Skip to main content

Full text of "Mikra'ot gedolot"

See other formats


^w»^ 'tf^1\<^L^' ^ s ^ 

^^^ '. ^* -^ :r '^ i*> '^ 5 c^-:fe 


.^^ •,■ *^.,>- V srfef'/i-L ^^ ^-TD .TDT nniD p rti Mb s'hcs 5:3 . sen vf> wjcnw enfi >6 t»« iBft (3) :ob c'rj '> ib'bj 
»'»5 T''^ l"! »*'" '' P* I® 1"?^ ones pfi 1ft Jcn iBft I'ooDnei njm 'j diidbs 

. 8i8P (05) : ^5 J. 55ft J>3 : D'BJ StJIJ I'ftlS . JI O'OI (J3) : 'ftjIBBj D'6*»nJ 

oJtrj '«}ftn;i3) s'j f v> ''W I'fti ftij 'Tpi I'fto 3W3 . iiJftnjo) (n:) : 'p r)sn 

CBIHI ''BJB'T) ifiB 1J-5D Diw IW ppj . mCl : 'j jB'B ftllBJ C*» 1"»1 ?'T5 
: OITC' 5p 'B S'BTJ C'B 1"»1 I«p qOD B'i I'lu niBB ''3 fi'B3 pi 0*' qi il>3B31 
; ft'3 B'Br ]"»' '? 03'>» . OB'iB 35nt : 13i fiB3 V'*' 0'?"nB B^BBS . ip'BBB (i) 
•»3 TV IBfi B7"no O'IDB r5?r3 . C«Bin f3)) : ICBB 1'1'31 I'BB ftlC3 . 1'lC (ftij 
)>T3B1 ftlV T' )B in .ftl3' ft> Tift (>i) : Bi<» 3ft 'pfiSOl piBB3 ■1»B35 HSB filB 131 Cn 
P1UBCB 'Bi fiw 1135' ftil IWn BJIPB BB1 'JW PBU qW y»3 ■»»» BJB'Bt lftl3< 
: p'TS OBI B33' IftX' Sn> . iSBB ft'S jraol BJ13 B'llB . 'MJ : I'l'SBI 'ftfll 31033 

: 'p P13B . P'3B : 'p 3'Bn . 31Bft (b)) : 'p b1'» . BilU 
: 'p 01331B .e'331B :i'B 1»'B »B13'3 D'B p91 'pi'B .B'B (l) :p'n 1'B)0 .IBB (3) J 

»•» 1*61 ■»!) . o»hj (») : '? ift} . ifc5' (D) : B'rw n3> ft'ics q'ifts .Bsftj (i) 
: np Hist) . »iiBn :'pinBBB .'bbbb (ft<) :'3»-5o6 'P3n3i B*3 jb'b b'bio biibbb 

pipiBB BJr '•) PS7 fits 131 ft'B3 »>Bi5 BV'nn B'3BB3 . BB1 : 'p IB'BB . 'CIBP 
fclB3SI BIT BX B'0531 Ell'BS BifiDrJB 'PC ft'3B jfT)} q'>ft3IB<pft}B 0')S' 0>B»1J1 
nesn Yj 'n 3P3 niCftB isft q'iftS ftSI CIISI ft'B3 bit BICJ lfi'3B 3'P> VftB >»3 BJ 
B1BB9 'EB ft"B3 ftw '3 BUB) fi'B P"51BB ftSP q'JftBB B'^wft W33 Bl B>B pipiBB '"'W 
ftB13>0 q»3 'ft I'BBBBT 1'>B BB Bl 3130) ftiB BB ft'B3 fi'BB >'J B-»»8 P"ft31 . 1*3B 

'fe'w»> . B'3'3ft3 :'p iJbSdi . 'JbSpi : sin; btoo B'13 tbbsi b'bibi B'i idi in Jbi 

V '31B3 O^HB 8B33 *6iB 131 1J>B Btll'M J*: TCB B'33fc3 'ftWlBi fi>9 B'T3fi3 
OK-aj) BirBS 3P3 p'T51 PBtJ q'iftOB B'^SBB B'l 'p B'ri»Bfi . B'P'Bfi (ip) : fi>B1 ftifl 
B'fllCI ')E3I V tiVn •mfl ■5BB3 .l53fi>B'ftl (lO) : B'PlDTfi CbD3 qiBB JBpj <)'>ftBB 
. ft'BB rB31 BBO B'BI (s) : iSlftJ 3in3 B'TBD >B 131331 tflft >fc E'fti 31P3 B'JS' 

, tni: (a) : ppiinB 13 I'fti bbbb b'B'3 bbtbb piDP3 bJbbJi 'SsibbJ bbb 3ir3 bi 

JB?3 IVJ . B1»(13) :pTn3 B"P"nB T'31P33 B')B'3 hft >13D3 flW B'CID B<B1B13 

TJiBo pi'ft 'b 8'31j 3'P3ft>i'p B> .B!j!iB*'B' >6 (b:) : TbIb B1BJ1 '3BB <;ipn 

»B'5T0 B)B«1 P13B33 ftil PlftipjB P13'D '' IB PDft lOil B'33:8 Bifti IIO B'3 P^IDBI 
n ftP33 >33 ft'S ftl ftiB -JBID ftlB pi P13>BB P'31 83liB8 ftsS fi'B i33 '3 IPiBl Pn3 

WBT -js'si B8'3>B nn3>i BPisin bIpji iftx' piJj sspB 831 'iii pibIb B'3iftn'j3 b;6 

q'CIBI 818 Bil»3 BB'iS Si '3' >ft 3P31 BWilB 'JC3 8JBB 'B PBpJ3 >fir;' P'tSB ift ft'35B 

• iMiffV IK'X 7D3 : 0*03 3ip3 'nft5B v 3'sbJ bb'Ib b> 'B' >fii 3P3i ]in3B bJ 

>.tT 'n r:~ y : (nj) -. p*,, ysju -ns . on : nniJ'yil^^K 730 Ptinon 

6io pi '1 iB^o B'BtiBS n^iioBO b'b bSbi? 1'r TOP '-■' '• '■' '• "• ~= . b'Ibb 

t»8}B<B1 ion ini ftiB '3 'j . OB'iOft »3 ".BBUI J*B'» . ]lftjB (1B) : B'P'«tt» B'3BB3 
'j Bnnft B'3BB3 TOB) pi (3' '>BB) 3pB JIBi Bllft B'B IB'D J'Bi IsS'lft BB'J'jft '3 
3P3B 8B 1"»1 TBB pii fi381 J'T ifl TOBJ T P3'P3 Wfe 36031 '»"0B fi>1 TOP 1B1 fiJ» 

Bnsi B'ha i»D3 .oiBV :'poJ'3ft .oJnft rs'' iB<e 'to3i J'b> b*b ibw b'jbb 

)n P'li P8JB1 J'B qi 5|>3B1 EITBS p'13 B'B 1Bi03 8>BB> 3e6 1»3 JBJB3 ftis I'lJB 
I'M 8» 1'3 BBB q'iftl I'ftO ftiB ftii 31P3> 3BnD 'B . B13M' ft> Ofi (8B) : B'C 'l 3B2 
BJITB 330 ftl8 Broip BISBB' ftii Oft P3BlftB P31BB3 8ft3B 'Ci B'B 1B>03 BiBBi 31BftB 
ll-l rft . pT ifc (j) XJ '• ''»''' '»DT BftBip 1*31 ft'B ftii Bl piBB3B eftsip fil 3nii 
P I'ft 'B 8'31)1 pn B3I0B l»3p ftii 1'3'P33 J'is JB IP . pi8 pT pT ifi IP'ilS 
3'B3 PlftPB) E'1 'i:i PBB' 6i 7X "" OUIP 1B31' . 'li1 iBP' ifti '1J1 pT ifi : 311BB 
: Bift E3; e'B3E3 p'li 3P3 " p 8'3"353 pO' sil B'PEp PPBI DBB' Oi 6*83 si 
ftp'fiT BftinS fijE«>3 ftj"3P I'ftl 3Bn B^'MIB 0'3BD3 .P35lft : '3p P33B .'P)3B (J-) 
ftiC B»B B' . 1Be)3 PiftjS '8 B3B3 (T) : 'P 'ft B'B'B '3333 31P3ftB BB l"B1 B31DB3 
'8 BJEJ ft)"3B K3p3 (O'sift) 'b 83BJ SftBip BIBB 1BB)3 Plftsi '8 »3B) 1B>B3' BBBP 
. UriB isj lis 35ft3T;i3J :'p'3BB8 .DBBB : 'p ')i3ft . IJiBft (li) :p'331BB53 (B'Sift) 
018 pciS 3'P3 fi'Bp qi ili3»31 ;8;-3 3'BiB . 1B33 ftiB : 'p '5Bi3 . DBiJ : 'f '»'J8 
B31SB81 8'p"ni:B 8'3BBB i33 ;»p3 181)ftiB DBjft i3ft n'}3 IB 33 X7D J"' ^*'''" 
. «i:i 3'» ft'83 31P3 8ft3P3 q'ifts 31P3 sftflip BiO I'ft '3B'i '3B3 " ' B')B 1'>B 
") ftiBB (pi? O'i'p) "JlBiS BiB I'ft '3 Bft3P3 'iJ'B IIB) 6l31 B'B3'3 Bl BftBip BITB 
BEte BBB BBB lBp3 l'l38 'PBpJI 3P3E 'B . HBpJl (li) : 'p 'JPHB . 1Jn'38 : 3131 
B'K' B'BIEIS ftlB p . iBB is iEB (IB) :B)nj ft3pB3 30B3 p'DI P310BB B''B p3'B3 
'•B3BC1) pi 'ftPJIBi 'ft33SB 1'3B O'BlJ'PS 3P3 pi l'ftl3 iSBI 1"31P3 0'3B0 P5p83» 
Bft338 'B3 IB' PpliPB 1811 I'fil fti3 Bipft 0<3eB31 3'P> 3'ftB31 8'ft'381 p*131 '"cO 
ten's PP'I ftJIB'jB 1P>1' E1J3BE BB .B'lllEB Bi ftlJ' JIBJB (PB) : B'Blip B'lCBJ 
iJ'BB 'B qo Bin; 830B3 WBJ IB'Dl filJ' ft)'3pi lftl3' ]'3'331 T' IB IP fil8 pll filB 
p'J 38 iB O'BJI '31 P1IBB3 B'b K1 . ISis 33nB B'BiB (:) : J'3 iPpiP'S E*B IIS 1"81 
8( BMiJ 1*3 iftpiP' P310B3 . iin pjfi' 853ft i33l (3>) : BI3i 'i3B 13iO B13B , OBSB 
CI513 8'ie3 1''P31 8B131 I''BB . BPIBEp (») : iSI I'ltSBI JIBS I'BBBI i:31 '8 B» 
'P3P3BIB3 BBi B'BHBl ('8 8'»S») B1331 I'BIRBp isi pi '»3 D'P"nB 8'3BDJ1 pBip 
. »BJ'l(n)) :p"'38 3nft I'ftl ftiB0'P"nB »»3 B'3BB3I B')B' B'B1B13 .B'313J1 ((3) : 88 
>3ft BJl i'B'a I'ftl p'13 iBBB ft"B 1*1'B jllBPi fi'B33 P1BSB ft'81 Iji IP'ftB I'i'J 
11BB3E 1Pi3 3 pi q'BS .ffi^iho) : BB B*BBl''11' '3S3 '3 pip3n Eft 13 O'BB 1B3'1 
: T3ftB5 l''EB B'p'IIB p5pB3 .PIBBB (3B) : ft'B33 I'lftlB 'JB . pft3pi P'fill rp'll 
nsn is B'B ]''9I B3iB B'B ''B B'p"nB3 . Bpi 8'B (l) : 'p iOIBP . iB'BP (ft) ^J 
)3Pftl (T) : 'pB'3 .P'33 :BB31 ft'BJ3 P'3B . B'PEn33 1830ft'1 (ft') : O'Sin qi03 

: ft'»;3 I'ftw .B»8 3P' pfti (IP) :3;in '03 ftiB pi ftJ"3B i"fii ftin n3iBB8 'Bi . pmn 

6«3iB 3BB31 . pft3 BlilBl (ip) : 71^(1 "SB' Pfil 3'5>» '05' • llOXn "'!'' fftl 
'P'63 PUISB PlftB3'3 . mft B'B (3) ' V ; U(}»i3a .pTBB OEipfio ' ^ |)J7B) 

BinP3 633 31P3 3'3 p ""S P1JB< PlftPOJ p5p31 'p IPft 3'P3 IPfta BPJpB3 B'3CB3 
E' IJI'BE B3IBfl3Bl fi'8 lE'SW 3'pfcl IPfi BiBB3 31P3 B'B BP5p3l ft'88 BppB) B'oftl 
: t'lp ftii ftriJT E'33 ft'S PB31 BBlft BB 81 8JB) fii IB* ipft 'pi 31P3S B'33Bi 
\\T.O ftE)1 I'ift 3>P31 B3iB im ft'8J 3'P3I iiBifl . BPII (33) : 'p PBip . BBip (fts) 
•nil 63 > IBB 31P3 B1B18 '3B0 pipi53 . ft353 3B 3B0 sftl (83) : ('3 ift'31) ftPlI 
B^»3 mi0B3 6l8 pi ftjiB 3B 3IB3 O'P'IIB 0r»0 i33 '3 01B13 3B3 PIBP '3 3133 Bt 
CjiBS :'B3 P310BB B"» p'PS I'i'B . 8113' ij'l (l3) : B'BiB 'o qi03 'P3P3B tB3 318 
31611313)) : S'BB I'hftiB . 83BB B)18B P)E3 (P3) : b'B '3 B'3iB3 B'B IIP 1"B1 l"' '3 
Jip) 3'ftB3 ftT pi BiBII'B Bi3B 'iftUBWi 31P3 D1B13B PlftipB PJpB3 .siBll'B 
: 0>:i3'8 l}>13l3)i BJ11PB pi Bi3 8 piB B3J I'ft '*3 0'p"nB B'ICO i33 B>b6 
E*«3 \")f>i e'3i»11 ft'B ; 3)B1 (3i) : 'p B-bIbB .B'BiB (3i) :'p 6li3B .fi'i3B (fii) 
»10l» '1 IB 'ft If • 1"n 'B' ^3 I'BP : O'BiBI 11303 33)B3 ftis BliP . Ofli i3fil : OS 

; I'-ip WJ T1B03B i"n •»' ij iJft 09^ VM ■»>» l'''B' o6np> i'i' D'BB 'ftii'ijj •.fii© pft8 Jj nfti (i) : 'ui n's'3iB :>va 'ui bbib >'b Js o'^J»i 

. 6 '3 'i'i iftlB'l fiSlfi i3 Bl '*P 131 lfi3 IB ft»3 'i pfiB 'ftn)1»i 1'iB SIPB 
3ft'ip3 'B IB inft 13IB filB E13'B1 ' 1 3 8 i 3 > 8 3033 'B B' . 0'133 iB ft'3)3 (ft) 10 
lfiB31 P'iftBB l''B3 '*3ft"D3 . PD'IOO (l) : Bf piBB is P11DB3 E3»'01 i3 PiB ft3'il 
IBPI P'i I'iS 3003 BillJ 63PB31 fiV>» I'ftlS '3DB '3'ici bSbI? l"ftl lOPI 1BD3 0'3D» 

. i6'3 o'iJb (n) : t36b3 . i'b'b ibb3P' (i) : I'fii idp O'ibd b' . B'3id) (b) : Tbd 31P3i 

:''3'33I3 B'B )"B1 Blips'SSB ift'B 31 'B 131B31 l"ftnDn ''3 B'ICO iBSlT'l'S B31 1'6 
•Bi . B'3133B : p'l3 I'i'B pp3 ifiS'l 6lftBl 3'P13 B'il p'ft filBl I'i'B '3'53 . ifti'l (b) 
: O'IBD nipBS ftiB pi J'B3 '1 33'B3 TOM 1»'DI O'ftis 'l IB 'ft IBIC l"ftl ftin P31BB3 
l'ftl3 B311 B''3B pTn3 nDITl '"' 0''»D "^pBS . BBlll : D'D3 ft'»33 l'ftl8 . BI'Bl (') 
p'11 3P3 pi PP3 '• • B''»33 IIDDB B'p"11B B'3BD3 pft B1313B IPlft O'EIBB 

: rjp B'BW . 'O'JIB (ft') : B131B IB Hnni nrin 63ftE1 3'B13 B'il ipB p nDTii 
iftEBI 113i ftlB3 f'SB psftl D1B11 ''3 :' : * IB' ft'03 . 1B1B8 3'3B8 ((') •'^' 

>3ft 8'33 qi iliBBl En'B3 p"l3 BPft 3iB1>'3Bl Plifl 'PB .B'B 3B» (3) :il30 qBB3 O'IBD 
0'B1331 BITBSp'll 3P3 .BIB' 1P33 (33) :pnft BiB 'ipi 31B35 'liB ft'l 3P3 B'BIB P83B3 
13"in WS 'llJ ftlBE B'lBlftl qiPn JBP3 BPlfi O'ftlip E' pftiB BiBB pft'ipS PpiiPB B'B 
:■*■ I'BIS 1'T0ffi> 1B3 B1BBB3 BPift O'ftlip B'l •i'PB 13)3 331B li'fts ('3B'B3')lft» 
pftll fi'B33 :'' PIBBB q'3B B'P"I1B 0'3BD3 lBl)fti» pi 13B iBB 6l8E (B"5 B'i'P) 

B'Bl inp3 ]'13B ''3 O'HB PJpB3 . pftEl (ts) : E13'B3 11B I"81 psO 'Bi 3)13)3 BftipB 
1B'D3 i'Si 1"» .TS)X'1 (03) :B'1«DB 3133 ftl8 )31 BBB inftsil '1 031 BrB3 ftlBPIlDBB 
I'll lOni piiPS BIBD 3ftB31 I'BiB 't53 ii'W •'B ft'D3 .ii'Bl (3) ^Q : II BiBB B'b 'S 
IBIB ftW P1BB1 l''l3 BpBI 6*'3BB1'B 08 3'ft'333 . BpBi iip (3) flO : p'13 3*31 1EB3 
'*3 PJpBJ . 3331 : 30B B'33BB 6'D3 . O'SIIOB : P310B3 iftSB 1B3 0'ft'3)3 Bpsi '1 p 'ft 
B'3B03 p 13'ftl ly'DK*)"! Wl" •*' 6'D3 W^DS^n (1) :iBp3 O'infi 0'3BD31 ftlB3 l"6l3 
pi'PB IB'BBB '." 31P3B 8333 1811 •:" P'i I'iB IBB) Bin3 ftipnSl O'lpfi 

: '3p B'I'Bi . 31185 : 1B1B3 0'31 lft5B3 ftio PPBJ B'B oftB ftlpBB li OBll I'fts 
B5p»3 .33'8P1(1) :0')3D O'IBD B'l 0')I3D ft'D . 0')11B I'lp P'OiB . PIPiB (a) 
piBB iB n*« 3'B3'3 30B3 pi IDP '3 31 iB 3IB3 P31BB3 i36 l''11' ')B3 B3"3P1 B'IBD 
'1 IB IP . pfiB (ft») : 'p IIP' : IP' : 'ip bibb . B'BS (i) : Bli3B D3'B3 83'BP1 
B'DIBII '"3 0'3B03 13i filB3 1''80 . 13 IBBB :p'l3 3P3 pi PIIDBB B"8 3D1PB I*1)8B 
Oil51 I'i p'D O'i'Pl 6*3 'ft ifiinB3 BOB) IB'Dl IBBBl IPI IflSB 'l P11BB31 B'3B» 
1'3B> 031083 B3B3 fii '3 i'ftl ftiB .18139 (B') : 'ip '3EI .6b53 W (P') :i3i filB3 
pPEi 8'81 (13) : 'ipPBB'B . BBB1B(ft3) : 1? ipBIl .'pBIl : 'ip li'iB .'iliB (3) : O'lDPa 
0'ft'3)3 ft)B'i3 ftiB '3 P11DB3 pi i'ftl lOP ""B 0'p"nB P5pB31 D»10 '1P03 .ftlBOJ 
>3 pIPBi 'n"B i3ini »)PpiPBCftrB '>P'PB(IB O'BCIe) IKBE piPE3 O'ftiO IBiOt 
BfiBip . 3'8ft BBli pPB p'OI D'lDP 'l IB 13 ftiB BP1131 B'JIPB i31 (3 8'B3') Bl'a 
PPB '0"B ('( BiBp) i'OBB pPB p (T' »iBB) 3i 3ft3' pPBB 03 .3'' 31'6 piDBI 
08 BIS ftlBI 11BDB p"nB pBip 'B3 »i56 B'15BB ftD1'33 6'B p ('3 BB'ft) 'B8 i3> 
ftift liiBi 'ft 8)1131 . 1'' 'iEB3B llBft3 pfii 081 3*83 'b ''D 8'B1'3 ftBlBB lllpft ]1B) 
'ft03D'13 '631 BIBB 388 333 J'ft BlBipBB 1)33 lft313B B'^wft PDlBil piBB PIDiPPBB 
3B31 '631 . ftDT331 ft)")83 ')B'i 'i3i381 '113ft pPDI ft)'inft ft)E'i3 D'13 'ftBl ftSE'i 
131 B'B '3 1)"81 aftBip piOD 'PftiB ftii 'PEp3 qoftPB I'BSb ')ftl '3 3'B1'3 3'3B0 
I'lB fipiDBS B'B1'33 B3PBB1 ftiB 'i 'IPI '69 OWil 186p 6pSipi 'ftii 'l31 pPBi 'B 
IB'BI ion '6l ftiB 't pi nsi fiP'BipB OiiB infipi IDPB ftia I'll '131 '3 is '3 B'3 3'P31 
1)"B1 l6'p3 3fil9 pBOl 1B"133 '38 ftifl i'ftl 18 103 ')81 ft)")B31 ftCOft 6b'1 ft'Bp 
B'6i8B183ppi 6pB1B '631 piPEi 36l8 B'Bl 3'Bn 6pi 6'Bp IPI ftip'BBI IDP IB 
1BB'3JB 13 6)8 B'ft'3)i3 ft)'V)fi ft)E'i T' 'iB83 3P31 '63 1B1 1BD 13i133 IDB 6l31 
6pB3P3PB»6 0'6iBll)'6l '1BD WilBftl ')B'3 IBiwft 3')B . PSftl 'b ')P'PB . IIBBB pPBJ 
P'fti B'3 0li3 iftil Pip '33i l6 »P1P '33i ftlP 3i 6'18 6p6lDB I'i'ftB ftlPl ftip i37 
03 . 113BB PIPES 30n 101 ftiB IP '3 pinBS 81Bfipi 'PIPft 81DB 'B) 6)'ini '3HB 133 
finp fi3B'i3 ft'B ft'iBB ftpB) 'B) ftl31 ft)")8 'ft33 '1'B fti IPI fti» Bftpip . 3i 363' pnB3 
. p P B 3 6li s6l (13) : 8)1 l»13il D'B piPB 6)B' l6 3)i;6l33 BieiT P13B 3'B' '3 . 'iBBI 
• P13B1 I'PB'BBI IB'D . 1'13 p 6il IB139 (i) : 'ip 65B) .86)8) : i'Bi B"B3 l'6l ICB 
OB l6in 3B' 1"8 6*3 'B qiB 331 P'B6l3n pipii E'3 381 p 6il IB138 3'BI'I p ft) 
: 3B3 1»I'B .B'3?'B (3i) : 'B3 I13n ft'33 183 n3i ftlBS 1*'B8 . IIP' 0' IB (3i) : 3*' p'O 
19 IB'Dl '3 B'SiB niBlft P11D88S 1133 pi 1'ni 1p6 I'l' IBP D'p"nB0'1CD3 .8'Bi3 (ii) 
lB'BBB)B'3'iB iftiB' 3'3l6l3BBI'3 .B'SiS Pi38 B')1P 18 . (I'p a'BB') 8'E>B Pi3B IBlS 

'p65Bp6iBi6i9.o'i'in3Bin : aftBip I'r idp .0'iiR3 36i8i (li) :ftiB3ftiP3 (b"' 

1CD31 ion 1B"11P 0'iiP3 6'd3 JIPSB 303) OBB '631 B'P"nB ''3 O'IBD p5pB31 p' DtC13 
'ftBIBBil . 'ftWIBl '63188 1'3S PlP3li88 \r> ft'B IIB 'pftiB 31B . ftiP ft)")P IBOBfteip B31B 
. 3i B'Bl (fiB) :i'9i B'BB i'ftl 1BD .pPBi 3fil3 B'Bl (B'l) : ftiBI ftiB B'i'iOB Bin 
.IP'D 1'38 .85' I'I'SD '3 . 65' b6 »3 (38) :'ip 0)3 . D')B (l8) : 6'B33 I'ftia D'DJ 
: ''Bl fta'BP jlBi ftlBB PPB qBnft'BI BBI P»'3 . iftlB'i 1'6 8')3B (6) ^JJ :1W>D D"' 
J"8m I'iB OB 8)8) '3 BBIB PIIDBB . 8)1DD (3) : l'6l IDP I'D!' PBinPB . 1'Ell' pft (3) 
'Pft5n313 .T8D3 8)1BD oft '3 1)'1BD3 65B) 6il aoulEPai 8)1BD I'BD p'ipi l''D 
Pftt 138 PIIDBB '3 aiBpi B' 3318 ft'ft .P11133 3)BB1BB81 i56 B13 B1IB O'BIB r3a3 
B3BB1BP31 0'P"nB O'IBD P5p3 'C6J8 pi fBO I"ipi l"'B 1'3'P31 1'iB ii33 3iB3 
»BBI IIBii) 131Bi B' 'il6l a8l6B 318 131 6i BIBB 01B '3 ftB'PBI P'iftBE l''B3 Bin3J 
♦331 B)1BB PiBB '1"ft 8E131 BIBB 1?1 IB'Bi 'BB ftp') '1'lil . i'38 BpiOl pij 313 
llBlfti B1DB1 ftoilfti f8D3 li'1 '1BD3 BBsftl 3"Bft P'iftBE l''B3 P11BB3 ai B'ps 
B')n' I''B3 3)BB13P81 PiB i3fi I'RSn 8833 pi ftB3 p'tOIB 6b"P 3i91 6pi3'R 6313 
nilBBB B*9 »l6l pi q"i6l i'ftl ftis 0'p"n8 r5pB3 . 'ifi fil3' 'B (1 : fin3liB 83 p'i) 
>33 pi JBp qppj E''ia 8010)13' D1B131 T P3'P3 ft»D3 . BP1D) (l) :1P)9B3 'C1 
61BJ l''9a O'IBDO 313 . ipBsa (P) : I13i 6lB3 0106 0'1BD31 0'E1B3I ElUBS p'11 
D'i »'i9 11081 Tl' 1D0 1' '31P3 O'IBD P5p83 . i6B' fti (b) : 0*8 IPft l'n ■JDOl 13i 

ip6 1*61 6)8 B'IBD B' .TP)Bi6i :'n '3 onjins 'pbpbe bb i"bi 'ii5 . 3319 (6') : ion 

0'1B03 .lOSiOP (IB) : 1633 3)80'l >9 65'1 'B3 '03033 38 1"9 .1PB30 'iB • 11)3 
03 0'9191 nnX T '31P3 B'IBD P5p83 . 111! TTPX = '"BiS 6i l"'03 11683 0'p"n» 
B'BT3 ''Oa ' : 1B8)B 3'P3 l)iB 3in3 318931 ' ■»■ nilDE8B*9 IBli 'HnX "' V> '6 1310 
'1 IPI 6 llBiB 1311 3*' 0'BBi:3 '"3 0'1BB3 VP65b Bil6l Blis 1B83'' T ftj jj., j., 
rift 3l6 IB '8 8b6 pi5 .>1|6 6'38 loSiBO (3*' B'BBIB) lPl6 6) 31)9) lia)B'BI IBB 
83p) 113iiq'D6 i31 ft'i . l'B3 113P1131 iftpiO' i31 . TPl6 BO)P 73i3P33 . (3' aim A 

03 IPI 6 13131 ('3 i6piP') i<in6iBi TiriN ')6r>ib iib)b'di i'b3 6pi31 iftpiP' icoi 

00»i» TPft 6'3Bi : B'B IB'D 313183 ' : TPBB)! . Pi''D IRlft 'Pft5l3l 'i 'lo qi8 
0BU1 q'38 . 1B33 3'330 : B'PIIBI Bjp) psi i31 P8"D8 3il3B aiBBl 3'9 n'i IB'B 
: 6'»33 q*3B .B3BBB3 (»') : piflBiiBB O'iBB 31 3P3 pi 3'13IB3 31R3B 383 p'BB p* 
row D1I0B0 B'» 6iC'D3 D')B 881 38)83 ftJS 1*1)0 3313) P«ilB il3D3 ')T»« (v) ^^^'^HOh'fQf, ^-^- n ^2^ m-^h rrDT riTOD on i"si p"T) icfc p Pft'ipi TSCB' pOficwn p6 il' )ft"n»i pi pfi'^pj o)'6 
finn'P qicj 'i I'STST i'5» pin fiisi iip s'fii . I'fii (u') : isBC )» Wm 'bj 'psbw 
ps'ns miDBS pt ftPMic ojfc'j) 1*41 •>»» cci ft"? 'j iftwcs tcbj ib'di fi'o j'npi 
v6) '131 oft''??! b't'j 3'fii Pinifis Dinft 0"»b B'DJBfia .a«J»)'j'>B jns 'pfcSn v 

: 6'»« .6> »BB OPDI (5) :5I pWC >» niDBS )"» 31P3 p Ojfi'JJ 

: npmjDO .potds i>>{fi') : ft'ujs I'ftra d'd3 .B')i>ai(») •.'•sp o'di .b'P' (j) n? 
: cipna p6 b*8 3"i jb'cj 'P3P3B ob j"pi '■)? ftii 3<P3 pfi .left pfi '0 'n (ip) 

''5BC3 fc'SM 1*fi)3 . V^P "Bft' C") = P*"" ft'" ?''P' • ''ft" (fi^) : fl'»« . fi) »BB (3) 

BEP'BJb'it Mm Mb 'nnfc'TBDSisbm? i*»nDn d'D3 .P'bepbbjbj (fi) CJ7 :''"*D 

OJBiO) DP MPSC PBI >'lf)l W> 3'BD'J3 'B'BPa P5n3 fiifi 'Tift fti OPS fiBH PIIDBB 
'8'BPa tim 'UID'piP') P'BBPB B>C3<3't i*-)! filO riCB C'pil5'> P'BCPB 03C3 'B') 

: ftin bJ» .b«j (j) : fo jb'd b't ifipin<3 c'b v'b . b'ocb tbds (3) : I'i ib'D3 oi»»li 

,13}-)J«D : q*16B '•5'53 B1ip5 pBil3 "ISXIE' ft"C» D'ifiBB fnJS D'D31 felB SiB .'jJft'JC 
: P3IC3 133 CWD B'l OB'J'J epiJI "I'iBJWP ISS'IJUD SlBSBC'IOlinStfilO bJb 
.an 33 : 1'iB J'lP . D'3D 33 : B3'P qi03 0»B3 31P31 feW 0)n BJ1B -XOi . B'JD^B 
O'TSP B'l 'V53 C''3B 0'p"nB 0'3tB3 . VIV P133B3 (B) : p'TJn lift 0'131 313 . 1'5b 1'P3D 
B>np3D BBB B'l l"fcl fllB D'p"n« P5pn3 . IPlft IBp'l : 0'3in t^^0^ P31DB» »"J1 p3'D3 
0'3BOP5p»3 C"n3 3'R3 p .35631313) ifi IBJs'I : l"f)l WOlBllB'JBp 'Ipfil 3PD 3P3) 
CDlfill '"3 0'3BD 3133 . 0'RCn}3 (t) : 3*) )B'P3 l'IJ> B"B 1"»1 B'JC O'Cltll 3'p"nB 
: p'33 ftiO Bin 35fi31313J1 3Jn313) l3 pi ftlD bJb pfi3t1J5 (p) : T3ft»3 P"'3B1 1*1JB o5p 0")B' 
: '3p ftJl 3'P3 06 . 3Bfi3 eft '3 : 3'» qi >l)3ni ''B3 p'33 B'''30 BJ33 . »3 OnifiB (3') 
. 3563B : P31DBB B'» V'J'BI T'^''^ l"''15'J IB 30 ftlBI ft3'ni B)13nfi 1'13 . p!B13Jr(J') 
eftJ'BJJBR'3B in3P3B 'B .P'3B ift lBfiJlB> (T) : JB'BB BI3 B5»BiB'B3 P'JftPB l''C3 
: 031DB0 D'B ftJB'iS I'ifi 3CD I'lB 'p p IP ftlBl '3p ft'3B . *'3» '>J8 (ip) M'JBiB 
.hj 'Pft (3) : 'p 3330 . BIB 333 (j) : •J1BD3B » ? I ft 9 131 BP) 1*1*8 . D'P'tft3 (6) Q 
5'3 . '3B i3 IBBB'1 (I) : 1'P '3 iftinB3 C'B3 iipifl . B'J31 )fc 03B1 (B) : V83 f 'R'3B 
niC3 D'3BD 3fiB31 pp3 l"ftlB ''3 fi'DS . VPI 1" Wf> OPfti (') : 'p 'B'B . 'B1» (P) : BB3 
0'3BS B' .0'1»3 (3') :l'fclB]rp3 B33B j'pi "pmX 'JBB1 6lB3 llEft38 BIB p'33 S'Sl 
. BPR >6 (IP) : 33J ftlB3 O'TBD. P5p»3 l''»B 'pftin IIP p'33 3P3 pi fWi cp'nnsi o'n3 
0"R lftD3 3'»50 3«ft) .n35^ V)0 (1) :0B3 P'«3 . p B'JPJ p (ft) XO '• '? PCPP 
>P'P'ft3 3Cft3 Plft03J.qi>n " 'ft'5'3'1 'lfi3pB 'D'B3n 3l3 D'JJB 'B 'P»3' fti B'jnB Bi'tft3 
KB D1B33 li'ftl n32^ ft*P l''^^'l (132^ 5'P5 'R3P.1 BJB D1B33 '3 ftwi Bl piDB 

01B03JBBI 163381 V 'ft3.ftli,i2316"D^ li'i'W nSSIO'f'siRP P'ft' 1>P" 

PC3B3 IJBJI 'I nS31 T]22 "P"' '^ 1^3 P'"P«' '■'PB ■•■ BO CESIBP 8>13B ^3 B83B 
01 'P BB»P 03n31 " '•" CJIIBB Cft5»P1 DPS lOi '3B 5l 033 383 8381 pICB >» PIBB 

03J0PB piOBlP -|P>BB3 'B3 pi 'I ftR33 ft3Dn5 130B3 pi 8»)P3 \3 iPpnC 65'> 
VP '3 >6lBE3 '38B nD31 31B3B 831Bi 8*3 'iSft 3181 . 08 OBB P fii 061 'l 30B3 
83131 P3'R 63pnO •• >5> ft5B3 ftil 3Dn 3m ftlB TO 'S 3DB3 83131 Bin piDB iO 
iftj '5 30B3 B)Pp B3C»38'B3'3 jftS 03 . 0'B3'3 Bll i6l»B3 filOB ftift piPB P'Bft33 l'fi» 
fciB PE31BB PB3 8BBB '3 l'i» XB33 iB3Pni 853 piPB i»'' fi3IS3B p'DBB BEpP 
• '5'P' nDJ3 BfiB'BD B'b6 3'P3 li^^l 'ft83 p'ft li'Bfc fi3ps fip.63'3J 8,313 0*3 
03BB 'fiB3 *•■ 3nii I'ft 31P1 .118 ' ftP'B •83 11^) ft30B ftp ,"1331 1133'' P'*l 
30ft iPI i3pt3 '3B'P3 08 D'3Bn OilS '3BB P''3B 3n6 l"6l 0'3P0 '''^y•)" fi3!»3 
1P31' DU3BB Bft33 \S\ . I3nfi33 ift31 ftift ftiP R'i I'ip 31pBi B31DnO Issl li 8'9 OBB 
D*B3 . E3B3 : (3'8 PWPOi fiiB '33 P'rJB 3n6 l"ftl3 3»P3 3'fiB >B3 13R3 )31 '331 0J3RB 
P1B1PB RITOBBI XRlft I'ftl ftiB ftl8 Bft 0'3BB3 PPlipn B' . Oftl33 'B'l (I) : 8B3 i'B'JB 
B'i lft3 3in3 DR5pn31 .3'PB "IP ift . ^nnc Dft33 '81 ftin 3B1 3Dn in '3 0633 31P3 OP5pn3 '3 
jnnB oft 33 'B'l is '1*3 0'3iB3 WiB B3B»3 0» 3p'8 P'fi33 II ftp3'Jl 3Bn 301 tto 
3 3 8 i 3R33 jftfil B''33 . 313»i li'l (') : B'n3 1 01 61BB 0C0B1 ftiB 301 3001 R'i 3BB3 
O'TBD R5pB3 'Pfc5B pi ^Wn <)3 pft J1P3 J'P3 3'fin5 .11B8')3i6 :33S 3P fti B*»ilJ 
lftJn'1 (3')": ifi 31P3 0'3nft 0'3BB3 ijft 6*138 613* 08 0'6'333 031 33BOB 0'3in3p ''3 
ift 31R3 13iB 0'3BB31 0'33 O'B iP 0'ft3ip I'OC Bft33 '«B31 0U3RB .0133 O'Sift IDlft 
6'B 111 ''3 0'3BB3 '3ft 03 'R'fil 131 ifi R03"33 813381 R31DS3 pii'B E'E C'3»B 3P3 J"pB31 

: '3p 0BB3 . OBIB (!') :i36 fti OnBB ift li BB131 is 1B3 ifi B3'BB p'33 pn3CB 
i3 B'BI (3) : R31DB3 BsiB 081 HSi 6lE3 0'3B' O'DIBII ''3 D'3BB3 . B'SBIB (fi) 3J3 
i» (b) : Bft3 RB3B qiD pBl q'SB T"'f'»> 3318 iS : B'B3 fi<833 l*6l8 . 3318 
Yi V R3'R3 10ft 3B03 .8838 ift 'BBO) '3 (') : '3p 13036 . 13°°ft (1) : fi'833 . 3310 
53083 3BB3B 183 ft3B'i3 ift pifli 11»D BnD3 31P3B 't p 3nft filB 81 '3 pP' ftil BS30 
l"ftl 6i» IPIBP B'IBB PSpnS .IPnP (IP) -.jnp 3nft 3B03 .3B33 fti (T) : '3 iftl»B OilU 
3303 '3 181P 81' 8P81 i3ft ^8 'B'l '03 B'fiinB IBOnS fi3 fti '3 300 Rl'si '163 B"P81 
l''88 ''3 6"B31 '3p 0R'8P8 . O'RBRB (3) : O'ftiBOB lOft filB 118032 1R1»P 33131 3P35 
Oilftl l"fil3Cn 0'3BB rJpn3 . 03'R1EB33 : 0'3BBB i33 61B pi )''SB '3'53 3R3 p'331 pi'OS 
: n'' 8'»3' 03'RtBE33 13nEB 13301 C'ftin 0'3E 08 PllOnO 'B3 

: i3p i3'3«B .^niicB (') :r''3 3r3 i*fii 3cn D'p"nn oibds .o'iJb ift3R fti (3) ^ 

Bn33 8311' '31R3 013BP i33 n3i ftl» l'''PB .80S' 3Eft3 (3') : i3p fi31 . BfiSI (fti) 
3Cft3 .BPS' BEB isi JB'Dl'l BPO' 8'3IP '3 PB3B R31SB31 IffiiB iS33 ftiB pi C'D1B3 

: 113i ftlB3 b1131 . B11B 88S' P1333 03 . BBS' 1333 li 'BR . BOS' 
O'BICIl O'pi'lin 1< '31R3 0'3B0 r5p»3 1*'SB 30ft l"l' 300 . '5D830i IBS 3Bft (3) *70 
300 i'3B C'3tB3 . 03'3' '6083 'J0B3Bi (O) t 3'i ]niB3 i'Si 'r3R3E 88 1"S1 0'3B' 
3CC3 1l53 3P33 OillJ ftipBS . OSi B'33318ni : nrBClP03 l''B8 i"3B 'ESn3 . i'Sil3 Tl' 
ft'SJ fti3 ft"B81 Bip l''B8 . 0R05EB (o) :OB01» 3CD IRlft 'sfi ftupi . 3'S OBi B31B 
0'3i;B B5pB3 .8BBiBifii{3'V. ft''0qi ili3n31 B3'B3 p'l3 3P3 p ft'S33 ft"BB D'3BB B'l 
■iB P310B is 013 linoi I'Ol l"ftl fii3 OIRft 0'3BD3n'ftl3 BPBil 0'3B' O'DIBII ''3 
ftil RIDiOPBO R13'PB lioi JB'D PPi ftift B3"ft 8P;1131 1'3 p'O qip B<n3' 3ED3 53tp;8 
8P0EB3 B3'3:B n'»8 '38B3B3 lEftO'loftO piq"ift 300 .B'BEB R3l»i(l') : J''l6lB lioi 
. BSiSBi (0') : 'P piB PWiftB P338»3 IIS 1"S1 P'Eli R131»ft8 3t0 'l31 ''313Pn BnE3 Blfiipi 
3'i qi ili3n '031 B13'B3 p'13 3'31 B'1B3 13BD '3BD31 piBn3 fi'BB '*3 0'3BD P5pB3 
, R3S1P8 '3Bn (33) : ''B3 EII'Bni 0133PBnB633 pi p'BnS BBBBBI 8B3 ft*BBBD'E3E31 
'O qiBI B31DnB B"s 'ifil pi fi)"3P I'ftl 3001 Sftsip l"ftl ftin D'pillB 0'3ED3 3103 p 
3P33E C'3ED B'l I'ftl fti3 BBBi 31P3 0'3BD B' . Bn:il 833Di 0353ft '8R1 : Pin npfi 
'31P3 013BB R5p»3 .I'PIISJI (33) tp'iofi BIB'DIBI l"fil fti3 OOP B'l 83333 B'oftl l'fil3 
C'p"1in 0'3BC3 6lS 131 1'ftlO Oil031 R'ilO ftlE3 3R3 p'131 I'ftlBpnSl ciin3 P'ilO V 
0'3BD B' .0Bftin03'1'31 (83) t's'ft 0'3in 3*83 in'Ol ft3C'i3 l"ftl I'pSn '9]r) lOft 1BI1 

: ftini P'ii'is 3Di;3i i"'ii' '5E3 DD'Til 3iB3 0ip"ii» iB prai D3T'31oB33ir:B 

T/EB •3B03 .10T1 (03) : 0PB3 " fti ftin3 q'SB .DBli3 "•" IB (13) 

i3ft B3i 811 i"3 ftn:33 . Rifio B3i pftll (03) : 3Efi pi B'Bi5T3 ftlB pt ft«B33 V'ft'B 
: B'IBD 3fiB3 ftiO pi OBn Ipft 811 piOB Ei3 pfill l"' 35»5 rnnp B-3B B'3 R31Br3 
31B3B8B 1n63IP3E5 3IP3 P' D1B1I '"3 D'3CD P5p»3 .R'»333 0;S318'»3' 'Bn (6) ,~IJ3 

i603iini 'ft33Bn 'Bii'03 rin3 ft3pn3pi 3'B3 b3B3 'fi33i;ri3'r)r-P3:3 ■•hny-ni v:s 

BOB 163380 Pfi'3p is 0'3B1D ISft: SITI '3,3 S3B3 3'P3 P3E3 'fin3'in^ B:E3 'fi:31!»y 3in3 
*t i» linos 3P5B 1B3 BBlftS 81 Vi jpj ftiB p*13 PB3'3 .ICBP Bft-)3 (31 ifc3;' p6 '33 : ftc33 ftlCBS 30B3 1B'DH1B3 I'WBI fiPBip B'331*fill'3D)6i fipW'D I'MB l» TO 3B p) 
6il : P31083 R'il l"3pi B"3 1'3'P31 1'iS 'l ]n 10 filBI P"il3 'p PlniEO . PinTBB iSJ 
300 Bip"11B B'lBB PjpB3 . P'3ES8 : 'p 8JE5 . P3E3 (fi) 2"? '• P'P' ^'W '"fi" • C38» 
'PfijB p 'p li3'S . 13'S pftl'3'Sl(l) : niB3 'B qiDI R11DB8 VS 3510 113)1 Bftnip l'l' 
ei3tD3 1'3'B pin is ftlB 3'P3B1 '3p8 qii'RB p' D1B13 031 13BDn B'P"nB p5pn3 
IB 'i I'is Xn31 I'I'IBB ''3 ei3BD 3133 .l)V i331 (O) : VSiBl pin3 ftiB O'lOft 

ftioi jTOi iips pft T^i' ?W8 isft'i inio piBp3 3on3 pi 'Bi'oB ftiixn 101 ftin 

lIBOi 0"lfi30 D'13B0 0'3BB3 . Oipsftl (o) : 3B00 ISn BBBB fti'Bn 0'3BBB i;3 ftis 
ppi ftin 101 DPB13DB 'J fi'lM 'i oipBftl 'pftjn '"3 R31Dn5 pi ORB CJ0D3 tj'ipB BB'iS 
'0 ft3IS3 OB'JBt . 3*B OBi Biipsfil .C]D3 01' is OipEfil : qC3B Pft li Oipcftl 11B>B'C1 
01E3B3 p'l3 3R3 131 P"R31 i'ftl ftin 'ftt ORB qon31 q'lp 30ft l"ftlfti3 '3 i"3B3Pn8 ''Bl 
p'Pn3 qOSB pft 08) OilpEftl ORBl filB3 q»ipB OB')B .BT" iS' BipEfil qOEB pfi li PiPEfti 
pft 3'Bn 31108 V3 Vft '6 P''''"' • PliBB BIPOB pfi (fii) :63IB3 BE B'n US JUSI . i'38 
31P3 ip65n p popfil '03 Bl5n01 Ofi 3P3 i'l 1*301 li'3p ftil 1'3'P31 I'i'n 08 BiSnoi 
8'n3'3 3'R3 Bl5nB1 pft ''D i'l ''B31 31R3 3»p» pnipBSI . i'38 UiO 013503 ftSn) ftil 

ifiB)'i«i 'ftjisn 'Bii'B3 'Pft5n 3'nft . PiPi'n n'ft33 p ft pini oi ftio 'bbi 'Bii . 3*» 

R3113 OR'B Pfil iil6 815b8 pfil 01R00 Pfi iftB)'1Bi O'pOBI 8l5»8 OlPOO pft ift33B»il 
83BB1 BB 1*38 3P3 118 .Bi3BD P5pn PB3'33 BISbB Pfil 1E13'B3 B'JBiWSli'l i'B3rD3'3l 
31R31 BB581 Pft ftift Bi5B01 pft S'EP fti IB'B P13 PllpiiJ ')'inft 18"i8 'BB1'38 i3 3'ED 
3P3 .11 iftWD ')'Bi (3') :RftlB EB3B pft 1)i BBS 3Eft Pft 'B'D 10i?i5 i338'r3'J 
B'3P3B : ''B31 p''l3''B3 l"Bl Sisni 3nft 36ft3 '11 p 1B13'BB 3np38 3BB3 0)1' '33 
31B3 '"3 01306 013BB3 pi B131P3B 31R3 3D0 B3B1 3P3 B3B 3ip> 3iftn3 . 8)p»8 3E03 
vision) Bil13ft3pn31 .3'S B13P38 lip)B BipiO i') 1l53 3P3) "fl B131P3B 0i)C3 
6'1 10)1) ft3iP '3 IPSO li'fil 0'3R30 3'P31 03S6 6lB 6'3p3 B'Plt3 ftS'il i'3 P>i 

Piions 8)n)fti '3'ift3pi i"i' ftin . 0B'>3p'n ift (O') : ip)1' oiairi p''i3 eii'bs pBoooi 

1B3'1 (33) : 300 0B'>3 pO ifi 0'3EB 6»8 p'O B3C3 p'13 3R31 B'lDn 'l l')n3 'B 'iCB 
B'S 0'3BO '1 in IB ftlBI 3R3nOn isBB fi'B I'l' 831S)1 Tiftnsi 13i IR'fts 1*1'3 . BPft 
: 'p P31P31 .TP13P31 : llinB pft IBI'l piOBiO I'i'S 8'35n3ip3P3B 183 R310K8 
OB oft ftlpip 11183 PS31 fiSB'iS 08'Bli«3 O'P'BIBBI B'lBlBB '310B3 .')0B3Bpni (03) 
in'O l»pi 1"B1 'l P'O 8'B3'3.'P3P3B 183 ifilBB B'3 P31BB3 11'S T35l B'ICO ift i'l' B'ftiB 

B'p<s3n is icn) 'ft 'ft ifiiBE P3ipn5 i3ft 'ftnip I'l' 300 O'iboo 3133 . o'pssn ifi (i) : I'n 

D'IBB i53 ftin VRft5n I'is ♦R)"8E31 . (l'' 'ft O'sin) ifilB' Pfi '8 B3B1 300 'ft p 33 fiin 
B'DBSn is 3Blil i'Sil P310B B'JBi T35B 3Blfi '3ft P'oi fiin B'i I'io 30n) pi O'SIBB 
. 'BOB (si) : I'l' 300 0'3BD P5p»3 . ')BB30i IBB (si) : iftiB' Pft '8 BSBlftin 'ft \0 33 300 
ilisns lfi31B q'iftB 113003 P130ftPlin S'j ifisi ft'sp qi iliSB 3'''3D«3in3 piq'ift 3CD 
fti3 ift i'ftl OS 38331 3'P3 Oft O'B'BOO 'PB iS O'ODIB iRift3 .38331 3303 (li) : 3*pM 
BIB'DIBI I'ftl ftij BiBBS 13P3B B'l DIBilp B'iS 1313SO S'oftl l*ftl3 BiOP3 13RSB Bi I'PI 
I'ftlJ ftlBI fiBilJI 631313 6)0SE6 fiiBEl B'ifiB in033 l)ftl 18"T3 ft'B31 iftjl II8I 3*Bfi 
B*B 118i)»3 in fiS'il I'fil 6i3 3833 3303 I'S'PSI ID'fi BBBOI O'i IB'D 8'B3'3 ])'IB3 BB p 
: 3*S 1B1D3 013008 IB 1)'ft 1S I'fil fiis . OPift iS'piBi (b) : 1'P pi I'ftu 3iESl'1B1 
iB 13B03 .P13531 RliU ()) :1BB Pifli 'o 1'3 pOS I'ft 0')E' OnBD3133 .IBB 'B (3) i"? 
13803 SIPS O'B pi 1310)1 1J333 OnpB 1*133 P13531 31P3 B'B iftniB p jR)!' 
.1'ni3 631 I'ft 0')B» O'DIPII ''3 0'3BD3 . Oftinil (O) : DPlBSi 'SiS R131BC "BE i'B3 iS 
PSIB l'fil3 0313ft 1*3 ft'D3 . BSlft Oi OisB (1) : -tl iB IpB J'is B' Pp"n» 6081)31 
013603 i3ft I'll XB1 Pii riS 3DB) 3'pn3 . 01R0B31 : 'i piD i'Si ip3P3B BBn ppi 6il 
qpiBB iSlilS qiPB jnsj 1fl6i3pi 6in pii . lisi ipoipi (0) : 1*113 013E1 01D1B11 1'3 Oip'lin 

'B io i'5bp I'Bom I'Ol I'np' y^n p 10 6101 'B'3B 31313 piidbb piiob iss 3Ps pi 

I'DB 306 l"6l 6iB 0'P"nB OIBDJ . OB'BDIS : I'filB Pifi fiR33 03083 p'Dl 031680 

863)1 (3"n ifipio') OB'PDisn inis'1 insi poioi p'Di fiiB '3 oo'pdib dibibo i;'-. j'n3i 
'n 'fi oi3in3 fiiBB inni poioi oipns ifts 3ipsb pioD ftioB ob'rdib isi 'poici ; ^i i> 

O')!' 01300 31331 DlpD^ ^"° •iTTrT'DlpDl (') ; pWP IPlfiSOO'RDIBpis s 
6i3 6'83 0'3BD ' -'■* R5pn3 .RinE3B' ''^ " : PlinO 'PB 1'3 qpr3i B'nj T- 
'ap lO.BOBBiipi 11EB ilp (6') :Oip I'BBI T36»3 6"BB C"031 E313 fiJOl T36n 
i'Si B"n I'lB . I)pi5 'O (IB) :i'i'3 B'13 ip30n piOl B33l6 OiBBB'i ]1B3 Rifti O'piCB 
63'il l'6l fiin ftlBB B'3S8i B'l 300i 65ni'3 O'piiO 0'3CD0 .BilB sisS (O') :3"S p'DJ 
: fiB) PB3B31 OB 300) pi 1*' p'OS Ois liS' iSl 'lJ1 185' '3 p3 ft3:'03 XO 016 
DinB31R310n3 ]ftS SOWpiOl pR5ii 11)3 PO'SIPSB '1 piB ftlBI I'lOS 31P3 .pOBi(l3) 
pi q'ifti B'i33 310301)61 O'DIBII ''SO'3B03 . 35fi31313)l (ft) T? :'p3'Bfi .31Eft :'l 
O'P'I'' P'^BB P'Bft33 pi 35ft3 iftpiO'1 B'n3i is 31Dn l'l) Rift P33BB3 OillJ BIDPJ 
Rlfi35 '3 3Bft OS iiRPB p"S pi03 filO 81 piDBI 35ft) Biiip IB I'S 'ip B'33 ftiBB ft)")D 
fi'BpiB'fi) .i33 iiO 35ft31S13) 1'3 E' inSS 'C IPlftSI '131 B'iip p 3fiOft ift ifilEi iBifi 
IB) DP81 'i 'ID 613 i6i)13 63in 356)1313)1 6l3 ITSOI '3 3Dn> 633 6i31 ftsiB'i 
. R1B16n31 8) : 6'S33 I'6l8 . li'B iSl : (S'B 1'1)3 31RS )'8 B'fil '3 I'is 108) i6i)13 
ftiB pi 'p 01:3311 3'PS BieiSSn 3PSP'1311'1' 3ipi .01E'33i1 (ft') : I'lftnS I'fi'O D'OS 

: 'p oisri . Bsiii (I') -.fi'sas i''P8 . loiBB (i') : o'ico P5i?n3 

'3 '3ftl '3 P'O 8'n3»3 ilDB P'338 flIlOB iB5 3PS . PSSi ift '3 R'3 OPft ft3ftl (1) jn 
. '3 3'83' iB338 pft ifi OSPfi fi'3ftl .IIP' PB3B 'ift BSpft 'Sftl piOl q'ift 3DB 
RipinfiB ft00)8i3ft PE31EBftnD)liO)nil)B 3R3B"ipiO BiPSiSI .3*8 '3P'3BRfi 13 fit 

B3nn B"BE3i V35i P:3iEn fii8 1! B3B Biiin i))3i . npi 'b3 3D»3E ins I'll ICO oro fi'B 

ftio p 33E'8 ftp3'3B1 013CD3 iS3 q"iftl l'l' 6in 61O 13 in353 p6 i6 03rfi fi'3ftl piCB 
fiiOPBS 1*'E3 . OiB p :'0P'3 OPfi fi36l . 'i6 OSPfi fisfti p'Ol Tl' 300 '3 ftsfil 
fti 13»ft'1 ''01 'a 31)1' P31Dn .333 p 31)1' '3 (l) : Olioft O'OIBIS filBB IBS P3i03 
fioiiSnSI . 33B '6 p 33 ftpilSI iftlBB iSI . '131 'B 3Bft 33 pi . D'iBfi3 3E)1 . 1" OPB) 
ROft Rift li 1R0B BEOn IBlfti fijESI SDlpi IPlft vfilip VB Bippn 13Pi BPE'I PB3B B'3 
133pi li'Bfi BB3i Olfi 330P' ift O'nSB lIBfi iftsn .'131 »B3ip30PB3 inftSE 31)1' fi3p)1 
ft5lB Bpfi PB 'S3 'npB OPB 'B) pilBftt Oisis '03 fiipi 08 BB3i 133nprj E13'B 33ipi 
3nfi)B IBBB POft Blfi inOB 0833fi I'n qoSB ip6E31 113BB IBifi O'filip I'B BiBP»B InBBJ 
'B'l .p'l3B''33 .BliB3'3<1 (fi') : OB B'n l"n 3'PS pBB qoSB pft pBSi B333ft ipE'1 iB "3 0'3ED B5pn31 0'p"1in3 13ED '3103 3'PS p .pfto ift i33 f.O 35ft31S133 pi>83 
^ i^V-»n*'an^ nw . ())5<i (ii) : 1*' 'D n'n in pi) bows 5*51 '■5'i3 oopcm j5)»3 Kb pTns p 03 sfiii 

WftC ft'3i biJ P'T! 3P5; tS3 3'j pft'ipi 6tO Oil pi'M I'l'Ol filE3 I'fttB Omo P5p»3 

: >)' CTB 0'S3C3 3W3B 5B 119 )"»1 . StJJ Vl'Bl p'n3 1*610 r5» D'3»tD 
: p'niB310m"l' O'lOn DB'JEI l*fil3 0B3D3B 'JCOI 6"S3 3ir3 . OiB3 0!0 C'39 (1) 13 

^ust 73>3 pn6 1'vi o'pwiTO ^0 oncD r5ps3 . pfiB 'i; )3> : 'Tp nfiw .opfiro 
r»33 iww't (0 : pojo Y^ d'>i D'6)» 'i "i3 J*i i»»c b'»t3 -xtmc wi fi»"D» 

IHb /»3 1^3 30B3 l»'01 6300 »6B3 0'6)B 't) p3S» W J'fts Ofioip Tv 1071 .0<63391 
. il301 f)K3 P'''DS . JWP (P) :0'6)O0B '6 fitp 11SD3B 0>fi'3JB1 0'3J33 IPlfi IEBP'1 
300 'B 'i in'D3 30B:B B31DBB D'» 'lft3 pi I'fil 6>» 0'p"nB 0'3CD3 . 3B1' I'fiB 
0'ft>IB 1« B'P'Jl BftOip 1*1' Ten . C'f)3J3t B'3B3B nnft'1 (6') : DBB 01 J'ftl fi3C'D3 
: l<e3 1*'B3B . D3'33T (3') : P31DB3 B*»3 6i» 11BD3 IBph '131 0'3BB Oufi'l bft 

: '3p B?<B . B<3'B (B') : BBio fi)ft i3'6 a3'5fi 3bi6b )3 . e3'i» 'a 'jniB (ib) 
r''>B 3nfi Ti' xn o'p"nB o'3bd3 . isfis'i (331 : p'33 fc'O '6 b5» . pjifi (33) 

B310B tWb 03BfiB . O'DSbbB B^DOBI piiB )3 BIB'S 6il BB1PD D1D1BB WiE B31D«1 
«P> B'PEJCI OIJfilE E'3 pi3 'Slfc 3»fl'1 11?3B'01 'l 1Bfc'3'1 BBDS HI piB3 03133 ''3nBft 
•BS'1 »B'3l6 pft fi'SiM (33 '3 O'Sifl) n'3B» BB 1'7313 153;3'1 ('B 'ft JfilBC) infi b6 
Oftsip (j'3 '3 B'3) lO'infi pft Bp3'1 (OB) B'nn3 33103 IBJPM (O'' ifipiB') 0'13 1'ift 
rtcn' ISfc'JM >» B)n3 ft3pB3 031 . 3'» 3'P3 1Bfi3'1 fe3fiC) JWS lOfc'J'l 
: 3'B3 p P'il 'l !')» 30B3 B'BBIE E'33 

: mn »''J8 . o n3»i : p 3'P31 fiis p>> .lo'iifi' y b'P'ib' psJbb B'Efi33 (fi) T3 
: 6Jbi b'J . 0')i3' pft (3) : v^bs i"f)iB . vni i33 fJB (p) 

XB IE' D1B31 1*? 0'p"nB B'3C0 PSpB3 .B'»'33B : '3p tJB3 . B'»'330 P)E3 (6) ni3 
Yn '3CC'I fl3133 .>3J Dfi'3'1 (3) : pB> ftP))"D IftpiB' «11C1 P31C)31 ?ft»3p l'l' 

. B'»3' S6 'b 331 foi (30 : 3eoB 'Jn . 'wi b'jjb 3nf)M (ft') : i'i' ftin fin 3P3i fioicn 

6Jj BnJ3' 31P3 'Spn 'Mns nCD3 B33 1*fil3 1B'B3' 31P3 fiPIEIT 'fi3P3 '3CS 63133 
'O 3Bft 03 19 1*3 IB'D B3)BB OVfiti \D BlBfil fiTOB filO IB B'BBEJ p JB 331 i'fil 

: 3''» 0'B3' t!''3 pJ'D 0')lp 13 3finfi >fi 
flfiC BB 1«» . BipPI P'3nfi 03) BP) (ft') : i'fil 3DD C3'B33 fiop . B3'P1» pfil (l) Q^ 
B6 (P) : np 03P13B . B3P'3B (T) : l'C3 'B IB'D 'ft 0'B»B '3333 SIPS) TPB 

• O'BEBB B'33 P31DBB B'» 1133 131 BVIIBB 3133 l"6l fi)3 Pfi 3'R3 p . 3B33 
/i]rnO't BIIOBB'D )» BfiBip 3'1' IDP . B'fi3)B 'ISB Pfi (3') : '3p BIBl) . BBtl) (t)') 
3'B313.3nft31 :B'3Cfi3 133ni 3Dn '3 . 10'p3j3 'b 1«E' (33) lO'p'niB B'lCOSfilB pi 
e»53 .61) 3Efi 3pB (33) : ]ip'P l'3'35l PIBBB )c> 'fiBJIBt 'ft33»B 1'3 »)C 0'Dl)'n31 
1BD31 63p'1 PE3e3 B3B"D 3C85B B'fi)B 0') p IBft IBIt q')fil i'fil fi)« V'p"n» C'3CD 
S1PB .BTW : fi3")P 3*1' 3C0 B'p"nB B'TBO 3133 . BB'<5 : B! piD63 ICfij'l p)»3 
«) )13D BBB 3BI B)1B)B OBBB )'j1 '3'53 filOB OIB JID )l3D3 TBI )3 .3131 : "3? 
B') . B3BE3 (n3) : '3'53 61B p) BHU 115) IJDPD 3B 1 BIVB )3fi 3» '3» E313PDB 

, B33fi (n) r'PPBJBB Tb B3C 133'3B13 D1D33 31P3E 1«3 fi) 3'3 .'PP3B0 (|3) : fi'B fijBJ 
B'BBC )fi '3 3b6 B3 (6)) : fi'' 31'fi3 IB'DI B31DBB 'D )b 3Dni 0'B133 '3 IB ID . fi'B 

i B'SITflfi B'OIBT PJpBS pi 133) 6lE3 11BD3C 13301 01 V P3'P3 P' Wfi 3BD3 . 'B)n3B 

' . JCI' E'fi (3)) : )130 qBn3 BB3C3B B)13 O'JE' B'DICII T '31P3 0'3nfi 0'3DD3 bfi 
: '3 PJ'O ft3C'0 'fioS 3DB3B miDBB B'» 1133 pi i'fil fi)B B'p"nn p5p)33 

. : e'C3B fi'CO )pi fi«0B )t3D3 . 13BB3I (1) : qiBB 61OI 33) I8p3 I'TB . l) 3P3 (3) ^ 

• . VCB't (6') : fiJBI B') )')» 3DB31 B*'3 3Dfi B3 1*fil fi)B 0'p"n» B3303 . VPrOIBI (B) 
(3*3 B'SB') B'3'!!D3 TBTOM 1BJ OPS 3'l'BI p3>n3 t"filB TlTnO''"! 003 31P5C O'' 

■ BSpn 3ir3 I'B IB'B qiK> pS 3B3BOB 0)»0 BDEB O'BB '• " * 00 'PB3 'C5l 
fi) p fi) Bfil B1B3 l"filO VB3D'1 B'31P3 BB'3:i II 01b3 E3EB 00'3«3 I'fil 01 piDD 
3»3 I'B \t)>03 B3B fi'OJ 3'nfi 'pfijBE Bb6 ]0 PIBipB 0B33 13333 13Blfi)B p''33 B3B5 O'B 

. «'3 B'p"nB B'3C03 133) filE3 B»'nB . 1P3B B)nJ (3') : p3'n3 1'filS TP'D'1 1')» 

• TBftB (IB) : )m B3E: P3P3BB PB30B BBEB pi B)n B3B3 j3"33 3B3]31 B'JB' 0'D1C31 
30B3 3!i''D3 e)lftl P3K l"ftl5 0313ft B'3BD P5pB3 . 033n B)!)fi'3(l') : t|')fi 3'P' 
e36)n.'.3i313fi )bP1 . B33ft 3)»fi '3 . b) BJbB 'JJB 1»'01 30,3 '31 fi)B '3 '3 B313fi [»'D 
)5>'*'( B'30BB IB 'fi 1BI1 30D 'fiB3p '3 . ('3 O'Bt)}) B313ft BP)b '3 . (3'3 '3 (o'3) 

a4ri*fii 3on B'p"i3« B'3CD P5p)33 . vri;;:Bi (n') : ob3 bvb) B3'3J r,'3o Btfio3'3B 

pioe )» P') IB'D 3)'ft3 pi . 3'» fi)» 3ni 3Dn 3n '3 1')b 30BJ DOB 3nfi31 I'ISB 

: 3on 3n '3 B)n3 ft3pr.3 i')» P3icb ofiJn i'pi33Bbi 

0'3BC3 . P'33)1 (3) : B3)b . JB fiJB : IB'DB Efi3 )'nPB ifis . 'B 3Bft 03 (fi) i^'^ 
C'»3 B'>B9 E333 . 'BOB (3) : 1''B3 V3fiB fi)3 . '3BP : fi'»33 I'filO 0'J1B3p 
ei B3BJ fi) 18' CB OC'I I'fil fi)B 0'p"nB p5p»3 . BPlfi fiOB ')JB (l) : (l') B'»B'3 
3nfi i'fil 3Bn ''3 B<3tD 3133 . 130' P3J'1 : 3'3 ''03 3D»3 ''01 fi3C'D 'ft03 O'3DD0 OB 

5*31 y>fm ffiio ''J s»p"nB B'3eo3 . o'3i;no3i (n) : o'JiEfi3 B'cic33 fiio pi 3'i' 

J'9)B jftsi (fi') : Bpfi '333 13rfl3 133ni P3IDBB C'B )'B)» . filB '333 0'3Dfil : '68)30 
n»3 . 'P131 (3') : OPS 3'1'B . B)13'B (3>) : B>13nfi Plfi3 b)i») IBipB fip3I0 DBB3 
: l'»B3 «3)b OBBO P'33 3B3 131 »3)b 0'3CD 36b31 )'»)b fi3 3< P3'P3 fi'D31 I'fil 3nfi 
: 3'b) fi)3 B n ) B 31P3) 3EnE 'B )b ElPi ]'ftl B)bo Efi33 3'»>3 3tP3 p . BD;B) (3') 
IBt IB 3n qiJ'B '3 '3 IB 3nfi IBI1 0»n3 IB '3'B Pfi B')'P 3C031 .0BB3B V'»' Ob) 

• D'j)l2''y2' : 9" P''''B . 3\3' po (C) : PIBB PE3B 0)133 B30C3 3DB3 IB'DI 1'3B'D 
. 'P3» : fi''3q3 )l)3» 6'B33 PIBBB T»Joi 0D3 B'BO.o)cb) (3) :G^V^^' PD)rBfi 
e3'ft B33B31 'jft 'P3io B3)8B BipB )31 3'P3 'P3)B ''B3 3B3 pi •. 'p r3)B 
>»P3 BB )33S )fi3B' l)3B OBBS fiJiB Bfi 3'P3 'P3)8 6"n 3'fi '30fiB) 'Pfi'p piCE 'B33 
: n*3 1J1 P'Bfi33 PE3C 'P;fip'3t 3'b O'BE'3 'P3r3B OB 1"B1 '131 o)33 'pn)B C33»r) 
B'p"13B B338J . 33B3 1BD31 (33) : B'BBB ')E3 33100 0'3CC0 3133 . 333 331Dr (fi3) 
3tC3 BB B'3nft0 B'JEI P310B3 OB)e B01 il3;i filE3 fi'OO . 'PJ'pO (03) :jBp5 P*'30 
•XB3 fi3'fil 3CR I'llftbB '3 fi38 '3Cn3 fj'fi Pipi)n PrOBOl B')p p'OI '3 p'O 0')op 
P"'P01 )1303 fi'BB ft'D31 WTm ''5 'fi 3C03 . Ip^jnn B1'3 (ft)) : fijB 'finOP '3 

.i'»)BBmi31BBPB'B)nBB ' "I" e'3CD0E 'pftJB ' ""•• 31B p'-!3 3r3 pi )l."DqBn3 
: B310B3 13tB '3 IB 3n Wtl JBp3 6) '3'i3 fi'BO . 13C8 : B3)b 0'P"nB 31-31 I''I3 
0»B3C3l't3r'333"31B'Cl)'n3 ftlOp BPBlfilE3 )'3)l fi's) l''P8 qpB irp3.r)3P3fi (3)) 
BB /fits . 3)0 "O (3)) :0')b 15'3BD fi)3 >'33 PPCl filB3 B3ip> 1»'P0 0'3CD 08333 ')0BP1 
em) I'fil 8*p (53 )l)3B31 'Ki p'33 3'3I fi)B P') l')9 3DB)t a'P'-HB C'3EC3 3"BiO r33 
: B'B3 B'3CD 3fiE31P')33 BSCB ''3 fi'B3 .HB'Bft (l)) : Pllipj '33 B)3 31R3B 0'3CC) 
»P)B1 B'333B0)fi 'O B'3 B31CB1 331fi0 1'3 I'fi p3B B'33> 3'P5 fi)l *? B'fi3 . **0'n' (l)) 
IpS 33P O^i ft3p3 3Cft31 031B33 pfti 0'33 B'B'il Ripin3 0'P»)'3 3Bl) Ij) ftiO D1PD333 
3BB )fi«n)33BB :0B)»1 BB13'B1 e'3B3) ft)t B'3p> 0'333 ''3303 'pfiJB p 031E38 033pi 
pC P'T) PD3'31« I'fil 3» n)B6i3 31P313 1C'01B33 B31 '"3 0'>IB3p0ODC0B;3 . DtO 
3311 3*' IBC B';3DB 3BB 3» B'33l Pfil333 3b6 pi B')D? 3B: 3B )'3 DC? 3b: 3i;3r3 
'fill In P331 fi31B fiB)»B ') fi8'»mfi''38 ''B31 BU3B3 fil3 pi . J"3B )ftj)n i3,''51 CE p CJ 
»3T1B13 D1B3B 1)ftl)l) '1 BPJB '33 B'3CD3 '83 fi3n3c6 '33 3P31 ftpi3p1 ftjl'B ft3'3! 
-i '>t13 '3CM '38 nSSfil p3 'filll 1')» -pBO) IPI IPlfi filO »ft331 OlPjip 5'ii; 33!;3 3': PJE 
.]K 'ft 131 . 333 P933 >S : OW D'01B31'*3 Oipi'llB B'3C03 PPCJ Tipot 'p ip . 01" (n)) 
•t P 10 . OniMpOWJei (P)J ;»•» mDJ3'P30B IB'DI 1» D'3t3D1 >» D'JIPSOOrift 1»fit3 3ni fi'a3 113)B '3 BP61 filBJ 1IB)'3 J'3"B3 10)08 '3"B fiS'l 'D3 3D«n 'fifl'J lOJP'ft 
B)fi ntt-'J? WS 3'En 6) '3B OIBBI l'fit3 ]10il31 ;8p3 110)'3 l';"a3 10308 fiOBl 030«1 
fi'B3 "" 1'3'P31 IBpj 113'fi3 13'6) 1"B3 f!}3 AsiB B'P1133t (33 iftpiP') 1P1;» V 

l"Ep fill 3'BB 1333'B1 1B8'3 1B)13 '3031 fij'1 PE3i53 OPO 6)l fiso fti '3"B ft) i:0031 
i'fil fi)B fil) 3tP3B 0'' . B3B13 ft) 0'3» '131 IP'Efifi) ofi (t) : 'p 1'33B1 . 13381 :))» 
fii3 08'3B 0'P"13B B'3B0 3133 WBfi . 3Dn ')B81 fi)B piO?3B llCfi30 p' D1C331 q')ftl 
'0 IB in . BipB3 '3 (3') : '3p 13B13 . B3BP : B'6)B8 1')B3 P31DB3 138) ft) 03 I'fti 
«'3 8'3CD P5p83 . pi5 ft)3 (3') : B3B "B 'B B'33 IB'DI Ofi 11B3 P'll I'BBB O'piOB 
'6)1 JBp C]Bn3 I'BB Bft'5')'lB B3E' ft3pB3 .1) JB' fi) l)»Sl : fi'B33 P''3B D')B' O'DIBII 
. '131 qpn 18-3 I'BB l)8B 3Bfil 3P3E 1))B Blfi3pn3 B»B1»8 B13'B3 P'33 11E53 IBB 'P83 
P3113 fi'B HE 1'3P BB81 'B1' ))3B1 B'C3E3 1"B1 3Bfi) BipB3 »lfi301 0'30) V35b ') 0fi331 
i)BB1 133ni '3 1)bD1 P310B3 031 PPB qBPS l''»8t 0)103 fi'CB 0'3B00 )33 pi p'33 
3P3 p nPBI filE3 O'BOl V'^BJ P3B83 l''PO .1)BP0 (1B) : (3 18'D qiD O'BE') ll5')) 
ftl)0 31R3 0'36D 0833 , ft'B fi)o (IB) : B«p"13B 0'3CD 3133 'Bfi)B pi D'C3C3 p"l3 
31P3p.ft'B: BBB inft BtnOD 3*83 6)8 110)l3 B'B3'1 3D8) 3'B5 0)8ft :'ih\ I'ftl fiiB 
IB'DI fi3pB3 B'31BDB ft'O ft)0 '3 )'3 '3 P31DBJ 3iR3B BB1 3"l'3 C'P"n8 0'3BDJ 
. ipB5l(3):p3'B3 '3p1 l"ftl3 filB p)81 fi'B3 B)B 3103 BRC11 3*83 0'331 PB3C qi03 
E13'E3 p'l3 3R3 pi B8p38 3B03 831' '3 3P3 p 3B3 ms 1"»B1 JBp ^003 )8B7 ft"B 
filB3 ''1}0B D''1 "C^hn l'6l01 0'p"nB 0'3BD RJp83 MB pi 0'E3E1 P'' qi )l)3B31 
.'P))pB :3'1' 3'P' .11)3)3 'P3B' (33) : l"ftl3 l^'lfm D'B3 3'3 .V30ftB1 (33) : 113) 
'P))pB 'r3E1 3P3B p'33 '331B BBEB pi 1'1' ft)3 'pi 3'P3 B'3ED 3133 . PJR) : l"l' 3'P» 
13'ft ')BB 61EBE 3P3 )l)3B '031 BIB DBlftP 303 fi) 0)0) )81 68383 ft) 3033 D3'P' '• 
P31DB31 B) ftiB 3nft B31 I'fi ^ 3Bl) 05l3 1) 031BCO '30 E31 ')D8 0) ftiO ftlft B»1)B» 
'pftJB '"3 0310831 ]"3p fi)l fiBO'P qiD3 Tl' 1'3'P33 1')b IB ''DO 308) D';)n 'P E'3 
P5n31 )B 0133 '03R3B BB 1"B1 ptDB3 '3 B'PftS '0))pB 11)3)3 'R3E' ft'3B3 31P3 
pCEBB '3DB1 PCC1) fUBl )»C0 fi'B ft) 11300) E333 l''PB . -)ppft (13) : B8E1 P301 
ftRp'0D31 ePiRS ')«'B plCD B'lO E31B31 q')fi Bifi B33300 '03 '» q'33 ip E331 )'B)b ft3 
]ft3 3103 I'fi lpC)fi fi'l . Ill 0'3 013)8 pOO ')ft BEB 38ft ft)')R 33 6»n '3 pppft CE» 
'3EB 33318 filOE 3Bl) pP'l . 3'8 10)pO fiOO lOp'O) OipB fi'l .B31E03 l>pBft ft)ft 
DBB ft)' 3Eft )ft'0)ftB 1)3 ''B DfO) 3nft l"3P1 0')3' fP" '"'^B OBPOl ippi pP) C'B3B 
1)8 35ft33313) 3'31 (05) : 'ft 'B 't 3BB ID R'l) . )ft3B'3 033B 30)1 P'30 0)3B )3313t 
B'3BD 0833 . i)B10 (RS) : filO R1BB1 1'33B 3'31 31P3 'Pfi58 '"3 ft'D3 . C'3E3B 3'3 )33 
''01 8fi'3p3 8'B)1E8 B'piCB '3 18 30 . pft pft pft (83) : RPB qi8R3 O'BB ^y^^Tl 
I'ftl 3DRll"'B3P3 1"1' 30R 0'p"n8 D'3BD3 . 'R3:B1(3) ^^ :3'B3 lft3 3083 • 

0'p"nBB'3CD3 .0B')B'P8p01 (3) : i'fil 3R3 3'1' 30R C'p"118 D'3SC3.;01) : 0''3 303 
I'B ''0 qiC )ftp!0'3 308) IB'DI 6)83 ft)B 'i ]n 0) I'fiB 031DBB B'B \m pi 3001 300 
: IIBOSB . 113) 'OBpOl (0) MO pi 'OpOJ rB3C3 308) IB'DI 1'fil 0'30D 'I p ftij 
. 1R3P' : T3fiB0 38fiB qiC3 E'83 0'33 10183 fi'833 q')fto 13BD '3503 . lft3p' 3Eft (l) 
I '0 lft3p'3Eft IBE on: )E3' 113' sfiE D1E1 Orft3 B'B3 p31E3 lft3p' P13p) ft3ipO J13')ft 
. 'D) '0 R3IB) OEB ft3pE 185 1)pi5 'O R'CBO BE '3 130' PE3B B'33 ft3!B 'l 303 . 1)pi5 
)B3 0888 ftiO 0)01 Dpi) filO D'EBO DEI lfi3p' R)B OB p31 BEO '3 38ft llft301 
'0)ft )ft piOE )b R)B'1 rE3t3 3P3B OB 031 BE J"8 '131 lft3p' Pi83 6038 BEE B'88B8 
13)l .Dpi) I '8 b) ftip' 3Bft piOE )b 3") B'B3'3 031 lft3 p"l3 E3'C pi )ft3B' 
)6piR' qiOl BKB | '831 PIBipBB '3E3 1)pi5 '831 'D) '031 b63' | '03 '3 I'3' 
piOE3 pi )6 P)B3 6rEB E' )63E' 'Oift )ft 1) ft3p'l P1CC31 'O pSb 306 pEE B' B)»5 
1)) P131B) O'BBPB )B38 B3ftlC8 0830 111 '03 ftPCB E' (iB B'BEIE) B1)E 'B 1) fi3p'l 
1BE3 O'filpSB ft)l 113) 'B 33E) '3 1)'3'1 13'BI' 0')'3E8B lfi3p' 'B 0E3 Oii;)E 03 '» 
3Bft)B B"3P0 BBB )E ID') ftiB '81 'l31 )ft3B' )E p') :SB P') DB3E 833 R'Eft333 pt 
ft) 'B13 'B 'fi)E B'3pB 111 )B 1B13 filB 'B '131 )63E' )B 1»13 311 . 'B) 'O 1) 63p'1 
. 0)lB 316) '8 l) B'OI 3'P33 0'3p8 b)e13' )b B3i6 filB 'B b)iB )E 13lft B)En' . IDOfi 
88E1 ftO)'1B) ft3B 'I) '3 3Bft D'EB )B IBE 1«)B5 00)8 ')88 rR3 '3 )B 'R33 B3'ft B31B31 
'B Dl'B 3'B8 BE! 3'031 83)8 0B3 08E1 ftP)'1B) ft3B B'0)ft CE3 03)b OBI 03)b OBJ 
RE3E3 'R3P3B OB 1"B1 . I>pi5 '8 ifi^p' 3Eft IBB Oil 3Bf )E B'0)ft 0E3 03iB BE1 OBB 
IB'D I'D 'E 1'J31 )ftpiR' qiD31 'O BB3 filp'l piEE )8 fiEB '3 nE3C31 BEB OEB)b PIPE 
1'3B3B1 'P)fip331 )ft3B' 'o)ft ifi 1) fi3p'l piOE )8 B'B 'C qiD 3"33 031 OB 36ir OEM '1 
386b B)1Bfi 1311 031R0 '3PD plPB fi"3 'El 011380 p)BB 0'' 'C qiD E3po031381BB 
., fi3'1 'E qO 0'31B0 )831 OJb'I 'E 0'3ft 3131 OB > 'D1010)381'3 'tl 'I 38C qiC'3 

: TiJ? nCN' fi'D my nCN'' 6)1 D'D r5pB3 .mj? TiCN" N7l : f63' 'o )a 

" 0310B >■ J )8 1180) 13) I'fi ■* .0)lB5pfiB(0) 

'3 ''D3 031 lfi3 3D8) pi 0'B3'3 300 'O 308) 3'EB3 81 c6 Bl 0'3P10 8'331B 3''B3B 
plCE3 '3 I8'D3B 6)6 11B 6)1 O'IDR '31 D'fi)8 008 '3 ftJsP C'3ir;3 CB')8 1"»PC3! 
'3 B'p"1188 B'3ED 3138 030183 o)lfil 3DR P')l ft3E'B3 'O p'083 1')b 31DB Pftipi 1)b 
'1)88 01)3 00')'3 OpJ'O ft)l ft3C'D3 'O 031EJ P38l60 '»3 P310B 'p658 pi 0'ft)B b)> 
: B')lEft3 B'D1E33 filB pi B''33 OBPO B3)b B'p"11B B'3E03 .1" 133B (c) :31D'M 
:E313 6'CB1011ip)E)E3 fW . 0E)0 (IB) : 1')p q1 )l53B 38)83 ft)B )'b)b . 101' (3') 
3'B3 03 0')E' B'DlEII 0'p"11B ''3 0'3CC3 I'OI 300 T)8 OJB . 0133E3 l)8 )31 (p) 
05pB3 .B'63)8 06 '00)B 6) (fis) : 'p 1331 .'331 (0') : C'fi'3)3 B'fi)88 08 0)8) ftj 
• . . ./!«,«. ^ - - - > -^ --v't; c'"E03 fiiopi 

. C'63!0)b'))0 p) ()) :3»83 'fi ''0 8)1'3 3DB) ''D10fi'3p3 3Bft I'BBBI '' .lOSBIEftS 
R310B1 B-ft3)B )b '))B 118D3B 133D pi sftPip 11' 3DD 0'p"11B 0'3CD pSpPS 
oft '3) 8 31P3 piOBBfi31 >)EB BIB D'' B)Bft B'ftiSB 18 l)ft I'ftE PR318 1'3 ''0 ft-C'D1 
B'»8E '1 BlipB BE 11B3 O'fti B'PIDB 'I IB ID . '8 6EB ofil (o)) : p 1'3'P3 '3 1')b 31DB1 
: C'P"rBB'3BD3 61B pi l'6l fi)B P31D88 'fi) . B3'P13fi)l (p)) : l'' '3 0'13 XB) IB'-I 
: B'E3E31 ''E3 p"l3 3P3 pi p31B3 B'3BB8 313J pfi 0)lD 1'ftl3 O'BOE D"' . D1B)31 (n) 
:i'6l6i3.0B3R):'3poiBt).081l)(B) :8')3'6»0 . 10')3' : ft'OO p3'03 . ')fi30 (fi) -t'l 
: p'13 3'31 B'BCCB B'31 B31D88 'E )b i'fil fiVS . 3B38 pfi (') : i'fil ftjj . bj'JE) 
: )ftpiR' qiBI P31C8B Bfi3) pi Bftsip 1»)' 3DD B'P"118 B'3CD3 .R'B'33B B)E3 (ft) ,"13 
. ft) 131E (0) : P31D8B 'E )B 1'1' fi)B 631 fi'B Bip83 q'JftB . 3311 0'3B6 (3) 
B'lOBO DB 0)8) fi;E P31CBB R38 1)'1 pi Rllipj e)E3 fi) p31C l"6l3 B'p"11B B'ICOJ 
: P-.IOBB 'B) 'lfi3p1 I'fil 6)8 B'P"11B 0'^B03 . 03'P136)l : B') IB'D fi3B'D 'ftoi OIIDO 
: '3p 'Pfi3Bl 'P163OI (3') : 3'P3 p niC:e:^'7 OO :'3p ')B'B38 .')'D83B(|) 
B'' . 0'3C Pft (R') : fi'OO 3Rfi I'fil : 1- : 3DR 0'p"11B C'3BD3 . l)i0P01 (8) 

Oft Ofti pfil pfi 1103 3'P31 O'plDE ]B 1R filOl p'l3 3"31 i'fil fii3 8'3BD 3fiB31 pftl 
p6i I'ciRB .'fio '3)8 pftl (33) : I'ftl fi)3 .BP3B) : 'l ''0 'fi 0'3)83 308) IB'DI 
•/'"l . ^£^ '■ ^''" ■'"1 ^5 " r^ 5P5 P'T" .JW 033D pi »fio '3)i )> 
If 8 ft3;ftl l*ftl3 0) 3P31 ifiB ft3'6 6pi3'P '6o3 6"3tD1 '3BD ')'3 6p33 6B3l)e 63'm 

r'3 pft '1 ft3'cnr ftt'lB 'eb ftp"3P3 fino) biobj p'loi 'fts cib)i lOfti ftSj 0) JP51 

3!p;: :"'l •;'V3 3'3 . vpi (i;) : I103B 3R )'11 )'9)i ipiOE3 lB)B'ft 10)131 ft3B'D3 PBS 

co'Pii'CPi : E;r=8 ob't 3'p31 i6b . ob'B' i6)b 9 (D) : fiw bijbi rai .3pi iim 

'3 pi pvPJ 1'-PM 0)'R3 ft'EO O'ICCO 31331 '3'i3 l"'nri p3)i;3 fi'SOC B'3BD ^ 30; s\i; 2^-1 n'^DT nniD •p'fi: . "pinfi' : oiij aiB "»» tti 'i '3 o'sius ''5 ft'5?»3 bj »V)fi5n « 5-):»i . ■> 3 u ' n 
B'p"n)53i orD qi!r3 'oi lues 'SI '•5'53 '» r'Ti? Piipjs oto 0! o'piin ones ?»p 

: D'nnsi ''C3 p't) 3';i iu; qv!n3 
fn o'3(9) ;i3i Km ric uiin fts .dsjo's (i) : 'poo'rcS . os'iwS (j) T> 
D'jip oft (I) : 'wm ftj"J»» »"5i I'' 'ft o'3l»3 D'» r'»i "TVa i?B Jibn ti»C3t 
ojc fiipns 'PfiSn pi nsi p'pdo 'cr iisoo ojt o'3-5S i> "^ ion p"n srj . uj »» 
. 0'fi3J8 0)5 (J') : ftini p'> rJo ■jido pi fii» '»>B onco ific i33 pfi cidiob 
o'Wft o'wJ'D B'1 sn-»3C oli9 pj ubin i'i' ftm sfimp I'v -jdu o'OJin oncos 
. Pimn : 'p Wfii .Jiifii : 3'03 p . o'fc3)0 ifc (t) : fii3) p fiii'ssft ft'3) ft>i d'-)B03 

•S O'lCDI O'JC O'OIBI 31131 OSl 31P3 O'ISD P5p»3 . OSi 0'fi35PB : np P'filPl 

)o (in) : ip'u \x 3P5 uftiJii Dsno oj iisi p)P» wiip pi osi 31P3 'i<> 163B 

. O'OB 1T>i fci:3 r^'US .oJpJ 03» (P) : 3'P3 P .Ocro D'fl3!0 : 3'P3 p . C>ft35D 

: '131 oiiBi oip (u') : '0 ''d >i>i c'« r-si D'BIB n3i fti:3 I'r.io . 3in 'iin 05?i (nO 

oil P»> VEftlO PSO '1''B OO'J'3 E'1 01 piDB P5p» 3ir3 OB'Ofi qiOfi X"E3 si»»> 

eiD»i fiiti f)JOD'« . D'333 13P' (33) : q'Jfis fttnn ?ii ^"03 ODin V^f''" P»i' 

B'3 .SfcWip n'l' "JDD'J 9'»T 0'33'5 1t5»'1 JIOJU'SI ftil) 'ftl IDP '6 '3 0'3'3T 0?)B 
0'5D))3 IDIH pi Wn '3 0?')» lOMI O'ICD CO'JS 0»p"n» iB 13111 O'B'BJB 0'1» 'i353 

. iri>n>() (n) : I'v ion 'P'ftij o"' . T'fiiJ (i) : 'iP oi»!> . p»ii> (i) ")D : "^B oinj 
l'>Bi t»p3 TrJo O'leo r5p»3 .'>ii>p» 0) :'ip fj.oB«Bo63 (o) : 'ip vpuniii 
: q'D3 rrci P'> i'>» piibsoe 3P3 onw pln3 0'>p» 31 i»3i B'» qi iib»3 ipnpT 
■300 D''i B"'i infi 03 i'f;i ft>» I'PnJift' C' . TPi5if>i 0') : 'i? TP'"* • iwc (^') 
pSon 5B1C31 oo>>» iinoi o"iftio o'P"n»5 ftS«J pi b''13 . 'pi3»si (t) : lom 

y3 in3»PCP1 OO'JB 031PB P'>13 01 83 ftup O'O PJI' '3 fftl51 rP13»01 11»03B0113' 
WTD 0» Dir'353 .■^!»r fiJ pft3 : B"'13 'ipi R'>13 31P3 Oi; ft'D 'PftSs "jft 031 p'H 
: 0110' Pfien 'B3 ■J1»03B OB rSI OI 1'3 D'EIBO OBOI P»T 6i IBft 31P3 ft*'10 

Vipi v^i 0'3iP5 'D jB in fiioi <ip P31 .T131 'o'l (tu) '-T-fir-J q'ips .om? 

f piDBI r'" i*"' P'DB3 'J Oisftl T"''"' 'f'5'" OB B"B1 P'h Plft J"B3 JIOJB'OI 1131 

: rsi inft V'fti xni nj) fiin3 c'p"nB3i iuo q«n3 ]"'bo o'tbo P5pn3 . i>»pi (c) \ 01CB31 .1*3» '00 JB in filOl ft'OO >» i'»i»1 B:13 OBi p'11 3P3 . 0'O 0»i (O') 

OiBn'3 li O'73'O P1BB ojfil BBIOn 131B3 O'li'O 0»0 >31 110Jn<01 ft>» IPI 1=0 
3'B3 '0 »B15'3 031P30 01DB81 051350 tel'33 ft'O p . 3'» Oip»3 O'-li'O (O 3":) 
P1BB 
1151 

O'piO ,. ,...., . . 

tym O'IBD P5pB3 .DPifi P35i (O) :Dil03 ftlOB 3P3 p'll 031 . 3'B "Ufl H?" 
0»1 «)1B S»1 (') : 1'3 ''D ftlB'D 'ft33 O'ftiBO OB 05B5 fi> '3 1135 pi I'fil '^ ft>B 
: 'DBpO 3P3 pi I'V fib 'P'T '■»»" '»« '"''^ "'''^''" "'"" ''"'■' '" • "'■'^''" 

, o<3ni : R''3 io6 I'fiii f'co 106 I'l' iid'oi ii'B3 o'iBDo o'BioPB . o'P3:oi (r:) 

P5p«3 . 00'P13»iri (0') :oi»5 Bftl3 1'ftl fi>3 6i 3'P3 p .11PD)fii('') = 'T 0'^'"^ 
; 3'' iftpin'3 no»5B O'ftiB '30B 'ft 6c '3 1135 pi P''33 infi 03 l"6l fii« 0'p"nB O'IDD 
eftiS I'fiB B"Bft I'fil fiJ3 i» 31MB i"l 031B 'd3 p 3"B3 3in3B OB . Pm33 )B (s) T 
31P3 ''3D'1CD p5pB3 .VP"5lft >3 li'O (3) : >»1 '"3 fi'D3 'PfiSB pi 0131MB p 
1135B ^"1 OB' 0>n3 fiipB3 St iS 3!135B OB 1011 ffil fib O'lOfi 0'1B031 1'fil3 i31 

O'isDO O'piin .TorJifi :oi' B»B ib3 eibso I'fii ion p''ii 3'3i I'fii 6i3p nc»> 
. TPiSBot (1): lom ion ift ftiai fi>B ftio oft ift 06103 16 ofiBip i"fti loo 06 sin oi 
: 'ID i'3n3 . 15170 (') :'ip ofii' . 61' (0) : b'b b''13 'nfi 'i 'tft pioc3 oiuBii o''573 
: pi) i'>»ioB5i»i'53T'vo .'>o'opifi(t') :'ip'iiDi .'iiD'(j') : -ipris' .ib' (fi') 

: ODD BIB CBTB V'» fi'0'i3 I'BI 'O p 10 filOl OPDI 6)B3 P''00 . Op6 'OOB 
•3 3P3 p'n 031 qOO 03BB1 11301 ^ P1IDB31 '1'53 l"l50 O'IBD 0»33 . 05BB1 (n') 
9101 P110B0 C'B 1BBBB pi 0'p«11B •••n5p»3 i'fil 100 . PIBSI 1)0 (i:') :>130 lip) filO 

pi i»i' 6iB o-p"iiB o'iBS p5pB3 oo'ift Bii;6i (3) : 'p 01)8 .oa* '53 :65'ip;iB 

. 03 (13) : 'p BIBB .BftIB (33) : 0'P"nB 0'1BD3 fiiB O'BB'1 O'BTIl oilU O10B3 31B3 
e'IBDO 3113 .'fi'3Bl : 0ftin3 1*1' fi>Bl oftBipTi' 100 O'IBOO 3113 . O'fijB (13) : 'p 13 
05B5 fii On> 'i OBpi Oft'3 1B')3 I'l' 1001 I'ifi !« P1'3n3 ftiO pi P''3? infi I"!' 100 
P105 'DJ B'SfilO a'B 1"»1 'p ftlO 8501 . 10)31 ()) TV ■ pl0533 8'63B pin II 81083 
: 0'P"11B 0«1tD3 0)1B 131 O'BIBBO IBI'B p P"'33 . D'O 1'3 1BD3 8BB (l) : O'Bp qi 
I'filO . T3ft8)l : I'BI 1"1P0 . IlP3ll B1P5) (0 : l"fil fi>B '3 IB ID . 11«fii 'ift (o) 
TBI' IBiJ 3BDB 'B P5»i BIB:) I'ft . 83'iB l5l' (ft') : 'P »18 . 5»18 (') = fi'»« 
Ofi(r):P''15 lOfil fi'O lOft iT fiiP D'31130 0'1BD3 . 83'311 O'B'OI : l5POipB3 
lfi3 I'fil I'I'J 'i'3B 3103 O'P'illBJ . OilB 'i'3B (10) : p'n n''B3 1153 /'M . 15P)' 
J'llpl WIO 8)188 311B Oil pB 1B311PB8 . 

t5BB : 'p 801B .8D'5 (33) : l')' 'B131 )5fi t'O )ftpi0'3 31S3ftB OB J"»1 P''33 

: 'p I'O'i '. I'oi (33) : piiB3 ft) 0'P"nB3 inp3 . i))ii 

: fiJ'l PB1B qiDI BllOnO B'B 'ifti pi l"fil TOO 0<031B 0'1B03 . P<)pi "lio (ft) JS'' 
131 q'33 .PBPO OipnJCJ') : 'PP'DIDS .P1D108 (3) : OBI a)lBftl P'3 . P3P3 
4s) D»' . 63J hi : 113 fi31B D'"33 l)'ftl q'33 ofi'ip3 0'P113 P'J )'l R'J I'iS 1DB) 

: 'p fi'3B . 'JB (IB) : 0)1D3 31101 635 
: VOJ D'B "03 1BD8 013 B3B3ft 813 Vft'i ='" OBI l"ftl fiiB . pio:> 'B"8 (l) 3 
0)11Dfi01 0B131 OSISfti q'3 .)3)3 : q'ifi IDft TV «« B'IBO J113 . 'D'ft)5l(B) 
miDBSI O'pipmo 13P3 pi BB '03038 1B3 (15 8'BE;) 1313 'PBB1 I) 8B111 8D1 
: riftB3S5!:ftl q'3 3<P"11B 01BD B5p31 'O i6'51 0)113 ftl?B3 1"S 0'1I3 )i33 OPlfi 05)5 
610 PI 311DB1 O'SIBl 3') q1 )li3B p'BB3 Oip'BI 005 6'03 . oilB BIO Onmi (p) 
8B011 'ftl '131 '1 OBOI 0)113 010B3 TOB) 11» 8')S' O'OIBIl 0'p"11B 1' '31P3 O'IDOS 

: R»)no6i'i' IDOO'IDDO 3113 . nft i)i»J 6) bii (3) «3 : ft'o p'on ft)o)iB pi8 

BJBft3 6)1 6)1 ft) 883 3in3E O'piDB 8» 3'BJ ftlO pi I'fti fi>J 
ID ^^ ^ _^_ _ _ 31P3 ft) . 010' ft) (l) 

ftl0t"'p"D3')>BB'.'83'')>8B (V) V'p'o'DI . O'O' (O) : B)i03 ft) pi1E3 . DID' : piD3 
: (BB 8'BI') 03BDB00')B 3BD1 Tl'ftl q'3 r'ipi 6'0 1'3P3 1')B pP p 
P') 1')B XB5 pi 100 O'IBOO 3113 . DP )6 : 3>B0 p)0P3 l"ftl ft)3 .010' ()) 22 
81BP) B' Oilftl 1*M 6)3 fi»031 I'ftl3 )fil 31P3 O'IBD OPftS . IDBDP )fi : 100 
'3 (1) • 0)11) 01DB3 OSniOl )6 )6 ift 083 31P3B O'piOB 'O OB 01 piOB 85B3 fiic 
3B«0 06 '3 (1 O'BI') Oift lEB T^>»B1 pH ''01 qi03 l''6l I'^'DS 1 .IBBP 1=8 Oft 
)6 I'J . 810 1318 p6 1B8P IBB eft '3 (l 8'BI') B»EB IBBD 1EB Oft '131 O'CD 
'ftl ft»8 )'''» 'l '■> ''^» ■'OB'IBB P)300 m PB1D31 (ft) )6ptO') l) 8BB< IBB 8'13 
(OP 0')8P) O'CD 8B8 .'O'l PB1B qiD 810 01'3 8BB po) . 1SB ni3D8 ''01 I'fti 
lift B11DB3 iftB 8B?P) 8'3B81 . S^B I'ftl 31D3 OftBip (63 'JS») DBBB1 OpU 0B» 

jO'inpi iiofi ia')p fo OBftwn ')91 •» •• inii o's ib<») 9» ft)»T ft)i jp> nn vpsi 

lOln'ft ft?n PB1B PIIDBB Ofil) \i^ SfilPM oftOTp TV ft)B CPSpBS P11C«5t O'ltOS Ppi>Df. 
'i'ofti) 1P))3 ''3 0)E' fiipB3 'Pft5B pi ofiirs 1'V ICOl ofinp I'l' ft)B O'IBD Mp31 
C'B'OBB fi'O 13 liE :.1DB 0D«1 . W) 3"» PHiDO e''J3 oft:r3 I'V lOOfilBE ppJOv'piO 
3'B) 8B100 )'B3) OT'OIB (3 e'BBIB) 131R3 IPlfi O'P'OEB 113)B'S1 fi)»1 fi>B 1135n 1 D 
O'POBB '3 .OTOSB '31 ('3 '3 C'n'3 '131) O'n'OBB 083 11»1 . O'P'OEB 0'53 CBIB Bit (3 
pfi OP'OEBO 03'133B '»)Jl . CPTBH 3'P3 '31 (33 O'BV) O'POBB I'iS TEipi .1:0)6 
ftlOl '1? OP Bfin . CPBftB (03) : PBftO 811' 11131 . 3'8 OBO OP'OSB Ol' OJ^C) P"' 

• 3'B3 1*3 'ft O'B'8 '1313 011101 I'iB I'lP l"1?l o)B ftiR r3'P31 pB VB JB IB 
'3 IB 10 . '3 )3'0 '0 )3'0 'O )3'0 (l) : fWX 1130 pi I'BI l''B;0 OO'STI (j) T 

efi>l nSl 3))0 (8) :i") q1 B1 luft P5331 J'B3 >'3 ''P 3'«T3 1"B1 D'=)lBn O'piDB 
i'lBD rJpB3 .P381P3 (') : ft'B33 I'ftlO D'DS .qftSl : )8B0 1»'B loft I'fil O'lOO OPliS 

0-8B3(ft') • l"5n l'6l IDDPl'3) 1135 PIB 106 PE1B qiDI P110B3 B'B WBO 0)1)1 0>» 
1','' ft)B 1)'B3 1C6 'BipB)ftft)13)'3 (3') : fi'8)3 fi"301 0E13 O'BOB fi'O qi il)3r3 31PJ 
O'IBO P5pr3 .'50830 (0») : 0)'B ftS' '? 18 piDB3 P11DB0 B«» 33'P ^'0' ''"', ''"' 
C'S '81 0fiBipi"V 100 C'lED P5p3 . C'CBSB (»') : 'ft 'ft )ftlB3 P11DB3 8"5l I'i'ftiB 

'ifii 131 i"fii fi)B D'p"nBJ . pftB opift : np '6'5i8 ft-Jio (33) : 3') ib'O 01 ibm 

: l'»i IDft I'ftl 6)3 .DiBI (33) :™D3B OPlft 'n'l5 pi 1': S'BI'I diiom b » 

• (3"8 O'ftiB 3'BI'I DO'ift )3eV6 P8 ftp31 f-10B3 IDB) PE 1*1' ft)B 0"ft . DJ'ift) (15) 
*PE1B3 B'B 1"81 'DBEI »31 1B3 l''IO P1E)1 ')Bn qi8n ;Bp3 i'B'JO • P" '" (*') 
0B'31 ())) • D'B35 I'ftlO 0'P"11B 01B03 . '3')B01 : 1)BB 03)3ft 0P3 ))» P'SDU 
»"3 D'IBD 3113 . DISDDI (i)) : IBft p) 0'Cl)'D3 ftl3 pi ft'fl33 l"fil3 D'C3 . P)3) 

: Pllip) B)B3 P"'D8 0'?"nD t , ,t^ - 

1«3'P31 I')b ft'' IB ID ftlOl 11BDB 0'p"nB O'IBDS 'Pfi5» P I'OI 1'P' • lO'^l'l (61 FI 
lft'51' 'ipi3'P3 lfi'51'1 O'IBD 3B331 6P31 ftlDBS IDB) "01 l"1p 6)l ftP13'B B'13 1"ft1 
131 0'5B' 0'1BD3 1B11'E3 31P3 pE lft'5l' 'ipi 31P3 iftS'l P'll POO)E 3fti51 .106)381 
100 .DIBPBO )33(3) : VPP T'^' "1:^3 01383 B' 0)l1J 6ipB3 )36 '£1' >)3» )83 p'PBO 

• 'IP D'Dl DlOl :'1p OP511B3 .DP151B3 (l) : I»' '3 ifilBB P11S»3 1"B 3ft»ip I'ftt 
D'B30 IE 30 oiBBiB 11303 i'l' 1001 i'ftl 1DD 0'p"nB 0'1C03 . 8381P '3 1E33 (3') 

Bfti 'B (1') :0'p'<11B 0'1C03 D''30 lOft l"ftl 100 .103' ft) : 1001 i:0 '3 03'>8 10B)1 
D3PBft ft>1 filO ftPIBBI I"fil3 B11 31P3 '"3 fi'D3 OJl ft''13 BI'B 08 0'ft'3)31 q'ifi J 
1'' ''03 3ir3ftB 0»1"B .'Ul 01)b) 3ip (lO) : 15'tfi31 im)3 B11 '3)8 103)8 pi I'fttJ 
131B31 113)fii:3 P"'001T"'fi« f'iS i""' 0*03 . P10) BB3) pB (id) : 3l) 3B110 piDBS 
O'BE') C'poin Tlft8)'ftlP pi 0PB3O'nO .C'pOIB (B>) : (o) 31'ft) OB'ft 110) 118 
11'53 r6 '30 ID P13 P'BB 0"EB OB P1)l6 llBi i3 P11Dn3 pi 30) q'iftB . 813«0 :(j> 
0)B) 31 0')C' O'DIBIl ''5 O'IBD B)pB3 q"i6l l"fil 6)» . 1)BB15 6l) (3) : ') qi il)3B 
13'33 O'IBD 05pB3 . 'BB P3 '))D (33) : 86'ir3 O'ftiB. 3') 08 ftip'l PE1B B11DB3 
1"b)3 'BB B3 '))D pfi . 113) 6lB3 1'Bi3 310 <iiO 0)31 0'E1B3 p'11 3 31 V^^Q 
B13 B'B? O'IBDO i8)D3 'l)P 101 1''b)i )''3B fi'»)3 PIBBB P''031 OPBl 6lB3 

: ft3TB 8)B? 0881 l) l) PE1B 
))33 P11DB3 JBD5 6) 03 q'')ft8 lOft i'ftl 1D0 0'p"lin 0'1B03 . 18T 6) 'P6l (3) Q 
£"83 PDB3 I'l 00) B' O'BBB) 6d1D01 T3P0 0)B 35lBp o''>13 .181' 6) : e<ft)r8 
106 3'3 lOtI liftnS) 15'D' 1'3 8T ft) P')10 ftlB3 IB 1' 6) 3031 'B1 17^3 )PS )l)3B8 
l"fil3 B'6l 3103 fi''13 OB D'fi'353 . 11BB0 lOfllB E'fi ()) *. P11DB3 -^ pBp '3 W 
B3 13D1B 3P8' ifiB )31 113) fti:3 l''B3 . 3p8' : i'fil t'b B'fi 3103 O'IBD lfiE3 05»6 

B'1 'IP 1510B . oni: (I : WD ipc iii'o oifiBP) I'flio =313 . i)ro' (i1 : opbi 6ib3 

i'BP fiD)0 0') '3 BIDE '^ fi5B51 O'lofi) B01E Pt'o) ft3 013 PIIOBil 6)j-B> 06 

IB'D o)8B) B'B3 q')ft3 . Oftl 'B (T) : Dip PEIE qiO ip' ')3 . '3 piB P"'»3 "^P]' 
101 10D 10 '3 1')8 1DB:1 ft'B lofi I'V 1D0 0'P"I1B O'IBD B)pB3 .B'P15B31 (ICj CT) 
ft'D IBlftE '» '131) 8BEP ft)l 3'r3 p . 181' 6) ib6 : ft"' )ftFI0'3 B'B 1"B1 . 3'B ft))) 
: OBIB ftift 1)'ft I'ftl3 '31 filipO )3 . 13')B3 '3 (O-) : O'ifiBE l''E3 . 3)Eni (P) : 0181' 
1311»ftl3 Jfti 31P3 IB' D1B13 . 1'BB ))3P' )ft (33) : i'ftl lOrt PB.-pPB 03;ni)3 (O') 
110) P')l )ft% Vf>VO> 3'3 IDB) ftP31 310031 '88 '33 3'P31 TB )31 ''3 6"03 'OftJB 
: 11330 ))8B' )6l 6lO P)P ')0B 13"133 3'=01 lOBl 6)11 

ip'6o i''i'j . nfti' (I) : ft)B 110)3 I'li I'fti ido ftipB3: fts) So .ftiB)i ftiB) (3) * 

• p*n D15B30 I'l' )8 01113) ft'B;3 VPO P3EB)1 3r3S3B PB)b) )BB3 ft'Bl 13) 
1)3« (') • ft'B IB'O 8'BB'3 B'lDD 'l \n l))'fi '3 100 q-5 D'CIBO 088 . qi15 (8) 

i)3« ft) IBft 11301 IDO '3 I'iB IDB) pi l"l' 100 0')E' O'DIBH 0'p"nB '"3 B'IBOJ 
31P3 fi''13 BIVB 08 B'ft'3)3 .P10P 1B1 : 33131 I'l'O .'1 ft'oio (fi') : (3 O'BI') O'BO 
O'IBD E' .O'BPBP 3B8B (1B) : 'ip pft3 .pfi* 35pn ()•) . ftl3 P18D1 PlOP IB 
: ft'3 0'B1'3 113D1 P110B3 B'lOD 0')B 00 '3 08 B'BliU i'ftl ft)B O'BIPBP 833 31B3B 

• '6 ''D 0')B53 B'B 1"B1 B"'13 0B80 >'8)b . 08) 'PliPl (OO : 'ip PJEI' . mzV (P) 
B' OJ'ftl ')ft5' (3) : 3'3p IB'D 0')'P3 E'B 1"B1 p'll 113) filE3 P"00 3)0) (O') 

ftiip O'OB 3fti) ii)'))nPi 03in in)P.0Pi3ii (ft) X^ : ft'»)3 I'ftiOE o'ies 

01 )3 1'''P0 )13D3 0P1311 B>p"nBO BIBDO )33 l)fi)B 1)B)fil I'TO IBp3 0P131I 
3'P3 IB' 01B13 . 0)311' '3B' )b1 ! ll)>BPl OJIIPB l)iE B'1CD3 Oilftl p*11 113) 

• (P ft 1 8) :3B' BIB J 0)l1) 810B> 1"8 )81 3IP3 P110B0 b'B '3 ftl3 E1>;1 )6l 
Ifi'O B'1 ftUD 'ft03 0)B> ft) '0 113) pi i'ftl 6iB O'pi'lIB O'IBO 3113 . OPlft DP'BBI (l) 
3P3) 'T5B0 IDft 1BD3 . 13B (') ) 0'03 I'DO TlftB3 . IB? ftSB) (B) : O'lOnO l')n3 a'3 
DE1B3 B'B 1"B Bi)b IBB i3fi )'B)b 1')8 31P3 IWip lOfi 1ED3 0) )'BiB IDBB n53 
1B0B3 ft3 fti 'B P'D B'1 O'BO) 011003 83 l'l>0 inft V'fil 100 . P)1B SB : irii)33 
8)») 6) '3 1)'1 pi I'fil f>iB B'p"1in B'IBO 3113 . 0')Eftl8 OPOfi .' fi)B')3 B'fiiBO 

1B3 (IB) • D'03 6'833 I'ftlO . 0110' »19 ISiOl (3') : O'JIPOl 0'ft'3)1 O'lOOO 08 011003 
''63 p'n 1'b)3 B31 08 l'ft'3 303) . 3)lB3 : 1B12'!)3 0'>831 TiD'Z' ""> '""= =>'' 
'ft'>o)lBO P110B3P1 I'fil fti3 )ftptD' B'11 3)P» iip3 oiBO <" • )ip )j6 0'D1E31 

: i'l) 1P3 I'ftl 100 OBiooB . 03'ni)3i (33) : 100 'ftl n)B 

Ti6b 0'5E' O'OIBIl ''3 O'IBO D5pB3 .33 '33' (l) : 8B1 ft'BO . 'IB 1E8 03 (3) y 

• 6l3 E13'B l''t3 pi'03 ly-lT » •"P'O ■">" ''=■' 'P' • O'"" '*'" (^') • ■""''' 
1"81 (1 OIBB) qOP 13B i8 :• 1)0) 6)1 DIIDBOB'B 1130 pi 113) 6lE3 P*'00 . l)0J 
p'11 6'8)3 O'i 1')B P11DD81 fi'BJ3 D1BBB B')1B . '311 Pft (tu) : OB DWB3 E'B 
Vl OJIB 1BD3 p 3'pB3 31B3B OB . )3) 0)5' ft) (t) ^ :c'03'Pfi5B pi 0'3131 Br'E3 
'3 Bn'3 '10B1 W'ft 3611 '5fi P11DB qi)'D . 815 ft) ST3 (3') : i'ftl fti3 fti 3'P3 pS 
'ft33 liB O'i 83 '3 B1P BI'O pfil ft3?1 I'll ipol 815 BlI'O 1»'01 100 'ftl ftlB 
10001 ftino 13'5 '0 'B"DB ft) fioftlOB 'OIPl ftio 'ftl 100 '3 '10B1 fts'ftl 'B JB'D ftlBD 
BE B'B3 6iB 6p"1161 6R113 »»p5 «p'1 '00)1 6b'1B 'BB 6o"in3 61DBI IB'b) <)fi0')1 
. ISO' (to) : q'33 . 1113B : 860ip l'l' 100 D'' . 0'6'3)3 061 (3') : O'lOO O'BI'II 
6) 1BD 03 6l8 6)B3) 10D0 181 6*38' O'DlBIl ''3 C'i:031 IDO 101 ftio 10 '3 PIIOBJ 

"33JP D^IDDD^ ('') '• '? "'"' . Pf' ■• '"'^ ^'» P''Do C3')5i (8ip o'Sop) i«n tbd' 

31P3 J JE' 6*0J . 88B1 ')'B : 8B1 ft'38 . 813 ')BB : ft31I!3 3*3 . 'BB> 

: I'ftl 6)b 0'P"nB8 3113 . 0<B1)B thO (B') : 1))3 8'1BD3 P I'fil 3*8 IJ'J? 'S)0S IIJS 
1'1'3 'RIB) 31R3 D1B18 160 J , PIB) p6i (fis) : 'P ifin . 'fill :'r iftS . 'ftO (3) 
0'3)B Sn D31BB3 0>B)fi) 03 l'l' ft)J 31P3 0'P"11B ''3 015 0311*1' 1'P' l')» B11DW 
09 piPBJ '3 8'»1'> ftl8 0D81 «TO) p)B»''Tp fi>1 ftpW'P qiC3 i'l' I'S'POI !'>» 8» ^B9 1 ,TD-1^-TD n'^y^^ nruD "i »M ^» r'lv>» MDurn n»Bi ijjb no jpsp ii5 fiioi von jspj pfiipj 

1191 >'» OlDSa '»» DO'lO f)1D 3»fiOI 3513 'J)l) IpID )»3 EUIP 1» bft '1l5 3'j IWfi 
:»'' qi JliSSI D'SICI ''C3 p'n P1D631 0'5B OBB Mnifi O'lJO 1 3 1 D i» OlDfiB 

pfjo 1'fti 6i» sfimp o'Dic-j r5pB3 dji o'p"n» o''»d3 ^n'fii p . mfts pnf)3 (>•) 
. 8p5> (us) : 3373 ppiinu c'1 onon oo'sc c-nfi cnco3D sins oini fi-jpnsi -jon 
l''»o . i3t» : mioBO b"i) I'fii fiin . fiiis (i') : np DDJsnni . oscnn (to) : '3? ip5> 

n3ni B31Dfi3 B'JS C01 p113 3in3ri C''33 ip 3131)6 . •J131)ft (3) :c;iBn ftl51 -isl pp3 
Jf)1»B5 30WB P31D»0 B'U 'lft3 pi 6'93 51P3 . n«6 »3I 5i3 (63) : DC C'«3 '0 6311)3 
Bin J IS) 0)Cp» "S 6p1DB 1D3 PP jn 33 6'B3 0>3 3'P3 0'»3'3B0 b31 '3 ''0*5 

/J y$ '1 '<o 5i»-)<3 oini 181 WBpn »3 ''di mions opo 3'P37 '6bi '1 ib'd3 '«i 

qiD3 B'B 1""' ^"" Oa'JB 'P inrs B'B3'3 inj 31)1 lOpB fj piDB3B OPifi b6 piDB3 
f'SS >3S p 5il>3P Oi3> tB3 3'P3 Bis P»6 1)31 b)3 P'C633 'B 'P56p331 TD3 '365n 
B'Bfc33 l'6l 6i3 nnfi 31P3 P . O'ioSB '3r6 (J3) : '131 3p»'> PBfi JPP 6'33 PBft 1)31 
Dfi3) pi nnfil 31P3 6''3B B13t 01) D<6'3)31 '"3 6"D3 OJI 013 pBPDJB '» 'n'631 Bi»B 

: v''6b R''n3 I'fi . scins : '3p rBB) . icbj (tj) : p i)'6 e'3n6 onBosi . ou3Pob 

B'pi'nn ''3 8'3C0 PipB3 . B'icfiB (h)) : <3p DPli' . <3P3j' (l3) : 'p 1)13J1 . 'J>31J1 (B3) 

n'J3 6'Boi T^fin ftls o'bo jioi mc3 q'i6B iP5p»i 3ip'3 '« on) q'b6oi dpcj o'bo 

jn B<1> >»31 33>B B3E1 >C6 B3C3 p'33 B'B3 n^7J?SD ip53 P^ft B>B 6'B1 ip BJ331 
^03 30B) pi B<1B3 fi'SBI P310BB C'» 'BDO : '" " '3n31 '5'BBB IDBBB 6'' 'C3 
E'B 3P3 31S . filC3 q'jfisi nP53 O'BBB 0'B3S31 C13'D3 3R3 p'33 031 piD3 PC3B qiD 
'PMb -id . i'3» pm B:33 6"B3t nPD3 tj'iftoi 6lB3 D'BB n'^Q^D 0B3 3ip)BDnCD 

: OBi oji> ]'6i i>c6i BiiB 'PB 3n6 dib33i nPB qcn3 q'i6o : * " : onBo pJp»3 

: «3p P7Bi . 'P3B> (ji) 
e')B' O'DIBT pJpB3 .P333 055 (s) lip p63p . ipfiip (3) : np D33B .OiJB (3) i 
0'3B03 0Jb6 P 3P3 p"33 OJl ''3 D'3BD D5pB3 'pfiSfl jsi '' 6J3 'pi '<3 'P333 31P3 
5103 "7*1' P'B33 I'^B 00 0'3>» 3CS E'33 r31DB3 BUJ) fi>Oa''W3'3 0'P"nB 0'3n6 
r3Pl . 063PI (l) : 0>i3B 01 J'fil lift pbBB ''3 Pn6 03DB ]3 03 'n'631 6'3p ftil fipi3<P 

. 0)ib5 : ft'i)33 '10 33BD '3803 . p63pi Tiio (3') : ii3D qcps P'''nB . qsnpi (0) :'3p 

. 8C3fi (33) : np '31BB . 131ED :'p 'fi3pp . lft3pn (0') : J'3 1B'D3 C'B V'Dl I'm 6Jb 
: P*'D 1)B15'3 C"l33 P31DBB B*l) 0)1E63B 6iE31 )''')130 ')B Plip3 IJJB : 6'0 3'P3 P'l 
ftilB'ilCD 6"D pi itnp ftlBC O'BTES 3P3 p'331 PPB qCPS fi'BB 0'33 0'3BD3 . (IBO (J3) 

: 'BniSB 3*31 T''f"" '*^'' O'O' • W3P1 (B3) :iBp3BJlB 3CD3 OB' 1353 3R33 
£3*63 p"33 BJTSi 'lft3 B'BI I'fliS >p 61BI BUTOB Hi} . l6>B : '3p l»pp . ISppl (b) T 
3P31 B5133 p'lSO , 1330B (l) : 'B >6ptn'3 E'B 1«1)1 B»p3B 'D3 051' '331 D'B3C1 

656 jnp qons n''3B "135D '""5 ii oti ^2D ""n "nwBB Wfi >pbb3 >ii3Bo 
DnijniS oi6ei ^» nijri3Di""'ftc' MnsViwi H 6iB3 iJ p'CBBB 

T : \, B''30T3JD|3 '^•\ ' 3P3 0'C3C31 CE 31» J"1)I n3i 6lB3 l'''PB 

D5pB3 031 01B10 : '•• ' '3BD31 . 3*0 P36cpi P'OB B311 1335 6lB3 D*'1 PPBI 6lCS 

. lesm o'63)bi (b) :ipbcb3 pp qcns p'''3bc ''3 d"'i nsJ ftiB3 n"'3B '*3 e'3BD 

01)i 3b6' (ft') : B'6)bB 0» B3B5 ft) 1*3 JB'D ft3BD3 n31DI)J CJ Bftsip Tl' 3Dn d'ds 
e'3CD3 .'i 6l3' C) : Pli"' 'BB 1'3 qpSOl T3ftB3 I'bJb ''3 O'p'TB 0'3BD3 .OIB 
0'31P39 B'3BDB i3 .Oift IBS T^^l"" V'''' ("') :3'l'3 iJisO p' D1B331 ''3 0'P"nB 
''DI B31CB0 B'» S1D3 1*6t D'31P30 JB ftlOl D)in3 PI'Bi T''*' 'V ^1' '' O'CBIB p31E> 
J)'533 DB33S BB1 3*)p q3 it53B31 OE' O'DIBll ''3 0'3CD3 ftiB pi 3*3 B'B3'3 XB3 
P'Bl '3 8'n3' )*5l D'ppinBB PIDO 6tB (J3 56pfn') •\) B)ft 1B» piDB 3533 JtiSBO 
j'ft 0'p"n» 833B3 . 'SB 'SB (Oi) :0*B3 3*3 B'n3'3 1»5BB'0I3 31R3) TPB 'SftEOBIlB 
333 '3 piDE 'P33 p)op B3TB3 . 'Si Pn'p ! '3p si'Pft . OJlPft : '530 'B» '3n6 piDB 
Oi'Plh 'BB 'B» '6)1 1'5'S ftB5 13) Pn'p3 3b6 'D1' '3 0C3 ftsiS '31?'pim 65"3B3 P1Bl)n 
'BBB )B33 BBP 31B1 13) 3'P33B p'*7 6p 'fts 6310 ') 6B'BB1 . 3*B3'P3 13) '15! '3) P13'p 
831 0') VCJ 6)3 863) p) 3*1» l"3pi 6r13'R qiD3 1*fil 3'P33 l'^" 8B 8') S'BR 6) 
eiBP) E' 3R1'1 . 3'» 3R' 3'R3 13) Rb6 Rift )B3 3P3 pi B'p') 3nEB R)BP p3B '»)B13'3 
I'Bft P31CBB 15) »'31B) 3BD0 '133 p 3'n3 13) BIB pBi3 3n3B 05133 P15RB )b3 )b 
B'350 533 pnip5 '55 l''EO ')Bft -.1336 (3) : Tl' 3'P' . 'PBOC :1333 'B) pi5 13 I'ftB 
: Ynp '"'' I"?' '"" "BO ?B3 '333 PPB )S3 536 0'B3E3 p'TJ 3R3 131 155b 

:' : i*6i 6)3 '3 sirs is : '3br r? : '3p r6i .3nB 'Pftt ()) 

B*»S B31E8 013 1'53B 313 OBBBS q'ip8 )p JB' D1B31 ''S B'SBDS . WpSI 1B31 (6) H 
: BBIipO 'B3B lft5B l63p IBS )'5pO 8» 8Bp3S 3ECS ift'SB 051' '31 B'BSBS 
: 1*3 '6 )6lBB R31DB 'i P'O Vo)! P1B33B 3pB5 13 6 1»3 is6 p'3D .3pB5 13) (S) 
3P31 15)331 0'P"nB 0'3BD3 SIPS p . 337B' (l) : 6'B53 ft)l 0'3BD B' . l)n p51 (J) 
JBSS pans B'BB IBS 3DnB "pi 5b 3ip5t b5e ftSB 0'B3B31 ft'Bp q3 )l)SB31 B13'B3 p'33 
>S1B j'53B IPI'O PP'1 5p3B ftlJI B3BB' IBS DIH^ ="' 05E3 3ip5 'S CHtl^ 
11338 PI01 lOtSnS fiSI C' BB13) 8P135B TT2^ t» " " ' B313B) OnilB 3338 '"' * 
(»B 0'B3')03p '33 pft 133 31 IBS qiBP " MTS 1''E0 pft'ip D'5Blft3 5s5l . )'SB 
: '555D )» 'O 3imB3 3'D3 B'BI '' Rift B3338 3BD3 l''B1 (5 DIP)) 8I5'5 33 3 B 
: 0'B3BB3I B53PBO B3'B p1 P')ftBB l''B3 '"3 B'3B0 )33 . BSlfil : '3p p)d6 . Plioft (l) 
6) PB)nPB . ftlO] 6l) (3') : •633»b5 610 is l"6l3 S'PSBI 3'1'3 'Sp D'St'B . B'5I1B (n) 
B3')B 15B5 ftsp'l P:3B 'iDBS B5»6 3635 p) BB5nRn pcB qtD3 o633 6l5 pt 6)3 
B31CB3 B'B 1155 pi l*ftl 658 0'p"nB CSBD P5p»3 . B'313; 05s (iB) : B'65n 3''5 1'5B3 
l'6l 30P . E:3' (f) : 'l ''D B'3'C3 S'BSI '' P'O BBIB'S 0'3Dn 't IBDBS B5n5 6) 'S 
•ftB53B5l I'fti 65n '6339b5 . POlS BPft : fi)B O'l 30ni P') '"S O'SBD P5p«3 1')b 3DB51 
B'ft'35 53 83b67 'ftPMPS ft'p6 P'S '5En R31Dri 6)n ''3 0'p"nB BBS3 'r65» pi 33n 
B3Bftl (B') : (3' 0'»3') nB13 BR6 Oi)B p631 8'B3'3 13 P B 1 3 BPft 3!ft ''DI '3 IB 33 3on 

: 0'P"13B pJpB3 ftl3 p '3p 831' . 831 (3S) : 3'l' 65b 0'3BD B' . 03'5ft 
T3ftB3 ''350E DOB E»1 T36b 6)3 ''7531 133) 6lE3 Tb)8 0'P"17B3 . 33B '555 (7) ^ 
91 1'5B3 '35 5s 35BB 3B1 3'5 q7 )l53B3 ps) 6l3 BIB BipBS 'Bl' 5)3B )B3 3P;B 3B1 
: <6P51r3 6)71 'ft33BB) filB pi ft'B S'BB ft) . BJb 'P33 (l) : l) l) PB3B B'33 'PSPS 333 
BS3B qiO 359 Pfi B'BBP 6)7 p'CB 65 7ni ft'8 p'BB 30 8'51I3 OB 85B5 ft)B ') 32pi 
j'1 6»fi l5ip 0331BB )ftS1 OM P' )'3np 6) OB BJSIPB pi p'BB ft) 30 p'BB O'BBIB 
. 313 : "3 niftipB 'PB> 'P65n p O'piDES 63PB3 >5n . SipOS (I) :»3"S ftp ft) ftP5t)B33 
fhi fi)l3'nS '"3 7nft 3BD3 .13 i5BB' 6) (') :l''BBB '5B3 )'B5b 8)B31 '3p 3'3 
: i'fti 6)3 ft) 31P3 0'3nft B'3BD31 31 qi)'nB 8388 B' 3ft'5'5'l» 85B' 63pB3 051 
OJOpB '3 (}') : 13133 pfi3 )S ft)B '3 'pft)») '3 1'3 p'DD E' , »d6)b 'B PBP pfti (ft') 
I>i)B3 81 3nft O'ftSB O'piDBB sftB 08 'P JB'O 30»5 31PS 6l3 1'5S8 81 )s .05t33 391 
3)81 ft'BJ 85s bob) . 0)173 781 D5BPB 8)01 5l7)7»1]1cpB 31P3 30B5 P131B 
fBB 8f:n7p 'j '3 IB O'JIt '7 IB 70 ftlBl i6B3'1 3531 1B3'1 3BB5 . ^IS i5s 
. iTjfr- (fts) :'«B 33S P6 3551 . 'BB PS 33S pf) 8BB5 . 'l '6 B'73 ''51 'ft ''BC 65 ft5'5P1 '6 

ft") 17*3 3RS) 6*03 .'3D b5s (Ps) : '3p isjp .'s)R : 'sp i65b . '65r (33) :'3p nsfti 
r .»» BP'Dss :p*r> /jt btidbj 610 pt •j'nBS >'bs b'3»w >3)i .s"? '3S B3'1 PB3B3 3DB} D3B'D1 6*3 B'SIPS J'Sfip '7 0B3 II ft'BI RPft 83CBB BB3S0 «i PW 
R31DB3 )B3 8') 3'Bn 6)l '3'53 3'R3 8'BE'7 p07 '3BD 135l33 15'imni 'b IB'D B')'n31 
03DB7 '7 IB 707 OB'PI 7"l'3 3'P37 05'B BBE IBp I»p31 ft"03 1'3'P37 '5'3n6 '733 
1'70 6503:6 ''S 6p'PB 63pn31 515D3 )7'7 fi3BD7 ft31331 35'l63 563E' 883 6l3 11 
3B3B3 5ft3B' 38131 l'5»p '7 p 70 1'737 )'B 6»)'71 '7 1'5b 3DB51 «T51 ft'B3 3'BC'7 
05l73 83DB qiD3 B5B5 pi O'BBB '33 73B0B llB7p ft"D3 .Spi3 (3') : 15Pl6 383' 310 
»5S yX3 (ft'' '5BB) 33 yjO 3'P11331 3'P1133 P')l 5'B)B 701 7R )37 670 ftpBS 15)S 
'33 "'•■-' P'38 '"S B'3BD ''•■' 3133 . lE7p )3I« (iB) 1 1*0 ''D3 l»p> B"B V'Bl ('6 ')En) 
'*S 0'3BD P5pB3 . "I'fl31351 ■lp65p 0'6 : 300 0'3BDB 3133 il'5j3 3'B3 31PS pi Pmp) 
1135B')3 'i P31DB3 pi 05l03 D'3BD3 3133 '3 PIBO ftlBI JBpS E''33 VfJ^^)! 31PS 
70 B31P3 7P . I'EBB 03B' 3175 317 . pftsp 3'6 : TCBB3 3BB' 3Bft 11B5B'D1 ft'3pj 
03DB 0631B 150Pftl 'B B'3 85175 63pB31 . 05l03 BPBiBI . 3*8 0'3ir33 30 0'6'3)J 
'3 OB 3DB5 0')'R '03 pi 7"l> 3D0 0'8B'7 31 3'6l 3'P3 1P313A '6l57p '3 3P3 qiDSl 1» 
pJpBS 6l3 pi 300 3'BB'7 31 S'ft 'p'7 'PD153 7"l' ft5» 0'5'P )B1 300 701 ft5B 70 
'"31 P310B31 piDB3 OBSB 0)173 ftspBS 6lOB IBS 7*1' ft)B D'73C0 0'3BC3 53ft 0'3BD8 
63p»3 3085 pi 65B'53 300 ') R3»l6 pB ROftl 3R1' lS'3fi3 ft)l ft5:')3 'i 31P 'pftJl) 
0'3CDB)33 0fi3P3 i'fti 300 0PB)B B3 pi 3Bfi) B*'3 3P3 i'fti )B7 'ft711 popfil 'B 35nj 
6r33 33DB3 .D3P)BB6) (B') : D"D3 6'B53 1'6iO . T»1'31 : 150p6i 'B3B'B 7181"9t 
6d3;3B 3635 p) 6S3 T'B I'S'SD '6b 65B7' 65l 03 l"3pi 33 1'3'3D '7 08 01 1)8 
BJ7 . l5l5 : 13"1133 1'73 6piDB fis'5l 31053 'i 3'DB7 '*3 33DB3 'P65BB IBS 0513)0 

: yVQ 5pc 5i53i:i ''B3 P'73 r36BP) 7'b53 

031P30 'P31)B 63')i 7ip5 \/^. XtSnil (f) : 6'BS 6ri137 P') . O'OBO b6 07p3 (6) ^D 
7'3 1551BR1 pi p'73 3RSB3B T"-'.'~ 0'333 7*1' 3D0 . 155181 (o) : 35n5 63pB3 
: 15)35BS 1735 6lB3 7*b53 . 1l))8 (') : 0'p"17B 0'3BD3 11BB3B 1551B 

b5b3 'Bp3 p)b pi 1*61 300 ft)) p5b . '5:p3 6)5 : q'')6i i'fti 6)b . i)ftB ftt)) (ft) HD 

p3B1 . P3B1 (7) : T3ft«3 I'ftlO »'S B'3BD3 . 0'3ppBl (j) : O'SBDO 3133 Rnip5 
15)B S'3BD3 ftiO p 'p op'O )fi . Op'O )b 351Bfi3 (l) : p3B B3B D'B3B P333 '81 'p 
llBftSB 31PS t'B P5B 5"»3B p'73 ''E3 )3ft )8 '3p1 31PS 35Bn)B piDB3B1 ''3 D1B73 
31PS p'73 ''B OB P1'51B7p P13Rft Plft3pB31 Op'O 5ft '3pi 58 '5E3 311 )D 'pi )6 SIR J 
6l3 05 3RS 'Bl' ))3B 5831 op'O 5b '5B3 Oil 5b '3pi )6 31P3 llBfi33 B"5l 3Pft plftj 
R18BI 6*1B3 7'1'B B713«B1 J1PS D1B73 '3BD pSpoSI . niB'BI (b) . IBSb 31 ]1B> 
3'DB 133R1 '3 1'58 3DB5B '*3 P31DB3 B"8 1135 131 BP) ''8 »'S O'P'IIB 0'3BD3 'S 6)8 
: fi3B'D3'3 35175 ft3p»3 OB 3DB5 pi 305 B'B fil8 05B (') 3'»B') 0713'B1 0'5b13'» 
7'b5313B3 O'BB .'5B) : 'i ''0 31'63 E"B 1"81 7'b)3 35pi ■1'76b3 6*83 .0'6)bBBI (6') 
0'3C03 . 013 3JBB1 (7') : 7JB B3B e'B3E1 ft'3 q7 )l53Bl BBp3B 3B03 3)1' '3 ft'85 ft)> 
'8 . l53' (33) : fi'3 P'BB ft) . 3)'5 0)E13' (0») : 0'B3E3 13PS pi '3'53 l''EP B'p"n9 
pi . Z'a 73) JP'ftB 7''1'3 63B 3*3? q73 )l53B3 3PS . p'3) 183' ft) (JS) : fi'S SI'ftS E*» 
i'3ftB3 051 I'll' '5B3 OP5pB31 7' 'JIPS 0'3BD3 ■I'"'6»S 7't'31 D1B73 'SBD 3133 ftiB 
|)'3 '73 B'BB t»J',1 pi p*73 P87) 85 6lB3 )'B'33 P6'3p '6 7'l'3 31R3B 0'3BD) qfil 

: )*50 q73 )l)SB3 iftSIO 03'5B1 ft'5 0'B3' 
3JB )81B ftl81 O'BBO ')B3 1Rft'3p .3)3 qSB : )lJD3 ft) '3'53 q'S8 .B'ft OSB (j) ID 
piDB )8 3'S )ftpi0'3 1BB3 SIPSftC OB 1"81 p*73 0'5B fi)l qSS )'B)b 6I8 0B8 '3 
OB ]"81 O'BBO '5E3 . Jlft ISSB : 03B ftSl'l )8 03p PE3B3 'P3PSB 3B1 37 5 373 
)S1 '3'}3 R"'P0 . 0> 530 (1) : 08 BBE3 )b '7 IB'D pOPfil PB3CJ1 B°B P'BE'S 'R3PSB 
85E' ft3pB3 . 3)63 863 'B (o) : 0')8B 331 0'B3B3 p'731 P3tD» IB') )S3 )l5D3 ftlfis 
ft5»B 6)1) PBD8 31 D'B7B8 3)3 D'5SB 'B 'P87' 6)l 1»6l3 'Bl p03B DB75 36'5'5'1)) 
D)31PB OB59 R3SI58 63pB31 3BD 01B3 p 'P'63 6)l 'PBBE 6)l l')'6s filO IBl 01)303 
7' 'SIPS 0'3BD3 ftlP p '3'53 7'b531 O'BBB '5B3 . '13 75l' Oft . i'fti ft53 61O JB 
IBS l*'t3 . 37133 I'ln (6') :)l)03 7*8)31 l"ftl3 73) 706 0803 D1B73 3B031 0'j3"n» 

0'3B0 pJpns . )3ip (0') : 'p 006 . iios 706 (f) : i"fii3 I'ln 3rsb 'b 'piBP) rra 

65»5 3)175 63PB3 3')B3 0"0 )ftB3 3Bft) . OS'oft )S p6 l6'331 (s) : PnipS B)C3 5315 
06'5"5'1 'D1B73 l)'ftl B05B 3P3 701 8 '15 3 PS'P 3P3 70 6rP'DB '3R ]'73 6piDB3 
6b)'77 65'»ft 818 33163)1 BS'06 PS'P 3R3 36r'5p1 653'PS7 BBS '3P P)P i65B) 
8DB75) ftpp'DB3 6"B R16 13B3 ftp33 ftsDBS ft5'IP7S 53ft ft'O 6nE3EB 18")iC ft7D 3P3 70 '3P 656 IP') ORB '337 J'77 6nD5S 6)l i'77 6oD)S 6)7 6503Bft {l'S3 P5BJ 

5s fts' 

ftl3' 1) 
: PIBipBB 3133 1337 pi 63p7 6bBB3 1'3'3D7 PE3B qiD R31DB3 . PIPPBB) 3E3 5s fts' (53) : (3*8 ft) 1P1 BPSB 3B3 7R1 OS'Pft 
'6») 6l3 IIP" 0J3PB 1P51'1 ftl3' 15'3pi lftt3' 1'3'3D7 7'' OB 8'5 3'BR '5'»B 1'7B1B I'ft 'B B'3 'B)B13'1 ')333 1"B1 (*?'pB' 1135B'D1 1)bb)e piDB3 0<3BJ5 0'3BB '7 
: BS338 Pftn nB3B B'3^'3B'C1 '7 31BIB 0')'D P7jftl DB 063B OB'l 

''758 '3pi 1*ftl3 3'BS p . 1033 13lJ6 (o) : ftS3'B 3)B3 080 . 18'B3» '^^y^ (6) ^ 
: R31DnO 'B )8 I'SbP I'BODI i'fti 1»3'P' ]')» ]» 70 ftlBl qoO JBps ^"- ' 
E1P55 (') : ft3pB3B 3 oft 53131 0'5E' B'01B71 ''3 0'3BD3p'B»3 0"5E ft"3 .03ft3«6l (l) 
59 063 PE3B3 B"B 1"91 T76»3 q'33 D'DS . RIRBBB )35 (lO) : R1'1B3 l''1P3 . pP55l 
05»'D1 7'1' 1'3'P37 6*' IB 7P . 03'7< 'CBb5 (ib) : 6'B53 l"ftt3 D'DS . 153)1 . 31333 )s 
1587' P31PB3 B"91 ftl3 B1801 6'33 3BBB) 0B3 3IP3C 0'3BD E' 3PS p'731 ftP33 03DBS 
8'P"17B >*S 0'3ED31 i'fti ft5BI 5l5D qB03 q*5fiB DtB7B '3BD3 . 3i6n Bp6l (n) : 8( 
0')'P 331353 31 ft) pi . S'B P5 ftlES q')ft3B 3R3 0'58B 33 051 3DB1 1735 6133 q'5ft8 
I'fti 3001 P*'n 3R3 0fi87p l"6l 658 0'3BD n5pB3 Rl)305l (O') : 1735 ftlCS q'5ft3 3'0 
31 ESI B153R psi'l .0SBP1 pH 105 fi8"0B P31DB1 ICOS 73BD '3ED31 0*8 303 ft)")B 
OSB'ftspBS 051 .)l33 71881 353B 3«B7 6'ni7 7'P' 11B53 PBO)i 63ip B'B ')l6 BP>7 

: 3BD 01C3 p 'pftiB 6) )36 BIB 3383 B' 36'5'5'1 DtB7 
'S p65b1 0'P"17B B'3BD3 613 pi l"6l 3DB 6l3E R31DBBB 1)556 3133 . 158 (S) ^ 
. 8r6i3P P'e63 (3) : ft'BJS I'ftiB 0'?"17B ''3 0'3BD3 . pftspi : 65'1 q103 B5B37R 
O'BBBB PB3B 331 'B 0055 3P6l3P OP'31 56prP' IIBDSB 133r) pi 0)103 T'OBI 6*33 SIRS 
: p'73 173) filBS q')ftB . IBBft' :i"B I'P'P D'5ip'R1 1*53 q7 15'lft3 PB3E1 6"Sp qi 
p6 )6 OSPft 6'36l (1) : '6 JB'D )'8) 'PSPSB IBS •1'36b3 q'SB D*D3 . PIOBBB )S1 (7) 
>*S 0'P"17» 0'3BD3 . 15513P31 (') : 3') IB'D 31 3BD3 B'BS q*)ftl 7*1' 6)8 . 5b339 
BR'3 ft) 3''567 1'3n6 633 6lE0 9'5B 013 T3fiB 1'6b O'fis )ftsBl p''33 65 6*33 I'-^BO 
0'331 0105 qiD7 OSSfiS '733R8 ftB) RB3B7 10))R3 306 l) 38171 8B157 R''39 
I'fti T7ftB3 3b6b3 810 'B3J7 3331 1*188 3p6 0'E1)7 OBE )bDB3 !1e)3 533 ft5l'3 
1'3 7'1'J 3'B3 SBS p'731 OSIBfts 7*1' 300 '*S 0'3BD p5pB3 . 3'n'33 (6') : tft3 T763> 
l) 3'B1 63PB3S O'SBID lip'P 0*' IB 'ft ISi . 5'91' 653 17133 3'»3 '881 I o'BBl ft»B« 
O'SBID lip'B '•Bl B3ID81 n)B3 'D 6p5'SB» 1)7»)i B31» 31B38 8)'SB ft)fi 'U3> 3«5 
P"nB . 03D : B39B l')9 f »B> 1»S n'>fi»B l"SJ , I39« (>') : 'j biso BSnftS 3fi>l ^ 5D-ni rvy^ m3D » fiffiOl £|"ip3 TITO C'E OIJ imiB >'»i» llSBB' 0'?>ft P3ip O^BD B'1 3r3B OW n) 

mj i3B» i»3 T")ft» ■snf) fi3a fiws swi ni»ip» ob33 fv )z n-ri f>n si «3 
Tt6»3 Tn»o> T-jJc si»»oo 'Jd» inft obb oi«3 CB b"i)6 >'»i« inift fnipi oo'sni 
ox»3inP6 qunsDrSpnsi V5ft»3 ci'm imft 'rfti» o<JC' oncoji ^^fins ')»fin3 B'»3 

•*lJ9 BJT . 1B»n C3'3Jl) (J) : JB'i 703 J'ln V" 1» ft'"'! ^"5^^' OB'JB 95») oinJ 
6110' r>ft CJ1 IBS l''E3 W)3 0J1P I'3'3p» ]13'PipR >:i IPS)' OI^PB ft»'R9 1»1 nfiCPi 

B'JB' o'eiDii D'p"n» ''J onsD 3r3 .q"5jfi3 (i) :p'T3 o:io' cnil snpi i»i;'3pc 
fc«p 6p-)D3 . ot 6J9 (Q : WD 6)0 oii q-5jf>3 ift I3fi3 n3ni '3 niDusi i"fti icn 

•ppJ 39'5> B"5B 6l>B fiip n'3f) '151 P1D3> D'pitS J'fil P131l»> 0'pi13 ftJlS 3-) inft 3'31 
'131 R15im) B'pil3 I'fil P1D3J 0^13 1ef> SIW 3-51 '131 0') 39 IIOI F^E 3'P3 l"'B3 
BIB »'3Jt fi'103 »»C» '131 15npi51 IPifi) pno 'i:5 E")B 6l>a 3'P3 f>3B fnp ft'36 
!«> >3 DIB BIB 0'B3B3 OJ 5f)3101 ■331»3 PB3B qiD P'31DB3 l3f) 3'R3 R'iftUB 1*'B3 
DJ1 . 3'» 1*0 B'W CO) tD-;E' fill D3B ftio 1"BC I'3'P3 '3 ]» 13 )»'B3 31R3 OD'IB 
■WIO 0J1 OnCDO )33 filO ]31 . 3*1) I'WD 3'n51 IDRI R') 31R3 OJ 'B )» '"3 P')10»3 
DD'TB D''* ft"J3 D^B ftlJO fi'l fiSIISI fB0)3 OBB 0>i DlBBi D3B 'ft» iop'1 REIB 
fcip'UI .S'U fi3P 6>'»3 O'Bp DUBM q'C3> fiil l'J3 0'np fi»OH ;'D'3B D1E«i '»31 
: IDRPBB OUnSPEBE OB Olft i» 3IJ} 0)BO BfciBB ODnS ft'O 333 DIB filio Ti'B 033 
IDB) JB'OI 1103 ]'1)P»1 1'ftl )»303 ft) 'j '3 IB fi'R'3 fisifi ]» IR . lBDft» '0 1133 (R) 
: >1ji B'»3 1'fcl r»> fii 6'R'3 ft'Bift IB Ifl . •J33B 'O Enpi (J') : f)P33 03DB3 

: B'lfiO 'C3 B'B3 JBp qCRS B'BOI 6tR' 1'6i . p6 »P1B3 (T) 
*n O'ft) .D5'R31» (3) : filO RIDpl q'>ft3 T"''''' B' D'DIBI RJpn3 . 1)1«BB i:tft (ft) t3J 
fi*03 030 31P3 B'JB' O'DIBT PipB3 . )»» HO (l) : (l'> ifipiR'S B'B l«»l i'fil 
BBBiJ B'J'S l'fi31 ipiB . D'311)3 OBBJ) {') : IBtJO l'l'31 'T53 . TJiOI : 61O PlUPI 
0'' . i'l)B3 PD'I : p'T) I'uiB . 0»1E' B3131 C") '■ CJ'J3 >'B'JO . BJO) (fi') : 0B13T 
B'JSB 33 3'31 q'33 T''fi» fii" 'BT fi''B 6"3 qT )l)3B31 B13'B3 3P3 p'TO OBUT O'BOB 
f . R1)B3 )i)3 (B') : (op 31»tB) 0PB3 )'»B5 IBS'l I) OBHI B'p"nB D'D3 filO pi 

ifir'i (t)') : 63"jr i'6i film ofiBip I'fii 3PR pip"nBO 3nB b3Di»oi r»Jirb pifio^J 

IWiB fitOB 6'' !3''330 B'SI .3*8 3DR I'll fiJjJ '3 'O 163 3DB3 OlllJ 63pB3 . 33UBB 
''BB B)b6 . i*3» 13133 pfi 3801 lOBDB IBB OBPI 1DBBB3 fi»'l TV 3DR filOl ofiT 
J» 'ft ion OEBRO >3 16310 03'B '1P31 0'333 33P3 '3 I'll' '3B3 fiifl 101 R'RBfiO RIIDBO 
•"S BnB831 D'pim»3 'PWb "pi BB B'B3 03'B qiD3 1«B lfi3'l filO IPROI D'fiiBO 

: 0B3 R''33 . 13 BPP13 : 11333'! 6'Blft piRB' hlVrx fisP 0133R 'h ]10)B'D1 
lfi3pB oJbO p6|3 1»P B'33 . '63fl tfi (O) : 1'1» 3flfi I'ftt 6>» P'' . TRJ31 (3) Q 
P3 ''P 131 0ft3 1B3B '3 61O P1PP1 T'n 31P3B D'« BJl fir JB 1B3 fi'»J3 l''P5 
llEiB 610 B»3fi30 RP3 »B) isfi qPU H') 1'is 31B» ''3 fiRPJ3 P p'33 1'30)P1 IIRP 
fc5»> 03p' 3Bfi3 3) >B 05» fi>B 3331 OPIBR li fi33 fil'B Bifis 'fi3R ift E3'BB Bfi3' 
5»nB1 l'''RO 1'3 3*1' j'fi O'p'IIBO 0'3BP0 'B3 '63R1 P)B3B »3 i'l 0'ft'30 ''B 131 0336 
•63P ifl 'j 0»JB53 '»6 101B31 Ofi3» 11B>B 6'0 P31B0B 'B3 bfi 1'30JPP1 I'IRP 133 ''Pl 
61OB 0'3B53 IP16 )» B'Bl . i'5P I'l' 3Pn IPI'O B» 063' 11B>B filOB 3P1B IRpp 'R16 
e'3BP i33 . 133> 3R31 : S'V 6iB 6>I331 UBiB 0'p'»nBO 0'3B03 13 'fl63B 6i 3'1' 30n 
l6'30 3'P5 3'6b )»31 6*'301 p'TJl ''B31 BU3R0 B3'B pi P'''R3 3n31 31P3 0'p"nB 
'36 OB'RI B'ill 303 B3B3 p'33 B*»3 JI'R 0310' '33 P»3 3R6 1EB31 6"03 303 B3IE3 
CSlBp B'"30 '3 3b6i 6'03 3031 IRBl 3R3E JI'D 0310' '•)) 3ip30 'b3 'pfiJBB OBB 
3R31 lPfi'3p 13)3p 13R361 . l)l3 RIPB 61OB 5331 303 1'31 13'3 B'3B0i ODIPB 6'BOl 
6;B'J3 3'' 00 303 R31PB31 fi'fi p3p3BB P0J031 . 3*» R''r3 031' '3 I3P3 pi R''R3 
63p»3 06310 II 03Dfil . 3''B P*'n3 3R31 61OB PBBB BOBB 81 13B fill 6'03 1'3'R33 
'61 03 CPBl 1 tB'P O'BB'3 3'i 063IOI '131 fijB'h 5'' 303 'P 31'6l P'B B'J'P 0)l3J 
36b1 p*33i 0633 13'6 li 0633B BBl p'RBBOB filO 01 BVB1 . 3'B 1335 3031 IRBl >'J 
P31PB0 B'B 0'6 . Rl50Pt) : l''B3 T36b B'p"nB B'3BD3 . B')BJ PBBB (i) . C'B3BB 
1631 0')jp53 63D» R3B D'B3»0 3"? p'D pf^^ '6b pi 65b R1'05i133 ;'P IB'P l»p57 
fil8 pi 5lJD3 1"130 P'b5 1*'P3 6pn3Rfio 5'b5b . 131R3B' P)'33 '3'6 (I) : (6>B P1'05 
Bft»3pi''6l 65» D'p'ilIB B'3BD3 61O p . TRBIR OS B' (R') : p'33 IIBDSB 1)1R3B' BO'35bi 
: '3p 'BBB , IBPB : B'p"nB3 1*'31' '3B3 61O p . p6 1B3" (63) : B63R3 1'6i 3BR1 

16b5 0'5 BR3 B'5 . i"J '5365 (3) : p'33 ppfi o5b b3'3si bi5b 'pb . Rip DpB (6) XD 

)'b50 o5»01 >UB3 1''I0B 0'3BD B' • 5lJ 63B (R) :P''3 3P3 3'1'3 '5'365 3R31 
p6'P'5 6'e56 IB 3R . '3PB' Op35 j'BB (') : »35»1 '3'53 0'31U0 0'3BB3 536 ■? ^ 
: 6p33 03DB3 3DB3 IB'Pl 1103 I'BPBI 6pi3'R E'33 l'6l 1'3D3 65 '3 '3 '•'*■''■ 
pi D1B30 '3BD 3133 B31 '"3 B'p'<nB D'3BB3 5l3P aBR3 R"'rO . BER6 65 (6) 2D 
. 0'3'3(BB (l) : '3p qi35l . q'35l (j) : 5l3D qPR3 O'BHO BB B'E3B3 p'33 l6'30 
6531 RrB3 tl''5ftO D'P"13B 0'3BB P5pB3 . rBp6» (o) : 86B3P 3'V 3DR B'3BB RJpB3 
B13BP r5pn3 3P3 3'B '^ 5l53»31 5piei B1315 IB 6lOB 3P3 D'B3B31 B13'B3 p'lV T3ft» 
5BR3 l'3ipB B'l VSD^<D 6'BJ3 l»3ipB B' 0'5b I'J'Jb 03DB31 RrB3 Or5p»31 JBpS 
653 ''3 0'3BD31 t:it: scm 031e63 3*85 P1C30 '3BP 3133 . i55oi : VSDXQ 
3133 .03IS3 (3') : T36B3 6"001 BB3 O'BO . OJOBO {') :T36b3 6*001 BJ3 '•'^ • 

: 0'5l3B 3351 B'B3B3 3'31 5uP qBR3 1*'B0 B'3BP 
03DB3 IB'pl 1103 I'BBBl 6pi3'B B'33 l"6l 1'3D3 65 '3 '3 IB 30 , B'B105 33 (6) ^Q 
1'6b 0'63 163B1 B'p"13Br 5133 V36b3 R'TOl OB133 P"530 . '3BR (l) : 6p33 
6'05 . 135b3 3B6 53 : P'533 B33 PP' 65 B3 O'O i5'6b 1'3R6 630 6lE0 B'SB T36bo 
P*P3 . VBR33 :d5iR3 0'3BD 36e31 qp851 pp3 3E6 >3 0'31b63 B'D1B3 RjpB31 ''3 
1'5'P33 I'P IB 3R 6lO 1'31 'ip l5 . 35 65 : R'B33 P"'38 . BR3J 533 (p) : 6>B33 q'SO 
*'B31 B'B '0 P3B qiP 0PI03 B3131 '3'BB 'B 3''»3 3DB3 IB'DI l'6l3 13 l"3pi q"563 65 
''P 1"81 3'B q31 I'P qi B'313 5ip 3BD51 '3 q3 03133 3B10 3EP31 5'! 0*38305 0JB80 
8>'3B0 5b 331308 'l5o PDB 3BD31 03300 B13't3 ;3p>6 C3R0B '|55 R'33 3EP5 386bO 
'83 13':331 l'6l3 <331 q">63 65 5'P3 63'1 'B qiD 30113 3BR'6 13OI 3*1 q3 lRB3pB5 
61BB Pb6o 5P3 8*36301 035 03'6 PIB165 363B'5 03'6b 035 533 q*563 3'P33 B33B3 
BS'B10530B P 5B03i3 O'O 61O B3 l5'63 B'BBIBO I'3o5 5BB 133 1CC3 35pRl 0BP3 l"6l3 
IM 1335 PBRO 610 l'6l3 '3p0B 5'l6 0'PB'd5 fl l"6l5 51P3 61OD 6315'B5 i65i .5*38 
Ppl5RB B' p6| 05b5 . IJ63 '83 b6 (6») : 03B» 65 3E6 58 O'BBBB 'c E'33 6<303 3B3B 
1*61 3'1'5 PJpBl 6*05 0»3 31P3 B'3CD p5pB3 '3 B'B3tB01 B'3BP0 1'3 BISbi 5173 
is qiD B'B 3Pl6 b5»B0 0'6 3P3B 6'03 1E3'B 6318 'l 03R0 01 qi5'B3 35 5b BE B'6 
tt65 p6 058BO 0813 1VB3 136S 0813 p6 3P3 '*B3 B3 563B' R6 BB13 61OB OEB 5pBB 
5P3B 3'1'3 1B3'B p*13 536 0'3b5 6'833 6333B5 tl3'3533 16 ''p pi '131 61O O'fi 
11B53 3P31 3'1'3 1B3'B 5633336 C3R0 BJ 13b6i OBB 601 1365 'B13 B8 1365 '83 r6 
DlBBl BB101 10'BB' 0'6'335 133 I'BB 1365 '813 Pfi 01 B'3Bl6l B'331l 1»a 0301 010 
B'31b5 B"i63 e3'6B D?5 D'3'B1» I'O BBi6 O-B'SIB VOB 'SBBB IBIO IR163 O'OE 03'»1 
'83 IBB r6 313P1 31P3B 31BB O'O'l OBB OBBB 1B3 Pl6lB3t O'p) B'EIB I'O 65e 'B) 

Ihob o'b o5i;»o O'fi bb'56 B3b65 bsb 5b ib5i9 '»' >63B' 'bi3 i'ob cfi'sso bob i36J 

ij) 56 'PR3 0565 O'TPRP I'J »'3J05 '633 '3«6S "9 5» (}6l '131 1PJ33B3 B'6 O'fi OBB 
PI'S. 133R3 3531 JBfi' 065b b65i 11B5b ft5B 'Bl65l B333 l5 '3fil '5 '3n piDt 58 033 e«3'eO 
B>3BP5 . p3i '83' (l) : 13'B'p3 r31Dn31 r31D»0 59 p5lR B3388 B'53 B1fiipn3B 63 'B3 
l'5p q3 5l53B5 pi B35b D0'3E . '318 '31B (P) : l*6l 3DR ]E' B1B31 3' '31P3 6'p"n» 
0'313r6 0'D1E33 13n335 6lE3 B''BO ''3 \L< 6*P3 .P35n»0 : 5*858 piDB3E 'S'5c01 
3ip3 pi llnP3E B33BB0 5pBB 5b RPBl 6lE3 0'3E' B'P1B31 ''3 D'3r6 B'3B03 536 
''D1 1031 13'B' R1B3 0'3' \piR PB3B3 OtB 05»»5b1 .»D3 113'B' (6') : I1B5o 5831 D'E3:j 
B31DB3 IB'DI 06'3p3 3e6 1'3'5D3 1'BBB3 '' . B'RB05 1313 3E63 (J') : B*83 fi) I'fil 
3'3 P"' .T31B 3'3(33) :T36b5 03inD 6'001 0C3 O'SO .0'65rO (3) -.'6 IB'D 031» 

: 03' B3B B'B3B P030 03' 1C3E l'l33 T31B 63ip O'OE 0633 ■|'5 PIB 1133 
o5JBO p6 63ip3 'B5 . BP33B3 B3R 'O 3b6 03 '3 (j) : '3p 'RRBPO . 1RPCP0 (3) ^J 
83 '3 1)33 'BJ3 13'3b6 '6 '6 0'3ip B1'C3B 'i 1PB5b I'O b6i '3Pp3 ''3P83 o58 3niB 
'BB5 6B'6 '301 . '131 OB '5 BB 0B81 . 'BB 33' B'35b 'O 3B6 03 '3 : BP33B3 B3R 'O 3b6 

6*00 . '330 333BO (i) : '3p 1'5bb . i5bb (o) : o'3CDon '65 p 'p65b 65i 6'' 'B oi3Cip 

: p3'03 B"BO . PBBB (3') : BE3 0"B01 T36b3 
65l '3P 610* 13'563B1 31P3B 0'3ED E' . c53B 1)'363»1 : 335 3R6 3'1'3 . 13'5n (3) JJ 
03B3 65 03 031:635 OIB 1133! l'6l B'313b6 B'D1B3 PJp»3 656 p 'r'63 fi5l 3'P3 
038 : '6338b5 q'56 3r6 l"ni 3PB 13'3 63B p5b1 pp3 65l l"3p3 0'5b BB P310B3 
05'>R 0318 OBO I'fi '3 ?5n3 PIBP 0B1P 5l303 13pi)01 118D R13 '3 '3'53 OB' . B-o56 
: (R' O'r-3') 0«b5b3 33B '3B 3*1' 3'P3 3R1 fi'O 5'r3 3B JBpi '3 03B P31Dn5 pi 
36b IE' 3BP31 3'1' 3PR1 1*6l 65b 0'P"13» 5b 13131 Cipi5R PlftE3'3 B' .13Bi5b (o) 
65 11e5b P'331 '*B3 1B3'B pi P'3 O'BE'3 E"B3 P'5fiBB l''B3 . 0393 fitOl BJ3 (I) : 3'1'5 
fi3p»3 r31DB0 33PB '3P1 5'pB3 'fts 1"»1 P'3B> l''c3 filOB ofi33 0133ROB1 lOBT p6 B13» 
B'D1E33 . On563 O'lU :]5'IR3 '6b 3ni 3R 533 633P31361 P'56bB 1*'B0E33 5b85i3J 
: 5'b5b 05b0E p"33 3P31 11C5o 5b31 B'E3B3 3ip3 pi il3D qPR3 q'56o '*3 0'3BD31 B'J:< 
3B1' '36l 65b D'P"13B ripsi 3CR B'3BD r5p»3 .0»riE : 6'8J3 r*'30 . '33 (6) "IJ 
0'35lO Bl'1 B1' 533 '3 OBBBB 36b «5b 831 0'3BD3 i5e3B B'Ei5'B0 '133 <Pl633 BB1BB 
35l3 01 qi5'R P5P EpSB l'6l B3n l'6l 005 0313 l'6l B'3ER B'35lB O'P'DIBOI 0'33PBl 
OBBBl 3BP 3ER1 IB'BI 658 '6l 3CB '3 'i 0BB1B lP5pB31 '3 OBBIB P31BB3 65B3E OCB 
: 65bO 10I'6 B3EP3 65i . 3*B OBBIB »35 0'33 '3 '6 03'6 BI'O 53 OBBB '33P3 (j' 3*B) 
6'3B 0'3BD B'l P15b 'PB BB B'3CD0 5133 P6lO 05b3 0'3EB3 Ppi5R8 B' . B3 »B "3 (p) 
Trp3 63p3 l''BO . 13 393B1 : p'33B B3 'B1'3 1P31' 0133B pi 0013 P33 'B'3 1B3 Pb6 05» 
B3'B3 BOB '6l 0'333 0B5B 5b 6iB0 R6'3p i'393 p"Bp q3 5l53B51 ''B3 p'33 3'3 qipn 
1B3 qiPR Il^pO 5b pi 3r3 Pi6b 0Pi6 P6'3p3 0B13 lR6'3pB b'or6 ri'biSp pr6 1'3b6 
)"B'30E 0'P"13B 0'3ED B'l 1*'90 '3BB qiPB I»p5 0B13 5'B'30 R6»3p p 3BJB3 
. 1P6b (') : 0' 31'6) lBl6q'P1'B'3' ""intol "3 P13I1 .3*8 qPB lBp5 83ip> 
B'B 8EBR BBl JBpS B'3RfiB 531 D*3 q3 5l53B ''"^: 63pB0 533 1*'P0 '3'53 65B3 335 8« 
0'3BD31 0B3 3"3BI OE133 B31E63 q»30 ,3333 TBEI (3') : '3 ''B '6 B'35b5 B3B«D1 'ibBO 
B31B 13'6 OJPp 0B13R PRP 630 T36bBB 0'63 5'3 l63Bl T36B5 031e63 q*3 0'p"13» 
B*B3 P31PBB •B 5b O'BH B'3B 001 ^^'^^ 'P'653 1B3 pED '55 R3 lOIB nPfi 63 filB9 
: 3l5'p3 'R3R3 1631 313'30 'R3R30 T36»01'393 '53b6 'P3B 3B6B31 '30'B3'5 

B3ipO 'B3B 133R3 q"56l l'6l 65b B'3BD0 3133 . 393b5 653 (3) ("U : 'p 030 . p (tP) 
EB30 IV 06 5'91' fil53 13133 3'BO TBI BO OORfi 0'3B1 P31PB0 B'B B'65b 'l B8I 
303B3 65b '3'55 . 015b1 3'33 : p'33 C'b3 B31 BB l"6l3 . B'Bl65 38 p (3) : BR5 6i5 J 
S'PS 'r5ERB 63p'l 33D E'3 30110 3BC3 . 'MSERB 65 '3 (R) : P'5 1'5» 3DB3 pi p'33 
»'6l3 5'P3 e'3R6 B'3BB3 536 '*3 0'3EP p5pB5 'P65b pi BPO 8'5 E'331 l"6l 653 3Dn 
D3'333B pi 0B3 03)E63 q*3 BJ ''3 0"3CD3 . •333 B3'333 : 65b B'5 1>5b 3CB3I 
5'P3 65i '3p pfi 1'BR53 3Bfi* B'5501 P)B3 Bl'63 . 1'PB5b 3e6 R'5501 (6') :niBC3B 
PRP* (3') : 15R3 651 l"3p3 1'5b BB P31PB3 03B3 65 03 1*3 3BD 01B5 p 'p6jB 65) 

: OR'3p3 0B3 l''PB135 »3p RBPl . 3B3D8 
pi 65B3 65b 0'P"13B 3133 . D'Pl6'3B1 (l) : l'6l 65b D'3BP P5pB3 . 'PP5B pfi (3) ^J 
• 'BS (') ■• '6R33b5 '633BB 1'3B B'Bl5'B3 '30 9BBB fi5l 0'3 0'B3' P31PB 'B) 1133 
3'6l OBO 531 0P6 65 3*6l '5eb qiP3 OP'3 PI3'5o O'Eti '1863 P'6l 'P53 ''3J01 '3p I'M 
0B3' I'Bfi3B 0'83 p5b pSl' 033PB OB'PO IB ; B'83 OBOl (6') :i5bB B'BB 3iJo 
36b 5331 '3'53 3'1'0 ''3 6*05 . 36b 30' 5l33 {3'l : p'33 B"'30 IBp3 05b0 63ip filOB 
51R3 pi '3'}3 5bB0 6'B 3b6 B'3Rfi B'813 BB B3B3 5l53B31 5l3P5 3*1'0 '3e5e 0'3S0 
: 0ntp3 '35 63fiB1 P13ip3 '35 6lBB Bl 5b 5P3 B'59B 53 5B5 03 BHipJ EBB361BB B'B3B5 
l'6l D'333 1B13'BB o633 '3 p'33 B13'B3 T3B5 3E6 pfi I'5P 1'5 . 1'3B 1'63 (6) T3 
0»piPB3*' 3P133 R31DB3 ]31 R''33 B'3EBB 535 03Bft 1P31' B1J3P3 pBPBoS E' pi l"6l5 
533 5l3P qBR3 q*56o . p'350 qD63 : BOB Of l'6l piBB P1B5B3 ffil l'6l 1105 1'3'P33 
56 q 063 '36 ''PI JBp '61 B'RPB '5 '3 qD63 R31DB5 pi B'3E' 0'B1B31 ''3 B'3BD 
OfiB3p .p'350 qp63 0830 '3BB '3 . PBJB BB3B 13o6 qD63 3e63 . 'B'1 PE3B 'B9 
PB3B 05B30 B3385 . 1033 l5o (3) : 0'B3B5 lfi310 pi 5l3P qPRS q"56o 05l31 , 3*8 JBp 
'60B 8310' 3*6 8BEB '6s 05 11)30 pBO OipB5 BB33 P35lO BBB30 pB5' '3 3b6 03C "D 
P'3B' f'B3 C'35'0 'PRE (b) : l'fil3 1R33 51P3 135e B'3BC31 6'03 3'P3 OB33 BBBB 
3BfiSB B'B3 ]B1B l563 b5b35 811 P33B 6'31BO o53 P3BB31 3'0 53 'B 0335 6b'6 '30t 
0B'BB3 fi3B'5 01BB '63 3Bl53 .3'B 'BRIO 656 'BRIE '3pB 56 '131 0'5d>3 B'35'0 'PRS 
11B3 03'Jb 11B5 61OB 0P)BD3 63B'5 536 o5P35 831 P53E 6'}lB BBPBB 010 65 31b5» 
pIPB 5b 031P0 ''B5 B'5630 '333B1 PRIB l)'63 BBIOO 533 r310B1 633 13'B331 '30 
BBE6i be 5B3 PB P'56»B 1*'E3 B'35'B 'BBB 63ip O'OE '3) B93B 013 36 0b6 BBBfi) 
PO'BP 03010 1331 083B D13 56 BR6 PBE6i 1B3 'PRE 3P3 l63 qfil B'35'0 'PRE 1B3 0b6 
in3 BRe6i B3'BE 8*3630 58 05l33 BB'PI 6*6 .1)1B5 Bl BRE BIB B'B3E3 1'5b pipiBO 
'r5P3EB1 . 3'B OB'RD 11b5 61OB 'B5 B'3BP0 533 B'56bB f'ES 61B '3B1 B'35'0 'BRB 
O'O 63IB '1 B3R0S 0633 010 11B53 3P31 '3335 B'300B 0"R 3ipB 3BD5 'p65b 01 53 
'3p'P 56 033 P30B5 1386 pl IB'BB' B13'B5 503 pi fno 183 p513D5 'PRE 63ip 
: qpSB '3BB qiBR JBp5 . V P33R1 (R) 3 1'3333 '35 RBB . 3*8 'BRIO 656 'BBIS 
B'3ED0 3133 . p03B : 3PB1 P'5 1'5b 30B3 pi 3*1' 3PB yii B'3BB r5pB3 . T3»5 (p) 
. b65b 'T]'! P'R (') : 1'3 '6 56lBB3 05l33 63pr3 1"B B31BB5 0'58 •3'5B1 I'fil 30B 
:iBp'n3B ''"^ IVi 116 061 B3P35 61B '3 tTT* 5'5l TT'T' 51P3 D1B3B '3BP p5pB3 
P>B3BB1 .3P1'B3'B 65l 3'B 3D0 '61 65b '5 'j '"' P1B30 • .'■B310B3 . b58B1 OBRB (6») 
B31BB 'B65b pi 3BR IB' D1B33 B31 '»3 B»p"l-B 0>3BP 0833 536 r6l 65b 01 305 
0363 'B b6i ,0'3B B3B3 . 1BBB 65 b5i9B1 1«'B1 3DB 3B1 658 '5 'i 05lBBl '*3 P310BJ 
BB133 3*b50 . l5p l5p 3b6i (3') : 1335 6lB3 l''BBB 0'3BP B' . 1P8I5 (3') : 3DB B63n5 
: '3p 5'3 . 513 6315 (B') : 33 815b 59 6Jp '3 RE335 E"B 1"B .633 p6l (1B) :BB'3B5 
3Bft 113630 «3 610 P1BP '0 3b6 003 31P3B 0'3BD01 61O p .'05fi 3Bfi 015B I'fi (63) 
P»5«58 P31BB01 o'fi) , p"33 'b56 '0 ]B'P01 '056 3b6iO»; 'O 3b6 610 533B 165 OE3B5 

: (110 '3B '0 3b6 1'51P33 '3BD3 10"R113 '6l 
P3 3p I'StB' C'b56 B33P BCB1 1)1E5 01 33p B3E B'B3:3 51P3 .0'?}6 PSip (j) f^ 
51P '5 B'056 P33P1 5'95b 1i5BB' B'056 R53p D*'1 qOB (3'B B'55B) 31B '3 0's5b 
OBOl 3PJB 581 3*38 5ib5b B88P CB'JB 3IP3 0536l o53fi TCPJ )>6 TBO} P*'l qsO ^ «3-«D rry]^ m^D ■•»y». em en aiw r^w) i»3 jrsD on v's' i'si" • s") biw "• »''i» . "cn ftio' (r) 
ha onto rJpDJi nsi fciH fsssi •nftnj I'ftw o'lcor im . cw insi (t) : n"» 
<o 'i niB! J» p'T) iwn iijs S!3 ojnft od ftSvsj ri«v» -jfi:! o»5»5 nPM 
. impp I'i^' : '' O'Bci:: w jw' wjfto ijsi nrci few w: fiip' fill r» fics cnfi 
pi^ns r'«39 IS' DiCTj oji '": infi icss . vispj (c) : i"fti ftis . V>is:P' v-fi '■ ''^" 
p''jo ""J ft'oj . -ps 15 (») : c«3 q'lpw nRC3 r''3rc cinft onssn nrl »i j'fti 

CU ftwS 3P3 0'Si:3 r"7T1 Sui3 S'l^SI 'TJ3 p''35 Onpft C'TCDSI '"XS B'^in 
qO J'03 ■)DI)J OSniDI Sl3' J"")pi lfll3' pT3C1 l"' . i:3<1 ftl3' inSB (73) : pmpj 

: i"3 \m lft-tn'3 s'» 719 )"» vw peic 
C*r3 ale's i^vs .')iwr 15) (?) : o'icb rSpns T')ftn3 cs'js . wis loip (3) 10 

, 'JtiCBPI : ■) 3 1 P 5pft >» nftl POCS to ]"»1 3 » P P fti be (iJP '3 PD'5C3 

: 'ip 'p5» . ipiu E'ft (ft') : ■/»! ■5P3 I'fti ftJni I'lS ^3 i"v ion o'p"n» o'lcos 
nsj •! iftip' ' c ' D 1 R ft) pi inft fii-"cc3 si)d . nt ■,! ifiip' 'cow ftl (ft) TD 

JCftlS lP}p31 ]-VZt '33 OO'JB OltO Pipn31 PIIDBB D"» SlJn O'JB 051 ■]1!5D31 
61^63 P'-nn 03Dm3 ftW ?JnP3 'P3P3B S«1 1CS3 OICD E'l B-iin ')D51 !'»>» 
1603 )J>J3 R''e5 . D»p 'JPUI : O'P'ITO OnC03 'pftin P1 0'B')B31 '"p qi il>3n31 

. npfi op) (j) : JiJD3 R'''n5i pis q b n » pj»« R'Jftnc i'ib3 . 'csn (3) : "noo 
o'i»D 311 (ft' 'ft o'sln) npft iRifti 131 pSrap I'cpto o» iftoo Iwcft ipc3 p'-n 
lft3 TO npfi op> DPS TPfti npfi "Rifti pp inft itpr '3 npft nnft piibu ftinc 3P3 
WD'oi npft ops p-j ojBj fil ftcpo irp in in in ft'R'3 ft'oJfts »>: Din»3i . i)i;J 

I'filS D»19 ICO P5pr3 . OjftSPl (B) : ft"' 'ft 0'3))53 B'U 1"»1 ftip'l 15D B'13 
: P'TJ 3'31 I'n^l ''RG 1)53 filC3 i'jl "ilCSl fill 113n3 I'fil fiw '3 ftw R115B1 npC3 
■XDJ1 Bn'B3' " ' ' ' P"T5 3"31 JopS 0R5p»l nRC3 l'Jh9 C'ICD Ripn3 . 'jfil )'fi (') 

jnp pnn liu j»p inn 0'BiB31 Ji5p3 oji' 'i oc3i RflS3 6 ss 3n3 3"Dp qi Ji>3» 
i'ls Isni (fi') : \naii wi's ii3»3 'sfii q'lft jnpi 3r3: »''3ftis p»i oj ?n lup 

. O'SIIB . ip '138 . n35 (J') : BipS OB 13P3B O'D'Binl lO'^U lOi 'IB . 010 

OTBB3 file iiJ03 fslo . O'Binl : ofinip 1*1' ion ;b' pici31 0'P"n» ^i o'isd n5p»3 

: '3 qi ll)3» IBp3 'iftlOl 
B'ICO l33 '9 00'to llWl I'ftl ftl'R' l'ftl3 01 130 ft O'IDD Rlpn3 . lb OOPfi (l3) flD 
pM'l pin 08 R11in3 03n3 fil W i'fil fti3 D'3C' O'DICH O'p'IIB 1' '31R3 

psift3 ilfi pie 0D1O1 'Bb:ii'3 . 'ftipn iftii'i 3p»' 'Ifi »»d (3') : I'jnp I'cum I'fii 

0» I'fil icn 'ftips IftlB'l '1313 3p»' 'ift »»B ft"3R I'lOl finSB O'JPB 'l 1»ft 

»13» uln fts'l ill 'icD 10I1331 mui loi ojbi? '3J pi s'3113 pftro oippo 

B'1 fimnJP BT;B31 B"3 'D 031 fiip'131 'fi 'C 031 R1»C31 '1333 13'013 '301 piCC3 

iwcl ft'o pi Rij:fii ofti;i '-39 pin ftl3 1"' iwfn O'l'p piaftsi ribb olfti one 
fi'rn (in O'sc) u 'Pin3 IftiB'i 13b 3ps;" bbbopsi inft pft-i on3 3p»' lift '13S 
: '3:8 1B0 !"» Til's i"9 ftT53 ftiCD ftrco'P ftsp o'i3»i finp piB3 pnnfii fiol 

pi <]Bn isp3 n C B Cpi'lIB 0150 rlprs; 0'B1B3 3'R3 . O'BB OnCB '3'B'1 f J') 
C3;3 Ii3p5 (1) : 'il) ft'? Olf Oft'ipi nnSiP fi'O nl33 3R3)B IICD 'ICO R*-pB3 'Rftin 
BPC1 ftlC3 t'':0 C1CD P5pn3t 13> fii:3 ^ ' I'COl I'lfinS l"ftlO IICO '1C03 . ibbbi 

fiipn3 . pftf WBBo ii';o (3) : pipino o'lft '1 ec3 oc 'P3r3B o«i '0 o'bpib r'Si 

; I'ftl ftl3 19'nEO 31P3 O'ICD irC3 pft ''3 ftnD)3 '.lft5» pi IB'fiBSi ft'o '1P3 OillJ 

: ft'nci fip»"03 3*' lftptn'3 3W3n: 11:3 ft'eo ;np qBn3 . pi3in3 iftnJ ftli (fts) 

6>1 O'BIBS p'll 3'31 'TJ3 O'ICO lfi531 pi'n3 I'nlo ''3 ft'D3 . 'P'l3 'n3 (i) t2D 

. pan '15' (0) : 'i'i3 'P'Is 'n3 isoi loni . pi'n3 ifiiB' '33 pft 'P'l3 

TOftl fftO 9lnR3 31P3 0'9 TiCOB 0'3:' t'ICD '3B31 i'fil filn 'l5V 31P3 O'ICO 8»33 

: ftlo 'fimmli ion 'fi3i»»l I33 '33 pi ifii:' pft '33 1'3b o'cln? in lori oius 13 
fipjilc pn I'ftl i"ipi q'lft p'P3i i'v fil 'b ''0 bi o'9B'3 lonjs on . ii i39l 

fil iftX'l : pp in'8) 1)'9313 qofi' fil Iftll'l 3'R31 ftipi O'C'oft 'ftp li 139i 1B3» '131' 

'W3 i'9>i O'BB' p';i:b31 p"ni »'3fti8 ijr3 p !|"ift3 3'r;oi i'fti3 'ip il . qoft' 
'Rnnfi fii:n 'n3 fij'nsBfii fi"' 'fi o"n 3fti' 'Dft 'B3fti Ib oji p93 fipjile ft3'fii 

rSIB ll'l 81Dn3 1'3'P31 Oni '131 il I'ipi ft! '3'R3 1*0 '3-0 103 'C3 ''3 0P1131 
O'JBS S81 . lfi3 TO 8'T7 oftnp OB fill 'pft' ftl ftj'lB '31 ftn"Dn '39 1P31 '3'nB 
l'ftl3 '1 ''1p1 q"ifi3 fi> 0'3W3 09'3;i O'lDO R5pn3 'pfiSB pi 131b 011Dn3 O'linfiO 
ll3»3 3'P;S Oni l'ftl3 ll 1 'ipi ''P3 O'm q"lft3 ft! '1p1 ''P3 0'9E'1 Of O'inft 0'1BD31 
q';fi3 qofi' fil '1R3C 1»ft 1131 qiD3 'IX l"ftl3 'ip p I'll ftiO prjB l"ftl3 3"3 'Bl' 
Opfn3 fi 1 'ipi 1 1 ''P3 qil'n '31 bIbbI 'P13f3 ''3 91083 'lP3 11» p"T> '131 p pi 
pl8 13'3 jn 00')'3 i'ftl 'B in'3 9iBB'3 13bB 011083 D'13t30 3*3 001 . 3'B OBB' 
filO 9SB' ''Bl q'lfi3 fil 'ipi I'ftl3 li IBftl 3'P3B '3 'ft IftlBB Orfn3 OSII'B 19f 
BBS 1 1 31P3B '3 'ft IfiinS IBUl Ini 131 '3ft OBB il 030 RWP fil ol'ln ll inft'1 

'1 fi3oi» q'i' n'B'3Bi 'i piB 'nisii'31 ip iiS3i . ii'lJi (i) : o b b ' fi i ipi 

VD Bn;n '3'9 'PBT ftl Oftin BB' iB3 3P31 fi3l TP»1 1"D r5B5 ib'Sfti 1f»3ft 
''3 01B0 p}pB3 ,13 3BPni (f) : 01C' IIIBB l531 pin O'l B'ln 9ftl3 'il C'i53 

orpsi iiftn3 i''9Bi iBi:3 i"'r9 o'p''nn oibo31 i'to pi obb pfti 1ud3 i''99 
. Tinsi : ft>:il3 I'inpo o» oiion3 93!:3 pi ftic'O qioi vfi TT '1212 olc3 i'i3 

:9(3li3 03'l3 -pBOi I'ftl I'AlB fii:3 •in''t '11" P'OW' 031 ""•'^ '"3 fi'D3 

: n'»p qi ji^sbs 31R3 pi 3ip3 biIb O'JS' O'oibh '"3 oico I33 . 1I30 TBn3 lEfti (u) 
^•1131 IP inJBi 3'R3 inJB'inftn ;in o'lsoo 133 \>)>^;i miBi .inlc (3') 
PT31 i'3n 1 • mft ic(; onn o?»i oft'iei 'cv SI30 iB3 i3i:i p'PBO pi 1693 31P3 

. 1'391 : O'B'O 131 B'11 BBIB Ell ftr31 91083 IB'Dl i'ftl Ipi ftPO'P B'13 I'l' 

. -fi-.y) (B') :o'D3 Tifiiw i"ft" . o'lBpPi (ft') : i'ii"3E3 i"3»i oico r3PB3 
. CO z*v> s)fi (ft3) : Tcni p'J vis I'on pi ei ip3 i'l' ion o>;>»\^n o'ibo3 

: Tn Vi» 13'3CD fill 3"B Oifil ft'o 1133 3P33 '"3 ft"D3 

. B3:h# (fi«) : BrT3 froi 00136 b3pb 1b3 3*31 1*133 obbb . m' Bins3 (n) j 

: p'T) BC1 f'BBI i"303 q'iftO 

: im sies p'T) 'n3 pi ii303 o'p«nno 3131 nnB3 i'bIsb 0'' . osllinp (3) XJ 

f'ifilB '3 139 Oipn3 1'P9 00i)B1 fttB3 I'fiW . 1B3lftl : nPC3 i'fil© . 1B313m 

: iB3i3fii AsR 01B3 1b pni' Pnlin r:ib3 'P3D3b Bn 1"bi iicoi fill 113'ni 00 
«'3;i ift; Bnn3i film p'I 'iiDn3 03i p*T) 'r3 p e'no B3i ob i"fti3 . isiftli (1) 
■59 '>n 'efiii wrfto 'Ifi «niftii inft3B rah 8ftip3 to 033nn rr fil ib ''sfii pn 

■j^CI 3'' 'B ftE3 'B 931 B17n31 ftnin3P 0:3 01'39 TB31 lipB 'B Oipi'3 I)'013 
V;-) ih'39 pi 'Dl' ftiO Pnft p10B31 B3'ftl1 B3'ft5 piOB31 '1 'in piaC3 031 O'I'EB 
<if) isfiil fiS PCTB 'Bjftpil 3*01 qi pnpfti 0E1B 1Blt3 'B) ftp'ftl . 01'SB 1'E3 
'131 "Bft Jftlpl I* ^^''-' PO"i '»"» 8'3p0 ff ftVj 'nfil ftift 'Bifii ipo 1ft 13'fftB 

:'s i3'(ft3 '1ft 'n'ftii inftsE ifiiE' Ib inft I'ft 31P3 «3'nB peib e'i 0'3B3 ri)P3 l3ft 
icr ^-1 ''.-5 vl:',: fij'li or infis fisio t,-b pcib qw otu bji Bnr3i . ftl w 0331 wp Cn3) : "fVt ipc lil3» olno pifiepi i''R9 b31 .,9pb3 (f) : o'l'm bi'3 
B3 ftiE3 o3'po ^ tcnn '3 3ri tnp3ipfi'ip n'ni Tifi« ft" q'ipo.p'iBD pJpb3 
p'11 3'3nPE3 oBccnc q'lpo pdr wii'Boi eji plipn oj'ft e'ioe ftlft ci3ion 'in . ... 

. 1'3» '9 nft 13 13 n'B BUTO 13;o l'330n 'Hi ftlOE 'P3 ftlfB '1 CJno CJl D'CX31 ElI'DJ 

Ml iniB fii9 ipo i';3n 3ip eib '3 (3 o'bt) iftn 1 3 1 n IpES Ipon 'iii ptoI pp' ftli 
'Ib D'p"nn3 . i3i i3'E'i (n3) : 'p ofiisi . "^fiui : i"P3 dbbo I'sin . obpbsi (33) : fiJi' 
: BI31 no 3'n3 i"9 o-ftino in 'fi ion o'filn '31, ion in 'J 1 3 ' B ' 1 9iiDn3 jsi i'i' 

'p Rlfil . R'fti (3) : 9'E1 ill3ni ''E3 p'T) 1131 ftlE3 P''n01 1'J3 . pfPftl (l) 30 j''Bo . 3B0 (33) : 1131 fiiC3 q'lfio . iifii ift3J : I'ftl ftln nipc oico, n5p»3 

. 3i:p' (33) : (ft3 iftpfP') 01BP 1ft 3B9 pCC, E'? 'ftl pi:C qiO ft '3 PT 
''Bl B'n 1"91 'p BD'Enl . ODIEni (13) : icn P'I I'JB 1CB3 »1 I'l' IDP : 11 (f) 

.npB -. - - 1"91 .. ,. 

B'9 'ifti 131 0'p"lin D1CD3, I'ftl ^?J '0 ftiio : -|'Wp'3 p. pi I'l' ion 
5ln Ib 9'n iion3'i nPB3 
OICO Pipn3 linfB C'i'P3 
.. — _ . ,.,, ,,,, „, — - ... _ ..., — . l'(J. , , , ,.,, 

011)3 oi3inl isfisn ion oc bid obi oib "n 'b qio loiri p'ou '301 oftB'ii fi'R'3 

R11101 '3 'D ftnBcin3i oftin, os'o ,pni3E oni o'BiSuft, I'fii oipwl nfiftli wbi 

: ftipi o'C'D o"9 fill 3'»il isftBn if 'o, ftloinfti p»'p ipift 0393 

iniBEIIOT .0133 'PniE (1') :B313 q'39 .T53pft (0) :fi'93 P"33 I'ft . 1na3 (ft) JO 
111 IB 1I13I 0'3p0 '3C3 P1E0 '3ftln 10333 OBE 0Plft3 133 R1103 3» IIBfn 313 3113 

R1B0 '3ft3n ftli co'lBn iftEBO i1b)i pieo '3ftln iiT Tn co'Ib 'fcno iftsi i'sbIb 

PEIB qiO 'P31 E11B31 . ol33 'pnllB 033881 IBNE 18593 fts) il3'33 0'3p? fiift 131? 

infti in oiiftj ft'n olia i)3ft in I'ftiinft iip OEfti li) oiui 30f Pinn woi 'P'fti iinft 

Bllft3 infti ifini 0l33 'PnllB OSJBbI pnftiB OOnS ll3'33 93'3E 0Rl31 1331 ollJE OlU 
•|RiB03 'E1E1 'BOn PEIB qiD 1BD3 'PnllC 1)'C13 '301 .inB Plfi33 'O D'ift; inftSB 
fiSIO ftpp'DC E1in31 0l3 113318 'Pft plOC3 031 0'1'BO 1'E31 T' 'B BIRBI ft^Rl'3n31 
111" ft310lftE3 IIPB 0'1in3 piDB BBtft EIIBl . fV f81 O'UB'l Cpp, t81 f 13f Bipl'3 
Ri3n OE3 ll'BO 3P3 n>B P93 031 ftP31 Rll3n Bnn E1183 p IJ'ftB 'B is qft 1)13 US 
ftlfB Pft D3nO 03 . 189BR1 18ft'3P PIDD BEl'l 31183 ftl? pi 3'P3 ?l33 'Pnlc OS'S 
On=331 151 C1E13 'pftlB pi . ''rTV^ 391B 1'338 O'PCE p3r3 \'VS ftlip ftiB llft3 033981 ')E 0089 03'33 3331 ll3 0089 03'3E lftl3' lljE OipB 1? lIBfiE T'EO O'PCE I13P3 
C1PD3 31P33 183 p1'n3 'Pn3B D'EIIBO 13 P51'31 '1 Inift '3ll , I13I 3'9 0333 Vt)K 
ft'Cifi 'OI'E 't'31 B3'ft31 'f 'B B31 13in31 PWE O^ftl PEIB B'1 lOlfO 1Ep3 ftlO pi 13i6 0533 'PnlB C33Bn3 18P)B DOBS OJ'JC 3333 13J 1Br83 VS ppl 193 011ft '19B Ell'C 
nn"72^ 13981 Oini pnlBB 0133 Pilop P93103 B"BO ID' 131 . 'RRllB fiift 'Rnl3 'ipp Ih 
10" Ofi 08111 f)3i 'P81B' 0311P '3 piDC31 '131 OBIPE'I B'ft I'ft '3 ftli piDC I9 '1 '» 

oEii'B '301 'iofii3i DsriN 'nsxim apjoans ^nxyim infin 'rbsbs cbo 
p3iD pnpn 03Pft 'pftSioi ' • ■ • ■'/',' '"ftc ?'5i'" innn 

ftlft D5ns viKVini 1PR ifi 181I3 ri8B3 13P3 iBfi iiEi ■<r\iiy\m 3p ous 

B'B *" ■ " ' 1W3 3'3P11Cb1i ftlpnl OfiB' ',3 DJPIN ' 'riKyni 
o'B fiE ftjin'pft' i/iw' iinB"oiin3'P3i"o3'ft CTin '. o"'ni3'RiiioV:'D''n''i'3 '"'piubi 
o'nii Bl3 o'ni3 'pmon'oo l53i piioi c'n'i m'bbo i5ft3i3i33 osbeii 1335 cni ft\' 

3i3 I'PSBBI 1 
3P33 9'3ft10'131 i'fi7»,PlV'''i'.i<i< 'v- • -^ y ■ i " ■ L ■" '" 

SB il'ft3 innli 31 o'ftlftlo 19 imft d'3ii I'Sn, in3 'P3iii 'ni innSi ■3niTi' n38 . pjnw 1" 1,"; -A'" '"'" 1 'ir '^p ron ovms 3-3 .ii« 

: 1133 tIBi P '» , • ''!'"'35 "3 : DB 13f30 3l)3nj1 fi ln'D3 B'n 
nlEBI ll'fi3 3E9 '3l3l3]'r3581 1'3'31 ft'p'lS TOIP'l P'' . I'Jp I'jj innjl (l) 
l'3filO '131 I'fiin Pl q,53 l'3 3ftlip O'O ftloE '1 081131 . p'BI 1'1J3 V 

1'5no p O'-Bl' 66 ir- •"-' '"■'" '•• — ' '- — - - "■ 

: I'f. ''bi bi 'O'BIB TD 
ftlE3 q'^ftO .T)E310lftp' fi') : O'li 
1CD3 131 0'E1B31 3'3 qi 111381 B11'B3 
' ^•* EWl I'ftl 1CC0 Ift3313 I'fil T'll' '333 q9"l'3'n3 13' D1C13 
B3 p'11 jnp qun3 q'lfto 1 1 ft R ' 031D831 nPCl 
- 00'3E ''3 mft 'O"" - ■ 
(3):i 

'139 '3 . 

oicii pi I'ftii '333n' 
infti fftu ,?lnP3 3, . - 

,,-n ft3'Bft I'l'ft l3 ,'ftfni3 013 - _-- .. ^.,„, ^,,^ 

3'R37 ft'ip3%1B1 3'1 ftOlBII ftP31 01083 '83 'MEftl 1R31 '1'9 BP'ni ft3'ftl fil9 131 
'B 'ill's I'fil3 3'P31 lftn3 '9n3fti 'i;1 ftuBinp'fi 1'9f3 13 '3 JftlB'1 3p9' Blft i:r 83 Dpft '139'3 lftX'1 3pi3' Oifi 13f (ftl) : filC'D3 IDPO In B'ft '3 q';ftl fk hjn . IjIb 

13 pi I'ftll '3E3R ftl ift IE" 31P3lft5313ft BI'B b9 0'ft'3)3 . '3B3R ftl Iftx' "^31 

infti fftU ?lnP3 3)R3 O'B P'llBO 0)E' ftipBS 03 1 ft 1 B ' 1 Iin3B 3P33 Ofi'5'31B ffi' 

" 1 fil3 0'3P3'b1 filO 03E8 'ilfi fis'nft 010 B'181 OlIJi) f) 1'f)13 ymi IftBI 'BIIJRS '331 PBBinp'n i;9f3 13 '3 JRIE'I 

oftmp fiioi iin33 fiin ftlft ftP'OB po) ft3En ftli fti; P3'R3Bion 'i'i I'sfi^i tboi 

P3''B8 13 ftOlBII ftlOB 1031 '*P31 'p'I 'nODI ft3131 ftP3l03 iBfti l)'9nB ftioll ptBI 
'3101 'piOBftpiP Ol ftlJH pIpi I'PlRI ft)3Ein DlBi ip'B 15 1J103 ftplo fill niBR 93 
'fiipB ifilB'lft)")P(ft' 3 IftlBB) R1303p'3Bl' 01101 IfilB'l fil? 11938 in 11138 
01E8lftP19B 93fi3'fn 1R1 fB 3 0'8'9 1313) ftDfil i ft 1 B ' 1 BTO'i oftp')R (n8 O'Sy) 
pfti H83 oft ftBI E131 ftCI qiD3 91' filO IftlEI 0R9 3'R3 ol ft3'l5l 'fin ftjclB '39 
i'5 ifil 1'93 P'Sn IftlEI IPI 3'3 B31?'3 ftlO ftpiDB in ft3l31 'pirC I'lpi 'fP'ni 3883 
»i > ftlB'1 ftipi fiBTOl 1938 15' I'J lB3n llSl' IPI B'3 in'D Bl 'ft IftWB IBfi I'B3 
pi HPIBP' fi)n'3 0l93 IftiB' 9'n9 69 finlB 'iftni 9'P191 fiO' B'n O'PB'3 qoft' I 013 "n PEIB '31'53 ft3101 1'030 1BD3 ifton 11001 OllB 

1,1 wfi . iBifi (3) •• fti» ftb fipif P'I . C15> W'SnJ '5 1»fi 9» (f'fQ ^^ fe^D-n:: n^v^' nn:D : inftfis ft'»» c'-ioD r)5p»3 . C'6 ?'?i : n'ifinc i"C3 . nc oocni (3) 27 
c'c"3D?r) oft^> pi OST od 610 '3 i'cin ;c'p"n)) cnoDJ . qjn nicsi (1) 

137 DC q 5 D fe'793 303 "C-Jl &*Qn ipC» i» f)l?C Jicifl iC3 303 pi 

. o'n vis 'ill (i) : ]op dpd ' c to nns 7ipji piuni rare pi 
ojifts (p) : 'P o"5P . c'ljp : Pi»»i isrc 'i'30 f)i?c 'D i» qft 't53 q"30 
ic D1D73 6i5 pi n'53 ;"rai nai fticj <]"ifto o'p"n» 'o c^ws . 'mnfc 
on i"i" 1'^ '''^ '^'"'P *'""" ''■'"'"i mion? 'c ic ^ni 'cn wt vis ry 
?5r)5i c'p"n»3 I'fti fiini i'cin n'i . o-mjdi (ft') : n'c6"53 iid3 •n3D3D 
. i»-33i (ip) ; ?'nii37 n'ii i'cin mi in i37 fc7D ppp3 ?inj ?7 on iiD3 
: y-ibra I'ftia 77DD ^ddj . ri:3C»3i (d») : 'p imsji 
D''') ^i5ft v'6i ftin onsD r5p»3 . yrpmn (j) : tf} nift r35-350_^iDDi s'or^^li ^'i'" 

■73^3 

-J nncs o'np '. bjmn (r) : 5iC3 ui ift bi3 3m wft ■)'»' ftii M'in' "' 

b (3) : OWCT r5p3 Dji ''3 o*-)DB3 rv3 V)fi» fihi c;73 i'r'jB . 5W (P') : 'n 

- ,-..,.. - , . jso rsp»3 .icpi (f)') :d'5ic i<C3 ipi 

j5'^sMW3 . wi) Ip, : D'lDD Ofp^65n)Ej)23 P':r3 fti p'T) 3P3 pi ov"nfi o'icm 

<fii ftin ri'?> ifn riisno 'b1 . ftir wis (r) : (• mi>^ ■])M'3ft ftip'i in'o pi:B im 
: onsD n5p»3 ft:» vpW» p; '' '<d :'»3 wm'd ii»)c ftiD'D3 O'lcn 'f vsnn ?r I'ftc 
: ft»-5f! i» po onrc orrcs >» on'Pi i fi 3W5 ui: d'icd i33 . pftp t* ifi ?>» (') 
: co'fnn ?'»'' osnn o'j.-jj miDi53 3ip3 s'us'i o'jJn 'sii'n3i 'p opftiS . os'ft-m (s') 
8'3im n3n rw pi t''so -jpft TV3 oo')s 3w: o'ibdo i33i 'p o?')« 'n^n . d?'j'd 
P'ac' 3TO o?')D o'5:n 3ip3 riid»3 ojfift riRtpra ')C3 'bv ibn? 3'3i o'obdo 3n3 

np?1 ' » ' » pSn OJ 0SB3 31P3 P1)3ip»? '513 '3 ''3 fi'D3 'p65» 11U 3'P3 OO'liD 
"53 V531» 3'31 nBD3 31P3 S'? \X ^Cl '13TO OflDI DD'J'D Pin iu ftift D'ft 3'P3?1 

iift DC icn?? s'BC w'33i q'n? pdtj ft'? i3i iniu ?i'»? pft finp? 'b =iio n-jnjo 

i;^ 3'31 D'3i»3 C'»3 p'73 P03'J ft'D 131 31P33 '»'» pin 0':3U OJ'ft f'ft'-Jl C'ftoa :i»'"3 e'3 n3 'P3P3DD» l"» .ftc (rl : fnnj? piftnom 'lip in infnnfin3 p-jtcno 
f!\r) ]S)i^mi nPBi fto i^'c? o'3DD p5p»31 ■i'''ftn3 I'ftw , sk) ijfft 'o ?)3a (f) 17 

C . 'Jl-fr PB-JP T13» T3 (13) : »»ni pi3 Dip piDB i» pis Pn'5B3 C'» 1"U1 173) , 
5'tT3 'OT PBE 33 ftS'JR 3 piP 'B pi?3D . l5p d™ : 0'3i«3 D'»3 OS) RB3P 1'3 p'DB 

)c 03'T ''3RP 3'RM ocn ic ?3'T "3nft ?inP3 »C3 irift 3nft iJp iiin 3'P31 lip onn 
: '•m CTB3 o'Jji T''5 P 0'3in3 pin 'ip31 o'i)C'3 i5p on» 3iP3 ''ci ctoi siun V . 'Jl-fr PB3R T13» T3 (13) : »»ni pi3 Dip piDB )» p)3 Rn3B3 
5'tT3 'OT PBE33 ftJ'JR 3 pjp 'B pi?3D . l5p D13n : 0'3i«3 D'»3 

)c 03'T ''3RP 3'RM ocn ic ?3'T "3nft ?inP3 »C3 irift 3nft iJp : 

: '•m,CTB3 o'jji T''5 P o'3in3 iii»,;iP3i o'i)C'3 i5p on» sirs ''ci ctbi d)i}» 

fjlir (13) :'' ]n'D 0'33f3 D'n 1"»1 q'ift 3R3 I'ftnDR ''3 0'3CD i33 .'3R' 53 (?3) 
P'PM? ?RB : 1'i in'03 Sil3»i 'R33fC R31D»0 'B iBI 0'p"nn D'3B03 I'fti 6i» . R»»C 
hi» P3 Of is 31P3 'B1' ii3n3 0J1 R"'30 3Rft tl'iftl Tl'3 ?'pft'3? '1P3 0'B»1» D'3BD3 
)'p 113 3P3C llisn? '3313 C3Pa 'RBI 'cil Oniftft 3R3 fti D'3iOT ipift iBI iBB? !''B3 
?'«* 31P3 11'ij3 Oipn R3W31 9'Pft'3P PPB Di;33 0)131 '131 iBBO r'»3 O'sin l631 

fiin D'3inii 30,D o'Bin ore Dvnnn o'lBoon oft '3 oipn oiwrn nni t'ft -fi r'i 

3P1'1 O'BE'i 0'3)» 1'3 1))B P31;n3 ma O'lPft D'51>R OB Of qii'R 0)n3 ftic ftn'P pSpi 
BPC 1P1R OB lirn TOR Die 0313 fti /» tn'D 0'BC'3T PllOno iB3 iB 01«P) C rf» 
f 1) D')D' 0101313 0)1 ''3 0'3S8 0n33 . l)3ftci (C3) : 'B '3 0'3in3 C'n 11B T'BI 0'fti» 

: o'3i»3C'n3 nPB3 o'3BD Pipnsi iicio J»33i 013:3 0? i3io'3iOT ran pii»p3?)isftT : 'Tft3fB31 l-S 0)113 
f301 li ^301 liR 3'P3 3Pfi i33 .^Tp '3C1' (ft'} : p''3i Tni O'lpOD 01C10» fiW P1B1) -""l!! 

'3P31D»3 pi ;np3 Cl'3? .'3ft3 ()') : ?'0 :n mm rr3B 3?1f3 '3p i'f iin 3'P3"- 

• 13B0» ) B t]103 pC30 P)13» iB3 D'» 1"B1 'i)31 'T '3^3 3p3 IB iR'ID 'iC'i '3P3 I'SnP 

ftii mva-i J>yih 00 did3 '3pi d'03 3'p3i '3ED pnssn 'h 'r 3'P3 p .did3 (t1 

')lft ; R3 31'ft3 c'n 1>'B . 1)7 : 0'Ol 'pi 0101 31P3 'n !«'? ?'m'3 ijfi 15"P113 D'UV) 

mfii'ippnji'ft PB3 3cn3 'locfira unjpiBBi ft'? t'iu 3P33 j'ns o'ft) . opsb 

033'fi l''B?C ''ESfll '1li . ') OpCB : (3'B Of iB 3'BO fti 33,3n? 330 O.ii 'RBT ftil 
3DR osco 03R 001 o')c iPfift )ft 03on?i iicfno i»3 " p » ft OB qpn3 imai Jud 

,£ /, „, : T 'R 'B31 -IP ilftC fti '3 piSE3 

. 'mJifij (7) : cj'ift fiis T 7 3 n oon D5p3i o'3Eo? 3133 q'ifts . iTft3B (ft) yn 
, , : 13'rfts 'B3 c'n3 D'p"nn o'3bd pSpnj ftin 
y-i P3io»o B-B.qDR .033' oniB (u3) : 3r3n3 ftic B3in in 
Tl'l JBIEO )■"», P''l '7'53 Tl'O . 'ipi (fti) :oiR3 qiD7 on) 
on? 'ipi i3ft I'W i)CRC')B3 ftB3»3 03ftai 3r3n?n T 

o'C3CJi o'isic ipo) 5ii;n3 y-n rbi p iuiDo i''» I'fti rb)03 n o')'r nft ic3" 
: o'l'PS C'n TIB i"Bio'p"n» o'3B03 'pftJnpi o'i\33i 

PT0»B1 7ini3 ftjns 1ft f'Tl' '3P3 ftw oft ^S^ 'vis . lft3"1 0"ft lfi3 (s) KD 
pi Jl)D qon3 q'ifto '•S e"3B0 3133 0)1 0'3C' C'D1B73 . Il'pft'l : V7'» 'B133fti ft3'i 
q'iftCCO'lRft C» ft310= OIXORI Ycp^qi ili3«rn Of l^-nil OB) q'ifto 'Bl' )i3n0 3R3 

■; JTJonj XB '7 IB ft lofc 1'iB iin:i j«, ,'fi, «» mx 'n c' . cpi Rft (f) :ob) 
ivlu . t) -nfti : D'ioe 33 i^3^ ob3 q'lpo cpinn ''3 013533 . prSpn yRpfw (c) : 'p cic . C'C (w) : ?ii7j 6'5p»3 li nic nc^D C"33i >: i6'573 ib-di ft"7p 

P'77 303 pi '3D1)C -JCD i33 Y»D? DDDS . TO' (jV) l 'P ISP' . TjS , 
p6 O'DinD 0il31 (5D37 0'5Pn3 13»)C 7 p ' '7 1» 7D ftWl C'C7C31 Cn'D3 

nipni\ 303 p 7d6i o'5i»p o?c cinft o'nn c» pf p5» 3*7 q? iii3n3 

303 pi 001)7 '3C01 '07 licft70 . 7P1» 7D1» : DOO fti? O'p '17n O'70T 
DPD llCft75 "C7il 0'C7C31 ft"i7 qil l'3p f]7 ili3»31 Cn'D3 p'771 C'3ft73 
'737 I'Tl O'iinp 00'3C D'7DD 7ftC31 \V D1D73 'r65» JSl pp 'JD01 
715 C7C C'C7C 7353 iciD ftlO '3 i'J3i» . 075 03P»?1 (3) I 'D '3 D'»'0 
T'il i'uin 7131 70 i37 ft70 ftCC3 3"J ftlOl i»»i» 0BP3 O'i viu 7Pn5 131 
C17'03 p'77 1"I01 0"00 ftlCJ . iptD' (33) : 0il7J 07P» ^53 P'PI O'OIPT 
O'iftjJD 1"C3 . 77C'l DOD' : '07 D'b . Dl'O is? (73) : D'C7C1 0'» cp ilijBl 
pi O'iftcC r'C3 D'p"n» 0'38P i33 . 071C OPD (03) : 07C JlCi 
r»D» ]31 0'3»' 1"C3 67ip ftlOC 0675 "DT C7';» i3ft D7DW '317 1C7'0 
0i03 D'j"n D'737 On»0 '30p7 1'0':0»7 Oiu oi07 ftfip ftp70 C'7 'nitn'S 
0710 OPO =C1 (570 1» ]l0i3 tnc ]n05 73 Jicnc '"3 '131 0'71PC01 C'PD9 

o'lCP ft'rc Oils n67p3 onii i-ic nii3C it 07id o'pd lift opo oci '«i 

163 IS 10il3J ]'»P'30 lift n»P130 llO'C 01 pP) D'71PC lift 071PC 071C3 
: 5"C t»7 O'CC Pipi'l IIDBD 13'37 0i3p0 1» l'7»il . Oioi OOi iC lil3J 
D"p q7 ili3»3 i3ft cn'03 p"77 303 pi C)"70 OP V'ftl3 . 3PV 1»3 ijj (o) 

: 037 . [nV (03) : '07 3 P 1' 0'i» 'J'iOl 303 0'C7C31 
qiftOl ftlC3 «]"30 .p3ft3 (o) : R"P3 ft'P)3 V'ftlO . 3lft3 COl (7) J33 
ft5»)l 0'7DPO 303 fti? pD O'CICS p"77 3031 D'JOic n'7DP3 pps 

. c'p'5)3oi : oiio3 . oo75»i (f) : noo qpn3 q"iftoi ooc3 !)"3? io5pn3 

76C31 "3 ftDPJ3 'Oft5n pi 007 D'POl y-ibm ft"00 0')'C' O'PIDT 05pn3 
ftlD3 l"'rO "3 ft'P3 . ICCPOPO (P) : T7ft» fti3 ft"001 0Ci;7 0"»0 C'7BP 
05p»3 pi 73P ftlO O'C70»0 '317 0C7i . 1" ftil 1730 : 0003 "7CP 7ftC31 
7ft» 1 3 7 piD3 10P7i 'll5 ftlOC eft75 "O "D» -fi . yibm 1"'C0 0'75P 
7DP . 7DP0 P71' ift (ft') : T76n3 ftij l'"CO C'70P 0»33 pi (3 O'PT) 
ftlOl ift)373ft01 0)63 '1 "0 pi r')»' 1"'C3 0'p"17)5 ='7DD3 . CJJ (j') : 'p 
pi 03V '7 1303 pC 303 p"771 ft037 ft7P»3 110)»«i:i O'JP' l'"C3 '7 p 'ft 
101»3 70ft 030 O'iftnC r"C3 Cftl ft7DP3 0'0113 O'i 07ipn01 0'7DPO 0;pn3 
17301 . ift^C Cftl ID'Pl 1"'P3 '7 C))1 CJ5 "JOft 071P» 71P1 0)U) ft'JI C i ) 
C» '3 P' p Pft . (7> CC7 3 P ) (j O'PC) 13 7' 7"1 ;" '6 iftlBC 
C J 3 '3 P' ft5n3 C'7DP0 03pn31 1"'P3 00 73i 0»3760 Oift '3 0'))3' l"n3 
O'PC'3 Oin: ft7pn3C ft'7Pl ftipc PPI ft7IP 'll "C71 DJ70P0 0P7 pi {"•P3 
.OIplOO ia 0il7) ftipnjC 07P»0 'Oi 7"V 7P0) pT03 . qpV (7') : 3") 
: O'P1070 3173 DJl "3 D'p" 7n 0'7DP i33 0003 ft"00 . 03300 (tp) 

: ft 7D3 l"ftl 7P0 0'70P 05p»3 . 10lft73 '3 (J3) 
03 1 C ft 7 i7U0 1»3 7"V01 fj'iftO I'O) '3C3 .C'630 (o) : p71D3 .OIPOOI ()) ^ 
3'03 0'71» 0'7Pft O'70P31 7"l'3 'pi 3'03 P'03 . 0'7'P (l) : (ft3 PCIO') 
P"' . 001751ft : TniO 7nft 71' 7P0 P"l 0ft703 l"ftl 7P0C P"' .CO'i'O :'p O'Tl) 

p ici 3 3 ic ft"o .opo 70P ipi 'ui oiiipo303 (o) : oftn7p I'rnooc 

P'''1 007 opo 303 ]y3ft701O'07Cl ''03 p"77 p'DP fti3 p'OC PJV 0C7il p'D»3 
eO'3C3 p7'n3riJ0 0'3C' 0'01D7 05pB3,.07ft 'JP IP? J77 ')» (ft') :p'Dn3 f/OOC 
: O'C7031 Cn'D3 p"'77 3'31 '7'53 OO'JC 7' '3'03 0'70P i33 Zi\ C'01D7 76C3 
P1073 . i35 7303 (t) : qiPO |np3Tift?l 307 T»»p3 CPO . 03PDP (3*) 
7ft031 . Ift3 7P Onipj ciC3 0'7DP C'l O'ioD 37 303 ]31 iuP3 1"1)? p* 
. p71C l'ftl3 1"00 . ri03 : C'C7C1 ili3»?» Oft75 pi 0171p) '33 C»70P 
1'7'307 '1 OP Ot 3005 01» . oiftl 0C7D 0710n3 . 13 Oi 1770 Of (fts) 

ft'oo . often O3) : 7*3 iftptn'5 3i03ftc on i"p . C3D 0V3 (is) : 03 

: rftl 7P0 D'p"17n r '3103 0'700 P5pn3 . Oisift oft (i) . p'771 "07 007 
0n'D3 p"77 p'OnS 0'l67 OO'Ol 00) 'P'30 p'Dn ft'Ol CO . 0701» (3i) 
P'Pl 103 I'i-Pni ftoO'O <]103 ft»0 l)'pD» fti7 I'in p 7D ftlOl 3"i ■IT JlisDl 
l"7pi 03 ]'7'3P7'7C» 0503 Oim 07P»31 'pD3 . 03 Oois : ft'037 OTOns 

pft p7iC3 . imoftn ()i) : 7dpo oin rp p'p qip3 310200 on )"pi 03 
iiisn pp o'p"i7n o'70P3 . pio ii»i : 'p"'ft'o . ftio 0: : p'77i ft7fp 

3D70 : TV ftini 1"P0 ftlC3 0'p"nn 7' '3103 0'7DD3 . p'CPO : J-np £]7 
: 7"l'7Pn 0'p"17» 0'7003 
ftlO pi 1'ftl ftis i» 7' '3103 C'p"n» 0'7DP3 . 13PC' O'DIP ip (ft) J<7 
ft3'l (3) : iPI 3103 P1070 '70031 . pC C7C1 PiP 070 3'05 7'ftn3 
'n)317' . TPO fti 1'737 Pftl : pnj' 07ilO 00705 'D303C 1»3 i'cin . »7 
♦301 n^T lici O'i C'771 1737 0'3 '7p 7»li3 7'00 fti 1737 Oftl i7i;0 p7D 
i'SSI 7'PO fti 1737 oftl 7«0? fti 1'737 Ofti 3'i 0C7D 037 ft7p 13 fto'ft 

ftil 07ft ()) : cp3» 70ftO 0»1 i5ft 'Sftin '03 0'» 1"S1 'O 'O 037 737)333 
1"P? 0»p";7n 0'7003 . ip'»»? (1) • 7"ni3 T7ft» I'fti ft»PJ3 I'ftiO .i» 

: nsi 6iC3 pfiifts poft o'jno -137 . Bw» vel firs; B':in>» 07!n pioBs r:fi3oi 'P3nR 'j p7)3fi yin yn ofjctj in fp ^ HD-TtD .Tj;^^ nnao ^10 pi PDT C'C?1 in^nS *>•?? 15' P'^On "3 O'-JDDS . ?,->C»)5? (3') 

fnpr>9 'Dii'm '3 'VC3 ?cpi p"n 3':i 'p ens . cna : fj'j cji iib»3 

WV53 0') '. '"Jpi "W o'ns 'fcsiuni isft 'fcps'TOi f)is ]dc n»c» uic 

siinj) 3 1 » » fc'O '5 niTn pi ocm \"0 . pri:n (t) : 'p n'ni 

CJ TV 6iT3 IC D1013 qfil "3 C'p'MTO D'D3 . '3'P'C) (to) : O'C^C (D 

Vf) 3 c 1 n3ni mipBD o'c B^in '3 . ojjnfti S3ci (f) : 6'0? 106 
ncn? D'P PCJ "'TOO 6'5 . 555rifti : "jnofc' ? 3 c wi ■311367 soft n'3 
fo''5 p'on3 iii;d3C 3 3 n 6 1 ainp o'?i (n«) : ijfc s'i «i7 iii3»3 610 i3i 
:d*o nift 6p3t o-d»3 p'Di p'on fci ini fj'o p'D» 7n c«;it 6" in 7d 6iai 

C|*if) ;«r3 '3 P-310P3 p^ fi'i63 . 13 60 •3C63 : 6*93 . OC53 (3) 13 
CX3 O'mCO D3n3 pi (33 6 ifilfiC) ft C J li "3C6 C'6 isi nspi 

c'p"no ic pn3 If) ri"33 cioo ot'b . pft ?i;f) oi6 p bcC'") :?C5 

f)1C3 . incfc'l : 5li'36 !''» ICTO »'3fnO OJl 0'C"3C31 "03 p'71 3'31 IT33 

c'icD r5pj33 . rii23 (y) : T'p q7 iiisni cc-sci "D3 p'-n j"c?i 'i'ifio 
: ftim fiin cp5p3i id53 onos ci Pfimp I'fti loni 06103 r6i 6i» 
trti ?i» ft'?c 9753 6'?c 'i rin '3013 i'uio 'n ri» . 'i 'n 'i 'o (tc) 
C3i:6 'rinns "256 in^"' ■'»&'»i o'cici n-Si q7 iii3)33i cn'03 p»77 
: •»' T-36?i '? '3'»3 3C" c6 ]53 65V31 V3'''6»? ii63 'pln '36 16 

: 6'13J3 1'6l3 T5CD '•3DP3 . D30 3'?! (D') : 1"0"3 . DDl PnOl (f) 
6713 65C3 13 OJ 1"C1 010 Oipj33 n-31D»03 1"13 i«»i» p'i . PUT (c) 

: uic sinj o"D» qiD3 ?3ir3 6'? 6i5 ?'ri37 n'ii i'cin 7ni 7n i37 
. 63 rc7C7 micno 'oi 6w jsi i'6i 100 onso n5p»3 . tdd 6ii (3) 

; ni» . PS131 (J3) : 'P pv Piri33 sinsftc ?» r'ui 
D'p"nn T '3ir3 crops . crnn (1I : c'C7C nsi 6ic3 . spnn (7) n3 
'n:n3C ms 6i»i cn . i3D'cvi (p) : pp qpi3 7"i'oi ijia o"3C o'» 
r'i6j3c 1"C3 cs'5C . ninci ?nca (6') : 'P i»3 . '133 (') : '7 '6 ifti»C3 

CnSP 31*33 3W3 P . V7' ni376 : 0'ipC7 'CC p7P '»i2n'3 1331)3 p) 

rfti 6li3 oncp r5p)33 . yom (y) : ?cu7 n"3?i qicn Ji3p3 0'p"i7» 

: ?67f)3 I'fti 6i» onop c'l ?6i37p 
: 6') D'i'P r-3W)33 6i5 I3i 6is7 6ii3" c\-"i7)3 o'-jop3 . im nwin (6) "l^ 
o'3i»6 '^pn i6 '3r3 i3 p-:D3i i'6i ipn 3'r3 mnb . wnt •313D (3) 
. p75 7!5i 0) : T''^'" ^'^1' ■'■'8P '■'5P3 r3i!ii (d) : 1136 0>-3)316D 6i6 

0)37 T b "07 lici . 17' 5m '5 |6') : OTJCl '1 q7 ili3» J?3)33 6iD 137i» 

r<7)3i6 miP)35C vis PWPi C'l . 163 7» olrni wcp on ocioi roup 67p)33C 

: IT 007 . '03 '37p 0137 . 0)37 137' 17)36' p p'Pl Oft'7p3 V»i ': 0)37 
O'iCO 37 7CP3 3W3 pi TOCl 6lC3 T)3C5 "3 0'7DP r5p)33 . 7WP1 (3) 

D'jnj 'i3 oji P'snj 6"50 nno qPD3 p7D 7 n n . 7dpo c i b n i 
■«m3 . oct 713C' : 'p ini7 . T" i"? ■ '' oi35iC3 vn i"ri inh 7 3 p i 
j'opm i'6i i»7'P' i'i» P ""^ ''I'' li'"' '55" 111=" T»p5 '"f" 6i3 'pi i'ni3 

'icn3 311330 0)3 ]"» . 0';i70 (63) : \'b\ ni6 6n37 07P»3 "PI o"o» v^»p 

: o'no i3 c')35»ipips Ic 't 

pi 7 p 9 6 ID rOP3 31.73 O'OO o675 "C7 C17'D» . O'ic 7pD' p (j) O 
Die C'7rP3 31P3D 1153 101STD C'S7D)30 76C i3 p6 COTPO 763j 057 
6Di» ;103 Ril i't "57 i» li 1)3P 7 p D 6 3030 3'm 7'6!3 Ji;31 7 p D ' 
0'C7C31 C17'D3 p'T3 303 p 0'7CP Tiipn "750 C|pn T)3p3 . 0,756 : O'DllS 

yj3C (7) : npiinis 6i3 (p-p ci'n) 3p» o 3 7 J 6 i is 63 (]7 iii3»3 3"3i 
r6i DC n • c 1 vm yn 76co i3C i'7 ywi ri'i I'iu mipco . n'c 

3ir3 0il7J 67p)331 173i 6lC3 ]"W '7'i l63C D'ICPS . 03 0CCD6 : 71300 

o'7CPo r5pr)3 pp <ion3 6ioc d'C7C3 p'77 303 pi pp qons o»7dd C'i 

3P3 031" '7 CJl ppill-)3 6i3 pp qPDS POC P'7n6 OD l6'30 6*3 q7 ili3)331 

'6 y6i)3C3 en V'^^ (P' 6 c'3li)3) 63 p c 6 no )'"C3 T)3p qpns 610c 

f)53 0CU7 70' 7*1' . 7P' 0)P'56 : PWO 1'31 '3'3 CCD3 '3 pipO ic '3 
pipnsi O'70P0 3173 0CU7 l"r01 Pnipj CiCS J-'CO . 'tl3)33 (O) : 1'p C17 ili;)33 
1C17'D)3 0673 07)3 OPI63 '•C7 C7'D , OftpftP3 (p) . p71C l'6l3 l"130 T '31P3 
D17"03 p'Ti ' 5 pi 55"' 6*00 'joic C'7CP3 136 03p30 '133i p'D)33 6'OOD 

: 7*1' 7PP1 p7'P3 . 1P6pP 7C0 (p) : C'D7C31 67p)30 
.07130 VCi p'T3 »D pi 0'p"17» D'7DP i33 P'i6)3C l"C3 .3Pp 7rC (3) 113 

n5'5 on'.-ii (7) : i"P3 o'3ip30 opi6 o» i6'30 3'n3 7'6»o dj 

67 133 3 0J70 IWr . 071333 : 6'PJ 6!>3 'iOOS pil 7C6 pi 6']JU 1'6lO 
03'6l P'ST 171 yi cp ili;)331 ''03 P'77 303 pi '133i 03'6 6'OOC »))D)3 
70 O'Jlt 6" 113 70 ion '133i 6'00 p'0)3 "'C7il 06'7p0 P7600i p7 '15'3i 
i6pin'3 C')3 1"»1 (C PCIO) T.5603 7 13 3 3 17301 p'D» 6i 701 6*0 p'D13 

ncoi or03 cicoi 11:67? . i5i i5 lii i5 '3 (') : n c J 6i in 3*3 

SOnsn li6 D'p"17» 0'7DP3 CO P 1p i 1 p 1 p i 'P pi pp3 '»'3701 

6ii 6oi.<p qiP3 S'ift 3'037 I'in \D 70 . CIRC 6136 6il (3*) : 11»P3C 

fc'TP 13 JC 0'-)SC31 . i'5!3 B'TOT P'il '1D»P D'» in J Wi ^Tii ,M^ timtfl tm rwi 

CJ1 01) i'f"3 . zr,r^z (n) : I3'» »'d vnn w i"u . p n) wjjdi, W : jv» R^r:? 
o'iss rir»3 . ?\-ini5 : n'C3 rC: B'5\-3 c')3 I'l; . ^>i^r> ii:p ; r'Jftrc j"cJi tvj 
: 033-3? 'Bi on si: otic I'vco '3C3 )'»in . ivifi (u) : ' r 1 n i c d'i 8 ' bb 1 i c 

151 I'l'IDD i'J IP IICJ filOD CllCrO 'dJi '^S 7136 OJ TV3 fllO j'pM Tj'S S"?)) 

I'fti fii3 » B ■) ' ft i 3W3 13 , . vsv fti t)T fti (') : (3*» Dinx3i iftj fr) msa 

: ftP3') ?-Dn3 iBJB'ci 6> h) fti ') ji?3 P'fti cpiDS i» mft ftw of pcsi 
C700 (C) : 067P31 06»?p 1'6l 71P'01 'li'»3 B>7CP0 C'plio . Piiio 0) p 
1»3 i'Pici iuP3 610 '3 610 P1CP1 '7'53 C"70 C'31706 C'P1D73 . T1360I 
: iuP3 0'3C' C'P1D71 "3 C7DP i33 61O pi (6'i i6ptO') J5 » CTBl 
(3'i 0'137') 0373 ' C P P 71J3 i'71 C')373 '3 07PS31 0''P0 C373 . 'CPO (') 
i'O'J C'jno6 C'P1073 • 'JCJCP (6') : JJPS C7C3 C'C7C3 C'»3 C'CU7 00'3C' 
r5p)33 . OiP3 01'3 : 007 D':ic67 C'P1873 CJ1 "3 C'7DP31 0Ci:7 031C67 
00' l'i» 3033 p"17» ]V bVy pool 6lC3 CPjpni 73i 6lC3 O'TO C'7DP 
i^n'O P'P3 . ijiJ31 0') : Oip C7C3 p»77 3'31 3'J3 P"00 POO 0001 6IC 

: ocm o"3Ci 007 031267 
l'TO« i» 70 6101 T'»p IDW r6i 6i3 '-rpi i'6i3 3in3 . ocipc6 (7) n^ 

:0'33 . 7'5p 003 : 6037 070)33 1»'01 071P»0 '0 i» l'5)3p I'DPOl 1'6l 

ilJP3 1303C '» 013C1 137i)31 »7'53 0')30 . i)33 .ilJ03 T^PO . 7031 (o) 

lOtl 053 OOiu p«0)3 701 0710130 '0 iu 6'0 p'0)3 6i . 055 O'O' : i'J3j)31 

T76)33 i'6io . P»03ii (i) : p'on 6i 70i 6'0 p'Oi) to cjir 6" p '6 

: "3 0'7DP3 
Ojns i»3 3P3 . li)3p «J1P1 OSp (l) : 73iT»p3 1"C0 .03 ic»' (7)13"» 
D'70P 76C3 05)36 "3 6'P3 'p65)3 pi 0Ci:7 7'»iOC nOPO yD3 CC30 
'0 in 3'P3 '6 O'i 6pOP)37 l6» ic C0')3i 63'i . 7l6' '0 is (f) : 007 
1103)3'P1 »5)363 Oi» 6701 i 13 i P 1103 0'67 'piPD R" 1» 70 6lO 1'77 1*613 
. 03P 7l6'3 (O) : 1"71' '3C3 C3" 0'7DP 05p)33 . ^75 C3' : I'P '3 0'3i»3 
i3 (') : 6'3 '3 i6l)3C3 C'» J"P . '71P P'«6l (P) : " 0'73r3 C'» 1"C 
1"D3 . l6C3 (j') ! 1"C 3'P3 1'7 p 73 r»P 3'03 07'3C lici J3 . 73C 'CD 
3103 C'317P6 C'0107 05p)33 . P5D 0'75n 06 1C00 : '56'CO C030 )ici» 0'5B» 
i33 C'75l3 06 1 » 1 i36 O'UIO 6i6 D3'6l Oi)30 P'C673 l'6l3 1 P 1 

: i")3'jo oicj,7 '3013 qipo pp3 0'"oo . 6;oi (c) : i'6i3 610 iibp3C ioccd 

O^P)33 05133 pi 70P 01'63 65j350 1)J3 P"03 6i 6" 03 . P700 7'13 (0») 
0103)3 'Oi'CS 6P'6 '301 0'0137 P'i 701 70 i31 '0 l"7p 6'i 1» 0PC3 0il71 
6'0 7)360' 370'»i 67'0»7 C!3C P'37 607p cpv 37 0370)373 0700 7'D '6» 
6il C70i 7»l60 7)363C 6lO 6n)3'C7 63C'i 070 '607 13)3Cn '6)31 1103)3 670 
'3Di 1031' 0J70 303 "C71 1051' CU703 6lO pi . 3'» (p'i 31'6) 'lJ1 07r' 
: 1 1 7 3 13 ' i» i6-tO' qiP31 70C'l ic J"i '3 0')3'0 '7373 C')3P1 '131 0';D 
ppj 1303 C'iCD 37 il331 C'p"'.7)3 C'7CP i33 0003 T)3P0 , 1U7P (6) J 
05pjl 0003 6''00 . 'DlCn (7) : 70P Ot'63 '065» pi 11377 ipc)3 ijj 307 

: 0il3)31 qiCO 01J3P 6101 '7'53 D'D1D7 
"'753 0ij3»i 11313P '715 "07 303 pi i'13i)3 IC P1073 . '7)3 '7l5 (3) X3 
•.P157? '700 76C1 7' '3103 0'70P3 6lO pi . P7i)3 WBP 3P3 p'77 isfi 
:i31 i'7'3D7 1*61 6i3 i3 '7 OP O'i 3'OP 676l 0C70 071P»3 . DOP36 Js 

3'i q7 iib)33i rc p'O i6po'3i 163 p'77i "C7 6'? p'on 6i . 00056 is 

: 1103 l'r0)31 601.VO "tilP3 6*0 l',-0)3 6i7 I'in C» 03J33 6037 070)331 
76C31 ilJ03 r"00 "3 7CP3 . 'p30 (7) : 000 «iP03 1"»0 . 'O'lW (j) 
C'P1073 051 0'p"17)3 "3 0'70P3 . O05)30 (l) : p'77 3'31 p7'03 D'-;CP 
OPPO i'ain O»7DP0 3173 . 337 0671 : 007 C'1301 T"'6»3 6'00 0'3C' 

P5pn3 .7p3 606 (3') : qipo 6101 73i ppi i'»':o . '373 pi :c'<73 

071P)33 6''6 OC 005031 006 C7C3 D'C70O ■6'30pi 6''03 6 "3 O'-PO 
37133 6C)3 0') : 6'0 3'03 C7p 0337)3 6 1 701 q i6 3«03 O'i 7p3 6o6 
. nUi OCp O'") : 73i 6lC3 piPOSC O0'3C 0'p"17n 0'7003 . 37P3 713»3 

: 1'6l 6i» "3 O'7001 0'51)37p C'0lD73 

6lO O'70P 05p)331 T)5p3 1 i 3 0'P7 cp ili3»3 3103 . liS O'is (6) 33 

Ot piCO ic 7P)33 pC pps 6lOC P71P»0 \D 13»730i i'51 . 3'» »7 53 

1 i 3 3pi;' -1^66 •■106 C'7'CO 7<C7 'P'07 00' 1 i 3 DOO'706o 0'5C1 'J 1 1 3 

•t 61? . '53 (0) : pp '5 DOC 706 i3 i» 70)35 0;pp 07p)33 051 (3 03'») 

7331 n3i 6lC3 1"1J0 . 07CC0 (j) I r» 0»73t 5'Pn3 P'Pl ^l'i6 C'7P00 p 

"3 D'7DD 05pi33 . pC5 i6 : 3'3 p-p 6)0 »3 0D7D3 6oi')3 6oi 657'73 

3'06 6'jOC 006 07013« l6 017ip5 C»03 61OD 0'C7C3 3103 pi '7'53 1'150 

007 C7C0 1' . 15001 (') : 0'700 76C3 '0'67 31 Onip5 CC3 61OC 067} 

ili3)331 Cn'D3 p'771 OnpiO 7CP3 031' '37 3': T"' 'CC '3 C570i OP0C»1 

:0C 57 "750 . 753i : pp eiptl i5i53 . 0'030 : '71060 3'31 0'C7C31 3'J cp 

0113P1 C'6i)3 '' vis 70)331 l"6l 6i» i 1 3 6 oil75 67p03 . 7C3 i36 (j») 

on P10D3C IPCl il36 610 O'6i)30 ii33 '3')3C 0C703 7D)J5C 00 '3 6» 

6i31 il5P3 1'130 "3 6'P3 . 103361 (63) : C'p"17»0 i33 700 61O 11C67C 

: T76n3 ] 31731 '7'53 o'70O 76C3iT76n 

6i07 6i» D'p»'nO 0*7003 . Olil03 'OOOn (l) ;OC137 CBO • tt7(3) J3 n''-^ n'^v^ nm (vjvy-i njs p» "lanon rrr rvbn niniEi: n^nvniK ne^ nn''n 73) icsncD is 13P5 ftl> ?)»P ?"ft"» ^> iftprn'i ^S^^'V TO1PD*"} wn c" s'»ft XBVjp ic D*'3)35 p'T) ii» :r:i o'snnft o^'SJi yniP?: orinft d'hbb Toijifesft njnri 

^•uBwi nil' 1130 y»OTwwn 3n3 o'JiS TC3 ft-5f» i:f>D3r?i . D^tn imn 'T'ft V nnftDiM toisto i3ft' tts ns i3i -,„ .,.., ..^^^ ^,^,, .,^ 

?5 OOTID Srift Vsft yft) : 0'?M W-TW 03'ft% Pl^^ 033 I'ftl P\'''f,f,P;*5J5,' fjs'jSjO °'""' '*" °'"''' °''''°° "''' •'""0'^'= •^^ PB» •«* 3CD 5WC1 D'TM : B1SD ?1»S D»D1 CH)3 l''f? BPB qCi P'P' l^ (fi) X 

;Bcn 'Pttn (ft3) : scut n'i"? • w'W' ("') = =1 ^f?, ^5 

''fi'30 ?3«TftPn'--'B3 bft 3'P3 'Pin OTCS 
DB3 31P3 felStl ''3T 'P'^ ,'BC53 . Pli 

VTO^s ft'D3,.p3R3' -JWi (c;) :^Pmn 
'S33 

03ni . .. ,, , . , ,. tn il53»3 3'31 P31C3 . 0D3C1?1 (r) :,V" , T r 

^33 I'M r3D5 « '3 '3 l» in m^ n''»5 n'nnis I'M 653 t| p Pin . i'im qp 53)i 3»3 

nniir Va-iI • nnnn n'Sin Mniinn Bi-iBO Binn!! . rpii3 C1p> (fC) • P31:»3 0R5 B'* B'BDOl 'PW'Oi'Ui r'DlW qcn3 P'W r Oini^SO'lDP Pip»3.3»'0 '33D 

:]» 13D3il3 ru D'i'P31 '5 , ,,. ,,, „, 

Bf jn • ''153 crcD 31331 ri'3 asm •■'7 ov"n» o'/BD P5pn3„. lun M'l (ft; N' 

^31 q'33" OSW 03 51 31P3 P' D1B1 fr'D3 . fSftWI (l) I^jft . «3 i'»;>B o?')B (h) : nPB3 p'iis Bipi'ns o'ibo P5pn3 . ypi" & 'i' 
->zm 01331? oift no C'i3i ftirfi w"pii: ,oiid»i rfti idp i\ »3I 
'31P3 Oi1BDPjp»3 5'»> 

0')3) irfiSn 0131 o'Bii'ni Piin? 'pb p TO 

O^TjiJj P1P30 l«Vfti»P»l OinC fi« 'ffi'lCli TVO DpCtrS '3 ini PCIB iB)ftpi13 
')E» TOP3 ft'SOl 11BD PBD3 ft'a» I'fclO . li?3)1 (ft) : 01 of)i» '?i H" ^1P\J5 
S333EP 05>1CP (frt :ilJD3 ft'B? .SCO? (it) : p'11 pOBOOUBCn Oi El 7 rtDics 
0W31 ^3 D'1BD3 . OC lS311 (f)3) : P'p qi ili3» O'lBI Vi;0 .i33 OP'51 («') : 1? 

