Skip to main content

Full text of "Nova genera & species plantarum, seu, Prodromus descriptionum vegetabilium ?maximam partem incognitorum qua sub itinere in Indiam Occidentalem annis 1783?87 /digessit, Olof Swartz."

See other formats


•k 6 a <K k tK ^■■\ 3 '^-^ i y ■».■' 
-^ -, t ■f 

r 

h r :)( 


^ >^J 

\ ^ ¥ ^ aI '^ J 'A ■xJ \ 


\ 


,V) . K ' kj ■\ ' a . *..-' )!» 

k ^ . " i. . 


i- '^ t '. -J >.'* 


_- ^ ■^" t f ? NOVA 

GENERA & SPECIES 
4 b 
U-M 6 »■' ■•,-T^- I ^ nZ J 


r 


I' l' .« X^ f f -^ ■ s - It >: ,>:: \ . '. 


NOVA GENERA & SPECIES PLANTARUM R. rt 


f ? 
Seu 
RODROMU "-_ ' > 


■srefc'l-,>^- -F-" J B b -^-^V i-^-^^ / 
DESCRIPTIONUM VEGETABILIUM, 

i MAXIMAM PARTEM INCOGNITORUM \. Q UiE SUB ITINERA m InTdIAM OCCIDENTALEM 


ANNis J 783— 87 / ■ ^1 '^H,4(FJV -*^ 


■^ ,-t ..^-" ■■^:*-5; J^-s- ' 
'r-h- ■*- '^*^^J. BIGfeSSlT 


^■U: r ^ ^ M Olof Swartz. m. d. ^^ ^1* ^_-* '* i Ut*i v^ rwK HOLMI^, UPSALIiE, & ABO/E, 
In Bibliopoliis Acad. M. Swederi. 

MDCCLXXXVIIL 

an f * 


q B - ^ ^*' ":^--'*^^ > . >* V ■ J ^ r"^- ■>V ^ ^ ^ f t P .=: .»^ f ^# ^ \ ^ yi t 
A ^ ^^ fc- ** ^' 


^» -h V -/ *- - ■-•.*v,/ 


•^ -i ?■ n-" 

X 
r 

L 

^ ' -r ' 
4 


\ 
* 

+4 

■'J 
- - ^ 


« Mciiiy fb(\ll run to end fro ^ and ] Kno)vkdg€ fbaU he ifuieafcd. Dan, XII. V ^ ?i^v ^ -^ ■^ J + ,*.^. ™ ^ t ^-^. 


> ^ ■4- ^ ■' -t / T'^' ^^ 1 . ^ -^ 


- "■%_■ 

1 Ji'. 1 ' f f / -V' *, f ■^^ ^ J 


E F A T I O, five Infulas fie didae Ant qvam reliqu regiones, in- fignem admodum V'egetabiiium ferunt proventum 
Qvorum ingens omnino nnmerus, diligentisUma mul- 
torum diveriis temporibus fadta peraviiiiione j dudum 
ell inveftigatus. Sed & Ijc pluriniJt ^eflare tamen fi}'- 
turis Nature I'crutatoribus I'etervata, fatebuiUur oe- riti rerum exiftimarores^ licet trecenti piop^ elfluxe- 

rint jam anni . ex quo novum" detcxciunt Europi^i 
Qrbem. J F 

Illos inter, qui cnodandne harum regionum Hi- 
fiorire naturaii laudabili nifu operam fuam coniccrare 
voluerunt , commemorandi funt pi cecipue Rochefort^ 

l^ABAT, ThEVEIUS^ LiNUClER, PluMIER & SloANE. 


^ _ 1 ,s .A. —- ^ 'm- Facere non posfumuSj qvin magnopcrc ndmi- 
rcmur ftupeiidam illam adcurationem^ ioik rtiaiii &; ia- 
gacitatem in cund:is , qure later Illmjer cluciibiavit, 
operibus conrpicuam. Quibus protefto baud pot^rit 
Ciirere ^ qui NJitur^ej in Infce orbis tradibus^ tliefaur 
los feiicj. cum fuccesfu indagare libi propofucrit. Ce- 
lebris hujus Audoris F\iices ^ plantir' Anuricavcr SlIco^ 
^^('s per hiot^ Biirmanmim edita: ^ DOO piope continent 

Vegetabilium Figuras, quae pr'us tantum noa omnia 
'uerunt incognita ; ingentcm illam ut lilenuo prcer-^r^^a* 
nuis Botaiiicarum niultitudineni figurarum ;, quas pu- 
W^cam lucem nunqvam adfpexerunt. ):( 2 Inde. ^ ^ 

^ 4 •: 

*' x' - ,' f * t ^ - ■' Indefesso Audio j^ jam fua dudum aState conatiis 
eft Cel. SloanE ca coUigere omnia, quae ad Hiilo- 
riam naturalem' Jamaicne amplificandam pertinerent, 
Luculeiitum fatis huic rei perhibet tellimonuim Itineris> 
qvod ad banc Inrulaminftituerat ^ defcripiio, "'} iiguras 
646 exhibens/ Qu^e • utut minoris' magna ex partd 
momently honorabikiti tainen Audorl inicr Fnnda* 
torvs Eotanicos " ''^ ) vindicant locum* - EuM polterion tempore excepjt Cel. Browne m 
' exploranda Naturali hujus Infulce Hiftoria* Cui rei 
etiam oranem ^ qVem poterat, impendit laborem & 
induftriam. In lyilematicum ordincm cunda difpe- 
fcuit, invcntarum iimul a fe Plantarum egregias ad- 
dens figuras 5 eo majori in pretio habendas^ qvod eas 
artificiolivsfimis Inditi illius EhReti manibus ceri incl- 
dendas curaverat. Aft horum obfervationes Duumvl- 
rorum ad Jamaicam lolam inprimis Ipcftabant , qucc 
non nili exiguam conftituit Archipelagi Indice occiden- 
taiis portionem. " ^ ^ 
UM antea peragraverat Cel. Plumier loca, ed- 
rum plutima deinde invifit celebratisfimus lUe Jac- 
CUiNi Qvi qvo ing^enuD mentis ardore adamatte a fe 
Scientiae audibus provehendis invigilave'rit , indicio es* 
fe potuerunt 3 Enimeratio Plant rum Americanarumt 
Scle&anm /iirpiim Aiiuricanarum Hiftoria^ Obfervationes 
Botcnic(r , & q. f. r» Ab hac muiidi parte & ex his oris, ego quoqne 
haud ita pridem redii _^ non exiguis Floras divitiis o- nu ") Voyage to Jamaica etc. 1707 
*'^;. Lii;i,. phil, bor. J.' A i 


^ 1 
VII nuRu 

adeo Dc eo l?Etus, quod hi proeft Naturalis cultorum fidis iufifte giis, muUa ab lis relift ftrare, quae ^lig propero ; adcura 
bi Bota & perf( s fti 
III fi lapfi iunt anni- ex quo in Florne examinandi defuit occafio, 
o exponere frucfeura jucundi 
Qvinque omnino p'^oeter- cos dab rfo, una poll bantur , Jamaica, Cuba, Hifp inter h.-ibi- 
Infulre AntiIlic?B 

fne freqventa- 
quarum tamen lita I 

nem. hi batur mereri animi attentio- 

~> r ^ k ^ ' Est enim hcec ipla Infula, ubi plurimum tempa* 

risTub hac mea profedione exegi , cujusque interio- 
res quoque rcgiones montanis in tradlibus fitas pene- 
travi, immo ra luftravi loca^ qvas adim non mode, 
perqvam difiicih'a fed et prorfus invia exiftimata fue- 
runt. Hifce in locis plures Tonge eosque diverfos Na- 
ture fetus cognofcere mihi licuit, qvain yid^rant An- 
tecesfores niei , & ut in temperate ma gis CI mate, mi^ 
nusque adco torrentibus folis caloiibus expofitus, ali- 
qua cum coramoditate inqvifitiones meas perfeqvi po- tui • fsEpe etiam jucunda quorundam Angloium , ibi Verfantium . focietate ilipatus , quibus innotefcendi pio- 
penfaque illorum mihi comparandi ftudia', qvod occa- 
iio fefe obtulerit^ id vero gratum mihi Si opportu- 
num accidit* poft brevem adeo in illis plagis com. Insigni 5 

ationcm, colledione prope 850 novaium 
biliiim d b A /86. Magna bujus collcdionis pais adcuratius jam f 
gerebatur^ dum liber mihi paterct aditus ad Jpraccl ruiT\ VIII 4 

rum Mufcum 111. J Banks Baronetl , Societatis Kegiae AnglicanDe Fiaelidis, qvi nee 
f^ fn am mihi denegabat qvin fuis me coniiiiis , lua y inlpedione juvare dignaretur, Non poterant immor 
tales rerillullris hiijus Viri digne fatis celcbrari lait- 
des* Peripeda jam dudiim habet IJtteratus Orbis ma- 
xima lllius promerlta^ incredibile in Scientiam Natu- 
ralem' peniius fibi dilcdam fiudium , aninltimqiie. ilium 

quo Scientiarum compleftitUr Cultores. Sa- gene fit dixiir e ? Orbi dpariturum ^ qvi Hli pur in 
Veniatur. • Indulgent! lllius permisfu, dum Londini ver- 
fabar, audce funt CoUediones meae. atqua in eum ac- 
CieVerunt numerum^ qVem prsefens hie fiftit Prodro- 
mu5. Conliant h?e aCceslioneS VftgetabilibuS) quae ex diverfis locis Indiae 

fu dental 

ibique ftatim jam antea Anciliam Doft Solan- t)RO defcripta ? & eorum exempla in Muieum illata. Hor in fu unum et alterum novum qupque 

qliorum fuo quodquc loco 
llerifco \J^) notandum duxi. plane occurrit Genus ^ a Neq inter mittere fas mihi fuerit -i^ - -■' Commemoratione profitear , dv tisfimum , Phih Mag* J g- L Praefe Popularem meum hdnora' 
DryanDer , Bibliothecae 

Bota- iiicis fcientiis ceterisque Hiftoriae N in 

ibi CO gnitio eil riotisfima d parum adtulisfe adju* hicnti ]n pcrludrandis Vegetabilibus Mtifei Bankfi Q liova a me ed cettius etiam ab omnibus funt Vc 
fuerunt d b e4 cuiii (iinda ^ idqu^ 
eo exaciius, quod anfa mihi fuppeditabatur ilia 
reliquiis Linnaeanis comparand!, quas poflqilam S 
|)eididi£^ co intention cura fervat Anglia* f 

I ^ 

i I Ao IX I / Ad excludendas Clasfes Wfonoecice Dic^cicp Sc Poly- 
gamic, tarn exemplo Cel. Prof* & Eqvit. Thunberg, 
quam mea ipfius experientia irapulfus fum» Qvum in 
caljdioiibiis commorarer Zonis , magis fenfim magis- 
que mihi conftare coepit^ Arborum plerasque eflb Fo- 
lyganms, & mukasHennaphroditarum Li^nnei faepe flo- 
ribus Mafculinis & Fcmineis feorfum gaudere* Quae 
omnia fatis oftendunt reducllonem harum Clasfium fie- 
ri non po^'fe mode , fed & oportere. Quod ad Gy- 
naiidriam. attinet , retinendas judicavi pi2clevtixn OrchU 
deas utpote quae. Clasfem ceque profefto diitindam ef- 
ficere vidcmur ^ ac Didynaince Tetradynam(r &c Monadtl- 
]jha\ Ivlultiplex & varius , quern flores earum pracfe 
ierunt !, habitus , adhuc qvidem Genera .*totius hujus 
Clasfis valde reddidit incerta & vaga^ fed fperandum 
luerit 5 detcftis poftbac pluribus fpeciebus, fore ut ea 
faciiius ^ certiusque explicari queant. Plur'.eus in locis Syftcmati conveniens inveni, 

& causfas fufHcientes mihi fuisfe'exiflimavi, cur ununi 
akerumcme reducerem Genus ex Americanis , quas o- li im d pofiquam mihi licuit adcuiatius iila contemplari> eo- 
rumque cum cogiictis comparationem inftitiiere. Pari 
ratione etiam necer-iarium interdiim duxi diftinda de- 
terminare Genera ex qiiibusdam Ipeciebus cognitorum 
antea Generuni , qmun pliires ofi'endi-^ ' quae cum liiis 

conveniunt. Pauca alioriini Au6torum, e. g. Jacqvtnf , Brow- 
i^Pi, AuBLETi &CC- nova gcnsra nccdum Syitcmati Ve- 
getabilium inl'erta , de integro determinavi, & in fuum 
quodque locum digcsfi j pollquam adcurate perluftra- 

ta K 
ta fuerunt & dcfcripta* Hcriim cuique nOmen illins 
appbfuij qui ea primus detexisfe videatut. 

r 

HuNC itaque libellum esfe volui Prodromnm Ju- 
iiiri 0/7mx, quod integras contiiiebit Defcriptiones ha- 
rum fpecierum , quoeque in publicuui prodibunt, qvam 
primura figui*^, qvibus illuilrad debeiit, fuerint per- .1 \ pRius vero Amatoribus fcientins me traditurum 

fpero Charaderes Naturales eorum Geiierum , quae 
tatiqvam nova hie addufta corifpiciuntur^ ut et factas 
ineo fub itinere obfervatioijes' Botanicas. Hoc inte- 
rim, quod jam eJihibetur, fpeCimen infervire poterit 

fuppleraenti loco Editionis poUremae Syftematis Ve- 
getabilium. i NO i i I f ^ " ^ . ^A 


NOVA GENERA. CHARACTERES GENE RUM 

ESSENTIALES. 
BROSIMUM. C MONANDRIA Mottopillia. 


Diok. ^, Afnemum globofum nndique tefl:^:i»i 

fqvamis pelratis. CnL O. Cor. O. 
Anthcra bilameliar^. 
?. ^Anientuin maris II. LACISTEMA. Stylus unicus, 2-fidus. 

Drupa i-fpermfl. 

MoNANDRIA Dif7ljnia. 

ante Coi If^evmuyfu 
Afncfttum* Cor. j^portiia. 
Filamcntum bifidum* , 

HI. LITHOPHILA. /-Ciandria Monogynk. 
IV. THOUINIA. 

V. XIPHIDIUiM * VI. SCLERIA. ftri tripetali, 
C(iL triphyllus. Cor. tripetala* 
Keclarium diphyllum. 

DiANDRiA Monogynia. 

Flores viferi ^^etali. 

CnL 4-dentaru5« Cor, 4«petal3. 

Anthtra ft/files* 

f TriaNDRIA monoaynia. N 

\\nurWachtniorf. iS'Coviinthnam. ) 
Cor. 6*p^t^Ia , asqvalis. CnL O, 

Triandria Mofwgyuiu, 

pone Schatnumm 

Mojsoic. <?. Spicule mulriflorae VII. LEERSIA. y. Spicxila rnlflorff. 

Semev fubolseum, globofn 

Monogyn. 
Li Vlll. CHLORIS. po[l Sarbartm. 
CnL O. Cnr. bivalviJ, cbufa* 

/'Triandria Mouogijnia 

ante .jTirani* 


. Polygnm. Cil^ communis blvalvls ^ biflorus , 

fiofculo Hermaphrodiro Icrrili:^ al- iJCUiQ A IX. 2 NOVA GENERA. ' 

" r 

IX. PiCRAlMIslIA. / Triandria Digynia. 

foiie Ojtridem. 

Diotc, c? C'^^' 3.-partitus. Coi\ tripetola. 

X Ca!. & Cor. maris, 

Baccn 2-lociTloris. 

X. ERNODEA 

Mono 

Ixorain ^ Pete ft Cor. hypocrateriformis, CuL 4-dea- totus* 
Bacca 2_Iocularis, Scm, folitaria. \ XI. HOFFMANNIA* ( Tetrandria Moncgynia ^ 

Cor. bypocrarcrifbrmisj 4 - partita* 
Cah 4_dehratus. Filavu O. ^ 
Bacca bilocularis, polyfperma. 

XII.COCCOSIPSILUM. .-Tetrandria Monogynia. \ 

V ante Ihdyotidetn. J 

Cor. infunelibuliforniis. C(7/. 4_part. 
Bacca infl£ta2_locularis3polyrperma, 

XIIL WALLENIA. { Tetranduia Monogynia. 

aiuc Cillicarpam^ 

Cor. ruhuloib. CnL 4_fidu5, 
Bacca i_lpcrmn. 

