Skip to main content

Full text of "mmlad-last"

See other formats


ijiLJI jJLstl 1R JUII .0.1 

(( 
U-0 rj f ^ ^ ( Ji J ) o 
w^^^m, « *LJL»tfVi oUJUj *LJjVI <LJU» » v^J #J* JJ»J {£>J1 «*** (ijuai^jai 
i 4 r ijsJl 


r VI >i *j*. j) UJiJI >-VI JjLjCi V JLi Ji SJL^I i*i-JI 


<y J-*>r ($ = Jl» V 1 6* •**-*• o^ d^ 1 -^ 6? **>j o* v^ Y»V M*MW*¥P f- £ V L j J^-o-iV < 4-^ULU t d-j^-l^ . ii-jjJ-1 a— aajjl \* j£\ . f K»Vl ajj. JUJ! 


jJL; iL^ii J*\) J>1 r*r!y Jl ^L^ 1 ••»-» JLi-T UjjU IjU ^j 4Jil JL-j^C jjj 4_P«Jli» i-J^ i>-U ? Jl£ lili Jb JJ jjj jrOei-J 

* 1 jU* ^ uh^ ek Us* ^j uy**Ju> (j ( ^p«i j*l ^ fry 

(^ -till Jj-j (j* Ojl l?t^ 


C^ *-*/j ' « ***** til J-^Ji V^ &* ■*» lA)^ 1 J* t^ <-^J aJLJj* ^ojLSj oJUbj 4_>..„.>j 4_JUj <JLlSj <jf*l <J Aj^jU 4 * <ul ;.»>j ^JL^Ij 4-Ju*JIj i^iliLlj 4_>,t .,,-11 AjLi^ 4jj 4jjLijj 4JJI Jj—j ^JJ ^^t> ^1 ^J ^^^J 4_*^Lw Ljj oJ>Vjlj ^-Ljlij 


mm T-\ (50C jjAj r^Jl XS, wXjy Jt Ciij^j A_l:ltj ^jUj aAHCj < Jirl o3Jj! ^y*j 4_L& 4jHiL» 


. 4-JI *»} U 

** t- r*» * ej J££ U^ ti^ J* <-)W^ y t o^oll IJlAj IjJbjj till PH £ 

j^v cr «ui ^ji ^ Jy < vt >;u^i oUJ> ji u^j iiu iLJ olf 4jij < JJLoj iLJL f UI : Jli 4if VI iU-l J 1/ Jtfl Aj 
^y aJ^IJ LjJI j (jl : Jli jj^ » : Jli j^J- j, J*el<J o'j < <i*JI jlj ^ — ^ jj^c ^ jL_io J—J-l : |U jjIjV I-j^JI aJ r ^j — ii ^j_j^ji j* 


. AjUj pjljj p^U-I 4^j J^^i 0^ ij\^£- {jy *j*j ij\ *-2:y i£ qJlj£ 4_a*jl> f-^^^j LU > IJu^j . -ljUj j«>- aJI ^Li -el VI (V0 ^WJI ^1 


oJU oi : Jj^Jl < iii/VI oJub jl^u < L&r £-^1 4j! ^Li j-l jl JljJl jl c^L^I L+t < -^ j^u" a&V s^uJI p^ljJl 

y - •/ j«» apjii J j>wi *wr ^Ij ^ jl> ;U>J o^j ' *-*>" j*^ *=^ Lji p^b 3 ^ : U >JJ Vli, L> Jp OjJ^ 4^i^ s^p ^51 <j (v V!j ui J -*^ (^ j* 1 r^ 


L* U~" f'J yj_^ ^jlJC Wj-* (3 W^j • p*^ J -^-' -Mj u*^' u^J fl? c* v Jl^ Vj^Ij iiU-lj *-liJl oli-Jl ^ C^ 1 W*^ o^jJU 4_, v ^ (iiii 1 .»Kjj **y*j ^"^L> <>^ ^iiydi cr^ 1 

: jjuii 4jaL-6 (i oluji o*ji jijJJi r ^sai JJ^i < t^U* *^^^m TU fj® ^pn*^a« 


iL> » Liii 1~» <>> i--!* *iy v JJL. |Ja«-1 ^«J ■ ^jj -^ uK vj if 4-i>J a* JUjUl J! d^i dJjUl 4JI C-> c^ Jl c-^l dU: o^l » : JLii **~J Uil_, ^j ^ -^ V! v ^C JSLiJI J* aJVjJI Ljic UJOj iLj* US' < « 6^ oill OftttS a- 

J- 

* jLuJ <v dUU <Jy aJ JJj JUL. J^l jyj . -ui Jjillj JjSJl <jjl JLii « J_ii dUL-. Jl d-*J L^lji J* l^aJi jfr*' (<w5 ,jo- 

J— JL bL : JLii ? p\JxU\ j-5!>r ^M dUL.L, » : ^Ij 

<U JLii < p^aTcLi llij l^. i£>il ^£j LIU. : IjJLii < ^LJl?- 

: JU ? dlj^ jl JJ -l-L J6L. <> <d i^UI dOif <hl dJjiiif 
dUL. Lcl : dUL. JLii < dUb J^o $i J ^ : Jtf « V JU 
/ ...» V aJ ^JJI ju;t n ,}LJI .^1 ^ „ j <j^ Jl L*^ lili Lc ^ jISoL* < <--<>^ <>»** W-oj <■ jW^^'j Jy *i <>• jU^- 
^ >i Jl dUi . Ui-I j 5^1 jUVIj JlyVI 4, Cij j JJL.J ^.LJ, d^.J-l *U* JJ <y ALSjy Ujlu! Jjil dujUVl 

r-jJI ffJ J oUip «i£lS jL:V i*j3 j dUS J£ . tfU, £,>- <J^L> J* < j*J! <j £-Jj & Jh & '-^J 6* c^W 1 t>a j **>" L** & ^J^ -P»^* *=-*f >*• UJ& ^ 4 XJJ-I j 4Z*J 


j« LL. £~i jl* ^ -44- 1 : o-^J e^ Jrj ^v 3 u~*^ <^ fj 

; 1 fl« ij J L»« 'nj.' » i_)jL» AJuUl*j A.LiagJ 4**i*Qi La dy^j i*J J (V V tf ^ ^ ^ °^ 

<J il\ j-J : 4 I^j J ^ jjj 4 J ^Jj 4 e-l * 4JL*Jij ljuSJu Jgj q ^a^ (3j-^alJl (jl (3 *ib 
4_*L* <JV^ }i J^J c iS^~^^ tl*J^-^'j ^JaJLJl <iL^*JJ ^j-^j Ji v^ ifii J&-* 0>- ■»-* Oi J** U^P-I • : »*Ul r >J1 <£LL- c~ij oljL-jJI dUu- e^Uj oljUVI iU: c^li> : JU • Ji-^ Jj^«j Jj-^l (i ^" <i>\i <&j Y\r 4** jj*J f-J^ ^ 


Ui> jL^ 
I c-1 
pSGI (J* j ui » : J-i* <y Sjryaa 4_J JLil LT* : 

4* biA * rt I* iv 4 * <( 
VI *■ : 4LI Jli i 4j^L> - Ojil OuIp <3 J*J oJUaj 

. uUVI J illk. US' 


UaJI 0'^* ^ < oJUljl ^*-ij SjrUai Jt^jl O^r: w f»«^ JU! 
uu 1_LL 


If £ S fUj.\ ^Lj Ij_L?-I 3 yhnlLj l>> js^y. # £ J>S* : oU 4 o^lj- ^ Lf a«iV ^ J5UI J j ii^. US' 

■ ^ ^-^i 4tte && *b* 4j >^_ ^ LM? . 4j <iii • *u/vi o* jf ^i ^ ^u^i „ ^ „_ — . — — — j — - -^_^^— . « JUL 4Jl1 J* <y «iU* <yV^ c^ *s^ 

(je-iJJLI y «jy»>-»itl <-*|y J ^L^-jUl JL*J cjl J| lJc£ 

? ji*JU u^dj* (3?-jJi 6j~ (j - * : <i **^ t ytU Lai oVj* UKJI JUJJ i£*-%\ £j» < <*»\-" ^ $ u^ . JUiVl oL» y pf olJJl olw y <y. J* iJ-l j US' 

. ojU! J* 4iy.il Ji\ j Jy 

. ^jl^Juj ^..fllU 4j3t4^ull (3 J>3 ^ oa in ^iJl — j (J- J> ^ j J£ ^ <S*> jj»j f.^ ^ WM 


ui ■*> o* -^ r UJ) jjl : 4j^Sj JU> r lj <_J r j, A*-| 
I , . JiJju <3 4Jl«*>J oJJiaj XjU /y» *Uuc?l 

♦ J> <j$' J* ***M jy->j *U*fl c*4> ^-i^ Cf 

. ^ . kS . J I L^rwj jj-wlil d»jli-l p^U oriJ-LaJI ^ iz\j>- L- 


6^ j»- j»j_UI (> ^ j ^ Jj 4— i o^U. ohLfi 


^J » : Jl — 9 < fjJw' t_i/^ j_fc oJ_1p t-ij-*ain JLc- f^ij . « L*-^ajj 4^_J[ Q.«..J ... Jl*JI Ijlj* ^ uiyil ^UJi xol cJ^ L<U 41 oi cJlc t( 4jJua5j 


A^J\j t^llSGI : iju^ilj (J^alJ 

• 4j JUL, jUI gjjbj J Jy 

. 4J1j jfj ,lp <j JJU <jUjjU>- 
. pJr*Jl (J J^3 oJLju U <3.p^j 4a*oj u'^' ^ J^ fji l£ ^ u^ ^P^^-i U® L_jL-*a* lt?V U^ ^i^r* *->^^r **^J^' S^f^**' f^3 

: Jlij l^ijU ou Ui * ,hl4-i j|>£ ^j^ Jj ^ p*^J ^ <jp* <Jl *U1 \ ^ J!^ fi OJ- ^ l . _jj frl jSj ' )j ' ^ l ,„■■!■ J J^ jP^ etc t~ 

Jl Lfrji' i^-iSj o^V^- Jp c>LjL?-1j .l.;>1J J|yl i-tyr ^».k«* 
^l^Ptl^Lj jxo-J i| *J^-^ ^-£* *— '^ * ^i^^' °^ Jb LT° ' L5*J ' U^V 


Mt- 1 1 ■ ■ I _ ■ 

f 

ijjj**j -L-.U ^L^ alii; ia^ ^ j 4-ai>j l^j>* ^JUI ^LJI J,Ulj <JU oLajj < JU-j 


jjL^; « i_JJ-l ,, j #.\j L*u ^ U jtfl L*jdl J^, lV 
!>• jft* o& S-JU-I j ^ ^1 j_^i. ^SGj . oL^LJI o 
JUL* ^Ul ^ v u* , oL^j iaiil j JU IT 6^ * JU-JI (**d 
fj M- 1 0* f^ oliJJIj . ^J\ j^ J pk ^j jl>j ^u'L oUJJI u 0»Ui L. JS; *JW J^ f vjdl a^ . i^ ^i 


*Lx ^ J^lj f ■>! Of |ft»U! <J^ ^-^ ^ O- a*"-** ^ U*jI lil IJ-a « aJlLI jie ^.V « u»j-^iU jftiUf f Ulj 


*j <_^ r 1 LJJxjg 9^ Ja^>) ,V 4 — ^ Ui Oql .al j 
4 I Sljut <0>l p^^ oi^* *-"' tJ« °J!z* <J* ^ iy»^ 4*1 I I 

? 11j>L» : cJLsi « LjjJLI o c^-j U^ c-*- SI W^ <j ilSU ^ 'Ut- ^ ' r^ <>* *-*■>* «* ^ ^ ^"^ -** : l>JLi Jup C-,1; : Jjh fife il J^ C-a- $ U : iUU cJUi « *U J_Lj < « .. Lp- 4_J-I ,>j^ «JjP ^ o^J 


** '^■j J J = J^i >Li)l c-u- JU Jp'VI ^ 


\\\ tS->*jj*j <c 
""***l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^iwnp»™ 2^r JL-ftjJl J v^ i-JJ-1 0I3 < JhL*L^ til ^W <>■ ^^r ^*>> 

p. £ *E ^ 

ty , ^jdl UjulJ d* jU-V l*>r *-*>» J^ Cr ^ p~ >?*-» 

L^U oj^d J-J* du^L^-VI oJLAj . oljj Pj&\j dojJ-1 (ijj o^ o^ 

UU ^jd! of ^L» . SjllJ.1 tLjaU'VI £^ a. U~d k> oj^i 


fi ^ . Ujll-I do^U . liojL-l ^ l+L. oU*i*> jt* j (AT) A13^ : Ju J AJ ilj-j OJ-*"J 0"-**J W* Cfc~*»J o***" <3 ^*>> : VU 6 *"' 6? *?*"J . ioiUI 

«— W-* uy-j ut^ <i '<-^>> : pJ-5 <; trf .J * U 
W^* u£~j &J j (VI, *_I*-J : t5J-«. aj a> >tl l*S a.j5m ^ y j w WjJ cjsj ^y a, ju- 


J 5JVI <y {$ *-LJ»h Ui^ J f ' *-*• '^ -^' *>• ^* » JL-ft^Ji jL^l JaJL> .. Ja-CjJI J j^jJI 3J_i jl 2L-ljill J SjjuaJI 


oVU j VI « \jJ ojSOV JUI j -lXJj i>jdl j, tins ^jJI £-->J lfr~ ^ U^^r-* W** U° 4_sei^ ujj>jj ^rCLo 4_J>I ^* 
. o *'• iIjaUI <3 do jlJ-I JLp tiLi i>Uj oj^ dr* *JlU < iLl«^j tj ^° 0^**d ^ 

^LjbjJI JljJV <j*x*^ ^LiS' J LtojjL^V o' ^yv^ <j^ ^jJLjU 


jj o3> >VI o^ J&\ ^IJJ 0^4 <ij4-J-l IJL» Ij-LLI JjJLj jjisj sjLi— L^r jLp-Vlj cj iL>.VI oils' Uj . o^jJL ajLs. ^^^^^^m on YT> (jog, j^ftj ^^£11 .up 


<*?-Lp J 5 jj^-» j WH? u {ja ^*i^ *JuL* * * AAj « JLj iLVI 


JJ»- j^Jo a_i dUJUj . Jj jj? CL-^j ,y> 4 i ys\~ A_i^*l«.i ji 6j>j it - V rr Ji^*, 
l>**il (> «-^ - \rx i v jj \\\ / x j 3u?j J , i^Vl ** %* TT ■» ^^ ■** >*J+ 

. \X> / \. j r-r / \ j joUI fcj*. j> j,f . \xi / v , YAA / A J-»jil p-U- xjf _ ^a M • j wa / v j ^jUkll j^ J . xo\ / \ . ^ m / \ . +4 Mi tit / 1- j m / v ^ oU^JI v y« j,f . uw >• 3 x>\ / >• Us» i u>*^ Jjt o- iiip. « o-Lj^ » iajji Jf c r^ e M. - ** 1 YYY J j, it \ flj *_ljy OjUIjj « 4-flSL-»y («?->ll C.U u^r^ (ii Li^J jj L^ ^ o«" < JL.U 1 >dl jl»IjJ1 *JuJI « j-J-l J 
dUi ^Uj ,y g;JJl liu o^J • « ^J ^J*J cr^ 1 l*^J ' ^ ' r llj Uip^llj ^LJlj SaUlj ASill j W^i "^ 6^ Cr-^ 

L* « 6^'j s^ i> ^ '*l> j ^ J1 >* <j ^ 
: oJ ^ j ^ U ^ U uh^i tL>-t u^V 1 ^.Vi ^^ : v^JJ i^U-1 XJU-U Ja3 i*U iJVj il U:* l5j^ -^- u' tr* ^'- 


*■ JS jl prJ^l J-T^ ^~^ 4-^ <j ^* J-^ £*i J-?' C*U f t t jx * ^ 

,. ^Jl OJ^i ^ ( ijl^t <U ^jj£ Jut* A**.ljAJb ijj^JLo (jo jl t djbjj? 

L_iJjLjL-« <^jlJ~*2j ijjl ^j^w-o 4_^uu UaJCj^ uJliJi (3 ^ <JW ^^J^ J& ^ik^ ^ l> 


•C j i ft 1- 


-di tfMfc 


[ YYl HOmfPVi _>>lj* Liuf OJk&il *ljjW|, <k-.jdl ^l/JI j-*^"^ <-i*J*J - T L&J u^^-^b oL_i*aJI o*L* (jy Ja-?> oljLj« A-Pj-1* f>J^ . 4ic J-^ (^rJu.1 j Jlyl - Liu * * * mm^^^m Yto £•** JJ*J f.J^\ ±* '• Jj*i UJLsJIj gjs.ljl) m / ^ Uil (ay 
no / \ j \yt / > Ul\ (u TT1 . m / T ju- a.) oluL {V X 

r\t/ \* Ul\ (vy 

\Y\ u^JI oliji (VT Tit / ^ Uil (Yo 

n/n OUIfOLIj^ (vv 

too / V 4JLLI (YA 

n\ / v .iLuu jjjijb (v^ 

u / ^ aJUU) (a- 

UY / 1 Ui-I (A\ 
YM / 1 *JW (AT a Is^u j\+~o V ) £*> jj m 


YOY / ^ A-JbH (AT 
Ui/VUJ-l(Ai 
Y^ / Y JLli-l (AO 

r / * UU (a*\ 

YTt / * fJJ-l (AY 
Tio / 1 ibJu £jjl3 (AA 

YOA / > > *iJI ^' j*-< ( A ^ 

yy«\ / r UW (v 
'\ \n / y JLLU (^ O^o / i ,^U1 jOU ^ (^ 


m 


jlcJI -u>-j y.JL^Ll iU-Sfl j j*kJ Li JU! ^ j < j.L VI g. S-j^JI UJI ^i dlajj j^Jj SjLii-l pjUu jjUi J3 pjiil ^U*V|j i-jiUl iiUJI «£)li 1| 
5>ljJI L^UIC! L>>j ITj ,>UI J cJif If p UJ jujl^ o- ** ** mm J 44 
!, A-^JIj ^ jJfcVI : ^ oVL-fcU JjjJI ^^J i>JI L-aLJI iJJJ! c^w»b ^UVI Jl i^Jl LiUI cJUo Ii5^j i-jL-Vlj LjjfcKsVI ^ J^JI oUJ jl U-* 5*111 j *Uj . *J 

. <_»>3-l ill*- (j JWju j&J^I u^l O'J ' ^t~J/«Jij YYY ij^JI oULkrtU tt a 
oLj-^jjJIj olj|^ij LjjIjVI o^^-ilj u^jil 1 u^jJ-^' ° 
JSjJI o~^ ,>. J-»U^ _h^ Lsij 2~vJ\ jUVI oUL J^J 

. >\J.y} J*J1 oUL ^Uj oly^ll lilkJ ^>V1 jSttjll U j ^Jll < iL^U i-js^l J_^J1 jJLSj ^ : ^ - * -^ 1 . ^J( l^J\ oUJJL i. jIjVI c#\jti I *^ ^ 

. jUU) J*J1 oUJ j .UcVI Jl ^L: a^I c-UDI 

1 ** . o^iJl J*J1 oUL £Lj a;L^^U ijj^ ^ Vjji 

el— IjjJI jU gfej-l ^Ljlj CCIR j CCITT 4_J,jJI i_> jL^VI 

4_*LJ1 i-Jt-1 J-J ,>. 4_J* jJl^. (iUl J*J1 ^Aj^ J i-^jJ-U 
o j-iiJI i-?->U £-rL; fU»; afe*l t > r 4 c SjIjVI ^p^ oUl^lj 

. o-JI v^^JI oUUU 

oL^JJ j>Vl oL-pI^VI .LSI oVjIjdl ^ : t _ i j_JI m mUI 
4* + 
Nwwmq*M»ppiMn«piM*MPiii|i o,*** Od^ 1 *^' <> v4>dj < lM oUL aJj^ ^Lii-VI UM\ J^l JUL c-^ -jJI L^UI o^lj d UI ,v> pIj. ^ UI LtfyJl UlJI ^ £1 , r J*J1 ^ Ll* jlJ, . LtjA Cjft-J oLiiJL k^j, yij . i^Ell, i-JLJlj WUI^ i->> 
4_,jJS^Vt : oiLJI oUUL ixj-J*- JljJ Ul. j^wj j;> cill Yt LJji oLpJLkJLI »JLib jj_fr iJLj 4-jLj-VI, i-J>Jlj ^^ jTj- J«y « ^jJI >£JL oL.U-1 j JjjJI jliiJI JJS 

. <*j Jill aSCJuII ij^U J»U Jl io-u j iirJtJI 

* o UI O^JI oUlkoll W i-jjsl) i^J LJidlj L^yJl o-U-lj *U>U sjbdl r VI ^lijo 

^uij A-saL^ij L^saji oVL^-iU ^ji ^uvij TJ uij auaij 

Ji- ol*LL*LI <^>j ^ j)l oLUb J^-1 If Ju^JI oWiVI 

{jA C-^JLj oujaIjU oL^ilj oUwIjjJl JL$VJ L-^jjjcJt (3**^ l-*IXj» *L*J1^Jl1! Jfrl jl JUjj . £jv^ Jfcr-^ *4- ^^ ^ olljil dift 

f I . WAT JliJI o^ Y^ i-*,Lj sJ^i ol»trVl *Jb J fc*Ul Jl p , -ill J lj_J Jjftl Lj^ oJl-. JaaJI iLi j!l* <Clj tJLL^a* <-iJ1 YY UJjlij 

. mr Jjl 

A>jd , oVUj^J Jj^JI aUVI J L^j UJ i-^JI SilJI J*?: ^ljj_JI <j o jjiJI jl 5j>l *>>J1 jujts, JL^JI Jl JL*-JI <i'li, 

. A*J»jJIj io^jJIj iJjjJ\ iolii- m TTN uUJI 
M * oLJLkflllj USl-^JIj V^- 11 cVUVli UaM L^J! o*UL1 j 
^.jj i^JJI ljfrj}\ *Ji j ^jv-i-U ouLJI isrjtfl ^»L» aIs&Ij 
: ^ <_i)k c Jul! ^JUl (iJuLdl jW-1 ol r UI ^jdl c«j £— ijj i iiil L_>L*itf <j U^ 1 -"^ Lfe^Wj Utt*^ ^VJ* 


U UL,j , tJVaJI JJb^J Uj>j < J^jJ^j oU>il r j <JJ 

JjJLjcJI (jil*J WJ* cJ>-31j j-jJLll *--i>l_jil oJJb 4JL?JJl CJjUj Lj jJI oUeUa-ai 


<jt d^JI tSjr mr *L-* y JjVI > UJl jj < d_Ji 

jf, « A_*-jJt jUp- oJU : au*.U-lj uo-^lj Lfr-'^lj U&J& 

JjU^JIj g~\J}j j*LA\ <y A_cyr J& \$yJ- i-..:.C Aisl _ ^ rr 


. UJJ 0>?l^ ^Jl oL.jUb pfliJy 


jUai j 1,-jjJlJJIj JLdl JUhUi Satis oj^J J* 5JL>j *liil _ oVL^-VI JU j 


L?S^ 
- A *-^& ^rfy- JsV ^s^- y.j^ 3 - 
: V"V1 jUSjJIj M^bil J.l> pj^ 1 ^ J c^r aiit oLJikJU, S-^l i-j^JI obUVIj oylll ^Ul U^ij jJI M^^MJMI YTT uUI 
jll oVUjVI oL*lk~j . jujJJ JLU! ^UVL, ^Jl .UVIj JJU irfuaidl O^UI J l^UI li* <y ^liUj * ^LJjw oLLa l^uij . Lj-UjjcJf (J*****-> c^lSw* UbjJL^aj ^JJl (jlj*)' (jLJU) 4jl£- 

oU-l >uj i^r'VI i^Jlj i^JI ^Ul Jl aU , U» f '^f5- • IS0 4 " h: ' °^jb d*jju>- »Ui ( on* o^L*j JjLjjj oLilj_* ^, L4JL. jJL>j ) 

^Jj^JIj <_jLl*allJj JuL^CU ^aLl* Li OJ_clj LftJLjIj^j oljlJbdJ ix*+l\ ,y lijiifl (*-*N - * 
oW jl»j . J>J Vj JU>1 Vj J>UJ <^ ijrjJl £^-*>-* o^ jUVI L^j jJI ( Gloss ) oL*LL*ll aJLS j s^l JLSOL^Ulj OjJl oUJikflll m 4hM*MU4I ♦ 4-JL^jI* 

. w>JU ^jJU v/^JLi c-*JU jLALi jLiJiVI : <->VI ojljjlp 0U4?- ,y c-**^ jJI 4_LjJJI Jj)jlJ-1 Jl 4_*>Ij- oLuVj 

( £-1^)1, JjljJI j\ ) J^ljUlj jjJUlU ( fcjyJI *U>V1 iUI I4L. ) 

