Skip to main content

Full text of "Verzameling van uitlandsche en zeldzaame vogelen ?benevens eenige vreemde dieren en plantgewassen ? in 't engelsch naauwkeurig beschreeven en naar 't leven met kleuren afgebeeld /door G. Edwards en M. Catesby. ; vervolgens, ten opzigt van de plaaten merkelyk verbeterd, in 't hoogduitsch uitgegeven door J.M. Seligmann ; thans in 't nederduitsch vertaald en met aanhaalingen van andere autheuren verrykt, door M. Houttuyn."

See other formats


V 
R 

M N 


N 
t^ It V A N v' 1 :i UITLANDSCHE 

x \ BENEVENS EENIGE VREEMDE V . ' L . ■'. 1 . ■'. 
EN ^ 
a : i 1 1. . , . ■ N » I 9 IN T 
L-. ^ ] 
GELSCH NAAUWKEURIG BESCHREEVEN 
J^ - aNi /*. J^ 
'-I 't LEVEN MET KlEUREN AFGEBEELD, L L \ DOOR G 

\VA RD 
E 
M. CAT 

V 

¥ 
^m^' I \ ■( .> VeRVOLGENS, ten OP^IGT van DE PIvAATEN merkely K VERBETERDj IN T HOOGDUITSGH UITGEGEVEN DOOR --- 
M ^ G M A 

V ^ 

I 

F I 

T NedeRduitsch ve rta a ] 

r 

■ 

.LINGEN VAN ANDERE' AUT \ EN MET N 

^ E Iv K. JL K. T 3 D 
o 

T 
Y 
Medic 
OR, N h , \ 

ilf^Slfl^Sf D \ i 

/■ D "'■.;":■■ ■ -_ '■>- - n X.. - s, t »- .■: iar-Ba: Ti 


T Bt 
A 


E 
A 
Z) ^ M 3 
i 
oel V V \ wZ i\ 
er 
^ 
y 


^ » ■ r 


' \ / A. 

L- 1 N 
VAN UITHEEMSCHE en ZELDZAAME \ <■,* <rt '' \ I- ^ .- J * V 

\- ws 

G 
N D E D 

L. 
ffS^oVwo^ 
u^m , -1 V o o 
R E 
'/ 
1 -i 
lOon Voorredens of Inleidingen gemeenlyk van iveinig nuttigheid zyn, alzd 
de Leezers van een uitmuntend Oordeel en V^erfland, liever verkiezen zelf de uitvoering te waardeeren van e'en Werk, door onmiddelyk toe te treeden tot hec 
ezen van den Text , volgens den algemeenen Tytel, zonder door den Autheur 
verder onderrlcht of voorinffenomen te zyn, aans:aande den Inhoud: heb ik 
thans 5 noff- 
it het laatfle zynde dat ik meen aan 't Licht te geeven , reden om mynd dankbaare verplichting te betuigen aan myne waarde Vrienden , die my met Stoffd voOrzien hebben tot de laatfte Deelen van dit Werk, eh door veelen van welken ik V-' edelm'oedl 
ontvangefl en onthaald ben in hunne Huizen^ f.L in verlcheide Landichap pen van dit. Ryk. Niet minder acht ik my verplicht aan eenige aanzienlyke Fami- len die, hoewel ik" het vermaak niet had van haar Perfbonlyk te kennen, niette 
niin by Brieven my zeer nadrukkelyk hebben uitgenoodigd, om eenigen tyd by hun op het Land door te brengen: 't welk ik gaarne zou^hebben ingevolgd , ' zo niet 
myne Jaaren en de 
roote 
hunner Buitenplaatfen zulks ondoenlyk gemaakt 
hadden. En, aangezien het, in 't beloop deezes Werks , biHyk geweeft is, op zyne plaats de Naamen myner Voorflanderen , VVeldoeneren en Vrienden, tot vol^ 
komen bewyzen der echtheid van de Onderwerpen, daarin vervat, temelden, acht 
ik het niet noodig, daarvan alhier, by herhaalinge, Gewag te maaken. Dikwils gebeurt het, dat niyne Af beeldingen , op de Gedrukte Plaateri^ groote^ 
lyks van myne Origineele Tekeningen verfchillen. .. Ik ben", naamelyk, niet al-^ .J? toos te vrede geweeft met deeze Tekeningen , ten opzigt van de Poftuuren of Ac 
tien 5 in welken de Voorwerpen geplaatfl v^aren : in zuike Gevallen heb ik wel drie of vier, ja jfbmtyds ^es Sehetfen of Omtrekken gemaakt, dezelven naauwkeuriff met elkander vergeleeken, en dan die gene uitgekoozen, welke my voorkwam de rhinfl 
edwongene en natuurlykfte te zyn , om op myne Plaat gegraveerd te worden. Ten 
onregte zou men verwagten, dat een Werk, van deezen aart, in de uiterfle volko 
menheid bewerkt en vokooid werde, wat deKleuring aangaat* alzo het hier dooi^ 
ten uiterfle duur zou worden: want de uitvoerins van zulk Werk, hier te Londen tot den hoogften trap, kofl veeL Het weezentlykfte in deezen isi dat men zig zo' naauwkeurig, als 'c vallen kan,h6ude aan de verlcheidenheid van Kleuren^ welke de Origineele Voorwerpen hebben. Dit is myne voornaamfte zorg geweeft, en thans, al het gene gekleurd is naziende , oordeel ik de Afbeeldine;en hier in ,vee{ nader aan de Natuur te komen , dan de meefle Werken van deezen aart di 


immer 


uitgegeven zyn. Dikwils ben ik aangezogt geweeft, om eenigen van onze Engel 
fche Vogelen af te tekenen en aan 'c Licht te brenffen- *maar, tervvyl my zo veele 
elegenlieden voorgekomen zyn, om nieuwe en zeer zeldzaame Vogelen, die aan 

3 bekend waren , aan te treffen ; zo heb ik weinige Liefhebbers zelfsj in Engeland JX. DeeL 
n ^ A I «^ 
e^* / \ \ 1-- J* . 
VERZAMELING jj OITHEEMSCHE ven in b dezel 

]yk voorgefleld beloop mynes Werks van tyd tot. tyd plaats geg } onderrigting van onze tydg en getrc 
de Nak fchap Wat de eenen aahbel gen Land veilangen^ derzelver nieuwsgierigheid^ denk die naar Af beeldingen der Vogelen van hiia / 2a 1 in ■^ orde D s door een Genootfchap van de B korte void 
ten voordeele van 
Grc Armen- School hi Londen , een Natuurlyke Hiftorie der Ged B dernomeny vvclke men met de Vog be 
heeft van 

De kleine en middelmaatigen 'zy d L 
Folio gedrukt en afgezet met natuurlyke K getekend j op Imperiaal Papier 
Veelen van de Plaaten heb ik 
ezien, en g ><» d als lets van d dat tot nog Engeland of ders aan 't Licht e;ee;even is. Ik beb het pleizier van te kenhen den Schildknaap Tho MAS Pennant 
He Graaffchap Fl Perfbonlyke verdienlkn, die dit Genootfchap byg 
Vermoeeri en veei 
1 groot 

heeft, met aan hetzel de ongemeene Vogelen van Noord- Wales bevorderirtg Van de gedagte milddaa 4b dige St 
3 be;zorg Alzo ik wel 


kerd be dat d Heer pennant \Vel ervaren is in de Natuurlyke Hiflo / ,v goeden Smaak heeft in het Tel 
rie, hebbende tevens een fterke neigiiig om d 

of zyn Ed. zal, ( 

Vermoffen is: noch ook, of alle Liefhebbers der Natuur zullen zo ivd onderrichtin twyf( delmoedig, aan dat Genooifchap al den byfland g 1 ik niet^ 
die in 'zyn vermaak in hetWerk vinden, wahneer hetzelve tot voltooijing is gebrag D Byd 5 
d komt my in gedagten de verplichting, weike ik zy 
lieb, door onlangs van hem gen de Puffin van andere Vogels^ die ik nog niet gezien had. Onlangs kreeg ik eenig Berig t Eiland Man , en eenige 

:'* raaken- de het Geflagt der Onweersvo2:elen Petterils, tot vvelken de Puffin behoort: fiaame / Jyk dat zy alien, of de meeft hunne Keel Olie werpen in 't Aangezigt der Voeelaaren, die hun trachten te vatten. In onze Nieuwspapie Jaars 176 

men zeg vind ik uit Mul in Schotland het Verhaal Juny des Heer Campbell overgekomen te zyn, d droevig Ongelukj dat 

usfchen de Rotfen aan de Zeekufl: uit vog 
nigen van dit fla 
zyn Hand 
aande Ladder opgeklommen zynde, om 
Vo 
derzelver Gaten in de Rotfen te haalen 
Gat flak eensklaps en onverwa 
Olie in zyn Aang hy 
kre 

i 

verloor 
dat hy den Ladder los liet, en, nedervallende op de Rotfen ^ het L 
(- De Heer Charles Smith zeg 9 zyn oude en tegenwoordige fl S het Graaflchap Kerry in Jerland, dat 'er een klein Webvoetig Vogeltj 

1 _ -TV/T 1. 5. II- • - 5. tr__ •-_.. i__j:_ . ■ L -J wei- 
d Mosch de Rotfen of E 

zynde die men de Ferriters noemt Voorjaar overvloedig uitgebroed wordt op de Kufl van Kerry'; en 3 
evan 
Thee-Lepeltje vol Olie uitwerpt 
it Vo 
acht k naverwant te zyn aan mynen Onweersvogel, afgebeeld op Plaat 90 (*}. Martin 
befchryft^ in zyne Hiflorie van St. Kilda, een Vogel, de /^/f/;;2^r genaamd, die uit zy Afbeeldins duidelyk blyk van h Geflagt der Onweers-Vog 35 3J 59 

de jonge Fulmar gereed is om te vllegen Wanneer, ze_ 

als men hem naby komt, een veelheid klaa 01 > zyn Bek ?n te zyn« 
werpt hy, 

weet daar mede den senen , die hem 
vlak in ioof, dat de Fulmar van St. Kilda de Pufi Aangezigt te treffe Ik of zy van Man , 
by aan kome; zynde zekerlyk een Soort van 't zelfde Geflag 
e# minfte daar zeer 
Zie deszelfs be- fchryving in Martins Reistogt naar St. Kilda ^ een der Wefler-Eilanden van Schot and , Londen 1698, pag. 5 $ , alwaar men tevens een Af beelding vindt van dien VogeM 

Parys De Heer Brisson heeft in zyne Ornitholog 't Jaar 1760 

4er Vogeler wel Verzam Licht gekomen S^g Origineel Autheur, een Algemeene Hiflo 3 welke ik oordeel , over t § befchouwdj een zeet \ / goed ji' (•) [Zie het Derde Deel van dit Werk Men noemt hem 
] \ N y V / l" / -■h £ N 
E 
M 
-^■i 
o 

t 


3 ^ 
.■h 

oed en nuttig Werk te zyh; maar ilc vind ''er dat gene irij 

lar zal bverkomen, door wien de Onderwerpen , die hy behandek 

orffvuldio- befiudeerd zyri: te weeten, rnenigvuldige herhaaling welk ieder Verzame 5 met 'g een de zelfde Soort Vogelen onder v'erfchillende "naamen 3 5 
zy door byzondere Autheuren belchreeven- voorkomeri, die by in afgezonderde Artikels b^fchryft, als 
Soortelyk van elkander verjfchillende : waard f^ogelen grootelyks door hem is Vermenigvuldigd meen 
Dm h 
Soorten Voorbeeld f^heidene, welken ik in het beloop ^ynes Werks opgemetkt heb, uit te kippen: h y heeft, in zyn Vierde Deel, pag. ^495 den Gekraagden Byen-Eeter (Guefpier a Col- 
lier) van Madagaskar befchreeven, dien hy een-Soortig maakt met den Oojt. 
Bym-Eeter van myne Vogel-Hiftorie , PL 183; en in 't zelftle Deel, pag. 5f2, be 
Be g fchryft hy den Gekraagden Byen-Eeter (Guefpier a Collier) van 

hy zegt den Bmgaalfchen Byen-Eeter^ te zyn van Albins Voge!en-Werk ^x^elken - '. VoL IIL 
' 3 

werp Ind de H Br Soonen voorgefteld ft hy gezien hebben haauwkeurig acht geg 
dat die twee Vb 

had op zyn Onder 
door hem als byzondere de zelfden waren , en behoorden in een zelfde Arti r te zy be 
pen Alb IN en 
3 naamelyk bben den naam opgeg den Heer,' in wiens Verzameling te Londen deege Vogel bewaard "U'aar uit het 
leend waren dat hunne Af beeldineen en befch. . , ...^ tdekketl is , 

1 den zelfden Lighaamelyken Voge 
eze 
den Meef De VogelbefchryVing van 
dikke Deelen in Oijarto uitniaakende 5 met een 1. tot V ooijing 
b ■6' ' zes 
root 
Kbper gefneederie van Plaaten; waar op veele Afbeeldingen 

Men heeftze met veel moeite en zeer netjesin P Vog my 
heel bnbe 

ebrafft • maar de meeften heb ben een ftyve bonding of zy naar gedrod 


'P 
Vorelen ^fetekend waren D zodanig een ^Werk verfchoonlyk : want men kan 
fen, dat de gehuurde Werkluy gelegenheid hebben poftuu de Onderwerpen 3 toen 
le ad 5 nderflel" 
cm de eedaanten en 

D 
te zien en te beftudeeren. 
Heer BaiSSON heeft ^o wel belchryving 
dpleegd , d Autheuren van de Natuurlyke Hiftorie , als Reis- 

slen hebben te boek gefteld , en 
de Naamen verzameld, welke door hun, m Vo 
el 
en 3 

ven. Ik geloof, derhalve 3 

yne Synonyma volkomener de Vogels zyn 

gebreider zy dan by eenig 
d Autheur, maar deeze zeer lange Benaamingen zyn flagen onderhevig. Ik vind, in het gedagte Werk, dat de Schryver my onder deren heeft aangehaald 
zelfs myne befchry 
cm die daar van te 
de Naamen myne Onderwerpen bvergenomen, j / 
gekopieerd , wanneer hy de Natuurlyke Vogels niet Tot PJaat 


heeft 
,d 3 
my 
der kon hy niet, om dat hy zyn Werk beflooten heeft 
doch dit derde Deel myne Naleezingen was voltooid waar 
getal myner Plaaten wordt gebreid tot driehonderd twee-en-zeftig: zo dat'er in dit laatfte Deel 
traaije Onderwerpen zyn, door 
Autheur tot nog toe, dan door my zelf, llegts y 
ty Naame voorged ^ 

Wat het groot getal aangaat en de Verfcheidenheid van de Onderwerpen , die dit 
geheele Werk, 't welk thans uit noodzaaklykheid geflooten wordt, famenftellen : dezelven zyn op verfchillende tyden met 
by Deelen 3 de Is en het laatfte omtrent vyftig Plaaten iede tusfchenpoozing uit 
g meld 
waarvan dit het Zev 3 en In ^t geheel bevatten zy driehonderd- en vyfen- zeflig PL 3 Veel deeze PI welk overeenkomt met het getal der Dagen in een J 
bevatten drie of vier verfchillende Onderwerpen , alien naar \ Leven getekend en beloopen met elkander zeshbnderd Arcikelen ynd lommigen der kleinften hoewel naauwkeurig ennatuurlyk getekend en gekleurd, niet befchreeven of in debe- 
.^„*^ ,„.j5 — ^^.. — ...«. xx^w i^wuixx *ii^ v.v.iiiaiv^ laau-oaaiTi vooF, by het fluiten van 
het geheele Werk de Onderwerpen van elkander te icheiden, en ieder kleiri Artikel Ichryvingen genoemd. Het kwam my derhalve raadzaa A 2 -\ I, te < . --. / > 
V E R Z A M E L I N G Yan . U ! T H E E M S C H E 
ren 
Geflagtfchikkenden Bladwyzerj plaatzende alle de Soorten van de Ifde Stam, Familie ofGeflagt, onder haa 
' *' onderlcheidene Hoofden ; ten ein de de Natuur-Liefhebbers beter in ftaat te ftellen om •k unnen -f- w - 
eeren derzoeken; met ) ha alio 
de Nommers der PI den wat zy be 
en, welken ik verwaTrih 'i- I 1 ^ mooglyk te vermyden, het geheele Werk heb laaten door pen der een zelfde e^etal te lierllaalen; 

k in de bekwaame fch 
C\ flaagd ben , moet ik den genen, die het behaagt dezelve te onderzoeker 

befchryving -/ 
beoordeele laaten d ik elkander verge yfel niet, of myne Afbeelding met d zullen byzonder . Onderwerp. b 
delyk aanwyzen, tot weik Geflagt of Klasfe I - en zulke Autheuren de Wereld . hebben met 
.zullen 

\ m /O ftelzels van alle de Onderwerpen, die men in de Natbur vindt 5 We genoeg 
^ --. m Off e n reeds vol 
Ten < 
de zyn 5. > I om ieder Voorwerp, 't we 
?^y 5 plaatzen onder anderen van het zelfde Gefl 
t r" 
den Rang gefchikt hebben in hunne verfchillende Samenflelzelen myne 
die zy de, voortSjde' Wereld g 9 d er niets meer, van deezeA aart, door my kan uitgegeven.wdrden, moet ik myne Leezers berig « , fl 5 a 
ik my 

Alle 
Origineele 1 ekeningen zyn X'erkogt aan een edelmoedig Kooper^ eri dus de heb' van de Stoffi 3 p ik zou k 
aan te werken. Eigendom geword Edelen Graaf 
Aanz 
eheel een getal van meer dan neffenhonderdi en veelen derzelven zyn Zy belpopen werpen , no 
-■ . Plaat g-ebragt. : 1 
van Voor- 
5 myn Jaaxen.zulks vereifchende, heb ik 
ewoel der Wereld, om Vrede en Rude 
g -* K ", g dan my te onttrekken 

' 1 ~ 

in de gemeenzaame Verkeering met eenige weinige Vrienden van my 
middelmaatigen Levensflaat j ,wier weezentlyke Waardigheid my door Ian 
e Ondervindino; bekend 
eword 
IS ■T I / 
^: 
% r T- t-. - 1 Hi - - >■■ 

Zwar 
t - 
^^■ van 
\ J- ige groo 
A • . .: • J 3it Aapje, hebbende omtrent de e;r6otte van een groote Kat ■ y van aart, doende ipeel 
Mensch kwaad 

3 was ^airtzliinu gelykerwys de meefte Aap Het hadt pleizier om met een j Het wa Reiver aart^ als een Mannetje zynde weinig dertel, vol 
\^ K 

der De Kop van dit Schepzel was taamelyk rond 

getaande Vleeschkleur ^ dunnetjes 
I figuur als Menfchen-Ooren: de Co met Het hadt de Huid des Aarigezig H 

» De Ooren met zwarte 
I I Kle 

nigde de Wenkbfaauweri"; d 

Ooren. De Kop, Rug, Arraen, P 
_Sn van eene roodachrige Haz 

Het Haair bbven.de Oogen was lang veree 
yd6n van den Kop bedekte gedeeltelyk de Staa OS, donker zvvart Haair gedekt, zynde r 

fte of onderfle des Lic-haams was by waren met taamelyk Ian kleur, met 
zeer flyf en ook niet zeer zag 
r 
kaal Menfchen Hand Fepels aan de Borft. De vier Poote . Het 

donkere Vleesch- 
Haair hebbende, met pi 
ding by zynde met een zagte zwarte Huid eken alle eenig 

Nag 
del 5 weini 
ofg De Kat is 'er alleen tot fieraad der Af beel My werdt dit Aapje prefent gedaan, door myn verplichtenden Vriend 

, van Stratford in Eslex. George Cope 

is van Guinee , V 

den Heer aan de Afrikaanfch (^ Kufl 3r myn verpiicntenaen Vriend ^ den Heer 

Ik ben onderrigt, dat het een IhboorJing Het was een zeer vlu 
en (0 d 
Diertj 
5 
S^Jl I r -•- ^i y \ «. t / ■-X / I ' E N 2ELDZAAM 
V O G E L E ^ 

Diertje, van cen goed naturel; doch ik vond my genoodzaakt my daar van te one 
flaan, uit gebrek van genoegzaame ruimte: weshalve ik hec vereerde aan een Hoog 
edelen Heer in Esfex, die een bekwaame Diergaarde op eenigen affiand van zyn 

Huis heefr,'om zuike Dieren te houden. Ik eenieen affiand van 
weet niet dat deeze Soort tot nos; toe 

o is befchreeven. In Oxford-Straat, by 'tSoho Plein, zag ik in \ Jaar 1761 , m een Huis daar men 
'■''"" " rteAap, eenigszins naar 'c zelve gelykende, wel- een zwa Wilde Beefien veftoont, 

Ve'^ecn Spinnekop'Aap genoQr[\d. werdt, wegens de dunte en langce van zyne Poo ten en Staart. Dezelve liadt het Aani2;ezi2;t Vleeschkleur en hieldc met zyne Staart vaft, door dezelve ergens rondom te (lingeren. Deszelfs groote byzonderheid en 't 
e ne ik nooit te vooren waargfenomen hadt , \vas , dat de Voorpooten maar vier ^ - Vingers hadden, ontbreekende de Duimendaar aan. Op de zelfde plaats was eeri 
andere lang-Pootige viervingerige Aap, in alle opzigten den voorgaanden gelyken 
He, uitgenomen dat hy bruin Haair hadt. Deeze aanmerking vond ik goed hier te 
'rnaaken, alzo dit Soort van Aapen door my voorheen niet was ontdekt (^ r 
S -g-'-S ^X-§** $ ^^-S^^-JsJS-S'i'-S-S'*^ ^^■&-§r-S-S^^*"$^^-**^-$-**"§'^^ $ * 4" ■&^t'*'&<I y / . ' p 
A A T II 6 'v, -■• T 1 :* De groene TVeJlindifihe Kaaf of groote Brafiliaanfche Pappegaay (2). * r. Dat deeze Vogel van de grbotllen is ondcr de Pappegaaijen , blykt gendegzaani 
uit de Schets-Tekening van den Kop, in. de Natuurlyke grootte. De Wiek , 
ilooten zynde, was qmtrent dertien Duimen lang en de middelfie Staartpen vyftiea Duimen. Hy hadt den Kop^. naar het Lighaam te rekenen, 
root den Bek van 

eene donkere Kleur^ taamelyk flerk en de Bovenkaak zeer haakig, met uithgekin- 
gen wederzyds: de Tong donkere rond en zagt: de Neusgaten klein, in een fmal witachtig liuidje geplaatft, dat den Bek geheel omringde. Aan beide zyden van den •Kop was een taamelyk breede plek der Huid , van Vederen geheel kaal en Vleesch- 
kieurig, met bruine dwars-Streepeii onder het Oog , beftaande uit kleirie zwarte 
Veertjes. De Oogen, in deeze Vederlooze Huidplekken geplaatft , hadden geele 
Kringen en zwarte Oogappelen. Het voorfle van den Kop, aan den Bek paalende, 
is met (choone roode Vederen gedekt, en men ziet onder den Bek een weinig don- 
kerrbod, zig vermengende met de groene Vederen. De Kop van boven, de ^e'- heele Hals, de Boril: en Veders der Wiei^ien , zyn van eeri fchoone hoog groen^ 
Kleur, hebbende de groene Dekveders, onder de Staart, met een weini mengd. De Slagpennen, en een gedeeke van de ry der Vederen daar boven, zvn 
rood 
e heeriyk Hemelschblaauw, uitgenomen eenige weinigen naafl aan deRu^, ^[q. allenf^i groen worden/' De binnenzyden der Wieken en de onderzyde van de Staart, zyri 
vuil Oranje-KIeur: het midden van de Ruff, de Stuit en Dekveders op de Staart 
fierlyk blaauw. ' De Veders of Pennen vari de Staart worden trapswyze naar 
kanten korter, 20 dat de uiterden naauwlyks een derde deel der lanffte van dt mid- delflen hebben: alien puntig zynde, van eene hoogroode Kleur, met blaauwe Tipi pen en twaalf in getal. De Pooten en Voetenzyn met Schubben van eene donkere 
Vleeschkleur gfedekt, de Klaauwen donker; de Voeten van fatzoen als in dlerlev Pappegaaijen. .-- s Deeze fchoone Vogel heeft toebehoord aan 
n keun p^ 
en en verpligteriden Heer 
,. (*) [H^^ zai waarfchynlyk de Simia Pamfcus zyn ge- 
weeftvan den Heer Linn/£Us , afkomflig uit Zuid- 
Amerika , by den Heer Brisson gemeld onder den 
naam van Cercophhecus in Pedibus, anterioribus Pollice 
car ens «&c. Quadrup. 211. en by Biiowme genaamd Si- 

IX. Deel. inlafufca major &c. Jam. 489.] 

(2) Piittacus major viridis, Maccaw didus. Enw. 
Jv, p. 224. T. 313. Pfittacus Milicaris. Lim, Syfi, 
Nm, XII. Gen. 45. Spl 2v . ""' -HL- 1 - • ' p B / r r \ ■ ' J \ !>' '. i 5 V E R Z A M E L ! N G TAN- UltliEEMSCHE Phxtp Carteret Webe, Schildknaap en Lid der Kon. Societeit, diehemveq^ 

le jaaren vendi 

heid II a d t ehouden heeft in zyn Huis in de Provincie Surrey, en de gocd 
lem my te zenden kort na dat by was geflorven , hebbende nog de Kleui van 2VI1C Oogen ^j - 

r 
I en 


Ik maakt 'er aanflons deeze Ets-Teken'ing van op de Plaar. X 3e lieer Webs wifl de plaats der afkomfl. van deezeri Vogei niet, en ik heb 'er 

eid kbnnen agter komeii; maar onderilel het een Amerikaan te met ffeen mooi^syKn zyn, aahgezien alle dergelyke Vogelen uit dat Wereldsdeel komen. Ik kan geen 
berigt vinden aangaande dit Onderwerp, en geloof, dat het tot nog toe niet in PLaat 
:ebrafft zy 
befchreeveh C). ^^^< #^ ^r^ ^^j^ '^f^ 
;^,ir^AC^--r 
^iwift^i 
P ^. L 

T % i JDe ■ Bkauwkopplg e Pi^ppegaa-j ( 3 ) beeze \' inet cen '5 hee 

St g de g de Biaaiiwe G 
f> de hy 5 gelyk de voorige he Pappegaay 

d heeft moeten wor- 20 D 
! em op de Plaat te kuhnen brengen. e DCK 15 ^ donkere of bruine K 5 1 een rooae VI a 


en taamelyk diepe uithoekin 
Huidje, redelyk digt by eikander hebbende de Bovenkaak Wederzyds 

De Neusgaten :zyh in een fmal 

De en. 
Oc 

Huid 

Vede hebben een donkere Kleur 6n zyh omringd met den vbet van de Bovenkaak geplaatfl kaale Vleeschk'eurig fch 
breedte. De Kop, Hals en een gedeelte der Borfl , zyn gedekt met 

1.^ LI j^^ : j^ T?^../i ._.-.• .•_■-_.. 3. /-I tramaryn blaauw , dat op de Borft een weinig trekt, en tev wederzyd den Kop of donkere Vlak B 

Vleugelen g 

■« a 

S t paar(che 

De Rug \ Schenkels en Wieken zyn van eene fchoon groene Kleur : de Dekveders der 

foen 3 naar Goudkleur trekkende: de binnenfle Dekvedei 
die onde 8 de middelften g de Staart fcharlaken rood 

ordende zydelings al zvde van de Staart heeft de ^.tW^o, Kleur De Staartveders zyn egaal va 
blaauwachtig, en de onde 
maar \evQndi\g niet. De P Voeten zyn licht Aschgraauw , gedekt met een Schubbige Huid : de Klaauwen donker Deeze zeer fchoone en zeldzaame Pappegaay 5 ontdekte ik in een Kouvv hangende _ de Deu 

key 
nde 
den Handelaar Has 
Die Heer hadt de goedheid van my, fchoon aldaa zyn Huis een Kame oonende op de Punt te Portsmouth 

Vreemdeling om een Schets te maaken ningen, ten einde de Af beelding te kunnen voltooijen: maar, hy kon my en aantekC' 

sen be richt geeven 
dien kree de Vogei was: d 

ft uit de Middelandfche Zee kwam ik weet I- nerp;ens Pappe 
a afkomft volkomen onzeker: ho k beO dat het Schip , waar mede hy vee! 
zyner wier Kuften lyk huisveften. Dus blyft my de pi 5 hebbende 
p-ebeeld 2 dergelyke gezien* I of befchreeven 

dat deeze Soort zeer zeldzaam zy 1 ook denk dat d e tot no 

toe af- \ \ PL A AT I ~ ' 

(*) [Baiten twyfel' is het de Pfittacus Militam V2in als de blaauw en geele, afgebeeld. Zk den Heer Linn/eus , als waar van de Ken merken , z6 wel 
als de befchryving, met deezen Vogei llrooken; hoe- (3) Werk.l wel geen Autheur door zyn Ed. wordc aangehaald. Hy 314. Pfittacus Guianenfis cyanocephalus. Briss. ^y. fleit zo Wel als Euwards , de plaats der af komfl on> IV. p. 247 \ zeker; des ik niet begryp, op wat grond Sbligmann 
hem een Brafillaanfche Pappegaay genoemd hebbe , ge- 
Ijk op de Plaat is gefneeden. Edwauds geeft hem Syfi- den naam van Maccaw . aan deeze Vogelen gemeen. 
Zie myne Natuurlyke Hiftorte^ I. D. IV. Stuk, bhdz. 
236. Door hem zyn twee andere Maccaws of Weil:- 

indifche Raaven j naamelyk zo we! de rood en blaauwe Gen. 45. Sp. 39, 

: (t) [De Heer Linn^us flelt de afkomft van Suri- 
name , alwaar zodanigen zouden waargenomen zyn. 
De Brisfonfche was van Guiana, daarnaaft gelegeri. 
'c Is te verwoaderen, dat deeze dan niet bekender en 
gemeener zy. De grootte van een Tortdduffj even- 
wel , doet hem cenigszins verfchillen,! t" / \ . ^1 \ % IE 
E r. 

f V' 
^ % ^i^'^^^^^^:^^^^^.^^^^^^^^^'^^ ^ ^■^^■^^'^■^ • ^ \ /, 


A T IV, k- '' ' ^ De h 
.'f *^H 


tappegday (4) ,* !* T- 
c D'ee'ze Voja;el hadt bmtrent de grootte van de gemeene Wilde Duiven , die merl 

?r: vveshalve hy 00k op de Plaat verkleinc! Idvliegers noemt of een vveinig mind Voorkomt Zy Bel donl' er 5 met hoek OranjekJeurige Vlakken aan dB ^yden van de Bovenkaak^ zynde de Neusgaten omfingd met kleine roode Veertj d K 
zo van boven als aan de 2yd 
e glans van Blaauvv op de der de Oogen, zWart, met een ^ met een fmal flrookje kaale Huid d Hy heeft de Oogen van een donkere Kleur 3 hiiddelyk beneden dit Z loop licht blaauwachtig is 5 omrin van deri K 
d O des Kops^. ben Ring van Feuiljemort KI g J De tl 
kehd met larigwerp rond tot bet agterfle - 1 
teren, de Rug, Stuir en Dekvedeirs der VViek 
e 
Vlak zyn 
bruinachrig 
i-en daar be De grootde SJagpennen gen van de naafte ry der Vede zyn fchoort ulthlnaryn blaau\v : de Slagpennen naaft het L 
haam en de Dekveders naafl daar boVen, zyn donker met een vveinig bJaauwheid de den : de birihenzyden der Wieken blaauw dan de bovenzyde en de tippen der Slagp 
eheel donker blaamvi maar heeft de DeStaart vertoorit zigj geflooten zynde boven die Baarden der Pennen rood nomen de tippen , die blaauw zyn en de onderfle Dekvede rood g De Borft $ Buik, D zig paarsch van Kl eur: dev^' }' fche Franje hebben. De Pooten en VoQtQn zyn gedekt 
e donkere Veders een paar 
t een donker Vleeschkleti rise 
Schubbig Huid * Deeze fierlyke Vogel werdt gezegd vari Suriname afkomflig te zyn. Leevende jaar 1761 , de eigendom van myn keurigen en waarden Vriend, J "U^as hy 

F0THERGILL5 Geneesheer te Londenj die de goedheid hadt 

^ynde hem my te zenden 5 dood 
d ^er, toen hy [qq^Aq^ reeds een Tekening gemaakt. Ik onderftel, dat het een zeer zeldzaame Vog meer gezien heb, en hy 
i ik onbefchroomd meen te mo hog toe door geen Autheur afgebeeld of befchreeven 
ik dergelyken 
nzeggeuj tot V / % j©s:^2»^^s;®'®ss:®;^5S;s^^:S;:S::©s:s;S5S$s:s:;®:;&®S(:©!)S;^S0»S0i®®®;S!»j^^ F 
A A T V a l^el Aapje met de ruighdairige 
(i) ( D 4apje hadt omtrent de g van Mannetje, dat echt half gegroeide Kat 

blyk gaf van eenige geilheid. Het fcheen was eeri 

ederef 
■ te zyn dan de groote Aapen , zynde in zyne driften eigenzinnig ; aizo het V( 
enheid hadt voor fbmmige Menfchen en een geweldigen afkeer van andere met beide opzigten beflendig 

Het hadt den Kop taameiyk rond^ het Aangezigt en de Ooreri VleeschkleunV g Haair daar op : den Mond taameiyk wyd : de Tanden i Tong veei ' ■ r die der Menfchen gelykende, even als in de meefte waare Aapen, De Oog ■s tva- C4) rp Ridder heeft dee^.en niet aangehaald. Het zal, myns Wi bade LXII hoorende I \. 5# \ (5) Simla 
Simia trepida .] ^# mu XII. Qen. 2. S 2©i 
2 Y , \ 
VERZAMELING -t VA 
UITHEEMSCH E ■ ^ L 

Hazelnooten-Kleiir, met zwarte Appelen: het Aahgezigt was van boven m d gachtig bruin H 
zif? een weinig v ge 2 6y de kruin des Kops gedekc met donkcr kort H ffendc. d e InzondeVheid was het aanmerkelyk, dgordicn 'er die ZaK'^ on Kalot ofrond M t\ It t /J der de Kaaken welken men Ih de S V£ 

H den H en 't Aapcn vindt 5' I let aeterfl \^ dden van de Rug was gedekt met redelyk lang donker b K 
pswyze verandeit in licht geelachtit aan d Z J rh ft en Buik, alwaar het Haair zo dun en kort is, dat men de Huid en Tepels kafi zien: maar'de D\ bben donkerer en roodachtiser bruin 11 de vier Vo ry 

O heeft bekleed met donk n r: van z u 1 k g kt. Zy 1 
dat het d; Huidj'die b} 

g 5 Aa ali s de S k- d het dez /e iru t derwaards en het Diertie kan met haar end 
heel eene 
naar de andere. hangen gaat , ode 3 door behulp der St d "■^f Dit Aapje werdt g door my 
d van Suriname afkomfl den V^riend 3 Kapitein zynde van een Kaape Kapitein 
te 
Met was my vereerd Do van R d ?1 e Weflind terugkwa door dt in een Vyandlyk Schip, d van m erd in de dat deeze Soort van Aapen b 
Af beelding gebrag 759 Ik geloot t v/are !.V 
I ^$■•*'4^'*■^;$*^•§'S^§^iS«^iJ$■^:i^^^^^..r|^^-^^^^ i P L A L ' J 

A T VI - -v b r* h _ 1. De groove zwarte Kakatoe (6^ • • '. D 5 Pappegaay de eerfte g Hy v alt -1 1 blaauw en geele Maccaw, Arras of Weflindi£-he Raaf Schets van den dmtrek des B 4 ' 

3t klei 

I 

Ameri rood" 
g g het voorfle des Kon dan de 

Op de PIaa€ 
n de iXatuur- ' -. ne De Bek van deezen Vogel is flerk,^ zeer krom of haakig KI met een hoek ter wederzyde van de B 
metPluimpjes, waar inzig de Neusgaten bevinden. \ donker b 

edek yden des K D Oo 
r J i t O 
en 
en zy zwart. De kaale, roode, rimpdige Huid. De Kuif 

m opv/aards het onderfle des Beks , zyn gedekt met \ pzet eene licht 
boo 
raauwe leur, met de H zyne Kuif meeV Veders puntig v.ii tiui^ ^v. li^^vtu upwciarus omgeooogen. 