:iC3i lf)3 p'n ?': o'ft) -.p'liTO o'mo . -rjin;. _(>) T 
jfiP . jfiDl (133) . . , , 

ti?3 P'fii r»i oyicB 'ri» in .Clip Clip Clip p) i 

ICfo .qs'l (l):'5 i3'5 '0 iBM '? iB*? ini /»S 

ifiwD) 01)0 qui 1153 qi»P3f» wo niPBicfipi qw 
'iDBJ i'n qiD3 . 03C1 on'S!} 0') :o'Bici Cip gi 

T P3i« P3iC3 ICft : 1»3i OP'01 03C1 00)3 Wftl O'PHSl 
;;;wu;../ »->-;. ,,.,. v,, . CPCOl 1»C0 : j'D W CJ103 C'» l"?! ftP33 0X»3 
31U ftrnpD3 P"CO Id D1B13 .ift313 (l) : t'' n'; '3 D'3i« b'Jn !"»' »» -,031? (J) T 
. rifiS PBB? (f)') : Tlftn3 P''130C 10» cm i»p3 q'ifo lPSp»31 I»P3 O'IBD iftC iSC 1315 

rtnftin^o ^* nW o'3 'jiiB .¥i)t3i3 (iV:"3i fiin'rao ov"n» ''3 o\-do Pipw 
03')3i;«c bh r><i\hmvi ri?» ii'n 'I'c oubio pbcmi • l''pCii".P' r».PiL!£ 
fiw 13 inc3 13 .iftwn? ifiiJW!) i«c pftipi ojip ipji'i opo ft3C"ni fipiut oisb nw 

0J1P3 So 131 iftDUBi'S) (iftlCi)-Blft 'frPB/ifi 0J1P iftlSW) l5lft 3m fii» piOB31 
Oftp'iPI 03<'» 1>'B»C ftoift rtlBCsMft 0:1P ifi 1J«» 13 '01 OSB ^13 piOB3J (l3^ : 

l)'3D3i3 ovin3 3*1 iipn!33 '3'infii pn»J u^fti Pin: oljp'ip '3o ;fti iw * P' rj' JJ" 
'ftiC3 P';3o'oiiij ftipM .»i3 oiS» iPBii (iii) : o'liio 13J •':r'fff»,3»'?'i'".'JlS^ 

1313 DlftlJ 11330131' 01133 (fC) : WDX 113n3 JBr3 O'IBD ifiC J33 5 OiU CIDi pfti 

ftipnsipi pftio ma mfiiBosi I'fti ion i n 3 1 ,b ft » ^3 o^ibd _P5p»3_i 3ic3 i^toi 
O'lJI'lTf i3 0'1)D' W"3'» mi O'BI'i OW 'piDB p .„.- -..;- .„•. - - --- _-.,-. 

\i (iV- ^1"''5 'i»BW fo'ii iw'5 ""» pT 031B i3«c 3i:n ftpfii osiu li'friirf i31 
e ' n 1 D fi'D . 1 3 1 n : I'fti ion 1 » 5 ft'p . lyU : Vfti ftin o'duj fi'o . o'p« 
:tt»i ftip o'^'ft ft'D .o'ifi (n :ofi»ip V'fil,ftil3 
fiil O'piCE '3C hih fi33P3 tt Ift3 lin'D I'ft ftlP'l 0=18 

. D» . fiiio : P'n cn'B3 v'»i »ifr ocib 310 ftp* 701 njni OB'is^iiBh^^i jo__i^ 0'13C'3 liBCJI 1B0 '13 003 O'O O'lDPO '1' 0» 'MB'O ppil 01DB3 03133 fti '3 1133 pi ti'iftl 1'ftl «» OICO PJfBS 

' : fiiBiD 'ftos, , , „ , , ■NBl np ii , on»co,rl-» fii ft) a 
1 ft 5 B iftc i5i i'53 rw 

iB) PlllU 'P131 'BJl . P111[I» 

SO nil 53C ijcio 5b3 ibd3 pi Piiip3 'cc3 Mb, ocb dcoi pi oup Jn3 i33 'lou 

ftipi O'iSB 31 3603 P W 3P3 IBJl) ftwi Wl' 6 5 8 Pllip) '33 ifiiPOl J'PJ CBIWI 6 i B 1»D fill 
CC3ftlOC3'n3 - 
filO 1)'3Bn inio 
inisc5iR-)DD3iw3'pil>j ♦ 1 ^v rV? ° ^'?'?^'J n? T °*-y in3n?^NT NyiKn novo pftqccMii5-)i5o)P>ift'5obi» 

'f PJD n'n J'J IJrC ?JinD a- t - - Lt-. :- i : t Ij — ^ U t !l- : .,5jf, pj,,,^ 559, ^tJ„ni OW56 

" nD o'd1)6 p»3d o'153c 1!)"^ 7j*i iicn r~N2 "73 i3 ' fljrepi 7231 N37D Tinn' ""si's » ™i « <i"if" ''«' 

'>c rs rnj? o^dS6 cbD ^*? 2]^^' nt na : inanx "^^ip ncni N>n^.4 '■t?:!"!^ 

0C| 0'dS6 '^ nw6 7p6 pioo ^ ^^ * '^^T " ;■*" •; :'^'tr ',.t^? v -^^i^y j^qj; ^t „ . «nynK nnDn", ! «nD< Hvi « woa 

''Db6pr3Dini6 7PftK73 3 Dntyyi D-'B^S nt!;'7t5^ Dnin"" 'J v4^ ' n^Va ' nvvn-isi'Aa "':P""'''°"''"t™Iii''i;^ 
lini ..c. .DP P^. (,6.) r:2.2 ^ : u:m w^^b^ nixa ^,^,^ ^^^ ,.^^ -^^^^^ ',,r\4rn.;i' nfsvD, 

36» imr p)3^3D3D ?7w^ -sV^.m;^^; ^,„: ' J.L;;'«^;.; ^'^'^p ^^ n«"i"^^ 4r'^rs«r,\^"s'D-, 

?"53 (6b) : o!)U3 17D3 P-Iion ' "" ". '';" *' ' = " ^ " ^ =« '^^fP ^52^ Xna'Si "Nl^n^ ^j^-i "oi 'n a-ns im '« a-na 

iDi6 6i?-)p6oipn3i .nnl) JrilKD D'DI CS'^i^ r)J?31K iy£3 Krii'SJ 75 iram WanK "m ts^aijo nion wSa nw ah 

»,,«-„, •.,„!,_„--, _,__„- > ' «■' .• r^" * S ■' 'q '■"■' tt:- t •• -; - I '■ : : -, »iB"D niBi pn ,iiam ,* 

SJ^^oT^LToTr' n^'^r nj2^ V^l^'^PPm-'^} »<^ : n-ND n^a^^ ]>m my. )» r-no - ,.., 'n^a.a 

ibn ,"53, n3pm7™ b^,6 %\ cjLsn.in^^ ^^a ,3;n: ,on'i ^^- ' iwra^i:- ^»= •«" "»\r^= •»" '^ 

6« : p^p^ cfi. P6 6«, str: cfinT' ns^Dmon^ys i:r*ih ^y- .4?! Sn^ nS '' 

fcsiiniS 6>C'b . iWji. i6m ^' ^"V >-^ v='" q''- •••• ••■ '52 IV^ '~T'~: ''51 

ftci»3 0'3b»n6DO»i63n njti^3 '?33 "H'^D Tl1*1Q '^''"IK NnS'*? MJ^om pDVa TnT , 

: b6ici 'J3 D6i p6 _^:i_ ::L_'-v,J:.;.ioi*;\= „:;t,w jj.u'ut=\.i; ?''»'■ 

DID bl51} . ff)Pnf», (7 

: rj-)} bb ibn? pw i«^3 ^i:3 nx nl^i ^ : ^333:?\*,?,^r=''^\r^f^^ m^$n^py. 
:'i''n''j2^-':3TDnv:s'?Dn7-?3xi p'"" .,33, ^^ny ^-i K^^-^n »•"' •^"^«) = '">^ i'^^" 

pTnr:ipTn nans ^54i ^♦^^QQ'pjp 

r>c5 viit) i7ji o'TO S*^ . cf>") r>6 'ui fccj (fci) : ?"»' '53)5 pvi» -jB's c»»» wto ftii . W3 iftJw -jcf) : lis? c» t»p d'3C1'o i*"? . liro 

tejb ivi» . iwn : cwm cjib o^ist . n«ip (si) : inoicJ ^^1c6^■l rft-Jw vc ic . ft'jJcr • ftsJ? ic it "jdid? . tiio ic 7D1d nfti : ciw 

p3 3C' "JCb V733 rft r3c» n':i . pjc, (ji) : »» V5 -jcfe o'siB? ipc t»3i65»> 7Cf> o?3c c-73ij»?» . pft? ocn : Pcrins rftJi P'wf) "j's b 

. ^'ipi : cpis on J» ?«np ?7WKi i3 . cni : cnnfcs cciroi hisr r,»33 Piij ftR» . wc pjcs : i33i ciM? or? is jwcn wf . o»9 rr (ns) : mw 6i» 

D'w . TCP rnnf; wnn6i (-i) : I'si?' ic . i"n w is : 7d' m» i"7 P5C3 (cs) :?7W' ')3» . onw : r5icfc'53 cp-p' co^si use wc3 rp\i sw 

'3 w«3 'ofri isftni S'w pDW 'i3n 7'nn 05W»? dtc pp«? ii ?/1P» Cm P:ic6n3 ©'P')?* cosi n'» P5C3 pP'pc i?'p7J wii fti? . mcs p:tob 

ijj li -("/J? 737 .inrs b,« 737 : TUP -pto '»i cni i:f> «55m fci? nft C33 f6 .0'7D»i cic r;C3 (i) Jo«icn«n Pii? .o'icirn ::'3 puini 

: 7jni» )T3i» fiii »)•> ti PP3 or psic ic . cr> is : r'cs hi? p sfcro, jini; pc»jd3C o»7i?»? r6 <|b:i ■jil nop pTi 3^TDT "^ 

Pine) <fD3 ic6 073 IBS 07 bjpb Pttift pD 'j6 iw6i 6w "wt 'to »3'nn o'J wv 6bi fi^iip I'p . o'DD? p6i (1)>) : im 'b 05 . pnntn? (D') 

O^D'DPD ?fn3 ?» pDbl 6rcP3 is rpbl-1 (t; P'C6-)3) rn^D bu ?731 6'P p '3 6'b p OJIPC ff»l' ic OUnp 'ob 0'73 Itcb ''D'D? O^ClOn D'1 (J» 

:pw;n3ij'JCCin3cyD? onb yirnsn d?3C 3?f? 'D'^sd .ri'pjn? :n3'n? inn o^iw 003 ppinc .pipnno ronj o? 6b6 inr >b3 pnnoj'fi 
rsnfe.ww :iop'? bji» uo'p' . mid' (63) : poon? i36 W3 fiifi ?f j'fiD 'i 'nni to c^? ppp n?D ifii? 'Pi37' 6S .p»i3n? ppp "HJft (3) 

. 3D> : ibin 3'30 Ptt3JA 
B» "Jin rCTJO 'lisp pfil i;iB ^ '= ••• t . l . t . ^ .,. . t iv t ^ v^ : \ : t ^v^ <PC3 C«iCS . IDPw? 3* 

ro on c»9 '5 IS) sns -ji prnjo ^<'^"^Pjp fl^. KnjS"i"13.0 n^] ^^ »> ^.^-jj2jj2j-|.^j^.| C^UTt'DKl nllDH ^^ '"*' '^""^ ""^ "''^'^ 
em-5:»0'!Bip}9t':nfco'oic'5B ^i« 'mi^w •« * nv, wirj-i^ jiii ^ :-:■-. v : '-t- „ •.• : •- tiipp ?5rb»?1 ?>1PPP? V 

-^■siw rcB ru-SMiw c^s pnD 1 ^^? "^U J «^ 'J-*: ii¥ '^'T • .••'.■' ^- '• 'ncnwi pnciM r? 0'3inp 

m)i5i5oe»p3T«'6wn:fifcifr tT^P n*1 ■• n2''D3 ll''^^ DHS iniU^'lv^'N 1*12^™!! ^'?3"73 pjipji 7P' jmcp O'Cfi-J 'JB 

^•?.°^r»?*.°»» sins ni' Kjm -MHT hissn-TOiffi'Tffin-ntti nTOi i'''»™f "•"'.''S 

is er:ro>:iJ-^noTO cB TO09 ^'' '■ *-~ ^ • ■■ i ' • . • .:» • •■ W p37? Oipp PP ?D3» 

M'ro87ipUo6j,oiftao')3o : K;7lt3p^ 21. 3^93 KSDS i'«'i ^HT SHT ntTK WpiOn-PNT : 7m o*p3nn? pw6? PTO 

,»fi» ,,»«. o»«, (ft,) . 00, T? N91 ]'-W K^nDX? . ♦ Q,p,3j2 3^ np^ -Q2 nD3"lC'N". ^„„n? ^ •,n,6 ftp 6np»p 

MjOWnDIO'TIDBOS'ftpniOD "'^'t-':'- "^>'-! •'•*:' "= 'j ^i,-, l-j^-^,- gV^^i -,-j,«"-- 6 P) 1^^^ 

.»T»ww D«3)» wD3iB3> Wc^'^ '?R*'?o ^^. ^1: jid'^b^ Tj'^an H^y "iii^K nlibsH DWK"PD!»r?pi6n»3ift 
'^ '^;;;rur4'S -^^np imp -t? rn^o r^^; ;p n.ip -^-^w iD^m ihxn i^Vn hap f'^ ^-^ ]t °;j^? 

nn '3 nnn : aiaa niyaxK ' .(I = ••■ ^: =" „ ."J = 'j .'> W3-1X VSJ?! liSD"* HISK mt^y 07'nw oninJ3?l Pl6n P3l6 

?rpHrHTB<D'",;;nrr'; P^IJIT,! «9^11i<^?n''-^''"'^^'^? ^1^3123 :313J nlyS:^^ '7 ?D3n !)P13?1 i3'?? 
'a :'»« "fl3i vi'50 »<-w2 ,mn3 vrai-iM WX Bton XID »m^^ mnt^^'M>«A>«>* n*%>te>. ntMM^ O^nnj pPC lit) 330 0»)im 

ii^n^l^ln^B-aVa'/.^;.";" r^xp) xs^n^ X7i3 iinp ^3? °?»^? "??F'' f^^^*"^ ?3>P i5 mb «3.rnn 

;:?.TnXi',:^%rn ^'^^'^ i^7^t ""' n|«3Tn!:*m'53n3;3Dnnni3n ^J,^SrtrJo"^'r^^^ 

: iivn-jn xrip^]Wrix;i10ilin5» •> ni-i'i 3s : D''Jla"ll ''3U;'n llisy"? """i" Cn? ppp ?i.»pi»n 

(iA*inAiw . ^inp mnpxn;np7j? ft'-"' ;^ j^ >V J . ' '• "" ft'Tw'^DPnn o^pno^cbc 

. B'B'B : pn'ipB . PiTDB (n«) j-i^ X''^iaD 3"l 1311 "'s ♦ ^ -^D n33e7n"'!?>' HKD D^JDin : liiii? 1D1' »3T be tt3 

?.«• 'iS.pnmrB «piBB5J ,T:SX W X31 XiHS n^B' Vi=dT> 7^3 nntJTTlN D''n3ID-3"ini5'''n3 rnrsll^;^ nnJ^^^^^^ 
:c'3'i50.pi«B :oiiBD5 .Pip-!i»3 ^J' ' = -=.. ^ ' ,7:;" ',T= li" T V ' • ^- - •^--. "^""^^ ^"^ I'^^, PPP WWW? 

fil, «M ™ -^^^^^^ o^--- = • - I--" vt:-. v: t plPPDnc^^3^n6.<?D?nn1C 

knrapj D'wi cjcsB.} 7y.N3D? nirn ^^ xra * ._^, , lY ^ =S <»'- L= m---= 'Jd '6nn o'm6 ?»3W (03) 

.emi(fi3):'p>l'i:>''''»ii:Mr' Xy5E>1 X3"ip n^y "•"Tii »TniB7K IIIX D^^D Plp^ TV^i (?3 3 0'3bn) ^r)D^l . 1»» 

BBB»fi.B.B33Bi(33):o'=pi«:) x3?!3 'sx ]mT p5i «, ny3B;Tnan^ian^i!^jK-'?>'iTp3 tl\ 

: ('} )'9i) nn ;cfis ins nn "^Vftit 1h^^*^~*>1e^ ikj*^^ nir^<>i<k» 

: 3B . B'TO (93) : (I) JftpiRi) IPS in 1»3 IBB: PI1I9 fi3pi p . VO (73) 'J??} 'liT'i 5? 5*.,=''^'?'?? 

W3C on»n 0'5 P7r5»S ic iuCO b'7 . MPOO b» 0>5TB71 P33C1 : n7W3 . Cip':fCr nn (C) : »°?33 CP3 Pisil 713Ci B'W»9 . CS3 W7B« 7Bfc (D') 

: mri3P nrfcbn 7fo3ro csiwi soon d7pi30 b» o'lio vp o'jtoi pi»731 . 'iii 3?f -jcb : nicsri mrcs pi vrrsi im ni :?f ic mpirc vss is 
7io»?i p'o: P53C01 Mnso Dims . oiftsi : CJimPi mpos . nciDJ 53? iJ6 v? 7Cft b"*: . nwiijir rnn inft (s) : rpb b:o qcs be ps srr 5c i*3 5*7 
occi C'scr (33) : ncoi oj ?<? cj'OT oji 'jcs 7irr?5 cj O's 7n6? oip»3 5'-5 if) . c>35p3 c'ns rciD50 o* rnn it ipso '3 'uvrucn? 

J'SB C'D33 VP 5?n »37f) '3 OCCI '} 0673 O'O n'ifcl CblftO Pni .01517 OipC3 7p30 5» pni'5^ pf) fft CC (;')53) C'CS RITOOP b»C TOO PITI'JP 

o»p PIP 7eD» . pf)i5 5>5«)70 53 : bn35 o>3i»d i7»» onraup '3 pftno rcmsp bipcb 7CPftp» p'p f)5 . Ipcn p'O 6b : p5i5p -» p 7f)C5i pdisup 
. 055CP 5» : a'3bn3 C7tt»c »3 c':w7 '71P KC fc'sb P'P 53f) TPfco 7ip5 n"' h*3 pcip p>o npbc o'twup 5*7 . 0'7iD»?i (h3) : obfto ciso 5? 5c 

♦35 . P5:n? 1P3 : S"; O'P fclO . ChTO 1P3 (73) : 3'3D P33PP 5» O'ibn VO S'P 71)5»P '3D17 '3115 . V3U1 : 7«5»P <IP»P Pfc 33D0 P»P • 153©' : OUft 

•» «<)ni5 (P3) : o'7»co DO 7cbp mm nwp . «)»? ':bic : |»o fri? ii j-cs?'? itnij twcp ic . v5p r7n;i (33) nn'cicfts bbnoi w»336 55376 
"jiM P'O 7»» J?i •: PBfr b? PB'p b'7 . prjfip wRw ; P5iw» 'icy P7pi? »i ?*? Tinsn . o'pwip? p3 
1351 ipi-)^ PUIS 7» ir'sn 
: (fti) ?t? '03 ?ipcn'D 

: f:*3iPJft 6»? . ?pl)31 (U) 

■)3»c ir . onjocn ipiS i^vt 
nc b pft (') . ?»i3C? i» 
orb ^nftc p")7?JD . ?7P' 
iproc pft li cpnp? op6 

• PnpD? p'3((S') :rri3C? 

.il7»pi3(j>):;niDft?P'33 
C?3 pi7JJ3C prW3 'P3 
T'M'iin 1P3 6'M . piop 

nip? r6 o?3 i'i7jnc 
: 6»o O'ftimfj? ppiinn 
: |m?? mj . |i»ft? ipi (lu) 
r63 p")Din . O'Sirbi (TD) 
: inin nj nr6 u'pi3t 
:i>ni'3 5D.piji3D?p6i(»') 
prmno 9") .J8TC ptB'i pnK nn'jin 
.wno c7rjt -M p'D .w'pTS 'jw I'D . TOT rpam (r) : 'i3i iv 

r'CD lifcSl 0PJ31D Wp3 5*3 

w c'iciT 'n:f) '3 rcJsn 
ei*ci ncs ftii :»•» c-ciin 
ret . ir73' : C7' is 3:i;b 
7173 . '131 "isv yn : cnu 
rwr? "PC i'3 70W9 7cr5 
.?37r3 ^^7 : -Aki ij iJh Tcft 

: 'DT P137» ift "jiw? 7773 

-p7 p"»e i'tib . ic77'i (n) 

WT R137S 7» P3il?:S ?700 

Jp isnn lii:) '3J in-f)i 

TPft 0'7C3? 1DT)1' ?7C»3 
l^3» 07L"0? PPPb C^1331 '3J3 

: pircpi bir j.v9 vh 

W X7K-3 '3 .Wi37 (C) 
: 0b37i J'3 lis 7l5r)? 

rn be IBS rsriPo . o'cpic 
c*P3 iproc i» 73»i 13 T:r)r 
. rn'pp? 0*3 (ft') : ?'73 
, nca rcp (3') : tpids r'3 

?'0 1'3M?' nftC33C P»3 '3 

c« h'' -jbc iS''p7Ji ubnb 'n 

•}Cb 7B3J1 . 71513 : D"* '75 

P'3 (3") : icn:i bss lin 
7nte rn is en's ftw . bnsP 

bs KC 7J5-b C'iCIT P'3 b 
C'bPlT3 7Cf> bl7J BTt) P'3 

: cpiw ^b1 <pc 73b cpifti 
: i57r3 61 7C6 . c^hcso (ip) 

]E5P 1C0C CPlft . S'btTO PfJl 

7r' P^1 : i73rb b33 "jin bh 
•'W i33 c'TftCJa . linft? 

ip 7: . C'D3P 37 (rr) : 3717' 
: -^7? PlJflJ c-J7ir? a'"'in3i:^n;'P*ii*Tj^a^n!ic^nntyy^ »'^ '< «nT:?i :,Tpix k2?d? 

p'ipwnpny.«j}npn4^ 
Vm n-TiN| n;77^ Ki^ip 

'^ fT T " T : - : T : - : DTI 467 tj-v:r.— ••• " o J I : • s '^ • :it 

-■■J- ov V k^-- h' •••'" 

rzD Tj?n-9t; cib'ST "Tp^nu 
''^p'ifi'^TA"^^;?!^.'^!^'^^^ <*!!'*" ''^'^*?- "^^"^ '^'^ **Tli5 I'B 

*7 
'J 
'J 

I" 
:c^pB?^pinKn2Ti rrn pS3 
]rj;— ns*; «^ : nn/312 Dpc^ 

ji-. : . _ ^ „ ^ ... T |... |... ^.. . .. 0*3 K3!?DhnTnxiB :iTjp 

?a;i7 N|i^o D051 ' : f ri 
nn? j-)5 ' n;p"!V '■?! ^- 

: nn'731^ d3^ n-^in; 
IIJ? n;p7X '.47. nv! «' : iniD DV — [J? ri^psn n^23 'p "'=> fti^i p5^''?B'3 ^pm 
trti?nlt2^2^^?nn'^Hn5i*- »-^ ^55'?733iN3^Dn^b3iKi 

'':s'? n^y c^h2a"2n hsit'd: 

J" : ■ J- "t • t - - I T": :- I ; 

"'2 nx'.-n'^an r.^2-n«i nln^-n''2 ?i"i5n r'a"'?3TN*i o^n" ^n2 

11- y T : .;- T 1 : 5" T 'V DV ny_ n'DN n-i^.^ iT2n^) 
HKif pn NnT3i y' : rpniD 

N3^a'? ]'4^ "^ '•"iby. Vs-'n 
"rij-j'^s?© i^«"5*]3i3i| 
NTiap^ nV ]nxnr3ii/»riK 
7531 ' xsfp' D"Jp, Di^ 
n*5 h;: npixi i- : D7.i?>"iT3 
«3!?a n^s nil. ^;i K^pp 

: «n«i np.ix'Njsn^'i'ni 

D^.^iT '^.^ ''I ^!1 ^' 
nn^p'bs lyirninp-iinp 

:^l^.1l^p^3'\Dy.l "^IP? e^. ni-nai m : o^nirtD-nrnN n^K >'»i '» 

-!)« ^'?£a"i:2^KD^^B3rrnN'iTJ;2 

n7:n ]ij:xn nn*' nsi 723 "jj^d i'^i N^ipj? Nixri-j'xn Ncyn 

D;n2Ei-2T,nNnn2n;«^nn«n :i,biV^-^n»nn33 '^:k 

nc^«" nc^mn ^ntSi nibsn |Sv!,,j;; =f .JSl 

n ^qJ'^:^ W^in^ MJJtJ^ 3>o iTJS 5»» •'7ii5»e pv wrt 

OE 'Sr« fiicSJO 8'W BID '> 
pi W TftUB 13 01 B'Slfl')? pJSt 

DOt nitidis vc P" Dipi3nn3 

: E')B> II 'B3 C'.t5 U5 E'C 9»l OS 

: P'3 'ipi 3*3 , 'npis tn> (fr) 

'fM IBDB ,>33 liU '3C> TOS ( J'J 
1B3 >33 15C 'JB) TOSC n6"5tl3> 
63 >3J V» ■"» 0'3>!;3 TClftS 

OS ft> ft3 e» psi oiEn'31 eScn's 
mftt , ess miiBi (le) :i33 ibu 
p5p» -j'ftso pfi9 Ptiini ■»6 p 
pfti : vftcs on5p»i o>js ouo Pii 
pvnfi '3 p»58 1»3 , 1«36b IP* 
e'3J«3 3IP3 pi pibJorb •'wft 

1^31 C»a »i7 3«>3 0'3i»3 JIBW) 

e'BTiT i5Ba p"o 05D»3 mil 
ft'5» 1P3 'w6 nafiT »«9 Ml 
6>ift B"i *! inns : wr p^ ♦o 
poi"i noa iBBJ '01 'n'lpa 
"D1 aK'ipa I'B pwi . i"tfi» 
''Di 'i I'yn « f' "D 'H Smtara 
'innon irio ^vyno v*n tS'< 
Yjm vpani , riHtn I'vno 'jd 
: HiB'OT non'jDn 'rsK hsn 
nK riicn "Di rwipa 'n 'j'yS 
ion 7Sni .mj? rw i'3'y')niB."i 
rrpit 'J3 nin ..-rrw p3D»« ri'a 
Saa -fio arnri , o'sSm 
B"i 'n Bfinai t iiani , niB'on 
'Mn nnai , y"^^ •"'"'S' ''B' 
'ffonn rnnai ,on3B inonnDBT 
. HiB'o tiiom , n'aSn tiiot 
•53 ni«i : Hipo 'V'arn ennai 
'a B'aSaa iodj "di Ib n'a 
■m Kim 'a n'aj'Si i n'a ''o 
1D03 ''01 '"ri in'Bf"n !''» lo 
'n n'aa : 'h -pva 'nai 'oaa 

UrOI • "iDOa "1DD3 P'DI Vo 

: 'jiK -ppa 

CIS ifiip' 3"!3;1 5'»3 33135 iVB» 

. upsp' (1) : '5'so 'S)6> o'3'5b 9 
: niBPJ . i>B) (n) : sptb r« 
."PBC» :srm3 nnft .118:6^1(0) 

PlftSsbCS .''PB'DJ3 (ft') :r-37 pv 

inpB inin . pnipcs : bcw) 
. i5r) (t) : -jaw ri'3 fiwi si'jji 
','}» . ciCUJ (IC) ! 1DR3I njc 

o'::;3 ifc irs n ■53rinoi O'pa 

1B3 . \Wf>i : (l'5 .-'Si) >C13 9Bft 
(,'H )'P>) fijB JlSft P' ft"03 p»50 
. 0<B3I3) (IB) : 337 D»3 I'll 
J'J» . 013JI'>1 : C'BTSa 7»5»> 
0'3J C'33 SI3 >nj8 OBD 1»3 RIIW 
P l-BBS Pnca TS'J) >*3i i'i 3'B) 

'>B o«3pi';i IB J 6i5 ifi . rnoi 
imi yy qinnn p*3'j '3 j''9 3p» 
.m>i3Ba (p) ;3p'? ift i"' VC'-i 

]'»3 . C : pni<3S "P'MI 'JJ 83 

: r3 pmS s'lM 9>r» rw 
pn'oo TDp pn D3 x: n w ^ ^tin 

i»-w 13 . w'» pno 9> iw n;5"? «nvnn^ pipnr^. ^ t:^K3 Q-iiiaan nnw^ "ij;"iynn pn?3iw .nnnarobp 

)»eoTr5i>»Dsft'n>c5)M"» ^jnn? ^331 N^OV " P » • " V^ 13 □ SJ? 'i^J.l inS. o'6n w ir b» ftpjnpp 3T 

'sina Jn.-nrm 'Bj iinspp isw '»v- "JJ !'J I *, — -..i.^ -fi*^-. «, ♦ i*»m*-! w»k»-s«*<^ lS 0'6'3n? lin? »» p6 

pipnjiBs.p'-jij : >»Ba ft'c -.^ -.^-.u, ns un^s n"in-\^ '■*■ -"^ ' ' ■•'. 'T ■'^' •■ »•"'' :p""n? PiPf wP «3 1»>3 

i5npi7«i isTO nsrs >» 011B ^jjj ^^ n'ona 13 nna VtI- :•* v *:•.•?:' rwyy ir^-v-i- 

fft^iraxr o"'.? ^5?^ niin\ n^3i «b3k^ ana^i D:nnir-n^nnfe^^i3':'D^ .^;;V'r.Vs;v.o?:;^ 

w'8 b3> P33 Bn»'j"3 ivjMft ~??P9? Nt^y-.^" «*A?s'3 Kl2n""i:ir*x ny"in-!'3nx ^rv^y sk n^n i»k -ain , mv-ws 

")b6d IBS cfi> OPBU' q«i ?'■») ; {<;:i31p^fi 21 (Tife'l ^ r v -: ''yti.T t^ j- t^i :• ^nH n'Sri 'n nxa wov 

p.p3n'fti3J3 3iP3B9»'Di'>oft-)5 NHJ^''^ "73 ^^ iTDT 3031 1> T o ••< at'^o Tj^/? '^rr '^V , nnr ah K'3:n vroT n» 

, itiM : piiiB PiiB3 iiw rw" '5?- '53 7J!. 'fl^O? NT^KH ♦"32 7N Q;3n3n nj^n D'n3^n ^^^oS , '.4 wi nv'nn oSij) 

pfi w3>3.-53'!o(w):i»BP"«w vwine *j3 ni "in xncb -J-^ ■,«»,u,.so ^•^lU-*^^*.**^^"! »« "'"J' r^"* '^ "°"^ '^ JopoJ fta T)' KKp'Si B'»'3'5B : -jna "jy r3\"DT r^Xn j'-*- rN»»: ••• at::* ••• >-. p ma •ttav< kSi »»« Sa tna 

Bm« 63J « onfi, :33 15B « • -W '^^- I ?; • : ' ' " - Dn^'llTT'S nKHNIpT n^«^T "^aS «"« ov ar' kS i.w, , o-m 

BJcn's )ni5>»b ii B31 vn\ ws Hmb^" n'DT "uki »« ,\.- t :^- t _>•• t tIt: t J- t: V T ^ no^p JOT,, p na iu' tm 

i,()73 oirp p. 011B ec ni: ""nprij '.TO ?337 ^n^0|) nnN nin mOKl 3D ♦ n7Kn ^^, ^^^ , n^Vos •»» wpBi 

i8*p';i Bfi En<ei io<p7i Pin'>E3 . »-^m vit^inn ^'n n> ^•i;«k.>>«««> ■!■»<> ■.<it.uka..k.t.* m>i4*Y rnrw ^aai Ks^in ,vun rnt*iM 

l^i,BOTTBwn3:iB'pi5io» 'r*^'? «Vy4^'? '? ^- innSn'? riTn DipSn ■?« n"l3T nwvri nw, SSnpjr 

Bsjibro BBO'onteBD'TO'OB -pi-IS HTlViW pn X"inK • '•^^'•■= •• •••: <■■■■• ^^ 

s^3,i633((iB):ftP3ipiPiBon» 3'n; <T3 \'inD'? N71 ♦'!•.•':'*.•' 'i.i'>' ""rj'fr; .■^ "i^t'-T -.-«»^»vs 
34B'3"Vi»i r'^^ol'auft^B n« «TO "^VA N!?J^J3? i'» 7n'3 "ifiDn-nx ^^^p"? '^nps ,Trn. » ni nnsD 

'3Bf>-»BIBpiDC31B'ft'3);i071B3 ,-,,*., jo PHn D'Py mX /} *n-\^r^>Ti »-|W W/ "iW^n^-lt-t '''''' ?"'»?• »C W633 '» 

O'-pPB ttl , CipP fell (73) : >3> KTBD fl' ^1pD7 ^riVSB'3 ^ ^ • . ' \, i,«*< V, «.h ■^in-v* (■Ki\ 

Bn>oi n3 ooi B'B« f )B B'Ejfe ''D H^N »~3 iap.J!l fin ^T T :-iT^: ^ ,t: I >^„ V 37nn . 7C7rnn»70 :p3D7 

ir=C»«r,«Bf,S^^^^^^ '*-'^ nnn^:B0Dpn->^'?T?33j?p?^n o'»r? .D'n«i»j'i:ppwi 

is Bn38 8810 11CB3 V"'^ 'BJ - 'T .. : t ! •••:•: "t tit ^j" : • I t i ; <v t '^ I - : • pi'j ^3^,13 \jy ^333 ■Jgft 

?f8is^7;?^^"^»^'S mpr»«jiV33yp.:^'^rin? '> nv=isrTrr^;?«^3a^3:Kn2^K \r^^m\^^ m-a p» i'7 

qiB 7B» )ft3BB vi oja TO isft " = " ^ -, ' ;^' ' ^ ' -= ' '7 * 1,1^01^ ^31 n3n piC.Ji . c6 n3 ! ?»l6» 

'8s;?,s?;!8=3?o^?nop;^r3i^p» -^5 'Tptv r^?^«-jm.]npj? n::^ nimpm 137?? ^njpis ;',t;;r/(Sr: S 'S 

?B.3%fim'BW3"U'X« ^^^ V^'?' nt^'V-^'im V^ 'p'^ '7ia*!::n iibx dij^t nrd^yz r)^ ^^^ •f™' '= ^^'t^j «» 

1PS1 iBJ.i5BBrB«M»'ftinJ ?l31Dn,TaKmK'in7B'n'3 ^- •;= • -••■■■^-^ <■ k-» p»3 lin? 0» 7i3»D7nii 

iw 0)0 -n p b:e> lEBt) 81 ^-,,^'1 , .;;,-,.,« :„^i, n"!< V^*^ ^^""1 ^ jnj3^!3 irfDI^TS : 'si n"no» w»737iiPDO» 

>33 rftl3) Bi>E5E3 1Bli3 IBW' ~3K.l 3 . nj^7a n^p-1. na ''v-T fj- it:-. ^t : : • - ,„f, 5inP3 . '«1 31D5'1 (o) 

:TiBfi35fiiirwiip6i«8pBB ^2j; ,^,:33,,Q^P55^,5T ntTj;— 12;'K 733 HliT TJTS ii o,5c7»fe t'pfti 7SD 3P3B 

11 OEIB , 83E PRfti BnEt p (ft) ■''S • : t: tIt: -f; ^ ^-^^ ^ .*■•": J- ^» ! o"'' ' = ,„ Vt . ._-- ,n^^ -.n^n 

'•5>B3 8J')33C0 813-;fi3 851Oi3B J,/,; = 'J"- „ 'j,^= T rlr* ''J'': 'M^ '^« ' j- * '"' I? t , : 3D5C7nf)'3 IBID C"fi 7»ft 

p-.,nW .•»7s.n ,S7»(B3; TO .Tn:3K^ n^3 Kin*<0 IH^PIS "Inpn VJS "^^D DHlX ^"f,lVL"tS 

jfi'inBi>0P)l-»r!SIB3 8rn:81 "= ■ • •• 'r:-- <^'f ._ Vo, q -^^ ■■ *-^ , r737 PPtJ (33,1 . U Dippl 

. pn 173 : 09hri ?pjo '>B . ipji : TS^T K37D3 ("PpiX ^, .> n''J?l!?nn (1312^3 M^T T :'?3a ■n'7133 ofti s'»t inb I'sn hb S'l 

»13 1B31 Eft n3 pi p»-5 83133 j(p,;«n[^» MFltt^5 nVTl T .■ ' ' ' "«• V' '"' ^ |v T K^v : . .,,„f,g p„-i, .,,3 f,Jj, p (B-i 311ft) n^i 7r.fci ,BiE «ri:y-v^ «w-? "iqi^ -itoa "Ttyyn u^ins ibtJia"? • mm 13 07b 3 07ft»i 

:m3 1318P:'BJr3».»PBB(')C) tt"'''-. t r-f ••::•: ^L.j.-L»^ -^j^.--.-.^. j^i i««*-^ P.3P7CR3 . ip.OZ {X)) 

•C'B BIBS) ooJb -Jiftis sspBi 1B3 NDK NHT? N1DJ?3 ^^r M?r -•••-?:' '^r ^v- pf) TiCpn 7PDr pft ftiTOi 

8"s'p':3;7./'^'>=8'"3^ ^531 N3?oSvN™i '> iri^-i D^ern^-^ji b>n-?3i K^n ^"J=^r^;r"t,^?"i^ 

'y- '^'t>i.'l^D '?! ^^in : ^t^D jTT n^^l? 133"! JV^V i'"*' i33»pcni3?f0 7BD3 

: mnD nine mans n"?!? iJ3i nw u^;^ ub^^f .'• ' '''"; ^*'^ >:•- t^v't 5„,po pj p,^, f,j, p-jww 

. 1S'C7i 1737 ?» 71) : 71» 
5ft i» '3 (j) : lin5C P»3 . Win3 ("ft) 33 ^ I5i'l'7' '737 S5? 7» 7nfc Tfi ]37in?» C'737 71CD an? bh P'nv '737 CJ'ft 7CD3 qiD 713 "^'fcl l(J3» '3 Jp 

: r» J»» onisi Pii» ifi os'd pr?i i33 nin3 7nDi W'p75 si 7'»? sri i'jp i»» opi6 Ticri 713 oinj 3'3 P71?'31 o'im«3 '0 fp pptc 713C3 '5 . '» 

7» W35 71>CP1 7'5P 970» • 71}I33 7'»? fnSPl (p) ;P73iJ TW iw ?>35? WjO f)W . p'? :P'p75 P»i»5 .1?i»i (l) s^^ «3 rTDT • DTI 466 '> i<'DE' ^^a W linaa*'^ ra o'S' oJ^fi iMft >3 •Mils . son T/nt) 333 ?3lPD ?J3irC? t v.vt -; t : o "^ " ^■' • ~ *• '•' '' 

(^^ OD) -WDjc o>np? in i,^^"'?;? ^^Sl ( no : HDim ^'7S"' 

•ifiSP Pljinn »3J »3 ?P^?l V T '-<:•: it . : ^ : • 

mp6i : nin»p6i 017DP6 »■ '^••" ■' "-■■••" v :j •••tt -j- t "•"IN linn n 751 ^yixi ■>'») jm tW' fi> 13 . ojips >^v oi-niBs cs: liij o» cm . ?i DID nil) no infi ?5 05b ^ ,V, ^L'Jl,' Ci^-«. 4/-,V '^ •¥ ^- •- ^^ ^«6n5n>oppin».>»w(i:«) 

: w» Sjfl o.•^3 '15 (f> tivj) ^^y?^ ^?D ^£?? ^23 Dioo JniH] S]K ti^nij^l •'j'-Qp. 1K"'P"ini< ftjf ojjs w;f> _i>B' oiJSn J* '>.'1 :?3-)6S3'bipiiD'.b33boj D-p^r^n^i mT-DN piniD nD? 

yipn lubDD ?3ipi) lijD "^3 ^ia*2 K3 : Dsnartjj? .n^yn 

S?;^ StI^U'^ •::i3 nD^3 nnp3 nsnn ^ii;ai? 

:;p"p6^3rLTS :n>Tn;2;J;^T#^J;D^nnx3^^ '» 

.bbp prj' bip r;6' (35) nl.T'-cNJ D\S3 D^j:^"n:n p^ ai 

ift p3 07^? P6 0>J-)PC3 ^ •• o\' ■ * <• T I" • I" T 

6'3in» P5U 6i?i ppn3 nsix-tjssi n''"?"'D£-'?j; \"mpBi '' 

'31 (») : ?p5fir 6P Pnn? >-'::" >^= ^^" • •■ - V!',-iTo ,^ 

v6n :prip ijsn ppS . iSsp D'-at^H 733 .T^JTH'^S JJ:'?^n piN"" ^ 

nm . SwS Saa dj . sira 
anvrnyiia oh htih^ih^m pi iftw '»n 5lC>> 85B 5P'3 :■ • • ■ • ^ ■ • I P' 'n'V v;n 3ic« 5JP sp'B 

75 ^7"'0p l^Siri"' 7237 t o-Jin .>c' is-ci pfto >? '>5n 

^''1 KJn71S P' DTlID ''""' enisiBja i335 isfi Jftin* 

*=" ~'' = ' ^^" : i3>» 'JiS »J> BT'iJI linsiM 

t ] "337 7y p5^ D7!fnT^ pim i»ra nji . 'o rfi pimn nsi o ''■'■• ^ '■' ••■' »~ - o'cipn o'J'ifis voD ODin «s»B 

: ""n N2^npDfl^3 n:iU''ND1 ^ci^it 5» : oy.m «'Pi)» DPife 

-<«iu %»L.' u««¥«'ui-. ••.•. L. 1CV»1'5P'3 i>53 5?» •'' I"' 

^^^l ];?i< n;qv xn ]33 ^ .5,|,„ ^^^ j, 5^,^,, j,,,,, ^„5 

^J^l KV¥<« •'V- 'y.tt'"! t: I ?p»5l Opjftj JCO? ft'J'B 1PW 

''"iK«:N"'7^p»Din"'Kj;nx « •ows isj oiup 's (»> 

— ; T- -ni •:• 't:- o'>n; 0'3'JS 5)3B ib'cfc Si >wr 

^y.^P'3^ rJ'J3 733^J3n r.npi ^Ssp '3t DWJ crSji 

T|n3ri nNi n;o!$' n-'x 5>o,„,b ifis^ 'p6» -; 8> i^v 

«ai"i ~X 1 S p;D ] ^)13 ,,jj, ,,5jp . 5„ ifi fijj ciwt 

TQK nw rTiT3 7in'^ 'onp ■'^'^ pi w'Sji t»5"j t» p"" 

"-■t T*tl • T I •• -tIt: opi;t,i33»a,-)lJI>lp(l}) :8BinB 

1»}3 B3 

niB 7330 NnniV 7p 13 :^'' >3 (bj)sJ33» i»»s' bbsJ' 

r.^'^^^'^'^SrnT;^™ b^D3bn''1'J=!?:inT7l-!il'?lpn3DD rtv^ •/Knp3Ny,1NpN3nN-33ni ^^^.i^s^KlltB^" 

•003 "B1 <B1 T'sa '3 B'K<33|I q^"' • '' " ^V Uom/,^?'' ZU-, ^ T 3M1 723 O^ ■»* TSK '''IM « 0'»" ""= BS 3Bft BPB 3138 

ns*?:-! mi-^ ■733-'?j; n^-^j; K3 i'»'. ^v^;,;^^^^^^ iBf,W ,»3\ ^33 >« ,^. b, 

::•: " o '•■ ' o^*-'", ■» |VV?r^'?K^n^0pn\7J?, BPPn » li B'BITBI li'B Pft M'Sj 10m ''Bl 'H'ip3 }'«>"> 'J 

, moa ''1310 B'OB .D«ai cos 
'3 wr'i : ii3tn nay d'cb 
n» ri'VH Bona "bi 'x'lpa 
uSi . dSi? rsr mb" . aTrBfo 
^ 13103 uapi . iSon b»3 «'p' 
ur'i r 1?:^ rni^^D •?K^3 DnWp.nnnn nnp5>'«'j^'>ip^p;nB^w-7r^^^^^ p;,^^ b-b^wb ibtd . bb^bp 
:' D"?^*^. D|>? nipV ^"^f^^ ** 

T <v i-„T V I -ii- T VT, • : -, \ • : inPD1.131 PIIB B'p P''B> 

733 7y nbv' inx nx « i^'Mf^p ''""^^ "*"' ■^^'' 

'^v'T '^>'- "i'-i "'?! .'S " C)«8 p WBCB3 ftiBB W3 P3:B1 

i<m3J ITinXriNI m3 'riPBp813B1BPPn533lb'ft3i'3 
T tT- •-::•: I ' t ,3 ^,nft ,nfi; ,51, o-DftoD 3133 

■•I.** Tin'^''flE;'P N13nX ■)fci3B.W3CBi(«):'8Pi>i»iift 
.SUB ::53» IE>B.353P (3)) «nnj^ Knj-jlL.1 t^^2^7W 

: Bpn . BH) : onsiB b-bbb ^12^ niN3X "'■' lOX ]11^ m •..TDB' nlN3V ^'' K3^0 ^DK TlN-l Na7y'7 Hn*" K7n N>3n KHID TiniD"1 

TBJ '81 pi SST) >'3 .JW (33) t : t: - -; I- :^ •■ : t T t: Tf - "^ -j •• t : T :'-: I •• t : tt : • T I 

: 8>«8» B3SB j>« .^Y I vya ow .b'jibi B'ono rrnjs ]«>» .wisbbi (ij) :('3 >'»i) TinB pn iM srJB j')» . Bern (i>) : b«b3 v» 'l*" •(*» i'"')'''? 

: icipn i'Jo fti '9 rJi3' 'isn nnhi owfo ion cipno n'3 pft widp s'lfco '3 ijs 'i'OD i» prjsTiD fi'soi r'3B6 . 'P7pDi (fn) : 03P3iPi fcis 

: 75TftnWipO i33 ,r5"56b31 :?«i'DDi»PrJ»"510f)'3?iP'3Cf) .'P7pDl(33) licft : P31D iSP ■JDP J't C3' ?'?P . D13P : 03Pr pf) ftC'l OPIU -330^ 

3jc?li o'nco if) !i33 ?i»P c^ . ?i»n '3 (jj) : ?»C5? f)5P pm . iJp pjft' tm njo* 's 3'i6p iin opipj nc? iftJ' ftJi 03^3 fiw pin? '3 . p3iR3 

ihi3' '5nn '3 roJsi i'riP fti onn3 pprp i53» oncP o^i 3ito ':pp oB i'5u hi? . ]^b^ o>nc (r») : p31R3 cpift Jiw T»3 Ph 3'ifto cwn -Jpfti 

pmpn 0f> "501^ PjiWI ?5'i» i')» f)1?1 '735 7ni» ■5}3» WC I'ftl 0'771C? ?i : 0'3313 '731U3 iai lUTP '3 i33 ]73ft3 oiir3 P'OP ?D»D S3")P i'll PJ'b 

iip (rs) : i33i5 onn .bin (73) :oc}»i b'sm fti piton 33"3?3 o»niB3 jjijpns owco nni d"35 cr iicSn 0'7-ic? ?'io ifti3' icbs . ppJn '3 

BDib'T. OP'ii inpi :76» ii73 TP cJiftc ipi op pst P3 pp'O '3 .inj 03 ib7C» 'iiniiosios pjd P'P b33 '3 .Me^i li33 03 (po) iPTiifn p'jicJ 

C"n TTip 1031 o'b33 prannn53i rift:3 topc pn imbs cnp i'& op'isc O'cio (5) : opicns idbc z\n |3ii pftp is "iip ii» "scb p3D0 3Cpp J33i 

, opircp PPPR («) : psnn oipn? 73f)' Pt is pft s^.ip jjrw P'P p 0'3T isin J33 'csft od 3P3'3?) ftii S'lfis jird o";'i5S ifnC ':3 opfi . 3Td 

•3 . '.-) pibv53 ifc '3 : opipcp p^scj ibnj rnnins isanpii pn'i lisr 6i P7i3s opiB3C so 'p pft n3f i33n . niR-jn nsf : pdc nnuR tti 0557f)i 03» 

. 'P33CP1 ','5) :P1Cci 901Z>Z pi<D3 pP i33i oic pil CC130? ilBJ oiCP ftl? 'O i» pisftPn ft'DD P» P3 "313fi . 'l31 O'iClTI : P'ift 3ici Umi CTpBP 

: »ip« 6J1 lid 0P»7 i3i36 i""> IJ'P' f>il OilU 70 ttC O 7» ORI6 ISCft PP'is PPD31 3lftp PDIP 15»nC "3 13513 P3p 7C P3P . 13C13 (.63) : PPPPIC 

'0 TChS y-i ■3«37P1 is'Ppi OilftP CP1 'P P»3 •«?» iP O'Tt *} "JChS l)<3t W ptn W (TDI" BoiE ri>»3 rM9 iB5) »»r) pi MIS pa iS : D^lff^'' "TO-m 
iv 'iftEi ETC 5*1 'jft 'jnfii '* ' " '" 

0CU3 BDlft O'JOn HOB c'Juo f^! ]"''*^ W^ '<<!|' ^^ '^?^J 

»BJin ojTP 'iPjin o'jiws 5» '1)11 
wfl BJiTi 11131 'Bipn '■sfini 
Jfci t 'J TCtifcT 'fisi CI rs 

pft •3Br )» 1)33 . C'1C3 'JET 
J'frjBS ftSlfe '3P' is 'TSl 6nE3 
P'tt PJC iftO •Mift 

: 5» .'» CBt) 6^1,- 

•BW3 3W 63115 >» )E». . OB' UD^f ^"Q^ "' • J^; V59,j , -Tsi 6nE3 pa^:)a2 \nrfl tS :Kn;iaa '^ Cin-llyo I c^^:*? "^aa HDMT t^ 

,-E o-iBiv;i lopf^'N^ nx pn^ nna ,^n^ r* : aa'r rsanpnD'instJr* 

>i)>33'j3i» lE-Jtj-jncft.isfic Kpyn.T'byNn'XBSnin^p ^ • " avFma rfc< "t^N Disna q? 

J33 0131)0 iin i-n is ifiTOftB N^i 7n3 K'l']'? icT ]in''ifi3E«j3 '0 'j-njtj,* i3Br^'i^T'?r^i!?a'7D^ni2D*n'i 

Bwoi ISIS o'-)6 jfiEio irfi-)p) N?^" |in»n T? w T'T -^,^.u> gj-,--,,-^. , ,v••ft■'^^^^ n"?iy 

ijo3>-niijfEi.»3.i^>:eoi j^^^p «n« tOI K^Jn ^•' ' ' * '» = Cx: '*i;^-T /' " t '^ 

.681153 {B>) : 6)103 . '-JUS : -jsij W'lDDK o ; ^^ ION TINT ♦D V^*^>. D* ",? «?3 U VP? ^ "133 

BPB» "35B)3 8B» )33 OljJjB 0)»)3 '•»••• 7' -"•"'' ' , - •"• ■ ■ 

ofc5«i )ft'37 icDssiPSB 183 inj D^. ^"1313 ^?7t3p? pira '» 

1611 B'»3 )3'08 Tp3 r3P15S TO j.f^,----,jj ,«^,v' . »«; 

p»3 iBi)3 00-PC8 rfi piEft rig' vSrlN n5'« »® . i;"^ 1 

»r) 0r»B0 60) ICOJB COTEB t - : i : : • : v t 

•)5fiB)31<ift 3iP5Bi»3)n3 ineJi mf7 Din n3'i< WIK 

•61>» JiJE 'Olini )'03rB fiUD ^' • — I I ••: •• t:- 

BVISBOI : rB3PB» 'OWJSII 

IPlf<3 OPift 1*366 . 1t>Bi »C) ««,n^ .n>^««(MiM«« xSm •^•ix 

iftE '3 B)l» W« UB'B OPEM '^51 f^r>l1^55 ^^P '5| nat^**? ^n^■^ tn piin-b n'^n 

)l» " : ST ; IT I J" I V/,T T T J- r • 

"ftf A'S lif ;p?8o ^^DT rrnnc'ci ^^9 t"?! . -i^:) pk nsnyi f;«x rnx nis^T 

5'nft li'P'l CPn3B3 OB' O'lOEO \-l1^1 ntt^1-inN3 Ktt' <n3 • I I vv ^Ti-:roJi- » wv t- : 

Bji)»i BTBB 1'OE p»> on 15^1 nx? HNinp ^^«^'^ « :N£n " "'v- x^ Jor-'- >'■. ■ "^ ^-'^ ""•• 
SB'l^VS'llrS '"^^i?? '"^5 na 15^: 

o6iJi op'd) osips 6')in6 rJpn "paf iWBt W IVCNI "ns 

•SVC"} '3 0I» 1BVD pi irnEn; 'v: l • : t : - -: - : ,j 

vB')»ftp-6ppi»op"''i<iispift \"iiD?^ n^ raxi "722^ Tana "ra-^j; ^nnps^ to : cn^']2 
tnjfij "^aarpin-ci d;15 nij; v^7« 

JT t - ST. I v^i t "^j- : • - I '0 ipft 'pfii ftr)»> IIP" f'Si 
1* pi 6io "sfton . ovvfs (B) 

ftlOE I01BTC . IBB (fiB) J 73)3 ^OJ? ,Tlia IDIS HO : flDin^ 
533 >» 0)P (3») : E'S P"fi3 )33 "- t- • i I : :.' 

63B)njo )'Bo>5"5»6 B'7 .c\- /TB'fij n^ "naj UTtyi -.- -^ .-.,-. - . 

??;■; Tipl^BL^^jsTt ^^ ::n NTjn ciprip njj^att^n ni^i innsi ny^^a^'n 
pi%n,Br«,pp4'"i3',r; i*ne'^ wri^^Nj;-!X^yD;pt^«N-l wn-jic? D-jp^^p pnnni paa^ yn: 
'cipci (IB) : 03-)w 13T-3 ijy iifi^E' Dip'-i Ny-iNa rfiitm lUD""! KfiiiDa xflCa %ni"inai Nniioa 

VDB 5')ft fitO )3 . )J33 33 )» ' = ' ' ' 't : - T I • -.>:•: t : : t - : • : - t : : 

P1D3B 1) I'ft'Sn I'OB )BB T)7 )» . 1'BB tt53 p6 'PfiilOl J 133 DUp )3 SW 0'»E' pfil3>3 31P3 pi 1301 iftfi'l 10l6 

. o)c) )33 PBin 03 : 6't5 pjnn oipp 6iob '») p:io oi3 7030 ftip' T'ti' c'uo is v)ft no3i pi jbbo )ft o5i")b ris .013 ii« i»>fi 
•MB^ifii'p Mb e3n'P3» vh , T3>t) . b3J3S it p> (ib) : ftio -iuB . iW (:b1 i opi6 c')<dbo 't )» oiB3 BU'eiosmo >33 p»in 3ip3b 

5 9p: ' »j»imi »Dnn ppnJ . nftw 
. n» (rM ; nftc ibsft Tcft 
omw (ui) : ")»ij linn 'b 

lM3ft , OP'PCn Pft P'Dfr 

'73 oin? pr3 p'pcn i?'C 
. wp'i ifiiri pni) : njpc'C 
pjp . oiir PJP : »7T) 
lipn cc ?pb» pi P'nbi» 
ijn?)i i3in3 pnjci wen 

bft'373) 'JC mS TW 73i)1 

ftinn crB3 inft iJftcb (? 

'IJI ftlDP 'PCft (OP) 'i^ 

tif)t\>:i i'cp ft'i'b ?o (oc) 
. 0^33 (n) : ftpcin i'sp 

: P11P3 (P'l) . 0'W3 
P"f)7 ''33 ^33 . IDC (ftn) 

. 0'? ^33 b» ?br (3n) : d*3- 
is (in) : o'D in3 bnj i'n 

iC C'3313 P713r br . is 
is liDPPC .1»1»3 p6 :b33 

. n?5' ftVi : I'ppp 7Tft9 3Ci» 

is 1'bD n?J1 pi IDDfi' 6il 

pn?; 'D'ps (3 P'rc) oij? 

: 0'9 ift O'SiPD 0^13 

TK 'jlKB' Sh<1 'OW 'J 'flDpJI 

'33n . nav 'tsi 'nopji .ovn 
Irhi 'n row : 'wjpai ^an ai 
nn n'vtt Dona 'd'di rav 
n»ir 'rnarni . Krnro 
. '3»y'3 mr !«« o» ,n»aam 
wm nS'Sa .laijm ww npwo 
'J nam t iSon wr nrw 
. Sbj pron Hiir 'o'oi 'ipoa 
'n jBi : ts'D ''Da Vv*? jtitbi 

T3'P Km JB1 'D'DI nK«Tp3 

pi • rem riK n'Kii no'cm 
. n»o i^BJ ion iS 10m 
Dn'mK rpan ;b "p larn 
oaaaS ^1' ]bi . pWBi wsn 
]Bi . 'na33i vnM |fii . wini 

o)'jB .p'Efi B»B3 i-vix nn^ 

P1313 .BB'i:iP 

1011 . mt i»)3 : (0) P'WBJt' 
« oBiia USE'S 'OlpBl 5335 BflJW 

1103' ft5i : wft'pi »)3 SiJ in )» 
. . . . , - - . - - - IB3 osnii opm OB'OB '«> 'oio 

P'B'JBB 03C3 pi BS1BE0 03B3 ftsi 'til 0'3 8 63B3 pi )33 )» ifcS'B <n PSIBC 9P3 031B*1 03E31 B'3B HS T5» 15B)31 B1)B3 C31PB iftSpi 63) »1' ft) •> )33 >ft fclS'B >l6o Olirn IB31"Sb . 'PBS181 iE31'1311» rBJ» .'P3in01 t03'1B ')« .31 (l)) U'JOI'B) 

Jipo fiio .opiEi ; iioBp , OBE J ins . ;wB t luii 5p p* . b')j) (i)) : 8'» i'db pt 

1S13 imp )''in31 OjfiB ps . 11S3 : UPS 'ift . 011133 (O)) : B'PtBO J13p3 SBEJ9 
t (b*B P'EfilS) 8716' Onft 113 pi B'3CrO PllftO iftip' p . '11J3 : ('J P1313) 
IPOft) OPEB 0E» pi OPBB )E 07110 ft'O .CO'PEB iB'Eft .PKfl l RWCT t1B)B .0 »1P3 (»)) 
IB 01»0 1«J» . 15'p' :83'E ')B . t3B'1 :OBBB V>i .ll)»' t PIISB ')b . DTISBSI ; ('ft 
)33 ftW . IBB (fa) : B'WO IB 0'i:i8 CO . O'TIPP : B'SBB C'B33 . B'133 (B) : 53<EO 
. 1W03 (3b) : HOBP) . 8BB) tPllftBPOl )l)0 11B)B . P)OP lOTj) 1'3» .EEBP1 :c'3 0*63 
. B'S :8BBB) . 8BB) (3B) : '1D3 11E)b . OPCSS : (I') B')OP) O'SBI IIBOB 1B3 '131 I'3» 
)B B')1>3 OB p . )3 : 0810 pft30 PPiro 1'3» . -OlpBI (TB) :137B 1B9 . 0319 : sbb; 
: (»•) )'»)) '0 31P )ft 11031 pi "iB'BO 1033 83'EB pS . 1103' : C»'>3 VCiB . 1»i3 :533 
DBB1 : (1'3 ftlpl) llin ipftSBI 1B3 8B'fil TBB 1'3S . 11' (lB) 

i33 mfjcrti ?i?ri rP'SC 

ph (3)3) : 073fc5 C'-JISJ? r' P'3Bfr /•? PC Pft C'3l6 . 'BS-SDOl : '01 pJ "p »C» pi J'fcw . pJ (li) 
117 .D«iji('i) tC'nS^SIP iC5 . '131 'PC31P1 iGKi »»3 PfP Itih OPSPCS 
C'jpi 7170 1'8« .D'JP 11J3J3 : OTSP 'iP13 pl'DJD D'Jj P37P 0P3 fcjopj R137ln9 

ipTC'i P)3"5in i» ircn' oJ» jircri r'9P . 5p7Ci one : putds osik) 

. 5C1' ]'ftn : (73ft3C 31CD 737 CPlft73 iip3 pOcb 876 '33 p7 p '3) P'Ju 

533 '53 is . nn' (ni) : p'J» ip7C'i jwcni p'Op pi oc 'd 3C» fti '3 5» 

737P iSS . '131 17»} : Olsfto 7DD' P133 0'7'>P3 lite' 7nD3 7» iip3 IjftC 

o«w i»r3 o»'PC)) icr-c 33Df) P50 7»fe 75bci3 li3 . omn (pi) : c*)33 

P1PCJ 137' PPCCP ri33 IDCC '3 J» '3 nSPCI ?37P IPC 01D5 P3D3C "TS 
J7P3 P3'CP P133 '3 71J) U'P' fcil oiw 7» 13C* PnSCP 713J33 . IJC'l : P» 
feci IPlh 73:« 3'lfcp '3 i333 . _. ,... ^..., . „ ,^ ...,,.,..„., ,,^ ,v 

7C11J0 b esi inijp 6io oicBC ucnc I33 P3Cdb 'pi 7»hi) o?c t'i)b vwicJ <jDfcc 7CirP is i'7'rc)3 ft'Ji'ft Vbc 7Ci»p Rfc'.Vis'pft": orr rft 
iipp pinippj) ft's . '131 rniD 03 :ci» 13 ybe iftr oii3 k> i73»i i'i6 psJi o'n»9 ocd' fii 7i» . itp)' 6ii ; (cc» 13 pfei isp ft» '3 dp p 6i 706 

6l3' f)i IBli 957 C333i -[V ]0 17)3CP . IT pi (w) : OP»r O'pij 1'8B fcic i33 i» ilTPC 'P qf) pTTO OS'CW ipj» . \\^m (p») ;7«C5 ni));3 iptDP' 6bl 
733 ICn PDfP P5C3 ft'PO 9S1I5CP Pft3C Vm^TV fti l"? .631 : i333 OPipi O'ilC D7C1 '7» '3ij5P ft'PI I7fc3P»nC» ?»10C3 lft7'P 6il 0333i3 771» 

iBin p^' B3P1 i7b D»r PCC31 i35 pfc ie:-3 735 7c6 fciPP p:c3 V7nfi nrnC3? r»i»n?3 ift7'P ftii Y-i . i'TpM : bpici 65^ 7375 P»"ppj> ^763 \bi 

'^ "^ 'few bfi Pif) i5» 701631 CUP -3 ir JC113 P)P 7» PD'PB i35 Jp JlCPP '7J51 D7P TPli ?5l JpiP i» ^■• r *) yn pel) .iDDD :um v- < =•- • "o *•' '''.!• ^ ^ -Ly ^ns'i},^^.. X; PMWF'55'pftr5»,''5»ww3 

jicb . iinpi (P3) : (7 w6) iD?" VV? ^^" l^S^??! j?9 'J pnu u-pT anm "ynun n-)p»Tfi»3>ojMvo«wEinrt 

■)'Jp?p!»PPPwpij!>?n7Pi pKH Kr;rni tsa : 1^7^^12X2 F")X Nnjnia ^3 n"""! Nnj1t372' Biw 39S5OT fiinra ()3 p»» 

r»Sa 'D«oi T^a '« nmoa nJ2ti*7 '722 nS"nK DltJT^ H-fH^ '!« X?:!?^^"! Ny,l« J?JTi;i1 " j,;> r»» . imPi , ci^m (m) 

mwa H<-in uniyoa owin vt - :, ,pv t I vsv -.- t t : ""H XnaE^FlO 722 j»y KOP f'^P'nfi/^J i»5i)p 'JtoiV.'j 

'i 

■*■ ■ A- •• : J T V.T To I : llnrfllSl m3PlJ< KHVOi :''PlS»a .IPISO : O'BJO W3 s<B5n 

sua TTCBBt oi ST)B !'« . -ocu t'':' ' ^ -t i.j. g- . ^^ „-..^ -,,)h5._j-_ itnn^ ^31n'1^ pnjsn . 1CBP) pnjussi (jS) 

ff^iTp^'s^'VcJpi)"" 't^£ninln2pi2m3^:nspDlnv="''='^vi^i:.4'^^^^^ om .», v»9 pd.» o'^»9 

183 ircw m:pP9 r5» -w ^- JT^--: ivIt- v*: nx 722T X2757 HXinf d)39) nv eft ewft »ub> 0'5i3« 

n >'-ft) n» PiBB .«DP >2?:kt K/«3 i&nb' D^ajxn-n«i •■n^BiDa,Trnbw^23n>{ ''™'?i-«'B,fttVfi«^ 

«B l-n . 9'!»1 9'PirC (03) i",:-^. ^fi"o^ J :|T v" " -:it v: • » I ¥ iUU i I i.l JIV i If J^>. I« r3r»9 OOI) Olf) ')nr'fi»B 95pa 

jaiiB 
irt«3 e:) 1P;« Jjil CMI W • t : I >, • vJv ^'i--"'^" '^?'^ ^*L tC^ •* v:*-*: •-«: 3»6l 9)» •,'!'» 1'"'' 1""' 0«iB 

fnOS IB")3 W3 . lB-)3 : :r) l'« -i . i . ,r^1JJ^ J^^^ X7l3 NfjriJ 3'3D B'W J3 n3>1 iftO'B TipO 

CUn '?>) : '>3 BB'CEI 9M9 CPTBB J» "3"5 pB> 3>P391 T113 l""*?' t'l3 e'3'P3 piOD3 092 9BBn9 lift , W15»9 I5>3fi (li) : 1130 11')3 :i>31 9'DBV1 913'3T 9tBBP'B3l J33 

V) v)s 'Ttei I iu p3» '«'»K' » P'">'>' '9J'55 : ""B i"» erjs iD>» )ji; o»9i ins 'jnns , 533 5» o»n o«p»;c ifiiB' jib J >» 3310 i')»9i i>93 )» rn' twi '^91 
«» -ft: lisft 3b6i w3 "^ *"'^ "'"'B *' ' '•""'" = JTS fti» / 'Jwn 'i">ft fti» "mis iB» pi i» , -nsB rcns fti» : Pip'3 'is 3»ft li'fts 03 p'Ti p'3 'b i» j sp-j 

jj-B '»3ft 3IC9 9i:j P'3 6;Bft)'JP3 ':»)3 pn ]»3 '}5«)331 '353 35)-3l33 'Ji'EI '33> 13 05:i3' P3n6 p pOCSpSV OJVPl 331 13 -jfiSJ ft5B '539 

0'55d9 5p 'iftBi nt33:fe)i»»o 5» v»n iBfti 'ibs '3ft: ,'3ftci ion (a5) :»ifiB w o5Bm ji'J pb5 58 rinfi 3Bftpi3B9i"3» p» "jipSp 

J-*? in 73i3 OT? -jsm oipc .rn3OT?i (ji) : ('> i'ci) ipn ?i ifti: ujpn tijj i-j pnnbnb fnsi iDDftffiB o'ssw '73iiJS i» fmi . d> »ftB (o) 
wa 515? '5C is i7j:> ftci» . O'cjfc? ,->fti : :'ds p7 nnsi ti') rp 'isS C77f) oisinn woftns o»ij O'io is'CfO . iC7p : ?o'Dft fni ftis or oj . "jdis 

ft'? '3 =13 7»li PJ-J . '131 1T33 (iJ) : ft»1» i'3 -JPDPi 'D bv iji pft3 6*31 PJlfts IDSU? 'ST O'DID PiUp llsn ?Br)i»3 qiOfti 7C 5'ij3 13D 'l31 
piX) t\tf tfi '3 'OP* ^271 O'lCOO 05 1317' PC3 ]'Mi 031D Sftin 9PC PS 'ic3 C'3150 O'DID? ^H lOf "O) 37p3 PB3 nS3 ni7»3 -jnOP O'DIWO 
p1» O'.-P TBii 557 7''JpD PC ?i ftOM P'3p'7 S'Pn pf CC»3 537 ?ftl3P? p 0?S C7C5 31C 7»lb "fP . '131 1D7p (PS) : (TBDnS OPnCC ICpP' 7C6 3il 

: rc7ra 5hi3r? P3 qcfc3 6i j"7»i mftons is ift'ii:i 733 rn '3 rJpSrfirs . inic^n I7fj : ipid "7r6 nTlm arc C7i3 wppi cr77 OPi »7)3 »3in 

:n?i 'sisfe :'3 pjp o'7Difci ii3DC 7»5a b C'b3ip i67C' "JS . '3bft (71;) 'r nirsnn b33 is oi3»pP3i ?7n» . pop '3 (03) : 03 Jci» hip 7Cf) 1760. 

>pi6 ciisi TPiJi iici Rpi i3P p6 P'7 'is 'R16 rasp . 'sj'jp : -pin . nnJns isc : B33b3 pm ft3 '3 . '131 ii7R (i) : ?o»ci PPift oici 35RS 

oh'SPi 'JTfc 31D bic Vi 'n»» in lis D73p r 5'»i Pcri '333 riisp psrs o'CJJ 0'3i7 Yvi 0P7i33 opn p7di ?pp»3 . ppcs : 753np 3jcn3 pfpppi 

p37in PniftB 13 7fcW fti 'isO pf) CW7»;3 ins i*7 . 'SD^TP : I57fti IPPSSl P'7»D 'P'73 173131 P»P13;cn IP'JP 0'3'lf)P . IP'JP : P3P P1SR 7373 
IVJ P3B1' i'7 . '131 »76C1 -DDR (pi) : '7'3 PDlfcD 7''fcCP fti JS P'PCD73 p C't> wiS POPiop p . JIT" ]1 p67pi JT (f)i) : 0P3 ftl3i 3'lfcp 'JOJ 
rft ?i3C 7» '3 73CC -pes P7133 isi "i rC»3? DnPP ijj 'rpsJ TCftn 533 uipn 77731 7PP p TX 31 C hi 7»1 PBRinP 737 i33 ibi 7'3Pi 

^^c'iciT . '01 wi : 753P P"i3i onnp 'i h3 iTn '3 i33 is ?np hio '763 737P ic: . '131 T3S1 : Pf T7 :>hipi Pf p 3*6 pi ttir hipcs ]i:h7P PP3 
"'p«C7 13C: W '3 C»7P? 'jpr i» h\.' hip '> tcr? 07P is «pp»} 7»6R 7o6j pi pjnop P5p3 ipi) 7»li 5J7 . PJp» : 7«:»P fJI? l^iO '3 b'm 

si nop pT\ W /TDl •»:in 

S.'«.:r.to "'."»« n-JBD w» •.!<>Di* ion °-'? VW '"^'^ 'P? " : =W • »>Vr>v="(W tw"" 

-• »^ ,' ^■=' .0 " : '. is innft . !>33b «P»bPi (73) . •) ocft ;b» (5) ) wnJJs OP'5 • inlT^j n""??? ritn ^--' ^^ ,» -"-=• .0 •» • V bs^npft .b33b«P»iW(73) 

r^Wfrt^^'S NW^' ^:3 ^B^fl3«'' ''"'' l3Pn|T^\?':p|P!lT'?3^?n „, bp ,ppp, ^m.ft. p6. 

DB ■53BO hs 116)01 mn Bi) nJ ^T J.l. ..2... : , —J . ±l >^i-^.__><^> '731M 

n'?»3 : Hoip iN ion n\-tt» 
ijSn nhn th 'w 'loipa 'a -■•r - /"•• •; -:- ■ . W 3pJ?n Win V"? 

PP') o5» IBfi ift •3551513) lii» ■ ""' ' ' 'r^ '" ■ = 

r* w(8J):-)3»iTri)i'Jw 7N-|^^1 Kin N71D N^a 

"p?K' X'r.A» ^« Tiio'^ tn^air nixav 

pj pi fi>:n); fisw iR)i' D«»r ti^ -pj »^ i^y\2 '•Dip 
T iie'3 rp> oiws JSJ» '3 .PHDwi J 1"jri''33"fl riDTll T13 

B1}'E3 pi PlJnJ 0'J36 r53P ' •• : •: I • - : It 

fuu-jps >cn ITJ 01 iBfii Piwo NflNI 133 T]3 "n^KI 33 

Ub <iij .w ifcc (.3) : Dssici ^^3^?^ P'5;i :ip tj^ "in5«5 - 

o'-nra o'5J^> 6>i w» MfiJ . iSsn'is liwSr? tt'^J*" I'i.'Jfcf 

DV3j)n>»> iTOft ')3 nn rfi-) i»3 rfTiyi K*y*1 "na *T13K1 » 'D — 
3> ••»»}> nnfc D1B3 CT ipin - • ••" »":■ i~ -^-.- 

lupp w ifeB Bomsi 8oi D'»noi )TJ"IS1 *12N TI3 T13X1 

TTftj iBfiB 'Bi '3 , i>»o , npB t p'11t21]'';ltD?I?.* Tja 113X1 

IB -m '3 ■5»fc 6> 0'!33 3»ftl ,2;-|V -,-^^, L,^2.hi D'?E''K5 13 '" 

•• ; - : V T : •• - — / pK iK» . 'iB'D r'lT ;33 m? 

•' "; • - . ^ . . .- -• 0110 iHr . Dn3»n my S3 rtn 

DID ?I3 Tl^iSa"! K2 : ma'?^!'^ ?I3 ^m . rh* Hia <D 1H11 «':'» 

' : I : . ••• 1.V I : ^j- : - • : A : i : . pcio o'lon . •|*1H3 03 WW 

, :'•••: "^v I: <• :-o-: it : . (,oBt;) Jbj ""o piO'>iiCPp»S 

'733'? -rip-EU^i ts : d^j:di nins fj^;-,,"/! ,^^' ?'("-> S 

' '' • • • « . o' • o . 1^,. . ,Ar< niiria 'in . HBO I Bnp-73nt<'D-'i»3 °3E/l'i'5b-'i ;,5r*^!?;.'5.*i5S 

ilT "tit 'o *" '•" "T = ' ■",• >»,, (3»i"}BM)B'»13B ofiBBI tin ^-^^TT^yr^i^ n^ne^isn nln^-ow g„%r At;.?; r-"^ ; 

VAT^T ^ t V /■ -j^ ^ ,1.A':; BB1!33 0»ili30 PUS . 130J : SBU rnpn:Dnt^]Nj77«7^^n:7^n9T-ne5«7^np n^4^ nie'^ ^"^^ ?ia» inrT-;^'?T= b fipm< n'3i5.».>3 5«ipi 
wi^w^i' «riK isipf » ■ : i-i'ioN \nri d?V ms nx piJ^ Dr-^Str w : nin^— DS: S ?B5^''pi'''c^3in«» "on.* 

^ ' * ' • T. , . -, -t I V T t J" s IT : \: pj^j. _ g,;3p, p,nB : (ft 3,.ft) 

Kip »9 BJBIO r« • tCP : 1"* W>iS 'B'JS • B Ite (13) : TIP' rBlO . Win) i PiViS . 05B> (13) : JuJi »•» TIBJO )6 83U0 p OJEOO ' fi'B . TP>J>J' (") ' ""^ ''"> 

Blio Ti-i rr\))ic> ti^iii '0 ; ipiD> use vP3Bb fc*? Pi's* t? vtxi 3p»' Pfci . ipip> tx) 

-p» »i !*< i«6Piwi citfni 3D«3) pcoi plsppfcJ JuJcto few '3 . ice 

nnfcn c'p' 'ftio js ofi oJwJ id? d»x' Pfci b? iJv 6w '3 o'i'DDS c» 

'b33'T3 P''? i33 0Pft .»i SPfc ICB (s) : OX^i :;D' R»B5pi li33 P6 73fti 

b\9 . nsm : o'CJfti mnvrx) P33i»n fe» . ssi (fo) : ponic 'isi jon 

"?p3P 7»J DC 0C'';R3 PD7to 73113 . 17»5l Vh (js) : r33iri? i» 3D1'? 
C3il3 . C5'3''Ci : DR»"3 bl»5 533i oJcfo ?301 . 'Pcbci (73) : 0?3 CnP' ICf) 

■p ^^^ 13 enift 'jft d:p . T^'' '''^ (^') ^ ^35 ^^ ^^^o ?»i? 03'j'j3 ifcin 

: (epfp 'src ip sftip Pups cpvp c»i) jifco is rft n>DCW i 33 bvi p'dccp 

, : ^3335 0'rl3J? O'hjn? j» ic» 6i? . c-nic? ]» : -|3 ouob . 'isi »p»C5i 

. 'ny wp' rti (13) : ?»3 c6i P'le; P'i» iccpi one? -dpp '3 . ?did wi 

cm 1170 ^3) P'39 PJC3 ?niCi 'ihiP i3ft IPp' fei TD«in piW» '336» 

pft . PHDini ]3h : (m w ncn ?fti3 pnrb to' ipro pfc? ^3? pjd3 
: P'>3te rnpi dc> '» bivti ph . dJw nm»c »3 : 7id'3 wici 'Aw pfp 
lfc5 43 (HW) J12 
1R133 pft PC1» <)W '3 lieftn 0"pb n'3 PJPI lOlfcS . V3»3 pft oci» (is) 

Jipi (rp) : bpifc? p"P33 c'»c? STS . cnc pds : n'3i lic Isp p ofti 'oi 

Cpb O'JJPO pft pine ffo 0'»BP 1'*3 D'» R"»P bip 1P3'P) 113»3 , 1PR 
P'PIO 'iWC3 OPC VW obit)) 0'ftl3 PPP 1C63 i*1 TiftP p5pS O'PSP 

. o'pi3 : o»c 1'pcpi pJr iDf> oippp iw if) opifc pi»» ib jiftp PJpJ 

Pfc fi'5lC f)15 . f)JV1 : OPif) 033» IPPP I'f" 3'i'.'" P'''3» "'CO' ft" "^^ 
PPT 13 PIMP 1P35 ftp iODP 731P5 076 i3 . 1P3; (P) : 1l5l6 CpPP RHP 
I'ftl 1D3C P3DPP ipC '3 lPlft"53 iPW 1" ^"3 i3p' ipSP OCIPP iJHJ i31 
117P O'PIPP ^T 9C»» OCP . O'PIPPP PCPP (P') : '51'RP R11 OPO 'B3 
: PPipP 'i3» 173ft' fft DPP »1P?i DipPP P'JC PP3 . CP7ipP PP3 : i3C9 

isP iJi"P :ipiRi iipjp 3pp« 'Piftftippbftp O'iipprs ftii .pi^^ 6i (p'j 
; ij? rft "JJIM ftlP 3pp' piR «3 07ft 'V PCPP P»PB r'i'B9P3 ftb . ft)5 I %gn «i rfDi^ 


pm d2d T <IT. 


•J ..111" '"-1 wlwll l>lJ-)fi»0'mfcJlB*1D}(1))6"5B1 

KDD3 Kn t XvD DWD KVl iou«c swoi w vsb rnnft 

KJ3073D ri*;KVTl «amT ,8^ los »»» vjs • asiw mio 

-••I » '"i T, !•- '-s: niW »1 35(0 05'>»» 0V)«3 
ft3 (r) : liefer? fopinfiD 

ir53rr)6 :^ic^p•^ip wijl 'liTfelS , --. ■-,v/i*i, J«.iiL' .; • 'onn DVD Fn^hro tm^ ^2^p mrnx nin: T^n p a^js^n 

.V '?;nT." ?\%tr ^"c^ i:bn cH^t^ ^^fen i:xkn 
.3 -ss c'ly ii33i ovrpnj nb'y"D3 nin"' DXit-crs o^nni^n 


0>« 'P«"?3 ^"b '3 . 


Jl^ "i.^ ■ " . ' • ' ■55'' l» TOfiO 'CPBJ) l-)39 Vf '36 iJm o'nn "JiSs 'P'l V ifi' i»BB 
t jp> in , fcein 'ii6 • oifccD (nj 

•I'lfiO 'JM3 3r35 • IjfiDT (B) 

• PPBIJ fiii : fi'oa ')m3 hpji 
Jb "J57 »'Bi nnftsi fi'aa «J»35 
: 83 ib6 o'ljja o'BJfia jisJa 
i»0B ifi"W' iici )m37 • fi'Sra 0) 
in W3 lis !» • n3a (fr') : aj 
a-nsi op'in )ib> ftiai fiia iny 
o'3nfia uss wft i5'5B ''n jsi in)i 
*0'c>B5 iftSn : a'J» on>?J D'fi3a 

own D'pica • iwpi sB'Dfi r» 5'3'0 
: D'S'Bo ivuH K'nipnx 
nyS^Dn nrj; 'o'Bi 't nnrn'? 
. \ncta 'jaa Sj- 'a . n>VB"T 
•D»'3m''5 th'jd cnSKn rftB"i 
'n m-nn* : iS in' o'^sn nai 
nmr ''01 rwnpa 'w'Sa tfuSo 
ni-«i»a jnu . ca-i D'o by 
HMm BVA.iTpB'^ .niDinr\ 
1100 : nnxwn hy nnxim 
'01 '7'Di S'D 'T nrxm 'fi'inn 
itpe'i • niDinn rmxiKa inu 
.jjin npyo iK'an . Hwn ova 
'm mxiK S? mxiw rrnrani 
'■Bi Vva i''i ion nijw 
•Twun . D'aT D'O hy miw T r: 


"^V^, .^JJ ^ ~« '1° 6'ao3i'3Bifi-io5m»ma 5»D> 

^n Kfl^llS *"IXnPT?3rD 6' iftP V» 1B35'B5 05lJ» TJI '3 

''■ 7^2L^ *"' ' '"' 'P'«» : Bi»iw ii" o'h»a i» 

7J/a' . nv3TI fflJjn^BX\T om oj : r»a bus oiip . ibbbo 

IS'pm KnK ^SpT ^33 nia' wJ e'«noi 033i» 8j oBfi oj ,31 

w |<»,*2 »\ iUJ, 1U (JPS KfliaO B'DB3 'JBVa IBS J»B0 }» PSD} 

,j I Ti -T I- ^'-5 '^d-fi" ip3iifnnBBPJ^Bn)'P3aiftp3p 
D1»U) •IVim^^VJ»'?lK?n!3ptrJDpj!Oanrit2^D^^J?iK^ ?B«B»3"8'»8'»"ip%Sa;?8 

: ' B'«B . Bi,5i.P3, : . ™ • >»B?;ftB;pnKniT.'in Si^cSoK,';^,^^? 

1ft afc;3r8 pnSift -jseft Br5ift 

pn5ift 

'ftr 

iC7p3'a]on 
Tin rm:sD sS-jfe d6 upn'i emfe nrc toi c'jfCBi B'C7n cwft I33 te dJc6 . 'wi 

CO'iC 613 C1'3 3'3DB S'iu lftl3' C'3'lf)? • ?'}» V5 '3 : Wp' ;33 p6 '3 

pisp' O'ifti ipcp T3170 TnT i33 >6 P'ifc y'-j . Ti-jT ift (j) : pc'jo 

'3 (o) : 0'PliW33 lie • P'r>}lP3 (l) • ?C» Plft35 • 9tii I ]1'^C0 D» OfijP'l 

'3 : CRcpj cip;i ■Jfci ifi^ci 6i5i cMci c^pi 'c b\o t> • 'isi pifi 61 
wi: u'-jnoc ifc-jci :npi iccc obc : Jfoc ci7pD • o'7C30 5c • oS'ifc 

CCB 1015 i333 Sn» C'JSICO RHRfc Pl}-;ftl3 C'fcSO CPft . 101) (l) : 1BJJ lisi 

PS '3 0)iuJ3 ocp 0'P"5;j Di'oJ otc 133SPP ifei 1CM p6 c'6 5 id5bi J'JB • 1»1D»' 

ji'ft qiB ftia p''X riTOD (7 onsf) 3ata ea'Sra B'pvjsja pi saw liJ5i 'p5 1'l • 3w (t) : db'm jijb 

lIBiB • T«a : ('7a'c) D'113'JO'cJb h I3,C'J'/»? • B'BlBa : (7i'«MlWB,fi,a „, 

PIES) Olfc 'J3 aS-W )» JV!1»3 W • IBBBS :W'hft ),» -ipMDa : 1Bfi^3 5D»1 TlSfi Wlis 
:q)C1 P'i» • ■^p (J'J S 03600 |'5». 89. : a',i, „'„5 p,!,„c» S^^IBDB 'HP ,,»,3^^^^^^ 

PPBJ pft'-jp ftw . ira : iip pn-sa I'ju • ij»i • asift pa • pj'3 : ,j)5», 563 9PB 

'SPtflftO 

»n;M • -]):). »i3 PJ'iB I'si: fc'n =nhifii5 I'lu moon in ^,v; „v, „;i,;,M-i;'fc'w i:;..- ZJ:*'^' -" .r.."''; ."'*' P' ■ '''? "'^'' ' OW5lOlfipp aJpj 

'ofc'}j?('):c*B5-»7oi 

Jc 6^0 '0 P5MB • ibBfB : cn7 P1B 'X6 pisJro cr .-xh dpd cwi ct; csi ^76 'sJb jii, r)>c. 'c wo ; rro : PBniB3 c6"?J oJl? S. n,„v.; 
,B.,o • p: )6c (3') : c*33i3/:iii:o :.fci b3 ocsc pb 013m fcii cft3 »^ ^6 lis'O ptp, 6>o bsr np,i 6id ,z(, orp,, ^,J Sv '«, pcp^^. .^^J'J " 
7i')Ba )%DD 6Ji «CBC. ii)'fro w6i »Br3 7P6i3oni'c PnrcB 7'b»oJ too JsooJo p7. Wbo ip'tna • i33 pbip ifi obpSj ZL' I.^^^^^^ 
Ci '3: 7'ro-se*Ji'o 5r3,^J '"""oe'PW xooi •o'3^o «'3o: 003 lai ottw, too p S isJ '30'«,cTOwi?,7^^^^^^^ 
■ n^a P3, P3 : r37 :omt fep=»o p,b ^; 6>o co3 c^ i56 r»ipo i33 006 • «3,c (y) : i33 >3cr 5» -^'so Jfe'S w p D«i f'o 3^^^^ »27TDp DTI 

V)s : )n'3i r'« ssi jits bbiJ ?rWll"irit<3 KI3''3 iWp 

wJoi?5nBinfto-ihi«5i"t»i3 PICO pDT «njpiD ^^Tl 
: r'« 'i; is* usSDr-w ran op ^-., „___ -^^y ^i^^ „,,j. 

UBTD • si»' onfis o» (■!») ^2-7a ^Q^ m 1 733n Sintf J3 
nisi onft rmsss oisni piddo r ,- '■ - -. -.•r -. t ■ • t 


'3 TW^ 050 IPlft 

inD »i» 0'"6 W3 

0>B» W>5 V""0 

e<09 oosjrnB Oi»«i plDDO T i - " - : V T : t i • t 

fi c'ciDB i5f) x^annxi nnyea' n"" 7am 

,*» Si"'' «? -^'pi^D^, «;^>; T'li; 

o'lfi -sms '81 PiJ» OB eoB W ^ 2? Ji K^V- i ip^ ^i-i 

oBrtsi ims fiioB '» bi upBh n^ nofDin nlpFl r?0 n'jH 

03cnloli3JiBirifio5»finvcft l-t - tIt: m , " • • 

.•srsr :f)io ■56130 ?icBO->f)Bi -JJ ^'tD ^ ''""T «37a %'Q^ 

pii33iBW3 • J35ift 15i(0»2 ^. 3^"! n-n3TO^ '53 

' ' ' "'snD3 Kpx "-an' l'»'» T : : - V T . V • "^T <•••-: 


■fcj oft : is i»5 D'-ns rft ■>" L.^ n» "»«' 

W3 iftiB' 05 • iftio 'vcJ 'wns' t^i "^ C 

e'3nicoB 'B is qfci o}B»i "db i^jjy lyipp WtSp'l "imi^ 

SB oft '3 >ft-5B' VO ft> i53 '35 "»•<■ •• I- - I :!:•: 1 : .•« 

^01 or3'r» r3D to Iftis' o-bi ; nnnl-JD \W?V ITl'i'' iO CS " 

Xb ?»3'3Too?^iBft;'ft" nuT 733*nnnsnxT ^pD i« 

3BB W5V Bjvn 131 i33 ?Bcr5B ^TJI 7^3 W "'n''D N:H Xn 

I'pi opB! iipi BivB • »»C5 01J3 IpDJ? ^5 493 **>4-l^ ^V- 

«3l5l01 0'5B Oip»3 IBB ISC „-,,b».» ^InS"? mT ?^'5'lt2r3 

JJ0B31 03P5 PB> OpBIB 'Ci Oli \" ^^\ P''-*.< " i ', | i '"li 

90^05 ftMoi»3 ^Bft 131 w lie J ^,2no |r!nn xDips 

'3 iip "531 ft>B B'Bft, ?3p51 131 t > - i I -; t 1 , 

• '0 iBft 03 (6) : iipo ft'3 opB'o n:iT3""l rniT3 733 "jy n^a'x") a 

B'fil 0'1B3 . '»P 3i '5B1' iftl T : •■ . » v t --:-:, 

,M 0VIB3 lift To'B t:p'i c-3 iin ns nvnx ni n^Pii'l ""D« D''^fcS^3 pK-7« nC^n ^t:?X -Tino YiT \b (j) : ^)pnM 
. A-:- » vjv V, ^-To>---r| .56^c6 56^5p■ B'i r - Kt^: I VAT T \.r "hi ' v t 

^j:!i np, ne« ns « j<3 

■•tip y^'^^y^-bi^') 'r-irTj; n^yo r AT : - V ' V.' : i* T ••: "T 

■7N: ,.o.B3r6-. ,3P.B.3 .n ns njnxni n^pinV' 'r -^'^V^^^tin l^^^' ^^ ' 

pr^^A't^^iVS I Hm^r^D ^^r^^ np:^''>z%'' rr^jiT-b^^ ^ann-^xi tnos : d5i6 ^5 : W»p: 0^5515 

• 1D15 (i) : onc3 bo 

Sk j'03 •?» navno iwS Sb 
WK 'n nsjf iyD» \ih 'd^di 
iB'H i<ni3wnui . crn hn fv* 
no . c'lws I'lK S;« arn 
'a nKss : omiT 'n "jn iiacnn 
lannH • n«3X nsSo's'ioi 
D'xcp 'inS? cifH : n»as -53 
. \h DWH -iphS '<oi D'nne a'aa 
Hie-oa '3 laSci :'nS own ciip» 

• TObtsi baa imo idj 'd»di '33 .'•il 3'r3'" 

'J iv'j rn"i:jD COM PIBIpB 55"5" '^"^ ^'"' 
O^O'I 'S'lft ?> 'B»B»3 '»P 3)'. IC'j. 
IT T : T v.- ~.i- »3ft ' q'Dio 050 fiisnn 

'pi 18«BB3 'Bp 5> ''B1 1131513 

•filB3 : 1VB3 'iB • 1B11 (jB) : nioB 
oJnin • >'n : opnfi i'3» • loppiM 

P103J pS • llftjB (TD) : 1B31 
11BD0 0llBB3 333 i'-.l P1BB131 

J3i Pinfto oipn o'o BE1 jit) 

I'Bi) PTO llftj3 OBBP yft' ■'"ft' 

1'5» • iP'ft : 3nB pB . 013 : (3*' pj?iDai ""xnos xy^nxs Jt !•• T • • I I • • T T JT • (T . ' 

iBos-s-TS 1S!^S: ty''« Vi27ai 733 "ninD : CP 3i'ft) '«'B' '« BBBnJ 

•» - ! " ■'S q • " V T I J • 851BJ31 0311 1"5B • ClSnS' (?B) 

K\nnx2pj n3;''3 r\y\V2 ^'snr\ :(3'ai'B»Tiw^5woiB3r63 

<T ' i: •• • AT ^1- V. -• OBCS Binsi iisio J» ici5 iibj ftioi ninbxD mirp") ^xnfe'' n''3 

01311 J"BO V.5» O'Bp ipB3 0'3I1 '^.'l'"" , ' Mo^V ' <W»i""' 

B''3oi Euno 1*538 i'bIo 'n5B ("J/nj5 ^ Isj iiiKja ^D ,, - : - J'^ p : - v t 1 j • 05,5)31 oi'ij I'jb • cisns' (?b) 

?;;^ "Si^'^^n^^'S -opt:!)iai5^5:nnN^??nK --.•^.^rn -- - -at'-,^ •---•■ iib>« -o^' : w^b 

01PP3 -0 1B3 Pip3 1'58 • 0S3ft * 013 : B1331BP0 11B>» " TBB (ft) 

3Bft Ifi IPBp IttTO P"' ^fi ""'* ■ W^P T""" V""' in 0) : C'PP" 01J3 03lfi eSPfti WS 31tB 1'5B • 013(1 0'3I (3) : Ctl 0'BB<) ni3 13 iri5'333 1B3 1155 

C'PBP nPOT nPB' tt O'ift 1B3 Jfi P'M 0'3in3 >ft 1>»nP 1ft 151»3B3 iBP' 'iS'lBP'rO'lftW Jft (j): (T3S'BB') pi3Ppi30 1»3Pip'3 iw vpi3'i:03ft-;p',) 

B1J> ftiO 11'3B1 B'Si ftlOB W3B3 OftjPI oJbP' 3Bft ift * iflP' Jfti : 0'5»3<C3 pO' ftll pi r'5ni 33(5 P3B» i'$oi 3Snln3 101B35' J(33n IBB Blji l'S3 ftl3 ' 15r3B3 : PW351 OVB 

r5»3 ilB3 pICBO • liBSI C) : '"5? 6il 31P3 3nft01 JlB3 31B3 IHTI 'sis ft5'35lft >(330 fJ1» P'5ni 33(5 R5'B3 I'JB • 0'3pn»l (3) : l^jftl 33n ')B*'>0'3no:(rB l'B>) ri51'3DO ICJi 

M11» ft'OB 0i83 P8B 05BlftO 1B3 13'ft " plft ftJ «3 fo] ! pifll J03B3 P151! Plls3 • imp (l) -.UBBI ftlSP 3cft : PlSfiJft JIBJb " plft (Ojj: (j'l O'BS') TpT ft}B)3 J3 pi Olft 

31PB'1 O'ift 31BM 033PB' 31B BlJ53 0318 Oftl O'pi '15 0i»3 '3 ift3E' p 6i Oil»J 15fiB 1<3B 

J10B3ft '3ft Plh35 'on llOOiftB 0318'1 i636' B'J I'P'SB ft) '3ft p B''1 tt»J B1»3 IBBI OBB 3»li3 iftiB' BlipB oftpfil OBft Oftlo BnB3 13ft ' iftiB' C«PB OBft oft)» 0536 'J ; OJ'S'lfc i» 
pft'iBPft 

y-ji 0513C p» fno 6i o6 : '01 wcc pi o^JD pi n«5 9Bb» '» )'fci »cc p6 . oubc t)b (j») : 1613' yim J*i . yls : MnJos rji'c Wi 

'»3 TuJa bwc DW fciBi oSifip on'jj' j6J5 'TcS 3c6 PC13C3 6»o oJcs wnfc s-rfa . lopp'fnp : oJicJ 0Dipi» cicj ww V7' . it wii : oo*j»i 

OTJ3' -jcft OU1363 » D'C fci Oft : (' h»V) DID hO DTP J'fjfe '3 PB' OpfD3 oiu' 9'i» 659 3'lft5 . O'^fij 030 (to) : 07JV3 J'D lJ O'OI IWft 

! 56CP5 llpn 0») : ODW ij33 OO'JPJ i'l • 0?'i» PCCD Otti Ott .is Pfc "Sno ifi i"3 iP'f) ?1J if) 1533 OipOB 173'0 jifcjO 3'36a oiciC IBS 033 

C3PC3 OOJ 03P' feiC nnC '3 p6a C»3P i33 0CCP3 3C6 aOCCO iipO 15'i35il P'pCPi '5CR '3 • 5]3'i36 '3 J 131P1 UP'ft W '3 3C33 pflDCa 01513? 

C'7C3 00 . '»P 3i (6) S3 : O'BUO 1'3 »BC> 0'P'i33Pp»f iip . OpjJf) p6 Cr'r):;Cli ^'j» Wih p5l C536> 3ici J33 pft iUS CPlft J'3f)l i63C' p6 

. n'PCB R13 : 1013 'i:'3noi '0 ic C3i cp '3 i» or jicia rnfti c*3 p"63 jcf '7»i5 wp' '» • '>7'ui' '»i ; '7'3 prnpi isrv ' '3i03 vd ^ : \s yisbc 'b 

?Wj6J (3) : '7B1D3P |lJ3 6101 P'DCB pJ^ CO'lS 33»'C 3»i 3'JJ» J» 3D)B WbJ i'iob '5r3i 710»' -JCfi 0»)30 61O 'B . 0»n Of.'BI : '3 OCJoJ 71JVn 

'W i'fciO . p> (OBj : C'»3 3370 Jp31 '7'B IWJ b*}*!! 0»)30 6l5 *» i'3 T ^ • D>-!3? )b (\)) : b^^ 

\v ^"n pi ("» r-'sc) c-j 
^-iST cnni',i5i cioc oc 
^r^c»'D • 3i»? (il)) : 30 
C'R'/53i (rt) :t»b o"f)''i:5nj 

K<\f)i . rnsDCft ''"rsi i»b 
D«5 (i:^) : o?\ rrc o p5r? 

: ?3"5in3 ]"l5»? PIT? '5^» 
?>0 Ti»T h"? '1J1 . B'jns n9'5DO 'S 

c-2ho\ Snj Mil • px Tisi'O 
'a rw'-ipa 'j nv' : ny can 
n>" D'anD's'jni "oi -or iwjo 
Clin iSyi ry • yin 'nsi^o 
ny xSi . tarwin' pop Sh 

P'IDD » PWIS 

: «PttBi )d • oil : (I'B 31'ft) I'si rJs we' 
: scX! ps • wi' (>) : soi (nt 

1-5? sphsi o"»:9 ;*:» • "r5?i (:)) 
• 9>;m ;(e o'ss') is'a 'ssds Pin 
: (OS) eft r5i3ft» in; »nc ps 

: )l51 OTIB PJS • B'plBS (;>) 
:'1C» 5'-) '>B pcln • 05'31B 

wnft • ipins : 'Jcs oinpJc 
: pft'o jicis ♦ wft» : epinj 
: spew ciJin piin • s'^to (ii) 

IBS STJDl SIS') l"'" ■ ''^■"1 

: ('1 e'ispj if)«pn Jfti lU") 

p 5150 Fft5i;9 PS • 0155 (l>J 

jrft) win' CPU VJ w 'J' 

cm I P>BCip9 Pft 13 f ipl (ft'' 
PIJSO 1">P " 1>ft«l : BSin 5(5 ft'iBSS 
: (B*' O'BC) )»5 '"JC llftB «53 

p:iB • J1BB (i>; : n5BJ\ • irni 
: iiEi 5« yicir) • uw : punsp 
CBS mn 1B5 C31' I'JB ■ 5"5in (nij 
»i;3 SB ftv5 • o'B*3» : ('n r<cft-3) 
Piii>i3 '>» • i>l»p' : o'iiiw J» 
•5'B PWC • D"ft 0"} (vi>J : PiJsoi 

pj <(i» OB • 05B' ms3 : prn 
•nw (ftB) :w' 'Tj' (b) : dsb'o 
ft» • r'i'31 (3») : m-j-sispo '>n 
■ in» : imft' • iptn^ : nm pss •J «3"?D ^•7:? njn rt>K? xjk 3 n^DT 

I • I T I V •• <• ; • IT : • S * '■t 1 • - XT'* t 

(J r'\>;. ' ^/T y A I : ».• v: jj -: 

-nx 2n^ an ia:i' ni«2:s' nin-' i^?199 P"^' isT^'« r^'^V tT) 820 l.'T 


V/V IV T V** * I ' ^* * * • 

n'»ni2r'?« 2T! vpi d^ih-^k 

•522T'7«lVD1D-'?if 2111''' t V^HI 

rm' n2in2 t^'n 2i;;n-72"'?xi 
: !in2i n^nisi»s-b«2inD^c^:7 •• ion 'J , T?'? i5J?P? ^'lii I'lTP??'^' 

T t 'tti t r :-i ' 'S ! " 

«3-in3 p.tipi "'' : 733 '•ini 
«ninni ?j;"i 733 ^3n'' 7j?i ^^ 

,-- w - , K3in3 pt>apT ?^3W1 

' rv ' : ^^o~'' ■> •• .'>» tt3in3 P^OpI i<''2'*J3 ptJ^'jn 

-n«i D'-o-nx n^'^S« n2shD2 o nx ^ |i:j;3i i<n'b3 N3n?' ns 

-p ^' n^i^iJ^" ^^x^t:^ 2ti^^ igi^;;;^;;^? 

-'n2n*D nr D''2n D'-a'^a^'^n^ ^^'''^ '"??'»- ?'U} ° • ill ^^2 
ni2K pThMT2i mp lo : v-uJ S? ^'J^*^? ^^ :: PTO «?s ^ 

|V1« pN^iD ppppi r3-)3n ppDJi) WISXp Knx Kp2 «n HO tt^JKT^ n\ 

pprnpn? w\pJ^« p«nj?,'i n'n«r™^'<^'?p.='»'«KJJ'i«''B;D9 7:13 1) 1B5 ifip OB • intr>fi '»a (6» 

Bl IBft • 5C51 )nt >531 (3i) : l-C" 

n>B hik fio ''p 131 >33 "^n iw 
■jBft 03 (j)) : fts'B-j ft;5» •^» Mfl"> 
»'j-» • ojfiu (•!>) : ftra ifii3» . '0 

ft'OO OftSI lipB DO'JB • r'XJOl 
1B3 iftS 131 Hm TO3 p'TBJ 003 

IS c'inoi niDB )'5oi pjj eo 

l"5» B'JIO "D1 OPift ITCBO 

'3Bvb f>ix ttm '3 omsw ««» 

)33 TIb «3 pfil BlJin 0'9' >3> 

Pi3>»» B'Bini pfto nin o'o 
o;"5PB CO sjn )'» jjijio p''i 

Oftp'ftJl fiSlfe 'D'BT ft3PBl Jru 

1» 3in (oi) : >33 '3P' i3> ftsn 
ifi 3-;n (i5) : ftw •jftisn • onfis 

eWIKO "C 0130 • llftlSl O'TSO 

o'BDipo 001 iB'in' O'pn ya \n 

fill liftl) OS'iS 0S10 ft33 OPJJI 
: DO'BOp 005 ib'DlO tti 137 WT 

'•)B ilfi» 131 pi>;d J"j» • ihn 

1R5V DJTO 131 Uiftu IBft I»l5 

• 3in ((» : 11B3PB'1 fiOBPp )» 
05n 3T SIS ipj , J-JDO >3 Jfti 
0»3« J333 VOB V'tii O'Bsfi lUlJ 
1B3 O-JIPD l"J» O'O' l6 plJift 
'Cjft JS Jfi )••) 131SD W-JISI 

• O'BJJ 1*01 : D'iniDO '1>3 S-JPO 
•!i» mnl' ft)B 0'B33 D'B)n 

•)Bp6 . B'pnMfi J6 5in : bo'3'i6 

PP50 'p'"' '5 1M 0' SinB-Wl 
OD'1001 )'}38 iV) fllOB O'Js 
JW»< ftjIW J'Jppi R"M OS'PJOI 

jTn (nJ) : inraPi fiouj P'3 )o 

'D> O'BO Bin IB • 1S3'1 0'B'B Jft 

Jbb yn 3» -jpft co P3-} )>3b 

Oi3'S IBlJ OJn O'B'B IBS'B 

• fi'O O'J'DB pft "J : 01B1S1 031P 

: oo'J'eej o«npi3 vob tl ibiJj 

0'35rO flTpJ . liJlOP' B'B'631 
OOB nnO' OO'ISIBB Vi O'B'fi 
ep113»31 033 ''»*BB rO<B Iflfil 
ftOBlTBJI 1P51' 0J-)PB OB'RO JBl 
OJOP !'}» lijlOP' 0«B ITOPBB 
Pli3D1 PlJllO 1")» fti»>0 'BJ filOl 
; 33'» iDlOPOl on iJwP'l 1B3 
PWIBO Pi»n , 0"S . 13> (p>) 
OOB »''1 ]11nP IP51' 0«'R1 0^3 
051131 M'PIST '1373 T3r» PI'BJ 
O'BJO JlBpp fiJs nS 03'J3) 

ejTB . o"fi } 1'sh ftj"n>i» 
o;>co5 • PJP0B3 (B) : I'Jipn ipji' 

P3DOB3 >»1B0 )fi lino 06 6l01 

; iiBco }fi ii»o OB oiiBBi ono 
'J3:i ono '»B • o'j3B eh 
Pnnftoi o'i35i oBifi 001 otibb 

P'm7 0B3 pOB' '3»»B pW ''Pi 

: fto3''>pi o-JiBB BM one b' 'o 
o'inj , ow O'sJbi ■ sjo (fm) 

001 1B'3 3T >5'>» TO3 O'SlBRl 
)'»3 O'ST Biro" ift BIISI Bl'IT 

pnnft bibi5 '3>b bto o» ifij 'j 

'JB BTJfi P13)bb OBBJ IBfiB 1B3 
1BU-JP3 • ini31 PEp (3») : I)3B6i 
1» 'l3 in'3 '<B HCTP1 )PBp 

pRB') IBS nan }>n o'o'C, ■jcbm O'lJM Dli'55 OntJlJ JJpCC On?1 5M3 WU) S'O PW W» t>> . 3^0 (cJ] 
lOJ CJIJC 03*53 • ft'3 O'J'DC p6 '3 : 1C31 0'»«J3 Ife 3"3in fcO'C "306 pJ 
C9ic D'330 P713S5 05 O'S^iCCl 6T!PCD • liMoP' C'CfcSl : C'35» P7135i 
pJiW fc'jp' "JCfeJI 00'73tt J» 5»'6 0'fi'3» 'SD'B't) 0'33DP7U»5 fj-^p'l 
cpOT J*? I'P* 5'liiw . pi (pi) : (I'P <^») P'Wfti PJiPC PfCP •366 C'P3 
: PO-JPa P3C> 03'37C e"6 0» C"5 oc CCI OSIRJ P'OP pJ PITIJP P7«»3 
'B' is iJs'C 78 • ■3171 '317 7» : cJlP 7» P3CTO TIP P'PP 6i . 3CP 6il 
O'pJft 109 "Kt r;C50 1P3 O'PP • PJCSCP (p) : C'P3 "3373 JC31 Pni70 

'7P • ppJp (fcn) : '6'3C T37 <j6 . '51J' PJi : o'ssc p6i p'sicc Pfci cno nb 

103 C'ini '3BlJ 557 • D'31 : P'R"3fP P'51D5 »lJpC3 J33 IICJP PtO D7P1 

e'3 (3p) : pPTSP J'7 pfcp qipc ' I'sfc 'p37^ J (Pp i'pJ) lino '3ii 
cfcs p 'J33 ira • cto "pw : nnp wio' pp3 pppto 0*0 i»3 . ooo' 

7» '0 56 oTO J'6» < p5 (J) : '0 J6 sw} : cw : eJ wp p 56w»5 • ppcp 
T>P orJ6 ';6 PJP p7f pb "Ocii op6 • p7r ^56 «3jo (6J) : '«i iJbi pj 

I'fcl : J-SO' -35013 . p7f }C31(35) : -pilPpWPP iJlW OlJcPC1'65'3 

O'picp (j5) : vwRi3'3D . rci3'3D : 5333 iPTfP 'R lie 6J 5'^ •pipoiJ 

5p 0715' ')3 ipCPJ p "3166 'r 5p OTSSCO R7CP ipCPJC 1B3 5'3 • V7R' '151 

: XDt) dr5c5 d')6bbi eo3 Pp'rRO 533 p ^c6 ipj • opoic bi : 533 ir 
03'7 p6 3n' 6i9i ptn o56: ojo osiJ^n cnico D3'6 «p c6 • pfD oJfcj (75) 
6'y i76p533»u":po'5'p»i . p'«a pc5 : 'CPRo^iiiP ifcj'i 533 p6 736'j 

3W • 0^713 J» 3Tfl (95) : D'P»3 5lCP5 1P'D1» 65l 533 '3C1' 1» OTSPI liO 

. i56)i : 035p 0^37 d'713C o'cDipo 56 ? o«73P 56 (i5) : c'7C30 5p 6130 
53 561 : 3330 '636 pJi3p • 1333 56i (f5) : •iir 003 ipr 65i cp>b3i53D' 

«C1CP W , D»C}5 rw : 5333 0'3C1» VOC 0'3313 rr31SD POOPR .33P0 

: 5P)6 irwi CPiiJit 56 6i3' 3* 'P)6 • o'piTJift 56 3» : ow M 825 yop DTI K"?") ?3"'7» DC SITU : »ipi »ici 7ipD 3iroc 1M , ^^^ >»^«,n!i wrnw-a wiin nin*' D«: Dnnn« »1» ft'B (?"») fiiJJ? ?'13D' T'3 
I .VAX T ^^.TpT : • 1> It. •• j?-. : ppTO rci . li TCp-' (13) oim pi ST)' 3'T) ■'"'is 5""' "I'lrnMi ri'^j^rnt* ?i"i"5''M 
DS'-inft <p-n ID'S' left) oonnft j^nx. 73? n'TD mm K37D 

BO'TOft P'-)fi Sim 1»5 S-mS "* ' - » s - . , tt t ! - 

o'w irsri Jin orinf. 'Pip'isi ?33 ^p DVl pnS^K ■>6i" 'i 

8-763 D'lfiC BSD 05'53 Cl'tfi ^^ ^'I^V.^'K ^= ^ «i?9i3 'J 

ilpe '3P' >»< 'T 151 wmfil J... p,j.i, --5 frnriMnM CIXI 

;:n«) i^\'l nr«^p-'3lpVP>3. b3 5? cp.'^i Ip'S Oi: 

133 ftra ifii3» • >ip (33j : iiofi'ifts 
,i1ifto)3 CUB '•a^i> Tf) (») 

13WD B'UCO 1133 O'S fW '3 

: 01 o'O T^ I'BJ 0MJ1 liioni 

BpiB -^ 'POB • 1> 'rep' (13J 

• rBDPJ o;i nftSBj : » p-i5i5B 
teB v>» f>' oi« P""'' '^'^B 

'3 pn' ft>B 5P» bft Phii3 P"o v-in^ 1-1W \TiaiD BfT D3 
l'l» sn3 OlftPD '» ^*t ''"t • » »■ »i • » «7j aotnnjp« ^HDya p65»>i o»io tiu 

T^^'A'J^ n? ^ « i'i^D3^nX3'i' •i 


n'an 'ij?!ir 
'Cn nK'ipa ''ddt S '♦'••• T T ! T •• : CI- 6lCB» o>'iJw''> • ffo 
: Oi lfl3 05p f)3B pr« fp BiBi 

iiSfc'C PTOipBo ■D'Disfts inpofij) 

DISfi P»S PiltOi rifil3P?" 053 

bfJD » 'ISP'S Bipn fiwB ' vJot 

WTi' ■ 0'»i» 103 Olio : PW03b ,^ ow^-,, 4»,»,«-,i., i,-««.« 

4iM>»e'Pin6iB3-8)c«3 0'i» 'I k:?!?^? tnopf^N^O^a^ 

«3 o>lB» o'BiB i»3 o'Jp O'ip l»M-^V "'■ "Ti 1 "^ ' " ' j:«i 
0B10 f">» o>pB pdJ )3 ■ iPBiJ •:!p 03 rh"inBf'3 pTOD ITS?. 

mpBMI 0B3 f»C53 rSBJP''! r- , I ,i . I - w , i -TC 

•a'ip)3win(t3>:fii»»PBi» i&^^D t'ama'o? fp'^n 

i, >B« o'lc 3im o.no ,"» ^r j,;^^ •• -^^-^ '• ■ '' D'lD '31330 1»3 0'113Jl' CJlli 
O'DSO •O'CsliP (D3):fisi3J ''P pi 
ft5B 'D )» <|f)1 ifilC 00 0'B>BD1 
ilp li3»0 B113 »3 'DIsJ OOJ O'O 
'5' IBS iSB 033 'B IPWJb J33 

Clip i>B Bvii >B'i m» I'oift TinD 73 r^'JD 

S\I??pIi?vo">^='"^i^ niric nin9 n^i;' 11^ «Wi2 

^HM^^nio^B^tlS^'-o ^7 ^0^^«/ «5V^ J^? ^ri: ^ 

DBS PB'DfiS 'OJ IBOfi -IB'BBO (l33j 
JICVJ OIBfis lip' PBBBO V 1» 
ilfiB BBB1 CIJTO IB "pi OISIBB 

1B3 o'5n 'H' • e'31 : Dso Pfi 

P''1 D'31 1'5» »D' 1311 willB'l 
OB OPB 0^31 p 1B3 I'fi'iP 
P1B6 P1D3 ''1 f>B» i» 'ifi ''Pl Pll ^rf '■J ' irii-,; V V.T ,»T nn'p n'j'niK 'j«d 'Jo • '.i 

t •: -"•-: rtv.T l^vjv A~": i»bi"i * ipw'' jaipni «ii»ii msn 

I '?33-"'^^ r;^wri »= : ten ;.r.^K^rn?,^S;7'! 

n Vj; Ijn ntyp ^3^^ 73 D^3T • moa =^31 up rpsa rnv 

>V ^ ^ " :*•' " V* • o * .'■ ' . r.'fi iPH -lanm isHjnaoji 

„„,.., „,rTr!iD7tynD"'7B"-\n^"7S3^3D ";:^» ''= »« >»"»« n^rn, 

3'P5n3i'ip T :- T ••: • : - . • x •iWDP'ats"rpioBa'3o'K'a:n 

rD"t^y nnSi^j; '^m 733 n'7V53 ' 'I 

•i ■731 n^nirns nnina i7£'' p'? "? T V.V r I- Nim DV3 IDT nnt:n7p •'tyji< nnsi . i'7''j',-i , oyvi\ crn 
'j"iy , OS'S r\H 'nnrwii-jsii'ot 
ijaa 1H lypcn • 3-:d baa 17^ 
nfi'm D'lr isa*: 'nn.'^ifi . D'ai 
: pioea '3 can pyo o^hib taa 

'»')!. ?>'?'jfifTnxrm7in II'DJ? m^jn 733 miS3 

fn3n\K3"3i5 n:jp;^jK 731 »n3ini3 {<,nq^73V?'onn:f3^^ 

1"J» >'»JB 13B , Oil '0 ifi 'J ! q-BP JB'DOl Op'}B ?) '0' J6 ?n P'ifiB 0> 'OP 1ft oiTB iB 3'P3 ttl 'ip Oi • OpJp 9} 'B' ifi • nfia 

• : wiJ.\isr-p> (ijrJbc'Tfcs'ip pip 1153 Wi^^^ «'i3 MB- eiBoi : pim rsiB • sun : iibi 'ib iibJb • o'pib (h) t o'msvpns Bipa 

: Cb O'BB') 1B1J P'BpS IBS 0B'13 pB ■ B1» (») : ('' BBIO') O'lPO OBESS i? lijS 

jibIb • 'PBip' (15} : ponPi * obbJ : (j'3 i'»i) ric liw cube io3 pspns ftw • s't* 
: ('s D'i3i) 03 iitfP ift 1»3 ?«niBi UP iieJb • fi'ispo : omn? ai'Dft j'jv " PccwiBpiB 
11l6 P1 ritl'lBI'SB 'OSftiB :' OB'ni DBS 'j'SJi 'iBBI JtlBOTI -^ifc iic5» . hiift (53) 
firoi ofccro i5ip is'SB . s'pijfrB .• c5p p ■ ips (isj : (n*B i'Si} p'm -b psfc>B o:to 

P'ip IBS OD'BI pis •OiId : P1B030 ISpB 13 ISB'C OlpB ftlBfi ('ft, 0'pP'> I'JbJ C13ft I'SPB 

• oiB'inBi : ('! o'B) D'pn PBiispB?'!?? P'iJs i?nv6 • o'ciD : tv'ip o'Jpp;p';i: >s 
o'Jop) o'3i o'lD 'S133D pi'o'15 ii^ ' o'lo : 3in liifl» ' Iftln (tsj ; jnsfti p'6n iifin 

BBB1 IBS^SplOD'Ofe )'5B • 'D'BBO (lS3) t O'isjB) •' P^ul'CI ( s) :il-3II1'S» -PDipD :f:'3 
1B>B'Sn3 P'11» • 0'31 : )lp PPBCB '"S.Ota bSB PqipftC 'B; «H fllS ft'C) BB3 P'ft 5iftB 
13P' ' ■ DO • war 'b 06 (as) : oJ ue fi\ pmp »p» o wjpJoi "jjp d'cj) 'c o» • P'^japo 'm rmo |icJ '3^ pel cJ'coPC 'nil 113C 3»?» oipo »bm jcsoi Joisj pu^oa 

CpVjl' tjfi (l6 . Cpi5' (3) . oc 'IJBO OS^ns 3nc • 1CP3 »3CP : »C3}di;J)* 

'5ip3 o;pW5 vp' 'J TOicJ nl^ Q?j} i«()c6c 1J6J : -shah -jcfei : p'oi fci 

ilDJ6-3156 pWfc3?in?7j 3fp '■'b'I3bl5'p6;)'i»(ft3)':'cDi )3ln713»C0 
6'310'33» ^31C0-Il3;} 5PCP1 Pl^JJC pfc) ^» 's^jji oi» !d3 rii's'socs 
(J'3 ifipfP') »lpl »)51 7ipp C"»? i33 '315C fjJK •"■7IPC 'JcV.-Jfcj : i^a 
P . 313p : 0J11S 3BfJl 7ipc) p|j 63^ <pj p pfiii,- ^1), ^3 J„-^- 
'•P^3(55) : lOfi 3rp .'D)PC»1 : Q!;'3f;Bl 05'3nfi 973 D'DJPl Cy3>() 33DP 

cc'ci 

Pifjupp PDpJ . C'Sjiif c' iDj?5 : aanisi b)3' fti 7r oifipc P3 

- -,. , . , w . ^- JV- ?''■;? 5? : 5'3C b :33p3 u"ja':i3-»(r?):o«p6'ii3n7;.6 

00 i33 J6 ttDfipp • vwp (P3) : »37i»- op>np5c iJ^a p»p3 p6 c3Cor3fini '0 pcpj nfc ji'b tjpJ o'fcii i'33» b'w? ife-jc 'wftc iip sccT "9» • cm 

POCS ''■■■■ -■' '' '•>Cf5'S>3: f)i:J3J''0 fcr'}3J PP'JP PJ P'5' 6i!8»>3'3D» P'ilJl» PCp '3317 i3 O'Jp ~' y^^s^ \rmr DTI 324 eifi'w wjsMS")5*> fi j«>» • iB»r : BS'ls siss wr)»jw eft* <»» rfi opb5j bsmisoj 6> eofii scnJss osnSsj ''Tjfi 1»5 B'nnBi e^lsS eixsii sjbt ob» 11:3 
ft'OB sSb) if) os-JX B1B9 "q'lfci 55p» fi'o Diffis ifir fiio) «i'ifi» SW3 fiBii IBS Tfi'W) 05»c 6'OB ftsis 9»n T»n fi'SB oJms • fisi ol;w : psin 'Jj»3 OPBM crft5<1 1»J 

J: Pblfi fi'BS OBI f)'?B SJJSJ B";'D1 B'T r'!-'" "CI 6"93 51P3 ^W 0'"56D r5pM1 5»5n DisS OflBI ifi Ctt» C>D3 OftCT 11J6B»1 P'JbO «)D5» feil'B )31 ?r>'t5 1»'C InfM 
D<BO BW 1*50 TiWB'DIB Br"SB3 B'BnB Br"CB Bb»EO )B * ^f>t DSUf) BB13 (3<K ftp!"' 'JjW PJlT 'ifi CiVr psi'l risift BJJ'fiB PBIIB ft'PB B>a)3 WOB'inBI'B 

• B<u r'^mfi B» : iwpjis bspiJi' bjtpi pspbsj sjsfi jpn' oiVPi ojofis wj pi bjpJ'bpj bspb'js fi'o ttn)m osafi bitdi Bsrfi lowi B'">n6 ift3'B3 

•'BPB ODIO l33P13)» B'UP'inftl 

■> ... «> . .... -jfiBPI UX' BB «3 j13T» BSlfi 

3' q5p» (J<):i3ia 183 B31P1 B'5 b5i6 

1r:ii b'Ip qJpB q5p» • '0 


J' ~.r ' VTSlt 


'0 Dip )33 ninfti 5»8«'B 
Blfi '»-8J T3B' fti iml3 ■ 3Bp"tt 
B'3Bl'iO 185 llja }» WW .; ^'/.J'" I* 'J' " ' " L BtlJJBBpiBl : BJB6 B'ttVBB'Cjft 75 n-?3 ns?, \-irTi ^n^rifl 31B' BIB TUB )33'lfiB' (ftB ; »:( DC) r ttn) or'^Sxi pi onisi 
cp3^ onSni 1^'ww? (? '3 13^3^ IB 
■j-a 

in-13 • iiH lip' T\h^s yiit 'D'BI 

tlBT^ "53 S» m"pe n«rS '53 . Smo yiit 
taa 1*50 "jK ipB »33n : KUts P13-5J) nj P13TJ 

.(X "K. Tj;1 73: 7^ "y. "3J/n BTp» bp'bb J33 BPilJ m6i<» 

,''2D I "Pia"*?!? ^31!? 1' : rtTllSD'"''^'"''/' "^"^ ^- ' • ■ '' VV? ^i : 13 bj 1j3 bbbv e»i» -siifs 
•^ -^It *>-^ •/'. T IV 7- 3on kSPB'PTinD fS "lino "lino : »nnio to-iu ram :-.'fe:i»Y'r; 

■ ■ T,U "TT- T : . 7325 p B'ifi i3'}bB . O'Jfi IT* 

vrr\i "^y riDinn vo n3 iittf whw 1"tb«ub pud? p^ ^it^ 

" v.-'. r^«,U ^''n'^n s-i« .in"56i)):nrifi:B'j3feifiB'5n!i 

nxDm nine nino n^K; ;S?JS SBUS-S^rBS'l 

. _ — I -. : sftpn ;.5j ,5 g^ . ^^ 

'■I3'>D;3<3D B'>» 1»*1B («} 
B»3 : in»T3 IBM !»5b1»P3M 
B'3'lftO >ft S»5» B-JOn ■»l)3' i%f 

nn^^ ?3;jp ^75 «^e^, .. b^o^^'^^,^;:;^^,^^ 

■Of «;nP ion? «^^"I n«:D Jw v> tsrrrini^ W 1 
M.>..u>^ .l^.. „.«,■_, -,^«- P» 63W n'rfii )33n fc'3)B li^B 

pft- mbftsi 1» PMifi8^'')» •> 

'TO Pft ii»'«ft'B> ijVftir'vJin 
ft-inns f)??i &ft;6 iin'oijiYn-B*!! 
>fi B'fi . 1" ' i^Jir wjipt'iin 

B«Jlj)35J I'B 1Bfi» .W »»S 

>(> B'ft'BDiB •irrifi o'sSs'nro 
priftifiiB' irtiiD BB 00 -.»» 
pnfi) 6P16 irt'iB ''B • ifi'iB 
i5»B Pwifis •<35« 5« Jb» -fno 

lJ» ibftncfi-iB . B}-)fi»-'- BPlft 

1> iftcj'tts i->;3i3fi"b* IIBfi o 'B<n S'o '3 TS'ma : 'j333 'j^ni^l H^fe Ti^ V I C^ir I^TK*? 

1 • UK IIP' n^iy PIM 'D'BI . »_-: . • * 'IT I iS".*. i'» '3 
•5l5?» b)i» J'P 


KMn nyn^onn D-'D'a^ :iti^si pti^n ny'pjim ni;35S B3»ft BB« nnxmn^^n ^«1?^. ti'?^ ^^^'^ ^Ip] ""^P^ ^.^^k P-l?'i?3 "^ : ^33i 

^ ■ •fiinK-'?«T'?33 ^n-^^ npsj '•J^n "'^'^^ '' «-:! '^:^^"? ^^T?^ ^^?? 

At- v; svT. ivA- . V 1:^. J'.- ,3^^ j^g,^ ?J? nyOe NJX ^ii:>a' -^vh ^H'tv^ mis^'fiih 

nnjjpxn no3 rr^yntj! 7y.i ^teftj owbb iftc i3'--)i3fii 

• ipm '>-, ^,pj.. a, . -|s«o^ j.3-«3 -,y IvsnftB' an vo'ssi ' sTib' i5>ft 

il.JJJfSlD. Hi 1«1 KJ7Q 7i/ ftJB IS ,,PTOi» W BlTCmSl) 

'n HD^nsn'"') ninnx*? ?«'n^'^ b>»b •55573133 Br wis ofiBJ 

I' !>-'•' 1 ••:- I ""ti . Jj^ cJcn* 3nnBB t«'J31 BUB' 

,.,,j "11t33nj/ia K'7D^3 XJ?"5X3 TO3/if>. pi (nO iBwns 

■)Bni K^npDi n;?;?;'! nn?!;! rr*!. .B>-B»'3i.i'3'ift>»iv5''B-)»6 
nnvr.n^5/«t?niFri71 7«Tfc:\w mjiysn^. vn»»<«w wt:;3^ pmn kw3 = jinE'sj w^n ?',",„ 5»^' Z^ .^^ m^l 

Plij P3'B3 VJnftlBfti piB»BO" 
BTP» f)'BB;i n'31» PICCB 81 pP • DBB CB'S (3) : rtPl) Js i» 'PipOl. -jnfoB inS ifilB' '5nii J3 >» TipP' p 133 llfi lUl "JIBft Tlfi IP IpDBjTOS '3 11353 ftlSl TPPl 0? ift 133 

n'3iB Bi 0J1 • TftBft "Bftl : 01 Pi>3i vjnfii K6 b'33 ifB B'ftcni B'PEie 3«3i bIhj ^a B5sp»l 'Ri6 i»T b)i3 '3 ttsfn IIP luift ft> BPftvinJi b31p1 nlcft '3 olrcl 3»6b 1!;3 

6l3B 
C'3T1 C'CD 'CS ff) '3* WVCr »5 PniW P(3 D'DICS CPfe 535 715 WCCR 'JCfc WDCO 

ic bnj iip tt'w . o'-j'sfts iJo5pi : oc'7o nbsifti rc7? oiju? '}■5^ sipa 
?p»n Isfi ; C3cf) rcu (3') : srac Jip cd'-jco cprns cdido w5 sdcb 
: c'd3 '3375 ie? . 03n7lr o'jcd oissl 03 s?!' 'x6 J3; ojnfc scu 

ion 0'5P 5'33 0'7C30 P'"3n6 555 '3 ic 0'5P 0C135 J"5 : S'li P'^fi 050 
lft'37) •»» RC7b 1153 C'C7'35 PWCS PllnS iP31 SS^SI 5'5 "537C3 P31C» 
73W5 131 P3C1'D 7tt P'5P 6l pi 133 lu <jJp 'O '3 ic ' '5 qlpC (j') : (3' 
17' irsmiSD i33 1j5 ODOio 13-)J3 55'3S • iSB J33 iS C-JC (7') : piTC'l 5»P' 5'lp ! JlOnp pSP • BIB' 0') : •337» 1»3 15'3» • 033P1 : B«»B . B*5 : BB13 )<5» ♦ OIM (3') 

T«o • '33n (T) : 3'Bn •a^ pif) i» bpibp^ ini otcco v;p3 ftso lips fti? • pnc'i 
Pisip pft PH'l i»5 bsIbo ps* ■ "' : Pinin) pit1 3P'b onswl Pcps IP his im) 

'B'Bftl 1»3 PniD' I'J* ' B'Pl'Bft : llp PBPBOI OPHP JlBlp 'IPna {K) :('35'33r; D'llB 

13 3i5pl 'IBS '13 ftioi Bmno ftiB ■ 1;» : oi'nft pjp •cdipi (ib; :(i'p b'pb') peip 3:p 

3'3e5} OSVB TPO pi l1»nB1 cpjD ppipo 15')»1 oftsift ]1d1» • B3V0 :(7 Jfil'J lj» inlB pi 

i'»5» "M i'3 *i»5» : B'm jiBln • iD'ib : iro p» ■ o-jiis (rj : 3i3C y>s ■ w : ('j 
pftsoPPiBo i'5» • ipic (n') : B7ibo -jippp i'li (ft'J 3rft) eibp 'pfti;p issi'wnjRi 

ftip' p •l»-330 : BP5I5 JIBls '. OP-Jl .' 13n» • 1B13 : 03BB JIBIc ' 'P331E1 (P') t BPIO 
Oip» C3ft VnO' OOC C'lCRC D'5B5 J31 53 IDJJP pil * 5ftPD '5i '3 : Slpsl "])') 07b 53' W '1* 'JCftJ IDS Ju 1D1DP fcl " iJcOP J6 : 5'i6 O'JO 13'JC5 ' 0'16 
5'Pli:f)liC) * ('5 53'6)7' »P3C'7}0 pi ICppil lJ Wcl liSftC 'ci 7' P'C1D5 l0W5 076 TJ73 . 57' 5JP3 : 3'3DD 5'J» IS^IS 085 P6 J'535i . WTO (w) 
{5P3 JiD njifcl PnC STf 1333 718 Md« fcl 1*7 . 1P73 (fO) : 5i 1CP p ift7C'i 5PC» "3C631 53 1»p}5 pi '5 PPpjfc'5 '3 J» ! ROp) '3 : V»5 DIRW) R17»' llPJ 
M-ib':) IBSI fc'3 10»'1 6C765 '7318 0'7'3C5 CCB i;P' IICDJI 1W5 piC»i PD5l6l 53ftl55 3'lfc5 3'5R ';PD . 531'5 3'r3 '5P» : 5»C'»^f' Ml PCBC 5'5P »3 -J'Jp 
fi'7153 • J1Cb35 : li'lbs IPlb in'73 p '3 5'37PB 51D'7351 ?Plb 1D'75 Rl'^ft 7C6 TIPO jB 57T3D1 571fD 5C3 5'5 16'5C' 5}d . JftTC' 6bifP PC (f) : CCB 163 "5^6 
t'iCfe: 7F» '::5 Itr) : n5'}31 5710'5l;C JsS 11b3'J 6l51 VPIBJS VC I1'3D65R'7B5 C( . 117R65 5n : C'B3C0 P"3C»5liC 71Cf) T1b6151 l-JCS 136 i1Cfc73 
pp-^ 5»7'1 1515 16 IPI6 3'C6C D'CB? »B'3 iBf 63' 718 !"■? t 'P351C1 (O') : '131 l33 l8 I1BJ 6'a5i 823 30;: DTI 3 ,TDT "tn 

'B • nm 07»> w e»a Sfi-jc* »» ifcs^ • d-js i5» bio n* 5» i)i>»B >6ib' ifS' >5j ojincs <j • o»w (t) : btw no • i»5» mj oJd n) W : !•»» irn ontJ ibis ijip on 
>») 0110' OB WiB wfi JBis' <)3 owfiiww'BnM w'pm nsw 3W5B i»j o'-5iw» c'B»« 7ifts nfiB) o'pjBo BIBS iJjBS '3 po'531 0110' o» i33 m>» I'OB omft ona 

: TO nfilS Jo "DM , T3M l)ip fiB'l iml pSI TO3 ifiS' »S3S IBS On»B iB '33 B' '3 C5-)ftl) ?J1BS 'PnsBD '■ 0331 "JDO : p-»llB BW T -» >33B l)CB3 0Sr» iftS' 001 

, )|) ii»i ifi3 nsn) "5BD' "mn is • 'o 56 nisi insi : i> o'biioi o» Tifc ornlB onft tt ins sio oipso Tn • o» t" : VJ "Pi oii 5« 'ifo' J33 wJjb 03ib3 • lifiB' ii'J (0) 
1B81 piDD' 6)1 e)B 0"p poj vy\ '"1 6b8 Jo pepwi pB" tpbJ so » -sso iiiji 163 p''i iSspji nJs 'n5 oo'JD t53P51 'o )6 ii)a isi "jsbo w J» fis 'iiJ nisi 

OnOOS O'lJ OOBO IW'B 013 • r 1 1 

O'IJB'3 i33 PfilSJS -SBft ISl JjSB 

WJBrc umfci oo'io-ijo oi)ji GOrOViyOD """IK J '. ttnnij^ti 
piDW 'in I'BoJ 610 *> OB " ' ,■?' ■ ' ■■,7-,„ Jirjr 
PiB's rpoi I'Jni >33B oPiJrs I^! ^?.?'^ «in KJIBX i<JCl'^ 

'■)? I'o lb m )o SIPS • 'BO Njnyai rijvn K'ova i : i?:'" 

• oioBO 'o'on : c?!! "nT Jo t -r*^' • 1 • t t - t 1 

oiDPooo, OP136 psoi'o'o'sJb \J3 ni3nn^.i i' "OK «\nn 


b3 3nnnw 
I'^^'isro^'^'l^fl^'^t"''" i:- ?23 iri "13 nT7ja3 'i''r,VT=?=' w;^ 3?n: '11*1 ;j3i n^n " „ °^^^^^^^^^ 

051' 'ST PfiT Jo O'O' 0'33B 'S • ',' » "> ' ••»•:• #) ♦ «wf».^» -.— .ijLi* ■-<— »i,.i4k »«Ci» • pMS R'51P5C D031C On? 

S j?oinp™ on«' roj''"* ^""" ' ^-'"^^ IVT^nion^ _ ♦ '^l?5 .. 0ml7K HJIJ fWI W 1O01 . o?'no6 ?ipni (0 

"kn^n-it ■*■!« M«i« •*«% nt<t>tf> ••« Mt ' * ' I T T.. Tj T T : |in«. jirPDnp^, k^35o 0D'P31 -JSB.l'SS O'O' O'SSB '5 pi oiT^Ki.' •^W»^s' Wi-^\i>»S »'mw . 

• Js {.} : vnftsBi rP33Bi )3> «OT»*'J'P? P'«2^V|n?" 

t5b6 : vni ooJ_ o'Biob , oo'tSi 

0T03 6B6 »'J» j'ft • ob6} 

6'3}o'53ioii iftisn •5c6pnp ... 

oi5o Js ooJ 063 obJ ooJ -5016 

00 ooJ o'os ' p^i 01J.1 

: ttlSTO'BIOl'OCSPi )10B1 
OipBO'O ISl • '0 00'P136 o.,_ 
O'lpnl 13 0'DP13 I'OB 00'ni36 

nn oipB ooJ CO 610 vJfi 
i»6 • m (n) : is cpipp o'65m 
.i65' J33 TiBB : 115 JfiiB'ias 

•531B iftS '-^1 n35j 65B 1S7B 3'P3 

o'linos, I'oi 

1»3 '7 < AV ••: TJ" IVV.V. TS' • J • o rD^^ onmjj? Ill . ]65 '5D^ 
: O'tsj? c6n3 m»? ')d^ 

Pb IWD'l . ?^ 13")ni (u) IJ-5B16 -'-1 »i- "y^-''/- (1-«j'"' J ■'-.'o SI » <. -l-T- --HU: 'DTO ■'Die (r"'|->np .... _ , ^, t ii'7 n»N orrnxi nitsx Dn>«sb 

J .,*. : "T A* -il : .J T -: jv •• ; i 

■nipn W wron niys nnn ctys: BO. I'Oi z infi i"50 n35J I •• T T .. ■ • T ' * : 'T pV -: - - rtj :.v 

osptts .'OP . 165 4j jin'xJD'i im3'pjTDtj>i<Y*''»i'»'injn:nin^Dn^n'i3xn'Da!iDTs 

3 ]6}8'5eJo'3JiOBO'iiPso !,„ '^^^1 Mii« mi i^AnJ °'* ". = '" " '" ^-'.s- ' •'v 
■'l 06-)' ftJ3ni» 6J3 0P6 ^^"i ^^T" «^ ^v^f^v. ?'^D{< 'piHv ^s!i^ Qi-T^^s w^^Q!| -pi:! Tina 

I'BoipBs.isJroBB oJisiui >• r '■',",*? T, '-'iflV-*T j 


'I 'n P11''13 '-5?) Tl'S 31P3 . 'HBCB i,--«^, 4i-,v,rM^ ,».^»- i^i^ 

ri'3 31P3 'lo5ni 'B1BP 'nJop '"i '7^ *U^^P^ jDPip 3np_ 


'i?'?^^?^?^^:!?^ c^"?^^^ r^'^ misD 'D'oi nioipa 'n nw ; «j pw 
niDro OK roB-i T'jyiiSM 
nil iSw ]^rt nm • lyio Snu 

bs 0<31 D'U IiSji . Dtl'JB WH 

rnip'jpSna cai 'ri'Sy nSji • 'n 
'.11 ''01 1'nre 'n n'lroi nbyo 
nSyo -aan . nbyn n'jyo Swow 
kS Di'sn D'snaVi . nsnK nS 
nSyQ 'JiK jun p"?! .mo' 

B1H3 SRID^ TSBTn DO'Sj 

■fl'jn piai 3in anSi . . /yo • 'n 
n:.i '3 . n»pD b'k'b': nSyn 
"Di. "jaa '7V nSpDi i'»o 'sjk 
'*'» H'DK SKiair is-iH jiwija 
O'pia piai K'SKitn pn'-ini 1101 D''i o6t ftJsi 1l» 
.050 '9 (p) : 6bo 

1310'BeipB3 ,73j.T „.., 

13-5BJ' 6J opi6 n:J' oc» oenJB 

■31SJ3 rsn :-3n6oipB J6 psJJ ...^..^ :^ • ^^ ■ 

JoiJo'C 010 Jopo rin -J'sbb WD3 j;'T{<D1^i3 IJO I^J a 

131B' 6>S J'3CB lUJ 'Jns I'O' JSS .vnT" W^11M-l-l'^•T'^ «(»A<i »-I»» 

'5ni'0'p J10' 6Jb iPir3 op") •'<P>-'!'':)3P3n313 ITH} ^1B ... ._ ,,« « ^ ,^ i^-.^ 

Joe J'SBB J33 Jo o'snJso Js r^rns Hn'in wiVMn '^ivb ?' » o:'-'" ' ^ 'vjv- • • <. g 

.w 061 1«03 J'SBB ,i:.,o 651' I' •'?y^ A5 m «v "^ " e»j iB {s ^^ ^^^'^j^ ni3:3T'5?n ns^n nwn 
rf>"D . D'iBs op'01 (>) : oJisB pN^iD r^oy nnc'D :i33 ?y , ^ , • ^ - "• : T • 1???^ H?° 

'ftlBS B'56 insi' OJTO ISl O'IBS I • •" !• i'- - . • * 'TT '* J f . 

's {6'j : o'iBs Pio "D 16 riW„ p-nD""l KJ1SX «VnND 

pii-'i3'Tp)vi'3 3iPs.'nBBP ,„,^:,', 4„^„^' ,„^^':- ♦ n^^i-^vn ■,'.♦;;;♦, ^,i:»,M-.i^ 

mn^ CKJ V3ty^ nv^ty'^a 0V5B po.pn :j33')ijjpiBB 

IT : •. : .,vT : ,• „t j:- : : j : (p J.yJ; oj'o pfi <rpBoi IBS 

0'JiJ;o ifisp' p . o'35b 

)'p»l5 OO'ISIOSJS'SSB 

; I"» -P'C' (5J . 0'5»> 

P1»BJ 1'J» PB1' -JBIS 

;iw>i osJ . 050 (0) . 5in) pcJa 

pO • ll))l 
l1DiB 0Cft5 DO'3'l6 • OO'lSl (() X (P'B P'B6-53) 'l6s P"5 013 IBS ni5j BS'SB OlSB J'JO ' 053-) ' f'n J'OJ) OMir ««« «, ,V,. ' DlOP? (ij . 0"pnB5 131 »•» 

r5»-i5-.»i;c» ii;p • Jop : riinrro '5» . hob (pj : ctoo » oiiio oo • euros : or-i "b • ns fn) " p"nipi onn ']« " ^f,l, .'I' ^'" '"''^" "''» ' ""'« • '»"' PcJn 
T,.tvr=' ^\P' °P'' O'BWJ ™i 131 PiBoi '» n'jico oi6pfi JB»3,n6 . opV3iB'ftJ- I'J CmTp>'o?^ ""'' =!""'»='* 

(J S6Jb) P31B 'JJOS 0PBD1 IBS 1C30 '131 J'll '131 I'5» • 1C1PP:(Tb i'JoP) IbJ IDS IS'fisBBI »3 l^-IO I'SB " "d B • 'n^c ,1 l," r'l ^"^ l'^^" \?'-'=» •" '""^W -"TO 

: CO o^Bj I'i'sfc P1101 piioiB p, o'p.n o'pid • o'T36s : (^ o'rs' o'b lo5 ™s STp p» ^ , "„"^ ,^ '^^^^^ 
«;i|J3 p^n npn-) ^;w3 r«nn nx ^djohn -tn ?r;i3n nxi ?nnn ='-'' «' """«« b (r) : DS'jfcn icj^i o'wa J» oJm oJo pj ini p5ii oJai obo icjci 

• OO'-jJl : 0«ft' OPlf) 6JU30 J5C ?i3Cl»l 0»1D0 \f>iS rPl i'-J • CO'fiJW 

i6dd "3c6 ^«m onfc c'bift «6c oo J» occfi isl ti'o' 6; noft o'yifto 
1DC1 ODipn bJ'o hioi op'Pijfi pJdio 6101 ili? piJo oifjoi pis ftiac 'oJ 
Dc6} 6Ji p73ft>-pco D'i6? iJ iftpni J'ftioi i33 Jdo ftipc p-jino '0 ftp 
ws oc» P3jJ noc • o'7w»3 : J33 iipb hd ppjjci . n» (n) : 003 
npo o'3CP onb 5333 nftc 0-37 06 qft J"? jftis oSc '»J o-aiipp niPcp 
ocni pcdJo P'iis c'jfi' • ?i o-»i : oici '7o 05 . pcj pba (d) : psiJ 
.s • i'5d : oipn J6 oipcn wJJ c^cJ' fiJi 73^p dbd P'iis o-jb'c oipco 

'» D6 P'SoJ 'i3D Op'T 31C' 6Jc C'Cjfe «1P1 J'JBCO 113« I'P' fcpo jUp 

'3 (6') : P5 iJJc JJc P31P i"i • )i33p : 6150 ippa 'in Jj rp' u 

JDJJCP *^ in misD fi'o oipBS (i'569 0631 OB'1 ;ibJ» • 6b7 . 3C'310 : P-51DP i7U» 5». w 1C';i5p Jft . „n5p Jfc . ,j,cc',c'« 

: »3j0PC:5,5il,'»';3, 17,P' 'JJ 0» iJpr,, O'DSCP P7C» P, / '2 J 63 
P3I5P3 -OJ' 1331 -pio : 7D' lfi,3' P715' 'J31 Jftx' '53 ''l • 'J^n. 

'5 WP p 7Uto Jfcj3 'C» VP p;p 7P P5p',Bftc 'P CC3 ftv,,™ 

15P J"o O'0P3 p,J»; 03j '3^73 n3J5 omi Prip 1,73 on'p;p 0X3 
Pw; it ^» ,3Jp pi, . ,5» : p, i,„ wJJoirlp oP'^nT'P iS Tf ^0) :o6viii;i6^ tSo hj ?D3 ^ t l-'nDD lllio ^nv s nmo niriDD saina 'wjw -row. nnwo) 
TO {b\).v\G ^ Vi i^» wip -D«: Tftjn '•32^'' mtJ^'? pmn '40'-^^,^^, ^p^nix xin? i7i ^k hitriri^wi- vie K>J Mfci OTOfB 6'3» lifts o* *•• »" ^ • - • ,v„ « : - : > iw/O iS'^nj DT;/.7y_ N;3J >3a '5 v»i loa 13H wi isi 

Xs v-«^m >,ft,n« ,«J riB^P riK iDt7 ^23n niK^u nin^ . „ " ' «!\. ' ^ * " .3186:5610 p6)353 -^d • o^a Otita 3cr3 'U » ICO i»»> ^ vlav V V J-i- T : jx : t JliTTinaj E'n DW WDn infi pMi Ti'3 ^ipn-iw 3in3 

3C1' o* . C'dJ7 6> : Wf5i /•"'": * Tit T''T'?*'?';'-'7,i<. H?^'^ >'4l1N D^J?. 'V/jn, «1 '^ 'bw)c6 wo(6) : 7n6 p»?i 

So6o 7roScJ^Ji nin'nnfe^D^nnn'ffD^nn'fcip »•'•> Y' **- '•- ""^'^ '^^^ io?6r=r^^,f;=r„tn°:^;' 

f >3«1'n3P^^K S»S 'mp] ^\ : °l?iv. vn^; °? «•?; '^f ' °iR^ ii.i^?37- '^b D5i{" . " 

£• ,u> 6i, : c^5oft.Sc ^4:4, '^^"l"!^-^^^^^ «i^n^nt?P-ipnnni^n;«i ^a^'"o?^;?,;^p,n;s^Ts 

'Jtaovsc'ci • DCppft(oJ) TJ? ^TirrnS DIT'TIS "TirTPtyl TilXI D'7?ya 'rfl3'?a ''Ditt n^pis Sxi . caSoT wyja p 

OP^Ui :,p^ O'O Ofj, PCp ,^p^ ,^^^ ^ J . ,^^L3 : V. nOK ptat>En TI^D |DnO . I^"- l^n^vSK Va .n<,.i.a 

0DcpTOC'c0DicB3w6pi ?V^ |.¥i^i "^^ B^i« *Ji'''J ri'%m Uu« MnV ,1:," L T'o "?•'» ""''a "'B'H-'3 

: c»3»i ni;6l 6'3 ICft ni-lt^1-rtnn»/?^imiMm nSir-^ "--'tw^ai C]1D3 ""m b'j -m • n'sa^ cp-w «:ai • mm' 

mP' i'3 •- '»> 'P6301 (li) " v't 's Iv""1^ • /•': - nn-AT <=* NOJniJ »« \ " TQK DTynni =>'«"':'"'P^'""'''=n iain-pnx, 

ohr, pijp, mnn »3^ b, n^jK^ I ^^^^ «^ : mT--n«j yn^J ',jn ^ia Vy « ^^S ""1 Wnfr.nn^ro..^ 

•ac J3» UC3' PICTW iJ63 J--:.-: o^tt: oJt: . j : ItJ ^-! » - ^^- - ^ ^y" a<»M D>t3'n n'^nna n>n, . nay 

i5J:iiia»C 13150 56 0-Jtpi UT'Q T^yii"T^ 1*^^ CD^H *•"?' a'*" ^C!'5i<'3JmOT T3 ^N1D3 ''"'=» aw mar : fiH 

01-50 063 -JCft : OJ60PV31W ^' •• ' ' " *■ *, • ^- 'P"'^*' Kri« ^Q«M VinirMV^'t^rU '"'*'°'* "= '='■' 'o'wnH'^pa 

65-3C6o5tt3 0»l6 DICO'O' 'i,J': J?.' '1^« ^^'J "J Tn^ST In\n3 "733 flB^'i'lSnM a«fl3»|,Vn'Hi.piDDa'jn>ru3j 

7366 ooc "s 735 r,b 06 '3 -■?« stJ^-iCKrH DJnXtyi ^r^S^^ni Wiv n^TIV^ 

: 5ice5 »» o'o* 65i one ■. ^' r " V, q= ' ' = "• jl JSn JWO 

X6 5''j . o'B'o P'7d63 (o5) '^'1T\ T53 rnspi npS nnDn : mc5i5 ws ob» pus 6w ■ rm : oiJd 'in . v>c (65) : mo i')» • -Jii. 

. P13C C6 3'C6 : 3ip5» ,«1 -^«»;J,M» '-i^ '4J°\.„\:? .. , I'^Ji'^''^'^ i'^^-'P" ■r<i«>\(i^):(-if)iP)rm)^niv>i'rn>'.-m 

. ob^p 5i:' '350 p6 oi^bi iib vTi rpas]^ ^{y^sn finp nn 73 v ■■ y^'j;'." 21 " ''^ ,; '^p 1"=^" ; c^'^? = c'3 ^^m 0^ ^r.,., ,« ,,« 

.ones p6 56 533 56 (6) J ^. . , , »' W'»i'2 •B'=ft^:(»>) :9vt p»^ui:Bwp»-o',r^io'^^^^^^^^ 

o*c» p 'T'i' CWTP onC3W 0P6 . i7'30 (3> : onco p6 5oi J33 5» • TPTOi (f>; : isBi o6b p» • P)no3 : j3«d nn • oinn (iS) : Cs J'»>j orftwr mcft 
• D) j6ci : 0'37 arm U'3K) oo '3 5» 095 3C0' odcc5 '3 553 pTiDO w 07153 ■ " ( 'J • ''" '^^ ",""'' •' '''°' ■ '"■"'^' f ^^> ' (6'' PpiJ oniBcp 5Prn i»3 -jsc r» 
oJ» »cb6' assi ■""" L^^ '"' "'^"' »''* ■ '■""" = ?*'''^ " •"■'i '«» fiw' 's6-)3 sD»i inft p i2 pasT 

iniij , ,iSBi. spin CSS) : o'^m 

S'i« --inn TO tnpp cm iicni 
?a., »i«? irnft 31B5M prftj ?lnn!>£0 "JpO "a : rlmllD 
ftsni )Ofc.oJ5 nwa 'Jiin' Vn'5" '■'' "'_,.. :.lr.J''',' asiw .IPC*! nw>o '3ito , oo'ip ■ ^-„,-,v T;i „ T;,i^rr^ v'nBrVM 

Vn.^VMD'ijn P3WV; sjpMifii rry^ PD^ ?3 nrfe^l D'''?DT 

av-jisj ,s)s qoiM >B3 o» o>i3ni -Kr I'-- ';v,.-l! i"..iv-^ = • 

.J-JD^iCJ 1J»CJ 11DP3 ■)?'» "J 4..^'^ .■■';■■ ••?,'•."» DS 

C- t^:d ', "c, 'J 

■JDn 'B 
I'tn '1 
cnn '3 Bj-jB fcs yft B15B PIT? ftwjsiBP s^ij^ ^Bii<'i jSSn ^^H' in'n3 

•ill v-nh in5>' wtpi D3'inB>» - -• » : -• , ■»_-, - >-„-.,■■ 

WTP pftpnjw 6p->p,i)pi3Pcft nins t>»tS' KE'^a S<"I1D3 

-xf. psBL^-ip pi^i 31P3 , «iBn ,3j^i !iV'b*-intt i3 : mo"? r'3 ^ 

pi was' .Mil.' laj./.w). : b'si 
j'3» . 'iiJai (13) ! asuawiP ifii 

U)i50 -BOi )31 Di] I'mS B?ilB 

.flic 8)5 Tjswjs.BSai: Bt3 lufi sDnsti'D ' «n'ip np^'awK 

£?t ^i'5-;ii S 5 rR^^, knninni «nD^^y ,?;^- ;;; oco (-35) : ?r)»p pnV ov 

15565C ?«3 5«f) t^T ft'PD '1 • 1'3 fsb »":»p6»(i) • iij» (J53) 
6'b ■Jl5ftTI3135 3'P31 bb? IDfi "inft 
3'J ftipj B'BB 1''1 fti3 'ipi 1''13 
115 . n7B1 : oVTO Ii5fif73l33 

Bin D>D3 fi»i o5c fij-Jps 1» 
. DTP '53 pfi : cpifi 'ntn -.hn 

p\ tip Ki JfilWSi ':3» 'filB OJ 
'0''1 BOTpi CDS -ilC' B11n3 31P3 
'53 tiift I'BB ISDftl Bftn5'1» '53 

.. ob'IbS '(03) : n'Mn3 o'smb "sip 
Bjpn '5»3i c'Jof) '3B1' ore 'c> 
: !> U3p« -57? jfis >3 -jnfi pi 

051 3'5'J 't!^«mmT3 : n'ksnsnUT'nx: 

raitm 

D11M 

• ^ i=^ .. V^H "sK awn iffH iniamoi 

2 "n!f«"nD1S: nSn 12^« ^'cw 'om -n ud^: o'-nrs 
722"' .V.I T •. <V "HIT vllV l"t nip;? n3 VTin'^a"n!J"i;3 

1-j. VTI Ti- " ^'i- ; 
'aw Sa vjBj '31 . ]j?33 'aw 
riena p»oiS , ba udj b« 
"10D3 "01 '1 »K 'msi : nan 
: « 'a p'D «iw •iB'oa S'sS 
J'aa main 'iceSa nioina 
• h u pron niiip '«i riiam 
•hxni t nm oyh Tnn3i'«Br 
hs 'mpci t fva^ noma va jranTOD rnnmSD Sh'-)6i56'W p» 'BfiTUJS) iwmbu'ijj * BOB : M»B'i».*eip : jpip i'}» 
: sifts B3ii»B ■)'» ft'B ' pBJsii i») : jdSi 15 'in • biSij. ; (nn i'W} b6t "jbjj pi 
po ' 8P5CB : p'BT '5» • BBBi ^13) : 8c»o p» T i3i»5 : oifi ri»^p» p'm . wjfii pun 
c«i» i»u"5P (w o'JBn) 13'in i«' 'b iip 's oimi pm i'5» , • spii : 313D: btdb 
•bIbp ibpsb i'5» • BJicfBj; : btJ 'J16313 • o'hni : Bcnfi pju 'BP'inB : fnji» 

jftiB IB 185 BP'IS 1'5B ' 1»T (»j .' BTP' VTO.. ' 'CIW : *>'» / dp .* iftPI ilis 'i» 

: Bin pBiB p» I mBi (nj) ; bb'xi oibsp fso • 'B5bi (13J : bv b'bi?') bou 
■luo : inp' • ifis' : jfc'ii su'V •)» • oo'b.b't (m) 
.. , . ^ p6 .-..*„« 

opjjj : oipto ooi. oSp' bin 7rD' "s iifo b^ opSc'd J^-j pOccd • ai* 

?piDW_<J10 0'5 Pufc) &'0' bi'ip . qio 0'3 :'oittJ3 CBC {iJlTi oppj <>•* 

Tsainfcoi vc» ci'feTijpui'i 1C53 5)b' 3^b ; i»3 050 /i?) : nn«» wf y? •tpBwl (»} : ?6a 7c S3i a^^.i6 »3 o'-SSp fci^a oc6o^ic3 , Wcltffift^is*: <jci:^e '5ti>3 fiu' 'ip cw i"? 'jdi Jni 7»6'o MiJiv 

O'SlilOO Pift7J 0B7' IPJ67 • Oi67 0V3 : Osi DM * U«» : 0«7C50P6'3'6'0. WJMISC : Og« 038 {JCfiis^J'j ' 7C':6i ROD "?C13 : pCC7 5» o6i;« 

np*3 opfnfci ocDioo p'B<i\ »p:^0), trniois cr \n . pco? opc? (73) : iPjfcb' pijjcJ ii wofc 6 r hv'hi fefjco :-o'^ jjc^oD 7dpp'i j67» ob^ 
nicp r» ooroi op'rcojo omft'D'jo 6i 76 f'3» Pi5'3P»ipo S'lno s's 9 c» ^mfes . P3n» 6J ^6 (m) : o»i3D oi c»d'o7Jv vte • 07Jto : {>7V- 

'3 cos 'C B»' 6il »V ODPioO 'C56 J31 0»D131BT5 0'')1D3 iJp't )C1»» 9 tS 0»5» O'CJfc IODJ' 76» 03l6n V»"6'3C 'iCB . p5 'l3) : C1CC n»« 
1»6 "DI TTp J» J"'? . ITpi.Cw) : Olfc, t5» few -770 p : P736 OiJn fcl3' OipBO p?fJ3 Vo : eft ♦PJOI (f3} : Olo 1D1B' 7» r»o''513»3 ttpT 

wJofc (c3) : oc« R^cp B6p3 '3 ,3i5q pp5»Bii7p '» 00 • C7p ^3 : '131 i5».wip 6oi »i6i o'763i rooj oipno ito 'is rip : '0 to6 &3 

OO'Ptt'T : O'io63 W»WB '931fi 09) C3Ci OVi K": Vt> CPIT3R i3s fi3i \b'3p\ : Gtisi ibp* ' ooi if)p« : CDS va in\ 0*3969 nisi?* xn D iTDT Pin '318 onfti Sf -rsi) »re: rj<sj »p) piuifio )> »» . "pnft JftiB' '3 "swss Vis iw" ^"B W3 es'to Spiu iai»9 v* 'S oocbb i* imi sin . »PP ttB 0158 pWBi ocbso r* 
•.ftcB irv srTo cis . wrt) enft cBrn veJ o>i»i mssi bb's "psp sps* v"^ errs sniw pMjjj iRfi pi isv •sefis nis) fiJft i> sw) i> s^o fii Jfi"*') nfi O'ss 
»s ()c) ::"55 )i!i8-.jj )» onnifij tJspp'c cijj c>ic "fiis i^ftjt nMc cij> vi\ 'o efts vsto stiBB fi'SJO iBifi .fui*: fi') : :nfi3 »5ii» t» fe^o . o^JJ • *? (J') 5 p""^" 
W5 . Tpp) : c'-BP5 53» mjicp IB3 tijji iB3 ;pp cnti 's ii:35i . f>-M iJ C8'55fi •5'5 03JW crt p OT rsm rj* sJVi oj ift onfi w Bs» c» . bss 
ftisB <jpp«j pii* p «'« B'si jft r-5cfi> pJico opw 'cfi pi e'wu e^icn c . "uUicp (ip) : c>o jBp p oj* ibji'I 7j*p o6 c''» ''^B T^p 'Bin* tt »J V"" 

8P-5C IPP'P "^6 81B'51 SPifi fW 
_ __ ,_ o : , _ _ P'-5p P'^B »c5 V'5B iP RiPIO 

'dwOO nP»5PWi53t;n " - - - .- -- - -. 

331' •^nf>:v 'jDn 

(fi D'cfins) ?i33n mr p ^-,..^_,.-,.^i,-L;.--„L_^_S,>, 

'i.ipjicpcfu) :»3:3 ?pib 61? rni3<Tnri ny^0'\2'irpnB'\n'? 

i?33i irni) p»?D ?5c3 
'CCP pi PCDH "l*V8t PIB 1»5 

\nnND177in"lln7iniDn'7 "JP eiw 'ssm pi smj oiib 

•■ ' ^ ! •.•:!••: Jin IB MJPJ Cntl » e'BHPI 

rirT" Xrrnp 731 msa "jbiJs -mfi vm m em pfio 

il::.!^ Z/. l.,.,iL'k,^J,Ls rJDO Bfil TO) 85n »JD8 3'3!J 

^^?»??':: onp,^ ]P n'j;p?^ :;=7S'8.l!.r:tVS 

IB'OSnN n'7*J K''eDy3 S'* ft»B ^ps yix BipB 8'MP 

•= T- :'-: .si^ftso^ (pi) :pii)W8 55B 8133 

KnjX? ffilpl n'JJ? IriNI pC 8T.'1C»3 1)» ^8 IBUIPS ''B 

»,L1"'.,- ,L\.. '.""..^.Z ^'■'''' 5n» P'>DT finfis V8'l» 

E'??! NH nN IB : Nnnp ni5 8^8' -mi zin \-s-i wi 

D«?3i oifiPD .?'i»n ijJnft ^?i/ I ' J ! -I V« «.y • J ^^i^f iT^ '° ■ = ,., ' ' ^j^^^Q^ ^ . U,j^ p„ cDip 11)3 .>wip :i5ic .'«iD n^*?!; !!^<21 is2pnn n^"?t2^ o^iaa 

?n65 (P') :13 rTP' 7'r? \ "^ "• :'-:•- «s t j- - 

fire . m'o pfijj) ?bwD ]IDp n3n-"'3 « ♦ ncn'^D!' ^X2p1 

MP'fe ?o bft 311ft? ?jr' p ♦ o^^l ""^Ta d;.153 t^w: lup »r3 li 3ic'i ?55'nDi ci-ia ••tysn 5?TSn '•una ^:5b* '1 ."» i>3n6 ini6 ^)6i imnn 

y-iVT) 6?'D ?b bDnn'p'brn CS?D ?|ip "12^23 n^2Jn-^3 nj;3^ 

burn pi ?b inbn r'bs -"^ * '"•■'' ■•■■•'" ■ *• = - '• o'»:- 

(1 "«•) lb brnn i3i sp^b CrX nn\"nr :n1,T-DW?|T'1lN '' 

.n'Bvn ncK .nn» 'Imhi nVira ♦ p»i^-.», >-•. k..k.-^w> «»«»> 'L»m 

mhv inirrS cBBVorK ib^h ♦ Dj«> |3n3 n-i^_ N71 &"'X CW 

'o'Di 'xnpa 'i naenca : ,-!3ia -h^ v ' j ■ © ' "=' ,." ' = 'ft 8P» (51?5 Bip»8 IP'S 'lEJ 
^Ofi) piDCP 811 Oipn 81J TO3 OW 

y^'i Tin"' n^{''J/t3^{ pidbb cici pp'i )33 phojs s'j 

4.1A;.- !„-* J,^l '"■'ft 'B3 -iP' onfi PWnBB p 

y 4 'i'??! 'i»li5 1T)'8 pfijO Bipil 1DB ')3 

-,.^■1^ Vri^^ n^>r>>*^ O'''^ P3JPPC 1B5 53JP11 8>:>i '•"IB"'"! N^lB'Jp 

T '^ nnn ^tn Nan Piipns i'^*' ''*? ^"= '^^ i"'' •'=" ^nnp N-12>J3 

T : ■ IBSPIB 08J63t''fi 

picii \vi ■;83 o'P'cm iJui an lo 
BiJ )6 .piftsiJ ifi :i5» ■» pft ?3 TO? nnk >n;)^ r ;^ v^^';^,;a,'S 
71? T'i''i "'73"' nt*!? "liyn = "'^^ °=^ ^"= ^"^ vf> i»B 

•t: ••:• T«: -^'v : ftloB 1)5 551 . lipBft 8')ft IIDS i»1 

NnSSnS H' ; ^^n^D 73 >fc iPifi sJBftmpifi bbpIb) iim 
KnnnfS^ HTlDJ?! nnpT . i^w ibi : niJ3 iiBc'c -jibs 

'Bl :8l)niB) 7P1B1 •,»! 1) Jpi i» 
v; ¥ I *- T <••••» T ! - ^ '> P Dlt'lK nj'ilK '3 . «i'1»< 

. ipr pff"! nyjiH ipi . a-na 

: 'n iDPi H'iip 

.Tri35Tipi D^-iis 7j; T]:t5n;"'3 N;D-p lypir ]5? = : vy,-\V^ rrh n^N-] TJi'p r\^b) '^irni p^ BmB'p"'"i?« riia^B'i n^y wr.''N iota '•? '-"^ 1'""^=; '>» ?•'""'' i»" 
"•nia.p nN rvv. odn •'ecs' . 'b^p qipp 8»i P'fi ijn 

"'=' '■■■' ^ "■ "■ '•' s'«ft-5 nvB D'n5= pJrjJilSB 

b:'Ji;b Sit '•51P o's an m 

...... ^,, „ , 8P''3() 1B1J3 OpiWai BBTOB 

W5 , BOnC : 8P'B P »P'B1 ICBJ PJ 06 IWfti Clftj} 'B »;DJ pi 8B13B !'» Wo6 : OUT IBU)51 ,)» 1D5 »i'B Wl' >fi pi Bllfi i» IBS . DHfi ifi . pi (J) ; OilflO Cjjfil 
51DP ■mnTi^iD \v)i my^ .61? wfti :6ir?oi5? ire I'ssfti .ire irc :m»o rfi isbn 3b nS 
s«?rs )'73 *5i lb mn? r"3ci spu'i opft nftftio '3 smncb icpcn ]'7 isft 
Til) i"i . '»> rusb '3 (y) : irifc Prcn '3 opjD fib 55s di33 n"pci5 'pj 
: 9»Db o*pp inj -ps ft'n o"3i553 5f)i» vo "5C6 D'o'? pnnfts pf ftl3« 
?3 oiipo liP' . riipbl : 031P i3n XD b'l . 3"5irb : ciox' is? . PPTb 
5133 rJi (t) : prtcnn rrrc o'3»o , o'lr bsi : ?rw3 biip» ?'?'C •juhb 
>J3pp? -inii mb pfr> S'cs? rs niic ?'?' vi "5Cf) ft*? ?»toc? i'l . mic 
jDp P'«o rf) ?5? ysc3 T3CW nb'nri3 . jani jop (id) : jcDicb ?'b» iftisi 
?P3 ?)? "mybs , ^p}bcp (tr) : ?ipc ?3icn ?n'? '3 8:6 '53 1*3 'if3i c'iJ3 
bobctt? TTTci iDn«f) pii P-jiJj? T»b nta icfis 3-) bc»» bicob rbupjc n'5s pp . ■s'J' M : (n R'sfiis) s-bs win ws B3i' VJS » s^inS : bbbbS . sncS (y) 
. lRJ>cp (IP) : (n »;i8') 113B :ip ;;i loi pci j'sp ftis . iBip : (bb '1:b) ibSj vi ib3 
'5fi'CB :nsB IBS BPDB i''" • fi'BB I (ft; 8'odO 'jrpbs nt5)B i»a tp-ji ino ;'j» 
ijn3 'P)i' pi jnni »ip3 iw . »un3 : ';bip .ai bt,-ii tvo . '):i; : (;i pirfi-jj; 
.pn:i : jibbp pa . bib> (i>) : pibip? •> m ftiw ip i'B)b . vp : (3 8"c) oiss 
pun pp .P3BaBa(P') : (1 b:«b) sp^ci b'jc'i p b'pcsb jops pbbjb Jips fii? 

0>1BB8-533 yv p1BBniS1533p» . I'flJS (P') ". BTT i'JB . TJ' '. BPl) 831PB liCfl 

. 81) : (3' >'»j) iT)'8 iiftj3 b:»p T^i -infis pi pi'^ra BipB r<:i c:i )T)'> ^bco 
: (13 •31B3) i3:iB pft 1B3 pun pp .ipift : (15 b'i;:') rJcb b'j mj an» jyu 
: 8:'i58 pn«5Bi b5") ';b . ijj'^ft : (3 ppV) p'jib pB> pi ppisi u'j'rn jujo . juijin 
n> kbcbJ cfti W3 »13? PP )'3» . «Ti)i> : (ft fciip) '5» ipc S1P1 !B3 ?i;ft . upcn 
.'TsJ : (33 i'pi) Vbbi 3ins ib3 pfc3 B3'5Bi erii pe . bisob' (3) : (p 31*) 'jtbi' 

V3B lifts . ':31c : 'frjn -jpi' pihjpob ijis iwf 6'3ob ■m^'' "'c? 6'? pU'*? b 

P'sjn eft hfo . x)3 o'3:r '3 : Cm 331? bcsi oVr wmj bsn ?b3 ?»33 b*3 ?s3J cnn pbcp libi xbft srpb 'n bsv fiJc to cbc? 'cpss ]3ib nrft 
3i:n 331 o-fti3C3 pncb 07ft '53 p7 .pnc'i :?>33in b7i3 is onn* .ciS' (n) :3'ift? 7<3 tdcj ptpi j36i ^7'7ll^ cc» poa 0'pr)3 iwn rcir? -)c>3 P3C* 
sic P'io f!3?3'i6? . sba' ?'-:63 (v) : '1176757 li'cfc "^v hi . TJ'ftii : 'i3i cno pscpps p'ppc inft '? i*3 .'?3sh '151 r3CPn3 (ni) : 37d;c 

J'36 S'376l B'pCh 7:ft3 . ?»'37() '3 :131C1 DP'ft IPf '5 7C33 pfirc? ?»n? 7170 if) Y^ lP>fi PI) bft 1337 C'pnn 177'? pftiD P'iftS ?bn"C 1133 37 pnnj 

•»i: '3 onb?b 7ni5 Iff '7138 wp' ra .♦jtdi' 'ni : '7'3 mnni b;vc . "Jtos 'n 's :?n'D:;'^b p'ic pi5f) ipift 7r>3ftc '» nfti . 7in3 'ni : e?J isb-i iPi.i 

:'i3i i»nc \i) Bipp ip}»i iTa pdc •» J'6 '>'fti? .pb (s) fi"m 737? icsi '7'n iru i'Jip 610 "o b'7 '7'c vhi b*Jrb '58i 7i»»» 7c6 ?»»7? ftia 'n ^ki ,v 

(? 5'JJC') r-37 =T3 ^b oft IPS r:;i33 pa fti? , ftb oft : ""ft 01770 fci? C3jnc sipn vft I"- . ]»'p '3ci« op pr\ t^^ iTDT •»tri 8i9 priv i'6i o'Pns f'' 15"''^'^ •'^'P''^' = '^^' ■''''''" '"^fiW) .»!>i?PP (ni 

It* !)5 . WDb Vf> (?) lODJBD'S OflOTO 'C1C 1D15D1 pn»3 OW 0» 

Dnn73 0176 .pw (0 : (7 op) 7Ji wpDb .77i3i : Dtt>i nwbtoij 

'65P?n3 ft'sbftiC'T"^ •* 

r'sc 53-« 3CTO DjJD v^ w-^.« .„^-,^„»,.^^ . o-,«-, ii-^f"i •."iirt'fl Tns rr^ii^ C5'?I5 pJ ■»""'» 3»pftt>w!>'^' ]'«s rtna Ncevpn t ess ocs ess ujj 'm* ifi iB» "p' 5" *" "™o 
laii oSn W5i« nnfiJi ciicioi wpcil sjw 9>a i5> ■wOs I'jftj pi5» 
16 iM cmj i»3 pnii Wfi sum oneso pn»» 'fiV ^> '' o'icjs m--)i 

oj tj o;i'»m fii '3 U'lJi o'Ph onm vn aai P3» «Bnp fcii c3'pm« 
03>» <3 TSfcB fi's m i:>P fi'P 
6*55 SJIJ SBTO 03>B V 'i"' ^^^^^ *'^^j'^?..^«^):'7hni32nnDnlWn mn toj; 6vopo?p6 

ftsc 63) i''pp 'SB pnjpps '5tn j<nT3J n^iS «:{mnDT ') . 'T » = I - ^' •• ' " «•"":."; /J3n?5i . P3Pb ipw? : (T "•Jjn n : "''?J< SIS'' ''!3 rrrili'SS i»5 idw : onpoB »pn»3 

• = <• . '^ ■• '' ^ >* '^ '■ , V ' : 0? '«} lit!) o!)i3 . ip^nr? 

,_ .„ . , ... , .. . „.. .... ,, nin^ '':nN-cs3 ine tj^^j; s^ap . ^i ,6, onso oft (») 

»3pp' W5 wi3 DW 15 rt'ft) ti*"':3aTn'''7rn1BNTni^7^'^''^ J.Upr* '.••'^-'^I.'^KtI ;-! »v j'6i o^^oj Pnsb ?!>i» 7n6 cn3PBnop'3 .ov»»3 'iisfp «nnpt)y b^yVjiDnnpK 

rsiOPWI 0> 5P'3B -ilC'US p'3 ^Jl »j,iw4 -t^T^ ^n>if-i w'lM 

poDB infi 3r . ip»» 31 : Pifi"P ^9** ^'Dl ^?K, '^'P ^^ 

3 PPSPEU PflE ' 

.. -,-.., ,,--. DV»»3 0J1P 

.rjc) B'ft (5) : -,D?iP onn ip»» i^i limanDI TlJ"inD 

V3D 1JJ3 ms S'O' infc )3 iniis "^s ' ■' • Ij 1^^":^/. P13B p6 3';' P '■'nfti W • ''"^^ 

»>»»> 1)B3'EB W3 . V»» '» 
Oftl3> . OnftS (I) : 36l)5 Pftl353 
fi33B WIJB' Pf»35 1P5 '""'P" " 

131 Bn3ij) pi TP»> pnn J» 

P'OB Opftl35 riUCIB Oil31 iftpID' 
6> 06 9(51353 Bfll3 -Icft 131 STPl) 
i ifilB' DS1 jfcSO 'TllS CUPD' 

■jnftj 131 . in'P3 9»3n lis rfto 
c»n;n •P'i3fc5i S'lsis p6'"3 
D33 pftiBj 5»3n '3 ofn) onftn 

JB'W 0PB3n oiWP fii 0P»3 PU31 »> ..T\^<*^ 1-s /:. V *• T ••• rpjpCD 0^37? pJpW 7nft 

nln'' "IDS (13 Dn«7 t : nln*: ?>np3 . mbbw n^fic^ fti 

■''''" ^ * ■•"''■'«> ..i'^ ■ fti Tb)3 ft3D OmiP?1 

p^na ns23n nij? \^n nisss .,p5i;n(,) :oib3 li n>6K> fiioD'»iicp)3i»3iF' ■.»•'»'" nniyp py Nirji 'i?'n;N ^,^^3 u Vt •:. „• j •' • o'pftv?fti>D.piPPboi3DDn 011318 nf))3)} IBfc 131 )?S ]B 
0J3P 1P3V i3ft IBS WB W13P1 
<)BD pp3 B'nS . on"D3 : ft'33B 
i'n '331B omPJI :1PS3 13'39l 

: P>p)ppn OJiP pjvi snno ocp 

13B1' PSCi Ip'BDO 1389 'DB (P) 


>*B " ■" -:^w.i.? .«....M<^ lis 0'PftV?fti>D.P1PPb013DDn 

D''33rDK nWlj; nW. K^ o?bpfto?l)in?oftio?i • ••• o * o' : ■ :p>p)ppr.03ipp3iM9nno9cp X^nW DN WV nNK'K --v. sws«^i iV^t— PM -"riBfe^n 

13BV r3Di 1F'B139_13C9 1DB (P) , ;" '" _ IT' _ „,t^ ' ^ '5 "nS ^H^^S 11^17. TN ijSJ^n 

0<3'lfc '3 in W 1B13 13 P1DB9 V?'!"^ "'D,« ''j?? i?? ''J-Vx A^ o-" '' V = " = 

r.-MVi I-..-1M nV.b in'BSa 13B9 .w«^.^u>. _. >^>tok «(»•»« >«Tt . . . __». ... • •*»<<k.«« ^<t^■^^M*l I^HIk^^ . ivnn nan Ssi 'd'di 'i nan 
no . nan fponnn 'no ii? 
no -n'VH no .D'pova 'SSnnn 
'B'Di nK'ipa 'i o'T : iS noiK 
in'n»n .SaS d't nn'n naHSoni 
: D'T «3J' H'jn . n'n '> n3nninn?Kiri3-^32^nniD3ri liDB TSB ftiB l'33B '1l5 fcs' 65 '3 ]^m "' • KO,?! '"" IRl ., - ' '':■'/ < " . ' „,\. ' w^. O'T n3 PISIS 

iWBJ fi"09 '3 •33B ip'BPO pi ,m,-)2«.« v.t, ^^'^\^', ^i'^^ n^i^lH nlDti 7 Cl2£t^ D ]\S n&« 93ID : 9 93'jn . Sj» 913f! : - 

o6 (B) : nPt3 9>9 '115 9'9 l5'6l l^^ Hl'^'?'- "l" ''Rt'T • ' " '-' '-^'-' *„<:•. t t : ■ .1 •• v -: . ,j git, , .,,„,p, 

Vfi 5bb T3T >» -Jofi' ..B'^iw D'DJ< NJN Tl3''an^ 

nftl33 019 V19 iBl 939 O"" BBSS "l-T , t t ' L " ' . 

.53i'W93«>3i.'3f)'3l')t9'-:3«3 ^-^-.p bV_ 13ri.7.0*?N1 , _. ,.^ „ ^^„ ,,-^ ,-,s, „ . «rn-in' 

^^St^^^ .'^i^i-V'i!^m\^W^'^ Np^^iKpp^Knm' PJ" ^tn «77Kn«TPN]3i? nx. .Tynip. 

D3 fi3n91'531)l» OBmipBSBB; »• « » 
133'f)1 V3PBB «P'i3 'ifc '3 W» »1» 
~HH(fl>) rtnnft feJ9piDB9 OB p37 
n™« ,«;nbB «B9 fP) :9)PJPP31 0=633 .9P1D) t b;=91 r3>3 IIESb . D';3B (l) 

MB^ w™ • 9« oAb ^ :»"f" ='?» »= .P\:P»"' li=>« .'?'»^' 
• OMBon . ovi :(0B) JJisb fi> ibj o'snjw o'3Br9 o'm»9 09 . biSMb . (» 
obb) ifc . D'pnw 'lionp W3 (7) :3:>n qD3» mcw lioo np' 3'i6o'3 oius 

W3'C73 OW 371 0'p»» T7f) ftW 157^3 '7ftPPD 0» rc» '53 il» iP'"'" 

3ifn ipm 3331C? 153? onft I37p3 TSC o'n7 5370 rft 050 ?fti3r n-BJ?i 
fci3' '0 f)3 7Wf5 o'Pniifts onci3o onft .onPi30 :o7o n3'C7 n'37r3 

VJDb C'f> : 7DB Ti» 63' 735 bn . T^'^D iSD (o) : '7'3 pwbJ ' n 

O'7n50 rft I3P» P>'5i '» «»' ^ii «»" ■"=^3 =?^ ^"^ '" """ f"' "l" •" 


'^ DD HD iTDT ni 3)6 r>fi D )r w5 iwpui m d>»b •» wJs I'ra j m . O'w (i») : 8i5j ptowi •wiJs ims lee hni i> -jSsji p oSpbb »•» a-jim fioSsnj ai ftr»i iri)i' win pi i>') 

PP'9-3 ;w;nc eft o^i' cjiMp? e<«'3 -jsj 'j 5ii53 9R'bb tbsi ■j'bo toft b3 jytd \)xn iss iS»> ijco Jifia «»» sftw nun o<sjo opift . o'O) mn nni) jwcd i5> (8bJ 
. ftJ'cft : ipw ;i3'i<n ijpoft ijj n3cn 'sr'i i»»Rcfi'i 5» bjip pyt") locn Jjj n«» coo'tft nsn o'b» 'j '»b i'l 'ift 'jnfti . opd bj sjcoJ ikp i3'd> . 3fti» pftc isftpi : 'imfi ir* 

3'J ."lifts M VT' : Jfiin '3333 iJ'PpI 1P>1' CJ:P pi 0'>njO >» iSU 131 fiW ifi 333 03 TfiCJ hie aftca 3» 3B)>3 . 3ftl» PftD : nWJ ft> eft pi 331 ]15J 

CPlft BJ3 13'6> OtCfiia >» >C» 
^ '^ ''« . 'C;6 1'9B llftD 'J3 BITBI TP3P3 ?n '•jso D''3n no : nin^"DN3 'p "" p p^'^t:^ -^ :;' ip« 3x10 e33P pi pr3i3y.337m D.»iBniftB « i}6 ?f O'Cp on37 
ppo?) Dull 6 onij 7nD?c 

f)'CtD . PPD : 13 ilDib pm 
6\ip .locn 5i53 (?n) : j*»!)3 
. nro : bj ri cm ??i3j 

?»? 6i Itf) b33 t3)jb O'DJ? 

. pn'D pn : Dwi ro w pa 

oww f'rb 6"7}Tpni36 r212n3n^1Il2e^nDN2J^2^S-^3afiiM'T3o'i™^.^" =1= 'l?-?' 
n'P'i p*«i iipn pci nan ' -■■■ ' ^ ^ ''•'•' ' • " '"- j^ t, •• :ni,TTN: Dmpfi'n:ti 2«id ') .3»» 


Din's P'3n63 •infiB p'3 3ftm 
n'c«B pirns o'S' bii 3tr» ft'o 

01 finft ISlftS iini) '33 RI3S pi 
11»1>')3 RI3C Rft3»:ft p I3nfil 
r6i3J3 3»ifc ;:i tp»> 5's« 3'j 
P'3fi: bSSs Rinifts 'PC >P O'kJ 

3»6l C1>M' >0 3R'l 0113' W» 
lbnj'1 IDin '3 0)lf J PRR oo> pfti ip")j; )in'':'''n "ixpnx i'?3 9*i3>j3«ftci»3P'ft35'5 8»>» 

,\J 'v ' " ■■ I'Ll- ._ • '"1' 6B 3»lftl J'3» 'a >» '3 H 
'63DW3C win iin» »)3 ic -n^na^Tise^itotn^is^aTj^nini 
nin-'-cxj D^a*n n'^^m^ 2nid o (J) : ]\n» i>3 P3131P 
T^6n) oi ?3inD0 .'» '771D 

P3T . ?3') PU3 : 6>D JIM 
?313U1PP?1 : IWJJ W 

ipjr wjip . pn7J3 
i77iipr ir'D3 pDn?p6i 

ilCb ?JU131CP?I IPD pliMpS 

pci pn7Ji o'i3i3icn pii"P 
CI o'ms o'fiSnD 16} pn7j : 2«io iDSu^p mn-i^: 
?3i»birp?i ?3i3t)icp?) iiPDi cc njn ID"? a :22^'' viya 1!2i?t 

»y)pM3'i ]63pn7j i3i3 o ••' •••ijp .!" ^^^ V- 
:icr 13D1 (?3p>D6i3) iw "^^ 'i^^VJ^tf^ill Hln^-DKi D^KS 'i .'> ■•np^l 2N10 ^5'D*1 ITBpl OK! 36C5B -xth prnfi omifts 

•• I* -: T T» : : - •r-: Jj j^d gi);ig pi-jnfts : Ca) 331 

]137 ""1 » : i^^yinx '23 pnDa)ii:piSi5ioJ3ft3asiftiaBift 

«a;. ]in"!:?K '*??^10 :ORl)»B»lin»'3310TDliB)J36l)>l 

IJJ« .10 K/ IWV/ I l.tj-W J „ ,n,ft „jj 5ftj5 5p„ „jpj 

m^ a^nNi »t3 : xn^aa 13 u-i-db to3 li ps csip \v 

ll 1^^!k> k»l^fs Mtrv.'^ •^ui^i^ 1^3 Djifis pifi3 i>3nj 'J3 l);C3 

1-^. .'" •s'J'.'^f "t'T' 'Jt oaiB apia oipo >3 p as Dai 

' - •• : • T I • I • -jbs ij pftj 0J3 lEUfil li pft Pft 

315ft i3'Di aaiJna tu poo »J3 n^7 


]m rem "01 n»»r o'Tao 'jw 2^*K2 H^riSI Hbtt^ '7ri'? JinMI -en '3 /> ''i^^'^'^p.^ 'T'^jn. "IJ J?1X •'»fttt'« . TOii' Pft Jft3B' Bvi 

MX' rK '5 . riHn Sy hs' •'" \ »<.-••: t t : j- : t :,t : g,^,,,, • • : , • a^* Pi»3iB '3 ftiaa pjia >» 

2B" ''Di '•sap 'n 3r> :nnK v.i : 1, >? 5-\t: • s-t • ^t :/,- • 

■»• A •■ : " T : V- : • : t : : • • - t : j -: B'D'3 ,,.. n-Jl-lS mi^WI " 1^>V " '"^^ Hl>ft5ftp6j3 1«a>63B' 

J^ ^31? VQWI<] V: "3?? '3 3nft -H 'J3 136 1B3» 11B» '33 

Klip "•nav m23^ iiou '"" "^ ''^■'=' "'"= i"' ''" ■"» 

ttI: "i't t- I"'- D'B'B P'xft3 a'a> an liBTll'l'OO 

■'3^1''^ nX Tr? 'nril P,ft'553 or»»cb;ip» •») ibSb ms ^c.j:?^ JftiC' B3'i pa a'O's iBcfti 0'be» 

>» 3*J ip> IWB '>3 '3 1'B31' rft 

^~.. iw-iwi Ill's «innsi "''"" ""''''' "" MB"'"' '3' 

y^i 7^^W\'l4 F-!Pn:l aSTlBJ 03? '33J -PP" •>» Jfip».3> 
' "•_."■" J I -•.:• •-: I : V •• : - •:- t: - -; 1 :]■■.:- -, - t- : *• 1W3 '33 nft3 PK3 Oa> IBJl D3B 

pft3 a59E3 353"!3'33l 31R3I 1)53 1233 pfi3 aP'P P3nft '81 JlBS '33> BRia II 131 pift3 '331 3J '33 '3B P'33 l5j5 IPft 3ftlB5 BRIO 113Cn 1W3 '33 I3ft3 P1E3 Oa> IR31 D3B 
1B3 i33 lie T3 1>B3 a>'nP3 '3 
33KB 1)33 1738 3'Bftl PIBlfto 36c 

'» a73E '3 i3En 'i'i'9 (J) .'la'piJ 03153 aPTE '» : 33EB |1'3 'i'SB a>njl B31J3 pftB B"jft jftir pft3 IMED P(j .'» a33B "3 ll3Cn »>'>'a 3Bft 13t> 95rp 13 1- JC 11B» ')3 )S ft3E31 jftW S'Pfit aJPR psi '33 qfiS 
CpB B33Jn SSPSJ 833 1)133 HBftsnsiP ft"9 OJ '3 03liBa W ft'OP t'Uft 9333 P>pB OBiCOifi} '3 . B3pj)j :i)r» '33 P33 >B C'lCJS 081 ,833 P1J3 DJl : pfi i;j3n ft} a)3EP -in n-n^iD p-i^i riTOD : psoJb .asa^i (an) : 0B39 Pfi39 rdjeb i'3» .cpupB (in) : (33p 0'>aB) ijbi noa 

. Iipip : 35l 33» . pftD : (113 SSIB') pih3 )3 (93 pft pi pP'O 3'»B , JIP'O pn 
: 9JU9 '3B 'J» . P13C : 93Sa ilEin . 'R3B1 (in) : 9'B19 •,'3» . pftB : Bft39 93U ftl9 

0'3iB» ;pB 03>» '3nfti B'n3 ;t»» 'sj 5b o'Siiaa bb la . osia (ft) ; qiD3 . B'3nftj 

093 ftSng) B133n3 'fn 'S (3' O'lSl) oJlS ip 9n'91 103 31371 ij . )p> (j) : (fi ft«))) 
: (I' SB19') 9'P1331 jftB P«3 1B3 C'3B3a 09 . 9'P1331 : 0nn31 0'>R3a Pi«B>B C'Sp 
'33 P33ft'a . 933 (3) :(I3 O'BB') 3»'a '33B3 P5P1 183 aB'3B1 97B3B )'3» . Olpip 

. Pi37;3:(ai'i>>} o'iBiv Pi5in3 lU'ciB pi o;8i ojo as'ioa ;'>2 .8;BpiBr9i :»»» 
pi5"no Dij'C 'B .0)5 (71)) : mjiTci ri;ic» nnj J't dsi prdi 7Do b)y ±m y\o 
Dii)' chi r')c? irp'37P rnft cn5n iJ)' oft i'7 . '131 iw : 7003 cipnn 
J cri ?ift";c PU"^ f ^33 r>n)C5 . cn7ipp md : wJc3 73J' n')r3D 

n;3 77P5 P3CD PBdIp? IP O'D)0 i'7 . O'O) DJP n»» I13CD i}3 (?») 
lie) CS 0)31 i'-) . '»1 Cf) '3 : T» D«l li3' fti '3 11350 ib piDOi HBU 

psBO ft'O . pn'D ran • 07'3635 ocn W" 3'i63 i'"3 ii3Cnn 3fc5' c6 '3 
T3ta 3'ift? . isftpi : c'»3 "JSTa toi 'iicfcs tJp pn'o ic fftn 3P'3C 

bliai nft)3 pfJC iip 0'n'7C3 3f)W 7)p7p Pbfti . 7ip7pl 5 3f)to P'-jftC 
>'T . C'D'3 P'7Pft3 : 36inr) '3D3'33 3'C6 . »P3ni (U)) : 73ft) 3)3 C103 0*13»i 0«73WB 0»3 . P1»3 0» 73ft (to) :0133 'Cftll n"3ftB3 HSft J*71 33i 
03 ift7C'i Pft '31 .'l31 0')33 : 'l31 'p IPft 33 "JOft JWO ns b J'7 .]TOJ) '33b (ft) I3J3 : 3fcW Jc PDC^ID DJCP TPft) 3)3 71) /■) .3)3 7D :37 IDf 7Dft 
»17n7«ft pll 7) Pin)3 13C1 11W)»)3 lfc3 7ICft f.r> '7' 5» pifti ')3nj ')3 lijCS'; .'131 DSin O' »nn :c'»3 7373 bp3 . '131C7V oft : 057ft POJ 
fcl3'5 C'7533 p) .3I)0iP PPnP : 11B» ')3 iC 33linp V» 3P«3 ft»S . P37 bft (3) :7J '7»3 3C' 1)170 Ojbp iC TOD .Wl3» H) pft Opic 0'l3»3 OsJo CT 
p»P '53 im" iftTC' 7Cft lOr ftl3' 711)1 i*7.iR7C' B7"1 :5ft3 mS7C) ?J"3P 3b 0'3mD3 0'7D3? .03'R1)31 : JTOPC bp Olpnb .PPPS bpb : 3173b'1 C3'il) 
fcl3' ]•»» '33 iTftl) ftlOC '» 3T71C 733 '3 'i'b'3 3ftin JlftP ftl3n IIJDD 3pft . 11303 'b'bp ()) : n«SnO ')3'3 3'3' 7ie"3 pn bfti:' 'C71' 3PD PPrs 
W31 8)3 C'PIPC V3 .P)77i5 ?5PP'Cr31 :337 I73ft 5p pniCBl 7»}1 bsft 177 . O'PS DIUP • 37:bl n3Cn': 6l3' 'D p) '3 pBOi tD3p p11 no rvtrt' 


•J»i 5j)>-:) PHD eipn . Jnwi mIjm3V tr^WDQ TDTrt 
IwainrftJcn* on-"''^ ^'.^^€| "^J^y.^M "Vl,'.' 

rfinp 6» .■"'0 t: ' ', • ' ■• •' ' 4 o:. . " ^- •■■> .\ ' :• • " J ^ ;«,»„«» . 77'? d6 '3 11C6">? 77<? '?' 

3in PDwn ip 
I p'pjp pjjs DJ7P iBii'i i^nn55 wmi NriD3 7y • - o> : " , 

351' ij Sn»( pv OPIWI l^M Mjij^w Vtr "* .J-: • U~ *• ftv v:iv v.**-.i- v v gg^ . nS»SH 13? luim • Bipn OB onnji . I'S' 

11<3 BIBBfii 

e<n cB . " 

pftS '3B1' 
'P3B31 , . 

pip 5»5j oton .cn3 ?! 13SW1 D'T? 

pa^n 'o'oi o";» "iBfi 5ii»' E»> pi 0B» iBfe .w^p "jurDonna ly^p ^3 

T« p '5 BftiJ amp loft . >3 llnniK "JS ^J? "7 t pp 

•3 o»n: ipi >Ji inft P' iJfi |in>13]ln'«3ln^3VN3ra1 

bfto PD3t eves Pi^BP tpis .^tJ^p. MjL> Mn^n»^')^'i*1V 

isnpi ipi -nliun wft pi we j^jqj ^j^iq ni3^a fl* 

iTO'jpi i5' iPJi' ojiP pi on« "^r? -'?"-' *"-':'s' «. ._. . ._^ . ,. 

7«fiipniu» ipi >5 i«ft 6>i miJ : « IDN .T3 WnX TO, , *,»♦«, ^ -,5^ -i^-is 

proiiB iJiJBi 5ci>n '"'» oil" 1?'yX n3riX jHj w b' 

>»(n)) tmijppMpi'ws' ii-l-i-i-i untnM '• 

IBDB 0B8« 1MJ . 3fil» PWJ >' I '''?^i? "i"^ - 

:pi3roi3 pi m6 »5S wfiw ru« rBn-]^« ^;33 3Kia-nK w?u^ ;4TnVf;a'^ia5: sfeis 

n\m t!^i2 3N1D riij;-nisn t« .S^?H"asr5,^i'!'nn;i" 
"■'?3:» nnnD:>T pntr^ 3«ia - 1 ni^nnn?*?: «°':3Kia""'?K rsis tn^^ nxT 
••■-;■•;- 'vv-.n.„'firBM iinV'^ invns' ^ii3NiD fcBi>j '« «!|fin" Dl»2 ikiD ni3ii 2'"? n\Ti Wsn: nli^ani 

fPBB 'J3 5'»>» .OPP T" ("') ,' • ■ ^^ - J- t <■ T T : pi At : • ^t„: : ; i3» 

IB'JB 9)BP 

:o5'jB3TOi«iTO'i<''je«»»> *T5Kpi5'"Wo:pTJTnp ' "• ;; '„ • .^^ ^ ; w,:,,- -«« 

)B ppiB 015 fii5i piMi 810B «-,,-,3i :i7 ^nr- nnxH' tinnm N3"i3 a^'ssnni kd : 3x10 7j? nty;! n^rin^^s ti^ pp' 
e-)5« h3'i IBS qw' 3'ift9 .oftT -.-jK DV 'inD?D ••. ; ><iD ]«na*>i. 313 : Nn?:in3 n^ N|3j;n Nnnx 373 wnn ndI'5 '*>^^^1 
jinfpnpL^Wot'ii^^^^^^^ '""' ' '"''"" yri\^7ll^ii'ri^^i^'^1?^^^ 

VB "m ' Di<TB5 °b'b> »pn'"."sisa eipDJ dob oo pnJ»oi ubw oob onso do pinpei iiw ot >» obbpj pnifiw pi pnft ws ew mi» rnpo >? 
m'i:^ oiisD pdsoiJb 6»B.87JBeD6 jSstnnfiB' to-rtm fi»J pjspwp'm pispj Tpipj »io9 o» o»T3 6»o v>» osjjjB c'pfii o-)jj iBipr» >p ttfiJsp' »w '•»» 

7Cli 53'3 O'O t56 nSV TK» WPCCPO . XPID'D) : 0'5CJ P'S-ffi O'pn 0P»9 

■pnoo o<? 7» c'cai 0'j5j»n rs . ira 7f»' c 7» : piCTci ijj o'iijs 
jpsotn (ii) : 771C5 3'if>a p>d jsj? ':3ri pp nn»D is .-jj'p J» • Tfs'i 
tt . 7T? TTT f)J : poifto oc hjn 6i c inTS? p pdbb ob ?njj» 

]31 f"fcr f7fi 7T0 pilJ5i 0'35»a '3717 p7) 77'C1 T)W Jip3 C'35» W77' 
0'? ff)B ?5? b*7 . 77"? bi 77'S : (5*3 i'pj BJfi' D'37173 7T0 7b6: 

ppcro (7i) : pfini 737? Jcsi 7?'? iip s»p 6i pwjc hb iv:> Jip r»cj 
7J3 »nc> pr?J C7 iip i:n> ?5? pbi6 7» ]i3cn Ic ?p»fo in ^'^ .\\3cn 
: p' 7C rCC5 ?'?C C'317in 7» 7»iJ Jc ?p»fO in pi i'7 . 7»iJb : IT 
ij»3 ?3iCD ?5'7n 3f)in pf) PPf) ?p»ro "p J7J' 13 J'7 . p'C'iC Ri» 
37B' i"7 ?)5»C r?' 0'7)3} 7?) 'B . 0'7n) '8 : 7ni'3 oJiPB? JP3i 'C'Jc? \!^ nnsD •Bflft q«fi tt3 pi>9 P» • oMfiJi (li) : (03 vshti) in mh to •» >p ms O'sn 

iftip' » . 0'3P'B :Wa-)i) PHB BipB fiipi P .SOISO lOPBB r» . i'JI •* (" Ji;!) 
IB3 OB'JBI 51153 r» • 'B'BO : (O O'SB') 13 35D 3p' W1 1B3 003 T511 1«3C P11130 
D6'-)P filO . mo « ro fi'SlO) >«3 0i3)» imi PTO • "1"" : (T B=) Bi» P>B 
inP' 'iB . B7P' ! (IB O'JOR) O'lJlPS OnCI pi JIM '>3 OS . O'S'SPS (1>) t O'JTOO 
I Omp (li) I (73 ISIBS) JiP Ops 56lBn pi OB'Ofcl I13P ?}» . 0S» I M37 pjB ftlBl 

mupp'PB IB IBS BOisp* -P"'"" ^tiwm lunilisJB .oona .-irBO pctb i»» 
rjB .opn (tj>) : (33 JPh) P75B '3 '7Bi icno pi iiiJ r» . \tr (n)) : (ro S-jJ) 

I'JB . ofiT (B) : 1B!b . OPDBJI : ODBO 5lB filO . qilB : 3130 JVS . BJBO : 33P 

: (h 'iBt) ons rt»B ib3 onso . pi'ipo (Sb) : (d3 0'-)37) loo ofti' 3Bft3 pi . ob'bb 

0-)5» :0T3>rJ» .SBBPJ :(0 3 Jftw;) 07l5B3-in 381 1B3 -JJSBI 5lJB fJB .PIIJBOI 
183 PB3 r» -M' : (IB OB) eipPBO PPftS 1113 OrEPniJ . PnBl(»} :ID)| 7J JIBiB 

PBO 

V?itt 7>PpBI PB3? i» ?ilB 95cn '» ?'?' 6i . ?J33 OJCB (oJ) : PCTBS »bM ?'B'B 3X'3 ?337713 7ffft pi 1C71 JBC PCTBS 36lB f 76 r3C JSC 'Pil P'B'B 

173ft 713B3 /d6 ift :36to p7in i» '3^ ?n?» p O'i'in? n"cs3 .?B?« o'J'ipj : 36i» iicb "mtn p7iR? hu 7i3»3 . p :o (li) : oisbj c'7nD v?» 's 
rn»c? icip' . ?»ns : dtp 7f)C'i ocf)7 nnnc ip7b» '3 . odtjj (ti) : 1736 is? pfc ppc p? n'37i3i 7Ci»o inp' 7cfc i» . p ip : btp 7'p 'CJfc 

13 I'f) .13 pD l'& : 75DB lip »»B' oil33 . 7PDB ?iw (pi) : >36l TPJ pP f)1? Oil pC 'IDO . pC Osfcl 7»} MPD 7C33 PIP'-JB . nni7J ; 0?n 7DD1 
?PDCi 0?i ?'?' 6l?l vipipPD' V3'3D i? . plPCi :B"3P) ?5?1 ?D3 r»3 3'lfi? :1B <)7i» P3D0 yfi ?PR "yb YTOb' ?ii'3 • li'i'P PPD yb (pi) '.-pfii 

.nv7p? ?7;i3 (fen) : qe'HB? 7C53i ftw ip b'r i'7 36to ift ftoi vpsj Bno'i 7C33 <]D'P' 3'*p . ?67» 7B3: (n) : 07pn3 ooi ptp' bis i7rp' 'a 7ddi 

:0P 71P PV?B . DPS (30) : 7fi» 7B OSi 073C> f6 '3 P75D fl'PB3 PBfJ? 3i 1B3 . P73» PBft SiS : PCPP3 CPB C'i7jn?B 6*31 P73i3 P'PP Oi71»B tfT 

7l8 . '\s\ ^w (») :w»p6 ivsi oipBPS pJi3' I'ftB r6 706 '3 lf)7C' lii rP3 ?ip» 'Di3 pifsi mini 737 .l'7» ^tyl HD iTDT pr\ 


pnp ino o'PPD wpp . pre 'O njss (ps) : pbulipp pa i^jpo jwij? 

0»?13J? 5iP» PPD »7n'3 

6nijo '(!)3nj Dunpp !>p>?c3» ** <?wD?3ibP5?D3i'n»?n3rn rilph^n iXlQ rnK"'''11?'~^2i ^ifl ■> VP-'O"}! ^**"'Oyt!^ l?'?p 'I 

?33ipoioftp3C7 6)TOOPi ^ '-'^^ '"• ^ •'.= ■• ll.Tja^K'l 3N1D nttpp 

: 63U p'rnfrs finci 6pp;i i njl''. DW nijETj 1;;in Nn^N u : « "IDN qiaflX 

IPfiJD .p 6bi 1P13» 
: uocn3 . i*-IK 'B is "S J 0B«0 DO BO'SCS B>3»)6J »6 >BB 111 So . IBn»568 (l>) 

OB'B 1>'1JB >6X« P^ l6-)C3 
>5f' ftiC llCftC 'B >»1 CB'5S 

"•^ 'BT ftni) 5» '-jfi •*m bJ'Jb> 

: mfisS 'B 68 i» jJnj'i ww 
liiajOB "bS . ift'ps jfiin r^Di 

Ml) Din tfi'P' pCBI 7»fi lUD) 

ift ifo iBorw >5upn iwiBS i»b 

1DW5 rB31 BPSC J"B ifi'pBJ 1> 

cjiM mni 3n» bes' p pfc> 'j ,»J :: -: • t: - t'- '- —j ftoD 1D3 f<1B BJ ■JOfil 1BBB J,,TM,ZutS, 3i5ie 'ai?', m ".:wi onj? 

01)73 r6 . ?n3P iDJO ixn nK5 2Nl)2-(1«i m'Ot!'* ea 

?n,3> p6 ?nn pjb ?pi6 : 12"? DiT im«:i lilK:^ t-I3Jl 

p^lii, n'?3 2N1D"?^ ^•''?:.K 2K1D •> '>.'3.' 
TOO '5 ?PV)C3 

b6 -iofe 

; pmci BPfi B'BB )3 

7j;i inariE'K ;*3JJi 17N3 '»•>» '»'"' 'ssc »»9 sjj j» 

.. "■ ^ •■•''" = • 77BPn 13 T537 'W 9 : 35J3 

]''P^nS ]W7V. iiri'JCN'l iDihisis-OTOC'WPsijsS) 

»-,.,>»■, _, , „lA^^-, 'i^J ■5373 nOCB ClfiS THJP» P"B 6'rc ''75W DIB Nj3:?2>"j mV5 nn] 


'K ni3»3 710PB) 

'ui )6'5c»i B«T3P 5p 'iirnm >»t 

BJIO liBI . 13t» (ns) : '7IBS33 
BIW 1B3 . PPB 'B '■5>B3 UPP 

6>c ns B'DMB njj B;p c'bp: 

B'Bneft Pfil BDlfi Olfi '33 WP' 

k»w»»^H< >•. • u>.«« nii.»,u>. 0' Jft '"3»> lijr 63 pnsB 'jbb '3 

NJKP^ B3 . N^« n^^N^ BpiBB 8D1C1 B-JW ftt, ppBI 

PPL- m 1'56 BPIB nj '5 BUIBI 
BIB 6p3B7 8«'3 11B1 BJ"}? IPJVI 

: ftsu Pi)"}fe3 hrcy fippsi c53ib 

:)C>3 fi'3» m6b , 1)»SB (03) 

: ]in37 ri^^ii.pnnijw;!'! ddbb p 36ib jb ^Bfin; bi»i6b 

,^^«.", ■„ -i»>i[.",t,i \rii^ L "'»3 7fi» 3ftlB Bft»» B'BD 
1 ''If-l "^1 I ''l -Vl? J fe» qJpPBl 13»i)» B'OB W53» 

jnay^itj'snD n"? iimp'' = ""*^ snn vhb b^w i» -jji 

p7:P 'N3N1D b>113 7y.KS p ,'cifi« ,5,» b-bb i'jib 'i3i 
„-\vn «-ihsi ^M-^wfn it»i ''^ • '' ''''' '"»''' ''^' = ""''' P' 

I V ISP iVipiS 'KJ^ID ^J?! ,„,ft e,j,5 ,,3(3 'IST TO'ipP' W 

: r>Bi vnT2 ■n-'Btsp. ^yi. ^r-'-ran •?>; ^taa -!?>"• d^ tj? nd'' ?-ay ^tj ■n^p'^BD tioafe^ 7V r^itip "" '''w •» .«« p ft> : post 

;tI' t |--:I- -: )•-:- "- i ■■<- - '- t- t«s t It::-: t:- '-I- It -juft ,ij wp OJ-JB IDjm 13EDC 

0B«PPJ 6> P ft> 'P73S1 e»CB 117 J" 'B7B) B1 IBiSB' 5B P1BB3 P»B filB pi 1P)H P»7 pi P piB3 PJrfiOB B'pfiip 08 1*13 P>B IJ-.Bp W1W3 13Bjfcl ms ■56373 ttl 
J31 B)>1 >V3 SW S'it5 pJBftw BJB'l 3fttB BJB' .BJB' : POP ^'p B'SBOl 3()1B 'IBB VS BE . S'^P 7^ : 3filB C» psi >B 1378 6<3>B . 5'>'ft SfilB >8 p >» (6J^ : W)3» 
p 'J •PST n) BB3C ItJB T)13»3 InilS . •]) BJJft ; in' B» '33 BBE'BS SfclB n» BB 'SftB 7»fi' . 'SSB (35) : jm BJ8' BJ•^P1 llBCptp T)3 B")B TT BJItl p>1M B31«3 BJBfc 
•pec:? ■'CB PJ3 pftP 'B3 BB35 pjJI C83 13B'l :flB niP Wl pifil l)JB3 >36 BliPS 31P3B 1B3 IwftB TB i^lC' ClPpi ^33 3(J1B> WC B'"5B8 rifcl --Wj tC3 li O-B" 
P1C:BP»8 1BJ8 PnftB BB PICTJBl C' TSB VPK»»' IbSB 1811 IPSfB OilJ3 13')l'1 BPJpB B'3lfi8 M'9V CSB )b iSB PJ »3 B'lX' '5CD3 ''B "SSJI BB3E IBJ IBM ''« 
6'«B B'3'rf)B BB3 TO TS3B1 Vif9 pt31 e»B'31 O^P) J»pB P17«B 6l9 "JTi}}! TS'pi >B] 77»B 1^53 i81 VP >» 5'M»31 . iB) 771C T5'J3 i»l "iJ'P i» ! 01JB >» >CB OBI 

omui IK-,-: amo pBDi . WM 113B' ntt-ty l£5n t^t n33s ^ty^ 

'B'Bi '1 vm : rinffS n-m ^ = ' '■•■•'■•■ " !^ ''V '''\ o*"*'~ 

.B'rvht b'ipjhS vni iptnrn W JJ liy D"* 11? DMI^I? Trit2^''tDi 

. Sti 'jaS vni C3'T njpinr 'init i.-':- jr ^- t :^t '• - i- -. 

nr:^aa':;..";is ;n4" :^S5 ^:i2^ ^Tvr ^»i ^^rp-^y. a«ao 

orrp..- . .— , --- 

ia»j? . D'aSoT a'ao T"3n '»« Trx> : CD3 7B3 'pjjfl obi' tU pJl P75C51 PPD 6'P OJ »3 0B"5» D1p»P 
Jft fc3 C\lift CCCD . ft3 PPCCl (ft:) : 3ft» JTft J033 n7!3«Jn . 113763 

: nripn ncc o?i 'i3i liin Jft c7'CJ 7rni 7icn5P iTfis o'3CK) o<7W 
5P73) . Pr7i5 (as) : si W3i7p?i P76b ripwTO . pisttpai ripiDTP (73) 
316? iw if) 6*335 •roftc . iP7'3rp (13) : 73C5 irnr D3i 36in rJwo 
in; ni*pi n»7P Ii3i3 vJ» i6'3o i*i -jspc' p»b ]"i 73b P37P 36inb w 
6bc 7c^^l ?i»n tJ3 nif3i 'p i» n.n: 737c b'7 • i'7JP 'p b» «3 : -jiscP 
wis runb "ppPM Jbwr,' tsdp TCfcsi . pcci : wc n6 i3»ci?b n'3 p'P jn nTOD Pfi plBDI IBS BBSni BftSB fK . pBP! 1 1l5'B JIbIb ."iBTOBB : (3 fi'B) WBB pp 
'137 'IB IBS TB . IB (13) : BB8 TIT '5nB8 isftBB fil8 . lft'p3 : (TS 73183) IW 
IBS DW1S9 •!«» filBl IP JibSb . |3pP (n3) i 88381 8138 llCi» . HDPP t (6i Vsi) 1> 
B'PPBB PBfi3 IBS 8TBP1 113 . PPB : l5l S3B 11Bi» . 'ISBS '. (18 O'JsP) 8i jp Wll 
313 131 . 1'13 ! OI)t1 813P pcJB . 1P13B (i) : 81^3 ]1Bl>n . 13*31 llftj (C3) : (l 5'C} 
B'BB ^38 .8»' : Dip» BB . IIP Vp (fii) : (3' ft'B) IsSo ftl3 Ififtpi 3>8 IB '1138 
J(D' OB) tra liDB Pi:'D38 pfil IBS B'BJS ','38 . VPIC'03 : (n> 8'»C') 831S 8J8fi pi 
J lips PIS'B . IJ'P : (prB18>} SfilB' i31 BB181 1»33'1 pi 1BJ3 >'S1 833 JIBiB . 1!)J3 
pB .5B3 :(8S filp'l) Vi3P 6i Tits '338 pftl IBS 1BJ8 '338 PB'>P fisp) P . "[S'SS pmci bft7B' 1> lt»C IBS .6lP 03 : 71SC3 iPIJP lirb 7)5ft 71SCb li'CBPC 'Pil P»7P bl3i3 713C3 p'bspl p73ftp WV b*71 715CP 177S ft«pPC JsftCP io JTftj 
P"P 15TO P737C 'PU 7C6 13 p'PCb a"3:3 070153 65» P'P c6p piDCb b67C' lb P'P ftb '31 . 6b 06l (13) : piRCb 6lP 03 P'P' p bjsb ibj r»3 
: sbcO Ju 113Cb 17'rDPI OCD liysi D'7»P 13fO 36)0 '3D1' CP6 Pf bu»3 \:>i . 0*713 13f» (PS) : 0'33:P P713D3 65D) P'P lb'63 job 1773 C673 7'5D 
'JDB P'ift JTpb C'Oft lisV bb rPPP 'D '7383 jp P»5Bb PD10P P5ir3 S'ft VPHl 0S'>b6 37pb isv ftb 'S 3'l6p )D O'DICS TOP OnC b*7 . 0'51O I'PI 

. iP73r (b) : T'ftjr P'37c 'cb core P37 737p bp3 . 'oi 1P3J : 76» P6:n) 7c6 jftm iiftj pft ijunc p» otpp cc3 6'35p 7r6» . dotc (W) s pppp 
Vto fti cfjBi i3bi3 P713 ftipc C'737P . ms : 17' b6b j'ft '3 P'P' )s fib bjft . js 6bi : 736bi 7'ncpl; cnup b» P73P ftbnno bw 10163 3173c on 
.ri'S jftirbi : li'b" cpc 361B 'c;6 jicb3 f^'SJP 7»6i 3610 b» b'i«6 p5 1P163 boriPi 76b p63i I)'6ip . p ii3 (6b) : inscro 0"p' 6bi dps Rb5' 6b 13 is 

PB35 '»3 [736 i» pi3P3 P336 lOJp J'JPP PfJ . TtC 173* bo 'P'SSC '333 P»0 . 7«3' •330 (ji) '. PBP'l PJ3' '33 b'7 ,P»' ". pi;f6 36 •• b> 1» 
OPT yi ttln 5*TB«i* iHw >fioc <t) 
mwi wvn 091 36w n^ 'sip 
^}p eeon 19 . '0 whii> t ooi 

610s n) . onii t •)t\fis wi '9 is 
0»f3 iBM oo> »io» n» »•>» 
jr»» . j*» i>fc (fi') : r»e Piw* 
ppBi t tn vci fiw ij ?n«» 

JtiO Pi>-»5 "J 31P0 l"9 fcWI 

jfiini m»pi inn i)« '>? >6 'Jsd 
PpiB 1I3»» 1«TO 8)j 6> p w 
)» TO} IOC . TW fc> : iJito 
mm iKi pn fno} jd) >pce 
jubt jijb 'is ift . qSnrj infn «»5 
p 5» 151 ;d fi> tnu-jcj mcini 

3S'1 li WID 'JPD 56 Blip JIEP 
Bin'J) >'t M'PWJ njU 131 13i 
1B1>5 fiion tSnrOT fij"D ftnSi 

q<j nsh pi 3135a rin cSne fi»B 

BTDt IC'inO 3131)9 W'DB 1" OCp 
'l)3 1I5U3P «B) 3M W '« pi 1B3 

p> (J») : iB'3i j"9 m cx» 65b 

. 15ir5l B'»l5 . 0>6j 6»»' 9>0 
1)'J»1 BWia in 191S5l ipO 115 B'iJlJ 

w ''5S inipnn icift oiu'dbi Oji) 

IBS 3133 OSIJ pi 5:3 3D P?1C 

r53i : iijit3i riii3 1PJ11 W3P1 

65B ri 1Bl6 J'DUOB t5 . ip'3» 
. ipv}' P>3I 3B6 ')3 56 «)3» P318 
]nO 093B eS'iS} liSH D9<53}1 
BPlfi 1{BJ« IJW' r 53J1 1153 
1»3 )B» 133 Oil 0Pl6 133B11 
njpn' P'DSJI IPJI' 0J3P1 1JB3'DB 
i'l 136 »J136l , 113»J» 1101)36 3P1 
3SP1 0133.315 1p'3' 1153 iSc)' B3'D 

: pini I'ju 5d3 6ioi oSdji 033 

B'BPIJ 1»0C .E1)53P 36115 E131 (J') 

. enp30 56 Bi3)5 : ooia56 ei»33 

56 P»33 0*06 5j»J O'BPIS 113B 
T»DB 5»1 P'lpa 5«D3 0RB3U 
W30B OS «3 e»'31B5 563E'5 OJ) 

J63C'li»3 656 Opp353 65 >63B'5 
561)5 33B (ic) : 56 P133 inp3B 

38jn '5 1JC31B 333 .05» 0'3B1 
B3pj 11B5i 331 11C5 0»B 353) ,1B50 
63'1 0»3 3M3 33t IK) 333' '3 
05» ''B1 0«)30 3JJ3 03pj PB) 
pi piBJ 0'3» pDO 3»1> Bin PDM 
pjl' 0J3P1 E'31 Ri)»3 C)b 'Bli' 

B3<B )'i '36 'm6i 633D jio'npi 

♦13 (b9 2 33169 05» 0»31))l 
B"0 6)E 15 B"0B 313301) . 3133)5 
3»1> 05l3 . 6)5J3 '3B1 : 333 B3BB 
JIB )3) 06l55 I'OBB B1)» '3B 
J'3 3>P301 <5B1 '3pi 3'BJ '3E' 
•133 )6 (P'J : 6))53 »3B1'B O'OPB 
: 5j6 6) 0'300 )6 pi 133 )» 1B3 
•3B»') 3»l6 . OP5l5M D) ')6C 

56Dn» 133 5» 3i))rnB 3i:)3» 

361B »3» 36BB D'P5)):31 ONSSB 

m )6bpi 3m6o oS'bp co5 be 

095 9P19« 9S3 OB 3)5l53 aB'99 

B'6 06 3Bi53 op5b) 3nfti D) ib6i 
6181 5<s)b . op.'Bii : ob6 o^i 

: 0B5w 3C6i 3Bi53 35» JPDJ 

)i3J i»36 'J. . 113365 niJ9 (3) 
t nma inan 31601 Mm 

B113P 'J rraT 

li.TB?jM5>»DniKi37y. ati<~T3«a frtta d'O'-nsi 
^i^-.^iJ,*^-^ ' T^si ^1 dW ir-';mi.m 

nnaiii n^ nnVVixiaTO its 

1 : o I.T-! r ?JT : ft T^ 1.T 

^r-p? ^N^xiDi ]in-i3f) i'» '^, j'5B '.3 ml2^->3 ]'i3"»Tn2 r\2^^ NttSa 
: Niq? ilm ' ]'\nm^ ' rrjii^jio m^ -nil n^; ssia 
>ninn5 ^3 •ni.x, iij r , '-; ^'^^ -^ '^ ^^JI ^ ^, 

^7^in -'ti^;? VS :3?to ^.? ^^'^"^ **" * ^i^^^ I'Jf '? 