: OtuiUI 6- ^ l < <J*« Ji ^^ W^l 0UJI <j W ^-jdj (Ji* ) 4 «a*ajdll IjjJI 0>J*1 (J***J (3 ''jj ^J • 


/ X • am 

« jVI j^ i-JUl oL*lk*l! jl^-jJ g^_Ji j.jljJ dUij « jlp-IjJI . i^l fclll Jl orjdl iJUl ^^SCJI Jj sjikllj 
jjljlJIj L^l^kiVl c^Li^V J^jJIj ol/^ll ^jj ijUJI - ^ 

<— iC? ill* Angleterre i-i£i : Sju?-^ jl*LS p LjI >jp /y* t>3rLJI Li pljl Jp l5JjJI jil-lj - <^^' Jl * lesvoyelles til jjjJJI e*j^ 


YTO mUI 
ii 'mium 


-J Liu «-ij 4_ZjL& ih ^fTU oil* « I ,r>2 *i*Ji (J*-' <j»»j J*Jt ^ ,j<aUdL! tilJij < I 4fwJaJ ^J*L-« Ja-^Jj fJJmll jt^>-V 

^ J* ^ > IJub . ~1W) v-UI jL^VI ^ SUV L** u 


/ 
yu i»^dl j J**JI tjJcl J-di. ^ j ,>UI J^-ju bn 
>if U J, < oVI a-» ^yJJ VU- (iJV ^ « W 


c£jlL* J* 4^i <jV < 4&I *ti o' < <^ °^* i>* (°^ iJu ^ ojLP ' u^^ 

OVI ^^Ij . oL»Ui,nll *~J iJUi. iJL* j^lji ^ij] i!jU Jjl . MjS\ j) j^I^JIj U*J lj^J ' frequence : jI^V! maniabilite : JjIxJI j*i LjjJ\ oUUuall m adequation : i«0U1 
motivation : j»t»i> <jl oVU^VI oUJlLw ^ Jwr ll jyjll yi^JI U* ^ U ,ju^ 

SJuttS' oJLP ,>LlpI J i J**-^ 4-4" £• * ^ ^^ P t*-A^ ^d ^ t L£m**\J> o La-Ik ,^ II ^y <j^>- oil cJUjl L*JL_^ L^J^ p^ 


<j})! oLpj-II rJLilj <L^**£ 4_dU-l JuuJJ 4_*j^JI Jjljjil jr^j Lit*. LfcJU ^_ jJI oUJLkJLI J~*-Jj ovodl i*->Jl J! c . 5^531 olSUJ-l > 
( tr-^b l***^ 1 <#* ) Jwv* c£ i>^ J**-* <JjV1 *1»-J11 ^i o 


YTV uUJl 
++ *■ 4P SJjSj ( Lm (iUJlj JjVl ) oli>)l eM~d ^li)! ^J 11 <3j 

. Lsl^ fljUl r U JJtt i^b^ i--U oi»j ^ 
(JV! s^ic A_«r_p jL^I / LLSCaj . oj^ll^ ^.LijJI li* U± ^ JJ 0* r UI IU I— o& oU jfeS" J-fy 


oI^aj lSj!>^ *>Lij X> j^jJl ojo- JLo> LfcJj < ( f \\A0jljl ) ^jL* jJ^<£ ji\ 

. ( AAA , AY^ ; ^&J1 iU ) « iwJ* <J^ ^sTJ^ u* oULkJLl £^1 ij^JI V^ B 

4-^-j ^jl^II ^uSOl USliJ 4^ U USij is u^j aKj JUll ol olwUtt J^r ^j ^ . r *m L-sJU; I Yfl] J4*- 1 cr* 

^\ Mj~ Oi t- 1 -^ oil Js^M 6?-^ Of J<*M (-^ ^ *d'jj 
6* y u? ui <JaJj_J! Ui dl U* 4lU 
Hi * £JJ r ujiji d!*J ltj^ 6? 0, [> u^ oil <i>4 6^ J-— 1 u?tf< r U1 ^ ^ 
pUilt ^LS j^Jl YVA 


i>»J\ Lf^J^ <*' fl •* [ V Y0 1 obf 6f 0> [ ck 6? ■*> of 1 is* Of J-— 1 0*1** <~ U, * ! U ^ 

** ** H- 1 t c jj^j-j ^Uij^*^ i^L* ^ v^j <i ^****j tf^l Wj ^^ s^lji jLi 4 4^a 4_Jfr S»ly| cr k-l > II JL*-I ^ S Jl^P ^ <Ul 4_J» ~U5I jjl U t t < iu ^^i-j Syip o~> i-L* JjVl ^Lar <i gj^l Uij 


£ it-o AJjij U!^J ^^ i^— <Jj^ iS^^T p t 


< <Jl& 5*1^5 Jjixil 


eH ^ fji <i *i/j& ] J*? ui r^ ] & ^ ^ J ^ : iJL* o^Gj C^v^*? ^^ ^ V-Tj <>• 6jJ^ <^^ o* > ^ LA^ j^ c* ^ ^ ^> ^i ^ - ( n Ai^Ulj Uljll ^ d*o^ f * oUUU JS±1 uoJ! ^ ol ^ • [ 1 UH/*U US f^ <M*^ ^L«U Jl ^ * * * p 

, jL-JI *^ijA> U**»»jj jl < li^l £?"L>-* (>* W-lS-J IffljJLiJ *J^j #1 1 * * oLX^J! u <r) 

. ^'iyu -^Jl£^ JJji j*J A c J^ <J& < ^cilfLj jLs- Jp L^Us c^ly oLI^ ^ °Jr* f UJ 'oM oLUl o^ < u- Ui 0* Jft^ ^*4 ^ ' « ^ ^ . U* o J 

M ' ** 

I [ ] [ t H ] (jyUiVl JbJ it £ : JU ^Vl jjjb- /U J ^Jby - ( Y ) 

■h 

Jj_- Jl Jl CaJL_S oi t*-* — *\* J -J *J *->** L^' OS* mmm^y vt\ r Ui]|>li j,l ^Sjj- i^l c.jU-1 ^ J* ^j^ a*- i^l ^1 US - ( i ) 


* ! U 


J (T fi. 
. 4 T,lifl^J ^*JtJ ;Z*Jj < L^jlj^ 6- J»J Li UJ*J- • ^J^ 1 o* > ^ P ^ er^J 

h r 4* 

cjt d* crU* o>. j^i <j$ Ink* M^ p-j o> js*U1 <i^ ^Ll 


***** « 

ui t^-j* 4 - p 6* **U» o* cj^ oi <3^i 6* o**M of •** oi f- UII : JU UU. 
tr** **■ [ v n 1 c£ o* J-?v uyj ti* <^ «• * 


iU; * u* ^ Jul Oj«> »J_^ ^ c^-> liU « iLoill Til ^J-y oLijSOt YIY 
J3J-I o' cSjfiJ * Vj-*^' ^jLuUi < olj JL>- jlJj <lJI ^Li <jS LJi < U> tJLw >U lit : JUi < ,«*i*- du J»j &JJ- O fc JbJ *-^ r>J < j^- •*-» jK-j 51 6^ W liU u!*/» <-^ ^j-*- ^ 6* 


£ - Jl J* r ^- : JU JU . < U L#>J1 J;U <hl rjJ : Olj^ JLii JU 

U- j^Ij Jf f lii : JU f xf </ J:U ^ : JIM ^1 J;U 1 

^1 ^JLJ : JU * IJL» Jl ^ L»j_»Uj ^.y £~i ! <Jll o^- 

j*. IJu» ^j! Lij <TS) 6l *illji : JLi . i^JLt JJli f JyJI o,l < T -\yJLi « ^ 4_^L ] [ I TV ] c# \j. J^i L^ J* ji^jJI j,l Jj- (iJ_!l 

: < TT >LLi « V : JU ? ^ ^ dUL o^ : ^ <">[ \J L : Liii t ^ ? IJLft JUu UiU 0^ U « 4iJi SJ\ j&\ lllj U* Jl (U) db^1 If 

iLi p>«- jJI cs C$ LU . cj^li 1 lip cJl dLU Lj : JUi ttr fUiJI^li (HHaMM ^ B ^ MiUHtBMHU t JsO f t <JUL» 0* J»^ bbj* ^^ £>*» ' .>"• •** Jt^ 1 0i* L^os ob-j-* LHt 3 ^ 4 M^ U& LlJIjJ ^j^a^j U1 cJU-Jli : JLi <S (t •* 44 


rM C* J» u-J- 1 Ji ] J^~ &*$ J**-* J ip-As* - ( V ) 

t . . ** \ < jjjJ' (j O (3-d-"' •*-* Lfr*^ ^?"J sJ-JLc- -l>-»9 ( Jjo <j^ '-* L> a *f (J L^ til : Jli . 4 JM,:,i; (3 £pl ^ <j&L« J£ ^^J : JUi . dL* U&L* p p I* 

Uj iJLfc ^.jjo L_JJail -up j^i . (rv, Sy&j j L*J^1 i^jlj < 1SX.J 

: <">JU . ( A ) 

^u" VI < i.U-l U L, : <uk J>. jK' 15JJI JUI dUi <d JUi 

****** y .jl^JI IJl» ^J\ L. < (TT, I jJ-I L~i ] L, : (n, iLp c\jm\ cJli=i oLi'jSCJI xii * * ; {Tt) Jji <-*U*11 ■*?* ^ < fJ-^i <# (to). - 


f j^i 4_v iii W* ^.jj <^ ou 6* (>: ^ ji u -> : JLi fcl/VI ^ op eJui LS > J US - a^U f> . ( \) 

JU . ™Uj J^iJI J i,UJ\ ^L 131 : J^JI ^ Ji : J^L- o^Jl (T\) 

: Jtt-( V ) j£\ J6j < OjU-1 Ol 4ju>j VI l^i- ^iL^ V L-Jjail JLsP o^J dLbl o^.l j) d.jU-1 LI U : tsjjJ-l JUi « oJI J 0*^ Cft* *^ * * 0& »L>j V L-lkl) j_* o& ' ^^> j^ db ^ J Wj i$~^- '•** tf £ * .-,.,_ -*? <5jjU Li*ip J^ol L« i^ £>\ i *i£J 1 Ui ^yuJa^V 

Alt ' M< "^ jictll a-* c~JI oda ^jj* (l, U_i rj J jl> iTpV ^ Ylo 


fi^ * 
l£-H c^ J^ iSjfrW £ c 
JL_2j <J j\ ^ j\ JjL- -^ 


r oj 1 <y 14* * if £ 

l^j * ^^ ^j ^ ^wj 
(S r 
diiii J*> 


i J^Zi AM t- F 


j>5j — * ^"W * 
<- — Sjft* [ ][1 YA] jjx£\J*& i ^l\ * L^i^J jLijtil^jUL ^VIJJU^L^ jf-Al jfc^f 

*4 + L-Sc*I*l •till 

L 

: Jli Jl£}\ js> Ayl\ & IL. & <-A*3 U - ( U ) 
. <"U^I ciJ^ Lcjj 0-» **J]\ j Li Jlj V O/Ji : *J Li u>lji- 4 * Hi £jL-« <ui!L >jVI aj>»I lil >l • jiyji-i Jilj LI dii J it — oj 4 — Jj^ J — jl — aj 1 — Lj 


j 
^wJ 


& jr (n !^iJ S-W : ^5>dJ 


(3jl»JI jS*A 


mu^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^—"* oLi'jSJI rn oLl*k* uiLw,L LLdl ,>j>- £o*^ <J*— ULi Li^o^ mI Lji fj-* jSj «-*-U-l J! J->li « si^ Jl jUJI ^ : JLi 

JLi <uic- o^j Ui i J^-~*^l Jl **k ^* *** J-y' f ' *i-r*>J oUJii 

i «■;- . dU-U Jl £>-jU c iill [ <_, YA ] aiA dU 

[ ] jUcA^JI j* o-l Ui cSj>l o-Ull jfl Ujj^ . ( ny ) : jiji-> jj aJU jl; < i^z, jj t^^ jii 

U : cJLas < ^''^^iJI ^U- ol^i dliil JLji ^ Juj^ J* cJ^:> 

fol_- « JUI ^ c^J jjfc , LftiLi d)IJ JL* < ju^JLI jol : Jli^l^_( U) 

■* 

^ -Oil o~* j* ^ jj 4=*U» jj j£t i^Ail ftl^tl ^>u L5 iiL- « j4il s^dp jjj ,^^1 j> ^Ul ju ^ [ I r\ ] dUJ ^t, Ui 

* * * " * YiV r UiJI^li s^UJI ^> ^s V, <i^ pj! dUL. ol cJp jJ «u)^ < j^uji 
(i| -tlil, : JU ? cJi U JJ ail j : (ia^l! JU . -u o>*z-V ^j 

• JjJ 6- LiJLfc iUU (>JU « «db)> jJ (jli : JU . ciS U JJ s^jC SLilj AJz J 6^ jlXJj < ^i -ut (aT) ^ U <Ij^ : JU 
IjJjc- Lij < 4_J Ijis-jJ 4_J«. ly^l f < o^l L» J*JI IJl» («i). : j^-a*J t-jjjll iijt ^ jl?- UjlLjI _ ( \o ) *^ <J6 'J- CLJS \ i- £*j£ J 


j d_J." J 1,1 
vfc 1 


^ («) t 


* 

p 
J4* 
3? A. farf^J 
%+ * <«X. iJl 


* (^ j — I ^ aI^ ^ {0Y)| ^■^i^ww 


Si 

V -? K 


_« puS' jl (•AM. >Ji iuSJ j *p k : ojub (^) [ J ] JjuJij : ^^SGI JU . ( W ) 


c.Li'jCn YiA inWP * JU *J i>»tr' a* <^--* (V) iJLr-i (>" ^ -* tf 
J t^mnmaJ A* -^u 
^ * :i w V.l> -• c*£ J **& <3 *U- *L 


4)1 ^^^PW^^ w J J1 J—JLJll 
-* J- • jjUl J^l UaU y>j < ^^ JS" J**l : £/*jJI f"). 


C")| x Jl cJ^ L^ zj ^*S >-J biji r / 
£■ L^l A - . *I>JI ^ U- jp vi«: »\jjp.l . nr) SjjlJ ^j jjjj < j^j < jj bj frk <j£> (i *^ 
+* * ^ <jp L-J (fi^oJI u* p»Lrfi & 
y>\ 4J±- .( U) 


<-...tiTiJ jjj ^ + J^i r 4 Lfr*, 


l" - S 
1£ulJ ■ crs^l m ♦UiJljS'li mm ri— Hi ^ ^LJI Lsl ^>l ^M W LJjl^ [ v n ] - ( y. ) 

: JU *J jp j^uJ o* ^ > 0- JUL1 JL^li C UJ-I Jb cJiii»f : JUi ^ ^ Kii oi 
diki flp >bU SlJ diil dJi o J5 Li JU « *&- jft" r^ ^-j 


ii)L* <-s£ dUULI jl^p ^ j l^ lil J^tpJ ^ JLi < ^ 3^lj jis 
<^> iisai mjj 

a * * t ^JiJI *L* ,y j>.Vl Li>!j ^S3! J-*j bj-^ 1 Lr- J 9 


n oLS>3l Yo S' JL ' ^ lA^ J^ (> ^ >J L***'j ^ * ^ \ — *-l r 

£ eb — ;i u* j— «*> <^ J — 4? ^ • ti^ <&' I el 

: Jl» - ( rr ) 

: JUi 

u^ — *-j ^ — J* Ojl — fr lj it [ ][!?•] 

^i «>' *i ^ U* ^ J UU-»I ;>* jk»- <^l ^- ^.J Jiill j*l Uk*. . ( YT ) : Jli m^PUI • -.x , , , aJ j^ijl ^ ^ ^ 5 ^L < y -> 6 UL ^ jUJ cJL • It -if - * * * 

£i*i v*^ u^t*j uj-*-j &J *-i- oi. bl : JjJl Lj j*c- 4* A £ (Ml VI fljSj < j^Lib ^1 S .bu ^ (Jj Ui , ^^ jM , ^ *>[*>- J ^ ^1 jl> LI L**- Jli cjKJI j^- > J L5u* _ (u) : JU aCJjJJ ^ jISj Jjt ^ [J— U Jj*i <&* *o\ fUill^li &\j o% ■ JLJ* SU> iiUi aJI >i (vi) ^ j, >«- jJ U ft * f- 

jjl.1 I : Jli . fU 4J Ji : JUS Jjf- j, ^LJI Jt JJl f . Sx^ 

ft ft 

^ ft ft ^ k ft 

C^S* Jii « <ui Ji : JUi oW^* u^ ci* ti* J^^ * dL,Lj <Jil ^Slili 

ft £ p-l ^ xjf L-il (ijlj-ftVl j^J-l ^ J_^JI LSjl*. . ( to ) 

ft ft 
r \i\j , oU>f jljJI oj-i [ u* T- J ^ a» dl^ ^ jJU ^ ^ (VA)| [ j^JI JI <J_£)I ] J^> « w-L&l Lp JS^j < < Y ^oUI U (j& U^.1 j)l < U ljI : JU ol^i l_Ji 1 «J_J* ^ ^ >*?-j 

JUi t ^^J .Jill Jy Ui <">[ jf JI ] v liS3U u*jj ? ^ L. eJv SC dU ^jbJu < (A>) L_JLi» U ^i* c,\i « dU* V : j^JI 4S 

^bulj cijaalll <_~iU 4„„.:.AL>> J *^£ UL^ 4JI ^iS'li < u^ 

ft ft ft 1 ft ft ^ 

(_*lSj ^LJ^ij oIj-Lj Lcj / . tiUil Jc- f I dU*. Jc- : _,SsliJI j»jil 
J^Lj < <.ZiuJ Jui aU^JI dUI v4»-J 1 ^ II Jil dUii^ » : *JI o dUjiJ L-Li dll^" S»l/ jup c sJl Ji . C„».f Jla» joiJI dUi &LSj&\ YOT 


Ul » ; ijLi < jL*j j . tiLj dl ^.,U ^JlJ| Cjtf-^i < oJL>-l Is : Jji LprflhJFO rfVy-O ft £ * t p^oi oj^ £^1 


V! 

dLUJ ^ < < AY >^ ^ J^JI fciljL, i U* : JLi» . ioAA~; o' (J; ' *■**'_>*' 


^ ^ < U^, sU- ^ JSJ 6i = (Ai >U. ^ <il JU >JI ^ Lr, , .ijj'VI JLSiU Sjll ^ (A0) Uf, « .UV1 LfcU LJJI 
L*i)l ^ Ir, « <">.ViVl Sy.lL. Jill ^ If, , t )>VI s>lk, 

*LJ-1 ^ Lfj i f-L^SOl 4_L>lj* p5Ul ^ Lf, < eUstiJl io-La* 

. fliill i^il*. r jJJI ^ Lf, « ,U1 J»f (AY> iJ^ 
: wjls ilo Ui U>ull <i>^f - ( TV ) C £ >j1 [ I n i^UfeJI ^ jJI LJljJ^V! J* ^V1 LiU- ^S [ -t&l > ,LJ 5JL- ...jv L_> 

fc \^/ Hi * * -A, J,jJ > ^-1V1 J- £ £ . JLst-Jll (3 ij*J^ ^>* t^iri* J}\ °\j** Tot Am}\ ^li 

jfl JlS JlS 0^* je' ci^> ^jls- ^lail j> jj ^jl^ - ( YA ) 

: <J^ c»*jj tje <v-"^ "^^ ^^ ^"^ 44 ** ^ U ^iy < d L>.U J (v) X~d jj pL J* J^-j J^^ J^ Vf -J [ ^ n ] J*2i < ^jJI ^i J^ju; U^ ^J Ui < 
t t . Oj-U- ac. <uJa5) <jl c-»/ : Jli < <^i?-j : JU ^Vl ap [ ] i"\ ^JoJI ] Uijb. . ( T- ) 

■1* 

f i 

<u jljjj L- ^ ^> jp- yi*: : lyiii < xlJ! dUu v^Uj jl^I lil : ^j^S v^U JUS . *\#r cf J*W (u) * fc^j ^ f^ 1 

: ^aJ c-^L* JUj . ciS jlj U jj J* ^a jj&\ Jil J U 3j ^ 

«4 I 

JLS . LjSOJ Jj t^SCJu U£L cJL£ lil UI : j_ai ^L^ JU olj . ojiu jl 4_^c cX- «j1 (.IX (ASJ a! C^«c : J-U1 v^^ (92) t*^ f *i (^ CjL-£»£] rot WWMHMkli <^>>V1 ^ jjLil Lil J^JI ^ ^ ^ jj ^l. Uj^ _ ( ty ) # f 1 L*^U u ^ ?Jw> J^ : J^ : J-sr Jy ^ U « 4)1 ^J : JU . ^ U : Lis ? LjUI £ £ l# VI r LJl c-S-JJ LJ VI 


4 
>J Jii > £L'U 
C">) - r iff » r 


:£ .* L.I : Jli ? dU* L., : Ui ? LtLii mK" ^Ul 'J u I cui : LJ Jlij - ( vr ) -14 s e- : { ^[ ^ JJ** ] [ \ VY ] (™) JL L_, L-^cl- *_J,L^ C\a) i ; ^ ^ VI s^liVI dL" Jjt L. «j)lj V 

: Lji JUj . ( Ti ) 

? Jli ui/j : US ? Js4 0* <">o|> ^^O'^J* 

: (, "UJy Jl ^ U : JU 
t 

I £*£ j^LlaJI oL 4, ..^ LJ (M 'a 


1 ] A JJL MdA L^ 1 <jU^ J 

*- * ? J*-l Ail VjJ illiil ola J^i" ^ L>U a^pI ° ,T) li YOO >Ldl ^"Li . o-*> ^>JJ UjJl J j>\ ^ . ( To ) 


r*°) * E J !^J» ^Ljj_>-j ^L-U Pyi J* 4-Ji*" ^ <J-*W JJi* dUwU^ (>v) ,i 4,, .1,1 JlJI J_J aJ oLjj 4 il Lr Jj ^1 jjl 9 Oj&Li 
> Vj JIj-j* j_^V a_Jlj J?U dL >>. Jl °"%J-I ji 


: <"">ijbbJI ^V Jxtilj - ( TV ) : Lid I cA^ 1 6 s -4J- of* <J* ^ ^J - ( TA ) 

Hi "* J I * * (J» «JU^ t* kwo L_Jl- -***^ O® J ' * 'i jH*JtA3 : Jyu jljJ-1 ^ ^1 c-*-j [ ^ rr ] . ( n ) oLijSGI yoi BWP^"^^ 
J *" 1>L*j <L_!lj jl^ 13 ju w Jlf- 4_jljJU?j oOJUxJt 

y^>bU ( A-JU* cJiijlj aJ>UI1 cO)u^l U ) V L5" JUL- ^y Sa^-* 5iLjJI 0) 

*L»j ( 1 UA tijj : ( UtY jtj t Ajy>lkjl A^jJajt ) < U « V : ( f \\a\ J^o J, ) 

( I 

l^I! ( <l-jLw c^|j a^UI o*Ui^ U ) v Lf ju- <y sxjlw Sot> jjl (T) ft* 

« UjUJI » aJllJ wjuj . { WY : ^U^U JJlitt *Ui i YYi : ^l^JLl Vv *i! , pi . ( jfc \V\ AJL, * Y : \» tfjjiJl ) 
aJU ul^i UjjJL?- ^y ^J«J aJU : ( a\*^o11 jpil -uj-iJj ^jruJl «lij ) j^Jl (t) 

£ L^.V1 ) « <JUJ JLijiJI ^U^Jl (i VI oUjSC V JLil J1>j JJH Jlj a . ( j_^JI 

J j^ ^j . < ( a_^1 J^ ( >Lt> j < ^ jy o-L-U- ^» ^ t c^tUi o^l .y Aj j^cJl Yov fUiJ! ^Li 


J* c^ JL*^ < uj^ <^ ^ oU-^1 v^J < <^* C* V j^ ] u** J uljiJJI 
jj^j^iJ ojL^\j aj \-^\ : 4 .ptl t.Hj-J ) l^w*U v IjVI y>jj < JU 
JjjjU 4— L>l o!>i<> c-r^j < ( -* NY* <i- ) W - T£A : A (ijUJlj < Y-Y < Y^ . YA : JU LijJI ^1 j^l (Jl a jLL«j ( T*i : A ) *UjVl ^LL- J m y\ jd-\ &jj (NT) oL5j5CJl roA j ^Jj\ j_^ ( Vi . \s : r ) S^UJI U- J (ijjJ-l ^1 jj.1 ^jjj . : JU .U,V1 JLU l^isoi 


U Jli jjA & JJ- Li Jli { JW^Vl ^ j.iy> ) Jit ju* jj jl?4 Ul Jl» a*>f # ( jjA 
JU <^J-I ^ j^> ^x^ JL* ( UjJI ij\ jjl y> ) o^- ^ JJ 1 ^ Jil o*p U JU ^1 