XIV. LAB ATI A. /Tetrandria M. 

\ inter Pc€ne(i7n i5f B 

r 

Cor. fubcampanulata* Cal. ^-pliyl. 

lus. 
Cnpfula A^^ocuhxis. Scjii. foIitaria» 

nogynia. \ XV. BOEHMERIA. /^Tetrandria 

Monogynia. 

M.nok. ^, -CaL 4. partirus. 

;i;^* CaL O. Sryhis !♦ 

XVI. SCHEFFERIA. ( Tetrandria Digynia, ) Dioic* cT* ^^^'' 4-perala I. nulla* 

Cal, 4_2 phyllusr 

5*. Cor. 4 petala U nulla* 

Cnl. 4 — ^ partitas. 

Bacca 3-locularis. xm. 1 i 
^-'^'} f" NOVA GENERA. 


XVII. CRANTZIA. CTetrandria Tngynia. ) r-. Monoic\ (J. Cor. O. Cah 4._phyl[us, 

$• Cor. O. C.i/. 5_p]iyIIus. ' C-^/>^» 3-Cornis, 


locu! euians. XVIIT. ARGYTHA- /^Tetrandria Trigynia, MNIA- pone C'ccavt. 
^. Cor. 4_petiila. Cnl. 4_phyll. Monoic. %. Co^-. O. C;i/. 5_pliy!lus. XIX. BUMELIA. XX. ARDISIA. Styli djcI-oroiTii. Caps. p_cocc 

r Pentandria Mojwgynfa. 

Vinter Jaqviniam i^f Laugeyiam^ 
Drtifd i_fp^rma. Cor, 5_1Td3. 
nccUrio ^"^phyllo. 

PtNTANDRiA Moiiogynia. 
ante Vnrrovlam, 
Dnipti moaofpcn-nfl. Ccr* reflex XXI. SOLANDRA- / Pentandria Monogijnhi. y int er Lycium ^ Mcnaliu Bacca 4-locul9li<r, poly (per. na. 
Calyx rnmpei:s. Cur. una, 

XXII. CEPHAELIS. /Pentandria Mouoaynia, 

Vinter Morindatn iS" Pfychotrir^m 
Baeca 2^fpcrma. Cor. tabulofa, 
Receptaadwn pnlcaceun. 

Pent an DR i a Mo n o j ;jn in . XXIII. SABICEA. / r I N 

Vint-^r XXIV. RUYSCHIA # Bacca 5-loc ]1 -i is , polyfp-'vnn. 
Cor. infundibulif Stigma 5-parc 
jfnvolucrmn 4-fiifu'P, 

Pentandria Jllouogynia. 
pone yitiv^ Frucius polyspermiis 

Stylus O. Cal. 5_pbyl'us. Cor. leHcxa XXV. DICHONDRAy Pentandria Digij:m. C 

^>* V pone HyiUokam. 
Ccp5, 2 monofpcrmx* 

Cor. rotataj 5-partica A 2 XXVI. * '' 4 NOVA GENERA. 

XXVI. ROCHEFOR- r Fentandiua Dkynia. rpy \ V 'iutevSchrc/;cra?n is^Sterideiru 

±li\. Fruciiis bilocu!or:s, pol) fpermus. 

Cor. infundibtilifonTiis , fauce a- 

r 

perra* 

XXVil.MlCROTEA.V l^ENTANDRIA Digynio. \ 

\ snte Sal/blom* ^ J 

Semen unicum (ubgloboluni, corrice 
coriac^ro ecbinato tecium. CaL 
5-phyilus 5 parens. 

XXVIIL HEPETIS.*i< Hexandria 7J7owo^f/;n'a, 

pone TillandjUiu. 
Cor. 3_petnla- dih ^_p"rtitas. 
Caps, femifupefa. Sem, mutica. 

XXIX. THRINAX. • r Hexandria Monogynia. 

Flores incom^leti, 

CnL 6-dentfltus. 

Stigma emarginatum, 
Bacca i^fperma , nuda. 

XXX. HEDWIGIA. r Octandria Momgynia. 

pone Amyridem. 
Cor. 4-fida* Cal, 4_dentatus» 
Ciipf' ^-loculnris* 

XXXI. HYPELATE. r Octai^bkia Monogynia, 

Melkocciwu 
f^olyg* $. Cor. '5-petab. CnL 4..phyllus. 
Drupii i„fperma. ' Stigma defle- xum. <?• ut in //( XXXII. VALENTl- ( Octandria Momgynia. ^ J^I^^ port Dodonaam. 

Cnh 5-.partitus , colorstus, patens. 
Caps, baccata , 4_fpeima , pulpofa. 

XXXIILPETALOMAy Decandria Monogynia, 

V pone Murrayam. 
Pctnla 5 calyci infcrta, 
Ctil. cyathi fcrmis. 
XXXIV L T 

* .1 i 1 NOVA GENERA XXXIV. CALYPTRAN-(icosANDRiA Monogfj THES XXXV. POSSIRA. 
My 

CiiU rruncatus, operculatus. 
Cor, O. Bncca i^4_rperma. 

PoLYANDRiA Monogynia. 

pofl Marcgraviam. 
CaL 4_phyllus (partitus). 
Petalmn unicuni , laterale 3 
ungviculatum. 
. Legmnen i-loc« 2-valvc. 

XXX VI. APEIBA.* / PoLYANDRiA Monogynia. V in ter Ciflmn is* Corchoriim* 
Caps, muhilocularis, cchinata: 

loculis polyfpermis. 
CaL 5_phyllus. 

XXXVII, MARILA.* ( Polyandria Monogynia. 

inter Cijlum iS^ Corchorum. 
Capp 4-locularis, CaL 5_phyllu 
Stigma fimplex. 

XXXVIII.EROTEUMf Poi.yandria Monogynia. 

inter Tiliam iff Muntingiam 
Bacca exlucca 5 3 loc. polyfpenna 


Cr7A5_pbyllus. Stylus 3_hdus. XXXIX.LEGNOTIS. ( Polyandria Monogynia. 

^ m\Q.\: Miintinqiam isf Elccocarpum- C^'^pf' 3-locuIaris, PctaLt receptacu 
lo inferta, laceio. XL. LIGHTFOOTL\. ( Polyandria Monogynia, 

^ ante Lactiam, Folygam. ?• C(^l' 4-,pliyIlus. Stigm(t fesfilf. 

Uacca umbilicata^ .':_6-fj?ei**na» XLI. HEDYOSMUM. 

Monoic. ^ <;j"_?_hermfiphrodiri. C Polyandria Monogynia. 

^ ApetalL 

Amentum iiv\t\\Q\\% fesfilibus te£lum* 
% CaL o^dentatus 3 lupcius. 

Stylus triqucter, Bacca 3-gona, 5 I-fperma A 3 XLIL 6 NOVA GENEUA. XLIl. ACIDOTONF. ( Polyandiua Ehnogij Djoic. ^. 
Monoic. Stam. recepracalo globofo sfFixa 
?. Cal. 6^phyllus. Stylus 3«fidus» 
Cnfp.f. tricocca. XLIII. HOMALIUM. r Polyandria Trigy 

ante Delpbwium 
LIV. TANiECIUM. ( C/z/. 6-7_partitus. I^cf. 7. 
Stnm. 21. V^y 3 figgregara. 

Angiofpe A .v^r/o y. XLV. TAMONEA Bacca coi'^icefa, triOKiina. 

Cor. tubulofa, fubeeqvalis, 5-ficlfl 

, Rudunerttwn fil. 5-ti.; 

/ .DiDYNAMiA Angio/jjermia. 

^ pone VedaUiwu XLVI. GYMNAN 

iTHES. Nf^x 
C,//. ariftatus 

Triandria. pone lunipernnu Moiioic. rf. Amentum nudum. 
Dioic^ StiVn, pcdlcelli :;_partiti 1.3-.choto 

mi , anthcrifcii.. 

?. Amentum 1. Gtvv;;^;; pcdicellatum. XLVII.MYRlSTICxAC Stylus 


fidus- Crt^jj-, 3_cocca. ) Filaviemum columnore. 
?. Ci/. 3_fidus. Cor. O, 

Ciipc. drupacea, 2-VnIvIs« XLVIILO^KROMA. ( Mol^^BEhvm^Peinandna. ^ P 

CaL 2-plex. AtirheKjc aiifracluofsc^ XLIX. ALCHOR connatic. ( O^fandria. ) ^, CaL 3_^„phYlIus. Cor. ()• 
2, Ciih -_d.^ntatus C^r. O, Stylus paitirus Capjufa dicocca. ACHA i * r NOVA GENERA. 7 L. ACHANIA. * LI. MYRODIA. * ^ MoNADELPHiA Potyandria, \ 

Winter Hihifcum ^ Althaam. ^ 

Monogyna. Cah exter* polyphyllus- 
Bncca 5_fp£rm9. 

f MoNADELPHTA Potyandna. \ Mono Petaia 5. 
T)rupa ficca, fperma, 

Lll. AMERIMNON. ( Diadelphia Decc 

pone Pterccarpiim 
LIII. TERAMNUS. 

LIV. STYLOSAN 

THES, ■^cgumen compresfo^foliaceum, 

2^vfllve, dehifcens. 
CaJ, bilabiatu^. 

DiADELPiUA IJecandria. 

poiie Amorphavu 
Carina minima, caiyce lecondita* 
Stamina alterna, 5_fteriHa, 

Diadelphia Decandria^ 

pone JEfcbynomenen* 

Zegwf«c72 2-arriculatum, hamatum- 
Crt/>'x tubulatusj longifsiiriUS 3 co 
rollifer. 

LV. LAVENIA.* / Syngenesia PoLceqvalir, \ 

V inXev Soilanthum ^ Aqeratum. Ag LVI. TRIXIS. Kec. nudum. Pappus . 3-arifl:atus 

glandulofus. 
CaL lr.b;?cqvalis Syngenesia Pol. necesjana\ 

pone Polymniam. ^ 

Pappus null us* LVn. TETRAN- 

THUS. Rec» paleaceum 

Sem. apicfe villofa. 
CoroUnla radii ^-fidx. 


Syngenesia Pohfcgrcgata.\ pofl Ednnopen Cah communis 4_florus» Perianth' 
I_phyilum. 

Saih coronata. PoljgiVnia aqvfllir RO. 8 NOVA GENERA. LVIII. ROLANDRA. r Syngenesia PoLfegregata, \ 

V Dofl Echinoven J LIX. MALAXIS. pOlC XLCOVWp 

Cnpitata. Feriantb. 2-V3lve3 • Uni 
florum. 

Vdp^us nullus- 

Folygarnia asqvnlis. 

GynaNDria Diandria. 

pone Op/jrydem* 

Neclarium I pbyllum, ccncavum 5 

medio LX. CRANICHIS. cordotum ^ gatitali^i in 
fovenSt 

Gynandrta Diandria^ 

poft Arethujanu 
J^eciarium galeatum 


LXI/ MARATTIA. -- Cryptogamia Filkes. ^ 

\Fruclif>frondofa ^nte Acrofticbtim, 
Capful^ ( fmaificat. ) multilocula* 

ves. LqcuUs fuperne dehifccntv 

bus. 
> 
■* r 

t A >. NOV*: 
ES. ' , t 

J 
1 CLASSJS 1. 


* 

\ MONANDRIA I-' Sylueftrc 


fftcatUT." ^rahicus. OLCuhntalls tacanofa, MONOGYNiA. . AMOMUM. elongQta bra^eis ob- 2. o A. fcapo nudo, fpica 

iongis ventiicofis , foliis iato-Ianceolatis. 
Sloan, jam. 6l. hifl. j p. 165. /. 105./!- Hi 

Amomum 2. Broivu. jam. J13. 

jfamaica. '^l. 

COSTUS. 

C. foIiis uhinque glabm , fp/ca pauciflora , 
fquamis apice follaceis, fuminisfafligiatis, '-^ 
Coflus timt. H. Cnjf\ 2. dcfa\ 
Planra, Mer. Sm\ t. 36, 

India occidentalism 1/ 
C, folifs utnnque glabn's, fpica tnulrlflora fub- 

ouara 5 ar£te imbricara: fqnamis oustis 

finipljcibus* Alpiii'a fpicara. Murr. S. F. 


J I, C. foliii fubtus ft 2. A ALPINIA. 

racemo radicali coinpofito ereclo , nefla- 

rio apice emarginato , caplulis tiiloculari- 
bns, foliis lanceolate ountis ^labeiiiinis* 

y I. A. ractvio tert/nnnli Jpic^fOjfl jfiilo i fc W, of(\ CYN- 12 MONANDRIA CYNOMORIUM. 

r 

Jamakcnfe 2« C. ftipite fquamofo , amento clongato, fquamil 

irxAnicatis dimidfntis rhomboideis* Cyno- 

• inorlum. Brorvv. jam. 334* 

yamnicn^ porofitica- 

Oiyanenfc. 3» C. (tipite nudo, amento 

fubiotundis pelratis. 
• Cayenna ^ patafitica* 

BROSIMUM. . 

DIOIC* -^» Cal. Ammtum globofum , undique tc 

clum fqvamis orbiculatis peltatis. fubglobofo 5 fquaraU ■\ Cor, O* 

Filament a folitaria' inter fquaraas c- rumpentia* • 

?, Cat., Amentum maris. 

Cor, O. Stylus unicuSj. bilidus^ 
Bnccn monofperma*- 

Alien flrum j, B. foliis ouaro - lanceolatis . perennantibns » 

amentis globofis pedicellatis foUtariis axilla* 
ribuSj fructu coilicofo. Alkajlrum BroTVtt. /puriu?n. ; nrn. 


Mjyicoidcs 2. B. fgliis lauct:ol3to ovntis 5 acnminatis 5 amen- 
tis pediceilaiis ovails ax'ilaribus gcm^'ni* » 
fruflu molli. Arhor foliis oblongis globris 

alteinis. Brown, jam. 369"* 8- 
Jamaica. Ip 

DIGTNIA, 
LACISTEMA. 

r 

CaL Amenti fqiiama Cor, quadripartita, 

luliunentum biiidum. 
Bacca pedicellata, monofperma. 

(ante Corifpennnm- ^ 

LACISTEMA. 

Pi^ eraggicgatum,.7frr;,,7^7, /-/f/t/. 7.;>.I3I.^•^• Jiunaica* CLAS' a DIANDRIA. 

CLASSIS II. D 
A 

y 

A. T .■) •cmpacta, MONOGTNIA. 
GHIONANTHUS, 

1-2. C paniculis tiicbotomis', ultlmis fioribus ful)- 
^ capltfitis, calycibus viUofis, foliis lanccolato- 

• oblongis; antberis acuminatis. '^ 
.Jnftila carihaa t). 
tfJcrasfatn* 1-2* C, ? panlculis ramis decusfat's faHigiatisve, 

ulrimis ^.,floris, coroUis tetragonis , Inci- 
niis ereftis iacrasfatis , toliis oblon^^Js 
Conbfteiuibus. 
lawaicn* t)* ■nhula. ^rmata. ^ckularts I us TI CIA, 

6-7. I. fruticoGi 5 foHis ellipticis acuminatis, ra- 

ccmis fpiccc-formibus vcrricillatiV, I)ra61eis 
ininutis , pedicellis calycibusquc glabvis* 
Cantheris pnraleUii )^ jufticia mudti yacq. 
am. 5. Infiiht carihcc^c, ^, 
frutlcofa 5 aculeata, foliis oblongis eniav- 
giiiatis coriaccis nitidis. 8-9- I- 8-9* ^ f^ioralis. 18^19. L reptans frutlcofa 5 diffufa, fpinofa, {pinis fer^ceis,, 
floilbus pcdunculatis axilhiilbus foliiariis. 

