la-in* ' ^CHEtin quiefcetibus; in quiefcetibus 
aleph de illis eft cuius aleph eft cum feghoI;&: hayn cu rapiete 
^°feghol ut 131« * Et in quiefcetibus pe yod de illis eft cuius ha 
yn eft cum fceua' ' ut lyT ♦ 8c de illis eft cuius aliqn ipfa eft cum 
kamecz vt lan ; S< aliqn eft ctj ccri vt t^rt.dc de illis eft^^cuius ha 
yn eft cu fciurek ut mv* Etin binariis de illis eft.; cuius littera 
prima eft cum holem' Vt in3 + Et aliquando etiam in duphaV 
busuenietpecum hoIem;&cum defedtu duplicis lamed^^^ra 
dicis utTii>{;cuius radix eft nitt^Sic^^ fuma harii forma^ diffc 
redu ^ ^ a formis pfedtoig: funt fepte form^ lyiy ui prt lyt mn 
lyta iii2 t^^Sic^ fuma ois pfitatis mafculoig: p pntia funt o£tQ 
form^ tEt pfitas foeminai^ eft* ^in pfedtis duob^ modis;hoc e 
didtu cuadditioeheinfine &:fineadditi6e>^^Etadditf hcfdt 
treSiVna eq?ueniatpecufceua;&:hayncukamcc2:& lamed 
^^cu fceua;&: nun pcedens he addita etia cu kamecz ut m^^m ^ 

Etfccuda j hpr\ ^iiM ^ 
^^nn:ii w^ 103 v^i*?^ i)3;»7j fc?im ^?£in ''phm ^^o 103 ^pj? i 
nii^ pynjioi • ^ii3i[ 103 D^na \\m] nn^a n>:n^ K£in ni^na z 
V^n] ms ^«^0 vop3 ^^£)n oi? nnNn ni"n2r ^nip n:&^'3n n^jnj j 
l^t< DN ii)m ]\v.r}\ an*} ^pj53 Nsn mpn} ^3nn 103 3nn^pf53 4 
103 nng «^ons 5^3n n^jn^ nifc^ rync>3i ^oDp^ 103 n^jnj ?*yn s 
N3n ijsn T^ nionj m^nlK in\ ]ivn\ ^'^ry02 n^^*h^'"!i. J ^V^^ « 
n:Ou> n3p3n nTn;^ nn nnx lo3ai£3 t^Vj*'^?^ V.v.n\ hwi 7 
pTnN^^y^TOp^^3nnn.i3y,TOi^>3^o g 

T\ynni^*ip'nDn3N3i^Dnpni*N£jn^n:^^^ D^nT!3l ^ 
103 n3p34 ip^D *^uf to p^ins npSni vop3 . , . 10 

on;^ rpn ^n:3i • oS ^yi io3 pnns noSm «ra i^un 1k ^3n n 
P"in3 n^:^ni oVn^ miu^K-in nnno ono i: w3D ^sS o^^mn iz 
103 p"iii:^3 Dnpi m lo^ Dia >;ip vpp3 DnpTnTN 103 ':|C^io u 
ibplP^^^iH unnis^y']^3iinniirc7pnD''n:3nn^;i7ih'^^^ 14 
Dnpin ^i3"iH djostI' • n^jS nnnn nppjS nnii: nn^j? ^31» i^ 
^51^:3 rym pnn3 N^int:?^ i-im^n m^i n^^m i^js d^qS;ej3 is 
nng «fjoris j^yni nn^3 Nan N3nnun:i V.vn^2 ^jc^n n3V io3 17 
5 i3i:>a i3nn 103 di£j nSo rop3 Nisn i^3niy ^u?*hc?n nna 103 ig 
•fl^ns pi^ni ii:ip3 <^>^rw ong «rjSsn ^ni3 n^n 1 *11 ^^ 
Niu>3i^unu?Qnpm"^N^n^nj3n3nNj"o3hl:!D ., - ^° 

Dnpi i3n 103 n3:3 Dy^i Dn 103 vpp3 d^^ ^?>nu> Dnpi lyn 103 n 
Dhn3 nM^Nnn nlNnu^Dnp D^p.i^3i 12:11; 103 pnp:^ i\i;nu* a 
npS h^3n TnDn3i D^ns N£in K3n d^Vi£333. d:i D^pyaSi in3 103 a 
nijic^on nm^n n^?< nD nn nnx ivnv^ nii^ 103 u>-it;n 24 
m^5 i.s^ =15:11; i3n i3n ^vn i^ns nni:: c?pn D^phc^n nnisrp ^s 
Nin ni3p:n iirij > • nmy nM n3.jS Dnpjn ^i3n hs *:|p '>')n 2<J 
nsDin ^^131 <fiiD3 fccn nfiDin3 nort ^12:1 D^3"n ^31^3 d^oSc?^ «7 

V ... . ; I - .. •} t : - . • T : .. ; . , „ j - 

ipSm v^p3 Dyni Nim^^n N^3ncj nriNn u^i? t^? ^»1 ni£)pi3ni 28 
nivot 103 vpp3 T3 D^ nflDi:n >5nn nonipn \m] c<itp3 «^ 
iii y n n^ni i^iu?^ loSni nHna vvm nn^ «Jjona t^^n &?3nty n^3U>m i 
j)yn? iip2 Nsn s^nnt^ n^^^SuJnj mnt^in 103 V9P3 Nnn noitpn 2 
^jiSam t nini£3D lo3 vopn nh noitpn runi fc?it:?3 no^m oSni 3 
ni'3 pyn|pnn3 N^n ^?3nu? iiu?Nnna^DTi ^ju^n \n ^n nispu 4 
nyj «^S^ nnni^i «ra Dyncf ^^ipn • fNnp 103 nnnt? nm ^^nj s 
typn n3j?:in nn^n;^ 'ifjn |i^33 n=)5:n nimi: nn j^np 105 hw:i <J 

Dno ni> >:i3n niim rsjmo^? 103 ii:iD imn^ t^iantd ono «^i^< 8 
DniuD^wnor mD^iosfi^ii^^anoSm^iJtD^ppmN^n riiDni 9 
n:;^3 103 Dinn i^x^ni ws^in non i^> i Jioip^ "it^w^ nn ^si r.yn nj i o 
VQp;i njni m nflDin^Sn n«3;y Dnq ^^^ no^n npni t nyy^j 1 1 
nn mxi nnm tnitoi 103 nn: ihnr^ Si:id:i pyni ninn&^s n 
nnii: hsiD nn ij^yo n^yit n^:h mnioN yan^? nSt? nimj: u 
3jan>;i n3iJi n3n nnNi Dn.:^:;. nni^: D^niyi oimn wn 14 
io3ninpjn ^ianh yc>niDn3in^mS n30'v:?i nnpn^ n^iP]^ ij 
^ niypy-i^nns^ i^ 

t nmr yti?;n inSpn p.:i33 D'pte n^nv? O /l^il ^^ 

nninW^?"i3naDi3 «Ji^NNnnu^njiuJNnn ' ' ig 

103 ^gpj!! i^yni c<iuJ3 N^ni Si:id3 n^ipj >5>n] npn "D-ion 19 
bh D^? n>pn^ nifci *iQSnu;3 nn^3 ]]vn n^^jt^n nnijfni • rn")i^ 20 
3?Qt^>? ]te"inh;i;?ovophic nnan^^nnuN^spD^nsnD&Jan n 
n ^^31 pC3.£3n5 VQR?? ifcqt^f^D^PJ^q nSn nSi:n n^v^ ""P^O ^Q^ ^^ 
^^s^n N3nii? n^^Sfn nnirn < pnjfj^ io3 a^oy^S ppfin 2 j 
ri^:?^3yn nniyn i ^in^bi 103 dSHs j^vm «<p3 fc^Bm Sijd3 24 

'vann vian^ 103 n^t:?^^3 Dy^i^ mvn nm3 dps i^2T0 xsn 2^ 
103 Dii3 t^So vQp ^fi^ *:)2m D^nn ^^ ni3^op:3 na^hnnn nhv^ hoi 2 ^ 
n^y:on nnis: nix? Dnh N::^on n^N ^31 * ih niot:?^?! 13 *|D]n^< 27 
n^iinNnnqipNinyo^Nyot^Nnaiti^K^in foio3«^iD3i?nn£)Din3 23 
^^iin nii^uN n^c?^hti^nio ^u?ovop3 ^oSmNra T^ymNsn' ^9 

SU03 Deimperatiuo leuis» 

Etfecunda eftc^ucniatpecumrapientepathahj&rhayfi cum 
holem;& lamed cum fceuaj&nun^pr^cedens hc cum kamecs 
vtniiiw* Ettertia eft^ ueniatpecfifceua : & hayn-cu holem: 
& lamed cum fceua:8c nun pcedens he cum kamecz vt naT)*)D ♦ 
Etno^^additsehefuntduobusmodiSfPrimuscftcj^ueniatpe 
cum hirek:8c hayn cu ceri; ^& aleph quiefcens poft illa vt \tiipt 
Secundus eft q> hayn lit cum fceua : 8c poft eam aleph mota 
^ cum feghol vt {iVnp^Sic^ form^ impatiui coiugationis leuis 
prolingularifoeminafuntquing^ "form^ na-n^jD n^Ti^in myau; 
jNTp \tiip^ Et in qefcetibusjin quiefcetibus pe^aleph de illis eft 
quo^ pe eft cu rapiete feghol ut nmnXfEt in gefcetib^ pe yod 
de illis eft ^ cu defedtu pe & hayn cii feghol: & lamed cu fceua 
vtm^h + Etfunt de binariis qux funt'°quiefcetia hayn f m ma 
iorem partemillorum quinospcefferuntfuntdefecaiua pe; 
& hayn eft cum holem vt ram' 'naaiyiEtin quiefcetibus lamed 
aldph de illis funt qucc uenerut line additione he:& nun eft c(i 
kamec2''in vItimo:&:hayn cumfeghoh&alepheft quiefcens 
vt (Nyoi : & inuenite quictem Ruth:fic^ ' 'formse horum func 
quatuor |N vo nj3 w na^jS naniDN^Sic^ fuma oium formai^ ' "* im<* 
peratiuifuntquinquagintaduse formx:vingintivna pro ma 
iculo iprsefentia^&quatuordecim' * prof(xmina:&od:o pro 
pluraIitatemafcuIo]^:& nouem pro pKtate focminaiBf vt' ^fcri 
plimusfuperius, 

^^ Veriitii futuri in perfediis in coiugatione leui lunt noue 
formsc/^Primaeftqjuenietalephaddita inprincipio ad Ci^ 
gnificandu ' ^loquente pro fe:&c eft pun^auata cu feghoI:& pc 
cum fceua:&: hayn cum kamecz vt^°\rn-iN + Etin forma fecuda 
cft hayn cum pathah qn lamed eft littera gutturalis fi no' 'ue^ 
nerint in paufa:qa tunc couertereC pathah in kamecz^Exeplu 
primiyDm+^'ExepIumfecundieftnS3fN:exceptis paucis quse 
uenerut cum kamcczin paufa:& (ine ^' paufa interdu vt pnyN» 
Forma tertia eftq> veniataleph '* cum feghoI:& pecfi fceua; 
& hayn cum holem vt <]nyN+Forma quarta ^ ^eft q? ueniat ahV 
quando fcdm modufecund2c:&: aliquado ficut tertia ut vi^fiN 
V^rtn+^^Etomnia hxcmutabunturin c6tinuitate:quia holem 
couertetur in kamecs pleni oris vt^ ^)h n)DU?N &c p *|DnN* Et om 
nibushisinuenieseisiterumforma quintam^^cum additioc 
he in vltio vt ex prima rt^*t")N morN & nyo^N yDu;N^ ^p e & hayn 
cum fceua:8c lamed cu kamecz+ExepIum ex tertia eft nnSyN pc 
iiii y cum Defuturoleuis, 

cum feghol:&: hayn cuni rapiente feghoLEt inueni5hic itera 
forma nona in qua eft^feghol loco kamecz vt m-^pa Cicntnwi^ 
in oibus his If a mota' pcedes he eft cu feghol:fic^ oes form^ 
pro loquete pp fe pro fingulari funt nouem^^formx nhoti ^m&J 
nnSvN^tonN niD^i/^NHNTpNY^nnpijniS-^nyK+Etin quiefcetibus; 
in gefcetibus pe alephj aleph |n\s ueniet cfi holem:& hayn^cij 
pathah vt ->di^{;8<: aliqn cu ceri ut didta fua -)DiNn+Et cx ipis funt 
quibus deficit^^aleph rsididsx dc ueniet trafglutita i aleph [nw ; 
dc eft cum ceri & hayn cu kamecz ^ vt nna* Et ex illis funt quorij 
aleph eft cum holem ut m'>N,&: ex illis quo^: aleph eft cum ceri 
& hayn ^ cum pathah vt ")nN,&: ex illis quoru aleph eft cum ho 
lem :8c eft he addira in fine vt h^idn ' ^nSaN , dc ex illis funt quorfi 
aleph \r\'ii eft cum feghoI:8i; aleph radicis eft cum rapiente fc;^ 
gholut' '•)1DNN% Etexqefcetibuspeyodfuntquo^ialepheftcd 
holem ut hm + dc ex illis funt quorii hayn^ ^eft aleph : & ueniee 
aleph ;n'iV cum feghoI:& aleph radicis cu holem vtniNW ♦ 8c ex 
ilIisfunt'^quoruaIephcu ceri:8chaynradicis cumpathah vt 
V*in:8c aliqn ueniet cum additione ''* he ut ny^N + 8c exillis funt 
quoi^ aleph eft cum fcitirek: dc hayn cum pathah ut Saw + &: ex 
illis funt ' ^quoK aleph 5c hayn fimul funt cu ceri vt iSi<':&: ah> 
quando uenit cum addirione he; dc cum fceua' ^hayn utna^N* 
6c ex illis funt quo^ ueniet aleph cum hirek trahete pe yod: dc 
hayn'^cukamec2vtvy'^f:&:aliqncuadditioeheutnyv'N%&:ex 
illis funt quo?: aleph ' ^eft cu feghol: & hayn cu kamecz dc das^ 
ghefc ut p3fN + dc ex iliis quoig: hayn e aliqii cu rapietekamecz: 
* '-^&c aliqn cu hole m lyN ">^tS%&; ex illis funt quoi^ aleph dc hayn^ 
fui cu ceri ut3iyN."°Et i binariis liit qno^ aleph e cii kameczj- 
& pe cu hole ut n3n:& aliqn' ' ueoit cu additoe he vt nt^nn^dc ex 
iilis fuc quo^ pe e Gu hirek ut h^^a: &: aliqn" ^uenit cu addirioe 
he vt rh->:iti^ &ex illis fut quo^ ueniet pe cu fciurek vt imx'^ 5c 
ex illis fut m additioe he vt n-nnN* dc de illis fut quo^ aleph eft 
cu rapiete pathah:& pe^^cu hoIe:&iamed repetita cu feghol 
vtppN^Etiquiefcetib^lamedhedeitlisfuntquo^aleph*^ Sc 
hayn funt c(j feghohSc pe cu fceua vt nasK : & qn pe eft If a gut^ 
turalis ueniet^^^cum rapientefeghoIutnt^yN + Etin quiefcenti 
bus pe aleph & lamed he de illis funt quoru ueniet^ ^aleph cfif 
holem :dc hayn cu feghol ut naiN ♦ dc de illis fut quo^ aleph cft 
ciihirek:8chayn^^cukameczutNTN +Etin defedliuis pe&qe 
fcentibus lamed he eft aleph cukamecz ; ^^& hayn cu feghol 
*k daghefc vt })m,Sic^ omnes formg differetes a pfedtis funt 

trigintadu^ rta;^ n^ST^n niis: ^ly na 1-1^:2:931^ • hw «fjDna ry ni^t^iM i 
nv^n niicn n'-!N ^d3 n:jt:>*i' 103 nwsnp^? los vop dtdo ^ijiDri 2 
i?ii?n whnjjnnniah nniynS3nn^tTO^?^nNnhnoni*pn 1 
•;ion6< n^ioi^^ nNnp^i^ v^nn rT£irifcj{ «J^n^.Nj n\os vnni^ nms: 4 
jiyni D^h3 N3n in^^n «^S^ • ^h^ N^n ^nja D>m3i 1 niiS:^^ s 
nDnnu; Dnqi nqt^n nnojf T03^ni:a D^oys^i.nati^ 103 nma s 
vqppjiyni ^ny3NSnijh^ft^n«^%3nj;hD3N3ni u?nt;n«^SND3 7 
rym n2:3 «^Sfcini^Dnoi • ints^ i'030^n3 ^hiint Dnoi 3nK 103 8 
nS3b5i03 n3nn^3nqDi: fi^ni D^ns ^\i?n^.anqi nm 103 nnaa 9 
103 %D «^i3n3 u?ipn «^^Sni hiM fn^Kn «^W^ anqi n^ipb? 10 
T^ynu? onoi 4nin 103 aSh3 i^hanv u?* ni^ Ksn ^n^oi t nios^i^ n 
Dnoi • niN^? 103 aVn3 ;:7nu;n «^Sni 4T:ip3 jn^*jjn ^?)^^ iV3ni ^Sic 12 
n3Dtn3 s3 ow^Si • i?iJ< 103 nng3 vivn r)y VIW ^l^-H^ ^^ 
onqi • S31N 103 nna3 ry.ni p"iit:?3 ^yn^^ onqi • nyn^ 105 t?n 14 
NiU'^! Nn naoin3 n3 a^pyaSi ^Sn 103 nir? ini pyni -^SKn^ it 
llijni ni^ N^n"|iyio p"i;n3 ifiKn i^2m onqi n^ih^ t03 i?yn i<J 
f{ii<n\p onqinvy^N iJ^s^jnnsotnso^jqy^Siry^Kto^qpj 17 
Vqp «^tpns oy3 r^y.n^ onqi • p^>^ 103 m} \'op2 j)i;ni ht^D3 18 
j 3U^^? 103^2:3 pym oht^nc? onoi ntj:^? "11:^: 103 D'-fn3 oy^i i^ 
D^pyam 5^35^ 103 aSns NSni vqp3 «^SNnu^ ^l o^uu73_i 2 

D>qy£)Si 'lUN 103 pnn3 N'£)nc^ Dnqi n^t3^ 103 t^n nflotns n3 21 
, •nmi03p"iiu^3N^n5^3nu7Dnoi n^iu^JtosNnnfiDinsK^ 22 

. 1 ., , - - ...... ... : •••..•.■ : . 

KSini nn|) «^Dn3 ^ijs^^ Dnq^ * nmns 103 m nflptns anqi 23 
«oSNnuJano NmoSn »n33i ptp^? 103 'iijid^ nSi£3 nohni ohns 24 
fi<t3n n^jtil ntfi< ^^np2^ nxi>$ 103 Nip3 Nsni ht:?p3 j)yni 25* 
i^3ny;anaNmohni«?iS>5 ^i^nn^^intjy^^los^D^^iDn^ 25 
I\ynipnna«^^^Nnu^Dnq-i •naift^ to3ht:ip3 pym DSn3«^SNn 27 
rop3 chm Nn nohn ^mi &?^n non^i j ni^n 103 v-op^ ^^ 

D^qSijnjq niwonnim2:nS3nnnDfi$io3U^amhtiD3j)i;ni ^^ 110«^? npti^ *^m TiiiN 2nN io&{n iDtN tn nS^?i D^riuJ'! u>€h0 i 

nia^j p.ipNniinNini:(isnV:iNSufc{nKat$N3Nat^.^ s 

Dnonm D^mm D^oSu^n "iD nn ' niox ^n^K nniN niJ^i;t< 4 
t niniJf nnNi d^];^^^ Dnspn mmn^ on i^n D^Siaani s 
HDin ^i; nnmh ;:j^?"i3 in n^Din N^^ji;?] fl^l j /1 ^ 
njS; nhn ^x? pnnn np:ni napqhi i^l^. . . ' 7 

Ni^ni pnna inn N'3nij pu^Nnri • d^dti ns?nm fc^an D^oSu^a g 
^'05 mna p,yn N^n^ ^:i?n] ':i^m 103 nn^a p^jni Nii^a 9 
pDannrhDJcnios nnsa rs^m D^na innn>nnt:^^u)Su?nr-i wn 10 
Vi3paN3n-:|iDD3 -pDi^naDShajiynp^^aniwnm^njic^^ u 
• pDans D^n!i inmnnisa vvn nu^^i • nS niDnio3 DiiD b?So 12 
Nnnn^3n:it:^"lpn b?sra • bt^nis&jn 103^1:3 pynNDn':)^:? u 
wn^ Dnoi ti^Jnnn 103 nni)3 j)yni Si:id «?)iDn3 fc^an\SiAp3 inn 14 
i?3iif D^ohtyn nmi: nn^npn 103 njra i;i?ni v^pg N'£!n] nto is 
t -^inpn u^nnn h?5^n nt)2n bs^n "iiou?n Dstpn i^ 

nns3 n3;ni dVhs ^^^ntn Dnq ^hbi N^n ^ma Qlfl *1 *11 *7 
•:)%inriain:^3i^^npDsn3D^oyanoNniD3 . , . '8 

U1S0 ^53 pD£inm "lobjm nc&cn toSiJiDa N^n nDi?S twn i^ 
Vop3 ri!nij3 D^. qS^?n\iiap3 innt^ DnoT h^j?fio n3 ^sinnnn.i 20 
nnt^n io3 nn33 rpm ch^rw fc«iu?3 innu;Dnoi 3n>3n 103 21 
nnonhpipo ^p D^oitpS non nnNn 103 ^iys i>i;n t?3n D^pj;^^] 22 
Dnoi hmn 103 hi;D3 rym v^p3 inm nn: qSNn ^j^ni!? onoT n 

1 •• .. T .- j.»._tj»..Jt; -r-; .r-rlVT-r T'/ V" 

103 VPR3 j>i;nihi:{D «^on3 '^V,'"?^^'^^^^*'^,'!!'^^)^,'^^.'^'!?? ^4 

m >5^n -spni n^p n^j iisn ^ms innj^ Dnoji Dti^j^n Sp^^n 21 

p-|n3 inntp Dnpi niNn 103 nMin^p nsDU ini D^n3 j^j^ni 2^ 

cv5ij:^3 inn fi^3ni nv^ ni^ &?an D^p!;£iS\OTn 103 vpps t3;ni 27 

ni^ni pin3 innti^ Dnoi i^3^nj"03n^3|)i;ninn53m'^N^ni 2g 

issm 7>y\m inn ^2m onoi 3D^n w^n los nn£)3 rym nnj 2 « 
m» Defumroleirist 
^trtgintadu«»Ethae funt illse moNNnfiDN nriMTmKa.iM wn iq)h 

noN Nn\N naiNnit^v^^^^^naaNpipt^: n-^inn im n^^N V^n nwaN N3i\% Sic^ 
fiima perfedto^ &: quiefcetiu & defea:iuoi^^& duplicium qug 
funt f m iudicium prsedicloig: funt quadraginta & vna figura* 
^dEt pro piitia ad fecudu ueniet additio tau in capite ad li> 
gnificadum pfentiam^pro mafculo & j> fceminarSc: pundiua^ 
bitur cum hirek utpIurimu:&:ideo ^ in pf eais ueniet feptem 
modis+ Prio quia ueniet tau cfi hirek:& pe '^ cu fceua : 8c hayn 
€um pathah vt33;yn ♦ Et fecudo q? ueniat hayn cum holcm ut 
■ °nT:3\yn*EtterLio q? lit tau cum hoIemtSc hayn cum pathah ut 
^3Nn + Etin paufa ' ' uenient formsc alisetquia quando hayn eft 
cu holem i paufatin cotinuo ueniet cu kamecz' ^ pleni oris ut 
"fi man: dc quorum hayn eft cum pathah:&: tau cum holem in 
paufa;''in cotinuo ueniethayn cum ceri vt^SNn^^^Nn+Etquas* 
do pe radicis eftgutturalis ueniet^^u cum feghoI:8t:pe cum 
rapientefeghol : gchayncumpathah utvnroMt cx illis funt 
quorumtau' ^eftcum fceua:&:pecumkamec2:&h3yn cijceri 
y t tnan+Sic^ form^ perfedio^ funt feptem ' ^ hsNn ->ia;yn 22m 
•pDn mnn h^mn man ♦ ' ^ILEt in quiefcetibus:in gefcedbus pe 
aleph de illis funt quorii pe eft cum hoIem:S«; hayn cu pathah 
'^utn3Nn:Scaliquandoinpaufaeftcum ceri : &in couerfione 
' ^futuri in prseteritii eft cum feghol vt iDNni noNn : &: in paufa 
uenit correpte:'° & in conueriione venit produdte+Et de illis 
funt quorum tau eft cum feghol & aleph etiam:&: hayn cu ka^^ 
mecz^ ' vt 3nNn»Et de illis funt quoru tau eft cu fceua: & aleph 
& hayn cum pathah ut nnxn/' Et ah'qii ueniet hayn cum ceri 
vtinNnlimiIeperfed:isfcdm pondusinan +^'Et de illis funt 
quoru ueniet aleph qefcens:8<: tau cu kamec2:&: hayn cum fcis 
ghol vt^yNn+Et de illis funt^^^quo^ aleph eft quiefcens:&: tau 
cufeghobScalephcurapietefeghoh&chayn cu kamecz vt'* 
Du?Nn%3^n:EtdeiIIisfuntquo^tauin quieicetibus yod:peeft 
cu ceri Se deficit pe:'^&: hayn eft cii holem:Si: tau eft addita in 
vltIo:vt n*jNn+Et de illis fut quo^ tau cikcn hirek:'^ &hayn c(j 
feameczutU3'n:Scaliqnpeyodmouet:& ueniettau cii fceua: 
^^gcpeyodcupathah:8chayncumcerivtu3'n+Etdeillisfunt 
quo^taueftciihirek:&yod^^quiefcit : dc hayneftcupatliah 
vt 3D'n yJ'n+Et de illis funt quor» ueniet tau cum fciurek: 8c pe 

yod Defutaroleurs» 

yod deffciett&; hayn eft cu pathah ut ^3in* & de illis funt quo^ 
rum ueniet tau & hayn cu ceri vt'7^n + &c deillis funtquorura 
tau efi: cu hirektrahcnte aut cum ceri : & hayn cum fcghol m 
■)3^'n velSyn»8c de illis funt quo^ tau pfentise eft cum holem:& 
hayn radicis cfk cum kamecz ut nmn+Etin binariis** de illis fae 
quoruf ueniet tau cum kamec2;& littera prima cum holem vt 
NDn f &: de illis funt' quorum ueniet littera prima cu fciurcfe vt 
DAnn N3n*&: de illis funt quorum ueniet tau ^ cu fceua;&: littera 
prima cum hoIem:& fecunda ueniet cum ccri ut nnion^ tt)3m 
SDwn+Sic eft opinio maiorispartis gramatico^ antiquorum j 
fed ^m meam opinione '^ illa funt ex duplicibus lamed coiuga 
tionis agentis quadri:& fimiliter pipn:fed tau fnw^-^iplius leuis 
cft 3wn mDmiyn fcdm podus oipn nan + Etin quiefcetibus la^ 
tned ' ° he de illis funt quoi^ tau eft cum hirek: & pe cu fceua: 
& hayn cum feghol vt mi)n ny u?n ♦ " & de illis funt in quicfceti;^ 
bus pe aleph &: lamed he quoijL ueniet tau cura hoIem:&: hayn 
cum ceri vt ' 'mar^ * ' ^ITEt in duplidbus hayn fine quiete de il 
iisfuntquo^ueiiiettaucumkamecz^&pecuholem^^^^&defi 
cietlitteraduplicitatisutnNn + 8(:deillisfuntquorum tau eft 
cum hirck: ' ^&c hayn radicis eft cii pathah d>c daghefc ut iVT) ♦ 
& de illis funt quorum tau eft cum hirek:& pe cum holem ' ^' & 
daghefc:& dcfickt lamed duplicitatis vtaicn . Sic^ oes for*^ 
tngedifferentesab^^iplis perfedtis funt vigintifex nDNn nOkVn 
ny^n ^3in aa^n ^2'n \y3*n n^yivn Vxn '^ nnN-mnkVnrnNmnnniiNn 
3iD'n *i"t'n mw najxn nyi:?n ii)^r\ Tian' ^Nan -rnin ^Sn lyn : fic^ oes 
form^ prxfentise^^pro mafculo funt trigintatres:feptem jpro 
perfe(ftis:& vigintifex declinantes ab illis*' ' CTEtpro abfenti 
fingulari mafculo in pfedtis erut odlo form^/^Prima eft yod 
abfentis futuricuhirek:5cpecumfceua:^^8chayncu pathah 
vt ht:>':&: in paula hayn eft cu kamecz* Secdda eft qn fuerit pc 
^"^ uerbi littera gutturatis: tunc yod uenietcu feghoh&: pe ra^^ 
dicis c(j rapiente feghol vt^^^^ax^ & de illis funt quse funt cum 
kamecz iine paufa vt yau' & n\y3' ♦ Tertia eft cp ueniat"^ hayn 
radicis cu holem vt maD'ite:gcin cotinuo c6uerte6holem i 
kamec2'^plenioris:utnD3p\:?n^Ql^o'»Sc aliqn fuftineCyod 
cfimugitu^^ad roboradiiipm raptu ut na^y^exitu tuu : fed qii 
c6tinuabitur:&:in Ifa hayn erit ^^accetus trahensttunchayn 
eft cum holem ut aa^ ♦ & de illis func quo^ ucniet yod cu fceua 

gcpe VnTnyn 

toansra |^.i?m inn ^jantp nrioi h?in io3 nn^a iiyrti ny^n ^w i 
Is i3;»n la3 hw2 pi?m nya lx ipio pira inn;y Dnai • •iSn 4 
D>\3iEiaji • -inin 103 jqpnc^";.t;ri i\5;i DinanDJrnniijDnQi nyn 1 
Dnoi • N3n 103 oSnn mii:^j^nn niNm ropa inn binw ono 4 
inn Nnncy onoi onn inn los pmc?3 miti^s^in niNn ^jnnc? 5 

f ~ •r V V •• -r T : r •• I ' • ▼ -r -r » •• 

n miyn 103 nvn ^cnn n^j^um Dins n:ic)i^in nii^m tciuJa ^ 
^nyn^iji iSNn^DioipjiD^p-ipnonm ni?iNin rgaaic^n nnion 7 
jri^N im ^36? pipn jpj v:^^'^^ hvisi t^2j2 noS D^Siasn jo Dn g 
noSn njqi • Dipn n^n Hpy^a Sp 3i;^n mon msrn t^in Spn p. 9 
n^sin nj^itf n 103 Si;d3 ]\vn) tiim s^m p")n3 innii^ onq Nn 10 
103 ni:3 rym D^ns mn &^3niy sn loSm qSfc? NSin n:3 onoi n 

jn3Nn 12 

DShsN^pmvqpsinnNsnt^Dnqnj^^^siyj^n 1n1i5*^_*5l « 
nnn3inniyDnoniNnio3h£j3nniNiDnm -J-i| 

I " . ; r - •.• V ~ -r : '•• V - - ; V S " S • 

DSh3 N5m pin3 innty Dnoi n^n 103 iii^Jim nn53 m^n :m is 

10 nUnt^on nimyn S^nn niD^n lo^Sasn no^ nDnm u?:m i^ 

nrjNn imri 2mn nnn mrNn nq^cn nq^n wi Dni^y^ ^'^91^^ »7 

*?3n nnm nSn "irn n^^n h3in 3D>n c^3^n u^3>n Dujsn ^JTNn is 

.' ' V" •-• :•• - ; -*=" •" '« 

n3jn nimi: 13 nn 3iD>n nn^n nifrcn n35^n mjt^^n nnii:n mn i^ 

x ynq niDij c^tsfi Dniyyi D>oSty4 y3_iy vhv}]:^t\t} npA 20 

• nimi: npt ™;nn d>qS^3 i3Tn n>n>n *^ nQ 1 Sl " 

N\t^3N3nipnn3n>nunnnDinni>n5it:7K>n ' , ^ . . '^ 2* 

N£in>nntj3n>jt^n tvopT^; l!5?n ???•??'> ^l^li-osnn^s T>j7m n 

103 4i:iD ^ni vsr\\ijn fc?£nSl:iD3 N3n ni>n tn n>Jin:j niN Svihn 24 

\kim n>^>nt:jnnc^3>iyqu?>io3pD3n>i3^qp3Dn^^ 25: 

Vqp3>? D^nn if^nn> *:|iod3i msq^-^ii^^ los DSh3 t:?nt^n jii; 2^ 

t<>y:i3 ni>n nionn D>oyi3hi nD3 i3t:>> n^o n4o> 103 D13 n^o 27 

s^Tll r.5?rn niN3iiqW3 n3N :|nN5: nq^> 103 na>i3nn pmT 25 

c<it:?3 ni>n ^<3nty onoi • aiJ3> los D^hD ryn tn nt:?lo dpd 2^ 

8^m f hpnrny^ niN>io3DSn3 i^j^mnn^Ni^-iinp^ii^n fi^Ml^ll ^ 
onoi yT 103 vop3 ry m n^n ivr0 onai '^ ^ ^ 

tJ3 D'Oi;£)Si hn^\ 103 4i:iD3 p vn] VPpa «^ni >5iji5^3ii*n Hnml 7 
1D3 nn^3 j>5;n] p^inaniWDnDihnnipj^^innNii^p"^^ 8 
fijn] irn^ Dnqi ^3.1^ io:d ynp2 ]]vn\ pni03 m^nu^ Dnpi 3p> 9 
pyni nx3 D>qj7iSi d^03;£i'] pnns N3 ^1^7*2^ Dnpi ^h 103 n^n 10 
D^oiJ A^l pin3 ni^n N3n D^qya^i!^ Dnqi i^ji "^y^. 103 ^1;!D3 1 1 

tD3pW3N^niv^p3niWDnoiij^]t'n*(i3 Q^IITyni *^ 
to3 vop3 ]]v.r\\ hw «j)tDn3 n^Ji"u niN ^'^ni hw^ nl>ntj Dnoi i^ 

|W\^iitp3t!?$mpnn3nlWDnaKn ^ri^!l1 ^^ 

Sira ni?ni Dhnsni^niy Dnoi n:3^. 103 ^iaD3 ., ^^ ig 

Xivn) nm ^iDm mii^a ^san.i nn^3 ivrw onoi n3N> 103 19 

103 nn^3 1^31 &?n nqSn ii"itpn3 n3 DW£ib\nt;fy;.i03 hiaDS 20 

D^qSu^nq mnmn H^'-]^ nn fi^i:).io3n.i:3 1^3&{3 D^os^s^lt:];?» u 

ti^impl "^pl^^p-l^^^fny^^^^jSbi» Hn>^np.yni.nlNnt7i;n:0u> 22 

DH^i? nnD3 Tnn^ns;n i3 n.n ns:?. tyy^ ntpsji n3i^* m3» Tinj 23 

mim]:OTi 24 

j\3;n]i^Kn3 ini «f)iD3 ni* nsDins N3>^n3pjS n!3"l /1 ^^ 

nou?n ^43in >-inNn no^^n los r\m0r\ ih tn ^3 pmu>3 in Din3 27 
n3jS nJic?i3 noin mnDjm * rHn rhm >3fi<n ^fi^3n ^oipn 28 

• ; T i ' »5* •."•.•}•-: «••-:• •*••!» 

^w^inNvy^jy.hssnsjrj . 29 

nnyoi Defuturoleuisf 

U pe cum kamccz 8c hayn cum ceri vt ^i2\8c de illis funt quo^ 
rum uenietyod cum holem : Schayn ^cum pathah:&in paufa 
cum kamccz aut cum ceri vt^3N'h3N'SjN' :ccce tibi form^- p^ 
fedto^t quas numerauimus SaN' Sdn' ^na' f 3U' ^iSo' yoiy ' «^3«' Sia» 

* SaN' ♦ ^ C^Et in quiefcetibus yod eft cum ceri: &: pe gefcete: dc 
hayn cum holem ut niN' t^Scdc illis funt quorum yod eft cum 
ceri:& hayn cum kamecz vt yi'* &: deillis funt^quoru ueniet 
yodcumfceua^&pecumkamecz^&hayn cufegholut^n": 8< 
aHquando ucnit ^ cum defetftu yod vnius:8c dicent^n' ♦ dc dc 
illis funt quorum yod eft cum hirek : & hayn cum pathah uc 
^313'+ Sc de illis funt quorum yod eft cum fciurek: &c hayn cum 
kamcczutW+Scdeillis funt quorum eftyod&hayn '°cum 
ceri vt*|V*8tdeilIisfunt quorum yod uenit cum hirek ali^ 
quando :8i: aliquado cum ceri S: hayn " cum feghol ut ny ' ly ♦ 
& de illis funt quorum ahquando ueniet yod cum hirek: & ali 
quando ' ^cum ceri vt np' np' ♦ 

'^CDEt in binariis quiefcentibus hayn vau de illis funt quord 
yod eft cum kamec2:8t pc cum fciurek ut' "* oip' , dc de illis funt 
quoru yod eft cum kamec2:8c hayn eft cum holem ut nd'>' ^ 8tf 
de illis funt quorum yod eft cu feghol:^; pe eft littera guttura 
lis cum rapiete feghol: & hayn cum kamec2 vt' ^iw ♦ 
"^CCEtinquiefcetidusIamedhedeillisfuntquorum yod eft 
cum hirek:& pe cum fceua:Schayn' ^cum feghol ut njj'* 8c dc 
illis funt quorum yod eft cum hoIem:&; hayn cum feghol' ^ut 
n3N' ♦ dc de illis funt quorum yod eft cum pathah : dc pe guttU;^ 
ralis cum rapiente pathah:^; hayn ^°cum feghol ut nwy' * ^ ali 
quando uenitcum defe^ftu lammed he:8c totum illud eft cum 
pathah uc *'«?y' : 8caIiquado uenittotum cum ceri ut Ny';iic^ 
fiima olum difFereciu a perfe<ais funt ^''decem 8c o<fto VTmN» 

♦ Ny \yy' my nax' n33' n^n' ^' n3' d^P' np' np' -ly i%'» -fh' h^vhw hn" 
Sic<^ romm fururu iingte abfens eft viginti ^'^ dc fex formarm 
^^I^Etpropraifentiafaeminseuenietcum additione yod in 
fine 5c tau in capite;Si: hayn"^ cum fceua uel cum rapiente:ipa 
exiftente gutturali quando ipfa non eft in mafculo^ ^cum hoj^ 
lemautcumfciurek:quiatuncnon mutabiturut 'inNr» nuNn 
'aNn 'N3n 'aipn '^ 'i^^*n ^h^in ; dcptev h^ecalia : 8cipfa abfens aiH 
mulatur fua lingua prsefenti^" ^mafculi fcdni omnes fuas res 
iingiliatim^ 

CEthinc Defuturokuist 

CEt hinc exponemus pluralitate pro loquetibus per fc j & dl 
cemus q? nun*addita in capite fignum pro pluribus loquenti 
bus perfeuenietMuobusmodisjaliqncum hirek; &aliqii cu 
pathah : & aliquando cum holem dc cum littera * gutturali:pc 
cft cum rapiente pathah iitt?y3 ^ny: ya^3 nnaj ; & lic cum addi 
tione^he n£)i">3 •^Tn: comutatione holem in fccua nyaiya comu^ 
tatione^pathah in fceuaiEt cfilfa gutturaH ciirapietepathah 
utnhN^yj . Sic<^ formse^perfeeto]^ funt fex rt^y^ inyjyDu^jnmj 
nSNU3n£)nn3*^CrEtinquiefcetib^:inquiefcetibus pe alephde 
illis funt quo^ nun cft cum hoIem:8chayn cu pathah^ut naw* 
& de illis lunt quorfi hayfi eft cum ceri ut ^iDtis ♦ & de illis funt 
' ^quor um pe eft cum rapiete feghoI:&: nun cfii feghohSic hayri 
cum kamccz ut anNj + & deillis funt' 'quo^ hayn eft cu holem 
vt TJTNa/^CCEtinquicfcetibus peyoddeillisfuntquo^nuii 
eft cum ceri:& hayn c0. pathah ut ' ^-^ijt^dc de illis funt quorum 
nun eft cum fceua:&: yod cum kamecz:&;Iamed'*radicis cum 
feghol vt hw3 ♦ ^ de illis funt quo^ yod eft cum hirek: dc hayn 
cum pathah vt :iO% ' * & de illis funt quoi^: nun eft cu fciurek; 
& hayn cum kamecz vt h3)3 ♦ dc de illis funt quoru nun & hayn 
cft' '^cum ccri ut i^a: gcaliquado ucnithayn cufceua;&:Iamed 
cumkamccz:&cum additioe^^heinvItimoutnaSj+Scde illis 
funtquorumnuncftcumhirek:&hayncumkamccz ut vrs^. 
* ^Etin binariis dcillis futquo^ nun eftcum kamecz : & hayn 
cu hole vt ^33 : S^^Iiqn cii additione' ^ he dc cu kamecz lamed 
ut nN33 ♦ 8c deilhs nun cft cu kamccz:8c pe cu fciurek vt ^°Dp5+ 
& dc illis funt quo^ nun eft cu ceri:&: pe cu holem ut ^23 ♦ Et 
de illis funt quoi^: nun cft cu fcghoh^ ' & pe cu rapiete fcghol: 
& vau q eft i mcdio cfi kamecz ut nin% Et in quiefcetib'' lamed 
he"de illis funt quo^ nun eft cum hirek:&: pe cu fceua:&: ha^ 
yn cum feghol vt naaa + dc de illis funt quorum nun^Vft cu ho^ 
icm :& hayn cii fcghol ut n3N*3 ♦ 5ic^ oia diff eretia funt dece dc 
0^0 nJ<3ji<33^T3n3^3lSoh3i33[D'3^n'jyn3TiTManN3naND^* idn3 
** n3N3n333 T)n3U?P:Dip3* Sicqe omnes formscloquentiu per fe 
funt vigitiquatuor: ^^ fexin pcrfccais^&decem Scodto in dif^ 
fcrentibus ab illis ♦ ^^ CCEt in prxfcntia pluralitatis pcrfe<^o 
rumuenicttaucumhirek:&:pe&hayn^^cumfceua utnDW* 
Cc dc illis lunt quo^ tau &: pc funt cum pathah:^^& hayn cum 
fccua ut nayn ; dc in paufa uenicnt cum holem hayn ut ntott?n 

ni3yn ? ni^iiDSnnD^Dy^^inn^sD^oy^SipnTOD^qy^S^ j 

1 n niiomnyTOKT.^'7>5DSnri nniopianiinnj^^jn-ijNri s 
:- nmir nnnW3io3nn3<f)9nan>Atn^nix3iN'itij^^?nn5)|^^ « 
;; j rh^^) T\^T}} twv) ^vy^ji ^^t:!^^ niiDi ^v a^dwn 7 

■ nngn f^y ni din:^ p:ni^ dhq ^hvi N^n 'm^ n*!M *( Sl 
' Dnoi n3&^:i iQsn^apynu^Dnono^jjlos iJ*«*f 

• DriQi :in^23 103 vQp3 r.^'*!! it^tpa p^ni ii^D «^min^inuj 
? i niTNj 103 aSha ryniy 

v{ V : V 5 •• - » V 

? no'irti ropn msm 5<iiiiJ:3 njnu? Dnoi ynj •M<J 

■ n:o>3 103 nn^3 ]]vn] pina irnt^ Dnqnn^jjp^osiiatpn i^jnm 
< ]>T;ni |i3n;u Dnq.i hqi: 103 v-^pa p.5;ni.pW3 ji^ntijDnqi 

naDlnni ropa nohm &?iiy3 ryn nxa D^oyaSi • -1^3 103 n2::i 

j ;^n;a 103 vqp3 ryni pnnp ywnt^ Dnqi n3i3 103 «:)1D3 Nn 

:• n£)t)ln3Q>oy£)hi 5^33 103 dim vvnwnr^^nmnv anoD>^3U>3=» 

^ 103 pni^3 &<ani vqp3 fi3n Qnqi n^33 103 ^din vqp3i Krj 

hi:5p3 i-i3nt£? Dnqi u;t33 lo3 D^ri3 ^j^nt ^"12:3 \m0 DnoT Dip3 
' «rnqSn*n33i 'ninM^::3VQp,^,i?^qi^?>?iin3^i'^t3«^D^^ 
- |i3nu> Dnqi n333 lop ^iap3 jjyni iz}m N^ni pnn3 pjntp Dnq 
^ ^05^3 nt7i; n3'Q'f D>3nisjqn S3 nn.n3N3 103 Siap3 p.yni D^n3 

• n5«?33 ^233 ^'^'i^ n3^3 1^3 ^313 3D>3 4n^3 ];in2 nlrK3 3n&J3 n3N3 

yqnii DT.y3 ansiQn nmif S3 nn n3N3 n333 nin^ u>i33 Dip3 
: Dnq D>3n^q3 nT^3; n3'Qipi D>phu?3 1:^1;) ony^^ 
. p.spni t>53m pnn3 inn K3n D^qSipn >!i3n f1 5 1 *3l 
:■ nn^afc?£inTinniyDnoinou?nio3{r<^,u?3 wjl-JI 

t •moc^n lQ?i>ynDinfifi^3>pDan3vn3yni03^;im 

X z hpnrtMfh 
dfi:i ap^ 1^'nnjj onqi ihniin ^in^m fo 3 ^op^a Dnai mapn : i 
^Sa fi j naDtm is^n^ idi ioi£)i^n iDf^c^n to3 pyn p^im d:;;^ 2 
3 V^p3 VVjI^ °?^i ^^J?3 fr<5|ntij i-noc^n iiy au^n m nji? j 
iwn vypu^ahm nnu: in n^Ntn^inin3i{^nio3pD3ri3 4 
:in3tpniiyou?niDi£);:^nihmnntot^^ s 

^ =jNn Q^py|)^i nn^n nya ppflnninnNn tos . "7 _ 7 

I>3;nvht3D «^ona ^SNniht3D3 im npotna 8 

>D W^Si iTnNn to3 n^n i>x;m oSna mnu^onoi lani^n toaropn 9 
^nn Nnn\y t^i. nt^ N^.n >njqi i-tnBt^n pi iiTnfi^*n iw nsDtna n3 10 
103 vap3 Dympnnn inni^DnqnntNnto3D^n3i^3;mn2r3 n 
n£)Dtn3 D^oyshi lyin to3 &^ra pym nirs innu^ Dnoi iran « 

V « ; . • T ; . s ; •• . T J • » . - -r : • •• : T - ■.• v •• t • 

l03it:iD3I^i?ni vqp^snvni >5iminni^Dnqiiiynnto3iij u 
innu> Dnoi I3i3>nt03nn£)3p3;7nip"in3innu7 DnoiiSn^n 14 

» - V •.• n - • ; —-;••-» i I ••• S T - 'V il •• *•■ ' : 

: n3in to3 m^ i^yni pmu^n 11 

103 D^n3 nJtu^Kin ntNni v-^R^ i^n^ Dnq Q*?^ 1!^ ^l ^^ 
™tU7.snnntfi^»mvQp3jnn;^DnqitN3n . . . . '7 

n^tu^Nin nt&?m vop^ tnnu^ Dnoi insn 103 mm pi pmu^3 '8 

. T T ; f ■• I T i T - V •-• " T : T • • - I .. : 1 •• ; 

Din3 n^tii^i^in nt>?m kic?3 innu? Dnoi ij>nn to3 *iu?ta p-i>n3 ^^ 

v:t -t t:t}»t-^j •! '< .T :!•.• I"^: 

Nn iqhn n:3i • pu^tpn tos «^tD3 lu naDtns pmm n jtinNni 2 o 
N3nu? Dnoi mT\ t03 nnss nDtu^N^n nlKni 5^1^73 inni:> nm ^ » 

•.. .. -s : --; T .T T, t: . , -... ,. .. 

Dnqi -lafi^n 103 nw&?nn ni«n ^^m ^^m xxn &\m ^pr\ 22 
St:i£p3 inrtii^f Dnoi is^n to3 j^im njti^Nnn ntNni ^ya \v\rp^^ 23 
t<£)nnjqi riTnnto3^t:iD«^Dn3nuti:i^Nwna;i:^i<in 24 
I>.i;ni^n>c?mnm'nitnpnntntn^ny3inn^ 2^ 

nnqn N^n] pnns innu? u??. nti^pn np.nqt \ iNSfn to3 ^^iiiJn ^^^ 
:ijnnto3inDnnhi;ntStnSwj^NiuJ3p^^ : ^7 

p-)ra;3 i)];ni vqp^ inn^ t\ nqhn n^i N£)ri 1*1{3f1 jQI ^^ 
n nmy DntEJyi ysn^^n in rh^ lon to3 '^ ' ^^ Defuturoleuis* 

noyn: dc de illis funt cum kamecz vt i^rtan i33\:?n:& de illis furic 
qux ueniet aliqn cu holem:^& aliqii cu fciurek hayn vt ijoi^tyn 
^i^c?n+Et fic uenientcuaddirioenun ab%'mutatioeutpvo\yn 
jna\yn:quo^ pe eftcu rceuaf& deillis funtquo^thayn eft cum 
kamecz^^in paufa ut p33\yn dc aEtera:hajfunt formje perfecfto]^ 
Ceptem : paaun pyo^n "imm i^imn niau?n n3yn^-)ou;n*^CrEt iii 
quiefcentibus:inquiefceribuspealephdeillis funtquoi^ tau 
leftcum holem:8c hayn cu fceua^vt n^Nn+Et in paufa cum ceri 
!)i3Nn:& aliqn venerut ^ cu additioe nun pi^Nnt & de illis funt 
quo^ tau e cu feghol & aleph cu rapiete feghoi:& hayn^cu ka 
mecz vt msnt3c de illis fut quo^ tau e cu hoIe:&: hayn cu ceri 
utimNn:&;aIiqn'°uenitcuaaditi6enunpmj<n:&iTcpa3\yn+Et 
de qefceribus pe yod funt quoigK uenit tau" cu ceri:8c hayn c(| 
hoIeutwiNnt&deilIisfutquo^taueftcuhirek:&hayn cii ka 
mecz ut' 'W2^r),dc deillis futquoru tau e cu ceri:8chayn cufce 
ua ut ivin:5c aliqii cu additi6e'^nun ut pytn.S*: d illis IHt quo^ 
tau e cu fceua:& yod cu kamecz:^ hayn cu feghol vt^^^i^n^n.Sc 
de illis funt quo^: tau eft cu hirek dc hayn cu pathah ut wio^n^Sc 
de illis funt quo^ tau eft ' Vu fciurek:&; hayn cu fceua ut i^5W* 
' ^fEE*^ i^i binariis de illis funt quorum tau eft cum kamecz:Si 
littera prima cum holem ut ' ^ixan , Et de illis funt quoru tau 
eft cum kamecz:8clittera prima ' ^ cu fciurek:^ fimiliter fcda 
ut i'i3n + ^ de illis funt quorum tau eft cu kamccz:&: If a prima 
' ^cum hirek trahente uti3'nn.&: de ilHs funt quo^ tau eft cum 
fceua :&; littera prima cum hoIem:^°& vltima cum fciurek ca 
additione nun in vltimo vt pwipn ♦ Et in quiefcentibus lamed 
he^ ' de illis funt quoi^ tau cum fceua:&: littera prima cum pa*? 
thah ut mr) ♦ 8c de illis funt quoru uenict-^tau cum holem ca 
quietealephqusceftlittera prima vti^Nnf &deiIlis^^funtquo 
r um tau eft cum hirek : dc littera prima eft cum fceua vt )D3n ♦ 
& de illis funt quorum tau eft cum feghol:'* 8c littera prima q 
eft eutturalis cum rapiente feghol ut •jmn + Et dc quiefceribus 
pe* ^yod 8c lammed aleph funt quorum tau eft cum ceri ad fi> 
gnificandum defeaum yod radicis:8c hayn^^ eft cum fceua: 
vnxyntEt de defedliuis extremitatumfunt quorumtau eft 
cum hirek:&:pe deficit:^^ 8c hayn eft cum fceua dc daghefc ad 
fignificandum defedtum utijnn* ^^ CCEt de defe^fliuis pe dc 
quiefcentibuslammedfuntquorum tau eft cum kamecz:& 
hayn cum fciurek^^ vt wn; hx funt viginriquatuor forms? * 
ii z differentes Dcfututolcuis* 

"diffefcntcs a pfcftis imrt {iTnNn ' itnNn wnNn pna^n najjniiaw 
p i5J<n iiN'n pu?ipn la^nn^iTian iN^n i^pm no^n i^n'n pvrn lynn W3'n 
lon "jann iwn iinn wan:!!^ runt^^trigita & vna form^ pnti^ pfita^ 
tis ajqualis pro mafculis & p fxminis :fepte in ipfis pfeiflis ^Se 
vigintiquatuor differetes ab illis* Verditn in pfitate mafculoi^i 
abfentiuminiplispfe*itis%ntformx pKtatis pntise:cxccpto 
^ comutatur tau lignificans pntia cu yod fignificatc ^ abntia* 
Et (ic ctia in quiefcetib us dc defedtiuis &; duplicibus : dc io non 
cft ptrahendu fermone i his : ^ fcd abfens p fcemina lingK iri 
maiori parte rc^ uenict (icut pntia mafculi:^St propriu eft p;^ 
fentiae fceminse additio yod in vltimoiSc hoc eft modis diuci? 
lis:quia aliqn'°veniet hayn radicis cti fceua vt 'n:iun: quia tau 
addita Sclamed radicis " eft cu hirek: & pe radicis dc hayn eft 
cum fceua + Et qii pe eftlf a gutturalis ueniet cum pathah '^uc 
'ijDNn : dc aliqn ell q> hayn eft cu rapiete kamccz ut nnu?n*Et de 
his funt in quibus comutatu eft' % paufa kamccr cu holem:6i^ 
aliqn cu fciurek^exemplu primi ^iwnn '* y^tpvn + dc exemplum 
fecundi 'm^yn + & vftter quo^ hayn eft cum fceua illa uenienc 
cum kamec2 ' *in paufa vt 'v^hr) + Et hscc aliqn inueniunt cum 
additioncnunvtrp3in + '^Etqu^efuntcurapietekamecs res^ 
deuntin holemin paufa utdiximus.Sic^fuma' ^formaru p^ 
fcntiseprofceminalingfifunt quin^ ^ioipunnn^n^iJDwnTO^yn 
' ^'T)3yn, Etin gefcedbusjin quiefcetibus pealeph exillis func 
qtioi^t tau eft cum holem:S<: pe quiefcit : &: hayn ' ^ eft cu fceua 
vt na^en ♦ & de illis fuiit quo^ tau eft cu fceua:&: aleph cu ceri: 
&;hayn curapietepathah '° vtm^jn + &deillisfuntquo]5:tau 
eftcumhokm:&alephquiefcit:&:hayneftcumceri vt nnNn» 
^ ' Et in quiefcetibus pe yod de illis funt quoj^ tau eft cum fciu 
rek:& hayn cum fceua ut 'a^in ♦'"Et de binariis funt quoi^: tau 
cft cu kamec2:&:lfa prima cum fciurek vt »m.in+&: de illis^^funt 
quo^ littcra prima eft cum holem ut '\ynn ^''^CEtin quicfccj^ 
tibus iamed he de illis funt quoru tau eft cu fceua : & pc aleph 
tupathah^*ut'iNn + &deillisfuntquorumtaueft cum hirek: 
& pe cumfceua ut ^ ^'aan * & de illis Huit quo^ tau eft cum ho^ 
Iem:8chayn ai hirek vt '3Nn + ^fummatim non eft differentia 
*-iter maiorepartepluriu pro pntia: &iter lingtem ppntia; 
hiiiqjlamedradicis inpfitate^^ eftcu fciurektrahetevau:S* 
in lingii eft cu hirek trahete yod ut '3nm3nn+ Sic^ fuma"^ ifto 
tu q retulimus funt.dece '\ynn n^n^oSn 'hsm nnNn mm 'idnM ^TiDn iNan ihDin DD^n ihn^n p!;nn ly^n •li^ajn intNn iiTnscn « 
Irtn^N ••iDni3nnw2:niTnni3nniaKnii6inpt:?lpni3^^^^ 
D^oW4yat^ni'np;4jpnDT^.nitt|^^ 
D^p'i.?^ Q^^ino^n Dn^T/iM -113 rihiNijnq nT:iu?q 173^X1 Qn^P) ^ 
nniorni>3 nD^n nniornnn now iJia nDiS »mn nms: pT ^ 
m4N3TnNn4rfripSiD>hi£)32tDnDnniD^n33D3pnnon 7 
iDT^ nDin 103 ^?3) nmvn nha nTnin nnp^S inDjn D:oNt 8 
D^oy^h ^3 DOiti? D^3TO nn «f)iD3 ni» n^Din3 n3p jn n3i nnw ^ 
^tjiit^n loSi nijDUn mr0 *n3C?n lo3 kiuj3 ^-wn vv tinn «« 
nn£)3 K3n non:i ni^ 6<£)nu^3i ^11^3 rym ^unton K^n pin3 " 
loinic^ iS^coi nntfi^n 103 rop -fiDn^ rynt^ d^^t ^ao^en los " 
n ^piptpn iit:7Kin it^g p^yp^ d^.^i d™ ^opn pD£in3 d3 »J 
Vgp3 -iN^iKi^ys D3 wnn "it?N hS33i n.nyn ^jti^n hta^ ^3itwin '4* 
f psin 103 fi3naDln3 mn:i ty^qiiih An:i • ^t^^^Sn lo3 pD£?n3^ ^s 
TB mn ungstf) io3 pDan:? D^ns i3it:^»jgp«?)Dn3 Dn nt^Ni '^ 
»Dipt:>n ^mm ^£3D5?n >n3ti>n t^on m>n^n n3pjS nDjn nmic *7 
ryninm N£)niDih3innt:*Dna<fih^?N£in^n33D^m3=ini3i7n *8 

• •^•r; TT ••-; V ; r - 'i 11 •• •»- ••- ••T} •»- • -;- 

nn^ i]m2 pym n3r3.fi4Nm nto innt:? Dnoi noNn 103 am ^9 

I V ' : •••^t; ••••fv-Tj t;» -r - -j 1 •• ' t i TJ. 

innNn los ny3 pi7m nm^4Nn\Dhn3 mnt^ DnoT i^n^^n 103 ^® 

«■• • ." ;I.-t; TTlv-Ti V ; T-v ~^v « -:« s : 

• »3in 103 >^m rym pm^3 innt:? Dno ii^ Nsn »nj3-i ^' 

• j •• ; T : • 1-'^ T ; r •• ; T - V V •• •• - .. T : 

onginwn loppnit:^^ mitryNnnniNnj vgp3 mrwiij^ DWngi ^* 
pt:^nnio3DSn3njit:^Kinnij<nt:» ^^ 

• T ; V : T • T T V 

nnas «Jjifis ^^^) ^V?^ innt:^ D»-^g ^rt igSn ^rt «^ *^i ^^ 
lo3Nit:>3N£)mpin3innt:>Dnoi^i6^nio3 M«J» f^ 

; t;. ••-;!••.; t-v V"» •-: S «t - 

^1??7 rNSh33i >3i«?n 103 p-in? pynibShs innt2JDngi»33n '^ 
»13^3 vpn id-irvp ihi nsah nynjn j*3i npiS D^3nn 3h j^3 ^^ 
'^^.3 nn ^.jnn unn 103 ni» r|tpio pnn3 n W3i li^tiJio pnit;^3 ^^ 
»t:?nn niJin oSn ^43iri nnftin ^snjcn not^n rntuy wn3Tt:> nHs '^ 
iii z Dina vi^^nrion^ ti^ditn j»3 dhp r\:n ^ias^n *:5r)n.N:n i 

DOttr; Q^^^Sv N"nt nnnppn ntDj?33 na-irt Q l<j J 

nn|33 Yjyni ni^ a N^n; p^inn inn^ nMt^'^, , . 4 

*2i':!D3 inn^ Dnoi vop, ^^ T?i?n nitt^n poanai n35;ou?n fog x 
VPp^:3innii7Dnai ^wnnniojnn^gp^^^^^^ ^ 

NraK3,nD>9s;^^]n3ni3i7niD3DSn3 r.5^n] nri^«^i3n3^'^n] 7 
:m*ii3nm'a3 ' 8 

mKaD^n3;§Sij^ti^DSnio^npinnN3Nnn»n3 tin/^l ^ 
lD3ni3p:n ^■nnDipganDmDnnwn^i^i ; „ 10 

??3;n) ni> i^^n iliDniinnma njNirn oipq nV;i?niJ3iNy* u 
ni3p^n ^m.nnp: Dipo nDTn vnn n^j jni • igSn niDi ^iApa 12 
n^0 u^DHvrM^^^nn^nmnnipnmm^^ n 

D>n3n=i • n3fc^s;n lU^nSn n^ni^nn njniDi^n n:;ij"inn mycsu? 14 

• •»- ▼■••(■.;-:• t; 5» •»! -J^r •r: -V; v t j - J 

lohm nn^i i^ym nzn it^io DSha innty Dno chi^ Nsn ^ma i^ 

V--; :''-Ts T- »v V : t-'.> v" Iv- ••- •• r • 

l^.yni 4i:ip«?)ona«^hN fic^nihi:ip3inric?Dnoi n:ioNnio2 Nim i^ 
'njDnoi •m£)iDNnio3D4n3i>ynu^Dnoi n33n^^nio3rop3 17 

a. T V •• •' ; V: V : i ; » • - t "^ •.• •• t j t v; v j ' >■ !■» ; 

DrnoT n3DSn 103 nniss i\yni mn nnio ^nrn innij ni> N^n 18 
minu^niosnysjTOnnnt:? i^ 

T03D^n3 n3it:?fi^"i.nniKni rppsinn^u;), Q^J^ITWnjQI ^^ 
iilSNmNii:;3innpD3n3D^oyiDSini:3K3n "^ ' * ^i 
ii03 D^n3 m^fi^nn niwsni n.jf3 inn;y Dnqi n3*5>2i3n la^ ns:3 22 
ny3 |)3;ni fc?te ^j#ni pnn3 inn^ 0?. «?)Hfi^ nohn ^njoi n^ujtsn 23 
DHn3 innt>5n noSni «fjSe^ fc^^n ^mo^ • n2&«npn mNjirpn 103 24 
njt^n^n n:3Sn n:'Qt:^ D^jnti?an S3 n:5n n33t^n im nsfs i^pni ^:? 

t; -• »;-•{ T J •-•••• -r .. » •».. j ... |l..^, 

'is 10 nn -n^sNn nsNiron n-"30i3n n3>^3n mt^:ip\ nsnt^n ^ <? 