: JU 

J c^UJl ~ jLj ^1 . ( -& oa . or ) jjl, ^ L* ^UJIj < ( -* ti - iy ) ^ 


^V oUJl a_J . YY- - YY1 : Y ^^ ^V U*VI « YAi : ^ < f ^AY jiyJI ^UJI 

. ( YYO . y\\ : Y <bL>71 JL*U J* v Uju-VI « "V- . ol : Y^iVl 

^ tijUll ) .^ li LJ ^ , ^u>JI ^ Jh ju* U* : jC J (M) . ( \YY : p^ ^ j^* * YY^ . YYi : <Lju 

S^UJl i / 0-1 ; i ^^UJI ■ YYI : J^Ldl , YYt . YYY ; Y JUt^ ^1 oLLi ) Ji-1 
* \\ . 1* : Y oUJI a_wl ( TT- : Y ^uUVI YA1 ; ^jui^JI v lJ J CfeJI < ^ ^Vr 

^V j^i^^ 4 : : l... ^.jU t rri . tyn : y L^L^VI ^U* J* / V L^YI 6e J^ ^ ■ J-* 1 ^ Cr* ^-^^ J^ * Jj l J>-j t?J ! >" r^ 1 Oe J^-^ 1 ( u ) 

. ( yyv : > / \\\r c-i^SCIl / ^^KJI jj! s^^- < oro _ on 


. ( jfc lo iu- < Ojjru X / At : V lSjUJI 
. « ^yuii » : iijJxil j (Y*) Lj*[^> *JU o| C^ij lilj . ^iJI U jUI ( AiJtf- ujy S>AI ^ ) ol <^) LJUIj l^VI u^ . ( uy . uv : a . (jU*Jl *^£jA> eLzJ L* w*>-jj * ij»jja£l ^ ^j*^* l&LtoL^ UH L* (^) 

. < Jli » : itjXil j (YT) 

jf£& y , « iiU-^1 Li » : fy; jij (Yt) 


^ jlJ ^ *4>>> 0^ f!^ 1 a* JHi 51 Oe ^ ■*-!* ^*j ) tS>H *^J * ( <-^ : fj** of' 5 j4*" ) -^ S-* 6 <Ar**' ■ J -^J * ^^ ^^» (H**j < j W -*t*j * ( tf>" tf&J' ^ »>* < *r . 0Y M <5>!l-JJ ^-*lriVI <J -J) < m _ \Y« < AY < AY c \i 

. ( Tot « YYi t t\\ * Y^ . V* : JtjUll c YYA . YYi * >0Y - UA * \\ - V : \ 

: \ j^ ^jV 4 £>--J* Sj^Jlj < A1 : ^ JL- «... ^i ol Sj> j jjil Jtil (Yl) 

5^-JI / (3-^>i *-^»i-* C^J^ ) SjL - c ' ^Wjji JJ^"' ^L-* ^jI ^jjI jJj t U* - W^ 

. ( Xi\ . YTA : JjVl jc^ill . 3b jJ ^YA ■ f >^ 6? 1 s>>r ) v^-* 6? (^ 5>-^' v^-^ u^ *j»j ^ l^L (YY) . ( ^r^ < y» : J^UI joL^JH j^L. 4^«j . iJ^j ^j j^JI \J^ Jp ^oLI L,^ J (ya) ^ ^jjj < S ^J u> <^^* ^ Crf V**J ^> ^ ^JJ^* lJJJ.1 j^p £Tj» » : ti^Vl ^ ^ J ^1 J«i . ^ fjJt Jy ( Sybj jj (JL. Jup 0* v^J C^j Al-I Ji! ^ O^jjilj •lj v JI £*( jljj . ( Ai : N j^u- ^1 oLoJ> ) « ... U^Lilj SjJI cJiUI oLijSG! n 

^r m jl*- . .| oLs^t oJ*U * o\ : \ J < 4j^J^ SjfrJI / jJLo OJ^ ^jjl^ * U> Mo Mi : ^ ^1 S^ t W 
MA MY : > tf^iLAJ (JliiVI oL-Jl < .... \Y Mo Mi < A^ AV ( A0 ( AT ( A^ ue -dii jl-* Jj < ( ^T MY : ^ ju^ jjl oLaJ* ( \o.U«T:T jjiVl ^V J^KJI 
«Il) Jj**j 4J OjJji <_*^ fj* *j*j ,ji t-iL-L* JL-fr ^y u^aj CJ Oil ^jJj 4JJ1LI jut 
j *- ^l ol <ut ( m : LijL^ll < \T\ < VI : 1 ^SJI jjl S^ ) ^ 1j_^ 

* >YA * \Y : pJjN ^1 5^ MM:YM^M jroVt ^V J-.KJI 1 Til . YtT : Y 
< AY i AN * *IA < "W * 10 * o\ : \ J < ^^Jl ojuJl /^L* ^V j-Lo CjJu ^jjU 

4 * E^ AA ( AT . ( tv : y» « j> wya ^=m . jjdl oU* <>. (iji^UlJ JbiVl vL— :tj my . Ai : ^ J-*-. ^ cjLiJ, j jjil ,Lr (Y\) 

: \ ^jSLJI J^U ^ JJljVl V L^ i >^ j^j mi mo m ( f ^^fi^ s^UII ) 


Mjj i>* ^^^ £ j— »L*IS' ,>^^ ^aJ **J t ^Ix^ JlLJI : ( hi a^-jJI J ui-JI O^J * u^J^ ^j jLjJI c-^e ) o^jJ! (T>) *Uj . « ^Jl u^ 4^: ,^JL >^j < ^j^ c^ oLi jl < JJI Juj : a*-jJI » n\ >Ui]l^b ^H^riaaMatau v l jl ( m u^L_Jl t w : \ / j- ^at c^^-SJl J> / ^^Kfl ^1 s^jt ) ^JLUi 

5-Jjl^ TtijLj t \fl : fjj» ^jl o^Jr i ^V : \ jLjl^ ^1 ot-iJ* ( V - AA : \ <_j^V1 e j+ eJJall JLf- A-1 : <*w j\ jd~\ Z~J, (YT) t KX * AY \\ JL*- jvl oUJ* < UY « VY : <JjUI < VI : > ^^Kll ^1 3^r ) eJlkll 

. ( WW l "^Ai, . Uo : Y ^ / . « 4-^U » : 11 : \ eitriVI v Ljl Jj < AY ': N Jow 


Jj\ OL* ^j < JL>I j/VI e~J1 J** oi, . J, jJJI ^J1 6- oU-Vl (To) l*^ 1 (3 c?ljJ' ) Jj^ « J>* ^-=V * c ^ 1 j/ <J &W 1 ^ <> ^ <J ilj .u>, ^1 oLaJs J C~J\ ,y JUJ1 ^Lt}\ *-i\jjj . ( IT : i^j^jciS (}}j*}\j 

jl (jL^i* Uj* VI u^^k; J* : d- jJ-I ^ . ^ wJ w til : >^j Ji4^ O^ (Yl) : ( VM f > 

oL/jSCll y^y . ( MT\ : ( >«\AY ^y ) <pU jjJl Ju * \*n : ^ (5Ju>*jJl 

o ^- Jl h J dJL-^I i ; ;-; V, ^jj-JVI LI pill jt i jjl j* U*5 jp ( ^ ) <jl_~ ^ ^tll IJlj Jx oL jnii t^jjbjVI r ^ JU-j 
: ^Ul ^kill ciljj o^L>j . tii^jVl ^al ( £^ ) ^ Ul c^L^ J^»j . <^Vl 

: ( W^ _ >*fii : Y 

Ja * iU '> *wj o& >-J f*o S-**^ U^ J^ i J — " — i J — * 

Uft^jJ'j ui>-^J OiJ-H^' *— ^ ^J » : ( JJ- 5 ) U^ ^ 3 'W (**) 

. iUill uyJlj (c <oL » : It^Lil (3 (H) 

31 — ?*p Oj— ^ » » *— £• JL^rjj ' — •>-*! J— j j*JI *£* iLJI j^ 

oljiVl V L-J * \W : u»jL-*ll MT.M : W - UAY Cojj31 / JKI1 jjl *j4* ) 


. ( 1W < 1A0 _ UT : V c t KK < M : \ ^_^ ^ oUut « V^ < VA < 1Y : \ iiji^LJJ LjljiVI V L— ^ * TY . ( u . w UJ& OV » ^ydl ^JEll v !^ j { V ) u^ V ^JI C^JU- Ujj : 31JII (it) nr >UiII J\z AHHAHH 


.(W.WM JL« C*^ J-^l C^* ) " ^^ . sv ; i ( r ^o- s^UJI ) JUVI j jLiilj < ( Iji ) oWlj < vu : ^y L$ApU 

. ( TY\ - X\\ : p*. jjl Sj4fr < Y£>A . TOY : Y 


u- (>^l L^ 3 ^ , VT< : AjJi JJS3I ) « Jj^l Jl v^ ^ ^ Jl <J)I J^j t-J* ^ ^^ i M 1 *jr 

^j^iJI jjU- jJ»j ^ -Oil Jj-j jtj-tfl : fct-j jlW cjj - *— i C— il lil : j± : t^^^^ ^ 


i*L ¥ oSj . ufc i^s-l i^lsll a^.Vj L,ail J* uUL ^ >«- Jj U, . AiJlj YXS : \ fci"^ iU^II jLja-I ) [^. j-JlJ Ot^ ^-M^i ^r 1 ^ 1 »^'j ' ^jj " LiiJ1 J 6 oL*fj5C)1 Hi \<l : \ ( J_-Lo ) < YOA : \ ( Oj>_£1I ) gSJI ^1 ■ ,«*■ j *\ ^ . ( Y^ _ YU . J»UJL <u>j J J* utriti : V>* J*Jj * s jM c>*U USd (oY) ( <JU ) l>- O^i^j • UjJ*il j U50J i^yi s*l>dl ^ : c! U (aT) Jlij, » : ijj} ( f \ur\ b^LsJI / yv : y ) J^&JI V L5" j *U (at) UUI, < ^1 j\ r J>\ & JiJI Jfcl, a>! : ( ^lj *UI ^ ) jl^II (oY) ^* : JJj . jlJJj lJ^JIj jjjJI (>• Ja_ii L- : ( *\J\j ijUft ^cJu ) j^iJI (o\) Vj*^' U* — »J ) u' — ^Sj\j jx^j[* ^tfj-M ^ ot^* Ui J^aaI^I r < 4_^»L^ Oj^Jl *-i^-*> ^^J! Li JLij , 5^* ^j 5^* gj\j 1st* ^51} ilJ ^ : jiJI JUJ1 : tg^jVI 

- ( j> / uUJI ) 


no f\?Ju\ ^5 Li 


» 


Jij li : JU < J-iJI Jjll : JiJH » : ( YV : V ) JJfll j j^l JU (IT) . ( E Uil 4>y ) Y- : Y jUVI oUj J 6>l Wj^ jyW Jill OM (( 
Vj » : it>il j Ho) . j* m JLl-p o^Vl Jii. J~* *U c~f o^ j^* (^) <y ( JJI ^ ^ ) ^U ^Ut.j >. : ( u^j ) i^ 1 u->-*Ul *J ^ < nV ) 

ij if,*! : fJL^i j> o>-L : Jjji ^ J\J * : ( ^j ) ^LJI J JU . « ^U . ,< ofyl r l : u^Ujj » : ( ^j ) uLJJI J *Wj ■ « f^ 1 ^Li Cj£ lil : u*^ 
Oj . ^J-l i>U culf W : u^ <-*^j Mj »:(*■*:!) ^j* 0* 1 •>* J *Wj 


. «( jfjl » : iUJ^M J (1A) jU-flj B^oJIj iJbjdl < v^*i L»l <J&.J < ^ & ^U^ u> ol*- 1 cb (V') . « Jlj, * b : itjiil J (YY) jj s^L pjJI JLd a^j o^ tfJJI cJjl JiUu dfc s>iJl .Ju. (vr) 

_ft YV* A-L^ >^ J J^i j? * -ft YOV Uji*f Aji, o^JI J^-jj * -a Too ; Y 5* p!AJ! £r C-^ L YV Too ^i . (ot- . ih\ > UV LS^ijJL mjIi ^^oi^oij^ ^ J=i < Yi ) oL*5j5Cll yvi m,9m ■ ■ ■ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^w«fc^"*^^^^^^^^^-^^^«^^»^ , Uo . ^1 : u ^jla^JJ oUjJU jlj!l J U*^>j J^Jl >«- 4j^y . <oUU ^j : ( uJ&j l^ Ji* ) ^U ^ i^il (VY) 

. ( ^ _ OUUI ) ^jfci ISl : <Gj5 ^Jjl (A-) 


n • w JjjJl *L^j . o^l ; J^JI Ij^ (AT) 

J*-J JULtVl ^ * iji - V jJl uLJ ) ^ J-* : a ..„:,* V c^* <y> SLA W J— U JLl . (£U . i«W : \ ^ A^LJl ^ £jd. ; fc-Y : ^ 


. ( 1A0 . ^Ai : \< ^JlU *^LJI r ^f j^j i A^ , AT : T 6^^ oUj 

. (r Uj a r <tjjail (^ (A0) 

OjUJI : ^IkJlj . aijUi ; o^Uiilj . -GjU : fc* 0^ ^Lt (A1) Tiv f Udl ^Li *^^ri«Mta^^^riW^^fe* 


^^J ( 4JL^L^ J : UilL. JrJI CJiU . « Oil. » : y^ JJ (AV) . VY : ^..H (SjLIIj ^Ulj < YAY : T sljjl Uj 

. Yi* : l^L* ^1 «j.jb s-jifj o^jo _ cJUN -will / lij^UJ ^jiVl v Lj1 : j »jL^!j c^y jjfcl (V) 
^JaJl ^>jLr < vy < i-y t Yv^ : JL_jJ ^V j^UM i rn : ^Vl ^^ * ^ uya 

: \o ol— *>JL> jljJI <(jU1(-iU0 ( j ^rY / YU « YV * Y<U < \YY : \ . 1 *Y^ . \Y0 : ^ ^ jLlj oUi J J oljJii : LUS' Jx\j < YtN . YT\ : M f ^ Ar *ju« ) <-^j>^-^ 5/JLJI J <JJi ^i^ jJ-l »Ur (92) < jL^VI o^ : J v 1 ^ 5 ^^ J*^ cr-U^ uL-^1 jj^^JI SL^V! a>^j ( ro^ . roA J-^I ^JjJ < TAY - o ^^ jl^ ^V xJUll j ii>f IjJj^ jjil >5l (\T) 

^ijL? ^n^tj ^>llj (i^^^ (3 <-&*-3 u\^jJI ^*U jLai ^ jj^^ *>/-j ( YO oL*Sj53l uk * * . ( jjfe . oIjO . {jU—JI l^ijAt »Uj»j * ^j6.n* U<O^L>' uy ^* {^) 
. ( l*waj _ <-0*J) O^J 4jyLJl oljd' 3 ) ^kjj *tfjlj C4^Cj JJL* t ci*OJj ^ i* * -- Jl i^-j . ucSS d^ > « ^ISS, ^ • U> ^ Lii. J*.JI ^ (u) ■ (•W-- u-^^'j v,^ 1 0U ) o^wSJ, ,uJJ il*l c>.j « -cikp ,ii ti_L* ;^JI J** oL*jl q$ J *jL-^l> ojL^lj *JU^ ^Jail . *jU^ti o^jl Jli jjl o*j ^,-jJ 

* ( ^j-JiII (S^.1 4 atjj ) lo : \ ^\j^\^ jaZ$ t \A : A t To\ : V i TW : T «. 


. ( jjjl ) OH" < WA , WV : JU1J ^lyjl , ( ^ ^o^ilj < AT . A- : ( m \U> : yhj ^jL&ly. ^ lj*b SUJI t-jf J Sjuoill oLjf a^ ^^ J*J - 4j*il OJ-f L* juj t5 JD C^ij j 7*lj 4 -I ^ L^Jl* jl A 

• j* y*u fU^^li riMMMWP **bj ol jfH UMj . « Jj-j^. J c » : Ujuu JyJ«U j-iL* J .U (W) 

4 [Jj^L* : (j +* ~ * . tfljlL « ^>JJ » : U^UJ J 0*1) 


oL^ t^V ^U-JJIj Jl^J\j *r\K:\ ^Li^ d^jJJ ^>j < ^ , ^U)^ 
. ( To M tfJL^jlII , ijLu : SililJ IjlLi S . VjU- UL gjJJI IjS- Ulj . jjjJJ.1 : pLJI (VV) . ^^1 ju- yj jJUJ vat : T CKjJLilJ ^LLJij .LiVl ^ - UJ-\ j Ir dJlillj j> bL ( oUI 1 ) Yfi : ^1^ J$^- ^ J ( .... JL*^JI > ) Jj^lj 


t *■ ft . oUVI oJuk JJli 3L.U-I Z \J^ j, is-i /Ju ,Jj : Jli, NV - r ^^^^M oLi^sai YV ^^VBhMrtli n^MMHMUta^^Hk . S,Uil ^j a jJ-1 jf » : 4JJ-I i.ljj (\-\) dl vv 

X 

Sj^UI OUU2VI mIUJI i£«! ji^ : ^ixl^ll j^iSjJI : *^ 


ijjail ol^UaP j^I {ja <j\j . iiJL^I *JU JLLo ^jLj^ (ijl^U jjJalJ * * _Jj£ <Jj^ JU_frl ~J ^^i < 4_l*KLtl oljjJJ J~ii 
pLwjL ^i4-Jj ^jl^i' ^Ual^lj CJjJI jji^o £^Jj J^JI J 4^-ljJjVI 

Mi 

ft 

^LiVI J£ lJ^iJ ^ o^U s^plUI cow?l L*X£j < oUjUil l *U 4a_jL£j ?ujUI <j^-«a tJySCiJ ft ft 


ij> 


& * ir YY\ 5«*Lll oUUVI TYY ^^^^i^^^i^—^**^^*^^^^^^^^^^^^^^^^mmirm^^mMmm^i 
^ « ( T . \ ) IjmA\ L_J . fl_c JSl^f ol— .j_i*i 1* I" ;^ ujjj o-j'vi ^ll*ji j ; j^ 1 r 1 ^ 
. ^U JSJ^ jJ^I f UiSj r U J^ti oL>il f Uii 

y*v£ : \*ai : JUJ1 -UiJt 4* * < jixJJ <^Ujl (J-rfaiJI LUa.«a>- JL_o5 < JjIxJJ pLIo '.!?■"," 4J&5J 
<3 ^J- 3 u' V^ J^ iijJI Jl U^li * U^ojJaJj l+L^JSj oJLa <y eJUJI *jJ4 Jj . j^ll J 4^jl^lJII ^>JI j^lj^i L^i r 
Hi |j|j . j*5QI oil. oUUI Ju» A * jJjill |.Uu obL S^U YVT ~)U)I CjJ\ jJ- wmm-m^-m^mr^m^m^mrm^rm^^-i^fmmi—i^^—i—i^—i^^-i^^i^—n 4 — tl — Jaj *L^Ij[} 4^J^L_jl oLaIU (J C*=*-J' (>-^[/J? 'jJL/y * ^-^K5 
* *-* + jJjdJ <^j*}\ XSLiJI m^a* • cJliil (J*ai)! 

A_-j X ^u-X-^Ij /3^flLjJ iOL-Jll u-w^hJt L-*i . , Lj ^JjJ 4_*j laJI ^Ljs^jJIj sjuJ t 4J3J ^ ^S'l j pj^j^ ^-^j-^j aJUw-V t cijJl o^j^ 

£ C fi. 

(JUL j . oULJI sotii *Liil UJauj ^JJI jUi-^J jhlj531 <«*J.I - r 

i-XLJI o}L>yj oKLi Ji^i? ^ oULJI sjlpUj JL^V) ^4^ 
jlS 4il VI . coJI il^ (3 U^il (f i^^JI OjUl ^^i" ^ fl^Vl 
SjoUil oUUVI YVi ^j . « oL»jiall JiLsS 4..H...J1 ^*>UJ1 oli S^iiil irf^jJl (Jjlil 


J p JJb <U* * * * #+ t* Oj**> J o^y^ JI VJ— *^' Ur>^ J* u*>^ 4-sO*^ £jL^ z^ 
**j' f-^'*- (j lJL iajul 4^JaaJ <L_jL_Lc Jlju ^-Lj^o C-JULj /Jpjj ci/*^' 

li\ fjl J-*^ ^Jl Sj/iil i-^l iieljll J^U- <y t iijJ-1 . iolill ilisJI ^Vl J^U- Uji J^jl- jJl <r & -fr 


SJjSJI >UiS <e*L- - > : fit JS-L, ^LkJI ob^*J _ <i _ -\ 

( *»o^ j( LJaL: ol^U ikojll obL53l ^ >* flkJI 
Sjjlj*- oljjiu Jji-j iil>i* jU»l Ji-b Ja?:"j L ^«JI L^iuu ex J I Jp^J o UJ! oj>JI ^jb c^ 4>Ijj obLsai ~ J*Ua . °Wjt ju'Lc 


(*) YVo *JU1 jrL.1 JJ- ^^rik«M|#ta#iM«WMHiHiMriM 

■P^bmmP 
oj^ < 4JL- jJI ^U*JJ L*> L-Ua UJUI J ^* J£ jLtol O 

V oUjlull j-Uai ^>U - Y - ^ 

.Uo J jji >U1 s^UI ^j < oLsLJU r UJI lift o^ju 
JCill (j If oL.jU1 r UJ U:U UJu ,Lo jSCfi < ( > ) JCtJI 
(t) (T) J^ 1 jf Oi^ ( oUUI SjJj .liil ) 

(V) 
( w (r) JSjsJI U1 oUUVI YY"l \ 4 ii,:,n-j Uj>j U^j U^o LmIjlpI : oLLJI j^ ( > ) 
sjlcL5 *U;1 ) UJjl. oUL. j U-ij : Ji-ii-l jl odj^ 1 ( Y ) 

. ( oUUI 
Jut oLiLo J^i^ y sjj ^LiJu (j^jUti^ 


u U- 4_> 


Jl^J ^jj\ ^W-J-^ g-ljjj *M jJ»j J* ^Ujk-Vl fUai Oiuj J- 
I? 6d + t* 
<ij^ uy o^Ulj oLi^LJI J* JUL. •Mc Ht JUL, « &ju .j-isi ( \ ) ^1 U . V j-W r 1 *^ r Lki U I4-JLAJ jJI gftiJl cjK !il aJ^L- ^V tfjjl j*Vl « u*W yyv ~)LJ) jjJ ai 1 >LJ^ ^L_^ cw o^Ljl jj_* ^ pUki Jl SjLiVl jJl^j 

\ £ jlpIjJ ^j • ( T . \ 4-JUI oJii\ ) A_->U ^--^ Vs^ 1 

0* & ^j oL.>ii t^yA JU-V! J»i j~k? aJKJ oUUI til WW OjJ V> J^ 1 cIj^-j J^ ^ jutJI ik-lj* SjiL, 
j sj^'VI *JL* fL^I i-ilS^I d^L </V ,5!»i diij « iU-j 

- - f { SJUI v s>J1 ) ^>JJ Jl r LkJ ULJI i»^il Jl o-U-l a 

: <T) l^» ^Jb c-»L-i *i*- U^jh-J i-*jl (>. UjU iljL*f ^LsL o*JI ol «>j ^LJI jjj >LJ . .1^. < oL.ji»il JiJ JaJL-/ cJSCII jj* Cpj'^J SJbljUl JL/VI . £ ^jjJI d^j oVUu Ji, oaJfldl iJjjil s^^JI j 

f jl ... < oLlLUIj oly^ll d^j ^jjL^ < opJI^jLiS oU-loJ Ul j « J_J ^y CJK" If ij^lj U4- ^-il^il jljJ J . JjLs ol W*- c?V JU JU11 J^ .Li . 5^ i».,jj cXliJ 

* L-^J uW « uU! : U^» SJUJLfr >UI oVLf j A*. i-jVI J^JI JU£i- « sjl^I oL-Vyi < JJl^, fij • *-^4 <*?■ &3*\jljA\ lift <y ju^LJj ... JjjJ} ipsi! 
. i-^Ltlj doJl J^Iju ,*J* Cjoi-I JjS>JI pjil j LU *£JUj 

<y 5>U ojlJLeJI UjiSai JJL-jJI c^~J < aJB" lift .Ijlj 

m 


IP^ M 


VI 

Jv^W^^j]* (t) (T) 