(Ian hier vertoond wordt en ook plat neder iaaten vallen op het agterfte 
van den Kop, gelyk andere Kakatoes. Zyn geheele Pluimagie, van de Kuif ne- derwaards, is blaauwachtig zwart of donker Loodkleur ■ wat hchter van onderen da P d R 
en Wie De Staa is hebbende de Fennen van br 

de B 
elyk la g ngte. De P dan gevx^oonly '■" 1 d r\ 
\ V b 
Iv De Af beeld en bekleed met eene ruuwe Schubb en Voeten zyn zwartachtig 

d van eene Tekening 
e luid rootte, gemaakt op order van den Heer Joan Gideon Lot en, G Leven en in de Natuurlyl Eiland Cey L 

F I 

ken dee7.e eerfle 
welke ik heb andere Va%heden der Holland die Kuft 
genheid Met pi om de groote verpligting dankbaarlyl 

t heeft wat 

m aan Zyne Excellentie, die alles toegeb 
mooelyk was, tot voltooijing van myn Werk, door het bezorgen niet alleen van ■v ver- en (*) Men vindt ook, door den Heer Linn.eus , 
deeze Soort wa.rfchynlyk van Edv/auds oncleend _.. 
wegens de Vreesachcigheid trepida genoemd hetfV. * 
geen ander Autheur op hctzelve aangehaalJ. Zyn lid' 

inerkt bovendisn aan, dat de Nagejs rondachtic; zvn ,' V gelyk Hit de Afbeelding blykt. De WelEd, Heer M (6) 1 'Z>- a m-ignus iiiger.EDw.//t;.p. 229.T.3id- 
V- '^.^ ./ •. v_ :■ \ . ' ^ ^ J EN Z EL 


A M 


N. > 
verfcheide nieuvve en 
fraaije Tekeningen, n: lyke Stukken m hooge bewaarlng; maar ook de Natuur gem Zyn Ed. heeft ook de Liefhebbers deeze Ryken grootelyks verpl doen 
ning :eer gro 
Waterv 3 keu ge en 

de fraaifle D door aan het Brittannisch Mufeum prefent te 
koflbaare Verzameling van oiripronklyke Teke- 

snz., die inboorlingen zyn 
zelen des Lands, wel PJanten 

e India : te gelyk met veele Staalen van de Voortb 
con/erveerd; welk alles my ten behulpe geftrekt heeft Deeze Vogel geloof ik in Plaat gebragt te zyn door Petrus Schenk , onder den aam Co Leven In dims ^ 

Amfterdam, Anno Boekje van Af beeldingen van Vogelen naar 707 door 5. van der Meukn uits;effeven. ^SJ-ft-^^-^^^^-^^t-Js^^^^^-^^^S-^-f^^^'g-^^ilJ^-S-^^^^^ h-B^- P L A A T VI I. \ * ■- De kkine ivitte Kakatoe met een geek Kuif (7), Deeze Vogel Is wat kleiner dan de gemeene x^frikaanfche graauwe Papp met een roode S Kuif. met opg De Schets op de Plaat, daar 
ynde , vertoone. 3 _aay 
wyfl aan, hoe zig de 
B Hy heeft den Bek donker Aschgraauw en Tanden of Hoeken aan de zyden van de Op zynen Kop heeft hy lange Veertj hy, naar wel ren vallen laaten. 
evallen Kleur 
kan opzetten tot een getoornde Kuif, of naar ag een fchoon g 3 den Voet der Bove De Neusgaten ftaan in een fmal Huidje, [het Wasch genaamd,] De Oo Loodi' 

zwart. Onder ieder Oo e kaale Huid: zy hebben de Kringen helder Oranj geplaatft in Plekken van een iichc 
groote piek geele Ved de App g 5 V den Kop nederwaards, is wit , uitgenomen een fl der aan de Borft, aan de zyden onder de Wieken en derzeh^er binnenzyd Het overige der Pluim- 

tint van geel on- 

^n. De Wieken en Staart zyn by 
ker blaauwachtige, Loodkleu 
Ik maal 
ge, lyke langte : de Ppoten en Voeten met een don 
Schubbige Huid bekleed te de Tekening van deezen Vogel ten Huize van Lord TiLN 
zyn van de Nederlandfche Ooflinciifche Eilanden afkomflig. Brisson heeft 
y Ornithologies Vol. IV. p 
ppynfche Eilanden was overgevoerd ik meen , deeze zelfde Sport , ^lo, van de Ph 
Ook is deeze kleine Kakatoe door Albin befchreeven en in Plaat gebragt, Tom. III. p. 12 j doch hy meldt de plaats van des zelfs afkomfl I 

ne zal mog flrekke Ik hope dat deeze myne Mho-Q^^m^ tot verbetering van de zv P V 

A A T VIII. Be 1 

graauwe Brafiliaanfche Klaaimier (8). « De Voorwerpen zyn hier in de Natuurlyke grootte vertoond. De Vogel heeft 
den Bek zwartachtig en een weipig nederwaards omgeboogen, zynde het Voetftuk 

' ■ ' ' ■ . • ■• .- , " ^ der / (7) PD Crilla flava. Edw Ao.. de Heer Edwards aldaar , is niet grooter dan een ge- zondere Soort van deezen noch ook van den voor- meene Duif. gaanden, maar wilze vergeleeken hebben met den (8) grooten witten Kakatoe, door Edwards op zyne PJ. 
1 60. afgebeeld, Zie denzelven in de Derde Band dee- 

2es Werks , op PJaat L V , vertoond. De kleine , zegt 

/X. DeeL W. VAN DER MeU 

Edw. A-d. p. 231. T. 318. Cotinga cinerea. Briss, Av. II. p. 353. Lanius Nengeta 

c w 9 Gen. 44. Sp. 7. > 


ID VERZAMELlNG der Bovenkaal 
(1. 

ronde bezet met iry H UITHEEMSCHE 

\ , 

L 

Haaiftjesj die voorwaard Van de hoeken des Beks gaan breede T-warte Streeken onder de. Oog B terfle van den Kqp. De Kruin Nek Rug Wieken, 2yn van eene donker brulnachtige AschI 
bende de buitenfle Pennen ver been wit getipt 
van de middelften langft en « alien hebben zy z> 
veders der Wieken, 20 fie Dekveders der 

De Staart is zwart, heb- Getal der Pennen is twaalf , waar 
of donkere Schaften. De Dek- Borfl: boven als beneden, ^yn zwartachtig, maar de Enden van 
itacHtige Aschkleur. Rondom de Opgen, als 00k van den Keel langs de 

de geheele Vogel gedekt met licht de Dekveders onder de. Staa Aschkleurige of witachtig 

de grootte ; Vederen. De Pooten en Vo 

5 zyn donker Aschgraauw , de Klaau buitenfte Vinger is , aan 't begin , met den middelften lamengegroeid elyk fie den Vog zwart Dc De by ken 
gde Kapel is een Chineefche (^). Derzelver Lighaam, de Ond de deelen der Bovenwieken naafl aan het Lyf, zyn van een fchoone Oranj kleur, met zwarte \ verklaaren 
pLirperkley 
flaauwer. enden der Bovenw 'e Vlal. beter uit de Af beelding 

paarschachtjg dan met woorden met witte weinig Aan de onderkant heeft zv byna de zelfde Kleuren^ doch De'Schildknaap Matthew H Zoon van Sir Thomas Har RIS0N5 J^^^ ^y pell vereerd Londen , heeft my deeze en eenige andere Chineefche Ka ' ■*'"■ -* J. w De befchreeyen Vogel komt 2;eer naby aan orizen P 
en zou misfchien 
r ■ 

rooten Slachtervog van .i- 2yn: want ik heb den gemelden Noord-Ame Wyfje van die Soort kunnen komende keuri 
met de onzen, die men in Engeland en Duitschland vindt, overeen. naaiiw- H v.eel de mvne 
derzelver befchryv d a 
WiLLOUGHBY verfchille 
ipmaaken. Hebbende 
men 
mvi t> 3 den Schildknaap P. Collinson, Lid der Koninglyke Sc 

Bericht ontvangen aangaande den grooten Slachter-Vogelj beveftio-d door de k jelykii 

gen Vnend , 
buitengemeen dieheid 
een Heer A 3 r 

genaara zal zyn hop ik P dat hetzelve myne L ^ * De 

1 ■ 
eer 
kow naar ELL een Liefhebber en Natuur- onderzoeke r 
heeft 
af eKing do 3 d Vy Reis van Mos berie sedaan . en Ian 

adn 

Rusland zyn Verblyf gehouden 
in een Brief van den 5 April mv, dar de in 
edafften Heer bericht , 
of Aschkleurige Slachteryogel dikwils door de Vogelaars in Rusland 

Zodanig een werdt aan den Heer Bell g 

Stok , met een fpitfe Punt aan het uitfleekende end , in den V/and vaftmaakte tarn g-em 
de I J 
evangc 
even^* d 
om den Vogel op te laaten ruften. Byzonder 
van deezen Vogel. Wanneer hy a klei G Vog 
zyn Kamer liet vliegen , dan vloog die aanflon ertoonde zig toen de natuur 
^t zy een Vlaschvink of vatte het Vogeltje, op een zonderlinge manier Ademhaal„ zonderlins was 
eflremd 
fchielyk ter dood den K 

ebra 
dien opzigte^ dat hy het Vogel tj 

van den Stok, en 

waar door deszelfs 

erdt. Niet minder e zo even 
edood Stok bragt, en hetzelve aan de fcherpe Punt fpitfie, trekkende het met zy Klaauwen voort. Dit deedt hy verlcheide Vogeltjes ag g han^en 
3 
Dit Ipitfen der doode Vogekj 
elegenheid hadr. flukken te kunnen fcheuren 
ar zyn 

1 Bek 

laatende dezel- 

otfize op zyn gemak op te" vreeten. 

einde dezelven be- Havik doet, met zyne IJIaauwen vafi: te houden 

ryter eving der Nat 

hy heeft de kragt met, omze, gelyk } maar zy vaft gefpitf^ zyn, dan is hy fler met zy Bek van een te 
g omze aan ftukk -4. ^ ^ .■:■ « I (*) Phatena Militari -^ ,t kry. 
Nat. Xri. Gen D. XI. Stuk , bladz. sg6. [Doch if. IV. T. 6. f. 3 . Nat. Hill verfchillende midden y X E N 
E L 


A M. II 
Rus/en verm^akeh ^ig Veel, met het overleg en Wreed bedryf van dee- op d manier fchouwen 
De boven befchreeven krygen. 
20 Voge 

naby en misfchien wel de eigenfle als de GiiiraruNheengetaV2.h MAftttdllAAF 
Willoughby's befchryving, in zyne Ormthologie p. 235. 'Hy was in Sp 
le *-. 


met veele anderen Suri Zuid-Amerika overgebragt en bevindt 
thans de Verzameling van den Heer John Fothergill, Medicinse Doctor te Londen 6 *^*'^*-*§^$S'^'**'*-^'S'^^lJ'**^^§-3&'§**-***g-**^^^ 
P L 


IX. De twari- en geek Aakfier van Brafil 


Van de PI 
Zyn W Vog ^ 


Is hler klelner dan Natuurlyk veitoond, om hem beter in 
brengen. In grootte komt hy byna met de Bonte Kraay overeen« 
flooten 2;ynde, hebben omtrent zes en een vlerde Duim laoffte. Zfe een Schets van den Kop om laag in de Natuurlvk De Bek is reg hoewel een weiniff nederwaard 
rootte js en icherp 

Xve i n i 

Dekveders van ieder Wiel- 

1 

boven als beneden de Staart 
lad 
s 
eel 
van 
eboogen aaii de Punt: • - ■1 
.'. De PJuima vry 
zwartj een 
de Oppervlakte 
den paarfchen gliniterende , uitgenomen een fchoon geele^'Vlak op de De Jaagfle helft van de Rug, de Dekveders ^b wel *( 

) ien de Staartpennen 
haare ichoon Gouda; 

wein/g Wits aan de kanten der binnenfle Baardeii van de planting, zyn 00k Aan de binnenzyde 2yn de Wieken zwart ^ Ditgenomen 

Slae'Dennen hv der'zel planting, De Staart heefc twaalf Veden 
Ien van don Vogel hebben de Donsveertj 

^pennen 

Zo wel de zwarte als'de ^qqIq dee. de;Wortels 

r Ved Hy heeft taamelyk flerke Poo Klaauweci, die m deren zeer wif ■* chub ^yn. 

Marcgraaf zegt, dat de Ooffen Safie 
edeke De buitenf!e en middelfle Vingers ^yn aan hun begin een weinio; vereeni^'cf 
Deeze Vogel is de ^upujuba of yapu'defBmfil 
> <- 
i dien A h 
end Ne(L Mar by WiivLOUGiiBY p. 142 en de Af beelding PI. 23 
aan Boom de befchryving van 

een 

Ichry 
klein honderd zodanige Neften aan.de enden der Takken a by Hu IS dan 
n beter dan die 

r ^^ 

flegt getekend zyne 
en. dat men 
zyn Hoewel ^yne be 

lchuldia:d 

vind ik de Afbeeldi..j^>.., ^^ 
een ree-t denkbeeld maaken kan van de Onder- 

ver- 
die werpen, die hy meent uit te drukken. Ik ben deeze verbeterde Tekeni Kapitein Washington Shirley ^ thans Graaf partyen 

pry Fransch Schip^ uit Zuid-Ame: 

van zeldzaame en fchoone Vogelen van dat Land^ welke 

aakte Ferre 
L.E.i 3 Luaii:j Kjid-dL van rerrers, die 

iswaards komende, een der grootfte mimer ^eide , dat dexelven 
leed het ynde die alien zeer zuiver en fraay opgezet en ffeconferveerd 
\ 

5 Men 
Biikt waren tot een prefent voor Madame Pompadour.,* Hoe my was; dat eene fchoone Dam e 
mg, verlufti 

den te 

myner WerL 

den van gedagten H erheugde ik my niettemin uitermaate, dien Pry beroofd werde Van een 20 loifelyk .velke byna d e oir zaak waar in 

: dikwilj 
delen O 
is 

ele 

g binnen Lo„ 

eweeft der Uitgaave van dit laatfle Deel 

held hebben 7.al , om den naam te mel- wiens te veroveren , mede tot myn vcordeel 

evallen dat Schip te ontmoeten ea « \. -■jg. 

k [D IV.^ Stue, biadz. 212.3 ' 

(9) Pica niffra & lutea Brafilienfi £.' ^ Will dat zy op de Haage^n gaan zkten en Vogeltjes op der^ 1. ^..^. ...«x^.x.^a ...,, ..,„«nv wTrr ^. .^ 
gelyke manier aan d? Doornen fpitfen'of lis 'c ware ficas lu eu; BhiT^. If p xoT T g f V Or'nf ; 
den Nek omdraaijen ,_en dan van elkander plukken: Vr-'^— ^ - ^''^"i-^^^'P^-^'"^' ^' ^'> ^' ^"oJ^S gelyk ik IMq. Syfl^ c - ■ 
/ 52 V E R Z A M E L I N G van U ITHEEMSCHE 

r 
■ 1 

, De Heer Brisson geeft een goede Af bedding van deczen Vogel, dien hy Cas- 

ftqm Jame noemt, Levensgrootte, in 'z,yn Vogelen-Werk, Tom. If. p. loo. PI. 9. 

f. T. Hy zegt dat men hem in Brafil, en te Cayenne, een Volkplanting der Fran- 

Ichen benoprden de Rivier der Amazoonen , vindt. Myne Plaat was ge-etfi: en 5 vindt. 
voltooid 5 voor dat de Ornithologie van den Heer Brisson aan 't licht gegeven 
warej anderszins zou ik deezen Vogel nict in Af bedding gebragt hebben if). \. ft. i" 
^^^ ^"^ 

P L A A T X, De blaauW' en groene Aakjier (10). / ^^ Dee2e Vog 

eeft den Bek IS h op de Plaat, in 2yne Natuurlyke grootte vertoond Hy kaak wederzyds , naby de Punt. De g weinig nederwaards geboogen, met een hoek aan de Bo de Staart, het onderfte 

ichoon blaauwe Kleur 

glanzige Oppervlakte \ Kop de Rug als ook de Staartp Hals en onderzyd zyn alien van eene V wel boven 
van de Ru 
polyfl: Me g met paarsch ge(chaduv/d, hebbende een helder De kleinfle Dekveders der Wiek zo beneden , zyn van de zdfde glanzig blaauwe Kl Het middelfte 
3 Ichoon de Slagpennen de twee ryen van Dekveders boven dezel g met weerfchy zyn 
gebruineerd Goud. De Dekveders 

.vars over ieder Wiek: de binnen- ^ hebben zwarte Tippen, twee ryen maakende d 

zyden der Slagpennen, en onderzyde van de Staart, zyn donker zwart. Aan het end 

der Staart en het m\diiQ,n des Lighaams tusfchen de Pooten, zyn de blaauwe Vedei met gefchaduwd. De Pooten , Voe groen 

de grootte van den Vogel, gedekt met zwarte Schubbe en Klaauwen, zyn taamelyk flerk tenflen Ving hebb den Wortel, met den midddflen een weinig famengehecht den bui Men heeft my ondern'gt, dat deeze Vogd van 't Eiland Ceylon, in Ooflind afkomftig zy. Hy be vindt g wylen den Hoog Edelen Lord Melcombe bezitting van den Heer Die Hee naar, en toonde my verfcheide keurige Teke g zyn eigen hand , waar mede hy zyn Vertrek PAGE , Edelman van 
zelfeen zeer goed Teke* Vog-elen en 2. Huis van Lord- Met 
COMBE, hadt opgefierd. Hy verpligtte my met het gebruik van deeze en andere 

De hier belchreevene houd ik ontwyfel- baar •lyke Voffden^ om ,-'» voor een onbekende Soort Natuurlyke Hiflorie, daar mede overeenkomfl aizo ik geen Afbeelding of befchryving de t) kan vinden 
^^^•^^^■^^^ P 

A ■-L A T XL Be ^ 

gromQ Aakjler van Ceylon (11). s r 

Deeize heeft op de Plaat ook zyne Natuurlyke g beneden alleenlyl 

■ 

De Schets van den Kop kaak wederzyds digt by de Punt heeft, aan te wyzen gd om een kleine uithoeking, welkede Boven De Bek is regt , taamelyk dik en zwart van Kleu \ Van de Neusgaten loop bei (*) [Ik bezit 'er zodanig eenen, uit onze Kolonien 
welke ook aan die Kufl leggen, overgebragt, onder 
myne opgezette Vogelen.] •- 

(10) Pica coerulea & Viridis. Edw. A% p. (11) Pica viri 
T. 321. Merula T. 320. 23 «^' 7 « "% V *■ E N 
ELD 
ir 
A M \. 11 bcide 2}' e Streep b ■/^ Bek 5 is helder geel 
Streeken, lai Van de hoeken des Oog. De Keel 
eks, beneden de O \ V aan 't 6 de zydei V d en Keel nederwaards d begin van de Boril ^ onmiddelyk oiider derl 

'gen , loopen zwarta 
2ig in een groote zwarte van de zwarte Streeken , zvn de \7 Schenkels en Dekved eertjes Op net Voorhoofd en aan de Aschk! 
Borfl 
^ • W 

Stu d ver nder de Sta 
aardfe Dekved 3 B 
^ 

5 2> 
eel, 2o wel als de zyden onder de .^ e d I 

bovenzyden der Wieken, zyn Olyf des Kops , de Net Rug 5 

helderer op de de kanten der grootfte Slagpennen, dan elders. De enden deezef Pen lien zyn 2\varc of donker, de binnenzyden van eene bruinachtisfe Aschkle Ved ers van de S vvorden zydel b De zwartachtio- , doch aan d zyn boven en benede Staart, een weinig Olyfkleurig. De Po e tippen geel, met de kanten, aan de bovenzyd de Voeten en Klaau waaren don ker Loodkleurig of k' ^ r I Deeze Vog 

Ian Gi: was T 

5 met veele andererl , uit Ooftindie overffebra 


Konfnglyke S LoTEN , Gouverneur van Ceyl 

1 

t doo r 
en d II y thans zig bevind 
30. Fig. I,- deez dezelven prefent deedt aan het B 
De Heer Schildknaap Lid d Mufe um a! en Goede Hope getyteld : maar ik ben ond RISSON heeft, m zyne OrnUhologie^ Vol 
Vogel afgebeeld en Gekraagde Merel van de Kaap der dert my 
dat ik dikwils Ooftindifche Vo dat hy van Ceylon kome. Het Wf- •le g hel- want het is waar/cliv dat •i-^f 3 nder d^n naam van Kaapfche e Holland 


V diff als dood ■o men en dezeJ de Kaap b dikwils Vo zo 
I 1 cop d om ,^ alwaar Schepen van andere Natien aanko 

Europa zi daar zy d ,iet inDOorjingen zyn van ae p.auc^;, uaai ^.v uic 
onder de Lyliers plaatfl ^ acht ik. eer , wesens b nen. — A 
beeldende loewel Br ken aan de 
de lioekjes aan den Bek dat 
lem behoore opj dat hy tot het Geflagt der Aakfleren of K en d .rv t <n3.^. 9)tJ.5t^J .^'i2g:i^'i^'^j^i^g^aj^»;'^5f^^g^.ajfe P L A A T XH. r 

Z);; zwarte geel gewiebe Aakjl. (12) r 

De Af beeld Vogel 
Keusg heeft 
en een p deeze Plaat, zyn wederom in de Natuurlyk welke Bri merkel} 
ng aan de der covenkaak D \ , aangeweezen heefr de Afbeeldinff , door hem daar boven \ . 
eleven, niet 
De Bek is fcherp, een wein N d 
eh 
pg Pluimagie van den Vogel, derwaards eebooffen en zwart 
van 
leu r, 20 uit 
de bovenzyde der Wieken, die helder geel 
gezoomd 

den 
zyi 
Zwartheid is niet van de glanzi 3 
__-, j_,_woonen zwarten Mannetjes-Merel. 
middelften langfl en zydelinas verkortende 

enomen de kleine Dekveders op 
en de inwaardfe Dekveders geel 
Soort, maar gelykt naar die van Staart beflaat uit twaalf Ved De P 

alien Voeten en Klaau\ 
of don zyn red 
A lyk O 

^ 

rof de . Af beeldi 

naar 't Lyf 
de 
is vertoondj 3 ? en De Sprinkl h der afffebeeld \ haanen , (die fomtyds by geheele Wolken d erfchik weinig van de gemeene Sp welke door hun bezogt worde 
rfcl ,. 

zaake F 
Hongersnood in 
e dan door d T b (12) Pica nigra Alis flavis. Edw. jIv! p. 2-5 
22. Xanthornus Cayanenfis. Biass.. Av. il. p 
DeeL 1 2 -J. ^ T. 9. f. 2. Oriolus CayanenSs 

Gert. 52, Sp. jj, ■ 
D e Lao 
nmerkelyk< 

fcherp 

Syft, NaL XI] .411 GS» y A H V E R Z A M E L I 
¥AN UIT IE EMS C HE Augufius van 't jaar 174^ felierpfe en ploGijen;, van liaar Nekfchild (*). Den 4 i\uguitus van 't jaar 174^5 
cign wy verfchrilit door haare verfchyning in de nabuurfchap van Londen; maaf 
de Yoor^feniglieid liet met toe 3' dat zy in zulk een nienigte kwamen, om de Vrug- 
ten des Aardryks te vernielen* Een der gerneene Sprinkhaanen heb ik ep PJaat jn myne Vogel-Hiftorie j afgebeeld j welke hier mede vergeleeken kan wor- 5 den, om het verichil van OTootte te zien Ik reken dat deeze oratrem zesmaal 20 Lvvie: zv als de andere. Dezelve was over 't fi:eheel roodachtlg bruin van Kleur. 
\q% var^ deezg Soort bevindt zig in 't Brittannisch Mufeum, maar niet zo groot als 
die^ naar Welke ik deeze myne Afbeeldinff maakte (t). 
e bei'chre^vene Dieren zyn beiden naar h Yoorwerp getekend. De Voffel is ^^a ^^i genen 5 ivelken d^ Graaf Ferrers in een Franscli Sciiip prys maakte^ g^tyk i| reeds genigldbeb. Beisson heeft denzelven afgebeeld en befcbreeven onder den mqm, vgQ Carouge de Cayenne. Het is een Jnboorling. van Gujana in Zuid-Amerika 


Uit welk Land de Sprinkhaan kwame heb ik niet kunnen ontdekken. 2^y heefc aan 
^^:ylea MejuffrQu;^ Barrii^^^^ van^Bath toebe.hoord', en was b^waard in een 

hgai' eigen, lamenflelling , welke zy geheim hieldr; doch ik ge!oof dat 
ogt \a 
Iiet nigts ware da,n een flerke Solutie van ffemeene Aluin in Water: want eenwei- 
ni 

daar van in een Kopje laatende uitwaafemen , hadt het overblyvende Zotit de 
edaante en Smaak van Aluin. Zy hade veel dins;en , welke zo wel eeconfer- veerd (cheen^n. te zyn in dit Vogt, als die men in Geeften bewaart, en indien zulks 
op de E^Pef blykt, dan zai het raadzaamer zyn, bederflyke Zaaken in Aluinwater te (sewaaren dan (n Geeften; als aan den eenen kant beter koop zynde en aan d en an- deren, in 
eval van Brand, het Vuur eerder uitblusfchende dan Voedzel seevende I)e Spj-inkhaan is thans in handen van den Boekverkooper Milan, by 't Admiraali- 
t,§it;.s, Hui's, rtiynen zeer goeden Vrind, ^\e my zeer yerplicht heeft met het leenen 

van veele keurige Yoor\yerpen derNatuurlyke Hiftorie, tot myn gebruik. ■ ■ ' 1^^ **^ 

'-i^' ^ P 
% 
xVl^ 
/ 
e ^- -^ geeJkoppige 

re'emu •,-J- ' .^ V ■^ Xllf / (13). Op deeze Plaat is wederom,alles in de Natuurlyke Grootte yoorgefleld. De Vo 
heeft den Bek taameh 
t fcherp gepunt Kleu Daar zyn 
e weini V'-^ 
Vedertjes tusfchea \ begiq van de Bovenkaak en de Gc-» 
ige is de geheele Kop en Ke.eJ van ^ene fchoon 
Kl At m% Plyiniagif is verdg^ m^tx de ^mmm^mdQK Wieken en onderzyde van de 

gen weerfchyn, 

De Staa zwart als van buken. De zwartheid is zonde 
lans of yerandering van Kleuren , even als in de laatft befchreeveiie Vosel. 
' J Ti ' J ' Vpeten en Klaauy^en, zyn van een fterk maakzel 
De Tak va^ri den Arbupm of Aardbqzie-Boom 3 
alleen 


Ly. ^--Vi**-^ Boom 
evaesd , heb ik 
diep 
9 op de Vogei flaat 

lyks naar 'c Leven getekend die 
In ¥^ 
emeen en v^ i*-. ■> JT 
in de Winter. In November,' naameh maakt , alfyd groen zynde aan gen aa me 
^t .r 
t H ^im Vrugten ea ^• rn^ te- (% Syft. Nat. XII. G 

(-f)^ Deeze zal een Weftindifche zyn , hoedanigen 
% yin dergelyke groprie , zo droog al§ in Liqueur, 
bezit. Ik hebze onder den naam van Gekamde be- Cgfin| quadiifida. Xanthornus Iclerocephalus CayanQ^p^ Briss. Av. II " 5 *'* *" J 

blads. 206, enz. /ii/? (13) Sturnus Capite flavo. Ejdw. A-q. T. 323. p p. 124, X. 12. f. 4. (5 ^^. Gen. 52. Sg. 16. I- ^# /^^^. XriL Gen; 

NatuurMe Hiji. ■' — 

552. Sp, I. Zie denzelven in ^ _. _ ,^ 

w IL Deels, V.Stuk; bladz po, eiirromftandg 
befchreevcn.T^ - ' n 4 r' f ^ £l n 
E L D Z 
j\ + 

O .-'^ 


^-' 

b tevens Eloemcn, diQ Vrugteri voprtbrehgeii tegen t VoJgende Jaaf. De Vrugt is t van buiten rood en maakt Trosfen als van Aardbezien, hebbende van binneri eeri 
geejachtig Vleesch , met Jdeine Zaadjes doormengd : de BJpenneti zyn geelachti als 't met de Steeltjes roodachti 

)rflelt. 
van fi 
uur 

elyk ook de Bladeren j zodani 
i d 

De Vogel is eeh der gemelden , door den Graafvan Ferrers pr\^^ gemaakt Afbeglding voor » cjiq j 7.0 ik onderflel, alien uit de zelfde Landftreek zyn. BaisspN heejt, in zyne Or- 
nithclogie, <^QQ2.ex\ Vogel afgebeeld en befchreeven , dien hy Xi'QQVCit C(}roug& met 

bq- ecn geekn 
v0i Cayenjig. In het dporbladeren van dieo Heer zyn Wqi* 
5 vind ik, dikwils gelegenheid te zullen hebben cm hetzelve aan te haalen , aizo ver- 
icheidene der Vpgeleri, in dit gedeeke van myne Naleezingen. vervat, door hem 
zyn afgebeeld en belchi'eeven : want, dewyl alle de Tekqningen der Plaateo reed? 
vokooid waren, eer ik het pleizier had van dat Werk te ^ien, kpnik, t^n zynen 

niet nalaaten dezelven in ^t Koper te brengen. Het zal dus, daar wy bei-' 


gevc 1! den de Afbeeldins;en van de zelfde Onderwerpen, zonder van elkander te weeten 9 aan t licht gebragt hebben, derzelver Hiflorie be 
1 
en 3 door d^. avereeakomft van onze Afbeeldingen en belchryvingen. •t ■* / - - } ' - - ^s^s; 5vA:s:^£. ■SS^S4ftS2?fl^SS - 1^ ji 
I- p L A A T XIV D **I^'--A * 

kortftaartig A. a 
er J 
) 2, f / Zot^^Ide Yog - K 

de Tors ^J,a higr in de Natuurlyke heeft deezen Vogel afgebeeld naar een flegte 1 

rdiVd, we Ike ik oe it 1 vJ ^' bK "- - den Heer Dandridge 
■ 

d e vert ootid Al ■ti le in Qpftindie was r^i »J y Wereld heeft willen d 
ema ■ 

akt, -. [ 

elooven, dat zy \ ;r ^-* ^ ^ «*. **-*: 
-■PV--' *- -r-^ heb n 
byz^onderheid beft 

•*> s L ■ 

9 ;» oewel hy Leeven rtheid van de Staart De Bek is'regt Bovenkaak 3 fcherp 
ovei de '-> fef Kc'b been punt en van eene bruinachtige Vleeschk 31 ffs de Nek r. 3 
*Vii de Oogen, van den Bek langs de zyden van den Hals 
die licht bruin zyn aan de boven- en wit aan de onderk t een zwarte 
Va n de 
Boveri 
teren, gaan Stre 
Van de hoeken des Beks der de Oogen , en een weinig langs den. Hals naar benede 


5 de zwarte Streek i=> ^tfte Dekveders der Wieke 

de Rug 5 zyn van een Ichpan^, dpnker De If eel , onmiddelyk onder detl Bek 
wein 
ftrekt 

s wit. 

der binnenfle SL 'g bre 3 J de 

der Hemeisb 
Kleup ^i" 


De Rug, de 

pennen naafl ovenfte Dekvede de kleinen aan de buitenzyde der W 

I de D^l £ 
weini 
?,-Q d 3 zyn 

m 


V,5: >i£l / , 
Tippen , dm ?y sail .let 
der Dekvedefeil PPveii de buitenft de Rug ftpoten. IJe Sla e fchoon hel 
hebben zwar zyn i|e Slagpennen hebben \vitte Streeken^ pverd\va 

f^ 
.1 i 3 en 
•ta* mtrent 2;es van de bu -^J 
•iS- ^. witt§ Vlak op de V^iefc 


m zo wel teen als ppfet JP^ tippen de^ Slagpennen zyn dpoker \vit; cj^ binnenzyden der \i 
p de binnende Dekved 
die , to wel boveii als ohder , ?wart5 uitgenpmen de gezegde witte 
De §taart beflaai l^it twailf 2:,eer korte Vede klei t hyf en de Schenkel 
der aan de Staart^ va 


2^ 
roene f ^- 
De 

5 31 van eene geelachtige; de Buik, Stuit en Dekveders i fchoone licht roode Kleur Lighaw te reke|i^n> m, Zq wd ^fe de V en 
De Pooten zyn lang 

aauweng rOodaeht: 

eel .1 o 
(r^.) Flea Cauda brevj. Edw. Jy. 242. T. 324 Pi- 
6k Tndica vulgaris. lUj, iu. 195.* T. I." f. lo. Alb, 
y^^. I. p. 131; Turdus viridis 'Moluccenris, Briss; L 

L r 

^. II. p. 3115. % 32. f. I. Cop;'u$ kacbyums. Lim, 
A%. 
4^ G^nt' 'jo.'Sp, j^. t T I • -,'' ' i '. ■ '.- ' D 2 X .' 

V / 16 


ZA I., 

LING VAN UITHEEMSCHE ofdonker 
1 d j--% 
■anj 
ehecht. 


-I 

De buitenfleVingerszyn > 
5 be 
in, een 5 \g aan de mi 

e I c laar de afffeb .7 r wecierzyd byd 
1- d r 

3 voe rt am van 


fhebbers der Infel De b en Re U r 

J , of Olyph 

die hy heeft IS 
et a 
P s gclyl De S deren met eene zeiffiandigheid bekleed, die naar g 3 daar oride IS 
etand i zy kleine Takjes van Boom b Tusfchen beiden , zest men 
die. door fuel rond 

1 
met d 
ncnd-'^ 'u h -t c 
p gde Tandjes af, om d mede hunne Neflen te maa en d 9 3i om t 
y rjk effe aagzel we 
I daar bov« 
te veegen (t) H -t 


o 
is roodachtig, met leele Dier is van een s;hinz & en doorfchynende en derzelver Dekfchild door hetzelve belc'hermd wordt... ■'t Ge-» 
Kleur, Liitgenomen de Wieken, die bruin zyn ke hard zyn en 
of O 
c\. eurig, Vlakjes van verfcheiderley 

e nier d fge 
Voffcl \Vas doo 
d en G egebragt van \ Eiiand Ceyl en 1 Natuurlyke Z bevindt zig LOTEN 

I 'het B gefbrenkeld 8S \ 


r 

meld 

Kab: 
ie de, afgebeeld en befcli RISSON heeft denzelven, of een veel naar dien gely z J 3 d erli Uit zyn zeggen , a-^ c G Toene m^ 


Ik "i 
ad hebbe. Hy noemt denzel 
de 
ope 

de Pootei vm 
ae 
-.- S^ > x---:^ . gs... 5 dat deOogkring witachtig 
dat hy den Vogel leevendig 

Van Albin 
aalfche Kwartel : en od zvne Plaat de Kwartel van de Kaap der G de Molukk dezel zyne befchry 
Hyteld; hoewel t 
f_. _:, ^ ^' -■ achti 5 tot het Gefl a 
Auth 
om t der 

r 

braave geenszios noch opz 
den 
V noch 
\ T beho Doch Albi:n is een te beuzel 
!- 
yn Werken zyn meefl: een verrrii 

1 de ^'(iimgc weezentlyke Ontde ry 
deV kelyke Kopj 'b ehaald te worden 

n WlLLOUGHBY, een twintiede van 'c 

ehcel D 3 A door hem gemaakt, beflaan naauwlyk De Tor was my gegeven door myilen Waarden Vrind re Londen, die my verhaald 
Aan de Vafle Kufl van N 3 3 d 
GwiLT 


Eiiand Guadaloupe gebra 3 de Plaat is afffebeeld, voor; Een aanteken panje komt deeze Tor eens 
t wa g d raen ^ hieldt in , dat zy zeer veel kwaad do o daar mede van het Eiiand g en en moeielyl 
zyn ^s*-^^^^: 

S^^'S^'©^^ % 
■ > : ?i£^??T^/SJ!S; ^.-^^^SA > 


I > L A A T XV. Be gekmfae. Jangftaartige Aakfier (15) ) « ^ Men ziet 

Wyfje te zyn van diQ,n Aakfte ceezen Vogel hier 00k In de Natuurlyke grootte. Ik acht dezelve i' tone, o 

De 
de punt pPJ 3 3 vooreefleld 

ek 
3 Para dys- Vogel 5 door my in myne Vogel-H 
befchreeven in Raj. Syn. Avium, p ,iw 9i 
yk in de Slastervo^el en van boven s:edekt met zwarte Veders 
orfl;eI 
ekield. d 
aapin 

breed 

De Ne 

ties, die vooruit f! 
donker Aschgraauw, taamelyk regt, fcherp gepunt , met hoeken 

zyn ten deele 
Aan de hoe 
3 iop 
3 in de hoek van de Flaat lyk biykt in de Afbeelding, daar men vlak op den 
e -lop en 
zyn bekleed met zwarte ,Veert (*j Scaraba;LTS Hercules. Linn, S'^fl. Viiegende Eenhoorn. I. Deels IX. Stuk Zie myne Natuur- 

143. Plaac bladz. .189. Sp. I. 
lyke Hijl 
LXXI. Fig. I. 

(t) [Veeieer zoq ik denken , dat zy ?ulks doen om 
Voedzel te trekken uic het Sap der Bladfteelen of Tak- 
jes , gclyk P£,Tiv£u daar van geaiigt en dat zy des- 
3 1 
■ 

wegen Toddy -FHegen genoemd worden: want wan- 

" " 2 Neilen?] 
* f (15) Pica c) 
T. 325. Var, ^ ^^^ _ _^ 

XII. Gen. ji3._Sp. I. quae Pica Orient. Caudrd'uabua Mufcicapae Paradifi. Linn. Syfi. Pennis longisfimis donata. Edw. /Jv. T. ilr 

die Vogelea-Werk III, Band, Pi. VIIL Zie m I' 


/' ^ ^ N Z E 
M tjes d blaauwen of g 
en ge Veders , ^\^ overend gezet een Kuif maa G F 
J 

erfchyn hebben. Op de Kruin ^yn De Rug , Wieken en Staart ^yn van een helder. roodachtlge Ka d derzyde der Wiek Staart eveneens maar bleeker, de tippen der Slagpennen donker. De twee middelfle 
Veders van de Staart zyn omtrent negen Duimen langer dan de zyde Veders Borft is Aschgraauw : de Bulk , Schenkels en Dekveders onder aan de Staart De 

zyn wit: de Pooten, Voetej 
tot het tweede Lid met 

eerfte ftrekt. 
Deeze keurlvke en Klaauwen, 

e middelften famen Aschgraauw De buitenfte Vi 
gd; de binnenfte 
ers zyn 
20 ver als 't Vog was van het Eiland Ceilon medegebra 

bevindt zig nu op 
t 3 
GiD LOTEN 
de 3rdigen Vriend, J 

nisch Mufeum. Brisson noemt hem Gekaifde f^liegenvang 

;elve van de Kaap der Goede Hope kome : maar zyne Afbeelding kt, doordien 'er de geloof dat het eig 
emeen lange Staartveders aan ontbreeken oor mynen 

in het Brit- 

zegt, 
is zekerlyk 

Ik dat fbmmige Vog ils, d 
hebben, het halve Jaar zonder dezelven te zyn 
Weeuwtje of de Roodborftige lang gefla 
op Plaat 86 
ge Veders in de zodani 

Ik weet dat het dus beflaat met Vi [\ 5 d in myne Vo 
Hift $ toond: want fbrnmiffen derzelven hebben vericheide Jaaren in Lon den geruid en zyn daardoor veranderd in geheel anders gekleurde Vogeltj ynde Maanden zonder d 
Vederen of Staartpennen geweefl:, waarna dezel 
weder beffonnen te vertoonen. 
Z Vol. 11. Tab. 4 Fig Brissons Afbeelding in zyne O 
le > I 3 befchryving, pag. 4 
Brissons Z J^liegenv anger ^ van pag. 414 in 't zelt<le Deel, is zekerlyk 
dere, Onze Landsman Robert Knox Manneti Gekuifd& 

de heeft Lond. 168 5i 53 33 33 33 33 33 kleine Vogels , 
doch zo ik meen 

Sneeuw, hebben Staa \yk deeze Vogels befch 3 m zv Hiftori ggende pa 
2 7 33 Ceylc 

Hier z\ 9 grooter dan Moslchen, zeer aangenaam voor 't Gez 
ders toe dienende. Sommigen derzelven zy 
t > ten van omtrent < 
met een Kuif of Pluim van Vede Voet 
ng- en Git 

zyn 'er van de zelfde Soort Koppen 
regtop daarop ftaande 
lyk in Kleur verfchillende 3 Anderen 
dachtig gelyk Oranje-Appel en op den Kop dergelyke Pluim hebbende van zwarte Vee Ik onderfiel dat de eenen de Mannetjes , de anderen de Wyfie Seba heeft 1. Deel van zyne Werken een fie zy 33 Vogel, in Fig. f, op Plaat XXX, geg St 
len Hy fchynt van den zelfden Vogel wederom te Afbeelding van deezen 
Deeze heeft de lange Pennen in de 
Afbeeld 
het Tweede Deel ^ doch zonder d 
eda 
[lebben wil « 
ge Vederen .^^^^^^^Sf^i 
/ 
L A A r 
XVI 
hL Ooft. 
e G 


1$ Deeze \ 

1 i -, 

Is op de Plaat tot de helft verkleind in zyne Afm gebragt op een Schaal van twaalf Duimen , die maar een half Voet 
en De Wiek, geflooten zynde, was zeven Duimen 

fchetft 
dat IS 

bedraag 2yn Kop ziet men gop de PI 
De natuurlyke grootte van 
e v' De Bek is van een zwarte of donkere Ki Veertj \ hebbende die rondom het 
ron dfl 
e borflel 
zwai 
Ki uin des Kops is fchoon blaauwachc der Bovenkaak voorwaards uitfleeken De den de Oogen, de Keel Borft 
roen. 3 N [\ Deszelfs voorfie deel , de zyden be 

Rug 3 zyn van eene 
(16) Garru'us coeruleus Indicus. Edw, dv. p. 247, T. 325. Coracias Indica. Urn U. Gen. 5 1 4 

4 / . / 1 
V E R Z A 

LING -VAN^ UITIIEEMSCHE De {leur, die lichter is van vooren dan van agteren; hebbende de Veertjes aan den ied lichte Streepjes langs het midden en de 2yden een weinig trekkende naar - ^ paarsch. De Stuit en Dekveders boven de Staart, zyn vafi een fchoone Hemelsch blaauwe of Ultramaryn-Kleur; de middelfle Veders van de Staart zyn groen : de Zy- 
delingfe Pennen zyn Uhramaryn-blaauw, aan haare voeten en tippen: de tusfchen- 
deelen der Vederen zyn helder Zeegroen : de Staart is van onderen even zo ge- 
kleurd als aan de bovenzyde , en beftaat uit twaalf Pennen. De Wieken hebben haare kleine Dekveders, aan de buitenzyden, van Ukramaryn-Kleur : de eerf!e ty 

haar er 
d begin , ekvederen , boven de Slagpennen , is Zeegroen , gelyk d e ij la in't 
pennen aan midden Ukramaryn en naar de enden weder Zeegroen, hoewel de ui- terfte tippen eigentlyk fchoon donker blaauw zyn. De inwaardfe Dekveders der 
Wieken zyn van eene licht blaauwe Kleur, de randen witachtig : de Slagpennen donkerblaauw aan de binnenzyde, uitgenomen een licht blaauwe Streek, die fchuins 
over de agt buitenften , naby derzelver tippen , loopt. Dekveders onder aan de Staart , zyn blaauwachtig Zee V .'an eene geelachtiffe Vleeschkleur* 
De Buik , Schenkels en 
roen ; de Pooten en Voeten 


Het Onderwerp, daar 
ik myne Afbeelding naar maakte, was van Ceylon medegebragt door meer gemel eeze Vogel komt in verfcheide deelen van Indie Voor. den Heer Loten, en wordt thans in het Brittannisch Mufeum opgezet bewaard. 
Ik vind 'er geen befchryving van dan by Albin, die 'er een Afbeelding van 
ege- venheeft op Flaat 17; in zyn eerfle Deel der Vogelen (*), en, dewyl ik weet^ dat 

dezelve naar een Afbeelding, die in Indie gemaakt was, getekend en den Vo- 

el zelf nooit gezien lieeft; zo meende ik de Tekening, Kleuring en befchryvinp'j 

aanmerkelyk te kunnen verbeteren* v 
^::?^ ■.>*,£S^.>^ 


Vll De Zwaluwfiaartig e 
Gaay (17) 
is verkleind, cm deezen Vo fch 

1 de gelykt, by de Punt d yke grootte v iets kl {!op om laag gelchetfl: 
befiek van de Plaat te zyn dan de gemeene Gaay. Zie de waar B ks vertoont. 
e Wiek 
lets, dat naar een hoek d 
D 
^eflooten zynde 
uimen lang en de buitenfte Staartpennen omtrent tien Duimen r * 
was meer taamelyk 
t I 5 m tjes of Haairtjes rondom het Grondftuk van de 
ken: zvnde de Vedertjes rondom den Bek, voor 

? ovenkaak , d e weiniffe zwarte Borflel 
Keel en de 
eheele onderzyde de onderfle Dekvede ge, geheel wit. aards flee DqK blaauwachtis Zeesroen. De Nek 

bovenfl (1 aan d de de Staa op 3 
kortfte Slagpennen 

mengd met een weinig Groens op de Nek en R zy van 
"g. zyn de binnenfle of de Dekveders aan de bovenzyde der Staa 
■3e odachrig b doo kerer blaauwe dwars-Streep 

e 
Pen de twee buitenften fie helft van de Rug, 
zynUltramaryn blaauw, met don- 

1, hadt Staart, die my fcheen volkomen te zy 
evaar \ 7 deren. De Kleur der middelfle Pennen was donl 

m 
Ze< 

ten 
roen 3 uitffenomen de 

L 

e, wier enden 
ynde dan de 
die der zydelingfe 5 waren, De Wiek 3 d 5 zover zy voorbyde anderen reik- 
s , heeft de kleine Dekveders 

hoo 
) [Ausir. ucctL UH uic riciat at: i^ensaaiicne uaay den Heer Linn^us, S-sjfl. Nat, Xlf. uqu, ^2 5d 
(17) [Hy 
:e]yken.l 'i. \ \ x* ^ \ f EN 

L 


A 
E- 
O 


1' 
N. I9 lioog blaauwj die naafl boven de Slagpennen blaauwachtig Zeegroen. De groote 
Slagpennen zyn voor de grootfle helft, naar 't begin toe^ hoog blaauw, 't welk al- ^ lengs verandert in een donkere Kleur naar de Tippen; zynde de binnenfle Dekve ders der Wiekcn Zeeffroen. 
De Pooten ^yn , naar h Lighaam te rekenen kort. en de Vingers tot aan \ begin toe verdeeld of van een gefcheidenj alien gedekt met Schubbcn van eene roodachtige Vleesch-KIeur. 