J 

toliis ianceolaro- lineaiibus ; Ipicis tenniaa- 
libus lubpaniculatis. 
J. pedijralis. ^'^-.7. ^7?;;. 3, TnL 3. 
D.'antlura 3. Urown* hivu Ho- 
/w^y?a occidentalis 1^ 

ISW9. ^* iDiamhera L.)coule berbnceo r?pente fo- 
liis obtufis 5 Ipica te4nu[>ali indivilo. . r I 

L 


DomiugG, Q* huini* 14 DIANDRIA humifiiCd, IS-IQ* !♦ (iDianth'ra. Ij,) caule herbaceo decumbcnte ntmorojct^ 2I-2:;- I. foliis ovatis cordatisque , fpicis uinbcllotis. 
Jamaica. O. 

ciule heibaceo tetragono eveOiuscuIo j fo- 
liis ouato-Linceolatis 5 fpicis ovatis. repens Jamaica , Hifpaniola. 'J^, 

GR AT I OLA. 

F 

3. G* foliis ouatis, cjule vepente ^ calyce 5-phyI 

lo J ftylo bifido. 

Jamaica^ 

U TRIG UL ARIA, -1 '1 obtufa. 4.5. .U. neclario inflexo obtufo fub^marginato* 

Uti'icularia i. Broivn^ janh lio. Jamaica^ . - t SALVIA. occidentalism 6-7. S. foliis ouatis ferratis, fpicis laxis 5 brafl«is i tenella. 7-8 cordatis fubtririoris* 
Salvia I. Broiv7i. jam, uj. 
' India occidentalism '^. 
S. foliis cordaris, caule filifoimi repenti , fpi 

CIS adfcendentibus. 

Jamaica. Q. ft tnufcoides Ll TOPHI LA. 

Gryx triphyllus. Corolla tripetala. 
• Ne^iarium diphyllum.- 

(^Flora inftn , tri^etali, ) 

I. LITHOPHiLA. 

2>Javaza. 

T H O U I N I A, 

C«A qpadridentatus. Cor. quadripetala, 
Antherae pctala duo oppofita ba- 

fi conFiedcntes* 
-Bflrra bilocularjs^ J.tjc. 2-fpermibus% 

Q Flore f i//pri 4 i^etali.) f I 

F 

r 

r 

i 

I V X I 

^ f * » * i ligU' 1 ? c -i DIANDRIA. 15 ligufirim difcolor* %^ .4. P. mncrophj'J. g^jo. P, 
lum. g^niculatum.'g^io?. THOUINIA foliis lanceolatis; paniculU 

tcrrninalibus, floribus creftis. 
jfamaka^ Hijpaniola^ -j^. 

TRIGTNIA, 
PIPER.. 

^ 

foHis lato-ovatis 5-nervits glaberrlmis, po- 
lice difcoloribus , fpicis laxioribus , flo- 
fculis remotioribus. 
Jamaica. ^ ' ' 

foliis oblongis acuminatis obliquis mul- 
tinerviis glabris , petiolis appeadiculatis , 
caule laevi* 
Piper 4^ Brown, jafn. 122. foliis oblongis ^errucofum, p^ic, P. foliis oblongis acuminatis acuminatis obliquis mnlti- 
nei'viis glabris, cauleramisquegeniculatis. 
Jamaica, fj* 
arborefccns 9 

obliquis multincrviis glabris coriaceis , cau 
le ramisquc verrucofis. 

Sloaru cau 25* b* !♦ I35. 
Piper arborcurn* j4uifL gvian. _ 

India occ^dentalis. ^J 
i^ifpidum. 9.10. P* foliis ouatis acuminatis obliquis hirfutis 

vugofis 5 nervis altevniSj fpicis ere£lis. 

jfamaica. ^» . 

foliis lanceolato-ovatis , bafi obliquis gla- 
bris nitidis. 

Jajnaica* '^. 
^^pnwn^ lO-lI* Pt hcrbaceuni , caule credo fimpliciurculo , 

foliis ouato fubrotundis acutis, fubtus a. 

veniis, Ipicis axillaribus, 

Jamaica "U^ nitidum. 9-,lo. P ^ifpiduJum. IQ^II^P, herbaceum 5 . crectiusculum , * foliis fub rotundis petiolatis teuuisfimis 
liirtis* 

Jamah } fuperii s U i5 N ^ 
^ --J / ule» ■ 

tcnellum. lO-II. P. hcrbaceum^ {implex dtcumbens, follis di- 

flichis ouatis aucuils, margine ciliatis, fpi- 

/ . CQ adfcendcntit 

Jamaica ©• 
Mmpkxica* J I^j2* P. lubherbaceuin , foliis lanceolato - ovatis am- 

plexicaulibus nervofis carnofis , caifle eieflo 
fimplici. 
Ifidia occidmtaJis 1^» 

glahiUum. l6-T7. ^' herbaccum, foliis oiiatis acuminatis , caule 

cleclinato radicanie ramofisfimo, 

« 

Jdmaka. 
16-I7. P. herbficeum, foliis o'uatis acutis , caule ra« fi p dicante {iitiplici adfcendenri* 
Jiimmca. 

1 2-1 4. P. hcrbnceum, foliis fubrotundo-acuti* planis 

dilcoloribusj caule repente* > < ■dift 

urn. Jamaica^ r -_ ^j ** -^ "I ^ 14 p. hcrbaceum , foliis" obucrfe cordatis petiolatifj 

plano-convexis carnofis ^ caule repente. 
J'.imaica* 
nummTilari' I3-,T4. P. lierbaceuin , foliis orbiculatis conVcxo- 
folmn, coneavis > caule filiformi repcnie ra- fiUfc coneavis > 
dicante* 

Jamaica. I0_20« ?♦ bcrbaceum, foliis linenribus obtufis, fummi^-! /? vevticillaiis , caule fiiifornu repenti. 1 

r 19^20v P- beibaceum 5 foliis verticillatis oblongis ^* e 

cuminatis tiinei'viis glabris 5 caule erecto, . 
Jaynatc^. ^ \ 

CLAS 


/ '' • TRIANDRIA. 17 

CLASS IS III TRIANDRIA MONOGTNIA. 
CAMOCLADIA. 

JlictfoUa, ' 3» C. folioHs nngulato-fpioofis. * 

Jlex dodonxa'. Spec. pi. 2. 18-* 

ii8-/- K • 

. ' India occidentalis , Antigua, ■^. 

HIPPOCRATEA. 

€cmof{j\ 2* H. paniculis comofis , pedunculis multifidis 

oapillnribus 3 foliis oyatis acumfnatis inte. 

gris. 

Hifpaniola^ ^. 
'9olubiliSm I. H. racemis cory mhojt 9 ^< foliis ovato * lanceolatif 

ferratiS' H. volobilis. £/«//. 

XIP HID/UM. 

' ■ * - 

Cahjx null us. 

Corolla 6 petala 5 icqualis , infera. 
. Copfiilci 3-locularis , polysperma* 

(inter Moraam iS* kViicbtniiivfiauu^ 

fimkindum, XIPHIDIUM. * ■ 

a. Loefi* it. IJ9» 

b. AuhL Gtitaiu p. 33. r. 1 1. 

AnuUct^ St'CLriJlep/^ori. i^c, 7^. 

SISYRINCHIUM. 

t 

^^tifQllum. " 3, S. * foliis enfiformibus ncrvcfis , pUcatfs, 

Ixia foliis t:.riformibus plicatis glabn'f 
cnu!e ramofo. Plum. ic. 35. u 46. /• 2- 
India occidentalis. Tzt 

B CA- IS TRIANDRIA. / • CaREX^ iamnta, 5-6. C fpica fimplicl androgyna lineari, luperne 

inofcula, femintis" aiiltatisi aiiflis apice un- 
cinctis Jequslibus. 

lainaka. SCLERIA. 

MONOIC. MASC. CaL Gluma. 2-6 valvis multiflora mutica- Cor. Gl niutic?e. Fi 1-3 FEM* Cal. Glnma 2 6 valVis uniflo- 

. ra mutica. Stigm^ 1-5. FlagiUum I. S. 5fOTW globofuiti, fubofseum. 

• ( poft Cariccm.^ 

culmo tnquetro fcantlente foliofo fcabeni* 
mo 5'foliis tiifariam rctroifum aculeatis, 
floribiis panicuTatis 5 lachi villofa. . 

S» tlagellum. Berg* aci. Holm. ijC^^p. 144* 
t. 4 . Sloatt' if mitts 2» S. litkcfp€r?naf 3. S. Carex Hthofperma- 5*- V* XIIL 
Scliccnus lichofpernius. Spec, p/, 

I. ii8* ^ 77*/-.i' 

India occidentalism 

culmo triqiietro fcandente foHlsque lasv'i 
bus, floribus paniculatis, rachi glabra. 
Berg. act. Holm. 1765. p. 145. t, 5. 
India occidcmalis. 

culmo triquetro fcabriufculo ereclo, 
fli'idis linearibus folHl hatlfolia. margme 
bus paniculatis, racbis asperis* 
Scirpus litbofpennus Sp. pL L p 
Cyperus. AJortfotu 

II* f 16. 

India ccctdentalis. fcabris , flori '* 3- r» ^37- 1 51 S t ;4« S. culmo triquetro^ foliofo cre£lo laevi; folils 

lato-lanccolalis neryofiSj floiibus paniculaiis. ^ fii' 


! L \ TRIANDRTA. #• 19 ■ * 

filifonniSi 5* S* culmo fimplicl filiform! Icr\i, foliis fubula- 

tis , fpka fimpliciufciila 5 flolculis folioio 
filiformi (ubjectis, .glabiis^ 

hirtella. 6# S. culmo fimplici filiformi pubefcenrl , foiil? 

lineaiibus, fpica fimplici , flofculis hlrtis, 
Jamaica. SCHOENUS. 

fieUiitus» 3^9. S» culmo fub 3-quetro j fpiculij conglome* 

VBiis ini'olucro foliaceoj bafi coloraro. 

SloaTi. lu 1. g. 'no, r. jS- /♦ I. Lam<^rk^ 

Evcycl* J. 741* Choifu l\* 
India OccidcntaUs* 

Claditim^ I2-*l3* S* culmo obrufe triquctro foHofo Isevi^ foiih 

antrorfum ficuleatl*;, paniculis diflufis , fpi< 
calis unifloris lesfilibus diandris, 
Cladluui, BroTvn^ javu 114. 
* . lamaicat • 

I 

^ff^^fi^^* I2-I3# S# culmo foliofo,' obtufe 3.quetro /stv?, fo- 
liis anrrorfuni oculeatis. paniculis ereftio- 

ribus, fpiculis-y^floiis fesiiibus dianrjiis.* 
Jamaica^ 

H^fiioidcs. 12-^1^* S« culmo inferne compresfo -sncfpitibns, gla. 

benimis; floribus paniculatis vaginis apicd lanceolatis. '•■= 

Ifulia occidenialis^ 
Surina* I2-I3- S» culmo foliofo triquetro , pedunculis co 
^nenfis. rymbofis; inferioribus alrernis dlstanrihys 

fuperioribus confenis* 

Schcenus fuiinamcnfis* Rotth, grn^rn^ w, gc« t» 21- /- I- Pluk.ainaltlu f, I12» 

India occidentalism , 

Cjperoi' Ii_i2» S, cUlmo triquctro foHofo^ umbeila termiiia- 
des. lij rpiculis glomeratis, 

lavinica. 
gracilis. 13- S, culmo triquctro foHofo lonyisfimo filifor* 

iDi, fpicis latwalibujs pedunculfttis, 

Jamnica. V -^ 


E ;? /«w«^ 1. 2Q % Jctaceur pufilhis^ capillaris J'^ 


i3_S. 1'^ -» S, TRIANDRIA. . 

m 

ft 

culmo tnquctro fubimcio, foliis. lernceis, 
fpiculls aggrcgaiisj floiculis diandris. 

Jamaica. 

culmo triquf:tro niulo fillfornii , fpiculis 
t^-rminalibus fubfafcicnlaris fesfilibus , ' io- 
liolo {qbje£lo3 fpicam aquante. 

culmo tr^qretro nudo fo!usq\ie cnpilUvi- 
bus 5 fpicuiis fafciculaiis rtflexis involucra- 
tis, involucello cliphyllo. 

Hi/paniola, CYPERUS. v-1 vifif^fusi iS-IO. C» culmo tiiquerro nudo, foliJs convoltito tenuis. 25-.26. C, tevetibus , ^uiutella fdllolo decoiPpoiita 
fpicis confei'tis , Ipiculis comprosfis ovn* 
tis patcniibus. Cyperus il. Brotvn^ jam^ 12Q^' 
Jamaica^ Tj,* - * 

culmo triquetro nudo, umbella fimplici , 
fpicuiis fubularis confertis , l^oiizontali.re- 
fle5;is, fo'iis involucri lintaii-ictaceis. 

r 

filifcrmis, 25-.26. C culnto triquetro nudo filifoa'mj , foliis fe- 

toceis, Ipicis terminalibus-Iesfiii bus con- 
fertis tercti-I'ubulatis. . 
Jama'xa. 
ccnfertus. 25-26* C. culmo triqueM'o nudo, umbclla UmpHci 

foliofOj fpicu'is ovatis conglonieratis, glu- 
mis npice recuryls acuminatis. 
. Jamaica, il* K Y L L I N G A. filiformh 4^ K. umbella termlnali fimpUci, fpicis fesfiU* 

bu* peduncularisque ovoris , fpicuiis ovalii 
acutis, involucro tripbyllc, pariiali null©* 
Jlifpnniohy Jamaica, *^r v\- jl fauct* 


-* y 


TRIANDRIA. 21 \ft. l0>niculata. I. O, ( O L Y R A. 

2. O, flori'jus sxiila'ibns. 

Gramen floribus axillaribus ^ foliis ovatis. 
l^^cH^ it. ajn, 243. 100. 

pnnkula terminaJi^ cmm ramofo^ Olyra la- 
tifoLa. Linn*' 

• ^ DIGTNIA. 

SACHARUM. 

pbjldchyon. .1^2* L, floribus panicalatis , fpids filifortnibus 

iongisfi-nis faftigiatis , fiosculis remoti- 
uscub's. * ' . 

St, Chrtflophcr. 

LEERSIA. . 

Calyx nullus* Cor. Gluma bivalvis, 

claufa* 

( pone Sacbarum') 
L» ponicula efFufa, fpicis remotls laxis , fpi nionanirau iexdndra. ^ryzoides. con juga turn culls (ccundis fubrotundis monaiidris , ' g'umis IjBvibus r ^ # O • L» paiiicula efTufa , fpiculis altcrnifi hexan- 

dris, giumis fublsevibus. , 

^(imaica^ 
I, L4 jtaiiicula cffiifa ^ fpicuV i triandris ^ glwn^' 

rum carinis ciliatis. Phalu'isoryioides. Linn. 7. p PASPATUM. 

fpicis dunbus horizontalibus cpnjugatts i 
fpiculis ovatis, culmo ere£lo , foliis invo- 
Juris. P. conjugatujT)^ Berg, act* Hdv^ 7» 

129. t. VIIL . 

India occidentalism 
^^gmtum. g. P. Ipicis duabus, fpiculis bifariJs acuminatis, 

culmo lamofo geniculato 3 geniculis vagi* pans. y^ B3 f ^i 


I T 4 ^^ I 33 • fillfotme, decumbens. lo, P# TRIANDRIA. 

6» P.' fpica fubfolitarls lineari-fecundg , fpicnlis 

alternis ovatis compresfis ,' culmo foliisque 
filiformibus. 

ipica unica fecuncia, pedunculis longisfj- 
iHis , {piculis alternis , oibic'ulato-acumi. 
natis glabris, culnio procumbente. 

Jamaica^ fctofum. PANICUM. . * 

6^7- Pt fpica compofita 5 fpicuUs paniculato-fafci* 

culatiSj fetis flosculis immixtis longisfimis, 
\ ^ ^ pedunculis lubglabris* 

Jamaica. 
^ihfum. II-I2t P. I'picis paniculatis alternis fecundis , fpicu- 

lis eeminis ; altero minore , acuminatiJ 1 q moUt , «.v..w minore, 
Ijevibusj rachi compresfo pilofo, culmo 
divaricQto geniculate. 

Milium jamaicenfe polystachion latifoliuin, 
feminc duplicaco. Sloan, h. i, p* 114. 
Japiaica. 