<n / X Jl> 


O) « oVL-£il < s^SGI ) v^JI ilj— £-*■ = J-SLJj-II t^ t ^ ) 
L-^-VI : ( ... o 
(_j >>"* . ( ... ,US3 < oLiLJI < oL^VI ) ^cJ! s^U o^ll ^U1 jU^I ji> ^ <£US |Si j • <-£&» 
^Ul. oU5" fbiL-l* U* ^*Jlj < i>JI J *-Ul c-»ljU ( i ) J£iJI tfcjj . { \ - Y SyuJI < oU^ljJU LJ ^ ) « r Uk >JJI iiiVI oU>d1 ^ 
iSLki W + *^^^ M^^^^^ s—Ul oUUVI ^^^^^^ YA Wknn ^^■■■PP : ISBN ^ r vi Apl^i^J (T) : p-JU jf v bOI &J :^iJU r VI : -iJI Ju ■M* / / I* { oliS" jc* : jaiVl jl)-I ) 1 ( *ju*II jb ) O) 

: ( l^IiSJI ill ) tiiiousa ■rimM ( i) JS^JI j jJISj)! ^ slid.! oULJI ^j^ . ; jjUjll jUiJ { r ) « Ujliolj Jj\^]I ^U ^Ln*l - JjjlJjj! ^jjJ-^iLuJj ^uj (^j^i 4ja-Jjj t5j*iJ' (_y^L?"l j»idl - ^ . ( oUVI jS^ Ujj^" 


L*k <iH' dH4>N J :^ T i ' 1 ^ u^d , <u>U^V ^-IjJI JUI J ^j &£ JU u\ ^JLJl JM jj- LftLKo LJLJ^I i*j*M JjUi « m-IJII u* "M*^ 1 -^ - r 


k: 4 s.rt«* . ( ~0*J<£ 3 Lai jl^ < ( V ) j ( v ) o^l <3 u4~^ u* ^ ^ ^ UiVl J£\ j s>>^ > J VI j^JI f UJ o jUll oU.1,11 j jL&J oLUe-t J^-lj ^> fUal j « ^W->-^j ' L,ULJI jl&J jl 

S J^ J^ oLi . ^ J-J^ (3 5>l o- JL* tfj^. Jl ^ $ 
JUL, ohI J » <j*^ >jrj t> j- 12 ^ U J^ 6^ s -*^ ^i ^ < J.L.JI j jj^dj ^!l »U j-L ^ *w til Sjl-A* W <*) , L»l*JI AjyllJl Juu o^: v ^j J1 ^ * isb^ 1 J ufc^l ^ s^UI oUUVI YAY 


•U U i^L^I ol VI < ^Ujl.V! LLP cio* y jU^ll ^ o[ 4 , »,,„<.»■ W OL^U <-> VI I? oU>lj o^U-jdl ^ -IkJ t^T oUX. ol 

: (Jlill JS^JI j IT < oLLJ, X A*-MfL*»l f^j\j^Jf- 4* M ^f Uo^U. (o) JS^JI 
i_ft ^>Ljju ( r ) JSLiJI J LJlJuJI j^>L_^ L^ojLl. (ijJ : <JjU Jji < <-j1j^*iJI lH SUJI 
^ sLll~. jjjdl j»U*J a_j-L-VI otiUj-il J - . LU *S^J UJ-l*. < oULJI ^j* J^U ,y z Uj^JI oLJuJI it-j^ ul - < ^J^j J>J1 < r>* < <_» iui ^LiJ 
jj- J ^Ij J^ tijiiJI J-^11 oUL^ * p-LoVI < sUUilj doJi YAT jJUl cJi J> IMMUUfeAUIMWH L^jC jr^G <_,*, . cX^-js- J! Jj*^ J.UJI oULS" ^ JtUr; 


/y\ \ : jut js^ji uu 
j± jlj_iL_j J— 1*Ij Ui L_^L-^ J— jSUl tjadJ Jl^jjSLa - v . o >J 
jtfll-Y L.4J JU - ^ - Y fjj .Ja.J L*JU* <jJlj olfrjjaii j JLp-j3 jJI j«J»Uil JbJL^j (juall 

• (T) « ***>l lj*U& ol»UVI YAi cL-.j-Uil ob^^ *-'i»» 4. ;1. j!o_*VI 4„_T,ft.> JJ oL^wlJl (j*J ^ya i JL-P-J M^ii Jail* oJl^lj t^c~J flJj*L*J ^j^-C 
( y- I ) f.JLiJl-,1 : iJUl . t o,sJ (j* I aJuIx' : Jit* 


J ^r., U, j^;j ( ^ Voj ) J ^ j*a«. : aJU . Y 
iiJU Jy. S,J : Jll* 

i**^ 4*51*11 - i_j 

^Jl/y-J- 


^ m m (^J1) AiJbdl J>\jJI\ (o-J-1) o^Lr-Vl : Jit. 

jLjl* oO-ft J-(w> Li* <_/a-aiU ~. U a.«aIl ( ^ f ) U^d^* - ^ a - a - a fjA *J— ?- j—* ^ — ^* u^**^ ^—Ik-ail ((_>»(>) ,3-r* 
crdjV ♦♦♦♦♦ J 9 f ^-^ 
JJ ill u%. - ^ yiiuj i g~; J-dl *»Ull uu t5>-VI oli^JI UaiJ r a» 

: ii^Ull «o* Judl o j. o-ij jd Cz.jvL r S&\ r 1a^-VI . U- r o^»Ull CjUUVI Ml jdl 


Bjlll i5Nu. JLd o r ^20 ™oL£ll (J* <j Jli, . r . t U^A 1 oUsOl oLil>jJU» : UL.IJI j! i^bUI U53I "!^l fly J ^ ( J f a^, ) 

4J.UI oL»l>i»JLJ1 o bai ^ : j^ jjUl JIUJ vXJI jl ibLdl oVUVl iii-f ^ 0UI>J;1JI ^ I ( fj^l ) oUJjl! Jly YAV 


MHMHWP^nn^i^p^Bpi ol^)^j^JLJi lT k*u\ jjuyi 


v r ^!/v^ oLiljCyl , .11 o r C* iiki! oli^UJ iLlSo ^Li Ji£ oVUVI J ^IjJI ^ *U, (i) oL-^VI j JlL. . i _ y (fcj) 
L -j L ^^ a ill 
** * ^ 
iarjcJl ilf- < a^MrtTlj^ n i »T»T.lla AJ^jUi A*Xf" ( n ) JSLiJI > r £ 1 
Uil oUUVI TM 5*^ fcr 
j c?*^l? ^j^ 5*^ r oa^J^o-J i jj £*^ tr <-t..:. l rt:llj jja^JIj isfjJ^ <JU- o j» 
Pf^ji i?-jdl iAi- \ 
#+ + t£*^Ji 


u*r 
^^?d!j i*r>JI ^*1j^ ** 4 5*^e 
r>JI g*^ 5*^ > iKll *Lj . o . Y eML^ UL3>» J-ILJjJI *-> J-i> 6* J^ 1 ^ o 5 ^- 
j-ujjJI j-$V i>u *J*-Ijj ijudlj Sjj-S^ll LJjjJI jiKU u^e 

1* ■ 

^yiL •Lisl J1 j!>- J£i? tsajJ o->JI i-U u/ J! 5JLiVU m wL^Ji tjfc* jj- lSjxJI ^— B*npil 

(j-JjOil JUI *U^ 
(I) i-^iii A ^UsGlilU 1 iUS3l HHH 
(^)j oUdl .talk 
(v) (v)J£i!l jJlj^l ia.^4* J^L - t A >:N Jit: jlS -LoLp US' ^Lti < Iju>- jJj objiil jLi»-I o dJJL^- US L^o jjC- IjUju ^>S VI oL^5JL> 4_CL_9 *_- tfijj JpLjjJl ^)^cva-« (JJj- 5 *^ _ s,*>Ull oUUVI r\ ^^B^^a^piWnWPH^ppi^^H^^^^^HilMb^ +4 +*-^ . oLi£)l rl^^-lj ^j-^aJl J-^* 1 ^ JV^-l^ j»l. lAT .., . U uj5oj iUUI ^Ij^ J « o'VI ^ jUfcVI o&~ ii jJJI «jl» JL»-b Vj 

L» J»ls o iJuiLdl oV^ULI , <JJ,\ aJULiJI oV-sLdl : Jli. r U> v^t ^ o 

JsuJ O oliUl jt JiiL.1 . c 

^LyJUll o> J < jJLJjJI f ^^Lkll ft-iljll LJjU ujt Y\1 


^^"l^"^^H {Lk> oLL socli <y. < oUL. j IJuijJI iiilLj j}\Zj)l jLLjJJ J*. sLsdll ( oLi^ljll ) Lull oU53! r l, *JU jj yy aJVjJI oLi^UI Jp (iij-^V « sj^, jt a-JUa iili J£i . JL3CII tiLy *\i^V! oiL 

: JjJJI oU < tilll o- O^*- je Jit* Jj IP fcli^i H i <kjJLI v-bill US3I >j iWJI ^■v *Iop IttDUtfl v*j Ul tf > l e?*^' p^ J^* c*^ tr IHIHPIPm iJ^Ldlll 'j ^^"j **jdl g*^ f i IM^^^V*- M*- e**o* tr »» ii i \ ^*jjd|j <*>)! g^liy ftj.tfiJIj < i.i.nTllj £**j*JIj <*jdl U> 
E*^ r orillU^ p *jp**4m WHMPPP rita^UMHi^^BVW*^^ 
plij SrfULI'oUUVI m riMBH^anm* 


Uh^U ^ >j *p^^^^^^^^* ^v* iAO OH VAT too n * ^ ^ + L . *** i lot > > laliusa ; ^v C?**^ G* U ^ p^^^^— »j^lj -a**^**-* 11 5-lijj MP L^ll LiU ~ A-Jl aL, cilll IJl* jjJUj 


ijsCli «_iL» /&,, . lls, j& uai l^-ju^uii j* uiiu u» (5j^ J_^ & JUL. Ji Uj . UJjJI fj i^> 6* ^ jj-s- 11 

. ( i JCSJI ) <-^SCi\ 5iUJI ^ Sjj-: JAJ. < JjJJI ISBN jjj iiJJ ^ ^iJi fc- W « ^ u\ 4A*J iljjl J" jJjN <jb) >J jiUjii op c^Ji j jisai f u - "\ _ Y ouui Ji t^J'j < ^^ ^^ : <y dje t J ' y* ^k 
K 

V! yvt f-jJejS J-Ul3 (3^^-b O* d^^tJi ^J^i luA l Xj-1 cJiaj o^ o* ^Liill oUSG! LT iiL i J J-5j^l c^^^i ci* o^i < ^^^ < WiJ U^jl^j < LJikil oiLLnil r lj^iwL U*^ |T < JljJl 

( r UJl ^yJ! JUVI ) J !>! j4> ^ o 

it 
j jl « LfcLolXj jJl Ijjj-*V1 lNU- ^ fcJa^Jj 


™A***uil JpUyl (Jl (J*»^ 
« aJI t 4m^ o xl* j ju^ii. j4J i ii£ Jit >LkJI li»j ( j5-V cij j iWVI 

ol^jJI si 4_isa . jt_^i iiLis Ljjdi oUij: jj lj>ji < ► JUjl iiJil jj j ^ 
* #** Jj$JI ^ Jit* - «_. ULIUS3I j*j « . W/i *lt J^JU- < 5j>* Luiiouai mmmm >or m ^Ji*^- J?a jd *jj** iJLiU^ oV^U* - 

VI ^ ( ( *YYA j *TU ) j -NOT ) : J^X\ Jl^J! ii~* 

. aJVjJI . jisai j uyji l^u^j ^inii ouai jl*, . U53b ikJ II ,;A5J ,15 >l /* pUsVI oil* a d^JI . va or tv r\ ^Ja^i^ri *w 'j-r- ya oo T^ <Ju»U; oVjLw «r\Y vt it cV^U* rt oo iy s^i- o^L-U* *yu 

0Y YN o}U~ 4-* O - 1* Hi "^^ ** X\o ftJWlJl (J£* JJfi 00 


it tr n ^ (( 


*tyaj -m ^yj' . sUdl ^ttjl) *>U1 \Vtt wt 

W iy jt» <W^ <k:JH o^ll ^-^ **M> - 
lyLUaiij j^>H *^*" aSLiJI j.j^ _ r 
jJjiU Jl r Lki (was j Jul* o!jL*l . \ . r J-, jJJIj ji-sll JVfl J 
J-iflj^ ^>1jl a\ jfi> <J>jjuJl - J J u^Li . U UUI oj^JIj U yjLdl J^lj >*yi 


U^tj ( Ul jl LjJU C$ *!*- ) «-» J>-H J^ r^ ^ ■ rf -* f ^ LI iL^J 4*U» > > 

. ( v - T _ *\ ) 5>iJ1 *iV J 4s*s*J=H *LUI £» J^ 


i-e^JI 4-^U y.L-1 Jc- fLLJl jvcvaj JlJj < ( Y . ^ SyuJI ol^ ) 

plj>-JL*Vi ^p \jvoLs >LkJl *_* aJuLaj u^Xj (jt j' U-« pL>JL*.Vlj 

. { 1 _ "\ _ Y ojiiJI ) Jaii 
oljL_>-jj oljU_*il >1jL-3w>l 4__£j^JaJ ^J^JlLA\ j^LjuZJ <5JL-* - (3 4 — « JL-^ftZ*JLl 4 — Mj^iJl tjjjpj <Ji\lfi-\ 1 ^1-Lm aj C-Lp-JL-VI *^-^l-*^j 
j-Sjd) J VI r lkJI iJUi . t . v * * 1 ■* *p 


p-LJojU ljt~S L_*3lj*I*J «_JJaIj j I «^>2^ <Jj^_Jl (jj->-J '-«.<-<f- j . ^SCiJI 


L^j^ili-I olit^'j^ <P 'r - (3jljjJI ^ js-£JI ^j^I * nv «JUJ| ex? jJ- , dUi Jp JLfcJ f ^j • jSUjH ^ ^ ^ ^ " Jul; j)l a-U-JiI „Ju> C U^ J*J^ *LfL r LkJI c ^ J Jl Od^ : 4j jju dJuau j 


;V J* UL ^Xu. iiJJI ^V1 ) r U &» oli oLX j-^" 

oli oUS" jl-vV dJi^ < { JJ^I cJJ* ^ ^ *» t>*J < i— i . jjfjdl cJ0» ^L" jJI jSlijlJ ^Ji* *l£3l > « .5>i *«- ^ii « bu US' JSJ iJVJl oli^JJ ™ ■*• — i o 
z>\s%}\ 6^\ til ^^- , 

. jjjJI cJJ, ju. slidl jSUjJI ao* Jp "Uu ^LUI jui VmwmHMI 
■jSVSjll *J* -Lrf.tf.UI JUI |fiUI JUI <> v. (A ) JSjlJI 


s^ULt oUUVI Y^A mt^^^^m* 


? *fcm > JSV5JI j j 


db jJjilJ L,jJ| <sLi)l oUk, . r . r 

.jUi a^d j$> l,u« oj^. >^j^ js> .i U L>i L^U, jjjdl UitJl LCjlU UJis 


■UiJIj oUxUlJ! oljLftl^ iibft oLU ckii J*£3 jdl 


. j£**J lj «—>J1 JL* J j^jdl 
f jD i-p>jW JJ&I j jM J| oL.>dl LCi ^bE . 
< JS^" aJ1±U iJujJI Ljp^^I! 5jU) JjUi ^U jXi *liil ^» J—i cCil) ^JJI j^JLI I Jl , g^ll |ju» f L^ <j ^ . It J — ^y-k r~^i <#J— J* ,/•*! < 4-rfv*" ^J>^' cr^ j' it*- 4 J* ju Vj . <%i>)! oIj^I Jl. E l>Vlj JUoVI ^ J* l/^ 

. Ulu U JUfVl >LAi 
JLUl < « oL.jJul1 JLJjjJ ^^jU-I J^x-T ^kdl uijLl » * jjJI jfl jl> jl> (>) . \w * dJUl ^ , r> Ut, A»\£i\j l^jii i*^ '*^U < ^L-jlU) io^J! . Wh- < r Jl* < e yi jjaN * oL*ji*iJ io^Jl SUl 

/ » *y • wa 

4-o^ji uai < « _>ku j oU^i^i ^ sjaUli oiaui » • <Mii ^ ^ ^ o) 

\ ■>;:! LLiS ^ L J^ L.j j J^ /^ll j 1+siaJj a^^JlI) oUjUII Ju s,x (v) ^L Lri>JI s jUj : Sj^I ^ L ^ 1 cij^J uK. . ^^ < r >Jlj iiliiJ!, ^>1J o^Ji 


s^oUi! oUUVI I 4 


Hierarchic 
Hierarchical relation 
Indexation Informatics Input 

Intersection 

Keywords 

Language 

Matching 

Merge 

Microforms 

Morphological 

Narrower term 

Negation Access jy? 

Assembler ( **J ) £-*x^' g&ji 

Boundary Conditions ~*t^ ^jj^ 

Broader term u°^ ^Ua*^» 

Compilation ljo*1^JJj £****dlj i-srjui lAf- 

Compiler ou^aJlj ^^>ci\j ajtJuI g*yj» 

Couplings c*5LJI * aJjUiII olRUll 

Descriptors oiiolj 

Equivalence relation JiKlJI j\ ^jL-JI ij>£ 

Generic relation . J>*SJI 4*^ Information system s „ ♦ c*L*jit* >U^ 

OF* On line system f U*Jb tSjy JUaSl 

Output cA*v* 

Processing ii-u* < J*i^ r«\ ^JLaJI (jj <-*• jl£ ^ HMjBtaa ^ Maata Program 

Related term 

Search 

Semantic 

Standardization 

Syntactical 

Terminals 

Thesaurus 

Translation 

Union 


^J»jmU JLall o1jL>j 


X 

n. f 5^ ( jl2UIj uw^joJI ) 

Wol>3 J oljai £UJI *-3!j ^ ils-Vl 

/ r J5l — ; }Li ^>Vl ^ 
U> j^ } I I iU^LJ^ 

U- Of Jill c5jjj : JU -U53j < ^ill J^JJ gyili J l^lj^ - <_-j*^ oHj _ « ^j-^S)! JliM » ii^j 4_SBj . ib^VI -OiiU lift ' " J^ ,>J4^ V*^ » ^^ ^! « Ij^ jj4^* r-r t-r iUJ| i^ jt^i n^ i^ tm ^^ ^ **** < owJt o* >■ ^s-j- 11 6*' oW ot r >* SL -' VI e>" -^ ( NY : oJL**aII <y YY < Y1 : (jl-JI ) n : ^ < <ui &\sAJ U>j 

L*«JL» YYY _ YYN : fjff ( aJL^aaJI ??-i^ <3 <^-»s? -*-»? « IJ-* 

J^JJ ouJ! 6i^» JLiif ^ ^1 XiUI ui o/JLi 2 olkU 

f ' 

oLJ 3_^ ( u ^ ) jj » : (\y) sjuJI J iU-Vl JU - r £liJ Ofr^UJ! ^1 j-tjJI ^ v > i_>. cotf Tj jT L_i ™ *■ +* H "^ ** 


o|>i(iol>i T>i VI JLiUJI ^1L<9 jjf ^jJLiJI jl-p jj^jJI J*!*^ ll*Jr A*J» jj < TOY . m 
^"i iiUI cJI I4J A* fj Vit _ YU : ^ < JUJ1 pi)l (TT) ^ 
. « .... L-S' Ijt » : d&JA Ij>J^I jil fcJl olJVI Jj( 4i( ill- VI : o^l J! u-J isJJI c-JI L*j < oU- VI. o^ ,y oLS" 


» C if if P *. ei A-n <j ^w>i'j ^ -^ f J-±» j^'j ^ 

I*** of VI « t iif Jtj-^11 u!>> Ji oiij— ^ ( <ij-d^ C^ ) ^ W 

. a I»JI c$JJ y» : ^L> ^ jjI Jlij • : Jti tSJd-^ 1 

aJL^i (J Loj o^^-^l O^W' W^J i \^i *& \\ Q\JL>-j\ *U- JSj 

. TY . n i^i ajjJI o!>r oU-> <i ' by£\ til W-y ^—J* & : Jlij Uwl ^1 o!>^ ^^C' : ^ syfcjjl J jj!3 ^ jj 1 Ujiii! 0L0! T-o t \jJi oJb Ajijji ^ jl^ji i^i o.i_,,^,» <_i o*u> u[>4^ o\jd j j l« ti* sju jlji c^ r-* A-ar aJi» » J^ *U, j L;l : L^i :U »j!i aC j_*IjV1 4-Jl (ijL: jJ. iSJJ - A ,■ oi 
^ J 
* * 
iJuj* « <iU » o' <J* Vrt u' <^h < ^-~^ ili^VI j£ IJl^ 


-£**!) >l ^j < ^il— JJ 4-,> f _, J* il^Vi < oLiiS jJ *U.^'j i SJjS j*)I\ (^Jj t oU &jls)l L-iJ^u J*j>j 

J <jiLfr ^i-1 J>-j Ij-ft Li[j ? i-Li J^ qL*j ^ - tjjU^ ii^* 

» 6?' s -*- <jj • A-' » f^— ?' ^^'J * — ^ — r' ^ )r l 4* 


ol> <jol>i T-"\ _ oLiiil J* _ a-j^j < 4jJls^ j ?**»«» jIl-V! <JI t.jbiLj - J* ^£)j « ^.!ij^ Ji^ a* j&\ $*■ ( -» "V o ) jJl jlp ^1 

0*L>j t L*Lfc jl jfy ( 4J 4jIj J JAi- l$iA- Jj^>l £& -^JaJ lei JI *-* ■* l^' ^? tA* (*4*^ Lijlli < A-^jlL ^p iU (joju ^c ^jL* I^Lh J usMjilj ^ L ^ 1 t?^ > <-*j J^rj < J*$ fj * .* 


. U* J u^^ J-^J t^ 1 Of 1 fJj Jl J* 4jj ^ j iLLaV! ^«x3l (iUI J^5rj 
r <_£ citfil (>• - JL-Li p^LVI ^b b 4-AaLU i* ♦ 1 * 
<5 o> J? J^ o? 