, JT .. -, T- _ , .. ; . T, .. T .. . t t t : .. .■ 

njot2?i D^ote ntpti? ntp]g nysnisj dho Q'gnt^'/?ni n^miyn '7 
' onjij^p:3^pnj^mQ>Hi;^nni^i5fS3m^^ ^s 

^ ~ M130 no S3N • n'i5^ nViT Q^3*^b it^ro^ ^s ^2:^ viv '2 «?i^j an^^^oi ^^ 

p^£}D* Defuturoleuist 

i^tih '33n ^Mn+Sic^ eorum fuma inter perfeifta 5c differentia ab 
tllis "f m luas formas funt quindecim,' CTEt etiam pluralitas 
fxminarum abfentium uenietmodis diuerfist'* Primo qj rau 
fit cu hirek:6(: pe cu fceua : 8c hayn cum pathah^utn:yQun : 5: 
inpaufaredithayn inkamecz4&:deillisfuntquorum tau eft 
cumfeghol^^^&pecurapientefegholt&hayncum pathah u£ 
na^w + 5c de illis funt quoru tau eft cum kamecz: ^& pe cu ra^ 
piete pathah:8c hayn cu holem ut njiiayn : dc aliquando eft pc 
cumfceua^ut nani^inn,^ C^Et de illis funt quiefcentes he in vlti 
ttio ut j\y3hn:&aIiquandouenitctiam'°pljitasabfentium ma 
fculorum loco pluralitatis fceminarum vt ' * inv ' exibunt filisc 
Scilo loco naxyn cum ceri tau dc defediu pe yod:& hayn ' ^ cum 
feghoI:&: cum quietelamedtEt fimiliter pr^fentia pluralitatis 
mafculi loco abfentis pluralitatis foeminaru ' ' mtdc vidux tug 
fupermeinoanconfident loco nanaan^Sic^ omnia perfedla 
funt fex' * naxyn \\02hn njni^nn n:ni3yn na^nnn n3>^au?n>Et in quie** 
fcentibus:'^inquiefcentibuspealeph deillisfunt quoru tau 
eft cum holem trahcnte quiefcentc:& hayn eft cum pathah;& 
lamed' '^cum fceua ut nanoNn + dc de illis funt quorum tau eft c(l 
feghol:8cpealephcumrapietefeghol:&: hayn'^cum kamecz 
ut nmxn.S: de illis funt quorum hayn eft m holem ut na^iDjn* 
8c deillis funt quiefcetia' ^pe yod:quo^ tau eft cum ceri ligni 
ficante quiefcetem:&: hayn eft cum pathah vt naihn + Sc de ilHs 
' ^funt quorum tau dc hayn funt cum ceri ut nuu^n ♦ 
^°i[Et debinariis funt quorum tau eft cum kamecz^&Iittera 
prima cum holem vt^ 'n3.v3n+&: aliquando in paufa tau eft cum 
rceua:8c aleph*^cfi ceri ut nrNnn.fic de ilhs fut quoru tau eft ca 
ceri;& Ifa prima cu holcm vt^^m"j3n+Et de gefcedbus Ismed 
aleph funt quorum tau eft cum hirek:& pe cum fceua:&: hayn 
cum ceri "'^utnDNnpn njxyoaEt de quiefcentibus pe alcph dc la 
med he tau eft cum holem :^ *& hayn cum ceri ut n:3Nn ♦ Sic<^ 
omnia ditferentia funt od:o nr^Dn n^Nan n:3^n ^^ n^un^n nj^Sn 
n33Nn n2Nyon nsi^iani Siccp fiima omnium "^perfectorum Sc dii 
ferentium ab illis funt quatuordecim :fex in perfeftis : &c odto 
*^in difFcrentibus+Sic^ expofuimus omnes formas uerbora 
In coiugationeleui cum fuis uarietatibus ^^ in fuas fpes : licet 
cgo fciam (p inueniantur multa prseter hsecjfed qd retulimus 
iiii s fufficiet ConiugatiograuIs# 

fufficietincipientibus hanc artem:quia non eft noftra intetio 
in hoc niii dirigere ^ viros qui exquirunt fcire loqui ihudaicc 
§m modum artificialem^&non^Fm vfuttrhoium folum prout 
uidimus maiore partem horainum noftri temporis* Et uenie 
tes poft me^^uidebunt uiam quam colet lux ad perficiendu qd 
defuic noftrjc editioni huic:& ille cuius pIenitudo*totius tcr^ 
tx eft gloria eius compleat noftru defcdtum amen» 

6 

^ CX)NIVGAT10 bya GRAVIS* 

8 

^CPoft uerbum leue eft Sy^ : quia eft fimile ilH in littcris^^no 
minis fui uerbi fine additionelitterx ficut nomeuerbi' 'leiiis: 
licetaddatdaghefchaynradicis:quiauena '^leuis eft V^ cfi 
holem hayn lenis* Et uena daghufe eft no' cum daghefc hayn 
radicis ' ' cum eo quod reliqujc coniugationes addunt nomia 
fuorum uerborum littera in illorum initiu vt ''^videbif infra* 
' ^i£Et hinc procedemus iFm noftru iter ferie qua pceffimus 
inexpofitioneipfiusleuis/^Etincipiemus denomine uerbi; 
dc dieemus q> pondera nominis uerbi h^a ' ^ grauis in pfeais 
funt nouem+Primu eft quado pe radicis eft cum pathah:& ha 
yn' ^ cum ceri & daghefc vt nai: 5c quando continuabif comi^ 
mutabitur ceri in feghol ut nano a loquedo tecum*' ^ Et fic cfi 
conotationibus ut exponemus in capitulo c5notationis:&:aIi 
quando comutabitur cum hirek^^ut oaw n^DV Pondus fecun 
dum eft pe cum kamec2:8i: hayn cu holem ut no' ♦^ ' Tertiu eft 
<j> pe fit cum hirek:& hayn cum holem vt tid'S + Quartum cu 
additi6e'^he pe eft cum pathah:gt hayn radicis cum (ceua ut 
nr»^T+Q,uintu quado erit fimile^^pterito:quia pe eft cu hirek: 
dc hayn cum ceri & daghefc vt D^u^nan* Et qii hayn^"* eft de lit 
teris lenitatis pe eft cu kamecz vt ina^Sextu qii lamed eft gutj^ 
turalis^Me illis lunt quo^ hayn eft cu ceri:&: de illis fiit quoi^ 
hayn eft cu pathah^exeplu primi e nhv^ exeplu fecndi^^ e rhvi* 
Septimli qfi ueniet pe cu pathah:8c hayn cu feghol cu conota 
ti6e:& poft^ ^lamed eft tau addita an conotatione vt Ezechier 
cap^xvi+inpijfateiuftificado^^fororetuam^Sic^ pfedta funt 
« inpiif n^^^ ^nhv ^12 nan moT ^iid' tio' ^ynu nsi.Et non eft htc ua 
rietas occcafioe ^etisme^ ex gte defe<aus aut ^°duplicitatis « 

g^Etnomen nnND^K3rtii3^3ar^t:^3N nh i:^niu^ i'03 nnh d^toh inn^^H i 

ma wi nj unnr|3 iDncJ na DWnS ilc^ \yp\ *;|^t ik')J 4 

j los ijutiDn N^o^ ni33 n^n Sa c 

nt^nti<3iaNifi»3>Ain^i5;3nfc?!iSp.S!^3n ^*in6{ ^ 

'ii;^ DUJto3 nt>5naDtnNSa ihysouJ ^_. _ 10 

n "itpp^au^^it^nijy^yaTi^w^a-fl^^Sp. u 

^'pn 1)3; 0xx:i ^'iowuin itpoi n^n p.x;n D\na Svib ^pn 1« 
103 DnhnnantN on^Si;£)ntoc7D>£)>DtoD^3^33niswnoDi? « 
iai^ihnii^w 14 

'jpn t^n^^3 i:dti iw inDn ^u i331t ^4)S r)'!: rt ny j^l '^ 

j\x?ni nn33 onun nji^ iim^^n t nvim orj o^oSt^s mm 17 

" ^H^^^IP 10? '^"i^C)?n2:n iQV ^oDi^Di "isn tos mri ny3 is 

py}^ iw D^oy|)Si ^i33n nj^ujg i^«33^ 105 o^.i^pn o^ i3i ip 

t ntono3 din^ jjyni vQp3 fc«|5'1 ^J^n ^p.^pnt 03^1^31 103 20 

niS3Din3 »j7^3nn t mw iod oVn^ pyni pin3 &?£inc7 ^d^Su^n n 

V V j • . : - • : V : • • - •» I l •• • ; •• - v • • s - 

non n>n^C73 ^t:?onn t nnot 103 Nit^3 vii:>n py i nn£i3 N^n xn 2« 
rynra dWi 13tio3 t^^anmyspympin^ >2£)nt^"i3pH ^J 
n^jtnA igSntps ^tin^n : "ijns tos vop3 «^ici jt^^nn nt^ntNo ^4 
*^^n ^^fi D^lt? ii^'^10 ''?^9 ^f?^? Tl3;rit£>Dnpi n,i:3 |\j?nu; onq 2 t 
*lDi^\ ^ijsnoi; ^taps |\s;m nni23 Nsn sjsnti^ ^y^3t:fn t nh^ 25 
"^npl^? V f o^p ^Nptn^3 103 ^i:3n ontp nsDt: in nth] 27 
nhzf T^:inT\ nnor "-itDmD*ti:?n£)i3iD^oS^nnnnntTO ^g 

.... |.. «w. -r •- • T «T "- •«:- .'-: 7 •• -; - 

i^< pnpnn nN«)Q nSj ninjn nono ^13^ nt3 pKi ':jnp,*i^ nhp ^9 

ihfl3?i 50 T>ym nni33 CJ^^n ^at:? ^mn i nnpm w ly K3^ D^oiiy^ j 
htjD^ ^i2?n nsnnn nn\i it^ »3 ^in^yi rhoh hdicd n:^&? ds^ no 4 

th) o^Ni?3^nr^.^ Do iP^Dn^p^u^^nin^nS^JT^^l^^^p^^j^^djDa <j 

D^i J nhKn D^Hp^ipp5 ^iity j^s^i ^1:1 335?np'i v^ps &2^ni vn 7 

nnip:!! ;i^i^"i3 dq n£)ptnp dr\v\ i? d^ ^in i^:|2n nn ^iyari s 

j nnno 10:3 rpp^ rJ^O^, pl "^? N^D i'3i ^VP 9 

h^ iNypj Dn^jQD niri jij^n ^Sy^ ^Spt^p « 1 n VI '® 

ftjnnDyn n2ii:7Nn • nofi^J to ITin nt ^^ : ^ . " 

|T^5 1"S3 nsra j^ynj pnn? N^n ^^30 D^pysV^ °^^.''^ ^''^.^ ^^ i^ 

ipS^3 n^^'*?if rnsi:)) nsN 102 nn^n Knn p.yn'nuu^i ipn npm u 

|iC7^?inSp.U7pn Synya nn^jnpynpni |inannt^niNp;:;ntJn 14 

f03 D^^npi d:>n] D^i^npjn ip n3i3:i nrijg N^n n^j.inj nphn pni ly 

W[} ^R^-^n ^V nn£i3 p5;ni n^:in^ noSn D>ps7£iS n^y^nn * npv '<? 

oa T«nyai ii^iDnn nl^nixp pyn^p n^^pn •npi;^ 10:9 nn: npSn 17 

j>i7n m iiiDn nintnS ^3 DjJDni "ini i5<p 103 n>;3 Nsn ig 

t<3ni noi^£jn< pynt:>3 n^^ * ni'3 pnnn "loimsN^in nnnn: i^ 

rho annn>5 Nnnra np3 103 nsca ^j^n msion pyn pnna 20 

f ^n 1:7.^,1 nDn.^a;3 n^sju^? • n ^i?.? "io^ ^T^P^ m_n npi^ fr^njy;! 2 1 

V^t rhi^Hnn 103 n^^l^an ps;n pN dj^ hi:!D3 i.^ym N^n n:N3n i« 

SssniinDnm ma^na^nuJn&^^iinTnpjjsnn^y.nnn^^ 2j 

1 3D^ pyni njnnN3 vpp3 in nfiDins N3pn>n -ojn n3iY^H.3 24 

ifo3 nnDD3 nn^isno hy nxii^n K^m Nit:?3 noHm roDs n\in 2ir 

^Sw^^sDoa^jc^n-TOiy^D^mm •nny3nnoi:^n:pnnn3*i 2^ 

pnn3i?3n^?nnoinn3:5inwpio3ny3i?3n pyrfo^l^^iohn 27 

nSjiTn33n^D^toD^pW3ii3^u^piny3n3ion 'n^nios 2g 

*?n npSn nppi • *Jii?<Jp ^napn 103 pnnp N3n n$Dljn inn^ ^9 
pDanD Vcna grauis & nomcn fui agentis &: aAL 

<nEt nomen agentis de f pfo graui qd kimhiades uocaucrunc 
ipfummediu^fempuenietcumadditionemem ante ipm c« 
fceua;8c hoc qn fuerit^ ipiis perfedtis ueniet f m duo pondq 
ra* Vnum eft q> pe radicis iit cum pathah;8tf hayn^cum ceri fi 
non lit cotinua dicflioni parua::quia tfic eflet illa comutas ceri 
in feghol ^ut na pN*a ♦ Secfldu cft qii hayn radicis cft aleph aut 
refc pe ueniet cu kamccs^^ut fna^ ^Niotcxcepto uno Ifay^ cap» 
4xlix.in quo hayn no eft alephmcgg ^refc;& pe eft cum kamecs 
Vi ayriDS : & no eft mutatio in ponderibus iftis+Et nomen^a<ai 
in hac coniugatione eft etia femp cu additionc mem in capitc 
cum pundto^ fceua;^ in illo eft pe cum fciurek:& hayn cu kas^ 
mec2 ut i3m*^°CL Vcrutamepondera uerboi^tcoiugationis 
huius fuis teporibus inueniunE ' ' hoc modo quem dicemus» 
Primp pteritlJucniet''modis diuerlistquia aliquando ueniet 
pe cum hirck:& hayn cfi ceri ut fpn npm ' ' p^? + Et fccudo hayn 
uenict cutn pathah ut n^vt idn ♦ Et tcrtio quado lamed '* radi 
cis eft dc If is gutturis:^: inter hayn pundtuata cu ceri f m pon 
dus primfi:' * &c inter lamed gutturale uenietpathah furrepta 
cxle^flis: quscnSfuntfcripta vt'^nr)V»Quarto aliqn eft lamed 
gutturalis:& hayn cum pathah f m pondus fcdm' ^' lamed eft 
quicfccns ut mv ♦ Q.uinto qn hayn eft de If is lenitatis dc cum 
ccri:tunc etia ' ^ pe cft cum ceri ut tna (ND ♦ Et ro cft quia ad d^ 
gnificadum defedtu daghefc ipiius hayn ' ^ fuit dilatata pe:& 
fuit comutatu hirek ca ceri+Scxto qfi cft hayn Ienis:& pe^°c(i 
hirek hayii f dilcotinuo eft cfi[ ceri ut lya : & q^uado ucniet poft 
illa di»ftio" 'pua comutabif ceri cu fegol ut p vip2 exgfiuit fub 
fannator+Septimo qn deficietdaghefcipius hayn"'vcnietpe 
dc hayn cH feghol nifi hayn fit lenis ut hr^n : hse funt fepte' Von 
dklonss abfentis pteriti in c(5iugatioe ifta: dc nomutabunfin 
quicte dc defedtu dc dupIicitate^^^oro+Pro piitia raafculi lingu 
laris uenier cu additioe tau cu kamccs in vltimo : Sc hayn etil 
tibusmutabun^duobusmodis^gaiohntibus^^^lamedaleph 
hayn ueniet cum ccri ut msp : 5c in quiefccnribus lammed hc 
nici: cum hjrek ut m^ wpn ♦ Et in quicfcentibus lamrncd hc 

inpaufa PraeteritumgraDis» 

fn panfa hayn ueniet cu ccmSc ab% paula cijfceua ut Wi *m 
^Pro pluralitate abfentis pe eft cum hirek;&; hayn cum fceua; 
gc lamed cum fciurek trahente vau ut ' nat : & In paufa muta 
bitur fceua cum ceri ut nat+Etfecundo quando hayn eftgut^ 
turaiis^ueniet cumrapientepathah j & inpaufa cum ceri m 
ir^rw inn^ ♦ Et in quiefcenribus lamed^ he hayn ueniet cd fciu^ 
rek vt in ♦ Pr o pluralitate prjefentix tau addira pro praefentia 
^fingularis ueniet cum feghoI:& i ultimo mem ut om^p omat 
op>n/ Pro pluralitate loquetis pro fe ueniet uerbum vt fingu 
|are;excepto q> in pluralitate addefnun^ cum fciurek trahetc 
vau ficut in fingli erat additio nun hirek trahete yod ut ^iiW 
wm ♦ Pro fcemina abfente fingili pe uenf et cum hirek : dc hayn 
cum fceua:& in ea eft '°tau addita cum kamecz : & he in uklo 
utnm-» : & li hayn fitgutturalis uenict ' ' rapiens pathah loco 
fceua utmm3tin paufa ipfa hayn fiue fueritgutturalis'^fiue 
non fuerit veniet cum ccri vt n^tJ nSiJ + Pro prscfentia fingu<^ 
laris foeminseipfius iudicium eft ficut iudicium ' ^ pfentiac ma 
fcuIi:excepto (j> tauadditamutabiturexkameczin fceua mo«^ 
tum vt ''^ma^ + Pro pfentia pYmtis focminse erit ficut p pra^ 
fentia pluralitatis mafculimifi q> mutabi6' ^mem addita i finc 
in nun ut fniDh ♦ Sic^ omnia pondera prajteriti huius' ^con^ 
iugatiois mnt triginta :oc^o pro fingulari mafculo abfenti : & 
tria pro pfentia mafculi; ' ^ dc quatuor pro loquente pro fe:& 
quin^propIuralitateabfentium:&triapro prsefentia plura 
litatis ' smafcuIo^:&: duo p loquetibus pro fe; & tria pro foe^ 
mina abfenti;8c vnum pro prsefentia' ^foeminse fingularis ; dc 
vnum pro pfentia pluralitatis fc3eminjE+8c hic expletu eft pr^^ 
teritum coiugationis^^grauis fuis poderibus iftis noy tai* pTi« 
iianwn 'n'rn ^nN^p ^napn n^viniV^pnw^' Sninypan^jj^-ja nau» 
rhi> ^^ nnnty iiniT mi wi oni-) onMp Dma-r in >nn^ ^' im^ nai 

**|£;Et Impatiud huius coiugatiois veniet vndeci modis+Prl 
mo pe ^ *cu pathah;fic hayn cfi ceri vt nai ; dc qii fut fubunita; 
tuc^^^mutabit ceri cufcghol ut Mnan+Scdo hayn cfi pathah vc 
•)n3 ^hsiiSc ambo^ ^ ha:c fut i hayn gutturali nhv nDiy* Mod^ ter 
tius qn hayn e refc;&; pe cfi kamecz' ^ut 3")p ^ta+Mod^ qrtus c 
qn eft hayn he uenietpe cG. pathah;& hayn^^ cum ceri ut nno* 
6 uitus e qn uenit cfi additoe he i vltio; ahqn pe 1 cu pathah 

acaliqii ^ ' ' t >nn w to3 ^{'Kya ppan nS^i »*u:a t^an i^n ppana i 
103 ii^^iUfio p w:3 noSni am vvj}] p-inn fc?^n nnD:n nnn^ ^ 
nw:| nynij3nwrnanio3>-)y3Ni;^n 3 

loSn >nj3i t •inni^ innu^ 105 n.3;a poianni nna «^Dna j^nn ^ 
n?b4naDt3ninnnDJnn3n4 •into^pl^^^Nnnpyn^^n ^ 
j Dnnn anwp on^jan 103 oo «?|tDni ^t:ipa j^nn wn ^ 
p3 «?)Din >ia")3;^ nSit Tri>n 103 Syiin N3n"-ij[i '^niqn 'inn^ ^ 
io-} nt> "iiijto pn^n lu nsjptn n^n wa^ tos 11 ^u^to pwa 3 
nni sra iJ3!?n\ p-ina Nnn Ni3nnwnnnD3;nnp34;i:n.n innT ^ 
K^^n^ana v.x7n dn;i nnn to3 mnnNn Nni vopa naotj m 
hu.tnj ni^nnt^ j^3 pj^npD^nai nnni^ to3 Kiti^n otpo nng «fj^n 
rna un nnpj m^n^ nD3VnSn:i nS^ tos nira Nnn n>nn ih p3 
103 u: ixii:? S>^ ropo njni^^n naDtjn inn^ m; nain nij 
loin;^ c<hN nDjn *>w\ n3jS 103 n^n^ nnpjn ^tan npiH • nnoH 
nT3 nayn ^Spe^o ^3 nn imoh to3 nj3<^tD3 n£JDt:n aon 
*i3Tri n3:i nvh^} "inwn n3T Tnn niOD • dc>i;^ fU3n 

»131 n33^ nc)SuJi D>nntpjn >i3n4 nppni tip3. n3nQi_ni;3TO 
n?:^ irti^in^nD^nnspjS nt?St?i Dni?3 Dvi3iqS.D>.3ipi D>"\3m 
r;3n "133; rhm h^) * n3pjn >i3n nsii nriNi nTnjn n3p:n 
hnriu?p3ni<3 1")3 not^ nqj: i3n n.^ •'^\'^ '^bpJ?'?^ c^ito 
jnnu^n3T n3n >nn >n>n>nN^.p>n:pnn>n n>3jpm3T 
nnnu> nnn.ij>nin3TDn>nDn>iapDnn3n mtnnc? 

•K£i|n jtt^N-in D>3m li^j; inN ^y n3>, i>:3n m^ ^11 Vni 
1^5 D>^pjoDnf 31131 103 >n2:3|>.yjninn^^ . .? 

WT.nn3 3^3 103 nn33 i^yn >jt:?n*N3 i3t tosStjD^ '«lyn no=r> 
i^Qp3 ^jsn) c?*! i>ynf 3 >u;>^U7 ^m • nSc? nqt^ n>Mnji j>i;3 n^« 
;r.3^Dl nn^3 &'^n j^3n Nn r.y ntps >3;>3"in imn • anp^rjns to^ 
;nn^3 Ni3nD5;«i f)TD3&«rinsDimN3ui3>i^qnn • '^rig to3n.sf3 «rjDnn.van m nync^s^ D^1Qlsc?n noT 103 n2::i j^,j;fi pD^nni j 
t^iujn i)yninn33 wS|n mjn^n nDppn n±4, : nno 103 nns 4. 
i ^nni I ^"inn 1d3 ny^ Nij^n idi^ p^anni nnn los pnna nrfini ^ 
nnnon tpn >£)S n^o j -ihN "ijn nins srq: fc^h |i:i3n nn niDp jn (j 
nniotsn n^iniiiV'^pjiJn^Din3npTnwiD3n;.n\u^ 7 
nnsnainsn nnu^y rinN msrnnmsr-ilD n:n 'nnsn las nspj^ g 
jnsnnnDnDTnDTnnyjinon-ip-ins ' 9 

nujfic nf nifi?n nns: N3n i^nvn ^33 ^3 nmi: ^ n 

t *:)Tin nT3 m^nppn jn^s^ ni^niNi ^112:3 n^^n "icj^s jn^^n nnN u 
ni^niNi n"i£iDN nn^DK *in3fi? n3iN 103 nns -fiiDn^ N3n oSnm 13 
Dn^j>5 pic n3ppn nnD:i n^tnnDj] m^ n:N3n nnistj?:n jri> 14 
n3n3iniD3 niJfncJKi3in n5Din3 S3ni3p3n m^) S^s u?n£)n i^ 
nW3 j^3;n;u3p\njD3ynio3nn^3p.pnpD3n3i^ i^ 

i mmn^nn Nhf3<?j&jnn^3j)ynN3nDTO|i4^^ 17 

niS^nni 103 Sijp3 ^?3n p.yn n^pian ii Dnpnra n;cJDnn los ig 
131^: mo^ ^^nyn nms: H3 -iip mn-tjinni 103 loSn^ms t3i 151 
nni>5i vim] iH^^n^nin^tjJDnn n:p32;n niisp^j nn^pN •^jn^s 20 
t \rJinn nJs? wyn nlmif nnip:;; P^^^in ^'njf^inion nnu?i; 21 
n3iqn m ^? ^«2:03 n^ mm iSs?i£) Dip 131:1 nH HTU J({1 ^' 
Vi3p3>53n Tnyn nnpAinsjj^innD^ninps. , .. ! ^j 

pnim Nsn nn iHni • 2^x>, 33^ ^n33^ 103 nn^3 fvn\ D^natc; 24 
C7n N3Vnu?fl^jj nin ih ^3 u>inn jo iSi3 nn n^ ii *it^io ^n^ 2^ 
^3;£in Du> uiyn 13^ D)3ji^ Dn vnioip dSini ^ u?iu^ii p>:3 inni^ 2 $ 
n3T3 N4\^iy|i iSsuj nn^< 13 y303 Nin hvj^n du? ^3 Siy£)n Duh 27 
DVn3 pym D^nst^ n3p3 Ksntys fi^in Syiin du> n3m i^yi^i d;^ 23 
pmm &?£imfc<it:>3U7Nn3Doni3Din3NinimnDc?K'33aio3 29 Imperatiuum gf auis/ 

& aliquando cdf hirek:& hayn cu fceua:& lamed cu kamecz vt 
n-iy3ni3Si)*Impatiuum^propIuraIiraremafculi eftmodo vno 
quando no eft in paufa hayn eft cum fceua vt 1">dt :' Scin paula 
hayn eft cum ceri vtinaT + 8c funt qui dicuntq? qii hayn he ue^^ 
nietcum rapiente^^pathahutnnatPropfentia foeminx fingu 
laris pe eft cum pathah:& hayncum fceua;*& lamed cu hirek 
ut ^w.dc in paufa comutabiffceua cum ceri ut nat + Et pfita^ 
^ foemina^ huius coiugationis no inueni£fcripta:fed hgecin^ 
uenimus ^m rocinatione opionis^conuenit cp Cit ficut fingfis 
mafculi cum siddidoe nun kameczi&poftillam he fignificans 
^pro foemina vt nnat+Sic^ fuma forma^ impatiui funt vnde 
cim i-iaT •noT nmvj inn anp ^nn ^ n^a nat nai nna ♦ 
'°CCFuturu ^m ordineadditionis litteraru fnnvfuntin eo dcj^ 
cem 5c nouem ' ' formaj:quia in omni futuro ueniet forma lit 
terarum qux' ^funt poft \m ficut fueratin impatiuo:& litterf^ 
p\v pu(ftuabun£ hoc modo+ ' 'Aleph ueniet cij rapiete pathah 
vt m^ON m^DN in3N n3nK:& Ifac '^* fn' reliqu^ uenient cu fceua: 
& inter piitiam mafculi: & abfentia foeminas non eft inter eas 
' Mifcrimen penitus:&pluralitas foemina^ uenit cu additios^ 
ne tau in capite imperatiui vtnn^w' ^nonann : 8cin paufa eft 
hayn cum pathah ut njD^yn: & fic quando hayn eft gutturalis 
' ^utmnhun ; dc aliquando ueniet hayn cum pathah etiam qua 
do non erit gutturalis ' ^ u t nDtyonn ; & quado prsecedet vau c5 
uerfiua:hayn ueniet cum feghol vt m^hnnn ' ^& fic in quiefcci^ 
tibus lamed vtpWi+Sic^ fuma omnium formaru futuri funt 
o<ao j"nn'j na^Snm na^yunn njDayn nitiDi^ nn^oN 7-)3M^°-)3tJ< + dc vn 
decim^ ' funt fimiles imperatiuo^fic^ funt dece dc nouem for 
mx futuri in coniugationegraui+ 

*'fCEt cuius non fuit relatum nomen ipfius agentis in graui 
no inuenitur nifi in Ioquete^'pro fe dc abfente pr^teriti dc dh^ 
fente fu turi pe eft cu collecaioe^'* Iabio^:& hayn cu pathah vt 
333' 33:1 'na:^ : & fi eet pe cu fciurek^ ^magno trahete vau no eet 
natu ex graui:ga no efl*et poffibile ut ueniret daghefc ' ^poft il 
lud i hayn radids+Verutn eius noia fut duo folu : dico nome 
uerbi'^&nomeaa:i;qa nome digziis eft ipoffibileiillo exqud 
totu ipm e adiu:^ no eft relatu-^ nom ipm agetis^Sic^ nome 
uerbi eqii pe ecucolledtioelabioig::^ hayn cu hole"^vt3:J*at 
nome aa:t e cu additoe mem 1 capite cui fceua;8cpe cu fciurek 
. &hayn : Coniugatio h^m quadri* 

gchayn cum pathah j3c li hayn eft lenis: tuc pecftcum holcml 
exemplum primi eft nsna j^e.YepIu fecudi eft Tiwa + Ec no inuc 
niumr binaria ne^ in graui : negj f n cuius no cft relatfi nome 
^ eius agentis quod orit ab iWotdc hic expleta eft cxpoiitio gra 
uiu liue fuerit relatfi nome dus agetis ** fiue nonfiierit rdatfif» 

s 

^ CONIVGATIO Syia QVADRI, 

^^PoHgrmcviCvim eftnobisfcribendum quadrufcric 'ob 
duas caufas+ Vna eft quia no funt in nomie fui uerbi littcrse"^ 
additsead fimihtudineleuis &grauis qdprsemifimus+ &fc3a 
quiacuiusnonfuitreIatum"nomeeiusagentis : eftfimileilH 
cuius non fuit relatum nomen fui agetisipfius grauis^adeoq? 
filii'*rabiIofephRimhi etiam rabiDauidetiamrabiMofces 
compofuerut ambo:5i: numeraUerunt ' ^ ca coniugatione vna 
hy)i) : cuius non fuit relati! nomen fui agentis ut notum eft ilU 
qui iegit '* in fuis libris* Et ratio fui erroris f m mea opinionc 
fuit: quia no inuencrutconiugatione completa ' ^ vnius horfi 
duorum quo^nofuitrelatum nomen eoruagentisr&difcri^ 
men quod eft inter ca in pe ' ^ radicis eft modic(i;fiuc uenerit 
cum fciurck magno fiue uenerit cu paruo:& ideo no ' ^ pcepe 
runtdifcrimentSttranfglutieruntamboillain vnum+ Ac ctia 
eius nomen eft fimilealiquantulum nomini' ^grauisjquia ctia 
quadrumuocaueruntgramaticiantiquicoiugationegraucm 
* ^ob eam ee fimilem graui:&ideo cotinuabimus ipam grauii 
Et prseponemus ei ante-°omne rera q? uerbum quadru inucs^ 
mi duobus modis+ Vnus cft:quia in illo fint qtuor ^ ' Ifse^quse 
omnesfintradicaIesmotjefi'cutn3aDn3':cuius radix cftDDna* 
Et modus"'fecudus eft q? in illo non fint nifi trcs radicales:& 
quartafirptra(ftainmediovi''pundtivtpi3:quia vau trahic 
viholem ipfi'uscaph:&fiau<ftores trinitatis^^^dfxeritq) et illa 
fit radicalis :ga pofuerut radice pw in fimplicibus de quiefccn 
tibus hayn vau' ^p3:fed nos ponetes binaria noftra opinio eft 
Q) illius radix fit p3:& i duplicibus lamcd"^ p3:&;ideo vau piS 
fiiit ob ptrad:ionem holem ipfius caph;ficn6 ob elle radicale 
pcnitus+^^^CLEtex nucexponemuspartes huius coiugatiois 
§m ordine quo vfi fumus in illis^^quse prsepofuimus+Et dice 
mus primo cj» nominis uerbi inhac^^coniugatione forma 
fi'tq> peucniatcttholem trahetc;Stfhayn cum ceri vt^^iy pia ♦ 

Etnomcn Du?n?TJ fi^Sipa ^hi u?ui3 i<4 0^)31^-1^^:^0:1 NSi.^ijiino ^a^n 'ii^o 2 
ih^^iabu; isn^ f:^ oimin niN3 dSu^j nni WDon^t^ri iSyjo 1 

y^nD byi£) pj3 '; 

ni^nts "hyi^ nm j^x »3 nriNn • ninp wS .; _^ _ ? 

13TJ N^;r:>3nOTni •imonpn^su7inm4pnnoj[nniiDDTj 10 
vjat;? ii7C>inn htj "hv^^ du? "i3U ni^t non nT h^c? nj;i*£) di£> 11 
1:301 Dnw in^3"in n^o>3-iD:nn^3iD:i>nQp«^Dt^»3"ih?£^ 1« 
Knj3^ ^phN i?il:;fif 103 i^iijii) dc^ 120 ^iuj hyi^ im pj^ oriK n 
D^.? IP^ 'i&??f D t^''^ ^J^o nsT ^nyn ^^h Dniyp di;idi • Dnn^jp:? 14 
>3iDa Dn>j^5 npN c^-ianrii dSs;1£) du) 13tj n^uj i^j>? wq inNh if , 1 
t^hpSi p'Dpn5<an^ pnhn^pwa^cDnufpiDyou?^ 
Dtsh n2:p03 non lou? D^vnnNSDn^jt:? iy>^3ni U7"i£jnn iu?»:nn »7 

•• : - 1 } • ; ••• : - j i- « 5 •/ •• : • ; • J ••:•.?: • : • 

nnsn 1^:30 D^jionpn D>pnpnon ix-ip v^inqn dji.^3 TOin ^s 
DnipvhNs;^i::i •C7mnSNlnb?':|lopj|3hy.iOTiS non 1nl>ri4 ^9 
v:^y< 13 ^a^ ^n^^i Q^?*?! ^^.^^ ^32:0: yano hv_tii^ i?1^3 ^® 
•n-nm • 0013 lOicJc? n30Di2> io3 niy: ni^t^iu^ rhs ni»ni>3 21 
n'D:n x?VP^? ^???^ n^i?^;»ini niii^it^c^S;^ dn>3 13 yw >pc?n " 
^i^^n ^^yn^z) «^ws •<q3n uhh nbn nDi^q: iin >3 p.i3 103 nnippri ^i 
nryn ^moD^Dit^^iapistiJit^ioiy^^nwc^N^nD^iu^nos '4 

•»••-■' •■ - • • • - > .. •.■ » • • ! T • - V . T 

*ipSn ni£jD3i 13 it^"iu?cf wmpD D^otijn ^n»:o i:n:N djos • jd 21 

I hh.3 n^U7"|u? nnisnS nSi «f)3n D^n -^tpH m J313 ii. jiSi j33 '« 

q3j™ni?^^^nnpn.iy.j^j3nnpp.^nnc<33 iinWni ^^ 

nTa ^yian dc> ^3 nhnn nowi i^onpn nt^^Na /^'^' ^B 

«;-- •■ •■»•: - I :-!:• «-:* » -•• 

• Hhiv J313 103 ni:^ j>ym -it^yio D4n3 nsa N^inO inmv j^jart ^9 

i & ny3 vvn) dih^ ^'^m u^iciD niu;^ do n^Dim n3 ^ui^n Dt!>i i 
DUJi 1DQWD 103 ^5iu7hwN nyn n:nu^^ ^iosn Di;i iDaT^aa 103 i 
r.3^ni pn;iu>3 ^^#111. * t>ii^2 m^ dd n^Dina n3 j3 d:x Tir^n j 
ni»c^-)c? nlw"8< P5"ii« f n &^;inpD''vnnpn |Q inNn 1^03 nnjDpa 4 
DV^ti>3 N31 ^ Jt^n &?inuf HA^D n^|3'? D>3;3np3 d jo.nii 'Ssnwo lc3 5 
>5h^? Do nsDins dm ^3 N3S ipno n^n nh ^3 ^is?^ «2:03 ^h ^ 
D^3i S3^? • nhh h^ pniujn 13 nmm ^s: Dono io3 d>Si£)33 7 
no5^3 Di;3n63. nio^n nS^ wo inN jp3n nn j^n ^s n3D s 
Kroj &?i fm D^ T31 r33n nfi^^o D^i?3non pn3 Dnt:? no3 isSn 9 
Djq^rnns^n TiDi iriNn i=)D3 j3Si S3;'5n Dtp nni^ 3 inn-i j: ^s d3 10 
nnii: wiSu?n*^3nnono^N^iaqi;:^nonoD^V^no3 n 
103 ns:3 w nnpj n?ya r.J^-^\Q^n3 Nin Dhly^^;^"it?nK^>3 u 
ni^ni6«m5^3nnw3i tioiiTloswsTW^m^iu^ntJ u 

• -r -r • - -r J ^T^.I.-T •-•/ 

to3n!f3 n^t/^J^Si^nniNnisi^^ p3;ninn^3fc?$niNiii73in>>5 14 
I ni^nlN i;3nNn ^Sy33 n nji :its?ra Dpn?) ur 

*i?hpWNjnni^iD»ni?p.33nnqnqa^i;3nD3 rjljQJiJI ^^ 
^5^n n3p3 '3 uiD^ n3_3 ni3nn njs ^naia "^ *; ^\i7 

^313 t^nnW3 j^3 ni;3_ 13*1031 n3j3i n^s n^mnniNni a^na ig 
j=i:n ura 13:13 diijMs ^n3Di3 nj3i3 pi3 105 nmg nirn noi^ i^ 
IJMS 103 c<i;^3 nqi^ inp^n ^I3i3i • i3Jii3 loai^q ^3 n^3U^n 20 
Vqp3 inn T^irn ipjn npist^ sSt< n33i3 13 D:i.n3p:3n n*]ncpj3i 21 
»i3i3_i yj ^5T!^3 nn^n^i nspqn n3p3i "f^lD^ aqi Si:iq3 ^innni zz 
non wn^nj: j jn33i3Dm:l3 ij^Ms n:M3 los «?)1d3 iwiSi:id3 23 
ri3p:nn333i ij:i3nnD3n n3.gnn3nS.;i3-)jni jMannD^n 135;^ 24 
n3p;n>i3n3r ^i:i3 -ii^io pnns pni^n «f)iSn3 nsjn^i^n njnifj 2 ^ 
TU nsiDin ay tiiw^ nannNm nn^3 n^jtcjm nt2?io aVn^ bis^n 2S 

I V V • T : • T -: - T : - - ; •••-:!•.• •/ : •• - 

»ii5:n iy_ ni2pi3 jn^fic ni>niN n^ni;ni * njpjis «^id3_ Kni vqpa 27 
|ii3^. lM3Si 103 N}u?3 nNyjni nn^«?)iDn3 nnipj mp.S «?)SNn] ig 
hHn! -naiiDniN n^iJiDn 0ji3npi3ni:3i3ni33i3nji33T3i3n 2^ Nomen verbi quadri 5c agentis 5c adti ♦ 

Et nomen agentis uenit cum additione mem cum fceua in ca 
pite;& pe cum holem:& hayn cum ceri^vt isnwaidc cum cono 
tatione mutabitur ceri in fceua ufio^iu^D ♦& nomen 'acfti etiam 
uenit cum additione mem cu fceua in capite:&: pe cii fciurek; 
& hayn * cum kamecz* Et hoc in fpecie vna quadratorii : qua 
cftquatuorlitterarumradicahumVtSmmSedinquadratis 
exparteconiugationisqu2Eeftfcda:&uenitinbinariis "no in 
uenitur adtum :quia no eflet coditionis eius vcnire nifi cu ad;^ 
ditione mem:nifi ^in duplicibus ut DDiia: fed mutatum eft in 
illo fciurek in holem+Sed multi^opinati funt q> non lit in hac 
coniugationevllafpeciei^hoi^nominuinquadratis fm ueri 
tatem ^nifiinquatumfuntlicutcoditionisquadratoi^ expar 
te coiugationistEt (icetiam imperatiuu non inueni£'°in illis; 
quia iplius forma eft (icut forma nominis uerbi:8c ideo in cef 
fando vnum ceffabitalteru+Veriitame' 'pteritii in quadratis 
occalione fui iplius &: non occafione coiugationis funt ei du«c 
formse: ' ^quia pe radicis femper eft cum holem:&: hayn in p^ 
terito abfenti lingulari eft cum ceri ut' %iu:& in pfitate hayn 
cft cum fceua vt lamr + Et in futuro uenient If se' '^jitn cii fceua: 
& pe cii pathah:& hayn ciifceua:& If a tertia cii ceri vt ' * oona» 
WWT) ♦ dc hocfufficitin hfitibus quatuor Ifas^ ' ^ CE Attamein 
quadratisoccafionecoiugatiois qfiit cogruetiora fm^^mea 
opinione in hac editione:iam diximus q? in pterito pe fit' ^cij 
holem:&lfafeciidacumceri:&inpfentia&:in loquente^ fe 
fiueinfingfifiueinpljLtate^^comutabif cericii pathah ut p« 
W3P DnD3i3 'n33)D naoP cum daghefc nun'°fcaa:quia eius ius cft 
W331 ♦ Et in pKtate abfentis comutabif cum fceua vt 13313+^ '8cin 
abiite foemia etia nMi3:nifi q? in pfitia mafculi fingti tau eft cij 
kamec2:''6^ pritas eft cii feghol dc mem in fihe: dc in pntia fce 
min^ fingfis cii fceua moto: Sc in pfitate ^' cii feghol Sc nun in 
vltimo vt \^2:i2 on::)^ n^aia n3j')3+ CTImpatiii fingFe eft fife^^^pto 
abiiti pP+Et pKtas pfitati pteriti abiitis mx Et i piitia foemig 
^ ^mutabit pritas mafculi comutatioe fciurek in hirek trahete 
'33i3tEt in pfitate foemin^^^pe eft cu holem trahete:8c fcda cij 
pathah^&vltiaciifceuaciiadditionenun^^ciikamecs :& hc 
in fine n3D3)3* CCEt futuri If a: \m fiit additf fupra ipatiuii:^^^ 
aleph fola e piidtuata cii rapiete pathah:8c refiduu e cii fecua 
vt TOiian aut nam 'MPn pian U3Pn )2S)T pw3 ppn^ ^ pp' pwN , has 
ii dc func Cuius non eft relatu nome agcntis quadr?» 

funt ipfoi?: formse f m rationem j& fi plura eoi^ no inueniatur 
invruHnguasj^quianoinuenifpfitasfixminse nec in pterito 
ne^ in impatiuo ne^ in f uturomifi Micamus q? rtaDpn cfi ceri 
nun prima ^ kamecz:& daghefc fcda eft huius ^* coiugationis 
f m opinione rabi Dauid kimhi;8clic vf mihi etiam;&: erit f m 
hoc pfitas * foeminse in impatiuo rt3:ip:& pKtas futuri abfentis 
;p fcemina rt33ipr»:8c no ^ nnpi£)n ficut opinatus eft rabi Mofces 
kimhi in nyin '^'3«^ tHia aditu itinerum fapientisc que edidir* 
'^ & hoc fufficit in expolitione coiugationis uerbi quadri* 
®IE Verutame Syi^ cuius no eft relatum nomen fui agentis na 
tum exilio; quia^non inuenitur in hac coniugatione daghefc 
nifi in defedtu duplicis:'^ideo peuerbi quseeftin quadro ue«^ 
nitcumholemtrahentc;iicinhac coniugatione uenit"cum 
fciurektrahente;& hayn cum pathah (icut eft ius Syii);&aliqn 
uenit pe' ^cum holem ut SSiy ; 8c no eft huicconiugationi no^ 
men uerbi ne^nomen agentis ne^ nomen "a(fti ; &ro defe^ 
<aus duorum horum vltimoj^ eft;quia ex quo uocat Syi^ '** li> 
gnificatq? totum ipfum (itacftu:&:ob caufam qua uocaf cuius 
non eft rclatu nome fui agetis fignificat q> no fit in illa' ^ages* 
Et non fuit ei etiam nomen uerbi;& ro defedtus magni vt iftc 
eft:quia '^eirendoquadrutranfiensaliqntranfibit ut rrafitio 
grauis;&ideo fatis fuitillis' ^ambabus nomen uerbi vnij ♦ & 
ideo multi de gramaticis pofuerunt ambo ea coniugationem 
' ^ vnam:ac etia in fua declinatioe no eftinter ea difcrime; nili 
q? in SyD graui:qd uenitcu collecaioe' ^labioF^ qii hayn eft If a 
lenitatis pe ueniet cum rapiente k imecz utma /° Et in hiya 
qdro ueniet cu holem utp->a : & ficeftoepteritu; excepta pft 
tate" 'abfentiu§!: fingti abfentefoeminse in quibus hayn eft cfi 
fceuavt niSr ''TtSv+8c eendo hayn radicis gutturalis ueniet c(i 
rapierep3thahuti3yt;&aliqn"'ueniet pritasabntiu cuhirek 
pe utmn^ ; &in paufa in oibus his ueniet^^^hayn cukamecz uc 
ViSw lyjnri ♦ Et in futuro totu jn^N conftituef ex abnte fingulari 
^^pteriti;&:lf£E];n'funtcfifceua ut aaiu^naw^excepta pfitate 
inafculoi^"^^ pntia foeminse qax c6ftruun£ ex pt6:qd eft fife 
cis ut la^niy '^ ^& ^ispihn iDpiSn c6mutati6e hirek lamed radicalis 
trahetis yod cu kamecz^^Iamed in pto uenientis ante he;8c in 
paufa ueniet hayn cii kamecz ut issid,^ ^ hoc eft vltimu illi^qd 
expedit ob expofitione quadri grauis;8c cuius no eft relatum 
nomenfuiagentjs* 

CEtpoft jiu?^n Sannn -i^^^d: ih d3"} ^3 «^n u^fjnn ^aS Dn^nmy yn i 
pNi K% Tnw n4i ^nyn &jhi ^nyn ni nnpjn ^ia"! 5^2:0:5 &^S ^3 2 
rijp 6«"in n^#n u^ni vi?f?i naic^Nnn pjn »n^3 naaipn >3 loj^j 3 
*m nr ^ish n^n^i n d j 'h nNi: pi ^nap nn '^t mnDa TUan 4 
th\ najipan^pj^j.-inDjnTOyn^ian^ ^ 

nsmi' njJin^jSwrthnoawpn^a^ain^Dnnmsninpiisn $ 
jy3np^i;3nn33mK33^T.nn 7 

»1^0 WDQ nS.iDn i^iiJii] DiP n?n «Se^ Su.iian Q 7WI 8 
H6^n inDns kJin u^ai ipan nn n2:dj sih »3 . ! ^ 

c<n josn nn j 3 •^jisfio ohna >53 yanon n;^fi< %;£in n^d pS 10 
^5£in nfi<3 D^py^iH] hyisn D^^pann^? |):;;ni •^i^td pn^a 11 
BSJ th) Si^iiiin Dti^' nHi hv!hn uv v^nn nrS pN"! • h\iy 1d3 oSrii u 
1 hy_i£3 i>5ip3iy ^J^p >3 Dunnxn nSx »31^ jnDn dsjdi 4iy|in i j 
13 pN;ij nni^ iVl^ D^! "^30 nSuj N^pJf npnpi h^v^ ih^u^ nni» 14 
V3Nin nn'4inajnonDs?D]43;JanDii^f3D;i4n\nN'^^^^ i^ 
•ipanD^nThi c?mnnK2r3Ns:»D^Dyi3SN2:i>ni?3nDnni>n3 is 
l^.:3 Dnu;^ iD^cf D^pnpnpn jp n3"in nni, w hya d;:'^ Dnuij? 17 
ri3p3 ^?3C^u^mn hy£i3U' 5«4NC>n^n Dn>3^3 vt^ Dn>tDi3 Darnnj^ ig 

• I • » » V - ■•. : » » ••• •• ; V V •• '• • ■• -r T • • . - ; •r V " 

m3 103 vpp«?)iDn3 «3n t^sn p"^£nn nl^? r.yn?? Q\n^,^ i^ 
^nnn^Spnpyn^^spj pnQiD3D^h3^any3.nonhp-ii33T 20 
qiSino3t<raDn3 pyn;^n3p3nnnD:nwmDnnDJn 21 

: ; -r : • •.• -r 5 • - ■» » T I V : •/ -^ j • -r • ; - ,- • -r : . - 

D^oysii Dul I03nn3 ^m^ K3n n^Mn^ u^it;n py ni^n3i rrnv 22 
N3n nnNi33 pD£)n3nnn£nD3N£jnpnn3DnnDjn>i3nK3^ 2j 
n^n^n inp;p n;3\ jn^Nn is^n^ny.^jinnT.ic? i2::^-in 103 vpp^ r.yrt 24 
DnDTn^i^m^ho^xitynsxit^MosNi^y^ Tn^mwsin^ynhiy ^f 

• t;- ._.. - ...; ..,..1 .}_,^, 

j|3^it:?> 103 Dn3 X2:i>3 >?inij n3_yn ip du33 Dnt^nsppn ns^j] 2$ 

VPp3 11^ ^u^ton n>;^"ju7n ipSn pnn nniom ^iopiin ^topiHni 27 

" ••13310^ 1D3 vop3 ?\i?n N3n pp.£3n3rfi^n D-iip &^3n n33;3 np^in «s 

iih3;i3DU>i30fi<^u?jn33ny3nonmN>3Wn^ 2^ 

iii dc •i"nSjy^a>5yi>nnnSj;Nirtn"i:?ni£7^s; _ _; « 

^?nr» nsDUrt icrtrt nhrt Sy *•? a^3rt a^js hi; 'h^ h];pn nv n:n\ ^ 
n^jln:i NiJrtu^Di n»Dort los p"irt3 ryrti ^?iu)3 u?ii^rt s^n nn^i 4 
j\3;n *?nn:^ Drt u>\:im D>a^n t n^oyrt iq3 nm ^m^ ^an ^ 
pin3 i03rt wSrt jliDnnNnn;? D^u;^hprt J hmrii ppi^ri 1D3 ^2:3 ^ 

ayV Drt D^];*^'!!? } p^^rtS mph iwh 1D3 D^U?10?i^3 j\y rt 7 

j n^3rt ?^io^7 Di; nnDoa 103 p^ns NSrti c?«")3 m n^oina 2 
D^^uj^rt J mipa 1Q3 nn33 e^ntjrt nQ^ii Don s^nnu? DV\;jprtrt ^ 
nj^ij^o^^ 13d;p ^nopn ny.i^ inT Nltyo 103 oSn^ nohri t^Dntij ^® 
0^3*1 niDf rthb? •iQ^D^pnpnort 3rt Sn^? * D^Sysrt nlDiy fi^ii^^DT " 
io \D>o n^^\n33 "i3rtai2> fays nN^D li^rp jsi^ Drtn3*i ps")^! " 
•1:131 s^Suj^^ hy.«?]iii iDp3nispSnDiSp^&?Dnn jdi rt^Q nip^^n) '^ 
hi^ag ^iyipo Di? lni>a <^''OinS u?> nlDCfn ^^'^'y^Ds Spy:jort rti '.4- 
nj;;.U7p in>5t:»"it^o nio;^ nthi^ hvi ]V}^9^ Dtip3i wpQ id3 '^ 
1 n.vtyo nn^i t^m nw ^j^t? iS vi n^tjo p njs;i:>oi tuu^o '^ 
D>J3rt j»nlKt7o nljyiDo nrts vinn dn ^s nhn Ssh t^ni nNU?oi ^^ 
ni^ i^irttp^^ni^n 103 rt3j;rt inp; n^n^^S^ non Krtjc? D\^y;3iyrt '8 
l^:3n jo D^ohtprt Sy^ nt nmi: jn rt^N ilpqS.i "isyrt "inD:^ ^^ 
"jn.Nfrt inD03 j;^DU?h SrtJrt poyrt rt^Ds;rt "i^Dort vm \n0 rtTn ^® 
iSsiy anp 11'' fc?|irt ^n J3 dw3i j «ituo nj^t^o ^nopn ^a^i " 
t<rtrt D^n3 Drtoi pnn3 p.3;rt 3^prt3 u?iDC?iTDs;i3D^rt 103 ny^ ^^ 
pnn3 rt3»"trt nim^ vdd3 ^rtrtis^ Drto d^u031 j n3lrt 103 ^^ 
j^3 103 p^^m n^imnn ni&?rti i^^srt an npn Drtort^^^n 103 ^^ 
onn iDrt nsn 103 nsf3 rtjit^«"irn niKrti V9p3 Krtn^ 01^01 ^^ 
t<irt^ 3;n 103 njfs n^i^Kiri ni^^rti n^3n m nDn Dnoi mn ^^ 
nyim-^ nii^rti v^p3 ^nrttp nng nv ^s^n >m3i j ynn 102 ^^ 
nriti^Nnrt nim-^^ onq m idin n^3-i 1 3pn 103 ^*i^3 n^i^h;^n ^s 
DVoy^S o anot^ u?n nunn 103 qiD3 nsDt:) uii D^^hs rri^nt^^n ^^ 
noi» ConiugatJo S^yan vena ^v^n* 

(nEtpoH:h2ecuenitconmgatioS'yi)n;quia illudeft uerbum 
addens litteram"fupra ipfius radic€:&; illud eft utpfm tranli;^ 
tiuum in fuo adtu^^Sicq^ nome uerbi eius eft modis pluribus: 
quia vt pfm he addita ueniet^cu pathah:& pe radicis cum fcc 
mxdc hayn cum hirek vt nmi ; dc quando pe eflgutturalis^ue 
metcumrapientepathahvtTDy.i+Modusfecundusellquan 
do ueniethayn ^cum ceri vthmn Scpoyn ♦ Tertius eft quando 
venietcum defedtu he coniugationis cum hirck ^ hayn cu fer 
uietibus ut p'hn^ y wh ravjh ♦ Q^uartus eft cp ueniet^cum ad^ 
ditionememincapitej&cillaeftcumhirekutnnDaa cum regi 
inine betht^Q uintus eft q? ueniet mem &: lamed radids cum 
pathah ut nxmSextus eft °q> veniet lamed cu holem ut awat 
hoc eft Fm fentetia kimhi:qui opinatus eft qjpN^yD' ' dc ii)^n lint 
nomina uerborum;fed maior pars gramaticoi^ pofuerut h^c 
nomina rerum;''&apparentuerbaillo]5::quia ficinuenimus 
TNUD Benyamin nomen rei Genefis cap+xliii+''&:eft nomen 
porti6is;8cficiterptatus eft onklos Np^nportio Benyamin; & 
quauisnomeminerimus '^dehocpodereinmaceriisnoium 
cft addendum illud cum maceria^yiJD ' ^ ut|yu?D; & ficuti \^o 
habettria nola ex radice vnanayuD ' ^ fyu?D ; Scnjyu^D fic nNu?o 
habet duo noia ex radice vna nvSu?D ' ^ dc r)nm: dc non eft oibus 
his nifi' pluralitas vna niNiyD m3yi:?DtModus ' ^feptimus eft q> fit 
fimile fingulari abfenti pteriti vt yitin i quod eft sequale ' ^ab^^ 
fenti pteriti & uenje ♦ haefunt formse nominis uerbi perfecfloi^ 
rum coniugationis "° huiustqusefuntnouem poyn TDyn irtnn 
yinrt nn3D3 y'Du;S hmn ; ^ ' &: ^m kimhi nwd mm + Et in quiefce 
tibus:inquiefcentibuspeyod:deilliseftquodtotum eft"^cii 
ceri vt 3m ; dc cu regimine 3'OT3 hayn cum hirek;& de illis fsit 
cum holemhe^^utnairttEt in binariis deillisfuntquo^heeft 
cum kamec2;8clittera prima eft cum hirek^^vt N'3r7+Et de illis 
funt defedtiua he comugationis;&:littera prima eft cum hirek 
ut i'3/ ^81; de illis funt quoigthe eft cu kamec2;&; Ifa pria cu ceri 
ut D-)n 3Dn non nijn'^ + S< de illis funt defediiua he coiugationis; 
dc littera prima eft cum ceri vt yn : quod eft ^ ^ficut ^nn + Et in 
quiefcetibus pe yod de illis funr quo^ he eft cu kamecz : 6c Ifa 
prima"^radicalis eft cum ceri m^m +Etin quiefcentibus lam 
med he de illis funt quorum littera prima^ ^radicalis eft cum 
holem;& tau addita in fine utma^rt;Si; funt qui dicunt q> aliqn 
iiii 8c comutabitur comutabitur fccua cum kamec2:& deerit he coniugationis ut 
Pii^h : quod e ut mnart^ /& rabi Abraha ben Hezra fcripfit in 
expone ternaiy ninah ex deriuatione r\ii2nh : & funt duae coniu 
gatioes ^ hucuf^ funt nerba eius:adeo (p videt hinc q> nnanS 
8t ex h^£in 5c nnah* ex ipfo leui f m pondus tipij ♦ Et Habib fcri 
plit (p poflibile lit cp lit nome:& fic fcripfit^ fapies rabi Dauid 
nezem zahab etiam <p nnaS eius radix lit maexderiuationc 
^niiari^iDauid^&eftvena^auteftnomefm podus mmniarts 
aut erit^aggregatu ex ma ficut ex ryha nhn^ & rabi lofeph iter^ 
pretatus eft nnn^ ad comedendueis^^ad comedendu eis:cu^ 
ius expofitio eft ad maducandu eis+Sic^ ipfe decreuit ipfum 
efie ex leui ^ f m opinione ben Hesra & nna^ Dauid ipfius iu;^ 
terptatio eft rh^mh : fic^ funt dujc coiugationcs* ' °Et ex quie*^ 
(centibus lamed he funt defecaiuaz he coniugationis ; & pe eft 
cum fceua:5c hayn cum holem in regimine' ' cu pathah ad fi> 
gnificandufuperdefea:uheut nnDM&inuenitcumpe 5eda 
ghefc' 'pe vt nnon: &: eft ad ornatum did:ionis &c robur rei rc 
beliionis ♦ gc de ilhs funt quo§: he ' ' eft cum hirek: dc pe cu fcc 
«a:&: hayn cum holem vt mypn + Et in quiefcetibus pc yod''*^ 
tiimed hedeilliseftquod totuipfumeftcumholemcuaddi^ 
tione tau vt nnn : &: §m viam ' ^mormalitatis nmi he cu fciu 
rek &: yod cum fceua claghefc* Et in quiefcecibus hayn yod & 
lamed ' ^ he de illis funt quo^ he eft cum pathah :& pe cum ra 
pientepathah:& hayn cum holem vtnmT+ ' ^ Etindefea:fuis 
pe nun de illis funt quoru he eft cum pathah:& hayn aliqn cff 
hirek 8c daghefc' ^ob defedlu nun ur mn : & aliqn uenit hayn 
cu ceri:vt iL^n;5c fic ' ^ inn TJn* & de illis funr quoi^: hayn eft cu 
hoiem&cuadditioetau^&hecurapietepathah vt"°nu'n+Et 
€x duplicibus lamed funt quoru he eft cu parh3h:& pe cu ceri 
^^CTEt nome agetis in oiugatioe hac qd filii kimhi uocat ipm 
mediu^Tuntet ei form<e diuerf^:quia in pfeais femp mem e 
^^cupathah:8«:deefthec6iugationis:&peradiciscufceua:8i; 
hayn cu hirek vt TSia'^-) i3Dq:& qn pe e gutcuralis ueniet cu ra 
pientepathah vt T3ya+&; haecnon mutabuntur"^vn§ vt tjtcj 
nn^3TD nr2iD annjTO : fed inueni6 aliqn' '-^in fxmina hayn 6c la 
m ed cu feghoh^c cu additioe tau fignificate fupra fcemina uc 

mSTD o^j^:3 o;^ Qm ninsnhnino nnnS ns^s ^un^^ia ana yiNnni « 
nnaSi h^yann ja Nin nnsnS.^s nio nN wny_- in3T iw ny J 
3n3 |3T • a^ Ninc? n^fiKp 3n3 3^3nn]i • nip^ Spiijo ^i?.'^!?»? jq 4 
h nnuQ n-i^ fujncj nn3^^ ^3 1? oa 3nT dtj nn ^*3n D3nr^ ^ 
Tvn^ tn ninN nton 0^23 ut s^n in nipo ^?im 'vn m nn^nS « 