De Heer Page, Edelman van Lord Melcomee, verplichte my met een Ge- ^jgt van deepen keurlyken Vogel en berlchtte 'my, dat dezelve een Inboorling ware van 't Eiland Ceylon in Ooftindie. liy verfchilt zeer weinig van de Eurbpifche of 

Duitfche Pappegaay, uirgenomen in de overmaatige langte van de bultenlle Staart 
pehnen 

Brisson heeft een Afbeelding en befchryving gegeven van een andere Ian Zie de Afbeeldins' daarvan 
in myne Vogel- iiiflorie, op Plaat iop 
-■ eflaar- 
te Gaay, die in Gedalte met de myne overeenkomt, maar de befchryving verfchilt 

*io zeer, dat ik het niet denk de zelfde Soort te kunnen zyn. Zie zyne Ornithold ^ ie pag. 72, Pi. 7. Fig. i* 
befchreeven ware. 
Ik 
eloof dat deeze Vogel tot no 
toe niet afeebeeld of 
n;:^>2^ 


\ ^ ■ 


A 
1 »* 
VIIL 
e Brajiliaanfche Gaay met een getanden 
e 
■■-- 

Deeze Vogel is op de Fiaat tot ongevaar de helft In Afnieet 

in twaalven verdeeld \ I T ' gebragt op een Schaal van zes Duimen 
en verK 1 

nd. da « * F den Kop, in 

van Pooten e 

^ De Bek is 

kanten als een Z de Natuurlyke grootte 5 dt men om Een O b van b Wi tj op de P -I is I xQl taamelyk regt, een weini etan 
r 

D heeft de 
neaerwaards ffebooff m 
w P 5 bp de 
naar het Grondfiuk toe 
kleuri_ 

Veertjes en eenige "zwarte Borftekj 

kaak. Het bovenfte deel en de zyd e N donker , de Onderkaak Vleesch *Q eusgaten zy 
ed ekt met kleine zwarte de aards fteekende , rondom 
.0 
oven s 
Streepen door de Oogen loopen en breeder StreeJ 
mengd j van 'de hoeken des Beks langs de zyden 7\rn omvat met Zwart, waar 
\ c 
n 3 me 

den Hals nederwaards Kruin des Kops is Ultramaryn blaauw , hoewel digt aan den 

naar 
laauw ge eegroen trek- kende en in 't midden van dit blaauwe Kal 
Aan den Hals, een weinis onderden K 
heeft de Vo op de Kruin een zwarte VJak ren met blaauw gerand. Voor £ overi 
FIek zwarte Vede 
tot aan de Dokv^dcrs beneden de S 
GRAAF ze.j2;t , dat de Oo^en ^eel zy de geheele onderzyd o g vial De zyden des Kop! , Olyfkleuf of 

In de Nek 
cht 


m fie van den L^.., de 
00 u 
eel 

swyze roodach 
Stuit en Dek Veders der Wieken, ^^yn Pappegaay-grcen. De groote Slagpennen zyn blaauw met 

donkere tipr en: eenige weinigen van de eerfle ry der 
insgelyks blaauw- eenigen der Slagpennen naafl aan de R kvederen boven dez veri 
zyn 

ders aan de binneozyde der \' 
nen donker Aschl 

fcheen volmaakt a d 
lachtiff bru! 

roen: de Dekv e lieffts tien Pennen in de de binnenzyden der Slagpen 
e 9m 

anderende naar de ileur d 
be 


taart, die my niettemin 

fchoon blaauw, traps wyze in groen 
doch zy hebben altemaal zwarte Tippen en de 
on- - J (*)rz 

]en Wi 
( ] p. 251. T.-32§. Momot. WiLj. Ed\\% Av. A ' . . 

Av, 1^4. Edvst. Av. t. 323. Biass. Av. IV. p. 4^5. 

T- 35- f« 3 » Rhamphallos Momota. Linn. " ~ 
'^ll. Gen. 46. Sp. 8. ; Syji. ' 1 


— - ■ n 

f 

r 20 VERZAMELING VAN iJITHEEMSCHE 

onder^yde van de Staart is Zwartachtig donker. 't Geene' deezen Vogel byzonder kenbaar maa dat de ofwederzyd 
I midden van de Staart, zi ig Duim 
ver weinig binnen de Tipp haare Baarden afgeftroopt waren, doch zulks is Natuurlyk en daar van heeft Marc- 

GRAAF uitdrukkelyk gewag gemaakt. De zyd-Veders der Staart worden trapswyze 
korter, tot een 

wen, zyn van eene bruinachtige VJeeschkleur: (Marcgraaf zegt zwart.) Hy heeft 

gterwaards geftrckt. De buitenfle voor-Vi 

den middelften gehecht : de Voe derde der langte van de middelflen. De Pooten, Voeten en Kl drie Vin ers zyn 
voorwaards r 
3 bv hu breed en plat. De V 
breeder maakt. hunne geheele lang 
fchynen fmalle Vliezen op zyde te hebben elk -T Deeze Vo 
was genomen Graaf Ferrers . en is ontw onder den naam van G 
de myne verfchille. 
ven Zuid-Amerika. 
befchryving; aizo 'er Franfche Prys door Kapitein Shirley, no 
dezelfde als die Marcgraaf heeft befchree- 

weini 

- ^ en van 

Ik ben zo omdandig geweeit, als 'c my doenlyk was, m deszelfs Guainumbi: hoewel zyne befchryv 
Hy is een Inboorling van Brafil en andere heete deel 
> meen Bek om te \\ eeten in welk Gefl ge moeielykheid s 5 we 
d gewoo dat de Stelzelmaakers 
men hem zai plaatfen : des ik hop 3 SON yd, daar toe raad zullen vinden. De H 5 Bris eeft deezen Vogel afgebeeld en befchreeven onder den naam van Momot : in zyne Ornithologie Tom. IV van de myne, mzonderheid d 
46 s 3 PI- 3? m d 
myne Staartpenne 
Ik onderflel hy 

zo aanmerkelyk in de Af bedding Zyne befchryving verfchilt 

i der 
^n de gelet heeft op de gedaant Marcgraaf 5 d maar dat zy zodanig zy eveneens gevveeft zyn in Bri een m d Afbeeld 
ebrek yn 

etrafft heeft te verbet 
gekomen, dat zynTe Onderwerp , 

kenaar zulks \ 
• 
^ 

A A T 

O De 
e .Toukan 19) Deeze Vo _el Is h 

kan zien op de Schaal daa 
Afmeet 
en 3 E 

derde verkleind, gelyk m Hy heeft een zeer groote Bek, gelyk alle Touka 
d fcherp. De Bovenkaak, wejker onderk die op vier Duimen langte in twaalven is verdeeld een ge Oranjekleurige Vlak wederZyds en den bovenrand seel op zyde plat , met den bo 
tand T-yr 
5 is ffroen, me blaauw, met g haakswys' omkrommen, rood, en doorloopen vier of vyf flaauwe donkere die 7. 

Streeken dwars 

■ ■ r 

7-warte Streep, die 
het Oog ftaat in ee 
ders. 
Schaduw in 't midden De Onderkaak 

Beiden hebben zy de Punten de fluiting van den Bek. De Neusgaten zyn verbor Grondftuk omrin kaale 
t. De O 
g Plek van Violetkleur,' gelyk de Huid fchoon 

roen 3 de 
en onder de Ve , over den geheelen Vogel. De Keel en Borft Zyn helder geel, en daar .u- 
^er is een baar van Schar akenroode Vederen, door welken dat g^d^ van het Zwarte 
des Underlyfs atgelcheiden wordt. -^ - - die beneden hoo 
rood De Dekveders der Staart van boven Zyn 
De Kruin des Kop 
Nek Ru 
Wiek I- Buik a: (*) [Ik kan , noch uic de befchryving , noch uit de 
Af bedding van den Heer Edwards, befpeuren, dat 
deeze Staartpennen in 't midden kaa! zyn , gelyk Lin- 
N^^ius daar van zegt. , De Vogel leefc van raauw 

Water dan , met den Bek vattende , geweldig klopc. Hy ^ 

heeft een fchor , trillend , flaauw geluld , volgens den C Jacquin.I 329. Tucana Cayanenfis Gutture luteo. Baiss. Av'W. P Sifi ^^l:r "^V^rr' £ '' ^hamphaftos dicolorus. Linn 
mt. AIL Gen ' " 
« 7 ■ \ : i \ ^ \ £ N 
E L M 

Staart, 2yn geheelenal zwart^ hoewel hetzelve aan de boven^vde der \ St Vingers flaan twee voorwaards derlyken blaauvvachtig paarfchen Weerfch} heeft Van ie 

maika srekomen blaaijw of VioletJ 

Deeze Voge 
maar van 't Vafte Land van Amerika overgeb 

, verplichtte my met een g ds ; zynde de Po Voete WEL, in Strand 
zyn ge\i fda ft ly niet 

De H 
b Co 
daar van terwvl hy leefde^ we in de I luimagie en vlug ware. Vervolgens werdt hy aan Lord Spencer prefent ■-, ge ocrt 
E dood daan. Zeer zelden worden zy levendig in Engeland geb 

g, naarzuJk een ieevende Vogel gemaakt, is tienmaafzo vee! waard 
leurde Te a d dan zyn de B d fchoon en hoog 
rd 3 gelyk ik door eigen Waarneeming heb opgemerkt. Dit Voorwerp met Br (1: door eenig Autheur befch Ik bevind het naaft overeen te koraen Geelkeelige Toukan van Cayenne. Vol. IV. p« 41 1. T. 3 i. f. i. \ ^?3gT#*S*KSf>^^^^-»^ S**'-5&*'' A •TTi* ■• ■n-i^^i^\^im-mmmmmmm-mBu^^^m^h2mmmm r f- P L I -■1 

A A T jL a '. £) e groene Toukan of Pepervreeter (20}. Beeze \ 
felen kan, de Schets van op de Plaat in Afmeet 
de helft verkleind Kop , die' daar bened 
IS, ve rge Jyk 

De Bek, 

uitgenomen 
aan de Onde de met de gekJeurde Afbeeld evensgrootte voor elyk men 

edeid 
aan 't p zyde platachtig 
begin. D daar hy rood is rond /cherp 
om de 

efugd van b J 
ovenkaak en Oram IS 2 wart ? daarby heeft hy een weinig Wits aan de hoeken of Tandj 
geheel rood. De Oogen flaan in Plekken van kaale Huid, d Vlceschkleurig, misfchien helderer geweefl in de Ieevende Vogel 
en Borfl, zyn zwart , met veranderl} 
Omtrent de plaats der Oo Glanzen van 
De Kop, Hals and het Zwart ederzyds,' is een ovaale Plek van Goudkl 
)nder den Nek, bepaald door een halfmaanswyze R Kl > [V 
wiens Enden opwaards flrekken , maakende dus een halve lial 
Stuit, Wieken en Staart, zyn ichoon 2;roen, uit ur. Oo 

dergelvke 

De 
Kleur 

Rug, :5run, vvieKen en staart, zyn Ichoon groen, uitgenomen de tippen deFSt. 
pennen , welke roodachtig zyn , en die der Slagpennen donker. De binnenfle Dq\ ders der Wieken heeft hy Roomkleurig; de blagpe c heldere 
Jan ards Aschkleuri 
me£ De buitenfte Staartpen, wederzyds, heeft niet meer dan een Duim 
te; zodanig verkorten de Staartveders, die tie n in getal zyn, van de middelft af; zynde van onderen AschJ 
met een verwarde mengeling van donkere K! met briiine Tippen. De Bulk is Olyf e g brum : de Voeten van maakzel als in anderen van dit Geil overdwars en de Dyen zyn rood ,3 Poot Klaau donker zwart. t) als waar van Dit is een van dat keurlyk Partytje Vogelen, 
maaktheb, den Graave Ferrers in eigendom toebehoorend meerma 
ewao; 
e- g der heete deelen van 't Vafte Land van Zuid-Amerika Hy is een Inboor tekend en op de Plaat ge-etfl. De Gekraagde Toukan van Cay 
Brisson in Plaat gebragt, fchynt my even dezelfde te zyn- 

Vol. IV. p. 429. Tab. 32. f. 2. " ^ ynde naar 't Leven 
e- 3 door den Heer zyn Ornithology 9 PLAAT XXT i\ . -/A. Dee/. p Linn. Syft, Nat fl ■-. / iP # / .t- ' I 22 VERZAMELING van U I T H E E M S C H E -f 

®;s:-;®:©;;©:©!^^;©!©;;©!©!;© :«< 

s; 

h^^0 
\ P 
•A A T XX r ^ 1 ' 

De Greene Koekoek met een geelen Bidk (21). De 
Afbeelding is een welni 
verkleind ; 20 veel naamelyk , dat de geflooten 
iek 5 hier drie en een vierde Duims lang, Natuurlyk de langte beeft van vier 

uimen en een half. 

De Bek is dik en kort, en platachtig, waar door de hoeken der Gaaping ver van 

elkander 2yn ; 't welk d^en Vogel een wyd Keelgat geeft. De kanten van de Bo- 

venkaak zyn een weinig Tandachtig gegolfd. De Bek is gee] , omringd met fty ve zwarte Veertjes , die voorwaards uitfteeken, bedekkende de Neusgaten. Deeze 
zwarre Veertjes breiden zig rondomde Oogen uit en een Duimbreed Jangs den Keel Marcgraaf zegt dat zy fchoone blaauwe Oogen hebben , met nederwaards. 

Gbuden Kringen. De Kruin des Kops, de Hals in 't ronde, de Rug, Stuit en de kleine Dekveders aan de buitenzyde der Wieken , 2yn zeer glanzig groen, met een weerfchyn van Blaauw en Goudkleur, en het voorfle van den Hals is zeer blaauw Gro o n. De Wieken zyn van buiten licht Aschkleur, of witachti 
met zeer kleine. ongeregelde, dorikere of zwarte dwars-Streepjes ; 'c welk een gemengelde graauwe 
leur maakr. De tippen der Slagpennen zyn geheel donker; de binneozyden der Wieken donker Aschkleur en de binnenfte Baarden der Slagpennen wit aan 't begin. De Staart beflaat uit twaalf Vederen, in 't midden lang en naar de zyden allengs ver 
kortende, De zes middelfte Veders zyn uitwaards groen met zwarte Tippen, in- 
waards donker Aschkleurig. De buitenfte Veders, ter wederzyden, 2:yn boven en 
onder wit, met fmalle zwarte dwars-Streepjes over de geheele langte, iiitgenomeri 
aan de Tippen. De Borft, Buik en Dekveders onder aan de Staart, zyn fchoon hoog 
Oranje- of Goudkleur. De Schenkels en Pooten, met korte Veertjes tot aan de 
Voeten toe gedekt, zyn van een lichte Aschkleur, met zwarte dwars-Streepjes. De 
Pooten en Voeten zyn kleiner en zwakker, naar het Lighaamtc rekenen, dan ik 
die in eenig anderen Vogel heb waargenomen. Van de Vingeren ftaan twee voor- waards twee agterwaards; zynde de buitenfle Vingers van ieder Voet de kortften: 
waarvan het tegendeel in Pappegaaijen , Spechten en Koekoeken plaats heeft. De 
twee voorfte Vinsfers zyn famengevoegd aan 't begin; de agterfien geheel afge^on- derd , de Voeten en Klaauwen bruinachtig van 
leur ri ke Verzameling van den Wei Edelen Heer , Graaf van Ferrers, bevindt. Deeze Afbeelding is naar een Onderwerp gemaakt dat zIg in de meergemelde ry- 

Het 

de Ciirucm van Marcgraaf, wiens belchryving zeer naby overeenkomt met de 

, Zie 
Willoughby's Ornithologie 5 p. 140, en een onnozel kleine Afbeelding, Tab. V- myne, uitgenomen dat hy de onderzyde opgeefc Vermiilioen-Kleur te zyn 22. De Heer Brisson fchynt deezen Vogel niet gezien te hebben maar 
eeft 
Marcgraafs befchryving daar van op, in zyne Vogelkunde , Vol. IV. p. 173. 

Hy noemt denzelven de Groene Couroucou v^n BmfiL / p L A A T ^ De Specht met 
XXIL 

Kaaken (22). t. V Deeze^ Vogel is hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld. Hy behoort eigentlyk tot de Spechten, hebbende de Staartveders ftyf en aan de enden afgefleeten r 

r 

b ■ 

(2i)Cuculus viridis Ventre flavo. Edw. -^t?. p. 25^?. XII. Gen. $$, Sp. 2 De T. 331. Pfittacus Flamm^Lis viridi-cinereus Roftro fer- 
rato. Feuill. ?cr. 20. I'rogon Brafilienlls viridis, Briss. 

Av. IV. p. 173. Trogon Curucui. Linn, Syjl, Nat. ("22) Picus Genis rubris. Edw. Av. p. 258. T. 332. 
Picus undatus. Um. SyJl. Nat. XII. Gen. 59. Sp. 11. f- -■-. E K 

L 

A 
M E ^ 

- ' 
E 
I- ■>. 


3 ^. 
r 

e Bek Is van een bruinachtige Kleur^ niet BeltelpUhti 
3 gelyk m 
van dit Geflagr, maar /pits. Van de hoeken des Beks looptj beneden de Oogeh^ ter wederzyde van den Kop, een Plek fchoon roode Veertjes ^ die de Koorien 
Kaaken of zyden des Kops bedekken, dat ik tot een byzonder merkteken van dee ^ 

} 
2e Soort gebruik. tjitgenomen die roode Vlak , is de geheele Vogel Leeuvvkldurl 
of Oranje naar Olyfkleur trekkende met gebroken zwarte of donkere Streeken^ die dwars over alio de Vederen loopen, in fbmmige deelen breeder j in anderen fmaller 2Vn de 
elyk de Af beelding bed uitdrukt. De tippen_ der Slagpennen zyn geheet donker; de Dekveders aan de binnenzyde der VVieken BufFelkleurig zander Vlak 

ken ; de binnenzyde der Slagpennen en onderzyde van de 
taart even als van bovert ffekleurd en 
eflreepr, doch niet zo helder. De Staart heeft tleo Vederen. D 
Footen, Voeten en Klaauwen, zyn van maakzel als in andere Spechtcn, en alien 
van eene donkere of zwartachtige Aschkleur* ^" Het Origineel, naar h welk deeze Tekening is gettiaakt, was een uit de rneef gemelde keurlyke Verzameling van den Graaf Ferrers, en afkomftig, zo ik on 
derild, van Terra Firraa of Guajana, in Zuid-Amerika (*).' Ik vind hem niet dooi' 
Brisson, of eenig ander Autheurj befchreeven of afgebeeld. 
v^^ 
■.^iE>: v?s^^ -e^ 
m^^^i^ 
v-^ 
/ p L A A 
XX I « ^ De geek Specht met zwarte Vlakken (23 / Deeze Vogel is niet zo voljflrekt en elgenclyk een Specht ^ als de laatflbefchreeve 
ne \ hebbende zyne Staartpennen zagter en niet aan de enden 
waar uit het wel fchynen zou, dat hy niet by den Baft der Boomen op en 
gelyk de Spechten doen. Zyne Af beelding komt hier in de Natuurlyke 

voor. 

De Bek is zvvart, een weinig nederwaards geboogen aan de Punt, en he klautere $ 
rootte Brisson geeft den naam van Barhu aaii dit flag van Vogelen. e 
aan den Voet van de Bovenkaak , eenige weinige zwarte Borflels , die voorwaards over 
de Neusgaten been fleeken. Het Voorhoofd en de Keel^ meer dan een Duim ver^ 
is met fchoon Scharlaken roode Vederen gedekt. Het agterfle van de Kruin des 

van de ag- Kops is geel , met eenig Zwart gemengeld. De zyden van den Hals 3 terfle Ooghoeken nederwaards, zyn graauw , of gekleurd met een mengzel van zwart eh wit. Een donkere Streep loopt van den hoek des Beks naar het Oog. De 
Hals van agteren, de Rug, Stuit en Wieken aande buiten^yde, zyn van een don-^ 
ker bruine KJeur, de Veders met Olyfkleur gerand hebbende, en in de ry der Dek vederen, naafl boven de Slagpennen, heeft ieder Veder een geelachtige Vlak aan haare buitenfle Baard ; zynde de Dekveders, aan de binnenzyde der Wieken , geel- 
achtig wit. De binnenzyden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart, zyn kortende; aan de enden zagt en niet afgefleeten, als gezegd is. De Borft, Buik Aschkleurig bruin. De Staart heeft tien Veders, van een donker bruine ofgraau 
we Kleur aan de bovenzyden ; de middelflen langfl zynde de zydelingfe allengs ver- 

Dyen, en Dekveders onder aan de Staart, hebben een helder geele Kleur: die aan 
de Borfi: en Buik fraay getekend met ovaale zwarte Plekken: de Dyen^ en Dek- 
veders onder aaade Staart, overdwars gemengeld met donkere Streepjes. De Poo^ ten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart. De twee voorwaardfe Vingers van ieder 
Voet, zyn aan 't begin een weinig lamen iiemaal van elkander afgezonderd 
evoesd; maar de agterfle Vin 

ers t ee* 
5 cl -A s ■ (*) [De Kidder Linn^us flelt zyne Woonplaat 
Suriname.] s X"^ {23) Picas flavus maculis iiigris. Edw. Av. p. 259 

T. 333. 

F 2" ' f» ^4 VERZAMELING N U I TH E EM SC FIE Is \ die keurlyke Vog welke m Fransch Schip door 2yne Ex cellentie , thans Graaf Ferrers , prys gemaakt wa 

Afbeekiing en befchryving, daarvan ^egeven, zy Jk 
F, dat dit de eerfle 
kunde. 

die Ik denk 

\: fch 
RissoN heefc, in 2yne Vo 
IV.' p. 97. Tab. 7. Fig. 4,) een Vogel befchreeven en vertoond 
andere dan het VVvfje van-deeze te kunnen zyn^ dewyl zy nie 3 dan gelyk Mannetjes en Wyfj 
lyk doen. Hy noemt hem de Gcvlakte Earbu van Caye H afeebeelde Infekt behoort tot het Geflagt der Puifleb\ H It daar nevens 

is van Enselfche afkomft , en hier alleen 
fieraad 
gevoeg Diet p"aarn groote ledige ruimten op de Plaaten overlaat. De Kop dewyl ik 
het Lighaam d de 1 P ooten, zyn donker bru 
van den Kop wederzyd Het Lyf heeft tu^ee bogtige fmalle geele St 
taart , idden blaauw, met 
midden loopende 
Vlakken aan de n D Lyf fd e 
en d doorfchynend helder bruin , met donkerer bruine Vial 

is vertoond. • lelvk J Wieken zy 
de Afbeeldin 
%. .1 


v ^^-^>^S^ 

..^'^©'h^ 
1 > L A A T XXIV. ■ 

De Jacamadn - van Marcgraaf ( 24 ). Deeze Vogel is in de Natuurlyke grootte op de Flaat verbeeld 

dan in de fiffuur van den Voet, en, alzo hy twee Vingeren a£^ Hy verfch den Ysvogel niet 
ter twee V De 

Zwart 
hy zi heeft, heb ik hem tuUchen de Spechten en Ysvogelen geplaatfi 
ek is niet volkomen zo dik als in de Ysvogelen, regt, fcherp gepunt en boven en beneden is hy gekield 
K'eur: 

by Letter a op de Flaat vertoonen. Rondom den Voet des Beks erdwars doorgefneeden 20 wel boven 
uitfteeken. benede n 5 heeft hy zwarte B s Is Baard heele boven^yde De Keel is, een Duimbreed beneden den Bek, geheel wit den Bek tot het end der St 3 IS die voorwaards 

Dege- 

roene fchoon 

niet een weerfchyn van Hemelschblaauw en Goud. Het zelfde Groen loop rondom het voorfie van den Hals, beneden de witte Vlak aan de Keel Het Groen op de Kruin van den Kop, op de Slagpennen der Wieken 

valt meed: in \ blaauwe. De Staart, die uit tien Veders beftaat, 

dwars-Streepen , die donkerer blaauw zyn. De binnenfle Dekveders 

zyn Oranje-Kleur : de Slagpennen aan de binnenzyde zwartachtig ; de tippen en op de Staart, 
heeft als flaauwe 

der Wieken aards do 
veders beneden de Staart , 

maakzel als in de Spechten 
bruinachtig Vleeschkleur. wel als de onderzyde de Staart. De B zy roodacht 
Oranj De Pooten 3 maar L Dyen en Dek- 

Voeten, van 
haam te rekenen , zyn Dee '7 e zee ge Vo 
der 
maakt heeft, als boven gemeld. Hy is door Marcgr welken de Graaf Ferrers prvs 
e- ven; doch 

van Kleur 

befchryvir 
heeft ook 
afgebeeld en befchree 
eloofdat de zyne een Wyfje ware: want hy maakt het Lyf enz 
eel Wasch , daar ik 1 
'V oodachtig Oranj deeze Vogel in Af beeld p. 139 en de. Af bedding aldaar 3 I 
ebrag befct Zie deszelfs 

2. Brtsson 

Zie deszelfs Or- deel 
ftel,) hologie Vok IV. p. 86, Tab. V. Fig. i. Het is een Vogel van Brafil en de 
zc g 3 d-Ameri 

dat by blaauwe Oogen heeft Marcgraaf, (en Briflbn uit zvn Werk ik onder PL A AT XXV. (*) ■-. V- S^fl. voor. [Zdden Juffer, Natiiurl Htji J 1 p. 261. T. 334-. Galbula. Briss. Av. IV. p. 86. T. 5. f. t. Alced' 
Galbula. Linn. Syfi, Nat. XII. Gen, ^2. Sj \ £ N Z E L D Z 
A M 
V 

5? r • '"^ 
;©S^;®,^ 
\ ^ ' ■" 

;s!®;s;;©!:® s©;®:;® ;©; ^;S!®^!S! 
P 
A • 
T A. A V e _ -" t De Gevhkte Tsvogel (25). *- ^. i Deeze Vog h t II 1 I in de natuurlykegrootteafgebeeld, heeft den Bek zvvartacli« g genomen den voet van de Onderkaak, welke Oranjekleurig is. Een zwarte lyk breede Streep , loop 5 zyn de Oogen geplaatfl- Zy bcneden , ffezoomd. De Keel Bord de Bek langs den Kop ter wederzyde , en daar 
met fmalle Oranjekleurige Stre.epen, boven eii Baik, Dy de binhenfle Dekveders de ^en fchoone Oranjekleur. Tuslchen den Hals en Borft Joopi 

of witachtig WiekenV ^3'n van 

breede zoon:i of band van zwarte Vederen d Asch 
boord zyn. De Kruin des Kops is zwart \ maar wordt in de Nek 
Ook zyn de zyden van den Kop, 
e den 
vden der Wieken en de Staa bende de Wieken *^tuic o en de benevens de Oos 

gelyks ich ^gs g g de RugjStdit^ de 
eders , witte VlakI J donker groed ; heb 
op de kanten haare Baarden. De Staartpennen binnenzyds en de Staart van onderen , zyn donker Asch 
•graauw, met wita^htige Vlakken op d^ Baarden. Van buiten zyn de tippe 
Staartpennen een '^ -^ ~ . ^ ^ 1 de 
Duimbreed donker. De Pooten eri Voeten hebben eene 'roodach ti 
Vleescl \ De drie voorfte Vingers waren byk tot aan de Kl -■ 
merkelyk (amen toe. 
groeid ■— J*- « Deeze keurlyke Vogel bevindt zig in de Verzameling van Gfaaf Ferrers, eii \v a s zo ik geloove, door geen ander Autheur befchreeven of gemeid zyne afkomit van Guj li [d op de Plaat afgebeeld in Zuid-Ameriki 

, heefc 
Hy heefc (bo 
ijende. Het was van Dominika , een der N Fungus 5 u it de n Eilanden in de Weft Kop di 
g^ 

d( 

o niedegebragc. ,V derzelven waren nd 
d( 
I, die 
voffti elkander in de Aarde beeraveri f 

id dergelyke Uicwasfen op den Kop haddeni zynde 

NympL d 

■- 

op zy Grond daar op gegroeid Het nvolkom 3 door Reaumur, in zyne Natuurlyl £hynt my het jong te zyn van d'e Cicadc k denk 
Infekc. 
wel I 

5 Hiflo der \n(k 5 Vol. V. PI. 16. f. 7 afgebeeld 

g^' befchree De 
den jaare 176 
ylen den G kend.> de andere een weinig eene van raynq Figuuren is in de lyl. 
de 
den Schildl rooter. Verfcheidene derzelven, werden Matthew d ISAAK MaTHEW Z 5 van Ik or 

gUS Vi 

deeze 
us bi derflel, dat, voor en 
drooge en afvalle.- my een monfler daar T 
de Cicada tot haar voikomen De Heer Reaumur heeft 1 preffent deedt 

komt, de Fun- fnfekten 3 dit \ 
een ecewa 


maakt; Het Infel zyne belchryving van 
eel, de Fun 

** » .'"•f '^ ^^ "^^ 

*i. '^ 

-,j* <■ i ■^ > \<' 


^: *■ ■w 
■I1 -■' Ji /^,r ■> , \ P L A / A T XXVI If De Gekmfde Tsvogel (26) Ook deeze is in de riatijurlvke 'K ■'* _-* 
h / ,•(25) Halcyon maculata, Edw. Jv. p. 262. T, ^^S- 
Alcedo Inda. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 62. Sp. 2. 
Conferatur Jfpida Senegalenfis. Briss. Jv. IV. n. ^qc 
1. 39. r. r. (*) [Zouden <3oor knelling of dmkking, de s Tngewanden iut deeze Poppen der Cicaden kunnen' ge- 

drongen zyn , en dan toevallig eene dergelyke vertod. 

IX. DeeL 'gef!eld. Ik d *^ V 

Hy het Marl <ft ■' I (20) 1 netj > Syft '* T.63 p: 483. T. 37. f. 3. Philippenfi Muf. !• G / 
VE 

A 
E 


m mtUEE 
s 
HE 

r 
van r 

deeze fchi 
d 
IS 3 wiens de zelfde Kleuren hadt netje Z]^ van deeze S 
figuur en grootte 

maar niet 20 levendig f /*fe geen my doet denkea, dac dezdve het Wyfje ware. 
De Bek is reet, hebbende eene fpitfe punt, en van onderen zo wel als van bo 


gelleufd b de Oog door V 
Oranjeiyfeurige Screepeti foopen van de Neusgaten ond de Onderkaak af is de Ke en d 
aat 
van 
^. 
llaatiwa 
ig groene 
De Krmn des Kops is geiel 
waar zwarte Streepett' door lieen foopen 
en 
ma'aken etti Kmf. wetke het ¥0 


b feli-evenr kaa opzetcen 

va lie n » De 
-^ 
zo 

ik^ rers 

L-"J 
o tippe 

ennen donker. Dfe binnen / 

aan 

nenzyde d 

tv 


De onderzyde van de Staar! is do imidde ■ 

Staart, 

tfan de 

Dek" 

nker ^ 
zvvarfacii- 
■ - 
de 
Dekveders onde 
de Sfa:iTt^ zypylielder Oran 
en van ma 
dere Ys y 
Kleur fch 
V «.' 

^ / 

op Eiland 

V© 

door Monfr. 

kleiher te zyn ('*}, geen zwarte 

K oopman van Lond 
rlchilt Van onzen Ys-* 
nder de Oogen , t'-an de hoeken des Eeks afkomende 

noff toe 


Authe S g 

ven (t> p de Wieke ik vind Efe Plmitjchkrmde P^espen^ op de Plaafafgebeeld, zyn bbtleend uit e<en !§paanscli r« 


voert van ApparaU para h Hiftorm NduraJi Efpagnola men 
\' V deeze derzei ver 

tot ver 
voorsfaand^ 
een 11^ 
Fwer 

we 


efeerd Ma aat zvd 


gemeene- Volks dwaal 
en* 
Autheu Ik merk 

t kennei maar hiet g 

wanneel* baan nu over tot zyn Be Ichynt te liebben met het Iniel 9 dat t on mi 
IS 
' h ireeven. 35 Toen ik ray 3i n 
55 33 33 53 van 
rrcjg let ten 

t 
Pater) 
, am dat het vai 

ongewoone Ver 
welke veel aver 
■gaande Hoofd bevond op de Buitenpl twee Mylen van de Stad Havana in Nieuw Spanje 
n jaars waren 749 ? 
ds 
ond ik eenige doode Wespen in de Velden, di( 

derdaad volkomen Ske Lyf ^ met Wiel '- 
den Buik van ieder Wesp fchoot cr 

emeen denkbeeld by de Ingezeten Gia genaamd vol die ontrent vyf Sp aid fcherpe Doorntj en t dat de gezegde Doorntjes hunnen ooirfprong zyn ver- 

T T T 35 f"\ A.I \ 1 « Ichuldigd aan de Buiken der Wespen. ^^ De Autheur zegt verder, dat Mikroskoopifche en andere Waarneemingen op dezel y 

ftelde . doch ri Ike Waarneemin 
dit waren: maar van de geheele zaak houdt hy ^ 
^ vol (*) [// ne differe de notre Mart 
il 0jt plus petit &c 
th (lit is fouE. 
hceft de Franfche Vertaaler ; 
Verfchik 'er insgelyks van door 
egfl Kuif te hebben 5 en de Ooflindirdie gewoone Ys- 
vogelcjes zyn 00k veel kleiner dan de ommi zie det- 
zelver Afbeelding in 't 1. Deal van dk Wefk, van de 

Plaat van fij)wAKt>s ont 

Ct) [L 1 tot zynen Gekuifden Ooftindifchen Ysvogel, deAm- 
bonfche by Seba afgebeeld en de Philippynfche by 

Brisson. ik heb een dcrgelykcHj doch die den Bek .1^ heefc en de Pooten zwart , van de Ka^p ont- J •i' (§) [Dus midt net Jj^ngeilcn , van Kdwards , woorde. 
lyk. De Franfche Vertaaler maakt daar van. Deeze In- 
fekten tmrm geheel verdroogd ; maar het Ligkmm, dd 
PFieken en alle der&shsr Ledm^ waren onbcfchadigd. . 
In 'C Spaanfcfi heeft ToKftWiAi ?ero enter os todos los ' 
Efquelettos con fus Alas; dat is: de emtfche Skeletten ' 

tfiet 'g 

Wi 
zm 

uic -. ^^AWW «<*w '^'M^M^ ^Ifcj 

Ige Vertaallng kan verbaft§ren ^m 
lyk gemsakc rard^^n.1 . 1 i. ■^ \ y .1 t r **rv « t E N 

LD 


M ^ r '* \, ■ 

igd Dit is 2yn Berigt. Op zyne 
r Afbeeldias;, die ik g 
beb N; dende Piaat gee ft •/ 
Lighaacnen yoortfchieten<le 
Jk ben mynen 

Ze Kqninglyke Soclet theur geze 
fekt, 'e we 
lande Plaa 
d wordr deb He^r 
enz. ve 
Uitcrekzel uk bet Sp deeze Wespen en. de PJancen 

ijende uit den Grood 

DA 
> 
de 
der- 


pjigt voor de aanwyz a an me 
be fc b r y ft 
nee 
be n AlJes 
k van g , Lid \m 

dit aartige Infekri 
wat 
6 n d s ffevorderd hnde b eo k 

ders is dan bet door roy afgebeelde op de voor- 
zyn in de kennis der Natuurlyke Hiftorie nog 
loof dat de goede Pate den knobb^I 
en in de Fungus voor gedroogde Bladen heefc uitpui^ (t) -} ^p^^i}'t,i^<i3it:^^i,^^-yt^v'^^^'^Mi}--t:^ ■ -^ -J- . 
L .'- 4 %' V A A T XXVH « > D^ Kalkoeh - Faiz^vU (27) - -T. Deeze Voge! , welk6 mcti meent van eeii Kal * - o rt ^n 
I zyn h 
om 
m in't 
van 
A Een omtrel' den voortgeteeJd te 
Plaat te kunnen brenffen. ge van de voornaan^fte Afm dt men daar nevens in de NacuurJyl 
zyn aan \ 
t Van de d der uitgeflrekte Staart , 28 Duimen : van den Bek 
roocte 
.1 3 en m- Bek ■1. yingeren, 25^-; ^ 


rx e de tippen der Wieke 
flooten, 10 Duimen lang; de ddelfie Vinger en Klaauw 2^- Du 


eftrekt J o -^2 Du 
De Faifant-Haan en een Kalkoenfe M De Bek 
emiddeld de Knie tot aan den Hie] 3 

als tu§iclien 


4« 
y > niet een weinig Vleefchl l^aak , 
maaken. 
rood was , boven de Ne 

an 
B zy g \^ Veder d de Ond 
een klein Kwaffi De Oogen waren Hazelnobrenkieur , omringd met eeri plekje Huid 
dat gedeel tjes ge/prenkeld ni H 5 dat met kortie b den Hal 

Vederti }•_ Ik Vederloos is in de Kalkoe Het overige van den Kop *, was well- zwarte dwarsftreepjes bebben gedekc den Keel dan in de Nek; die bekleed was met lansfer Ved 3 van ieen of Kop 

Lyfs, 

Vlak, 
iireep 
1 ans 
elyk de zwarte Kali- 
waren gsdekt met donker zwarte Veders r 

3 ynde de Dekved 5 der aan de S De Rug, de bbvenzyde van de Staart en Wiek De geheele Buik ^ti de ^yden de 

inaar omtrfent de ieg is een witt 
Oranjekleur met zwarte 
waren 
, i 
eld met grddter en kleiner zwarte dwarsftreepen \ \ welk de tdrukken. . De Dy fte Dekved zy gekleurd en getekend 
gemen 

witachtig waren : de Slagpennen de Wieken: met bin «a 


dwars met wit gemengd; de tippen der Wieken en Staart donker, De Staart Heefj Vede Def Voeten en Klaau buitenfte Ving zyn donker Afchkl 

eder Pdot zyn door Vliezeri met den middelften finieri 
;€voegd. De Veders waren altemaal dubbeld : de eene flevig , de andere em klei 
afgezonderde Dorisveder; beiden voortkomende van de Zelfde Schaft. 

' I 

emeene voortbrengzel door den keuriseri eri waar- Ik werd begunftigd met d 
, (*) [Dan zou dit mllTchieii op de zdfde manier , als 

ik van dac Voorwerp dagt , naamelyk door op die In- 
(t) [Pater Torruhia zegt , dat men den ] de genen ,^ aan ^eJkeri hy liet vertddnde, de Doorneii 
grappig uit den Bulk der Wespen flelden voort te kch 
rnen, ora dat ds Wesp een Angel heeft. • Een flerke 

/I.,:*.- ^J^- »_l_ n . en maak 1 ^ (27) Avis (juaedara Spedei mUtx ex GaijQ ladico^ PhaOano 

G 2 T. 337. 


r 
VElZAMELlNG van UlTHEEMSCHE 

Heer, Henry Seymer , Schildknaap van Hanforciin Dorfetshire: wien ik d 

om andere redenen, ook veel verpligting heb 

tdekt in de Boflchen naby zyn H I Daar waren drie of vier van dezel 

* 

hy hadt het geluk daar van eene te 
fchieten in de Maand 06tober 1759: welke Vogel zig'thans op myn Tafel bevindt yl ik dit fchr^ Ik heb^reeds daar van eenig Berigt aan de K 
lyke Socie 

gegeven, haar den Vogel en de Tekening, ()p eenen zelfden tyd, onder 't Oo 

De Leden heefc hetbehaagd, zo wel de Afbeelding als de befchry- 

de Verhandeiingen d^^x Societeit^ VoL. Lf 
brengende P g daar van aan t licht te g II J 76 p. 833 Ik kan niet nalaatdn h eenige AahmeVkrngeh by 1: te breng 
waarde Vrind 5 Peter Collinson, Schildknaap, Lid der Societeir, my aang bVil de de Failanten medegedeeld heeft Hy 
t: Ik zag by Lady Eflex, de H 53 33 3^ 35 55 55 Van Chineefche Goudlakenfe Faifant, (welke door Edwards, op Plaat 69 afgebeeld,) d 5 b geduurende den tyd Kleur die van de H Jaaren, allqng bru kelyk kon onderfcheiden , anders dan aan de Oo gegaan ; Zodanig , dat menze niet gemak ■« 
de la g de Staart lets dergelyks is by den Hertpg vdh Leeds gebeurd, alwaar de gemeerie Eng r' fche Faifant- H ^ndering 
Ik heb F nl a K ik gs in de Kleu Aqx\ Haan veranderde Zulke 1 3 gebeureii zeldzaarn en alleenl\ nen 3 d 
emeene Haanen grootelyks 

Jongen was Kleur zien verand carti geniaakte Vog \ De Guineefche Hen toen 1 ■ h gemeene tamme 
brafft, waren van zeldzaanis Vertoond werden , zyn thans 

worden. t)e eerften , d Hoenders in Engeland g 

de wilde Kleur • alien blaauwacHtig gVaauw , met men over- kl eine witte Vlakjes 
worden maar federt haare 
als Fiuis-Gevog zyn bont de Natuurlyke Kleur gemengeld \ anderen zyn licht Paarlkl g '^ met zigtbaare Vlakjes^ anderen wederom zyn volkomen wit « h - > 

i®^^^^:^^;)®^^;^®!©!©!;©;;^:®®:;®;©!;^©;^^®;^^: 
-■ 
^. 
A A 
XX VII I # L 

De groote Gekroonde Oqflindifche Diiif (28 ) O \ De V 
el is ook aanmerkelyk verkleind, oni hem in 't beflek van de Plaat 
I kunnen breng 

rootte van een gemeene Kalkoen. 
De Bek is Het origineel , hoewel van 't 
der D heeft de zWart de onderfte melyk regt , met de punt 

Van dezelve ga de Bovenkaak een weini hangende Streek naar agteren, die puntig ultloop ederzyd bresede 
5 roode Kringen hebben. De Kop en 

eft de Oogen zyn geplaatfl,^ we een verheven Kam of Kroon welke konderftel altoos overend zynde famengefteld uit zeer tedere Vedertjes , 
met dunne Schaftjes en zeerfyne Baardjes, welke haare deelen niet iamengekleefd ^ 

elkander hebben. De Kara, Kop, Hals ^ de Slagpennen der maar 
Wieken en de Staart, 
lichtachrig blaauw Afchl deg onderzyd den Vogel zj; fchoon even als men dit ziet in de helderfte deelen van Ibmmigen onzer Veldvliegers of Wilde D de der Wieken op h midden van de Ru De Dekveders aan de buitenzy 
5 zyn van ecne donker roodachtig V V Te (n[B peintades ; zynde de Tweede Soorc van Faifanten by verfchilde.] kelyk van de genen , welke hier eeteeld worden den Heer Linn.o^us i iy omftandig befchreven: Nat. Hijl 
bl. Meleag I Stuk , 

de Kaap overgebragt , eenigen tyd levendig gehad , 

die door blaauwacluiger of donkerer KIcur aanmer. (28) Columba IndicaCriftu magna. Edw. Jv.p.27 
T. 339. Phafianus criflatus Jndicus. Bkis?. Jv, I. p. 378. enz. ZeJf heb ik zodanig eene, _ van 279. T. 26. f. i. Columba coronata. Linn. Syjl. Nat. 