: ^ « o*^^ V^ <i tSjftejJ' s-***-* J^ tilii^j < -u*oj 4I4J Jaj 1 £ el 
fj&\j . oc«JL_alll J^ JL-r^l^ jjS* oKj- o^1>^ U' ^L^* 4 *"^ JP'J r«v ^UJI oJ[, St* J* ' ) *J}£H £^-l OJj . aOjjU Jjs-i £• ^ J? J| oJ^j Jj*JL j>o J t^il J VJ . tij ( ^YY^ : r <jJii>1 jLif c ^i j j^J-l jJ «L^Loj •( <JJ-I . J» ) Y\l M J^KJI j ( -a YA"\ O ) . ^I> <^ i*^ j ^yl) ^ ^ C* 1 J^ 1 ? ^J . TA' : u" A ^ . W : T ijL>Vi j . sJJ ^ jlLJ^ -ut-l, 4-L* 0^0 * 


c^ fjd jp- <y ^j^' C# ci^UV J JjVI JyJI ^U^ j^ij * Vj_sJ!j * (jUj>- p-» J ^wVl jib til j < jJ\ ^_iitl p-j ^$0 


■41 O^ (i ol^lii T-A ^ tataritaa ^ M 


J* JL» i**i o* of -ol ^k)j < jji-l lift jji j J'i J* Id* j^ * NYY^ : r o^j *1 .1 fcil rj Z, ) \\i - M\ < \0Y : Y 0* ■Lift JLsAJVl 4JL.y^ & 0- ^1 aljt aJUj * ^^ J Jr ^1 Ail S-L^ ^1 ^ c|lj ^Vl jiljj o* to* 51 jil .K*- Iji *U o*i i U- 4P ( 
j <iL)i J^L. *Uj « li^LW o^ jj- & >' » 1-i-ft U*J 

** HI 

*» « «&> J*\ o^t o* trip" -#'-* * tk ■** 6* o** *X$*j « ^j^"' 
,L*. >jei O'^-i «iy 


L*-« O^- 9 * ^-*^L* r*^L> v4*-*^ : ^ ti^ 1 Oi 1 ~°J** (3 u^M V-* j*' • J-i-i-* 0? J -»- 0* ft* < rvv : ^ < <3„v :,T,ftUll < VJ Vl aOL: J a-sU- ii^U-1 o? J,/* - 

« Y«o : Y\ J^lj < "V1T : (ja < JjniJIj j»iJI J J,\j± j c-~y 

. W\ : y. « Oi^W^^b ( ^^ tilJUj . ^-jjj o* o« ^ ->*^iJ ' J-i^-* Of" ot-s*- r-\ ^liJI **i— mhbp ^^^^^^^^^^MMnVMWP^^^^^^^^^B^W oJL-b- <^l *-. <Jj . toy _ lo\ : \ ujJJuU jUii £^j .1.« < aJL. |yli-lj <$/>]} »£& « ^*!>- u* *J jW- J* oW- **J»J ri3- ybP t ai—tVI j ~j&\ j->\ X*. L-« 4-JU-J I * I tit it t 1 bH L" 


u^j <^ 41 ^ i$j* & v4^- j^>d y^ UjL^I oUCrt U* Lilf, --J — tj >V1 oe ^*J • A * UjU, t-rjl <JUTL i^j fjj — i p>» <jl L_^i f> . < v >nY : ^ LSail^l (ijli-j ( J± 
OyJJKW ctjljj a- 4-ie ciij U ^kJl o- <J uaUL. IJl* ol^Jal (J ^Lh^ ^ 4«i A, 

: <4Jj> oW lJ4» ^^ t>«i Ji j^ o* . 0, ) YiV : \ V L^JL-,V1 j ^« a, J_^r Ji-iU-l r?v 


c=*n r u J* M» : J^"^>i>i f • UjU-l, ^ c~j ^ . ■ »> .L . ¥ v* 


4*4 


C^i ^ ojj -*-^ j«jJl <->)jj t>* LaSU U-ii -uJLL. <Ul ybUaJI IJL* Jc <UoLa TW . no : \ it\ii\ Jul j J-?- «rJ J ( _» IT- . jU^-L 4JUI! oi* l^J ^ as, too : > ijUVt j UjI J^ r\\ t^'^J 

ju k <v jl> Jy JjVlj . Sx^ jjI Jli lis . a* y\ oKj « -uSjj jS"j .j^Lljf I^K j+ju> jjj J^*- jI»jj u^j : JL* [ ->j*il (i*d tjU» >_v <lli -Ol : JJ aSj . 4j>a9 ,£»* j*j 4Jljj a* «U) Jji dlli ^ii . jL* ii.ji J-srj 

+4 J-* A_ir^ j U(^ ^1 <JU1 l^U, fj <5UI ^*j > *£ 4JL3 Ail : JJ jsj » : L* o/'SL ^ lii* J <dy <jl ^Ultl Si t J^iill 

Jjc>j < iJLall dLlj 4j ^ \*\ k L~* ii*jj l)*^j Ll^*^ 1 ay^ fj-t 

^ - Pj ■ij^ ol «iUJj • A^ji.1 (i| 4-f-J leji ^jL* lift (j> JLllj 

t U aJ ^Jl_, ^j ^l> ^V j-T J-aJI a' |fJ-» - «-iL U o/i 

(,...,J « aJ L^ « oj^uJI » <J*3- (iitl lift l^lAj ^ Ail JiiU-l (jjk* kL j oljij t\Y ^^^ J^ •*» <_r*^ .->*** L* J^ U^J » : -**U ^^ eLjliV 4 „ ,., 7 , U eJl_B> AjjLfr OsU- OJj . Ajjil f^ (j jL>l aJ ^.Jj J-cl_i : ojruj^ ^ VL_9- oiSjl^ !iLjr o ^ a il^ki « L«Lj » 

<j 'J VI . [>&" JLL.J, 0^ «i o* 2U4 4-JI 4_;-J U dj jll 4jliL* V ci»- Jiii j 4-JI ^ ~*jV ^1 J* « !>: ^il Jl *JU1 »o* L~J <jKj » : 4-JjJ J-U»J V A_j *L?-L»j < J-»ISJI J joJJ <UjK!^ LfrU .Lslj . «^ gi rji Jail ^l> ^ Ul Jd ^1 ^« ^ ^ nY t^ ] ^ dijl j_^ jl> J »*• . d^-jJ-l *_>U«p 


J-*- o&j » Jb"Vl 5jL*JI Jt alji * v J>>2 Ail j^ jji-l *>&»- j 

,L* of (>• JaJli-l -utU ^j dUJu o^j c'jiL. IJuS>j < SjmJI a» jftfj 

^ ^ cJb^ 1 J^^" 1 S J^ JdJ^ > Js^JI V^ 4jy ^ Ail gi 

•ji jJ ajL Jyll (Jl aX. gd fjj Jd a-JLj Jj*I1 o - Us» *^r^ LA—* Ui» «j o^ j*" ui Js^ !> joUi; ru b-*d 


LI 


^> <^r^ (iJLt! ^v^ 4_Jc, «*>■ s£ r^-ji 


J J! sUa. olf jjjVl ^1 J* <jui ^ j!>r 6 u & Li. La) cy JL_; 
tfrtiU-l t* Of' J! o^il— t__ji /jj c5jj-i A^il 0^ CJi A«±^l , Sj ^Jt c-iUl^J : JU,j c S> *J *JLi. ^, U»VI 


6f' °^H J J * <( 
Oe j**J » : JU « yil^ ,J oi^l J ) JjVI tijsP Jd 0> ck* 0&" : Jlii , ; 


*J>4j* M (LI r !A J_t-^» J^ oKj : jm ^| sKafc 4 [ _ LtA ^ ^j 0P> f>; J Jul! 5^*1 Uai 


UL U ^Ul cJ : JUi S-aJ « 5j_j«J| » \\ : JL_i, je 6* ^ I >JLi . 
J~* * ♦ 
« * * Jj*n 6- jj-u a 1 — L*» U»j of o* "tfj^Vi <>j ^jji i^ Y^ ^-UJI L-^iy riManmi i_aL Lr jjjil J[ 4_^J \<j 2fjL« u^" uij ^"ta ^ ^ j*Jl «*-* (j;^ 


JL*j 5 !> Jd Ulj 3U /-, f! J^-Jl c>\<J*LiX{. J^j 

i 1 £ 


aJI 6** 0» OJ^r-L j oP./-^ t>* 0^**i ^L""'' J^J ' f^-J 
C^*' t>^ " ^^ °^ ^-^V 4ta ^* i * lPj- J^J J*** Oi J^ °'y 

• i^JLlI olji-5 <i *J trip- <_*' *-J^ L.a_Uj < j^f- cjlj ^y^VI « c5jL-l Cfr^ Md J iSfe ^ j J>-y ^ l ^-'^ ° T)J ^> " : Ji^ 1 ^J 
6e J*^- V "J <■ £>J^-\ 6f Jv^" <if >■' *j^' of Jft*J r*^ ^^ J (i^wVI j J*jj^« J*J r* Of ^J'- 1 -^ uf <r**J Of Vir=- of : (JUjJlJI Ja_oJj . « — <Juc <-->j*ai < AJLaLi'i (j ^-^i W**^ d-jbj oLfci j oUal TNI M -ft* ** 

it * * 


jC«jj < yiuw 4_^. ,>jUj j < 4-ib. s^ jSj*. ^j J^ jj*^ f^~* fjJI <£US jJ Ail cJjiiUj < Tjj-L Lt*J J3 ^h < (L-* J»y VI I **»■ 6- ^>' (I? < *-^-» cr^X> * ,**> jM ,/•*■[ (1 jlj . Ja* 

t_;U^>l u' ^-ij ■ !^»^ (Jl» 4il ^fr oJLs-j ljj» JjJ ^ j»jj Jl5 Ail 

I, < d^U-l ^ 4_Jl^.j < „u^ ^ ^1 : -&■ &\ Jej 
(*■ rf «, 

< 4jJLi* Jp cS>iVI Lwlj a/- JS" Ul» L-ftJu m! (_*. jJI ,>, *_i» of J-o « v^ ui 1 ^i^ 1 t-Vj j%4^**> j oj-Uu ^ r Uj( J* 440 oL « A-^ pi C J4-J1 u^l nv r-UJ C uw, ^JJ ^ i^^— i-i ^ <>J ol J J *Lj- -tJl (H) S^SiJI <j iULaVl ^S . : SjJlp L_^#aJfe L* L-^aJb <yVd Pj^*"* (jf 1 * <* « <U ^3 Q^^"""'*^^ (V* u**^^ J J ^j . Li^dL _ V L£)I jj o^l j c^Ltll j*j . Ui^ pflj 
j^b o VI ojj-" (wVj vl/'^ 4 -^Ji *i^-" v!>^ 6' ^L^-Vi : 4JL3 LjTj C**JI (j-« 4jui^a Jju 1? «ijjl 4Jt>- « i^jb jj » j » : dlii 

/ Jr 
ojl i 0^» < 4-*^ ^*U> *^j\ d\j ^ J>*i^ all- VI JjJj . ^pLi) 

Lf dJJb j^UIj JyJI U» Ji, j^Ltl j . oL Jl E l*t J & jfr\ 

*£*£■ j (i^WL _ *L;V1 aij> jPJv^lUj _ ^.JLilil ^lll iL*JI (i>i U . J_£ o c^J! C ^U»I j^ 4jf ili-VI (ib 1 -* oi ^ • ^j 1* t (T 

J Liuu <LJuu u niiM >ilSCJI J*^ J ( j*\J!l}\ o*\J\ <£SJ\ fjAL - &j\ t- - f oljJiJ J oljJfc T\A 


! ! « — ^uiJi ^ j&jj » * JUj 

V * C-^jLjj )) : <5>*^l u-ill^ J^l j chilli o^5Cj oi 

\jjj^ <3 t( 0-* w u^ CiJi>-j . <£fi\j£ ^viUi ^j-^ Ji « .... ^LlJ! t>*-*— ■ i>* *— 'Wj f L£M j!"» >»' — fr *• — ftcj fj— * /^ QjSo 

m ^UJl i-Jlj ^3' « SjlJUI J5^ )} " (*^* d* J^J * t( (3^^ O - * -J '* ,# J> * < ^!rr 4 I &J -^ : Loco ojUui j^-ipjj i ojVjo\ (_| f*^^ 4*^ 'M ' L^^ . t( iS&jJI : ^wVlj 


tf J alo JJjjj Oj*-$i j j ^^ o.l, »> £y* o£ jjI 1 cl 9 

: f+»}£ ^y* < <UIpl3 *^j JUL tUJu « >La.lL> » u-j 'j^aJl o' iS-^j 


l^aj II £)l Jic- (j-i 1*j! j oj <£l jl ^ lj a!?- >j S JS 

(^J » : JLL t <_— Jl (j I4JI ^iy : ^Jllj < jiUI Aja«i If <dtU 
A_LJ — o li I>i ^ *>li Jl iiJ— II i-^C^o *J\j CJU ^1 


> * ^ >j_p dJ (^ I « jlJIj x> )> ^*ij£ i£LlS 6^ Lcjj ? ju j jJl^ 4J tf 0J*J X y (\ ^UJi <-~»j ft ft jl i 1 . ^->^l li-ft ^ft Lcji*L-* iljL-VI OjJLjLo (jK' j? ^j , J^eKJI . ( — ,W , Ui «-» ,y ) s:>> >Vl oLVl jlJ o,U ^ « ojpIjUI J-c » Ja-j-i Jfr ^U! «jLj ibJVl J j±y\ j*y\ J-* » "J-^ J Ji ii*w c~JU Jilj J^ij . JUL* 5JJr! dJb / **" !/ « ^J <l5^ » ^ j\ t iii^L ju j * (3>*j V jlL> a] : JU 4JKj c l^.lcv JU-1 aJVju * * >^15JIj ^jtiJI J cij^w \ 4.I& JU-1 aJVjJ A.d.^H Lii_>-j . &>^ 

: tg/*il JL» ( >Y^ ^ ) J^, » : (TV) S^uJI j iU-Vl JU . A 

ft ft d>i J ol>J m 
U j_* Li I j < o^jJ' j'j-*1 o* j>^* u>^*U 4_L>Vj « a 
» ji <>» iL^VI 

** £ * fj-^i JUL* j^Jai.J ^liw ji I <jl jJ^jj . lJjju <Jjli ^ L*j « o^^' uj^*^ B "j <J^ajj « <iL> jji itp> » ji^Ju (3 ( ti-j&> ) o^**^ 

^1 JU < ^jjl . iiUl Jl*J JL5 IT _ « 
i£ J j 3 : Op-l? » = ( i> ) u 1 — Ul j ^U* ycj i TYo : Y ( <j^- ) VI * ** 

y>j t £>\SJ\ d*, gk : jUI yj » : JU ( d*j ) ii>UI C UI j (5j-jjJI *iU j S*- <$A*J* Cfj ■ « j^ 1 t»*-4 ^ JJ1 "-^J •( ) m ^UJi u^y * : c-JI IJuk iL-Vl^i <Y\) Syiil jj . * l-LJL-^ ^* Lnfl^aJI JL-lc I.^Ijtwh" *L^J S-*"*"' lt* J-^*"i t5* *J*-*J 


cJlIj f-Ldl ^LcjJI $op c oUI <c^jl : #^1 ^^1 ^> » : ^LUl 

i- t * * C^>jJ^ ( LjJLjlI* ^51 i j^J-* Oj-^i 0' JLj^VI (j^* pjUt* <J Ui 


t J* ^ < Jj!a1 V^AjL* (jD Lo -UltLij LajY <X-jLJxa <J0 JL^-lj JjAjLa J^ ^j < <J !>£.li ^jl ^jlSj Ic^U L-^aJ ^Jx- 4pjUx« ^olil (jrUj^i* * * ** * « AJ^aZ* it^lJl ^,^^11 C^Lfli » ^Ul d>i j ol> TYl ( MA <j* ) Jj » : JUL* Jjl JLai 4 <CUff Ja-*iy j*\Ji}\ « (5-L,VI 

* ft « 

^^j**!) ^-LJli Bjj-c4*>Jll jtjJI _ JjLo U? iJuJI <Jp 

<l-Ap JLp-1 lsJJI A-iji) J j^LiJI ^LlS3 ^S ^U <gU : L** 1^* 

1 jutjl JlJj Y1A : \ jjbj t >^UV1 (j-j^i (J ojj^ f^l~J' ■J-* ill*- VI * £ <^_*L5 J-w ^j « YY> : Y j Y«Y : > Oter^J oW » ^ i^-VI t Jt 4 ,hn..i 4 :.;> ,h : ,nj ^pLiJI ^*! J iLi^VI *uJI ^^alL* Li!j X_i*LU j (jiU U 'J u>. +>j j 1 vhj 6; 
j_» g VI 


rvo ^u i> 


*^ )) ^j ( TAT : Y Ji_^lJ-l JJI tJ _ JUJI uLi 1 Jpj < TV ^ : V 


•si O k Uw h tlh t> ^*ib *Mj * ^r*b Ji^-* J-** 3 til j*- 1 ^ *J^ 


^Fi ^m ^A H 


, <Z-J3 : iilji-l (3 tU-U [j^j \l*j 
c-j 


***** jl^ C* ^^ Oe LT^ 0^ Ch j^' 6? vMi 6f ^ JU —* -^ ui Oi ■ t( j» )> j > A^o^tJW U^ U&JUjj S^JulJLt ^jj-'l ^-*3o « ip34^» » J 


^jJl^T 


Ij-ij^l jy. j_ll jry^l ^-i j 4_>l_*VI j j^>- ^ li!l 

oi^k j c;\jk> m y\Jl 4 ^U)I tfrJL-VI V li, £ Xj> : JU « 0J ^. L gj; ^Jl 
• lyJlJI L_^ j A ) J ^ . *^.}_J i jf ii » ^ j^Jii 


Hi * 


tji ^jyj lA^ 4 Jilj J ' J^' Cjj *-J-^ t>J -JU- : JLiVI (iilaiJI uKj < Jj^bJ j lilj i_-*L> A-lSC i.jjaif. . it : ^ < 5^- . LfrL. o'y*" *-s**-» j *J«* <4J$ c-J!j LfJu *_*«JI »JL» liJJU ji 


rrv ^UJt ^u,j ri^U*MHaH j* X\\ : \ Jaj\jLi\ £ji j « JaJ^ll p£ »j^ <j Sjl-p j*I etc- <CjX lt? lAh^^ » jL*ai < a^Ij 4*-^*^ UH t( Or >J > »^' r* 5 **' *^' r^^ <j 


** * 

A-ijyll Sjl^-^JI aj^j c-iS' t^JJI U^c* Jj u..»:ll s^ J *U £ 

** ■#• +#■ 

LI Ail aJVJI oro! O^iU Jc Jjj . dlfi oAfrfr y njj^j <-*i cS^JbcJIj ^l_J ^a /j_JL. !Jl_a J_«J £jl « Jpj^-j » : 4jjJ » : JLi u^VI 

^y 4J eii5Co aJUJ f^jll IjLft* Jill) 0^ 6j^l (J I Sr^J^ ' ^ U^ ^r * 

Ol JL-J3 L*>-l j oU£VI 4j 4_Hj3 tfiljLjJI J_£ JLij . Y« \0 ij ^ [ (J5UI <>4 ] <JL^I c^ 4 s^ 1 ^*j>\J> » • <Jy i^>il 


eSo^Lo u^oo j Lj. ^3 jij < 4^5o VI ^iJU jlSCV ^j^ll LI ol 0^ 

N Y> : ^ ii < A— JjJI^Jailj . AIT < Ao^ : ^ Ijl* 4jb^ j <ui3 ^SCJI - . Jij*!! U ^* iy o^i ol (i «iiill (Jl dUi jcju oij . u. ** •* -M- m j-liJI ^>j 1^^^^^^* Jl <yL f >* of (ibjjll ,y> ( AAVA jt, ) HA : t iL»V! j Ca^ j 


j^xj ^^iii Jjl iill ui 4 ^ f : Lk>l <*J^i pJI dUi U^4* *&j 

■A 

5JL. *Jj . W . T-0 : \ yiSlJtJI ^ j pyJI IJut jj^^Jail . dJUi 

j^sVl oeV < J— Oj < \A6 _ \AY : o J _>ll J i*Jlj < YW : Y 

.i^ll J/i jj Ao . Ai : T iil>lj ( Cyjy . i> ) TT\ . 1YA : \ 
* # 


oljjii j oi>i vr Jl aJLI^.1 J ^JajJl 4^ ^^1 r < Ja-^JI IjLJb O***, ill*- VI JLi * jljll 

Uxk^j [ jV^ .Xj^ dUli'j ] .k , ^% ( j^U, . J* ) oUJI <3 o'^-^JJ' Lj^^L*^ Jj-aJj * 4^ujjJi (3 < f o^* )J f JL - JL ' J*^' uj J ftiilL* 

tfpy jji- 4>*JI UJbi Li 5L>I oJL^ 4j ill* VI Ju&\ t£JLl1 -U.^tl |JLfcj 

oLjIj Ifei . ^m . t .,.1 <^jsA £f>\y> <3 J^j^j^J^^ ^ * 4 — « <jLUI J jji^l (jjJJuiyi J ^iUJL-^ Ja ,,n 03 (jK'j i ill* VI A1& i-*£>j l$JJI 4>-jJI 

> 4jLo4il ijwl U « j^jill » cil Ws 3 'wii^ Ail j I ( Ua^- c lJuoJ ) 0r f. £ c iJLb jLlJI jl^p ill- VI *j£l lJu> J^ M jSj . Y\* : 1 SC^I (3 *jl^ ^ 

j*L*aJ! iLL-V! <j JlIpI c5jJl JiJ}\ Ja^> ^y (^ijU lilj ( jljjl Jb JL1L {tJ\ JL^P ill-. VI r < o^ij J=l^J! <j . 411 -L^j . ^Jll i^^U! U^i 

j* ljub o^ • jr!y ill* VI J*i L->-j . <p-j^-\ br ob^U jji J oj^^ vr\ j-UJI cjlj ^^ ^^ ifc— *^mi 


if 1 ■ • " ■ « 
( ^ -vrv o ) JL^ ^ Cr^ °J d% ■ (1U ^1 JlU li* t >^ ^ J*j 

^ JL_Si TIT : T / t V U!VI ^^c- <3 obVI ^ u^r^ 

^niJI JLvj iiJJIj j*JIj UU u^ * ^1 ojuc ^jJ ^JJI Ll^I^ 3Li JxJJ! Sij^-j o^V^ ^J « •— ^ ^-^^ ^il> c £*i^ ^J jjjii j ol^Jai VTT krt*rt«A**A«tlliaHIMHfeMaHIIBHI HP^H^^W^^VI fj_?- StiJVl Sy.jJ-l 4_.^L l^Ji U^L jjjil! V LJ ^ LL ^ U^f, Uaijf, [Ujj* L»t UJ .Lit ^>j < « apLJI oip a^Jll, aaLJI, r UJI J^| J* 
4 — - ) tv : j — Ul « o j — » L_u* a_J* j L^ii*, J iL-i-Vl 

. <n _ n : ^ < Jj'ifi »jj.| ( * nor _ j> \rv\ 

I * — —• I 

4^. (_^jU J j i^ ^.il CsJ'i (ijjl lift J£ Juy ^ Aif y»t Uj |«a)1 ci?-» £^L, <( tA>** » 6* (S^ 4ja«J jrU^VI j <C^iU. j 


rrr C UJI i> j oLj « j,\jl\ » j oLJJl ^p -JuuL. LiLa iJLft c^J^^j &\ U* Ji jJI Jj-oVI J! p^-JIj JJ.U! Jl ^ju s^U 5j & 6 4*_*i Ju jlLuj V 4-j 2 « /^!_j*' » Jt***^ 4k -*-* i^**^' Jain! JJj . jjyk»* f lj>- JL-4 ^ «^4»i-L« : fwaJL-J - <ji j-»' » * ^i?j lA ■h W a * M j *u*^ c^j 


f- j»t 


^ |3 4_5l l/i ^L^jJlj c-CJI jji vj-**i ui ti 3 " < -A 1 Jj j 
* - r V L_»J j^lj fjj j^pj « j!>3j ^ife : «-»>»-l i-L- VI (J^s- dJL_^.j < jl/j ^j^ij £ JL^-Jj J-^-jj « <i!A? t5jp? < f!pj 

fj— *T tlf-,1 til Si ^ (> SldUi 0* C.L* t^'u Ki 
<^jj- 
t N°i1 : T 4_j J 1 J-l, t 1Y^ : u* j ,-Jj « TAT : Y t^l-j'VI ^ < j»b-Nj < HY : ^ 
iY : u* « ol *l Jlj Jj oallj « "U - M : u^ ' V. rf/Jlf^ A* « VV : J—flill r-j^j ( li^p ) u^ Ulj « \\o : M 
<( 
). V L_ > jlr . Y'Y. Y«1 « MY- Ml : Y 


L^ 
ji J JJ? ,h;« ^1 4— i J-aj L/ iJLill oljb J jJ* J^ lJ^L* 


Y> - r olj& (i ol^Jii m CujlJ-1 Ijjb j j.^31 cujj <jl jJiJI IJia ^j^p jjcj . «^ (i <Al 

jJI 4-J-l J^VI JL*f ^j . oL*JI J jftjVl ^1 ^ J* 4JS" dUi 

jy [ d^oJ-l J (^1 ] <uij » : VAT : a <ui *UL ^ li*j < c^t t( SjJjj 4b * JJi-jj £-£1 : JijJ! <y < ^j4i j^ -Life' < J^Uj U^o L* x_pL-jj ^SUj « JijL^i » J j_* 


U. ,>u JL*f jjiVl aiI o^LkJ JJJ l$>^_ J4^l I>ll a' ^b*> *JVj J^J < Ufci ^.JV A_4 SjLp oJ^ <( J,^ 


* WO rU. v--y ltW d* c ***" ^* lP^ j<+*JU oJL-aj (3^-*** ft ltOW* ilr** 


dJi /,li < U^e jV-^J' {J I - C^o-^ t£ _ j jAl* 

* 1 * & - 


L* *LJL> u ^jL^j a L^ld iSjj ^j < J^^' d-j jJ-1 

<y Orol^! ^y ol m : \ d^jJJ ^> J U^i ^1 >ij < jl^II ^y}\ J>jLj. » jJ^L* J_>^J i j\j!\\ ^>J *LJ1 £^ « jjijL^ » AJ J^J «■ t- 


£"^ oljjii j oj^ki m *^m^"^i^^^"n « YOT . Tot : T Jlj leVI olb*j < YY\ : N / T J_. J «J[j ^1 
Ij tfiljJ-l 

, « jU* jii! .... » : JU-VI J ^oJlj » c~J SLl-VI Jli lif (t) » * C^\ fl&\ ojQj < o/i U J* j-VI oo^j y I <£*^l v ^ t*> ^J < T ' * * : ^ *Ju»j * UjuiSi jJI aiJI oLjVl Ua c-Jl 0^ ^*ib 


li* j^. l jail Vj *l Ia vj*e ^ »' O* fc- * ' * * ^* T JLb jlj )1 4 &j£ (^ O^jJs* li[ \ jlo Ijj tj Ijj — U ijai-^ u/4 ^ jJ^jIjUI J Ja-Jtb ^1 ia-^L jjf > 4 L^ Jl ip . cJj^all Jp « l$Jlj w -cJl >:LJ! oJb-j (5>»*il v^ til ^^^'J ^ (0 tvy ^UjJI <-0«j 


: <Jy ^iki> jljj < WA : o oUJl jl-Ij * UH : i uA*^! j ^^ jj J^ l^J — * ** — ■** 4-J* >> tiJUl <jUJI ^1 ^ *j** j£l± juf- aj* j# J> l>%}\ L^i <Gu>. L. LI, Of 