V S • » ■» V V 4 •• I ■» ; • ■» ir ! - f 

lohnrai Dnn «^di^ 3*11 ni^iNt nSxjo 103 nns jp V3ipq 7 
'?pn ip ini>n ynDn Ninu? nn DnS ^l3sS lu^n^^cj iinS i3;Dph 8 
•DUP3 WDnnnnSDiN^iownrnn ni«nn3nSiNnT:i; i3npn3 9 
mam DSn3 r.yni6^ij^3 N^ni lysn sn non z>[ Nn npSn n:pi 10 
c^ni N^n Ds? Nropi nnpS 10:} Nnn inpri^y nninS nn^3 
Nnnu?Dnoi non p:y pTni nSon mj^anS sini nnon 103 «ian 
•n> N^n ^n;3i t niJ^pn lop oVrq i.^5;ni ^ra ^iani pnns 
in ^yi nnin 103 in n^Dins D^iiis 1121^ Dnp ^n np^nr 
toSm ni^ pyn *nj3i 0:n Nim ni^m pmc73 ^nn nn-n nnTn 
nvnn 103 nin:i Dvni nn|) «^ons s^ri} nnQ3 i^nry^ um i^n 
mn'] p"in3 d^oj;*) rym nn33 Nnnu> ano ri^ N^n >ion3i 
T31 D3n 103 n2:3 vvn nN3 D^oysiii D>3n 103 n:n inDni 
to3 nn*) «fiDns ^«nm rn n£)0in3iDSn3 pync? onoi i:?n tct 
Tn nStc pnn los ni:3 N£)m nn*)3 ^nnu^ t?^ noSn ^4i33Q1 ni2:n 
r|3tn3>Dn 3D\n mi^jy^y^.^ujnappi D^p^ii^rip ni3ii:?on nnii:n 
nn^mnnin ni2:pn nnpnnnoS.ni3*;ir]iyn"iqni^3N^3n 

tni2:n^D3nranniTO 
»m;i^3 inN D^K-iip ^nop *J3 nii^t!?^nTn p333 ^y;'£in QITJf 1 
a Don D^TyS D^pSm *3 ni:iC7 nnii: h m ^^, 
n^^iDqo I03p;)n3 p.5;ni bJii^3 u^ntyjiK^i p^sn fc^nn^ioni nr»33 
m^'' ih nSsi T3yo losnns «?iDn3 ^?3n non; NiDnu?3i 1^310 

-•• »"s •-:- : --!»-; » • 5 .. -v: •:- 

D*py$S ^2^pj *:|N nn»3Tp ny^jn Dn^3Tp T3tq 103 aSiyh 
103 n3p3n Sy mion in nsDMi hioDs loSm pyn n3p:3 
nnsTo 1 

2 
$ 

4 

7 
3 

o 
1 

2 
i 
4 

7 
3 nsrs nNs mn oni <^Sm noSyjifi? v^ i^h^n '^Sy^si n^isra i 

nniDa Don^ Dnni rhia yh^iQ ynio n^iq ia:) pnna j)yni j 
ni'3DDniyDnoD^^Dmi j i?^2rD 2^2:0 103 pnnn pym 4. 

u>dimf2 nmt^Dn nins:n nn i^^?o io:d pnna n:ii:^,snn ni&?m c 

: n>^?D 3^2:0 inoy ma: m von in mn nmo jno ^t:?ic^ ^ 
JDO-^Tnyn^iNa-ij^rs^p^oSmD^iSiyinnw D /1i>{1 7 
»jc?nD3C?^a 103 pni^3 Donc? i^^nnn iQin ^ ' | ^ 
»i?^niri Jnnti?piD3p"in:3^uJ'hu?n inirgioaroR^ioni ^ 
Di£) ?r<So xQp?, ^^n) Sn^ v^p3 ^?3n n>3n^ ni>i ^yiiri Nst^fs 10 
f .yn ninipj ti>t^3 ^?^^ n3p:n ^iy^ dw^d^i nin^np ipyp 103 n 
iTipo 33piD mmi: i:;pn nr? n33nio 102 in n^Dtnni iqhn) n 
If j;ni pmmiDoniy Dnp ni^ Nsn ^mqT * ^33^10 npyp nnu^p i j 
rtMC7fi^nnni«niy 5^310 3t?io 103 D^):u;npi:?> p.i vpio 103 nn£D3 14 
t nini: ^?in ^in vppn * 15- 

»3npx3vvS5;|inN33TU3nnTnio;p ^^n^l ^^ 

n3TninD:3i)yn]Knni<2n3hnSy.n3^^ !. ,, . 17 

t<£i,ni D>Sip,n n^j^ti^n *:)^S;pn 103 pnn3 ^i3"?3i ws n^pini ig 
^23n vvn ^3 r^yS n3U?oj -^vn nsnn n^ Dntsiyj^i &?iu?3 DS33 19 
in^ht^n nsSji^n •i:3SjC;n Dn^htpn ^nwn n^hjpn 103 nn33 20 
!d3 hiJiD «^tpn3 fi^^im^iiJiD^ Njin N3n n^jna ^rJnu^n c^ara n 
Nnn nnpmtr? Dnqi n^ann 103 nij^3 Nsn N3n d^psj^^Si ^n3;n 22 
*3nnn3D3^n->NflnlD3Dt:>i:i^Ni i03nnTONWC>^ri4nniD3in3 23 
Dnnipyn^in:;;m ''^:'pnvi';9'\h]j^nS''v^pH^^mi6ym^ 24 
nmp;i nnniNnDipp3«^SNnK3n;yDnpinn^^ 2^ 

fi< ^3 >npT ^45^1 D^pnpipn 3h n3;i ^£)4 •innnSN^iN 103. Si:!p3 2(j 
DW in T03n Si7 nimnS niaDijn ni*ni6^nti:> bha^ nmon d;:' 27 
^n^^^y^x^ 10? nnN3,in w D^ps;^^i Dyon Sy i^;^\ 3nn ^3; m 23 
<HDn3 N^ni hi3D3 ^iiynt D^p^Rion nh *£)^ i3 x^\ j^isn nTo ;:>n, 29 

\op ' ' fn3TD ♦ Et in habentibus aleph eft cuius latet aleph: dc mem co 
iLigationfs uenit cu ceri ' ad (ignificadu fupra defedtii vtpra ♦ 
Et in quiefcedb'^ pe yod de illis funt quo^ mem eft cu holem : 
^dc hayn cum hirek vt yh)^ -f^ia yniD Tnia* & de illis fut quoru 
mem eft: cum pathah:'^^ hayn cum hirek ut yi^Q a'ya + Et in bi 
nariis deillis funtquorum mem eftcum ceri:^&Ifa prima eft 
cum hirek ut TXD+Sic^ formse differentes a pfedlis funt *^tres 
V'va piio (na ; aut quin^ (i numerabimus fecum nxna 3'2^d * 
"^ CT Vetfitamen noia aifto^ in pfeiflis ueniet quatuor modis* 
^ Modus primus eft q» mem lit cum fciurek ut aama* Secudus 
cft ^ cum rapietekamecs vt nT;yD,Tertiiis eft m hirek ut mm^ 
Quartus eft ' ° qn pe uerbi eft If a gutturalis ueniet cu kamecz 
magno:&: pe cum kamecz pleni oris ' ' ut maina noya + & aliqii 
adrum ipfius fcemin^uenietcum fexpundtis hayn'^&:lamecij 
&cum additione tau ut nwTiafSic^ funt quin^ formx 33uia 
raania iqv^ niiu?a' ^ -^wn , Etin qefcentibus pe yod deillfs funt 
quorum mem eft cum fciurek:Schayn '^* cu pathah vtypia + Et 
(ic funt de binariis vt N3 /a nma : quo^: littera prima ' ^ eft cum 
kamecz+iicqg funt fex formsc* 

' ^CCEt poftg expofita funr nomina huius coiugationis expo^^ 
nemus eius uerba:& dicemus (j> ' ^ in pterito ut plm ueniet he 
8c hayn in abfentimafcuH' -& foeminsein iingulari : & pfitate 
cum hirek un3'^u?rt rr3'Sw yh\Dn : dc pe' ^in oibus illis eft cu fce 
ua:8(:inreliquis noapparetyodtra^aaad hayn:quia hayn ue^ 
niet ^° cn pathah ut jn^^wrt T\:ihm i:2hm onaSiy.i 'n jSm n3^t?rt; 
^'Scqiiperadiciseftgutturalisueniethecufeghoh&pecuni 
rapiente feghol ut " ^Tnyn:& aliqii ueniet pe cu fceua vt T^m^ 
& de illis funt quoi^ mutata eft he^' in tau ut 'n^nn:qd eft hus« 
ius coiugationis:gc no eft nome licut 'mx^n f m opiniooe rabi 
^'*Mofces kimhi:&: no curauit pducflu uerbi dc correpra cono 
tati6is:8c tcHis eft lonathan q iterptatus eft ' * Hofceh^ ca+xi* 
n'")3i rexi+St de illis funtquo^ ueniet aleph loco he:& erit pU:^ 
«ftuata^^cii feghol ut 'n^N:»i<:hoc eft Fm opinione maioris ^tis 
gramatico^:8i; f m meam opimone eft q? non iit* 'ibi comuta 
tio:fed cj) litterg addit^ ad iignificaddi fupra coiugatiooe funt 
dux:^^he utprm:&: aleph ut raro:Sc aliquado amb^ fllsfunt 
yna vt ifi'3TNn+^ ^ Et funt huius coniugadonis etiam fcdm maifi 
iorepartegramatico^;quiahe eft cafeghoI;&pecu rapientc 
. - kamecs kamecz utludlcucap.ix+^n^irtrit&fm meam opinioosnon tM 
in hac corjiugationejfed ^in leui jSc he ell he admiradoi >;8c iic 
interptatus c^ lonathan pMv^r^ en defeciffem;& prf fenifj^ fcje 
minse^aliqn uenit cum additione he in vltimo vt nanaSuJn.Et il 
gramatici^^dixerint q> lit compofitii ex pterito jn2^c?i7;8c ex fUii» 
turon3:ihtt;p+h3efun£* formxpraetenti in coiugatione grauis 
additi;quaj uocatur hyiff) in ipiis perfetais* Sed i quiefcetibus 
^ pe yod funt quoK pe latet:& he coiugationis eft pudtuata cii 
holem;8c hayn cu hirek ut ^ N'y vt v^Dn wmi hwn ♦ & de illis fut 
quoru he eft cum ceri;& pe dc yod aliqn ^ apparet;& aliquado 
latet vt n'3n;& hayn nun cum daghefc ob defecSu pc yod ^* & 
fic pteritij pro pntia vt T\vxn u^ain r^nm am t quia in quiefce 
tibus lamed ' ^ alephreddit hirek ceri;& in reliquis eft cum pa 
thah vt nrtiirt ♦ dc de illis funt quiefcentes pe' ' yod Stjlamed he: 
quoi^ he coniugationis in illis eft cui hoIem;8c pe latet;&: hayn 
cft cum kamecz ' ^vt nnin niin min ♦ & in pfentia hayn eft cum hi 
rek vtia-w ♦ Se (ic ueniet uarietas ' ' in reliquis vt in piitia+Et in 
quiefcetibus hayn yod 8c lamed he de illis funt quo^ in pteri^ 
to latcnte"*he eft cum feghol;8c pe cum rapiente feghol;8c ha 
yn cumkamecz + 8cin reliquis mutabitur kamecz ' * in ceri vt 
'nw n^m ; dc in pluralitate in hirek vt I3"m ♦ Et in defetftiuis 
pe' ^nun de iltis funt quorum he eft cum hirek;&: hayn cum ka 
meczpro latente;&: pro loquete per fc;8cpro pr^fentia' ^mu^ 
tabitur aliquado in ceri;8c pro pluralitate latentiu in fciurek ; 
& pro reli(|uis in ' ^hirek vt iion DjT»n )mi nntsn 'niDn non + 8c in du 
plicibus de illis' ^funt defe<aiua duplicis;8c he eft cum ceri; 8c 
pe cum hirek ut p^nn ; dc in reliquis he'°eft cii pathah vr mpnn 
ri3'Tn ♦ 8c de illis funt quoi^L he eft cum ceri ; 8c pe cum pathah 
vt iDDnnDon°'DDnciidaghefcfammech ad lignificandu defe^ 
€lum duplicis;cuius radix eftDDD* Sic^ ^^ omnes formscpra: 
teritihuius coniugationis funti'ijm naiy^^^Tnyn nahwn yhm 
'sry^hm^^^rhnnn hnnn nmiNn mmn nSxXN hMti n^Jin hnr^ mfim ^* 
oan iion ni3n non non " ^ Dn"rtn n"rtn nni n'tin min nNvin rhavi havr 
loan nDDn>Ecce triginta formx patres; ^ ^dc nat^e ea:&; quarum 
vndecim vel duodecim fnnt parentes;ec reliqu^funt' ^ipfarii 
natjE fimiles illis; aut non fimiles illis* 
^^^Etimpatiuiiin pfe(ftis het qtuor formas+Pria eftq? fithc 
?^cii pathah;8c pe cii fceua ; & hayn cfi ceri ut 3tt?pn ♦ Sc dc allis 

funt rt3pi4nDini •pi3tp^fnin3i^DnniDino^nn&^nN\'iNnm^ 2 

D^pipnon ^3«^t^ n:nDhjiJnio3«r)iDnNnn5Din3N3D^Qy3^^ 1 

|n nSjst nJD^u^n Tny jqi in^li^n n^i; jo nanio Nintp noN 4 

»n33 S2N •D^oS;p3h>:?3nNnpjn«:]Di:nnn3n j^jia nnyn nimy s" 

i'03^pnn3 liym oSna nnipj ponn ^?ni no^;^: Ni3nu> U7.ni^ N^n « 

Doy^^ ni^ni Njpni n-^^ Nnnip Dnoi N>]:in yn.m Oain ^^sin 7 

11» «3n p"-ipn^^u>ra 11: nyni n^^n 103 nqSyj D^oy^n nW2 8 

loSn ^mn ^3 nu^3in m^n nxsrin N>yin 103 mii nnyn tdi 9 

5<£in »m Dnpi m?in 10? nn^a DnNC^j^i n.i: p:»nn 3ii:?»^^S!< 10 

Vopa T^y ni noSyj N£)m nhh^ Dns rjan «nc^ «n noSm ni» 

i^iSnn &C3; f Di wnin 103 p^nn i?yn n^jnT nmn n-iin njm 103 

nnDjn nayni:? Dno ismoSm m^ ryn mj3in3i3 103 Dn^ujji 
. , .. ..-., ., .. . ..._, 1.^..,: - - . .,,.- 

Vopn n3nip)D>ni<uy33i ^qpji jjym ii:iD «^onsNia/ii iijid3 N^nn 
mn nDn3=i w^nn 103 pnnhx »=)3"i3i m>nn n>nn 103 ny ^x 

"- •■..-. • v; V ; I •• • V t- • .. v:v ▼ •• v; v ; • •• v 

n3-iT.\ ny3 nsiqhnnD^^l V?R? 1!^^ PIO? ^OD? Q?'? I"'^ 
Sfi<Dnsi:>:j'n p-i^vh^ DnnDJn^mVi ns:SND»oy£)hn:3ncJ^ 
ono Dni£j33i • =iDn on^on ^ym nnon ^n^Dn non 103 pin 
Knn DnNC^j3i p^nn los pnn3 s^iim nys Nnm nusn non 

•• - . » ; . - I ... t r •' ' 3 •• - 1 • •• : •■ - : V V - .... - 

Don io3nn*)3 N^m ni:3 6<nnu> Dnoi nbnn nipnn io3 nn33 

-i. . — . ....... «., V" »• •-»1 •- : --: 

^'\n Dbo i;t;nu?;^ Sflsn rnDn nliinS *ioDn OT3 iDon noon 
y^nn n^nyn nnyn n^mn •inu^n pJ3n ni "i2y nmr is 

• v; V ■» : - v: v | • v;v -r : - ; • I • : • »- i • - v ^^ ▼ 

nhinn Snnn nmTsnnoTNnnSsaN htijni n^^nn^nnm^Dnn 

T i -»{ V -t; V T : - ;v: v~ •;*••: V '■:-;*^ -s* ■»•-:• «:• ■»;-:» 

Dn»nn nmn n^nnnninminnNjfinnSi^in hiiln n^n^Dhm 

» . «: V » •• V: V Tv: v-»'» ■• ■»«« ■»■;- • -rvi-t» 

ni3N nimj: w^h^ nn iDon npon Don iDn topi nion nan 
Dn.!Sf^jn\ni3N i\py doti5< ni^^i? inN "i0ni DnmnSmi 

: Dn3 K^i^? 1^*3 1N Qijs ^Jf i^sDnmn^m 
ft?nn fi^nn^ nM;:Jftcin nimr ys^N iS D»p^|i^3 ^l Wni 
onoi 3u?pn 103 >n2:3 pym t(\^2 N*)m nnsa . 

pynu? 1 

2 

3 
4 

7 
J8 

o 
I 

2 
$ 

4 

7 
8 ^iDnnVi3nnuinAni>5fi^snran|)^ptpnn3^^^ p™ * 

Kgmnn^aNontjDrtQi ••iu?nnnu?innio3^?m'inTOnnn4 ^ 
N^nn 103 pin3 Nijnt^Dno d>)3U^51 : S»*if5n 103 n.:^a l!i?ni fc^ljpa 4- 
N^i^ ij^ij? ^n^T ^^^? «^Hr^ 1*03 mDn Nnn] pnnn fi^^^nti^DriqT ^ 
Knnp Dnm "iDni hm 103 ^"tfs is^nt^ Dnqi pn p? t^mn iq ^ 
nyn Dy^i pnnn dv^ t^ism nn5)3 Nnntp Dnqi Dpn los vqp3 ' 
^>i;m D\n3 n&?3 &^nny?ii> s^n ^nj3 Dnq D^m3i;N3n N^3n los 2 
t<J3 Nnnnj:i^3>Siio3pynpnn3n3p33mim^inio3n^3 ^ 

T " - • ■• J • • •• t ' • - ^ I V • : X r •* : - •• I •. s • ••: 

Di?Dn nf^iq wiq^smaNinS^^JDit^^^m-jiSa^nT n^n^q nt^^vh ^® 
o^qy^i nn£)3 r.3;n D^qi73a? Dnqi *4>S7^n j^i3q ^nirnqi '^yh) m " 
t^nnDysu^Dnqmy^tpin i;t^ln lop ^?n naDtn^i pnn3 >3Snt£? '^ 
Nj:in 103 nni33&^nm ny: nn oy^i ^J^ln 103 nir^frym dSHs '^ 
^2in3hnhi; n^p^nni^siti^mnt^^m^nmofiiinanw^ ^^ 
pin3 ^inhn] v.vn i^3 ntnp.t^? ^«S&f ^1313 p3 W3 rs npth 103 *^ 
Vqp3 i>3n 1-13 nsDins nn^ qv.^ n3 vinn^i «!]1d3 ii» nsDiJi ^^ 
<t)H&f n n!^3i nAypn 105 H)n0 <^Sm ^S_3;33 n:T^?n 103 nMin^s *^ 
»i3hty 3n3 3>3nn ^s ^^? t^w nmon n^^na nni^nS nns «niDns '^ 
innSfic nTO^riDS§3 nn^iT£!fci5^?ipqnS33K^q:^?Sini?*i '^ 
^l^^r? ri3jt^pn pnnn 3t^pri 1^,003 nntj^j; t:>htJ? niyn nimj: ^® 
I n3T^ri Nirin ny^tiJin ':|Sin 3;t?n npin Dpn 1^3 N3n ^?^3n " 
nmnS ns:3 Dhiyh jn^lkn nl5? nm Ti:3n iq "^^ ny *°5*j ** 

103 pin3 j^i^sn) ^?jt/^3t«$n D>qSt^3 nx;3 "131031 ^515303 iit^^hn '"* 
IS3 D^qp^i nn^^sn^s 105 m n^Dins D^qy^hi n^3;t?st n^st^fi^ ^^ 
n3nSj -I3T tn;n nnqjVi 1:11^6«^ 103*13311 d^ n33n Nn moStp3 ^^ 
nnpi 103 n.^3 D^qy «i^ji pnn3 ]]vn K3n a^qv^^h ny3 nsiqn ^^ 
tg^ DJ^i Sl3D 'i-^m 3it^^ «i)p03 N3innD3n u^\ uim ni3:|: npa^ *^ 
n33^i ngifl 0^2:1103. nns:! Di;^ipin3 N3n uvA n^^yi^^wy^t) '^ 
n3Tn quoj^ hayn eft cu pathah vt prtnn ty^^i + & de iHis funt q ueniiic 
cu additioe he;& hayn^cu hirek ut napvn n3'ii;prt+ & qii pe e k'a 
gutturalis ueniet cu rapiete^ pathah uice fceua vt wnm mm 
dc de illis fuiit quoi^ he e cu pathah:& pe^^cu fceuatSc hayn ca 
ceri vt Hipn. Et in binariis de illis funt quo^ pe eft cu hirek ut 
mn* ^ dc de illis funt quo^ pe efl cu hirektSc he deficit ut p3:Ii#« 
cet f m mea opinione no fit nifi ^ ex ipfa graui:&: lifr f'i+&: deil 
lis funt quo^ pe efl cu ceri ut nDn dc hw ♦ 8c de iHis funt quoru 
he^^eft cu kamecs utDp,i+5c de illis funt quo^ he efl cu pathahj 
& pe aliqii cd hirekjSc aliqn cu ceri^ut H2n mn^ Et in quicfceti 
bus de illis funt i quicfcetibus pe yod quo^ he uenit cu hole: 
6:hayn '^cu ceri ut mirt ^SiHtEt i foemia cu hirek hayn vt 'Jihnj 
& ceri he venit '° ob iqlitione:qa eet anormalu fi eet fimplcx; 
fed ell copofitii ex duabus dicflionib^ ronis ' ' 'a'S dcanidc ex im 
patiuoc6iugationisVy5n+&deillisfuntquo^aIiqii hayn efl 
cumpathah:&aliqn'^eftciihirek:& cuadditionehe ut ^am 
nv'\yin ♦ dc de illis funt quo^ aliqii he' 'eft cu holenn&hayn cii 
ceriutmi:&:aIiqiivaumota:&: he eftcum pathah ut ayint 
*Hn qbus ambobus vau eft vice yodpe radicis+Etin pntia foe 
mi2E ut pfm eft' *ficutp mafculo ta in fingl*! gin pfitatetnifi q> 
in fingft vcnit hayn & lamed cu hirek; ' ^dc eft addita yod in vl 
tio+Et 1 pRtate uenit aliqii una c(i siddkloe nun he cli kamecz 
' Inultimo utrtMNnin habetibus aIeph:qdeftutn3Syijn + & ue 
nitaleph'^ciirapietepathahobipfameflegutturale uice fcc 
ua:licetHabib fcripferitq) f m ' ^eius opinionenoinuenif in 
tota fcriptura vnii ponderis nj^yijn+h^ funt'°form^ impatiui 
trefdecim numero u;nmn3't:;pnpmn 2V!pn^*npinDpnp N^nNan 
mjNn Nm nymniSinnm+^^CUEtin futuro ex coiugatioe hac 
Ifa \m femp eft cii ceri ad fignificandii"Tup latentia he coiuj^ 
gationis:qu2e ceeiditiri futuj?: ad alleuiadufup^^^lingua in p;^ 
Iatione:& in loquente p fe in pfed^is pe eft cii fceua:&: hayn cii 
hirekvt^S'3iyNT3c;^?: &aliqficuadditioneheutn->mv+ gcali 
qii uenit^^cii perfe^aioe he coiugationis cum conotatione ut 
WT)nNtEt pro latentefingulari mafculo:&:pro pluralitate ^ ''lo 
quetis p fe aliqn ueniet hayn cu hirekjSt aliqn cii ceri vt anp» 
is ^p^,^,33jg^^3^ &:filatesuenietciifubunioneredde£cerifei* 
ghol:& lilamed "^ radicis fit gutturalis aliquado ueniet cum 
hirek;& aliquado cum pathah ut noy rfoy ; dc pro prsefentia 

mafculi mafcali dc latete foemina hayn femper eft cum hirek ut nmr\ ♦ 
Etinpluralitateloquentis^profealiqnuenit cum additionc 
he in vkimo ut m'3T3,Et pro pfitate'latetis dc pnti^ aliqn uenic 
nun addita in vltimo vt pp'^n' ^ \w^^m,S>c de illis funt quo^ ue 
nithayncumfceuautiaitt^VNipaTwnTj^quiautpfiii qn hayn 
efl:lfagutturalisuenietcumrapietepathah:&alfqnuenit^'c(i 
fceua;& dicemus nawyn+he fut formse perfeaoi^ m>anN T3\yw 
''m-)\yyn nn^-^a "ipnr pp^^fr nay np£)'3 i-nnx: nouem numero* ^Ec 
mutatae ab ipfis perfe<^is funt vigintiquatuor formse ; quia in 
habentibus ^ aleph de illis funt quoru If a \r\^ii cum kamecz; dc 
aleph de illis funt quo^ eft deficiens;& hayn ' °cu hirek ut piNj 
& daghefc zayn lignificat fuper defe^aii aleph radicalis ♦ & dc 
iIlis"funtquorumalephquiefcit8chayncumfeghol ut hm\ 
Etin quiefcentibus pe yod de illis funt quoi^ littera * ^ [n^N eft 
cum holem:&; hayn cu feghol ut hav + & de illis fut quo^ hayn 
cft cum hirek vt h2V + ' ' & de illis eft quod uenit cfi additionc 
he in vltimo vt ny'nN%& de illis funt quorum aliqri uenit hayn 
V*cum hirek:&: aliqii cfi pathah vt yir y'*ir,& deillis funt quo^ 
rum littera p^^ eft cum hoIem+Et hayn' *aliqn eft cum feghols 
& aliqfi cum pathah^Sc aliquado eft etia lamed cum fceua; ' ^dc 
aliqn eft cum hirek ut «]'Din 'pin «^oin «r)Din ; & in oibus illis yod 
radicis ' ^ eft quiefcens;excepto vno in pfalterio pfaLcxxxvim 
dc excelfus a longe yn" : qd expofuit' ^Rimhi q> fit huius coniu 
gati6is;& eft vt ym\3t; alii dixerfit cp fit de' ^leui ex lingua yn») 
in illis viros fuccoth ludicu cap*viii*&interprcs^°q interpta 
tus e y*rj' deiiciet; &iterptatus e ytn & poftraxit; vf cp tit ficuc 
opinio Kimhi^ 'in expone c6iugationis:Iicet expo rei fit cotra ipfum.&deillisfuntquo^Ifafn^^f; fichaynfuntcum ceri ut 
eftcumkamec2;&hayncumhirek &daghefcut 3'y'n'n^*Et 
inbinariisdeillisfunt quo^in pluralitatelatesuenietlittera 
fecfida radicis eft cum daghefc^ Wt wa» ♦ & dc illis funt quoig: 
yod eft cu kamec2;& pc c3 ccri ut Dp' laS^ & de illis funt quog: 
lifa^^(n'ixeftcumkamec2;&pcradicisc(ipathah utyS\& dc 
illis iunt quorulittera \rvii eft cum kamec2;^^ & hayn cu hirek 
leni vt D'T »^'3' n'3' ♦ & dc illis funt quorum hysn cft sequale leui 

vtV naion nanni m^T\ lou pnna Dhiy"i r^yn nspin nmji 'iDrn i 

••-I- »1 — •!" :i ""•: » ji.-^r •!.,.- -... TT- 

i »innSi J nT^y To3 «11D3 sn n^oim ^>:a a^pi;£)S ni?3 « 
; n np^Sn^ 103 n3i"in!^!i nfiou ii: nx3 o^oy^iS nDJm nnDjrr i 
: ^j^^t^y» 'ijnt^yN ip3n> D-n^ 103 wSii^a ryn nwvau? onai nuJnnn 4 

V n^?3 a^qy^i] nn3 «^Dna N^n nun^ niM (\ynf 3 Dhn ^y d ^ 
^ nn^3n>5 T3U>x w^ahm nmi: in nSs • n:n'-i:yn noNji ni;^3 ^ 
. • "15003 vtn nji(£7yn 1:)^^ ipsn^ iip>Sn> nDi:'> np£)> i:ninK 7 
'r »hy33 >3 • nniy ysn^ci^Dntp:^ ^nD^qic?n \q nUTOm 8 

V Tiyni nnpn N^nii^ Dno u?^/]SNni vgp^ p^^n ntx^ ono <f)S;{n 9 
Dnoi n^uJT<^n ^S^jn [inDn Sy nni^ prn wij^ix 103 pnn3 10 
nisu) Dno m^ s^sn ^n:3i i Ss:n' 103 S1AD3 i>ym nm thiim w 

: hai' 102 pnn3 i^ynty Dnoi Sni^ 103 Si:(D3 rym Din3 in^isn " 
^ . ryn ns3 ayisu) onoi nynix 103 «niD^ ^n nfloin3 n^u^ anoi « 

■ i^yni • DSn3 iri\s niwsip anqi y"ii> yn.i' los nm^ Dygi pnn3 »4 

■ D<iin3 ^diri aa s^n Ui D>qy$i nnan a^qyai Sl:ip3 D>pyj3 »1 
. . tt?ntJn iv 0^331 «?)^pin f)pin «^oin «^pin 103 pjj^ N^n a^qy^it »^ 

c;n^£)U? yn>> pnnno ni3:n nSb nioro a^S^nn in!>5 mii nm ^5i 
. 10 !>5inu>noN annsi * yin^ 103 Nim r:3n mo Ninu? TOpn '8 
. D:nnam h 10^0 d^d£ju?3 nisio i^^a an3 ynn tiu?So Hm ^^ 

....,-. t-. ,. , ••!- t f --» .,J-_ 

^nopn nyn^ Ninu? n^ciJ nnjn yin D:nm n>No> yn^* onnur; ^c 

•:!•- '-: » »:• T»i-- ■•j"i|.!- -'•; •> : • ■/ 

> ^ jn''^' niKUJ anqi • nj[:3 Nin p;.i?n u?n>£i ^s «tjn j^jsn u>n>a3 " 
- n3p3S ''TDn 105 pnn3 i^yn D>qy|iSi 3D>n 103 ny3 j\!;ni " 
^ i^Si> 103 h wp3 d:?^i pnn3 ay^ p.iJni DSh3 inic^ niNu; onqT ^^1 

■ ':|Si>*iSl^inino3Si:ip3Dy2jn]:? oy.^i pins 03:2 anqn\i> ^^ 
i' - : 3'V!.(T3n'03 u^^m pnn3 j\yn\ ^qpa [n^N nlNUj anqr ^^ 
^ tJra U7nu^nonu*^n niccn N3n nnojn n3"i3u; ano wi^m^ ^^ 
:. n w Dnoi Dp5 D'!^ 103 ny3 N^iDm vop3 ni>nu> anoi in>3> 103 ^^ 

V •; i< l-r ',■ ; • ■• : !!-:'•.•;*: - •.• ■.• •• • t i 

-i xqp^ iri^a^ ni5<U7 onqi yin"03 nni33 u?"it?n K£n v-^p? I^^i^n ^^ 

^' • S^^A^T^IP^^Vpnn^Qnov *Dni'l^Pin*^lio3n^Tpnn3p.yn|^^| 

i D I lo3^t:i03i».3;ninn^3 jn-iNnnWDnqv n:innTiNlo3^tiD3 z 

N^n] nnia «fjDna i^^ni^^^Sscn i3^q ni^3 ih^K niNp onpi n^n^ j 

ni3p3h^i3nnfi<ro3 ^3 '^n njnn n;ni<p"03 hi:iD3 i\i?ni ^na nn^3 4 

»3 c<n &<h3 n:3 D>oi;i3'?i nj>*nn 103 «?iiD3 Nm m n£3Din3 s 

t03Sl:(D3n3;»ni/qp3jnw;:J.)pjt^n^nD^^ ^r^nrnoNa c 

niNns3i nDno3KmQSnri"iDn3D>Oi7iiVifcC3U?DnoiS3iiT> 7 

, |*T>5 0m w^ji:^^ D13 niN nnD^ d5^ 103 nyg in vqpS in>Nn g 

:^>Hi> n^ii» tM^ ^^^^ flPTn yn)? yni^ v>^v n3;^niK p3i> ^i^ ^^nj ^ 

1 to™ n^nnn^nNnxnNmiNhxj^n^j^ Dp>DViN>3>nu> "nSi» 10 

'i3>p;; i^oi^ ih^jfN^ Dn^p:3 unip)^ i^ko u^^i d). d^ no^ *tjn jj^niPi n 

i S^v^n 103 ^qi^i^n -^S nn -id^ •nn;.-i^j;no>pvi3^^'i^ n^Si» u 

Ss^^in iip3 Nini iSy.ii3 dc? n3T: ^h^ S]y\^ D J JQ6{ '^ 

tjh)Sy^i£)nDt^iSpNn3nwpno3jiu?S3 ^ ^ ^, 14 

S2;'^n w ni>n3 >3 DiJDni • 13^ hvhn n0 ah^ hiv^n t0 is 

n"iio^;;l^nDi?i S^aio^nSsiqan^nqipy.nituy.n^iynnia is 

>5inn n3nn nit^i;n h3po mio ^iyan du^i Ninn hv£in Sy i^ 17 

r^ p\i ^iysn hv_ Dn.io vp\n ^3 n.n hs;!^ 1^3 i)33n nj ninns ig 

^i;£3.nnq m pN tfi^i Dn.Nns dn >3 101:5; ^:£)3 pSn H nnanh •i)"]!]: i^ 

ot:7nnnn'N'DS3a>Sy^'n>h3po^3hi;n"ilate£)U7hpnoDN>3 20 

i3;i'£)«n Diy iniN^p iJionp ntj7>5 a^pnpnqnan nijN: "is^nn 12 

fN nT DA ^s ^Nn niTi;3 lalpq3 nii; n^^:}^ 103 hnii^nq i^ij*3i ^i 

DU? "13T3 ihw nq nnio Nint^ p.^i ^3 • ioi:i;3 D3;Dn nTo uij^3 h 23 

^iy^3 h^bn nSqj? nm >3 nlyj • S^ian du? 1^ n.>7, ^'>s ihpi£) 24 

• |^c< i3^iinit?i?n3 Diun nn n:i3) Nh is dni inton nht} 133 25 

^q »npp nu^o ^sn Sp nion^ t^, ishy."! • >ii3^3 i^hi hiy^ lo;Dn nT^ 2 ^ 

r3i ij^st^^nijn^jvqp^N^^tp^iqNii^jsnnn W3 27 

n^^g h^tji nT ivpn mn >3 nnjn iniytD n3.D >ni?n >^hi * n3pn 25 

t)*^nnc7i:?Du)ni 'WspDa^yflj^pNSs^jhiJflD^Dm-^nan 29 

inN Comugatio^V^n» 

vtSy^ totum ipm cu pathah in ambabus coniugationibus* Et 
de illis funt quo^ Ifa \m eft cu holem j& hayn^cum feghol ut 
nain rrrjx+Et de illis funtquo^ Ifa fn\v: eft cu pathah:8chayn cu 
fcghol ut'nNiK+ Et de illis funt quo^ If a \T\'ii eft cu fceua;exccj* 
pta aleph q eft cu rapiere pathah;& pe * cum pathah magno; 
&c hayn cu feghol vt n'nn rt'nN:Iicet iueniat pfitas pro fceminis 
*cum additione nun 5c he in vltimo vt n3^'nn;8c aliqii cum nun 
finc he:quia^ dicemus pw^Et ex defe»aiuis penun funt quo^ 
jn'Neftcukamecs;&hayncfifeghol vt ^Hajnr.Etdeillis funt 
qiix uenerut aliqii cu defe^au lamed he ut n^v & uenit If a^fn'/» 
cu kamecz aut cu ceri ut lo' m,Sic<^ h^c oia ipa funt vigintifex 
'°yhv nhr rhv 2W ^DinyT'ynrynvnyn^N p3vhNvS3fN'^p*{ 
nu' tr ("rtn ' ' naw n^nnnmnNnNmiN Vn'3'Dpn3^nN'a'n'yiHv 
t)'iDN + Etfuntexhisqu2emutanf infua declinatioe iSwiS^yN* 
ia' 1TT' iSy iDp' )2hv itHv ' ^ I3'i5" ♦ Eccc tibi f upplemeta coniu^ 
gationisS'y5n+ 

Cr Ver utii Syi^ cuius no eft relatu nome fui agetis;& eft coii 
lugatfo Sy^in'** f m lingua filioig: kimhi no eft illi nomc agetis j 
negp' *nome a<fti;fed nomen uerbi foIUf& ro eft qa effendo no 
men uerbi ' ^fignilicas fieri rem ex re tpe iterminato; & nome 
agentis fignificat '^agensadtioneillatEtnome adli (ignificat 
fieri rem illa ' ^effendo hac coiugatione tota ipfam Syi^ ; (ic^ 
oes ipfius ptes fignificatfup a*flu+&:i6 no' ^eft opus feqftrare 
illi pte p fe nifi in agnomibus:& tuc no e hoc ex^y^m ^°nifi ex 
ipfa leui:cuius acftu fignificat fup oia recipientia a<^iones illas 
oes:auteritnome''agnois;qdmaiorparsgramatico5:qnos 
pceflerunt uocauerut ipm nome agetis; ^' & mcdiii ex Sy^3 uc 
declarabimus vlterius in fuo loco adiumeto Dei;quia et hxc 
non'%abetmediuexhaccaderone;qa ex quo ipfa fignificat 
illud cuius no eft relatii nomen ^* fui agentis ; quo modo eric 
ei nome agentis+Et vlterius qa poft receptione adliois in z&o 
*^iam pfedtu eft fieri ipfum;fic4 ergo no denoiabif hoc noic 
in fieri ipfum;8K: io no ^ ^eft huic coiugationi acau neq^ mediuf* 
Erio eft admirandu de rabi Mofce kimhi gs^ ''coduxit ipm ad 
ponedu mediu in hac coiugati6e;& dixit q? ueniet cu kamecz 
addiftingueduiteripm Scinter^^pteritu+Etfmmea opionc 
ca fui erroris fuit;qa vidit Ci^c huP apd quofda ^ '^gramaticos 
in Sy^3 ♦ Verutii no eft in Syi»3 etia mediUtEt nomen qd pofuic 

ii 9 iprum fpf um ibi mcdiu cum kamecz cft nomen agnois no cft nomen 
agentis;& fic uocauit ipm ben' Hezra in libro czahoth + 8e fic 
cft ucritas licut videbi6 exprefle illi qui inlpicict' coiugatione 
^ViSa in fuo locojSc: io non eft nobis formanduin hac nili vena 
qux eft ^* nomen uerbi & pteritfi &: futu]^+8c qd no eft ei etiam 
Impatiuu ro eftjqa^no imparet ho fup SyDicuius no eft relatii 
nomen fui agentisjqa li no lit cui impetur cui ^ impabit impc 
ranSt'CESicQ3nomen uerbihuius coiugationis utpfm uenit 
Cumheaddita^curapientekameczi&pecufceuaj&hayncfi 
ceri vt nHat+^ Et qii pegutturalis aliqn ueniethecum kamecs 
.magno vthmmdc aliqii uenit cu comutatione motuuhe co;^ 
lugatiois cu peradicis vt ainn^Et deillis eft qd uenit' 'cu addi 
tionehein vlcimoutnaanii.Etfuntquidicutqjctia qd uenit 
*^in Exodi cap+xxviiHa^yna eft vcna huius c6iugationis:& con 
iungen£in eo''du2ercs limul cu comuratioe motuu:cuius ra«^ 
pieskameczdebituipliheuenitcubeth^^^regiminis^&fceua 
iplius beth uenit in he.Et vcnit ctia cu additioe he in vltimo; 
ga no eft' *in illa afpirans q? litpro conotatione foeminx^licct 
multi opinati lint q> fitp conotatione etia ' ^ iine afpiratione* 
ha: funt formec nois uerbi caius no eft rclatii nome fui a^cds 
ipfi Sv^n; ' ^quod vocauerut coiugationeSy£)in tres fcam fuas 
Cpes in ipiis perfeiftis naarn ainn nSon + ' ^ Et in quiefcetibus:in 
quiefceribus pe yod de illis funt quoi^ hc coiugationis cu fciu 
rek;&hayn&:lamed cufeghol '^cuadditioetauin vlcimo vt 
nn^)n , Sic<^ oh h^ funt qtuor formse nols uerbi '^ipfius ^ysn 
cuius no eft relatu nomen fui agentis qd natu eft cx 'Tysn ♦ 
-^ ' II^Et pteriru in eo eft cu he coiugationis cum fciurek aut cu 
colleiftioelabio^"^ pe cu fceua:& hayn c(i pathah vr rsn^-Dn ♦ 
Et d illis fut '\juo^ ueniet he cu rapiete kamecz ut m^n -fpiin ♦ 
Et qii pe uerbi eft gutturalis^^^aliqn dilatabit he ; & ueniet cfi 
.kamecz magno:Mtteragutturalis curapictckamecs '*ficut 
f m opione maioris ptis gramatico^ quos vidim'^eft qd venit 
:in Hezechicle cap*xxv+^^n3nnnnNSaN:qducnitcukamecshc 
,&rapiecekamecz,heth:&: hayn Sclamcd ^''cu kamecs: S^iiciti 
terpretatus eft Ionathan:q eratplena eft deferta4 Et aliquado 
venit ficut ius ' ^primu dc R fuerit pe gutturalis vt ^ijnntEt funt 
qui dicuntq? nainn "^ uenitcum comutatioemotuil: quia mu 
tatu eft rapies hecukamecz magno:quod debebat ipfi hethj 

&hoc SanD^u^^Dh u^n^a^ nNn>u7 103 no^jn t^in pi nlns: -i£5D3 ^^-iiy 2 
Nintj^ nipon u^in nn n^.?2f 1 1 Jl r^ Pii * ^otpDa ix;£ij jppa j 
»3 Dv:i3n w j3 d:^ ih N^oi schu> noi * wyni iDynihysn W, 4 
»dS nyjrp p&? D^4 >3 ihy^TS Dip nsn &^^^ Sy^) ^p.d-in; niK^^j^S s 
t niifQn niy^ $ 

n^DijnNna.fc^nnhn^yi^.jnnnDhyiinDt^ nim ^ 
n^on 103 >n2;3 pyni fc?im fc^iini r^^p «^iona ' *^ ' ' g 

D^py^hi Snnn lo3 4n:!jqp3 mn K3n D>px;^^. miiji fi<^nij3T ^ 
K3C> Dnoi • 3inn 102 u?"it£?n «^ Dy p:3n Nn niy wn ^iSna^ea 10 
N3t:> no Dj >3 D>ioiK u?»'! ■ n33U)iii 103 ^1D3 NH naDins n 
53 n^nrai r:3n nro nipo 6<in nou^n3 13 io>d niou?niNn 12 
n>33 N3 Niii ^iN^in ^'pp^«f)Dnnuf niyiinn «^nns nn^ D>j»J3;n oc? 1 J 
rN >3 <iiD3 Nnn nsDinn p d:i n31 Nn3 ^j3 n^sn t^m mom 1 4 
«TjNs ^33^^ 5<>nuf n3D Q^3i >3 «^&< n3pjn >i334 Nnnu? p^sp na 15 
Vvan\iSyi£)DU>n3T:j&?S^V£)DU?niWfn tp>3pfi^^3 le 
n^i^m^-^nmhpnuiDS^^ipri^^^ 17 

Sl:(D3 nohni i\y ni pni;i;3 |p?.n Nntij anq nv i^^n >n:3 D>nj3t is 
hvb nv n'^^}: v^in nhs? ^3 nn nih^n 103 «11D3 in naDina i^ 

- i. - ! - V " ■» '■ -: ••••.• ; » - •r V S J 

j h>i7£}nn ip nSi:n iSpia uq "i3p. n4 nu^t^ ^ysnn 20 

D>n3i? vi3p3 12^5 p?^3 i!P?.n ^n^: •'^v''?^ f^ ' *^ nurii ^* 

onoi • nnhon 103 nn£)3 r ym e^im fc?iDm '^ r • * ' 22 
n>jna i^:£)n &?3ii^3i nnpn npan los ^'pp^ «^Dn3 Nnn ^^315;^ 21 
Vop^«?)ori3 n>Dnjn niNniAn^ vqp,^ ^^ni Nnn 3nnnn DV-j^a^ 24 
rib io.>p 4>:pTn>3 n3U^ np ij^Nn "i;^n D^pnpion 3n nvrh 103 ^f 
^p^m j>s;mn>nn V9p«^^ni^^nnvpp3N3t^n3nnnnNhpK ^c 
D|)^.^'P3^24D>py^hi •n3n.n&^>3H^in'linM>Dnnpiv'^p3 27 
n^nnni^; anoij^ m •^jisnn 103 n>:n:i N^n nn)n >3 «jjn pwnn 28 
• n>ni >ifc^nn Sn:tV?R^ *^Dl1 «IDn «^hnnjtij niy wnn «^iSro n3 2^ 
iii 'V^? ii^9 '^^5? 3f??'? ^opf? ^f^ ^^1 ^'^i^^ ^3^ ^^^ ^'^^ j^n * 

t nbiiu?T^^nDinlo3nn33j)ympnimp.J3.n 4 

D^py|)^l ^opa n^i/^mT n:ii:^Nnn nixii^ D>py ^Hu; ipi D»jtpnpi ^ 
iDHi pjni V iq^pi rop? pin "^^qH S" jp^D nv;?u7^3 *3 nnga « 
j3in -^iSoS '^3 D^^piti^n iaD3 nra ^nopnc? ^^hy «^is nn^3 fc^^n 7 
n3i7 jic^h^Dn^jty Dnn \ny\i hsK nop^Nin p^i npiu h:jh ^?in g 
«nlDiD n^Dia rpn> 'iNnti^J^iOTtiya td:i D5in&?D3 iDnn pini »3 > 
' ti^^m K^nHi; j]d onn pin ^^o^ii^ns;^ ^aino nn^ Nin^ 10 
o^)nDyilt^Su>n>£)iW£33«^^^3wpnhynion^ "inin n 
his;3 ^?Hi ^s?i*) nS mn p^aa psi ^3 3np pnfsia pSna Sfep^ 12 
p D5 piD^ii nti • s?T^?i in\ ^p D^ufntya nnsii^ ir ntpy np p d^?i 13 
mtennniNtjJDnpi -n^v^J^ii^iDit^TOp.n^a^nnniyDnpio 14 
nS^n 103 v^^p^ r.s?n t^»? ^9^ji 'n:3 pi • onm N3in 103 vop3 is 
nhjn pm pin nDin i;anN D^pS^»*ip nuitppn nimifn n_n is 
Dnp-ipjnwnnsBahiNi '^?tnwnnnD33nT^3]Nnin 17 
m^pHt^n^D3 •:jhnSyDn]i2n^>^jh^ ig 

nD^mhfi^nmnt^jjpPjnt^ii^N^n^n^^^ 0*^^1*1*11 ^^ 
»n33 J31 ^ngin nsin npin 103 npa 131951 . "T . ^ ° 

rfnni jp3n m nw:r^ njaSnnn i^ n^n&?^nu?3iJJ ^hn an noSn 21 
cjDn3 n^nni ^ops^nn ^nSnn ^s 33 pjD doS^o ii 103 v^^pn Nis 22 
h^isnnn^NiniosNrafi^ant^DnQi •n3:3noSmrop zj 

-: ••-;»<•;» ; » ; • ..-•.• u •• • .• s •/ - - s ' •• l» 

pin ht^ n^n mnt2?> '13131 * n^^nn ^n^nn >n3in DuniDon 24 

nwi^in nMiD^n^ti^V-ispsii^^^O^^O^^^P^MTO,^^^!^^^ ^^ 
i03 rop3 fi<itpn npi> pDsnpi iN3n 103 pniu?3 n w*ii Niti^s 2 s 
D^i«uJ:n D^^^hnn ^y ilo^h u^an ^3i^ n^tcoi it53n pi it^3i^ n^33 27 Coniugatio ^v«>i.i* 

& hoc eft fign(j fuper errore rabi Mofces kimhijqui fcriplitin 
libro aditus itineru'fapi^;^ qn hayn eft cfi kamecz no eft uer 
bura ipfum pteritu fed impatiuu+hae funt formse' pteriti fiSan 
anm ip£)n; qusefunttres f m fuas fpes ♦ Etin gefcetibusjin ge** 
fcentibus pe^^yod de illis funt quoi^ he coniugationis eft cum 
fciurekt&hayncum pathahutNart; cuius radixeft ns'/ Etdc 
binariis funt quo^ aliqn Ira prima radicahs eft cu kamecz ; 8c 
aliqn^cum pathah;q[a Ifaia: cap^ xxx.ob regem ptn cu kameczs 
& cap+xvi+pim c0[ mifericordia ^ eft cu pathah;Kcet kimhi fcri 
pferitin hbro radicu q> ob regcm pin^eft uerbfi imanes; dc io 
cftcukamec2;fedlonathan interptatus eft ambo illa lingua 
pteriti;^ga pini m mifericordia tronfi interptatus eft tuc vn^ 
<aus Ifrael coaptabit cu bonitate tronu eius ; ' ^qd eft pteritum 
conuerfum in futuru;Sc ob rege pin interptatus eft rex faeculo 
rn coaptauitt' *& magis admiradli eft dekimhi;qa etiain eius 
expone expofuit linguse pt eriti;8c etia' ^in michlol in pte gras^ 
matic3Efcrip(itq>nonlitinconiugationehacnec agens ne^ 
a<afi;' ' ergo qua: immanetia eft hssc quafcripfitin radicibus; 
o vtina fcirem ; & hic paragraphus etia '* caftigat errore rabi 
Mofces kimhi que retulimus fupius ♦ & de illis fune quo^ littc 
ra prima eft' ^cu kamecs ut onin nDn + Et ficin gefcetib^lamed 
he eft hayn cu kamecz vt rh:in^ ' ^ Sic<^ forma: mutat^ a pfediis 
funt quatuor N'3^t>' ^n^n pin pM nain + 5c totu hoc eft in abiitc 
fingulari mafculo ♦ Verutn in pntia fingYis mafculi de illis fut 
'^quxnomutabunt^&illafuntvtptm inomnibus perfedlis* 
' ^([,Etin quiefcetibus funtexqefcetibus pe yod; quos: hayn 
mutata eft cum ceri in pr^ fentia'°& in loquente pro fe vt ron 
rain 'narn ; & fic in quiefcentibus^ 'lamed he;fed q> quando pc 
cfthethtuncmutabunturmotushec6iugationis;&heth'^pc 
radicis ut tertio regum caplb.xxiitTihnn '2;ipfa he eft cum ka«i 
mecz & heth cu rapiete^ ' kamecz Sc lamed cum ceri+Sc de illis 
funt quorum pe eft cum fceua ut n\snn,5ic^ fuma''^ mutatoi^ 
funttria nNnn^nSmran+Et inptitate mutabi^ ceri in hirek 
^ *p loquete ^ fe;& pro abfenti ueniet \r\^ti cu colledtioe labio;^ 
rum;&Ifa prima eft -^ cu fceua;& fcda cu fciurek vt iN3n,& in 
paufa c6mutabi£fceua cum kamecs vt ^^iNavn^iaa; & fic mn* 
Et ex his poterit homo addifcere partes rehquas^ ^ ipfius pr« 
teriti huius coniugationis ♦ 
iiii CVerutn Coniugatio Sv^n» 

C^Verutamein didtioneiDiynlob capiXxi+difceptaucriitgra«« 
matici;^quidam eoru putauerut cp fit imperatiuu;&: |)pterea 
dixeruntcj) fuerat'hecumkameczlato:ficfcin cupatliahlemj 
licet fuerit digna uenire cum ceri vt '^•jaoii+Et io decreuerut (p 
inm (it anormalu+Et rabi lona aben gianah opinatus eft q? cu 
ipm eendo ^ipatiuii 5c anormalu fcin ell cu daghefc:& ideo ka 
mec2 he pcedetis eft plcni oris+Et Fm mea opinione ^ liuc fuc 
rit fcin lenis fiue fuerit cu daghefc "joiyn ex hacconiugatione; 
dc eft pteritum^nili q> in illo paragrapho eft cum vau couerfi'^ 
ua conuerteceipfumin futu^i^ qdferuitloco madati non im 
peratiui |>prie+ Etiic videf ex expone rabi Mofces gerudefis 
fupcr^fcripmra ilIa:quiexpofuitibi hancferie*)n\y?n'^M3i)con 
uertamini quefb ad me dc confiderate' ^ vias meas : dc opa mea 
pcedetia: &:pcena quaaduenitmihifcio q^ ftupefcetis" dc co 
turbabimini:h jc funt uerba fuse exp6nis+Et fi dices q> f m hac 
exponem difFicile eft efTe' 'lorm Hngus abfentis:&: eius expo^ 
(itio eft pro prgefentia^ac etia rab lofeph interptatus eft couer 
tamini ad me: ' ' 6c iilete: quod eft iperatiiiu: nifi q, fi dicemus 
q? fit imperatiuu f m modum laort • * effet ex ipfo hy^rt , dc eccc 
ipfum eft uerbum agentis in fe imanens intrafitiuu: 5>c non eft 
'^traniitiuuadegredienducotra naturam ipfiusVy^nJdeo 
videtur mihi q> fit prseteritli conuerfum ' ^in f uturum ex hac 
coniugatione+&: iudiciu Ifarum \m eft ficut iudiciu he coniu 
gationisinpteritoi&qneft '^continua ipfipe gutturali redi 
bit he cum kamecz magno:6c pe ueniet cum rapiente kamecz 
' Syt ^^y? oin\Et erit §m hanc expone W"'') "^^ i3S:c6uef timinf 
ad me 8c cofiderate' '^opa mea & euenta mea:8i: ftupefiet cogi 
tationes ueftr«:qa et effendo lom huius c6iugati6is'°n6 indi 
gebit couenirecu noie pfeifto recfto ficut exponemus vlterius 
adiumeto^ ' Dei in ca+c6pofitionis 5c regimis+Et i hoc expleta 
funt iura illius qd no eft relattj nome^^fui agetis qd eft i h^yirt* 

*4 cojNivGArio hyi35* 

*^CE ^y^^ ^fi^f non eft ei de nominibus nifi nomen uerbi quod 
uocatur^^uena dc fundamentu 8c radix:& ratio eft quia effenj^ 
do ipfum Sy53:totum ipfum^^a<ftum:ideo non indigebit noie 
adti propriOtEt impollibile eft etiam effe^^^ei nome agetis:ac 
etiamnomen^iy^amedium^quiaoeuerbfiremporeiiendi eft 

medium D^pipiori ^pSn io lov ni^N:a io^'n m^m djdn ^ W * 

i'03 n^?^^h nnsn nnjni^ f)i< n^n nn^n i^u^ni ann vop3 Nnn i 
ini^n Dsjcj nnD mi^i px nM^ ^nni nj lo^nii; nni^/iiiaDn 4 
^nvT^^V"! 'ffla NSononipnsnnv^opjDSj. u^jnnpu?^^ w 5 
153; Nini n33n nip loirjn u?ra nwt^ y^a n^n pi;>n n^nniy p3 ^ 
^'^n]^^ in&5 nsanon n^siiin ii Dy a^n tA^rpa iniN3tj Nh« 7 
'j]; ponn ;:>it3o nN-13 pi ;:>oo niv ^^^ nn^piD Dipo mu^cm 8 
^J3i3nni ^Sn k: ^2^ M2pn) ^in i:a Sr di^ ^n^fii^Ninri ninsn ? 
•looinipn ^3 ^ni?T ^S>? yuni^ mjxjniiini D^qnipn -itjppi W3 
nl^n n^p m^^i^n m ^£)Su> no^^n d&ci iw^ nan •iSwS iSnsnm 

. •.■ j ,. •• - V ■ : V - • : •• •• ; • •• -. _ j . j 

»rnS i^^rix Dnn «^di^ nn d^.i n±\ it^n^^i nno^ p'u?S ^o^nj 
?3Dn ^n^. Sy.^nv Nint^ no^i: Dsti^ nS^s •^nif Nint^ ipini^T 
i:^cs!i Tiia noi:?iai:yn ^Sjjisin 'lyJD Nin n>ni 4^i?$nn jq n)n 
•namo nay fc^int:? ^4 n^^u p^ * h^y £inn i;:ito nsn nt«i:h mio 
t<>nra nnyn imn «n pnajn^Nnvnix in.ijoannTo nw^ 
V0p«f)Dn3 tinn N|ni ^n^ ^opn Nnn nv:>n n^:na n^ ^n nDiop 
gjjisnni «1) iou>»ni ^Sk ij§ ;:?n^^ nt '>iiH n w • loy;^ Dnn^^ io3 
Il^^n nip ■jot^n nl^Jin ^3 d^ D^wyniooint^n >nnipi ^tjyo hti 
m.iya niy nsaAt^ 105 nt^^n aStpjjn ot^n dj? D^ppnS Tipy^.i^h 
mi nann fi^^u? ^jn loSc^j nim c>iou>ni nsannn nyt:?^ Sivn 

•• -s •» •■• •'»• -.■- •■»» tt;-- •^-j >•«' 

iVi;flnaii:>rtyia ««^R3D^y3'?D^ci&c»3niou7niQiSpN:p D3 hyft in 
ih3Sy3:ini^n3>3DyDnit:>nt:>niDmipo y-^^' 
ni^nS p D J nt:>£jN ^ki •nm^o h^v^ nt ht^ Tymi ih p^ hiy^ 
t^in nityy nn nyn hya b ^3 ou^n hy ^3 Dt:? 0:11 hy lan u0 h 
»:ij>3 1511 • w^, '<rtnpn ^3n it^^|"?t^ um m "i^?nn op i^^pt£> nin^ 4 
Dnipn i3;m i^^no Di^N"i3pi ^iJOijnDnfi^nnnwii^Knisia $■ 

t Sy^nDm nna: jd^^ n^j^ '"^^ '»'^ *^^i^? niTnS iniD nin ^ 
n^_ny> njn jijs? nipp i^npjn Sp^n d^ ^3 njQ^J 11 7 

iWion •D^Dmnu>^t£7anWNiD^Dte '^'g 

rjTin • DfnSj SiwStipj «?)1dd: ids «ra N^ni p7i3 pjn c^an^ 9 
n\in'f DN D^j^ >jp hy nn c^^^-in t^n n^iDtni p:n p^^^n^ ^jc?r| 10 
^^1J V-^pJ^ ^^j^ni pnn:3 Nnn Nnn Tsii 0n nSapq Sy^in n£) u 
mu>it>ii;vi '"^^P^.l-^D^rannsniDansrnj.^iym u 

c?n nSapo mh^ ^-^pn >i$ n\nn in uh TT^n 102 Si:ip n^rn 13 
r.J^lP^n pwSyninin4nyn&^:infc<sinTNinw:?nni^^^^^ 14. 
»u?^hujn imn \ n^^nh noSn c^iocj^ pi SiDxn 103 DSh3 u?toi i^ 
nQihTO6<S^ft^ •pn3nio3nn>ji3m&?nnj.7nts>n2Din3fi^a^tj is 
pSi tynu^n^i^ N^*i mii^isnn p3ni jusn 1-1:1 pnDna n3 m mj2 17 

• f >:3H n^iNn nnw nw p3 p'nDn Sy nninH u^ra mo ig 
D^p*7ipn jp iriN?3 vii ^3 ni^ncjnno njann^S nu^^sj^ ^ix -jk i^ 
Sa u? W3 &^':i^i?3i nT p'W3 nm ohpa jjyni vQp^ N^n ii;nw 20 
iliDnnhy nninSn3:nn^3nfc^nnusnnnDnnDS±ni^ni«o 12 
a i'03 Ninu> «?)Dy3 i03n^:i^£3ic?nu^n5c£)niM:3U?:nnn"iinc7 22 
*:3i 103 p^n3 n^iPiom t?3n c?^t nSnpo hyian n^ dni «^ipi^na 21 
0^Dm Sds • nijy^,io3 noSn ds; pi iS\;?3nai 103 Mnv H^2 24 
nya N3n oon uh ^3 Dyom • diiih j^nn nDnn n4 «^sm Don zs 
nlyip3np'iDn Sy n^ilnt^nTOnniNnnntis^DnwshNimi^c 2$ 
jp p3 pnpn hy rfyin n'^'}^ tn ii^n] n^a Don ni^nn m »3 27 
pin nm^i^] ' rm^ x^m w p-iDn hy c^^.in nm'^ ^h i3 dki 23 
Don SyNNnnnDnn&^4pSnnNOTnnny£jjnnipamnDpa 29 

[31 Conmgatio h^til 

mcdium imanens :& ideo impoflibile eft q? fit nomen ^y^a^ga 
quod eft hyio non eft in eo ' imanens j dc ideo bene fecit rabi 
lofeph kimhi in Hbro ziccaron eius dicedo q> no' iit huius co 
iugationis agens neg? a^flumt Et iic videtur etiam opinio ben 
Hezrae in libro*c2ahoth:qui uocauit nomen agnominis illud 
nomenquoduocaueruntfiliikimhimedium^Sideo^elTendo 
forraationenominum agnominu addito^ nun in eo^ capite 
cxpohVum in capirulopr^cedenti ^ eflet fuperfluum repeterc 
&loqui deea hic[ecudo;8cideo exordiemurin nomfe uerbi* 
^CCEt dicemus q> nomen uerbi qd uocatur uena in coniuga^ 
tione hac formabitur^in ipfis perfedtis primo tribus modis* 
Primus ^ q> veniet nun cu hireki& pe cumfceua ut hmvi '^iosa 
Diti^JtModus^^fecundus efl: cum defediu nun &additione he 
incapite;gchocduobusmodis:autq>fit " peuerbirecipiens 
daghefc:8ctuncheueniet cum hirek:&pecum kamecz dc da^ 
ghefc ' ' ob defe<au nun:^ hayn eft: cum ceri vt m3n+ d< quado 
cotinuabitur dicftioni parux redibit ' ' ceri fcghol vt \Dth ■^i^ni 
aut erit pe radicis non recipiens daghefc ' "^ob ipfam eflfe gut^ 
turalem:&tuncheueniet cum ceriad fignificandufup defej^ 
etum nun:gchayn' ^radiciscuholem ut^DtVnr^ficin regimi;^ 
ne lamed r^amh + Modus tertius eft ' ^q? ueniat cum additione 
ambaru ipfarum he dc nun fimul vtpmn + Nifi cp efl: dicedum 
' ^cp etiam hoc uenit cum defedtu nun coniugationis : dc nun 
pria eft pe radicis:&: io' ^uenit cu dagheic ad fignificadu fup 
defecttu nun alterius q erat debita ob coiugatione^ ' ^5ed ipof 
fibile eft fugere p hoc ab ipfa mutatione:quia no eft in vllo p^ 
6c ueniet beth cu ceri ad fignificadu fup defcCtu "' que fignifi 
cauit daghefc exiitepe ra dicis leni ut <^\2';2tq6 e ficut '' *^syi3: 
& fi pe uerbi eft recipiens daghefc uenietferuiens cu hirck uC 
ihv^i^^^^^n qd eft ficut ihv^n^iidc fic cu lamed vt m^h; fed ircgi 
mie^^memSccaphnodeeritheviig+Etroeqafimemueniet 
cu ceri:* ^ aut cii fceua no ueniet poft ea Ifa grauis q fignificet 
fup defecaiinun+Etrurfus^^qa fi eritmem cum ceri^&ueniet 
daghefc poft ea fignabit fup afecttu nun p^^ergo no figiiabit 
dagheic fup dfcctu dua^ nun vnatEt fi eet hirek - ^ i mem eet 
isena ipfius^Hj^^a Scgrauis umtdc 16 non deerit he apud mem; 