XII. Gen. 104, Sp. 17. Gekroonde FaifanL A^ar. /^j/?. 

I. D. V, SruK bl. 3S9. PI. XLVn, Fig. 2. \ ■ 

\ ^*^ \ / ^■l E. N 


M£ 
OG 


*-_ i n. 
^- 1\gelkleur; 'c welk te famen 
Vogels. Eenigen van de eer 
met tippe fbort Zadel rnaakt, dwars de Rug de het gemelde rood fie ry der Dekvederen boven de Siagpenneh 2yn wit s en de de Rug , zyn A:^hgraauw. De Footen en V 
en vaii de gezegde ry 
aan maakzel voorkomende de gewoone Dui D Vog d hebben eene witachtige Kleur, met roode Vlakk de Zesde I de eenigfte naar Tekening -'f* 
e r^ kr, in deeze laatfle vyftig Plaaten van myn Werk: maar, om dat !zy vobr my waren een byna ontwyfelbaar getuigenis van echtheid hadde "S 5 zo ver- heugde ik my, gelegenheid te hebben om ze in Plaat e 
nffen der g welken d gemelde G 
Het Orig LoTEN in Indie naar 't Levert decdt fchild jn het Brittannifch Kabi bevindt zig thans met veele and 
net. Detleer LoTEN brafft ' 
Indie , 
tannie, 

komfti 

befchrc die van daar kwamen ; 
fcheidene levendig uit en deedt dezelven prefent aan Wylen de Koningiyke Princes van Groot-Brit D denP 
daar zy Oranje enz. zo 1 k onderfiel 
Koningiyke Hoogheid prefent de Kroonvogcl een d 
cefic '■m e dat d 
Oranj t er Vog 
idaan waren : wan 
land Banda kwam Van t Eiland Banda is hy af- 
Brisson heeft hem afgebeeld eri 

welken aan gezegde haare d dezelve aan d -^ H liy befluit zyne befchryving met 
gefchonken was aan de Prin- 
denk ik, zal Reaumur prefent 
ed hadt r* Oog 
eweefi: zyn toen de Vogel dood was; aangezien de Kleur del: 
emeld wordt, en de Kuif is plat vertoond rfchynlyk onder voererl dus gedrukt 2ynde Tab. VI Fig I pag. 278 
Verwondert my Zie de Afbeeldjng in Brissons Ornithology^ Vol. f 
Hy noeint denzelven, de Gekroonde Faifant der 'In- 

die Autheur heni onder d dat Failante daar hy denzelven, niet leevend hadt g doH 
bepaalen. Ook deedt daar 

r LoTEN heeft my verzekerd , . dat het om zyn Gella_ 

de grootte van den Vog 
plaatfle, 
de Leevensma- 

Maar enz 
n en 
d maakt eveneens als de Duiven, m het naloop tlyk een Duif is, die gebaar- ber Wyfje. Ik moet hogthans bel 3 korren 

bek ken dat ik 
nooit, zonder zodanig 
t , zo groot een Vogel tot de Duiven zou gedagt hebben te behooren \ 

\ SON in hande g 
eerd 3 my de Vogelbefchryvin o 
en 
Ikhaa 

Bris- gekomen ' \ mM^im^ ^^^^mm •? * A ^ .' 
gr '-T^. i *TYV' V^'. mrmwMmm-^^^^ 
< .: i-: 5S:t*t3a;4*J3SJ^*KS4l>gJS#*f3bflb*SSf#is4ky p L A A T XXIX 1 

De Duif 5 t 

. -it (29) ^'- r' •■ * Deeze Vog eede gemeene Duif hier ook aanmetkelyk verkleind, 
Hy lavam my voor , nagenoeg /'* om h 
van He 
^ aat 
zyn , als eeri De Bek is van eene zwartachtige of do Kleur de Onderkaak een 3 de Bovenkaak Han ;■■ g en men ziet 
t over gaten^ gelyk in de meefte D Appelen. 
Staart, zyn De Kop Hals Borfl eene verhevenheid boveti de Neus 
De Oogen zyn Hazelnooten^Cleur, met zwarte B Oy en d donker blaauv^achtig paarsch. De Veders Dekveders onder aan de puntig, gelyk die van de gewoone H hebbende den Hals zyn Ian_ 
fchoonen verander- 
r q \ 
\ ^ (*) [Ik meen de befchryving van deezen Vogel , 
die men in myne Natuurlyke H^orie vindc, zo wel als 
de, Af bedding van den Heer Brisson ontleend te 
hebben. De Omilandigheden verfchillen een welnigj^ 
als ook de figuur. J 

JK. DeeL (29) Cdumba Infulae NIcobar, Edw, Jv. p. 271,1 
T. 339. Alb. Av. III. p. 44. T. 47, 48. Biiiss. Av, I* P' 153 > ?-54- Columba Nicobarica. bladz. 450. mU I: D. V Syft. Na (I 
tuis f 
5 \ 62 VEB-ZAMELING N UITHEEMSGHE \ DeR 
en boven- 

De iyken weerfchyn van blaauw, rood, Goud- en Koperkleur. 
Eyde der Wieken zyn groen , met eenen Koper- en Goudglans fpeelende. 
buitenfte Slagpennen zyn fchoon blaauvv, zo wel als de Dekveders oniiiiddelyk bo- 
ven dezelven, en aan de tippen, een goed end wegs, donker zvvartachtig blaauu De Staart, en derzelver bovenfte Dekveders, zyn wit: de Pooten en Voeten met 
roodachtig paarfche Schubben bekleed. Ik heb by Alb IN Afbeeldlngen gevonden, Xvelken hy den haam geeft van Dof-. 
er en Duif van Nikobarj in zyne Hifiorie der Vogelen. Naderhand onderzogt ik 
ze ten huize van Sir Hans Sloane ^ doch kon geen onderfcheid vinden cm te 
befluiten, welk het Mannctje of Wyfje ware, en dus geen de minfle rederi, om 'et 
twee Afbeeldingen van te maaken. De Vogel, naar welken ik de myne tekende, 
bevind zig thans, in ^tjaar 1762, levendig in de Menagerie van den lioog Edelen 

leer Graaf TilneY , by zyn Huis in EHex. Albin noemt hem 6q Ninkcom- 
^^r^-Duif op zyne Plaat, en Nincomhar in zyrte befchryving. De vaflgeflelde naam 
des Eiiands, van waar zy kwamen, is Nikohar ^ en met ednige kleinenj daar by 
leesende,te lamen^ noemt men ze de Nikobars. Zy leggen benoorden Sumatra* 

op de Noorder Breedte van zeven tot negen Graaden (*). Brisson heefc Albins 
naam en befchryving van dcezen Vogel in zyne Ornithologie overgenomen. Mvn 
oogmerk in de Afbeelding was, die van Albin te verbeteren^ In hoe verre dit my gelukt 2y 3 laat ik aan 't oordeel van ^c Aleemeen« ji A A T XXX 9 '< ■^ De Mannetjes paarfch geborfle Manaky (30) bet U Deeze Vo 

anneti 
hier in de natuurlyke grootte afgebeeld 
zy Werk op Plaat 241, afgebeeld (f) de BJaauive Mees met de pur p ere £ 
I 

Ik onderfle 
, bevoorens c!at hy 
n myn De 
k naar weinig overhang de Lighaam klein en zwart, met de punt van de Bovenk ri De Kop, het agterfle van den Dekved Dekveders aan de bovenzyde der Wieken , de Stuit < 

der aan de Staart , zyn van een fchoone blaauwe Kleur. De SJagpen HaJs, de Rug, de kleinftd boven en on- de der Dekvederen daar boven 3 de buitenzyde, zyn met fmalle blaauw ry nen v den. De binnenfle Dekveders der Wieken zyn Zwart , met fffoenachtig blaauwe met 
peri- kanten. De Staart heeft twaalf Veders van gelyke langte j zwart van bov friialle blaauwe randies aan de buitenfte Vederen. Voorts is'de Staart en de 3 onderen bruinacht 
De Kaak 
voorfle van den Hals en het middel fte des Buiks, zyn donker paarsch, met rondefcharlaken roode Vlakken. Een blaau 
we Gordel loopt dwars over de Borfl en onmiddelyk daar onder een fcharlakenroode De zyden onder de W 
blaauw. De paarfche Vede 3 de Schenkels en het onderfte des Buiks lV zyn Ichoon 3 Wit Kleur alle de fchoon blaauwe Veders haar Don 
der Pooten en Voeten. De buitenfle Vin deszelfs onderzyde j hebben haar Donziffe deelen 
of zwartachcig, gelyk de met de middelfien famen /^^ 


zyn aan t begin een weini to- r Deeze, Vogel was my door den zeer 

tenden o J 

Heer, Peter 

Hem- V r (*) [Deeze Eilanden zyn het , we1ke de Deenen 

onlangs in bezicting zouden genomen hebben. De 
Inwooners zyn een vreedzaaoi Volk , doch armelyk , 
met ft van Vifch leevende en van de Broodvrugt, 
Ook leveren deeze Eilanden weinig of , niets uit: zo 

dat de Deenen 'er denkelvkniet veel aan hebben zullen. (30) Manacus T. 340. Cotinga. B.ass. Av. If, p, '^40. T. 34, f. i. 

Ampelis Cotinga, Linn. S^f/l. Nat. Gen. loB. Sp. 4. ' 

(t) [Zie ens Zevende Deel , ] bladz/ 34 
r' E.N 

IT • 


1^^ K 'A 


E 
■'» > E -a "^ TeSdorpf, van Lubek^ toege^onden. Hy berigtte my^ dat 
den 2 el- 
Tie rra Ven van Liffabon ontvangen had. t Is een Inboorling van BrafiJ, en van 
Ferma in Zuid-Amerika, ' De Vogel is door Brisson afgebeeld, in deszelfs Orni- thologie i Vol II. Tab. 34. %. i, en op p. 340. be(chreeven. Hy noemt hem de Cotinga 5 en zegt dat het een Inboorling zy van Brafil. DeeZen Vogel houdt voor Aen zelfden als de myhe 5 van PI 241 liiaar de hier 
r 
reevene komc aan zyne Co t i n 
a nader. De Kapel , in de hbek van de Plaat,, geriaamd de Geel eri 
a 1$ een Iri^ boorling van Engeland , getekend nuar 't leven in de liatuuriyke grootte. De bo Venfle Wiekeh zyn" Oranjekleurig , ieder met een ronde zwarte Vlak : het Lyf geel, 
zyn. 'J— D 

20 wel als de onderfle Wieken 


die ieder met Allen hebben 2y. breede zwarte boorden , 
een roode Vlak getekend met 
uirgemonfterd. Aan de uiterfle enden der Wieken , buiten het zwart 
fmal randje van roodachtige Kleur f*). eele VJakjes zyn 3 IS een ^^^(^■■^<i^^'^ ^•^!fe-^i=J"$^S''$^4f'$''$ ' ' - 


^ ■ .« 


A 
XXXI I -H J- K i - ■■' f i3ee \ 2Q 

g in 
e Katuiirlyke g 
de familie van Voselen , well Europifche V 
3 my bekend , die met d e Plaat vertoond 
k Manakyns genoenid heb. 'I I D 
be 
naafli fl a 
ftrookt, is de Boheemlche Gaay. Dezelve komt daar med van Anierikaanfche Voe-eleii 
fig overeen m ffrootte de Bel in de kortheid van de S 
de hier te befc:hry vene Soort daar in k verfchillendejheeft in de tipr 3 dat 
een 
wel byzonderlykfl 
zeldzaamheid 9 we b Iloornig aan d op de Slagpennen de eerfle ry der Dekvederen van de Wie 
eeze he eft 
ven tjpp 
hangende aan de tippen der Vedere Gaay heeft kleine punti 
5 ftyf V 
van ( De Bek is van een Gog bruinachtig 
3 loopen frhalle witte Streepen. . De Slagpennen zy lioorriachtige 
fchdone Scllarlakeriroode 
leur. ' Van de hoeken der gaapin 

1 wit ; eeniffe 

van de kortften iiitgezonderd 
buitenflen zyn donker. De binhenzyd 
weihigeri paarfche Kletir hebben, eii de tippen de de Wieken zyn bok wit, rriaar lyks donker aan de tippen det buitenfte Slagpennen. De geheele Kop^ d 1 1 
haam, de Staa 
lal s ge- 
het en de Dekveders der V, 
van b onderen Weini 
fla fchoon rood naar purper trekkende, met een fierlyken glaris als van 

Staa 

Slagpennen 5 auwer. De ry der D 

i :ermaate 
maar de flbo de 
en 'ik immer heb 1* g ■ byzonder niaakz 
Deeze Veders 
rfchillende van alie Vogels. wel Veders kelvk geribd aan de tippen :hebbende witte Schaft 5 

punt 5 %f 3 eri aan 
elyke langte. De Pb De Staart beflaat uit twaalf 3 Voeten en Klaauv 3 zyn zwart. De bui 


- ■/ -* 


t ' ten 

(*) [D i clan de Ofdnje- 1 ' Aapel, door my m het XI. Stijk van het I. Deel my nm volmaakt met die van Roesel III. Deel, t! 46. f. 4, Mturc^; Ed, Xir, p. 7^4. ^ahgehaald wordt, op de 
Hyak, dat eigentlyk deeze Oranje-Kapel is.] 

(31) Pompadour. Y.iiw. Av. p. 275. T. 341. Tuf- ^ Zreen W^^'i '''''' '' V , , ' ^' ^^' ^ '^ ' ^"^ P^^"^'-^^"^- P^^^^' ^^''^^'- 99. Cotinga purpurea. 
JT : 1 iT'if ^^""^erkelyke veranderingeh B.iss. Av. II. p. 347. T. ^5. f; i. AmpelirPomDa 

IV.il^ '^ '^'^''' ''^f^''^' ,h^b; docH het dora. Linn. Syjl n1 XII. Gen. 108, S?2 ^ 5-, _ _.„ ,,^_ 

van zyn , gdyk ik aldaar opgemerkt heb ; doch het 
kan met dezelfde zyn, met die van Edwards Eaat 304 Werk 45, voorgefleld die de Eubuk van LiNNius is, op 
ivelke te regt de Plaat 304, maar verkeerdelyk , in 

plaats van Plaat 340, op de zelfde p'agina, in 't ^-r^: (t) [De Boheemfche Gaay , by ens gemeenlyK 
Beeiner of Z'war,te Mantel genaamd , is door my in 09 3 J im 'Q -J J 

V s. .'-. I - % tsa V E R 2 A M E L I N G K UlTHEEMSCHE tenfle Vingers hebbe de paarlche Veders zyn in het Donzige gedeelte begin eenige iimenhechtlng met de middelflen Alie Dit is een tier Voffelen, welke in een Franfche Prys 

den til Hoog Ed en de 
Graaf Ferrers, buit gemaakt waren Dezelven zoudeti voor Madam g Schoonheid is, hop 
Naam gegeven heb men 
k. 5 ■2y geweeft AIzo het Vogel van tneemende die Dame het kwaalyk neemen j dat ik hem haar 
Inboorling van Cayenne in Zuid-Amerika. Brisson lieeft hem onder den naam van rurpere Cotinga afgebeeld en berchree\ 


P 
A A 
XXXII be Shirley 'Fogel (ji) I' Dee K ze IS I 
s Origineel d myrie Hiftorle der Vog 3 op PI. 8^, afgebeeld f) >^- ^ \.f- zeldzaamheden, in een Kasj 
befchadied Was 
en bovend maar onder ande -^ 3 met Glas geplaatft, waar uit het niet mogt g men worden; zyn my diestyds eenig mer den belch 
welk door Ook zai de befchryv 
tyd 
beichryft. Hy gebeurti, wanheer men een zelfde Soort van V welke hier 
ge byzonderheden verfchillen 
t 
op byzondere de Natuurlyke g 
d 2el De Bek is zv^/artachtig, ilitgenomen den voet van de Onderkaak, daar de t - ve Vleefchkleur heefr. De Kop, de Nek, Rug, St de boven 
van de Wieken en Staart , zyn donker of zwartachtig bruin, maar de kari- ten der Vederen lichter. Alle de Veders der Wieketi, uitgenomen d 
Slag pennen , zyn met dwarle Streepen van eene donkere ICIeur getekend. De Staar 
heeft twaalf Pennen, die overdwars donker gebandeerd zyn, met de tippen der Ve 

deren afgefleetf^-n . pn de nnnten der meefle Schaften daar buiten uitfteekeride. D 6 binnenzyden der Wieken en onderzyden van de Staart, zyn donker, zo wel als de 
Onderbuik , Schenkels en de Dekveders onder aan de Staart. De Keel en BorfL het midden des Buiks 3 de ry rondom het bovenfte dee! van de Wiek 5 ^ zy 
Klaauwen fchoone hoog- of fcharlaken»roode Kleur D Pooteri Voeten en zy donker en vry fterk naar het Lighaanl te rekenen. De buitenfte middelfle Vingers zyn aan h begin famengehecht. Om dat de Staart zig af| fleeten ve 

ze Vogel 

Het is 

Ferrers 

lyk fcheer 
heid dat de Schenkels en Voeten zo zwaar zyn , de 

s de Schorfen der Boomen dpklimt 3 het Zoekfe ^ dat dee 
zyn Voedze] die keurlyke party Vogelen, den Hoog Edelen Heere, Graaf toebehoorend meermaalen 
emeld. Alzo hy my niet gemakke tot g Geflagt van Vogelen te betrekken te zyn, nam ik de vr-y 

geeven. Hy den Familie-naam van den Hoog Edelen Bezitte Guajana, in Zuid-Amerika, afkomftig. Ik vdnd hem niet door eenig Autheur afgebeeld (f) De donkere Zwahiwjlaartige Kapel bovenfle van de Plaat vertoond, komt uit CI H Lyf de bovenfle Wieken zyn van don I br of artachtige Kleur , met kleine witte Vlakjes op de kanten. De onderfle Wie- 
ken (32) Shirlejus. Edt*-. Av. p. 27^6. f. 342. 

Briss. Av. III. p. 51. Card!- Emberiza Mili- 
De Bruine Kardinaal. Nat. nalis fufcus 

tans. Syn. Nat. X- p 178 

Hijl. I. D. V. Stuk, bl. 525- '-lanagra milKaris. Syn. 

Nat. XII. Gen. III. Sp. 17. Groote Goudvink^ voorgefteld.] 
(t) [Wy krygen / deeze Vogels thans van Surf. (*) [Men vindt hem in 't Viet de D eel deefes Voge- hier van fpreekc] name en zy zyn met ongemeen. In myn Exemplaar 
vind ik de zelfde byzonderheid van de afgefleetene 

Staartpennen en uitfteekende Schaftjes, daar Edwakd^ Werks PI. 59 , onder deo naam van s \ -' I : E N 
E L 
Z 
A M E V 

E 
- \ ken z\ w m e r k met vyf witte Vlakken in 't midd \ in t ;< de aan den zoom. De onderzyd rfcheide haifmaanswyze even de bovenfi 

kend, maar de Kleuren zyn ilaauwer. Hy werdt my prefent gedaan 
den verpl 

MAS HaF d Heer Schildknaap Matthew HAaRiSON 

Lord Kameraar van Londen (*). 3 
Sir Tho v:^ 
f# P L 

T XXXIII % V iDe Scharkk 1 

roode Mofch (33 V- \ ^ \ 

Deeze Vba"el5 00k in 
d ers P d D 
e kruin d K Natuurlyke grootte op de P] r 
kunnen rnaakcn of d 1 ps taamelyk lang, en Ichynt daar van een d 5 heeft de 
ezeiven De B ck is van cen ^o 
eheel 
K leur 
e 
: neerleggen. 
lichtft naar de 'en het geheele Lyf, zyn van een zeer fchoone roode of Scha 
Wieken en Staart, aan de bovenzyden. X 1 

punt toe, De Kop, Hals 'Vedercn , van taamelyk g Kl 

donker zwart. De Staart 'heeft Wieken zy elyk de 
a If la nffte. de 
■ 

D Dekved met de kanten lichter. 
en Voeten zyn zwart 
pe aan de binnehzyd aan de bionenzyde der 
een donkere Afchkk ur De onderzyd de 
e Vingeren itaan d de Vedertjes boven de K Staart is zwartachtig 
Poo ^ rds ej weinie; donk « \ achtig in de Donzige deelen gterwaards, Alle de roode Veders zyn De Vog kan g daar geen Afbeeld..,g^ dere zyn , dan de Tyepiranga van M ri p> van Brafil 
e 
heeft 
P 92 2) r \yi z 

heeft deszeifs b le 


hryving in zyne Hifto dezelve, in zyne VogeJkunde t I 
vertaaid overffenomen : maar door eenigen misflag zegt hy verkeerdelyk , dat B 5 Veders op deh Kop d zy hoe V befchr} 

goede Afbeeld logie^ Tom. 111. f). 42. PL 3. f de 
e g' hy 
Vog gt dezel 
heeft de Fleer B 9 begin zyner 

een zeer no^ Cl mende hem de Kardinaal (f ). Zie zyne "Ornitho tf d was dt my Het voorwerp, naar 
Med. DoiStor en Lid der Ko M Brook , HeelmeeRei 

de Landftreek te beu geven door mynen waarden Vriend 

lyke Societeit, die hetzeh^e 
Maryland in Noord- Amerika. myne Fj Jam 
g 
Ls Parsons 

igen hadt vai » vveike '7 \ Zuidwaards uitftre! omtrent d 
G van Pa Ifde Zuider- Breed ika. Hy fchynt, derhal 
g Graaden Noorder Breedt< da 
uay De Gcde Zivaluivftaariige Kapel naby den Mond Van deRivier de la Plata IS tot 

Zuider « dezelve van donke Zwart in de verdeel Mv zy eel 3 
rde Vriend to Kleu 

beft Engelfche afkomfh Het Li^haam heefc de bovenfte Wieken geel eii donl 
de Afbeeld 
b 
m i d 
k blaauw eri zwart, hebbende ieder dit Werk heeft 5 met eenig 
grypen. De onderfle Wie- 

roode VlaL een 5 tekend J 

3 
N 
(*) [De Heer Linn sirs betreks: deeze tot de He^ 
kntis , een der Equites Irojani'o^ Troiaanfche Rid- 
ders zogenaamd, Syjl. Nat. Xll p 745. door my 
btfchreeven in het XL Stuk der Natuurlyke Hifto- 
rie, bladz. 191, met eene bygevoegde Af bedding, 
wtlke echter van detze aanmerkelyk fchynt te ver- 
ilhillen. Llet echte Ex^mplaar van Edwards heb ik 
ihans, van Koromandel af'komftig.] 

• (33) Paffer' ruber. Edw //u. p. 278. T. 31^5. Ta- 
nagra Cardinalis. Buiss. Jv. ill. p. 42. t, 3. f. i, 

JX. DeeL Mer ■ 

Bell 
L r 

, , ,. > B^^- PafTer erythrome» 

Janus Indicus. Aldrov. Orn. Ill p. jcg. Tye Pirangg 
Makcgr Braf. 192. Will. OrnhL 18^. Tanagra [D Syfi^ Nat Xll Gen. in. Sp ar zyn verfdidde Vogelen van deeze grooc.- 

te, die Kanlinaal gsnoemd wordeii ,' wegens d*^ Scar= 
lak.n-roode Kleur , en de bekendfte onder dezel veni 
k blad 503 

I / r^ h r if- "V C6 VERZAMELING 
UI THE EMS CHE DANiEiS' SWainI, zondt m/ deefefi Vllnder van 'Norfolk, en verzogt my.daai 
vaii de Afbeeldiilg' in ditf' gcideeltfe van myn Werk te geev^n (*). r^ i 

!^>^1 
' p 

P L A A T XXXIV y / - i I m 

D^ Manakyn met een ijoiitc Keel en Kiiif (34) 6 \ Decze Voffek die da; ondeffle op de Plaat k, wordt hier, zo wel als de ande- re in de Natuurlyke grootte vertoond. Hy heefc den Bek regt en zwarr, met eene fpitfe punt. De Keel en 't voorlle van den Kop is wit, 20 wel als de Kuif, welke 
hy op de Kruin Heeft, beftaande uit lange, fmalle, puntige Vedertjes. Van het 
agterfle dcs Kops, agter de Oogen begint een zwarte Streep, die aan ^t begin 
breed is, en verfinallende de Keel omvangt^ loopende rondom het witte gedeelte , en hetzelve van het geelachtige , daar ondef , af(cheidende. De Nek, het bovenfle 

van de Rug en de Wieken ain de buiten"2yde , hebben eene donker blaauwachtige 

. Aschff raauwe Kleur. De inwaafdf^ Dekveders' der Wieken 2yn Kaneelkleurig: de 

, een weinig lichter dan van boven. Het 
den Hals , de Borfl, Buik , de Stuit en de Slaffpennen van onderen Aschsraauw 
ag terlte vati den Kdp, het voorfte van 
StaSf 1: tef weder^yden , als ook def^elver DekVedefs boVen en beneden , zyn van een 
heldere Kaneelkleuf. De Pooten en Vdeten zyn liclit rOodachtig geel: de Klaau- 
wen donker en de Veders ook donker Boven de Kriiejen.. De buitenfle en mid- delrte Vingers zyn op een 

/amen 
wyze 3 byna tot aan de Klaauwen toe 3 t 

evoe 
d. 't ,' \ '' --<■ * 

De rood gehdfde KoUbrist 
y De Kolibriet 5 2^ynde de bovenfle Afbeelding op de Plaat, heeft den Bek ang 5 dun en maaf zeer weinig nederwaards geboogen, van eene donkere oFzwar- te Kleur. De Tong is, gelyk by het geheele GeOagt, in fyne Draadjes gefplee- ten. 1 < 
3 Het Kuif je op den 
met eenen luiiter van 
heeft eene uitneemend fchoone roode of Viam- 

De Keel is als gebruineferd Goud , veran- nen d^rende, naaf eenige plaatzingen van het Licht, in Efmaraud - groen : welke fc hit- 
terende Kleuren , in andere plaatzingen, geheel donker zyn. Het Lyf, en de Dekveders der Wieken, zyn van eene donker bruinachtige Olyf kleur, de Slag pennefl een weinig naar het purper trekkende. \n de Staart kon ik flegts agt Ve ders tellen, welke van Kaneelkleur zyn, met zwarte tjppen. De Onderbuik en 
Dekveders beneden de Staart , zyn Kaneelkleurjg : de Wieken en Staart van de 
zelfde Kleur boven en beneden/ Een wkte Streep loopt dwars over 't midden van 

De glanzige Vlak aan den Keel, is door een donker Strsepje van de 

Buik. 
Hals en Borft afgefcheiden. 
^.^ - e 
ooten en Voeten zyn ^wart. - 1 DeeZe Voffeltjes behoorden beiden tot den buit, s:emaakt door den thans Hoo 

Heer, Graaf Ferrers, Lid der Koninglyke Societeit, in wiens Verza- 
meling dezelven zig bevinden. 't Zyn Inboorlingen van Guajana en Terra Ferma 
in Zuid-Amerika. k kan ' \ 
een belchryvingen of Af beeldingen vinden , Gl met r ■ 

dezel \ (*) [Dit IS onze zecr bekende Page de la Rem.weh [Noopens andere Manakyns zkt rtiyfie Nat. Hlfl. I. D. 

Door een zanderllnren mlsflaj> 

o o ke, onder den naam van Machaon , thans de drie-en- V. Stuk bladz. jggi. dertSgfte Score in het Geflagc der Dag-Kapellen by den' vindt men hief op de Plaat Mamcus fade ntbro^ in 
Heer Linn^^us uitmaakt. Zie de befchryving daar vati pjaats van fdck albd^ gdrrigeden.l in myne Nat. Hift. L D. XL St. bl. 2d6j (t) MelliOjga crida rubra. Em. M .(34) Manacus Facie a!ba. Edvv. Av. 286. T. ^U. 344. Tfochilus eliical Linn. -Syjl Nat. "XlJ -^^r. T. - ' ' r. Pjpra albifrons. Linn. Syjl, Nat. XII Gen. 115. Sp. 5. J m. 
Sp. 19, f E N 
E L D 

4 

deze komflig 2yn A 20 dat ik M 

O 
*a -t 

voor 
afgebeelde of befchre '«• Vo houde I ift 
XXXV. r 

r 

JDe /^<?2;^/ Hoppe genaamd (35) -■f Deeze Af bedding is een weinig klelner dan Natuurlyk^ om den Vogel op PI 

gaaping 
drie K\^ 
e k breng twee en een Zyn Bek heeft) van de punt tot aan de hoeken der 

5 geflooten, vyf Duimen en l£ Duim g de Wiel< Dui 7. w arte d 

K on D 

k Ly (1 e Hy ichynt ongevaar .de grootte te hebben van een Mere! of Bek IS 
A, g 

punt d 3 £'berp gepunt , en een * r 

ic nederwaard 
Vleefc 

den, Kop J die door een byzondere groote of Kuif, van lange opilaande Vedertjes, aanmerkelyk is. De Oogen zyn Ha Kl wit daar onder ^ de Vedertjes van de Kam hebben zwarte tipp 5 met een weini 
Voor 5 en Bor(]:,.van eene geelacht 
met ^warte dwarsftreepen. ge zyn dezelven, zp wel als de geheele Kop, Haj 
d Z) De St bruine of Kaneelkleur. De Rug heeft die, zelfde Kleur 
De Stuit en Dekveders van de Staart^ bdv.enen bene* 
is aan beide zyden zw^rX,, met een g 

.^k ^ 'IT. 
ene witte flrcek overdwars- 

meer dan tien Vede gelyk dezelve zig in de Afbeelding vertoont. Zy heeft niet V^an de Slagpen tvveede en de rde langft. Zy zyn Zwart de buitenfte de helft korter dan d 
^ uitgenomen dat de negen bui tenfien ieder een wit inerk overdvvars hebbe 5 de tippen 3 de ^m :'- ■• .: F' - gende ieder g witte baa 

de maar de kleinften, naafi; aan de Rug, zyn zwart § der uitwaardfe Baarden erezoomd De fie ry der buitenfte Dekvederen , boven de Slagpennen, is zwart, met hoog witte tippen de tvveede ry d is WJt deeze maa d over de VVieken. De Dekveder met; elkander, vyf witte baaren s ) aan de n 
roodachtig bruJn . 
aan de buitenzyd 
gedekt^ met en het i 


den B de binnen'zyde der Slagpe 
Schenkels en" omftreeks. d Qiien der. Wiek. 
is zo Re zy \ > als - - 


Ved ertjes d Leg, IS F^'? een weinig 
dacht t5 b De Zvden zyn genierkt met donkere (I de Voge 

elchaduwd of sewolkt zyn me 

langs de Schaf ten der Ved De een donkere Loodl g M Voeten en Kl 
vindt de buitende V 
3 zyn zwartachtig of \ met de middelden famensevoe 

■- aan 
be Deeze Hoppe was in d in ) een 3f a '• abuurfchap Londen sefcho 

nor Doktor Reeve, Prefident 
t. n I 

Heer bee;«eerte hadt, om 

lat gebra 
dwaalde Vogel by w\ het Kollegie der Gen 3 en my g 
•7 • ' ^ veil Alzo deezd 
er een Afbeeldine; van' te zien, heb ik dezelve hier in PI t Is gentlyk 
een nboorling Engeland 
, -r. ".*■ -i • '^f een ver- in d ft zien Land gevangen wordt 

Helen of broeden. In de meefte d' d Europa 
kenners 
ten-Ee hy gemeen; doch zai geloof 
die hem befchreeven hebben. Trek o daar 
el zy van niet fp k denk dat men ze 
n \ vaUe Land van 
■ hoe wel de Vogel- en men vindt hem, (millchien alleenlyk • 's W Hy een Infek Ooftindie. Ik heb een Afbeelding b L ,) 
aar van d wat de Kl g op Ceylon 

edaante 

aangaat. eetekend, door be naauwkeurig was , g 3 zynde in Oofiindie naar t Lee g van den Heer Schildknaap J. Gideon L01 g -■\x zeii • -'(SS) Upupa. Edw. /iv.p, 282. T. 345. Briss. Jv. Upupa Epops. Linn. Syfi. Nah XIL Gen. 64. Sp, i n. p- 455. T. 43. f. I. Upupa omnium Auaorum » 
6s V E R Z A M E L I 

VAN .UiTHEEMSCHE zen Gouverneur van dat Eiland. Alle de Vogelbefchryvers hebben er van 
handeld (*). 
e- 
'm 

■s 
^ ®!©;®;©^!©;!©j^;s:^;©^ 


><is>» 4 , P L ■■ Id A 
T XXXVI. / y De Surinaamfche Mimrkruiper (36) De Voorwerpen, op dee^e I 
beiden naar 'c Leven c lyke grootte getekend De Bek des Vogels is op zyde g de Schets daar 5 Hy heeft den Bek J in de hoek der Plaat 
Lighaam te rekenen g bov 

g 
\n de NatLiur 

famengedrukt 

blykr. 
g haaki ss^ ezien 
d^n aan de punt, en van eene donker bruine Kleur. De Kop, het agterde 

Hals, de Rug, Stuit, Staart en Wieken, zyn donker Loodkleurig blaauw. Alle 

de Dekveders aan de bovenzyde der Wieken zyn wit getipt ; die aan de binnen d yde donker, met witte randi > w der Staart vede 

De Borfl, B De binnenzyden der Slagpennen zy Afchg 3 Dy Dekvede lichter dan de bovenzyd e de 

D derzy Keel JS der aan d Staart 3 blaauwachtige Afchkleur, lichter dan de bovenZyde van den Vogel 

de Schenkels toe, is de Borfl gemerkt met witte Streepen zyn van eene 
Van den Keel tot Ian den van ieder Veder loopendcj d 
s mid puntj 
dig donker b De Pooten en Voeten zyn 
V 
el bevindt zig in den Vriend , John Fother de Verzameling myn waarden en plig 3 
ft, cm my te begunftigen met Geneesheer te Londen; die altoos gereed is i r aa ij 
ezigt en gebru f 't welk hy bezat. Men hadt denzelven, met veel andere Natuurlyke zeld zaamheden , in Liqueur Surinam Barbad 
gden Heer^ in 't jaar 1758, prefent gedaan. Ik in Engeland gebrag aan of belchryving van d gen Vogel gely i 
ik geloove, dat dit 'er de eerfle Afbeelding en befchryving liets, dat naar de fig 
g Autheur vinden : des D g heeft den Kop donkere Zwaluwfiaartige Kapel zy in bovenfle der Plaat vertoond Pooten 5 Lyf en de bovenfte Wieken donker: uitgenomen twee hoo \ 
de Vlakken op ieder Wiek 
hec Liffhaam. . Die Vlakken een (te W zyn Kleur omringd, dan het overige der Wieken heeft. Ook zyn de kleur '. 
Wiek met Oranje gefchaduwd dan de bovenfle en hebben ieder zeven Vlakken van Room Dezelven zy door de Aders o 
deeld, en twee derzelven hebben in Ribbetj der d der Wiek zes halfmaanswyze Oranjekleurige Vlakk t midden ovaale zwarte; gelyk 3 
en van haare komdig 5 heb ik ontvang Zo( 

dat 
vinden gegulpte boorden. Deeze keurlyk de Tandswv den beleefden Kapel (hy van China af^ van den Heer Thomas Harrison , Kameraar pligtenden Heer Harrison Londen dezelve zeer 
zy 9 want ik heb ze Ik geloof m 
eene Verzameling kunnen PLAAT A L • » (*) [Zie eene uitvoerlge befchryving van deezen 

Vogel in het I Deels IV. Stuk van myne Natuurlyke 
Hijlorie ybhdz. 414. enz.] 

(36) Picus Surinamenfis. Edw. Jv. p. 2^4.. T. 346. 

(*) [De Heer Linn^us becrekt deeze Kapel, vol- 

gens het Nommer van de Plaat , tot zynen Deiphohus^ 

nnder de Trnm^nrnfip Ridrlprs* fy'if^ S^^ff:. Ndt^ XIL p« ) vol gens de ling , yving in Muf. Liicl. Ulr. of vo'gen ^_ 

daar mede ftrooke. Zwarc is zy immers niec. en de zeven roode byna Ringswyze Vlakken , man- 
keeren 'er voiarekt aan. (zie myne ^at. HtiL L D. XI. Scuk , bladz. .c ^ > / merkc te hebben, dac de Kapel op de rug !a 
] opge-*^ 
^^■ / 'E K Z E L 

A 
M 
VO 
E *-x 


^ 

/ ^^^^^^imi^^^nmm^mi^^^^ X ' r \ 
< -* mmmm^m!%¥&m¥mmsm^ 

L 
A T XXXVIL ei - Het roodborftig groene Boomkrutpertje (37), ' 

r 

■ 

Alie de vier Voorwerpen op deze P]aat,2yn in de Natuurlyke grootte afgebeeld Het bovenfle Vogelrje 
h'eeft den Bek lang en \ da een g derwaards geboog Boomkruipertje is met rooden Borft s van eene donkere Kleur ' zo We! de Pooten en Voeten. De Kop, Hals, Rug en Dekveders der Wiek glanzig g eerfchvn zyil vedeVs aan de bovenzyde der St en de St; 
dcren ee 
Jiehter b 
Vederen 

licht bru die twaalf Penn gebruineerd Goud en Koper. De Dek 
y'n Ichoon blaauw. De grootfte Wiekveder 

der Ve eft, 2yn donker b met de weini 
in da 
b chter ■ de binnenzyden der Wieken en onderzyde van de St H midden den Borfl; De Buik - Schenkels en Dekveders onde edekt 

de* Staa 
met fchoon roode of Afchkleur , by der de Staart p 
J 

5 2jn ft \ "fc H. ^ gevhkte, Bobrnkruip ^'y 
>i< r- De onderfle Afbeelding vertoont dit laatfl hcefr, 00k van 

dfe n B der 

St aa : 
derb Wieken ir. De Kbp 

De Borft, 

zyn Jiehter green , naar g^cl trekkende. 
ctekend met donker blaauwe VJakken. Pooten als bb\ r- zyil donkere Kle 

hoog groert. H 
Bu s R 
Staart Dekveders 
de I , aan 

De Keel is g kcr brui 

Eeks ondef de Oo^en. 

bewaard, hadt de en Dekveders 01 
^n van den Kop tot aan den On 
De grootfte Wiekveders zyn don -;'. E geele Vlak aan den K Daar loopc een blaauwe Streep van ieder hoek 
ander Vogekje, v 


tt J bl zyn. 