; i^ro n'5 '^jj) ?id; n'5 '^j;i b:n;')i5 7p.{a : D;r)7h-i n^a 7j?i '' " *<?n7 1'"??31 NJn^K 
n^T5jiNiB:Nanpnijp? 

]nppb'. lin^b\'?^y"n£E^^ 
« K3i?a ION wap"? fill (ft') :oipn M; ipiD'iD 
.o>w}(3V :<jbw ft!) .iw 
W»?bwsiJ'K)f) pi 0H"")n 

0>»»B? -pk) ftp (ft*} ?iJ3D0 

njwi .i3£»i :o^3ftw ic 

Pip »i3>i DCP) PJ'ft in5 

r> ttn» fa) to ('7 ?5>6) 
. t»3» (J') : (y S»'»b) 
; !»6 p»3n :»3 W33 ">cft 
l»S . V71> 0*) : 301? !'-'>J' 
: »i 7)31) ift m? ?3T 

>SftD .PPinjI D3 'iftD (15V 

3ftm» D'uinjw 0*03? in 
01^5 v^n oft opi>?3 pn 

. ft3 BD&W (ftj) : P'PP?)) 

pij»n»i 

3DD3 iD»Di nnnpa f ns'K 
'n rar' : n3<>« nSja vis 
, Hin aaron Sj) dri "di 'on 
yhn '33n . B'Srn'a mv R»m 
'Don .31330 m . pom rar' 
hy naw'Pi "jaa "jy 'iKri 
f 3»i"i '72 nsm . n» niman 
D''7ip')i' nrns . nepc". nar' 
imao 3ni . niSri nais" 
nais" nni . d' nimaiaT n:»vn 
: na** x'n niDinai 

P5B .56tn :36b jthk nn'?in 

; 5' 95i)) r»p 

Pin'5B l'3» . P3f)B (') : 0'C33 

: (6 <3n) '7 m;65))5 ins 

536BI 11)5 Dl5C P» . 1)63 (6') 

. in»B : (IP 5'»)) 3i3r» i-fi 
P'P.-p) opcBO p) 5ci)9 610 

8')3P) l5»' 0'3l)B -jft pi •)58 
Tt6)BJ '3 03'CB p)» . p310 :(b» 
IDS pi p<3 0C1» »)30 1» OpC))3 
'5)3 . 3») 1 (6 B'OD) IDE P31P 
J »3) 3IPB )»31 qijni B31BP 
)ic5P l^B . WISSl 0»»1) (3') 
p6 pi 0ipn5 OipBB BD)01 

:p'3 iib5b .ipT :(3 5n>i)o>« 9bi5 

1»0 '533 1B3 Pn63 . O0«)331 
05'531 33C l'3» . 1)93' : (i6'B) 
: (I O'PPIB) 0150 I1B31 183 
56 11)3 pOEOI pi5D P3B . OiS (iB) 
j3n3B1 1 (3p 0'5JP) '»< 'JB3 '3)BP 
. t6 (IC) t 3B31)31 3ID3 JB)!) 
3'6 659 'S3 »3 93p»1 IJS )';8 

\w . JIB (I') ! (65 3i'6) ;iB) 
: opn i»3 610 . 5pn i pur 

6151 113'3 P3B . IIJ13 P5 (B'J 
0P50 1'3B . iC)l (p<) i 1-X) CD 
. 3»n» I (3 cm) 133 0C5 1133 
J 035B3 , OPB (3) % Dlp» OD 
1'38 . 0533) (03) t;o5i' »>» .l)')»0 
B'333) )1B3JP 00'3B6i TO3 0m33 
03M 1BJ )B»B p3]3 , pp : (t 
PP 35D V»5 WW «3 JC )bV 1C":D3C 1C3 . '131 "SCto : iJM S3W i'joi D3 

Jb .nnftp yb (?») : cno o p'C) ttc 167 o57to ibcs »3 if) P'33 7oi3B 
ITOo .oiponw :o3n7i3) j3 ofeo'fti 7Dif)3i 'oinofip T'' ■'"ft' 3f"» ii» 
ft'O 'TS Bipco P7'f J bv) i»6io i*7 . 'i3i lino 01ft) : piPD)i pom o'^o 

171) (f) : C*n3 7373 1d31 foi 7?):P 7ftn . 7f)» ?7»n (fP) : OP5S3 733 liftj 
7nfe . 1'3'3D b : l3f)) 03',7 p7 C673 713!i 31CR 737 173bO 33C1KI lp^ . li 
'DVO p)j;3 .076CP Spn : prp puds 5'n P713J0 J'393 . fW C13C : 13 17*30 
1770)1) '7PP 7)317133 P3DTO . 'l3ip7 if) (P') -. . . ._.. ,. 

coi '7»f)i PBic)P Pc6J 1ft pcpinon p5p pft) rft 'if'Ci o'fts? nft ni63b 'cspi 
Pft7 3ftW r» .3&m C'310 (3) : P'7f)C n'ftCO eft ?»P>»3 OP'W OP oiftc T" 

B!||gpa IRIR'in ft'OC 36l» PPRSO RSftip PI37n3 OCB'C •» 0«0» 7)76 O'P'PCBO 

jjftc (f)') : C7 -lecin . 070 : ri3)D p)I)»3 7370 ios , 'i3i 71761 : oipn is 

R50 r'3 W1p»3 R3W) PpiD O'Ol CliC3 3C' Opi O'O R»0 , r^UJjn jftm 

P710 fti 7Cft i«o i6 ft)P ?Bn . p7io fti) : )»pp j'cn »>ftc )'7pc i» 

Oil)3 oilPP ix> 6iC 7Cfi 7t'3 PEDlPi) 7Rft 'is ift 0iRP3 )3 OClOC 'isOD 
76D3 pi 'b ift 'Jsn p7)0 ftil i'610 . p ip : 03 3C'S3>C PPP IJ763 3C' '3 
'Pil 031P i33 ftilBP 0*0 13) OliC3 3CK 'Pi i'7 R»70 qinj 6)1 OPPO )3 
7fiC3 piPP3 )3 lOWCD 'i33 760 ]"0 OftC l"3 iPWO JICi 7B6 P'i )J'B»3J; 
piCR . '131 TRic) ,(3') : ')3 i<) <i3» IPjft l'P'7BC3 p ttl R'701 Oi'PO )3 
173C') )'i3 ]C 1"P 1350' . ipn' 1*i3) : 0il33 WI6 113V1 D'Jpiw)) CJ?*))) vip 
lici _7»6 l"i oi'SlWB -Cil 37R3 3170' Omftl D7C1P Rp' 3'lftp i'7 }"p 'ij) 
15 i'i'C )f)T fft '3 DOVift 5)B3B 1Pi3' , CW3P 3niP C)3) (y) : i"3 isijp 
51PP . 'mp : cp»»"JW ♦ ^^«i -,.,< _,,^ _^-, 

on'r Jr fir;ubic .?'t»3(7) 5 Hnj?'. 0^*^ 0*n C)ln 

: n? p;pn fit? oipn OC ^ x j,: - t i t : , 

T.r ijjns b7jn .^snus (i) '^^2l"7^ ^IH "TXlti^^ Tl'^K ^^^21 

>:, 31P r3'3D p6l 13703 : '•• < " t : • j- v: . t : 

:ni»? b7jm o^brfi 'j2ip ^6 D''nnp ms':': ntt^"'3n nTiu^ '•3 
Di^Donjw . iMv oj-)*p mj; ]^«3 :nrim2|ti7pnnu;^3n 
93 OT . M vi w (13) Ci'!?Ji 15^,1? pap n? ^^^^ ^.^^^^ 

.n?3? )W 07D? in 133)31 (j--;- - rt- ijv • :-: V : o •" 

P'i'ji o3i pv-ii w3 T'5 'np npvs '?lp3ann'n'?n'n''nnK ^s'in 

r-5l53 '3Pp'1 (113 137»3) ''-■'»: 'j viT )^v>" 1^— .1- •_ • 

»3j him 653 r^?^i ?bu3 : nni^s njprT ^v^p^^n nsia ,, ;v 

OJ i3> '3 ]3i on3n n3P p ._L« ' ''' •<>:'' • ' ' 

OJIP ipsri . (7 ?5^^) 1»3 ''.xiK, 

op . 36inr> 6")P3 i7r6 

pftmb iif> inr: p3 onrfii 

psftin . T psC/bn (>) 

ipin'ic ft>?i/ 36in PPPC9 

:^_ ni* D:;-iin iniD2 ^3jp3 '. n^pioo ^i« .-. :>n^iii2;?E^ ; •:db'3 'p nn« t'o '3 :j; ^ ■'3 » : nanaa nyn^a nrnm 
,1^133 -^€3 KS"''! ■'"!3'?ri riK 

= '"^ '^'''''' '^:^ S -13X1 iD'?en i^bVyi nT^3-7« 
nps nfN nij^^pn npe;:'! pi33;n 
ti: ^3 3Nit:'? rrijn » : nin; 
]^«p nrnnn^t2?7rpn]^T Njiri 

1^ m-^^ ^«:??'^? %"'^fe2 4^*5^ i.w:^ «,-^y^ 1^^-ri r^ - («) ncfo ,« v.i* 

t<?3;5 '* DTp p tnniy nw Tay n tD\'? ' nma 3W ^^39 r.in^ nx"? Nniipi ^bjfi x^jio 'j i» qwn vs r, ,;...» nip 6$, 

r-.irr: rTr^-r „ *^ .. ^ . I . •• t • I v v t: tt:!:-:- t:- B5J >5 85W fii» OTtC WJ DJ .i> 

t.B'JIPlBipM P ft3B »5 BJ-ra DIISB DJO fiSB rift OPP DSCS C«3 MP 1BB:» B'51 WP 151 fi'o Blinp q»JfiB) iipB Wjt 85»J OWPP BJ'iO >B»» IS'Bl qWO QW 8jl» 

Jnj "0 <Jp •} Bwifio 76cJ p ■5b6 6>b o» sfeinj si -Mjfti ji7p» it pbii onniM b'b'p m J>p» . 7176 {') :')» 6ij» «t6 3610 p ftws nsfi ej7B pi 331B jij »3 fj B7« . r.ij< '01 riB3 lyor . n'jiK 
rpys ; niy b» bti nm htn 
n'jw "jipo lO'Bi B'K'asa '7 . npyn 
m:'7 ''bi yai 
'•ei »tnvDi3 cpi 

cyaa 'n ii"wi : *:n 'a insa 

. nJJfO . 3'BD . nSpD JCBl «ipT 

:y aap . nona Sa ay aar 
:rM . THBa inyi nao . inann 
; cno lain yaw . I'D'aa"? nr»« 3'3 . 137t> »>« W »PE8 Vh BP«738> nipt* 
06 . 87S* OB : BPm<iC 0>>EPS 
JfiW »B>6 . 3ftl»J (fi) t BJ'BIO 

: OBS if)^c^ rop} Bp> h« 9 

pfcipJB 7i»B . O'P'Tp B73>) 
T»3 '»i7J» ')B on 7BBfrt OiP'79 
0B'31B : B'JB 11B>3 Pfcipj V'W 
B't 3JSBB pfiipjB 7«»B . 3»B9 

: nsrfit iisvJni ow •b'BJ 
psJ . 13Bn 113Cn3 .718 I'fi (3) 

: i"i3nNi iinisnn n'so jiob pmj fiw pbjb »» jBt> 

^ ■• ■ ' '-^ " ■■ ■ : TpiiP 117p»1 1B7B JBW pi 

BISBJ (7) 

B»T»5 npi 

7BC6l liBWB 

T '- "•.•:•. : ■ T • •• ? -. rmJO '7pi 3'P3 . PIPJO B>»» 

'n"in3 insnn piD fix 'es on pcbbs BiDtePB Til iN 

I T : -. I • T - - It - : I - pujj [),ij) »,;53 ,B.j)p, pftijjj fiyf 

7p. J : K3"in ""^lap ]13n^ p^niia bJdb 36m Bi»' '3 7»6 

MS D^imnO «Wl^ .i33Bi»'<333:B331Biflll9i|0B 

: 11PDP irnni iv)» iitid ob b^jb 

1S»E* BSnil . WBB 73E PpsS *7f 

'75l BISBi ipSS'B 73B PpoS OBD 

O'OIDft D'kipB 'JliP pi B'ljl IBS 

«.,., •„^-,« «•.•. •»•» ««wi.S 1» B'3TB8> 6751781 B'J1>D 1»3 

]33 PPP: ]33 13 rrjyP ,BJa ,B, (,j , 1,550 -jBBS fl3B3B 

-t: — "-s^^-. ••-; . 131B3 1D17S3 : 1P)B'B BlpfiJ 

1p"iy 1 J WVy^ 3"1p ''"l''3i^ ifiJPc ■'"ft 'niis ''■'» ' ''l'''»5 '»> 

' T -: I : -: li: •• • : ,»3 oj.,j sjiisp ^p^jp, cji'jbd 
7nj03 llnl V\y^Sii ^2''^^ 737»3 57J J» ftWI 737B3 lOnOB 

n''331 Tt"l^1»«5 m''n"inNT •'•»*? pS bj « ■,!» *« vpniib 

■■ = ' TT . : oiwftB B'lJS IB3 pfi 61 7B1J3 

p1S"'ipnNnfi fix PIN trm vo wi v»5 o^sifi bb> rto 
^n1^W"'Nb1^^3 'e^iD3 K^p^r^^^^'-^'U^B' 

ins^"''! STna'n nj ]inja /a Toft 7Bfi : 771B8 63* 7n) >» 

..,^^«JM<.w u-.U<M«^ i.«.,^'«^ ■'C^ "l^" ^S''" P' '36^9 "» rp ■mnniiiD \n miiSD V« . •IB (6) : (1 8J») B7B' »B1 tB3 BJBD fJB . 879' { I5l31l 6'8 PBB . 6*8 qiO (0 
)1J)) PPP 56l 1B3 1361 inB p» . BPni : R1B'F» PIBB . SJCBB B'B'I? 13J t 5>J' 
. B'lT)} (1) : pew r)» . 11B (j) : (IP ><»li) J1>PBfi SPBI) 1»3 BP'IS ]')» . WJP (3) : (IB 
1BJ , 175 I PBB3 J'^l B7'T JIBJb . 77TO3 (8) S (V )'»)) CB'rB} IPJB 1B3 IBip H39 
ftip' P .TC-»3 (') : ('• '^1^) 831B3 ISIBJ B'BI pi 1737B JB CC .1Bn»3 0) JD'7J 
ifilBB) 5b'5:3 )8D;B1 11BB3 C'fct pi BB3 1BBBB is 8JpB3 DCIBS '3 iWbI ■)p30 BJpB 
M7P qua IB ftSw -537 i3 »3 q33 l""? . JiJ (P) : jfilB >B JbCB BE P .C1B3 J (BJ fi 

BJ1J3 qwp l'7i<i}3i bJd iibJb .Mb «> :(ni )6ptn') vf>'^ B'5'53 'jnp'i ibji p bbj 

B«}3 pyi PCTD ''» ffcn 653 PiTO 733 fiJ? 'DIpCP fil 'P» 1S '9 PWB03 5ft33 

3*cn lifts . T)pcn T^ (r) : 7ij3 jnsbs pirci »i«» 'ftJoi -pcp Jft 'coftn 

• pipcf) if) : 7w jiTPb oj 015 'oi 5m:»i spcps nroJ oi -jCDb y^ wiri 

p6 vcfT cK» mnipoo is oc . o<o <|in3 0'3cv» OTcio is lui )iinc6 b 

: '01 '? Tnf) PS 7c6 36w i» i*7 . 3ftini (ft) PID : 736bl JITOi 37R? 

rr'3P3 c'P'7p oisi) 7ch3 . '\s\ PC'3)9 : w: ift 0'a» oii' . o3 ifc 'w 

- iT3cr)3 lyhva ic njcoi iiiw 7ir o^O' hi 5P»» .iiu i»fc (3) :7ft» 

«i iTufei .oi : pci io ici3 jici fnpi pot Tin ugp jocrs d»3m6o ni'a3 

.0'3ninD(j) :i5'»iT7nfe 37m lip p73pc Dii7n ijs . yunb : jici i» ic» Jici ftw 031 OD733 p'or i»7B 7'13C» 03 . in7n :»ij,7iij ri'on B3P'*»3i 

nip»3 abc r83 7c6 . P'mbp Pica 's (p) 5 '3C3 »ioc o'JDpo O'sjo . O'tjjJ (7) : ins 73Ci 7ip p'p' oc »3 . 71c : C'3i7ip ysr> rocj o'Pn 

PP-OC OWm 77WX Ti . O'JITin T71B3 "S : eipoi «33 iip P'33« C»P i33 7»li P57 •333 Oil3' '335 R6 . '33 PiP' '333 : 7P3 33DPi R'Dlip 7P 
ip rtopi m73i OP* Jirn f)'333 lifts .1D1> J"JP3 3a5pi PmiiO pilJC3 Pi» pil CP3 7B3 ipfiji CWft I37P '3 73C Pp»5 O'C'CCB 0'75p I'O ipB3 
•3 . jUi «3 (r) :cD}p Pft S'fci 31P »'» P'Dlini i3» -JDRP 73703 i7iP 713n» )i'h 1»3 31D i3» D'7DD I'PP '3 <lfi) 7n»P 13t» 7»)ft3 . P3'^PR1 :OCD> 
fip" 3lft0C 73iB pi . nsip p6 D3 :00» nrai) 03tpi P'}7 fti Pfil P5pn3C P175lf)P1 7P3P1 1655 PJpB CP TWM ''? T2ni T1''P3 i3 ^^^ 713»3 

«P31 3rtn nccp liw rp' 3'ite 'S oiiJ3 bv a ftj«i 361B ic Piiftp 6ip . 0J133 ci»3 ftS'i : \r3 '73iR pfe ojc ftJh n'3 pinni -p' Ifti p'p' fti> isp 
Tnft'pii'ftio i'7 . '5 %<) TCft I TiCTW 'IS .iiccp tp»»5 '78 . pBS5 5»D ppft qb .piflpfti : 36vc '7»n .7's is ift (n) rsftin ••531 ibsvspji 

7J33 7»fc . 'T31 'STjft (') : p3 3C1' 5«' '» P<>B 5D» .JpbB J pilJ3 ftJP JirPPS i'71 P}'i» J'JP felOl qiSO ^ '3 afctti <|53 DP . 3f)Wj T^ '3P (o) ' Cip' P 

rnn»neBB •tofi pC81 PUB P),*B MJB S» 8:9 

fiTP >A soft) JfclB' 1JJ3 ■5«ft 
WB> B9B "C il) !)fil CB183 IJ'fcB 

nj m'5» lis* ecio 6>6 O'epci 
eCB q'C fii >ft'):i 01)6 IJt' ft5i 
: j:6s Jb o'n:a 'n's lies' own 

tB3 . 0'PCJS if) . SW ''Bfi (ft) 

« ip>iii );fe 6> o'WB )fi p) >» 

^•705 .01)) Pfi OS-W 03' DIBS 
TO O'ljBr rSIB i'B f:}'LJ 6J1» 

03B3 c'Jcn' i» dJ oncso 

Pfi e"1B30 1»«C*1 lO'plS) B'3'n»0 
»BBB3t O'JEn* ilJB l5»'l OBBB 

•]>- I'JBB War' Jbb n»B o»3s 

IJ'jW 3C1 OtB Ph qPBt li«n OB 
WBl' >6 'O ■331 OiO p5I JB)fi31 
pft p6 131 BnB3 i'B >^3'B 
O'B B>0 '0 -JBfe 03 (3) : DTBiS 
OBBSsO 0>8P 131 O'lSJPB . C'iW 
eOB 0163 ill iB iSB CO CBOI 
'3 . O'PBiB pfc pft 1CPB" IICJB 
J'ln' 35)1313)1 BIB Pft 830 SBIB 

fttoi pins I'Bio . W'oi : i38 

. BBX iipB 0) nCBO 1*11 ICD 
BBBB fi3pp 1'>J13 Ilfi3 BWO POO 
iipB OaiP JP5V1 81S1 fiippi 
infi 113'jftl 'BIU) PB1B P1BPCB 

. iv'jii 1IB8 : cipins 01D1C0 i» 

eip»3 P1B1B BSIB D'BI JIBOB 
"Eft . C")3 ift P13fl DCO fii : OB 
8P1) 0O*}3 iB CBBIB COB PlSfiO 
C;->3 if) TJC ft OlJo OOJ ft33 
11BB) n3 003 0101 fi)B O'T )V51« 
>3 .fi33 OVO >B (t) : DOi3'l6 '>BS 

cins I'o JITS 'iS . ins i'ib 
m eip:>6 piiiij eo p coi 
)3t iri'Si iJ opfi OB op infiB 

pft '0 TI1B 13 ! RB)B PliiiJ 

111:5 bft 53 P>» n rfi .0'PB55 
.■5ipc; ift pi'ift: : 53 b5b o bib 

193 110 Oinft 0'-)1RC31 O'PSiC 
Pftl OiPB5c 6B» iM> --Bft 31B3B 
•)1PC3 01BD '5'31 CTIl C'11BC3 

Bo) iftp ft>: P'lftc •;i5fti . fip'Ki 

. BIB 5ft Omp Bft3 (0) : pilftB 
OBlft 030 OBTBB 'C5 OPI? IBft 

ompi r.mm h 3'Dfii o5'db 
0P13) . opni) ; -an 03 "iftE) ft5B 
.cpoB pnftB : SfiiB' i5» odd ib3 

feip' 'IJTO 13 05111 0)1«» 311 
pSBO 1PDB ip'BBO 1B3 pr» 11b5» 
'B5 ICBfcl llOBpiB iftB I'd 05ftB 
SIS IB ; p»80 13B1« 003 TOB 
1»3 1B33 OpilB 11)8 . 'HUPP 
tPBifi 18 OaiP 1R5111 mupp 
ft5 Cl5p}lft 0J1PB 1B3 IIBBOPP 

}in 'lo (1) : tiBBOPP ft) niuBP 

■» ; 3in8 fiW 'B> 13 115153 .'0> 
V» BlUO IBftB 01 .ippEP ft5 8)6 

'Mie :3io8 rDIDlTDT ^ ^ ^ ^tri 318 sv -: J- -^ T ; T T^ ^v ^ut • «i»-)c i«n jftji Oip73i 

J-.- v:iv .0 ' s ' ' , ^,» ' J* : ,- • p^ ^p 5j.-,5 jjnc o^bcn» ;po« :3p^i n^v. -nin 

'^ T • : T : ;• '^ t: tIt 'C')> 'i 
I'B TUb pnjpi (7) : oyM 
yt) 'i 


m 

125P 

NJllp. nN70i xy^lN ]iTn:i 

-Si- 'T' I •• • TTVi > VTaX mDnB nDyttT 7TpD J xinin i wna imai 'S ib'b 

n'PDSD ?pO J : KyiN » • - ^ = - ": •'- ^ V • ?,'< ,n'D A>d3 "01 'i TOP 

TJHTO >niV3 3 raAa ■ "fc^t) V-^il^il m laan"? a'pa a'MJioaJ ID'Di 1'a BBrnS 

]n5« iJs^p N7 ^n1^^?3 '5 -^^-nx nw^ Kan nl»n-^2 1 ^b?". v?p?''n'-S«''SJS 

• • ' • - " - =■ "^S ^IT'i:'?^ "IS? n^nan!' D^rit!^?B S« n»3 nviorm "01 Wn 

*■ ' V • •.."'••. • • : ni'B» una . 3»»» 

: iinsa "•« nnx^ dW^b .pi^w, ttj-oHnnTw 
nnpn? n|2"-:>« nnp n«j n ':8piii33 

nanx nt:? ^an^-? 's ""^K ""BDNn '•tDpB^n fc^*? ms — IJ? n1.T^ 

T : • **=■ •• : -: v • : it •• • I ^ : • j »vi '' r r n5^i "INK* ^nW^ ynx '5 .O p) Al8 . lisp >6 lipipsp V6 tW3C IS WlM o«B)t -[T^ rmn mrmsD : itefrrs i)K>B »:i o^p "n'? PiiJ 'ia "Jifo rwn dsb ess-* tI» P 

oilftja ]0 iCfi'T' bi i33i 0il» '53 CWi 63 . '151 tiVti 16 W6l (10) 

13C 6J r7j)i pimni iVj oti cs» i-jtm 3np oipni lij oiJcc omftw 
lifts . pim» :'i3i6rni6 snfei "wft pip»C wpnc id i3CD' ar •)i3»3i 

I'TDB '» l'6l 156C1 PpCOl PTDI P31C3 O'?' • 3p»' 3C1 : 5M CP'ix pPTO 

ob6 6i pi6 P» 'i3> Pi3 PCoft o6 <|6 !»••) . Pis ?W6 ': (n?) : ipi6 
iri6 piiA 'i6"33 t5cc»3 imfc x"6 . SDnnl Tf"='^ = »*"''" '''P "^ ''» 
p "p"536 6i i'"5 pn 'p5 oVuo "rfiB'C oil* r TPi6 ?p)ft 6ii "JDini 
PC3 0Pi6 P5P 0131W o'pcio p6» sn^a ft'a . w» p6 (6) TO : oJ«'» 

O'D D50 (3) : JS*D3 5*5 . O'lBSfl 1» ifrJB'i llWi PSii 'J-* W'"' '"«' 
V» , . '»1 <|C1B Jnsi TO1 • 8'3"5 0'»3 O'DWBa r053 0'3BW 0TB33 OD . '151 

i-tsiD BiD"» nww iipn . PCCB Vipn 0) nniipJ ip»3i .ipo»i *• 53 wbvpi tpi tc to . ti> : ?m6 cfticwcoeoi dwId r* ^s'' n36'/i 

S?iV« VSKlBft'PM w'l' IDT '3 ai'55i C» 16 P13f. 1». 6i 7» 9>d1p OfD6« PWlOa '^JP'-CO iipm W^i C'^'C iip PBClOm O'p w 

M Y-> .TTWi'-jB l3 : DipBlD Hid p»?o) .m»5ii iiSi :o'pb1d i3 r6 ttjbI 635 61M oi'S WM yo' cTOirDiwi olm 5c6ipB5 3Din . M3 

.JT71B' P'l6C0 <16 !•■) . ■)1PD3i6 pmftB : 1716? ol 615' CipCv". pn3B03 1*7 • 'o 77lB O : qBI 0«O o6 '3 p3 76bi tt '3PBPl»3 7«»1 hvB "D 76B 
WnpCC ODD '3 55CD 01^3 7665 61 1*7 PRipiO 07ftB51 isi isD 7»B0 bIp) W»0 5» 1'7 . SBTp S63 (?) : O'PBId I76n fit* 0» 71PD3'BB OB TfiB M 
|fcOP»7Bl63l36nP3P»RnpB3 'D7BP 'R» 713 . '7713PR 'n»71) :i'3D'37 '3 0» D»pnMO3BV0» P'7ftS?q6 PpCft OR735 • Jl-PSf) »P»7> : ) 5 C!--' 
VJW rt* 7B*»W» J6 67ip ll63 .'0J37D «K> (l) iD-JJipB? PJ'1» ]'5M 70ftl 7113 niliPP 'PC 7)3l'73373133 P3D»P'3B 5.713) OB^" P3»» ""'i'-'' 

1^ *1 (''"'^ KD »A«1PB0 WSIWIB* W OBDBI ppBO l')B . 3B1 : (6 i'B5) 00i)DB PBB )fil 1B3 138 

TpPBOOI OliCO 31l5 B'BJ 1313 5b31 (PB pp'^ ifilB l)ftB 1B3 Oi5B r'H • Ptel 
BCBOJi*"" (»8'50P) ftD35 P3E' 131 P''3 Dip»3 1"b5o Ofi31 BC:n31B3 . PBE»5 (P3) 

WCBO WB . SP1B (J) : i'l'i) »»c«3 1ft '0 DID' pi ioi»5 infi B1>35 'ifilO 
V» . I'Wft : ":" li r''' 5*'W V3» . »P»8 (J) : 055' iiB5b . 55'01 : pllB3l OBIU 
BT 0D11 81'ftl'l p» Bfc"P»0 fiip' p .0*1' p'BIB : 6')D0 P")B \W .1)60 : piW 

is oj:i 11P83 . 11PP3 * : (ft) i-si) 3in 'n: i»3 iw r>B . I'lB (i) : («'' J's) 
0B13 r» . f »«•" : (to J'S') 00) mp' 65 pi ibbo bp'ib ^b . onip (8) : o'b "ft 
1 (1' onji) niMPB ft5i 1B3 •:b30 pp'tb I'M) . itijbp : (iB b'»b') oris Jftw i8 pi 

fit . 'BDftO t Bni)B pS .'BipBP : 'PB 18 . 0>ft IB '. Oft'ip 11B5 Tfif B» • "' (0 
OTOPB 8B56»1 183 pBDI p* r» • TIM : (P" O'PBIE) OPifi qOftB S'ft TBI 1B3 0D')3 
1(1 ftVO r^ "''^ W °P*^ V» '''3^'" : BBDSI BM1S ;1E1d . 18313 t (f 6*6) "^ ti iTDI^ 12 
« c'703 wspwnc 

•J3(p»):"-55B Jp OtO '3T3 63» 

nincJ c"5n ic ?"jp» nsn li 
: a'i ]ici . 5n53i : 03 *> .-J 


m . 

MSI* 

eS» _ _ 

c'ljcMm *!« siiT'sJai I'w 03 )iD5« s'D w J" !"» sii) o)')»i Dij» 'PD lift » msi» viw ftiw'irjVfiji 'tw nvnrs pV niift 9>»' »')»! mJnw modi .on})) sib os> 
M-5»fti puBj fees >33» . i»5b : '36 oj 'piup i»in» »3 oifji 05'-)? I'js . fij fij i»5»pp : P35 pnc n":ioi r»io o'wo 3»;o S53 pi ojcti ov j-j) oicsc oJju) 

oj (fts) :i'j88 pmS wio Jc3 fts 
> \ ._ 00 oirsiracfi ro"j . o'-5'3s 

O'Jj»0 W)3 . p3'3» 'i;»3 : 03")r3 

o'sir 09 p i»cc5 n'33 oiowd 
ir:ri Dn5o5 ifij' ftji era D'i>ifti 

OTSnO 1»3 ft?3'53'3 0''3'3C CJI.T 

0106 i'J» p3ia oJnj rj'SB 

«'ri33 '■)313 ]31 pj^n >J» 
IJia ''B . «D0 : 5p3li 5D'33a 

lip . ii' nm3 oJip (33) : qiu 
cnj Jip3 pimnJ -j)' anju pp»j 
l«n3 pj'Jt cip'} Ip D«n ]P)i') 
ppiJnn . 0-5U' 1P13 (J3} : j'Sor 
MiJ ins o'fiiip c pnra oi»3 

7JJ3 ■)37n li'fij lft» 131D W3 

33» JiJO WIS D'fiiip nn J'w 

'V'lTO OnCD P5PB3) 1'53f n»3 1)53 •a (tr) : 7PW0 1M DV •>3»i n'iii2'i HlTP 'n'?!2n-DK3 "'38^'^n m 
fcnoin ". jiD-D' ola3(3) K3 jlS'^a' f'Tp'D''"lsS*n''Si'-n2'''> 

7»i™ pi Tnn Wiiv :2^j?.3n2n(53nn3'f-D:M :k3 ■?13r3 1»3 one . yrsC (63) ».»: - 7* J: • ts" - ?^ ' •• : - fln*» i^ «nriD3 ni3nn np^n? ii; 
linn k;isxP r^it2i5 VP9K »f,f,f;=g^ cres 

ic 7oii' 63 cn55 n9 ."li 

l65» mni mi 65»3i cnJn n'?W3m^Tipni1D'7^ s->r 
■)M msJi' 1 
BHB 3'ij o«ttc 13 oiiPD T.S nt2^''3n ^^ : 1E0D Dn*? TXT 

'91''3'3ic 153 -itS'it '3"31 "^ " ^^*-' '^ ■■ ■ »■■•■ ^ '■'■■•• 

: s'ife . oil iin3 V, : .i'i^o n!?«nD Tjisr Dj; 113 n3n3 Dn-^j: 

. ^pD'Dj '3 : aiB< S3 nftSi •,<•:!• •• T : • .j- v; t : ^ t _^: 

.iiB6i6(03):o635^DD» n;?ns-7;;T j^jo ]i?^s-'?s npis D'3 'j on"? p«i : "fr rro3 nSip 
DtH mr wta 'o'oi rwipa 
'3<« Tin . yrf kS o 'n 
: pioea 'a vpvvn Sa r« rww> 0>J» . cm 30P3 p!^* «i"'"n 

. 0* w ?>js : C3 

: ■)3T»3 -jox . K«3 3>ip : si fion oropo 6>orftn hva trmss q"33 

. . ^ fti'aonnifi PI 1'5»0 'BJ B513« 

'•^•'" '■ '= ' * • oft) 63I »3»B Vfti 'O of'} VTnft 

"' «]» ':?« «PJ?^ 'J3M? '"^33? 5fi»» '1313 1=» ise ID*"- '0 

»<in3 'jpny.. 1S^:pJ;^ i^a'N 03^3 onsw nsui ms wftss 

Dl* 'T» Dp'P^ ^'''?T «? rii W13 i»fti '0 oft) 13 

r?r; lyn? P^t?;? ts^p*.? 

T»PW' VTB'pa pjn'^P?^ FlWlin 01336" 'lS'31s' pi 7»U 

Nn;innTlXV^-*B*VTrl KSj onSn P3i o> o«b' n;3 3n6 

;^1D \i-\i n-'.? ^■^^? :: im 

?yi' .iy-ii> ^y? Knj?o 

li:np9siia:^niWn:'rPT &»ft"'"an o;t.'',p^? 

nti'riiS irgi Mmy-i^;?i '?:5?1 «??P ny^n■^5^33 Tinin^Kpp^iy^^n^T 1 aS'S" 'r"^?^ftrp-r'D 

NJK fc«n.A>s ^w^iiinsrin Nj?i3pj;-i?y.7n7n «^ ^»?'= CP^^ °1R. 'P^'? 2?^J oToi;ToV«?;:;p4' 

0)9 cno mssinj vci^wo '.'^t'/H '^i'-iV;^'''?5"'^J'-P.''^?^P"'i'l 

r6'-5V;'Cfti TSI n75D3i6 ' : , >-" = ' " V" .:■ ■.» 

nr»6i (13) : r»i3 6'-)73Pi7 1^31 o'vi^sr^'psi^ n^3D^nn:i « 

o',T75 ". ern i6 on6i(o) -Q^j D1(T^I3^3 i^^n p'^TlNl 
»™a 4» lan-r. •r)i 'a rma ^^^J?. X^n'^K HnX} T3 t m.T 

^3 7«n^^ nnn-7Ki3pV^ 

•• »i • J- •• - : I '-Il- l's') 

TDI '1 
Diolft >6l ^:3n cps:b 

p '3 TPBl D'JBC le Id qfil 339 
0fil3)0 133'P D'33 RlCipMS JO)»a 
0"p 6w TODS Sftl3)!i -iil 
0321 »}p )'■) o-)j)t ft3 ,),f^ 
is ift 0'35» e» Ib }b» ftlOl 
13 : ft03333 1R)1' 0J3R pi O'lnj 
OO'ic 630 3551313) I'D . 3pni ft) 

luD . OD'3io (i3) : 3n)5 3pn' 6) 01TE30 eOC IWS OS T3 lR)rB3 

ls» onssn oiipR i)jb bo »3 
fiio pn on o)R) orsi olrm 

|\3P ]in? ») SftlC 'alft "53f . IftlB' 
B)1S) ftlO C1i5») afi30 RDSIlsaB 

onSn iin ps'B )63S'l s30B 
«3 irift' o'sa: 03) asie pi 
'icc t»3 i'3j» op)al anp) innz 
)s 1B3 . 6)» 1106 16 : aJsci 
ft'ai ft) A3,-)a 3'SB il» ftia iisfi 
in3 ii»ft 0J3P in:w o'3i» pij n» 

0J3P pi fi'33)D3ift 6) 0«,31 Yr.9 
:''33)03ift Ri;j3Rft Js 3SDK ft)fi fto 
1»3 . 13Er 13 nnfti .O'RDI (13) 

ppfto): o'B336fp)5 iftpm' 6353 

W3 3Bft2 Oni -JBUI OnjB pfi 

aRls»3 P13p 6ra TUB "59 »3 . 0'7?3 IWBS 13 (f)') t 133i3 171» 63 ♦S WSpM 
6l3' 13 OCB CB' 6il OT i» 7B1P iB735 ^^C »31 inipBB nf 6ii on?3 
'3iw p7 . oiu 'is (c) : 9)5C w6'3n nt' 6ii osdc 6ii o'-jin i» >•) 
13 . D'OP WJci : 0B1731 DD'P ?3 ciii 'ijii 13 rwci 'is onJpi ipni oiu 

C^B . OijB (3) : 33 3CV 'B 7fcC» 'i3B SBBC 5'?n . OBljl : 03»» li:n 

rvTOiinnBS 3'3 s'is 6u' pcS r6oB a;o 760 0015 9ij»3 oo' boIb ob'OC 
cnc? oj .sTsc 03 (to) :6u' '67i3C iBiii pmi oiBO ics . 63 63 : onife O'SID 0130 R1BB . )»3331 313r3 a)B3 DURE (n'} : fnft'n) il 3i»B isib) ^m sm inr iisii 
11 0.'? iicJb . ?pj)i : obbb) . ?bc> (f) . c'rc-Jitw a'c BC (3) : BBB51 0,'? )in>B . Bpj)i : bbbb) . ?Bci (f) . c'rc-Jitw 
iipn i')B . 'i^^ : eiBift rr.pv ib3 Ibdb ^Bbi )''»b )c35 arii 3pi'3 ac )'■)! mft 

BT3Ca 3BR3 131 e'333)1 0'jnj WJB . ?»3'3S (ft3) : (j) 31'6) 'p53p IBIDB in3 ^r-i:» 
O'SiSB OB IBBS' OISB PC3B ftlB . p33B : (f B's; } 

in3 B3 D3PB1 ".x i')S . CTft : ?3')bi mt iisin . Dta 
TEi 1B3 "D )3 rn)CB ii33n R-nps ftias 3Bft' br'b? is 
iii!'3ft npi 1B3 0'5b innB ]r>x> ftw .piBvnp3i h>) 

.^■jw \ ijj . (03 . 133) T5» 3Binn pi OSB 'R313 0'ft3p) p . '3Cir,3 

: 33 09 I'w Rial iiBO tB3 . n»6 , : asia p63b pnjca. - '— ' 

■mc ps". PPR (fj) : I'D p 617)0316 6*0 no . 6)» 

3351 . (1 Diss) r33n iiPB o'Ijsi pi 

•0R3ipc:(ft) 311p)^1Bi Tft ftia 1! 
: ifS ■33n3) Olfta >3 RTIfEl IS 

•: (b Dtcir] rtnmpo r6 pn'sr 
0BI3 iibIb . a;'3ia (33) : (03 ;a, i')B , 
:(3i W^) Tpicfaa) : aB'>3i 
|ib6o 3p' rfii 131 C'3rC 1B»3C 7r*C p37B3 O'BPIDBO 0'i»3 DSCi lisv a37p3 7C6 O'il7J0 
C7BB i» nBB 6il V7n' »)! JBniBO IB 13P '3 ICP p 6i ?B0 03? OnniBD nCp3 TBCi 33i ♦Bfc ni'Oi OnCD 177D <l6 . OBO DJ 13 : MPi 0'ft5lB 
:033i3P»63pi 'D is P71pl3 6WCDmB W 07'6 01' CS'iC 63 '3 i» i'l . 071* OV '3 . CTCa P73 '3C3 Clnpi 6il C'iOW liD3 3'l69 OJ'W 7C63 501 
•3B1D3Cm3i OS'iP l6tt' mBT3p31 37 i'BS CO'iC oi' 0*7235 . 13i»i'n3 '3 : pimci PBC35 Cr»5 iip 1B3 piD7Bi PBC5 Bl'si li' 0'75B ic ilp . 5iip (33) 
is ir)5 CnC3 '33 Ct)6 V": . 57»' Itns (») : C'7C30 37D CB5»B C13Bi D'75B li31' 6i ]3 0'3PinO nr'73 Dn5PB PlSBi 0«5»5 7'3 1'6D 1B3 i'7 D'5l) 
: CTCSO 00 J»5 OB T3 OTOBS 535 '3 onSfl MP 'Bi35 . 0C'315 (73) : 5376b 137 '3 0'7C3 «C>6 7DDB 7pn' 6i '3 i39 Dnsi 033 035 '3 D'75b 'C3ft 

enJB p63 1*0 ni37 noiBs . wiB ioi : (i i6pin') 63 iib5 n6 7B63 pi op n37 n3 on'oc bi ic op iibo ip mniPiiD 6'3oin'JB6 . 7pio '335 (53) 

P 40 »7Dfl ») : >» O'PPW COPO ip 7yo6 p OPIO ip TipDfeC 1B31 in . '131 OOTD iPI : (P' O'PC) OSiflBJ wIbb CBS 13p ^ n ID (-T'Dn r!h All D'cio? r;i-» fiw 3;-5j piJJroi ■jinj -xn cifi» c; w3 ib o: sjisi rJnpn O'Cir on"5D 
e'w'3 P'ii ^P'f) riici I't'? 'i53 . o'")i3j5 if-iM : iwjci rtiiw fm-s cn'o-n jini Ht 
y-w i» TBD . nsp CTJ 'MP : dt> pi bd")8 c» tfts . uic) cw : I'r? p.-j ifei fi-jfisi 
151' . ftiBo oi'si (*) : Im »}i»p 'jib:i osib 'i»i' wn ofiuni bji 'iuj '-joj ujj 
Ki'cft' pnpj i''>5n ei55s) cmpj 

Ifi : COT? ]« SPffl 5pn fi'jfiCI ,7,..,-' ,v»»»ii-,'wi«-i^.i ..I.'r»». - lo - • • - •• B 

wsoift i5ii»i»3 ,p-)D-3?) \N;^1S1 \NB13 Kn^i; ]1pD:i j,, /, -.|,_. , ♦ ->u- ^^-^-j ,^.gj^ q,^^-. pp •'fe^sn EiB^ ^^1 onis^n I'lW"! "'{?'7i';i TPlin 'in«' piftiDT 'ppp ojnJ / piftij-j r'3io 
9iuR1 , iJ t'ft ciup '5 , -rjMi 

»»*»i"^"i • ^*V* ("iipv #•«•( «»*^ M«*.#t(\^ • ' ••IT; ,in'3'3s mit uic era wj c'jfii)? 
nsft' DOS mii ?5n t'i's 3ir3 
isift; vjp pi3-;o) opicn pa3 p 

.IBB! (3') :'v;5» P3 P>W3 1M3 f)'3)0 

J» 9ni5 pi -RpBi 1M3 ,inn)ii 
iJ'cft '3 , iJ:3 TOW TSJ : i"'o 
Doi>3 vn63 eft il:5'i rais' o'-wj? 

ilB'l i:3' JIDfnO R0»» 033 '0 

Ji!i»p i3n5n'nio«3 wic3< inn.ioi 
liB) nn' 0331 1D1J3 13 Jc;'i ym 
fij p inft . ■5310 (j') : o?'JD 
onSn pft pfi Pt30i iw ■)Jn3i3) 

.•■)»ftllfil30W 65'Jb fi'3)?ft;;p51 
5J3 SJ.IP •53r . O'^iSS 1TJ? (t) 

6ioi inj»3 ciB p infti C'i5n3 
pi 0'? P31 5n;» !'3 diipd ■33fJi: 
: omci B3i«» 'IB Dn)Bnn3i q«3 
. IBB fti V"'" ino: Bn« (iB) 

IBB JB qnD) 1C75 'O '3 S31;RS1 

7i»»> >5i' ftJ IBB itcD li'fo qniD 
iwfti w iic> qPBS infti ibsbs 
mfti inft Jb i"T or)-) iici v)'3fi 

'O . >B13 ?3ia (fB) :T'5'3ft !B 

>BJ o: : c'JciB 003 osw isro 
1B3 \vsn >» 1B3 . loin ift eft 
1B3 iB) p"'i to ii3» ii:; iBftn 

BBPBB 0«PB iEIJ OPft O'IBBO Sfi 

: oiisni isj iBBPBft qfi ojip pi 

C^JO . 1:BB ift P3BJ1 OBlp ITBB'I 
I'O 3»3 B'OBB '5 Pl5lft» 0'3i»3 
B'C'5D5 3133 '3 6'')j»3 "JUJ O'fts 
ft3'B31 PiSlft ificB 3B1' 0'15B3 B3B \1"5ni J73pn^ «|*in ^-I'^pni 
i^'?^? 'R? •*'' ^"5? "i'"^^ 'iJ '"' 

•qv^rs KJppy lyp?^ 3' 

i7pnx -134 ' "^3^ 'i's" 

*» 'j'bpn nsuij* mrp"j' 
»n'»p7 «;a4 njpT, oy 

: crnxPl «y3 r^*. *D9P7, 
^iiAM n95iD'.lVP? ^iq ^' 
cnpsrinni ' D?pii ' np3i Dl; niN32J nin^. ;jn«7 kui 

■»•••■.• q>T:iT: TT • Jj-T- : , tI t: ... .. 5 T - ./,t: • - »,-, ! J'B'J : 'WD p's^nm vsp va jnsc iici fc'i . csic pci . &nni (•) : nii» 

r>"53 6101 V5DJ OT?31 iCJ CCl ^133133 ^iSISOJ i» ?inO ^isC . TiJJ T''^' 

:9f3 Of o'ipnji o'lc33 vo cmo rocs . iic3 ipw "5i3J(3') : wwn? i» 

USCIO'IBO D3C3 O'iSn nfc ■JSjISU) a'inSC '"5C 03»« . 1J6"513135 63i 0«) 

35'r' (r) : oiic -jtss n'scc 

. PBPinO 1JJ3 . li J331 

. <iPDJ (ip) ri'pnfci poi 
183 I'-JUJ ip-incii WJC) 
pstinp) (ns 'icn) qnio ■job 
nsn cnsni o>h) iicis i?7C 
qniD "jpn iin pi ji'is jici 
TO3 qniD "jpn "JDc c:ni 

nnj 7« p£s pN3 ni«3S mn; 53w(,p) :(. s.rc.)oj-)u»3 

os^ai M>7?c o'spo . ico 

I53f5n3 . iD3 W : ilC5» li 

?nip5 "jnfti wm ifi c'h 

»ft5'C OipUD 15C13 ifc 031 »l 

. 0)vo iin : cnSoi ocn 
•5»n3 6'07 oftsDi 63')n 

fe'i 1" JlCi 051'? . 6«1"3» 

. oc ifiip (p) : ofDifi iici 
: ODin ic icn mso o»ni»3 
O'oc . ji6d o'"55» lin o»"» 
ni6icn i5i6c Jip o'3» 
rsjjo : vnii"n3 ilanol 'on I vATT qJt :iT l.v."T^:-: )•• ': 

vps: inn: pa^3ni3i3 niar-'s 
Klip " W^sih ' ^rrpn''-"-?k 

'f>'^ fji?* irau^ni 7li:p2 "^yWni 

^- \r . '!••• • : VV.V jT : n^ i- >'» '> 
•noa '"oi 6*1 'i ircr : httyos 
nK'ipa ^"d 'a vin' : nb»a 
. mi» '3 )iarn ""j'S'ni ''oi 
Bi '3 . •\nrat\ ^:l'5p d'u lynip 
'» nawji : vin' ipj i:cn ncn 
. V1V3 *»« omsK iCM'i ''01 
wa non , nair:i rm n«u 
"783 Bi bins nain . t)is j'-ma 
ae'cpu. 'n Sk naicji la'j. tnt 
: yhtt 'n nTvn . mippuns'sii .■ft'OBIBM ft'SlofiJD 33001? IB 
jn OliBS DB V5lft . lfi"5p (f) 
lin O'OB CliB I^B 9B3B i» oft'ip 
7B1)5S .IBIBS -'380 :33 ]1B51 \lf'Z 

we onioi pft5i i33 iSbJ jpjb 

l51BlllB1 rift ITBB li IPlft ■3'3»0 

jpji'i pftB i>m 0'3J» liB O'JB oipns 

■•3D 3?p' My^ ipr? «Vi e'3 '3 


AT k. :'iT. 


TSWa V3B0 prm nn'jvi ji-'if nTi^fD r tH^pp-ipnp. »''T, nx,Aq.n K^ip nnp„]p «;nnp! nj;;^i }«s Tml T"B . isw : Pimfi pwb . ciiii owi m : (3 oins) n-)0 liiiop' pijin3 pi 

1»3 ll™*' P»'3B 1'3» . OPni : 3B0? P9'3B !'» -'B^CI (') : 3B'0 BPPBi PCPO i» 

: (t3 iftprn') '35i ibbi B3ti pi qBpo '5»b qi-uo qis few . '-35 (ft') : (n3 b'bc) on \a 
. TSiipCs') : 0'Bn3 Pinc3 oiro ic3i(i i'fli) li I'ft oisn piftiBi ib3 8ftiB3 i')» . oiBP 
rwipB PiBB . onsBPRji qi53 injB3 (-n) : spsn smS lisi» .iPnUi : ii't3i pip •,«;» 

l')B . T3'3ft : (n3 'iCB) qniD -SBB 1B3 CB'-)J1 BB'BB 1'3» . qnP3 (IB) :b'-)Jb p63 
3l'ft) 13BT ift 1B3 O'nil 0B'P3 )')» . IDIO : (O O'BBIC) lV3'3ft prBl 1»3 nwji ffin 
JIBJB . B31'0 : (fi i'Bi) iB13 Bpft O'IBBB ift IBB pn3nrBl On33 1'3B . iB3 (fB) : (3i 
• ISIBO :0'')50 I'JB . jlftB (f) : (J 5'3E5) 031'8TB0 pi jlBBOl qUO pBW W'3»1 oftsift 
1'3B IT)' -JCfi nn055 1»3 ll6C ilp C'-JB O'Ol PCDncO "Jlfc'O »5 Wli"D 3n3 

3n3 pb 0D3fci oJpfi i3i3 30W ft'? . 'jfifc'i : Jip rn'5031 3"3 pnn3 o'co 
enf) . cpipo ii» (p) : ":ic6 lin T3 od'oc C'»3"33 lor ys ot3i6i Tiiwri 
: i63ii ifi3j c'iT T01 liiiors ss^o 'cjft orfii octJoIi lin «'dico 'jsn 
ncp 'COW i"3 . ncp 'sin «cDin : ppoius 163 ono cj 'a . pioi c» 
O'o' fei i36 i"3 . '131 oi'oi (') : pironi rn'l 3c'o onr»5 03 s'sini 
rrta' OD'oi) i33 i>n 5*5 wis f)3c: is "3i5j30 'c ii »t6 '3 idicdbj 
. sin ?i3f)i : (3')33 c"n3 woe 07i3» 13,- 10'Cf)' W3pj 15»» oipii oipno »i» c'"35» onfc jci p73 "5»6 . 7i3iJ 'Ic (6') : wnico OB'O 06 '3 rnc "josi nine . ns lo: Jft : d3D d63 oipno m't» 1*7 . 'oi D3f '3 : oncBO Jc 
.r'siD ftici : 01313 33ci c'6 03 icn ^ic oiinss oni6 wen ;"7C oc333 fiic iP oiin3 ofnp . riir33 : Tfciinp r6 niftoii '75 one 'opi '75o oipn 7»iji 
cnpt'5 r>nc3 O'o' oipn i33 i'7 . 'fTO? afiin : i33 7'3 n7D»;c ?n . Tsiip (3') : o5'in ;';» 6101 ficini oirn 003 li yt '3 ni6iD7 •s's n'370 ojd i» 
, '131 1T30 (7') : c5-jfc3 crife ni3?i o'75n pfj in 756573133 613'C . 6ui (i') : i736'i lis* i'7D' oo'3ei cn5i7n 1773 7i3» 7i3J iic3' 0301 oso jcis'cs '3 
oisfe 3'i6o 37D '3 onnino «3-5 is i> isn onnino '■3Cp3 7inci 35'no D'75n lini nnfe iip o'S'neno cn6 . 17»6 : oo'in fti3i tdujs 75fc73i33 7c6 
6101 1070 '0 '3 7n» fti 01 113133 3'cn ii63 . 7nu 6i : viji in 7inri isv i3i «i7J3i qpc3 7i36 h onr> -pc o'7i3JO . T'''3f3 qnD3 (m) : 3'3Dn iPi6 
i3n» i6 03ie3i ifcsn onip nnfii ori ot nsnoi 103 p'-rSn mwi c'&30 cuno i«7 . 'i3i c«6iD3 oj : o'iiesn iio370 610 . ici3 037O (rp) :« ori) 
Jij3 0'7no 0'75n lin 5jj7d 7cf5 Tnii «'730 e'7C3 f»35 P3->»n3 . DC ifc7p (p) : imnoi quo pipri rpsifci osfcno 5*3 37d or . 03i'o 37n •»» : iw 

vapo) 7PV)}oorjo?'3(io i)n w^3> orio> ti 6i io 7i3i»o 7'3po onj> 039 wi ii\a\ v6a \t$ 

■* - ' 40 ^ ID no rrtyr PTJ 310 : m)xf> ftj sfton <t)ft}c f>) ornwi V'l' one pi IfiiB' )b innts fiifi oifijipn o^fiojo rfic f)5in srfi dv» J» no 'ui ibj to 5b ob") fiw vjs »5 w >»»i onl jsn ifi5 i* 
frj) . 0'-;J»J (3) : ft'o 'i'l ifi-sn hsih b Pi ojip wifi mnifta 5b wwi fijjppc W3 'WJ 53 5b ?b-» ftw 'jjs inftn to3 Bwfii Dnaft 55? fi'sc i»3 pfto 5? . ftij 'pfis i? pfii 
mfti weft' wj ?3) OBic OB •i55i 'ui i;55 bw)55 wo icfc i»5 e-jft i5i5i -JiBft i5)5 '1356 mft ctoisj me -jo) 5b 150 iBfts ftwi i5-5f)5 jmn i5 oftsc on5» i5n riwoie >» 05*00 
li:5o »)B , P'B'sio DO 553 i5n tSstsoj o30 xft : ■)55T3133 ?j:53's onin pfi 5b hi )3 infti h oft») i<5b infcji •)i)T3i35 1'5b o5bi o'p>io'5 p'B'jio ojdo ib od iiino w i5 
i»»5 oTsx; 9B-» ivtm ■rnih^f) aax 5'n 5» Bn5o5 owe Tinso) 5^) i«p . pn ois (i) : tvin o»-» «'p . 03) OB'S : ip5ff onnfti w5»5 b5b pjcs pi idobo 5» iwo fmi 


•.! • • » »A'— : _- I. : 


l65 i'6 061 j"o ]'6 D13 
ip oS» n't &rn 1'6 

l'Di'5»3 013C 13 ifilC 

■)w lo . i» 0) : onbnnj 

OWioi '}1'C31 piiC 6l91 6l9 

}s id . 9)5 : )nc3 mem 

ip"3» (1) : ttic VD'"'!' "WT 
<piw p-Jini »3 . o'nn"» 
: i*»5j ■3'3»ib (t fc-jp'i; 
fci« : onJj) . OTD 5»o (0) 

?0ftiB3 ITOPJ TV) . WC5 
•Jit's' (0 . 'ftjD OOJ ?'3 6i 
WjsOi i'J? O'SC . Oi»' 

qoci "jw • i»3 r3»3C rwj 
I'OPBi.vo'n ic»:n» : V3'30 
0'? . sic 'Jifi's (n) : 'Pin 
ms . 0T316 : niipi i»« 
jici . liiionDi (c) : 1366 15D'5 JD '3 

D'P13B3 

'5.'> 0551 : co'5b fi30 15)13133 5'n im 

0313R3 '1CB 6l05 fi5fi \i» 1133 

1'5'JB ma ipjr o«pi Pinft 
i»3 . o>DiDO rofe (i) : ]x3^1p^ 
opift .o'cico i5bi : i33-) pfi xft'i 

: TOfipC D'DIOO 5b i5b O'EIBO 
D'D'DO 5b 13i'R0 . C'B3'i:3 i35«nai 
.O'POTO ip-)» :o:'cfc-)3B 0'»3133 

: opifi mini) oii5n?» onift ipo 
5n3? 1C135 00 . pijinco icji 

, Bn»(0) :p1i)315 P1B3C omsbc 

O'pp 'pifti onJn 5'n , O'pn o»o 
OB'fiof o'o Bnm5jT3i3J 5'n '5S» 
3infi5o'3D . Tnft o<jic5 : opioj 

13B1<J8 .IPS': IS) 1313) 5'D')Cn 
_^_^_. _,. •••.Hn r^<l•^v^^>Y d5s3 OB Di;» . ID) DW1 lOPTOI 

n?^'^A '5^- "^"T QU?"?! oo'JDmno 65 .i;B0ft5i :6ip» 
nVi<Tl51!33 KnOT ti>'t33"153- "" ^^^ co^nh cbtiio imo 

Kn'y''3"iNn8'*3 ?5an xsbo o'wdtos .3'3d» ■«» :cw»o 

T]29 nyK* n3 U^p'l™? rJB lUn P''1 00'P13'3D 53» oo5 'n mjn Sp ; n*"n n'an ma 
Tmpen wi 'o'di rw'ipa 
o>wn Sy yiDn tibbt , ntn Dvn 
■»« 'n lan n'n ir»» . tntvi 

. t(np '3H SltJ tjtpi . WOT 

bSd" . nStr n'm niaSoon p 
irr^ "«»n 'ffoi rw'ipa i"' 
BTiat niefpS nai . irtn nnV 
^pSai np' "naj "aw tu.rWjn 
. 'ar Dw nipSo TiaaB npTi 
in lOM'i , aTiT Y'o wpm 
ffl^o' 'jHi Sfjn 013' Sk . Tinean 
. mp' "irK Sa a^n . iiai-i 
KTtoi . rina •«n'7 a'^H niai 
ntsia . nrKH r* nwo id 'jk 
kS b*\:b' IV .'TDi »oa laSa 
Sto«o inr K'fia nyai . npj< 
Hiaa'^ rtn 'iroi . Svua ira 
pivi »«an vrpnt H'ar narT 
mp»i Hsraan 'wwa tn* bcm ■n'?o' V^i nns Tn"7j; d^^/d^ a '"'» '' «^?« «TJn •'^J'le ^n'?'?? 

: • • ' n , •" •: a i . • 

n^rn'TH n:2/3 733 i]70 

IT : Ivj-.-^ V.T- . I Iv* 'rf I • 

: nisn^s? iti^:i n3:ji pa unj; j 

.IT t: --^ ». : T,- : l-T <^^- 

DTO^T p^p'n^j;3i33 =i3^2nni 
'O'^^VV.i'^'P n : ni:"''ibn'''!^37v 

7pri oipx 1 ♦ nin)-DK j 3\3Dp 
T-fj; riis^ ni3:n iqla^-TS] 
nr^n » n7s:i r?ij^3 rnsrir\2 

IT •• V, '=:iT.: I- T : - ^isv^:i-^ j :- 

■nD3N nfj;K 'ncs<''''*i D;p i2'*?j^.'! 
i^y.B :n3'''3V'.iT^: nT3i< pK «;^1I lipp'.^ snipiD 

a 'J jinn^?? «nini^? ^nn^op 
K?? VP.1I'- P^5?P.i r'^i^ 
r?PpnD-3P,pDffP.?i;fnp 

«?i 5'r1'^0^? "lino iinpp 
p-jpn Qi^;fp^ hp>p '" 

'SUp\?P7»«a3''^T':ift'53 
]ipD^.B:iin3,vqfp,iKV-ip.T3i«n|<i7pi«Vnx '.snj^PP)< ipNrniD]'pnppi]V»vy52b^H3;ns< ni B'3'3 

'n.'b 
1*1 'on 


33nn'i77innm 

V VT J : I Oip IB Op'»5 pEPfi ft5l OB'Dft 

in iio'5b 1'B)3p»i ft3'!n3 i'5cpi 
fti?B '» . DD' 5fi 0) : lino uno 

'3 l5 l5'Bl' ft5 '3 DD' tt 1'5«3 5p 

. lOJO b5»' ft5i : o^cino lou'S' 
■nnB' oft d5»'c iojo 3sn' fi5i 
1P313J )o5'BiP ft5 '3 ouis en5r5 
n'B3i35 pes pftE3 . osibS : 0'7'3 5iBn 
Pn3i3 ift B»n5);s op'o ob '3 
0)ibS mfi i;'d5 bnSnS p'S'BS op'o 
.ofi»(f) :|ieS pfts 0B»5 inftpi 

O'OB Of '» Jb5 T)T odib 5b 3»ft 

•51ft' t»3 . 3ift'3 :pfto \n o5iB 

1»3 .pnO>3 : pft3 CEEPB1 05WB 

i'«'» iBBjpi p o'5njo pnojo 
1V31 vpi5'n 5b 5Bn ftioi obib 5c 

i5B3 TfiO'513J3p 53 0'5lB I'OB 
V>80 5b31 1S)13133 ')b5 opb i5b)i 
. 3ift'3 onSn {r>) : infti iib ptn5 
on 5bbpo V53n iSBjp' jinftio 

P33')1B 5'»'J0 05m3 1CBJP' ')C? 
1B3 3»ft B3ni55 OnnO iBBPO !» 

i'Pi5'D 1EB JB' p oin 1 ;B;n' nnojoE 
ftlO 1BBJR' p)Bi pft5 ifi33 ou-:c 5: 
R''irfin3 DRBWPl OWO 'BBi ]')B 

OC36 s5»ft infill : ^)!B3 ■51613 
5uo oipn3 q'5fto nrc3 a5Bfi . pft 
0'5bib CO «3 'pin '3ft "ift ?5»ft 131 
I'O 5iBB0 i')3n vo i5ifti O'iniB 

nRB3 «l"5ft3 O^OPE pimi))'ftl)'ftSli 
p33» . OTOlft : JO)n? 13 I'ftC B"Bft 
P ft3D ft5ft 0T3ftft ItBEn 5'BBO 

i5b (b) : BBB»3 -i'5fto 5b n')o5 

•55)1313) 5'n ft33 OPB . O'OIDO 

opft 1SBR on ofti) o'ciDO i5b 
1M3 i5b O'iSn 'Die 3»l53 etiiBo 
5'no oiCPC cipn v*" O'iu i6")C'i i'6» '3 . Pp3n J6 : cinn Tic »''CM 

p6 : 131 OCT 6'3» '5J0 '3 0» O'O' T53C i36 in . '550 »3 : C7DJ5 ?f)1350 

. mnipso b ic : -pipi onft niic lifes icw I'Jn '3 iipi li pfi . ncsj 
"3d6(6) *Jj : ni»f fiiiiici 1CD5 tS ?'?' slia lJi? ?'5rc nwipno i53 
c'-Jin iP inb wt in . c-jSni (3) :'i3i ?'? icti icp' odp "jnift? .o'o 
^•3 . 0'3 "3c6 : c?3 c'0'3 Ti» 6'.?c 135 oiTiD i'n ic -jfifi •5i6'3 ncDirii 
: 131 )•) CD C30 ncfc c'»3")3 Dipn3 mc W) i5f) o'? "3c6 "jsio ip 
ipmnoi w5i pn PC'3i3 03'»5b mo Jci "pi^ ^tf>' o'-;5n i» . w-jp (j) 

IB O'PB") • in5p5 . ipin : 0'C3133 530P»3 Ui'TOl C'WOO ip O'CJSO 

o'ii3» qfi .or-'iuji :5nni»o in nnsi -jinfei o'^nm CTnonn oboc 'p'6t ?»i 
. ip9 CO' ifi 0) : "J^Ps 6i c'6 mo? i.ifc ciu p6 in . 3'3db omnft mo 
BCPnni siip ?'8C OP? cr 'c j'p5bo "jufc . ot 'n (r) : iio5i lica obd n-jo W) 
3'CB ii63 .ofn (r) : Ii6c iip ca'-jniopm ppisna d'»» vb'b ■5b6 noojo |T'2cmr^ 5ftinBj O'Jr 03) p 131 fii'jn ip)i' djtp . 13) (3) : Ofs ]')» . 54b5 : oifi 53 5b . ie3 
]»5 *vv Oftn5no '53n ftio . ijn : 3110 1')b . i3i» (j) : oipn ce . c'n3-533 : (i 3 B3131 

. oinnio :{iftipi)' o'«3 qciEi p3ini,in3 iwibibJI'jb -vin .^j 
piEi in3 P')ni 3in P3b» ijo^ 5n3n 'ieb Ei3in 1'B3 ftio . pui'ibo : r'jd pu? 
. unft o';iD) : (ft bcw) pop ifii in3 tobi on'ft i')b . crn (?) : (p ft'c) d'epep 
pi)ni : or3Ei op'r3 jiB5n iP3' : (b) o'be') i>'o5ft inftn iioji mi 3inft5 oirno I'ju 
5b (1): (33 33in3) 3fii«35i in3 IDS TOB . lun : ?)B0 ipn .WDo : onn3 1')b .©3 
EB»i in3 opm oBi)p i';i) . lEBjP' (t) : (3 o'lsi) pi3' 5n) t 53 jbi oipn 55ft . i' 
o's»B»3 Bifti) o5n»o 3113 '3 jffixi Pi55io 113)1) . i55iopoi (b) : (n' o'5or) pfio 

' is\ 35"53 C'DITO ncp . 1"3D6 (7) : 033 O'BDisS 6'1C35 ilB tlBDifli ICJl 

. BUB (o) : n'5m yyn nun p?i poi'-jpo iC3iyp'33 o?i ni'o ]D»i oiiins 
. 3'3PB iiJB : D3 ori?i cs'ift 150 6ii o'7C30 \rs o'D5i o'wns ?e? cpjB 
oipB iJfi iioJ nf)D3 . ?5id5 : i;'C' 3'ift? '3 1C03 pini oi5' 6i vijis ipo qft 

1B3 JlfiC iip CJBO OPO 6>? 'B1 OmftO '50 is ip PCOnBl oils? life'? 103 
PCDPfll OilB &'a *} O'-JJB Wf?5?1B5Pi 

40 nap HD "ID rVD'y ••ch 309 CO oBsns -jps 13 os'Oi dp6 NTI D^lSpT t^VHS V2IT-\ 
•jiBO'5'oft Cw) nnte 1B3 o'CJ3 "■ • > = ^j i ..-, 
D53 V5 O'p'15 '5 D3n 'S3 . 07W' ^^^ D^"}'?* V, S^K I U'l. 
TO •Jcftl 0'-)5 13 1TO1 WW W3 ... ' j.-',,"'- „,.-,.»._ v».Ji. 

TDOiri wm 3»fis id6 omi3 *>;S t<0 '= ^ D^^^T Kjn« 
, nfto D3i pftn (B3) :do3 voc 

ift h 355T313J 3np3 ifilPZS 'S 
'3 WTO 03i 'pfejC TO3 OBIB 
Dip <3 : 0«1}» pfi3 Pll3> OWIO 
31Di '»3 31pn 05m3 Oip . 1»ip' 

pi p'vi . s:tn jbtc (i) :'ift 

0W3 ?<0G S»1C IPlfi DB 153 5'S 

ft"o oipn p'lp? '3 onnift DM C30 

■5)3)1 9jn P)'wf!B 1C53 0D3C hl5) 
DJim pjfi 0U3C ^3 p UnD P'S' '3 
0<3310 pfi (ft) : ftT3P JUIB ]P}1< 
•»D0 Bftln oSss) 0)33t>S . oifto 
1)33 O'p'lO'i pi»i333 PJBO TO 
tp' '3 .R3)36 (j) :oll)»i 31P3C 
in3 '3 EITB . '3lfi3)3 >» lU' 'O 
5'9D RU31 oftWJB is OStPt) VO 
1>1 10')3-5' T)3 C)fi)3J0 <331 JP13 
•3)361 D»3P!J oftoJB 337 SVO fti 
0)5 ftiB 3lft3)50 63131 . '> fo 'ifi 
0E3n3 163B' IPlft D'3»ft3)5 VOD , *' ' T :- I ') .,'cn/i 

inn Knn85 ]13\'?k! Voi "K' 'n '1 .f'3 

E'3 f 

oftnp3 ^^ 1'= : ff.Tsi: f:*p3i :sr.,";T,*=" 

vie pro lo'lfi rfi c»'C 
-. 'n'jpcj ?» ';f) Clip? w 
ft'o .pf»a Is nfti (i) 
. n CD'wi scnjs ri5i"n? 
nifiw) . mJnj ii cpsn (0) 

_ D'K'iJ Sa Snn : kicoi 

73 1J;T'T nEDD T.a milT' ion nn^^iK Ssi S"d n<ain3i 

T :it: /,!:•, j" : v.t _: o'wsoi hwiSbi '<t3i S"o n'oa 

■p4<"? C\S2n rn-iTT' PnXiy :Sn3 i^^a hmi n^orra Kton 

I viv : <• T - . T : > J> •• : 'o<di nnnpa 'n icoo 'no 

p^ '•ID — ai D2^ "iw n^^i^jQ , '"•"=«''' '»"' '■'? «'«' 

' VT r a~ '•^ ^ -"o^ ' ''a' to'^Bi . caps dstm 'n feni fix on^'p f "TN-p ]i2^^ nnn Dp> •>••• '1 onoi : nam ain 
1DOO 'no 'i 03"'':'^ ■'iK IpB ■'3 nifT'DW nnDi.D'p"D-i3T'D':inK'npa 

oO^"'^: p*'-:. ' r\ ^ r » : \: iiyoc '33 JO Dnai , npn 11? 

Dip ^3 iy-in i^?!?? njn Di]5a3 ----- 
1 .13 ^ : rwv uyyg ^^y^ ^V n'lna-n . miayn 'Sa hy anoi 
. rpas h": widi . b'JDO onei 
nw'ipa 'n wh . d"i iwio 't 
: i"3 'd'd 'h Smera 'o'm Minj ;P3C' ipin D'3'r3)5 VOD v.««-^«t.. ...t.. .......L L...!.. 

PM 6>D 0ftl330 33T JUpi 031 «5?P-i?^ '3«: I^^ITI ''13 

po^pri''. ^Bft li33 oiift irJfl ipo fiioi rift 1\3'W ^OJTIS "108 131? ^ P'»3B 5330 )> OP'O ft^B ftifi 

R)'nP3 133P3S 1)53 B3'5'0 RD3 '' 

J» 0133R)5 0'0in3 B3TJ1 ,3C00 ^...... 

»'33 X)5 B)3B »D10' 3)3ft oft)330 nj7~9 rl: "IP^ WN XH 

W'>6E)5'D»E'iftp"5r51'Jl) 0P-3B1 »,,• rfl-^VM^ u»<.»s ..Uk.l. 

0013)51 '3lft3)5 i» lU' '« C|D"3 " VlM'^ IWl ^--^^ V"P 1 

o6)33 ftjft oni3)5 pfti 'pftj)5 ftj in^piy ri' nnoDT Noa 

13'B)5 0ip)50 0)5 OO'Js [3133 3)3D3= "1' . ' . ' : ' T' 

: ')ji D3W '36 'P'33 3Dfi 030 HTin^^ n';!T «tD22^T Ss"?© 

So£ te^r^,^] '5^1«?^o iyNl7i^::pb 

3!3'D) ');) piinjo j3 pft 'i fi3 syaTi n'3!n -ivr-a 

otii j"o 033 I'fi Oft 1133 o"3po HXI^i Qjri«3 « : iT.'JtOpp? 

n? ana ns njnj 13 rj^n^ 
'Tpnn/ xp^sp nyis-nN ]n:^ mi nin> ncN ';^y:;z'^r'i^\:'Z 

v." : t:^! j-,: •-: • ) viv <-; r in nfiSD 131 i»i6 8'0'c . "sn* : iJiC 

p6 l33 : '? 'P inpoM 

1!iX113^3 J 'f" ''"S 'B'^o i56 . o'lSn 

♦ «,.<U, »;<L"^li «iPC5\i 'n nn6' c? toon 

: "HS: 2^1^301 . -rw ,550 (,3) : a„c' p^i 733— TJ E'D'3 
B'3 'J •IplB ((3) Xlip l«i . 03)3'pR O'pOl XDS*3 

l7p; 1)53 P13TOB01 Bn'0)3 1'313 "■ *: ... 

;-^\)3i|:f;.'i'i?ifes ^:^^''^3 D^?:in'!?t<nT3-! ^^'^ 

>(!.): o.3■'ro^';>, ^'^,3 (;"=5 ni^T n^;:! xppa^ np^ 

!,T.!?oo-'iSr,'ft,i„^^=S5»if^ r -iP^ ]n2 ^ ': -iprp'^ 

i' "" '" n''"!r]3 Tjr3-?X K''33n ^I'^an^ -JCfi s-sno i» o'cijMO . 3Tn 

JiT.,'"-^,.,-, ''I„li;^,_-'Jf» 'i-.wUi,' vs'sno' pf)i cn5n» pic 

^J^-'^!^ri cn3inns: I3n33 :o'd„to ='06 i-^ ^dd» 'n» 

n^j?3"in n::i'"3 i.tdt' ••sxs iso '» ''" ^"■'' ''' • ''=' '""^ 

.1111"' TJia l1'•t!r'^^^-]3 Dpll^"? ib'i inn' o-)5mc -mcfcc 

\i7«'nin" w,i3 ':: : idk^ "",;VT«'fCnS?='V„^ 

J" •••: ^^^T^ : J- -r a ' I •• • POP W'pn'l DP3 C'lJOJ 

■IX n-i?2s 3 :"nn3 i"'7j; 7Xity^ fii' • f^^ osi n6.i (ps) 

^3«3Q 7j; |lr 11n] ?]^r ,? ^ '^J ='»' =" :'' rs torn os-» 

rnKSDX':',iraj&'''nn3S3'Tiv'? ='w^"'^c6 ?c6 nisj 03i 

j^ 'T T ^ V.T ,: • T : - :g • '^rr ]13»J : pf? oipns 05'» llPJ 

(13 T "JDPJ SPID D'D'C ?»3 . IPW nw»h »i»*-, ,*o ■«-,',-— .-«<o .... w'pm ■3C6 ?f3 WW :•) T3 

f>^}_^ Dni ^js; ^n^j3 -wh .121 is,,^,^,,^^ ^^.j^ ,,3, oiw '3» : BP13,: o}'P3i Ml 4 MiV.'.^l^yT Xn:'X »■ : J-.f < ■>■'••> - 

l'3 ftl3nj '33T .mini Co) -,,jL<./»» ' . ••»:■: » , v, ^•- I > 

■)B3 JjISp : »6l33 f]''9lX ^^ "•? ]J?3 '1 rTlpX J 

n «n ;; -lp^? ]j;ip ,t> np^.n ^jn? . : n\n;)5j^x " ' '"' 

7| n:"i •p'p^tsN K;^? n'p,:p '•:i n:-! 'ligxxpx ^n'';;^ 
«? p")?l ^^ *>:.? jjixni n : K»n ^y,'^ ^^Sjs'n xy^-jx n r-iNi 

I VV.T T PIDD PP-JO 

o'n'3 O'oc on opw cfcnp 
: picn 'n5po mu p'O oa? 
T31 : o'icso eo . i'3<i6 n 
: C'n3 •js?.") Jd3 '131 

rP3 . 131 13033 (6) nD 
!?6u» fcij niim "til wp !^' •T»i3»0 (0'):oS«> ^1D5 rl'?"Tl''fen'l D^l2^n n3'?ia'? lbp7 ^"'^ rP°13 KPDH^ WOISP O'B-xnMOB-ssj-JBftBnnftspi 

oDio pw o'sjo) o'35» ni:kna!irnin"» ■'"11*2 inb'iir^'PD kjo^is k^i^jki np:ji]?d^ :P3ii}3i8to»«jD.owoir3i 

■-■ ' ^mi£Q ^^V^ ^rp^ "^ * ^:i^«i 8<? np'^- - '> K^n? iTO «;^in n^^ri; ?';^/'S^^ ^ ;;;f S 

J.^*; Z r3t:. :oj 2^^?^ 2^^ ^b wn d^^d:. '» PX P' "' ' ^^ ^1 S^^So'S^"^" 

pi (D') : 3)P O'fciUl O'TM " -Ti-: „:«" T:. * "'''T.t O'fiW -,s' jj^r),!,, o'nnlt^ mil^-) : I'BiTO 0«I> pJin B'MO «!»> 

•L_l\,l_,t.rfc iw-in 'A w«->(i,» ^H ^-.--n -,.«.»<«- -..»,Jta, 'n '^? ^^9^ (^ ^t'^'T * '''r' '-'r ■)ni> ?5n wo pi J» , OS'iUOi 

wi . uroft '31 (rr) : nus D V\3 n^ iJ wy irETjX ^lJ?72Sn '-^ : K^pp t«;£5531 t<|"in31 inftc iw ?rift ^:if osps t'Os n> 

i I li J?!v .r^T <T i ''M.,^^i'j '')'> nojo^ Knwp? rpn-is ?n; 5'5 infi i3ii 'ui ro ^BDn 

en* neci i-) . 03'5r?i -^K Kl^H K3 rnDN-? "l^T iHi^ ',=1; -,„U V: rsw m = ^^' °= ^"E' "v""? ?'" 

rnni63i 'O'so pi » -jcfci ^ ••• j -: r '">»■'».'' o ''t't T ~^"- ' ^r^ '^ v 's mop »pm , oi 5» »^' 

;«?« -.ft nl,3« \fi (^^ oaTHaNi nm D^a^n'' ni^jnni n^nj ]>;j'n9i i^v. ?p 7y.i »p7' c) -^"^^ »i«»'p'i^ 

013X1 >D . 0'"33W }P ^,^; ^*Vo" " '=1" »■•■" •"■'_ '•• ■" I : ..J_ ■. «^..L._ .1 . Ofi I'll? icfo I'JSS 1''W .D3'W 
: o>8») -jinBO "JSTO . '537 >**. '^.H^^ n»f!>>^-) nlw nHn^ ^i^ss 'V.3'«3 •• ' : >•• r » < «• i -jcfiB « 5» qfti o'os ws infii 
e» in . '0 -Jst omfc (63) «7 #^ ^*^^? ""> '">": "^^ ]13^^?0 113^0?^ W^ ""^ 

050 BOB »-5£» o'o 6i rf)» '3 i^^^^ fiiViPin ''32!2 Db'''?'?;;^ Kyixi Koyi iiy;n3"ii 

S?o?6^«60 S nan? DD^J^K \im On^tyy : %niDnp,/.?;r;-13T]1nri r^n^, ^Vjr. -^nn^c 

610 "jopoc'ci npp 03-50 Q.j,-,3 ^t^^V r«D n'?"?D'?1 nDti*"?!! *> "0"3P«^tV.1 f^5q «^"| " 01 ,vi™ oin Shm^i" "^i 
•jpp O'O 6'5i i36 iJso DC >,-• A" '''•■v\ ''^Q^'i-s «^- : OnDID ME^D^K^iT nW w'h hsc 'si . onS 'n cpn 

w6 T-Jftsi' iwi ■'iJ' isi' ^^-,-, rnrw»i si'^in^n^-? nnwr'Nn ''" ' ' ^ '=' "wt'" ■»« ''»«^°«n 

pii '131 05<iirn »n 'JDJJ ^ 'l"f "*">? W ^7 1 •~i'' 7 "P^^H mni pn^yil ^^^P^ oyn W"3' / 1"''= ■'»«" 

: 03-)D 6'oc . ora CV03 J>I^ = ^-L.=.^'^ l-'-.L.. IIil_ ^J "^'.'^""..J-l T. ' .1-- L..JJ. '3^ Iwn 'ar %«« 4" 

«3i , yi i«K natS iir p»'jr 
'j immai : naij tfipjn nw 

oip 13 io '131 onron -jcr "73 7X1 Dj;n~7|~7N =inpT P'd _„_;"• '„'• ' :'on noip . naSS «ko m-nnai 

ci>3 : rfctO 0»-)0 Oipn 03i ,^,:„."L;i .JsJ^^Lx^^J^^^A,:: ^1^'W^. ]^^?'5p. «71 nmo nvai "bi 'j ru^aini 

0813 osjoc . oto "Tn^ 73 nin^ 131 1J/Ci'D-'Er|n \nl0''pai rrrmiMai "T 1" '= ^h . masan nj-iaini 

cnfc i-T . C3<c5i crfe (03) ^^j^-j-js ns {w^lh rnxs itJ^XiTwtTs 7y fnp^^n nV n^nnnoni "'" ""=■>"'••"" '»i non 

: 03i nn6 ncT os'o 1153 ■<-■» v vi^='q' ••■>•••:„ v-- -: . ' 1 r--; * -ti-t; 

0. yi.orB STOTO ■i6s7 7in&' 'ri7Kni.sas-nw KfT? pre "w?. B ??,»s°Sh»'?5,'™ ""*" 
S:;i.'S,>rt"«T='l 5='M ranfnni'DO'tfli' ons . -^^ - •■no «pi'? <m I ';t£% "^'U 

: oncpi oro wo in'icn ^ V . " .•■••• " • ->■••-.,■• ^^^H^? "~ «P;v* ^''^P 

TOfcncon.'i3iocp i»6b ^:nT: ntrs^ .i^ir^^' '7^'^.^ »d:":?91 «r,^? '7 n-jinj jr^ mi^D 

vpT p 131 0CP3 oco j-_" rurn"^!! Bv^'*/n n'5-if'>7 n»n7 ., ni^nv ' « ' " o.p6ii'^.i3i':D»(;3) DDnsas-ip |3"?;?Dn3'?n N*:» -> xpi'? a^n; ^?3p «pv??i 
,ppj oriTTc ip op-,0 03i ^l,jj,-, ,, r^^^p, Q^,2 niiin ny-n ^"^^'5^7 °P..P " ^ rnc 

ip'i3ionftpn icfti -73 ^Kl Qj;n-?3-7X ^H^DT i»^ j;:.'^^' ','",= '• ' 

,pi3 0355C .oto nnn-':'3ninpnT^yj?'^D;t2^|n ,nio,p:i, n^nn-wai ^i ic3.'i3,ocpi :orpp7ip D3nin"i«n:DpnQp^nQ;3D:_i;,.i ?^^ ^?>'»? ^»:^n K'?» iA i„^^.,inavi,] 

T1P0'0'C6(13):CM"J310 ,'__'•'•',!.„„!'' .V.«; 1139123 limijl 113^^1 I ««fi :('o ^37»3) is'fi nyW 

Tinpj PC ,., ..J. . ^^v-?:,- . j'^t: -ipHQ"? IViD-ip ]l3niynpi tt? 03103 Bta '3 J» p ft^: * 16-5PM 131CT: IP 'Dfi 71P -n5-|v~iri ri'^n^-"!"!-! SWnW^ 75"5 13 ' ' ' ' :':'■• 5'»> OW rp) 15' 31 ll^ni 

I c^:o 0710' n:)6 J3'o '»C3 '"^^ '? '^>^. ^VW l5?^= n. »;:n; n! T^yj nsyp ^W3V?'^"=^'''^)3-S 

' fiip ojipo i» ipn'onsoj ^^ . ■ ^.pp^a «p^5^7 N;ni:} :"r^*iV"t"'njS;*''B3'^^ 

'''"' "7 K?p;?i t<:pr ^3Pi3? r^;",,'?^^,-!;??^^' 

40 nap pr\ ID n-D"! ^tth 30 
(fift WD fiiBi 'P' )6o PJfiin : n*3 '« Vea S'v'' idoj ''oi 
'vflWT fi'S none''? nainS 

'n -[OH na nxv^^*7 lisnVsj '?K «o?"^- ^ri73!' m^*i'^" i]ina" pivi "^^ij? nnn'ti^ki: "^^^'"Z ^"r^'hi,^ ]^yr. 'i;:^m vip^my? " Ton '1 nv"i : ts 3 ''D n'yp'a -t^ ->'-r-. 1 • r Iit' : 

. mpin nncn V2»i ''di 'r'73 Qn'SOT Kyi.S*3 K^3313 

na'B-j nv n«i OH XpnlnK? ]n« ^FlN"! J«3'CP3 


'Kina 'a 

aie'Dt..-f;fiDKmiafin«iB'« «^lcn'?1 tf^^b'T 1l3"'"inp'7 
vinM «in . oa^jai DnK iiaiwn 1 • •! »^ : 1 •-.■■.■ri 
N^"iyi ppj? ynpK vip 

'313T3? iB-H ]T . nabann ni« 

Sai i'jSh' <npn d« . bdwoS ititoa 'D!?Ba 'T lain : i'M ^"11X3 13''?? X'JI ITHT .os'wcojif) (f):c'j"5n 05S6 
»3 . OUT ic»n C3'n5»i i"i 
: '131 Pcfti vb C3» n"33' 

C'JD' VK2 . '0D'C35i (nj 
0»3 

V." : v^ •• 'j T •• : T T '^jT "^ : D?0 0'3in?» 'P )3 iC 

iN*3i{^j' tDTCr'n; nisnainnin; ^c (<.) : 'ob i^t 6Jiod 

obpft 

0>13 
C?3 •?DR'> 
ftWKiDTO '« . TO 7 0) ■•,C'31 

■)3C) 3) i»3 -i)«oa , io >ftn'« 
. i»ri (v) : (6) oij?r)) C3i>i 
pa . oifti : aninai ]m rau 
. 'mpC ' ■ "■" 

. via 

5)330 J ';» . o'f'WJJ .iJ'jn&i siJi^' 

M:i«3 . c'p'» : D'n'B3» i'3i 

0» I13P V? • ''P (W) = 0')5l»1 

"-'■15 i,«<-^,-■¥,;>^«♦^-»i^^J.o^-,i^«i,..^^ -^icM : on nnftc cn5B3 ]5.3 «^ : ]i3nn?« Dip;, 
.. .., nii.T n'3i «n^:f* ^^„,oc'pnfih"Sg^ n^«^"Ww ajnni 

i(j') iIioBW . rnc> :ow3C Mvnjo Wf5'5 't1n''?5t< ISClt^'T ■- - • .t -r . -r . ^- -r r^,.^ 

»n3op» .o-^S5n:nnfei ^>ja ^jjj^ S^i^lri^p OnpT -^••o r3i») 


6i 53? o»D naci 3tcl ccdj 
6*3 uic 6i '3 »»?» p 
6wi 3'ifto swn c'p'is? 
:m5cn |i"5DD5 13Vi -jSp -jpn 
. rn»M» o'CJ? l3i (ip) 

fil?3 7»C»3 M7M V¥C 
'131 0135 J3I : 3-3 p3p P'Ol 1.TTIT «;933i K^Ti ^ion(i^. • 15 N?T nui «TK!p 11213*, 

:]n.iDn^iKtp577j'nV?i ''"s'lo^ 
■^y. n"»':iKPt<i K93 nnvpi «Jtl«| PC'li '^y-"i>?PNi ^ 
-iNl^' '{if«!?i ■>' s «riiD5i KJ935 «^in? nitj^iT 
Ky,'i{<3]pn «'5nin.s?]nN7 n"V!n'',n^iin K'ix?^.'73''t*^pi ■» ATTiT g vr-- - ,*^T T y: ^- • :lv.-r : 0'"33» pp» B'OC . Dl'WOJ 

ni^n"' rn« 1 3iti*!5i oni^ rnxa i^"» 'H=" *""'=' *" ''''^'^o 

^ T ; I vjv J , T : -AT : Y I vjv : Jj) 

DH-'Wi rvnD'ps:-^3 D7"l'n D''ti*is*rr!'3^rPD-p---nA 
: 1!J"'d'? Dinn^ oHxPT ><Jli'<5 j'^riH ^<9y. ^3"! 
)3V «;d3k n\? \nNTON}p:;Nri?\'?P7Np^n3fa : ?i^7K D^j?»t!^ i3rK nin"* ds^s u^'jk ni3n-nBr*K 
'D'^sj: xs^ — it:/K I "la'i.T-^a-nK ntry: nb*i; ^3 

• • JT» V -: JT T- T V V ^:|- ^T • r 40 w- %t5h "ID Ti n''Dn'» 6 viiji) no pS') w3 bS 

P'B? IPS ?ni6 p6J ^p» 
n»nsiiio6 pins . jaJw 
»»ji7i lisfi .n'")oe (Oii^is 
: (tt ji'fi) 910B BW inns 
. o'^ja yTfc p6 05P1 (3') 
■5C63 651 alJo b T"»' 

6l?C3 VOTS J»» O'iC'l 

r& (y) : i<jdJ i;65 yi® 
rmsm . cnc n'3 d«50 
ij's n«»5C oni6 cc icrc 

c'icn' ')oi onJcni cuo 

5'PC') "»ftC »3 w1d» 0V3 
CIP C»D Vy 6l59 Dl'3 (C 

DCS rnsTO Di5» pfo 

TP B1635 -Oi niC3D1 IW5 

orjm , rp6i "jpft' ooo 
Mc p«3 6n'"5j3 TP jnji' 
(i'97 "TOfen' 3W»i 6rrpi 

feTD .ipnc 6i '3 (0 : on3TO3 6ic 

:n:i!) 6ic osi oii ":n6 . I3i 
ciSn p6n ft'a . DDJonn 7P 

■5»1P3 05»P .pj»3pin3 (p) 
. rrD3 : o'53io n^co oipns 
cs'iftm»6i (') ippdJ lino 
, niic '550 : 050 d-to'o bfi 
.'13p:oo MsJui TPfe in 
. 0P51 : 'Pin'ic ocip y-) 
: o'sjftoi ip»» iloh OP' 
pwi 'le-jo . nini "wfc (60 
: 131 3P"53 m»' jp^s 

OO'Oift in . 03Cj DO-JCI (3') 

pp' 3?n tpsp cO'oJ6i TP» 

D'-55n pf) iiC .OCPI : '3C3 

r2iw W3 iso pppj 103' 
pi?c Dipni oipnn ppiscs 
ins cft'3oi vb i3 na o» 
. 65'V : con 0» '3'6c' 6ii 
■;:i' 6il CiliC3 OCn 65' 5'5 
:n'» ooic RPpi D'iSn 'C56 
ni35»o . cnc r'3 ro5n (y) 
cc n3c "306 p'33 nnrc 
pi?i6 P113P coci 
.c":5n p63 o'3cvo (6) lli 

■'VM 0'3C1'0 CT'Ol -JIPl 

::6 (;) -.o'lSn p6n coc 'oi 

V5 6i -506 . OBO DIPT 6i 

cp'Pi36i or6 r6n 003 crsn 
: »■» icp C3'Pi36 C3 on6 01 

'R»P . PlbCl C'3C3 (l) 

J6 : 3") r)ini3 nicni o'3ce 
' 850 IP 56 '5ni63 . icpn 65 
:Wi8 icpn i6 mo cp'Cp 
!it;» 6ir . p6to 03Pino 
113C31 . iwi 0) : i'i6o 

, 9D 6I'3 : 'pno 030C Of 
0500 ••3 cnsp f^As*2r t nn;-ii;|a 
"i;? '^J^n"! nin^ ^pa lyiSJ* «^ 

- ■) < T- AT ; I j: '^^ : i» j 

-7K nin.'^ini Ti.";! n : Dn;snn 
nj5_'j3 n*bK7 bnisnm 'tIw 

'v :- 1" -/•• : yv -: )•■:-- 6*3 3'i 

'> .'5 

'3 «V''^^: O.'"!??! «3i"^? 


msa"? n2^« cnxD rnx-n^ nam 

VJT - SV .-: '(ST^: • I VJV V IT • : p-n 306 

3i3ino 6w bJb . jjJbJ Pl»3 (B) 
3nft 3!3in ifi o'jjjo «»« o'CfflD 
MIC oip»3 piss , imni Tsn 
jmn onift I'disd oip»3 iftD'»» 

.linos Pfi 0) •' fi5''3 J'BOS OJIP 

■mfi )'}»ai ri's rpi i«»ij ypo 
i>o6 isn'Oi ncJnPB ''loft nmifii 
)» vci'5 riBC fiipj oftja Joftai 

Tjpy.oo B:np'57 Dn;snn5 ,,e5 cfi3i m . osai 0/531 (si) 

ju .yw*.'3 Ifi l-iT. |,i^N . 03C) or-;C) (3') : iJjto) iu 

n'3 yiTfl ^T Wya 7*2:33 83Pioni!5'?ifte?33 0'n3aqnc' 

"■ ' -:-^ • ■if--' "! . osc'sirc 16 3rf oJfii ccs 'Sift 

, P?^ ^J'K.?Dn:5np3 iiy-|5 . ciin pS nS 3^1 :Da'-:3« 

ft'5E53 p-15 ]in? no Oj • V^V'^t loon': '»3 < n« nft osna obd' 

7t?"i?''i »nbx niK3? « -ttjH P " 1»^^ "f ,1"'" ™» ■"'™ 

' " * "as pSnp'l qBSPV iftja CU •)37»3 

75?1 «??» ^SKI'IOUJ >'f'36';nft,aj.5an,p,«„3c« 

P337 Tfic fiji ij lio) 13 3;ii!; 
i»05 . cnc P'3 (;') .-oipn ip)ft3 

iiiT^y n''5iss n* nu^i '" "ft' ™ •«" c»c5 e= c'i3i» 

' ■■ "• * ' ' " "" r5»'. prnJ C63 q-JC' Oi-)5» '?>fi 


H' 


:oa'5>n pifsicfij (jncoij's lai) 

» . CPU'S 1JSI3 ''n322?K°^ri:{rn.i^ tain? aiT? '='»b^'' «9T? 'i\«W»«:?!5'?''Ti ^^Sfi'^'tM7'"w"MS ■^K mn •nji^N ni^n « '^d ' «npvi •'Ki^e nipu ''^33 . 

riop n* "i3n''"i i' : DT't5'3 "p • '^■'^s' ™ ■'^y'' i''"" =nNo 

" ' " ■ , .T ! • n« np . 1133 "73 nnn d'i"?,-! p« ifi« )'33 wi pnN fiM np 
"jxiB" '33 ^lna D'l'^n n« 75 n ?niDa D''ntir%n on^ir:) rnxa i'»'ft''x:;-ii<3 i*3rin 'xn\T 

... _<•:!-. -AT : • I VJV : t . . i : . •• t : hixhsniT TpN"ri33nb«? 
-?3n«Dm«"i onx '?«nt2^^\l:s« 
''33K nTa Pip . -p's iitKn nn 
T np . tsSa3 BfijDBi ni'ru 
IT 3iy '3 n43 np . ico rhia 
: min VCD w np . n«in3 

TID3 1003 '<01 nH'1p3 't HDl" 

''01 nM'ipa 'j niaso : run 
•i3»i . in'iiN ni3SD n« i«'»m 
ni3Soi . vav n'3 nuso n« 
'pBK )D'Di . nin >^i«S ity 

''D1 '3 On3 J'«i: Ky-wV KB'OB' 

"1P{< PI? 3 : "IP'P? Onne n3in D:ni mirr nj; S3 ',v^ 
■ ■ : wisn Dn3 jw . ntn mm 

'w'lpa 'b-'I^s IV I'l'n' 'j '»3rn 7n^9? ]inntt**3 n-jp.,p j : yh: p'-rf nii':2;D at't ti" ».TT:t . J- I-"t: tt »..• ni^i; ;nj?3' ^i:^^i 'h] '^^ . 0RJ»B1 (B) niBDI opoa ji:5» 
p . B>»3 : o>c!ai ajnpa pete 
J'nm 5in»i to» icua ■jnma ftip; 

(1 S'S) fBlna 153 T3»T J'uft) 

: rD3 pnipa oipu ipwc ''di 

:o'J3!ao: D':i!)soipnaftia.p5)53 

131 aca Jaift? ftip' p .iticcO) 

'J» fiiai (1; 3i'ft) aicB o'nc mm 

631 (B» n':f"53) ic: 'inS pi» 

p» . 'PJai (3') : 3'-5;d >-:» 5a 

3»'a '33D3 rSpi inj as'ici aiuso 

: '3C ii:5» . a3ci : (b btc) 

aB»» pi a;n3 pii . aosi apjji 

B» . nj3 pfi : (ft? iftpfP') 03135 

]3fi» n3f» . Bi35n (y) : na 

1153 a3J» fnp) pnft 

RWC . '131 5nj»3 (ft) 

a5a . 6501 (3) lO^liTi pft3 

TTBi (1) : piin iic5» . asm n: «'3"j« »<7p:>*3p «?\" 

7gj ■ 1 : t<;3?i3 \n75 myp^r9t?'3«pT9^? ^IX 'n? 
10 3ap fci -jBtb 05CD3 pfi c oft mo ^W pHp NT. N^^, Knl031 v.- -: r-f-- <^x|Tq -: • -J -"-^ M » < i Mdw 

S "Z^^ oJ" ir" n k;:^ ? DiR. p 3wp^ nin; n^x rtD "^ n^ :D(7;?5?. s^p ,^p,„j, ,, „„„, „jj „, 

: D9>^«ft i3'c> enjni m» ,^x n^ : UT^J? W^Q «;« 'j "nn: "lti*S3 7«nty'' Tl^S nlXiS .wi)5nDCi:on5»-!«6")i6'3 

. orSBC ftjl BV9 03> iuruft3) ••-: • ••'" " : '". 1--. v -:i- ., " t :^ • J" ,v: T,: I J V5«i Cp') '. SS"}}) i1V3 

. ro-hj rft (1) : oi» )j >» on5») n:n THT xp|) '?j<nt?n ^, ,, ,, n^^jn D -^iias D^^-?!? ^npn -nnn ^^^ ^■'"' ''^ •= '^ """ "^'^ 

^.HTrSi^.2T«%^Sl "^^^ 'bij:"? iinni 'nnvp? . '^ Qp,^n;nKiiyKTn;t^j']nsTi7=i -n.^^ „„6, oi« . oitj 

. wvniWo S331 rnpn "jsa • ••"• *= ' * •• ^ ' urft pfio .j- •• " ^ •.•••'*'-: '^t : •.• • . i-.-- cii3 . oncii : on5»i C'630 

'wvnn '3 Wti rm imn b3=i nnn;! bi : ]nn Nnp^ n"". niy rep ;|y- -^ y-|, Ql-i^J2 ^^^2n■'?^? min'' .piipji :03niDn hu i» 15»D' 

'D'Di 'T'-ie- "jai : rpo-T'Ba •x:'^:i •'-:- T T : "^ '/. Bn,j,n,T a-|S{— S3 n-stnltyfeia DTlI?r\n : osrfe W3D' oils . Dnnh 

n^X nil^D '^^'^^ ^^^" « '= °'^P'i^ '^' '= nin"' naj^ "i-jn "piDi irn^x 'scc mn ?^55 os-js to 

ovjW fill 131 W'lfin.p'iBi \in]3N;n7x V. -ipv.1"755^ . '.^'-.^^^ . ■•"" Ji'" ..°.'': ■•" "f ^1"™^^;,!' 

6> TO1 1»3 03'C51 S?» r« Pf W.ni«= JT3J?4\ HP? •.■<-:, j; .A" (.v t /,-it -jub pil OJ3ip»3 "36C?J O'SSD . 'PitobCc') :(ft3 3''6)i»Conifi ' ' I t /?•: t ' V j'/ ^ jV '"t '-• 1?^"-: v-t:. OnnJC W Ij'fi '3 '131 'PIP 

prn 31-) s'u '3 onips rj» ]^y7?ij?TP]wi == M'^riT?v,„* 'n ^rvi!2n ii'isi 2y*i3 2*102 ""s op^ ''wci r^ic w"* 

.03'picD33 :POTioi>in iiciD Kiii"fii K^^JfiN^io^ HN, ^.,,-- nnven "nWM nin^S ,.4 \,\ ,(,,,\' \\r. !')» , oiftj :(c PWD) 55-)ft 1P3 x"ID'D7 Tin^»3D XTirT NP1* "ItS'fc^ '^S?'! D3\'17K nin'' 7lp2 inj niup on'pu r»63 

fi,pM) oifi >ip o»«si i»3'»»c r^IiJlli j.l!" /A".. "1 ..:.:' J^..i/5._„J "i"i_l!..:..l_L onnic cpfi icfc dsticojj 

onnic 6i ii'6 '3 'i3i Tif) 

ar6 VC3131 J'"ic cn"9 

* ♦*• i»3ii") . bsli (63) tp'in 

fi.c ,3. . 0.. (3) : C3.5« ^,pynnx-i s^n^a iin^on ^^?^ °^??^ 1^'-^ °f^^ t, ^J„ f' '^^S .?c 

1PD3 ftip) »'51 sJUBiWJBlP'JP 1 '••: : • : T :■>■ i I « , * BH/ "111"? • »1 5W W • 03'iP WC 

rwW .-owio .enta :Pi»Be njn\«: ]9n«;inini;{'?7J?;p7 ^ ^ p * it >t pni 31c 003 nnwJ -jm 

ir0 n'Pi^'' V"^?^ x^rK^i s<'"i3; '?3i n-ip 13 ];nl*i H>?>='V Ir QrliJ^: r^'-! ♦ ' '-J,- V 053 n^on 6wo ors wnpn 

nn^ia!'wyn«7np^o^wn7}<^i^n'7K^N:''3;rDrifcl "* -'^ DWinC'vi'lsnbDI nnp-p pnl^l ifcwi ooi ntoi ow ns 

"•-:■:)'".■ T ^ •• : ttt'-it; ) - : "^ t ..';■ ,^ ^... - (^. j -jit ^t: --It Iv Ijtt i: ^j O'^D))) VO' 113)5) D{S 

^n3N;?^n:njpnnj-l3T]n-inS3:i9ns^nirit?? nnX npt^ !|.TDT-7« DnX2« i'-> . osi n'»oi : cnc:5 

^-'^«n1'5^^•'3^n72') mD"i3 linVVaDX^lT :!'23b " ."•" "^ - ■' i "•:"' ps' "'men . uc -jcft (.0; 

'*'^^- "i,l!:, SnVS^Zti'^^^^^ : cti.' n^i:-? onsa ^san-i^? -ids-?. ^ n6i (o : oto- ^o^ ^«i 

n'jT xnx?' 7? n? Nnp^n 'j|i ^pj nnp^ i3pnv ^^? 3l"5^ *^>?^ ''t ii- ]?1",tJ, • ^'^''^ ^''^'' °^ • '^ ''»"'' 

K5ninKViJ5]n^nn3wiK:PPH'7|P ^3]:t nnn; n''pnX"'^t;^3n-T2'lin«nnjJ?x:7 ^^p 

y^'vni^^^P^^ n «^P'P^^? W?5 m n^-?p..«fi'3 :nw fn«3n2D*7ni.T'H':=3"Dyn-72T D^minb* 

p J- •• ; T ^.f • T-:i- J" T^ T : - "I T Iv ^ Utt I 1 — 

i ^tan-nxi D\i!^3n-nN\ Dns^n-m 1 : nni.T f>s3 ni:j DDn-n: -gx 0:151-1-73^ i32^-i2?;s rn^i^ 
'J.I nxi p^-p cpm*-p n^'?irnN a^nsa-in nxnti3: n^ln ri^x 9sin-73-nKi ?]'?an his-nNi 

. ' •• : if\Tt t~ ijT • -; Iv i,T :-: v " ^ " o ~ ■'''"•• '•' ' '• ~o' ' *'' "• ''"' " v i i v v - j $ v ; 

t.*, m-l3TlN1K''33nn^J2T' 

40 (rvoT) D itih 2t2 n't^y iw S04 iip» (t):'ui opns-jw ,12^173 ^^« "nTin-nS ?l\'17« 

in rniSfD ;::n ^nj;^'^" N^nri ltdt a.T7« 

TCBc (7) :c'»3 isw ic3 ^s^l" L:;, ,'L'-,,w'J' i'L J--I-''" J^J-,, 

. -537 : ?r»i «l3)3 . »506 ''■•■ • !-•": " ; ' ■'• ''^ o-'' ' " ■ '' 1)565 O'O'i ))5C3 Bi wfinc J! 'o '"'!Lu»... ■■".-." ...LI "_>-iIA 


D*-)'' »:J5 jcis 1153 ftra ijA .?r 
3C .i3:r 31C eft W :ii»i»i 
wccol Sues ft'c insns Tpn 
jsjns i'ft; 'c >j) tj=:i 3C' iniSprs , 
ft't? TJS iroris vn ftioc ii^ns 
.,(. .M^« 1? 'i *.")i!T' 1JW5 S35 'en ftl' 
: i:ynS]l3:pyOP^«? 113? oSrft J'coi (30 :iOMM 5:w 

V: "tV~.? "P«? P-^ ^] to pSJiSi i)j 3130 'J osrft 

u'njnn mi Sen 

3 IDDJ ''D1 

'n 

)J3 

inD' DK . fixa larn aw dk 
'n«x' DM . '3N^ D'irDoa b"k 
awn DM : 'SSn n:ni mtrn 
DM1 aia DM . -h* 'n dx: Smib" 

DM -^ 1M3 D'lSn DM . Slp3 VT 

'^'73 't bM rmnj : nS'*: mie- 

ja'D v-\ '3 SMieB'3 ISOJ '<D1 

nip' ii?MD iD'Di ■'j inMi :. '' E^'3 DN1 ' 30 DN 1 J 1'3W ]5 wr wjiy dm '<di micd3 b-'t 'n •513P3 .-113)31 
: liip313)5C5 

liftcc M)3 .Tp» w (0 vpa ^rfi ' : irri7K ni.T 

53 1371 ns- in .03D6 ""^x nin^"nii \n^i d^d^ nntyj; 

or)7o ic MRfe 03cn)5 TSDD nc^K D"'7''nn "iiti^'^s ■?«! nnp 

71S T0i6 6i '3 oai 'DTIPC ■*■•■.'= o*-'V=.'- >••■' -' ""-"J T"'^ 

n?,.'«?,^'l,;r«!^,°^r,\' •■''i'"'' "i^^'HS 'on^'^K "lat^'i Bi'^'»^' 

n:'75B fi13) V5D)3 O'TI* ODD -v*.^ = .*" ^ ' ■» '•' " '= ■•' o-"" 

. «»)5 : ?ip)3i c')53 5'i7j ■•nN onn^a^ ik^k 7«n'p.'' 'rt^x 

%nil^ 03»r«.TiJ" :' visfDioinn Tsn?™ K^iii3nv.p^i,Nin syns? : n»DT dV '" Dtp iP nSUJ T« "fiio« '=:«' • """^^ '5'V= 

7371 mp"l3UnV7 S"lp1" ino' p'oi nNnp3 'n rwis 

: N2"l nyi «Ty?Q7 soy ; ™"^^ b'oiaSnD'aw.Mias 

,\ »» ">0»« 13"1? T1n7 IDXI vSy po'cn n": ta'oi rwnpa 

' ■'•• ■ -: ' ' L •' . ■ . Ba':B iio'e-n bi» dm . -|P3 

*nj ]inn-?^"l 7i{"l5yn ^''7?^ : 13»«.rSoS>S3ppD'rnru»«7jr 

]ii^y;i '^ypp? '''':i^^7R,"2 

]i3n'ri anp bx -■ : 'nionfi ^ 330 On'31 
(?3 BJO" nnM nnSm P7?i i3vj3i .03rt3 J-Soii ;^^fn y«^«3 !|2arn ^Ivi^'DK ^'BWB'vn^'P^PN^^^llSn^Dpwn.^S^ 03n6 

OiUD 


J : V s V • <• T 'CD3 ft>i fti D^p p «7nin «7 «' : 1137 B'3J'3 i'7 . 03n6 3'COl 
03'C' i33i C3)3»)3 

'.■5i3i 0') : 0576 i6 13157)3 -•?« »<. \ D37 ^n^t^V Ti^K H JTHn 

7n6 ?r5» 03 061 i'7 . cmc ' . " '': ' *■ "^ > >'■' "• > "■'^ 

?D i3cr 6i '0 737 wmm DnN~it2rx "pas 1].7_p ^3Ep ^N"]^n 

633 ;7)56?^= "'"Ij *(?; '^m. ^2^p ^«Tr:^« ^5ip °:«'i: 

3675 6i oc 7C6 o'75)5i a^hs rs^'in^'^iN D:nK-^3 nin^ 

.^ic iipi : c-,«o n)5S Q2-? ]nX] n> : ITQ DDHK TSTO 

: nrciw ?rr5j)53 npni p70 q^^^j^ ^^^^m DDHN Dnm D^Dn'"! 

3C7PE 1633 1)33 6i , 31375 6J v-"- : ••• r " ■ iS" : * J" • : v.- " i" 

I'M 6ii . 3C5 8C1 : 157)315)5 u^ DnjsiTDKi 3' : DDnDns-^K 

;wniS'?5,36r,pr£ jgS; >TOp n^n fn«a3^ »<} 

ri;i i3iCDn c6 . iw'cn oic j^-;) -j^x'? T ♦ D3M7K HlH^ 71P3 b-t t) 

. cr63i : 1157)31 titiro 0)5C "« ," : '■•■ V 'v" ''' '■ ' ^^^ 

ore 63i iciDs iBsn pi i-7 "i^7 "lt2r*N N133 D^XD pS "-S 

. D'7B33 370 D10 . 0'D7' J v.t I j: t t^: ,• v : • pTIDO 

,7137 yy n'p ]i7mn n7 viio"ji2,]p r -^ *1" '^" 

rem 1137 IDNla' '..TT P T" !W . >r«n> :?5v»p» WDI (r») ojsnn 6-1 ll3;il 3W1. ii3'7j?. anTi 
\^m ppx DN1 ^' 5 1't'^J^H'^? 

7n5 NTT! Ny/l!St3 3»rij' nJ 

S'lpiE' 7pi K^nj!) 'I^y/Jn^ «?1 ^'y'5 D'.I^P' 1 ^ V^^^^ 

P3 la^lw :3'riJ |pni]S5'^ x^s*pn7?i V0'4ii6 

V, "iPt? ]315 niin^^ n'^n n^n^' ;n 'Np:ns i7^5p 

,„ )13\BJ<' ]ii5j^n nxi^*' jinsox 7}<n^'n sn^^ nit<;is 033 03'7r36 P3T OC : 212^2 Dti^l ay "irX7 Lni^>^ yct!^:''^*P^^^K3-in Mniw nan N3nins7ii7j;niDnxD7 7rD-« 

nin:"-- lai i:;pt2^ |p.p nriy.i m nnvpn «:j"v<?|l3ri''. p'3.nniprin»ijj]7n"i]in^'^ 
Dnip7']l3nn3'p'3T. ipn nv.p I'sr ]ir,N'»-i k;£3i 


19 3jp pr\ :2D ^^D rT'Di"' ^ 30$ ,. i»3 ciic:f) nnninn 3CC3 sn ftii pni' rSi) is swi iJ 

UW3 ijfo 3iros vie ol .... 

'»» ftoft ii»5 PB» •5c6 : n>3 ,-rtim n3 SsyOB^' '70 'o, ■■ - • o- -, • v . 

?£i?A1^^1«?5?» xisVP^n^piiKn^?^^? ^ 

rrfi ins: B>» f)5i owft sac p •?!?. N;'?1t3p^ 31 pNITHJ 

15»5 P1J3 V!5 3ft 1OT ftil OSO IIJ??*^ ^^V^. ^3 ^'^^?^A 

ii3»j iDY'wnft pis'ift'sv,^ ^txi' in^jn: 13 7Nyea^'' 

IIM '53 ift 1»5 , 11»!) '33 Pfc ''IS?-! ^"W*-.'' '^ ''^^y.lrY- 

]d;? ift i»5 p:o rft ofiiai pi ypa'l «':]lDy ';i3 n57 13^07 

TO^iw3'xft'o'?>^D^ 5ft (^ ^^|n 7?T nnp^ -l? i:nV 'j'wTr n^"':'31 lO|T"]3 ]3nV j;^^*! »^ cca rft 'scs npi . 3C'i (') '> 


»n6 (b« 3'C) "3DP3 ICftJC p»'3 .inficj V pnK nnSfi 111 niiiiD 5» 1»3 iSft fti S'-555 bft pi 5» ^_ p., _,„„ BJiP .'c'D-sDi (fi3) : 1W3J3 'T -,3 ':jxyoE'' i^yT NnE^'s 

. o?»3 rnj3 : ft'3-;3-)i iwt' - '-^ ; • "^'-•.- t r t- 

'>'n3 13 . 5BJ53 : CD IS oip»3 sn^J 73 n' n3"I1 2' : n,\}r\2_ 

OS lUj ft31 Wlft 5)3 ftW 'ilft ^I. |L^..,^„i. (... iL,.4L ,l',u» 

'i'n3 13 w»:i Tn 3'B'7 or; ,y -,,^, ,^ .^.-j^^ ^,^^^3 

: ]iy3;? '"1 ]'«' JD ]VS5 nsn? 

'n wsfij : bttyoB" dip TSrn f.,.- j^«.. _,, j^.- _« nin"\3' 

iiani . nneson n'Snj Sk wan nnp 13 IjnV n' 7S!;Q2>' 

^ttcm Mvov av yhvn -^VH '"'^ " '•» " "^- ' 

s'l'jn Kioyi . vn«i wa wana H'^y.n S'njp'n \:351 7;) nVl 

'TDD msa D'D hn : inTOB' l ,^^' „„, , . -Mi-rns' 

D'p"nan''iBD3KsejKS,"niD't3 mirvq *n -)SVf*'S'''' X3Lin 

D'lisa msD '1BD naina dji »=■ : • I • «•": • ' • • n];nn-73 nx inx "iti^x D''*?^nn Zll. tf l,fn^," :?"; 

't Ti T T <•• ft • jv -:. v.- T -:i- TDPO OCD OCO DRl Sisui 

: 0'i7J CE cn'jri pftitoj 

0''1313 ISlfcC 'Di- . C3CM : nr3nr]2 7Xj;.j::i^^ n^j; n]2;x 

at:-: Jv ^C-t : • . '"• c-r ■ -. . cnc'l (6') : 0»C P3Ci 

X'XD^|nD^D-?X inx tX:**!^'! tt o-aW '5a'?ccipB3 

l'',\--_i' ^.j^i,!-, .-«. „ ♦ «^«L■,L .O'CJR? is nft (3') : W)5c3 

D;?n 73 mx i3 \f) i^ : ]ij;3;i3 . ^,,, ^.^ j^ \ ^.„p ,5^ 

■]2 i^ni^-nx '?xi;!:2*v2r^-nx nb*x = ='"=>, ='»» "''^5 i» 

^*X D^'^m ^1t2;-72nXl nip 133DS3n53 0rS.13O', (Vl 

Di;n-7r\2D:iT :^^^^i inx irS;^,'^ S hS nn D'o Sv 'T kS« DJ'H '3 13 pnV mb ^^TNI UnV«')'W3'3n31JJ3iTp •PXJ;^'^'' n2li'""lti*X l» (15) :0'C36 ?3»c c» 

in« n?i D'B i^K 'Ji nnsy naw ^„ '" _ -.^,\«»<« L . «-,-,' a^ : • " ' • . »."t ■• ' : ^^IJ ^ v ^ '= j» Iftrnc 03C inn . ?s5n? 

a".n,n3«rniDcnnKnDno n^^ppS 7«J?.0f V» • H^p^ : mp" 2 pHr^X IS?"! ^2^'') 5<i7J nft 53PC inft ?d>w 

nKi:i'«'T3'nD'D,SynB'ain3 ___ ,„ „„«n:^ ^irw^^M \ _ "'"'" ' ••• • '^"_' ■■■...•"•■■,.. •^"" «Vn» v., ,.,„ mptapnv.inSy Svas:^! ^33 rii^ "PTXI Hip 13 ynV 
p 13m' yo»i . '"S'-nn «nr 7ai " = " = - -; - - -i r wt 
. mp p pm' np'i .'-US' Sai mp iinp "13 ]^nl"' Ijni t'J ". ]X^V. 

nax'i ; nincni D'js-nrnKm r^Qy. 'T Xni7\n \33"! 7?^ 

,3S n:a3 nan ''01 t^ 05,03 '1 y^^^ XDJ?! NINt^' "^S H! 

. o'i:tr« 7a» . n3373 nan .yy ■ -: - » '- : t t : » - 

D'3xSoS.n3vnniSni3 'S'Dsiia'? w H'jnj 13 tiXyCC'"' nibo 

K'asn WDT bH noK'i . o'Hsn ' " J' ' = •' ' ' " " 

ri! 753p n. inj x^s:^? 
n?;p3; Dp'nx 13 nf?!^ 
»ip'0) n:^?i x^np^ nj?;^ 
: ]iypip3''nx nxj^^sni JViS mi^fD '? ^"7!:^: n^Jnrn •^Xyi::'^^! 'ib "inn irscw .-n^c^r.i 

-:• t:-: Iv I <•":•: "jcft '131 pni' npM n^pno 

IT) ]jnr ^:2D D^i2r*:x nictj^s ^r>b 10x53 iw33» 3'c? 

J,T?,Ji«I'i!,J;',' * ♦ ,'«1;4 «I..-L« 05»3 rn;3 (rO : iftcnc 

'I Ijnr nprj to : ]iaj; ]:2-7x ,3 ojn3oc -^^ ^nft oip«3 

lnx-nt!^x u^yjin nt!?-73i ni? ='" """"f ''^^^' '^'^^ 

ypri Tyi*x cj;n n''nxtr"'?3 nx ii3»? ^73 . n3ji : ciic3<> 

]P n^fnj ]| 7X^j?p2^; nxp .,,,„a ,,£,; 4, ^j^ ,., 

"n n^:?irnx nan nnx ns jj^n '^'i^' .= «cni . -oi ?3? '3 

l.v kT: - : •■■ T • ,j- - T : • - j,p 5,5 ,g,j C'7C3? . 3S'i (') : (n'' '"=) o'i^'fi "' 
jnpD r:5» • ""'pc' : '3= l':i» 
: '35 ic5» - '3B'l :'i"" 

. B3C :3TO rc5» .OT'lC;') __L _,- ^.__ ,_ ^.^-..u, 

>'3» . <:)t: (i«) : 's: ii:5» 007 n»3 1^03 '1 HXnV",^: 

fe'B p"'3B .B!»:3 :Bi5oiBi3»:B .jj'n, :nnvnS rJ^rS '^roS 

• B'->33 (i») •• (3'' isiM) '0 p iiip^nn nx ■•xids mu 

: BIID l'» ■ B'B'IBl : e';3ft l' ■ = •-: • '• T ! - T, t: 

: inni pnj 'i» . rn33 (f) 7Xy02'*'' 7DD nX ll.T'Oip. 

;i3'3rB .w (ft) ./"'L: ""'■J."lll ^PV-- ly! '7ni3 13 DnppI? in 'pDno3 Dm^2nHi2irv:;''1l5T1r:"l1J?a-il2 ■5C63 : 'a ift 07r3 iisnpi 
1'Si 7 =■ ■'■" ■ '"' .i'*".. . ' Li ". 'f"5 isnsfic . i5Pi6 riftT T5'» 

'^-^^ xiD? n3?7 cnp^ n-2 7SX-nD*x i., . „i ,3. « : 4„ 

.v. :iT ;• • : - - " :„ • -it : • ifi O'^JBi PSii 06 '131 T575 

:px3 733-^719 T'j^snnWx Dp;nx-]3 ViJ^nrnx 
n^in nnp-]V]jni^i U'fm '^j^":>i foi « ib' 
'i ■7xm^''i3: ^ixriyi'ppD n§h"?b\ n^urin-n 

'■)'i^ y.- : I- .IT -^ V K' »■ '^tt t: jAT*: - i Iv 

ij.7j;3 mnni ^^i£p^:n2nn xr^sn x^33ri r\w 
i:nx'D*2--3 " nkn"nnx'in-?3'' nv3 ?]^ri'7X nln^'~'X •^'' ^'^ • '"' "■ '"' "13 n^^n; n'. nj^nj 13 

73?l X370 'jDi 'Dp;nx 
ni3r'!n'?.p,i3'ijnv? «rij?''n»jin 73^3npi« : xp^ix? 

:f DTP,, «;?>:.;7Vi -qa-jp,, xjn^ys ^yj? "r^spHn x:3; 
*ipp "vyr x:nxri!^'x 'l^ ri-O ^"^''J'^' ''^ "^^ '=1?*^. 

jinnw n^'T]r6x 'iw^Mbn^Jx^o/iii'? ■qnn«p?'*''"'-'^'Tin'' ^iTi-vi J : unx mj^n ^^rj; -12^x3 nfTnabgo ^^ ^eD D rrm 
,i o-op W ! ,o.h. U "^J? nn,r]| ]:ni;-?« Dp;nsn3 13,.^?-,^ nasi. ,» : nn^n: ;lU';\^?i,';"» ™S "^ •''"'5 ft'3'i :5jfti 

i5iB„ • 1513 an isoi nil .« "' '- "' '" "'^ " JN" (irt jJ/.2n f ""'t ! !•? '"^ 'r/ Jf '^r -Vf- )»-)pi cspf in>j pis w;»:5:i 
15TO, . o:iO on iPi TOO '» i;r " ;*- v;^ . Q^ " 7^; =^- XOn^ pn Vpa^ N>£Xpb i» ft" Tti n^i'^ro, os<:« 

DRl 2 ♦ ><;SP| {^103 o;e3) iJ«n3 lunc ftj ^-^ -a,,:? ■)6c' fcii i63» ciiD) vo' ,T:nrn'?xy^ty"'DP''i3:n£si22 

0'0=3ciniin0'3-)Dc 'nif)3 TpSSiTllJ/S 1ni< nD"! ^'iHS ISti-* *» ]PP "O Qp'nS' 13 n'^bnj r;3 sj ^iS:? pft? nJ, pft ^rw 

,o« .«,ft3, lino nc» .^= •^-; ^ — ^-;--9;,„,,,.,,,.:^-i nw '^?ppi x^-in? Vo,^;'^„^ =S" 

in. ic,03,i» p^ro o'OD ^^ ^Nl \ ♦ H^? 7-- Ij^C.^ ^ft,,^ . T^ 7-,3n ^370 •W«P«':.-^nc „'=. o,<r-»',p 

.13'U3) :OinJOPpici» -^ <• ^ ":-= /•>.:- DV i^'Dj; nm \STin' "JJ "" Pft3 ?'i«7-pB! b3r»'3 

mi ifenn. ,o3o oi« nD*« D^^2r♦2^-nN^^£S?^3J^:^-I5 . ^^noi r^^ ^B-^i^^ 1^^ Z ^'itS^^S ^ 
ffiiTC IT ;:; eft -jj ci?.t 711 ■51J5 T!i . '131 ip» 'nii:» (0) '^"J":-^: . J- : I : i „• | W j^ViJ (1 iuu/yi 1^ &ai ^j.^ 1 

n-ojic'izir IDW is i;6i nnJDI D^'ll^rQI CliS "'Jflp^l . 'cn'3]''J?nD1 ]ln*:pT 'j'n'PJD 13 io<oi nnnp 'j nsy : [sr p 

«n?0,..,no.rfcc;ci3n' .: r- .. x,: „: .,: HNHW 1inn^3 Nn;l37V °'^°!?^:;?'^ • ^"^ 

icni ^ . ... _ 

wfo oipn li o'o op5»3 ."'^•,;:A".^^-*.j"v - .^ -1= " '= ^_"-;_L-r _:r-.^ . .7/--- ".^i -"^-"^ "'^"'p s^w 

pri' 

CT 

ict;' 
ov 

ccnc 

pii:"3 : 'i3rc3cne'ft303 ?i:rD'^-"'i '^:rbn--':>k" mv:*^*"' ='"'i nasi ^'nn3 inprie^x 

o.i,:=vn3.io-i,;r3(p) c;,,._>;T i^bl" ^^H^^ D'^ni" pt^^l '» ^?PP? plO^^O «^? ^'^^ "nn^^j^ii'^^g^rj^^ 
:™» i»ni03 one 63i Ssi' .^^ • _^ V,,.«,w ' W,V%,i.i,i, ^^? '"-^^i^ ^^ ^^^^^\ |3i ^is3r rci,'c r« .c™i 

: o« ,130 nfc .inifi 'f '/"« ^^J^.?V Pi T^f^J Ipnxpins;ii:u-:|irrtnN ^i „y-4f=':? 'r/f; 

'■'^ 1^2 nsn ID'S* c''D':Nn n:s «:"!3; njs 73 r' •?xyDB'» :''ft«''«' 05«Bi'-,,i =:» n„ji( 

89'' 9J1C1 _i> Tufii j«i IBM ;3 n6 4^^, '^ "^i ^ J1P9 ^^vi "aim in« riiir*! m^H"' nj;3 ^ss ,«,r5 ni rsns oo oj 

^;n (0 : i3f3)i pro ip»' spy. ij^ H'pj; a'n""i 1 vi«3 c-iKti'iin nvH TiH*^ inx 

'„-?----t1n.'c^= W^r :-Nr«? ^^Wn I J ^.r;,^^^ "L^^^ l^^i^^ ■'^'' ^^^^» 

spMp „0':ftP iw opifi'wns N^^^'AO nS llnn^JTfU'K ^- 'v-'^ ? °V ^:'^^] ''tUc ''^-r^ ifc 53ici. li onfci 3icl inn 

;T !';^-o ppTrfr?! dp:dn n^ n^Vn: n^ ^jan Cp^nX"]? in;nrriN ■^'Sli:^ = ^5P ^'^P" ftisi'isifi^j 

:7W i;JMi '^P cnwift J1P3 j^pj^_ '^^.a^npUSpsbT N'>ji '> •^a^-j^);^ v^^^^ n-P^PI cfel" WjI ^ ""^ '"''^^ ='= * ^^'' 

, '^ ! n;^";^"^:^ S^ '^^fV^^t n:?n: ni? inj^l n ...^ ,^^^j.„ .-^IJf,- ^ >:?,-: :i=o:iinlc.i,nic.i :omi 

^--^ 15 "**?.?§ •: ''Va?'?^*" "iJ-Pi : 3C' 5D5133 '3 . onoJno (1) 
I'- 

j..,g, j;,j,„, „'(j.3 |f|j,, /,3T "^^ : Ti •'Tfi'^*'- ^ '/fl T'»3 '13t j ! A" : - - J "^i" V : r ' ITPPD JP i"5 . 131 iftTB 

^•■i%"'M«r ''"*' "'""^ ^'^^ **^^ ^" **^^^-' '^^^= 2'^^^1 'jna pD-n« nn^l pNn one:, ptisp Jip ''""'« 

: .,s„. n.nM'^H.°";"H;S '{?7?3 D7RPP:p?N:§?93'co,'cn'.nfeb'%^" w'^liNi ^' toi^ Sr'3"c3i"?-US'«,S 

n3»i 2ir' kS mivi . mean 11^5 KnB'pi KH^'^T -^-^ '"' ^" ^ V^". "_:>_:: 2'! ="» l!*^ . ^' ^"' • ™5»3 

j^c-pi-^ nmonajn r« . n'i«8f ^x^^n^Sa DXI k' : l^mnNT 'O" "5 

';33 'nNsa BDKDn I'vsn ':ki '• » : *^ I - : r : - -: - - r ^ „ . , , , 

DpM ppes '3bS ib-k nnDon 011X^1 ilaP 'p31 3Xia;i H 'b ""It^'N DninTr'P^ DJll X' tC^D'en '"1^ ''pD? lin? 6i? into 

p wSu ri'jns P ^Hyc»' ■'■„,• .._V.J^ J_. '._J ;■ " .'■■ " >^o-'''=o IV ! - : osi PlCPi» 0»5»i 'T ifti C'l 
'■^b: 'raai icir p « ]•« moan ^^l^F ~tr\ **??? P^!^ 

'•Hi'stf' 2«"i picB K'ao niDcn i-jn'-?!? 'jr^ nxi min' n^nnb 1'5»31 '3 
».^M -.->,.« mi ipr7 nnaniitn Nnns* -7212 W^^■T'^-7^ dD*'i 2' : isit:/ "'c''^^') = ("^^ °'^" f^" 

I ' - '- ni7 nnirT^ n'^l Xj?;ix;) ^j^^,^ D2;~ini: nD'N DlDp^n . 1P> '3 : 5*5 r»nin P» 

r5= .-nnft :wi«w Tpc p:v„ » .:- ^.. W, w/ k '^j- ^ „ nnSiViJn ir!^7ir7N HlliT pX ,„. ,cft Cy^ • '131 TODS 
89 


pn 300 "n«pn» owfi. o6"3Wi 

0'"JC35 T3 .O'CJfcO r3 (r») 

'65C ?» . O'a iBfe w? (6) 
05-63 ?7:6 mm ii nnfo -QNJ Nnn-Dl''3 Tl'Tl^Jimr ti^nn 
ns o6n o»o !?»» i»5sn . > ♦ - - '3 

'J D')3» o'5 :ni,p3 c'iiic ■"?« nM nt^N '13'in K D 

~37 OniPDM PPj5'D9J J- - J T ; J" •• T : ;• 

WD3B wii 6'6c i?<»-)< nr^nn~ia D^^3•L2"-nn n^iTini o»e3 '■» wtf 'IPC 0'i5't63 n6':n35 ^'' 


5»i6» ,i MP i6 -jjfoisw D'(5rN2 i^DS-Kini in«irinp2'p",ffi''TpN sini nw 131 13 

T5i6 '0 (3) : t'Pi3 C'l6't3 _ i^^ '"JV-l' U-o ^_ _ qL ■• ' ' 

ippJn or6 " ■ . ^-- ^ - . . - -..- 

csb r635 

nnp'Dcs 3) : I'P>3 C'lfi'tS T 1- •- T I : ■"• o '^ ' o' 

i 9»i .'un37 D^n2"LD"nnnp''i:i:n'?:}2D^7mi B-J B'5 •,:, D73T «-i . =KnKi nri D^ti;«1 4^3 723 "-nx K127 ?]^rj?3 -j<in Yvn ^x "31 «« '30 Jyv '••^: »- • : • ••■ '^i • •• 

. ts <3h v^mx! . H-««Di ~73 nxn 7nn ^sn ^rK"-Ni2'? 

• ''"-■^'" *Tf ,-t]' :*:! X'\--7X1 21ID-7N r;j£-5 vixn 

: -np<l -noa 1003 ''Bi k": K31 \t t- v » ^^ •.• J-.-ti | vjtt ,y , ^j vr- -j- '■•rj ■■? 

3,rHsX-pJ^n'"n;;" -"11 nw-JK nip] 3^DV-s^7^^^^^-i;i.n:hj ni"? aini nr 'ri^*x•l xnx 7327 "av xn^p? 

.,1- -. - T •; V T ; • ^ • T *• * 

•qri?3'{y'5 nx"jT]7y..';7..n! 
vn iypnx7?57 'py 'ri''p? 
rpn-i? ■ -qaVp, xjfii< •?? 
]pn 7j'p? ii:»y;j iK'pn?! 

:ir*P7 n'Snj'Sn inisi' >«3n .nan 

n-Vw Sk i«=<i . upTiH |3 

mp 13 ijnv np'i . nnemn "" ^^^ " ' 

WK'niaT .trrrvi "vp 731 TrnnD (i) : (onp o'br) OTf s bb'sJu iidM W3 r>fiJciB3 : evfw rowi Ju 3»6i ?l»ni 3W3c 
53B»0 •55rn 0'32? wift inpJc 

■jfici p6 -JMs w'hj ift wifi 
Jft , p'ja Jft lofiiisJ : -jtes 133 

: SBD 131 ra'ii; 0: O'dC TOO 
f P3 inftSD W3 , CDS 1W3 3D» 
: 0»0 1^3 inft 31'! I'WO 
•/isi q'Jft 3Dn . '313 ijja. (ru): 
. 6)33 era T'Ci 1'31- :i»BO: 
V36J )'3' Tl)3 b WIMB 6'9«, 
TOCP 6i3 , 3»lJ3 DPlft Sftwc' 
'Ci T»B C133 0-)t) ''3EC1 IW'M'D 
Orft, D;ii3 i::3 IOTO'3 D'SBB; 

onBJi inft srfii '3 trdsd 3t3i)j- 
33nn B5»r o:j)3 tts, o'33 
onfis 'B i» qft 3■^n3 irin' 001 
im3*: 031 io'pi5 iB in'3 i)3n 
ofi3Pi cint) 3,1(51 33r)3 ini»' in» 
'331 i»"pn'B ofnn tuo ei33 

3»ll3 V'CJ I'D 3»ftB ISf T»3 

3in3 ninpB iron fiii ofiw 

3310 (ft) : 5Jb1 1BB3 -,5 BPIOI 
Sf8 •;315 . WOT' 5ft B'3 3Bft 
'O'l I'JSa 53 qiD3 3»lftB 3)5 fio 

iO'»T 56 '"iJTS'io'M'mBDipn 

337 O'S W'lJT 5fil 3BfiB 'b5i 
?5n 33U»3 lin 3lJl) W)i?3 '3 
•!» TO 1'5fi '3 333 3'0 ft5c 3»l5 
BI33 ^nh 3DP«B l')»3 53 Tnft 

3338 piD-:n BiTC ma 131 o5:i3' 
Bf OSB rftn iB'»3' 5ft o'b 3b6 
W16 ni5B 3nft B'? 'r» 31370 

3n6l B»33 i» 0'n3» 33 pfi 3n3J 
B'53J 33';3 3CC»1 "JUB )'5»B 53 
333 SPft B3331 .fWB 53 qiS 7!} 
Wlft ni5B 303 13'»3< 5ft B'B ' 
>ft B31E1 3»ftB Bn ftl3 pft ifuj 
'3 1'5fi B'BB 'B 333 13f tB'53J 
0» -5' oft 31035 1J31' B'B 65 

3tB' 65 13311)1 3ftE' oft in b5uo 

B31B1 3»ftl 'B 333 l5 B'B3 IB 
B»33 '3 . B«33 ]» : 1D'53J 5ft 
'3B 3ftB 0)3;23 pftlflj) -jftEJ 

: o?»B 33rJ fi5 -3 35;n'5 533 

riB3B ''31 3,3) q"5ftB , SX-i!h 
'" (3) : 0'7'B CB3 rjfti; 0'533 
'3 , rftfB ri)33 ,3ft 733 •)i'i6 
: 1B'»3i 0B5 ft3),3» B'M 0)3 IfijjE 
1»3 553B 7J1)3 . OrnU3 ■ '3 (j) 
Bjft 7» 13'33 BE»5 5ftB 3nftE 
337 , BfB 337 035 B'BI 0,3jftn 
103 isn't! 337B '3pi 3'.33 BfB 
BJ3 (7) : 035 B'B 53 '" 337: 

fft 'i5jb iwn wp5B3 . vrnrt 
31B' ft5 ))7i»i :o'p'rft3 |» inns; 

B31B1 

in nnis^D 

361B 3J1 1»3 7nc I'JB . 3U' (f) 

. ib5»6 Bin (n') :(33 337n3) 
: Bfj )')» . 55e5 : b55? )>;» 

31BP .31D6 :3'» OB .B«3B(ft) 31C' a"5Pi» "35™ i6'5wi n6-.n:o 5i5c3 '3 . OBW p 'i3» 1M6 nic ■5r6 
eS'iwJ "jCJ oco p6 nppi cncs 'c;6 nrrcsi oicni fm cp? 1W3 
eoc3 ?m ■J'PS i6 eic r6 i6'3?i copp r'PT n6 cj inpi si33 ?Jij 
npic PP5 . ipi6 ipnp3 : J'jps c'pj Ii6~ti35 inic ccni C'pi63 c''5io6 
mftc "Pi . pp'i (3) : 13, p,i: i3 iiP3 •5©6 ?'? 6i?i c'!ii:p 1'3» ipi6 
wi p6:o ?nftc •36 civ I'l . '01 ist tp!»6 '? : pp'i 31c "inft o'-537? 
b6 ?cp 6i?i 5P"5? r6 6'3? pi . 63'i (:) : '131 rftt? pi,-?? p6 '? cc3 

"0 C03 0?i P635C PP i"5 . lilp3 CPPPC 6ii : IT r33 3*5 "js; 6il OP")? 

tr> 5*3 13J IT P33 6ii V61? in . onpi (i) : n;pi i33 -in op o'icoi 
pi, optft I'ip ;'6 3'6 WPP o'icoi op"3?io 6io op6i 05„p3 '? pnn3 
riTT : -:■ r'3t?i . '3'P P6 C'c6, . 'i3i 3ip 061 cp'tfto in co -|Pi6 tp6 
3C'oi iico cipn i6 . 31P i6 : ip,C"53 i"3 . Tsoi : i33i 'r,ft 6,3i pjn 

3Ci CCJJ 3,C'C yob 6i 9W HP, . 3,C 6i 13TIP1 (o) : ',31 T:'P3 

lira ITpD? TPO 013i5C3, O'PT 'D i» cnc30 i6 ip) 6,0 '3 . lO'iu i6 : ,nit?i 
:n'33 P3ci P3ii o-jpc? iJnn lofc'Moi .p'30 i6 i6'5ioi : c'')6c30ip i33 lin 
lin i3Pi (tc) : oippp iSnn i?i6'5io o'lco '3 cro iip3 3C' o'nr . 3C'i 
6i . 03ipi 6ii : "130 in loipoi w'piS 'jpi 3ip I'in "3316 loi . »c,30 

PIPIO . T5Bi I'Sl : 'i6 ,3C 6il i'6lO O'iP 'PISIC 031P0 OO'ip 6'5ft 

. '13, 0'c;6o T3(t') : P,P30 6i3 oi'3'. 6io? oi'3 : T5'" ?*'■'« oi6o 
'3 . '3 pnc3 '3 : pSpi op'tnoi icp3 piic ,i63 . iici (p') : o'7D30 co 
o'3',6i li I'o •3C6 cpo nc isn ins 6ii lino 'ici o'nT in 3ip nsic on 

1P6 •3n650 "3310 6,0 . '13, O'O "3C6 "3310 (6) t2 : '03 PCS '3 ip O'O 
7i3"70C 'Oi, (3*n l»pi) 10'n"3' i6 'P "SSI "PM en' P"3CP jpr> 'O', 0'"310DO 
0'n"3'C "3nii C'"jpO Oli O'-iSni 03'l00 33"J3 CSCO pi6C ip 3'COi 0*0 
•3 1'3C3 C'n3 D'ilJO C» 10nD6 '3 OP i33i OilJ liO 6il OOPP 65)35 O'O 
tf-S 0"313r3 •3C6 03'DP "3PPi O'ipP 031 IP'iu i6 631 ITPOl n63n33 IfD 

: r'p oipnp 3'W 0» i»6 f'r>t» '» 'D Ji6ci O'OT'D iS6b Ofii o'"35»i mii 

d9 ip pn 'n^rn s«i o-nm -iw f>\sa ere : 7331 W370 »p"im TK2' 
»c 6-)pji ii ifi-,p5 nine ?»3Bi „ ' ' _ll .,, ' ' ' _,_Vt 

*3i ir-ftjo B<icr' 'isnu wc y^j^ -,p^ :,-,,-,, j^,^-, ^^^j^jj; OJOB •^ 299 9Sp30S mft T»3 DnD'J33 OC'l 

nrc >fiD3 ci6 ur>i ifi3i wm* 
: ftm 8i» , )«3 : oicn' '7»n 
/ I337JJ50 : fi-m o>» , 'sJ'jfiB 
line 31P3C c-JCD B'1 nm o>b 
ci DO'j'3 qp» I'te I'nn w 

6)» , 6W)E : p')i;3 135 O'IDD 
. Ono 3'3 : 0"»31 )"'B3 31P51 fllTt 

l'i» I'mn , JB 31 : ri» pn 

MRfi B»C ThftS )«} 
: 01333 0»B !>»0 

V n ffi-n , lino p r 
Dms T» ir'3» on'o nnn 8-)i3» 
^■J fiiB '^3 'luno pii in'T 
'3J ftw •,03 cnps i»'n wfi 
1V306 WT?1 O'TIS i'i) loiftn mft 
i''3n6 631 cnsna ift lio »3Joi 

W'p'li ifn B-)»»5 nPB J» 1'?B3 

: wift inpli msri? i» tti' 

, BrbT ■353 T3133 ift 15b»1 (S) 
65fi OiiBIT lis ■i;i33 ft3 fijjl 
■!3133 li i>ri iiSno '»' wifis 
i» , DiJEcn ipft isTi riJs 

Is -33131 ipi'33 ICai 13 T3»B 
: C'?ift3 IS'JBS X6 '0 P1313B 

's-Sn . Bnai nit) is rfti (f) 
nniBis , o'PBnJ3 (f) : i'i:i sto' 
cjc 'ci o'3S 'jiris OBI ir3 is 

PBn3» '3 PBPS li:i31 B'ijIB 'REi 

: PBipj nipjB prn ins ]» ift vb 

pi ft'SSi 1)33 , Bi33 ipft 6i3i 

: '5 P'3 ft'Si Bnnpo inBn 

B£B <P3 1)33 . OSB P'3 pftl (d) 
8f CUB P'3 nfil ST731 , iis ^T 
Cil3 i5'pi5 rfi ytiy vixim nro "ju »{<lDa niT^p Np;ini n,„„,, ^,~ ^ ^^^^ ^°^^.,^ : d^id£k;j2 inx nsTi nDnn«2 v ^AT -: I vjvp: 


^npns ^y^VDi^) t : 733 'h'^d i:n:^ Z \b . * .1 

^^1 . 5 .^ J.. T. . ... : |V.,T ^ l-.vv (.- T 3» 3936 . wi^ ''Pjnp' n\pj; ^''.^oi- n^qi 
'nu^j?.^ n^^na njpnv 'P 

p2?7{j'3 nnosi ni!?' npiy ft-wMST ~nKnT!2n n^3-ni<1 n : ,1733 

V T : " T T T ; T ; • 

n-ij n;;i «3?p n^? ni") n 
n\iHni:3^sn'93'n''piH spy c^-i ij(i33 p<5 f;pn? inci:-c 
n'3 ni. (n) : OJ513CS ivroi; J6 (T) : n, o-jsiscsi oc ins . '5-3 (;•) 
nfc ]3 win 

^5'» T»? Cil3 . tlfistlSS (C) : PC33B P»3 

iifiT:3i33i 15313133 is p ftm n?? \"nl7y. lyOWNT i^^^p^ 
. B'3J'i B'»")s (') : fiin Bin ,u' , ,i_.^>,„l.V nJ./ »...".j 

CW PITO iW Ifisr' P PW V.^:^ ''^^^^I «!?>- ^W ^"^ 

:7-i?b»<:?iBp,:3'! pi^^'itii; 
ppn'fivn^jip Mqpp ]ii'':pi *> 

N57P "IXN"]"1313; TPDi'k' ', 1P31' OJTP 131 O'Sil'il O'C-SISi 

: I'mssi rJpns vn^^n iBni 
CC B''1B EJ13 . »■) BniSn (3') 
B'Bi Bfi; li BEUP hi Bill)3 ST 
lOfi'SP fti Bi33 iftiS V3'B3 »S 
Pil B13 nftBB 1'3133 131 ofti BE 
Xh Bf> "0 :iB-3iftEP ift 0138 
: '•)? .6il 31P3 oft .33V 
ftlBI fivi3f f 133 . J3rC1331 (j<) 
'SI : V)'»f l"'313 SEiE p TTlfl 
: IP'S ST is il3 1»S . i33 lin 

. iB'mi pfe mpi iriEM (t) 

f|lC3 1B» B» S1CD ftiB piCCB Bf 
1?'h3 ift IPlft 13P3C Blip '3 ]13»B 

VP3 ift5»E pft ■;fi33 ins ssi 

O'iUB ififiS O'p'fS HDft Pli» 
OBI TiSS 1I)33B B'i:SB OrcftS 
B)5 B» lO'OT'S 331 O'SW ro fti 
Bi5 pft ■:ri33i '3 •35: isi3) vie 
■3»ii B5n BinnB s5nn snftB bct 

OB '3 0'3SB IPlft inpi OBn 'S 
BIS t!(N3 n^'p3n m]^ nj}:} n^3 
nnJ.hK] n^; fe 7|^k 'o^-pssn 

' -T-:. :- 1 : ^t^: v a- t : • - ^„ , , 

.^•?in D^n-p^ ' :733 D^n3iD-3i h'^^ 

• ^T T .1 • ^ IV T V." » - 

) I" <v -: spT iian 'a OKI . „;,,^B 
: vi'pis DN-i -larKs . o^<.,^g.«3 
rw'-ipa Ksr-Sa len '^ ,,5,., 
^iniH . orfhx laTi dj^,,, /.p, 
|B . ijjiTKn ntn ini-., ,.,„(< 
viH wr'i . nyin iz>vn^ .,^3, 

twi 'a K'aS : n'on nSaa 


nnr 


ttSlnn Di«3 b"'3n n^niz on? in"! ITK K-a"; jwsi „),,3 

li^S _S3i . nenm Snno -'^g^,, 

ic« na i<"ca 'iiai' ,^„ 

P'Di nH'ipa 't -ij-., 

'3WI . inx pn.D-jnj Trilijj, ''V -7jr 733-"T|7D n^x-in?^: it} «^ 13'j?i iTiiPp !«« Hs 'nn . D' 
p'j?t ]'ji: 'i . njisn nas"? T5yn«7i \ni7k. ^5?;* TI3;y3 * ^V. np% ]3 Tj^K nil^^TK? 

ND?']™ &*'3 bynp It? n^n3D~3"] jiNnns: n^tr'^TJ' 

.3n '?Ji:^Dn9*3n''i3t;j*i3;i .B3-3i3B(i):'35ft';Bisi Ks'pp i^nij-l -INK* ^31 JO 
nis'1 ]'3a .BTOcn (8) _:i ." '.Li^..,.'' ' L.;* : isin ws 
.i3in (0 : 

O'llDB pft BS'ini WS BIIB ;'313 

piftiBirs B'p;in33 (r) :(8 b'»d3) 
: ft'sri ins . ft'si : pEin3 is 

: BO'IBI BV3E pis . 15P3 (p) 
p"rJ '3 O'Sp'l MS .0'33'1 0) 
■iBK3 1"3B Pni3B BBl qinrn 

13 3Sr sp' Oil 1S3 ors ni'i 
Bim !'!» • 'SI (j') : (B B'sc) 

IPBft) IP'S 33 is is ms B3331 

: -icftns ftiis . 3i5i) (in) : (ft 
su< n: nail in^^'i i; : 7531 
xn^pN n'3 fi-nt: ih^dV 
Dp''n«n3n"''7n37 nwi3n»i 

n;pT Dyv" •^c'>?.i:33»nv 

n^i nin3 ^^3 n;q 13 ;:DipjP n^i34 D;n5 nip ono 31 ptriasi jcdi nx'i- ,3 
rpopo.io'pti ')» jTfiH nnSi^^n 

TO ri»m cic '3 r'r5n66 i"- 
lino iJ p7 (7) : 0'icn»3 >=* 
•3CC3 lino |j J56c pis *'■ 
Til wniDS 'nc r3 inirppf 
If) nil?? T373 . o3-5roi^ 
. 1D7T1 (0) : ID'-}' DOTU »» 

rsii?? ■;EnT)7Di3 i'n n»6 * 
lii? '35 jOTtji inn' msic 7c '•? 'DDl'i 

'cm J : '733— n^D ^3"i ^31 3b-3n 

„ IV T ^JVIV J" - ^ V.IQ AT 

•AT- „v V"' 1: Itt Iv Ijt . -: : lOlCDW 65ViJ)5? Tft )65» 'V 

in^rpi''— ?xiic5 : c^;n ^in3 32^'^ is 's 73i w* . ,?-, '5 . ?ri37 : 3»»51 lew 

i»p roiiDP . c'occjs : ajjij I I t I i. ii i i .^ I , ir»i3cJp ■33rn377nc?j5ji) 

roc c'icri .rir iJcj -jcfi : in?3 fti icft . c^fic:? (p) :inj n<3 Is r.b 3'»3i ^ddo qipscns cr? 'in;» fr-s t)'3l-5 .oro P's pfti (r)):c'n'? '")373 ens 
?'i3T rft Dp . i:n,-3 (y) : fis iisi ib . ?nifcn (•) : i33i rij? . iss : ii»? ri5)33 c'j-;i?s !>» -ic . o'dsc st : 07i?' '7» iss . cnfics? cr? ip' rfti 

IE -J!)! Itn 0'->37? 1516c 'Oi . IPic'l (t) : Die W» ft . picM (j.) ; Jcsn J5 mjj Dipsi I'ifi -5371; '05 . 7C63 '3 : O D'JWi . ris 3^ 7^,-' 39 *C3fe (33) : ccb p^nsj* 
•■:06c -jpca ifco; . i»iJc 
PTJ . TU3 : -nin 6i li 
: 053 'is bmi ?f)j'o jici 
«pcr) n6»? Ts? r6i (») 
pcnic ii'63 srf) '•:? . c63 
: oJ c"5u onfjc o'r3 

b33 lJ» ':C b lf)3«l (j) 
Tin . '1J1 -,in5 iL-cs i3C'i 
?>ri» ?f)i3: ]tz 5»"pr5B 
WD i6c3 C'6 ursi 1631 
: (6 i'pi ) '1:1 o'icn* ncc 
ftrs'jn r-jns . -iins ices 
~;i3p'; y.'z P"3t»o -JCD 
r-.w -jrc i'3 bm 'nmo 
i;ti3-;i is'?? isz pi O'fi) 
l-;r-s; i»c imr i»B n»6 

13 


PT) 298 

nasi D^^j^^3ri-?s D"'SVi^T]\n n mi:iD li Tjfe )n . "an 5f.(fo) 

n6l3 ICfi •/3'73 on '0 137 
'CJ . 0'C5? is (33) : '9 

OB nfcn "jcfc i'3'io' lino 
is; -io T3 ■jonoi i65» 6Ji 
niftjin : I'j'io' M'n r»3 
c'ljo . o;oi : Dif)5in o;"on 
ID'S? 05? "I'is onnfen osoo 
'B'35 CO ini;: nsfe iwft 
cocr ciic li O'os "Jpco 
cs;? isi pifc in»po do 
■5pc3 li 1635 'S i33 linj 
njcn: '3 li lis' 5501 
icsc? CO .15300 : oonr* 
V im) CO i^ p33 "fh"} 
-.\rf> ran onoi oto "jcjo 

CT3 l** 'S 7»» llDOi 

V?' . o'6'}i» (») : ns'cioi 
onft lifts . cp"3cn : cMm 
ip Mw fcio orft »s qncn 
•c'7r;30 cc cbcoi 65i« ybz 

'MJIC on .O^ftO 0'")373 (is) 

ninn fti tfei . ni»n fiii : -yDO 

0'-)37?n WTC3 '3 CnCO T3 

. isnc '31 (03) nip'u' 000 
a» 'MST -Jcn w»c' c6i 
^» ni 7'» -jaii iiiftci i»o 

• Of 713S3 ir'n; 6ji o»o 
li ■537 on i;i "jinft . oni 
cp3n . nft i'D» (13 1 ; ^ino 
'P16 3'C' flic lino ':oi T*^ 
lOft 'n"?c iDiO' .Ts )b 
iTijn cc nmi o:icft73 one 
dP'i (rs) : "Kiftno pp» 
,3 ICC ftii i:nn ippc . wnn 

1370 :ii i:'nf!0«3in omto 
-in? cr> "jsin o»ob on570 , 
oti c7ft cici rnc5 O'o fti 
i3i"n O'O fci 's li r/nfeo 
i'7 . ISI o'oi (ns) : icnsi 

C'iCT!' 07si: "JCftS PC3 C3 

• sen in;rn it ftii cc O'o 
yr . Tr? osps? (3) l^"? 
n':c5 lifts opnin ipps « 
ro c'io"" 'C5ft 's onJcn 

nwspo OBW . T I :• V tI • ; • V - I" T •3T?'l^ p~TP i\™'PN'j 

: X"1133' iplDfl X-^n KPl"lp. 

]:2? "'n|nn ';,JN""7'£b cn\'?« j N?)b ^oi?. "^'^p "noi 

j;i2u'r{^7 "•SiaSD ri:/lT1 Tlbl^nwn'DD'i^'^xn spang ■?;? ]ln7 

: «p;n9 ypriE': «7 n^ DTD 15.'] las r?»s:i*:i in;pT-7« nil?: — I'^N 

V.T : : • 
•ATT R 

•IT T i: 

o T» • : • : n's mn5 njon? i'n'i ns 
n-'pi sippa* TiSp njp.nv)? <.• T |. .•,..• - •.•:::-:,"^ i-^/t' ?5nn Ns^a ivN-n5i33 

'• yyi'' 'Tit?'!?. N^DS 3 ' ^'^'i •••A- . -It. . : ',. . .,T v>^- 

''itr 73 \S3^i i : -i^>M nrp^n 

J" t^ < T- V T , frl : : T 

"inn 15?D*'2 ^2Z'^^ "^^^''VP 
-^31 ib"3n lisnt:; "^jiij bno^i-i 

I : T - V V : - <- a" • r •3 n»sy'?i NnT3 iTp-ix^ 
Nyn'r? i3\~"'i bppi N|7P O'OC -JUCO 60 . TIKI 7PC3 0) : or 1» 33Ci oSwi n»» ftil 3»73 O'ClJo I 

iJJurw lei's inifi b'tss? mi p 
'ei iWi o»pj nnipij ijuiji . ij 
'B';? 5»j B3);3 o'-;c» pn wJias 
■5:6 (h) .Dj'5i?in"jin)'iri'aoftD 
nfiri -jeA (33) : ft'05 p"-5<n3 . ')ft-)5 
65'E3 i'3'w nio .01101 lis mi 
W'33 nto 333 iln Jft wfii fii* 
riRSin iipi oral nnnfio oi»9 
. rnmft ojoi : 533 1>» <3B )f> 
: ni65i» 00B3 pa» rrnifi coo 

3PC0 'fi'33 , imis '3:ft IW'D? 

ftJc 'ii["Dooo3 e'j'»6» I'o; o'lco' 
':3fi I) ii:ii : 533 •jjn o» o'teo 
i»3Bo : ccisT mfi rslos . -»il5 
oftj'op) ]i'3i Bijspss,!');^;™ 
, i>i-) : I'toi vrfij3 053 ftis rnu 
/■Jinfi udj: 3n5»o»o'3')oi"inon 
311)6 i;d3I ovc3 nsJJ vJ^iis' WB 
lou'uOD 'D> ift Jen •^•>^ )o or 3»fi 
f w c;i) mi3 0'063 o'lcsa 
: iir'50 11) D3i»n iwdo 
o'fi'jin . o'TC30 ift o'ft'Sin {a) 
o'-!j:o )ft VDP ij3» o'fi'5mo emn 

J6 Olft'SlO 01D35E3 3'1)J 1D»3B 

, Dfts i]xn : jin3 I'OB 8'ib:o 
'» ocns o'onB 03» o'Od onft 
'■)o o'iBoJi oo'lfi nfiil o53n 6iB 
63 '3 (rs) : oni6 tod od6 i3'to 

33TO 1)b:j 63b 'B3 . 3310 1)»B3 

i;'«6o ■i5<d3 i)»o )»» •53r 333 
mi6 npn 63i oo3 3»6b w3 1) 
. o';Bn'0'7333 3B63 o'oi (n3):3Di» 
o3:n' 0733) 3b6 or :» 3:fs 'oJ 
on'o •]6'0 o3Bn' r-j'33 imos 33r 
«»< i3no niflicro o3E3 '3 3»6i 
: o3:n' 07333e io'p'753 6'' -ju 3i}»o 

'3 ;'3 O'O; -JBB . IICO 31;B3 13D'1 (:) 

3'r'3i osuTo onino ibe ''d 16 o'ibb 

'IB 

nN'ipa 'j <nni : Saa im ""w 
: lyso Nbn noB' w 'bSok p'oi 
'nni ivotf '■?« li'ji D3)tK ion 
: wn' nS i.tdi' iok>i . mb-bj 
lO'Bi ion 'a ns'-ipa 'i imW 
■jiajn Tj? . 'niseV naiPjjn ki'; 
'irjK ^S iSa'i im'Dn . iinSis' 
yhn nam : c'ra Ncrp . -[oiSr 
''Di "jjibji Snj 1JD Noyoa 1'' 
wiri'i : Dye iipa Knai 'looa 
nirinn iB"'?a Y'viBn'njoo 
. BIO -7^ apt' rinni ;o'bi 
; iwinn dmhi naS nn')' 'n 
r-inn 'a . Kj'jn nvn yavt 
no3 . Mina ijjcif ova n'? 
nb 's*? 'S ,-Din . D'rinn dtik 

«3 '3 UDD IS-VI'l . B-inN 
'0'D1 'j TlB-ya . «-iB'D1 yD»» 

•no B"n roir E'vaTju ti" 
nsr niB-v 'nipva . B'lai 
'riB'va . 'p'ain pina in'pis'j 

IWB 31)E3 IIHK nn'jvi 

'3b . im-Bo (33) : (33 ■:y.a) 
: r3i3' iiEJn .ijs'i : ipdi onso 

1)'3» . T133 : 0U'3r. '3b . 1$3B0 

B53 '33 6nij 06:10 i3i n3o i*'u 
0B'3C3 i')» .3in6i.») .•(n 3^6) 
O'BEi) 1)1036 3n6n jipji pi -jinft) 

I')9 . EtW) (J3) : (B) 

l')B .3'cn (IJ) :opm? 0f',-6B 
ipPB . iB'in'i (f3) :o')nio'B3 
: (3 33in3) B'3n' E3no e6i ids 
: o3 35?3 o'3» 1330 . niSn (6) 

: OBTSI OB'pS PE3)3 . 0B|-30 (3) 

eni6 3P3'i 1B3 i»5)36o . vro (j) 

. 'UlJi-J) -.{K pi;6-)3) 11P3 
iJ33 0B3 B'63p) m oi;ni 011B0 PI»C 
Pl 39 "iin o's: TO3 <5 . 3»w -Jtn 
c'.imni iwfi i^l' ''' ''""'' 
li rrJ oi5 lbs '5 ii»i vli) 
TO D'Bifia ;in» ci'5 cni ^js 
to on fii V"»> on>9 J5 ow 
111} cnis I'f! ^ lunc cm eniP 
fi5»3 . onio I'ft "jwi oJn td: 
■;w ftisD infini «'p3 oft ^s 
I'Jft lE'JT ftii IPlft ifti' ftJi 
ccte (') : ssis ')E» ii^j rw 

fi'JwJ O'Sjfi O'CiC UlJw .D'C56 

era DCM '3c» iw 1» inft oi6 

)»» . 1T3 (ft') : JB")? '»» 
1B'»T -pCBJ 1Ptf» PC»i WICW 

Tcft acniBD wfi pi vy> in 

■iC» ij 1»»D»3 1T3 ''C 16 «n'3 
]'3'5D» 1'3 '3 WfiPSii "'5 TOft>3 

'1)3 ,pi3nD '"i3 : DPS PGP ')En 

CSW i'V} 13i 5»B5 "I'ni •I"li3 
: ftP3»3 'iftCJl 3r3»B» P»J»3 
I'JUBI PISPD ''5J'1 3'R3 . PWPOa 
TO'TO ft'B fiin 0B<J'3 I'fi inft 
OiSPBJ D'li3 B'7J3 PIJ'PP Cn'51 

on33 cn'5i 'Tin ubi pi o<5ji3 

pft pi OP'b '5Cn 'TDS) D'li3 

: ■jfic DC 'ibi Brn;3 Bnin 

<j'Jft3 .0'nl)5B1P13PDB 'ftli3 (3') 
>li'5ft PPP . iOBB i"n> ft'B p-5wn 
)» O'lJf ]1C>3 pi 'KB TO . TT 

.is'inBfii3)5ifi (r): 'T'Wft to 

I'^'P'SJ lies P'3» 0'fi3 TOS CipO 
filBl np fill pft 31P3 . Ori) "Jlft Pft 
■JCft (TO) : l"7p ftil 1'3'R3T 'n 1» TO 
puni) 1)3B3 .pfifBCBJBPft l)i Bno 
wnp PUB ftlB ii n»fi3 puB 
■)»li3p-)31»B ft'B PfiW CC3B Cntl 
p31<1 Bfil3:BnWB P3 B3'W6 5D3B 

: pi'ftB fircBS R' h) o«pT ojrp 
'■3p . eniB'B pft iftn vfi (oO 

fn'B . 13R' IB :DniBiB ]» IPBU 
IK 

D'33H iD'Di 'i n''?j>m : bt 
. nato BE' n'33i naan nm'jp 
: K'33n in^oT nn n'*?!.'™ 
anSis"! ''01 ns'ipa 'a nnSci. 
isS'i pns' cnbe"! . h3 pns' hya 
trhi^'^ . ve'iri' b3"i3'i . in»D 
■n3'i . ff3';m v3Hn'? mi.T3 
nam . 'jsicip' nrmo nn 
. •ii3n Sk in'OT "jK . n"iT 
T3 nnSe"! : mo nnS ms'i 

Jft pi:D V'»B3 KriB'Sl] . BJJIPD 

''Di n«-ipa 'J "sjj'K : [ww 
. 'n'l isy'K ''5ip3 voff nnj? 

:in'pis ':» in'av 1D«'1.1DVS 
-ooj 'd'ci '7D 'ji ion 't 't H-p 
■r.ir,i^ : 'yea mosi ns iiD3 
r«t 113P N^a p'Di n«'ip3 'j 
D'i3yS nsnsi . ta tS nanji 
"a* Nsn «'? OKI . D'sSnnon 

■lp«'53 •»» . Tl'' (') ■• l»lp»3 

,3ft . Bcnino 'oft Pi lPi5»PiD»i 
jisin .'ito (ft'): (ftn3TO3) i:''i'3 

OI'IJ 1'3» .flwno ippil B')3 

5'»b) lisBi 3mD ms pft3 b;c»bi 

'5 1)53 BPPCB l')B . D'rIb : (33 
: (ft) B'DB') iniB3 1B133 O'BB 
PlV5ft (3') : BBBIB I'.'B • OniB'1 
'Jlift i3 >» 1B3 'RGB 'R3 DO . T^' 
RPB . ftl3« (t) : (3' iftpfR') '?' 
CB'iB pjfi .-nsR :i3 T)1 0'ft3B 

ift-jwnpB p3i} . 3ftn (13') :B»b»Bi 

rft VPi; pi OIW'B IB .D'llB'B pft 

: ■)•;;? iB v.-::bi (u wbe) ■3'so 
. liisrBi :r'-^:nPBi3';nV3B . i5b3 
13 ri>»PB rj IBP ]i'»3i »> jw 
Tj-na ninb? K?^5 ri^57 ?:ji r\vv. l^3%i,'f^u^'h * °7?1^ ^^^rrt'X Tr9i:;TX 

■^o^?!! ^ «^lpi3 ^""55 T '^^^ 297 tn-^^t^n W2 iHOT ng^j ni2n 
n/p.vJ"! rti.T nr?! x^s "•D'^'^d^n i-p .TDT^.TpTixWDpyio -.p^:? nn23 ^TDi;-:'^ ^-rpyi 
«n^*s: V x;? D:.pT ni -> .p'D --b,v{i ?jn^pN--iDN'Ks*Tn ^hn 


-Ds •^N-iti^: •ri'7S ni«3S \i7x 

^ ^ 13333 'BB3'3 jt:it: v t I •.•|v.<" t v •• •• . t 

xrinpi TjE'w D^pnni ??ai -.j»^^ ^^^ ^^^^^^ ^,^^^ -^g^ 

»nni«-n:3 npinn «7 xnn J^-; • _^- >^^,, -^^, ;*• v ' •; ; - : DTD m^m^-^ ' nnxi ^hk IT - ; 


TT T :l- - ; : • : vT j 

<T9"??? 'Tpn^f X|7q noHl'*' 

KP71 W3? ^vm^l 0^?''? °."?:i T'"^ Wit o''^?'*2n-'?« : WD'n 3ip!) lu'i? c?i 
in:D ninn . o'c:ft ccic (') 
"lb (ft') : iii5 is-jSj sn: en 
: '';-nc;5 c'7;3 'ftib.rwnp? 

P3,T3 ]ici . C'pb?! (3') 

rnn : (fti o'cc) inins ins 
lip'p flic . yr ni'Sft 
c"fti'C"ft . r>Mi) .cbn? 
. 'C'ica f)ij» (7») : trij 
ft»:i ftp p'? 'rt7' fti 
ivircwi ft'? ir)"5D' n^tr; 
.jftn (i5') : ?':ci c:: rna-i 
C'7:3? . 'nift i:n' ]9 : ft-/ 

'0' 033i» 7CTi C'llP'O -'J 

D'JwJ onmpc i» o;7;r ife wis'inc 7Cft n6 's qfti 
cfti i"5 . vpPD nn'i : "313? 
7i» ftssn' fiii Pin'c cnsii: 
'Cjft 'T nft fts-5» ni'.-ii 

6101 li 1D'5' t«313 ?»ni»3 

3ui5':c» i)5ip»3ri»' inJrn 
np (') : ys3 cdJ up ;'ft '; 
np 51? cip»? J13 . ?f» yi 3 
CT im c'cjft c'cic inr 
6i 15 113? 1)3 ?'n-3' nft ft'5ir 
ro 'cicn voc 'cii) nic 

: (O'CiC 12751?' 1131370 rpwo 
. 1D1C731 1)313 i"7 . 17 3 (ft') 

f(5»' Dipn . 75ifto rnn ift 
'1J3 : c'lisi o'prc D'733 cp 

C'lfe7.?' D'lis 0'733 . niSPB 

:' i\n:> ift 05'ic?i d77j> 

0'li3 C'7;3 . O'pin 'li31 

ift o7'7io . onic'i : oTnc;? 

Cp7f ftil D'i3D 'T ir ?');7' 
c; c'c3 11)313' 6J jcoi ?p»i 
. TT nii'56 nnn (3') •. ?»? 
'DC5n'3 fpn o'i3no cc ': 
0'c?l ii 5i5 pJi ?t3 ir)iir?i 
rnnn o'to o'7:30 pnc 
ii ip'i' 6i irni o'i3ni 
. 'C'lc? fti3» (t) : o'Jsn? 
n7trij'n?c if'"5C' f"i5 fPi' 
inift '36 iftic : onci CO 

W6l331 '0 737 ?» i'7 . 737 

Tjoin i33»n ifti n»67 7Cft 
. Tib '3 (11:) : '0 "iyj 'i 

li 7'j6 ?»i 7»l651 T36 c6 
i> 0^17373 ?3:D CV'i ftiO 

7373 i5i3'ft oft '3 nicin I'ft 
Tib (tp) :'J sncP fti ?>? '? 

33 <]1J3 03ir3? . rftf? CS3? 

.D'7i?'D nft (p') :i5nft» 7nft 

Jft tftn 1P3 7C'6 C'71?'0 i» 
0»7C30 IP .130' IC ; 0'7C3? 
1»'7pPC i» 07'3 Tift V)Ot^ 
095 0'71?'?1 C?»13 c'ieoi 

6i . i:n' fti (3) : '3 liipn* 
; onw'O Ti o'7P3? ii7P»» 
w f nt rhvrrt^y pici5 . c'oifto pro 
c'cn piSmi i»3 "owS orr-iy o^si<n' pn^ eft' en? '»*« -^ «?on «>•?? n>^ po^ 

V?1 .JJci 1CC5 »i pn>51 (3) T : : • •"•- "Is-i I • r-w - t .CC3 iic ii-f)3 9i5o rn'ii tnTiaSH 1X113 

p isncni iic iiiro 07fo ,;,»^.,^ -,«-,h< .♦♦i'o^w V»«i%*"' " 

13 ip (7) : 1C85 ot i3nc« ]^ ^ n;DBf ^j;aiir:i « n^^ 

103 . J3V (O) : 1V0-) JICi '••• - : = " !" oi'-"-. 

tb 6o-)» 6is left i» i«' -HK n'STQ-]! nVT^ySJI ri^D^D* 


3ri"j3 vifcn ro a'o »ip»3 

091 IT T \.rf . iw)3 iDss JVM hn'«n 
■i3» : 38 wsn 
■.n ?'8 .is« 

r»f»i wn3 D3'6'3« i'fio 
Drs iicP 'ife onfi c»c 'p6 3TO 'J. smp ' npohn KiDoris 
]';j Vei^i;i? N^pb? k'^i^T Tvn inan insn nin^ -k« ns j 
trny7^ 733-172 Tn T'3 nj^tn 

ITT : ,v/ T Iviv ^ r- <,<-: 

Kin p'-7j; '•3 nn W^«n-n« h 
.T i>7 asTnnyj iDnN2r3n'rft,pg!,„ ,^^^ ,^ n^ ?2^-io »«w .rrpc'i(fo) :-)d6od 2^11 l^rX HTH li^ W PS rT?Kn 

8iJ U . W JWJI : 3*3 5Cp htt: • . j- \y- f'y *■^^ : 

.=w 3n :tw ,» opiJ n.?n« W ^.7pn ]^«-^3 D3T3 

•)}n3wv53 .131)5 ensr -Ji^aT]^ rrD7!?ni3n"'?xinK 

,0"7C35 ife (3) : »»C 0'<(30 ^* '»^. ^_,'':^ i '^' 1^?'="-' J*..';^ ^ *>: fi'»3 J)15T ^ * ' = /= ' = n! a^5iK^i N^^Tpj^ n'5 

n:t?-cy3t?^«yp]n7K KO 

KVT)aii3:|n;pi:f «?7Pi 

n: ni? •'i>« K?70 n'33 
3^n; K^^oi' H;jiii^ rrjpi': .fcn»v(7):raJpi?,Tfwi Vl^T j;3I0''1 D^IS— DX ''3 

LTiV.Jr^?.S f^3-i#m?^V:5':tDV3 

9tn nni' arc i5 nnfc ori -^2 "a^bn iT'33 Km D^ 2i*"'N 

♦3^1 . '13113 ip "S " 133 '' ■' '■" '•'"'• '• "* •>' 

tx> icf, ir on'ci few i !?■??) ii3rr7« '".l^T^ ^9^ 

WMiioa >taft T pinni 6j-)» — i^w 'vv>t5 n ! M^^s' 1Vt!/3 3K^1^ 
. ers J3 : imfco in c'c6"no "HiaT^K 13T'l "p^n 11^30 T?^ 

00373 05'i6 •:37»C 5»3 J^Tl 1^^ '^^^ » J ^?«? 

. ciici nn i»'6 : oife l^y IS^^^^s" n« H^An n^2iir\ '5'w -J «3'70 n'3PK37pi xnjK 

CliC OOj nV9i CP3» DJ'fc '^n*-- -: ^ ■•■• -V- t <-t-:,t *^: «■'" r,"-; ^ rr* 

XT) Ofli ni'sJ cp3» 06 '3 
ISdJ o1>&5 0'"3373 "KT Cifil 
:C>7W0 T3 .liO'l CPT IDT 

csrfc Isv "iJw i'6 '3 (0) 

liW CTIIB Onfe ■)»*3 .157 

niroJ 08 nii3' C3»c li i**! 

. »«:Jc "3135 i6 (1) J 03T3 

1DU r5pn . MP'i : o-bo 't Jc i37n« oti pin» loa 8«90 'bJ . wJpi : MPM -5503 8'5 Vh is'sjn Ic ')i35 16 

i'33 6101 : -50 cfr . c^D cfi : ni»3 'ci:3 s'oc . 'cwa : 'nSc? i»d p . lin 73» (f) : d1i p a'5 '3 p'P3 ij3p> 

,tJn (D): l*rt3 '»cfc'5pjo ■jrps 3C1' il»!' P'f'^' • ll»5i : »»C'i J» 30i» . bb) o : ilea p'33 o«o »»CC3 . lioo 

IP 38 9-) icij low nfc )ci>c D» J3 Jn . «n9 (p) I tJso \(> jws -jpci 60J 


t>Ti 296 73TO 1* •JBli a5n 3'P3 1^> 

: B5ft'3J Kin )j cpnwBB 

13V 1* 'i 6i)niJ I'DB Dn»3» 

em hv)t) pn tnxi fyvs 
: ow (3) . p'c PB 137 I* 
. -mfi I'juoi '•),•) 9>m yn 
o»3 i>fi3 iBib nin> , 5>s> 
: 3615 pi yuK ]» oJij^c 
oft3 , srs pfis nft ft) nw W 
msirI ns) )»B8 o» rfi nin 
p 59 : pfto nfi pin' pi -jifts 

Cl"iftW II'BI l^W ,fiD'5» flD 

Oirp pi J»B5 I'nJ fi'5 p'jwn 
teviinai'fi n> (?) : jEnn pji» 

BTp5 PC> JD>» Jifi ,137 03pft 

fuja 01) )ifi p5» ftj) 

CD* p oft BTPUPI 0'')311)a 

■)»iJ3 •)i^ B3pfi i3iic lina ]ifi 

031J)3 137 niBD) ill's 'fiTO 1))* 

Ji:' i»p ojrn iR)fi 03)i5i3 fi5ci 
: finjPD 113P' 63Pft5 Ji3' ':J» p'> 

. iim p 1W>B 7135 56 M 
1))3 SOTO B'a 01) P 151)03 M 

0'»n?i n'735 infts snnins oso 
ft3ui lino jmv oj7'R pi o?i 
nfi ini:i i his 73 »'3im 
"in inifi i5cl: . 0'53n3 io'»7' 

1>» 731) (f) :pin)) O'O 13 7130 

jin3 731) B'o c'fio or . 15130 

W5n7 fi73» n''1 DTOI T13 0'?» 
37 73J D'70 n'fi 0;7P1 10i,77j 

loyiJ ii) 1B150 'is J»n jji 
1711)3 o)ic» Of ■en o» nnfti 

1717 <)3» ip753 0)1S» 10'P75 qft 
731)0 Of 17»fil 'W VO 1717 'Wni 
'3 71i)')'B3)i:)?10n)p 1173 O'O 

'ill 13 IDC 010 iJn 731) 'ci:o of 

Tin 731) Oip» >33 7»fi 0J5> Of 

Dfi '3 oo» 7nft3 i)no 7nft ftji 

1> 010; lOipTJ is l5n 7»l) 0517 

73f 6J on) 711)1 "iJno 731) 7ni) 
fiift nwipno 7nfi3 ofo cfio k 
linv)* i)fi5n '3 lin 731) O'o ins 
van . wnn pnii m : iJ»'3fii 
: inipns I'pnp nin> snp 3»70 

1JB» 

'So '71 ion 'J wipa 't jvij 

PH ')3 Sj) OTH [inai IOT5) 

•I xip ttrhv nSi'n . onSB 
. rnfn e-Ka onTi'jK riK ihjt 
m So r« . onS 703 iij jnji 
tinai . 'a"? "jk )in:i wmt 
wiaSn jinai . (rrpnon hn 
I'KTna 'ji K07p . h'j Diom 
naSp'oi 'n ana aina : "» 
'nerni , -pjyi jvw inion 
arvi'M 7i» ro . ava ainriM 
Si rm . nio' nwn I'va 
. Dn»« «« lor n»H D'caici 
• aina »3 lym yr nnsi 
KtJTp mw ri'TMB' riH 'nnpSi 
Sj) 'mpei .TvuTi . piosT 
nan 'n vm itsK na .carrn 
Dn«<333 't Thv^t : j'pTi -jeaa 
innnM inSrn p'oi B<ainaai 
.inTOT nM inp«i . pipj? t>rhm 
n* 1W1 . win n»» irnan 
Hnnii S3) . i-Sa nn mn 
mt o'»j«n mSri i«*Da 'ivn 

: bnioi rTpe'itOn . rppt'i (ft?) 

P^3 7»Cn OB , 57»»0 7)n3 
: e«» OPJ ft7pi p . i;; : oi710fiO 

l5 D«P riJini ins picb . jipn 
liBin .omifio :(3l)'») pcrnj 
: on5cor« .oin : pdo p^eft 
. ftc7» (7) : of3 pa . M (3) 

7373 . 737> : RtBiPl pt7 )1ciB 
6D3J P3B' 131 P''3 0ip»3 7'nia 

.SsfCo) : PC33iMBni (b b'Jop) 
«)» . mJc'i (1) : p5i3i jicia 

.(0B)0»71)0<7'}p fiteppi ODBW 

: iwp : »7 ]icJ» . WTO (»J nop pn 

TO . ego Ttn ow pW (3") 
9>D»i eiuto 6'o "sn p'xwi 
wn»» Ira) pi T'nis pop 'sbd 
p'JoBl >)n> '») ooi oww) 
9^1 ess !«} 3«0B ocB nS» 
*J 65» p<3> 101JB' 6bb St 
onssJiB 53 pfionwofi 9 '»6b 

0B»» ]ici P'JCJ 1'3« 3»W 
3»lJ3 Pipipln psi 31'5p fc»! 
JPJW 0C» P»M PW> »Sn 9«S 
o'J P'fiT fipsnfc 6jiB> 0«'D 
pJn Jic'i csTO , fms us i»p 
■WIS (j<) :riPJ»3r5c e'J5» o» 

9'3 0>Cn» 'IBM "JBC . IWJS 

p>n3 ct: 'Ci i»'>3 i»D fiipj 

TSJS flim 5'OD tf) 1»')3 » 

f nirpe >i)3 oci : i»'}3 ph pi 
lurs ffiftj mf) UBS 'wo ii>3 
fii; "jw:! D'jwn owfi vo 'S 
dj:i : oncss ifi occ eifi W' 

'» 8WJ3' ■513» OfJ , 5«fi"5' 
53^6 D'JKIl pfi'Spj OJCfilB jni' 

>fi Bip» pft i5' 56«in» pi p6ipj 

0131 ,3ClJ p Pfi*^! ■53CC' pi 
i'3B31 llfl) p BVJP Sf '3 
li 63J1 ipfil333 Knnv ISTOOB 
VB30i i31' OfiB 133 pft Bl5 3PTO 
133 ?'»iB pi 8B»' WW Pf) 
fi5»B3 VBSSI 1» awfivi 3tf 
Cpft 0TE30 16 : 1BBD 5>i) lj 

iJ»E3i -jjnpn ■3»i> 9in ,>di3 
unrcn jp31' 03TO jsi oo'ift 

13i W Js 1>63 OBSJJBI Of pjlJBl 

'33'ft (v) : o-)f) 53nn )h sicsi 
jiBft^ai i» Of .onsso 1» ieu 

P»3(1C) OOlfi'jp' J» 56l 1»'D1 ift 
: Wl)3 D136 Jpo . ■jcfto 
p3 luii ''p. . PTOno 56i (fu) 
010 iiofto P'3 iniis fipiun 
136) OB voB prono ]n owi 

. OSfiW Oifil (P') : OvjTofto P'3 

rfti 
S« 'n TDK na : tioin nrpi 
'B'oa TOKro Hopiia n"' wrn 

03 i-wrji ''Di 'a onpTo : a*' 
lair on* . onpin trvut 
iSmi ffipnoi 'ki . tfipio 
'a n"HT : Dn»a y^i wb'Tt 
rnpB 'jpa oan p'ot pj?ai ^m 
n^KT rem . rr'KT ion 
'n ID m Tian r'a : vpDi'a 
]emt n'aa nm ri'a ti jun 
fi'a Sk vroT Ha <a "nan n'a 
vn . man n'aa . iian 
•ny VB""! M'a . n'?''7n 'vna 
yri n'aa . yri n'a rxn 
n'lTDnn n'a . 'n rntra 
n'CBnnn'aa .n*Ti imy «n«i 
31B hM n'a . n'aVm 'n yjii 
n'a .B«anaS iax n'aa .na¥j 
noSan n'aa . 'nn qji nw'Mn 
'j n'Ri : niaSo inoH raSni 
■i»K yrht* rrm '«t nH^jsa c"i 
oa'H'aj I'Ki . icif' T^ Ji'ipy 
: 'nipn ncH mn . BfM ja 
jin» 

OPBOI ipe I'M .ifi'BR (B) 
: (j pififtlS) isfiVO BMO 1»J 

Jin RJinn p3» .o»)pn» (') 
•jpT 65»30 )3 rco ^P'3m 
j^ .pi)»03 (fi') : (j* ow) 
pilnoi 183 . piinJ (3') J piJio 
: opnBoi opino ps'ai ftioi 
i')b3 oft i»3 infinB . »» 0') 
]iBi» • PTpP : (33 rib;) ins 

ppfRS Ifpft . n»R1 : 031»»1 TpD 
:(0 •53"I»3) OCiflS ft)fi'011B3 

i»3 Rn3nP5i o'tjo )«9 . Idij 
iCfjo^jiB) o-)ft ojRB jftoJesi 

P'3 :|D1!31 1^7 )inJB .tt5pi (10) 

. h V {i\>) : loftBB Rij . iiofto 

plSipM 09 . W'USO : h IBfi 
»1T1 ISBB );i oitnc 03 pSffiB 
JDW J»J» . JEP(3);J*r513 6l3 h TTtyv 


295 IJi? • t tnm njnpi^i wi ^, nin^ n»K fiis o t:i^K3 nsntri cBirri csiw tfn u is 

roTj^y-'S outran irbyi^i!)'?"' '^^ ''^'' <*"=»"'^ <^iit>i 

"\ I"" ^, • Ki -,- v.-'rr' ^11" on5 D'7C50 71531 fcn» 

T , . -: : • : ' : ' o J* t : • - 05in» . DITpO 5»5 CC1 (.J'j 
It t:it : <• a-)t\: >>• t-: „ . ^ jj^ g,jgj,j 

DTR.P D^?^n^. 7y.p^«np5 «?n ::^ :nj;nS 'jp^iSp D'?2;»^n^ t, J ,T3 i.13 c,« »nJ 

syn«?7rQ^D75?iT9n:PT. xbiO ; cj?n "nlnS Dt^D P^n"? P''33 • ("'i'^i) TW r6 'a 

MWB-) IWT^ »»3!S> I- '!i!... L--':^ i\:...l>'::'rjL_:-r:"„ nfeO'JSn 915C 57j6 C-5TO1 

Df)-) 153 


■jcnrJ 

!•» 'J 
NJ^D? ]'?YW W???' 
1:5 pn n'? ri^^i«J540rtt? 

irm Kin njrx) '^' • "«P2 
xn^j ]po^ ]'P,^:;5 KIJ152? 
13' njNT '"^'cV'' '*^'50 

«;i.^ n"".^ '-lJ5^? r^ '«nps^ •s 

1 "3 D'»T 

ism oft 

«^n3n ^i^»T"nN t^^sn^i n''j:n -p V53i ftp o: 015 usi 

• T_- <T : : • V : • .at : . ij'csp ajjc 15»»C31 

: -^s: nns D^;ia^3n-^K nj:x? o„,„ '. nv^iJ ifti i) 
:D"^nWn-'^«^nKntijTOT3 *'"''^ ^''^^^ 

J • : ^T : : • - ^^i- t^- .^ s :" :_- ©i' C"7t330C 'Jftfti D:'r)5P3 mjri; ^,71 rvjx i^'p?!!?! 
rrTO? '»9pp n^?!^!^^ ^?? 'l^Jl ^« ? '?^'^ QW^ CD oft cjfi .Cn'30 oft .3 (') 

6-»«3 '3 n^i-7K Tl'^^l'' K3 "'3 tta : Xt'Sn 53 "f'C p-)i oncso J3 nft 

J" V itT: :• ST J- -.T' " eft : 37n '"jpTO C'C3ft 

!|,TpTD2^-n^\':iniW-7«ni2n ^cft o'^pmo cn,ft . ,irft3 

r!ii5is^'?ann'?:2.*'''ir:ffinffr:"' i"^?' w iioft3 cj i33c« 

" tJ< : • Iv V - - : y-^ r - , r T ftipi nfio Tjjp rft IDIC'I 

1 ni<Tm:'nn'n°::^\"tSbx^nn£b3 

AT : J" •• V.T Tp j-y:^ y- - :■ ••- 


rv ♦•!■ TNi-n (jV J- ll"T • ,V.V T 

n-i?n;pT Tosvvp-jp^.pyB /^ .-j^ni^Dnnr^s rib cpi Tinspi 

73?1 i<??0 T3 ^P»<:! „ „,«, DD^ti-'nj T»S1 d' :K73n n^2-?N fti ■iniftsi ftcmi ?jiDo j'313 
t'n^'fj Tjs Piisrn 01c i'»i' 
ipl»nD5C r>»3 . rii»03 (ft') 

'3 il3 O'icn' i»» 0'7C30 

7iiri 0137D i'n 0'63C icjjc 
ft5» tft , ft5'i (3') : 97iO'J 
p'iri : '131 c'Jcn'n 5»»v 
•\\n oc» i»5» cncsi . DC» 

ft5l' O'OD i'7 0'fe5l»P 0»9 
P»C5 PV?i O'liJl'S ICO J'3 .. .._,.. _ :"513C5 '7»1C 13 1C'«' bi 0?» 

n:pi; "ip^ n' : nppni!) • si^^-si-; Svssi-, n-i-i ' -i^^i — in*N "'^w ft3 ^cfts .ftio 'O'l (j*) 
^^npnnon'pTV«3'?P?"'''^'"*'^^ «^? ^^^^ R^ ■*>?? ^V?? o'o on r»':3 nrc ft,?). 

3?]nn «pyp^ rj'j^j;?, JL^;:!,:;^^,^^^^^:^::^ .ci=n'i :fc«a-,BnnnnD 

7yi llP^Ti; "7331 N37Q 'n« ^ '^ o >■ ^ .-':£• - ,'-'^c^ ' = 

ytst^ ]ji?^ = • **7'7 ^'JC^ •' • ■^''" '■•■-'■•■ " ■•"•" 

7'3p.;ii7i 'n^7p ^j13i fjjs 

: ]pp n^p'«Kji «^?P]r);in?np7^;;p^nri «^1 ^OTR: "riij;:? ]J?3 

n\\Tpfii ,n;p."i^ «?^PTp.8iw. W'Oi "7C30 ift isij pnft 0;? 
?f? -jsio . -jpc (T) : c?»p 
6J . rift »»c ftii : 7pD ftp 
: ii I'sfto ftii n37 J3p 
:iD515'n'33 . iww n'3 (id) 
ftioD n'3» nft '3 . imft o 
^ (fc):fti30 n'3 dtoJ ij'ss 
ft3 ocn -JCft . ?'»r ft3 

DC "5Cft "5135 n«3 Jft 19'»7» 
C1p»5 ftWI C'llDftO r>'3 713 
ifti : 7Dft>33C n 7W'3 

T3 7»ft'i : snpn ?fti35 'i ^ft3 . c : ?» ?fti33 ii fts 3i';p» ?t tft J»^ . w 6't> (n) :ri»15i» iin3 7cft in .rvuro 

'131 lft33 7Cft C3'ft'3) PnP3? P'ft i'7 . 03'ft»5: ?'ftl (C) ; i33 lil) 7'3 ]T):T> 7C6 Oft30 Oftl35? I?f1 7»ftl 7mi . '01 
i'ftl3 , 38 . Dnn (3) : Tr? il5 715!5 SPICl ft3 ?J9 fti? 7Plft?1 . &n?3 vyj cn3i (si) 
l'n'3 fiDih cic V? sinnn 

05'6 yc ?3'6 ODC ?3'6 

: 53 nciicn pi6 isc 
cnrnc 'pi . lb ']]m (b) 
W'pnsc loiii -jppi 63 

0)? TO 633C PWCIWO 

n» 6331 p "jBiJ J'nra 

iJb i5»'i on3i5 D"pnoi 
13 wjs nnn 07is» Is ■306 

fo Ki'SVI (7) : TJI C'piO' 

lines . 000 1W3 65n 
n'3» wift'Jioi 015 wp-rt 
o'pi5c c'p'w ifiisc fcisa 
'•p'lOM o»»n nni pni p'a 
: c'pnJ ni7i cm O'a 
. cnJ»» 65' PC-JO i'm (?) 
i5-3fti 3C (f) : 0115'i oircl 
C'63 TO mj'0D3 . Dn5» 
vis <p5oi o«i D'spo rmi 
nniis) W3i6i mm u» 
oi6 'J3nni»i ninninimc) 
n»6 Dfci on oii 01 n»6 
eo'ni36 C1P3PC v^noft ii6 
iB 

»n» M»6 '3 in .^nfii 
o'-jm? o'"53'7 oij»? i* nsro 
p6o nfc niic i33 line 
y-i . li o>0' 6i (i) : '01 

ft3Ci TUB' "JCft 13 li O'O' 6i 
«3 O")?' '3 ?3lil30 6B3 io 
OtSlP ocic 06 »3 lin 6i 
•3 . '01 ini35 : C'»» 91SI}\ 
P13 '3 WW inft 13p' 6i 

3"5\ni : oiia ioi3'ivc3 ni»' 

iW or3 03C3 OfSP' . 0V3 

nP3 mpi oi'i3i cnco om 
: "3ipo sjpwn c'Do lir 
'131 ri» -jistft . 'Mpci (6i) 
is p6 : oiajo ncnc iw T>b 
znmto ono in .?P")o 

»P"537 "JCb : ft'JO oij»03 
'D-331 "JCfc i» inii OSl . '13» 

:'i uj»c fci onoi n37 co'i6 

'D» . 00'i» <po TOl (3i) 
DO'iP «p15 7TO 3'0 0'jn» 
''OC ■3«C3 C'SI C'-JST inCTO 

'Die infe oinnn '3 05ic6"33 

773 03C' 03'6 feT'S 6'Pi6 
351 0C1» 03'ft 3'P» 53'6 

•» ofr3 "jsjo mfi IIP T0W1 
63 (7) T'7:6pir) ftnirc ftoo 
oi5 0'pt5 linpj «3 . '131 65iM 
i6»c 6i30 n'3» i6'5ioi 

B'33 in^fc 15t» 6il 0'P'10» 

mtci xn5nn «• (0) :6ipo 
C01P nft .0PJ5C nft : ?ik)« 
cio . lip'i : omi3j 
., 'JC-Jii (t) : o'icn-n 
.i5"j6i3C : Oions 'Dife cmi 
. «Bi (r) : oiwi 63' 6i» 
: 033 onioj uip» cicso 
36 iS DBOTT' 

ftlC'W. 'X 

'j.'n T7 1"? I'T'DT 

T : J- T . 1 l"T ^ IT ••: Q>- T 

Dn^7l TiKani Siirrj^ vn?J?, 

D^jTiiT cji^ n|?s niln nnT'?| 
: mr\3 wii cnni 

J" : ■ V I rf^T T "i-;. v,T T -:i- . > m 294 n;iniV nniK n^jb a^p^ 
?? h'' ,TTO «9i£5p npy. 

^1n5j?? Kin "^'jp n:Ji a 

«-J NpJn?? «I-nXl KDJJ1 

•■n?^S?P'|2 ItTis^-nNT n^7J2^-]3 p' '' n^ i,Tpni" «l?o n^?^i i' 
DJ?n TJim NS^I N2 Vl^CT1 1 m .^'^ ; ,•* Jt ,; "l? 

, 7,TT » J :„».•• : >T t: :•: iDm > <~PTj ^ * KIT'S '' Dili '5/3 
1 
'5 :N''2n n^T T-s 12^ ■i52;« nin^ 

r T- jt:^:- V.-: -.v, • qjv "o. t : 

J sian inw--?« nS^ — "ni 
Ti7« nr;; ■p^^■n^ » : TpK> 

I nan ^.^p^f j^k opnK n|?fen 
^j? nntj;'? op) {«*n Hj^nfi '^ti 

niD^i mn ' Tvn-'i'V ^Qn?:"") 'J.'S 'K"3M iyo?^i bn^PP 

Kpjp' ^bp? ]hp^ri ]^'n? 
pan! ft?^! rrnn; n^si 
p l5^iK y3riP7 'P-Jpi qfts s"* 8Jj»a ')rtj •)»6i» 61b 
«'W3")i qx 03 o'jiroa ciJia 
oiw TCD B6nBD »r» i6t 5"f 
pwip TB pnpi y^ qicjs 
'ftjD 3P53 J» mm b'ua Js rnfi 
Of ?Jj»o O'wo r6i oJj»o p6 
iV'O' 6> (J) :3r3 of o'ino Y\x 
6> P'lO' i; , TH 6d3 5» SBi' 
snnj 6ii D'lTO ocJb 6i6 li» 
6> 'J , era Jin) : 6c3 >d 3ei' 
TO1 : ispob o'Tcso ioin'30 

, 5)503 O'Sl D'lJ'J OO'is qOl) 

ftj'jn i"! 6»D 'JT i"n 'iju 
Of oo'ia <p» TOi "sri) td ni 

BSl' 03' ft Of O'lJT 3'»' 03'ft 
■J3J0 ')ft Of 0»03 'o lor O'J-J 

■ns) inft im ftpin ftpip i» ftwo 

l»ftOB ISW ijft Of DO'Sl) tjOW 

>i) sirs O'OB inte ftpip ftni» 

OJ'fti 03B' 03'ft OJIcftW OJjDO 
3'R31 ftlO filO 0»l' 03'fil 3'»' 
'jfi Of 0»03 O'lSI DO'JO op\)\ 
D'3T ftpjp ftpjp \r> ftlOB UM 

, iln iJ»i (6) : CEO itsf « 

ftlft OTOB fti 1'3'B' P13)»C 'Ci 

'3 iJn iJni left o'cin 'i 
P'3 (i) : litsl sen) ftl p'w 
ftibo finfi Ti'S 5'P3 .ft'isa 

T1»3 "S 0''5»ftO P'3 ftWI l"'13 
BPS ftjl 0C» ift^lOi 015 lO'piJ 
65'(0) :0"fiTOPB TO OBIirt 

iDip7J '3 io'pi5 >ft iifsi , t'nsm 

0'0jft3 1B'3B0 ICh l33 ■li»3 Tn 
0'-)5»-i»i niBI 13T5W1 1S'J»0D» 
li'P >33 lie OB ntol T!f»i 

0''5Jn»oi)-;B i'D 65' » Tjnc 'Jfi» in'011 . prnin rina 
HX'i K3 wrnri ''m «|*i 'a 
nSjo npS vTDTi . Bvn iwa 
iren icoi j's iijn : mnn 
•nyi . «fin pt irH o'jitf 
onSsj Tini . roiVan tk iS 
. n'TPp na iiyi . nmoa 
mpo D1H . onw* nK nvsi 
by \3 hy . unKO B'n»';m 
niyi . nnn jna 'nSa . riina 
awn nipi . onai irr'55? hdu 
nijn .nn'Ti n'na iijn .rmin 
. BBprrn n'n moan rm Ton 
ri'iT naa'? u'an «S oyn "njn 
. nn'nro nvn iijn . ocnn'n 
•nvi . vh* jra 'msia "npi 
iiyi. rnav laTujri . wan'onK 
. nipn f v'' ■" '3 • V»i r>«i "30 
nano 'w . nnn 'irm iijn 
. nSera lano '» . 'j'7Bnm P3B .nfto pfii jviH nnSm 

. 'T10' 6ip : 3 

:(j'e p'b) .3»p3 09V = »?"» WJC1 m? OBpS) oino |'}b 

. P'3:01 (B3) : (J3 6B) '> 

. jiml (5) : o»i>»i iip'5 pap 

»» Ms SUP 1B3 Rin'CD )ij» 
I'ij )''» . mpll : (03 O'DB') 

viBnins •jipo'fl'S cnoin nipjo 
. 'PipBi (6i) : (mp o'JoR) mip 
: OTWBft .0T)o« B'6 : jnsf j'so 

JPJ ftjl lB3 13f»ftJl .1JP5 fijl(l) 
. ftllso P'S : (ft3 TSTOS) JID'D 

Pi6s5 . I'D! (0) : TOftno P'33 

.iJuiITSoJcCBnO .0'T50 .-OP 

:(PDB) pso ;Jwi w piJeiwp 
16'SP top I5n 1^ iTD'^'' ••C^l 293 lOJiSTl'njTOnJISW e3<>»p»0 >7•|•^-^•;' i^i,^'-,.,-, m»^us M 

fi'Ni i"5j3 <irfo S^sin . o-jiD (5) =|.^¥? f^v^i:?! I^C??] =3,, .^-..^^.9. -* p^jp^, ^33j 
tut tJU i }J •ijijt tyjiu -viwij/ , . - '» 1 -- 

■»f PM3 ifiji PWiTO e^»J1 * ""T • "^ 

•5jrfrt woifii cJb infe ojpji 
i>h 9 >fiB» OB fttoc »! p 
Bfioift : ■JipjJ . iJcoi :93Mpc> 
DWfiwi 5» W3 . nfio Jd icfi 
JITD w p»Di h> e'JTOfwi )ft 

ro3"56l OflDB OBiS 0»3-5fil piph 

Bssifii piph EiB fi)B 'fin riBfi 
XD O'nT 3P3 O'pioi) 8'> nnfi 
nnfi M STO *» w> ■JBfi puv 

S,'3 ,r»7r «f fiS fi5;i yj| vT^m ^9 ^^^ ^i^-T^. 

») -jufi Bfiij or)5 «> fi3))j fijfii ?5: no\'?!?'*T nj? nnpi:^T 

Tip Tflj ojro 'e '3 cnnfi jfiu . ._„.,L,,L i«,, «», «UUi« 

fi: ■ ' 

on3T 1C»& (03) fiJinnB ftJi(T3):r}SRiPhojw «, swn x^"l inin Kill's 

wi OJICPS 31BM 01^:15 0»»BJ 

liso vrtiT o»nB3 bbp ftii ifto 'J /J 
'J 7)1 mi:«2 ^tvIt- t-:- V , -T-T • : 533 W5'3D ]V5'317 5110' 

: ■n'^an '?pa o^ibrh b'-StJ^H = ■«'»' '"'" '"i"' ^'» 
;2'^Z, ^S'; 'Z^,J,^Z '"" '^ • '^ : nnVia'ns? nsn-nsi T^'r\7\ 

np n5 njni « a rp?!?? ninp? IT^l^- ^l^n;. Kr,-D? I W « 

'^ -Tijbn njfna npp;* nyiiKi vos 'i6 hp o-ia-o '«d 

ATT V jjjv -: .V." T V ^1": - : 71) 'n>n»0 W yom\ YTi 
TT '--: T : Iv V - Av •• :.- . -jcpp ijj ; 73J3 03«M?) 

: n7>Nn ons'inr's n« D^jri^b^n tinfie «» c«r -wd ifcip 

T : - : «:t» : I t t : .v - : J5"0 Dp3' ]» '3 . 131 iPDO 

-nx nh^ Ti'^n^pfen ij;lBn .n'i6 c^i :c3P)6 ^noi 
nis'i w : CT-^K yau? i^bi n?jan .ni»o i»„(65) :ii»p 4 m JITp. .,..-.. - 

W> CI51CP3 31B51 0^)315 0»»B3 M'Tl^y 731 K3713 llrPg^l^? S3fi P'33 m w TOu i3i ^ra;ln9 ^5 n? ]^j;!?^n T7B0 nisni 31P3C i)» rmc 00 ....... 

wisJ ii»J w'jw pi w»i if) eft t,"!^^ saSn in 5V3 ^'"1231 

wnp '«i »3» oona reip «Sl Kfljap JT* tnplN? K71 

»D oftno rwfii Of is i3i»i „* ' I,* " • , . , ,;1!,„'l,I-: 

: rr>p5 3'W »v5f3 »ip« oun KJ^OTp^l" *• jm^pT-Sp 

emn i'» . im wjbo (os) _, ' ^^C^^ -^ SwonT IT' 

: s'jiBJ) rft 'S onwBi pt ospji * '-I '^ff '^ '•* '^C*r':' i; ' - 'i 

3W> 'i 
'* — , -.-. ccnnoJ rn»i3» 

I ""TIK n^anpX ni.T-i:3T \1;1t3 Jn . omi6i mrW Chi (») 

''SO "ni^s ins *it!rK c'lnn '''=" ■'"^p' ''j"'' 5^"* t^w 

''-?3 n« nvv insi ninx n^:b !rrv?it'.'l'ZS,' « 

T <"^ T v*? J,: vAv^- JT-: pnw]"7J} 131 ^rt '317 '1 

-?:? rn "le^N D"'3t:^«Ti cnn-in ii» nfc i3 <& i» ^^ -jBii 

H^w» ;t»<ii' ' -.Vww^'jC i*;*;.; piDDVJcJ6-)pc3ionfetaoS» '13» 
'131 

■)n6 o nit:^Nnn . enjTO pfti_ oJajo pft tJ»o v« qj^Jj -^^j^ ,3 ' j « \^r^^)l_ 
•ioa'os''oi raw p ''«>'' 'p» rcJpl^ DJ?>^ Dip, ip HXiai 
'aT3H»a'jrt«'a»''Di'in'a H! «?7P TpJtTJ "irj 

h.r^'i^'^. '^ -i!^ :Tp'P^n:Pi:iKpi£prin? 

'0D3 p'Di WTpa *i map 'in1« KHT;!© 717 30 3^n n= ,. ^. ^, 

Sa Tbv^ p^ nmpa 'j KJP^7^ IV. T^Z ^"^^ . 

^^b^l'W'SSrir^"'^ ^'P-^"^' "^P-^ **^'^"?i^ "^ fT-?^ 1^" '^''^''- ''^^^ P 06 infe cfioi Ov,5 ,'9 
•11'^ mots 'TBoai . imnr trniir?. n^^l KOaif^ ^bpTmJ»mi')"'7n t53 t rnn''"""n'?ia CMT ='»"'i' "^"1^" •5'6 or»» 

!^nV.^"?S?oa",;«s'^ iP»Pl?X'^ni1.Tn^;,1 j^ ^: g^^^;^5^- ^ — ^ i,P0 65i(73):',3,c60'5p 

fwai . naiwvi nSjan i,y V * . r s f. , „ j^j^^ ^jjj ^^.^^^ 

: oiajo •537 io o«oi oJt '3 . nnpi (13) : oo»5ft unc 6i rjc <inc' Vai 
3P301 3n3o ivJj 5"} . &Jj»o n6 (rj) :eo'3'«3 o'ibds vo ds ■p"' • '» o"5«jn 
.ffipti (3> :eD trtft . 88'ft Cc) : os'psJ "Boo ■jipbo «» . to (B') t (» Bt*») 5w9 : c'O'iO' 56» , O'p'ft' lp» (w) ; frJpPO nJpD J» »U> . "JCfiJ ; nfe 
js»j7(x>):i)p>n Ji»i3» ;cfioi3 p-)i)3»B 'J:o OB 13 .nfio (33) ropMijnpB'Jo ' ■' ' ' * ' ' 

, moCo;) :ariii9 ra» oe :iuci ^'yi'w ^P3:eTiM9 5P95fi|(fig^^ 1^:^ mi:cD •ssti HjH n^ ^2? ■»> -vv*! ;„«:^^Jr 6^.15 « 

'^IpOl W 'M ' 5 tH . r5B> J» (3') :T6ca Jbooips 
n^3 ^3 Dip eiWl «Q«1 1^ ■T 2W . l)»n '3TK3 vrn f'> .n 'i)6 . lini r» T» (n>) nN3^i :nin''n^3 N'n*? r'biK n5 ''^»'' 

in n lira Dij^n jiTKa nti; ^w— n« ^fiip 

Tnstimh 3m3'i jc spin -J^ •'jTsa'DJTDis di''a niH'' rT-a 

'>6 (?) : -500 nJon Ijj osns ^ *"" ^ '• -■ ^ ■': \j -. r- 

6J1 Tofiw fiii3 'jf, . iijc : csnpn onnyi:: D^san nnvT* 

V 08 TBTOJ TO)3 D'pMO' Oi . t ; j- : ■ t t • ; < • -^ ^ 

'0 li ?15 "JCfi p»5 iniJ 55l AT TIT 


niirp P'o-5:. o^»6 m 'oj o:, "^^ If. T?T'^?^« HJ^nni C|Kn 

ift '3. oijorj :c»J3 o6i»3 -• = t -j- i-.- i t ''— q,-.-- ^Ttt 

o'icn'n n c» o»c tf:!pn' i^ip"? N'';i|n ^.TQ*!^, inj^-^'^I^N 

Ml «5' .1* 5J60 ons-D T'l'' ♦Hx^r'^^'lK ?.^p^^§^? 

ocoJ3:o'r3\n3o,Mrn ti^ln? ninr""^?? I'llU^i^': 

e'ioT 'Dfc )r) . '01 o<icn'3 - 
»f) 163 -jcft 
'^37 n6 (<) 

c^-.3n-«n6.5 ri;c,S ^J>'} ' : 0^2^73 niin: nyo 

93CiC yi . -iPC W>D : ifJ^C <••':• >vt: :• (,r-: • ••• ij •••:»••- I jr 

: ^»w iiP3 ?TO» few nsDn]EC^-nnn2jn2C^72nin^. 

wife icTpi Jcjc pn' . C7r5 --«- Vm»»<' mm J %*««-" ■*«!?-? 

.'?n37iprfe(6.):r»3 ^'^. 7? "^1. P7^:p ;!?"? 

.ico?i23»:r?^3onwft5 : D^,T73 ^:tn2 Bhnn nln** 

is (y) : ICO? inn D'fe-jpjo '" * ■-' * »|Kn "in no ._ t^ '»d 'my 
: noa-ii ijkt Sn;i o . "jtui 
Vv ion nK-ipa 'n n'^onn 
iSaxn n'B'DaT nawai 'w HOip 
nironn rura 'm . I'w «♦ 
rutrn tm . wrR" la cpirrS 
rura 'n'l . mhy> revfom 
nam . Dj?2ni iSaS n'ronn 
Hrmurr . Saa iia pw rhv 
. Him yv ion a'na nvrtsm 
i"v ion 3<na n'B'onn rm'n 
a'na. n'r'onn trwB'i . ncnp V,,;.";:^"^ -73 nin- ^^s-? dis ixnp T^*nn ^ '. »wm i<p^^ mni 

37C on . lO'nT ^''^ ■" " "l / ' ■'^" ' * '" «D^'5 '"iTirr n"»5T «ip5B 5pnri n'Ni5 
■i3j)niw.V;Q'JpJinniy? 
3T ^■3Jfxc^'?'"^''f?0iyP 

Ktjpjj npo^K^^a n^oT' K5'r''?3 Vm'SV'y'DVVD 

♦tP stripes n'3p Sp;n? rrViS .ins Sk d;., . ,a i.X 
ws-w^wn ■«»»*-( rrtn> 'b niPipa 't yor : D'-ie-jn ntt-Sr 

ipi'X .irrao orn ijn 10131 
kS '3 . K")p 'jy nt . yD» 'm 
IwSa p'Di . j>pr h'ji ma 
n»i KJ'aoa nit ipi'30 mnn 
nK'ip3 'i WUJ3 -pia : "ita 
vi'Dii . in "p'3 nsnp p'Di 
nni D'i3n nn . nSja npS 
: n'13 p ^n3 mKin . D'wjn 

)B'D1 n»rip3 'C"S3 V'D 'i TOT 
TJ3 TOT . htnvr '33S TOT1 

."P»t -OT T4' n'B33 Syai -tSoS n-p/T.ri^;?! «:npP lOi?! ■"1 «3^1PD n"'3 s^jj: 

™'»« K°J(5 : ^q-^2R ■^^', '73T'?-™ ■"^■••"' '•"■^- ■-"' 
r) lino noin 7370 o'iwi n2E^T-"?j; ■n7an"n''3 nn*i a' 

'i3 ip o'too ocfe'i few °P^^'p?f •i' '?°^ nanTTSBn 
iiP7 . T» T» : li T» ri^j/&ty-pvr7T.n£bri;;bts^7K 

: Vno "^B) 0^370 r»C t": - : HT jtt :, •• ,- ''jT^T 1- v: J*} . ftip' ren i"inM nnSin 

•.(TV 1 ii5b ot» firai i»5 61S3 . •5i5» (5) 
: r'jsn . oiS (1) : (j5 i'»i) 
)»» iicpi pi ym r» . J»n (f) •P7D 

r 13 ofei wc ms 0-^370 hk v\''212 dh"? w )' : DnS^n 
?nfeii-»? nijj3 p7 7nfec f nai^")p2;?o*^n^?^N'cnn'in-b3 

i3)*7 . 131 1'Cn {V) ', Zr3 T yi •• •- TT,Tr-::T : ^-.v- 

»,*t1t V -:^ »-:-p ,•" • •■•• o-"^ =■•■'■•■: '•■ ^V = '7 
'l.'O ■U .-Tp-^i ]§'^* -13 rripii "il33y. 13 ]Cii^fe«i .TKO^ 
vi^a^i T : spy b-3p,,Kif5qV"qn:5NSpn3 yo^i 
Npy. D^tp, n!5'«]i^p;i,' kji^ap io'p'? '^i3 "i3 <T I". Iv I t I — Ia"t 0:\r: t/.It t.t j":t: r „_,„^_ -I,-,* V4-,-,, M1f^.,^ u-»c«< 

22^ ™ nCN*n IB : DT7K t^l^l 1t2 rPJa.TnN "3^^- '" ' F«^Pt: ^-i? «1P[ WIP- ^<^np^ 

D^nn'-^S HK ^iTa? 'T'^5 "'IC f"^^"*^^ '^'^9*^1'!' -^"'^ .Tpispi|n;i]in^-ip«nn':n'pispp«ri«jpyT5 

Y'kA' Kriri npiS ^7K2^ ?'^^?"^ ''' * i^i^i^C' '^ 

n^Kn'ona-irr^arK ^-jk 'NiT^rfiD ^ro bn'?nDj<'i rr :rs»n?Kn Qnavi-7rn« nans 

Vrt" t ct |- t /• -" JtI| • • • J t vt V -4- r • vv." T y-T J- T V t li- ' i-) 011 W3U 13 oi!9i OB -wfs v^\iQ*^^ ^- wi^^^ *'nn3'!i •»3:i<i Drp^K msD n« 

•T ^8 I I ^1-. *i f- J r '.^ J" :,,, ^. -q: - ,,j-t '^: )"n «i3i3i •DTP C)»»]r«' o«i> 
r's'3:» o»3 '"o'l (ft) : nw "ins' «5nn mS iianairj C3> Tini' 

3TO^ >'!» w H>pa ft^p' n'^Ji trjpia 'p-js m^ ^'=" '' D33ttrnN Dn''I^^^^'?^D3''n2^^7^ 

:tk ftopp mi o'is STOn! -jaii KJpK ?yj:i'rYI ]1n?1?BP7 

n?]35in3a7;r;.5io'P« 

n-jcHi . v™ law rya ji^an :na'Q? ^T3n sjrnn Koyi 

owaiT naj? Sa nn oa'on •t'"5 -^i- * i -t .'--: 

ia» 'n DH3 nny an . y^^ niN^X " T01< Ul? ]?3 " 

"w : a<n3 na >prt -ny lan «*Jo. Kg ~?5^¥ J «','??: 

•ran <:3Pi . jrwtD h? ion ♦^ 't ♦ ■."-h * "t^ 

o'wiT «arv Sa Ski mw Sk XflB^'a 73 n'D'?^''!"!'* ^iH"" 
r«ipnS wt . nyin. "ja rw ^^ t - • = : : 

'snSwn "" OSes'} 

'I i'»r\ 


■MPM 

mw* 

: 'n lan •!»•« ona-m nSw pvi 
•nca 100J iDW b'i a'' np 
a"' ciann Sa r» : 'J'd •i3T:a 

. vjai rvw ry^ . D'ia-n Sa 
Tn . riK Kvm nya nanK nisKi 
. 'n r'a ixru ncy . '?»iicr iS 
ana . cnvn Sa Sk .tdt icri 
. "jHi*' vi'th 'n in« nai t"? 
onS 1J1 . Kw nSjo i^ r^ 
Sa nt oyoB-a tti . vrao 
. pioBi wsip iTHB cnain in mi2fD jtti38, 3"yin; nTp.9n^ 

niN;?x V. "^5^ l^"?? PI »' 
'onp.?'Q^P 351-13 J"3;v^ -7^ ^yi JT^in: byi^^n^'^.^K^DV. n\-?^oi k:p?09 b:? -swi " 

xn:^'^3 n^nniNP n3^ i^3inW bn^ lin^ "i3«P^ 
'P «;p^l§ Wf^'-HrTO °^^5 ^^"^^ ^^?^ "•"« Dp^iK nr/p-nK 3Dri|3ia^^^^ 
niK3s Ti"?« np] "i?N-ri3 157 1^ 
--73*nK C2^*n;.' '■'iVipi'^K* 

r-j- Av -r-: • :v,~v >'■■ ": "ttjt 

nidi's nin: nos-ria ^rrpn; n^N 
fe'ni D3"'3K m^ln*' niso-^j? 
MT nD« n3 p7 b' : b3n« nts 

V.-T: r*^ ft f \*t- ITT 1: 

'' .: :D^l|2^T7^ 
i»v n'j;3Vi nj2^3 \-i^iir •)'? 
•min^ ■'Ti'?a"ri'tr*fc^^-]3 D\"5nT'? 

r- T: :•„ V o V- <T T- TT 

oif«xn/'Dn3Trf'?3 *n« n"^K mroi -J 

1 t:i'frriri5n--93--7jq nW 
3tt'n'''33« -iWj<' njTi-':3 rx 

li^T *:r . r : - IT : 'r tit ,-" s " • . ^» (9) X CWS B'JPI 

r'33 

OWBtiJ 5'3 Mni3 i"5 .05JRI 
C'(5'353 "» 03'if) '53'JO '3ft 

. nicft< Op) : cppbc ftJ '•sci 
J» omsrc "iDPi "?»ib o5t 
c'f)'33D cs'if) 'rnic ^37 
wic -ajfti rir^O) o»3C?3 
pno i5":7n eft b fw 

.13D1 : C5'ii33» 13'P'O Cl^PW 

: '1:1 _ cmftj i» ccn ffti 

Min TO'p? jTJP' '33 '; 

'ift 1PT5C f)i pro csoi wjft 
i'ftw . pi C) ! c?» raiftii 
j:i o?n nni f)ii iwc ftii 

. 0?'i» 'n"33T •JCft : 131 

: ''ft'33? '•» 'nu'c PV3m'.D? 
e?'i» 'n"337c •3i:»3 . p' 
. c?i fcipfti : irnc ftl' ''537 
. cnpsc ■5Cft (ri') : 'ift 3ipJ 
ift . w5» io : ncftn ispi 
cm»c 1*7 . nnsni : n5n 
. icum : ,003 CPP3C ftji 3J3 
ojnft oi5 7Cft i33 cn'CD oji 

fti (C) : P»? 0*37 '3 c» 
PP85 ?'&' fti i'7 . 151 P73' 

oo» c'ft rrsin 37)i» nn: 

7» 7»llci O'B'P b «:9i 7»W 

p75)D3 c'3ci' c?n r?' olir 

. ynft p 07W '7573 0'7roi 
WC '3Cim '9 'ft7' TO'C 1ft 
njM3(3)T?:in713J!l0»l»331 
fe'OCSI oijO Tp C]ii55 . -JCC 

oft7pi 7PD riin 5'np o'jn 

fti i"7» ?npic3 '3 ?C1D irt 
O'UP') P»p 'JDPI pi ?3 M)3 

ia nft : O'ir »3 . o'ift : (ijs 

SD'O PfcfC Vnb . 0'737C 

is nft 7»ftc w)i OS"* Pi3)2 

rft 93 T3PC i'7 '131 0*737? 

7P» 7t;ft n!»7 ni»7iftn? i; 

7Cft 0710' ici ift7C' Jp iftn 
0'7'nPO 0'71»'0 CJl lft3 p 
7»li 057 . 'r)737 C1'» ; ftl3i 
Tift 'r737 7Cft C'71»»0 is 

ftioi Tift ■'3"'^ Tinroc oi'n 
nft oto ci'o 7131 lo'cft' '»'» 
.ipnc'iift (i) :037Dinoil3 
lifts fi'oo oi:»3 7i;mc3 i'7 

'ilft 000 0'71JJ'0 WPS 733 
O'O'l '131 0P7 is nft 1J313n' 

i3 13115' pni •5373 nipin 
nipft ffti ono 1S77I3 C'ft 

0»70 p eft ftl3P ftil OJIiri 
i»7 . i?'n7' 'cn (7) : ft'o? 

^731 I'On ^737? 7»fc 10'»7' 
'737 is nft :7PP3 3P13 O'O 
7t;fc I'JP? is '63 )n . '0 

. 7CpniJ» is z* liott m n't>y 
pn 290 05 . e'33-55 n'3 (3) n? W o-"'-;" "'■» ■'■="o.---" ^^7 ^V^.^l K^^^^ 

nn« nmi 33-3 p 3731' '33 "^pc/ D7t?"]5 inw;;a DS'k!;'?? -jsn y ■'^:i62')0^nh^ "^Z ^'^v.p 

hvB one D'DDfo c'lcr ^ •• j •.• . tt .1 . ^- ^I-^t ■.• : • • J 35- ft.B3/,5T 1^9 NJias 231 13 31^" 
. rw, (0) : i5'nr« n3cii " Wn J^J IDX^ =ir^y^ H^^V ir:?X Hiomint^'n KbiOWNpi? 

:p'n»?i icDfes ?7C3'3D Dns "iti/x nbiNH ^:b-7;; d^s-i bv'rxiDrDi' no'Dnm 

131 vnr i»nJ :cip):i cnnn «'I.;„.''-:=> > IJ-''"' '"'• ' ' " ^- ^^ ^ ' ^ !^°:P-V^1 

:3D0?3 c 0131 07ni n'3 '3 ^2W: ^V^. V^^^l " t DtS^ D"'15 ""S" '^ : ]pflpni1W NjnS^ 'SX 

=ipw 'K6 CI3 736' 0'n»oJl >• --=: 'Z:\'t^ ^?J 1? .^/ L^' -^V 13 

rr.3»orp,)'os7„io,p»» ^r???' » nrn3:inr:3 Wj 1'^^^""' ^^.f^^^,- ^^,, -., ^j^;^^ 

. cc D'^j srf) ic6 : (o'5u» D''pnX2 n2^:"i ' tur^TH^ i^^ j?in '1 •'^ «i?np7 ]'n;j 'pp^ N^l 

U S'' iip^'JncJ'^ 3^5^%-^i?«^^3t^j?kv^^^ ^^ V^iP r^RPi r^n^i 

. P'nrsi i3'53 : n»6n nbp ISim^n: r\hV2 ^M » t ^IJ^ix i* 
: ncopsi c';p,-)o 06 yS -7 "'■ .'.= .-. "-'"o '="« i* ■«• 

:.co3i3n36n3ci.i3r3:i(o) ^^1 '^•'^''^^l f^*'"!"-?^ 732"™ 

. W331 5»P3i ; c'i?f)3 133C' t D'^tJr'T'2 at!^31 D1« Tn* ''JSbl' 

U (^ : 'V,S3",3'S ncx^mnpx ninr-ia'i\-):i v 

riJr3 '3 6'5 ?30? Tea 'n33 J": ••"« ■'v ^'^ • -- ■ -f''-^"- )I3 C'lCrS . ffJCM ; nP3 <• t : r r-.- : •••••it ^ ; | . 1"?D fi'JB'CS'J -iVNnijb; p\'?p ns n-iri:) **' 
NjfV^ ' ^k' 73;i «27P 

.'.>*.> -i^wvju,^ j-ys TJJ - : •' , • V *' -. ~ ^ ; ' B*! fr»'D3 W3Wl D1i< 11^12^0 DID 

5ipc =» pn) pto ift :^ m^n^ 2^>'7 n-,Dsi pn 7x-i^^ B?n« ^J .' ^stS ;= 
^133, S3 iSTfft ,37^ T^ '"i^O «1t5n p>i*^T\ni^*71 . .TpTDy:icnpjpn^i33 
nsfci c'7C33 7nc» c'icn'i : Hin^-DK: "'nai'-^K v^t:^'? 'J r "low iris '' « "»P'P^' 

c'« !!•) : cicm 3C3 pii ^^T]? 3T:1.T^nrm Dpin T'fiiyr - ■^^TN^KiE'n arhn rmss 
ftia : ?7i?' 'C36J . ?7i?' -n'\nif '>fS^^' r-ik-n^''''r\\'i-^t^}ii ' 

nfi63 7>«i 057 . 7Di» mpn *^ • « V? • ? ^ ^? *^ '~i^ ~V?> 

TOSJJ 03i C OfO 7370)5 

• cpio(r): 'i37l6ri)3Di * .. . 