' &fic Coniugatio^V£3* * 

5c fic etia apud regime caph.Et iii paucioribus uenit uena hti 
lus coiugationis duobus^odis vltra tres quoj^ meminimus 
fingillatim ad inueniendu c6putum;8t io no uenerut ^cum tri 
bus quos fcripfimus+Sic^ vnus eft cum hirek he S< fceua nun 
pe*radicis dc holem hayn vt ^nana.Et fecundus eft cum hirefc 
he & defedtu nun pe^ radicis dc hole dc daghefc hayn ut Tjnnj: 
quorii ius eft ^imna «jiiana f m ^pondus pDjna ; aut ^m opinio** 
nem gramatico^ alioi^: elTet ius illorum effe ^mna^^^nirr^ fcdm 
pondus «)3ai3 + fed ad iminuendu mutationes videtur opinio 
^prima magis decens:&: io fatis eft de mutatione iiun coiuga 
tionis j & no idigebimus cd hoc^mutare hayn radicis+hi fune 
modinois uerbi ipfius fji^yrt pn3nM3Nrmi)n'°m3nSiNmSy^3 
^inna tf]n3n3 niDV^ Siyan decem' 'funt benificatia greflum i ipfis 
perfedtis+Et in quiefcentibus:in quiefcentibus pe yod de illis 
funtquordfheeil^^ineorucapitecumholem&vau vice yod 
cum kamecs &: daghefc:& hayn cum pathah ut vnin+ ' ^ Et de il 
lis funt quo^: hayn eft cum ceri ut ihintdc in cotinuitate di<ftio 
iiisparuseuenietcufeghol ut'*')^ i^ina^Etinbinariisdeillis 
funtgbus addi£hecuhirck:8clitteraprimacumfciurek " ut 
vnna.Et de illis funt quoi^: Ifa priraa eft cu holem ut mi2n:lic^ 
tis funt quatuor ' ^ form^ differentes ab iplis pfe^ftis ihm vmn 
mun u;nn;&:hoc fufficit in nomine uerbi^^coiugatfonis huius, 
Et pteritu inuenit duobus modis^Primo nun eft cu hirek ' ^8c 
hayn cum pathah ad diftinguedum inter ipm:& inter nomen 
agnominis qd eft cum kamecz ut np^3 :' ^ fed in paufa redibit 
pathah kamee2:8c qn pe uerbi e Ifa gutturalis redibit^° hirek 
feghoha;: fceua rapies feghol vt «^CM+Modo fcdo ueniet^ 'nun 
cum pathah:8c hayn cum holem ut mnva Dinm : &: qn pe radi^ 
cisefthe^MiIatabitnun:&uenietnuncupathah:&hecura;^ 
pientcpathahvt^iiJinj^fic^^^oesillgfunt quatuor «^dkj npijj 
•^i^na Dinn.\Et in quiefccntibus;in geicentibus pe yod '*de il^ 
Sis funt quoi^ nun eft cum holem ut vm^ \yNi3:q) in oibus his dc 
fifibus eis vau eft' Vice yod radicis:& ipfa eft quicfces uenies 
ob traiftum holem pcedetis*"^ Et in binariis de illis funt quo 
rum nun eft cum kamecz;^ littera prima' ^cum holem ut ^Da 
pn3 [^3 ♦ Et in quiefcentibus lamed he de illis funt quoru nun 
eft ^^ cum pathah;8cpefifitgutturalis uenietcfirapientepas^ 
thah ; dc hayn cum kamecz vt^^ n^yv^iEt in defedtiuis pe nun: 
ipfa nuii cft cd hirek;8c hayn radicis eft cu kamecz dc daghefc 

ob defe(ilum > K£) jori iliDni Nnn pnng wn\ • «^n^n^ T03 j >5;n DSni.t^npn 4, 
: 'jy lin:n3 «^npns DVifP •^innj 103 j.^];rt t:?ni DSni ;:7TOt s* 

nynn nt^n^ Dnj;^n wq\ ^13 S3if * «^pn^ Sp.tpo Ss; *nn3n3 7 
nr DJ7 -|niDs:j n^i ^j^n p J ni:nc7n3 ^t pHi p33 nni^ jim^n g 
' nn3n hiNU?3 • ^y^jjn Si7£3 dc> *3m on rha v^vn ry ni:i^h 9 
nnt:]; -^inn^ «^^iijns ni:y^. hc^sn «^oyn p'n3n ^13^^^ 10 
Nnnc? Dnoni> N^n >n33 D^nm :D^ohi^3 nys: ^3^00 non u 
s;T!nt33nn*)3 rumc?jnirop3ni^nnmomnDin3DU7Nn3 u 
^03 iij(D3 N3n 5<n>y T mo m3^oD3i niin 103 ny^ rynu^ DnoT u 
p"nu?3 n:iU7N"in nlNm pnn3 ii^nn ^sdu Dno d^>:;:>3 : h nSm3 14 
n Dn^ ^"«n nion 103 DSh3 n:ic^,sin niNniy onoi ti;'nn3 los ir 

^T...;- . . V:-r •■' •'V t •• •: s 

lyb D^3 n nti niDn c^nn ih\n ynin a^pteno nuiiPo nimi: is 
pnns jwn itens D>3nn >^.i^3 Kyp: "^syni t nin i03n 17 
ip£3: 103 ^pp3 5<inf nxinn Dt? i>3-i i:b ly^snS nn33 i)];ni ig 
31U7J n^jn:; din Syisn &?^^«^3i • VQp nn^.n 30; pD^inn ^fi? i^ 
N3n ^:i^n ^n-ns : «^p^j 103 hw -^iDn .sij^fni hiiiq py^n 2 o 

^5n ujni^r-i fcs'^ncJ3i niny^ ainm 103 oSm i;i;ni nng3 pjn 21 
*in ^ism 103 nn3 «?)Dn3 Nnn\nn5.3 iinnx^m ji^n 3ninn 22 
11^ ^:an ^n33 D^n33-i : ^i^in: Dinm ^p^^^ nps: y3nN 113 23 
!\n Dn3 i>5iri^3i nS^ S33ip i?m^ miz 103 Dhn3 p:nuj anp 24 
I Dm'pn D^hn ^ao^j ns^s nm fc^^sni t^^-it^n ni' Dip03 25 
nMu^Nnnntoj.vppjnrjntyDnqa^^ji.y^^i 2$ 

pjnu? onp fc<n np^n 'm3i : p')^^ jn: 113^*02 nVns 27 

103 V'?p^n3;ninni£i'^Dn3&?3nnwai^^nD^^&ji3.^^^ 23 
0Ani vpp3 ^-wn i)]^j pnn3 pan i-i: is^n ^nDnsi 1 nJ^^J 2^ 
|nDn4 asTo lywtjj 'i^D n:i^ ^3-1 ^3 ^n ixjw.pi n^iCfn ^iin p^t^tfi 1 

33^10 Ninc? i>nN DU?a 10N ^nos ^n ni to hpc>3 ii?n3 nwni 1 
^ynnDjpn^^^Dipc^p^y^viiJio^^piTJlj:"!!^^^ 4 

D^23 ipy nu?Nin wn '•sh "hhr^ nlynn n0Su?oi nDw 103 5 
• c?nti;n py. \Dra yia ji Sy£ijn [i j iDn npp nima pi lyisq ^ 
Dn>nm2: D>^nu^Qn nn Sio^: io 3 D^na p.y?ii pina \^2rw iSnoi 7 
I2ya "iDTn n^n^T ino: "iS «n hio^j vm niPv^ vi^^y yni: c^on 8 
D>pte u?nt?n j)yn ni:n^nn &«n> 1:000^01321 p.:i3nnTa 9 
n-yam 103 nna «fiDna n^jna N^nt^JDi tiw^ ^?an n>3n:i n3>Ntt?3 10 
wn n^ji"i:i Naniya idn nic?3 NSim pnna njn nnNHTNi ijyu^: n 
tN i:ic?onc^ 103 iw ciiDm «sn nn^n tki im w 103 SiaDa n:n 1 2 

:-:•« : vf»-; ••- t|t -. :•.•:••• : :•• - 

^N3n j 103 vPpJ^ VP-^ ^^9 ^'^ pP^O^ ""^^l^^i i^?n^- "^^^; ^x^^. '^ 
pD£3nm nnjt^: msSa 103 napDSi inDjn ^iniS mi:? hti inoyj 14 

r » : •.■ T T : ..•;» ■» ; s . t •» I •• ". - s - » • - • s •; t •.■ • t ■ . » 

ny3 r.yni nn3.3 pjn N3nu^ 11x01 t nin^a^nnnp: nnai?: ir 
nDSy3io3hi:iD3wS3nnW:c^ntynN^^^ •nssmioa ic 

t<^nm DnnN3 dai t«n noHn ^nj3 r^yn pi nDSy^ pD^nai 17 
&?h Dlna wn nnDjn pjn;:?^ dSiisi • ityy^ lonn: io3 miu ig 
iN ihnij 'ini: nii3 nhi3i lynu yni3 los vvn nSn ti3n n^nm 19 
ir<h Tn>n inDDa chm n:iC7&nn ^rJitJn niKU?3 D^^3i^a d:on 20 

• T--:»- •/: T .T «^ - v: •..- »;»; 

n333 «!)hN:n ny3.3i t nlo^j 1:133 13I33 los DhiyS i3nTf) n 

imm Nti^^^nNnp^Nnpiloa^nirnity^j^yn vppjnya 131031 22 
N5SpVn^!.fl3 ^?4£)3 io3iia'^hir<ip^.n«r)^,nnnD>py3'7^ «j 
^nS;.3n^:i3NniQ4nn33i3rf|S^^^ »nnp3 24 

«^M 13^^53 103 pnn3 K3n u^ipn r.y ni?3 i3ion ^iais iSn3i ir 
noi^3 Dnii333 ni^ntj^Qn Sy<D3 ^333 i3yn nis^ifin |n nS^? ^s 
?3i33 ihni3 n^ii^ it:?j?3 ionn3 npSj;: wsm in^w i35;tp3 npu?: 27 

ir DV Wp3>n>:ip3 13^^33 n4j313^Sfl3mSfl3TOt?3 1^103 «8 

nTn r^an ^nsr 1 "i3yn d^u?: nai Dn>NyioS rxiiiJv yau? nn j^ 
«in ConiugatioSvA3* 

ob dcfedtu nun Cecudxtdcfic lymrlicct rabi lona opinatus ITt 
q> iyri3 fit copolitu ^ ex pro dc fururo ipfius leuis: qa eius radix 
cft nyn r& pteritu eft lyn cu fceua tau:^3t' futuru eft ij?p3 ^m po;^ 
dus 1^:1' ♦ dc rabi Dauid kimhi dixit noie fui fratris q? fit copofi 
tum^^ex SvD3 & S vi)n.iihoc eft ex lym f m pondus miy^Sc ex lynni 
*ut nDi3 ♦ Et de tribus opinionibus his f m mea opinione pri^ 
ma eft principalis ^m pondus ^ i^y,5c fic eft in didtioe npa de.^ 
ficit nun ipfius h^a^ : gcexorbctur cum daghefc hayn radicis* 
^ Et de illis funt quo^ nun eft cum hirek:S hayn cfi holem ut 
h)f2%Cicc^ mutato^ formse funt^quin^ Sia'j yjD'3 nu^yj ^-na y*tw « 
Ecce tibilates iingl^e mafculu in pterito^ huius coiugationis: 
dc in obliquis illius ueniet mutatio in hayn radicis in iplis pfe 
<!tis^°qiinoeftgutturaIisuenietci!rceua ;&qneft gutturalis 
cft cum rapiente pathah vt laytyj' 'nDtt^j : 5c tuc eflfet nun cum 
hirek:&: pe cu fceua+fed qn pe eft gutturalis declinabit ' ^ nun 
cum feghol ut itoN3:8(; tuc eflet pe cu rapiente feghol ficut cxe 
plifi'cauimus:aut ' 'cum fceua vt iNatia*^ qii ueniet cum paufa 
tuncueniethayn cukamecz vtinoyj ''*iN3m: & hoc eft sequale 
pfitati abfentis:&:p foemina utnm^cama^j : &in paufa' ^mau^a 
ni3y3mnD3+ Et de his funt quo^ ueniet nun cii pathah & hayn 
cu ceri ' ^ ut n<«3m ♦ Et de illis funt quo^ pe radicis gutturalis 
ueniet cu feghol vt nD^ya: " ^& i paufa noSyj+Et fic e res in qefce 
tibus lamed hcj8c et in aliis qii pe eft ' ^gutturalis ut wya "ianm# 
Sed qfi nun fuedtin abfenti fingfi cu hole no' ^mutabit nun: 
fed hayn utiyiioyna&ihmahminMatM^^^^^Attamein binariis 
qii If a radicis prima fuerit cd holem in abfenti iingti no' ' mu 
tabun6vng vtiSio^^iii^iiiaina.Etin habetibus alephin pfenti^ 
^^Scinloqueteprofekameczhaynreddif ceri ut 'nxnpj Nipa 
'PN^yj N'u?3 : ^' fed aliqii comutabit lamed aleph cu yod ut tah^^ 
'n^npi^^^NTpj 'n'S£)3: licet lueniam^ 'nx^pj cu aleph+Et fic in quic 
fcentibus lamed he^n^:)3 n^jj,^ ^ Et in his in pluralirate loqueii 
tis pro fe hayn radicis ueniet cu hirek ut i3'^J3 13'S^3+* ^ hse funt 
cxpreffiones prxteritiin coniugatione V^jjquse mutantur in 
fua declinatione wya lanm nDhy3iK3m-)mN*3 lay^jn^us^^naiys 
»n'ip3 'nxipj Tjhi^ nS^j lyha^ 'n.x^^a 'nxDj 1^1,23 '^ laisj (^man^u 
cum yod+ '^ Cicc^ funt decem dc feptem in cxitis fuis : Sc hic eft 
completum ipfum prseteritumJmpatiuu coiugationis huius 

eftficut Coniugatio Sv^>t 

efl:(Tcurvena:qn^eO-quavocauimusnometicrbnq3ueni>c5 
defcctunun"&: add jfioe hecum hirekqnpenoell guttur.^Hs 
ficur ">2rn:aui cu ceri'qn pe eO: gutturahs vt «?]D4Hn;&: fcmp i efs e[{ 
qn 

aliqn . ^- 

fccua ut ''-! n^^m 1 5c ucnir ^ Ismcd radicis cu kamecz pp he ^ 
eft: poil eam.Sic^ formse perfciftoi^ funt quatuor ^ ^dnh nom 
ny3c"m->flr» ;&:maiorparsiiIo]^ueneruntcorrepre ad diftinj^ 
guenduinter impariuu^&: uenaqu2eefl-pduae+ Verutnin ca 
rinuitate didlionfi paruai^ Sc detenta^t^^pdu^fte erit etia imga 
tiuu pdu(Se utm i"tw : quia detentio eit in pe dc yjja' °iam q> 
detentio eft fub fcin occafione detentionis quse eft in nun y^aj 
& oium ha^"quatuor formarfiin fua decHnatioeredit hayn 
cum fceua ut '->a^n nD^njexcepta ' ' pfitate foemin£e quae no in 
uenitur inc6iugationehacinimperatiuofmvfumHngU£E:8tf 
§m '^rocinationeerardignaobferuarecerihaynfm pondus 
mipi)ri + Et etiain quiefcetibus quiefcetia'*pe yod ueniet ficuc 
^fetaanifiq? videbitinilhs vaurqu^eft vicepe'^ yod utioin 
ITOin cuius radix eft iD\Et in binariis de ilhs funt quori! he eft 
cum hirek; ' **&: Ifa radicah*s prima eft cum holem vt p3rt:& no 
murabitur vn§ ut ' "^ wmaian : ga femp erit he cu hirek qii no 
eft connua Irx gutturah : ' ^ga tuc dilatare^ 8c ueniret m cerij 
fed in ipfis pfed:is hayn eft cu ceri:&: in declinatioe redit ' ^ in 
fceua vt np^rt np^n npijn vt fcripfimus fupius : & p hoc intelhV 
ges oss^^modos impatiui huius coiugariois^ Verutn in futu^* 
rolfsepuenietcuhirek^' utiHioiMn nS':&:aIiqnetiaaIeph 
ut 'h)ti : nifi q? alcph ueniet ^^ ahqii cufeghol vt wnpN avmdc 
pe in olbus illis uenier cu daghefc ad fignificandu "^ defecftd 
nun coiugationis^hse funt formse coniugationis Syflj^ 
^^CC^edcuius noeftrelatunomefuiagetisincoiugatioe hac 
maior pars gramaticoR '^ renuerut ponereipfum:& illud eft 
iudiciu etia de coiugatione Sy^nnt*^ dc ro illo^ eft ob efleiido 
fnaioreparteho^uerbo^ fignificatium atftionem adOK no 
aftione agentiu* Etquidaillo^^renuerutillud^&poftipfoi^i: 
inhibereillud: pofuerunr ipfum in fuo eloquio '^ decompo^ 
fitis & non percep^runr+Sed rabi lofeph kimhi inhbro zicegt 
ron pofuit coiugatione' '^cuius non eft relatu nome fui agetis 
Ipfi lyiij; ac eda ipfi hynDnidc videnf ipfius uerba ut oftedetur 

infra ny3 Tx "i9'^n Tiss n^jn:i n^^^? ^^.O^^ pinn Nnn naDin] z 

a^Qj;£ihift?p"^^nio3ht;D3«3ni^Kn;yTn^^ ^"^^OP, 4 

rta^Di '^. nyT^n los mm Knn i\i?n rfc^i «^id? Nn n-DDinn te^i 5: 
V3n^D^D^ipnnini5:n:n^*innNSu^Nrin $ 

miin r^t^-nan^i^nHqi^jaD^inijnyDt^nn^jn 7 

nnDyioi niwntenDwaDJOfif^NVs^hp Nin^nipam g 
io0m N£)3 maynnt:^ w iniin 103 4^y ^o wn d:i n^n^ VySa « 
n^N S31 • S73J3 n:3C? moynnnaDs vm nnn moynnu? y:iJ3 10' 
nSnnou?n iwnio3N\;D3i.^5;n30nin^D:2niwv^^^ u 
»£)Sji iMn^^iir^^j; ^2:3 njn jpaa.iK^q^KSi^nnpjnnaT «j 
»n:a^n:3D:ii ^n:np.2nD4£j3;?i;nnKniou^Vi^lii;nuJp ij' 
fe?£)n nmon mmu^ nn d3 ni^nnni:^ tht^ o^o^uJn los in3^ nv N^n 14 

--- J •«▼-»■ 1«-r:»VT'.' ... j- j -r ., -T 

pnn3 t^W Dno Dv^mi J iD> ic?*i;i^i^ nDin -iDin 103 iv is 
^osDhiy^i^n^n^Ej^NS^ jisniosDSns nM^N^nn^uJmnniKnr i^; 
nun^ni&^S n^ioD m^Ntj?3pnn3 ^nnnsnn o^iy^ ^s ^jisniji^n li 

• ; ; •r ; -r •• V ; § ' • : ••- VJ" •' t ' • ' •1 

Drv^^rin^pp^in^spynD^pteh;^ -nysN^npn-innTN^^ ig 
hsTOT nni nSyph iJ3n3\t: losnp.isnnp^n np^n 103^11^3 13 
pnn3 n3N3n m^ ni>niN n^nv3 djoni t T^j3n nT3 ^iij: *3m k 

|"«: T T.t"^» • •rr -r;»;; »-;.- VJ •••»- 

fc^^n^fihNn^ n4n niiN 102 cht^n d:i a^oy^ihi tSij nSin ihv 103 « 

t/^-tV »V ••■r. ;IV'» - •■r;.J "t. " -r • ••»♦ j 

nmm C7n3 &?3n 0^33 N£im cjtpn n^jjn ios hw:i a^oy^^ 21 

t ^il^j 1^33 nn^a in ni^ ri;3n jij piDn hv 25 

D^pipion nh njn pJ33 i^iyi^ ot? nso iih^ £3 J jQJil '^ 

hi^ann n^^^^; I? Q^ n^ ^"»"1 ''^'i^ ''JS^ , . .: ! '^ 

onnin imot? ini^ dv^P "inNi im:Ko anyppi • Dhyl;^rt 25 

Isjipo-qinsTn n3D3 nop«^Di^ ^pn ahiNi i;:?^nn n^i D*33mo3 ^g 

•iN3n^u> io3in3T r»si3i hv^nHio^h]psi2h rtyi£) du> ibt: «hcj u 

i i^ D^ "13P. ^fe np2 Dna Dty jiu^hn noo nSiya n4 n-iSiJSin onia i . 
piic^Sy^s^nmhpisinagi^yaDnisainonnpnn Dn^j>j3^u?hi?t£s 3 
D^ "13T3 ^Sufn idSi^ • Dn^Hyi^ n^ij nS n\^Nq njiu?Nin ni&?3 4 
nan i«?^i£jj • tP "^'s^^n)!^ io3 nii;iin «^"i^n &?5 hy^in h3;i£j ^ 
D^nsnio Dint^n p^ nhn ^i? inn nvh^n^ hv.^mn hii^^ d;^ <j 
«fji^na N|f ihNi^p 'js; no^?^ n'3 d^jj hyi£)n iQi iSSnD^p^j^ng 7 
D^g>n nnnpinsn n^^^Vit^p^V^P TO ngt^j^toniuijnri g 
ng^nni &^a'inHn\i:hN b ig^pi oton^!! h n^w nS>Ni i ig^p ^ 
n^n Sy nininS nS^^ ^ju;n lo^n t:?W3n3iy nop nn 121 ^y 10 
i3g nnii u^ra n^.^? ^^ip:? ^nisfn t^in ng invi ^^'l ^nyn^^NSj u 
• dS^ pi • nhu D^nht: 103 Dn mi m npm nm Svbn nj nNU7 1 2 
DU> n2jj .^h?^ jpsg n\^ n^h^dv t^m ^ny.i ^£)S nn ng^n jdS 1 j 
juV"!'^'^'? pniu;n ^3 ni^niNn ^)hn3 &?3 te^jji Spfjpn jg •\hviii 14. 
^y£32n nl^n^ j3hi i^^t^ nvrh mn nw 'loun D^ns «^Snm i^ 
• ihy i^ Dii;? npp ^'iiy ^Spi^g iDygna D^Siy jin hvp^ n"\io nhn hy i s 
inyja Di^ n3T: ^V^ ^yani hys^ig d^^s^iiio unt nniip\ la 17 
nSn iSy i^ du> nsn ih^ mn^ ^H hy ^:n n^^^^^ oiy ^g^i ^'^^^nn 1 g 
ni^^>a4 nnynyhp^^D^.nnD^ppignnhnnp^dio^nn^^nn 15^ 
ii;n jpnJi jg i^ipgn h:n ^m^ ni >3 Syajn S^i£) dc? nsT: &?hu> 2 o 
trh^n^h^mi^i 21 22 
21 ^m &?"in jmnt^n wi^^^ D^jii^j^nn D^:;j3n ' •^•^Q^ 24 
^30 nni^u^-ian^y^^pioini^Ti^iy^nn J .. ^*^ 2j 

rihiT jynn nha ini .sn imi:^ ni^ni:^ w «f)pi: Nin ^3 vnnq 25 
npnipn nt^nit^ Dnu^ j.n. in n.sr ix ':|gp i.s j*^ i^yin &?^,ip3 27 
n^; nni^ini • nnnt^ inn «nn 'ijgp i^; j*'^? nnrn^ ^s ngN3 23 
103 noipo3 n^o Nan "»n^ N^in. nn^j *3 n"ioio inn «3n jn in 2^ 

: ■'i;' " »11- «■• •■-• " • •,• » T - T '«- ••^ 

pnmn Coniugatio^y^a ♦ 

infratEtcafallenti^E aliomfuitrqmaeflTendottiaiofe pte^jr^a 
gc^y^nrt' lignificate pafiionem non a<ftione:inftituens lingua 
pofuit in illis cuius non eft relatum nomen' agentis fuaru con 
iugationucompolitione quandamj&pcipueponedo inhyi^ 
& V^^'"^ fciurek ^* in If a prima illorum quo^ non ell relatu noi^ 
men fui agends:&: ideo in illo cuius no eft relatu nome^agetis 
Ipiius Vs3 uenitcomutatio motuum ut declarabit mox: & cu 
lus non efl relatum^^nome agencis iplius Hy^snn cum exorbitio 
ne tau vt ptm:ideo seftimaueruntilla compolita^ex coiugatio 
nibus iitis dc ex ipfo Sy*)l) * dc li iic dicent de i^mj: qd uenit cum 
comuratione ^ raotuu iicut dicemus infra:quid facietp nSa: 
qcfedfcripmParalipomenon ^ caJii.SehinSijidellnatifunt 
ei Hierofolira£E:5i: caAxhinhTjnatifuntipiiharaphe.&mirdf 
e(t' °de rabi Dauid kimhi qui fcripfic q? daghefc iplius lamed 
In ambobus his (itad (ignificadufup quiefcente; dc no noui 
fmeiusopinionequidopuslitinduobus hisipiius daghefc 
magisginoibus''reIiquisquiefcetibusuerbi huius in qbus 
no eft daghefc vt nSia onh.ndc iic funt ola alfai '^ideo ueritas in 
hoc ^m mea opinione eft q? tria hsec (int coiugatiois cuius no 
eft relatum nomen ' "^fui agentis ex ipo ihmi & ^y^: venit cum 
comutationelfarum:quiafciurekquod debebat iplinun' ^co 
mutatu eft cu holem iplius cghimel q debebat efle cu fceua:& 
io efiendo ipm ^y^3 ' ^ut plm lignificas uerba acflo^ minorata 
funtponderaipiiuscuius noeftrelatunome fuiagetis+' ^Auc 
dices q> fint copofita exhyii) S^^iy^j^cuius no e relatunomefui 
ag€iis ' ^ipfius grauis+Sc ob raritate trafeudi ipii'-^ Syu? no inuc 
nit cui'^n6 eft relatu oome fui agetis niii ' ^in copone ut opina 
ti funt maior pars gramaticord.Et hoc fufFiciet p tpe piiti ad 
explicatione '°cuius no eft relatu nome agetis ipfius hy^3 ; qa 
no vidimus in tota fcripturacoiugatiois huius' 'nifi tria hxct. 

^5 coNi VG A rro hvmn * 

^'^CE^ti ordine coiugationii primai^ f m mea opinione vltima 
eft coiugatio '^ Sysnnob ipfum effe addes vltra radiceplufg 
oes"^ eius foc!i:qa eft addiru duab^ Ifis i fuo capitehe & rau i 
maiori pte c6iugati6is:excepto ^ ^ qii pe radicis eft fcin autfa 
mech:aut czade vel sayn q futlf^fibili*^f m ueritate:qa een^ 
dofcinautfamechueniettaupoftea:&eendo czade^^uel za 
yn veniet tau mutata:ga poft czade pe veniet terh ei^ loco vc 
ii ^ piwyn Coniugatio^^p^m» 

piDJfn ♦ Sc pofl: 2ayn ueniet daleth loco tau Fm quofda grama^ 
ticos pufnarrabimus vlterius infra auxilio Dd+Et exiuerunt 
abhacfumaqu2edauerba:quiaaliqn^inuenitur uerbu cuius 
pe fua: radicis eil de Iktevis libili:&: tau eante pe ut'* TOt^DWnm 
6cfpatiaminiin terminis:qderatdignum effemDiDWmjnifiqj 
uenit^ ad alleuiandu fup platione ad inhibendu aduentd tridf 
litter a^ continuata^ expffionis vnius^motai^ A aliqii luenif 
cotrariu huius: q> pe non lit de If is fibilir & tau eft poll ea vt 
aypm ; dcAedt eius foror Exodi cap+ii^qS erat dignu ^ dicere 
5y'r»m iFm pondus Syijnrt ; ga tau prima eft tau [n'N:8c eft ^ cum 
ceri ad lignificadu cu tradtu ceri defed:u yod qefcentis ; fic(^ 
ipfa eft ob hoc'^ac fi fcripra effet fubiro poft tau primam qu« 
protrahiteamfuomotu:"&:antetaufcdamqu2Eeft tau coiu 
gationis qux uenit cum pathah;qd debefquiefcenti' 'latenttV 
Sicc^ nunc ^jcedemus in expofitione coiugationis huius ficut 
cft nfm iterin reIiquis''c6iugationibus:&incipiemus primo 
in formatione nols uerbi ; quod vocant venam dc fundametfi 


coiuganonis* CTEt dicemus q? nomen uerbi hulus coniugationis non ve 
mtnifimodovnofolum;'^q)hefi>cumhirek:^taucufceua: 
dc pe cum pathah:&hayn cum ceri ' ^vt nan^y.T^^nun + fed rabi 
lona opinatus e cp fitei vlterius modus fecudus' ^q? he veniet 
cum hirek:&; tau cum fceua;& pe cu pathah:8c hayn cfi fceua: 
& lamed ' ^ctj fciurek trahete vau cu additione tau in vltimo: 
& eft f m eius opinione vnu: & no e fedum ei; ^° dc eft nn^nnrt* 
Et rabi Dauidkimhiin libro pethah dbarai : &;Habib''in flo 
re lilii conceflTeruntfua uerba> Veratamen in libro radicu que 
cdidit kimhi ''videtur q? fenferit errorem huius opinionis St 
fcripfit qj fit nomen;& fic videtur ex verbis^' rabi Salamonis 
in expofitione libri Danielis ca+xi+& ex nnsnnn aflbciatu ei fas* 
ciet^^^fraude+Etexfocietatequaaflbciabitur Roma cii Ifrael 
facietfraude;quia no^Metegetopinionemala qu^eftin eius 
corde+Ethocvf apudmemagiscoueniens poftgnoeft^^no 
me uerbiaIiudfireilli:hoceftinipfispf edis+ Sedin binarils 
aliqii ueniet^" he cu hirek:&; tau cj3 fceua; & pe cfif hole ; dc Ifa 
(cda radicalis cu ceri ^^utH^innn ♦ Etin gefcetib^lamed he de 
illis funt quo^ he e cu hirek:& tau cu fceua;^ ^ 5c pe cu pathah 
& hayn cu holem & cfi additioe tau in vltio ut nS;inn*Et nome lo3D*p*ij?*iz3n nvRo ^£J^in Dtppa nSi n'3J3 jnn ^in^Ji pioyrt i 
D^/iyijS ^3 D^Sy£3 nj:po hS^n nra 'twSJrn 'nii du£jS nii? "i£iD:t£? z 
103 N^n Dntp inni npn^n ni^niNo lu^ni^ {>:£it:j n^Ja n^^A ^ 
t<5ip 5<Sc< mppinu^ni nvrh vin^ n^n;^ nnnjia n:iDDiu^mT 4 
inNt N]{iQont£3i2:']ni>nl>3t^u^&^3 3;tjDhND3pnSy.h^^^^^ i 
npjn^n ni^niNori^nnN^N^ni^nnT^nN^roDD^oy^^ s 
»iNn n\ni:?h to^d niou) nSicn intn^^ nsrnm 103 nnnx inm 7 
c<>ni rn^>5 in nMc?N*in innu; i3;ann iptpo hy_ 3^»nni ngih s 
iia^i^nipa !>4>r7i nni nnpn nt^n inori nyn ^ujoa nninS nsra ? 
nni7i3n3nntt< n3U?ion n:it:?N"tn innnnx n^o n3n33 i^^a 10 

• TTl- » V» - T 'y f - •-; - - . ^- » : • • >S 

nJi nfi<iNinuJnn£)3nN3u^p3ninNwn>:c?mnnDnipi u 
.■iKU?3 i3D"n3 ntn pjsn mN>33 "nSji^a^N p dni • di^j^n iz 
niD^i ntpq D>N"]ip;/j hijan du? 11^2:3 nM^Nn TnnM w^nin u 

nV!^.n ' ' ' ' . 14 

,13^ 1P|« TiTa sSx N3 th ry 3n nr ^^ijii Dt? »3 •^nSJ* 11 ^^ 
nya vvn^ nn£)3 8<£)ni Nii^n inni pnnn fc«nnu? •* ' 1« 

w ^j} nii? n w inD n^v ^nn i3k * n3nu?n ^^nu^n 103 17 
iQSm ^;iuJ3 vvni nn£)3 fc?3m NIU73 mm pnn3 N3n Nnnt^ 18 
i^ ^A^? I^'?! '^n? ^'^^;'! '>sn ^^^^) ^'^^^ i^ n§Din3 ii "^itjto pnic^:; i^ 
.3>3nm n3n nn£) "1303 >nop in >3i ^nm t nn^nnn N-im 20 

• T V : - » r - V •.■••:•; P • t • ; - » j s - : • » 

*nppn "i3nu) oip-^m n^Ds djgs *:|n in^ni ntn fu^iu? nn^:^ 21 
nnno nNi3piDt^&<inu7 3n3in:?innTmi;DU?u"inu^nNi3 ^z 
nu?y* vSfi^ nnsnnn toi n> to>d ten i^jd u?n>£33 >u?n 21 
NiP nonQn'^'pnN"ij^>.Dy wqnnip\u^ni£)ni^^^ 24 

r^2u? nnfi< TtDJ "ini^»j»s;3 nN-ij nTi i3S3;tJ ny-i n3wo nS:i» ^^ 

I ■■' V ..-; -• -r V -••:*:• v; •; •< t r t»:- •[-: 

K3n D>oy^h D^p.t^3 %vt ' u^chm inT i^ noM inpi S^b DUj ^^ 
n]:3 n^u^iu^n nwn niNm Dhh3 Nsm KIUJ3 inm pin3 «nn 27 

• •• J • : -r - ■-■ : V : .. - : -r j • t - : | •• . i .• - 

^211^3 inm p"in3 Knnu? ono tjn idin >n:3i 1 h^tnnn 103 «8 
Du?i I nt^ann los ^tD3 in n£3Din3i Din3 pym nn£33 N^m '^ ^jan^ir? loa i"3inQ SpT^n hj7£) n^ii^ nhn hi? c<2n^ V^i nnii i 

} - T V ] • V - - V - - •• - •.' 

H^i^sn ]D Si^tan nimg in^i n4 idSi nin ni?u?n n^nna niyo^ j 
Kini • >ii3^a imNnj:) n?;5iy ^nm im a^jjnp^on an jd4) 13 4 
>5£)ni xiu?a inm n^^m iu>K"ia nfloun oon oy nd^ ohn hy ^ 
l)i?ni vopp, ^JiDn ican n^jinj K>n dn] n^jn^ i\vt\ i>n dn nnfla 5 
I15;n riNa nain ^ianai jDn:noD3nnpio3DSiySni:!^ 7 

l^n^ 113^01 VPp,? N^«"} ^'30 nonj I W^?'' Q^p|Jir»? '''oa Nijt^a 3 
^ahm r>i?n Nani in nsiDau? m>nM napjai Dnnoo loa nnD « 
ropa lohm nya pyn i^an Nn naioa dj^i np^nno 103 Si^oa 10 
ni;na 102 hi:!tpa j^.s7n n^a Kn noin >njai i nnajjio 103 n 
• D^pano D^^i^np loa p^ina Tii;n ^ian nqTn nanni : nODno 12 
ninpjn nanai nODno iod «^102 Nn d^ vPp^ nn^n^n nap^ni n 
n:iu^N"in nixn d^>3i:?31 i ntono 103 «^103 in du oSns 14 

» .T ▼••;- -»• :I-T. v:~ 

rm^ vi3"i3i v^^iano hitnno 103 nsr3 rym oSh^ nn^n i3*4 u 
^nr niS^lnno nS^inria n3pJ3 jdi D^S^mnp 103 i^it hx nyn is 
pnn3 Nnn «3n j^jsn nr n3P3i t j>33n ms laiyn rn^s: hm 17 
n^^hnnn ^?£)n nnN inn N3n;:^3i * nn^3 ti^r\) ni\dj'3 inni ig 
103 Nn nmon ^hts n3Uj in^? n^oji • ni^niNn «^iSns niyuiin i ^ 
nnoD3 j>y n thm • Dau^in^ nann^c 3 jo^o o^o^n n3i3 2 o 
nn£)3 N3n3hn ^y t<im jit^K*i3 D^3"n >jc? ly n3> "i3Tn nn^n 12 

--: » T - :• ••r ■■»:••: ^ T-r-r- .»- 

^^_3n nr vin w k31 * vap3 3it:>n pQ^ns mnv>y\ prnnn 103 22 
ryn &?3n nnojn >i3n3T t nS^nm vap3 Nim poan^ i^^t^uj 23 

• ipnsnn 103 vpp,3 fi^l^n nqv po^in^i nnynn 103 Nim 24 
'^^•^TllDV V^p,:? pD3n3^ NTO nn3io3 rr\}n\ n3pjh d^ j3i zs 
H3N naonnihnnn I03ny3 j>yn n>nn wn nn033 D^-oy^hc^ is 
Dyomt^^^i^unj^iz^iiAOa n:}*:]^nnn^^^ ijMn^\iJNn33 27 
N3n ny3 nsiqn W3i t Nn)i?T nioS -ijiomh^SjSp wn4 zg 
103 n^Ji^i >i3n3 J31 wipnrt ^nbl^nn loa p-ins 5^.i;n D^py^h i^ 

Dnu?ipnn Coniugatio ^v^nn ♦ 

agcntis & adi in hac coiugatione vnum eft;& ro eft ga §g alii^ 
quado 'lignificet a^ftione tranfcunte ut pfm (ignificat adiionc 
agentis ab intrafe vt fcriplimus^ fupcrius in principio capitis 
huius :8c idco non fuit fepatu proprie agens ab adto'* in illa i5c 
ideo maior pars gramatico^ qui pofuerunt ipfam imanente 
vocauerunt illud medium:& ipm Vt plm veniet cu mem ad^ 
dita in fuo capite cum hirek:&: tau cu fceua : &; pe ^ cu pathah 
nifi hayn fitgutturalistEtli litgutturalis uenietpecukamccz 
dc hayn ^cum ceri femp ut DmnaD£)inD+ Etin plitate mafcuh' ue 
nit hayn^cum fceua ut opi^nnD ♦ Et qii hayn eft gutturahs ue^ 
niet pc cum kamecz:& hayn cum rapiente^pathah ut onnm : 
&: in foemina lingfi in eius vltimo eft tau:8c ueniet hayn & li^ 
med ' ^cu feghol ut np^nno. Et (i in eius vltimo fit he ueniet ha 
yn cum ceri:&Iamed ca kamecz' ' ut n-^aanD+Etin quiefcetib'' 
lamed he uenit hayn cii feghol vtrtonm ' ^ rh>m + Et in pfitate 
mafculi ueniet hayn cum hirek ut D'D3nD D^Sjno ♦ ' ^ Et in foemi 
na (ingulari cum kamecz cum hein vltimo utnoanD ♦ Et in p!u 
ralitate foemina^: '"'cuholcm cum tauinvltimo utmDanD* Et 
in binariis Ifa prima ' ^p mafculo linglji eft cu holeni : dc hayn 
cum ceri vt \msi7\n SSinnD^Etin pKtate mutabit ' ^ceri infceua 
ur D'SSinna ♦ dc (ic in foemina nMinnD n^HinnD + hic eft ' ^ termi 
nus formationis imanentis in hac coiugatione + Etin pterito 
huius coiugatiois ueniethecumhirek;'^ &:tauc(jfceua:8cpe 
cum pathah:& qn ucniet tau poft pe mutabunf ' ^motus mu^ 
tationelfarum+Etinucnitur vnuquod uenitalephuice heut 
^°FaraIipomenon cap.xx.-onnN arfbciatus e lhofGiaphat+ Sed 
hayn in latenti^ ' Cing^i malculo ueniet duobus modis+ Primo 
& ille eft q? ut plVn uenict cu pathah ^-vtpTiinn:& qii eft in pau 
fa redibit in kamecz:& uenit unum extra hanc fuma :^^ quod 
no cft in paufa:&; cft cum kamecz n^m*Ti*Et in pluralitate late^s» 
tis uenicthayn^^^cfifceua vfnnynnr&ipaufa comutabif fceua 
cu kamccz vt ipi^nn/ *Et (ic etia jp foemia (ingt*i in difcotinuo 
eft cu fceua:Sc in paufa cu kamecz+Et modus fcdus' ^e c^ aliqii 
i lateti (ingri crit hayn cu ccri ut iDDnn ^Snnn;fed^ ^Gcii+ca^vi* 
iuenit m pnnn c(i feghol hayn radicis:&; ca e' ^ob ipm eepdu 
(ftu dc cotinuatu dic^ioi pux+Et i (ingJjL loqnte p fe ueniet^^ali 
qn hayn cii hirek ut ^mnpm mhnm^t licin pfitatep piitia vt 
iiii i|L onu^ipm ConiugatioV^nfi» 

or»yipnn+ Et in pluralitate abfentis aliqn veniet pccu daghefc 
& tau coiugationis^eritexhaufta in illo utinDnn+Et de his funt 
quo^ pe eftciifeghol:&:hayn cu kamecz^ea exiiteheut iirt^Dn* 
& hoc eft in paufa:fed (ine paufa ueniet pe cu pathah:^& hayn 
fi lir gutturalis eft cu rapiente pathah vt nnun; haec cft forma 
pteriti^in iplis pfecftis+Etin binariis repetetur Ifa (ecuda & ue 
niet cu kamecz:^ prima cu holem^vtpnnn : & hoc eft i oibus 
parribus pteriti:excepta fcemina (ingfi abfenti ^quse uenit cdf 
iceua:& (icetia pro pritate abfenris vt I33i3nn na^iann»^ Et qii ue 
nient in paufa redibit fceua in kamecz (icuteft ius perfedto^* 
^Etin quiefcentibuslamed he in oibus parribus pteriti exce^ 
ptis abfentibus pro mafculo dc pro fcemina ueniet '° hayn cu 
ceri aut cu hirek vt n^^Jinnn^amn* Et dehis maior pars eft' 'cij 
hirekthsec fant iura pterici huius coiugationis+Sed imperati^ 
num in ip(is pfedlis ^uenit duob"^ modis.Primo he cuhirek: 
& tau cu fceua:&:pe cu pathah :& hayn ' 'cu ceri vt ^Hnnn D£)nnn 
correpteaddiftingueduinteripfum:&; inrerabfens pteritu* 
' "^Et fcdo ueniet hayn cum pathah Vt :i3ynn + Et in pluralitate 
mafculoru&inf(xmlna'^{ingulariueniethayncum fceua ut 
':iDynn '3S,-in.i /^i^ynn i:»^nrin + ' ^ gc quando hayn eft gutturalis di^ 
latabitur &venietcumrapientepathahvt'ny:nn:hoc eft ius 
* ^pfecto^iEt in binariis ueniet pe cum holem vt '^^innn:&: ali 
quando uenit' ^fine duplici vt '^nnn + Et lic etia funt quiefcetia 
lamed he vtS wnSann +' ^hsefunt formseimperatiui huius co 
iugationis^Et in futuro exlitteris |n\s* aleph'°ueniet cu feghol 
&p'cu hirektSc tau coniugationis quando apparet ueniet cij 
fceua:&pe ' 'cum pathahrfed hayn mutabitur decem modis j 
quia aliquandoueniet cum ceri"^ vtSSnn^pnn' ; & aliqii cum 
pathah vt -»nnn' imam : & aliqii ''cum fceua;8c cum addirione 
hein vlrimo vtmanuNnD^nnxyEt lic iplitate vt^^^naNn' 'jNDisn» 
6c aliqii uenietcii defedlu tau dc daghefc in ipfa pe ad fignifica 
dunr ' defedtuinn»' iNQon+Et in paufa ueniet hayn cu kamecs : 
Sc lic^^ in pfentia foeminae cum additioe nun in vlrimo ueniet 
hayn cum kamecz vtf ponnn ^^ jnsnw* Et in pluralitate abfen 
tis pro foemina ueniet duobus modis:quia aliqii ^^ ucniet cuf 
feghol vr n53i)nun:8caiiquando cum pathah vt naaSynn + Sicc^ 
*^lbrxn^futuri funt decemlicut diximus n^^nnNnw^.W r33ninitt?m na)!i iinnn^t^vsh inD^n nrnni i Dn^'iDrin" i 
Vop3 r.3?ni^i:ip3 K£im; c^nhNDi inonn io3 ia n^.33 n>nn « 
nn^3 ^'^n N^n pos^n ih^ "^h p^^n^ nj] nnon lo3 Nn nnt»n3 i 
i?yn n^jn Nin nr nnDn 103 nn^ "fjona n\:li:j isni d^5 i>i;ni 4 
nSh3 n:i'y:7snni vopn N^ni n^:c?nniKn4£i3n d>;:uJ3i : a^thm s 
nnnwnnTn;nnnpp.nnSnnn5;n>p^^ 103 ^ 

• -ijoiann n:3i2nn 103 nnojn^innS p 0:1 pi Nit:?^ n^?3 Nsniy 7 
I Q^oten mvQ^^ Kopmm nic?> pD£?n3 in3>i?31 8 
ti2n n2p}h\ nsA Di-inp:n nSiT iD3;n >pSn ^q:? Nn noSn >nJ3i 9 
c<in nhn nSji^qi n^s^inn n^nnnn io3 p^nn ik n.}:n vvn 10 
DvoSu?3 m^n DJONi } p33n nT3 i3yn io£)U?o Dn nSs pnn3' n 
i>pm nn£i3 N^ni n"iU73 "inm pnn3 tcnn rlc^Lsnn D>3"n >:u^3 ^?3 « 
i^VC^ "1??^ r?i 1'^^? ^^l^r?^ vnSo *:|\nnn Dsnnn 102 n.y3 13 
n3p:3i Dnjin ^3^31 : nyjnn 103 nnss j^yn ^?3n >jii;?3i 14 
u;>:riJn *3innn mvT\n oSnnnion^nysnynNnnnwn 11 
D^c^o •in.T nyjnn 103 nn^ ^on3 K3ni 3nnnn n^jn:^ piin^ni i^ 
t<3 D^qy^Si SSinnn 103 ohm fc^^n 5^3n D>p.(^3i : D^oSi^^n »7 
^^nn nSmn 103 NrnoSn nj a^ j3i t hnnn losh^sn nSiT3 »8 
<)SNn in>N ni^niwsg Tnyni t pJ3n m m nni:: jn n^N: ^9 
fi<3mNiu?3 6^3nn^Nn:t^W3i>33mmpnn3TnnSi:!D3^?3n ^o 
ny3N3nD^oyi5i>3D^3mnnipy3n:n'^nT>yni3N -nn^is ^» 
D^iqy^iSi ninjn) nN^n^ losnnss D^qy.^hi hSnn\rqnn\i03 ^* 
I03>i3n3pi^nnpnusi n3Snnsio3«r)iD3i«nnfiDin3iNiU73 ^j 
hy nninS Niin c?jni inn rnDns n3> D^oyiaSi nom iKoan 24 

j ••- .. _j^_| jvj -r •■r:.; :-;• i - • 

|3i vop3 ni;n N3n pD£3n3i * ^"^nB^ iNoisn inpnn ^s 

inBmnios vop3 p.3;n N3nnMnnN3 ji: n^pin3n3p.inn3i3 ^^ 
D^oyiD^ >3 D^3"n W2 N3n n3p A inD^n ^3131 • rpannn 27 

• -:•• '■'^••s^ •» »1 •••--:•- 'j '^••r-;» 

nnn^£)Ss;nn io3nn^3D^qy3Si^nD3^ni^nio3hiJip3N3n ^s 
' n^hnn^ mnn> ^\nn> * • lonoNU? 103 -w^ tny n nnisr ^^ nSs nj^^pnn n333ns)n r isnOn nnt^^ iNODn nos^n» n^Sn» i 
nJi^fc^nn oVns n^J^i^n 4^di i&^n^?§ ono o^p.tpni j d^d^i^ 3 jn ^ 
VPP^W'- "^^^^Qhn^ ^^£)n^^^3DnQiDOipm||lDnuo3 j 
a pii:7i31?:Jn^f^TOpn*3Hii:?^Nin^iWa^ 4 

ih4inn\ jnJi^ d™^ I03^i^ip;^p jioS in • nSn33 onDS^ s 
jtTO^n i:7ip^j hp t^^D''^! \nmnw ni3ini3 i-ipti^pn?! n^nn <j 
t<ni lyp ic?n^ nj ^aS nm 2 ip^p mma .snnp *3lnna yonti;a 7 
Kn noSn ^mm j nl^i^TOn nl^niNn 22:0 «fiihna nin Spi^n « 
nini h;n^ S:inn DDnn 103 ^'^m loS non DoyaS ua^u^ ono a 
ihj^^nnnnmino^u?:! 10 

invn n;yn D^pnpiqn ni iHs?^ du) nsTj. th^ q «^ q aj h 
hvtn nm 103 Sysnnni Sy^inn lo 33-110 ^ 12 

nny, iy*)3i nrs i^yni nngs N^ni Nnn D^n^t? vi3p.3 C'33.n 13 
ans >npp e\DV ^3"j d:on *^« 70^3 |)5?m nni33 Nsn nj^oton 14 
in3T pNnji nTn nJ3n jp iSy^ia nt nsy ^?Sty Syj£) j >p33 um is 
f V3 Dipp ^30 vhy|) 3n3 mi3 loiy hyann j^js^ ^^ 'jp «^&c ^s ic 
innp:i iSyi£) du? nsTj iht j3 Da iS n^w nj: i^ ^2:0; D>py£)Siy 17 
in jnonS >5an m j^i?:ii W3 i?3C? k^n hv.^m rfmh npn ig 
VP- ^^l^ '^? 'lysnn j\33 >3 ji:3n hy. nnin^ j?x;n mi) ii.33n i^ 
D^p.lRl?^ nhNSynpwi inlKn^Sw^jy^nnjpsiosSyisn 20 
3 n£3D3 D>oHu?3 u?n^£)3 N3:oa "133 mni j':3n nT mn bhi^ u 
Dnp3iN J3J tim vpp «?|ipn3 npann ni Dii^ni 3 jp^p ^:.^p ns-ion 2 z 
»^5j:i^3 S3 J34i -iNUon^cc tiih ^ni^i noK3 ^y^nnn jo in^ Dnjn 21 
n>34 ;^^>3 DnS D^onn D^:i^:3n -iins Dnb^ n33J uidtu^ ihsh 24 
nu?onnnnSimD^jiuJfinnD^:o3nmnh3 10^:^7:^331 -vnw 2y 
nNnjuJ 103 ihyli3 c0 nsTin n'?;:^ Dni ni:o3 hpn nSiT dSs >3 2^ 
on^oSnS on^ioji D^hysin m^i: nyn^S n nTi • «^n^t:? noo 27 
Sj; Kitj is-fi n^^u?: K^ ^3 'D'"!?!? Ji^ ^ioi^ nSnn D^s3n ig 
*3 no>5o Dnh nn^S S>y lo >nS3 inio i A nisi: "ic>n D^ysnon 2« 
D>y3non Coniugatio '^iy^rin^ 

md^vnii ii»^ntyn pianw iim' iND-^n naw na^n' : hx Yunt i ipis 
pfedtis+Et in binariis de illis funt quse ueniunt cu repetitionc 
fecund^ cu holem prinije^ut DoipnN pian' + Et de illis funt cu re 
petitione pe S<, lamed ut fipupnu?' i'* cuius radix ellpw ex lingua 
piu?3 in tibiis uiri f m Wmhi ; qui expofult : percutient tibiam 
*deambulantibusip(isfeftinantcr;autIingu2efibiUutinterp^ 
tatus eft lonathan cofundent^ curri:refbnabut in plateis:er^ 
rabuntcurri:voxfoni armo^fuo^t^^audietur in plateis duita 
tum nahu cap+ii+ 8c erit f m hoc ipfius radix lyp ♦ dc uenit^uer^ 
bum hoc cu comutatione (itus If arum radicaliu+Et in quiefcc 
tibus lamed he '^ deillis funt qu^e ueniuntaliquado defedtiua 
lamed radicis ut H^n^^Jnn oann ♦ Et hic '° explet^funt forma 
ipfius^y5nn+ 

iESed cuius no eft relatu nom e fui agetis:maior pars gram 
matico^ putauerutillud eflTe' - copofitu ex Sy^in&;^v4)nn: vt in 
noie uerbi ' ^ oaan cd collecflione labio^ he & pe cum pathah: 
gc hayn cijceri:&i uerbopteriti'* nN::{:npecupathah:&:hayn 
cu kameczi Verutamerabilofephkimhifcripfit' ^illain c6iu#< 
gationeSyi^ :cuiusn6eftreIatunomenfuiagentis coiugatio 
nis huius:&: appenteius verba: ' ^ quia licet coniugatio nv^m 
imanesintrafitiuuinmaioriptefuo^tuerboruvndicpexquo 
'^aliqiiinueni£tralies:inuenif eteicuius n6eftrelatu nomen 
fui agetis:&:ip(ius declinatio' ^lifis eft declinatioi ipius hy^inj 
nili (p uenir cu duob^ daghefc+Daghefc iplius pe ob defe«ft(j 
tau' ^c6iugati6is:Sc daghefc hayn ad figniHcadu oiugatione; 
non pofuerut hac c5iugatione*Sic^ ia m in ueni t clare in ipfis 
pfetftis i tibro'^numeri ca^ii+ScIeuir^ n6 npsnn fuerut nuerati 
cu rapiente kamecz he:& fic onkIos'^eft iterptarus ipm ex ipo 
*7yi)nn:eo dicere:&:Ieuit£en6fuerfitnuerati:a(;i6orafifia"'* his 
q retulimus iftituemus ea intra coiugationes fifes dsi fingula 
in domu' Tuo^ patru + Et fic funtexpief-se oes fex coiugatioes 
pri^:Sc natiuitates ipfa^ gng^;^^qa oibusexcepta leuiinuenif 
ipfis cui^n6ereIatijnomefuiagetis|)Utvf -^exillisq fcripfi> 
mus+Et hoc fufFicit ^ notitia formatiois uerboi^t : dc illo^ de^ 
clinationis difcipulis^^ g ueniuntprimo ad addifcedu lingua 
hgbreoi5c:ga n6 erelid:ijadIoqndiinifi'^de qdratis:qd vide 
tur nobis uipfluuinutile ad |)prie decernedu cis ofonem: qa 

In Compoiitiones leuis* 

quadrata In quibus noneftlittera fimilis alteridedinabunf 
licut pfedta:^exccpto ^ If a fcda ueniet cu fceua;&: tertia lictit 
iudiciu hayn radicis' in ipfis pfedlis vt •^vj-^vii v^nyw ^wwi^t 

' CCCompoiiracoiugationfi&ipfardpartium» 

^ CC^on fuit relidtu nobis in hoc capib nifi exponere uerba 
copofita^^m eoj^ fpcsipoft§ iam expofuimus limplicia liam 
cxaiftis^ vt no indigeamus mulriplicare anormala licut eft coi^ 
fuetudo gramatico^ qui nos pcefferuttga ^§m bona cofldera 
tione oia anormala iuntcopofitaex coiugatioibus multisjaut 
cx ptibus' °diftin«ais coiugationis vniusj&hsec eft eoi^: enor;!* 
mitas q vf^Ergo diftfguemus prio' 'fpes copofitiois verboi^ 
vfirer dc poftea pticufr.Et icipiemus dc dicemus cp ' ^ verbo^ 
Et io erit illo^ compo ex pre Diugationu; ^aut ex pte radicu» 
Etq eft ex pte coiugationS ueniet in copofitione coiugationfi 
multa^jaut' ^i copone ptiu coiugatiois vnius+& ptes ill^ erut 
diftiA^ ex pte tpis :aut "^ generis mafculi & fcemipaut ex ptc 
iiumeri fingfis &:pKfatis;autex ptepfon^Ioqntis' ^p pfentia 
aut p abnti.Et Hfr et compo q eft ex pte radicu erit'^ex pte ra 
dicu multa]^;quo]^ fignificatio oium eft vna;aut qua^ fignii^ 
ficationes funt diftind:^ +' ^Sic^ terminabimus primo copofi 
tiones venientes ex pte coiugationu* Et primo^°ex pte difFc;^ 
rentix partitj coiugationis vnius f m fe*Et fcdo occafione dif 
feretisE coiugationu ' 'ex^bus eritipfa c6pofitio:&: pcedcm^ 
^m ordinein vnaquag^coiugatione &c6iugatioe ; vtpcurrat 
^^leAor in hoclibro noftro+Et incipiemus ab ipa leui primo; 
& poft hxc explicabimus hoc ^' in reliquis f m ordine c6iuga 
tionum;ficut expofuimus eas in fuis fimplicibus» 

^* CTDecopofitionibusipfiusleuis* 

^^{CSic^ luenimus inleuicopofitionepteriti&noisagetfs 
ut ludicu^^^ca+xiii^m^injqd eft ptm couerfum in futuruocca^ 
iione vau"^couerfiiif q eft in eius capite;&:eft copofiru exnc^ 
mine agentis occafione holem pe yod ; ^ ^qd eft m^ v;& ex prse 
reritokuisoccafionepathah hayn;&fceualamed;quia erat 

ms 5 yc^i;'^! ^yxJyi^n ^j'^':('xJn t03 Q^Dhi^a ■ 3 

onpni auuiri '^iiiD ^ 

. nny 143^?2 Q^i3ic73nij"is:3nn3;i7nnNan^3;p4 7 

»3 i>iDij? ntjjs? o^pnpJTon 311303 anTn ntnnnS ^nDs:: j^^ jy», 8 
D^pSn3i>^D>an q^:^:::io D>33nio an Qnm ^3 rrs7n mtoi ^ 
nSnn p^nj j3 rm] ' nt^njn onnr ^?in nn nns; pjin^ Q^lia? ^^ 
n >3 nptjji^hnnji laniDn p. nnKi 'ite Q^Ss7^n nns^in u.>q » 
nNinmi nw^ nn3nioonNnjniQniip.3a>33"iiono^h3;an 1« 
D>:j>D3n ^yo ona^nn nnn pSi -Dm n^nin iu^n o^DiuJiSsn iJ 

• T ■ • - - • T ■, T • - •••:••••»; « •• ■»• ; •,• -: . ; - 

lfi< D^nn o^^vi^ n33nn3 N3n ooy an i^p ntj^wsi o^iy mn n^p ii? 1 4 
ijc TOTn ns£io oma: r n* onn o^p^jnm int^ p::3 ^'P^in nnsnna ^x 

»-}- -;• •t;' }• ••T J» ■»-; -; r-^»-;. |.. ;v -t •-; 

n^nonoyy lyo tn ^mm nn^nnaDo im tn n3p:m n3Tn xid ^^ 

"-;- «V -• 't; -t- -j. -• tJ>'j-: t»- 

T-i^^riFs uw^0n mi^Q t^^nu; nnannn 13 m pi inDiS ii« n3jS »7 

vs • .TT- -:• .v '',''' -».. I -:•: -• 

•ninnajQn^niNmnu?iNnnicQS3nNnt^^ 18 

nMc?Nm •Q>3;j3nn.Napntonni33nnnnSnnDi^jn:^ ^^ 
D>j>p3n«li^nnpnpnwi toj:i?3 wp,:3>pSnqiHnnN^p 20 
Vn>poSpmr:3S33mDn4y"i4jin33nnnn™DnQniyN ^* 
riT u^n£);i p ^"in>3i^n\nn Spn rp Vnn3\ • nr i:"iflpn Nnipn ^' 
I Dn>Diu?i33Qnfc5i3nN:nu>^?3Q>j>i3nmD^yDnKto ^^ 

hpnni35nn5 J* 

D^D|5it:5a 103 h^iSin ouji nnyn nnsnn ^pa K^pi ft 1 rt ^^ 
^in npnp 'vnv^ -^iaino nni? Ninii? mhln^ 'x< |p>p „ . ^^ 

ii^^i^n DSnnpnp^y^^nQ^?pa3moiit^i^n3n;D6cn>3i£i^^^ ^s 
n>nc>noSn ?siu>i rynnn*)nDnoSpnn3i7iQimSi>^?inttJ! ^^ 5h ^jiroS •i^D^ ^^T ^£1^ pnin m ^221 ^:3^D2:y piniS ^5^1 -rtT te 4 

^ni<0 in^Kiin n^nniy ni:^3N p oki dc^ n^n^n mSn d2 tos <j 
n\y\ VD^hvn "15 njin.n\p ny% nn^niy jiOQtp d^j % l^H^n 7 
nnS^i«»n-ih&?3^fi^nT^?o^P^^n3nHninJ03n^V^ni«Sti:>nitya s 

V V •' • • i — ■ri- f- V - «. •• • T : ■ • ; • - » » ; • " 