* j« jJI Of ^ ** 4> v^ J ^rj * tfjJI 


f I * * 

0* ^L»^ Of Sj — s* Of Js* Of V^ >^ 1 p-'j < >^> Of j*j I *-^Lj> j. ^.L* -JL> & uL^ o/a £jjl ( Jjoa j, o^i ^ **U* Of 4-"^ O^ 1 ) 4 *^" Of *i^ . « A 

f Of 1 fj-^ 1 Oe Jt*J : JA • ^J^Lf ^ uf Lr j > ^>^ '•*-» U»J Ol : JJ ■ >' - ^ oi> >f Vr^L J=5 rf^ r*J»J&J ^LJ j>i ^!> J ^-eU i *)U . or\ . or- : ^ * p^L-l L. ^*»ci^ * YW , YM i TNO : Y^ JUVl m ol^JiJ J ol^Jai TTA ( ^1 ) o^ 1 <*~v ( &N *-&* . i ) ia m V UJI j oj^p ^1 (\\) 


. ejlj-oll J* « li^Vl d -ft ^TYA il* SjUJI . J> j 4jjL>-j f a <£>_VI » 

! <LU ^ f U ,UU « I*f >» : aL JUVI J J^i (\Y) (JV-L^ myy : r ts^JljJI ^jLi^j < iay . ik\ < to\ < tit : r *Li* ^1 ij^ J& 


\vr : r <Sj<U\ £->JLJj ( <ijj^ . J* ) m : i « soy : v jl_*^ #\ ol t..Uj < ^r^ 


< r > ^V < SjiJl *>^ ( Yii , TiY : ^ , ^Ji ju* ^V * jjjJIj ( JLuJJ . J, ) 

^ . Til <-Yt\ : ,j* 

jj >*r ^ ^> jj ^^-^ ua : y <lJ *L> V^j * ^ -ail ^ JU ^ j> cy UM»U uu ^L^> Lsj . [>*• ^ Jll JL-* ^ Jp ( ^ ) JL^ ^1 ] p»l^| ^J-* i LjLrfl jf ^ai jijl -ufj \w : y a^> v bCJi j ^^i ojj ^ ^ aJo^I . jj^ c^A ^U tc m £lid, w WP^P^^mi^HHHHkHiU^ ( JbjJ^ c^ ) w> : 1 ^^ ^ ^ Oi*^ (( ■•■■ ^^ " : vl**^ ^^ ^*^5j 4_j j*ljafl ^iSJi j\* J fcljJJ ^y Ajj** J] C-*>-j Jul IjJ, ,JjI^ JUyj (W) 

. £^Jall J U Uj» *U*5 <Jlp 4j Jt Uj jl-**]| j o ^Ji L. j_» ^(Sp L^i j o^ mJI IJL* u l t>* *-L^ L-* OA) Vij j» ^5^' r^**^' _>*j i ^j^jLlj! ^y*i ^ 5.JL4..P (j|! ^-jIjj liLJi jjjuu ^ * Ailji-lj 
j til 1 JiSj ....»: jl^jJI j Oj o- *U^- J *L>- Ail dUS j a^JI ^j^ Lrj i aJlaU-I 

■ L/v!>^' 5juP Oj±> <~*J ^ M .41,11 *5o~ [ j»jJI dilj 

r- (Jjt <J| ^_;^i^aJlj i CU^JI (J*-JL* jwV <-4j>^ ^ A-j-JI eJL_ft C-j^ ^ij * ^Ltf-I <*J^i-l 

J hill *Ukflj ljUJL. , i*-^^ 1 r>i * : ^ ' f^V^ <3 0^ ^U c^ ' r ^ : ^ 
j .jyCJI JU dUii'j . « .... ^plj ^ ^^ p£ ^ oju f 5LVI j u^ & - [ IJLf ] 
<-^JLl *LkJL .'Ja-Jjil » : JL^ t \rw : 1 j^^oJL* ^^l* j « V*yi » Jp o^f 4J a^^ OLjI ♦♦>*r ♦ ♦♦ +* ♦ 
JUxL. <> j> j^ ji jjjyt JUt a*-! j* : c-.LiS' ( f UYY < UV1 J» ) ji*ju i-j>JI aJJJI £*r £> 

(ft * £ OuJ» OjJUo f < JILL. Jc J> jjI^jJI AJ^a-^Ij fl» aSj < -ft TA<5 jljiJl (jil £y£ (jo oj^-** 4 — *t*^ J U/ lj -«- JJ-JJ « *->^J 

£ £ f — * * , ^* o.LSJ'l JUblp. £>j < juiljifl 4^-jJ j j^i^l J[j « Sj^ : ( z ) ci J^ i-iUldj ( o- ) <-»>* .A*^ P^ ""J • *X*H d* u Yi\ JU JJh\ JJf- mmm JjVI *>l 

y-^UJl j (iiUjj^ill U » : Y i^U-l j JIsM Jl* Y c T / > - ^ 

^ <uJlc C*i*j U» l.nJajl J-** IJlij -ft 1 « .... >to / \ ( oLJI ) 

< ( > c ) w / W ( Y < ^ c ) ^\ / \ J*>\ « v ll£)l J* 4^1^ 

« ( y c ) ro« / , \ < ( y c ) m / ^ < { * a ^1 J.I ) ma / > c>! ( Y « \ ^ ) iii / ^ < ( \ £ ) iU / > 


<_>lj_*<aJlj « •., jJ^aJl OJl 


(,. 
i « <LJ> Jl* UJ1 L» » . Yt\ / i um.UI (Ji* oLf ryi jJaJl < -Up oiU ^ 4l£ 
JU » : jljftJI #1 Jj-J Jfr LJLLl. (3-2^1 JLi Y c H / > - T 


« £j_J» .IjJI jlji-l JjiJI Jc L^l Jj-tll ^Lj^lj JLmi LiW J5 i 4_) til c^J 1 til Ur-i ^ JM ui 1 J c-i>Jlj » : J^ I > ... .iUi fj3 4ij«- jl jJUjj < s-ii* ^ V 1 ^ J ^J ji^ c-J «jl <U* v Uj i f jll Jl 4j^j- <_^j JiaM Jli lj^ VI S_j1>- >i 4_) (>* 
L531 «y IP -^ * Vt 


<^>J « ^^ J-»l>i t>**? V- 1 <ij«- o' » cJ! c^b n ^ - m i--J j IjS'jLi <_>L£!1 Ijjj j, jJI 6 LUI Jj « l_-j-^ jji U^uu Oj-*- U~J JJI JLftl^lII £. Ujj-J ,jJ1 Oftl^iJI cJU-Lri ojutl^i .-*!«.. (^i*j ^* l^iwu U^r Uji-i jts-*^' <y c^j p. U 

c ■ ^Uk, oLJ Cj d ^Jsl . 4_L. [^fr tiU- ^j| US « y>J J > * </ . \s / v : /U Jy Jc ULw jsAI JL» r ^ n / i . a jjiuill ^l <>. jbaLiJI li* [ ^W M J^SJI j j^il A**. cJi 
jLM L^V 


jljl L_c| ... » : ^U^ C-f t_*S> AjjJ IJLi JUfria i 4_LJ Li ^^ii : UA / v ^Jcill j Jji, < J.JI U <> c^l c > Ui « pSaJ mmmm TiV 


riHMUa^pwwvp H^B^WWH^^HV JLs oUJOj i >yS\ i^fLt (j*ilj i _ ~«xLl9 Jfr»-! elilil du£>- Jji£ ... » <Jj yd! <_^ dbl tiili- cJl liLi . C~JI ... fljjft >ilj : jclil , (( ... J» 5UI ^U 


j_toj 4jui LI J jj» (il * a$5\ ^ ^*11 (^53 j.ii A\ J*. 


J *■ £ JLJj «oi£ <y c.^:'*! <3jJ1 « JjiKJl » J* erM*^ J l^i* (i JyJ' 

f . 67_66 ^ oii 

\ 
MO ^1 Jy j Cjijj jJI « f^-l » i-J5" U-jb js^l Jl5 s^- "\« / > _ n . ua&j \'i[ : g£ < *£- r i i 


(r u > o*>* Ul J_*iJI j_A l^I Jl J-jl^ vU_oi ^j\ i)! Jp jjl 1 J ..♦. » : JL5 


olol <r & Til 
> « £c~* » ^^ jl£ V 4jl J 43^ Jp ^1 SjLpj i JU IjlS' : c**^ 1 u»>Vl «Jj» J* ^** J^ 1 Jli y Yt /M _ A 

I — \j> *j_ij VI <_-*! — iVj 3j^ t^Lxo U— «J *Sl — 1* r-lf fJ— ~^ J i Sr*' "J 'U-* U^*^" !>— -J (^ 

-ft I u ... 4*j**lu 

. A+Jl> Aj ±*^> .*yi C^mJ <^ll£JI JL*I*£ dlj < ojk Oj« ^ y ^*UiJU jjj^l Jl c-Jl a~J LI <( kl 

£jl Lfc-J ^1 4-^11 oL^I i-j-J Jc LiU, JS^I Jli Y-W 1 _ \ 

: <jt*J « (i-JK^ 1 til JU-J' 

oLi'VI ... liJ <p3 fJ4 l^ jL 

jjj jjL™* : *l^ulJI (jo L$I~J ^.1 j La^?- \jjj- xij ... » : JU 
^j a_^j (ijryxJIj t^jJIj rL«*Jlj o-**^' <jL>- <4lj j^-wjJI XJ> 
Tio ^^ u ^ m ^ mmt 


i ^ — ^ ^ h— i j*i . oLaVI ij-J J p^i^b^i JI A-i gil olj - ^ C^JLII liftj 


u-o>JI oLJ ^i j JLftJl <^l JLij f ^L«J1 JI p^iAj U~-3j 
<JI c-j-Jj « « JjVI JpJ <y J*i Lw J jrL**)! oLjIj « cits* i L~> L^OJ J ojj[a /5UI jup ill-, VI Ujl^I jJI Jj-^VI j 

£j£j t YAi JJJ-lj < IA- . IVA * TTT / V ^-Lp«JI jljji jJiilj 

j ( jVj_j ) UO/ 1 <_,t :S3lj * 1Y1 / A <_-Jjl ^ ol J 

• ( OjJ* . J» ) f AY - YA1 / > 

(jj Li^ft (3~*^ jj-iS xJl j fr J uJ (j *Sj (5Jui « (3jj»jj ji » L»lj 

^j-JJ Jill -U6lj_i jyi j «Jj uuyf- ^ w T1Y _ YVl / Y . « lijiJJlN » All lJ^JIj i JJ^^ ^ ^^i £ ^ : u° (t *^f of J^ u* V*^ V^ yj J** Ji *->«-^' • J-» ■ tSjai^l » J 


4j *— oU »--i rin 
Cltll, < TW T J^VL? < "W ^ vW < ( Ojj* J* ) YYA / o 

. \\o t_^*JI v Ljl S^-j < YAY / ^ 
v LjVI jjiil . *_c>- ^ -U ^ u^j-s o> M*J 0* ii^U-1 6e eft** 

. > \a (_j_^JI cjLjI s^sr-j < irv / y 

,jtf frl^^xlll ^^6** j <jl )jj}.\ o^i L^ftjJ II <-»JjJ>-* " : J^— » iA\ / V** X • -» lH4 (^ Jj» j*j « (J^jJI oj^u. » J] ot-/V! ji^l ^ joJ £ •-' ^i^ S-^Ji ^ J^ J til "^^ J lW « ^jftJ J » <-bj*» u^ liU ^> J .juLXll 51T Jill >Jb Jj « YYY *^UJIj yia / ^ oU- ^U«J1 v l^fT J* a — )l_^VI o.\_*- ] • .ol <a> . [ iUI / Y J» YIA jji-lj . dJLJ V J^J J_t. o>£>j » : i - r (j- Y-i / \ _ \. YiV 


A^Hill^^ MMIIIII .((... ^Ul 4mJju l^i ^1 UU V ... » : eJ^*a)l c^ < ^— ^ c£ jl?-i Su* jj J ^ l^^-JLi Jls » ^ Y>Y / > - \\ 'xj>\ [ sJl»-I ] f i ^i A* L^li JJ-U (_^L-^ai1 lJ^VI A^ Ik: _J& 1 « ... L>* s^ l# 


)) /*&£■> J"» ; i ^ Jl 


p. jjj^U >%J\ x-& Sb-VI <U liO * yu / y ^UJI v^L> aJI 

y . YIV ^jaW v Uil S^ J 6e o^-r 6e ^^* u* v^ oi ^j- 6, oe ^> J^* ui o%? 
u* Ail j_ft -L-**j ij* v^ 1 u* - (i* J* - J./* o* f* : 4^1* jJUj j JU [ ] gu^U- jl? JJ^^l <-Ur L.j Hi > LS* U* >^J = JJ* Oi 1 Je c5jj ^1 J^J» a . v^ y\o / > - ^r 


^■jj^r ijW* . oU tjZ TiA *k> &J <£>j>* L - Jh ^ <iU~J! oi 1 J s-ijX> * ■ * ■ •*•• 4 * * • ■*■* ■ * m • r>» v j J-^ v ^W^i u«s- L - 5t jj>4-' ciM oijU* fi 

. • t^Jx. V » oj, JjVl c~JI jjJ jIjpuJI ^,1 J IJuL J+Ij 

* JJ>* <i^ C^Ji [$jj o^ LfcJ - « o^ n -J IjJ^ ^* (jr*J f '^i^ I . -ft I « A*i til 4Jl Jt Jju U <c^ j ^Jj < UUl c-jtf jJI cJUjVIj 


J*\j . *b L. LftSS* jijiJI li* Ji*, < b>» jlIj c~JI J Ai^-J . IIA / T fcluU j iSilaiJI <*JX5 U ol — ^31 cw jUJI ^1 j — ul yyv .\n / \ _ \r jjj 1 jji cjSj o^i cjlj ^ 1 — . Jl — ;l ^l <zjJ> til Xl\ JUI jl^I 

vr / r *I>U t ~j < ^ / > Cw lsI » * c**J LT L*J 
*J "" » 


. Ti U* j^l J* <JjJa« <^tj » : c~JI J* L^Lw (iU— " 0*' J^J 


JU jjJl ojl/kl <Js- (J^ JLJj < 4^iU rfwill jljl aUj Lit # YX- f 4j oLol 
ro O' (J* (Si* Jj» J4* « •■• f-*-* o-» L>»irtj dUJLjj » 4jy U!j 

■>L>f u& ^ u! ULp u6»- jwJI oijj Jj ... » : JU-JI ^1 JU ai* ; jli L. JU 

JjJ lj_*j . _ft I « JL-S'jjJI ^ Lij-ft U^f tSJ-JI J*?- 4-iV *J^ 

<( UjU V, LS>f L, 411 ,l_A ^J )> j [ Yo : juejl ] ^ ^\J 

. [\l\ : -U*VI ] 
« 5jLj*J( I < i z > ^757 S^IjJ » : JLij Ja^-I 0< slj jjo^U- yu L . j 


. -A oji^ill! [K <j J\i l^lLy s sjLjJ! Jj> ^jis; V SjLJIj 
ol G^ <# £■> Jl J__£ Yn _ YTA / \ - \0 


^SJI jjcVI c-* Jc ^^IsCIl YVO - YVY / r I 4-4J d jI . LT^ u fcl 


jU-JI /J ,»!5K jsj oiJU- 
^ 
jl^uJl <LJ L *3 *3j La *-^-*-i^1' Lj-lj ... » : j^lJI JJt VI CUo Jc Ulw JS^I JLi Y j- YTA / \ 


ro\ 


mWWtMl oj& Jj»j cfjl iJU j>VI 4_>^l J^UI jUi, : cii 

ft 1 * * * * 

^1 . djs-1 oO_L^ JjVI 4^)lj ( jjj-l ( ( ^>U » j IjCL, « \j> jja \a » . Jh 1 «... -t&l 4 •! J^ Ojji 


)> u^ m / \ ^jt- J£^ *~^ k? < « -Al <*1 & Qjp-f » J^*b ^* I U1 
J 
c~J! — j jf ^ » v^- Ti* / ^ « . . . 4JLJI : vU-^l* ■ J^ 1 *-J* <~i ji 4J ^^ V ^J^xa ^ y>j 

(mlf\ ) . ^i y c ^ 

-a l« .. jj-AJLj Ji— aU^ l^^lc Ja_iJJI Jjw>j » \ ( _ r VtN / \ 

oLJ Cv d (3 v lj_JI <> ^U-j . « J> ^VL skills' » : olj-JI, 

: Jl5 as < I^L. dtjl Lr Ji : JU jju*. 4&j » T _ ^ Yi\ / ^ 
lli' j. 1 < ... jU j^Vl «JLljL y-J : Jli ^jj « j^Vl dLjb 

. « ... jj^'VI iLLjL ^J : JU Jj c jy Si\ <£JLdL ^J : JU 

. YW c U»Vlj « YVo / T ^ii\ oU j^A Ji3 
J tJj-Jlj • ( fjJ-l ) ^yLft J* JasM JU! Y c YiY / N . U oU ■at 
VOX : JjJJI Oj ^*U C- V m/ ^ W y^^i cu5j o^uai jJ5 
e* l_o> LjI Li IjJLJ : [ ^ ^ Ail^ ] Uilj^W Jy 41^ . Y^Y ^ oLUiil <JL j& c^j <JJlJ3\ c-^ u-J^ o^jJ' j*^ 0> c^>l 


^A-iVI j oLJ CJ £ >ii • v^ 11 c 1 * ^ J, J ^ gr^ 1 


/V ^\ 1 , oUl^iflU (Ji> « ciijl <-i uj& t5J-J* - */^ JJ • *!*• * - V m / N " U uf* O* WY . W\ / > «_^ ^ oL J G^ <j ^ jl 
4_lii . jj— j c*!5b»-lj (jlji-JI j>>l ^!)o ^»j « i_il»- o*J oJ liil **t *■ * jljjjl ^1 Jli m / <! . u <_iilj iLloiU^L^L L, UL_> L»^U-j jjkljJ . ( jftlj: ) J ud>«i» W*£ «b ( L»W ) £»J **' V J^LiJ'j * • )) 


'.IjlJI ib j*!^ : JjLi^uJI r L.I jt-J o^b UsW-j u^**!y lA=M ^ W^ ^^«w TOT JUI jjA jJ- ^p WW wp ^jij < vr ^ ot / r* j ^ji o >i < « a 


(j • ( c**J ) ul—ANj < TIT _ m ^[^uJI *)L->j ' 1>T / V ^a-ai <j ^ ^1 r ^Ls >ilj < Sjj>JI ,LiuV i^ljjl Ju^ t^*ll jc* 

A^^JjJlS- ^^i> i*) J^^ o' fl^^ O^ ^* ••• » A • *\^i YAA / \ pt* . J* « .... £HJJ iJuiJJ < J*>- p^*J il^Ullj 


■i^^^m 4j v— oU ^A roi 
VP^^Hii 
H4 J ^Uit jj., . i^ ^ » i»_Zi c~JI >*t o j— jl-* »> : JU £ « ♦,. ( c-^Juj ) 4JLiLi o Ife^ lio ur au%iVI *U**4- o^ ^ < r^" 
oL-J jt-iJlj ooiVI ^>-ji <3 (JL?~JlJJ*}\ o <_ , Sf. Lo jL^ ^ «* I 
t ^UJI uljd* j*L» j i^ & . ^ j^l jyS'J! JU Ub 

L IT- ye j-UJI oIjjj jjiil « AT c-uaVI 
Jj- 5 J-»J - t( vJ* » cU)' °^ <j V 1 *-^' U^-J f>4"' ^-*!i J_. jj ,jjl •&». U SJ_~* j*1 ,ya£2\ C~j j « oJLj » c\jjj l\\ I o ( v Ju ) a b L)1 pMw j Oj-JLjj < %Yi / \ Sy+JH j 

« TV / > iJljil (j 4-^j « sLill *li)U oljj Jt Ij*jt1 liSC^i ». : Jlij 

4_i1 Jp >j « Y"\o JoULlj MV / T jL^Vl u^JM o?b ' ciU-J' Crf' ^il>J Jj- 3 * « UidJ^' (i* *i>»** V^ J °Lr* '"^* *-i!iJ ti* ->*J ' ojX*e z\j£\ j liLo-ls i C-JI J^«fr JLiji Ajj^w-j too <j!Jl jjf\ xf- 

. T^ / Y 4jl Jli 


» Jj4^1 « i-jjdU Lil j-JW cJlf jlJj dLjb ujoj Ul. 
. uo/^ « ^L.J_ldl .... juoLill » : i _ "\ (j- jlji-JI ^1 JjJ HV / \ _ YT 

. \ 'Y / V u-JJI <>- oU jyi jJiJl • tJ^Ct oil*- ^1 *Ui 

: ^eliJl JU U ^ nw \ . Yt 

. oaSljft ^j dLU u^ao < o^Ijp ^^L ^a <iUS . nv / v 

1 Sjii J£l ? {1 A j^j oU r£ vol 
,1^ tfaU^ ^aM IhU ^ i^^^i I a".. all Jj rt.ll ^ Jjj j jj : ^pLtJI JjS J* J!^ ji* 1Y- / \ - YV 


* M t P *■ « (J^jJlj 4Jil J_1p t_.,.Z > o (Jjillj i5"^*"d 1)— - k b\ „ . 2 J u' • * . _ft 


^ 4jl tAl / ^ 5j1jJ-I j (ijljjJI 4_L£. JU j_»LJ1 c~J1j 

4JKJI i_olj « o\ / A j IT / V (jl^ ^lj < YY1 / T 2 ij-^J 

. 11- LpUliVlj < 0Y1 . OYT ail i.i— J..,. ,y lS ^»\j J jI £!l* ^jJl i JJ J IjJ 1 

LjIj^j . Lki- J-S^l 4JL5I Laj « JJ JlJjJ » : JjVI j (Jj-rfJIj i* -# - *LJ! iVjV ,. JUI c~J1 j aJjS L.Ij . « JJ uLk) > v t£)1 : olj-allj < J-S^l 4_Jp a_^ ^ ^1 — dl <y jju 
« 
: U^Lal. v^ *-* ^i^ 4*» *J -^J <( s~M*^ »L»V' ^X*^ » TOY JIjJI JJf\ JJ- ua^^B^Bp iuiiH«np » . « ... UJ-I y.fcN ^v* <i^JI : uJ»l>! ^UVIj 
JjVl C~JI Oj^ aj ., : Y c ,^JI J* U4~ ^1 JLij J ( olrf ) J 6 1 — U1 ^L-, ^j ... ( &-L ) oL-JJIj ••■ J 

:AJ1 jl^ il^Vlj JX* fc*k. ^ib > ^jjVI a* 


Jju Jj £J-J J jj^L. ^U . 1^1* Jilj IftO^I Jjrfl Jfr oLj A~>-L> 

a^. JiJ ,y f j j*j « 4j jjj- l^ Jl ^j-J Jl c~Jl a~J l> tf 

, « («e^l » Aj[ lJLfc J <J"^i Vj < ,/>"'* tlH' 

JUUI o -lJ cS-iJI A. aJ c-JI o-Jj ^ / r *I>JJ ul^ 1 J^** oU 
roA .-»!«.. Ja^sJI ojj JJ ^j *u d*jj 


X 

c»> 
la* 


^^pUII o^Li 


<y V UI IJub j ;j_.^i <JtC iij> ejl s^-U ( -» UY - ur ) 

''-'If ^ \ il ^ij ' OtJaJl oJLa ^ ,j~Sj** ^Ltl <-i-jJ Jll-»VI (i<JL^j 


il -f* L*j*i L^jlJ* Jl— ^Li * jrljjJIj Kji*^ S^Jil 4*aLJI ifcJaJI oJut jjij ro\ .^mmm c!>l v ^ n *ww j5 j-ij • ( YV . YH : yyUjiJI + YTO : tfdl oL*ie ) u^ 


&SA ) jr!>1 *_pj— j-^. ojj^o A_iy*i! > ^p 
r oLi^ : E l>1 j XJ5LJ ^} \ji^eS c^zZj { » \\V\ . j* \r\\ 


uL-^l j^JI ^Jo! SLl-VI jjz^ ^LJ! c,^l db U ,xJ * * y* : <_jJu ) <^* »•• j^ (| eJBj « ( r \W> ojjo ) y-Lp . ( in . iYY 
Wl >j < M-Jlj MVjJI v^' J<^ *L-=-l> < JULyJI J^ tsj>- J* J—JLI c bJI c bu, djJdl 4ii ) oUT <y s^UVI 

^ai-l, 4*4"JI ^U1 <£ tflw • c^l ^-yJI JjjJI j-*J ( c 1>l UJ d^ sjl^. i^j^ v b0! y,U ^ jJI r o5j . y£ul| ,u m L^r^^ i] oy pLaJi (j»*L« ^^^^^■Ua^^HW 


^ s> & ^ « Jill o> v bSai JJ* j jji-J SoJ-1 Ui-1 <y .4)5 jj tiijii ^ LpU L-> o j>I jlj i-iiJi i4 c-tfj 