II. 12* P« fpicis panicnlatis altcrviis fecundis paten- 

tibus , fpicu lis approximatis pedicellatii ? fecundis muticis, 
Panicum 2. Brown^ jam 
India occidentalis. 133 fafacnJa^ 11^12. P» Ipicis paniculads alternis ere£^is, fubfafli sum. Chart agu 11^12. P. gians , fpiculis fecundis fubroiundis. 
Jamaica, 

fpicis paniculatis, foliis brcvioiibus, fpi- 
culis fecundis ovatis acutis, culmo proft»'«' 
to geniculato ramofisfimo , vaginis pube- 
fcentibus. • 

Avicrica mer'ul'wnalis^ Chartagena^ '^^ 
nemoro* 26~27» P* panicula fimplici, ramis diftknribus ere£lis, 
/^^'^ flofculis remotis fparfis ovatis acuminatisj 

culmo d^ioumbente geniculato^vagiiiis coUo* 

que pilofi.s. Jr.muica 3 Dent'm^io. iicmn .1 t • 


i h- ' >■ 


1. I r i TRIANDRIA. . f3 

t 

mcu7nina^ 26^2 J* P. panicnlis fimplicibus fol!i5 brevioribus, ra- 
'^''''^ mis copillaribus diffufis , fpicub's remotis 

obovatis, culmo decumbente geniculate ra- 
inofo 5 foliis Innceolaco-fubulatis crcclis ^ 
vaginlsque villofis. . . 

Jamaica* 

rigens. 26-27- P. psnicula fimplici rigida patente, culmo 

lamofo decumbffnte , foliis hofizontalibui 

Icabiis. 

fufcum. 2C.27* P. panicula fimplici, rflmis eredis , flofcuHf 

lecun^lis geminis^altero brevius pedicellato^ 

culmo erefto fubdivifo; foliis lato - lanceo- 
latis. 

Jamaica. 

Jaxumm 26-27- P* panicuh fiinplicl nutnnte, ramis capilla- 

I'lbus , fpiculis approximatls alternis aJ- 
presfis, culmo fimplici filiforini flaccido, 
foliis linesri-Ianceolatis. y f/?. !• 114. flauefcens. 2*2-^2^, P. panicula fimplici erefta ftrifla, ramis fub» 

faftigiatis, infimis oppofiris, fpiculis ap, 

proximaris lecu'ndis, pedicellis bifloris* 

yamakam 

ufiim. 27-28* P» -panicula fimpliciufcula cnpilJari parenri, 

fpiculis diftantibns , culmo decunibente 
fimplici 5 foliis linearibus , collo pilofis. 
Milium jam. auguflifolium, panicula fparfa, 

' Sloan, /fifh^ r. 1 14. 
Jamaka J Hifpaniolam 

fP^zoides.ZY-^S* P» pauicula fubfimplici , ramis ereftis, floscu- 

lis rcmotiufculis ovatis acutis, culmo c- 
redo indivifo, foliis lato-lanceolatis ball lo- 
tundaiis, vaginis Ijryibus. Milium JQiuaicen- 
fe ai'undinis folio. Sloaiu Inft. I, p. io4« 

Jamaica^ 

palkns. 32-33- P. panicula compofita ovara , ramis confertis 

ertflls , fpiculis ovatis fubulaiis, cubuo 
fubdivifo gcniculato , foliis ovoto -lancoola- 
tis, vaginis collo margineque ciliaiis* 
Apluda Zeugilis* Atilrlf gviajh *\ J B 4 • lanatmi 24 

Janatum. TRIANDRIA. 


panldula compofita ereft^ glabra , {pictt- 

lis ovatis, culmo ramofo, foliis ovato- 

lanceolatis pubefcentibus, vaginis lanugi- 
nofo-hlrfutis, 

jfamaica, 

Arunditja- 22-^2^. P. panlcula compofita pfltente, ramis ramu- 

lisque firi£tis copillaribus , fpiculis fubro- 
tundis, caimo lubdivlfo geniculate! , foliU 

Iflto.lanceolatis acuminacis rigidis. ceum^ 


Jamaica *^'y glntino 32-33 P, panicuIa compofira capillari patcnte , flo- 
fculis polygnmis, culmo articulis hirfutis. 

Holcus. 2. Brown, jam. 366» 

India occidentalism 7^. - ■ . * ■ 

panicula compofita patcnte , ramis flexuo- 

fis, fpiculis pedicellatis diftantibus glutino- 


"-J -J* I -— D 

fis, culmo cre£lo fimplici , foliis latioribust 
Sloan, h. I, 1 14, t 7I' /• 3 Sncvoides^ 23--24' P.* panicula ramofisfima patente , ramis ramu- 

lisque fubdivifis capillaribus, culmo decli- 
' nato gcniculato , foliis ovato - lanccolati^ 

glabernmls. Sloan, h. 1.86. 115- N 72* f* 3* 

yamaica^ Hifpariiola^ 

f 

i 

MILIUM. 

J 

compres. 4^5. M. fpicis fubfernis , flofculis I 

k ' * /urn ahernis mnti 

medio aiticU' faniceum^ 4^6. M, cis racbi adpresfis, culmo 

lato-compresfo, pedunculis longisfiflTiis. 

Jamaica^ India occidentalis. Tji^ 

fpiciS fubdigitatis alternis approximatis R- 

liformibus; flofculis fecundis muticis ad- 

presfis trigonis, 

3^amaica. I f iiguqtum. 4^5. M. Ipicis digitatis lubi-ternis fubfesfilibus , villofum^ flofculis muticis adpresfis fecundis, foliis 

margine cartiiagineo-ferratis. 
^amnicn.' 

calyci* 
Lwn. 


9. M- panicula laxa , flofculis muticis, 

bus lanaris. Andropogon infulare 
India occidentalis. Q. , agRO J. x^ TRIANDRIA» 

AGROSTIS. 25 t furpura^ 24-25. A. panicula conrraaa elongflta , ramis aJprcj fc^ns^ h • fis ercdis, flosculis in?equaiibus acumina 
tis. Giaflien prarenfe panicula & foiiis au 
gaftisfimis Sloan, h, i« n J' granutatis. . MA.NISURIS. 

2' M. fplcis lofcralibus, valvulis exterioribus opt 

biculatis punftato-callofis, vaginis pilofis ; 
culmo ereflo. ^ ■ 

Cencl}ius granulsris* Lbvu \ Grainea Cyperoides Sloati* ;. 36. h. ^yUTUS, 1. M, ;»' 128-f^ 80. a LiNN.^:o pro Panico clandc- 

flino citatum. 
Jamaica. 

fpicis lateralifnis^ valvulis exteriorthus plants 
cvatis^ apice laterihusque epiargjnatis ^ culm0 

adfccvdente. Maniluiis myums. L'mn\ CHLORIS, 

. f OLYGAM. GAL. Gtuma communis 2-valvis 2-flo- 

; ra, flosculo hermaphrodito fesfili. 

$ Cal, 0» Cor, G/zraa 2-valvis ^ arifta ^tuciata, I c^ 


/'^^rtfa^ terminali* 
Cfl/, O. Con G/rmzdT. 1-valv's ariftata, 

fp:cis fubquaterais cruciatis, flofculis acu- 
minatis. Agroftis cruciaca Linn, 

jfnmaica. 

2. C, fpicis digltaris fubqvinisj glumis coroI!ini$ 

• marglne cilistis. * 

Jamaica^ 

3. C Ipicis quaternis ftnftis ercclluscuHSj ^F* 

culis confercis glabris muticis j culmp <^^i"- 
p^csfo. B5 po^" * • « »6 TRFANDRIA. polydaHyla^ 4« C» fpicis plurimis fafciculatis Iflxis, glumiJ €#• ] ■ roiiiatm^ rollinis mdigine ciliato-villods. 
Andropogon polydaftylon. L/«w. 

Jamaica* ' 

5, a fpicis Cfubrenis) plurimis fafciculatis ere 

fliuscullsj flosculis (ubulatis ariftatis glabiis 4 Agroftis radiata Linn. 
Andropogon fafciculatum Linn. 

India occidentalism m. 


ANDROPOGON. facharoi* 5«6» A. 
' des. f^igia. 12-1^ A. , turn. hrevifoU \ 

paniculs^ ramfs fimplicibus, flofculis genu-' 
nis, hermaphvodito ai'iftato fesfiU, aU^O' 
nmrico peciicellato tabefcente, pedicelUs la-. 
chisque lanatis* - T ' 

Jamaica, 

pauiculse fpicis folitariis, peduncuHs elon-j 
gatis 5 fubf&ftigiatis, rachi lanata, fioscu!i$' 
ariftatis, mafculo fcrtili, 
Jamaica^ L 2^ J* um. A. fpicis lateralibus follrariis , flofculls alter* 
nis remotis ariftatis, culmo gcniculaio 

coinpresfo. 

Jamaica^ 

CENCHRUS. '^ n 

i ptojtu 4^5, C. fpica lineari-oblonga , involuciris fetofisji 

fetis inermibus, inrerioribus bafi viIlo^^»; 
villis ciliatisj glumis la:vibus. ^ \ 

India occidentalism 


I lutinojh* S_9. P. par.lcula pafcnte ftiifta , fptculis fnbnovetfl' 

floiis liirfiitiuiculis gkitinolTs , culmo fim* 

plici, foliis lubpilofis. Sloau, h. 114. t* I 

7f. /. 2. Jamaica, / ' r»^' • -fl 


i TRIANDRIA* ' •• ^ 27 

pr$lifera. g„9, P. pnnicufa patente (Iri^a , fpiculis multifloris, 

(iS — 20) culmo ramofisfimo iwioio^ nd 
nodos prolifero. **♦ • ' ^ 

IrffuU carihaa, . " • PICRAMNIA.' 

I 

!#DlpI€. ^. Calyx tripartitus* * 

Cor^ tripetala 
%. CaL Cor. maris* 
Bacca bilocularis^ 

(port Ojjridem)^ 
'defm^. I. PICRAMNIA Anridefma, Brown, jam. 123. Berberis 
fiuficofa, racetnofa, fraxini-folio alato^fiu^tu J' 2og./. « TRIGTN lA. HOLOSTEUM^ 

,^taii4ruvu 1-2, H, cauHbus procumbentibus rlgidiorJbuJ, fo 

liis fubrorundis, floribus diandris. 

Jamaica. Q^ PHYLLANTHUS. 

«Waffj. i_2. P» fiLuicofa, foliis alternis ovalibus fubrus 

glaucis; racemi^ terminaiibus foliofis nu. 

* tantibus, Tilia forte nrbor racemofa, folio 

longiore fubtus albicantc. Sloafiy b. 2. J 9* 

jfiimnica. -^^ 

^^mofotdes, 1^2. P. caule fruticofo, ramis Y^^'g^^^s a fol"S pin. natis flori^ris. ' 

Antigua. ^^ ConnmU 28 ■ 


TRIANDRIA, Conamh I-2» P* cnule fruticofo ramofisfimo, ramls difFu- 

, * - lis, foliis petiolatis fubrotundis, apice at- 

• tenuatis obtufiusculis, -p::dunculis falcicu- 

* . . latis axillaribus* , 

Conami brafilienfis. AubLgviam 926, t. 354. 

• . India occidentalis* ft. /" t XYLOPHYLLA s. aibufcuh,- 2. X. fub. falcata. ^ linenris^ 

ffiontanam latifolia^ o* X, 'J* foliis pinnati? lanceolatis acuminntis 
cvenatis coiiaceis j floribus pedanculalis 

triandiis monoicis, 
3famajca. •^. • 

fc>lii3 fparfis lineaii - lanceolatis fubfalcaris 
cyenatis , floribus fubfesfilibus triandris mo- 
noicis. :-? P/ufe* ph. t» 247» 4 Catesh. Seba. hgujlifolia. -4. X. Bahama. ^ 

foliis pitinatis linear! • lanceolarjs llneatis crenatis, floi ibts pcdunculatis . hermaphrodi- 
tis. Pliyllantlms 2* Brown, jam. j 88» 
jfamaica^ ^* * 

b, foliis Hnearibus Uneatis, floribus albis. 
5» X. foliis diiiicliis lato-lanceolaris incifo-crena- 

ramis apice aucipitibus, floribus (^s* 
filibus. ' . 

foliis finttjtis latoJanceoIatis crenatis ; flori" 
bus pcdiinciilat is hermaphroditis hexandris 3 

fcmineifque mlxtis. X, latiFolia. Ltun^ I. X. xnt *> ' CLA^ ^at iw TETRANDRIA» 

CLASS IS IV, 29 TE ^ 

ANDRIA. '\ ^moralif. • ^^Hris, '> f v«/o/i. % f^^Un, ■4 MONOGTNIA, 
ERNODEA. 1 P (XLVII. 2.) Cor^ 1 petala^ hypocrateriformis* 

Ca/* 4'partitus. ^ / 
^n^ra 2-loculariss. ^^wj. folitaria. 

Cpone Paucttam. ) 

!♦ ERNODEA* Knoxia I. Bronyw.j/Tw. 140 

Thymelsea — Sloan, j. l68» h. 2. p. 9 

I. iS9^ f. !♦ 2» 
Jamaica "fy. 

HEDYOTIS. 

7, H. foliis 4.fani« fubulatis canallculatls, flo- 

ribus. fesfilibus axillavibus , coroUfs villolis 
tubo curvo. :Heclyotis amciicana, Jacq. 

am. p. 20. . • 

Thymelcra (kc. Sloan* h, 2, p, 94* /. 202\f* !• 

Ifi^;a occidentalism -^^ 

SPERMACOCE. 4. s villofa 5 {implex , foHis ovato - lanccolatfs 

pubefcenribus, lummis qvaternis, floiibUS . 
veriicMlatis, flaniinibus iuwlufis. 
Pulegjum &c. Sioan^ cat. 64. 
Jamaica. O. DIODIA. I a, D. canle heibnceo ^{implicl erefliufculo I«vi, foliis ovare-la«ceoUtis, 

Jdinaica* pre* 1 rf '# r ' 3« . TETRANDRIA. . " 

proftratM* 3 D« caule fufFruticofo fubdivifo , ramis proftra 

■•• tis filiformibus, fnliis linearibus hirfutiu w ^ 3^ ^ft fcandens^ 4. D» caule fcandenti fufFruticofo , foliis ovato* 

lanccolatis ri^idis fcabris, 

Hifpaniola. ^. 
farmcHtofx^ 5* D. cquIc flaccido fruticofo, ramfs oppofitis 

potentibus, foliis oblongis acutis fcabriu- 
fculis. * 
jfamaica, ^. I t CATESBAEA. 

« 

farviJtBra* 2* C, co^ollis tubo tetragono abbreviato, baccil 

■ ' . fubrotundis* '^ - r- ' .' 

Jamaica, ts* ' ' ' 

Iongiflora» !• C, corollis tubo longisfmo^ baccU ovalibus* C# 

ipinola Lmw. I t IXORA. I - fafciculata^ 3. I. fcliis ovato - elliptic's, ramulorum fubfafci- , 

cularispedunculis filitbrmibus lub 3'flons«* 
Jamaica, •^. 

inuUiflora. 4. I. ? foliis lonceolarc^ovatis fafciculatis, pedurf culis a^regatis unifloris brevislimis, baf- 

cis monolpcraiis- •^, 

Jamaica^ y * HOFFMANNIA. \ Calyx, 4 clentatiis Corolla hypocraterif* 4-partita. 
Filamtnta nulLa, 

Bacca bilocularis^ polyfperma. 
itiumuht^. I. HOFFMANNIA. -1^ i • Jiimma^ COO 'Mr 

4 V - 

^ - .^p- TRIANDRIA. I COCCOSIPSILUM. (Biwne) 

Calyx quadripartltus , fuperus. 

Corolla infundibuliformis. 

Bacca inflata, 2-locularis5 polysperma. » * rt^ms I. inter MitcheUain et tti/lrcarpam.) 

COCCOSIPSILUM. Browti. jam, J44, J WALLENIA. 

.Calyx quadrifidus, inferus. 
Corolla tubulofa, 4-fida. 
Bacca 1-fperma. 

( ante Callicarpam ) i^urifolia. I WALLENIA. 

Peteiloides laurifclium, !j^ac/j\ a^n. '17. 
Bryonia nigra fruticofa , foliis lauriuis. 