K3nn jnjl' Dnnt^ pD^S? ^to'^1^ nb jq^p n^o^:? I3i : tn ^ 
nm Nim 13 u^ nnym hyiisn q^o Dsnio ii^n''^ mipo nm 10 
c^npan^^n n^ni? w nm nn^pjn Sy^ ni'vi?p3 Dn^inp hti-p\ n 
»3 nnin^^nMin^a n£3Dii ni^3 ^mu?'^ nnDJ ^nyi ^sS pSi at^n u 
n^^mt^ n^jnn Dt^i iiin dSH nni^ tos Si^ian D-c;Ja ss^io Nin i j 
^];£!n is^j. |\y nip^J i^\y niy\D iDyn joi f|iD3 nsoiiin ii»n 14 
j ^n-fri' nn^ns i^id^ -ius:3 ij 

Kini^Sj^^io^^j^osTnyrinnynjqnBnphy'^ Qf^/^*! i^ 
33nio t^int^ ^n&^-ipS ^ns^Dni nb jq^p d^dSo n , „ *7 

*jnyn tqi np ^h;\ «^id3 ninni iPNn;^ inn nnio^ io3 n^nyn jq ig 
yq D3nin i^S^s^ ^5in nni ^-im nT!p:n «^id:^ inn nniot!^ 103 i^ 
h22 V2vhi3 hm'^ 'hr\i<2t> nn nTnnS nnin^ n5«J3 roi iti^T) 20 
n'h m>ni i^^5? niy j^3m 12 

nfip3 103 hpn jq i^nym ^nyri jq 33nin;^ nn/^l ^^ 

n3D3^iij:N'in>3^hi'J3pj^ibiojown3no3 /^^ '7' 21 
|i:n D^n n3D3 ^riyn iq 33moi cjnt^n ^'^3 fi^'^q:n vqp «^^^n 24 
Hj; mp ^ii^ jq 33mo 6^in nn] pnpnnion ^nnt^ ^1:333 nsDur} ^r 
i23p;pt^ cJi^Qf fiyn ny.T n^n^ p.i ynih U3p; foi np^ Sptpq 2 (j 
• ^Vn^D^hm ^iii: xi^h ohp^i^ lo^in pi ^^ Thhp im ]wh h 27 
nnsi:) pnpi3 inw^ps oy ain nnm^ ^31 nT3 nyoiy nNi^ p^i «8 
nn^ Nl 1N ' Spn ro hp;:;on nT3 nko^ ni ^3 pp c^nt:?^ jsint:> 2^ 
»112; Coompoficlones leuis» 

ius Ipfius ni^^Etideo dicens cj» litmediuleuisdeuiras vilis eflr 
fuper eius honorer quia no inuenit I noie agentiii leuis licut 
ipfius pondus+Et iiir no efl: infpiciendu fuper ' dicentes q> fit 
pteritu iifis quadro:quia non inuenit in ilLi licut pondus hu*« 
iusi'^ Sc no eft coercere nos tora hac coftrucSionejquia nequCiiS 
runtinuenireilli ' iignificationecoemnoiagentis 8c pterito; 
quia preritu eil couerfum per vau^ ficut ell ecia m^njquod eft 
fcriptu ibi Jccirco pofiibile eft q? (it illius fignificatio q? dixei> 
rit^Angelus matriSanfonis q erarpgnans:c|7 eius conceptus 
eflet natus copledus; 5c p hoc ^ pfagirus efl; ei q? no abortietur 
fruLlu vteri eius:3c pariet natu pfed:u certe ac fi eirct ad parie 
dum'^tunc+Et fifr Hieremise cap+xxii>TOtyv in olibano:qd iter 
preratusefl:Ionathan:qu£efedensefl:'°indomofana:uarii:cu 
ius expo eft: copofita ex noie agentis 8c pterito etia:qu^ efl: eflc 
' ' Ifrael agnoiatos p fieri uerbi feffionis qui federar hucuf^ in 
domo fancftuarii ' ^Dei^Et ideo f m mea opinione fuir fcriptu 
'nncTcuyodadditainvltimoadfignificadu q? '^fit copofitu 
exnoieagentis ficutfignificatholem yod: &nomeagnois q3 
(igiiat'*yodadditaivkio:&expt5qdfigiiatfuperipfump6;* 
(auatio hayn dc lamed uerbi' ^ficut diximus in didtione 'm^r ♦ 
' ^^Et de illis eft: uerbu copofitu ex pto & futuro ut Samuelis 
quieft '^primusreg(jca+xxv+*nN3mapudme:qd eft copofitu 
' ^ex futuro vt figniScat tau in capite:&: yod in vltimo q no le 
git;S: ex pto' '^ficut fignificat tau in vltimo puduata cu fceua: 
dc iam eft ac fi eflfet copofitfi ex"°'ion 5c ex n^a : ga fignificauit 
ci Dauid in hoc q> uenerat ei abigayl fup fad^to nabal;^' & ue^* 
nietvIteriuseiutfiteius.''CCEtdeiIIiseftqd eft copofitij ex 
impatiuo Sc futuro ipfius leuis vt libro'^ numeri ca.xxiiit li^pr 
mihi:qa eft impatiuu ob cam^* rapietis kamecs qd inuenit in 
pe radicis+8c eft copofim ex futuro ob cam holem ipfius nuii 
^ ^additsE in conotatione qd eft vice fciurek:&: iam eft ac fi eet 
copofitu ex impa tiuo "J33p &m^ ^podus np^ dc ex )33p' in futuru» 
dc fic vf opinio rabi Salamonis:g expofuit ibi mpi ^ ^mihi lin:^ 
gux imperatiui blafphemabit ei pro me+gc fic iterpretatus eft 
ipfum onklos Iingu2eimperatiui:Sc maledicito ei pro me+^^& 
ideo videtur qj errauerit iohocrabi Ihuda hayug cum eius 
cxperientia in grammatica;quifcripfit"^q>fitradfcis pp: 
quianon inuenictur licut hoc pondus ex kui:aut non erit 

imgatiuu Compofitlones kui5# 

impatiniimjfed nomen uerbi §m opinione Hayug f m podus 
nau? CicutM^zm exobferuare-ipfum iurametu + Sed ueriras eft 
f m meam opinione q? ipfum lit copofitu eximperatfuo & fu^ 
turo (icutMiximus:&: ratio eilquia imperauitei id pro quo p^ 
pofuiteum ad facienduin futurum^Sc haec ell ** ^m meam opi 
liionem opinio onklos;cuius radixipfius interptatiois eft liii^ 
gusEfuturi* 

CTBtcieilliseftquodeftcopofitum ex fingulari 6c pluribus 
iplius futuri loquentis^ p fe huius coiugatiois leuis ipfi ufmet 
vtHe2echielis^ca+ix+-iNu?N3*i ego; cuius nun fignificat pfitate; 
6c aleph prima quiefccns^ fignificat finguIare;hoc eft f m opi#* 
nionequorfida gramaticofi &Habib inter illos+^ Sed kimhi 
in fua cxpofitione fcripfit q? fit copofim ex hynr.dc ex ipfa leui; 
' °hoc eft ex pterito abfen te ipfius h^£ir,dc ex loquen te pro fe ex 
leui futuri; & ctia hoc cft incoucniens apud me; quia adhuc 
non coaptauit pathah ipfius fcin;quia f m eius opinioncm eet 
' 'compofiru ex ikSX'3:& ex -sNiyN^Et alii dixerunt q? fit copofitu 
totum ipm ex* * Svij'3 ; hoc eft ex pterito abfentis ;&: ex loquete 
pro fe in futuro;'^ videtur verba horu;quia per hoc coapta 
t2C funt littersE & punfta:quia nun eft ex' * ^y^3;& aleph ex fn\v; 
dc pathah f pfius fcin eft ex futuro;8c pathah aleph ' ^' vltimse ex 
pteritojSc dilatata fuit nun occafione quietis aleph continujc 
ei;& hoc' ^ eftcoard:ati6emagna;fed bonum eft ad fugiendu 
ex enormitate copleta+hsec funt' ^copofita partiu ipfius leuis* 
' ^CC Verutame compofita ex leui dc coiugationibus aliis funt 
h2Ec/° Primo copofitum ex ipfa & ex graui vt pfaL^ 'vii^ «^m> 
inimicusanimameam:quodeftc6pofitumex «jitt 6c:ex <^nT+ 
Et fimilirer funt qui dicunt^ 'qj D-iyDiNi fit compofitum ex leui; 
cuius ius eft DnyDN; & ex graui;cuius ius eft-^iyDtSvEt difFicik 
cft cotrahocceriipfiusaleph; quiafiefTetaleph fignumfuper 
pathah cum ceri;& etia hoc eft anormalum ; bc hoc ceri '^ eft 
difficile contra oes opiniones predid:as;5c prudens intcllfget 
niodumc6pofi'tionishuius#"^&:hocfatiseft pro compofiao 
nibusipfiusleuis* 

»^ C0MP051TI0JSIES GRAVIS» iD3Ws;m>ii^nia33n^DKin»3TOn^£jSnoK^^ i 

9nn n^n3;h ni'tu3;!itnt!>; i^panij noSy m^'^ DPDm linoKUj: j 
tn^^iyjiciSiounnnp.i^c^DiSp^KniJ.i^niJT»^^ ' 4 
nnnonTn5;n[OD>amwp 33*110 Ninu^ QrtQ^ s 
Sa<p.Tn>3 103 iDTfm hpn ii33n nip npa , „ ^ 

rimn n:ic?i<"3n/)HNm>i3nnnnio nj^cJSiiibip^D 7 

• D3in3 !i^3nni D^p^pnon n^pp ni^nS ■inT i^n^n hy n*}ia s 
*3pri jpi ^yijjn ip 33nio N=inu> 3n3 l«>n>^3 wp^^ o^?^ ^ 
n^n^nSpnipii3;3i4TonpiSy£):n inDjnsyonpih^jm lo 
Tvn mv"! \Si^ ^3 i^pn nn^ ipn fc^^ i)ny^ >3 ^^^ys p"3j ^nSs m «^ni » 
To 1^3 33mo >«inu^ noN onnNi ni^c?^? toi 'in^j tq 33mo u 
i^ny3 nysnsnpn jpnnD:3nnn5;nipnojS*ji2:n '?s;^:ri u 
jp N^n ii:n *3 nmp:ni nl*ni.sn opn^ nn >3 rhi^ n^n o^sn^i 14 
iTj^iNn nngi Tnynjp wnp;i?nnn^iin>Nnjp •Jj^.fi^m^yajn ix 
nn n4n3ioDn«!)SNnninonon3nn3nn:n3ynTomnnNn i^ 
D Dn n\fi?. mo^n nnrn ip nn34 ^n 31d rf^ hn^ pnh3 Nin 17 

n\N DH D^i.nNn D^Jpsni ^pn ip Dnsmon Q vl^JI ^^ 

110T03 io3U?inn 101 ijoo 33110^ nJiu^Ni ' 20 

DnQiNuy^i^r^^^nnUpiirimip 33710 Nntp^i?fl3^ « 

iD^iiyoc? mnn ioiDiyD^5 miySpnTQ^BmoD^npDtjr^ 22 J 

hpn hv nis: «nhNn nn>n iSn ^3 «^hsn ny m Hy n;:?pi D-iyD&c ^i | 

^ 70 Nin h3N 33mo i:^N sini:> 3U)n 3^3nn pSi hi3D3 ns3 nn^n 24 1 

' n.2:ri nT\Kin "it nT mTnysnnan <^)Hn2 «31 Di;^^,n TOnn ^i" ; 

nNin n33"inn •im p3> r3oninn3Tjnnn3Dnh3Synt:>P ^^i 

: hpnni33"in3nnT3i 27 1 

TOTi ni33nn J Dn;5ppnD^3in;aD>33n^0Dn9i m3:ipjoin::5po|0 33m i 

a^nio NiiT^uinmos: loa ioj:i?a r;33n nio nlapjn n wojjii 4. 

joinnoif jqioinqi:p. 5 

yanQbngnnnlnsiri ^ 

lysi^nn to •j^ysnnn d^: 2y\p NSfoj ynnq^ rtjQl*irt ^ 
mi^ui 101 •irifhnn p 0^33^0 oni mMnn . ' ' « 
mnuiinwiqi 10 

a 

ysnnph nDnni u;-iain {d iSj^is « 

tfiytsn^iapfc^h^SiL^t^njqD^aan^ornjq rM^ i^ 

wnu>n^a^i5^to3SpnTOi«ooD^n3moDnc> i^ 

jqi nn\)2( hpf o ^y. tuwir} jo hyisn jp Nint^ n^^Mq 35110 17 
r jan 10 D>33"wo Dno! 1 Saas n31 n>i3 ^pc^o hv n>iD> ig 

t<ni vi^i^iqn^^nqiq^^liON^inuJ^fi^ljqioa lysnnmnin i^ 
iPinri hiy^^p apniQ fi<inip Dnqi!>3 m uHn^ pni^n «?)i^n3 20 
jqi Til3qhp;pqhi? V5<t:q jq nsnio nxn: Nin>3^i;5nnni n 
I^N Hyajn iqi ip3n njo 0^33^10 c?)|!iy nqs nujNi • ^Kjno 22 
9JD3K 133C> >j^q Hy^onn jqi 1:00 D>33nioS dj lS D^^nif ■'JJfiS ^i 
I SpDjh onni^q DSy_i5 du? "i3U nS ntj^; a^^ya Dn^ i:njn 24. 
nn^yo^ij>s3t^io3hy4nnh] ' 2^ 

Vy^nnnmm l^ 

>3 Dnu^5 103 hpn) h^^vpnn iq D^asnip niy jm ^s 

iio3 Dnic?>3 ijn TiTi a"^t>n p inl^na . 29 

10 CompofitJo graul^^ 
politum ex naapo dc exr>Mp,Et de illis func copolira ex pluribus 
abfentibus;'* & exprxfentibus focminis huiufmet coiugatio^ 
nis vt '3W)PDy jquod eft copofitum ^ex ♦iWDV & ex r^PJTDy • 

5 CTGompofitioncslimflisquadrato* 

^CTSimile quadratoinuenitur copolitu cum ^yi>nn vt wv)^nft 
^&; Tn:jn» ; qua funt copofita cx lyyhnn 8c ex lyyi^n' °& ex >nw» 

f I 

'£ CCopofitionesipfiusSyiacuiusnoneftrcIatfi 
nome ' ' fui agentis ex ipfa graui;a£ cx 
ipfa fimili ipfi quadrato« 

' ^CC^unt ex compofitis ex hyi^ cuius non eft relatil nome fh^ 
agentis ' '^qu^funt compofita cx illa & ex leui vt n'ij'^':quod eft 
•^ompofimexn*A'quodeftexV'ijipfiusgrauis fm pondus 
nniy & ex' ^ n'^' §m podus nnaid^ venit cum dupIicitate+Et dc 
illis funt compofita ex coniugatione' ^hac dc ex hyijnn vt xnmz 
quod eft compofitu ex yH2m dc ex 74<i3:8tf venit^^cum comuta^ 
tione fciurek in holem ♦ Et funt qui dicunt q> fit compofituiK cxactoipfiusgrauis &^y£>nn;quiavidetur compofttum ea: 
YNia!^ ^m podus i")P3:& ex ^"^v^^^^^^^^i dixerunt q^ inuenian 
tur compofita exhacconiugatione &exHy£j3 -' nos non indi^ 
gemus illis:ne^ copofitis ab ca dc exHyflnrt; quia iam nos^^^po 
fuimus cas coiugationes quaru non eft relatu noraen fui age^ 
tis proprias ipfi hyija;^ ^ &ipfi V^n vt expofuimus fupius» 20 
Z7 23 
»9 CCompofitiones ^v^n» 

mSmt iterum compoffta cx hysin &cxleui vt onrfl: 
quiacircndo illud cx binariiscrar ipfius ius Qr\wsi vt CompolTtiones ^^ilT* 

cx Dn^a^a p qu« vcnerunt cum dcfeftu he comugoxiomstScW 
uis litnplicis erat iplius ius oryvisrfcdm podus oriop ; dc hoc eft 
compodtu exambobus iUis+ Et fut ex illis compofira ex ' hysin 
6c ex graui vt n^n^^n^ : quod eft compoiitum ex mn£)n f m pon^ 
dus ** m3Drt;&: ex n'rii)fcdm pondus nny^ Et non videtur verba 
dicentiu q> (it^totum illud ex graui^Et cp he fit he admiratiois 
qua: feruiet vice (i;& ipfius ratio eft ^' & fi fufurrafti:quia no iti 
uenitur he talis quam praecedat vau neqg alia littera: ^ etia ucr 
ba dicentium q? lit ex^v^n duplici vt nwDn:^: q> hirek tau^ue*^ 
nerit vice holem no funt credita apud nos: quia no iuenimus 
comutationehancinhac^coiugatione+Etideovidenturver 
ba dicentium q? fit copofitu ex duabus coiugationibus:&; pof 
fibileeft '°etiatti q?litexduabus radicibus ex duplicibus ob 
iplius lirailitudineipfi m^orj; cuius radix eft' '33D;&: ex quiefce 
tibus lamed he ob Ipfius fifitudine ipfi n^iy : 5c erit ergo ipfius 
radix compofita ex ' ^ nn^ & ex nn:& + Et de illis funt compofita 
cx pterito k futuro coiugationis huius ' 'ut ina^ tt?n:quod eft c5 
pofim ex*tn3^m quod eft pr3Eteritu;& exn:3^u?n'*quod eft fu^ 
turuttit Aut poflibile eft q> fit fimplex fcdm Opinione multoru 
nili q? aliquado ' ^uenit cum additione he in vltimo cum duo^ 
bus fignis foeminar+Etfuntdeilliscompofira '^exmafculo 8c 
fo2minavt'n'r^aD:quodeftcompofitumex A'^3a fmpondus 
n^ano: ' ^Sc ex nu'S3D f m pondus n«ma:ga fic erat ipfius iusput 
fcripfit kimhi: ' ^dc yod vltima eft addita ad fignificandii ipm 
cffe nomen agnominis S>c no compofitione' ^ c6notationis:8»f 
iic iterptatus eft lonathan p:;' '^y in>:i'^3D: qa deridebat recipe 
re^phetas^°qui pphetabatur cis dolores &gemitus g veniet 
fup eos ex fuis culpis:fic^ non eft^ 'hic conotatio omnino» 

*' Cuius no e relatfi nomc fui agetis qd uocaf oiugatio hy^i,% 

t. **CCEft de eius ucrbis copofitu ex ilIo:& ex hy&n ut Zacharia: 

. *cat v#nn^n ibi quod eft copofitu ex nn:in & ex mi'jn ♦ 

*^ CCompofidonesipfiushyfia* 

^^ CAIiquando inucnitur uerbum compofitum cx V^a & 
h^am vt' ^ nij:)j:quod eft compolitum ex njS3:;quod cft ex hysa 

dccx \Q a>2y\p onq ^]\ i Dn^3tE?o nsnio nr\ Dnop. ^p.i^o Sx7 2 
hpt^o Sy ninin jp 35^10 fc^inu^ n^risnj 103 t^j-unni S*i7^nri 1 
t<inu^ onaiKn hdt i^c?ij tni nm hpm ^p n>n^ ini ni3Dn 4 
loVDi DN mioB nuJo;:^Dn no^nn «n K^n Nnnu?i i^^inn ro rta ^ 

V V - s -r ■!■ V " - 1 : • V T •> T I • V . : -r • • « f 

inn p W) niaon 103 iiisiinTi^arin 10 Nint^ Dnoit^n npT m 7 
nn ni^Tn nnior^3i:fc^sfp &?S^3 w%n i:pw .sS d^h niion n3 s 
n;^£jNi D>^o:i o^on^nio Ninty D^ioifi^n nn p^ni iDhv pjsn 9 
9t^1ti?? ninpn^^ "iJi^^nS D^Sifisn jp d^iptc) ^mq njn\u> 15 d^ 10 ! 
jp 03-110 i^-jv i3D5<n»nnn^is:S i:i»on4Nn no^n \m imnbp « 
nrn r:3n 10 wpm nnyn to D^ns-rjo onoi t rtna to> nh^ « 
n^Dlt^n 101 nny Nint^ rnDSun to 33-110 Kinu? n:n3^u?n 103 i J 
D>P3;^W nSn D^3n n]n:2 mv^ Ninu? nt^^^^ in • n^ny Nincj 14 
^33-110 Dnp m t n3p3 ^:o>p W3 mnn&^s Kn n^Dins n'3 ijr 
n^3nphp_tpp hj; j^S^p jp 33-110 Kintp ''mh^o 103 n3p;^i -i3Tp i€ 
»riopn ^nDtpiosiDiitpp^ils^sn^isnpSpjpQhy.numaT 17 
03.3-111 hv_ i^S) nxn Dtp Trn^n Sy nnin^ n^bij n:nni!?n ni>ni ig 
N^N^33S3p4 ju^ij^Q nnihy iiA^^hy^ wa^S^o in;i^ Dnn pi ^ijs i^ 
1^'vi' ^13 Pi^^^.fn D75J9 nn*'?.!^ Wif Nnmni toin iinS i^jnp*} 20 

nn3T3 105 Vy^nn ipi upo 33*110 vSv^p jfj^ 24 

I nnom nmn lo 33-iion du? nnum n io>d ^f hj;$3nnin2in 26 
27 103 ^y^nnni Hya^n ip 33nio Va «^03 n^f^l? ^/ ^^ 
^32ij^nipNintijnsMjq33moNin^"ii333 tjy--» ' 2^ 

iii A 1 jpi hv^:n ip fc^inyj luiu ^ppghv. npu jp 33nio sint^nDii 2 

ninu^j pi * hy^innn jo t^inu^ npiinn 4p^o ^y noinn j 

wnipnwn jpiSi^^pnipNinuj n^Djhp.^a ii? nwj jp 33,^10 4 

loty nS lSx;ii3 Dti;? lan n^ipi • nSann Sp_t£?p Si; 'ly ^nnn \q s 

n 3h nin >£)4 nnu? vhp^^ d^dp.o ^3 n-^^rcn p'cjSn ^Sy^ iS ^ 

\ TW^irm D^3ngf Ni asnio loyj; N^n D^pnfsion 7 

ijpp "iDvn jpi Syignnn ^^15 Qtpp d>33"]io m^ u 

101 D^inn^o [0 :i3niQ Ninu^ on^innu^o 103 u 

Dypn ip n33"in iS t^ypj i^h i^p,i^ d«> n?p. ^^^c^i Dnmnti^n u 
^imo^ D>3i^3Si?.^;infpn^_i3ni%i'^D^"i^p. Nitj3i3"ip&|ip 14 
D33nn«pi£)in Noion io3h3;|)iinn|pihy£}innip33*]io u 
niDsnn iQ^c?a npi * loipoa n^yoS innsf 103 n:tjjnri i^ 
J Dn^pSni^3iDn^:^3a^jmn ' 17 

nissnns^snnD^snD^pniNJfonD^ti^nujn n*3*^*^rt*1 ^o 
inpnnssnNt^i^nDnWifDWD^ipnc? _*; ; .21 
jp 33niotii ^nb^iD^ni los D^j^^n uv ft^sn ^m ins nsnn^ty 22 

ȣ)Sl3D HPli:?C?W3^Dni 10130^^1 103 3tDM'C>nti?;t7 ^TOO^m 23 

.. ;■>■•,> • •-;•• •€«- ; .. -r i T 1 ':~"J 

933*iw Dnpi \ ni3^t?n los ni^ i)x;n ^n^p 3^0 ti^ten ^te 24 
ip^p nQT3q3pmio3ni:it^niNninDnSnti^NDt^iti5W 2^ 
D^-t^ni q^pnN ipi :|pn3N jp 33110 ft^in^:i:pmj^ id3 Ninf 33 i^ 
nm^ in:pn^;u ioni 13 irn n3in3*iini n^:i3^ pnA at/i^n y3ti?: ^327 
^5^1 1?2^ ^'^.^iii^jtij iiy i>Sln njni iiy nipn ih nn\n ^h n n^ 23 
n3i3 i:\Ni ^fc^nty^3 niitt; :jnii n^3n ne^ nJa it^t^ ^33111 udo 2^ Compofitioncs Jplius ^y^m» 

& cx nasnrt quod cft cx ipo V^nn : 5c daghefc caph 5c pe (Tgnif! 
canthoCtEt {iTr ctiam*T»Di3 quod eft copofitu ex noii ^m pon 
dus lyiia j quod eft ipfius Syija ; & cx^-tDinn ^m pondus 11^50*1 
quod cft iplius ^y^jnn + Et fifr mnurs cft^^copolitu ex ni^ya f m poj^ 
dus n333 : quod eft iplius ^yija : ^ ex nin^n qd eft ' iplius ^yijnrt 
^m pondus nSjnn+Et cuius non eft relatu nomen fni agetis no 
pofuerunt ^ei aucftorcs lingusc compo(itionc:quia pauca func 
cius uerba:quia iam §m opinione maioris partis '^gramatico^ 
rum ipfumet cft c6politu:& no funt multiplicada: copones» 

8 

^ CCCompoiitioncs ipfius ^y^inn ♦ 

' ' CCSunt copolita ex noie agcntis ^yi)nn & ex ptcrito eius * ^uc 
omnniyo qd eft copofitu ex omnmdcex^^ or^mmrt + Et cuius 
noncftrelatunomenfuiagentisno inuenit eicompofitio ex 
rone * '^qua diximus de cuius non eft relatu nomen fui agentis 
quod oritur ex ^yi)3 :quia multi pofuerunt ipfum ' ^copofitum 
exSy^in 8c exSyi)nnvt njmi^^^oaan nxaDinjcaiDn vtfcripfimus 
fuperius in fuo locoA hic cxpletse funt copofitioncs ' ^coiuga 
tionum iiitcrfe&intcr fuas partes* 

18 

'^ CDccompofitisexradicibusmuItis» 

*°Crincopofitioneradici3inueniesmodosmuItos:quoniam 
incompofitionibus^'radic(idiucrfaKquibus eft fignificatio 
vna4Dcillis^'funtinquibusc6ponun£quiefcentiapccumbi 
nariis vt ma^i^^ni : quod eft c6pofi'tu ex ^' 'n3o^Tj:cuius radix eft 
d:o' ut 3io"i &; ex 'msBii^cuius radix eft 2]5\dc f m '^* au(ftores tri^ 
nitatis eft 3'd ex qefcctibus hayn yod vt m^n + Et de illis funt 
in quib us coponun t ' * duae radices ^quai^: funt fignificationes 
diuerfx vt ^ipm Hieremise ca*^ ^ xxii^qd cft ficut 7Jpn3N':q d eft 
c6pofitum ex ^pT\^ti dc ex ^2pm ♦ dc ratio eft : ^ ^ ga iurauit Deus 
diruperc lachonia^Sc infra locutione rctraxit fe:& dixit q> re«^ 
ficiet eum;quia'^nififi'c cflet no eflet ei reftauratio vltcrius+a: 
ecce genuit itcru Saltiel ex quo exiuit^ ^Zarubabehq sedificas* 
uitipfam dommSc funta^eftipioinlfrad+Etno cficutucrba 
iiii A Kimhi Proprletatcs ppnx pticulario^ coiugariond* 

Rimhi qui fcripfitin libro radicu que edidit q» nun fit addita# 
Et lirr '□♦n3«r<m quod eft compofim ex d w;yrt : cuius radix cft 
Da; aut 2Wi5c ex ^ D^nac^v:: cuius radix eft 3tt?vEt limiliter ^sihhpn 
f m opinione rabi Dauid kimhi:g opinatus eft"* (}> lit copofitfi 
cx 'jV-jp3:cuius radix eft h^p ligu^ nhhp:5c ex 'jSpo: ^cuius radix 
cft nhp linguf ^ihptSc ^m eius opinione uenit lamed cu pathah 
admouenduuauad '^difcerneducopofitionevitupii cumas* 
ledidtionejquianifiefletillaquieuenituicelamed ^heno no^ 
fcere^ineavitupium^Sedfmopinione rabi Ihuda: auftoris 
libnath^halTappir eft compolitd ex pfitate abfentis 8c ex piitia 
fingfts ex radice Sc coiugatione vna ^hoc e ex ■>hhpQ dc ex ^ahSpa 
ad1ignificaduq>muld8clinguIi'°multoi^bIafphemabanfei: 
fiue coram eo liue no cora eo+&: fic interpretatus eft lonathan 
i ligua ' ' multoig: oes illi blafphemanf mihi* Et apud me redla 
funt verba ambo^ ipfoi^:& no eft mihi ro' ' decernens altera 
duaru opinionut Verutame eft opinio tertia qu« opinaf q? lit 
'^copolitu ex ^hhpfi qd eft nome agetis;8c ex ^tiihhp qd eft ptum 
abfens ' "* ex graui+Et non fecerunt bene qui dixerunt ^m mea 
opinionem:quia no eft in hoc ratio pathah' ' lamed fecund^: 
neqj motui ipfius vau:licet Habib conatus fit in fe decernere 
^ ^ & detiner e hanc opinione vItima;Et ex modis copofitionu 
lia^ quas ' ^ retulimus poterit infpicies nfm librum meditari 
cum vi fui intelledtus dc inuenire modu in vno ' ^modo^: pdi^ 
«aoru aut in multis illoru iund:o^ fimul reducere ad modum 
' ^coueniente oia anormala qim retulerunt gramatici qui fue 
ffunt ante nos:8t rei^a ^°no deuiabunr:qa no eft anor malu no 
bifcuinlinguah£ebreo^:quiaoiaipfafuntfandta S>c perfecSa 
^ 'funt nobifcu non eft defedtus ipfa videntibus* 
*^C^5ic(^ poft§expleuimusmodoscomponis:reliquueftno 
bis in vltirao huius^capri Iducere pte |)prietatu jppria^ ^ty 
culariorib^^^^coiugationuquasretulimus debitas illis exptc 
puni^uatiois :Sc ex parte daghefc St lenicatis :' ^& ex parte adi^ 
ditiois If aiy^licer pars illaig: aut maior illa^ pars fitiam fcripta 
nnecapft huius %m ordinecoiugationu ^^queobferuauimus 
fupius in capfo hoc qd zoivatt 0&.0 difpooes uerboi^ : ipfo^ 
coiugatione ' ^Sc parte coiugarionis :ipfo^ radic€:& ipo^ po 
dus;ipfo^ ius;&;ipfo]^ fociu^Expo ipforjj U ad:aipfo^:uolo 

dicere 15) t naoi3 \mfp inni^ Q^^T}i?n i§D3 ansf wpn i 

^aDU7 ^HDp ^n >:n ni;T ^aS oiSSpo nii ac;> ij:;"it^ D^nn\ytri 3 

O uS;po JQ1 rhhp, p^Shp^ 1'^??^ ^^^.^p.R IP ^?"!''^ ^'•»T 4 
^T3 iin :?onS nnsanoSn n^a inyi ^aSi iihp tiu>4 .ihp lonu^u? i 
iq4 mion n&ai:> N>n ^Hih ^3 rthpn di? iiSpn nnsnn rnnn^ « 

»- - : ■»»* • •• • ■»t|;-"I r»- - y t- ' • : - : 

n:qSte.nniniDnnioniiT^4^Snws 'iiSpnnan^^JNSNn 7 
inN 1021 mj:7D n^n^n n^i iqi nnwn ^dt ip 33-510 Nin n^^Dii 8 
10 nnjs: 431 D^3'i ^3 nninh u4Spo iqi rShpo lo nqiS >jl2:n 9 
Ii;:>S3 in^i^ Dnn pi 1*333 nS;:? i>3 v3£13 p3 iniN pS4po *i3in 10 
ynDn *4 tni Dn>:u> n3T n^V^-^??;* ' ^VpPP^P V^^P D^^l " 
«inip "1315^ ^u^^hu^ nyn^) DJQ$5 ^in i niyn *j>pn iq nnN^ 1« 
inDj 13^ 5<inty oiSSp 101 hi;i£)n dc; Nin^u ^jhhpo 10 33"iio n 
nn£i D3;d nn pN >3 >ni?T *£)4 n3i nii^N i3*pn n4\ • u^i:nn iq 14 
s;npnH lovj; y^sin 3*3nn *3 «^k iin n^i^nh i^4i nuu>n noSn ^s 
'\Vii n^Nn ni33inn *3moi j ninNn ni;*in nT3 pnnnSt 1« 
I? nnN3 -jin «ifohi nsi?? nbs pnpnS i:"i.^d3 i\iyon 131* ijn3T 17 
•^inn^^JiD^c^n^nn^^D^nsjnaDnqD^^n^i^; DnspnD^snnn 18 
mi:?^n nsi ^yi^sh vn "h:>n D>pnpnon n3T ^m unm H2 n:t33n i^ 
D^q^i^i D>u?np 073 D Dn3vn il\yS3 i:nN it ft^ >3 lu^py^fin 20 
I Dn^Nnh iiDno i>fc? i3nN on ^i 

HT «f)lD3 ij4 iNt^j n33nnn ^qnn i:q>Su?n nn« « h *«*<* 2^. 
»Di£j^ nnni^o nihi;.D nirpo N:>3n4 nym "^' ' ^i 

nairn 0nn isroi nipijn ni:a DnS ninNin i^nsTt/:? DU03n ^4 
n4i?q4 i3n3J 133 13-1 1N in^po >3 «^N nt^niNn nsDtn 12:01 ^s 
»53 nnuti^ nfTnS ni^n"i3n int^iiS d^on "^i^? \ ^^'^p^^. ^^ 

D*:>J3rnnDSj;nTn nyttJn«f)lD3n5inb?n>3nni3WDn;q4nn 27 
D^>J3 D^Sy^n >^j:y mou) <r)>pqn nTn lyt^s n\i;qh unqt^ nt^N ^S 
h ^jtsfnDSiy^iDt^^n^SD-ismDjnDSpt^^DiDt^^ic^Iusnp^m '^ 
noi4 phn nr ^^:qi m^on ^i/^srtn^n-^.Dnspn D^J^l^n \a nt i^q noi^ i 
5f:n. ':j^&i'i iippa S\)^ m ^i^ni hpn itpo N-inu? n^n;i? ^ai • -1:00 t 
ih^y|i.Nin ^01 • ic^n^fii • n^^^ms i^ nnnn i"i3n Nin '01 nTs*iV j 
•jn&^ "J3T li^ DnQii;3 1D3 noyy nViy^n ix hi^ian Dyy t<in dn 4 
123; Nin iphm 4^j;£3n 13^33 nisn ^s h^cn • D^N^i>n 103 xmq s 
lu^n^^intst^^JiDrirani nDpnij-^nijisnihpranDjj^u^nt^i s 
. wp^^pi^^nnin^jy^niSp^^nvin^i^^iMhiyii^ 7 

•c> 'li^DS '3 •ln^ix;£) •'i °r£)n^au^3h"D^joiDDn^p3 8 

■»•;. Ts «VV ~T " «»• Vt»-t" 

T •ii^n^i? •£) 'nnn •n 'W} •n •ihp^t^a 'o 'imj^ 9 
nyiot^n ^ht? nb?3 nin nyc^n n3n3 ^\jx;3 ^^nti ' noyi inKs: 10 
»:33 >c?|3: Smn^ ^j^i? nona npj^i nnno ^u^-it? ni33 ^3 nynn u 
''WMn rhmi ^3^? n^No *:3 St^ iin ^3 Dhiy ns?'? 31d4 ni3T n^n» u 
•3 'pVj 'n "ioihns:n^oinna3n » in^iTOniyDnS n 
•o *m "n -Dinn •n •nsn •n •Ss?^ -q -pos 14 
nVn vi§ ci^ ^nop «?)D1* ot niw'6? ^is hy in • ^tD\ • v ■ iSpuJo n 
Vi^ ion; >*n;a ip:^^3 *:ipT n^, "^^^P ^tHl*^^ '^ ^^ Vl^.3 csti; »3 itf 
nuy^5 riy nisroh n^n^ pHi ohiy ^36^ >^ nisnHpi> ntcj&c 3Snn 17 

V -« • T V V { - ; v: •• •• t: t v v s • ; '1 -■» v -: tt v 

^>oSn h3 ^itD2;*.j£> Qn''^^^'? ^£)3 m^itsj nj ni^ri4 np:on nniy is 
D^j^33n niSi3D3")3i:3 nnyqinnsns d>Sj7^3 noujSi 13 m^nh 19 

D4fyS4i:iD3np3n|n^NS*i«^S&?D^q^.ra f . . . " 

nio^A'^wnniotpnW6?.io3p"in3ninNt^i^^^^ *« 

nqt<» nqit? 103 DSn3 mSs npnp^n «^Sn t^^n «^ j«|\ ^*! 21 
m_n^ynnin^ni:3«?)S^^nD>qy^^\Tn^^un . ,, '4- 

iDyon^yi«?iiD>5> «^iDN3nwS>3nNio3^t:i03nmty:mDSy:n ^s 

«S - - s » v;i« f <• -V:V .. •• j j . T ; • - : -v;v- 

in% ni>ni&< mn m 3h3 Shp^ii • «?)>ptfi^ «^Di>iio3 Din3 n^3 2<» 

^5n>fi^ pm 103 pnra Dn2:pi Dn> yp'' 2m ti> 11« los ^2:3 27 

iSsinsi&^iDspwsDn^j?! 23 Proprietatcs |)priaj gticulario^ coiugationu* 

dicere ex qua coiugationa pdiifta^t Cit uerbu pofitu: 5c ex qua 
parte'illiust5tqu^fiteiusradixqefi:uenaipfiusleuis;&:cuius 
ponderis lic ipius pondusi & qualiter fn ius eius^ad elTendu: 
j&c quis iit ipiius focius iimilis ei in lignificatioe j & iplius expo 
&quodliceiusa(ftum''li(itperfonaagetisautadtio ipfa licuc 
in imanentibusiaut res aliaMeforis licut funt tralitiuatexeplu 
cfl: quia rtai eius coiugatio eft^ v^rt dc eius pars eft pteritu/ Et 
iplius radix eft rii^aiSeiplius podus eft n^nt & iplius ius eft nisartj 
J&: eius focius eft ecce ego noi3:& eius expo eft'nora ad declina 
duiSc iplius aftu tranlit extra ages & acafonem* dc rabi lofeph 
kimhi ^ dedit ds ligna pr» no«; ah lamed uerbu eius:beth coiu 
gatio eius:fcin^eius radix:mem eius podus: refceius debitd: 
hetheiusfbcius:peeius expo:c2ade *° eius tralitus gcimanen 
tia* Et ego in affliftione mea coponens capitulu hoc uenit ad 
,tne nouum ' ' peffimu ; quia abfcilTa f uit mea radix inferius:& 
captufuit defideriuoculi mei Scpietas anim^ me^ filius meus 
•^vnigenitusmcus memoratus inbonuinmemoriappetua: 
i^uia defcendaadfiliummeum meyrtriftisinfoueam:inftirui 
' 'illis vlterius lignum aliud m nrts 3n : hoc eft heth pars :beth 
'*c6iugatio;pe uerbu:heth focius:tau iterptatio: dalerh eius 
ius:mem' ^ei^^podus^yod fundamet(i:aut Fm Ifas rabi lofeph 
kimhi aSn y"'^ d^?; ' ^ qa ibi in terra aliena filius me^^vnigenitus 
meus meyr natus fenciftutis me^e lat^ans ex mamillis fu^ mfis 
difperlit' ^ lac qd Ia(ftauit ad elfendu mihi in triftitia ikcuUtdi 
ideo erit in memoria peccati quo ' ^extorxitinique ei*^ nutrix: 
ad elTendu hoc proptu in ore dilcipulo^ vt indigeat ois difci 
pulus ' ^ infpicere ipm dc obferuare ipm in uerbis neceffario ; 
6c ex nunc loqmur de pprietatibus coiugationum* 
^°CCConiugatio leuis non cft daghefcineonc^lfa addita 
in capite partis departibus cius:^ 'excepto (n'«:&:in pcrfedtis 
aIephp\>Jpundtuabi£cufeghoIfemp;"-8»:reliquse cum hirek 
vt Dom ma^yn nia;^ ii^^m* '^CCEt in quiefcctibus pe aleph plj 
«Stuabuntur omncs cum holem vt Tn>s' nm.'< ^'^iDtsnaiN+Etaliqii 
cft aleph cu ceri ad lignificada quiefcete " ^ latente:^ reliq cu 
feghol vt «jiDX" «]iDN 3<iN' 3-N : &: i paucioribus ^^ uenit cu hole 
ut «^'oiN-^Dnj&vfrinpluribusquiefcentiu pe Irx |n'w"^funt 
cumceri utDn'3tt?'3^i<*tT w.&qusdam carumfuntcuhirek 
vt Hya pm ; ^ ^ & qu«dam ipfarum cum fciurek m h^i^ h-na ♦ 

CEtiii Pfoprietates |>pri« gticuhrfoiK coiugationlR 

CTEt in quiefcentibus hayn qusenos vocamus binan'a:!itrerg 
|n'N ueniet^cum kamecz vt o)p'iDn' Dnw^Et in dupHcibus que^ 
dam funt ' cu kamecz ut Din' \im ♦ Et lic in pfitate wio^hwrHEt 
qu^dam ipforum funt ficut eft ius ^ perfe^aorum cum feghol 
aleph&hirekreHqua^ vtTp^iipkX/tCGraui propriu eft eij 
quia exiftens hayn radicis recipiens daghefcfemp ^ueniet c« 
daghefcj^iilit delitteris lenitatisviceMaghefcpundluabif 
pecum ceri : autcuhirek utrnw n»s'3mu?Ti3jNa+^ Etin noibus 
agentium & aftoi^: fcmp ueniet in eorij capite mcm addita ca 
fceua*^EtexiftenshaynradicisIenisuenietinaa:o cum hole 
vtiniaD : &in Ifis'° \m akph ueniet cum rapiente pathahjfi^ 
reliquse cum fceua vt 1^3' ^nSK ♦ 

■ '<n Hyii) grauis (ifis quadrato cocernit pprie eam:ga in iplis 
perfeetis in noie ucrbi ' ^ dc agen tis & adli & in pterito 8c impa 
tiuo dc futuro ueniet pe' ' radicis cu holem:& hayn i iingulari 
abfenti cum ceri:excepto nomine adti i quo hayn eft ' * cum ka 
mecz ad diftinguendfi inter ipfum & inter nomen agentis ♦ dc 
in reliquis partibus pteriti hayn eft' ^cum pathah* Etin quic:^ 
fcentibushaynqusefuntbinariafmueritate accidit fcdsclfas 
' '^quam uocant hi lamed radicis quod accidit hayn in iplis p^ 
fe(ftistEt nominibus ' ^agentiu dc adior um coiugationis huius 
aduenit eis additio mem in fuo capite+' ^Etinuenif coiugatio 
hjcc vt plm in duplicibus dc in quiefcetibus qux ueniut §m iU 
fo^ fifttudine ut ^ pi3;quod venit f m liRtudine saiD ♦ 
^°CU ^V^ cuius non eft relatum nomen fui agetis quod ucnit 
exgrauicumcoIleClionc^'labiorum:& ex grauicumfciurek 
protrahente vt dii^um eft^"fuperius concernit eas:qa in ams^ 
babus iplis hayn radicis li no (it lenis ueniet cu daghefc+^' Et 
In motis pe litter^c \n^ ueniet cum fceua:8c aleph cum rapicntc 
pathah+Et in quiefcentibus^'* pe omnes litterse |n\x cum fciu** 
rek.Et in vena qusc no inuenitur nili in h^Si ^ ^ iplius grauis uc 
niet pe cum collectione labiorum» 

^^CE ^V^^ concernit ipfam q? inuenif he addita in capite uer 
bi in omnibus ^ ^ partibus prxrcriti & imperatiui:& in nomi^ 
ne uerbi dus^Scd ^Hn futuro & in nomine ageris & a<ai ut plu 
rimum non inuenietur nili in potentia motus^^If a^ additag: 
in fuo capite^Et in noibus agcntium & ac^o^ conccrnit eam: 

quia D3U703 Dn^poi inTD^^ iSni^ri nnin piDtn^jTnNiioavoixi i 
i ntpl ntp^j tQ3 ntnN^jn pnm ^hNri hno2 woiujn ' 4 5 ohtyS ujjjn n^5i:3p tt>n^n j^y nvm ^? nnn^) jm<j 1*^rt 
mjonp^flnnntmNON^-iDNi -t^raKnn ''^ _ ^ 

I nny? nsj mu) 'n-ia jno to 3 pnna ts nyn N^n ip^n ^y^inri 7 
i?ra nflDtj Do DU?i<"i3 ^jnn DStyh D>Siy^m D^hy tan nto^ni & 
nt^ntNDi -|ntnQiD3 D^npSiysp s^^n n^M^^i ^^^-jtun py nt>n3i 9 

t^nn^-^iaNtoBNiipantnNipjmnn^ 10 

'jj^ian Du>3 u^ghm ^3 iri w yanoh notnn nnsn ^y *^'^ " 

13 j)pnip4typnDpnSjTny3nnD3nw3j)ym u 

I!Vn nnyn >pSn iN^uni t '^s^t^in Dt? j>3i tjn u>nan^ ^qpa 14 

n^:uJnniN4n^P»no^^3D^mnDmmjwnj3i :nn£i3 is 

ntou?! t a<D)m j>i;4 nip^.^ np v^^n noh •iSn D»5<m"ptp i^ 

•DU^^?n3 Don naDtn DA^tu* nrn imn jo DViyflm D^hyi^in 17 

lD3Djt>on3 D»^i3n 0^331 D^Vis-snnnn^jynTnjiDsnft^^qj) 18 

DStDjt^qnsN^njMs ^9 

V^inp? ^mn jp fc?3n tSy^tsi D]f? nsp s^icj vUi^n ^^ 

mo^<3 "iiu^topTOnnnsnjptD^nfitp y f*-* ^ 21 

•c?an3 N3n n^jt^5"i n^^s d^? u?ni:?n j^y Dn>ju?n ^3 onn^^ nSyo4 " 

5n:3i • nn^ •fjtons «^HNn) Nii^n n^ienn jn^ nt^ntK N2n ^i;j3t ^^ 

h^iD3 DN^3Xifp3Nhnc^^fntpo3ipmc>njn^^cnt^iritN43Nfin ^4 

tD)n3t^ri3pnN$nN3nTOnn ^s 

b^i t^u?Sy£inDeJmni2:nn3yn»phn ' V'^ 27 
nyi:n n'nn dn ^3 Ns:on^^i nnn ix? hty|nn^t£in DU^ni nwn ^8 
mn'>'i D^hiy^m D^hy tijn ntoc^m • Dm^^ ntiaDtjn nt^o^i^l ^^ 
»n nns? Si7£Dn dcji wn Nni pnna ^nj^n t??i D>p\0_i nn^n dS^ 3 
j m^o mm tos o^ns hpi^n du) doi nnpn ten 11^ «isn ^n^ni 4 
ts^ppi 103 nir:i Si^isn di^ doi ^nvn m a<\:m Dni^ r.p.n >n3Di i 
9D>^j Tt^j >;^nr} n^iiJp^ts?^; D^ptj dSs vop3 in^ik ni^nisi D^po a 

103 v^^p^Jliin "^^V? "^P^? o^-^J?^^ ^'n lo^n ^nj3i J •la^.Dn 7 
M^n DV) ''nHv^ min 102 nya inp2 nia^pm npi:3i nnn s 

: ''n^m n^h;^n 1.23 ii^ps i;y ni ^w ^m:i K^n nu^n n^3in:| ^ 
13 n^Dia fc^nniy •iniD]; ihp.i^ otp nsn fc^Su? ^W^ini ^® 
103 vop «^jDnB nnip:i hvbn 0^3*» "i3Pja ^.*7 " | u 

rfjDnsn^SDnin^fis^ni^rJi^^Tnwri-iiStty)^^ 12 

ipnit:?3TNvop * *' ij 

Di^i pnn3 p:n 13 N3n n3i;n ipSn S33 ^3 in w ^y ^ 1 »4 
n3p3 v^pn |\5i hiitp3 p:n &^3n mn K^n '^. ,*? if 
^ • V^-op^^^^^i^^^no^no^n^y.Nint^Ssjisn ic 

i^n non^ th n^3i^£jn fc^isn rt? dn Hvkn dm) n^ny3i vnym 17 
c<:£)n ^N ni3iQon iri^N ni^nixi Dn3 nDnni::? lun mion Ksn ig 
K£)n T>N DNi N£i4 nNin u?n nnion nj^n n:N3n n>ji^i3n N>n Dt^ 1« 
N^n>n33D>m3i •pnn3nint«j^3mSi:iD3K3n«f)SNnn>^^^^^^ 20 
N3n nipon NnioSnsie^n ^ii2:n.NniS^i£jn d^31 n33;3 im ii* 12 
njn ^pian Dt:>3T n3P3 Dhi£)33iD^>:t:?n Dnc? pyn ^n:3i -pnns 22 
ipian Du?3i Nitps N3n ^n V3 n^iphnn n5ctt?3i nnD3n nn^3 vop3 2 j 
^y ? * PT^? r^i^^i-J'! "i^?^i ^13^3 «l^ifn n^ny.3ji pnna 24 

0^:31 I dSjis Nfln\Nr©3 fiC3n \mt =inw ihi;ti3 d^ nsTJ 2^ 
I n:i: D\n3n hpoi iSN^ii D>oStpn %^o N\ti^3 rpni pmc^s ji:n 2^ 
Si^iin Di?iwnn3yn3hainm>5nnK3nt5^ 27 

Dtr)ini2:nn3p-ih3K Tnp3innvo^iyl3nnioc^3inmDDni «g 
ryi • d^^ih oon nonn J^h 'jpi^nDt:^3i snn nonn nt Sp^n 2« 

c^-n«?n Proprietatcs ppri^ pticularioi^ coiugationff» 

quia ueni^t in illo^ capite mem addita in agetibus cu pathah 
& adlis cum fciurek:aut^cfi rapiente kamecs. Exemplu primi 
cft 33t?w,Exemplufecundi eftnNntst&lfscfn^N^ omnes ipf^func 
cum pathah+Etin pfec^is hepteriti eft cfi hirek : dc heimpatij* 
ui & nois uerbi eft cum pathah*'* Etin quiefcecibus pe yod hfc 
ptetitij3c mem nominis agentis eft cum holem vt nw aw • 
^Et in quiefcetibus hayn q funt binaria:he pteriti 6c mem no<« 
minis agentis eft cum ceri ut Q^pn^D^pa^Et Ifae f n'N funt cum ka 
mecz oes ipfse i^'jn^^o'3' iw: «^an ^w^ym Dpx+ Et in quiefcenti 
buslamedheahqninabfentipteritihayneft cum kamecz vt 
'^rmn:& in pfitia dc loquente p fe eft cum ceri vt »n'Sjnn'3nn ; dc 
cum pe ^ gutturali rcdibitpe cum rapiente feghoI:8c hayn cu 
feghol vt 'ntynn ^'''lyn* ' °<CEt hyi^in cuius no eft relatum nome 
fui agentis cocernit ipfamjquia he eft addita in ea "in pterito 
& in noie uerbija^ eft pundtuata cu rapientc kamecz vt' ^man: 
aut cum fciurek ut ^S\yin+Etin futuro If x\r\'ii uenient cu rapic 
te''kamec2;autcumfciurek+'*CCV^3concernitipfam : quia 
in oibus ptibus pteriti uenietin ipfa nun cu hirek:& fi ' ^ pe fit 
gutturalis veniet nun cQ feghoh&i: hayn radicis in pto' ^cu pa 
thah &in noie agentis qd eftf m veritare noraeagnois ueniet 
cu kamecz* ' ^ Et in impatiuo & in futuro dc in nomine uerbi R 
non (it pe lenis no deerit daghefc' ^ipius pe vice nun q deerit 
in illis+Et If 2E fn'N continu^e ipfi pe' ^fi lit lenis uenient cii ccri 
vice daghefc qvix debef ipli pe ; & li non iit pe ^° lenis : aleph 
uenietcfifeghol &:reliqua: cfihirek+Etin quiefeetibus:in gc^ 
fcentibus pe' 'yod nun in pto Sc in noie agentis & he impatiui 
uenietcu holem:& he uen£Eueniet'"cu hirektEtin qefcetibus 
hayn quse funt binaria:6c in duplicibus in pto:&: in noie agen 
tis nun^^^eft cu kamecz in iingtt abfentis : dc in reliquis ptibus 
in impatiuo uenietcii fceua :6^in noie uerbi^'* cum hirck+ Eti 
fumro aleph cft cu feghoI;& reliq addit^ funt cn hirek+Er cu^ 
sus no eft ^^ relatd nomefuiageotis cocernitilla q? nun ueniet 
cufceua ;6cpecum hoIem^Etinquiefccntibus^^^nuneft cum 
fciurek:Sc hayn cum fceua+ExempIum pfed:orum cft iV^isa^Sc 
cxemplum quiclcedum eftnsia+^^CL^v^snn concernit ipfkm 
c^ venict he dc tau in maiori parte pr^teriti 5: imperatiui & no 
minis uerbi:' "^ mem dc tau in nominibus agentiiim:& tau in 
futuro+Sed in ptarterito dc imperatiuo dc nomine'^ucrbi non 
ckerit hc;dc iti nomine agentis noa deerit m cm vii§* Et hayii 

radicis Diaiones ratfonfs» 

radicis quado no cft gutturalis fcmpcr eft cum daghefc; 81: m 
\m aleph eft cu feghol'&: reliquaj cu hirek; 5c qn hayn radicls 
cft knis pe veniet femp cum kamecz*' Et cuius non eft relatil 
nomcn eius agentis no deeritin ea hecu rapientekamecz aue 
cum fciurek'* in capite:&: daghefc pe ad (ignificandfi defetftii 
tau vt mtim nwm Dajn/Et ahqn mutabun£ motus ut jiaifin^Se 
quando veniet in illa tau in acfluj^tuc he femp eft cum rapietc 
kamec2 vt iip^r!n+ hoc eft coplementu |>prietatu ^ minutiarij 
coniugationu quas promiferamus explere 81: claudere cfi illo 
capitulum hocquod eft ^ capitulum uerborum» •0 CCaprm fextu & eft cap+diaionu ronfs* "CCDitaiorationiseftparsoratfonis terminans nomen uel 
''uerbum per modos fua^ {ignificationfi aut per modos re^ 
'^quas fignificantjquia nominum & uerboi^: nt diximus in ca^ 
pitulis^^^pmifiis ftant infua forma (ignilicatioes terminat^g^ 
Dus (igntficant res ' *pprias:& ideo ad iignificandu iftas opor 
tuit inftituente ydiomatis fmponere di<fliones:' ^quse (ignifi> 
carent rones modoi^ prsedidtoi^ :& ideo uocauerut illas gras^ 
matici ' ^di^ttioncs rationis+Sic^ illse diuidetur primo in qua 
tuor partes:' ^quia fignificabunt terminationefignificationis 
nominu 5c uerbo^:aut fignificabut modos poteftatis ' ^ fua^ 
fignification(j;aut fignificabfit modos fux declinationis: aue 
fuas pafliones animse+Etnos exponemus^^vnaquac^ has: qua 
tuor partiu:& diuidemus illam infuas pticulas^ut^ 'fuppetet 
vires noftra:? m ordinem quo eas numerauimus+ Et dicemus 
primo q> di^iio ronis^^quje fignificat terminatione fignifica^ 
tionis nominl! 5c uerboi^:qu£e dum adiacet'^nominib*^ 8c uer 
bis fignificat modum efTendi fignificationis aut rei qua figni^ 
ficat^-^^fiue fignificet additionefiue iminutione aut cofirma^ 
tionem autmutationem: qU2caccidetiIliSf^*Di(ftiones addi;^ 
tionis funt vc d^ etiam oues vf as oa etiam boues veftras accipt 
te Genefis cap+^^ xii^quia gammin multiplicant+ Et iminutio 
cft vt pT nifi quod comederuntpueri Genefis ^^cap+xiiiitquia 
p") imminuet+Et pro confirmarione eft ut S3K:enimuero Sara 
tua vxor Genefis ^^ capl'o decimofeptiorquia SnKconfirmat* 
Et rautans eft vt nySa cap+xiiii+qd retulimus" ^Genefis q mu«^ 
tauit;qd dit^ii e fupius fi ex filo vf^ ad corigia calciamcti & Q 

capiam Dymtrhn 

*ii:!D3 «J)^>5n rntoi i^aia e<isi nhivh mn r\M0::i cJYdn i 

i • I :• - -r * -r ••- i • -r t • ; -r"»; V- 

Vop3 ohii?! i<3n i^^ii n^JT^s"! ^Tvun pytjjpi pnni ntistijjri] z 

nNODinn:;finD33nio3 inri.ii-ipnhs^nininSKsric^ni^i^'!? 4 
Hi;b3irin laNanrannnnniosniymnnii)^,™ i 

niSwDaAfnNinnj ••np^nnio3VPP,«?)Dn3DSi:;SKnnTS c 
^4inu> nin ii;u>n 13 Dinnhi o^Wnh my^ n^^ DO^^an ^Dn£i 7 
j D^73;£)rn:;;u) ^ 

oyDn nlha 'iv^ Nini wn ^ym 

'i>^ Dt^nn^^^^mpnnoKonpSnN^nDyD^^ 11 /j^ 

Dj^JVC» ^1?f? 1'^ Dn^niKTfn ''Tm Hvbn . . 

wivm liioNU? 103 D^SysSi nio;t;'2 ^3 nn ' nnhv ^'^'i'^ "icJni 
DUjJi; ni^ jn3 nu^i>: niSsjio nlN"\in Dnnii:3 u;) o^qnipn 
nha mrh puhn n^:o n^^D^n nSi< hv, nnin'7 15^1 Dnni^o 
D^pnpion |nb5 iN-ipjDhipnBunDonin^qyDhj^njnin 
D^p.^n^ nysn.sS nWNi n^pSnn jn njm t Dvpn. nihq 

rp nni: nnin 1&< D^Si;^ni nioii^n nN-iin nSnjn nnin ^3 
ns33 ijnjNi 1^5:33 onnpn in an^o: ^3m n:)"iin in Dn^ni^^iin 
T^.s^£]3 VD"]3^ inK Dnsji D^phq nusnNtn nhsq nn&fi ^m h^ 
DPDn nSq ^3 n^nn nqwi j Dni^ u>30 ^m inDn ^y_ iJiu^^l? 
n"i3nnn3 '^m nsi D^hysim nioti^n nj^mn nS3:in niin ypn 
vS^s; nnmef iPj^niK nsninn n"i&;^2:q ni: nnin D^^iy^^inioc^H 
Dn^ nnp^ nm nijn*^n 1« Dvp ik nyn^io ik nsDin n^iw V2 
iq^p n^tuNip3 np Dsnp^ d^ dd^j^]: 0:1 p";!3 n^oinn ni^jq 1 
n^i?fiC733 Dnyjn iSp^j "itpfijpiio3 nyn^qm ! jn f^^g iw y> 
n^i!?^?"i33 ^nm nnii^ ^3^ I03>'in ovpSi : Dij^q pivi; t iq^q 
•i3"i3Ty: n> jq^p3 nyS3 103 N\n n^c^qni j D^.>p.q 43istu p iq>D 
D4?iSy: inty nyiDino d&? nSyqS noNoiy nq nm^tjc? n^t^^Nnss 
i B 1 ip^nnninD^qysH^ansnit^^qn^p&j^n fys^ J 

^y]nD m io;d uiyiin n^Nia 103 tnni | _ 4 

jinn^^ i^\i Drih ifjs: iiop 110103 tos Doin nntn ly^Qvph^ «f)«ri ^ 

^i Mamu? Di^n m:!o n&^w to3 Dts? t^^n nt^ntnn nSfi< wm ^ 

fnaio f ui; Sy nntn &chtp n^i:;*S;^ n^ntn m u?» iti;i i rh^gh 7 

'! Uptn niJDtn nntn wovsh *3 D^sm nu)Su>3 nn • naotn d&? >3 s 

^lJ^mnnqi D^iifc< ion ^3 tfjisj :f lo^p n^ti;^i»?p3 103 lONori ^ 

|Ninnptfoni):y.pn'nni;nD>qy^Si ' ntnnpj^mj^Dc^ipa i^ 

h3j^wnonm>m»m*<f)!sin IP^pat^Nntoapu^situ^^ u 

*im n^ptn nitn D>ps;^\i.>5ytD nimpn w^m i>4;p>^Ji pn 12 

«)tN j^^pnnoi >pi^n3 ^jn «^s^ d jo^p n>i?i^"}33 to3 13.4 lOwvpn u 

"lO^oy^Si ^N to3 3hn ^y i3in nsDtn niin aa : >oSn3 5^:n 14 

hUJ3>5inDau?3 iTO^D nwi33to3n^Dtn3nA^nnnitn is 

|<lt?nt£>3KWt3n5^TD:!t:7T3C73non3DXt:^3t03D:!C?3>t:?l£l1 i<? 

nc>flNi n0p^ n^T tx u?^; njn) d^? npi »JiD^,y^?^ tj^s; 13 *>$ hv 17 
otpp nT f^) • «TjK nSo3 iJioKi^ to3 jse) hs nt^r tnN"vinc> npih is 
^311 H33 niSon ^3 ii ni^3S *:oo n^irn n4 >3 r:5v Vvi? t"in3 i? 