37».-' '737 n6 c'pns 0)0 "^n^p'rilJ^ f^^TpAl ^^-JSIS i^JI" ^Pjn^ tt'pntjt t 

w 0? 0301 . inc 6M : 'o» * ' ' 

wsnc ?T3 7»6 6ii) mc 
J cr n^ riin rmci 06 '3 ocK i«7ii W3» 6i ^ .i»»B '3 :(iJ6 p 6ii do'>'»3 »b7 j'*? D'hs na'3» '3 e7M 57P m nnpS 

C3C0 :: 108 ^P3n97 «7?p-'? . B'ssw n'3 (3) : cl;r,' )«.-: 

tfl^pjl V5 K» pin 33W n'3B 
31)1' '3ft 33-) OD )» 0'33-» R'J 

17313 inft 151 onccna ipj b'?: 
w rnnn 0*030 o'jpo ono o'»<9 
053 c'sfi . 1" onift nycoi : ici 
oo';Bi ]rnc r<p»i ir>h \p: «> 
. o'sifto c'fr (i) : rwsi i«r)ici: 
qo .tpo 7»ffi :'Mft'3j ijjuV* 

IMO ii31 mo ij;) JJs ftw 
: ft5;7»fi ijoo -nic ^p^ cri)" 

'3l» i"3 . W'3ft 33-) 13 31)1' '3 (0 
337 13 3131' Uftjn ri50 '3 Wih 
T» »Bni 'EM p iJKn liiiij 

: 5)c 'cJ 3np o'lTW' nsinn 
: o)fi i» i»»c . 03> otoi ftji (f) 
O'O' ftj . oi: ftii C13 ftji n>3 ft) 

: 7nft» Dr»3 ftil 0)15)53 ftj c;j 

o'P30 '3 , 0'3-) 015' i»nr pn) 
D7fto pn onsun d'«-!3oi pnEoi 

Rl»') 370 tfi Ji}-) oi5< ,a,p);3 
1> O'O' ftlc31 Ojftin D'»' ■)5l-3 
Of3 3IP OftTS )))r Jo i»,p»3 
iJ' »7 SftTCJI 13 3C' 0V»0 

13'C> 311)3 13 oio'c ^nfl oipnJ 

1901 O'Joft '3C1' VO^Z 00> O'i 

3100 ift')'; o» 'r3 oir«J Dipnn 

D'»' "O'lfiH OTOI 01S r'3 0tp»3 
01)01) 1'X ri3ft3 1)'ft3 ]31 Of3 
31370 ')B» D0'ioft3 Oipsi 01|M;» 
1P30!) DTB OB!) 01))«D j"0 P'PSI 
31P3B 11)3 13 OJE'C '» Pi)T C)-;!)!); 
'13ft '»i 3TO1 03D' ftj 13 0J1C i3 

0)B o'sJb '«J d'c d) ''jnn uJ 
5b O'lnfiu) o')'» rii'isn Di 
0'B3:o rx» piIj p3oi ]»8 

'ft)E 103 fO P'PD 0)370 ll) O'O 
7))ftl O'TBft '313E Piftj R-JUl) 'W 

'»'3E» -infti !« pipbJ o'-;i3j 'w 

l')3')3) 0710' BJ1 1CT3' TOE -,p3J 
Ojft 0J1 31P3E 1)33 )"0 Oriij P30 
31P3E ID? l')l)0 isi 1J5 pi3 
P'T5 O'OE D''l)ft 1"0 OPBE JIBftn 

: 13 ot3r)i 13 73PB) O'nni 

: n''33 . 7i)T3133 Plj!33 '0« (ft') 
mom ') l6l3 , 6l3)1lft3 7)3fi31 

pfi opw (r) ; )j>» ^))\ 13) 

JS TO' pEi 6p» . JT ' nw 
0'37 

n»»'7pa 'n ifw nw : «''»• 
. V3H fiM «|oi' ag^ii 'a'Di 
''a« "* ,1'"' ''=''37 n'-woii 
ia«7i vanS iDwn . iti« oki 
7yj nK Snt rivi . vntn x*? 
p ,TJTH' riH npKi . VHH nni 
''D1 'J anjr : .-rivan ja .tst 
aw3i . '3 )" nn»: Kb natw 
na jaS . rwyiy i>o»:i D'')nHa 
K7 7ki»' TiSx nwa)t 'n la*. 
'1137 Sxmr Sai . ck niy 
Tox'i ''01 aiJWT Hi'aa aijv 
: 7nBD by aanf aiiw A 
nnyi 'coi rwipa 'j irvr 
fi'ai . D'paT Sh vow Sxw 
Sm aw i»-n . yin uan «S 
D'ainaai n'«<3:a '.i atrji : y^ 
niryji yo-.-ji D'':n»<3 3WJi "-oi 
: Kirw TTua . o^triTa ri'Viaii 
Ic'Di rw'Tpa 'n o'Srwa 
nK'ipa 'n uiit : n ja'o o'Deira 
Dpm : D'-iaT -noa iodj '■m 
' 01 73n 'w "jo 'a fiHiipa 'j 
opn lain DX3 . jawon opin 
. aai p 373^ "TaT riH . Sy 

: 770 i')» . pixJo (3) : (f> 

OnSEO PKIfl) IWE . <)00 ■)»« (7) 

♦7B1C 0'>030 pi ofxn ftw op r) 

00 . 0'»'31 (?1 : (j' 3'))) ^ 
0931 DOS C')7i) OlOO r» 
»'3J ICSJ pfti 131 )"» BWP 

.o'7j (0 : (in prftij) !io3« 
: (3i ><co7i) WM |>i w or y=^ .3»-)9iftn3TO>ftmrs5ft'ocri3 „, " • „„_ j.;,_^„;,__; t vj-.- t_ <• • i : •.•••. j -: ^jp /px . ,^,355 p{, ,y,Pi55 

::i O'o^ hi^ o=j ,viP oio js n'5P DM^P"] «y ni<5im wsr c'; '3 yp^ t tlSK"? D^aj; n^2D D^-iSQ .j-ftc 4" • •'W »i f'-'S' 

s'CCD n> orn ojrft »J)3<d inft f,*^)-) ^, . -vrflt^j hirvx^V} ' V" '"^ • " vV ^ ."■ ^'t-' .'-• ', ,„_ „._, i,,-i „.. ,,_\ 

rpoTO ?»ir> .swf) roaJ rcn T^^v • «? »? Kiin-?y. -iinS'nX tTX T\Wr\ WX^V^Z ^P**^ vjn b'J?!» esb jnfi 

'cpw wAsa ''DOT 't Dtf "531 •*? ^ ' "f M I wc* i L (j,^,^, _._ v.- T^:r •••■'»o'' ■■•' . V PT CP-ja '3 si'nn» i'T 

. ncnSon Dv Sa, mi' np-i lin?^'531 ]1nn^§J^ inlH. 5»"';i' nlH'' TaK-TlS pT* »' tJITlSK^bl • C'JC »3C : qiDO i»3 ?5p 

BcrM nmyn by tov -^on -= ^08 PIS 153" ']nqi(^^ ^^ ,^3-, ^-,y^-, g;,^^ .,,|^^L, ^^ ^Mm ifi . W»C 6ii : 'CDP 

.•nw-ir n'Ti nam . D'iSDT ^TO'D'? W7^3P N7 l^nH T 1 ■'"v'' t '>>""*. ■■■ = ^ V >,^' • wicw (ic) : siiim fi'OS 

Lr''%';V".'^%t™ p«^TiP :! -lOK iTn >"'»'' : pKn ni3'?Dn '73'? n*j;in • '»c f^ iito («) : 'o 
n"^:?'?'^'^"-'^ -w- w'pn-(^ ntfs 'hna-nx .t\r;r\«?.™«1 

^^3J?T ^^ T3J ri' inKI 1' * ' * " !<•••■:.••: 053 orCDW . 1C33W : 03151) 

V3 • (rs »^f*?V»i- ia.p.«<l'P;j37y. ^TT: ». jit, j-.-^-. •:- .,j-y • ^^^ . .j,^,j, p^^,,- g„.p5j 

:n w ^ . rp'isi N^y .jj-jp^_ ,^j^T j^^,-, )|inj;*_i D^^.i;^?^ ^nn3 ni2^« lypn p6 y, . ,m osi 6-5ip 
■ H' ^i;y.M'i^^ TOT *">'' "•^^i nwnty ^nnnara «?\,™'vr™ 

. estjJ : 5iln 'in . «nni (fc) ^I.^^,* ' ^^.:= / ' " ' ♦ '^1^^ '"^ I -^^ Dniyn riKH „«« jjio V.^ rite nnSnn 

escM rfi P oft TO lift i'» HJnJ<T «CJ?. ^il «v|n31 v^-.t .>••:_ • U- ^ -i-riTlvATT mn ojo yi .pns ro>»n 

: 0'to»3 . onsw (nO : 5T!B •**<■?*< *-<^ (*"^>U y<-'- ■•■"••> ■>- •• ■' *\"'^* IMS ICfi : C'»J '5375 Jdj 

rvin . iv)r3 :oiv'Jb tBTo i^yj- T3 IVin' lOOWls Dn723 riD\"n DE^Si "'B^pDD imsB mcni -jfipi . 'jdS 

: ('BB6) iB3ft> litJapfii WJ ••*" ,-: 1"":- "•^TVJ "^ t x : • -ST :it : at:- J".':-,: ,„ ,-,,,, -,„t- „_i t,-v 

r» . e*»5 (fo) : 8i3» '>« Ui;ii,ill,SL»^' *r'4^r' "v"'^!-^ i^^: ^^"- wo pi 5-0 p '3 b^pSw 

T|?g n^p-p^ n.i K3 .xyn^^T »-L' '»-;•-, -,«x^, wir^-.»^ -.>-,i (w f'Cfr53) 5 to onus I'J 

\'?y.3 Tja XP.^ ^ni3n3nn;i n-jvr n';ii Kt53:?^ ^ 1^5^'?.;'-? °F?^- BV?^ X? • oip» ic miic 5'5 L 
^35nK:5'5bnn:8f^«T;;ifini?ofp^lj^4lT3ii^T3^"| n?.2fp^jin33:np''.7J?aDp>*n'?i3 "5C 001 .57io«nc (c) 

T^y3W:!"i08n'P.5P«^>n«:|i34p«p^^r35«n ^, ^-Vn-'?«' D-nis%ni ninf-QW S^V'Jj'^VrffJS 

: 3'i?r^3pnv^imnii.Tn^3T«:'iT.^?.i«riJ3 :;^;^,w :^^%^:^:\;,>:l^;,w^: i»en3p'6i <3.'i3ij36»i 

'0l'5^DmP":?T. t=«'7VnT ntf3pDJni? >« vtt: I..-V ^ ' ^•'^^;a<'„';;:t :5»53Si35 5'n '31165 r'ni 

J i;p'e5> rrjvi; n^j-j wq^;^" tj^jj vn^jf't** -OD^i^jtT *'*'' *"'» ♦ ^P r5?y c'3'165 do .'i3i i'n T31 (63) 

^'Tnn^7«n\Tit5fK'Tn'nnM n^ r5»iP3('i?i omj 'cpsm 
*^«^nip TO Wtinacmi^ ^d^s mt hko .-.,^. *5c owes d3.j»» ipjrw 

J V» Tin Sd b6 9Di siPo.o'now J83J Trt Kotf»'3»(53):(iM»pi) »'iBn'i»»^i»'^ 'i3'0'7P3» wwji cnJon 65' o*ia 'l ri*2T StS3tJ^ ^?0 n^pnV? ='« o'B^sb »sb 9 ''755 i»3 
»._^- 1^ ^->. 1..44* I.— ^c, 'ipi I'lj 3iro . 3i:r '3 :pnJ'> MB ™ raft .n»o i^'^^n T>,nnx]nr:3n nw mcita33i : 11333 srci c5-na>o is.T.-'i^ft 7i^S-nK ^.T£^ ^r^inn 7a3"'n'7D 5-5 nn:5i nn^nn N"jnjjnx ^;- 

05C3 . iio9 nns "5r6 (n) J/uEr ^N ^ ♦Nun "3 Ji uT '■» '▼^•^ h^.. - )»^.~ *..... g,,, nic'!C»3( : i'»'3 linjij) 

OVfl 0'»B3 OrUB i» O'C^IB 1'5C 

■npnn 

1'5 515 
•m 3pp' »^i Df'nft fti p 7'. "i V:i- • •■*-? \r ^ r i^T ^ rr- inpv 15 "nipnp nm^smp^. ws ft<o «»> bb'i 's nft cms 

CD-fci '3C0 '53 nft c5-:6!> ^.-,. , , ..^i.^.,.. man nil^in DV X'OJ n'OT '?'?01i :" '"'"ft" '"1 TOD pft D'ft nicl> 

.O«»P0i31 : C?'J»iC»ftWC .\4;^.J.» «^-,«^S-t 4^«in<» -l'^«-'^T> -rn','. 1"- ^Vj09 ~? ^-^11.^ ftw, C'fi lO'nft 'TO'33«6ni/>J 

163 D'-3nft cwn oj '3 ^ J/ '^V *''/VV'-' 'It -. r^r '^•? i'SV N370nnV01' ? n?2^n»3 '^'" ='^™» 'ri3>T63 "» 

3B1» . infti : 0iC'31»D5 r-'x: *; : • t- j- It-'"-: v : ''>- k^T».|: | . ■* • * • np B1E33'1 3TO D1:W1 (W 

r^ ?. ;? ^riii S '^^"^ nin^ ^i<^ in^DT-7« ' n\n ^'^i ^v. s-j^W'^i n-jn; ,^, ,, !;,,^, ^ ^^^^ ^^.^ 

•B ,1P ?'0' Wl J351 rift ..-:,- ^T ,. ...... ,T : :• , v <,_,TT , t,«^ . ^k oi'^ D'3i»i3 Tn«3 733 

: C'CCironmft WC ftil ^ ;•• •: . tI • : • K-v - ^ : Jy^^'^ N',11p.3 X^N;•3^t^•X T3'V'-''a3l''0'3T nK.D'ff 

«««.**--«.-.• * .. -, -, ••■,•• n3»p IJTHHj'nn.D-oi by 

Ljn^ " • IV .VI' : 1 • " i^" : TnUK : n:-i»n 'aii -pj-j?! 6i (if: i33 Tin ic . w'ci CH^ J^n,"^? D^'^m ^"t/^ DJJH 

^^ '*' "vJ! v^""nn!!!! I'lnrrvs ^'t^nr^h q ni-n 

. riBP oiic3 (o) :Tn'»' :^- ••■ j- - - : i : . . ^ „,, 

ift'jw 3-5 r»c Tnfci i'nft n^nnpm nnrn inn£5i!^-ns k^^nt •» n^^q lun. -ina v. d^p,. f^^ ■"« • °'=''m ■ 

101CC 1»3 . PiD-5ui33i . \pvn J. ,. ^^ ^ «. ,. 5 . ; rt- . T . ,-_ «_- ,-,-)«- -.L.,i,-,,-- Vni . fi-inun D'arn 'b '?v 

•i3i mr> c'5i»? Tfuft i» ns-ib.Ti-i-i 5T>nr»^v i t r^ivsi 5n>n« t -^^^^ P'"? •JR'?? "'^r^^ -?1 ^o kvo . n'onSs Saa nSo 
, , , ; - . - .. .-. . .... BT" -0 nil "Jf^n^-^ 15 n^n55>* ni mSc-S .}.T«n p rcn naH 

TWft HDP' r»3 . pft '»1 " T : • * V '"<• : ' : * * V^r *• "^ '-tI •"' *T "?1 "^ - tY • o'tfjT'n in";!? : ipar vTn»i3 

: Vifts nr-s i» '1? '1? nnft' -j-jj; Q^-lSj; ''0737 C^SPI '» 15^ ]ln3 ]in79' ixpil : 'h '-d o-MB'a '.oi 

ip,B.3iip.r3iift:np -nNVV-:3yn-n«'"'fi^D'Vp ^^^''= "^^ /'^^ ^^^l^n iv--,,,?^,,,,.„^„ 

rnci qc33 oils '3 ?pfO * ''■?i " iV^-':,; * V '-* r,^-' r ;,* ^jj ^PW? NO'p^ : ji p3» . inic^ iwi 

Sf Sf U""?? °^?." ^ "^^ ^'"^'^P ' ';?a-nDs<^.-ij,a.i^» MnTISD 
2,™ J Sc':; ^ : ninstf?! onajr? ffltf'a?^* "•=",»-.? i,n?p;«h''i^pin J ,„ .„„„,„ 

VC5P . nlci (p) :nnftic «i>p s-,S«*,--)s* -.^-ji--.^^ in^l 3' ^^ni h' nn^E-'l ITipnlJ? npsi r» . w (0) :orm3 

rft rf) i3nici-»)6i6'o M-?«mTniDN-n3i':nDN7ni.T ''' 1^?^-^' ^^'^'^^•^^^ : £;/^; ."lirf^K 
?i?"«?"fti^' 6 'ofc "i^^ cj'-Q^P. f^'^^ «i« '«"ir.7 «07« :: i»«Pi5 '' • w i °p,. p ^ DJ? TO:P '^l^^'j w^:? nvr =' 

tc n3»c "jnft vpft •■7io'3 

T»f>c »»3 cn3ia i3")ftc 'cii oinic I3i niici ]»5p ic ii3p .inici wnci :'i3i n3» Rft eft nici ]»5c i» ^hp 'jnii oJ") .'oi i»»c'i ('):?"5ip? poc»3i od 
•o'l (3') ; pwccii o«73»i osi rvoi opins oo3 wcpi .'i3iO'i3PaRft n'moi ip^dp) fnft . oicm (ft«): ft^p»o iii pi wnci icfti iip pi 'oi nici 
•;* "33 TO»n isj 'CI «ft'J» P»3 . 'ft»J» orj 0») : 'o "jst "Dm '3»ii "jid cn3i3 is-jfcc 'cii ' 131 o'a "scft "3310 V3P0 pi'rP3 imft? ftio or . 'o ^jt 
V> 37 1» DOS p-jj i6b inft' IDP PT) "t^t^n'tyy ^t2^1 287 fti p TOC nil TDi' ftJ ore na ^iM^ '^i P»?. «? 'NJJ 
mis li 'p-)5c rn pft «pn3 •*« ij-ip 2np01 II^it; r»DO 
'Risc'P'ij pt P»"p iPuJn m«) '^ ' ' . ^ "'' I'^'^i ' -^ 
1TD Ja .op»3 :r»0))t pofcos :Npi* 7?f E'lW nojj Tjyi 'on '9 

ft-AB} 'B .J^ 


J"T • >o opS,xft i^t^."" V"*''op Qli5,P '^«<^^^Qin|n5o\°'6a'J,'^2 "s :' ni^«? ^nw "?*<' ni^^^^ 
iS^^l^^-i'^^'^'^'^'W^^'^ '' ^nnrnx nsn-DKnW nek 

e'»itro'»»B«3owc»)B3.'Pift D>! nVPNtl *P^p. ts^^an 

0'»miO'»V3ftJB6'-»3B'»D'JM)) «<?":"Wl ^xT^ ^JJ^,^ ^^9, 

TD . piftT fiiio (w) : oo5 J itn:ny3 '7''?'i dd'"' 'ino!' 

••JOft RPfiBBI m PMCn . PlPCCliO ' ' "'• ' •' •• ' ~ •■ "V: V ! ^ 

OBsy'33»P)'5> oa3'B insxft Tt25' Nf ''D^p ri^ «3 

Pi'on ift^s' pft oo'J3 i5ft}' ODftn l5y. 'IX DJ? f^'P'pNT 
ft>i oin'3i' tti 05'JD) 'u TO Jpy ^7^0 -|3 H'^ 'IHabn 

\)i ifc-)P 3n '3 0JW301 pi3i»o 8'jn3 'SI? ri'l iTDI^a 
wfti priifts "u TO o'jiRj onftcjoi ' " ^'^ "s •* < 

1»li3 '»»1 1153 '»» RftlD-5'C )"r '3fi ""ipj 33 : l^^fp Y^t2^'r21 ■DM') ,ij2v. lir^.^ ^''^Vfi" "iT''^? 

^ "iti/k 33 i-TinW Dalian crn 
in2 nD*K ninsc^jsn ^ne^ ibK-? .'7 l.'-J OJ OSfin O'Sift '3 '»» ift-JD 1V3 »^,_ „,^-,,_ -,^»i. ' _,,L-. 

vpi5» inft i3i> ftii opift liftj' 00 "'D l^JP^n ^JT?** n»?T 

pw»ii D3':Bi 'u fli'oi i5r ftii j^nn ^<7n S^^ni mSi m'OK^ 

>» JDUOf Rft o'O' wntli ortfn ^- ! «^t'^V '' V*i. «<:i,K,Cif 

urc pfti DcJn pfti W3 i»so nJ3y TIT SJ?"1T n' 'JDK 15 

i3b:'b wi 0'»o ifi iBJ JfW pfti V- _ ■' , 1 =■ " ■' " ' 

J» >B«: Rft >33 JwBo i» opift : ''Oirj. I'g'piS^DT '^J? W 

o'»= Ripn ;p»D fiii oJ'li oni' x^i 13 . in^o-p n'DT 01? " 

Of O'O' fti oft 0>1» piR Rl'Oi pftl j'"- ^ ••' t: .• ^. t: -♦..•'•^^ _. ♦ w-h^^smh «.< ^ "^X** »^*<(«^« 

ooft»fic 7ni3pBi Dv 010' ft) rb^PP no Nsy Na Nn'in °6",s'd3 T»^'^|"^*2?.??7''ijmj;nvrip 

O'op o>ii onr C8i pfti ow ^O'^J- T^l^ ^9'P? 

'p 

yn'o 

') F'xr ^ay-asi ddkd'i ens nin*' T :att jt v." • : J • T^ : 

: ^nDty-fc^*? rn«i o^ati^ nipn 
Dxnx ^isj? nil! npj/:;_jn.rDj 1= 

'^"^ n^p^ni:p^w nb«^?i:!r™%r? ^i^ipJii^^Rr'^^ 

131 PTOsno niMip K'"?'.^ DKi Npa» bj; '' : D^riDnm Dnn*i2^* 

ii \Zi ij^fti r'fi "sft); iJTO PTO3 l^ri'llj^ «'5 N^JIK? X\P?^ o»i)3 'o -;)X nTTIlir^J^ iS^n « T? 
OTO'i pftn i»3 ranii'js ftio i3ft Snwi vt)-i» a» '«'♦ «TT»>n "'"'" " o-'^'' '' " *''''' 

»BC IBfij 'IOC 5TO'i 1138 M'ftS -'l''>^;- 1 "JiT *)« * I ''>:•.•', ft3i» '3 'lVM'T13!lS3!I nllT' 11X13 ^"'131'' 

ii8»:i i<3B w)R 0TO1 iip '0 pin-is «^ nay tiii . ■'" v- '= m-^^ ' •'"", *•'■='• W'Oi m 8ir 081 VJ PI'Oi 3P81 I" P- "^ J-? 1^'"^ t: ^-^Wl 

PRBCB 3^5) T)5io ftii ):iB Tjt; i^no^D vuno lou n»i 

pfti oiani o-)3t iss '3 ?3i030 ' ■"•"'•■ '■ ' = , " "' 

■)313 03C 53ft 'Rift 'P1DB O'ljo : ]1n'7.5p3 "O'^p^fi'^'^Q DJ?. 
5ft3B' PJ330 ■>?» ftiO '3 P13iB3 _,^_ •„• „ '^ ' 

3P8' mt oi (13) : Pt3i»o pfirB *' 71 i^9i x, ~P« W"^ 

>3 piplBO OJr '31 

*B ISfB ifi) poft 

iB PITB 3'53 "JBlft 131 

'i'i» ^Ol' ^31 5b 133 IfB'ift 'ST *15K 111"! is'ftB nil 3PB' Blf 03 13'ft5l'3 '' 

3pB'1 pnJi IBftS ilOB 3p8'5 I'SB Tl^JJ 

1013CrB 1331 IBftB RIPEBBO ^Ol^^l '^'O ^V. p7^^ 

m ift 'K 5*f ftifB 13 ft'i 03R01 M ^,»^s. ,-,« 3*5y« nn^:' 

OlBfiC -11383 DftBfi 3p8> BIfB ftlOB "- "^ "-? ••»: -"PV: P^',1 ■ 

13 iftiB'3 5bib i)» fto' ftjs 011R : nn'7x? DmNi iinnitij 

m RPBEBB filOB TIBI 3p8'B Oft • " : -:•••: i i » 

. oj-)3fi sTt 56 : fli58B 'PB 001 Dy njni n«U3 DiTlS » 

TO3 53ft fti 0100 5ftl pi5B 1»3 ..v„__i,-,, „ -.-I ,-. .;,--, 'i 

'ftn3iB) T ^V'^T ^T ^-t 'i- T i: S" T J • 

v.tI • : • V T : -JT : • t •• t : • Y'vj j'f^ • I" ... 

. ip,,,"'^ oft i^n,-A,n rnVPH:Ppy73V;nnnP^iB^«:e-i»n5??p 75.inwiK^9 7:jV3^1 ^# 

fip 35 R3B 

fti Oi'3» n P'3BR no O'DDB 

: fcTp'l lOlf 3 0'13B 3i fti 0'313 ip^ni7n.^,7}<-3i^n wn^if' « -ipt^pja h^pp ^njip Vj '?yp?.^n', ^K N^^^'p piDD' cf) 6i6 sJis n'n'"53 
. c'»'a b (nO : iitnl idid 

: 5D3» Tppi) ?ii» rii»a> 
. era 'nns rfc non c6 (3) 
'nns nft -iDpi )bw eft 
si'lo rfii Dvo rft 'ms i:* 

: W13C' fci si'Ji Dvi vjy 
nsiso . riDDcno 'nc (is) 
. iiJftj' '1513 nfti : C310301 

CVnili C5 tijfe? 0'"53731 

: 'i >i: nvac T65J 'nci 

31C' 6i -iCli IDI6 J'7ni)5D 

J'rin ftii 7i» unnn o'op? 
fti oft (?3) : osicn cai 
ftic -jcDft 'ft . 'i3» 'ri'-ja 
cvi 'msD nsa cpn* 
•5C56 '61 00135 nv?i Oi'il 
ic3'i pfti o>nc mpini 

SpC nr DJ CMC fti lifts 

I'jci mtm 15'nmi '»i 
liJ5» 7mii ?7in5 nnj 

C'»C lft"335 Olinp i'3C3(5 
pfti 

Hip'i ''01 riK'ips 'n a'ans^ 
in3n j)Tin''j trKi.-.' iSon 
m3' rS o'iSn o'jrsS . a'ans"?! 
D'3n3bi onS wan nrwi . vh 
WT h"? B'33Dni . piDca '3 
nn'-ipa 'j Topui . -nhn mit 
Tapai nara Kin nioaa pi ''ai 
. e"K ma' k'j o'l'jn o-insSi 
''mpT 'T D'l'jn : awaS 'napm 
DJ1 . "iDin 'n'"ia 03 ''oi D'3n3'5 
D'iSn nav'i . Tayn o'SpiTa 
Skib" '33 i»y'i . Tn ''73a 
nisan jn mk n'jirn'a D'NSo-n 
'n D'lSn nni : n"-n n'ptm 
. iBin 'n'la 03 ''oi nM'ipa 
i»ai . 1BD' hS -wh n'lnani 
tiDN'i . mw 'lya D'jnan dk 
''01 S"D 'n aipj?' : 'ja nw in 
HiB'oa S'l'Si 'rpna 1103 •iDa3 
pns'b '133 't pne" : 'h ''o 
«iap nni aipy jjn 03 '-oi 
.pnis" n'a Sy ti'on k'ti . d8dh 
invi3W3 . prm^ nioa lerji 

. 'PrjS : )lC3 1'3» . ITBR (s) 
. 0PB3 : 0"pPB lyi 8*33 13'3B 
1Eft3 . 3Eft (35) : IB'I P9 'i» 

'5b . TO' : BincD ^"3 iopri 

Clft'n 1'3B . 115'3' (13) : 0T7B 

'5:b) wi ift3 pn3iRi' m \ym 
I'lEor '3 rni' . PRB' (13) : (o 
'5b . cp'3c : iBfis . '3 : <)Jnp» 
: »B Pift3J . t5'0 (ft) : 9«3B 
E«P in mi2^D Dftn ODu 05? .cDftn'i : pso 'poft nnocni 7n rnDcn-wnonno 'nc (is) 
w'o isi 003 Toftcc onnift i'7 '»u rft loftn* 031 . jiSfij' »»» nfti : 003 
»n co»i» -pin' fti 7i»i oiis3 pftn 's oifto wnocno 'nc '>Di 'u 7i» 

C»» '33 O'ftip: 7113 1'0» fti 001 170ft rpSCD 003 130S> ftil 717 PDCCnU 

o^ioi oi'O CBC n'"53? cpD' fti oft . »n'73 fti oft (os) : oi'sno 7':onn 's 
: cnj055 pinn o'ics ni'oi 'd»c fti lifts pfti o'»c nuojoi nipm vo' oft 
O'icn )sim nnp'isi '73i3 7171 spc int oj Dftnft rft . spi;' nf03.(is) 

pfcOl O'»C0 PipiDI Oi'iOl 0V5 lJ3f ip3' ftic IDS i"31 '») 00736 »7J iu 

p 37 '3Dii5 eft 001) ms5 0'0« fti . ms' ftJ : •li 'js oos? . o'lio o'josii (n') 
oiia 7a 's o'msj ro» fti O'B'O is i'7 . o'u'O is : 'isi oiiro oirn ri'oi» 
oi'o ift 'n7»co 7Cft 'n'"55 nft 75oi lisin oft . non oft (s) : 003 071313? o«od 
: nuic niins ]'5i3 ios ftiO) ooi 'ni33pc rw oi'ii onv vo' isii . 'nisii : 'is» 
Oil iftDs in liin p li m'O i3i 717 or 7Din 'D'is 03 tft . »p«'53 dj (fts) 
]'ftci»s i'7i7ii3 imc isi 'Dift o'mcno 'li 'js o'joso c» n»730 7pin 

0»C1 717 one D'7-O 701«C ft-ft )S oi'iOl OI'O CrC r'730 7D0i C37'3 
77»' ftil O'nCO '3S1S 7DP' fti 7Cft IBS i'7 . 70D' fti 7Pft (3S) : O'JOSO 

: Mi '33» o'josoi 7)7 sr>! n6 ni»S3 0376 js wnso sn 7)3i;3 c«o iw ^tn ^ r^rrtyr pti 286 ms' nip'is "lU/N c:ij;-^2i2 D^mniDi 

c?5 o'n;o m6J»i ?3D 6'5i 

f^ n! ]^V^t'\ n NJ?1K ;„ftMfip«rnftoicnoft»«'»»i 
,>-»., -,-,,« ».,u ^>7 Mnnw ift''C'» D'»EiE8 nil:i pus Of 

Iftpm' 
tmn 
ii» 
{'«) 

f(fB) 

>ni5oi 031P3 C'BDicn vo' "j'r*- '"■-!' V-' ~V!?='''j'~T • !'^ „p»^_ «.i,-, o-^j-j^, yp»»'i ckvc Smb wp-rf 'a 'icn'i ft v 

. '151 'RPiDi : pes rftnipn fil?"?-! m-iH^ ^1;;3 T]Un3 n'^l «VT.2 N^'VP *?2pi osoci Is'-}'? iftV ^sft i»='n 

13TC .'i ?n'?i (P) : '3 iT)n 'rv =i-' 'j" " ' • - •- ■'o " u-.--. ••> : i- : T , 3,-)5 P) B-:p' inf) ?n c-!» > r 

ifcW PS1CP3 mnc 0ii3 -^3 rnX^^i miT-nN mnCni^N !: ' I^n^^ Is^^ i;')"^* ob-S -S nn>ni 'o-n S*o 

it'sico Pf) nfiS'i liiO'i -o Iv ^ =. ••• ^ . ■ :. I ^ O^R. 'nii^ TT^jl 'p D'-iDoi . ri'i^v 1BDK51 .nVnnS 

: asm? ?3iP9 1136' 6ic '^\^.. '^L.''o'<^^J^r ' . J^i. . vnnnnm? ' NTn« m^n T?"" 9.!! .^T" '= • ■=^='**'^= ill nnO' i"5 '131 031PC! "ICS n:t!^8"l23 T^nNn"niDt2^ b'd '3 . -o T! 3\"1{< nX »;n X^IPO nwaai . nsiCKias T=i 

S^ "i;' "5 4 h^Nnx nin^ -ij:Nn2 3^:mTinr..i'.»<0'51P-?1? «ri« ni^j ,,„,„,,,, p,„ :,, 

. sjsnj JT .5; pcw ^ : o -"^ :. " ■^ -' "■ ,: "i^ -iQK 13n3 =' ! <* 1PM «iB'B3 't fra Sk : rrmoa 

oils IP i-: . 6i3 sin 0) -rjin :\nnn nn clp!:33 1 HM"" niv "i •= '''^ i"*:-^ r^ - -. 'n dkj ova Dwn:n'>Di 

CC f>5»' 'bn cnci 3-50 O'?' *>•■' r-r!-.- ■!■'-' "^ rjr'=' ' 'J-,'..\. '^ r^nn SnnS3 Nn^ nV; nlN3X • e-aain no Sk ^1'7^ . 'no'pni 

pinnic 05 left .Pincj? :'i3i pS21233n ny^l n^BtS^H nyS 'a T"'-'?'"^? I'^-"? '"^-^'^^ fl'5 : jj w o^b 

CTft'ianioc "3310 o-jf) 'J3» '■•■5" = ••■■.-J" i: t^- : - <•• t; iw-, il»-.5« iiin"!! V ov-t "■"'*'' '• > rmi . lice iv 

. lice iip (6') : C93 3CV ny21 DT^'n"* •'^031 P^33 'J .lip? '^^^ "P? ' • Prl : own .oir « nnw . ;fti. 

pec ilp PI? Oipn3 Pnc 71P V" : '- ! * - T : i^-.r 1 fy^„ : Q7UTC *;iin521 p'J^ 1352' kkkkk ^.tokkkkis 

rnnc lip .pn iip . '1:1 D^j2^ nil t : niH'' ns:N n3iD yn '3 -tiy -;^,n,' ^^-,'u;^^p^, j) :$ n i12;d 

. cp J" . /fc^w vuii ujw ._. |...|_ ^T . .-.. : v.- T • T . : ••: '- T'- •• -. • . poc (f) : (D >ftprnO miBpo 

'v?icpi3CPfe3'cfc.D5^fci6 D^X2^2 ID : mn^ iT2-?>nxT;:;^ '^w'?^ '^- °if- - ^^ ^T-n V'U'V,w'r^v'':;'^ 

.oocvn3(3'):.6»3«iP3 ^ l" ^^ '^ ;: ^"o -/"v- n^;? ?y n'7!?Dn Njpn ; ^V'w -,;„"? f^' ^°;??^ 

b3 D<rn 015 : ifilC no -^'n-tvi »«^*Ht> "^Mn^s -»-<t\« r••^V "" ' '-i -t-. ■ : iBpcip5n 'in . jjin (;i) ;nij) 

j33.o»n v-w . jB^ib ;» nplii cSiZra ntyj7l ilp ~A 1 iC;J Wny31 IWKn N^DI'S w : o"pfi . wnroi frl 

Kft5i3iP' -3 ifc5 c'5'37n5 nT.Tj;i:?^ncnncv^'aiti:pkS'2 n^tf-'p nn"? °V.H ^'-""'"^ 

ftic IB 1650 i3in' 3-3 J-) ''^. • : '^•' ■ J ^^ = . ^^ ^'= • IVSTNi^, n?!'-^' '"^T HPr]^'"''"' '"^9?* |'i:i )"4D1"1? '1^'^ 

113503 crnci co<5P3ip'5D' U'i< 111*? rns^'Sp m n^N n5;nnSp'ib2'S7^ncK13n?nxt':niJ3';^Dnpp 

■5'300i WlpI53 0>in 7'n»'1 T • t! I : • V t, . i ■ . t . tj t . ., i ■ 

P'j356 Qo) :ar>i5»i rjcJ )650 
apiJr^S n'n56is-:rn .ini 

jcv c'6 ( I') : oni*? i»i3 »ni6 p'Ti' '0 . upiJ •» : cicn'i oip»o tip* icft oco on , ol 61?' icfi 011 (to) : op75i CDcn oc»' fipi d'cbo Tic 101 

c'jr;l) 37 03i>i:o 6p3 io 3Bi' iP^m C'6 y? :do }h 2"? n^OT 
oft . ft-jp (j) : oci)»!> wa ft'Jin , ■' ■ =•' ■•■"•■ ••■-I _._■.: ^'1;_i_JVL ' ' '^ - " 

8»i55 i>i»3 i«ft <ift ftipn ♦ ';o?iB ^P3P i^M^ «?i ^iE3 ^n737 03273 iRs ^nsn*' 

.opsr fiinniijininjiiarjfti l"^y. HP'O 'IDJ.^ xo 5'5 '> • '3 SitSn*? DH"''?;? ^ntl^ll'T SO : ""^yD 
rn»o nft ipp jnfts Jfti pi jipji )??« ]3"!3 n.K aa : 'Diy-I^l 

»>jo n"'3 sptftc ftjft inftji TO3 ^„,: _:, ,p,;-,,^,- -„.^\, 

iwo 3X0 's,! Tfw n'''3 Pftn ''VK ^K ^iyD]^l np3 « IP] VPiinMi ]v o.ii:»5 ''i»cBO xnSI NDa'^a -72 T' 1^.1 
o>n3 (0) : i?)55Ts miSjii'TOTO ^ • ' ^Y -^ '^V "- I -V 
K) O'jip} V3 o»> -jnfi . oniol ll.T'"?!? '•fT'O S3N 13 Knn 
o» on;cii o'P30 oil' 0'ft3 t'sc i. "* ' ' ' ' " 

irrnro V'ciwii inpc ftjioncjo '^'5? Wt?l ^<^I3^3 "JJ n» 
s-nsi pi)>B3 c'P35 1301 ons30 vSnri iSTn-nii «' . ^<>^>«i»» 
«^» pft oftinii : 111)0 11353 to I ?R'^ I"?'"-? *^ ' l^^^J?. 
BwoftinipojiOTjooi.oTfto pnx «r)Kl KIH KyiNa 
: on;:o 03 wnijc OTft njs ' '/ ' ' = " "^ !*-T 
oJsm -jiBi . oi o>i)» 1J50 (ij «^;^ '•730 «\"I K'ly 
)i53 iiJu.ftoBi 03nft :'5;f; »,»,■' ^-.i^^-... \..,.r.I. 
pwa coi 'pijji : PDR piiB3 ^T-? ^^-PPW «TW1 
P'oc ipi 'P'i> inft .psftioiic MBn33 l^bpnin • 'xnn'i'-i 

, OilftjO oil TO 0C13« ipo 131 "TT-^f I <ll'J ^° * ^i-J?^! 

Pip» «■)??' 3 

'3 <n»»i : noaS D'naB'ni mn ^ • = 
TiifB'i . D')»n«a •n'jji ''di 
Tiia 'ki .nnn« aiBn"? an^bv 
nSnw njnn : -nvv -pnny 
'aioi nn'ipa la'Doi 'i nwn 
nvii . 'SCO ntn rraa Sru uj'» 
rnHV** .nSy iSia^Tii DK Kn'7e:j".inp31 NniC5'Tlp31 

irw ;k™di nnfyS i-llil H! 3'n» n« K^ITJ ^npjjl 

nyin Sa f« nrn nyn Sx <n«an n-ins u « w «««« ns-Mns-ii 

: Kun rorsn naSi .nSiTO "^Q^ ' V: "5« ]13TOJ 

1DDJ ''01 Kj;ri'7a yo'iDinm nj? " Dip p nX13J DADS 9*9 

f : ^2;sr732i 


n£«3 c'ln niiiiD oon mcoi 

niii'D5 J6 niipi Tro '33 
: o'7C?o J6 o5'ii!» cnJoi 

: f)3"3n3 I'iop? 07p nj;nn-?3 nx 

K"'30 ^3JK 13 ^37 

••nKin 7'i:'*K3 nil'' naX 'rl3""^3 ao e'ci» unj -jcfe CT35 r6i 

''}.'] tJ>']^^ ^•? 03 . 'Ul 'MPDO "JCfcl : ")•»? 

ni^Tn n7n -in •• ;"' '^ '^''" 'f '' '"* 

. : I ^jv - jv -: ^ A- I vjT r ^^v,^ .OOiswJ : O'B'O is'O 

n!?n31 D-IK I^N'jp K\n nrXK^ c6 .3 r» r Jn -i fcr U 

fii riiib'^o :D"''it!^3n t3 n^n: "'"i; ^i 3id o'?'iB»i 

- * > : ix : "i nn3 (n) : oonnft o'O' icft 
-7k" nin^-73n' 


r 
'o'oi -ion '31 h"Q 'a 'i nana HJI' 
. naiK nSjTH 13 .nS rh-ja "an 
nnbj* 13 ruKSaS n3ii« "^yni upi qo33 PHI \vm nn'jvi 

B3 1»C Oip» ]n nn:iD ^inx-!T|nl7y'73pN? ^£5715: 
■iO« ]3i5 n^?^ J]i2^nj^T,» "••3 3:3n ''7;;3i n7Btj;n ••'lypi in . n»63 : co»p s'cfcc 
*'ninWn5i^32;^nK' 3^t^ : oS. iS ^3;)T'^ "SJ 

C8 icfc . n6t5 : OEO ic 
0'5' ffc . ospsi (3b) : 03 one 

• * "^ ^^' ' 0»»C O'OD oiw 7» i"5 . f)'0 

:i«cilni "-jcso T3 o-;d»5 ^ssi 
lie 15 o'O' \3 6i . rnc (to) 
<1D33 nnc wp' ic6 pi 60' 

01C0 il531 "5003 ppo «D3'1 

T:73i o'7» i5'»n 13 «3C omo' 
nnco . ]»'33 T"5fo : jpjo 


•ji:fi(iB) :iiJp'>B .s;p)i (j») 
. 0P13; : v3:? Ob 

'*' ^'Z-TftS ^^S' «9P.^? «C'?9 P?V^ oi3E')» .opi3=:o3:o'i» V^ rJ^ICPl n>T n'^T 33iBn 
npib tDCBBI Nn|7 J : 192? nin^. '"^.r^H? 
nin; 7ip« 'Ki'^s t : on'^T ii7 npsi : 'ui i'»'53 pbs i>p' 

^Lif- *-,«- \-,«,lU» UuiZtM*" i>4^i!» "JOSOiTOWO CnPO .'131 "300 

\'^3' '?V."^«*i^n «n^« '^ifinon'j -7NQ^*inInn"t^T''37a''n3-byi "^^ '='?='="''' c5-:f»3'c6 
«:37Q'ri| 7y.i «in«nip B.,-).', D^K3 • : 37nn-'?si ni77Dn i6^c<3'c6i '70 isoftio 

■nsDKSri7iD^^&3n-nKVn7n7 Jlif "'tT^^it t« 

t: - : •: — . v •• t • • PW3 W'?; JftKni) 07C0 

''2X3 \T3n"X*K DiNH ''7;B '' ^'^^ ''"' «P' Pc '»'i' 

v.- V ^ ■ ■»" ■ ■•■ " o^V"' •■"•■ : 05163 13DM l33n 131C» 

Tj;np\:s^n7npn^^*N3p2n3!i i,i,c cw .p-.c «» 37 

Fiptn . W11531 (>) . 0J30 |ip>B ••: • I : .- ■ : ••'•,,,, ^ V^:!- s- : • _ IT ^tit t ^- - DfiUJS lj foCJ . 137W f)W\ 

;oT^5;i?ioii3i3 3^^^^ '"^" " "•= "■ ^' ^••'" ''''■ '^ i» :i=^» ••5»<'i :?">P»3 

P3nfiiB3oftiDiii« .0311ft (1 . u* /^ V ^ I I 11; * < c'Jcn- ipi onnnwi 

inn iifti3 'owii ('n iii)>)iB» p: s'""?' -'5^ f>^? 0) : ''''3 i'?c '"JW ^i" i"' .wc '5 :oJi5 7]j 05'3oJ oni6 c7D»o .oni6 75i« ; pino •3373 -jSpi olrniisrc 

; iiij p)n . v'iii : fctiin in'i c'-;:? «n3 •5nii ?}■) . rfifo -jico 'r3 Jp (?) : opct fijc niptni Piinj R)»D5 . Piin: : ib 3'n6i 07'P»o oi-fcj? ^J 

P"""* i-i .3-)no I61 : o'7C30 iw cnioi co'bc Piiri ci:c3» riiJ© o?'33f(» PicrJ "3i3»3 0'5ipj opp o»o -jcft . C'jir:o : c»o 

bpi 136' 6J '3 in . crioj c'63 (0) : (13 Jftptn') epi3'5n3 tir» tp17»i pi 13 "Jsci 'ic» 'J3 ec fein 3703 cni6 ijpjn 

t'Ol 37 0'7B30 OP onJoJ 0'63 OWl 7UPB iip oo'Jp oii»ii)» .oBiu W:(«ow) : S3in3 ITOl Dp p 
11S193 iftiBi PBC' ins pwnni ^; • ' •' ' ,*''• ' 'j.'> nb r\'n^' icniicc i36 cnn o?3 rfcc O^^^ 'VT S*< ^J? ^3 »*' ♦ Hin^ 7n TlD'^ni ^TJII nx x^ "» • onift 7»i) (;i) jipc 'fti» •ift fiDi(i) :5TO'3 3U "nxi D.T:3--n« Tny n? can V,;^^: ^' ' ,j^„^^^^^ ■"B'o nornSr..mn.3^ 

.onfi TOii : limjiD-sr iood nsyinn Dit!^!;"? ■'i'?"'7j;nn7yi^7T nnps n*?-! ti^io? iinrji -^^^^^ ^"^^ -o'ai d^u nai^ 
™iPi P'3cp .61 oi-3) :n7n:-nx ^pnn jj^o? nsnn '^.^.n 'o:p. Njyn k^? ^nniK? -?;;?, ^=;i^?,?-L«r 

. sp» ma (jj) : B.J5 rt ijn ,(, ; la^ai iyn^i ann°3 nTpanKpsKiiran Kin "'^ siStr™;';: 

left liOTimapimcB mw <-v : ■■ "- O-m , viv- ^ -r, ,-1 -.tI -= ir pan .«hd>^p -oiotoi'i 

. T3r.i : ow p ft-:, rap i2?N nisn«n-73p Dsapa «3-]n? :^3?i «i?oi KT? "^VA™'ns.V^°=; 

3CI5 . C'33i3 ri7i3P? cc 13 .vljv: i,- t -:i- >•- : jt r : -• vnvnn S^nilm r^^*m M"iv «• ^ d " a onarim 

737 Jtftci . '3i ip?Dip 6i, 2J77 p m n"? :njp37 D;rin?^ni J-^'ft'a 3-, r^pn^, ^np^na^ " Tw tip? "™ ""^'" 

05^3 PnT3»0} ini) T3P05 ■ -it; . i- i- ,.*.•.■ t >v :iv 7-:!- 'CT Ifoft)' ' "'^ , ' ' ' • •• -; »hmfc kntsbttft/^ 

ip»j nfco ?3PTO mcpj nKT? iri« -nnmnK n*? nm '^'" n"'^. "^ Mvni^ f^.^'xi jrsnn^fD 

6J1 Tift D'P5?J cft'BTO -^ '•' '■•■ '■•■■'■•■• ' ■•■ *■■ ■" llrT? ■'inKKJNI ny7 ""Oip w'iw(w):v->nfio)a .i»i:(ftO 

. -9 -wft 03 131 0PP1OJ) '5 'Q7P„'nnp^ in n-iiiti in «5? l^^l"^ • n^ftj^ : ,cfi i» ftifi .,fi5» c (W) 

M6pnoi3:c ip<3c,6 J.-, , , . , , , = (» ^ i'*™sj snft B'fifilo 

3"5n3 •)i3P3c i3cnn -jcft rfiio vpo )p 'o -jDft 05 T3i oiipp 'Jc 6*5 TPOi J'fcio oJift '50 Ion cj'Dfti "5'PO ]» »j' oJpnJ :'03tn)i tpc pB>« .05<ipc (ii) 
i3» ifric nft ppn ';jo'3 O'O- p ftiimi o5-3 . o53pn '3>o (ti) : oiw7» I'ciiniiic ni'oii33 ii»T3 osnj isioi spioi ?>i«i 

co'lr mcft 'jfti 'ri5» nnpi '3 cnft' ono . o»i 'i f ?i (ni") : f6»3 np3i 03 oc'i oio oipno ift owft 3'c6i 'i3i niJifto 
Bftoftrinnft pis psiJnpo' ftii o'cpoo 'RC i» cncwi o'poico TO i'9' fcJi TPfc si wi Pi'oiojiopfe iniJoJ") .coi 'prji (pj) : rfccs pfiroTco J« 
'e 27 n"? rrt^y '•isn 283 


■Kim jireti n» osm )' v6} ivfi jrjpjj ento in* ns trjn? HmjK '5in 

tn* ^ oiw TO (J) : Ml '^ *'* " ' '^ • • *^i 

]P9? •■■■'•••lo •:" o . "" '." V>^..L- PPTO T573 -7N nlsK T|^.D'?c;p^ D^fi>s? npn 

— • c<J'i6 '1318 "Jnfi fcwoj 

vnift-jft 5'6 iiy?3 !'■'?■'» 

. 07631 (3) : f!»V n3DD3 
wmft 6'7 . D'WfJ -5603 : r^^ya nBai TTn2 W^iO ^m w^6 (T Pi»o)oi'ia •jijBJ 8i6 133 ifiBsi 'TBim pm* ' ' <•' V J "^T 

»TO OPfi 

Jft'W'Si cvrni 

B'PCW PTO Oil5»31 ifrJB'SI 0Tft31 OB ii rE»m:i6-«i t<wi5^<T3 tVTnjW n'£5^ ' ~^~^.-^^ •'J^ "V-' '^ "•„-:• •jiftcn'P o'^Jini icn cccc 
: ?ij6 6-3TO ifcic'i 

p'-jpo . oni6 6"3pw (») 
•5Cf)i (73) : o":p» lici om6 

: 631 S'O O'ic OC'5 . 15737 
i 0»il .0>t5) 7'Wl (03) 
07C 

nirnw 
to pv 

oipuo r> »'ii5l p -Jnfii fi'5 37n «15y.N:^l?? 1^17 ^^397 T)i ftisi 31P3 .TPrwi «^l,;:,3-,,i33 :K3n«;:Tn31 ^ . T- IT : K,TT ^- T^l V^V g^■.• T 


'£% tl^Pi'7 7? ni i:f>-3 K3 ''"■' « tfti r»in arp nms TOO plWnS O'Sjfts 083 0'5' 

il» fip'iB fto ojvp iPJin 0Pi:8> 

K» )P 6W1 0B33»> fiPT is 
: nsn Tiam -T-n nna^ -^m} 
j' ^1271 522-™' is«m2«i 

ITTS k.V T ) VIV J- V :- I : e-o. .«« >m ,7nK MnVin nWxP^'OTKOlCT W^P^i 

erps . TO i3 : c'8 T*n oi'^ps =, = ■ ="= "'.= '^*' = 

: (» i/u) .fiit' '«»» :PD w K^RD ^7 ]ny D\n7J< V, '7 

xn-ipirtno T.:i0^1KSD53 
jri niurj : 'Hnpp^, «T3. rn^Pi?*? 

. 0'iii»8 (01) : (3 RWB) BJnlB ^'«'^ ^ .r -^:'- r-: 

»iE») l'ii»»3 

'b DpD 103 RiniP* 

. sntftji (fis) : (1 

psin .P3f (33) :rsD» q'ifta 

JIBin . fiipPl (») : 581531 B3n 

: Mb Dip«3 q'ifta to o-ipn N^^H ^;, "l^K Wl? p5 « 

PSIBB -JesB ip .RliilDB (p) ^_,-^ „1,^ v»m««r> n* '■^n** D^i^e 7? ♦550^. ^onp,. WoiB'niBi B>i»Pl5j)iT»B>lB ^y? «T0 ^^T- ^- ""^5 A.^ 2^ ♦ ~ ' J- D»B33n . 73Kn TiK CBjan . am 
H-w'D S3 : ion KDip . nmi am 
ny 't id 13 mn om iji 
caSoa 10133 ''oi ntn om 
'i'Doi '3 Sxir'ai : h*3 jo'd 'a 
01X31 S»i»'3i 'n<Di riH'ipa 
. iKon' "jHwai . ov\h nvyn 
ion 'i irTi : inVu 'wiB'tai 
: a"' ID'D ff'i yiPin-a iooj '"Oi 
icH Sa r» ''01 •yo 'j nn'U 
. wy hSi aiS niB'v'' nnii 
iwis itPK . yipt nn<)» linn 
ini« nn'ixi 'm . «a' hS 
niipp ''01 '» '3»« nsn ; 6,-i':'»S 
"ja viSx 'n '3H run . 'jim ■»» .D'oifii 7on SC1D (d') : 7Ji 
7Dn ?cic pnJo npTJ 7u»3 

i6 : ni717 O'Dift 7» IPTii 
1109 il»J 0iC» . O0'>3 p'B 
?57 . Oa'7D6 : W33 37p i6 

tinfti oo'7r)6 o'slwcs 7»ii 

. 05W 1173 (B') : OO'CDBJ 

371 : 03iDni oJni iW» 
is '3 o'3n» I'ccn . "W» 

.'377 J3 ip : OCP' T'W "JCft 
076 '33 '377 is ip R'JCOi 
: 1*377 'D3 eft isi RH 1P»S 
7370 i'7 . 1'iiPn '7D31 

OD'o 6ic on I'CPnn 1CJ3)0 

ftl3' Ot ip 03 '3 viP IDJIO 

, oro oi'o 7P (3) : pdcpj 

: OtO OI'O 7P O'73f>0 i'7 
7C6 ip »in . D7ft31 ift7C'31 

n»B 7»ii oTDini wnift noc 

076 '53 76C31 i67C'3 niWft 

nn6 OP03 i'7 o'75no 00 1»B .OtO eV3 353Bi OWJP .OB li OBPW i67Pi 07*1 C'TJoJ ^B«» 8W (T> DWB) Oi'Jo p6 Tb'l 1B1B01 pPO 'Ol 7nft>B pSi Ofi r71 ?fi 31P MIB D'DP 
«JP» 3iD0 7C6 17b 6'01 • P3r 176 (33) :0'75B i» D"6» P"OP .inj 671P31 .13 ODiJC '0 >» n'3 OP135 71330 iC03 f06 .P'lP) PlTf 631 (63) : S3CJ 0D71P01 »7tt 
P6t0 OPTO OTpP OO'io Pb30 pil . e7pB1 : »iO 6J ^D7^D '3773 . 1071D31 (33) : C370 O'DPl) 0»70P01 37 03iD) I»B PP7D 1P7' '3 P)n030 '778 
yb '3 DT3 03P> 733 li631 073iJ 7'»P i» l63 733 0» 0300 OlPii PliJlPO J» 0'7D1P0 OOPiOP 'BJ6 030 '3 . PliilDO 030 (73) : nPfciC 67pD3 C71Cce 
.P7D6 0P6i (03) :6lO JSB 06n "p'' P'' 1' 5"" ■''»' '^i"" ''"' -P"' 'C*^' •"'5'»»' '■"» '""' «" ^ '' OT J» 33»i 7'»0 '636 7'3 PJ 
JS d6 001 0'7B30 T3 03P3 7'PO 6i01 . 7'PPl : 0»3ipO •J773 0'7» fOfOil P7C0 1300 P:|76B Pf3 'J P706 li631 i60)B P6'30 '3PP70 7S6 Of 001 i'7 
: B'03 (*» 061330 10P63 6il 13J P13BP00 7d6 Of 030 Pl6l ro7i 63 737PB P'7) |3 1173i 1»SP3^ 7r6 6l5 »3 CPI) PlPp' O'7B30 6Jo 07B0 P"5p3 pJfilP 
0»7B30 7'3 03P'3 p6PB <|6 7»l631 lOlBP J3l6 i3i '300 OBBD 0'0'C 737 OIB O'P' '31 OilPO 'P>6 «36 03»6 C6l i''7 . '3B0B : P1'730 is i 7C3 is (f3) 

DP •>6 .pu »3;o :'ic isoi J'6io .ui (p;) :ns3 7b6» 7B631 oBflt psf»7i> pj6J 9'O'B O7po Pttpi i> 'P'tf ?fi> i67P'i P7'rnoi n>i »'» 
27 . ?ni6 M 166 ci«5 i»J (6i) ' 

7»ii (ji) : Pu-jo n3 d6 
Csj^oft ii»D pci .Dni6 
. C53p» '35? (ti) :tc!)3 

cc o'nrns icft i» o'»m3 

T3 nfcra Tco nft iri5? 6i3 
: sent 033 ?ipp' ftii cnc:5 

: TP? im i6 . 1,«)31 (D3) 

w'5' cnh cjft .'131 D':)35 nfci 
: nu» i» cc wn:?! : cft3 n'? iT'DT I5T) ]j;p.7 D^irw d\17s^7 d^?d; y^::^ mr^2^ni^ T^i^^':^^.T^,^'^llt)^l 

I'fC'CIl- 1-") . '5D'1535 l»)5i ,^^j.,i;. "= ^l JI = ,^1 „l / ^«-", * " • ' "= ''^^l "'= »'i= 0'6'TO DD*3J1 65) 

pniicp i36 o»» C53 rfcn 0?L!^7>.} :.£« ^y. ^i? ^J ♦ nin; ,n ^np^ni n;3i n^^ kS ;'-;/* Jf^^^^^^ 

,'„ '3nni''7^s'^]''inK!5V nyi nn; otmj sixft iw <« -bj cfiw 

P'jpi '03 'JDJ1 . '35 5b ar5B ft5i 
6-)DD3 * '^ I • ^ • LT T I* * >TI * * i6,cp'3"?^3yS?ioV'S n-in DW n;?inn^N i33 nBN'^^iV'Z^'^''^'^^^-^^^^ 

6i . cw3» If, • n? nft j^' -^3 ^J" ^; ,^2 ^..^^L,^,Q-,-; w'^.) ■?? t;. =•» t np^p T5P.p ^j, ,„,„ ^j, ,„„ ^^ ,^^-. - 

16 c?»T rcP»3 ii6 i5in' *'^-t'^T'^'- . ♦ ,?? '^^-^. ' M^-:,- rnVT 'J^nSlfc'' i J3 nK'"'? '"" '» 'C'5ca . '35 58 sris 

•5\3»3 r>? inifts 'i3i'c6i» :^.<"V= ^o «••••: " V ' '" = I"'? '^ Jl?: ''Hi''? 1" Jy.TI '>"» P»> = fftfo 03Bwa pidb5 

3, ,»r»o",6, voo,'c»» nnna; Dn^?;p n^n ^r^.^n^ '^ r-^^^ifM'i'-T^WW rn'5?o ?^!V>^^^^^^^^^^^^ 

Jci 

"3'PO 

ic6 

: DIIDB 

6Tp»i3Dm:nmi3i»(3i) ; '■^'^ ;^np7 D^J^t!; D1\S1 

,3 nn i3 1,353 STD?i "Tk^^X n^SS Qn^lS^jX' ID^^^T l"? 
5'n"3D5 6i pjl '131 Jft-JC <>••■'' 

in 3'? 0-5D0? '3 3"3 inrn 
•6'35 w . 0D'6'3:i : '56 
in: I3 . ?7w» c'6i : 'jpca 
'i6 i3D'i(ji) :aTO'3 3inm 

076 13)5 ic»3 tn6 .q7D 
i'537 cinci ?5n 15'6C3 wmi 

.cri6 7»ii : liini ioi» ioob n3j?inn Hib'j?*? •'3r'7j;nn7y«7T 

-p Bri6 7n!>» '56'3 cci /LILL'.^.^ T..l_ .JI..I ' J!*.- 

Tnini o'3D» 

05'6 f 3»i 37 r)ir'7t3 cm6 

:o377 7c"!) TDin bpi c'snic . 

n'33 o'i.oD5 115C .ii5'c'i(7j) I iti^N n^^^ '^^J?^■7^' ■?«nty'' 
^:n »s : ^y^y[ 3j;n3i 3TO i? linni^ mi^^ iin>5^* ,„ ,„,j„ „„, ^^^ 

J]SmK^5pbpj:]irX n\"?l m npS . oynnap oh nnis 
Kn^5? ]VT^S"1F5:^ 1«n^l ^"^ V" ^^n s" : 'n n^S nT;n^^ 

• " ^ : •\--- ■• nnjn .mta ipaa rm\ . vin 

n03n^ 1:51 ri'? :(Trfl3KD7 n« voifs 'n;i .in' w< tios 

_i ^ ■ " ^ o'DiD ncB' n're"! . ntn lann 

DJn -13 n7^I15 n K?J?.3 n^an Sy 7b-k nSir-i . a^; 

Ml. MHM^ nt M-lr^T»M■l • ■'""aias Ka'i • Tyn Sy ib-ni 

n.T ]in ;.| n: ^"i^y^fc?? . d,^!,^^ .^^^ t,, ^,5,^ yps^, 

nnp5 N'7T 'n7l07 llnnja •'='■'«'=" '"^^ -d'^i d'u nayi 
"'' ^' |v : 1 :T: n'H B"j* DJ1 . mran nffi 561 o'6.33o :nTi<T-nK ^lann ]V!2-? nt^tn 'ij «'Bm 'onp,: «:Jip s^vnwi ;n'«^'7^oin7ivp.ni , J" ••■: V.T : . >- T I l<"T t"^-; N33no 7*3 '»"' ItJK WnS 153 W31 ^^ "«'ip3 V'o a"- win : o'aSm 

Ti --.I : i-^-_: 1 -! Kie-oa jinjD 'ai b':3 1103 ''Di 

NJ?1p ^y. ^«":^'n «??» '" • ""'« '» i«'« nm pS '<ci 

niponN ]nDN]inNl N^n ,paT .t,SN D'e''jB'''Di'a'oo7'i 

K3"in3 7331 NS"?!?" «n^? "''^ •l'"' "'"^ "^F" -"^n- 

«•:-: TT: r:': T-r_ vyrfC yeu .' dSwiY SB-ii aB"i mirr r'Ki 
7Dn '>n S"a 'k 'a o^naiyini nin Dippn 7« u\n3 jni ^nj '7 ,j^, • ^ ^^^^u i^^^. B 073 . iDft 5b Jim* twh n 

3 7BD SipB . Ji33? nm3 (5i) : n'3? r6 

7C6 il33? 0713131 nVlCD r)1»3 *" V . v it- Otht^ .■•■*•■•" '9 

. ■3'313?i : 0155 ]3 6'a 17»13 

. limj : c63 oc 7'3»?i Vi 

•)1J6 : 0'3313 ni7130? CD p 

tt '50i i1'd6 . o'D'iS 6i 

; nU31 0'53 3'7p5i CT'lS 
737 li6ci . '3i ic ?ril) ftil 
J» 3DW5 . '131 nicri : r6D 

W53 n6 7'3EOi 7»li 7'3S?i 

]»ni r6t3 ?3»ir)3 niccJ 

6Ji 'W6 D'»3?i c6'Pt3a -^ =•' ^'•' '•'^■'- ' ■■■ *" ■■ "jIn"? 'infc?N^yi D1^7 V^lp wJ" W : onft SJO . l»i : (fc') 

^ '° ''5 ^l^lf !f„:,?S ■'^ ^«lpT>m.5i in nii«i, in 'm\m^'^ '- ^ = "^^ '^^ ' -^ JSVft" 

• y in6 ?3p5 ?n»i(iii) t vu. . , , ... ^^ 3m 5nj otb .n'fii(35 

Cn6w ?73JC i» '3 q6 i'7 , , , . , . , . v . l l I = (" '' ^^'"B) onft B'fi ft5a 

37TO 713C3C ISCPP 7C6 r6tS 7'»5 i» O 7n6 53 pi oilCB 'iC 6'5 7'1)51 i'6l5 Oll6 '30 5»» 07'D61 7'C5 1» iJJ« 5»W :'03Biri IPC licin .09Uipc (l5) 
l3n i67C' n6 ppn '330 '3 5'?' p 6i7nib D57 . C53p» '335 (ti) : DiW7C I'Olini lie ni'5ii33 li» T3 5305 737D1 313731 55P51 

os'io n'jcfc '361 'ni5» nnc'i '3 i5'n6' 5»5 . cci 'i i'3i (ni") : t6»3 ncsi 53 i3C'i oro oipnc i6 0016 3'c6i 'i3i ni5765 

r6 36Ti 7p6 1773 D3ii» 13D' 6il C'D'IJOO 'DP ip CTOlOl O'ppiOn 71» 1'5' 6il 71)6 3i OOi ni'Oi OSi 0P6 7»li 557 .OOi 'Prjl (pi) : >6»3 n6»5 7'1!5 J»1 

'8 27 ysr: v.- ^t: -I--t„ I.- : -jgi : - -• '\\--:-'- .y •..-;• > isi, ^ips 

■ -it: . r I" ..v.-.- T >v:iv v-:!- '137 SftpfD' > "^ , ' ' ,'• ♦^^M iw^h**** :vjv : «Dp pn 'B3 infi J31 I'jj) Tie's Mirnn 
WBP 'J'»M pn STB"T qfc ■'nft 

'1p O'ftj . 0»»» 53B ((i) : O'W 
)'T . IW 0P)5J1 :3'r3,w' 
TO O'B' is 9WB .'5> : =»"' 

mrc -infti to nnr w' '" 
: 'mnw ioj pji opcc »»» w 
VT . 9JCS ISB TO >fi3!n ""o 
b6o)3 -jnft pi 0'»S TOD TO 

OC IS OJ ISn OTBS TOB TO S'llf 

cisft »n» op torn ift"" '"»' 
TO 6}'i (ni) : pipe o"p 1""'' 

W»3 9 6'0> Pip 31PS . PTO5 '? 

Pin Pipe i» »P> IwiJ MP Pf 

. OPPJl 3-)3 : 3nO is 1? '-JPI '5CP 
O'iCIVS Oiif) O'SIT' PIPlpP' ""'■' 

icnw .pppo isUpi) iBiiTOifc 
TOP3S 'ui ipii f)3D'n isi inwsrs 
pjnn y-) \Ki p I» P» ="* 

IPICfi »il 0'J«31 O'JCT wc lien 

jwi; JPTO ICC Bipn pp WW 
OBI TOP pcpip O'P' Pf )3i •:'»i 

tol P'3 PIC 0'B»P TOP OJIPB 

>'3 o'Cips P5n» oipn i't ftsim 

I'B'B e» li»P » ft>1' P'PB IPB 
O'PIBP PSIwi PIP T>T OB PW 
few; B'T 31»'D PW fciPP "PI" 

: p'^n Pinft bb p>poi ch" ''""" 

y-) B1:DP WKB 'Bi . BIPTBPI 

rpi oa» v»i piswpp phsp sn 

. '8J BTp : PPBP IIP TOP iiS3 t3 
6i intflC l»3 'pi ifiTB' BTP IPS 
Pips 'J TPlft 1ft TO DTP' Wl CPJ' 
fclP OJ 'S BTp»3 P'P' PtP PBB1P9 
pfcl3)3 TBite IBS IBIpB 3T)T' 
B13 IDS PTP' ttl BPJ' ri iftflP' 
P» Pfl 1DTPJB 'W P'31 I'BflT 
»il»i TO BTP' fcil B'3P 1''31 T'PB 
B';T3 iTpt B'T3 31PS . RIBTBP 

Yn i»i» few fcP'Tfc OJTP jpjw 

'TBPB '•»? Pnft ftW '*iTT ftP'Tfi 
•jfcsB . T3T0 (fi) :PnCP WBD 
»'«T' TBfi'l TO IBBJ 1BBB1 ftiP 
PJC3 1'ift O'PC ft 7 iftj'P W 'S 
TTBP T3T0 IB'iBP 'TOfti P'T'BBO 
■iif)i (3) : PTPBO 'Bjfii IP'DT' 
OB O'TBBJ 1'PB T5B3 . 5TBB0 
\VS TPJ 1BTB PTPB O'Tlpftp 
0UTB1 OiuJ TIPJ'O IBS OimC 
: ftTPB B'3i TBBBi PPlft qcft'l 

jipjp pi oiins TipB . ppjp (t) 
TO (0) : jsft' iisftp ofti iwp 

: WBBJ npftD TBii OSn .IPlft'TpB 
OliB P )ftl3Jn . WBT' TBft'l 0) 

Tft wnr Tn o'p oiiB . ■p" 

63 'TIT p iftsjn TBiftB IBS I'Sfi 

ftw PJP1 19TB Tisni ttSwc Tift 

PBBB (f) : KflpPE li TW'l I'ift ftS 
BBCBV Tnfti WTSB Oft .0>lft» 
OPft '3 lift 1TB IPifijPB PJiftjP 
. '9 T3T3 (n) : vi'B IPVpi iftT 
: OCB p 'ift 63'C 'P T)»P IBS 

Tiroi TDI'BO isn . 0TB9 If (pi) 
3T3 RV33 TV . 3T3 PB33.iB : 13 

: (PB B'BftTs) irrt i» iPST'i pi 

. CTIDP (pi) :313C ICiB .3031 

: n3r»o Tcft . pTOi : o'jitpb 

B1BTB pJ PTB leiB . P1BTB0 
OB P . lITTp : (rP 9'»C') 113BD 

. 0T9< :9Ttp» |i» .EP)' :in3P 

. iV) (3) : ilpipi PCTB JIBiB 
0'33DB1 O'B'PP -OTJ :0» PiftsS 
Wft IBS TIDft . ftliS : 09i TjOi 
. OTBBO : (6» T3TB3) Ofti; OBB 
6*33 TOft> "S O'Tloftp P'3 ftTp) p 
: JISTPBBft'p (3B P'BftTS) OSTBCD 
eWBOl )1TSf 1'3» . 'TpB (9) 
0P<B9 PftSP PPJBO is p ru^i 
CP'is TpC' C'ifiO is PTiptl pi 
f» . BBZB (r) ' ((P 33183) yn^ "w, DP9 ^"^iQt? :; n!5 ^^ rron^ njh ^ Ml 
. o'-jiw pnpo (pi) : ifeD 
OiDD '■5» DC lioic pep 
IDC Dipn . IC151 : s'injD 
c'icn'i TIP 5'5B icjo 

is IP'55'l VP? iP W'Dl' 
V 061351 OTIPW iini ?f 

. nimce : ti\ otpp 
o»i5 (j) : tpi3 6"jD3p 
. O-TPPD "jSds : ■5i5d jici 
IP (o) : "JBcno D'j Jici 
)? » m "' '" i_ ■•■'*• • »: • • - -*■ IP (o) : "JBcno n'3 lie 
: UAT> nij? DTI^fc^*?! U^nr-fri? dt6? is mipp . mtft'-lp 


«pn. n».?' j?nri n^it ly 

-'";■/'', !^, ,; -p mr: nntyj;n n:er3 nvT' nxa n w iw? 5»i 3^35 "p 6I6 

^ *- i.'T VT IVJV ••< T: p.B, n"!,! |j,^, |,»^ 3,^3 

tw-jDn^n «^i3n V1W1 D^pn^ ^S' "^^^J-r^f^ ^■i"';,'' 

T «T T • T - jT.; : • : "AT » I : . J'ST 3'Bfn H'nn fijfa B'Dithi 

■n'7D-n''3 "ic^K nnrsannsna ''•'^ .op^pnpDv'jainicTrn 

'If." 1" iv ".g T~- - J- -:i- nn'Tpa 't tto : wjj i»»s non 

-TO inpns 1N':3 nK?Ki :n-in: 
«33 r\m y.i'ip npK;? nnn; «nE^3:!D-jp„pn:oT DJ? 
^l*?? ' n:p.i^7 KJ?'T6?y.. 
«'n n-ivi: n'57 Np^?^ 
i^;b^ 'HPh' 'J?^ «?«' 

n>-i; n'5l' «;??^ ?l?0 

: ny^3y.\ 73:51 «?^» 
n»5i «i53i?^:]7.p nipn^i, "" 

T'JP'"! "73^^ «?7P T^ 
H! ^l1J'y.^■^'91B Djj n*pi5 

•Jiynnivn* ]pj:\"irijp.n? n» 

'*18 :i 10^' 'P1R, <"^'r,5" 
N'?''«t^p5 by. 2-)p, ]in'jn 


'P^^'j' ij^f •jini n: n:^Nnn^p:r^ 
-n« wn'^3 '^JT°?/ T^ mwo n>ni uiwySaip' i»i ''bi 
n'Ssn m '3 . ojiv t» mtc mi 
Svi t«i . ypcn mi tstt rti 
n*v Ton 'n u^v : Saa "fm 
■bm «'p ''01 riK'Tpa nina 
nisi .wcD ins mSi .nina 
np'i . nrayn niayi . di'?»3«« 
. nj'KTft wy r» u'jn . Svi 
wya pip . vn ^vg vir 'on TP iftnjD o:? 

! PP TPB 0TT» nnStfi 'DCJ" W T1 nuifD 

WPS ifi-JC's Dfinf) 6i p 

■3'PS onj35i (ri) : opcd 

&n'i?c s»» amnn ciciv i") 

'Oi cup WOi O'WJ 3'5M 

ojDO TPC IP ifcijn iij»n 
: omi jid5» sniTO en 
i» T»ii OJ-J . HP ftJ'i (ni) K2 Till D^J^*']3 t'Nl^in nn » ip iip 65- tiiaa anno is 

•T V •: J"' : r'' o ^; nine C01 onpu 33C'i m v,T •. : -^ J- : • *':9 r ^ •" ■'• • iJPiC pBPO 33D' 01 . O'TJDO 

il "^i^P-^n ''7« i<3*l n : nl3(^7 : 3-)r»o 05n» 

n;n nin: noj*) I'Viw^sn-^D 's^-j hiKir^n nsn-'?« nin"' nans ^"H 

]U» "ip'Sp ^n:rnt« ^i3n» jH IH:'*'^ iv!??^ ' .v -•. 

^■jnw nin;y.3r7pn n:?|? 

n'3^'"l"t? «l"Kn^n53 '^ns na ^{<p;n^ri7Nns\"sp\97«^30nt<K:;n 
«^j,n ^ri8 r^i} N;??5i^ yni*?T nin;y^i':?p.n n.' ly? m» '? noBi ^T08 "5» op 
O'OC 1C10 IDC Cipr . ICTOI 

. Dimes isi : TPi pnt 
. ]mp in) IP : nnco mpii 

. 131 IP : 0(P •33POC TP1P8 

o'b o'Dico "506 '5PC r'w » 
3m"33 oro -jspon tpipo o 
cip : D-jmo 'Pi; oepioo 
O'O' Ofo piftpi 3nno is . 'oJ 
: -j'po rcnp3 cnp "oi cip 
■jpp' 6i oftioi ffcp . cr>« 6i 

0C3S' 6i 'S Oiw IP DTO' 6ii 

"1 o'cwi lip 133 O'js'i e«>c 'n •■» oc 6" lin t\s\ o'p'io'i m ii» -jJjtso) 9 . o-jcp osipc (6) 37 : 3'i6o tip 

O'iP 1T5 O'p-JJi 'D3 'S O'iClT iP 0'-5j VO , 0'T5 (3) : •T5)T>133i IT" 6'0 O'piSi t)"3'CP P C6 O'piS liP VWfel 0'»« 

•3»6i d) 'lino n'w Tcfe . li» n'3 "icft : d"3id6o n'3 -3503 yob o'o . fciis O'o : 3'i33 c'»s o'piJi 6"3 oiMai 

i»pi) O'-pDCn U •33T1 CBS O'PDCB in6 •531CS O'O Ot .I'D ■)3T1 (l) : I6i3 Of ■)13P31 'Ol Wfei 63) or6 PITBli -JPfi "S 

TOPCos'ip ii3p pi -386 il6si in'i5D fiiiBDin 06 . iBDin ': : 'nis rnipD 6wc ob'bo lOf . mi6 'ipo "jp (o) : (oJ 
0-36C '30P31 n'rCPO 53C3 wnv i6 O'o "306 ")3T0 lOfC iBii oippi -sfiD 6io . '0 -337 O'O 0) : innin 56i >J3 iiP 

:wic i» 6w "»» 'V» (!) : 'it *» "^^^ »'=' ^^ "'"'^ """ »'»'' "^'i' "^ »»'''^ ^'*' ^"""^ 
gj (,TOT) 27 •t^n to iTDT D"n 280 .-•TS3 to "iBte i»5 '« -wj oswc »5in Slip J B n'oJ arerB bbto oiic Jfi ha fi'ss? 's -Mifii oo w tos ifr*' '» es 'c r'ttc pirs b^iob its itv ftJ n»"p 
osS iw Mis 'Mir |Pf) '5 w»' tt P"!30 rftp 'B''35 pfi nBo 001 op\:f) rft P")3 icfc rnss tt frs 90 "e nsft 'to dpsibp wi Bine oi^n oiiro fcxn cpirfi rft 'ns i;?) 
cptft 'P'i5 isft 'isB ocn PTP i"!3i V53T M'Dnj o'fi'jjo cBiD 'sWb imh 'Toi o»rp filft p»3;b cnn r'op tt « liwi cibbb »s j^juo iji oiiBl oe» nscr tts rjjrsft 
<;'o TO? ospjs opift ftJfc oBin oiip cii»b o'op W '5 oftn opft 'lo fi'jso 0'>ft pfi osl nMs '3>ft o» bppb vbj oi'pb dbtbo bbi6 >51 O'bbcbi o'pn SfiiB' is 5» siwj eoJ 'p"oi 03 'p>B3C B'Bft lo'ls • 03 'r5»3 : »6 V'fc' oifi l3B 131 iipB fiio '3 nr-B rnp fi'oo >i»3 • fiw • 6) (6>) Tn6ip6'S:i«(ii); 111:6 mTrTi's-asi birbms'm n-y] m -nwi ; tr; niS TO3 D"ii:»p O^P»p 'WJ31 pnnn V -: • AT : • • VJv •• kT • 1 ; XT if 


'1 


■byVDiTa'Tnin-nK'Tin: nin^ 

•p '•• V T • <• T : Tisv t: : v v.i • 
■ n--,-, Hnn3D'D»n pyou^n I^T D?« ''3 mTTS IV"^ ">^«7'" •01 KnB'Ba B'T 'B »■? : 'mp» 
; '> '"0 mo-oa S'sS icoi 
.iwin 1-ap '3 ''01 '"I nen 
■\3r . 'nna n» nen non wk 
riCijS nv • onax nisiy hs 
yjah ''01 a" tyi- : iien 'nh 
HK '3 ij?T »Si • na'rm wt 
sbs ScB ns' . oyaiTHTH 
kS . vov mtao ijn' tyn'? 
KOBHi , inyT rw »'h "ny noS' 
•mptn '13' ixa . nnjnDa onK 
rji8i . n'lT n3nn Ss nSBn Sa |iri[j^o^ n-?Xa n''sjDnJh 

T Y;V i J "VI V : T • I I V 

•>•»'>• -s - - > •• ■ i lyi' lyoS • Ki"? 

k'? «'"I» IIBH'1 in™ .11 -DNj b'^nrnj;! us^^'d^ ""nix . 33in3 IPIB »Bl5 3Bfl 31P;B in3 

BJ1B1 'P'33 pf) nee 0«3 O'OlW 
Kf> 'jnfti IW3 'P'sipfi fisfti 1P51' 

filOB Oi'l)3 lIBi is '3 BTD i't 
ETB1 '6W llBi 6lO B"<33 31C? 

IBS 'Pip «':» 'Pin3 ib3 'p5i)3 
• pfii (3iJ : i> o!)n3 ocB> oji 

(JBD inp3 • 033P3ft : fiw iftisa 
f))B3 'IPBS Ijll 3Cfi pJ 1"'P3 

3nift H'ft -nBl'ftii (ji) : nroi 

'ft or '3 9»3n? O'lC 0ll3 V3'S 
O'CSn D'JtpO l'B'5 133 l3 TCBft 
1B1 05BP»i 1«f)B 1B3 O'ilTJS 

'0 Pft PBii Bn'B ttft Bin; 

1'3313 P3i!n IPlft ofiTi 3»li3 
'Pift P813 ft'B ftio IJCI'BB 1»3 

: BJio OS i''i5 • oii3 : '0 oftj 

0'1»3 1331)6 ■ 0>1»i nioft '3 
1»TB tin 3i OOi IPfti BliJ3 
BBC 1P15 '0 -JBft S3 (ti) ! 'B'^ 
COS 0'3313 oift 331 • 01' 3lW 

Dipn V? 3Sft» Bros fii 0'»"p 

Bjnc ft) iftlC B3) 13 15PB' fiil 
'13 Pl'On 01 PlijB D31B P»» 

nT3 infti IS 'B' is o'5l& •:3i» 
DsioB 'pn 3Bii Bin pipn i}*3;isi 
Difto ?3J'B' ftii ottoj OBSn ft'OC 

O'BB Pipn PBTO 3Bft 131 0'3» iu 

nv Pipn Jbi ebb Jb ipij cbbi 
0'33isi nr pipn iRui 3»6 li'fts 
• I'ij i'bo'i o'o Bjn : oi'J 3ift> 

i3fi »J3 '31B 131 »pi3 IBS »;i"i 
BVBl ftSi' iBB on IBIB iBB fciO in30 Eirac i'Tl (' Piop) 5t33B 

;'5B • 'p'ins (ft>) : ]bb bus) 
• Tiss : iiB'3 1'ss • nBo : oi'nft 

jPIBIj IBB viB3 of) IBS pift r>» 

! Bi;p 331 rsB • ppin (iS) : (3S 

|PJ3 '-IS IBS OB'pS I'JS • BJ13 
»3C0 i'SB • 1B1B" (Oij : (1 3Vfi) 
I (y BIBB} 1>»0 31BB B'B' fti IBS 

' i:i» (lij : iiB'3 1'SB • ir3B' 

•{■rfis -n3 I33B ftioi lie psin 

WB (l5) : iJ 3WB3 • is is 

H P'1I3 781B3 3BE ' 0»D , T --«- j?nD? nB7^^ " rin^d ''n« « i«8b o-Bft ift^c '«> o-o bpse 

.-..J ' «_'-,','..«.*' 1>i^4m 5BinS O'O '» 135)1 OB'pBO filO I'lj 

^V.] P^TJ^.^?? ^7^, 'B : ifi-'C "5B1 OiftJjBB' 03'»'» 

v» » i O . -ii . -. - . . M"^WV S"1W IH ">f>M ^'(•t'a'n bIbB P163J inft fiUB MBB Plfl35 

nin*' iDK I ns t': Tiynats j^? =«» "■' p^^F? "^. .= ^s^, P'^^j i-'is ibo'i i-'i >so itsi obbi 

t:o.'"t :■' S,^=.'' .'' ''■«'?•' «7 J^Ntani ni^Zlln? li o'bho Jsi oiiro pibbb in 

nrnpn oal^niK^ K^Djyjna -'> ^ij -;i^,^^ ^''S^r^-^l^^ 

T|"l TTI-( T^l I 

«jp;p |n^yn. -rr)K m\ ■D« nS : lat!^ nlK2:J n^T V?i'iB'D3B-voK>7P 

o ' ' *• 'f • -"^ • off' M"""!'"?? 

ni]np inae^: 7N-;ty^ >nT d5 nin^ 
"iDK 1° ns T5 : um'^2 ^isb ^ii ^bps n-' 

' ' - ' ' ftTB'DS 'i • 'i IEIB' fti 13 Oifto O'pnO IBIB' ftiE 
')6i 'U PI'OB 1P3B' ftii iftlE' 
BITDI O'B'O is '5Bi On31» 3Bli3 
ftii O0'Pipn3 OTBBB ')ftB '»)» 
ifilS' PTBBi li'BBOi Bin TSI 
OIBB fti OB'pSO OPifi '3?B OBI'pi 
i3ft Dft'fti 3?3 Pwi O'O JC'l ftift 
O'O pn iB3B 'B 3Bli IPlft 331 
03131)3 nn 331 OBBI ift3C' 313B3 


^:k-c3 nisi::'? rnK-»iDlD inpn-'T 

T - "-T <t:-.-: at: .-..'t ;• t v • ^ ''" ''^'x^^y^a X^QEf Dnt^p t!^^X 

rife?^, xj?nT 732 pnn; x? no^p r^x n^a xynxn.ppipp'p'x? t\i<^ ;«ftB i« wi^i niB'"'Vo"3«»3 
^p,^ D2?'m xnnp. ^lanm - npx jn^ x;5V xn .'. : ;; ' ' ;^S" ['^ ^ifo^B hb'^oI no3 D"np o'n'o is IPlft oft3'J Bin si 

'S I'iB 3Bft)B 33'i'B B3B 0313B3 
3nftl 1'31B5» B3 Olfto 3i 3i' 
PBftO pi iB ift3E' 01'p i'BBOB 
PTIBi 0P30ft i'BBO O'BBO pipni 

]3ft '3010 r3'pnii oisni o'bb 

3BBft 'ftB IBS Oift ')3i OBnifl 
ift3B'B iftO B3C0 3Bfift 'ft \> Oli 
• KB 3:ft is iB (li) : CPlft DftB'B 
OoftB' fti ICBB P1J18 is iB 3»lis l'»003 ISP'1 O'lPJ OCB 'Bi O'BBi in nTOD ny Pipin pwi ov bi yh?^ cccs d6 imia . cot iro (7i) : o'pifta 
: c'tJod zphii ifc^s' '53 '»i CO spoo . co »in : ?i'i i33 Tftoi c'33i:) 
c'35wi c'cftic vol in: iip; o'nio vo via '3 ou -jnii oi'J . rlia ico'i 
coco mpin c6 . cpino icic oft (oi) : 02^73 cijo oio 6ii i»p3 f'39 
W3:' ibw sir oi fft li pispo ucrs oh '3 vt^ isi ';Di» niD' m'oi 
<u pvoo : »3C' fti ifc-JC »":f p i:id' fci oifco o'pino: TO3 i'7i 'i3i 
W3C' c'B'o is i'l • o'u'o is : tovd c» i'l 'li ';ai nro 'isi • 'sci 
• nc oft (li) : '») p icw 6i ooc '»3 iniis ?i6o o'pmo i03 'isi 

71C' puis ?7'7»3 TpDJ O'O' Cftl i»»» ftlO Wft C'»SO 031; 77)3) 0'0» Oft 

O'Pcco i3 3i3j;3 ih7S' »■» ^33 cfccft '>6 Oi th rxn;B 6'0 7:6 pfto 

1^0 710' pnw ?7'7n3 Tipnil O'nSO 03U 7)7Bi ^"ftC W3 i'71 ICC 7Cft 

IP OJ o')3o imfi'ci >ni»o m7'3» piocl 3*3 7'^j'o oo'ic mjp' 6i 7ipri;i 

O'O' n"330 ]')» i"3 0C7D r'-JS (i) : 00-36 pus OJ ICJIS'C 7» 003 0130 
0» '073 756 P'335 103 O'O' 6i . P'-3;3 fti {6i) : ffic O'O 6ic 0» C7D 

'PTC? 6i '3j6 i36 : '33fti : 00 nco hioo ciso . 000 7c6 : 'wi opoft 

13'5'C 7n6 • 030 O'O'O '3P6 (3i) : 3'lft0 90 OB'CIOi l)76i DOi 'P"0 '3 
03i 0D6 7CTi3 037P3 'P31P jp6 i»3 Tp» opD3 73» 'PP) : oiuo ]» 
Opipn OP'O li63 03in D3C0 fti i'7 • 033P3fe 03i il3) : 071P0 p6 0"pi 
^b '3 B'OO R'730 7C1P fci 001C3 'JW3 i''^ . 'ij, pcOl '131 'P"0l : 3155 
71DCil '3 I'Bftoi BUi 'i VO' 0B01 oi'Joi) CU'CIOi O'Oifti COi O'Oft 
U37 7»6i fjfil 10157 n6 C'6 7»ii 71D 137C}' fti . 17Bi' 6il (ji) : 'Pl5n 
• '131 Dic6 '3 : C'il7» 713 0'>J>pO )» 'P16 1137' OBJUB 0il3 '3 '0 n6 
6lO 'OC 6100 03CPO U»C' 05l3 pil pjJB O'pWBI O'TIOP p Oft I'O' iso 2'yap Dm N^ 7Vi:iy "^m :isi c-jc'-it: <:ir ftji 8J5i ?55 ixt> 'rn -»» 'lis '3 tm«\ tK\o woe • w\K rso : 5:3 «<5»b wd p»b i» ifisJi jfisi pssidb 'sn 'Pb • vpnusB *» w ff5/ .' V»!' 
crji oii»? T)7C ^sj 3:icr o:pj '5 os-no ns o«i 0^1 o'»' piIjj were inn jcin ftnji Tr» • ;"rf>3 omn '? fii3 '3 : asiBPs 'iSfirn 'p» is i»iJ3 \Khv> iS'fi Jft 
'.•3 131C' -nft) »ci? rfti3)3 "»P P' •Jf'^'i cD'E;ft '5 ift ifni' 'J3 wcc ■51:153 k'6 inft 33wp rspjs ifti insft 1» -vnit oisft Jus i-n ran pi set 1 "spft :';c»5 una 
: n^nv jfi b'o -scft •5310 ■!» s'^nft Pirso nn'i^ pi -.tpu rsiBo 11 cj • 'b -snft 53 (33) : o'lS'o P'-5nft3 isic ihi 'b Jfi nnw osln w pfti C3»Bin 'a pfi i;?3i ;fn:' 
■"D'lrr 551 :b3 vrc u53 biw b3 «C' wic oiw pfts • b3 isci (n) i lu) sine ftic wiJs '0 T3'»' "»'" citpB "55 piSo o» ftisi cip»3 P'3 i?in3S 'Di BiiB' in • Biw ;ift» 

Bip!53 P1I511) C3 P'»31 V;» J33I 

pncB -wiDt on3ft 83 i3C'i jminni ^N'ja'n KH^'JS ^ ^riI3"'"lj; W : HTN! ^;]3J? VS . i;p»nnp (pO) : (6"!:: 
1DB 

: 31B i3 'P'>n 1P><' o«p 131 

ft'lC3 ft'OB • 'P15V5 Pfil i» (53} „ ^„. . .,^^ „ 
fl'553 'OT OB BIB PIDBBI 5'1»1 ^, 'VV (^7- pnfn\ /NnD"" n^3 


■•212^3 nyai n^iH'' vns2 mn 

v.- : rr : t- : I v<v ; 


1= 
p inf) 'P3K31 'PnoCl 'PlS'pB 
■pB Sf.nCB 11C0 '> 3330 'PJC 
: BfiW ]'5» B33» • -is BP'BJ 'P)C1 
: BBB3.B3n 87ft »3f • BJB (13) 

pnft BBrcns sits in'Bft cn'P 

• 3153301 OlftB : P1B13B B153 iftJ' 
OBI "r)535 'IBl 1:1:3 np 1133 1»3 

61JC i'3 'pnii 3)56s "inf) f^'if' 

B'3P ftll C3T1 ir333 033 O'C 
O'BPB 13 OJ B3Bi Bn Bi3B» 0B3 
O'C 1»3 CniBBS 1'1 B3I1 1''1 
33113 BSISBl 0B'» BB5 Jc O'lp 

ocB 0B> o'unBi pmn pftn 

BI 15 013 '3 J'3 0'331B rilEB> ,,1,L„^ '„-,♦/_ ," .A<i«>. 

B15B5B 1)53 jni oifio 8B3 VB'B ^^,3;^ p,^^ nnj;nx ^n^D? 


Olft ;f)53 OP'A B33ft 3)5ft 131 ps'nV-fti fcjfts ii;vcft ojip ipjim 

1'5B • 'P7pC ' O'BI (13) : ftTJJ33 
pi (K) :i3 PII'IIBI 3373 PlhPBB 
5'53 '531 7D» li3f)ri3ft71» nnf)' 

1)53 f)8ir;i ftiB 5Bn • B:'Bpp 

0:'6l iftsn 15'R13ft OB'51)57p nsftB 
'3 fcl? ri5ftl 15i3D OB'Pi:i» iJWfti 
Pljft in: 7piB 133P' 6313B P7»» 
l'inif!B3 ft'? 0703 BI1 o':s >» 

nsrp' ift OB'Pi36 OBsn o'j33 

5'}:3 P151P 0» PT3f3 J)151» 
0» PISPB IW 0')33 S» ITpB'l 

o"i3» fipns ftJft i:'ft 311 03'PiJi» niffpKT. :;,'; ids. jnx «w 
n":;! m ?xnty" nun T TV: V ri^E'DT 'rips ntrxs mil td : nhhz yVn d4{ 

tniirciN'; j;id:'?t niji-? cn^'rjf . ,„ „,„ ,_„ ^,^^„ 

II : . • : "^ I. : • : .> : • yv ••'^ 333 331CP pHN P^nTlD 

.-irrii-ijn b^:3 j]i;\ non 6;)K = "' '"'''' ' ^^ '* = " fJ 1D03 "w 'n 'n 1313' : Sv. 

•'01 'J 1PB3 S31 : KW3 "nOi 

Sm • «\i3?ni nonan min tki 

flK3D naH7 IPBJ "531 

d'k'jd ';: 


n^«r ifcpi in/fiVn irsini ^V pio^K^ p^xn NW3 « ; « lax KD^p."?? 'jiD? fiH^Ty^na^o nrr p «e^«3K71 Kiax^i 
Sft?;7pftr3ni;i 'S'/jS I^i^ «:Q1^ «'"1 ■' • ^^\ «^"^ ^^i?;! m 'l "'°V'^^Jn^B^;xj\n7x «V|p7>;Vf^^^ 

l»i3 D'fiBino ifti D'ftpino 1P»»M 

V5B JJ'BPP "5D133 J;i63 T3Bi 1'363 ftpB' iJ'Pft 1'3ft fipW BO BJ»' ttC |3B ij »p« OJB Oftn) 13 ftoinoi 3»fiB 1»3 6)103 inft' 0»5!) 03) li'CftS inj ft'jn ifion' 6> feioa 

p»"P o^BBC 6p aa-jo • 0B7npn3 • o'fts en' ojo (J J : >6o pirsj i'»o 013 no infij ifipio' 3BP3i pib? i':b ibiftsi liiss 3»» ft>B ^n ftio ipoj )VS riTOD nn riTOD o'c) 330 p»n IBS 313D '50 I'pwjpp (fes) : IW 1'3B i'5» ' cI'db) c od'b ps * «ps ofj ^731 . '3w : ?me wfi 03 T57 BsJoc oi'DDO Jp nsS w 'm -ui 

: B3B0 11BJ» • '31B3 33} : (O i'oi) 0B». B331S 017» 103 T5» J'JP • 0331B3 : (0 Ua • 'i5l i5ir • -iftr,", \n iSim^ ,U ,,,,Jr v». J .' i' ^^ 

tfW 1B3 BD'3n3 307ftB '7310 03 ' On3ft {»8) : 3170 po ' 315 : 'SB 11B>« ' DP13B ^"^ "' ^* ' '"'"'' '" '^'"? ^» ='3'5''» ^ ' • i^W P^IPS '3»P 

■337»3) '3 337 BBD3 ift p3B 131 00 Oipn3 P*»* oft31 370 00 . 3703 : (T I'oj) 0'336 "'^ '''" "" '" 533W? P35 900 . J'pDDOD '00 713 (fij) : c'»3 1319 

: D'oi fc»S TOB '3 b6»5 i'3 . 3B'* : 3»':b 1'5» • 'P'HB (73) : 3B0 00 ipBCU) (3' OVS OCC 0C7D '337 'O 6'53' ffe 9 . 6'33 '3 : ■pu53 ovpi Tj^fo 331DD 

:b33» s bj'b '5o - 'TOB1 : wbo i» »303i »J;p' iwin • 'piS^b (33) : ii35o i'Jp • 3367 ,3i nr?i 331DD rfi ojp ii5»3C 'cJ o5i33 33 biws osmJ oico3 odbc 

i» '3ft 7p1C 1»3 370P31 P13'3» PO ' 'P7pB (t3) ' (i «>B» TRJS 33301 103 Pip'PP J'JO ,-, i,,, ,^ . ,,,, ,--^, ' „,, /,,x . 'J^^ ,„ ,,,^ •!„.?" . ^'i" ?^ 

::iipipiBD'35 11B>15 • D13B>1 : 33'3B 1'30 • pPsJl : 33'po l'5» ' BlPjJ : (6 i'0» '337 l".T , I v ^ '^ * ""'' ^*' ^'^ °^'"'' ^" "* ^'""^ 

3-5B3 pftBBpni 35wnft'31 ilB'33 3»J3 ftiC '3BB 63p) 13 ' 3013 (n3] : l';3'5» ' P133> ^'T " >"' ''""' ^^V"' '3W '» 3'B6 W)3 " '31C3 I «»&» JSO Vb 

33p oft 131 isftOB ftli 0'3S3 PB'JP po ' 35'3pp : (p' 3'OS') 35; 3'3' J»W 30131 W3 C'JCIW . 53 13C'l (i3) : C7p»D P'3 Pf " C7pC> 13 . 0«>B1")> 6W1 p7J5 ai> 

ITO' . 0'»6 : )3B' V7D' 0Jl33 C17»' 'TO J331 : 1'W Jsi ; p750 an P6TO3? 

cc'co CP3 »'3cb lb '3 r 'pina '3 (75) i y\b:> pncc fiJi ojj'jb 6p35 oo'?7» o» oipoJ oipoD os U3D'17w '»ni pc'':d3 o»76? 73«j>'5' os 
rr»50 m-jusDO 3nci fi'oo o6)550 567 oins '3 w'co p 'niJ'po Dfcfs 03roo 061355 ?i3»3 » pfir iu (53) : c»3ip 6J»6 035» cw isto'nb oficSi 
(7D ow) : fcpnsi noJp opfc jo ipcini oiiD3 fi'oo 061330 'P'6i '3 iwM op'o oipooi 03'co p 'Pi5'po 030 i'3 . 06761 'piJ'pft : oj'co m rap 

rj35p P50 5ftl3P »7»5 1D3 . 'RSlfl (») : OliD3 'P'63 031D 06l33 '3 'J» PptPB OP'O 03'S0 33CD . 'i 03713 «P3B1 : ISfcCD '3 bl3 O'O qjpoi 7»1> OJl 
WpCCI wen '0"OC TO3- wpS ■)C63 (fS) : O'JpCI oJsBO 03 0>0P 6il Pl»r30 W 137P'076 »;3 Oi . 'D)l37f : D3 133 tt7P' pUTfB 0»03P>' 
1'3'C »p' WVSO isfiC 'n jC30 6iO) '131 too li36 P1365 033 7mi 71)3 W137P' 6J ' 7l» 17»6' 6J (os) : coi 3'B'Ol hPBfcl T006 D OOJ »70> 
♦3 (pi) : (n' ifcptC) '131 7013 >i36' P136 0')3137DD3 17»6c 7B65 ]51 01130 1»5S3 isp' 6D1D0C |1330 6io B31J30 0'i3pa 0'330 0301 i6DD P1360 i'7 
•fii Wn) C31S0 ■3373 CO' p V33 'J'C 6il C73i V3'B 03'Opp •5C6 70)30 J3l65 1B3) 1'7D6 1'33 1C3J3' hi) 131153 P1D1 6"3 '3 O'OP D 6i jU 9 ; C6 
TPSip H"? n*DT 
vp'pri (r) :^Ti?)r6';n 

t))b li p6c TO3 fti? •'vp'' 
b 1^ vD^r fjirc "b p 

b3 • o ""O" "'■:» : ii3b 
:i''/r cni^ \T)"-n wn-rj'-'iic o 

O-'^VC ■ CSi-'S "lb "'3 57 (:) 

: c^3ii;? -(''■'^'D ■':t;3 
o^;';p c^nn . onn^n 
v: CD^ "p'3 p''ob c'^-m 
rfii cir'c "'C13 fc")pr) ic 
bb-5r p6» -3 r:brc 'pi? 
-p-; %-^'63 nMnpc »3b 
: c:)? '3^cn ■'611 ■'3 "inib piD'^:^ «' : c'piz:'? D^J3 intir'i nin^ D'-J'l niio 

1" JIJT D jp^l ■' • • AT \ -■ • V. . :^ ^ Itt : •• T > " •• - TlTt cnjfti) -,cw ^^n3 Jicn? 
(5 ifii") ten nnrsm P")''d 

»'t'1 1^1 : 'J''B HIB'O B"13 

: yiSyns -nea looi ''cn 
oiw 'in« '3 '"01 yi'io 'J '311? 

:n'm n'TB'a 'sw ly "sviwdS 
'ra':22 oJi ''Di nH'ips 'j "nipa 
«,io'::;i_'nB'3 mSk . 'fiKPa «3 
: ^SD.•^ |o 'jiKS'S 'fiffa j enn'j 
yyioi ■en 'a nx'-pa 'j ti'i? 
T.-j* -nw lyaS ''ci yiSo 'ki 

TB" . 1?» V'?3 'fl'IP , nSK 


osJ ptpc Tcji v"5 » 'O':?--' 
'» i» ft'iu'SD r.riti DB' ?> ■;nft 
noBC iPpTiJ "~;rs; i^n b' 
T;i 'J 07 C 11C1 iniRfii vs^'O 

5» 51 13T71 5';3 Jc M3» im 

on nKfti mcft v'" "isppi pcb 
Im rft •iwpi i5";fi jpu'' ofii 

V':6 3p»' ODJC feifc ODft -pi3 

„-,„-,»., ""'"i rn<ru nrt»c c'lps nra 

I nJ.'i"'?^ ftocB '75 OB cnsp P'DI OS in 

fiiB fiiB o"»m oo'ir ccpjn 

P"'1'1J1 UnC) Bm3 ilp STJT 

ons 6>p '0 •jjifc pis p piBW 
o'lnnn '53 : 7i»»33 'ui f;«i» 

■37»ft T37 i» 3> rn'l»3 D313S 
im : BBS IBS Tift 0531 '33J 
SnJ BIJTO il'W i«B0 fi»' • B53B 
•IpJuDi . '0 inft 05 (W) : '530 

o'5C OSS niJ» ii3DB T53 dJddJ 

J . tt'-; .. - : . T : - i fi-jjft oifi i-)ft OJID |I)>1'1 'n'73 

T; Sjnsa NJ7 •'^^nsi ci m : ft'P'75 irsoft '73i»> 

PXl KJilMa KJDT 30151 0313 • 7715C» ; filBB (I'J 

' ^'' 'i inifil I'»J3 fc"7'!fi5D 

5B 0»3 01 '3no« 
71» S7f)fl5nDl) 


ns 


; T'.]n7x "-^ riK nx n\i3i 

TT T v: Ts ; ~ " *s "J 

n xjnjK I -IT na nx n- 7» mift I'l'i-jni 1P16 ]'5nB7» 

'P7«ll TIID' 'PhD '56 13 71»J'B 

.':3'B0 : t56 3B '»oi x^f> 3ic> 
'7nf) '3 (n'j : 03ibp3 'shp iciJs 
Tift 'P3BB 'infi . 'Pnnj '3ic 

ll)3 '3 CriO 'CBB» 'R»ro 
fti oft 0»JB 1P31BP I'ft 031Bn 
O'O' 

fiio • o. " 7 : • ■>- : • < : :at T ion 'i "X Xin u ,rn ^j i X'n 

xna^js'a :':;.": nax. 11.^71?. n^nnx xom pn^?];^ wn 'I'p^iiinx ]2''?2 n'lj; 

uw 113 xp^m mix? n^7J pT p:pn ox mayn pnniya "''?3nDx ij-'s? inft'iv >» 'ppdd 'U7io 'infii 

.75;'3n'«\'ii'3;5o:",->D;-;o'V«ttoij».rp'Wpnxnn7iri xrpi™\;i5o,rB"B 

■3«b5»3 it 5» 'PpDP 'P'BO 
•5 'P75rC3 : '31B5 PDIB 'PfiSS '3 . : TO53> OJl 1B3 131 051 "jnft 13'0> 06130)5 "iPl' 0»'>30 * 'P»J53 051 ! 'O'BBB D'B1)»> '»5r3 'PB31 bfiPB 
B'13'0 lftip51 0'31»7pO D'«'3 'IIBS ''Bl OipJl OD^pJ 'i V03 OniBSO 'n'3 'P'BBB 0'»70 0'B»»» 3»1>3 O'O '71»5 PDW 'pijpi ipftB5B OJ) 

: i'»7pi»7 ft53:n '7iDn ''P3i btbb in3 T'""' 7Dn pi o'sipio '»'i pnnso '»'J o'«7ip O'iibso '»'b i»3 oiftBo 1373 o'liiss csimpo 

13 357flB P» i33 " " '""'' '"» '• '^ '''"' '" "^ "CSPBBB sfts ' O'SIBSB 7i' Oft : 0J1»» '> f)W ft>B 'i 3p' p 6lO li'P3 7'»P IRlfi ISyt ';fiB 0( 0» ' 3'p' pO (B') 

• i3»mf) on-) : oil« wift 'Pfns li '»» mo onnpo 03oft3 muhz p i» ' '»» m? 13 is ; pb >33 es'ju 03pft np' i33b '7» o'oi pi i> onnpo 'P3ofi3 7i» mi\f) 

ift O'Sjft '55 1»3 0'51'J "^ '3'50 '55P:3 IHO IClfcSB JftiB' PD53 7553 3»ft ' 0'51'5 i> '3'5o (3) : 71»B.'3 '151 '»7p 3'3:i •)330 P"'l 0'ft'350 '73»> 13 '337 ''Bl PlJjOn ttfi'Slftt 

•)03r,pn i»;?3i; i«i ftio's 0'5i'5 i»3 O'lnnR '3 pi51d Piins I'5b iB3 • 0'313«p i1 '»'b : o>6 V7b 56 '3i2P 718 '3 opipp 0736 6i 'Jjbb Csfi >•■) 1370 3'3oi P35n p6 

'WW t) •3376563S'7 6bC'}3 P'I OOPSl iB» 177 " iSI '31BP p70 OPlftS '3 Rliji 03 R3>0B 1370 '33IPB V^ 'P'S '3'5n 65 ofil * pi »0'S : OiOlM 0«)j )'•} vJ6 Ji350 1'5U • 7»l) : OB531 0730 'JB • 7715r)J (I'J : JlfiiB t1B)n • Ojfta ; RITIO llBJn 

oftso I'SB • 'RpoD : ouini 03sn» iibo i'so . wn: (n') : (3 5'»5) ■»7» 7i»5 ftio i»3 

•I'P' (B') : 53D1 6B» '5n ■ 'pftB) : «|1« 75 • IV : (73 337»3) 1'B3 P6 plBD'l 103 
'R» •'7a : (ft« O'BC'J p51' SBBC1 131 ni»B5 RipOBPO )'5B • O'BIBBB : 31Bni 3p' iib5» 
'5» -inO : (tn P«Bft3j; 71B l'36l5 J» 13'1 1B3 '133 1'3» filO • 71B : (03 OB} n3B '7» )51 
r5B ■ 'J-SO (5j : (5D O'BB') TWO I1»0 pl 05nni 0'»m P3»30 p» J'SB 6101 0"B0 

:3Bifl '55'6 • oni3BP : (b5 56pm'J jr5 i5S6 ossi ib3 pi6i ib'd I'JB .' O'ji'5 ; e78»D 

'PB ;C ftW iiP? . 535» iC ' "50 '=' P^'' ^'^ ^'P '"'C> 0"» 'CM '» 
■Jte '0 I'fc '3 pOIOSn i3pi P5f'»n • ''^0 • '''2 is 0330 '55ft 13»6 iDT 

• ipiiEPi -530 c '3 : »»"» T''» '"» ■ T5'»i ('o) : lij oip '3 oJpftc 

ftlio C^Oftl OipO? 'JCi in? 50)33 );'03 PWT OBO IVaSK WC3 Ffjft 

'rJS3 '3 '0*3 "pw '""'^ '"^^^ ''^' ''*' °"" ""'^ '""''" '''^'"' T"'" 
iinn nc'33 imJ w'jjo T33 c6 nnft tifci 'Pinft cfti T3 o'5»'d? 'p^dd 
Jicai c';c'D5 P"3D0C iniwc is "535 ispp 5PS 03? oipos oi in6i DOi 
ricJi cipn li c ' oipp ci (fs) : 3'i6 pftD i3ic' or iwai i'piJd iesi 'o3 icn3 6i i33 piii »cip occ yn piiooJ J'^ 16 . 5'i6 p6n T53 i3ic» Of 

C'S C'ft^pSO COSCOPTCB P13in X6 'PSCC Oipco ■3156)3ftip- 'POCC sine (P) :.R15)CPli»3 7370 JD31 Oil3ii T'33 WIC Of JlW3 '3 T33J 31D P'-JPfti 

■5:631 ilS3 T12»!' ij'l' *'^ ''''' '" ^^"' """" '"^'P "'' '"'"'^ '"^ "'^^^ 1'''°'^ ''"^"^ ''' ''''^l P'P»' '"'P^'" T"' CftiS 77)3P» 6)0 030 D"3D6 
'X6 < '31C '"306 '3 (D') : T^^ 3'Ci '1615C p 06 • 'Oifc '0 0R.3 '3 ; Ti6 3tC6l 0CS6 pi Tift 3ici '3i 111SP OPft • '33'CO : 101B3 »3ft ]3 1CD') WD' lOi'iT 
'Pfcc; '3: BWPDO C76 -pii P'O i8 7'5'PpDD 31P0 'P'BO 6ic 'D5S3 'R3313POC 'IPft . 'B710 ''SPftl . 'P'CSC P131S0 i» DinPCl ftOIR '3ft O'SIO '3'57C 'R3CC 
03n I'is "SCft' 0'3'38 731S l^ftO 076C3 SCT p73 P3ii O760 T»P'S3 T570 p »3 ffto 'R'CSC P131S0 PDID 'is O'WfS VO OPS 'PftCD '3C63 i'l • 'OISSPP^D 
•pi VC J DWC Pli03 '5370 iD31 T570 VSOJ »10 'sJ'fr w 277 tD-^p DTI I N7 iTDT ^^ ^mMi 'ui fi'«)' ms'ift n* «* r'M i> 

oipms i9i»;i ?n«C3 cito cin»B 1^» 153 1' 

irc>c5 rh Ti i»5i o'» 'Jnj >» 
-i)l o'wo If) in5» >» i»3 inSo >ft 
"C'-cDi : DB> o'nnsi i» ms 5:ft 
Sn '3 oocft -oji •• ftl9 '■Jws 
V5 C'CJB? nCS 001 ifi-c 

opinjw rinr oncft ruins 

O'-.sf) BI3 ift-ipS p -inftl P15i«0 

c'irfti cni5' Pi»ip» ?»53 •jofti 

'i» fjIB 3'5n "6 if) f,2Vi ?')i;33 
ni3j '33 -JBf) 131 r3f)l WSO 133 

d;-;p3i PJsfti ?3n r>»i ifiw 

: wp f!15 3'3n O'-SBfti pji' 
'» . 1553?' Ifl-JC ?-:i» . 11M5D (V) 

fti? nwns i'3 i5i-onrif) 3-;iB 

WlijJ CD33 f)i '3 O'lJ? 115T1 l53P' o 'J.'J in jpB'i '0 •5»ft 95 ->nf> il'fis oipo ft«i vnev) >ip f)3j sJiftjs pJop J» inft' ot t oiwc 3p»<> in 'o "juft e> «5 (ij : iwsjs 'ui f 
c6i3 i!o5i : w»» P"?'" P-n3 ii'n ''B03 i»P3B oo> cnnoi D'3-) 0'«» Is ik3 o'n» D'3i b oc i3p oips ws -53? oc oip» inifin oipm; 

03'-)373 9B»f) 'Jfti 51 inf) TUD Pft »BW1 9BD P 011B35 1)PS»B5B 1»3 • '5 »B10 lin'l • '? Pfi liljl OIIBSS * 1»'»B9 : fi'DUB )3 '5'»i 'ij . 

:iUD31 qpi3 r5»p 09B l''n inft f)191 >13P3 l»p3 T>f) • pf) 'P3T» I 11653 .1li» 3n '3 'lICS pftu DPif) 6'3» '359 (tj : infi 01 Jpi DB OmU •3C.i Pinip)30 i3» D3Pf) f)'3f)1 
Plil'l 9-;91 nCBl 1113 09»» P35> 1>31'B IS "JC 111 Pn33 ci'Slfi 13 l3 ICfel ''» J'l '3fi 'Sllftl Cpfti 13>' Plil'OI OIOOI 03 1'0'B 00831 IISO l5'i3flB Pnj3 lf)3' 13 i3 ' HOBI "IIB 03 
'333 fn) : 0P3'b3 liB3' fill 

o'3isnP3i:o5«):iiJO'3B 9»3'3 p^j; «,-,3 1im Nyi« 

1»3 0'»mi 9i»n r31) Oi'3lf) I •:'• I i ~. - 'r i- 

pvo 'r53i wD'i 5ft '» ft) i5n n?"") npo ?in3 pxi'' pim 

'0 pftn osnr bp'O osop c9> i^'^It:'-, i jItm-i •.•• 
oi»n !':» t33> o'»n9i u'oift fUVl^ ]KVP pti^ea Nnn? 

133 1'19 IS 113'5W3 P"1 O'Bmi «^ L^w_-,^1 ♦ M^'h 

••yap \T\2m2 m ;2|j 

?WiD rcTTQ n-inpj ...o^... ... v-. mi - tIt: cr-)3 itf '-9B if)9 liS-isftJoft n''J'2'*J?'' 

1SI Kin ann 31133 
Jf) 

131 loni 

93613 Jf) 951-» 1'3» . '0 31P 

: o'i;9 i3 vlft n93i I ^It TO 
...of * •• V '-^s' ••••••' d^^d;>d yVsb . ncDi 

W" n«-''n3'}!PD^7^3{5ra\*nX ,333 (n) . d6»6 f)l)C?3D 

,-lI JLlv -•,>-"-.ivA, Jm»''«.^' .Psiom O^DD ^T" 1>» ••^63'' 
^;^ninW HTinDSI n^lj? D2 :,i5^3 o"5nD"D . ?^ro (p) 

^s n^ ^233 n tnin ^^w^ bnj =?np 'C^'J^^ '^^' • ^^5?' f: 

BpTft ]3 D^^"J bn D'^.U? 
]»pb) Ot 1DD3 nwfiC W5 

• o''53 ^D ?:3» "in : (tj1> 
nttf) obc i»f5 ?"j6 C"n» 

b"':i3 nwT ?C)» Tiourc 

wm ift T-nm o''3nr) ^» 
isiib V? 1"3 

V3 
^ . . . . - . - - 'P63K 

^m5•T')3 1D''55? oft on6 
?> iBfi 0?^ pinp Tn^33 
^..'^^ onew ''DinK'ijsa 'n b'ibw 
'" " 1H3' '333 '3tyi' n« »'nin xh -gli D'3039 131 1 'P3 1'13» CrWJ t t -; - r '• \ ti 1 1 

5:» 13VB ri33ip9 p ii33B'i . 1 ^ - Y r ^,, ,. .•:-•: •:--:! i: ..,„,„,„ ,,^, 

(jj-'-: IvAT *,•-.!- -.v.- !i*o"": 'J iimi : 'nii3i nncm n»3o PI13) 'i'ft IfiftB 1»3 PTOipn9 
: •D3l« i)3 pili li»' "I'lPlC 
• l,»E3 9»-)3iip'»'3»<'" C') 
■3»6 in nTOD 13 Tl I- 
(15 9'1)E') 'i95l OS! 'n55 1)33 

•5jn . ncBi : qioi • ^pstij (0 n3»3 D'lXD pH3 'n }33 'W 

'n p3 nn3ij;i • T?ii3 n'pwni 
«!HD3i nn 1J3 n'T.i . \\w 
nn p3 DtPBJ nn'r.i.B-a Kins PP.VP'J'snrJjni -i ,T2a-'?j;n33o'?mn'-inan'33 

«3>3i'W3?fc39r3»: oi'sift (n) nj^nKl pycnjSI i-.- •• rt^-:x '- /"1-: ■)T-.\" y-iHa pjf p3 . no»:n iiSn 

'ins i» • o')5 'inJ if) : (m db) l^^^ ^.^.l '.-..» •.! ..liurj^L.. ....... »...».. .....—> »<». ...u..^.> .....i..«..^ nn^i^i '1 ion 't omns . rjc"? 

■ t3'D'3'?»10Br3 "01 k:b"S3 

•1003 ''01 fop '1 ycvi 

,„, ^., ,. K;7«snpipN:?iaaan|nKn?a:wn:n7t5^n3K:3J^ . „„ „ nnxnn^in 

rft"w9i«3 9rBB .9n:i»B9 : 173 nx KnJ3 72 N0njn«7 «3nDD «nj3 •?!? «'33D D?a>n""nD3 pani :fi5l'-"83D 1 

113513 l')» . OSftii : (95 OB) pf)9 « "T "< * ttti-i titi tti *=- rf"*; •• 1 1 -,. ItTi • ifilB' 91t» : i P3B i Plil'1 OTO m --1.B r33 . 0-5I13 (13) : en \th n''2ivi ^3113 n^ ?{<n^) n'| pvrj ppiJDn N;jn? t^'sj ya^w =':]in;inD ?TiQ?D'i 
iX'ti iBB.o'Mio^Tfi'^) j?3V«5^:^'^5J?9n?^««o?:?on3Knp'« npsp.n3'-.':';np^_jbV: '"'^■'"'' Bn'P : (3 9'!;b') o'i;9 53 vift 

f)19 . T05' : r'O '33» ftlp' P 113513 r . 

:(n3D'331) BB5 113fil1 1)33 9Jn'71 

: 9n)3B 5b Tip'! • 5in):3 f3') . , . , , 

'in . c'-jnnp : 955' i'3» • »s» : vm P!»8J • ecJ (T) : 1«10 V» • V S 9»W r'» ' 'P'"> feO ' iinn3 95iP3 : j' -jsc oi'po 
»:j)l39ii r- pmsiip : (» pwwJoj 01333 in DTOD 0:3 nufcD 05 . ncfti : CpiMS 0"63 WW WMK5 OT * H'Sn (») 

■503 • p'S oni33 (f)') : n-» •301S0 pens poci w* pp' oipos -jncns 
■:nmo3pB osis 53p5 b'-j 'p 3id bfi ui iscc . po)i ' 6mi o^ 6i?c p'5 
rj) bs 0)5'3C5 p-3'a i« ?:ib3 o'»3c vo' . on p : '"i ]» i» c3Cct 

• r6)33 Pif)71 1155S3 Rl'Oi ID'Dl' fti ' 71C ID'DI' 6il : iJ33 ODipcoJ 1:70 '3 
D'3in3? 3nf) O'SCO) D'jpfO V5' PiJCBO Spb ' 1*70' D'jpn o»:\n3i (3') 
pCCi l»5f) fftn 03i O'OC isftO • 'P3D01 : iim53 msci C0'C»03 cicci 
0'5« OI/BCP "lis !••) • OJM'D D'PPCBl : fftCC isftp J» S'Cnun I'O' Of31 

■37133 O'O l3*:nno OT3C 'c5 . 'p'pi {y) : ffio ooJ o'oc pi'O psn 3nr 

l53ft> '3 )C7 C'}?50 C03 »'33f) ff) 5)0 lOft pi '5 'Cft WD 0»)030n 
^ X»6) PS'33 Jip (t) : 'ObO 0»5 639 SIDO d6 • '31P Db : 0'C7p5 333 063 '3 'D 56 iv5 ilj oio)) imp Jipa iB^» o'W3 onowa o'diJo xe 
'0 qiDo 610 : ODBC spci 133 (i) : )v5i onipci o)'3CO 03fr)i o5i6:o 
3i3i5 053 • c'uo cfe33 : 5i7i 5ip is'oco . iio5> : onnc iip3 133 3p»'5 -jcft 
liio iiJ'CBo : pimnJ sow iipo pvoi oiiP PiJ3f)3c Pioisjo Pinipnj 
: '131 i»33 p6 p»cio 030 '0 opb nnfii 'o p6 iJioi iip i»tco • '131 

. pf) 'P33'» : !)33i liiC 00 PD5 p6» OD16 fc'JO »)30 '3 . ft'iC 1)30 (f) 
DC91 3W O'O' C'6303 . 03 : p63 PlJpi pD3J35 l5jS O'I!3C0 p-JCS '33 00 
• I6l3' '333 {d) : Jnj P3P • il7J iop : 37P3 6J C'6 131C' 0':\S i'-) '131 

omi i65n' isni o'o 'Jd3 bib • o'o 'Jn3 if) : oi6:i6 oicri 03icp '•» )l'^ 

. sti : C3 15C3' fti 1»»5 PW'Cps '53» Oin P73 . 3C' 1373 : iificJo 
: V36i 3P3 }33 'i» 3'3D . 6lO P133 : 133 P5pn3 CCIDO 3te 0P3pP5 31BnJ Ten to ? rriyr DTI 276 t)ttA) 1*1 Ms IBB rfioi ^''o •5»i 9>»»> '5 Pi)»9 n5pj 1JB eo'S's sn iwo pinJ ''"' opiS wbi oJunJ ojips fi'W 9TI)» sb'ws « oj • '» bibp e>o (») : '>ft cbm iv 
{W C'l cm o')n i'jD limrs j'sss iiupn sluni ubtd imi isb 85 wbpb rfcisi svs 03 wsunn olsni 'a qfi jnn rfiui '0 qfi sJbbS 'jnfi pcai T)ijn» nfiisi >Mnn» 
ve» '}'»3 tn Ms '3 din piJjb vpftiraes Pinft obd 'j'bs jn ftin 133 d»o si infc 5>b»> inftc oiiftjo ]'5b5 p3i at I'js • i3i»3 in M» 's itft C3 (ft) : bjspb acoft 
nrjToJ iiio : l»s 6)31 bb'J' ftb i»3 c'Pbbi sss o'fl3ifc ■)3ii53 otjJibb i3in3 '5'B3 in ift5»i 031p» o'rftSio "sfti dpi5;Ji oP'bo> oo-Jb o')5jp» o"")5»3 toe 3-)n >V)z ob 
"wfej rDpw> iB'j-wi fih JfrJB' infti onuo oo) iwJ isfo wj bi«» 1) Mrai ■jsios oo'»> tJo ifta iniJj lis ws d'jb iite p cjibi wj 3\i»i 07i' i»3 vs oips3 iipn iiJo 

IPlfi '3 hra BITI BB -JSI --33 '3 
! ^ ♦ )6lB' fiW T31B3 m P}»B OB 

'b -51^ win ;V5UB»(») nxs^ n^n nin"' nngD I mn » nipp ms^p xn » son'o^Bfiiw pkd? '-psi 
•>6^F irjn?^ lib •■'515)5?1 ^ rt TT •• "viv Ti -i -: • - {,,>;} rpstBB 'D >B ciftl l»l> fi> 

ni"" rmxi !)x-iS;'' n^ynf 73"? :"ii\ t>^m\v^f>Tiso^>c^s!)t 

L ' '.. * ' ^ ■■■".' -J'.J'rL.^L' 5"5"Ba 51B0 '3 • 153ft 11B (j) 

i; iQK pna h : ny? ^Dnj^. v>3ft mcp's onsa i'>33 i»i 

eBU3'8 P?J" «03i7 r?Q^ -*"" ftlCO>1P33 J'OPllB '3 -ift^B' 

o^p nfc ibb^ p^r3-)r 2!l°L_..YL 1': '.u'-f.-:,. ._ ^,v.-»fM^ pino^o3 nan 


Cr?l3J D^b-JT) "6613 D^D^5 S,v,:» -J.* , ♦--- -„°-^f^^ ,-,-^.", ,j .,v ri^DS)K = t '7N']i2'^ I D^D^fib ^on •^5«;»^Dn3w v^y;r, Tjj; i^jx-itjT^ n^ina n'':33"i 

I !-:„- : J,: • „>.i t: '•- 1 ''•it "''n;r ^»ip nrf)''i ?Tn? 
6310 fiVDi ^'W' ni:>n6 iT^fc 
nwT 6"p^i5b ■'D^nb ■:''nBT 
'b5i (1) : pnip^n ^n'^-'iift 

0''OOJP1^"J»3.0''WC6"53 una n«K n<p'J3B »•« : wjm tios 
:n" ''OK'ca -iDo:'-«nin"W 
• n nit-a yjss '«oi '3 '•! n«-i3 
►c '1 W"i : "l nsii 'n pin-;o 
•3 D*3P VJI : TTiOV sp;"*? in 
: f-t« 'b'fl CtW Ml • ''"1 T\V9 

:iB';-)3> ii>9 rxx nroTi 

. clw Psofti : ft' 5P10 • '« 
: ft' pw» 


•J 
'>-'3 b'?m>^Q2/n D^i:n 2^°kn2 ^'pniji 
nK Tpyns nin^ v^M n^si ■jpn '3 
'3 

3'} 'p)it o'snft iiJb3' ft>i a>B3) 

53113? 31"!» -SBlis . yW 'IBP 11» 

piiinB3i o'Dr3 'n»EW 'ftsn 

9ipr,3 •33B 1BW • li5ni • D'BM 

0W3B BICSJ OilBS "j-JT TPB 

XITjn^S n31B» J"J 05» O'O' '3 0'-:03 

TTi •• 03'3'iftn 05163 onniD cri'93i 
" VOnTi^D D^'E'tT' I'B h o'm3> rfti> cftT to 

.^_. TI I . ! I -: • •• : I ,^5, pgpj, j|,jp3 ,„^5 ,gj pjjpj 

fTn? "IPX «^3i WrinpX 72 wis osi S'J'b on'is33 STBi s»B 

^.-^ o^^^m' J11I~u- 0SB3 liJn'l COi O'B-33 IBB'l ?)nj 
^'Tl «?7y npn^ Kn 0W35Pn'BIV7SV-SC):3r'B'315 

Man'' rr^nsT « ^y :i3n^ ""^ i'""'™ i''"' i'-'" i"'* ''=1"' 

("i?- ' 1 u J R ^y- I"*?- 1C) JiJna isii Mirr -inft ii3ft!> 
TirOVX lit? J ; JliDS ■'"■'B i»3 crcsi ?P5j;3 ft'SB 

'^ ■, '•"« '^' " > 5BB' ft> insa 1»I31 C'ilio Cip 

^Nntt'n Knt^js rD^^^i '"^ I'"""; ^='= '»' ='ii'' o-fi 
Tiles'* ^"TitDs r^ois ?■ axri """^ i''^^ "^^"^ ='■"'' ''^'^^ 

' = •• ! I • ! *^ I T . . pj, .,j Q,,, jj,p5 J,, ;y ,jj 

■•1^ " ♦ ''''''njj-^ PT?' 131S r»WS'B-)Bftl50DniB3pn 

KaVtD 'J5J x;d^' nanx n^x '* 

■■" ~ : ■JiiJpn • 018D nn . BiBD («J ipr.n^?-i ^W' :: npx pi? nx t : xjnfx V.cnp^nnnji j?'?^ ppji mp: rj'% ^^^^^i"]^ 
: 7{<nc-n xnxc^ n; .Tp>: ni - pn£m?p->3t^ n^'|x;DDi;73>;i^y7>7i E^namxnna J^'^^^'^^^ftTunVSi^^ni 

, , , , > 'TIB (ft) : aj'3 'i» • s35i3rR 

CB "i'CW ' BIBPI 'IB )«» • 'TBP : I'53 !«» " P'JJSl 1530 [i) '. {\ i'r)) C35D>i BUIB iftiBI 1B3 ppcai cni3B 1'5B • IB'iia} : (3B J«p5) B'IdI TIB 1B3 "SVCl B'->ftc 1'5» 

r5S*i5ini d) : an»co up-) pi^jibb fcia: -cj (5p ci) iirBi^(iir3 laiJla s'bs Jir.B pftip5 iU3 'b b' aiii (i B'iar) 'i linsJ 'iddb r3Ba ib3 annna "JV P» ' iin»5 •* li» 'i' 
>nj iip PSBca i'38 • 'iaSi (i) :pi» p ■'»a pft iiBci C'ft3a 'bi 'b Piftii ai3J oip»3 ■;i»sJ ojro "SBft' o'DiJa )8i aT»B J'jb • o'35iJ (a) : (3 o'i37) liin ft)i os bbj' i»3 ji'id 

W3 

nnnTCD 

o«o TIP pm ]i5tn fi'3X) wfe , piD-50 h) : cpcrs m psci p6o nfc 
TO (i) : 7DD li Tcnf) p i» TTSJfi cii» P306 »)3 7'OP -soft' pi i"7 

'jfc "pafc 71»1 U-JP}! C76 '53 1)3 »X91 pcftlO P'30 553 J"7 > P'5351 T536 

03'3R0 Ib-jc P7» 5Pb • Jfc'K' piirs oii» 7» r'i53 ■36CP1 'C'hjo rb 

MdI : Pfcj'1 : -±0 '315 i33 pi50 '>3 0'C"D5 C'i;»P»3 T373 CP1D"i 

oiin39 prcc p» "nh siipsi ift'JC' pfo i'corc 'cii jnoc is Tip^s 

Ona 5rJ5 '3 0» • ]\-}tt '•553 (7) : li fcU' CSID P3W i'^JI cjuspi 

piiin' oai o'0"»3 ww crow i'li 7'p» o-pns ■:3» wps : I'cnic 

(D' 6-5p'l) 'pi O'ilis C7ip V7D is O'C O'C'S-J? ?5C3l C'E3 '70 55C3 

^'}n <p3 is ]iiDi) iPi7Pi ifc cc iiiifcii C'icn'i rn'Do ft'30i t^Jc 

lUTO i7U»1 f6»3 3'lfiO Onp' fcil CliiP' 0'»515?C •3Bf)) S'iclTS tjC59 
pis CI' 555 : 01' C '3 (o) t 103 iu oJiP'l O'icn'i C6'35i lisv 6i 

xb y-i 3>pP0i 'ift C» O'O' 6l01 1Rl6 3-3p6 »5ft . 1'P3'5p51 C"»5 '5375 
0»D IR'i 63 . 5f 615 '» '3 : ^i151 q'Din 5'5' 6)5) '5 p6t 13i3 »P6 
P6 3"nP5 X6 C'65 5f 6l5 'C '3 :»6l 'i6 Ci' fD6l D-jpft 5iDP3 Oci 
'i On"?l (33) : '3 p37P5il 53'5pi 115"D6 6i D6 S'JpPOi 'i6 PCji ISi 
C33 D'iCsi 0'5i6i 03i 5'56 '361 -W I'SPI '3 15'c6p 03il3 i'l . Dci 
• -i-iWV -iSO : 7'R» Oipns •53» 5C03 tin . 565' 5»D (iS) : 03R6 3'P'5il 

: O'ccw ch-3 i» pici in 5'5' 6151 -npni tp'^^d Pin 615 5f5 -jisdo 
: i3i Ri3CDn 0"p') 55»' 7n id6 inn o5» sic 6i • '131 sic 6i (73) 
53 i53i3rR c'ppncs C'c'5 qiD3 555 oorcp' 06 -jcii 557 ; o'P'5 p':d63 

5I1635 |Df3 • ft'55 RJ53 (53) : ]»f5 phP5 '3 0» 1C6 inPO '5 3C 6ic 
i e»i 'i I'O' 0051 .- COBO 3'D'6l 053 P'JSfi 7Bli 553 • '131 0'5i6i 5'56 
B'76D55 i67C' 015 ' 37P '7'7C OS (6) X*? : "tS I'O'I '5 IS'Bfe' 0il3 
IsiOC PL-3 '5'03 ]D ftJO 6l55 0S5 0D'B5i 0Rl6 D'J35P00 0'7iD 37Rn 

PC7i c»ij7n oipoi if)7C' lis pi . -pio : oei^f bi r^ •557333 '7n6 DT) y r\Tiy igh 475 Jt?p 

?j ^WB "ftjlftfmft 'b't ft), ,'J.ifti B.»w r»ft« i>»n icft>P' ri») 5?ij 6w, •.» v)n ^ Ihv ^zh ^h i-^Ji rims 'SSift ifts* Wft ^3 ws ■»* «iw>» 

>51 ISt llBi p»lP mfl . pB'P 

9»3 USPS -JMl Sjpj ]1B> 1'5»0 * ° ' ° 

-B»D iftlB') 131»C3 '3 0'I5»P 

51)01 D»0 "»3 "531 pBiS 'OT' 

p»31 9D539 ISi 93p> JWiS IST 

j'ft T5J3 )» p»iP 90 -)«t> "inft 

■)379 li 65 irft» '3 V>» p»l) l) 

e)ft T'cc VPftsn '"^rc 'b)i 

ip>' ft) r>5ifi p 'D )» qfti li 

)31 p) (in) : li3ft' 909 OJ '3 ) • I", - T IT - T n© «• : ^?NOn ""s^pn T|^nin •WB 


. p»9 ptn) )&» . 0)3 T''* 

«3 1D»9 I'M Dip»3 e|")ft9 • TB^lB 
l'5»31 DEB 9DCS BXl CDC 1C"S 

I'M cip»3 ci'ift ft3 pi 913 ^nb 

IDS '9 vftSJl VPft53 r));3 1B»9 nnij; ^^Nan ^s^pn ^^.jiii 

iftip ! 9ftiDT .95p6 (ij i'1;'53 T|;DJ}<'75 153 IS : ^^"7 !'?« tnpm? IK ipm ') ion '9 '3 


)Wrf>1 (DM 

p7 to : TI7 n7« ""n^tJ^j; "n^ni^an 3-)» -. 1^0 -ic . p^ift (63] 

i-T i-T -A" ,r o- ,»,'•- f- fi'ViTOJWspcV obnft ^::^^:^^,^^ TO F^- TO «;?^? r'^ n'?V«''3t>n3'?iasTiv:3-73i r|7 108 '•n'^x ■'"IX «' ') a'« loia : njn "inBD T3W1 ft'OD ^C) '9)P )» "Dftl 9^63 
pi 915j)r91 )ft'5S'pft)3» B13J 

pjv cjin wiftio)p)» pnai»9 ..- .- . , ..... r,n •<*>» nan 

Sn» )ipi9™ ),p ..^1)3 no^Ua'n. '.n^n^-jy^n ^'? .L'i,^",:^^ \,^.« 'Vw-,n -i "^"^""''^ ..h^»o'» 

)a )ft) oni» 1\-'B 971P BITM "J^"-: I-:'- » .. <"e , ;n9 STpV^ vHS Pi'^Z 2U yJll 

.C'n339i : 09) ]P'B95ii!9 3n n''y"lX HPi iTl^a XiXn ''"' T ^.i-o-|"t:it : qT. -si- 

•J33 0» V9' -JlJl)? C'r'3-)91 1»3 ■ " '' " " . * "■...I " '- ' — * " ' 

.•>-a}5i ft)l : 1)T ft)l V53 n33' 131 

ri)»3 )D3 r.Ji'Bi \om^ ft)i ■)»i)3 „^„,„\ ^j-ft-in ijanni '^ * '* 1^'^ '^" -unobK 

6)1 pS'Sppftl CJ-:P IPS VI P1315 

• ■C9S n'lft 9'9i (ft3j : r=)n iio' 
•j»9i i)=i»i mft 131 isnn 13)13 

■?);« -yCftC 9»1 P131C Pl)»3 )193 

n'Dw li»9C fti9 BIT'S i5-)pn . • ■, • • _^ ..«^,-: ,i„,« 

ft)'3»':i9)ft: ft5ft9'B';ft-iD'» m3!S^DT ?p1 XHTlTl \?3;?P 

i»3riBift9n;=imiuife-)B')9'9' \'l''-' ^-', Miiinsti 

pi);3 ros imi:BPB-;»o'9B jnj-T X7) |™{5l 

D'J' ftiC -SBftl Pinlftj '3)0) DB ♦ (?'?'J P'', "/I i^"* r b.'^l 
'3 13 )S1» 11» 9'9' ft) '3 111) 9t j,jj-,p,Q-j3 V^y^ J-jJQII 3 
1)S3 13-)P» ''SI UipUl 1}»» oft I • : iT.i •-! • I ^^ ' ' ;■ , 

: l)oT)» o'BPT''ft3'5p»"«ftB rrtTSTi ^D'!1|5 «-"<w'^'« 
))jc-)3) ]•>:>■' i 'ift B«i vr3-)p9i "•* 
i) 9'96 'jft -Jr-ftB T-' is iBl»9 

K13) C Oil p) ') O'S' ftl91 3ft) 

1U95P'1 ji>rs-:pfti 'Tsi )ft')D')» 

>3) Pft 3"51) 91 ftl9 '» '3 • '3n)lOi 

pft 3'B9B 91 fti9 '» ''c • 'ift r::i) 
vpj-jp ft)i 'ift rcj) n':3Bi is) 

05C IftlS'ft pB )3 ri»lft9» l)'56 

091 ')ft 03'ipftB oip» 'snp D» 

1'9' ') • -Jon 
'J "J -|'3K iWD 'Ja yoff 

03731 
1'3K -0« fKJ' S'lH • "JIK 

. 'n MKv . aK TBiB osn ja 
''D1 h'a 'n aipy ; no3n -oto 
'wn • aipy» 'nna r* 'nian 
yn» DJ • aipy '*>nK nuv asf 
aif>y« awi . nay iiii aipjf 
n"j«3 H*? . H:"5n i3»«»i ops-i 
'a DTp3 :'B'BT HJ"jr aipypSn 
:'n wa'Pn . cnp3 r:a i»ni "oi 
n 'i ni Hin ns 
lab M« aij; n« 
mn FIT 'HI ™ Hin 'D • iiaan 
■003 "01 1'nne 'n any : i*" D^':)^t!;J: 7lpi mm nnib Sij-'i o' 

lA-:i-p: l-i:.>.T .'''•V' o-*^ '• :'n wa'Pn . cnp3 v 

Dip3 v:3 i\'m 3 : t\vt ib-i "'" """ ^' "" 
"bs by ''M^s^ iisn ""iSib irnj? i 
'> ibD'Di ^:xDD n''^« n-ini «« : T'snb 

|in^37DX|nnV" '.jinTO '5 n'lT^bjsb-as 3ny^ nmi ''p ^3 
\m^D ^nn^'^pi ji-'^p n\"ix ''3JK1 uvh "h nn^\'Ti as 

^n xli \D nx ^:rpb!> 

; "riTx? li3?>^« xJiiiDyvDniJjinni » : « neK/Jnpis?"'!? TO^7 uj pft 3ip \v» nnSifi 

; DJ'BITp 


WT Oil (ft9'l)B')lB3in ft)l nil ft) 183 9PlftD-)) 0'!»r» 93«9 )B HD) ^IB 'D) p.ft-jpPI 
•. 0'5»»D9 O'lnCB 9')»B 'C) 19il (9 BSW) IITO Pft 9119'! E'n3 p MpP 9»5» :3»9 'Tnnm:jD 9)»P 
•)»» 

S'»)J 
(30 

P13B 

9ppini 
1 iic)n ' o"iP (B'} : If 3'n; vdsbb iibbo ;» i»t» ]:i ussm 
1)33 1311)'» r>» • I-JBS' : (3 -SWSJ 133 0»3 1»3 'OI )'S» ' o'P-3;9i : rB»ci piriB 
i m'inic'pnnB • rSni) : 9nM9 p^ ' wppi W : C' 3i'ft) in) l;3' ft)i n!:5'i 
• c»i : 5313 pin9 fti9C -iisft' V)39 )bi piin r3» • mft (ft3j : (33 pwb; p)r ft) iJi i»3 
: (1*) B^jjs') '131 '>nft pft ftj Jispo iPBJni pwnps j'su • >•)» : osipo r» 

PIBB 
Jsi . ornft ifJisBcm : ow) ii«! 3P»' 'i!?fc '3C "^ "P"' ^^'^^ j>'r5 • Pf ftji) (c) : tftn o'oc pcsi 1^73 i'^ '■ wscn 

CDr5;j o'jiioj o'psnro vsc t:75 ibcc 6ii pi533i o'jsj jimfti 6J 'iwo mficji o'c6"Pr) o'fccnpcs tjts p '3 ib 96iD3 "ji ic» ftJ 
6ii 13 wjc lRi6 0'50i63 is • rs'fio is (7') : i'5 Pfcwi 7i» icn* 
yi65 iDi6 'fl's? : Tf'so 3i6 P3» '5 : 'iin? pw iTpsi ipi6 wt;' 
olift i'"j • "puj 31") i» : T3 'pd6»c oic ocn pii '■)f?6 '"31d"3 Psoa 
; pjjfj) P» (ip) ; TP^cD 13') '3 "pw 3n ic oft 's T"'" O'" i* ^^ 

T5U5 >» ici .*» 7530 CBfeC "pofeS T33C i» CClPpi p»5P ?» {Si 
i'filS . pi (fD) J Cjns lfc3 foil ilCJ Oici li Cifo 'P'CJJ yPtVV B'3TO1 

Oi ipnc Toifo o'P'Dcns i'l lisfo' I'isifo is pi iucns iiw oico 'jhi 
. OD'cui TDfic roi : '3C3 wi' iPift C))? is . Y^i isi : oiwis 00? 

iWJ '3 3'lf3? T3 iici pft IRlft O'iilBS ijl TDIOi VO' TPlb O'DOnS 

56lD"3 Oishl 7DD OCUft 73i "15 foifo 'Jaii 0J7 : pisft '3 (f) : OicD '5fr 

ncfcl 5D7} li ift'Jp' '3 OS )'•} . CDT) '3 : ffi»3 Rl'si 315i TR3CB ifeP^Pl 

38 '33? (D') : PPlfo Cn76l C53pft ^b '3 fciO 13 <)i 5-317 ?i J'ft "SCft T» ft'O Jl') i. fftj3 oi OP'OB spptni 5P3J is i'-3 * ?ip i» : c'icir Sf • ts : O'ocw r 

ri 3" CP 6 poi 03 D'«ft'xii .53 '3Pi 0'3133 ,'5' . pBR ';Pi : 07p ')3'33 'i* 0'3'3a • 07p3 (s) : B".3 .37. iwi 7» 033 VC r 0'P733C1 : i333 *ltr1 •? nvy DTI 274 
: riTOwW ICC .33_.:. j-V u I'c.''^' T-i V 0^ - '" . -,,,-„,. ' ,,^--,-„U 5-!5? 3n» o'ssfe 'ijn 5':m) oi 

. T.rc^ (r) : tv^3 D'^^D ^ST nt:*tj iT-imn n^si. ^ 

•?K rni.T 1CKM 'D'oi n^jti'ipa r , ■'* "•,'" - • - _ - 

W3pn.-»» rr^ ■ ■ ' 

onEp ram • :] 

• n'?5B3 

n»n ' n nan 

• 'jij'td va htt-v "jK 'n lan 


'i-'l '8 cfn ^^K^rfcTc^apraJinS Ilia's nfe rrp: \ cs: Ninn T'jrr) • 9T» Ml : (te rcirp 

NTn-'bx nnxi ' : urv '6vi^ n:!;« '» I •o«» 'is . rttc IV T ■.s^^r^^'X^ p™ ^JTM :;i»n^? '^i^^^: 

1*3 ijci -inc r:» . rnr (') ^3 » J TTlD TST PSEH l2pE?l 
561 : (f) S'sl) C0-5W rnp i6 q '* '••'-' ^- '■ '"^-"'- '• '-^^ > 

r» .pfeei: jm:n5p:rp» "'3 ?m^mT7 nin^"DK: ■•:« r\m 

KPi) ynvcno sftio pftB i»3 swB • 'w • i : ».i : •. :^ j- -: j': • 
inns . i;pB30T j.. - j. - -j : .t t v^-tiv •■ - I r - T 1 . I ■■ • I i\7i '3 '15 (I; : D'pIT 03( 

'-It, t- • I -> T • —s PJP13 VOC 'Ul 'IJ b Jl» l6 

fp) 

It't ]-''■, "t: • irDfti 6'n»5 r"np pm nsun 

,u-,u.i, 1,, -|-i«k.« eft isft' fi-5 O'JUpB Y» : 1»1I 

rof>'>{ ?"i5'P5m riinxivn ^^ '^''^ p^' "^=' '^i'^'- '^'i' 

(VcFiw", rT??i T, Ti'-'O'i • ipft '3 (ft-: : ?5i»p 

!• y?y iji. ^j Kg ^137 jj,j,2 ,j5 ^,j,f, ,j,,jj ^jjj,j,j 

x"5 nxi ' : iw D''pxT °'''='"' '^^ '"»"' '-^ '== <'- ^''p^ 

•• ' ' , • I I -i - ' .— :•• 01»3 stO 351J3 )3 '3 ' ::p ntt 

rxm*? rna'-'') «i2ptt^''i npu"" r-!353 «3 pvps r)» a? i/spj 

Lll;;J h^l"' ' . ^'''' ' f;: 'W'ci ^-pi i5»» ^ps lii^ » 

^^3^03 nx «' J n^:oT n\?i -o icft 53 '3 (s'j • -.yi^-.h h 
:3«r^P»n,»H.').')« j^ ^,^^ ^^^^^^^^g^^^^^pp^^,^^ T • '^'0D2 ^*Jt1^^ ^^"1?? I''' '^ =''""'' °^" "cisnt'i ■>va 

»5 iDx' ippj; np;7D tn nTOD itj • vw "513C6 (n) : ouwp 7U) i 6}p 6'39 oiJo ]» Jsft Jftx'i a?} 
: icB -j'cbi p'psft hw pwii'j oicpi T-jfciS i»c -jccft C'7C35 
639 BTB5 lis »f . esio w rfn : msf 'o nfc pi . 'isi naw (b) 
'pi • fcrn ift 5P^1 (') : wlp 7»er6 x6 . eoi o'pfi ?cft : in »■«» 
'3 : c'c3 "5313 ics ' itoc pnp ifci : pJvu sppcp 6Jc ftTP ift opco 
cij-.CD pp-JB pfcc Tifciisi "pj'cwi pwo <h8 'Sf' '3 . piD-JB 1»'C1» '):o 
iifih cp* ni C'tSw "pv 6*3 i6:6 "pifc 6i i""' •■pif cfii : ccspfcc 
6ii pfcci cpcdi rr.i 53W3 sps' ac oftisi ftoi . spc 3ci : o'3C p6n 
5163 5^0 li a'oc wcr p6 P0^ p t psci c«6 (3') : irx' '» ii» ftic 
.ynp Ti'b (»') : iftn cfyiva re "fij} iftsc pi3co • "pss pinj : -jprj 
str> 'im iP««oi p!i 061M ispi TP39 pepc ppic cfccnon '» ovs ^i '0'3 ojnnfca cJiftas 6'0) ?7i5'j ift-jc «»i} Jc '3C5 

J6 (7) : 9'i6 lip'l 13 Ifiip' ]SX)) •30D3 O'WO 31P3 ]3i i": D'CCP 

iJSM p;o '0 io6 P3 icfi • 93 13 (9) : otw iai Jft^c iu . ift-jc* 

b71ji C'»3 1379 iD3 . Olic ;'f)l TnP : iliC) JIJ f)13 P»3 6'91 97':n iip 

0'C5fci 9n» liftc 95'io T573 Ttt) ' ifti) ftj ii6c (3) : fh o\-)'p 7pna 

l»lfc31 97iv 'isD li Pr9i 0'}3 P7ji rifO 1^7 Dfi oh»3 PCC5T PS ift^l 
p73 l^Jin ip V7' n»lP 73J i3 WfeT 3'ft PHC) cillJC 9'9 ti Of Wp 
9C69 p73 piT 967bJ 13D93 0'C569 'JP i31 C'bp oi )M3' p»3 PTivc 
•5»li rS-J 76)3 inj 9'?' 6)99 CIT '3 plhR9j P • M9 (f) : P7li Rrnoo 

I'ftc 13 o'ftn i;6c 9C3 J't • wins I'ftn : rfi i'9' pi3nm piJnj nnj 
r» 9'PMfe . g-j} Rpi : (' i'»i) 'o -pro i'6b jpcjni h^i ftip' ph i9i»3 fi;^"^^^^^"™ «r tcijB^ ^ora «DjnB ,p^^ 4TWi'^ i'-;=.iinn;rv;:^^';.>;j ^ -psTwc^r- o^p^^ 

r^f^X^r^oS.r'^xJ 'T»? ■" •:: 1PJ< 1^:5 V^^^^y^W 't^r=*^F: O^^; : «»^> 3;P5 no • PW^5? 

0'JC5 p, 1W3 JnJi eft-) O'oi «9Xi. '-5 ^1^ D^ ^^rfn -T : . T : • : t : - t, t - jv t ,5 ,55^5^ ^^^ ^^fip ft^, 

fi5»»pi '0 r;53 iw ,'0 ms X^jHS ^3 W71 KiT3 n^tJ^D osps't -^S-^KI tisn n''l!^i;D"n JT'JBS nL ' 

5fi, C56r»5 i6 : »d r^DBs «J90 ^HO? «^n? X?XT'^ ,,, j,^,,,,^- ° jl,''- .^Jl' i._^ 

ilonDonpDpcfno- pncpft NClS^?? H^flJ. ]Firil 2''£!2ai 'J •^^) rir£ni2n"?S iHi? nnnil "37 'Bfe ; »7i'o : ^C 'nC3 
• is'm' >6 j'o "iCfi isici (6) j... _».l, ,.,^j , „^«.,^ ,,,^, v.: vw -. -- v ^ Jt„-it: '3 . ^s^ : O'D')} 6i '3 IDC 

s>ft J» ^5 ?ri; ^:i» ':ft icft "H^^: l?l '^T°?.f V?-4 J '^L J^.^J^ /*•-.'...- .l.«^.* "»»' '''''" =" " ' ^''"""^ 

on370Difii-)»r>sw3-5Bfio'i3'ja p 7j; tIK ra : J15? NSJDDT ♦ R?? NJjnan ^DruJ/n in^aT3 1> ■Jcfe 'PC ic6) issJ Dice 

T«D ,.i ra6, ow rnnfis „,^,- „^^-,^ l^;,' s.^.^l, ._>..". ^V,. >""" ^7 '" V ?,f '..l AiffL; ^^gj 

0C3 to 
OipC3 01030 TC PVOJ 

-lore rrjTJi n3r.» : Vtsn S'D Jl^ps pmNl nTin'PtJ' N"? "^ '"' *.*-o" = ■' ■-■- I'l- : OD'fJ PWJ D'ZSi fti li'P* 

s? rv. "^rz 'm ^n o?q iPi aw i n^i^ 1 ti^^x i^mv, t^^^irhv^ SSo"? ;^?oS .''S"." 

SI'S? JCfJ OCO iftJp 6i '3 

oi6o cnsio 6iO ■JDlftSJ 

_ _ W P ^^ '5 "C' pWCi 

nT^'n^-lV i'msii ^Asmr "» L 'I ' '^'^ '"'' * ^^^ '' ^6 65 71?!; pp'i) ncu 'o 

J nO'D? '»^ mp ?D n^QT "^ " ■"'. 'I 1, ' *' : 0J60 0'-3370 C71PD- O'OT 


OEM} ppiiS i'>» . MW (13) jbJP ifeics 13 D» 'Plfc) ■306 

r/a w TCT Pirsu )n • TPJCo ~ "" — "" -~.- • 

'3 -pis '3 (K) : 0'»3' }B 
1«S! T-ft-5 p i» '3 pi IBfi 5» 
pi) • iplB (3ij; (j5 P'Cfi'53j ,, ■ t / X _ , • ' •• '" '•" -'— — .."- »»v. -.«,.- 

WSa iv» . 'wni (j) : jnst ^'^S'' CO ' ^56 'P«7 ■JCfi (3) 7 : o^sfi fiJc o» ijcc ■jciuo ■537 •537 'o 7is»3 • '0 j» : oiwo p oscoo fcio 

iMftlf rtW^ -Wwi MB mm ,m) 5jJ . ■5DD .ft : 'P137 -306 :»6 )3i l^ift ,37'C ?D6 03P3'C 'pJl '131 0"337P oifti C^Ml VSPftiC Pl6:p03 C'-JWftO 
^^' * "" '"""SI PPC03 3'C6 ; P13S Dt »P3C1 (j) : (» 0'»C') Dcp 'JDPl pi :dd O'O' 31R3'C 7PftC IDIS C'S -SPB }h-X» . p«pi5 .lino J6 (.p) : D2''>s ■\riV0] ;;?« c|fi?i'lv";' ** p-n 272 ■jcfc 

enftps 

■jch (33) : fiippsc 5o->D -nx ^n^ai nin^-Di<3 p?7 

fc^n'i) tfii 'lip pci . oip ., •i 

,'Dn i,,^.-,«iv« -, . »s-^i-i i"\fl ornn cnfiEs isft nnfta fiw :;r* 
B'5 'pni3 7y. 3^nn^ Nj'?g 7JL ' ' 

" ■■■ P7?'' : HPiVn ]139>'. ipS: ^n'^x 'nn« ac-a .' nxn.> w ffc 'rrc loci -jni's p»? "•?X^"""'"^ ~"'~" 

nJiis i;ini »if) ifo^pn -jccj ; 

'53 is r6 3'Mi 'ift liiDMi Jyrn t-';^\ , ... ., .. . 

•pppci : nipips? i3» ?iw !ij^s^-t^7 nti'K oms'ni^Tn -173 efts 'l>p 

'5:fti jn cf): .c5? 'o'oi riMnpa 'ji nn»p3i : "ncH : C3'i6 mcft fb . C3' 

■jcftsi . Tif) orcp5i (j") nin^ 

c6 i65»n rb Tift icpsn 

: C33:i i33 'P16 iCTJn 

5 ic« ns '3 ''01 y'o 'a rxsBi 5'oft 16 . C3i 'pmtoi (r) ni^t-jj^ Tirann^n-hsiiynn-nx 

C3'r^if)cn r-ifcini 03i 63 n> ^ -••-its ■•■'^^": o".: ^v'^ 
T>b i'T C3ri3c rfc 3'c6i "tip T^*X Q'''?J?'f H DliSf 3 

is r6 i") . C3nft nj;fp D^'nT^rimni iyna'ains ..Xrh mi{ '^oic 6101 C3i 3»:oi 'ifnS "5315 

'n53pi : 05icfno oicnns 
oiua 

Oil3 tt) 
•5Blft31 

c5» ]"f> i33» wicnc 0» ~ : - ! I ' : I - : - I : ^yynS '53) CaEJCl i'dn' Ssi 

linn"" ]rii^) NplO^ N;£331 asii ''oi icn K"oa V'o 'im 
p3J<0Pt<?l^<r^ ?t<;^'03 iDDj ;'Di HiB'oa «r:vua 

]lnnb35in7fc5'i n' : ii&'''39 
«nio3i ^<i?33=i T naSawn : 'o ''d hib-ds 
13 ''D «iD'Da S'v'? "1003 i::'ci 

S3"in3 "!'''♦' *''<•■' 'I'"! ''c '■> ''■'3'' '^ 
lyDW «S i8»« nnn . ^av «S 
: 1010 inpn nhn . nan Hh 
1005 ''01 xiD'oa lonV' ciw 
'n Saaa : j"3 jo'd Hicoa 
niaiB iniK laxi ''oi wipa ■"lE^KDin-T'Dsnsnn?!! nD'r\:f'?^ 65'Ci b'OO ?ilf)J5 ic ?}1OT V -: ».• 

'5 wipi ?3C?o nn'an 3cn) "{^TX'K mn B' J QtJ^ D^nmH 

vrn pni fJ'P 551135 D5JJ 2,.u'^ -is-ns—nti'i 
j;i» Cipn mi.^nn ninnn iSi«?* (1 in USSJ . '5333 non niy)," . n'n nam 
. 'iin' niSj SaS nSSp ono np^i 
ira Saoi . S333 ba Sy 'mpsi 
. yiKs ats naSo 'jy jn jyai ,'n C7ip»5 0ip»3 

tift luri iri'3 


7»S 1j;2t!^ iisMi '0 tift luri ■,ri'3 Qsj^ijn n^rnx DH^TK \nn'7':2^ 

ClVici R'iiS Oilfcj ioincJ • • :- <-t''-: •.■ •.•_.••-: • :-t 

3CDP 53ipi 3«6 ciip Pii6j -Dx; Dnj;p*4^ j^^i n?^! qa'f n 

C3niwi3ip'i'?i3icic333i 'IP: ^5" ^J'aEfDnN] 3»mn^^ 

D7D*n^a TinTijr-iD'N n7i:in-73 

\-f-r I • ■, -q:;- ■ V -: T - o T IB^lOl 15P 13 fci CO i3ft) 

: (05P»3iciiJ pifcipniiip n»fcn 06 .on»6 's (ip) niN3^ niH^ n?5N"n3 S3 : n?2| 

^onp c'Bssrn onoi 3333 tt 1 1 1 •.• .<t ; - •.• •• t ; • j- •.■; : i»5p» 
in "13 ]n7« 


^!3^np7i'7^3p- «h 'V^ ''^ 

i :: no-^ >i"^^^5p- «71 
V.1 ^'P^J?? '''^'5p. i^^'^5^'1 = 

i; np.^ ]313 '"= s b?> 

njpiv 7>Vnj'jip "13 3Nnx 
p-jb'iN^S^Wl n;tt^j;p S3 

nop Npt?n Nnpjj^ ^p?^3 nkft;i;;:^p,;«'^ni;:^ p« 

^>i^ IVB . 0115C0 .(3i D'lJ?) B3 9'iip IS 3ftnfi y\nH m-hn 

j5 l'5:?JD p:^ nni2«: J31J50 -5313 I5pi 355 D''X33n T]''P'i!J2 

03ii»o fcP3 i» 36i'o lino ip ^2Ty\ 733"T1^ 

03 (P) : '131 OSO is isl >>."•: : F" '••'i- „ -"- • : , ; ^ -. 

cn3-jo i3-5ftp iisps .'0 1156 73": n77p Diia np7i 23 : □3"'r;;7 amf> (ft') 

03C? ')» 

. nJcn (f) :in3r I'sB.Tpcft 
03i"33 '. (T) : qij 

TMBS .0'"v (IKI i'»>) oinsci one ms otnni jju» 
: rmi lui I'ju . -lufj (n') : (o 
1'3B . C»Cil : 0S133 i'« . sifti '=?3"!;;" J^ : '0 .SS t ^? ' '§;2 nc^x n jin-i ni^i •il . 1*3 
'D •♦ Viyyv.'^ i^j'ppp'.^ '?3?i 

3nx3i iT!:nV3 *' "htie^"' ""^^'' """ ''"' ■ °^i' • '^ 3ron 

1»3 3C-501 5'irr SIP C3 OlJft -- 12?X 3nS31 n''plS3 nin'' ^l^ty*' a^^ ? : H"l^33 '?3?1 i^V'^O prpi 0C» 5i3J '3 pi SJUB1 5i« 137 

131CP 3-f) Tftl ^nifiSl -53701 <,./.-= .H-: . .-' / =" : . _L J < 'cL'lJ >-.j^ ,^^y^j^^^j^-,^p^.,P,^P,-,, i.'i^s'J ft eft tnon cpft 'p^ il?: » : 2r'«3 ':'33-T|7)2 D7j5 

''' ^f," ''£ "-"nx ksrT7xnt!?''3n73:'€*j;' 

. D'1P150 CJPPS V -:i-:- •• t; • : t t : "t T3 "51B15ft 
: OD C'3C1' 

c'5ftrs 

■)13W il3fti i'ft lift ! 

1315 C'ppnni c'fci::? ;'>i;co 
irs3 (73 i'pi) '131 lO'piS pft iPft 1' '131 Pino o';ftr.;i c'n3i C76 
OPi;i355 7nii 1P35' . oifti : citip' oils -3 oiati opvoi pfta Risisn isi o-5D»ft in .owi o'ppsi ; isisi is':i\ s'lfto 3-5P3 con i;-5Dft .'Rctji (p') 
ip-5C' . opicil : o;3-;p i7ij is locp' oii3 . ocsii : ciiniro ciio'os o'oft 

'p"0 's zs . piici 035? : '137 pft ir»5 fti 15ft •513P3 . PPP (p') : TPc cipps isa cp'76 ins . crm? : cpift lOiP' . ooinii : jnsfto iiu ic 
: 'P'i5 fti isft "337 . "P5 : ?'p7} ici . 3ftpft iu . '131 3ftn6 ift (fts) : cisiT 'ssv im ift isT iift;i cppns fti i"3P 31 Pino picm cssn 
cp 1311 ois: 1CPB ■513P3 . IP' (js) : '131 0'p75s '0 i»'B' opiip nnft'B . mfti : oii» '33 isi . niia isi (33) : op'p' ii . esoi 
•» 35 'fts)'3Bfim«3->3prftifiwftPC3->pc f^-Y^ ' ''vJ?^ -Sv nsj¥7 -'5K1 nsi-isn-^KI rT?l3n ''l":)? "in"" = "'cfc-is) 'jfi-co wso 

pn WBBJBo 15 oi ojinc out ^3rilt>l K'''l£p Hpl K'^nS <?:<•';-: i- .v: x -^j"I„:- ••••.• _ epjjp, ,j„fc epj,.,, (3,) 

^Sb'^s^s,?;?;'" nvKj™;'^7;t<n m'''''"''^7.v ^n cj;n-':'r'«]°^«^??n =^^p $^p» »» '^'^ •"« 

ojci iv3n» ofijDTODom) K^mi H;;pi«'l D?a»n'l iirj '/ 'I, J,„ ,. ,■!»--, wnn-li lwfiJ».'i5l-3n«i6(fi)aD 

,»ftofi,orto.» onn s'l «» ^L.UJ. -.-;. I .,«.• T3 i I P,^>^*1TP ,7^?-^?] ^.^Ci"] I'o, n« nn6 (5) : C'iciTJO 
fiw; ?}S o'D3C o>:n' pi3ini "Li' '3DwiMTO=« .o'nSn»(n) KHJK niX3S ^np^ m? t ''^'"" .^.iJ; !^" = 1^1, '.ww, %*^-,li D';»if)? OD .l»nDi cinoi 

Sii °S" on/i'JXtpfi p 1'^^ ^^^^5 ^^^i:i\ V^^ ^^^ " '^^ i??«i ^^^^ 'iJiP?! ''-..^} °;^? ^ i"i -'i'^ = '"' ^'^^•i^ ^'? 

pftjB 'B> '3 (') :o'»>iD D3B ' "T = = '"•" "■ ;•"" '^ jJ*^ ' ' / '".' " r ? "jY: * ',tj. . 13C1 (») : 05»i "Jroft? Rfi 

Sf V"" OB '"p»r. =,,3Bn r^^DJa m \m ]13^J?7 ^ . ^,i;4-, • ' L;;.;j • ,,-''L.,-.:. ^^ .n>iiDi O) : =nr ,»o 

01VW1 3W3B i»3 mc lin B-)3 iiaiTJs riTn xnm'? i3n ''j^Pn ° «^.^.^? Y- "rv"-:- i'T . cc o^kom iWnfci 

TiV3Kfiai'iooaioaa''DiB"3 ^ *-t:-: tt?-: -: Ti ' ,?„.M-:-._^ -i(L>^«^«>i l-iis* I>'fi5'»5D'»f)»5 ci5C0:i OJ 

Sdv IrK^iw^'.^sn'ni J K?1 p'PPp.l 11^1 D3^^bp1 DDSnpmt^^X D3\S^23 "5?^ '6'35 .'isnfi'P i6 (p) 

w« Ti-n Di'jB' nK iip-ni :i37 ^jna 113'N ^np^^s •■'•• '•••••■.• . ■■• . '• — " '■•■" '="" ^"' ^^P' '■'"" 

'25N o. Tipnx'nvT '35K '3 na^ iiy2'J ^237 DPK'P HJS^ D''y3i:i^ '733'7 ni^7D "'D7 'i^c """5 ^'^ °'^^'!^ °''''B 

'jan«ipi :n2»nDn nn 'pvt ' = ' '= „ mI,7-;h», -,si»« ''^'' > ':•,*••' ' ^ ' . " • . "jpcs '3 (p) : Clin nJfiB 

mD3 idd: ''01 n«np3 D"n D^P^?5 ^Onp^^ll^p^pl 7 ^ V. -;^j^ q;^^^:? ^nOpm D^HS "IpSK ,pc 6i? '»=3 C'-)»i6c ?» 

ft. ji;» ' i33i piite :3: pi3ip3 - ';,,: = " \2.' ' ,JJ '= 'i "HS ^n^l^ "'33K ^2 K' t HTH Dlpsn nirn?n kb 'c bsJ c\v^ 

., I • ' • ; j: t < : :- at ; . •. : i-jftCJS'P 0'5B 5 li» Cl?l 

tVS; mi^D If ^? ^"^^5? ^^ '^P?? : mpm nnns d37 nn? nyo w o')c r» vrwu iw 
^■>%^l^r;^S\^2rm b>3pN5 ^pnp; ^"^°r^Pi;}-^ "^^^'^ =.TO? ^^r.i».»'3nn6«B..b« 

WoWDWlTO WBsW L^;,J ,«;>l ■,»> «Y,nm D6'-)??tM0tj0Di» OV3ft 

. Binsi : (bJ 5i»b') 533 ;)« ^'5J^«1 'P jR, |P \^V^i?] 133 iSftcis '»•! 0'3B I'D p 

cc) in3 Bin M3 Pi:»iftj p5op ,pp 5,5 o'ujc -w o'JB 'a 

pr.BSi 'IPC i')» . ift'B' (n) : (to , ^i i __t ,. _. ..a _-* 

: (J mhi) 'jft's? cws ws o5nfti i3Ci 07'pD? an'5 PsiDfto? ?5:3 c-)i3 ii»i CV5T n»C5 TCI ?5C 0'U35 ifijo CVT75 mft r:c3 3'P nnft 

: qw I'D fiO . 03TOipi o'fc'350 '1373 Dt? )»tO CTO fti i:f) '151 31P? n T Dft =3'ip S"|"56 rfil C53 ■JlStft r6 . 03Pf( 11pD6 : i6'513 B'»31 

:^'mJ;^ ?„^ '"'f,!'"". ^!'' £. 03C ='p;.p ?iij3 i33L\iDC ?» i'l ?ni ftii ciici rwc '131 ri3Bnn? nft 'nuT '35f) icft . 'put '356 '3 (6') : onpcns 

. ^ww Nfl^. pnj.3 . .3 Pm ^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^ _ _^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^^ j.jj PPj pjp j,,p, ,,„ j^pj, 5353^ j„3, ,^ ,3 5„jj gjj 

Vi 35 ftiJ-y^S.- ^'r f'S ^^^H mppjpa-;^ man nip p,;^, ^j^ p,,;^- i^nn ?S ^^'^J^:^;;V^ 
tore .)6 -)ft6 .ciici N^ninoinnn^i np?! n^sn-?)::-?'! -rpr'^t^??^ xp^p? pini T^^?b\,"i-."f!'.,rL'' 

eiJci 63;< icf) 6'3J? isft ^l-;.i-».«U ">C^-, J«,/ sisi**-, N^3; D^n? ^njjja N9512J7 ia isift s^i •;»()!; ,»? ftun- ©& 

'U1 JJT- f!'353 ,31 ft33 '1J1 JV^'^ v^ *^^f~ >^J. ^ ^t^^ ,, ',^1^^ X'3: VTH^ ""l -'«>i"''«i ">»» i»"U 

•3") C-37 13 (» -iSIBS) 'W1 H^i^^^ ^KIS 7j?C nBlEn riN fi-SS'D is -l1^i "pyg KT«J n' «-|p2^ p'spsc 1-S ft>3) hm Sf3 »w 

55C? 115 'r'3:? C7n r6 Boi nsmw niys 733-n7mS«i"t333>3n:n"„ " = ,L_ ^-^_ „ '- s'»w ™fi ?w'> ifto i»^ 

OTip 6ii 0-) -jnfti i?n:p'C "Tl?"! D"'l:in"'73 "iKIiJ "7^^ D'*D'' " "' k^OSU 73 liy •?!;» r Jti' '"' " .'^ ''!'"'■'" ''^' ""■'"' 
era wife inn»« nft iniiinM '•■>'••"• f^' ~ '' *•"" "" " '' t' : * ■* -' -'- I • : 13 iij, ij -.Rnni n:: ;» mum 

to,'™,=i«r,., jjip- npvarns s'2|n n;:^ Knl^^nT^Ww^inw S,?2;=5iS,S 

0613:3c -jnftc n3i 'dJ infc l"" * T^- ^^v " ^^ = "-, ^-- 'np'07 N'3J n^On^ ll^f 7^0 V'»i P" i'wi iiw ow D'i:.p8 

G'TJt'rA'X' "^^^ ^2^'^isb n:2:n-7S m^i ■lTO^?Ji■^9^o^n^bnsv S"S,l^C«T„'ft? 
6V, 'o, pr'n»6B " » n^t:;yi mnsr rj;*. nbia hin: .-3. y«i in^; r= 'l»^?■ P-i? J„TS~'"f,:?;'c^^^^^ 

li rn6oi =ip» ,tc n37 7«-l^'.^n7« mSlS m "V^ -iMnin^'nKn^«nl«4^^ on'on^nnw i^ws r™ ram 

T:rf>3 : op-)i '5fci 03iri -?| I "TNIir^J?- ^*^? ^-^^^ 'J^ ^3 ii}f 7K n^;jn' -pnm 

li^cfe"'^'^ -T^^^l^^^rri^ i2j^;? n^sriD^i^n .„nr^ n^pp?iW«icpy :;S?=,S';:S;""fS 
. '.31 c.fe.x, (n) :ci,3 n;n-hx' DiT ^nn;j;p^:3n7p 7??7 «.^^-° ^^^m^^ ^'^'^:'^t:^ 

555in.6.355:(p) :ri5-56 ^?^^r *^:?^'^ ^,xf^^^«5 ^.-^^'^ H-i0 K:5J .T^jn? N;33 ,X;\f"n'rr'n;r™ 

6351 C5n37 inp 7c6 6'3>5 nnisi mn^, J|n?Y ^7 'Ix^dU Trn^K^ N7 H^iJn 1^3 yp^ n'isn Sk niOKi iiSn . o-nca 

'5 inic 1C6 6i55 6*355 ''=:'"" ! "*"' \.J J "* ^ T^J J..^« "n'"55n N3b{ ^«^ " "ln^i m3 moca loa: owa: iNiy aiS'm 

rn li i5'i565 6i i3ft r»63 no nr.N Hr^H HD-ixn ^:s ^ya l-^'^'^ 7, T,:' . • ' • '? '^^^ "^«' = ^^t--^ "'^^^ 

rw»5 ID . 5P1»3 r6 (') 2^-tn2 SMn n:tS^2 K"'22n n''33n NV^'o'nS ibDnD m Mjis '-di in- "jv pm icon 

C'T53 '5 "3373 nftiJ ic 1050 ''^ '' "" " "". ' ''/"rj.i-; '' ' •• '|^ " : "m' Sy D^B^Di . Tn' Sy wn 

cnin 6i rn»c pn-i 5ip»i : '^j.'^t?^'! n^pi «' : :; DIR, Nri^i^p 

5b»i oni»65 c'slno; i6 «ns;^3 «lp!^ N>3J n''i5ri Jl^Jf nill'D 

5*5= ,.155 -53= 15,3CM ^^J^'L^'^S T -V 

'131 113C6 533 1"5»63 '3 .n3CtC WC1» (:«) *. 1»5»» •)37 lS 3'C5i 15»» 7nD '3 .'131 li'l (6') :"5:i licis '5)56 Jsil 5PU53 : Jt»o ju . ?bto? (') : (3' 

5T3C5 T ic i'T[i-5 ^ C'pm5 in3 PiDi» i»ivin3 scrt) 5r)6 . D'cn : Pipros is ■53c ii63 6i?'70 0'U5 h ifeiJ m • inic»(fi3) ^nvw .!?'rnn(j'> 
ipn 107:6 pi ^pc3 n635i i'6i5 .pi (ic) :7pc nnc35 ic .7pc i» (ip) : 7ni' 7ip liip ptn'i qjp? i7Ji' '5 737 pens?) "'^) o^^" '"'' s"^'' i" V'" 

. 'P'3C5 C7n3. (P) : 57»6 6iC 5» 15I5» 7Din5 737 '5 •)13133 n737 i'7 '? ic W3 . '? ift : nTOD ft'05 D5C? 5»7ftO »5D ^" 

: ipc ?'DT r6i3) ncpi '73 inn»» cv i»'iP5i n7n6o 5:c3 6'oi 05po c67 7r>6 i?n3p»c I'ssi oi5i viv rns i'nb riv PT1 ra n n^'DT •»t5h 269 IDS nws '*ifi >» 1155 .ontrasa 
: weft nc 5ft Doisft inft'i 
•1p)C5i irii«3 iro . wii» (3) 
cpijup o-sftcJ sft'ipo lr?i ft'os 
'Im . cniB' '-Jin : cwco i'''3 i» 
iftV 'silnoB I'MW" TOon»' 
ev TO (33) : o'lms nft 03''3ft) 

WrSS P'JD lln C33 '"» . 'IpB 
CiSO fiwi 0713'i ft'B5» 353nc5 
. ft'03 0)53 'O'l (ft) : ?iu' o» 
•jcft riuinsi rnsiBD srtc sjeo 
nftiJ i» iD» rnft pji oo3 oi5 
: 'BViS Psi"" P'!^^"" ''' '" 

»3pl 3TO3 p . P'S'S'S WD3 
• 1»DJ 3ir35B ftift Wft 1"»" WC5 
npBl 135»J 'i WB3 1»3 TCCnO ifi 
D'EfilS 3Mft; Oni .1PDB»3 '331)3 
83B3 3»ft p TTftl 10^^ "'i"" 
fiiO 13 OjlC np >»3 DTDT'DW? 
ll3B 15\T!5 nsinl n'13'3T 535 
wunoiB B'-JBlbSlin 'JB i'3po) 
3B1 3C0? *f qiD3 3ir3B 1B3 1»» 
SPlfi 3En V^Z) 1p13i»i CiBIT) 
■JSft 13'C>iri35» P'BftT S)lBft3 03B 
C3Si pp'l W'piS P3i»» P'Eft33 
P3B 1B»B»3 WpTi P35)3» P"Eft"53 
C13'B S'S'1 13B31B 1»3 li»B 53)Bft3 
f>V>\ D13B5 '3B> P'D'33 P'D'33? P3B3 
P13i»i 1)55eB3 030 a3B ft"' ">» 
136e311313E0 0Jb3 0'3E !;33ft ISV^ 
•JPA 1313E 5)01 0'3B 'f 1P13i»» 
J'n l53ps TO3 1J13E5 qiD3 P'35 331)1 
OP'B pi»'3B iftiin P'3B 33nB3 C 
piiPP mol 030 31CD0 Of 3P331 

p^no 010 r))i3B lO'piS ri3>» 

DpJr))» ift3B' IPBB'C 1313BO «11D3l 
OB'MB 03 1B» ft>D «i 

r:'»ro Bin3 js Oi 3P3 p^fii 

13300 O'O' 'B'BDO Bin3 '3 PWi 
1B3 T"5i O'O OfO 31CD0 i31 
. ''3)0 31f!) p 0'35n : 1)B3'6B 
.9533 0'ft3B (l) : O'O 3pB fi'33 
, '0 0B13' p J»ft (:) :CW3 I'OB 
lj 3))6 E33 B'l 3ftl3» lO'SB 

vav ''Di d"i imjG 'i 'n n'B-xia 
ms'jot: . arhn ma n•B•x^a 
p D'p'in' naSoD . n'p'in' 
pnso '31 . b"i '3 1'''" • "'"'»<' 
■UT n'n iB-x ''Di piDS Kni'i'aa 
'aSDon'rKia.N'ainin'OT Wn 
nyiB 'J'i?'? ''01 'i 'rySi : n'pis 
. n'jnnn rK . nil may 'S'ySi 
. D'jnan 'i'v'' x'33fi irss" ""< 
Sa 'i'vSi nn Ssosn 'j'yS 
riK 'n Dp' IX ''ci 'i ap'xnwn 
: myo np'.'n ncy p icH.naT P1333 . ift3i' o533 pnK nn'?in 
: fi'p pi3ir3 13 

TISB :jpi'310)0 .0'pTjP35»» 
.ph:0 pTOD)BD OB . 5ll3 pft 

: i5 Ri»i3C ft» opip \n nTOD 

j'»3 ftio 'IBP . o'o (P') :op» 
. pi)i;no : e'35))3 e"»3 P'J': 
pni'3b rnn» I'li d'D31 p i'^^" 
1)33 . ini5;3 (3) : 0'35)33 e"«3 
o'3Eo W3p' p . 'oin : ipi5jo3 
c'3ino pft 03'3fti pi c'5njo 
pi5i irn vein ftiOB (o o'dps) 

B"l33 0'31Er) wiEEO iftip' 3Eft31 

: (33 '5En) 0':cn ')d5 3i'P' 53 
.1183 (j) : in;f i')p .'ipc (33) 

P'Eft33) 0')3' PE5e -ids 1)33 qiD3 
TB' : D'3B 'PB . 0'P3B : (o 

p -in; "Tj?] nipi^n-rj;} D:n">:] m •it's? r>6 i»3 
»iy» (3) : (oi nnc) 

♦ •'»?••_' ' fT .VT I- »n'3 . Wift '7p£3 01' TO ( 33) 

TO1SNil3'Q3 Dn(?7"fc^'7 It^^K 3 : fntc ws cwnn i»3 cio D.^!^n'p ' rrrin; n^an 

«ppp' ... „ ., „., , 

NOV nj?.])inj Ipn-i ll^^lli-^^, _i.„,,j as;^^^,-!'! D^n''71?m nin^-DNJ ic wicoi "Jcpa qip3 '65C 

ION, 'pnp,jlnr,51 '^lyn . • '• ■■•'- ' -f-'''.^ n^;^^i,-^« ^'"'^ • '"' 'if ^»6 : o'5i»o 

«'n.n««e<|nin{...ra «'nn njf? I ^ » HD ^ ES^nA",?,,." 

"q^p .Tpiv ni27P 2r'n3'i6'3'j'o ~T|'?^ n*pis nD7a» rr^^ir\2 qw3 u ?6i3)i (c» i^pi) 

«^s^? m>T n^;i7 ^T?^' ^„,., tj^^-n^ ^^r^;;j^^n ""■"fea nnin" Si^cVnt'^V'S'r'S 

KpiniTJ?."ia.T3]n ''71PN ..%'■•■ ■':-■,-: -•• -■-.■' '^• v"i- -5)3^1 ip ni mil wnr? pica 

-|^ pi? 3 :np^P7 «oy. ,3.»p, 'jsrt";iK niN2:2 mrr IDK-'IS a C"ic)oiBn 'i . op' : rrb 

'7pl2 yjl n« ^nin^ I^N? ^^^. :(v5n)3? 3':a imp 6J 6-i3? 

^3K D^js^b^nai!^" I n>3 ^ : 733 f,t '^? ;S T ?J1 

g<- -: ^ • T -j-.T : "j : ■,"••• t 'ftWO lj "5)30 p CJOft 

^73"-'73'nX n^n ClplSn-^X 3^:r!2 isncn life T-'27 i)3"pn'i 

i!lA,,_I.^.''' -Z,! J,YJ -cl," r!,»il i^ifi P5 '56 TPDJ ?r6i 

DJ^^ri ntn Dipr2n"p''?2ii-^':'n '-'^^^j or6i p":33 r'35 

np''in"'-p n^23^"nsT -■> : ^aa o'i» sum 73» 'i o.ow 

^j'T I : I v., jt: t : v : p iv t , 

-i3t!/« ^3 ninroNi mn mpi^n o.i3o j33i 1613' bj m 't 

'J P'3 N3?.o Tjn: nn3^ip>p7 

n'.n.n s>nN7'a^np n;n 
p N!^npp'ri^5 ^;9 7J 
N|7P "iis'^-i^u: K^jfi. 

«^5i* 't]?P 'D'p;inj " ni 

;; npj?{ ]nn xno^p aTp 

'yvi «npj2? N^ni^ n;yn^' '' 

"ipi<y^ • "'11. N^PP ^'5? 'i- 

NiyT.-n." ].3 ips ^{."';!J n;p7. 
Tjpins n: ',":nv.p; ;; b-p^p 

n5C OD'O 3*61 op»C3 risci "jnil) oSt in mi:^D 
*■■ ■". J::.__k._ .■»..:sL."L»«irf« .into (3) : '131 r 

K''a3nn^ai^\x2i^V:nin'' n'-aa = "'^cn-i ?to' ^i 'TTOP i» 
'131 nCKO 

r»3 

'"JC i3 
. '131 '? -iCfi 53 '3 (fts) 

■nx nin"' Dp^ nin*' n^j;."' ]a ]»« nn^ d'^sts wiec -mv^ 
■7X "^aaD n7i:in"?ai nin-i-n^a "^c <"' •'» ("^ ^ ^■'»5 

»i»6 161 C113 'n'3 fiWl C03 

If) cni6 3'c6i oc» cnift 

n'c'3"53 ?5C3 : isini ?3icft'35 ?5C . O'piS n3i»» n«c6-33 (ft) n!3 : ?fO cipn» 

. Jjij nfi 'm3C (3) : n'p'sc ^tim n'30 siro: y'nfi pi ?b»c? n3C3 lis p 061 c';c ft" lin 6101 oiiji '73 spnco 

: onm r^ ' o^''^^ 'cs" >'f> '''^'i • 'I'l "'I'cft '3 (7) . c'3C 'nc qiD3 . 7ii33 (j) : o''5n63 7ip 713P' ftii iic»' fti i-3 

op' ; T^s? i»i6» . infj : 'i3i fnv ^nft'i r'5C "inft 'i3i o'5?30 '3'»1 n»ft3 0'737? i37ftc ■30P3 . W'ct -jnt'i (1) 

'9 (n'UT 35 n? ^ r!5 n'^Dn^ r^ni 2CS 3 cm -;:|'?an>\sra2j-"ris* inkn^y '> ' -if '■' 1.14 i I. |C'. f«i' I ,t33 ,J3P55 gjj j,^TO, '3 rfc insM CTO1 nj» 
»'pi5 i6i (3') : I'jt) 

•n,ic ift sTjr -506 ?i 2j;n3i ina ' 722 ' ^tq ^ya 

■m nm^fis "^«i oDT?n« =ij»?^n-7K ' - ^ -^ 

»T ftj -jrt . wife mp. 6i ""^^T oa^-i^b^rr-TW ob^app. 

Jtt mJsn vio isp* fei ■Jt* " * " , '<•'.:•• "• -•> 

c'n3 ^31= ioji 713153 naj^H if? ^228^ Dy?» cnoK 

r6333 co'ic nocfi . iipcf. Q^ij ^pj^' .,3 , ; ^33" ^TO-nK 

■jc . 'uw IS : nsi sx "•• K-v j?' t, {■.• x Iv" * v 

36 (0) : 5*5 T3 cmft 'mis D3n« pTtTI IJTD? Da*? D\S3: 


' , "'= ' ' 'j • OfBJ •»» SW)'3 nifi '5 sri)' 

>n 'Q?D P^ P'535p 5» =ifti o'55^ )fi tfiJ -MJfti I'ri) ii3'g^7o. p^ vy^ p ?p;^%S^\;'LVnJ%;' C5'6'33 o:i c'ft3)w D?n« 'nnm Drncnx "^^d :5ic C'f)'353 

ibi : "?p:3 

6C1DSP3 C'ifcwo . =3'»Dip -JT^ ^^3, :{2^j5 ,^?(Pn-^, ; q;:^-;^^! '' 

. SS'WnW JPl : «pC3 ]'» ••• »• t •.• 1 -: r.- :„- -:i- 

ri6c T ii) rn'iip ctj»? 
feir w .S5'j:ic i6i : oiin 
jnyji i:i:n W3 iiC3 pc 
. ovsv ifti : (n' 0T3i) 
6i rsjics 's'n '56C3 cpoiso 
pmn' fci ■:»iS o5"5 . n3»n 
: a'73»i ii pvoi os'ic 
"*- . osnfc p'DT? looi 0) t ■* Tf f I : 1 • !* I • : ift (C) : 0'» 0115)33 BiniS i;fB 

1l3n' KpmN7 7^3 1137 "ki . wanw wk n» w iib^ <Ti • : • V : .IT ^- jn ^t t '^-:i- '1 "'K;~, Nq>-\ «' • V'i'm ,nnn itkis n« K'r wh -u-ti 

?33T K3'7!D t:3 nmy n"" = ,»» r"?' p»^^^ ■ mw^ dw'? 

-»_„ -_-,r,',^,,'-,f«o, -..;^J njB'3'm . mm' I'm wans 

T^D iTPnX DV"! a' : n3 '.tot S« 'n lan n'n iri* . ler 
■ I - r T 1 • : • '• : '^ pi n'pnsi 'm ma' o'pin' 'aai 

* /. ..>^_ . . . ... ..■. 
03»ip»o osnf) r'-rf)i imf»3 .J ,.5!u;r.p~L'',i," 
. I'nro?! (6') : cn\3b vsn /«? ^J'CEri;! 7X1 irrnf) ic oni5»3 iwc 
sinfeo mi3» occ . ?75»i 
isfci 


1 •*■ ,3»„fci(r) Q?n»smn]>ia'? np^:j ••a'^'a 
;S'S °'^?^^ ^^^^^'^l °^^ °?7??^T ;pOsli:''nr;i7?'K7 n>?io '93 fo WJD' 

: (t nisij) yvm nnSir. D3''nx«Tix ix^nn ncx? n?xn'c'bvi';.J£- j^,i,, '^^^^^j; '1,0 -in-^n^KfrPo-noa 

nniSv nm'?8 in 'i 'jp )<jn 
^^l'a«na^ 'iDOaiooj 'vi Syi 
D'aSoa looj ''Di 't vm : hv 
D'piDs 'n ; n"' ''o 'a pSn 
'npna inoa iddj '>di dki dki 
mw : 3*3 '"o prwai 
'a'DDT 'j wirai 
nuHn rM wi ''di nnnpa 

l';ifil»'f)iNnlD31 X3S331 «3"in3 ^' • °'=''°"' "'"^»*'"' ™' 

«^T NOy 7j;'''?''?.DT«a3 oyoa 'i inn na : Kits?n na 

L--» v.-..,Ii 1, '--.J, :'t''BaiDa3 ''DimB'Da 
: ?331 X^^JJ r\\ rvQ] 

>a&i 93 3CM M'-jti 9i?-!n3 T33 ^^i^Tix n3x?n X"? ibx':' »'33 'Qinsb ]i'53pn «7i v 
jjp'fciicfc .TOP' f)i left D\S22 cm nVT'-axi cnnx^ 

: T3»CD iw w5»D via "" ' ' " 

6i -ffiii rtr) . n3»D 

:on3cJ li nroi 

Ki . c:r)6 nn? 

•3C3 03r6 imo pni li'si' "73""7X1 C''i"t2n'"?X1 td : DS"? 

TOOT jip os'ip ii3pnc3 1P« ^3 ij:x7 ^nn3T mn oyn 

: pw lipni WJT()3 13CD ■•-13-rj— px tf'O'iTl-TK nVT' 
■566 . t c'3 'i3 0;3 (ip) •'••v •.:•••-, ' : : • '- . ^ s 

: W3' niij cp i33i 1631? n;in nt:x7 037 D\S3^n D3\^ui 

.'O'0Bl(r):ciEr,'iJ33» "W"?, °?PP 'l^T ^.? v?9 ^^ 

TOPc ii» lijpn ttcs-s D^X3: nai npc^ ^3 rnna nny ''»''' r^'?''^9VT«?^ip»'^'3'}5?N'"i'T0'5!)ii57i3jnv>n 

33'Tn'l TD nfc 6133' ■*■ * ' ''^"l '" ■>' at •• ; jr*^ .. ^ .i. "i t "i I : IT' . »■ ; 

ilJcn' . '» 63 W3D' (n') "nX HSJ? DH^^X ^j;,:5C^n-7Xr:D37 **^ " * T^? 1?^^^ 1"'^ «:R^ '1» J^- 1S3 11*3 ^339 '»ip : SDJca 1'38 . Tippfi (n) 

pi 1W3 xnpfi? '9?^3 ]^iW l^'Si -ms >3 DIP ID pi' irb r« 

]13^\ "'9?I2^1 ^'13 asMi 5iDP p .,»»' (n.) 
M-\r^r^J w->'n unw M-r-^sni .M : (3 M O »»b )6i »3 N>q37n» • its'? i3jnp-l 
■i9"'Q7n'?.^t5]"'in Ni:;y.737i 
]^^3p.n ai V. -lOS ];13 
«"3pS'l ]'13^.!3; '9jri9? 3 : (3 ^a)) «} sxD )6t «3 
eoD 9rp cnx n-n7-i3i 2^-dx] dh o^x^rcx] n; : nsnn,^^-;^^':^^^^^^^^ 

Q^niii I opsn =ii^3-ri7?7 nix3S nin>3 xny:s: ^ n>3i ^ x^npp ^^33 n^np«n n;;^ 

nb \3 D' t rr33 D7tyn;3lTpi;*^7b n^3i ninfn;33«'^v3.yp:;iQ^P13n»'»' :739^D?.0T3in^\T,n';j-]«P9!j^ i i T7p pm ■ 13 TOT ^ "Ch 26' 

i,;rJS>'ar=« ^y,D<RW,K?:pj)o?'' ■»,.„,, J.-,i;- ni3a-73r opiiTiTan ?;°"^;"!' r*"? 

ii •»5fti 0V10' PDin) weft") pi N^ni^l ^Jl 'nna: ^: <-^ • V ••T , !^ )v.v- n'cft-53 (6) ;'%p^ Ciion 1? 

i,TO'» w»' pw cpw 85?0 KJ?;?! 'niO;ri5 l-<:?- :Jr"A " ' •••. . """l (j^sn? ■!5}75i35 line -Jsi 

S'^'^ryftT'o/^^'^c'' r.5iD*p^T«?^o n?^«.= m:7«-rx Dn^K2 D^^*:s n^p;in^. r,-^:,^ «« io^^j 'b'^ 

ote mni 09»» own! w<PTSi ".i^"?? 'ih^i/. 1 W| -,LMi^♦^ ^'^n-?i«-nM jSjiV^iI 33 «»b ns li»i 36i» lim 

P'^'^^i'?, !51'J .JP:".?!! n^Mnns «r,nn^' .^.S^^n-i n ^-,'^"-^°-^sj In^^mK l^lZ^'l ^Tl^ "''^^ ^^ ''' ^'^ ''"" ■="" 

■jSficii . »3 15 Pfti : linn 
TO isftM mift rnsw i>a pwo ^'^ "^^^ '' "'■ '""'' '"' '^ ' ^ , mnit ^W^^5 ninnln rn "rxinv "''ci"' '' "' ^3'"" ''=' 

Vh Sm Shi Sm "jm > pna ^1?^P5 «i^ " • pjl^ip ^UU^V^.; m^JTZ," *,^--s« i,w<tf O'f!<3:0l 0'5?30 rn infi •D1H3 ''01 . nwyS Snpn n»5 p.^Q «r^ "IP 


^3jh: KSnpSnawnHKwinB • -iVMin^nj n^yi ' : Hip 17 TinJ mU^'n o'sfciOT nfe .ODi<5n'l5l(7) 

A„'a'»nH,:-f,iS-nDa r,,;5n:sn?n:nn'. Plfc^Vlf^ '> • '^ -p-HSI IB" HXl O^UT'Pa IHN pe'fiV '0,Sj'«fi(D) 
I :k > I H^u • v^nny S3 rn^n' " '' ■ *". \ ■■-a: . ^,55 ,,;. ■jcfiJ 9rnJ'T3 

;irp» ^' (")'Sg^ PH wry- '^^15 13 ni^ ;^ nt!;Kn3TOnr?-in n\ii n '--p^" i'' • '■'3» : o^'^nt 

-•D15-) . prDi» (3) : p«»fipri i!in':5S"»i Sin riN ^"y'lW "13^1 i r -v ' t /{ - - : - Vt':' , p'n n6 : St W3 'wn'lc 

,w.,c>n P«i«i (ri,.ft) 1^5751 )\S>:0 ]^ppy. n^41 ,„BDV>'f'P^» .P piojD.rstoP'cfi^snnHW.'^n P ^Jf ' ,« f?, • ,riJ 

:o,«C.^«»0):i.».»o. 137Q1DJ;. M'l. n : ^V^ :. o.^ ....:. p,. ... p. :. ?"4£ ,. «3;3 i "^ 

iJi6 13-5TO l»t . i5l6 rj 
tt -356 (o) : s*) 3nnsp o»?i»D wj-jfi js-jm nu 63c toj . 610 oj : 'tj» cv57 '»'3 

34 W^^ 
a < 

'a iJJD nPM (») : v>-an c^w 
TO3 n'mfna Die ftw .cms 

ftip) '3 i'n iCTci oftnjnn 'si 
rfc onco lEin be 'J cibo 

jcij'p iw TOP »'5i6 'nDi^''i»':e^nnnnin''-ny2^nn£52 'wtj:; *;=,„,'_ ,;,=:; »« «'=w ,ft K..:in= ^^.i 

pi iFTPi «nw i5'P75 CID'H^^N exam B^:n3n j nxninn >n XB'nno TiEl' '^'' • ^'^ "' '" T" 

M'n (n') : tnn 6r)p> rn!2"J£5tyD i!2^6 DJ?!T!'3"7N1 triSDl trjnj inoKi ki wp^wos fijjwc io<p5 wj 

nofcc n) .63>nno'OC'6 — 53-?MT niht2?n-'55-?K ^inW ^K' W-'- ^^- b'-":^ •!>? I i'-i ir pto m iwJs .'mi torn 

IPOT 0P0 1W9 ncr» "JOPJ l>lryi °J.??Ji°'D^ Jjl « 23 n • j-,- 'ja ivon mpn '-di hk-T^ 

i^., pernor :'on.i6 T V.,!?^:].?^ SS ^J^ ' 'r^^^^'^"?^ ^^'^Z^^:^^^^ '3. DinpoCP (60 :(ip __i;' >i-Vnnk» nl^r^'f^^-nl^'i^ -i 113T3 TO? WNH ^J^5 ^' «'» ''di V'd 'n o/jrO' . m;H, 
■3CP3 : TP? 5» . rsi ib y^ v • v •• '-: j-^: I V - I ■ T D13 Its : pj ^ ;7.;jj iiy^T . ,0PiSjn m-yor Ski '<di 'n ID'S oinro '3 0P.0P5 ■'" • *■" '•" i^-.,- o ■>" • ' "^ »-*rr- '*'»:- i- -v • i» 

OPS c'ftwi 0-3530 OP or f ixn '•apta d^::^:k iisp^i ^ : ^ir^K ^ tcipo?^ '<:i'n5? kw 7?i 

^^'^Mi^rr^^^'S / -tt^a Kij ,4n >"4hisnn^2^b n> .... ^mv^^^^wm ^ ^ v^ 

.t ^i .67 ,6.0 . '. ^l ^^^^]^ll^ '=-" Kn?^10P;. r' : W.T^D - .^W.r:(|:f S; 
37C (D') : or'»5 ID 5'»7« ^K -iQN^^i nTin. Tj7a ^nj-fn ^^, ,-,jj„. j,y-,j, ,^jjq j,»)) t,,, ,3,c.p o» wj ,,-p 

97C nvoi nnp i'7 . C7nn i ^nj*-ri3 Sn«-5 nn^n'' ny-")3 . Ut^»»^^■■ m»^^4 ^t^^ o^ p, cJj r« •o'-b >) :(3 

r-?p.5'?po«p :o3pn.i • T?'^? ™^ '^IV^ ^- ? ' ^W «9yi W= !: '"^ ""T^ =;l='^ "A '»=. /^ 

c<P3o P73 o'ij ?6i» c^-inn mty ]l»s nlX3X nl.T nin N^nppi nj^p n^ T/ ;« loPiMj^iPM,' 
S S'^'ftip'?;"";*? n-n'nnr^Tnn D^^^or^n^i .«. ^^? '-':RI':i 'Qva ^3:05 ':T,>ip£«;'2 

mi6 PTO -3, . pp??(p') .•-. • ■••:„ J" T,v , ♦ «.T ^ , T! ni^-p^min'ri'^ixiyy?;^ 

:n6o 633C7,3P3'Oio<ptp n7,T-"ppj nnirT'TJ^p liTpin 'D .,,y ;;,^j^^-^- „ :,5jj^„-^ 

v«i iippo, '0 p6 67. o.» ]^? ^« '0:i nin:_nx nt ^^7,■^ -, ^n.;!? c^^^n^? ^innn ^pjn 
ip »? CP5 16> ?7't» iP3i -T^*« nj;"in-7« nin"' ona"! nih^ te-h -r tt «i^'^P» "'5 i^ts^ 'nn 

•iDi-c 6i6 opToipcn,. iiJ^ai, 3,i.niu^.^7/_ ^j^^J ''•>'»> ^^-,;, ^;,njxi pn'^y T^-pn srnp^'^p^anv^Dnp 

c'fc ofl (3) : 9P70 i» IIP -p nn^N niiT' dd*2 NSiinD nn ' ' '• :;^, . ^Vna*;, 4„ in-n^'^j.^'-^Jj' 

'34 ^'^p pD V 

5;'JB Vh rfw ]B fira xi v-)5j N;5?0 ]P ^IIJ?.. n»;j l^^l rf) 

•she: 03<niycm i,x3 dstUibb wnn OSS'"! M^sSn nmv 

TOBS' CTOTW) i»3 pisnpo iwS t llHP^ r\\ ^t TJN ^TJ< KOJ? 

r) W) 1)33 p'trs i'to hi) ^^_ * , ^* * • ; t - 

W3 TTV^c iftiC 3W> TP'TC ]^i^7^ '^HP inX.'l •■? 

OPD 03Pli» OTOD 'i33 OP^SB * t~ ''tW" TP^ °7PtP 
P'tIM 1"«I0 fi"«3 '5M3 13>1 "' " ' '^ = ' '-:•• " 

:D9<sni 09'3)» ess B'lA 091 . M>»> '.«._' -L- :"i 

1»TB OJ m3 »-)3} . W!51 (fi) .*> '1 .'J 
'i 
'i „ » nn:n C|ipj;i D;ip^p 

W1J5B pwjipn .oiJcoPifij : wp n3D^*ln' fflsbo B''13 H 

•5*33 3n>(n)):opu<iCTOW» n'^l Wpjt? Tipo ,TE'^i♦ 

03B T»38 >3 TO» ^y) . 13D ,„ „_« „J,-,r ' ,L J_,_, 

Bin TO Di» 11D TO» o'B' 1ft |P I no *<9^5 niC! "lin; 

vnynh if» Jpcj to i5n» mfi' ^j^^ 3 . in^a-i « rn^ 

WW IJ'ftB '»C 13C 3f1» ITOSB ' s* T ."rf t: "VI-t: 

P'3 T9P' ifio 3fp p 161U oc rv^ rrn2 dip '* *ipt< 

Ulrt OB ftJu fiiS 'JEB Bipno " " L. '' 

: 3Tn) UBO VJD TP001 WDB JTOI ~^ "J? . '^J^lfl'l '^'1 t^lp? 

M?o'B)-oSop?p'3rp,n V^V:}^!?^', n!?l tniiP '»!^/' 

Jin i'l B3TO 3'5n inn . ojw tiriTpfJT X^PJTlg 73 n* 

jnn 'JBB1 : 'bs pft to *«: yJ!?J!1 «? pT^ n^^jnt*? 

? o'^PB?" ^'o.^^^* ,pS rwir: 0^^ ^ ♦ W 

■>»» ft""' =*» "" oTp x2^3 nin*ii«?3 "i^i Ti3^n^i 

R15JBB PUPU (6) : fiinB ■ ' • ' iDnrDHVJiT -t:^i 265 

liXl n^ : iTOn "ODD QFO^Ti of. -mib . omn 'bs : foi « D msrcn .?5V5 : isio pft 

JlCi "JPft •537 . "P 13 1"3 

. poisn T'cft-:: (6) : rfijifc 

?5Vjl!i ?»-7p siJinnP It 515-5D 
I>3"36 ^^..-. ^^.«..^M...f |.'^«.^k ^ii^* *i33 Dn»:i : vim o*5ic: 

as n*in''"n''3 ninncrn'? wa^n y^^ r^s ioi>o irs -iss 

^ "* * • '" .1,"'"''=: 'oT" 31 pr'3 M»6 wi'ojs p«n> 

1317 Tj^n^is nc5^« an3in-73 sJw3 03io.o.r»p»iiipi 
"•iSD DH? nityj?? 3t!^n ^rix '" ""*"' ^'^'^^ '"^^ 

^ i) 

Jip lV5'n 
fiJB'Js 'f 
eo'JBi 
i<B35 31V '«oi ranpa O i3a : ]i3^-3p, n»;jrri 'npixa 'n ,3 ,3,BC^r3';Ti;3;3 ;^ *m -^^Pl «??P? 

iTViD riniP^s* 1« DDn'i a'na TljriP PI^B^ X3ST ^<*^3J 
D"pn »«n'». Duin prSa ''di : ]in7'5p «"?"! n'jK'pl mpP 

: i"a (D'o r|iD HiB'oa VpS WOE^I i : Ky"|« ""PDU 73'7 pidJb ft': 
lob 'tnrvttTa Vd 'no'H'ajn ^- '■"* -^^ '" *: ',-j 

'a;*;;!;' N;p;i;i9ni '5;np"n;9Ti »•• '. - ; rtv •• -: -J" V" IT >••• •: 3'" ^•') • C?3 ?TP»C 'P 

"DK Tin:! ^ : onjriD'k:; ^<'?^ Htw^'t ?':>' •»•'» is . »» ti 

■•■ a*' "'^ « _ i;-- : " : >:->.»: ,)53 13 w ftji I'isjn 3 

T^n-nw rtju^3 njn n>2n ,p3,d3 ,:« I'^l: pS ' "13 73"? T tI ! • P J" V » 

(ri) 
yt-: 3t]j(ri) : c?3 ?"5nn: 's ^ft 

033 
3fl55 

^ ro3 

- oni6 D)i6i jjfin? 3'ift? inn D^XnSm 0^3.13.1 iiyiDtS^"! t : Vnxn inn •sen 63 ?n ii?o nnpj 
— ^^•'.■^ _= . '\''- ■">= " .. o"'^ ^ : ?-3pn3 6J1 C3 0")nc '? <j6 ■731 P" ■■|B^«-73 nNT3T7 rfl^"!^ n1^33 'iift O)--*"? i'o inft ^si 

^TT T V \." ~X f T 1^ ji • . PD"? 1317n C'p 33 WIC'I 

r^miSD ^!^^i1«9U'? D« «^?0?r^^»/5: n^en niD 13K7 Dyn-731 ft»i neJc *7p»5 ^ 3Pi» 

' ' ^'^'^'^^° '■ : '131 137 16 W»cil 1»3 

cscn 'P"5 '}6i .niJci cscoi . Sai D^'irn noi*''! 

DS'bK nbPKi . iBon "lan rh»\ 

. 'jtViTi •)»»« o'K<awi . HKina 

ion cainai o'H'aj iKr "jai H^pi^ 'yg? IJ mm " 

trtra^i bst 'w b'o K"oa ^'' " " * ^"•' 

TI : IS (S-'S L .!!2! „"?!. 2?^ ni«n I'ym nin mn rm fffz v^ . B3»PUiepi : 
fi'B) e»5 jm' 

BB'IJ r» -BUB (B>) •j»?jrpi-?N,B^':U.^; •;i«pr?«'?'5Jr«< n« » 

')». Bill (15) :()ppi)cB.>B MinNfl'P M'17P^3 np'O? 

w))i (fi) : osiB ')b .opwn '73P 3i"im xnri Hrnpi 

,rm .Pifi5 :(nB Ki) 'bStp 'J?. «py. 7^ 2^J?nW 3'ri; 

: (jO B'iBP) fiEl PiftSS IBS 

ojw W8 pi iwa pnp wm .sftjifi ib5b sjrs :3in3ift fiip' p. -jijsj (n}) 
i» . iBSP'i (n) : 03BnB iieB v» . 'Pbbji (j) : ii»"» iibSb . bijp (3) : (j vni) op»»c 6i f3Pi nicni 

*» .0 Dj^n 73 Tip;] 3pv |^«a 3nnn p.^? nft mb f6 . .pp^i o) 

osinc ins 337n pwi oie 

1P6 : 'i» •fl'3 Di'C 13BJJ 

■jmi 93 o'Jipc i«?'c .oJipS 
: o'Jcn'3 o'OPC opjjpa 

13 «p6 . ICBP'I (n) : 1BD9 •ft'35 . 0«6'3551 : J1J39 '5W . O'JOJS CO 
kf^t :p7»'J» .STOP (B) •.(63 0'33i)in6i md iBBpiwsspfnjsmfiB '"'^ °'i"^ '" • ''*'^' '*' W 'T^^ f'm W? nnfcispmj 

34 ■■»•:!;« i^m, 
. wtt ij (i) : i'npc . Jd» 

w";* pel is . »P' : 03 Yrii nwJ "STni pinroi oi nfc or mi i>ip> cuoifijii liip cvi ^^ ijifis Jco Tn i» .jftc 'ranO) ififtspimr 

6ia M iip rpcS : ev»o p'J fti" »w 3'':n5l 

i*r rS -.r &\^ * ^^^-^ ^^^a-^a nsi D-'^ ^^^Q ■?? n!? « : np 'P70 7? S 1? rX=°lTo„r, 

,V,V«,^ .f-l.«Rr,. • ^U. A ^3 nST VnX 7K ty^K Q\^nim -::**? -s • -.< *■. T^Om Oroi )» DOB'S D?»» 

c.:3,pn orrMcm .i: ,5p nn?;? TO* ^Xl TOIXH '' :? ^PK ^31^ lln^ lO'CT « r Vo" S%, J^..^^^ 

-• » p»73 .TTO :(!« "Kli^. ;n7N mN3S mn^, to '= ^' ' , • ' : icfia ifi tc»3 1^0 . eisnoi 

i^r^' 'j^ l,^*'!^ 2*^nn ^^iSp k?^P5?piq; nx 'nV no 

• ^ . * .-F .r ..... ^KA^ftMkk kk Mk^AA.* kk^b kMm.^ ..^ .1 r 1 
lien i6'pm onwc v?w t<!P ^??< ^11 ^| -'PIO ^? V}J} *^^. ^^1^ ITOl '1^ ■"? .mo nSw -^n . w^cn 
. l^ *?' "Tj '- T '"'.•'.'■; "»|F'r' "" 'r". •*", •'"-'li'''. mini 

tnp 6tt V"51 WW >P :fiC' -qj^^ ^^i^ q^^j D''l?B'*"n lb*2 '» DT: Kjn' nx XUIX nuBSSorwSHraoo -jhi '.oi 

'.»'■»? r'9'5-'nTl-^.Tro nlK3S nl.T "ICN rtS 2S : nl<T f ■??? Kin y-l^np KppK5 ••T'i'i«"nio»S.noDSanoo 

:oicis<)>oo")t»inp65 VT«nn3:pp«rinD?2nin^^?7n '^ ,,QQy^ Q,,k qmq ^nri 'ftr^'j" ."p(") = 0'>'''» 

ne irnsft svmo'pnBS <s :it- j 'svatt j-i,; '--.- w,. . ..?■»• j „ i -r* ,t . .o,-,»n(i) : oSnro '5».>nB(o5) 

BTU) 5D -s s-JTi c-soo •':S-'?y pi? nSP'' t^"?! ISCS^ K^^lSp. ]lni 1^ : XyiK r5» ■ ific : owo ewo» 

w pcii 3wrn CMC ooi ^"'r- ~ '■•■'>*' .•■'^' •• = UL Mi-in Mni'"^ w nnn in-\ "" ''™ 1"" -i"""" •■'•""'* 

.\^v "^"^ ">"" , ,. " s ■ ■■ ■» o'-*' <^o.^"'^ MTnM ^B'mw^ M*n« '«wnn '"co w« rfti wo nm . ran 

r» .rWr-sT) 053 (3i) -,3 ,jlvn t^-'riK k'T^nm bVCi 'i .': ^'■' S)D^K]X;.16« ej?P f,,,, gj^,.,,,, :(b»oi>od) 

. nop* fci : ow»o nna IIS^K'"'"! ^Stn^ imxi H'':i70 ■ '*= (^^^ = (" »'"'") "■> *'? 

S^ '«S;,'Uoi Pn^-ii pfoi nsnni x?pj)7 iir«r «^.:^n«^N^y.^s^i5;n x^pp^i -;S^ -^2 :o,^»' S 

ro« isfe CTjpi >fc invn locns vOTii pi qon . •noTD) 

s«* DBi 5119' 'sini. O'cno li'io (7i) : i3»o mo rmfr? '30 J» otow •" i" l"" • I»"ii ("' o'ccc) ewfi ijefin eft i«i wo oo;oo po . leofi' (li) J(i; Ptes) 

^6 Jn |6» •I'Tfc onfti opo w» or*. \-m .i'io '» • "^^f • (^ '"»^ '=^"'= ^» « ^^ *"^X>SS,': *>»?jfli^'^"^'*^ a^^p fm n:3 rv^y ^uh 263 X37!5 7y. ij?:pfe{ n) .e» wjD p6))0 (>') ntS' rj??!? D^Sf'lja \T1 =' 
PJC3 iin«3 lin» i'lft «ioD of ^y.i.?^^ i. 

DC j'3 "lin iin» wi ?'» I ." " " "' " ■' • "■• i' 

ijcij) Dftsn 'WB ofuin' ift'9i 7j;. ^ri;.»?i i' :D7y.nnp 

'» eo> IT. owJc "S rftins inft 
r'C'Jcojs i» TisJjrn fti c ojd 
1» pip» OB . oiw pww) : li 
>5 Pft W : T»o fiiw onrB 

. 3'P30 >3 OS . PfO ■»D5 3ir30 

!o Pft >33 pft ^ fi'3fi intij 

CW is to fi'3ftB 1»3 '53TO Of 
f)3'5 ■»* OfO 1603 3ir30 iS 

, w» Oi B3 rn» '5(t) : io'»r 

173»i "/»fi TPB Otp»3 "JSB n3» 

ee nj»B W3 ono oj onc33 

DOT DIJ 003 r»3»' 13 C'UO i33 

: c-jci in '3i» ooro'injo'3i»i 

. pipEOI .np .lUft 03 '3 (IB) 

. o»no i"o : oftojo ohm bo 
o»no I" p'o iterw "pojo xn 

OSpnO ■55DO 0»ni»0 OBO 10W31 

. rauroi wBi :coJ cnnoi 

13tJ flic ire CB 33-!W iSCPO 
EB-iPI CBJP1 P» »'»! li»W 
PtiiW JiJB . liioPOl (fO) . pftO 
OniTO ijjt OB 33")M3 )BCPO ftlOl 

i30 . opcft^ . npfti (P) : »™^ 'oni '3 '; 
i'» ini oicn' Pft (no : ofiojo oft-in3 ^. " p.g'NI ;■•. Dnp^, i? NpJ 

o'uo oift i3 '3 oipp opPBftfl ::inn"i7'^'»an:&'Tj<»30!;!'3 

BV'iO'i p-»'"o ojcofc'oi !V»B K''"inp n'''! D^^'l"!* n' n' -v np.'^N^Nnty^ 1?P$? '^r':'' ^^^ 

D:in"-73-n/ ini« ' nn^p^'rii 
: Dn''.7x\T|ni« ni^ jp:S x^s 

!•• • • AT • • • 1 ~'| • • • T • 

npti'K'i'nin"' n^a Disrrfis 'np ki r 

' V : -IT AT : J- • I -. V lj-V\T '1. 
on? i'J) 'i 

i'nn 'on 'J ;oi:ni is fi3 8'pio' . ?'3in rfii 

ftis .D'lB Pft 

pfii (3) : )'i «3 

13")BP5 D'»»13 pipn 

: ft'SOIB PBi ftpiOniD '°P1 ID' 

■jftc . 5'Pcic \;f> ';i» i3 pfii 
pnjfjo O'lso T3i o'Pcis p6 

■»fB TOfi iftWC 3083 3P3 pi 
11B 1»ft 30tO '3tn» l'»3 e'-JBO 
33» ftil f ■iCO TtS Wl 353R T2I5 
M ^3 OP'S ift3C'i '3 PJ 030 

nj"i3 3in3c i»3 o'PEis TO onpi 

S'P«3 Pfcl Di Pfi np'l DWO 

M3f» onfioipn ft'oiD'Pcie tb 

. irofi P'3ftB Pfti :ifil»B3»3 
b6}» tSJTOBJ ?T3iB3 K OftU 
ift 0'3i» lilJ ''B opjpn P3in3 

1* . 'fto '3i» Pfti (33) : win 

'5ljp (J3) : OJW 3B03 i3 W 
ipft63 OJIBO 05p3 0'!31C0 . oflB 
'Bpu P'n ISTO IP ftw OftDO 13 
. STB '3)» )3 Pfti (13) -.OPfiD 
ftjB »3 C'ioft '3C1' 0"31B0 00 

Kir) is pfc) : oiB Bc io' fti 

•)3fB 'ti . 33TO3 B'531CO SIBO 

'3 030 o'; siBO i3 pfii oisni 

TSma B'351C BOB B'lnfi BO oift 
'3 TBtfc . ■n»f '3>» i3 nfil (03) 

nuf V.T : B^pT5i pw n'.5 N02?5n!im;n: n'5Ttc3 8'3'7nj;-nN1 D'?tt^n''-nK n' : u'va 


n:i nin32piD^5-?Q^jn!i3 
'? n!i ^^y yni« ^p"?,:: ti^ 
nil 'i<i?^*?e ySt? '570 
]i-ipy.n?i njy n"."! ji^p^^x n"?X7T 

».T T 1 1 • : ST ;t : 

riti^-nsT vnnj;-nsi cnsa-q^D 

vT.T v; ^;tt '^: v ; •*-; • I viv 

bi n:i 11TX ^5?b ^? n.'^ i^^j^ ^fi^i ]m ^37D-73'n«i ns 

T13 n.^l sjj'n n!"! ]nn n!» ftw3 !<»: •- it-. ^■V:i vv: • 1 
w n= 'j «nKs '•sp*; 7| n!i '3 .1 3W30 is nfc (;») : |»11?3D3 
1S1D3 . 9f9 "^DCS : bs i» 
. 03 17313 '3 (7') 
: i33 •533 03 V73»« 
«7» . O'i-) C'tJ 

on'DS i"0 DO Op) 

?r'pc?i : rn»-!i!5? 

coj 63;? 

?3icn 01C3 '3 1»3 

9m oj 
: D^ci 
rf>i35 . 

. Wlf) 

7i» 3icn fiic 
icwnoi (to) icf)3 . C"5 ci'3 (nO : i»rc' 

3^3 J31inO "dW CVO 00 
i3 n6l (3) :i"'SD 0'15T 
■)C6 fiD13»lD is . i-JB? 
CO'iu W3»Cm 0157D 03111 

:t"cli3 o"f)'P3"3J 3':i30 . oiiri 
life is . -fto'sin c6i (;3) 

: CO '"6 '5'3C S** :;05I3C 

D'Spwo . rfto '515(5 (js) 
•sin (7s) : nno onife o5p3 
'sin is nfci : f!'3")» . 37» 
: o"3":» ic finiisnip . 37»? 
ICC riK'Toa : rini nmp n"v ion 
'n<i 'a'Di V'o 'm -on 'a 'j 
n:a ^k ncwni c'^a- rnho:: 
.I'Van iwa ''P'Siy . nc-.n 
V'o n:tP . ns» Diya» nwS::j 
D''jnj ''01 riH'ipa S"o'i o-hMx 
. non Dj oa nay 'a . aS 'ipn 
. n"Ti I'TKa i»K ]B'r^xn ora 

. B'Snj D'HBn PI'J' KBIO '3 

ova mail . s'Sijn p S«nat 
1DDJ 'D'Di 't njf DHi : Kinn 
na-inS : '» jd"d 'h p'^n D'atea 
pHn Sa nnvi ''DI 'a nciy'ri 
ri'a'ro nw . ncr': nainS rwin 
'n p8 : orM mS rrir n»«i 
nm oiew rn ''oi tnt'oa b'i 
•fjn ni"» n^nati . mw n? 
ns.a^iD nHion.^ n« . o-\id 
KO'n : tia riKi Ka\i pm pi 
: H"a p'O n'yr'a icna '-bi 'n Til miiifD 

oicso'S'-JCfcs.nifcins (3') 
.. 7ipp6 : OJC 0'r3C 
'ijo ici : wiir oo'ip -jistfe 
•30D3 (J») : i3j Of . fcioo 
is i» : ■3PD0 qiD3 . 0t9 

T>b unni i6i3' 000 . e»wo 

'3 (T) : 93 IIOKI 7» i33 '0 :«iBo v» • Piftins (3') : pw 

ftipi) OirP W PlftiB31 1C3 

: insf ^38 . TipBft : (3' 

Optr 0B13P 1'3» . 1BBUR01 (fO) 
B'iOp) pfto CBXl CBJP1 1»3 

piilw j-i» . liiioRoi : (n< 

Bins) 33-)0 liilOPOl TO3 PI13C1 
. iJlSp (33) . 00'3i3 .BP13'3 : (3 

: iJi 33» r» • Bftc : ojp jicin 

C'ft 'i -73 n«i n^i '^37a-W i nKi n= =^'i:f,^-'°^;^'iZ 

T •• : • : • J" : - t j-j , OBD? J"0 D13 rp (IP) 

' ' nvjp^ipo mtJi >9 TOD J'cno 
•on'pcoi .Dino n6 i3i3»oi«i 
np6i (r) : c?'j'3 nic6 "jcfi swo nn'fin ipnc-'i opm opuns ipy . iJiwnoi icpunoi (fp) : oo'Jp fojno ■jnii o57 
'3 OP . o'sin nfci : 'isi o'iciT rfi 'i3i or'pcn -jpfrc oi»»i ifin . o'ipnvrfc (n*) : ooJ Tfcsji 061350 'risp i'7 . isi 
oi's -inf) Ofi p-Jino infe nco 3n3 o'OT' '3 .oio era : csin 0C3 ifrjpj lico '53 03 '3 o'sin "jpfc Tnft ii» fcife o'o 6J 
: o'DCip np 00 . 'isi I'ipcfe nfci : (3' nine) n s-jp oji i»3 o'3"? o'»p» pipno op , 3'3PO is (s) : o'37r) oroc oro 
s"* 'sin (73j : oiip rfip wi5p3 cssico . o6p'5i5p(Js) : o'o nfcps 7c6 cfco D5up .'60 (33) : nnfcBoa -jfewi 5*5 63 6i 7p oswjp pn' .7i7cfe nnnp 
c» 34 '570 '? n\p-3y^'57o^5 ,:ai_ ^uh n:^ rr^ti^y i5n 26^ 99C3 

•50 ennnjc (6) : oBwniDj ":)]; n\T1K^K 'll'in « ri-3 'i,~»»j'iDy n^rri ntj^j D;n§ 


)fi W5 . u'nv !» . ■ma (ft) 

1531503) SSIBftiS S3S5 ft'a ' » ' '•* , li» 03 wie iriw B»pia' 
pmpc oc ij3 si's ns 

: ?6W5j 1'3D)3D oJ J'pniC) 
PW5D3 q i" •• -: X" - -:iT AT 


Tnn-nii^: 


n^ri KOy 73 ?J? K^3J on»a p eno' o» . oJsir '3:i' 

.*^ Z u ' '' ■" "'BT 1311 olBirJ iftsc nnrw 

D?2*n; *5n!^5 'STl.niVT, BiBOf(3):'Jcn"»i'Jftiosi>6 

'll^'y. mj^ P* J TB? P>nnt3i»J 03C i'lji 83B rnfti 

Ptj' n^ni ]*1^I?. ^4Tn.C '5 05!Bfi"0 0VM3 I'lfta . i:it 
_,,-.-. -i,^ I'V 03W31 riDlnrn <'io/> piTili 

tU-VV "1.1 :j„j V-jj,os j5j„5 fij. ^;„B 

770^ ^ny w 3i t»f» . oii» lai oltu j»i (a) 

' , ■ ■" 05l?33P'Oil» W03'n5ttB3P3 

Ojl» ]»> fnSl tiip oft 03'53J1 
PPIjftS ftift 1318 ]'!» i» ft3 ft> 
?P>lf r3»5 ,TDD<1 1313 OJl! 
pftn fi3» lift B)'0 p) 151»31 

o'»TOi li Tr»ft »pn> o'-!>» •9 

3'» : 53 ooi c; oftssi fti o'i3»s 
aJonSi . I'cJ RTOsn » nft (o) 
pincsn 53i iBft icDB rinrs 
Rinccn '3 ''D OBI ajic5 p»S«» 
J» iwft Risinni o»a J» wift 
13R31 inftn 'Bi).-pwJ»»o 'cfti 
Jfti : R);>»» CD isf i6o3 eft ftnj'Dn^iS SJI W'P'ap. nV^ J^ • w»3a i»Bi (f) : do5 

np'C' " '^IW?, 1^34118 n? DOT 'Pl6 D'S30 lUljJ 'JD'DS? 

n^D-ii«5 -O? IK? 'inin ■ ''^ ""^ "' "'" "' ""^'" 
|137 *; arm. x^TN ^y 12'n"! 

o»U! . »13B >33 i>» i!)-;;!:) 
i6 'PBpii Jft f>) n5iD >ft Jft 

inn'2sp'7N'35i3'n?©niyta p=ft"» Rfiioip»3 ift) oo- 

,.._,_, . lv:'7"': T»T ••!' •"-: Jjji . p« ifi IDTJI 'a PP iS 

133 C'p'»' i)'3 Tl O'JC W „^V -,*>,,.':'.», "^ ,L^ ^•wvUm/ '»'3R.'t^»'!0»?nD^"l3W '^^^ o^tpoo.aifto o<»al: 

. 'ifc -0 ^31 0-5 : « no P^? 'IM' 2.^? ^^^ Cri^/^^* ''^^ = - '' " • • ' -PrsfiB omao i» a3fia * 3S,b; 

ofci33o cj'ife 'nw '361 „.f'--j'C:4 !:•■; ^" ••" • •'••fos - np'Q^lii^^W-^??' ♦ p? ,,, 5,,;. ^^0^ rJ" r»"w 

rici (7) : ow»c 6i on6 .^:r * .t ?1 ^^Rf.yPp ^? ;?*> 
r) Bint3 nicri o'scn o'3i ^.. ' i. ' o'' '• .'•"'• " " <• 

131 6ii : onp»c 6i cr6i '^?^n^?pr•?N^ ninroxj jiss : oo'ip 630 rv3P-3ioo» ^O^^il'tJ^^t?;'? DDitX-nN Dn^CSn e-v 

rn5o» wi nw 03>3cb j?nai nv"in i3n'T0 ^^'^KNrnis^ 

JJpoo .oiipii :oo'icni630 'V," '•"^ <:-\ j- :» I 

o'op iwi W3 oijpo oin' "i2^« noiKn-7j; ina^i dd^'??^^ 

. ww'ip (6)n3 : '131 mN i37n-?xi i :D?irij;iD-?ij? 
Si6.opf3L(i)-o',.o- ninna^np^ Qnajno-inx d\1'?« 

lin n> wee' 'B'3 03C o" "t^Ti t J 03*? VlX t^?*! DDH^ 

I : !■•• t V.-T ^: V ••; '3 piftins j3 OTO 131B ■j»6i 03r3ipi "?3-7j?i n"'aii^''-':j;i nt^tn rnt<n 

13Cn Ot WC3) '»! D-37B C'6 -,/= »^ oil _\ ■•" L"!,. J"' -L.,- " Lllll 

. Oils loj : 131 om6o to o^npTTii 3)^30 rb^n^ D;i5n 

: Di« TO 03«n!0 n»» in j^^^:^,, ;:,U-|{>^^, ^^j2t:^7 D^nDt!;! 

Ci'iftJ . 03T OCPT33 (1) ■» . S '* = '^."s • : -"^ - : • : - : 

6^ : 03T 0MB3 cnwo ]m "Tlj: DHD ^ni2NnT ' I D7lJ? 