^JLj i^U- SjLil tr^i oo * *1* 

Ul yt F 


^ -cUJjj ^j tiljll £*i E I/*J ^ ^1 ^ oUy : i~iS 5J^ j c |>1 V ^ SJbjJ-l i*JJI C-Ji oil 

g^Jlj 5j>fl, iJjJL lx-3 ^11 -JLf I JaV Jl 4-is « ltW> 

. Ai,*il --Ijj ^SCJI J* a* Us*-*-* *i J*^. ^ dr^J U, j£)l jSJ. 
il^c^L" - °Wj^5G] jJL1\ , ^LiS- Li 

* 4* 

uUl 4-^j ^x^i! iU-Vl iL^JI JJ «_J>II ^ ^ , 6 UU JLJI ^1 Sjjjj & jX ^ . jjl,x_, JL-^J a iJJl ^ (f >ui) IkJIj SJLsL-Vl J| r jJl .» : aJUjuU j ^jdl ibJ 


soJUJI j ij^ v bS3i lid Jufj > c-Jit juJ . iiJbiM I-U..U? ^^Jl ._^l ;LJi ^ ^^J^JI 0j tf 
P Li-» JU« j 4-i^JI L^jcJI^ oLJUl 6l ... oU Jv tsaVI 
ji>JLi < ^jr 4_^ ^jai ^ d^4 USllj 5>d1 ^ oVbV J <4JS Jl ciif . U^L jii. oUlk~ « ^j « ii ^» OjJULa j jj, ij_^ o,^. ^ j-sij-Ji oU^i oL-jj^i j* 

o"L>^ ^ ... 6 ^j| I jui ^ oL^J-l J^l j bj oL-JVI ru nr 
PWill Qj^AXA 


J ^U1 v ^UiI 
y»j « JiljJl ciL^I J* OjU-l s>>VI Jj^ai 4— -j?- <L_*i (jLiJi ojj^ * oLij^/CxJ!>J ijJUfr* i-»!jj |*A (3r^ cJUJI *>1 U . UiiVlj UJI djIJI 
dj ^ ( * - ° ) 4, 4,. ,7,11 i-JilVlj O^IjJI (J* J-Sj*» ( NA _ \- ) Jj-ai ijuJ 4_ij 

. ( U5W1 ) 

X Ll$3l IJLfc i*-y o! 
Jaiai fcjk. jjt • ***-» tvt . jjjb 5j> LjVI -LyUi OiCUs . (ijl> JAi |ft~*J UJi«J ** * 
4fi& 
Ms 

- U*Ji **J*J 
p 


6- 4r W~> t*£ <J' *«rJ 4 ^ *V" . <o (jdUIl ^ aJ ti^-l al^lj *w iij*, >i . i . <Jl4J! ** * 


• qJZ£- pfij 4jLrf>l Lj^J^j oJjjjo _ -\ . v . A _ \ ni no JaiLM gX* j> ^^■^H^WI WW 

■ J-*"j JP-^ **Jf ft ^b J*^ 6- *4* jm^ sA - u 

Oio : j£\ e ,jjl JaJU-l tf. 0>0_i£ a-aJI IJLA iii^l C~*oS 

i>* J— <"* J-^j pjU c-^*s « A_;LiJ_^ (jc. cJj^j . AjLp-j 0& c 0>jJI SjruJI <JJ^ J L^JUpI jdl Jj^^U iii^l ui/ f L£L_> ^jLcJL* <^_?t**J (y^j ^ ^j a 4^-JjOLI 4^j?t*4jj < L-^j^oj ^^L*JI 
Li! jjjala ^1 j*x&- {y> f-^S\ l>**J diil O^ dj^ J 
♦ u * * I ** * 
JJ**^ Oi 
U o>jj cJLJJI jlj-I i^^j J* JjVl U^l Ux±\ ci^ Li OJ^jj Liu (jLcJL- 4j*~*j OJl^pI JaJL* ^TJ <J^ <3j (( ^ J) L -*>^ . « . ^ » if 


rv _ f Uh*ISJLj 4JLjl1*** Jji_j jjjl ljL-jj uj^^^f' AJbUL* /i^ ' fl ".*"*-»■ (3 OJlJvC'lj 

^LajC ajLcVU JiUJVI ^j yciJI Ja-^J « <JuA\ IfrLt 1>I jjJI 

£ « d-oL^I pc^^j < (OLcVl *U la : .^j < j*i]l v^j a-JJiH d> Jv *ll >UJ1 o-J-' ui J* JiiU-1 «ji; . £^0 iL>.u gjjG . ^j^JaJl pUa* ils-Vl <U^lj - j»jJI ^ill JL-P ^.iil ibJVl <tfu- <y J?^Ja£ J^l ji>\y *jljJ l^Jal 4_J£ ^ JJ^\ i^jo IjLo tjj-l IJiBbj jUI 0Jj . i-^ a Jj4 JJ Cj^. jll pfljlll >L* Of 1 » J** 

>t*J (V^J (( >k » ^-*J-^*JJ O jJbluJaJl 4^?t-*jj « 3 ]) L-*J->>J U-JUj <jj! ^al^j « iJ » L*>JJ £^^ i-i*Jj < cr^Lrf *-*~Ji O^ ^'j^ 


nv JaiLH £j,U* jJ- VPfPPW^^i 4 * <^l IjSl^- ^U! £j*iJI ^j-& 6^ £rLA' i^-VI ^i> j 
f ( m I 

jj^ t>° ^p ^ i>»l ^^ oljj jiO* phj i j^x 4Jj^ ^!>J aljio tjj^JLZwO f*4^-* A-+J?~ : JL^-j ^^ - £?"Lr^ ^^* J* I oUrfa^l Ui - jIjuj ax 3)Jju « Ai^5 ^j jU y 4-JLj 4-j*~J ^iSl jl5 j^L** ^1 JaJU-l <Sk VL. Ujll y ^JUlc < iJU W oli c*~i ob < ^ 
Y"U dUS, UL* jl.jl^ j » J-l la* j *JLf- .-> ,5 oLJJ ^ : u^> jojUJ ^ ^ ^-^ iKi- jju£ OV dJj J_^9 


'JJ ui 


( Jft 
Uft*^, LD JjVI iJ>dl J jJv\ £ It *L_pt«Jj . ^UJ! J> jJbuV o^>^! ay 3^j • Sal* a< dUi J^U, }j»d1 ^ fi Ul *>U y>j o4-l la* a* a* Jl ^ 


i 4*a iUI / 


«> j **^ t> lMj *>M ^ **?L>* <# ^ ' JS^-M ^i>^j -'-Wij pL, lv *il ^UJI o-^ 1 ue t> JiiU-l ^JU" . £JLo £l> LJw^ 
-( jji 


jVo aJL-L^- lZ-JIjj 3JLJj#- (3 j$ L-**J- /jjl ^tj jU ^V* 4u3^J<j] ojLto *Ju 

t 4 I— flilZ* lL-OLj»~ 2 I LT 6 U ■^ Li 
ljuj . JL-»JrLt*Jk 3^L_jj lJ j^j ^ l*-*" OL) la Jl 'i^^" 'jj 4-*5 (JL>- 4^t^Lo 


jl 4_£1j 4 JajLU JlJ* »L,«T....VI ^ iiS^I CJJL^ 
^^^_j- Hi *^ 


fcliJI - 4^1^ - AjUo - -dJlii ( 

Lol(wj *ili iLal* JuiLJj ojLp-1 tij^ JaiU-l 0^ t>* fj^ (J^ )} 

JL* t jL^VI dUd iiSLJI ol^VI <y *LiL L**^ <u5Jj *jj*> ■VI juiLii <jf *J1 Jjt J, ^U-JI 6^ 6 s U^ ^ 4; 1 * 

« ... Ajl^^aJI Olj^l ttwjj 


jJI olfljxi-VI, oUUll, oaJlj J* ^.lyj £tjU\ iiuJ ,>^ 


MM^BW 


TV _/JiJ jJjJIJljI 4_/3*J /jJJ « -* A^ *-^ ^lill A^t^j l^i^lcj L^jljHLiJi 


o'jj-£ u' **■**" Cr — ^*— j *—^j fJa*J' LiLj jl-*J <u»c*J ^jtj « p » ou 


<ju es^J-l c-iJIj ^ljJ.1 <i L»ij« c^LkJ jJl jjl^il ^ 


i _ ( iSjf* &^k£ *Lil1 j*Ui Oljjd ) u^^ 1 C-^ " 
^ jj^jjl 4j r jJ . pSCi-l «jyJL» iLl-VI 4JfcU» > d^lj (N) i*^ 11A . 
jjj « j-L.ju> Ljj^jJl LiJJI ^ j j-^ <^«- J^ ^LiJI _ j WW Ji. uy ^*iJI b_> 4 { f >A\Y jl ) f U\A 


|f <-iljW SjSla J "^ jlLu Ji-Jb L^-JI iySGH J«t (jj « j» 1 ^ , >A > iy • U-*jj . L^U-1 sjjj <j jJJ LJ i « oUjJJLI s> <j j U_ic <_-^l UH 4_J- <jj t cijUil Sjljj o'j-jjJ I— el> US* -■ ^ Ft •~* 4&\ e\-3y * SJ-M.J jjA Jli NW JLl- jj . J*Jl jjc JLtLE . * ua , Ji^LU c .-Ul Jilt, UijJl ^U ^dl : V. 5^ 0J l:i . J 4-eS 4~J\j2 jftj - (jL) J_lll (j-jLi Jl*"! ^it £*ll]l ij^l jW "4? 

[L ^i J 


ft *- £ ss 

. l^^jj^ ^Lil^ JuVl c i>i U»3 JJiJ yljl IfcJai, J A-JL, L^ J Jj± ( t-J^l c* > |! ^LiiJ L^li-I sU-l J «SA3j <■ >>J «-i»j* <j M-iil dj±£ j*W\ uii.j ^Jl UJ (iL*J»j < sU- ^K UIj CiJ-\ Lip ***i" ^Sj (>* 'is* 1 J* 4J ^ *-?W- t^** (i ^e-^JI U-^ <j^ *-[>^ lWj 


jj-*±JI UfrU LJj JjsI J_> . Ijjl* L*i1j LaJu. ^^*JI jJ^jJ! • ^L» Ijl»-'j t£j&- ^UJl (j5j aLiI) ^ *I^jl£ ,jijo jlIcj 


jlilj J_iJl j^dj JlJI >JI o* *-• o* «^J ' V^J^ 

SjUJ-lj ULsill aj^l^ l5jJ\ iSjJ\ (^Jl o^V 1 u^ • U^ j 

* *• ft 


XJL^. : ^Liil ^*i j J*.[^l (jt d.Jbt -? < « JJ\j U i j i ^^j f < 6|>)l (Jj UH^-^'J AjuJI JLlfcj civS?" ^^ oJL_»^i!l oJL>-j fj4*-* 

t$jUwll j> ^j Jp o-J-1 <jjl olJb - SaJiVI j^Loj S^U-JI jjL» r jLi . JUI ju-I a/ iU-VI j*^ _ (ilill »ji-l .» liT fc- jjd! mi *U ^\ oU^Jx. vvt 


ojO *__* c ^K-Jl (3 pi — t Oj-^J&j ^**J! (3 d ^ ***J «~>^' ^-Jj^r^J 
tfJUl JaJLj <Uci-j *LUI j^Lij tUilJI ^SU-S ,y A^ydJU -US a* it 

ji#- >ij . JUL. Ua o^j Vli. ca^j W v!*^ 1 <3 V^ 1 ^ 


oaJjlt aJlju >jii) t^-Jo {j* 4-JL& e^sj 1(J Ijl>-I ci/u 1 4jl i^>LxSJ 


** i^^ + M 
: ^j oj^i Sop ^ Jiil >Ali Jlill «.jj-l LI 
L^LJ Sac * sUju. t^ik^-lj 4jLaJ Jill U» <J S-u-aL «_il^Jl J^- _ o YYo Jasli-I fijk* Af" d**^^^^^^** - l^^^^i 
**■ 

ft 

ft £ 

j SjjIjJI i~ti\ ^> < jUiSflj < JUL.VI3 , duiUVIj < oU" 

ft J 
1*1 4__J ^^ j*i UiiJ ^^ L_J^o « JJJJ olS » <i JjljJ . oj^Lwj Jfc^tlll £rlr* UV** ^^ f^^l? 
L^ ik^*^ff *te// r*b Z faJr) 'y . 4j*JL? &lt - ^^ * it j 


oLi jJ of £ 3ji^ oUjJait LiSCt Jl o^jjj « SL jJc 5> -i^ 

^ ^ ^ J ^W: Ifii- tat gjy jji ^ <j ^^ 5> ^jJI .l>( M Jl o> ^1 ib-'vi ^J 

I? . oUl^aJl u^T . a-ij^l ^ . cJ^Udl ^j JjVl AjaLl 

< Uj^j *jU < 4*-j . 4iUI « A,l>[ « 4^f : 4JU-JL- , ^| 


*W-> yjL*. 4_«> 6- •>?" J^J crt^l iLz-Vl t ie JLij 

A*i-» oti _ ^l^J! jj. ^i iuJVl **iy jJj < iJLjj o^ uy oH- jl u*J Jl Ujl. jb-yi <^L ,U U»>*l ^ ^Jl |JUj , Jai ^br i-u j| ^^ UI*X<J* • 5^^' ^ IjjJI 4_iSQl ^U y» g-UI .J* ft J Jl SjLiV! ^j 
ju*j ^jlaI! «Li!l Ji» jy p4-^>l Us*!>* J»>^r W* j!H o» Jr 

iV i JliUI JaJt oLUL* i5j^ If « ^4-JLiil Ji^llj ^jlsII ^ill 

r Ui)1 jSl « oU-^UI pi J^L ^IjJl iU-Vl ci£ a^j fi + L.j oLtjJaiM *Ju* LJ»V Ijjii i^lkS! ^U aLU, i-^s J^ & I ^ ^- I 

jlJu Ijl»j ... JjjJl ^>>j jj-JI pjLy < J^-* <i *-Pj *-ttL-j 


eJ* dlii (>• j>*> ti| W^*J *2w ^li Lt| < ^-Ij ^*J jl < -^!i j-« (j| l^JLc -sJI c-ijj I4J1& oiij i*l* i-iSC* j o>^> 1 J c J^ j^J J^ J^ £°^ 


CJ^ bU IJlft^ < j£[~£> ^\ JiaU-t mi fl*J g«£l oU^Jw tya 1j_^JI ^i J* 4— y^i J ^alatj u^j J-IL. j <y OjjtL* t o <^^j d\ oyU» 6^ L»jU— »l j_« ^L** J o-j*» |? L* jLit, . io^JI 4ii!l ^ Ujii ^Jl oU»jJ^ jll fc-t-41 AJft 


E^ J^> f / ( <Mj *bt ) 


liT ,>. U Jiljll 5>VI i5jU- ^ ^j ^Ao ( jAj* ) M*A o* ro J 


^ x . UAo g^l .Lie! J*o Jl iiUV^ U>^ < ^-^ 6^ <# ^ oUJl Jlf, « olx-JI oUUij ^^*3I iiUI oj& us**U '^J 


+ *■ — f ii> ^ j ^W oii-i fci-* o^ j j^li liJ. fjW^ rv\ 4^^^H^Ub ^ ^ JTLiil ^ iJ£±, jJLu ^Lj « <^lJI ajUJ j ^1 jy a j\ |j| 
c-i>! JLKi* U-L^ fcJI JL* j j^l -o! j < s Jja JS" J &j&\ 

t/V < c^^JI & jUi J* o-Li j/Vl U.LVI JLJLJ1 ii^l U^j < i*Luj a*« Jl v-U Jjjj V, « Ui> oJ^I i^l 


ajJJ 

cJJI^S' ■ <#il^ (ijU-lj ^ 6f v o^iS" L. LjoJL J-^-i- i-i>Jl u* o- ii^l J^ jJIj Llj : 4jy> -cJtf ^f LfV^ ua^JI ££■»!_*• jdfdli o»*l,j « Ljjjjj UJbj ibS' l^;K* 
* ♦.» r\\ 

jl IsllJ j UUJ1 U/VI <-a Lad ui » : ^ J^- 1 V* -^ *^ & r i-Vlj U^JI «--J*j 41 v^.j ' U^ j-H <j" ^J Lad J* .L>t Lu* cyf- . Lli JJ^- (3 uM J W- <# J»>. L$«j Jaj 4_^j t* * r LJI oU y p L*J\ ^1 li* j V^ 

Jj> Jii pjdl l«CLy ^1 U>^ o*> lP 3 J^i V, « J*Vl oU»UI U ^1 UJI &M 

o Ji^L j( pLsrl jy JL « (jl^j cr* jJ-JI yjll UjjlJ jJI oL*ji)l >i Jl <iUi jl« J^lj = C5*J o IUI, oL.U-1, o -Jl ~UI uu CwUI jicj U* fc] Jl J-i j»- UJI ^UikJtl ju^ji! UJI c »u 

*''-'• ••" ^\ f ljsJL W r ^V1 JSL, ^ I .la.*? l-frk ; s>j JsLJVI jCy^J U>*J*i < <>*&■ OI> LJU L^o < U*U 0>i U4> ^^ J (i*i ol* < U* , L^Uu^ j L5 ~*JI iJjJL iJjJI ' CJ U f >" ut. jZjll ^jd - U - r m Sy»U)1 j JL^JI iilll -^ y> TAY tSj^*** (Jl L^LJ^Ic 4*Jj t^jAJjJ U* t>>^ pUaill r-jL^* J J L-JJbu j . L* ijj ** ***^J 
iii^M (j-jljdl j-jJl-*j oLmLU siiLJ v^L <jL yjil ^jj - 
^JfcJ <0^ u!>l J^* a* ^ JU-,j fclj, ^jdl oljljj ^ 

U-Vj 4_JJJl J! »j_£ jjl ^j^l tSyL-A jj-aJLJ iiil Ji_^V _ 

u* -^ hjj^i ^j *-4J$ obbj j^ji ^ « j*Z$ u*y^ 
^b'VL ^UVI ,•- *' Ml ' " -' .VL, r UVl y r ^UVI JJL-, Jin oW ^ &>y. - 
uVI (.>" jJI ouijl L^Vl JU'VL U-UI e5>f VU a, jujO 

< UkUJI 4^ ^ l^l^l Jfel Jp i.UI cJail-i V 1 ^- V^J - . i^yi tui j& < Ujj-i ^um ^uz rji ^UjVi ^ Jl_*t Jl dLli jl-, ujjU f ^LJI jl* SLl.Vi Jj&Ij 


TAX 

^ H ^^^ H ^^^^^ fj wJ-1 .>Lpl <y 4_#5 : 4_J>UI <Gjj.s J^U- ^-UM JjLL, c^ L^^slJl oJ^£- JLJ^i O jj^iiil (jruLjJ 4* * 
aJLi* o^ lSJlM Cr-^ ci*^' JL ^ ^ i^VI ^Llll l^VI <J jjiU 

. jxiSsj <_oVlj iiiJI AJ^oJ Sjjjf *jLj~ 

jjjf jJl j^ (ij^U i.jjj.1 uo> V L^ ^ j/VI *>lj < v\ 
<~+ijP ^Jc$ u^ (3^' 'j4*b ujj^ p^—J' J-* *»rl/ i J ^A/^ l*-^ 

t^ 1 0*L_>*Lj>- Qu i ? , J&Q i ■*> . ... All ^mII /wO <LJjLJJ1 ^JbJaJlq 1^ 1 ftjJJ JUO-> OuJs> ^j < ■)» : -jti rt^m ^ iJJLtJi OlJJIj i*\ SjjJlU 5y*UII J o^JI kill ^ ^c> Ui QwuiJI Jp cijj— Im*1 jll ^IjJlI y jfti^ll 1 — fell gfrl L$JJI uljiM J^l f*** U* ^y 4*JaJ)j 4 <^I*UI L-iJLj J^ « 4JjJi *y u^>* lill L> oli U iUlj JjJJlj il£Jl » ?\j*J t&J^F*" .j' 1 f/IJ iLJL* jfl jj_*.S^*) i3*^-*jjJi <a^->j** JwMt*J) 


• f^*- \SM a jS^ j ^ ill- VI rLr*J 


=x * J* 6* j**!" *-*jj' « "iL*Lp 
fc**JJ i-Uf *U«*t (ii £-**■ I f* (JAr ri^fc* y SJ^j Lj^JI y i->j * UH^ai 


0UL*1 lt^J^ jru*?- j jl5 JljI jLJL*pJ] : *$$ ^jj^oil frL-ic-JJl Lol j^jJI iLL-Vlj < s^LsJI i^U obVl aJ& J.U1 £jjUI jj^jJI jLi-Vlj t s^li)l i-«L*L£ aJjl-JI iliJ ^jL* ^i>- ^JajJI 
< Oj^LsJI o^L^ ubVI iJS^ ^frJj^jV! ujjVI iLu-l Jl* <J* j^ jl^JI y fijlj^l j LlJ! jp jj£jJ\ ill-. VI p^i l^jjJI aU^VI i^JJI £_£ j^Jj iJuU- fO&l J-^ ill-Vlj < i-ijj— <y v^*^ • jSW-* o* i**L^ ^ j j^jJI ili-Vlj < J^jVI i^^jJl 


TAO 

Jfc 


• jj^- iiJJI US31 Jub ,-lzsyi U^ j *l£1 dL- 


JJ JjUl o^J jlLil fJi <y 4if dbi C-Jj » : 51515 t^ ojj « oUd! ^'jj o-jM iiA« LfeyJu LsJj: Upj>j UjJ 

,1)^4^. jmjf L* s^ Ul^f ^Li, <LUl J>Jj jJ 
^LaV! U^ ^1 ,,-J, j/ju f\J jjSJl pi « U^-lj 

,^m ^ <ij gui r i/vi j 5/t* i^vi ji>ii ouv c^s o-ub < <J* SJb. cJK il « Ui* iuUI i-ii-l UU < dUUjJI j j> o> aJ j *iii! >> :"N 0«^ c,^>j * V W *a*£' ->*■> <i 


t^u^jJ A_^o5 » o!*^ ^-i4 - * Lr^L* £*^ j-^ Jail*- ^y 1 jj^jJI ij*\2l\ j Ljj*]] fclfl *Jr ^i> TA1 ^WI^|i^B«i**riUhdBM 


S-d> (3 y*M!j l^ 1 > VI » ^j-^ *— *UI LJW j 


alfjud L_?tUa^xo -If! J ^ijJI J^ lA^j 5_iL J|^ a-XjKJII c5^JI ^julaj ^L^aJlj L^jJjJ^ 


UUI o >1II o~JI 4-i c^JI (T « aJjuJL ,L£)I . .U-l cip- ^- juS3! ^1 ^ ^y J! ^UYt 


: A$il«yi ajP LJJL>- ■ I ^>j> J .b'VI <Jb>j >Jb *li^l ? J^l J jji ? trL , j| c^ 
. SU-1 <_J» ? fl^VI ^ ^ (ijiiil jjiUI j <L±J A- i, , li <iUi ;l^ i^J . SUtJl Zj4>- *Jc ^ Uj . ojbj TAV 

i*«H«MAt*iP>^^^-^-^i : jxJI <jc ( I iU ) £j>- - v J ( lit. ) oLi (| U j^ L^JI j^I^j ilVl ,1/ tj d^JI ^j 

. U>>j ( ? liL of/ ) { ? UU ci*i ) : JUb 

( lit. ) o>ii £-- JUi-VI J© s-jJjV J a-^JJI ^ IU 

: l^jbu* ^ ^l^iZ^VI olj.il ^^p- Uj^lk J cJU £j j-J <? , ; ui^ - i^y <JjJ— i-VI j* : pij* ^ * iS* 


? ,-J . <iU> (Ji 

? 
** Y ( A / ijdl ) « „. i»i L^-Utj oL& ^1 J OjJll Lei jfc5 


VI £-*-> s^o-fc JJ *il jy I L-J I »I f 01 6*J (^)jfc-S JJ-:LiU : fly J^* J *d jy 1 - J i-UfcJ ( f ) jjJ «Jjl^ J^Vl j gj^t ? dJ c ; ?. * ,*^N it* c^ f s^LsJI (i a*o*JI iiJJ^ ^ y}* TAA W*^^^^»-l : (JUJ *}y£ : ^M^ill J dUi Ji* ^ oSj fr * 
fJd o"^ J' W : u"J' 6? u" 
il_i JL_il_ii $> ill Jii -^jC ^ j«jj 
j 
{j»_>-j^ ji S\ ?r«JI *^4^ o^ *— y i^JJI i5>f t dUi JJu5 ^Ud*J LJJ 
cjKj < OfrlU^^I « u^j J » J* r*"j aJVI ^ J Jl** : ^ J Jt < «£Ui oj^E sL*JI b*f j < J-i'j-* i>«^ J* i5-»l** lP iil*l jjjll! ^. «, < tyr^jJIj aj 


If 

;U1 I? ^j— J-* Crf 1 c**^j 6 j^' 0* (*«--* . ^ai <y (jijJ^il JUi-l dJJu (i^ jjj < j*ill j dUi ijj^J 

j ( Jf ) Jp r ^-Jlj uifif! JjJo sjL^>l a_^JJI ^ IJUj 

■ ( J**i ) 


i^i a*i j* { lit ) jyo : Uj 

vi i_i^i > lii jj_^ jui~yi <i U* &« 

. £>U jcUl >ll lil : ,JLy liJJI ^Vl u^j*j * ^SVi (ijvaj iil> l-i* J^* &Jt- J sUJJj 

. j jS'iil os~*i LJjJL*- <J*aJ JtU \aJjo r\\ 

1 — * 


o-j oi^ 1 > -mjj ■" 6* r^ 1 ^ ^ ^ Uj 

, ^»LkJU JUl v L~. *Lg (iJJl lift 0^ < *i^ it ^ 1 (3 


/ y : oW*ll CJU r Ui OUT . i 

r / ft /J 6^ — -iJ V — *-> 
*#+ ( oUUiil iYY ) 


■ L$*- * 

yjji UJ o& <iU c^> sj_P fJ — » > 6- A — ^ 

( oLUill uv ) s^lill j iL^JI UU1 ^ j$* r\ 


( oi.Unll Y\T ) 

• *4 J 


p U oK" cijj oU-VI oii lilj < jU-Vl *U : All t> AUta f- i-ftj j^ilLi ^j^jT jl < j^iJl jUi> <u**i* ^KT (5 1 : U J4 * A 


. j4i U* ^Uii <j >Jb j} 1/ ( ^^Lo ) 1+ — 


-* - -* oi,u C--J o| u x, . ^ a^s. jy_ri .> l_ j* ^ ( ol.Uill Wi ) j-il IJ^ p^UI j v. jl If iUiiJJIj - * * J 1 ^ J^ LU^ <i*? sj^ . o : <i*W- ,>*? (j^l j^ C* ^l>J ^ J ci*il lip o^j xw 
*^^HIM«MM^^ ^LSo JJJI J*Lw L?-Jj l^jLpJ 

( otUill £-1 ) £ J* * 
* — r 

wH 
Wj* 6 

* (i*W l*i*7 (*rLui (3 ^ji f Lf ojji JaiJj ^*jl 4 f^LiM J $** *** 1 A LiLls* JL->jJl Ja_*£ iSy J^J ( ^v^ 
YH ) 

^JULI c| ( cril ) JulJI Iju* JL^Ij < ^JUJI a_^ cJfc' IjI X-jT . j^Ull <A* tj^o jl ^j ^U ^j^a 
: JUi ( ,i*ll IJL < J*L> jJtj tfJiJtJI I+LmuJ ikiUI oi* 

Jl^f <fW & ojtff y. oi &JI LUp Jl* 
( oLUiil ^ \ . ) 

< JjVI *U : Ji\j < c-L L.L- (if : cJb Jl (i! . >iil : J^JI 
.i^l 5j*Ia]I j i-jj*Jt iiill x£ jij* nr * * * * ^i y : x&: j^-j . a tf j ^1 — JJI ^ a g;» ^l^M ^*^ (i ci*i' 1JL^ 4 ,lwUI ojjt oojj ( oLloflll nv ) 
e 1 ui u 
6 * : <J*W- »*j U 0* J^ C"^ ' <i*^ >*-? ^"^ V^ j** J ^ a JJ (j*tt ' J-p -r b r/ \ u^*-* <^ a jj !i/ >-» 1 »| 


: SjJ-l ill* XL* 


y - |^ B ^^ Bta— ita— ! 