• ■•--rj .- T i 1 "T}.".'. '<-; ••-^••.f 

^nuJ3 h3^? * nTn phn3 i^on mi3 1t px ^s «iia rn^niNitn 2 o 

n nti^nj^in^i^Dn^pSnn^SnitpSni^Tij^^t^yjnSK^^ 2» 

nthpnS^nK^^D^rfD^^iiyij^^phnsou^n^ii^^^^^ nt£)Snnpn « 

jnnto^i :n3TnWt?itn*:3oy>Dnah33nNT3D4y^nintoc)m 23 

pnnpio3n:)Vn|)Dtniy niionp 'nipiinpnn nspini]; 74 

iVJ^v. n^ptn nntn ity 1 nA^nn n|)Dtn nnto 15^0 j :|aiD ^y 

? ipT naptn hn nitn p dj *i>pn j jot n^ptn nitn ti^qvsh) *<? 

tpn iti? ifc?o np *n d^ «?)>? i?3tp n|3ptn ntiton niSon -fi nn 27 

i >tn Dvp ntnton ni^oni t pn-^jx D^^nt^ in Diy^p nntoni t ^8 

)»nop 11*3 *3n n3;D nj3i th^hpvph ^^ n'^] Q?p^ ^?§ ^ y^tij 2^ 

3n3t^ * Dicfttiones rationls» 

capiam cx oibus quae Tunt tibi+Et ex nunc exponcmus fingula 
res multas vniufcuiu% fpeciei^: *quas retulimus;& incipiem^ 
primo in addentibust'Ct «^« eft dicaio sequiuocaiquia aliqn fi 
gnificat furore ** dc ira ut deutronomii cap+xxix*qd eft ira ^ <^H 
ideft furoriStEt aliqn lignificat narem vt pfaf+cxv*^x naris eft 
illis dc no olfaciunt;*^ & in ambabus his fignificatioibus eft no 
ftien vt videtur ex definitione nofs qua fcripfimus "^ fuperius^ 
EtiterumeftilIifi'gnificatiotertia;quianon fignificabit rem 
datam ^nifi additione*Et hoc eft trib^ modis:quia aliqn figni 
ficatadditioneroboris ^ orationis vtGenefis cap+iii+^^N quia 
dixitDeus:8caramegeinterpretamur '° verequia dixitDeus» 
Et aliquando fignificat robur rei ofonisi&eft' ' linguse eo for 
tius vt lob capJiii+«?]N habitantes domos coeni ; dc aramese in^ 
terptamur ^' eo fortius iniqui qui habitatin fepulchro terrse» 
Etaliqiifignificantadditionelocutionis '^ofonisfolu vtGe 
nefisi 
mur> 

rei vt pfm ficut ^a.Et aliqi 
Genefis cap+vi+DAua.Propterea quia ipfe eft caro+' ^ Et expo^ 
fuit rabi 5aIamon ow2 ficut own ac fi dixififet propterea ; quia 
etiam hoceft in eo q? ipfe eft caro:&:cum' ^toto hocnon cote 
ritur coram me:quid ergo effet fi{it ignis aut res dura+Et poc 
' ^dici cp eius hsec fignificatio fit eo fortius ficut diximus de di 
Ctione fjNiEt non eft hiclocus' ^declarationis huius rei;qa no 
expet^abisdemeexponeretibioesdicftiones ^moes modos 
^°fua^ fignificationu hic:qa no eft haec intentio libri in parte 
haCtSedinduabus''di(ai6ibushisfecimus hoc ad excitadil 
coraddifcentiufupfignificationes^'differentes;&: finos be 
nemeriti erimus de Deo in pte radicu ibi exponemus oes dij^ 
Ctiones^^dc noia 5c uerba tahter ^m oes minutias rerum fuai^ 
fignificationu auxilio Dei+ '^ fignat ^** additione fufficieti^* 
na fignat addirione rei ut na g nimiu eft' ^ tuu bonu+ ihq fi^ 
gnificat additione exceffust Tij; fignificat additione rei; ^^ & 
aliquado fignificat additione teporis + nran etiam fignificat 
additionem temporis+^ '^Sic<$ tibi funt diaiones fignificates 
additionemfeptem Ton iiy i^^d hd n da «jxs^^Et fignifican 
tes iminutionem flint duse pT^i^ + Etdicaionesfignificates co 
firmationemfunt*^feptem+ SaNeftadconfirmadum &non 
uenit ad iminuendu vng»8c in hoc errauit rabi Dauid kimhi 
ii 5 qui Di(fHones rationls» 

qui fcriplit (j>^3M:enimuero Sara tua vxor cap+xviitetiam h:3H 
'■ cniuero filius no eft ei qrto * regum ca+iiii+uenerut ad iminue 
dum n5 hoc folu etiam hociaut no hoc fed hoc+' Et onklos dc 
lonathan exprobaterroremkimhijquiinterptati funtambas 
has vere * nHi p DMiV (Dn pa ohiti oes illaj cofirmates funt ; dc 1! 
quseda ipfi^ fint pmixt^Muabus fignificatioibus vt expone^ 
mus infra in parte radicu &c pfedlione eloquetiselingu^ ^ hx^ 
bregeauxilio Dei^Et didliones fignificates mutationefunt tnV 
bus modis ad diftinguendur autad excipiendu : autad nega 
dum+ Di«ftio diftindtionis eft "jn + Didliones exceptionis funt 
n3^ n^iT nvha ^ vh2 ♦ Didliones negationis funt \ii tih ■>hn ^3 ha ♦ 
&: fcias q? (^ ^ eius expo eft:for(an fit de eo qd no eft ens aut no 
eft fastSc ideo dixcrut ' °nn magfi ha \£i lou^n fun t prsEceptum 
non facies:qa^.s*non uenietnifi' ' fuperinftitutioneveheme^ 
tixinhibitioniscorradidlione[5 + Etfic expofuimus didtioes 
tationis ' ' Fm fuas diuifibnes per accidetia modop^ fignifica^ 
tion(j&reruquasfignificat+''|EEt hinc fercmus partitioes 
didionli ex pte entitatis ' '^modo)?: fua^ fignificationu dc rerdf 
quas ' ^figniffcant:&: hx funt quatuor fpecie^+Didtiones loci: 
dc quatitatis:' ^ 5c qualitatis:&: vocationis, Di<ftiones loci funt 
qux terminatofonem ex pte' ^ambientis eius rem : dc hoc fm 
modum interrogationis : uel f m modum refponfibnis , Di^ 
aiones ' ^ interrogationis loci funt njN* \h nm \'ttn o^ti v.n .tn w + 
Di<ftiones rnfibnis ' ^loci fun t Sy ti33 1^3 hio nsn diHi nahn ['3 D^£iH 
lin ov n5"^nDiy ^in D'3i):&: fup has fuftentan t furfum 8c deorfil: 
retro Sc antea+Di(ftiones" 'fignificates quatitate fignificat qua 
tiratem cotinua aut difcreta ptibus*&: ha^ funt '' fignificates 
!nterrogatione;&: de illis funt fignificantes riifibnem*Sigiiifi;^ 
cansinterrogationeeftvna^^"iDD:fiuepro continua fiue pro 
difcreta+Et did:iones fignificates rnfibne qtitatis ""* funt nnin 
3") Dyn nv^ * Et fignificates numei^: tempoi^ funt D'rt?" ^Dy£> ma 
p3nN \y^«; D^DyiSJt Et figiiificates qualitatem pro interrogatione 
luntn3D'i«:n3'NTi<+-^Etfignificantes qualitatem pro relpon;^ 
(ionefuntJ5Nmti3 DNnu;N Din DjTn+^^^Et fignificantes uoca^^ 
tionem non inuenientur in lingua hscbreorum: nifipro voca 
tione triftitia; ^ ^ & anguftisE vt nnn nn nm.hx funt dia:iones di 
uifgefecundum fpecies rerum-^quas fignificant+Etdicaiones 
lignificates modos fua^: fignificationum inuenietur duobus 

modis oyDnmSo 

nti\ UH ^3 riKT th it< nj d^ idS ni ih Dj;pS in3 "i jp^p ddSq 2 
I NDt^ip3 nSfijf w lonnuf ^nopn n^i;q -inpi» |Win^DiSp3:sj 1 
ninniypjnyfjp^g^^i^ innio)poiS3^jSnj3D^ob|ioNpNDW ^ 
|iu>^n nTOnio^^^i^iDipnt^npSnnniy nNa:u^ s 

pHnhDpni nt^htijia jn nuny^n nnion nlhonj i na n^i^n ^ 
*nS3 ]r\ nNyinn nthp tfc^ pihnn nha 1 hihvh ik N^jfinS 1k 7 
I^ ^3 ym • 73 ih h^ h2 hn m nS^hu;n niio • n^h nSir nySa- g 
noe^ niSi mn 13^n 1>2 Kyoj u^fi^c^ no hv n»n> nouj ic?it3 9 
tsha &?3n fi^h hx >3 rn ntcJi^n nS m2:o 'i^?! 13 noc^n Vi w>nlan ic 

■r •/ , -.1« v-3- -:^-;»v •• T,- .. 

D3;Diinihp mva j33i t ja nio *:)^n nnnrsn «^pin nn:n h]i u 
I mnin nu>K d> wm nlMiinn >3m npo3 inphn '>£h « 
niN>2:qi:^pnnpri>pnnfi<»3i nnV/^1 '^ 

nt^K D>j>^yni in^niKnin >3ni . *. „ H 

•mo3m -DipqnniHp •DTOny3nNn!7NiD?i>4yj;ijni^ n 
nypnp^jpn nih>3jpnjnDippnnihp 'n^^npm 'm^^Nm i^ 
niho Jnsimn-iiinhyii^nWn^nnSynni^^^^^ li 
n3it:?n ni4o : njN tn n^^N i>no d>n i>n n>N >&? oipon nhNU^ i8i 
npiy^in D03Vn3.lJn33Siomn 01^*1 nN^np3D>3NDippn 19 
niSpn iDnpj-iinNnDo^inSyphi^opinhNhy] ••|inDU>ii3 ^c 
c?> nS&«oiD>pSnmi3noiNp3inano3 nmnmosnmon « 
; nni< niNcpn nmon nqimn nnio jnpi rhxm nnio « 
mopn n3i;^n nnion nihpni i T]3np4 1>3 p3nnpS p3 nps « J 
oygnnN jn a^joTn lapp nniom 1 3n oi;q Ti^r n3in jn ^4 
* n33^N n3>N •i>N n4jcu7Sm3>N nniom • y3iN ph^ D^oys a^nt:> *f 

t Dfr?;i^3 nia D^ >ntDN D3nDpn tj;i naiu^nS m3>&< nnioni ^^ 
S3>5 nx^npS nS?^ Dn3yn pcna npNypn ftA nN>np nnion] ^y 
D>j)J5;i? \^^^ ^^J^l nipSnjn nrtpn jn nSN >in nn nnKios i];x\ ^^ 
W3 njN2f on Tn*ni«iin ^am nnton mSorn : n:nin im '^ 

iii B oyDnn')^» nti^on i n33'}nn^ii"niii'aijoTnnto\oft^mnD^p'}'i i 
' ' ^W n^-^^y ^lSJ.nni? ny: rho Wi:< to 133 diid tn j n yoT 2 
r|*i;.nnm*D jng g nti^i^jji n3|innn ny ni"n*on t DtNn^ ynsi 3 
. j3 n33 *:|5 nb 102 pm nnio jnoi : Dp_ Dyo3 ntil nlna T03 4 
nntotnoiDjnjannhwS^iTaiODniDnii^^^ 111:1310:5 j 

tnnn«^Snn3Vn33i3io3nn^^niniofnQi : nnn*03vnp s 
\r\m i Dij! D>03;^^\ ng ly ng ngh 103 j^;p. niscj nnio jngi 7 

'. NQ«J 103 p^D nnio jngi : n^niNiing nn&i ^^S api;. ^ 

:n3 ih '3 xJNjSn.s 103 nS niNni nc?p3ji nSD.nnnio jngi ^Sjk 10 
i nT.n:njnio3y3Jfi<3in55njnp3nnnyilnnniojnQi u 

^7 tp ni: nniotn mhgn j^g Nini wn j^gn Dhi&?i : h m\ 1t •ir i 2 
; ';j"|*i D^^nT nvhm >^mn2T\r\nn^} D^.pisniniou^nn&^nin 13 
t m3:nnnn] ^^?pnn "ii^ii p-ihnn -ijnn] n^ann 14. 

f ^3 DyiD n\q Dn3i;n jii^3 i^3n ^h ^H ^M ^ i^ 

n^SiS35^D:5iq&^i03 n^Dln3D&5 *^ , ~ kj 

ni3>nn Dipgs •;]« ^^nn:! ni3n nnio n3;n fr^Jfgn xh naoin 17 
D^pipign h^N? n^npin N^ni n^^^ioc?g nn^?3 ii nix nt?2rgj 13 
nninn. ns^n ^?i^n3;a m nyirV} \i4 iiygt:? i3is-i 103 ^Dvn,)] i^ 
DTpnh^ ngn 'q?5?g3nnhn hv] noKon nncJipi nspiy &?^n 20 
nts! hD£) nht<5 im^v dido ^3 ^"t i:^ni3n itot^:^ no ^inTi 12 
: D^:imnn hy «n^Dio nS.^i D^^iiu^^nn 22 

np^ngiDnoHgnn^ingMiii^n^gfi^^n niSttTil ^^ 
D ^:$ i^^hiinn 3hn ^yi^ ny.Du^jpn r ' . *— 24 

, 10lh'&?i:£3J^"DK bjO^D^i«TOSWND>3Soal03Dn:i3nQ zc 

[ ■ ni3n nin''g3 mo^cf jDn^. ^h ^s n%DjnT .ngn^gs i^: ng\i^3> 2^ 
Dni3b2DnMD:^^c^D^pihnj^3hl^nD^gy^^^^^ •^m 27 

moi:^ n^issi3 m\ na i.n nxi j3 in 103 nni i&?2ig^.tD nti?5fi^) d^toj 23 

(' i3D^J3p3^.^^iViSDSio3jn ma^nnnrNjm fc^bjg^D 2^ 

m£3\^ Diiftiones rationis* 

ttiodis :h6c eft fignificantes tempus dc ligniiicltes modos co^ 
politionistSignificantes * tempus funt nSo wa 'na n33 D-no \h 
O/Nn^ vr^^^fiJi^nV^y '"^y^^riy jisa* Significantesmodos compo 
fitionis funt dece;quia de eis funt iignificantes pportione^^uc 
\sp ^av^:^ nn'nini).Et de illis funt fignificates fifitudinem vt p na 
JW3 W3 ^(3 n33 4 Et de illis funt fignificantes ordine vt nn^NS w 
o^naa* Et de illis fuit fignificates^cogregatione vt nnvEt de illis 
funt fignificantes fegationevtnnn^^maSnaDna/Et de illis 
funt fignificates iterrogatione rei vt n^ ^y no nah ; 8c aliqii d^ ♦ 
Etdeillisfunt^fignificantesrefpofionerei vt npyaTiay S^^5 
3py ^ jya^ fyui (y ^iayah ^m vnam fuaru fignificationfi+Et de il 
lis funtfignificates dubid vt'Si{<'°K»u , Et de illis funt fignifi^ 
cantesrogatione8(;petitione&;cupidinecordis vt '3N3K'StiM 
^3 ih ♦"Et de illis funt fignificarites notificatione rei;8c ipfius 
oftenfione digito vt t^ nNni n' ^it mn fn + Veriienimuero fpes 
fecuda8cillaeftfpesdidtioniifi'gnifi'cantiu modos poteftatis 
' ^fignificationis noium 8c uerbo^: dc modos componis eft tri 
bus modisimodo^^^cbpulationis^&modo difiijdionis;8cmo 
do conditionis ;8«: confecutionis ♦ 

' ^C^ii copulatione non uenietin lingua hxbreorij diiftio ra*^ 
tionis nifi ' ^cum additioc ut <^^ dc d;i ; fed ilne ' ^ additione no 
inuenitur didlio fignificans copulatione iimplice;tamen loco 
diaionij ' ^ inuenitur If a vau ^m vnum fuorij regiminu;8c illa 
cll quas uocatur apud gramaticos ' ^ vau copulationis vtpi£<T 
nnn'i ^h pyau; vau quaz eft in capite diaiois minn "° eft copulas 
dc conedlens oratione;8i: vt pi*m fuccedens eft fimile pcedeti: 
^'Sehoceftquodinfinuaueruntnoftrimagfi omni loco quo 
ditflum eft rha excilit ^^ prima nhti) addit fiper prima* 
^^ICEt in difiunftione eft ditftio in;&: eft coniungens oratioes 
dc difiungens^*resadeo q> utplurimum cadetinter duo"*re;? 
pugnantiautRegumprimo;quieft Samuelis capitulo+xxvjf» 
SiDeuspercutieteum iNdieseius^*^ueniet&;morietur )h in 
bellum defcendet & finietur;quia non continget q> moriatut 
mortibus pluribus'^fi'mul+EtaIiqii cadetinter diftin(aa;qno 
funt repugnatia;fed funt^Mifparia;8c pot elTe q> inuenianf fi> 
mul vt iti R\m cornu offendet in filia cornu oftedet exodi^^ca* 
xxi«Et q funt c5ditionis ^ cofecutois funt ut p dn apy hh )h dh 
iiii B m^a Di(ftiorationl5* 

tot^a + Speciesterria eft fpecics diaiondf (igniffcantiil modo« 
declinationis nominu^&: uerboi^Tquia de ilHs funt qujs figni^ 
ficant ipfum a^au vt pk dc copoHta ab ea^^Et de illis funt iigni^ 
ficates vt pftn ipm ages vt nan nDr» p Dn^^m m om wa »33N '3N : 
■ (ignificantes effe rem vt \s'> & copolita ab < 
conotatis vt ^ cxponetur infra in captb coponis iuuantc Deo» 
Verutamen di<ftiones quae (ignificant afFe<aus^aninia: de illis 
funt fignificantes anguftiatEt de illis funt fignilicates aliquan 
do anguftiam:5caliqn gaudium+Et de illisfunt ^iignificantes 
gauditi feculi ♦ Significates anguftia;mceftitia:8c dolore funt 
*Mn hhn n ' ^ma ^n naN ♦ Et fignificantes aliqn gaudf u; & aliqii 
dolore funt; vt m Hezechielis ' ' catVitSc dic mi8c interpreta6 
arameae & dic vhe^Et (ignificates gaudiu faculi funt vt ' ^ntin* 
Et hic ponemus finem dia:ionibus* 

' ' CCapfoi feptimu eft capfm componis dc regiminis, 

*^XL^of\:^cxpoRtzi^ant^miplich\inguxquxfmt\fx dc pun 
Aa'^&noia &uerba Scdidtiones ronis oportet ad pfcdione 
' ^ artis exponere orationem compofiram exillis : & exiftentc 
componefperum' ^multaru; quia deillaeft compomixtionis 
quanofecernenf fimpliciaincopo(ito'^cxeis;ficut e compo 
mufti & aqu£E in aquato;in quo no fecernen£;Sc n6^°inueniun 
tur in eo nili in potentia+Et (ic fuit in fcla gramaticf copoiitio 
^ 'coiugationu qua retulimus in caplb gnto*Et de illa eft copo 
vicinitatisinquafecernun€^"inc6pofitofu2e ptes ex quibus 
fuit c6pofitu;8c h^c compo erit comp6 materi^-^of onis fold: 
aut comp6 eius matericc 5c eius formje+ Et de copone hac ^m 
materia-'* folij no e ftatuti gramatici loqui i ea;qa gramaticus 
116 fpeculatur orationes ^ * inquantu funt uoces aut fcriptura: 
fed inquatum funt (ignificatcs ^m modos linguse; ^ ^dc iiaec eft 
forma ofonum+Etideo efTendo necefTario in omni compoiiV» 
tione^ ^tali compoiira diuerfa quje com ponentur modo coni^ 
gruo 6creceptibiliapudgramaticum;'-^aut qux coponentur 
modoincongruotEt coiigruus erit perfeifte aui no -^ pfccte* 
Igitur incumbit nobis in hoc capitulo exponere prio fpccies 

copofitionis l • rtioo niD3niam m 103 hiy£)n hv nnio rna i^^ ^3 dhv^tw 
fcj>n Nin nm uri^N ^djn >:n 103 ii7ian n^ nnn ix; niniEs f noi j 
man nnio Tnoi • ntisnn wn^ a^oysSi • mn non rn on 4 
inoi jnn^2 ijn^^ djiin ^hn Dn>?,ins ^nsi n^DSiiai di? 103 5 
i'03 0)1333 npoo nissnioni^n^ozn^nn mc<>3:qnniQ 6 
o>ipn ninion nfton djqni • n3 nssnnn ni?c;3 niy ns^n^u? 7 
]m nmijy Dysi ni;!: Dy^ nnio tnqi ni;^ nnio jno \i>^:n s 
n^iKnj^n3fc<|np"3yyinaNT"iyynnian :Dhiynnqti;»nnio ^ 
*7NpTn>3 ne^ 103 px^ ay^ii nnoc^ay^ nniom nnn ^SSj^ \n 
iD3D7iynnqti?nmonini no^Ni fJ^Pia^^nqinNnQNniq^p 
I rh^o^iyjp D>tc;3nT3i -nNn 

nn^ipini ni^niNn unf i05?n ^;?i^|3 i^^^i^nnti) nfl^J 
moh;ph 32nn> oyDn niSq ' D^Syani nloc?ni 
0>p>q n33nnn m>n3i Dnq ^s-^ion iniiQn ^Pish np^^an 
33mo3 D>Diu?3n mi3> ih nu?5< 3ny n33in n:ao >3 D^3n 
oyNi 13 nm3\ nt nt^N non3 p^qni u^n^nn n??")!!? Dno 
n33*in pnpnn nosrD nnsn jsi • n^^i^ dn >3 13 D>Nyoj 

nnn^n^;^ n\>j3C? n33nn npqqi • ^ujqnn ^vM i ^l?!? Q^^.l^3n 
noh n33"in n^nn n^ainn nKn Dno 33mn im vphn 33mo3 

» -»:- »:' -r-ri-- ] V" -: v -5 !'■'-■• ~s ■* 

ighn ^£33 nNinn33nnminmy\nqnn33nni^?n34nqNqn 
DnoNos |^;)y> n^ p^pion >3 * n3 n3*iS p^ipnqn pnq j^n n?^ 
iiu?hn o"n >i)3 DnioDnt:? no3 ^chx 3n3o ij^ niHip nnuj no3 

p '■-••;-•: • vv-j TV -;• I v» -^: 

n33in 132 nn3n3 nlM3 t3ii • Dnot^on nm^: js^t nfi^n 

p*ipiDn i^K i3pnqi niN: -^j-ng 'r^sm^ip du.iu^ Dn^sio nt^TS 

^y «^t^* 1K niohOnSy n^n> nN:m • n^?: ^nhs Tn3i33ni^t:>iK 

-i y " i - - V j • V » - 8 •••■»••:•} V V : ■» s » 

»:)^o n^inn insS nyu^n nT3 i3^Sy ^dio p oi< ' moh^EJn 

n33inn . Dwn Dn\^jni ns^iion u?^3n TO3 ^JD^^ z 

ii:7^?3 VNjnnu^oSio^Dnmohisy-intjyDh^ir^iipnp^in^Dn^ 4. 
t nt^innDKSonniT^ri - s 

naannjn^anoNjp^^tnnapnnnnTOn^n^ ttfl^^jl $ 
'snTi^aD^n^anonTOm^^nnnTOis^n , , . . 7 
10£3:! "11^2: K^if inS inK niu* n^t? b\E?n int^ dii:i^ nu^jc Dn&?nin s 
niNiln^5nn>33Dnn^)pnp>nn33nnn^D^^ •as-iion ^ 

D>33"non DU^Dpn i^^2f ^ 12 nu^N tej n^»^ noj^on N^yin^ onfc? 11 
, n^in n33inn njm • nr nn^ my "iNan^^ 103 nnDt? n:n3in 12 
^h^4] niiu nDsnn h^? noih >Jij:n D^phn wi nM^s^n p^nn u 
'Dnwiiinin ni^pnnhan^^niDnnS^c^SiJinioiy n^sin 14 
' nhs? wp nriN Spn&^a: 15^] nyt^n nn ijnni *:jinp n^^n^u? los i^ 

Gnm^ ^53 iin>nDriW^n8i?D:iiDnb?Dh£3^i3nnNi^b?llT i<? 
tnnn rhvn ^3 vn^tua ^«d^S 57T 051 Dna «nipn vn; ii?p4 17 
JDh^iniNj^^n-ia ig 

non ^ss no&ipnasin to ^3 nhnn m^im i^m ttnft*! ^^ 
DnoTOnc^i^n^iDnaDnaTWD^iDnKinmsn ^^20 

|i?^'Nnn n5jjV33i^:i?ni&?wni>3j^|l0^?waN n 

^hiS »3^3^101 h^3:|a na^nn nfc?.2:pj nnijri ndn nnann hna nnuj 2z 
»4J3 D^iy^i D^S^p n2T\n i:^w n\ni2: nnsnn d^ nnn s^h nj 2j 
npiinnjpnp^pnhsjj^iWinipiyinnij^ay^^^nwi 'D^i^ri 24 
^ioDnii? noSynhrNni^JNnnu nyi:nn:sooi:?^^3Dipo3 25- 

I J • V - - T " ••• - ! ••■ ••• T ; T •.• • •• • ', "^ ! 

np hy na ni^^^ n^ipiy n:oo li^^i. * n^. in n|p m^^n 12^ 2$ 

nnpnnn nnin nm n^yn nhiyis jdi • yyunpn ^iosjH ':jioDjjy 27 

n^opi •nTOynn33nnn&?ninp^fepfi^]{p3,nD3f 23 

hy nioy fc^S^t? niiun ft^^m nn6? h^; nn^s h^a^oo ninlyu? no 2^ Compofitio dcvcglmch* 

compofirionis f m modii vnionis coponibilium In ea Fm moj^ 
dos fiisE fignificacionis apud" intelledtfiinten^^^tnre exprimes* 
re conceptu anima: copolirum ;dc illo^ cond.ciones couenien 
tes^copolitioni apud gramaticos:&; Fm cogruii Screceptibile 
illo^ in fpeciebus componis ^m^^modos lingueadeo cp exibit 
in fuum opus pfeiftio orationis in fuas fpes S:fuas coditiones 
ficut ^ decernet ars hsec/CLEt ichoabimus prio in definitio^ 
ne componis huius;&: dicemus q? compo ^ regiminis lit vnio 
coponetium Fm modos^fux lignificarionis qua caufabit intcl 
ieclusrqui decerniteam adexprimendu conceptufuseanimas 
?c6poli tUf QJh modi componis gramaticalis fut f m modos 
fignificationu'^coponentiu differentiut&funt in fuis differe 
tiis apud intelledtu qui inftituit' 'illa ad exprimendu in of one 
conceptiifuicanimsequo concipiatres copoliras'^ compone 
inteiled;iua (icut explicabitur infra poil hoc^Sic^ compo h^c 
'Miuidetur primo in duas partes:hoc c^in compone tranfiti 
uam :& in ' ^compone rmanente:& fuper his gyrabunt omnes 
compones locutionis f m fuas (pes ' ^ficut vidcbif ex nf is uer^ 
bisinhoccapituIo+Etideoexponemus vtra^ duaru harum 
*^modovniuerfaIi:&pol?:eadeterminabimusil]as & expone 
mus fua pticularia pprie Fm oes fuas conditiones: ' ^vt pcuts^ 
rat le(flor in eis:8£ per eas fciat exprimere fuis labiis os afcens^ 
dens in fpiriru fuo ' ^modo cogruo dc perfea:o+ 
' ^CCEt initio meo^i uerboi^ fuppona primo q? in omni com^ 
pofitioe of onis ^m fua materia '° dc fuam forma indigeamus 
duabusrebusnece[rario:qua]^vna"'terminataItera:autprra 
terminat fcdam:uel fcda terminat prima/'iam eoim in oi co 
pofitionemateriarScform^inuenitcompoterminantis dc ter 
minati:quianifi'^hoce(retnon effetibicompoformalis: quse 
ell compo pficientis & CLfcifliFm^^^fubilatia.Etfcdo fupponc 
musqjtranfitiuu&fmanensfuerutaccomodata orationi ab 
ipfo motu" *^mlocu:quia illius eft motus trafitiuus cui no eft 
fuper quoinfiftat:^^fed trafietab vno latereni aliudlatus ♦ Ec 
deillo eft imanens cui eftfuper quo ^^infiftatad imanendum 
ipfum motum:& fimiliter opatio rei quam fignificat compofi' 
tio"^ hxc de illa eft cuius iam inuentu eft fuum pficiens:8c illa 
eft compofitio immanens:^: de illa eft ^ ^qua; tranfit a termiji? 
nante vno in alterumjSc illa eft tranficiua quae non ftetit fuper 

termiiiante Compofitio &regTmcii# 

tcrminatc pno ♦ Exeplfi huius in rmanctc efl: & Loth luft: qiria 
ftn modu ngnificationis^huius nois Lothtqd eft nome reei0 
fignificat fpfius aptitudine ad eflTcndu fuppofitu terminatu in 
compone 'orationis:& fufFicit illud qd dica^ de eo res aliqua» 
Et iuit eft uerbu imanens * &c intranfiriuu :quia moris eius cft 
^ tcrminet fuppofitu agens adione qua fignificatjSc no trafi> 
bit^q> tcrminet atflione eius res qua fignificet didtio alia: qmx 
fignificet fup ipm:& no tranfiet^ut terminct eius adtione res 
qua fignificat didtio alia qua: fignificatilla f m modu^trafeun;* 
tium^&iodicemusqjioi^inofonchacipfiusregimen cft ima 
nens^intraficiuu+Ethiccftlocus in quo iuuatdiuifib uerboru 
in trafitiua Scintrafitiua+^Et fitr oSa «ani ctia ga vhn ptane ter<^ 
minatmoduaduetu:s& no tranfitipfius fignifi'cado'° fup ter 
minas altcru quod terminet illa.Scd compo trafitiua eft c6p6 
' 'cuius tcrminufcdm quitcrminatfuppofituprimli cotingic 
q> terminetipm iterfl' ^tcrminus ahus fucccdcs ei:fiue termi;^ 
net ipm in adlu :fiue non terminct ipm ficut eft mos ' ^ipforum 
trafitiuo^:quia diccndo nos orh wy^ (m3}?yi: & lacob dedit 
Hefaupancm:Iacob eftre<auprimu'*qa n6c6tingit<|> termi 
net tcrmind aliu effendo ipm rcdtu+& dcdit cft terminus ' * fc 
cudus qui terminatprimdf Sed exntc modo fuf fignificatiois 
ucrba trafitiua cotigit' ^ q> tcrminet ipm ite^ terminas ahus: 
vtpanis quicftterminas ucrbudati6is:ga' lacob eftdans:& 
dcditfignatadtu dationis:&:paniseftqedatus:g'^ terminat 
a<au illu : fic^ dedit 6cpanefunttrafitiua infuo regimine> Et 
itc^'^diuidetcomp6intrafiduainc6p6neuerbo]5: dc c6po^ 
fitione re^»*° Exeplu primi eft loSa jQfii: quia comp6 uerborfi 
intrafitiua eft ' ' c6p6 fuppofiti cfi eo quo appofitfi eft in eo: & 
terminat ipm terminatioe firma+Et compo^Ve^ eft c5p6 ter 
minati cu terminatc ipm fiue fuerit terminatfi ^^res fuppofita 
fcda fiucucrbu^Exeplu rei eft:ois orifidus in Ifrael fcdet in ta 
bernaculis:^'* ois tcrmiatoriundu in c6p6nc itrafitiua qd eft 
fuppofitu primfi:qa in Ifrae! cft^ Tuppofitu fcdm.Et exemplij 
ucrbi c tragiiitate dc gete faluabimini : ga traqliitate & quicte 
* ^tcrminat uerbu falutis+Sic^ i c6p5ne re^ itrafitiua diuidef 
^''comp^fuppofiti in c6p6neagnois cu agnoiato: vt Rubcn 
albus:^^5c i compone pofleffionis vt ppls tuus ppis meus:&; i 
c6ponem relationis ut ille^^qui impat:& in copofitione diftri 
butionis utoisambulans;^adi<^io olsdiftribuit ambulatcs 

infuos igti; ^yb Nin ^r\) ' no f^jy ijpo no$?>ip «in njn no^pn j 
•itauiNhn^Sy^nni^ii^^^^^Ajnhj^^^ianiioS^^^^^^ ^3 n*i>i 4 
*ii"3y»NSjvSy n"iinijnnn^5 nynnninippjJi^in^iy^Vn^jni; s 
•nmav^y n"i» nnnNi mn n*iin^i^:yTn^'iy^V3j>u> 5 

Jvvf T-r « V nv- ■'1' " v'-:« » : «i-y 

»nSa ngiy mnv njn "lofc^ga idh ^3 -ionj pSj^ * D^vri^n 7 
•Dmi^ramu^ND^hyannpi^nlaVyinDipoNinnn 'mii g 
inN^iin ni3yn i^ii nN^an T]"t t^^o di3 ^3 ja d:j.dS3 ^sni j di ^ 
n33"]nn ssn nniun nna^inn d:oni • nS;3j> nnt^ h^Djig S3; 10 
iiy inS^^ru; pn> rtu^&^in m^ionnt^ Va^ton ^:u;n \mn ^m n 
•^inia inS^p^i.Ni P5 Sy.^ inV^jl^ij f^3 v^>^ ^t;>p: nnNi h^2i ^ 
|iU7Nnnip;n3pyA]Dn^iti?s;\jnj3py;_v^ 'd^n^i^t u 

^n^n Nin tnii • ^^i ini^na nn^? ^in:i VDs^tj n^-. ^ ^'^^ ^^ 
TP.^! N3f.l^ Sy,£) in&^nin is: nisn!! *!« • ji;:;Kin h^33;. "im ui^^n ^s 
»3 n^^njn hy^ S^n:io Ninc? dhS 11:13 nnN? S^330 niy inh^npu^ i^ 

•r . .. - - • : - V V V ' : " - . ; - ^ >' • :- 1 

"m \mry Nin DnSi njjn:nhiJi3 nni^ jnjijnun s^in npy^ ^7 
niyi •DTO\i^3DmijnoDn^iTnjiynn 'NinnV^n^^^j^ '8 
D>J^^;?n n3_3"jni Dn;;^n n33*in ii^: nnii3n n33*jnn p™ ^9 
N^n mii3n D^Sy^n n33in '»3 • 0^3 ^^3m ric>&«nn ^c?o ^o 
n33nni • D^>p.^i33 inS^3y.i 13 niini^ no oy n^ion n33nn ^i 

h3:iion n;n)tjp3 inb5V3;onDy33.:tiQnn33>nis*nD\jjjj;'3 ^' 
ni3iD3 w\ SNijya nnrs S3 jiJyn ht^g S3;£i in ^:ty m.io j^jj; 2 j 
Kin 4x-itD>3 ^3 Tlc^Nn njio Ninii? mni3 n33nn3 mrij? ^^3:10 S3 24 

•.»!•:•» • - V vv T -r t - t "jv •;- •' 

nmi n303 »3 jiyu^in nn:i rqw^ hvprx ht^gi • ut:f n:io 25 
p^J?^ n*ini3n Dpuyn n33nn3 nm • ny0;n "^yb D^S^3:ig 25 
• 13^ jDiNn 1133 nj^ingn dj; iKnn n33"inh^ mion K\y\T\ ^7 
Nin 103 ^^'^^n n33in hNi • *gy ngy 103 njpn n33"in Skj ^8 
D*3hinn npSnoSsn^io »3*ihlnS3i03piinnn33nnhKVD^tel ^^ 

•J - l*^V-f ■» -• «Ih T t| •- -TJ- VI •-- 

on^DnaT I 

2 
I 

4 
S p"y D^ d:i inisn p's?ati? ti« jnisn io3 D^n^ian ds; nnqn naann 

' : D^^t^/^^sn D^naw on^ D^^y^xjn nt^snn yn nSsji 
15 DJ p"mnn n^jDnQ DnD^in a>)\:ipn n^ann n*7^^{1 
D^j^oyn nnsnn »D"n 'is miian nnsnns p^nn ' ' 

niho nj Dn j '^m ornN niTD^iqn nvniKn t^^ uvm niio ds; ^ 
nu^£3Ni^&< nnnj'3n33nn5jiC7NnnmionS3;mrt^nq*3D3;D^ 7 
nnannon nolh *Jl2:i w nb nnbu^ nSo^^i at/;^ ■inh^aj^i:? 8 
pihnn ni^q d:i\ <!]ni:n nnq to3 nlo^n niianS non man ^ 
»Dn*i Dn nS« * iimnn m.ion Sy Dno^?^. "napia niNn^a lo 
• n^nipSnqS h^3 *:jn*i niTOn nss^iiin u 

S>j™ic?N-}73Dip^nnniii:innD5nnn |*^*j n 

n^ni • Du\3j; npinn h^] whv,^ npp-in | „ '^ i j 

hvh i^ni!! nni^ na Sajjion nav k^-^ nin;'in D^^ypn nDsnn 14. 
nnim5i5^ionwNS*iD>:p^ynn33"]ni • D^2c^'qfesio3 i^ 
jph3:io>5in jj^pDnnn^jjaiDs^annD^ynNnin-ijnTSj; is 
0)Dm *D"ii np_ihn i^h pHm D>:\^i?n nnann n;3m • DnnpN 17 
»qTO 1^3 mDPn ni^niN^ j^n n]:p4 on^p^ D^Sqjon D^^lp^^^ ig 
•^•in nnioi Du^jsjn nntj^ip dpd nihq nisDin^ pn niD^qpn i^ 
U7ioi:> ^^^m >£33 nSnn nmun D>Sy^n nnsin p dji m t DnSsan 2 o 
ns-iion nD^?qa nbn 1n hy^a niNirq:n DPDn ni^ot ni^nii^^i 12 
: lnii3q2anD&^jnD>h3;5^nn33nn*:)nYninion 22 

*13 n^ip) ninppn nia^inn u;qq j^q ^33^ nl^^n^l ^^ 
D3 DpiT n^jnb iJ^npi?! annij:ii nns-inn , . 24 

Tiu?4n pnpt n^xSq ^dit ^iiS nniNj DnoNon nnsnn n\r:s;n 2 j 
453 Ili3on ^i:n i^in^ idnji nTn ^i:n N=in nq niy vi_^^. nnayn 2(j 
»;5m Nin nnion nin^nn «^intsf »3 nji • ninw ntinin ^51*1 27 
6\^w ^api^Dn^^s; niD^nn nyimt m}pvn «^=!niy ^33 m mi^^ 23 
n^m • Dnn D>:^jyn ^s; inn ni:i^nn mnin nst^ nNnmn nsf 2« Compofitio intranfiriua 

JnTuos Iingulares:&in componeinterrogationis utgs Scquis 
ambulates:&r compone dictionfi cufuppofitis vtRuben uel 
Simhon: R.uben etia Simhon+' hx funt compones rei^ qfunt 
fuppolita prima**Cr Verutii compo re^ dicSa^: defuppolito 
primo etia Miuide6in componeintraiitiuain modos compo 
fitionisreru^^cudijaionibusronis aut If is terminatibus illasi 
^(^termietilludnome:ne^di(aiocuius poteftas fftpoteftas 
nois:hoceftqu£ECone<aitur ^conexu fimili conexui nominfi 
vtfunt didtiones relatiui:^ etia dia:iones diftributionis '°qii 
ueniuntin narrationediAo^ defuppoiito primo+hifunt mo 
di ' ' compolitionis intraniitiuf modo vijt in fuas partitiones* 
''CEtlimiliter compolitio tranfitiua diuidet etiaprimoin 
''copofitioneuerboru Scincompofitionererumt Sic^''*^^;^ 
poficio uerborum trafitiua eft in qua terminatu fignificat per 
modumuerbi '^utcomeditepinguia+Etcomporerum eft in 
qua terminatu fignificat ' ^^m modu fignificationis fubftati^ 
rei:vt filius Abraha:quia filius eft terminatus ab' ^Abraham* 
Sic^ compofitio rerum diuidetur ^m diuifione modo^ regi 
minis ' ^ per res terminantes fe inuice:fiue per litteras regimi 
nis:[iueper modos' ^continuitatis:fiue p additione didtionu 
rationis conedtentiu res : &fignffi'cantiu modum"° termina^ 
tionis ipfa^+Et fic etiam compofitio uerbo]^ trafitiua particj^ 
tur ^m modos regiminis* 'litteraru dc dicftionu rationis: qu« 
funt in aca:u:autin potetia in. oratione compofita:^^qu2E figni 
ficant modu compofitionis uerboj^: didto^ in fua narratioe ♦ 

Zj^T^TV . rT" 1 _ _ _•-_ ; C. :r _ J _ r. :_* r-^: y» 
gruitas*8cintentionoftraeft inftituere regulas quibus '^fiat 
compofitio orationum congrua ^m regulas artis gramatices 
linguas ^^h2ebre^:pr£eponemus iterumquid fit congruitas 
h2ec;8cdicemusq)iitcongruitas intentafcdm^^^modos iiV 
gnificationis dicftionum+Ciuoniam conuenientia dicSionum 
lignificantium fit duobus'^modis» Aut Fm couenietiam rerii 
quas (igniiicant did:iones:autfcdm couenientiam ^^ modois* 
ru figaificationis quafignificancdicaionesilltEresillas+Sic^ 

couenientia Compofitio dc regimcn* 

conuenietiaFmresfcruta^Iogicus &diuinus:&: couenientil 
§m niodos'lignifi'ccjti6is folu fpecula6gramaticus+ Et io dice 
mus (j> cogruitas coponis cogrux^apud gramaticu fit f m mo 
dos (ignificationis didiionu jqa no cft differetia apud ** grama 
ticu inter cogruitate coponis dicedi nos : indumetu eft albti: 
&inter cogruitate dicendi nos:indumentueft* pi(au:cu toto 
hoc (j> couenientia albedinis indumeto fit §m res maior^g co 
uenientia pid:ura:illi:quia aibedo adh2ereti]linaturafr:& pi^ 
<aura ineft ei ^ p arte xftimatiois+Sic^? igitur couenit inquircj^ 
reoes coditiones couenietes^ oi fpeifpei^ comp6nis:quibus 
erit cogrua oratio c6pofita f m modos ^ fignificationis did:io 
num coponentifi ipfam in lingua harbreoi^: de qua eft nofter 
fermOf'°Etincipiemusinc6p6nenoisagnois^agnoiatiper 
ipfum;&: dicamus^t " CC JNomeagnois 8c agnoiati per ipm 
congruit q> coueniat numero' 'fingris dc pKtatis & genere ma 
fculi & fceminar^Sc fi '^deerit vna coditionu iftaru non erit co 
pofitio ofonis cogrua^ga^^^nobis dicetibus Ruben albusjora 
tio eft congrua & receptibilis: fed te dicete Ruben alba ' * aut 
albi:oratio eftinc6gru3*Etqd diximus denoieagnois ipfum 
modos poflfeffionu & formas ditaionu fignificatiu^^offidete 
& polTeffione attributa illi i of one:quia hsebrei fignincat pol^ 
feffioione' ^decemodis fm numej^ illo^ qui c6notabunf per 
polTeffione: ga radix fignificatiois pofleffiois eft ^° p diftione 
T\ii dc dicSione Nin:8c pfificatse funt fpes in comp6ne duaru di^ 
ftionu iftai^ cum If is^ 'conotationu poffidetifi:qu^funt yod: 
vau :he:mem tcaph: tau:nun:& fignu illaru eft rra^ipD* Et ideo 
^^variabunt form^pnuciati6isin poflfeffionibus fm variera 
temc6binationac6iunclionuifto5:+^'qm didiones fignifica 
tes illas funt dece vt phti onhti ddSn' ^"^ i^hti nha yhti vhti yhti ha 
pnkS%&:ratio eftqa pofiidetes fm ueritatefunt dece'3X^^6;nnN 
& Nin Scmdctindc onti &c on dc \r)iii & fn,Et aliqn uenit pfitas foe 
mlaft:- ^p piitia dc p abnti cu addit6e he in vltio nsn nr»x*Et ro 
illo^ eqa ipoCiidcs eft' ^g loguuel uerfus quelocutio aut abiis 
& oes hi fingfis aut ptes:fic^ fut^ ^fex+ dc iteru vnuqd^ co^ e 
mafcts aut f oemia:fic^ funtaii+Sed ga exiite- ^loqntep fe na 
to no diftixit ipofitor ligu^ ad difcernedu elogo iter mafclm 

gcfcemina nntws:n nnpnnnn':>3ngwp^j^pnf3iqn r.!yp3S nNnmn « 
^:jcsi;' viqn r>5 »3 nin^nn as*3in^Dni iq^ Nin plpiqn S:^«5 s 
u^nSn ijnoNi n"j j^ni jnWnSn ij^nox napnn ^u pa plpion 4 
•inj D^4y;i?n ^33 mhn his: tnrt n «^inu^i^ nr h^ ov, Dpnq 5 
13 nxifojnopnms^aDnispnniaiSnu^vh^ « 

DiiN^in D>^?3nn ^3 tu^nh nxn tcii^N ja ofijii j D^mo nDs^^oa 7 
n2:'£33n3mTio&?on niNjnsn^Dnat^ynnsnnnu^ooi^oSsH 8 
• wnnn na im wxivn fic^Sn ini« nin^anon nin^nn nts^nin 9 
^3 io^j:ii 13 nNinom imn np nasnnn S^nn^i 10, 

n^poa i^nnT^ic? nis! 13 n^^moni ^^m Qm n ' 

DN] ^n3pjnn3Tn;iD3i'i3iniTn;n „ 1« 

»3nnii?no^on npsnnnnni^^ WSn D^Njnnain^jnDnj «, 
nD3S jniNnrj^iojji ^^^{'^spnpi n^?^ noNon j3S j3"ifc<n ijnaN3 14 
inn 6<in i^?nn nm u-iowst^ noi • n^Jia noNan D>j3h 1n li 

i.- -- m; :-t» - V: — ; — •»: 

Kinj^^pnn3.3-in^l3D\i&^i ^nhs:,i!^m.^iy^nDU?3i4yi£)nDip3 i^: 
4ynnionni3^nnnni2:]D^D?ipnn*}y hsn^snnriniot^nu^ 171 
l^.jpn Hy ni> Dn3i;7n ^3 • noNas vS^? Dnvp»n j^ipni njipn ^s \ 
Nin j^jpn nNTin npy >3 jyp3. iji3^u> ^p j^:a3 doti nntyys ^^ 
rii^niN3iSHnni4p*ntpnn337n3D»j>pnOT^^ n\pi n&i:n^o3 ^o 
}3h] nb3iinp Djo)piji3in«i3.Dp&{n i^m^unfijD^jlpn^inD^ ^i 
nnnS^?>m3n >£ini:«^iSn>i3hao^:p3ND3onnim2:n3£3Snnn « 

V ! V • » • • : «Tj *•- ■»:•- »! ;• 

w^Sn n^hi^ 'i^hwS ins n^h^ ^Sk 103 ni^^y Dn>hy nnion niSon ^a ^ J 

•• •• ▼ V" !•- •• T i. t v » »•• : V "v V V-: - . _ . 

»:n nie^y noN3 D^jipn >3 DyDm • inHn j^Sfcj Dn^t^ d3Hn ^4 

... ,. T -; V V V • I - • - - ' t I V ••-:»* ••-; V •• -; V •'-: 

ni3p jn >i3T N3 DW£3hi jm jn^^i Dm Dnsi K^m m^ Nim nnNi ^i 

I ••, : - • ^- • T ;.:»••;» V - s •• s V - •. • : ! - : t » - : 

Nin n^.ipn »3 Dpyoi m»n npnjc «^id3 m nsDins inpjSi n3jS 2$ 
nn D3n ijc n>n> nSisi ^31 "inp:n ij^ ni3in in3j ^m in i^i^inn 27 
ni>n3;cj nSn liPv d^ju? nn n3p3 is 13? ano nns 43 nly 1 nub ^s 

: • V •»• V X » •• ; <• -: T t ••: T •>■ » •• » « »• ; . » • 

n3in j>3 m3n3 imnh \)vhn mg c?n.£3rt NhyjTnj;^ ision ^3^ 
i c D?^.^ nSij?a *:|>St^j pS] "laion 0^x73 fc<in i;tjj ids ^an^Rpm 1 
tivh ^£h w^p Trip]^ nN^n TOa.ianQn mii w\ whim 1 
■ DUipn ^unmon niD^riri id4 a^w on "jhNi o^pifsion ^jTonp. 3 
103 oSiyh nn^i^S m\ th nS^ ^a nrn^qn D2{3;n nto;^ nSn 4 
^Dian ^3>:x; nnton Dn»n di^ d^i nloi^n iv}^^ rhv,di -i^pnsip i 
DnionTOn"iN;:?H3niM3p^i 'Du^ij-iNSU^iosiiD^S^isn c 
n&i5ni'n '■ifinon Dn^ «^"iijfo f 5 d3 is^iya in hi;!^ in ^y£i li^ n^y 7 
»no3n npisi »3 nqxn D>j>jprt m^ D^p;jx;n nioi^? \n:3 >3 D^ijpn g 
D^hiy^n Dn^n:33 onia a^Sx;.i£3n nW) ' hip no3nn nnio ^ 
D>S3;i^n Dn\»i333 ni» DSiy|nnloC7i • in^ D^^3iNn rh^-it^ 103 10 
h3N • Dni^ m^p^ nnfc?n%.qoa D^j^npn :]^^np^ npt^ 103 n 
• >35cn^y;jNe^ wi03DhiJi£inni^cjic>36^D^^^^^^ u 

j r|n.^ K£3^&f 13 DN1 • in'K mtui; intyy io3 D^Siy^n ni^Uf nc?^jKi u 
^ 'n3D^jj^pmD^iyi3n]D^Si;i£i^^ 14 

o\^.^;3pnt!i33mni •D^Ji^qsDnppjDn^sDn^snnn^snh u 
|^^7n£)DlnDi;i •fn3rDS^DnSD3Viihn\^^^iN*:|4iS::|S^^Dn i^ 
t«in n^: nn^ ^^n dh D^Sy.ian vij3i • dSs pi hp ifip^ hip mi^ 17 
tnb5 103 1^33*1101 njc D^hiy^n >>iJ3i • in on jnb^ Dn^ i^m^ t^^n ig 

. ■•• f : •• • :-•••:» V « * ■» -r : - -: 

2hnivjT\u 'pminmDnKDsn^ijmnnK-ijnfc^inb^rini^ i^ 

t3\^qnn ^is^ t<ini Viom 103 Hyi^j^ nJ3 n>5 K3n D^oy^h ^s 20 

' *)i^i fi^tl^ ^n^] jn2V Dnni 3nn nsi nfc?n n3i p jq^pD^Dho k 21 

i3niN w 3niN ^3niK 103 DVi^sn iTnsn) j3 d^ m^ntoi 'fc^Dn 22 

rii>mNjn;uDnn:3 ji^^sD^piwnm^m^ 23 

Vqp3 -i3t4 :|"^du7 to3 n3pini iDin n3^S ^us «Jjin ^3 D^uDn 24 

Dqi;£)Si jyjii^io 103 nnnpj ni^p^S jijni t i<im nsp A ^'x^m ^s 

DSn3min'03nnp.?rin3TSiim tn33npio3i^nn^pin3^3n 2<J 

0>Ds;|)Sj3i •nm3aio3i\':);$lopwiKn3D*q5;^^vii';)P^^^ 27 

• uJra inn tni mhg^ io3 in n3p.}n jq W3 n3p34 jq^p nN3 2g 

103 n£3n n''^ inn m nm inn ja nsol:! ^sns tyD^sdii ^9 

innhoA Compofitio nois agnois* 

& foeminamjquia iam fcitum cft in perfona loquentisj&idco 
deiiciemus ex his duoz^vnum p fingulari dc vnu pro plurahV» 
tatc loquentis pro fe:Si: remanebut decem poflTeflrorcs f m lin 
guam'antiquoK gva.ma.^o^*5c ha^c funtscquaha omnibus di 
(aionibus lignificantibus poflTeflbresi^^excepiis noibus fubfta 
tise |)pria::quia hsec no conotabunt pro alio vng : prout Tcri 
plimus fuperius in cap*nominfi;acetia noie gentiU (ignifican 
te difpones indiuidui ^ vniuerfales ei : vt expofuimus ibi ♦ Et 
ideo exiftentibus oibus rehquis noibus figiiificatibus^diipo^ 
fitionemautuerbum autagens auta(aum;fic etiam relatiuc 
adilla uatiabitur fignificatio^conotationu; quia conotatiocs 

^.^2^^ ^-«n^Ohf^Vtt^W l«f>ft^4Wi-»-'ftt^^> ^^r^itctii-trSt^d^C 4«f¥^ ■■■^««'««'/vi^iX ^ ^l-a</« 
dentes ipm*Etnoiaa(ao]^fignificantfuis conotatioibusage 
tes " ut eft me dicere ytiinp vocatos a tc quos tu uocafti ipfos# 
Igitur oportet'*fcirec6notationes diftinetastquac fignificanc 
ac^entes bc a<^a 3c poflfeffiones ad ' ^ dignofcendu ipfa^ copo^ 
(i?ione qii fiit conexg conotatis+Sic^ conotatioes pofleffionu 
' ^ funt \r\h pS xxh D3^ laS nh ^S aut f\h -^hibc cu additioe fcin 
' ^in principio "h^ i^^ahv ; 8c fic oia illa^Et conotationes agen 
tium funt p ort f dk oriN i3rt:J< m ' ^ i^in r^ nriN '3j< + Et conotarioes 
2L<Stom funt nN:& fua copofita ut Dan.v onN rtPN inN 7n^{ inN* ^'n^ 
pnN (rtrtN onNtEthoceft vtpfm;'°quiaaliqiiuenietnN' conota 
tio agentis vt Samuelis; & eft f m Romanos ^ ' prio regu cap* 
xviitEtuenitannmxi 'nN ; &interptatus eft lonathan ; & uenic 
!eo ac etia ^^ vrfus+Et per If as etia difcernen£ conotationes vt 
'3rtiN amans me lartiN^^amans ipm;gc fic in cseteris Ifis fex;&: fii^ 
gna ea^ funt DrtW ; qu2c funt If ^ -** c6notationii;quia caph e 
c6notatio|)pr2Efentiamafcuhgcfoemin3B vtTinu?pro mafcu 
io cum kamecz;*^^ *|"»m pro foemina cum fceua ; & nun p fce 
minis abfencibus vtjymii ; &: ahquado ^^ ueniet cu additione 
he vt rtM^p+Et vau pro mafculo abfenti ut ny v cu holem^ ''^^ 
trahentevau:8cahquandocum hefciurek protrahetevau vc 
MmaA^ Etficaliquando '^ uenitfignum p foemina qn fignum 
fcKminzEcfttauutin^anSctijctaueftcu daghefc;"'^^ aliquas^ 
do eft cum he addita intcrtau & vau ; bc tunc tau erit lenis uc 
ii G irtn^a;i Compofitio 5c regimcn, 

inn^oV^Etedamuenfetpromaioriparte mafculordf abfentiff 
cum yod quiefcete inter mota;'qu2e eft ante ea; & vau qua eft 
poft eam vtnSv.Et yod protra<aa iplT hirck eft fignu fingfis ' 
loquetis jjp CetCiue fuerit mafculus fiue fcemina ut '■)DU?+& aliqii 
uenit^cu additione nun cum hirek protrahente yod ut '3iDt£; ♦ 
Et he eft ^tra<fta ad^kamecz fignu pro foemina ut nipniSc tnc 
critcum exprimentefignop conotatione/Etmem fignfipro 
pfitatemaK;ulo^abfentiuutD3^iD:&aIiqn uenietmem^cfi ho 
femprotrahenteuauutiD^j^Da+hifunt modi conotationd per 
litterastScad^excitanducor addifcentiliexemplificabimus p 
cas in noie agentis & noie a<fti dc noie ^mrbubc ex illis intellivi« 
gent talia in oibus reliquis fpeciebus nominu per feipfos* 
■^ltEt incipiemus primo in noie agetis:&: dicemus q? mafcu 
lus fingularis ' 'c5notabi6 fic ^m denarium huncrquia loques 
profealiquando'-uenitcumyodfolumvtwcufceuahayn: 
dc aliqn cu nun hirek ^trahente yod '^ ut 'a^yjy cum ceri hayn: 
8c aliquado cu pathah vt mii*Et fingularis abns ''^uenit aliqn 
cum holem protrahente vau utiiyv ; 5^hayn cumfceua: &:ali 
qii cum additione he' ^ cum fciurek |>trahete vt irwiyit 8c tunc 
hayn eft cum ceri^Et pr^fentia fingualris mafculi uenit' ^cum 
caph kamec2:& hayn cfi feghol vt lann ^w ; Sc aliqn hayn cu 
hirek ut ' ^ ^3^iN:5i limed cum fceua:8cin paufa comutabit fce 
ua cum feghol vt ^idw: & fi' ^hayn fuerit gutturalis uenier cu 
pathah ut ^3mN+8(; lamed qii eft Ifa gutturalis ' ^ueniet alf quan 
do cum ccri ut tnhw: 8c aliqn cum pathah ut ']nt)3 + Et in plu 
ralitate^°abfentis ueniet mem in ulcimo:& kamecz Ismed ra** 
dicis vt DSiD)ii D^i<'j:i/ ' Et pfitas loquetis p fe cu addidone nun 
cum fciurekprotrahente utiaSNi:» : Sclamed cft^^cum ceri+ Et 
in foemina fingulari abfenti lamed eft cu kamecz prorrahentc 
hc ut myi3:"^ dc aliquadoucniethayn cum hirek uelfeghol: dc 
daghefc 8c lamed forbetur in eo: & he^^cum kamecs ut .Tn^D 
plures abfentes:ius ipfarum eft {tpi^:8i; non inueni5 ^ ^ in fcri;^ 
ptura+EtinpluralitateprsefentisemafcuIi uenit caphcumfe»^ 
ghoI:8c mem poft eam ut^^OD^Ki^j+Et prsefentia foeminf fingu 
laris cum caph fceua in ultimo ; &: lamed cd ceri ut^^ ^u^iy* Et 
in pluribus prxfentibus cum caph feghol Sc nun in ultimo ut 
p^yi^/^ Multis mafculis funt decem poffeirores etiam in his* 
Primocumaddirione^^uau inultimopro fingfi abfenti cfi 
kamecz lamed pccdentis ; dc yod quiefcete inter lamed & vsu 

utvinv n!?3n pa nm iig onnwn Dn^rn tH i^nn n^] inn^oa i 
in^ iD^D p-i>nS nDtuoj n>m » inSi* toannn^jhu^ nm msht z 

h^ nDi^p j Nnni \ ^:nqu? 103 m'^ "tit^lo ^'rp, p3 n§Din:| 4 
1 ^y^S \m p^iSon n)nn tni nmpo 105 nnppji jp^p v-opn s 
Don fc^nn D^oy^ihi djuo lo^ Dnno^n DnDtn ^innh lo^DDom c 
nDi ni'ntN3 Dnj2n ^d-ji on niNi iod^d: io3 int^^iQ DSna 7 
d;^i hiyan Dtiy]h3;i£in Dt?3 jna S>0o3Dn;pSnna^.n>3;n4 s 
j DOiryp nioiipn w iNui 4d3 nNT3 ij^n^ Dnpi Sy^n 9^ 

Dpy£)S nya nnnon >3 nj m^v ^"ly: 15 •^^v''^! . , _ ! 

m^ *:)U^lo pnn pja D^y^Hi j>y n ^W2 n^ri^ io3 naS iig Na 
nnD3Wm p:Nnio3nn£i3Dy£inTOn2:3Wyio3 
^5n naDina di;^i niuJ^ j^ynj nsfi> 102 n^^iiy^io Dina Dy.^ k3 
N^ nDjn wn nDii : nj:^ nyn tkj intDir 102 *:|t?io p"^ii:>a 
103 pnna j\yn D>py,ahi q:nh :ji2:i^ 103 hiap3 j?yn) vpp 'l^a 
DNi :nolu> 103 Si:iD3 Ni,t^n npv pD^nai niu?3 nphni :]3?i5< 
n>:n; niN N>n^3 npSnj • qaniN tos nn^3 ^J3n n>jna j^yn 
m^xi} \ rts^^i^ 103 nn33 Dy^i :|nSiO tos ny3 Dya 5?3n 
j DsDiN DhNtJi T03 ^"pn ngS vppj^«?)tD3 Do N3n nnpjn 
iDSn) 1 Anw 103 *:|tijio pm;^3 ji:3 n£iDtn3^ ny3 is-tgn ^nni 
nnyt: 103 Nn -ij^io vop3 npSn nnnDj mn\ n3p J3=i \ nifn 
^5nm 13 nyS3: noHm u;am StaD ir< p"in3 j^yn N3n D^oyshi 
N^qa nSi fjpt^) jDspp nnnp:n ni3nn \ n^nflo 103 vgp3 
fD3nnnNDoihiJD3«n3nN3n3Tnn3in3n3i mnsa 

ji-V-;-'- -.|-,-r»T-- .» T- 

^"03 ni:3 npSni 'jids niu? -f)33 nnnjn n3p jn n? jt : DjhNia 

: j3Syl3 losnjnrjNS y\y\ ^tJip «^33 ntN2:pp nl3n3i • riipty 

n£3Dtn3 n^tu^Nn: nSN3 ja dj DOtp mtuy DnS c^ Dn3T D>3in 

'ini npSn j\3 nm ni\i nompn npSn vpp^, ipp3 Tn^S «^iDs ij nm 11^ nfiDW] *^chn nyg ijc hw2 nDj icro^ i^n^^i i^^f]!^ to-? i 