De blaatiwhaairige flie deeze zelfde S 
waarfchynlyk zal dat met deeze 

het Wyf» 5 daa ehs zo Lyf, d het blaauw zig vertoont. 
edek J met 
derl Kop rood ; de Pooten dohI< zwarte H -J 
Het onderfle Voorwerp bel De Wieken zyn lich't bruin en doorfchynende door welken 
le Infekt of Schtrminkeh (]•) H Doornig, h g of het Ooren had men Spookjes noemt ci d H Kl Onderlyf met Leedjes gewricht^ en alles van eene H by Vlakken onregelmaatig gefchaduwd met donkerer bru 
Bovenlyf 
achti 

door Gouve gemelde Vogeltje was van de Kaap der Goede Hope medeffebra LoTEN en bevindt g than s in het Brittannifch Kab 

van Naturahen {§). Het andere is in de Verzanieling der Hoog Edele Lady Lyttel TON, d 

Wefiind my met 

warn De gezigt daar van begunftigde dere Voorwerpen zy s erhaalde, d het 
onden d 
eejfl ,, >...x..«.^,. ..v.^.... ^^ ..w^*. aiiuci*- vuuivvcipeii zyn my gezonden ffeweelt 

door mynen altoos verpligrenden Vriend, Frank Nicholls, Lid der Koninfflvk 9 Soci Lyf-A den v leeden Koning : die my be 
het Eiland Jamaika gezonden waren, door Kolonel Charles [1 (37) 

T. 347' 
Sp. II. 

f. 2. Syft. tte^ dat zy hem 

RICE. Ik kan 

niet kers van de Spookjes , met Vleugelfcheedies in plaats -7 (5) [o 1 im X. S^uki 
van di ) [In 't Engelsch WaWmg^Stich , dat is Wande- 
kndeStokjes, waar van de Franfche Vertaaler , zeer 
grappig gemaakt heeft Batons a marcher , dat is Wan 
deldokken. De zcdanigen als deeze zyn de Mas 

/X. DeeL flag, gedroogd, van de Kaap hekomen; eenigen van 
welken, behalve de gedagte Kleuren, een hoog geel 

Plekje op de Schouders hebbenj en dees '■ 
lyk de Mannetjcs zyn,] ,e 
moo 

I*'- I *, s 70 i V E RZ A M E L I N G- va N. U IT H E E M S C H:E / vinden, dat een van deeze Ichreev M 

Plaat gebragt of be ■^ 1* 
' t 
I > 
A A T XXXVIIL ^ D 5;? L ■ 

V lie genv anger (38) ■r De beide Vogeltjes op deeze Plaat zyn naar 't Leven en In de Natuurlyl< b te afgebeeld 

' ■ Hei bovende, genaamd d© Zwa^t en Witte Vliegenvanger, he^ft den Bek regt, 
dun en ftherp gepunr, zwart van Kleur. Rondom A^^ix voet van de Bovenkaak zyn eenige Vi^ 
wel als de zyd 

derzyde 
zwarte Haairti % de -; Kop daar de Oog aards ultgell (laan 5 IS wit Het Voorhoofd 
als ook de I 3 
, van den Bek tot aan de Dekveders van de Staart ingeflooten. De 
Kruin des Kopsj de Nek, Rugs Wieken en Staart, zyn zwart; uitgenomen 
tippe der Staartvederen 3 die ■wfit dj aan de ka 
1 1 -J' de 
De binnenfle Slaffpennen hebben fmalle van haare buitenfle Baarden De Wiel zyn ook wederzyds 3 door frnalle witte Streepen van de Rug afgezonderd. De Stuit en Dek 
veders aan de bovenzyde van de Staart zyn wit, met een weinig zwarts daar 

onder gemengd De 
z.y bruiner zwart dan de andere deelen De ardfe Dekveders der Wieken zyn wit ; de SlagpeAne de binnenzyde bruin g Aschk dan de buitgnzyde: de Staar onderen van i- .y.. .--- -i boven even donker: de Pooten en Voeten zyn zwart. 

Den Qnderftefi Vogel^ noem ik de Geheel groene Boomkndp den Bek nederwa^rds gekromd en van een donke Tl ■■ Kl C) 
^g^ D - ) ' hcefc 1" A ^ -17 aan den voet van ^ .■ ,?:, ^ 

Onderkaak g De gantlche Vog 3 blaauwachtig Kop daar dezelve Vleefchkleurio: 

behalven dat de enden der Slagpennen zwartachtiff 

de Nek . IS ^= zyn Rug Wieke en St zyn donkerfl en I , 
roenj^ de 
De Pooten en Voeten zyn donker of zwart eheele Onderzyde en de Stuit lichter of geelachtig 
roen. -* De eerflgemelde was van Guaiana of Suriname 2;ebrafft en bevindt ziff nu in Dok FoTHERGiLLs Verzamelinff. De andere komt uit de Spaanfche Weflind 
wordt in het I^abinet van Lady Lyxtelton bewaard. Ik kan 

door iemand afgebeeld of befchreeven zy 

dat een van beiden 
> \ / . - — ■ P L A A T u_ ^ . XXXIX -'. i ''- De '.4. 
Mees. (30). 

De Afbeeldingen op deeze Plaat zyn wederom beiden naar 't Leven en in de Natuurlyke 
rootte 
etekend. v: De Bek van het Vogekje heeft het zelfde maakzel als die der gewoone Mee zen ■ - 

(S8). Mu|CK,9^?. mS^ & alba. Em, Jv. p. 287, (*) [ Vpor een Bpo^nkniipcr fchjnt deeze den Bek 
T. 348. NP. [Op de Plaat is hier, door ^e|j, iller- wat djl^ te hebben: anders zpu hydeCmhmCayana 
grofften misllag van den Hoogduitfchen Uitgeever, ge- dankt my, naby koraen, en misfchien het W}fje daai" 
ZQt CokinHcriJ^^^lq magna Indicaj Q^i:/is,iQ van kunneri zyn.] 

k^nide lodifche Duif : 't welk op geen van de bei4e • 
Voerw^rpen paft en tegen, #, rr^nfgji^ benaamingea , 

Geen van b^den vind ik dpojr ^.iNN^ys, 
aangehaald , maar deeze fchynt n%3r zyp.e M,ii^scic9pa. 
Capcnjis of torquata wel wat te gelykeri. " Ondertus- 

fchen verfchilt de plaats der af komft veel.] 


(39) Parus Paradifiacu.^, Edw. Jv, p. 2S9 T. 349, 
Xang^.ra ^rafiJien^s. Maecgr. Braf. 2x4. X 215. 
Tangara, Bi;;iss, ^•^;. III. p/ 3, T. i. f. i- AYJcuja <J 
Tatao. Seb. i%f/I L T. 60. f. 6. Tamgu/xitm* 

Linn. SyR N^p^XlL Gca* iii. Fp* n. 

' , ^ -■ ^ . ^ V r' k EN 
ELD 
x\ A M 

E N. 71 zcn en is van ecne zwarte of donkere Kleur. Rondom den voet van de Boven 
kaak zyn de Vederen 2\vari. lict hceft de Kruin en zyden des Kops gedekt me 

v\^aar in de Oogen geplaatfl zyn. liet agterite van den 

k de ry 
Ved roene veacren, gcclachtig 

i<^op en Hals; het begin van de Rug, de Staart en de Slagpennen, ais 00 

van Dekvcdcrs onn^iddclyk daar boven , zyn alien diep Fluweelachtig zwarr. 

der buitenfie Slagpennen zyn Ichoon blaauw, zo kanicn van eenige weinige De 

wel 

als de klcine DekvederSj^met een zvv^arte Streep dwars daar door. Dq binnenzyden 
derWieken zyn donker, hebbende de Dekveders met blaauvv groen gerand. De 
Staart hcefc twaalf Penncn, die donkerer zwart zyn van ond^rea <3aji van boven. 
Het laagfte der Rug en de Stuit is met Vedertjes gedekt van eene by uitftek hel der" roodachtige Oranje-klcur mec r naar h Geele trekkende op de boven - Dekve- ders van de Staart. De Keel en Borft zyn Ichoon donker Ukramaryn-blaauw ; 'c welk aan Bulk en Schenkcls alicngs in een fchoon blaauwachtig Zeegroen verwan 

Dc Vedertjes aan 't midden des Bulks , omtrent de Leg, en 
Dckvedercn onder aan de Staart , delt. de enden der 
zyn donker of zwart gekleurd. De Pooten en Voctcn zvn donker. In dit Vogekje zyn de Kleuren, zo wel als in veele anderen van dit Werk, 20 
iiitermaate glanzig, dat myn geheele reeks van Verwen, gepaard met myne groot fte ervarenheid in \ mengen en famenftellen , niet dan eene fletfe en doode vertoo- 

ning hebben kunnen voortbrengen , wanneer 

vergeleek. De Heer Brisson, niettemin, heeft in de Inleiding zyner Vogelkun men de afgezette by de Natuurlyken d e my bcfchuldigd, van myne Kleuringen fterker 
emaakt te hebben dan de Na- tuur ze o pgeeft. *" e Dit is een van die keurlyke Vogelen , in bezitting zynde van den Graave Fer 
RF.RS, Lid derKoninglyke Societeit. Hy is van Guajana, in Zuid-Amerika, afkom- 
flig. Brisson, die hem heeft afgebeeld en beichreeven , noemt hem Tangara 
Hy maakt 'er de cerde van dien naam, by Marcgraaf, van; doch ik kan gten 
genocgzaame ovcreenkomft in de be0aryving van dien Autheur vinden, om vafl 
te flellen, daf het de zelfde zy met die van Brisson en den mynen j welkenna 
genocg overcenftemimen. ^9 .■> J 

, onder op de Plaat, wordt zelden groq 
ter, dan het hier vertoond is. De bovenzyde, uitgenomen een witte Ring rondom Het kleine Zwart en lioode Slangetje den Hals, is glinflerend girzwart :. de Bulk of onderzyde fchoon helder rood: de 
Oogen Vlamkeur. Men achtze onfchadelyk, en vindtze in de Spleeten van Rot- 

Torren, Duizendb^e- / zy aazen op fen, oude Muuren en gedroogd Hout; alwaar 

nen, Wormen, enz. Nooit ziet menze in 't open Veld haar roof vervolgen , ge 
]yk andere Slangen doen. Wanneer menze verdryft doen zy geen tegenfland 
trachten te ontvlugten en zoeken een veilige wykplaats. " • 

Dit aartige Slangetje is my uit Penfylvanie door mynen goeden Vrind , den Eieer 5 maar I W. Oartram, toeffezonden. Een andere Soort kwam daar nevens, welke 
i ■- ' l:^ mede zeer naby overeenkomt, maar een weinig gropter. is. Derzelver bovenzyde was Kaflanje-bruin, de onderzyde hoog geel, en deeze beide Kleuren waren op de 

zyden, over de geheele langte, verdeeid door blaauwe Streepen, met kleine zwart^ 

Vlakjes 

ken om den Hals. De Oogen zyn Goudkleur. 'De Geftake 
efprenkeld. Het heeft een fbort van Halsband of Kraag van geele Vlak in 't 
'^ eheel ftrookt 

-J. 

met die der Afbeelding, welke op de Plaat getekend is. Het is insgelyks on 

fchadelyk. 

• De meefle Slangen v/orden, door de 

Dieren gevreesd. Het zou derhalve zeer nuttig zyn, door alle mooglyke Waar-. 

en Proeven in 't zekere onderricht te worden, welke Soorten nadeelig r 

Menlchen , ak Vers Iftige., m. sevaarlyke neemingen zyn, welke niet, en daar van een Lyfl temaaken, om de Menfchen van onnutte 
fchroora voof deeze Dieren te bevryden. Ik zal^ als een aanipporirig tot zulke ^ ^, / 
VE-RZAMELING van UITHEEMSCHE I ^ 7 

Waarneeming h Maart 1 762 aah de Kor 
bvzorldere Gevallen op een cr 

edeelte inlaflchen van een Vertoog, t welk den li 
Societeit voorgelezen vverdt. Hetzelve geeft twee 3 Arbeidslieden , die in hun vverk gebeten waren door Die d men in E 
d de Shw' of Blindiv noemt dat Ferfbonen hadden geen het minfle nadeel of 
aan hunne Handert hingen en vad; zaien, en 
Schepzel wordt niettemin , door het gemeen 
doodelyk geacht te zyn^ daar het gemelde Beri 
:ma 
er 
d O De gebee 
fchoon de Di Bio 


d volgde op de Beet D denkbeeld , zeer 

t fchynt te bewyzen 3 lyk , zo ,niet 
dat deszelfs B in 
deele Venynig zy s -— ^. 
'WW^WW^W^ 
'^--^ 

L A 
r XL ^ N ^ i}e iivarf en 
Mees (40) ^rf^' Deeze Vogel en alles is hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld '% > s Hy heeft den Bek zwart , kort en van figuur als de gewoone Meezen. De Kruiri en zyden des Kops 5 de Keel, Borfl en de agterfle helft der Rugge, zyn van een fchoone Ukramaryn-Kleur. , Het agterfle van den Kdp, de Nek, het bovenfte vari de Rug, de Staart en Slagpennen , zyn Fluweel zwart, uitgenomen de kanten der 

pennen , die Zee^rov. buitenfte Slagpennen, die Zeegroen zyn, zo welals de kleinlle Dekveders der Wie 
ken aan de buitenzyde. De eerfle en tweede ry van Dekveders boven de Slagpen nen zyn zwart, met fchoon blaauwe kanten. De binnenfte Dekveders der Wieken 
zyn Room.kleurig. Van onderen zyn de Slagpennen donker Aschgraauw, met 
De Staart heeft twaalf Vederen, die donkerer zwart kanten der Baarden witachtig, 

van onderen zyn dan boven. Aan de Keel en Stuit is een menerelin 

van zwarte Veders onder de blaauwe. De Buik, Schenkels en Dekveders onder aan de Staart^ 
2yn Roomkleurig: de zyden van den Buik een weinig gelchaduwd met blaauw en taamelyk regelmaatig ronde zwarte Vlakken. De Pooten en Voeten zyn donker. . Dit is een van die keurlyke Verzameling van Vogelen, den Heer Graaf Fer RERS toebehoorende ; af komftig van Brafil en de nabuurige Geweflen. Brisson t ^1 heeft hem afgebeeld en befchreeven , onder den naam van ^q Blaauwe Tangar a 
van Cayenne, Zie het Derde Deel van zyn Werk, PI. I. Fig. 3. Jk houd hem ook voor den Guiraienoia der Brafiliaanen. Zie Willoughby's Ornithology ' 

7 p. 241 \ De Tak was 'er alleen dm den Vogel op te zetten bygedaan. ' Hy is van een Granaatappelboom , die tegen een Muur in een Tuin by Londen groeit. .Men heeft hem zeer naauwkeurig naar 't Leven getekend, terwyl hy in bloesfem ficndt, die tot Vrugt begon te zetten. De Bloemknoppen zyn rood eer zy open 
aan en ontlooken breiden zy agt Blaadjes uit, van een (choone Scharlaken-kleiir. De mid delftukken der Bloemen zyn geel. Aan den top van het Takje is een Bloem ver toond, die zig tot Vrugt zet, met de Blaadjes afgevallen, en omringd door Bloem 
knoppen^ die nog geflooten zyn. De Bladen zyn ftevig en glad, van middelmaa- ,. tiff of liever zwartachtiff Groen. De Af beelding flelt de gedaante der Bladen ert Bloemen beter voor 3 
an 
I met woorden uit kan drukken .--^ « ' V ■ ' PL A AT «\ / (*) [Dk Dier wordt in 't Franfch Avoyne oWrvert , waren, maar de een eeu Vrouw, de anderehaarMan^ 
in 't Hoogduits Blinds ch leigh , en by ons Blindjlang ge* twee of drie Jaaren daar na: doch ten opzigt van de 
heten; om dat het naauwiyks fchynt te kunnen zien. • onfchadelykhetd der Beeien komt het op even \ 
Ik heb het in 't VI. Stuk myner Natuurlyke Hijlorie ^ zelFde uir,] 

(40) Pi^'^s nlger & caeruieus. Enw, Jv. p. 292^ 
Tangara CayanenOs cserulea. Bki^s. Jv, III. p. 6. 
T* I. f. 3. Tanagra Mexicana, Llnn, SyJi..Nat, XIL bladz. 426, enz. omflandig befchreeven. ^ Het Ver- 
toog , daar Edwards hier van fpreekc , vindt men in 
h'^t^LII. Deel der Philofophifche Tranfa^ien , p. 475. 
Het is een weinig van deeze opgaave verfchiHende; Geo. ill. Sp» lo, 

alzo de gebeetene niet twee Arbwiders of Werkliedea ■ \ ' I / \ ■ E ^ Z E 


A A M E 
O o 
■<t 
fS^^SN^^ A 

XLI. Het p^ogchje Sayacil genadmd (41). \ra n de beide Vogelen op deeze Phat, die in de Natuur 

rootte voorge Held 2yn, voert het onderfte den naam van Sayacu. Deszelfs Bek is taamelyk. 
ilerk , celyk die dcr Graan eetende Vogelen, en zwart. De geheele Kop, Hals, 
de Dekveders onder aan de Staart , is' Rug en de onderzyde, van den Keel tot aan 
■gcdekt met Aschkleurige Vederen, die met blaauwachtig groen gewolktzyn, maar 
byzonderlyk op de Rug. De Veders van de Wieken en Staart zyn donker en 
gcrand met fchoon blaauw, dat een weinig naar het Zeegroen trekt; 2odat5wan- 
iiecr de Wieken en Staart geflooten zyn, dezelven zig t'eenemaal van eene blaauw- achtige Zee-kleur vertoonen, uitgenomen de tippert d^r Slagpennen , die zwartach- 
tig 2yn. De buitenfte Dekveders der Wieken zyn zulver blaauw; de binnenfle van 

De binnenzyde der Slagpennen en onderzyde van de cen Witachtige Aschkleur. c. ;::)taart , 2^' } n donker Aschsrraauw. De Staart heeft twaalf Vederen. 
De 
'- i. ; Vocten en Klaauwen, zyn zwart. 

Het bovenfte Vogekje is de Guira Giiacuheraha (*). Dit heeft ^qxi Bek taame 
lyk dik 5 van boven donker , Van onderen Vleeschkleiirig. Een fmal ±\v2xt Zodmpje omringt den voet der Bovenkaak, eh verbreedt zig, aan de zyderi van 6:m Kop, 
ondcr deOogeii, tot aan de plaats der Ooren, flrekkende zig verder rondom de Onderkaak nedervvaards , ter breedte van een Duim langs den Keel uit. t)e Kruin 

des Kops, de Nek, Rug, Wieken en Staart, zyn van eene bevallige Olyfkleur. 

Een geele Streep loopt rondom het Voorhoofd, boven de Oogen en daalt langs de 

■ izyden des Kops neder , fcheidende het zwart aarl de vooi'zyde, van het grden aan de agtcrzyde, af. Het voorfte van den Hals en de Borfl: zyn van een ^hoode Oranie kleur,die naar beneden allengs in geel verandert. Even 't zelfde heeft onder op 
de Rug en aan de Stuit plaats. Voorts is de Buik van onderen, 20 wel als de Schenkels en de Dekveders beneden de Staart , zo wel als bo 
Dc tippen der Slagpennen trekken naar het donkere en van zyn de kanten helderer groen , dan de andere deelerl. ven 
anzi 
gQQ\. D eenjge der buitenrten e binnende Dekveders der Wieken zyn Roomkleurig , de binnenfle zyden der Slagpennen liclit Asch- graauw 
Ved e Staart heeft twaalf. crs , 
met de kanten der binnenfle Baarden witachtig. D 

die aan de onderzyde licht Aschkleur zyn : de Pooten en Vdeten zwart. 

De Guira bevlndt zig in de Verzameling van Graaf Ferrers : de Sayacu la 

an Doktor Fothergill. 't Zyn beiden Vogeltjes uit Brafil en de nabuurl- 

e Landen. De Guira is in 't klein door Marcgraaf afe-ebeeld, en zyne Te- die V kening , fchoon flegt, is door namaaken, verandefen en van de eene in de andere 

zodanig verbaflerd , dat zy naauwlyks kenbaar is geworden. hand over te 
aan De Sayacu zal, geloof ik , nooit afgebeeld zyn geweeft, voor dat zy op de te- 
d enwoordige Plaat te voorfchyn kwam. Men kan Marcgraafs korte befchryvin aar van als 00k di e van het ander Vogekje , 

WiLLOuGKBY vinden 5 alwaar een figuuf van de Guira op Plaat 41 is voorgefleld. Brisson heeftze beid Marcgraaf, in zyn Vogelen- Werk 

befchreeven. , - e n 
ebragt , uit en op de aangehaalde Bladzyde'i 1 -■N \ (41) Sayacu. Edw. Av. p. 29 


T. Q5t W if. 

varia. Briss. Jv, ML p. 18. I'anagra Sayaca. Linn. p. 533 PLAAT 

2p\. T, 35r. \\hLi: Ornhk 173. t 41. Marcg£ Sylvia Brafilienfis viridis, B[<iss. //-y lit 


Jv. p. 114. Sp. 36. Syfi. '4 IX. Dcel 
\ r B i*? -• 74 VERZAMELIN 
VAN 
ITHEEMSC » 
E 

'Jr J® \ 
XLII e De ^cck Rmdhp' Kmdrk 
De beide Vo 
tjesi op 
Plaat ^y t e d near leevende VoorwerpeOj in Kooitj 

de. De Toon van ^t gee!e Vogekje 
rlyke g 

lyk men de Z ■V T toond en 
e- 
vo 
3 waar van het Verfcheidenheid ichy 
„ _els houdc 
lykt naar die van een Kanarie-Vogel, Het geele met den rooden Kop 
Onderkaak Vleeschkleurig geel 

helder Borfl, Bu roodachtig Oranjel Scheni 
5 zyn. 

Bovenkaak d Bel 
r de Zwartachtig. De Kruin des Kops Is Dekveders onder 
o 

e Staa a 
Stuk 

kle ur rfte van den Hals, de Rug, W 

die met Ojyfk 3 
donkere KI 

elde 

ezoomd 3 

den Kop; de K 

zyn helder geel 
3dekt met Vede 3 Het 

van 2y een weini 

eeler an De PoQten en Voeten hebben eene blaauwachtiffe \ aan de 
23 ^ warie Koodborflige rink 
De Zwarie Dtkhek% die agterlykfl: V 
Isj, heeft den Bek kort en dik, gd- I^'k in andere Vogelen van dit Geilagt en van donkere of zwartachtiffe Kleur 20 wel als de Oogeji. De Kop, Hals, Borft, Rug, Staart en de Wieken aan ^Qh o venzyde, zyn blaauwachtig zwart en taamelyk glanzig. De kleine Dekveders aan 

5 zyn wit. 

pennen een we in ig wits aan het onderfte, der Baardenj/t welk 

\ midden van ieder Wiek. Aan den Bulk , Schenkel de binhenzyde der Wieken en de randen der Wieken of Schouders 
Ook hebben de Sla 
een witte 
raaakt op en omftreeks de Leg, heeft hy eene donkerroode Okerkleur. De Dekveders on- der aan de Staart zyn donker of gwart 
paarsehachtige Vleeschkleur. «,. 


en Voeten van eene 
Deeze twee aartige Vogeitjes zyn^ 'zo ik 
eloof. tot nog foe niet afgebeeJd of befchreeven. Zy leefden in 'c Jaar 1760 en behoorden aan den Heer Philip 
Carteret Webb, Lid der Koninglyke Sodeteit, Parlements-Lid van Haslemere in Surrey: die my vrindelyk teo zyneo Huize in'Londen noodigde, om dezelven 

't Is veel voordeeliger de Tekening te maaken naar leevende Vo- af te 
nen. gel s ? wat derzelver pofluur, manier van zitten, enz. aan 
aac; daar men uit 
Vogels, die gedroogd en opgevuld zyn, geen regt begrip van heeft: hoewel dee- 2e beter te onderzoeken zyn , ten opzigt van de binnenzyden der Wieken , het 
etal der Vederen in de Staart , de 
men zig niet van verzekeren kan in koflbaare en eenige andere byzonderheden ; 
leevende uitlandfche Vogeitjes welke door \ vatten en behandelen mogten benadeeld worden. De bekwaamfie 
werpen om^ naar te 
enen 3 
en die. het meefle licht gceven , zyn frisch 
efchooten Vogels , v/ier Kleur van Qoe;en en Pooten nop; in eeenen deele is ver- 
anderd. 

den befchrvven : maar dit voorded. i§ nM tea opzigt van alle Onderwcrpen der^Na Deeze kan men ten naauwkeurigflen onderzoeken en in alle omflandif?he- luurlyke Hiflorie te bekomen « PLAAT (4 s) Palter flavas Capite rubro. Edw. Av. p, 295. (^) Coccothraulles niger. Edw. A'o. p. 29^. T. T- 35|. [Conferatur /-HwirfZ/a /^z;wk Linn. 5)/r. 352, f. 2. Loxia Angoleiifis. Li.vN'. Ssft.h'at. XJf 
JSat. XII, Gen. 112. Sp. 24. 

veej fchynt te gelvkei ] p. 3 2 1 : naar welke ji j Qen. 1 09 
24. p. 303 A> r y » te N Z E L D Z 

N. 


** 5J 4: *■* * * ^** 4; *^- 4.'*-*-^4f **** *4f ****^ '^J^^^* _-«< .V >v S-^^^^S^^^^^K-^i"^^ $'3^^^SS*§^#$4t**^MM*^&^ T JcLiii. £)^ *^ ivarle of donker hruint s cben (43)- D 

volging 2yn bcidc oo 
In d^ Natuurlyke g g field ik hebie •xS Sir Hans Sloane Mosfchcn genoemd; hoewel ik acht, "dat menze S ens de kortheid en d hunner Bekken , wel coder de Dikbekk 
mog De bovcnfce Vogel, d 1 Mannetj heeft den Bek vari eene d.or\ ker brulne Kl Pt OranjekleurJg Van de Neusg wederzyde des Kops boven de Oog Streep de Dckvede der de Staa zv pe Keel , onmiddelyk beneden den Bel 
van de zelfde KI eii iur. De Kop , uitgenomen 
de gcdagte merken , de Hals en Rug^, 2yn donker Afchgraauw of blaauwachtig 2 war 
vede de Wieken en Staait don[< 

de binnenzyde der Wiel' doch meer bruine trekkende. De D de binnenzyden der Slagpennen en de derzyden van de Staartvede onderzyd zyn A£^hkleurig, lichter dan boven D Ok g den Keel tot aan de Dekveders van de Staart, die uitgezonderd blaauwachtig Afchgraauw , een weinig lichter dan de bovenzyd 
Pooten 5 5 Voeten 
De Kl zyn zwartachtig nderile Afbeelding {\c\t hec Wyfje voor. Hetzelve heeft ^en Bek even bnde Man: 

de S 
die Urd. De merken boven de Oog den Keel en Leverkleur. De Kop, Rug, Wieken en Staa hetzelve Oranjekleurig zyn , hebberi h maar eene zy Afc 
bru 5 even de gewoone Wyfjes Mosfchen De Slagpennen ^ 
kende naar O 
je,' twaalf Veder de Dekveders aan de bovenzyde van de Staa rfle iy der Dekvederen^ boven dc helderer, trek De Staart heeft in het Mannetje tig wit De Veders De Dekveders, aan de binnenzyde der Wieken, zyn Wyf™ 

eel- fchaduwd met lichte Aicl den Buik en Schenkels zyn witachtig 
ur: de Pooten en Voeten donker. 
1 Z 
e Deeze Vogeltjes bevinden zig in de Verzameling van royneri verpligtende en gen Vrind, den Heer James Leman. Het M. is door den Ridder 5 Sloa 

geeft 'er geen Afbeelding zyne Hijiorie van J Ook % Vol. II 

hetzel 
3 

geloof befch maar door g by 

ander Autheur in Piaat gebragt. Brisson heeft de Afbeelding en be/chryving tan een zwarte Mosch, welken hy onderftek die 
■g \ en zyne 
Bek daar van is te veel geboog 

dat ik daar uit befluiten zoude , dat zyne Vogel 

tan Sloane en 

indien ontvangen. Sloane te zyn : maar dei ryving ichillende, dad 
Soortelyk de zelfde zy met 
myne hier af gebeelden. De fleer Leman hadtze uit de Wefl \ 

L M De 


'ocb T XLIV ^ 4 

iiit Fenjyh (44) r 

Van deeze beide , ook in de Natuurlyke grootte afgebeelde Vogelt 5 (43) 
f- 353 fufci. Edw. p. Sf)7 (44) Paffer \ 13 de on 
. * <P T. Q54 1 - 
^ B 


VERZAMELING van UITHEEMSCHE 

die den Bek zwart lieeft, de Kruin des Kops, de Nek 5 
Rug, Stuit , de bovenzyden van de Wieken en Staart donker bruin , de kanten der 
Vederen een vveinig lichter. De randen der Slagpennen en buirenfle Veders van derfle de 

de Staart, zyn zeer helder roodachtig bruin of Oranjekleur. De Staart heeft twaalf 
Vederen. De onderzyde van de Staart en binnenzyden der Wieken Zyn Afch> graauw , met de binnenfle Dek veders del* AVieken \vitachtig. 
een witachtige Streek. De onderzyde des Lighaanis 5 van 
oven het Oog loopt 
en Keel tot aan de onderfle Dckveders der Staart die ingeflooten , is gedekt met witachtige Vederen 

" ■ t bruin gejfchaduwd zyn en gemerkt met langwerpige donkere Vlakken, wel- di icb ke nederwaard s ftrekken van d^n Bek tot aan midden des Buiics. Ji en Voeten zyn bruinachtig Vleeichkleur, De Pooteii -' -' I V I , \ V n s^ 
?pfe Senegailtut Ooji'mdi -\. 
@ Ditb «, -!«■ V C fie Vo hill 

vertoont de Ooftindifcl 

md, om dat het den B % m t fchoon rood heeft Van" de Ne \ 
a 
ter \ mei 3 
ID f!rekken zi 
indigende omtrent de ederzyd 
der O Engellch Wax^ 

befle Zegel-Lak. 
den Kop, rood Scharlaken 
ren , en maakende roode plekken , .waar in de O venzyd 
f 1 r e e p j e 
pennen. 
Is de 
u<y op der 

DeK W 

Kc 
en S ftaan. De Kruin des Kops, de Nek, de s-eheele bo 
yn donker b met 
zwarte dwars 3 p en 
Borft, B Rug, die breeder worden op de grootfie Wiek- en S 1 . en Schenl ■I*! 3 zy de Ifde b K n 
a 
Ug5 maar h'chter en glanziger, hebbende fyne donkere dwarsftreepjes ge- yk de bovenzyde. Langs bet midden van den 
ode Streep. De binnenzyden der Wieken zyn uik loopt een 
ebroke n fchoon pen. 

ftreepj 
Staart De onderzyde van de S bruin, zonder dwars-Stre liciiter b dan de bovenzvd m De Onderbu 5 en de Dekveders beneden de S waards alien 
Vleefchkieu heeft twaalf Pennen 5 waar de 
\ 7 kortende De Pooten 
flen in midden dwars- 

. De 


zyn zwart. 
de anderen zyd oeten zyn van een geelachtiffe 3 « Lid 

den De laatfle Vogel is uit Ooflindie medegebragt door den H van de 
onm 


LOTEN 
ocieteit D Mofch uit Penfylvanie g 


3 Sene door mynen Vrind, William Barxram. Deeze heb ik in handen 
ali bevindt ziff in het Brittannifch Kabinet rie der V 
elen 
T 
« 5 Op PJaat 1 79 5 afgebeeld Hy van nde zo ac 
k maar vingen te vergelyl 

M 

he ^ de 

eeds in myne Hifto- 

dit Voorwerp veel verfchik Roodb nder den netje en Wyfje te zyn. Door de twee befchry 
onderfcheid openbaaren (f ). Brisson heeft den am 
10 3 

logie , Tome III. p. 

Molch van Noord-Amerika voorsfeffeld Geflreepte Senegali afgebeeld. Zie zyne Omid f.^ Brisson en Cat hebben de Kle ^ a dat ik het lien zodanig verfchillend niet is afesbeeld noch befchreev 
'd maar myne befchryving de hun Soort zyn ? d tot no 

toe (*) Senegalus flrlatus. Edw. Jv, p. 299. T. 354 
Baiss, Av. 111. p. 210. T. 10. f. 5. Fringilla undulata 

Loxia Aflrild. Linn. Syji 

Nat. XII. Gen. 109. Sp. 21. p, 303, Senegali of Rood- Pallas Adumbrah 143 p ' I (t)[Z Hifl, I. D. V. Stuk, bl. 509. Werk , op Plaat LXXIV, bl. 78 , onder den naam van. 

Zegd'L^hBek befclireeven.l & I'LAAT / s -- '^ ; E N >7 E L D-Z 
A M 
V O 


;*\*,,fir^^^,i^^,,^^^,^'.^;'^yt'^Z9y-t.^'''-t.r^:tvit.^^^^^ P 
A A T XLV. _ ' De 
Bengali idi Oqfiindie (45). 


■ b 

De Vogeltjesj 10 vvel als het Kapelletje, op deeze Plaat, zyn alien In de Na tuurlyke grootte en naar leevendige Vdorwerpen 
etekend. A \ d O De bovenfle Afbeelding vertoont het Vogeltje , ^?^W/r"j^i genaamd. tiet beefc 
Bek van maakzel als de Graaneerende Vo^elen en van eene ichoon roode Kleun n De Oogkringcn zyn rood , 't vvelk niet gemeen is in dit flag van Vogelen , en de K op roodachtig. Het- agterfte van den Hals, de Rug, Wieken, Staart, Buik en Schcnkcls, zyn donker bruin: de Keel en Stuit rood: de Borft en Dekveders bencden de Staart, holder geel. Onder het Oog is een witte Streek , die van deri \ hoek dcs Beks naar agteren Joopt. De Keel, de zyden van den Hals en Buik, de 
Dekveders dcr Wieken en de tippen van de Staart , zyn met kleine ronde witte Vlakjes getckend. De Pooten en Voeten hebben eene VIeefchkleur. De 
e o/Un o 

' r g De ondcrfle Vogel is de witborftjs-e 
Oofb'ndifche Mofch, d 'J t '' ^ ^ de Dikbekkeri iceie le K Deeze heeft den Bek blaauwachtig Afchgraauvv; de Oogen donker P H 


s d c. <J c h h midden des Buiks en de Dekved D. 

on der aan de Staart, zyn diep zwart. De Ruo- 'St de 

d on (1 yd 2} van een donkere K D Staa de Wieken aari d e e. Het'onderil van d Borfl o f beg 
Wiekc 
Afclikleurig binnenite Dekveders der Wie tippen der Slagpennen hec 
Buiks, de zyden onder de zy de Pooten en Voeten D Amadavad was een Vogeltje , d we hadt uit vecle and d ren. Dit flag van Vogeltjes , dig 
zyn fchoonheid 3 
ekoo- in Kooy uit Indie medegebrag Kleui 
• met fbmmigen zyn geheel donl Bengali's genaamd , heeft een oneindige verandering d Vlakk anderen don o f purpe 
e r dt meng 1; van rood weini 
ft rige Pooten. Ik men in derzelver Kleuring niet. 
is dat zy roode Bekken en Oo te Vlakke 

De merk 
aauw 3 • 

d 5 X" J g zy a He n m 
bben en licht Vleefcl 
g tdel heeft Toon is z; 

Vogchjes, van deeze eigenfle S loof. dat het de kleinfle Graaneetende Vogel is, 

g, in Engeland overeebra Zy zing le men tot 
d 

zynde haar gt en kort, maar met menigvuldige herhaalingen. Brisson heeft twee afsrebeeld 
Z F van z yn 

ande Derde Dee), p ig. 3 en 4, op Plaat 
en 206 : het eene onder den naam van Bruine > geltj d 
Amadavad d van Geflippelde Bengali. WiLLOUGHBY noemt h » Vo z> Albin heeft 'er i'^^Qo, flegte Figuurei^ van uitge Afbeelding en die van Petiver zyn de zelfden 
oed Ik 
eloof d 
^\Q. van Brisson zyn men met zorgvuldig oppasfen deeze Vogeltjes in Engeland zou kunnen voortteelen : Want ik heb de Wyfjes door de Mannetjes naar 't Neft , t zicn dry 


n in t Voorj 
lyk de Kanarie- Voxels doen De Witborflige Ooiiindi£-he Molch werdc levend 
in een Kooitje gehouderi 9 


door 4 

(45) Bengals pur.(5lu]atu§. Edw. Av. p. kn '^or T. ^p. %^-. huiii. Av. III. p. 7 - T. 77. Avis fienghalenfis V. Stuk, biadz. 541 16. p'; 3 19. Geflippelde Bengal?. NailM.t.Di parva maculata. Pet. Gaz. 53. f. i, Avicala Amada- 
variaea dida. Will. Ornhh. 194. T. 46. Bengalus 
j-anaa:us. Briss. Av III. p. 206. T. 10. f. 4. Frin- 
gilla Arhandava. Linn. 'yfl. Nat. XII, Gen. 112. .St '-" IX, DceL (*) PafTcr Indicus Pe6lore a!bo. Edw. Av. p. 361. 