»»» 06P6 6j . D3ip,6 ,p^^^3U)^"^,v,-;^fi^^j^:,, 

'|> AT- 7j^: I V.T T 1 J T : • 1 j: 1 CP 

'3DP50 crrnc 6ii (r) : 8P"5 

csrsici o'o 1370 '3 v-isn-'?3 ntm tp : nm«i o^n-i 

noKJ pili 6i6 or O'O 6i D;i5n ^inj;i npe^b na-ri? nt^n 

m . rilC '330 (P) : 03) IT » V : • c/ T I -.v.- V %•#•• T •< - np^ «;«^ n?3'?P ^? r:.;^'^,;°C';S^ .Ti?^ I^ 

?33n «370 "1XX^13^3J?1 . WB"< r»HB"K nbef in iw*S 

nr"|03«1 ninD "imp V'^t^n n-nwam /'di 't oTHam :n« 

' ' ;"• ' 1 I " • » ».,xn ly ''niN<ani . 'b-ib •« in 

lop^ijoi nv? pi^jij'^i — ' 

]inpn3ixv :D?j?n3"in^\ 

rnse^pi ]rp ^p RS ?p 

S3 \3J^1 Ki :^»X^3 TITJ? . onoi!* Sh 0T«'3ni . nwn 
'CTwa \y-i tai . ninBipon Sk 
a'na D'nwani S.yp>n<i ,"i"wr 
a'naD'niK'ani h'-tn'. Van S^ 
a'na cnHam Kiiy > i»n "bti »r^?' ry^e^ ^5?i «;^o ni rwi -tcopy impip:! p^2; rni:^: ftiw ?«3;a iicJfl . voot (i) 
: ?i;i iiriB . vift (t) :nif p3» 
. o'r»-jn?i (0) : toss . i»' (n) 
BID? '3 ins jnsfii n? p» 
rJ» . anci : (3 (0131) ob'Wb 
Run;? po .opic) :]ia»P 

D^ (6') :oic63BB'pco inc3i3» . -no ■3161 : o-n-a jmpi o6i3n l6}»' fci oui? Wiaj . o-n': iip : pn rnnc iip . pn i'«5»^. m'3inir''?j-)n«^»S 
ri6Ja3 a i6'3C' p6 ni3'3o o'sdi'o . oi6o px> t)6p» WD o-wp noJ TP6 
TurJc OCIP in . 13P : iw5 

WC1»0 . 3'30 : 01 13T3 

»n6 . ctunroi : '•6 no-so 

Vip :'i3i )icc iip TO pnc 6i 3"3 .'i3i 'tnsftoi (•) :c'3nD vo' y) )»i ipi co'io j'piic nroii iionni o»'p6i o'"3n6 cio ^•^p pn n:D n-^^^ 4t2h ,1 261 ■ fe'rs v'vm . '0 sftw (ft) "'■•'- ,' =• ^ = 

^jftwirft.o'iftr 'ftTiTJSWoi rOnO V^D 'I?0 pip N01 'i 

D<;^r <^-)n ^:s oftwo ?ft'o»} >l.>s>n *in9 t^i w•^>^«'n'^•7•nn 

wft i«a inft pi PiftJii 0^1) n^ t»33n «371p 1X^5^33 

-• 'X ''P51 C'io »'»! q»)ftft>3 L •■ 'WWfi'D 

£«:ftS^' rft;:»rn' W:«?^.Nn!\n>n-5-15T 

BPift -on -Jfip pn»3 . P'TOTO ]*4'in N^D *95 ^ * '5?? 

Uj5 inft 131 pros pB ti V1^3 .r^'^ N^n? i^^H? 

r3'Pi36 rfi w*-) ?P'cfti3 ?jftr3 j.-,«<, mm^,, ««« i^if, sjUq* 

onswm -Mjft W3 . o'jftp5i (n) ''^^^ ]if^^]iO^O K?yT 

C-S'D P Xfti P1U10 D'jfip vol J«T ^-^J-n ^^^^ r»'311 '' 

rfis owroi : '3 ^ofi 05 lufii * ' ^" ! i ' ^ ' 

fft DW voc pnfeo.ensn « ICSl^ nB'»5P p3t<np 

'ipi 3TO .o»ifJ(i3):mp p J'\?¥?f^~PT WVi«~9v 

: 3C31 S33 i»3 TDft wMi oi»f> HTn?pO KTI^ON^rri r^^i? ... .... T„,.: • - : •. '■• . znxm : rn^p . 'fein (6) 

^^n ^^:b7 d^-7>^9 n^i^n ^snii i,;'"^ li^o'^; nS? 
nsN-n^ba ni7;n ^nn « niiT (!' '•») •'«3 it.l^<o -» 

Dp^1n"'"p rr'J^rrS :'32"T|'?p cins 6^ . tcis vc-ncb 
J-: A-. -.- V."" : • ^ : ,j OWD 1133 rJrD3 p"5 53 

'i^ TviTN ii<D nl>n n^:i<n nnx cs'Wm 5» n»'3n =« ")»sb ni2b ninisn D^jxnn I'll 6» . 3»-» P6 W : 1*1 N'^T Kng? y^"? ]'^7^^ xn 'M ■5310 njqi T : it^'J^q v'?5t?r^ 


•njn 'ts-oi rw^pa 'i nw m 'l?J? « Dnp^P Hijiaj D^H^ 
njni . n"m i-cni . nvys Dir ' • -„ " l 

'n n:S3Kn : Dia«n 'inn w ;. ~VS jJl? " J "I? »? 

D'wr -inKn ;nn ''di fiKnpa xriat3N»J^n3 b^l!!;''': Hrhi< 

. itna niaiB D'annn .niso ttt .' .■: ''•!;• : _t/v: 

'3-,3«n kS wk niyin traciai 

'a ffn>32i : o-JKna nniK 'nnai 

. maff nK -na'rm 'd'OI 

Kunp JnsTn fnxn Sj? I'na'irni 

'o'oi HK'ipa 'j D'ar-ni : ion 

'ijnn D'iKfia^ . Snp "js moB-M 

Tn . n""n D':iB'K'Tn O'srvn 

. ion D'jKm . y'D 'ai ion 

Si rtHb 'ncnni xjN 'IN ^POm PTP? 3*7 

onwi WW "» 
ii3 05 .iftin (ft) 
o^wBBiiTO ras pi . . 
pi oiJBifn . O'lum : (fts o'bn) 
:(r3 

C-n 1153 
. Pl'51330 
B'3Ja '•)133 

: 0330 iicin 


•533 'P'iWC ?71D' Plij 

. cin6 (1) : inil;i ?'»' 
pp-il 9wii (p) : 5-)',-5» 'i 
icnc'C - pfcs Pislwo isJ 
: luii'i oa'ic ?ft35 .os'j? 

i35 nST! ttJS'C , 35'3;il 'en 'ft '3 
i'» 'fil nctrSina-mSSai'KSi . nB-iny 
a <ni.'aB'3 '3 '2 - - - 
nSSpbi ain"? noinS 

. D'jftp 'ftTii iJB j-irw nnSv) 
: 63 r'"'" 3cr)l 
'i • -." • '•-:»: -"^ . ••• •" •5D i»» Ticfti 3'rPf) 'l31 

Q'^p2^ fn« ntn mj^ian-p : cnc3? 7<3 ?-,ipno'Dni 

D^Taninj^Tn viNH-?;; cnic^m ^sr 03n» pt . cji» nwbi 

J--: •< • :.■'"' i" ••• T --IT.: ws (6) ~2 : o5n:i ?3r» 

4 ■•■•■ " . "^ . . • "o- ' • n6i : '131 5*3 pjjc infi ofci 

ni.T nas in3-''3 yna nrrxn 'wfco? .i«»DD6itnp? '''•"S'™) '^-i^T"*'^'^! «i?55^^?P 'ftxn'javj^sjTi ns^in p«3 o'^Kpari pcopj . »„» ip^jb noip 0)50 , ^bn ''crirw-?o.35Vop«^ n^i^"? f^- l^-'^ *:)^' • •«3i'»'.: D.Thi3N-?i nnb ^nnr-iu^K .''•»•«»« 0):w'pi^'pfr 

«30DPi« o«i:oip.)3p» »niD5^ n;so| s^nna " " ' "''' ""^ •. » v . 5,„cJ 53ipi ao'l» nvc* tjDSO OP IDS 

ei3c6 : (m PIB633) t)'3 l»t3 . D'POTOI : ?Jl33 

i") . Dno6 ftii o'R')3i : ♦JC 

O-JJO oa'JP "335 1331 J«fc» 

: iiJ525 i^3p 6ii a")5o oo'Jr ^sjj W I'nw i'fiip 5D"3a i» up' "icfe o'icn'3 5i6c55 ins 6i 'stso R'33 cicwi 031B3 p3 eft's ppns opwj tic up ftb 
:DPire3 pv?i . '131 '3561 : 'few iw bpii '3 I'nftoJ .ori '1 1'Oi : '9 nfe icfe 'pi6 nrii I'J" ai opi jp6 .'01 'ppji (0 : t'la -3375 lc3 . 'i3i o'pmjji 
: pnnci f>i)C pvoI . 'isi iPft 13 : sib «33c o'ppnni I'fiuw JRO iom lisfti I'ft icft pwis o'jftrs I'O' oo onfiCJO ncft lifis . pic-jo o«3f)P3i (n) 
W)M owi cnroi p69 noioB bi otd»6 i'l . nsi o'ppji (c) : 'a pisns 6i -jcfi one ocpji ciJni mp p i5ni' o» wioc . o"3j» p63 wcrw 
IV cc cni6 D»76 "Jcft fiisipao iw in . nsi oD^ni : wi uni erjp' oh? p 

84 (rrOT) T? ^^ :i:d r-T'Dn^ im 260 onr* 'rsiri . tcpji : 'mi tbwi fcco an n6 eo'ift n»fei : ficnJ 
C3r6 T^c'i cwc i»6 fcwi o'apDj fctasi ' onfc . 6c»5 o» csi 
c'fci 9'5' 6c»o '3 Oi) : 'wac p p6 e»»co rnujof J»» 

l'3C5» CrfcC CT)6 . 1-537 
'9 "531 6C» 'fcjJi fcCBO P6 ., 

fcw ir5» c'fcJi 
w* locso on6i cafipi sr»i PiJp luii; Dmlpji . owfRtji : iscj psu . 'fijiia 'jjs (si) : ww 
iTDS "s o;35 rfi »T ri'b pui j5 ipin fnK 'p< ifto . line '31 Oi) "• O'fniBi O'p") 

wjSTB •)33i "JCD ejTr jnw .ipcfi'S} .ftoss w ife ■jjsftr a»i fiCB 9» cifcc opJte pfc esl ■snfip 


. fees 5» ifclCD nmfcB 'Di fi» 8fcm 'i o fees fc-p :ri2m N^^im i'? trnT-Qw DDnx 

(»'35i IftlC "iPCO 6'350 0*01 •" -•• r^-S ." ! .\: <■■•.•" 

o-3powrfeii-,»6ir»fo HVi: N^D 12.^^ np D;?!!! 

liy-poi rift ii»w toe 'b j in^f-^yi j^^-|-,°jj^,^-,£9j^-,j^-,pg^ fiCB 11Bb'9 131 life'ftiS orSfB 

f>zt) w pft : on>o. wsn . pj iA 

P3KP P'OP V 03p6 'RCWI 

j»> iBTi ir>i» BjrPi opJftB 

_J?. .55 (9i) : fiW iftOB .ft'3)91 (ill 

•WC )3i losiifi i»3 .WD1 Ispn 

U)31R'3 i» 9PB19 OJpift li'1 
9» tB3 . '9 9)» 98 : tpm 1ft 

KDB*5 snsia: no iD'p? 31* i»m pmfti p'«i pi 131 

• "' . ' ' . I !!I fen* 's • '8 fe»i (1I) : iicfii? 

Knt<^n3p3pn7 lo^nrn e9» t* i3> . n3i cm p-?* 

B'TO : ^,; 13i? pr! B^TOng^l ,5l3-lft9ftl3J SMfiB ftCBinfi' 

Ten KOVI inD") *1BD1 "•'' <"""" '"''» »"Pn33 twl ftw 

T*-.J «VV-:M*H', "i'V': D333)3 IBllS 0«n O'Plfi »131 pft 

'b : Pn33l BfiOJB OPift OtPP 

I WD^5 hv> «inn Nn;?3 7j;. '^' "'^'^ <^^ '" " • '"'' 'J. -J 

•9 


rfe iw» ipc? fi'ssa o'ai ti?''Ki ini?"!"?^ k;''n ni^fc^n nsn"? 

■53TB O'OI -srfc iJi "DO ^Jli«»., Ii-,'^,.<" *•* ,',^4.«^.» 

•73 P15te fi'3J Mjn3 Ul '^^^ '^l^^' '1^^ '^P W^^ 

13 s'jsn oc» 131 13 u'Bft'C --:n2Tn ib MT'sfe i"? : Hl/T wi^»''nK«:i 1'' :^' 7^70 nc^ 

lifccn ife "SBlfi ftl5 pi llfB : 5 ' ■ ■■ >''^ '• J\r IT : > * : '= • ^^^T, 

m \wvz 'i nft '0 fccB l"i3i. s^^N'? m\ i^mn ""s nij? -nyinsin n7 :n k???'? 

cn'o p6 sju obi -537 pb -,C„* n>-4^o iU'-!.,--^rn»j»'>^»;"'^«»^*'' 

^Bfci PBfc fc-35i liftC ^370 ^-^ ° V'»^ ^.^l ^ Q^??r|l 

P'oii -sbK) o-spo 3B c?i nat^n rts »^ : ^irrDx niN^s nin'' 

fcCBO «3 : n37 Pfc rci5 *•" •• : '" o-: *• '' = -'^ s 

cpo ittj'o . r37 c'6i 0'?' nSTnOI mn^ \^^'^^ K"'33n-7N 

P6 0P3D31 i3pai ns ipi6 "nx cDXN ]yMln'' ni2K ns p7 

•5»6c ion 9^p9 n37 ,__,;i^*'" 'I,^L,; T.imJ Wm ^iL'I, 

r6B c'fc n37 'ssjB oicBi ™*<; ^3'^: i^?'^ ntn nn^n 

. fc'3J0 ift "5BftP ?3 (ti) J^ " >• =0 . I :^ 

n37 " ■ 

. 'P'DI 
(3i P' 

(6) ii^-Ji) omi3J pwai 'ii ^j;^ DD-'ninx?! D3'? ^nnmtr^x 

: oiaoi OWBB ioioBi tbw j'" <• " ' '='" : *" ^ •»- ^ ••• -= 

D^lj? nsii Dp^-pj; TiniT q r:£3 '3 
'i (0 ift "5BftP ?3 (ti) JT - V. =0 I :^ •• ••• •• ■: 

iiMii o'to 0P6C3 DDnK "mi^^njin p!) b"? :nirT 15 .'1 = • ■• ■ • ■ 9)BB P1f)3S 11 

9B BS'Ib fi'39l n'3) 90B PifisSi 
fil9 IJVSlfi 1Bll3 . «ioifi : 131S 
B'J'BftB BPft J^n 03'9jft ftil 

lBn3i<3 svt l"r '3ft ')nfii o 

■jnfiBlBS TOBB Plftw ftl9 Olft 
■5B1>3 'PBB Is SPWE pft ftsft 131 
ftWB fiBB 8ftl3J9 pftipj ilftl31 
CSBW CPftB ftiftft'3)9 1B3 pftEJ 

iin«'>n"'niVT'Q:rieDp.9T pKbd : ftw iSob .Bfti(ni) 

"' ■■ ' .J_ ,«!»» 1BftB9B . ftB) B3Pft «r'B:n)39 

••p^njB n: j<7Jp37 ipnp biwwp ish 131 133 i^d 9f3 
ni«?¥ :n ^<9:p. «n7K j^^, B5«iBft'39ii»if«ipin'«5 

K'^J"? "ID^n ri3 " :NJn'PK ft53 C WPS 1331 W3B1 'B'BJI 

?'?0 noi V "n^'riJ? <"I0 'P'Pifti 131 a-nsw BpftE »3 

..Lm4. -,t«^% Aws ni, ♦ « Bpft 9P81 »ft'33 m 1b 'piCBD 
Htf^^ nl<123 OS"! n' : ;», oj '5ft9Plft Bf3«l 'Pft«3 B'BftiB 

-iriM inn i'^'!! l^in^n ^n '"'TB » 1b qft ajpft Kzh n 

nC.^ HI? 1?? r IP r.J opft ^3 B3Pft P13 V131 B3Pft 

bttjjnp r\ W*10{<1 ^U V. • ""^ '"^"^ •'^'"' '"^" °''^'-'' 
:n »<P!2^? n^^33 fnn 
N7 no^pV ]iDr?t) n^DT'^n 

^jjn n??^ s^^n ]53' »'' -I" T • ^ V.V -: T '^ J • : : Oipsi DlpBB ipiOBI pip 

'6717 

•31 : 15? nK ijnn . en-SHh 

r|lT '3 ''01 D'K'au b'i 1*' 

'n ffpn '31 . iTiH DTI •>« 

oi . nt vnt HSD' '31 . En"? 

cjffi -frKW '31 : rmv'i 'n it* ■hn iDun '3i . irii ds'im i"iok"3i .csioi'n wpioMfi 
'31 i'?3»ci '31 .naij »<'*«i n»jr '3i • ci'Bpo wrux '3i . onrn neH' '3i . laaSa loKn 'ai .mn niDH 113^"?^ iri{<"l» t 'IP^P 
*TpS nom D'oenn mirr -la lanVi '-oi 'Kipa 'n Tynwi rnjno jn"ai .ny pe-jn'at . inrn " AsTn-^'nMMvrnnin'iTJ 
cam 'n't*! . rron nrm' 'Ja nttTapw naa . niB^a mn n'ann* twi . na'O nry i»h «♦ U7y_riiyjJi.iS5|-u V'.{*- ',"-''>'-: 
: mf»n"|Vtt«ii»n 1^ VI • 3'*io '^ "^* '* .B'aSoi to' hs 'nBBim .vnen 'PJrJB plORB WPpftlBSPft 31f»ft 
Plnl IBBB '5B Ibb n»ft31 WBB 
')B Ibb ^IjP BSPft '3fB3 '3 l"l BSpft 
p"'! iftjl 'JB i»B nlB IBftB 103 
p'l ]13P' pnifil BB1B )13P' E'Olfti 
l'3pB113P93ftll pi ''391 ftpip 
1"'P3 'PEP51 1B3 'PEBJl Bid E'1 IB'B pTO52'Pippn?t^*ioi^^ Sr raft's i^silTpS 
n^5rpi Krn.p. n\i ]13D! '^" ""'^ '"" "''"' '"" "-''"' 
7'5PP ]l3nnpH7,"i 113? 1B3 1"'P3 Bif B'» IBP)' Bft )31 
RIB'bl . tWJI (») :p'''B3 IBB)' 
6C |r2f DTOD Bibb fcipj p . ftBB (il) : risiri win 

: B3f» fXi . 'PBP)1 :Bftl3)B 

Xw .ftp 'P'b:i(b1) :9iftE0 1» b3icpi ma i«)» • oas : »»i » . »« )j (b1) : jror jijb . ipipei (il) •mn-nicD rfcVe^v btsd'o : 7i» nsm 6i to iiti . hm (ii) : ii "isl »» rtBftn 

tt ♦S is 13 -537 "OC 6'350 ic fcpBi li'fc3 ?0a 561350 037 i^ . n27 
fcil 131 'W7»fel C'B31 I'lc fcCni OP'S lifts OT»i 'isi Oftl350 C133i iSV 
pr' Ot W 713P31 (3 i'ri) isiS 'Pftisi '131 Cft3 '3i3 O'OI 1BC3 715 tilt) 
bft . ep3C01 : ft'330 'D3 Pftp ^ i» p OftlpJC OB 731b ftCB CD3 oftipl 
fcil C«»»1C0 Id ftCBl ft'OC ^Bli ftCBO pIb ft'O 131 '737 Pft C'3D?n OPft 
CD W5b ft'3:0 pft llfcCP C6 «lftl 1*7 . fc'330 ift 7»ftP 03 (ll) .' 6lO p 

Jici3 p7 ftcn cc n3TP ftl ns otppoI Isv fti ^ ic ftcni ilfts ilwi '3 
w eft '0 131 on ift o;c»o 1» olftco o'O' oft 'o il o:» on nnftp oto 
^ic rmftp mofft? is 7nft cfti . ''3i cfci (ni) : onnp olftc 'l3n 737 is 
erlft *PPip '3 <jfti i^ . picfti : '01 7nft 03 Of 71353 . pi : '0 ftcn lid 
'350 Of 713C3 . "sjo piici) : opsBC fti t'3»i 'o ftCB iici nnftp fti 7Cft 

C3Pft 31frftl 'SCIb 07003 CSPft 7'Pft 73l3 OfO lISO Ici llW Olcl piB 
i B7B C31C0 Ofi ftiO '673 73l OfO IISO in I'll) 07'330 ftCB 3nS0 07ft3 

tfb T^ro pft ci . 7'»o nfti : ftcns cpift 3itp' ftcn iici nnftp is 07B3 . *iX5«i ; tim 'a'i s»9 lifts o7Poi o'thsbb . bi7DBM : o'bcib es'fti 1737* 
CPP7 niip3 . opifno3i : 7pp 737 ftiop •5i'»70 cilns 'ns pft o'spb o»oi 
c'PDso is 0S7PBS 7nft . 131 •sjfei : «)vn70 eniBiins I'nftoi oso pft wc 
ftl oiism ofti5 oip opift 'P'i5 ftil o'pnip fti oiicn '33ft 6io 7nfti ooi 

I'ft SCO CJ1 PCIBI Pift Dip Ppi 07'3 I'ft 3*61 737 01P3 OtO OSi ll'SlO 

o'm'i oipo 7nft . ilftp' '31 (jI) : cft'ssi cpift o'P'inn 3*6 o»3i 00ns 
OB 1*7 '0 ftpn on 7n6i Jcso ps ift 7ppo ft'33 16 oto oso liftp' c6 
. nn6i : 733 iiuii 6pni ooi O'op 'oi 6pn ppi nB6 ai p73) '0 737 
on 7niis 6pB3 "7)35'i pift'C on pft 1*7 ftpn on pft oo'lft 7nftptfi 

TiPBIStlSO 07ft3 eSPft 'PPP31 67'P1 7tni OSi OPSft ftPB3 PiPCi Pift'P 

ooi 31C' ft'330P 7n6 i'spIp 67pn3 . 'P7ppi (7i) : vis 07'330 6pno Bft 

I'lcnO 0763 OS'iP'1 0311C3 i67P« pft 31fS« ClpBOP 0'737 pftsift 177 
737B0 C'feO Id 71P'3 1iB3 3'POi 71Stft OfO psO 7Bft Ot31 07'3S ftpn 

in . '131 -0 03B OB '. 131 nnftp od ppis . nnftp os (oi) : iP'3 Isi 

OiftC 'iSB 737»|> 9B is llftPP Ofti '9 9)S 9B nnftO 039B0 i» llftpP Cft 

33 . 7P PT) "i3 7rt:^y ^^ 259 

'5 

,,llC' '^^^* *^2.*i<2 Tin? ^^« nSD*" 05C em3CD» o"pi -jpc 
'»c ')» rfc D'3C?i c'SBir 
: cmn pci . r'mn : 'ui 
'i B'iDp' . Clin iDp' (rs) 
6ii mniin •jfccs '•fcsa 

?» : Ofil35 '"5373 »pm« 

ipc p» on . 133 t)b pnJ 
CO . -iSD n6 : b»6 iJfi 

»*531 ?3 6i5 (P3) : -JSO f-i'i y» 'Dm 'S 

J'5 'J 

1 .'> '•S 


wn>i) .v»»B(w) : «)jj v)].' i»Bi pfiji owj 815)3 tej wwce 's wJ s5n fc'fioipn «»»?'»': 9ii5s*'mfiw«3 Jos T" W')ft »»5J fl*5»i>jM»» 'jfi-iBiisSnfitenfi* 

00 iniij amn iw . Dsi ptop "ft'SJi : Jscj i')3b . ■jpi? *33 . 'r» w inftjc 1153 oJwb c's i"i . 3>5 po 'r» i» (o) : ofii3> >c oi>n ftwc o'lnift rs'i jvps pr n J 5»cs . Tiiio 
onjw rocs Dri5r)o<ci» roc via vasi bi37»o pnfto ifiijj jftBinci epift cssw co'3 . vac ras pft nr;csi eocme (p) : oftwo oo'ift ofisc fiiosb csiinc ptopbb oVi^ 
orojo 00 oi)Dooi>n iicoTfi '"^ • fi'J" (rs) :7i»»35 'ui poposft ip3ci o»3 p'm ipno *33 nniins '»b otob op» p w TOCiitss oo> o'ftsjpn i»3J 'fi'33 tob J»3c 

3 J1 3JTJ)»fe «33T 33T ipft '337 33*1 IHST fiCO PWliW ft*?! 0313 ipnS' 61 PHTOS PBBnnW JOT POSDDO Jl'STO PIBliPO '9 6rO PUB P»fi 333 13 O'O'C p3(' Bfll IBlJn 38P' OSWO '3 01 Jr3 OfoO 

oiins nsi o'o' oft nsft ftios 

3pB 13 I'ft Puft »333 333' ft'3>> 
1»3 00 O'OiinO ^333 p oft )J3 

oft rj oft» 13 rft PB" PP' 

ftW 3301 03ft>») ft P1B030 Isftfil 

nP T^ P oft 03ft i>3> i3ft» 

3»ft» 330 pft ppl 0» OO'J'3 

3CD» '3 33T Ofil3531 380' DlJn3 

0'333 3180 ftift n333 fft WJdO 

0'333 3tP'C «3 l»lin3 Ofc33 

oft '3 pin 003 l3B> ("ft SBC! 

-*t330 Oil!) '333l3ft OBTOO n33 

C33 00 ^ 333^ OO'lS 3»ftj 

D3 OS 'l3B0 3«1> 0il3 '3 330 

C'".B3 0»3 fto 0«'P pjl'l 0B3B0 

P C'36 p fi313»> fi;3P p 

0» '31 n»ft ypl fi'p^Tjl ft'»'C3 

'33 3»ft Olln lift 13B1 33 pS 

ftij 3jJ 3ECft 'ftC 0E3 IJPI' 

C'333ftl3 Olinl 3B5ft 'ft "P pP 

'333 .'333 03 ftio (B3) : 0'il!3 

'3 lft3PC 1B3 0'1B3 00 O'bIiDO 

OiIb I'fti OllC OllB 0'3Blft 00 

q3:pi ft5pS Cft3 filO '333 Isft 

ipilB'BIMS ftlO pi ftJBR 3Cft Pft 

liC3b '333 'JBI 333 31B»' ft! »Jd 

JlS' ftil 8B»ft 'P333 3lft pft '3 
. O'ft'SJO 1» 'JJO pi (1) :333 
'"p pi DP1>3l 00'i» 'JJO 3Wl3 
J3 0J3'P pi 'fJ13 dIB ftjfi ftO 
OClC 3Bftl 0B3» 3cft 'JJO Olft 
TO O'pln OClB '3 'JJO O'BJJC 
603 TO )»fO 1Rlft3 3pC0 ift'S) 
^'3J '353 OIJBC 1'OB 0'ft'3J 

1»3 elWO PIBlft Plftl3J3 PBfto 
TOl PIBlfto !» 0'»3' ft3JP03 
3»ft 03 OOl 0'3Blfil 0»i 0'3llO 

3»ftC 1»3 oftlSJO 1"J1)1 JIBfll OBO 
U'Bft'D '33 Wnlpl 1P'33 10'B3' 
eilC 'O 0B3 OOl 03Bft3 OOl 01)0 
'353 '3J» 3»ft Olft.lsi 03l O'O' 
I'n 13»ft Of i»l 10»3 pftn B'ft 
133nl6o li 3Bftj ftlC OB ft3JPB0 
iftp3 31fB 13 O'JJO )1J3 3Bftj 
3Bft 03 3n6l JI'IUO piB3 0'»3' 
Oj'» BCP pft -331C 'JJO PiftsS 'O 
3Bini Ip O'JJn ftCJ eC313J P'Bft3 
3in)i ftift ft3 ftlS Ol'» OCT 1«5»5 
ftio 1133 B13pO 3Bft 01333 pft 
01323 Oi'» RBp pft 331B 'JJO 
Wft ftpft 0B31 0»3 pnfi is JBiS 
'O 3Bft 03 3Bftl ]1pnR0 p1B> 
lis pft 'P330 3Bfti ift3B' lOift 
'ftO 13Bftl Of is IBpOl l55 lln 
3»ini ip 3'0'pft3 I1'33Bftj ftl 133ni 
TOiJBO piOOJ »B3 O'l 3»pft3 jft»3 
ni )«) '>83 1'OB O'ft'33 OOJ 

e'ppiio yah eo'lsi aipcs ppbi 

TOC 3pC RinilO ift'SJ 'C'lSO plnOI SB8 ftlB 
OVCB PI)B3 3&ftB 1B3 Un'3e O'PBS pins 
WJID Ilinpnpp^i^jriPIK-ip!?^') 
W 'vv. n: ns?';^? 

N97O '^W^ n^13p ro 

npsxntoib'p "pjrip 7\"?p; 

i^r} B3 : >^ ip^ i^y^^-y^ 
ttPip^? T^w V^P 7p 

«;t?" «n pa's r'n^^j 

■135 'p;rjB V-^?^ V. "icif -n!2 n!2N ^-i:n* ^ir iriK nri' ;»'^''= i'"» "?"=> fts « 
KniBD : ntT'DNi nan-nx i^n? opfo 'i» 'o 7m 7»i6» (s 

!o 'LJ_..>= :.>^ ._ .°'^_'i^^ n»'D . c'PDSi : (j Iftprn') 

fcls i»"C"3» 1J3l6 C'l «Ji3 
. l?»-5» C'6 »"337 '35J» (i) 
0'i«0 D?J C W»"3 nfcft C'6 

l'c»Wi rcfts '6'33 i5(j : ntT'DNi nan-nx ]2n'? opfo 'i» 'o 7m i»rf \: Vo* : - .^ r:i* □ , T"" v 1WW IpC nro»3) pOIOI 

: DK2 IDS]"! UZlSfP CHpSl HtT' '5i'» P 5'«d odcc ms 

"•brrx ^irn^i "bCisD^i nin*' rnn^ p^w fi^*' fi»i ci'» 

• "^ v". ■>'" o • "•'' ^ ' »3 ii» Jw n6 «n3c u'ro-j ncfcc W3 (rs ppi) 
D'npiio (6J) : 1170503 

*5»li Wici 0'7»i»D . OSIci 
'6'353 '0 06> 'i3 B0'3pn 

: 03 »'»6' )cnJ. nste «np.?^ ::?j ^y. ^wn n?^ ' *■ ■" ' ' ' ' 

niyia pjnpi'v. nps 

:; IP)? ipiri xppn )54i;ipn ^y.n;n n^?' «;)<n s** : ip» p v^ipw ]ln3> '"!J.,^^-,l """""' ^'^^ 

]iy;!i7P.i5 K^i]irpnb?' k"? «;s]innhp,3^^ r."r^.pi:^5 'py. n! ]yppi]y.nt^pi 

''01 t"! 'a jrai-i : srhtih 
:'toS Kij' 3CH . ahn vm 3rK 
pn vshai looj ''oi j"' 'lai 
'•Di 'a onMi :'j ''p 'm (fl on3J) > iviTT » W'jn i r'jsp jj ojo 33 pb3j . Bft3 '333 : OJ P1333 . Olln 3CD' pHK mhw 
: ii l'330JD » 039 n» P5B . BIO B3I on fcsjPBO Vn t»6 f si eol isbb« ns 00*333 pp»5 w<» 8'fi3» toi '0 eE3 oils '333 osJ 8'3»ift to oft: wftj'i ojbI 

Onpl 3133 1PP0 pi .OJCl CplMO . Wt) MSpJO . 'JJO (ft)) : '0 0B5 OSl OPift O'^lBlft TOl Ofil33 eOfJlBliW '3 B'3»l6 p"*:; ntiiiD •m n-n^fD : (U'p B'iep) wnfsti 3|)B i»3 5b3b 'i'js . P*»3p : Isft 6ip«3 V'w . 'ft'3Ji (») 
BW33) 33 315B) pi oftispo fi^pj » . 330 : Ep . pp) (M) : 03EnB )ib1b . e'3B^no (f3) 
ptJ'pn) 33C0 I'Js .i5it' : (>i»p5) j3fto is cmjb ms PspBo ftio .b'Pssi (c3) :(m 

3n5 IPSO IBJ i«01 TIB) I'JS . D'npilo (ft)) : (i Fip3n) TS '330 UilER'l pi P133 

. 1BP1 (3l) : o 0'1'J3 oifi'SJOC jib) 6ioi OT«ft j'» f"' • ofij iBftji : (f ');») onpl 
. ysK^ : (p cpBiB) BwiBi O'p cvif> 1B3 PS30 piip I'JS . opifnBji : OBin jbIb 
TibSj : Kf) ec "jnosts oip»3 p 06 . ftin '56 'di 6I0 : imfc sfi-jft t\ nfi '3i 
•3pc '»C3 D'f)3:»c 0)3 'nunc pi ncn inpj pfti i'fcp in , tdub (os) 
oiins 'ji'070 P1C00 owwiD o'p'tnni Tnin «n»in ovo is o'-jniftc 
on 03i3 V '51 . 3i3 CO : otp niBpoi ripco o'O' . 'nn is (») : '>6i3) 
i3f) . 03i D'mn »6'3Ji : "61350 oiins 60 '5i'»70 oiinp "3'7n o'-joiftc 
oiin ou ')i'»70 oiini x>^ v^c ono D'r7i' '3 D3i rio7B »6'35 od 
oppp is ri'oi oii Of "5coi irnri' "jcfi cwniin •*» w msec '»»i 53pi i3cd' "jcfi . o'3ciro (is) : 00 o'nnc oo'D3 mv 3io rmc3i "61353 
. irfi n37 •jcfti : 6ni»3 oiin "jipp -pi? isicp' 'svmi pipe win infc '3c6 6'330C 'i6to» in . 'i3 6»353 (n) : ipso n7i3» n7»n33 . iP33 : 3f3 
pp on i'-j -530 c» wimoi jsr yyj 3» . pri o» : 06133 7icp p73 •3ppi isi' 00 Ofin i*! imft rn6«i -jst 737« 6i3 13 •5576 oiins 7c6 'bi 
»io3 136 T$iD»o ppd;i mcijo c63 0"!'n' oc^osi 3"3 pnns 063 n37 613 7C6 oiino 6i3 . n37 os ftio (pj) : "6133 oiin op ii5in73i '3i»»7 oiin 
oiini "6133 oiin i'3 s-j C-5D? ci i'6io i-) . 'wi -350 pi (i) : 76n oip opcj-jo '3 'jrmo win p 6ii "61333 oiin 610 \> 76n c«i»o -337 6ioc 

n»60 '6'33 '737 O'cniC VOC i'7 '131 '737 0'33W 7c6 0'6'330 i» W'3P71D 6'30i pin '533C 1»3 jsi "6l53 OlipS WPT Oiin ir»6' Osi J17f3J ')1»»7 

i» rii5P7iD 6«30i pm »550C msi . '131 '530 (6i) : 'r'n6o 6'330 in o'6'330 n37 i33J» ii63i nn63 co'ific n»6i onisn onifc oTjn rot 

: '8 '537 O'O lifts 0'6'330 pcisi 06l35 Cip)53 OnSTI C0'7»6 ip'TO'l OSin D'7pC 0'713C i*7 . 065 in63'l : DinS 737i 73ni OSlpi O'TOinO C'fc'353 

pTO '5 "6135 Olln few ii63 'jvm win o'^mftp iniis ipc niniin o'633»3 ic rvjciip ft'soi pip 'jjo p »> in , noiip ift)) ij» <9U oi') i^sh :i:d iTdt pTl 258 e»b e-Mjs-jj eo'iu fi'jfc . »»> emfi J'sfin . p) (to) : bw b«»»3) bctj cfi'jJJ esot o»3 o'fi'SJa into 8ii»»«jft3 etem ijcm . wm»5 5<3Kw . bvid 'CJfts . onD5 :i6i 
lii pi 'iji ift wj . irt*33» 'in )» . wft w (fc) : oto' pft 'jcr >3i . pftB isJ : en'swi ftic 03'jc d*c«i DTC»n ori o^cn oa; o'jp fti:5) »ct . jcdr : pws do ftwi cfti wsi 
.•mfi oiymfi{r) :'o <» ftiftwoste o^imfi occ pms'S esJ O'S' oiJb loftl bo ins oscft o'pch . o'i'son-.ift w: -jcd »t ft) i<± iu icdb )Ni tmj jfi wjino )» spots aipifi 
: c'JS BipBj mnw isiB "iftjoi V'sii iiia isii iw . t)> wriDs liio i:i : i) o'onoi opift t'J P^'i iw oitutB prni ft» )i»s »inft fts' iDftji Jsdb oup jns ftts iipno 
'c mao W9 (c) :i"»Ki nrss *)cm 1*10 6ic3 jicftw . »»ci : sftw? cftiuj '» . fin : erfi dcs iji 'j nnA' •|'6i sftwo toj inii ojn eea tos "Jnec os» 'n '3 .to» <» '3 (nO 

■pi3 TD» Oip»3 IS!) . oft}' onn llw J5i (p) : inr5» 
liw Jsii . 'ifl tti nnnc3 
»» (m) : 'w wi nnnc3 
nfc »»cn . '0 ^w i»» 

3'CpOC wife VJDbn "JfSP 
vni5»J »»CM WW -531 
sip'nc oifco D»UC19 fcii 

5»'»C or 6"5p»3C 05«l6"50 

: 5j3p 55nnfe5 pcoc c»» 
■jiTO j3rc» . iiinno (pO 
: PC o'wn cfe-i id loci 
: 03CD» iici . nwn (3) 
»»»c'i '1103 n»cc6i (33) 
P*»C0J COi O'O .'ui n37 
6ii 'UP p6 
'?■ 
6i6 oftn '5'ftc .3np» 

PWCi 03 '3 Yf>\ 'i TW3 

c'pm ooc c'JinnPO nb 

: WW»3 DTI' 'i'f>^ '5»» 
JD3 »r , C'fclDD' c6 (TS) 
T573 3np» 'piftO PO'cn 
is 


- - I I VIT T ^ T : 

niNns " 
■^x:a7 "Wx cnbi^r^VntT' ia^^-n'^ 

— ipi- : • T <•: I . IT : >• • .TOT) 

731 03"? n^'^^ Dl72^ nin"" n^T 

AV T .jv a- > V, 'Il^il^"^ ijp2fn-?x' IWl ') '?i6o(») I'iDOWOWrpoi ^^pr.'V ^1^ ^^? ^111^? IIP-^ 

'" ^' '" ^19210^ p ''3 n' : n:|?n Da^^j? 

^^0) nkr 'ncn ''riVi^. rn^p 

IT ^ "T • J il^ iS" * * 

K''Tix3 137 hiDTQ i!pT?n-ij;] 
-X7 'to' : nr3 nn ii:i3nn bw 
■X"? ifi bni D^X33iTnx ^nn''7& 

"DX12D 'p nsT '0 331 '3 Wl nwipns Plftl335 
afil3)01 0B8J li'ftS 0"p ?fil3:3 

fft »3 ntns pwi STTs pfiro 

r»3 5f infiy Oil3 0'S515 li3' 
333 '3 O'SCIB ipso 'ft'SJ 33": i» 

3nf!5 i»3 C93 cscn sea' "3 3»fi 

t'sfi 3»fil B)»iOWfi J'3ftn '530 
Oil3 C'»333 P6C» 0C» ifto J'ftS 

: 'o tnm ftJpc cfo 0'»' oso 
03SD0 oprfi fiSP anm . oft}' obd 
TO oismo )» bippi ifto 'JDin 
j'jDO )e3 . Jimpn 3»Di : emis 

C3C03 0J3B IPJI'I 3330 pfD) 
ftP'DlfU '3»D 0«PB D0';'3 »»» 

E:n5)j >i»)»i iiippn 3»Di djipi 
: 3fti« Bfti i» liiD' in3 O'jm 

lOr . O'B'O P'3nft3 3IB' ft) (3) 

nftr3 ijjopp rfti r'bbo rwi 

CPft '30 OIJ'O OPlft TO '3 0ftO30 
«) 03 e'3313P)3 03316 l)'ft3 
n»ft31 0'»B30 irtS O'fin 033'ftB 
PCDIP) ftlO 133)3PP 3nft 03'3 

)» 'oqJpins o)n)co prn)i iift'j 
N7^ '"lis n' :Kf1E^"'3 ]1D'.?H, i3»ft3i 00) o'nnoinsc mv 

D"3P.p'01in?v?^WiOR "" """" '"^ "' "'"'"' TV «;^c ^T-'^ •• ^-^ "^ 

7;)7 Kri?)^n n''p|3 q.??'n; 
J^ "ibi< tri? : Njm ^'51;^! 

'':;n K-jj2i3 '«7 r?bp '5 in'XK N?;i 'nio;np aY«>n »tmp pw ipw 
ms'oa Kayaa V' p"? : iiiob" 
: 'T ''D Kiroa S'yS iodj ''di 
''Di'ji« '3H1 pna fi'H trpiDB 't 
Sk ari .pvow *"« spr lO"'' 
. >r-in onH naS lom . itik 
from . "lyjK Bi'm TKia Sion 
r>>« ino' OM . 'S iS' 'D ^3a'7a 
en^ HTW 'Jin . cvoaa O'piw r 

3»1 3» DBUJ') : n'BBO pwj o'Pno r"DPi 
o)ft . o'fi'33o rft 'pn)B ft) (fts) 
: omfi 'Pn)B ft) '3ft 3pB0 'n'33 

e'333 0») 3»l) 130» . 153 001 
Ofil (33) : WBS B3)» n3 3Bfi 
BOB 1»3 ftlO Bfil . 'TO5 n»» 
Oft30fia3O 3331 'T1D3 ITOBE ''3»lfi 
'»» )6 '333 Pfi ttlSS' 'Pftn BO) 
0»30 B33T)3 OB'B'I ipB 333 ft) 
W'BS'l l"l ,B133« T ipfDiC ft) b : 1X3: cni D/T^x w3'i'»'»''>'''''e]iD3<Tciiynn39*noD!p;i 

■DX2 ^:x 3"Tj5D rt7xn » :aT7T':;p '^ '' 
^nb^-bx -13 : pTO/.l7X>^^;.nin^^ 
Sts^n-hxxi^n n\T-DXii3XTX-t<7"'JxibnnbV3 i^'-x '' • PJ'* . P3»0 wo 

3re' Bft :j' 
: f» 3oif pw niiVin :iviiN^= '-"^n mi ^hi ^r ;:;33°i:^;;ftSS?'^:j^ 

'fisp) ftlOB OO) O'niTOI D3»BJ 
: Of B'O' Of B'O' oft 3»l)3 
O^ih 1»3 . 313p» '0)ftO (J3^ 
313pn BTm BBi))) 3»fi3B Oipft 
fe)B pin3n '0)ft 133'6 '51 lft3 

,„,„,, Knp^'^^^pnin^nVB^xjKa ;',>^i;'^3TB),ftf''^ft "m "laKH Ty. ;n «j;n ^2i^ 10p^1?K^2a npjjf fco)fi fisft n*i1 ipB) '»B3 B'ft330 
Bft (33) : 31»S33 'U1 6»)»P'3J 
ft)» '031331 1»5 , fi)B Vf> , 3BD' 

pft ft)»n o<OB 3»i)3 pcno pft 

ft333B 3lft0 )» Of 3»ft3 '3 pB»0 iyp?^^,::np,,]pn]ln? m mi:!«2 p''!^ rni:«5 3»3B» PSTO 15 .Efi3 »»:0"nB p!0 . O'pipBBI :3)) 3B»1'« . 83») (») : B'SBI . B'B3» 
3aft' 313 0*31 0'ft3 V».rf:i501ffi)l) .0')30n(^);(n si))) Bft3 'n'3pr'1 W3Efi3 1»BB 
. )3i: (3 ft"C) 'BPn3» pfi B'B3ft01}ft3 '3 1)33 jllS 1'31) . '$ft3C) (f) :5fil330 o63S )» 
:0fil333P»«B0Oip»3 )"3. 3103 (P') : TOWI 0fil3 3)0C0n )''3 O'ft-) fSC .n'3'3B3 :)3)l 1»> 

)'n ]ffi)» .))inp» :o»n3 W3 . onn : 03»b nn .oisb 'o') :o)3pi ?3rfto j'3» . 3'Bpo 
Pi3Bnn .Rintn :oi«p p5)». wpo (3):(j 3''B)3fti' cft3)9 .WwspC .)in' : o)n)ni 
: 03')oo Pi3'oni ojnn pB)» .1)3 (fis) : e|i33 . P'3nft3 : (f.^ ')b») otb onw m 

«6i3)1 : OO'DBn . B0'))»» : 03B0 J1C)» . t>J'B1 (53) J>i vttn T c'p'tnni ips itj3 csiwi iifi'33 O'otoc ti»?c »n sjun 
•3CV 9'3Cn 07P' '53 h . bio : oiici coi 0*^3315 "s onoin UIC 
'a : Piinji rbnn nrt o?'i» fi'sfi in . 'i3i i'sfin "jja (n>) : cicn* 
o-35'J corn oii3 ':»ii 05"5 pfts isi ocun 5f)J' oo't i» . 'isi pf»n 
: i3a n3i csi cinifi . ciwn : '"331 ifi . ♦i3iic (ns) : iPifin Piftini 

amfl (.!') : C3il3 C'713 pi 06O)3 i6t 6i '3 n3T 03i P'67» . C3i Jim 

: C3i O'C CllC 737 'O 'Pl6 0'5fi)»5 O'Pinsi 7»li DO C'i'JT . 71136 

CM r5 . ■"» •» '3 ("0 • '"1 "»'' "i ""'■'53 lilOO i3il . liw isi * It z.i i 

• 06l33i C«lft7 OJ'fi C'J>C7 Oni'D3 '3 1737 R6 »»C 00» '131 Oftl333 nift7)3 967 VO) 56l33 ispi '» 71B3 7»» Oifin ♦» '3 niiW DO')fi 1»»P' Bi OW 

735 0»P3 fi5p .065' 0»r)(C): Oi60 0>13C70 6il Oftl330 UniCO filO l'Pl5» 0C»1 'O ilp3 3'CpOB 0<»T3 1737 3'CpOC VO 05»6 . 3'CpO '» 

31C' 6i . '131 3lC' 6i (3) : 7pC0'6'35 00 oifio D'CD70 C67 i» pW iP O'O' 6l01 7571 Oipinn 6i» 6lO OtO 7500 . iimWS 76D1 : TPC eipJ33 

•3 c» iBfi ipnn '0 3C file 03'3 03 i;3i3PP 0"pDPC3 o'B'o <jic!3 0)0 oj30»P' o6 i^ . O'B'o R''3n63 : i3i ni3CD» o"pi 0C5' 7» w6 p7n con 
mvz co'7373 ftio c6 in . 'Tid3 i7n» o6i (33) : km wnc 6ii 03i» . 163) 001 : 7373 o'DiiC I'o ii63 37 pr3'0»3 . ^i^) 001 (63) : i»fO T76n) 

. Kb 3npJ3 'OiftO (») : 07'363 715 0i'C30i 6il 670 03770 O3'C0i 'P71R3 '0737 7C6 '137 P6 W'UCC m67 O'O 06l33 ispi '71D3 

7PP3 cipn3C'6 7nD'e6<i6 6io ."WO' c6(73) : 0'i5n3 'r3B pen o'pim o»ob o'jiRnno p6 feii'i IWM ^i* ^ip 0617 '):'6 '31 }n 

•31 83 ^::p I5n :iD rrny »m 257 K>5 TPco 'fi'j) TOM . e'fi'SJi f B) : onipns 9S»»> ettiw 91 wj* -jsji iwo pfrl »'» tow mfi piwi rw! tM>»> evBc * yit) >»3) fnpna TTt p 9 miiw rtpj 
os'iBPjnftic Di'a'jJi '3 oipirpj 5'ft ic» esi o'lnifii orift csun os Jjft rsfto 'ft'j; pmsinj ?jicp3 8'3C Iftx' to cpft 'o i3ii c'fi'3)05c C/BifioBC oo w c >^■»' cson 
vc»i : oiftso'ft'jjo ''sliipj} ftisc's ncn'P'w p rns' ?» »"ii'u»6i ■jjpcsiriB nx "wiij i^o ri» ■»» . i" nsp ■»»! : o<na 'jb Jb rtmn 1335 p pi m'jpa .»m :»»■> 
P1S13C vcni pfts ?)3ft sift '»» 'J TO1 pfio pfiin otftj» a}?t oo'cs)) orspit'l lisi* -pfi .oiefon tj (') ronnifi coc as 00 '0 ^^>i^ "O c'lnift oac oa^s i» o'Ji'nn sas . ict? '^3i 
. ■Jj'w nftj : 6'»-5a ooTDn 3n '5Boopn» '*6 3119 ea'jw cfin oa ojbi asi oa'is fiop fi> 'S ORwai ipsa iftw itev t^' P*' 'wft 3n3 ea pwio ve ilft p^' ""*' 'i!* 
DPJnu 'api : pi»03a aoin oips »»■)> oa opinni opifif . o»"> 
Ifta PTO»ii siJn 131) tin' ft) '3 
pi . p 6> CPTOJ1 rapii 6>6 
. p : pnft •)3ii erfi cpioa 
moSS pu3 p iDj pnfi cn'C 
'6'3> i» ■53;ipai oai aw rr33n 
njii 'pi»i)n icoin D»3P>i Tpca 
'r;'33 J» on3Jpn cai oai^-c 
ift35R' ftJD cr> D'lBifii pnfta 
ftsJPP ttia'»Tir5)3f)C)»5'aDC3 

CJ-JP IPJI'I 13'T3 ri«P ft)l 'a CD3 

jjpm 5si ojip pi ii5t p» cpJnn 
ito'is <p'p fipc'3 pane) pisis 
i'3J0j 13 (fti) : vn)5'f)> ]ia''533i 
»i ire piia 'i53 .icjr p3 oj 
<6 iBD qfc nfi TOWP5 1031 6^3; 
'3 cpa wm •3B0 ri i?3 
nn im ean bi "joi pp aftw 

»13T3 ipC '331 313T OrUCI CfpO 

33TO opa wfn pi 3FC' 'ft'" » D.nw7 «yn»i3 T'tjni?^. r 

R' -C« ""S n : D^'lSa rni?D V^"^"* 

••l'' VlB^""]!? nni "ji^n^ rvp] ^j£p ^yryp/^5? "15W w'lR?^ 
'l"? 15W 'ri\i£i ''»'?i 7p '1 
'i.'j 1531 orafaj o'33i"ippV ti oa) r^jT nfc? ' ? n'g'np ^Pjrifl 

OJ 3»6c U)3 011)3 '303)5 fiia i.l_ ,J!,1., ....J..i' ' ^' o''^ •* 0-'= *■ :'•" V . 

r3» .1B3R :or»3 ipftju W3 Dnp,,]P'i«sjtnfc?nN''7pn!«c" .'3.')-j^';i oni^ii ny"i cns^'TO ^'^m 

:i1?pn-36l3'3J'''Pl 0'3Bfil6B1PC3 j^,,-,^ p|^.(:^f, -^pjj,^ •■ *=■* --•• ■ — ,1 ••• T T JT : T „„ Hj;iNn3iin T-^1. ^eiOBvct/' 

e'5)ft> o'R3n5i 0T31P ^T?") j^'T^Tn niin 1E''''3'' "^^^ °^ 
p)p)R3 .a^o' pUs') ,• ." ' '^ ■ • 

im^g'W niy-i3 ]:pp'^^ 
P5 =' • ';"lO^?']1^n5y'3 l^a DTpna R'33 OJ ^3 . 'P'33 oj 

: onRfc e'B)ft> 

. 0)Bfi3 Pip)p)R3 

)ji 7PBPC pir)p)n e«3Ti ir3 
r)Bft a'aRC3 pc )3 ea3 ■)ija 
: t)' a)fti ii)3D" asfi aftr ft)B 

BPlfi vRT l)'ft3 . as i)B31 IRT 

liE' 0'3B )3 )p '5 oa'inftn apn 
c)c as isr ai'CJa pwan 3n)i a3 
: o'RTOi aJtftai vn pip)R pi3o 
. rujo 'R3 ;a3»3 6)c )'p)b irt 
1B3 . b;cP . 1V5B1C ifinissi (3') 
]r3 fc)l )tpi ftlC l) IfR lt'33 

''ir3apfi-3P3fcRfi '3 .)i;33 iR33a I ! L ■■ ' ' "' 

)P33 0<fi33P» 0^33 3pC ^'33 inpi Wpn'' N^Jp? ryllE'PS 

3ftnft W3 eft O'SBRi PiftB 't vas ' ' = • ■ ,J ' ■ •„ ' ■ „i,_ ' 
on ft IBP p iRfti !a')ft 'rac ]1rP?y.,^D^« '^i? '^? FP!^ 

)ft3i;' pft o^pRB TO oai ftia' jias fln'^jin ]iiyp fu:?^ Kjni^^i 'CR 'ft '3 IBP ft) 0)cr«3 )3ft 031P3 ^)Xi TO 
WB )B3) IWP ft)l )P3a »fi'33 

i '1 nRfii awB oft c aTia' 

- 3Dn ift33a ,a3ii;p3 

• 'ft33pa icsasi 

"Vi- 5V..e)cn' 

. am rn "'ss 

-r;/; ■": . vh :-p;3>i ?;? 

«? pft »ft3i jwh-M iav'^3 

:083 'owi^ 
':) cimft PBc 

-S'3BTOft)p'{^ 
•■^ : ai3J«)3B5*i6 

w;j) >*^j ^Ji;3'^a tib) pi 
A^ fcJc o» •»#■ ifn ■JCR') 

"I .1 


: '3ip3 '3j "5365 0'6»35J (p) 
Olic Onnifi? 0'6'355 '")3li 
. 1»m : «3i ISD 03i 0'5' 
•5155 'D335 C'PJl C'SilS 

CTj35"5P i3p i» qrnno 

»»1C '36c . 'O '5515 : t»i3 

: nit on &TH i3p» 

. "jpC PS13C . Ol6 '3D» (•) 

. cn5n» : 53115 .dbfi 
: iifT 'J n'l rob fe'c^ip 
w (fc») : jns tt . p 6S 

li6 iVd6 . ]03 03 f)>35 

'r«33 cj : c?» vi'»i issc 
rom iT»p?c . cru") 'Dft5» 

. Wplplns (3') : i3'D3 

03 npinn iiwc opio p6 
tiiplpirs . iCB MfiSI 
HiC3 ip pics . PJcft3 

«''3rDr""'3 »' : ]3 pics c -3163 mpipin 
'' ^ ' ipics c nipipin 6i3 ?icft 

.'iCD •r«6'3 inpiC •*'3531 00 
'6*3531 (t) : liJC C7ip 

snp 96n '56 . c'icn' 
ipmi : 93ijn ■)3i owpc 

V.T tI". : jr: "yTTg r-- ••'^: • » r .Ue'P»} : 03) ?'0' OliC 

■'n"'«i linnt:^''«^3:3ii':nin''TKj cfc cp^p? wip tic 
^j;-n« ^j^^rpi "rj;?? iK35n npsn 

TDSTis p7 IB : nnov3 

-T I l"T IT '-;r 5!53n ]n3-D; 
on? D3"n 


AT :jt: ^.■ iTn;-. i37 a^ : nti': 
n^«jK3n'^'57j:7n3 i?:jpp j??^i *n:tq 
n: ^py. n". ]jjppi xniyp 

q) "55C3 iirm niiWi p> PttiJB y iwrp . 9)6 '»» : tf pT5» "m wit'oa 'n rust :'n n«3 
mS : 't '"d htb'o ma looj 

ITW 7H HDV "lOm '"Ol 0*' p 

K3 isS p ki? . <aK p ilh 
TOD nay piA .najn o'lajn 
. n^ ifu p nh nnm . «n'a Saa 
r^ 'S . T3"'' n''fn»« la »«'' 

. "JHBV Wa p h'j .B'IBH tto 

. piDDa 'a noT p hS kct 
. THD «J ajoD pHj Mjror 
H7 DfliiaJi . j»rKi 'na»pn 
W13W ja kS . 'njrr «3» . p 
'3a wcm . mn biti B»»y 
BH '3 D'yirin ja uh . "jkib" 
'a . p kS B'S-oa aSi . yioa 
p kSi im . nojf 'aj* p nh 
ivi'30'Bi 'K<ipa 'i rhtn . na 
7aa . nWi wki jiior 'traiai 
ovffl Tyo . avH Kwi K'jnw p-'S^ rni^fts •mmirfts :(rcaw)TO 
-33 r3».si«i- ■;3 ")JM B1p»3 ftn? 7^)0 . B^ft'S)) (o) I {»' ft*B) )'3B» WIT b) 

/■ BT?-!) ^' n: )b 1B3 0113P1 BPiBP pp . lem : (ft) >)cb) 

■ bf'?' p )■; j3 apnea pp. a)3ft : (a ftip'i) a)fi )ipop»:i i»3 

- ^ ; ■ oibob) . iSTB : (33 B')ap) n:ipift33TO3nB pp 

.;j:a3'5aa pn'ani aSn iic)b .opJnn ij^pft'c) isms 

-upB : TDiR i'3P . aJ^sfts : p)diic)b . pip)p)n3 (3') 

ipp^i : (jnsvfi) o'a)ft) a)EPp3 ftiipi ipp «)3b pnj 

,)13fV3» .qift3: (0)'P))03nPCl 0»51B3 a313B331 ')c6 '0 'n er>»i3C3 n»6' r6 »3 . 06 '3 (6) : on5p p6» 'i3i ?i»s "jcft 

»53 IPI' 13t' 6'aD ?il6J5 '3 '131 ri5"36 •36C»1 ?5W) r6» '131 aiP5 

•331P3 oipn? inftn ion) oni6 'nmo . crmo : nu'cno p'31» 'oi C'C56o 
n»6» p . i3C'i : (oi»3 o'"337»3i oc or)i6 d'TO np6' 00 J36 no3 
')i3»3 . o'6»33i (p) : onmfe ib o'3ci' o»oi 'i3i oiso ■:c6 'o 'n orpi3C3 

C'63 "3»)3 i3il3» •361 0^31 0'P3 TlPiP i31 '3'5p3 '3i ')3C3 ipCO •6'3) 

is ^3 . '0 '3C» : ini» i3i3il »»» pipnoi vis 33P l"0 ■5C6 ISJSI "JISC 

'•)31 »5D»1 Oi60 D'6'330 'T ip iilPP O'OC 'O ')D» 'ic 6lO OtO •5»50 

JP3D3 0630 61c PPOC "313P3 . Oib »J8» '3 : RlJfl e|l6'3 p6p 06)n DO'T iP '3 . C'D63n '3 (') : OO'D ip ciilDP ?»0e lC7p 

053'6 C03C 3i0 P"313JR . 0P")13:i : ?31Pi 6il ?»"5i pi 6'0 P1I'"5I3 PlCPi O'S"? OOC 0» . OnjHP : l6J0 0P1P Oip» •53TOO 

o'oi6i DC 015310 i<o '3 opp"3'r65» »'033 . 'P'33 03 : P»6o o'ini6 o;'ftioi6'33i o'P'snn . iojp : i»30 p3 Of . ps : ipco 6'33 or . 6'35 (6») 
. 6'36 '3 : T313 iiD'1 onipnn o'dt3 i»o» . ir7' : i»i3'5 npn'c n» 6ioc pin oip»3 oiD63 liioo i»3 03*513 licsi' i"5 . ooi osit (3') : onnft 
'n»353 'P'6') f6»c 1P3 il . inpic '6«333i (3') : imj oo'Jp cici o?'Pi;ip \wi . oBiipo : osio 6'36 '3 O'O' iicsno imi 6')p»o r'c6"5 F)»» otj 
•337 o'icn' '6'3J3 o6n '36 p 'n . o'icn' '6'353i (T) : opt •p^3 psii '»» t>b ipro) i»» en i63» o» wn on 'isp sm •an i?»» 
93UI S3 1C3'1 p60 RRV. 
R»6l |13J •331 ii. "tth :iDn:Dnv^n^ ■ ' pn 256' 

Jj« 'o >5's'9 5;'opiow TOW)35.pA pft pft (c:) : wj rrnJruc rtorjBjJxsl ft'5rwp''P'3"»Tn'i™''r'»'"5ora infisinft oJsio wfii pjsc >ssi nrjn ftio»)Pii»> 
)CK9 pf>pf> pftwj Pi5» :iS3i B5) o^nnnpuB wwiens rp? 3-:p? 1; to; nin sisj sto osBJmJn vcj B»D;ciB ;s3b »|o]')»5prn>5tjo ij'bJ jsr^iiT oft i;nfii3 BTesss'a 
Tuft w(>y:'8iftwps '>'jpifi-5Bn fisift ''?nift sjifii '^'Ji*! vsihn p'm rrnjn ifij pfts Jj pi ors infinoB p*9 vsfi^ i't pfti Bfirjpoi .sw'Cft ow o» o» 'b >3'b'b )y9 '9 
«j 8J1 . niJ' fti 's :r)53 B« i"n w is 's . wj nM' fi> . ii w fii ii to fti sfti i^niirw B'JJ i>to b6 . in» •.omno) m m w nn Bfii ito itfs at . onj: 'a 
, >s u^i •tfjrsvw B3»P BlnjJ'f imij-j nsfienipfto roj nm Km 5*p rnfts ws tXivm^i tew b'b m p o^B Ssanr bjbi btwj )cw is^m 8«b'B Bniis i> eijp ftj 

B'fta Pft 15P3 %ft)B OTft 

o lj 163) r31BP Bene IICI T1S ?(» 

p6 (ID) : (fi CC) iPV 6J nX 03 nVT-f^"? 1D*« pNiT^j; »"'^' «r'.«Jn«!!t?^«'?pn«Vnl:31 i3j33nnnrftiii»U,i5j]m» 
J6 oia )5"36» . nft rfi o"-^', . '" ' -'" "•, ' "*•'' " . v-iiSim ' nvjiwrN-«, . !»»ni ''optotpsci 'T3» Jft^Jfts 

iJhc pft rfci mn6 p6 ' '■^- ^ ♦ Htl^nn^ ^^^t^* V^ K'^« """' "^ ^'^-^ ^^= 'T" '"'^ r''\T '^^"^ ? 

pftpfc frr . W 'P»C -|^-; Wt^rrnK ^lanS nVr* "ICK ,*^'^,-^ ^^^ •"t*^"*'^:^: 'J313TOB>«-)R3n3n»BfBC'fiB 

:in»icJ otnotj fci.cn* * • \-,«,^»^ *k<M-«i^ mv^m,*^ ,i^'«'"': ''^- 1^?''^ "''-^^^ s-jsfti 3iPDfi bto bb o»i bb 
nw tt, . npc. 6ii (7) °«? PT?!? 1^ ^J>p ° ?^9''-^"ft?-^; h'^?«?-7«:5;-!©'lH :nTn: |?,^JXB:;«ftiuf b^?! 


3»n J33 bi)j 

1»I3B»3 B^B* ifi 3'5 )»f TIU l63« 

_,...... . _ _ .. . ... ... PlijB Bf JOj) J» -Jnift filBl B>t»> 

° " ^'^ .■ 1 *■ o , *■•■ ■ " '; " ryt m5"lBm K'>n3"1B bu ^"1 mnp Bft3B BOBB Via 

'lOBBB'w'nrDtrpiM 'i .pSa D3'»'?!; IDS ""ITl Dni< OrnpB t^^VB^s'on 1"*^- I ^rf9^ f^^iP ''X .0^,, . ,p,„,pp, (,) . ,,5,a 

laT -yor rw p»« r»« "bi .<••■••• ' »" •••'• '"^ >>••• :l-_: y: ,«« ;^, „^-,-2 «;:!« iqV : 31JB bdob i»3 epift idv 

Sbti im . ruiyrtt my mp -"ny v -■>- : ''' ' ^ ^ >■■•• " = '" ^1 ■» ■•' jiriKiSn K^j ]1j^iji7'5?7pl o'n' bjb (b) : B'fi ucn tpbj 

B«H . nan 'n -^^ 'n SB-n 'n 730 -»^2{ nnStJr^-nK T>3p« n' fly^V -lUnn Ki^H ^nn^ "^T Tf* v'" ' ''7! "■" ' "^^ 

Br« n'3n 'tn me'Ba ion 1*' ,• ■>•■•: I. -I--: *i. iw./y,. 'xvw r»v«<V |ii u.i. d»5 pftJ3 Blm3 wfiJ b'b»b nnj 

. troTfBo pn -nwn . iSn m'ji ntj^ nni* ^riTnrT^tt^K nlilXH 'B'cs'cn 1'' : •'^ 10K H^nolU nir''3 i"^ P"" P ssJ-) ft"n stcb 

a-npB tthx . on»« moS rm a? v.t • : >- • " -: t-:it r, ": i -t *■ -r ^5 oj,;,, ,„ g,.,^ „g ,,5, 

( wm nitl . 3Hn>« ■* . iy n*n ' it; it Kv: '^ lyv : v ^' i- -:i- ,-,,L,y— !,-,,,—« ^,->. «t^V•n '"' ^S" • V P"! • B'33 B'»» 

mtA Br»«iraam .cn-rtK Sn -ki'^'i nSW"l"l B^TJn pns'nr "^nppn"! *! * O./PfS" ^t"* iP -^^4^ W-l deb bIibbb TOf3 c BitucB pm) 

. iTaJaiM "oni)? . BnayS mS *^'^J '^^<?, t: v* ' r/ •• '!: *• "r'-:,i «-,«, "i^nMI lOnS linn' ^" "'^ B'-jpfi ■)i3f3i B»» w) 

.onKin-ipni . noBnwarn'jaa •>>«-.t«^ kf*lt 5nni-Si*TI "TiW 5>«i"\t"> ' •' " -t*- I"- ' > :" I'l"'" »53 »i53 inni i»3 pm) 

•^ DK2 D^N3 Dp; nin n ♦ n\T DNj ^ip^-ig ]1,T7j;__ D^pK) t pnteB pfD> 6^ iJ« ww3Mi« 

I i*n. pft p6n« mv«.-i pWs na:j m*? ^nbpm 'nri^' niyV^OT. «;\ rJiD;>"! Ss^'^iKf ,^6? ^^^^^^ 

;rV3-.SBn:f)p,B» is^isks^htJ^yirab^nr™ f7av'»vpB3')»n.->o«:lw:«^?P3n:x?i j,^^ • 'J^ S 'v-p^rnlj?; 

■ P ^ nnio --i3n p? t : ^apix i nin^ i«"ip"' '> . «y-i«3 oi bwpt n »» fi^pDafii^pB mi» Bfi-^r' 

S-jSi Br^'a^^wrs'^ S ^32-nK iTryn n2^« nin^-^n my f^B^j'p T^oi^^i?^. 7»-^'.i nni.^ orppmB«= 'bd^ rw b:, 

. Diiini (ft) : B^ . •)3; : (fi? .T.? ]np^ ]inn n\OB^ ]^:p „„ftj o,p„„ „5 ,^ . pj (,) B»in .-BtnjcJs .DV)npi{3) ,55 rt, n'n«-t ^HT «m«33 nitf wns^o m> wSn WJ BTTO . 151J (j) : B3^S» 

■jn »B'i m3 Buija j'w . Jijbbi (a) : (■?) oB) npi fcl Bnnn db6 wj iron po . npB' : tbbi 3» p» . W)' (.^) : wj rrlr 5*5 pi've «»' . rr : (j) b^B') pftB bo Jji TnnnittD wip 3»C5i 03»Mn »n 03'1» iwrfc . cylu ipiD : *?C'a tjij o")'C"?J fcia cJifiu licw 3'6 rnm pi5 « i»6c 'i33 6» '31 T^iwi 'f^' M^i *" 

: rifcc' cpw )i3' csn '3 '131 pnftc nf) T3pft 'TPnsi . ppft 'j6i (j) : Jinj 9n'?c p6 i'l . jift p6 p6 (P3) : a» ^s . \st 6i icfc : 'ci mn 

wi c'pft 'j6 . 'PTO'psi (7) : VJT ?»Ci oinn if) oni6 3'c6 . 'no'coi .nn» : w«53 6w . oio eft? (i) : iii3 i» siici wSofto i33 mnvn p6 

i6t' fci jsJ) . ifn" b\\ : ipo ■p"'' sKijsi cni6 urj' ooi ones o'»n Di}» bi -jcft "53J O'O'C inft -jift's PCDinii 3ir»i npC5 Jn nn» c'?'c 

mi oipfc . Tni 'PTO'po> (o) : onoro vo< fiii nsc ftii o-wc? p 7w '3 sno's licnii ?3ii»5 ftD3 is P3ci untn eft ni5' fei i'»'3 '3 vn' iss 

P'iSoi ifiic ic tJ"' li" • li" l^"" • "'•''" 1^" "' P''^ ""5 'i"'" '" "icnn iP3ri ?•» ftii rm 0'p75i ft'3 W7ti 83ii»» a)P) 6i ftw ?ijc3 

)i3C» ifr)C' cj 07i?< oj pwp P'Ciw 'n'5 • ''JJ's (0 : 5P7ii PBcn 5C»'i .c'W7 'la (ft) 33 : W7i» s'od issnti Picnn O'a iri» infti iaft vcj 

7C6 ntinCl ic . TOC Sn : 07W' of) '3 7m ftiC »5C P'33 1»3 fci ppsi C5763 :TO'3'lft PI5763 Oiu n3ii OBO Pft 0'7tD01 DHjftn 00'C»»3 7Cft J5lf)P?i c* 

. 131 pi i») : 91 ic vn'3 wpift pnJ' 'a • Bp75 'a :i67C' mift iftip' d3'5ii»3 in .ontf'Do opft (3» : acni oai Kbt iftic oa . 'R'B7» 16 

t n) 0PC1-JC3 7i» nnfc' bi pi 3*3 03icn a'an 6»aa ai»fc;a» i'fiia oa'ip oppica 6i . opib 0P7pD 6ii : s'lfca ntiifcj iptji i3^3»o j«3 ntpj 
7S* 36 'VH|5' HDP i5Tl a:) rray "tth 255 'f .'J C«0 1B3PB T> WS 6BJ rW ■* »» «ilft e»B TOT tt fiPO W T'SPSl WrPC pJI 

rl6 wsT (to) ! PT^ P^"" ■'*'' ''^ 1' °^ ''^'" "''*' """'* ™'"' ^^i^ 
iJna "xfiv o'STO oo'Bsb wbj ro") rrts D5> vo '5 cr \vh ivh . iviia 
•jn wil 05n T'^J"" • ^'"^ ^^' cfcoso t 5» IfiB Dn<5» owicj v?i sioJ 
wo B'o vwJnji" ifto rTO»3 onifici p»9 pinr «: oniwe '»<? cc) pw •jstjio 
Is (35) :yvs) Tpn 'ii pi ft'wi 

iwB on5»i inh «3)» J'T TW* 
W)P .onifi Di»n;i e^Drts ooJ 
jp nxv ''Wis pvo obftp nn 
e«'m BPift pp'Tti nnp iJ'ftJ 5-5 on 
. 'B13P fft '5 3in IslpiSPMP'^ 

1«353 TOBP («) : VIMS P>5TO 

fir* *)sipn '.•'3S1' jar>h WJipn 

OlP'pWnJI fiB3»3 fi> 3P33 OIP' 
'Pftjfl Bnl TOCft fcP3»3 W 

loB r»ft ajfto pi>i» VB1 CTC» 

P3BM P3B' 1» 'P3B1' POJIW 
B»0» p)5ip»1 P3>P» 1» 'P)5'P» 
PMIpl PSBI'B ■)«» Si" P35")05 

P)«p»i P3Bnp6 5P» o;i Dipn 
pcnra ft'oc pf)3 vp p» '3 

nfis efl»D oiciTO e'injo to 

O'piO' >» 'Wte W5 lino P'33 

Tjps . 'pjpj on : nft3 i«di 
ft5n» eni p p»« fi»i pjjim 

WXnJi 'JSIO Pi»»5 D'5B '5Bi 

■jp' on I3ip 3'» on i»3 o>»nJ 33 

n^;?^ K^nn 3= : tip?''? , nn 5inn : T3i» i' • T»" is (3') = '^^S^ ""^w • T^icJ (fo) 
C'n6 Ts riiiM53 iJp rnec . cnfis r»ip» (») : oJJnncnp nn 
Wi T'iun ?3iJ i'3C3 in pW)' c» • '"W 5» : "n" 'P3 Pi's* 
•JPD csn isfc e'5D 'i r5D5 wd oro»i ori ip cbn ii 633 ittw 

ir CJiin (13) : jn 'i ini6 

<v 'at: V J : -A-.T 1.-^.-; gp,|j ,jp,pp ,p /J, j,pj) 

fl5?X2li^'-i^7 '•3 "^^.l^yap "TISIT 13 ow I'wcn (D WO') N V-'" nn-n^^n'^Xi-'? == ! ^P^ EiTrUTp,' pWC 01p»3 97^6 CTTOI 

'1I?'C7 'DP'i 

'J 


tivn'{?5 ]n?«p ni? «n;? 

9 B»fi o» iixn>i coJfi -pan I'-^i^nS Kn' VTI t<py 

O'JSO ')B) B-IEP' Of31 irSfP I • : V : t A . ; Ix'r 

O'ow o»i ID on -jmbolsn^ I^X KJN D^-o ? Nrn'?;:" 
oJftopnJoi e'bno i> ifjsnsi) »,-"_„'= ■"'' _„ ,J[j ' • 
•jfejxfcftwin on ■»fi incnli W H;;^ ""n^ DX 'H^ p oj w 0^10' >» •'3TC iTO ^s <:)« KpTTjT ci->j5 min"' 

«»53 iftipi «5 PIS' to " '■ '^:'-! I • ^ = 

. ')w T )» BPin : mrinei "'"ip''p5 pp{p nt< '^p'' 

ftipj 0'3P50 03 O'nPWB PD3C0 ' ' ,^ . 

TBPm BRin? 'JCB p BP'P '-^ =iJ J^^' "^ 
•W!*P fii fiW3 TO3C01 li'pei 

TJt) 0W5 Wi SI'S 6) Bi^o 
m iO'}3 0^ li^tft '3 inh 
■»!» Mb two T 5» Bpino 
. iJppfi : ijppfii ■p'ofi BEn 03nn 
p-xsn vim i''Po bw pr) ieib 
i'i53 pbd'J osnnfio fwi }"i:o 

fUO b BIT PI ra)-)5' 1033-53' 

ippj BB ppjB ev»3B nnfi oimo 
031BR 0B» Bniefio p'ss ij 
13 1> Tim ftiO 1113 Bnp» '>3ri 
>33nf 133 p iE»1 B'llDfiO P'33 
fiC3 )13 3B'l 0T10'3 16'pJfiB p ^ ':'•»':'; 'pn»pD ^"f;.'^-^»5 n-inxa "^n33rn riii:ii>5i "^^ ^^' '"'' '*'^"' '" 

'Dis (y» 
»>'»' r i» onw o»o' 

pci . 'nJusr (») : npwft 
ftfi c'ten (d) : psica 
ccDjc cniDsr pei , . oz% 

35«t> (ns) : tSlfci 3Wi) 

-IpJ^—- l^J^ ?"5l5 6»ti f>1S 5'»n . t)»35 
jt' - V -: ^Jcijg 5,5 g^5 5,55, -jjcj 


'n 'i . ' : j:^m qu^a "_^^3 w t 
Dri'^isp' "ilj; 

n*inKrnKn'?s?^ni':5'' "ntJ^^TTSK o'25»? i»3 35m io'» 

t^7 niSC^ Ct2^ 3^7 D^'SrnK ?5Jc5 'i . oico . iici9 

lie •3W3 Mipn ei 1*60 n^3^ 

"1^31 

J- : ESr-^!£ll;!;'^-"-^ ^B^fe' linn K^n 'mn^j?^;? 6i •ITJ5 rTTi'sS chvh ^ hsm 

B» '3 'n BH3 '3K 'H ''D1 . 'X 

rrn' h"?! . an i»k yiKn hy\ 
, B^1^rm rm n'twsD . tnt 
•nea iddj ''DI rnripa '» ijin '^i : ' s It - I 

■5J56B TO iW l3 . TPP1 (W) ' . * . 

Bspfi Wo xfi pi B3n6 v'w .(.,,„,^ y:,*^ :-. 

ri,iJ?;!f'™"^ "'!')j'^i,$^ • eo'SB'Jwi opfixfi :r}» 'ism We tbw 'Bpsn to Eiw^^wniwJ pmi's^i too of crSnT pppnouo pft Ws* -wtf »•» tw Bn5n to 
iu S-, n«Z nr«f ^fti v"" Ti" ^'' ^^^^ ^'^\"' ''^^'^ •»'"" "''^ -'"'P"" SB) 013 P'nBw i:3Dn onfi o5b i'Ji3 infijB i»3 OEpi n Tin fiWB .>33ii» -JiJ-no) 

\f, «^ nfr^Tm ;,??-,«« ^» = »^^»''" P' =!>"« e'iM Wfc 0=1 iwf« O'OTyci OW B«!3«3 Oi Om O'OB Yl IPli' ■)Eftl-wft31 B»i30 pft li'PI ,31 wiSOl 1»3 . 'P>B01 (C) 
f', V(^n,fr, ««?;,; ;I^,'' J^" ■"''i3 5»Mf BJ.IPWn OBI : D3'>B 1«m<B ODDES '33 BE ifiSBP «B . BB BRil' 65 Xft : 7nfi -nTO -mft 6330 0«153 IWO W3 iftPB RBT 

ri" !L,, A,S Lr? !UA 1? '"''" '""l"" ='''='» '""» '^' '«"'»fiB '""n 'P» O'Juo we'E tbo 'ft'33 onft C'!5nj3n w . bbcs oft o'^E's bo isft : low? B'3iipfio 

rtB«. in«n nn h.*\ «^^^^^^^ ^ ftWB'3j» Jn ftiO 351(1 0D3 359 1»3 fiio 10'33 Sfi inf ODW ft'O P'C) OJftBO ft"0 f 'OO . Of33 35»0 (n3) : O'JuB ifel 1'3'10« linO IpB >» B'BCTSI 
.WCW.lpr}13?nBm01J3'JB' UltnpfiB 'Jjpi nfBP'1lr53Bl5«R'1-53B' 'teOBTft ?>S03 'SO'DO rB3' 1«3 JIB) in^BIOf IP'ft TOECT 'R* T>-n pJsiR 13 r^ >30 ftlOB OTOIW IP* 

1B»1 0)«31PW3 01)5 lil'OD lESfil IID 1'>9 "5»ft 1?liri>J3 nf ll O'O 0501 lUTfl fiw OiBWIBS 

n3Ci» p"P'nj5 , Tillies (63) : c'^ni) fi5»^ f)i ?ri>ni Vs «t i» i"53Cj 
i6» 15T7 p . "pn ?t : cncft 6i Mnft anfii 'ift 3'Ci Ti6 ♦B'537 oiiin3 
I'tiB o'i5»i "jicft .ysn is (33) : 'iip3 nurse 6i oiipn '3 ori 'i Tnns 
.T38ft»i : o"33C' 61? '3 ■'nft' 3*3 i»i nn? owf) "jsc inifi o'j'»3»i o'cn 

i3» 'C13D '3C3 ?»5 13i» ^Cfts . t6 '3 : C'»3 "tin ioSI O'lfni ■?1C6 OD 

nsci'P ifnc ?nf) . V33i3 nscv (331 : B?»b pnD3i '0 nfi Mm "jDfi inn 
. bsns ?n : ii33i 'nfi '5» »D33 rscr i"? o'nfis n33ip» otdi "3^1 ]i33l3 

?r -31303 '31 In ?lil'3 I'm D»3lfl3» li f»133 ?t3 'MflD "51* pa ISB Jj» n-if mi:«D Si^?<,,M2 .?"?" '" "''"' l"" • """ f») ■ »^^ rein .vflte (ft3) 
I'^^l^'^'^^'i '^^"■" w' w» r» -W'Vn (») :oBiRi OB'53'in pni33i:(3 

r"''vr7^.,?i' P /'^"P ("') : 0'D>B3» I'llOOTO lOD . B'TOB (f3) : ()R'Eft-)3) 

V ■""' ^'"' '"' o5'«-» o-i'^s P» .r!»:B5t3>p \t« 'ill ' ^^T "'^"'^ "'^^ ^'"^ '''"' ''*' ^'"^ ■'' ^^ "''"" 1^"'^ ""* " r»f ifC i»3 P13313 . oniD (IS) : yi6? •3'»3 in 65»n 

i*J V,, 7' '''**'' ^"^ • "''"''' "'" "^ "^'^ ''^*''' 1** ^'^' """" i'"' rcV-3»6 13 1'nniDC n»3i3i iVc»?D t)ii to i» inifi Toft nv) 

I „„'!., ';^^^ 1^"'' "'i'' T^^^^i^ ■'Cft . imi' •:c6 : inift Tic6 . inift 'nic&i (is) : "'^sii r-»5 ^'■'»'' ^"2 W3'' S'wb -jjia 

v., ' '" '^ '" '^*' ("') • ^"s '3'P' ^^ '' ^'' P f'i i'"' • t'nc : CCD3 n6 cn'psni cncnm cdJij . cccs nti o'ficsB : r>6o i6 <3» •* ^^ n:? rmy tm 254 ^ ~ o S,<^: iN-To\J v.- •"" •...-, ......... .««.«- piii DTDi li Sip? io'» onnfi .iS 3»moi . ii mpi : wci snps cd 
licoi : jnTD iicb lio (s ?'bc') dt)' c<nc ns-jp (r J'»J) iio3 'mpm 
few »35 1CC3 »'n . o'5»»P3 T'ici . "jccs mcui : o»n63 «3 i3D» . nfij 
: iBb 6'is>:'c>6 cftj^lfe oncno ow i»3 "Jccs mc») 6'i . onrSo i'»» 
0'»'T"'ftn? . Ti»i" 0") 
Jp T33?i oinro opftc i» 
: lin 5p6c s'7ioi pic»n 
»W3 wsrw wc6« ,736 

h 31P Ofill OPCI bfi 6iD 

. ir53 is (f) : V'p '»' 
Ti5n . ?5nno : ii»n iiol 
n) vie n'3i< pcwi o'i? 
licb i'3»D Tsn T15T1 picp 
rfei 'rpcc '» nf) ]5i 6"5p» 
; (3' 6 Jfiwc) 'r)i5T '» 
;iM6cn io '10 .OTO «W) (n») 
•pD . 'pi;5l llJ3i8 'i» (3) 

IB J- I -: f^ JT I v.: V : y'r I r 

p3i':''Dii5/"6ppn'n'3j 9j;i '^J?S3-?rDK ^S ^3"?1 VrjT 

y)n'cic3? 1» . nil? ''f .^.L ^r«<W..«»*. ^liMUix ' *!i.<.<>.-n..' -.--.-.J ,. . ,. ,... ..... 

rci i5i5 Tft5 tnoii'Ti' -TQKTis p7 n> :nibj;'? nsmn '>'„-> 7xri kp^s^ij? ?pli ^52^0'? ^ 'Tnifi« -ici T^Vibi 
i'3P3 "HTO irT'ki't^ns DP"'in''"7J? mn'''i-ft"'i'wJ /13JI97 ^i?'?^ f^ivi?! 13 o'lwfiEi'uiiuijiscft '3iif)» vcioc rwiTO 

pCi 16 Cipn DC (5W1 1C3? 
<;p'? 13 93m 'Pp3 Oip» ]C3 

: »^3i rn ma) rv35 "55 

is tltfl . 0'-33»» 'p»5l 

: wp» i^ci 001 trtvxa 

Tnic3 
lii«DJi'«oin ]vh 'j'jnr'nyi 
W ira»ii '31? ft p . nif K i*i 
Sai . yimh n;n p I* 3™ 
'n ^a'n . 'iut Kmpi vyn n\v 
: 1*' '"0 PBcr ".C02 'ti nKnpa 
pTH in 'w racTpa 'n iT.n 
tm 7n . 'n s'na 'h mn im 
r»3 . ntrhch mn oioa . mn 
xram fix Sj? mn . mn o'cr 
'<oi minpa 'i ■hv : pp dti 
juaSn ■hv . rh uy ihs 'Sy 
•ipi T»'5j '':? . 'sn iraai 'py vi 
riran iS ^ ma in Sjr . »•« 


v.- T ••im ins m i? nsD^i^!' nnx 

J-. \ <T J j: : • 1 ,ST D'Sb) inmrs o'Jiin li rrc ;it«i tjiJd ii sipi inft; wfi j^ps 'n'i omsb nns os3 
:oai O'nnsir; 'ticni iimo'jimi O'nn ins 'fin n:7 i» jsi o'siin iB3'3iJn)';:n ?'i 
cn'B lira men 6» nui of ifi nmii nnipj OTipn fiio iSfU rnn m bitd . rftj )icdi 
f'shi I'waf iTpj fiipj TBB fiisi snj o O't^bc d?» infi isn o'jidjj >3>»3 tmSb 

npJn w)3 jiipn . pco : 'jw 

83'P3> 0'3BI' Onft , HBD ppn» 

. qprs q'Jfta inps f563 . d'jwo 
pim 3)3p Die3 "wro ds wcni 
lei iicia sf3 wJ? w»» ftT" 

1»3 ■33TO >» •>« r3'C»3 fiW 

3icnw . "iiinpo (ip) : an';»3 
5ft)9D nfif TOBS irij>»3 TinBi 
0'»39 0ift)9 0'r33 0J33 OpftC 

f)ft3 33»n» . nft3 ainnij : onns 
3-)))r)» onft ofjfts r»> '""i' 
i3ft ftSo •p3ft : ipftjsi fpftji 
■)j!ii3 . spiji cb:» oebi oph 

P"5Dft Vr.l/)J53 IPlft CBIP 'JV) 

<^ i» J v» IPX n^ XP'^y.';!"; rpT5ioDn» wbb p'si ip3)B3 

U," „--,« -«-, -,,,, -,-■ bft 1W>3 3TO3 ?'W li 310 (6 
717 pn??? Tj^71 ^}'«.~.? pij5,3Di»0 P3TO3 aJ?J OPD 

VJ'J3B S»1 

13DBK31 X1'3 

DBPJ 

r> 

O'SI T»P 03»R» a'S O'p'W 
I'CDn OliBP TO PlWpa '3 -3130 

fiia T3fi ii inft P'»i o'»ia 
p''i apiSi ODBu acJ3i apci Isft 
i""3 afcmp fi3J»3ia») i»i» pfca '3 


7,. 

airiD i3jT nix:nnn^'3r3^ tn-lnva,,^^,^,, ;nj<'7y.nnb]n£P! ;l'SSate»%];i 

/, no3 B':n''ni37i3'?y"'ix;^'?o "»■" ^"5 ^i' • '« v jt ('») 
^•^nnpi "njsi x^^'ipo it's"? •'po a t d^s^it 'y^H"?, n^^n^ ^ •ITT ^K r-r-iv ,,T :^T •• i": -: 

^^2n ]?^3n^ pjni'j ]i:n|n ^j; a'i i'»i ') .<• :ip 36 piajo .ii»n Diwp :o*b /b O'lps .)sft fcJe i"in»« niibin 83 piDD3 Wlft 'I'D . 'B o6: 'BtlJ 

p''i 'ui 03n Jiap' J6 'a luft 
inft 0? ft3'in ftpDi 6'a fi)o 
•>nf) . Toii . I'fi 13 (f) : 'a 
■33C j'W . a5n»a : p»»3 iptoo 
'Pi5t '8 pfti 'ppcs ijj rt) i» 
j'3i3a at fti)3' "s icibh o'fi ahi 
jn' fi)i 033' 6) i»3 )*')3a 'r)3» 
f^K qu3 asnnai iin»3 pBuai 

a'ai 31P3C 193 TOE ISD pCIB 
laf WTOlsi 0013131 ODift a3» 

)»i 'p3 OT "ciB aia Oil 3«nc rtnno 

left 1'P13!31R1 s'i3 -snft ft >3 
ema lira 131 ir* ia ^c ms o'jnpB teoo . rmfi iai »nft ia . p);(n') : Ba'3l« l»i aiwi Ifiic i» "ows wfi ■jcoa af Jsi aiiai Iftip 'sJu ■sco i» 0'3ip3 03a i')!3 ft5»3ai bbb 
Duifi y"3 mai 103 .aTO : 3i3f3 ft): c"sfii ovi'KnpBft >» pinft ia inft iftpmfi va ssnstoi 'd6 "a B'fta ioo'TBiD 3'3np3S iDoa jici W fiift liaa Jis ncs' t^i osa lesa 
iW3'i6i wift iJna'B 'i»pa pio? nia as "s ma ■)3;i' ftJ p u;" ft> unnx ib3 i"-3 . imp pusp (c) : i5 cnnai aisft ft'a3 i33a i*') oij5n3 ft"aai a'pisin >i) 'i '"pb i»3 
)fi'a'BP33 7J33 Tnft .ii33ia 'in (3) : ijpaj iair,'3a ftJoicaai P'ssa osds pi3J3 wift p'3'iin I'aBSPneisivijmn 'sa'Jcn' 'losi aftian ipifiwici 0',Tia' p)3J ono' p acEPj 
■jJrow ''» "5C3 3"j onim wa -Jirft ii» 'sisB h oai oa •avc'Si' oftaal 'p»5 ps: ft33 aB»'3»n i3inB3 cpioi oa3 anuo p«aB ciini -sisfi oa; T3aft» >3» ira ii B' oft ifti 
'ui orito ft3' asic i'ni ■snft la'piS 'i3'3 psf •snft: c'sfti o'iSn iJci a'a icft >3ptd •333 to o'i3» lasn i33 ^)t) np) '3 tiiftn pftSi O'lJn lin iw cj'aia ftji inftE wi o'p'w is's 
in6«i3 '"tai qrf '»» l'"*' W • '1**1 '■ pimni T^iJa )p sisc Bias ]» '3 p3a 1331 i'l p33i pi ii33io -aJ »>» i'3 i^jia 'to icn -pi i» mfti o'lJn S'inai ■33373133 pjs 33nBft3 

CfB J1P3 laa ft'PC «3 ftCTpo P'3 P3) 0J-3D T^P ^"^ ftW IIP "SWU 'PiSl ftBiP" f"3i 'po B"'1 V- 3P» 53 TOB3 '3 Vi'Sl' ft) "0 '631 VBJ 3'j 15 53)31 3313 i3» . 0'33»« 3 qUP pspj 

p3i >36 iftip 5b oarisw i'3))3 a'as psii p"»0'j B3p>a»)n)3fii 1*0 imti pi ftcips P'3i jusJai ■m nTHD }V2f smsD . '3i5n :(7 5'»5) t313 iid3 'sippt i3i ap'PS j*)* .»3p» :m'3 'Ju .6'nin»(T) 

: ft"») 0'33 P'33 pft JIDD'! 1»3 11D31 0'P3a 13p 1'3» . ptOI 3 0')» OJdSI 0'3l)n 1»3 

. 33RPn (ic) : (J3 Jftprn') 3bc3 O'pp pi 3iw »3S i'» ftia . 3;;3 : 3»'3Ji an'c i<3» . niBui 

1»3imn3 PTOD 1'3» .11353 (P) : (3' Jlj)) COlDa pft amsp I'ft' P' 3'9P3' pOTa )'3» 

ft"c) 'RiJ3 13 RRi pi aT3Bi 9i^^ '>» . a5n»a : 5rjia . p!i»3 : (r) P'sft33) »53 3n 
03i:»i 3WJ I'sa . 310D (B') : »Bi'i 3TO ]'» . 313 : 355' iic5 )'3» ni3 . '13 (m) : (31 
:'7jn38'5».o'33»»(3) : pmii j)o) . 3ft53» :(ib 5'»5) 3ino5 o'353a pfti pi sp-)po 5» 
TPi5c3 : isji . '363 W' "ivb t V36 i?'c6« nrm liino i»6 pi i»36 lO'cfc' nfion 

f»i3 053 D'30 nrici PT5 6i3 ir)'3 053C Of ia piflDoi C . 0313 '10 0') 

jw 6i 0713S0 "inb <)f)i nsc ii 0'7po 6i '3 p:n i?in3 73» '3 pocs 

. nna n'3 (t) : I'jco f|iB3 ciions loift fcio cp'io' i»i iniiro ix li 

j'3 ii73 nn nroi . oinnn : (y •337n3) nnn 'ofe i3i niinj nn» i'l 

ms asDoi "Ts . '5iiD ii c"5pi : ypo •»'3 tino oc P>3'c o'ipo ^tn 

8D38 o'Oi . n63 )iDOi : ir'33 D137 roiin i»5pi nno oino i»f3 oi'o 

jTonj) orfi 7c6 osnn jwi iiinnc onft 7i30 '3i . iiinno (ip) : »35 yn 6101 icc n'P3 ncin O'o Diniio ipi . •)CC3 nic»i : nt nimi3 o'n3o 

pn» . 0PC1 isft 6io : lO'cfi' 6io . 736 : 5'»' T5i6i 13 3cn '3i 3*3 ptn n'3 ii o»i i^i 03n» i»fi o'»"pn» 00c ic 003 n3ci or)b 'to fnftji 

ot -Mpji opT5i BDc» 0CC1 oncai i3ftn3 asno t36 6io tnt ofii in»7 >s id3' <\\x>7C i3Cin3 »70 ocjji opcbi i36»3 in55 qjon O'p'io' O'oc 

P37B or3 "0 'DI6 rrra lOf 6iO '3 ii 3IP O'O Of IWnSl ll'36l »5» ]'7 p O'O . n (tp) : 1W9 ift T"^ 'i ''' ''i' »"" ?CP 6i '3 li 31P O'O 

oriDPii "am ids' jcni yaio <]x>ii imco nnn is ft'3 insciw I'fi '3 nts j'fi lic qups bd i»7 .'p'P I'fe '3 (f) : 'jiw cjso is omi 'ccn? 
7»ii o:7Dor) 6i rni3npi b'o 'n6 '3 'o ipii i'3np vie noc 6i nin'7Cf)3 . ii noo' 6i (n«) : cji'sfti 0'i7 T5"i i*7 • mcsi o5n»o isi : 31 p 
7i»n n"ji3p (r) : mm unn 0736c iroin is i'7 17701 nio is 'lo ui O'O ynfi '3 '10 7»ii noo' 6i nsB . 1176 '10 : ninfii li 'n^o '3 »i5 

i'7 71J3l» i6 C'C 1I» 0713P li O'O'I 1773 DWI OilJ3 1013'ir'3 C'p'1?' ]*)» O'O' p OC 1?13tU' isft 1773 PTO'CS 7inD0 33p' 6io 1»3C i'7 . 73p' 
'ps5l 1133iO 70 is 'is . lC3iO 'il! (3) : ii3 73p' 6il OOi JITO O'iCIT '7S0i lioi liClTJI 77UD O'O' . licOl 3ir)D : li O'O' f)i |3 7i»ni j'fcc my 

POO 03 0'75ni 7ic6 001 07n>i Tiroc o'wpo . jKbn is : H i33) 73P i33 'psji liip nft '»'70]C3 70 is . jc33i : pimni iipo snw o'O' i»»i 
rat) as t::p pn !::5 rrtyy^ 'i^ 258 
ivj)3 5c») i»nc vo mvo9 
im 01C rnft 'O pi nfij l»w 
: \ih o'jicss o'r35 pw )» 

■:»«i lino mj pfii '5 fJ p6 
•inw o'bnn lb iwfii f"'! 
ftio ifton . rasi (n) : tows 
wJ . p»i W3P ift W ; "»fti pi 
0'pi5» fcwi iJfs in pi3» Pini5 

OiCITS IP* ifcilOCS pT3 P»B 

PCD pij iJ 133P ift inn iPiij5> 

■5»5 "n 5151 SiiW fiW 310 
•5131)3 isrii rai5' 1»3 twi 
'Sli 1TOP ini 133P ift OV'W 

nft-5 '»i ft>6 iRpin i> fi'o 531P 

31B' fti 'S Plia tJiW 'ni 133PB 

ISP ipiiin p6 pft ofiii TO 

P» 0C1 i33i ipi6 l)»D D91S3 1 ■DK3 ^nj?2i?^3 ''I n|sn D''nn'nn 
: nth n''2nmTnrTnr''3'niT 

IV -^ V-- v.-:i- ^r :t: • ^t : 

liii'j'n i2^^^n ^-r nnK tj??5 fiiin^ • . ■ f B9133 1 


AT" 1i^ . 'ui 'i 9n6 wh (1) 
fipipn nw '»ip 3'3n n6 
6i c6 fi'iw C^3 W7 

isi o6iD"5i nJ n»»c cipso 
.'pjsn . 'PCipi (0 : oiwo 
'oi . T^fe ""»» '"■"' 
'io 163 ion p3iiiaw7B 
. nni ttsn ift (') : ofo 
•juca nci no'p o'p'wi 
133 : imi»i wi3nB'C3 

ic inn'jj ojw 9P»» "jisft 
inissi « "jnfeJC 0'p'i?« 
or3 simi rsicin o'an ifti ii o5fi rj fijso pJ'^i ^133 nsE^^wS?'! lvTY\ ^T^^ ''"^?Vt1 " ♦ ^^C"'^J?- ^'^B^'^- 

PB> 133P » Vn BTJI RBSJ l»7'^ ^J^ ' • ' " ' . .T. ? ' "* •'^' . ' - °-^. -^ -= - 

■5rr ii n«p M 

5»3B '53i BCJB TJ'S 
■5»fil PIBPPJI jibjS 

?"!»" ""i1?ot;:i3'",''S «ic «rnP-^WQr?P3i ^j; naw « ;: a^n rr^nan n^p i^'ptj- -6,0 . o,ic if, (6.) 

153 po'OB J'sftl li W DWB NHST KPnp7r"}3;;133i. a-.-. •!■.•: ,.T : r> :Tt jv -: ri33)33 »JT ro^pl OIJB 

,j56r«ioi533ooii3o^5, ^3 s^Vg^T ,y " w B t fcHH : onnri Dnn« D^i'?K? iTtn::^'! ii» ai^wc i?'c6' w 

•5>i5o fti8 11 en's ilioi 133 ra Vry J ^y. p 'R.?" •fvjv' ' i:.«i— v"-: ^r. i- *-:i-:- vwfci O'piO' 

D'l'C 6")» 
P» 0''55»3 i/ii «TO ipti K^-I3n ^i;.{< ]'XXpn, «5^>'/,H',ri'^'^ 'l'^^,^*^. ^^P ■^''?? '^t °'?"^ v'nn (ii i»pi) oi'i3 tnpii 

ni%i7K run" nnrnS dr^^nt^'i '"S 'is(j') : O'oia T53T5eD3i o^in 

O'jl'IOi J» OsftS 13f . IP'3 0513 
IW P»> TOP 16 OPBJ ISfB 
Bit lll55 BT6B "5061 . ttBltS 
CI3n31 lfJ3 PriSI 0'P3 053C P»5 
53 pi jriBO qi03 'TO TOf pi 
113»' 15»'!3 : DipiB' 16 '5 •5156 
P3W»3 i»1E5 ^ZZ ^"O .0515 

ran mz w )pi5 o'o 61i otoo 
61 iIjjdi ■5»6i ddI h^oioi 05n 
'a ItD r6i i» 03 iIbbi i1 1P' 

qBPI)!p3r'«5 ll»B"5»6l 1i:'3' 61 

0)in3 ?f 63' nftp 015 •56P p vo fiip P'ob) . f»5' 
lifts Vi» 63JDD 'p»ia« 

J5C-5 nio»'3 . - - ... ... ,- „ . vwfti o'pio' 3'n6i mftio 

'o=i?B ':;\Wn: "'?PMi''i':?«:nK9:pn!;M;'0|i \^ _n3n-7Kinp7mn-"?«^ ^o =«>i 

:3\'3S6;?%?i?r^' ^^-^^^^ ''^^ ^-^^-p? ''''' n«i] nj? •n^2^^^t^-3:i?nbiD2 17/;;, 

" ^ !'■ J i ':"■>'» '•■■'■•• _,y 5<o ftiaooift 610 ow 

i;7D Tl^^K^J<7-]3 D?2^-7N np] pi r,3,» pso q», ,, 

• T jT- I - -« J" - T : jnj r5'3 . rn» r'3 (t) 

.,',■„- ,Un Ii-,n« lA 1^'^ ^33 IH V nl;? HXT-J^? naan 133 .nstn iT;m' S. 

«Tt<.3 rn5.{< a'*"*""' ''^'^■' as5t?^» ^i^^ rnlibVI mS'K'ja rr>*n rm '>m rnripa owi 


)!) nftpi iftp JB 63c 1153 6''D0 — .. •, -V I .JV -T-:-'- l-r- • ^ "lu " L * i ■■ ' 

IP' 61 iPiiM ijc Ep'Bi oTfi <» »*->p»3 r.jt?s 2'niw ion? l3St!ra N73 Vni^^VT P'lS'N'Ja t"^ 

piuBplp 61 pi •5»6n 050 wtil *^ i*: ' V 1 ••*>? "y |y*-'/ at: • j„:, V.T. •''-M- I --v-^ I : ,nnj 

i"f'36 '51161 iPiuB -536 TO6 nji H^^ipfi .TnMH^?;iNn !*>'» in'' t^T TOs^ D5n *t3r nina 

•:»6 ll'63 DD 1I IdB llBBI El* ' L '''' I-: • J v. 'v. t- j,'=:i- *f'"; 

:ro: iip6i W9 73BB iisiBi tiv 'ju^ K^ tqn synt< niiD rr-a ''^-ni2« naj<n-p n? 

S^piimfpt't'-.S l3l2^RN^5.Tr5^5?r!l»' • '• • •'•••' •• " • irK pKn nm . nnon 

310 '3 nrUO MT1 . B*"! Dn-IKS 

nmn pHn tki .fwn nm 
iSn irn Bipoa rs . r\yi \xrv 
fw\ fim n'own «• Ssi . wn wiVw p^B . 133P V> prw p"!^ ntiift: ■Tnn-n2» t'lop) ':» 1PE 1)53 OU'B Ws) .IP'66 (0 : pew I'JS . IBIBftB J (33 PttO) 9S» 61 lil 
n5s (') : (1 16v) oupln ici? vn osBfo ps . 'Pcipi (r) : nv 'i» . OBIJ : (j 

•.0l»B013B1)5ll 05-5 .ll»»1 : ISBB OBOB OTWO OOlO'lS '5B . I'Pl'iUI (j') J 0P)0 ^9 

o'nin» 6l3' ftW OJ . 131 fcO : 33W nfc 0'3C1»9 . 0'D1D31 : lini 'l6'59 533^»3 
•» Vf" • 'W Wfi '' (') • '"» 1^13' '"J" 1'"» DJ 9f0 n'33 '"3»C3 

p6 i3 "50* i»i» '>^»3 onfe 05»ft oft . 'i onft 7»ij (0 : n»C3 ftw 
pt is3C Psicno VBO ft'» '3 lift!) D's eip» eiicn'1 ]i'5 fttsi ]3 »3 (33 eels') iciw pft i6 'w' 'ftw'i ens 5»p i» o'fnpj vo ipjo isi jwi pn'p 
0U13P ]ici ,'pi5 ftio . fti oft : (7 e'737) iijsiai 9r? 3iP5 "j?a vm ]i)2i op3 nftipsj iftiP' pft i3i pft"? i»i ii53ia P67 "3»ft -Jift's roomii ift-jp' 

•5Cft C'IMI 137»3 inift D'PftP 133B3 "S'^a Ptt'CDO Js 00 i'7t (0 O'CC) 0'37 B'PS fti Oft JSI 7»ft ftil CTJI rft»31 pft»3 9'0' ftO P fti 06 "3)3lft5 07*3 

■:nft ]i33io cft7 7n6c 'sit e'7i33?i o'7pa W75» in . iP73i : ipsnin 'is o» O'O' P'ft is o'P'ppn csjft o»i» r»tft . 'PB7pi (f) : oiujn ocnj 6i 
'i67 ]'ft . nni i33n ift (') : 'oisfjj^Bfticinti eo'P' os'UT . nnb\ (v) :9n 71393 . o» i» : 7'95i ii»d .vs9 is (p) : lU'a '}»3 ipno ]iA 
fnpnsi '3C3 1576)5 liiso ic 133 ijft . -jiipj 133 133 : -jdj, i3ft '^^)^ ipft-js »';5l pipnr, 177 p . li »7i5n ifti : vpoft nsps 73pji iJ7ft3 pjjp '» ip nissi 

0'p75 ftlPl 'ISlClip Jp '0 7))6 p '3 . 03 '3 (ft') : 73pn P)»« 0iM3 OC.'S 1P7iw pft 0ft7» ftil l576J TIP . 31B' fti '3 i» .31P' fti '3 : ftl? '» P7D» npftip 

Dftoo ft*3 MPi ■ji»B o'53» pftDj) 53ii»o i 63 ftip »dJ . 131 liwo : i'ms ana ft7pj p) 

33 (nimi) y} )^i4mff^r "tn ns «i /Tnn*^ rsn-i ")37 oD M^f>i ?uni) wru niJ2^ n^^?^ i^j?3 ntJ^M B3 : man 

: on37 pe>i6 w .WW , ^i,,^^ -L'^^^-SiTJl' 

nih''' ncx lis ifi ma a^ : nin*' 

.nnjwarK wwi "oi nH-^pa TQ '?«5 l^^'^m tDS'^D "IpS? 1^ e"5 i J'B '} ', Knibiji n;555i «|iDi 
rr?\irirn;i iiiD"'Si;]''T?i 

rrrirr. n'^n^KD^?' ^i? 
wn V- ">5x"]h5 "TIT 
P?T. *<o'?l "'T'2 D"'A«"iTi? rn "njtm . prm noma vh 
'1 rns 'T iry :n3"i nova 
•on <> . -fhhycn laii '"oi sjiDa 
r* wpn irvnn'3 .la'ona'jsn 
. D'u Sk Ta insTHi .nm laTn 

'■«'DT iB-yn wyoMmpoanij .^ •J'^-' "^ : •. : .-^ •- ^-.--^^ i,_-v_ .__,, ,,,,«, 

nr, TB™.TW«ffli6na^ OTO]^ """ISS D3;7J?^ \nnp.S1 1^ 
lOKj-BKi .K'na B-aina a-ir 
B'lBon Sa rawj a'n I'-ia hwip 
'Sa ^y ^DD3 BSaaP D'p»nnn 

neS ''? JTon "nji meon 'ibb 
Bp 'Xn'nwi ir» tftaon ruoi 
I'na mrw irwo 'n a'ro 'Ti 
n»' 1*1 3'ro n'S rSp "iddsi 
v'tva onir anm 05? inw 
uSixaic HJ^jp 'Kna 'n»pwi 
: na X'c"? no >tj»T •rn imtiD wrnnp.a Ni52^i<p"'n^?i.;i 
rrtn^— on y^i^^nnp*;] a :njn,;^«^ft;» rnvt n^si *«5ijtj' '^^p :rTr 29-^3 h^oxi 
-ma nnnirtnaf rii^« ^3' '"" 
"13'Ti-rs* h^ rman'mn'' ii^a >■.» ■• ■ ! I VJ-.- 


: tr J-5W rnifliri ?i5c iJte 

pro ninn: 

p» bp . Tpoi WOO : 'IM 
.ttnp-.ifro.ivj :fmfw 
803 : ritKi vb pews 'lifS» 
pirto cte t53 1*1 nBari--7«ipiom!iDfenr,— ?K „.,,,„ ,^„,„^ ^__, 

>■:: : s „' ''' -'^! =" ■ WD^i^ l^^riZn NnpTO 
najn .*iin)«> :'i) pvTSjD .Tio rvs jvim miSin ...^ ^, „. . . ^ ■ ^ ^^^ ni «^^;i 'JOT 

ii*7 ?33"» Mn' fcii 'nnn BJ»3 

B3t»? tt'icr' Pt* ii "jfcJ 1^6 '* ^» . Y''' '^ (J') •• f''5»' JJ* AsW . oi^JJpb »n '^to : 'T3 5d»« 'u j'6 
m* 13 :'?«i'»3 ncf) "jiS^t Jc nwo . -jipw "315 : irnn "jop J» 6'Pi pri3 o'? 6J imos O'iciT 3»3d '3 pBus nipj 
: 5»fc 0533* ^m W)ni»i tt'Jf) wii oi wd* »»i o,«)fni nrnJs w? ftJ? to63 . 'i3i »nv. nnriini cJs T5» «o . d'Jb 
OJ .ri3nixr6(5)23:i3J' ^W • siWn :Wto»»W6fl .t)W3 .-es'CM iw33 5't»ib3'J» D'JCft . wj*i (r) 
>c O'-ST oM W , wnib : jif» . pcu? : ifJ» . Jim (j) r^Jno n»3 nrc .ciifto on»C3 : woe 'm y^3i> a sno onft 
fjo naa ito» rb . itoi (?) : p»j» pcus lan cnn oaJ iwd Jh .bujdo J6 : ctonow 
BW5»S3 -sinsoj TJ omfi pft 
: m-az vhbi rav^ H*' ■''»' 

P'B?> 05-)'B '» . sin 'Ci 0591 

W : 9bj< Pi>»i sJw '»i P'»' 
. mv ftii irco' fiii oo'is oib' 

pi VJ'Oi W»p''5 '» OPS 'WO 

O'TJa (b) : iuD fti o'jpiJ) o'lCJ 

•,'5»ai 8'PI '■jpi 3'P3 . S'P' D3'>» 

nin> . »Bi lEB' ii 9P''i : 7nft 
. oil?' liE P'3>i : srift ii: li'P' 

Ifti ai»Bi lUftC 1»3 Wftp "5BD 
('J»a i» InDl ISftP 515 093 
P)B)p»3 ftipPS 335B BI1 WnOOJ 
I'lC) V)3il li P'3J1 IBITB) 0'31 
. in P'3 (3') : IPPBBB '>3 OOD 
DBBB OCt» 8'5 ftl3B 'fii 717 73( 
13CBB BBtB 711 '5'1 IBftB l«3 
lES'B ifn S'S pi IBB Jai SplSj 
1'BSB HBi'B IP'3 '331 1'JJ 
7p3> . BBCO 7F3i Ul : 0'319a 
5'BBI Si'3ft3 IpDBPPB Clip 
flO OipB3 UBR B3>375b 73731 
3B6 pt piB5> ft3»B 'B J3 jn> 
BSBi 8CB 3:'1 0"B n'37 0:B3 

VB Jim ii'5oi : 7p3S p bbs nn 
iJiwi 1Pl6 pcisc 'B vs . psw 
i6 ron 7»B «|«inB vn frn iiusi 

pBIBI 0?1B3 1R'3» ift 17'B npi> 

i6 pp63 n'i 1730 jiBB h: 'd 
1RP) 55n p6i pn'3C ift o6iio3 

IBfi y:) pBtBB B'3 il»B 'B l) 

ilia iiij5 '3 pBiB TB ill: li'Jai 

6*03 3P3 . DSniiSB : pSIBt 
O'fiJBji C3'ii»B e)"33'7pionPDS> 
'353 (J') :ii'531 t3'7 7BfiB 1B3 
jfiipi OiBIT 7J33 7Bft . I'ifi 
53133 f)'5B 'Bi pB85 P3B1' 
PB1)3 03B1' ft'51 pn» 0'P13'3PI 
7lJ O'B '3 71B'B0 7tJ of)7? pi 
3i IBfit 71B'B 0'P13'3B1 391 
O'ftiPB T3C1'B Ki Tif) '339 
ft3' '»! 13'iB RU' '» 0'7Blfi» 
'RBniSI Tift ft3ft »33B fl'mJIBBJ 
R''B9 'ilil Rn3 1B7B . W)' : IPfi 
BTB1 BE137 SB'O P'JIIJ fi'9S 
BU7P1 17"i» pnsBl pi 53B1 TJ' 
l'3»i 5TT Jllij 7»fil PP31 ir\ 
1B3 71B'831 PBB3 fi'BB OBPiBO 
: 9BD3I T3' OBPiBJ ift 7Bfe 
'1339 . 97»'J . 'P7PB1 (7') 
7Bfi 0*789 7B1> 05l3 BiB17'i 
Bft9 l'3»i 3B>i Oi'EBP 9'Pt3''3B 
93S'3 »'B3t 7B' 7B3B Cft3 1BJ 
B'3 77 '9 7Bft BS (ft) : ft017pj 
li 87Bft3 P'39 703 . 9719' li» 
)8 qfti 77 TBfi •p'ti II Ofcl3J 
P«J 97nfi 333 Bftl339 PftiS 'B 
PBCB 7fSi 13'7 '9 7nfi 03 717 
71» B9i BPlfi IBft'B 71B l) 7Bft 
931B9 BnP399 Bft't33'BI OO'BJJ 
. 9ifi9 B'7»B3 (3) : 18BB» Ofi 
1W03 7BftB 1»3 87IB0 tTBBJ 
'IB B'B' 1ft 819 ptJS »3BBS l63» 
3BfiB 'B> liBB P'3 919 B'39 
07h D33' ftil 0'01D31 3373 O'SSIT 
7Bft 93 (j) : 93IB0 '3BB3 3317 
317? DifS 7fitP . piBB T» . '9 
oft '3 (7) : pBtB 1B3 B'SBI JlTi 
1C8 

JT'X DTOD 

1'39 .]riv(T)) :b*bj IJID 1b31 

: (ft 3l'fi) 9iBP pi ftil 1B3 9Tb6 
pB.iB3l(B) :i'3Bpft .177R« 
epfi 0'7E39 ift 1B3 9'PJ1 933B9 
:8l'3I'3B.J>Bi :(»i I»pi)iB» 
. 03«iJBB : 1'7 11C)B . 13»7 (3') 
. 7IC'S9 ; Bio , 7li(j') : e3'BBl) 
97*3' 11)8 . PD' : 9iei 7B' 'io 

: (n> B'ioB) '3 iBn3 rJn i»3 

'e TO IHBI J1SB Ob . U>B131BB> 
.VTpfil (1<} : (S 86} pi* 0D6 1180 

IPS .1)501 :oB«a p» 
U^ncOvi* stem : 'sfc ')Pii' ■;cft BV infti 
p6 ■«> Xfl C'fl9 Wf) (IB) 
riTTur i>pn o'?n ti"i)fti . 'JB 

■»3B5 iipB 8'0 rft 5WPi C' 16BJ 
|Dl»Br) 0"D5 S* hW oft '3 

■wars JIB C'fi 8'8 *fit oi>p 
twh lisp i» !'» '!"»'''i ''=" 
"mfi 13 iincB "S i> »i» '9 ■>»"• 
Mfi3 . WDBC roc : ■5C3Ba »'8 

l5 1>B 151 13 '3 li IBftCJ »n»B 
e'jftni IJI pi OTSC OTfi 'J3 '3 
itIO '3ft »1V 8'8 Cf)1 03V58 i» 
PBB 0*8 ftS l«'liB»3 'B' VO* 
. Tpj3 8?SI BBC) . 8'81 («) : 'J 
■5Bli3 3P33 l'38lf)B1 1'Snpfi OpSI 
IB TBP BBB' pi . 0V8 rter3 
B1«8 >3 li'ftn'>5» Pl-O'Wi PB 

•[Jib iifist; 'S> 085 131 fiift 

CTSJB r» "IB "5P30B q'OIBl 
•3 P3il8l PBCW tPiip B'8P1 

s»np8i 8p»i8B wi' osnrs 

fcil pIT tt 1B3 8RBSi 8'OP 

c'8Pi n'C qfi iBsnp' s»n' 

131 83 BOP BBb 1B3 3BJil bfc) 

w -iBft (p) : o'38j r»3 8Bnpi 

I'SJB 'JPPIB . DMB '3PP1B 
N 8B> eft '^B "JB'ft »3nB 
■Mjft ift BIJIB Wft} B7ip W'BO 
1» fc> '3 3l'fi 3«ftn )i;3 J.'O 1b 

. ijp 'Bft 'i »8Pi : ^n 'Pii 

BMS 'PftJ BTlp "SPPIB Bftc 
P38 BBDII : '33P 'Bft '> 8P»8 
1) BP»0 ft> 8Bb 'Bft Bn3 . 0)l8 
»■» 11BD3 818 'JBB 05l8 P'TO) 
PCE 8C6 B<B1>C P9E 8}B IB 1B3 
DOT) B3p> 1 CB "Bftjl Gift's 
PISpSB eSB 33) imJ BBHB IB 
«>BB BitB P')3 8'8PE sftS iP 
BB) (B') : 8Bn33 cJtpJ B'OftB 
Bft38 OBItB 13) ftl8 3ft)3B . 81 

.ijiiB anij (3) :p-)fi)3B )»3Dfi 

B3 (j) : '')5'> ft)8 '3 JBip 

•jxi (1) : TCB' '''1 ■»" • l^ofi" 

•)Bft BnniBB 'to )>'ft3 .SPB 
B3 03> 8»0' ftiB BT3 1'B' 03T3 
. BP)ft «P»Dfi) .81333 Bn>8> 
B'TESa . 'PBPiJ) (8) ; B'1B38 
BPJft »5fi) pnB D3Pft )«nJ' 
pft) BSPft 83fiB >nJ 3313 B3Pfi 
. Jins )B 3318 IB ()) : B3PB8J 
VBB )8 8Bn>83 BBPiBB 33DB 
pfi 

'3 Hinn ■"imV nTn : aina 
. 'n TBD WK n'lys ''di»3'odt 
'3 iSai : py pna nfi »'h 
)D can iSai 'd'bi rwipa 
iSai . 'D« nipaa Aa'i . nonn 
'd'bi 'n it-TDKfi :n)pn bbh2 
''0 a'oai rhv^rm v-'a idoj 
nm ''Bi 'i B'wan nm : n'' 

Wa 'D') . triB'BT B'TIM'n Ss 

. B'aSo «i»n "jHyowKa 'yarn 
: narhan 'Sa ah aso 'jan 
n")eisa ibdj '•oi Va YV 'a)ri' 

. BM («) : B'»B3 . B'»3B (:') 

]»3S . 8»nr-) : bsepb ijbb J'jb 

B'SC) »> 883' Kta )B3 8»' PpSI 
: iJtS BipB ftlB . BPIB M : (tB 

p» . iB» (n'l : \\ni 'in . p33 
. sis') (3) : i)'J3 'iB . jisn : 88';< 

■531B3) 1)»8 Diss )B3 p)JD 1'38 
, liB pft : 3130. '>B . 3S» (■») : (B 
. WDft) : 3)SB 'ifl . 8*558: liB Jft 
^ftfl B'ft J'ft) 1B3 PBJ38 I'JS 

('>P .D)B' (•) : (B" B»B«1B) BBlfi 
J* 0'W») V» BB»* IB3 B)BD to D n-^tyr ^-) \n' i6 'C« n'5 ^jm?n "IB^2 n^*N ly^NH "TinK Its t'^ll'ia PDJB ')Dn mo WD OM 

nj;^ nynni np32 npVt j;i2trT ,06 pfinnOD onn6 men OT '151 omn pin? i6in "•nsr nnnp nt na? n^ cnbiy pujjnm .jwins (n^) ^t?K "pij "j rm\_ fypp ,. 

,,yT^- '.1- I- st:-: v: t:- p^Din '» . 0P\6 'POOfil 

i:i;?a «r"{:^"n3 nD«'?]n3n pw6ppftt? Twiipbs 

hn^ nin^ nt^r "''7i« ^J'^y on*?: = 'p»' ^"^ "»" p»' p^^d 

T <T : ■.• ''11- ' A"^T jt : • pp,9, D^9 " '. '??'>' '<0'^35 
prn^? row "is ;' cnp^p )'B1 'J n^«r? Nj; N;jnp. ly^ ^^-^^^ ^3 ^^.^^^ ,^,j2"Y» lat^-la Tn nTOD «5'?PVn"'pT^^«1pT;}1 
u? i"inoi t£*;!54r- Kits'? ■■••,: v'. .•;■■■ ■'■='• "V^ ■••• ^" 75iDn)'n3a7'j5D1'0f .»o6 

nn« nu;«D3T'3 na^x nariT'sn . '^ c^? -int m -. ow 

°'\".. 2II' IJl- Jii 'i,i UiLl. mica? PB'n f)i »-56Bil J.bi5 

'J "n^l 733 1!?P^IS 03 DW7i C'ft-snsnpp'o fcj.foiu mip 

pnp D37g Dnsn D^^BTSn o-jics bi Pf 31P c'f) Cos 

I.O \r: , Iatt-:'- -:• «.t : ^t : OSCDB SCR 6J 03lbO t»'J» '3»»C1 
nil '"I'^l ^^1 **^-?'5' oviMi 3inn"lD=l 3nnm0 l n3'nn"P PfP nwomlina.mnJDu 
N'l^Q nOT5ta^ Tjj ., t<7i Dn^Tj; Dvp-t<? 3i)r^B7 ^^»%;5'^^^^^ 

]\T5^1 'fea T4t ^^^T ■ '»5 (7) : B'Jcn pinon . ciw 

/.!» 1 , ,. , . Wlife3CWDi»CJ'toO»»'i5B 

">'3iD in . 'BBDiji (0) : eww iJjiD Wi I'ro Jb bnew nfc osb nb . 'nfiofti : w»» ddJo) 07'3 onipji dsdij oij^J 

pbi PTbni ym . vdo opv i* w ; 3«i6o >i» n» ppwi onix) ■)«» ino n* . on» to ; dswj cnJ) '56 iJfo os'Js 8«tb» 

"\ .1379 :op»9Atoei6» '^1 D rrtyr pi^ b3 137ft vn (n) : <b »ib odp Ss . oi» : pnJji . isipi : >tro 

WIP 0?'S6 fnip '5>D1 blp 0»-)?il pWlS n»l3 Vft OO'ift 137ftD P» 
0?C ?£>1P 'J n37 -p'Dl) . ^i '? 137 P'?^ '3 : 71D1 DBP PiftVJJ 06 O 

. i3i3f6 6i vinfti (D) : poipi ms ii37i . oipbi : »pift d'didd 
ib'b ftip '3i »S inft ofti 

»3b3 ZK\ : 715 ipiP'bP3 
)» OMfi l»)5cp> 5<J't >»e3 l')3)) BBfil . ibj -pi )fi-)C' 1» 7»lfi . 8)3 : '> O'JSiM 
137 IBft 518 7378t D'pJf) Tp'l ims )jp IBS ncft )»8 T») inODJl ?>3ft )pC» 

o'Uio 8i6 i) JBu 6> T3'B> inSu JbisJ nn Wfi Jfta ijj; pioj Wb in o'8 fti 8'»7' 

IPlfi »J JOfi 1«5 ') 9'8P 1'9 8)»»> 7»fiB 0» 11»> )> 3CnB 1B3 IWi O'P'OD' 5^^' 

JfiS 7JJ5 fion 7J7 8»» "3378 

t»3 IJ'Bfil 3i:p oft l) 7»fi IS'SS 

, '70 '3 (r) : 05TBB 

pi 8ftl3) '7373 737fiB 

D'Bnot opfiJ nn o'8» 
7»i pmi nfi 7sfi . pDift 

DBD 0)510n'318i 08> 
0»n '737 '> 0'7»lfi 088 

1 _,__i _ ,ii 'o " , ■' V.^: /*:••: r t:- Tt : • t-: ••-; '^-t • '8 737 8'8 '3 ') 8'7»1rB Olna 

:'Ppi?D»Dn 'i . iwn /•.- : .: ^ •.•::•.• i j-. :-iiv. 4._sL»„J^^^'„J_„^„..\ 8B7n> 'Jftia '8 737 7376Bon)'0 

: ipc PHP >'ip . 17W riya 2^k3 "'3'?3 n^m idij^2 niy «<^v~<J H~^> ^? ~t!v^j " e\7i v>» 'mft o't7n» oob ojpii 

SI™ AT-^??™ S'a-1 rai 'iii;Dtf 's - : ?aK . 'OT?venjn:r5pj'«$3 fs S°arrif.re 
iiiS ^'i*,„r^.'S' ''?«i'«i "'in 2'?Ep map r^/'rfry.i^.xn^^? ;;;S,»!A;™':3 

Sf,;» »™;,s :b»« '??? 'T5» fetf tfw-s-.s.JS._,f:i? ssvi'ij''*"'?.:! . pptt» ♦Sift :n3C o'03» p2nlN2:J niH^i a^ tH^K^n i<7 onpft pwuii wi 

IP'iJ? 6i . toco fti '3 (ft») 

icft OIK) inft (7<) : OP3P3 

D'TOwyft ''ftiD .D 'P7i» 

rr> bfli jino ppp ftK» ipb3 
v>w wft »>pbn cnc w* 
ow I pineS : naipo Sk warn 
•Q7 rm 'a ''oi ion 'ki ya 'i 
. 'jfiptn new 'n "Wine .lon'n 
amo mr . ik 

, 77VTD linilnp ninpS?]V^3riPT bSs'sJs '0 737 o'8 .mm Bftj 

ly^V Wjjp, /w .1,111.1^1 .prejjj ,,59 Bfi 8'0 oft IBS pi 

^'» y n-KQ "'? NLJ'K^N? nM :'b737P 'ns >33ift'5i8))7DBftB 

"^*'W ,«k«^<« -«C ^t;,!;^ \Tli/s; i3lftft5ni3l3i'pft>).53)3'B'fi)l 

nSi??!, rr."? tllS;"), ^jn?: )B'>ftlBft8'8 9fttB3'37ps)l30> 

"•"•"I »«' ! JTJD WnijiniS 7Bfiio8in»ifti'PK3ift'5)B»m> 

*~ "^ "» 't ! fijB' BftO '3 7t5B 7nftim»» 

^"9.5 I545 ""TJIDS H'^P^Q P'Cn" 'M' Bft '3 83M1 73C 

JL,^, ^f-. ,«-, -; ,^^^ , J -.4 Bft W)3ftn 03p51 731 7nfc PIPMI 

"^ Nr"INKT171W-l5^DpW 'M»c '3 (') : iftiJ 01' »fi )3>3B 

t ••-: T-;- 1 -:T' r-"i ciBlftB S78 llC) . 0*37 B37 

n^j5ni< ]iy9nn'\ pn?^ «pift otobb . 3«3d» 7u» -. ')» 

<^i a'" • niBBn Wi nrj i"'"' i*'" '" l^" •• *''='■ 

V^i t3iK^ ina niK^v o''" '>» ""' '»' '"'»» ""MB 

ilL.. „_. L^,!' ,--,,JL •^"' "'TBlft 08 8B1 WJPJ 181U' 

.tDN n^l ]\713 VTiD^. BiTB-.DTjJi n'« :8i> oi 

l«3»'S3 ^O 'a WTTU* WW'S ;a aMia pcoi pinra uunn d'oi o-waja 
Sai . ntm 'n 'in'r* . prow 
»n 7'oa V'a 'ii37 caina 
«37p rrvM vynh pnv 'd'oi 
a . aS 3H3- pmra qj . picin 
SaS pnr 'n"n . S'oan pn» 
n»pa H0»«3n Tpm ':m . nsi? 
J'Vn HD7p pwB 'fiKiro hSi 
'331 pinrS 'n 737 nr\ »3 
Tt p 'jeS msr moon "tbo 7BftB t»3 
OPlfi . '»)J '7B1B •B1>B BWft 
08 •BibB 'E)ft 08B JB10 'P"8B 
B>l5 8'8ft 'P» O'tJBt 0'7B1B 
l)3151 OPB' 'lift : 737 01B3 )B3>1 
OPB'1 Isft'C B'737i 8PC' 'Jift . 1> 
18PBJB 'Bi D'B'p) BPpjl 0B» 
'Ol (ft) : 'SB' O'ftB P»'1 BtB8 00 

omi «>P'noi CSBW oo . loift 

07JJ3 71B9)l<7» -mimi Sltft 1P« '«B ift 7DBft ftiB '»» O'O'BpS 71313 n>» filOl !> »i3l« ttl T>* DWi'l '>ft 7»ftl ''O'DSO 'O '3 7nBft fi> 
7ftB 1B3 rpS OipB3 73S ftlBI i'3CB r377 )33 7n 'B'l 183 SpMo )')9 . ti'3E8 ft> '3 7fiB 1B3 : ^'pp 7333 '7DD3 8'7B'» '81 JPJV 8J7D1 
CBJfiO 'B3 8'»p) 1'9' '3 D3CP ft>B 9B'>3 9'OP PCI33 BRifti »>» OPUSPBSI OO'IBBS IP'JS' ft>B PB3 OOl 8'B' 7B|)3 l)'3B8 6) '3 
Ijtp oft 13 IDT fti 07ft 'J3 'J'si p'7J ftlBB IPlft .p'75 ]D15 BiftsS 'b1 : 3P3B9B i»D8 ft'B 7*1' 01pB3 ftiBB 1*1 7Dn . l)3' ft>1 : lil») 
IbI'CJI IBlb ftiB 'B 1»7'B CB^fto 'J'Si 19B97r'1 1Bij» ift) ofti ip753 19)»V 'l)j3 1'CBB IBS 7PD3 13) oft IPlft 1013 BiftsJ '91 1733 

: ip'bb) o'5n vb o obbb 9pc' fi)i )3ft' ft): i) ji):5 . )'J9 . '3 o)En'3 i'9 7:ft 0'7'Dn8 7»3 8i TBft . '») n'B (;') : i'c»b3 

13 7)lft 01' 73ft' 31'ft 7Bft pi 73B 733 '3 9))p WJ'BD fi)C >» )P ^ftl 07)l9 01' e'?'750 l))p» OEM Pn'7»0 . 01'9 7176 (V) TIT m'i':i^ p^ n^Q JTfW 'iW . "337^ «7» «3 (ft) : »i» O'J'uin oilSl plDC3 'D"D 'if) . pIDCJ 'D"? 
fJ3v) 71K11 euro ilp3 ftTpfol 'i ?C»>S 0S10 J» priJ '3f) nif)'33 '■337 

•mnfn (o) : ?foi3)C' 737 7i3r3 d»)5»d i? 'mf) O'C^nn ow . ?b7Di : p713»3 
-70) 7W 7376 ftii '3 i» 'P DC K)'3&3 7i5fh fti '3i3 'mnft om D'r)»6 
"CP) .'n'fthi : 'nir5r3 di3;i n72i3 efts '3li3 ?'p nbxixi i3ft .'3i3 fl'?i : inc3 
' 'rh . 'PPT3P '3 (') : ?7>3fci 'bi pDftnoi 'nii3' ftii sf)i33? »3 ii3Di q'D phi) 

- nna vie 1T» lifti lift D'7nif)C 3'3Dn D'3'lfc rtJ'Dfe D'37 '737 'DPnCC 
: '3,-n() D?C C'P3CD 7Cf3 C'fti D'ft b . C13f) is : lins '36i ftp? 7C7S 7'J31 

)rft3 . omt>' 'iift ; win I'jp fcini roiCi nil} pvpi 'pipp i» o'Mn top 'niic 

> pop) Tfti PP'P 3"D nD»3 P'P'C 737 737'n li piSttl 13'737i PRlU' 'ilft 

« p J» pro 713j: 07r»i 'n» 'p p'p r'ss pjp . 'Pift 'pi (6') : »nn i3Ppp3 

7» Pft P'J? Plh35 'P PRftl.Rlft35 'PI (3') : D3CD ftil OPi Pftf P'PP OilP RD'iSI CR5P3 V3'i5P f)i'3 Tftn IC'SP) .7bn 1C15 : 0P1 'CD RICPJ 'i iJsi' ftJl •MT) 

: :j') : ys wa cp3i n)i, 'R'ij fcii '7d» cpi cc S'tp piin '36 yih 73i . yift '3 : cpd TPnpj phft '3'r3 ich '36 mp3 3ii pvis rocrd Pftni I'pcn pnj 

: ",'» ap D'31 »3 is 3J mT"3»0 . DVP 'jnfc (T) : 713(5 mitt Pt) J»l p«3ftP Pb> p/> 0'P7PP TI3 i*}? 7Pft IPlft liiPl 'pi V)'D p75P »C»f> OPft PPPIJ) . 'li 
Of T3ftJ B*l5?1 36i Oi DW'CO tl>T09 W fe» . O »D7Jl» : ifW •Pp «» ^TOO '» »7>» 0»»T : (ft) pjpj) 13 '737 'TD pi 'PB 183 »"}» . HB (U) I p)l3' *)» . JsiPI : 8PB91 '1B» 
l')» . D)p)l : qUB pBW . 7IB1 t (j' )'B)) pp» lOBPJ 11C)b ftlBI 7B1'B P7DB )')» . OBP 
: fo )'»)) 0'7Jt3 P7i» 183 qOlftfll 01)3 . 7li» (o) : (33 )6,-in') Pljifia )3) «lD)pi 183 J») 
)3i3B 'Bl IBS BptPBl aJsOB p>9 .)3)3 : (Ol) ift)) 01B8 IBS BS'l'l P1B"9 )')» . 'b6))1 
)b 7Bft' 317 »B )»1 B7'Bft )'>8 . P37 (') : p)l3' ')» . )3lfil : (j 'sft)n) tftl3 01' p6 
IBS 'lUl Oipp po . '7B1C : BB'Oft )')» . 7UB : (j' 737B3) pftB P37 1B3 BB78 B7'Bft0 
)S1 9)pP91 )lSSn8 )» 7Bftl nCH 7Jn )')» . 'bM : (l) B'e673) 7378 Bft 78B I'Sfti 
131 •»» . 'Pifi (ft') : P5l3' ')B . 8)31)1 : BP081 '1PB ')B . 9P1B' : {9)0')9P) 10BS '»)»31 
)b 8n)59 l')» . l)'3B9 : (DP e')9B) J7») )ft 1B3 piP . J'TB : (3 )ftpm') V"ft 737ftl 
: (0' fc'B) )»3B»1'377 is) lYI '8'1 pi )SB93 1'E»» BC1BS RI'TSB fl'SS 907) n')j88 '9 
0'>7B : 9)R39 J1B)B . IPIJ (3') 125 nrp pm 

K)h mftjJ '0 -mf) n (re) 

. >ftis' <?i6 : 51)0 fi35 oj'Jk 
n3»i '35i D'fiwn 05: t i» ifi 
ol: 's 'jfi oo'?ift onnfi o'oift 

Tn> S'i'' "P" •''" '"' •'^'^ 
<•}» . ons iJ Jm : spjdob ipss 

'CIT )6 PISBDJ I'S 0)3 '3 OIW 
TJJ . TpB (fi) : OfiO fe«0 '3 

ob >» r» 6i5B in» iTM 
: 6«)D3 )« fijon pJi' 0J1P1 
fiisc o'C'stn c . p;b5»s i» (3) 

CTB i"l '3fi 'Jnfil 19)38 P'3 
J'Cl»l D'J» '3B ')6» filOB 'J3 
nfllJ CC l'0'J3»l ifilJ P'3 C»W3 
•5DB3 : fiPB'3> P''1 I'llCfcO 
B'O 010 '3BE0 .Jl'JSO P'JS 

O'o 010 TOBO . p'l»o iwa pinj 
p>i» »p5p»» Olio* pins iP5r» 

.IBB'Oftlp'IPCBfllW ■•1»'» 
O'O 6»B "Bi 1»S '» P"'? 'Bfi 
'* '3 -JBlfil ft'3» 1B« p'lPB 

P'bI ool O'O' diJd "3 ti filp 

B05 p633 Vh lO'BI' li IBB 
•5Bl6 0P6 IO'BT li IBfil -pB3 
fc-jp tt IBB ■)311 IBB 'O 61? '3 
■3UB eft '3 HIJCB 0B5 IP'* '' 
Opfio 1B3 BIB3 O'OP fc) 3'3DB 
)3B T5 O'O' IBB fiif) IBlfi 
»3 IBC finpi 'l6'5 TMl TPO'JO 

. '0 isfc 03 •s (•>) : li O'O' iw» 

JPU Wli li O'O .lUBi 1JB> 
■JBfc 13 fiifi PS'I* ^i' 1^ '"» 
1P6i3J3 op» opfc mpBJ li 
cPBtsB inpfi isii !> PBJS 

9»0D eoi IBtfc OpfiS ipS '131J 
Oil IDBil llWi OBJB OipB3 COi 

«pp:i (0) : ooBs intP opfc 
coi 1B3 qpiPi pnn r» • I^'P 

B')lifi3 filO I'DPI PlBWi JSPO 
31B0 ■jJlfiO -SBli 0}3 JD1D1 

iTp' ip'i join ]31 ip'oi 

JDB' ttl Tift' ni »»» i»B» 131 

piin iJifioB »Bi pw -JJifio fc-spi 

.OpfilO) :B-55 B»i IBpPlOlfcB 
is -SBfi OiBBil . l'30ft i31 Orfi 
0301 BO'yifi 3^3 liB'Br30ft 

opih -JBii sin i333 r3p'B TBifi 
i33 '3B3 isi' '"' J'JBB IBJb'B 

few oiipoi njpi IP'S' oc 
■J06 IJici o6bb pfij lisp's 

D1»P OBI IBfcB inft '3 13?P OBI 
Biip -pi ft^fi ■"?' OBB filO BIT 
OftBB )l63 ISp'B OIUPO li ■»! 
T3Cft i3 DOB piDB i33 IsftB OW 
» 63« '3 T306b B'31 IBli OJO 
OB'TSB l63p(»i3l 1»3 018 l'JB3 
IB1B31 pnOB B'31 IBli PJn 
Wife 030B 'Bi . '3e'PB (0 : 0'31 
SdJ P3B0B3 IP* P31 linSB 
'0 'JB'PB IBfil nsS IIPB DBB 
WO '3ft '3 1130 OPBBO DiftS 
OOfi 'Plflfil IPin'iB IB 'b5b B31B 
•3 •»■! 'PCT fii 030 O'Oifi '0 
ifi 'i BIBft) «3P'BC Opfti '3)ft IDS 
tD"0 '3ftl . PBfet . '33ft IBS IBftp 

p"B . i3ini "sppm : in3ii opb3 
pm 

. wpo (IP) : (B' fe'B) '0 rjra b6 
: o»>BB 'imft few . 0Bi» : oep 'i» 

1»3 pipi OB'Ofe l<3» .TMBW 
. lOm (OV : (» 'iSB) I'P3 •331D 
feWE W IBIBO isi pUB p* 
ifepiB') inp» ip'l piB 131 pHBO 
is IBfe' felO OJ . OB'l' : (33 
. 011131 : iBBI 0B'}'3 Ofe30 -36180 

iiciB . '3P'PB (I) : iiei 00 'is 3 tD"' rwy '^1 


-7y nap "i2:« cnan 73? : tpb? y^ihfi 6pd>31> 
pp^in*Q^iN^*c:}'"'7''n^57 */■ • •'^~. .■'^i.__ •_ i.i'j.z "^p>,w -ia'.t"^ ^ "^i' 

ND?x niN^s « nek .!i% «*s »7 ?in^.l ^-,n'5p3-7bRftnT?n-?ri9 S»^^i^'SS?S t^D"! ^^ : CnnS D^M7X7 D^DD: "»7 ii3C3 6b6 ivoo inc 

<T- iv:" o/: '•• ^ -,^' * : ib>6 mj ^1PC TOD inw w 

n'(n^-n^i"i^n'«''^i2i;'''iNn3n'?bi!^ ^ip ^1PCD ^s ib nn6pi 
^:2n "^Nnty"! M"?i< nixa^f nin; o'^i nw nw h"7 .-.ips 
]4P N|3P Nrn tons i'p ns:«-]a nvi^e V^Tl^^^' n)-)i nin'' n''33 TJii tds wm psn vov DvsD»tv''mion'iis?o 

^^ : •••' = . '■ L^!'"',J,t»L,«4.» "JH roir 'n"?aS .njy nr* K33 

VT nin^nB'a''p.^iji,a:j^2i«? '' VT'D*l''"nN ytsr ajn . mar*? loyn jnin 
" * MUo>n "™'°" """^ • 3'''?"'' 3™ ^'^ inw nN"i=inu^sn3*i3 
N^55;^ yiTQi «ne'57 nK,*« rf-'^yn tea nyu^a "lU^K '^m.n^vy^or^vf^ 

«ri nillSQ M"*! 5 Jnln^ n''23 a-ns piw vfnh mxum. •*» J" n-53 n nx^y. p^;$ 

-iinpp K^"in5 p?P-T 
;'. 'ISM 1315 "'"Ti? ""Jiinp 

anna i^'^tapn^.i tji^ni 797^ 
nopw rniTn^5T7^ nil 
: K^iia '"iirnpri, ^3^? 

^nViK ' "^s '■ ■" " 

^50i *??) "nine's rii^, ' 

nion )qni 75irun 75571 
751 fw "i^priri jjjni D'ja tptna o'ja .«)'S^ "^^ 

Vo jnD» 13M kV owanv P'3 

'3 

i'» 3" _ ..j'lpa -. 

nssnanna ^n''D"i''"n« ir^a -^v^mh 'p'oi -m 'w f 

*"r,?t:^- I- ,v* : " /* * ' ■» mnpVinmai .S»n»"Ja IK*: 

ni:it2-cK ""S ^ibBT nln^. ktj;? .mBOPfeinnK nviVin 
h:n n^n: na« rl3-^3 ■> : a^:?DP ' ^ V . ,^^. 

: 3T13 DSm n733 D7im 723 .t^^Hr'):'w'np^tibt>K>J9 
.viTv >T -^i^^ jrv.vT A : V •••' JcKiP) :wj?ro PiiDfco ntoa 

- '5-T |v T ^v '-it: »Jb ispi iJsnijJ .1BK>»> 

T3 in« nW \??5 ^™*<^l SDic.n-nTPb ' ■m HTOD '? n'53 an* 
Klin 7331 •'3^3 137n ?lh*3 -pBtofci i^V'sniRCft 

-b3T nnK nipn n^ nian ouh 

T» T" ••It* jt; t,«t5 »5 3'3D» IPlfr l6'p» pjpni 
61P Wl 11DD Pfi 1133 bin ■JlDCJi J. 
: 3-303 iJ&'C3 . pifen yi^m 

Pf51 0) : 3103 33' 03» . 0331 
Onp'P 0?'337P is , p-3p' ia 

inK»»5J».ip6:o3 0'»n» 
•jrrpi lofi TBh-jfp p'Dbcn 

•piP'Jcs PJJi Tif) P'Pb '3 pp6 . wi* (f) : "jpcs 63»5i b<3) bw5 •3)56 TOPb ♦s . pfto) "Kb (1) : frjpo* 
s)**? 'Pift pwci pi«» W5 WW (ft y»}>) W5b» fn»D ift ppto onsw wift ppm .. t^g, i.nij^'filjp . ctjM, H^ tS'Twy P1-! (ns 6 D*;) o>pijD 'S P7Jf 11? '5.2^'1 nnin? '?^P nin''. 
?P» 'i wpni . 'P1P35 0) DlpJ2"-7j? n>n»s''at3 •'3:n7«nt!r' 

O'JTO 56'bn ?bo ' ^ ^' ' ^- • " 'n 

'J 
•J 

•JtD'i D2?^ri^. '5^1^. nn^T n'3T I'lVv'^'^^lsiS'll \^?,?^ ™l 'Pl^"^ ^ifr}^W- »^*"'^' **^^^^'' 1^'^'^^^''- 1'^'*^ QnS'5 i:3^ n :q*p3Dn ntncipan-nK 

tn riT)^ T*'!?"^? " i?^« "^v.y^ ^i?y s^«i 


«7li 'nnix3 nnp.^ Hf| 
PTO : onnh' o'rtftj 13 nop V^Mi Kf^'f '.^i^.'^'^ [.-r^^''?^ 

. 5»3i mils (p) : o"o»P '5W . " • , •• ' "'^ ^ • ■'" ■■"'••" : 

bi iDft :b3J wJwi ri'PJ 73 np12^71 HDt!^? nt<tn TJ?.! 

.'n37 6ii:m53iD<33 3np?j '"?2'i>^ pne^**! cs^'' n"*?;; iiij? 

♦11} 'i3!5 teb3 -jm ii'6b «w«««.r» L.'£iiL^4-.' "^ 'ULi""'^ ,v rt •• ^'^ — ■•'• L'- 

!'J'4?=ftl 2/-«i Drt^niaStrk HNT Dn>:3 i?:p,",:?„7j? n^^:? ^55? m "is^r 

c»»B»i3 ift-.p nn3?n'3 iyp O^pin n'132^1 ^ tDB^Si Nnp^ni " K^^s? rip! ilftci . 'IJI ppic f)il 

rb .b"5p' bii (1) 

PTO3? R'3 . PbiPfl : b-jp' bi 

nnj'i <i^C5 bircs isn pn'?j3 t^.-^^ia*^ Dn^3''i< Dil'? CS*' *lt2^K 
13 TOJJC b'isn . 05? 13 : mni v" • " '• *■■•■ " = ' ^■•" '^ ' '•• '^ " "• V?.«?.]in:!tDpp7]yp^iT5^ 

N^-lpJni: \'!S'*.X"!"n ts^jiNi 

"" ' win SWWTlfS. ■«* : fiiB Tnbi PNsino fvj 

0»3D3 pot TD tnrfii in 001 v^ 
. ntf) ojJjB (j) : o-Mift o»9>b) 
isji) I'jjn fi)8i orsT rswr i'» 
o'pewi o'jtfij ii;Jo at wftM 
. r53>^i (1) : 'PB5 'W5 ^Vi »' 
tt '? pfi3 i;> ♦sifi 3II15C iro 
: D»»9 fiwo oipss M»' 

'C7BJ VPETP . 'PlS bi '*b (O) 
pnpB fih BJTO |W11 ■P'> *^i 
'139 1»J P'nSB fthi 'D*5tft3 

. »Pip3i (t) : <»Tp bis") tt> b"» 

JDJM JTW ppU IB3 mp'1 IW 

■jcn . 8P15B (n) : Ipipbi oxn 

■5Bfi3 (ft') : 3P3B8B O^STO 1*1' 
Pft WB' '5Bft3 BITD . 11>B« 
: B31DS O^ipi BW efi J31 
T)13,ft3l q*Jfi3 tB3 fi'OJ T HVfi 
'o n3(n Bft ftBTI in3 0>ft59, 

•B >» <)ft , nsp' PBBJi : D,r»9. 

P6P9 Oipn3 '9ieO')3S OVB bl9B. 
. O'fcBDB (J') : IS'Bft' IMB 'iCb 
:9110' '3>B 'D31 'BIT «P3 ib 1B»B 
D<r39 h 3I>«3 sn*l .0*039 )3V 
<9bB 91 3B|)b 0'P39 )i )» ^ 
•31b 'D3I Oicr' Ki 1'9'B "581* 
7Bb 0'P33 is BJP9 Oip.BJ 9113« 

: 3Bib <)b 09VIJJ )s npp 

03 

'•01 n»t»Tjsa n*3 np« : y^ihi. 

■\ov TIJ? . n»H Mip' '*'*' 

. spy mpTor Mip' hVi . oian 
»SiH . pit tV Hip' jsfira 'i 
. 'n 3'ra "> 'wip'j 'n nip« 
inp< "3 . D"»IB1 pH Mip'Hinr 
ova rajb «3 •t*'' ""■»U» 
. (|ioM U'S Tor mp' pi Kip* 
SajS n» . mupa orw mn w 

hSO vSj Rip' 1K:l . 3'1J, 

Kip' n'jBn rra 'n'a 's . wyn 
t'5J?3 '3 . nS Kip' v-ipn iii 
. nJDKi nip pitni'y . Tvv 
. roiyj rS i>» nrm Rip' n'n 
■jS '3 .nam ti» nra oipoS 
Rip' aS 03nS .na 'sen Rip' 
nfiSi . n'onS vn nnR . jiai 
oa'Sy . ir'wi ^idi' i»'i ''oi 'n 
. I'icS T3'R rfi''i • "313 ora 
nR nnSi . vans crS nnS 
. yji B)?D3 nnjn . nerD I'jtn 
. mwanj «S nnbi iinRSwi PVSD 
j"Bl .'B'i5bin-!Knn7in 

: i"'B 
;'i5ni3cbpp3p3si3»ciD3 -j-jM nS'lil'? '?3i''-X'? "IS^N "l^llM '' ''f"'i ^^T- ''^-''- no '*?^- ^- 

rbc 'D IOC ncft 151' 'b ni3p?DipD mr2 n3p^ r^Bn3V='i'i'»''^S^^- ^Jl,= ' °J^Sn 

r&iP3i : ?3pn 'i3i5 1'OTi can nin''"DK3 ntH DlpD7 ner*5?K"p i^ nMM'i Tiy rp:i HKoriN"? 

SSI? P61P3 n3p' B'jnw ^^J_ i:..t!;j__.'ic_'_^:-\:"r-'J;:„ ._ ^ = ^ ;• .^"-i( 
D'nmw C'7i'P 'jnpn pbin 
C? J'l . '131 TOl 0') : D'i:»i 131 Bbia Rsop I'sa . 9J>5p (j) 
: (j pipsn) TCB liiS >ip> 
: rnii 15) 1i:>b . nsii (i) 

pi30 183 np'l I'SS . 'Plp31 (0 

lis) fi»i (73 ''»=') • Pba pi3» 
. sb:> (n) ■• pi3?3 I'cS i» itt) 

P1BBB9 V'" • ^rTBil : I'OBDi 
IMBBi 13171 OTBBO J13p3 Jlf 

. 01B' : 3in)B 3isn 131 o'bnss 

PBP9 p» . t5B3 (b) : 9B0» 
iSsil OB33i TBS P13'30 PID'U 

:3-)Jispi5 )B.ip'5'.piJB5i: 09> 
. 033 (ft') : TBB 1!"6 (•) 
. sBio) : Bin IBift . iJi'o : p 

6*03 ft'O'3O»10hB3 11B>B ft»1 
flBTI pi OifiC 'i3 IBfcl 03pp> i*1 

Pfi "n^i c7ij^iT, 'ria ]in^ a' :n^in3 N^n i<prp_ e'P3P wii D'P3C) i» 3Dm . D'bnp? : Pbiro oipw ciiisn pn3p oipn w 124 nsp pr\ 

: OS) ownoi \ith wn 
WOT Piscns •)»!> sin . nntM 
, p^n oitp uftp ft) '3 : ip»»5) 
«3 Bm' oft C'SOD Hft on im)? 

?6B '3 CniPO 51 "ilJUJ IjfiP ft) 

Upft E 

WPfi 

ft)i sfiiw 

'3 »')» fi35P» U'fiB 3f 103 V0» 

1)b) 1')» i'c)jb . W3« :»i oft 
)fti :)BP'»'c n3 o'ST onns 

)ft 1B))3 . nji )3 )6 M'Cp) 
J'CPJ )6 ») ■5'5lfiB V)3T 'm 

Ds . ojicpo (c) : to'BT "jnfii 

BS'CpO 8P6 li 13'Cp» ft)B 0»1»lfi ^ , ■ ... . 

)ip) »nci : •P)sp) •5»i)3 '36 N77D7 ?]DT5 ^pQ pSH 

]23 «3 : ^in^p Tjnpn n? 
6l:2p' i|2Pi )"^n30»<r)pixpiD5ji 
;« pt opift o'sii' o'j559 N7"inpK^Tin-iDnv.''inD5i 

,?;,i?;,^^i'Bo%^',^ ^^V°'VNiiD^§^?Vn^« .,._ lani oiinp n^Vi'i^sp finin 
> "-7K1 ^iWa 'inW'i IS*? K^iD - ■■ I : - . ITT.: T V T I- 1;- 7^J?:. 7t?'r?pb fins ^"1? 


e'i37»B oonsi) '3m)3 
SDIB r» '3 . oii:'5 (3) 

IPIPBO) )5-5B Pino CD .'BB)) 
Om oniB C'lWB 1B3 filOB 
eO W01 IPDT 6)3 OJ ))'B0) 
'}6 '3 831V Pnp OBI ») B'B)B)5 
»p))tP01 T») 03115 0B')» 'P13T 

') P'5jn fi'so p»o IB 08'J» 

OP»B . )3) (63) : 'WWO) 153B 
11»3 OB-Ji wis })bP0) 'fiBI flft 

■jnfij . oijoi : »)P'Bo) iSBPB 

li» 010 'JBB 3103 OIM ]«) 

Pi)i3B : 3")n 'T )b ioij» pi 


.-•V: ,.;•• I •• l-T ^ i-v .l:,iT-: 

'•■• ■ " •' ypn2>j?a3 :^«2-lP5N3^^ •• ".■•■ vo ^^ ••*« o^^ '• 

•)5-i3 iPimB w)3 Pin wo wn nx ri'ri20Knnix'-P""'*^^Tl? '^,P?' v-ir- 'V^ "r ■3Dm O 

•)Dfi'3 
'7 BBEP (33) : onD)n3 330 '318 vo- "c ^'jiT? ]n? P jlT^K. 

pipi ^?ppp^ nns i"9 
fii!n «:'^5:"in5-)9?i?x 

'?PPP? '2K. ]in^5,i^pnj? 'p rnn •n« n^T ninj r.nNi » :"'ba'^7 
?ib'n nj?3 r[''i£'7 ur>^56 vfri 

v» : " ^": I V T : • x ; \ < : !•: 

n"'3pTn'?nn1hnaNri3i"i^ ' 

t.^It; ly t „t ; j- t < ■■ »■» fi3'C3 O'OP OpSIO '3 . OBBt 

yi'3 31P3 . on* 133 c : owe 
B'Moi oniBoi one i^'is npi 

: li'3fi5) WCOB PIBO BD 6lO 
)ft 1B3 . 'OBP 5ft OPfti (J3) 
)8B0 I'b) ft"8 6ipB3 1*1'3 BDBB 

. o«)53tB 1'Bi : KB fi' 115 ins 

PB3 : 7nft l''l»' l'5'l "Tpl JIBS 
>Bft -JDI pi )» . B03 OBB ICft 
. '0 TBft 03 (ft) : B)3fil 003 

03PP tin isi-B . c-x> 35i>pi3p3 pT v^^no rin"^ vmrf 

P'313in ift JBB pi3p3 B' '3 j)13p30 11..: J IJ^IJ. .. '., 1 ! T! J ' 

ISO ojTB ;pjin P13PB 3ncn ift 

■JPD qom ri)T OJIBI PliBO 

p pn)fi io)B3 fiSB' o'bo jnoni 
: on) b»3b 183 on) P'3 nn 

BITB . B'5030 »3?1»1 OBB 'jpiB 
BB'BBO) 13 B'jpiB IBB l^hti 

gr,nr^3pS'BB)'S p^^^\ \ • m^- ^5dp^ 

B«3)ioo B'cjfio <3'B) pi3p3B pfi I ^^ ^^p^T Np^ns ,T pH ^33nni HFop'^p pn mpn nun 13 n'^vb 

TBB •»ini 1B31' DJrn J3t IPft '' " ••» **^=* -'»- ••":•' t:I-:I-'-: tIt:- • - - .. : 

'n)l) P3fil3B OBTCOI ftBB '3Dr . . , , .-._..4 _.^_.^ 

3Bfi (3) : lifts 03'35B OJBB BBn ' » » ' -Iffe P» *• < » P > .WIB n3 ]")nK ^17^11 

P'DIDO -JBSn . P'83BB IBB PPC 
)PSr OJTPI BJO p fi'ji O'fiSi' 
3BCl5 iftipJ PIBBOBJCnnftl'nimiBBfiWB BlIBOnBEmnS Sibi'ICTB )''ni P1DBft01»; Pfil fillS'OJ 33158 IBBO filO'PB7)lOBBfi )'n <33'J3. 

jip'fto 3BB nil' ft)i Din) inifio ftn'Pi on to obdo np'ii ij)3 jiisn ftio3 P'sino i»3 03)30 o'id'b vo odc hd'o ibb ftnu mo 3'B31 ftio 

»Tpi 3'P3 1»<13 PIDinO .)ftlB» PIIBB 0)8n) ftiBB )V)80 ISC B3)00 p6 OIJID IBID 03B BIB IBS 0133 »>S 1'3 BilBB filOB IWO 
1'I'J piDB3'j Dj?n ^ptai t^nn nsi^ ^2p2 

*> t j"l : • • VAT J" I \.:i: - 

K^r-^K nKsj] a : D"':ri3n ;ipfp^ 
sieniW^rpini h'),^}ii) 'p'l'omn nip^nh "lya^'nns '"ib^k bsn-p 

•.• -: v.- T : - V T T JtI i; ^TAnnijj;nispJ?5^o'5P^ i»D . p3n Dim : p 

onsi) jpu'i vuDcn ni> 
: ofti3) n37 .ftwn 1371 : (A 

W75DJ1 . |lDi3 W3J1 
. 0TJ51 (63) npc7 6pn?D 
»>»» pcb (3nn I'B 07ni?) 
onjinr O'nj (j ?3'6) P^J> 
»*» .3")D »7' iu :(^w»») 
Jd . oo'CJfti : p«wj 

. 5P1D nj »5 (33) : pm? 
■»n6)i/ c* PDftn »i7prD 

PpWD ?mD '3 (33 »iCD) 

i6 .^nnp i6 (35) :?jit 

93p) 'b 6l?D 'Db) S^'PB nip 
DTP' 6'? <j6> 7*1» O IPD 
:0l3S6prp')O3»J!PlSp7'TO 
131' : P'wSJ . pi3p3 (6) 
6i?p njfl it inii3 . DIP 
lip . or? ypmi : pin ip 
lib? b» 3D1J) o»o »3pfni in» 
■)PD (3) : inp 0P9 ypfDi 

OPP PIDCfiD 1»P . P^DIP? 
131 On3P>9 OWP pp-w 
''P 

is"? ''D1 OM'ipa 'i irroT S 
. marno vrov hf nasrui 

. 1X313133 It'l . B'lBTI »tpi 

aTcjKi : 1X313133^ nwcMin 
wSu In ina'i ''01 rw'ipa '^ 
aviS nn'ja nn in pS : D'atei 
13 lyDBr-i , am '1' Sv aum 
LTSiiSj* i«a'i .o'Stct 'ir 
yap 'a 'ao : kib'di nneuon 
ain «ao 'd'di K'n a'na in 
: njym dmSk nan . nonSoa 
'nnSpi 'd'oi n»«'ipa '< tsbSo 
IK . piDBi Hj'ijn nvixn nK 
niao TiiB' . t|in3 laaSa in«n 
B>ijn n» Tor' nin . -[-yyh 
. tjbSq 'ni'on ib- k . t:bo ^nn 
. non Sk ■!<:b'>q onKom 
T3cSo 'ja'Se-n ■?» . ms> 'sbcd 
iiaani ipiym . nenp m^^ fil8 ftp)p)p1 ftp)p)p »w Bip 1 
ftio O'BUD O'ftno 1'9 OBB 11D 
IWI 0ft')'I OD'Ja CBBB 610B p-'s riTOD nn mi^iD 013 HJ 1J)3 rBB . 113 (3) : 83lfi81 8B»BB PO . 83'Bp5 : lilt )'38 6l8 . 13) (l)') 
. BT351 : OI'DB )'3B . JP (ft3) : (33 ')Bn) OpiBB OniB in3 113 . OBIS : (l B')?D) 
: )13B 'lip 1'33tnnB 'n . m)l3B : (3D 0')3P) 31B 'T )8 10113' pi 83'BS1 85)0 1'5B 

iidVb .'n«n (33) : osdJoi'sb . dbb : n:ii be iiB)n . b'bci ; bb Pift35 . 'ins (33) 

)ip l'B3 BnB3 05»n 1B13' PB3 '3 )b 13 B'BB •)38 BB p . p3p3 (ft) : Op'BBI 0"Bn 
: OipnO OB p . 858 p '3 (3) ; Din jnift • bib 15i' : (l' fi"B) B31 p3p31 pi p3p3 
83)SP ifbn? pinnsc ?fc? ft'sc o'lp nn in? . piu (f) : o^wn:i T373 vbis vy\ 
')& TPDfi orb 63 oi'3 . '131 T51J) : 3'ifc? 'sBn 00153 oifSh p o'-jrbj? c'137 
P'jDbfii Y->^ ii 'iftjc? DTftn I'sb "|bDD? oifin Jpn3rDf)i q-jis? d?J Pfiifiio?!) 
?3DP3 M lifi nnf) fc'op ?f)i33? D?i 'Pintes . nnft'i (6') : ou'ciaJ op'iij 
0'inif)3 . 73f)P f)i '3 : lih? D»-337: rnc) i3i inr picnJ on piscnn P'di' J» 
PUP Tcii p3P is) 0'3?:p -jp's cnip? 73f)P W 6i? ipp'nj o'lon ?'?) on 
en?™? ?5»? 736p feii (3 ':ton . won icp3' ?iipi '131 ps tcc '3 c"n3i 
»i»5 to ff) . n3»cp) ifti : ■3P23 via •5375 »3 pcb cb5,>:j ipi . i?3ji i3i : inins om if)33P' fti icft 0'fi'3JP -jp'o P73f» o'?p 6i 06135 1371 nw c 706 O'ipft 

. 'JlJ 1}»"P' 7Df) '7ni5 0'3'7nO iip SnC Of Pni»il P131P O^'in ii&pn 'jftC on . 'ift '0 03'CpO (C) : 101»3 0'737 737i D'6'353 '!3 I'f) '3 6» 1375 0'7370 b )n3 

0310 DO'Jc cp3!i oii6P3 yibb '7n» PD iijri •1P07 ip . 7i3f : P1137 pnnnn 'ir> 0'3ciR i"7 '573ii 713 nm '3 03id ppp 0137 oiicc '1670 p 'si . o3ic'.i (3) 
. DO'Dsfci : p'ii33J3 Pisnifii io;33d piiwc . PBpJfti piisc : 3'if)o 37R '"» oo'n7 ybs . D7'jpi : 03ip ppp 027 D'nicni J'fcio . pi (fts) : oon ipdd p6 7'3r.iJ Difjpb : 73C pp»f . opyr (33) : 0DDin3 P3ii O'7iP30 p7 «3 . onDir)3 : p5» pp'n3 ftii jio '"» cpn I'O' pwibo 'C5ft 
jp'Doi 'ic 0150 7Cft . pini 'i» (J3) : c"n3 7370 ib3i 'iJ7 7i3ii P1PC7 13*50 . D'Pbi : pim 'ir i5r' j"7 »J73JJ 713 iiijo _ ODIC 173 : Don 70foi icr i3i 

■p5bin dr6cr piPDP if) . 'D»p if) _, __ __.__ .. .„ ,^„ 

OCC ff) Dl»3 OPf)D pf3 . -pb P233 : D5pP3 PlCCi liSl' f)i 115Di ilD3» DOi f)13' TPl5n 1773 T>bi 13i» P»3 <]f) . 'l31 I'O'I : ilW li3p» pri inSfi'o'Sins 'l'o'»'*'3 
7Cf) . RPb 7C<) (3) : ins 13)' '151 D330 '3pf» 0X\ OP/) llio i"71 Ilio i» 3Din . 'l31 ')prni ; D7R 73l' p P'RlJ} . p3p3 (ft) Q' : J'30j 037C O'O' ppJl Dp) OPi ^tJ^T rv n^Di^ •w »j 'o is >JtP8i pi . iBr Jfi) W5 '9B1' 5si (6<) : iji iw i')» ma '» jsfi pi il s'ua) W5 . inift s'osl (*) : ^ttnh "jofi sjibji 'Psm "mjS ?$■» »3 »» P»> 
BM e:'5» Binfi p iicfiii out fiis Bin 'jnft 'i? 13 •srfti oi 'is sBiw o»>jo mnc 6wb bid '>3 iSv dbicj -ots >8> ii:>a bij -jsfti bids . 3»i 03<i» "sJi' : 'o if> 
li't •5130 eif> n's-B zn bbc 'o quui li5;> I'Js . n'lnsB . p> (j') : 'a 'wft vJ?» i»i ofiu ■snuj chj ii nnft- oo 9i osJ i»BrE3i . e6« nrfci (3') : OS's "wfe 
fJBj irft O'ftSw C5B 'ci ons isti sis via cmvs ccs eifi 3«»'? .i«3i j>b nc •5i5» sira'o (v) : isfnito >»b»oi opes wib» "jst isiis 'UB p'm vspi J'i^ '"'6 
i»c'»3 31B ifnB'J 'jfci cpifi S1IS' fei P»fi3 owo ws epipcs OPift' oift 3M'o enp 006 Dia o4ti« mb3 00 eft ijft coo «os> pwsJ oo'inft PsiJ ptU' tti o'jmisi 

oo'ih 3npi i»)i» 'Jft) oe's CM 

. J o {_ . , '3W3B1 '313IS Vftl 'i^ Oft'Jp ijj 

: nnfi ?3Cnn »P3CP1 nt2^J?"'^«V^l2i7in'i:3'?nD'?aJ2"!'l?l '^ : NOWl ^^307 Kn'D?Q oiisnp-jnft iEmw tosi'ss 
ore 'P»7M.c6i3nD6U3') .-I-!: -.-r-^L/.L-^'Li' jrJ^= .2^-_2 ^t-bV"^?^ "wV^U ^l*^; . to cih<3' oowi o'lpo o'oo o iijD JUS'S C:-*) : »f)>i 137 • •.^- ^ ^■■tj-- » - ^o ' • '','- D^TDN^ KfUQ P 3Vl^Nl 

1CPJ' oft : v> 6PC \»3i>? S2J« nil' .ilT niDK .is tds? i-"^^ P-l^ "^"s? °-^": -IS 
OOC K) O'II Ofiipt DPO'BD 

C'B jpifei pimi -51 oipon 0'b3 
ptm •:f)11EP3' ttpsftJ )BB)' oft o'jiw OD pij)i/^ I i^v „^,»»,^,,«,,»,;f,,t,„, ^^,«„„„4^,^^, 'fi'm-J «H^,K« -.MM Mi.i.... ..«• >)iBB) rfti 'ift »BB' eft ooi 

1B31 l'«P3 . 1EP>' : 'BS 'JinSEI 
P*<eB '3 03'l»l OB'S) ftiOB B'133 
mfl l')»3 lfl3'1 tofl WlBP l"'P01 
03p6 'PEWt 131 OBPl 0»B WJ 
e3'P3ft>1 03i TPJ 'SBft TfiO Pfcl 
B''l ITS •PEP:1 1'31)3 ''B iSB 
JipEB'l ■JED'f) P'iT fins P plCBO 
. '5in3E '3 : 11BS33 'W1 JiP '■ 
U't 131 O'i'BSnO ICB . OlJ'BS't 
00 C'J'ESBOI 1UB0 Ijn 3p8"> 


71J onr o?p 0'r3i5 o»'n DD^7J? 21^111 nj;^ DS^t'y 'ISI^ s,l,»mX ">^A,^,", ^,i.\r,*^, 

ont onpooio76i3nw? ^:;;-^;* m1,w» ' i^? U, J "'"i.Mr-^ ^^-1^ F^Jl :Jt|?npi 

06 nov cm o»r3o o? 
I'rc') ont D'D 'P'PDi 'PTp 
6b o» ont nan on;ni (tb 
'n'n "b (6 oc) W3in 6ii nw 
.n6n.37io.p ,p. .onp .^^^^,^^^^,^,^^^^-,^,^^^^,^^ 

1 : J T < |"T. ^v '^ll-^MTr 


oif pcis n37b Cp3 0'6 '3 
DKii o'n? p6 i'cjn on> 

TDl6 Oi?l 0"» 7> <f<D© ... - ^ . - . ^.. .. ... 

opi'rii o^n? oisib o'nnt n'?»S3 V^^ ^C D^1:3 Nr6»S2^ 
: r7& in> . '7C 2 o'mf "^"^ *■ •■= ''" - " i^ ©'•'" 

7U>1 I»>3 " " i'B'S SSi^S wn?;i=afp:^;^;nT:'?Kn^^ 
. oSi» 'i'3D : ni3p' 6icii 
o?D nn6 o'jpipnD o^buc 
6i yn P3b5> nj biwn 
: ?DTO 6i rbiio 
pi3"m b» 131X1? .pipnD (113) 

OWIU 0'3">33 133 ?^lt/ 

: ?npi . ow' :r>ncl> ^jt 

IPIS'CS . 0'3D 6b) <?11» (f') 

6ii . o6i6 : 3'i6? von 
ob nn6'i (no : o»>&i6 

Vd 'a 'nw : rh'hn Wi2 rwi 
i«pi . naien Sy 'nonji ''oi 
73m 31S 'fli "n W13 : o"i»n 
1-fflKi . c|n'a •\hi^ ■";30 . nyy 
. wniitpr* 'ITU* '3 rKi5 
: icn xvo rMn o'i«» m«i 

t: - T-:- I -T': _ gj,), ,^,,5 (,o) ; -jpeo 'fi'3> 

nna ^t!^ "^^JP^ "^"^ 00 3nii3 oils 'i'3B 31I8J 3DD 

».-.«>,•'« >,-,^ Ml^SffiS^)?) 00'P)3ft 1337E 0'>'3E0 O'J'Csno 

^"•fe pas' jo Niopji? 
xri?^J5 inn? nn^^ow') 

i^pi fnn; "ItDCP pppa^ pnE'Bi'TPir'3ETi'3'ipii'ij 

^rTT •• -I I ''■ : * '-^'^ . icft-)3 TS'I OB' • SI pi 3131^3 -.en 'J 
'i fi) -pi fi'B 0337 '3 . Oil>D fi> 
IBftc 1B3 filO 0E7B '3 03137 
J1P3 'ios . ifij 3n,-B 0'E7D 

inft r>»ai 7'r3; 'i'3B '3pi i"'» 
piB jncni 7n6 cj'ft o'SpsBO )jf) 

")37 p '3 0'33 0m3 iftiB'l 31I»> 
03'3» pi'B O'iB 3EB> 3W30 
16 'ED3 3DDB TiS DPPI 3IP30B 
0'33 0S> O'n)701 7)7 JSPI '3'B 
. B1B> (113) : 3i3B 'CD3 133r3B 1B3 
OlEi C'»3B OB'3373 I'BTIJ 00 
OBE> 033ft 


]jpn N^n \ni\m ^it? :BnPB 0763 lEft33 T3'113i30Bn» 

ft'BE o'7p nn 1B3 . nnj (•') 

0'p70 D'33701 CpO OJ'EBI OpiO 
t'3Ci iniJ'E 3'lftO '3Bi 05'Bft \) 

. efts.i : o'3D ftJi eps ?3bi 033 

»ifi 13C COB IBS 07B 7333 078 
fj3» ooi 03cft p O'SB fill q3» 
DB'ift B3Cft '3 ofilft e'3D fill 
»3B TP06 07'fi CI' fi3'E3 3nii3 
?3 OB'EOi 0'3£3 oftlft fti) DOB 
O'SB P3PD0 filOB q3» Pl'ftl 

. i3Bf)'i (n') : 13 inft osJcoi 

7333 3BfiB )0<B3< »337 DO 03ft 
DBl T337J OB'Slft '3ft IBlJs ifto 

il) 038031 tjj rnfti E'fi o'inift r;_' 2S*n;"i. lax npxi n- qmnjiiDva wrnx r«N x^i "pip nT^nn fonrwiiwpr.wi'rirw 

^ ■ : I • : I T . . ^ • n) 503)31 ft3 13i ODUBJ 9X336 

: 03 3»S BTpS . 036031 13> pTIt* nin^lD '">' 

rMn »h yy-i ''oi ion '«i h'a 'm 'a dI^iSd : hyttv una *hi31 'hi . Viirnn o'te roinSn Tin riTOD 

: 'sni' bbi . '3CV im : nw 'Wfc . ?7D' c'6 (iJ') : nb'sh ftii ?cir in enarn 
: 'i5i i3->-n C'b b rpr ijic i;i csnn ?3 m£>?i sDini an OJ'iu /i-jd . ".iv 
inn "ji) bifc Cipro 'sns o»cb"Pn eft ncfc'C 'Par . c6» nrfti (3') 
: ?i ?i6rr:i si? isi li jftinc sn '63 C'6 is sc»5 . 'i3i cfci : uTucrn 
. n'":nrc : 3i? pn'iC3-|i: imi ?ite d»i373 snc D'cste 'n .rifwrncn (;') 
PTnvro ?'3f) D'33siiin33 ifci nnra? ift-zC niirs 7h» PS-)? ?ncr nsun -357 

P7C3 1C6 lliS p D'711'O CD 31fri 'ifjlPD '31 . Slfr'P (7') : ?3ftD'C 'ni 

nnii D'3i5i D'lpi D'pwn ?r? cr? ens bi? jissb icft iico mcs^n C'f)3? 
pr-;r)» cbsr cr'CJbn O'lr? en 3ifrJi ciosi 'iftian '3i . idrs' c6 : iiftnS? 
'31 i"-3i C3»p' '15 yfii c'T5«i rjpi' ip3i cnisf) o'Ccccni cip prsri nnisJ d:Wd3 
: V5ib O'Cin? nub i5C?i m^nri m i53 rcDcns cipn? n6 3ifrJ ')6-)?» 

'317 Cniftl3 '3 Dn'3173 ODlft O'J'CST? 0? oiUJ? 'J'3C i"l . OilC 'J'3D : 
IPf Kii C'lcpn 1'? pil C'DC? f33}3 'lin 0P31P ,i3C 31Cni Ki'3173 OliCJ' 

; p»ih r)i73» 073»i 'i<3i™ )'h '? 7'3 isoc n37i i373 npr ftic iicsn? 

TJn ITODCO J» W»» . BIC : PPWnCI 0)3110 p"'x rm'HD : K'BBB . OS'iSsB : BIPBl filO . 35l' (ft') : OJBI)» V'' l''" • 'PB™! (n) : (ft) 

B'fti i'3i3 . pn'-a : (3 i'i3i) sftw 'iBftpi 1153 3370 r3"i»i E)fi' pBiB . Brw (3') 
. 3i3b (r) : (b i'»>) BinuBi ?be i»3 3i3)3B) e3):B 337 pB . p>3)3»e (jO : bb30i 

)K3 'InpB P'3Jb7 '3 P''B3 IBB!' )»3 . )SP3' : IftoB' pfi3 3»' OS . JW : »>D8 
. 0'3I : (j' h'B) BIB' fti '3 1B3 OJ'IB 1'3» filO 0B'B31 OSP) BBB 7nft 1^/S3 iftlS'B 
3371:3) l'S7» B'B Ip 1153 OOBBl oilB llEi» . 0'il)3 : 035) 3)p l)BiB . O'lp : »»3) 31 ')b 
pi ri7'Bp? BIBBB yiS . oilVo ■•i3»B1 nilft 1'38 7nft C3"3» . R13'r3 'i'3B (IB) : (73 
0'fir5E5 O'PBtO Jljpj iip PBDCO l"» • P'P'^B (IB) : ()B 'iSB) Bilio 0'3B' n3lftl 
31'ft) 1I3E31 'ifiwD IBS IWBP I'lS . OlE' : (3 03'ft) CSfil 1»'31 ip3B pi 33n3E JiED 337 
. <131B : (? P)BS) OBO IB") 1B3 311B \'ii . 05'Bft ()') : 08301 0730 1IE3B . T3'l : (ft3 
: (ft) 31'ii) >)si Tfi ftiO 183 83 B3pBl 33E 1'38 . C7'ft : 3ftl5B) 0'3B0 '3)oft filO 
ii'M 

13) 

D?'3173 OliC3'1 Dn7T3»3 pJjJW I'6C O'lJCO 635i O'TPpB PTO . npp' 6lcJ (IP^ 
D? OilP 'i'3C Oifc C'i6C:i C'137r C'iriD OPliDPn D'3313?C JCR) oil»3 »3P3 
TCCi C3 iPDCn 6ic ?JliD ?>3'6 ICh P7 3'P)3 PSiJ b"! 'l31 R13'R) psii tabt 

J» ipiC' 31 pf . o)u3 p\i'ip : opnci oJi6 oicJ »30 b» pn . oiij) (rn) 'pu rrvsv. 


123 jop pn 

nisi on'P9 I'OB 'cinnji ii»; «^f*'l "yW ^'^t^ 

^i MB «»' '3 o'jTO oo'jBi ?| rp5 n3j»? «?1. 7'13 

jra ospj lis) np jiBli 131 wj-ina »siTjvi na ! «pn''3V 

>'•, pfito r»o ni>B3 ifi3i inte rj-n-n p75 Nnn t<r.")D 

Ifty iBfi -wfiB »3 iM'i ifi3i ' t;,: L'i" •' " ,," jL 

vm o !«' iBfn ow '3)b o V^V 1 ~1 5""^- r-JO: 
BJS3 rSl P3BS )» o-s'wo) oiSb 
»> f'» qfii orj pnnf) pnsu 

infljftj )nj Tp'P P3B P'JIJBB 

BiPtfiJ ejisfisi o)i»o Bnn3 ifia n-jWn'' ■»5n^1 

tt BIB' 95»fU P3B3 TUBna j(,.,-:-jp «j^,.j ^ j^-,yl;, J^^n 

P3E -fflBss h vi tt'pw nfifii 'jnriBpi rq^T. n^5i ,, 

PVJJB3 oiBiT pin 8)P nee ni;}-^ xmin ''7j?0^ 

•e»-50E3 Bfl 'PSOI PWtBl P3S '^ = » = " = 

ft)f> 9'i5B sri"" vft "»*" "'' 
»ftB rwfti ME Wd « pb pns 

e'lJn 0T6 '53 V^B JSIS 933P P) 

p»i r-)fii3» ssiDo 9351 Bros) ^ • ^•^»,, L;^.-,' L,t»l^~, 

inoi p-)fii3» 13 oi 35i>o PB-)B ^jrp? t>K»Q1 7U3P 7^7 

T3 P>13'01 Olfl WS 9n»50 "S VJIISK^T MOVS □StS'lT 

TCP 1PBJK)B )f>33' PB )31 i^ «*J?«1 K^l "? "{".^^ ': 

'Ts opfi p -wft P'B) oo«)i> Knynna NfiE'^ p'^nNi 

S" '?» J"o:£ ^')? iB«B -iqi "^^^^ nan? « r8t?n 

CW5B5 1BM1 fiJTO p'^i"'' t "ID^D? '" DID P .TDT DJ? 

vjm r»p I'Sn fiio '3 15P )DB N^qs n^;i? riin^n\ nip rflB^n Dva ns^tn "I'^yn "•nj^a^s pd» si? nn* (d :»»b3 


.^«9 nkn 'ori^ &ii3?i 5r.T?^. ip»R3> :r*JJb3 
1P3DP1 ";.r' IT T ;^ r ^ •=: , vJ» vis? ic6 p» 

p;:2 pscji D7E;n^ nl3''nDpi '^^^^^t^.', 

AT : aw : • ^k-.-: '» r ^. «,^ , nnipj 

nnvi? 

niP3 

psin (n) 

pn'3»n 

VIST 
i*pi£>nCD '«j)»' ma TODJ 'w 'n ran 

nTii ''01 rw'3 

loyorrt iDHan 
. mpon *» ttnan . 'Sk Dan>« 
. oanM rmsKi . v«'ifi''"« °"«3"^ 
DKa'i . 'n n'3 mm 'nam 
'n n"a oniHani .nSaa 
DKain . nwaa ntn nKspn 
. Tinan o'a-i t>03 .pn 
onw M3H1 .TiMrri Tnaairi 
'j -nous : na»'j Su 'n n'a 
DV3 oaia'i 't2'Di rw'ipa to 
B'TD P2^i">;. nl:pn« n^DSi n"'^;nsr3 

'♦n33nk"?'i «'3.psE9Bi'3n-iNn'n7in 

IV : • > : pjB) TPntoJ'' 

Me . Bfi vSai : (3> PW13B 1 
0)3 .ft' PBiD .iJi'a P'3 :b'P 

PJSV> 3) 03ID 3> RI313 . 3B)D3 
: fr'3»B OTpB . 33lfi B« ; V Di}:)'^ Tibs? hin^. hxp ^n;ai? 

^1*^: !• : - TV.. : A" - j- <t ; -it; ^jTai-n 3»ft p 3nfi ,) b39) xm King H^;}? n^m^^ ^ ?„""•."?' * 't^^'t 'J'-^t'^^? ' 

?';i/oCj;i''o'p.i?'VS ?;-■ Nnm. T3J?" H^'-^ "ft«'i»n"nt^y wn n^N ^^sn nmi 

ofi)inpf))c.»33'3 5>ft3PnBO T5 KrQT T^^ .11111 

■»f)S 1B3 0939 IBB' ofi IIBBP ^-)ng SJIj;^ "11^31 XD3 Ijn B1 31IB 
1'JB3 P O'JJD) WBT J. . .. ^1 — T : Qrt" - J- : V .V. - Til mvio 

'Jf> imncn dpd of) . nns 

'i3i D3C0 C7pil 'l31 f)'3? 'bi 

.if53i (?3) : PSnin did 13 nicr 
fees iu :'i31 '1»D3 if)3' tt) 
3Dini ?3iin? f)D3i»i"-j.7i; 

033"3}33 . 33-53 : O'jift is 
D'SCin? . ''D1031 :13 313-;i '1C»^ : oBp iib)b . iBp'1 : )b3 r»5 

: WtO '3tBft filB . 0B3B 
. TJOt (13) : P»»9 . OiCBO (13) 
pi qnCDI . Obfil : 03B39 j'JB 

. p«»3ft : (13 d:) :ft pis res 
)'3i:)si m)3'o nsya^ '•b'li;. Kpv ^N^n 
Nn 'Son; ^n'iI'^ ^n^5 pa? 

).. .,..__. T • : t: '3 .'i C'b:D':i»? .res :p33-3I5:i 
: DC? "jnT! ?7P' 'D;fe .?7i?' 

: D'D5f)3 n3Pl'n ?'PP . S3C'l 

'■jcn c'Kf) ifn3» . ifoi (13) 

TVSmiliD ^^^ r: °7R:19 '"^^j^^^ -DXJ 7Knty'' H^^ DD7 ni'ij^p p, 1 p5J3 ^ ow? d'S 

I rin Kine^n 1 ; -in-n*? '• =:... 'l! ^ • .'^ a-"" \'!"L-_ A/_='T : om? nte3 o'scw . 3:» 

0'f)'3» W ?!3?1 .D'h'3!5 
'f)'3I5 VP' 07m . 'l31 D3f1 piir 

Df)i (f3) : '? n'3 ib ?7ip pip 
mpi 'D'i5c Tin . 'if) icncn fti 

feCn p6C 'Pi3il n3C? DV Pb 

: C'iciT 'irro >-m» 63ii 

n''5»D3 Cfc "3Mf) fft . 'PSPI 

713 ?33P fti' rimfio qncpi 
. -351'? P'3 (3) n^ : Jjp qncn 
.P3fcir)pcw(j) imp imp P'3i 
n'3 "jcft "imm ip:ftin ?cir 

TPl'PP'bp hiPl 0'53ftp is 
JpipP) . 'J3P PPCJI (7) : "iji 

'«PC3 •3niP3 Pcin p'Picft'b? 

. 3C1 : 'J:P PDSC3 "JJl'P 7«3 

, , , , f'l!'? "JCTPPn pcri lirp irn 

: i«6-3P pp»e inb ipfj'b r»on ?cire ictdp d» -jJi'p scire 1173 dspu pic»J is* 6) '31 . -sino (1) : i')'i33 ic icft 'i»3 pcb-)? » pjicp mb 'ij 

p73fol 1^3 D"»»Pn PP* JJ3 -Jlfife PR6 rj13 . "337ft Sil (f) : '7'3 DP6 p PJTC PP 13 RlCcJ iSl'P T3 6lP -JPIRPC IPS PPft3 . 11)103 p;: 

cn>p» '36 6'pp rjips fft . 'PP031 : jnsftp p'i» 'Pif j ?pi3C3 ipf) pnpp fjipp »up 3C -jcfts . 3Ci (p) : ppdt iwj -]3 nil^n 't3 Spn? nan nin^ 
y^n t :7.wi n'^3 n^a Dn« 
£*in;5? nDppp-7;;'! ■'iri'jkf n|ix 
"•ijn'h'ii'fn' :T3xn'?i pna^i 
V7y "•ni^'i 'iKrx inyip xinri IPCBO ')39 03 p . 5')3ftO (jj .m 'J^'inV IT^t T • IMIW^ 

(ft piBB) o')3fto >9 iP'63i i> iMQ'? Nni3t>a W") xaa 

r^Ti?s?,';XBip=)>T '^w'^^ «"^ xoi? ° • 

fi) )p ainw N7j?j;^ nnp.^ 


■•..'tf. ■»»• ^en r n-Dn^ nrj M4 


ninmoo . 'd "531 9'6 0") 
6S 'jfii (re) : 63>PO 9t*c 

3113 5Pn nVDO Cf)'30i 
CS'Jc cp3i T"'"* *""" 

0'0» OU"JPO 'DSI TPim) o.'5 ^*'' ■'•i"-'". AT • : • V V : I- 

T)D nsw . TDc 65i» : 'i6 nais^ni nj?iDl^ crr'^'j; K''2n=i=''.? 

ninsU'CJft .'Bin ICD' (D*) 'tt •• :. ^-^-i r s^-Tt: I< t ^- •• \B 


IT.T •>" nin^-n3i lyoEr* d,T7K mcsKT 

To • • O 1 l631 

'n »ran : lanr obs tibd "jyi 
: '» iD«o rryw •''^^ looj ''di 
'»'n . 'i» fw lui 'xn V' wr 
rw 'n in' . lOi" 
/rw -vtK avn Sai '»n . 73' 

jrpr n nam .n«3>7Dinoo IKS' \:,t^' ' t ': j"t ^ < 

urr Kinn ova riTii . titti 'tk j. ■, - < : • - : ^v •• 1. s - : 

D'» Dw 13 rvwi . tr-n TO ♦ n-i'^n^ nyu^3 DnK2m n35a^*n 
n<5n3n DK33, d-3kSo q^^^ DD^mo Ki^D ^s^:^1n-^^■?12^ *» *n TWDB BM f):3 rii ors W cpjip ,"cjr ft) IJ etJW p TS»' ^is 5"n o'» ■siri: srfts -lOfo cw aw im3 bto wi . '» pft en e"" ■5ip» "ra 's : i^r;" 3'^ ''''= "''' 
n»i : P33 iicft-5i iftx'i r)o» Bip» rrfc 'iJs o«» sipu ins rBicn ci iftisnoD ipji' sj-jp p o^p i'j» sips o'»e: ftJi pfi3 eo wr;' p pns pin f)-,o: B'n X33 cj-nus 

'jft iJ CETO 0'-!D 355 '»» I'D ■JSliS h'i}) '15J51 OrJ O'UnSI O'ER jiP) SICl Jiu 0'--3) »W 'IW TO5 p"31C3 i''S5 TJS iftP ftWl ''"0' '"p' "iBr. IIID'E OPlft ^n^s 3ir; '-U' 
■SWSS 'JM B<TW3 yT 'iCt OW ■)!* pi 3103 153TO )*11 SE» ift 31 1J«» ^3 IJrS IIDP it) 13» 35)3 lU 'Xft i33 llifl Sf3 pi» il» '3 Pft e'3fl»1 WB O^^D C31 o:33 p31 
■5b6b wo 3ft33103I» IB 36W5 Bp3 6)0 . 'O VfttT (v) :00> 0^1131 O'Jiin W3 fcl»C 'JliP l5 Jipi 1»3 O^SIO 0*B TOn O'O'I On» 1«3 '31DI 0'3'E lEDW iW p3T36n 0311:3 '33n» 

BEIJP VSBI niJ V>n 3«3 30> 
ftW DEltS 1B3 3;)):i 3fi331 
'jft . 3p6 'pi3P '3 : 3J>p31 '1(30 

3)3 (c) :oTB 'jJ'ip: 13 iSspn 

33nPE IBlfi OrftS . '3 137 . 3S3 

o'J'rfiB Mnjf) i'ft ': pj f)3' i'*3 
':fti (fc) : nv y-nz) ■;3t i '3 
»p:fii ftii '»5» 'Rpm fti .'PJft ft) 
3n)J3 vnft '»'■' '^"^2 ■"'" "" 
.'P>iftn3 fti cijft oi'i : fii3> 3'3te 

or '> O'O' nijft 01' '3 'PUT 1} 
01' 'Pifi PmSO 3pft i3ft 3fil353 

«pi»6b .'pcb fi5m:i33i pin si' cjfi 

'Jjft 31)3 '3 33T VIST ft) 330 l) 
P»'» >» P'33» ft) ft3ftl OJIP 1P)1'1 

: 11)51)33 3BU1 ii3')i: 3633Pn)n 

)ft 181)3 .3PnB) ')3'3n )ft(p) 
3PnB B'OftB TftOS3 ') onip 
01'3 . »1 01'3 Opfi 'DPB : D3'3B) 
)31 'OnB 3Pft01)3 ')» 0'3BinB 
1B3 03'36) nnft fi'>B T»P 3Bl)n 
ftjO . 'CIV) 123' (n') : '3RnB33B 

f"33 hi fiy o'3»ifi 03B inft oa')B 

. 0133 inSC 33Bni .03')» iplft 

)UD lips fii3 '3 iiBO i;3'ft osnn 

<P3 3JBB1 pi '3B in3E1 1B3 fiwi 
in3C3 3»l) 35131 '33 qOSI 1B3 
•JBl) 353 ftil 11333 mft in3B '3B 
3nfi 11333 ft)6 03C» nBft3 13) 0'3E 
pft )1B 31B1 pi D'BED 3B3 1135B 
03 (C') : 1:BTCB in3 P'3B )63B» '33 
infil 0»3 »3pi 3)P3 D» , '0 3nfi 
:3»'7'3 fi"3 TOD 3W33B fi)fi ftl3 
l'D333B 3I)B3 ftip 3)nR.15 lfi3'3Bft 
Ilfi3 03) '3 3313' '3)n 13 I'ftSVl 
P3B3 01' pft 31»B)i 01)3 D'SW) 
':ffi3 ftn^) 003 '33 3»E3 IsftB 381 
r3 313B 1Rlft3 0'ftil'31 0'D)333 01)0 
0'ft5l'1 0'D333 V3 13) 3TW' '3)b ft) 
ipift) TIBO 0'331S TOE 0»3 OJ '3 13 
l) 3nfil 13 I'ftSl'l !'D)33 1«0 3DB 
vra 05e13' 'ISB )33 13 3nft ftip'B 
ftnp) l) 3Bft3 OBI CDO )3 I'OfO) 
l'fi<5ini ]'D'33B WE 'B) 0«31)B3 
ft)ft 03i3t? ft)l P3B3 OIDBO pi 

;in o'lUEO pi oftJiol 003333 
o)Bn"5 o'3''n vo ft) va '3 tb) 

l'3"n rftl 0)')3 P1I11)) BiplRjl 
epft331 mft P'B) 3''3 D'BB O'is 
ftEB ft'30 *P)3) 0)b13' '3J3B3 
pftB 'R)3)1 3»ftl nftp 3133 1833 
inftB Oni OiBIT 11333 ft31 ftcn 
P330 01'3 03'R3n ftEa ift'Jip f<5i 
3R1'3ft333 33f3 3«1 T») JlP )'3 
P3 3'3 0)3O'B V) 0ft5l33 pj 
C'ft'5lB3 IB 3R1' 0'ft'3B0 p331 )m 
3fil3P TD) 0'3C33 '33 Offt'SB »J 
3C03 31P3 131 33SB pi PII'D 

P3B0 )o O'KP; on'3i3B3 ftirn 
P330 on 0)313' O'ftrjBi infi} 

ft) xft 3Bfil R)p)lO njD'l IBfti 
, ^ 'PTBBO '3»3I31 P3S3 3nft IS OlRPtl' 

Ota o*)* W) 1*1 o)«5j ni)i»j sweViiw oJcms ti tw tb» oo'Psooft'S'oi 003303 0'3'n5 fo ft) ■o tso iip3fi) 311) \m hid sv9n ft) ojo n3Bo o"3 Seb ft3' ft) oisco )» nh\ won dk33 . d-okSo 
iM»n im . tran D"'5rD nn»«i 
: I'jSnr.Tio'oion iSy ''oi 'p o?n DV'iin'>.7y."'r''i< '«;if o'p^r^ 
7\'».XK ]n? n' : ]iin3ri 
nnin', n^?7 «:5?o 'ii^'^'^VD. 

r,*"iP8 PI?' «=' ♦ TO 'SKI . T^'" "I" » rvr: - >.• »„- -AT T I : 01)133 'n 
ft3C03 A ■:!- Jr m€ 03BB1 
: IP 03'JB n3K'7D" ■7D1 niD'n '* F jwnism -^.^<^3 -^^^^ Dl"'-n« bW'npT'"''^''* °^?'^"'' '^-1^? P^-^'i 

i>" "•: .o^ " " ■■.■•■ ■• • '["• ^ ii'^^R'sio "j^tto linen «'7i 33 '^, IT J :^ IV •• I -: V • v- • n31 031 ^ 1B3 VTiKp ns . 'P5ft CfS) : 3P9 
mo .for> :('s;i3') m) 7ft ft)i 
: 3tf)P iC3n .'P'inn3 : 33 3ift3B 
"^^ r)!) .3mn)(i') : 133 .P33 

- 3'»3'j POP n) V)piJ» pi 
pp . 3»B1 (f)»J ?v ' 7« pj;p^n° jTp^s'-DX ' n;rii no •» h^^ ^7'3P «?i «" - l^^^l^^?^i 

yoi?^P7«^T7n|]in7Ji5n! «^T 7n^ v\ '^^. ^^y, l^^P-H ^^^P- °*^ ''TX ■» mi miif D : aiu oi' nc3 . 'Din icu» (n*) : on» cj "jd'cio 5ii on nr3 »Dn» onft 

X-JSC "530 i» "53C i'"5 il03 "530 . in3C aJCUl : 3'l65 T3 n3C' OS . WD' 
?115' '3i» ">Cb TflCa 6l?l 0»0 '33 05 ClSnC "3)503 . D»? '33 -31353 (V) 

rnco (63) : o'Jci"?' '"jod )33 iinpni lin pi . !>33i : o o'65i'i C'ft3 

6C» l6cr Jfti OSTlCPJ BT»D 13 C'C "3373 0'"3»i:3 VO io , 03«D15D33 

i6 . 'oi ifi'JiD 6ii (33) : pro p cJcn' 'i!3C3 onift 6'3?J n3co era 
: nx3 "30635 ■m3 iJinJ 'Jsn , oncipi . srfcSn oici . ?36Jn isi : pno 
6w . CO-3J3 Tih icp'i : I'niini icnc 6i noft? oo i36 . loijs ftii (») 
'n)3li : cracJi co-jo "3imi lisi' fiic to oo^p ocpns ijfis ?)')» I'sp 
c6(r») : 0'6'33p jn owinrpw \\iy^b\ \xm\ oo'se ninD 61 . •jow nnp 

filOC D'56 fftl 'ip O'Ppa ]» 'JCCO "JPfc •))6'3 BlODinil 6d"35 ?'56 'Wfi fD"3R 

•jni) ii?D» '36 13 .onft 'Bion '3 : inJit •) ccwi 'n 7*3 j'6 i-3 :;cij 
'o 737 0'6 3PJ3 'ift 0'7ni6 'ip o'pp? . ?n? 050 (ic) : 'PC 'oi6 orftB 
: oni6 'n63cl cft7i3 '36 '3J»c ucn' ^ in6 r)»6o o6 06731 odp 6i3' 
ni633Ji in» 165 mP7i T7d6 o»n nvos •n70» 6i '36 J36 . 'jfei (nj) 

: (6 b'Pj) '336 7P3 '3 737 'tiPT 65 030 7»6c W6l33 rJnD3 C'»3I 0?5 

oi6n» 'D"o 65 '31573 65c ri6335 'r)35?c 7d6 c;6i . 'ni6no Oi ci36 bi'i 
on . Tcc 65in : 6io p '3 . rcr on6 : ci36 oi' 6i3'C co'ip ri633i 
61331 Boi ni633i 'n«57 6i 65o 7»i63i T3D 5i» o'o 65o o?'5p 'i355snoc 
'n63cn 06713 '36 '35pc o'3Cin o»oi oo'5p 'D55Dno M'jp7w f56o> '5ft 
o5io» 65o orDBii iiC3Pi 061330 »i O'on 56 'Piec pi .ow 56 (p) : o9 

31 351? DTI r rrryr lyrr. 243 5;f;., „, jp 5ft,, fti, : B^n yjj i» v5< pim oip»j ic»n« wa liiifiD wi: nir 
i5'i;6' in'i cmo isv ftli iwc ft" o'» to 'J «»» cm' fti oiisj om ys'c: ''cfc into 
r-'i3 DDf'S' i>wi t'»:» t)i«'3 C3>i» i<53i;; c'iua iKjJipfcb ijui ?'5' io» 
j)i:« cw ftii : oiteo tit J» j6t -ii^' b<« i» ftws sf vtnjftT f'i d'mej tosh's 

W -jfiBB 0»B3 li'Xfel Bili:> WIP pi i53» 'i n-3153 (j-i . njb fi'SnftD sot 'i . mi53 : oin 63* '3 p? 
bn ?3ipri5;fein fii» . 3io 3ip» (c) -.wd' fti . jftT f)i : sro::) r.sn 
'5fc nsT '» -mo 6w . w»t '» : or 6io vim 'iin pci . Ctifci : ?»t 
ici» wo t-)^ . ii< 6ii : rob i:i'5)ii3 I'pip . w ti'^V (^O = "pi" '' T3 »;»' tt U3W1 li'S' pn5 ens 
OTft 'unni'c 31P0 oi6? '-JCi s") 

ftp OiUSl 0'3)P0 TO»»1 iP»5n 
0% 'J3 «5'B 1-!S»1 «W»> iB» 
WB 'Bi . 3iO 31p» (P) '• ""» V ■ .1.. ' - ■ .:._. Mn-)n'3 ; ^1£3 DwyD Er^a^ «7i jNT • x>szm. tA\ loc si ■,37b 'b; . j;^ .y« w • — v •. «n.;,-3 ♦ nS ntoD U^^D'' i^7nNT 

«TO3 0'B'B:»oftwBrw59>» N^i nn» NSnmi^aruii'?^ •'••• .jc"<". ^- ^ >= .■'o- 

,«3^ DTO 'toon Dift3 /' _• 4 '^• = =..,>'« jn. '3 si^ «^n ti;3Ni 72r ^ " 3i5 '3 1»ftl 3iO P)W3 ISTp'si «^r)ni «"3l3n i{3"3 ■5'55 

siPWDMi "B3 P*3oioift :;i' »> ^jx' : n'J'VT' IDXiH 'i 
'P>3 Of ST m »■> n> r;oi 3'_ ^■■- •■''■•:- w ,p , 


')6 infti ijsT '» inft i3'6i ifto ]ri?7TKn;'?^2 nn3 n;j? npn /^ . '> 

Pi 3^3 oiiP off)«8i 3> ipir '0 ,-, • _•__,„■ ..(.^ ^ ^ 

O'OPB 'B Id qft "S 0BPC31 ot3 TS3 n^finiwj B ^N.<- , ,,„, 

3ft3i'>» .ftro Bufiij'sis'ms 'Hiip;!! rninf^ ]'ni ;oi 0'-)31 •ffifi'B 0B3 0»"»0 O'BfiCi -[u-ii-,- m- |(« 

ois'ift OB 'JC i» 003 o;w: 'V^VPr^ "V 

3>9 P>i33 ftio )30 W3 on^n n-i^n X^t 

omn w I'fi '3 53» -wrfi Is'Di _•; * ' 

wo 

'P3» 0B»fi»3fo B15fi 1»3 •53C1 ,.<»<ii -i"11 Ta ^'ti «"im mS 

3J0 3fc33 OiftBO pi i» IPft" ^-V" ~^i "* I* P-T: ^7 

ift o's-) D\-D»3 ifi oj6i3 ift iw'3 wn>-[n mSt i^nni lyrn •• 

■5)5(51 ftlO BWfcl -inft P'Bi "="" '> -r *Ti l.f"* '<l! • 

';?)(.} : oc«M '3i 013B 5B1D ^-inp p'.pp^ \iiov ni:i7g5 

• «j?;?''! *:]RJpP n»giD?i ri'b -ssr .prts ini3 3>3Pin 'o 
. pnii : -m-w 3>oi ni5»i» Pi'i30 '3 

W3 '-JBS 1*13 PPJl If 5B1B3 
OlbB 13 >fc»Jn PHB3 OPSil 1"'1 
l^'B 'TBJl 1''V653 RPi 1C03 
'8 'Jfi tth PP)1 "V> 'i31 1BW01 nnf) 

, "537 
liip3 

»'» C5'6fr, iWj'Ejj V3n6 

cpcnj til "iW) SW13 p 

: teO: '"Jppn . i33 o'o» 

fi3C»Di .'131 1133 f>D3 (3') 
i'Wnn 1613' TS'W i' ''»ii 
IWi •331l510lpBiP;1Sl!)'P3 
'^^n 1'?W lOP 6P3C ORfe 

1333 insnv oMr* rii6"33 
, . . . . .ifc^cv ojpn 00 : uBTpD 

:'i3^'^i5pDi(:p]i2/knpDinp iiip 
''■"^«'^yTj|/3 ins^, i^nsi' '"njD^ ib^r l'3'513 V^ j: XT <"l IT t'-:i- 


'WTO O'IDP 
W33P3: 'DlP'iC D'PJJ'C 

'3 (t) : 13P5' pf> nvnnn 
ii?W5 '5fe 13 . orft 'dIob 
: 'C'cwonfcB "suii ifeWM 

: f»i3 M>03» 'rioR 

0'6 '3.'> ^' 't/,"T' : .\" • ~Tj?': T : . rtw "iioyi Bovpvn iioy 
Sv in«8" . i»3 pj 13 ynn' B'ft>PPipoi'T''P"i^^?"' ^K'lir.^^ap 3' :K;^'ip5?n^3"inK7'.?ppK51t<p^^i;..«pno^pe^3«ni:5': „^si.r,.»r'n'KS.'in'53D;,in3 

;;* ,:;wi o^^S ,« "i^^i"? rTi?v. \'^^ am? ^"^p^e "^y ^i^yn «:r^i3 imn?: ^^n-^^s p^?^-! 7J - r;»; T«^ . -^;^n'oj>^ ft-,^, (ft') : 3P3»r»03;D on-ffl "3TI5 B'fii PPi ipfct 'ci . in 
filOB PB30 )» OBPP ifc lUft 

ino iJ IP' W T6 5'03J3n»W» : P> D'31) 1)9 OflBB .7133 fiOS'.Bp J'itD . Wfclip . ' IDB Oips . 3)0 31159 ITIK nnSlH 'i ian3> : nnnci im nsiniD 
Sa 'n '5N11!" nip.i3.''Di riK'ipa 
■jHiP' n>3 ansai . nry T31v 
, lans' Sk B'p'ns dui . lana' «?" Mi M V8'?«"^'nV)B6o'"lft5l WStsl boo 0'-S'30l eSlfi D»B»1 Wfe 9» 'J'3 )» pnfitOI fjIBf'Db I'ftupB q» ft"' fi^ipi 1>'B»01 1'»' '5P3 n'» fij' fiSft l) TDSD' tt CBCB3 
i?nB onn TOa" ^-33 311 B 1B3 BTPB3 PW p3P' OBOC B'TO> 6'350 ft3 p 1'3B3 BTEI 0'3-5 101B31 TO3 f)033 isfi iJ'ftS 1"OT? q'3 inOn3 7133 f'DS BTBIIflUl n!'i3 ini3 3i 
V1135fe3 001 '0 (5D3 003 O'BBOB in3 Ifift' ffc» l^M P' 31P3B IBS Bipn 5B1>3_li;fi5» ftlOB inm OIIB O'BT ^''PJ^pB^JI 05_ft03_P DJ^ ftOJO lO^B' jfiipB_ W Bwa33 mm' -.ft I'P'ftbwia ''BO ftia O'W O'B TPD.WUt'JBB;)!! 0'>i) '51» 0'nB3 3r3'S IDSS p)n D?3 O'O' DJ RIBOJJ -jbs sic;™ wps' ipiotdi p- ow» o-«u..6 ,d»:> isn 

«■« O'TOOB 1»3 071 1E33 Oni33»» 1B3» 13 linP3 00> \hz ptn; \i 13 0'(5B133 isi niJ3B1 iftiB' Oip» Op6b Opft Oft'ipiIBi 1J'J» . bftlB' Oipn (j') I 0B7B0 r'»i P>/>K> BntO 00 

3C o ^ u B> PW03J ffijpfts Wny ftift-pSfSBiro 13 pJn OOi O'O' fti 13P:'pft3 13i W'O I»n»6B IBSIISB O'IIDOI 13P3' pfi3 niBl 71B -SBfil C7fc3D'nP13 p»!smKD • 0115 :(B O'ion) o'TSp p>br pi Rivcjno •,';» 
vjr: :s 1310'bb» pb'sb I'Jb . p")'!' '• pni po 
■■' 11 fi 
I'JB 
1«3 

«3 ■557 • f13ft'B) D'ir3 mipo sn^' "'snj |ji-|wuy 

1'5» -'c^P -C^- '^'Wi ''*.J..P''^!l'l1l^?"^-'''''™' (ft') 

3ftO fr-s (i'T rtjji PPB .J3) . ibid; .iP'-)nn3i :(73 ■)37»3) i'n ?ei» if ib'i 

CW? B'MO .onn :0053 IPBBBI (1' 'iCB)00i3'P" PIBIBBO q'31DnPlfe33 

p-. (it) : I'BB . iipB : oico liB5n .'^loi : oyp jiBiB . oip» (j') : OTpn ffin . jicft-JB 
ore : im6 o'DioiOT o')» i56 C1P3 6i5i i'6ie 3W oro 6>3't33 C'jy.fii in 

n»'3» 0'0'C 05C3 . n'3l53 n5C31 : 0'31P'3 I'O' 13C O'icO . pt)-) 1?iD ?'?l 

niro i73i» w 6i . C'»' fell : ii p'l' 6i '^nii o5t ftp jftT fti c'»c3 
mciinn? nn5o» jfir 6ii isi oic li "5Dn' ftic '03 dpi30 o'o' J3i im ,''''^'5?^ 4\«'\'?">i D")3'f)i3» -m rnuni opmn fiio 0160 3i '3 o» . 3io-3ip»-(i3) : ciics niB'. : (IB O'SO.D'B 'Is.'iu .1»J 
.13B'5 .'I'iBO , 10>»,: PIB'BD lIBin 

jftT : (7' i'ljj) prij? 1553 06 ';i Diniien »ii'o 610 •» sicni dtodj osii'T p(D-3if>3» ii c'l 

jni3i oifto 3i "jpiD '0 '>6 oiift i"5 . 'a '5(5 (') : fii 16 nn63 dpi3 ft:? 

. ■:« ft"5ip (fr) : c'»3 isio iss' ''='''" ^io oec» ootJ nuinno 0? vil»» ♦■jdsi i3i 'rm eft bsi nni p»i ft» o» ncii ni«i3? nscnn 

^CV PPC»3 ftil ODIO PP»0 f'W P ^"'^ "'"'' ''''^' ^^ ^'^^ *''' ^''■'^'=' '' °"P™ l'^"^ ''''' ^"° °''^' ^"^ ^''' ^^P^ "l^^^' "'"'""'^ ''"'"^ "''™'' ^"'^'" '"'^^ 

ft«?i 11330 ftD3 1«3 . 1133 (5P3 ■' (3') : i3>i p(m» "O'l ui nOTu o'Dfei »iij' ^1031 ftioo -Jcwo 3ifP' i'»' '5n3i n'3 o"pn' 6i 010 "jcwo '3 3i3 nmrs ft«3 

0>'3C0C lB3'3BC1pi: Oip» 6PP I'l . 15Cip» 01p» : (35 0«i5r) lft» lftD3 1133 C"»3 Cipn li 13150 . ]1Cft-5» : (IDO'PC) '6B3 D'BDO C«»3 DITO »)5C 

Clft3 CTPOI IDlft C'3n»3 is . T3'l»l» : CO'3'3 ItW'SC n»p:i i'ftW '3 ift ?'?' iftlC niipnc 'iftlOn pi . 'O ift'SC 01p» (l') . »'033 fi<0 13 0«»C3 ft'? 

C'DOn) P315P lIpP 13rP '3 ioilfeCO 'P»P3 p60ni'nt5{53 nni 13P3' IPPS .13P3' f3ft3 : iftO •5313 <J'330 inftjJ ftlOl "JPP O'lSO .'"5101 : 1C13»C 6lO 'Ifcl 

(^■^ onto 6'3» -JCft . 'jftOI (t) : »3130 "JlpPS CP i33 03W »«OCPP '0 P6 P1D01 i*n 

31 itjn r TTD^ pTn 242 tnfo oniwro trjoi osi dp'5 p o?')3 nrsts . ownam o?')3 "Jiso (3) 
"nsi i56 1)53 jD Jr> . ]3»"J T" i* ■'cf) concfii . 153 ir rcup'j ii cc 
3'3D i3 -Jcna V3 n3CV5 cicn' . ?1C3 '•:io (:) : que ^i'fc b mm 
znvwf) osiM 3ci'D oc i» (.J' o'rc) '3'3i3 ins nw 'il ?1B 'JIC'D •J'w 
:('500 n3Di' 6'D) ■»? '3Cr 

I'DTOs : -pmn i»3 . li'P ---..i- ^ .i_^>2.^ s 

tms rvics Trin3 .nfeuns 
: y)Mi I33 COD oci *'P V P'' »'f 3n J- » ' ^v : 1 "^n -* '• *V..o ■•' ^ ' 


(33 ■)»6d 'd te qfii ri» awl's uto isH yn n jws's 'J5? infec mft » iwji picJji 
pjopi )3fts 3i pft 'pn^DOi inft); ph> w^ cipnj litnoc ptni i'db ftw osi 03) m> is) 
il) rsi-zB fc-? '3 pro ]3r3i tbcs rsirs ft'Si ins Pie53 ;n3 ci)3 n\n fio p pes? 

•5'»;3 p''31 If »5 p"'! O'fnipB P"'33 ?'3P piE53 l*J!3 p''31 ""s:3 friS Bji Dlit OSi Dti 

t"ih q'33 , 03'Pin3fn ru-jpJi : pmiis 1» nnn i» ornn i»3 3cr-o ctci <J3 p"'3 S'cn 

inft p 3nfti 3P3) psi 03i -^iir: 
pT ft)5 p fiisj iici t^'.iinsrn 
pi '.nh 0'33 pi)3ip»3 fnpiia 
os'Ptnsrn put?' 5;'""' os'pncn 
oipns Pi»pii 7"nJi rftup? cj 13 
'»5ci 'PJio jiRb o;v:J i"»i3 p'o 

.3i;f3 (j) : 03J OTK?! ft33j P3C' 

3B351 03'3:f)i opipjm ni'jf ijsft 

£. - OS'JO 33t3 05'i» 31» fil3 OP'JU 
t':att '3 : o:»» TPift 
•■3'n>3 cnp' . 'd63 
1C''5n3 . D7fi3 nP3' -jcfc (0) 
n'S'3C3 S-Jffi •JCll 1T5pi 

131 nir tt3 . imi : isifii 

im : a'jJDn jwv cj"3n - . ^ .• ■. ." • • - 

•rM5l 1D'M55 /oi W '5 "ipl IJJ^t "lf*3 C^l D1K2 ni?r.»4''^,;;^" pOnpnt^O : Spin □'?i;;--i>' ^£K2 nnnip 
.J- 1 


nz!^ 0903 n*' 

ftic;3 


13 (oc) C3j 'n3"w n6 
I»3 . ■3S'5C3 (f) : 'nunc 
(10 r'C6"33) T-:!) 'i TD» 

ipi3 a"Bc6ii "jnifc c'l 
ic'3 '5p» fp cp »e oroni 

■5C"3»3 "D 131 IPC -JP-JPI 

: IP'? '5»» in6 jp "531P3 

: IIC'D ]ici . ?31C3 

»jn 53D ins C31' . cmn 
. amio p6 : (i 3i'6) 3">id 
6on 6ii omJn 6'5C f^ 
. sfcT 6ii (d) : rscTO 1 


ni^_y im niln Tjina ':3u;nl??i 

: • - - J T I "j-; oicfta ft's pui p 13 Dj'-sift 

0B)» OM Viu) 1)33 ItnO Js ''CI 

esi o'»TOi TPiSii) rfi I'Ju pn3fi 
O'BBw I's: jBO ft'a o'jsftr 13 
I'os B3to cn'js i'33 ift nsuj 
>33 3»N I'jsi j)'ft3 rnn e'lsu 
)'ji3 i'5i i:;-5 ji) i3 POP pinipn 
I'3'3pn i'92 li-fi TpmJ 11133 cpinsrs 
-,3-1 ,1,1 „/-i,, .._i^ .,■>,,■ I nn!' »"I3W' o"»»i M.jip nia 
pp ]n^;/*:i^>V iw/ ' ':«"r' ! ,,j,j vs p, ,»ia p'ftj ,ft ,j^, 

P1133J3 i»1 0')333 0'3P3 Jr PlPSf!) 
in3 OP'Sjfi M0'731» 1'BCP1?'313 
CWSP 1"'1 IDP . PTOJ 5» ; 3T3: 

D'nnw jiBuc ptfn n-3' ccc to 
is DJipc cj^pnsn snp 'jfti osi 
rfi ti'3» ll'ft Js Pinp \3in j9 

'JC PIW1 5l) 13 03D33 35J3 ej3P 
'l.'l VTinn^"! N12J 12'? *' 1'3C '8J .07=3 v,3D(j) :0'3CB 

-n rnifnn xntr-^ Vv) xp^3 pbl "S S''%'^ -IPX P"]2 .1 : 7in'«:. ND'^j;. -ji^ K-j^'P? 13:? opft 3)3ft -J'n o» jpoT 6'rB 

Jpft f3> TW'^m 531 iJin 5TE3 
Vm Bf33 O'JJitS tfi'SuS lOlb 

I13 : TJwn . (J'P : )Jb» oc piin; 

Sn; 1»3 BMSBSI"'! TC.T.TprilS 

: eri con?! jisse pifi-; n';' 

li'^.3 11J3 »3 . Pfic-j -jipinj 
V1:J i33 OBC TPICJ pftt)D3 w?^ 
rPn5lfiJ31lJ'ni50'?'C»5-3jjiJ; 

0'33 151831 TPinj pfiun lujj fjj 

Dipn 1»3 Ori))53 P131C0 pE RtJ'P 
IDCmSB 33pBip)3 MSBUB 13? CC 

■760)3 Jft'P; ':)ii') W3 faj »ni' jfi 

«U1' OJTP pi 0'3- OB) 0')3n?l 

ft»7j ftspi t13S3fi )» Bf>» 'P"?)' n"*! !0 im'B3 BB16 PB»C ftiB 'ci lp)n» U)3BPB p 9'BP BUnBOl BPBIJB1 Bllt . pi BRW5B1 (^) : pismn >33 nplISC) ItJe 1W1B7 pjins -pc? 
.'B3);ft B3(0) .•OilSTS 1^133 03"iB SiBOi , BPnip 1^33 B.Tip "'iBBJ Op-»33 . BPmp : B''33 'P33B01 139') 'ift p:3C3 BiBnil p"ili . TPT39J1 : 1'3'7 P1)»3)C T336 p3i f>B)ir)Zr> 
3131 (1) :»ilf 6i 31f»i Bifia JSP ifis D3f»J "S W513 B'JPI 133f9'B 0lft3 003" Oft B1 U'ftl 'BB O) HO' fti Oft 13 . 13) IID' '3 pi : Bf 3»ft 3cft31 Srin 0',^B13 )fi3:' "BB 'C) 

. ■33-n;3 omn pci :30sb hn . sib B3' '3 : BJftBB pi )9 . ^^v 6)1 : wib Aip)i hh id 0')D3ni ;tnj)3 pp ftis P'339 )'f 'ftB 33 etc bizm ftp'3i3i;; '"? . ?3i»3 •jb-i;; 
:pc3 OB oiiD nici3 303 BPBW Bini 33n '3B Bin '»5»i in pwisn snn Bp)ii box l')9 Bmni cms 3n»3»» OB )ic' ft)B oip«3 33i»3 ibp o'tjp Sibb Bipn3 pB' ftiB ibb; 

Slfco )'BB31 B3B'p6 fi)l OnO »3ft3 ''pi Bn)n) '33 pf> pi B3f J) 0'33 n)» D'3> pi JIB'S p B1t»1 n'BJP Mb pft) 361P Bn)B1 3BB fi)l Bn)B pft 3»ftl B131B Pl))a I'JBB )r31 3'35n Yw B^Ki Bnnn nffH 'o*oi nH'ipa 'stsoi 'i apn n'n : wi -noa loss '"31 nH">p3 'n on : ion Miria . "pai 333 rucuna Tnoa 
33jnTii3 ''01 nir-ipa '1 inaao : nnr kVi n3T,*a ^yrja rmi. nana Sjiidik Sn naist-nK'n . o'k n* o«x laar' i3S.n:aaB" 
: e"a3V r'ai . viDao i'jhkq pw . 'n op ibik iiir\ "iwn . 'na naa> nrn 

l» 'B BTpB 03 pniSJ B P13fi . )lPC JBS : 03 39C OTpB 6' ofic . 33JI3 pj : P PlSfi . 3»-:93 B'BI : /D pi3» • DB'33 3Sf3 1 VIK MlSl i ftiB O BBS' Ofi «)B3a 'b B'BI . 33J3 pj (r) : 1"n» IPIJ) Snji W )3 B33 'b'B' 933' OlfiB p pn I'fiS P"96l l»f )3 BSra TOB 6)fi n)n»» U'ftB ;BB Bf3 )nB)3 DtOBJ Vp'B 
D)P B'»'j)B )»1 .)J1')»1 ; o)i») finS' ttB . o'n )» B'BI (n) : »3 )3n fi3" fi)i msan b'b« ■1T73 "Jfibi o'iim rpM i'»5 'icp few "s sio noo"? W . 03l Dli Jp 
DUT)"'3 io '3 onfcpn nnm pipn os'ninsro ni)')p3 OJ . twjpii : 5J6c 
line 5CP»3 j'3 3io r3cnn3 ]'3 wiftsi vnv\ on prai n'nn' oaa 
orirurp 0'"3sif p W)3 "jisti itbd's ins . -jistj (3) : osi56 -jsto 
lino 01TBP0C rin3roo ip 3D1»i iscj Tui T^o • l>»'' I" i» : wicfti : (3$ OBl 033 pSJ 1»3 P13'»31 ?pi ]''^'S . m : TSBIB, ]H fm . 0?'3B«1 (3 

. B3BnBi(i) : ?n!) )iB)n . Tpibj : )):i ?r3ii . fj) . ppiB . i)'fl : -b tiB» . '333 f j1 
33933 i"9 . ipin opmp : (rB oi3i) n' bbb )'J3 53 bwb i»3 bs'Ibi bbrbb iib)« ^^ 3333 : 3»p MB . 3(36 (B) : (11^ )'9j) ipip 03')» Kh BPIp Bft 1»3 BC'3B1 
3B393 131 '33ln JB OB . 39393 (l) : ipfO . lB13f : 3B3 6W3 33ft )'3 . 3E3 

:(i )'9>)ni;n3n3 in3C3i'B')9 . 0'33n : 33'7n3 1)33 

en 'j)D . )31» : (35 0')3P) '3 0*33 0')1PS 1»3 

ms liB)n 

Bti'3B1 

. . . ..., : B'ft 

3 IJ'39 . 0331)3 : (on ])3p); 333)33 

BIB) . )!PE(n) :n)»iiByn . Bn;!3 

oip»3 37a oo'j'3 ipiD'1 o'iiica ib'51' li'P 5J5" 0'399 ip o'lnip? ="isoJ o'73i»? 3710' 3d6 J") . 'T33 (j) : ni3i3» mp3j5 Jpi ptn ypi 
.3TOnci(7) m»j 6J 7n6 oipo yioj is3 o«7niB3 cispi p*or>3 r«i5P0 Tr)ii)3 7i3»3 \f) . tw»3 : 3t3i oDi jnlj ni3i»:3 nnJifto Jss yis «"' icft 
iin» Dn 373P) 3nc 3'3n fcii isi pbron 3tD) 3'3n '3 33'iot 0'3n i3 ftif. on7i3P 3itpti i3iJ7» 6i in -. pi : 3Pnfi ?C'"Jn3 373p)n 3»763 nft 3i(»n 
]nr os'iPDPsfc in oiip 7p inoni 'nnnomns? . 56 's ::&n ppt 6i icn p63 3*163 nn7ft 7i3Pn 3n6 isftin . ynup?) ,- o'cjcj ipng ftin 
. 3»31 0) : '33 mp3i» 13J TDBi 071 7C33 15113031 ipm o'CPi . 031 : '1S1 73J3 wfe 's Oil 7C3n 7tp i65n' fcii i'3 . oifij np3' 7c6 (3) : 03nn 
3n» r)«;3'3 oc pic . OTsn isci : ti'ncx) vs' rip fii im o'ncw o3i 0)103 33ip 6jcs ?6n i3'6 . 3ftT 6ii : 037P3 i7J3 3»3»3 o»5' C763 npiso 
: s^tpii ppsci O"?' p 13 pp3'E ins H . inpsn 'o 3'3i (t) : cn3 I'so ios 6131 nscvn 3)»6i min 33DPC fft 6*31 . ooin pft : ^yrosc rin'PTO 
iO , 9br *ii : o'p 'jio iJh o'pcenn i'D7Ci tyw isfc nipjo ji»63 3iP3 b)voo o'v . Jipc tps a'Si Cr^ 

81 «Dp tni r TD rrtyy >t!n 241 rsBoi I'w 5W> 'n^ 6«on rto Wfti i»3 f ')3 jips . B'jnJ nlw «»9 fw) : 5> icu 

■5»n wn? weco nu") 'ift »nn b? owei ibbbs . ouni : o'ji? n5i -jftw ftwi inft ii& <l6 lin) wp» !»» ^?ii6 5"i3 pjj . cu'ti (fc) : ?i ice o'"5J» 
D'J75pt5 Scot iBBsnfo* 6S) d>c M:> fcjJonn nft ■)'»'= ■jnii; o'nb ni'C '5)? 0P» w*,a,-v _,_<, -,,„„, „„._ !,„ ,.„_ ,„ -m-,,-.;, r..-,f,r,v «->,< nV^*, ^.r,«.i 

ipw fiii en twft ni5' PWW51 pito n5 '3 o'Sus is ftra pnno Jbw 6^«& i* opifi o«'n insn o?'ni3ft ruic nipcb ow Jp wcc ^6 . c:i» ?:c)3 ,(b) • 'JCS 
pi p '-x* ii>pi»' fi> oft optsj ip ,;ft„,p3 j.j«3ni oJifii js 

l'ory*f..?;'V:y5 1^^^^^ 1^j^?T{<^. ii^r? -^ ^^nntir^s DnDi«-'?y o^^i^ni *'r 'r' ^"2 = '■'" "^ 

rniBi(n'):wftoft3'5rft5'i»* U' „ir.nnJi, r„lX\4 l •'^V ^^P^ A- ^ ''>- "^ *."y L|J t»i3 Cjftn-'iD'Wft . '=i3»i BlfwB C?l 83KC p6 '5*6 pftO 

e'E-w ri3»ip pto Si3DP ri '3 

•jflfti pf)0 "JJJ w5f! inte W3 0T3 

f>ii ■jsfivpfto '0)fi PCC« Pf) 0-)W . , - 

SprfiOJ^SM 03Pft pftsftVP V"JI^ r^'^C^ "-^^^ 

13 03'}Bi X6 'UO P6 Oftp 3Cft3 ^.,-,, »,,,■. __ ',,„ ,,,,-v« 

ia Bwofo ftii o'PiJ fc> iS'cfi 7yo^ "11a 7p 7y.p ]ijn)C'i 

■w»f3 fc>i 'PiJ f)ic TO3 pwuips . x»s'<3 iwriw'o^ Mnnn "73 

ofiv9ip»»ip' opiftci3of>i pfto n-inmis* 73 i73 •'cip '"ik '' 

'■30TOJJ f)i OIJOC D"»ft '3 OPifi ' ' " ' ^ ' - tIt: ..-: 

iXOT3TOB3'3liW iftO 0B3 1P) tO) V^p^. P TJ^OP N"? 