Sloan, h. 2. 234* r. 145* /• 5* 
Jamaica^ Hifpaniohn "^s t CALLICARPA* r^i r h 

/prf'K5[wa, 1^2. C, foliis latclanceolatis ferratfs fubtus fta- • ^^ticuhta 1^2. C. briusculis , cymis terminalibus axillari- 
busque, 

Jamaica. '^., 

foliis elliptjco - lanocolatis fubferratis ru* 

goGs 3 fubtus tomentolo incaniSt * ^ 

Jamaica. ^, 


AEEGIPHILA. 

2» /K. foHis elliptlcis acuminatis membranacelj, 

paniculis rcrminah'bus, calyclbus pubcfcco-' 
tibu??. KnoxiQ 2. Brown, jam. 143 
India o^culentulis* ^ r^: /•etii* \/ / y S3 
foetida tnfidam 


TETRANDRIA* 

M. foliis ouat6-lanceo!atis, fubnis petlolisque 
' hiiiutis ,' pcdunculis axillaribus, ibliiariis. 
Jamaica, fj. - 

4. IE. foliis ovato-lanceoldtls glabns, pedunculis. 

axillaribus trifidis confcrtis. eonaica, S AMARA. 

2. S. floiibus fcsfilibus conglomeratis, foliis Un 

ceolato-ovatis acutis fubcorlaceis. 

•Jamaica, '^. , ft%piflora L A B A T I A. H '■ - ^ A ^^c ' ^K ^ ^i -V_ '. - ^ I Catyx 4-phylluSj infcrus. 
Corolla iubcampanulata 5 4-ficIa. • 

Lacinice 2 minutie in divifuris corollsc. 
Cajpfula 4-locularis. . 

Sent, folitaria. . • 

(inter Blariam iS' BudUam*^ 

LABATIA. 

Hifpaniola, ^. violacea* VIS CUM. Jlavm. 6-7. V. foliis ouatis venofis, racemis axillaribus 

utrinque tcrnjs, 4-ternisque. 

Vifcum aliud racemofum, foliis latisflmiS^ 

Plum, ic, 256. t, 258- f* 4» 
Vifcum raceniofum, Aubl^ gvian, S95. 4* 


t India occidcntalis. ^^ 

P T H S ♦ 4. P, foliis ovQto - lanceolatis integns neryoft punclatis. Arum I^ n 33 J. Brown, jam. 
Drccontium fcandens. AubU gvmn, 836« 3 Jammca^ IndU QC^idintdis. li^ mi*rcr9' 


■rJ t TETRANDRI A, 3^ nmroiJ^ylla. ^^(). P. foliis cordatls^ fpadice longisfiraa , iflflice 

nodofa* 

Dracoutlutn amplis foliis cordaifs, radice 
nodofa rubra. Plum, fil. t, 63. 
Dracontium cordatum, Aubh S^'W, 336, 3, 
J«t//a occidentalis, ^, , A M M A N N I A. fangvlno 
Uma. o 
o -44 A. foIiis femiamplexfcauHbus^ bafi cordarfs , 

lloribns iubpedunculatis, oclandris pera* Jamaica jr . '. - DornhigOf F A G A R A. tvifoUafa* I-.2.'F» foliis ternatis foliolis obovatis fubemargi- mctrgwata ftmja. 5* F. ratis integris nitidis fubtus punflatis, * 
Dominica, fct , . 

foliis plnnatis, folio'is ovatis cmarginari^ 
venofis 5 racemis tcrnnnalibus compoficis , 
floribus triandris* 

Lauro affinis. thergbinthi fplio alato ligno 
:.. odorarocandido, SloanM* 5* 24. t: i6S. f^ 4. 
jfamaica. ty 
5, F. foliis pinnatis fesfilibus ovatis acuminatis 

fubtus ramisque fpinofis, floribus 3«a idris. 
yaviaicn. ^. 
^^umimtM, 5* F, foliis pinnatis , folioHs integris eliiptici* 

acuminatis nitidis c©riaceisj floribu* cymo- 
fis 3..Qndris. '-** 
Jamaica. % ^^piUf, / LUDWIGIA. t 

fitis ovatis , psdunculis folita. 2,^3. Lf folns oppo 

riis axillaribu»3 cau)e repenie 9 iQrdif^ 34 TETRANDRIA. 

D O R S T E N I A* cordifolia, i_2' D* fcnpis radicatis, foliis cord.tis ovatis den 

ticulstis, rccept^culis orbiculatis. 
' , D.cordifolia Laniark EncycL 2» p. 317. 2» 

BOEHMERIA. Jacq. (Lhi.) MONOIC. *<?♦ F 

CaL 4-partitus» Cor. ' O. llttoralh^ cylindrical ramiftora» lifts > i\ Calyx nullus^ fed fqii^mse confertac 

inter quas fmgulas : 
Germ 671 obovatum* 
JSfyhis unicus. : • - : 

Seme7i umcum,:. cotnprelsum. 

(ante Urticam). 
caudata, ^ 1. B» foliis oppofiris ovatis acutis fcvrotis^ race- 
mis longisfimis pendulis ^ floribus dioicis, 
caule luffVuticofo. 

Urrica. IJ* Brown, jam* 337* 
Jamaica, ^. 
2» B. foliis oppofi'tis ovato-Ianceolatis ferratis 9 

floiibus coiiglomeratis axillaribiis monoicis 

mixtis, caule hcibacso tetragono,. 

Hffpaniola^, -. • 

foliis oppofitis ovatis acuniinatis ferratis» 

racemis f'picatis axillaiibus eiectis fimplici- 

bus. Uitiea cylindrica Liww. 

foliis alternis lato - lanceolatis acuminstls 

ferratis rugofis , floribus aggregatis axilla* 

ribus lateialibusque monoicis diflinftisj 

mafculis trlandris. 

B. rainlHora. Jncq.^ am. 246. t. 137» 

Catuius ramiflorus. Lr>;«, Urtica 10. Drov^u. 
jatn. 337. 

Lrdia occidemaJls Tj>^ 

foliis alternis ovatis acutis ferratis Inrfut'sj 
fioribust 9 B. 4. B, 5. B. mixtis, . 

Jamaica^ monoicis coDgeftis axiilaribus URTI J 

t i 
i TETraNDRIA* 35 

U R T I C A. . r '-' Foil is oppofitiu 

w 

UtkiiUtu, ^^6. Ui foJUs oppofirfs oblongfs acutis fiibtus re* 

ticulatis, ftipulis ovatis mtegriSj I'sceinfj Inxa* 
panJcnlatis, foHis brevioribus* 

Ach Hohm Tom, VL i. 30 — VlU. 1. 70. 
y.imaica, . . 

6-.7. U. foli'ls oppof* ovatis acumlnotis 

floribus dioicis, mafculis pedancuta 
fertis , femineis r^cemoffs 5 caule ]axo# 
Act. Holnu t/ VIII. 1. 58* 

• ' HifpanioJa, 

^^ttilafolia. 6-J« U* foliis orpos. cordato-lnbrotundls ferratis, 

ftipulis intef^!;tis, floribus racemofis 5 cau- 

le pjdflj'ata acifcendeote* 

Aci^ Hdm. r-VlILi. 59* 
,. ^ * ' ■ * Hifpafiiola. 

^^jfufa, ^^Y, U- foIiis oppof, ovatis ocUte ferratis hlspidiS , 

ftipulis revolurisj racernis paniculatis foliO 

longloribusj caulibus procUnibcatibuS* 

Aci^ Holm. t4 VL !♦ 30* 

W^* 5_7^ U, -^hiifura tota* foliiS oppof. oblongis ferra- 

' tis , (fipuh's fubrotundis perfiftentibusj ra- 
cernis terminaiilraSj caule fuffrutelc.nitc ra- 

inofo, JcL Holm* t. Vllh 1. 59* 
' " jfatnaka* 

^u^ofa. y^g^ U^ fy]^ oppoT. oblongis fcrratis nervofis rugo- 

fis, racemulis tenninalibus dioicis; caule 
fimplici creilo. Act* Holm. U VIII. i, 60. 

^ Hifpuniola, 

*im. '^..^^^Xj, foliis oppoC ovalibus moncicis, caule fim- 

pbci lepente. A^i. Holm. U VJII. !♦ 61. 
jj 1. Htfpnmola. 

Hau. ^_j^^ U^ foliis lubtermmalibus oppoiitis oblongis acu- 
/^! minatis- inregris trinerviis^ C3ule anoulofo , 

inferne nudo racemifero , floiibus dioicis. X 6 C 2 ^•/•K 


6 TETRANDRIA. Jlolotiifi 9-.I0' U. fubcaulefccns, foliis oppofitis oblongts fub- 
ra^ . ferratls> flqribus dioicis , flolouibus radi- 

calibus. ^a. Holm. t. VIII. i, 6:. 

* 

Hijpafiiola. 
$iUata0 II-.I2. U» foliis oppoC ovatis ciliatis ferratis , floribus 

lubpeduncnlatis 

Aii. Holm, u terminal ibus aagregotis 
monoicisi caule divavicato, 
VL 


radicans. IT- 12. U. nummular 12 
rifoliiu I^ o* U. I. 

^ jfamnica, 

toliis oppoC cuneato-ovfltis crenatis nitidis, 
fioribus nxillaribus. fubfesfilibus, caule ra- 
inisque radicantibus. Acl* Holm. t. VI. !• 

29. r. VIII. !♦ 71. . 

Jamaica* 

toliis oppof. ovbiculatis crenatis hirCutis, 

fioribus terminalibus confcfrtis monoicis; fl -- -^^-*- caule fiUformi fimplici repente^ AcU Hohnw t. VIII, I. 63. tab. 1, 
Nummiilaria faxatilis t. 2 flo. I. 

J- !06. t. m. f. 4. mjnima repens, 

is vill'jfis. Sloan^ H d<:pyejpt, 12-13* ^* foliis oppof. fubrotundis crenatis glabris ; flcribus terminalibus confertis 
repenre fubdiyifo. Act, Holm. 9 caule 
VIIL lerviarl 

oides, ' ftrruhta 12^1^ lucida. I. 64. 

Jamaica^ 

I2-I3* ^* foliis oppof. lubrotundis integris terminali- 
bus qvaternis, fioribus monoicis diftinftis; 
caule filiformi difFulo* 4cU HohtKuVlll* 
I. 64* tab. 2. f. !♦ 

Hifpaniola, ©. 

U, foliis oppofitis lanccolatis ferrfltis glabris, 

pedunculis exillaribus fofiis bievloribns, 
fioribus capitcllatis monoicis; caule frute* 
fccnre tctragono. Act. Holm» h. VIII, !• Oj* 

Javiaica. "t. 

foliis oppof. femipinnntjs nitidis^ peduncu- 
lis axillaribus folio longioribus , floribul 
capitellatis ; cault frurelcenie angulato- 

Act Holnu r, VI, j. 31 VIII. i. 70.' 12*13. U. - Jf TETRANDRIA, ^1 micro - 12- n. U foliis ovatis acutis Jnfegernmis, ininoribus ovatis oppofitis et inteiinixtis , flcribua 
dioicisj caulibus fimpliciufculfs acHcen- 
, , dentibus, Paiietaria miciophylla Linfi. 

Act. Holm. VIIL i. 60. 
trtamhe^ 12.I3. U. foliis oppos. obiongis integerrlmis, alternia 
^^^^"'^* njajoribiis, floribus nionoicis, caule c- 

refto rainofo. Aa. Holm. VIII. i. 68/ 
Hisparjjoln. 
iolus oppof. cuneatJs obovatfs api'ce dcn- 

tatis J alternis majoribus* raccmuJis peduii* 
culatis 5 Hotihus motioicis. cuneifo i2^n. U. U,crenulata-4c?. Holm. VI. j. 35, VIII* i. 7 VV* « * Foliis atteriiis. hppula 

cea^ I2--I3. U. foliis alternis ovatis fcabriufculis, flori- 
bus lerminalibus fubfesfilibus monoicia, 
feminibus trigonisj caule difFufo, 

U. humilf^* ja. Holm. VL 1. 34^ VIIL 

I» 69. tab, 2. f- 2. 
Jamaica , Domingo. 
ffsfil'tfio. J3«I4, U» foJiis alternis lanccolato-ovatis crenatij^ ra- 
. ^a♦ cemis brevis(imis oxillaiibus, floribus ma- 

noicis diflinaisj caule credo. I. c, VI. z. 33. 

Jamaica. 
I5-I6. U- foliis alternis ovatis acutis ferratis, caulc 

erboreo, ramis nudiufculis racemiferiSa flo, 

ribus dioicis. 
Jamaica^ ^lntn» f 'f hgiji urn MANETTIA» 

2. M. foliis ovatis acutis venofis, conic volubili ^^cUmtc. I. M. fufrrutcfcente. Petcfia Lygiftum. 
Lygiftum. Firoivn. jam* 1 42. t 3. f. : 

Jamaica^ 

foliix ovntis acutis puhefcentihus ^ caule 

clinato lerbacco. M» reclijaata. Linn. Linn^ u c a V- AU ■:^s TETRANDRIA, 

H 

ALCHEMILLA, WOnan^ria, I-2? A, foliis nlpartiro trificHs hiiTutis; flonbus mo« 

panclris gonfenis axillaiibus. PIOTC, I Ofrtpteta. DIGYNIA, SCH^FFERIA. Jacq e- Calrx 4^ pbyllus. Cot\ /» r-p^laui aut iiulla^ Cor. 4 petala aut nulla.- • 

Bacca 2-locularis, . . ^ 

Semf Jolitaria. 

J, S, floribus 4-pcta:is axiilaiibus. Schrtficria fru« 

Euxi foiio iiiajore ncuu-inato, arbor bacci- 
fera , truftu minore crocco dipyreno, Sloan* 

b. IC2? t. 205). f- I. 

In/iia Occident ttli'^ -fs. Umifiora, 2.L, floiibus laVeraiibus apetalis. MONOia f^vigatn^ TRIGYNIA. C R A NT ZI A ( XLIV. ) e. Calyx 4-phyllus. 

Cor^ O. Filamenta ovata. 
?, Cal. 5-phyllus, Cor, O. 

Styti conici. 
Ccipjida 5-cornis, 3-locuIans. 

Sem. bina, 

I 

(inter Littorelljm n Ciccam,) J % CRANTZIA. ARGY -H^ ^ r ^ 'A t ARGYTHAMNIA. cxxxvmo i MONOla e. Cahjx 4.phyllus. 

Corolla 4-pstala. 
$, Cat. 5-phyllLis. Cor. O. 
Styli dichotomic ' Capfitla 3-cocca. Sem. folitaria, 

(" poll Ciccam. ) 

^mficiv::. - j. ARGYTHAMNIA. nrown. jam. 33S. 

Piciao nffinis odorifera fruiicofa minor (Scfl* 

TETRAGTNIA. MYGINDA. 

^hacQfna^ 5. M, folils lonceolaro-ovatis obtuHs crenati*, flo- 

ribus inonogyris, rtylo 4«fido, 
Rhacoma erosfoperalum £/»«. 
^^tjfolia. 3, M. foils ellipricis c:*enala:i5 coiiaceis, floribua 

• ' fliginatibus 2 4 fcslilibus. ^ 

India occidentalism %. \ «r/?goga. !• M. faViis fuhcordatis acttmlnath fuhfen-atis ^u 

hejcemibiis. M. uragoga Linn. Jacq^. I r C4 CL^S*. 4^ PE 
PENTANDRT A, 

^ 

CLASSJS V. TAND 
lA ♦■ MONOGYNIA. HELIOTROPIUM. ■ 

hundatunu 3-4. H. foliis oblongis obtufis Inrfutis,' fpitis qua 

ternis eredis; caale frutefcencc» pmiU* hlcokr^ ife Jatift umhelliuus. f '■^^ Jjifulce carihccic <x A N A G A L L I S. y 1-2 A. cnule eredo, foliis fubvotundis acutis fefi 
nlibus. 


'!}ainaica. O, TOURNEFORTIA. 

4-6^ T, foliis ovatis acumumtis glabris , fupern* 

rugqfiufculis J fpicis cymofis erc<^;s re- 
cur vis. ' ' ■ 

I 

Jamaica* ^. 

LISIANTHUS. 

5f L, foliis ovato-lanceolatis, pednnculk tiicbo* 6. L. 7. L. tomis, genitalibus longisfimis. 