Ly^ U fr ( oLUiil y\\ ) 


\^ \*j^ j tai-1 £* XiUI Ijb <yLJ . C * *y*j9 ^a t^j^JLli l^ti^P- Jr^P Li <Lo 
£ * ^ d^c-l V : Jlis ? jir^l j^*jc ^*ll J»yJ J* : (^uo^VI JjLo . 4j Yvr 

w^^^^^^^*t *tM^H^^— ^^— «W f*^J Ui 
*_) J\ f e^JL. UjU^- ( oLUill YH ) . * l ♦ li ( ,.yj ^i Jiji : & 


, s 


°J 


■jJI 
V ( oLUill U« ) Jj jij-LJLI j ^J J»i)l IJL»j jJ^ £jU" oji^S &°\ <>j^> J \j jS*. l*J :>V JLA ijiu ^ i JL»J * * » * ( pLUill A* ) ^Uii J ^Ju J Ur litoj yiilj jJI JLfcijJI . ~j : 4jJL s^UJl <j a-j^JI adJI .jt jy XM ^■i^HiMk 


^JVI . ^-..^Aftl . , iLJIj olW-B" JJUI jji Jljj) ooVl 6j^ <i ^~ ^* Lr jJtJI <j <j*l 
< (j 


4 - L ^' i5j3j (W L_f i*lS ,•*• liUii, u~^JI U oliCIl 
j^pl ^v* (Juii 


J^ jl^uJI LaI 

If £ 


* * fr 


« Jyjd' » J«y oL*^Jl jSTj J.J! iju; £SX j ^^Jl no 
4 — \yj (3 i^S^ju\ (jr^alll OJ >■ 1? « (3 }) ^j^' t^*-* C( (^ )J <-*>*" J> 5 * f & * . UJ* <4 < J^Ije^t <i f^-Vj £ : JU: 3^iU\j ,j*Jtfl . r <j Ijj La Jx* l^LJb ^Jpj . JLrJ &~Jj JS*^ * J^$ < ^'jJ'J UH^Ii J- 2 ^— I? ■ UH>^ UiOj-^ <J* li^^i jj^aJI ii^^l ^^ s^ftUJi j jl^ji iiiii ^ j}* x\\ i *u>j%>j <u J *w < Lfc^ jl 5JVL j» j^J-L> j^V Ja_j^Li ftA J o& J < 3Ljf-5U yiijS LtUlf « jj » S^L <y J V[ 

Hi* ' 

cjK' o!j * dt^b i^LjJIj ^LoJI 1 <j.1p eJLuU (jl jj^ LJSj jUU oV <4USj j(u*il! 1JL* i^A~ Jl oUk> V (i>U! j]ti\j 

V ^J1 : jrJLtll (J jr^*lJl v'j-* UJ-& O Ui*^ && <J*J *L-JiVI : JLSj cJj < \±£ \~*\j ^ Wj ^ ^t* °* •*«* ^ j^ fW r\v 
^u 


t * • jy\ j' ud^' u* A»- ty*y> $> <£> 


i-LJ «2^ 4),jU 
<U> iUI 
* * -m 

ji>Jl ^ jU JUJ ^1 iXJS yl If « iJuilJ oL*^JI v j>£ 

y- • z. ro . r i**yLSi\ i*j -Jl aunt ;usj ^jiUJt u^»U le-^-Vlj ^j* 11 *»teN ^ eM uj^I jUr *^*> cr 1 ^ JjVl 

i-tt^ i a who j\i\ \r . \r i j» u»o ijUJI c$iLsr yy . n ^^ 

* lH>^ ujjfi jijy^ ci!>* *^ ill* VI 

j olS JLJl J>lI**JM *-LL>J(l /JL#- l»<rtP ijiM( /b* j&3-% jL^p- *L-ij| ojSjj IjJbjjj < A.jtJ„Sll ^Ljyl oj*<^' u"J^ * Jh AJ 

4* « |M^ ru XW . ^ s\^oj\ /liALo 
oy ■ i n ^^^^^^^—^^^^^^^— i ■■■■— ■■— u. 


y^JP .^-U^I^J L^ UDI j^j pLu, >J iL^LVI -A-ii- 


jLjUl ^ Ui,L^j . ^Ull <i o^JI oL)U-l r UVIj < ^ L^U ^j JU j ,j>VI JjjJI VJ U ^ s^Ui-Vlj « ^Uw* 

I 

a_U oj>I jij . Lj^JI iwU- 1 Lr-- ,J J 6, ^ u^vj 1 *U*' W** 
Ofr^j^l? ls^LJJ Lttjj^p oL?«itf ^y L«Lfc LjU- « iu^ ujj^ » 

• iwLii oJla ^ oJL*dJ ( * UAo jliT _j> M*o iuljjl ^jUr ) 

o^JI J^jJI i~U f UII o^Vl gpUJl JiUJI iUJVl ^^JJ r ii JjjJl L^U ULJl 4JL.VI J o5U» «j^j Ujjua; hj* U^i <U ^ * LTO 'JS - Srf^l uj JJd U-. i-^j u*m r ui cfr*Sii ^u ^jji <£* uuuj JiU. dljLiU cb*ll J*JI cJjLs JJi\j LJ-Jl JU-j <y ^ ) i^Vl .jJuJI j i^JI i-iUdJ SjjlJ c >4,^ra,tfa j-^ ( L*L& i_l5LL.>U ^ jSLSjJI ^L j U*M ojL^I ; « ( yt. . Y\l 


< <JLJ\ i*>)1 iiJJI g^A* - » < t 5 ^ 1 >^J < *JAs ^ 

. Up -JjJI f <iJJI in.U-1 ill- - t < 4»Jull O^bJ^l - r < JL.UI jJUjJI eJ* Jli.f ^ii JljS *UI J*1j . c^Ulj us-j1jJ1 

JIjJI ^JUJI £**! Si* jjui ^ „iji »j4-i T» t^ 1 *!> ^" 6iJ^ 
l>" tii ) j|/JI Lr - ^" t"*^ 1 
>j£j}\ gJ-\ u-Zj iiSCj jyjjJI ^ps\ . i* <y jl^Uj < Ujl^il j oUJlLJlI jIj*1 j j^l J?Lll <y ^W W PH^^^^^^^^^H^K t*^ ,«^i.La]| <jmU 
4>* nWPIPItillllWBiMWilHMiBMIIHM^^^qpnVP ^L £**M ft*! c5^-*j < Ujl-!* jit ^jil oUL- JiU- oUiU 

« J^UI £^Uil1 04^ Ja_J> » *jJJ lJUb L^ Jj)l £y*JI <>tj 
<lfi* f* O* (J[ U^J « uUI IJLA J <jmJLju1I *UJI ^iuu JljJV 

«*Ui i J>- <Xvi j-> u^j 4^^ g^uii j (iibi j«n J liLJSj J ^1 J^ cSJLjdlj o J^iil uoj tfJUl -uiu <5J^1 JL-^ ^LiJI uJlj jlj4 JJW UUf J til U b^ j*?j 

: OY £_* ) «Jl_* UlU ol *A«r> Jp gy-^J-N '^ 4 4>-^' 

* If 

ju£ iU,^LJ iJLj ^ iU! tiUij ( f mt ^U ol ^*i iAO _ iVY 

Oji- ja.jl^i «j?j ^fc* r^*d t 4 ^ ^-**yj Jl L. £ju LilJi (JJl^ u* 


< s^Lill ^ Uij Jl ojla *JL> ^ U^b d^u oi LiUI iUVI <jJjjJ J^VI JL^ J* UUI iUVl C 1>5I j^l ^ JUti 


*JI <&JI ^J! &k\ Jlf £*Y 


6- 
l^J jj jpw^ I-* fl^- /_>)y9U*Jl J^^ ^ JU*> jfl (J^J *^J 


J*Jj . ( uv ^ Ti ~ ^1 4_U ) « oL*> *J J J! ojLj-f J, ) c—j^aJI j £Jl_J1 ,jjl jL_il SI i ^-ill y l'..t SCi-l li-ft <3 Ul^ M * u* 6 !> Ml L>« J^ 4_JI jLilLi y>j . iijj a_U ej 1a_i. yi oU* 0^ J 0$ J J! 


** * p * J* 

^ a^^IX Jrf, <_J£Jt jJLj- oU-5 0* j<:^ 6? 1 f^J • U JJ 

* ( c~j i«" =i» x\" ) : £^1^11 uil* J oVUll <y bj^ dji-l lift lS^ If i*X /^iiuaJI (jf^auo 
M . oU^I c-i ^ ,/JI »ljU « ^vii-l * .2UI - ^ ^j_U « .I^JI iJ^i oLS" J ijosJl iyw ^Vl ^ . 


X . uJ- 


e^i y-u aj*, , jju jut ,i>i jj^jij jjgi <u ii^Vi i>j • ui"*s . wai / t / r j .jlj, 

<_-j/VI <uiill * wr ( jJjj. )jy ^1p Lr *U-l Ujj* 


j»L.lj c^ill JLJ ^ \u> (jwj ) JjVI oj-Jlf ^i* £-Ldl jjuJI (J . ( _* ftt . TVY ) i-l *° J ^ UW^-° ^Hv^ (3 CjJuop iJp SjjJ 3ji XuJI Lift o^ J^ i r \\a\ ( JLJJl ^^ ) jiij^i - yt - ^^/^ u-t r ^ ^ oLiiJi <3 ^^ Ija^^I cjjili^ Jt/iJl oLmU ^ bjuLjI SjjuJI 

jUU oll;i Jp n oVUll oJla <y JjVI j^iJI tijl^ i^J <y j_*-L*j < j^j ^ Ui 4^-L^L.j < i-^L-Jlj i^j jJI ojSCilj 
^L-JI &jU\ ^\y, pf < Lljb, %&j L^A c^J 4-JS ^UT 

1 

■A f*- 

**^ Www* • " ' M : n JftUll 0) 4M . (T) (( i£* oUbi„lj Sjlist ^ili <j < qj*>£l ^yJJ l ^Jj 

^ ub^ je 1 » <-i* J >^ ^1 ^ f jL> jjtfjdl 0J * Uj ^^ Hi L-*>* £jl J-& Ail^J\j ^JJUl JjL-jJ (ji/*J i[ « W>^J Wd^ uW* . 1^*5 4^Lfl.l) fj^jL*^i-l Ol>-3 f oju* If . (r) « ^Jjlj'VI j jlJUI fcLsVlj JLdlj julfcJl <_*»!. ^ 

Hi ^^"^ ■* f . XJ ojAJu f gall ^JasVI cKllj V Jb tfill <J^I a^ 1 ■ ^ z « j»w ( T ) 

• w « \r t r\ J*Ui (r) ■I^HI' i*V t *->■ iUaJI oy>v> 
JL pnw^nawmMik • fi^' ■^ (J* JJ^ -^ < OW^ Oi oUj-" JJ^ UJ^-j^ £~- - jjJ^jlJJ ( * MY ) j> TV- 5_L- (j J*V1 >t)L> (iljiJI jj-^Ji > - / -♦* • l5^L*J' jLliS- A** 

^Aii ^\j\ ^wj , j\ a,o)) o^*j^ >L*Jo) ^J>*^ ^^ * Ot^" l^ T^iJ 0"* FT^r***^' " ^W*^H^m4pqp^V4^W^p^WV«tatt| . ^ t - : " >ULI (i) 
Vlabf &£ f L»*J j^j)I *Jbt ^ JjVI jlj-i oUVi ~?i ai> cjb A-J^aJl i-«a^iJI ^^J* Jl J ina^ (iJJI jUiJI jJiJI *Jj^j < ob*JI 

<>. J^JI j j/VI SjJJ-l J 4-I4M t^pj . ^Lii-I L 
« JL^iVlj c,t,7-H *UV ei^Jl Jiii\ j^b ^» i-eyJl ■rt- * m* 

A ** 


S*tf Jl if>jj 1/ , oe^l ue s^UL VI Jdl J5WI IJu» Ji. 4_jLai) 


- U* 
"Uj . AJHui\ji \a Jb 1* (3* j^-^Jj ' ^S**"L? ' ^**-^' ^-^L^T' 7**°^ 

jju£ ^>>» ( j» nui Jj'VI &JX ) JjVI Ujjifr JjLjj . ij^JI p^il ( f i l \Ai JLiJI ^ji; ) JU1 *j-A\ jejtj . e^*JI Jj& * jy J- 66 JlJu ( f \<\At JjVI q>^8' ) dJUJI j>j_JI L.I . pjJK) ( » mo JUII ojiK' ) gljl ^juJI jj* *Uj . JUUI jjiJ! ^>>. 
i>Li ) ^U-l iJuJI jj#. L.I t oljlrJj-l jly Jp- v jjlJ \Jj£ 

. iw«ji)l Aj»^li *iji^ ^»^*" 6^ ( f ^ao 

l«A u*j5U^. fijfl\ *** J £rtj} Aj^i\ tjJX\ vi-4 S J> 


u-^jl ^ fij2\ J * c l J-l jftfiJ! l5> ! Jj^~ jj-JL> jjo J ( r ^° / > / ^ <i J-^-M dt^ ti 1 ^' J 5 ^ 1 14 ^ B "" 

V*"" i>* o* olj-JL- o^LJ 5a_i SJC&1 j *-—-Lp L_*l. J_^ 4_*»> dUi tvv / \ iijJ-1 o>U o'^M 1 r**» i V"' *jj ^ (M l«<\ ' ■ 

jIj^ « <Jj£S\ ^LSGII i^b VI » j a-j^*J^ a&j i cfeiiL jJi jwt j jSjj < ^Vi j>ui Sjjiji sKiii 


. i^UI pi ^ 

5-JSJ gUI J^iJl juft«it (j UyjL* dUj a*> yjilvj. ^J\ 3 

<jl i-jSjdlj ij-yliJIj io^Jl OUUI ^rJjJJ j ^Jj CjjJU SUj JbU 

V us-^LJL) >jUI (^/ ^Jkj <y -LJjj& c5^j * ^-ill *iUi J ill*- 1 Jjl ^ -Ui « llSCK UXJ *-~* Ojb jJI oULdJJl rf <ui djjj. India Vilegossage « juAI 

++ 


i\\ ^jJu dUi J-J 4j£l J»Jjuj oU^p <£Jbh r Ulj gj.1 iU-^J tfblj^l jrl ^ ^j < ^\ UUI £ 1 C- 

f>-J (iU! Allah Akbar « jS\ 41 » ^LS' <3 JjVl 41U, Sj^ i»^- 

. oUJ SJifr Jl j >J1 . <_jli)l LiUI v >l e>lj^l **». ^ d t r \«\r^ >U J.v: U & Iju U± jJI olyJtj ^W! UU)1 <_,>! oWj 

pLfr Jj . (Xr^l Jk**ll <j*L> J^ ^-ol iJliJl iJlUJI <_>j^ Juuj 

. A* iL.jj <^-jj cJlSo ilSlp wmm ur-y^j? _(0*5 "^ l ] Y 

<_>Li£J! ^L^l (J ci/i j-^pj . ^IjlJuj o^j Sj^lsJIj ^j-Lo ^ JS i^ap p\ ^» oJL_P Ljjl J ALJbIjIj ♦ (jf^^ <U>LlJ AJui^JI 4X"jVl 

<_Jb J> j UL* J\Xl> iUU sU- a*. « ,. \\v\ f l* ^liJI ^^ £- * * * * 

. 4-Jr>U^ 4jISju^>I ujjii j iLsr cS^^j y^ W^ ^Lh ^^ 


W^l^skt^ 
ciJb - ( no _> > ou^dJi jsu- J*^ Jl<*^i jiLj 


- J iw j JLJL- *- - •> - 
-« ■ - ■ * - » — < J! JL-OL-^ SjiJl jj-W - \ UV CyuM ^i j^ . o^ j«u o# . t^y^y «4*-*n <s> - 
\\\Q jjJb 5j> < JaiU-1 AjJa* " l*" 


c^Vi j^a - *-ftiaJ» ^-s-^ oas j ^j^-Ji jjjw - * mv jjtl ^-jU - ^L-fciJl IW u. f 4V^^M £oJ-i iisi sij^y t^s3i t \ t 

. tSljJ-] J\_, Jjf- £jj\ «UU ^lej 4*^ . yJLJ! l^ Crf ^ ^ W Ojjfc j^l f L»yi w5LL* J ^JUUll J-t ^.Lf ^ **^ cr** - a. 

mi ^ -n H 


\1M j\-j±\ c y . ^ ) g^ji j^u ^v _ t^uii 6ij-s-> v^ 
mt 


mi ■fl- Q. uU-ut j jJtfjJ 4^U> Ja a^il - JLj^i ipjjf . JljiSt <*U . >^At J-LiJ - LTdJ^ J 4 - J^> J~«^ — » * — *J> - J^l J^*»l - ( *— jU, ) «_ > J* Oil . \Ul .si 
i\o Jaiai^J*. J* . J^JL uU> . SL-J.I 4_^)jm- i) j^UJ.1 ^1 C/ J>\ . \ Ti i 
_ J^ ci-jj Ltjj . (jJj^j uj^J^» - ( <i\jj ) WjU *j% . \\M - 4 

- jua* . < dUJ 


C^> 
j ( v . \ ) jfrtje Lif SIAt ,lL»i 
JL-* 


Cf I -: ( JLi^llU ^jcuai ) S^iUaH LSj oij^liL* . \Ui l*^-* ,N ^At ^i*a . J^jJl *)V1 ji-t . ^sU^Jl j-ijtt J ^Jib - ^1 r ^ jJju" . jLUI ^ JUlOU A *■ • 

Whi fl A mt J±*>- qjjU ^ . (>i ) fljdJIj om^I # 
- o 
W ) o^J *=JjJ UAt Tl S. 
J _ 4JJ t-*j\£- 
. ( JULSU LIjj ) . $US\ w^ 1 tr>-J* 
- .^UL^J 
i £**M LdCL 5U4H u^Jt i\l 
ri -Wj - ( 
) jl^I JJUJJ 6L I- * ^A£ .; 


J' J 

„ 6JL—- JL> t (£/*i> fj^ - ( JjLai ) #Ld*J *U|(J(t ^fjJul _ \\M j _ 
\Ut j-**-" - j*\j &j* - i J^J*^ j*^ ) £/* ^*c*^ - 


j- jLJjlp _ ( . tfJL-Vl /UJJI 
iui - 1 ii ) aJjUII i^JU- 4jtrj*4j* . It* . 
j . j X-*b i^l fjJJI ^U J c^U . 
^ *-iU* ^U^ 1 6^ - ^-r^->J Vv*N J-** ^ - \\\0 i\j^ <JL. ,!- a. Jbi . j . *s*jUI V^**J ^ jtf • v**- - uas j^i ^ liL ^j^a ^Uj^ I4JU j^l^j - * - J>i g*l*»l Jji ***3 J ULJjj^j JW< ^JU^J\ . 


WAT ^^y _ *jLJIj ttUuljj iujdJ ij/ll AJidl - l(. (^^JtfUJt 
jx* - ^fc*VI -.jutoJIj <»iiU - 

Mi ' \Ut 

^ - ^y- £*Wi J*** - ^ L. 


WAY JiljJI WAl £L>* _ <JLM JiiU Ii^p _ QJjfjj jL . jtUjj^iJ^ <LJJt - WAi Ji*i - ot*i ^jijJi *OL> _£** ^JL^l * uW»^ 5-JiiVlj oljLdl . ( U Jt oUjjtfJl ) *=>Uji*N Jj^ ( - 


**41 IjSI sh^ll s- 1 ^ 1 tu ^ 


. j ijtj3 - 


cr^jA^ 


■ c 
iiU*- 


J 


. j L>jh*J 4 
~11 . 


j^U^ jl^ - a Lit **?*l 


>-^* 


IVrt 


olf 


NUt 


jji^j - ££->■ cbn ^V^ " 


oJjjj j ^1^*1^ _ ijLujVi 


«Lu£ . 


w» 


JU# iurjJ 


— CJjju j 


J— *iU - ^l^yA-1 (i) «JLijl 4 J 


jJa=Jl- 


\Ui J^a _ ^SC^ J^ , 


; ^Ij J 1 JJp. . a Lt J - ^ ^ T 
X ■*■ -- J -vL*jM 


c£ ^j-w - ' 

I _ ^A* J^ {Ji , * „ i^sJl *JL*j L*jJ^l&II J£ . 1M J»iU>! ^k. j^ UM JUU *J^l t**Uj * Z~ij»tt OjbVI JL^JI oU > - - ViJ ,vi pUJ i^ uai . ^ ^ c 
,> _ 
UA£ /ilf + 

♦•♦♦♦ J** Jj 1 jyl l>'.i\\ 
\ g ^LijjtSJVt oU-ai f*a* 
x-1 jbVI r >iJ o^Jl i*MI _ j'iU u»j* 

&es 


m ir\ vt\ T*T ti m FIT ru <>i*Ji jJbtl ^v* d^ *>M uo4* • .LSjVk U> . v ^j ^U-»Vl **; j,f V-V tjot jjikj £ jS3l juc sIl,V1 ( tiJUfl --iR ) UQLJUU ^SUI oUUnU **-* --1-H.J1 ( 

j^jdl Jil ^ ijJyJl oUt^Vl JtfJIl (JlAjld 
LLJI cy-t, it.V TV\ r\A i^ tVT tr u^ 1 " J 

1»U-I ^ ^ ib-Vl *e jJI XsW & <^CL »'*U v^ 1