TO»>m PWBiPO i3» ircoS n; ^,J_»,„ «-i^iin 

JfiTS'pcispftiponnfto'sift ' VpWP Iinvin >'> <-g" T :, -t- J- -i^ - I V mmftj) ijlS . ifi3» C'U fin 55p» \m ps ^rip?p*i n> : ■'rj;_ i;3!2 DjIj; ]£::: rip icw* 'Irncw . -? -n 

!• T -:i- V V. : |T„ V •• i^-: 1 ; in -jwl 55n 0511) ?5D» inftc o»i pfto Vnn 

3»6B Ml W3CP'3 »-jft RMi'Pfn ■ '• :'^*: :l •• 1 ''^ 

3»iJ 353 BO'ii>Ji os'Svc Pij33 "•^XnnvlJpin J* ts' : ">;njDnK 

1313 IW D3'Wi> DD'iirC 31»>C .,„.;i^ * » ", ^„ ,-J,,,,L, 

•3-S3 331 rpB3 PT3I) p TP^'" ^s^nu «ri'^ Vnoy -rrnniilj 

lOinJl '53ft 3»fiB 3n fil3 5>"»1 ''"" • P' •• I '^'i>'- -[V V-*-i 

•«;'3C 03 PnEoi 'i o'ift30 pfto Nnp^!) D12 ino^l XPIX 

,Sn3,'53ftpft,ft«»m;ft.pn„M ^- ^^^^= ^j'^^.^-;^ ,^^^ 

*'3303«ft.JSZ^??^ ^m-^m = ^-{^iQ rn? 'J I'CW T' 
I'Jcp 

'3 .'B 

1 Vn3 Tinr t^^piz vm^ 'l» 
ii "jnftjc iftpm' '•?' I>»i 
: nn5)3 'pr; T\in ptn Tncs 
ftioc ai3 ppipn .tiErtfi 
. o3l ml Ifi : pniisj c^in 

t &OiB CiSi) 1*13315 W'fcC 
•31313 J3» PCTpn 

:»TO '3'3» iSft SIT' 0»D> Pl53ft0 : D\i7N "i^p nani Dvt7« din i"i 

'^k. :i»: A- T 1: V : V.-T v^ V- i •naSiri . nnnn icr n« cB"i''Di riK'^pa 'tui 
'1T1 . p'l'!' nxi rrn - - J. - ruirnT 

noipn 

fw 3'ipm . T ifi"! nniSa 

'"ypert 33 . n:iB'K3 nnon'? iri* 

min" nsncS 

- . . . -icnriM D3Si3na 

cn':i*c 'moi . mva nvvtti 

■jjrca nnn . n:F33 vb» anpm 

. p'mi . S»S3 . naifKi ntn 

'saSwi a'na n:irKi . TcSri 

HiKPi , a'na rurwT [vik 

I'nne 'i njon : a'na rurK3 

K'rai nisn mo tjica tooj ''c lifcB fS OPftC '0 Opft 0ft'3p 133 «T?M «J»{<T pni K'JN .TS 
V35 BM Tift CDftl *»» O'sniJ' '' • ' " I*! "■ "V: •' 

wfto'Moli) Bn'3i»')ftBoJfi «n p3 H3 tTjIIXpn? H'^T ,..,-■ 

;^jB7n,rB'i«i''D^^^^^^^^^ NTnN;cT3 iin-j^inb «;s rn.-»'f a;;3 nains n W nKDH k r 

M;S/Si'iS3?»' f^np n:vn«i?ni2n:pinjf •> ffirby ntiWTDii'nEia^m 

i3»ft3i P'cno pw'3 o'O' OP 1301 : S3 >jpg^ 1-Tx wjfy ••mi3J '' . <S T I . J . s,. . 

on 3nfi3n o'i3i) tocb o pj ..J' ^- • = ',;",■' ' 

.i'STOS3rft^:pi3ft«o')3i oip) p^np rrrsv^ np 'jjin m 

3'0'B003rfi'>0'3I3fiO'Oift3B3'C «,qjU -.rjq- Sfim »W3 

B1«'C O'Oift CCCn ICD' ft> . O'Ojfi 
13nft'Of0P35nO13n)'lOO'ift 063p3 

USB 610 '3 '3 '3ft '3 1153 .'O '»3 '3 1ST1 : >V pft 0»'3tfi pfifO 0M3 '3 31S> O'Sn OJiftB OjftS BD'TW '3)0 p5 JfiO 1) 3Ijfi . p> (ftS) ! OJWjfto pftf ORUT >» Oj'S OP'S V* lOBP" 

333 fi'o J3ft3 ppini 13 03fto 3ir3"E 333? '3 if:3 UBJ o:rai ?3>r; ft'o li'ft; cab ?r,!;?S i;w ftJs B3i mi b ornni 03)P3 ft'o o.iftun '3 out . a3i0' pftsn (ft) : ftio m-i 

K) '3 033 1)33 i31C53 0311 OSTOO n3lj 3DCD1 p'pPO '35 133:' ftis '33 n3Bl»3 03TOO "'pn D3fi ftifl' '3 P3D19 3;rB 0)51 JUSP' 3l53 3flS P3B1131 >f33 C33 3J3ftE )S3 oiv) C"p 
13);ft3 3'r,3 PfPO isfto ft3i-: 1»3 prPO ir330 iBnt . 3i»E1 : 13 ppni >f33 is 13155 JU) C33n3 3»lft ftiO pi PW5 ft3p3 ift 131D5> 13 ppiR 03ftn if33 Bl) 01)3 1')3D53 pptp B3ft?E 
inj P»3 031P3 313li3 3')333 3»ft 13"ft3 0')B Dip»3 p1B5j P'*}! pfPO pftO i» 3nft 3135 '3 B3ei t'1 ft3)'P 3'»3 PSiPS 3l5» Ijisir 8;3R) IPSn 'PPJ 3l5» pfP 3'»B5 

■>b6 CDift 3»C9i nnfc' CD isft 
13-3' nn5p 550 ■3«il> n37i yn 

O'JTO "715' . CU'71 : C';73 

Si)W piMifto,Y»t: T?r,/pi':5Vycp -'r'^)"p»'i«'»T^^^^ . o'Ti : inc"53 oii3 qofcni oinj oipj53 cjto c'i5o ?ift5 o'j"73 t»3 

53 n'np5c 5)33 . Pi533 : 311; ciDsi oni:6 11133 15DC 5» J» olnns osl oJcft 5iiftJ5 613 oop . 5;icft"3 'wiici (n') : I'spo pnnj 5ri 'isi ]d55 fcii 
. ^ti CVS . pes pnni oi»5 Jd3i 'ptn 'o 5nft 6*555 ^nfi . 'rirai 'tio 'o (a') : co33 ■3375 5o3i 'nin5 nft i6i)3 os'nucir o» . 05'n)3i;ini : c'i3» 
c'J'ifco nnft'i 13 1'isftoi Tift ifti3' pft5 niJpn O'woc o'S' 7375 qioc 'ncT p . Tift : V wsft tft 7i3ii os'iis I'sp fii5i cinoi Tift W 'sft 575 ftjss 

C;'fc C»$P 07ft '53 ftis C'5ift 1155ti 5D»' I'T 0C»n3 07rc 'lft7 '31 . 5CJ:'5 (3) : niuin 053 I'ftl i351 7pC 5»0 1ft O'Sifti 05b ni'5i 15'ni3ft lirc 7Cft 

1 0' 6J1 cinino rii3'5 ip 571)35 '5 «)3C 7cft un* rfti 'D713j rfti '7' ro nft o»'7ift '5 oip»3 7»ft . pi (to) : oo» o'3id oo't ocso ra' Tft' c'?ift 

CSBftPf) PI3» l'<7» 571C' 5351 '"3 U'^ft'l O'i'D05 UIC C0j;5 CJ «jiD3 835 7»li 5i»»i 3P1» . 5715' nfcpn (ft) f : 73»ci V5CW3 7373 0'3133 71» 

la ; 5B'7P»5W3 PB1P3 priDD . 5;i7n ; 37 pciwi sptpj ppin? t»cd piD53i Jn3» pwiipa one 03ir3 lifts 03i3 57i»b 

31 ^tn . ?nB» fi'Ji (d) : top! lin 
W sishi ii *hj!e iBfi 
f)*3co '53? ecpb at hn 
.pi (t): ijioraoipw jn 
'3 omac cpfe CP13C 'i 

ilftjfcC 'TS 6'5 OII130 

. 'HI 715 "itt* 6Ji : osnfi 
■jpsnc 6J tc")7 D'PO"? 
6i6 ocipnn 0'"3i» r6'5' 
M-Jn "jp's »nn6 siifcj 
cn5b ■ 

•wan ID '3 '"Bi nmpa 'j ipr 
.D13 OMK \pv ¥hi . rptr ktw 

. 'n rwy irK Sss 'd'di 'n 
,nm Kip'i . rrhn 'ara rcnm 
.n*3ro 'an . umn nnp dj 
. ca'j'jfS tam . SaaS 'noSn 
npn : oamar nn 'aipa 
'•01 rw'ipa <2«t»T 'inmn 'Vnjn 
pep 'n nor : ari -noa iodj 
'nmorn ni« ]in':o'oi runpa 
«h"wi r*«i latv 'mm . now 
ooMO Sv . nop kS 

•mi i rrtioipnKi B«1jla wm 
nor nmn : nori o'lya Sat* 
wa' <a n'ni '•oi Kjr'Sa 'i 
. naian .-iSkji cpiann Sa ■p''? 
. Ci n'syn irH 'n 'n dk 'a 
: iroin apr nay KTn Sh 

. wpn o>> npiK nn^in 

xh : 38 ■5i)c aips re ob . "o 
• fx /I) BTjip . eJw 

r p^:f rni^ : r D15 I'l . 0)5 : (m o'sc<} 
ne ffi3 siiSD l'» . rp:n (n) 
ic;n . r3:> : (ft "wsft) sn-n 

..-'SEB (r) .3?n» . dpi' 

r'vs'J !:;B rsc ib3 

. ?;'Jn :(fi5«<) B<i30 Pft li'15'1 

:9'j8 'is . 5)9? (r) : p psin 
*'ci3'5w, : ow! in . onns '-' 
6p) 


p-n •240 .l-q-- V » '^irp(\ \i7« mis nin.'' nSs ?■ iS»3 '5 

OfDJ 8p^9 7y. ^InrilDp^? KJ^K w»»0'Bwwctt5B'«8«;95«a 

,,M,n.i- n•^ «-,■., «i(J,nj» A« B'B' 6i 13 3»ftl OMJ? J5)))3 Pi:Dft 

"•y?< ''V-! •.ii-JC'. ''y. n^J, ,j,jj„ 3tr3 Y'»53 jD-«< ft;i(r) 

Tlyn K7 «nnnD^ jrai n OTO pcnD Bn'3 \\^i k^c i»3 

1,1'',.^/' fiJ DITBl q3 ift 93 PCSl ;3ft3 

75^9'? pnpy, Nii^pj«!» ftj) BTO5 )» TOP' wi iciD' 

• T '•• rr • : »*••': rf t: pcJwfi i»l TOft 5» 3nfil P» is 

3»li 95n D'33 pci O'pCSPI -'13' ^3 (Tnyjn^s 7pi inn 7p rii \du , ,__ -^,„,__ _., j^,__ lJL Bjfio bvibdb . rp:» r'3i (n) 

Dnj'ln~73 riN nTn Dy? i^iin mn XD!?^ 'inn """ik tpi « ^i" ^"'^ '» •''■'" '» i» 0) 

nan hd-^v ^'''?i< in^«"i rr^xn I's in?*!? r.?«r N:»}i?.s ^^ ^! ^"':«' • ""» :'"»'"•' ""nj 

^ ., . „... "- I ..." J,: T,: VA" T L ViSm « -ifi -in ^» "iS wft' (") : •""MKi WBfisn P' 

n: ey/J':" ~-W ~P ""- =1? r» -^K !'■" 1» ft'51 .BP115-5B (T^n -in nyn,T73 n« irnj? nin^ 

T, ; - "Sttit ^t • J" •• "t «:t, : 

uriNDn npi liJlj; nj^i ns'tn 
: ml7K MT'? ^'uKisn nt!r\s* 

, I" vj ^ jT I- (XT jr.- -. 

13|jrn2^« 7J7 DiT^is* niDSI N' ;'c 


onj;nh nasi a' ♦ i"i^?" *^?'Ti''^ 

j?nn~'i2"' " nn-ic^ '^'nn^ k^^k . .l' — l_._j_.j^ _i. Bl)03 _T T ^n^'Ein] J' : ;?« j?b!i^ \n7a7 

D^nnK'DVl'7N*"n« D^Dnni^i 
DD"? ]hK~i<")"" na^N nn^ni ddv 

VV T 1^" V 1 yv -: T :- T ^JT 

r-T^b 7«n^°'"'i3-nK n^yn nti^K 
]lS2i' f ni;b bNnfe?:' J^^ttk n%n 

tAT ^T • • /» -: T-:iT B3'P136 On»» JTDlto B':3 i» POft 

:'r3ic»i w'ji) . ip>usi (j') : ob'ts 

, B3'310»l' Snnno'Bjf) OC DP131)1 

: Ti»ii33 inwi ]«p |ipicri iw3iP3 
B3'i9 inm'fti i»)i3 B'jsn-) .as'sn 

pr>n;it? ippfi 7K iinp ^,0,, . o^ftj tw bsb )3j w 

B?5 3»lfi fii33B B'Bl BI'PB 

Sfta B'Bl m3»3iD infi if bbdj 

lift'33 n' is I'SBB Bf3 035 n5ic 
BUft fwfii 65n '13 Bn[«lP13B31C 
5l) BB» B'JB'B C'sfi '3 13'pipp 

B'B'B pnnfts Ti» D's'jo astsn 
'BTO nnfti ft5i:Bipp bb5 b'bp 

'B 'D 3«ft'l 0"rf) »3D'C3 • 'B 
33T 'b msfB 5b •1»D5o5lfl? pn 
■snfic i»3 i'pift)D3» ift vnsnn 

CC3B lrfl135 BDSXft 'B 'B K>pii 

lift 'b in onijift I'B 131 pfttB 

B'35» pfi» 5ft3P '33 pfiB5»B 

'Sinft' f)5c 0'ft3 o'»' B3B infti 
B'B' on 'ui b5»3 3cft '? -n oft 
3Cft(iB):pr5a jwps ntcB Bin'3 

Pl»lftB'35» OBI B'B'inB .BIB'IB 

11B' fi5 trsr BjTBi opift d'5j»b 

B' p'Oftl 'OT ftpioa 11B IBPSn 


ft'' K^"3 .T?"? ninnn nr? 13: 

>.fi" 5 n?*p? «??p? «n''""73 

i*"5n '•^ni ntt' N'35i3 '*n"5B"j 'f^r's" ™»33 inui 5fi-!C' '33 

133 T ; ronn 113'? \T •>?'» >5 ei^te rfi-J' top ft55 
•'' • ^^" ' = •• ' SB'S ft5ft TOPB onwft B1 

N7J « ipX. ]n^ t^Ol"' «n o'^m pM^ tpij wjJd tobb 

, ''»nfe«''»j;3 n! p'oitn vi 'J 
'3 Tnnni^ : es'DOfw "sni' tw »"» on'co . enims (3») : 'mw n»c 6ii csia 
: oi 8»fcnni li jfrin rjo uic ?n inft eft is o'jiw or6 05?i . od3?i 
pi . 'Dipoi (j«) : 'ift owD i3i 6'a siftps o5ii is i-3 . 'i6 »»c 'nisi 
osiifc nfc ■ DS'ni3f) Dj onf) oj tfen . onpT 6i ic6 : 'isi osnfe y^zt 
enif» n3»P pi oics? '3'C3 p osi ]n6 6i itb ip . isi icft . o'^nft 
pi s'snunn n* nnSoi i'fcw i'-j .pi (r) rnun i65»d 6ii oi'ii onv 
"jcft "9 13 inptjcs '» Tw inf)' 6i t6 's iftn ic ?3icn iss niifij p'an 
9ip? left's 13 0PP13C3 nnft' rft 's . oft 's (151 : ciSc pfcn 'isi oi»o 
03icn ?'9n ft'?o oiifij? 's ?»c on"?? -jcft mS-ft "iftrni iid5 pfto '-.si 
•jcft '9 'n eppvics nnft' js . o'Pis'nni : oiift» ?o ini' n'spi ■jrv 
«^ -JSTOS cipno inftn ion) onmft ip onift 'po-cs scfti 'isi sipo 's DcftT IPC iciP' ftii e-jcs wc' 6i?. TJi:w' 6)i : nnJs rmp •3i3P3 

PP1C Pnci O-SIPS 0"3Dft 'S OUl) 0?'P» iPlCW ftil ORiSS O'isilSB VO' 

lO^D' ftii (0 : (P7S fti -jcft p nicpi ?'a osii «•» p» ip opip picpii 
PS ip i»D3i i3fto n6i3? TOPS o?'i» ft'Jino pcno io'jd' ftj . coi 
ftii : (o'lrft icn iRift v'^"' '5c» isifi isft? ]'ft osicftio oiipd 's) 
om53 o'Tnc V5' ift isft i»»ip)R bis cisft? ripn?i ftw T37? 's . ipc 
R'3i (n) : inft ii3i vsft ip "mft isi . nb i» : o"i6i5 o'-jsio icc ftii 

PI'S 1^533 on PlPCil ilSfti OPIJP P3Ci ftUP fti J'fttK ?PC» P'3i . ?PC» 

os'3'ci : '131 5t? cipno in P3nfti ipft . n'3C» '35? (b) : Pifti Pcipi osi 
nnfti (') : pn pppd iip . pn iip : C*n3 "331? ipsi ftis ft'& . os'»'3i 
'3i5'»6o fti . «t» 'Difti (ft») : 00 WM . o» is : rift no6' 06) , vib :pv tm TD ItD ri'O'T rsw emn) oto wi refc waft p »>«» 1> wsfo »j fi)6 jofi wft iw fii sirft tt ■»» . Ti*>' (s) = 05»i* op* jwp f)B •sncw rift o»9 wc 69b» Itpbo i> iwa w 
o'ljw 11 Tift »n>' 09 >3ft 1PW> 1> '^"' ''J '' B"|)fi p 7Pnp>rc ip fibft 'isi 3i5«o p'W fii »t*i iwi of n T'^ op«ni»B 'P-!»6 ftS '>ft ^ . li ibi' ftJi vifi innSJi : ot5> 
riB B'fti 1* 9"co rafe ipwi tiics en5p» rafic u'fiic ttjopSpn jwttp icoft <6 ois jvp 6> oft 'S^ift 03\:?i iBormipo or >5i oncirti jor Is iv»3 P' pw»3 1'> 

m»o m mt wnsv 'fc-^ s'c ft> w wis »P)»'C Cfo eipnj emJw w»9 Jpt 039 >» 9'»j o'sac »> rusi cjs tJi* ft5i 9c6 np' ttc ift9 uii cbS b50))9J9 b» .wh -> 

)W3 6>6 9'Rn BJ* O'JPpO 9)01 

oi ij 0)3 >» ft)i opjp to Bif» ^^ii ~^^f yip f^HV.7 ft'' 

Pfil353 •soft) 0591 BO'Jb VU PlJj M^ TT^^nT T^rPM TI'^IS ipm* 

l')»31 TO1 P1J31 B'J3 O'fiJiDO 9bJB ^"JD'O iPSC? *1*< "ifi VP^ 
!« TfJ P1)rfl9 1»1 P13fl9 i» '„,„ ''.I ■ „MC. Jl-.j.»i. 

51 BOB iJj r»BO>J 1PB fi>i J tP!?»T]0^2J^t{>71 ^R^PP^ l»'6 lO'p' .co'ife 3icn 
'J50»i 3inn fci nfti nwnob 
. DDo D'j (0) : iionns 
r'3 nncs ncos oncn 

C?i niCCi T3fD 'D'fcT IIBD 'DD'J 90'53 Pft 9'P«J59 P13fi9 MO f)) 
Si5t3p9 0'55i I'ft '3 BB1»3 99*398 

o'n»o9B3 ftifc 131383 Winn; ficn 

09 P13ft0 Ofti 9'PB 99^9136 pB3 
'5fiB 9W 0'539 W1B' 9Bi O'p'Ti 
95n 9f9 OipB3 V 6l9 Of3 OfiV) 
li 93Bft) Pir)»31 B1P51)3 3Bl) 
9E6 np' fite n'0f91 if 9ftl33 
93f» '5 es B1531 0'J3 rJi» ttl 
'i '-; • T - '^ T ; J- I J .!• 
fill 93f;0 fi3 030 PIPJDB Oft'JlB 
TO ftlB fiifi B'3nfi9 0» 9'CD) Ifl 
i; P1P5B '53 9913131" OPifi I'D^B 

•;B6T3ii 9fti353 mmfin vo ft> 

r031 0'53 OB l> TOI fiJB Jfio li <t:,t: : • 'tt.,t v<v-^ a:.- ^^^ 

•ips I n^-^'n :YnNn nnnipi pTp^Toroifi^ToVBo, 'Knopnopn :t<nnNy,i85'"^^"''i 

pij 3D '3 3nfi5B 1B5 oinfio Ji33 "^^0 '^217 1^3511' N^"l ' 

"SIOIpBS 1»3tB IBS PeBB 31P '^^ ■• I : '-: • *« 

avifi oMJifi 11P3 infi piTj <iio« N^nnai ]\n\ i^vna '§n ''H 

not li lifts V pB isi3i!)9 11" ]inri71AJ\nni ^isic;' N;?;ipi 

W li'fil P1J391 01539 IBS W5»n MnilTt*^ ' n-^'nS Sf-11f/*n 

9101 P1B5B3 PWl 91)3 WWi ^?'>? ''^^f '^IpV 

c53 p 1551 fii 6bb PiP5r)3 ibSb I'''? .Hi' «A' >^'r'^{' -i'-V 

1i9iB319tlJ55i033i9B9 3BftB 9B1 ^ ^pjlf* n^ H^Ji^'J^ '^ 

jSBW95ipr3iiS.3'=n^ Nnpn n!:?"Tp» nn«PJ? 

oi;i^pl^1^fiVl^s pi?:irriiD^?' ^'pnif^n 

>3 iWi 9Pp3i3 09 93B1) TOi Ofil JJ^ J<-,n NJi^li?? VpnyT» 

01PB9 i3i 'Ptol inftS IBS 31S9 '* »» '^ s' " H-i':-, 

XCfi OPIBB OlJ5)i ofil 93131)3 11,17 ]TiBU' tOI l^l^pri^ 

OBnnfiBJlBBlfiPlljBOlJ'Ji fiiB ' ' ij' „-,l„-,J M^, 

r5B iiei Oil)» iB 31B3 3nft)B lIPip? «?J ]109D^.^ «?1 

fii Bji fti rift V'»'» '»'" lift ijT? «m «niB' *m I t ^^m 

OBJBOOBiBiftift pnii3iff03pi 'V.^V f^lf- '^li'^W^/ 
3Bft)E 1B3 1>BB 31DP fii TBP 13 
IS 193JB6 lOBicfil pen 13 IS 13 pipn . •TCP : J36 nnn 

, 131 

PD1D 0?'36 OaiSfc 0<3C3 

7W i»"3ri 'nw potm 0i3i5 

»mi 

w 

op) 

(0 D1»») ID'JCi pfti ?p7}l 

nft 'ift Twfii 'mm i>6 ift 

: 'nm rfei non 

1d6 1)33 fcb c"6ip6 

c6":3) 'no-JD r* 

o'inj w»i (1) 

oinn bsc "jrifci 

n-jp' 6ii .^iw 6ii : iioci '3.1 oip» ism ccrnj 
ftifc 1(33 n'so (Jii -jiofc 
. iDic 6M (,0 : bft nwni 

fe3» (0 J6»37) TOS 0T3C 'i 

n6 l-njup }.ip3!>i Jpn ftjn 

133' 610 13 6'5l»P n3'33 

oj-j'n (p 6 ifiijjc) r3fo 

— nxi "iDnn-n« n}n;--Dx: 'id,h»i,™i 

ii -a- : V C" "^ <v T 7 :y • i { 1 [0*0 K1I!'D3 

: 'h ]ov hid h3b>o pna low 
nijai D'ja 'coi '3 iw 1A1 
kSi . n»t« iS npn hS . t'wi 

'1133 S»ptni S31 . Bni2M3 ITli 

: 131 nnini ''o wf nb K'na 
Kan Sk 'ipi 'p'Sa Vd 'jtido*? 
niBDi nnns 'a . nno n'a 
: nip3 nj» iibd nj> . irona 

'305D . nBD' fii pnK nnSw 
. npB P13 : IB 

: (JB i>»B) ij»j 
C3'M3 ftift 33n3 IP'S' fti eft lims oinn oifi ')3 is ipibi oiftiinn nni« iBii 9531 ob iBmB 9f 0101 fii ofti iwwi ^n wnn in5ii oj3p ,5, 31,, ^,5nn 5,5 ^j ^f,, g^,, 5,^^^^ 
'-6 i'f 13ft i5nfti oini3P nnn 301 pi i'n ib3id p isfc pis .nn» r's .93 13 (0) : inpii neoi ift)c 9i?i fti ibSbs 313B 0191 3pfi is 13 . nspi ftii ncoi fti : ip)ii oj3pc ws 

iniiOB 9180301 TOnSI 9liC0 . 0f9 0B9 pfts 'BliB pft »B»fi '3 : Sittci 1)B3ip 1)i)B1 C)in3 .09> IDP ifti : Pt3» i331) ICiS ftl9 131 OPBCi p 'SSi Vi iip POT9 JC) fnO PflB 9 

•^ck fii9B e'Bfii , eoi n3P' ftii -mw 6ii . wm (i) : onnnss ftii oisfis fti OBiiss opft Bmn fti 99b iBiis ')ft iPBBftc mi 'ift onift WDfti op6» opift 'rnpi op osi »» 
y»m B» TO 09 li* ori osw r» '"''P '"W ft' "■"»'■> ft^ "psd ws ipiBsi i63C'i 1? frj^n-n^fD ... . ilsr : opm 

(3J»pi) P» 313J3 inst 91153 : (fijl : (fiS 01333) ftSIDI iilt 131 BllfiPO PCmi ?ii3fi9 

153 9Vfn . o4i3» : TB, . tjsn : imc ifcin • yeym (ftsl : Piis' 
owic' nf3» 3D pi isfi P«) . rf3Bri3 fo) : i3fi . iBni :iiin 'in . oiftiinp (3) 
iii)» oBiDfi qDft IBS iris 11)1) . ipcDft : zv»> ■ ooi : Dii-n icin . 31)P : dibb) 
PB135 r'» . "3?! : (n ft''Bl OBB6B3 imam iBS3B3prt)i3c isb . 33i:ni(i) : (n 

T»D> 3»3i 0136 IBS 9313C1 95136 IWiB . 1D3B1 (0 : (6 93ib) if 31 ipip IBS 31)C9 
9il)Si 

♦3D ic D'SJCW VOM e"33pi ip'DD' 61l 76» 13"5' '5 • "Jp' ^J' '> C^JS Oni^JP 

ri'O y^n]) 'ci 'D'i -juft p 13 J'3 . 'i3i ?3'3 (5) : 5303 ibs O'n rs 
6inpn co»p jpsftfeii ijjiic rife wn T'is ■Jcft r^ifiJ ooi Of i''? , 'ncpft '3 

iu. "JV3SJ iJl opo iw) im6 in6 . T^f " (5) : ''3 niP3 o«t>n •? oows nvoJ DO'pcnn 
<}6 '3 li iJ3V 6J tJ» inni' 13 cui ?3ij3 ncw) news ptp nroJ oto 
P33ino o'pfDO ,oiJn» 913 ": rroic icsfioo .oipi na (63) : i»icib 
: '131 o'33ii O'O' fcijcni . '131 1'O' 6ii (3) ?i;3 : ens ^jto Jdsi si^to 
sp') 'ftiinn nni»)5 . o'ftilnn ipinn (7) : orroft rnssno . oiriino {:) 
vo' '3 . HDD' fti : (t ii»i) 3P7 'ftiinn 0501 "j'po «r63 061 Cfi? win« 
p6o P'Di in . pfts P»53ii : n3p» 6ii i'610 . 'i3i bftni : i3f3' omfto 
: c6"33 77Bi c'BnjjJO p7 . ""if ifti : icnsi isft n'3i . nt3j) n«3 : pwi 
. noD'^ii ; 'OTOWPa . W3p» 6i0) : oo'ip cn36 


ia rrtyy^ i5ii 2S8 •l^ui b3i : li rftf '51) Tf 6cn i' 1»»ii • TRficn issi : -jpifi 6io ife-jci 
jpfi 6i ]njv ann . 'jnpn isfc pfcJ i6 (ip) : lies o'i'ift mncs ocf) 
. 'Pfcc : »i opjDi •»» 6i6 ^c^ T36i n':?i 'jn rfc npn 16 »j:liri fisife 
oifcnj . cijifci inji *5TO (nj) : ii»:c3 . Ti» : 'nl» ins 
Tin '3 iicci V51 oinro 

^v •• -: t.',- : jx ;ltT J" r t'-att 

•<••: T T :, t'-J-^T ST - ^ ^l|T 

' SIT : <■ :- 

Knpr-^3 ni V ynfi^rt b3 .i5»i 55ji : vnficn Js -jubj cr b'S' ?» tjjdji , Tnfun J;:i ; wwi 'sro (P) : PDP .'i6 ITOC'C 
'i 963? r6l35 '5D» . IT 

OBwcni TD' . 'D3r;' : inftn 
cpr p6o5 "a mi'3fo 
: in'3 pirns . "Xifcin 
P6'1 TO3 siw . 5t:i5& ([)') 
: C3C P3 ie o»3 pJn'i 
: »i sio or6 

V)C3DC 076? 

•5n»5B onfcp 

■nja 3136 . 0T5 -jcpssi nn^2b*'!?1 11b'b'7 '•'? 3t36 1»3 : CO'is ^^55Di . 13»f5) 6i 
i3TD '56c "513S3 . pi (C) 

. 'a ■3»6 03 ; oifc? rnio 
i6ip» or6 . 3icn 06 •. 'i 
'i "3B6 i'i6 '56 13'C61 "» 
6'5w c6i : Topn '5dJ 
oi6 6'iin c6 . ii«» ip' 
DVinnc stn ci6n ]U3 

'36c . 0'9P 'C3 : 3Cl»i 

: oiP3» on6i stm inj 

6i on6i T^ "" '5'C' 

3ipn ^T : -^ 113 TjT ;j£p pyjsl O'pnJlip^ '" i> ijnp'Q %. ]iyiTpp^i 

TJT 'IT •• • ,^~v I" • I ~ T *' * Y ^nsDi to: 


Of -inh -jnS;) ipw oj'iu ;i5b ?n ^nficn os: Tr"" 5' T^^> ^'^ ^-^ "3i mfi Vi-m 
V3if> if) -|mfi Tssft noH! n'''-!5 .wjuoi (t) i.pJr"? rui;, bdkj Piwrftcn pc:d3 
'5 BfiiJi py) 5ft i»3 75? rfi cft^w pi p'lfi >fl 1R5 . T5''ft pft : raii 6i icfi pftj 
nnjBJMJWp «n>D hft iij'jjt -Iwi imsrcm wip p '3 r'S^n ttjss) fttiip co insn 

PP'TOO O'lCDS ftJ»J pi D"'')! 

rftrn . pr;53i cv>s ims) pfiw 
. ?mp : c'Ji3 VP'ss'i "i'' 
rrft (to) : rdj en's toi» iuB 
'J o'liu: or TiT imh . tot 
ifi : onift cn':ma J» onnifc c» 
Its Tifrr oft . 'jn,-p icft pftJ 
'JB'nn )ft •5MI)') (jnp.T ift oo'ia 
]nn ft}r"'i csn inspj rfi-jftc ns 
. Ds-;n ■'!» 'nft: »7 : vjJwi ftsifi 

Olw ftit P»7<D Oj5 Ofiio ■3»l53 

'5 ift5»;s3 . ife»j (fo) ; pD 
ins \]iii o'nJjp ?hi3J3 1^" 
•;nftp':) i5 siso-jjto oift 5:ific 
')ftro . lia iBD fcipj '3 : ojjftt 
'.ftnicEo fiwJu iiBfi'c ifin n»D 

'M : il}35 'ft'33 fi?pi 0'fii330 
fii3 T)31 'ipi I"n3 3ro3 . VIST 
•3T5ri «B'1 1»63 1135 7in' jici l'l' 

fti (fO : J53 T)7 npoi b'jc p, 

ftiO ■|'331 V , O'pDIB TO3 TOB' 

nrfij'l": '33i n»ft3i '33>nn»s 
on»: op'oftinnft bdm I36 i3C3 
o59p3i 071:3 3;Acqu5 nn»c ft'oc 
ftJof eons D»c6i O'pncnoBcs 
coas-i) a'o fti o-)3nJ iJ'cft ^J o'o 

:'P'33 7713r» Vfi 13 TOP 773656 

0613:0 V vcn 7»i5 oin . it dbh 
pjv ojin pi '0 71 i5» orio ins 
ojw p* n'3'n'ciTB pntn 07p )» 
i3P'5e ci57 06133 n6rjnfiijjo9f <3 bv. ]'>'r>ivh n»75pi ^07p, '»'''''fTn3^cnp„p p5^ ? iiji loaa 'ti ruripa 
irraia b*! 't nnx ; 
. '3j« -m nJ« nyT nn» '"di 
'1MT onsm vorn nriK 
•3131 'n T\yT nnx . n-oSon ?i^7« ncin nt!^^ n\nn ^ea 

IV" T •• <•. T AV ! r J- ! nay hw ';k nn»* 
r« 121 . KTtcn nKVia apy 
. tt'jj'i n-an rji Smr' n'a 
nw . yarn kSi Sixn nriK 
Dyea t"» pS : iwpn hSi j?-iw TDOJ '"01 JIWD3 m • i„ > .1 -. ig .T ! J- T T-: T; '' t 1-^ t{ • nw 3ftjoi ospi o;noi o'lo s 

li75 p? »' • 'nio rP951 

: o> TBS oTpu o'b if-i .3i»efi;TiR'nwin IV •• -s 

6*00 )» 5i»5»i Di7> on5 . O'O 
'n5m . b5} : oBnrid jn 7n6 ft'oi 

DIM C|i 533 '5 pODVftic n'BBI 
ftCIO 036n 'M» 131631 03'-)»3 '3ft 

3inor5'5n p7 5» -jnfti 036n Jicii 
oa Of ow o»5 pSi 03n5 pft '3 
; 3f36 ins i5 O'on I'o : '3 ci iw 
oii7 3f36 W3 15 ©ion on6 030i 
65 cin in3i 3f36 iipn ins 7»i5 
13^11 oin 6jn'c 076 wv:, i3n6) 
I'suoi ijn6; 65 0301 ipoei 7»i53 
3fs6 i-5»63i ni3iE ni5n3 5id3 7n6 

^ . . , , , T'"' 1' ■'*'"'' ""f fi31 iftno 73fl 

. TBftcB'ufti 'nw O'snio'BTnn bo 0!0i 'uip:n>rBin5i5f73 7in»5i 3i3» wi ovo tbps o>o')nnpni33ftj>nP3 15 7«Bf7i3»3 5do7M3 5:no7nDi oft'73 i)j6ni puiiponus ins pwipns sipso 
.UTisrxish •»; 0:136 : 3f36 ws^o^opko pJj '363 010 on5')n6i 56o 5» obips poco o> O'O 63 <3 iPiftiSipoeo o5 0101c 656 pinnp O'op 65 6100 onn5»oc ipdt O'o t36 i»n53i 
3i:p 16 'o ■»6 03 pi (c) : lOTO 1V0E7 j'w »i3n3 p7s '5 \iwn 601 65 Ml? iPJi'i , »33ft 5pB3 6101 3fs IBS -56? ftioi PBDP T56o 3r36i ,07331 optn 7ni5 o5n C136 3631 
n5o6i ojcpj -pift '36 P7b6s on 5a oinppi 'Jti oscpj 3i:p 06 0.101 "5 pn'Jn rsoi sfsft ws '5 oori vo pufti p 65 736 0'737 '7J53 P737 56? i5 7n6 .7i»».7 ')b5 -3 ic6i 
cfti : 6-3:3 656 icio Of infr 65i.'o i:d5 Tnn: 1:113 007361 »)b5 56mhi o:» 7ma' 06 irifts ins o6i33S Sopi" i«:b5 0671001 o5bro 610 '0 i:b5 07'»»oi o5'nP33 ':d5 tihspi i5 
')6 i5'P3 s",-p< "n6pi 7f3PC on o>op ts oiip't ooitj C3>305 0'55if 005 o'»;70 3':o5 531pe iiifn 7p« 6'5ipi SBwJ 07ifno5 oo'5i; inJa mup 061 , O'Ob '53 3iifn 7pi 6i5ip 
otrfn ?:6 ono oip 1 peps nnmii <3n t»5 v ip7»65 to ow r:»6n3 O'on 'bs o'eiss cm b"pn '7ni» pisi p'l o376 trm 5sn 3'eo 65i 6'3:o 56inc3 7156:193 w»6 inift 

Sf OPUBP 3173 IWCi tes OODB TWi^flBOJ 0D»7) JCP fiJO li 3»B0 Of 536 JOi56 315D 6i mmi2fD p''S TT^^^ 7p1P1in3 OB'TB WS . TPW :,(3 01BC1)D6 ip-ip 0S5S p ins 071J30 ]13P . 6d7P (71) 

pa .7iD3(f') : 53Di.6Fn,lic5n..'B6B :oBj;»,i':»./;7pci (lu) :(3)0'737) 5iftE ti 
cJn . c'ppEni : (i 3i;5l onms 710 5)) pi -i: c'1670 risppn 710 p'p»o> '3 lur '»3 pi -i5 c'i67o i'i3ppn ,u ,'■ 
...,,... ... vvn WD Tiji . 773 rpnnc r:a , fi5»fii : ptoei pine 

- ,.. , .(75 3i'6) r5n scft ws -jrio 03163 .oci:6 : 37 ]»f 5'7 d5ii35 . nS: : inni 
iijs . i)»ft: : (nj oisB') vmt I3f3' 6> 7C6 ins 03f»i pDcor:^ 3f36 : li6'n fcSn 

P1370 pa . 55lf» : 31Eni T31S» . 7p' (C' • '" "-' -'■^ — ■' - — — 

o5'36o . - caf : (6 03'6) 773 03:' osti i»s 'tp* 
x'H (pi; - '-' -■■' — - ' 1; 7Cn ins 03f »i pDco r:i 
(bO : (3S 05; in63 oipw 7pi ins D"ppnO 737 ptnno 13 yy^rt rcnsi ii6n pro in30c jicSn 63c nwno ins "mv lie 

?n6c 3icnn 'sii^i (1 i'P^'insi pbids i'sT 'siio ■)»6: pi "jrii?!]; 

jrfc ii . 1^6 '3i 0') : P» p'o' iftn ftia "35:1:133 im onnins isjnn 

np«6 nnSift? "vvaa •\'>-ti iw6 t6c' 6i i"5 tpb cirs npn 6ii liioi 

i>3i 'oi nfeorc T" 1^50 iss {>»?« fs . Tnfisr i33i : iic \-n cnp* '3 

C3»ipi '0^3 nusp iin? eft . c6 rj : tftn nrr 6i icft pf'3 T3'ift c» p:ii liiftn inift '3«3»6 . 'Risuoi (r) » nuj oip» 'i3» p6pp I'ioj 

pfti ift : '07n» rpp: 'i ?ci3i 'ic p'jcm '3 Tst . ':ipDi 'sist : Pin3» 'C36 «i ccwc opio p6 . 'a ppt op6 (ip) : inP5 p6 iiccft 03ii» i'l qncn 

63)fi» ':6c 3)33 T3i:»3 pop isipi 6cw •36c ?» p»ii 3i in . P7 : o?» 'nnp: oipsn ?cid oisn i36 'n»p>3 ic6 Pisnfti 'sd'sp ift i"3 . 'snpp "jcft 

•|»C 6np5 13 ic 131 pcci 'i TJiT '5'i CTS1 imi 5iftp5 ?» yyt isifts onncs cniip t"337 'i i65»:i 061350 pn 'is oriccs . T'^? ift}»3 (ns) : ni5D3 

:ecT>i>m»cic'ppcn P5op3 tsc 6i 0613:0 'P53p3 ipft .'p:c' 6i (f) : '3 ft'33 ft-jpjpvoi 0613JO pdc 'is 063 '3 ic O'O 'Pn»c i"5 '131 'o op6 'is 

'3ft3 (P') : OEO PlijOl P»30 1311P» C'P~0 O'llC'O 00 CPf Pl6l33 'ri6 r6i!) '3 IPpJnO p73 'TP'I T73 'R3C' 1T» 'i 0630 061330 'SDP . IT ':d» 

o6iD7 i3pi P:fc»» . 6d7? 036» : iri's 'P16 C'3'ft3» co i'l i6n 03i63 6'0 'Jpt: 03»o . OC136 "Psni : nwss 'csft 'i» 0'3':i6 37 l»f Of i-3 . p5: 
11)3 '3 TPPW 0"pp» I'ftc i:)36: 6i o«« -'16 7i6'3 nooipii 06133? snri pD5:o en -jipn i»3 'iioi o'on *p6 . 'i o'on vo :cR»"3» c'lfip o:'6 in 
ii»»"P O'OP 1P31CP i'l I3»c6 '361 'oi 3i:p iftis' op6 06 inft i3i '-j:: poip' ftic . '0'3»6 osjsi (p') : »i» cnpo p oiJooi 07ipo ':n» Piin p 
: 'Piii 1P3 imw 5"pRD '3 '03 o'on 16 ip' C7ft nvoJ niino \n '» n6 6'5in c6i inn 061330 pioDP 6ii oii» 7P 7wpr '?ci wii ' 'jp'pso or 

www •n»iR ID '3 Rir'ic3 80'i6 li'i j67P i6l ini»3 e'7C3 R1S)i Ti6 01C» owe RttCCft W 1D« . "I'ift ono 131C' I 31 ?.v m t>r\ to n''Dn'' ^t!h 287 ?i'ij ifis ni '5 •3»iJj dobSj TJiB 'Dfijs c'jins piap J» . o'wSj rnc iim eft i» oo> 
oifi pftipjc U55 onccn * o5op ^i oft . omm o'linsi oS^uia ftli o'loSs ftift oojw 
■5»i:n ii3'j» TT'ft '"p pi "Jinj sr Piftn bb pi o'-Jins ids Jij yn 5» imj ,9»ifti 
mi53iD'-)»o pin i'-j T» 'pJcoiSfC ofia>!3 5')» /P1J531 ■)'» oiftpD o'5» »ics :i1»))3? 
iDn?» po pft liwi i»; oiftrs i»3 

113'J»'P'n'ftp'lT-)»Wl»fi31B-5'P i |""jp Sy'^Dl E]'^^ 
ft'Bl DOT C'53 P7il> . OSJCO P1>1« '^'^ ' ! ' I *: s' *■ ■ : 

pinipns '13-) !'J» s»3:i iftiB' PDJ5 imp' N7J B^©} nilSC'? 1in 

• •' ' ' p;p. ]«'^n ny.j ]inv.n3 
'7U3 'dip,. nbb« > ^ 1)33 Opi p'Ti ilD' 1)3B . 31)38 
ilSftipi). BCW OPD) : DS'pfiPDS 
111)3 DSnB 563 : BC3 l»» 1)53 

i»3 PiiSa 3n» 5c» -pi J» , 0131' 
:»:o 1DD pnio Id p oj inftB 

EHC01 np ft3 31P3 Cftj , IpfiJS 

0B13 :o3p> jibJi tot iwJ ft5»i 
: PUIS Pil»3 \m )n . oism 

P1>J3 13J1 fiiB pifttO . OP'lfiCI 
00'}3 OP'iftci BIDi B'1 iini IPft 

B'fi .'»6'> '16 (') :i6bi db mi 
'»» cs'in 0J3 '5 . tiin B'fii in 

1B3 fiJl 'P*) fii : in 1133 PTM 
1)31P OWfiB BOJ 'P'B3 6i . O 
CJ1 Of TOSS '3lbipM 00» VfilJo 
OPftliO OIISIP TO'B '3 1B3 fij 00 
Of 1131)31 OOi PPi OJ16 ftjl '380 
O'ftSIBD Of i3» 131 DIB I'fi Wi>p' 
: OP3113iOPlft n»31)3 '3ftB'3C» Tift 
'3BI3 Oino 033110 . '31»p» Ote 
')B 00 '3 Ojp 1«1 5b 113 D'BIB 
pipOl 03130 TCO fi'O 0)ipO 0'3')» 
o;3 ftwo 1»6 pi 11335 ISO ftlD 
l.lb CO')B 1331101 '3>p»1 '3)JpB 'on '3 

'p «3 
').'i . DIP, TI oifino o'iu 'rtoo : 05TOp» 'tji b woi 'lia 63' Jsa . c-jsSji : l6-?c'3 061 
'i Tc enmc cm . r>m nii?3i to ic nwi cifcrc cs'lc 'rcscs . tjj 
oii»e (p) : ifi'5'') P»i . "■'coi' (n t ifcwc) fc '''' i»= *'>'= 

'f CSS race 0'C3C n"3P» iC 0"P5 , PPIC . 0C3C5 mil' 

: onjji ?ii»i6i33 nirscn 

h^^ wsn Dnnss ^-ip nm i^,';^:. n4«. V^pl 

o ^ :•• ••. •^'••" . X -o. in'31 6cC3in'31 035)3 CHT 

ns3 riD*si nnB2 n3;2t^*n niT cn5» in'3i 61?' wsi nns 
nnsm nufi? Dgi"- -ij;! mp ■■ '"'" ='='' """'^ "''"'"'^^ 

k,v.": I >••!• •■I"''" »s"" » •'•■ ! 


piSrii^P? '■5'^tV>:,,c'>MP3'3,5^ 

I- IT. -'o ' ■>' ''O ' ' '■'^" 

T • j-T i:t:I-: sir"-c« a: ini- 


■^ "n'MlW-iill^n'^MI nw n--- : - »■•••.- « »-: I" IT V n37 J» llB 'JJ 


i'n'i 


OCM P3<n 'i . PC05 ?nD) 

cnsi) C05 113671 p'uj'jno 
, D»i' iir3 ; CC3 pcm {m 

13 ilO'i n?» 05Bt 6i3 
CnnSI . 1*0'; 'D»3 BIT) 

'ois icJT 6»in5n ^n 

C'CC"3 ?53C 031»1 0»ii;iT 

pnft ?C5» in6 c6i5' ciio« 
wsni c l6 w'pii c'p'io' 
O'Jnft ?'36 o»3n-j ii» 
rci3 'i . oom : o''n6 
•IP c) 
pipnn 

CD . iiTO C'61 : 1'wnsin 
'nn in* fii iss oyis 
i»3 . 'n'C5 6 J : (1 n'cftij) 
: (33 nine) sens li O'sn 6' 
0?»» 31 '5'6 . "jiiipo oi 
Ki'iP 'J CD ]1»» 'pOD h 
DEO l3 'Wl 'Ju 09j ftil 

. Tnnc (6') : 'jiipn 
nno 131 n'iftc 'S tm^c? 
'i ini6 -jro c:n i36 onjn i5p5 o'3>39 '3B pnft oi»5 ififti Ka'n:3i N7T132 fiP^T "n^o 

i'''« e)p ft''o 01)3101 ipin5ii iibJo ' .1L _' * ' ' ».'. .....L..1, \.J. 

oe'3noB'Ji5ii)3ipi330c)nPOJ03)33 « N;I3^P7 HJylXJISXP W 

oo'5» ODirn ip"W3 5fio'> lofi » l* 

iw . fti oft : 3ii:i 0151 1B1DB . mem nwu ncv xra . nj?iB nv- d'D' ncbw nya 'oi ion 'i "Htfa : Kipi "noa idoj "oi td . -,»,.-, „,-, 

c6 vmm 'pib fti oft ws odob rntsK 'n-wi 'w 'mj Di'7tPo nstni . 'a le-: Hh^ wtra k'? 'v^ 'ivh nna 'a 'n'lfJ : ■nah yvf lya (.0 Sfi'n; 103 1 n ici oi.-o 

. TPTO : OP'O p 'pw iBft3 ft> .i'«WBn py^TV^n ava'nTO .'sniin nh Tnat a'jm.inK n") Tii"*! 1''" ''oi V'a 'j yman p ymc innoi incp 'isn 

>i»oipn3 i'''P5 pi'ni iniB ii33 :a'n3 ^nKen hikbi . TriKon hy 'hi 5,(5 "l'Dnt3D ?5? "jufoc &W 

SLo^^iftTS'K'oipS « ^\-'» "»'» ''^ >» V»i -'"WO pilv i-nK nnSin -JCib (» ppJ) o<pM6o p 

pilftS 1)33 iftlCi P'lB >3 DJ1 pi 60' T81D ftj oft ]P31' 0«P pi DPDI h3J l»f5»l) ifiB* 0)31»ll3 ID'inft 13'3» IR'lfiBl 
pft 13 I3»aft0ni5l iftlE' PDI Pl)3 . 3'lft0 nftoU Pl)31 ODI Pl)3 13 'Pl)«3 fi> OA *iV) 
. 3ir3' »3 P3i> Bft P3Bi Oft T3'))3 IB'OI 31B0 OBDPB 13 DJB' JlftlfO) filCI 3lftO 
»P1)350 BTCi El 0J1PB131 Of'ft OBDPB 1)3)3 Bp3'1 13 DiDlB DB'Bft 1)31>3 ftSl' Jl3D3 'PDMO 
1»ft' 13 'PSJCO fti oft ft'33B 1X3 1):ft' I'P'IB ftJ Oft pijn piOCO O'JM 3inO PD'M l')!) 
7P1P0 IPlftE 0'B1BI3 El , iftlE' 1J33 I'PllSlftl l^n 1)3ft' ItsftlB EITdJ 01 '3 IftiB' 1J)3 
3'P3 inilB . I'T il3 lEft O'pfO 1)381'5 I'PnPD 5)5 llftlf133 lj IbSB 1)33 I'IBP 016)3 \r> 
I»313 3f13 03C3 0»11P p . DII'O (3') : PlciPPlS '''lOft PIMlftl Tpft l';i)01 Yn ipi I'm 

: 3n)0 01) 3iii))3 ftiso Inso oft inft ifi3 TPm mfi ins oft ifi3 >fij wb^o inft i3S 

00 oft '3 15313133 ')D3 11)3»i ibl' OOB HOT' i'l l''i}ft f'»53 riipB pfPO it130 ftlOl 

nrcp \itin i)3ft3B ws iftiB' jiftJ p'JicJ i33 '3 . pcJn : pBn3i 3fi3 ftio i53i3i33 5n3 

>>B0 Tn)33 IPH 6il 13)3« 6J 9 C'31 O'fflS VO' p 53 . 1'n)33 ft5 . 1>'D 00 :oiJio 

/u' wfii inft >3 ftift t)3i»> I jr:^ mi^ 1131 n6 t> C'pD 1D6 31'3 

I's'M 31P c6 T"'' i" ''C'' o'p'ifio i» oi'o I'nnrjD sss onsi iJ -mfa 
iScno li "Jnfi} '3C63 o!>'3C3 Jion'c uon icp3 16ic oji . 5ij3 'nft ruJ 

J '1313C 'i . 6i 06 : (3» l»pi) ?3"50» P13C 1}16E5 '3 15'?J6 '5 J6 D'lW 

c'fim Cp3nc p iwc oci? c?'ic 63:303 3'i6? nft . orn nss 13 'nt;D? 
c6 p6n cp3' pfeiiuj 6'Tui 'On6i57J33 6) en ii •?»6»'p75 liwwiu 
'36 nnift . Iis5» ins ins cn'o (3') : (» jjjpi) 0J33 'n6 63J tj'M 3ip 
rcro i'3"5 '3iw insi iic»> 00 isnno pi ins "36c» Pcp jid5» 63s ins 
pm lid (6 i'»i) nonj W3inii ins imri Tnf» '5»63 5Wsi (1 i'ui) in3i 
lie n6 Doic in3 fSiro . rn'o : oo'is vistj 63' ii85» ■35573135 '3 coicn 
it"33 6ioc iJsisiS) n6 inss ocp 6i5c osmtw 63D ocio ySn'o 6'i 
. Tnn5i6i : iwi: 'i . li'D 0') : or i5i opb psv ownt ncroi iio5» 6so 
i6icJ 

TIT mi2{D O'iM 1)33 0'3f)1 035BO WD . 'p5b?, : PB113 . HIE :113J1 "iK) . IIDS 

: insi o5o3 'in . pi3?31 : (nj ft'cj iid ibi D33,ft3'B md . ii» . y, wv:,.u,,.,.,^ 

131 CS) 113M 1'3!3 . OEM OnC3 : (l O'Jop) 13ft >5)31ft 1)33 pr<13 pi) . Oi5)3ft (D) :f5 S'B) iftlB'3 
: (f C'BEIB) p)31J3 oiDni ■; (ns piBftu) ede? h 13 1)33 od'pb i'313 . fts : (ft; 3i'ft) em mn pripn 

) O) : 1VE1 R'lftE '5)3 . OP'lftBI : (13 O'BB') 03350 OICP i'3» . inn w . .. - .,, ... . ,-,. .,«, 

• (33 PWE) ?:1J3 l5 piOP tt 1)33 oftlJB !')» 

CfJI 0B15E 11E5 l'3B ftio . fti Oft (ft') • im.^^,.., . 

§131 o'P3 fti , oft pi pftf;i , rnr3 o'O' ftio p fti , oft 
^X' P'lB >3 031 pi f;ft 111003 ft31,rilftB 11E>)3 

(v) : (33 piEftis) '5 ' -- .., . cm pi 5)3'53 1'3B 

■'niE3 : (13 '5B))) 111)3 piPE» 1)33 03'1)3 
Ilf 31 pjp !1E5i51 055? pE5)3 ftW -"— ,- ,. TO5ni3 

isifto cift3 ftio '101 inft ft5i 

TPIE : 101)33 0'311 (0 O'BB') 

- 6' ft'01) on m»i o'63ic n5i3p 016ns o'ip »ro3W . 'rioa : nmmpBO 'fjj is 
niDCcn '» oi73C o'psco nc»i injsic obJj 133 . oii»6 (p) : nii'osao 
cnsfi in'si 610' iP'ji 'ipp iP'ji 6cii53 in'si pss p opst 001 o'pci o'3i» 
63 : CC3 1067 si o'S . ?CD3 ones : in'3i oi6 p jspio in'3i nps in'3i 
6i3 niTons oninj iscio i'l in: oi'O up O'ocs onnc oppc .oc»c 
p'iftuO . sn'":6ci : o»'i3i ociss oiijs n3Ci' ft'oi . oicni oco : 03»r 
: o?'3'i6 '5oi 3"3Di onift c; '.nft 1'd»331 071?' co i6iD' n»» 076C50 
'»6 'i '16 "JPfci i»6 ii» "31370 3D'0i pi6r» O'O ?'.'3"3' . *b6 -i '16 (•) 
: on'3i» 'sftc ip '7»P is'-j' '3 ciisi inni sn c'6 ri'oi '3n7i' 7c6 
iii 00 6I1 DOi 'ri'iio 6i '36 i36 o6iioo oIeo i:'6d is oiio c» cs'in cnuDii ?6iioo <jD3 CJ15 610c i» oii»o or c'3'7» cncci . 'ti'cs 6i 
ini6 o'iipno i3 . 3ipi 1^6 T6nD 6i c6 P3C3 -j'-jd oniip is ccn on6 00 'i i»6 '0 6'330 ■j»6 . 'O •3»6(6') : 'ni6 o'tsw o'iipn oiis »'3»i 'i 

113P 6l3i T3D Winil 13 P'JDoi 176-3(1S3 61O 3'l60 3i Dft 16 7'p6 OlJOl OUIO 6l3 PP3 6i 06 133C3 '3'"30 . 6i 06 : OSlpi leCP On6l 'SC wi'l IPW 
RISTDOP irwOC •3CP6 '3! . »r'9 (3') : (b J»pi)/TiP '>'» n6 0'C6l 61s 'n6 6l3i yyVli sip 06 C'»3 Opm T3'3C3 1t5p' 6il i33i 
TiO .^ ' ^\., 31 (.TOT) iS"? 5T3B 1'3B . BIliB (3') : (33 P'EftiS) '5 IBJCI 1)33 BEn3 1'3B , 'PBJBO : (3' ft'Ol) 
: (13 131)33) 5'n 0E1B iftlEiJ 1)33 1B1B1 )V VlOin . tJiD (j') : (ft' >'B5) TOI'Sl 1B11 1)33 

: iii 3'E) i'n)33 iniftn 03pfi \m i3i»i isio 131 pa . i'n)33 : 35ei ofs icb . f35 
onip ^55 " K r ^m ID rvtrr^ rrr 23e r« ^jS"? 7X120*1 eirroi ifcic ic cow cp:i ippfj wsc . ifemci ?c» (6) : o'»ca 
cn'iri;c i» 'c6 3'cri csis oi» 6ii CD'i» liiono s'rfti jpini cn'roo 
(cc) 'ui e'»5 "js ic -/f'l (si ni»c) 'ui 13-50 c'6 to'c ?c» . 3T5»i 
ciwo r6 ife-::' '53 n*D't ?o5n3 ifcwc • oicjft 'iife 'oi6 t)vb s'nfci 
rfc iJsp 5t6i (i ft ifcinc) 

ii3' i)'f) ?r6 (cc) C3'is 
iiDPn ifc 13^ 'ift 53'COi 

•5c6(3) : •515-3 .'CEJ : C3'ia 

'D3 Smfcj55 i3 .'»i pini ^JB'^y.D n^'U^riTn cj;n"'?« ■•D'e: 

)» sr'Di pjinn 3'd rr'n is.-.- •• j •• f 1 • #t^t • ' i- ••: 

bo 131 iiMi5D 55'ft inc» ni2N-n3 DH^'PN mj:NT XS3 nax 

J- T 1^ , V " -: T : - |T^. A-- .TJT 

ngxi nia? ni^^:p i^'k nin: 
inV^yn? x'S a-in? nTi"? 

^TIT "t TIT <V -!|- V V - VV- 

"•nnp.si J : ^ig;p '•3^7 x'ni 
CO 131 ^:ji .3inoi : riTj-;D, □^2^2n--n«i Vnn*? * nnnn-nx 

: (CB \t)pV) cisDD' hi - - - - - - - - 

cp 6b P"5r:n . nuti (i) 
nftj i?in3i (3 -srcf)) ctfiii 
: (ip o'pc) -Jfen f)J p-;r:n 
i3 . pfco ri;inr) bi 
:j5ir» C3»J» 563C ?»-3 pcica 

. -515' 'J51 : pip' . 715' (?) 

iifeci yift "-5-jn RTO5i "]"})(> 
. od:3 'rfci5 (1) : ciici li BB> . 'ifi ^ TB(.1 (f) ♦ tiei rft 1K> ftiS pf)91 *» «I)« ftJS O'KS M'» S» siii 

'3Bi C3 nsfi' oft TUB o'in: vsc oicnj 'jci bftwci oin ■!<«»' tS 'j <«i picns niit 
c'li VM ifti«i »:« •3;ri 'oi edjs wrp ift ms 'siii i'l icw .sf» oss ifttsa i'& 
'rnipiiftwni vsrojprfti ?c» isfi ]3« Jfims O'? ym sen •soft o^ft'jjjs injai o'ft'SJt 
. iftJ^i 'jc 5i)» nic : siift inji J5n ita fiii -jnfi)! 'o) ft'SjJ iftwc pftj 's -inftji mn 

ijjj'itJs infi\ ift5<i '» lusenic 
DnJci ITJ eft inft li'ftj *'n-)' 'J 'STJ -Jp' (nsp C'i?P) "5)516 

ocp sr") in'cni pnin? 'o 
i5'6 on -jsoSn otc 3-5PJ5 
c'310 irsie 6i5 131 "3i-p5n 
3P-5 'iinn 3-5P 'ibn ro 

: riJ3 1?5P'6 Wil3 '3D 
'15'0 Jici . 'P-JpDI (5) ZK vi^ nin* " ncX'i « iia -^f^^c?, "ips? « x i:7x ?p n; may. r'"w.ii;' 'isomer cVic'rs'im 

XICD*!! n2r*D TO^ift'wi'iipft'W^'TO W,^ ^ raD»Mp5frow,mfi»oi3i'n 

«*;y.,l P*,; WJl-i, |i^ Xe-Vj' n,sj,fi,i„jn ftj,(i5,j,i)oftp <ft» 

y"l«5pn^^*pn«nj;3»Oip srma 'b'J'bj V ft-p 6»''» 

.». ■ ..Jll. .L-i..! I.- '^' ^'so 3"""' wp 3»-) Vi'3nl 

'O'l a : ]^■7y:] ';3i:35¥^ n*".? fi,p ,»bjb fij ,ftj, ,»«}» r,, 

*"• "ION* U13 tin? "iD^n '^'''=' ''■'■' ^' '""^='' • '"T" w 

»: -: i» ?»- I I '"'•I . jinoJ :pmr'3iD')'ni)3in -jBiij 

»^"1D^T Hn\Db «nlD7T oisfts BJ3)o 3-)ji o'jis? VI "I 

<«is 1*^^.1,^ „Z--1_, M«-~ r)pi3V3.?i))r>D'nr)i Wrarit 

^1) ^PP? ^PpI'P^J ^^^D7 <jc 0B= fiJfi -rnn j-jm, B-»rJ 

IVDKI J : K'a2^7 H"'0S'7 .ssJBiJw tsswrpu ows'iob r'n=oi'P3CD" cnuo 9)33 Tp?j; '5s:n''~^n ^Vn ':D7K^iTi i^yb? '.;p^i ^h jrjin: T J- I^T JT ^.• 'dM?^-. ••!• \^^ °^-Y^^: ^ii^: ftB7fi<np3''n3nr»WTOi5i "5"::S")1P7 Cn53 . CP35 

,bo «. 6ic pir= 8,ir ^^?jt* n^-nx 12X1 ^sjn niHX np^. •> « '^^^ , j^is np^p^ .-..s' , 

T» 5P'5c o'icn' i» . c6 ""ri^SiI^ 

Cfc) o'iln oiciT ftjB: 7B -ec 'pj oii 
?D5B3 un fth 5» n''i 3ir:: i»> 
W3.li ■"'' '« '3 (?) :wvfn i: 

31CCl53ft3 M.'^J I'JBirwil liH)! 

''Bn)«5C 'd5 iisio rfj ftii mo rnJ: 
CBjJ ?CB on rcB or ibip»b I'u 
'Bi li 113' 'Bi iirn' <» ish ijfts 
rBij rft '3 "li DiJsi liftri -sis' 
iinft '3Jr p'C) '.lift nicjc pj-),! 

•5Dft OD'JS i» IPBDJ C'BBC ?B3 
'Pftlj 'P'TD ftJl 0?i P1C»i 'P131 
ftift OPJSi V» i3lft fti -f i9 

o'-inc i»3 . o-jffii (f) : Ej» s-en 
pfts '3»c3 oirn p p-fijj pfturs 
pftB '•)» 533 oJ'Cft Dnt;j3 iniis 

in 9 '5»3 CirB3 '-JBCS -Bft) irrpin' : u'nun i"ffl» 
1C1 BT'ia loaj ''01 B'rasa 
nsf'pa Ten 'i Snr'7 : hib'd 
n-ax fwa Smr*! iwcni ''oi 
mSr'? la SurV . B'BDrT nTis' 
'■m* >o '3 . Sum*! ia-!3Si 
. caaSa 'n ion . oSriT yhy 
n*S ttiS : 'an KonS 'nnj kSi 'pi'n J up »7 ]innn"iixp 
]inn^P"jK 'P-7P,, n«'» n 
13 1'ti^ ]WQ'^iy riy^p 7y.]i«T7K.wri\s j'pp? 'jnb l^nxn nj/*yi*2 nn;p3 
■xi7 an^^™ ^Sj;-nx ''ni'lx y^^ 

Dx-?^ en? ^rxzn'o^D'' bria 

t" "^ /.• T - J .. inp3 

B'-DCa 0'33 PWip«3 CJ1P pi 

ncs )i» o'jrfti itf» fiBnp3 

'Pljfi 'PJSD 131 15JD 0'i;3D0 
030 p 'D i» ijfil BB'ia IBlft 
D'SIB BB'JITO Of to lft-)C 0-;iB' 

: ro i'33 '3 'Ptoc 3»fti 13c fi> 
I'JBS iinSo or hy . 'i injs (n) 
«3 I'a '5 ^nf)^ pia'ftoi pib:b 

rPUBlft 1331 OB'iu IJB 13ft 

rpi I'll ftto 31P3 inisnjfi . i3'»3 

0'9 Bfl 18103 0'33 ifijsil fvj 
»B'3 

: n j'3 . ftj) ftjD ivm nn'jvi 

_:3p piBJD .BlBfi 

• Op ciBS') 'i >«« innTiiifD P"":; mm i-3 . -nr.c c6 (6) 113 : yc p6 nis' 6J1 oor jiddp "jcfc J3 J6 3*61 
ri3ip» cpioP 3'?c qfc i"5 . i6i)5C 16 ?CD : b6ir)ci ?c» : pcpji ?Jop3 
: c3i 5Jni5 Pi'ri «"ic -siii i'6 ?i? w? ie3 iicp' c?o 'js c6 )5'j3 'sdJ 

. 653 556 (3) : 55)3)5 l65'1 '5-36)5 CCSji 'R-SDfcC ?ftl353 CSi -^1)56 . pic 
1P1'-337 RP'D3 1311C3 PWi 'iftlC ')5 . Pini •3C6 : 0)5 P'Jsnil 1J3 ]3'0j 
C?'JP 5306 .'P7pD1 (5) : li 1670 7373 C51»' 7n6 is '131 37Pi 7C6l OP'ISJ 
pl53:C 77ji C'3i35 p7 . 31PDJ : l'C5W yt 5C376 5*7 riPCCC 0»376 
rO'TJ P'nCOl P1J3?3?1 Rli350 il36i ^TO . P'PC?il il36i : C1pJ3i Cip)3)3 
7:6 713E3 . '131 7t6 i» : 731 ?:5)5 5CEJM 1tr6c 713D3 i»7 . OCIC Jl53 : C7pj33 Ooi 07p« 6ic 1707*1 1T30' 0ll3 
•mft3 pi<ij33 ynxi : (i j'sp) B-;t»3i p^-3 pi rfiipo 13 pife 'too ftw ?-, r3 
n» . )b58 (n) : (3J oc) 3-)n ^jip p.-B waop'B pij ,. 'fto: : (p O'isi) Vibb 
fcfti -ii) .131 Bi 3'3B cttPffe -icft o;nj vs ft-sp' p . eft ; (ni cirr) Biil' o»3 wV 'ot pi3i)3)3 i3i oirri (7) : ijvj 
cj O'icn'j vc»)3 SCO 5-;}5 613: -,cn^i o«)5r5r? -i-;73 i'i» c673 77i;' •)3 ]'6i yic iiop' ')3 1'6 i'7 . irop' ')5 '3 (o) : 053 ifp6i i3)3» rai pi ci; 

13 ri:oi Ti» '^' fft 'Pft pi '""' cnci 7ip6i 'sipi 'R16 P3tu '3 ic . 'ni6 RCC5 p6 (1) : •i)5iic3 ii6ci Ti6 613J 137715 picsJ 71c' 'n'i'61 ric 

O-.ttJ ?6l3fl 710003 T7ft? '70 i33 07tD6 . 07f6) (l) : 0070 i!3 CP50i 'n'fti5 0P01 'PJ3P5 fp6l 5PRC0 Ti» '"7" C')513D POT 55? . CR5? 'R6i) : IP'DCftl 

•>'»3 rune 003 C?3C Pl50i6? . 'i 1»5C (p) : 73in IPpJ 6il 00'377!3 13C fti no C'R736?1 SPlft 'pb3C '3 q6 . 'Rise : 7nft Oip)33 C'i015 Cil3 i-iis 

PBOl 7I1P1 CO'io '13630 . C?i 'P630 : 'JSi 0D0C'?I3 l'6l 037?i '5Di 3Cn3 53776 '3 O'JOi 'JDi 3:P3 i30 Pl'oi 5p3P03 003 OCID '56 1'6 i'l CO' iin)5 ItiV 

^ 6l5)5i 067' lOoi C'705 R03 OP16 T71C Rl'oi ='703 n5V3p 'r630 O'iCO' io 7l3li 357 c6 i» m"5 pn T rvt^y ^ty^ 286 evni ew 's bs q6i sws iics ftits j'd Dsi oic's -ir:? 'fi'SJi sen nw i» crifi t»»» p»fto fi'35 '3 •^•>b5 'fi'SJi cnfto *'» r' fwi ksI o^ -spcs 'ft'j) onift oijo; r-es 
■5»* OTDinoi pipifto oi'pi oiD "JST 'J pw" Blip B'ajfi eTciw nnift i:»' iJ'cftc o"i5» fi'si sup iioj) d?'i3tc ji': af)'3» fti asp w p'fnsJ 03> s'o pito»3 ow37 pjpj 

C5W3 O'JPpS . 0571)31 05'331 : D'BSft? !» IPf IpC 'ISli nWD TO '3 . 0BT5 : OP'S?! B'^ID'S J» «|D1» 0)W CJW 0'5 Of . OBSi 13p« I'^l : C3rft 03'Difi '5 0B)n'3 CBB? 3^33 
8p6: 05i 3))fipi ?ftl3)3 D3'>» fa's sfin SpftB 0335 1» 3!)Ojl31 ?313 Spftfi 33TO ff OSi 3»frr Opft .R3»ftl (P) : Jl» I'fi; Wmft ift ftwC ■i33P' ifto P^ OT;»3 fcw )3 '3 C?'P13ft 
0'i» Ch fi>1 :%'/ ?»T fi>C 8iW3 1J)3 ft'9 OjjPC W . 'BS PJ piw3 : Oifio 01319 Pfi D»»!;3 W53M OJ) 35C' 'i* DTBCJl OJl 0'»3» 3»:8 'filjnpi Iin3» 330 'Wl) )3 OJ Ofin 
ftiD 3»lJ3 OiW3i 0«n ftSi 131 ID Pjlfin 5Pl)j?i 0'U3 O'il) ICil 
TO 5.-)lij3 S3> PBJ3) OTPI OPS 
S5» . Oinj 3313 : ?i»3JC3 Oi'P30 

»ftiinr . oft (n'} : 5nj 'im3 ?:p 

O'Jlisn JpDI5 J» -rflP OS .383 

3»3s ':d» o'iino 33fi 03 ii:»' 

1'9 0')V)0 13 3»33 O'pnO 33f ftil 
. i?3 03 6'33 OJ '3 : OVUM 0^33 

o'lia ';?3n ;bj ipco 'fii3Ji» 6'3) 
cj o inftc 1B3 ow COS roB u^,-,- -,, ,»_^ 
■p n» OBO 03 pft P'3' Tt)ft **VJv9 ^l I "~? ^le^'j?^ ]in'rj?i *|1it;? 

PsJJ i3» .IDT ftjipfi ifi rno 1^^'5 'wnn tyy niWi M'nn 

'8 iP Sft '5li« -» B»i»3 1B'335 «-|5n nN '(PPX^'' N71 DQ'I 
3-;n3 1Br'S 0'ft'3!al»fi3)P»B'BB V= •-; IIt;-!' *! r- 

3;P3E W3_i'3'i5' OS lijBOi! 3s-!3i NflE'^3 rilDpD riipriN t<5 J 

^N'^spi? lb? fit* i5p «!« ':i8 

03 oft : &PBi 3B osB xpNi non by iinminoS' I ^j£o 272^1^'' mna fr3?ti*D ; 'iiD 'J . 7fi» oins ((•) 

IT 'tit V . ».v •••^: ^' : -IT : y»1 'i " T^V - - tiicj iv53 c6 (p') : 55» 
3ici 6ic wn iu OCM 

nftipjc .■135 ]»»i (63) 

. »'03 . 17135 6D3 : Clff) n3o#~na bins' niatfj ;« * f > -,1;°^ 's •3 J'B 'n V T ■D5''''3 ?;tt j" -:r k." • : (oc) >"3 03 3Bfil Bil33 OC O'ftSJPB VBC 
OS lij »3 OSB »lnj OBB 00 03 

nno nBfi3 3jobbi bipb i'31b' 

ftJl 3:cfi 'fi Bpin3 pi -JlBBD 'Db 

131 131B J3 ]i6 '3 0'331B 31D' 

: 11BS33 'Ul 3CD oft 'ifi P"'l B3B1 

f'3J8 3fn . POfiB DifiBB (pi) 

JftBli IBftc 'B is Clfil US JJePBJ 

PJpfi is BfB OSB 1S3 >5DPP Ifi 

Oft 

IS 331 

eWI'S nij is ftjft piDBis BBS 

i)J I'fti : 3S3 psn .ijp'3B : 03 „„, »_,_, _,__ _, o-,«(.^-, 

UTOBPiBiftBB oiiB op Oft IBB -,q mn^n n'n"! iV^f ""^in' 

. 31P 1*1 ; Ci:ft3 33 313BJ1 1>J1 ''V -IrV -V H U* i I ' > fl'V- 

: ij 01SB i)i b' fii B31P o« XD^? Nr n»71 NjrY'P^S TT 

3B38 PIJB ftciB . fiEIB Psil ._'.! ^" _. " '^ ^^ .L \_„' 
B)B1 .BBSS BJB1 : 3'lftB P35B1 
)P:1'1 0B')5 P35b C'PS3) DPjft 

p«s3iBftiBi rsinpn'iciisJiBjiB 
31P3 riB piDCB Bf pjpni I'ficn 

OBWC'1 OB-Oft qoftBEin Bj»r-5 •- ■,-<«■, .»u... 

iiBft3BPsJirnrs)|i=h33ca8'ijB Kj^n nx wnn^N ""^ini ^~UJ NiSj 

: ^"ih ftB3B on fi"B3 ftc3B *• ' ""■ J^"'^' "^ = '^" • ■>" ■ 

03 1)»11 13BE3 13ST 1:B1' (3) KjJ''pnin K7 K3 t ^D^p^, 

?»TB^i8f?;"„oT='.v;;"; °'i"^n?" ^^y:^ TC'P73', 

JIB 3Bft: ftrot PlJIIfB 33f1 «DB3 

•3 3»6b fttBl PIMBB p 03 33f1 _,^ „_ . „,„., _„.^ 

js qfi . jftjp )fi (ft3) : ij ijftPD ri\'? Nri 23 : k;!jj;. -qp^p, 
;iiSBf'if!S^t3?,;S »V5513 'D?5 niKjj? 7]in¥ ofc 

^-_^ DM D6 fi'? ?3TO3 

T^ -^ V . T • - T T^-: D'DC? 

]\S*1 h'^i^'? nip «SnD li"? rXI p^nson -di '= ivr h>:i : nns 
'-•••s ^: *••'" ^" !" o'-'' '•'";' vn« Sk nno . ijt nSi o^n 

: nnyn mni xsn^ n:^7i niD nijyiis xni'rjin nn^^ ''01 S"d 'n 13'nuK : i»t m";! 
K3"3n i3'niaH d3 isn^f d3 
. yj' fiK nSsK nrani . picci 
i3j>K'"i 'n uyT . unwaa nascs 
13'niaK \-i'jk' NT . tyai ny 'n 
•3''ni3K •he, ram ') 'on '3 


' n£n-"7K "IDT 'i3B3 CB 
S 3SC BipS pnK niTiP 33 I'ifc^^n 


IbJ'CB 5ft BiSn' ft'B -(1133 ftD3 '3 
OJIBi'ft 0'3fB; B'3:rP1'B3 13i3)Pl 
ni3ftp'33 313f 3Blb . ICf ! 03'ifi 
131 Dpft IBI'BB ift P'33B IPlfti ..,.. If Y T ^- "^T JT - f It WPB3fi 0"p 13311 ilB' lP!1i 033B 

O'BCB '3 3PB0 D'JPIJB pipiB fil81 O'BBB 'iBft . 0'3i33 W OiBBB Ofil '. 0B3 I'JPO BIKB . O'B'BSB O'UB 'i303 : iJ fiift 3PB8 iS pB5) iBi . B'B (33) l ftjBS 1»'P '»R fti IBip 
BtpSD IJ'iB 13'ei 3PB 1B1JB 15'Bift '8 ftlB Brft ftiB B}3rC3 IPPID BPft pi D)l5331 0P1E33 30B3 PSTJ I'ft 3'ft 3PB 1JP' ftiE ?5'iRB3 035lS Bpft 13BB «'ft Bf lP>1f 3PBB C'JPIJ 03 
D1>E3 83f '3 8i33f pftl3J3 3Bft pi Oift J3 Pfi 3BftC IBfl 8il3' pfi IPP ftiB pftBl 1PB UP' fti: BiBSB p-lSai BPlfi P'EB BPft 0'»E3B PB'JB . Bift b pfi P'EB Bpft <3 : 3PB IPPC 1> 
Bjft J3 pfi 3b6 B3B sift h pft BfB OBB B'3ftB pft 'pJpJBl OiP UP' D>BBB1 Bil3' pft ]:>:> Jlftsi S'lB IPP pJB 1^2^ nnscD . Bin) :iBrri» .•rBn3 :f3D BTO)c3i,w iftin3p bbi op'PBps .b)'bip M 
fnn Bf BE isi 313B i')B . iTTD : 'iw 'ifl . iftiinp : ohb . 'Vn (n') : iii liriB 

vjC) ?iS)i 11:3, 31BP VJB . Bisj (C) : BPBPi B3inDB mft 33Cn '3 31)1? 0B3 33PB 

');«) 'Pn3ip i3 li,': pi wj pa . ;ft>p cft3),:pp3i Bnn . ?p»3:(i3 ftip'O D3Pft 

: )lb V)B .3:P : (3i b'33lVlRB1B' 315 i331 1B3 PliCEl BniB V)8 . i5>P : (ft 
OEJB ftip) P .D'3'33 : 0B3 miB . OiBifiiB : 0'ili3B 8B01 i3B JIBiB .■>i3B3(33) 
pi8 IMS' icft . 3»"3!J '5D« (tp) : oiu)5 \D i>3' . icn' : o5ft» rrnfin cftsinn 
. an? : c^spb ip'CO' ftji 76)3 WT '3 . nspn I'fti : 37r?i so? ':cb 
•537? (f) : oncT ii»3 o?i oic6 . 'n3D?i : '131 o?'C5i 0':i5i» i'?' o? 

061353 '56 06n . •33C '3 : pDO? 'l3!3 015)57 »:'I3 0J77D JO 6l?l . ?tO 
li)3 Die ?C33 6ll 7U) '3 oJir)3 P6"5p . ')5» P3 riW3 : '131 Jll) ■33C '3 

'iin 0301 (nO : ipva 03163 . 76» oif)3 : Jc30 Pic73 063 6ii; oiin33 
luoo rpcn o'im cssic . 3i5'5 '6iiDn 03?i : sin 'iin csicin 0301 . s^n 

Dl6C0 {P») : ■3pC3 1633 '3 '0 •537)3 0)5 1P7' 6ii ".oi ri635i 'i'C S6 "s'::)! 

cn'jr) C31 ijn36 wrooc ij6 c'7'3n . i:i;t(3) : 07*50 7ip63 03?i 061-37 ppi oips 7cfoi O'oc ?»» 3Pio 6ii oiici oip5 7n63 . oip : 03)3 ic o6id7 

i6 . i3;n i6 : TOC 3TC 7» 75lp)3C 07)563 C'7C3 ]'3 iJw isi 1)5C llJJSi »rll^ Ot3n 16 f*3» . "ffrsri i6 (63) : 0?1)33 131»3 i> 1)600 13il3 '3 13»ni36 111P3 lyf) 

«j3 it 7)5ift3 . c'? (33) : r'730 ri6 ovo 7Dn i6i or>i li ni'oi \:w . msc n'730 ^sist : c')33 737? Idji 5'7C3? »o3 iiwi) nroi 17133 6d3 T7in 

: C1p)3 nn't3 'iso 0)55lJ)3 0»3'37 CSD); C'J3C0 n\37)3)3 '31 . 0')3C0 C6l : C')5C3 0'7'71)3 . C')3'C:J3 : 0«i'J6 00 O'OrO 'i3?3 ')5 C '31 OCJ? 713M pet 
3'B) D'»CO m37»» CO . Oi6 is »6 : n'7ir) 0D6C 173i li Oips pil OCJO r)6 7'71)3 . '131 od6 6Jo 

30 ^1 1330 iP30 )?31 7pc? 6'3> Di ^ »7» IPJJ '3 6lO in31 i'7 . 6'33 03 '3 

fciini i'6i i3n'3? unn ji'53 icd5 oscn '3i 07io» p6 PDfen '3i 6'33? ■5)36 ^^"1 1^ rrtyy^ im 234 


c-in i6 ' ni.Ti "i::trn 1^7 'err''?:-! 
: oni^^an nps^i cii;; ^2V nnv 

IT - ' V. : •: t ~: J : • » itu ["ti") cfiow neD erpn ifrtw p ipjw ptpb ennn o'V* X'"'' bvd >53t oifi ')3 po> ten ttt >5p: oift '33 nju Jjut t3i n'lJi bbwi Ptftis irifi sob'i oifi vt 
c^vP 8»i (b) : TOE» 1WJ1 iftii' TJP p D«w iTOi •pi 'itft fSP' ''i"" rnVj ofii )?)■»< i» ifto >» infiis iJiB 1P51' 305 nnft icfii p w pec? !''»' o^iftpa ^cn' fiiua 

83 PC ft'3 53 S'5' JB pfts V3E3 CCIP D'ft 0'3:W»1 pft? 'DlffrjJ 15'fi) pPS IJ ftWS '» '3 pft3 IW ?'?r 5») 6w p D'pCOa CCB1 T»333 WUI fisbs IfJll ilP' C»5 .oaUCftj 
pA» lM SnSi CWP ftil pft'B T» T)'PD03 Sf? ;'3B3 DSJ sun Opfti ?P»-531 ?P31C3 nCID 13'te mifi •)31» ftW '3 T3i 03 llii ■)'»3fC3S miftS pB i31 Tnni 03 S'O' ft) OTO 

. '0 «3Tpj 5c6i : wnsa u'Ciol hr< 6Jb r» Bi obibpo n'3 '5 ■jwjj -Mife iisa ifi ptcci so »t fti issJi oou pfo cfo l»»3 onn opp w i»» b'scipi 53 ona npsfii 

: i3'pn5» TSfs B'iooi >3ip yf" 

O'ftipS ISnSft 13 .fi-jps 13'1» i»w 
, 1)n'3P Jft •p'B> '5 DD TCB 1J 
, >ft-)B' WTCS tpiBS TUB r313 

vnfti 5o33 wipn ^ei 'En's bo> 
'3i»o in wift Bxn '3 3P3 i'r '3* 
: D15TO 'inn 3> tdto fiias 'nl 

. »13i 13?ft 13 . 'O -inft 53 (') 

esns 5B»ft p 1313J oa obAb v>i 

BP3> -llBftil O'-Jini 0'3iW 05 V 
'3 inM3 fci) D5'3'*n ir» 05» 
1'5B ''D»fi P3J» 13Cn f>) 05')3> 
3»ftC in3 Oifi'33B 5Plf) 5'n'31» 

pinci o'lSn Tyii ii an onui oa 
Rwcb iicft in} li sni imv 'i 

OB'ijI 1133n 6) p 'dJb qfti ■)53 '«. 
DD'Sft '3ft »13J 13766 il'31 Pjl* 
53IBP on Wftp oft! O'nUO 1'3 oJjft) 
a'5 ftw '3 IB'OT' '13lJ Pftf OR'9 
'3 Isqft "S "SnftS 31335 >» iStPB 
I'iC TO oft O'nCJ P»'3» 5'5B 
fiioftWP ft'35l D'Ua Pl53ftlrftJi"l 

0'3iftB >3ft in: p 33 3»';a fa 

m ftjl 01' )33 D5<>B 3'ft3 l'5 

prn 3B3 v'a p'ei pftJi cio' 
0'3nfio biJb 3» 5fta i5 3';5 p'ei 

33051 SBia p 1'31 OPlfi l)j'1 053 
031B 313P OPB 3»ft p'C3 OO'iB 

'*1X ]1n3 031B 3i3f' rijja oiip bpb inib 
:]lnri:! TJJ'P^i^ Nrn051 epJrnJBteoB'Bi .osioi/a 
», iJiyn ''iJK*i..VPl ■• on3i3>lft53or'P5-5nftio5n ipnp3 «33 "D . «r»P : 153 11133 

. ci3i 1356 p (') : i33irin 

Ciu C5'ip 'MIJC ?»3 13 
ni'si DC 13?fl 1331 C'-35D3 

•.npim? co'J'ift luci o'iu 

DII)} 'i y\J^ : nns'a cjro nnw 
. mn 0.-6 ic»n ''oi nwipa 
. pwS larw p . iBJn . nannn 
jpj« noK oiw '3 'w 'a e\hv 
;na nrr noi "inoK mVr . oaS 
■1003 '"01 me'Da 'Dpea V' pS 
a"' ncnn : '» P'O ht mo-oa 

tno no «pV> ;: ^p^ in? • 

'p.'3 «n;y.t5 "pv^sp 'p'^yo 
o*ys»«n ncKi 

ncnnnns'n ly 

'n im* na pS 

lain 's iw 

mvr n'3 laS' 

Sy CU1 . Sj«ir 

isTfv i»» . rinBrn'?yi ciayn 

r« a-TK irK . d'»3h nipv 

cant* nr jfH H^ . rnirr nia» 

Dion ntja n<w pi . nia 

■'an rnwa "ntn , ran 'd'Oi rw'ipa 
'3 . vSh rinrei 
. 'jKir' 'ja vn 
. o'K'aan Sy 
. J>1K3 on'iBi 
'33 W3' .Sy ]n mi:^ 53'rri 5035 xin 

3.'» . OBP : ■!31 B3 

p'Bft-!3) B13) (') D^N^'i^n nb nih;. ^ix i hm 
ofepi"?^ ]lTn n^< 3' : Kppp vno «py. 

inn? 'j^-'rp N, 
P35n ftil W5 5»'3n l'3B 
■jrti' : l53 ipn r^7?) -^^^ 05. :b3 
: in3r 1'3» 

i^n . llfD (V) : lftl»3 13'3B 

reft ift'3-!)iifni33j'30i3i oisna 
. S'ifti : 0'53i3a P'fii 3f . copi 
■^•n pi ten » l*s 33i '!» 

5B3B1^» .P'niP' :(3'31'ft)i'l>ft 
0335 OP in3 

^ 03'm» 


'lb' . inp; ('«) 

:(t» P'BftiJ) 1137 ]r:K 

•t tit v<;v- g a - I vjT T V" : r •) 


OP33 Jft i»6i a5')3 '33 '«ip ins 

0135 ftift 8,-BJ1 oSbP 1'3f0 ft) ftin 
. oJTtopBJioieR fti3 01J 1*66 'ei 
ft> opn3ni BPilw 3nij3 opift oJt 
)3i' 5n . 3»fti (;') : '3dJ I'Jii ro' 

OPift O'BOn 0'ft'33B Bft P1BB3 iftiC' 
: 3B31 33n ift-JR ft) BO) 3»lftl 

inft'i (-n) : ftn'^ 5c oi)b . pnft oi5b 

8ftl333 If lfi3 ft) '3 . 3ps llfP . 'O 

: ORift ifti 5ftu33 '3 onnift oai 3^ rn^ ur\i d^N22 TJ" V -; V^njl 1571«1 IpE' nt«134 3P3 0DP .03) P'»3fll )')ftl BOpi 

«^.1m ««« 11-,^-. «»<-«" B'C3ft B' '3)'re'3n3)n35 03na 
pjnp ]iyN ]1n37 ySJ^ni omnan33')3E3m: oa'JftBBE'B piniJn in)n'i ritpk n3T3 is 
)b55 'ft'33 1'a P3a rf»i pipTiS 

Of fiip'l 003 O'Sljftn 1SJ 3f '36»1 
»''1 ODip v)B3 ftip'l BOp 1'3B0 
)l)ftl : OD'p fiip' 0'33133 Otin '3 

' ' 337 I5f ''0« ft) 3»3133n OlDlft 

. 3^01 3835 BfO' Rnft3 '3 13'ftB 
WJI 3S31 3in 0*3 ft) »3 5ftl333 13'ft3 «t!)ft '3 15'nT '33TO IIPC ft): OJ) 3»fi3 PH'PBO R5p3 OPtfi 1D3B in3 131373 B'pTIJ 136b 13Plft 0'3:in3 \\<i 03)3 B'SBIP Onin 03) P'mpi 

'ftx' )i» w* 5513 ''^ ^"^ "" ""^ °'^''" ^^^ ''^ '"^ • °'^ o'f)3:pn : sa'3373 oja pini) o'3Sin oas 03) P'n30 lOfi oa) 0'3aft)i oa'3i»3 o"333 a'53B '73 bb'Bbb oa) 

',«5 P'»6 ,8051 (fB) :)ft3B' pftlft'Bn5 053 3I3U3 3'J-)31 3103 35 1p)< OSCftl )"3 . anaa O'ft'335 inp»p5 (113) :i»Ul 13'R131B» 133 '3 3»lfi3 cfc qfci oi5?ci'3 liiW' "izh DpSon 16 esc 61 ini5' obJd '3 fi6 . ini)' 

3:03 '5 : co'ccnj cmifec 7i» is ooi o5nr3 "jj'e ?D3)3i oMp ilu' 

6io ' lb' rnr. '1 'i6 wnft . 5o6 inibi ()') : 'iii 3-503 ori6 ?bft 616 

n3i3iD i6'5n 61 ooi ctb^i oni6 cccn ipcs '6'33 530 '3 on6 o?i i'6 

; 13l 033 0-6'333 ip C)1»0 6*331 'l6-3?ni '3l 0'5nn W'DPnC B'3Cin ?til 

■3n:(T):3;»n iljn 61 '3 .3»3 oip»3 : cprni Tnnn =iic . pb6 oiic 
o'n'nic 61 oiipn '; -pC3 o'635Pn 303 ic6 n»7 C3l c 61? l'"3 . 'i3i 

CT3 1'6 3'6l niD'lC 'l3» "331 03'16 'ni3T 61 <\t 36ll5 OIC ODI6 'D'l5 6I1 

8'3 p c6 1^ . "!pc iitn : o»6'33l cni6 cpnnn 3»3i PDini pi6 cic ppI 
ni:n3 pwi'tto ol'is cilrs i6'jn sn ipc iitn3 16 o'633n» d3c pp71 03i 

i>6C "'31 03C C'DIPB 1» ISnCC 30 l6 C'33133 16-30 3» 00p3 3C»»3 l6 

o'6'33ri I'ftw . '131 pi (ip) : onpc i6i3' 03i n3-3»3 16 lis cnn 13 
0'63:n» 1)'6 p ins '3 p63 P31D3 coin 13'6C p63 -313 3'?0 3P13 ?»1 3-35 6l3 
lS31 3.13103 CC1D 1J«6C lll)33 llll 3D133 . pll 30) : p63 113P1 Ip CC1D 
?l033 -313P3 -33-7 01C3 CClP 13'6C 1?33 ;''63 . C373 C'63 (p) : C'D3 -3313 
3»3 IP 103 -JPCm 7»6)3 ■313;3 pT . P'CWl l31» 61 113» : i?np'fn3 ■3c6 
t6 13'C13l 131' 6ll in3D 3-3 6l3 13np'37? -3C6 -3373 '3 l'i» -:c631 6l3 

6l3 . 3p6i : 13 6i3 3i6n rn6 «3i -sniftsi nm3) 7ic 3c»' 6ii \r icw 

i3l l)3fPD 16 13ll '3 OP 0'6ip3 136 '3 15'1» 6ip3 pci 133ip3 plD ?r6 

Ip . Df3 op! (') : inun I'c cIp? p1 3' 'bn o'13jj3 n»6' '3 inc llin* 

Pl5')63 l36n Pp3l 3P-33 «30n 3PP C'P3 03C 1»3 . »15i 1336 p : Of? CP3 
CPO C'-35nl DPD 03ll» 03'1« 13CD 6ll 0'P3 0V3l t6» 1336 13 Pnr6 

03l 35nn i5'6 . 05-) 61 : 3P» oj ipu' pi ■:ni63i 3vp osn cp3i ■5ic6l 

'3 (3') : 03»P 3'P'3l . 331C1 (6') : ll»» OlC'1 OJlip n6 -33P 0P» J531 
30 fiJ t)*>i »)»: o-np rsBd ftJs r^ "m t* '""orB »T»fp cm pftncjB '^rft '-jsur ftl .iw v» 'inft noun ft) io'dio t:»» >p rorr p'ts ."pniJrJm : ft'u) >:» ft*? trfiso rej 
ow -rfy f)i •,«>)) fti3i mi53 WE31 inft ircnsi 3»-)0 ft»i >5fti» ■jpn isn-ti r: n*'3a sUj pw»i ?f »'« siSs mfto . p'iJjo . O's ■srft (6) : i'ft'» pnn ftjift 7) i»5 to p-,:, 
epncsi'is . !>"«' obA (3) :i3 pfti333ii inft) o'o« '3 nnJ35 piw b:v ''Jft 'a 131 o'ji pitp -jpiiPWD -jpn i"^ pnJs cst iiEi3 i3»ft3i en: jo nsKn ws 3»w o ojnin •')» 
n''i 1P3C 1DC9 opt ■3»frc W5 C'luw r3:» D'jpfB 1P3CE )ft D53 ft3 1'fti ftJi' 1'^ i''' B'nn'c snoc i3 pi i» .ii>«ift r.n»:i :oiO' p'3i iJ3fipft p''i ipj' JJnfi Birn jsft wj 
137 >» . PpJs o5b«' PPiJi : fiaifi) «*B3Pftt ftiip JWA oroft iistfi ift'cnpfi p'') mv pft) oi' vi i» o'isbp '3Cv cnv 16 i:» pi is onsso . ;"6) nip : forsn «-,.,•)»» 

'3BV i*! On'UCO 3'B5 P»1B )»P1 • ' 1 • I c'Jnjs ^oo'Tiftt (j) :o5:n'3i» 
eft nift3> 3'»i m oo'i'sJ iriEB 
pIB PntPP JS ift3 D'« ift5«' 
» 03 OiO;3PB3 D'B 003 ftj»> 

pnisi 01)5 oipn OB O'O'B ift oisbj 
»'? 'iZk) o^n *5» fti o»i O'lTO 
inlis 0V3 co'is 13EB p:3 eo) 

'3 1E3 3Vft3 3«ft)B 1»; Op'3 13B 
CO'b OS 13E OS»53 13BB3'W 01:3 
3"E»''» 3i:ii3 O'b? iUliB '* ift 
, C'ijO 163 'Pi3i 1T3 IT llcft )31 
Of'JEI I'r3 ^ipOl 3'P3 CP'-JIKS 
^rH'iipOB ftift Pl»E0lpBK3 0'3i:j ]P r\^2) D;jn9 nirn •» 
D^g'ni '^n! now nin^-nm n-'n nfc« k '3 .'> ^rH'iipOB ftift Pl»E0lpBK3 0'313J "' ! " ! ' *!•' '» : - i 

ftiw ftii i«i'3 -j'sj fiiw -3 -iftnn iTO^' ]in"'iD*pni J : np^^o 

. ornocifto tobsWii'io^idS i., • ,' ' ;^' ,,_,,"„'I 

0»i viDE PWCO qiDi 0»P ■)13M V. ^^^ K^O? ]VT'j;j;:\ rP?1«'pDnW 

'i .') 

I'D'} 1^3 '0 
i'B'> • Dr5535 '-337 (ft) : 7l» 

cnsni 3P': c?'Jp fi'3'B 
■353»i H)3 -jJin '1 njD 
: (53 8'»C') ynmr) 3JC» 
rmJi : one . P'-jcci (3) 
ms o'lcn» nprJ . oicir 
: (3» oc) iPi5' o'-j? cftin 
o'nacnno . o'3j J» (j) 

?i Cp3i 07il» r6 . 31fW 

"'3 'i3' . C"DC i» (1) : D»"» 

wr (f) : fpi3 c'l'-s'i o'j) 

pni ?CC : 153 1T»9 . 153 

»»» occnc ?» ?c» . iBC 
li ftJ'c im oc ipoi 
l»ii 150561 i33 icm Prfto 
jrnc 9ft3 6^1 iD'Pin jfcii 
cnni O'Wfti i:irt3 oc 
: 131 inc ]»»i !)• 87jh 033:)i ?pn omft-B ■;i3B3 ocfti wn 
■;i3»3 e»B * nft3 dej O'o fti '3 
O'-Ijft 1E3 3i;nB oto picco qioi 
. pft3 :»3i» .o'o :5Eft3 icn 

CO . On5ft : ift3B' p63 i"3 
. pj'ft DJ '3 (0) : pnEO 1310 
CPlft 03fl)1 0'3D»0 OlJipi'fto li'Cft 

03t»i ftBi O'O ft) '3 o»3« jrersn 

ftil P3nft pft3 01!3» Ep3i Ol)' 

rvz '6 is qft on)' is OBsn 
: 0ED3 pft pvnoi »3ioi pi)»n3 

3';ft liift3 33S Oip»3 3ipn .31f»» 
li'ftS 31B1 ftli") WWI 131 03fS1 

. o'CB .D-ft3ci (0 :i3Ei 1J3 3n6 

DBI'D 333) 3P;»0» ''3-.0 1*1' 3015 

DPi'wi 0'oi33o pintpno lEn^ts 

0133 O'SBS iftT oft 0B» Pifti) DB 

f>v nno PB-ftBt DB i3i'i oipn . u-,u,„ -„-,_t. .<».... ...^ 

is 1»ft OB 3310 1«5i fi3B piDD3 ' i^?^VP'2'l^. lVrj'y„«5?p^ 

::f5i?r,'S op,ft"S^" :; «w ^^n^'m^r^ d»« ; 

oftjo ooi o'o ft) o y-i PIT lefts : N^an Tiijnj? tyf)?vri 

: nno PD'fts ftift o'CEO is 011583 ,-«_ ^w-ii. t,i7Zu« -.^« 1 
3:b rft '5 epift33 .05V1B 1)3 PK3 n'pns 1)^y^, 113P n 
pim»ioB'30 3i3»oo'!'»i)3ii'ft3 »*it,y Trnn ^iH'* NoS MDW 

OO'PUIS BJ1B3 O'O on 3BSlft3 ftii "»-^: MW' ' "^ '''•• **'il ^PtK 

ooi O'O O'UO iftBI 331B31 31E'3 

)3p) Pifti 0'»S3 DO) O'O on S31B »..„,.,.,...._ _» ^ l I " ' " L " ' " 

iiiftB i»3 ifto pftB oo'pi5iB BJ'S ^p&'i V. typ^? ^C^J^Pp' Jn^i pisp^ Tp' 132 nw rp'p:;^i r^pbtsp «;nj^T 

OTIB Dft(f) : PCmil pifti 13 vol ■ I ... I I ; I t • , : i . i • ! « j . 

Oftt333 1Plfi33 ft'3)0 lisft . 1J3 IJS 

U'JIB oft left , IJPinJI UPftcnil IS'JIS) pnioi 1J'33 OEIS 3»ft 131 1»B )BJ5) O-S 'O 1)3 us IJ'JIS oft 3)jfi lis 13 O'O ft) ftl?B '6 )B qfti )ft3S' ))33 1»5S ))131 ifti 3)5lft 0'0'B 0830 

vis ino'srisft ^uftonii wpiscn 133 '3 :i}'iu ftipjo •,»: isn) obb p'c is qfti o'pii uft co')s '3 m itbooo o'uo rt5':ft3 ftiii353ft3 dbjo pb'jis pi'03 '3 133 tbo m ijs 

C'ft^pjuftB IJ'iS ftipjO TUB lB»i 0E2 3"CBftl 133 r) 3»ft p'C) wfio 'ft'33) ft)l 3pB0 ift'33i B1I5B31 OBPO ri33031 C'3l5ft C'Oift 31383 0'331 0»33 p 13T5»B 13'P13i:i5 133 '3 DE'JBO) 

SniOl OS-CW Opft 031B3 do) ftjp 0350B D'sft 03) RS3 WBW OPfti )ft3B' Oip» Opft 3111 in )331 O'lpiJ 08 l) T331» 13DE B'sft '3 . iftiB' Oip» (n) : 0'330 l"l' lOP IJJ'S , 'O OS 

*» 11E)3 ftiOO l'JS3 03» 0331 0'J3 Pt»ip«3 . pft3 3» 5'OP Oil) 1 3833 lij' ftii 00')S On31 OS-BIO OfO JUfJ OPS p OJ 00')9 pN3 "133 ^^^n n^i ms nys 

^ V T T J" : V ; (• T«T />TT ^••: 

V : !• T<T I I T .IT T -(.•• : ^' """ ■' 'i.'J 1 rwiji 
«•>»•>...<« »ii>.«« ■■»■.. .4i^.» 'rS»3i.on'n'»in'?8'cn'Tim 
73=1^ iO 1l3i3 Dm: C^\^3 "50 ,i"» na p K»'i . n>i I'p 

•*■ ' : n'lyip i'3K3 U'ots . nin 
^5? nay b'h-'BI •'oi 'i ir:n3 
. o'jno -033 nvyn . xrtv I » I ' '<i?I?:'^l^^"' ^fn:: np^ » : Nnjc"? n^dt kh-jis ny^i i^y? rpri^'^? ^^HJ^'J "^^=5,- 13'jiB oft pHK nnSi-\ 

npn : b) 

:(ni5 ftcv) )3BB 

: C) 0619 OipE p:^ mritt: •m rrr\:iJ2 pB . rrij? : (o3 331153) iisD 33i )b pi ps )b . ♦331 )b (ft) : (sv o'iop) 

: (f l!5pj) P3li3 P3B3 pi O'DBJO PB'JIS )'31 (ft' n'Bft33) DOB 353' ft) 1B3 OB'JB 
EBB ln3 •JBIDI P1>3B I'JB . 13ip :(l O'JOP) ')fi ))Blft '51)53 or'13 WB . l))Blft (3) 

i'3i ptm 3'ift iiEin . oo'iifti , (j) : opsSi oi5i5 \ti'n . pn)Si : (3 ifti') nip ni'i 

TEnil 1B3 P1313 . D'3J : (B-p O'iop) Of331 <33ft TBi p1 iCEl I'-p pB . S?'3'B5 : OIBO Vjs . opp (i) : (f ipoft) wn IBO 'jbi pi 'io3 I'ss . i:ni : () o'bb') ft3JB en 

«p5CJipi Onn31 ?E'3n3 0)5lftO 131B 00 . OlSft -.(ftj O'BB') POP fti Tjl-il 1B3 33E 
. lefts : P1013J PlBr» .D'JB :330 IIBP ftlO .CftlCI (l) : (ftjlBpiJllB^l 33ft P 
: EP) I'B . 0'3P3 : 3'lftO . nil : (3 i'Si) ni3 OCftB pi ?8';3? P'3 ift 03EB?0 r3B 
: (n )'B3) Oro pBO 0331B 1B3 13»1'3B . 1JP31EB : (3 OWE) 03BP ft) in3 11'BO . US (f' rBii i) i'fti)o3J 1B3 ms .oou (b) : pi i)io .r)3ift3i : oipp ')b .oipjj (n' 

BP'JP isj -jpc f)'?c o'"35»3 rncDi 'nift nnsc icft J» aiw sin 'oftn -jj jnoa 

|3l 0'1313 'irft D'Sf '3 iP i'T . T^'C 'DDCD '36 Oil (13) : 'jft oj -,D3Cft 

jici "3»6 05ifi ?Pi6 i'cnoc 'sii a>u? r6 j'wnc p73 37 ji'f3 ylt 6'36 
piin? 'iic D'Jjni ?icni renin I'sojni opiin ]»p'CDnc osir? ]i'f3 
: bb ?675 0'?' I3i't3 . i5iip 06751 : 0'JD )p oJpn 'ois 0n03J?3 
r)i3cn»i c67 wip ic onnc iip rmoi pc <|i6'50 P's-jc. 75165 (r3) 
3»inn3 c'i3P0 . T^^pc ■• =P3tp ftii -«p 50 1"7b oi6 is 055 i'7 -pw 
p ciTci ni ocp '3 n6»P5C 7n6 7?ci ?5i7 yb i'7 . 'lopn fti : Tpco 
071?' OP . 0710' oijft (3) : cncJ? n»';n j'sp i» . '737 i» (ft) "1"' : oii« -(inc 7nft '3i nopn 71P 'nn ':n6 '7»ft yns '7?pn: •7»ftn c6i o6nipo 
6'0 '3 OS . o'iciT pni)i : o'ncjo ru'sn ic cJipj 7r5 o'sc 7»ii o5')» j'jp ftioi pft? niTnsi Pin7n?i nncji imsj 07i5' ^r: '7cc . 0'7pci : i3ftn 
o'n 003 i65n 6ii ni7i3o ip 163 o»oi rinci o'n cpsi co'7P3 inic cnco . oo'7'76i (j) : oinni onio p'C56 nppJi on'ni o»ni "lom ni5'7n3 »n7c 
ip . 713P3 (7) : oo'jnfti 6'3oi en i65n 6ic ip i36i 7»5 i77 ccti id3i miss oji o»7P50 ici3 orii . ici3 : en 'isn o'p»7 o?c3 oo'is r6 n'moi 

07i'C3 07C3 7C6 i'ftO r3p5 . 07C3 Pi'6 (?) : CP'J' O'O p«7i '3 OC67 1P31 On76? «731» 1CU JSi T''^' 3CJ O'O 6i '3 On76? ?PnC51 073C3 '3 

'ii6 ocn Pi67i P1513J0 Pinipn i» nns . o'bc is noo n) : p7d6 p63 0P7» cp3i 07ii» osio orji oisftni 6c7 o'o fti '3 oi 03i?i ?pift ?3tp 7iio 

. 00'5'P lis : 7'l60 P6 037D cjlftci ft'O 1'5P? »3P • C'3R3 : 07?» C»570 177 p '3 7'l60 Pft ICftC 0P7n Cp3i 1D77 '3 iO . 017 ISftc : ftcT l65n' 
JCOi OCP :i5iP J7Dpi 153 17'S0 M^SIP Oft 7n6l ft'330 iiOP? PftfO ©"jSo 713P31 .15')1P0ft (f) : 67pn? lici3C'5'P ii'is 'np irc»15'6l 737i00J»? 
e")ft7 pft l'6l li ISftpm 0370 B77» PPftS '3 . 137 '3 Wsi S'Cl?i '0 pllS' 'PisP lOf nnft' |D '3 0'nP3 iilD' isi IPC JPni Op75 13PB OCP . in3 

4i3 30 ^ np5 P'cwo 6» onfti i^j' "ji "j iftic ic opipn onft . iftic oipn (n) : ine jnni ocp pi opicPi •»tjn :i^ jrur I5T1 132 . <6"5i oj'j'o ihc : iw'3m ncicw ii3pn'6 "n ici osiic oiicn -jniis icis 
: p c'icn'i •5c6» lire infc . ni p5 ^ir? ?'f) : liD5» oj'ic efts? n6 
D'Diife vie cnift mni . yip cajJO . 7ipD» «3 nnfin 5» (fis) 

CP'Jp 53iPni (» 16pm':) -rr^-ijTij -|-fj;n n\^ llSSQ D\S3n 

tt; Dn^i° ma? dni t'^j; ips' rnni 6*7 . ootcs ca'i6 
p'ptD c'ciifc yip wife 
176i3 TTTJn 'mici ?6~rc 
:(Bi "»;'■) orfts) n'3 is n6 
cnxio 'iiD'c . tJic (33) 
rpb C'6i"?i6 c"P 
yn ?c65 p6 i'C'ccncs 'p 1K11 nakn^^iao : nT?n&N^D3 '^ «?ri m Pi? P"??"! S ppnir rpijn poon P'ts x: ••a- ••'•»':□ '^- v.- 

I'jpp vm : ?ip»i : "niiap;; ^om: "^v^* ^'^}'^'^M • I- 

: (3 53'h) oiD p DnnM 
ipCP TPi3 C"51P . V3p» 

cc . 'C13 (J3) : c'3-57 nsw nnji lily ^B/^3 "nsn^n «>'»'j v.".T : !<-: I- m5 im5P 11535 . vrni313D ^ - : li>*r I jv IT : • - V. : ujj3 c'pc nnwjstp c?i 
in3 . ns : i3c?'c 'JCDfi '6i 
. yra nsn (os) : a"5?i 
: PTB i»3 010 vnnn pin 

'n'J'J . yilC TDCD (13) "Wii AT : •. : (.••• I- 

^5 ^nD3m Tiix «55 rl» «Bl5s '»TO pi 8'«iB J'l Ob W5 BIJllS 'S WJIB mlB3 I''!* ^85 • 5'"'^! Pi* 

: ;i;'";3w rnisw ibptifi finis i1j o'J'w 'JS u J>3i B'»i5: rin 'wi p'l h>s -jdib 
ij!3 'fi-51 'ft: 3W3 .03')'» ific (3) :5r5")9i oiriPjB pfi rji9i i»3 cn>» opcc» .rijs 

'Bil O'KICS O'S'iS 1153 iftH ifiC 'ipi Vinfi Bifi35 O'plDtS 'JC1 pIDCO r'S3I) 1»3 C0:33 
95pJ 'l333fS 0»1 OlJnS OS 9 111)0 O'O 0?i'3 '»C DT3jill5»l -Jcft lft")t ific '3 'PUT 

1>» O'lnjO O'lIO PC'J3 1«3 ftl9 
cob 0» •M0»3) cms P3'1B' 0» 

lla'i'J! ^B'PT 3 J ^D"-!;!!!? infi o'uno Jbi 001 iwo ftir 

s?y:i« WP inn"iTn5 f ^'''i ''^fir;"J3; 

lyn* *")X inCn n!5 »<2 oum tt 9 op» 00 o'ft imfitB 
•i ""• ' ' ■■ TOC '3 iinfip o» (fo) : TO 

ns'5K rii«? T]pin T]7K. fis'nniJsrtoj'ifioTiMi' .ri» 

■ rnfip o» p'ln?!! 1R»«J vis 

Ofti) piDDO )')»> >3ft >fi0 lipB' 

• . - Pini pfii inift 'IOC UCT85 on 

NH 'Hinn^^ V73m NDU o» i»6i cfiib o'CiiS via oni* 

' ' "^1-1' '..uJ-, Pfi '3 3'ifio tJb iVB"3 nnfin 

n-pi) n'3^J3 nxnjn 'jtt'n 

V-- '^ linnni Kjpix? ]^73'pi 

B'l 'inv,i np'p? iiJ'"?!?^,^ ■•= 'i .') .'0' 


proJiO'ciift tJ» pwlcriftpini 
■3i:ft lini nic rnft ^3 cfcil li 
lJ» »n 'JS'Bwi d5» ')fi "psi luu 
inft ')» o'npo Jfiip i>» (p»i DTfi 
'B TJ'in'i oJft ifiiX i) PB")J pft 
IT BV'm '3 I'Ji' 5"* p5j» t* 
13'inoS iftita 'infin on V'^ 
B'Jsn ftio : •ps'Bio) ifij 333 '3 
lOlft Ifnft' Of 'ft'5PE3 . Tfffi' 
PTOWO OCfia OTJ RBfi 1B3 O'lSD 

'3 infis '3 iDOP' I'jso on pniJ 
p^no . Tfnft' :iifn6'0'53ni o'y^ 
BB 0'0'B PP' . Oil : 5)» quns 
"p»3 p:6 0*01 IC3B1 oriB ws 

nSI 1B3 ifilP 01) 0'9'B ICCft OJ 
PCfiin3 P331» PCfiO'O') Orii fft 
ijjj . 'IBfip '31 (33) : 3ftW PCI 
13BOi:3l''51pnBO B01J35'iBV)i: 
Oia B3li?1 B'Jfl BO 0)0 OiUBj 
0J01 V'B i» TJiB 'PiJjI 3Bfi p\ 

: o'Ja) o'3p»o o'liBo isbb'b' mfi 
0310 i»Dinnipi ijjj 1B3 .lonpj 

iftlB' P0J3 )l) Jbb fits Oti Ojj'l 
R133J1 ifiO 'C53 PPP nPDJ OP'OB 
OTPD 30101 oJu ft'O BP»1 Sj'jfo 
OJllp Ojjll O'lJj fi'O 0301 O'Jbb 
. TEB'O (») : B'33J cMih h p»i 
'B133 PnPBO ftl9 '1)30 331 tS 
b5i1))1)BB 310' ftil OipB 331 IJ'fil 
fij DC30 P 3B)3 PI31333nO JSt 
033 '1)30 ftlO iJ'fio 03n 310i »1< 
0Bl)n3 D3Bil) 0P)«01 BOIBi 3*3 
: 1)30 331 D3i56 3BB TO «39 
. 1)39 : >J-;iB331n 71BilB3 . ncl 
'B13 P*'l 1)'3P 1)39 Bfil 1B3 3ipn 
3Bli3 331153 Ditfi p W PSBWB PnO 31383 039B 3319 ftlOB Bp3 BII'B 33in Dili 3319 Bps Pllp3 03?n tniS J'Oft p'Bi -Bi'Bftl (l3) : 0'Pnp3 'CSl n''1 1'nP3 .1^1313330 : Ofinj? 

;••;:( \zh p',-'i i'?')s sjifi ir3Pi3p) ii:)3i o'33f itt;3 33ipn sin 9'9'ift tphb )B3 .ti» p"» l^i" " ("3) :'33i ci:n' i'3 33ib b' oj 333n9 iB3pm3 BipnJ oo'3»b sfi'jif, 
3rf)jtii i'sfii r''si tbb '» S33roo ')fti b',e fi>i cpw 'ifi p'jb -iPifi tpbe ')fti 'pi* ppsc nft "i 'ptw pttob 9in3 ''ci inn wnni o'ln 3nfi'i pnn otb jn 3nfi' p o'jbs tub ujj 

rW J3 '3 IJSI'B 133 . TClft) (f3) : ftiO 3fil3n . 'jft Oil (13) : 'Pfin IMBt ihU »f1 PIB31 PD3 pnJ Tip 

an . iiws" m*«3 wtsi . nsan 
'trips 'i ?uP5:'3t« "S K-.n aiK 
c'e'rH : ■fi -fi noa iddj ''oi 
r>*BS<3 '"01 Kic'Sa I'l Tcn 'n 
tm "ma'5 nm I've; yina 

•B3H 11Ct<1 

•bSh r» c-cK . Ba'53 mirr 
:'-nT3 !\\'H3 rrm . nvio mirr 
. iron ';k n-JW ''oi 'n nxnai 
B'pna n>nn inan "?»« nxiii 
n '» rorui rnnrani . jTirn 
nSi . yjir worn 'jn : «np!{^ bj? >';i¥\n'inHi ^jn?is : T5D ip ospoi Tia-iio'c V^^.TiDI "H^SX: 'lUim milV 

•3Dpn . 'no nnfc : cofiij • H.tt^s ni^nr-^y. "nur ni2T 

: ij; ina pns* '•"in^n'on r' .'j^^m nnns '7:i< k;n r^si « 

JfsnsB .'BUTiBO'o yvm nnVin cSc wSj i'l . CBiic nijo : ?Jj otw is . oiis oii?' nixi : "j'ps 

rpiJ mi33 ?np 3nf) pi pfi? oc i3i C3c?n o'3t nftcj ?';3' ri^cs '3 

be ?T3»i lin? onfe . C3'j'c ific (3) : cio lij' '3 DP'bc nij ??' 

ItJ jr"50 ni?' cs ?'6 . "ipo O'fi : ]iD5n cfi;? c'7C3 i'n ifiii ds'j'p 

'■5»&n on (63) : oiuiii' fiio nmfipn \bi O'fti ^inl o:;nicoi rvoi 

•5P3 onfi . mni rfii ; '3C3 -|nif) rcpi i3 n-jc 3'if)? ■3:fi3 i5)D 0133 

Vpm o63?c ip '3 Tip ccfri ni'oJ poiift -fip nvoi c'i330 nfi nij-o 

^nioi omfi C3i n'oo 00635 n'3 i3 nfi i33 -in pfiis iinn 'niici 030 pi >J300 )'39 .P3n> : 
'hP 131 91>1' '3lft3» . O')30 : ( tr^^rniscD 1' '>:n) qiifi . iipB' (ft3) : I301 oil If iisls 
lift : (3 B'Blif (B'I „., „ : 0"iBn) tjiifi T3CB pi 0'3B . D'ciift : (3 i'9>) ijin IB) 

i'9B9 'ilE i? in3 1339 PI'PPP 09 . TJIB : 93pn IIBJB . ';ft3p (33) : (j' DEW) oiJr 
. 'BIS (;3) : 5339 '3r» . TJpU : (3 93'f)) 13S 133 Onn'l in3 9399 1'3» . CBP) : (n3 PIBE) 

(ft3 PIBE) 93i3n pnn oiun pi 0'kp3, ps . i'P3333n : o'n be . ~b)i : o'I'peo o? 
.1*313(93) :3ifci')9 .BStfti (13) : 5339 iris . '3ri : cp31'B3 rfti) 93n9 oipnj '3 
P)n in3 pin l')9 or 03 . P)n : iiu ob3 pin f)i^ isw cpiin 313 'b >9B tJ jpin - — , „ ,....1313'B _. .. _,... 

'pc:n (13) , : oib ipia . Tin : (30 o'iop) to' B'i»w 

: ll'r31 flip 'iB . 13lip : 1339 PI'PPP . I'ilB : (3 9'1)C') 

1'3» PB'f : (9 i'-ji) i;r5' '993 p:ft 3ft b'p pi pvp iB 9nnB iip pn39 i')i) . TPiirJBi 

VBn)P 'Pn pi 18(9 is 9iftE9 l')9 . 'PB : 311)P1 'tpi JlEil) . TSlpB : 91J3 93cnr 
B'iop) PB 'BIBPI 1B3 'li3 l')9 

" Pi)f i')» . vcift) ,(r3) 
... .... . (J ^^J^J ,>.J, ■pi3 loioi i3in '31 . '3nf)n '3i (33) : mii pp^wo ocft \m 0'3i63n o'i3n pift tinfi' 3'ifi? 6133 .^'ofi' o'isn : rniifi? rnpi OP03 cpd ifrjci 
•oi3 OH03303 piino 'iic cijni 1113 ipi oirni opnin j'3coni opiin vd'cdpd osit ocfis 33 ji'is li fi3 i3iio 3n •3i3»3 fiio oifio nn5? 'J o-jp pnn 
oni6 c'3'iiri opiin j'c'ccnc 0)it3 icwo pci 3nft ositi oi'cnoc 'cii osio ]i't3 ri3p i'3 oo'ipc niDss p ncioi ii3P3 Ti3'5 'spp . T3pp pnns : oipn 
•3 6'fis -537 fiio 6io c'Dr3o 13 00' i3i ni»3C cnnso yooi 3n:o i3V cfio piii nnncn nip iiooi 'cu? isi' cfio . iico'O (33) : oon'i onnc 
ni:P:oi io' in)oi 'cis? yrz in3 i*3i 'P3p •3373 osiift ocpii c'i33i» cnftc »"50 i330o '3D» 3'0'?i ii3ip cpft 03 p . cpft C3 : o?3 'P3d 137 ona 
«T ip riips inipnn -jivpo cpo ms 33 riTons 0'35n3 03106 jsi . cS'pfii (73) : os'cpnn upcn 31 'Cip3 iniii o;i50i ftnn3 J'sp 6101 on6 tu p 
pus 9)n5 ion Tpin 0'0« iiP30 or . "liiu ot (os) : wspji nno ')P3 7i»pi "jst oc I'fic uino rficn 630 nno 

30 Tt:r3 (5n :!'• n'm' ^tn 2S1 rw »wc> flic iDtf3P ifti . vn es'sift 'oi »b (rn) :cif icsn W iift<5J t i» ifij idi» bweJ o'S'tJ W'fii D5»» o»;noi idws '3 03»5i3 wcnni iftjnn ft J . ioj» ift i»bi (toI 

>jco> oinncs 'is •nfri si'i cn'c qc> ."icnno to . qw no Js cs'iji idjjp' obji : snJa 3n» ai'b oi'o osi rnrc •sntis cnso o3'i» Tsn' . -w oioj : ii33 15 on ftin 

: wvK TOJ 3a pw'3 fen ^^w os'Jo ft3J: i»3 i3fi> i>« qijpB 1BD3 l)i9D '»3 D3'ij'5 W33D' o»5» ono5 )» ift o'iSh -ifsj 3r5> ocDP p s'loj srso eift> 

. owjjcn tt efii (p) : mft r'"" ""P" ^^'^ "*' ''T oi5» '»3 CTt swj p<c» miB pi>»3 p» Jcj . JeiuJ pw : P)»i5> sippo spifi o*' >fio . pwijl 5»:i : o'lJn ''» . '.ifti en'ipi 

rfcr wncp 6i c6 fi'359 3oft 

'p' Jfts KID osi •»* 'Jfe o6oJ9 : , . % 

eftn >36 o «» r33P D<iPD»3 WH^J* *• 10K 1313 mn Ts 

fi« OnPD»3 CC3S P"331 o;p"5nfi ^.i,^»n\ 

03P*j ')c» . ou ';c» : ojftw /:Vi '• 
»w:> B3r5» i'pcoi o'in opfi pfe 
: mm >fti 05> ■snhJD WJ 'e wi 
VIS'I oip l» p"i oftj 1»3 . 5U 
ice) . ump D1B11 : iwp' r"" r. "lo^ 1375 ni;' "•s -?3 ^Kntr"* M7« nl.T' "l5K-i3 'iMv 6w Din 'is . bs (3') 
-" y.lTn T'^^. ^19fJl r;«^.^^ ^55 Sitrri «6 'rnfc iVc^ 

,r;i;3';p^r3^ioWpc-»3;33P ivipno^rj ^' • ipn ^^pn^ -"'''' ninpp«-n|) Dn\7S i^n^«i j' pioijjcoj'jj,. tmom is .rpi 

: smj Tjpc 

M«o w . 0T3Jii ii»i -JBft m ?j; nil"? i^^nn m^to 
ftip inifi iip 'J3 nn 5fn pi n?i N^jn^ n»^ \nioii3 'n l))38i 8r> D'niwi 3> <i5»>i n»ft 
ijj ere i»f>r p'l'' o' °''''^" 

jlCCS 13C inft li*3 . 135 ll'CCO 
itoP 13 1»3 TO» )»D li'CBO 13 

K'll? '^ nijfcoi : 6"3p»3C TiD'3 is 
: Df 156 CI TDsfc . c')3?i 
r'DiJfe lies' . iD))n' (ic) 
icn no , «)» no : fcis 
. ic-jsl R'ci : oiia onsla 
. iD-jcl iifto n6 T'dJi ins 
. ^, - ^' q o- '"' = ■ "o- " ''"■'J '55)5 . oiJ ')on (!') 

I • ii't "11 .' ^ ■■* ■ ' "o" I " ' c'BC rwin ic owfej 

niTAn;a n3"i nin^'-s ^njin 

■*■ ' '; * _"t' ' ^ *■ "' ■■ '303 . nJO J33? '■JP (B'J 

';;r,i"rfrrirpi'" v. ^1\ ^^C "= M^^'H nn^^nicic^: nn-^j.wpp ^s^^^^^ np pdj, ,n w-ip rfoo 

o; ppi b3i3 5f3i 1) CWTO1 PP'83 »n nMl MS^nvo rD^nmb o<'>"'':'.vo ^ o ^ •■ • ■> •: 'n<Di S'o 'Ki non 'a nK-ipa 

v'p.3J30i!3(!3V:i? W'C '1^13 ?J? 1l3^?;i flS;;n' '"•^ t*.'^'-^^ U.'Al^-.^-''^ !t<^f^i "s'f^l ,3a ^«to o'Sya '3 nnjn'n DC 


•)»f)i IT mfii TOisnli Picii 

PCI OB 1*3 D'33 1«> 83'.31Dft3B 

(Jfi 13 T)V 559 fiifi 03> 3fiB3 ft) K^ 

7nfc3 ft)30 P'33r3MB' 13P3 '35C r^ «^,V "T* --f l"Tf J*?*^ ID 03r>"i» »ci3 T''ftpnpcn 
(n3 3 C'sin) "jnftsc ms 
id6i fiiD 1'3'10' r56 651 

; 5ilJ3 CS'ilO Cioi 1'73P1 
'50i . nX5 3333 'IP (C) v> -jnift nio' '■)» 
c'n3 '"ft om3 CO 5115' p3n 
piMB 5f '3cn i«)5 rf3 nsfi 
]i65» D'ft35 !»} iJfc I'lnfi ft" «,"71 iiniT^ Tjia^ri jisi^y.. 
3 IBftP 

b uD IP's:' PW'" pf)' 1"" «>3in iny^n n-rrj 713 ijMqi 
ifti . 0)3 5115' P>J5 :_ ft3» P'5 V-'iV .W., I i-i,i|^, IP w^i poy 

•n'jK 'n ic» na : f pa nrioa 
MnaT mooa ''01 I'a S»i»' 
n»'ip3 'n kSd' : '31H iiya 
•jmni . Sna hSd' tra yr 'to 
hSd' fi'ani . D'D hSo' kxti 
'a 1" kSb' Sa: Sa 'a . jry 
kSd' tk nn^nn 'B hSd< piooa 
in*B kSd' iriKi . D'D pin» 
nK^pa i»Bi 'j Dnnoea : j>sn 
D'lnDoa niyoiyn hS dki '-di «9 i5'pi5^TO B)3^pJ» «= «jj» njC^r^iyijnri voipi ]i3"ip^ 

siVpiiii^'^w '3oTi3?Pi3 iVfc3 b'^shsi: ]iDjp. ]i3ip:. s^i n.« i3n ^s^hpk t^ns^^p^i «3,"?P'? ip« "'j'^-NOJ/ ^3J?it:'« nw ]'>:pi »;'y^ p''2c mi^f D 
r3B . «3 :(ft5 OS) Vijl 13ft3 qiJP,lC 131 .... ,.-,- ..-- 

h)» . P'c : ws P5CD ftwi pw ■ )c 1)5 .R113555 : (c>po;J '3 
V:m 1"15 5ft31 5ft3 1»3 . BU (f) : pM M . ici») : fp' ucjii 
• 1335 P»n1 ftp . Elijll : PI""", P» ftl51 (33 3^; 513 -XH JlCin . D3'P1Cftl» : 53)»5 ft'5 .. Hi») : Mine) inft _. 
'3CT.' icm t6 i»3 Tsm 
IPO Ttm PC ir^Bpin fPI Hzo '3 
5V33>l(i)'} :B'3C D'6'3)0 : »3& '303 

'01 i3n (rp) : W3jd i6t' ; fx rt o'lps oj'jd' . c«3PO>'3PD»5 : ofii 'd mi bito 5 bb»d . 13'rfiBi von: irw nnSin 

fpnc 6i 051 . ifinc 6ii : 'i3i 310 osi ?t3 ■3370 ooi ni'?ii . ocli 
inft ?3 ftro . 3'? isio nft (3') : or? wft: o'ddcj I'S' pii 'isi 
CT3 fti '31 fib i-n6'C3i . n»6) : v ftin O'O' iftj b . i33 is : nsi 
icni ano *^3^ i") . 'm ftinn '335 (:>) : )>» wi&ini w-j? i33 is -jcft 
'»i 01V3' p6 '301' is nft 6i»6 p I'^i 'iftT tioc ip ifts? ros -^mi 
c?i 'ife-j IS 's i3"3 i3ii3»? iisno ins nnfon 0'i3ii3n vo' i"3 pisr 
D':?so : psiina ftps ic cssi'a in pit i'l . ini cjcvo : vo' p 
. -337 'a 's : oipn) P3sa 'isi si 'osj ran ifi . ia3;r ifi (10) : ii •\w ■ 

.'5363 »nl P15 . 
0353113 J'll Cfti 
0'»l5c 

Of -jrfi at cm6 -3356 . otiSosi (7') : "Jpca '6'33 

TCP' 0"3P3 : 1'3Di 0S»5P 1P'3S01 'ai i73sa 

Dsi a'8'C iipn icfes . iifii cn'ipi : y:\r> '70 in ai» isincs iicsn '3363 oa'ijs isi* . os'iaS wjsn' : nn5a n'3"3n ii;p3 ova iiftn cs'ip tcd' 6i 1 
wpn3 o'inons 'CDs assn asa 'infi lispn 6i c6 . aipncr fri efii (t*) ; c'ns •537a issi icipi ocm a'a'i mniJi oipna ani6 cc \i> an anvi-; 
cin7 71P CD30 n"S3 73in . pn7D pinTi : cipna ifi P'jsoi ijftp fcii CS3 C'C niftja '30» . ow ':s» : csrfe nWina ri-sa '36 afin 's qi» '•37r)3 6'?: 
A'oca inc6 asinii I'S'ia'i iinft 6'33a ift icfe 'a . iinlj (n') : i7' )d5i wpin op Ifiic do 'a 77p ascsc iisps o»n7 's'p nT.\ cToi -jini prir. 
ifioc 070' 'la oa , 33>o '"3» (p') : osnftPD mcp ctsi itm osnir: ii . 03'ric67n77' »s : niftps ip i3Cd ifti jifti aom iDC oip»3 13c i'7 tsc 
yra -aPC nno' '» 076 cp vb\ i'fiia 's nnip '» i'*^' I'^W P^' ^'SID 00 'la in . nnio i'6i nxo : "6 »n74 

80 ^tn :i^ 2' rrtTi' . rmi' Tini 06 (ro) : Of 
psi . «35i : '05 u'nft' d6 
CJ'S-iic . "jiffe (6) : pa 
. io6'3n fij c'n3) rtpi? 
T) ?»'t 6i» 60'C3 iP33i 
rtJ' 6i (f) lapTJ "30»'C 
. ciisi 'ifc-3 »'6 . isi 
C5if)J .OfO iitfts 'on(') 
: 3p"3» ore '5«63 o'O' 

J3) 

1003 '"01 /• npi : jiBKo e^y 
c'CJT k"' SsS : mp -nos 
•WHn nnrj nm ''di nK'ipa 

. TOPni Sa"? 'n aia . SaS ptnSi 
SaS arnw . Sa"? Sproa neoca 
M"i P3t SaS . larc' nmnipa 
mpo 'ja'? ipna San . yttn hsh 
nrpj ncK Saa »i nr . tik 
m;>a 'a . mn 'jae 'jaS now 

STps . ■M)6J P'» inrw nn'nn 

: IB IBS in n WD 

»Cil C3ir» -JipCfc 0T10' 
ri3'3D C'551C OODCISIOC 

cirfi tiif) pj ifi-jc T'ft 
.o'nnmi 3ic6 (10) : 03W» 
:c*»w JO <]fi 0'3i330 b r6 
ch . n»i' 7i»l 06 (re) 

rnfe?i '»» '3-57 n»i' COPO 

or»i3C3 -jni; '3 »3Coit '03 
c? itoJ 5inn3 "JCfc: 'o 'd 

. i;3}) : JC33 USCOi VDB nfc 
■]V.3 C'»"pW51 0'B3 VO' l6 

: '!:ij ciini o'»n i'l •»» 
T»ii . wnc (>i 061 (r) 
Tft . 'pcrui to n5io6'»»» 
.736^ ciw : cmfc 31c iiprfc 

. Ciw 7P 7Uf!l ipriJ O'O' 

:p:o Jc 07UD . 7vft (6) i"' 
fcic i:;»i . T'f" i» 'WCi 
vm\ : 3'p?I» 7on'i or)*) 
irip:ic33P fci . io6'3n fci 
•5373 . n'jc (j) : OP'to i» 

:inO 755i . 0070 (7) : 71»f)5 

1C3 oc c'cSn . oc i05rpi 
70) iJfe . r)703 (0) : cioo 
O03 '3 . 7icr)6i (0 : no 
ipipnj . rnc3 : ic»» 70C3 
5«o 6i . isi nU' fci : 3p75i 

. D53 (0) : 737 Bici 'l67 

rmnfc 13 7irf>o nnnco ins 
93nn3 .37-131 pfcJ nfc 
^7.00 MO <') : 76n 
po vno o»e osoc 'pi 
: T 731 pnrcb cjftnna 

03ic 0B3 . C3i W7'7C3 

. 'DM : oi oiftnn' ool 06715 
: o«? 7«63 cpo o'o» pj 

W\)n .?3T 7C63'3 (6') 

infio 1B3 «3 7it6i o'picno 
: 'CI J3 c'fc *:pfii 61? ?i3i ^•. • J ' 'o T T I, ^ „i : - : '55'J 'i.-S 

•7 TU'^nw I'ln^^y D'nnw i''/»=' '"»■>; oo'i» ^3)= y» 

tinftl •iBfti 3ftl» P13D rft 'PJSOI 
»3 7»fil ])»» 1J3 POD nA 3»Sft P pn 230 

: rPfJOT oijjja pi pnn nsmn? 

p'Di 'BS 1»3 ll;i 09 OJ . BCR) '353 
. D3W» Bipft :ORt53j m»D' ift 
»JC3 D31P» jwft 00'3'3n l5j3 ODlfi 

. B'pnmi jtsft 8'S! ()b) : 'n» ni3D J'Bl 

'en '8 yy. 1. .-.i^Yrr - ! ' n* r"^5 •• «nD3:fi'»j'jB-5D»Olfi'»3J n»»» 

"•^ t<^n D'P ^DE'J SD^P"? ORib»ifi'53'nDC p»» '3 . 'o'P 

»• t1- ■»■. »- rri-, efti 5»33i»3CJftlii o'i5»n3» fii 

KPP? 'py n! ^D'?»n Np? )m hn ?f3i Bfj v:it n»l' oa 


\n^p^*3 gsfnp >pj; w-nx ^^^gr^, ^irp ri^ ^an -» trryn^?^ 03Sp,i3»^'„,B.BM3=« 
^♦r^np^prn«np7nj^K2n\n; ■"" ""'^ "" 

sinn ""UTas wn)i =i>V2*^fJ^p 

Tii7n ""^i^ nin"' "idktIs » V^ >*» '« 7^b?m inn aav ri"" TKs'jex^ «""' i"' =^^ ="»' '»" •^''■*' 

1 T - •• T :. - T I ^ " •■■-2^.. T f - VI "!: IRJV ojin 13) BIV1 bt})» ^cite 

-75; inp^T D''ni;;s nirx ?|7 npp; ^ 

••?)} up^} rfpi -1213 nijNn-'nK 

nti'x "ii?/^n"^i< n|5_T : idn*? els'' Djns nirp ^ : ^icp 7u 

yv -;,- at:,. o-:,:y,T J ••.• t pp 'nnijpi Dlf? "J?: V'B i»ft= B»l 1)3 «': pibtcj 

■^7 Dip^ ^?s nini npt^"! cran n np^ rin?? .T^-jopi . jjj.njs'ftw.o :B)ifi3RD=' 

tt; ij T. ,T ^:f! I.V.. •• f,, lOrO i;*! mS7 TTK 

Di,-Dn-]? niTKn-asnpNnsDNi ^^^- '^-\^ ^ 
: ih rVT 'i6' aim 'j;» '=» p p kj-jj n\ n^>p3^ nnpm 

I - V" s • J "IT BTii n ' ' " ' • • 

Djn? njrjl " ♦ Qy-JP V? BBIJI JbJJ ftlO RrtB W1D5RC '« 

•^'''?^^nK V15 :? "ipslJI?" IRjr 03^ 13) BIVI 

.,. '33 pfil3J3 iniftc ^WlOSlfll TO 
' 3'Eft p 'infi'.lB.B 

"iti hmJb or.m 

'pjnio UBIO' OT 'ISIJ 133 

n^ n'i'nTi = : rpj'?yri io 7»fi n (6) .- ri^js if)'>B3 p-i 

'. ' ..^.^t.Z" . .-I CBB B'BB ICfifi lltftB \W . 'P 

J^T'l^l tT Kp;np5 Nni oanBlSftBlBUBBBWBTpBMl 

■ '3 3P3 iO'3B7 piS B11» >n3B 
BB»B3,>3 B»B Bfil3J >C Blin3 
lBfi'3R J6 B'»31 1> ttihC B»l BfO 
hiSJ'7 Bfti )n» BBB 13 »lft fti 

18130' 6ifi B'm n3nB inft ibd33' 

1BB35R f>) ish hi Oni BC'fB B» 
'P'P33 CTDl C1«» l'»" ■''CI 
B37fl IR311 »5dB ■5103 »io? 
li'B infiB BBl '>3 1BCR tt BjftiB Js 1«3 731 B1E5 
81B 0^ i31 3)D is B:fi>» BIB 
OB . B'jftfiB (') : B1 B1B1 35n 

filB ijtJ '"lis ift» Tnfio Tftp 
'8'l : n''RDl ft"lB3 q'Jfts jopj 
Rfi 7;fB B:i63 B'B'I ''EI . 71fK 
Oi;n' ilft3 Rftl OTIB' Jlftj ]i.srnx 'n^Ss* nps nti^Sbx 
: 2-in D'Ttm^ iWrnxi fn^T 

IT T -v- t^ i: I jf-. v^: q :)T „ : 

ya*^? I o;;:«j2n ynn mn cyn ' -> 
D27 nnnS D'37hn n2Tn« 

D12y^7 D^TI« D^17N nnjS! wj 

nTn'^.i;K3 \ti Dn7"ninnt:^n7i 71b6 , 1" nJ»' J33 b rinfii (y) 

'is 6lB J33B1 J:»3 ?f p 03 BOi 
0'73T 'JBi >B» BBi B'B S35B1 BID 
'131 1" fiJ»' 53)?B 1»3 '3 •mf>9 
1';D73»53J filBEl 131R3 Wb' 7«l53 
PSEBI ti 53» injB B'ftiu 1'B' p 

RrJB sni Jed Sib '« 

'JBB 737B1 OBB' B» BT ftjl 
)33 OTfi B3'B3 O )333 l5C»)E 
>333 p"*:; miisK: 3^ A»T •^••s* 'V ■7»^? niTsnp2T •^ii-p^ri'Z'^fm •'7K ''riipsnn 
nVi^Ds: hi5n: h^2"7r"n«] 
n^nn^rDj^T^ b^?*7 nl]n7 

mn nn^n-n^ om^smaKi' a* 

•/ - JT » - V V •• -: T I- IT t B1P3> 1B3 B'J'pB TOB . BIPP 

. 133)1 (tiJ) : ft J'B>) ;iR)bi 

: Biw . -Jiffi (ft) , : p3 'Jb 

I'JB . wjnui ii) : TJJn . T5P» 
- — -ijp^ ^ — 

iV)31 [.. ...., 

' <ii3» . ipB n) : (f B'BB'i 

: B"131 Bl'BR llBiB ^" ';b . 1?) 

i»B lEJ 

'r'p)3i ; 'pi 

Vin iiBiB .-. .„ 

.)>P' ■)3'» BiBi >'■; . >3T 

Bjftin BIB J'T (: RWB) BSttB bSoB lEJ . BioB p'pjj : BWD? 
B'BJoB 'PV)31 , pi t)5l3B 

, V..,, vO'DR llBiB . ... 

>3b:!jr ftip' wbib); 'e 
•1 : (f b'bb;) 
. jicnfti ,(0 

«b), bspJb 

ni«»ni pif>3 ;JB . tift3 (b) 

inoi iift'B iiEin . B'jftBB ('1 

ijBRyi (ft'} : Bft7Bj . pmpi 

33) : nsBi im )is>b pi«»ni pift3 ,'Jb *D7i5n.iy.p -injiypi ]in5? 

Kp,! P3TPT «p:? n{< K' 

«pjn9 n: ]1T7 Tp^nj 3^ x ^:>'5p. kj^' «n7jNn^?''^.'^ d^?^ '^J'-? '"IPx. *^i3l?? 

• ' JO w PTl y r\'tyr ni^n 229 :f>ysm .is^ wh . 5r<9(n) : a'SMft tpj otpj B'PiJtssspsi Bf» osofc owsoft 'ecj 
saw p ii iDfflB ifi iB'o ■pi 'Jw i'P' O'jci djiijo isnc't liip p«i -wj O'-j^a 
cprasrpsJ fto OTJto siip wtji si'ij ifiico "jb'J j'lfta w; '5 ?r'? '5'Plw rfi 'sft 
iftiiiMjftnftos wiftTODBJ "inftJD wjo'i'ifio TO3 o'i:» nsii! Sip pj'r) ift onno 'jc» 
''PCP51 .s'Pfcc p i» :inj iip3 iftip'i inifiivje Jms wftiontSnsnpsDnJsssoBS 
: cisTC oisn to ftiw 'Pfci) r? 

«J nPtS fi'05 OB^JC . 151)5 fo) 

pi085 V'f '3ft«jnft CTtisiftcS m» 
J13P 5131 o'Sin o'n »i35 PDo p 
p«i)5 !)3Pc mfti'i'Pinsc'Pinj i» 

WftJB 1» IwW B"!SO Pl'P ij lf!3« 

OisftJlVS BTCD P'P S3 WDft I3S 

»i OOft 1S3DP5 Tfi PIBTOS "Iflft 

1131)3 BICBP'P S3 »d6 D'P5 (p) : o'Dnn nj3c5 'jci onjp . ?iip3 'to »w (n) : 'nii» op 
riDico "36CC 013 ife«» 15135 qi» OP n>5 nrc iip5 6w isi oi»D 6*00 .»«♦ 
vi» o'BP(53 niDi»a isi D135 6wc ir6 qw »i35 ccd 6*7 . vie coofct 
^ifc 00 cn)c <i«3 6»P . o'l» 3'3e c'»5 s iw6 cfijicc tort 

■3C6 o'ipo o'Tn» mi"TO 


160 NE^-iina 'snt?? ^ri^on^ 

«)»p '3 1131)3 B1C3P'n)3»DP '' =, ^ • ~ •' } 

db'sbSpr o'SSnBSsi63'Rici»3 ?j?. nfiB^winx '?K rip\?o 

O'SSn xfts inft: i«3 oddii)3 iftT r : 1 • -: jT :iT '31 t^v/t J' t -X — • -T-:!- '^-,<T PUP 


: 


a'»»5 piBisa ff\hn ptobi ftiB 05 
. ws : 8»ip»» nipn o'SSrb oto 
f Bppft vpft q'Sft Piwp 6*Ki 

18 PTOBl lft3 W3 D'JBI Vpfi t31C 

tStoo) OS 1635 PwifiB S» Sen , 

mfi DBS «» iS'fts dScivS 3nnBS vOV.. ]1^.J5n'. p 

: Bfii3)B 131 fcwi RvnS 013JB ^^^Q llnep N^-in? p?jp.T 

»'R31lMSB»nBin3T>nBn5)T313J \'"f-r{*"r^ »%«*'t>'- "'5*' 

Sfi-)c'.w3 :wisvprfi'»p5)3 rj^o ' : npp? nw 7in''' 

R'3 rift3J 'BO-53 '3 "JfiftC 1153 '\^,^^ *', ',_«« 'l.w*.^^ 

isr ^38 nsf 6Ss c's6i '5S}73i3> nirMiM nt t^'^nt ^ninnst 

0BfilBlCfil3B'8(JW18'33 0W ^WpW H! pCI^ ^WW 

. 8»»c ')» 853ft : Bsncs bpsr8 Mm^iwx'J Wi lano^Tnon 

SnnC ft»B5 SfilC RD)3 iftP OB ' • T ":'-?• T !v 

':6c-!)5rsb'p«5))d sd'Ss BS3ftR8 rQi"in''5np n?3i<nN nx? 
s?8?cB^»%tjn'i3r8"»U;s'W.7;bS?niri? ^.^. .^.. ^ , ,. 

'i 'fi" i'» npbn-nii ^:n3 "•np^n-ns'^^M 
'■' m^ K' : nisa?^ laip? ^nipn 

T- T AT": v-'t ^t :it .t t : • 

,.. K.^ jt v.- \ y J- I VT t T 

j!|«3 n3")122 D^Sl??'— ^S—rj? 2' 

rx'p^'T nsp-iyi pK-nspa 6"5D5p '8 'f ]n.it^ 1n^? «n3i93 pa; ?? 
«^t?P-9 i". °ip. «?in nB '> -n2^« rvni'z u^yim D''jnn 

y V : T T : - ^— T : 1 '3W7 •5pm 'S icm DJft R'S ^B p'lOBiSft irnc 
O'CB S3 S» (3') :ft3i Si) MiSm 
tm^ RWB3B BDin oipn . •nma 
P'wpnB 08 O'DDi csw ms isin 

OCJ OJ R1»3J) OnO 1»3 O'BWJB 

'bS.3")D : cms ift3 3ic'b jn ftiBC 
in3 Bfai otJ wft pSsift w . BS36 
Spcn Sa inft' 3ra S3ft 8J3ft tS 
in3 rpB pS'Sft 618 jiBBi rSpd 
Safip Bfa 8f3 ■5B3 S3fep wni 
. pfia Bjp TDi p6 BSpn : 33d 
0S03 '5 B'BP pinipnB iftcs 01 13 

p'B;fiiBi3'5mTJ:'ni.3)rBPEB «nn3m nWH \vn 

fi'3JBl 8B':i) 'yJO PPTPBRIO •-.:»•: » ^T • : 

8i ft3 BIB )Bn PRft jn 63JP8 NitTasjTJp 7p TJ? V. "iPSlii? ■" ' \n Kjjii ciipopa^^y^n^pa Ii3^1?iy5 
I^TA':'n3T3fois?fS rnyns7y.ciinp>«7!59x;j?Krj?«n^\n!^pyn\n''iqn«iW 

•WTir 0«'35B mfi .nJp 0'5ipi OiPD 

ippjRS'fnp; oRftB SftTS' 033 oipn ; B,3ij .,j3B jj rftg i,,jpp) . ijo o)pj : (31J jjjij) pw OTOf fo RWP . onfis 'pJw : J) pin») .'ceJ dttt iinit niiSw 

W3f O'fiOSB B5B1 bSDB) inftC WJ 

B31 roBican iS'dw ftS '3 Bf S» o<fi'3j8 i>n)i . iSw fiJ i>D> : B'JipS I'miso'si o'Bdu ob iSft o'5ip oft '3 opSn3 ob> ir«J fiS '3 .n5p o»5ipi : ofiwo lyyi ob cpr BpSns 
io'»3' infti B'siB osvun vDn 03'ip ft3S tppo 'b qfi innn oincs 'a qft jnpn Bf Sa o'fi'jsa iSrji 0'5ip i'bi O'Pp vb's O'Sn'n I'BS os'PifiwRn flS3 oiftw) 8B> bw . 03'Pifti3PB 

ftlBl 01)R SftTC' IDI? El's S'f '3ft 'Jllfil '3 PpSW 'B OW ifiipSC 08 SftlEM B'!:ift3 E»1 0'3)»P1B»S ip'l pilBlBBU't inftB OTSB S» lS Bnn Sfin IBIPE' 3n6S TOS OpJRB S» Bf Sfin 

B'B ftSi 1JR5E pnn 3nn iSr) iSdp ftSi iSrj r5p 0'5ipi w jUt ajp pjpEn Su 05mp3i S33 iSn ')d» bpit »S ift3'Bi B-)f»S dbS vvi o'Tin cSnS O'rSib iw 318 tinna S» Ssn 
O'peSd cb . cBiB 'J3B S3 S» 'b infi 83 (t) : iin»33 inui I'Pn i»inS pm iibp ftS p'm o'Sip bob 03'Pifti3Pn bo'S 03S B' "smSs ii5 03'Pifti3P» ie3 '^^i pSpip oie 13 obS 

9f3 6*63 OJIJB 0B3 »J1)8 i3 pi »1B) BITD . O'PJDB : MSB 08 BJBl lOTSl IPpStt 08 SftiP '3 'JJB infti OBS OiprjO I'BI S63B' pfti OWE 1'BB JlTJl TJl 3fttm 1W91 
iaU3P3 1'DO : o'sw 

•D6'5 .C'3"5 o'»n (•) 
1»3 "55575135 i'P ic ND»J 
l63' O'Jfi 5ic»i ■5I565C 

: i'ci) oon7»i csn 
v?i ]3i vti'm 'i .x»3 

15'C3 CDIS 0'71353 

. npin : (• viyi) 

'5Di'. 'irioi36 (6') Mcia 

n5p o'5ipi o'PD \n\ 00 

onisn oi3pn5 6Ji liiens 

■5'5 ooi n5 6ic 'Pi oni 

pi 0'31P O'CPDI 03icn 
7ip5C IDD . C'5lp i6 l»7t 
C13'P 1'"rO p"'5'n3 1C"5f \3 
liD5 'ilD 'i . to . fcP 
6il '5Di 0npp5l 03l(53»3 

;'3'np»» .'3'ni6i3P)5 : ii'»i' 
o'iSn . cmo '5'3C (r) 

VOC 117'5l -5151 36W1 11»» 

:oPi6 1'p'tni ifnc p6 '53C 
lii3 . o'npD-si 31C6 (ip) 
oii33i n'30 piini ii»p ipi 
•5003 rue 1)6 'nsDi "itiri 

9t 

iDoi 'D'oi rw'ipa 'r "Ufa W 
Hoyaa n"< idk na : mp noa 
'a na'niaK ii«»d no '"oi UTeoa 
. incana nan '■hrav h» . Siy 
inH . neSn bx o'ut -pn Sk 
«ja«f "53 '?? . ivna -nas . lain 
lana . npniri bbb'D irv . o'jTn 
"jip . nia» ar ':jn . »'»■! mk 
"jSip 'V3D • fiJ V0«'3 nnia 
TwS mr jfiu . T'T" 'mo 
, mn tnpoa yor" -vis . oov 
riK . iH'»n Sk . B'D» no' dm 
tro . v'jK iDKn . pen nyij p"'2f DTI^to ■rn nTOD (n* OW') P'BB vSa ipi pi DWB «P OB ftiB 
,(63 be) 1'Pft 131B 1153 W)'3,l')» .. TOB. : P1353 P'»8 (B) : B3Bft w» . Pni' 
8fti3i o'juj pSb3 n . »l?i . ,... ... ... .. ... W)'3,l'5» . TOP : P1353 OftlSl O'JUJ PSB3 >") . BljS 

Bi3fti i»3 BIB pnnft m . 'rpln : (jd ob) xipn cow, ms Bo'm mi) ■ opw {") 
pwvin . ysE (3') : ?»»B iisSn . B&) : ')» ri . 'S» (ft') : (t om?) pins PR ftVDj 5*5 T3 D39 'MBS f3 •513P3 IBli ?i»»i 3D1P1 ?f3 0!55 is .ir:-;J 

3pc' C'»3 iftic 00 . 'Bins : »'03 nfc 'n3ip pi . Tsrp (t) : 'spf ?oc 

pwrn . ctE (3') -.BnnB itiSn . sto ': ^0' S*-) . ')» (ft') : (t "oin?) psn? Rfi o'mon '50i D'SWfi I'OD i(J7C' n6 . 'CP5 D17'7' nfi : ("31 3'^37'> wins isn 
-.'Sift'Sn .iSr5 I:'):(3) o'w) X3 is^p '3-5R1 pi ^mfii jw wp .- siJR :pibi3jb »"'»» wujwd i^w ^aiu nu . uoj hu i >'i> \ji ■jrnijwim «o 

-BBP15 :(13 P'Efi33) Bf? zti BJBB p» «•») Vl .CPWB (T) : pSpTO 'in . iS'pl' O'-jfeS '5Pj \>9 itW r)7» . '50'3 0'"563 (f)) : C'»3 -JS?? iP31 3'16p 7'3 

''^ . «ip 05^5 : Of n6 Of 0'736»i o'P^ip on? 13 '3 '31:3 53 ^i-sipo iP's 

'5oi 0)50 i6"5C' ♦SI . tt35 p'po (p) : nn nimsi 0-5 iipj 'ii»i m37» 
o»o 05 i6i3' "5D6 nvno idd6 i»iJ i*6t f"5fj woi' tipi oisfii O'io 3'3P osnn o'D':i70 woipo nSopi wdipo isi oftnco o'siu ripj pi35o p'»3 

nft OT'DCP O'7C30 '3i» i"5 ')3\ O'Jjn ■506'1 V5»6 C7D' VC3P . O'ST O'PH (') : Orilisi Oifii Oifc O'tirni ilJIC n6 O'fisiC '55573135 'C5b p 'S Oi36i 
'57fe T)b OC 3'"5n»? •35573133 . OBD (6') : 0»»C ■J37» DVOi IPC 'i 071»ro OpinO T)f> . 131 pn5 : '5-56 O'lD? Vl '7C rpiD 1P»"3 . 1DCJ13 : i6"5C' 

J» (3') : 'ifc 3ici 1J11PP p-jDPOi 3i ip OC C'6 03 1'6 '3 T'56o i3 o»c5 O'OW 0^6 6i t'3» i*") . 5»C3 : ';Bi Pi3ftn» OBPico p6o o?oi onnci 
wp' 5'5 'soiico'o' 6i -563 iaii '01 o5p» 736ni i36n 6'0 '0» 13100 onnis 3-50 . 'oi nn '3 . o'77ic ift3 '537P3D nioujo nmippo isjp . o'db i3 
|ur5 nppo . iiD3 : o'5ip d'p5d '3 csip n5p' o'pn ip^p icfoi 3P^ ♦Sn o'7C303 nicfi 7ip i'^ . o<pd ip"3t (r) : cii3 p6 ci33'i '13C0 is iff rwpip 
.c>»"50'53:(7'):07pP3 6ii '0 cfi inop onto 00c oi» "53700 03«n6i3nn icisnc 03i &»o '16*5 07553 6'350 •5»6 . icui : ni»i» ?ftiDi i65b' 63i lins 
0710' B»3 oa . oi»' o'3 Db) : oJu roii ODPTfcn ori6 "jipsfc . Dcn» '530 : ifcic ninss ?»7i cpjbo o'pio "6 nsc 

30 (n'OT) "3 ^ ^ n\-itrr» sn 22S nW 6'35& n31 1*5 TO •'»" ""JC? is 5W" P*5 iS*''' '''O 
»35V BJn» W3'C» C7ip5 

: «ii»i WDM or» w nnxT3:DTnr73apinmDn''33 fiwsJ WD5 . TPfi flJ rfflsi : nfts ws »i«ft o6i rrfti . ^ifiia tout 'a srfii (i) 
. cnjci i^J3 epTs : »■» 'jfii ires co sri p os wns pim trfts csis ri v"' 
iMs or»-)i oJj-j oipsn Bp»r e>r"io e')ic9 ilfi 11:6 I'so ]» bpib i:viw to '»' 
pTTO 01' hm ii ra o aw* an) . a;na ai'i o'rfat . oc'ipai : anjDi 
lyh dbJ a»")i dwcts oJidJ »ifi rfi «aa )» l&a) oipn aai a'a^ liiii 3"n>,o}'»fa 

•re (•>) : ennlSaj 05i:» c ap» 
, jioi sw TO . pfta isftn »» 

3':n') -■'- '- ■■ • N7l3 '* Wl i t ]lnri7l3P bftnta 'j'la ortaJft mpias ar 
-1_ lV» L».M. \.» '.»m I5 3:»i : p^na 81' to pfta 
J- I" .„• -: I- ^ V g ,,i.v :• ^ : IT T I v<v : 'a .') ?»i iniis coioo rft jni 

yjoi 0*63 0<J53D T^''? 
nC l«0i 1»ipt! pC Is 
in C5'5» 'Dip 1?t» 07»' 

6n-npi yito nri5o fe'o |1X:3 nt!;j;n ■^\S1 HDln nnS I'n.'s 

re DW-BD C\C ")3CJ» 86 ^ -?»> ^ '^ ^^'^ "^- | V 'J- '^ °cT'iS w 

^ 'lojj -'- — K"l^y3flDn3!13nnS!{'U'2'l a» DW i!'frt .u^rtosi uj 
' "'L * . .LA !.««.». '»' l''i5 TO» .area : Winn 

'■" Xp nOS "nX NSV;">. ^ MS »c-) as pis jedp ^a 

iftc ajai TOW JBC an Wi' sue 
ftii a'SEw rniJa i» law 


fc?3^lD ^nioiR, 
J'B^J : i:;!>3 cn<eMi . sitwn 
.ni5i3 ?rfc "jcfe cilc fftsi ••• • *- r /\' r -:i- V • : V- T • •• i3{rt 'mn pf> iTjfti riNnii:N;nT7^it2:j*]'nn3iN''Q3xnipniipn5pn''j37y/n:sn]in7nn^K rm.'BTisi .'PV'iEi ?«5i cia :>y ' X''33 TTQ'V'h NnSVn • B'i« aft « ra) : >fta n'p 

K*1337 'OH n^ K*53 n''ni5? Jl pn» inft iaia' ha lajf^c psiaa 
_7_l" ■ A.JlJ- "^.I »a-i-<-» ''^ 'J.-;r:: a» ";»i -sna a'spa 
~" "|pi6 afto 'jn '3 ^r.i 9t T3':» 

«3 i*bi p)n3 vhi B» r>~c 
p5i3' 33 a'a hh \r.« iPi' iJ-) 
: Bj'cai erti:»3 vWai s^ai 
Vfii ". B'Bioa pft' ainpn yfti 
afi oa»» jn) caisa e» sispp 
Bifi' '53 p apfi ' ?ja i5»a ''b 

BPTIDI BPD1 DTI' '\)i>\ "Pira 

fiii nwa ea liiftrS rnfe 'lai 
fti oft aas ac:")a ftii p»"' 
r»iJ aSin v^ ajfii t^'"' 
pni5a3 alira r;?)a3 'pmsi 'p»i 
Bfa B>i)3 O'^iSa r-11 B'saia 
'pno tnh laiap ifti pwc pti 
iJ w) J:»a i» s-n ii qioiai 
piccacfiin i3ii;ii«» v^' i» 


rvn 

0551 

]Ti'? iifc:n oir' :infc3 
rmipn 'PC3 •♦n (p jnpi) 
: ftrn' cnn p'iC7 ?'-563 
P5i3p . fcin T''f6 ift"'? (0 
. •CB5 rtti' (i) : o'Vtb 
w 'aS njnai '^in 'inyv 'n nr.Hi 'jKin k": ]T iiJ» '" ■Bl Of 39 af ija> la's ih«»5 pnfi to 'jsi B'3npa; ajiTO) Tnj:» '33 

aai vinj ^jsi 

Bioiaa pft' a:onp t^i TP'sai 

. , .. a ':t«in : nmsvrjH 'jy nwas o'inj b'ib oac aisir) i5pb3 

03 pn Bj jo-BiBj cj BJiman-K o'piBB a** .••aS nwiai 'jxin 'snr" 'n . T**! i^^ ''o^ '^ '^'"^i y^j g^s jajpp yfios "iisa oji 

ea» inup fci; prnrac spn 
''Eiai fill)} W3 'Pin^J? Ba) i3-P) 
npi3 apfi ci5b pft3i infti its ') 
pipjs 'Cffl3 n»i3 apfi svj'c 
BJisa pwi TW '531 T5i-)p ea '3 ii saaj B'cp3»a Ts-jiWii-BaJBiM) lia'ai bO: pft v a'ap: 'i/n ''ac k": . ivsn rmhv vaH "tkib" ';h rm,T inn . '»'';»« r* cj ";rn pk oj i»i . utsy an hibbo 
TV»* oj «a .'na Sih* Wn . rwj* m wa Sim . inp aaipa C3 oaJHi oi .'arn D'lat .r'n 
; Bmor oj anarw w .nrTiA Binvoef kS oi . mvhv a Vian w . paoa k'33 ea 'a .yM n'3i "h i^jww 8ip»3 awte -tD'a 1*53 ac»p Tni : •(PisaJ -pj/i a'anee aa »3 af pes) ijw fii apfti Ba«3ni) * oa'3iaB )awn5 ncnP'S n i:3n J» mna uafiP'ci 
Vnz' pfaiipi)"!) TOta) TP9;-rf3ri35 i»icu) pni ftta iftic j-jfi >i353 rib '3 Jfiic pft iwss ')a5a fcix 'cipvaiiftii BS'MMO'iin'iaTC' 'xis ia» fiiai jira 
f(3i WJ3R pi j'sua )» a:*")} ai^aa miep ») p-cea '"d p bj mjm lira pfijj a»n ft»c .');3 awp Tfi-B'CSB eac oau insii apftsfii if'ra'J innni \tA «»» 
pt »a> *35pp B<i tJwii 1''"''^ T"* *?ao •jstb pjp . ftj» 731* rfnp : muacB li'sSaJ nnfti aas nuo P"a '3 . p nJ3 . b: '3 (1) : ii»i;53 'mi ainvitoro 
pirc>i >i3AS 63^33 c'spi o55ft yjpps 'T3 aaui '3 B'lsn bb ipc c B3 pfit 5fi Pi3n> T>fi nsw T3-)p' sft .03 pftp >ft : anfta'inft i53PR'D ow ii3p B'»3 nS» 
1B3 isi i33 lan ■)nii3 i3ta3 pifi pjicK niina p k)n etc 'fia ''3-)i t»933 'iji jisni va'i» '»' ia'»3»«ifnv-p''i Biiea.BB "Ripcai ifi •iS'3.'!a5 aasii eaB» 
^'ow ap(5i'5'T3Pwpfi5i '3b:3 aj5P ft) i) arwieas b)w3 afti' bic {) pftc iiw fiJc vis aiaift 13) ift5» '»ft 1*^)3 '« ■ >'r 'sfi '5nfti iias "is ftwi aiurfiB 
PTTT :ip:n5 iso 3p9' 3»6c 183 )ft3C' af 'P)n5 rjpBa p's af 'P'3 pft im3ft )9 oai'a oifrj )ft) "on . 'p'3 p6 'P3(!5 (r) : anisopsircp fc)i fejaJ to ^SM •m mi2^D p"':^ rrwi 1'59 . op'na (J) : W'ia 'in . a:<nvl3» (3) : t)»i 5«d \ks . in rw : ai)B 
11)3 arnsa ,\'59 . )3.*p (i) : {3 )^i') 't:':' iBip to3 a;»fa psa . 3;'vai : ■•"'sa 
. i5P<-!nfi : (n )'»)) acafi qan i«3 if 53 )'59 . area : (is ?'«;') pfta a535 9J3A 
aw W3 riD"9 i'!» . "ift5'i : a3')Ba pcni aSi ')» . ap53 (a) : qici r'xft ion 
: (1) e>jBp) B<»i»3 -nan )ft i«3 3i»prai pi»ia ps . aappp : (1 b3'») Tpftb 
ri'ita oip» a'a b:i ni') iwoa a)ii)»a ■)33 asi) aSii rwnni Biaaj ps . jiftjs 
ifi)» ift3? 'n3 113? i'59 . fon (i):(B» i«p)) pi-a ito a)9' anfta a5a ■)rfi5: im 
prrr : a»f9 p" • ww (0 : (i )'i;>) P5P31 'si sfcini 'Pifc P»T fcis . '5PCt(;) :'p)563 13 i3«»fi' 6ii wri'b 
3i pmiysp li ?iJ>5 'niM ':6 V3» i«^ 13 vnfc?i 1p6 (5*9 eft ppi6 
pi . ep'PD : •(Un cirs -jst I'ft '3 c?'D»'j3» orft pimc ?p6 r:i' 3'fti 
•no IS (7) : ?«» ovi c;'nt?» »to )6i3 5D3P5 ift cnni5?» cp'Pt'5 
pi'3i iftic io pm» pri57 Rvai •tosd ftJo iBifts cipso pjicr isr 

?3 '3CV rCCI P3D3 ?C3« ?35»1 9Pf«5 '5"5ft 5'?P 'PU 7» '3 "eft ■ P3C 

?6n •j'fc ':6c 07»i6j 3»cp iicj D5-;ft5 p-.'sin ftj '3 cjit) nin?3 pr^ji 
57nn pbtftD'SPi cSift ift i3i:'i c:mj p-jin'i oSTftn opift oiri rj 63* pi ol»s 70 rpncj 'hftD'pn p '3i "5»i65i ccw ?'»' o» P»7i cr'-jpS 
o':;6 c» 7n' Tnip^spps fcis ic»3 ii nnft pi cJcn'i ?7»' "53 • p^jci n'3-» itics T3» J''"'!' »'' ^i "'"■''C "^i • w^TC'iJi rft '3 (0) : 16153 
P1P5P 'Eft 6i3 \':\ c'DiD '33n OS TP' pii PTOiri 3"3ppn yft .j-jpRP t6i: ; o?i 51C3 ti'^i »2'i TP f'W" '' I'Wo er r5?i in«53 hi 'sio 
riDi) '338 C'io3 5Pi;d73 7'3r fft '3 CP'7Ct o'icn* 'C56 CO "ijnpp c6 o65P 7ip ?»i oo';d» 7ncPD 7» 1»» 1C13 Rtt"3?» PW1 T3np on? 

-(•jnp 55 PTP3133 CliC p63 1R1'?3 lUftl iC»? CTOi 63 ?P» . CliC p631 : OP'rC?il C?'ij3 6l3i :"3 P6 i'P»?i 6lO plSOC DPCT Cli7J »3 il31 inifoi 

. 13 n» (i) : o'ici o'ioo' 'c:6 iin imup t6 in? pi'-56 pun 6pd p":'? ii6a iipp3 ?c»r 3*6 t6i ?»■) 1ep icu' .6ic C03 pbo or6 >3» 
r6"J ppn 6501 csoi o^xd cn37 n»» ctstoc op iri6 o'39i6 5»3C . 53 i»6p i6 : T"'"'' *l'''^i "'6:6 B5i3p ipd6 . w i6op : B'3'i6i i^ 9ito) 

mni 28 Tp pn y «^ n''DT ^ 227 rj.'S 'JbA pJT qiift TO3 "JnSJ O'OB D33i -rfir qiin 'v 
snp 'Bift 1'3'Mb I's '5ft p inift P'M» lori:) 13 »th ' IJlfil DT DI53 WTJ eu-jn; ''W innb j» orwJ onnifti ils o<3Cin no ?»i wft cn'sn i<o ift' 'sunro ft> 06 ojw t* j's'iin 'jp'noj c -nn V)"o fti b?»» >';ftJ 'sivsi 
KM ■.. «, riv. i^rA .« '5 ,5„,, p, j,jjg gp (j,5g p ,nil3 cm p cn'c jbi . opwo oco rfiro ouibbb 9 tnv) o)p»3 bp«db 'Jufti o'tow ftntoT '9 7i fteo 

0) o«i IB p n»c neft j» 

eoi fj iJ3te3 . wnb : o) iws 

p> .0"0 pfij) :>3fi»i3iii3 

: iftwn fiuiftB !)*« Bf» Biwo i?5^^5 Kj^in 0' t ilrmiiy 

>t3i D"r3 iiv , ^V3 isf fi> . ,^. _■ . ■• ' ■ 

Pift35 '51 (3) : PK1C RiJ»3 rJsa ^7'. "Oii^P XriD?3?l T*n3 

wa7i5i oni'i3i 03i Psn3 jrft ^ -^ ^ '-i ^ii-, IS *• k\ 

cftiB resB iBcfic 13 cpi3;n» >nij ?^-|nM t'tJ^'3 TJln^'U 

TO PIBfi fti: •5»li3 . pBpj ^ : • I -T T I • -I* I •• "f *• 

rift's :d8» BBpj nppDoftiftfi n'7 3">p3 SnlOl NOD 

rnini; 9 oift -» pcl3 ow n^; ol2?p p nlS^S 

pi (ft3):pnBft 'P'Ij >"p3n';Dj '»! ^ , I: It- ▼: 

w'B-)»7»6 Tfti .13113 P1BP ftii ^tnx 371 r?i3 '>r\'it2ip 

ftiftSoft'^Knp^i :r;^? ;? ^^ ^mip ti>i ni3os'^-v^,.^3, 

^c^l, ?;" '^ 15^3 o:^»^ •• 'm '^^ ^"^m ^pip. 'k ■5»n3 •SB'ftj p''i Tcift iJB inft lpce3 pi o'bcB u'Cilft i»3 ■>« ftio qiJfti odI owisi iidbb ;3i 

W'ft ipift P3'JWC3 ftWl IPlft n3l'i C"n3l*B? P'3l IPlft ll'31'B ISO ift E330 1B3 Sf Jf^? ')1)'71SB CTip C5: »» ■.)"? '3ft .08133 fV mats? 751^ ni'?x ty^^s "-Ski b^ ics qivs csss -jfii (r) 
idhSa r;? ^n^'^E^i rii2t!?nb "''' i^^ "" • ''"^"^ 

■"t^7 ti'^^ Q"n pS*X: laniDil wpi i3i' ^b6 -jci cjsj 

' : itI : • <v : v ^•. r ».t ; 1^.. I ,..-.■ piDS (j ??'" ) ?i'2r 7)313 

(ni o'cc), q5o56 js ims 
C33 <]iifi R!53 inc cn5»i 
("c-JDs n*: cions 'i;) in: 

W^S DJTDO W"D» inSVI 

i»ni3 T13 ?r'nc5 : td3 
5'b»3 fini»7 fine 'mj n^an il'?T hIt fea S^in j5"? town's pp' ft> tj 01M31 IPCS w'^x 71? " *TOX WIS 133 •*= '■ 

T6 WB IPBB O'O ftll'lJj3 J^-" '^ »! - -: I' : • I^T >. t, ^ : t j -j". - - -7.-/ • " ' i •■ ' -'"' "" 

o'aaf CD T ii> ^3 loiP'B'B M^t5pP7 rVSl ninjU o»i33i'i3 nini inJC rt*^ '?'^'n •l^ ♦ii^-ts'^^ "" -ocuinnp} o6-:<5 (?) »is wft i^ftBro^B'^;;;; «pr? 's^rin n? rip^i 

wBo OP 'T )i3 '3 B'-JBifi I'o Hj^n niN3:{ " "IDS iJns 

O'1in30.'8T»ft 03pl(33):pB /'■• ' tT x; •»-: I :«- j,, ,j 

music O'lffiss .3-)n3 ipib' ]'ni5v.iy li'T/JK. "VJ^^ 

•31)3 .3in3 1Pin'05'P133tD0'33 V^M «^'.n3 ^ISpn^ 

?L'?i3^'tft»tTB'lS '' ^m 1^"°: iin^oi5i 

iia ftii 05133 "rl o'BTO 05^0 ^"IH Yin"? ''tV N7 H'Mi'&^ » 

B?'P1331 OB'33 X3 tisft'S ftlft "Lj '/ "' ^ •'" 

wfi .p'TftBi (33) : 3UW '3M ninjy.;?f;{<'?y «n^''? 'H^.s 

lei IftlB' TftCB IPI' ipii P1P313 ,s»^t^ '. «4i«»<m-.»«w «*'»< 

B3B :'B OBJ fi33' 06 IP'BS) -IV^ -"^ '^"^•K?T|i 5??a x: V«* 

P3B op'OB pins P)B . BPipe Ti(S^ WN I^JH n'^^NK' 013 'i 

)ft5 ipBB ■3i3'!3133l 5X13 »BP _IL.. ' ' ' '' '• 

iiji pfto osim 03113 pft BO'i» nnniN yi np 'n!5"'p. jO ^n!p;D<Tni:ni an-'.^a inn^ iniD; i»5 .mn5» 'cjft 
?'•:$ (b) : mrju .-J i6 («) 

. y)iti 3'"56 '3 '? pr6 

«3 'W5T ^)3]3 nsiinficj 
. . '5fi Ton i6 T13T3 p75n 

'"'■''" ■■■ * III^^S l^J't cwi T37 »n» :i3"5i 

r'lx '•3 nin"' nnx o^i^i « Si '. -if' s'^nsj j'^-jiw cci? 

T|nlX 12nN D^aSpp -SIK ?J^"7K ppi . ,Jc : ijn 6->ip, prU 


=it:^rQ:i 137^ wBsni D'rjHM »jr fmnrun 
raaa 'jki . mS* i^on idk'i 
kSi u'Son . mataS Sav qiSii 
: 1B0H31 inDir 'v''xai .'jno 
WDB-'I ''D1 ."wipa 't 'CJK Sv 
JD1 .nonbDn 'pjk Vy Vwc 
. D'aSoT irm o'lo npS Yj,'n 
'n nDK na . n'mn nam wf 5pr5f^3?« 'Jt/^Sft ^^^'^■^ ^P' '^■''^ ^^'"^9^^^ W.'^AS'P^spnp rD5^ Uj:? c]N nny._is'pnpij< 

uftSs pi y'n rnfi fti5i p-jAb , .. . 

»ftB P1P313 iBsfi l33 PIIj 31E3 '• '"* ■^'' "'"V" " '»B 'V» 'S PISW . 'O Bpfi prrf .-fUD l'» Dnpi3 .'qilfi 6333 pfW M-Awi 

eift3 TBS isift '* — ' "-'•"-— -» • — -'-^ • -' --..... 1 ' 

1» 1b» . CPBB) (: 

1B1B : 1W3")P3 
TI'J »S 0'3B1D B3>fi) 

"*' = ''"I'S' 'ij' ■P'^l'' 'BJPB i'S'Tp P'n inKfl^'s'POO BRftBl'oWIB 
psf n^2«3 i»8 ftisi I'lo lonpi tplfti 1B3 . fjiift (c) : os'ssn . oo'>J»« (p') : (iis o'-jsi) 

1» : BIPBl .RISBl :(n' B13S') iB >31'1»3 fi31' .131' : (1 OB) TDlft ^JS 1B3 

DiBB) p '0 Krm inf)} i'li3i ri«o oo 6i5s p ;'» I'-j pi ibpI ps i»3 . wnis 

'la .ini3(3) :op) cb3 'np i3ftB j'b >3 .'Bni3 :i'nc"m D3 tps c3 5'?i Tip 

: iTOf ns . ipiD (33) : 'iIj '1» . 'P'Ij : ?3ub oipB cb3 . pvls : ivdbi ss'pj 

prlB , lie tonlio'lB .Bni5 :bi31i r'» • b'bbbh (ft) r-jiis wu.Pitei (33) 

BllB TIT mi:f D 

ri635j Vki '36 'nuTO 6J H . 'jfei (p') ; jip-jj ^,35, ^,5,^5, 5,3,5 tt 
cjiifii C333 '361 ri63>ii oa'Jft nsU 'lu ?prn pr'o '0 t '5 oa-,? cj.jj 
: om oP'ir nibji '5dd i'6 's uijin ftic mscj fov osn mfi is -jcft 
D'lnifti nii3-5 nucnn 'i» ocn s»? -506 Pt3 'rccsn nftfiji . 'mt 6J1 pf)» W16 D'^j) or3i ii36»3 niuti op co in n-nn? jm ii:fe» ti'nra 
nif)35 '5 PDft ht) . nift35 '01 (3) : i»c 7w -jsr fti^ ii )'6i ri»' '5 o"d 
b™ -infi ,i. S '^S i,'^'""' "L"' T^7 ^'' ='" ^''^^ ="'"»'" ■''" • °""'" (') = '^"'"' "i-"" ='=^» ="^"'= ••"^^^ " -""ft' 5'iM 
HOBTOC ?nfi pin-j i3<) Tinii sets jk cr ifco rfc cfcr c»5» cfc^jj c^-ws w . oo'P3 o.-s 30? : ?ii7w o-c-jr o'53 ':3i s-a in cana nn-B s'cipi ' 


x"» Tvtn rm 226 TT \fa ft-),-) »P'» '-m'} W ft'339 IBft . T'S) TI') 51) (it)) T BOl 68> enJTOI llfPinS "IM P1 OtW) 5b . 6PB') WJ (t) t »W)»91) 'r* tJll) )jlft ft>5 'JDTON VOi 

e^mft oKilfi 01) ii)i>3 017 rft ajuw Iftic rD)5 Ptu: . ooio ornrno wiB» : 6D iM'5C En:3i -jbiSs mpns p'jj )*i T'jj to ii m inft ifto fMiftn ys S?c 'b) 

Tn' "3 *rT>> ■JlrfiB 1»3 <0'33 lofil V^i TtJ lb 51) OWft OIJPI B'SI? Pfi 5»f '•'CI" '"'ft Jfi Sn')5 ft'SC JWI BTO' VOjfi IT IIS 1SBB '5 BiBI)> •5BhB»5 
•)» E-npX>1 B'Toft B'aJfi 853 BI'jJ PUrp PJ")?)) pfi Bi Ifilfil JftlP PB>:i IflD . T5»» "»' ffPp TMI : BpiJ Wl 6lB 6»3JB P'J CT"" »*>>' OTT ft>1 ftiB fi'»» 

vaK wo 9 ofB si »ni pso tJ cc ftii . mJcp fft 'jwi »5 . spicsi T^ o'Jpin Bj'fi li'fij «i)3 ■pluo ovjjip btpb pujtp pift cup fti?s 'b mw 

■)BJ) nf^ 'B»»i 'hJbp »ft Pirt: 

:ii53i 11)33 .oicni ?n (t) ' ^ s.'><wV' ,l;,i(L»i---iI.. '^JIU,, i'a niwi . onnroa pwcd 
: dJc c'ftpD Wi) pn'tn 

CTIp -JCSI :|053C . D'3")? 

oi'»s q6 . Ti»» n3»' 

ro DT 1»C 0'5C3» liC3 

tb 'sncT '3 : 'i o'CTipn 
'•joc o'-53tt on6C3 . 'nisD 
iipi (m) : o'nnc onft 
fco'C 3-5 oc pfcc 'i .oirao 
iJS-Ji . VDvh ir"5i : op'ic 
. msTW '?! (n*) : vojc nfi 
1113 cnpo 6'3:o -)nb "p 
: onnoiB nfe >}»'7W 610 
n6) yrviiwonBRao '•di 'j yenn^ 

; Bnjn nya lyn' mS yrvn nisn nsppi niin; ?;vl7X vn 
Ktyn-^Ki nil oVn-nrii ■'^snn 

.J... ..^ J- AT • : Ji • v.t'^-:!- 

nniD*j;. ■•n^^ia "-t-i^ np its 

•<- • I '^;r jT. V* TIT J- Iat'ti" 

iin'' Kip iKn-^is ns"* pyn 'fil'TB np'i '3 'i .1'3 

'> .'1 
rwnpa 't tV) • f^P ••'^ip 
•i»3i .T'jyts -p" fK n<Bn ''B1 ^F3l .TTyo -p" r« Ten ui f ''•'■ . ^ ■* t 9 ^ ' 

VBPK1 . T^yo mr rnp n^ii '^xn'^^-n^snyi 77^2 nrn 

: T7yo moiD iupk . tdi ■'" •• » : • i- _ '=- t ^ - : . ^ 7;tt Vm . !)»•) pif : a 
. BiiBB iv> : M piD)n f> Dnii 
:(nD PWP) pr5 '3 _^^_ , is ft3' 1»31 CTT 'Wfil W3 Cip 

^^yj «^,l"]p K^Ji« ll^fTta' Bift')3 'cn'c: pinpco> ■):3 

rpDJj Win Nniyta id '" '""' p"'^ ^"' • """"' 

v^y QNrj n"? vpo^a p"'i '''^'^w w») I'l^j pmu 

. ,<J[-,u<,^ ._'"■■ \^ ' 3'3B "»'' filWi BB p PIDDB 

: ]1nO^''5 ITW ]1npnDP7 3^ BS:3 B^™ . TBWS '131 

r:pinii<T n^an iiDn^m '»'ppi)i»ijin().ni33 nn-i 

..•«... .J ■ L ■ =■• " .' ■"* '^'' ^^^ T»'i-'n6'Pft3 

]niJK jin^lC' D^B^IT pis' 9r«» '5 •'15^ 'ton ;jiC3 6bc ii 

M-inv-i tU^^J*' J«-,'U iftun opwnftnc li ■jsn 'nnrsB 

'^RP'*? I'llJ^. f'O^'.T? li !"' 'i '"ft 9'JiB 1) ■:Bft 

"^ ^W5] • «?«? 1 P9« pjp»5 oft foe 1) isi^ v»» ■'ws' 

X"?") inn: NOV ^y ^!)Xn '' '^''"^ B3iC33B''5nn ro oBi 

«L..- "' J "l ■ ' I'" ^"^ '^ '"'' 'f'^P ffi '''PI)") 

it'Vai ij;?3 ii/T^j; ];nnn pv li -wft mpp obj j-s oiisi 

ip;&*'0"ip^p^3n n-iqi Noyi 
n^j?.n^j?;'!r-ipp n"'rii]n?is 

itri? D!? ]''^ipffi' 

^,-,..i- -.-J ,^,-,,-, >^-» *'P* = OiDft, BWift nsj' BBS 

T] Osp? D-^p^^ IP^"^ l":" T» '"^^ MS' -bJ-:: bJibb 

WMTO .KJ,J.iJ SSi^nr] }J^ p,j5g„ j^, oJ„j fc,55 gp5,^ 

n-ivna Tig'^h snn it'-'io i= '^ r>i» ibis ijifts z^y^ -j, 

l" ■ 7 '■ T •• I- ' : n3;i7nft p»c3 wi ftipsB -m 

1^?P .TJIDT n\1Tg5 ^;i^ .3Bii3 v,» ,rB= 1B3 n:;> ftb 

^P?' V. 51 ]3 ^<^7^?5 : 0'3-) BBJ C'BIIBI OPVnCfft 

; .K. . .'Ti'..: . V:'-: ijnftt.13 pJCB) P«BS P'TB Pt'h 

rpoy. nns^p NnniN pf ->» ws bw el's y, i3n 

'..p*'.. '*^?'«5-? I 9 p.rn. eft P'J' BPs i^nh o-}m iw B'nJ vSi) ojcB pw isi i»f 

BD1 i^C B6' Bn^B . •jftp 'ID W 
0'): Blp»3 THIS ISfDBB'l iftw 

irft BC' nftri jc insc i'T 
!»; 'B ftip rJnpn Jft-;, pojp'j 

P"B Dtf') B0)» P"B5J ]>»■) pir 
I'T IBId 1i3' ft> 1)1)1 pif flj3 
Pfti 1«» Brsp BP»B Bn>5?B5 
C'DI 0'311) O'CDB BB11) P"B 

ftiBi i)cT3 ):6 pif V5(j o'nn 
iipi 


PPn ;«} 

'C> TO1 IB1B3 Pf B'B' p pilft 
8'PSBIBICBI CnB!»l'l3 3^ BilBB.VPrtTinSllBJl) JiSb W 11B>3 ■531 35 13 Wftl BB)33 IJf 1>'fi3 B3p) 'i3 pBJBi ic» ftWS PfB ■)3f''?3p) VCi5 ftlBS iftll' nC)3 13 >-:r3: 

'« 1S11 ii B'nroi 11153 eft p5i ws t93b p^Jb ''M ?;m Jips Biina )ip pi ')i:i5 bJb pft in3 b5» i«3 bSibs ''bi dbb pnpTB pinn J>33 •;sb3 oi)i;f c«b od ''isft Jpupips iftj») 

^YtfC i'l p:jB B(3 8)3 St)»3 ISP WfiBD CDtC ')P'h t) 'B 1»»nf; pEi3 >*■) (Bis Bf3 iftip' ''»'»'* •^Wi"' : B'BPOS left pft W 1531 Tpip V^T »; 13321 

aiw pbI B'is 3Bft Pti bJ'Sbbd isJ -TPift sbdb Pifi35 'bi (f'):'nn»33 'iji fipf ]})^ ft? p piDC? bjib p;w Eip»B P'3i cJeit Jd icBftiji n3P b'bib b^cjdb 

iSI 03iBfi31 BS3 131 iftir P'3 5» BUB' p^l jftlC' PO PUT iiJ3 y'lf) hi TPSC D'ft':)3 n^ Jtf tJd BBD 331 p B311) 1PCS3 B31»1> BEDS IB3 B3lP pft3 T3'3CBB 3»li3 
„i V per fftBinftl ft) W'TIB 3Bft Bf 3nftB piDD3 3nft: 1B3 P1B3 BO ')>'3ftB> B'3:tn V3C ')»ni3 I'fftft '« . 'JBTIB 'BI (p') : 'li ft3P1 BB3 331 p 0) 

0^13 ra 'i oft oi)3B 0B»)l3» wft3B Br3 »3 . ob'JJdb voirx) ffi : bcw 'Jft 0P3ibJ opift p'SIB ijfi eft bbj ipii)3b fti ')ft ■0 '3i J» bIH) b^o fti 15 rw »P"0 fi r.:s) mi nnis;!^ |v:i n"n:iD .Ti'J Cp) : Birr ;<)i) ftiB . B)3 : iip rma V)i; . ftcp : 3i3»3 . i»3 (i') : ilpj 
. 'fiJun :3S3 iicJr . ■':pi)3 : (n'ftipM) ft'>? BBf 11:3 st bssb ;')» . rrnfiB : '3iBft 
01)11 in; niniini !v.") . ]yj'. (ro) : (CBp B'i?r) b'tco itl»' m snn: iv» 
ift-tP') aim? iir pi pft;i ?"nB i')i) . BiiBB : 3iicn . iftip : (3S o:) i'?i o<))j)3i 
. iTi'Ji : (3 i's)) ipip iiai" in3 aio: i')» . ii)3i : b3»3bi bpSb 'in . p^Ja : (ft 

BfB 3313 55)3 1B3 313r3 .55)3 (p) : (f 5ftprP') I'ift Wl'il PBCi 1J)3 0')11J OitJS 

B<131) nc 'Gift . 9713' ^» (3') : mi »'ci?J . 'ifi ip»n : »nt? nss 
.ison 0') : Pin? wis fci3 n»3 c?i r'cwi lisv fti hf> . cciri : ?7i?' 
iD0»3 c'isiT 'pic isDOT . isc!)i : D3'i'56 iDDJ) p onu? icon il3Cr)3 
o'pcii ]3 ip onsici rci3i 6'a i:6 c'i3» ft'? ncij) rin3rn cr'C» ?fs 
.'131 '35'fe '3 : 01J3 iiD.T iftc "juft a'jn'i . onfti (t) : c'5j» K'ftt ?'ift 
5--'Doi oftjP ?cio luDS 'ift C'iicnni cft-jip r? cnis 05 oft <jft in 
m'i on Op') : oo'ii) iionn onftc an li weft 3*6 t^' '^i s'iiofn oj'ft coc 3'C3i o?i bote '35'ft nines i» rponi ?3Tcn 'ism o?'iwi 
pn n3P' 5»c yjpn onftc ncs-^ps in . C7p -5031 : iftn o'si? nm-ra? one nwi n'?33 ftoi o?i ?n 'niw oc oipn v?c ift^c . 'r)'33 
cipns im ift . ]:ir) n'r (tp) : »'?33 ifti3P rnii nusipos ''h 'i oni c?'ir jftir ftii -men tft nic-jo 'cun rj)3 . 'Sppi '3 : o?3 jcn 'jvft 
?ira 5")» )ip fti3 wi 5n» Isft . ?iins iipi : ivzin iftir iDD 'lo ic 'ci'o bim p . ?o' : nfticn li'ft ftioc p»T pt nnc '? ft")? rftn o:s "jnft 
ppw (p) : ii'ft3 icij? iicis nnft n'li li'cnpc "oii vdjp nsci ?'iu eft '?'C3»?i n'5n? ?'?' in5»3 ?'3 oipjj? rfc onnini -'ftj? cicjs i'n is 
: ic3S ft'? . rn : (ii'ft3 icu? prpj iici ^nft n'ti li'cn? '5 iDi) cics? ic pnr? psj ofts ftii ?»■)? ^IJ fti? iP5'3C ?3 V3C?i n'30 o>i3? . iPift 
Xb DO'crn 'Jpii tb 5no 'i t'TOCs . * : O'ppt jsii rft3? ?f3? 'i u'to 'o . 'jc^id 'oi (n') : iwioppi '»'»3? pni onisj ipp . c?i ib» 
6i 29 ^p J5T) .'«•• rrt^y I -x 


i: >.••„ c?'iu n'36i (n) : ?fr"5P5 '^ 
wlfc? . rns? nai isnft 

: IPC fth -Picri T'lJ "JCft ?;'^Ar S^'^'S; '"^ 1^^? '^m «;^^ oj^ \ 

5ftl« nOWJI '5'=3 0'5ir3 DBfjS -♦^-'j ^t— M-T->rt MT'IM 11n^ 

'jifi wft pcj TOBsJwn 2';l7^37qN■^5y^{];^^^1^^7 

6M . Xfi (l) : 13»B1 1W 
OVMlOS P»3 '5^0 ■503 , 'ft'JlS 

'» . on : p'ljo Of scrj o'^jjun 
6i?o Bi'3 5'?i res pnr» 01i-b3 
-ftis? 8V3 o 'Bft pxi 1' nc 
9Jb3 00 V05 . >n30 lOfl 

:to3 30foi <ic3o ititfc 1TO qnSo Kpp 'Oirs n*' ^7''3p "10^07 

1»BB WD mjBO .OPlftOP'SSl -tIi - »:• - .|. tW; Dn^r;j;r ?ip2 ^^cp -Ss^ ^ran 

*DD'?' n^HN ■'iiiSi "cj;7 '"•?' cn^Tii 
-nx D\':n lyj:"? n : D^!i"?«'r IT : ^Ij" T V.-. IT l^-^-T f,:-^ J- ■jxioirS Kip Kpns 'o'Siy •!:■»» 
'b : kib'd .'Knjpna nDs:''Bi 

IDOi ''01 ttht in\ k'tI O'piDB 

yicrS .•'t''B N-iB'D 'KnaS'r'? 
. 'jxi;:n laj 'sa ''oi V'a 'i 
nuiv ^y law ..yvi _ nrn oyn 
: 71*11 .nnn "rd viae-S ..onaji 
''D yrin'a xes ''oy »i'' iSav 
: 'h ''d hid h-.c'o 'Kn r'lai '» SCO . o'pB 1«bJ piiH nnW» 
: ;spn}3< ^5^™''^ ::iCN\ 1 -WICK .... ,...,,.., „ - 

D^?^n;/p.5E^5inniTn'5itetopni'i.T n5;3 n?xn Dn2in rv^ nill^J iTB) (0) :oi5« pi}BB'iip3 ''It? » : jfriii^. ]n3j?n?pn A V-T Q IT . >.v • -:i- ,f-^^ J- :,,- c" : • 

TIP wo,-w:fti(0:wp'o «*>4l«?yp'~^^-^ hiPol ^PW o : ^ -^ " ' "='- ' VT V o" 

B'WB }?pfcco'S,<fi^riw5' inn kdv nyi Dn^an'AV^:?,Vr^J? D^nS!3 rnNI2 Dm»S ^nTT^n 

nw B* >6 1»fc OB '3 1J ''CI ' ••'' ^, ^^ "--i"^ : W ••''•» . "" • - : • I v<v.- r . • "-:.- 

Diciri ift3« T» DoJrpn'ftin ^^'sp^TO'i'DfoiDnpo nj:s"7 n^Hi Dsc^H ntH D?n 

fiTOM 0710' nrs few ih; 6i6 v^. «^«^-, uU<. „' . ,>,m..>n^ ' * ~ 

Soi IBfi'l B'WO i3 8?VfS3 ^\ ^^ 5P- «?\" ' 'IP'P? 

•)»fe' o)Bn' 'jBi'i 'jufi'con pi " •" ' •; * •">»» 'j 

i Bso h 7iJ3 ft'oo-»3 ptfms Boi n\tr>^ ymsb "ivrvi? "155 

'OIPO B3<P1363 . TOO 'O (1) IT- : • . 

i33 pi DvTpfiB 6P* 'ripOK HJIIJ^n^^ l^l'^K.. 'n^^JW 

ISOl 03B0 OrO 01*0 79 'MTI 717 uMvn nr^^nb t^-^^^' vt<^>t ^fi 

i53 PITPOiB'fiWO WJvnlcB ^P^H 'C^?? ^"5p- »?1 '^ 

: 7'Bn oi'i Bn i5> 7r>i vs H71 n3j?tjb nnpDi rnn t 

, B'-;3B '737 pfi . W»B ft>1 (n) '' V' •''• • ' "'' 

«Bfi P1730 ifijp irBciiip' n3Wt<'? 'i.iQHTs^nny 

ftit '737 oTi Boi 'P'u iB» nil n^rr 873K np;p5 nnpi 

OCDB r71p PIJO Bl'pl OCPP T ■• : I ^* : -: 

Bft7'.7Bpfito'M)'o 7Bft'i(i5) 'KQnp ^innnax "jin? 

•'3 B7Bfij n ofii3) '5 -nno IB '•^:'- I V^'} * 

7Bl5j IBpfiiBJ TnftB WriB'plB' 'Pjrig H^. t<7?p7 ^^nijl . 717ft (j) ;B')ni7' r3;v )fti 

'too filO .7139 (7) :,0i)p pu 
3ffi 7131 1B3 35t0 13 ptTlS' 

: oi'p'ifl .B';-B,(o) : (p 'J;b1 

TpBS 3f tB3 SCi;) I'JS . p3f 

,,,B'piB3 . riSTOi (i) : (c« iB-i) 

Oft7PO l'J9 . 'PITCH 7»0 (f) 

: Bn3' hi C7fi3 pPB 317 e's '3 

: P1f'7f3 y'71 0B3B0 'in .B3C0 

. 7:p (c) :r'.')7B3 .pn'X3(n) 

t^"?! ^j;!3iy t^*?! n :^7lp3 ^yXDD* rp ftv^nw 77b r7i;ft •■'« 

I,: '^ ! IT (<:. :'• ' o! *■ = ' J.WftJ )»3 .rfts : (ft' 3'») 7CP 

ft"Wnnti*2 2;"'N 13TT DJTN-ns i^n • ™' m^'biicJo .irfuo 

. V. • : • f .• ;j— ^ t: T •.• j • W3 

■72-nK on^*?;; n^sni j;"n d2? 

T -^-r 'XT '^AT T JT • ^^^ ft^^)^^ 

rnvv *u/\s2 iVp-xs^i '••'?« 
'J n:!^?:? 13D* ' : dx»it ■•itt^^n^ nam o'fc'sss on6 . eB"?37i 
Ifti ?"7i5' 'c:ft ife B'Tjp nsi 
f)J "51;* (i) : D'Jcn' '3cr 
: pwci oJt rt left . rnc 
cm55 J-i . io3? ion (7) 
I'DiiJc i»3 rnJs fjn53 oc . lO'Bft' 'B'3 13BB 7nft '3n7n „» ^ ^< -,■_-»--,•,»,„» .,„o* 

.B'JIcfiTO BP13ft P151S i» 13B (') H^OJIS ^n?9 in^ IJJQ '{M'H) 

B'piBBO >31 mfil OWBI jIBft 717 J-jl^ l^T^^K mn^SD"? 

C17't1 BO B'7ftl3B 'TTi OB 70 * • 1^»- l"":'^?'! 

0710' '71> '3B1' 0710' '7» 13^1 ^p^ H* illW H^JI ^WTJi'' 

piCM 0»'75b lft3 JTftO i31 pi LJ * ' "^ '• ♦T • 

o>»bj .ioi3B7'c iitPP >ftop(!i : ]i3fr!:5i(|| n! nnTji I'B '7 
'7 

B»C3 7'' i»»c "jnW : ins -jiss 3ri 

-n^'s Tisn D12J;'? D^nnx a^i't^N S^3^nl5»frft'^'L'S; 
■•nns'Tix ni^i^ n^2^ tkid*^ i'^ •cp? pni (?) ■ '»' 

/w* *-■-,.»-. J— .L .■'l^_"Li" : 'wi .o'po )»»i cri:;wi i?n 

j27 «^ : pni2N-nK _ ^nia nj x 3, „„ '3^,; ,„, i,„„ . p^, TPift DB1B '»'ft '3 7Bft oisBji ^.^ ^^ „'= ^ : \! ^, fi,,^, ,j an^"?s N"'2S2 ^:3n nin"- ni::{< ris "''= • ^!' o''= ^t^^s Tin 

0ft7pp»3 $B1B '5J"ft '3 7nfi 0)01 •^t»> '^V T! ''*'R |J W JWt* " "^ V ■•-: <•,- -^z • t : j- x ." . C3i) 3in r)3I ^63 Cl'3 

BO li'Oft '3 7Bli M-O 'ift X^-, xn?>,3 p3,,« ,j^,^ 

r>ft CO'ift SBEft fti '.'ft lft7p' 7 ■■ T T • I ■>-: •• :«' 

P70 P1B»> 1370 P )3 BOB Bpjft ]VT) '"VP NpTri*iJ''X7 ]1'75^. »J'»3 ... .... <. .. .^. . _T : J- X .< . C31) 3in r)3I p63 Cl'3 

ft" n^DD nK'i^ •'?3?-K':' itrx n>n 'n':c ?'»-5' infi . ii-fti 

Z'^'--,,^^' /..v,' •; !*-,,' ^';; ".^tvi ■'37?i»if)' p '5 ?rft 'rnnri ^3 p6 (i) : 131 puc 
:y)t ')1i^1) ^t "jcft . c'"537? 
ocni DnSnn cwic? dv3 oymsfis ot iu 'mns ffi» . tips 7po '3 (t) •• nrs? ^"53 cjijps ^cfc ni5»? ic» . onift or-csi 
6'3 , c'f) isi'i : c'snvc o/ft d?i . ir»c ftii (n) : 'iip ipnc ■jnfti o'fc'355 t pipw cscn ':ft . 7i3?i csco : Pta cvs 7d jftioi 
•scf) p' . mcri 'n'i5 -jcfi : n'"533 nnsn? piiJp? b?i pftts p'iss •137 b Pf> o?'i» ft'3f) i3ii . ft-jfti : ?^ ?iftp»i cpift ?fti» ns C3ic ?n3 ilo 
, P»?1 : M? -p73 itnft '3 '131 CP136 Pr;w is ntn . i3C (') : 'i3 071?' 'c;f>3 t;» P7iJft tim . ^cp 65»: (0) : icr fci c?i 'Pi5n ric»i cpift "n'lJ 

iiV fci %fl (6') : 9715' P!3 ]3 ift-JC D'3 PIW BilJO Pfi np? 7n' 0'>i3 3'& . np? : IS'7d6 0'?ift nnfi P3ii 9»5 ID'piJ 7W 

r33 29 't. n& 8^ ^ rroy pn: 2M •rnJai iv'i iftx' ': iiJi 5s »i 'ift sm -mft » mft': to rrt tftjn' pjci nnft fijo poci iwd El's i'f 'jft vnfti o<»iip5 onft tftJn' [sbJ wft ernj cn^nj onrri o»09 
•w p pi iJi'nnftfiwJ s-prso pwifta ife 5'i pfta wi' m»-;«3 ■jjtc t) fi'3)p •jnft.'isc J»')'ifi(o»): p^m nbpn ins jiri Mfti r''i d"'';3 OBVoi«i» 
c'isn' kc? <>5ft,TC 'Jjft':)l>5i<J ftJi win iwi bifts '5b arc VKn> ft'a BEpasu ibijj psfij) en* a5n) in5 fi"s3 n'w . 'P5»B5n; : a5np cpO 5fi-5C' '3 ns: 5» '5 

'"li'^lECfi 5'2'^3lOftl "B ■ ' ' : IT : • I -J- : :5aift5 o'lrw ana' rsi 5aft5 : iin^^jin nuyTis ii^apn ft'>5io')33 sua o • ^m^ ^» (3) 'J»»i6J' . vftj' : i'5ft ir»c' eft 
'Jrprn pi p'W cs i5;: inii: 
TOani'.vft : '3»n pfrn 5:wi 
apis i5n aiB' to isift oft . '5ar 
I'fiv m^ V ip*-) t;:s 5aft? rfrf BB'uin • ^n ^\rn^ •'" ' '" '^o"" "V =•"'"'' '\^^ ' Tip ^Jl Jljlin 'J/lX 3 JSM '3 »5c3r 5rfta r»'-)i Oipn ? TIT fr-T, -pi? in i?cn -^^^ -"l "'^ • !_■•■:'• J^ "> ■•= ■ 

b T3 1'ft 15T7 07<>i fti '3 nr^'v^Q'72'i 'it'^sti'n t^-? p-r'j; 

t (73) : in'3 3nwi -fTK Dt?*? ]1£S K'^^^ ^115 fi^yil 

• PCC03 : n«'3 . 00C»3 '■' T I AT ( vjv •• V.T -J-: 

«W3 :ir,.bVS : o^3n p^*p ng^^ nw ;•];; 

i6 :tcd p3 013 '-n i^^'^.o^s■?i4'? •'3 riin^ tivi^ ^2 

: Ci">3 B?n JP , •]0b3 a : " (.t tit ^; *• . t : • ':j-t 

whcmnin .ii3f>.(03) : lnj?S-nN "f 3/11 T|7n E^W-i^7 

at: • : I J- (.t : -j—.- 'xR'^r'^FJn^21 1*?? 'PJ?;«rWW 5aftaTOaifrft\3T! •'T3i3'«oi jj-iSo oysa »i*' rwa 
"ja ''01 I'tcp 'n«i«'» :t'' '-b 
rrowa Kpv jm KaS 'oik 
"D w ffwS n» Of "0 'ti '"WM 
bikS hS -3 'n 'njn> . enr 
o-jeno'oa .oik'? 'mm . im 
p irmS lam .aS p caS 
ir'oa 'nn r'?np '531 'n nnv 
noan jrj rseS amr b-'k': '"oi 
vrtaKi '"CI "ion '} wSaRi : rjni 
, oa'ait vhsm . mp oipoa 
:ntm3pr««^»''3 n^'^,&'^ N;,i3y v'W. «5"! 
:; K;n; "' : f TIT. nnp '5 T]mnTisi2;n3r:aj;Drr]ST]£X3 ,Bri'5 ^: ^ ;^ ^,3^^ 73n ^^J7T"i^7 i|^« D^i^n— ?j; 

IT?3^1 7T:'3ST 3p>"-nK r3K-'3 

\-~ •. T-:i- I '^-.t- V j;ir !• '8 ■xsnrj 


i'8c la'piSi i'3'ia' oa curai 
Oiir pi a»n ftipi ■j5»ai criSn 
. i5';:a ftj: fi'35» iccufr »3ft ipjn 
r3';T 53> Tnw in3 in'55a f)5 
iavi5i.piaii5 jwnai 5'3sn 
wifi'ins 'a rft ten W; -5131)3 
i5'5}aDi»3ri:5n3 in'>Jaft5 p 5» 

P wi 1 . 1 11 »r'X jft.^;, OP, Bijjr) WB ^5a ajuj 
. atinc 5ip (33) : pi)33 iJits 
5nj CB-51 csnc unsAe 5ipa 
fa c»:a W3 p)5'?3n c»i»s3 
»b;c udjjbc ■W153 iicJ pfi» 
>3ft 5ipa B>a ar wipnn liwm 
hy Bipu anfi5 onnifi na ft5 
fi3i '3 afinJ3 zfiis fi'3:a •srfti 
: annc bto' n» pft cic5 
''cc iBjicrjic .'a tst (») 

3»fi5 T})T313J 5» 15 >*r 13ft 'J1W 

■jnfic TO3 iinu '53 5» WDT aw 
»5 ITO eft 5» 533 i5» rm '3 
WBJ3 \ns '33 5» WST B'a 61a 
Ptb oft 5» B'a xh) wipun 
Iin» '335 rnfia o^-n '3c5 a'ai 
t5'63 ir)!i3 -mB B'5sn'5 rnfiai 
5ftai 8515^3 B'as wdibw ifin 
ift ft35 I'wjppft ajc) mntpina 

5» ■53SC W'piJ ■313B3 B'Sirj' 
ft'33a IBfit BCB pfi 55(5) 1PS13B 

T'B5a ]np3 Bift5 ft5 'a 'b»t 

:'!j3')31336!ai BITO Blft) aU'TJ 
1PC-)313'fi-5Bl5>^.15T7Blft5 tt 

. i5iac'ft5 fi5 : ntfi asp apft's 
-Jiac b5i»3 i5ia 61^5 ft5 pi 
W'3ra5p3a5 mi i5 \<fi "pi) 
TO ITS B33aa j'fti irf)i3'a» »t 

13313 •33J iTOJb 'an 111 -JBftr 


'B '3TC'(r)) : JBD' 13TI1 

ct:»3Tft '3X'p:3ioi3pi6 TOW aptel'»»»f '5'i>»T'5nftannB53aBiB5aiia'pfi5 fi3TJ3-73i33ir*'33 •)»6i553T"iw Iic53 5ft-):' piis •i3inifl3a'3 wi'^tctccto ibit* .mbb 
?mi qft 1^ B' oft -TPBD itB (33) : Tifi ft5 Bpsi »fcBn5 Ti'^'C'' 151 ■7WS33 'Mi'pic" paiSs 'P'ft I'ppi'u Pi'an '3C1!bp ■ii!ft3'3'»'raft 'S'SB'SBPKicfts 56 5i3d5 5;i3B'C3 
CBB'iissBB 656 "Jtrfi 55 88 i3'3»n3 65i 531 55» TPiF? PRP" i6J' 65t3e5 ifttspB 'D5»!ift 56'3B"3 i6-3p 65 1B-3 •3:6 P135BBB PTO:n5»ni»T65'3:6 Bija56 BPi6ii:: 
•5 B1J 1133 . pirtcB : B'Tcn Ba3 i' Bra t»i Ba» aippa •336 65 '3 a3iEP3 to i315' 1i53 b35 )'6b -"c 59 qfti t3c5 p55epni inc3 C'6iipipi}»a3n3 b^ptpbi o'lssa 
>oi3 p6i :"iBnn twd Ba'5Bi C38'5 Ba i"i6'3i aB-35 r)f» bbi bsb pcjp ap6 56-3S' 5» Tb6 P3B Bast'»6i .i536'3 : a5sp 65 B'lin awcno6iiB3rnccn63pp OBifta 
r-i-n rftta -pi^ja i3i p6 wob ri^ iSTa lasi anai b'65 ipi6 r!B6'c ■3i»65 . ij-p (6) : •pP!3a5B ■33ti -mh Eipna p'3 5b '3 dtc5 pp'i i6nS6 jiainB pi inir)P3. in:a 
zfif>Piz 'Ch c''33a 1358 36tn p63 5ftiB"33P6 pn55 acBp6'aai ■)b6 pn3a i3i a5ft <iia3 3P3i ibbcp 65 c6 irnip e6 Pi55pi pi3';3 bbb r'3ip3 B'31P3 oa 0^535 

it 533 infti ■!»631 »»B31 BBS3 '3 -331 156 55 Unftl BBB 5)3 pnfl BTB p6 BBB Ppi Ififtl aB»3 'a ^il X6 55 raft'l Bsa '3fft3 6-)p>l P'-333 -SDD Op'l wft 3'3m31 3-)in3 

*6.p:3Ti(3) -.aiTOS 31P3B ij»p6fa 1115631 3»5i5 B'a' b5i o'a565 ca5 1*31 6iai wiJn ibbi 'b 5ip5iB)3C'B oa p'-533 '•)3ii a5fta o''33';a 53 5» B3np 'a r'33 x6 pisa 

'6'331 jr^; n-niifD XiCn? 07fi3 O'SW nfi"T535 p Of)l?J "I'iC^ f fi'I" CSD3 '3 ?3 nfiCD 

vy^ f33C3 ffiB 1153 Tso 3-'cr)3 ?P» ipipnpc i3pnn ift ■5nif!3i ripj 13ft 
leni m"5i ss'ic fc'3f) . soi 'nnioi : to iptrnn 6i nfcto opp3 '3 3'':n;p 
tiftis' rr)5 ic pifcrn? fc'a;? ■3T5f>» lot . 'wi 'i 'if) (p') ; 'ifno ii»j? ifti»' 
'P3cr si'rnn . 'Pinft ':fti : 3*5 'iir 03 c 'i6 of)30 03)5? , 'n3n ?ip5 

WJ3 ")J?1 fsW p f>i i36 •5»lft31 li31Dil 1n^Ci i3lf)l f)»Jl33 'if) ?t qftC 

jysnip ic» 6i?i ompnr) ipPK isifto '^30 13 .ipD 'ip'n i3i (3) ; pmp 

';3;»'?3i O'ipiT '53n . 'ipin : psw r3» • ''W (s) : 530i 6b» Ob . 136061 : '>in iib5b . 95fl3 (c) 
: anpa ]ib5i3 . o'pBi : es'-nn ipp»3 . irP3 : (f cbbib) 0'd5 b'ip' pi 5a6? 
m 'ai pi an5}a ]'39 . i5'35a : aBUi ib3 )i:5b . ntj) (63) : ]i5i i'3» . tibt 
. im i'3B . aii63 : BP'BiB i65 5*11 aB-JB '5b . oP'B-.n : (p' 6'c) 5'3Bb n-n hi 
p)» . mi (a) : en: I'n . o'3p : uto . jisb : a-jsai bbisp 1'3b . bbh (35) 
)n6 pi535 'irna bcbbs 5'-) . BB:n3 (13) : (1 3"5) : ns5 '3 'a-i ib3 ii5ai pwac 
Ob • is53i : 11136 j'sb . iai536i . i5:6 (aa) : (5 j»p5) ctiBn5 tp'sc'i pi icw; 
.ibbb(3) : 11BBB ]r5n . U3:a : (p' 3i'6) iai3 5b aiip ina iito pB .ia« : jn;: 
. 0'5cr3' "snr 5bi : (r 6'b) 161 56ib' eft I3i anai 'c;ift . bw 6*6 : a33a )'3: 
5fti IHKi Tir 'n yb I'fti o?i r*" '""' '^5' '33 . '5if)5' 
is. BP-nn i3i : b3W3 n3i ocirc cf)"?; P'iin? '3 ic wM? 6i . ii'3C? 61 : topcj cw 'IC . ccn? n»35 '3 (63) : io*c> pict cpni 'Jrfi 
rn»?i . o'3R pen : i33 610 .\\ti pfin (33) : Pfriss? ?6i»3 ?f)T 13 '3 rprj i33 ii63 nsi '5»6i ?ii» i3i? o»? '33 i'l ?50i ?;? iSidj op'!?-:)) }65 
■pioi li •if)'5o;T3"J5 rfc ?it?« ')3 i3n 07rt O'O fci '3 'PUT p '? opfi nnfj'C ?7iO";3 -infin 01 . '? 'Pi3T (») : ii»nc oipM d'53ic? o'spJ -jto 
Vn i»cn3 ifi '0 ';■»' r3c l3f> . '? 'j^D' ("'3) : npDi imi?? 'C3i3io bft ic's t:"J3 psii n»5 pf) j'"" l^w ?'?c C'6 r/5'3 65n' 6J .c'fti ti : 13 
: -wrfm 'jnn ifcc fti to liwi cunpn ?'?fi p cp:p»s pi3 •isf)3 '3")P"p ift isfi iproi \nb piioi c'ft3? 73i I'lip" PDtaj -pm I'^p"? vo-c 
: cpp iBft cpo i"5 .sijsfc). 3pp' pf) ibfc '3 : i)5C3 Pnpii IP^ PPTi D'5n rs ftic . 11PT f)i icf) : cp; c?3 Picpi iP»n c'7C3? J33 . iipo (??/ 
ri30 iniis rftio P'-jw nsi p6 i'3?i 3i i;r in.wnc cfioi? iftci ?Pf) . icnc (3") K^ : »'?3 ?t W15 p() i»c? cj mt ii3 w . mn? wo p6i ).•"-*''' 
I er-uii : (ps v>j1) 'i;i P''530 '■37 ?i<5 op p'»3 P'ij c?'i» r'3 ipf) •few ri3'5P3|t PiJipci pi3"5:? cci 5">ip3 uno? nr? j 3P irr iT'DT ^tn 223 


ft> DtHft '5 iftx> 'J3 M> nnftn; e«» "'» »' 'W pitsj ? to r"\'"'-i __ii .J, ., 'c-ij&B^i pftc >» TO5 •»" en3i» i>n)ft iMS pfto ac»B'»!> • mJJ pft 'C» ^'V- OM 

J I<t:|-.y,tt j"I:-„ v. •; : v- :i— 


wf) leiJ co> nnfii 'ijua »'3' eat iws p6 sxuc ctlft ttft nfti cw bcd ftic wsiris o>ft iom 
) ,...ii-_. ^jj ^^ ^^ pg^, 5,j,nj /,j„ft ,,3g,j j^jj (jjnjft g,5j )v,„,p TO TOJ pft 

dMJ iiRPCdB 'JB» 0'l3 ins »)63C iftx' B"npj pn'stin ncfic wsirs oo'iD onw I'PC D33 rrP 3'30 P'i» O'j-) 

ipift3i T53r' wftn ft» "Of '^ 
;<p;i3 OM>P pft' Pinw "55 

Bins iJ'cft li'fti li'ft nw fii 

Jb pfi 5J1P 31P5: TO3 JIBCJ 

Bsnx nift ?»3 oif) »T fti ?!;'>3 rcb i 0'nc3 
C'p-)3 .)P);3n3l3P p3» :>3S fcia injsi 
pfts 133 3i:'? pi»ip» 6i9 iJR 
pn?53 ip»3n3 Jfts opift poi 

ppi 6i3 O'iflJ Pl}«l)n31 D'3E»3 

j3 DB3 mnS'i Dsn»53i5 swa 

31D'> 0'3'-55? 'IB P l:i 3CI) 

■»m'3 ip>wp3i : o»5n3 ass i:a 83 
P3:iiafi3 cpift aojs . ow aw 

i:fi3 ODP»'l inftC 1»3 TOPP 

I'M iTO '}r3 fiia Jcftai P3ci 
jns'inftJft c<»;a]» D^'cnBft 
!'5)i3P».i3n)ftc f))6 pfta 5b icft 
5a O'JuB '3 inft ins '5n CD 
n-)f»» cpSnni 035am op'Pji TM . WD iipJ 0') 

c'» "iina IMS fti?c 

: 0'53C . C'ft'B 

lr3 C'f) rci . 1C33 (t) 

: ?5P» ]ic!> . 15P3 : (jfo) 
iipcfics . omipo r5»3(ic) 
pf)» 'dd6 (p) : e?'ip 
f!nf)» 'Ci;3 '6'3ns . iwjjj 
'jrf5» n'3 p53 ins ynyno 

sp6i •ii,-?} 13D3 "ipti^ '•3 ^Dsa s]nis 
nan 7nn w : ca n-n nxjl. W^riX 'J <•• 1- ' *:i- ^.vj" V- •• = : V. nnr530 nfi nft wiccn 

,j?]irH«o?'» "i^^n.; -f^g? 7«nti^:] xin "^^n L r3D,l o4n" aci)} D»j ba R-;f»i siBBW 3i»«5 • - • ^^ri,,^-^ 

ipp iipi (J') : «w ■nisiP3i3P3 « n^-^JDnm «pnt?> ^jj^iP'^i 

,pp Mpijpiftc'OT »p:ft pi ;;j^,j3-p- ; n^p;^^ niN^^- 0»«3 

y» ft'3 fiipja Tifta ftiai c'nE3 ow liua •»m '3 r-is<i:2 ^SDSr :iDt:^niK:is nin^ 

.'5nr^2 n> : nisas Tiat^v "nnjris 

^pti'rnK j;^ip w mn'-^ nax 

Dro '^nnsni nj^fri ovsa v^xn , icn ipua ftia '3 msv '3 bV 
pft'jB iB ■jcn iP«a 3»ft; i»3 
iba3Cia iwivro , o'Wftafiii 
ijpi cnca eft c'»'C3i3 o'«a 
ajai D'aift ftia apft ftia d<3<33 
T53P' 'a pin Hfts ifiiS' wpjft 
i3 Pi5»> n'3 '3 13 oni» 1»»l 
■'3 '5P»a D'nca cp' ft; "ssfc a» 
DPift iRU ftia ftift en oa3i'(> 
pfta aSpn o'ft'rj aio'C inft W3 
,xai rii^ !» a5B« ifti 'jnftB ins : jy'is i^rp.3' «£p^'n5 

HpS lit?! n^3i l^i? «^y. '^V- «py/np K^>? «n V, ipt? ]np. ^TS "' WW s5 pTOP vm . a»B isa : pj pw' .•jBnl B'p35 : IB abn os ri3-)3 .o'b jina jtw nnWi 

: 3p piaJD .BPTipD PS3 IP'CfiW nft 

f)icD ?t3 . riiip ( D') : -jiSnj 
•jcft pni : »ip3 pf) piit 
: onJijJD ISC . i65»' 

1603 1003 '<oi V'n a"' wrm 
'TB'oa b"t 'b kS : 'ijd'b d-bbw 
.nam . apjr pSn nSxa kS '"m 
'raw kS . 'n ijk aiB" hS 
MX 'HiW kS • D-pne-o iios 
k'j . net iS npn «S . B'«'a»T 
•vt 1K3T kS . 'ma -n* n'laa 
»a ''Di -am 'a 'mspn : diti 
'ae" fw ySp'3:n 'n idh ro 
: DTK'? 'mm .yinn 
^2; mi2f D 05» T3fi3 0'5'B 'lfn?» i'T ?'3 Dipn? OCW »ifi5 0'»C9 nW»l P^S 
'Oil) Oif)? P1»lp»03 C?i 0» '3 'TOft? '?i6 6l3C DTOIpBO iSS WPift OB 

nrs ?rii cicjo 13 cTsnp ^ici 'mft licb i»f) 0'ic5?i imi oi5 pc 
63 ?nu . in33 p6 PCiD (3') : ('mft 'is s'j wsi jnnfjn ?ns -icfci 
I'sn : 1D1S3 pf) ?cw? fti5 mfti 'isi nnfi o'?i6 '0 ■jcftc nsT ■jinil 
0P15 ; pnc o'S"5555 o'i3i? is iD»sn3 c?3 i's» W3Ci'»5 niuipna . isn 
n"»? iip wrnj "513133 . wn iipi (r) : i?ift w'P5» siftc 'is "3»f) . ow 
■opfts i"-) . pf)o ?5pn : D'»cD oni o'35»o r6 oicn 16 o'cw Tifts 6»» 
'fci C'p-J3 p'-jsn ipno 63 n3i . c'pis : p»c vpnri ti5T "5C6 oipco ii» ifj cwft ?icn rf) T5f)? ?5p3 i3'p-:P 'iiDcs cop i'»o oftini o'fnj mo 
isp' c'3si3 ni5 ?pi»o t:i5 isi nm is ni'on irs) f)io iow tsiu? cif) is . -jcsj (t) : n5if) oip«» nno r6 f)'5m f)io . 65i'i . onifr ossn -jono 
omipo r»3 : ispa ym cwno 'r ?pr>» ?no . o'sincn ?p»» (w) :'>w? nn oon '»3 I'fti id5P sspno ipp 's inift-53 o'ssis ni5 p opo 
"ni53 f)i . f)!5 isD i5v 's : ipini iiw? spr' '?if) fcio ?ite o'ssis mi5s fti . ?ifts fti (rp) : ?mpn 'isn 1736' jft o?» npoi 5V»o n'jp' nP3 
ipicTO ftio 's . IPP niftss '? nnins psp vpspp fi's nvoi -jps ifi-JP' rni . ifeiP'i ; iso Pf> -jSi'? ftw spp' pin 'sd76 -t pcpb p»op d'3Sis 
6i erf) 03 in . ciip •»? (n'^ : orf) oj Ps ^fcppi TP? Tin if) pfJe P T^w '»»<' ?"'i535 o'ic"'' wpvd ?rf> . 'Dp6 (p) : spm 9ipn p*3j 'in . 1PR : (fii '>n») eifi> tb nPB pi -sbbs wpns I'nis ofts • W, 00 '• ^ 
aftnui iJp a3p3 aft pi fft sipns i''ia afis ais'i : pftci a"na '5n ..jma : o)'P3 

S5l)» pi aiBBi jniB O'ftBJBD D"B B'33B . D'6'D3 : DfisB fft Mil (j' fopl) B'B'SC 

lDftn'1 pi PBi 13 Pi'an . p»in : aoiBi iss 'Jn . ibss (t) : (aip b'Jbp) o'ft'3) 
P3Pnapp'i'3 0Bii3a >CBa . i303 : bbi3 pin . c'3ia:iin pron I'll (tb ft'B) -linn 
: anJsat'JB . anipB : auw 'in . b'bipbp (ib) : (ii pi»b) ascn 'aifi pi 
anno i'3i3 • IRS" = ("' o'Ubic) spift qoftn B'ft ]'fti ins aossa ps .'soft (p) 
'18 pi yfin fti3 BB33i I'ftE b"» iiisn I'JB . -Jiins : (fti 'iB»)'3B33i a!R3 -swrn ins 
'PBica Pft I'l »ip'' pi 'f> TOi'"' 'i» pf* "5^=' r3» • »>? (R') : (n s'ai) "JiJn 
oin) : pf3i ->"> 'i» • 'Ri''5ai : (P f>'B) •U?"l i-T'DT 151-^ 225 VC ^f 1S13 i;3 p 5ffi !>:,-!) ?E»« 151 9W WW iSI »i»»5 C? VE!» C Wf» W1J3 ^ft 51D ftlOC '3»PS W5 . 8Bp» lUtO (Sj ■. »'P»JJ fe' ttc inj ?5n WTO }sD 9 

if I Ko irMB fe -p 055 inft' 05');-53 to5< tt 00 ij iftcj' oipuJ oipB» Bffiio' oft riEJ' Ak icftc w;'i PVJJin pc J3 os'Jii rA-> 03ip3 I'ft '3 r3T jii 07ft nri; 
»3 'pTJ' M rs) pi to' ifiio '3 Tcr fiiB' . intn ms nzv hs\ cMn3 fa pi ■sw W3 inw . s'tct ns ob9 r^ . onift I'ft 31310 wi : n» ftj 13 oon 'ihy; 
: ftw in:t tc: ftp 13 smoi i»c ■jnfii opfi icfii oiwa T»o inji opfi )njc iJ»ro'3WBP3 tti ewi»3 Wtw3 pfts csTi'icftn «ftc own . imp i'fi»(i) nrs: 
ODift ■jnft DOB iftTP ift •'Bfe «i ifi''' W *» 'Bfi rvB» I'r Jd Bn"> fews V'l'o P5CBJ1 3r:t»n r»i» ix9 fi'ci isi p^fto i'r3 . -fiv hi 'b 'r iJ qpnc lu !55"3ip3 ori6 
. son iftTn i6 ; ip73 jnip 

BJT bi '3 C?» ICIDP C6 

. om6 i'6 jTj'o oji : c:i 

vas jT'o . on3»n 06 

■jj . on6' li (0 : 3'D'?i 

. n»3' DP631 (n) : ?63 

"»)» nnfta fc'o ?»i cud 

w*n'i osic i» Jc c'bD 

pi niPD 'i nsy . vJc 

.T7i")» . spn» (0) : iiD3'i 

sni . r»6 c'?i6 '01 (•) 

-^m e"n csifc few o 

m37 n»6i ii3' -pi oM» 

ncci -jDife OT. ics bft 

j "nr 16 ins ccn 16 nni 

: 0"pJ 1T3 yh) vp5;» 

' m^fe , ynnfiT) 0573 (6') 

: »';3'i O'm' nioD fe'5 

. cntai 3'poJ 3Ju3 wiiji 

: wi innife 06 03icn n'»i6 

rnjTO .op;(3') ccwui 'i3»5 

rpi3 
'am wraja 'n B'n'ai »m 
' rtep hS . u'aaS 00^ yarji 
p»in rpvi »tpB . rm -n? 
.DTn)« Km 'n -a lyn . iSa' nb} 
: nrnxVn u'niaK «nSH 'n 'oki o.> 


"(••♦I r T ■5 .i'BI i'»'3 ng^: i4r"'3 W2r*r xi' 
-ail ij;£ j^p-'slaiD wt^-?k 

?IX25^" 't'ri:! nn« 7115 nln^ '= 

D^l:n "'D3n-7Dn ^3 nns^ 'n'? '".3 
: ^T|ia| ]^SD Dni37a-f33i 3'31 ') 
3'' . 'i w ■ orft J3ft SOB 'M Mfii tV 

r5''PT Til nOly n t ''POX"' 0173190 o"i3»o liicfi -fiv ft: 

L /■■•■ = ■ ocft c -iiftrc 00) iifti eij'ift: 

'iX>pjr:.S pp09 NJI ]mS 03i>»o.onfti li •jrooU.iiJ 

03'3i i3'3 e"i)5»ft orto) ftift 

13 O'DW 00 13 D'lJO TOD IBftl 
003130 1731)1 Ofti Oli3 1)ift iocti 

Vncn ooB i)db ftifi oi73»i ft) 
00 p IB is tjft cii»)»ft orvol 
iftj 113 'DSsft T7J )i6 1: o'.-uin 

OftT )5C1 '0 ': oiWDjpirrfns 
opo rcfrs •)oif 
:(ft3 pHH nn'nn 

. psAp 039 ,' ' , " '•' ,1*^: OftTjcCl'O 07 13 07fto ;i31 

^^y]l ^^9'n?7R,P '''^T. ci^cco 13 oi3;in jibbo bft 

«'n tri ^i? K^^V. 13 eni3jB i331 IBfti 0.7713^3 

'^It-. : .Ivjv ,, lo I r>" V V -: 137 I .»•« ' . ^ ■'^ : 'oi oft 13 PBiip ri3i» pni 

Sy x;3?i3 ^nS'e Nppy " ' " '^' 

Knjyp-7 in^?n7K ^'^jax-i 

:]in7bra"'5nn3iy]in2>i3^ rbw orift' orB3"ij 7i»'"niBi^7Bo 

'j _L ■ . „_ ,.<„■<_ _, j_. .' „. ". 01)300 r3ftjB3 Dpnn lB)7ftl 

n?X Xin tSlS^j:? D'i:t7» ';;i ' ,,„?, ,„w nftisJor isi 03ft5B3 

nnino rmy TiSn? n^ri "'''^'=' "nftii 03i3 D)3ini o'ci 

X''!5Pyp?^X?"lXi?"lXyiTi'^ ''? oi'fM'OTS o'oJfto oift 

KJ1 «' : nn;n xnpio? rBft oiojft '0 53ft 003 nify 


IA" J" • . V.TT 

ni2X aM7K nin^i '^ ^>73 

>>'■• •'- 
:"c)3 

-^"ii s;n7X Din? i^p^^ njn3 »r )-« '> 
n3N^' "mj? N7 Kpisi k*!3k; "pd , '7 3'3'0 •)DB'3 01)0 017D11B 005 1J031I 171)31 
13 pi 01530 DOC OiiiOEO 713»5 
li I'ftl 3?ri q033 UpnB ftl3 

ic:o p iiDD ftio 13 ibJi)3 oJidb 

Plft5n)0 13 0B170 ftwi Plft5»)3C 

qD3 (b) : 0B17 nBi5 ip o:i; 

3?fO IPB Pfi 11)p7i1 )B .■l),-17B 
iOB 13' PIBPj 0101)0 iil)p7B 001 

D«5i) oini7i)B 711)1 1PIE15 jao 

30f1 D1B7PB 311) !p3 ft'30> 
OJftB Oipim 005 I'BDfi fBlftB : r6i< x'Qt!/ ninn-pi Nj?n«i3 
"^nn r3D in33 yit^ nti^v ^' 'i 'n 
;«'7"i< 0'33130 

0)ift ipjif 7Cftl i30 1)B151 530 5» 
003 lift i3Di?>ftC05 B*9ft Pfift 
ipiflftO 5l3iO 17^5 ftlOl DBB ftift 
1PJ0)J1 103 JiftC ipisft? BBICO) .MM-^« «i<»«^ »-,-.%i.» *%»<*i.n 001 o'o>fto 53 58 mft ftir: 

Tvp-;\: ri:>pi fi-3;j!« psy^s jw 0105ft psft m) L 

5'P Vl^i 13'nri ]n? 7^nt?^ n^a »n3y.p^ inj? ]wr5 ]inx7 '\n^'5 ji3^ inp^nxi "^i^^ n 
, i • ^:?;x7 x>n.H ]6i xn;55 i<rm'^ fb' **7 '^O^* P ^^'^ V^f P'"'3 n\'?i n^j?t5 ]in7 p'l^S ]inx7 liye lo^n'iiojft' ^IS': 7nrT3''D')'p 
^r65 sjo:.^ ]i,n^ pp'D Xi151 ='«r?.*? trp:^^ ninri ]9]ix^W'i xpnxp n^^: ll-Tn^^i prx png sn^^f ^ g'J g*;^, gf „;f ;,„ 'f^' ,„^;^ 

0137 11C53 enp 7Bftl DBB OOup 
7133 jn filO OiCTO 0i05ft 1B3 

ni^pfto 13511 pop) )c» ftio pfeo 5871 »B»r 5i3oJi 5i335 iJsr 65i doi5» !p5piC3 DBB i5j)ic 003 p5i3i pfti iBDf Oil) 15131 ft5i pfio B»7R iB5pB i3 Of ncpi d5i» i5b ftlOl 
piSo cjn3 oinse oocw 719 Bprps wbebs poj 57b5 5;i) . pfto c97ri : Difti3)0 11739 713 oii>971eo ft3 C7ip o5np opift smns ftio ipfts 13 71305 i53i'i 01015 v; 

DP pi ft»7ft IB t73fti 1739 ft) ftp7ftl ftin5 17 ftio5ft 0P«ft 1>9i OOio5ft 1731)i5 Oo5 nBfti53 01535 Of D9i5 05U0 D3 533) 10i»7i b5c 5fto 78ftB Of . 0105 ]n«ftp 0)73 (fti) 
m rtn ftOiS nOB3 pi5n5 ft5E 173 iBlft p553 p O) 5ft7Ci5 005 OTOffi ftl05 01?5 pBfto 0)73 7»ft5 obi 0)1553 Oi7C3i IPlft HBftiC iB7ft 11C53 Of 7BftB0 00) 3P31 o5ft ftinc 
»33 ft')B95ftB7fPJ IODft5» p OJ Wft jlcJl i739 1155 . o5ft : ('US ftj' JDW IE 59 Ijft 0105 )'7Bfi pt 67f»3 ft5B)6 1»3 0'B3 p ft3 01B9B ij 0'» 0B)7»ftl imft |ijpi 6b in mi^ - lift in . 0J» 5Di» iniPS (p) : 15»» 11D53 T5D?i IpipD' fiic )n 

w 13 n3nnn pnips rcp53 scwo "Jnn ]Vb mi5 ;i3i nniio ?i6 1'3 
fsji ftj 13 cjro ii) inftci pi5?» . fiiB' ftiC) : wins -5311 lisv f)ii.i?i»3 
!nF sripi in .csp ift^n i6 : ?ro in; iss ni rft pi i'ftw 5*^ 5»5p3 
o»B jift cji 0P7 D3i ricpi 0713 ]i6 13 cn5s ci»c? fi35» qft ife^n ifc 
iD» . T"' rftp (0 : =ii"» Rn)C?3 03i 63 i3? 13 C3n ini ?3ip nic»i 
. ■nyyj : vnco tH is i» ?Dft in: pi '5 ims ybt cbn ':6c 
nf) inn 7noi 6i 'n -ifti' 6i 'n (i) : onfiiio io3i ooiip 73M)» onfec tr^ nii!^ w ')« .6)5)1 filB : (03 P1BD)'pnfi 05PB piD)7ipO PBpO)i)» .OSp))(0) : (3 01B)) 
: 097 '5b . 1971 : (5 i55b) 79) OIDB 1B3 Ti5'" P'9iDB 11)9 . I79J1 : 5301 ftiB 
01)030 IPlftil 1B3 1157 11)9 . OPfti (f) : (3 5ftpfBi) pift 737ftl ]31 00B9 . DBlft 
. l5c3i1 : (35 Oi50P) 971 65 793 516 pi OBCI 793 iib5b . r»3i (P) : ()i 3"b) 
»9ip7 OR16 1591 pi OiCB P1B95 7717B . 9p7B (B) : 0031P li)9 . X1B : 5iD3 H55b 
: (1 )ftD7) fBlft OP33 pi 319 35f liB . fBlftB : OipB 05 . 5157RB : (fi 73783) O'BE 
11)9 . C97R : D9f1 q5,7 '5b .IB5,78 (i) : OOffiP 01935 i)iB R1B5 . l«<7ni p)3P 

. oio5 : pftfs . 0)73 (fii) : (3 Jftn) d5iji ibi ib3 530 ti)9 . 15131 : O7)oio9i),7 

0f3 . 056 : (0 ft7f9) 0105 psft pi 1«3 j"l)0 OipB5 O'nO iB7ft '53 1)ft5B1 eo5 

i)3» rosmjo DiBipno 00 . 53D,(3i) :(0B)ni)ft» o56 pi 1739 iid5j wft n:) 
ot6 H 131 i»3n i33 '3 : o6to 137 r57n3 li 13 . ?r*i ni 13 : oinao is is 
•3 cii3 CO nnft "5373 . rr63i (n) : (?7i3P0 ii»in D?i wc i3Cn' i36) Qinc? f)3J3 <)ft "iins jiftD ciftn crS|?nr5 'isi insn is 3i3 ?pipn im oftiw 
■: iijinc OWDP 'Di «]6 ini i73P« 3*6 o»i .'f)i? p fiio '3 c'lsp ii35i 7i3Pi cp? pf) oiD'smi cnpufi o?c ?nj . 0'i30 ipin : piiipsi 
30t?i 57150 r6 003 niDJi c'C7n» 63V <iP3 ipp . ppnn qp3 (p) : pn oiiii 07i3»0 iipv wc 3icni niiips 16713 lOf ojo oinco 63Ji 

07i5o n6 13 nipii 1D16 3?fn 
, oils o'nsn ocpn : in«6i 
i5 i33 i'i6 Yio ]i)\ ocp' T'B"' ■'Cft i'?' '3 WO' ii30' f>i fi'i" i'l rf'? '3CV ij ta)7n isSpn oiipo is ip ici» lin 6i?i cfens? is "n 61? 
0'736) vo' p6o r6i ci»bo n6 icp 6i 7c6 C'oi6o . cioi6 : cnc? 635i o^s-wv c'lSP i6 nebip iftic'i 6'350 7»6 p . ojtj (60 : oipp ,;rn ci'pco 17a .ccoi : <)7i5 171 OCP 'iPiOi C7no ocp p? 17i5 Ti cm ocpnn ocpj cob is . cin ocpn 
T Clip owift 610 nn6 cioi6 '0 i36 . (') : od pipc 7373 o'nsp ipppi yh ■)ni63i onisp ocpp ono ccisio is fiia OB'iB M)35 hww pw;n5 nftfj oft 's -nhc sisJ weft '5 ;= , J«Jh>« t,^ i,,, «.Jf^u* 

9,TI}1 PCM) TOD ft'3 itft imp l,v-lWS m-fl ^T«1 M^'^nl^ 

swna ocorjppinftip '6)'5f " = • = ' "^ ' ITt : 

P'bniiftpi'P'nftopjso is ic» „ ' J '\„^._^_„. I,-,i-n 

B5ni3iwP3 03ftiB'rftPi5ftiBO "? "« 'f>rJf^° "y-1 r"ii 


n^j'^pi ]lnntf-55 r'?ii i» iim 3i pnjn osft i:i 05J Ji VJIX'S HE-n XnS ''SpD 

0515' Vjpri PTO? rii»» Plip I ' : -^ I Tf : r T ''1 : - 

Bms5 is ic»i Mjn oi5'C'3 NiDcy 7^ nx snanoa 

w til ii 5):5npj 530 pwinrooi ' • • ' ' " 
ctm 'nsn o:ft onn np'nnft I'Jso 

BW'Ctomsoiso-jTO o»3nop» * P"'?'^'? I ?> 'f^if. 

ftrjo Pfisno 0'?' o'Bse 03K5»o ^^S|2T XDinS H"' l7'5p « 

'i)pii6prt3sris»r»pi'»3nrooi " " = , * ': ' ' r ,, 

ppo Pi»,is rft= '«ft ""» '"J"" ]J15 = » ^»"5^': n'5 ]^y7!V. V. 

pi»i5 ftii quo Pift'--3 p«3')5 ftii L- s*^f^r^u nmiNO " irx 

pwiBOf is )« POTCo prroo ts7 ^,v^'y. i in jWJ ^. ir^q /' eSC3 D'' 

'i 
'i .'1 

'3 '^^: -J- : • « , , IT :'t : . >. 1^03 8'"?n6 Ipil V5 "ft 

mV ^B""?!?"! Dni<"^J?l min^ (cs iSptms) 3in:c ws si 

ntrx -12-irrnK "ij/cp* « "^ 

• - ) •.<•.• V „T : J- T , „ J ift o'w T57 ifi (3) : •:37» 
c'»cc> rinfin ffci . nnin 
opii ?»r>ft wpn ifc 
. Bin 0) : i*pii Dnifcnm 
6":"nin . lisn ;' i»i6 
C'"ip . rh»pr> (7) : ish 
P5"»p . nwpni : i'»i3 
ns' . p'O' : wis i'-pin 

- o'^." T - >» 1" T : • - . ^.3. CmSj lin^i?' {<;ppy I'larip 


0*5'53 p'DI ■3»W3 ifto PS'T ftlO 13 iisPOi 'iftlB [i^Y'^l ]W^f i"r/" '» 
'ti p'pinno o»3no ft'os t)3P' 
BC5D1 ion Pi»co PciB p 0; 
pi)'»;3 ojicoo fiio Ton opiJi 

toimftoo'j'js wiiwiBsiBo ^^ ■ n-in/ni? m'et i-c .'irisr'' shiDi riD32 i : isy:23 <^n^ o'T!) .3i «^ \vm nn'jir 
, raip ift :r) 

; lJ WC »ip» »: 031D »JP F33 i^'71 ^'7 ^'p.no T^pp:i^ ]'iPD03 ^'1 '?n ^?'"ni5i «$P55 •• ♦. H/vw '>;oi ii3 I'is rn li rrs <»i 310 
■5ri' iV3'i;5ili 'iftic 'ni 3'i;?i 
rii'sftio ofiJi Mfti ftiOB on» 
sc:i5i li iftio 'Bs mft isi ppi 
O'O' io>o is iftlB 0«3 ini 
'ifiijite i»fti 310 O'O' ift wjpj 
v-)i3» ftii o»3n3 fti iiopsioini 
ir>9 »in i:cs3 oft '3 ibws ftii , 

P'331PJ050i"'5O")SO is I'UmB til TDD hp ijO ift'SsO 'Ci 'p' ftlOl OPift OBIS 'JftB TO3 Opiil Vi:« TOPPIBsi 001 OO'lftpi iftopiTO PB'IO Ojl fti6T3l OD ftii OIBJOI 0»3D0ft'PS 

oflsss n'JCBB iTJ ftioE 015 Ki pft3 3' J IP wco '3 sHioi pfts 'irftnis q'Dioi rsiB ftipvoisspo ipft -innjo po oPift 3^'n»B 0)5 'E3 pwo 115 cii»3 npp'iois'tii pn5ftip'or-'pin;3 
■)Pi' iftx'i W)os xiojiinftsipi isipfip oji iSjiow 3''5rr riKifto ijfi '3 7181 iftx'i isio irft c? lift •o ift-;-' ibsspinifto oift i;'fift3i8'3np .cftsois' oso (73) : cob o» '»> 

31D0 e'3Cfc P13ij5 iftX« 15- . 0T10' isi O'lJM is (03) : B')B Cip)53 IBIS ISfB isi •531t: PW'fto lift oi-:S3 IBft isi C'ilB 003 iftX' lift il» J3 iS . fi'5S3 il» iS i» : 'ftl» 
1600 ^153 031P3 ipftl3)1 10'SV -63)001 -1»3 liJUBJ 030 irf) 3lJn P13i«»1 np Of . 13TO3 0'3B1'0 oftc lilip isisi : tZK 01» iftB iSl UJIJUJ 3'irO 01101 ■)33 ICft "i» 

't OPS . oiio io '3 : inft l'3S3 \ip o5pi ■!3i i33 ii330 'pmi oftci o5p '3 ofte ftyi o5p ftip' pimo 13101 -titm o'pim inf^ oftco o5p3 b'jsib ofts 'SiJp cn'ti 

silSO 113S3 B'BDS WB O'WSO is 1W ftii E>S'i J'lftll Si 'ilS 00 1B3 'il» BOB 'C i» ift '3 iftiB' is TDft,. JlIJ] 0'i"5BBOB 0'13S0, is IBft'Oi'583 '3 rtT»3 "TI-ilB 
BOl O'lJSO 0BSM3 BO'CSBB 11'31 00'BSB3 p OJ 30» lil3'B ftift Bpi'BS PlBlftO ]B liw ftiB B'ilS DOB OIJO i33 13B15 IBliS IBft iftiB' "■)13S3 ftift 0'1» 11C5j fti 'J 
"I'lnft imril O'Oifii li PWi oilS P'13i irftB 1B3, 'o oft TOSi B'BSO i:B OiUO PWi Piftil P'')3i OJPJ IBSO pi'» '3 liB fti li'ft3 bo V)01 -ZX PJ'B B'iSIP fti 3i ''ilS 

c'oiftii'Pnn nn3 '3 o'oifti Boi u'fti piftoi p'-j30 rxa li'fts bos bo no bo'bsbb nsii b'i» i3ispoi i'ftioi pinifto ]». o'iisj oo 13. top top jSBi. o-):33 pift oppji 

p» ift 1B1T1 '0- pn iftOltDft 101BJ1 B'UO -pi pft 1J)3 . BIJO y^l jft '0 IBP 03 (3) : ftlO 3ftl3B , ISBB (ft) : 1BU1 llfiip ift O'UO pi ift Of Ipft W) 13'Ci O'lpft 
B'UilB 00 '3 0"13»0 PT5 B'33130 113S) luftp oftl . IPPR ift B'BEO PlOlftBl : B"i;S0 '311 ftii «3TI pft TBB C3'>'31 '5'3 PISil Olfti B'ilB Bpfts TO B'lSSO T>1 ""iP ift ■»!* 
noni Ui 83' 1)T3S> tt Bfti 1J'Plftl3P 13-5' IPlft TOS3 Bfti BBB Plftl3P 1JBB1 31P3B IBS P13'e31 Olftl3P3 JlftS iBBB li B'B BBEB IBS UIO)! 3'BOi B'ftU BPIPlftl pftj 

inftocBS' 13S0 nssB bAitsbo iftisiuip fti jnfto nssp ofti nsi 'Bis ■mv bo'3D'33130 )Bipiif»i udb.ippp iftoiisi »3 l«'o fttoB ipmp» -p -bj ftwi u'Pifti3R 

CO oftl BPmp Bji p'tP ftii B3) BTOi P1B3 COi J'ft 'jrSSP Bft "S tPPP ift Opft OBOB B'13B0 inn's B"Bft . OBOB O'UO IPP' '3 : OSPSBPB ICO 03'Rlftl3P3 OTfts PiBM 
Bftnpi B3pftlS30i oft 3'BOi Oft B'BBO isi CPlft TOift'O pin 3Bft IBftB IBS B'BSO iftBi Wf BSiOB pi3 O'BTCS WCO ftS' B'BStil BilSO Bl'p O'O" OilSS OPJOJO TTJ 
. B'BBO Pipm '3 (3) : BffJB OPlft BPTUB oi'5p fti pti WBO fti T3S'i iftl JllftO '3 BOi CPTOB Oi'SIP fti B'lSSO CJl _B'33130 'CCBB pfJ is» BSi"}' Bio 3i3 lOtlSD 
liJISOJOEBB-SOfOOJS 1» BOBO WIS Ws 1131801 0BS3 IHSSil EBBO CipB? OB8JOt?-Bi5 BWJ03 BOi ITBft' '3, B'siiOPTOB ift lft3 B'35150 PTOBJ) '3 If 01138 Bft'30 OB ift IPI 
S'-JBI Jt!B OiJO Of "S 11B0O ISBn'B IB PS10 or3 C'JEO ISlftB 18 RB10 Of3 OPlft li'J101,B'»iJo 'JOS pni BOi IBEE PipiR 00 liftl B'SSISO iftBi B'fiiJO CS' 131 EBBi 
1B)S3 oilBB li I'ft OiSO 5f1; f'BiS ft'l'llin IRlft J'lipc filOl 1JSB3 UpPE Bin 'T OES» ftlOl IPlft BB1S0 1P13 IBISI ftlO'JS OfOpiJO '3 BBB 13 rftB 1311 iso ftlO Ofl 
: 113Bi BSiS DJS'l B'ftnO 'J'83 Oftjl OB' 0'0'B 'IS 30f31 qDS3 IPlft OBin p ftlOB 'Ci . lOB" 30f31 qD33 (l) : 101BS t*B iJ5 Bfl C':S60 Oift ISEB' 1Eft3 BT Tfti STJ" Tfil 
B-O'l 3»li PWl r»» IBIBi B1 ''313 P'BI J'3BB iB3' ftii 1B31SBB ft}' ftis 1Bli3 p'B' ftifi 18 BO'iS B03 13'B POpBOl ri1BOB3;80 iS BPlft ipfn' 30f1 qOSO V9 . Oipm' I ps; m)^D IWin . iiu : BiiiBO l')» . 'Pipei (is) : Piiftcpoi iiio jniB , iiop' (33) : oo)3o 

(Bi ribs) O'i'PB jSpi IBS •W" r'» • 'Slip (03) : ilBJ ftiB IB . OilB3 : Oi'B 
BB) PlftBO B3lft is ]S1 lit 13B pS .OftB :oiftB ■ Oift CStfp 00 lift31 O'lIC; i'll 

. ipnn : ift'Oi Pift liEi» . PiRiftm (3) : j»ie3 ooibb lifts 3i ««icft . si 'ii8 : (03 
. i5sB3 :\s Tfi'fi . tnn : sisp 131 I'js . ripm : i;n . 's (j) : 13bi inc pss 
nnp'3 . pn«cB3 (i) : (ib o'sc) lisB iti3 sin pi 13 iirni 'ies in: 'is os 

M'3 P3p»S pft CBPI »3 B'BBO ftlO . PUpBSl : (33 ft'Ol) O'lBOui 3ni if13 pi 
•'313 P'61 pi piBJ P8 . p«' : B'JSftO 13 3ip5i IB 'ft IBftiB B"S p ftip'1 (l 'BIB) 

nm) I'n C'C f)il PDC»3 5?'it» "J'SPil C'3C? pt i3pi ?p75 0C113D 6lO 'jftl 
rfcf Df) yscn?! lil»» f''3i PPi '5^ 'tiJDP ?i6 i33 '3 V» i»l»1 31P ic'O 
MS l?t . C'f)3 0'»' 55? (73) : ST Ti)s\T> li f)13' ?t3 '3 1J55»3 ii?n?i 'lfc"5 , 

nDDPWJ .onin i» (?3) :iiwf)'3riici:i:i,n'JC<5 ."mpci : 5'5 rn33.i5 ^ 

C'TtlCUl D'T5D5? . flfco 'Slip *. 5'> Ti ilC'i iWJPI C5115? C'i3p»? 00 '» | 
-,•57 if) nsii 17«iD if) . 131 T:7 if) (3) •' : 737)53 C'3CV? f)'?? 7:»?3 "^ 

iscnn ift i'7 . r*if))5i : c')5C? niimi c'c»5? o-i'PDO ifc 7ori cop 
p"pii 0'33i30 rnsiw oo>i» nv 7Cf) mi'"'?" o'iiis v?n i;-'pji g'jsiJi' nmrm w^'v** m- 'v ■'.»-.;.---—■-•■ -ir)713P 713C3C 

: 17UC vifci o')5c? fc35i 5715 o'Disc P)53 oiwi Dj 6's i3? CISCO wpip 7cf) . wpin '3 (j) ; o?» 17P8' D'op? '3 ?if»5 7inei 03i vf) o nni6»a 

fcWl 7»'? p n;:? f))5i»3 T» fil5 f'i? '3 '■'15? rf) 71313i f)l? i3? )5'» 0?i ?713»0 "» ?31p!> ?»70 lD?i C')5C0 f)3i T3 P3 0'? cMP !lp • T» '3 

iC35 ?'3' fti pni . pw ^\ : Pi3pi5» rftswi rnijpn ••» 'icn? i«i» pinai 3?ii qos 'idpj stUo rft ?o"» • wc" W '• ■>'»»' '»' P* "'' '»» 
y^ rrD".i) '-^y lOD ^th t^a rT'Di^ t>r\ ^02 <»55iii»3 <>ft9 psunj psfrw .b:*i3iii :sj^ W39 13'D ni»5t) iJc.mnjns ifti rnmn'B pujipos i'l Voki n»j .n'}:ip8i tfr>P orooi fij5 siips wjsr^j .wupj .-jj-ft 
>ii"i 'tb . BBS-: OT1) smm : ifnc Visj fcws inf » . wJo : srjnan q'Jfts o)»55 . sjebi ojissri (P) : o-;:n3 j-bb 'bjj b'Ww s'SpcuB 'Wi buups ^ifto bJdsj wfior-i 
s'j^s '}i5<ft 85 .wtisBui : r:m bwo poci r'l o'n stt 'vb pi b»«ij ptjim psd ;<»b iVftj 1')bo om '330 siai tow iuo bjiid 's bbbtj 9b»t ''ci m> pcoai r^ 
TOBJBT)' osi Tte) oftcBtenip'Jj 3>;?5 o*3;m to irt b:j3>d oiip ttfi piwpss ihcn wks pi . li'in sen 'cj Mp »3 (n') :fi« inr tois 'ijiji n'l mjic wJ»3 i'5»b >c3i 
flVcin Knv; \n isfi ifris' i?fi i3f» 6>i lij Mi too ife) oicw ot6b3B iroi oisir 'Piif jsb cjsb S'iwd iji yen iw i ypj pnpi ic33)B ovjbb -wc ro3J va 

vjw )v PO ffii Bjpr TO rft 1^'5'y. •3 (irl :n cnt) . cfe-) niiJlptt? 