Jamaica. •^, 

foliis lanceolate -ellipticis scuminatis , pc- 

dunculis tricboroinis ; laclniis coruIliE ere- 

flis, genirallbus incluHs, 

foliis elongatis obovatis, floribus termi- 
nolibus pcduocutails unibellatis . iaciniii* 8. U corollx' brevisfiinis obtufis ereftis* ' 

Jamaica, f,. 

foliis ovatis acuminctis corinceis , pnnicuU 
terminal! trichotoma , corollis venulcofis » 
lacinii5 fubrorun.^is. ** 

ROK- \ PENTANDRIA. 41 

R O N D E L E T I A- 


S:fu. plura. II filofn, 3.4, K. foliis petiolotia ouatis utrinque pilofis , 

pedunculis axillaiibus foliis brevioribus 
q-fidis 5 floribus tetraiidris. *' 

firgatn, 3^4, R. foliis petiolatis cordatis fubrotunJis- , ra» 

m\s lateralibus filiformibus patentib'js flo- 
J'iferis apice rrifidis , floribus confertis tc» - rrandrlsi ' - 

' HifpanioJa^ •^. : • ' 

*^^ Sent, fnbfotit aria. 

tvyrfoidea, 3-4* R. foliis oblongis meinbranPcis, fubtus pu- 

befcenribus, thyjlis laterolibus. 
Jnrntika. •^. 

tomentofa. 2-4* R* tbliis ovatis ftcuniinarfs tomentofis , pe- 
dunculis tripartitis axillaribus brevibus, 
Perefia q. Brown, jam. 144. . 

^^hclluhta^^^^* R. fo!i:s lanceolaro-ovatis , fub - hirfufis , pe- 

duncLiiis flxil'fliibus iblitariis, apice triclio- tomis J Hoiibus conferris 

incana^ 3-4» R* foliis ovoto-l2rc.>olatis , fubtus I'Tanis ^ca- 

l)iis ; pedunculis a:xillaiibiis liiiip.icibi;s lii- 
fioiis. 

^'^^ftita. C_4, R. toliio ovatTs ncutis hirf-tis, pedunc;:Iis a- 

xi!l-ribis tiicbo^onns laxis^ floribus biiliUii, 

^irta, q J R. tbiiis eripticis c-cuminaiis hirris nervofis, fubtus piloffs ligi' is , pedunculis 'axilla- 
iibus 3.pniti:is eie6lis. *^ 
^(iviaka, ts, 

CINCHONA. 

fimhunda, 4. C floribus pmicjlatis glnbns, cjpfuHs tui-- 

binatis liEvibiis, foliis elliptlcis acnminntis 
■ , glabiis. Kinkin^^ l^iton, GjII. Aa. Not. 
aiviofcr. I7P7. 

St, Lucia, Mmlnka, Hif^njiioh. ^, 

C - ha' 

1/ ^ T 

I 4 42 PENT AND RI A. 

li achycarpn^ 5. C. .floribns paniculn'is glabis, cnp{uli5 ovotis 

coftatis \ foliis ellipticis obtuds glabris. * 
Jamaica. 1^. 
angrtfi:f:)Ua* 6. C, floiibos panlculatis glabris, cnpfulis ob- 

longis pentagonis, fo'iis liaeaii-Ianceolitis 
pubefcer.t;!)us. A:L Stockh, lySj- VIII. 
2. IJ7. rah. III. 
• f Hifp,miola* f>^ r T J* B E L L O N I A. 

i 

fj)'i'i^fiT% 2. B, fpinofa, foliis ovatis angulatis, dcntato 

ftrratis, peduncuhs axillaribus unifloris. 
Hifpaniola. t?» 

af^era. * i. B. fol'th ovatis ferratis ^ floribns corymhojis tcr 

. minalibus. Plum. Linn.- 

FOR XL AND I A. 

I 

CDCCinea, j_2, P. floribus pentandrls, foliis ^ ellipticis CO r^accis. Jaiiiaica. 1^. 

S O L A N D R A. (xl.) c mrxima. a>-nniriflora, i. SOLANDRA ^Ut. Stockb. VUI. 4, -po. tab. XL 

Srrainoniuni fcaftckMis flore luteo. Pi 

jfaviaiai. h i> PSYCHOTRIA hh-futa, p. nipulis lanceolatis integrs dedduis , fo 

liis ovaro.laiiceolatis liiiiutis , caule hiifu 

tisfimo, panicula patenre. Jamaica. •£>, g lahri' t - — — — — --— J 

Cal. rumpens. 

Stam. incllnata. 
Btuca tupera 4-locLilaris polyfperma. | 

fpor.e PortIati<iidm.) { ^' . -'P^ :.vV J -V,.« i ^ , ghbratrin Liiufifoli/r^ City i folia. tenivfolia^ net vofa, foetens^ ^^w-gUiata^ g^'findis. 


tJutam^ PENTANDRIA. 4 p. ftipulis indivifis c^ecldir's, foliis ovatis fila- 
terrimis nitidis, floribus paiiicularis eicd:?. 
'Jamaica. %. 

P, ftjpulis ovaris acnmlnoris d ecidnis , foliis 

ovnro-lanceolarls crasHn/ciiIis g-^abris^ pani- 
culis eredlis, baccis fubrotundis- 
Hifpa7:iola. '^. 
P» ftrpulis o\atis perfiftentibuSj foliis eripricis 
acuminnris glaberrrti is fubcorljK: -Is;, pnmcu- 
Ja foliis brevi'oie, haccfs oblon^is co.'tat:s. '^ P. India occidaitalis. t^. 
ftipulis ovatis apice 
liis oblon^Is acutis 

paniculis ercdlis. r 

2- Cell's <f eciMuis , fo- 
tcnuioiibus glabris j Q p. i^ipulis oviuis cinarginatls dccidnis , fo* 
liis ovatis acumiiuuis ncivofis fuhanJu- 

latis 5 pnniculis. ereclts. 

P. chartaginenfis ? Jacqit, avu 65« ^ J7l« 

f- 22. 

Javinica. %% ' 

P. flipul s ocumfnntis integris decicluiS:, fo'iis 
Inncco!ato ovans ^lal-ris , pa'ucu'a parentis* 
fima, pcdunculis reflexis filifoiiuibus. Jaimica. %^ y P, ' flipu'is integris acaminatis, foliis lanceo- 

laco-ovatis , inavgine caitilaginto- fcioiis ^ P. paniculjs 'axis. 

Pfychothiophuin 6< Broivfu jam. j6l. 

ftipulis tnan2;ulai-ibas revclutis, np'cibnj 
comolutis iubu'atis ; foliis ciincifonnibi.s 
cbovat's , ccule rnguiato fuiirurelctnrc. Jainrica , Domingo* •^, 

P. iiipul s conratis acuris convexis foli'a lanceolate ovari"; , fcininibiis comprcslis cii* 
fiatis 3 caule Itibherbacco tvc^o, 
Pfjcbotrophum, !• BronUn j^m, i6:. 

Jamaica. 
p. flipulis geininis fubuljtis , foHis lanreoln- 

tis ccutis neryofis, floiibus cyinofis, baccis nutantibus- 
JHif^mohu 5 horizon^. ir- 44 

hurizontalis. .4 PENTANDRIA. 

r 

P. ftlpulis ovatis, foliis lanceo'ato-ovatis acu- 
tis, rnmis foliisque horizontalibLiSj fiori* 

bus panfcnlatis* 
Hi/pnninia, ^. 

P, ftipulis amplexicaiilibus iitegn's, foliis cl* 
lipticis coihceo-lubfucculentis, cymis pe* 
dunculntis tiicbotoinis, longirudii^e foiio- 

rum. '- Vilcoides pendulum jfucq* anu 73* 
t. 51. f. I. 

India occidentalism Montferrat, &c. ^. 
mjrjli]}Ji}Hum^ P# exiiipulatn, foliis hnceolato -ovaris inteeris • ji^ir-.^fxtica* fubcjcehs ^fJumiiJatn crccea* filptJifl* cotjmf'ofa. P. nitidis ligidis , raniis fecandls floiibus panicuhtis, MyxitiphylhiiuB rovpn. jam. 152 
Sloan, b. 2. 102. t. 209. f. 2* 

Jamaica ■}=*» ^ fiipulis gcTniniS fubularis, foliis ovnto-lan- 
ceolaiis pubefcentibus , paniculis ere^lis, 
corollis cylindiicis. Pfyconophum ^.^rt^xrtft 
;.n/;. 161. 

jf^iuiaica ^ Hifl- 

P. ftipulis bi^-^enraiis, foliiS ovato - lanceohtU 
I'ugoiTs, flonl)rs cymofis , pedunculis elon- 
pntis. Pryconopljum 4, Brorvn, jam. l6o» 

P» flipnlis gcnnuis fubulntis, foliis ovotis ner- 
voHs , panicira erefta termir.ali 
pciiuticalis colorads. Plycbonophum 2 

BroTVu. mn. 160. r. 13. f. 2a I. 

Jiunoiro^ Hifpanioh}. |jj. 

P. ftipiih's trurcilis biden 

nf^ceis muhinerviis, panicula crefta , co 
rn!li5 cy!indi:ds eIoti*;atis diapbanis» 

C!iioc:c:i pnniculara'lw/. /f//)/?/. ? croceaj rntis, foliis membra- 


^ ; P. rtipu!is iteiiij-jis fcitis, foliis ovato - lonc^o* 

InM.s connftcnribiTs ritiJisj floribus evtiXis 

cyliiidiaais; baccis coiyinboHsj pcduncu* 

lis coloraris» 

jfamaica^ h* ' 


4 

I ■\ ^atens^ r ^ f** 1',^ 


p^tenr hrachiata. hvolucrata t nvtttx. vhJacca. ikta^ Lilians. PENTaNDRI A. 45 Ft flipuHs gennnis iubulatis, foliis diflicliis 
ovsto-idncc^olarls mernbranoc-ls , ramis pa* 
tentibus, panicula feciinda. Nona^eln piUiicu- ^.? J* lata. y////;/. gvuuu 1S4. tab. 70. f» 

P. flipulis ovatis bifidis , racsmJs brocliiaris , 
floiibus terminalibiis aggregatis iVsJilibus. 

Jamaica^ "^' 
P. llipulis uriinqije bidentatls, foliis ovnto- JaijC'-'oIoris glabeirimis, pcdunculis tnfloiii^ 

tern.inalibufi , floiibus involucratis, iovo- 

lucro g_phyIIo. * NonateJia officioaii*. 

AuhL p:ian. 182. t. 70. f. I. 
India occidemalis* ^. 
P. flipulis fubulatis dcciduis^ ramis pnnicu!?c 
brachiatis trichotoniis , corol'is tubo lon- 
gioii, lacinlis patcrtlbus. Lonicjra foliis 
lanc-olato- ovatis. Plum. ic. t. 156. f. 1. 
CeiT.fo affinis arbor bcccifera, frudlu Cceriibo 
Tefliculato. Sloan, h. 2» 96* U l^^l. f. 4. 
India vccidvitalis. ^* ■ 

CEPHAELIS. (XLViii. d.) J-r » Flores capitati involuci 
Corolla tubulofa, • 

Stif^ma 2-partitum. 
Bacca bifperiiia. 

Eecepti I. C 1 

) 2. C. C (inter Morindam iS' 
capitulis globolis tenninalibus , involucro 
5.phyIIo3 foliis nervofis glabiij, 
Tapogomea vioiflcea.^tf/;/. gvian. i^'J»t*6o^ 
India occidentalism '^. 
C3piruli<; globofis rerminalibirs, 

lis clongati.' 
glabiis. 
Javtcica. ^, 

cnpiru'is axillavibus fcsfilibus. * 
St, Chrilh^Ur, t* 
pejuncn- 
involucio dipbylloj fulii« mxifcQfa 46 

iiiufcoff PENTANDRIA. 1 4, c. capitulis fubrotandi.s fubfesfiiibus 
Jibusj paleis dentatis, Moiinda 

Lidia occidentalism mul cal'a h axillaris. Chryfamha. - fy f' - HAMELLIA. 

2, H. fubhcrbacea^ racemiS aXiUaribus 5 flotibus 

fubfecundis fesfiUbus , foliis ovaco lancto- 

Jamaica , fiifpaniola. 
. H# racemis rerininalibus , foliis oblongis cu- 

neaus acumniaus glabevrimis ^ . floiibus pc- 
dicellaris. Campanula 2» Broy07t. jam. ]66. 

t. I4» f* T» - ■' . ^ 

Lonicerav.P/<^w. ic 2I8» f« !• 
Jarntiica^ %, V w* ^ +^i- ^* ^ coccivea vtmricofa* "4. H, racemis rerminalibus axillatibu.^^qne, corollU 
♦ canipanulatis vcnrricofis • foliis ternatiSi 

Campanula i. Mroivn, janu j66» 

Jamaica, ■^. 

J. -H. racemis teiminalibus coloratis 5 fob*is tcr- 

natis villofo-pubefcentibus- 

H. patens. Lin:i, ? y./c./. am. 72- f» 5^' 

Lonicera, Plum, ic, 2lS» ^' ^* 
^mjpaiiiola. *&* ■ ' 

r 

S A B I C E A. Aublct (XLi. b. ) 

■- 

Jnvotucnim 4- fidum* 
Corolla infundibuliformis. 

iS/^^/wa 5-paititum* 
Bcicca S-Iocularis, polyfperma. 

( poll: Ha?nei(:anu) 

1, S. foliis o\ato lanceoSads Pcaminatis hirfutiSj 

floribus pejunculatiti* 
jfaniaica* ^^ 

2. S» . foli's elliptlcis aciuJs tomentofis fubtus in* birtn^ cincrca cnnis, flcrib^us lublesiilibus, '-' 
Sahicea cinevea AuhU gviufj^ 19:5 

Jndsa Qccidastalis. ^ v i 


tab. 75» 

SOLA. /f' -L ' Z^- -J PENTANDRIA. , 

SOL A NUM. 4? fuhi erme.^ 9-I0* S. caule fubineimi fiutkofoj folils elliprico- 

lanceolatis integiis, fupra glabri? fubtus in- 
cano-romenrolis* jfac/j. a??i. 50^ - 
S. lauiifoliuin MilL diet, 

India Occidentalism ^. 

torvum. 26—27. S.' caa!e aculearo fruricolo , aculeis cuvins ^ 

foliis cordatis ovatis finuaris tomentcfis, 
rncbibus aculeatis, calyclbns inermibus. 
Solanum Indicum. Spec, pi. !♦ 

, ' India occidentalism %., - /' .^. 6-27. S. canle aculcato fruricofo fcanJcnte, foliis 

angiilatis, petiolis, lachibus calycibusque 
oculeatis , rncemis laxis. 
HiJpdnioJa. t). ^- 1 JAQUINIA. w»o/«. 1-2. I. foliis ovato-lanceolatis yenoHs fubmembia. 
naceis. * *- w India occidentalism t». 

*C O R D r A, ?-> th us. m ^$uca. 


^.6. C. foliis elUpticis lanceolatis integerrimis mem- 

branaceis venofis , racemis compoGiis laxis. 
India occidcntalis.^ Jamaica- ■^, 
^^6* C, foliis ellipticis acuminaris integris corlnceis, 

rflmis compofilis diffufis ; drupis acuini- 
nafis. 

Jamaica, ^» E H R E T I A. 

E, foliis oblongis integris fupeme fcabils, 

filifbrmibus , tloiibus terminalibus 3-4 lamis fpaifis 5 calycibiis hirfuris. 
flijpfiuiola, ^. '* VAR- • \ 'f i._ 


^^»- ^- 

43 


o ^ 
--J* Twifoliii. cortacea farulata. i , laxeiifiora^ farafitica hciila. totntniofa- t. A. f 
^ o- PENTANDRIA. 

V A R R O N I A. 

V, foliis ovatis rugofis fcrrntis 5 floiibus ra- 
cemofis fecundis , coiollis hypocrntciiror- 
mibus* V.MirabiUoides.yrtt'^. /z/fi. 4^ t,33. 

ARDISIA. 

Cali/x 5-phyllus. 

Cor. leflexa. Stigma fimplex- 

Driqja monosperma. 