"l^hn V^R^Q^Pr? Q^"??!?? ^^i^l^.l ■^^5;'i^ T^V^ "^^5 V^p3 «:)D] 2 

nya -lanon to^d n^?njn m^n;:? uoity 103 njiin&jn m^ nfiDini j 

lohn >nnit Dn^p^ii; 103 «^TDa doi hW2 t^n naDTni 11^ •^t^to s 
t^nn D^N^oin >i3")3i t do^^''"' °'7?'''^ *io3 ^"^^? I.^i?C ^^n c 
Dny3 Dnniqn ^msi : Ds^Nin 103 onnp^n t^n Dlp03 «^s 7 
nTn^3i J i^^DiDi^r; T03 11 •:|Cjio p-iim p: nsDinj ^162 &c3 s 
n3p3n n? j3i t nnoiu? to3 i]iD3 vQp3 Mn n§Din3 nnnqjn 9 
103 «^iDs.^^icJs^^ipjp^nnsii^n^Dlnqivop^no^nnw 10 
fn3^^i?i^nwo:nn3nhiTn^Syi£)niinDjnn3nSi ^ -n^S^n u 
N3nnnp:nTmi^0D3nTmTn3pinDU? H^Vl^ " 
n^iDUn inni >2ic>3 loSni nn£i3 T*yn ^ u 

ioSmnn23jTO^?2:ojwnDi7i • inpMno3 ':]tjio Dihs 14 
qniHi^ ::}m\i» 103 vpp? n|3Di: «?)3i Niiip3 ik ^i:xp3 inn) ^ra i^ 
onnDjn ^ian Dyi ^n^jj; 1£d 103 ^ti^io p*in3 ny3 isnon Di;i i ^ 
«f)33D^>?2:q3nDyiDnhi;l^lo3mnn6i3nfi^^^^ vqp^i^n '7 
':lap3 inn ny3 ns-ton ^3131 ODnnfji^ 103 nsDl: doi hi:5p3 ig 
nnn;n nv,\ ' -iJnn^.l^ 103 n3i W3 *:)tjio p"vi\£3 t^J ri£Din3i i^ 
nsif qjn mn^3i nnn^i^ 103 ^102 p*^o ^n dj; vpp3 inn mnDj 2 o 
»131 Di?! I ininb 103 n:innK3 fc^i^3 cn nsDUiny^ inn 21 
«!)3 naDin3 ni!S!^qa vu-i q^ji t™'"^ 'i'^? vqp? 1^*1 rinnDj 2 2 

JD3rnhinD3<^1D3Dqihlap3 23 

lo3«^lD3iiDyii»napi3vqpginnni3i^ ' niSyi^ ^^ 
«^lD?rqp'n2_\^'i.if;3inn>:rqjSj^vnfea * » y» 2^ 
io3«:}iD3ni^ n^jpini innvqpsnij^nsiqSiq^ni^yiiiiog 2^ 
1D5«:)1D3 DDiSi:ip3Nnn§Dinijnnn2;3Dnnpj.4i •>ni')3;i£J 27 
Dny3 Dn3ioSi -DnnDjn Nrinmon «^33 dkstoj^ii Dnwhi;i£3 23 
Vqp,Nnnapin3 nnnpqi] •i3*;iih5;l£jio3«^lD3.':|i^lDpni^ 29 Compofitio 5c reglmen* 

vt1»n^v+ Etprofingri inuenif mafculus cu feghol uelcff ccrl 
Iamed;8cadditioneyodquiefcetis'&caphcu kamecs vtT3'N 
^'awvEt jjp pfitate loquetiu pro fe cum kamecs lamed '& addi^^ 
tione yod in vkimo vt 'joi^y : qa yod apparens eft fignfi loque 
tis pro fe * & yod plitatis abfcodit a fcriptura+Et^ pftbus ab^ 
fentibus lamed eft cu ceri * ^trahece yod dc additioe he cu fe^ 
ghol & mem in vltimo utDn'pc;iy ♦ Et in quiefcentibus lamed 
''veniet hayn cu ceri ut aTxn dtu^ij; ♦ Et in pritate pntium ue^ 
niet ^ caphloco he abfemiu vt oawn* Etin pfitate loquetiu |> 
feVenitinvltiocuadditionenuncufciurektrahente vau vt 
•ja^DiJW+Etinlingulari^^abfenticiiadditione hecfi kameczin 
vltimo vt n^nm^* Et in pntia foeminse ' ° lingfts lamed eft cum 
kamecz;^: cum additione yod cum hirek : & caph cfi fceua in 
vlrimo vt' ' t^3T» > Et pro plitate abfentium |n>^yii);gt pro plu 
ralitate pfentium ph^)^ , ' ^CC nV^ e^ nome foeminse lingris 
cfi conotatione lingtjis abntis ueniet ' ^ hayn cu parhah ; & ia;^ 
med cum fceuajSc tau addita^^^cum holem ^trahete vt inpavj 
&: cum fingli pr^efenti hayn eft cum pathah:&Iamed' ^cu fce;j« 
ua;& tau cum feghol vf cu fceua;Sc caph addita eft cu kamecz 
vt innSv ^mhv* ' ^ Et cum loquete pro fe eft cum hirek protra 
hente vr n^yi5+Et cu pfitate abfentiu ' ^tau eft cum kamecz; & 
mem addira in vltimo vt DnSp^ + dc cu pntibus cum caph' ^cu 
feghoh&memadditautDamV+Et in pluralitate Ioquetis|) 
le tau eft cum feghol ; ' ^ & cum additionc nun fciurek protra^ 
hente in vltimo vt ijntSr ♦ Et cu iingulari ^° abfenti tau eft ca 
kamecz cum he exprimente in vltimo vt nmSv* Et in fingulari 
prsefenti ^ ' tau eft cum ceri ; & addita caph cufceua in vltimo 
Vt imno ♦ Et cum pluralitate '^abfentiu tau eft cum kamecz vt 
jn^yi£) + Etcupfitatepfentiumeftcuadditionecaph'^cum fc 
ghol;& mem in vltimo vt D3mSv+ ^'^i£, mSyifl pro plurib^ tau 
eft cu kamecs addita yod cum vau in vltimo ut ^ ^ rmhyia ^ Et 
pro prsefenti tau eft cum ceri : dc caph kamecz in vltimo ^^ vc 
1'ni^yi£)*Et pro loguente pro fe eft cum kamecs tau & additio 
ne yod in vltio vt ^^ 'mSyid*Et pro abfentibus eft cum ceri tau 
dc additione he cum feghol ; & mem in vltimo vt^^D3'mSyi^* 
Etpro prsefentibus eft cum caph vicc he abfentium ♦ Et pro 
loquentibus pro fe^^eft cum fciurek protrahente in vlti^ 
mo vt)ymSyi£j«Etproabfenti eftcum additionehekamecz 
iiii C invltimo Nomina verbof um« 

In vltimo vtfiw^yi^iEtpro pfitibus eft cijadditioc yod hirefc 
8c cum caph fceua^in vltimo vt Tm^iyi^^iEt pro pfitibus eft cii 
caph cum feghol 5c nun in vltimo vt pTii^yii)*' Et pro abfenti 
bus eft he loco caph pntium ut inTtiSyiii^hacc funt iura^noium 
ipfo^: agentiu Jterum noiaacflo^ vtdiximus c6notabun5 p 
decem * hsec; & iudiciu ipfogt eft vt ius agetium in mutationc 
fua^ forma^/CC Verutn noia verbord exntia ipfa «qua pro 
loquentibusprofe^&p abfcntibus &:|)pntibu5inuemunf cu 
oibus duodecim^conotationibustPro fingfi abfcnti aliqri vc 
niet vau addita in vltimo iblumtgt in hoc ^ft aliqii pe radicis 
cu kamecz rapto vt naw: dc aliqn cum hirek vt im^: ' ° & aliqn 
vcniet addita i vltimo he cu fciurek ptrahete vt vw^i dc illud 
cft' ' quiefces lamcd +E t pro lingK pnti ctia aliqii ucnict pc cH 
kamecz rapto vt ' ^^aau^ajSc tunc caph eft cu kamecz in vltlo* 
& aliqfi p fcemina ueniet pe cu kamecz lato:'' & hayn radicis 
cumrapientckamccz:&caphcumfceua vttSN:i^:8caIiqfi etia 
pro mafculo eft pe ' "^cfi hirek vt inar:^;: aliqfl venict pe c0 fcc 
uai& hayn cukamccz rapto' Vt t£>*n.& qfi pc aleph ueniet cvi 
feghol dc hayn cum kamecz rapto ut T)DN* ' ^ Et aliqii uenit pe 
cum fciurek in binariis vr tDip : & aliqfi cu collccaioe labiorfif 
' ''utTiyp3:& aliqfi cu fceua:& hayn cum kamccz lato :&Iamcd 
cijrapientekamccz:'^&caphadditacfikamccz vtprimore^ 
gum :hoc eft Samuclis cap+xv+tniyD^ ' ^p rcgc+ Et mirfi eft dc 
Habibihoc:quiopinatuseft(j>uencrit cucomutatione mo^ 
ruum pcedetis:^°ga no eft in hoc comutatio ne^ cambiu:fed 
difparitas 8c diftindlio motuu>^ ' Et ^ fingulari loquerc pro fe 
uenir pe cum rapiente kamecz vt nay ^iDNa.Et exnre' "hayn ra 
»EtaIiqii"'* qnconotatio ucnaefigf 
ucniet cu additione nun cfi hirck protrahete yod' * in vltimo 
ut 'DDm^ ^'^"'nhiSc aliqfi uenit pe cfi hirek vt natya/ ^Et p pftra 
te abiitis ueniet pe cu kamecz raptovt Qi^awdc aliqn cu hirefc 
* ''vt Dniy:i3t Et in pfitate piitium ueniet aliqfi pe cum rapicnte 
kamecz^ Vt D3n3y3+&: quando pe cft gutturalis ueniet cum fc^ 
ghol:& hayn radicis cum rapiente kamccz^^ vt 03-)DN3:aut pe 
cum kamecz lato & hayn cum rapro;qn hayn eft gutturalis vt 

03Di<D . 2 ^:!.!^' epyi p*jn ii> n^DTnq niNroi^i • n>nAs;t^ foa «f]iDa i 
J5>nrty 1£) 103 «^105 ruihiADn «?)D3ni'N2:ojSi ':)inihi?'f£) 102 ^^ioi 
*3n°on\*« 'inw^tiDiosniNJ^qjn-fjaDtpqaNnmnnpjhi i 
nnu^yg ud\ iJ^ioNy; 103 a^Siy^in ntocj oa : o^hyi^n nioui 4 
t Dn^ninijf wn D^iyi£in rna omm rha s 

D*iyaD^"13>pSDn.^Dni^n3D^hy.%nnioi5^D:oN ^s^ 6 

n^j;Q^je^n43Dyi>:i:opD^cS^oAiDnntp;^^^ ) _ 7 

nT3i 134 «^103 nsDU n ^^3n a^oya^ nnD:n n^n^^ i m:^ 8 
inijaloppnn303;ainptji03 «^iion ^op3 u>ntr;n t^^Di;^ 9 
t<ini intPi; io3 ^vm pnn:^3 Nn nMnns?^ nsDU N3n D^ps;$Si 10 
103 qion V9p3 N^n N3n Dy^ [3 m Nro j n^nf?! t noh.n nj 

1 3niJOp3^N^nN3n n3p3^^Di7iD1 «fJlD? r9pa «^Bn TN1^q33U>3 

NSirnpT^ «^N dij^i^SnjS 103 Nijii^3 ^ani vop «^i3n3 mpn ppi 
D «r)iDnvop3j^,3;nit<ij^3^5£)n ^^3nD3;^i ::|n3t^io3pin3 
rjiQs 103 «?)itDn vop3 i)yni hiJip^ N3n f)SN Nani^3i ri^n-i 103 

P^npp ^13p3 QyiQi :joip3 103 D\0.t/p3 p"T1U^3 c<i3n nNl3 Dy^i 

^pp <:)Dn3 noHni ^nn v-^ps j^yni fi<iip3 D^oysSi :i"i:^p^ 103 
:)nc7qS itb io_^p Sc<:io;y3 lj>n wdip^ n3 103 ^qp3 nsDU ^anj 
onipn niy wn «^iSn^ N3tj "i3Dtp njs 3>3nn H3; no;nrii ^Sp^ 
j niy wn t^Jiani in^^ dn ^s n^rion 5<Si «^iSn nT3 j^n ^s 
ni^n3i n3y noN3 103 pp <^ton3 NiDn ni*3 ny3 1310 i^n^Si 
nn3 103 y^qp^^fjDns j^.yni 3nn vpp? ^^^ ^'^^ ri^ J.frr t:?"pn f ^j; 
D^pjj^Hi.^^nT nnn^os &?ij2j3 p.3;iii3f3"ijqp3 N^n^j^n D^pi;.gT 
ni» -ii^uio pins [13 n£3pin3 ton hiyian hj; nnio ■npon ^i33t^3 
t n3t:?3 103 pin3 tj^n nN3 u^niashi oonj^ ^y^:j"inS 103 «^id3 
pin3D^py^hj Dnq;?^ 103 «?)iDn epp? fc?i3n i^3n intpjn ^131^-1 
VOp «^iton^ fc?£in DWiih idn D^Njrojn ^13131 i Dnt:?J3 103 
rop «^Dn3 t^-iu^n ryi SlaD3 j^3n n^jn:! ^?fint:73i D3i3y3 103 

» V |t » V - 1 V - If - 5 :• •»• • t '< - \ i v;!-:j j 

f 03^ nun3j\y.n^3 «^10133 |)i7ni 3nn vqp? J^^D p D?*3°^^ i'o? 

D3Dfc?0 <)tDri3 N'^n nnripiT 'ni^n;n nDp^jhn^nn^g tos p-in3 wnv^h] i 
ipm N^n j3 D^ n.\>:9:3i p^^q fc^nni nnott?h-"i niDi?^ 103 ^'dj? 4 
tf)Dn3Ni3nu?pnn^£jhD3N3nnnnDJ^^ 'l^JV.Iosvoi:) r 

j«mp4n3N3nnN3DW3i • ySyg Tos «?)TD3 n^DU t"i^] VPR ^ 
: n:mh ni^ Nsn ^rani t n^^ca id3 «:)1d3 b?n dx; v^qpa 7 

rx u^pnn^fihhnNrl^^n^nnaNaNS^s^qNni&eyoinnmi g 
DODlpo^ n3i3n6^3ti;Dc>5^3Dn3TnD^N2:ojn^i:inT^mij>3 9 

: «?)1D3 10 

D^p-ipnoniqD^snjnfnnti^sjniouynmjSDn fl /i^ " 

•i>Siy fe -iSu? ^Si^ niSo nmon =1^53 Dnu? 12 

T«vv|t«»v • - : ■r «V »•• 

»3 Dnnnn u.>i?3 ^Knj &^^i - jn%;> jshuj urhp^ nyw_ i:te nSt:j i j 
nvn h^3j[q 6^4^ ^ijpn i\^? *3 tii: uwtpp npih u;.^ p nni iS^f 14 
Dnnnn niouj> D>*iNnn niDt?3 4na n3Q h ^}, nn 13 p3nn is 
D^Ss;i^nnio'f3h3.^!f^ •DniiJDyNm^^^NnoDsiiaD^pninm i^ 
•i3ns nns^nis? ins rjnK ^nb^ nnio d3 p3nn ^iJ3n;p3 d^V'»^?^^! 17 
jnHjiDhDn^D^ViAnS^^l^hiSri^i^^iN^nDnsi^ 13 

nMpniN^^ysn nKnni^nhn^y.ifc^^sniiJuJwn^hn^iv.TN i^ 
D^i33n n^?i W DnoiNn n^n ^£3t «i j^ nsnj niSi * r jpn ih nu^s 2 o 
• 111 j Nh&? nii3 DUJiai:^ pNU? nitjfsj^ ni ^3 Di; -'131 niu> Ht 1 2 
»n^1 idi 13^1 • Dn>:ip ^n: -rinin DU):p Dnio dSs ^spi^Dni 22 
^Nt >3 n5^i3o niyo n5;iD DnniA V-^p.n n33inu> onp nqi^^n 21 
rhun^inu?foi?iiNn^quJio0iN n^q inb^niinDTOiDh fupntp 24 
^ti^iy ni^N 103 inhiT inxi^ns ^3^10 ni^nh Tiun uJiou7_nnlN ^s 
nDi4nu75N ^Nm mu u^iou? Ninu? ^nb^ ni^iy nih&c 10^03 Ninu? 2^ 

_ - ; » — „ . V • V - v: - -: - s « 

t^incynsnnnT Dyp ^3j ti13 vw n33pn ^tJiy niSN n^snnu^ 27 
n^hm^^^^n] nqNonn:3nnq\(^j>nfc^nt£Jiyu^iouJ3>3U3q «8 
nr Ss ihwN^ ni^&^n n^3:io nns nn>n no in!3 >u?is;h3N w nt:?iy 2^ 
mio Conotationcs noniinu* 

D3DJ<at&:aliqn etiam qfi no eft gutturalis vtDsa^ipa + Etpro plu 
ralitate"loquetiu pro fe aliqii uenietpe cum rapienre kamecz 
ut laSa.sa ^Et aliqfi cum hirek vn:p3W3+ Et pro foemina iingH 
abfenti eft pe cu rapiere* kamecz vt mou^S-jniayS^gt he eft afpi 
rata+Et in piiti etia eft pe cu rapiente^kamecr vt in^ViEt p plu 
ralitate abfentiu ueniet in illis ^m rocinatione pe cum rapiete 
* kamecz: Sc nun addita in vltimo ut \h^£)^ Et in binariis uenit 
pecum holemj&nun^cukameczcum hein ultimo vtn3N3+ Et 
in quiefcentibus pe yod mmS+^ Et p pritate pntium guis non 
uenerit in vfu linguxtfed ^m rocinatione non eft^ inter ipam 
&interpritatepiiriummafcuIo]§imiiiquia uenit incanunlo;* 
comem'°invlrimOf 

' ' CCH^ funt conotationes noium quas putauerut multi gra*^ 
matico^' ^cp ipfe uenerint vice di^aionu nS^y' ^^yhv ^hw ^h\L} '>hv3 
phv phv orriv oaS^y i^h^a ; & no funt euidentia apud me corum 
uerba:q> ''^li eflet fic eflet dicendu:q> ipfai^t regimen eflTet tran 
fitiuij;quia no eft conotatio nifi terminans nomen' ^ conncxu 
cijSchochabetaditumagnu innolbusagnominu:^ noibus 
rerum ' ^ &|)cedentibus fuo ^ceflli in hoc:etia in illis quse no 
funt tranfitiuat Verutfi in nolbus agentiu' ^ dc adio^: qfi cono 
tatio connexa eis fignificat dhn Danx ' ^ ijnK nni< "^r^a ins' "^m ^m 
jnnj< vel mm : aut ph ph onh dsS 13^ rh ^^ iS ih^ht^ ^tuc vt plln 
regimen eft tranfitiuum:quiatunc vtplurimiifignificatadtfi; 
autpofleirorem'^cuieftpofl^effio*Etideovidetur etiam ^m 
uerba dicentid cj» fignificatio conotationii fit ^ ' "^hv "hv 5c cx^ 
tera:cum toto hocpoffjbileeft q? non fit illorurcgimen itnZifi 
nens fed rranfitiuum:^"& ratio eft quia omnes fignificat poD 
fefliones in comparatioe ad fuos poffefforcs, Et ideo f m mea 
opinionem;^'qui dicit abfolute (j> copofitiopofTeffionis ipfis 
tranfitiuis crrat errore manifefto;quia S>cCi''^ pofifeffionem ali 
quando fignificatipfam didtio autregimen ditftionis autrem 
quamfignificat^Uitteraregiminis tranfiriui adeflTendi! ter;;» 
minatum re alia prseter illam vt 'u?iv mhat ^ ^ quod eft ficut of o 
Deus faciens me:qdeft regimcn tranfitiuum certc : poflibilc 
cftdicerc^^(}>compofitio'i»iynihNcomp6 regiminis imancn 
tis: 5c cp ratio difcriminis fit;*^quia 1 regimine facies mc:pfes# 
ftus eft intelledtus of onis:qui eft q> Deus fit'^ faciens me:fed 
nyiy vis eias e vis dictois vni^terminatis Deu:ac fi totu hoc fic 

fuppofittt Conotationes nominum* 

fuppofitiJ priml5:ga dicedo ^u^iv ni^f* adhuc no eft pfedta enG^ 
ciatioquouf^ dicatur"danspfaItnosin,nocae:qahoc additu 
quod eft ipfa enficiatiatio eft fuppofitfi fcdm ' in quo reuerti£ 
pofitio etfendi t &c tunc crit copofitio tranlitiua modo quoda 
*in reditu effendi+Et fic dicendo omaN p pny cuius fignifica^ 
tio eft Ishach q eft^filius Abraha:& ipfum eft iudiciu oium re 
liquojg: c6tinuato^;§g no fit hic tranfitiufi pfe(flfi/Et totum 
hocindigetcofideratioeiprincipiis fpeculatiuis artis huius: 
fed ^ fuma rei f m meam opinione eft q> regime oium c6pofi> 
tionum pdidta^ eft trafitiufi ^f m aHquem modtJmodo^ tras^ 
fitmbdc no eft iraanens pfedifiiquia non eft regimen imanens 
abfolutfi nifi^ in componenofs redti cum noieredlo:autcum 
uerbo fignificante ad:ione agetf s ' ° pter q? fi'enificet rem a€ti 
extra ages & opationeipfam;aut erit compo nois redli cfi eo 
cuius poteftas fit poteftas nomis rea;i ficut eft nos dicere dks 
cras;cuius poteftas eftpoteftas'^comp6nis nofs refti cfinoic 
reifto.Et hoc fufficit in c6notationibus modo vfiidonec loq^ 
mur ' ^in quatuor fpebus componis reliqs rmanetibus;8c dcin 
dc exponemus coplementfi ''^pticulariuconotationfi &mo^ 
doi^ componu orationu cu difti«ftis regiminib^, ' ' ^Et exor 
diemur primo in compone relati6is quar eft in lingua hscbreo 
rum' ^duobus modis;comp6 didtionis relatiu^;aut c6pofitio 
' ^lfse cuius poteftas eft poteftas didtionis relatiug.ExempIum 
dicaionis eft o'Su? Hin nuN «f]DV lofeph qui eft impatonExempIii 
* ^ \rx eft lohwn «jjdt ; qa he notificationis q eft in diAione Dnvn 
uis eius eft uis dua^ ' ^ didionfi isirt nuw + 5ic^ comp6 lofeph 
cum he qux eft in capite o^hvn eft^°comp6 regiminis imanen 
tis:quia ipfai^ vis eft vis fuppofiti vnius ; & fifr etia eft compo 
^^im fjor lofeph qui eft^Secl j:'Hu^n ^ov uel ishri; m im ^ov eius 
lofeph eft fuppofitu primfi ipfius nwN ; qd eft "* ^fo^N <|DV< 
ipfed:a conexa cd u'S\y Nin;' * q eft of o pfedta+fic^ i3'hty titn nm 
qui eft impator eft eius comp6regimis^^ rrafitiui aliquo mo; 
ga in ca eft rcditus eflen di ; & hoc fufficit hic+^ ^ CLEt io dicci^ 
mus (p c6gru(iin ofone:cuius comp6 eft compo ^^relationfs 
cft <p fintin ipfa fuppofitfi primum & relatiufi^^conuenientia 
fifia numero & generejga c6gru(i eft dicere n3y.i DmaN ; dc no 

congruet »j^n n:iDn j<in ni^iDn isintj ^pi^n nTc; nS|b5 nn^oj [ni"3 z 
no n^'3 nnnu nnannn njnn m n^jqn nn^n ntinn 13 n^'t<: j 
Ninij pnx* insninc7 Dnnns ig pn?:; TQ^?n r;?] * nnnn nnra 4 
nionniJjN3ps<>3«^NiD^:3iopniNi^hDSjnn s 

hivi ' mm n^s^^o'! nli^i^yn m^jnnna ]VV! i^n^ ^l ^^] ^ 

1*11: 6^in nnapn niapinri ^3 u?iot^ij >ppi "^sh ipyn n;pDq 7 
DK »3 DSnio nii3 c?iQt^ pK ^3 -noniiD 13^^21 nii:n nvq iv^ 8 
hi;i5n nSii?a nTio ipb oy ins nu>; di^ nv. y^io'^ nnann •) ^ 
nnann n>nn in loyj; hy^in] ^3^i£)n m ^iys w nni^i?; nSjii 10 
n^ nriiD'f ino di^ i^not^a n^^,Du> niD inbiu no Di? y^i au> u 
nanif ni? SSa -^jnT d^ijss n nn • ^tlop ov, "it^^Dt^ nnann u 
Dihfn ^ND3j3nnN)D^n*iinnDns;i;jjnnn3^^^^^ u 

: DTOt^n^pihnDyDnoNonniD3nn*3nnj^Dn 14 

D>nnyn iiu>^3 .s"inc> ^^^^n nnannn n^nn Hn^ ^l "^^ 
n3i)*)n 1.S n3i2:qnSon327TD>pnTwn . , . ! ^<^ 

Sicjo D>hu> ^?in it^^N «JiDi^ nSon ^t:^o n£3ni:Q nSo n^ nniDi^ niN 17 
WnjD nnb Dten nn>m nc^^e ny^iinn sn >3 D^tnn «:)di> niKn 18 
KM Dten u^Nn^t:? nn dj? «?idi> nnsin njm * Nin ntysc nAo 19 
nnann p o:; pi ^n^ mio nb Dnbin >j£)o mii t^^iotrj n^snn ^o 

-»•_».• -I.. - TV - - ■» ■.■••;• " • - -r : - 

innDnn D>St£> wn i^fij «jjpi^ is^ D>htpn «^di^ hn^? • n^&f 'fjDi^ ^» 
»nh3no^?oSilu?>;n mio Dt^ to namo noj^o nb nnb >3mnij « 
Kini^ntijsiSjit^Nn njio «^pi* >3 d\c>j "ioj?<o Di;.i3ino nSm ^i 
iDhci xin by. nsjno DSti^j >n^3. nosig nt£fc< «^di> noiS u.iin 24 
01Q? n33nn fngsnn D^ht^? Nin nti^>? nim Dh\p: no^jo «inti; ^^ 
i nj3 n mi n>inn nnjn 13 >3 n3:po3 tiu 25 

n33nnin33nnnt^N 10^503 niNjnt^noN: 7!3 7I ^^ 

«<Si n3y n nni^i^ noih nw >3 31D31 n^D03 uw d>o>2DQ ^^ nii^jn <\M'm msnrt t^^T 111^1.1 iij&? oniqfi^ "iqit i^S nnit^). 4 
tD^i^nynilu^S^Dm^sS s 

D^EJnppnijBDjn^DDU-iD^nqiu^m . , / . .7 

w nNH pi "i5^^n ^13131 -i3? Ti^Ha n^^i^^nt:* i to>d niot:/ ^ 
mi^}£2 ^i^ni:333i d^jd^ ii2 mpn^ wnyn ntS nmc?nn 10 
1^3 •r|S3/ijm_&e D>DSlnn^aiqiS*M2;Ti3^^ J^^ an^B^^lSjijnpnn^j n 
an s^3 DyDni n^fipn] ^^nh^n w] D^jp.T n^.n3tij j>3 ons;^ ^^^}i>, u 
Dain 131 ' m nn^ no h33 ib^jh mh i:&< D^3*n pii i:iH ^» i j 

p^nan i^jio::* nw -iini: p^jSnn mT\m m j *^«| u 

uj 043*1^^3 iD3;nDni3Do3nonphmm | is 

: j3 D^DnDT D^3n nnto uh^rhg pi onDT D^3n o^^nrnj^ 17 
^u ^^i^^mom w^nmn Dy niSon nsanns H 1 jQi'^ *^ 
n Ti;c?3an3iDipnu7t2niionwi£iDo i^ 

niou^n n.sTn nSq^i^n nnion ni^on n33"jn3 ^s nn • onipn 2 o 
Dy 0^30]'^ -ijni' »533n 13 n3nn\QN nnh pi>4"j 10? D^Spsm 12 
^i m iu2n uv nn3nno nSon t^n dni • i^idoi aid3 n3^on 22 
t nw noNon n\n)u^ na nT ^idj^) 21 

on^niNntn nb nni: niTon nto n^t nssnnn Q $^1 ^"^ 
rtpTn3n3-io46^njionn3noii^Dm3rw3TnjN jj 

Draonn3nonjnnpjn3nn3nanjn3m -TipnSsJlN 2$ 
ni.i |iyo*^ 103 >i!i?'^ip i]y^2 Dnsnno Dqj;y3 Dnn^3 Q^^Snrjq 27 
p_5;3 Dnsnnq Do^rys DTn£3; oni^ ^ Ai Jli?9^ ^l^p. ^Vl Q^On 23 
D02:y3Dmi33D^£sSnnoQ^mionn3non:nni&? -mn^^n 2^ 
rjy3i Compolitio 5c regimenf 

congruet dicere 0'">ayrT omaN : qnx non funt limilia numcro: 
ne^ n'"»3 j^irainai^tquia non funt limilia gencre : quia Abraha 
eft mafcuIus:&:nn3y."ieftlingU3efoemin£e'&: non cogruent : & 
fimilirer non congruet dicere on "Wti Dn->3N' vcl a^n im-Scd. '^co 
gruet nobis dicere m im Dn-»3j{+Et hsec eft compo relationis 
congrua^^ra modos linguse hsebreoi^» 
^i£Et in compolitione interrogationis congruer (j> coueniat 
didtiointerrogationiscum^refponlionegenere &: numero: 
ctiam &i:fpecienominis:^ hoceftred:itudine& declinatione: 
vt eft interrogatione D'jSm rai 'a libro Exodi ^ cap>xu]uia in** 
terrogatio eft in lingua mafculi : 5cin pfitate redti: & lic uenit 
ibi' °riiii'o ad hoc lanpam' 'ij^jNva 13^*t)3331 id'333 ^h^ i3'3pT3i i^nyia 
^3^ '" Jrt '3 "j^3 : hoc eft quifuntambulantes nos ambulabimus: 
fiue' ^fuerimus adoIefcentes:fiuefuerimus fenes : 8ccum tota 
familfa 8c pecuIiOt&: ratio eft quia feftum ' ' Dci eft nobis:8«: io 
debemusnosfeftumcelebrarecorameo cum omnibus quae 
gratisconcefiitnobis:&ficinterptatuseft ''^onklosjquia fe^ 
ftum coram Deo eft nobis* 

• ^CCEt iimiliter etiam in compoficione diftributiois oportet 
^lit regimen diftribuentis '^dc diftributi fimile numero & 
genere vt oSa y^n ; ' ^quia D'33 funt mulfi mafculi,& limiliter di 
aio D^3 lignificat multos mafculos etiam* 
' ^CVerutamen in compoiitione dicSionum cum fuppolitis 
regimenfequeftraturfcdm ' ^ numerum fpecfertj di(ftionum 
quarum pceflitcomemoratio io capituIo"°pr2ecedeti* Quos* 
niam in compolitione diiaionu iignificantifi terminationem 
fignificatiois nominfi ' ' dc uerbo^ vt nsS pim ficoneiSetur 
fecumconotatiooportetq?coueniatcum"^fuppofitogenerc 
& numerotSc fi disftio non coneftatur cum conoratione; tunc 
non^^erit necefTarium hoc vt fit oratio congrua* 
^^CnEtficompofiriofitdidtionum fignificantiumodos potc 
ftarisfuarumiignificationu;^*tunc funt duorum modorum 
vel cone^aenres fuppofirum fuppofito vi:^^aut §m ordinem» 
Sic^c6ned:etesvifuntc6nea:ei:es fuppofita^^^diuerfa diMn 
<fla in fe conexa in re tertia vt om' ^ ^)h) pyn^ vau conned:ebat 
Simhon:&:leui qui funt diftin<fti in fe conexi in re"^ fraternita 
tis+ Auteruntconne<aentesfuppoliradiuerfa diftin^aa in fe; Compolitio 5c regimen^ 

&intctertiaattributaeisconexaconexione orationis fblutfi 
ut i\yy iN"3py'fedens tetoria:quia didtio 1N coned:it ui lahacob 
dc Hefau ' diuerfos diftincftos in fe dc in re feOionis tentorioru 
attributa eis * c6nedtun6 conexione orationis diliuc^iua folu; 
ga Ci unus non fit fedens ' tentoriatalter eft fedens tentoria* 
^CI Attamen coned:en'tes f ra ordinefiuntitaq^ fm ordinemj 
quia diiflio '^ rationis cotinuaf antecedenti aut confequeti aut 
ambabus ipfis ^+ Exeplu huius eft fi Ruben eft aiahergo aligs 
homo fentit: quia di^aio fi eft cotinua^ipfi Rube qui eft ante^ 
cedens: dc diHio ergocotinuaturipfi aligs homo qui eft con^ 
(eques '°in conexione orationis»Et fimiliter '3: ideft quia noul 
cum:propterea quia pcipietfuis filiis &:fu3E domui' ' poft eij 
dc Cictera: '3 c6ned:itur uerbo noui eum:quod eft conlequens 
illatum ex'"antecedenticontinuo didtioniryoSquod eft:quia 
prsEcipietfuis filiis &:fu^domuipofteum '^ &obferuabut via 
Dei ad faciendii charitatem & iudicium + 
* "^CC Veruenimuero fi dicSiones fint fignificantes modos fu^ 
declinationis ut pnra' ^ uocabitur tibi femen:quia beth figni*^ 
ficat rem quandainuentam' ^ in If hach:&: declinatlfhach ad 
partiedu ipfum.Et fimiliter pnyp pny^a jac Ci diceret in partc 
* if hach:&: congruet hoc qn beth aut mem uel di£tio p decH 
natnomen Ifhachafignificatione^^fusereirea^in obliquam 
iicut eft id quod congruit in lingua §m rem intentam : quia Ci 
*^ intenderemus hoc:& diceremus Ifhach uocabit:auttotus 
ifhach uocabitur:eiretincongrua^°oratio intentioni inteta^j 
Ucet Cit congrua fi intenderet totum Ifhach + 
.^ ' ^Et fi copofitio erit copofitio did:ion(i fignificatium affej* 
(aus anim*e:^'tunc non congruet oratio nifi quando termina 
tio di(ftionis ''cum fuo afted-u fit congrua fuppofito termina 
to per affed:u illum ut ^in ois Rtienst^'^ quia did:io nn fignificat 
uocatione uhe congruet fitienti gemeti*Et per contrariij mn 
^^Viditoculus nofter:di<aio fiiSnfignificatl^titiam congruit 
ilIiquiuidet*^quodlperaueratuidere+ 
^''CtEtincompofitionererum dicftarum defuppofitoprimo 
intranfitiua^ ^exiis ipm tcrminatii fuppofitii fcam habet eius 
iudiciii cii ipm terminante ficut eft iudiciii ^^ fuppofiti primi 
i fua comp5ne cii didioibus r6nis*Et fi no fit fuppofitti fcdm 

fed n it^i7.\3i*ps?).npma rrisnq ix nht? ^3 n^^n&^ ni^i^ lu^jj? le^ 2 

Dn^^DmwDtennOT^n:!;?^ 002:10 Dn^nsjJD^aSnnpn 1 
K a^^innijnrKDfc^^ann^jV^inon no^^^ 4 

iD^Hnji?2^)'^™nD^h'*3^ s 

o™mi>;'rii^oja.i^^:Dn;°p3.npi^^ "^ , „,f 

np^n DN rha^^pipG dik nifp t3 d^? ^n jni&^n 055 nT3 fepn g' 
•^ujajn t^ini^ Dn^ni^pa npD^ji? DNnSpi Djtpn t^mf piKna ^ 
fn^a nM ra nt^ my-vnujcs! Ts;cft vnn^^apnnNonama 101 
TQ a^>nnnn "itEJain Nint:? ito*t^ iy£)3 npm ^3 *i:n i>inN 11 
snn^ in^anbjj vjgnNmi^nujN Ninu^ lyo^iniaa pn*tn D-iipn iz 
r D3U7aT npns: niti^s^S >> -inn no^i . u 

pw^aioipDTOi^Dnnnliioinnra D /I^JI '^ 

iK2:oj no "im nnio n'':^;:? y ni vh t-^^ip* ^ i^ 

pSna npihs pny) jp pn^^jp tdi inb^ pSnS pnvi niDpi pni:)3^ is 
riNninp pni:\Di!> nipp jp nSo i^? DoniNn^3nu?3 nr nim pm] 17 
5)hN>3 j\Don j^jvo ^^'l P'^^,^- ^f^?.^ np >53 ntpij h^ n;^>*i ij^:j7 ig 
n nlNj^nSan^nN^p^j^^n^^^^iDlNNnp^.pni^vira^ i^ 

1 pn^^:h3T.V3 -ihN niN;j wn >3 «^KnJippn njisn Sn np^con 20 
^$^n".?pnTinionihpnn3nnn™n23'^r|n n^JI ^* 

rhDn rh^pin^^i bhjsi ipKon niNi aih}^ . ' 2« 

t<p2: Ha^in loaMnnnpnaSnmnnjjon^^nniNinnpna 21 
nc<n "ii^nini n:N:n No^n % niNn ^iws n^np nTfon nn nSpi^j 24 
nsn^ ^p ^n: nniN; nnpi^n hy nnion nNn n4p i:>j^i7 nnftcn is 
tniwS-jVnipn^Nn^j i$ 

nini!inp't:^N*inn3ionpDnpKjnD>j^ jn^!3*^n.!3l ^-^ 
l^n3topD:;mwn:iob:jionnvna _'7 ; .*; «8 
»:};e; mio ij^s^ dnt • Dyon niho oi? innsnna Tiu^«in n:ion 2^ 

i D in^n\ nt^in nnsnnn ^3 hfi:?"TjD;. yot^ 103 nToy:n pna nijij uvM « 
Dttjrif 3 DN »3 i^on nr ni'Kj n4 jdSi h^^mn fi^intg ny^ouJn S:i;ii j 
j^>5^ no Syiin nN S^D:|on dni • ia S^fion 4y.4n ini.o h^aun 4 
o^ji:x;n n3Dii nn^^na niDU Dy^ni?j.Di7.^N3fonhi"3')i i 
dS^ fc^am 103 Tn*ni'^;ii'n miriNntoonnihanmninti? $ 
nx^an to n>o^ii'nnj'n\Dhi*y4ni3n&^D^3nSott7 7 

Mn^P^n] ' . s 

npannn K^n nnman D^^y^n Dy niot^n naa^in •I •IN^ 9 

%y:iv!>j^ "i^?sj Dn^u?io0aanii'anD>hy^S_n;yfte ,\, 10 

• ^^3*111 n^yo^! ij-i^j^^it^ioiD 4^330 nnfi^S^ajohKn^^mn u 

iSKnniTpjaD^j^SnTtDnsaTOi 12 

*3Ni |ic?i<n Sn;iop naiyn n^i^ii^n nnannn c?io(^ H.3 J{ *^ 

j D"'^.i;ia myv\ u?iouJ| d^jjji; nsain u^iot? S^^ mits^K'? p^nn» ^ ir 
ins: |i:}7tj3 fi^in D^J^^^iyn nnsin^niun c^iot^n fl^^rtl ^^ 
'2»3:jonni^nSS3i^^':tni3n3i*i^2??nnjw „ . | ^? 

h&<nu7^^nS^<io3 "infi^S^DJQo^iDxiofi^inDJiniwpioi^i&c"! is 
S?Jio iny 5<ini siSt< DU? Vn^p iNinti) Dti? ^3:^31 w josj 19 
iti^ippn inK N^KDnD ^iHfcj D^h^n^j ^ hysn m ^3 joN).Si7*)p 20 

• 111*3 D^3^:y t^iot^ ^Nii^i ^iS&«C7iou?«ip3 phi h^itn^ ^riSft^ iz 
ni^niNnnsiniii^inioiy DyniHp n33iriu7TOi&?phn^^u?np tz 
ni^niK Dy. D^Sy^' ^1:3 nnsin t^^iot^i niD>pp ti^ioiu^nioii^ oy. n 
iN33 nnj^qi J ni3^PD3i m^fjifi^ d^ ^ijs nasin t^iot?! 24 

JDTOi^innHNrtDUjpn^s 25 

n^:tJi iii3m iiisn tyiou^rt mSnnris n^ng |i f\^ 11 ^^ 
in>:5i nini^onni^mNnSsimtau^wa ., : .l^a 
nins:4 ni^^n^ np ^as nmuni niiipn mnsinn >ypS ^Sa is 
c?TOnnSnnnKinp*t^«inmioniii3nt{7Wan3m •ii^^^ri ^s^ 
wni / ^ ' De componc & f egimlnc* 

fed acrb(j;t(!(i terminans eft duobus modisjaut cuius femit^ 
cft cfle aliqn rcMrdc aliqfi obliquu licut eft iudicifi nominfij 
vt hn-w^ ya\y audi Ifraehquia in componc hac appropria£^uer 
bum audiendi quod eft ipm terminatu:§!; io no congruet hjcc 
fpes niff qn nome "*terminans appropriat uerbu terminatu g 
ipfum^Et fi terminas uerbu no iit ^ id cuius femit^ eft ee aliqn 
rcdtu tSc aHqii obliquu ficut eft terminatio difponis rcru^quas 
fignificat diiftiones terminates;autmodo^fua^fignifi'catio^ 
nuutonniom^&uenitcIamt^^quiadicaiooS^ no dcclinabitur 
vnc[:&fignifi'catmodfidifponisuerbiaduetus;^ & terminae 
ipfumt^ClSed compo nominij cum uerbis imanens eft com 
pofi'tio;'°qu2e eft uerbo^ imanentiu fuis regiminib^; quae no 
faciunttrafire' 'terminationeinterminas poft terminans ; ut 
cxpofuimusfuperiusmodovniuer&Ii;'^& itcrum fpecificat^ 
bimus hoc infra adiuuante Dcot 

■ 'ClSed regimen compofitionis tranfitiusequ» tranfiet a ter 
minato primo in'*terminate fcdm qui terminabit terminate 
terminatuprimum'Miuide6primo in regimne compofitio^ 
nis rerum dc regimen compofitionis uerborum» 
' ^CE^ic^ regimen tranfitiuum copofitionis reru eft quando 
rCs vna eft ' terminas rem fuppofita primo modo quo poffit 
tcrminanseflTe^^digna&aptaadeflendumetiam ipfa termi^ 
nata a terminate alio vt Deus Ifrael ' ^uerificetur quefo ucrbli 
tuu;quia nomen Ifrael terminatnome Deus;8c eft adhuc ter<^ 
ntinatij ^°a uerbo uerifi'cetur;quia hoc uerbu no terminat no 
nien Deus abfolutejfedillud c6nexum^'DeusIfraeI;&iouo^ 
catur regimen Deus Ifrael regimen reru tranfitiuu+^^Quod 
diuidetur inregimen c6pofi'tionisdidlionucumnomibus& 
in compofitionelfarum^^cum nominibus;& regimen conti^ 
nuationis;& regimen componis c6notationis uerbo]^ cu Ifis 
^** dc regime comp5nis conotationis ciilfis dc in cotinuatioc; 
& hinc cxponcmus ^*omnes Ipes iftas in fuis particulis* 
^^fCEt exordiemur primo in principiis regimis intrafitiui & 
trafitiui+Etfeciido^^in regimine dicaionii dc oium If a^ feruic 
tium;8cdeinde^^|)cedemusinfpes componu intranfitiuarij 
& trafitiua^ |)Ut congruetluculentisc^^ IingU2e+ Sic(^ in regis^ 
mineintraniitiuofuppoficu primueftprincipiumregiminis* 
li D Etfcdm Dc compoiittone & tcglmine» 
Et fc3m dependet ab eo & reditin ipmjqa dicedo Loth iuitj 

Hic obiit rabi Abraha de Balmis jhncuf^ eft eius tradu<ftio ♦ 

uerbum iuit depedet^&: redit ad Loth:8c Loth eft principium 
cius:&qualiinaicetct)iensli£ vnitumcum 'Loth:cumin ver 
bo iuit nihil lit encns ab eo & a Loth ; vnde appellat '^uerbum 
intranfitiuum & imanenst 

^CC Attamen in regimine tranlitiuo fuppolitum primum de^ 
pendeta fecundo exeunte ^ ab eo:& non reditadidan uerbo 
cnfm eius eft quid exiens ab eo^&: ab agente+nam cu dicimus 
Ruben comedit pane:verbu comefhonis erit^a Ruben qui e 
principium eiusjScad eum no redit fed tranfit ad panem qui 
^comedirur:&: eft a^ftum in uerbo comeftionis unde non func 
vnira fedfeparata '°&: diftinaa.Quareeft diuidendu demo 
dis nominum quoad eorum compolifione Fm modos"vnio 
nis dc diftin«ftionis:& qa latet differetia iter vnita licut '^bene 
apparetinter diftindta* 

*^Crideo diuidendu eft de modis declinationis nominumiii 
• compolitionefm modos^^^feparationis 3^alietatis+ 
' ^CLDi^in<^u aiit a focio in compolitione femp eftiprincipiu 
' %i focii feu terminus terminans eu ficut declarauimus iam 
' "^ in diffinitionc copolitionis arationis:vnde cum aliud ipm 
fit principiu feu terminusttunc aut'^erit principid rantu :aut 
crit terminus terminans tm:aur erit principiu & terminus li> 
muLSiautemfuerit°^prindpiutm:tunceft nomen re^aum 
femper:quonia nomen in eo q> eft ^°nomen eft id ex quo ema 
nat totum id quod dicitur:& |)pter hoc dicimus q> nomen re 
ftum eft ' 'aiiud quod eft principiu oratiois in eo q> ipfum eft 
aliud*Si aut^^aliud fuerit terminus tm in idiomate quide hx 
breo het femp |)nunciationem eius ^' pnuciationem reca^i (i> 
cut fignificatfubftantiarei ad qua fignificada fuppofitu fuit : 
licetcum^^^hoc excitetprincipium uerbi&id termiat:&ideo 
regimen eius eft poft uerb(j:qm^'eius regimen circa termina 
tione atrribuiC ei prio:&: eius regimein eo qj fit prlcipiu^^^ar:^ 
.tribuit ei fcdario+Pria eni intetio eft excitare uerbu:8c hoccft 

m I 

t 
I 

4 
S 7 M^npa pSi DlhD? 1J0O !>45f 1) nm nn^^nn Syi£fl pNU^ rva \Dih 

tna.lyi nni2.iyia 

fi<2:isn *3C?3 n^m jiu^Knrt mTian Tii3Jttr?iou>a rtnlAJI 
9300 >4?finaTlhi;^fi^i^?i^hNnTinlwiJop \ .c 
t<yi> nS>D2<n man^n mS:^^ nisn noNa »3 Hyiiin pi 
Kini? onSn 4n ni3i?>H3fi< vHn njin ij^fc?i inhnnn wnf piNnq g 
Dhiisno Dft< ^3 Dnn>noD3^K p^ir nVssn Sy£)3 'ny^ hsj^an « 
m^ASDO^sin^i^DTOnwnmypSnSc^nsi^^^ "Q^^I^JJ 10 
lo3Dnn&<r]qni^3nqWn£jnyS33ni^73i •nn^nminNmn u 
iDnn^nonf^snNiafi^^o:!^ u 

m^ij^ n33^n3 niof n n^D3 ^wpSn^^^iN^ ?*3 7 '^ 

tnhiinnn^^in |*^ , 14. 

riSnnn fc<inD\ii?Sn33nn3in3nonii33n n^fll '^ 

n33l3"INDtiZ 1O3lnKh^3^0tej"C<n3IT '^ . , i$ 

rwn ^DaiNnhnnnnhiTnnnn^pSr ■ wonn33nnnm 17 
6?in DN]-in^ '^nai n^nrin in n^S 4^33ahi3X ik 13^ nSnrjnrtw ig 
fc?inu7 no3 DC?n >3 Duom * DhiyH nu^> Dii^ Kin Tii i3S nhnnn 1« 
fcjinn^^nDU^ncjnqwnT^yjnpwnSpSi^^^ 20 

DKj • rhm Nin Nini^ np3 npsqs n^^niin Kini^ rfinn 21 
inn3nDSiySpnnpDn:i3Jn jiuiSs n:rn3hSi33nSiiTnn^n; 2« 
Di? *:)fi^ vSy nnin^ n:inu?7p;j;n d^j? 4y nni^^ 105 nij^^n nisn 2j 
^ijHSy.iin nnHiu5wpSn"nb^S^3^piSy£innbninnn^^ 24 
nHnnn >;inu> nq3 W^om ny\m^ h oni^) nH3:?n3 'imm 2% 
Min nTi Syan Sy n^ynh 13 njiw^n n3i3n'^3 niuc?3 iVdjiii) 2^ 
Ui D^ ♦?f!V?l*33p-V-Wp. »Jifc^^c\uoio^pri5;^'»aTo3nnSnKnp3 i 
jite ni;u;nin^i^"ipn niSnnn on h5{"itEj\i np^jj *3 nn • Vw < 
nwonfi^in nt^ DvnnN-ntsjonft^ojnmynnfccD^Vn^o-i i 

: n';^Nnn 4 

n^npn hyniitnSD(?nu^Nn3Nni^3n H^rttJ^^*! ^ 
«'''^l^^^^siniaan-iynm .',, ., ^ 

n\nnn jo 103 nSn n]n; 1:00 iijn Nin nSjTn njn) ^*iv[ 7 
n^nnnNin:i*^^3nn*inN5:;);oio3nhjTni/p^no '^ 8 

yinfi<»2:*nn^nnnNin iDin^^ONKnmmioNnmfc^^sfSnSyb 9 
j 1300 nij5;:i n^^u? nSiTn h^aaon ^Dari Kin 10 

w-i^ n\i?i?^D^3i^n noN^^^^^ " ' ni^fli ^* 

♦pnfjno ^fi^Donvii^iotoN^p^nDni : ! ** 

inn?i?nii^!Jn ' « 

1 wnipnonoioppnnNininnSnnio nitoiiT ^^ 
rh^^g nm }]d I03h3;li3 sinti^ nSiTn iq n^^at^^i '^ ' ^ ' i^ 
t nDDQ iinD jn; m^ Nin >3 na ^yi^ nia^j m\ ih »3 '^ 
niSafi< TI13: ^311 103 nsDn in pai Nino nHitn to ^''^hm 1.7 

••-:• ... j- • T>- •.■|"T •.• - -!• • •- 

onu) 103 nnyn Kin^ nSiTn jo n^y^nni 1 tiJioii^a ^^30 as 

n^jiJni^ijnnnynpnofentDnisi^^ i^ 

Dt^plo3 pn5;nnini;i3nn n^nnnDipq NTnujnSjiTn pp n^i^pri] 20 

1o3TOTnhnnnKwn%nTon^t:>u>i tnlraniyDj n 

Nini^ nVnn hy. n>j?^n;^i j Vl'!^ ^PIPP ^^'^''ip ^r??P^ ^h"^^^. ^^ 
^m rh)m to nu^o^i : man D>iDnpo ^o S^i 103 p^n 21 

•••-:--»• • • : ••• : • ' I t ' ' V : •. J -^ ■■ 

I nnmjpj v-n^^i 1?? "^nop nnnp aiD 103 ji w vhj; ^4 

■^?^ r.-Jp.n^^innTi San :|op 105 pnnp Nints? n\iTn|p n^^ijwm ^s 

19^»*] vh5;niinfij napinjnjuj^p^Nintijj^.apni^S ii£3NnnpN ^(j 

I nnmn ^Sap n;j33 a^tpni innnp n^nnn j^anu? 103 27 

infc? N^pn^nnnnt^N^yanpiiaa&jint^nViTn 23 

: ^nj^nno Dhynn hsi 103 nnN c^iau^o idu^^jio 10 Dlpoii ^^ 

nnM Dc tcgiminc tncm; 

in uocando tm:vt Ifaiaz ca*xIiii*SK-i\y» '3 ry:i^ »3 3py»ni<*ij3 *iilN n^i 
non me inuocafti lacob qa laborafti in me^ Ifraeljnam lacob 
& Ifrael funt principia uocandi dc laborandi in Deo;' & termt 
nant cxcitationem propheta excitantis populu: & hoc eft in^ 
tcntum^primum* 

^CEt ahquado uenit he in principio nominis ad fignifican^ 
dum uocatione''^ excitatione ut Sni^' '3yn pulchrfi [frael: VI 
terius erit aliud:ipm id ex quo |>uenit aliud iicut ex principio 
*& termino alius iplius:ut -lann NV' '«D a diio egrefla eft res: na 
Deus eft principifi ^ uerbi egreflionis+cum uero dicimus rcs 
cgrelTa eft a domino:res quidem eft principiu egreflionis : & 
dominus ' °cft terminus terminas aliud ipm quod prouenit & 
fa<ftumfuitabeov 

"CUEftc a0t ab alio ipfo dicif duodecim modisj^^qui dicunf 
regimina mem apud grammaticos '^hjtbreos* '*CLPrimo 
quide ab alio quotf eft materia ut 'nynip lano a materia creat^ 
fumt ' ^Secudo abalio quod eftagens utn^au^nnt:^ '«nNDa do<^ 
mino mulier prudenst ' ^nam ei tantum couenit tale uerbums 
ipfe enim tantumodo cligk mundu ab imundo ♦ "' Tertio ab 
alioquodeftcoiuniftficaufe ut lyiDwa^haDni^ia^jfVy '3Tt vix 
Syon Iugent'^a n6uenientibusadfolenitatem*Quarto ab 
alio quod eft priuatio: ut ' ^ 'iiy nwijnD D'npnD idit' onw quonia 
ifti extabuerunt cofumpti afterilitateagroi^i^itexpriuationc 
fruftuu agrorum *^° Ciuinto ab alio quod eft loco principii 
motus dc tranflationis vt ' ' m^Jii^in lyDj du;d abinde receflerut 
ad ghodghod ♦ iSexto ab alio quod eft pricipium temporis ut 
*^\"iN'DipDUi<iD'n3Dj dH^v^ ab atemo dominata fum anteg 
terKtfieret ♦ Septimo ab alio quod eft '' pars ut D'tt?iipD 'd hN> 
nwn dc ad quem ex fandtis reuoluestOaiauo ab alio quo ^*da6 
tnelius ut nminn y^JinDr <]D3-»rtDDmnD3iD melioreftacquifitio 
cius a negociatioe argeti Sc auri purifiimi fruft%'us+^ * Nono 
ab alio guod pofiidet vt San ^m a te totum:& hac eft pofleflio 
de qua ^ ^ loquitur Effodeus : no poflieflio que eft ci qui dedit 
poffeflum queffgnificatlamed :^^utitellexit Habibfxuerbis 
cius & iprudeter redarguit cotra eii+^^ Decimo ab alio qd eft 
diftincauauerboqdHabibappellat id^^pp denudatfi alio 
regimine ut wnD oSynn hai & ne te ocultes a depcatioe mea* 
iiii D Vndecjmo De regiminelamcd ♦ 

Vndecim© a[b alio q d eft cambiu ut '^' pipiv lan' oty d^s^yno ^j^pa 
a uoce^trahetibus fagittas ibi ^ narrenfiufti ti« dni+ Duodc 
dmo ab alio qd eft modus proprius 'ut '3^ noniD 'nJ^3\y:rugiui 
a gemitu cordis mei : hsec funt regimina mem:q3 eft regime 
iplius alius^^fcdo mo/CnTertio autmoeritaliudipm hoc eft: 
xp fit principiu ^ quo pofiidetur aliud ab eo feu lit termin^ cui 
pofiide5 depedens ^ab eo:qd gdem fit in lingua hsebraica cu 
regimielfsE lamed:cxempm primi^fnjp^aa^ Beniamin deditj 
cxemplo fcdi ^h n^y fac tibi. Aliud aute ipfum erit ^Mx.mofi 
VHNn Deo eft terra^Secundus poflfefjlione qua pdflidet h5 ''ut 
oniDS pt^h '^ p3 o^nhn '' diis Deus dedit mihilingua erudito^:» 
Tertius loco pp '%tin GenvCa+xxilii+^^ -»3^ iu?n'):&: g loquut^ 
cft mihi: qd expofuit rabi Salarao neceflario meo licut ny de 
me:'^ft^ et in ca+xx+ Nin 'hn »h '"»aN:dic mihi'q> frater tuus fu q3 
Interptatus eft onchlos arameus dic deme:^ etin caj^ xxvf* 
in^yNhDvaTtyjNihNu^^n&interrogauerikviri illius loci vxoi^ 
€ius:&:iterptatus eonchlos &iterrogaueruthoies terrse^^de 
reuxoriseius+Quarenoeft mirandudeeoquod fcriplitrai* 
hi Salamon q? omnia on^i f ^ h mihi ' ^&f ei g^ ds repta apud lo 
quendu interptari debet p '^y de:&: interptatio aramea ipfoj^s 
cft ' Me me de eo de eis:na no cagi-uit apud ioquendu mihi eC 
dc eis:nili Dnha vha '^n deme* ^de eo de eis: quoi^t interptatio 
pnayn^ay 'ay:fed apud dicedum bene cogruit mihi ei^° & eist 
hsEC ille* Audorautiftenodixitnon repiri apud loquendfi 
mihi*i/',prome:fedn6repeririapudloquedu mihiti+de me 
^cut '^ reperi£apud dicendu* Vndeno couenit oppo Habib 
dicentis (j> hoc non dixit^^udtor ifte nili deloquela pphetica 
noaut defenlibilijnec placet mihi^^erbaeiusma nuUa e dfia 
circacogruitatelingu^iterlocutione^phetica ^ coueniete 
lenfui^ ^hoiumtQuarto aut mo df de eo ad qd couertiP^^co^ 
ucrtibileutnv3'3DtSrm acerunt fanguiniinliccoD'33^n'ni dc 
Tcritpediculis^mnaTahDn^mn^^m^^^nNhDmanmnnanlicctHabib 
ofufit materiaex q fitcouerfio c<j'^eo ad qd c6uerti£:& nulla 
^idi neceffitatein uerbis fuistEtforte.q> eft huius fpei^^ illuci 
4i(aum prouerbiorum capitul0txxvi+ ^'ni uNh D'yyiO'SmH Dns 
^mnw 0'anD ;.ficut carbones prunis & ligna igni fic. vk 

ijtium *in»Qn n^«!t niji^ rhm \b j-riipj? Q^n^T 1 1'^ nipni: i:ni , 

f)SiTnc7WKinuJDan*u?WDnnS^? •^aSnonio^n^tN^loa , 
jn^mn^^lwS^ ^ 

ti^nnn Nint^ no_i^ ^m::"] ihcf nSiTJi njn^. n^ip^Su? TJU^ r 
■nSnjn i4 njp^u? hn:i J^inc; i^? nn^iT rbp: rh^ *^ ' ^ 

f ic?>;nn im Dnnyn pu?i3 noTniN ir^iou^a n^jJjty ng 13 ^ 
^i^^DnWnwnam t:|HntDy^3^nSu7oin3ro*:n^ « 
noSnwu^niaDosDwn^yniJjijn ^ 

103 mipn tE^iinip^Tnot^jopnSy^nninS flYU^^^fl 10 
mNnnMpu^r>:3pnSywn7 rpNn^^^ I' ' ,, 
h^nmDtpos^uJ^teni iDwS ii^^^^.fnJD^n^N^^.ios ^^ 
^Syjo3 ^si^'? \t^itiJn^j9^^^n37iu>Nn ij 

tf o^p3 131 hv noK Di^pjiN DJW t^in 'm^h nox 3 Tpp3 pi i^ 
tennK^U7j>K •iSwi DAp^i^ Dpn mmh Dipon v^^^ ihNU?n 13 ,^ 
-»7 ^3-^3 1^1 3n3t^ no Sy nton^, j^i«? iqSi 1 n^^nm pp^y ^i; i^ 
tnStyDU"ini^yTit:^H3 Dvu^niao-nsnSi:^ DWDnon^ii^i ,-, 
•^^s KSNDn^iiii^^p^ti^HnmiyNhiiiaywpn^^^^ ig 

iSi ^V^^^JJ «^To^: ^?^^. '^??. V^^^yi n^-^V ^^P loianni Dn^SK \h^ ^^ 
^^nTON^!:scfi^iro^&^HiyioKNSSt4Nm>3 • wVTs?3nyDnhi ,« 
•^iinu^ io3>SwNi;E:nwni3nS2;&?^iWft^^K^S^3U?3iuJnw ,, 

V : - •• ■. V ••.•...»...{ ., V • • ; • •• V I Z 

*iOK &?St:^ 3n3ty 3^3nn pnnS -iniy i>k t^Si • mm h^^ s^itod , . 
mi^i^ibi-i •c?nionm3nniy5^h^^KmmmT^yKVN>ti?nn? „ 
^inTiNnni "ndjh "H3nn 1^3 iitPin n':3 ;t?nan i*aj| nncj in^i ^ 

njntj^^vWnoSp w>v^3n^ ^^y^% 2^ 

Q^nsS Dni3nninn3iTO3hn\nint:?3^3D^^ismio3nwDn ,^ 
:Dj; vij^rt -i^ootj lonnasD 3mn*3«?)&?nnpTQhDn^nin^jm ^^ 
•|^on nrot:? nt^£5«i • in^nh ni3n ^n^&^n ^?^i mnu?* tfim m ^^ 
t^^>?i «^fi^^^ D^ifiJi D^HmS Dn|i 13 [OT ^^„tjpa ainsij no n;sf, ^^ n^Dtt? 103 ncnn c^iou) nt \m • nn nn^inS wyio C7^&?i ttJNh 2 
TD1 • nn nmni noh i:>vv noni N3tt? D^J^no ct^^ nniy y^nn 1 
c<-)2:n fi^njS »D>pi noiA npDno «^Di^ii annu* noo mi2 4. 
mi^] Dnnn Dn^ (^i>£) \c?n y^i 1 Nnina >nnno s^^na^]? 1 
kh^anNTSy.mDi^iiyi •Dnnn'in4>^ityi7Dwqu?»Nit£>^i^ $ 
Dnuj^D^pifi^S^DriD D^jfi? DmnMntij N>rMD^2:^i bnn y 
'^onni : nnnon ns Dna rp.^'i.loc> D^DiDi^sn D>i'i7n 3 