: p6i i3'ni3:CB n6 o'S'ifco 
]D . pen y>vt r»-)»i (3) 
ni e'er m5w ins piw 

J6 (35) : (3 f) 0«3i») pCBT3 

W9 bpj6 cnsn "jnii 
D3i 5» n»:ni onofeB n373 
if) "tuft cnpTi onbca c6 
. bscs (») : 03nB3n3 liisrn 
(n nnsfc-js) wso i»3 

. impi ujiann . ■hh\T Vn» 
ran 1«1P1 "t'Kl 


, , ifw »Bi3 «T7B Tft onnifii bsbj 

^!i7j^ rvm K33^y nuB'^i """w '"* ^^'t' ^f ^™ ""i 

t'f''! I >.y I "<* i*" I--** • , (p,) : -rfis mn r>v) vnn 

?pnK m : x^5in;'«4j'y ow ^bi to«b«3 .dbbj 

■)»B31 BDJB PW ftlB ■ nnnm 

^3 


I'm ') '1 .'3 

'ft -am 


i2'''?j; 'p »5»I 

ftifi 13 DJSBi "PT Vfl IWfts 
8t1 B'JlinS pT 13 D»38 siB'C 
ftSlStb O'BOJBBB '3 piOT "531 
O'BIDC rO' fiift lW5ft3 '3iSd rjJD' 
PIS b1» O >C» 7)7 Wftl T»P 
«3 IWiS 1)'P«B-)ft3 63 U'JiJD3 

•• ^ ! I •*•■ 'ft'3J WC D'sftl BJBB OIBBJ r-K mtv^ 'v\ h"Q 'n nniyi 
or !»« . rum rwm myt mko 
S50 im . rwm mn itapi 
B3Ti«a naioS . wipi 'n ico 
naSBHn nnsrsm . nrxi tm 
: ru«n nwi'i'; '>n . ira nrn 
SaS ()0MO ''01 nxnpa 't t(Ona 
rt* T* . in''Vfi3"' V^ nirtDa 
. njan nn'an onw hoho 
onar vSk "CHI nnxSn TT|T 

^" T : 

^is—^j; ]pn3 X^tlN IISTil? N3D"'7N"1 ft> VBP IJ'Jft Bf OvjBlfi PBflB 

Ti' I -TT' '=■■"= )B Bi» fiil OBiJft Oi;»1S13''B 

"t I • : '''fB CBP Ofil B'BPB 1J3> 

N;?1p3 «ri- p'.?P 'J«5 = D„m3B1 pi33 pin-J C'JJlBO 

: rpimp rPv^V topis'? ^ deb oft: B3 -jiBfii w ft'3}5 

« »^... U-, *.-.^«o »- OC ftlBOftJBftifi'B IBft B: 

j: nPi^in? ''53n{< «= :BjBB)B«B1'C')33.1«n3:,Bfi«? pnnrn. iJipB inscB . iJipB nrftfl tbb;! 
p wift iiDfiB I'fii ninfin tpbji 
riBa insetsKi . noio Tina 
•isfK Sj . -po wo -,S-iu n» 
k'ji . fnv Tiaja . 'nw laty 
TW iri* oSa '3 . 'niH iD'pan 
inu "pTi . fifrna lyi wBpoS 
'MH *D? "rwa . 'MM hhtS -DK ^3 « : inD*:;3 td^ im. iiScWr^^^rfrpp^na S ?ft"rB roiiVS^ipl? 
" n?K3-3 vn«3 r^-^v. laeti^p VD^« - -■^^:ii^^9^ «T?:z l^r,^^^^;^^^^;'^,; 

v,-: • ivATT r,„. ,T. n'sninsng^pinsw'.Kna cbj iBfti 5n3 oJiBB »jBp 

fni3ftlB1 ()1J13'fil pBTp TDftftWJ 
OiWB i3 J1B5B1 i3B Jb D'XBI )3B 
IftB RBT1 O'SlpnPI CiJI'is 1PB3D3 
15 lb JTO fft SpiJI DtES BSB1 BBCl isft ftiB T^ft ""ife WJ IPlfi VTC filB WJTJ "iJlBBI oiWB '53 60 IBliS . pfis I filB 6Plfi BBW P 'S BpT5l CCCB TBP PtBBi TOIIS PSii ft'B 

3'oe W301 nJBB M liJJi alls' piij bb pfta pms te ri3ni Jft'yiiXj bdi JftB pbt ftw bpUbi cdbbb bbbb '3 bjb 'b bAj 'pw pbib ftiB ftJs ii 31P ffc infti '» p p 
-■vw 1 1 1 1- I" '1 16 'J pfta \*v 1* "s wi» P >»8> T" 05> S"' ftM oTDm cpiTi HOC tJ opi>3 p*» cinji ori3>J wi owe ■sftBJ »'» . B3W3 synsM pn» nn'nn 

J)W BbB. : 03 7*8 

BipB ' P^B . iiBP' ift : 3 P*' 

3'B O'TpB . iiBD' pftD : TO '59C 

oipo . ion PB» : B** I'm I'JP 
: OiBB ipfia p"*:^ nti2tt: ,B:ePi , . «cpi , (f) : SJip i» . nuiipBB (fc) : ii'is '!» . *ib 

B>tB lIBiB . 1>f' : i'BB pE'ft ftw . 13'tBCBI 
VI . rpPI (P') : WB Cip«1 )3EB lIBiB . B'31 f ip' p . iilB : pvSt 1'5» BW3B )>iB : i': 
hi:: \i lBn3 :'rBB •)» ^■^^3 iJ . rb) (A3) : picB . jitb : (i ssif)) bp! .... 

■ ■ qcf »_ : m o*)ii) ibis pn3Ei ib3 Bftopo 'i3E piuft ftipj p . Tntmn : )>f? T-;' iB . B5T)ri : q'Jb BrfiBPI 1B3 
1>'PU3EB : PEIB 1"» . »T)C (P') : BCtJI 

■ ■ '"' "^nsD j^TpiBi :)3pi 11B-fi IIeJb . 13'P15B'Jft3 (5) . -PiBT : )3pr 

1»B B'JSl».W3 j'lte Tvn r* Pic6 obc wai wa ntenn wtj' '5c6 WBipsa i6 . 'tinlci 
f>i3i nnttBO nf)f9 swps I'soJ si wn . niuro (m) : cmfc sisf) i» 
. 35'*tjri : erno ic pipii "rcoi nunro o«C55 co ri3:ip»J ifcip ?rx)»i 
no6 TJci "jwoi rifc'pso co . riBsns i6i : nii'i ru-p TJirJ es'it 
enoi 53"»Bn ]5 . oj-jsnni (p) : e'»mc3 mcDs s'frmi lu'i nn io5o 
ICC . o'B lin : 0CB1 u'j'r sarsni u'ssi n"5wn' jcci sii' Mp onoM 

pfc U3t» '3 a'O P fci WC1 P'i' 3JC9i «3Cn n) Tin ttCOl unc T'' O^BlftC Dii' iip BBO ^rt» »3 . iip '3 (n') : C'»3 "53TO Jd31 '335 BBBT '» 

: f)T3i pnniro nomiooc infec . 'o "537 (p') : '01 o6p ■3t:63 '131 03n6 pfeo fc'pn 6ii "jnfejc i'3»3i ?5id d?3 o'jjics nft i5'ni53C» is'Jco 's uniro 
fcoi DP 'Jsi pBifiti '-jpc w« "3 lb . 131 oi» '3 (s) : W'p oRio p6 TOin ?c6i . ORun ocfti : oii» 'isi . 'pj : ens "3379 ios . i3i pppi 
P5i3p pnsoi wn3 0'?! . pnxi • 3'ifc5 PttBj nmsppooi piiwppD i33 ttirw fci y^i puwito i6 63 cc ■p'l poiIpo 1*37 sIp »33 P'nno 3»ifco 
: T»p PsJi o»5n occ puipis 1b cnipsa pnso pi . enms : pi5ip3 pPC' nj I'fci oii3 «? '3 Pipu'RO oc o'ppicc sipn ftioc peo i» s'iiipo 

OftURO "jniP R'3-3»31 97C0 •5P J» ^30 R'S^BS p60 ic ibc 076 "l^ 9370 . oicjl : '131 '0 Ofij ifclC ilJ 737 03 f)'350 i6 '0 7Cf)n . 03 737 (63) 
nnCR' 0'76C:S '3 73pO ifi 0':i700 R6 D33' »» l** . qOftn I'fcl : 71P 7lJpi lioi liWI 07C0 D'P OR'JCT OnSIP R'Cci 1377 7C6 75ipO '7n6» C«3ici»0 
Coi 1*6 3*61 nCC3 1C03 07i5' 6i niJrOI lP713a ices I'Joi JSI' fti 713»1 1PB3P3 1CDJ i'Joi i3V 6i rj . e3R iiOP' i6 (33) : OftUPB OipPB R6)i 
♦pi* PTI'l i'3C0C 0B3 nCBl 7nPl PftO 1»5p Rf) 036' WiP R6 R3CB0 . biORBO biOR' Rftf3 06 '3 (») : Ob6» RbPIR rfl OOb 6u' feb '3 lj63 ibORoj 
*)b) 28 0'i;B70 )B »7P0b »PP» 0CW9 llO '}fel 'PUB ♦TBIpbl '30lfcb TPP OPPO fcw »)6l •73bB "HP jfil 'o 'jfc 7C6 '0 i^n to /TDn^ ^^ 219 nli t'^if) i:»j 1*1 tin: ipsi I^st 'jJio cps bis ojcb e-rfi ')? es owi? p jia fiiss cniB i»5 y^ sirssi uin: jinpi yn p . one in W : '»»' f)f :'» fij'f si- in 
nnftc 5'f iJTOi ^^i^n s'j /iia »«» iici p oj 13 ''cd ssi 05<pnB pTi ttwj isi^ec V'r \mni 'isw fe^iR fine w; q'-i.w n tj; p'<i mni rrnsc? 5p i:w fcc; i»ii rSn 
oinn ojsb 151BC jr ■Jijifii pins 59r i»i6 fiio pi isni fiSft enci j'ft pnw )ft»»D' 'J'j 'r fcn irsfiy wiDi oinc jn ftip mft 'i'» 'jo fun nnm ?jiob nnft P3J cfno pn t'PO 
: WD^ rft oiic vtj BOTDD fi* OB B'JBW rjjnS ome ut osa mn is . 1i^ ?»■;» : pew mj no oi3 pwi) oift lipcnj pi isnic i»3 ifip oz ems dtb i'j »3fc unfti -jjt 
iJip s'wal OT;a iif i6 3nj WBOt jfite o»m eipn b«iob . ■jsiu pifi> . o'loa Is (o) : Tnfi pjooi w 3ir9 j* oiiAto o's:51 . 03 upeft 6; : fira Tfiua . sifi iw (n) 
•JBiS sJn ■OTjj Diftj pi pimn) 
lent ^ytti bi6; 9 istoo 'Joft 

B'ics nifi) w» iw o'J3s«i o'iaft VliyOZH T/^OtS iT*15n 
t>m m 3f»3i niBB si> 1*113 pi "t \ 1 -i^ 1 .i^'J 

B'B •531B B* 9 ISIB wfti o'»n jv^!? 'H'"? " 5 '"'''^JD? 'I!?'*!? 

?cBW3Di>pji6 BJTm 13-nw mft pT?y, n«15;i<^ "IKON -^ 
iJirn pi '3B 5» pi fii3Tm fiiJi 
6ii pns pin wiB')3 fi'3» 'Jnfii «^ rnvp^ *;?3S ^-JD, Qi't? Kpx fi'5C3 'i 
3n 13 iBBBBS pfio i3in pui N71 '•'nyT E'j^ '730 1!<'"iy 

Ofi 13 -JSIBS 1J3B' ni PIBISO ,._J.J».1\»_^ ''L .- ' ' , C 951B8 mnipB3 OJV) lOJI '33 
■5ai> Yli pft ■33W B** 'i3B \i'M 
fcifi O'DIT) O'Dlpr C'iDfi I'ftB 
WPB WDli OG ISIS lift B* M 

iJio rru ob 9 ajps >ip swBJ fiJi 


1 .'3 

filCDS '3 


q^l^ yiD npm ]n« nin^ n;; 

o '' '■'"^' . ^ ^1" *■ ^o V. iciJ pi p-jo I'a .ip5> : Boi'fio MniT?ii "iT'i v>^^^>y■n uKii««M 

'1 i-n i->3131 rt' 1B1B1 ISTO ^ ><? "W **rQn Ǥ1yP 

fi> o)B B'PBi own inifi 8710' jy> IS'^ ' : I'Ji ^m^tam '*"' '^ 

O'^OO is infijB OTO'3 G'ft 13» " '"■ '• ■ ^'^Vi^'> _ . 

i3iBiTO5«03TOiD'«s9qi»n'ui p.iT. 1110 ^n^? D7B^n' 'c' 'ivj 3 rn:''i v^xnin^'^fi n^T ni!?«i 

3BlfilD1''l 11B3'3 6lB»'J3 0B53 ,-i» 4-,_, " _.-J. ' '"J = o'^'' " "= »-'" '»'' '". '" »" 'l ""=1" 

infijs niM 03 B'vp) O'JB »3B ]/?^nTin» n'^n sjnp.riri -• 

riBinSI B.P33B D'33ft 'ij . B'iji T^^^ I? •*' * ^ ^l V^D IT^^ '1 o'jpB BBB . o'jp 11BB :'iDTB3B 'pjjjnNTiKin* ian''*'iD'''?n"i 

'B (»') : pniT WP »'P1 B11JB1 1 ' ' '■ * ■ ^ : • : • - : 

1PS1B yy . pft» nn pi Bjno b'6? 7j?. nj'^Pl'l iTOV *♦ DlC 10 

nim ^Ji'iK n^nn no naiipp nm: i^nsn nn^K np-?); •» 
■7j;jniT -ib}^^;_'n>': nnj; pap p^m i» . cnoo to (p) 
. "jsin nife) id : c"3?a 
'i ni(j> nn3i»3C o'cn 013 
o'isn) o'?i6 nife) |3i 00 
cup oi6> irrsi pi (» 
pi 0'} vci • liw : 0^ oc) 

. iJ'i 1D» . Cb 1775 : ?P53 

■)5» ftl cijc D»i3ni c'cnn 
w ia»p75 niJjn 07id'j c'6 

D'C»D P7D li» B"3» n7'p8 
137^ t»71 I'O C13C O'PCI 
6'7P»»33 ?513Cn 0»D3 7C1 

: ?i'a3 'p»> 1113)5 jiscnoi i*) 
'» (6') : jni37 . o'bi (') 

f)'335 »»1 nfif 1'3'C . P3D? 
. OTJ'l : rift '0 'D "537 "Kb 
p6a ?736 8» Jb 7»J« '131 

: Ota wjiniDS J3 631 

■» 3C» . 55»i (t) 
66-3 IBS oiftBOl 031BPB TJ' fi'3381 
IBftn (3') : '0 tB li BTBftSB 

fiii 618 6<BB3 tt .0B'3ei . 'o 1QSM 31 .^^ji' n^nvii-tf^-« 

. wl'1 (3') : 6-0 D'iissa ^^ -J 0, ?^P«^|15f) 

OHBi : oisBi wuBTB . PiTX 'jniN JT* 1p3!2^ n ■?!? '' 

tfm P1360 BB3 li'jw . BPnft ■ = ■ . " r r : . >-- • 1.- T >V OPJJ^, 63 BO 017381 OPlfi B<T31S BPISfi 1~5|-'- ^<7J ]1n\01j!5^ T'^'^'T pnno BO pisftsi oo'infi p 

. 'i'Sfin . pi (t) : TOSB O'SBTO 01)133 'final ''Di 'j d'SjS : noio n'r' 

^,mT n6x-rl3 p^^'t :''Dhi3K 

B03 <T : - T I , I "T ^iT -: . riKt rw p'l nann »'>«n 'a 
. opTi 1133 rhx p'l can 'o 
irw : rij3 n'la 'atj? "jy pi 
: DannB''Hn 'o . 'S 'a "m 
''01 HiBoa Koyua 't iai« na 
nnfti ipco c6in 6wB B' 03 BIT XOV W UTiV Tl'n M^M ^ -_... 

I'BIS 3n3 '3 e6t ft.p3 p'si ^ "' ^ i l?'^ "=^ ^^-: =»»''' n1X3S 

. 'ipi5'Boi{iB) : IPSO Bfn» inift Dp]1J'p.2'NirT;i3 "nOpn "^ ^^' 

03(n3)^^B3n.BP* 'PliSTS . ^^^ ',^^^ -^^-Jj 


na« n3 po^s . BTjoB is priM ni-Ain 

: onp P3B 13 

. B'ftO '» : (so P')»P) . 0B03 TBI 
: OB B'3 fie 0'373 


onix 

IT 

inrm2fiD •m nTOD 103 WT 1B3 oii' ms .«3i (e) : (i' fi's), ifrji f 3 rwe in; objbo i»3s .-jpEft (n, 
11B0 osiBO cipn o'nBB3 .isin : (33 o'tw} Ki r*)3 in3 -inn i'3b . pifc : P 01ns, 

■3UT1 in 1'3B .0'33i (') : 0BBB1 B'i ')B . lPi3 : (f f>'Z) ISIM ?390 jflj? pi 131)3, W3 ra' . o'3P : (i 3'o7),icip iisni i«3 inB . iisb . , „,„, ..„ „„ ,. ,, - 

0> ,3i'ft)o«3fi miB__xfi 53 ;3*i];)S^ jnp_c_ (3') :?»)3BiB'5 iwin .opS3 (ft') 'B .BBTB : -JB 3CB 05 . 03Bi (T) : (3 iVi) "SSIB lIBi ?-)B 1B3 i3-)B WS 
BTlJ'EOI : -SB 3BB OB ftlBI b63 PU'PO fs oinsj 

,.... ,;i 131B> 

(fti P'C^-fl) BfB i30 IS W5 

onni nmi o'56»» o»7a3 cpp» 713031 vm 77P»i iS 6*6 liftsi 3'3D» nni6 
qo30 1773 . cnjnsi CS715 (1) : '? rfe W37i» Dai dij amn? '3 'pi6 
fi'3f) 13 air) ofi fc'a a3ipa qosa pnsii rca Toai 7133 imft cmiSs 
c6 i'7 . '131 accft 76 '3 : ii»a 'J'd oa» 7»Daii p7»i nrsnio oa'ip 
C17? B» nrai a»a o'i67i «np n7» a»a ftia jips cupiw nrai en'sfi 
cjicJ dim . 061C5 ppc T" (0 J I""* =?»» "fie pni l'»a oa» p7»i d«7ip»'3 od7J6 pii oa'io '13071 •»» ptp ana fcla a"i3 casp acr6 oft 
37f(» o'c i3i 37P31 iap7 OP oiic 73T i'D3 '3 aB7» 737» 7nf) i3 . 737 amjj : Pcpa '5n ins pimni o«j7ia 7'ai3 '3 ncpa 7r' i» Tpnja Toi 
c'76 irn5 6i 7c6 c'7aa ]37in ic . c'7aa i» (p) : i3i 7c6 njs '3i . 'U3o6 : can c7Dai 03 D'JCfi fti ai63 o'ccnio nsi . aift ipa (n) : i'i» 
oiic 3163 '3 ajpT) iip p»H tti Bc 731P c'6 I'fti an»c 1CPJ '3 aj'p c'76 737»3 756 o'cna 'iaft i37in ip . 737» nite Jpi :aii7 '33 iip 
coi i3i' annc a^» 7c63i obfmi o'P7n ni?i»6 'n7Di nn'c if)5)3« cc '3 csjft oip»3 i33C' nipipa 317 '3 oai uiai onipnn itd . isJa ittj : inJp 
pi (6') : niij3 i3i' oii3 '3 . 3CT 'isn : o«336 'ij]'3 iisci 0377 '3 oni 7t7n vai 0'j36 'i; vo'io'nsa i5n>' '3 . D'iji(') : y*a onp' ninasai 
annc accsi p6a 0736 on 713P3 inp7n 7'j'i . a7'j'i : fi'3}a 61a 13 737 'a 7d6 cfco '»i Jn . 737 7c6i : 'isi a736 an in ap»i 7in(te . rifct r« 
"Kb i» 61a 7p'pac 7)36 i)35P3 Dipna . '? 7)36'i (3') : rfcf w c?3 'n i'6 7nift3i p7iDa 7373 np'sa 737a io» J'7 anc 731P 'n 'i3n 737B3 
Tnnn a3C 7i6»a a'a a7iD3 ipcp ojj '3 a'nii5n o"pi a7ina 1773 isi? fiii c'737a i33 'iip3 wnc fii pii a7ina d6 nni 6ic i'7 'isi ^71!! nft orp 
Dii'37a 7c6 . onoft onni 7c6 . Tnm 067 oaic an . coi ri7'7C (j') : 031133 pfia a736i o'pcca aift isi 163 as ipop- 6Jc -jisps isft 3pini cmft 
: oris* a o»o o; oiipp 17^ tt 7pft Binij3»3 onift 7rpft . o-nifpai (ip) : ni3ic nni oa'ic 606 in . 'isi oVsfin »}3a (t) • onsft -JK^Wt'-rtS, '^ to n n^Di'' pTJ 219 
vt 1* oft Jb» pi ■»* •■»>» I* *i4' (») •' "• w» 1» « cnrfi •mwj 'iji firns ■)» >i)i dIew p-cft ojire o!en« •»*» ftwj 't xpm ifra< tjbJ ije?!: i»j» 5» 
Biss pftfB oiic eoi B'S' fii ■5JSW vim cws esniJ »5 e-cp cftJni sfticT fi<8i 'ito 'ipi ts>j '>» p oj isftc iw ns? oirn o*b toJ^i tobb i» n*DT> ec iy> (jtn eft ■»>» 
up) 'w s^sn 1:1 ';J3 '!»» "pi >)f 1 013 ib <!:?)■) o'O'c v" '» • o'n tft-j ip' is (js) : iwrss ibw 6"3) ibw irfi p"i pfiwj . psnfi : nw Sfts •»:« op'rs iin rft "Si 
ti 'T3BB »hn inf) i«i3 C115C5 5f WSJ pi pirsil p> nf> »ift -pv -jcft pi rjji;? iiD> pT p «J"C' tt ofti w) >KD3 5BS3 Pit) onnji; 'B .iBB p3 v^in p6 -poe' ^te WW 
pfi r» 9*3' 6Jb P>w »*s P« bto> '*»« fi'3» 3d6i oJ'to oc O'^'c ct* 'tjwJ pJo 'P3p . ijtoj B'n3i6 pJa 'jju* <» (6) : o>i»eo bps li'fs ftw no '33s sew ni3»3D 

P35»:Bri)3Rift35i3r fti o ifno' 

BCD fe3 n5?D .TsiXJl'ft _-^L°. ■ : .^= ■ = , N"""-* **=." . 
'■35 'Dpi 7)3jj 'J» IJifnti 1»3 
1'5 fcj '31 mils (0» l»pl' 

nj» o'p>i5 o'Cjfe e?i 
: cs'sn )3'P'i ncii 
fe»"3P6Jc5'6 nfeio'? . ron6 
. 01JO t5"55p (6) : mJs 
. OTTM (3) : o'iji3 nroj? 
ncpa WJ3J03 IcB 91 iici 
6'prJ3':6 ''0 ncpi Tn PO'i 

?W6 V5'"'' C'ij-33) f»i3 

6'3}0i osm onifj fc-jip isi 
•)pc Pcpi raici i'cno 

.3pr3,pp 0) :oT3P -t^-: >nt<ni«*' inyr7« npa 

: 03-37 nfi wrJ mm w rjj["lQ tJ^"'X 3 X nin^-D«i ^I^TT 
r3cv pc3 . DDis TD3 •:)s;3-| j;-|-?3T ipj;^ ^"ipj; nK" 73 

«tei TfiT wire DP^Mi n!2KirnnMn>*i2tt*^NTi:p,T 

^ i<3C3 . anws : 'P16 dpt 

. 0D1^i '350 (0 

Dn'^f5D312D-nK'lp'lTla:D''i:3w-)i^^^^^ ^»QT t,nj5 »^n 'P16 I •••v.v V - jT : J : • rt" -; J /, J .'3 

■137 f» in . •»» P3 '5D» .-inip's HDID'HlnS ?in3ty nt K?: mj^H 6'3 'i 

iM3 >5in mn at : • I j : i. 1 : : • 1 : • r''":!- yBf'3 


B»03 'B 
fi3CD3 oinr 'py.7 Nnp*;5 m piap'.^ 
N^'p: NnVp.3 '^ir^ pn 

__.._. _ lin^;}^'^ 'is\'?« p^pp 

i"7?niOT!' P7PP^^'5^3]Vin;3y>v. wnpc^^nF)^;^ n^;i3 r^n^^jiyp ^^P^i< -ipt^ rp^ri? 

•ith c'pmn pto nso rs npp5 iip »»ic '36 lifisi scus "333 lifo '>'»5 

16 '1353 >»'c:oi HP W'Dia cnni oirjo IiP3l vife liiono 6i vb ct»ii 
■33P ^ss '3 bui nnfcr)j3 6'W oncri w6 d'd5» , ■3>5p isp (3) : "335 
:?3m»»ninw3 tb ii i»foi In upcd ftirnci rp' l»"i' "'35' "'^i" 
•3ncio . '^7? ; '>fc oj 'n-33C? f)i3i oTnpo ni'jpiica ic . isc i» (63) 
13 mftpii nJ 7PiJ3 |'6 '3' • ""i" r^ '"J*' (3') ■ '^''^ ^^ iwpnsi nftn 
hi piTBi sfiiDW jDi6 rc7i frcn oc I'fe '31 '350 oip» f)i? cc Wo "in? 
cnnioi 0T33n coi \'b '3) mJci 03in ot3 J'6 '31 i-3 •»» nj nftc^w 

ip ai'ii OCT' 0313 16 'D"oi opm P3W ■)!?» O'o '5'Pi '33 'p f)i» 'c63 o'oi 'fiiio . IP' 'p (js) : 07f» n6 lp3i 3pidJ on'mo fei 3'6 »n»i •p"'? 
. nSp : 337»oiiiD ifi 0P6n n3ii 'PP p6 3np 'R"o tti . 03ip6i : o"3ife 'siini iiin oip» -ssipj ni'oi '3i5i 'i iP' ♦» . ")37P3 '>»» •» (6) ^1 : 'j» n3 'iJp 
3n6 rcpi oi'cpoc 'oii "Jpc ■)37i tt'pro ORife pcp3 r«ioc in3 pmnn ceb jnoi ncpi ooi ft'w ojicJ r6 b'pd . ow (3) : cijo o'C36 n5Bp 
?t:cp o'fc})' '3 . '131 OPiP '3 •. ojipfi PiCPi or pmn ;ppi oppi 1* 0P5p ip o'33jnn irtpnc ro . pto toj 03i»6i 6ii : ncp3 iow? ?3i7o iwi 
3ipp :n6 01c Jp . p6 i3 Jpi :i33i npon piijs isi ?ro ot o»inc3 vo .n»co (j) : o:in6 Ricpii •ni6RP7i 3i o'3Pij 05'fri p'>b ot^p ifc BPfe 
CTnjpn '3 Tpc 337!i cjici R6 ii'«o • nni ^ wp^3 rcini iPTO cf) is . C'Si (7 > : wm ip mi'3T •537n . lio' i'37 : vpfi iin 1377 riipm z^i>> . 3po> 
■jniS 28 pcpp oP7no i'7 . 0P70 -[m ir3c (0) : »}'i» y-'o fti?i iC» .-up ?370 '3 0377 nimi i»j"r> lifrj . i6ij ?>P3 : 0*1 : J67C'7 6Rn33 '31R D7p 

i»3 TCP . osici cine IP (0 

]31 C ^ C»3l») P1DC 30» 

:'P'7D (opcio) CDC pcnci 
?p'pc 'b fcj'inftftsc'i f»i3 

pi »»i3 P^p370 C»» 
"7 VO "R 131 OnSP 1730 

: '01PC31 ^t) . 07p3i : finn 

^p rrwnai . bwutdi dcis 'mt 'a 
'•01 '3 »"ipai : anm rw imas 
.irarv nn wi^ai . uth nv 
1 B'prnPB' 

IBJB'CI Rfift UEDB IBCSI 0)iri) 
. ifiji B»3 ift 983B '3 : B'p;i»9 
BC»»B O'ftSl' BliSBS i» ICCi S' 
B?'B' is '3 i"3 1)3 oani »3 
BPBI Or3 ?R» BVB1S »3 BBJBJ 
5BB D3l ift DP) (ii Bf i3J1 Bf3 

5» imDl BM '» pfi p»3i pn6 

PS3i O'fiji' Bf 3'lft P»3» C3WB 
1»X3 If B)5 Syii 16 30* 3m!» 
i3 B»1 B33ft3 V) JipiO If OJSt 
BB'IBBB 31Ci e3i MP) fii Of 

TBCiBB* (i) ; 'opA rinii b'»3b 

0B3SB1 P>»3P0 pj» . 3p»' >!,■)» 

]"'ao jp»>i b'bm Of 'Sjipsn »3 

33 OB 3p»' 305 iW nji fi'K3 
. E'fti (7) : npBl ft'lC3 fiBB EJ 
b6«3PB P36»pi 7"Bi0 E« .1>0B' 

li'jiB . Dwi nc) : pacoo '»» 

. ifti) 0«W : 337B 7Wi ft3B IBJ 

is 631 iw o:vB PicBJi pnspsi 

. 103B (0) : pfiio 0<5lfio p7 
V3B i'BV BB P3P» ifiO 1t£ 
OBTB BB 1W3 3nli3 0B3B 11P3 
. 0B3B3 : r^h 03'BBi i31P ftiC 
P»7i 1»ft»B 7a 0»3»» li7J p i3 
0B30 0337 nwi i;31' fii ipifi 
3BU1 IIOPE'JS P03 pJP' R"'1 
. BB315 <J)B . pi ()) : 710853 
nfti' 06 Bft36 OO'is ft'3fiE P135J 
')BB 30M qo3 U1B' Ofi l6 O'3'O 

B3 ';b8 OBsfi t6 '3 : onJo 

BB3}fi fiic BB»fi I'fi '3 . 'BB 
6iB i3lfi fii IBS 03 fi'X '»B 
001 CDB33 BO'Jn I'fi '3 Bt35fi 
1'JBfi J»»'fi P"!'! 'BB B'fi3p 
I» : 7 ri)» . '3Sr pm nnWi 

B7PB . 1337n 
» W10 . B)«i TTBi : 33 3BC 
PIB i f)in .PWE JT> : JBIJTOJ' 
; 15 p"*!; m^2;D filOl p31PpO')nBB3 33f1BO qPJ filO . 158 (33) :Of'nfi pS .'SBpfPO :(7 i'Bi) B'JOJO 
')30 1B3 0ftlD3 I'JB . Bjnfi : (ft) ispi) 03tft3Bi '3j IPp pi OfilDlJ 7nVB filOl ji'ft cpC 
B>337)'131 033i O'OI IP' 'B 131 iftlio 1B3 D")B . )0' 'B (a) : (ji l»rl) OSnfi Oi 0>BB 

: »miB i3'Eni fi'o (fi p'eb33) ibi6 ii3)Pi '> 'iin i» .'iin rp ;i'b» .3ipB : fo 
.13371(3) :(3 iftr) 03J» ifiip pi pJi3p . P3iB : P3ifi ';iio . O'p-^ift : pii Dip».]iiB (ft) 

131 Pl'BI OipBl'JB .3pB' 3V» (j) : pin3Bi pn'i 3B'0 IRPbS PSpO is ij33 ■1137i p73 
. HBi : (fi B'BBIE) '3 PiPO 0)0 1B3 )BJ l')B . liPB' (7) : (8 O'BE') 313'ni 3ipBB O'O! 
IBS OB'J< l')B . ifti) : Oipal P1» 'is . OIUO : (3 )'B>) 337B 78i 03B 1B3 iXlOO )»)B 

i»3 TBB . cms (f) : 0)<03 'iB .0'n)D3i : pipr 1')b . bc3i5 (i) : (3 inpj) J3i3 wiji 

7?Bfi : 33nB 'in .133fi :(' ft"B)pir)B30f tap pn ( n r\'t^y itth 217 TB 0)5' issTOw fiiw Jpo i'>jB »«•> ftJf ft'w i's^' T"" «"oft p)«, ftift »»« iw : os'Jc n3»i o'pw e?i 'nn) '3 is oDi yon nM is . cn3»' o?i 

cij-JT Drift) prreo Tps oa '3 e'Jw 'w i>S isfi wftro ofir ftii jd« o'3>» i65n' fti! p„j, p, , cf>T '» : o'bfti o'»n OS 3C) . oc cnsi . OD WD} (T) 

?;«^t)S;S,"So.Tn,T»;V^^^ :vTn. n,c'P» .VD,D n.n, (r.) : v.wD 0.6 ^'' «''''= f-J .f 'J2' nJ 

ewOToraP' o*» ori'ifio oi>pfi«ow ra»«onm6 ne wstpnto jn coJ tps on 15'5»1 vp» pnc» wioJ . n'36 wioiB : p37 6iJ»i win i» . snnpn 

•3»» ppm i3Wl 'JPpm 131 001) 0'ft-5p3 C'DIP "Jt* cipw 

•jiM' '>3 oon W»P tiBJ infti"" ^ ° "•"-' """" "«•'•'« «"'■>'> iw 0151033 liens «i»3i pv»33 lOri DlW^I Ip""*!? nnp7 

OCT 1CTC 01)151 i>«f"»n''"'''^ '-'r 'Vii^^l ^4V'-l-t^\ ^-^V "*'" IJ-: v^: >••!- o '^ '" ooi I'fc 

yi r* '>nf> PDiii 13^5 w' "pfi 

fJJB OBI 15X 131510 OOTJ V>B 

i>FBii:Biicorift5iOTJi!iiftci 115-p mi K?:];."? TiVQ'n 'J? « 

5C9 PP'DOB P1153 OP .Cn IJ • " •' ' . 

ftsprfii 

piDCOl 
Dip ;;^ ':58 U'r' 'rn? ^'? taj^-ift-^^wj |t,j2,b :nnj;n n:m nsno n;?? .pi,,j; .pvisn (no : cni 

J'n'j JlK^i"! J^Ti^rT^S ntyy"! V^'^at? 'is poftnfci ?J'i36 'n->»6 

y»', i^u^ii Ty HNi^Di^pN i':'2j<;i ;;J„„' i';,i„; ,,6,3, 

cfti,»»->P3«'>«i5ii5Apiej li.T?^„pp^ •mn^'og^^O D^^nj uj^ruyu jjh r^^/ "J ,pp ^„,j. ,,,> ^^ .^j^p, 

tSi)riftrri3VoX f^^TO 7P.P ]ino.' ^7rvK'Dm')m*:it27n7nn':7xn^^ o»ii o'pn-,»r63 pi»ji 

ftio: 01V.0 uj'fti 3« rftV^ft'" A\;„,lul IJi iZ. ^V!^" " P^^^^^ ♦HF: °'>? R?V? I3c(3):wi65n'vi6i3i0' 

pin'be iruii p'm i)Pift orjwMi ^o„« ..^g ,-,„ j.,^ „- ,' Dpn~0 flNa ^Sj/ flS ny W o,?, ifej., ^"ijd wi -j-Jps :v.— :i- I -'AT iJf <'^ J ^ '^ 

owoiipppDCor'sniioin'i^fi nT"?!? »n^X «Dnj'fl"l WH »■•'- „' ■•■^" ,' » '•" ° ^t^ hs tpn tpn . ior i\nm tpn 

D100 i» isft)!: 1153 onnci mioJj ' " -•. I;' ^ "■• " 1 ^!,\, fipnspfi 'sj ^jrCTHn HlSti^ ^Cmp ^PilZUH wio'i '-oi 'j nnto :.•» -jjo 

: lonsjBUJice )po P'l nsj B'Bi NH »' S 'VfJ? K'^';i^ lCt{ ion 'i ♦ • :1 it-v-Iv ' t? - ••.-!» • :a- : t wBr^i . rwi'^oi f-w iS3k<i 

icnT .033 nten i»o '3 (p) ,„„- «*nK^55 nmv iri :nHi'?oir-««n'n'! . ntti'roi fw 

IIMJS J133 13)5 fofi fiO WIS-SRS *^>'- 1 ''iT'T * "- :* '^H "» '«■> »'>• ™«"«'5 '"loe ''' 

tenir'i'P'>ii"»'j;nrw5riwp n?iK to^^i Np»m Kjnjsjp 

ra> '>» 'Pift ownno o'Wi sv,if> . o* "jmwS j»k o'jan . kbii 

ito'S Pfppoi 531ft ftl» 00) inift :» P"^® •»n"r"' nfw«"''«i matS ii? iwjn '3i . riv 

??in"^ ^" ?"' )3ift "'w'^w )» pmpo) o5ific iwte pji 'to 'pmno fii333 inft w)3i5 tor ;omn wii:" ow pw JJ*' »';>'>'» =b j^"^ 1^ =!,3^\ ^^n, • ^ o«n'jM 

TOB 0^■»15 .O'pmBpftB m» P3 PDIB )ip 030 (d) :')8 IBfti ISfl ') IBBBi ft)l On'Tm ')ft= ^^' ^"^J^ ^^^''^IJL^^^ ^^ l^l ^^ « ^''= v""" '^ '"l^' 

^3ifto03 0i)B' Tftili'53C'l)mp'53 1P3'3D '0 ifto i3')i> fi3' Tft P oft 03 rft wi« ='' J'5> '* °v" ??"'„^\*;C™^n «^^^^^ JVH1 K3«3n niSitj nr» . m^HJ 

015) q'ifto . '«a : nPB3 o'bo ovptb , w) )ft ')303 ini) o5n is) 1)353 do')'3B3 'Jiowo ooi ii<3 ipro3 iSso) i3=m 1* w w. s™ 03«» _ j,,„^^„ ^^j,, .,p^ i,^ ,3 ,^p^, 

OPBW 31P3I: 1B3 1i5pO ft33n»= <n6l'pni530 i3BB13 016 SC11B IBf filO Tjp .1*1 130 (3) :™"';»;'VZ «ltfi ^lOM, «1 1^3 

ftw ib6b 610 ."JjB >» Cfi3) : "SS13 ft)i 033 »:io) i33:nB owo ms ini)3 )3» pi of imfii ri» »"»' ""B °^ TP' !»' P' ^'^P' www • . ■».•'«• J 1.^ I.^- . 

:nHi'50ifn«n'n'! . ntti'roi fw 
j<K jma n'H rw'ipa I'pioe 1"' 
nyiBDpi''Di pioe mrtoa p* 
riKY '31 . viay bai Kin nS'i 
K'n nsn . pnsn ya nn jnan 
'T t'H 1133S1 . n'50»3 noiS 
ri« r* '3 KT1 . in*ni -ipa 
'1 

•DJ? p'':^ nns^D in mi2«2 OTi 63 06 TOi3' -JCfi Oi3lCn5 T5T3 03Pin "537 IBP vifo D'niSO. W'fi 

• p-jisps iB)3' f)i 0J1 ospin? 1CP i"5 . 'oi 613 0) : ?-)p»3 ?3»m -531 

liD' ]3i : C'»3 ■5310 iD31 OB'iS 6'0 OH 0'P71' 03'6 . '»1 oisOl 

'. omipp np3 : o'yifco "p o'iouo is lic n»3 lio' 000 d'j?3?i o'ft'33? 
: o»o w iiC3' rft i3-))n? i»t3 6101 oon »"30oi ojiip oo'ip -juifcc nr3 
6iiD» ')i'63 . 1033 D'33P j'fi : oiipo p onii ?i36 . oo'Dft qofe 0') 
o'ipo 01 .i35 oicoi : 05ftn '5i'63 . 03ftn3 : 131 inv 6i in o'sjp ifcc 
■)C6 o'3'i6 03i i'»i6 . 0O3P' ooi infti : o» o'.ftc ■jftc f>i i"5 icns* 
nnc? '3CV nnf)' 3m6o 6i3ic3 . i3i on is (t) : oiipo t» 5"'^ "S"' 

,.6, ttwftnnso '0 '3 ontsfc, oims: o'Oj n53no ^S3 w .370 3np i36 knifes . =c oo-73i : 630 3-if)o t3 o'^°»' "'''^ "'f f 'l'^' ""f '%5» 
0^5 Co) : 6» ii»33i 'oi nftpnnn03'3 03D ip 6ii nnp^w «i I'sooipno i-) .n 3CPn o-pdojo en M16 opco 610 JP • ^ '^■'" ™ Jg 
t4 ii33 0Jp3 113 3.160 O'O- TO3 . Jin (us) : 1PII onP3 63 0301 6Pi» npi IIP' . fto^n opi : oiico 63' 6 '3 3» O'Oi 6i wiri'^; ^ ; =jic 
• 03 0'3CV0i TP i3 1136' TP : OOP o6i» T360C O'i3io . oftiini : Vf>v i3 ocpi V.13J iip nmon . niio5» iip» : vpio mm ppcj o-o' )6-5B 
■ ";'U 0^0 : 0. «ini o's'i cn3i3 3. 60 ^6 niJii ton 6i in 0306 iso' 00, Boi ooi i'Pin r^ ^n6 o'Pi o'BW 003 0^:6 033 nsn (.•; 
" " ;V n?i» 6io oio^T tt 7b y-> .iv wo CpO : 'n '3i.iP'? i3i6 6i i36 03 T»n6 isi pro ip pfpn6 'n.n6 06 i-3 1B3 0P13 rj" • "»'" •''"" W •^^™' 1" """ r"> • ^'s' • (* 5'^°") ^"^ f2 

• {C3 D'13l) 03»)l Bfil 01» B113 pi IB 3BB 03 . b6i : (ft) JBp)) 03W3 IBIP )n 

Mto )bo . Pin3 (rr) : onni opd3 On . op»3 : fi'03 fi'o o»io6idi ')b . odib (to) 
)h in3 )n3 )ip PBTO x>)o . pi)o5n : (c') 3i'ft) OB'S iin3 -no pi qfto '3p3 oo n'n3» 
in3 O0C01 '111 r» • nie" ('') -Pf"" "'''ft 1'c)b . ii'3ft :(3 )'»)) i)o5' looi psft 

TB' oft pi 03'B3 11B)» . 13S31 : »1 EPS J'B . 0'31»D5 : (3) 01131) 03 R)5ft Pin53 pi 
')» .11 : (' 31'ft)C!3n 03')3fil in3 PlptnPO J'3» . '0'3i)3B (P') : (' p)op) EP) ft)3 BR30 
pi DBS') 0'3ftr3 PR'BBPB fi'o . Jip rjrtS On . 3)3 (3) : pp»5 . P»1B(13') : 1)1.11 onB 

nil B»B 153 Tcmi pnpB pv . 'Piip : jiisb )ib)b . 'P1333 (fi3) : (c ')Bn) i'p3 3)33 

D'3030 WB31 153 )l3)31 pOBP . OBB : (3 )ftli) llip nin n n't^'T t:nr\ 216 pinpsi »3 "pi j«ai mr \k) opiJ"»j jtoi . orJr»> >b pis : I'Ss oti» l^ft nl» w ;»? ftw <o tmo )mi .tta ei> Tf> '■ pto" t»>5 pw P i»3 "'csi 3TO . p : ft> 
ei (f) irBTp 'iji T'Sfi psr* Sfto yafm vjcps oj'w imi' onnitij vi\',ni qcic >n) ins ftwc soio ■"* 'S^no '"J" 9»ni»3 qoin Ofs nssi opJdbj ooci o'siw dJs ctb 
ow 'b MCI) pft wr w >ss oo) cv 'bdi vi» ihj: ?bi cjbjjj d'^wci jic? ifi jippoii ptjo in rnipsl o»t ool p osi n't itoto kj isc ooi pfic mows iJ'Dft . otdd 
w TW1 I'isj cijft •5i»m w)i{i •)» »T WBC' inftc "pi' »f "'»■'" oo5 infti m irft in oron ]« d linsn sni b-iipb iw opw u'ojsn sn xib nsci oj isss ,« R»ii bs3 
TB) T" Biwj rntfji Piinj ispc to vto S3u ftwc 0'b:3 i»ft "pti opj o'Crn otdh infic as o'bww O'Jbj "jsto) owsjo o'hins sws P)3pn ft'Bc 'ci d'»:» irn srcn 

wi psni ojw» OTonsi o<nc3 
: •» , . _ . , rp' '»'" ■'"ft oil""" I'""?' "J?' 


nonxnoa 1 


"Clip cn5n» . o'ftpini 

:f»j3 riw6 . SP1C : .»b ,^^,Qn--D3't t ni2n':'i33 qiai2^ »8 . ipci 039 \3b (d) 

ow6ni 033 "jpci e3P»30 
"jpc PS PCB : oip) ip 

W3W (P) : 036'35 . onoTO 

new o»i osnins . o'psd 
nnsm wfin '5 '"3373 030 
»3 . WT1 (fe') : ooJ 5D 
pro . «?30 (3') 125? nfer^ ^bs^"? 'nan p« ynx 
^okcni.T-nmnmnnDT'n inn 

TT ^T : p- : • <••• „A"T-- t - 

-n« ]nK p"? ' : nni n» narm 'DD'3 
If' -73; ^aj?_-n3 nag ~n« isn;.\ «' 
pKi Di'ju^ I Dl^9 nbN': nip: ■3Cm '»0'3 i'mn'3 
■»mni 

i'Bl'J 


ccSB D'JSn '»»! aj5)» sjrp ftii 

rt» ihjl 15t oft i3C3 ISKTB '0 

:i3p»mo> o'Sn os'fti esi CBVoft 
pft nn3 13 oj . iiaji D'oi iipt 

I«f31 Srr tBf3 infi Cip«3 Wft3 PS 
PHPB5 'Di lS» »11' OipB3 IPft 

i;93»i ipn pnniBi o'3»pi pwipco 

mv STOP . WB p ftil WDC ftil 

»»c ftip: OBii 833l an it i'n 

S'pnsn OB PtTOP OEIBC BTDD 

b"'i o?1 Bpinni; RUirns inib 
njiT . •Jipi : ft'3U'5 oi v""pc ft'?c 

ft5») pi l"l'3 'ipi I'llS 3'P3 D1D1 
P "JUS 0^03 1''13 npi 1'1'3 31R3 
IJ'plSI '■)3131 ft'33iS1 I'M ti5B5f) 
''Bl ftiJIlS '3 nti C'pi !!'•) op j"f 

. ■)u»i : r'uis B"nnj i*f ''n 

W'PWT '■53T31 ftpWDl 1P31' OrP '0 6i CO OJ : ooi 60D OP'isi 
cc^spn e3'6 . icu» 
3^ nri o'CTS c?'c»n3 
. cc'Df) qiDfi (J") : 3ici 

is <p6 «lWf) TO3 0"i3 'J 

: (6 0'3d5) oOTta '3D ic» 
•jpr 6i . \va o'33» 1'6 

c»3 'i . i33 ?iP3i : w ^^j; nayin 

9ifo (ii 5'PC') wfcM =!J7T, ^<? D2|n] i^Arxp ti^i3"aa 
Dn"ij:s ng3 Disan i^'b: is:* 

V." • -: ^ I > T > qiTg : >- t v. : it • J . p?inr«p/;3Np;ri93NCi 
]fi^p5':]in7n*:!«np?in5 cfitinf qiBB ftio »"'i h"mm ("sb 

pBi»E3 Olft '33 pels PTOBBPlJn 

nnftpos'fi (p) :f"»i3 c'"jipi6 

UBI P«i5'RB PW3R3 . «P)ft 0'»3R 

:b31ps fi'o vHih ibiIs wpft 'b pup 

'b PTIP oft .P» KB ipcb pft 
BPlfi 1B"pp fti oft iiBlP SB 03pft ••3 
J- J infci (6 oc) O'bp ni3i3 

'n ipn niripa 
•330 "rat rio 
ir'svi . injn 
. nrm rmrva 
ni-n pi . 

inn 1? mV-.'D K3 DTDH B"J« 

'iin oyaT ar h*? mn lain 
. la'm irn K'asn yoei K"Ba 
lar ™« 1HB1"! '"01 'n BiS«f pm 
na "lar ru* lei'i nam . "05 
"aj . wyes' min Sip . isp 
'j H1DH : trai 15' . 'wir' 
. 'n Dwj DB'On iioK ''01 Tom llnf1?pn r;:P"i«?11'1^!?'^ ^'. S^,i BPin- SIPSi DIBiipB BDBD '« 

TV"! SITT ID ^"18 rniT? oiccB o'lC'D ipB pi ipift bbb 

>>.. V >'.^ !>* ..^ I ' ' opft lifts nnft laojRj bpw t3PS 

nSOpilDD'PJtt lin^lS HST sj'ft iSifts ft'B 'ib BPift iwpn 

•V Wn"' -ilf^ •<'^T* '^^- : p^jo p,B,5B ai,}5> ob5 OJiBIB 
i W^ n'2"l N^'Jt? KP7P' U-) fiil IDftB 'B 33-133 IPftl OP'iB 

»^.,^' _'' ,^~^.♦ ',, obJbbsd BB BPiCBii btipstoJj 

r^ Pn3P7 |"~5y.. =" ps3RlB-)1P3'>3n BB3nB >'»ipfii 

BBB )ism BB 3Bl)3 BB p1b> IIBC 

: B31PB 0B5 I'ft oft BB3R OSiB'C 

ibS 3Bli3 . 0'S31'i . IPft pi (0 

. , .«„ : 016311 OB liiftSRlijS DBS IBp'tR'B 

]iDnn; pj t^vx \^^^ p»» »f >' • ^"^ ™' r«p» '= 

,<i-.-,, .,,-^>- »Mn 'nn«m-^ O'piBCB sftB OB Bisni 31P3 ftiB 

iTn^^y-riy-Pin uy?p*9p, i3^s pdw wiBs Bnpftoiftsa 

i ^^ IDS WDiT lliTDln 0)Bp»Bi»BiRliB3B)B' I'JBiBISO 
TJ *:'':=.•' " inj TBI lIBpB BJB1 OJnj IBV 

P'i<pr]nB?^K;'npH79jp^]P»9]'5?ynD'p.3jiBiD»^V.'i5«]«*^'I?:^^ 6-83 ois bjoi vms ii3 8iB»i 

' ■ ' ifiBTl BiSBi .1D31 (fi») : ftlB ipftl 

fi'BB 'i833 1C311 B3B1 BB) q'ifts 
P6 BiBni Bft»3 I'JB infi I'JBBI 
IBB r3 33B pft B531 'BB 33C n»*"ipa 'yooi n o* • "= ^ I > ' > q'Tg : >- t ^. : it • ; . cm j • i . 1 . 

>*?: on3r 'n la^a 1?^,! ^'J?^ •'?>t^': ''^S^ "Ji^^' ,10-,^' m WT UrN : fti oJjB .tfjti : rt j'jj eipB .oron oj j-vw wiSm •«npe WX OVipe r»3 OiSBil OVIOOB ifiC OB BiB»i B3ie iiBW 1')3B ftlOB 0'i3B1 ftw DIBBI iBB3 pSD OiSO 0)31 O'iSB OJ BiBBi , WOn lEITD '3 BiSBi 1Bl)B3iD . IB13IB (3') 

nn' IB BDrft TP'J BD)i IBB) PBcfii IB 3ipB cpft ii'i3 jiBi o3')B . 'o oft) ocoft qioft (j') : infi p; P3BB1 OB 'mpB RBJ OJBl DPI6 ■mnmi«: jv^i m)^ . qBIB : BS'iBB PI'BBl BB'T) p3B . OPSllBS :(ji RTOB) 8B0 DRJ' JB 1B3 PSBPB 11BB1 

;Bf i')B .5»:9in : bb qis ob .8 top (f) :oibb rdtsb oiftc p;i3 infti bbitj pjB 

PWIB P1BB 03 OJ . lUBID'Dl : BIT OnW OB . 31P1 : (R» P'SftlS) I'ift S'Sft TOlpi 1B3 
: (fi P'BfilS) 331? pft 3BB lisfti IBS 0)PBB pjB . IIBB I (Pi BW) SUB 0103 pi 
.IB1318 (D) : (rC O'iBP) :'?» TBID OB 1B3 DIBiip . BB :0>R iB . 3pBi : T?) IBS . B3<ft (r) 
: sfilES ')b . W3'l (ft-) : p? iflJ . BJS b5i3 (') : TPBI 33B p)B . IPP : BB13 'in 
SlCft 331 . 83B1P (3') : p'OI pip JIBiP . Sip) : OB in3 ftiB . iB : iBB PTB . IBS P3 
qoft IBS 8'iS p)B . DB'ofc qoft (j') : p33r P)B . OPHpB : BB'is pBiB . oiSBl : 'fcjJl 
fti IBiDI WS OB'BS p» . iS) : (ft B'JBS) BBB31 Olft c'scin n WPS 3)ci o'sfennc ipiI p rar 6i "izt pmci 3'cpn 'sft 

r» -^nf)!! ?ccc op^o ip Pinnn osn eft 1'6 03 !i36 niinn ?3icr ybu 

li'Dh 6if> PTPno '» I'ftc n (ii i^ . 3C ob : 'CD33 'rnjo fiio 'D'c:: 

nipw "snft rfin ccm roc W3 i6n tf-jc or5n»3 Tni 3C ivb c'63 oiis 

rj cffi qpic in33 0J3ni»3 cpno DW »3 . D1D3 : ODP c: O'Oin s? js 

cj (t) : 013 0CD3 o-isfen k> op dipio nnft O'OTn oo p ico:3 610 

cift ric*33 033'6 "jcft 013C0 T163 opco OTono ejip "d6 . o')3C3 oTon 

crno ri5-?f)i iipo int3 qipb 0377 's 31CD 'nm -^in 'nn 0'5»i nn 6io 

"ill o'STi' 00? mpipo y^ . n3i '»Pi : nnfc' ftii m'lp'fcii 060 rcnft ois'nnn o-nno niiifci ori3i3 ono 03 . nnc : cnpo MS-jfii sicfi rP? in'^ 

nfc 0C1P0 ocp 33ni 030 nnfo . pfc : o"3ino Pf) nfi owp in . 13 o mini (n) : lipoos cfti cicnc 0*3 oipno W0301 cpcn wt 6i -upi olipo 30:n 

nP3 1C13' fcio cTJsni o»5p cp'mno 00 . cnsn in'3io (0) : onift cn'-pn 033>6i H\9 oimo d6 onsc cwioo vo osnii o")iro -jcd p6 sinsi owi'p? 

on3 yt 0J33n3 ot03 i-loi lisr fii <i6i io6» oiino r»3n3 6io ct3d ojjsdo fi'o on In . boJ 00 r»3w : on»3n3 ocDs 'i^' fiii op"53 nsj'i inn' 

ca . iPTi (6') : bp3Ci ]n .ps : •)pco6'33 . 6'33» : po o-in: oJi3 . p53 »5i3oio : nc^i iJrc 'd h . ccwi : infi opi . o'-jnfciO) :nt'OP' 

?r)0 ftsn 6ii V9r> oiJc ■:o6i on30i oip3 otpIj op . oip3 ip : oft30 opio njftT 03in o'fc'iin 00 i"3 fioi otppo onrji 'pp n3 "53c rft o'fip';,': 

Pl^i 28 O'3O301 0'6'330i 50i 0"? C'3P i'"3 . 1C'310 (3') ; 0'Cn:» OnOl Ol'^B 0*0' li ist 013C l'60"3B OW 0(3) pp pn ntn^DT ••r^h 215 y* . ftnw ns* (ft) :c)p»5i r» Mp rty* J^ o*' w" ^T •I""' • P*' own midJ .weo (i)) : o'jiw jm oij^ps iftjin tfi eirn l»ft» •?»pi lisi* fi>B Dcifi . ww (j>) : 5TO|>5 

'JCI'BB'ft'MOIOWJOl D'XOI 0^5)58 r>Wj» OnCW iMlSB 0»3l» ■X53 oiCIT piM 3W38 '560 fti 1'5»S Sf) On5»» iftJiC fti »fi'5VD itt't DITB '3 3np )'»C« ifi'Sf npi 3'P3 )ft'5l'l 

ft35P8c3 oyra' i» inft 131 OTOu isft nfti cujft inft (3) : inftsB W3 onr'c mfi o?i cjwo O'S' ?n 3W3» ico ftic c'»h i3 o*?! i? o's's op'iu ftsj: fnjo ftift C3'i3j'» B>cn' 
151063 9f i3»Dt DiJonj O'M o«o JW3 nnfc i'ni oicn' ri5m3 O'slcw w Jftic 'j)eic3 inft jsi Bi'>3 n">pbi w<3 3Tni p;tein O'or ip>3;i in ftB3 S» 351' il S'j' ni isjw t>>» 
WTO o'8 ofci cnunj d'pbs oft o"D» o« tm: o'o oni iwte o«o» mc ^351 ''''nft fiJ3 pi:53 vift cpm n3p' fi>i woft' 6i peto of j ifiwi '33C 'Cicn n csT'jftji 0:3 'o r opw 
■)n3}i on 9yn ooi o'o o'pbo 
1TO31 o»no WW ftw oft ft>6 Pt» 

Snft oni o'VBw o'pn o«no n5in3]n:^p:i.«;?"';pp n^'ji 

'JB i» OPTIBB 3nil TOP fii 13 NTW^^ K^tt'T KSIV'? 
•)n33ii3n ■»» 0C1 opv omfio *^ •„ ' _^, ^ V ' ^ • 

TO<c inft: OB BOB O'O' o'PBo ^^fi33fc!?.'''':T*;pT[n''.?1«J?-l{!n 

081 D«noi oonspn otopj ,-«m,J;j __,_, n^1-^'vM*-^'-^U 

w 13 o«n» B» cpiia rn3' i^p «>nnt>piy^;j7pn^5^n^ 

fi)B0nf3ft 01)> D13ab35 1J TO "- »!••• I -:'7'^ l-^.CFi', 

• B8"nB opiB 3W1 08':» iBBT N3"lin7 ^"){< DJ "rpl rjnri 

>33.0nftB)8 PlBipBO i33 W .^»L J» " L "' '" 

TB8 1B3 ontoB iw oipB «*.nn NjiK^ « :Nj;-ixvn 

pftoi31T5'» TW 0CP1 «33 DC 'V'»'1'-' •»« V "- 1 Vt -t: "*?*: 

IpSP 'i -536) flOlOft OB'^JS ''= "' » ! M- 

S' S pSo bb^p^ibS Mi"'15P9°?r^^r5nrpi; 

ipmO 8f 81)3 -JBlls 0331C BHB Sefpt}? T'Sp? IliTlliS^'l 2 
31Ci uftBI O'B-JO D8«B»3 13 )3 ' • •''".,' = :• = 

iBP (lie oo'CBB c)iB3 lie: '31 Np?' ^yn TS^^ K']n''91 

:b?03«3''p;"6,b1Sb''cS V^i) pnpeii ]y«ri-,T > JWJB '1 'f : Dp» r^a nsh^ ii2pi njinn wdips r6 . innn i^fci c^: 

T -:i- • V - vtt - : • T :iT ; 

r«i vi«n ncn^'?!! d^s^d'h nip? 

J- AT - 'j: Kt t I j t : • 

J, I VIT T JV : !• V.T : T ; 

nin;-DX3 s^nn njfa « n •) .'> «>? |i&'J5n^ K7 im? 8Pf "» OSB BIC O^O 08'>» 

Bft lft p inft IBP f)il 1>D>S ,_..„. ^ _ 

31B' ftJl B^BIB WBBBjftX' 31C» *l5fe5 ^J? ^15? 7^''^ ]n3Pn'' 

. 035« BITO (0) : TIBBSS -JBOl J«-)«B^ 7^-) Kln^ta 

)» IJlSl 13 83?) llCb 09 OJOfo '* i ^i •t'-T !V 

■pspftPDi pii55iwit3 0DJ30 s?fi2<^? Kn'opliixnE^n 

833B PP3i P351' SSIpJ "Cft OBO „i-J«l<,_^ ...'.ii ^ . " ^ • ' '• 

031Cn '1335 0133 pi TO pB PWH ^^H^ ^?? ^"3^ 

181S31 eJcm BB 8P 0B81BC58 »= "''^ I*'*'? ]« Wfl«n 

pnpw pin3 osiicc ins 0131 m^ r\m IQ^JTi i : niNiX 

PPB , PDJJ : 031CB i>3J> TBOB ' ' _' .' " ' "* * 

: nJj p oiBiiB Bnwi wpft3 po^p* N?? 1^'9'n *' 1Dt< 

:S ^^;»r,P3* ?;=? «?i W:*?^'^^ d^ 

sicpBijfi BOW iii8i)liB3 ftis>8 I^Htl l<l|pj? ^JJH^IS? 3n^D? 

»fii„» ,3™ inft 06 Bo>r,<i«i ^^-^^^ ^ai^'a,^,-,; ^^i^! "3i5i »5C' enc55i . cnci 

: isli . onni : I'cioD cfcj 
E'sfc . o"p» rm irosiO) 
l')ir> o»D»!i rf) cfin md 

: ric5 rfc i'5n3ii 030»? 

31P0 . inip' (jjl lis'? (7) 

?i'D3i o»5c rfi ii>c'c Dpi 
SIC ofc : ppipn ooi j'6c 

3ici l5"5'C3i . 3tD» (Jil 

o*3p? 31C1 6i orwn 

>3 CT3 C'ppp 6i ?31Cr3 

I'flp) oncD'jJ 3iDi non' 
fei7 'nip 'ij SflipJ Qfr 
. pd5j P3ion (?) : 1131P' 
: p5> ros oJi» P3ic» 
. r'))"5n3 : wb . ip'm? 

1'13 6i . J3 f)i (1) : ?n>5533 
•33703) 7r)Di5 ri>3 p «53 
('5 ' -!i- rwnsa 't mosy mo : nfte 131BB7 '> ••If J ; : IT •• <: /,v T ^-;|- . • K3"3n np'\ 111 17'1 . D'ISOO 

J^oS- 1T„: : I T : 7T : ^-.f 

naera o'^dn'' fin apnnaaiK^' 

JT •> : •(.- T 1: . yv- ^ 7t^t .t r 7 '3 .'J 
'J 
•J u^ ncn -ira '3 112111 . nsnaa piasD . pibJb vh ivi» ntirtr\ 
mcfti ft> : i5 

piOSP . 8331B BTO : » riJ3>' ]^?npp ]'^5;| «^pm " •^° " "* •'* •• '''•••„.«- 1, . p"*!? DTOD in mi:^ .i|nB8l(7>) rTDMOnn'jB.'P'JnB: 31188 quftipjp . PJ3) (3i) :pB»3 .fti33 cobjIb 
TO3 8B11B J13B . 0101)31 (3) : pUD 'Jb . 83103 : (li 8i»Si) B313 P3C 1B3 il03 )i3B 
^ftBDiftji011B3 80338 ]139 . 1C3fti :0*I5J3 53 . D'BJS ft35 :(l3 iftpfO') O'BIO OBBB 

. eiPDTO (j) : : (o ppj) aico vc ij jbto ib3 bri . inni : (c o'bbi;) o.iifi 
: Bbwia nJj jiB)n .poS) ;3i8 ons 83'i?i hb i'sb . 83icb .03315 (3) : ow )i:i» 
: jiftijj '1b . OTB : (i3ip B1J00) opiBiD 1-B 131 8fliB I'su . r'BiBs : Bpoft 1139 . ipifno 

T«0V 01310 )13» .003 : 83fftB 1«39 .iP35p8 (l) ?3ia DWD3 n3pi 8'jnaa . nspi : 0131 ouna \\v one 'a »«»» fi': 
on 6c:? . OS? niss ?n'?i uJ) : 7i» -Jispi oipn oc ft5»' fiic 7» 76» 
OT-3noi '» O'O' 6i , 7»inn jifii :'oi di»p? cjisi bftni ?'0' nsp' 6i icft 
'3 '131 ]icD iip OBD 7i» inns' 6i i-j . '131 irjc?! (ii) : nii35? p nsii 
oift'5i' 0'63? D<3ii6? . i6'5i' (6) n : Vb 03 -ibv fiii ?'9n os-jni 
. OiiciT '3C1' : -JpCO '6'3J . Oifc'S)? : Jb3? ')?3 .0')035 : on«3i o?n3p» 

•JCfc : onit3i '131 cnno ii» \b oni6 mDM . oipsci (3) : o»? ipto 
o'P5w v»' . i»ni : cw -jstj ios . n3p' fiii : ■53?? \b owjy 6J . iDcfi' fii : ■537? P7np?i c'»3 w? io3 . 'i3i 7c6i : Ri?ifii oi3pi . Do?fi 
: iP3i 1739 icfi . o»"3a ppocn? : ti.To? nns'o 7» oinj Di53 vai oiu3 o'siio? ?pinD jn onfiojs . o"pd pw 7P3ji (j) : pni onn ?m6o vs 
pisin ?3iCP r^ '" i'"' oipi 'i"' fti' lio' 0311^3 131 . iio'9 (7) : oiu3 oc oinp7o icft ninipn? ia o,n6D50 1»3 iioo fiio . onficj? PwipDO i33 
?»ino fi'o ojicfi-js 7»6) rfcr pdirr 'jc inifiiis 6ip»? 117) ?'»R3 wft innn 'o 31C' fii ofi? 33iop3 3ic' oon '» ofi »3i . 3ic' ofi : opiiosn inip'ci 

. CiCD' Sra 050 : oilW 7» R7»Pn ?T1» ?rs DD? ?71!3 ?»i . 1317» (?) : (71 ppi) (lC05 ?i»: ir53 06 ?715' rfi RDfin Difioo pi ofi Ri» 0ii;C31 

■"* 'P3cps (1) : Ri»i» ?ji:d j'i lifi? ;i:i 3';65.3i ?,i3-3P3 ct.nf) . ipvo? : i?i»3 01371 o'icir o» ?r? op? nnoj? isn 

28 •»iih BnnB5 (t3):(b» cc)'iup 4 

MSVib 'i Mi pfclOJ . D3i 
D3C3DV (03) :(13 "33in3) 

03C5 cw w 'T» . niici 
. po 'fj (c3) : piici 
onic KM «3 p»B 'cin 
3vft) icfci p6 m (o oc) 
oim 'J Txa TJtj 6'J (6 

131 yziy) ]TliV OJ'JD 131 

: 3\w^ . cioM : orsn m^n 
liwa 6i? .nemo ri»3 (6i) 
ir.ift j'p'oni ncP) its Pfc 
nipc'5i rioico n'l rnnnn 
VT ip li'o r6 prci 

O'-JBDW 00151 013} 6l01 

SBC flic coins vc'pn to 
. vwi nn3'i po iip 3<!0 
. 0)0 : qwo oc i» .nsiD 
6i : po nj»5 cp ip 
50'J3 i3np<c BiJXO . 't5l5 
7n6i . 'D':37 6ii : p-;pi 
C3":36i •msTCSi ''fc's;? p 
i» oniu 6i 133 r6 cmii 
: ipi5 cnioi fcifcpiDC'c '3i 
l'6i 

ffn '"01 h'ji wSi hSi trpioe 'b 

Ji" D'hSk ia»t1 . 'PI IJTl? DH 

•nin'pm . lan kSi ipoe" hSi 
van kVi ivo» kSi . d'v"i on'^ 
npS «Mn DTK p . BjtK r» 
nm* . ucD 1120' jAi . -po 
ijfflB" kS : Titpn hS pin 
M OK rwii lO'oi ranpa 'n 
nro iji . ivcBf'tiVi ^'? u-oK' 
OK . 'V i3'c»r kS |m TOK'i 
. arhtt , iSSdi »'hS »•« nan' 
trartn o ra* btSk mail 
'"CI i"i ion 'n Dn'.ija : nSnn 
Di'Ba V' laS : rmi inoa too: 

. ViMf ■l'''3H "JS '"01 KTLOa 

'BK run . rryoBf "tj? ipt 'j:n 
-ly TOR" kVi . raw 'nom 
aiwn at . cK'san •?? . ncnn 
cipoS HTf kS . 'MsS ^a'»Hl 
"Ty . D'p'vT Sk . T1V mn 
'a* trpin' "?» . 'jvi d-k'smi 
i70» . DTTT iS 'nnSn . KjTp 
^ 'mpei . narn . 'n nxv 

f J : fti,"^ Twr 

: fij 91} 08 sBic 3B fini' . ■po D^■^7K■p DDp w^T •'T'ipn ^^^ii^^ ^mn tvii«i._ Kn^«7 ]iDp 
••^x ij;du^ «i^io : npa?] D3t:;n ryuo-j Dnpici'i^^^iijn^K^jn? at: t 


ft'' , v: V- ",-. T jtIt: I^v" "v:^: • 

: Tn^^ "fiynx Brp': mVi''. bsb 

•J r •• J| • jT /ST : •. : 1 

i'») 'J -J .'1 r'5p. N7J ^3 : n"JCf£?1 
: ' \innnpsP ' ^55^V?^ 

]57^s ir?p «7)]^iri?^, TT 


6} 00>3 bJ»3 EITB . P-^S1»> 
SrO OSi.TIWM O'BE 11)3 ',-JV» 
* r»» OjJ PD35 CITB PUTS 
)5*'1 1'>fi 0>» 83te WSi O'Oft ik 

*iy73 o'pi Tns I'Jsn osS q?-!! 
.■jinWiw :jib3> twjo b"'! i"r 

O'JtS MniMiVOC DC31» 9<5S» 

ftSt 09T wsnj oiftn r>5B iisiis 
'ui Jip 'mini nmfii r"') bsts 

)33 9 . 01<9 ini (S5) : 11»»:> 

nmia jni s'sBw b3j i<3 ini in 
T'lSJ '8 Id ijfti O'flctj ojn t's 
.01' : o'fi'jjs 'T« 5» r»n 8T0f» 
533 . mlBi B3ca : oi'i or tbiSs 
•jpja s'Bn aiBfoo 311 '3 •spji Tp3 
'P"9 n'Jci w^^5n) oi6 i)'c oiip 
: o-;'5fB5 o'ft'3)a snsca} nJ* 
W5? ojffi nft 109 ftii (13) 

1DT3 331-5 THI Til i;3 . CP13f)» 

B'jnnft VBSimfii B-}n 1155 B.iijftn 

jn37Hr3) :0'31Cft3B pj B»3ft 13T0 
I'lft «!»E' fti '3 TOT ,1J)):C' fi>) 
D'»6 0B> filpncS ?3«1)' fli ''Cftl 
ft"B 13 3B5J B31W' . 61 Of? p 
V'Dnipi ftJWB q'STpfi ftC3)P? 

. Binfii (n3) : ii j'nnBi B313')3' 

BP')3J1 0T3fi BJ'D» li'tn . o'j'tn 
B3353PC>3 B9T3 Pljfirnfi' fiic 
B» BB'C3 B'-:3:n sift '}} 3n '3 
0'31D inJu niftwl B33i3 13 j'ft; 
paft 13111 I'Ju' Tflfij; i» ^c^ BJ'fti 

I'fi 0B'C3 litft Bjft 53n 133i3 

3»33 inj . x>n f : (1:3) : p»ft 

nUD hJB OKI T'rjBC 'CJ TD feipj 

J» f}i 'mp i'}»3 pfj 'fj )'3i!i 

lb B'BD -JfJO '3'5SB1 yj'JSP ')3 
Jsni •5DB3 'S'iBBI Ipin 'fj ifiDi 
P"'! 0'033B >» B3pj JICi 3»6l 

Tn pfi : iijj'i ijT}-) is 'B'ip 

1p-)3l)BB'i»lBBB3rB in? .im3B 

ii) rsi) n fin p' p'l ipupi 
. 'B'5ipE1»B . CD '3.0) :B'-)»'n 
'531 31P3; 1»3 Bf 1S» W3»l fpft 
fii TBft .1531 (fti) :BB)3» BUS' 
B'B ftj .'35 5» BP5i3 ft5l 'P15 
'5 IBTB'C B?5 'P'tf fi5l 3f3 '515T 
■3B3 5b 'P'15 Bfti DB'P1351 CO'53 

iDTB'E B95 'PM5 fij '5c5 qft:5 9»r> 

5fi5 BWft B'D31B BB1 B9'P1531 0?')3 

3n5 BB'5» B'nftin 03'Ai inft 

RTpB ftJl n'1 B"13»9 BP3Bfi 

iBTi 5"^ rax> ftis'' ft5i 'PTifo 
5» bp5s ft5i npB' sf 'R"5 65 Tsft 

npi Tnft5B 36l» li» !)B'» Bf '35 
BR»11 35l»5 1B51!1 T133» 133 pft 

pcipsrapi 135 (35) :8'«b5 iti5i5BB 

BipiJ Bf '5D5 B'BfJJ O .Olpfirftn 
8313p5 TnnTisfD p**:^ m"i:f D : B5» '5» . B1JS1»3 (») : (B3 •33183) 13f3 131 iu pi P39 >» ."531 59 :BeD» '5 

. isp'i (13) : B'3e 5iB J5b3 . 0'}e5 : (i5 31*) Btifi niiB iEfti»3 ''fin bb39 i»3» .pirip ii»5 i'3» . inp5 (n3) : B3Cpi 8"3» '5b .9315ij' (t;) ; b'sbb iwfiw .eeii) : be? '5s 

1»EB )W . T5f5 : (fi 93'») f U1 Vp 1B3 9B'5P V^ • 'f J (»') '■ 'P^- 5''l . 9P135I 
P»T» lfilp5 p . B'CC : 9B1B 1'5U . 'fici ! (l 1318}) isfil 5» 1'B5n 1f5 1«3 H3 fiip' 
: Ol)f1 B138 Ob . 1P138 : (D» B'5sp) i5B pES ElOn 183 83't» pS . EID'1 : m91333 

P1B3 (b5) : B381P1 Jfi '5b . OBiJipS 0) '5« My 6i y^ . 03i 30" ir»i : isjnft Biitsosio 03i »'dc6 '»5»3 '36 i"j 
WM fei c"35» '651' qfi . i»»c 6ii (t3) : D3i 3C'» i»ni pi ore nicin 'i 
: ii6roi nnrc on i'l »-3o 03i coi ofc-joc on crJua . m5»in3 : 'di 
imaes c'35ioi crnio vo cv i33 )/"> C'3oi f>ii nnfti cio . -jinfei vo'i 
cmic 0J5O ?}o TW ibr> . '131 oi»o pi (03) . csiioi co'oin vo 65i 'o 
, 'ib iisnc fcii (i3) : nicm e'3cr3 '36 or i33 . mici 03co oi< : o'3iioi 
•w coic PcpT} iifc3 •i'in !':» 610 . coo nft icr>" : oro ino 'C}* 

pa"jn,»3) :oni3W3ni' ii» nwi ic» .wto ,in37 cinci n'sn im odo Ttrwi ?$nn'6c n'soi 016 \3B ic»3 m6i eipso ii» e»}DO Trnoi ooi 6'ftc 
►. oo'ifc msM (d3) : ii »»' ()i isfe 'Pct oo'Jfi fnpn 061 ooi io'33'i yift laoc' bi Tcfi 'dot oifeo o'lsio i3 r6 oo'ifc •3310 icft? lo'm'i 'o infi 
03id6o 0136 : "JOin oiicn nni 6i ii63i itp3 ipnc 6i icb ii63 6i6 '3'D3 'o isi irnc icfi ifiic '33» oi6 \-b i'l 131 i» Of oo'i6 iDftn rO 
,to 0}'p in •»"» . ♦6e : Pii36i "JSS it? 6i?i oni6 licoi fm ice ciin i3i . pt} mj (03) : 03 n3f' 6ii oo'on om3} oji oruin 0136 i6o n}i»(> 
Mffp Pi»3 (6i) : inift bnoi n'o33 i»c 313ip»o o'13» . oo'Sipc i»c (i) : im3i> vie locc ino nft 3f» . cio'i : pmini e»c} nvoi nioojo nroipr 
vjift-jp r3ry3,n»3»i cpa ftioes po nn'o}3 3f>o bdc bi ccins j-cpn voc 'oii) 'i3i oo'33 n6 ni»30 i» qnci 0130 p 6'J3 tod icfi pdipo ic nw, 
, n6f3 -337 iifrci . ^i i» onio 6ii nusi o; 3'7i5oi 'P'i5 6i 'joi ib'uft . 'n'i5 6i lefi : (pp one} cu 0130 p iftip frjoii o'Diro c'» poip pi»39 
('• 28 ^v 06 *9 0130 p 6';oi npn) oa? n»30 pu ivs 6v>' M dk . « '»6* frii ^i) tp i5Tl t rr^n^ s^ 213 Mi;5 .Ml : tonfi o feMiDS iips MJJ5 TOS • fe" w*' (n)) : s^wfi dcj o^mw dxs ifc'ip.li*' csbi poJm iwlnss era tc-^tfi on^o ri-Jr-rc tio'^ftl emfi 0)51 i5« B'Bco »3i«i : iisms ow P'n jbs; nrrii pic»i CD'ifi ipdti p> poM i)> o'jis cfnp 'iifii ojwiS in nft' !" ='5» »i »P P' o'ncs wftin) ccum own rsc o'tohs ':<« 
inf) 6«'»J» OOB 8S oni» «51'Jd'»»> O'ew) 00 .Tifio (m) ifiw psswl p'l 0'»D3C inj KwJ >"T 05i5»;iDi oworsteiu'i ooJoi-jnttSBTCO ocflB i»5 'w <r^, w 

li'Dfc Ot'CSnj D»3fiC 'ifil «* '3ft 'S OWIB CD1»»3 »»« . 

'3 imn ftis B» OTO ow *» imo 

»'P' 6>1 O'S'50 00«»» 'i Ipf • fei , , WSB P» pul : (jfc pini D»30 !«' OO'lS '3 1»5» ttft'Plft B^OWn 0J« P-IDD 8T3 fiil 083 PIB '3 imp n> 9 1311 13 i»CP on pftPD oft Jl'fti -,i4-,U«- u*«>«» 

DP' ITS o» 1ft ii oc»P OB T»CB **^ ^'il "° * '8^¥'!T **3ri 

OBiTPpi^Diftpii i»c-)lin3 C'tt M:)i'w7n KOV '^U 'OtT\ 

VD'l}3BOO')303'J1D»BT1R31BftB ' »' ' " "T'- "^X- lit*,' 

B7ft'J3 l1Bi3 Olio 013TDO'>'CC3 KblTO^W^nTW WrUTfl 

ft)i DM mn 13 I'ft T»P' ftw isfi u' ' •' •"-tn'- :^ 

oifto 'J33 pi'tino pnno pwwb OT '^tj '5"1&, W 'J'J'^ 

'eft . pi (3) : wiip P839 u)3 ,__,_J; «i,^-.t,»».__ ul:,l 

pl)301 'JB'WOi 1CP CO 13 .VBDI ♦ 'lv''^f f*?*P-f ^7R.*VJD •> > o ^ '8 .'i — 73 n« Db\nN-'7rn« '•riD'^tJ^n 
na'n hid nki tirNn m :'^rk vd^ nicci (n') : owca mw 

rsinJ : 35W0 DIPT . 0*3113 

ro inJ3 330 . owo 
03il» 'J o'cca B3l» imp 
: ft'BP naysi "n pi 
1B3 p»»i r)T5i' . rsro (s) 

. co'wMp (to) : fcp» tt 

onfcc p?p'^ ™ftv ',m=1™t fi3i ^'^^. w? V.D m ^"7^ '"^ tD^t^n^ ni:jnn^ mvi^ nj;3 D^tr^j? f '? i'^' , o''*^?" , O'Oi D pi3T0 D:0 0» iSIDO ISf 
BOB "53101 1B3 pnft ift llCftl 
13T5B1 i'D'3fi P3 WOft J1P3P1 pofti 
IR13 'IJ ftlOl ft'O i3ftpi niOlO 

•jBft . o'5P3i :TOcnr "sri 'oioBfti 

J'3» OBDOu ti CftO W ftil OISS 
■J'ilB Olft3 ICft CftO B3B1 PIB'BP 
'0 IBft 03 (ft3) : OBPOI D1330 
•JSn J'i5 pC PlilBO ISf . Plft35 
li:ft' OOBB O'BiBO OOB 0'n3fO 
'3 BCftl Pftcn 13f ftil -Ha D'i»30 

o'3B ftil orftBM oTiPB ro fti 

;» Jiftl Diftcm 1*0 TfB3 »3 TBI 


Dijt5'*nn37a'7D'':i3 nt;ppS3 -oDifc '6'5is ov3 (33) 

•-T- jvjv : • _ -T- ^ Kr i/,"T ^j^ 5p,5 fci .for ninn on"oi 'nna r6 cn-snci i;B3n'3D\p^;?3^ on ""ni^n ts' : ■':p^j?3n 
7n3K:;i?i3 'n?e?r?W'u3"DSVini2^3 'lya^'onk ii-^n mT-ck: 

myni HDiKH •'ns-?j?i rnti*n r^ 
D»P3'i ni/T nnx rl3 m : nsan i^"?! ,, 

.-oipftpnTp-pft'on : D'^^^>■ N W^i syiNT "^? '3 == * ^^? ''Tr^? R2'D?P2 • ° 

6i3m ll3»{^p nb54 
]«^ri7ps. N^\]i3on:;H.Qy 


•A»! r:!«^ DniK xmi bra tJ'OlOil B3'n3f ft'30i 03i OB IBftl 
I'O' '3 nCPPl Plitt OO'iB TO 
1) 05-)}1 003 3in3B 1B3 'i Jlili 

j'ft oft '3 o'o' fti on 1'ii) "xsii 
3'io'n3n oiii» ';Bi piSi 03*b»b 
'» rcDip I'JB . ICO : ii5t vo' fti 

P'BD 131 05D1 qO' "mft 1"»3 OiCJB 

OJXBfti TOPffiOi 

1T3 13B ipC3 

ftift O'JlSl Olifli' IJ'ft BfO IVJOI 

fti '3 OCBPB OB 0B» TOfli 'JB'.ftB 

era . 'PisT fti '3 (33) : ■|i'»i' 

'3 B*' . 0'T5B pfiB OPI6 'ft'SlO 

o>5b on ftwi 05iBft")0 oiSbo ft'O 

pn li OB OB 13 IBftjE Oin3 OPlft 
r3B i"n lIBftS OB 6101 CBBB1 
■331 i» 015 ftil lipB'ft 01B3 pjni 

oiinoips '3 3*j i'^nsf 16 oii» 
ftift n3n oitt "nn i» op^o fti 

'ftjPB 0f31 BBi'i 0P"01 'iip311)BB 

On310 R1B» i33 1'ftl OIlPO OOijP} 

n3f1 oilB 13f Oi3 OllPO ii3 DOB 

OOi OlJ fti P133'3pO i» ■53TC3 qftl 

S'lp' >3 OTfe ftift pip O'lpi! 

piBBi TP'i OIJ ftil P15bO iftBI CBB9 PWUi OnW'i OIJB 1B3 pip VlV^ ^ W OHW) isft 1135> pftj 1*01 D'30 TO3i ftiO 003 Ol5S OTBPOI pi 13 OiOi WSTB BB»> Oft pip OSB 

0-.13»i P'30 r33 OJ O'lWROI 1>» pS i3 8l5n3 JJIB 'SuftiB lOfJ O^Oil OH 3in» ORlilPB ti PUBOSO PllftpO tp3i 13i ift ftpiPO 3'BOi piB*0 PBi:3 Otfl «1B3 fiPP' 3'ft ftift pip 

oft 9 (») :eo» o'w obop). i\ ifio pto») op'PPOioii o'lssoBi roc piis'oo p»i pnro pipio p'ppoi i"f obb b'3i pii oiin spsb ib3 ftioc iBtfi '3 -n«-DK ■'3 i2 : nnn rT^iy nar'rj; <>>" "WD Dni« ^rm rm JT T - 'J : '3kSd'53 nn D'ryn awsnn Ss 
. 'jKioB's i"? BJ D'rv nan P 
IS? . Dirv nen no hhi istci 
niVij niayin nKin aier 
nnn nn'Ba o'ajv a . ^*^vvi 
''01 'a n'opSo : SKPin'i wi 
o'jan . nuna vyya nyac 
S"d 'h 'a 'niHn : cxv ffopSo 
. 'n DK3 win kS 'niMn ''oi 

yo KOTp D'O'pao on 'ninn 

Hic'oa KOVBa 'i 1DK na 

B"K nia* kS . 1D0 na'wSj) 

n'lfiin D''5an '35? . aniv"? 
. cm up' "nv . "parS rts 

: '/iSat wk n'jijn SaS 

P1313 . PJBP ifti pnM miSvi 
OBID n pijop 13 

03'RlilB : (f P1313) OSpWJD T 

enpp . 'P131 fti : » oijj> . ibd 

: 6»3B 3'B jv:» nm:j«3 mi mi^^D SBp> ^39 .»»» : eiee •> J'Jp ftio .031 aii3»3 .oisj :iip bbio -.'Jo .ftspifti (m) 

1 (fti Piop) 1B3» Of * OTII P'ft pi Opft I'ftO . 13'ftO(r) :(» PiBRIS) 'i 1P3B1 131 
OB'i 'iB . WBJ : O'p'ilS . BiTPSB : OPipi pBiB . O'PpiB (P') :C'piB3 . Pl5in31 
pi 1B10 B'P pJ5 infil (t PBW) IPSBP 19 p53 BliB 1B3 00'9 . p53 : OO'PO iuij ftWl 
3i0 031133 OlftBP '3 ip p ftipjB pP'1 i3ftB fB . 0'313 : (1B O'BB') OPi ViW i» 'Ptft 
OIPpB pi CBBO filO .01J5C8 POipi :(1B JBpi) 03'i30i 0'313 Oi B'BB p1 31 TOPS 

jiBin . 033B : (oc) mfij xita pw va opioi o3po wb . psp) (3) : (ob) dibbo psipi 

'i . IBB (fi3) : 033 . 5d6i (rp) : v-ixk nrn a'o 03ic6'5 W3 line opst o o»-3d6 c» ohipi 
. w6 13 : C'03 "537? 1d3 . '131 6cn !*i : 07»3 Jion* iftc ■53T pijjyi 
: '131 o'ciD ci»a 5» ?6n orfe p6 'Ji . T)'65 (f) : vi* »»it: '36 j'ft 13 
n'o nicpJ . o<ji3 nic»J : cn'3Pi »"Dj) oo» 6^ i"3 . 'oi D'33a (n») 

lJ631 roc? 6l51 0'»C3D inj 3313i J»1 B'»C rsJpJ ODJ» C'JOi o'Jsfcn 

05 o'cui Jn . 'jpipso ipbJ : 'i3i 013D) \h nosii . p?i : oio ip iii» 
•31 i"5 . 'Wfio (pi) : ')D'03?i oo'cpn b bfi dbtocs rj»w jifec 
cifta Jp now "jnm «>i9 o^jjw i6 psdd o'W • row (s) : »»'i3ii f C13J csl P'B' '3 coi pn* pes? 6i? 'i e'p'm o?'e»» '31 iniJs ni3P3 61? p»3? 
il3fti 03i»lc TOf Jp 0B16 lO'pi? J^i3 ol» o»?c 0'6i3n oTfcc wiip? . 131 »P 03'DiJip (fis) : is? ?i3D Tp s»n? ppen t\ H . D33n 6I1 : 'o» 
?'? d6i p3(i ?5ip 137 i» ffe D?»p 'RisT 61 onJpp oinf)5i?c 0113 . '01 ws? 6i 13 (33) : •503? iTPon ?»i i5dJ ii5iS wjiro j'fci i»6i? i'-j -jcw 
ippc l3i 06 '3 (») : Di-5}»» c'n65i?c oi'3 ?'iP tiiio5?i »ife"5?» P 06 ?'? '? Iip3 cipc niit3 «)6 'lin is? ?o '3 np3ip? n63? -jups ?65ipo -jp-s 
V<)C ntJno iso Tnfcs fra noyjao n6»i -jpipo ot 3*6 (p' nine) '01 'i'ps w»cn »i»C 06 onpi c»»3 i3i 'iip3 ip»c rti oir'tf ?fp 137? p7 . 'Jip 
J*) . o'?i6J 03i 'D"?! : '9 iya picc dJu3 003 tXSi 

28 (.TOT) fD i ."wintfT 3i:j? (c) :'»»■»? 
Itvi icon oif> "Ji a'BDJ 

m»»5 (6») : C3> i3'33 
t)'3D 03n'»3 3»3 . Ci'lC 

pc . T'feT 05? : ?'»r>3 ao 

TCf>3 (r) : C3'5'S3 61? J > o 

nx '!2''r3''f1 3''a\TDN ■'3 n : nan ^"'^ liri^Nn!j^5TOTn?nin:D S55 cnpm; vM <i37 1J6 . 9»3 

, o'' <• »i" i 7 '.MIA '.._1'.: riB 03 If) onin o"»p»9 ipss 'fi'3> 
■>cf>3 (15) : nif jnp ^p^n t^p d^tik dvi?^ 

nn'SBTI 3'0'n DX '3 'Til S'o • ^ • ■ ■ - 


'1 J'' arW -u ''w nripaB'-i 'j ii 
hS njoim our D71V""1J?1 »" 


.««. ..<.. . M... .... ''cio'imft orftc ri;;'r? ns-jnh 

Din^ 1V4 1 I nn;3n ]'51 o'fiBinBnftDp'jpfisioo'jicn 

H't «"iri«3 m!?^n N? .-"in' iw^i rci^ J?5» P '= Pmi 

I '-T T : - : IT- * 0»e PlSn TEJ ODD !')i)s rm) 

]0-inN^Np3l3^n75iri?1 1OT A3 -sipn IMP CD :ils3 

: li-C5 ««>N1«-) "■"''fi"" .oir'-)j(0:f>'?j 
5 ||J7 Kj/p^C*? fiio) 55fi ijn -JOTo i"M inons 

sf9 si?»3 : orciinJ 3n3Bipi» 

9f5 eirn3i »■) ftro cip» J33 

•b;cco oipn Sibc dt mi' » 


nr-f 2 i'"" P =>'"' '" ''"•' 

unw jTi'3 >oi 'H'lpa V'o 'n 
•cyS DApo 'nDin .13 n'nn it 
, n"Ti nam . o'jSdt Skijt' 
iVcs ir»« 'Dipo S» w laS «3 
ruir^ia 'Oii' nso Sa . irn 
nSniaa rhm . pwea 'a n"iT 
. mm "WO «0Ki . rwpstia D\i7fc< ^nni^ pm ^jra-? -itapi ,«,„', ^PjnB^'^^P^rvnnoPi^rix i^.^? o:'icr:;:-,r9rT:3. 0.^= 

•••_ T^ IV ': -: I, j:- -: t,- •• -: V§^;"1 iWgJ ^^'jtop I'^i; a S3 i") sjiu 7» 03i 5'Pn) 03-)3ft 

jv -: ... - •«--. -t: jv :-«:i- j |-JyVl l|<*f'< ] V.'^OC's'^ DPft '3 . >'l))a ipjsi . 9» (n) 

n&";3 n'^sn «' ' i\^^]^n : (0 3'b) vdeii nft 3BW pi 
. ^$3^ (n) : 03';i)» . 03'i5»ni 
jicin . >'»i9 : 6> i«3 WW 
: 9i}9 'in . »>5j (') : riow 

: PS19 ')pi B'sm . o-j'-tB D2r ^Dpr* ^712217 Ht^K 1^^ 3 ^D N 

• B3CB1 0*30 'is • 60'JS (j') ^•'^ ■ * ■ '.■*" ' "^ ■ " ■ /""'o ■ 

• J- 't V -: J" t AT„ ri. ■dn: ^n^K^ nan ^3:« d5 dot j:^ 

^ \ : •*.••' >",• ■>• IT s" Av •• I": onjio DP!63 Pi»ip ]<B 13 aiftn 
Bi:i)n icsBD i>:nrB . jdjp (p) 
ift3PS •)0C3 oc)ii;» i>5)pi o'l)-) 
opft irfo 9f9 r'33 'jci n»»pi 
9;ftrpt3i)iP9i3 i:»nn infisiwft 

''CI UiJ} CPMftt 9fB P'33 iftspi 

13i:p: •;i3i;3 uMj 0'3B)6 spft 
: r;ft9 Pt3»ipp )3 pft p):»J 
pissbC^') : (ito D'5ic».cp^3i(() 

t»3 9f9 P139 13Dnp 131 . oiji-50 
P'39 C3'J'J)3 fiui 531 Ofji-JB piDB 
03ft330'i'J3 OpAc )3nnp: B» 9f9 
93'5D If'BRD 03))» ic3 Al9 vift 

'Pf3W 9» 03PtEa -jpn ijft fij) 
bnx ne^K rpj?, p2^"""Kn|"p: n^x in^s"? "'n"'bj?i'T 
-fos3 ^:£3 "^jJa"' bDn« ''ri27t!/ni ^o : 17^7 ^n-'lr;? 

<v ni- AT T ri— V.V : V r t - s • ! I • ! • <• t D"JR,1pn\? nn;yn n! P....nft=9»,9^^,»op'n»,s6 'DB'9 VITA i' : ^Kife'* 'nv ra^'s "'^'^ "*'•''" ''I^'"'^' T''' t' '' 

tJ**' * -I j-'-^-.J I-.. 103 93'c:m^3:3 TO 3nnfi « '3 

]i3ni!) n^n^K^r" ncK p^n 9ji:»i «:>:c «3 '9>3'9%ft; 

«»^^« u««V, ,.lr-.» C^ J. • ^"'i '5 (5') : TB 'W 00 9iS 
OnpO tC-5? ^^y '? '^^ «1C"B»P»3i3D»lJiRTOB»lftT 

psiii . lifts ipD ■nyj 5ft ipujp 
ii» oiJjEDnra .onDft»Tftoo6(»):MB'")ftijB pwc9ar ^ 0*630 o'pwcs ccrno 31C nicaii fcicni 131CD ]»ni . nics pni : ?i63 O'ccu ic &i3i 
. mpw (fe'; : w 03npi33 norino mcoi itoi ?3'D '0 n'3 a'?ni ?Jfi9 

IK' "JCfeSC C'5'1D9 mcDS 03»5»»3 131 0(0 n'3? O'OC Dn3CD C6? 

C333i CO Of? -537? cc i»3 in . '336 oj : PiPBs (33D?i wl' ni3»in? 
ftii 0333i o:j fiio 13C o6n '36 p oj n'3? r6'3 iim33 5» ni3»ino niwi 
7BC "316 pD»? 16 onjj i33i3no V^ . nsipn i6 63 »! (3') : '3»c 7n33 
•r3-5TOc . iJ 'n'cp •3c6 n6 : cicn' "3D33 6i 7b . ?3ic6"33 : ii'C3 
. "SST C3B0 (y) : I'ic 'nccn 6ii pso 'ic '»'3 i6-3C' nrn '38» ini6 
.T'CPi (t) . e3icn3 '16 31C) .C3p6 6'3p6i : c'6'330 "c ■33TO1 cscn '36 
p61 . nai Tsicoi (id) : clcn' 6» . '01 oipnii : 'di n'3i occ6 pii 
8'»i» row ro Ml CTBb wt is n6 P"3C»i inni . es'nfi is : mn6 n6 D'31?i O'WnS D'6'330 030 -JBli ic»i 61OI 9'9C3 13 S-SIUB Ojot 
. OOi lft"3p d6»3 <|D3 (i) : CT3»3 C'TOW 1"'JC '3 0'i'l)l» 03'6l cro 

O'Mco 00 c'j'D? n6 con Tiooi 6'6c cfins qos i6'3P' cc iftip 
: c»3ic 6i ic6 co'ran c'3n» 03'6 •:c6 ir . 003 'o d6» '3 : c':i:»o 
'"337 i6 (7) : 03»» lijn 6ii oto cip»3 C3r6 i'3c6 . ?33p6i (3) j 
i3'o 6io V") 000 '131 '0 is'? C'7»i6 DOC cnn u i'6c -337 i6 . ipc? 
eii6o i» '0 is'O ccco ocic 7»6i lis'o n6 'o s'-jd' 6ii i33in3 pbo 'o 

OCin '3 C'37 l1Ci3 0»0 •3»6 Orll i3'0 0C3 C'6'3P3 0il3C TSI?! is'OJl 

■)C63 .'n33ci (t) :03iD 6ii on csi icnn cn7i3r» ■3C6 .033 r-si (1) : ?»? 
C3613 ni)» , oiir i»i : ot niio 6ii oto oipn3 03n6 j'3c6 t6 isun )3 
riwD j'fcc is'oo jinp3 610 . ipco '737 i» (p) : ciiu ri»' 7» ?»c 
o'cpco -3136 . cn63i (') : '\» in57ni i33jn 'si . 3i3» (p) : or? vmv, 
%1 ID rj-n rrn^Dn'' 1^ til 


'c'is 'pn mn -jiTO'-)? iftSr 13>P 5D553 7J!5 trx 03P55 •»*« 3W5 ^b 'fiSD 'sIb . ifi5n'ifi (s;) 
DswyjD i53 p inci .-)«») :)ftJp oft Bsnwi jinsni'iftjc .rn :Tnfii')»5iD'Poco 
'iiuPB .-JDftj'zbDroi '»» P3 (c) : '5W3'5ino« rc»P«i fticpn s'son lun r''i ifciP oft 
icD» : ocp isft ftisc nw i)3 i> R»B oift bft . Tn< bft :\nz^ wni p'''nDft? -pp' 
psBS ft'-jsp ''331 Ymt 'i oionji pn'in )c WM nipcftio p'C> -iiso icon . O'lnup 
e^-jTOP iron ft'^np citd fi'siniS 

TEDK3 ft')m)3f)3 P»31DB» P'UD 

i>»nr3 3na» . ciftro '3 : pn'^sto 

DtftpCS lftl3 ■» 'SIPfti '3 TCsi 

ft'3}i inft . im3 (t:) • ws fiy 
C'-531 OSi IJilft 3rft3 'C i» qft 
ftvp Jft pia-) D3'i» f;3:nni D<np 

)in3 0?i TPRJ')53»1 iW3 '30313 

131 i';in3 i«'p3 iJ!3 '553» inn'c 
i'PP) 353 ipfti35 pinns 'i ifift 

13'Di )m IWUb) 153» TSi OI'S 

i3f 03'3'5T inn ccni 03» ft-;'P ;ft 
•5»ft) 03';i pft pjnsi »iP) infts 
ifiipB 'cJ \z) i» iBW I'ci R:n3i 
(PJii DSTT pft p>n3i inft itn3 
'•» oi3 (ns) : rn3 \\ra ojib 
i"'C3 TO3 f no3 ID . omw 

C3VT3DC IB'b 0'311D 'ID 83 0*103 
On3»3)0''i'>re » 1»3 O^ICBIOIIID 

i3»ft3 o"j» i3n> 03'jnfti iw '3Jra 

O'JcnJ D'T>»3 OS 0'1C3 0J31 WC pD^-'n ism ^--pp i"ipK 
"i«;'jU.m3 ]inv. .75ni 53i ft', c«r pi (63 i*>Pfn«) rn 16 nwn ms os'cft 'i ft'i . sftv . "s"? (»») 
6i6 li VPC '» TO' p in bfi . T.T isfc : 'ijbno . 'cionsi (o) : iroi' 
iipj is'fti nP53 iDpn "Jip) pijT ftPC 'Di • onnnn 7dd» : pbi tp' p 

DPSI »1P1 03ir3 TPPJ p(n "5)365 O'BTi . T" t" PW ('3) • '"J'^^ 1000 

6i 051 on'3WC cj")? n6 
.... -^ .... .- 

•< A" " - Jvv.v- 


•3 Tn;" '72X nsxn Y^^Brini pb ■nx 


pim "IS310 f»»j3 inipc Jn33 ctrc oip»3 NO? ^yj:^ 1 •??'"£? i~.ia 'j . ') J «rti K7 D^j?n niis nns tw^ -jwo 

pic») Jra3 o» iPiftpB3»cV''Jft v-ir-in nT> t^>ni -i-iwm ^..Jl' J ^^i^' .■'•o. T , »nft5 P1C») jn33 0» 1PlftpB3»C 
5n33 IIPP' fti '3 PUnift ')3 13 

Dnft ''c 131 pcmo 3f 01) ftift 113) xn ts3 : 11TN r?3no 11n?13 

"531»Dft-)P»3CPClPJl PCim iS'jft „' ^ J.__L J.l^l L^L._ N?n9 DV. 5^0^: 3'nup"! 
5 1in?"i3 

ITO li3i3W b P-ii -rn rJsi NJJ? ^'"^rH I'O?^ nU^O? »i . ni6» ™ (C3) : TOB33 'U1 ^,,^^^ p_,^^ ^^^ P j^^^,j-j J- -■ ?« AVT V :'iT T : • Ivjv '^l^ JTT 

♦ 
♦ ■^ IV T V.T : T V -; T T- ' , opin rciBC in3i pnnji Di'E»3C 

'3ft)»i 11B 'i'niW CftO '"!) 'i3 nCJ3 
OB P:»IS3 O'C q333 VP'C3 q")l53 

DCi)3i:ft3.-,333oi:'nV:'::qD33 ^QDnOl KnpN?'! ^2r\ NJVsxnJ'c-nX DtS^' nSlpl nih'' D^S 1}!^^ ftwftcntijofto'sji^'ic'X r'?'t??n«Ti ]5«ni2 1J| 

niBBS '3 •,»ft unji I'D fti3 nii»3i 

31311 13 rC133 PTOPO 31"))5 qiCJ ft> cai !"i»i i5'';j ^53 1» I'CP 
cesni icn pidissi S3p3 onBi i3P) 

Oi»l»1 irn "33T> 31»R031PlilP:33 

SnSqiJ fti:i 3J31 30in'5 oTfwi 
]')3» 3n) . inj >pc3 iftp OS s^S 

: rp3DJ 33151 131 0B3C 1'5» iBD) 

VIP 'ipi pnft 3i» 3'P3 . opcftn 
ftic infti .Dftwqos (i) :ri» 

OftP! 1033 03 3)0 0P»3» ipPJ 
BPB31 OPlft 0<»W3 OPlft in^P 131 
ippj fti: 1V3 333 '3 =ftl5 9 
.1313 (ft) : 3Bl»i 0'-)f 'P piftl 0P»3» 
Jft 3'3 3Bft 3313 I'JBO 3(3 3»6 
P1'C3B3 13 3»ft ft>3 5n 'O'W' CBC '8 
ft3BB3 ■13 3 nin""? ninntrn? n'j'Kn TNn^^. 57X niN3S nin; idn 

Da^'^t'^DI " D3''3nT *' ''0"'ID\'l 

V.T I ^- •• T • J- •• T I «- •• TO3 p(in 'i pns . i»»c' 
TO'p? (si O'CC) iwi iP» 
no (03) : (ro cc) I'sins 
: T510 l» o'lD . omw 
otnso V' •^''■' ''^" 
'3t3 V3 '2'^ 'i'"" ^''''" 
nnanpi ns p3 cc one 
■)»ift ':fti . 'nr»c 13 10' 
rcn:3D'p(ni co i'Si "siio 

n"! . 05'3I3 p'(D3i ic33l 
V3i?» i313 'i S( i'3'} 

cp ens siusi 6n3 ii'353 
?3cn» 'i 6ia i3i5i . ftinp 
wnoi inift ii33PM 103 
in (P3) :((! n':6'53) 
o'3i5c3 61? isn . niD» 

1 niD»3 J'PDO <|P3 

lin3 mDiu "j'BD 
»n63 cd6 i3ft <)n5i i'»i»i 

■3D5 D1D)30 03r6 tjnJi 

moipp ODi cft3 n3» pn3i 

'D6 OIP JlCi IDS . lil3 
»)» 8in '»Jl31 (3i 3V6) 

: wh f-iC'b (i cc) sun 
'3 ipi5? qiJ C5D i» . 6icl 
.ipr3 6i o»»")i : J'Bio 6i 

1»3' •3»li3 013"33 D3'3113 
: li'»W 6il D'31Si 0'6'33P 

. wh ypftioJiic . iprs 

:(6'6P OTCJ 1J33 0')3"31 6'3) 
(pii i>'6c . d6i33 t)03 (i) 
'? is's (i) : or'j' 01C3 
oin . 's is'o '0 i3»o 

l»3»'t 

't pr . vno yrhy kin»i 

. VIJJ "JID' IPK Ssi ''Dl I'SOp , „.,. ,... piroT t?:;i; ^ijo ]in';>j?5 

i»n9iDPPiC'B3icn'D)0ftiBft''3J3 «j;|2»'j» nwn^ N^ lln^ 

0W3Jft-S' 0?nP> ftl B33 qD33 • • / "-; ♦ ', : 

311531 3333 ft>ii3 33'ip 33WB s^ N'tj''? ]inn;iiyi jlHTO 

v^'dT":}^ V^) ■'■'Prp-'?''? 
nxi33 bans'" tjinn'''. ^^ 

7/Dii5,p'n'DnVDRrnnT 

n^3 yn?i? nip a : ip^pji 

'iT^^p '43'n'i jnn «a:ns 

jl''3'p'»3\"»B3 3ftw''pftM> "^U pVl^nino N^^ J]'in«"irix?]i3n\n^Ni ^toniiyijiiDnnnixu'pns^^xn^nNn'rx nixa^f « 
OP 13 Bni3i 3;3 ■'=ft^^^','J'^^»J ]in^ ^;n K^yn n'^j^.^-'n^Tf ]vin vt N^5\n dii^.tti?? ^i^i? P^^''05T^:T"19^7 Nnp.^^'-.p^ "»io§ 

TO» (3) : P 33»'B Of 331 1> 

B3T»»6 . Oyjft 333Eftl . Icft 33 (j) ,: n3(»5 IPfil 01113 3CJei 11C53 OCiS 31fB3 VO D1»B 3B3B . OiftO D'1»B3 0'ft33 : 0'1»E3B IPTOO 6l3 13 inif» IBB 6W . 'o P'S IBCT 

)6 fiis pioBO 0(3 i» pin o»i J6 pj» o» iBpj lines jiEi . ipEo i3i ifi 03i irp3P 56 (i) : o"n3 iPift opipbo 33p3 J3 op"n3 iowbi ij»o lijp ftii or cip»3 osjisbj 

9)53 '0 iS'O 'a i3iO '0 53'3 T 5b ftl3 O'PUO Opft 3)0 piDB31 '131 . 'nii3i pi"d«i ptra ptsTi 
'0' rn D'i'ii oyo ''oi 'i o'yii 
. D'fiDiDi mm 'n in'i . «n 'jr 


p"»2f mis^D in rn^2fD '3 . 3'i6i 310 '3 (.53) ■. oiiTO i'Ri ?i3 i3ni6 (n6 . wrp'mo oiJ ; cnini 
. oii'ifci ivi -pi . pc njn (13) . 3»3D)3 ino 6'3» 3''6?i 6'5 icft 3ino 
.111C0 : in 1DCJ31 TD» p iw i36 li 'c»i 1063 'iiijn? . ic63 'cicnn 
iij»3 pnnn 'm>3 t^w ''i' ^'^"^'^ oi?"" i»6».iin3 (o) :i33 st 
r6 r:n3i p»t 3»6i . s^r>'. . op'jd i» C3n n'3i?i cpjj dtp 6ii i5:» 
onoo i'l . omiD no (ro) . mis '» r6i cn'3i?i rr'si? -3 C3ii 
ipi'ca Tco inc (6 o'c) ci'co tc inwm cniDO i35C cinvna 

ins 11363 pi ifc» ptn 6i5c ?i3 ofsiirm insi rcinsn mcco i"t »i33 d'C36 i36iD'5i33 i'l .in3i reins r?i 'i3in .i'3i 'siio : o-tco inst; 

c6r i» I'fipni mcia irai ii33 qos? n'sn I'D? TD?i qD3 «iii6 pi . c6n men ins (d3) : 5( r6 ?i cjiid . an? cp'ncn : (ip ]npi) rcirci jicia- 

i56 i30 PC3 '3 oiCS) on 133 DIOICO OJl Cfco 1» C3"nS DIDO? 030 in6 0(il XV 'i30 'p3 1030 l6C31 P1C1C0 qiC31 PIDWOI ^035 -[rv IS D1B»r3«W 
0551 23 1030 10 ipPlJ) fci C'1315 D'J'OO '3 C|D3? 06 <pi WnS liBln .»ia : '>:» p"b • '»» i" (") '• (" ''""J) sftin ui i»3 tbd I'jof.iun (os) 

'i».0'1t1»n • (ft 03'») 'BiEPO 1BB3 131'ijijP3 .'b5bP01 :331) OS'lV.pB : 11(ftl 31UB 

, P)n3i :(33 O'BE' in3i Jbib pi p(n ii;» i')» . ims ((3) : peibo .hiep : pii'in 

. 5'31 '3M3 : (ft3 C'13l) OIIBI 111D 11)3 OipBI PUB l')B . O'lHD '10 {03^ : 0)'»3 llfiiP 

: (i 31*) 3iin ')» 01R mp e31' I'jb . in) (m) : (c ftip'i) 5'3i iJnft,) ws yoJ i<)b 

«1J : r3P» l'» . P1E1B : 5»iE01 1«J r'B • on : EftO 1'B33i 13 O'P'BBB 'iSO OB . niEP 
; 31031 F"!" )''» •T'" :i033il»»1 ftlOBCJiOOOO .O'BIl : 33P31 pipt l')» . qil} 
P? lippi 310 lIBin . 13'»'0 (j) ^tsn 1 iTDT im 210 tei cms fti ncftpi jm:?; ftin«ft'io»o cvai yifis'jcn nccj os'nooc vj-^k iec iipj ocps ?r») 03io»B' oii; iwi ra» inftc W35 b5i» ri3'P> topj iJftc ej swo Tsia 6p rr* c;ix3 una ?r»i 03) o'c oiSs 'S ifnv >ft 51ft t3 i>wp •jejrft otdcs o<ft'3»c sni »»» rwn fi> itnift 
ovsfi onwE Tn fnftc w . S'us i> ftj pnft? -jn rnftc '» <5 iBnri i-js; pnno inii; oSiumrft c;-)!? tods ibfic iwb ol)i9 rwpj ^ih osJ inft P "nil T'^ ifs oiJca I'is 
nn pn)i W) •-•ijin ittrp rrsi .osncsi su-/» if'ini :oi3po •)■;■;« \fi Jjc? pin ift ?3i3^i 3115? pTs st'ft T3?iii3iP sift o':c '):mp:? pis frftc 'ci S30 lifts ipoo ift'3) 
UC3iip> is'rpc DsiB'-jnifti opifi cTStc; Pnft 'ft'35 .O'biS 'ni»<p5i (f) :i)'5'»3 31B ftio i''"'^ "^5 ?ni3 0'3no is iipnj ftii lij fti opinft ?r 03i ST)»ftc3' O'Cbdo 'PD3 

03i O'lnifts win i» spco 'ft'3' B3Pft rn'i53» Tft ifti 
r"'ioiiD3 5'?j D5cn'3«n)ft oor 
: ii»»33 inwi iw'iu pwpfti 

B'»»5 3ftC .O'lJO W»C ]3i (P') 
. Oil) '»11 : 033 I'B* flft '3 1»nB 

. 03 3:ft pft : v ;6-5n' pis pfti 

Pft IJfl 1)1!) pft 'ft-) InftO 103 
0515p» VC)ft3 left P«1»0 03 TSft : ?Di}» _il ■ • ■ ■> j!.!!" •■ a' "> '/ ' • . I o'EM™cfii5 '.0.0,5 nnn^p^ aiian ^^i nr\s Dpiv " -500 '3 63 D"J 06 pfini »5i5 
nfc rsroi "jDics upin Tui 
cnino Ju foil jiroi crs 

njniso r6 C3d6 o'u'ncn? 
os'yjT jpnii mrci ?ft35 
mcpn isics 6)?i \)i.-?^ 
Tores Jipi D'CpO ?Cl}0 

c'c'3 o'DiS . n'B'pfii "n 
nfi . C5 ■jcft nfi (n') : tpb 
no (p<) : CT3 left ?no 
: onucnn tjc . cpijcnn 
ot no . 03 loftn') »min, 
»J 'OM o» mnn »t» rojn 
iJ O'oc (I'p pwc) onci 
jfcs-lfcocre'i 'i o'o -jnii 
03 icfin 'mini Toii li ?»o 
: ]o "JSil 
■5Cfe . o:«i 

Tc6 '3Di c«3'")p» on6 
W .u-jp 6i . ofe3 tocn 
mp' . ip'tD' (a) : insj 
CC) 13 pfDM \r pic'i 1»3 
: ^nmf) •jnp'mo otS pi (.7 

'a CBS : Tn iV irr^'^pn rm 
innp'i 'D'oi 1*^1 ion p 2>n3 
c't» o3'Sj Ticpni . D'cs m» 
: D'-«« ino CEis V'on h"a '«i 
''01 riK'ipa p 3'r3 '3 03'niSv 
. man nrro nsiaS 'S nt noS 
nrn . oarat Sy no oa'nSy c^s:; D?\73;. ••n^2^■5m t' I- j^:» ST? Np 'laT"^^ 'J ~7 

«iin K3t^*b n:ii'?' ••7 nrn?:':' = ■pspo iis'.bj?.. n'P'P-^'5 '' i^^' 

D3\-\i7y pniD in«!3 sitsn n3pT£"VV,? 

■•■ •• I • AT : V I vjv •• V..- j-.-ir: rmp 1 '1 

^ *- ^ .13 22 : n3s^. upi ]3D* HiT D^^:3i i 
iiE'j: r-i.s!2 «3 c;; n^n n'in^ 4:s 

• rt T - 1 VJV •• ».T 7* <•• • , T . : J-jjT 
1 v,T •• : :- -, r.," T _ J : :»ftt 05'3'31 ')'3 ia 9pft '3 

isiooB 00 Oi '30'»:a infi ftii 

'3D : C)1B3 033R O'OP pftOE 

is c;')»'C 3»ift vh .eri3:n» 

OOD 03'5Sn i» ftift 13i B3:ni30 

'jft I'ftc 0'3cin 003 opi3:n» ^ 
esiinft 0'3iis ■S'tiBB'zsnofin 
'IS! ift .'331 is :opiftn niftinl 
i»3 iP'3 i» onms ?;pift li'i i»3 
opisinn '3D 'v i"fnni .ir'3 ift 
ITi lft3 ftii 3310 oifts ni3cn«B 

'3D 3»ft OB'iS OPi:»» BJIJ} p is 
n'i lft3'C P13:0»5 i3ft BP13Cn» 
1D3B5'ftiB')3i; Pft3'» 3P1EBC »)»J1 
pniBIP BPUSPB '3D p'll O'BSni 
ifti 1»3 . B3 Wftn'l 'P31P1 : ]1B'33W 
>"3 '333 is '3 13';p? fti »P3K» 3*31 'i s naHi «n nT3X 

^•■1.: - ^pniT (11^31 ni!;p j= '■7 '3 BBBCil Opnpi 1}T 6i:B31D6» 
B31PB 3DD IB'pin ft5»I3 IB'Sft' '»i3 
333 »3 Biift Cnn O'O 03 lft3p'1 

. oji3i 'i or o»i (3) : opifi in3D 

J3ft» BPlft l'ft'3» I'OC . 31C0 Ojpi 

;3fi3 pft5»; OP'O fti '3 piopi pin3 
O'ftJwr? n3Bpo')i;o 3ft5tift3C' 

B'3nft 1'30 ftKn 8'3CB 33r l6 93 
P3p0 3i;30i Ofts ORiO P3BpBl 

in3BP onii'3Dio53j i'ftp3prefti 
.pi (ft3) ; n3tBpo ftio: 113:30 ft'3oi 

»'310il3 33f .1B3ip: .0'J31 Pt3ft 
pi B3« oft 130 3'OP fti 3ftB '3 
C'ftO pi 3fii 3'Ot' fti BT 130 oft 
pil0'3iift picfilOD i"3!53: OB 
PWniB ift 1P»1 ftsn liC'D 1B3 OB 

pft 3'Br»i fnvn eo» inft I'fi ms 

3Pfi i3 '3 Oil3 nsft' pti 1330 

n3fti 3'P3 raft' : i33n pb33 o53' 

. '0 3»ft 03 (33) : 3nft I'JSOl '3p 
i33)3ft3i 1Plfe3'S»0fil?'jftl .31B> 

wiso'O' fti optn3 pft dj:i3' ift 
p-p (») : isDj nJ3n 3ib'i B3i;b 
n'3 p'in> 3nft » . ipfp' iitoi 

NpninKNi^y^NjTN7B*nnwinyo?'n>'^WS^35:]vynNn5^^^^^ c?iT3ift3Vft?'r.«33'0'JiDi's' 

■■■■■■ 0.-3 I'O' O'DID '3313 C|ft ftift ij) 

: B I'cn'p .opi3Bn» '3D : 'p 3bb 03p» . ni3«P3i \-m m-hv\ 1*' "i™ '■ '''''^ ■""' ?"" »' ^'33 

' 'i33ins O'O'Bomnft is.onnini 

OS onioi iBiJO infi t'ft 1133 i"f 
'jowcB . ib»: p6 ubub (tj) : r< P' V-b '^3' * i>" i^f> C'f'' "'^"-^"i !"» o'" """^ •' "'''' -'"' '" )''""" P '' 5'33o ro' fti 31331 i"r '.'33 wis 1-313: 03i3» ocnin n3r 'J . ia aa^nSti via' tn oipon 
crnSij "Pip in *:.•< r.'ix'am 
K"na a'na ca-n'!? k-sc a*na 
HTn D'on nn I'-a'i S"S3 Vn 
'j'natai u'rSira . •>'iivr\ ova 
.Tnn "tab 1'rhy;^ . a'na p 
a'ro p . rho r.iw -pSiyi "7:;TnDT 9;3 cpip vjjht t^pi 
nrbTO? '-y^'s jiTi! 133T bpi »? T\&A) Kj;jp '797 ^^'^p. 
Kppj? ij?p?^ p3 n' X "r^p:^ 

Tl^n {<3B*D1 Xn3l37 'OlD '""'''" °'"'' o'"'Of«B oift'sjo nji 

•• •• Ti . i T-S : •'Tit: ,j,p,5 ftjg v; M 0B» P3n) i»3 
i^p^l V^Vf^ «J^?0 'JPI OJ ftift OB'ift Opift 0;ft3ipE3 _0i 

"pi>p!:i^''?pp:«T^]^3^i/?P 

x;s NT Y.1CX jjns )53 «o 

:]n^'.: 'T'jnp,', "TJ9 «nn5 

K?U KH 11 "iP5? PI?" '" 
I'^n^n ]'ppKi n/is.xo <p^ 

I'TnX; rO'D*?^ WPP- " 
jin? n\7) ]iyN ]'NnT?{< ift msi ift 0'13nO ifi3:' B8 W3B iilJS ft'3)0 3nftj3 13Bb:I nnn DiD3 BUC 1S»: p T3C3B1 33fB tn nnifD tr:sf mi^iD SpEOI 001313 . B1J3B '. 133, i'3S 1'3B . P13'P3i (fO) : l'33f I'SS . O-Pipc : On'is 'i» 

: osffto ps . i3'Bpo ; oi3j Eipn3 CB'sn . otii (f) : {r.7 o'»:') osj3»o pftn ibs 

. 133B : P31BpB 13Bi;D» 11»3r ftlS . 03p : 03'3I3 BE . ftSBB : OI'S I'n . ?313i (:) 

: r'33 U3B 330 lOf . p: (fta) : (fti ppi) <) ci3:» 'r3:i W3 rip'pnt niB'S3 ]':» 
: (13 pibb) OB' pEBO 'P33'ii pi cj'cn . 'P3tb : pn3iSRr ii:;b . 31s' (33; 
. E'ft3 : piri 3310B . ins : (n sei:') in';3 ?1J3 pi pbo i'83 ftio . 113131 (a) 
: TO31 oinin . i'n : ofnft pjB . ijpp'rno : \)v-> i'cIb . ib3 ('w) : i'n 313a i"3 
31JB oto 001 . npfi') : 2130 yn osi nv cai cnsni il6c iwi '5'i» I'JP 

T:t3 osnlno prs . o'piS (f) : co's'rs o-jc 03"5i '3 iiftci nis fij 

Toiob "jcres »pin 0'63 c?c ?6nc;i fi3 f):,n? c6 ni6"5!i c"di5 Tcpoi 

OTi? '3 03iDro Is o'3'Oi?J C'f)'33 'mccr 0;? -jcii icnj "jufti oro rfi 

err od6 .o'i» icnc (n«) : 6'35? motfii ccc) (ii . 3'cp> fti : ?3np 

:cT3 tcfc 02"3? pft 'E7 07C b . 0713 '»7i : 033 onpi) oftc on icnc 

. cpi3cnn •ID : 003 zt'.rn ';6c on irnc pfto 'jCI' crft . pft? 'tnc ic) 

rn ppj on . 'i ot oni (?) : 03 icftn'i i3'cpo fti ocn 7'3 tpjc 'P7in ift wi is'cpo fti c'ft'330 7'3 icft '"337 ift '3 . '"337 i» 's : opccpn i»j 

o'737 . C'iiC3n (ft3) : 'i ro»3 fti . 'i i37» fti . ]i57i 'i 03'ft . jiSii fti : ppin pftn ft30 3ipo r;p P7cp?;i ftjcn fti3P "scft 03i3i? nppo3 'i c 

O'O' . w : i33 fti? . iicJ T"3ftn (33) : nsft'i 13 iic3» oii3r'30 ift iicsno fti33 '3 7n' nsft' cio . 17361 : liift i'jio n'3P . iJ3"3i : ci'csjjo 

ct'cino I'iJ ••» onir :cft co ic3 ooo' cs ; ot3 cicuo br . mm' ftii : co3 onioi C7'; rnft' . ip'tp' (33) : pmnn J"3 j-jft? qip» ft^i -jiuj 

'ft (73) : ir* P3 tJp ornini Psii i'D toj rfcs pwi in» eon 7Pft is : efts yns : onnir3 coo '3Pft qmi noci . 1357' c'=c isi : Jipj TV im 1 rv^y nsh 209 .Ww.'o i»ft 03 (b) :r3mrf)ft)i oncT oifts p'm jnMj'sr p oSiuij pjeu fti ijiij 
PiiJi»!>i» lac's r,")iftn533 inft i5» jvisM iw inn ii» od '3 usoisi snnu )» iip» 
i»^) ''D TO1 ic;3 pii5i»s ins ftio Jftic nnfic '3 D'5'ifto cb' p cnift niy\ nnfejo 
■5513 ftix i»3 iiicii tni IT 3'cs n'3nl mfi' o'j'iftsninfi is piJo)© i» ■35133 tv 3w 
■Jnft D»B 11' j'Mi o'io5s3 ocni «"J^?^ fjeit O'S JMl'l OJl3 IBJO 5il»-C ID 0»B 

3wri 5.^0 ii33 n'3)o nil it 3:0 
. r>oio iu Tupis jw'is "Pnn 
wui 5iD iD-JC c'iD in: niciD 
Oi j5c3) ni>DiD3i '■Jin 'ip riM 
5-;'i)fti . 'B 5» (') : 5»c5 ft'c i? 

"'»? 1D0 

■mfts'j'Ofw 

S'n3' ft>: 

Ds . scps) ii:i' ftii : p -JDft )3 I'u-j,..,- 

I'ftl Wfft OilU 1J'ft3 1»5U B'CUJ '?5 tT • : 

on '3 . »■»)) : ycpoJ riv osj n'aDn3iln''7y "HnnD a' 
piunci 05-)' ftioifti acin ftiac I WKi'Vji' /iA-./ii'Cy J - . 

. P»D Pfti (ft') : '0 ^3T c?i ftio 7*7ipS 10 ?y 'J V7P7D 7J?. 
ojB»'pft)n;fi'5fi'JBPft5'o'op»n " '= ' ^^ ,,^^-.\. '-.'.-^v.* 

.iiiBtoimc :oi'35J'PfiJ)STO i<C 1©?''^ P^p.'? THDJ*! 
■3B1J3 .jms : lli» iosnn? TwJ 

'is Pl5in3 D'iil»5D'3'lf)S UIO'B 

•7'c id : onno osjej pi ?inn 
0D3 coi i'Bip ftii . IIP' coins 
■7C3 -n' o'-)3nrnB b»'o i"^) -ic 
: 5f is si'sv ftii nnft 95»3i infi 
l"f : ipsftos ■5mi3 .?:ft c» cfi 
ipr is linn' fti 'S . o'n' ftis d» 
pfti ''p ipfon ■5P1' ftio O'n' ftiBi I'fit? 'ji'7em '' Dip A 

'• : .**::* ▼: tit; ' 


S^pS^;^'ini;?SS Dj^i3^fi«r?»?KnD3rp!?^j; n-jDo 'i CI . (?3 "JSTOS) omft »pwi ■JW'n ]ic> . »pw : pwD 
n53c ^nfii Ti'i; i"f)c-;J . ii» (s) : )? mcncn nwn 03-5?i -jiyn? 
: ins'i nm'i ito' p omfc o'iiiti cfrs cjdpi niiiip nftwi 0-555 

niipjp Jo IT 3'C»9 "35133 P*)!: ilici IT 3C? ftJlCO Onfi . T7' 3C0 

)3i niiJic? cDnni icion? 
o'p'i?' p6 ?ij?c» OP'? 

•JfD 0'53' n<5 -'i»01 U"5?1 

■jfp toijoi o'C7n ?cic qioi 

oij?! 55C PlCC 'PC15 flioi 

liDiD i»3 rsJa cn',T5'37 

D p (7 'icn) nnnnpi 

on 

t»j3 
' "* °''*' ' i'3?J 1»5 . i'3? : C?'i0 »? 

Jc iiDC : icb r'-jDicft 
: c'pjvo Jp iiDcJ . iii» 
. D'c ftJn : i3ic3 . jTO 
: ipt J» ID' 6101 pmj 31-5J3 

im» D>i6 
I? J' J MT DNJ^ f ni<n ^32^*^ 7^ 05i ^,5', o,jc ,„^, oo'cn nil? J;n^«^ tri^jim^y.^^^l^;^^^^'^^^ 

pp? '' n3n ^;;ib2^''i rn^i;Ki rinaix •>]: crj^ic 'i^ cro on;i3i i r'nrs't .csio (to) tei'on fts 

S'iSJ 8J :iB'315fti 0381P ISSCS n "i««: «y,l» *5n! ?K '9-'» : Dl7t!^ rJiT Dl"?^ I D172^ nb«7 JB';33 ic'j^v fti 'V . «T fti ]lnan 1^.5 ]in-i^j;]p ns j* t!^l3"D: tl^j; n3J?ln"^3 IK^'^ain w ™* 

pi :o?'3»B en i» OTfi jn'is'3 -...■-•,^_I.,»»„*_'. .-„"._ , ^ • ■* : "^ ^■' ^^ " ' '' ,q'. . ' ' ' oD'Ccnn 
nTym : 'd p'o rryr'a idcj 
na m'VKi ''D1 ninpa 'n earn 
IS iB35 'T3ij;i i9'ift •3n6c in: ?f 
D c'l'so 'PE i» o'nsiD onft tb 
pv '-infi 13) D'sifi? fti5 'a c6 

C'^nift PnftO 'ft'35 ?)9 85i -IBft 

c/ • Ai DS's-jin 131B1 TOia B:i 

■;7C? 'ft'3!l 3'lft T3 «PW iftl 

orft; pi? ftia sip o5i'"o'')Bift 

IfDlfi ■^y ibip ;i -l9^? ];7? ,b : ;^ "ib«|i^pn\ jiT^in ]",n'2j; nypNi p.y? '^^^tpj: o'ni!» 3'3 mia . i3n -po i»' 
. 'oy -lair tk wcti . oibr 
'ny na lac rK wbti nam , nSpj ' ir:^ nTOD in r\^:sD ns; .wrft oiis iirw 
. iii» i» : np 
: P'p OB mbv. D'-jn) T^rft iiiiT fti w: •)'53? -jnfiB Bip'i? ft-)p) p . liiw iiw (p) : {« ifiprn') 
■)i39S . )» :(::) Tn-JS ■jiSsp •: in: ■jsinna in o'3;»a pcip tip p .lim : (is 
ai'sfti : 'n ift .'n ia (') :(i 'ic») innnm oiDio ms cicm rmcn I'jb .mioiD si 'i^ja ins ciuft ;•« . ?i-5» : iBns' ftiB B'ii)3 j'^jpn sn c"b 's rftiPBi o-?ffi )'« 
ifti)i IBS au'J't P'D"» ps . 'P'hi5 (ft') : Bjfftai as'nB )')» . s«Epoi : (c jnpi) 
B'li' . iii» : (js iftpfp') i'soi B3"5n IBS owpBi oisco I'js . i'SB : (f pir:) c'-!5n 
: (B )Bpi) B'ppEn 1C3 pi b5bi I'D p'pn?) pccftj? ?5i3p . lie : pi:s . itj : b'S") 
: OB ms ftto . is (i') : ('» 'isn) s53 b5i3 ws -isib pi ji? ciru . i53 95i3 (:') 
. o'iso : 'ftJJi ■)ioft ■jsi . osBW : beis i'Ein . iS'S'o (ip) : ji'is' pip jisin . oipj 
'in ii«3 (p) : Cil»» P3C1'» 5P'P fti lifts . P3C13 fti pft : ni5» 'CD5 "JlOP 

cj opii o'liin piiiiu nftBi cmft n53C -jrift \tio ins . jd» iiiis« 
. yi' ;:5 : cpift a niioi yifta i»n' 's ift^c p'-jfic ?'5' p piiiics 

P'JC 3'Cn? lilSO 1J33 C'lRD)? Pft ?il» rppi p> R'3C SCO 3«l60 OPft 

. 0"537ft '» ii3 (') : vj'rn o'lpp}? csjro -jpft ccnii cnroi Tsrs rr 
lisi' ftii ?T3ipft o;tft lifts . cjfft oi-js : 'ift ^stv^ Torfti •537ft •» ift 
: 13 tfcn' fti pi DB'isi 09i 3cn' 'o "337 ppwc . ?c-;ni : o'7»6 3'cpfli 
:ft»? PST '3 ?;»» 'Pftin 0)0 os'iu obn Kb -.-zf) ?»ns . 'O Pen pfti (ft') 
:np' oils i» c'-)iP3 piisp iu . 71D ici : o'iiirp Piisp oip» pD3 C'3cro o'iiiro P5i3p i» iiDci ft'a Pnnoc 'Pift"33 "3ri? iwi pjmto 'P'ccj . i'so 'pftij 
pi3?i . '1S1 '7- pft ppft : ppft 0PD3 . HP' : c'-jpfti 3:-ic'i cpftn iftJ' . WJi (3') : pmi inp ftiPi v»' oicsc '» . o'»' ftin : onno PC"33 . nsi' 

OTRUa 0PJ;-31 •»» -JSC Pft C'ftBin CO . iftPTI (T) : rWS? '503 is i»30 6»35)3 . ft'33»1 : D'-SPftn ]10 D'irW . »53 S5l3 (j') : '5'i» 1'31J ftl?1 P3 CPlft 

o'O' fti i;ft C73C c'fiDin oro ot3i on? ft;p fii o'op ciic "srfti otuni oips OTnft o» .rips i» : ofts? ?no rjfti csic c'ft'iin so i'^ ftui 

"131 07'i Oft3 oft wis' "SCft C'31Cr? T373 0:P1P -337 1C» ICftS Osiss PI'Oi 0*30301 C'ft'330i COi O'O C'SP i'7 . IC'310 (ip) : w'i:P315 5)571 ODC 
.C'JSUJ lie isi : C'!33 •5370 icsi OB'is ft'O 0» Cnv C5'ft .irr fti Ciso a : 0713»3 ICIS' fti CJI OSPIPO W i'7 . 1C13' fti C13 C5 : ?-5p»3 ?3JJ1{5 

CJ lies' tft is-sino iKts ftioi con p-5P0i osip oo'ic -jisfftc p»3 . iic3' o'p7pc PP3 : 0'3'ifto "» o'icBO is liD' PP3 lie 800 cnosoi C'ft'3;0 
j':p ftwi 0P1301 Pi«» iftJcn tfti w oil 3ip ■3pvo pio w «ft oiipo ni3'P3 ic cpift liftci cspoi D'-Jjwo . ifcii (ts) : o»o 

87 %tn 1 n'^^' pn 208 Jip» 03> IZh oh 1B'}W «1J 1^)3 DPft Bicno MB t»')5 '33i Ififi ljp» fB3 nfc t»3 C'JS . T»? (ft) : SJnnfiS O'SP !!■)» «3 WTB fl OP^nfil 1C»P 5» SW) e3'r»5 »• 

fcnj oj '3 Dicn' sipn »')?! wu (dwpc oipn 03i c oft ■)»ifi3 ftift oc bw ojfi oip» 05> vft 'S ^"f" P"" ''" "'^' ■"'^'' ■"' "'ip oJcn* ib'cfi "3 C3'')» ifirn \x >3 Bten- 
i';o?i iB';3 pftj PT«n?'5 ftwi o'-nft i» 3fii3 ftwc s»» irr os'Js 3f!i3 ftw '3 oinr ranpJu cmjd 0'rf)3 ?iw'i inft fiJiiwjsl isrc jnijn'jsi oiwi sn's o'icn'n3ir 
s^pv rini "11 ■;»f'i sipp sftf nisi irft;: fiw oirn dd difp . ■«« wpP sipps' : li^ H'»o n"'! p nj3 ono oj T'fi p'3i vnfi oi ^3 oj'iu ii infc W3 ipnc:n '>3 lonp 

PO fcipj Wftl rP13>3D ■SCft 'W30 b WCi 013J TPP D')33 O^JW hj« . pftC» TC 0130 P^S i»1 : 31)0 >» 0»0 D'>0> 3Cffi 1»pP 3»P1 Tpsp ;np»1 1»3 J1D> JsJ >B» \\i'i wpi> 

)3',P3 ilM P'l Tllfc 6w pi 0330 
•> ■> . a , i_ O'pinTO iftliC PPM 13 lf)D'D3«fil 

wMiwnt* 05«T \s]to 21512 P"'3n ""Ja I TOH k 1 '""''^ 'iJS I^J," ♦ «?1D? jnayn rft'=»'»' ^^'^m ku-i 03?b3 i» 163 2.nj5!2 p-'in ""ja I ^T^n *« ^ •■3373 
':3 "JS 

.o"5» n»3 : 03n$3» Tinci 
. Pftcn iftc : fti5 oipn oc 
: c:cc3 ic wioii pp?i D> 
. 'P'm o»ii;noi ?i50 (3) 
wni 'i injv wjTn •rs'jna 
(03 i»pi) ciico nift) 
: (to ppi) ]iipc6 onsTJ 
ftw icn . 05'TJCi e'pn (j) 
. W3 : c?'nii"m c'3in 
mipn pft . IT nft : ibft 
! nni . »CTp (i) : W30 
;cr? ri:D nci . pi Mb 
npi C5D -jcfts . OVO ?30 '3 
: r/?:'3 -Jifto iP'Jo 3"3P 
ft*? p'cn fti . o5» ins (1) 
sp-^s \m\ yti T» 'i fti'i 


'J 

'3 .I Jj3 fi'O . 11B5» : ft3P OPS OPiMI 

.'P'OTOjJsnoi ?»o C3) :]'E$i ft'?: 
VP'm EUio p O'o oft W3 A5i' iss 

OCfti JnS P3 'PW 3»li3 'P'»3 

163'c oftn '5ft fjoi ojjisnoi ono 
cn'Pi onpoiooTTBi o'uno'Jo 

PCpiBOiC 01:3 P33ffiO 0Eft0 0W» 
on DiS3 53pji 3ftp 01)1 OMWm 

01ft) i»3 01)0 CTB 3'1'n 0110' vn 

I'M 0'31P3 T'Pi "ft' 1» I"ift5 

W '3fi vnfti ftpjcni I'R pi *!' 3'« P"t» ft> 

fiDft \Ci K^^j3nn\n3p3'q'nn"il« o'ft3o ocino i^cno .'ijftw 
fi* ^?i ri?p? "iinp" S^np ipDO Tro ss^a &'J7 'i 
. vpas (0 ropiipD o63C 
p : -jfes . V3 : 7ipn 'i 

nP3» 13 . 5Pi37 5"3pO 

lO'cinni ''D'Din T»n opdt 

Ojp 'R'P'fc 3'P . 03»1 'In 

.♦»» (n) s frpBi r)» 
]• . ppn ID : ■»» »i3p 

pP5n JIT AT "TriT tV— Iv." t. V " — {, '^-•. r:"" •— . r T tT : -^ Ti"5n3T 

• :it • IT - N^y? "» : n;;? ^'p;lK fi3pn3 0'33 ofinsi onift35i so'i«n 
0901 o'snj o'j'Ojnoi 0'35»o itnoi 

00> 'RPJ1 'I'ift 0»n MO 103 ]f>i) 

oi i''r31 oo> D'nnoi '3J3 avn 

pft B'fi 183 : I10P"3C»10'3te )1P» 

lO'T ii) pwn pi TOipn pft . IT 
T» iU 315' 3B ift TORiJn ■jniJj 
0P1>3 TO 3Rft0 pi OIB )» ift 

o'is iBip (i) : pfto pft B133J 
D'DnoD n3Ri B'ft 3»in . ourSb 
'5 >i) qft 3ni53 p'5 Jb o»Rjn unr 

e»5» 15»f Obl3 IT pft B'ft laiB 

o5»:i imp (0) : jrt 5» pjiniuJ 

imp l'3nftB piDM 3»ftl .0'30J3 
'Db Oj'Jl 0'30j 33f Oj'is SJSJI 
331» 3»ftB in3 0'»»0 ')»f BOB 

noft o'3o5 TB' 3Bp» lio' lefts 

3»ft OO'iS 0il» OOj O'Bp 0')»fj 
3»li3 OI'O 5>D '3 1)i 'ift ft'330 
Iji ftlO 0»3J 133'lft 0'3m-B 0'3053 
Oino 3nJ OBp B'30i '3 ?3113> ftil 
Rp) DRjftl 03lft0 313j OD' 0P»1 ejB'3 M,ro yor\pp iViDi r.sitsn 7p Kna^'j ^ttaj? nyaiopnNi lanix p 'nio D^poi icn wi '3 31P0 ftji »3o »«» 

- • ' • »•":•: .• I • "I ; . 5j8-5,ft5.,nii3 01'? 5>C '310fD1'3 

O'UEDpm O'Bl) 00 0'J)531 1331; ij 

imp : 03BR ftift ?3ift i;> pft ^ 

003 3JB?i B'3B1R BOB . O'PlJmfi 

.'O 3»n 03 <3 (l) : OPlft OP'RE) 

TBIBDO :■)? Yim) V P1333 .313 3'p03 :pnpftl 30W .3Bft 03 :'3Rft «fl P'Bft33 301f »3 P'>»P .13>'lft \'VW nnSw n'3 'JVi'Bi nx'ipa 'i 

. TVioo '}>: . rmva wr man 

■ni . iVsn TO PHro jn'i 

. nuroi nniiK iS jni nnroi 

'"CI '< yo»' : nSjfJ imp irn 'n hn p's nSy ji imp nVSa n'jwi raip n'viani . cinsa n'5yji imp ''oi nK'ipa 'i nSjjji imp ftio '3 pftf op'o '0 pftn 3ntj3 

fi3i 0R13 nft 3'»01 OP'RBOi BJ13 
, ?5» 1P33 BOj 3»ft liift31 B'Jfi 
S^VO pJli PBlil O'hlW O'PWW pP)) 3'130 So l) OmTO p<r5 l'3'iS»B 0')3fiO BOl Bter' >» bWiD IWBJi pi bob R'BSJ B'5» 1R33 3»fi 5C3 ft'O '3 'IJ'si rjj'ft ft"jiB1 p 1B3 oj» 

^i;i osiR) oon pi;»i n; ph'srs lia )» 3'»i 3'30 0')p o'«i 3E3b opift O'ftinn: to i'do 3'3d ibr pitcro iip O'Sdi 3Cb I'pcieb ftioi ftp'JB ?i>iD ouirb 013j Jr ftio 

BTEIB TSO TP3 l>'Dft 301)3 03';n3 pBS B'ift ftjD' 3'B3 533 033p3 fBBO is '3 TB 0> V'ft' fti 0"3po oi I'lftOB t Jb tjft B)1B ipcOB 3'SO ft'O . ipDO TBB ft'? : OibiB ftipj? 

■TOR -inft: ?w TCP 'X Jb 3Bfl; i?n opbt 03p? p poc? 'b tbp pBSi) o'B's 3ft30B i»3 tnh -.hi in3 ts 3ipn jb Tp?; . 3'3 Tp?3 (i) ." 0'33i3 3'Bi ;m inii T35 I'fi 

ICn'S ift ORBR B"« ')C1 3nft)3 1]!3 BR* B'3B1 0'')B0 O'JrBB 05 BBS' 03Bi 'Jr TBI BBR 3Bft . 03 Bl '>R : DPlft Oftl3 'O I'ft 0'3Blft BOB 1B3 fti 11}) R'JBCT Oftn ')fts 3B1» 
■)i Ojift fti: TBB ')tf3 T»' 13010 ftJ sftB . IBB VS) spp p . '351? (r) ! TBB33 3BU1 'OIB 0"pB7 ft3U3 ''P pi 03)31 'Jr 03'5b ft^SS 'jft O'BIB BOB T501 D»DO B31B PPP ■mnTi^iD Vbj 6o 737? pnnft 6133 icpn sni cDb 71316 6'335 . ic»n o»i : o<Jcmo 
nVi wpfto rn'53 ''3 onft . ifpa (ft) ' : 03Pft i'5?i 07'3 '3i j'niicRO 
TPiC wpn Pipp 7'D3 . pipr3i : one jno'i ?:33' 3»ifto '3 o'icn' 37pr3 
•»ic ippp 7»6 »ipp 7'P ccc 'Dii) onnini o'3i33 ni'oi o»o pft TOtoi 

Tjrfi C733 hjDl 0133 P'3 PKji 177 . 073? R'3 iui : (llCi i» iD13 ]ici 
8673 PVOi C6 P30i W'70 . Pftcn l6c . Vni3'30 70ft O'»730 i: 13 71J3Ci 

^cpC3 : (iici is iDi3 jici (310 rftcc iftc o;i ) ceo p6 7'otoi pin7»i 
: inj 73C O'on 6'oo oj;70 . in; 73ci : iidJ3 mmw i33i3 ftisi opft73 
; 0J31CS1 oift3 ocfci ii'5 n3 pft 'P-m '3ft . 'i3i oj3ic»oi 0130 (3) 

C'icC C'Cjft i'7 00'77P1 C'cn O'ift lfcl3' 0P» . O'Jfe (j) jv^f mii^D : (7 >'B5) ITBBR ift tTOO 1B3M'Dft ]')» . If'B? (ft) : 0'fi'3)0 )S BRI3 3131)3 .00'7 
eft R3?5l)')B .pftsB :iB'30 .iftB : (T 3"b) OBipp 3ftl' PiS'l B'BSOipB BB . BippSI 
.01)0 (3) : (13 R';ft33) liB'3ft qpB'l 1B3 0'ft31 ?C3? l')B . OCpB) : (o S'b) T3 oftB'1 pi 
: JlTBl J)1S llBiB . OMIBBOI : (1 O'B) B'jBn'3 Olft; 1B3 'CI' I')B ftlOl q'iftj Olft)0 1B3 
pi OB 3373 03'RP i'3B . IBpp (j) : |1'5 RTO . ll'5 R3 : OftllS?! )1'B3 JIBJb . 'P<B7 
1B3 ?)BtO J'JB . IBTp (3) : IBipB . H' : 0B3B? li';ft? . 1B3 : (33 O'BB'1 3!" I'PBppi 

: 3130 t')B . 03D : OI'O '5r fti? . B'3?53 : rnr ]'« ftw . reip : (ft P'jcj) )iin- npo 
Jpfti? . oJJis :fB iclB . ?JB(i) : puJti iimft \\zln . fpumft (?) : JjjcJb . ')J$ 

?ftl33 1'3B . 3'p03 (r) : (0 J'si) TpDft ftj 1B3 ?Rj;? ,'39 . 3pC? : 3'B? i'B> 3C83 
>B '131 O'O' fti pi '3C> 1B3 . ')D J» I pBIB . TBI : 3ft3 1B3 . T3 : 3ipB psifl ftlOl 
OOB 'BW Bppt pi ^ OlpBO IB 0300 )')B , Spp : 701B JlBiB , 1311? (n) : (3 P'BE) '» 
JftpfR') e» 0'r33) 

•TTHP 7nft i3 i 7 13 7)3PC mipO Pft 157 00)3 ft'3 . 1P7 : PHP' '7' iP p63 ioftO »ilDC Pippi 177 , IPpP : 0'7313»0 733i 0"»71' C3'ft 75ft 0»7C30 

nft : onnini 7P1'3 pmo ppo ft'O! 0'70J3 o'ic oipsi imp onnin o'ir iJ'nro nnft'i lifti lift int' . iD7p (i) : one 13P 7c6 cipno nft i3'7do o'7C5o 

. 37P 'iiS 1P3' ^ : 7'PO 1373i fti l''7Pl OVO 03D '3 'ift 7nii WilftP' 7'PO PPCi 05Dn 37 O'O' '3 ipi 1>31'3 7'PO 1C33' fti 7Cft31 . OI'O 03P '3 Iji 
W1j7 17d6' OP'nCoi OPllftn 3nD .imp (o) :C'»3 1'3P iC3 ftlOl 7ni'3 137ftn'1 pin7Di O'iiJO 1P3' Pipci 137P» P'3i CnCO 037p 7C63 '3 0C3 37P ic >5a 
7'PO 'C313 P7 . 13DC1 : 0iilD3 7DP0 CP OPPi C'iC17' P13'5D 7Cft p:i 1P73 . 05P in73 (l) : OI'O 7'ft' 7P rn»3 ftil 0'P13»7ft ?P'nC31 oi'i3 0ip31 
pCIP ftini 7'PO i33 n'JCO Oip):0 i'7 . 0il3 7pP0 : (ft' ifc'37) oiilO IIDC'I 131 7'PO iP Cnioi O'ip C'ilPI D'5p 03 D'P'CBI 7'PO im 7DP in 115CJ 

«Jr» v)e 6'36 isi rw "jei os p»B3 7ici p»n rppi . tici pnn : npois os'fti P3i) onpT p I'siwi o'p;i3 vp'pc 7ft3o 1C3 . 7'3 7'po3 (i) : 037^1 

TW> 27 )P 7DW •i3p . "IDIO (0) : C301 T i^TI I HiTDT 


207 ow '-D p infii . ODJ pw ^5:«j»_Pftj,'^2\L' "?. .'**. I*'" "fi^J fiJ !f» .f)i ftiv • nnfi Wi (is) : liJ'^itD -mn topi Jb r«Ji3B : w» nnft to ofturo ptJJ pptei ow p oj imi w»m5i OTfis «3i5 iftnii pipcIi pdw p«i o)ca ^m iftcs ow mwo cine? i'' 
T5po m ftio ispJi pnfi I'Sp? wsrsc" wip nn wpc e;i ibdc»i i^po pn ion i^jp? ire ftis rips W3 ion tx hs «J hm) -ir 


^^'il Q:P.:lK?'?0Hrn3?5np8 


'N3TDT np^JSCpp;?^ *i5p nipn r«i3B 

I»f37 6'1)<3C 0'? 1W3 B*'l ni»0S3 VJpS 
O'OI .53'P«W (55) : fij) 3PJ 6:50 
POTO 5J6 e333>3 infii 03> 

e3p6 IBB 03'niJW OS'Jd Plft35 
B'5 JfcO ]'6l OVW BP"0C3 'IBB 
03'')3T 53) 1P1)3 OCJ B35 p" 
31CB»3»i» ]3 b6BJ13)B >» B'fi3 
!:3<ri;i»6J6l>3B03i>ft ftW 13103)3 
31C' .ifiJW '3 (13) 
13TD TPfi >3 P'3' 
B» 
O'Clp' 

ior>' . 

P'PCn' 131^01 O-jft'l ifiTI OS 

p'ncBi niciB fi)i to5« o^ifi 

OB p PB1J3B T31>C PBO fiipi 

T135J Bfni or» O'siftm oo'Ji) 
: OBBBB on DBn Jifj>i oicjft 

iftiPifim303i»3 3)p)3fiio.TC3 'PK? ^Hp^^tJ \nN « qiD^ 

B33DlJ)3B P)3ni \n n'3)3 1)33 ftwi 

ftJl' iBB filB pi OW lEnW 

1133 

')383 

3li33 

('■)D3)3 

DPl6 

l) 0)3171 

OnoW IBB >0 fp 3)>3 03B1 

3l53Cii; 1)33 qiB f>)r) 3li3i Bi'B)30l 

friBB 0)3 O P'DIB IPlfi D'fii»» 

Di3fi)3 13ipi 0'3nW 

'.13 p TOP DC l'>3lfil BpB)31 

y'-3 0)33)3 OiftJo B'BBIB 0)fi 

I'fijt o)3'3)33 pipi3 \\rm 
. ITCB'I ihj 13 h) : 13 p™p)3i 

i)38 'i3 Of 1113)3 005 63B p >» Tn^TVO no X5ri''nr j^nin 

: TOBB) 0ND333 ihj BB'W ' ,_ " Jl- J^ Vjj.iL' * 

1)33 JB)3 pi >» . 1PBB 13)3B (PS) ^'2 KP?'^?? NJP'^'D Til 
13-38 3)3l53 PB3<1 imB' t)3B1 M^ ^^SM'^T^n 
13 b5''5)30 P5p 13 B' OJ 0'D3>3 * I •' *^ *'•' 

D'JCH Oy)3C 05 3133 OiTCBO 
31)3 pCO '3 IB PCS p 13f 1PB9 
q/i nPB 1P31' 0J3P pi If 13B3 
. 03 1333 1338 OJ ; 11D3') Up 
IWi 1330 fijfi 03B83 01 fi> 
B3 B'fi ri33 is 1338B TO BTOPil 
3ftS)3 PICBi 1830 3D11 3)3li3 
OO'is r33BB 38 BIB'S D'BJfi 
iB 1338 qfi 0J3B IPJfl 0PB33 
P 'iCI B'33 n3B fiP'3lfi WJPe 
Olftn OIPW BDB)3 3)3133 OIR1 

BPCD3 mpi ftii ipcB fti Eiino 
P'B is (jfii . m'iS'i : eo'pciB)3 

j'3B iD3 . 0'31'3ft PCB)31 : m'iJ'l 

. Oift iBO (B3) : P131B Pli»5 

tI13B 3331 !«18B P183» p63 'O* 0)3 ftlB 

.'»fti3)B (fti) : 13B1 0313BB 0U3P1 

3)3li3 B3T0 0T3 1» OP'pi 1'38 . DBT iB 6il iTP : BS)3eJ 03ft i31i ftiB 333 Of 

P"'1 B35 pnnC3 05i cioi BSIBB piBIJ 

1''13 B31'l 3P5C B)35 i3fi irB3 Bipi)8» 

yip PipB)3 rtB)3B Dpift . i3i 3in:» 

P1B13B 3»6b 0»1 Bipn 3)3* l^fii p : ii3J9 nsp' 6J 

oiwns . ciplni 

wpiD nipuc 

'nc IM i)J ppnc nwsD 

'nc |im "jnipo pn T5p wpm 3*0 '3 

yisi*! 
1 i3,3r',5?:/"o^"S?fi T53nopnTO Nin^^- '""^^^ %a^nnri'Dt2^. ]ni-i'irh7x T5pr6:;;T«i';»7:Drt;' 
rpTsVS'ip'PB;:??^^ d:p pw .Tjny^i 2^^p.7i'p.'wo— latif^ Tsp nii^n ni72a? in;?2 w oibw (O5):,3»o 

y^ «lVn pp-] n;2^3?^ y„/, j^^j^— ^j2n D3^m:lj;_ na : !ir : 3»?3 0'J3 on6, osJovjnio 

f ;=:Mpai&V:pn3'rfitoi &^^(t'.4]^« 

W3 IW^ QiytJ^-l ij2j;2 ;i^^jp^ .o'cip'ics :(73W»3)3np 

D^2^j« n^n^'Q i2^sn cu^p^ ii«c3 ics o«3j -jpjj 

601 i3iri 63 

lij')3 

ri3i3 

»CJ3 

)/• T *^^ |j! ''t' J.i \ niDio 13 r»P£>»c oip» ftl!) 
'V-^'VJ' ^« VQ?) iJp W{»'^5''"w'5J'lt2S2^ 44"? D"'J1''2N tD£2r*Q1 ^n'''?S'>1 <'»»'» "'5= iroi' «"« P 

^j;^: m-ily^^ nvirDNi 11/^-^7 n^?-T^n »= ;„T (^c; ^?;«'? 
^?^5 rr;i N^ OlE^pT p. mi *> 

53'3»B »='r^MF« n3» : o"5ic'Dci6' wbi 

l6 OB") 13^3 ofj . »■} n37 

Ken IP) fi) oTi a-joo 
tt : ?ifcc») 53 nsp Wft 
: i»'i5' pnj . cm' j'7 i37 

. 0"3ni;ci : iw»n . o»c (J) 

■537 1P») isi 051J» -337 :nn''itW'i^3^ri"nai p 7pc c'635 cfi's^jionno jn . tnh nyiv ywf~, ijfr iar« rsfp npn nuaw '«di -en 'm S'o 'j 'i nipiae' : kbt '3 
.nn IWH wik ma k<»rm 'mi '« «!. • «»- ^«,« .._.„ l..-._.- _ nw .rm "vfH vnn ms Kiican "bi 'd 
: 'nnan inni ma : ion Kaip idw nwo niyaw , SHpTn'i ow niyaa' 
ma IPX 1J3 OK . mo m< nta 3B jicwp o r»)BB . oift IPO : n*D 3»)3 onpo , obj pwo prw nn'?in no 
oco 'CCIC 0?C O'JWOI 

J» oca nfi m' c?«cj»t 
oonnftj tmh o'ft'3)0 '7» 

l5»0) (fC 3 Jfctnc) 1)33 
17' J» C'"331» OPO isi '3310 

qfe nn6 (7177 fc'p) fq7n) 
163 J n '3333 n')3 ')3"P 0P13 1)33 lUiS IWi 6131 f))3«P BlftPD13 B' 0»'P 5I3B i'P31 0'3B1BB 0')6p0 1)33 llisil qi3P V3B 133' 0'3B3B1 3PB3 ifiSJ 03139B B13'e IBfl llijil OD' tr:f nTOD e'P)310Pl5,31 e'fi'330 ni ip »" =,;T^,=;i»' i'r;' '^n %^J^^ 1» Oi=»» r« mifi n''l S3B1 3,P ftlOC ITj'bSIB 03,3= 05'3OB0m™ BCBnoVlBi IBBB S' 
03138B0 oft 3nli3 33fB 03138B1 0)3B P'3nfi5 1)3li3 . ORnpfii 1B»r 0)31 I 0'83B 0B'CB)5 OOi 0'5«)3 OOB 'Ci 3f i33 O-Sn i''3 .p iwft '»81 " 031533 PBB»5 

in m\)so 

:57»»i mirn 3i 9'S 9J9 cpJ i3^ .ow opJi (js) : uifcj "j??,,! 'o ttdb 610 

?'3 61 035 7» 06 1'7 . 63 6tj (73) : OOi oioi '0» np . oi'1 nc 

7nni ocj ini30 '0 rfi <37'i 3I 1» 3'C3 ore 030 13«3'» 7J3J coJlJ 7Dd 
Jc piDO i'7 . 7«}p nipn rii5i3C : pi5o inf3 6*3 cipim 071* jnoc cicui 

61OD 7'5pO '»' l3 "63 CnCJ TITO O'O (Jjc isi 7»C' TJpO '»• ni»13C 
3'C) 7P»1 Wlip -m '0 i6 67p6 OVO O'pn 7'5p 6J0 O'Cn OiJp-l»»D 
3I0 P313n 6»0 . 31B0 1P5» : OisCOOl OP'7'0 C3» IPO . Olfi IPO (03) : (3' 

: 3J0 r6 D'»CBP)30 00 oo'ccni . o'pct '»p3 \bim '3 (13) : 03ic 6'3»o 
o'5o p mow 7)3ii O'Clp' nc n'3»o 0763 o'C3ft Jc snfij p'3» : P11S13 . 33© (») : o«no leiis . «30i . piiy iibJo , tJsn : (bi o'iop) pfo 

1b 331'B 3P)3B ftio . 031' (33) : (ftS 0'337) 031)31 331D p 131 13)31 «3)3 p)8 . B3im 
Bli'i)30 i»l I'BpO iB TSrO 3niftnB 3B)3B ftiO . Bipi)31 : 5)37r01 0'83fB B13)3B 0'83f0 
: (P3 P'Bft33) Pftf B13B fti)3 'i)3 ftlO . P1B13S : (ft' DB) Bipi)31 0311 '131 3B» 'PP31 pi 
: (f3 O'iOp) '331B P)3i 1)33 0'ft31BB35 ]'38 .31B' (13): B13p 3311 pn]1Bi)3.Bipin 
.P'DB)3 : CEpinBD .O'Blp' : ft'»in)l ft'p (n P'Bft33) 0130 0B'I'3BB30 JiJB . 3B3 
^1 3li3 ll 0»111 PWlsi '1BB1 is ]'B3 1B:8)3 . 3li33 (fS) : 1BBB' . TOi' : ptDBP BB 
: (0 0*B) P BBS l'B)3 1)33P13'B31 PIBJ l')8 . 1BBS : p31B llBi)3 . 1))3B (BS) : (b DWB) 
: (J3 ppi) OvsnBE 'P'fi3 pi Dlft)31 03U!3 331 ps . 03138B1 : 11B)3P 1'3B . 0)3B 0) 

iB : ('p o'iop) Tsifi ST' 5" "» 'Jw» r'» . 1T3' (6i) : O'O nBi)3 . ob'O) 

05'T •5if3'3PPDmJi 37 J105 . ib7i : on7w i» o'fiin o»o eo'M ]:> niDw» )» 6i» /3i0 3ii30 i»3 , 3ii35 (t3) : oj70ii 0310 M o'cjfi nji'i r'Dcn no oo 

V7 li'Dftl n»<) 1'7 1)7 6J . 157 6i 1'7 : OO'JC n3C 07'J 639 P7 '73713 OJ J-5 . 1735 05 : 37 nn'033 IPil D'3»C 1W3 . 13»D (n) : n'CC'1 7»ft 
. 0J6 iCO (D3) : OO'PJtt "SDJ) ip»5' 7P6 0')1'360 PDC13 IPDP 6Jl 03773 im6 imifO '3 713M in . PDCOI : O0J3 r'7C 'PPIBS ttl ID'iJO 3'DC6l OIP' 

16.35 . 0'6'350 (65) : T763 ot3'03 0315C1 iionr 737 . o»c (J) : oro 7373 ocic 7C6 . ots 7C6 : O'ws 000 C700b n';c6 6i ol63 co'crc >» '3i 
O'JcmO 37 09 W9> . p 096 : wHra 09 O 9'6'350 D33 lJc»' .m» : JP39 WS . OOSOI : 7pp 737 6)0C lC30 0C3 . 7PP3 : ic39 ^m n r\'ur 
yitm y» ibft' isfc iJfis TP«'i' T»i 'isoi S'"'! o»b tft nns p»3 I V : Ijvt ." I ly.-: - : : fpn . in'6 (to) : om6 

OTp 'B'D . f)15 Oiwn "U 

pjico -5173 '3 7nni i'nno 

. 1DCC6 (tp) : ")J)5C pft3 

: c'5tKi pms wpB 
ccn 
•?C6 
. ccn* : 5553 TO13 pnfe 

, c 

«»» 3fen w'fec 6»o 
iu'pi opJn )}'6i ni5»"3io9 

■JSIS »'fcl '5D» fcT ISP 

: V3'3D 'MC nnft iow 
lisv 6i» ii3» "jupi onnni 

iip JlfcC . Vij IBDI : "JUPi 

o'iio . i?5')3j)» 61i : inj 

HH'ipa '3'DOT 't jdbti kVi 
yorn kSi ib naiwi hS pn'ja'oi 
.yopn x'ti lasS pub' dw . vSh 
. pn-iOD 'u D3>Sv rao 'un 
: -O'ln 'nytv 'n njH TV 
wcim '•D1 nK'ipa 'j inern TDi^'' innj . j^i (p) ... , 

sina rnoiD ojjji jbji ucn enft yoho '3 ins o'lsa Ponsj s'j 5b« mens pssi -jsw m i'su.ccr)' 

»TO '3VPD31 V'3 inni 5»' J"!"' 

^ _ . „ 8-)iw ■3»6d fcift nisfto J3r' is 

«,--.,f, -,-,,,„ ^««i)o^» O'JUpsOOl OS'J'Ui DS'33 lOTD'C 

K? N^y.Hin K^Typn N^y. '" " ^'^" ^"''' ^="" • ""' 

^33 Wttp^ Tt'7D''D^ Tt^ll 'TORI? rBDOBijMj'ifisftj'cin* 

l»: 1 rii- It: ■H ) vr- 0M3» onft 5TO ■H33 Bin .0'T» '3 ois o:r6 ocsfc fii 3ir3D i»3 

: BBiD 03) TftiBi 3'lftO 3i3 IPft 
OBB1J53 IJin .TODP'3B'5l(C') 
1J)3 13li 3C1 . BJO TO ISTC 1»3 
•Kft3a>ftca P31CP DBb ?}»« ft'3» 
0'3P 031DP0t Oi^CBl 'U1 ORSfa ,VA- T V , VT . ,!•• V: ST DID 10 Tina H^T^nS'Kt' BwaiilsipfticovjB'Ji'Jcojai 

K? V; ~5« pr^n k;ov3 a^ p , jj,, p^, o,3j„ o,a, 

ift oijaiip'ciflinftpinft oi)3» 

mip833JB1BB3'ao6lPl IRft otpa \n'i IS' ; h-vd: \\3q^y;iV,iS 
T O. • : - : iK-.r . J" : v. "5 'ni<S53 M15PI . ino»M wSo °.; !L_^ ■ _L ..... I . XT "iV"I p 

'D?^ 


23 'fii'Ssa K<an . inevH mo 
''Di rw'ipa 't nine : incipti 
'j runs : npn noa iboj 
iwv Mw "iCK . xon'j ''01 
runa naia nriK itfu . n:na 
mripa 'n 0*715? pn : aina 
161 nri'Vni onT «n-« '-oi 
r,:7ax' rnx 'jsaiat "ja .inio' 
vmn rrwtsn irom . oSy pn 
ivurt nnTii . nn» nry vaao 
. mp nipoa inVam viaSi 
cm 'n w: WTn hS 'niKn 
TToa Tooj "'31 'p'Sa i«"'i . 'Jca 

I J ^T - y T : T ^ t "^IIT ; — 'i 813J own 1*6 iino pjoi i»3i3»' 
'i» ftift ■!« rii o')w 'JD3 imrrc 

ODCO TO O'ftSl l'»151 0»CWR» O'S 

ft>1 0»3U ^83 ?')» n3»' iite 

: P'3 DU313 „ '}6c 1D>1)31' 

ff ^ a* r.'J5» ijft '3 t3b) i53in 

iftl'j. •w'' Vftl ij)}33 003 OCWI 
D3RDT1 lJl)R ftJl ')B» iJ'RP ft)l ipiR 
oft iJl5-)3 033 ribs) )13« vft: 

03Rftftnp)'ifti i3 oft'Rtfnnssp 

I <il^ VrV «/:! i^' '< i -^sy-j D333)p0ft p'i 3> 03) C) B'3R 

' si "' ■ft o'3?» .)3e 89 :b>p p'3 . y>>i? )3fii ; jn OPD . iPBcfe :iB OBB . \6'f) 'u iirw nnSin 
: 6 Tsc OTps IS 3'} . i)inp 6) : i)*d "♦p/'^y, «?i n?y., D:p' liomnsoip opi)3 b3'»cj pwjfi 

0)fli pft pftO OJRJt )0iJ3 Cip)»l 
ft) Tips '»'31 r-3B )P' 01C0 l»l 

ptpRfl»i3C 3»ftciBn ^vn 03) iv 

)'30nRI'» D3PTO31 «) •510E' T5p 

ft) Tft 03-)30 pftfS Rlttlfio -jfil 

,-«-««-««^^» fc»^*^^R^«*►^^ 03')l!n«3C» 'Jft '33) )» Bf W'EP 

pifliftoo'TO) IB) iR:ft)o»j inftp 

qlDO'P'I'ip ins 0'3W3B OWBIrol 

jBovBftis ORifti mft |»f3rinft osb ft)fiTOfi) 13 iv oft ob3 B<n33)i)3r o'PBinBi RiPiftB)3 OTnfi) 01J33 MOB TBKi n'JBni ri3»'B53n 03) -JBlft '^5 "I" I'CJ) lP)'n P'91 
oo'jrfis o'unci oo'Jn>3 oi^n 'loc B'rsb) 1)31' ft) ot3) o)« rvb '»' )3 3id' ft)i 33 ft) o)i» pn ftw a') )i3j )inB pro too Of )3ft B3tP3 cim I'O' oft 3B3 B'nso) 1)31' niBB 

or JlftO <» 1031 )30n3P' Oft3> l)ft3 OD'<n010<)j3RC»Wa O'UniBl 0') Be5fcl9B)irB 3131)' ft)l BBBB7B O'O ')jRft'3 0'fcn ij : 131 o3»i» ft'3» '559 ifc-jc n»3 on6 i'"5 . ifrip r'3 nsi •350 (w) 
ui »3J' pii d)c»»3 6)9 31 into )••). feio oiion 'u :pm 'u . few jn'fe 
co'if) niJ'^rsi ij3i' ^b '? 3cnn 9"?5ii i5ici j'S" W . »i:i 6i : bo n'DCoJ 
615 rtD pn"35 . irpcfi (re) : c'»3 -3319 ic3i ]'3n fci . »Dcn 6ii : o'">373 
: cnoj 9559 9nni»9 'Dfc J3 . oiis : 9nnin3 in'ii' »3 en O'nn i6«3' t?^ mi:«5 . IPBBft (fD) : (3» BVhi) fpy »»1C '3 in3 B53B J'SU . DnBP : (T3 351»3) T3Bin 
BB>I W3 on) ')j 'np )3fi'53 )3 . •i»n)(p) :(1P 31'ft)BCEft B»R r)» in3 O'iRB pm3 ftw 

. ))«fln (33) : B^js) . ont : oip»3 . nnp (c) : 'jst ni ')» .cbit ; (bo o'db') i»n) tsd 

CB3PI CB5P1 pi Bpfn 0»Oni TO13 J'JB . tSJPI : D13P 33T . pn : B1B31 )in iic)» 
pftB 

9DC69 'Jn p n»9 Tif> o fi'39i pw 6i? riBD "Jsp i»3 J*"? mnc -jsps . 3'5n3 : 3'lft9 '50)3 193 3«?i 9593 DC13 9D6 Xb T^SSft 'IS '5»» . CCn' : Tf»3jl -,'!3j Jjftni 9'9 ICfc lisfeo Jsi "PV yip ijft' 6l99 '159 . bf» (r') 

crfc . nnftn '3 (p») : 9ju nsii P'-jftp pn ifcc '3 i30 9i36 fti n'» ni3n» nnJ vlo fio'c . 9»99 o'»'3 oji (o') : 9)3ni» 3'5r)3 yii) 6i3' d»3 J"i 

CP3TC "5Cft '03 97»3 97» ft3C 09i IBftP 9'»T 9nft . m»6l : O'iu ODipCT C'J7?5 CnJp» ni'9i 9i6 is Tif) 131 9P» 9» '50C3 . 9» TOD : 9ilJ D'35ls19 

^379 rub . 9is'j5C9i : 9»ni •?inft9 nft . n6r itj9 (3) : fj'99 pft9 "u n3»ni mnb pbi 9jia isini on o'srcs V9n p 035-563 •535 '9i6 cmsci <? rft 

ni57D 6i «3i '5n» iftTn 6i »5i . '0169 (33) : vccn '6ic . wnp' ftii : oip»9 ni6ion . )fiV b)\ : J'3C»3i 09i yb) COP oc . Jsd o» (fo) : nftr9 

ni3' ''I «jfc . icciD'i : io59 nft o'73i» o'9 '» yb . i95'535' fill : oJi» ni»' is 6»9 9r9 pro . ciio pn : 6i3' iirw 7i)P o'J ioj nroi . o'i ii33 : ')on 

bio r^i ioa 1735' 6i rsp on«»o iip »nP3 '3 ^s vh iJiT n (jb . rJj woi : ii3» 7uci ji3t» M r» 9pm 9»cn3 V mn n rmy nr^ 20» t'.'i ■mh -p^ti ro r»> ftJfi 305 r65> St p'd snfts pB i:i iwa ins pm 3> ii)3 is'ft '3 
"pnJs Tiic i»3 i)3n)5 i')3» ftro ifc icn? p: 5» upsojEomc toid 3ftf -jnfii pmo 3fcr 
Jino i-jci in)! iTi icn sfits rvno ilnanftre i»3ii»i ic» D'lfiPtois firancDcn? ft3t 

: onsi 131153 1ns mSIU e'CIDn en T»»3S '1J1 I15'>»PD' 0WE»3 li«lD51'D«Tpi 

: onavo Vi ■ wsa : 13 oittnsai W3 >» PiJirco p» 'JBIb ipc 61B ins . ipc tw 
'ft rin . iJ nicfi pM ^ (0 
WD isis i»r fiiai ofii^p itt) 

p6ri ■jBinc p p 03W o» ft" n\? "i£5« NV^j » : ]inn3^*r] 

C131P5 Of IDDS -JUliS -i nJoft ^_, L„" _„Ju,.- mUm.* 

Dm Piu-i p-) 031PP ft5i»«:<fii «^'J!< ^J? '^^^FH ^^P'J? 
:oJcnMJ3S jfinpsi'Mi »Ji3f» t» m^^S ^n^in wist 11'•^^ n"i'»ww 

o'Tiu iJjpi" . iTiw : uss'i jnip 
pjv ojvrisi nsno :'ft is'S'fiSi 
JTS . B'Jfin D'BW (n) : I's^pon 

on»B3iciiprj'P3ft'o opb5ni5Jii llp^o " MTi^DD S"I3 «, _^«.-L °."ii"L VJ.* -,<-^--7., -^-.tio ^jp^is ip;i?^ iir^^ ]V5 


6^}pip33\opiftnitoiKiw«) 7^. i3;i i\"j rin^ rp''T^t5 

. B'SBD : io»i PBft ni3»3 . 18B-) ^V.^ ° ' I'HJVP H^.^n DPlH o»3:83 imis i)iss'35» ies pioB 
sift i» Dft . sift isa (c) : ipsj 5'ni'i oB'sufiftisxcft'ft-npcftftipiBia ]p D{<mpN«nK^'4inT7y. ^"''Lni.T'? Kb 

I'wa iBSi sifts piinjs pi»w io .1 . '!i_»r' \.! "' ' '"' ^' Ky 1- . j. I'WS 

^zh ^a ofti iinfti pdib Pii»3 

ftlS1 ftiS ICCJI 'BB3 opjpp fti SfS 
'PB3B) '3 ins 1BD33 's S3B) pi 1CB) 
Win '31513 iniiS 'EB53 ''B 1P31'1 
»-)Bpft fti )1S'13» pST ftn» ofti 

. srs iBft 'U3 ofti : 'pidis I'ssn 

•)nfi O'ftSSI ofti BWES 1"'1 0»0f 

i*'i ftis oft pnnfts PTCiES sr 

EP'B ift DBS SfS O'S'5 1» BinBO 
: TOWPS OS'BBB OfS ISft 'U3 Oft 
OUIP S'PIBinS . S'PnB3 liB (') 

lis'iiisi oi;r)'i i3SSiftiiB ftnw 

OJTP 1P31'1 0'3'lftS IflS ipnci 

. a'PiB'»3 iTos : fisnps s'pi')B3 
ins OJTP iP)i'i snips '3'B os 
.sns'sifti's :ftspi3'5'3 s'pnmfi 
b» 'CT3;i inftB 'is I's iss spb 

Jif) SPB isft OB'BIOJ pftfS TBS 
TBS OB 'S OS'iB P'B 'si S'Pinin 
D'1 3'lfti OTPSl 03fB nisi lODfB 
'1E'C3? Pfti ins 'TIB'DS TDO OtlBn 
'iBBBPnS nsi'ftS 'B'BD os; fPS IDS ipp ' : ^niyn? jin^p j?nf n« 
«^ KTp:!^ t''?n) «nnpa 
'IN Nnn;jn3 1135 ]nfi/:n 

iip»-"i"vi K^P'pa ^ins's' 

«i?y!.. Ntri« 'niobp,, ip «'j 

Hp^K.*''D'D N? J^t^l' «i^5P 
K^nri? ]''?PPni "«in^'3 i'BI S*) ^').'i IBS 'ft CT'D Dn5»i li niofi nfiti 6»c »'»n3 . li ripfi nfiti ** (f) : asnfi 
o'pic (n) : o'lnj lispn* . mun' : 3ip bs oni6 c'scfei ')i3iu 753 "jcft I'fc 

Of 'i . li05' : »»5C?3 1^3 -Jlfii D'SCn rS Op3 b33 . VO D'SCn OfVD 

: rcis ci'iociufc oi?5 pci (d jnpi) n'3<) nii?5» iipn coipa is bon 

ODsni "jicn 'i . o'nnc3 (') 
■J1C ji-7f> OP o»m 'i n3n 
«3r' 6i i6 (n* O'Jon) 

00c I'»i3 C"5 ?'riC'P3 

ou 0'3cn5 ni-oi cjs 'cic 
. iicso OP 6J1 mmrr 
nnic 'i O'nnc "5»i6 mfii 
fcon'ps 0'rnc3 n"i oij? 
ncft'i (3') tfisD'j^s ?'nic'P3i 
Ij'rfe 'oimp jn 6i . 61? ftj 

D'6'350l (V) : 6P3P ftjjo 

t>"3pc "3)1 louins . nni >'0' 

''fc3'55 Ofel335 wis toil JIO' 
0'3p0 Jc TOC3 ipc '6'33 tti 
•JOIOl l3?5 13D5' 00''337 

»J 0'ir3i6 05C ocnp ic 

03 : 003 13'6 0'3p0 003 
■)»l6 6'3JO . OOi OCP' 

coi occ 03 nftt o'lnifti 

'0 "30ft 0»1 'i '0 *3»ft -JCftS 
OfO "5370 Pft D3'531 JC 'i 

bfcm . cr)i36) (t) : njj 
oni& 
^^:r -_ Itt: ••,-„: t v. it-: ^3 

••2 n32 lun ■'3 


n''3i n;2 

Nrr-Ki'7" rfi»^^] "nWa Wnsa^ 
3j;m 3Tn njliirSj; 'Ki3n-{i'?i 

\.tt: v^v :^ ''t t •• 'V ^* T ^1 : 

: an? rim ns ons rs ns-nrri 

0BD3/0 niN3s ^rt7X nin^ I'P^r'''^ l?"^ "^ 

^J3n rirn -li-in-hs D313i fy ^ •1003 '-01 ^o rrt Hrt . !V«n 
nnnpa 'a onSani : nip') -nDa 
. onSsMi cxy ntn oimi '•n* S^mstifsS''?; sS ^']''n'3JriNii:]'?nniN;i:fD'!l?.N '>nP^P-15]5^'''*]''^i'P "I'syw^niaj/qis «i D'.p.pn k"^ ]lnn.pp >>oisi5s3 3'3D oiEiT ptnin Pfti K3^?.N^l»:]^:^7t5p:5«!^pj3]'2?7^]nn «9>\V'*^T'^-?rr-^'P^'^P''^^*^^'''^r.?*'^9^''TT'<3??^'7 piTi^W . 

epnp3 inpn p'Bi . 1133 's (ft') 

S633 fti 3BT 3ini St TOB3 OBT 13'i» fiSP fti 135BnS SC8 J Ofil 13'BBn3 SfiTI 13'iB B'JB'B ftiO fti BITD . filS fti nufil '83 IBPS f 3') : '3 n» 80 'S OIP'REPB OSi SlJn '3fi )n31 OSB 

. o'n>330i (3') : ii»B3s '131 nnfti 'si ftwns isns jp31' 03tp Ofs pis isi mbti' u'fti isftnis'ft ftis's ins nftn sfti33 osi ft3P ni 's O'inift os ips of i» I'ft'sj i3nift)TncnEc"»ft 
os'nsps ifi DS'Piniins I'sniD osb ftift pi p os ibt vft Bips nn 'tis sss pft isiss ii's . oss pft is'isi : nn '3Bi ;ins mils nni I'S' ssi s'S' oiis o'lmfti onift CBunE o-n'33s 
pi p imis q'Si' SSI o'sift 'i ses' ss p: is .osi ssb' ss : nni I'si lis' sf bjissi sbi os'is ftsn fti oinifti es'Ean osi pe'bbs ds'3'B3 in iftJn'B is sioi oas o'nnjsm 

OpisftlO'SB SfS 0BS1 -iiBS '■537 JPU '33S .'Tift 0'B'3n 'ISI 03S1 'nftl33 ftil ftiS fti 'iB O'lnift OPPE SfS IJIS pft 0»ft SS pS (T) : 1tnB3S 'U1 JIS' ftipS fi"331 R"'1 0?i SEB' S»"> 

ft» 'IS ft'33s 1J3S isins TB3 "snfii DBS 1333 isins osisi inftB oni spin isftPB o'iBi Bfts ins osi T''37 'S'1 inift spSe ins sisii 'isi ss 'iB wps's yift nB3n 'pftos 's ii'S' ofsi 

CJ1PD 0'ft'33S133S 03131 BT9 JPSl'l O.lisfil 0'5B OfO OBOl Efti TB3 '131^13 '33013 OfSISISPft 03131 P' OSi linft IBlfts p'':^ nn^D in n-mn itn . ift (f) : 3V5D1 T» fJB . oo'Pistn 
: ssnni iii3 )iEin . inuP' : P'sii ins 
pms I'JB . lisJ' : snsEs jiEin o'SBn pfin psB .inJB :('fi i'BI) '36 ipiB 'S ins 
p'3i : (i P'Eftis) Tnft iss 'ft pi 53ft ins 
]ifn jiBin . 0'3fiin : o'oios . o<oi3 (n) :{B 0'iop)pftf 1B3 UpBI pi SPiES )'3B . lipBft (O) : (1S S'BB') O'B lis5 131 3113 iip 

: (is 31'ft) ii'si' DP11B i'3 pi i'fiis ftis Bii'1 S11B jicin . O'PiiEs (') : snps 'in . op3PP 
: (n' o'BB') fpo TOO pib'Dss pfti ins pinini O'UEBPns cinjs o'B3B3 os .o'pib'133 
jp'ft ins pfin J'» • If"" (w) : ("' o'i'") ^'"'R '*" eft' P' obibpi . opisfii (t) 
PBin 3ftt , 013*50 36f : 0"i330 ifi ic» Of . IP'B 0'■5^ 030 : 0"i330 T3 

: oD'ncol o5'"?p ip f)i3i irn' . ipic : onicss pic»' ■537»3 3Ci'o 
. i»5p : 000 ni'Don inft "p . <inc« : 0500 nn"PO p . o:on Wvo b 
T53 ftio li nioft nftfl ith nisfo ojft . nfiti '6 (f) : OTino •5373 iptn 
. p'3cf)i : 13 1P3C31 wnfto 13 c»» 13 I'fec o'lspo . o'oift fti3 : 'sofa 
. 03it n'3i : nijfo ift wc 3io mfcni 0310 3n»i 310 b3 oni6 'pp3C0 ':6 
00 . o'5n'» o'DiD (n) : oiftn oift iccon' b\\ 7r5' o'7i7J wio OJif n'sJ 
■jcfoioi'ioio co'p'T nc6 c» loftj'i owfin i6J»' onopi iJoJ'i i65' ipiss i»':c'7Cft3C oniftni d'»3D onoioi'Js 03-5? ]it» coi ijnsc cdido i»3 vo 
■3C6 . of3 left : 0')3n3 orn uiooJ mv fti oifts ccpn in '3i . oift ico (0) : 3i? niftn rJDoi or»c 3n» lom ncft in eft ii?5' ':p33 i»'3C' 
r'DO : oii3 Tib nsftn ifti ow innc i"oi Jso rft lisn fti isft omft innni o'ms onic 1'3 ii» iftic pft 'n'ncn onft . o'nnss ii» (•) : ofO "5373 ocio 
nnJC03 icns . '03 ions (3') : 07io' 7» 13 iftic 7ac W3 oifts oift '3 na '3 .■ 'i3i 7»3 '3 (ft') . 13 incD '3 'o c» cj-ft '3 . ono '?i fti '3 o'wd'w 
rtn '"33"ji o'nn vo' d'6'330 '■337 Vi . o'ft'3;oi (r) : csici ■330 I'ft n'icn I'fti i'ftio '3 . oc7 u'iu ftun ftii : r3'jc» ftio j'ft i'^ . ftio 6ii : cipT3» 
D\tin •OS ooi '0 occ 03 Doi "snfti o'ft'350 nft ciipn vo . ocn* 03 : oftuj? '"337 ccnsn vo '3 S3 -337 -o fti . c?3 ]'6 737?! : c»» c?3 I'ftc 
ej30i S"""' C63 o'on TD3 'ok 7Cft o6u:o 'I'n . 'ci pw '330 : oftosoi oojcoo c'n3oi ofo 7370 cr)737 7cft i»3 . p' (7') : u'ip c'ft35n» co 7b* 
<}>5 :oo'iri6i5n 060JO 737 i'l omft <]ncri ofeuso 737 .cnisfti : o'Jssc (n'ytyO 87 3(j7C0i n» O'O' 0f3 ^tsh ^ rrn^"^ DTI 198 mvr V.T" I • qA" naefD wzt' 'CSC aicoi "joftc iPs lO'cfc* «n'3 o'psco mcp -Jitnii li'i i5«'} 
PTOipc» it) . ?)ie5 : wcft'i o-jcc asictss ]o» n5p» nmi n 360s ii oi»6> 
p^3( '1 .vs")? rfc ntpw :rT3» jiccD (J') : 'Tj p 'un .•so i iicfci op ix 
: ocf) '33c»i c'in pip's 

wis r»C«56 .0«331C {7') 

is 3no 053-51 Or33'CC , ^,. .^ v . qn- .i- ^. 

u» »,»i 5,ic3 en"5c n'^Kn Dna-l.TDS nK"ipi pn a^ 

•0 iC C'p-5iPa m^a 6ISC > ■•■ ••/ '^z" ••• / »'^: p' Tq. 

•pniBj cnso (rDw») i3>3 t'Kna^^ naa^D nn^^ niDNi njis:^ '^ 

jno 'JDP '»C3 OnCTp51 !• Av T V- T . ^. - I ^ T : •.. : 

osnfc n^ai nu3 rfti osi nl:*« i^tJ nln^-DNl "»aK IVn 
)ifo 03 pcfc^ Mnp 6or -siSir^-r^ ^'y;^p{\ pf^^Q -r^r^^i^ sia rt» -jufin '0 i)<»s sis wcp) ojts ww sift obbi ks} tani pwi cfis m nfi -lossi infei 
M13 BD3» TK'pjOT 0J1 iJ36;vri)iii 071B1 nfi oj n'tnoi rsei isft infto ic» ■Jcft isa 
dv«3MibJ 1^* fi'MiiBifi 13'fi . pfi-jpi Tiio (y) :o'Jin seJ c« oicn' fcin icAid •jfts 
Wft n")f«'Bi5 oiws jBJosinn nsi iTOinlnsucft ii»9,nftw» v o'pjbo mia) lia 
DftipncfiscCTDoi owraiDiiiu oJiBJici on»c3o»j6 fi>co5 va rrx I'js ti^ »n« 

Wi OtelTJOite '11313 fiip'Bi*' 
i6»'7«3 OnjTO fiipi B11B> 'Jpf 

3n*p7 pDoripT jirPlJ7B4 wn ow osnu ijin liifis »« t'DJ '0 
on ')i 8CP5C on .' TIP OOP' 6ii 
Kilfe'SOC Oi'CS -333 O 
'B'3 O'PCio 00 0»ni»3 
•iipji (p) : (7 fe'c) 'ip 
: c<n oipn ^ici tfspji 
ijiipfc U55 o'fri 'i . Dnnc 

■531P3) 


fBT ifiic 03103 03ID ooi ^m^ 
lofi'in'onnnfts 31c) o«Tnuc 05> 
6ic i»ii3 oi»i -3106 t) infts 

0110' mii o» 0J3p'i inft pf 

}*-3 033 13B JiBfc 6i Wfc OBI 
>'Bfi ftii 013c) 0il»> 0UU1 Oiwi 
V3D WjO W 13 licft fiiil '3B 

ipsj cn'o 13D) op'fi iriiJ3 003 

filOO 01^3 '36 pft '3fi 'CrJ1 1)33 

infta o»i ooi Di»noi op») '0 '3b 
^^n n^E'K «5 lUirimS orftDW D"»fi '3J"-)'36Tcn'3 

«,!«. -,,,;j-,,r,L,^J«..^ '»' TOD '36 0'i3 0'3"n On"01 TOW SJ1SV yT«3 i^^sii V IT 

J. — 


, . - , --. ,■- -w 1'' w 

'•' '' ^^= •■ " D»se Toifi '03 'STP'iJO on 

m^NnKTO'einNT^in 031CA1 'ifi '31EI) Of 'i'3PB pi 

Jttv:t: t: s . ; , 0"l31) 01313 6J '3 . 'IfCOl : T^) 

fijfi 013) RPfi 

B)3 OfilOfi 

..,.,. . OHO' T?i6 I'O 

mayp^N ^sninn n:3313 'iodtop 033 o-)p»'P''0'3 

Vo :i---T r -it: I I- V.V : V If^H llD7'3p. "? ~0 P?1 031C» 1)33 D1T3TO .0'331C 0'33 

S^-iTsTjvn^ vsbV-w'-vIsk f'" : "v '^" Q <■■■■■■ '> t:^ A- • : rAlj'OW j «t''°* '-^^ ' ^ * r.- 03P6 'PC1« in/) 033 >»3ft inw 

vTrJc „i.^ „,,,,- _u I ■•■ T T V •.: :•- j'^. TT : t»: ••• : t: . ^, n''33 licp 0103 iB) 'PJp iP;»3 

r ., ,.,...,, ^. T- .. '31U iij;;3 jijjjj jfj jj lom 

O'O' TOO '110' ''66 . run inft 

ISnpfi 0C» D'UO IIUB TD3 113i 
013i 0')E iJtft I'O' oft ]31 

OBifii onpfi o;b mh aati 
PMCB oni W3 onecn P6ip3 
nmcCB isi pi oiiSB 6) o'tjb 
I'BBinfiicTB i'n ojieJ PoinB 

OPCSBB 6'3C 11J0 )3 Ofi 03fn P103D .pftlW iJ' IVTKWl'w 
. 'Bi»3 "SW : ip 

. 0P'-:ci : iJ pio3D IB fiw' 
» ftr" . o')3 131S : fi> i»c oip» 
Br)03 r o"i3s fi pio)o id oj'jp 
*»31030 nn ftnr) ft is: orp» 6i 

: (Ji 01S13C f3 ^ipi] mni KD3 D72^^t;? ixnp^ 

•ATT I • ».T S ^J- : ,. .- T^T JV " 

>T • e ; ~ -:i- '^ J :i" I : 


V.P«l™ 'If'?^ pari'- 7^yNi 

K'pr? Hynxa ^ib*fn^ 
nix;]nprK?'^;'iP8]irVi;? ■KU D27- 'nnnBT 'TW TJ? ^^^^^ K71 •> ! • ' = '= ' ^-f oiioii. iftis' cis 001 ouicftw 

K" ^'* -.-v.- — -^ ■•='•• " nix;inprK?^;iP8]ir8i;? OBI 1113 optf) B'3'3iB HOC 

7y. pO'.KT": ;n KP:P P^8 BPlfi »•). OBICOiBOOOJlPftB 

Hr;??''n'3^n{<D:;c>n^'?]^np!NMn Njny? ,' :3nj:5Tiy.T5]inv:N?i]iy«:K?V'^'^"J5'1"?T«?^ ^^. S^'nis)^%)';"'"S, S'ift'p 
tm} «i5"3 nns? ivTin im iiy iisr sji D7E'n''?'^n«P?^? «ippy.?5 n:5n7BP7]in?n:i «;i hJcuibfoi os'Bcftwj isftjc 

Ugr. > • I T^ 'It: ♦ : '. : • t: rr ■ t . T r .»!,..» . ^^^ ,j^j ^^^^^ ^^ ^^^ 

^K )1Bft' ft) . DIP 13 0101 (rC) 

^^mrim iiscojxn O'O; i»; cms 610)60 nifti o»p)n) rft}) 13ic5pi 033 cnio) 163* 01:0033 i6)p' 6) p63 opibi oiPCB'sfi ibi)3 3) )»o)»ifi)i'o B13 pift its 
^HiDi oti))»3 iftijioJ 1310 or) lEiis TO o:»i ft)i npci ft)i 13 nop 6)1 3) )i; ?)i)i 6)1 iiBfti 6) inft or)i hb OBn)n 00) 0101 ft) 9 or) i3ib5i ft) boo 01B131 onB)n3 jnfto 
•vtz ow on)o) 6) ro»>i '0 op) d»oc 0136 ipi ddo fto3 opift tftipi fi)6 cn)o) o')cn' )8 Di»ift3' 6)5 ini) "pS pfi . ftioo nsi (v) : sip to 013 jwii ft)i ii» oc»i ft)i 
63) P111C : 01130 6)) iftici ft) BIO 03) onic raft T0 13)1 6)10)5111) ^} ii3d) mft infiic mi) oJn 01)6 iBftBwfi o)Bni> •m mi^^D p"*!!; mm 1139 .'» : (03 pipftw) )M TOft )3 1JB i» W3 033B01 OW JiJB .)itfi ; tW 1«) fJl) 
:011BB li3» . 1«ft : Olft 13B3 13)1 DB30BB'» (l 03ift) 6p)D 'O '3B 1B3 0931 OWJ 
C»B r)nB 1)331 13 O'BOIBI OiJIIIB B'B T)31 . TBII :i11B1 llfB t1C)B . IfBP) (ji) 
0136') Oi)l iBBB 1»ft31 (O OipBIC) 1ipi331» iftDB C"n3 )310 )b1 11)00 )iJ» )b qpiDB 

)"iiiB')n .0P1D1 (rp) : (33 Pi«B)in» ii)»3 oft in3 pifti is p3» .'P)»3 (t) :(t3 
oi»o iipi TO ;i3pi OBiofi J139 . |Wi (f]),;iij5f iflB . npBi :bi3iib 0133 n)p 
niBfti3 *■>*•'* » - ifc-JC P3Cn) OiwiC TP 0PC03 3^ 0T3:0 5W 05? 551Cft") ftPD ifclC 

t\ . i'P6 f)i : i6-)5' oiJC oipn iicfti poi ia ifi . 051p5 (3') : rpiJi 

icp* cf) cfi iftjici ini» ii'6c ci63 fti i") . '56 TDD '3 : 033 'n»D pch 

:53«f)0 oi lin i3icnc3 tp '3 oiici B3'f)o ■?i»c6 6i . iip6 6i : 03icr) 

Mip . ntpm : '03 tpcp *3 jip no-joc T»5»3 Tsn fion . isicp-j if) (j») 

fci 'iip3i : oj-jo ci?p m3pi-5i D'li os'jo OP qiftji ore ot yij") 

t*i . C3n6 'nrpii : 'i6 i3icpc vf)'3?» pj 033 icicoi jnfco 'sjfi '3 ')6 uic vnm 0'33 cd6 . i3ic (r) : lirips <i6 'Wfe 0M3» 6J J^ . ofipsc 

1i5t 'psi c'p'ii c'3i» . '3i3 o'pp (ipj : 0T5»3 onciso cp cc ippPC bi) cri6 npfc lift uic pp» b6 <j6 i'") . von inft : oiuon osnfc ppfc 

f)i (ip) : iscoi 0P7 "pis 03Pft in' . ipii : cs'is iiin' n'c»? Trci 13 ccpi cpifi woo 001 cpo csin cppip is'inoc "jspci «53 6i '>i 

6ii : oiiS' 6i cippo '3 one fiui oio lisr fci pco; P'3':» 'Pi '3 ore iippoi pfto »5Pi i» oii ot 7i» nnfti fti i'l . 'o pn3 \nb ^^t> nnfc' 

1370 1p3i ops P3ii jnf)3 '» ■)i3(' fej , 13 n3P fcii t cco pco ppnn one ftisi ocp* 7i6b n) tp' ib one psii i3i3 »» oip' fti . 3i Ip oi»' 

i33 O'O' 03'5CO Pfi-JCOC OPcl 'jcfi' "JCftSl COP 7P6 '5Pi fcoi Cil3 lisV lr»i PViPft Pljnft 71P 0CP5 O'O' 6i . HP ocp» fcii : npp' 6i pi pn3 

•jiipi 03 oii» '0 cc -iops O'ifc iJsppi o'PPO J3 . O'Jfc iipji : os'spo p6"5CO O'OP opc 03 in . '0 f>D3 (p) : o'iipRPO pipp i3ip' 0PC1 cipn* 
f'fns . no 03i pnnc : oj'spo Pfnt» O'OP ooD "s tfspp' oiiBn' i6 pjpw 

36 t22f PTl -1 rv^'y ^m 197 ^ni ') P'391 PWJ PC»> rW 0)3 fi'359 ^nfi PfiSWS ''J5 V''Pa filBJ RW I'jpi PIDW ':»P1 

WTw J3fi iPi:' i3J pw PW»i P'sis """is Pwfti IP"' o«p . ijipi : njn: 'kj 
O'pw ri B'l PiB»> Pii5' "jcfts lent t wv p)m; inj puj-)? pw Tsfi ps) ftw 
\eA 131P1 53p3 pcJ 'C8P1 nnfiji » IJo' pnn «pdbi u'li w3E' fti eft in: izh 

P35:B1J» Pjpj pcij IJT iftlB'PDJJ 1J)5 ^JTOJ O'SI Pl»1|)»5 ft-jpnO JWa 6)0 p 13( 

»;nni mft i;3i ess i»3 w icJi 
p o«piDBa lift 'ffl BVC Yi 'Jfi 
opi)» <jn 'i pfti? OPUB tto 

03ICP3 lino O'Cft' '3fRD3 3npO 

vo D'msin i»» OTiO' »B3ft obi 
fti pftf i33 inftc BTicniftiOBins 

r3i )33 '110' OPmft 'VO ')ft 83B 

TO p oJwi iipj'o . ■5pn3 eft '5 

030 OOi IB'ft ft'3:51 DO O'lnifi 

.'nft'1 (i):bwi'i»')OP'cw pw 
fijji Of inft onb . -Jno io«fi» '»'3 
«> ftift ft3)ps lO'Bft' 'no '3 »«' 

10',TJ5 W31 'V'W 'n'3 C|ft '33P3B 
W'Bft' '»'3 OP'O ipftOS '3'5»ft 
0110«1 lO'd^' 03ffiP OEBB Clip 
pftO p O'l30 ■W3 WBfi' '10B 
pftO pfi qftJRl IWfi ftW- lft31 

'■jip'-jnftj onojo p oft psorfti 

035 ftjpftf J33 inftBOm OJtBPO 
03«P W»B OniTB ipB3 Oft '3 'ifi 
O IBCft IPBS ORlfi IBDB ftJft 
'0<>a fijJPOB OW ft'330 'ffi3W3 
Vij3t oftUJ 0P5p» 13BB IBDfi 
C 0A1 ■JPBS inftB 10f3PC3fti ifi oinftj » Oft«)B Bit) no «nnqnN|7D r^p^'' 
3^57 ]"':i9nnp7 n^ya '31BR0 ■)« . 

33 isft io'Bfi'3 imftB 'B 59 qftt 

IJ'Bft' IBM i:31 1335 533 '3 5ft 

nn 'BJft 53ft 1335 533 3BB fiW • • • ■ ■ 1 

ion i5»o pn'ftn vmm »c H^^l i<i'!'p?'P v'nT SJ)^ 
: '5PB3 oft o '5ft 33B ft5 infts ■ ■ ' 

O'O ft5 Of . 0PB3 

PJB3 5ft-)B' i5j -5335 13'Bfi"n'3 

on KW)' ofti Tft' "Tfi CB 
ft5oi opi5j 3"np 5ftx' 'B»b 
pi5j5 O'O lo'JST pfti3) R5nRj 

'POT fi5 inft ftlOl 3» /3 5fiTB» 
EIBJ P Ofil '3jft ISJ '5 '537 
ftll TO3 PPTO ifi P»»B R'ftiO Nyppnp niiii n ": ]\rM ••a na^j—^Da nn^n*: nninK nniia 

o-np 0'i5i53 136 t:"3 MI' snp^'p '^ntJlE? UH 

P'lftBO 5» 3PBB IBfi B-«) ifi l5 '1': L. _-!.!. ' 

oi5n j-ft3 1'vcn 5ft?B'n ftj»>o . ft-)B'D3 '"'^T C'03C9 MM "J'msi '515C3 ii»9 8'c6' '»'3 msini nr^j) .&3ic» (1) : inni 
nc» . i6")C' : '»i5 o'ft"i«3f> ?j3ico iftic 03ic» ?rc» icfi n'feio 
op O'pfD »»«3 oniJC D7i,'3 prmn bu o7i»3 . fe'? osiw : 01130? 
. oc •Jfni : 313J "55 Is Ji5 r3ii3 or'j . ?3>i5 : oift 13 cci? 