(inter Vnrroniam l3* Lauguerimn^ ) 
floribus pamcuiatis, foliis elHpticis intc* 
gris nervofis , caule avboreo. 
Tafminum forte 'arboreuma foliis laurinis ob- 

tuns, Sloan^ hv 2. p. 98- f- 205. 
floribus paniculatis , foliis oblongis intc- 
gris aveniis coriaceis, 

India occidcntalis. ^^ 

A* floribus paniculatis, foliis ovato.lanceolatis 2. A. ecuniinatis rugofis , cauIc fruticofo 
fcente. pube 4. A. T)ominoo. %, 

racemis laicralibus 
tis s floribus oxillaiibusve 

foliis compolT- 
oblongis 5* A. umbellatiSj 

ocuminatis integerrimis , caule fruticofo. * 

Ifidta occidentalism ^. 

racemis axillaribns fimplicibus, foliis fesfi- 
libus , Ianc?olato-ovatis lincatis , caule 


fruticofo. 

Montjcrtat. ^ LAUGERIA. 

. L. foliis oblongis obtulis infegris rrembrflna. 

ceis nitidis , raccniis dicbotouiis , drupis 
nutibus bilocularibns. Lot^. if. 270* n. I54^ 
India occidentalism Jamaica, ■^. • " 

foliis' ovatis acuris iutegris fubtus tomeoto* 

racemis dicfiotoiniSj drU|)i« nuce bi- 

loculari. 3' L. lis, jfamaiaa. |j. l/(?ra?^ ^v • ■ ■ odorata I It rtuin. 'nnm» ru gofum. I \ ^^gra. V r talli<ia. fit Ufa. *0»ra»fl. ■ > ^ ■■ -':. >.-^^^- 

PENTANDRIA. 49 I. L. foliis fuhovatis acutls glahris , cnuU fuhfjr^^ 
' ^ nofn; racemis paniculatis , drups nucUrus 
' ^Jocularilm:. Ltun. Jacqit. 

c EST RUM. 

5. C, fioribus fubfpicaris axillaribus5 foliis fuh- 

cordatis ova'is acutis, lubtus ramulisqae 
Inrtis. 

India Ocddmtalis^ Jamaica^ 1^^ 

CHRYSOPHYLLUM. mofi^pyre- i_2. C, foli's cHIpticrs acuminaris, fubtus tomen- 
tofo-aureis , fru6^u ovato monofpei'ino, 
Cliryfopliyllnm 2. Brotvii- jam^ 171. 
Indm occidentaVts. -Jb* 
^tcrocar- I-.2- C. foliis ovatis glabiis, fubtus pubefcentibus, baccis obliquis oblongis monofpeimis. 3. C Hifpanioh, ^ foil s oblongis acuminatis 
brii5 3 fruftu acuminato rugofo* 
Jamaica, ■^. urrinque .gla BUMELIA. (XLiiio 

Cor, 5 fida : Neffario 5-phyUo. 
Drtipa 1 fperma. I* E. 201 C pone Sideroxylon. ) 
ramis virgatis patentibus , foliJs torminalf- 
bus oblongp-lanceolatis glabris, margitie 
undulatis, ramulis floiiferis. ^ Achras i). 

Brown^ jam* 
Jamaica. '^. 

2 B» lamis eredlis, foliis terminah'bus elliptlcs 

obrufis, fioribus confertis hteralibuSt 
jfamaica. ^. 
B. foliis oppoficis' cun^ato-ovatfs rerufis ngi- 


4 R dis, fioribus confertis axillaribus* Achras 7. 

Brown, jam. 20 1 • 
Jamaicd, &C. |^. 

foliis Tparfis aMcrnis oblongis spice obtu- 

f\s , florjDus axUlaribus pedunculatis* i 
¥ ' - 5'3 PENT AND KIA ■ 

falidfolia. 5* B, ' foliis lanceolato-ovatis ncuminatis , flori- 

bus conferris axillfiribus & laieiaiibus. 
Achras lalicifoiia LinfJ. 

rotundifolia. 6. B., foliis fuborbiculatfs irarginatis veiicfis co- 

riuceis utri':qae g'abris. , 

hulia cccidtntalis, ^. 

tcntogona^ 7. B. foliis IanceoIa:is acuniin^tis nitidis, .flori- 

bus oxillaiibus, drupis penla^:oins, '"' 
hidia ocddcntalis , jfuji S., Vincait. ^. - 

RHAMNUS. 

tllipticus. 12-I3. R» inermisj floribus hermspliroditis fub 3-gy- 
' pis 5 fiuclibus tijlocularibus 5 foliis ellipti- 

cis integris- uinbellis axillaribus. 
* : Rhaipnus, Broivn* jam^ 172« I- tab.2Q. i.2. Jamaicn. ^. » :r. •:*:\fiimmcn. 1^. »t; . . t ri fpharo- I2-I3. Rt incrmis , floribus herma])hi'odItis racemu- 
j^crmti^n lofis 5 - baccis ftihrotundis 3-Iocnlaribus 

. . pellucidis, foiiis obloiigis fcnaiis glabris. 

RUYSCHIA. >cq. 

Calyx S-phjIliiSj bradea clauata fubjcfta* 
Cor. reflexa. Stylus nuilus. 
Fru&us polyfpermus. 

• , ( Jncer Celaflrum if Evonymum.') 

Clufi^folia, ,1, R, foliis obovatis integiis aveniis; floribus 

bracTea folitari, <* Ruyfchia Clufisefolia. 

^acq. am. 75. r/ 51. 2- 
India occidemalis. fy^ 
SourQiibcc^ 2. K. foliis obovatis emarginatis , apice denticu 

latii venofis; floribus bracteis tripartiris 

Sourotibca gviancnfis, /mlL gvian. p 
244- -{?• 

Gvlann. ft. 


ITEA CyriUiu 2* I. foliis lanceolatis integris membrai^aci^Is. " Cyrilla racemiflora, Linn, T ^ HIR' I • f f PENTaNDRTA. 2j 

HI R TELL A. 

tnandra. n, h. foliis oMon-is rcuininoris, racemis compc 

iuis laxis, floribus trianclris. 
Hiitella am::rlcan3, Jacq. ar/ier. 

jmcuhta.. 3. H. ibliis ellipricis hirfufis niridfs fubcorlaccis, 

raceuiis er^dis, floiibus 5^diis. * 

• Cayenna, t>, 

H ED ERA. 

i - • J 

petiduia. 3. H. ^ foliis ovato-lanceolatis integrls, pedunculiij 

.lon^isfimis pendulis, 
jf.imaica. ^, 

^Wans. ^. H. foliis ellipiicis coriaceis ^ umbellis nutaji* 

tibus bcGmilphrericis. 
Jamaica. ^. 

9 

ACHYRANTHES, 

^hisfma. 7_8. A, caule fnfrnnlcofo franckiitej panlcub's ter- 

ininalibus axil!arif)Ui5que ramofis. J^'V* 
amer. Si- Celofioiifes JLo^-^. it. 301. Ce* 
lo(ia. 2» BroTvn. jam. Blitum, Shaft, h, i. 

♦ . . p. 142. t. 91. f» 2* Amaranthus, P/ww. 

i«^/y/z occidentalism *^* GARDENIA. 

^^nipa. 6„2'« G* incrmfs, foliis oblongo.'jnceokti^, peJiin- 

culis axiilaiibus mulliHoiis , corolHs hy- 
pociatcrlformibus 5 tubo abbreviaro. * 
Genipa americana. Linn. Fig* Plum. 

^marrn, ^^g, C, {pinis ramulorum tenninalibus qantcrnis, 

laciniis calycinis linearibus cuncitoruiibus, floribus confcrtis. M A 7' V h -fc . . r. D 2 Randia, -r 1: ••: r--< 4 


^,: 

^t * 52 PENTANDRIA. Randia. 7.8- P* (fpinofn) fpinis ramorum decusfat's , fo- 

lii« luhrotundisj corollis hypocroteiiformi- 
bus, dentibiis calycinis Janceolato-lubiilaris, 

Randia aculeata. Linn^ Browfu jonu 143' X. 8. f- I- V • * wii^y. (b.) rubincrrnis 5 fcliis fubovalibus, 
, Kflndia iniris, Livn. ECHI.TES. 

dovimgeitjir* 3-4. E. pedoncub's racemofis , foliis cnrdaro-ovrtJsj 

rigidiiifcub's, fubtus oifcolonbusj.caule voln- 
bili, E. domingenfis* Jacqv, u\ rar, CoU* 

^- P- 73- 
. J-niUa occidentaHs* '^. • . ' 

afferuginis. 4-5, E. "pedunculis racemofis, follicnlis filitormi- 

, • bus J foliis oblongis acutis , fuperne alpe- 

lis, caule volubiii. 

Apocynum Phnn. ic. XXVII. 

India occidentalism Jamaica^ Domin^fo. "Js. ? 
cifcinalis C-7- E. peilunciilis axillaribus multiflcis arriculaiiS; 

lacip.iis corollse unduJatls; ioliis eUipticiS) 

caiile volubiii. 

Hifpaniola. 
/lorihunda, 6-7- E. racemis corymbofis, foliis ovatis acuml- 

natis 5 nervis paialellis, ramis ereftiufculis» 

Jamaica, t?* ' TABERNiEMONTANA* difcoIof\ 


6« Tr foliis cpnofiris ouato-Ianceolatis , peduD 

culis nxillaribus bifloiis. ^ Jamaica, ^, 

r 

L 

DIGTN lA. 
CYNANCHUIVL 

criff)iflorum, 2-4* ^^ cau!c vclubili , f<.'liis fubtus villofis ob- 
longis coidaris ; finu claufo, petalis apic« 
ciKpisv Peiiploca "florum divifuris ciicio* iifltis et ciilpis. Plum, ic, 2 1 6. f. !• 
' India occidentalism Jamaica^ farvt' "^r » Yum^ PENTANDRIA. c- 

^!!!i^'" ^^"^3- C. caufc volubili filiformi, folfis ovatlj apice 

lubulatis, uinbellis lubfesfilibus. Pcipbca 
foliis ovatis, etc. f/«»«. jc. 215. f. i. 
India occidentalis. 

ASCLEPIAS, 

.miinaliu^ 4.5. A. caule fuffimicofo volubili fiJiforml, fo'iij 

oppofitis laticeolatis glabris, umbeliis late- 
raiibus multifloiis. Afciepias. 3. Brown, 
jam. jj5>3. Apocynum Sloan, Hifi. f 131. 

Cynanchum. {'lum. ic, 27. f. 2. ? 
S^nmaicd, 

MIC ROTE A. cxir.fl.) 

Cfl/^:xr 5-phyllus 3 patens. Cor, nulla* 
Driipa ficca , echinata. ( ante Snlfolam,') 

dmiis. I. .MICROTEA. * 

iS"/". Chijiopher* O. 

CELTIS; 

^culeata. 2-3. C foliis cordato-ovatis, apice obtufis fubinfc 


gris glaberrimis , ramis aculeatis. 
Rbamnus Igvaneus, y^cq» ayn. 74* I. -'^ — f '*- . _ Hijpaniola. '^.; 

• pikranthus, 4- C, foliis oblique coidati? ovnto-lanccolati? 

' ' ferrulatis fuperne fcabriufculis* 

Khamniis micranthus. Lmn, Zizyphus ar- 

borefcens. Brown. 
^Uma* 5, C, loliis ovato^nnceolatis aeuminatis oblique 

cordaris ferratis fuperne fcaberrimis* Loti 
nrboiis folio auguft, arbor baccifera. Sioan. 

. h. 2* p* So* 
Muntingfa folio ulmi afpero. Pium. gen. 

p. 47- ? 

India occidentalis. ^. 

ROCHEFORTIA. cxliiio 

y ^ 

Calyx 5partitus» 

Cor. infundibuliforrais , faucc aperta. 
Peric. 2-iocuIare, polyfpermum. 

(port Schnberam, ) 


cunentd 
ovata% PENTANDRIA. 

T» R. foil's cuneifornutus obovatis iiUcgiis, 
. 2. R, foliis ovarii etnarguiatis. 

r 

DICHONDRA. Forst (xlv.) 
C^/^x 5-partItus. Cor. rotata^ 5-partita» t fcricea tri<^yna% lirfutn. attenuata At Capfnlw dusc* 

" (inter 'Namam isf Hydi'okafn*) 
!• D. foliis fubtus ftriccis, 

Jamaica. 0« - ■ 

HYDRO LEA. 

i 

2. H, fpinofa, foliis oblongis .hirfutis, floiihus tngynis flxUlaribus. ** Canipanula 
cana fpihola & hirfura , flore patulo 
fesfili c^i'uleo, //or//?*, vifc. 
India occidentalism s amen- 
& HYDROCOTYLE. 

■ 

.4. H, hirfufs, foliis reniformibus lobatis crenarls, 

floiibus veiticillaiis veriicillis quadrifloiis. 
Hifpamola. 

V 

PANAX. 

1-2* P. ' foliis 3_naris 5_natifue5 foliolls ovatls at- 

tenuatis crenatis, caudice arborcfccntc. * 
Inditt occidentalis. ^. viUofunu I 2-3 TRIGYN lA 
VIBURNUM. V. foliis integerrimis 
viliofis* 
Jamaica. ^, ovaiis, fubms incano STA PENTANDRIA. 

STAPHYLEA. 55 decide fit all Sy 1^2* S. foVns duplfcafo plnnatis , cflpfulis '^^%oms^ 

fcminibus folirariis , caule arboreo* Sharif 

Jamaica ^. yJric a// 4-5- EVOLVOLUS. 

E* foliis lanceolstJs fesfilibus fubtus fericels , 
pedunc'jHs brevibus i|niflo!i$. Convolve* 
Jus ereclus herbsceus fubhirfutus * foliiff 
liiiearibus , pedunculis brevibus^ Brown^ jam. 153. 

Jajnntca. . r, 10* f» 3 PENTAGTNIA. 
ARALIA. ,/ \ ca ■ptata fciod, Itim, I_2. A. nrbore a 5 foliis fimpUcjbus elUpticis inte- 

gerimfs , paniculis terminalibus , floiibus 

fesfilibus capitaris, Jdcq. on. S9- 2»t. 6l» 
.' . India occidcmhlis* ^* ■ 
4. A. arborefccns, pctiolis pedati.^, foliis umbellaris 

rerminaliuus petiolatis , foliolis fjllis cen- traHbus 5 fpicis longisfiirl^ nutantibiis, 
S<:\od^\A\y\\i\m. . BroTPH. jam. jpj* t. 

f. I. 2. 19. y. t> D4 CLAS^ -K 56 HEXANDRIA. 

CLASS IS VI. HEXANDRIA. 


MONOGTNIA > HEPETIS. (X) / Calyx 5-parl.itas. Cor* o- 
Capfnla femifupera^ 3-loci 
Sent, miitica* 

(inter Tillandfiam is^ an gti fit folia. • i. HEPETIS 

Jamaica, r '.-- B ROM ELI A. 

hraBcata* 4,5. B» foliis {errato-fpinofis^, bracle's ovato - Ian* 

ccvjlacis 3 fcapo elongato , raccmo compofi* 
firo 5 race»nulis fubdivilis floribus fesfilibus. 
Aloe flmtrlcana arboribus adnafcens. 
C, mfc. 35. fig. 

pMnicuUgera, 4-5. B, foliis fenaro-fpinofis, brafteis lanceolatis, 

racemo compofico, ractiinulis fubdi\ifis j 

floribus ptdunculatis. 
Indiii occidentalism •^. 