•^jnDjnnimnnoi '1 |p^t?>Stt7pi?nntttoqnoiySio3tf)ni'h ? 
*iiD3 3in3nh&^i£3nynpmfc<-inni>£)hiNnt:?^3 Nnn>NTo 10 
• 131 qniotijh ipio nlnDin D^in ^'rv ^am: mpn piDfin u 
ntni • iai i^nDijm Nnmoi &?m:3DQ «m Nnilt^i p^oannot 1« 
nTOnmn jopnoiiyej D^^n-^n-iDnpTOVlWAyn-i^iin^in ^^ 
ni^oh Hn nni3Jii y^w Q>4 »3 iniD^i >3iy3 njrijn pi>^ ^s 14 
nnini ^i?u?ni : noin ni ps njrns n>s?3 ^^^''it^nnwn is 

D;ou>ns;;p"]3nni>;o%n; Nip>Dn>t£>Ni33io3n>S3nn^'x7 i€ 
103 Sj? Dipo3 >s?^3ti7ni I rhhn pni Di^n pi Snnn^ 17 

%:ti^^j hs; ^pn im i^wnoi loaS h^jij jm n ip^p hMotij!i ig 
j Npi"isp hv pSnr jmnnoi p'3t!^\D>p> «?)lnH pSur 151 19 
n5 ip^p n>t^6jn33 los Dippn lt« jpTn do Dippa 5?3 >3>pti^nT ^ o 
'i^iT'??.^ ^9^ '"^^ 01?'' n^qnnoi n:itr7fi<n\n>i;n ut :h ahm 21 
iqio3D!|^n;iis;3nntjsnp3^Nn>j.Di^^^ TPlp-^l'^ ^* 

niopnh no nioTo:i 103 m nmon n3 ^i^^t^^nni t nosn 2 j 
t p™3nip finnp^^ ini>3r jin^tiJnHs TJ^pnnoi ^3in 24 
Dn npn 6 ip^p n>pn>3 lophiy^n nnio n^ Dipp3 n^t^yni ^s 
nninH "it:?y wn^ i ^nmi n^? 103 Niniv in^on^^ o^nsD 2^ 
T5^qnnpi ns?3t^niyDW>3 t ip^pn^tii^N-iDSiQilTns^nis; 27 
nJDn Sv_ nninS -itjyj; D^Jtpni 1 nyst^nty fpii ip^\ nx 23 
103 V2V y\nh ni:?j; nt:^ht:?m i '>^yv>m nD:h 103 n^nn 2 « 

D)fl?31 ' Deregiminelamcd* 

litiiSad mifcedu cotentioneJfCj» carbones funtfadi 5i:apti ad 
prunas &ligna ^ad ignem:& vir litiu ad mifcedu contetiones 
dc hoc no eit regimen materisE ut dixit ' Habib; qm vir litium 
qui uenit ad fifitudine non eft materia ad mifcedd cotetiones 
& fic * videt ex interptatione rabi lofeph carbones ad prunas 
.&ligna parua ad igne dc vir * litiu ad mifcedu coterione;8c fic 
cxpofuit rabi Salamo carbones ad prunas Mgna^ad igne 8c 
vir litiu faCtus eft ad mifcedfi cotetione; ac etia apparet c^ hoc 
fitue^tqmnon^interptatuscftgclignaKVNKuiustargu cft li 
gna fimpfruiifi 'op a/ ligna parua cfi gbus accendiit focum* 
Q,uintus^adreIationeutinpuerbiis ca+vi+yi ny;NOT)atyHcii 
ftodiedo tc a muliere mala:cuius expo eft ut te cuftodiant *^a 
mala mu!iere:&fmhoceftcopulaturelatiueeiqdfcriptu cft 
in ffne' 'textus pcedentis in quo dixit:&: via vitsc icrepationes 
difciplinac ad cuftodiedd te; ' ^cuius gdcm expo eft & via yk^ 
cftpauptas &poenautcuftodiatte:&inhoc ''notificauit no 
bis q> pauptas 8c caftigationcs funt via vitx cofcruatcs holem 
aprauamulicrc;'*namipfan6vultpauptate & caftigationes 
fed diuitias S(:colIe<aionefortunarum ad fatiffaciendu ' ^ fuo 
appctituicumfittangciuitasapcrta abf^ moenibus + Scxtus 
ad indicandu ' ^ finem ut in Genefi cap»i+ o^vrt y'p-)3 n*n*jNa 'n' 
n^'Sni'3iDvrtp3Sn3n^ fiantluminariainfirmameto coeli ' ^ut 
diuidat inter die 8c itcr nodle*Septimus p ^y fupra ut ' ^in Sa^^ 
niuel cap*v»V3*)S SiiJpt dagon cadens faciei ciustcuiusintcr:^ 
prctatio aramca cft dagon cadcns fupra faciem eius ; ' ^ & fic 
paWD^D^^inSpSTiaT zabulo i littoremaris hitabit:&iterptatio 
aramea zabulon fup littore maris/°0(flau'^ poniCIoco mem 
teporis feu loci ut in Genefi cap.xxi+' ' nsi^:?^-»^ lyn ov nh ohm 
eniuero luz nome civiitms prio:Sc iterptatio eius e luz nomc 
ciuitatis-^antea^ScexeplulociD^imTpya^iai^i^NnaaSNpn dc ue 
nit in excclfum Ghibeon Hierufale: ac fi diceret ex ^' excelfo^ 
Nonus poni£|) bcth:utin pfaf+xlv+Ssinmop-jSi recamis^'* ad 
ducetur:&:interprctatioeiusinueftibusfuis figuratis offcj* 
retoblati6esfuas»'^Dccim^pnN 8cfignata(a:u utiHieremia 
ca+xl+ in^ayh D^nau an r^pi 8c accepit priceps "^macelli Hieremig 
qd eft Hieremia»XLad moftradij-^futuru vt in Gen+cap*vii» 
nya^y iiy db'^ '3 , nam diebus adhuc fepte: dc iterpreratio cius 
cft ^ ^ na in tpc die^ adhuc feptein futui^+XILfigiiat difpone 
^^rei vt »M'tt?)n imahjquictc poncs nict AllLad j)prietaterei ut 

Dvya) Deucg!mfae!Imcd» 

•iiiD^ Dmioyyar j 5c ficutfubftatia coeli mudiciJE+iJn dffpone 
tnundicisc ; & lic p)mh V2r^2 nt mel dulcitudini^4+ in difponc 
dulcitudinis+Quartusdecim^^lignificat mateda uto^Sars^a 
«jpaSi Stih ou uafa auro & argeto*Q uintusdecim"^ ad diuide 
dum parte a toto uf* nt^ndhi ^jiy^ D3'fipiD)D haa ihaN^n biho^ Hai j 
& oem fanguine non comedetis in oibus habitationibus vfis 
volatilib^& beftiist*Sextusdecimus|) cabio pnh ti^nhr) onh mi 
^mh onhrt^n nDmrhabuerutlateres faxis & bitume ^ ccmetOif* 
vicelapidum 9c vicecementi+^Decimusfeptimuspro tv vl^ 
utmhftnnH p3DNh">y'i:8fmoleftumfuit Amnon «gritudim\i« 
vf^ ad^f gritudineiDecimusocSauus ponitur ad luCuradum 
ut miirnHi niirh legi & teftimonio* ^ Decimusnonus ^ he noti 
ficationis ut n' hy (vu?3 thoS ■wa ; qui regi adh^ret fup eius ma 
iiu;'°cuius expofitio eftrex;h«cfuntregiminalamed:& licet 
i3on omnia lignificent pofleflione; ' *quia tamen plurima eo^ 
fignificantpoirefiione;&quaEnQn fignilicantpoireffione nec 
modualiquemexmodis'-poffeffionisnon eftfaciendum dc 
eis regiraen nifi in locis fuis:ideo recitauimus omnia fimul in: 
hoc ' ^ modo tertio regiminu poflTeffionis* 
■'^CLtnregimineautquarto eritaliud inquofitaliudJ+^eft: 
*^principiu in quo eft aliud:feu eft terminus a quo ' ^ depedet 
aliuci;& hsei^rei ponunt littera beth huic regimini; 8c hoc etia 
diuiditur ' ^ decem modis* '^ CTPrimus ad fignificandum 
inateriam ut niyjnaai ^0221 2^12 jrnyyS jad faciendum cum auro 
cum argento ' ^dc cum 2erc:& hsec eft opinio benHezr^ dice;* 
ris^°mN3wnmj<nD3 cufpeculis hoftilibus : bethpro memtiJo 
co^'materi« qua fignificat mem f m vnam fua^ figiiificatio;* 
nu ut fuperius dixlmus+^*5ecundusadfignificandu inftru*!! 
tnenrfi ut mw ypna imShn : laudate eum cu fono cornu + Terj* 
tius ^^ ad figniftcandum tps ut an [rby ^nan : faciendo exceU 
fus hsereditare gentestQuartus p cy ut ^** in lib+JMumeri ca». 
xiitnu^Da^NpnnnuqdfolucuMoiie locutuseftDeus:cuius in 
terptatio e fi folu ' *cu Moife locutus etQuint^ad fignificadil 
locu ftatiois ut ^'^D^nvDa n'n*)Dri:Iofeph aut fuit in gegypto+Ma 
dus fextus ad fignificadu mediii mot^ ut^^ » Dm ^nna '33i<:ego. 
aut i via direxit me dns+Septim^ ad figiiandu ptiu & pecunia 
ptii ut' ^ naan» nHd «)D33 p argeto pleno det ea mihi ;.& ut ^wyn 
T)m2 ^Nnu?' & ^uiuit Lfraeljp muliere+Ojaauus^^ad diuidendu 
|jt Dnhanv^aaimii ^ qdremalit intercanic&interpanem^ 

ISionus hs 103 "lohn Si; nninS nt^y npanNni i nip^npn jiiiih 2 
1D3 S^nppSnnpSnS ntuynu^onn MDshnnThD^San 1 
? nona^^-fjiyXDD^nTat^To 152 iS^xn 6^^ aih^] 4 
lonni jn^^H n^nSn.DnVn^lT^s nnio;i Dtpqn ivv n^^vn s 
i noh nniom ps^ nmon DUJn^^nJ nohh Dn^ n^n 5 
ti? 103 nnnnni p"jqt^S nv;.iio3ny Dipga n\D^ nynu^n 7 
i niiynii^nnj*nHio3np,n;^SN3n\n:?n30U7n JniSnnn 8 
n^ Sy ip;yj ^SoS TOiosnyninn &?nDipoa ntii^y nyt^nn 9 
I>:p Dnio dSjd j ^t^tj «:)!« nq4n ^;Dioiy an ri^x : '^jS^Dn l;j;n*^tj 10 
»1^0 1:^ nS, jop. nir ih n^*^?! pjJp ni* D^nsty ^^h DJpts! "^i^? « 
nn nnc<3 DSs^wnpjjDHaqipoaj^HsDacJont^jn^^ 12 

■t f^jpn ^t?ioi?a ^u^^Wn "iinin ' n 

Kinc? ^n nSun ia ntj^N nhnn n;n? ^j^^nnn fWlQlU *J1 ^* 
laii^Suj^ >;inc;ifi< n\irnnauj nVinn l-i -Jl j^ 

i")ar. nj D?i ^ioujn nrS.n^nn niN in^in Dniymn^iin rhp: ^^ 

•<)D3ni nnn niiygS 102 nohn nnin'j ?iKJ6{*nrt '^ 

nq^^a ft^nru p. ni;! nn nujnjni | ' ; / i^ 

Dipoino.iH™n DODipqa ni>5no3n^nni^5pi2fnni&?"io3 ^o 
•n^i7oS wanauf loa.^ni^^ninq nnN3 aqn vh]^ nn W nqnn 21 
'i^ihm ' naic? ypm imhSnios >h3n nnin^ ^:5iyn ^r 

103 Di? Dipq3 ''3;^3>n : Dn:i ]vh}i hnin^ 103 jct nninh ^3 

mnhn n^qnnoT ; n> jo;p niy:o3 •;]&? p nn ^ j^d nsnqs n^Da 24 
103 nn^qyn aipq Sx? nninS >^'qnn : S^^q n^o ay ana ^^ 
103 nx;=ijnn y^oN nninV wn i^n 1 an^qq n^n «^di^ j ^^ 
103 ^iitijjn ^qni ijnvn nininS ^v^s^n j i^^ ^jnj riTO >3ifi$ 27 
^:3>D0n ' I nt?;?3 ^2i?1?uti3s;ii j3] mjn? Nho «?|£d33 ^8 

' j DnS3i 1ii^33 inim 103 nHn'i ^^ i n>s:pn nnoiJ>3 idiS? n^'n m Ss? q^ *3 n^ioDn j 
b;iio3^ioDnni"ipni!J3;»nnnin4n^tp;?n *i^ft "* 

Dinh-ilioD i;^n^^i^ ^p^ntpn dio o^nhis: . _ ^ 

vnj7 3;iin'J^!Stt^ Diin^anojsti jiyoKf^.^iifc^sjSisi ^i?^^! 5 
DJ33 i^yni v^w, ^*^w ri3gn u?ip 4];? hino «^i^pin^ ^fyi i>yni 31 
nsf m^y *i^ sn • ai*i 12 n^a iS&?3 n^i^i mvm oina 13 » 

niinioTnnoSmn^3nn:j*iDnnD^oyi3So3o&§ »»4^ 10 

n^33 101^3 nn^J h^ej^s^ n^s dn 103 j.^jyn i^S I . u 

Diposnnj^nt^^nD^pyab) •DWn^4"iofeDSt?nii&?3;i iz 
idH n3ni't^ nSoS3>3 lohDipos^sn loiS^jirTnmsn u 

■• - ^ . • ^ T • -r • •• - J S • •• • ; T S <• -s *' 

tI'3nS':]^nia3Nintjn3^n':|T.llo3nfliD3fi^»'in^^^^^ 14, 

nSnmiiinf iKn^itninifc«t?no^?in^i^onn *mni '^ 
moifyhNU) 4-133 NintiJiN nSiTn^?in imW j ;. / _ ; ic 
h^3jprn4iy^n^?in»3 nqj^snni^n^in^N-imnSiTnnSn^ infc? 17 
•Dn^D^SsiKnnsipS i3iNn 103 1135;*. vSy)SKi£jnSs;i5.noN3 ig 
iio^hn h^i^ nw Dn^Sy^ itjNi mo>Sn ^\ii7^ Sy nnin nj^ nn i^ 
nV^Nn hj^ii) S^33p Nnu> Dn^n n^ n^p 01^3^^ D>S3iKn m ^i 20 
• noSn Si?l£) 4^33p ^713^1 hmn nh rhmn D^Ssisn up narii 21 
nj;3Tvn nijK nioti^n nnqis t^iot^jn ^sn^ntijpn -^ihfi^n 22 

t n^S Di;Dn nhps p'inNni ni^nifi<3 Nin D^Jit^^N-in 2 j 
niint2?pniwoDx?r3nniSpt:?)aWK qj% 24, 

*i3n aonDipo3 ^3 nTi • -i^nsTt^J ni^ni^?Snxiin3 ^ ' zs 
ih^i; 1^t<p ^Stj? 103 ^133*110 a^nt^^i • jp m-ci mpii n\q za 
«sin;y V^n\^n^2ipip\rp^\rjw\^ 27 

njop^ijpp 1:00 rjop^jpp 10316? ^^^isi^^hpSnhpntiif^ioipp 25 
int:yn3nomD3Nnn£)Din3DW£j^i jnpjppDnoDsouoo i^ 
niasmo Dcrcgiminebcthf 

Nonas pf o hc notificatronis ut TVpa mw2 ut teitia meflist 
qm tau mum-figniRc^t continuitatem :vnde no debebat po;^ 
iiiregimenbethindi«ftione'continuata nifihocmodo ideft 
Typnr>now3+^ Modus decimus ad fignificadu rem ppinquam 
cotinuata utv^^n cv3D'nSNS3'icompleuit^*Deus indiefe^ 
ptimo : Sccxpoiitio eius eft prope diem^feptimum fm rabi 
Simeondicentehomocorruptibilis quinon fcit horas fuas 
^d: pundtaToportet eum addere diei feftiuo aliquid diei labo# 
ris+Dcusueroquibene fcit horas fuas &punaa ingreditur 
'in eum tang pilum capilli;& videt ac (i copleuiflct in eo die* 
Eccetibi decem modi ^ regiminis beth* 
'°Cr Verutamcn quado^ deficiunt beth Sclamed & intelligdf 
tur' 'ex re ipfa ut mia nw^tt jra qh fi domi viri fui vouit+i+rraa in 
domo : *'ohmriH2^ 8>c ueneruntHierufalemX ad Hierufa^ 
lem:8caIiqneftaIterapro *'aItera*i*helocoIamed:nam oisdi 
<aio quiE idiget lamed "*in principio fui ponc ipfi he in £ne ut 
nnr» ih^) &: iuit Hara:quod eft ad Haram* 

* ^CE^^odus aute quintus eft quado ipfum aliud aut eft princl 
pi(i' ^ alterius ahus:aut eft terminus a fubftatia' ^ cuius depen 
def aliud:& eft terminus tranfitiuiin rei veritate:nam ipm eft 
adlum terminans ' ^uere acftionem agentis : dc ad id tranfit ut 
on^ D'^3iNn m i^h pwi Rubcn docuit comedetes pane: ' ^ec:^ 
ce q? nx fignificat ad:a docftrinse ad quse trafir uerbum docaris^ 
nac*'^nam etiam comedetes eos terminat didtio DnH*inN:qu« 
terminatuerbum comeftionis:*'vndenomen comedetes eft 
principiumhuiustermini&terminusterminans uerbii do^ 
to'n2e+^'Eccetibiquin^modiregiminis circa declinatio;«« 
nem nominum:quor(j quatuor^' primifunt in iitteris:vltim^ 
uero in diiftione rationis tantum» 

^^CCSicetia &quatuorprimisfuntdidtiones rationis |>priae 
gequales^^infignificatolfarumfupradicta^^na locomcm po 
ni6^^di(aio fimplex q e pd.ex : dc dxxx copofit^e ut f^u? h^ )\)o 
fn;£? p^u; \:ha D3^u? ^hv n^u? t^^' ^:q funt copofitx ex fcin :c[ eft 

* ^Ioco ^m ^ didoe *)^i h &:c+aut ut mn^ ^n^m ID» m^ ifia 'jaa 
fitp po Dtra D3:3;& ahqii cu additoe he in fine ut mriD^q qde funt 

compofita Dercgiminelamedf 

copofir^ ex didtione oya quse eft ca duplicis mem in pluribus 
ea^t&exlfis ^conotationuiam didlisin conotationib^nomi 
iiumXoco uero lamed ponitur fnS pS rh yh Dnh Q^hh^h "h ^h ■>h 
etiam did:lo ha dc copofita eius qu^ fiit Dyhn lyhii vha "* yha ^hit 
ri'^y yh^ p»^y D^h); ^ irhyih^yh^yh^^iVitinhti nha yha Dnha 
aut didtio niaya auth^2m ^& earum copofir^. Loco uero beth 
in did:i6ibus rationis utplurimu funt na "(3 ona d33 133 ^ w "la '3 
jnD p3 j licet quadog^ polTumus dicere q? poni6 ^ loco Sy &; (i> 
rnilia ut diximus in regiminibus cius+ 
^H^Hsecfuntregimina Ifarum qujc ingrediunt in coponcm 
ofonis/^Artiilf^feruietes plurali mafculino &: fccminino 8c 
' 'loquenti^ fe dc pnti dc abiiti & futuro & regimini nois uerbi 
' 'iam declarat^funtpartim in capWs pcededbus; loco qua^: 
nulla eft dicflio' Vonis ptcr has qs hic narrauimus pter comu 
tatione caph tm ;Ioco cuius e didtio ' * id3 ficut dc diclio p« ut j 
cxepluhuius nyii»3tia3'3ficuttulicutPharaon+i+ut Pharao» 
' ^CTVerutamen lirterse reliquseferuientes ^ carum rationes 
iam declarauimus' ''aliquas earu in capitulis precedetibus p^ 
ter regimen caph &:fcin' ^Sc he 5c aleph & yod & tau 8c nun 8c 
vauTcirca earum pticularia:licet plurim3e'^earum indigeanc 
feparatis f monibus : &c io hucuf^ de eis loqui dillulimus: ad 
hoc ut oia' ^vniuerfaliaregiminis in vno caplb limul fcriban 
tur;&: ideo ponimus eis (ignij; dc eas exponcmus f m ^° (ignd 
carum quod eftian^j^ntya &acaphincipiemus:5cdicemus* 
* ' CLCid regime caph cum pceflerit eft dupliciter : na aliqua 
do ^'ponifadfaciedulifitudinelimprr 6cuere:Sc aliqnponi£ 
ad iimilitudine''cu defeau 5c no vere &: puc^ualirer.exepiUm 
primi nna -\mti nKna 'jn "Wti Saa vt totfi quod ego demoftro tibi 
**in monte+exeplu fecudi nhhn myna vt media nox nSkS*n D'n3i3 
vt uerba ifta: n^n^V) \^v^2 quaii habitarent in ea vnp^2 n'n"j fuic 
^^tanquammurus+^^CCAIiquandoautem erit limilitudo ex 
parte vnius limilium: dc tunc ponitur^^caph in principio 
vnius ut h vn' pyn^yi p^N-)3nt:?3Di DnijN* Hefrayn & Manaffes uc 
Ruben^^& Simeon eruntmihi+aliquado vero erit iifitudo ex 
parte duorum limilium Iimul;& tunc ' ^ ponirur caph in prin 
cipio amboru ut toys^oys utpopulusmeusurpopulus tuus; 
T01D3 'D103 ut equus meus ut equus tuus ♦ 

CR-cgimen ntmt5<oi pia rJ!3D ^ntrjn na^p t^ni djjq nSoq nta^im i 
nJi h ihh Nan nohn Dtpom * niou>n «iJ33 wanBti^ n^^jsn z 

•»> |t« ■» .. -— r:* .. — M«; j-^lf »•-• 

n^^^^^^SKDntt^n^asmoi S&^nhominS iJirhihnrHurh $ 
33^Sy v^y T^y his In rn^^N n^Sx n^^is Dn>Sfc< d:d^^wS w^Sn vS« 4 

••% t't # •• - t V I « •>-; T fr •• I"' •• V ••-J V "-: •■ •• •» w T 

h^niipaTt^nDjijan^oi» '^^^gn^ly^ri^Sy^Dn^Sy^DD^Sy^ s 
13 'ii^ »3 in nhn Si; DyDn nho^ n^an nnjo^T * on^nan^o^ $ 

ti2W noJ^jU) -IU?£3^? WOVsh ^3 'li< in3 p3 n3 ^3 Dn3 D33 «3 7 

I n;ijioc?::i ijsnsi^ no *£J3 n3NJf 1^31 Sy nn^on ' s 
• noNon n33nn3 6?3o DnS 'ym ni^ni6?n lu^iou on H ^i^ 9 
n^pi^^ 131^1 vi3nh niu>ou^onniWNnD:oNi 10 

n.3n Sy>n di? c^ioij^i Tn3;Snritpj5l NSfo^Sj n];?3 i3io\i u 
rhQ iniion pNii ; o^piipn Dhyu^s nypps nNsrjn 133 u 
nbp npipo3^ i^S-^sn nnionDK ^s rta wqns^ np nVn om u 
t nyn^ 105 ny"ip_3 :|103J3 nn Sc^on 1 1133 nSpi tos 14 
•i:nN3 n33 in>jn] niiKC^jn nimj^an nl^niNn q IjQJ^ '^ 
r^Oi^l^nuJiou^nhjTD^pnipnDnyfSDmpo ^^ ^^ 15 
n3inu^«:]Ni Dnww£i3ijmn:nnnnni>m«?)SNniNnm 17 

V j - V I- i w T s • * - j I - » T - : - I I V - T j .. - , • 

13 i3nT >n3 • n3 ny Dnfc? 3in3h «nn^K d^yi^A d^ni Dno ig 
»^Si;i™c^1fljiIQ>p inhn^jj pSinnN-iy^n^c^TOn^Shs 19 
nawi«^3niai3DN%n3i uri^snfo^^iminwp 20 
wovsh ^3 DUoy ^.ii^. c?j^"i3 nni^';!^ «^3»i >c?iou? rt Irtl ^* 
nionSN3nD*ay£)SinoN3moaii^onnianh&^3n ' ^i 

nnfc^nsio^JNiu^NTO iic?fi^in4u7o 11131 011:02:^1110^3 23 
»nn n3 d^"ui Dyos niNn D>i3n3 mnn ni2:n3 ^jc^n lu^o nna h 

tj- ♦ •t; "ij» «"T «t;- t;-- -J- •••- tt tt " 

tu^nnp3 2s 

N3n TNi D^pnn *^m n^_^q il^oin n^n* D>py^^ j^ *j j-j<i 2$ 

I3i^<n3 n;^:qi d?"1£i^5 iwsnnNu^^jis^Jjsn „ . ; ^^ 

TNi nn> D^pnn »ju> ms^a \win njn^ D^a3;£)hi >^ vnMiyqt;?) 28 
t n^oiD^ ^0103 qoys >oy 3 los D>pn,n 'is 0^12 ^o N3n «^ 
i E 103 nn^3 Hnn d^oj;^S 'hn 4i3D3 nnipj njnn nhn 'ii^i vrfig 2 
t<i;£;3nnNi ^oyn^nonn»:? m'?^ nN3nnNinni3nTOpi:> 4 

tnqnsDPitjJ T 

nn i^3n D^oyijS »3 |t;£?Ninni?j^'n n^;ciiouJ Nnn Q n W1 ^ 
i'^4rQp3iNnng3nnipjN^n^3n3Wi^5?n3 ^ , ; 7 
njnni ntj^ji3 rySi; rhqp^ nym nniW t^jvA nxjTin^hiJiDs g 
ITpnM^^in^Sin^annsnNsi ^^snn^pNifc^Ninni^NnnN-iin 9 
»p nn ii^n>^ nhi?^'? N»n nhii?»? QiNn nn tdn3 ^3 i;?n iDn 10 
»nop nn^3n mr^^ nhi nSyoS nSiy fc?>n nt^N onN fc?in;i? n 
13^,ic^n: n:nin n3j? ^57 jnt^snSn j^^n >3 onofcjs 101? 3^3nni u 
»nyi ^£1^1 ni:o3dpy»S n«3ii^fc<i;^ni3 Dnyo 3py^4 nfc^sn 103 u 
Dn3;£)ni nioi^n p3 c^nan nis i>ni nN3 fc«^n lUffc!: inofc?n iuJn>£i 14 
^"^^X ' 13&? pn^jl ^in ^i; t^iniij t^4.*i nnnfcci nni33 nfcj^n hm is 
t«>n] voi53 ni^3n h\pq\ * nnfc? n3n3n 103 m;% nnnfc^ j^t^ i ^ 
* :|3 •^in fc^^n nS.iyn 103 jf 3")n ni^nto nnfcinnm fc^^nujs 17 
I33;n 103 nn£)3 fc?3n n^jna nifc? rinnjscfz) oa d^oj;^)^ 'ijfc^ ig 
tD3nn3*pio3Si:it33fc^3ni3yqn^3;in3yn i^ 

nninhn3WC7fc«n3fc?nnfc^3nujfc<inwn lW/31EJni ^^ 
nSKi^inTifccnp^n-^inTnn^nnpfiDn^j; ^-«^^ f ^i 
h;yp Dydn m^p c?fc«"i3 p3 D^H3;£3n c^fc^-ig i''^ niot:?n uJni3 t^3 2 2 
nSpnhifp •*:)lSon':|ihqn4];£)nht^p 'D^iJiynnsnnioDiri 23 
nn£33 ipin n^jna nifc^ nnnj^ fcC3n Dfc<i • o miy pfc^ DJ^n 24 
ijannwjnixnnnfc^rfc^Dfc^i ^Jioswnios^hnSynn^^na 2^ 

» • ; ▼•/-S-l" .:•» •-• t T -'v| -r 

1103 Sir>3 fc^3n n^^na nifc?3 D^pysjii uv. vopn 103 nn^ ^m:i 26 
nifc? fc?3n fccnn nn.s Dfcc nhi^yl Dipp3 p^iDntf :3 *:)« • niofcjn 27 
Tfo3 Snjnn£i3 e<nnfc<3n nonAnyfc^tj3«:)t<y3 j<ii^3niip| 23 
Kin^s no>nnfc>?n4nmfc^-iTyT3nofc«2pHiDono3nfc«^nnjoc^n 2^ DcfcgimlncfcmT 

I^Rcgrmeh vtro fcin qn eft in principio eft vnfitm quod eft 
regimen^ relationis:nam poniEIoco ")\:^NquaIis:vti^rtww cui 
lioc eft ei vrthtt ' 'w dc vtpfm erit pundlii eius feghoI:Iicet aliqff 
critpathahvt^fnm 'iiap\y qjinfurrexidebora :&:vnil tm iii 
kamecz ut 'ay naio nnxu; q> tu loqris mecd : & vnu tm in fceua 
^ut naii3 onu? qjipfifuntbeftix* 

^ii£,R.epmen uero he eft noue modis»Prim(i quide:qm aliqn 
ponifhe^^in princfpio dicftionis cu fueritin parhah:autin ka^ 
mcc2:aut^infeghoIadnorificanduidqdlignificat di<aio m 
cuiusinitio poni£:&erit ^ lignificatio eius Nim«?^' qui eft:aut 
K'n im qua: eft: dc ponif in compone p via notareconfitinitio 
di<5tionfi'° cii diminurione iva qualis:na cfi dicimus oinrt rm 
nSyah «'nn^^ynfpiritus hois quiafceditfurfum : expoiitio eius 
cft fpirirus eius: ' ' quieft ho qui eft afcedens fupius:& io erra^ 
uit rabi Dauid kimhi ' ^dc Habib cfi eo : dicentes quide cp iftg 
litterse he cum fuerintin prerito fignificant tm im quale '^ ut 
onyo 2p^h n.s:in:cuius expofitio eft qux uenit ad lacob i Aegy 
ptum:atrn Fm me^^^expofitio uera eft nN3 tir\ iva : quseipfa ue 
nit:&: no eft in hoc differetia inter noia 8c uerba:' Vxeplu aute 
eius qux eft in pathah dc poft ea daghefc qd eft ut in pluribus 
"t3N* pn}:rt iuftus piit:& qd' ^ no eft poft ea daghefc vt nrtN n:ii2n 
bndi<aio vna:& exeplu eius q eft i kamecz:^: eft illa' ^poft qua 
eritvhalfa^ilenidiut lainn mnnSiyn:'^ &aliqiiet q> fit poft 
eam Ifa gutturalis eft i parhah vt 'lay ' ^mayn hms h^breus:& 
raro erit ifeghol ut DJtina V2 qs ficut fapiest^°CEScam regimc 
eft qii erit he in principio didlionis ad fignificandfi ^ ' dubiu; 
gc hoc erit via admirarionis:aut via interrogati6is*'ta in prin 
verbiiiSDniiSan firegnas:exepIudi(ftionis'"*'3'jnTy pNi 
no cft iuuame meu mihi*fi aut uenerit poft eam If a gutturalis 
crit i pathah^ %agno:& hoc ut pfm vt 'aiaa «?'Nn fi vir vt ego^ 
fi uero no fuerit poft ea If a guttutalis edt^^in rapiete parhah 
vt Dy ya«;n Ci audiuit ppfus:^ aliqii in If a gutturali erit feghol 
ut ^ ^nmn : attn qn dubiu fuerit loco interrogatiois Ci poft hc 
fueritlfa^^cumfceuamprolicetnon fucritgutturalis: tunc 
crithe i pathah magno ut^^N^nnaa^nan piguis fit;D'jna3n fiin 
agris:& ideo dixitben Hczra ^ eft hc admirationis;nam ipfe 
ii E non Dcfcgiminealepli* 

non pofuit differetiam inter he admirationis Sc he intctf oga 
donis:& {ic etiam qn eritheYupra yod in fceua: tuc erit hein 
pathah magnotScyodcouertitmota ut^phr^JDnyTn fiagno^* 
uiftis Laban ♦ Tertiu regimen eft regime affirmationis j8t hoc 

* in principio didlionis ah ut ^cSniaut i pricipio alia^ dicaionu 
«t 'n'h:»jn^Jii (i difcoopiedo difcooptus fum/ Quartii eregi 
me uocationis vt int onN nnn o generatio vos videte+Rcgime 

* vero quintu quado ponit in principio ad fignificadu ahquc 
modli modo?: partislingu«a quo deriuata^eft illa di<aio:aut 
cius fimihs utnwn:q? he uenitad denotadfi^ q> hocnome dc 
riuaE:aut q? fit fimile deriuato a ^y^)n:&: fic coan mrhe ^eft fin* 
imlis ei quod deriua^aSw : dc huius regiminis eft fignificat^ 
re' ^coiugatione^i.^T^n fcu h^^m etin impatiuo ^y^p* ut N3ii 
oni<pprophetizafihhois:&:inuena eius utniS:in3:&ic6iuga;s! 
tione Sv^nn:q) omnia ifta funt ' 'addita he in principio ut fu^ 
perius diximus*Sextum aute regime quando poni6 "ad figni 
ficadum fexum foemininiitam in nominibus utnniaD § in uer 
bis n33iy nn^pv ' ^nm; 5c tunc eft ^dudte+Septimum regimcn qii 
uenitin fine' ^cum excipietead fignificandi! conotatione fcc!!* 
mininiutnpiym+Odlauu '^qii ponifinfihelocolamedinprin 
cipioutninn^Vnquodeftutp^SJ^Nonumquandoeftinfine 
j)pter mftitudine forma^ uerbo^ ut htin laTna n^^nva^ ^•^om. 
audiam quid dicet dominus+ 

' ^CCRegimina autem aleph funtduob'^ modis*Primus ^° g^ 
demquandoeftinprincipfouerbo]^ futuri ad fignificadum 
loquentem^ 'p fe ut ^van^m fedebo in capite*Secundus uero 
qn eftin medio didtiois: quia fequiP" platione motus littcr^ 
pcedentis:&hoceftpropriumipfiaIephq>^^fequirur omnia 
pundra prseter fciurek magnumiexemplum eius q? ^^* (equitur 
pathah ut D'n\:,'v t3.v3 nmNi:& feghol ut ahsi^^dckamccz ut otipi 
nN*\:;:Stf ceriut nnyNi:gchirekut^^fWNi:&:holemut \yNn:&coI 
le^aione labio^ ut nnNfl <?jyDD+" "^Et fic et het gd ppriii i qefcetc 
& latete dc ablatione &additi6e:na aliqii aleph'^Ioquetis p fe 
cftqefcesutinjiijib.regu cafXinnynT njcnaym &afflixifemc 
Dauid:^ ^dc aliqii eft lates vt '»' ^yna 'ahyn Sy iha idin dica Dcus 
isieus noabfcodas me i dimidio diei^ meo^:: cuius ro e inian 

&fi'c I 103 nn3^ni;:?n ii\n\ lUi nrm mn Hin n\i^3 nnipj^it^ hi? 
nTj aT«pn iy-iou?t?in "^p^htn ma^n] j inS nts: onviVl J 
wS:(3 JiSMn 103 niinN ni3^n vui^ ii< aSn 105 nH nSo u^n-d 4 
tiJTOni : ixn djini nnn 103 nsnpn u?iou? wn ^p^nnni s 
nnH^ny^Njic^Sn pSnjixpn:: nnin4u?Ni3N3nu?3TOnn 6 
nninh Nnn nxai^j nijon 103 nh nqnn in N>nn n3>nn ijqa 7 
Knn D^bon m pi • Sy^nn jo nuin Sn non in nT:i j Du^n n0 3 ' 
^y n"jion tj?in nTn u^io^un iqi • S^y^nn iq nprv]^ noT nqn ? 
^s;£jjn ^113:5 D? • D;^fi?n3 hysnH ix Vi?^,'?'! '^'5"'^ ^'»^'1 r-«3?'1 ^^® 
n^N: h3U? 4:7^nn 1^3331 niians 10^ inipq3i nijA 13 K3:ri 103 n 
N3nuj ^u?c>n u?iou?ni 1 nSyo^ I33n3;sj io^^duJn^^ a^n *^Dia « 
nn3D>^y^3p3 nmjqiD3niomp3n3p.:n:iiDSy.nnin4 u 
*)103 N3nu^3 ^i;^3ii^n ^)Q0n i HviHo N>n m n33^ nDpi^ 14 
^awn ;u wn j npujni los n3p:n >i:3 Si? nnin^. p>^q3 is 
t pjf] nym ^^x 103 tiii^ noS Dipq3 «^id3 N3nij3 i ^ 
you^N 103 D^hy^n nmi: ^un^ «^ic>3 fi^^ntj-) ^i^^u^nn u^iot^n 17 
iHNn"i3TnQnyou?N is 

'•▼••-:-» 3 .• « " 

jnyNnn-^l-inn •DO-viW3Dri«?)4Nn ^tfJlrtiyi ^^ 
n3iqn nninS Tnyn ^Ss;^ v>hi2 n3 ^ . ; 20 

ijipqj ni^n4 n3>nn J7V9^? ^^ wn • ujni 3^i< 103 11^73 « 
MW-q^^^^inwonhuons^n nonipnni^?nnyijnn"t3nS « 

• V * K - T .y 'i ; X : ; T ••• 1 - X - : - X - ; 

N»n >3 nn 4ujqn 'hna pni^n nSjT nmp:n bi nqtijqj ij 
•fc?S5io3hiADhNT •D'»3C?mawS3nniNiio3nn3nhN'nu^on ^4 

:• •/ s K « ! • : ' - • X j - - - •.• I •• X • 

103 pn>n Sni • nc>Nn 103 nyiNj^ • pNU^^DNpn'03 vqp Sni 2f 

• nift^ij «^yqq 103 D^.n^tu visp DS7y vn-) los D4n Dyi ' yiu^fi^l ^^ 

^Sn D^oi7£)h o n£jDin3i inonsi imn^^ mi nhuD nh c>» pi 27 

"Tlli^^P^".??^3 ^M^-pD^^PiQ-^^i^^^^snm^inyp.nsn^^^ «s 

• noNb< m^ »0» »3:n3 > :hy n Ss? ^h^ noK 103 nnnDJ o^oy^n ^9 

• ••• «T «<-;-. • "-j •• - •»; - j ««}• •rj 

Hi E ifD3 nt^ii^iu^nnTWNnSi; mWnu?^j"i3n£)DTjn&c3D^D:?£)^i j 
j nnnj in>jT^?m los Dni;*)n i73:oi^3 pi • p&? i;1it5^ 4. 
Tn^ 1*3 Tnyn nnpji nnj^n • ny3C> on ni>n ^TMI^IHI s 
ni3p.;So:LDyonSy]™^,^»ano3 0^311^3 „ . ,« 
i*rn3!?n Hy.nnio tisn ^n^n^^Si nnsn mwi losm^nn 7 
H2T\ ^3 ^;iu?m : n3pjn h]i ny <?)1D3. ^n |i:n nacDinj g 

503 'jyiin Di?3 pi lihat^ 103 nps is-Ton nninh n^un «^ids ^ 
^^^^"l^^i^^n^no^^ipii^nsDinDS^i&^^nnsiD 10 
niy 103 nn;n^nn3ppnh3;nmnh^n2:n«iiD3K3n^3^U7>^^^ u 
»i3n hp nninS m3^pD3 nMn -^id^ ^v^^lDl ^ ^^?^ « 

1 03^0 ^N^3j^ 10-1 m3>op ^Ss D^oy^^.i nw^? n3*i 103 Dnsrn 1$ 
onNnDnin niN^ movpn<?)iD5 N3n d^ov^^ *3 ^TOnm 14. 

• *j3iNn 103 Dn>n nw ibi • »j3ii> los uhvi^n niou? m^i^ 1^3 i ^ 
»n3niNio3Dn3;^n«^lD3nsDiJ£<nt£J3D33n p^n nn ^n:;*i *£)^^i i<j 
fc?3n^3 ^-^i:?;!! j nmn n^nx Syii ns^n nis^S i<>n^ * u^nS 17 
i"o3nhon pyii: nninhN3nDW£)S*3Di;tonni^DoiD3 ig 
D^ox;aSinWi:?mmi£jnm5:nnin nm »3 mnD ^nS3 3S3 ^n^ii i^ 

^•-s«j»«:-j-rTj-- - V - • ■»•;• •iT«T ^ 

I ^nh3 r^N i?^c)ioi ^nSi? ti^nhb^ los ni;3 n^non^i; 20 
nnini njnnNn i;^on3 npo^o «?j3 dj; nhias N3nu^3 *p^3C?ni 1 2 
»3nijoh losf^JvC^^^^^^^^i^i^fn^^Q^-^i^^^.nonipn 2z 

»3 jnonn Nin nn4i5Di j ^3>^^3; io3 ^i3-| ^^hg D^oi;£!^i 2$ 

an ^£j'7 151^1 31? 103 m>^:ann3nivS33nnDnnis^q3 24 
»n"ioTi unc^ n^ nnoTi ny piD£)3 iu^n nnoTi n^03 D^pnpnon is 

• t;': •» T -:'S"t:J t} v-j tj.j -•« l-jjj-;- ^ 

Vop3 uJnn ni^n N>n Dn;N"ii *nn3;t?ini ^spin di^p^n onn pj i^: 
i?inij 'itjliotijs J31 ' nn33 nn^n nn"i3n4 n3jioD n3^n nn^in i4ni 7« 
>$S Nini vopj? "ii*n'? t3 Di^n j.^ n^m 3in3 i5 jto D^3^p n zg 
fc^oi^ ^» -inDOT Tn3i> Di>D3in pi n*3 m^ ii^ non n^N np*i 2^ 

n Dcrcglmmcyod» 

& ITc ctia 1 medio dialois ut 3i^")nS ^nD^tytcuius to eft ^♦n^it»} 8^ 
aliqii^ aufer£in coiugatiSe '^'yflii vtpa npu? : dc in daghefcfata 
V^K monaa "JaijSo doce nos plus 2 beftias terr^: ' & aliqn addif t 
principio noiumlfis radicalibusvt*p4«ynTN :8tlicetinmc^ 
dio verboi^ vt nn:i3 w^jTNm ♦ 

*C.R-cgitnina aut yod funtfepte>Primum adt abfentis futurl 
Cam fingularis ^ g pluralis ut m^ *iu' nunciabit nuciabunt : & 
raro etfocminis^pluribus utnni»nn3n\y'i &:dirixerC[t vaccajjSc 
apud me yod indicat futuru;^& additio nun & he in fine indi 
catfexum fxmininu^Scdm qfi venit ^in fihepterlti ad indica 
dum loquente pro fe ut 'mDu;& (ic in no|n le uerbi ut ' °mn 3iji 
nieliuseftdareme:autcumadditi6enun pcedetisut ♦3mT£?V» 
"Tertium qn venit in fine imperatiui ad fignificandum fexfi 
fcemininu lingularem ut 'tt:3^' ''"»)y> Quartii in fihe didtionis 
incotinuationeadlignificandupIures''mafculos utmv »i3i 
verba aghur:& aliqii abf^ continuatione:ut D3^a W2ih |)phc 
tis meis ex corde eo]^+ ' '^Q uintti aliquado uenit in fine nomi 
num ad oftendendu q> (ihtagnomina ' *fiue fuerintnoia uer«i» 
borfi ut iD3C?:(iuenomina famili^ ut ^xHii ' ^ & apud me in hac 
fpeciem ingreditur cum fuerit addita in fihe uerboi^t ut 'nanijc 
vrh dilexi ' ^ cotufione: qux cft ad indicadum agnome uerbi 
ntt?'"n nanx dileiaionis cotulionis eius+Sextuquado uenit ' ^ in 
fihe didtionu rationismam aliqn uenit ad fignificandu modii 
difpofitiois didlionis ut "-'aHa^n^iTptercalebjinDmSanomnf 
dus:namyodindicat modufeparationis & denegationis : 8e 
aliquado ^^lignificatloquetem pro fe 'nha px ymo) 'nSii o^nhH 
dns alius dc faluator non eft prer me/ ' Septimu cu venerit du 
plicata cu caph paufse inter media:vltima quidead ligiianda 
'^phtiam foeminse : pcedens uero ad indicadu plurahtate rei 
ut '3maS:^'5caliqn abf^ pfitate ut'a'Sy^Propriu aut ei*^ e de^ 
fe^aio; na^^^repitur deficiens in oiimpatiuo qefcentiu pe yod 
ut yn 2mdc fic &m ptimos^ ^gramaticos in di^aioe n-)aTi:q eft in 
uerfu n>n-)!3TrTy fortitudo meaScIausmea dnsi cuiusviseft 
'm^Tn^^Sc iic iterptatus e onchlos fortitudo mea & laus meaj 
& ro eoi^: eft qm refc eft in kamecz : ' ^ fi afit eet diiftio cotinua 
fubfequeti eetin pathah: 6cfic etiSamuele'^ p° regu ca^xxvi* 
fcripm e Ta arn'" pna tradiditte diis hodie imanu: cuius yod 
€ftcukamecz:&^m^^eosdeficityod:&eftficut n'a inmanu 
mea:Sc fic iterptatus e ibi lonathan ^ cradidit tc Deus hodie 
iiii £ tnpolTc Dcrcgimincyod* 

In poflTc racfi^Rabi Salamo aute noluit hoc:&: opinatus e (j> di 
«aio ma« eft continua didtioni^dni: & eum copulit ad hoc pli 
d:uatio ny ♦ nam fl eflet yod:ipfa yod conotationis effet ' hayn 
cfifciurekjoisenimdicftiobinariapunftuara cfiplenoore cu 
^plonget cum If a tertia 6c fcda non flierit cu {ceua i rapientc j 
xdeft apud %e cp plenu os iplTus kamecz no eft ex raptu iplius 
fceua fubfequetis/Prima gde eft pfidtuata cn fciurek:vt'iy Ty 
|?nprt*Verutn (jj^iuenimus fubfidiu opinioni rabi Salamonis 
€x iterptatione hierofolomitana dicctc fortitudine & multitu 
dineIaudfs^timettotusorbisDeum+Q,uaq videatur (p iftc 
auftor notauitkamecz^ipiius refc:&:ideo iterptatus eftmon 
difcotinu Jtfi:qd non fecit rabi Salamon g fcriplit (p fit conti 
nua'°di(5tioni Dei ut '"niTySj&eftdicendil q>rabi Salamon 
non notauirkamecz' 'refc:qmhocnoeftneceirariurgramati 
ca: licet fit c6tinua:&: hsec etia vide5 ' ^eflTe opinio rabi Dauid 
kimhi in Samueleinexpone "t'aJJnmanu:dicentis&poflu^ 
mus "exponerc T3 cotinuatim :licet lit cum kamec2:& res co^ 
tinuata deficitj&expoiitio eius eft in manu'*vnius hominum 
meoru: dc ratio apud me eftjqm aliqii f m oes' ^gramaticos in 
cotinuatione venitkameczloco pathah utfcripfimus in com 
mutatione' ^punftoi^L^quaremagis cogrua videnCuerba rabi 
Salamonis § uerba eoi^i^nam ip(e bene poteft refpodere' ^ra;* 
tionieorfiiipliuerononpoflunt relpoderc roni eius contra 
cosindiftionciy* 
cadupnsm3fculinfiiniingularivt''->3^n:&:in plali utnmn* 
Secundu ad (ignificandu fcemina lingulare pfente *^ ut n^ir» 
&abfentemi3in:6cpluresprxfentes natn &: abfentes niiaini. 
f ^Tertium uero in nominibus ad lignificadu q? fint deriuata 
a uerbis vrnii^n n^aian'"* no)nn na)pn+ln fine uero uenit in tribus 
regiminibus,Primo^*inptci:ito abf^additione alteriuslfsc 
in mafculo quide piiti cum kamecs ipfius tau:8c fccmnx pnti 
P^cumfceuaipfiustau:utnnai:mDi:;:&cumadditi6e mem in 
piitib^ plibus mafculis ut '"on-^aTSt piitibus fceminis cu ad«« 
ditione nun ut pnpa, Sccundo in noibus '^ ad fignificandum 
pfirace faemina^ cu holcm in If a pcedere tau ut mjfin^^-^niioiy 
nia^^^yt Tertio uero ad fignificadtt foemina feu otinuitace cius^ 

dchoc m^nS ngioD T)"]m nhQ^ nnoT nr jm ^pji^?» • n^a [^Ti i 
nn^n ^wan ni^ ifn nn;n 1^« ^? Vs;^T>p:i nt^ ipnii • oqn z 
N^nu?3 Di^ xho mjpjn m^mN WJj n? nq^n hs ^3 pnit:?a p.yn j 
'ijH noi^ 1:12:1 '^iDn3^<imnTOnrNi n>u?*Su7nifcJ3nD-iN0 4 
• inn« N^n t^iipn n^^ipn nono ^qpn dis nio i^n;^ ^npi 5 
nn ^3 notf ni • »pn pn n.y tj; io3 pni;:^3 nnip: nDic^sc-in c 
inntpinnni iflpin onnu^ ^ohu^njDijnnn jo)CJi4 "iii; u^^ifq 7 
VOp Sj; wn ^pSV-n^n^ nK"|:i djon ^:)^? -jj NoSy ^3 S^n*i 3 
pi3*i icinu' ansiy \i^i" [3 1^^} * nnpio nnoi m^n fDhi vnn 9 
V^p i^ ^^n xh \iijiu? npih c?_n * Dc>n nntx^S 103 DU?n nn^nS i o 
D^iNiq pi ^ioD Ninu? >^ ^y «?iN' pnpi3 n-i3n nr j^n ^3 u^nn 
T3nn DU7 3n3u> n^3 ;fln^£)3 hNiou^ u:n^£i3 ^nop in ^3i nun 
TO i;un^£ii iDn ipD:ni fiop Ninu? ^£i hy <i2<i "^iod n>3 u^ist 
^3 nyn'?^ u^DVsh}^ ^j^ip ^nyi >^h DyiDnj * ^u^jn^o inN 

nnion^ i:3n3U7 103 nn^ nnion vpp n3 ni^^-oM D^pipnpn 
h]i ^iwnh ih V} h\ Ninuf Dnn^no im n3T j^^jij jd^i nmp jh 
• ny nSo3 Dn^hy injyo^ 3>c^n^i vmh "nn i>n on^i dn:yD 
D^pyfl^.i n3>nn uj^^ns D^py^S iS3 inn ^ttjintyi 

u^i^n3-in^.«r|iD3it^N-i3D>pi;4)hi«?]iD3 .. . ! 

?03 TTO n3Tn n3j nninS TnynSyb3 int?n d^u;iou? nu?^i^^. 
npjS nn^njn n^ppn nnin\ '>:m] * n3nn 103 0^3131 "i3in 
i'nn3nn nnnpph]ii"^3in n3j4 ni3nSi ns-in ninppSi nsnn 
npnn npipn 103 D^^ysp Dnnj ont^ nnin^ niouJ3 '•^hpn) 
pmnn * a^v)QV rvA^ nN3 «^id3i * n:ion nqi:n 
n3p:nn3:Si innrops nsin n^A mnNniJ? niJDin ih^ 13^3 
103 anDin >i3n n3:ii do n^sDin^r n-iou? mou) 103 inn kiuj3 

. .t; - . - ; ... .. -V ; : :-T . : - T ;^ t- t:. - 

mou?3 ^r^.ni • jnnp^D 103 ji: nflpms ni3p:n nD^ii umTi 27 
nnpiy 103 inn 4n npnipn niK3 Dins ni3p:n ^nn nnmh 23 
nnD^oD h]) IH n3p:n hy nninh >u^'hu?m • niohu? nl2:in ^a 
p3nn mr0A f 3 n*)3a rohin m nD»oD:i i:n8>^ fc?ju? ^o^ 1*3 rrt\ 1 

nao 103 nn33 ':)1oD3 3hnij; N3n inn htj nonipn nit?n nnip^ 1 
nioujn qiDj c^i^i3i • nnD >nS3 n3o 103 vQp^ ni3iD3T 3iri 4. 
DnnnnninSnji^frjnn n^i3hnnn&?^nio3 D^hy^oonTMn s 
DCT£)T^3 inDnn Nin innniwDi n3pin ni?<7 «-iid^t e 
imDnnni;3 i3iioni^^n3^n inoycjmn mnsnnnc^s -j 
I onnc?! ^nqi nnnu?] nnoni 103 \:>m nim in fcj3ni t^^^t^^n g 
n^iD3 onpi nMri c^tcis orio vi js d? p:n 1f lyiQTyi 9 

Sfc^uyj n£|p3V«^iD3yio3^y_^3pji3nNnin4wn^^ u 

•n2Din3 D^oys^i mnN niN nsDin ih^ D^avdi «fiiD^v 'jnu?^ u 
nninS nn^n d\2}:v ^^^^. njis DUio^pn 3h n^nS nsDin nSs u 
*3t£?nj •i^p3nnrponnnlo3Tny3nNyq:n3p3nw^ 14 
jnoujn p^Sn 103 n3jn n3*i^ no j^Ji? ^hS n^Di: N>nij3 i^ 
Dn3-innlDC>3i iij^Tpps: 13^31 p^t^^^jnnh i03"ilpD3i i^ 
^133 nN2:on3 ^nyi>£jSi • jn^D ponp D>nNn3i pnn^ pnjT 17 
•!)5i nqntpn inn innin n*nx73 n3p:ri n3i ^s inN d3;d nSN w ig 
nninh ^?>n «^103 n&^3n pjn 0305? 'iits • ni33;n 103 p: nS3 i^ 
pj >3 ji3n n3UJ n3^nn nmv^^ nninc^ \12yn i^< SyiDn y^js io 
ni>3Nn Sy£) y3.p n?^^'' p^.lO p.nny3i5 nim rp3*in n 
i3Tn y3p p""i3Ti nj^nin hvb y3p pyTi nToipn y3p piqu^ni 22 
• nn^Som nqnpn nm ppn n^o^v y3p j nhpi jionpj 23 
fc?n nflDin3 Tiu^Nin D^m ny3ifc<3 n^s n2Din3 nN33T 24 
iopn5;S3 ni3n3i p^^igs ^033 nwnnspA njnnNQ 2j 
Sj; nnin'] i\Nn nsDins ^jc^ni • njnhjupn niDonn n^ponn 26 
'•injognNinn|:^inD33iDpo3nnwTnn3Tn>^^^ 27 

• ^^npuJi 10? nj;3 n3ion >i:3 nninS ni^ nspins ^u^^Scjni 23 
T^y TN1 136J1N 103 inDjn n^n^n >ij3S c^n3i n n£iDin3 >y*3nm 29 

Sysn Deregiminenun» 

^hoc tam eis qu^no comutanEin cotinuatione vtma;» ns^in 
g qu^ comutant-' ut '" n^mrnili q> eft differetia i his qu^ comu 
tantur inter continuu dc difcotinuumam^pundtu Irx pceden 
tis tau uenit vt pfm in continuatione cu pathah ut 3^n*n3a:in 
difcontinuatione vero cum kamecz ut mo ^rhn nsa + Et in prin 
cipioScfinenominumMeriuatorfiex uerbisutniyiJhnmNDn* 
Primaquideaddenotaduderiuationeeo^ij^vltimaueroaci 
fignum foeminx^Propriu auteipfius tau eft defeAiomam ali 
quado ^ cu coiungi6 tau radicis cum tau pfentis feu loquetis 
pro fe: deficit tau^ radicis 5c uenit tau figni i daghefc ut nnDm 
onntt?TnD^nnn;yn 

^CCR-cgimina aute nun etia aliqua eoru funt in principio di«^ 
<flionis:&:ah'quain fine:'°inprincipiogdeduabus decaufis^ 
Prima quide in uerbis futuri vt"yDV3i niyyj faciemus & audie 
mus* Secunda uero ad fignificadum coiugatione Sy^jut ^jiDaa 
r£jr)33 defiderado defiderafti:n^Ntt?j '"Sixuraitearogadointer^ 
rogatus es: & in fiiie aHqn abf^ additione alterius littersE ; 8c 
aliqn cu additioe* '^ Q,uaj aut abf^ additione Fm maiore pte 
gramaticoru uenit duabus de caufis+Prima quide ad fignan:^ 
du ' ^ foemina fingrem reperta in futuro ut ('p3tn ppnnn* Scda 
uero '*qnfueritadditaabf^ca:8c:hocadpIuralirate pnrisut 
piDwn p3^n' ^dc i uena ut \i2iih pnS ScJ pterito \));r pp^tSc i noi 
bus re^ ' ^pnn' p^3t: dc in agnoibus \rhD pDtp:& ^m me cu repi 
tur iniftis^^duob^^eftaliqca^napiitiafoemifein futurofignat I 
ca tau jScedes et' ^abf^ nun ut nuyn : attn n un venies in finc * 
cft ad fi'gnifi'cadi!"°fi'rmitate uerbi feu rem fignificata p illa di 
ftione in qua e nun^na nun^ ' pp3"fn fignificat firmitate &c forti 
tudinecopuIa:&p2X3T indicat firmitate uerbi deperditio^ 
nis''8i: pnD;yn) fi'xitudine cuftodi^ pyi'nSt fciet fi'xitudine uer 
bifci^ pi:jn memoratiofi'xii:udinememori2e"^fn^D^ pDipi an 
tigtas dc remifiio fixitudine pfetilionis fortirudls agnominis 
antiqratis dc remiffionis peccati/^^Cu aiit uenerit cfi additioc 
crit qtuor modis ♦ Primus gde cu additioe he'Mn vltio fcelc 
lingfi in conotatione cum excipiece : in pfi uero abf^ ea ut ^ * 
i\2nhw njDonn naDDtn piftabfit minget mitta.Sccudus cu addi 
tione he vau ad fignificadu ^ ^ conof atione mafcuh' fingularis 
abfentis ut injDDiiN injt^» Maion^ ^ Tertius cu additioc yod ad 
fignificadum conotatione loquentis pro fe ut DiDty cuftodiet 
niet^^^Ciuartusuerocumadditionc vau dc daghefc conno^ 
cationl iingularisabrcntlsutUMidtuideboeumi^tunc hayn 

vcrbi Dc ttglmine vmH 

vcrbi in feghol Sc ab% daghefc 5c ceri hayn nerbi p conora^ 
tione pluriS Ioqucntiu'|) fe ut 132^31 •ijjrt' D'n^>? Deus miferea£ 
nn 8c bndicac nobisi8c empl6ab hac regula didtio i^mi q eft 
'arqnalis in dagliefc nun & feghol mem cotiiiuae ei tam fingK 
abfenti jg plurali^^ioqulti p fe^ 

'CR-^gip^i"^^ 3ut vaii iunt noue ♦ Primu quide ad ligandfi 5^ 
copulandu^ inter nola ur nw) ^021 ariT auru & argetii dc as;& 
iter^uerbaurn*n33nnJ^wyTa'n^'^op'T nun ^2^51 comedit&bi 
bit & furrexit & abiit & cotepHt Hefau priogenita; & iter ^ofo 
nes ut osnN 'nx^m nn^\ynD 'au?! y]^Q nrtN osnK 'nnp^i & aiTuma vos 
vnii de ciuitate dc duos de cognatioe & itroducam^ vos : hac 
vau huiiis regimis appellauerttt gramatici vau copuljc : & cfi 
venerirreer'°noiaaliqnuenititer vnuquod^nome : &:aliqii 
poft duo feu tria ' ' feu qtuor noia ut n^in) ')h fiyau; piixn Rube 
Simeon Leui 5c Iuda;q> vaunwi copulat ' ^ oia noia pcedetia 
adiuice;&:hocaccidittribusmodiStPrimo quideiter '^jcqua 
h'a;utin pdi<ais exempHs ♦ Secudo qn pcedes eft leue&fubfcj^ 
ques graue '"^ut y\y^i py n^13 auferes iniqtate & fcelera;na fcelc 
rafutgrauiora iniqtatibus; qfutfumo itudio; &agiiomiatio 
' ^ ifta appella£ a fapietibus nfis ifta & et ifta ♦ Tertio mo vero 
qn pcedens eft graue 8c fubfequens leue ut ' ^'imm) yu£)^ py; ti]v)i 
auferens iniqtate 8c fcelera at^ peccatujna peccata q no funt 
cum ftudio funtleuiora' Tceleribus qusefunt cu fumo ftudio; 
5^ agnoiatio ifta appella£ab eisifta;8cn6 oportet dicere' ^ifta; 
ccce funt tres modi ipfi vau copulse tm; & no funt fpes fepatx 
'^ab ea utopinatifuntpIurimigramaticoqttRcgimen autem 
fcdm eft ^°regimen cuerfiois; 8c hoc duob'^ modis ut diximus 
in quinto capJjo;aut ^ 'ad lignificandu copulatione & copone 
pteriti cum futuro cu copulatu fueritin prerito ""ut pan nN^) 
& videbit facerdos;cuius expo eft q» erit vifiofacerdotis in fu 
turu;quaE iam pteriit"'antea;8c tunc illud uerbu femp eft cor 
repte ; & vau ut pfm eft in fceua nifi cu "* Ifis »')Dp,nam tuc eft 
in fciurek ut -('mDin -»3a '» 133K&: aedificabut extcri mcenia tua; 
"^&cxcipiturabhocquandopeyodfueritpuctuata in fceua 
moto uronmnam tuc vau eft^^ in hirek dc yod couertitur in 
quiefcete dc dicimus onNyi^Dabo aut tibi ^ ^ rcgula ad cogno 
icendum vau copulse couenientein pterito ab ipfa uau couer 
iiua^&eftqmqiipteritueft-^correptc etabf^ vau; tuc diffes^ 
rentia eft Fm re;nulla enim cft dilferetia iter vau^^nu?yi hy^ dc 
Inter pan nNinSc tii pria e copulje?fcaa uero cou