Ti' \m \ff> 'jtni . CISC) 
'■?' 1» . "jnfii (f) : 5Tn' 

'•563 13 PCWl Dl»» '6'3J 

: 3icn 'J6 o'6'35 "jfici 

. 0715' OriPfc 01W3 tnTi\ 
031C»» OCp 01U3 , Otis 

iipi'pi 0'3ic6") 00c \tnv 
i5»o 7i»li mstf-jio i6"5 Vi\ 
0710' 03icn V'"p 3icM 
■5Di)5 inpi 6h life liJD ytnt 
'3 6"36i (d) : 07ia j'np 
nnips , 'ui nnift is i» 
ic i'7»io Of fripn '»»p 
«ipt 7ipj ifcx* icn'c 
O'nnic OTnicn ii3i» 
Ofi inJui inj qpt npj 

03 'niSDPS fclfcl WD 
is is 'SOCil 05»» PID'J 

03ic» 0Dfe5 "jcfe nnifi 
'nnps on'o o»i ife-sc 

OfiT fcil «3D i»» O'BDiC 

rw)iD3 onfnc 07io» 07a 
: 3ici 03i nni in»ic ic 
new .pfco p6 q65ri(p) 
n"i . 6'ufci 6'J36 'nio os 
6i'ip7» nip 'i ori5f ip» 

iss c:i («) : 60W1J3P 60>'»3 

nisu-jiD rJpip3 i67c . nftf 

. -jpCS 06 'S : 0013D 

c»}» I'hc o»c6' ic nn 
vo o'Pirj eoi o'p'7J 00c : DtJ^-itm' t:ynr!?"'?3 nnn-Vxi 

'3 .r5; <T" I „T :iT : T Av," T ^v^ \ • : 

n'wma -ao rw jrun ABsott nwo leo nt'n 'v\ 'ifTfrrhv 
: tr«»o »n3 "BDj ''01 

: (B3 o5n) . opi5f ipn : W) tsb orps . ttfa xfi prw nnVw nc3» VOCSI If is O'Jri if 

ni70 O'O 0'p713 O'ISP 

:05 p»s» vo 6ii Dino 

. ifc-JC 031C» 0C» Op75(6«) 
]»70 l» 0050 0"5PO) onp) 
flic OB TOB '5PBJni pnBUi 3B3»ni 

O'n'O ''3373 ■JnfiB lO'Sfi' '»'3 
TO) JIUnBI O'TBfti 0B3)> '7BJ1 
inc Dl501ESfi TBft 7»ftl '5Be3 
P'^ftB 53ni O'TBfil 0B3« T» ^5 
13'3B1 ifip SB . 03irn .5ft'»' 
•/vo . DB 'JfPI :i5j-):ft3 7D1» 0»3p5fi5l ft'O035O0P» C'SO ''C5l'^jfi'0 n35l9 OR'BB BTO lisft73 Bn'B5. fi'O 0:5lO 303ffi6'33 WB jn pniB 

P1B71PI37 pnj oiftjni o5fio pwio 53 opebb '.wpinft , tb*i (f) : imjp 5fiT3B5n opftcni 'BRjii' 7i5 pi33fRi ins fiioi 5bb3 fn5 ft*o Dip»3 
56 OPB fi5i iftiB' 03iBn Of 53 orbbe orpt 3bi53 , 0710' opinfi 07i» ft7Ri : Of 5: o» ojb fti 030i '5ft 31BR1 o'B73 O'BBb 5b rmpp 0'5b 

133P:B i)» ip5lf1 R1313R TOP VS TO3 fi7p»3 W) O'piDB pi 31P3 13'6b OB 5'33 31P30 p3 53fi 1'383 IBn 31P:01 035 

pnift 53 5b '3 opftT oni 03B fi5i opfii fi'o v 'P'ftT 3"j '3fti .fiifii (p) : tp'o 177 5b p'''30 jnpj ftsifip bb . 37133 : ftra 7nfti 3'P3 oftiRi . fiipi : i3b» pnpTO pinj 553B tbds 

53ft Of 167 65 OTft '33 '3 ftlfil 7nfi T3«5 7PE3 OA '3 1'3B0 qiD3 7Bp3 IBBP 6761 7»6b 3»1 '56 03E ft5l i'i 3P)ft n5BftB 0710' ORIpft 07133 OftT 65 Of 53 OB 0'Pr5b 031B» Sfifts 7Bfi 
''B 0'5ft O'fllR'lS 760 pfi iPftl 7nft 10'mi 0'PB5b 7Bft OSnfi RIP'73 7E3 lOf'ft IS'BB' 7nft 0301 0'56 O'mp'73 7B0 Pft IPftl Of 53 'R'ftT 35 tB13 'ifti 335 533 fi5l 7pB3 0R31BP '3 'P'67 '36 
7D0 ]P3 650713'5 53fi P135n» 'RB5 71B liP' 65l 7nftl 05i»5D05 ft'BS '73B 7171 7nftpi'53 JOpS '3 Vn eon 7111 O'O' ft5BP1R'73 7BD 005 1P3B D'D3E0 PXB 7333 737 0'n7' '3 ETfcno 
Pl5;0 3i:3 13Eft5 0'133BO R7BSB ffii 5"; B7b5 53131 rtft P135nO Tfno5 7'R» 0710'pi1'5ft 37f n35 7'P!3B '3Bn PIP'73 7BD 35 It" fti i3ft 0'5» qJpB 1R'3» IPSfi ft'5l»B 5l333 fi5fi PW'73 
OJ7fi5 OB '70B P1R'73 7B0 005 1P3 65 l5'63 03 '73 3713' B3B 536 71fn) 0'7'PBB B'b6i PIP'73 7CD 005 1P3 l5'63 BO '70 76n Pl530 C05 1761 BPl5j BipBB l65' 65l5jB» 7181 533B 
3'B' 360 56 031B31 D3'R13'1!3 06 '3 17383 65 '3 OffiiB Pl533 3f 3 03B 567B' ORSBB OnD31 7'PB3 5b 737 6033 1«713 l5j 65 0710' P3BB e"B6l 03B 3''R 05763 13B1 33B 0'B3B 7l5fi 
56pfn' 6"31 O'BJCO 53 5»ll5n' 717'30'B3r0 7ftB 3'J 01B' C31E31 P1R'73 03'3O1 '30 I'ft '3 P7n6 OBB 0R3BB1«3 '56 31B5 Bpft OOlTp '3 7ni53 P1R'73 TBD Of '6 07)0' 7J33 7nftl BP13B 
ep)3B 3'B' 0301 7Dn 0015j "ph 5l7J R1R'730 O'O 733 0^73 7BD 035 1P3B l5'Bftl 7n6p5 O'P'BBI 3713' JB p6 1'5b 0P16'RP3) 1'73B 5ft7B' 'B3:i O'TCft 70 750 qOI' IBB6 ppi5 »36 033 

63'5p7n 3101 inu7R3 i:)7'Ei6pi5'5p3 7db r'5 v5b 37on3 7n6i pi5p ]'iB . orof 5rn O'oi (b) : 035 o'nnoi D'»733 p6 37c13 pi tp'3 T)7 5» 5»t3 ]<» '753 fts . 07J3 : 87i3' bsb bb 

3Rn73 pftf 533 . pftf 533 03) (') : 0'13B3 P)p573 ^B 6)0 !'3»0 Of3 73f30 qi631 P13f li:5 '3 )3B7'B 7331 6'aft) ft'33ft 'n5B OB PBP1 ft»7ft P' R3"P1 ftopilBP ft33'»3 
3pin7 3317P 1»3 5bE0 6"8 6)33 1BC:» O'O 76r OB . 07133 : '5ft 'O 7nftl piCC3 358n5 'tB 1«3 1P31BR 7Rft )6 )3'B6' P31BP B7B Ofi 035 533 '56 03B 65 Oflin6 'Pn5BB 
PBDWI 07X3 Pj77j 567B' OPinfi pj:n3S 7B ftPn5 OB'OIO 3713' 3P1r6 030 05pn 567E' 031SB OftPBB 6*86 . 0'BE3 0?7j '56 '0 7nR'1 (ft') : 73f5 filCB )»3 jnpo 68 7ftB31 
5b:1 PBB73 7Eft n3f83 PW7 3'33 B3f» P)Bs5 315B fPfiS 7nft3B )B3 )nJ9 R'33 B'W 71385l 560 P713B BB 5B351 BO'5'56i B3'5'SB OB B'3305 56o PO Bmf35 6lS 37130 6PDB 
C'»BO 635 535 mPBI 7BftJ OB3n3 131 B1J0 P081PS B63 T383 W3 B6 BJ) rtp 7»631 )TBpO 65 P7Ppi PnjO pft 1331 7»63) '3 PO Pip57 Pfi 7»1 'U1 '» TOfB BTOS 
7»ft31 p"*::; rrrm mi m))£0 T)» J'3B . 331BB : 35ftE3 6''33 . P'fi73 (1) : p5l3' ]1B5n . 531P1 : Biw) IBS .B535 
77n |'3B . 37133 (f) : 331B71 31)5 . 13B7 : (f) 3'BE') 331B l5l IBS 353 '3773 O3'501 

pi poBins i3'3B .Ri7ifi(B)||: op73ni 0P1B7 . opipfi : (fi 03'6) 03 nj3 0187 53 ins 
7CD, : pBnji 7)TB i'38 . 0'pn5B : pi3fiqi6'3 jiE5n . oc63 : (r bbio') 'pi7)6 58 

'30 T7tni P713B E'8 (73 0'737) R)P'73 7ED 05 3P3) p) OSftO PJ ft7p) p . 0'P1P'73 

6)3 . 1153 (3') :p63 B8 . p63 p6 : pi5p jiBis . 5p» (p) : put pb5» . ifRi : 33oi 

J'3B o5s3»i 3DW r'C» ft«5'50 |» wc»i riis'c 00 isi ni»'50 r'cu occos is* 
: oifio o»737s oicns '537P yf) '»» Die vJ Vf> 0^ '"J'" ^J Tft ■'»iJ 

MC» '53 00 TTJWO ifl-JC MP OPCP "JCfc t"6"5i 3i PRS C6 n'fi70 (l) 

•7» ijj oi 'mnb .•3»i6i (t) :o'i»pDi oc M3» . oc 'Jfni . o'P3CO 

033D 71»1 i-3 . film : 31Ci 9P5"5 6i . 03C 6il S OSICW 'i6 31C O'6'3)0 

ofin 'sfii i"5 . fc-jfei (n) : ssbd 07Bi» 0'C»» wti 07io' 07i» onipfep 
D'lscs fi'Si oj jfni lim 07io» oninfc oius ^nn ofiT fiic "Jfc o6n 'isi otdIc cisrs ife-jp oaica oofis icft rmft is i»c nvo d» 's 'jei niji 
pij CISC orcu . 'isi if»ni : ooaci. 037t) rvoi pfio rfc onsn o'lsisi rnro ■5373 one c'C niipo iiscs . onut ip» o»oi (p) : ifcic owpfts 

C» i*7 . 'ISI s-iCC) Op75 (6') : JIDJi 9d'cO» -JpCS fi'S 03i iS3 'ISI 'ifi 03C 6i fSJJ ifelC is 63B 0r-fc7C 0»*30 is OP . Pfil iS3 CJ1 (•) : )j*m 

Jfi7C' (n-D^O 26 i»^»;-' ^tth n , roy m soo tm Bfii 6^3 "nfii o^i pft dl^ftpi sift ift sjTft ift i»in« * ^1fc•c^ pfiuw ov: j»b rr sjwj ':)I?to pfii5P ft'» ruwi 13 rsijp'i wJ 5»J;i Ki hn 9 ban* PKn' fiipj 
»*■) «n;f) '5 ;'■) «i-:ip)»-)»f)i »Ti3fi rntoi ftsposfi wM m rcoft i^im ppaji p"'i i39ri5fi o'lju ft'sipcss c B'rw unjft; w?o")5»ii» bji»3 ijis o'p» r?: dbtijj pm 

P35CPBftBfOp"Ki J» pi 351C1 0:1:3 1»5» Jsi' PIDsJ BU BT fti. 

0KR1 Bn«ft» o'W3 mpp oft . 3i:p d6 (fi):BW3ft> whx wj 
»»» Tjipc ■J'cpofi infti pi«B 

paicns . Xfi-JF 3icn 06(6) -nN3 I '?«n^'» !5!lK,*n-C& k •? 'BT3D'Tn«Tp^pp N;_'?^_;3p Hp5 pri "^pfi e""5ft fcin4''ttn"5 

i< . Mi-t-io %<i oipnJjs mi) Bjn TO» n»ft3i 

K . K^niti y_-J ,5 5,j,jj^ g^,pj,5 gjj,(^j gpg 
i 3lCn «J6 » ^- ' s" T : • T • ' nin^ ^J£5D ■JBR ini 'i n n\T MCD •»C3 P3cri» . Tittj ron^iy^ aSti*!23 ncKS 

3ir3C pre lefts ftli n»ft3 ^" • ' jt ; • : ».•.• v;,-.- t : 

0131)' m p 1C»P DO . OIJ T :,<•:„ '^ T : j- t j j^ 

: ifi-JC 

P3T0J tore •D ijion' ^3jj<^T -iin*' c^^K Dssn-? ni^nj? 

M. iXl »» '1,1 iw ..A ^ -"^ . j" * " "^ " " '": ■'^" " 


i6"}C' -siios ftsr i53i ^'^5; "jL, lT^lC:! '. «,m--,-^'J ?N-it?'3 spoy. ii^isn^i 
,03036 ,r. .to 1TP.7> nin^^. te n X D^sp-^K ^n', "]!^;, , I ,;4;,g^, '^^^^^^ 03j')fi3 •jpn >3B) w c?c »';3 
ipii '3ni» nn Jop oipn fine 

P"n 0'5ip3B 05 IBCC Dip»B P'3 
Bfi infi BDCPB Sop VCB JBP 

hppp'B lufi «>ni«J ifiic 3ipn 
: TPifj onnpp 6h 7» ipjto 

O'DJB) Cpftc 1»3ft> . PS3B31 (3) 
■JpD) 'B DC3 0'»3C> Opftc BP» 

jjfinBfti 'B n ofi) isfin ins 

CKn3 P»fi3 Ittt Bni 1»3D' ipci 
DIPES P»ft3 :"ffift 't B,"l531 

113 3"npp:5 MDBS nnfo fiiss 

■JW Bfic BfTJjl B»1353 JHB 
bpp 65 Vf-A-i 13'fi CDEUBS Wlb '131»» 'U1 'D 
l'T»i ■)J56 ■^ v."! : 9P5nc3 noftD) osnisn 
•OP b6i . c«5i{5 if» W)fn ifti 
»P59 "PP" ''oi S3rp»5 
rer ftjc ssicp iwn eft '3 
froi ■)•: fti3 p-jiri con 

: tr53 t'iM'sp 0'5ipJp3P95 
ttn D1P3 , -^i litJ» (7) 

noi ws 101 efts 'Dnn 
wpn ncfti (9) : r-jro 
pfeo '3C1' nft n'OR) . iDic 
. *lc : nnsi "jdics »pn«c 

6ipC3 C 03101 OCDft pci 

wn ftic vie ftip' "JCft 
tin T'fft iftip' (fti o'pc) 
jiftinn* 'ip 7D' (3' i»p5) 
. D5 ifcc (0 : (ro 31'ft) 
icDfto . it*po : )r5i Dn3i 

Onft pi . 133100 : IJJTSO) 

(pb ntN'i W^d p^.^-j,^ uwi T'po 'o<3 omft pnjp !|W^t2i:fn D7t:r*1T31 niVl^2 IT'n n 

?i»R ftOD 6JC 0'3CP0 'nC ■ = " - T I • T r^ ^j- -„ 

S6 «pin3 piro nP3 c«5ip V<"ip pK3 -lESl'i^^ 1J?|pm «^^«"' '^ 

s; v"'^"o s ;» "'^^ j^^^^ji 4D^ ' ''" 

wr WC 0P1O 03'jr r3r v^ t .^ »: ^ : it •• : • s 1 - 

nn« nSy 1 xrni nstJ^'i jWd 

•• : - <t't . iTj, vjv : I v^T • P!35p ofi imiBSn fipcrsi fis'iji 

r»3B31 ''e ppil P)3fi3.133CP »3CB5 
033 BDOBO '5 USER WD31 1«3 
1313»'1 WfiTC inillBniSJ ftiB 'b 
1> pin WS BS13BB 05c 353 N*::^ t;jj '3n'^1 miT S*J><? '^ 10^ Dfi'lP133E3 Dfti RDSBSI P'M B1313BO 

"! " ^ s •■"• ", , • ftPBips'a filB O'p '»D3 0"pn 

rnin''S';«ii337y{j'"iny«"i iw'fiiB 'ib bijb fiiBi)3EB5 

'1 ' ' ■•'=' ;■ _ ■•■ ' ' t35 inB3 P3B3BD OTJB1 i55bbB 

p?T ^71 ^iV^ :?TO 35^'B BBS P35B3 OJWB I^IB 

^•nsM«iw">»>is«"iin MW^^M-a O'ftwB pi iBfiii ww ibj ipi' 

V,^? .?.?'! J5I" NW?'? 53 fi5l OBOSIS TOP 0'1)3B3 VB 

tlWlSiyma^^aDlDIDDTI ftiftp»ft3i5Hifi»3BB5 ifii oi6 

1*193 D'71f'lT;iV"niiTp linn PfiBUPSIBfi pi Bp7}31BCCn3 

«Vn^^ K^§)l2^1Vi5^ 'nPiJI ,3-pi31 IB-Jtl »3BP 1BB31 ?37P 

mSi » 'k^n k"1'3n^ N315Xa '""C ib3 -p cub osp' bt 5: 

nKi5^'7 rtnnxn ps] rrnni&'pa !>e3 tt^opy.^j^npi n'5*i?P n??0 «a » '"ft' m'^ p»3b3i iBte 

TT-« s ..j-ir I .. ..i;. , -I VI'' "^ /■ • '• ; DW PIBiprS fispBB Tn p n5S5 

oSrn'a ts iS \rh» 'n jru . Tn"? fi nrn ]paS ''di ion -mi ro 't 'n tj : ijnraa ,,j g,) ^,5 /j, ,8ft 5, ,5 (j) 

VB-vn t: mS iy3 . ijfitn Ski t: dbS n'3 . n''n vjaVi tj i"? wiS .tsns'n Sa vjaSivj q^ft^oiniB ins iwB ins iw 

.-s 

'Dn'5 PITOB 55 13 IBniS BS'335 OWf 

ifi5 ofti inE3 »3Eb5 i5 ifii B5ft9 

13'33RB1 : 1BB3B3BB5 fe Bpfi 'ft 
f)3' TO 'S . i55bpi 131 O'U 13 
13 ISISR' D'UB ife l5'DftB ]« 

E'»5ppi 0'5'563 ftii 13 i55bp'i 

OBBPOft ■3ni53 5fi'5B<5 OB 13 '13S Saw 31 

n'anrjji wiasi uS ''oi icn 'm Vd 'h 'a riKiasi : ion Kina . nxon o'vpi tj . ffrni tj j^' , ,-,55, jpj pj^j ^,53 ftw, 
:5D i'-!iB3D ft' o5jn 13 P013 .1331DB ifp CWB ,os5 m ]-vw mSw g°',"'5o,35''eS ??i'''ft'S5 

anfc Bb (j^ • Co PinB'y IBO BllB W3 353 0>3p5l OBB ^0i^ PB5 83i Pft 13'P'B fiW 5En01 p Xft B»'lf5 'tfi-J BW BTBO in 

' 1. .„.^r ;;«' „v; „LI^!.,r "» »» r?' fti 0351 wb w pft m-.: bds ^6* fo p^b 53^5 oniftB buds fiiBi 1133 

C'lC'CCfi IP'S '330 316C3 SC'b «,imMrM rnii fi5B s-iiSB 5fi oiifs wnresoft ^S BSi 5s3'5fi bse ft5 B5»n5 inftB IBS WB 1133 ft5 035i OBB "331 RP SB:) BC3 nnp'c rj »-jrs iipj 

P351T3» R''1 PBi' ft5B B'iipB 5fi p-SlfS »f ipSSOft tS BSi 5S3')fi ME 

iRiB 5ft 'pb5bb ti ws . o'Jip 5» ins .o'5ir 5ft : piPS pie pssR ft5i ppinsm 
3B'5» ft35 Tp» 533 i5n: r)3n5B'ft rriv ipfii33 c«»bib5 •jcift .rr» (b) : 03335 p5"3b nxsai r3c5 iBii'si 35bp5'» fi'B fiftr . 'b5 i5nB (i) :i5 o^nriBi mSn 5» in3 
3M!ft 1'39 cnw ft5n T^rft if-sp cst ft5B ws iccft ibdW ejis5 'ifti B\ti ■i"B5a 5p fiisi ewbb iU . ift5n iftip : •jeibs ibpr' wv B'nBB5i rns '"p vsrow owisnm vm 
iBf p55o5 Bf ob5 -sBft o5Er)'i lisno nuBSSBi ctpb o5sb e'rfti o5En'5 ifi iJsbb ib 5ft wsft'i lou'i pitnn loiftrB'TS j\'i Hjn3C3 iftB' toi ttito *3b 5» WDft'D 'TSBt 5si 
* w^ftoi xt3B0 r» TP" pft fl» R" w • if«5 '- P*""* ''ft'i W33 oipn ftw "S irt 5ijn5 "Jni5s piJ 5ft . OJrt w ifis (i) : i5J3'B opserb »5 ot oo5 i»ft w psro ■JiSB ■m mi^D p'':? miJK: fft oip»3 fiio Vis . ft5i :(to')3i)i35pcp ipB IBS 31BR p3B < T^ipc (ft) : ii'5s 

. i55BP'{3) : 0B3010T3B 11B5n ,713R :(r3ftip'l) ORBS OS'BEJ 'PP31 1S5r 'PpRSefi 13. 

. 5b O'jip 5ft : (y '!eb) O'Sfti r3 5sift si ins be'ir I':b . m (j) : rsei 5i5b iiE5n 
ocift pB . rOib : () 0131) T'ift '' i"' P' 'P'^" T"" T'" • 'i"" (""^ • ^'^T 
ft5B T^Rft iftip ins BC'Dft i'38 . ift5n (o) : osmsn . os'55Bn : (c iBp5) 35 •53» pi 
n5E IBS BfofipB . f'»r : cjDfiPB5 rBi5ji5i isftisi inft C3i53 . D3 [i):(3MBp5) 
: (ftoiR3)e'Si30 0*roTO ins 05^3 B5ft cnnft o'e3B ms . issipn (r) :(b PinB)fBB WiS> 6031} oc'iso liftsi rc'30 rirJo Jp 33C) 'ifes 3'30o nnift r330» rci3o 
. nrmn : otc In; rco I'fti . 'i3i 'oi '3 : o5'in pp ftioi k-nn iir-,,") ■ 
ct (ft) 1 : C'n3 "5370 iD3 . '131 Dwc fcii : opi unfe ppic DPn i'7 
nmr it oifts c'Di'ci iti3 3icn iftip orft oft iniJ oipni 3Din . 3icp 
s'i'oco Tspn c6 . TOP c6i : Jsb oii» tftns 'jdJ pvoJ 'ift 3icpi 

P3CP Cfti . '131 PP3C51 (3) : 0JU3 Psii 7i:P fti tft TP o'icn'Bi '5i6n 
pi n»6' '0 'P D6i W3 ipci OPP 0'P3B bp6b 1»3 fti P»ft3 '3 'P 
. liion«131 : iftlC'S O'Oift in'C OP3133'5»fei OWISr' C'»P0C7P Tftn i7JP' ifc . OI3POI :C'»3ilD3 pPO . Op7531 PDC»3 :(0 l»pi) 1P3C' ipci 

OTB ip ipir t'Pfti c'Jipo tic iiPPi 07C0 1C1P oiprp .Tj 03i n*) : 07i0' 'csftj ins . 071O' pfti 0) : iftics pJJip 'jft 050 loft' i»5p iiopo 

: C'i'OCO CP3IP fti 1"7PC3 6il'5Di CSPiCP i3ip' 01 IPftl CiWO ITOO Oi'PPC ill OPID piJP fti '3 pft3 0'73inn 071P3 O'JipO iP IPIIP ftil O'pj 
|C . T31 Mn p : 0' icn' 'SCVI 0710' 'Bft CP6 . on?' pft : 13 0p37il 1'3773 IJISnoi 'O Opi C333i OPlft n'PO 7»ft 7lft'3 PCOlPil . 'Oi l'5»0 (7) 

. rr» (0) : ocro 7'3Poi pwt '»3 j'fti m: icftcs'iipn pn 'jDcopno 7'3p» 'n fi}»' ftii**) OPift 033' '» I'fti 033 07P3i pino efts 'P»o 65p 

: 3>t9 '»B CC 3JC0i 131 IDOftO Coi llCfti CPlft IDOftl CPO Pft iftip . l6i» itip : ntjl P'PCOJ . 1D1C IPPP : '131 0710'3 17'J0 inft' CPO 'ici li'ftS 

: Vrti 13C o'op ft'oo opio . inj isci : "fti \\oit pipipo i33 oi . jipJo ;ft'Oo pfto is . 6'3» . 03 3»oi ii'Jl <jo6Poi mii o) wno . n iftc (1) 
r)3B) 26 o'ifto 117 .O30» onft oip (») i^Tl \.^ *^-) 199 P - 

j«l5 Of xpc oni 'J enjs 

pmipno o'cc '«! i»P fiio '3 'J»'3 n' 


f^VIPOJ^T few '*i opnwM pim»5 oiif rmpK NJN5 o' : pSHn^S 

D>W »»D'C 055 ifil O'a -son ,-,«* v»i<i-<'^'-i1<ti«<w»*i^«»..' 

Jfii )»npi i33'i ow i» pm^«> 1^^ «v3?5^yD7^n;?'{< 

11BO05 13 li 1TO1 ifiic'js j-ijcnyi }<rncn yiK ti^^ yn ft'' 

'i .'3 J ,: «30 nnfti 051 

.131C(33):i3'Oi6 

<l^fi31»3 ftW) fi"03 3'P3 jOOfi 

WJ OftCT pi 5)teo pi OP'iOO P'XB tSs IWJ pft3 6'03!!9 »3 V3P5B W5 . 1*5 P'"' '-O*" J» OiCJfta rfi3'l pi IfrW I' OB . JftW pv> i» : Prti t^PS • 'WS DW3 (P') : D'pl TTB 5'n nsTOOSi pIfO . 03> 

■)shra ■JoiiJ D'J33^R'C^ t^ 'P"')*"''''^ '? ii» ^^iSip o6 isfi ow ow nii» wpb n^sfi owr pnnfts oij o"p> tp» '>fc oj? wnsftjs w . 'Pinft wfii (c) : b33 oftisu 
'» 13J 'S n"»3 I'SDo i» '35 p5w dto 53 opifi pBinc oicn p6 pft^pjc pfio 15 5w» w? 093 p'ftnft ini53 . i5 ipfti : oj'oWJ 'o5 orft d'J3 ',of)n i»3 o'js '5 iftTpa 
tnnn pfc l5 pfii o'ws TP'cfc »'5' p»B rf3 wci l5 B«m! iw of ifoi at c?' T^i ft'UBS pr3cip prm o'u rifi35 '3J p"'i o'ub piftsJ 03 o'Sciw isrs cnnn m ftwi iwi 

|«5 3'P3 131CP 0'333 TB'Cft TnTO 1B3 0'J3 055 fi-Jpft 30 '5 iftipp o6 ftlB Wfil BM W5 Jlp'sOl OpJSO 1333 'fiipO npi 3'P3 iftopp '.'•ICr *' "ipftni '3ft '5 'fiTPPB 
.TO B3P311B5 'yCPJ'iPl e'33 

ma pfi (3) : ifiipp P3»3 ''CB ..,^^^. ,...,._ »..„».» _ °L ^ A ^ '^' . ■ 

D's' ; 13J' (d') :.(73 -jj-ro) 

enp . J6-3D' n'3 i» stid' 
ni'sl oo'Jc wDwi nsnn' 
'jjfci (c) : rnfi osinn 
o'niroo pli '3b .'wnfc 
. "533 in'c6 v^ : 05'nwfii 

'P'HTn:^-T)«D1 ^T-Wnj^n ^2NnD«1 D^lil ^no i36 .'p6(3) : o'« 

:r2^nriKV^n^^S'1Cl?P^ "" 'T- '™ '5=^^^ ♦ PtC* «^7 «'6cSco»'-)n Mj«d ?pf3 

7K"1^^ IT'S •'2 Drn:i2 ]3 n;?1D p o-puim p'pppi Ji3. 

-'^M^^ ^-^:rvin-SK: i;,,?'^^;^,;;;^ 

' "' " . V ''Pfi ">» (35) : cncoi 

■5»il>i rnnnsJ oiwJn f)'3>o 

•3pDi pft li 15r6 1>30 p 

535» 'ui oisfi np30i 'w 

O^cn ]1P^ 9t b UDC33 

. wb : "jnij 07»i» 6»35?c 
. '?pcl p(j (») ; »63 

J' ,1- 1" T A- T I J T ^.T : • . 13P : Op O^SP 1373CP 

nc^sm 12 : bi^'^ n;;i2r*n ij\l!'x ©•»» . fptsfi (75) : n»63 

^rp^Tm Dnf^rnNi oit^s-nK • '=^ ^j»'^' »'» 'i"»» 
i^nii^na ."123^: nn tcnTiija-nKi '«^3 'n na-m ^^ -. »<»« DPif) 53PJ3 'P«o '36 ?f o'ciis I'o t<''J3py nna^'in nnn 

0<331BD'33 131B O05-)«l6ir31CP3 J ' ' ' _,^^i:' 

o:'pi3iB» fiD'jft "•on;:). ]75f ^ '3131 nnp«5 
qui row TO"'3'"]5''Pft»n"'3 no^p? ]in'ip.^ pHwis;'' 

PJB P 05 I-BIUB !1P!B'33 pftD-33 m^i^ o.' . M M«« •.»»(»» m. I 

:i"«B toi Jp .i3!0 : 031BPB i^y, vnrffiJx ri"l3i Sw 
q'5ft5 '5»33 pp3 fi7p3 . i3Pft W^\ Vvn<i(i} ] li) 7^ 
posin fipfti l» ft'oo '5»3» feioi ilK "^Nlfc*' ''12 rnjNriDI 
nrshn iTiP' .•3pc5 pfi(j3): BTip '■"• "J'-' ^^ ' • ' 'o 
o5'»!oft5'3 D'opTOsisiss-jpBi (inrimii* •fP ' 1!'Wp 
onw 5i3 o'tim I'O o'wo '3 135 „_ ' „,MU»"«i""«««i.„'LiI 

ii>3BPii33j»^»fiP'65pi«»5m IP N;n^^5 ri! ^^;p^ 

i3"5B 0S1BP0 ni»3j» ''Di 010 s»i55 »"i!in aa t ^'^nr^'^tt 

fi'O TPB5 Ptt3» PT13M 0'ip» ^-^i "^'^ " * "^W^. 

'03 06 'J 5ft-3C' B»cp I'ft '3 pi3B'{< irrip? rjDrnpT 

line mi>\ ft'BOinp pboii3'b56 ,-,,,i;4-,u-, «~«V,i^U;.l.'' 

iBifto'o TOO o'o ofiBO'io5 pJ?v3'*r?^^^ri^5]W 

li»a3fim3h''oonpe3i fts3 )ibo -,-,L|,Jt,^,__^ v-»^w wm»* 

i'H->B««M; OBIBPO lBn'B10<U W?^^?*V?i^ ".'P^ l^tf 

on3i» woB 0113133 pmswB :NJi"P^ '^riKnXXipns 

13"BB pSBO pi fitO 3PB5 Oa'5» T^Vfj T, !- .-: ?1, t 

e"i3i3 OB TO»5 0'3r3 0'53?Pi5 ?5?. Hjn7£5 inp0 133 « 
o'jft no Pi3f> '0 P'3 too IB3 ^'^^'.^ir'>^*i^'l?'*/l^CPT W}. 'S 1:2 ''mr\ pa n'' n'' ]3K w tmi-^x 


5'»'n 
i'n '3 ■3eo3»3P3C oo5 o'snoi »5ifi ,,-,j^-|p,p^ Dn^K^lltD^H m'^: 


pIB 5»1 13BB pnpTO pin3 

p-3pc5 p3 piODO 1031' B-J^ BfO I 7^fe?' P"11S 

rr>3B5 Wi 6pb3 5i3 f«n5ifi ^. " 'J ' '' ' ' 

Pdcb'-)65bi finio 5p fi3B'j-)p6 Tk n5'Pi<]'5lnnrin51 13 

. Pl!33Jn •)PB5 13ft : ?nft !'3»3 m s>^<^^f«fU k>^m-*>«>^'M>..4.. 

1'C5» «"o onooB pipiBifiBB 11,TJ3n^nn''*l"lFinwnW 

iPB5 mvs) o'UB IB fBB hx ' '^ "-ir^ :iT"^.i|in;^ 

5ft i3'c5 mvii iB'DB 133 O'O UlSif'J "o J llrTrnS ri'1 

nBft5'y'rftft''C pt yiBf ft5 'u „,„r_^, ^L»S J^'2 

051135 'BV»13')3B 165 l.*-lE^r3lBP ^^J^^POf^l WJ^InnfVJ^? 

0"13SB fi'BI PB3B '3 nnfi'l >'J ...... 

O'TOSB 13»P13ft »'J' pft o53ft 
1B3 PB3 ft'3p3 B'T3!» I'BB 5l!3B 
pi 5l335 B33 ftlBB PC35 l'3f31 ipirr iifK . mw 'aai non 

. mayn b))DX\ .c'rw mpy 

. mm' riMv rw a's-K irn 

. :a'N'3Di nara niru cain 

* ^'''•- v: 'JT ', '-01 I'BBn '» wan :Tm'jyna 
'33n '»! . 780 rw inn nnj«i 
iSmp . on»B aS riK pino 
, crjK nr"?* oaS an . poo'? 
«S' nonn o'O'a . new in Sj> 
. ay K1303 T^ wai . rra 
''01 t'sop 'i poB-i : Vd Mina 
noia fnp . yooi o'-or "jy Sip 

vovi tna na a'na .oSip j)orj'S3.'33 'mjmrj n P^ (ft3 Bn3C') ipU fipft 1B3 Oft'3 l'3P . WPft n33i?3 iTM 'wi.y'i'nKnSaHniifani .i<nn:pD'r3H'<Di "j'di 'j u'tijhb 

: 39 pio» . opi» :3'p Pi3iP> . «>$ c5w :i» fton . ds'pokb ocift pnM miSin 

oBi^^^Sl, .?p'Bft'f*(S5rB)\^^3f533=^^;otirB? i^pV^ ''IS "'P"" • "i' (''O = f «ri CM/i r'D«, , .7. rfi o.i o6.»P t,3i n.6,n 

: ihp'i 0710' . V7n' : otssto mt» 'J3 cp . i67P' n'3 i» : 'jco 
. 'nnfj »33fii (c) : pf>0 ifi . pjfio i» : one lijc oip»» . Iic5 p6» 
onni o'530 r' T''C^ ps Pf^s '3b 'n7»ft o»b 'i Tf fpiw »i'i'n» 

»53 16131 C'»: O'Oift '53 C'fi^pjO Oi»» »5fti»i 0'»n W'Oi J'7 ooi 

rfncocipn fiio "s J» on* ciftpni oJ o'lfinni o'ppincn oId 's cuo ni(535 bi o'sfiicn oin; 07»d pft ii 'nns Ofii . li pfti : («» 3r6) coJfi* 
1)53 '3 feio p f)J n»63 . J36 (5) : 0J1C 7»'7D6n '3ipn 6J1 '36 'J 'f)7pn ori'Jr3 'mnfi . wfn : oip» 'sfiJusni'oi '0 n(j fc-j'l Jna 6i3» 6101 o>«3co 
noojo nnipno i» 5ip »»C3 rroj o'o 'if»7 i-5 . cues cocirjip (ftj) : '3 00733 ifnc n'3 onfi isinftc ojJoiobs 610c oc'7 Pfcn 0P6 e»7»6 

Pfi 1P5C1 n'3nJ 076 ]'3C 0» 0577 P6 W'prO 1P13 MS-J 0370^ On'Jo CO'iu Cp3il Oiro is ni33ii67C' n'3 •513Dn '33)3 O'O' iipoi pimsbp'TJCOj 
051H) Orf) "S 03lCr)3 TJ6 «63 1«0 17»6l '3 0r77»C 0T7J3? J» niofil folfi pni 'ift 13TP 0'771» 03 Onft . 0'331P 0'53 131P (35) : 10173» f))) '0 

: JC7P' npipn 63 'o 7033 . '03 : 0'70o Jrc cJ'odo iwom ^113300 1i3 0'7»ijjo o»i3»oj3 7tp u'lp 7ppi nB63 . niP3J» Tppi pft (») : wobft 

PSK 0'0C7PP001 J1'J50 J'7 I3'7ir5!3 : Jnci OP'J'? 13^hi36 IDOft 7Cftnft TDD?1 Ob ?n713» r» J"731Pi 0»'bll rC13i ft'OP CISPO . RP1301 (73) 
•)BO0 050 in . 033P3 (03) : '131 C5ftJ Pft 00 IPPftp 0» 1J7DC0 Of nft 7}3ii P7D)5 VP3P . 0)65 Pft i OfO ]1»3 O'O «nU» 

26 13'7 11b5b . 0n» : DDB ,0733 (3) :{} O'BB') P135b» '35 pi iftDmo WP . '35 

Bft«n iie5b .Btnft (33) : oipsi pii» ]ie5b .1120 :pioi33PwpB . o"6B (fts^ -.•3301 

•.(fc»0'5BP; l5 Tftcn '3 'BC3 OftET pi B5ftB P73 infi'On'ioB 5»1 ft"B3 ftvj 0»1 

Iic5b .b536 (t3) : 133 p3» .jibo (») 

P'53 njn v.O*^^ PTI 202 ]i5'b j35r» 6"33 i{j n6 . n» TJ» iip o Op) : Tpcn . ijifi (t) 
nsrrcfc-j Is jwic iw ipo piP3 pc3»i nsi oi^i 'nloT 1» {iij;*? 

nW'» C'ijpO lb *i33i: D^6l 0'-5C6 D'31 hiP3 03'» C'p^T 6»i5i 
»'5Ci 3nn6il 9»5Di nSICC W3P 6'0 rinj 0"p 03W V'W 3"f»o 

«jTr5n infijc ew36 n»3'» 
\n (r n'c6"33) p ip 

iTDOD TO per pi CWC 
Onnftil D»13P OC 713si W3 
iip "J "3065C n'30 p'iiw 


l«i BBt WP )ft")B« l«)5 1X13 hW '53T»» «5 0>»»5 W?» -JJS BiCIT ftW SJ?) 11)3 

WS1 elcni ij» wees pi oua ijjs ■»f3) mjjo ij» 03^)0 '3 osps iici Ol* 33f 
)mh\ n'ln li 'Stbi "ims wsr oft '3 ■jnfi oJjnJi 'dbib )»»> ^33 wo in* 
Dw 5r>w onJts ms w» I'l'ia sf3tiifii Jnopjajj. "pift' isiftss Mcn w3P3pB» 

]C53 W»> p 'S T»D O'13'ra 5» 5T,X5 fi)ft Si'lo PJ'i «* I'/P pj»1 CD) OlSD 5M 

W3 iwa M) wi iwi Bips 

t1J31' 'PB'fi TO B*'! BOi o'»nai 
: TU33 DJifi <13» IW"P»M 
«3 3»lfi . n» TJn lip 'S (IB) 

3:n 5'ifio pfi'j Tit '» fi3' iTO 
'he ya ifni> ph loj fiw '3 p 'i : nn'p : 

. 'CO nsnc 
niC3 nrftj 
: oonin 
own . 
: y^y ^rnsT 7V iWT iliTW r^' e'''^'' ■» p' »3c tSs toi n» n33 . m (f) 

sp*:?? . amp »ri6 : 97C 
C'"53i) crc'5 onrn i»3 
. oJfe icp (nO. : li«» (p 
.55'ni6 (p') : iJ 9i6 nipsi 
rmi i'D )ici 
; fpi3 c'f)!'P56 
■jinps ninfio 
psnno iip 

•53C Is "JSC (3) 

niij Is oicn« ■»■'• : "na-ni; Vj/^s 'iS"'''2 •> .*> 7J> pia'^i Hp;ni ynxp 5ipo ftio B»i .D'ul n':fo (ro) 

0>B B'1» 31383 3»lftC TMO 
B'fo B'^jJl) <3 B)nn' 5» 1»'»3S 
I'riS 3131)3 1»3 B'1J> 3*nJl 'U1 

Bn'Di BBi 'innsi fira infi'l 'infi 
WB >» ifnpji -jjoTOa) It) B'tJd 

BJinS P''33 B'35)3 W3 BlJlJ B'M 

IPfi i»Mcp3 iw;n fi<»»» pn:» 
65 31J5P fii B)3Pi fip'm siftn 
.Blip OTO' <3» i» np'i : qopp 
333 »3 B>Bn' Is ttlJBO IBlb 
Sanp-u") niro rro-uS oyea 
BTi'io inaD k'ttkh y«;n rh 
•K . Vnycp" na rhra m p*Di 
anjr m. ^''yp on» p naa 
vai« Saa : -ni vw nyor ja 
r» . BiTnai pcy 'jaai aKma' 
Vi'ra npfai rm jmn. 
iB-K Dmrm Sa dj» . vhvv^ 

• IfSpniyef ■p'"' chs . amaa 
^'>o lay . nS'nw "yD'yo 

• rip i»a r'H hb" p . arram 
: n'Tt r.«u«rn uSriTa rri 

: ' P033 . m ^BBpnii nnSm 
. '3i pn<? 

. B'>» B<J3 : (n3 pTwe) 
: O I'inp ^^riK 


lyi «lTM'2i<n-^;«:?P^P? S??B nmB «3nB ^3«,B= 

^w "•n''^i KTioi KnK>^3 "r^" pw3> o iws'fticpmajoB 

y»Tn'3 ■!*'- " " '^T'Tt" '^»'¥ -^ 13 D)3n ft>B BTO 30B n»»«B 

'DDTPI J?^'1 "l^PlNT ny D^E^IT OWfio iftspiJ 01B»BnD3B 

' ' ' ' " " • ' B3B OTIB' 19 J33 O BbClT 3'30 

7« ^J?5 K'W 151<e' t ^^5? BlBn^ 5» 8i>, bv5«d c «t> 03i« 

< d^V r^y ■\^Y >-' /l/^flJ '3:B5i 6151131 9B)9 B»)J Visi 

nTlX'?pn« p'TlE'NS^a? >» '^Ji en* v* -^m vf> 

..w 1. ..». I ..If , ^. p, 1»Ji> 185 n3T 9 B'ft'3)S T 

., noS" ^g^SJ nypij^ Wnp 'c nfi '^^e '5 bp op"o B^nn 

^y.Knpri a : x^np n^y; pfi„» w,^ ^^ op'i» w ijt 

nm^nM^"iM TnT>ni vi-ijn ^^"'^ "^ ftro *)» pjs's tot 

firi^iTN 1^ ynyn? N-j;i;ti w,fi nw o«. * ato -,31? 

ni^o 'TH »:k 'np'K ij?,K2i ^"ip'?3 K^nppy"l^i nji-in ti^anaxyix ^5 '•» n''" •'cp> fi^'-sni w? 

It:"*^ "T T-: - r •• .:!• ¥- T.i ! ^.i -. |n-.. /-, , . r J9 i^fi p»ti 13 T)J5' T3 r» 13 ^^''r^^^■^ rn'? nan *D^a?n •nm 
oap'MB o'ssnai a3 rsJos "pia 
jiifia fi3B »ia ar Js i> nnj 
6iai 3ip)3 . IBS : fi% 3nna) 

ifi BBS 3Bfi ll'fo 33S BV»3 

smja pTJ 5«3a . aivitf) 's» rpn (P') : Ttnoss 'ui T'* ftnui fiPE3 fti p"'i T3> ts bjj «3 is ■pJ" ft" "'" '»''' »Bpi 3» «3 vtm ipst . tpst pfif : kb 
act B'lnft-OBt psSftnufip sfti obwft ':> pn'ppi «)afi3a59ia >» wns 3ft3i i'n '5m6B intis »» 3fi3» pB5fi ft'3;» 3»fi aiiw ifi pjau aiviift . toi «*•) pisarai B^Jto: 

3^*0 h fti I"rs "3 Wft line ft) J'nB '3 Wft 'nft ftM 'KJ 3»ftl 3B1B ><P PDKB Tt! Pft ^ B'")nf»5lft 6) B»5 -Jfift . "BfiJ PBBB .'TOP ') B»» 13> '3Bnnai)3lft6>. B^Pft ftj . '3> 'J BDia 

pm ejai ns'iK ft'a W3'»; '3 npa as fi'a in^' I'l's '»»»b 3i.i31 an.iin psnp ibis iip pb«3 afi '3 B<3Da> >3ift fti3 '> rotj «d) pfi ivh i:d) iJ)333'7'afti3)5 asnB ibb) taft 
fiixc'sftav pa.fi-jp' :a-nB03E ftsanBi a>DR3 As B«B5:a iss .■535>b33B(3) : ■n)»33'w>'3> inft b'i o B'3 a'iJns rubi she 'Bi aifca pi ftia '3J pn«p inht 
■n)»JB:?;n annta . 'pbtb (fts) : bjii bApb itii Bapo'iafta W3 03335 V»'"'ii" "'"''''' o'^''' va i>'ft3 B'5afi3 a'aoj? B-Jimftai B'3iBna Bwa B)3.'iaftmB :<i'5ft3 

iftiS' IBB » Ttft iDPB 31BP ftia af aS" WB IB 6'3» TBftl O^afJ I'B'I BBB IBBSt '33 30113 IBppI 083 laiftl'B '73 B>a a'aiTB B'ft3 B'3'lfia )'ftn:31 B'ma B'lajl B'ai3» B^uns 

«Ti a3i»3 Tn9 1''^»i O'Bsn 1'a i5'fi'3.'BS 1'* ii{v>) iJftaiajsi p"'2fmi:«3 ; ffi B'SB') 33 rJ' pli 1»3 OTOPa )<>» 

iB'n3a (fB) : >»b . ii6 (lo) : »'33 asj wa '3 B» apj I'las (a 3i'ft) bib aJep anJiBi pi an> i'las b»i jift iisJn .ijifi 

Bn5a niB '5b3 '. e':Ji5 ': (iB fi'B) 5iftB bbb'i pi spfeBa 5ipp»»B33 aft3a SB'ofi 
: BBjpai iiB pjB . ap3» : ?tb ms . 'tb (n) : (t <5:b) 35 P3iJ>i pi ivi^ 5b 
pn«p : a5n5ni 5'n ii->n . ai'nifi (b') : ph'ib ite5B . ■)» : tcbo . TiJsn (n') 
aipB 'in .ftipj (3) : a'iini pudt i3 b' 3i?B 'ciai^BavJ ""wi "35 'iP3 .'35 
iB)a piiMB .'Pis'T :n piTas j'w . bi^pb : opBS) . btc : S'^^' *" obi arfcc }t6i Ins ni3Ci»> n3"3p3 wsi rwD . is'jps ]»Jn : ssica li 6i3' 
bfc3C' j-jfe 3}p3 ti\9t pn 7'j» ooinc iip . p» rj» iip (ip) : 033 ai'« 
: TcJoi incp f)3D iips p"»cn d'3o6 topi s'lft? fi3 '3 ssinco 6)3' ocm 
3»pisb o'ftas 3'»w "513^3 oi6i pih n»3r? 3»ife iip? i!i63 . n'sro (tp) 
•5i5n 'iss .o'3ii) : cico' io fiiai losft) o??33 »3 o?» o'lno nvpi 
: crnpsii c»"f>i oiip wnj 5713' ns isi 3i5i pmn pft»o*fe3 

C'isn* is O'S'lfeO V9 ]3 3'3D» 5133D' "JCfc nnC '"JPICS . '7C '3»)C3 ((•) 

.■PS3 n6t : pift? nn$5 n'3-3» li vni 00 i^ . li pifc ics (d') : 3'3D» 3**9 o4» sfcs pli a'CP»3 •wft 9R»)p9 '3 . smn 'wh "j : 3«30n 
C',-^pi{i c'pw P73 oinp ip3 . 'p» 'p» (p*) : pi 7P sjji I'ifc oc'«« b'3 03np in . s» '3 : li in" p'513S3 '3 irPT is 6»d nfcra ri«>s"3iP0 
c,-:pD ojino i7UD . '3i r)W^ : sininn f>ip O'pf) pi ftui 7Dipn5 ni'ss^ipp Tiitn -jsin 'pn3 'i cc 363? "313P3 i'"5i (7 3'j:^ "tin 'cfc3 isi sfisn 
iip fcu'c 'sp; opDC ?&v3)3 . 'C05 n»sc : ir>"»?» '3i d6 p'ncoii nnpi i3i6 fii . cinfe 6i '3i : o'»w iip 'i cp'odp sio 'insi 'sips '3i 
?n 53pn3 6i3' ni':s-3ip i» ri»3P3io . 63p3 "330 ip "332 (3) : c'»ni3P •p'" ''01C3 s'3'i 3'if)? 6i3'C i"3 onnin rsnn 7»6 life«3 pppitJJi 7Pic 

nrsi 0'S3CP mCP p6 6'? pftp is PTTC P31063 '3 "3061 ISC is "3300 l?n BID' 5r3 . 077C '3 : 570' Sii' OnSI O*P3C0 nCS li3 S31C6'33 '3 
pft'350 5ft3n3 5(J76l ?Blp»3 5THP TlPPn «nO 7B i'7 . 'DP 7S (fe3) : C'»3 1'5S iD3 6l?1 'niP'T 1771C npf) P373 . SJ") : 0*03 IPn 'ipfc 1771C OlfcrO 

vio' 26 is3'cn3 '9 oipn3 isfc . "ps l'i6 "s (33) : ofri333 sncft pPDi» nsnnmpiB iipi owoi d>9 hm 63 3169 lito SP PT^ n r ,>.. »r5h 20? PJ-SDM 1>3 tJd W . »3Bn »v)ft sis (f) : )hv ptt 1*5 fi'W Jjjn .jicJn . tbo 
to) >c»s '*i i'>m B'h in» fii piiwo >5 63? i^nsiw p njcj inw itftj j>-)fii 
:,j rftipj o'ii' '"CIS PTOJO 't)i rnn oj :5tn fiw »3Dft<8 ojpn.o'u ptcct 

>» (n) : o'jcui o'fei miri' poino oosm inft r»' ^inp cjc jnpso sf *) Vi 
WOT o:o ^ ]nR JB ft; '3 pfif 
3C ft> left inni I'Jft «3D 6i c 'u» 3C 6i '3 fiftf fci9 on . nfct J» (d) : »'5 jwi . ?>'5n : »»J3 

3 B«3i») 15 -Jflfc) 3J b3 »'C6' 3CC O'Cfil . 'U1 <j6 jnD 3C 6i '3 

: oc;» p'P36 -jcft 0'PP30 is Jp to6 pnn 'a 3c 61 (33 

»1'3 . 6bD 0^3 0»51 (f ) 

22^~J<7 '•3 ^TTm ^nSD D^ty -sesi fees pd' "jtm nn t'oKb) : »')» fi3) TP» ft)6 HOT O'r; '?59nV!T'^"lR ITy? 


o'j?3a w^tS ftw liiwi >njB 

'3 0'»CJ !"0' ffi' PTO3' W 00 
ip:9 WJ 0'ft'3J3t OPTOS Bi»3 
I'PD 0»> lfc33 IpC '3 10»r' 
''P31 03) 0*0' Ol)C 05) O'IPlA 
5«PD W» IWMPC lOnP' 
nmiJSBSI 33) PM}P31 D))p3lfi 
: 0)0351 3)0 PT36 ftlOl fts) 

ira . pfiBO 6bo pft . infii (') 
■jpBO "fiw) ifi pft» OPte 
bi)b opi6 rfi'Bui opifi oin;»o 

f)Vn OPft l)'ft3 6lO 'TO OIJB 
W '0 13 0»0 ST) 13Bni OPin 
oft o*C*])D9 *}B )9 001 Opft , 

03m D0)i»»B' ofti ')B»E' S^9p.ON?";iDKCI]y3^1'D? 

W-^M'"J^'«9y-?iW.,).)'»o') : n")3nn» fc'oi oijp 
y6o5»p6 . nfcco 6co (•) 


ift 0'31 005 V) OOnnft O'PU 
ft'350 rft WB '0 '3ft 1»3 '«D 
PlijJ'TSjen PIBO 13'3»B fiioo 
7»1 ^03 l'B'»B OPUII OO'lpB 
p1CD3)ftpfn' T6D3 I'JSOOf B1P3 
'fti33 ftO p3 P"'1 0P1B' '3 6'3301 
i3P')l I'TO 6)3») pPU ftipB 

o)Bn')i ofo e») nsftsi e)Bi3' 

•';f1 ■53fC 0») OfO 08)1 Bn» 
ipso fc'OB 'C) 0)Bn> VX3 
•5ni)0in pftEO BTB OiTSD 13'331 
pi OPift O'ft'BDO ipso 'ft'33 Pl)j 
'.■lifts fi'3)0 Pft 'P'PB '0 '3ft 

W3 If oJ'Jni opwn ftioB i')» 

pft IS'BI?) U-T y.-|T - '^^ -.w '3t:(t : ^AVT . O'DC DJ : 0il3 lij'CJ o<- '3 


>•• ■337» on'C) 0»»0 

J3'j3)"3n»7 to5 'i nJ 6*1 

wi6 . 'ni> 03 xn : finmi 

Tin nniJ fii oji 63 nn 

in3 f»i3 r"5i356 pun 

fcil : (63 l»pi) 01f»3 0-5t'l 

610 o6i3n nipsii , -jjji 
06 '3 03ipi 6i -jmis fo 
o'CJfe nft nii»J oni 
m"3(3'): ono3i qp (o'cji) 030, .BB3o?r3,ptiS «D^^5rr?p. ?.■?«» n:to O.'S ••i wV •'ix'vDti onbo^'f-'p .,,^_,^ 

D72^n^ Tia? njnss ias ^ : ^un^tj^ ;J^ "=;. j«»;'w oi^n . 6i» 

•- T 1: I " • 5TTp. • ; - ; IT -J wc o)c nn . fein nn 

nn . odj6 6ii 13 ^wpf, 
o'PDDn : fjjjj p»jjp 
0C1D31 (j') : ni3'i lid 

t»i3 l'li'3n6c»)p'() 

3.iftoo3o=o)V«ft'3'iftoft3'Pb ,,^3 q,p^n; -qp k;j^»;j n3j?9>p 'n^n^^^ ;r\ n^^y^y' ^^\^"^p^ * 'P'fi ■))5,)3 BB30 71; SW3 3'lftO 370 nO"'P3 f\^W3 lln^PU IID"' 

Of3 ft)l '3B ft) 01)3 3170) l)nOB ^^'l, •:'••' j'". I " , «-, 

ncft'Tfti o'37io qft ft)6 73) li'T'jj?.. po^ H^Hn^Q^ ^i^p Nn jv: ]\-iip ^^-i-i mjynis ?^?oki ]^i*ri'K • pi 

S/M3"3o:ft»rft)SS ^'' .mi?iDK:n?^w ri''?p/^'^1:''n•^ ]^^iy7V.5i «jnx nvso^ p»:5pn N«ia . ' )» 73180 nJ nn ins do')s fts 

1»3 0'01330 P113ip» OOB 0"DB 
731B0 D17 1553 ift P1S3301 0'700 
nrO 713»' PWipnO 0)ft3B 737n3 
ni70 713»P:331B'3 '3 »31» l'ft» 
713SP ft)B 9370 0'B31« fti»P imn nn . nrw •yax<^ p'oi ("jja '3 rim djjS 
nin DyS noK' Kwi njfa n'Tfian . fiHB'n Hrn j_, 

mSniatj?''3 .'iVmirrptPi' wn hSh .'n'lm va oaS itj 
nipinr3 vnuavo'j nwas 'ki . ion Konp.itaaT ny S» rwiaji itSHn nSai 
fiHB'n wnj3jj . ifiKirao DSriv'?i. h'jwt nani .^o'aSm vcmrM hvikVi 'o'Di'-T'oVn-Si 

.in D»7 . 0P7» 1B33 pat« nnijw 

e'»B3 )3ft P177301 0')m301 B'P3r 

O'op ft)B3 nno 030 nno '"» jw? 
pm 7piint7o iofo)ft» ft)»Bn T770 )b pi ins )S3 ft)n nno fts' 7»i)3 pfn 

i»J»» '3D 03 73Tft O'PinSlPI Ofil330 BDB» ' 

J7nO Jn v3S' 7ni n3j ins pnOinO'Sta — .,. ..„ . ,.,„ „„ ^^.^ . nayjj w ^wn nm-s irji inj wvi jy u t os'JK 'pnjip 'P13703 131C' 'JIBl Onu snsiB B^»^• 

^3 . D'7S3n »p : :'Pi3S7» isi'p opfnsiojnw rs).ob oprno ni70 fi'o . 001331 :ptf7ftB )3a 03133 )ft7B' pft 9 o)»' inifti )fi7S'i7ft )» 3Mfto o)». is sion )n oiiVm 

7»ftB lOtI 7PD33 qft 6)fi 733 Oft7)3 pSlBP OWP ft) C33 (7') : fis' 13Pl6 717E) 13 . 1377,B '3 : 7B30 OftT TCftS 7n6 )S1 0)3n 7P1' 7'tfto 53133 q»1 RIBlJ 7ft-n q.» )d -ffin 
7333 737n 6101 73f IB) l')P 7nfi: oni 3)n OP'O ft) 0P31Bn '3 lOf 13lfi B13Bnn 137P3 l')p S'J 030 7Bft pi 7pB3 oft '3 03) )33 ')6 OSS fi)l B)»n) 78,76 IBS V' i)3 prn . fi)n nn (3') :7in»33 'ui ib'7 )» po'o B173 n'l ?33'7ni pfto BS'S 7ni)siBB3 Pin5n}3 »'3B?i in b3« nn r>i nn ''b ift o)n >i!«« 

Bn )» P137) '3ft 03 nnftsi )ft7B' )b % .Bpft CBBSn 737ft ':ft 03 : iftiS 071p 0P8 )ft7B' OipnS ft'335 7»fin . ') ftS' • PBPS 171 ft)n »•■ 
i')tB 0«}3»0B 183 . 0'33B3 030 (3') : 71»»3S '131 'ft'3) ft7p<B 'ft'33 7P3 18U7 )» p'l BB')8 'PBSIP 'P13703 131B< ')lft) 088 OPSIP BB-r p"'2c mi^D nil mi:tD . "[YVvt : »BB jcin . viBD : iiffti B7i3n ii6)i . njn (n) : i«»bi 9^ iib)b . 03'5p 
') i'39 ftio . oofi (') :(n' si'fi) inss tw )8 ins ponp J'3b . ibbji (b) : o))' iiB)n 

ESr 1'38 »*) (ft') : (J P'Bfi73) 'jft'SO Bn3B mS 'IPBOt OPDO J'3B . pftBO ftBO : O))' 
D<)0P) )33 PS 131 '88 PTB . '89 PS : P1B133 RlBipn . CBE : (O O'SB') ftn) OR) WS 

: "psi 7173 iiB)8 .730) : (IB inp)) B7fn3 07rfti pi opnn 7ifB i'38 . ni7f) : (f)p 
. 0'3383 (j') : BPn ps .O'BBEn : (n s )fttnB))3RB m)nii3i6)Bnn .fi)n nn (3<) 
. i')p (T) : )f3i pB» r» • "'"c : "'Jp rc)8 . i)p : prn nn .otiosi : csss 

P9 is n'ficoc J*) Wf . B'u B'Dcm : infi* 5*5 ici Bui'fio 'sso ym wci 
»n I'fin onnc o:"on lic .cico . 03'Jn yn : c'n3 isio icsi o'opo 
. lino 3i mt^J^) : Mtiv .non : nfif? orinco i» . nftt i» (n) : ps jpi' 
■5»6n 101 .inifii (') : nicci on ipt fii i-) . iocji : 3i T?m 13 613' i"? 
oii3 ooi infii oto D»o nfi onoo orfi lifis nnfi3 'o onfi -jnfic ft'3)? 

PDCn 003 D'PS fii '3 i»l ipCO 'fi'33 OOi t635 p '3 ifi-j'P ifi osi O'O' 

13C fii Of -iMti V") .0W51 : onifi rto onfi lifisi onfi rnfioc oro i3cn 
•53TO3 iBfi niouj mnipn3 ww C3' nn ojo 'i3i opi -jnfi' dup-jido fi3 np3 . fi'oo np3 (fi') : fioi 03np puptco '3 cpso 7P3')do opa ojoi -oi 
nnri nno fii3' fii . nnfi fii : oiu nsii oiw nfi fipfipi 'np n3 p? fii3' fiio nnoi i33Pii nno '303 iwpi isi oc I'fii i'fiw iso issni fioftpns 
530 "537030 nioi330 ninip»3 ni3Ci50 nmno oifin oin nn . fiin nn (3') : op^i 6*3 03ipi fii3' fii in •tcpo p ofiuno nfi nipsi fiii pup m «»? 
'3 '>fi 03 nsiinfi onpni orne ooi rjoi oonp nsnnn fi'330 O'O ojo 70 '3 ')fi oj oo»p nsiinfi 3np i»t3 i'7 . on» : oon c7Doi '37)i fii3» 
: cnco 3173 o'iwo o'ssps 7on en oo'ip ois' 3'ifio . oip' o'}j»3 (j.) : oicni n3j 7c6 opco oi3 ooi nh li'fis nv3P7ico oo'iu 'ft»303 
|pni 0P70 ini3i 'P33) 03iBn -cs pi . '033 (r) : yifio T3 cpcPJ Bvoi b6 o'snp . bt7C '3 :rni337»non' p op» nns . opipsi (^"^((ai ^m n -I rvDy im 104 fys9 Vnno twi jiImij psm Jw t)S» J» pkto srta i»3 >(p 0*% p'5 n r) 5bb •pi "'"ft' wisw siivs i«n V59» WB b>» ifim sb aim . ?5m5 >« o (ftJ) 
WJ3P1 ojop : juja po fiws wj nei rj»n . dstp : owms oij rp»i5 ftw sii ditm mnft 9:ft ^ijon c^p o'lun '3 ojisfti ni"a scfio ft'si oiosu oi»B»w 
wsi 'i 195 11 oibA ftor ftoTCi rncpsm p»i ^iftSoB o'«w jni >n« isJs iusn sb'b '3 '1 fi> v6 pij n ^)n zn o-5»fi «BeJ »n) «3 '5 6) «ifi maifii oyno >» pipm 
bfta T'BB DiM i»J O'lsp TeiJ in i»fi bjsi wp3i 1SCD . towd (ft) : -wJo sni pnft3 prA 1'C3 me) isuJss pn p 's an*! jrJ ostd »3 9*r •jsdp oto oep 
3Bfti o'JcTJ' ptfipj yafi ew> "S i*f 'sft '>nft Brt »i ricfti o)»ft cp>» ttcn ecw C'cfi sw Tsfi I'fii >fio mw OTon eisn's vo 'j 8» pft tn«iTTon tcs owes qisi 

1156 oTon? »3 o'Pnm'JS 
_. ^ . _ . __ ^i' os'P33 B'fisnps rs bJdtjij 

Tp5 ^X|5 ]'ip.rW ni|j:j.rp pom-jj mfiipoJ 0'Ji3» TO 

* 1^5 W?^ l^'PP? ^PCn IB 5» qft B'3'lft -"S 1«a» JTO m33»o 0B63.'T33w(6i) nn5{ "Tijrpti^ n^ina '^p ^3 k"? 
pn-'iwip 'wi« p»5nii'j"n D|:n^ ]\^ na 'rij: nTsaps 

;:??^?;f-p'S n!.'^; ^^. «*"? «aV » n ^ ' 

feii . ori6 i 

0)t\ 9909 

.pnp : oRjnn 
.'mob nfei (i) 
C5 c'h t6 '3 ') 

'>.'3 jyVO^ ^IVOS ?D ''IK "'' """" "''" ''""' °'"" '^ 

'•T: t:|«-T'' 1- ..-; :-pioni TOP W3 npi JPPTO 05) 

T?W Xnjf^pn NDNS Kp)7 319 eft y-> . pfi ifi5»peft 

Knn; wp^ip^ Knofip^pi S^^.^ ,:3-;';"fttS 
: D50» -5370 '5feC life 'B3TO HpS^? p!> nD^<^ n1n"'"''n DW 3 'i.-J DKraO PPiy .T71 "OJ 5ot 3n> ft) 0"p ■)37)3oiJ3 

'1?51312>P7 n T^Jt^^ 1D'«BfiJl13fi3 ft) 3)3153 1>nft)l 

rac nmooa wi«nJoi5 ,;^'" „;:">;_ v; -^^^ '^'om • ' ' in^'in NOK^a pft &b> 3»fc 5") 'Lni 

nobo . "505 .10 PW5D A" J- -. !(.- • V T j--:i- ^i t n^V? K3tplN7 tipnp V jd (A W jra to oBfiM 
: iiTM 3«« anici S3-5B 1^^* ; _J ' '■'■'••■ 7-" * ••• ■= ' 

IT! ?;?t" nan 4' 'oniK nninNim'c-sj's^s'pns^p^w N;?p.^«np 3»hi i»,p-ijjfti5 ', r'n 

pnipp sn/pp ]i.T$K ,j,js5 gp,fi ,p,j fi,j„ ,„^ 

U l-J " .'.V>? 'V'-;J -**-' ye 085 1)1531563 in5«3 'P3Cn i«i5: 13'7T59 3fe« SniCI 03"51J 

OP n3n orooi "jaoo . 7pc 

Ju Tipci »3 9*3'»C 'J 

jici n^ (d »ico) Tirii 
03*16 

jwamiS '•0''" ''"0 '> ws" 
n'a «» nri'jni . pVtsy nn 
.•nrwrww n:iD»«S»'?n .aww 
vw TiiT w : jn'jo "xoip 'a 
vT«.iiiB*oa »r nr* "!«« * - 1 . , • o i o , ■> 

H^n ^-.03 ^Mj "01 ar«.inw Dn^^ijT!'!; ip's^ 103 0112^"' nl3'Ty 

i''Di ntMpa'fnina ^ '■* "^^ ~ '" <•*» •• -.» = t^: 'wri'pt'K iV'T^i «TOP'n 2f'"v "''' ■*'S "np »ft»i3 
urn'^rs^ i3n K?i linn' p» mww 3b> «*n o5'js» k3 

" '^.11 . .J ' 1"*' ''ip»3 IBlfi 5J»ft in3 Ol'p : niiDio ipnj ' -jij? 'riaW m 

I" t. ^iv '^^ qtJi t:- 

3i<T mao niTx Dsn p;-?}; ^ 'i.') rfuranrjn' '•W Iti'BCJK 1«'^ PSOPTP lift" w O'Jt -jft ip3i)ft iJ3p ftit 

i;pPlin7lHVTP?«*7NK^ Oi»3» OOB H» 0'ln« 1»5 okh 
B'-'hJJl } '«*>':yr ^UTM-i, OTIPJI 3BW '1313 'PBBP' ft>) 

Hi rwo r«i . mitp niji-^ ^?i< ]Vipp. 7'.?Pi<l K^3151 wlK') :»'?56 B8B» '8 pi 

. msB-j KSrunonrw . niiyj in-ilM Tn»nS sri^M n'l^M '''^™?9B '»)'3 .0'5iij8 5ft '5 

• iS nrvm rvra m* nSina I '- 1"^ ' ^ w'f ^"^ '^^ I'"* ?* B' 83ft5»3 bijobpr BJifti o'tbui 

us;«;?W]pipnin« Mq'piKpnip Kiqa |i:»k D!l?11nn^^D^p,,B1»p■I.p^3yP?^^ op., IJRPl ?™ Z, wT '^Sr'i^S 
lijiTiTa' s^^DT "3^3 rp'pm N'poy iij'7Dp»i Kz^iina xns? ii.T'py po? n'rn?^P? ^^PP.'K ' »" i'»«' 'i*' os'BjftBcsni 

I 1 • ^ : "^ t ■ ' . ' : 1 -T^l !•: T I " T : . I •• .1 i . s i.. i 1»lftC 8»5 l5'3E'1 IW '3 'RRSin 

■ ■ ■ ■ ipP3 oi»i's B'uft 011P5 5i» to: 

: f*b i*B onp» . B'5i •* :oa iPC 8ivi» . '8 nj :r awn »p PJB . WPiB p™ nnSin 3?*' =""""'» H"»' W'5ij» o5ib 
•^ T I- "^ ' Vn )5, )3 oTftJn o5i3 5*1 iir' 

:iin»33'ui iT)i5 6in3 iij^A 013 

<9 nirftjsjo qne)i3 3)b'5 yixh) 3i» w) ftJpc 3ftf5i ^5 w« p Um e*36J }«ifi8 J'bw IP's oift 038 e8'5Bi5 btiro 5tt n3CB Js .Bsa )3 .)» (1; 

nppi otp3»i Wion p »ft» c'pcin? •s'mnpoi sc i»5» n'co osn lo 
fcj w J3 ?50 wjnn3 C'J333 ift 'S-jnn on loii ico )')» 6»i i»» icdj 
. 015 : oJm iipj iip 'none . iip '3 (fti) : o'3'ifti il isco) '3 li i'ov 
Jc Jipo hioi . ]fi N iip : c'pm O'Jjnc n'?33n? ?c63 'none ?i5 np»5 

Sf3 M ODS n"33C» . ?'D3 CJCn : 15ip»0 T573 0'"3n6 ?3'5r left iv5 m» 
w»3 M'» 'CD5 '3 'J ore 'i6 T>imb\ 70 rpoiJ . 'i 63 'ift : icpJno pis 
603 »n» ifi-ji ?5fti o;ft o'icn' ri5)n3 oJ . ipcw (6) n : i:fift o'«i?o 
V c6 7C' c'6 cc ifiJnn eft o'num-33 icp3i o'C56o ocon rcii 3I »m 
f6 013 'TD' eft <i6 iftfon d6 . oj nicfti : 05106 cp3oi coco ocio '» 
■50P3 fti? 6i o 'D cri3i3C3 noft' Dfti . '0 'n 061 (3) : t»o bi nJofi 
■»i 5» ft'o 6io 003 irnjco ?50 -jctIi '0 Jm i6 6'350 lofto 6io , osioftj ftiJo T5'» (i) : w j'MW "'pM pscoi o«5nc3 rofij i36 o e's'ofio oob 
vno ftj i-3 06300 \o c'iin 1CP5 6J .ilo 6ii : ooi 3ioi now poi ori6 D'so inwc53 . cpi6 or'so : ripin 13 i'6c lc3 "JS? Jp 6ii cproo 
M»33 6i i'T pJoo JO inv co';d ippo . pJdo oo'sd ipm : "joio rppi o'jftoo rspi ji'bo i6 3np op630 . oD'b : 03icrii 03i TJiri oo'ip 63D 
Brpi3 ipnc; . ii6i5 : onspo oeo o»h ifti co3 03i3r I'fe oi'nns 'Moft toio \hp 6ii cnnjiocs . 'n'»6 ♦561 (7) : sici o'5ftnoi co'5D ippo >36 
. '131 iPT 500 •s : Train -737 0000 7376 . erift 073761 : oosno 7373. o'Jnjo i6 (0) : 7Dioi in6 niJji nisoiio 6'30C 'i3i '0 177 i»7' 6i '3 
friei iipo 'TOW o9*ipo ip'rpo . ipr5 ; cipol cpsjs nvoi cJn C3'6 in . iip n3c : cinjo o» o'i70 .no' 000 : 7Dioi jti6 miai 63 pvsmiooq 
I n 28 e7Po |3i oipni o'pjts proi vin wbt lus) . p ^ (1} : cp) ps io? IV2; ntir^D .81'33»3 (ft5) :(» Jftprn') Sqoftnis SJSPl 1»3 q^'lS '30lftl OipSlfi .BiSJIB ! 881 '5n 

8onB iic5n . bibr :(r3 o'5br) duorbi i»3itoii siisft l'3» . rb'pp : iospiSi* 
i"))>a M . o<ji55 : 8»'j> i'3» . SB'S : ap» . ft) : (ft 03'ft) el's jxJ ?!■» i«s awci 

Bjft 531550 PJS .1BBB (ft) : o5fta 113B3 5*11 (ft5 '5c»)85ft5 TC RPB pi 10B3 oipnj 

: (3 ft mm) pE»i3 i5oiCPPi5mi pi 0'piC3 .piJirj: (ft 3i'ft) pft3 pisb piojfti 
:(!' 3 ft*:) apfi eft ft5o pi B131B b':b» 5831 5n3 5*1 . B'ft : 3ini iib5» . oipwiRis 
:(33 51-:') jnfts oimj ip' pi B"pRaa i3i r3B . s>»ft5 : tpp^bo 5*1 . tjib (;) 
riicBi ni53D psB . liftu (1) : pft'B iib5» . isfta : trts )ic5» . ep'53 : i5ir iib5» . i5n 
:R5-:m?3»?3 ifti5 5b BBiaa ftia .5i8 :oa5» .asift (?):(n' bb) i»U 'ib irftu.ms 

131»J pi 1318 183 t3'39 .R1318(l) : 5lBS RlBlil »11Cp . PtlDin : 51001 pPBO )'3B .ipr: 

ptToa i'3p , ips : 0)3 5'n os . ib3 : <juo pBi» l'3P . btib' : (ft onsi) 53183 

193 i:^ I5T) "I (TL r »^ 203 *1^ »!?y ri'7 «n^ 'nvj;i"3 ** fiifi s»;ni W13P P3CIM 9>'fi opesni bpji3b isiis oiw ovo) ftii o«5 oiijc O'jjd 
e» PMBi »n» 'o W13 wo 'juft o'iwi i«te ws '8 rfi v>v fiia m wi5D 
'9 m\D o» oft o ojVJ oniBo oujnoi ipcc ens) ni'ji ft'sjo lowp ikp pi oo> 
espj'ji ojpnsc fi'o 'j -^nte ins 

0'»H' 05'6e ■50ftl O'MO 'JV) 

OPMP vpi5» oi«> 6ii '0 pft Kn Kjm n? ^f^VD » :?j?i* 

3'U5i ^> »-!0i oionPl SOTD fi'O ' • " ' ** 

piwl oifto pfi pto;» 0-51P0 bft 
i»6 . K>^-> (») : ipoi JiBO 
: I'jfto pfi ofiojj 'pifi-) fi'jjo 

fi'Tj IBUIPS . 1031 I5P 0301 

j'fii o»n: ftioc )i'3 fonni 
1031 10P3 ft'o no oris jwf 

pftOl -jufesc Opfc^S p1iTO3 1B3 

1)33 . o'rso ifii : 1031 lOP op^o 

1)53 rn ifi OlCSfi pi O'BCO pfil 

to; inn ift ietji pn pfi oiccfi 
q'3io jp;i'i oo5 swnoi )nn rfi 
Tnor 331 ft'ssi P'i;pofi 'rc3o 
eTO;o mp iJ'w oiio 3i'5» ice 

SlSl pi Pli)3J01 0'300 Bun 

3i'>B Biico Tn infi itu otco 

fijl 6P» PICIDO lis p60 ]3-5D 

. 'P'fn (13) : pfio opifi3 »iB' 

^313 DIT Jtpip 1'3» .lipipno 

piipi'j»''6 J'f ^f) 'snfii 5'n 
epnss '3 oriip 3n» imt 3»ii3 

.07ftO \ih . 'P'fil (03) : OTOJJi 

:)fnv coi D)<6 ph it>B oifto 

Bip» felOC imSO . 'P'fin (13) 
1»3 IPlfi 'P»fil IB pi Ofil3P 
>D'53) OniJO IBS .m» :i3W0 

os'co P3S o'iDos ici nsinftc 

eOl '•» J»l 0W31 PITE 003 
\i)S . IJPJ : J»13 ii33 D'fiipj 
T1C01B3 OJ-P IPJVI OD'WI OJ'PJ 

wo 'jifi IPS) o;wc i»3 ft'i5 
V'lpo i;p: i)ftS» nmh hh p -jBii 
olji . irih 03 '3 (f3) : n5i oto 
sows OiPnB30C -ns . OBUft w 
xpiisl odIsJ ftii OTOfin fi> 

pi PPBP .>3ftp Pfif is (03) 
W31 'S i» :pn55 BWB i3fi (f>3 iftpin*) c'5n3 ipV 8w l»V»» »p"3»i ipn> . lipipBS (t>) ; eniai 
nw iJic 5ti5 imss 31P is »i8>a p^ • in^JO Pjai (») : cmo nso 
V6 . 5»D pwt imiJ n»»6 ii6 dimw isi nofi? lift cnoo 'n'6'3 9ij6 

: wife i»:55 955) (3' '33TO3) Dlfca isc v)» tt ■5»65C SC» TOr . 01&5 

'3 0'3CV3 .5C»6 6i Oisi (,») 

"rani fiKiTns '^n^JriJs nj?T 


t'nij D^X2t!r^^ nir^^i d^nh rx 

ITT ■(,- T - I O » : AT TIT ^ I J" 

J'JP" *i J^ K^D u5 .Dip .OBrc jT T : T : J- T • 1 - ^V^ °?Pt: P V: DIR, P mpi nxn '.•AT.^T :5iU3 wi'P 0«P»iD TPlfe 

.»Mi3r : TiT>T> . isfen (^ns) 
. «^^3^ '? ic : 03cn» 'i 
tti : ?3i)"p6i 5to rcnioa 
sicni. onjfi feii . 3ip6 
:' DS'ic. ni3ii5 nijpnn 

. 0',3153 1(53 : (IP PWC) 

li3»b oip» o'3c rnpo 

0'D331 : pP9i 0«5»p 

: fi»D'35 omnn »iD 
nfispay . '5P 'P3in 
:t7ip9 'JPi o»»m 
Mnp iipi . T" 

pin 6i om» Oil Tcnc 
IIP : Dip m3Dr3 liiJ 
'p(i) 
6i5»il 

•npD 

TDSP :iin3 'i '1 ^^(-ij r^?'^ ''j='?!i^ * "^* "^y. "-* 

^nST''^m3T''3 V'7J?S!2 D'-DtS^n oVbowj c-.pnc»3 ■ wjis 

:' m^a n^2r«--feT '^mn^h^ .TJ?p5''oJ5pt lo V p'?5p:5Ni;i«'3iTO«i''''5r'^''^n"i3 n^R. rroni e^";! ^^^p^^ 'p nKi ]n3 n-^'r-px] n4iT;(*T^rr-'?3 

''o •. ='" " ■^ • »■ I 1 J ? '* KnrsD . 3"in srh rhyi : "p-Jtii O'Cpjfl . 1Pp3' IPD) 

aT33153 . ■ 
vij) S3i''oi rw'^a' 'i wrtJ 

WW D<11»m . ^1 '3B0 WflJ 

'j B»iB : TniBi ijtrui . una 
ffiB'jipo '"Di nns 'Hipp 'a 
' ' nnii 

KnrsD • 3in 2n'5i n'jj?D riB 
n'j'v T^a ''Bi 'i T»a •' "™ 
. TjaK 11B3 f3"V3 . "jarin OrJB WIB pfii pmi miVin "::fr'l ^\Tra 'X Vi'*;r ^r-*;r'r;G «(iv«m- , ...^ 7y. n^'k!?P «:05{' niq 
n-'^'if^n np"P5 nnp.i 

B'ft'330 ifi 1P-)3T6«» 'J-Wf NIPO^ 1p''?D «"'8'"lin3 

'P3Cn-)Bfi3'3 lis 03»B 3lBfi 6il ]p,'3?' P'TP.p. ?? t<i5'P3 
hftpB ifiT pfif is O'O' p 'P33T1 

Jb» yn Of • o'BBo mpi : pfio 

iip» (B3) : WBTCB 1»3 OIJO 3ni 
B'31 is TO' llBi . P;p 0B-)1 BTD 
TlBPl HB 'i 'O'l 1B3 ii3 pT , , 

•3WB36 i3 o'DTis .raoi3pn-3i3 : B'ri330 pi)3ipB3 3j:o) ov)»o» ifiS'i im3' pimn oiip wnsi si osnn ro'B nipcpoi OTiso iip isncns inn ncp3 o'Jno on'PBp onni 

r3S 0^383 Cn» ifioiao fS BiSSS O'OttJO BlBip»3 .0'3»3 tfi3 : TBI TS <B3fii3-5»li 05n fibfi TBO ij nnft3 PTPTO TS iS "JBlfi U'ftl li O'BTOI 0»»759 iftS pTO i31 1»6 pi 
TOO i3 "iOli Ojn .31fB TOO i3 :fiB'3 PiO OUIB O^SXi . liS 0'B331 : fiBlimS' OUIBI fi^OTOpSBiliS IP31'03TP piOD WDOiPWi'fiS B'331BnOt O'SBBO'lsrj Wli Ojn 'SIS 
ton mft i31 -ISf 11C5 OSB 03p3 JCi OBB 13T ifi")B' PO»i •S Of i3i pi5 J'iil ■71133 Pfil 13'3» irBTO q"3 'Mn fijOC fi"' . ins pfil (i) : B'fi 105 3E1' Vfn inf> ISSJi 13BTC: 1»3 TO1 
Ti 0V31 WSpfiil TiS fi3i OTPBO OBli <EirP fiil P13»-)1B0 p W'PPl <3B OPS 'SSip '3 'i53P 0B3 ■)nii3 'SSP OB WOHIBO li fi3'E3 . TOP 0» IPIBIO iCBPl piDB3 13BTCC 1B3 J133 

pfipns 13P13 TO Bnnifi roi inuiiftSoirEi ips j-»?nBEiiiBB esoi fi'SJO lO'Bi'oo'is infiBiBSSOf '■» praii '3S B3iB 6i ipficnB 3:1 b3330PT3 0'Pe Ei3iii ifio '3tas33aJ 

Snpil PIB'POil B'fi3 0'i;3 E13ii 031tO piE TO31 l.'ETD: l»3031fi p 03 Oi'EBOl P13B") CO JB O'Cft'PB 1'OE ofilT Opf) 0301 IBWI 1363' fti "SUB' '3 qDlE t31B Onn 13'EBilftE OBI PTO 
nnfi'lORlft 130ft'B 'T3 Plfi3 P133-)B;i CfiS 81333 BO'3E3 ifiWIOll iliPOi eO'E1333 E13iil OO'Oifi pfi TlSSi PWlfiO 0EB»3 OB-HIU OP'O iftiB' r033 p O'pBinO 03 ipEP'E 13 OW \n 
IW BO'3'83p ftiBi tS B3'EBB3' DOi BP'OIPM PTOlft3 0PnB31 'iSB 0313003 OPpio OPfi '3 OPSBPEOB fi3 IDOi ■TOftlBpS' TBD3 0'331B 13 loftnoi •jBlfi fi':301 0130fi'1 '3TO3 fiiO '30 

ciTBims lip I'r pio'PB'i) .0'3JiB :opifiiin3i bptopo 3n» o'3'b psiip fi'o r? 0B'3p iiBi3 iBfii rinan wuica . 'sipp .nfiimoi 03'ped3CF3'C'k 033 lofin 0301033 oipEn 
r "^ Vi * It ri I :psol'3Bin:ioot3ii onsiTOt csofeniBJJBri 

: 'Wft DPlJ 3J O'JWJ D5«(51 V\b 615 '»» '3 "313P3 ftl9 5f 6iO "3»lJ n37 

05'6 . 1PT fij tpw BiCPi D'ir?> .'p-jsi : P'»3 -jais .iP3 .'W o'jj 
'n«6-5 pi iDftc 6'33? infin ?t . 'fi'ftT (03) : 3iP5 mcpi o»^p?J 3i onij 
•316? . o"3ift I'fti : ?'C56 lij '3 1031 i?n 6'9 ?5Si pfi? nfr a6i3» itnm 
Tcn olir? j-jJs fii?D '» '3 ?"35? is icn fti?i li lis tfin cm ysc 
.oTfia I'fi (o3) : o'"3i3:?i o'")P» in36 io 5p» 6w .o'cpn pjw (tj) : nP3 

iTIji J-Jfi? t» 0?1 IDi? . nn : lij Dil3 '3 03 1»0P 0769 '53» •» j'ft 
. VIP J31 : "33TO H1'?i 1D5DJ i»")39 Dip» . "JSTOO JtJ'JSa (o) : 1«)»P9 
0"3p»3 ttl IDfi )nD '35)5 P^WUI "Jfim '? ')B» WJWI l5DJ J»"539 '"3P Js 

•3379 J» . nftfip (n3) : o'3ni'3 9I3 9Pp6 6i i36 . 9i3i (o) : rfif >3 S'sn 
•313P3 ]n . 131 »3 ip : Jtop "jcfi o'ppp opm p6o J36n ?p»J "jwfes p:':i mi :iD : 9»»B . »B (fl) : B'BBP . D'i30 :0B1B . ilft (33) Hnfi B3li3 . B3 (63) : iOlfiS 

Bioo Bfii isa . o<flBO ifti : (6 P'sfiis) 1031 wp op'o p6bi pi pwi rw • '»i 

1'3S . lipipPO : OptD 0S13R1 B83 JIBin . O'BB'J (13) : (3 O'iOP) plB ift OlDofi pi 

crow BIX B'pn 63p3 p isiao (13) : (ip b3s) r'""" ripV)" i" ^"'''■'31 oppbo 

BBBEO r» • i'^" ("') • '8'""' 5^''"" l'^-" • ^'''' • (•'^ °'^^'^ ^''■'" '"' ■""" '" 

• (> ifii') mp mi BBS 131 pnPBi isn r'» • nip' : (0:) p'l 'ii*'* i'" "» 
tne (»:) : wbbb "pw r"* • *»'" ■(»? ^'ion) pop ifi WBf i»3 03:n5B r» • 'cwf 

!b'3bj : (n» BE) PBp 'on 'ppsi pi oaiso ps . onm : ofs iwo cioo asn fi^p* p 
"»» 11B pt M' 6*9 »5o 5b Bins . may\ : o'33ib»i b'3b b'tb'3 yn jb iisi» 
w)» . »»b :o»nfi 93$ r» fiw "B p'^^^ • '" : piE» . in: ; i) : (i 31'6)c'D31 

• TOD P'3 nn'PB PBlip lifiS 0633 B'3'80 ilPSi OTBPOO 3r)B . 'BipP '. ClEpi IS 
i WB : B3n) . filB) :(» >*B) B1JW 11C3 OSPl pi 0<3'»013 I'BSlJS in» filO . T«3 

'is 

•313P3 in . 131 rj Vp 

n5l3p ilpP . 8*36 ilp» (P3) ! B'»3 W9 iPSI 95»» 31Cfc *il 6'99 -3379 i» 'n»D3 flil 0»»P pfis niCsi 'DSPPP 'r-33T3P6 iP '131 p69 Isfin 51 

■3nnD9i o'j;iC39 i'3 tic . iip o'B33) : ni3i'63 o'33ip»9i o'3P9 o'ip»3 7PnD9i i6i3' . o<3P3 1(33 : •)'P9 'cjfc i3 in'33' npp3 o'5p oni»9i e'Pl»9 

p» iO . 131 'PPn 9» : 0'i339 7'3 piPP nii9i lOIPP 9719' 9r6 . 717P d6i (i) ' C* P3 3P1' I'fti IPfc ■3lfe'3 PPDWll 0'3P1'» . 93WP : 9»» 

,'o»nr> 6iPi 5 9'cfc»5' l?»i ypJoy^^^'n'tpj/Pi'ii l^^pssa 1^1, »sA\^^vim ■«* sot nP3 i»5p 'pppp ipfe •sp ppiip 'poi» 'P3ip -jp* }'»w tn n rran^ pn 190 Tific rcsn nnft ?»i j65 p ?3 65r:3 opfiv it»c> o6 : mn 
ic nno3 D?D c"c»? nnfi nsb^ c^n cm iips ^jfiiD i3i» 

p . rs T^> (T) : fiW > . V •• •.:'7 V A-'- JTfr 'vT 0?1 O?'bol OPDB Pfi • oin ! 8i»D p» • n»B : ssbb I'so i»ib 9»ia pfii J» sin s»*'b rt^DO'ifti iniJj 
JPJ1 qpn P'> i<5» P11D851 ipa p ii5 fiioi qcn tnps nhipj d'toi isin piB 

1» 0"3D»5 11»1 MDBS •»» Wj» filO J'BM »I0 '1515 IpID 1»5 C1J19 )« bfc '!« >'j 

ovum ifciC'i fcs'jft >» p' 5" fi'»B ii**pfi P picw p"' P'obji o^sc ocifi? »3D nw t: OHM JfiW) D'BfinCi 311)? i'CW 

o«n o'o Tpiii iniPJ o'p'inn 

Ooi Wa p pCM flis 6'» P315B 
09) eOB PWlJft TISB) ')13I»1 '3fi 

08 • prjfis : o'-jsBj mifis i»5 

051P) ^CM l'»3 B1BD Ci'TB Dj(tp) Dn''D3 : ?iir 'i 

D63 W5) • ?t553 cGsn ^'?D^"i<'7 ntt^« ffiat!^: ^n' 


rT 


VJ-TO 


xn'7 <• T- v,:'T 


: luni phi p^jipnis ■ - • • -*'■' 
fib • ^l) ?p»p nfit fiV? (p) 

pi)»^»? Pfil ?»•» PD 

in5?i orcfi? ^^ on;© pfit? 

jvii- ir'' I ^'^": '•- v:^ JT t 'i ^PX "Sk, t'E^'a'' pnnn 

KJK rr^na n inae? ^jtdis ''»' 'fi^' p":' os osi ic»9 '» 

^7 •• • > * ^ V •*' pSnW 0391 093 1C33'C 1»9 DOB 

K1302 snp'' ?irp7j? *r^{? ifio sw osoi 93133 003 iwi3o 

ina ipsn p-^p^ Kjn |«Q"T fejc rnfi osicl o';b '3e) D"n 

r?iia tint' pjw »nij?g g ,:«j r%?rooU« ?31K> pi 1P16 TO^O 

p■J>^b?» (n>) : ?*5P?i 
T3 PTPri :on5j5 iu 'np3P> 

D1^^3 D31113J 1S3PC ■ ■5in''C •3'S 

1^1 •> '3 1) 0'>n'»i iftO 310 p pDDO 
6) filOl Wftn 00) ^3' 931130 
1) I'fi p 01 131131 inftO 1353P' 

rJn>«B »ipo )'B»a 151 poco 
on3i»o m»ifi9»i pwiifcsn iftx' 
■;J»3i vah Ti«3 o'noi: I'oi oPift 

Ol'tS'S 13 0<P1313 roc Ci-55» 
pnft39 1»3 OPih C'OSO 0'3Mf)99 

P o'cJb I'o' iJ'cfi '3 onson 

O'0313«0 0'»0 ll3« pDCO Ooi 
O'BO co) lfi3' Tnft OipnB '3 
0'9C nsO p 0B5»» fri 0'D3'3»0 

Tj^3;i p^ap^. DHJinni d^bd vprf,j5-),»5ttfcwoB»'f)5iiB9 

00 030 OTIS' OO'OiflE 0'ni313 
O'BO ll'3' ftiB 0''53e3 Pnfi3 1B3 
lM' O'B 003 Olh 0'C< iJ'Cft '3 
p O'B 003 65B' Wl B'lSCO 1»3 

onnft o'oJfis 0'ni3i59 co 

09i 1*0' li'Bft i") 0» V9' 

01B53'1 OS'ft iVfo 09 '-O 

O'lpilB VO' iJ'Ofil 

iB i»3 oiftnJ w oBnPi 

8Rft381 IBfil UBB 0301 OSIO ift 
Ip'm- • li'3' ! 13 <PnB31 P'30 
• 13»0 (T) : Yy P3 0'D>ft 1153 

UT^T^^ ^y, ^n;K KTnoi «n:^^a nt< ^thv^i^tj^jo r^vm nmv^is :U%'T,p3 C'fp^3?oS 
'•iV"s"n^« 7h-i DNt7« '^ iDN Tij'p 7ap7 'n"?m Nn^iE' N^i ^n7« ^n «jn?^s n^ ppas^n 72 »fio »3bi os-oift -oi opft 0-33 

h '3 '»Di ntrnpa ^ivxn 'i thSk 'n : ropD jn"? bb"i « pioea 'a d'i»d "pnb i"? no nnyi "oi 'unpa j«n 'J TnS • nwoa att" 

n : n«na nosni «na»» mni . ■jn'^^'' TniawDi Tnpi T*''' * T"""* '•'' ™ l^'? l"? "«'?" iw "Sn . B"enn m«Jio iip' d">« 

: irw jtVi onoTK "j? cnpaji K'ca 'nan D''piBB 'bw "jsi ' npre t"''*' '"^ 'a V'V 'Vt V • i»J Vipa T"'"' pi^ ^w irrt i in?? ?ix:n 3' : Ti2/a nw^ niia^K :]M3 |^a:i 
?">? fi^ •'b n3I?p n^?np p^n: nN^ix*? n«iw« dj; d^jd "ijip? pa? nai Knn:3 iwian ion 'n aw : »»B3 '*} jnan 
'Sao nrisj i<iy 'o«w riB'oa 
••viy ntn wvn n» una . av 

'Wl «3m • nODT l/IK : i'6 I'n OTpB •TBB"' T50'B ; » "JSB 97p» . JfnB' 13B0 : pnpfti Ton B'JBB J'ftB ftiO 73B '31 V3'lfi IBlfl 
360 D'iBBB 1B3 V>B p i3 inf)9 
UftS' V)» (IP) : BIIBl po i» 
»lj'930 v)B 0>ip 13P31 0'TD3 
01 O'O BlIBI 0T3 101II31 ojips 
1B13 O'lSBO '3>B 00 O'TCSOl msTO'PB pnKnn?");! 

'Ipl ft'93 S'PJI P53 IBTCl V^ti ''P31 IBECl OTP * OPJS ! T''fi '' f^ "P'* 1^ WBP Pfil ftlo D3'BB f)'3531 OT 085 0*8 BHB O'lfilB JftlB' li'ft3'pftlO oifiCOl PV)ft 'TBsi 
: B'BbS oJB' stop eipaS '3 inB5 1Pi3 CTB )'I oft 'Snfcl Bft PID-JB DS'IB pi 5» filOl IB'O '33D3 PSpi 1B3 0-)»301 9ph9 1'3» 1P5s O'B' ifc 1> O'Bnoi 03BC hi 13'T 193 1''13 
9B1 ipip lUn' 00 03 O'ISBB "StS Ep3i cnSsi P3>101 093 Pnpi3 pfiB CPSCPPI tp '33 iJ'Bf) '3 IIBI B'lBlf) OPftfi 1»3 ftl9 P 00'337 CB1P3 OOb 5'BOI fi'330 IBfl ' q3 »33 03 (ipj 
BftTO rtm fcw 9 BlBf* BftiO P5niB OSI 03B Tpipo P3B '3 ipip 'JBftB OBI -JlBfi pfi p6 WJl VPl'h pf) 1»11 OBBIBO 0B3 1BJ ITOB' * TIBI' : '0 Pfi pIB 91 i3 ii BBB' 
l«i3 CB»P "a* ■ "li OBBP rftt f)j9 (I'J : co CSl'jp "S OtSl 013 fcipp O'-SiB pf!3 •)'» ft'91 Dn3Cnpi 'Tpi 3'P3 B3BnPl : 1B33 «3'1 •p3'J lllcp' ipip 11BT ''PI ipip qft sni CjIBI 
'3 1P3'"' "^ li'^3 pis Ti 9BSP Pfil ftiO 1Bf)C31 T'if' '8 tif) 1318 1B1 ST '3 "331 ]1b53 Isftl 93p3 i'lil ■)3t pBi f)3'1 0B8 P1813 filO lipnoB 'B) Hpfi fil9B pIB i» 93p3 
•JBfcl O'inft Coifi 'Wft P3» '0 Pfi P3IB1 O'JSB P'P3 Pfll OOB' T3T3 IP'^ T^'" "="' f"' ' P"" V'ilB P»3 : TiB3 JPHPO 03'3'B3 0jp39 1B3 03p3 \\Zii hi pi 059 P'BI f)19 

pnp) B3r!i oc«9 65 oip pi P355 "Jip ofc tbvb3 piei iiEftBi o'TJbb na Bp>5 '35p ob5 • t5 .-» own (h') : 0'>i56'38 TPnft o3 1358B obito yi-n "jbiSs ostj pis 
BBS irc» 'V* • "pc'D (v; : hbpss tbui o'iJbi 635b o»tc5 hiinchi ii35 on jssi p''i iicfc vn io) 'o ift iib'b 'b pips5 B'i6po i)'63 cpim 0'33- 0<BSO nnnTOD p'«{ nTOD cnfiB oipn3 otboo Ib )ci3 jib58 ei • 3i5n5 : psB • iipn (i>) : pmi 5n3 5i » 76» 
: (n 6 0'35bj o5ipo p6 5'5ob ipp ins opmo ps • i5'3' : Ci o'')3ij o'siin pni:i jsi 
OB'B rss-iP'B'i : Pn6 ■ o'TCs : 5ip pp»i )'3b • ij6b' (ib) : 55bi ots 'ia • tsi (v) 
: (b pj)5; T37n3 op53 ins jibbb j'sb • opJs : (jb o'59P) oo'b o'bss ipb ib3 
p5m' BPTs P'sSnft ftis • ipip : (6' jnp5} vpi'5t ibii ins otsb wp ; •ysv (ip) 
liB5n • pB"P (b'} : PTC T93 )'t • T83 : b)'30 01 • Tin'B (n<) : T}'6n5'ft tbbo ec 
: iin'siP : (a vn'') sjib T5n »3 s5o tsms os'lsi Tin i'3» • xm\Bm : j'tib' 

1'3B W7 o'ot3 opiso 7135 fJno nj» I36 • vom : oiD'irs b) cm iptnoc p'S 
p-jim o"3»ci pcBC d5ip3 9^'c i6^ J*-} • D'M ffiic (3') : rJsiD 13 r6c 

J O'PCJ 3CDP1 piles 5»") i'T • mST O'PC (i') : P6f? 03»iriO '513»3 5l73 
: PP i33 DUTO COJ C'PCC J'l C«B O'B MW T*"' "^^ ' ^"'' ^'^ ""P" 

c6 iptij' fcJ "x6 C5'ipi3 PiwcJ PU") pnfcs ccJsi 3i3ni p»J • 31J0J 
Cipro pfm 913PC50 0'l3pcD onjco PiJfcJ onsis J''3 003 bpj 'scft o'cs 

■537 efiWO P» ■3C1631 PC J33 6'90 0JJCC50 P6 p'fPOi C7'3 I'fe q6l 

•;PD life '3 once? p P'3 rJ' 16 <)03 p;p» 73»3 6i5 ifcx' 91 • i67C' M»9 (r) : unn »nio 1373 vi finno '3 qft 3cn' »ii 03? ii 0)c» ■5373 

ip . rip (is) • f35 P'D 3*6 P1701 O'-jpca 16 3fP3 Pl'Oi CP1»3 t»9 JfclC '31 "Jfihl 0«")pOO i& 0'3fP3 ODd pil PrPW CD3Ca3 05'ip p7feo P'iB' 65 ODWDP 
C03 3Cr rft '3513 WJJJC 1CP3 r-JSI SCCCJ l376 ID'C' . IP'CI ; C'C3 ■3375 iP31 Oiip UP) 1'Jp • oJip 13R3 : 0'7C30 '^133 031 vip 0"6; OTtOO 1j6C' i6"3C' 

pft cscBi Tnm iPift i-ssc soo 03 >p cob iftcp 1 C53 ncu cpfc •ssfc csJo p6c bpb • ddjcdpi <ji3 '33 03 (rp) : o5'3to 733 ii3i; 7Bfy onpft poio ipi 

U3P3 1W 6i 1*7 • "jJ 06SP PtH 6i5 (P) : P'3 7'i'3 16 73C3 POP '31 O'TpC? it 0'3«33 1'Pi; '167PD »3I 0'7p00 J6 OW3C 713P3 1P« '3» "»tf)31 173C' 7ip7p5 
1^ t9)9 6il '9 Pt) P3r9 TCb tPJfP 6'9) PP79 1>6 9B1P9 V79 6^ Ptf 6i6 O'Tp&O i6 0'3rP3B •1 195 n:^ IDTi 'J •^oto w\f) 9>»B9 '9 o'fci o'lnfi B's>fi|i»r3 ff) i»6> epOT Jp wp) tt ' 'e o^ f,i 
JS' fill : j»m IB* WU1P5 • PDKi 03-3B : vifi i:'» fiji irw '-wfi wifi wJco o^fi 
OT» 0C1 nin T5 •Mfii DOS pimpus wees eso O'sij "jsj -jflfip fipc • oc oi6 
»n' 013 >'n iB-ns sei r-ji ewn orft o jic'J o'ifcs C59 pijjipro p6 's o« ftJ w 
pcfi-io oift B'5» itjc i-rf) Is Wft »c' p'on ij» fiJc -jfifin -jufti jicfi-jo eift oifi ''pi 

•)"9l6 00'1» -JIJ Wci WC'M 310') 

lift 5fi (0 : osc'pj ftJ 3)C') ^ 

>m35)6 opifi TKDc OB • 5»-)5o :k07^ Tin"! xnivp 'ina "Bbi 
OT^'^p^'o^^AS :, Dnpjp7niVWtPii 

p'' J»-);o rfi ofi-jp '»i jimi V'^H2 i<1310i KJn"i *13m 

:M)3133 fi355» RT01 iftx'7 firiftl ^ -^- "JV.'^t «VlV '^^ J 

ftpirc irticJ oirrs • 03»ipJ Xi^S y"lK3 31X1 *1ti^''D 
'Jift infiB TBI '8 P3»m ooc ."" S''~^ '" ' " 

rncl 'J oifiio pfio >•■) 'pJro ^nj? K^T jn«3 KniD"'"?1Q1 

i3» p-mS) O'O '3 W3B 03 VW,M llnil^o o-Vi M,!*" -,^' 

B'JvjCBoMfi sn'OBpJ pi5i6o «?',^ aniPN KTI B'JK n| 

;;nK? ; w n^jjNi » : fon D iTL; . ^^ 

fi'^i»\S' osiu :'^in6 o^?^6 nnft ^b ^5 . '? ?^6 «»6 6M(i) : ^'n p 
: t»i3 0"pf5JCn : ?^5 : tub P'fi'CnM'fi ?vp) • oniw : trVj 
PI?-: iftiPT 6n6^ . ^-,3? j^6 1^ (t) ; f,^ -pn pc^ • m^Mi 

: ^'raiT'i ^anrr'^nK ^yy^ 'hvi:^ dip. 3^6 ii» m ■. \po 

IT : V- -.v.-.- j-'-.f ^■y-j—o^T^i" n?iip6 osn 03*V» 6^36 

^ifiN n7j?Dn nin"' ^'•^< nias s^^i i b"b6 ^6135 ->»» -jin osnr '1 »'p •i «ni^ 
KnniN 'S7nr; DifD^io ^fn: 
''f>?0'i y?p^ "1S7K icn T' 311 055 1»T OS OJ '3 C3'J3 '53 
'PB'5' '3 1)'3'5 OCB ICftC T>10 

omoi pP'Pcp pnco '3 'pib nnfi 
o'jnnfo 5>6 cnsip 'isii .pio p 

J 5»0 >31 ifill 0''P3 "fi nSB 13 
il35» ftsiCPfii TP» 656 )33 P''l 
]n3»' oft )13':3 'J3 I«l '0 IBfi 
: fttTCPftJ TPB fisfi )13'131»3 
'PCS 6i» • 0"R3 "6 n3» '3 ('J 
•231 P'BJ '3 i'n 1BTD l"'!!' 

nftJ o'i3iB o'npo '3 PiBifto iJft 

0'»-VC D'rftl 0'D> B'131» 8'P301 
CftO 0'33« O'BO '3 

r"'i cpiojfi o'TBB o:'6 

iiDi '6r3 piu:> njB '-jft p 

Tlftsi 11BB33 'IJl 'fisiB PJ'IbJ 
• Rf)l3 BP'O iO : piDEO Ot >» 6lO 

oft -pis p B'O': fii oJfis inj 

1B»D»3 p >3ft 5:1' «':■) 5P3C 1B3 
pS fiS'l V5:n3 1370 D"p> 

oft fiJsi oiftr-o fi'o fti3 oJftco 

; li OBITOI '» 01 OPft IBS 
)'3 Tn 31P3 p • TB'3B (ft'j 
0>BS 6'33i ;; 3P351 B'BOl fi'OB rin^Din''"lB'73K77D"13nnN-':?« no? pt i>«? ^»bi D^?^ft 

•IlL-A 'Jj^l. C"'" ••""S'-*^^ ••• D^TO^ 1355 ?^? 13 left 

'p?nji "'S'lK-nx !iKi3iDm it^am ^tm D'bi6 ^3oi^ ompi 

'"' -^^4^-«o.,*■ «»^^r-C » 1'°" ♦!: * 0''"'3i» D"mpi D'nl) D'':3':» 

nin; dk^ was nnxnj; p-^B d>»?c d^pI^c e-ufii c6^ 
iSbivs^ J inx ny:2 ^J3-nxi 

p^ja ^ja |pi I] -iDN pjp ' • ^'"'- '- •••<••• 

xjx^ 'panaiya'fnar.DN-t 
nai?.nj< < : n>;n£nx7 T'^ji 
njnp?i ' itqi '"iria' ni:;? 
xnnb waricxi irfrV 'xanyj 
Tjia? Tjiao'iii l^aaim 

]'w pj^KT -)ni<ar?iroi? fin? p^aioi pnniya n:p"?Dj njna? njncDi 
=5%:,^V" ^'^"^V'^^^ N\ntn;tj.pi? Pi:Dipnai>:pn:pp^'-.aipn'jx'bnv^D'is 

L^yj? fiJ^Ki Nrij?a jnpis ipaa^ lo t<:cpy.Kn k' : ?i<nty^ n^a fiana mayn p^^'^'n ''d', 'r^n^V 
Hmv:. ?in^?y.;n^o «:« n>7nan^jn?^sipaf.py.i^ini-'nhan^?i v^Z'^n^'^^lZ^n^ 

»'^:m '«i?n «WJin3'v.K:a^ftaxri«=':|i.n?pjn:Nn nna S^^^i?,;'?;;:,;^^;-.;^, 

nxntasxp n^nyn xt^npp n^a 7:;ianna? 1015CTB • '0 O'fi • CJOSO (f)} 
Ol'O >3 '0 »»> BOB O':03Bl 
OOJ O'O T»> B153-)p O'S'-jpBl 
'0 O'fi 5b3> B'731»0 BEi "JBl) 

• OTIPO '6MP1 : IpJllJ nSBPB 

r^^i^o'^Sro^i^rfft^S r^^mitj^ywi'mt^ ov. 

Sbpbo' r^Vl "b r^S ID?ii^?Pfi:F^r'i!Pnxvn» 

ORBI ftl? 0'31150 B'BBBOl B31P8 Y)QH lO K''in2 H 
ftP'llft 'cIbi P''1 73J iinlo ftJ - - - 

• B'snoi : 'pJm bibJ icSft ft) 

1B3 BBB 'Bn COB O'sJlJO BO 
ft'3)B1 ''PSI jftSO B'Bn B'SITOB 
BO ! B'ft'3»l : '7fi'B3 mB 
3'lft TIB pi (B) : TOBO 'fi'3> 
3''5 '137 71B 03PD ■337ft ' B3Pft 
'7373 B'7pO '3 71B 7Bftl ODSIPI 
03'R13ft lft5B OB 17Bft3 BPSIP 
P 03'Pl3ft i» 'P7BftB 1»3 7Bftl xrii>;e niE^a ?ajr.o irpu 

0'B7 0Pfto7'303y7"Bl)"l'75"}ft XJ?"1SrNf Tnj? XJX jaa O-J-i-B'S i'BI 'J 
I'BI p6 IT'')? 61) D(5? p6 ]^33» 
■ Vbv (Jb (6;) : Dr>0^6 
:p1>pip r3 pre o"cr3 

1»3 )l?)3P 'b : D^BD WD (3^) 

i»5 ■'115 ]ic^ ftwi wniPD? 


noH »Si "01 "ipa 'T noH kSi 

fwo wnH n7»Dn 'n n'K 
wrSy fiiSv'j noK h*?! • n'lXD 
Ki'j naaSa itbh «Si • HaxS 
noK uSi . ij'n'jw 'n n» hj 
"insn : 's^^h 'n nsia o'layr 
n'« roH »■? O'ini- "oi b"t 'j 
nam • pi'vt 'ja D':n3n : 'n 
K'' 'Dj;i B'653) 'TOft TBII : .iftBPRI ; » IBB 07p» . 

: a 7BB e7p» . »u 'J'o'oo : o JB730 176 ;» oBip ft5pi37}. 73S ftj nnxfinfin 

3'JBP ? 0«P3 "ft XUWt t 'OO'ft ; (3 ' 7B0 b6i 1B3 ocJnoo j'jb b':')b '3 

•iBiB (3') nics piJ7 7nft.)3 01 fiii Bi fi> B»B>6 6) o8BB>'»6i TfA ♦uoiJft Jnx) 061 roJfi >u (plro Bfi J-j o)m pra fiwi fi'co I3V1 . 'n "pi rn lyr kS 'oyi 
D'HiSn 'oyi vaen 'awriK 
'£3yi -rm ^nvov :. 'nawD*? 

. »BV1 '3M U73D3 »a . B'73 

a P'^S, • (B B'JOP) IBB pnB3 IB 3 Pni3> PIBU B'PB " PniBI : 737B ' 
PHB OipB I'JB • )B730 (I) I 75pO RSBP j'7 Rl» Js l)J I - 

ynti C'ft B1CP' '3 1B3 oPiift yx ■ 'Crni (nj : (i o'sB') ! 'n)B nB'PP B713351 ]1) '3B3 pJBl J^l>e 1339 VB» • OniBI : 737B 1B3 6» • 93"3» (1) : OBft 
' " : BlBiJl : pBBB J'3B • Ol 

-■ 1 .- -—. i.v . i~ V *«•) 5b731 1B3 78131 pi 0'B731 

ft'? TDPl po 1B3 • p CJ : pJbiP IIBJb • »'»1' : B'ilJjO OC • )S33 : (J O'BB') 
• TBOB (ft') : OB'PO fc'OJ B'p7rO ICCCBl (t> 31'ft) 0'pnB> IBB B'p7P pi OB'RB 
: '7133 'lfi701 B'7D1D npP 8' " 17133 : (13 ft7p'l) 137'B' 7B0 Oftl J31 qiini 071BP llBifl 

:p7in pbJb • tt-sn s B7»d nn i'7i v»B3 7bdi ib3 . tobi : pbbs iwiB • ibib (3') 
i6b » l'6lJ35 6lOC f«OD» lOr . JJTO : 'i»B ipO") 0>313M Vh '5 1«» oJu,' 
'7» OPJCSD JCB '3 COO 'J5» ijO 000 Ci ICW 5f OOM, • ,J30'1 : COO 

■Kb '0 Db 7p»i 3103 5*0 '0 o'6 %,i C3o,nnfo 65 -mb 65» (i): i,ft 
: 037 i)WD bh P73 u'cp 6J, 5«t, . 'c. t5wo : 0',J» p6o w,6 oiro 
i '^:'»' J"5i r»5 pj5oo5 D)3o o'ciso c'»3 0370 5c3 • 'mnts 
OSPb 'P630 655- 6'36l (,) : OH-30 D1»'3p3 -sc 65i : oojbo -1:75 : -WP 
03 OC73»C 003 O6ODPI : 0'0-33) PHC OipO i'o 5c-330 nfo 56 CEO .ftJo) io'.o ,cp3. o„r, P07 noc; p3 tcc «3 c'»3 'o '30, pn,o5 oo'5. ,c6 "»3o™ : 'S iTnU crX'^'?? 56^ nr'S, t^=.^ 
hu 0'30J, ro75 tf, 65 'j,v 65 : o„po 'pcco oo'5i3 oc6 ro703W oo r . ooino 'coio, • ,d,6 uroo oS % ?6 ooS o»5 n'oro ^5 • 'o o'6 noVJi ?, 
0^5'DCv CO) p5i3)d 003 r6co'037 od6 c'35io ' »5o liijjr 65 '0(361 : 5»3o cc3 o'633Po opco '6'33 .C'6'3JOi ; '3 1700 56oc" 3 o OBO a?«v,^? ,5 • ^ 

lip P6rO0OC6O .3 3n6 C3'33 133 P6 OiC W, 03P6 3'06 ,U3 030 CPCO 5» 03iP136 P6 'PP310C 0^73 ' 0?p6 3'06 S pWc) CoJ'c TZ 
00 0C6 30» W CO 07p5 P365d 1C5c • 1D5c OTpi : 03030 PPtO • 1601 : 0«V3 "65 • 0'03 "6 h) • B3'0m ^n-«Bi n,»hVn J %,, J^^ ' ?"' ' '^^ 

'* "^ '»' "•«"' w oo'o56 03 '3 <j6i . 0001 .: 0D6a voib ^5d3 w» 'u r 1^1 D ^< rrny tnr) 194 


^po »^t««n nHw.K^tj 
.. -sronl) ^bp!> ]^"'J»1 t '^<-: ;-t i: j"?:1=, ^ -•^.• :rnvr n^m ^hto h'^v^ 
r^» pr6i 0D» T)i^D nnfi p^^^ jr^q^^ -,-^2 niND HnST t' Bn»M • yio D'BWr tdji - • . . • .- . - , ■ ;- -i- wrAji 'D»oi nunpa '?? 01^ Dp nKp^B'to 'an' It I'it t> \w-t i~Ti« jiTsmnia-w'DSy.ntnoy? i HcN" V« HTiT T3 I "" « 3 rf 'TTOD'? 71'73D7 WJOI 

♦npi IC3D <a«i 'n TOK ns pS , <* " '" "-^ ^» ' q" s ^" s'" .. m - -i •« |t,i-i > • •■ 

t'.w w • p^* T^jj' wt q'?2^'i*i«> ijtj^s nsnpi vHa ^ "■ 

iSs' nS B«3n D<o • niswa •, J" t i : ••: t.: t tI t: ' t •> 


TOW DTB^n"? n Hail :» 9J'» "liP 'J : wnfjo iiBfi ■»« 

. (1 DC) WD '-IP' 1»3 lepo 
loiiJAniih iic5t> . iiiftr (pj 
IBS iKi iDD p» . TTnfi rrn 
: (t reio') mid ifsi ^nrn >ft 
: m3J.-si ciij' pcis >i5v (p'j 
13 ftippi s5: pcio . vmiib (3) 
wui'is i;:3 'Di's "lit i'is f;w!; 

fro DnoW '£'3 Bi351 (3 5;<f!) 

Ufc^'S3 3^B;'».S.'w nop7a;nn\jp'??K7|Dn«77i:n«nKnyan3?^T^^^^ 

os . wcfr : (p» i»p5j wn«3 -,y_^s{^j^^p p-ij^ ,j_3 j^,^P^3 -j,_^ ]''2'i^Q «7 Hjn xnianj< n'piy nsn n^irai 

^j?7n3p^rnr«<n{<npynpp;3Jinn^ "'':' 


TSfij 8P»> WS J33 ■]>» '3-5 551 

•JOT • W311 (n) : ois^v mii 
oa^Jo 0'5>»a fi'3» 6w o»»» Jta 
H -337' rnft3 «j fiw'ift left pi 
fiwi owm 01DS31 infti •jbui 

6'3'B OOBB •53TB "51318 

'C»»i : on'jioJ es'ls o'lic 

3iroB O'lBD BM 1'1'3 • BB'T 
B'Sl fil8 PISP 6*83 8B»Bi DD3 
BPfil (V) i 8( M9T> 858 PIIDBS 
»3 »1P"5I3 Bj)J ; V5P» ""'ftp 
'50> p»1 V5D0 D5B1 18'>fi3 IcfiB 

fii'p fi> oft • Tpnfi IB : 3ftnft 

efil OTB ll'Sfi '3 np3Pl 08» 
: 08'5B> ll'Dfcl TPnft OSn fi"5'B 

cvt V "snfii • pfts b 5» (15') 

T»3 01J53 B'8P "SBfi 8118' '35»3 
>31' ftlB 1«3 iJ ii:i' fiiB •Aili 
d6 pB ij ■553» TS B133i Olf) 
IfiftB OBI PBro PIBin 8i 1'8' 
1P1P8) eifi l31' WB 5f53 iibbJ 
8ftpBfti p68 b 1» P^'l llJcil 

: ft»-)fi '30' b 1» pii)i D3 

iP31' 0J1RB 1B3 . vis IBPhl (P') 
TTDbJ lispb I'D'iBl I'jn jwi 

6>c . Ti'58> : TPftisJ 'BJP* 
pi '115 16 iipn • ii8 (3) : !«)'»» 
: 'iiBft tibp P3B0 ov nft -jisi 
o)Bir OS i"-) • oicn' '5ift3 

1353 '531B 1>ft3 TSO 1333 ISIBI 
S6 . TT'^jIDB "il 'PIJI : B»0 
■513B3 OIW Tis ft'3B 'J'ftB 'D >» 
Ois IPlfi OCSfi ft O'STB VBBB 
'P13I '3 "i O'B'IBB C'3»ft 031 
T-51S3 IDD 1'5»1 piS) IDP !> 
Wfc TSI 'TB 1B3 TPlili5 PSOft 
115P?3ft PBm 01? 'Bl' P113B 1151 
IBBfti 11BB33 '131 'IB'BS 15'B'81 
59 Dip 'B' nBfi3 1PB1 8'BC 
1'8B 3pS'l pn5' D8'536 P13fl8 
BTB •\'ti'ii\)i P3Bfi lft ion 'B5fi 

111 5b 115ft I'Js 5581 T")!*' ■'on 

'B' D'SlBips O'B'B ftlipi -JSIBB 
0'1»58B 1B3 85ftB8 pi3 O'TIS) 

Tm5i55 "Bl '«3pt5i 0'iu»5 1'BHp 

PS113 5ftlS' PD53 '0 055 Jb 08 
BB1> 8'3p81 Blip IPB 01'3 553) 

3Bn5 • 5fi')B' Bip (3j : ipn5 

■JBftB OBI V 1353ft' f>>a B"p IW 
R1;B3 I'JS 5d3 ftl8 BPftlJP P'CftT 
R'Bfil ft'BB PlBnP? '5 P131B 
v53lfi B'-,I 551 Cip ftl8 «fil3P0 

'B 5» cjh 5fiiB' p o:ft oc'5» B' 

ftiB 3'lftB 0S'5b ft'3» B'3pBB 

icn ob5 "Jit '5 0B'5» B3y3 

15'6lB 1B5 PWftB 1015 ftlOC OniBJ 
iftiB' B13s5l 1J315':333 pi 3'1.1JB3 
■ BPftl3P : 3ir3B 1B5 533 OJIIS 
059ft 1B5 1"'l Oip»3 ft'B3 31P3 
P'Cft'l BBIIPB Bip C'l l) C'BllOl 
ft'Clip p 03")rB IBISB tPftlSD 
118'l!3 5»1 '8 Oip IftiB' P'3 JO'ft 
ti'lfto . IBBft' : 11BS35 1B131 
1Mb 8B . IBft 85 (8) : 1353 ftlB3 
0':iBftl8 PniTO • 05'P136 
: 0'13» n3BB r6> 1B35JBO 
O'ft ■»» • "^ 'M3f : cicrj' '3tn' ^3 : cifiir sffca (3) 3 : ot» li'JoJ 

pDf3 0i33 P"0 D»3 xio 'i VKHi 53060 ♦ "pPi'^' P30fi : ';'C3 )D p650 

pjDftw OJDtoo '»5 "jct i"5 • TP5i : cjipp J3p5 ';'d '3a-7)5»o3 ion sncio 
mp (3) : i«6i on r^i »i'» s'f W r'>c I'ft' "»"» ''"^ P'^W '' 
b : C"5330 1Df)130 i33C 3P1)50 6IO • PTfJI : 'oi cip 6io ot;i • ifclP 
J'T oo'56 6130 ocwi O'Mfc TO' ift-jc p6 O'bpi cifuo 0"533 'yh\b 

p q)D3 !!■»> O'Ofc f'» CfcCD TUM J33 r3 CTDtS VO' Jft'X'P qh 
W W> ■ '»' *}B 9» (9) : t* WfiO »f • '0 Olfej : OOJ VBTOC J» 0«i330 
0>W J3 PI3J 1'»6 i'^J . fcllp '»3 (w) : (W iliipfD') O'DP? DPI '13* D»i6 0'DP> 

: O'icn' ix) fiui i33 obcotPiJ'jh 5 si 533 ooi 05ic> poicc is piddcd 
c'>» "5155 ricina iui oncco 'ppd ii» i6d3 jp' 7d6 is • i6d3 cfc bpji 

llOiO. DDC» OO'ip f;'36 I'l PCCB OOBP '5376 ffc ' 'P'5371 (fP) : 3'3D» 

: OTO 6)0 i'>pj53 "jiiDO '3 v:t yw bp • tjpb 'siffip (f) : ops') •ji3»3 

'3 • y>tfi ]ID : '"537 is pfeOOi 'JClio C0'»0 7nCP if) . 00'3C»PDPi6 
lisVfci ffil 'i5DP317DDP i& pi "pnoi li ilisi'l OO'JPi pift WSft 7DPPC3 
isip ":33P0i 'V)l •5}3» T3J3 ptD Pl'oi 17'3 D3 'PP3 : OI'O 7PP5 (P') : "]) 
pfeO 00 is ipi O^OS iw 0710' '"JC ipi 0710' »s5» ip CWBl 7nB1 JTbO 

TP» ';6 '3 iJ to' 6ii iwj icDi' oils j ^if) lofiji (p') : cpo tco / 193 ti DTI « rriyy^ ^ sgy^ 


pfiwjo cfnns ofi-3:i wcs fnp« -ll^l.^ J^ ' ' * " • * ' •*%• "t T ^ • 'AT ''•J— VS '■ '^K^V "WR"^ Kn-o^o , ,.«°^'"" "-T, • L " t"™' • ^31 p-c»^"5?ti» 

oris «VT| ^ : Np;p.?i : yiajJ^i nusb r^c d^»^ r>»= o^^ ^f r.^ 1J1 film fiJj pbJti'Mw) JJ.U««- .JL " ^ 

yjoB »>» »ji ww3-)Bft ^ri'^Tnn«:!piaa7W3i 

■•57 P1DD9 B'M J'8D9 P'O T\V> ~iD, K^DX 'K fT^ »<pT» 
3'Cfil33 'oaiB P« '0 niBI iB8 

. vnpos sft-j (>) : 7™»a 'ui 

31»J CB'Js o:»i)i I'pc VP»B 
to' p 85<>» ft35Pn ICfij '3 »•)!> 
05'P» PDIBlo >D?1 03'Jp 
5» P") ■5375 B3'»B 'C) OB'XOI 
0»» B'D 3)001 PffilfiSSsi >fi7B' 

7n6i ji»» ':33 iBfiB laj Pwifo 

•Xfn imp '53 P13B 3'Bft 13 

■ PlfiDB ' CIPji 7J33 P153> IPfil 0>1» PUB 
p>n IB)»M ppji 7JU3 PIPSll 


yii <>- " VT : V s- ♦ I?' ^^»^ i33 • pjj^e, DPDn {id5» (r) 

n>n5 ^' :rn3j?DVDjris;pn, .,.,., '"" '^ " . -;;u>:° J ;;■ "i ^"■'^^^ , 

nn nx no na^o? ny:F\ ^^^2 ^'?}^ '7S ! nVl^"m '>m y •''»« '"•«'«'' : "^-^ti ,«^n' 

"T *:*-? 'V "t'iff *'Hr-' 10-, J'" -"^ <T : -: •:r -lOKn S» "m kib'D3 Hoyoa 'n 

^ > TTT J-T- » I- AT" ^T : T3T n-mB-H . .TOTT mijn liy 

j»5» : (no P'spp) . 7pB >p» lyini nYl?in W' ' """« no'jDBn id • 'n 

: (03 3'3 1 I'PJJ ' T0D3 'D'OU*' 131 : 'JuSllJ JfilB') 3TO81 PWlfil PTO piDBO 
1p 1'70 fcPV TP'3»7 'inOJIPB 
fi73»1 fiPlpJ fiPlljJP IPI fi'BPP 

'53»> Jfiis' P'3 Jrn 6l»Jl 

01 , '0 137 "O'l (ft') : fiB"p>l 
•JBfi OinrS '3 OJKfiTO 0fi7B3 O'O 
OPI63 P infti lOnlB' 7Bfi3 iJ'B iJ 

o67B3 i> onw ob5p oftlBO 

7p: ipo 17nfi3 7pB 5p» Ofil330 

o'ia ni3 5p»o ofi-j '3 ofin 'sft 
ofi-;B3 lift P13P01 o'mp ftbi 

7pS p» filOB 13 T301 061350 

li'ftB Pi6-:> P3150 1> IBfi TS'Di . 

op'o OB o'n-D3i o'i»3 1P16 ofti '^'0F\ XJUS'XO ^? ^^ TOW 

01 7'30J ftlO Ip} 0"ft'30 P3P0 ,11^'^^^' ' * " ^" 
lC» PVOJ 7PB IpB ifio lJ ofi-JO '5f- '5 'X we? KnSy^a 
>fi7B'iPfi3>07'n»OPV3»7ieo J» " ■ ' ' ■ 

>8 -sBft pirPBBO -o^oi pXb mnPDB 1 ifijic o?if Jfcft ?;^I ^ftvPl.^'^'^'^Ll" vH^™l? "'" """ '"-""^Bp op'o li'fo o'J»:o pftnpp'i ibj 07P0 I'sp "BPPP in misD :[7 piBB) iiDfii IT niB pi opBio T's ' nJs'i (p) : (7 ifcptn') 'o 00ft iBifii u» (>» 

01>p» r5» ■ B1P33 : (3 0'7i7) Rifij) 'IB 17pB1 1»3 'BPl Bn<pe llcip ■ VP7PB0 (') 

IPi' 0'r3i -SUP 1B3 or3Bi op'pj pp . iipjii : on jBpJJ bip6 fo^ospft 'pppsi ws 
: opB • JpB (ft'j : i'53 iiB)n • Pij3i : otpdi od'-jo iibSb • dtoJi : (ft' ftip'i) 

7ipB'l 1«3 pn'OD I'SP . 7piB f3'} : (P 73703} 0'7pS iBJ'l IBS 0'7p3 '7P OB " 7pS 
On'PI OiPB y-) • niD3 : (tp P1»B} 7B30 VO 5p pi OTip • 7'D (J'J : (O >ft'37j '0 

BTpo i'3» • npcp : (T) : (6» ji«ft; )ujjfti mp) 7i7j pi mpisosfti omibj o6-mb b'p 
7;po 

1W3 'CJ Vi)-) 137 D'filJ*? 'piM C31W (3') : O'TpB 13 O'JrTiC li'fiD 
♦5l6c y-} • D-JC (i') ; 'i3 Tnft SB01 'W Jp 7piC 'Jfti D'fi? 7pc ^» "J 
1»5» (7') : pDjp '33»B 6l9 03r3» PrVn"? 0J»0C Oipo 5n'DN> '3D • r»i ; 
1^6 '5CV J» OS-JS fcODl icpa *»1D 5r»1 6l3R i35 OIICp 0S19 9D»a 
^ft '131 DIM yOO OIK •JCfcj pj 03 ODi» 3'l60> 'J'PO 'JtfD3 UW' oio p J6 (f) : po 'nl«w 6ii o'3C3 p '56 i"7p '3 pcJd riD53 ofiuja n57 
C'T37a 13 Si5 6J6 . !o Jfl r) : nnujo W153 -5373 \tw J6 i'l . -jofep 
'B '3C» 7DDP J6 . bTD J& (d) : 1156 156 b p6 wm iJn iDic6 ic6 

0'630 ro tJ'JoJ 10» ';6 '3 ^113 WJp'l T5icb3 5C3B p C0<J6 TDic6 1C6 

ro is »j}i ir p'pw oipc? ii63 iJsi6i3 061333 • dJciCp) : fes pioi 

'137 'CD3 TM 'T 'B»^ 8f3 ' 'D« CW : I'D >6 b6U33 pu ttO 

ppcoi pimoo'Js ni633J 7316 'o^jp ars • wa TOTpcs (•) : yes 961333 
ODO • 7pc ipc : 061330 o6»3 • oftnop6 o» (6') : i> otfftcos vs 

PI'OJ 7'0»C OB Jpjmi fPlBO ■»7 D'6l p 06l IDICPJ '137 J» '36 :91c 9 
OD'Pl OiCB Ol'Tp' • Dies I'D : OfcUJO 06lB3 * 0611 0P6 0» : CJC OW 
lifts 030 7» '3 OJ315 OOPP ppjB P7B1P0 J33B 1C6 fBl' Of • OPIO nPCP 

OD16 pirpiB f*o6i vib o'DP30 o'cofca rw W3 iwi vo) oi'iaw i6ic» ny*! 1 2 n'i:n Di-i 200 5-C^I nOU l»D • '^fe 31C1 : '^6 '31C 3"Cr6^ D'3n Di3?l6 CJJ 
P3P : P^D 'i • Pb« 6^ : 0^ ^^3' . 0"'Dp (3) : "p pDi» "'^fi ''^6 
: orfi^pl) rJWJ rwV • oo^ 

6irD Cblfi 3C1' . '31155 

r)n3":j53 ^-n vin T»n 
"'3"3» 'inp /ill? p oc >»i 
. ppbi (j) : ?3":ffl pice 
iu p'53 711'? npw 

fife (7j : (13b 6""T5P -nX ^^« HTty'' p XN? « :i 

.rn3Tw(r) ipw^^ D^j?i H^jT nsi NTin pKH c] :nn 

Ktip fiM 'MB ?inr ?n*i "^Kfe^ atniT'DKa ""bX 312^1 D^in r'hizQs, run*' DND-"'2"nu^8<rbj; }" '1 ^v?'^ TPfr^ n ni^p pnfei . b«5i 3ici3^ vo i6 liB^K nniD^se^"^ T^T 

J •• • • * T * *■ A * 

p« ••S'':nm imj23 ■•anya F'?r6 . inrn rm bt'k n*j»» 
• D"ai B«yi n^i' jn . cyi vt 

c«nS« '';i ^rn7; '"dm>v^? D^aS"! TO""! ^ t ^Hj^ini "^^^^2 
njnn •B'srn . cbtjk syi ^ . j . t , i- tit .. \ . . ■)i:fi> ere tji? rft »bw ins BtsJ 5»i oJs 'J>p o» mfi wutps tiJo p» fiwi 5* «-8 
• iicfii) rci3 -jcfo : 1JCTEC »: v-ii '3i;'n o» leftc iM ifio isftc sci o»ii»5 osi 
'■;» >3 Bcp is'ptn '»'3 pi ip'P ftii li iJ'' o'«'o ^sw •»*! inn mft i5 nics 
pfis rfi T''i"i o;> !>»iBi ire infiis' psc o'lSsn 'bijp p oj mfti rniiso Dire« 

'5 pf)5> 0'-.5» tJd lis cj'DlO 6>1 D1C5 lOJ l65' '3 J'fiW Wl >33 Ti»» 1> •JltSn IKS PPl 

9D13 9»i e<-)5s in;» i33 lis np) 
. ins Jwi ■3n» lc3i oi(»fl siw 

^ ' -II-:' g,pjg pj ,g^ jj,, . ,^jp 3, p^j 

p«5B •i<np3B "pJ'SV felc 513 

P'SlCfil 
R3>W 5T6 
')»B3 WfiB 

,j.,j aVin n^'SXn rV11« -^53? Tb* nl?p f J,?n«» 

? fc'os pfto <pfip (psn : weft 

SlSftS 1S3 w>BS»C M 93 9B1»<B 
ftjl '0 '»} ft'9 03B1P 'S 91W 

^»n a» left p nfiB rft fe'cnn 
pfii : fivBP "J»«3 Jib ipPD 

n33W^^-M**'" ™P} •». -" ftW18Bfi3 l5 fiBl 9jm 0»> ll 

H"? HD\T i^Vm r"133 "nP o"pb 9Bft9 wsi J»33 95 

T T - »-,- • •>" 13J9B56iB'P P3"n ft'SC 0i»3 

f^Vr'Si- ? ifi")?' «I» 913 TOTB D'6'35J 'o-l TTI W? »*V>3 ^JJT^ ^^"^^ 3'3 '? ■jon '3 n7sp7 "q^? 


iKB'i : (» p'jrp) •r6*'x», : nn« ■•ny: qi7K •'as v "tiktp 'p "«t 

• 'TIB) (^tfi . (99 pcn'p a — ••atq ». : ' • r ' : o-' = ' " I msT ^ xnnxa xs^im nvi. ' x? xs^im 

T I : nin JWlWD 533 13 1CHB1 P1}l l'» 91 ]')» 

1 ..¥ '.y Jfipmi -JCBS B3-)5 511 P13I 1b JIC) 

VB O'ImJ P3J9B -jnfil IBft 

93inP3 '31BP ll'Dftl :i» 'ift '31BB 

T5-)ft» <iii>a IS 'ifi 3ici ">3ir ft> 

^'r;^t53 IIB T3> .'» 55»' ttl PCf>-i8 TIP 
'Jft 31BP p irfll 9'>'56 P713P 
O'BB . 'ftfi (3) : VJft 3icf)1 

O'mg on99 1M d'9133 Pinipn 

117 9^1 p '3 riftE» P1P3391 
:31P3B W3 6l99 1«I3 0'15» n31» 

95jjB' i»3 np r33C 3<P3 ' p;;c 

'3 BS'/C ■5331 O'P' rc5 ?53:C' 
V)B ftW 93'3C91 rijl? J1C> 
: 0B> P3;' B'31T Jb ; 9*15»9 

p)n'» P3C' im)i o"i:s 'wibI ''B 

e'sBl' Tna OSSS 0"3'5»9 T" P '3 • "'SIW : 3""»' V^lfc Va vis -JBCB »3 IcfiB 1«3 91385 0535 P'lfiP9 Pfil reSfi ■I31» OBI OB 1»1> 951-3 Rl»ip» 9R3» 09B 0'3')1 '■531B 
'131 p'D3 VP13'5 ! ■"»»» '1^' "-""i Vi P"53nrft ft> P3;C tt OUim 11»5p3 ftp«13 -i;} 1»3 I'lJJ gW P''1 098 R13p5l 09» •513b5 ph31B9 Pn<'B9 'Jp'B 0'3"n9 5b 095 

•fi'n 5ip5oi •,i:m»3 9-5r J'n 'isis pi oiiai 911' f)Tp>9 firai iiBmD3 iiV9 ftwi ii5»9 ftw . 0'3'3Tib}»i (j) : ubb pnpia pins iJsn iBC3i53P3ft5 O'BnonrJwft 

I'JSI 911' "Xrfl CipB3 ifiips Oip»3 0<3':T 6w9 1B»9 ftipji ilJB I'SBB il3 n7> ftip> p<c5 ]ian»3 nv •31>»9 311 O'SOtO 31131 9fti:P3 111J5 1BB9 '3»I 09 0'!ni9 '5B 95ft '3 
0'3'319 'PB)»E 91 i3 OBI 1S« C'9' fc5l 0'»C9 Pfc 15»1 053 '9 tf) OIDI '131 S'lPft 9'95ft 0B73B1 9R1C1 911P5 IflftC 1)33 O'BIO OS'IIIB '3B» 0'«B39 1B3BJ '3 1»lft pTOB9 
'ifr> TEBBB 'CtJ -^ 0'1B*1 TBlft O'P'JIB e'ft'339S V JB c;ft 9<3B 9t'BB1 D'.n On'IDI O'C'CftSB 9313 93'ft3 931t 9Eft3 n5» t5 9'91 TCBBO P 5:J ft5 9'9 f)5 Cip>131 13^5 
0'3B 'IS 5'3C3 fc5ft C'l5£5 S'BIJO j'ft IIEftl piCD9 1511 5'ni 09'3e» 9313 fi>1 0\-'33B TfCIPS P3ft»» P"50 1I3l5; P3fto 1»f!D 191 c533 rsflB 91 53 OB '113B3 V'CBS B31S9 
IBS TV fc53 lpi11B3 1310 few li'ftS Tl'3 3'r3 • 'pf)ip SPBB Ws (1) : 5'n Jllis q'Snfiip' 0'3B (B1T> 919 ftl3 rpB3f;RPf)3 felni ''PI 1B1J1 0'3'311B3nM infisB 
fcio llrfl 'ip9 "CI p P'CB fr5l OCft 1)S5 qiJft '36 'i 1»)5l P13B5 15 9'9 '33 'f)'33 "B l5 'PfcipS 11'3 '3ft '5 ftllpi OPBB 15 9'9 ini53 0PB« 659 1B6 31P59 ''B1 65035 

p»rp3i vntDi i;3nr3i 93'3CB 'S33 p.P 5hiB' ic;;3 16 '3 o'iSn pft'3' pi fti9i o'iibso 'B'b '>ii3i 'Biifc iib3 qi5ft '36 '5 6iip5i '56 3id5 i5 9'9 o'bbj9 'Pi5Br p'6ic 1V3 9Pbb 
ii»c 06 -piB eJiBi 15 5ft9 ire3'9 or P'5» eft ft'3»9 inft • iiwo (9j : ftB5B ibi 'piB iib3 <iiift 1P31' o;ibi o»3ni oiip ps'ir) 1P16 psnoi iio55 03339 ib30 ib3 ttwjft 
pici5 P1810 656 p'Bs 65i 3i:d t5 •pi3i ft'3)9 i»6 T w >'W 'ni37 • 53W disto 'Dspi pi3i 656 p p'Cb 65 p6i t5 3'P'1 yib jib' »46 v'BJ 656 91 9BJ>» 65 n})) ipftcri 'B8P1 ■m nmsD p'^ij riTOD ossfti 3i'n i'3B'9np|p,i3n:(i3 o'ui) ip'3b ortsi p rnnji n-jp j'sb 'nip (6) : piwa 
O'b; 5b nrfift ib3 bi913J9 Pisipno iftip3 p'O'Oc (3; :(9i 131b3J ^69 p6 iB'3np tti ibj 

5J3»9 335D 1'3B ' p5« : Cl5 P'B6i3; O'SII 09 9P'6 pi 9B '6 •9P'ft:(ft» 9'BB') mi93 

iBBo ft!9 •o'3'3i (3) : ooift OB • '31C3 : S3i55 : 095 : (133 o'i3i} 05J»' inft c'fti pi 

PlJ'JBO 5»1J'Ep0 5b lll'O miftflO IOBO 6lp3 13'Eip5l31 :(35 OBJ 3EB 'is 0'3'313 pi pino 

•Q 5fc (ij»3n'>3 pc5n • o539 : ii6'B 'J» •p;ft» :pniP0 ft'9'ni»i:(6' ob; Eip5«i oir pi 
:{6 9'B}9'»i33 pft oies 1B3 OTBB pw^W (')|.'{i 5?'»} <ii563 inp3P 56 pi infti id 
n5)5 t; * n» is TO) ftScn tii tzb is • 'cup o'tJdo oj : ciJoJ o»p -jicfci oro 
•i TBSi -sttb lioi PSfcis ric 57W lio rnfe '3 • -jicfiD pcis tzb^ 
I (w 3*57) ipfn 6ii i5 ■j5'1 -iKt) ^5» '»i ft«'i t'm i\» i5 ■jJ'oi 

"jiDO 'Mp P TlSb li» PfcB 0ii'31 ?J673 PftJ'C W3 ." 3f P60 03 (fi) 

•■pnpsBs'o Dfjo '3 : pipjw 1^73 ncft-j i» d'TOW vo' yri 0:673 c'jJd 
"^5 5'5n fiJ pbi o'tJbs oyp3 dpu DPhc on '9 ')'»3 oftwi '163s w? 

• •MJfci (6) i : T^ o'opa 5w "jfiji li Pi'pi oa'JW p ftiJoi osi oniJo 
jtrfoo ?ia3 isr '31 . 31C3 : o'is f>3 65 06 «;6i xb c'65 op'pi ip6d osio ■3n»?3i ipcf) p6 c'6 ffja' efc coo p6» p6 i6TC«5 'wfti ifi'joB i'-j 
511X' opfi 53fe . r6f : oSbb aiiw ispw pfcrs 03 9C»>o 6'?o ptei 3'ww 00 p» "3003 fcis ob7J 16 'jco pm 7i>h 8prp5 o'ift 7W jici 

5s rsei P'S •S'TP * "P'l' ''i« (3) : 53WP3 nispfel 'i6 31C t'SC CipiiO D'13» n73J3 'S C» 5*1 0'31 O'SlOft OU llD'to P')f 'POP T7W3 '3 OS 
P3H3 iCM pci TS6 ajtfi oi'CIWC t>i • '01 B'3T7 b» : O'lSS aOC P73» fti ■JCft i'l O'Cfttt OS 0»C P33C 65 '3Cfe Oipw 5'6 'ft'31 O'SDJO 0*)09 
ptC mp03 7IOOB3 13703 C3ci i'J» W9 'STSS . ■537M '3-)»3 1 0*08 pu i3i lOJS WOB P''0 i^T CCfiSO i6 PJnifB3 PTSi CSTTO i» PSDfO 
IP* 0S1 O^si yru OP . 'W pft 'O'JOm . D'5'DP? P713» •»6 'P'* P^O 76» 5*71 O'OfcUP OS OC TPPDPi 0«377a J» "jpio P1PDD p CCJft 

t5 c i36 . bJbi : jc»j» co uraJ tJ o'a p ofw sipiso ?'o 6ii cswo w)b> TJtt3 6I0 : moi (i) ; obctci 037o pi'oJ jifco pf)p3"i) tpm 

PjfcBB W* • Obse PJfin : PBO 737 F* Oip' 36 pjB PVJSBC PWIJJO 1773 65 WJ t»60 713»3 OrtB BC3B »'6C 0)1/ 0C6 p73 oiiaB PJS 
PTWC C«) '71SJ PSB 'iC P76a 0P6 i*) '13* <pi6 'is P7B61 '36 0»3 «i p67p ytffS 0C» 'PSJB P83 65o r OPSB 6lio h) '. "pCSBB C131 OiS) PTOi 

3^01 0»P3 73i TC3 P'»7; |9i60 D»1370 399 i DVt 9)9 : C'03 pp 5P3j 6l91 PJji 93'60 jTIDC' 'SI Oiisi OfcSWjTIBP' Dipsp* 

iaft I P7o6i • Tipj'o (s)': 'I 199 PT\ a .TDT •^1 toB >«> cj'53 B3n '5fi oa> njrfip ofii '3 ersBD orfi 0'3<)6d 7«3 D3Bfi Ma irf) • ^ "', ^""^ CVO''^' S'J'CM 0^51 Tit DPJ-}? D26''35nn * 033*50 

... ,._...„... P .j,jj^^ I?'.-''?!! |63 16-) 0?^ -inft i»? w535d?U^5i? 

Di>3 npD cjunj fe"?, ^c^ o"o o-jipj pb ftio o»^r 'b •. ^ttv^ ^n"? 

n3in l!)WD Ds-inttfi^ ?mj 

: rf^nm rr'nxs d3''K''3: dds'ti ^3t tm» p iwn? p pd 
mT -157 ^iKi Dnx inn «^ . o,^n<j 5,5^ ,^, p,,^, .^ toB «> cj'53 33n 'jfi oa> njrfip 061 '3 ersBD orfi o'3')6d 7*3 cjofi mb '>6 
^ft i3»^f' ?»i p oft \rp5 fiJ ■»« '0 'fi'3> onfi oid'b ofii ftiB ■)3iJ ocwpa o'laJ 
»PD» is fiici ''B i'ni inp> 6> -joia >3 oci6 'B30 03i» ibiJs ubJ fiwJ o«b ipjm 

«'n» s'ss omj iis3 nnfiB ftic 

*C1B 03"33 Pft 'P3? filCi -JBftjC 

• 03'ft'33 orsiD pJsfi : inpi 6> 

ti'ljf i» 01 IBft '3 D'EIBB C 
01 I'ftl 01J18B 0'fi'3» yjift 1»1 
CSfi'SSlBlft O'B fii'3I13J"D0 
IpcO 'f)'3} ftift 00'fi<3J VO 61 '3 
toft SO'ft'351 O0'503 IBftS 183 
/Bft i'l 'Sft 'Snfi BTBC 1B3 11350 
Wft ipso '6'33 OJC 03ft'3J 

e WT 03J)BC3 emfi err.o 
WEB50 ^Kf) ni omj 'rfi)3:i 
cnsBS P'nBB onfis "»6 ts^bJ 

Cpfi 13 1B1B3 VS'^ll l»")ipi 1630 
: OriBU31 'P1EB53 DPlfi OPRCO 

ofinpo fi'o fi'oo • -im (fi>) 
ifi-) : 03i pnfi opn Jopo ft'os 

63l -JBlfi filOB OB 13'SO . '0 131 
9310 Oftl '3il 1B3 3>3 0'6"5 B' '3 

. oo) o'anoi 6'3ip •\■ni^ ofii 

•P'BJ oo) OftlO IBS PS555 '3 B')731 
: IBBB 'JBfi 6>1 ift-) 00> tsfl 
1B3 00> 'P"0 oft . V)"B •53'7Be NDins ^^315 jinx 'wnn •J 'P2 ^^9« n. no '' «aivi DX ;;™.U. •^;.^ "n« qi ]5^^ nans c^^^n? 1531 S«^ 'r^- "- ^ __^ ^ njpn 

to filB ■ oJeftB i-)6 ,fi wBo paty ^oj?i iota^p Kfl"?3 

eSlS is filfi 13-515 MfiO 003 ' » ». • ' » » '• » ' - aS 

•• = • • .' —nw ns «l•^^ •if^t^k* M.-^*** M->>«>« mnnw n:) : wjj; vjnftojoBiBi j3'3iftjBopiBDi HQ js • ^jo JOT TOT ^jrTJis p '^'"'^ D5 1^ * TDTrnx 'mabnivTi - ""^ "^''^t •5»1>3 1JT5 'BD l-zCft UHB p Oft 
ft33fij O^JBI 0'3l» 0>B»B 151 B lajtt? ^'rirn'W^ vr\^mi^ ^?7« 1^3 n: :]« 15?., ppiinn oPTipJi T»io fiiB3 pnfi 

"5BftB'7ip;B CSeCB'O'lOCOp •• • - - - 1-1 

o'lDD B'1 6iB3 <i'jfioi npB3 o'bo KiToa flK is ; ^*nmiK ?D 

filB3 o'bo 0'Jb6» 003 "71p:B » ' • > I !• - » I I • 

BivBi 0B13T fi'Boi nPB3 q^oi T^Si DT m^xn PTDnS'N 

ipift 1BC jBfio jn30ji iBftpft ^,j^3^ r^ppn''n^srni '^ * ''o . '*■•" ' , ~ ' ■'^w 31id; -■ -p-ii w P13D3 'Of l'3 I'' O^P 0'«W3 1P16 O^iJTO 

•"s : pb . •-nn/jpi (rl)) 
."•cw "i^ft ?63t ic6 • V'p) 

:V>CC»3 pV! 63 . inifi PDC) 

: Vtl>t 110^ . i^rn 0^) ift T503 0'' P30>B pi 0''P}bJ . - ,- 

PT5n) 'OBI o'0>fti oJnj t» ?'*n3E'm 

fi'O '3 031'5n O'JbSb B''10'9J6 J '11,- 1 

137.03 ttB'ftjsiBifi pfiiB3 ^3 ^g w^^ Kfinnnoa 

0J1P pi fijjpjpft 1J71 0J1P1 ' * '"V' •■«-!-: ,-, ,i,»i „_„.». .^ J, 5' VV ; II ; 

n3BPOf3>;:i'3BJc»o'7iiB'":» ^K finONI n", imaJipfK * rity3~"lty«3 *^2r\ D^SSD 05 ICftj ": '-d'^C 'J . PlJC^ 

o'jBi o'B' 0B3 01 o'inft osilfi • '^'*^ ""'P ""^ "^""^ '"'"'o °"^«» 

BP3?T3l7 'ppp*" 'i^JoB S ' f*""'"^ = vifi pw) : 3» p,3iP3 3> P3B . 'P'3o 6,b) pHx nin?in 

tt : P1CB) laft ;iOD c>«7 i»6 iJ'fi, 07 lafii iftJaj ,»fic oai ipb6 ft'on'sft ipd ?p,ft pb4bb ,U «3 ^^Vm^^ f^ '""^ '^'^^ *' '?'*' '-^ '^'^ "'" 1'^ • fiiBi (1) : ojilpi PiaialB |*5» • lyiP (P3) : iftiioi o'»o 'iinfi 610 • <)ii» 
'" ""' ' " ' ifii (ftJ) 

9ID 
«4# w »-■ \<Fwi • V • » p*- -i^/ ■«»■•'*•■ ' ■"-■ |- ■fc' <»• w n/*rfj- ,« (.'VV iw wi J t u »3 1370 
■1»3» • "pil } (P J'BJ OEfti Pft 3P'ri 1»3 lipp 1<J» ■ 'Jiv'P (jj] ; p'CSPl i7» 

oft 1B3 oi'Bni oTpn iibVb fi'oi ipcj oipB3 i"i • pirnB3 : 7330 'Jie • rc'ss (v) : (» O'BB') P0B3 '0 Efts '3 pi PW'I 1'3» • PBB3 (Oij : (33 PIBBJ 3330 ftSB' PirtlM 
PB>» • P1JB3 : 0310 »5 fe'O • lifts : (7» 3rftj 0' '38 O'S iJtfi 103 TiJo pjo ' - ' DDBBO 'lip (il; Pi563icpl 6J r'sjw rn 03')3 p6 'p'38 ojd J» • 6ic> (J) :o35 6J»3a 

; P1360 13D)' p»J O'P C'530 pftSff PJH3 05l3 Jsi 073C3 0'7»W r7C1 3D1B 
9*363 : 0'33f PlJl OW r.b «•» '5 03'6'33 r6 PJW 0333(5 '5 • pjjft 
P)303 163 3170 '33 0P6 • Op6 3170 (61) ; 076 i)3 P'CCDO C'363-R'nc» 

'P"ji o» 7» '31 • ^s^t» t oo'J» Jiw diIcd c 3c6 'o niSo p6 sJo 

O'O 61 '31 1*3 6760 ptf '7 ODC 6}»' 61 3C6 0'lc6c 136) 337B3 i6TC'J 

6UJ 6il l»0«h3J 333 ; B73 ; IBM PiiooJn 3ip iiw oJci 'rapiCD 

I 1. V , I .. ... P'^" '''"' "'"'^ '^'"35 WCPC few 1370 '31 . C3CP0 (Sll • -Tifi Tin 

56 . nsri : 3W'3 * T3J30 357 m3cio7fco 137 r6 «» 3w63i pcpooJ 003 03i:c P3C1PC 'cao iJio 00 o'3^cp 06 o>30 n7cp '5l o SS 

16 31W P'B73 W«3i iWO P715M T303C ';pPP TO T3^7 W" 0» (iJ) : 0»76o ll3 OO'T 3p'25 lOfC 05 OOi 3CDB r6l 0330 O'B' 'pS «SS 
P«330i qfti lbl3» 3P)' Pl«l Pi:330 0P6 i', T«5» Ob 0P6 07»1 Ptt530 0'13W P6 03 P»63 ' pi • 00'CJJ»3 IDlCM W06 00» CpjJ O'OW OC»B 
vol • O'PftJjJ 030nD3 61 : OP330 OJD 1»1 CP'C 1«3C C"p> 0'51'36 PICK '07 ifcJOJ Jia '»33 Oi ' TC»3 OJ hi) ■•mS 301' social OT^S^^^r 
^30 33 050303 06 '3 3P003 3370 D'C» 6i i«3 : oJ.bI O'33r30 0«P»0 . oJ6 b J. : .,133 06 .3^S« o'^B ^3™?, cSlO 6ltS^^^^^^^ 
T6 ^ ^6 '5 03DC 0'3016C 0'6'330 08 P»6o r6, 03-3J353 '36 'pj ^ 6,0 p 61 .3»6o T6 0»303 o'cP oi& 13 03»6 06 " '3»6p, (^1^ cS 
So aw 71»<l'W«' t-PW 1,03 75Jb 1*3 'PftPD 61 3»li CD3PC OB J» 03 pO C35V3B .MO pi . -imb W0» '330 • n»B ODttB 'S i'6ia 'Unioh ,r 
;T337^6 0«pi : C.31B0 p3,PCp3iP3Ji '330 001 T 76b 'IrO 00 ('li) : OO »73 icOult^^^O^Zo^^Oaio^^ ■.^■i- V nsn 2myr DTI 198 v> M» ?Pi6 : ?)3V *» rr56n : Mi^pn) inn 6i? o^iu^i nn Ptih\v\ ?"'D 
essiTO 053*::?!) tei' "ro ep6 p pto ?ri6» ?53'p ^» (r ow) 

?cnn3 reiD ?»i ?:^c?b 

6"'? tfc) C"n? b OJC fi'^rD 
■7r6 en Dn6 qfi mD^j 
p»^ 133 o:i pw (36 f)10) .v . , .- i IS in) IW-B pft ftsil WM J»« fil8B WB Tin) flWB fi-WS »5 pfi 8591 "isft ■):? 
W IIBl lisn 1155 ?5?55l IJt) )53 JIBJ fiw fi-JB '5 B5p51 III piCBS ftlW TJII ifto 
TDT >» OBB) Plfts -seftl asps jib) ISI P'B) IBV on B3P50C IZth) iicni lie ') 

8;p5 )3 piDDo srs hec ws kbs 'ipji oi i» ws 1d»8 -sefo wt pc) ircj jics rise 
erwp oipno ej<c9> oift iij' fii oifipc cipo) oJ-s fc'O '5 nn ooftc scds mftj ^B^1 

nn iDte i»5 no oBfio I'jsi 


'J.') i6'3) »flb n3oi(5r MP? ') .J..J «? ^jma nnip n^iin IT : ivv v; jT ' \' T J- : • 

DriJ?t:^B DD73 ^7S !D''"in nab tsa «5 ni5f)3 n'la cm mi '3 >n'3j 
O'O' jras: '5tn ■[nx o')p) fi> 
tpui ift ()n-5ipn» "s'lfts PB'fis3 
qu •I1P3 left 'D3B0 RiD'nna 5» 
qfio Cin3 S'Sn OD'ftcOl oift? 
fi'OB 0«'C5S 5P'9 tt C)fta iJiJi 
0«p 1P5V1 OBlsrS 'T5 Sf)'3» 

ej'DW rni")'3 nn fi'Pc nn oofiB 
: o'3P3 nn ibSb i»3 o'5P3 13 

D")J fiWB ITi ?3fl I» • 5P5fin 
•riU 53fi» -Jlfts lOlb !3t3D1 1313 
.J3'C0i >3r '» Olfrp Oipjsl P35i 
C5n3 '3 • »»' 65 e'Cp3)5 )3 

: oj'cri ibv fii '3 s'inft iSit 

Bins 0«B16I5 B' • 55lfi50' 0Bin3 

01331 ofiJn ft'o rft ojviooJcPB 
PD33 p ottnSi sj'so) iJsv tfti 

0<fl'350 00 OPift 0'Cp3»0t JfilS' 
ftl '0 )6 31bJ OPlft O'n'31I50 
V)S 133 'B Bin3 'JlaftlJ'UV 
)B5B 36 Bin 6l01 OlC51 OOED b'Tj 0'6'350 56 or»B 65 '3 odcb 
o'BiBfl PI 033iin3 o6ipb; 

'l65»' P» 533 1Bl53 051in3 ocin3 

OBin 6'0i T«5 inp opd i563 

: 03in3B' '5SI3 0J1P IPSl'l 05ni53 
15 0'1»l6 0<f:'3>5B3 • '»315 (S3) 

isnji c)n' t5p ft5E (jn'o -^n wn 
'35b 65b IB1J3 ofiaSn p oj'bsb 
Pinifto IB ii»s5 cpim 0'3n3 
«in< t551 6b5 oi65 oip' o'3n:i 

6JB' 6) J31 D'3113 1'5»5B l53' '3 

'31135P 65 'Sip 061 o'b oipB 533 

i ItB T5 B'O' TBipB3 '3 Of5 

,. 13npo»Hw) |'0ntt'''3 n>3 naplED"? py D« nep"' JID? JVnan pn^m ?W ^ b6«do5pib6p6i vin6'35po6 
f\ --X v-in n->i'h-i\ .• - • I -''■: I li - . • . Its t -I I.I > I .-'-;- I ::-, |ti ftj '0 in6 P35b '35 t6l3 invs 

p5 in .51 _3^2:v.. '^'.ir.?: n'o? ?Dio ?v\SND? B3 : rn^n^n^n7?'Dn7mn>?in?i3^np r:a ■'■i« '56bo'i. 'in6 656nn6TOT56 ^ '«'p ^3 i«65 ptnw cf? 
''ifc -flrsfi^ DniJT p»3i 03) 
|T»3i ■''ppiwpwi onip 

J"»3 ]W^>» 6'nli) /:PP''3T 

: fispnci 6)i)3 cm 
.^rlin vr "pns idd» (n3) 

: Tnft Zi^hb VD1 T» >33 

•^3'?nWo3b.M;Sn^ 

6''pb 65wir3"'C5''6 '•inM 

63')3 : mpn I'yS »' 's n^3 in\"D p a^jj ronctoi i» oiwi oi6s»' i6 3inioi p'3o 

^ " • I I •• • I ~ ' > • B'6<35a 56 annR fi5 n onro 

|lT5?o px ?irife?^ 

NJ?N b?;{? pcK »o ; x^RE^i 
T'L'yripn' ifDJ{ m «i^nj< |TJ?3i iVT'EN !'''5)5? WHT iK'^iB' K7) iip^ ''Jn^isa njnx ''it< wri^:i| finniD jispii 'p:nB •paip"? 35 p'3 • U'lo eB> : p IBB oTps p' j'iw • '56 i» : n pibs' • i»5 onBifc : i» ftni' • <jn'B "j53i Yig^ niTJIfl IB 156 
0Pi6 'B3b6i o'n'55B ooc 0611 
'»5n DJ1P iP3i'i i56 oo'in6i 
■jBiBi fi'BB»5 6i3nP'65B t5ji 
:iiB»33 'ifl 6'B»B Pi»o5 n5BB5» 
i»i6 ''8 i6ip O'o t5'6 '3 OB ■ qri' 
''0» 16 03P5 )id53 6'o 5;i '3 OBm 

Or.l5B 1' 0501 V 1B3 03P51 131 

DB o6e5 : 1BD p5a) )3 osoi '56 

• ICSW P : PB3 l5 ^6 0C11BBO 35» '3 3J3 nSPBfil p565 3rnPB1 13J PR033 1BU1P3 p550 Cn'D 33J PB33 (13) : B'5pBB '5B CO 'il6 in6 pjMl 3'P3 piUI TSIIJI : o5»B 5pB3 

eoi oo'Pi;63i bo3 'o in3 i;ft zs n co '3 o'sio o'srnn b'3155 or5 o'o 6;6 cuio co'siib o'3b vo bb3 oo5 O'O i5'6 '3 PB3 oo5 o'o 65 00 '3 5'3io5 oo5 o'o Bn'o 

1Ui;5 IJSl 13 O'pSH I'PliB C'EIB '0 Di;3 O'ptTlB I'O 56i:' 13 PB63 15ip 1B6 OBBBOB B"3P'B 0J3» 65BJ1 Jb653 piniB O'OB 0163 5b»3 00 050 0'in6 D'056 'in6 IBB 

• p5 o'iBrf) (13) : ipBO '6'35 • B5'fi'35 : i»30 '503 * oo'STSi : oo5 o'nnoi iibbb isifti ni' bbb ib3 i"i3 ib3 i^'i 653 • oo'ib : oppinB i6j' '3 b'31o5 oo5 o'o o'in6 ^856 
553 'P1W85 csiB cs'ft o'i3s5 656 05'6 OBTOB 53 "1815 o5n . cpiB '56 i5B '3 : n5r O'lo oip3 pi bbiJ'ibs . i5Bi5' : '51161 '5n>op6 '36 : p68i po 'Bi55 . p65i 

ISS'BIOI OBip '56 11e6' ORlft B'CIB 0'o56 pft ^ O'ftni 0»10 08'5b 63PB3 . BPSI pr31 : B13 361B tpiO 0500 , qil»3 05B0 1315 )31 '3 81'B3 6'81 qil»3 656 U'ft '56 DP15B1 

■^ B' IT 533 '3 Toif* I'O ytt icBB 8'in6 o'o5ft <5 \-f> i»6p ofti • ti» ibdb '3 • ;'6i (B3) : i5'5o Bn5) 5>3 'j5o 15513133 '3 '0 b6 15'is3 6> Bin io'pi5 ib6b ib3 
(&81 '56 0'3'ib or6 01 ob5i 15'3i6 n wp'i '0 i5P3i» ob5 o'ibi6i 'J6 o'3'io bb6 03'5» >i6o fcs'Ss ib6 03i5pi 03'ib i'5» • unp ob5 (p3) : oi56 

035) 

6Tp5 p • nn : (r iBp5) o'5P3 nn ib6s pi o»'530 p'3 56 os'bb po • oBfts : psm 

• 'I55» (83) : OB'J' l'3» • IBS" ; (3 03'ft) 0'5ftt 0'5ftB 1»3 Pl536l 1»} p59 . OP56p .* T160 

pu pb5» • "piiJi : (3 o'SB') c|n'i on» pi o'5»5b '53» 15158 6ip3 p • ep'B : '5in 
:'i35ntiiB5n -o'lt J (n' )»p5) B6i5iiBft pi uio P3'f»iBift" iib5b • b6i3: ifii5i 
t56 131 6'35o 5nj i3i '36 i3i 5n;i in6 )'5» • '36 (i3) : obis '58 . ib'3io (13) 

: 313'C1 05B0 Ob • 13B ! (5 0'50P) ll5' O'TO 01»3 pi 15P15' IB? 6io • 'a)i5« ; (0 3'B) 
cjllB , fc"»3 Df) na • OD (75) : CSfW fcil on OVO 7» 0'J»» DTWM Pp37J 

pi5 jn'^sn »» ]'6 i'l nn PDfcc sew Pits icft 737C3 i'l^si 71d59 era 

D»'535 P'3 ift nbO P6 035101 C» i33 TITJPI ]Y)P r5PD3 6'5 isf) qiTjM 

r}i"3B3 WDDi pw c»ci33 i''3 ' a»'C' '0 owfcn : own o'J'jd t573 
0-JW5 p-jp Pfh seipob ?33»C' '» 03671 Pibsfci ■:»} oi P'O lifiS ooipDi 
cstS cyb 7'3 Pccpi BDi6 o'Bpsco is • P'cpsc ':s : 'oJ'ii) p» Owi 

63 C'3W6i '3P6 COtJDD '"S '3 OfO 6103 ODD ifew pi I^i ?il3' 55'6l P733 6'3 tfe '3 PlJp3 Om6l6}»' »1*J0 06i»PJC aC7D3 '3 »'7n6 qmi P1»i»RaJ 
6i C6335 OO'JO 633 3'l6a '3 6'5W <J1D3 0'a» 0D1D pi OCPJ Pl63 63 PfO 7nP0 53 p Ob 05763 71PP iJsi' pjji 0'750» TfC 6l5»} O'CPIW) 0CP1 3l6o CO'ic 
6il TCJ5D ppJ 067 i'7 . tpra •\ii-> 15315 (03) : 5"n C'C3 D'5i7DO pf3 0\y\li 0'33 »3pWC 36 6101 P1'}»71Pi piBO C7r3 0C33' Jp3 '3 037 OC'i' li O'O' 
713P) . Ti6 00'"»6l : 0'iP30 P713S 00 O'TfO p6 ';6 3516 '3 1'i6 31C6 6il OipCO P713PD C6"PD '3b P7nb • C6l3 '7X)6p1 : C'Oi Obrti <JD' 0iu3 '35p 
O'pfDIO vo '3 i» 0'"''C5 ';'»3 i67C' P'3 PC13 037' p p635 pfDlC O'OC 7D6 33S blOC 65d' P133 6'0 TCft 33JO PC13 P'37D3 . 65D' '3 333 PC133 («) . OPlb 
I»0 '1CP0 iDC5 C'lElb 7C6 i» . O'TClb (r3) : iC50 '6'3> . 00'6'331 : b»30 '303 00'3031 : OCO poo ? 000 : COPO i33 0'3313 '7310 l65031 '0 '73U35 
036' 65l 1007 ilC «pi» TDOC0 0763 '7373 CSDIC 05'6 i°7 . <)7113 'ib 13C '3 : Oblioi OilCO l673 0'33130ll)63 13P75' OPb ITCb' p6)3 oiSil '36 OPb 

isTP3 "ji P'cc 7c6 7056 o'b "]) S'sb o;oi i"7 . o'bi (n3) : o»7o p i3»>cioi ocip nnb'i '56 vicn' p»70 oo»3» 6i3 p»3 • op»7 p»31 : vto* riccJ 

' ' 3 PP3 li P'Cloi li3' Ob laipl 00 IW 77' 
U'TD eoi(P3) t TCCIOi )31'C 009 650' 6i7Pbq6l 000 0'37 3'6 0710' 0PbC'33D icP17lJ P'C» T7P 7600 JOCP 'Ci . T7PWD0 '3 : PS70 jis 63 PP3 li Ptioi li3' Ob ffllpl 00 IW 77' 
*»3f0 WW 77V3 6i rtl '3 OPDC© 03il3 6iO 0b3P P»70 p 03Cb i'JO 'jfi l*C J» 'iioi 1B07PD Ooi . 'ib U'TD ^liB9V 197^5 DT. n TT^'y '^i '»B OfilB "piJ 1U> 'SIBP ttC T5D'J OnSWI -JCTO -jj V3< TPWCBl npD-J B»5»> 
JPC3 BB • 'nnD • plfi '0 Dft -pis W »1 '3 'fi'31 '»11 Wl SWCS 8n li 631 '3 r'D) 

C5WJ ST r)» fi'sfiB nra 6ii t>6 oca hi mm 'Pftr -jnfi oinh osafi 57fie 

•5"! '517 J3S 131 03'>»» 0O5» Jl» 'P13B IflOp tttO : OJw» 9 fS) J e^-W TBW) 

'o"0C3i r)i)n "i» pnow 'PpPJ w/ . ^^ i «»» 

■5i3»6 tt pinifi p«»o -jrift Jin 

rin p P^BS 6>i o'i3» 7i» 11306 ..I.Lr.'l^ "P ' ' 

TOpjp3ci'Pto5»n3»iim» li^niXD «;dd2 Tj n^3n i'w '> ?1^3C 'V 13 ^DO p ^p ^j, : ^^35 ,n^3p (,) . ,p^ fi,,^ -,V. 

m»i5T 0? . TPnow : opw pc^ p3 ^dw ii» ^d pi pi-»'»:h 
^3 »5»i 3Dcn '> : ?33^ pft P353J ^5 ^jji "pnus? m»c fii rnfi ift 

311} 


is '3 sr» BBlP BP^B 103 0'13» 
• Vl\\ BIM5 : 'Ul 0B13J 0S3J JS 

annft osift BPiwrs bpi6 am 

aj1l3 pJI »»» P37PB BJira 1»3 
i5ri -infc BJii piBPP 13 •jnfti TOft 

'W 3n OB JCBB 0131 Vlpft 
1>6 0'13» PISD pfi p Jftptn» 

J"Vpnprpr«Vp"3j?5 «,^?^- ^TO^:p„?wp 

?,'3..?«!\.'*I w'BajamJiao QiB'p 'n^^; p?^ tn^ns 

•waa ra\w> jdm 61a. piiB ^OTp TVl^TlE^ n3Wi"> yht DC D) 'J3 '> »3 B'^S) 

p»6 nji •snjj pj a^ ippsn 

"» p Dj i»B ftS'B 'ifi^ B'Bi Dx n« M : nxjn ma rv'tin 
61B1 B'ra iB» 'lie 'i P3Da5 rfti "JT^ino nxpjnx? roiri 

B'BB ppnJ 'w ftiai na )o» - " »"»-!• i i--i 

135 103 ' ' ' 

pja 'iiDi 

ISOPlftp .„ „ 

ij P3ca5 infi vti CBS pfiB iDjo rpivi ^^''JD ?3 ^01 K^n 

p;ai e'33P 
pBb asps ... 

BOB Bpil JDJ 

led Pimos ^v"o ::j-:v I - j ^..-v: '-j-/ 'vf CM C? O^lJOr) 33^ 

?*? -=» ♦ n5n: ^ii« b?: •'■jb'? *! -"^ .o-* D''':»'3 

t»53 fl3f!Dnni3 OMDlb 

6»n5 ocns ft? : "jjir op35 

T3in ift^JD p 'S-J ft^T 

: t»b 6"pftD • or? : "«■!,■» 

155ft5 bj»? JID b • ^51J5 •^: -,<"^-:.- •.•^Wfr": .-: I D?''ir) iplpDI 'ipc Dr31 

"•jn «''53 -nam iki ••n^'^n ^^^ J'^^^? mrpc b(3b nmc) onsj iB»i 


VD33BB 1B3 
TO3B TSrol •D3,P Ofi '3 (J3J • uns-i w,<WW "^Mr »•.».•.- .4 J», _•' ' ^ ' UfvM..«, ««m,i,.U..— . ?5p P'5533 111? inift3 

?i33 : ?''3'n r3'ic»? 
|?D xTfm ?3pj ?in,« 

ri» ^33 »^5i W?ift • 'D3;p Ofi '3 (33) 
P'11331 ^53^33 
'PJPI TB5» 'D33P eft p 0P3B 
D'pft a31CP3 '31SPC IBlJs -iBjC 

31 ftw v i3 yia io iB'jsfi p 
133 ann 'D33 3»3 asai oi5»i 
pfiiJ B3icpa 'rcip pnJ aisii' «nn t<;w ne'sj n!i:;ii xnanoa ir533CW3Dnin3 0>l)r)JD?1 

; '113T na nSmi iy nSe-iv w nin ^ " 5^C» : ^5J1?T >3D» ^J^IJDT 

IP aj'jti u' a'o • "spa 'cjsb : fin laii • p^iB tp»p> : » wb a™ • iJw .pw nnt* ni-f^in J"'^" '^ ''"'*^ ''"'"'^ f ?'"» 

: ap P1B3' • ^1 » -"iri \)j5jj ^,,c 535 ,^3pi, £,, .,^g 

"37» B'B 651 3'lftOB O'BBl) I'B BJIBP inB IP163B JfilB' IBB b6 O'HI Is J» '3 siftsa 
ai3) aS1CP3 -JCPB tt'fiB IIP V '3 c5-)fi3 3-» B)1B B51P 0'i3pn VB isft BPlft bJjb 

■JW) an ai '3 istpi e^picoa 1)6 icpB i'ni a3iBPa infi jisa ppiBPS r^wsi bb fiift — 

IB aWBI nj(3 'JBP'3 pS IDSP' Bft •>» P'3J 'P1)3B5 p\ ■JsftjB 1B3 BIPJ i^ft prHn ICB Etr 117 ^f, « ,„..- i « 

fi>B ft'a Ti B'C ma Bift,i '>3,n p,e> ft';3 ib3 itib sift b3 rs' tti pft ft', xb ib3 aw!a '3 -j^rs ft",, .v „«' 'I'" ^'? 2' ^' '''^\=^'' " '^''^'■' T** f») = '= 

P'BB BB 'Bl 15 B51BDB B»3;5 eft '3 pi ft'JB 1P,ft3 ,'ft, Olft 'JS 03 r3W 535 PIJ) b5cb BCS: riM IB L rVV™ 'fA' "'*,'" •'\ ^/^ T'^'' .'"'B T3T. 'ft, 5", ft5fi ft'j: 

t>-n 'ft-j 'P35b ft5 B'5B3a '■>nft ibi5 '531p vft 13 pidcb bim ipjv nii 'c5i iinu-.-, ^«,« ?;f. ?."?.!! ?£. ".'-^ '""" "''' "i^i". p^^^J =»« 5» m5»5 ft5ft 03 Tm5 co V^i »ftT 'P35a ft5 B'5B3a '■>nft -jbO '531p yft I3 piDca bibs ipjr nii 'b5i 

33333 rft B50 TJ-jftj p OJ BJB1 -JIBB P'3 5lB ft'33 . P'BB 

anspa bJbj fi's aissi ftamfi 65p5pBa 65'5p ftppys ft'Bi 

Sm ftiai -JSIBS CftlB p 81ft filB e|'5ft3 1B3 •J30 pnj rrm:^ a'as 1B3 fiirB 
.'3'51 rs-WBE oip 
aSTft'aiB'B'p.ir 
pB)B • t5ip (3) : pmB:iic5B • 1B1 : (:5 3v6; 3ifi3B3 n3iai ib3 Jibjo opbb i'jb 
: owai pPBB rsp • 'PPPJ : aii3BOPi33a 5s 5bb fiiai obb30 iftiJ 5s obico 5is 
1B3 ni3'B-i Pin5 x^'s ■ pui : •» ib3 is'js • ossj : 5isb piris-) 'icp oo • toxib 
1BB51 B'siJ i5 'rn5Bi pi BipB5 o.pnB »iji >to5p j'ss : asii : (3} o'5bp) »», i»M 
:a5eoi otob iiB5fl ■ ^m i (a bub'} pub ibsb'i pi o<n3icB pniBi'p-;ic rftji :fo» 'n5) 

TBin pi«3 rD5381B3-)aBlft r» • IPSS : Oi'mi DOT I1S5b-'D33B (331 -sil • a'13> 
Jn • OP33 : (J 'BftiB) 0'D33n P'-)1331 pi BpSBB 3BB OB • P'313 : (Ss'Jbb) im 5b 
• 0133 : (3 Dn31j IIPP P'3 Jib ft'J3 3B51 C'B3 IIBB P'S JiB ftiO • ft'J3 (»1 :0B111 BP3 
P'Bft-53) 58J IttB I1C5b ftlBI BTBp )'» • P31BB : (D B'PB'; TTB 'ISS 1B3 a-)in3 b5b3 

S-5ft> ft3B 1B3 . a-» 13) : ,101 305B r« " a'sii : }»» « i^bipb a»i5-5a ftwB (r 
Biftp pc5n : Pifij : [65 iBp5) i»i5 ft5 5js3 pi Jjw r» ' iib5 : w wS fiiBi 
pBRI "m miisjD : »3pB3 6Jl 63B 0» 63 l!3ir31 p-JC'O ^73 1016 t5iJ5 O'Jc PM mnft 
TiteJ ni,75 ^C6l 0',5» p7 P3JJ ^io„i 0C3C03 53?, i'Ms -pwJn, 

»m owcM 535 6io oa'r Ju »ci) jitoJ aif» opb cp35 i*5 cJ^'bs 
7D1»3 TPi6 m' 9p 9ci» on6s nu),9 • nop-) T»'B (d^) : ,5 jw, 

•pD'31P13i'3373r3J0C9» ' TOWIM, : p«'3 7W'D D713P3 i", pii 
30, S3 3C6 n,675 0'3>», rP7J 35 p • '6„ ,»„ :C'M 337:. Jps, 3,63M 

^'' ■ °^""' ''('\= C51»5D6rc6CD 06 ,3»» 0635 7fWp6B» 06 ,3f»5 
. 'PpW : C'7C30 tJ» n'33D ,c6 i,P9 ,n-,3C, 03fp5 15 'n"5 o;,s D,»,„ 

:o;J6ottD6i, op'»o p o3, 0^333 rn653 3C6 iwo'^oiw? cJ^, c?3 p,oAS bT^^^^^^ '^m « n^Dn^ Ml • yyoNs IBM , vssc pnx>"i , M'cm it? "^"^ , >oy ^B D5? nTI 
: 8V1 noi »cin nB'»u W3i ,^ n'n kSri im«?3 va-u 

i(5-2C' 1^ '?n3'i3 )^p^p»i rinjpnt) "53 n5il)i ?5't? smn ftj 

■)D^ • 'W Vifi '? 131 ?^? "506 (3) : X> !?■•«» ifcSC P'DSJJ l^p^pB 
03 1?^p-5 'S'l W C^p'W> ^ta ta| pM « *{ 

pJ33 T)56 01153 (?) : 'C^»h3 K':?w WD-i"" , nan 'snja , nwn ul> {'SV , w<f 9« M ^ii? 
■ VTDV mytii ♦my nvn , uii? vva ^lcn '^u "poo 

p» itc p w'plo »i w'pJo « to ':(b <}nf wo • ra'pl" p '?'»"'' ^13"T (A; 
rinm i3'Bfi' '»'s fijji «3 wbti weft' '»'» 'o r'>5 otwo toc ft»s 
aici) BM5B IS opsin oiwi lO'c/i; jjb fiJ pifti »J») o^cd ^b r»3 wo wftiM 
fi<>si»6 t» fi'»5 »•»» 'B»"» i» insv oj"»' • B'j355 j» : "T-in "xo fiSns oi») ass 
1DB5 JirJB IPS c>J03a 'lan ts 6« • einjsj : pibssj s'tacnft i'jpT fiis: oicno i«i 

JJ)3C "Bi nsw in?c sm szw 

ftSJB mft^33 '■53'' to 5»5 "WDJ 0»7» 
rft ft? ?1V5 VD»i WT^ , ^ * .^( V . ix T 

Tnr3 0'u\ f5"'35 0"pn '3D :in''ki''ii^""i2 D\'5^ln'» '^''3 M"'1 ^ 

65p 01153 fi D"c»3 m2^5? \'nK?jj onnj? nTin^ to 

o^rsift 63)n5 rt on-'ji? 
: 03C o?i53i6 tospJ :^» :►» 

15'5''^D51p W'' 'b ; «S?ft h) 
"•J^b . ''JJft 1353 '3 : IW3 

;n''3W ?W5 pr^ioV ^i3 

3cn5 133 ^PP^»^ T»o ?prij?T \E535 Jini^t^^ ji?? "i'"' >/'^ ^:ns mm 


•V.-T i: nibri^i 


>'»1 '3 

'1 .'J, ^/|o vvp!»ii" "'■'" 

''jri«i riW;a' mnjoriK 
Dine mnna :'|pr33 isi'^ntt' 
pra may ^""^ dij? jp riKia: 
«aae7 -ii^a [id^ -ia me^^^^' 
noj; n^na nnri^ n»an 
'o'''a mm 'j : m^'jcs? ;>W 

~x' niVr wan tija;^ 

me'K^ I'a \nTi« mpnb 
Ty.nnim^ n^aT xtaaB* ^"29 
7aa7 sa^p n}:iia?ay«ni<n 

T •• 1 -^^ Ti iItiI • T I 

^fo ""a: Tjn^^T ND-^y.? npi oni»n d6'''i? 00^ 
p? pft inw o>? p6 0?^ 
n6 OD^ p3 v^C? nb i^:? 
"36 163? p6 ?^j5? ^l^p? 

fi3 '36 'PIP'^D pl)np3 

cp'3i?^ : ^n^jp N'pp:;? tai?-] oa 

xiK p:) Np^j; ^mr^^yM^pj-rjK nxajriK? x?T i<;i{< m^ «n D\i\«,f ^niya'5?^-2n"i!OXii 

ima» ' Ssj f <j(in on oSs • omh hwa itwi wa« ' nmr njtaosi xn najn nmxo ''Oi '' 'npi Hflwn «|W3 I'ni'nan pSo i«S»i 
•MVD Sii«n 'mn • rx.-.ri 'I'b'a •'bw 2»m ia»M • 'n lai n* nna jt» wva . nji^* ireja 'n'?^ ik t~S33 • mnn m\3 nn TO>rv 
njn was . van f -p r,M wi wipi • >3>i nn nit 'W' nrw iSai • '3-*a 'i»b •'jo-iaa r«n * R'lU^n mow hSm uvyn* ""n 
VM • BT? nncDHiip \nt9 . leyo "i/jnn wnenn • ynty ai-a n'ttSj nan , n''5>Se wy fHrpHiPan • min<ai Sn-wa 'n 
. on'ws rnrj3 o-w nn • piDta 'n ixjisoj Moon 'sSsti • picea 'a latf n . y\^tf» y<t tiibh »3;hi iKipp • a'p.'i* o'jia TPV) 
•aw U3 nobwS nn ion»iu3 . n;pSi« loa n:fi'jK ija • b'ibjo rviett'Di lar' • »mih 'i'HiS aihaK iisi • irrnn Mk 'nnj <3 vi*nn 
njj via • ■p'l" V^^fV i•Ja^-i3»^ ' 'jw5>> >ion'nS»t >Top , 'ow 'f^ "mS n»:a'>.n« • nnsM trSo '^nSrM «»»tim . im 
i»«.A» »a 'fixnim DH 103 . iv» iiri' "3 nn* . piotti '3 »"nn * /fli»- HriHin it?* ijnKiri • yn'i' <S i3ib" 'vii'i . ins tiis 
•SiiT>MSj ';3D n« . irs'i ';nD rrjne wyn • Hrmav 'wS mS '1 Ssi i*r»^'n<iDrit( lixraaj pw wnirH : '?xio'> o'sloS •?»« 
n T mjn '3 >03 . '711 ja my'jM vn»n 'in '«i 'i""p >»nu'n»i«3 '' p'ro vs \q in iwei'sni ; cn'n»tvffi rppapai Mjn 
. win '3 3»«« wain tSSvi • pirea '3 . '«' nin *?« rrtn . Tnav nirfi "Win "in <«xn . mm «3ip« yyi biok 'vniS' • ntn ins 
1*3 'Sir 'SirvJisso nn» uhbk 'ju3D*piOBa 't "nSna ♦oir 'tbyn '3 'norn 's •ncirn.'n -nos "id? «d '3 wjn 'i3TpiDB3 '3 wyn 
rnp3 i3j>o 'rw m* 'vu . i>niD»y 'twi •hid nra Ss' «e«fi.|n3n in'pSn S>«ii«a'i '3«"i . noSr 'lai mn 'ly • n'jiy 'nn Sh 
•nM'»Bi 'nipa 'S'ccYn ns's wii-mba n'i3 n'33 •m'js.ntnw wtti .'wri nS* *>» '^»;^«3»i jnw "jiSoij :'ibb3 'a nmn nws <n'ni 
mw fio wry ja cnv )a win "O's wi n3» mry 'wrj? en v,<»<ia»i min« I'm ttj'BW* ja ''p'w "c^a' 'nn.iys» i^jo "jbidh 'd«3 
a-p b-«3i 'D'bi nuipa 'i oieai : n-irr.n nin mwnn'B'a'ni . yi»3 3in 'ni o'ser bb» "ca vii . n'yw'i pn nS» 

: to cnfii in6 cBftu •»« p) ire 9ip» si fc «' • jpss f^ : ' oJjd . o'pw «n'j ; a| lorop . pw »w f TnM nn?in '131 pi o'CBs im JfrtB' 5» 

IftiB' 0» WftOJJ li 3?pB a» »5» 
SP'BB '1' >15 0'6'JJ '3 Bltn 
^i ■p«i"PW5p 131 OPfnSJ 

pSsp 131 p lifa jnli)3 ipfio) 

]»})» i*1 WBI' '131 Wn» 101 

inftc 3Bto W13 join 1313 n3iB 

1BDB P-' tot 1>« 'P'-B Bijp ')ft 
1»5» 1313 ICC owe 131 1«5»3 
3ir3B 103 pp: toi DinPTJwc? 
'131 nco pinro isd »<bt 131 
toi T^'n' IKS iidft on» i«5» 

]0 10DS 38 llto 11P3 pi jlSKl 

r '»'3 'C'l (3)- : li ioi» msis 
'»'3 p 03.a'5 rifiorwiisi 
w'piS 'n'3 pi WTfi' p pfw 
WB ft" line lEisJn op TO 

to3 Tio 1'3 il» 51E» PTft- WB3 

v» -'5'Ms Bin3 oiBK' mtoi 

0103 (3j : B'jJb 1BB3 JlRSB 
'•liO 1P3 l''13 ITS p — pi5» 

I'fti 01:30 DP reczm ^cn pps 

01S3 ppi infc 1'3»9I 1^116p 
fel3 Xfe ':fr 'Sllfc 3P3 T1J(> 
51*1 »3ia r33 UW '19 PlWo 

tujjj 10'jjc iirf) pi i»pS ,Mia 

'P''8 Buffi's n33'Jfr OS PBVa 

'sft'Sia DP»i oji»3fl» !P"3Sl»r» 
CVB t imi3 'inlci i»c> wb 

urflB OW TPHI' 1»3 TBPT 

: onin ftip 01B31 via oiiai OBBi 
TPHiM . ?niip ))Bio ■ v»cT|i5 
iifcci B' iiBftis cr.'Dii oln; iib> 

pi 0'p'l551 0'fi'3J3 >3 fiJo* 
C1':01 DPI' Ofil30 01P3 O'PBIO 
1130 irfil I'SftB D( 811' ift 
O'S'B 11'130 PP3 515P1 TBIipj 
3S» '1 il1J3 03031 Clipn 6'33a 
to )"» 5' '3 3P3 i'l IIB'B 13 
P'S3B 3533 'Pton iJlBCf) '6 6'3) 
8ftl3)5 )133 0'3'B 1P1'5' ip'PJ 
8Bi ifJE'l IPPlJ B'l B11BiP88 01> 

fijf) inft ft'3)J i'js» 31 is6 6) 

Jfio pi'B 'B> 1«1 tol51 lO'BI'j 

>B8 nin'>B3 31D' ra'»TB*|i"" 

P 3ftl33> pin 6l8 '3 IB'llJ 
WP'toS R3Ji 13i pm'B '13 11S39 
1>'31 8BB ttoi IKftp Ofti lfi9 
168 Pin'iCS 3'J 31Bn O'B 8'» 
Pift iJ 8ftl8 8J0 p li inft Kl 

o;p8 Ri6 hm i3> pft pini liu 
p5i3' 13 y»B o'-.nfia PiPiftoi 

IBli to« 0J1 8B1D ';e> ;pic»> 
inSPD 91 PI' 133 U'31 OBB 'J 
1P'»3 '3 »11 9«9 >11J 03n '> 
8ftl3>> n'»3P 0:38 B' Olte PI'S' 
0» ft>1 63)P3> TPP filOB 'ni 
B'B B3B toi 9»3n fiift 13l5 
Pip 1> S' 13 1313 ftWB Olft3 
OS 93133' 91'5<8 ip'»3 13 9)39 
fiJ IS p P1DB9 P'n P11B>PP9 
.08ft 1Bl6l (0 : 1ins» 'HI ■JB'IJ 
|16i Tinrm^jp P'^sm^sD JOJO ep o5 tj 1»J 8bIB9 1«)S . OP ()) M 
m^ OIP JfilBEl 1S3 9138 )':» • TP»7< 
OKi)f> TPPJ »3 PtrpPI 'tis J';» • -ppM cams 38' «6 • DJKM "xb : "w wbt '737 co rift • wsr *T3"i (b) t. tofi? pO • pj^ (?) j ftn p's^uj 4 
■537 Pinn . »'c6' 'B'3 '01 ?•» "JCfc (3) : n^3 cJnjs 6'5C ' : wnp pcJa -vfsipB (3ft'B; '8 p6 

'B3 03 b3)DB 9'a t cp'JO' 'B'3 '5T (i) : 'CI WTSft' '0'3 0^) 13 -S *^^' ^'^l^' ' ""^ ^'^ •' <' «"»=> "^^ 

pwBtpJi 'D1 w*??}! 03C e'3» 'PCP Piia •« wfcoj ot^jpoi w o'pncc 

P^OB p ^■^ -pft iMD TP^' *; 7» . 07M (S) ift^'i TTfic O'cr '337 10.1 '3 337 'O'l (7) : 36 671) 6.0 ^'CD» C7n3 OP'OC 0'Jci3' Pl53 7» 3»ft Tlfc', 
'ln6'5 05fc <P38ft "13, 3Blfcl (1) : OJP C-13W is Pitjwi 6-33 PI'Oi T^SP W3 rP"P5»3 30v' "PI imi HPlft 'PC7P • TPC7P0 • pMjjJ Z^Ji 

'W -noi 'c»T « ^c6 '3 Wwa Jp3»w os'sop )» ' ^ "^ 191 IS enrii cim i» , wms zm 
ws pwro >r tni8 n c>m 
canps o'jui 'sB 'W , pses rJj 
wn» i»3 o'pin'?> ''pvnoi o'sitpJ 
ptf-jfco pim 'B) ■3P1' )fc 95W 

te j'-j . -JBJ h : olnvJ ecrpi 
pi , o'n»9 ■'fis li'Bfci onft nj 
W51 , unp OB pfc •»> >5 "pyi 
Tpw >s 'J snsi Pfiwjj irfn 
iJ»« oIbtj' ift o'fijo oi» i» 
•o ilcJ PinrcoJ 85CS ws tib 
twi , WS1DB jn pfi jinJi rif!35 

ifcJM (15) ; i««5 emfis o'sn 

PIWDBoi ifiJ'C 0'1» OPlft . i6"J1 
iM' PJBi PSBBl ift Bin> BTPS 


nil? pp^ rrvi rin; K'n 
tn^3 73 m^^ «ait'3 

T 1 • T I •• T - 1 


•> •J.'s nUT *iai< o'^^^ 'JdIii dv1>i d>»5 npft 

2r"tnn psm o'^tyinn rta5D» v?m pir« p* 

V - T T-: I- I V T T : • Ttl- ' i ,.,_, ,_ ' --ft ,5b1) V.T ~ ^; "TDK 'onp^^ nJDD? 
mhi'"wBi5"pi»i' o>nrn m K^?! niS3 IITnV'lipBil ^ 
IfciB' Pii») nJ33 Bwai WBm ' JK ~P'P3 niDl K!3!n '' ninns^nbntJ^rbDK'to'' insula w •?^^f'*5 ^no^p^nc 

.r:i-^: V "*» T o^» ''" L no^c 6w5 ii?''>» liwn 
fiwD-p'3^«-n iIKS^na ♦ niiT "tSX "':S37 :6)w 

'I T : : it: it. : >- x. v-t : . PWBO 01^5 Jn? B'8' on . osifta 13 ".3 D"'i;t!^sn n''L:^:«n •'■uBa 


'J IT T T : • ^. Ti" > T : « T103 TDOJ ■'» »< nasfi hS 
: mp "noa iddj "oi 'i ira ptn K3' inat^a nat? noi wnna »nn no n'ni 
p T n t nw TDK »3B^ mnntff.T? na'a w 

'mnK D» DK '3 . 1'jtrn nSIK «3h »b<« nwom D«jj»ni d'Jwdi uSh B'JW *ibd S» «pioB mso 
: jD'D p»tn "ja "jj i'jd'j nW nw I'a imoi "|73^ 'n «3«y> uo«m ngv\ tfvv «'jiB'B»«pi »S TOP i»o> ifi-JB' B's onspi 31P5B nnro rm ^son «? 

»a TCBft o'Bin 8»SB rfto p6 • •»■' • • • •*» • » 

^wifiv D'B^n DMB DRifo jno^n n]^ QiTJ3 K^y^u'n 

tIBP fcJ BPuilP «5 : OBO O'SBTB \ ' " ' ' " " ' » 

Plfi> B«8P CftOI , 035P tt BBfil ♦ 
Pl6 P B3 B'BP PrilPB pi , 083 

jifi-ii I'Bi : Bfto '»» Pi»P Ws 

mmPCB) ifoB BPlfci , ■5B3 JsJ 

■JB )a f)3' TUfcB IBS BEB> 

B» iftW itt'BSI ■ '*i BlinPBO) 

OB'I* ifiTI BbJ •5U» BBBB 

BfiOl Opift B'iSlfi 0'»>» B'ttn 

B'OI BDflS 8Bfi3 OJs' 083 WttO 

ifilB Tnfi BB'»)J ttil B8> Blf)B , , . , 

. BP) BB3 rte '»« T»3 8ftl3P3B 85581 fiTO >'f 1>'P13"5 PB)B PSJlP ft* llfill B5» TPBI , BJw JlfillJ )31 , plft» V3» pfiTJ Pli»l , flmD8 3nn BOB OB !!»»> l53V tt BCBBB 

wi 0"»B18 p BJ iS'P'i 0'p»8 P"nn mf) b'B' btb b'Btpb B'i / bbbbb bi b'csidj \hv bdi bwb p fi'a BiBiri iin o'p'iSa iftVi jfnB' '»bwJ jno bv fto 8i3 o'dwb bm 
8Pb)»i : BD9 'JaJi iSfc ifep bfio 'sWn 5fi Pii»> asu bb's 6> Bfi bP'u >»» btjdbs b»B3> ib-j , b33p fti Bcfi) '5 nnfc B'infil , ifi'iu sidsb i»3 oiw ;i6ni iJ'P'b stii 
1 18UI fr)3iniB3 piB'i jipei o«n jejii , wbwc b» 'jw jijjbi , b'b>6b 'Ijpj wfc 'wb <jub1» laft • bibp tt Banc -SBW . ■«» }5 : nnfc TBii opip ■>> bJm . Bin no 

: OnnP "Wll • '3 O'BBDB : P'Bftl3 -JSII 3'OB I'B D'lpc 13 IBB BipB '. B'BlPO 0<»B8 pHK Hn^in 
: p I'TIBJD IP B"-) 13 BTDB P' J'JITB * O'BSfcO niC3 '. PJb' t r«sw TM DiS»nS iroo xh phn\ ♦ wyas om kti •«?»« Dtpn TjYTi 
:m0M imino wkti • niyio^i nuio nnwa n-«?a> «in ' 
; mit^Bn f p uS a^"* * iw ''Uib'j u^ own \rsi m\^ ftip' 13 • Bin : (n'3 b«»» TOB/ia pi 'p» i»5 »'3» •;«{») : c •> J6wb) ii» Iss cfc'j 8»o»c ibb , wiM CTO n'o o'ai (js) : cli» 7» Jfcw' oc dw 6b 

C31B 1365 piB'jnS3 PWU Ifiip' p '1363 {15} : ['3 6 BJ Bin ^BB pi BIBB Bfn «,- ,,~ „, ,-,, -,„, l\. ,-j„ .__ .i„ l»- ,-__, -_,l „„-, .,_ 

: Bifc b3b • IBS bib : (3" ifi'jij Bbi» pfc-jib pi jri3 r3J) • iifm '^^"^ "'""^^^ • "'"J" '^C li'Dfi C76 'js is i»? . -ni js fttt' : W3C3 

cbcnij ifti' 'a '»b piopcpJ o'fiso o'u»d • ifiJ'i (75) : C7pj» P'sa 

0P3C '131 Onspi C'CSI DWft n3p fciC 71C3 0'C7D OMC OPI6 1W3 5»0' Ofl J6lC' p6 PibisJ 13CD1 173P' i63 113CPC iUCI J'i 05D0 '■Jai3 Pl6li MC10' pcsb 

|f3Ji rc"3J)b ro' SUJ51 au pstd'-j^d • pfc^Troi.PSSP fcJ C03 wwcfcoiPioRbbopo o'iwoocs pJ3>6oci»''» .opsiw '3 : (oJ 5fcprD')o'C7o n^^insD'? DTI riDipn 

pIB 11»fiB b'n 'WS p pilSn BJ^fts t'sfil IBW IBD BVB 1D6 ISn* 'n3P3 pi I8«»S' IBD Tnfi B'fi'3J bfi 1")1D3 TODB 19Wfii» TBDB W MB? i^ qtSl' ii llf *1tJ5< 

TBC fcp»i» 8'Ji3 own fcpnro btw bf pim fjs-jn B'bis bsjii tom bwd 0'5iBi ji's bbo upji ibb 'ip 8<»b» bfipirt' b'bt B'jin bnwB O'voc rcis' cftoj )b 

BHp IB'BT pi «Bli 15MI BipB 1B5 ir>):-,'> BTp IB'BB' BJBI Xi fl-JIO BIB 8850 1"»C3 13P33B 13*7 ■JCfi B'31B8 B'IBDB i33 p P'oft ftPOPSb 6PBP51 fojinb ftjSin 
«»6B 103 1131BB3 136» Kb '13 13b 7eC» IBP b3 13P3 fib B)Pp JPfil33B 'fib bftpm'l IB'OTi 1»ip O'fi'35 BB3 B'B B'iifi Vn IIB B» IIBB p 'IPft ftlBB IBB 0'JC31 bfipiB'b 
rboOl BBieb TTJB B'piPBB TBDB ''B3 8'»3 3ir5fi '3ftl Bjpp p BJ CP6l3:i B'JOnfiS O'fi'33 I'BB 'SftJot B'lJI 'JB pfil33 B» infi IDDS BpfiOS 13P331 B31B TPIII T'fi i'n 
♦jbWI mtM »'»7» 7>7B IBI63 l633P>C O'ft'33 BCiB Uttoi , B'31Cft-» Bncp Pl)3l6 Cn'E3 'P'BBB tB5 fijft W'BB' ''B3 'P'BUB 103 Bipo i53 SIpB TOft DIBB tt ISipib VTSS 

: nn vib lobos b-.ws biipfe orst , o'ne bi6 Bibim Pi'p» 'ca lua b'»}i o'pic? 633p» b's ki'b7< Vn t7B6i ^2n ID n^^'' DTI 190 pr?i "^pc 6irc ir3^ '? i55> (^»D}j»»^ pDin d?d onocnwi b? do>cd»d 
c^pn' 1>6 c^u? b Pft 'rPDfti ?''"55J 65"'3D q^D6? 610 p^p W16 6w 

cp^m? o^^6b ^C3^ 1^^ 
?rnl)T53 i6t "JCft '7i35 p6 

oirsc PiPtfi? p pnfi 
»nw^ ^is Dr3 or^vsn 


oin» Bsnjo iBft • 11PJ mft Tnfc : ra>» icft oms cijiss . di;» Jft : D><fti 
08 D'lDBU 08'swi oou o'5nn OBI oonft O'sMs • )J5 Tirs fi'OB nm»Bo 

8503) IJf PB) )'»» «5 , 85»-U l6 I'Bn 0*8' IWlS Pnft npsi mft 3'P51 , rwj 

6» '15ft 81B6 nsw 8P» j'ft o»i , )» VM miBfta rnfc -mh O'B'jdo bm , B5p> jtfi 

■)35«ll JPB81 : rflB Pl5p3 

D'lSlft 08B C'DIDO lift 

135081 

JU»1 JU 

OilBI 

B'»'3'> 

B'SBM V » /■••". TT K^JK^^!)") K^D1K«''Oay73n^ p«Bfii Jft'yi Bi6-)B3 y t: ^ Dnn pi>j» w . D>353i (3) ^pDty-i^'? nti*« Dphnn D^*«n 

iirmib6^w5T»3Prapipn :*s '^ '•* "o . '' v'^ ■■■■'' 

: (n3TO) 35 pib» cc 1^ nl2rnK %<T-t^7'l ''J?122?-a^ 

D^pnro TC3 . pnn33i « . • ■" » 
•myii im i»5on5i3ri 

W3 ta? ]ic^ itn"'D Dn5w 
.(TO Vsli) p6 bw "53 in^c 
■)irp'b3 ppsn.ifi^snpfts V-,Jt'-"- ftiB 'b) pnft BljiB> .__ 

^rm B^ t™ n5^w "xnK" m ?pbT A^'SS'^'rHft *■'• »•>'-' 't» 1 •■-' 8ft38 PB8 laft ' O'STpPBO 0'BB8 

«?n fp'-m xniij jvi 7nin vft -mm): , o-ua >3 pfc ppj 
toV^mu'j j;db^ r^'^^ .u_obo'»»8 b ,fi3'B 3306 J. ... ,. _ ^_. . ./ J. . . •Iti - I I v» -It 1 - -% w mp 133ftB 1135 B6 iftl'B '15 31«1 
Jfipm' Pftl353 IbRb 1B3 083 

,1Bifi 'Bfi5i8i , T'rts O'nn pb>i 
iflfci Twft'3'1 V'iss' '"fti 
osBBB pssm v'i 5» 0137 iJb« 

, 08'P13BnB1 OKI IflfiB 1»3 8S1 
5? Bfi 'PDDfil enSI Bfil3>3 -JBftl 
5fi8 "3 OftTJ , O'Jcn' lf> 0'1» 
0J8 IBfi •p'Cj , 033>3 1PM J3B' 
'PWBnBI 08'BBB '3jftl SDns? ffDiD3 nlT? I nn^js 
crnft r6 ifi^y pr5^} by nnansni onnsjai D^3S3v>-'"'>r:>2"???^ HfJ??' PTi^i ?=Vfe8^ 

wnoii (63) . pnpmr^ ^- ''•"?''• " •'{yTOT tn^ ?y |n3tthn31 ftwp»8-)«i>5.P«8 >o,ofi> 

era? n5; 0^155 tr5?35pp6 niTP T2bs Dvtirn^ ^tyTp "1 ••'' = j. ' L, '^ !"■»• pftwjs iB6i5i,orpB3 

l^m ' ""riK 7S"lt2r "'JS IN^a"' Tli'NS '» L«^\.,^'^« «, i^o^^fwU,; 8IJ-)Bfi5B8P'8)10ft3 8» P» 

"P^ *•? <^>tT- ••: , o- * '^^•- ^^O^KOinpm^K-jfe'V.Ja TOBi(c'):lftpm'Pifti3j3iw 

: mT n^2 "l^^a "•733 nnmi fi»'j3 b^ .. «t {<t^>^po n^^,* ^^t g^«' ^„\»^' "'^,,«'^ 

IT S y V. T y* : • il,-.: • " "■' T : 1 ! - "I "I BW 00nin3 8}pBB WOl 8Ut fflb? Deris'? npx ona-D^T Mfi^'osB-v^vro? iinpx pnjo c|to w tf>iin Sii : w ''B w"i ine«B3 
Ml • nm o."a 'nam ''di 'n 
S« • onu 'niSjna • B'lsi "jm 
. n*-an asrat D'S'jim cwn 
••x irsni : mSnm vfin Tier 

• ITS I'jpts rpn • -oa '"js htt kS • twh mne 13 Sai • D'WJn Sj? O'lrjun wai "oi «j»la n'' «S33 ; »ip»i inBa ioo3 'D'oi 
' ■ni?30 aiTD \i¥» ' oa'tw S3 rw wani • inryoi '*» trsiDi • la 'a • 'n n'a nw h*? ih • iwa.T o-jwa • ini:sni ri'ani 
ruaij' kS • D'»» n»» rum • "mi Sip -siio K-'pi • pen tS "P "fwi • isjTsiaj 'joon <3S3« • rwij? xin iwh 'S3n rnr« 
c'jns min S;i • na-m iiasi •\v\y in>ptnS 'ni 'd'di 'Sa K'oa xniiai mon yen win isv yn" ">3i • d'3':b aii ant v • ant 
'Sa pn >Si • S3«i •» Sj cmien a'oa •Ssi «S3 itniun niSnni •'O'vi S31 »Sai "33 Kmia»i me'o ipo ijr iron iiySMi nro i«««i p 

: Snpi moa bj tdoji • nw 

I CB t>M-)i) . OB3B8 Bf, iTiK nn7in ISI'B Oifil , )B8 o** rifco 
in38 8BSB8 )» Pn» 1'8' 0'1» 
pi , JUB1 3U 8!n«3 Jft? 8B8S 
fil8 O'lJO Sft BMS'Sd 08B 'prtBI 
l3B 1PB8 J3 O'OI OB IflftjS 

IB i5»i bIbit )» Btftsooija 

01W JfiO '3 , 'Ml 85C3 8JB 
ifij Kb 0«U3 niJ5 TJ^ 

bSbitb o'pim B"6 031 dJcit* 

'5»31 B'bJbo 8)fil , 1SBB ft)B 
, TiOl mSTfto }33 »}' Pifta 

: B'pi'BS 08 PBp'3Bim»lftl 
'3 31B3B 'B J» £|ftl , IM JjlD 

: pihftj o'")fB35 irv B'tjbsi cl' sbbIb '>83 fiif bijo IB on B5ifi3 nfic ftJc pB' fi> Bn'»8 n'j« eoJ '3 iBft' vfti «» 'ft'' 13 oft 1:ipi tbb fi'S) ftra ju 

33131 0'B1C3 JftiB' lft'3' JUB1 JU 03nn3 Jfto BBSS >n« fciDS 81 WBC'E3 CSIPS 08 IBfi 0'i;8 OPifi BO'Bft 0» l5» fi)B O'pimO 0"ft3 O'lftB) 1'8B ' IftlB' lfi'381 (3) 
P1331B31 8'ft)1 O'-JIO? 01»3 Ift-W' rfi 0138 if <3» p '8 P'5 IIOC 'i33 BBJBO Pft IftlB' 0'ft'3»B W> 35131 0'01B3 0'35ni Plftsp '1» 0'B3i5b OPlft lfi'3M '?S OBJB 
. rn3-)331 : O'ft) 01333 ''3P3B onft O'BIBI e»83 '3J )b Olft '53 003 CficiSS C13inB O'SBB 8'>5 8381 , VKM 13 IBUIPB 35 PlijB BB 1»5 , 0'35j "B1 , ''1J5J1 Pifij 
tn3C1P31 mi5'»31 , n3nB -55158 P''1 , IplB IBII'BB ■55'OB 111 1B5 , m-:3')5 ifi-^pJ T5'CJ OipiB 08B 0151' OpJlIB 3n»B IB 0P5'>83 D'Jp 08B 8B83 i6b ift 0'J»38 08 
O'SpiSB V8B CPlftB l)'Bft 3Bll3 , 08B 831 (ft5) : O'BIIBI , 1P'3 ift 1.5 1P'3 5b 8PBT0 Bjpifi li'l , '0 ift 1B3 '8 is 8« iiOPBI 151 , ift 1B5 , 'Bip 18 i» : '131 
03105 P1WJBB 135 1'3B DPifi I'lii 8'J83i Ppft 08B p 'B 5b «lfi P18 I» Pip UBC tlSftl . bJiJB IB iftiS' P'3 08'nft OB liB 6il 0131 BIB ftiS IB O'pimO 0"ft3 O'UJ 
081 OPnsal OPlft O'ft'30 C0:B rpfi 08» 031 i'l IS'PWI '1313l , 0'i3531 P111!33 TB3 OIHBi B'liO 1»3 Plfii lloi '»i O'PIBB 0"J85 BVOi 0'»5S OPifi Bpft O'lJl 
B'O'B "O i5 n'CBO "lifli iftlC Pft C'ft'Sn eOC npft cob 031 IIB'lh 'Sl Ifift , 0'13 ICBJ Wift iai in3PB>1 B13Bi n3B3B 1135 'li on P5 oil JftiB' 01 6l81 -i'i B'fc3 
O'SP '3»in WJ B1«8i B'3850 piii O'lii CS^ri Bpft BOB 031 BTB i'l '^ 'Jllftl 'U1 JWB ^1 B'»» : O'ftSIBO 1B1 0'fi'3B8 IB rpft BOB 63 , «1> l6 |03 ift Jftip p 
'SftVI 

©jr W oSd . 11D' : 'W TtnO %3 O'btftO ittC '38 . 'l3l6 : 0*13CD pel BBB inft 55l B'B Biplin rnnift iftip' p • P1)18i81 (B') : ('B »«B1') BD'Oft epoft 
>,■»•«.« mn rs^fci -m(\ Ml • n-vntirnm BH'Cttn lilftl (nA • Dims in C'BIP : ('J DB] OC'le 8i <0' ift IBS P'lfiC 1'3B ' OlJ'iP : Ifi'D ' Plft (B'J I 1b5» '3B3 

: coBc 'PftJB) its DS'iwnci os'ccc ir 'nsr p wh oo'ducmi .„,„ ,„, p, ^^^^^^ o„^„ . p.,,,,,, ; -jwnei oipa ib oi5i» oa .oiiwi 
*iyc 33oft "36 intis rmcicn o'cpr » nft ppb nw ?ft3 p5 ro • s63 >53 

OpJ 003 riCP3 093 733n6c 'lUS Vf> ^T l»Bi JliCI i13 OS 0'»»9 5? 

3'30 »»• 030 '3 . CC'-D COn 'CDiCI : (t 0'"33t) '131 P'3in3 03,1CP VS'CI C'O lOfl Plft Otb 0*630 b3 • Plft 003 'P»C1 (c) : iJoj isOD ITS') 

roai PCpo •»' ^1CI55 ittoc 'dJi pcps cJ'n Pi3'5 o^reiJco • pcp 'jod : 'oi C'c'3B3 0'3ci'o o'opo Jft P355 ocdjJ nicfi con o'p'Jci cJcd' 
. iT»i : '? 7133 if)"} ftJ cJiroi '0 ppwc oiicc UJCD 6J 'Wft . «Joc fci 3c6 ; 0'piD3o o"6o3 o'3Ci'o bfti • cpiBTO D"fto : Pcp rjciD rob pi 

*3 pft l6'301 (3) : 003 OCWO RIPlfcO pft iftT '3 COCO p 1133 p6 17'J1 000 PWipcO i33 lfcl3' PIPlftO 003 3C6 O'C'ico oJft 
>63C' pft lft'3' sum 313 03PI53 OipDO OCFC in30 ftJcO ICCCCS C31P3 DO Jft-Xt; 0*0)30 OPlft DO»Dft OC lip ftJc O'plP-JO Jft%' '33 03'D6 
^ttOO pft IftX' C'ft'SrC 1D3 • "310P 'J33 'l31 lft'3' XftJ : O'icn' -JCft "3lft'3 PWDinJl 'CTp 30 ift • 'BTp 30 i» : 'oi Onjni '131 33331 0'D103 
ODlflD O'lii CSOS Pl'oi Rpft CftSlDOC 03 . 000 031 (fts) : rn313ni Plfts P133'))531 O'ftjl O'IPC 01333 5ft3C' pft O'WCO l6'3' p 710P 'i33 'O P'3 
O'P'3 . 0C1P 'Jft TCft (33) : iSO lia '3Ci 030 iftX' Ppm3 OOJP O'p'rnn roi opim pft3 CPV03 O-JSf PDSCJ '3 op O'lil 031?3 PPPCP9 1»0»C 
'3 eSPCl 03P3» Oiwi O^P* p . 71PP' p : 0'31C7p3 TIP tT ftil f ip Olipi 0P7'»P O'O'O 5*3 'JPJ O'Cpi CIPIP rO' 3Cft : 'JPi 0'7PU> : 009 

ft} 189 n:? D*t*i lb n^j?t!^^ tw ■jonn Bj-sr irJvi rt tuj wipn 
. oiJc '0 ijjfi ij '5 (30 : rip' 
iificJ oftD b» iftnT o<i:5 oijB 
001 , jrJB mJ o<6'3o) omic 
1B3 pt'C tt , qciE >n« infiB 
•jcico injoc i»s ftift qoifls Jnjo 

M133 05> ft3«JJ B5n»3 fi}» 

ft3 01? TTR i»i ' oinni BJinm 03»3 icBm 93 inoBP prJj I13P3 rfti owft rft TW» iSi's m J» mils l^wft v V x '^*'? " '""^ ^ ^ • ^^WB : 0^*JC ') ■ lt» (6^) : ^^tn 
: WW3 1FC1 93 imjcn p o'5» aPbftr?! w^m ep«6,E i»j w^jss ,ft,pc {""^ ^^'l = l^V P'^'^^C^'*' ^ r» : Pi hi\ C»W» tl? iTij 

t. .■..,.., , Piiwi (■^} : fib iSsc^ft T , I • »VI - -5 

}»• opps'i ; B'ojftj vr I'lp dij Nnfioin^n nT3a wSferm 

sins pirrB pjvb i»3 1b» th ^;^J; ' .iV:^ r' •■■ I - « ■ • = 

oM3j)9 7»3 iJsftn p 5»» )'fm npno jii'nnrt pna'm ?n3 

l'B»9B jnftl , 95 BPtJ' *JB <(, J^ .yi.; ',J^ i, * ,' ^^Jl 

BJOBlfi )»6»9 9P'«pi5«p)OMft ^ 'V^ IS?" ^ * ' tR, 

riBifto iPifi pftcijB ^n5p3l^lp "inj ^28^3 H"? ^rfO t*iX xn 

p psTO Inj '!'»» 81 531 0W3 Ift^ *13JD ?n:31 D?!P niS 

•n3i3»i B'i3»3 O'ftBun epft i'5p J^^^ "'; ''■' "' ^' 

. 1JBCBP : oJnji 1133 'j'u >j3 I DDa ?J7 W3B 

P3B iIbIP DE IJC ftlB JsB p3D , ,1 J^ h», „ ^ .• ' " 

Jbsbi 131 .. si.ttv «»pE 5riD •.P.23'?^r313n 5'»i •) 

rni33 ■npu ■';:n ntr' ia« i na-^s ^ cr^iar '^nis^ di'^s^ in:3 n^^K no^n i«^ o ?w)Vift , ijBWP wft 1th i'ii W : pji' 

CSBPsft 'Sjft ]3 1'>» 9'»»B 9-/5B 

iBDUP bJbitji : Pi5» pt5» 

OBI , BJ')» ni33 Oftv OBB '3 ^'7 t«5njp?TDNT 

cm, OJVS TBS OPT CIDC ■^ .L _'_^ . ""' "' '; '•'■ 

oEfcaB «> 3<j8 6>i ofio i3(B JWHrii T : ?ion;nn D^B^n^ai 

fal3 

OU 

1E3' 

ttlBPCS 

ifi'ie 

B» 

93iii(> BOBS vb r o'opB 1138 »w,w-, LUm'^:: ^% ^1' .^^'/' ' 
nlB .0)».i:iv»iJijppnin3 ^j^^ ^^.jy^- ^,^^^j^^ 

.Tn' £iT9^ ' mi ' c]ipn3 
Km iBp i»in iS'sJ, Jw fira 7 

B3'P1»JP1 OJ")P IBM'^ , fltlB 

jfp:3 jisP'ui 9Jmpi) hni 
.PBEjBfti 'o6x>'3.(ii3): inw 

nfc ifcpIP' Pf)l333 1b6b 183 

I» pmi'9 I'PITIJ . W1331B 
O* fi>B IPfi PSni 3'«Si B'BBO 
1J3'B' OPS P'ISS >3 >» 1 7J pi» 
OBIl '3 , qftB oJnj OBill ^ OOTO 
PP3B JP3 OnnP'ES 'S blBP jlEi 
, )nj 1BS3 9'9' 13 C»3'E '5373 
flWfl) 1PJ1' BJ'S) SIP VTO 5»1 ».T. "•IK IB ^ Kia; ^N2 nin: m 
nona' a^K^7 vrias-na ;. 


•» -t^r^s-ns 13TO^ ial^: niir I'^i^'l^^^'^.'^rz:. 

A ^:.i!«.^L^J *•'"-• V;' -"T • '''»'' 'W03 "01 l-JOSI'nBBOT 

•» D^s''ipnan r : nin> -^b^ ^a'li 

..^^. : "~ "v •T-'.V rurOJ 'OPfilB'S: WB3BJ1 E63 : f} P13-)3 • Bi)B T0J3 
^ : b5 1'")79>D fc* WW 

: )*p o<i»i 6* 9p« p"'x misa fi»i,cfc 3'3E IB vs:b> ^To) **#Rv| «7jn ,B:| ''?3K •» 

6fii.j*'W5i5ip'>>Pc»i» *p^ nsiD"* «nll3 N^MiVI 
: few infi ''i)^ en p'rn3 91 -^t ' i T^*^ TTt«t 

13">n6l01 9'9P1Vrf)3 eft 3-)n OB IB^B 9» ftp mnsi 'Ul 9731 7375 Ipft 'PbPBJI Iftntn' PfiwiS i«fiB 1«i rSi „«, ,« M„ «.- * t i . 

:TjW» I'»l3 11B>0 9.3 C'fi7ip on O'EIBE 09«T. 9fcrn3 O'STpPSBsriWD O'JtoP 3"" 'cS ^'^ ms)^^ '9 Bfij 'S (,R) 

pi . T-» s'O'c =S'n ft',9E. TOJP3 ftio i73r» «ft m: p.,' fcs ,, ,„), T^jp,, ,„"; 5w?9 C I'issl^i ?=i p<r7^nL°^'^ f^'^^^' V"'" '*"" ""'''= "" '" ^3 p« 

B»,«. 0..« tOEOMb^PBOIOnoPBO P, .O'ftBP^I ^^^^^i ^^^» ^Z^'^i^^'V^lr^^^^^^^ 

P'JCJT p6 WBB Olup p 0'633 CP6 • IDBC (') : OSTJ 050 Jt)t " 

>3 : P5"555 pm))-)J 56di opifc 3Ciftc 'B Jj • s'jpife b : 5^56 036ua 
>6:)Pc ir») a'Jsonbfcpo. ipp p3j55(6») : 5J5',u, pss .9^is biibovs 
: 0351W D'o» af ic6 op»7' 's p'J3»;p njjj) ,»3cn iprp, pisdjbm 
eiai 05 6oi cocBDJ rro 7ii3o p o'xspbi d'J5ib tor icbJ . Uijjp »»} 
. o'ifi ocu {3') : 03«j: wj ftw iJspp oiip oawcwiJ c'bs he Jto 

6135 55 0B6 07C»1 e«}335 71331 TO5 '»3 03->0 Olfc C'S'cir 56 0d6 
XWO Db O'pjV VCO O'JS C'53fcRBO opft . oopsi : adic Jdj3 -n85 

ID' 0'5B7fB0 : 0'C7pRP0 (p) : i5 i»cpc »'7i' 0f3 '3 ni3'i5 3cn' on ^ «3' irf. B.^n^^ ,«m. I!l\^* ; * '""' ^^°^ • "'^'' '"'"^ <*"' • ipj'P (6') : ^51 B1J36 jic5n • b'536rb8 ('] ; (p p'e673J P759 -o ijiSp ibs os'sm 

: OBW J1B5b • O'BIBJP : (0 Vsi) -C, TBI pi h'Pb3 7BB IBS • 7B« : BD'S' 11B5B 

jibJb • I'm : ji*p re)s • bpjjpppi : (|h >sj) p-jn p-ps ijjs pS'Jb iie5b • ubp 

: B3'EB9 PITBBI 0B'T3 r'S * I^IE tS') : C6 CiOP) KSV HE I'll pi 0Wb5 EIPBB piR 

IibJb • iftEiP : {65 B'Eftis) 010 71339 53 pfi oep i:'5ft5 TBftfti ros 7eip \4 • 7i» 
en7e9 'Jb. osn^DP : 3Br3 • 6b73 (7') ; ppbeJ PippDPo ]'» • ipebcp : 53bi 6bb 

: PB'O pp»5 pp • 1P7PJ1 : 971SD1 PBID Pn • r.BlC31 (K) : C»3 r>» • OSn • 5l7Jl 
183 93BIB r» • B'B7pP80 (l'^ : fS B'BT) TPl6 15DB3 W pi mj'l I'JP * PBD flO) 

• IP8« : (1'p P'b673} Trs cm6 tpj'i p, »ith » -m : ('1 oeJ 9Bn5B o'5s ib7p 

IK iris r5» ■ »»' : 5» I'M OS • 733»91 : B'57B8535 5513 BE ftwi IpB \V h 5*7 ^M^'^A^ft^Vnl 


^^ ^rrvr tn^ i 183 j^fci : "iVft oici TWO imp- Tfi'^pis' : b^i^ d?6?» . oriniini 
rrfc 6'T • rT>sirt cist)? ^6np ^rpc ; obtifi n»fe : visi ^ DDW 15'fe 'D J» (]ft 9DT0 D'TCB >J»C 'D> Tim jij W > 0":P fiil qiS J'»5n ftw ODO 
.O'DDTJ Wl aiap »}B'B 75 »} B' BO'JC 0X« , DDS PDICI CDID D'lBB Tinoi »DB 
IBm t O'STO OMJBBJ O'fiflB 091 pifa 03'1p5} >1P S6»B Tl 0Bi»5 O'fnB 03 V 

01 o)»ni >55 q'flp »» 09 01 WO main tW) o'pmcs do citd , obo oi 

: o'Pio oo'sni nnjB obJ Tin 

D") '1 'J |ifrjnp^5i jnnpn"i«3 p^ upcc >fi osi '^BfiB tisbm c'snpufic wm5?^5p? HilJ? fN^ ^HST) IT D'"*? K''a« i'» '^ - - ='"• *•-•' ■''' 'Tin 


lan wji "a^i 'n''n?B'n 
xrVx jkinai "'onp ^^in n-tO 1I»C rB)5 ?'3p? ^D^ . V r •'-.'- t .„ . . 

•^Tn 0-5W (f) :i^3Mtt iiw nm* "a^"" "sde^ wib dd^^q 'J-'' ••% Tap f^fimsT N^p^ns '"1 

"I T!- It : I - 1 tI - • - T|- 

p'TOK iTniyn '•oins ^^ rVMO?! : r3«55 D1p'3' '•"),• o IT ; . : ^>. : -»•■"••, » : 

i.""?:!^ Sn-I'-S ^i rm. DgB 'ij iVdi? ihj« 

rem rnt36 6^ rista? • H^i^'iiM :t^ hT5^""; 

bvz -wte ?-)3i» 6>5i:ft : Vi?^ y?' ^Aix^ „ 

"nijjj 6i3c ^'C3»i flnVi^? tn^'T T^^isn ^j«— C« ni.T K^ii'-irw ?p^ '»"': 

•/niaan ^a"? too; D:?B'Dn 
pnenri' rn K|5:?/n''o to nb •i«»i O'P'nBB 05B jl'S • 00'>l5»P3 

rrr.BBS nnsfi ':ft oj oo'sii 
, mrn»o orij'lpsi pi , oo'cbb 
DTO OCPB 05<)» oo5 o'Bnoi 
O'fiT DOB OB • OnUBI : OMBOI 

{ ooJ ffih MT01 ym fiioi »B» 
O'fi'jJo T )s ooi • 'pfnp p» 

• e:is ffii : 031PO Tn> 03»co5 

• 1SBB (0) : '151 )3pB J'fi IBlb 

11JPJ 03n6 O'P'niB , osijb 
o'fijiB 00 '0 "mi O'nn opfis 
o'iBift 031 esrfi o'p'niBi osnfi 

filO 133 IBlJ* , '5 133' 'BB JBBb 
ttl 1BJ 1315 1B6 l'ri5B3 IJ'Jb 
'3 113BS 01 IIBft 03 , T^" TS' 

3>»i oftu o'3' ifts f>ra )36 

- 1B»' B91 ir91Bi3 insSPC 03rf)BB3 

^n K"iD' ^3D' ^Ott' T13 l^^s ^'P '''' ■'Of'' " '''' '"Bi 
*'*■ ■ omno mi 1J3 1J3J ofii , TPB 

ITIJl IIJftB 1B3 IBfi '3 131 56 
0Jm8S3 OfiUI IBlTP ''0' '131 )P 
ift , 13CTBB IBS PICDSO ■'3D io 

p'nns pvnJ O'I'pp ooc 'b5 
Bio5 pp'i , ni;BO pw) o'pbo 
onino oJuo 'iip i3» oi ib6 »? 

• TPB lif