Coccothrauftes Javenlls. Briss. Av. III. p* 
T. 13. Alb. Av. If. p. 34. T. 53. Loxia M*-^ 

latca. Syjl, NaP. XII. Gen, 109. Sp^ i6i T. 3 5 5- 

237 
% ^ 'x ^ 7 
VERZAMELING V <A UITIiEEMSCHE 

door den Apotheker Monfr. CawleYj^ haby St. Clements ^ te Londen, diedebe- 
IppfrihpTri hadt , van ze my te laaten ^ien. Het is een Verfcheidenheid van welke d efdheid 
de gene, 
Hiflorie der V 

in zyn( 

? Albin,' 

Plaat 43 is II. D d( Flaar 53 do « my 3 
BiiissoN heeft van de 
oort 11 9 Orrdtholog een 
de Afbeeldin 6 onde d naam myne 
zelfde 

Gros* de 
b Mannetie^ ge^even. / '■ — 

mwe 
J bov aan de Fi IS een T 
1 
c heeft de bovenzyde gelieel bl met fmal 
/ g van Engeland van 
geflippeld IS 5 is Oranjekleuri met kle 

w^ - -- . . . Lr de buitenzyde der bovenfte Wiek 

i Vlakjes, D Oranjei onderzyde / 
^'^^!ymw7^ 
P 
A 
T XL VI 


De kkine Ibis of Egyptifche Reiger "(46) 
e Voffel o'p d 
aat IS m 

1 

zyne af m 
;en dut is in hoogte. breedte enz de helft verkleind. Men heeft hem, naamelyk, van twaalf Duimen hoogte op zes Du 
brag Den Kop ziet men in de Natuurlyl 
de Plaat geplaatO; 9 en zodanig is De Bel- bl de k de Zee- Polyp 

en naar de punt 
aan d r boven vertoond. eden , 

Hy heeft weder- zyds een Groef , over de geheele langte der Bovenkaak ^ waar in de Neusgaten ge 
plaatff zyn. Van den Bek af, aan de zyden des Kops, zyn Vederlooze Piekken van eene g [itige K\ m de Ooffen fiaan. de buitenzyden der Wieke 
der Wieken en Staart byna 
Afchkleuri de S 
De 5 Cop 14 als 5 R 
9 zyn donker bruin ; de grootfte Veders zwart bovenzyd 5 
uik, S 
Pooten zy 
De binnenfle Dekveders der Wieken zyn wit , deren donker 

F 

de Borfh 3 els 5 Stuii 
meer dan 3 en de Dekveders boven en onder aan de St Voeten heeft hy gedekt met een Duira boven de Kniej 3 Vede Vingers 
ft 

uid doni 
Pooten eur. 
s 
aan t 
e 
met VI lyk, drie voorwaards. 

evoegd zynde een a De 

en 
De 


e D 
ds : de drie voorfi Klaauw 
yn zwart 9 r ^ N ^ Een onderling 
ee- 

•t' ^y^ . ^' \ \ 
' ' ' ' - 

Het andere Schepzel, dat tot de Polypen behoort, heeft een ovaalen Kop, van 
rootteen figuur byna als een. Spaanicbe Olyf, met_een langen Hals of Stam, waar 

een fborc van kruiswyze ope- 

opening by den'Stam mede het vafi zit aan een Steen, 
nins of Mond naby deszelfs bovenfle welke men onderftelt 
en een ande Ke, zagte 

F^arlkleurj 

c Huid Fondament te. zyn. De Kop is gedekt met een fch IP 

3 
g 

Uitwaards icheen die Kop atyn g 
verdeeld te toen zy 
g ware zv gelykerw Oranje-Appel'j doch toen men hem opende werdt weinige regelmaatiffheid binn 

Hals vertoonde zi ontdekt, m^ar hetfcheen een Dierlyk 

erimpeld Lederachti 

s 

5 d 
2^ 6 
bezet met kleine puntji De Stam of 

h 

:s, die 

den- \ ■i ^ e) 

eze!_ 

(46) Wer roQ^eMofch 

] Gen. 348. Sp. 14. ) In de Vitgezogte Ver- handelwgen yX. Deel , biadz. 354-359, vindc men talus minutas. Linn* Syfi 
. (t) [De Heer L Edw. Jv. Pi 303;. T.^56. Tan- eene ukvoerige befchryving van dit PJantdier, door 
c.,/? M.. VTT n^„ o. c- „ mi uit de BilGfophifche rranfadlen getrokken , en zeer 

naauwkeurige Afbeeldingen van heczelve, zo uit- als 

inwendig ,^ op Plaat LXyi : door den Heer Edwakds Ovift plaats gegeven onder de Bantdkren. (Syfi, Nat. \ll jself 
] \ J ' E N 
E L 
- 1 

Z A 
t M 

O 
E 
en!zelvei1 ruuw St i g ma My was geworteld of vafl ge 
aan eeri en uit den W o 
rallyne H voort. E als ook uit den Stam zelf , kwamen eenige kleine Ko fbort Worm fcheen te fchieten den Wor tc 3 de zelfde zelffiandiffheid als de Stam zynd /^ i tc zyn hct beginzcl of d ft g 2n dit onderfielden fbramigeri 
anderen Polypus, van even ■»■ * dc z 
welk 

D clfde S 
ik Ik hcb gen onder dQn naam van rriapus- Polyp Ibis b derflel daar aan wegens de figuur des Kops te zyn g n dt g in cie Vcrzameling vati Doktor Fothergill d e my V liaalde , dat hy denzclven van Suriname had't 
en. end 
held Vogcl; want alio Z} SI pen Scheeden of Kokcrtjes, gclyk. plaats Iieeft en Staartved Ik houd h 
waren aan het der zy n 
ckomen. 
ka n creen (lemt : zo 
ik de g nk , blypu s IS in d en D en van her Kolleffie der Geneesheeren te Lond Dc 

Soc in de Mond van de groote R ondcn i^). dat hy Iding of befchry ving vinden zy tot volwasfen die er mede g niet befcl zal zyn geweefi Alexander Russel , Lid der Koninglyl 
Me hadt heni van St. La in Noord-Ame 5 s ^ ^^^"i^-^^i '^'^^'^^'^^: ^-rl:- % '4^^-41 -^ t'^"^ ^^S- ^•§-§-J|t iS-tit *^g- §§^-$-^ ®-$ ^ lU^^rS-^-S-^^^ ^•^•§'^-§ ^^ •®^^,'g-^.^^-®#-S^^*^^ p L A A T XLVII. Hci SpoorwickJg TJ^aterhom van Brqfil (47). -r ^ Deeze Vog IS een I 

g \ k\ n d 5 brcnff 

hadt 

riifloi g Hy fcheen my dmtrent de grootte van een K 
Pooten. om hem te beter op de Plaat te ku 
hebben maa 1 vn der Vog waare grootte kan , men zien op Plaat 48 hct Wyfje roo d. B d 

hceft alwaar eene andere Vog myne d 
asft van te zvn 5 De Neusg 
melyk in de Natuurlyke g 
IS g en g 3 aan de piint gee! , 5 die 

'gefleld k de 
grondftuk voet des Beks is een i zyn ader aan de punt geplaatfl: , dan gewoonlyk. Aan deri 
de 
bed'ekt. doch er niet aan ft 5 
IS 
gedeclte des Vdorhoofds langs de zyden van de o Bek ederhang ^ 
de onderfte Dekveders der Siaart ingeflooten, zy ook, losfe roodcr Kwabbe 

De Kop, Hals en de g V- welke 
onder- de bovenzyde van de Staart , de Dekveders een d er W tien zyn b zy van een en b heldere roodachtige Le 
groen, met zwarte tipp 
DeRug en Stuit^ 
de Slagpennen edeelte 

leur. De groote- Slagpen 
Eenige .weinisen der bui trc» tei 
vc fte Dekvederen, bovcn de groene Slagpennen, zyn Zwart : de birinerifte DqI w dc 
richt der Wieken roodacht 

der Wiek heeft 'X 
bru maar doftcr dan de bovenften van 

is, e^ Vo 
De Pooten V Voeten 
3 c 


eea 
Oranjekfeuri^ 

Loodkleur. De agterfte Vinger beftaat 

uit twee, de middelfte uit d 
zyn fcherp Hoorntje of Sp )orj dat 

Klaauwen , zyn van eene blaauwachtige 

de binnenfte of iji^qeft inwaardfs 

D^ Klaauwen een dfe buitenfte uit vier Leedjes 
aanmerkelyk lang , en inzonderheid die der asterfte Vine; en fcherp zyn als Naalden : gelyk men dit 3 welke 
b 

duidelvK de 
De i ii 
^^ (*)^ [Hy was aldaar, op de diepte van 4.2 vAdemen, 

met den hoek van een Vifchlyn opgehaald: zo dat heC: 
een Zee-Schepzel is, dat op grooie diepte leefc] RaJ^ ^Vi I78,. Galllnula Brafilienfis quarta. Wile, J 

^05. T. 357. J Biiiss. J%ii ¥. p. 1 25. Om. 2.37. Parra J 
92. Sp. 3. Bruin 
bl. 277. PI. 45, f. 4. Linn. Syji f. P T. II, f. I. Caput Chili no6lurnum» Herh. Mex.so^ (t) [Zie het II. Deel v2n dk Werk M 2 1 
- - fc.' ". J 74 3^ F ' V y 
V E R Z A M E L 1 N G K U 1 T H E E M S C H E 
lyke Vogel is in bez 
van mynen Vrind , Dokter J F OTHER GIL meermaa 1 ontvanffen 
heeft 
emeld die hem, met veele anderen, van Su Het is de vierde Brafiliaanfche IVaterl Marcgraar ' 1 WiLLOUGH heeft deszelfs befchryving in zyn Vogelhiftorie overffenomen. IV 
/; ^ Voffel 

daa 
IS 5 b twyfc d fde als die van M CG RAAF , die verzuimd van eene Afbeelding te 
eeven ; r X 

en ik geloof dat deeze m}' 


d eer ft e zv, Vv^elke men van deeze Soo heeft Ik b VI n 
der Foot 5 aans'ezien Mar 
te 

F 

ze 
t ftandiger geweefl in de befchr^ 
dat hy aan ieder Ving vier 
en {i^ en het welke Willoughey in een A g vf< trekt. Ik kan thans bewy (3 
op ^zy V a 
te zvn ; die niette- 111 in van de eene 
in de ande IS pver urde Tek e 1 
N' g van deezen zelfden Vo 
egaan \ want fraaije flerk 
e d d 
emaa d in het 
P Farkement, door fie 
(ch Mufeura bewaard v/ordt, hebb \^ aardfe Vinsers aan veroorzaak 

een envoi! 
heeft wille } valt 
der Voet vier Leden of Gewrichten H d lyk te gisfen maar ik onderflel 5 dat ■:- 
fFr Merian omen Vogel, zonder Footen, volgens de befchr} 
Marcgraaf Brisson zal waarfchynlyk een Afbeelding geeven van deezen Voffel, alzo de Franfc 
\ Volkpl 
heb^ P Zuid-Amerika, daar men {i\ maar zyne laatfte D Vafte Land van 
die zyne Water- vogels bevatten moe 3 zy zo k 
eloove, nog niet uitgegeven, of zo zy h zvn, 
da nog met tot COS m 
n 
eland 
ekom nu ik dit fch 


in 


I ■ •r m 2?#*s*Swf f s ^Se;f*Sir32^4ia'^t3S#IS#SSf*SJ-#*SSf#SS 


flsSf^SaJf^i^Sj^^rSSftsB-HviJSSf^w*?^^ ^^ P L A A T r XLVIII. m: A. \ ■ 

h 

^ 

h - 

De Vogel genaamd Zee - Pappegaay (45 1^ Al d Yogels op deeze Plaat aanraerkely 

g verl r K 
zy 5 heb ik , om eeri denkbeeld van het a:eheel uit een de 
de Koppen daar nevens in de Natuurlyke grootte by wyze van omtrekken gelchetft:. De Wiel de Z ee- '^ Pappegaay, in de bovenfte Afbeelding g eflasen 
ynde IS zes en een half 
g Die van de Scheermes - Snavel heeft, op de zelfde manier , zeven en een half Duim langte. De kleinfle deezer Vo 
heeft ver de 
(len Bek De eerftgemelde heeft den Bek breed en pi 3 famengedrukt aan de zyd 


in t« A 
de lyn, d 
ken der naby 
de' twee Kaaken des Beks verdeelt. Een geele Huid, rondom de hoe- ilellinff van die der Endvog De Neusgaten zyn aanmerkelyk 
pino" D loopende flrekt Rondom den 
Kleur, der Bovenkaak is een Ee ig een weinig aan d 

vol Stipjes, als of zy met een Naald 
zelfftandiffheid 
ep des Kops uit 
3 van witachtig ware. Ieder Kaak heeft 
haar Grondfleun 3 bl driehoekig merk , 't welk van de punt des 
die helder rood is, afgefcheiden wordt door diep Groefje. Nog twee dergelyke Groefjes zyn tusfchen en de punt 3 maar Iv IS melyk fcherp gerugd Be 

zelfs fisuur in 't akemeen zo wel van de als van boven. diep 

Wa De 

des- De binnenzvde des 
eks IS 
ing 
eel ? dit men uit de Schets bed: zien kunnen DeOo 
zyn do 


Kleur, de Oosle 
/" den t 
' (*) [De Afbeelding , welke ik daar van in 'c jaar Werk 

BaissoN ontieend ; doch dewyl de Vingers daar in al 
len uitgeftrekc voorkomen, kan ik het getal derLeed- Bsiss. Av. VI. p. 81. T, 6. f. 2. Anas Ar6lfca om. 
nium Au6lorum, Lunda. Gesn. Av 725. Glus. Exot^ 

367. Pfittacus marinus. Anders. IJl. H. p-55' T.- 1« 
Alca Ar£lica. Linn. Syji. Nat. Xlf. Gen. 69. Sp. 4. (4 1 7o f. 3. mji '^ / * 5 .V ^ •f % EN Z E 
D 
A AM 


N. 8x tkn rooclachtig. B 

dc Ooglcdcn g 

7.yn de 

Hals In 't ccheel, d en b e den hct Oog 3 het bovenfle driehoeklg 

zydeii'van den Kop, rondom de Oog ^y Hoornige Lighaampj 


y 'aan wit derde langwerp 
de Kruin d Voo Rug, S St Kop de de bovenzvden der Wieken, altemaa DeS famengefleld uit 2eflien Ved ^vvart. 

■komr, aangezien.de twee grootere Soorten van dit Geflagt , welk my md vcoi^- liiland Wight gevonden b^ daar benevens op t de tippen dcr binnenfle Slagpe Wiekcn licht Afchgraauw 

de Sta,art : De Borft aalf hebben. De rand der Wiek is wlt- 
zyn Afchkleurig en de binnenzyden der Buik Sch s en Dekved yn wit: de Footen en Voeten vaneen geelachtlge O nder aan 
De Voe- ^ do hebben drie Vingercn voorwaards, die famen gewebd zyn, als in de Eenden 
een Ving De Klaa 5 zyn zvvart. ^* ■" De ylllz of Scheermes-Snavei (*) \ De onderflc Vogel 5 in 't.Noorden ^Ik-, m Engeknd Scbeermes - Snavel 
e 4^ .' naamd , heeft den Bek aan de zyden ook zeer ^mengedrukt , en zo w^el boveri als coder fchcrp gerugd. Hy is zvvart, met drie Gro i^^* o fies het ra iddcKl e wit. De blnnenzvde des Beks 


overd w a rs K- flaan digt by de Oranje kleuris^. De 
aapin wa a r van 
Neusgaten 
2elfs bovenilc tot aan het tusfchen de Vedertjes aan den voet des Beks. Van des- 

De Kop 3 Keel , het 

de Rug, Stuit, de bovenzyden der-VVieken en de Staart, 

zyn zwart. De inwaardfe Slagpennen zyn kort en witgetipt, 't welk een fchuinfe agtcrfle van ccn r 

d lial Oog loopt een fmal wit Streepje. witte Streep dwars over de Wiek veroirZaakt. De blnnenfte Dekveders zyn wit 
en de binnenzyden der Slagpennen Alchkleurig. De Staart heeft twaalf Veders di /cherp gepunt zyn^ de, middelilen langst; de. Overigen allengs verkortende tot de buitenften aan ieder zyde. De Borft, Buik, Schenkels en Dekveders onder aan de 
Staart J, zyn wit. De Voeten hebben flegts drie Vingers , welke , gelyk in de Een-. 
den ^ ■ . famen gewebd zyn. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart. *-,-' Dc twee hier beichreevene Vogels, zo wel de Puffin als de Alk, en de Guille- 
mot van de naaftvolgende Plaat, broeden omflreeks de Rotfen , de Naalden eq- naamd J aan de We/telykfle punt, van 'c Ejlarid Wight,, Zy zyn afgebeeld en be 
ichreeven geweeft door byna alle Autlieuren ^ die van . Vogels e:ehandeld heb m nitbology , p. 323-325 die 
ben, en fl:aan bekend. by eene verfcheldenheid van naanien, rondom'^de Kuflen van 
Groot-Brittannie: Deeze naamen heeft WiLLOUGHBt verzameld: Zie zvne Or- 

worden door onzd 

A, 

kerinen 

' - ■ 

e voor haar 
broeden. In ee- 

Dehs 1 Tab. 64 en 65. Alle deeze. Vo 
Walvifchvangers dikwils uit. Greenland medegebragt , die 
den naam van de GroenJandfche ,Pappegaay: Jk geloof dat 
bekwaame Rotzige Oevers, in de Noordelyke deeleh van ne befchryving der Deenfche Eilanden, van Ferro, 
een Deenfch Predikant, fchynen zy my.. voor te komen. 

' door. Lucas Jacobien Dezel 


3» ve is in 't Ensre 
door J. Sterpin, Med. Doktor, vertaald j te Londen in 'c jaar 1676 uit . 
Martin befchryftze ook duidelyk alleft in 2yne Reistocht naar St. Kifdi 
V/cftelykfle van alle Schotfe jEilanden, te Londen in 

irv 

veo e* 5 r 

het In c jaar 1698 uitg Rot fen op t begin van Juny, des jaars 1761, had ik ds nieuwsgierigheid 
1 op 't Eiland Wight te bezoeken • alwaar ik een , Week doorl 
om 
^ edas^td 

Eiland Wight te bezoeken- alwaar ik een. Week "doorbragt. met hec 
J-. t:>.i..j ._ ^ .r^ en verfchcide maalen ccn Zcetogfjc deed scldzaame van dat Eiland te beichouu 

r 
\ - n 

onder die verbaazende Rotfen , de NaaJden'^Qm^md 3 daar deeze Vocrels broedene r i Die, .» {^) Alca. Edw. ^"j. p. 308. T. 358. Alb. Av. lit ' J ^ _j» p. 90. T. ()S- Will. Ornith. 24.3. T. 64. f. i & T. Stuk, bladz; Sr. 
(55. f. 2. Clus. Exot. 367. Alca Torda. Llnn. Syji, 

/X Deeh Nat XIL Geji. 6p, Sp. r. Alk. m, Hifl, J, D. V. / 
\ - 1' \ 82 VERZAMELING VAK t UltH'EEI 
I -: ■* 
Die! plaatfen worden door veele Vreemdelingen , ult dp .Zuidelyke deeleri van ens 
Land, jaarlyks om die zelfde reden bezogt. Wanneer vvy eenigen van onze Dom kerken intreeden, dcet derzelver ffrootheid en ma^tke donkerheid, ons als met een heiligen eerbied aan , door een liartbeklemmende fchroom : wanneer wy de prag tiffe Faleizen van groote Vorften befchouwen , flaan wy verbaasd over de fchoon« held, overeenflemming en regelmaatigheid, die daar in lieerfcht , en verwonderert 

de kundigheid en uityinding, in het toeftellen van zulke ons over t vermogen Hemels op Aarde, 
Maar helaas! toen ik een weinig in de Zee daar van af wa s ge- 
varen, zo'dat ik €en volkomen gezigt kon hebben van dit allerpragtigft en verbaa- 

zendfl Werk der Natuur, waren alle de aandoeningen, door Werken der Konfl: ^ 
Tempels en Paleizen , hoe groot ook, veroirzaakt , als Schaduwen vergeleeken met 
' weezendyke zaaken. De verbaazende grootheid deezer Kotfen vervuk den befchoii- 
wer met killende fchroom, eh met eene ontzetting, nooit te vooren door hetn ge- 
voeld. Een Vreemdeling, zig digt daar by bevindende, vreefl dat eenige uitpiil- 
lende Klompen van de Rots zullen afbreeken en hem^ tot flraf voor zyne nieuws- 
ierigheid , met zyn Vaartuig onder doinpelen. Men moet zig ten minfle op eeri 
vierde Myls afiland daar van hbuden 7 

3 om eenig oordeel te vellen over de hoogte van de Rots. Op 

mmige plaatfen zyn zy byna Loodregt ; op anderen over 'c Water hangende: op anderen zyn ryen van Kloven, die tot huisvefting dieneii vdor de V^ogeleh, alwaar zy dik by elkander zitten , doch naauwiyks te onderfcheiden dan door de beweeging, weike zy maaken. Op zekere plaatfen hoog in de Rots, zo wel als onder het merkteken van hoog Water, ziet men groote Splee ten en diepe liolen, die ver in de Rots fchynen te dringen. Hier en daar zyn Kryfiallyne Stroomen of druppelende Watervallen, die hoog uit de Rots afftorten 
:De Laagen van Kalkfteen, Keijen en andere Stoffen, in zekere deelen gefcheiden, 
op eene bykans gelyke vlakte, ter diepte van zeshonderd Voeten , ('t welk de hoog- \ te van de Rots op veele plaatfen is,) verfchaft groote bezigheid aan een keiirig en onderzoekend Verftand. 't Is vreemd, Schaapen en Lammeren te zien weiden op 
de laage deelen van de Rots, naby den kant des Waters, en niet gemakkelyk te begrypen, hoe zy zo ver kunnenkomen, zonder in Zee te ftorten: maar de Na- tuur heeft haar begaafd met het vermogen j om veilig te loopen op plaatfBii 
-.- voor Menfchen onbeganglyk zyn e Schoon 
Vogels niet eetbaar geacht wor den, brengt men doch veelen voor pleizier om hals. Wanneer onder dc Rots eerl 
Snaphaan 
elost wordt lesf^n er zo 
verbaazende menigten van Vogels af, dat 

root sre- de Oppervlakte der Zee daar door verdonkerd wordt. Men ziet 'er een 

tal van altoos aan 't-vangen van Vi(ch bezig in de Zee; anderen op de Klippen zit 

tende, en veelen geduurig over de Boot been en weder vliegende. De Visfchers 
maaken Aas van het Vleefch deezer Vop;elen, om Kreeften, Krabben en ander 
' Zee 
te vangen. Het onkundig Volk, op dit gedeeke des Eilands ver beeldt zig, dat deeze Vogels nergens in de Wereld te vinden zyn, dan omtrent deeze Naalden. , De Voorgevel, van deeze verbaazende Rots, ftrekt zig omtrent 
vier Engelfche Mylen uit , en ziet nagenoeg, misfchien volrtrekt, naar 't Zuiden» De Weflpunt eindigt in 't gene men eigentlyk de Naalden noemt, 't welk verfchei de woefle 3 ruuwe anerte des tyds , van de vafte Rot Pieramieden of Pylaaren zyn , door het geweld der Zee , In 
die van 
Zee flaan. 
Deeze Vo er afgezonderd in open \ !■ 

5 zegt men, worden hIer niet meer dan twee Maanden in \ Taar 
ezien en vertoonen zig het eerfte in 't begin der Meymaand. De Visfchers, die altoos omtrent deeze Rotfen zyn, verklaaren, dat men ze 'er drie of viermaalen in 
de Winter, t'elkens een of twee Dagen, zo menigvuldiff als omtrent haaren Broed- tyd. ziet. Zy ze 

en , dat ^y weeten , wanneer zy dezelven te verwagten heb- ben ^ naamelyk na dat het een weinig zagt Weder geweeft is , ' de Zon fierk op de 

lip- K y 
\ >- N / ■\ E N r^ 1 \ .. ^ ZELD2AAME 
E 

K lippcn Tch^'ncnde en de Zee om laag vry fiil 2ynde; '20 dat 2y gelegenheid heb- 
cn tot hct zoekcn van haar Voedzel. De^top van de Rots is een dorre , Kryt- en Steeni^e Vlakte, daar een groot getalvan Schaapen wordt geweid. Een meni b 
van Kormorants of Water-Raaven, groot eh klein , 
Kraaije'n, Kaauwen , Spreeuwen, wilde Duiven ell veel ander 

brocdt jaarlyks in deeze Rotlen. . ' . te -Meeuwen , Kornwallfche 

klein Gevogelte ->, 5 ;^';&- 
^^^'' 

s^;^®:S'S^)S^ 
J p L • 

A 

XLIX Do L 0/" Guillemot (49 'I 
e'zc Vogels 2yn In Afbcelding verkl 

e 
dte: de Guillem 6 P 

meer en is in 't verfcl u 

helfc 
te eri 
plaatfL Zie de omtrek ken der Koppen van beiden om laag op de Plaat en als in 'c W 
de, in de K'atuurlyk'e grootte t) De Wiek der Guillemoc, toegcllagen, he'efc agt en een IialfDuIm lan^te. 
^hynt omtrcnt de gr 
't end fpiis en geheel 
Kaakcn gepIauLfl 
op 2 Eend en. De N 
hebb zyn laag 

ek is regt, di 
by de Gewricb Zy 

aari 
der By de punt der Bovenkaak is een kleine infnyd ydc ccn vveinig famenged bcncd u 1 IS d te vooren beic maar niet op dergelyke manier D De Bel 

boveri V ' binnen geel: dc Oogen zyn donl- 
de Hng, Stuit, Stuart, (die twaalf Vederen heeft,) De Kop, K 
hct ^) van De Mond is 
fte van ^^^o. Hals de bovenzyden der Wieken 5 vn 2w irt, of donker gra; 
waardfe of kortere Slagpen 
Strcc[ De binnende Dekved'ers en 
zyn wir. Deeze tippen maal- de tipp en de m fcHeeve vvitte ?) d wars eder W Aan de b ts 
raauw. De Borfl:. Bulk, Schen 
zyri de Slagpen 
u'it; de Pooten en Voeten zwart, met 
de voorfle deelen der Pooten en Gewrichten der Ving 
Avclke fambngewebd zyn als in de Eenden fchrecvene, hebben vafi: de Dekveders benederi aari de Staar^, zyn 

g mengeling van Loodkleur aan 

Hy heeft 'er flegts drie; 
Deeze Vo.^el, en de twee laatfl be- 
en , die derzel- Huid zitten een foort van Tekl Bloed S Hy is van 't Eiland W £> \ ./ De Ptijfin van ^t Eiland Man (^). \ ^ i« i) i. ' ^ * » > V \ 
iS Gefla 
grbotilej Mh^d^mg vertoont de Puffin van 't Eiland Mad 

rfchillende van de Puffin van ^t Eiland Wight, en van het Geflagt der Vo ve 
«• g die ik Peterih genoemd heb. Den Bek heeft hy reg T weinig krom t> de punt, en van een donkere Loodkleur. De Neiisgaten flaan digt by elkander in het bovenfte des Beks, in een fbort van Fluid d Van de Neusgaten loop die deszelfs Grondfteun 9 wederzyden des Bek 3 een 
e uf byk tot 

aari P (49) ^ r 1. 84. ZooL. Brit. T. H, H, 3. Lumme toven niet uitgegroefd of gefleiifd is , 

rieden, gelyk in de twee andere Vogelen; en in de- 

2elven was de Bek fcherp geriigd. Dat is immers on 67. Una. Bkiss. /h. VL p. 70. T. 6. f. i. Colyrri- verftaanbaar en tegendrydlg. Ik denk de meening van , bus Troiie. Likn. S'sji Gen. 75. Sp. 2. A!ca Lomvla. Sy/i.r^at. X. Gen. 6^. Sp. 4. Zee-Hen.' 
' Nat Hijl. I. D. V. Stuk, bl. 88. PI. 37. f. 4. 

O [DeJranfcheVertaaler heeft, in dezelven, het 
Engelfche Woord ridged met het Franfche tranchant (t) PufEnus fuperne fuscus. Epw. ^u. p. 3 14. T. 
Briss. A'o. Vi. p, 131., Penn. Brht. T. M. 

Aldr. 6r«. III. p. 57 , T. 59'. 359- 

Diodemedea Avis. de) (jesn. Av. 381. Procellaria Puffinus. flcufd Bek V XII. Gen. 70. Sp. 6. f. <5, urn. I. 0: 
2 N .^■- i; I'- 'fi. J". 

VERZAMELiNG ^ vAi^-^' U IT I!E 

S C H E aan de punt toe flrekkende. De Onderk^ak heeft ■ ook een Sleuf aan ieder ^yde 
overlangs. Zie de juide figuur des Beks in de Schets daar van , beneden op de 

, Plaat, 
toe. 
beneden 
is zydelings een weinig famengedrukt , maar meed naar de punc 
e ! 2yden des Kops, onder de Oogen, zyn blaauwachti^ orraauw. De 
e- heeie^bovenkant, van den Bek tot aan de tip der'Sraarr, is zwart of donker bruin, 
nergens lichcer ofdonkerer, uitgenoraen op de Kruin de 
ops. 2yde Aan de binnen- 
der Wieken zyn de Dekveders wit en de Slaffpennen Afchgraamv. Van on-" i oeren 

Wit. 

delf^ de 
* *rH- kzel , m id- is ae geheele Vogel, van deri Keel tot de Staart ten einde uit, volkomert 
De Staart heeft twaalf Veders, waar van de buiteiiflen iets korter dan d 
eliten zyn. , De Pooten"waren van een piatacntig maa 
Geflagt der " Duikeren. De buirenzyden der Pooten en de buitende Vingers zyn 
elyk in die van 'd 'l^ Zwartachtig : 
ee Vleeichkleur. de binnenzyden en het overige der VoeteHj-is van een blaauvvachti- Hy heeft niet meer dan drie Vingers alien voorw aard s 
eftrekt en te famen s:ewebd als in de Eenden : de buitenfle Vingers 20 lang als de middel fie iel de binnenfte korter zynde. De Klaauwen Zyn z\Vart. Onmiddelyk bit deii zonder eenige tusichenkomeride^ Vinger 3 fpruit 
Nagelj die, 

flagt der Peterils (*) 

als hebbende een Klaauw of fioornige 
epaard met de liguur des Beks, bewyfl dat deeze Vogel van 'c Ge« 

Agter- Vinger | r/ y WiLLOUGHBY noemt het een kleinen 
een denkbeeld gehad van een ilaauw uit den Hiel van eeii Voeei 
voortkomende : want ten zynen tyde was dit Geflagt van Vogelen naauwlyks be 
kend. De Fulmar van St. Kilda is een derzelven, hoewel hy befchreeven wordt ■ — -^ met een affter-Vinffer. -,.1.' •j 
De Afbeeldin r% Klaauw. d umn .van t r 
in Martins Reistogt naar dat Eiland helft 


L A r -' ? n 
\ .1 Eiland Man \- 
! gezes'd 5 van Man if. 5 een klein Eiland aan h Zuid end van Man te broederi in de Konyns- Helen op 
eleven (f) 
Men 
-^riSLt van derzelver^manier van Voortteelinff enz. vinden in'de kan een vol ko men 

Enselfche Voffelkunde van Willoughby, p. 333 en 334. Noch hy , nog eeni 
nog toe een Af beelding van 

effeveni 
nder Autheur^ my bekend , heeft 'er tot 

Deeze keurlyke Vogel was my gezonden door mynen waarden Vrind en Kofre^ 
pondent ThomaS Pennant, Schildknaap , van Bichton in Flintshire^ eeri 

die de bevorderinff van de kennis der Natuurlyke Hiftorie zeer ter harte neemt. 
ly bezorgde my denzelven van *t Eiland Man. Ik houd my verzekerd 3 dat deeze Vogel en cheerwater van Sir Thomas Brown van NorwicK even .- In eene 
zelfden zyn (g). WilloughbY heeftze 

beeldingen, zo wel als de beichryvingen, flemmen in.aile opzi Af deeling begreepen en de Af- 
ten overeen. Ik ben verder daar van oVertuigd geworden , " door myne Tekening met Browns oude- Afbeeldinff daar- van te vergelyken 5 die no 
in het Brittanni£'h Mufeum' wordt bewaard : zo dat ik denkj dat alle ' toekomflige^ Verzamelaars deeze twee Soorten wel tot eene mogen'brengen. " De 
ce vermenigvuldigin 
der Soor- ten van Dieren is verbaazende by veele hedehdaagfche lamenlappers der Natuurly- ke Hiftorie, en dezelve wordt veroirzaakt door haaf! ,' o'noplet'tendheid en gebfSi I van een volmaakte kennis der Werken die zy fchryveri. 
Het rbode Kor ad - Mofch ^ 


waar mede ik deri Voorgrond van deeze Plaat ver jfierd heb, werdt door my te Yarmouth in 
or folk •> verg aderd. Verfch uit de 
e 
enomen IS 
kleur trekkende , en beftaat uit zeer fyne Takjes of Vezelen, 
Takmaakins der Boomen, Het is 20 zast en tederg dat he in January des Jaars 1762 
bevalkV rood, naar 5 


elykend e naar 1, t 5 buit u 'i*.^ de 

n h Water J 

hoops- r. (*) [De Teterih of fetreh zyn die men Onwecrs- 
vogelen of Storm Zwaiiiwen noerat : zie myne Nat. 
Hifi. I. D. V. Stiik , bladz, 91.] 

(f ) [Het Eiland Man lege in de lerfclie Zee , aaa •fa J oemt He Weflzyde van Ej 
- (5) [Scheerwater , 
menze, orn dat zy langs de Oppervkkte van 'r Water 
ilryken.T J c m ' * 7 t ^ 1 \- '^ \ E N Z E L D ^ 

M E ^ 
E 

lioopswy'^e by een vale , zonder ged • -k en wel "gedroogd 2ynde ', ma&!<:t 'het ^n fraaije VeVtoooing maar vlak ultgefpreid tusfchen Pap r f / ■ ' i6 liHSKi^'t^ 1>****?lf*^^*******^5*4 


^ V *■ - 1 ■ « 1 
-4f*Si& **^4f-i{f*iif«iS5^%4<.iJj4<'f * 4 / / P 
E 

Dc rondgekuifde Emd {^oj. Van de op deeize Plaat afgebeelde Voorwerpen is de Kolibrlet alleen m h -^ 4 luurlyke grootte 
derdaad dc g d. pe Duiker is grootelyks verkleind. Dezelve heeft in-^ 

de punt tot aan den hoek der Eend de Bck heeft 
ping, drie Duimen min een Kwartier Duims langte, de toegeflagen \yiek If Duim. De rond-gekuifde Eend is omtrent tot de halve hoo 
gebrag gelyk men uit den Bek, die in de natuurlyke grootte om laag op de Plaat geichetft 
is, kan zien. De Wiek heeft nagenoeg de zelfde langte als d den Duiker > zo even ge 
meld Hy Ichynt een weinig grooter te zyn dan een Taling Dceze laatfte, nu, op 'den voorgrond vaii de Plaat voorgefleld , heeft den Bek (iTial en zwart, even zo hoog als breed De Bovenkaak 
op de ka 
g <!?' n 4i dc Onderkaak heeft ry en van kleihe ingedrukte hoUetjes, oni de gezegde s. in dc neemen. De andere byzonderheden zai men bed Lit de fche •le Oogc ft lyke g bcgrypen. Catesby Op zyn Kop is een opflaande Kuif 
d 
g( de :s vari 
Vogel witte Veders gccie 

(die zwart getipt zyn; niet Klootswyze, maar veeleer platachtig, gelyk een W 

Van de KrUin des Kops 3 jer 3 • fpreidcnd boven de Go I zwart 
Van 


Ved die ten d de witte derft 
der Kuifvede nt/pring la de Oogcn agterwaards is het agterfle des Kops wit; h be 'S de geheele I R 
en S 
e fteld Fluweelachtig donke 
e 5 benevens 
De Staart is fa men- uit agtticn Veder^rl., waar van de middelflen een Duim langer zyn dan d V buitenflen; zo dat zy trapswyze buiteiiwaards verkorten De Staartveders en g fte Siagpennen zyn aan haare bovenzyden diep zwart, en, van onderen ddnker Afch- 

De binnenfle Dekveders der Wieken zyn licht Afchgraauw, met taamelyl^ kl 

brecde d^ den. De helft der Siagpennen a aan d f2% R u binnenfl: zyn Jang J met fcherpe punten 
glinfterend hebben witte Streep L ' ran 
der 
W gs de buitenzyden^van haare Schaften :, de middelften ^yrl vyit aan de kanten 

Van de^ Dekveders der Wieken is de tefte ry zwart ^ 

"cht Af^hkleurig, langs den bovenftea' haarer buitenfte Baard breed dd r Wiek 
de Staa tipp de kle 
zyn met donkere Kleur gezoomd., ' De Bprft 
zyn 

derf H zwart van de 
u den H 
breel Dekveders hoek onr *v De zyden des Bulks en de zyd swyze in het 

onder deWiek, zyn Oranjekl^urig bruin', gemerktekend met fyne donkere dwarsflreepi 
De Pooten zyn gelyk die der Eenden, en van eene donkere Rlpnr n« uir^E gely die der Eenden fie Vingers hebben kleine Webbetjes op de binnenzyd 

* IS van onderen. donkere Kleur, 9 wel De binnen de a gertj 
Vin n 


/- J ^ 


' - . - (50) Merganfer CtM rotunda. Edw. M p. ^16. 
T. 360. Anas criftatus. Catesb. Car. I. p. 94, T. 

94. Merganfer Virginianus. Biass. Av. VI. p. 258^. *V Avis Venti. ■ i- ._ / Me i* 


X7C 24, 33 

tus. Urn. Syjl. Nat. XH. Gen. 68 Mer lO * 4 IX, Dcch \ *r^ 
■^- » 

VERZA^MELING vam UITHEEM 

H 
'■•■-t- '-•. De Groote Geneeffihe Duiker (*). -1 
e Duiker^ m 't verfchlet vertoond, heeft den Bek VIeefchkleun 
3 aan d e 
donker. De Kfuin van den Kop, een plakje aan de zyde van den Hals, en een flreep tuflchen (\&n Bek en bet Oog, zyn zwart liet ag-terfle van den Mais, de 

"£35 
tuit en de bovenzyden der Wieken zyn Afchkleurig , uitg-enomen een 
witte rand aan bet beffin van de Wiek, naaft aan den 
en een e^roote witte 
op 

Vlak in \ midden van'^de Wiek, zynde 00k de middelde Slagpennen wit, zo wel 
als de binnenzyden der Wieken, maar de Slagpennen aldaar licht Afchgraauw. Dit 

van Voselen heeft in 't ffeheel geen Staartvederen. De onderzyde , van de 
tot aan bet end des LiVhaams, is gedekt met fyne witte Vedertjes, die een dans bebben als van Satyn of Zilver. De PoOten en Voeten zyn donker 
roen acht i 

e Vin 
ers zyn niet te fa'men gewebd, maar bebben flevige zydelingfe Vliezen van aanmerkelyke breedte, aan de zyden uirgebreid. De Nagels zyn plat 

, en de Pdoten 00k zeer plat, ora te beter bet Water te gelyk die der 
iunnen klieven 
'- -. ^ s '■ 9 •--^ / * i-. Het geheel groene Kolihrietj 
e ■- > Het klelnfl V 
^ 

u 5 Bovenfte 5 f vlie heel groene 
let. 
I eeze n eeft 
de d 

dunnen, langen, zwarten BeL De Kop 9 lals en 't geheele Llfiba ■■;■ 

is van fchoon groene Kleur , aan de onderzyde blaauwacbtig , met ken zyn 
paarfc 
eeler helderen Glans. De bovenzyde en de Dekveders der Wie 
met een weerfchyn als van Koper: de Slagpennen blaauwach t! 

Staart d 
^^ aauw de Footen en \' Het hoort i aan my 
De Vriend d /3 n H der af komfl is 
De Duiker, voorgem 
d r 

Mill AN 

bekend 
bevindt 
het Admiraaliteits-H nde 
- --S g in de Ve 
van 

ertoginne Douariere van Portland, die 'de goedheid hadt, van hem my evfouw 
zien. Ik erd van baar Edele onde IV: --i. G d 
d d %rr^ V gevang ware dd 

aatetl 

op het \ wit 
derde Huid van de onderzyde deezer Vo 
elen afe:enomen en als Leder bereid wordt , met de Veders daar men di 

Dames 
Dan voeg famen , en maa Manteltjes , Moffen en wat dies meer is^ voor de Een ander Vogel van deeze zelfde S J met deeze Genev over zj 
eb h^ -> \\ T as de G drdc in het' Brittannifch Mufeum bewaard. Hy ichynt de Zelfde Lom of A Zie-Wi 

Soort Vo 
Werk,^-pi 339 
. 6j, « 
by Aldrovandus? 

Ik meen deeze zelfde van 
Winter, van de jaaren uiker of Lomme 

1739 3 dood 5 by een Vo 
oper te Londen in de harde en 746 i y Tekc 

f!emt 
Lev 
roGtte 
eko^t 
hebben. Ik heb daar een geflorneh dat de bovenzyd welke met ' die van G q 
ti '. een donkefer Alchl opzigten overeen j*j De' rofici geknifdh Ecnd is uit Penfylvanie afkomfti^ Ik heb dezel 3 met andere Voselen 
benevens, 

WiLLL-^M Bartram, in die Volkpl gen vaii myrien verpligtenden Vrind, den Heer 
woonacht 
In zyn Brief mb e r :3 jaars 759 dee 
Vogels vergezellende 3 b 

V. ; t 
\ 
my, dat zy De 

alte- 

maal V - > >- ■r* ^- f P- ^- > ■ 

(*) Colyrobus major Laciis LemanL Edw/ /io. p. 
309. T. 360. Colymbus Urinator. Linn. Syji. Nat, ^ XII. Gen. -^5. Sp. 9. 
(t) Mellifu^^ 

Mellifuga Cayanenfis. Bmss. 
Edw. Av, p. 318. T, 360. P T, 3<5, I. --0 MuL 4 lifuSLlS. i) [H '4t T. 41. f^ 2 , 4. Trochjlus me!. Gen. 66. Sp. 15 ■3 eL % » t N 
r- 
L D Z 

M E V J ■' '> * '-^ *- ? 
G E 
E N. 7 iinaal Trekvogcis zyn, die In Novembei-, iiit het Noorden ■, In dan Land kornen, 
en 'er hun verblyf houden tot in Maart, wanneer zy weder terug keeren. Hy 
vocpt 'er by 5 dat vecJ Gedi'erte , ^t welk eertyds in de thans bevolkte deelen zig 
bevondc, nu aldaar nice meer is , vertrokken zynde naar de onbewoonde zoomed 
dcr Provinciej en dat eenige Vogels, aan de eerfle Planters niet^bekend, tegen- woordig zig in grooten 
etale Jaaten zien ^ benadeelende de Koornvelden en Plantagien kragtig Catesby hceft deeze Eend, in haare Natuurlyke grootte, af gcbccld in zyne Natuurlyke Hiflorie van Karolina, I. Deel, pag. 94 (*). Hy merkt iiict reden aan, dat Sezelve cigentlyk gefproken, often naauwfte genomen 5 tot lict Geflagt der Eendcn , maar tot dat dcr Dalkeren (MergusJ, door WiL- 
LOUGHBY belchreeven, behoore. Ziedaarvan, by dien Autheur , verfcheide Soor- 
ten, van pag. 33 J tot 337. Catesby zegt,' dat zy veel de verfche Wateren, In- zondcrheid de Molcn-Togten 5 In Virginie en Karolina, bezoeken; dat de Wyfjes 

ehcel bruin zyn, hebbende 00k €en kleindr Vederkuif op den Kop, dari over ^t 
de Mannetjes. Die Autheur, geen Invvooner van Noord-Amerika zynde^ hadt niet 

bpgcmerkt, dat zy IVekvogcIen waren. - > . .. ^ ' / f A - ■ _-■ r ■ r ■ ^ _ k -' \ • p •L r ■^* I i 


.i. .■I. *- LI. «' ^ De Miiurkruiper ' of . Splnmnv anger (51) \, '- n 
vcn5gaahde Afbeeldl ng ]S U 
I 'c ncvcnpp-aancle AtDeeidlns: ]S in qe i\atuuriyKe 2; 
e Plaat ge-etft, naar zulk.een Vogeltje, dat^droog op ' ^ 1 

Natuurlyke grootte 

32et getekend, eri op 
was bewaard. Ik 1 ^ 
iV onderilel dat het een Wyfje zy ^ a!zo ik by.BRissoN een goede figuur en be- 
fchryving vlnd van het Mannetje^ vvclke van'de onder befchreevene alleenlyk ver 
fchilt^ in den Keel', een Duirabreed of verder vaii de Onderkaak af, zwarc te 
nebberi. Men vindtze in zyn III. Deel,, p. 607, Plaat 30. fig. i, onder den naani van /e Grimpereau de Muraille. Hy geeft de Afmeetingen op van de Lighaams deelen 5 welke iii 't algemeen lets korter waren"dan,in myn Vogeltje. Het Wyfje 
zegt hy daar in alleenlyk van het Mannetje te verfcfiillen , dat hetzelve <1qu. Keel WJt heeft. 
De Bek Is lanff en dun, f! ■■ ■ 

een welnig riederwaards. geboogen en van eeri ^vVarte 
De Neusgaten flaan by het grondftuk des Beks. De Kruia of donkere Kleur. 

•\'an den Kop Is bruinachtig Afchgraauw. De bovenzyde van den Hals, de Ru 
en Stult, zyn van een fchoone blaauivachtlge Afchkleur,zo wel als de Bulk, Schen- 

Dd 

Staart beflaat ult twahlf Vedereri Van gelykd Jangtey zvvartachtig van Kleur, uit- kels. en de Dekveders onder de Staart ^ doch die zyn een weinig donkeref. genomen de tippen, die witachtig zyn in de buitenfle Vederen , maar in de mid 
delden Aichkleuriff. De. Keel en onderzyde van den Hals is wit. De Wieken 

die 

bev 9 van een ziff dus uitffefpreid bed vertoonen, hebben baafe kleinfte Dekveders 

allige roode Kleur , gelyk ,diq van Rooden Wyn in een Glas gezien (f): def binnenile Dekveders zyn ook rood, maar trekken naar het donkere 5 en d ^ ry 

der . (*) [Men vindt die Af bedding in liet IV. Deel- f. 852. Cerfhia Mdraria. Linn. Syfi^NaLXII. Gen. 

van die Vogelen - Werk , PI. 88 en de bef-hryving 65. Sp. 2. Muur-Spechc. Nah Ili/i. L D, IV. Smk, V r^s- 78, 79] 

- (51) Certhia murali?; Euw. Jv.'p. 320. . T. ^61'. 

Picas Murarius. Briss. ^v. Ill, p. 007. T. 30. f. i. 

Willi Qrm ppi Ti 23. Aldrov. Orn'nh. I. p. 851; bladz. 427 

(f) In ae gelileurcle Tekening ge'ykt bet daar we! nig naa, ea Brjsso,^ zegt, dac ds Wieken RoKckledf 

zyn.] , ,. 

O 2- ■ \ 
-^ 
VFRZAMELING .Van UITHEEMSCHE ■ 

del- b'uiterifte Dckvedere 
boven de 

pennen 
e zoomd : 

Ik teide dat 2j 
'intig Pennen in dan de naaftvolgende en de vyfde Slagpen de langfle is donker, met rood 
geheei rood vertoonen (*) 
derWieken-, zynde^de buitenfle de helft korter 

Zv hebben haare buitenfle de Wieken toegeflagen zy 
r * ^' Baarden ter halver g ft 
eur: uitse J 
nomen de drie buitenften den wortel , van 
1 de drie binnenflc (ch d i welke zwarracht 
W 

zy 9 
lykerwys het overige dePe 


d toe, de Tippen zelf nitgezon* X" derd 
zyn 

dani die akemaal Afc 
der met twee rig z\ 
n ■ 

md. Vier debukenfie Siagpennen witte Vlakken getekend op de inwaardfe Baarden^ gelyk 
een 

ts 

! Veercje op de Plaac vertoond is : 
Vlak, en uitffenomeh deeze VI d 1 -' er aards ft 
t lefc V zy donker. De Pooten , Voeten 

Vin Klaau 
ds en eenen a 
d 
zy 
ftn de binnenzydfche, Baarden 

Het Vogekje heeft drie D *^ 
y beffin 

\^ y K in d 5 n weini en 
oomen K ruip 
beter 

in den middelften gehechr te 5 te onderfteune ora dezelven in 't 
Ook zyn de KI buitenfte Vinger is , 
De ao;ter- Vinger is fterk, 
't beklauteren van Muureri Ian 
er dan 
e k D J.'*'. .-' lyke Vogekj 
ans » 9 den j 


702 5 plichtenden Vriend teit den eri ve ^ 
die hetz'elve, niet lang Hemry Bake 1''^ 1 

de eigendom var 
id del- Koninglyl 
leeden' lu bek m 5 Berg-Specht^ en men 
t d zeldzaam myneri 
e Socle- 

' - 

daar men het noemt 

aan deri 
Baker gezonden door Graaf Perron 

het Hof van Groot Brittanje 
r in Piemonr. Het was aan 
ewezen Minifter van deri Konin Sard WiLLO heeft, in zyne Vo 

de, bladz. 43. Tab. 23 5 mme 
beeld 

g van dit Vogekj ondeend iryving fleste Af- 
fte moderne Nat ■7 riyl Hiftoriekundigen , die zeggen, dat men het in' Engeland heeft, doch WiLiJOUGHBt hadt het 'er nooit aan 
•offi O 
eloof ik g dat het hier als Inboor ing of als een Trekvoffel voorkome: watit 
befchreeven Vogekje het eenigfte dat heb my n alp 
en is het thans 
ezien Hierbm ^^ 

ene 
en 3 h auwkeu Plaater 
laat in daar door bo\ 
af beelden eri te beichryveri, hoewel het getal der my geftelde paal verg wordt. De handen kwam, kon het niet op zyn behoorlyl plaa het my gebragt worden Het hadt op de Hoppe mbeten 

en ■ 

3 als zeer naby komende aan die Sdort (f) fr «&l4^S'»FJM^*SS^^3'J|ie*S*SS^*sisS#*SS?f^&#*S^SfcfcSS4^i^fS^**J^^^ 

f- ^ P 
A A r LH. • 'x Ds Z'. Tangara van 
(52> /^ -^ De 
\ 
kjes op deeze Plaat zyn naar 3 Voorwerp eri in de Natuurly <a ke erootte afgebeeld lerley Zaaden breeken 

op Infekten aaft« De twee bovenften zyn Graan-eetende Dikbekken , die 
het onderfte is , zd 't my toefchynt , eert Vc 

dac ' [ y D \ \ cfit laatftei f^ , n ^ [In I 

huttenjle af, 

dit onverftaanbaare: les cotivertures cxterieiires rangees (f) ['t Geflagt van Certh flaat in de Franfche Veriaaling alleenlyk het c'huis gebragt is , volgt by den Heer LiNN^Uii ] font f I 'c Is zeer te verwonder .n , daar men 't Franfch tegenover 't Engelfch geplaatd 

heefc , dat daar in zo flordis te werk gegaan zy.] 3^ (5 
T. 2. y .. i-.S b ' J - ^ "x It \ E N T Z E L D Z A A 

V 
G 

E 
* m y 89 . De 
VleeG / 
wane Tangara ^ heefc een korten dikken Bek , van een witte of lichte de fe;ene Pluimag Neusgaten gedekt met donker zwarte Ved Vedertj *t g blaauwen weer/ciiyn , die ecjuer op de g ontbreekt Dit geheele Vogeltje Heeft 
glanzig, met een fchoonen paars- 

len der Wiekeli Eenig Slagpen weinige kleine witte Vedertjes zyri doormengd met de binnen Dekveders der Wieken. Het heeft 

-I S De Pooten. Voeten dere kleine V 
ekj en alien aalf Veders van gely 
2yn van maakzel als van eene witachtie:e Vleelchkleur Klaau # - •! 5 
Jangte in 
de ineefie de ' fl -' .3. De Olyjkletirigc of Groenachtige Tangara 
1. t Het Vogeltje daar naaft, dat ik de Olyfkkurige Tangara noem, Heeft insgelyks een korten dikken Bek, van een donkere Vieefchkleiir. Het voorfle dee! des 
Kops van 't zelve , geheel rondom den Bek en Oogen, de Keel en een gedeeke 
van den Borft, zyn zwart. . Dit zwart verandert , allen^s iq ddnker Wit aan den Buikj welke witachtig blyft tot aan de Dekveders odder de Staart ten. die iogefloo Het agterde van den . K op en Hals,de Rug, Stuit, Staart en Wie.ken zyn van eene groenachtige Olyfkleur^ taamelyk donken^De. Staart heeft twaalf" Veders van gelyke langte. De binn^nzyde der .Wieken en de onderzyde van de 
Staart, zyn van een lichte Afchkleur: dePooten Vleefchkl^urig. 3 Voeten en Klaau wen 3 donker ( I ■•f Het geeJbuikig Boomkrmpertji 
e Het 6fiderf!e Vogeltje , dat tot de Eoomkruipertjes 
jfcherp gepunten Bek , die een weinig nederwaards geboog 1. • 
heeft g ? ge of donkere Kleur. De Kop, de bovenzyd yden der Wieken en S Zyn van van eene zwartach 
van den Hals, de Rug, de bo 
donker bruinachtige Afchkl uitgenomen de tippen der buitenfle Staartvederen en de ondef-enden der grootft 
Slagpennen, die wit zyn, zo wel als de binnenfte Dekveders en de 
Wieken. De onder2;yden der Slagpennen en Staartpennen zyn van 
Afchkleur dan de bovenzyd fengs De Keel, Borft en Buik randen 
een lichter 
wordt zyn g 5 de Dekvederen beneden de Staart. Het heeft wel k / ge Streepen, die van de Neusgaten bbven de Go Wenkbraauwen. De Dekveders bov 
en loop "H H en 
^ 1 

heeft het 
Ved van gelyk 1 de Staart zyn obk ffeelachti de gedaant aiifft 

fr De P 
grof voor zulk een klein Vogeltje, zyn alien dbnk 
voorwaards 
De Z. Van 
V 
J 


9 
een agterwaards ffcr 

aart melyk nt 
\' 
van gendom wa^ van h Tang 
Paleis van St. James my ^ w 

kortlin 
, die Kuft G lare Majefteit , 
Afrika afkomfti eflorv my verb 


Vogelkunde , Vol. Jll. p. 28 
ware t Vogeltj welk hy de Zwarte Tangara noemt 
De Groenachtige Tangara ontv i 
door een 

I 

de 

de ' i zyne even -t -J 

myn } 
I''- 
3 ■MAN, van Lot 

en i , {*) Tangara viridis feu Olivacea, EuwJ JvJ Q22 

X 362. f. 2. ^ - 

(t; Certhja Ventre flavo. Esm. Jv, . - I 362. f. 3; Certhla ,1 
ola. Syfl. Nal 
g-S. X Sp. i8'. [Vergdyk Edw. Jv:T. 123. 
^ 
bladz « /x T. 17, £ I 

en. 55, 49 
3 » ?W.v J 
\ ,4 X ' - 90 

r 

Londen 

ware. 
Het 

my met 
Wyfj VERZAM. VAN OITHEEMSCHE • -• ZELDZAAME VOGELEM 
* 
tte 5 •g dat deeze 
beichreeve 
van de Kufl: G •^ oversebrasrt 

Boomkruipertje was my geleend door den Boekhandelaa M Voorwerp tot d te zyn Vog W 

be begunftigd heeft Ik hetzel did ■ i 
ve t door my, :op Plaat 122, afgebeeld t Is het Boomkruipertje van Martinique of het Suikervogekj 

^yn Vogelkunde, Vol, III. p. 611. Tab. 34- f- Brisson 
le 
\ / 


D 
-- / \ it I ' ' . i ' > 
V I- ■-, I » -^ y - • - ^ / \ -a Y. \ - \ I 

41 1 . \ 


\ • ^ f 4 -- V ,r* <" . <-\ -r ■■\ \ '■ f: r ' i- > . 


/■■» \ ^T f? ■ ^ ^ 

1 
(>' , L ■ ' v V ■ » 1^ 

L V .h * J y.. y 
/ ^ 

NH 
U 
f \ f 

» DER LAATSTE / * V *, tWEE-EN- VYFTIG PLAATEN 
Jk 
DIT WERK 
(■ '\ \ "{ > 


I 
^ 
DER V O G 


-t X 

^ ENZ e y *- - - Die afgebeeld en befchreeven 2yn in het L ■i^'^ L- I 'N 
G E >» ' . 4^ N 
E D 


« ' /- ■P"! K-'. * . 'fc-* .*■ K» ' -^ • ^ I'M --4! »<^ ^ d ' 
et Z'warte Aapje ^'^^^ middelmaatige g^ootte. ; .^ « 

De groote Weftindifche Raaf of grmte BraJlUaanfche Pappegaay. 


fft- ^. De blaauwkoppige /P^z/'/'<?^^^^. 

De brume Parkiet tf kleine Tappegaay. 

Het Aapje w^^*? ^(? ruighaairige Staart. De ^r^^if^ zwarte Kakatoe. **^' •« ^ V 5- ^ f- T' 
,* - -^ > * C / ■ .. 'mt m 7 - * X '» /-' I 
^ ^ De A'A'/;/<? witte Kakatoe met een geek Kuif. 
De graauwe Brafdtaanfche, Klaauwier, 
De zivart en geek Aaklter van Brafil. . - , 
De blaauw en groene Aakfler, ' 
De groene Jakfter van Ceylon. 

De zwarte geel gewicjpte Aakjler. 
De geelkopp'ige Spreeuw. i- 

De kortllaartige JakJIer. 
De gekulfde langftaartige Aakfler. 
' pe blaauwe Oojl'mdifche Gaaf . 
De Zwaluvvfiaartige Oofimdlfche Gaay, 
De Brafiliaanfche Paayy met een getanden BeL 
De geelborjitge Tdukan. n/ 

De groene Toate, o/ Pepervi'eeter. 

De groene Koekkoek met een geelen BuH, 
De Specht met roode Kaaken. 

De geele Specht met zwarte Vlakken 

De Jacamaciri van Marcgraaf. 

De gevlakte Ysvogel. 

De ge kuifde Tsvogel. - , 

De Kalkoen-Faizant. 

De groote gekroonde Ooftmdifche Diiif. 

De "Dii'if van V Eiland Nikobar. 

De Manner jes/'^^r/f/^ geborfie Manakyii* 

De Pompadonr-/^^^^/. 

De %\(\x\t^-VogeL - - r 

Een donkere Zwatuwflaartige Kapel nit China. 

De Schar taken -roode Mofch of Kardinaal. 

De Europifche Page de la Keine of Koninginne "Pagie. 
De Manakyn met een witte Reel en Kuif 
De food gekuifde Kolibriet. 
De Vogel Hoppe genaamd. 
De Surinaamje Muurkruiper. 'J- '3 ■I ■K 9S^ ■\ *F / fl" ■> 

L- /.- \- f ^ \ t #r *. 1' H - « .* eto i.-' ■^ ■J f J- r *> *i ./ s 1' ' ■ Ei^ri Jier Ij ke Zwaluwlta^ttige Kapel ah China. ■1 "■S 


f^ X P a; m Tab, ,B! I. 

II. 
111. 

iV, 

r 

V. 
VI. 

VIL 

IX. 

XL -t /'. XXXIII a -t? ii 1 

7 ^^ 8 

9 U^ II XII. ^3 

XilL 14 
XIV. t^ I F I 17 XV. 

XV!. 

XVII. 18 

XVIH. 15^ 

XDC. id 

. XX. -as 

XXI. li 

XXII. 

XXIII. 43 

XXIV. z4 

XXV. S7 
XXVI. 

XXVII. cd 

XXVIII. 60 
XXIX. 61 

XXX, 6z 

XXXI. 63 

XXXII. ^4 \ i' rf- ^5- XXXIV. 6 
XXXV. ^;/ 

XXXVI. 68 /: Het h .'^ ••-i: ■^- Mn K O R T E I N H O U D * ' <,' ^ -. .■■ w Het roodborpg groene Boomkruipertje. 

Het groene gevlakte dito. 

De zwart en witte Vliegenv^nger. 

De Paradys-Mees. - . - 

De zwart en blaauvve Mees, - 

Het Vogeltp Sayacu genaamd. 

De geele rood-Kop Kanarie. 

De Ziwarte roodborfiige Vink. 

De zwart e of donker - brume MofTchen. 

De kleine Mofch uit. Tenfyhanie. 

De gejireepte Senegal! uit Oojltndie. 

De geftippelde Bengali uit dito. 

De witborjlige Ooftindifche Mofch. 

.De kleine Ihis oj Egyptifihe Reigsr. 

Een zonderlinge Zee -Polypus. 

Het Spoorwiekig Waterhoen van Brafil 

De Vogei genaamd Zee - Pappegaay. 

De Alk <?/ Scheermes-SnaveL 
De Lomme of Guillemot 
De Puffin van H Eiland / / V V - t I .* \ i 


i gekuifde Eend. 
De groote Geneeffche Duiker. 
Het geh eel groene Kolibrietje. 
De Muurkruiper of Spinnenva; 
De zwarte Tangara van Guinee. • 

De Olyfkleurige of groenachtige Tangara. 

oomkruipertje. = ^D V n. 


e» 

l^ab. 

XXXV II 
XL. 

,XLI. 

XLll. XLIII. 
XLiV. 

XLV. XL VI XLVII ^ Bl 
69 XXXVIII. 70 7% 
73 
74 75 •^ 76 
77 78 79 XLVIII. 80 

8i 
XLIX. 
L. 85- 

Z6 'S. - ' *. LI. 87 

LII. 88 
\ .,^.n*'^mt^<^^i^'^:^^jt^^^:/ftt^--t^t^^^t^ ■xiv^n^-^ ' ' Al;i5a*ti^± i-^^"i^V-.-t~-, 
1 - * I N 
h I '. ^'1 ■-r ^. D ^ 
oirzaakt is 
eeoJKe Liefhebbers gelieven verwi«igd te zyn, dat Ale zo zonderlinge 0verflapping der Bladzyden 24. op 57, 

, door een groven misikg yan den Letterzetter, die de Bladzyde der gefchreevene Kopy voor [t 
der Bladzyden van 't gedmkce heeft genomen: 'c, welk men, wegens het ajfgebroken dmkken, by 
laden tefFens, onder 't corrigeeren niec opgemerkE heefc. .e J dat de VOORREDE van dit Negends Dee!, de Vertaaling is der geene , weike 1 -- o tot 
I eft voo rio^ van atfle DeeL deeze Plaaten en derzelver J wegen: 
JRVOegID DWIRDS ge- 

fefchryving bevattende: 't welk dienen kan 
t onderfle op bladzyde_3 ^ dat anders tegenftrydig zyn zoude ; aangezien dit Vogelen- 

dan dat; van Edwards 


mn van CatessYj rykelyk ho 
I -■ J \m '. \.. \ 7 '■^ » /. 


■ I / \ M 

N ^ 
E y y I ^ EN AN 
ERE \ \ 
<- 
? / X 
DIE AFGEBEELD EN BESCHREEVEN ZY 

NEGEN DEELEN VAN DIT WERIL 5 IN DE ' A. 

Mak^er (Blaauw en groene). «« 

(Brafiliaanfche). - - 

(Gekuifcle Langftaanige), - 
(Groene) van Ceylon. - 
(Kleine Indiaanfchc) 
CKortftaartige).. 

(Zwart en geelbonte). - ,- 
(Zvvarc en geele} van Bralll. 
(Zwarte geel gewiekte), - 
(Groene]) van St. Jago. 
(Inkhoorn) van Madagaskar. * 
— . met dc Varkens-Staart van Sumatra, 
Aap']e (klein Leeuw). - 

(klein Zwart^. - - * 

met de ruighaairige Staart. 

(ZwarQ van middelmaatige groot 

Aarsmtt, - - ' - 

(Gehoornde). 

Acarauna (Gevlakte) van Brafil. 

Adelaar (Gekroonde). 

Albatrofs^ - . _ ^ 

AIL - ' - 

Arend met de witte Staart. Deel. BL r (VifchO 

(VVitkoppige) B Baltimore -Wogel. 
.Banannen -Vogel (Kleine}, 
Baflerd- Baltimore Vogel. - 

£eemer. • - . - ^ - 

(Karolinifche}. 
Bengali (Geftippelde) uit Ooftindie. 
Berg-Mofcby Mannetje en Wyfje. 

Berg-Patrys. - , ^ ' _ 

Berkhaan (Amerikaanfche). 
.Berkhoen (Witte). ; - 
Big (Guineefche). - - / 

Blaauwfpecht met den Bruinen Kop. 

■ — — met den Zwarcen Kop. 

BlaamavogeUje (Roodbuikig). 
Bloemzuigertje. - - . 

Boktorreije (Virginifcli). - 

£o72te Specbt (Indiaanfche). 
Boomkridper (Zwart en witte). 
Boomkndpertje (Denne). (Purperkleurig Indifch). 
(Groen gevlakt). 

CBlaauw) van Sudnanien. VII. 15 IX. 
III. 
IX. 

IX. 

VL 

IX. 

IV. 

IX. 

ix. 

VII. 

VI. 

VII. 

VI. 
.VI. 

ix. 

IX. 
IV. 

.' V. 

VOL 

VII. 
IV. 

IX. 

I. 

L 
I. IL 

VII. 

II. 

I!. 

•VII. 

IX. 

VI 1 1. 

V. 

IV. 

III. 

VIII. 

I. 
I. 

J. 
III. 

VIII. 

VI. 
Vill. 
Vltl. 

VIll. 
IX. 12 

18 
16 

12 

80 

1(5 

9S 
II 

12 
56 

9 

94 

95 
7 
4 

I 

77 
44 

24 
I 

60 

81 
I 

4 

2 V 75 

3(J 

76 

72 

3J 

77 
8 

18 

93 

32 
36 

35 
35 

34 
24 

8i 

42 

15 

5 

69 I' 32 ipertje (Klein bruin). 
(Wit). 

(Zwart en blaauw), 
(Zwart en geel> 
(Roodborftig groen 
(Zwart, wit en roo 
Bojch - Menfcb of Sater* 
Buffel (Amerikaanfche), 
Buffeltje (Oollindifcb), 
Bu'izerd (Asgraauwe). 

(Indiaanfche). 
eel. Bt; 
I [. 41 

41 

3 
22 
^ leine bruine). 
r (Indiaanfche) VII. 13. II. 
VIII. 

V. 

IX. 
IV. 

VII. 
IV. 
VI. 

III. 
I. 

V. 

VIII. 

VI. ■-L c Calandra. ■. - " "'- 
CaniitS' Vogel. . 
Chego. 

Cicaden (Ooftlndifche) 

Corlieu. 

Ctifco. - it _« VII. 15 » viir. 
viii. 

IV. 

n. 

Vllf. 

VIII. r D. D \ Maial V. 28. Dijlelvink ( AmerikaanfcheJ Man 

\Vyfje. - i 

;urige), - 

Amerikaanfche), 

Dodo -Vogch - - , 

Dominikaan. ^ - . 

Duif (Blaauwagtige) met eeri witten Kc 

(Brufne dwars geftreepte). 
(Bruine Ooftindilche). 
met Driehoekige Vlakken. 
(Gevlakte Groeniandfche). ' ^ • 
(Groene gevleugelde). 

(groote Gekroonde Ooftindifche). 
(Kleine roode). 

(Langftaart)* . « 

van 't Eiland Nikobar. - - 

?--Gans (Roodborflige). 
(Gekuifde Weftincfifche)„ - 

(Ge-oorde) Zwart en wit bonce. 
(Gevlakte) 11.(52. VI. 

VIII. (Kle 
1> VIII. 
II. 
II. 

VIII. 

VIII. 
V. 

- I. 
I. 

III. 

III. 
II. 

I. 

IX. 
V. 

I. 

IX. 

IV. 

IV. 
IV. 

V. 

IX. 
IV. 69 

49 

8 

107 

99 

I 

10 
35 

13 

82 r' '>^ 7 
15 

9 

57 

4B 

37 g5 

47 12 

, 69 

II 

^ 3<5 

27 

40 

24 

■ 40 

39 

■ 

7? 

21 

18 

75 

78 

77 

45 
8(5 \ ( ,» i A li G E M E 
% - k, } r' I Duiker (Roodkeelige) 
Duikertje (Brum). 


IV. E» Eend (Bahamafche) 

Bek. ^ 
^j— {Breedbekkige Amerikaanfche) 
(Kleine Buffelskop)- - ■ - 
(Gekraagde) van len-eneuvg% 

hec Wittertje. ^ - V "' (Klein Eend met een Blaauwen gryzen Kop. 

met een lange puntige Scaart, .- 

(Rond sekuifde). ' 

Fogel (Groote zwaitej. 
rans (Noordfche). - 
'Het Mannetje van den Kaapfen; 
(Het Wyfje van den Kaapfcn> ■tt VII % X . ' 
F» V _^ 
y af/a72UBrariliaanrche> • 

(Gehbornde) uic Bengale. 
rCoudlakenfe) uit China. Ji t ^ A l.rsv V^ rZilverlakenfe Chineefche) Haaii en Hen Flamingo. Bek in Natuurlykc Groote* V J^fafif - InfeSt. Francolyn. Al Fregat - FogeL (De Groote) G, AJ uc:- 


(Blaaiiwe gekuifde). - * 
(Blasuwe Oostindi!che). - » 

(Brafiliaanfche) met den getande Bek* 

(De Karolinifche). ' - II. 72- 

■ 2 Oosdndifche). 

e). - V (Bruin gevlakte) 

(Kanadafche). 
Gattorugine (Indifche). - _ 

Ceelgors (Bruine Amerikaanlche;. 
Geel-Keel, van Maryland. ' 

Cedvogel. - . '" ,.^ , % 

.„™-.— (Zwartkoppige Indifche; 

Geitenmdker (Karolinifche> IV. 74 ) 

(Kle 

(Bruine). • - 

(Groote). - - , "* 

(Gebaarde). * 

(Gekaptfi). - - 

(Zwartegekroonde). ' - ' 
^nanths CTwce PeDfylvamfche) 


-^ IX. 

IX. 

VII. 

IX. 

V. 

V. 

V. 

Vlll. 

IV. 

Vll. 
VI. 

III. 

I. 

III. 

IV. 
IV. 

IV. 

V. 

VIII. 

VIII. 
VII. 
V. 
IV. 
ier (Gevlakte). - - "' - ' 

• (Groote). - , - - 

(Kanadafche) Mansetjes en Wyfjes. V. 

(Kleine Bruine). - - IV. 

Men (Chineefche). 
,h rBlaauw eekruinde) - 
Deel. Bl 79 IV., 73 IV. 


76 


IV. 


JJ2 


IV. 


go 


IV. 


82 


IV. 


-24. 


V. 

r 


56 


VIII. 


19 


V. 


•53 


y. 


5S 


IX. 


85 


V. 


54 


IV. 


80 29 VIL 30 2© V. 


14 


III. 


2J 

r 


III. 


21 


III. 


39 


III. 


41 


Vlll. 


2(5 


VII. 


40 


V. 


37 


VIII. 


50 ^- 
4 17 
19 - -I- - p 
XJoiulixiek ■ Parkiet. 

Granadier. .' ru^^ ' ^ 

n-rn^mmch (Araenkaanfchej. 

(Oranjekleurige). - 

(Zwarte) met Bonte Wieken 
g (Indiaanfche). - 

(Roodkoppige), " ,^ 

'Groenfpecbt met den Afchgraauwen Kc 

'Guilleinot. Mofc VI. 
VIII. 
VIII. 

VI. 

V. 

II. 

II. 

IV. 

I. 

III. 

IX. 

ViL S5 
18 

52 

52 

51 
23 

55 
28 

84 

42 

13 

16 

103 

64 

62 

I 

32 

32 

■50 
40 

50 

3^24 

51 
109 

35 
35 

7^ 
22 

40 

48 

53 

35 
20 

83 
27 4 ■ ^ J* 1 ;h, ■v Haa<ydis (Blaauwe) van Nevis. .X. J. - (Groote gevlakte). 
(Doorn-Staart) uit Indie. 
(Groote groene blaauw gevlakte) 
van Guernfey. - 

(Kleine bruine). - 

(Kleine gevlakte graauwe). VII. 
VI. 

VI. 

VI. 
VII. 
VII. 

VI. 39 

102 

89 

lor 

42 
2 

104 Haas (JavanifcheJ. iV. • ioQ REGISTER, / V Haay CGedoornde), - * " 

(jongen van de Bonte). • 

JIafelboen. * - - * , ■ 

(Bruin gevlakt Mannetje). 

(Bruin gevlakt). 
(Klein) van Aleppo. , 
(Langftaartig) uit de Hiidfons-^baay. 

Hafelmtiis. ' ^ - 

Havik (Gevlakte); ' - 

(Kleine). - > * 

met dc Zwaluwflaart. ^ 

(Zwarte). ^ - ^ 

Hennen van de Goudlakenfe Faifant, uit 

China; - * - - ^ar i van de PaSuw-Faifant uit China. 

T -r 

Hert (Groenlandfch). - > 

Hoorn - Torren (Tv/ee vreemde)* 
Hoorn-Uil (Virginifche). 

*— — — (Groote) van Athene. 
Hoppe. i - - 

(vVeftindifchc). 

Huid'Torretje (Zeer klein). 

I. J 

jacamadri van Markgraaf. 

Jacarini. - - ■ . 

Ms (Kleine). * 

Ichneumon, uit Ooilindie. 
Inkboorn (Geftreepte). . - 

(Vliegende). 
Inkboorntje (Barbaryfch). 
Juffertje (Een Fraay Chineefch)* 

van Mumidie. Deel. 
VIII. 

VIII. 

III. 

-. V. 
Ill, 
VII. 

V* 

VIII. 

I. 
I. 
I. 

III. 

III. 

11. 

IV. 

I. 

VII. 
IX. 

VIII. 
IV. y tx. f & K. 
aaii'W (Pufpefkleurige). « 

zawwtje (Gehcel zwart). 

(Ooftindifch), ^^ 

f (Groote). - -^ * 

(Groote zwarte). * 

(Kleine witte) met geele Ivuif. 
'ak (Amerikaanfche). 
(GrDote), 

(Groote Bruine). ^ ^ 
Kalkoen- Faifant. - -i . 

Kapel (Geel geftreepte zwart geflrekte) 

(Geele) met Zilvervlakjcs. * 
(Fraaije Chineefche). * 

(Kleine geele). • - 

(Wit gevlakte bruine) met ro( 

Stippen. i « . 

(Zwarte geflrekte) met roode Via 
KardinaaL -' ' - - 

Kat'Uil (Groote witte). • 

(Kleine" 

Kauris - l^ogeL 
KeerkringvogeL 
Kernbyter (Blaauwe) - 

(Hemelfchblaauwe). 

(Purperkleurigc). 
Kerfenvink. •* * . - 

Kieviet (Indiaanfche) met een zwarte Borft, 
Klacmwier (Gekuifde roife). 

(Graauwe Brafiliaanfche. 
(Indiaanfche) met een gegaffelde 
Staart. - ■ - .* VI. 
IX. 
IX. 
IV. 

VI il. 

IV. 

iX. 

IV. 

Vlil. 

VII. 
102. 
(te) ta ^EMtf:^^^^' ri—na jR (Zwarn en witte). 

(Bruine gevlakte Indiaanfche), 

(Groene gekuifde Guineefche) 

(Groene) met een geek Bulk. 

(Groote gevlakte). 

uit Karolina. - - # (R Indiaanfche) 
line) Man. V een zoort van Snep, KoUbrietje. 

(Geheel groen). 
(Groen en Blaauw) 

(Groen) met een z 
(Groenkeelig). 

(Groen Langllaart) 

(Klein Gekuifd). IT. 
II. 
II. 
III. 
VII. 
II. 
V. 

II. 

V. 

I!. 
VI. 

II. 
III. 

IX. 

III. 
III. 

VII. 
HI. 

1. 

IX. 

111. 

I. 

III. 

V. 

V. 

VIII. 
II L 

IX. 

If. 

II. 

VIII. 

II. 

n. BL 

30 

31 

32 

17 

30 

44 

5 

5 
8 

7 
6 I 11 
27 

79 

67 

3 

99 , L 24 VIII. 


47 


IX. 


78 


VI. 


98 


VI. 


80 


VI. 


90 


VI. 


97 


V. 


10 


V. 


<Xd. to 

26 

8 
9 

99 

2(5 

£9 

59 

4S 

r- 

45 

7. VIII. 47 52 

60 

13 
10 

63 

49 

25 

13 
9 

4 

10 

10 

7 

14 

9 

42 

4t 

49 
24 

57 
5 

52 

Kq- V \ y f A L G E M E E N R E G I S T E R. 1 Deel. BI IV. 
II. •e rKleinft). 

CKlein Oranjekleurig). - ► 

(Lan^ Geftaart rood> - - 11. 

{ Lans GeftaartJ met een Zvvarten Kop. II. 

CRoodborflig). ' H. 59 VIII. 

(Rood Gekuifd). 

met een witce Baik. KorallyUyV^n gedaante als Haring-Graaten. 
Kraanvo^d (Bruine) van Kanada, - 

caanfche). - 

he}. 

fche). ,* (VVicte) .van de Hudfons- 
Krab (Haairige). 
Krekel (Gedoornde). 
Kriel-Mofcb (Zwart en geele). 
Krid-Taling (Gekapte) uit China. 
Kruishekken. rMannetie en Wyfje). if Gaay (Blaauw 
•jartel (Chineefch IX. 

II. 

VII. 

VIII. 

V. 

VI. 

II. 

HI. 

V. 

VIII. 

VIII. 

VIII. 
IV. 

VIII.' 

VII. 

VII. L. JLand- Schildpad CAfrikaanfche). 

~- van KaroHna. 

Lantaarndraager (Chineefche_). 

Leeuwrik. - - - 

(Geelkeelige) 

Groote Amerikaanfche). 
(Penfylvanifchej. 

Lintbandige Vifcb. 

Lomms^ GGn Groenlandfche Vogel. Lory (Langftaartige Schai-Iakenroode) 

(ScharIakenroode_). 

(Zwartgekapte). ■ * * 

cweede Sooit. 

Lory-Pdrkiet. - - 

Luyaard. Een Dier dus gen-aamd. 
Lyjter (Alderk l';infte) . , 

(Bruine Bcngaalfche}. 

(Geelborfti^e). 
(Goudkoppigc). . 
(Graauwe lang Geftaarte). 
(Kleine). ' ' - 

met roode Pooten. % (Roode). . VI. 

- VI. 

. ' - ' V. 

VIII. 

II. 
II. 

- ., VIII. 

VI. 
IV. 79. V. 

IX. 

- VI. 

. VI. 

* VI. 

VI. 

^ VI. 

VIII. 

II. 

VI. 

II. 

VII. 

II. 

VIII. 

II. 
11. & M. I . Manahm (Blaauwe), - - - 

met een Biaauwe Rug, 

(Goudgeele). ^ - 

(Paarfch geborfte). - 

n^ict een VVitte keel en Kuif. -- 

(Rood en Zwarte). , - - 

(Wit en Zwart koppige). 

Mangt> Vijch - - - 

Marmeldier (Amevikaanfch). - - 

Mees (Baharaafche). - ^ 

(Biaauwe) met de purpere Borst, - 
(Geelachtige Dennen). - • 

(Geelkeelige Amerikaanfche). 

(Geele) van Karolina. ' « - 

met de (jcele Scuic. , ^ * 

(Gekuifde). . ^ * . . 

(Gevlakte groene). - - 

(Goudkleurige). - - 

(Paradys-). ^ « ^ ^ 

(Zwait en Biaauwe)i - 

(Zwart gekapte). 

(Zwarte) met een Goudkleurige Kop. 
Meeuw (Kleine) met Fypachtige Ncus 

(lacheude). 
Menfcben - Eeter. Vogel dus genaamd. 
Merel (Biaauwe). - -. ' 

tige). , - 

(Roofenroode). (VleefcW (Kleme) 

Mino or Minor ^ groot 

Moeras ^ Havik. 
Mol (Gevlakte^. 

Mornel van Kanada, J ^ VIII. 

VIII. 
IV. 

IX. 

IX. 

VIII. 

VIL 

VI. 

IV. 

III. 
VII. 

III. 
III. 

III. 
III. 

HI. 

VIII. 

VIII. 
IX. 

IX. 

III. 

' I. 

1. IV. 
IV. 

I. 

I. 

VIII. 

I. 

I. 

VII. 

I, 

VIII. 
VIII. 

V. 92 

51 

5; 

66 

52 

27 

33 

70 

43 

32 

27 

26 

10 

44 
3^ 
41 103 
104 

20 

7 

53 
39 

no 

45 

B3 

71 
70 

68 
69 52 

83 

78 

48 

44 
38 

49 

4<5 N t 

52 
62 

66 

I 

108 
90 

34 
18 

21 

13 

II 

2 

2 

70 

72. 

16 

32 

102 
(58 
10 
27 

6 

20 

33 

7 

40 Mofcb (Bruine 

(Bruine' Indiaanfche) met het 

fprenkeld, 

(Chineefche) het Mannetje 

Wyfje, - - 

(Een7/aam.e). 

(Geelkoppige) van Bcngalc. 
(GuinceflTche). 
(Kleine) uit Penfylvanie, 
(Langftaartige). -> « 

van Brafil. « - 

(Scharlaken- roode). 

(Witborftige Ooft-Indifehe), 
(Witkeclige). . 

(Zv/ane) met roode Oogen. 

Mofch - Parkiet (Groen en Biaauwe). 
Mofcbje (Bahamaafch. . 
(Klein Graauw_). 

Moffcben (Zwarte), 

Maitrkniiper. - ' - , - 

(Surinaamfche). N rlagtegaal (Amerikaanfe), 
Nagt^ U/7 (Virginifche). 
Nootekraaken ' ' -- ■ - '¥ o. 
eflervreeter. * V Oiypbant. 

Onweersvogel (Groote Zwarte). 

(kleine). 

(Wit en Zwart gevlakce); 
Qnolaan (KafoUnifche). P. . MLHUtiW^ DeeU 


SI 


II. 


. 55 


rf ge- 


f 


II. 


^3 


:t het 


^wt^ 


II. 


6j 


I. 


27 


^ . VI. 


88 


I. 


8 


IX. 


75 


VIII. 


■ . Q 


VIII. 


16 


IX. 


65 


- IX. 


■ 77 


VIII. 


45 


II. 


54 


i VII. 


23 


11. 


59 


II. 


5(5 


IX. 


75 


IX. 


87 


IX. 

J- 

1 
1 


6B 

J 


J 

V. ■ 
- III. 


la 


VIL . 


33 


J 

IV. 


r 

59 


VII. 


23 


IV. 


63 


i IV.. 


66 


JV. 


6S 


I. 


22 V _ t^ aauw ' Faifant (Chineefchc) 
Paauvj" Oog Kapel (Blaauwvla 

fche). - 

CB ® (Bruine Chineefche} 

(Chineefche)- ^ 

Paatiwies (Kuraffaufche). - 

Padda het Mannetje. = - 

Pagetje (Dubbeld geftaart blaauw). / 
Pagie (DjcTvCre gieelgeftreepte} uit N' 

America; - ^ 

Pagies (Zwarte Weft - Indifche). 
Pdppe^aay (Afchgraauwe en rood 

(Blaauwkoppige). 
(Brafih'aanfche). 
(Donkere). - 

(Duitfclie). 
(Europifche). 
(Geringde), - 

(Groene Brafiliaaofcbe) 

) uit Karolina* 
groene Weflindifche) 
(Kleine). VIII. 34 VI. 60. (Z fti2:e) met een Valks-Kop. 

(Witkoppige). - 

fZccY kleine groene}. 

Paradys ^ Mofch (Roodkoppige). 

Paradys ' Papegaay ^ uit Kuba, 
Paradys • Fogel, * 

(Aakfteragtige) a ••.- }s-Vogelen (De Koning der). 

t (Bruine}. - - 

(Bruinkeelige). . ■ - 

(Goudkruinige}. * 

(Groene) met geele Watigen. 
(Kleine , rood gewiekte)^ 
(Kleinfte, groene en roode hv 

fche.}. > ^ - - 

(Lang geflaarte groene). - - 
(Rood en blaauwkoppige). 
(Roodborftige). 

tje (Klein) of Guineefche Mofch 

O 2 '■ . ill. 

II. 
11. 

VIII. 

IV. 

VIII. 

II. 

IV. 

11. 

VI. 

VI. 
IX. 
IX. 

VI. 

V. 

■ V. 

VIII. 
VII. 

^ I. 

VI. 

IX. 

VI. 
VI. 

, I. 

VI. 
VI. 
VI. 
VI. 

I. 

V. 

V. 

V. 

V. 
IX. 
VI. 

VII. 
VIL 
VII. 

L 

VI. 

VL 

VIL 

Vli. 2 
5 . 

41 
39 
54 
37 

49 54- 
107 

62 
6 

S 

66 

S 

I. 

s 

34 
It 

17 

dl 

f 

68 

7 
64. 

07 

78 
i(S 
9 
8 

7 

75 
22 

21 
26 8 

73 

74 

17 V 


\ ^ - .- • A L G E M E E N R E G I S T EH \ (Amerikaanrche). 
rRoodpoor.ige)uit 

(Amcrikaanrche^ BI. 
loo Penguyn (Witte) 

met zwarce Voeten. 
CNoordfe). pepervreeter. 

J>ieterJelie'Beejlje, het Mannetjc 
Plevier met gefpoorde Wickeii 

(Schreeuwende). 
Poelfnep (Roodbovftige). 

van Amerika. 
(Wicte) van Kanada. 
Pompadour - FogeL 

Poiile Siiltane, iih 18. Deel. 
JV. 

III. 29 

IV.52.7i 

IV. 69 

75 

73 
46 

21 \ iffm van 't Eiland Man If. 

IV. 
V. 

Ix. 

V. 

VIII. 
HI. 

V. 
V. 

V. 
IX. 
IV. 

IX. R. Raaf (Blaauw en Geete Weft - Indifche) ^ (Grocne Weft-Indilche). - 

Rood en Blaauwe Weft -Indifche. (Bruine). 
er (Bahamafche) 
(Egyptifche). 

(Blaauwe) va \ ) A (Grootfte Amenkaanlcne geivuir* 
(^Bek van den tegyptifchen) 
(Graauwe) van Noord- America. 

Remora of Ziiigemjcb. - . '- 

.Pendier. -' - ^ ' 

Rhinoceros. * ' . ' £ Rktvogels. ■'. -^ * , /■ - ^ 

Ring Parkiet (RooEckleung get^apte) 

Ring-Valkv^x\ Kanada. ' - 

Roerdomp. 

(Amerikaanfche) 

(Gekuifde Amerikaanfche) 

rK!einfte> ?n (Witte) - - 

■r[tje (AUciTierlyk groen). 

_— (Blaauwj. 

Roodkop (Geele) van Penfylvanie. 

" (Geele). 
'djlaart van Bengaale. 
Jjlaartje (Amerikaanfche).' 

(Blaauwkeelig) ' - 

(Graauw) met een Zwar 
(Klein Amerikaanfch). 
(Klein Zwarc). 

kuifde) 1.37 m^m n'tXm 0A * v ai u a - w^ Ryfl (Surinaamfche). 

(Chineefche) 

het V^yfj « VI. 

IX. 

. V]. 

HI. 
III. 

IX. 

IV. 
IV. 
IV. 
IV. 

V . 

vr. 
II. 

VII. 

VIII. 
VII. 

V. 

IV. 
IV. 
IV. 

V. 

V. 

ir. 

VII. 

IX. 

VI. 

m. 

H. 

H. 
IV. 

III. 
II. 

'II. 
I. 

IL 

II. V, s. Safer of Bofcb - Menfcb. 
Sat-yn • Kapel (Bafterd). 
Sayacu-l^ogeltje. 
Scbeermes - Snavel. 

Scberminkel. - - * , ^ 

SchUdpad- Kapel (ChineercheJ 

Scbildpad (Kleine Moeras-). 

Scbirky ■ l^ogel. 

Aakjt 
^ Schyf' Taling (Bonte Amerikaanfche) 
Sehegali (Geftreepte) uic Ooftindie. 
Slang met twee Koppen. 
Shiip'wefp (Blaauwe). - 

Smient (Roodbekkige). 

(RoITe) met een Zwarten Bek. 

SmirreL - - , . - 

Snebben (Vier) van zeer wemig bekend 

. gelen. - " - 

572eeinu"/^ogervan de Hudfons Baay. 

... . van Noord- America. 

(Drie Vingerige). 

(Bonte) met Vergulde Wiekcn. 

(Geele) met Zwarte Vlakken. 

(Grooce 'Zwarte) met een Witte 

en roode Kiiif. 

(Haairige). • - - VIL 

V. 

IX. 

IX. 

VllL eviakt is. VIIL VIII. 
IX. 
IV 4 25 

36 
38 

37 
39 
63 

83 5 

57 
34 
39 

78 

47 
98 

91 

35 
III 

79 
24 

33 

18 

2 

3^5 

49 
48. 

51 

39 

21 

73 
52 

74 
88 

28 
45 

47 

50 

Co 

62 

22 

66 IV. 
IX. , 

VI. 

IV. 
VI. 
VL 

V.' 
VIII. 

V. 

IL 

V 

I. 

IX, 8 

a3 

73 

81 

30 

41 
29 

64 

59 

80 

76 

107 
96 

93 
91 21 
26 

57 
II 

28 
23 

L 25 
I. ^o (Kleinc gevlakte) ^ - 

met een geheel rooden Kop< 
met het geele Lyf. 
met het roode Lyf. 
met roode Kaaken. V J Spinnenv anger. 

Spoorvtfcb. 

Spotter. 

Spot'Fogel (Kleine) loodkoppige) re) van Ben 

(Chineefche Zwarte) 

(Geele Bengaalfchc). . , 
(Geelkoppige). 
(Zwarte) met Roode Wi DeeL 

i. 

I. 

I. 

IX. 

VII. 

I. 

I. 

IX. 

VIII. 

V. 

IV. 

VI. BI. 

33 

31 

33 
29 

22 

37 

27 

6 

B7 

23 
52 

45 
86 I, 29 (Egyp 

CM (Groote bruine). 

(Scharlakenkleurige). 
Steenbyler. . - - 

Stekelvarken uit de Hudfons- Baay. 
Strandloopcr (Gevlakte). - VII 

met Voeten als een Koet. 15 CY Strontjaager Mannetje en Wyfje T. laaling (Blaauw Gevlakte Amerikaanfche). 

(Graauv/e) van Karolina. 
Tangara (Zwarte) van Guinee. 
Tolk^ een Vogelo -^ - <t 

Tor (Ooitindifche Gehoornde)* 
Torretje (Geelfchildig). - ■ -► 

Torteldiiif van Karolina, , , - * 

Tortel-Diiifje (Klein gefprenkeld). • 

Toukan. r. « - . Trap (Geelbordige). 
(Groene).- 
(Roodbekkige). 
Gans (^^rabifche). 

(Oodindifche). 

(Kleine). 

Mannctjes# m m r-wifiwB?'- {-^C 
'i>* Wyfj 

Trek'Duif van Karolina. 
Trek'LyJter (Karolinifche), a ■ 

t^7 (Kleine Valken-> m V. 1 
^^ — L_ 

^alk CBlaauwe), . - ^ - 

(Zwarte). - 

p^alkje (Klein) van Bengale. 

yeldhoen (Peufylvanifche gekraagde). 

F'erkeerd ■ Snavel. , - 

Fink (Afchgraauwe). . . 

(Bahamafche). - 

(Biaauvvbuikige). - - 

(Orieklcurige Mexikaanfche). 
(Gekraagde). - i, 

(Geichilderde) Mannetje en Wyfje. 
(Purperkleurige). 

(Rood en Blaauwe Brafiliaanfehe). 

(Zwarte roodborftige). ^ ' . 

Vinkr Mees (Amerikaanfche). 
Fifcb (Gehoornde). - 

Fifchje (Chineefch). - - 

Flasvink (Blaauwe Mexikaanfche). 

(Bruine). (Mexikaanfche) met een geele Kop 

Vlasvlnken (Tweederlei) van Angola. 

Fledermiiis (Groote) van Madagaskar. 

Fledermiiiz'en (Kleine). 
FUegende Fifcb. - 

Fliegenvanger (Blaauwe). ^ - - ' 

(Geelftaartige en gevlakte geele). 
(Gekuifde) met een geclen Bulk. 
(Goud-gewiekte). - - 

(Goudkruinigc) Mannetje en 
Wyfje. . - - 

(Graauw en geele} VI. 
IX. 

I. 

VII. 

VI. 

I. 

VI. 

li. 

VIII. 

II. 

VIII. 85 

14 

20 

19 

108 

34 

8<S 

79 
15 

71 49 

V. 47, 48 IV. 

IV. 

IX. 
V. 

II. 

IV. 

I. 

II. 
III. 

IX. 
IX. 

VJI. 

I. 

VII. 

VII. 

in. 

III. 

I. 87 

85 

88 

40 
64 

99 

38 
42 

18 

20 

21 

IS 

4CJ 

4? 

34 

3^ 
3<5 \ II. 47 III. 15 VII. 

I. 

V. 

VII. 

IV. 
VI. 

■ II. 

V. 
V. 

VI n. 

VIII. 

II. 

. VI. 
IX. 

III. 

VIII. 
VIII. 

II. 

- VIII. 

II. 

V. 

VI. 

VI. 

VI. 

VII. 

VII. 

III. 

VIII. 2 

6 

4 

42 

■ 70 

^77 

^7 

31. 

30. 
II 

12 

<55 

90 

74 
23 

.50 

71 
29 

7^ 
100, 

iir 

48' 

52 
3 

4^ « VIIL 
VIII. f . 40 
2 

Flic- I. ' A L G E M E E N i^ger (Groene Blaauwkopj 

(Groene Indiaanfcho} 
(Groene) met den Zwart^ 
(Kleine blaauw graauwe) 

netje en Wyfje. 
(Kleme Bruine). 
met de Geele Stuit. 
(Olyfkleurige). , 

(Roode). 

(Rood Geflreepte). . • 

(Roodkeelige^Mannetje c 

(Rood Oogige). 

(Zwarte). 

(^Zwart gekeelde gi 

(Zwart gekruinde) 
(Zwait en Witce) Deel. 


Bl. 


- I. 


39 


IV. 


46 


- I. 


39 


vin. 


43 


1 r. 


6 


VIl. 


51 


VII. 


49 


II r. 


10 


III. 


-L 

8 Vlll. 43 

ni. 7 

ill. 5 

VUI. 42 

III. 27 yioo (Zeer kleine Amerikaanfchc} 

J 

/^' alvtS'Pok met Polypen. ^ ' - 

JVanddend Blad. ■ . - 
Waterbaagdis, - - ■ 

Waterben (Kleinfle). 
Waterbom raer Gefpoorde Wieken. 

(Kieine Amerikaanfche}. 

(Spoorwiekige^ van Brafil. 
Water - Kwikjiaart (Afchgraauwe). 

Geele). 

Water -Rail (Amerikaanfche), 

Water ' Salamander (Amerikaanfche) 

'Waterffiyder. 

Weewwtje. ' - • 

Wefp (Groote Bafterd). - 

Whip 'Poor 'Will. EeaVogeltje. 
WielewaaL - - ■ ^ - 

(Roode). 

Wint er honing] e (Geel). 

(Gckuifd). 
Witje (Bruin gevlakt Chineerch). 

t Chineefcb) HI. s Ifbeer (Amenkaanfche} m ■ IX. 


70 


IV. 

L 


y8 


VIII. 


27 


, VII. 


54 


VII. 


55 


VIII. 


17 


II. 


74 


V. 


43 


IX. 


79 


VII. 


55 


VII. 


53 


VIII. 

r 


18 


IV. 


98 


IV. 


70 


IV. 


,56 


IV. 


102 


16. IV. 


.104 


VI. 


84- 


II. 


62 


VIII. 


17 


IV. 


102 


II. 


5^ 


- V. 


19 


IV. 


89 REGIS Worm-Eeter van Penfylvanie. 

Wouwotiwen (Koning der). 

Wt^lp (Bruine Amerikaanlche) 

(Kleine). 

(Roode Amerikaanfche), 
(VVitte Amerikaanfche). 
Deel. 

VIII. 

. VIII. 48 2 -**-^ 
• - ,IV 
IV, 58. 

54 / Y. 
/ svogel (Amerikaanfche). • 

(Gekuifde). - - 

(Gevlakte). 
(Groote Africaanfche). 
(Kleine Indiaanfche) 
met een gevorkce Staart. 
(Weft-Indifche). 
(Zwarc en Witbonte ). 
Tsvogehje (Groene en OraDJekleuri ffi V. 

IX. 

I. 
I. 
I. 

III. 
I. 

VIL 13 

57 

57 
12 

16 

15 

31 
I 

* ' Z. ^ 
ee-Hond (Joogen van de Groote)^ 

Zee ' Knorhaan. - • 

Zee ' Leeuwrik. 

Zee-MorneL 

Zee - Pappegaay. - - ■ 

Zee-^ Polypus (Een Zonderlinge), 

Xee ' Scbilpad. • - " " 

Zee^Slak (De> 

Zee ' yiedermuis, - - 

Zee^Zwaluw met den Witten Kop« 

Zegellak- Beh 

Zomer - Eend {GekniH^^ van Catesby« 

(Gekuifde) van Karolina. 
Zomer - F^ogel (Roode). - - 

Zuigvisch of Remora. ^ 

Zwaan (Wilde). 

Zvoahiw (Amerikaanfche) met eene 

Staart. - ^ - 

Zwaluw (Groote Strand J. -. 

(Purperkleurige). 

(Purpere) van Kanada. VIII. 
VIII. 

III. 

III. 

IX. 

IX. 

VL 

VIII. 

VIII. 3X 

38 
80 

7 

27 
24 m IV. 67 

- 78 
elige IV. 

IV. 
VII. 

VI. 

V. 

IV. 

II. 

III. 

V. 
^ 83 

33 
111 
9? 

43 

2, 

19 -*• 
_■ \ J h *^ ^ / "N t^ r \ X / •> \ ) 

/ I V \ \ 
von miff e (map t^er 


/-' J t 1 '■■i \ 


\ ') I I i / . 


• I \ / 1 t \ y" 


f 

m I, \. i( 6^- EdTfards ad yir. detin. I . cJi . S ctw TTiann excud. ^ I ' \^'\ 


I 
imia nigra, mag-nitadinis , niedi i£e . CuTTL Jy'iT. Sac Ca.es. <:Majestat. 

W.. 1. 

e 
iriTe noir 

I 

V4 f -. moyenne 


\ ■!f 

rosieur. 


-:tl A"- :. / --'-'•. '. \ ^ ■--.w^ -■ x,-.^_A.->*v-'ft. ' ' ^ ^ \ , -I I- \ y -1. 
■ L ■ 
tarn tfc^ ^ e 
s . . Tab. II, // at)])ao(er) fc » '\ ■ ' \ J ri ■ -t f 


\ J'H / 'v < 

h 

I 
t i e "} ;i / r r i / 6^. Hdfjforcls aiviv. dclin. Ps 1 tt acus e mannas viriiis , h 

h ■ 

Cu7?L Jrir. Sac. Caes. ^Jta/'estai-. 


ejccu 


e Gros Arras Vert -""%* «t * ' -i' 
^i Jl- an 

Tab, III. // pa^ei) \ / 4 


•I • < \ S 1 . ' 

\ ^ ' '*',--T*> \ \ I 

'\ f ; / ' y 


I r ^'\- 


1 .; ' 


y <^.^^ 4*ft- ftr ' 
2^^/'/£f ^z/ Tir, idtn . / I^ <M. Seli^Tnann excudit. f 


■■>■' c urrh /Prir. Si ac 
\ ' a^s. e tatis , r. M 0. /ZS" 
H, ' I . . . -.i: '. .E-.V- r ." Ps iti ; v.; / icus ca ,^ t^ apite cceruleo. "N < I 

erro auet a tete 
eue 1 k « '* tf" ■■**- ■- 1^ 4'~ "*» ■«-*■>■*- -h-. ■, ■ ■_-_, . _... I- * .* 

etne ♦ .* fjf - - >v 
(}n)drt5ucf)e 
Tal) . l\c // ax)P I I a^et) \ . 1 t- -i. / r r n 
\- ' F "^ % "■ 


V / "'-^■i. ■■J**^, *■ - fc ' X ■J' ^ - *' >-^-v (S^. 2'/. ^'^r 

aaTi7 V. ait. -rt ^- ' ■ W ^ ^J^x Jl^bAflV ff -»*»fertWrt(*i*i«*p*f^-*-»W-^ ^ r 

y^ -^. tf e Itoman/t excaatt . 1 9 Cu m Jrtr. Sac. Caes. 
* \ ^.i- V > ' N? 

^ 1 ■ \ 1 \ \ / .' - Psittacus parvus Fuscus / i 

'i V - ■ i - , I 1- ■ -. h ■' 
> '- e * ►• ri q petit Per roquet noiratre .1^ F H * - 1. ■ V- »F k , < ' P - -'I - r p ' ll l» *!■ \ 
1 V ^1 ■Si > ■ V I r . 1 / i . 

bem 

ci)voaxS / Tab . V. r* X >' / '/ / . 
' ■ '1 ■. \' ■;^ l> Id i^.t^ '*-* Jt 
. (f ^: -' 


X J 12 \ t 

I 

f war e<^aiai 
uum h 

fPrvv. SoLC. Cats. cMajeJtaiis, 
"V "^ 
imia. cau 
A "■ cotnata. -/ 
Sin<^ e a 
iteue el 
' * \ ■ i.-'--r \ f n y i * i t 

f 

t 

f I I I I } I / 

/ / I / y 


^coiPortSe 
Ta.t . V] '* ' 


4 ^ v 1 

1 


, 1 

■ 
I 

i 

f 
I 

I 

* 

« I 


./ a a r- B Psitt acus 
.- / 
' ' ■ '" V / / 


J 


-r X 
7'ar uz^rrianrv ^xcudit. ^■- cri ifiatus ma<riitis 

er. Le Gra-iia, Cacatiia. Noir. "v \ 

■ * » '■ ' ** / N V 


'^ >*- V "n > i ^ Tal.VIl. ;>.-:^^ 


• I ' I r 


\': 

f: ■'- N' .,1 \ L 


^iTard aiviT,det -TV '■'^ i Wi ^ 


Cu m fPr I.Jfl, ScliomajiTi 


umt 
\ 

Psittacus 
albas crista flava ac. Gats. JfLm eft Otis UllTlO 

IX ter Petit Cacattia ~ 
Blanc a Crete iaitne h 57 Jf « \ \ (■ V \ \ ;* r 1' I ■ 
Jl 
xaxu s 
rafifiamfc^ e \mb Vit 
« « Tab.VIH. ^ 
7ITo ti t /\ ■/ • »H- h^_ Lf ' "L"- ^/ L^iward vtr 'v. de-L - 

Cum J/rm Sac. Cacs. cMaieftaiis I. cAl. Seli^rridTuh exculvt • \ .■ R W.8. 11^ W ^F 
• ^- ica 

ienfis; <&c. a 
Grifi e 

res I L il, S£c. * -t ■*'^.- r \ ■N^.- -.. •.. \ ' ' y 

Hub 

rafilmm|c -* 

■ \ y Tab . IX . ; I \ i / / f 
^N (0) 1 \ ^ ■ * 

L / Q-^Cm'ardj advtv. deluh. > 


/I / ■ ■ i* ^^ * I mTTLanii cjzcu dlt. 

'^riT. Sac. Caej. .Am't \ *.'..' 
w. ^^# 
IX ttr 


et £1.' rxva 
ill enfi s I J i 
noire etiaune 

' --, llMi.s> -^4J, i-, ^- ■ 1« r* 
r 
11 nine 
Tab X . ■ J >; / I 
J *^s t h J' ; 


i',. 


'^ ■; ■ J ^ i' / S 1 t f 
/ \ ^ ; 

• I' * ■ ^ / v^..-. {r, Lih'ardf ad tIt. (kluL, I. Ji. Se lii Ctmt J'7-ir Sac. Caes, ^a/e/hit. 
ejcc^ Uditr N° lo. IX 
\ 
:ica C£eriuea etvinais. • 'I ♦ 

idi 


/ eue et verte' 


-: lO - -fc J -■ ,* V 


■ 

4 / 
SL b.XL 
flriiae ^V_^/ 
von htt 

r 

! 
V / i '\ V %. ^ 
Q. Cihards ad. riv deltn. 1 - I. I. ^. jetiomarub oxcudit, ■ .;'■ ■^ -■^.1^ Cum Jytir. Sac. Caes. jHa/i N." n . 
i \ 
ica viriais idi 
on. La Pie verte de Tlsle de Ceylon -* ■ : -r — i .1 f 'J f ■ % I r 1 '1 

tcr lit 

Tab.-Xlii. I 

■i 4 J, ^ I ■ ' 


/ , F *' ' , r \ , i 


■ '! I 

;;■-■;■■ 

■ ' '' ' ■ ' + \ \ ^ ' h B 
1 T 
\ 
- 


p 


L 
, \ 
■ 
n 
/ . 
' ;.;. 


■ 


1 


* 


\-: 
\'\^. 
■ * V 
' ly 
' 
1 
1 
4 
* 


■ 


-V. .. 
■n 
,1:; 


h 


!i 


1 

J 


\'i 
1 ' ■ 


q 


■ ■:■ i 


1 


h 


■ 


1_ 


r 


■ r 
iir 


■ 


J "■ 


- ^ ' I . r 1 ■ ' 
I , ■ 
/ / * i^an 'OS ad Tty. de/t7 tn. I.^A.Selt^manrh ejcat 
/ '- • 


- • . • ■ * . F n 
;■■■ I * I . ■ ¥ 

Cum. c^nnr. Sac. Caes. J^ajest. - ' --I- X I I ♦ s 4ca alls 
- - ^ ' .■ 1 '- avis . k >. etl 1 — 


a 
ocuita maxima 


V ■,*!, .— -^, etla le aux aiies jaxmes, .-> ^■■\- \ - \ ■ «i' 
rande Sauterel e. ,/, r n - f * k T \^ ■ -\ -^ JP- I 

r 

,1 p- I 

* 

f 

} 

\ 

4 
L 

f 

r 

t t 

I 

r f f t ■ / 3 ^ •■ Ifc / ' ■-*- 
k 
\ * 
iaat; 
\)tT 
ag avTc 
A aum Tal) . 
■ 


p ' t • X it J ' . > / 


\ jp- f ■J ad TZT. L ^ 
Cum. ^rtr. Sac. Caes. J^a^ eftatis . ■o 


m^mub excud 
tS 


iN,. 13 , 1/X ==:z 
e/iiy . St umiis ca apite 
avo ,6Cq. 
Et ourneau a tete jattne, (^'(^ 


s t - ■(. - - *>-/-; 1 - 

ifttr mit 
uroem 

{)ixioctto s 
Tai). xiv: 1 ■< - ■ ■ 1 . 'i 

t 

f 
i .r f 'J / 
i 

f 1' ' ;. '. ■^V^ i f ' r h t 3 
I ; I ,1. 
if . / I / If i 

I Cd^'ord ad yh^. dean. I,^. Set^Tuann excudzt. Cum (PriT.. Sax:. Caes ^UajeftatLf. 
■ N? TA . IXT (Thiu, i ''\ 
ica can 

revi ■-. — \ 
a Pi 
le a la courte aiteae 
k « 
c, t\ ,..'->., 

fV 


V / 1 

F / 
etnem >. \ \ &■ 
Tab. XV^. i j L I / / I 

m ^^4:^ :i^''^r^ '^^Z ad ny. detuh. 
-■-. CuTTi JPrzy, Sac. N°. r^ . I . ' ^n. Jeli^fnajin cjccujxt. I 
Pi ica cri iftata V cauc 

a Pi / 

/ / le 
a 
t • on<2;'ue queue. ■ir ^^f 

\ 

Ta.l).XVI, U 
I I / 


'fr I / >• 
■ -v^ -. o Q-f cdwara. ad ^yzy. 
\ i »»■-' r' ^ \ '-V ■(» deiin. _i 


I 

* 
trni ^/rty. Sac, Laes. W.i6. €(n'e/t. 
G a rrulus caerule as 
iiaicus . 

eai w eii 

n de s 
I lentales * E ' \ f >?v 

iTbiantfc(j e 
mib ef -' 
Tat.XVJL m if em em / T 
It) Oil 
h 


Cr. CdTari 
-' >- \ \ / ■\ , ^j V- \ r - J \ ..«<■' /:/^ I. .^/^ e!a!.c 'ud 
MTulus Arg^entoratenris '^^. rr. 


caiL 

A. on 
a. 
; Hi es 
\ 2l * ^ qixeue ironae 

e. V - V- . f- vr ju*; . t -^- i 1^ - I afT'. ^^ V -,' - -. 1 ■ ^^-. / 

r a f i iian if e i^e'man'bei- •] 
4 nif 
l\ab 

^ \ V ' I I "N \ 
(r. CiZ7j^ard advtv deL 
t 

' ■■\ aes. ^laUft- t^mAnn ejcciid.. -../ ^ I 

Oarrulixs Braiilicnfis w:r8, W^- c 
f- 

erratu. 

au 
edeiitele du Bre 
■ ^ *V 1- ■ *-- * J ; ' 
mif 
/ ^ ♦ '4 ■ 
* ■ Tat . JCIX . 
y * '* v-y I. " t - ' I V- ^' / \ -■ #' ^ 1 \ , \ 


F t" l '. i 

I 

'I 

i t 

i * 
r 


'S 


fr 


L 
W 
J 


• - 


i 


/ 


L 


1 
V 
t_ 


F 
4 


. 


' 
'v ■ 


Fl 


^ y 

"v 


t ^ \ I \ 1 1 X - k / V t (. 
1 ' ,' ■ ■ A 

t F ■ I 


(t. Cdi;^ari£ adrtv. <^et. 
oucan p e ctor e 
laro r 

Cunt J^h. Sac^ Caes- ^^^ft. MJH., Selt^maim^ exatdzt ' 

n 
y f 
oiica;n a ^org*ejaane 


\ ' .-.^.tVt .** - ■•• - / ' I Tab . XX . 
ft grurte 
/I uto^n , » »» / - 1 / t *'s ■ ' ^ . '*. N t' \ -> \ , h f / N,. ■v L h - I 
/ x^ \ , t &. Cd'U'ard adra rrinjitb e:tcud. Ct um O^iv Sac. Caes^ Jaajeft', 


\\ ft N" ao. IXT^Thdl . S 
oucan viriais. idi 
jL-j e 
oucan ver 
■ ^ »■.. ^ \ I t ^- ;r» .■^' '- I - ' '' Tab . XXI . 

// rixtte -*■/ ■ 
AAA 

xtcf^nc 
mtf 

A avic 
■ ( - ■ J 
< 1 1 I H -' /' I 
1 i ^ / : ■ ■j l> .*\ / 1 

/ 

F S > 
-L 


ll (?. T^dT^-ar^dj ad ^vty, del. ^^3*^^^i^>:^^fc#*^-^-' -*j ^^.^^ i^rtr. Sac. Ca£S. ^.Majest. J.Jn.. uetwrrimzrL e^citdit. N^ Bn /X <y net \ 
V ■ CtLCtillus viridis ventre ilavo . _Le Coucou vert au ve ntr e j at^ie * ^ t ' ' V. t - 

a CXI 

/ 


auxvdjdcicr 
■ ' ! Tab. XXII , "\ J ' t. —.-P { 0-, Mdwards 
/ \ ♦ Cl ■M ^tv V^ d£L. - ' J^-'A > ri^Wittf^^ ^iri^HfQpl. Jeli^ manTV eaietL l£. Cicrrv JTi^. Sac. Caes. W £2. \ 
f" ' '/ f R ICUS 
ems ru tris . 

iverd oil Gf itnpereau a rou^ejoue. I 


. \ V ' H f \ 

%. •"? I r /• 


O^ A ober Vdrnn 
tr m ' # tf fc^ tpa 
ett 
^i^ Tab.XXlII, 


. •* X \ -I \ v 1- * V V G.Edv^ardj ■ i .\ ■*- « 1r / 


/ Z^^jfTz. ^&. Sac. Caes. i^Jnmejt ■ L 

r 


^ w. ^z.ir:'^hd 
\ 
1CU8 
avus tnacuiis ni 
V .^ IS f I 
6 PivercL ou 
y' avec 
es tAch r imp ereau ja^utie es noires . \ \ % * \ / w , \-, 

Q mm a ttrt ht& t . /' 
i\h . X XIV I /'' s /■ / -.'} \- \ ' ■< J ^ . . ;■■ y /" \ 


(x. £d7/ 
s '' i ( I • • • ■ - h h ■ ■ 

Ctirn 'L^h^i^' ^ Sac. Caes. ^M^Je/tatu, I \ I ^ w a 4: . IX ter 
\\ 


' / Ja camaciri Ma 4 « r c p: r avi i 


acatnacin ae iVL arc <rrave X .V / r r 

VTcn I 
Tat. XXV V 
tc aa e I 

1 

I r .. * / -■ I / S 


\. 
t 

s I 

i \- . r \. ^ f 


>y-*' ■■" "'•' ^ — 
*f _, 


&&_ 


5: --:r<-r*^-C'-*<^ 


■^'^ 
.^._ ' ' ' / Gr Edwards' ad ^ny^ del - 1 J Cum ^riT, Sac. Caes. tMaieft^ -/ . ^- oel^ifitmw e:^cti4^ , I ' H ' ■ '?■■ V on macu loXoy W. %5. IX^^hcil . ''J, 
JVIartin 
eui" 
^^ c. ^ ■ ' r J.' I — ^ F ' - fci / .-^ ■ — - 


r c^ / \ ■■. / / C 'I 


V /■ I 
urrh ^. r/r, 

ac.. uaes. 1 '.' ' . * 
cri ifiata : / - V w.. . 16. ir^ 
I'- ■ ^ 
-I 1- -, ''.->'=. r ri A. 


•- >,' L e JVtaxtixt Pe ckeur V 
-r rb 


__ 1 -V 1^ .:> . f ' J 


/'K'-- ■' f -\ 't - r ' • . ' ' . J - upe. I - - V \ L I I r 


'' - I. • 

V.' .1'^ .' .' -^ *■ ' 


-' - >. ■ h .* H - ^ ■ ■ "-'» 1 - :-*'-.*> ;'.^^'*' ,*^ - *■■ / 

nm 
Hk ^ erne t)enrtx 
Tab XXVII. 
afiun 
^ / \ ^* 
* \ I / ■, \ G.Hdwardj ad ^ytv. dti. «r - Avis quae dam (pecici 
mixt^, ex Gallo Indico 


I. Ck. r. Jldyr Junior fadp. 
€ 
Bi 
maon W. %T. IX',''Uliei 
Kj\j pii 
ece Hiele e 
\ aiiano natae. \ V i- 4 ^. \ \ h \ ! I 
0rope 
vcCxi \ 
tarn etner 

Tal) XXVIII iroxte ^ 
G:Ed?/^ards ad. tit, dit -- -^^i^ -^•-*f** .;,„;j^-*.;i^_:.-.s ^.a^- J,^- SelioTnaTUh 
ura 
m ag*n a 6^. ^.. J^. C. cJL, ^ i^.r^. 
^ criftata Indie a N^ ^^, irf-^J^bdl 

ros 
eon 
/ ouronne 
HT es . ' h V- - V*-'^ \ \ /; \ / / 

»■ 

voxx 
■' Jnfti 
y J*-' 1, s ■-- -1 ►- 
J Tab. 
- « 
^ \ ' \ • y 


&. ^Sr. •ards a. C' Jrir. jC Ca£.s.Jlaj'eft. I. Jt. S iti^ nmniL exc. «/ ^-^ r 

Columta InlulsNicotar. N ° 5^ A JITJM 
Yx 
eon 
I'm e 
Ni 
icoDar > T / . ^ ■ : '. i. , ■ /" ^ *f<t •- / I 

axtatin txtxt 
war 
nxii 
et 

Tab. XXX. ■i 1 enin fi:'-t •- - -^i.^^ \ 
I I 
I 

1 

' ' t ■ ^ i ' / / « \ &. cdyjards adviv^ dit i ^-^ JMLanacus mas pectorepurpureo. Cum JPrir. Sac. Caes. ^Uaje/t. J.^.Seii^maTm exaid. 1 X 
e M anafein a g-or^epourpre, &>.. % / \ \ ^ 

ova i)abottr ^^ <- "K Tat . XXX I ? r 


I 
I ■> ^ 
■' -■. 


I \. J ■ ^ » / 


■'-t T'i'^ *•* "-"■"^ . /' ^^.J*^"— r 
\ om 
our. .' r 

-W.T,!: irr:f he.il. J.M.SeR^maTtn exc .r 

om 
our. 1 L, — --Jr / \ ■A . \ 
\ 
* ( 'f A V 

xneitetdm mit ^ em Se:^ n) a:ft mfc^tt) clt 5 
Tab -XX XI I ■. ) \ ) *■■■/ 
1 N W \ ; ^ \ .. / h 
t f 
./ 


I,.' / V^ / -■-■ ^ f . h ^ V ^- tdfH^ardf adriy, detT" ^^^WAStf- 
iTiei eius. ^z^r/2 ^rmSacCJiq/e/tatif 


^i^aruii - 
1 

/ Shirl / ee, A'c -./ \ V N y t [-^ 


vtxix 
vcCxt ^eart 
/ 
rt7a rpctn 
Tat) 
i ? / -'Bf 
/ \ 


J -I 

J? i ^ 1/ 


-' 7 

.I* / \ ,■ / 

t 


\ \ Cr, CcUards ad rir ^ del -^"^ !&• - . *" b J? --VSHK- « / f Cum ^rir- Sac. Caes. ^a/^Jtatis. I.^. Seliqmann exc. I t-. Paff. / er 
ruDer. 
o 00. ixi'Jhdt. 
J e iVloineau ecarlat, 
^ ■^ - ^ ^ # \ ^ \ 1 * ft 


aviaixn mit 
cm wtx^tm t^unh ^S' / xnit 
exn XXXIV \ 


\ \ . !! y' 
X • '■■ \ --H 
, h ^, €d:ip*ards adTiy,deL F , 

I 

■■ I. ^. StUomaTtn cpcc. 'K'^. -^ ^ii '/ M \ 
anacus lacie rubro, et 
Mellifi u<ra cri 
Lita 
le iHanalvm avt vilar e tlanc, et le ■*i 
lit ri ruDea. a Crete couleui 
e riit)i . / / » - l: I 4 / ■■i!--i' " --. 

iebeipvf. < r> Tah.XXXV. r 


^ * X 1 \ / 


■ 


.1 


h 

■i k * 


.( / 

r 

i L i I. ■'> r 
1 i J f/- 6^ 
1 i^ 1 f 

i w 

1 '4 

: .1 ■?, \ *■ '/. \ 

i f 
» -/.' 
?/;7z J^riv. Sdt. Cats, \Ma^'eft. ]Nr° 5i- IX' I.^. Jeli^ntanTi ex^c. «* \ 
^ 


f -^! t r,. 'J'L V \ y- ".* « b ll ■ ^1 1 ''L X'f ' ^ > -- *■,- 
nnnami . • f \ f 


■ - ■ \ I- 


^ •-, t 


6 


?. ^ 
I h Tab. XXXVI. ' - / / s i. 

I t I- ■'i t- ■I fi / f i /*' .If 

'I 
C-. Ciwards ad ru' del 


J . ^Jn.. JcLi^'tnanTt exc. -^ t 

i — 

Picus SurmatnenTis. Cuw.J'rh. Sac. Caes . Jia^'pyt. 

W. 36. IXffhdl. \ 
e Grimpereau de muraille 
e 
\^ 


urinaxn, ^c. * ,' .1 v,v, ' ■- ■ \ j; /, 


* L "■^ j*rV-=*^ 


-«^Mi,a:^V«t;4#;. .* ^ ; ■s. ^ f / • I « 'I i 

'I 'I I !4 I I 
I 1' 

■V 

r 1 

■h I I f J '■i 

I 

7 J '; .^ ■■• / r 

7 / 


-/ 
; 

I, -I '/ - 7 -i / \ J % ' '■^ amxii cmjer 1 
// rmte 

\ Cr; C^ 
\ wardj' aiyiy dcL \ \ i cus viri dx s p e ctor e niW o ^ 
Pictis Tiri Ais mactilatus , 6^/72 l^riy. Sac - <^^*f, .jfU^'est. 

N ? 2(7; JX's:77uil; J.Jt. Sttlwrnann^ciTc. 
e Grimperea^uvert ala ^^or^^e roup^e et ie Griiixpereau Tert tachete^^c 
1 \ ■■f t . * V I * 
er 
wavi mt 
von^e 
rune 

\ ■ 

nat^rerAWr -^mtS Tab. XXXVIIE auxvixaxtXtv 
4 
I ^ /. I ■ 


-J / \ ^ J / f '7 \ &, CaT^'ardj aJ.'ym ^L X Jti, Seeli^Tnanri e;xc . Col 
[ft umoa criitara ma 

<^na CuiTL Trir. SacrCojss. .Jlafest N? 58, 

ra M nnica. oucherola laoire et Uaxiclie 
et le Grimpereait tout verr . ■ '.V ' L V < / - -*-!.■ V -, , -^*^ ^-r «. q L - '^.t^'-^ **■* r b I ' 

Tab, JCXXIX. ^ V / ' \ 


f V 

p <r.' ^ fc 
■ * '^ ■. ^ .J '.' < 1^ *\- •\ \ i \ ^ I '» / ■ .'^ 
■^^ ^ ■: l .>X,ia. 


■■'> ^ - is. Cd^aras ad^ry. deL ^'--j TivflK^TTuatssQ^'^'*'- b' '. r^ arus 
B.X*£t difi lacus , r 

/J^^^ ^/^- Jac^ Cats rjn^' eft ^ 

J 

N? 59.. IlTTkltZ I xa 

ar adi IS 
c. ^ « V ^- T 
/ 


* \' 4f ■V- bk ^1-. I ' N V 


-f -H L C- - 


-T^ 
A aite .' ' ' » • I 
* \ Tab. XL. n 
\ \ I I-;' '_ \' 
s ■/ . I 


-•l- / ^ ~\ "> I^-cM^ Jeel^mariTV exa ■5. r . o ; N p 'jorixj^cjfwitr \ 
e noire ettl eue 
N \ L ^-- I I 


s 
b a^ dcxx- , mxb h cr Quito. Gucicnb eraS a bes 
Tab.XLI. t 'f ' . y % ^ r h ; /, ;; \ -' 
'V 


r. 

i I 
I 

i 

I 

I 

K 

-J /' 

J ■:)■ 'n 'I 

J ■r 'I / / -t. ^r / V ..v^ v':' G-, ^d^ards ctd. ^rir. ■ -mm- ^' 


' 1 ac. a aes r 

i 
ayacu; et Guira 4 Jm/, J' 

uACuDeraca WAl. 

M \ -. arcp^ravii 
e b scysiCUf et le Gidaxa &uacub erat a 

e M.arc^rave .— ^ - -^ 
■ * i ^ -v, I —■ ^ . — ' 1 r\ T '-**. ■* * ■^ ' r 1^ ' I '■ rf^ .^ -V-X> ^J .X ■r-^ - -T»?r >^ <Otv.'^r«-- ' r-WT*^' .':.-i>-^«r*^'?-^ -^:-i,— ' '^^ / JU-^ I,' ■s -* . \ K_ I ^ b -^^ \ # s 
■< 
A mu nb 
\ wavDc 
JKtXXl 
Tal3,XLII 'V f \ V \ , - \ ^f 
j 
- JP^diyards 
I -. / ': / 


\ . Jee^liamann ejzc^ um !Friv, Sl dc. Caes. cMajat\ / ,1 
, J Pafrertlavus capiterubro 
et C c c otliratiites ni ^er . N°42. iZf^T^ £Z 
* s / F 
e 
otig-e-tete jjaune, etle Cr OS 
ec noir ■' <# - --"s-at %'- « ■ ji 
lat } XL III ^ ' % ■-^ / V 
I i: (i ^ \ 

/ \ ^^ ^. ^dij^ards adyh'. delff fJ.Jn.. S^elwrrimzTV e^XC Paffi eres nig^ ri ve 1 ftifci Glim cZ/w J^. Caej'. 

P 
^^/^// \ / 


L.i es M omeatix iiom« 4 Oil iioiratx'es . %- -J ■' ./ 
iiti dnt^ycv 
A i-iit 

ev 4^ 
Tixh . XLiv; ^i ^ f 

\ i 

\ i ^ \ -\ J 1^- r I t f I'. 
*. I. 

I 

I 

f 

I- 

I, 
/ 

i / \ y- -,^ J f LurrL Jrt7^. Sac. Ca£s,jftajest J , Jfl . S e elwTTiann e^ctiA, ttr /Tl_ 
p ar vus , e t S ene <r^lus w. 4^1. . ixi: a hei 
'^ *. ^ ' ^. 
itriatus . ■^ e petit -Aloineati; et e --. \ oene 9^a ) o 
y ra^^e. \ '- ^ . »r 0-'( 'N^ ;> -'--. ^. 


iT 
ava 
unb 


noimilnt mx( weiftr \ 

Tat , m^, I ; ^ . I y I 
I \ 

'/ I -. \ • \ ^ Cduanlf adyty,^e!m^, \ 1 

/ t a tan riy <) dc > Casj' , Mai eiT > umamann, e^oud/ X / W^^JX^a^eil ' • 
engtilui' piuadtalattt^^Tafier Jiii(!tt$ UA: 
ectore woo Poi trifle tiahche te Indes , V . ; '. / V- ■TV 
,X ^/ - -Ml ^ \ 
e\m 
his', xinb 
n^. ^u On "V 
4 
ur\}\ia\\7t' / 
Tal, XI 
y 1 V * S -^ 

• / f- ^ 

^ ; s u ' H' - 1 ■ ■ » 1' t 


r 

/ i..- ■ 

c 

r 
1 1 
a A <t G oduaf-^dp aLi£ vtv .^sltrt , ^ r Jti. 


J^M, Seltaniajrvz enticwd , s minor et -^ Po^pii3- . 
e N Aiitiiiaie petit Jt»j 15 etlaPlcint e oil le Pol ijp e .-'' S 
mmi 

I * / ' m 1 1 ham mruv 
oi)er Wi / U . XOTI , N ' b \ r 

- r J 1 ^ i / 


■I. 

i 

I 

I 

% ^ \ - 
. \ . F ^x '^ ■ Jr cdtuiT^^' ad ^/V ^^/ ' t^rnarm:. exetcd . \ ■ 
\- A .u 'JNT^ 4; A^" ^^i^tl^ a Caim armata mi>ra et m hni e o itrurtJieu aa 

Jreit I < ;i ^ ( 


t .f I 

,3' 


^r * fi I V .'V 


-J I 

If 

I 


- J^ '{ >> < / ^ <^i ' -Mvir* ■ ., . .»a n »i.'^ ^-* -* ^ t b ' ' 

' \ / / *' ' N 
er 

-^ 
itnauQer urn 
!■■ ■^■ V i^ •I xJ V V %lilU 

Idl, ILVIK .1 -y V ^ f I ' ' ' ^ r .■k ' ' *w Jl ^ / .->'^ 


H^ ' , ■ I ' ' 

I / p' /, r 1 'I J 

A ) 
\ t cmardiP' ad^ytvx^etf ' .-. ■''"*>taL.' H' 
'■^^J-^ 
■.*:■-' C^fiV ■^*Viyi '-J' 6i^//^2, \/rt^, <Jae, Ca^iP\Jffjafi ■I-- J.JfL uetianiaMfL mivud ^ W- 48 IX^'jheil 


\ Trater cula et -Ald4 . 


eux eie xijigojii 
t r / \ i' \ -^j"-- . - -^ ->' .J^J'>.*f ^■—w^--'-'-- .— •-- *n. ;— " ,.*»»^ -K -^ 1 - — f - -^'k ^ ^ \ ^1 I 

-1> 
mc^iwii j^ \ iin 


mi 'A 
Tab . , XL IX , 
\ \ 


I / 

i !?. t ^ 
*' 


r' ■. 9 \ 
1 ' 1 
I 

\, 

h 
I* 
i I 
^ IT 

J V I i 

4 1 I X^*^ — ^ £^*4^wruo^ cui'i^-vi' ' cZe€^ Cyti.m\y^%y. J/zcCa^S. mayf^n. ecccs Nl, R l/^lCf c -^z, Z&L 
r-' 

inag iupeiiie fiifcixS , ef Uriel, 
A'Jlle deKan ef leCuillemof t 


\ -.- '■ \ /■ ■-■^J 


.^' ■"V aiicDc^tiic -rt 
r V ■II f 4 


^ rr/^e-. tmi 

(1 1 ^v ^r 
'iiri'^ ariine <L init>i- 1 . ./' 

7 -;■— J — / *. :r 


/ \ \ \ 
s N i 


^ds l 


L er^a,iijfer cri(fa i^ofiuicLo. C 


■, o 

c l/nAus 


a Ja ci 


i£oe 

r 

r 6 n ae 
enfi< 
a. gxoiie 
iiJ verf r ■ J h \ v_ I* / 
A auer 
Tab. LI ■ 4- . \ \' \ if 
i. I 


/ \ , Cunt jPrtT. Sac. Caej, ajestatu - - Jcitffmmin: 'c^^ccud. mdi.ix ter 
< . ■ ■ 

i 
er thi la muT£i 
«# 

rininereau cie 
M *- ur ai 1 if ill \^ "V . «. / 
- 

mfimg e 
. Tab. IvII 
X ara axis 
A * u tit e t 
XV tmOT 

tttt mxt emem 

jt mxc 
r ji ■-L , ^ /^^V, ^ -■ s? I I' ; 
» I 

1 f^ 


/ 1 Q. (Ldi uar dr ad ytv. del. Zf^'^cttorrmTTTh^ c:K.ctid£t r B 

Ctart ^rty. Sac. Caes. ^>4[a^'eft. f I • / N o 4^. M rter ^^^heit ^ / / / / / ' I 
an g^ara ni <rr a 

/ umeen lis.Tan r- ■^ r H iridis, et Certliia ventre ilavo . 
ara ^r^i^ 
e 
an<2;"ara. tioir 

a 
uinecie ^e,l 
anr^ = ra olive, etle Grimpereau oule Sucricr. i A - r..