TILLANDSIA. fafciculata* 5'^' *^' fpicis imbricntis lateralibus diflichis 5 foUi* 

lanceolato-fubulatis ereftis (ixid'is. fig* Pltiffi' 
!jfamaicu 7/. 

nutans. 5.6» T» fcapo fubnudo, panjcula nutante , folii* 

radicnlibus ovato-lanceolatis niembianaceis* 

Jamaica. 'Ji. 

fiexuofa. 5_6, T, fcapo fubdivifo , fplds laxis flexuofis j 

fpiculis diflichis rcmotiukulis , fobis linefi* 
ri-binceolatis reclinatis. Jacq. rt;/i. 92. t. 63* 
( Tillanclfia tciiuifoUa. ) 
Jamaica, *J4. cane* ..* HEXANDRIA* 57 cnnefcens. 7^8* T. foliis linenribus ereftis caulem <equantibu» 

incanis j fpicis fubremis, 

Jafnaka. %^ 
onguJlifoUa. 7-.8- T. foliis linearManceolatis reftis glabvis , cnu- 

lem fuperantibusjfpicii fparfis fafdculatis^ 

Jamaica. 7^, . 

tradesgantia/ 

mnandra. 4.5. T, diflTufa, folm ovr^tis acuimnaris, 

tnomnAvh umbellulatisj involucello 4»pliyllo, flonbus niultifiora Hifpamola 4-5* y* j^rtQa^ ramofa t folus cordaus marelne 

vflg-infsque. ciliatfs , pedunculis congeftis , 
floribus umbellatis q-andris. cordifolia. 4_5. T, repens , Itrvis , foliis cordatis , pedunculis Zanofil . elongatis multifloiis* ma. I_2. T, erecln , laevis, prdunculis folitar'is genicu- 
- latis mulriflon's. Commelina Zanonia. Arrr/:. 

^iathacea. 7^3. T. acaulis, foliis fesfiHbus, Icapis " radicals bus. 


nzurea, India occidentalis ^ Cmnpecbia, 7/. 

PONT E DERI A. *' 

2^3- p. foli's fubrotunJo-ellipticis , bufi* incrasfa- tis floribus fpicitis. « Poiitederia i • limofa. BroTPfK jam, 195 
Jamaica, 3--4. P. foliis cordato - ovatis', fparbis lateialib"'* 

unifloris, floribus tiiandris. Nympbcit af- PALMA *f pnrvi flora I* finis planta paluMris cqvatica, flore hexape- 
talo ftellato carruleo. Sloan. j^^\ fj- I* ^* 

J49. f. I* 

Jajfi. Hifpanioln, 

T H R I N A X. 

Cat 6dentatus. Cor* nulla. 
Stigma emarginatum. Bacca 1-fperma. 

(pone Calainuuh) 
THRINAX.Ccrvpba y. Brown, ja.'n. 190. jfamdicn , Hijpnjiiola. ^. D5 cocos. ^ % / * 58 HEXANDRIA. 

c o c o s. RCtculans, 4. C. fpinofa to^a, coudice fionc^ibus foliolisque: 

Irinis fetacei-?, 

Palina pirnis iiiferne vaglnsDubaSj ciudice 
tcreti acuteatisfimo. B;oivn. jaw. 343* 4* 
Palma Ipinofa -miiioi* caudic: gracili, Sioart* 

• h. II- 124. 
. Imiiii occidentaHs y y^iUiaica. '^. 

P RINGS. mjntana. *>, P. fo'Jis ovatls marline ferratis. floribus 

h'jxandriSj pedanculis axillaribus, 

Jamaica ■^. 

Juhroxjhhlcs^ 4. P. foiiis (ubrornp.dis integerriaiis, "^ Montferrat. 1>.. r. ■ _L ^^" "I V •• LOR AN THUS. 

ewarghiatiis. ^^6' L. rac •mis axillafibus (i-nplicibus , foiiis cu- ' 

tiearis ovatls eiu.n'einuis. 

Hifpmlola, ■^. 
parvifolius. S-9' L. peJimculis axinnnbTis trificlis , pedicelliS 
' 1:1 iflnris, foiiis ovatis integris. 

Jamaica, -^s. ■ " : 

faucifioiusi 8-9' I^* pe-^unculis trichotoiTiis foiiis brevioribuSj 

fol lis cbovatis* 

Jtwiaka^ ^. 

m 

H I L L I A* Linn. Cxxx- ) 

Cahjx dupplex: infirns 6phylluS. 
Corolla Joiiglsrmia .^ coiuorta- 

Capjula 2]ocLilaris5 2-valvis, coronata. 

Scmina pappofa. 

titrcimlro. * 2» H. coroili.s quadnfklis teiran.iiis, laciniis ova- 

tis 5 toll s oboyaiis. 
Jamaica. ^, 
A'/vi. -I. II, corollh d'fidis ^ Inciniis lanccolatis revoJutis^ f< 

7' Linn. gus I HEXAKDRIA. 

G U E T T A R D A. 59 ?/' Uiptica^ D mmh 2* G. foliis fubcordatis ovaris acutis, fubrus to- 

meinofis fuperne fcabris, floribus hexandris,*^ 
hidia occidcmalis* p» 

G. foliis ellipticis pubefcentibus , floiiius te- 
rrandris. 

ranacea 4. G. toliis ovatis acumfnatis membranaceiSj fub- 

hispido fcabris, floiibus tcrrandris* 

Dommingo, t?. ; ,^ oWo 'JffiA?. TRIGTNIA. 

S M I L A X. 

J 

^gata. ■4-5» S. caule aculcoto angularo, foliis oblopgis 

acun.i* atis glabris ivincrviisj nervis ilibtus 
aculcatis. 
• hidla occidentalism fe» 

RAJ AN I A. 

foliis lineari-IariceoIatJs, bafi rofunJatis. 

HifpntJiola, fs* 

foliis ovatis acununatis tnncrvils. "^gnflifoUr. 2-3. R* 


S CL^5'. . 6o HEPTANDRIA. 

CLASS IS VII. • 
HEPTAND MONOGYNIA. 

* 

PISONIA. lA. . ftihcordata^ 1-2- P* inernjls, foliis cordato-fubrotundis," frufli 

bus ficcis fubclavacis 5_gonis , • ' anguhs fHgrkans apice inuncatis. ^ 
India Occident alis , Antigua. ^. 
I-.2. P- inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus coccmen 1-2. ?♦ cymofis ereftis, fruftibus baccatis. 

Pifortia ineruus. jFacq^ 275- 2» 
Jamaica^ •^. • 

inermis 5 foHis lanceolato-ovatis, peduncu- 
lis terminalibus iaxis, floiibus nutantibus, 
fruftibus baccatis* CLhS- OCTANDRTA. 

CLASS IS VIII. 6i O 


A. MONOGYN lA. ■ 
. R H E X I A. l^ucantha^ 6. R* foliis oppofitis cartilagineo^denticulatis co- purpuren riaceis nitidis; lamulls tetrflgonis, 

bns tenninalibus dccaijdris- 
Jamaica^ ^. floii '2^ R- foliis oppofitis dcnticulfitjs coriaceifi , ramu- 
* lis terctibusj floiibus axillaribus decandris. 
Jamaica, fc. 

• H Y P E L A T E. Brown.. 

POLYGAM. Calyx 5 phyllus* Cor. S-petala. 

Stigma deflexum , trigonum. trijoUat I r Drujja monofperma* 

( pone Mtltcoccam. ) 

HYPELATE^ Brort>n. jam. 207 

Cytifus arborcus, foHis obtufis glabris, fo« 

Wovum:^ Sloan, h* '2* 33» ' 

^Jamaica. ^. 

C U P A N I A. Linn, (xxiii. c ) Calyx 5-phylIus. Cor. 5 petala. 

Petala apice cucullata. 

' Stylus triiidus. 

Cajj/uld o locularis. Sem. folitaria^ tQmtmofa, 2. C. foh's ( ante Ahphyllunu ) 

obovntis letufis gkhrd Tl y C. T pjnnatis ooovntis iciw»'i» niferne 
ft^iTUgineo-tomentofis, Trigonis romcntofa* 

y^cq. am. I02« !• 
Hijpaniola. ^. 

foliis pinnaris ovatis obtufis crenatis glabrly, 

Cupania. Brown, jam* 1 78* 
,jfamaica. |f» \ 


62 OCTANDRIA. » t Jo^'0?ir,rioicieSn rigidus. tacemojlis. Coniiniij. halfanlifera 4* C, foliis p'nnotis oblongifi integrh , 
India occidentalism ^. f Lib tut ALOPHYLLUS, 

2. A. foHis fimplicib'js denciculato fplnolis 9 3* A, floiibus racemobs. 

Hifpaviola, ^. 

foiiis rernatis , floribus racemods. 4. A* foiiis ternatis , flovlbus panicubnis. 

Rhus coniminia, Linn. Baccifera incVica 0- fob'a, fruc3u rotundo i pyreno. 

2. 100- t» 2c8t f^ !• Slodn, ^amt^iGa^ ^. * 

# -H*- *r /^ ' W ^ rj -^ * ^^' '.■i -t .w, :dt ^; >. ,> »--'v ■ ri y ; 


■» ■ • . HEDWl GIA. 

Cn/^jc 4-dentatus. C(?r. 4-ficla. 

Stifhis nullus. ^ 

CapJ'ula tricocca. Sem. iiux* 


I (Inter uvaream iS* Amyridem.^ 

HEDWIGIA- 

Bois cocbon. Nicolf, Hijl. St.D0wh2g.j6Q 
Hi/paniol(i» -^^ ^ ' 

FUCHSIA. invotucrata 5 F. floribus involucraris* 
Jamaica. '•^. 

V ACCINIUM. vicridio" 12-1'^. V, floribus racemofis, follis ovatis crenato-Icr nak. rntis fcinp rvirentibus , caule arboreo. 
Jumaica. t^. t^trafpertna DIOSPYROS. 

6. D. foiiis membranoceis nitiJis ounciforuiibus b^ccis tetrafpermibjSj 
Jamaica. ^, DAPH 


J - OCTANDRIA. 6 

DAPHNE. 

r 

Lngctto. IC-]T. I^. fpicis panicu'atis rennlnnlibus, foUis ova- 

tis acun's. Brown, javu 371, r. 31. f. 5. 
Laurifolia arbor. Sloan, h. 2. -22- t, i6S- 
I- 2. 3. 169. I. Bois denrtlle. Mco/^'. Do- 
ming. 172. r. I. f. I, 2, 35 4^ 5- 

Jamaica^ Hijpawola. fy. 
thufolia* 1I-T2# D. laceiijis compoflris ertdfs, florihus termi- 
nal ibus confei'tis foliis oblongis, Laurus* 
snisricana. Milh 

^ccidenta- II- ] 2- D, pcd'jnculis axilfaribui, flonbus termmalf- 
lis. bus limbel!ul3(is diLaeis , foliis altcruis Ian- ceolatis gliibris, 

V A L £ N T I N I A: 

I 

t 

Ccihjx 5-partituS;, coloratus^ pat 

Corolla nulla, 

Cfljjfula baccata^ l-locularls 4 

(pone Dodonaam.) 

ifolia, ' i: VALENTINIA 


Milpighia oqvifbliiamplio;ibus foliis. Plu7n, ic. 16"* t. 2» Ilex 3 foliis aqvifolii americana^ Pluk. fhyt. 196. f. 3- DIGTNIA, 

\V E I Is! M A N N I A. 

^^'^^«. 1^2. W. folii'5 pinraris: folblis ovatis fcrratd-crc 

nntis , fubrus raccmisque hirftuu. Winchnannin. Btiiji>n. Jam. 312 TE. 1 

i ' \ 64 OCTANDRIA. 

T RIGTNIA. 
COCCOLOBA. mvta, 3-4 C. foHis ellipticis acnminatis venofis 
nitidis 9 fupra racemis erecliusculis. C# nivfi> Jacq. am, 115. t. 78. 
jfamaica^ Hifpaniota. ^, I Fe/p PAULINIA. • 

r 

I2^I5, P» * foliis pinnatis , foUoIis ovfltis acuminatis iwaricatdk 9-.io. P incifi^j petiolis nudis , cspfulis pediccUa 

tis 3 alis hoi'izontalibus lanctolatis. ^ 

India occidentalism ^, 

foliis 2'ternatiS3 foliolis ovatis acutis fubiD- 
tegtis, petiolis nudis, p!an\culis divdiicatis, 
alis capfulaium ovati:$» 
Jamaica^ fe. CARDIOSPERMUM. 

p'Mdiflorum, 3* C. foliis pubefcentibus , capfirtis acuminatis 

niaxirnis IxyibuSt 

Jamaica. ^^ • * CLAS ■i 

,i 
1 1 ^ ENNEANDRIA. 

CLJSSIS IX. 

N ♦ MONOGTNIA. 
LAURUS, 

_ I * 

momana, 4.5. L. foliis '^_plinervii« ovato • acuminatJs per- 

ennantibus , floribus racemofo-paiiiculatis. 3^ =■0 - f',. trinnd ra fxahat/i. Ii_i2- L- fcliis ovato-lanceolatis venofis corlaceis pc« 

rennantibus pla is ; racettfis ere6lis compo- 
fills, calyce cyathiformi pcrfiflence. 

jfamaica. ^> 

foliis laro-lanceolatis perennantibus planis j 
floiibus rriandrls, frudtu calyce tefto. 

foliis ovatis acuminatis planis venoGs, niri* 

dis coriaccis , racemis ereftis foliis bre- 
vioribus. . " '^ 11-12. L. wWace/r." U-l U p. J. t ^^ucoxy* ii^\2* L» foh'is oblongo-Ianceolatis planis perennanri. 
Ion, . bus, raceinis foliis brevioribus, calycibus in- 

crasfatis verrucofis. la^xixus Brown, jam,2i:^^2l 
Jamaica, &c. ^. 
^mhra'- 1 1^12* L, foliis oblongls acuminatis venofis con- ^Cicea. vexi's coriaceo- membranaceis , lamis race 
mlsque eitdlis, folio brcvioribust J H^fv ^^tcns. Ii„i2. I- ioVus ovaro-lanceolatis plonxs membr9:*accis, 

rocemi's ere£Us diffufis foliis longioribus. 

;. L. foliis obiongis venofis membranaceis per }^ndulu II-I 
ennantibus, racwnis laxls, fiuSubus pendu-* 

llS; calycibus dcoiduis. Lamus. 3. Brovfn. fiorihun^ II.I2. L. 
da. Jam. 214* "b- 
foliis ovato - lanceolatis planis membfaoa* CC1S5 

terminalibus* 
Jamaica, "^s floribus raceicof©- pflnicularis laxis CLAS 66 D 
DECANDR1A» 

CLASS IS X. 

A. MONOGrNIA. S O P HiO R A. monofpmna^ 2-4* ^* foliis-impari-plnnatis, pinnis 5-j»-^gis; I^; 

guminibus monofpermis , caule avboreo/*' 
Glycine 3* Brorvfi, j(i7n. 298' 
India occidentalism •^. 

BAUHINIA. V- . ^ forrtB^. 7^8» B* floribus fub-io-dris; foUis cordfltis, lobis 

porreSis acutis tiinerviis , pctalis lancco* 
latis. Baubinia non aculeata, folio amplio- 
ri & bicorni. Plum, gen* 23. ic. 32. U 44* 
f» 2. Bauhinla. I. Brorvn. jam. Senn2efpu* nac Sloan, j- 150. h, 2. 51. » Jamaica^ Hifpanhla. ^ 

CASSIA, 

fnicea* lO-II* C foliis fub 4.jugis ovatis hirfutis, glanduU 

fubulara inter foiiolos, pecluncuJis 4'floriSj 

Icguminibus 4.gonis. C. iericea. MtU. dtB* 
Jamaica. 

iineatn. 14^15. C, foliis 5_jugis ' oblongiufculis fubtus pu- 

befcentibus seqvnlibus, glandula obfoleta 
fub infimis; pedunculis unifioris. 
Jamaica. ■^. 

Virgata^ 28-29* C. ioliis decemjugis ovato-lanceolatis \ill9fisj 

glandula pctiolaii pedicellatai pedunculis 

unifloris fol, longiovibus* 
Jamaica* TRi- DECANDRIA. 67 

T R I C H I L I A. 

* 

+ 

fpondioiths, 1^2. T, foliis icnpori-plnnatis fubhiiTutiS , prnnls 

fub-jO'jugis , infcrioiibus rnajoribus, met* 
mis axillan'bus, T. fpondioides. Jacq. am* 

I2S- Sloan h. 2. 103. t. 2I0» 2. 3. 
J.imakn^ Hijpaniofa. '^. 
pnUida^ 2-3* T. folifs impQ^i piimntis membranaceis, racemis 

axillanbus terminalihu^quCjfioribus oflandiisj 

filamentis vilofis , capluh's 2— valvibus. 
Hifpan'iolfi, ^, 

Piojihata. 2_3. T. foliis pmnarls , pinnis alfernis, racemis 

coinpofiris, rioiibus fub jo^dris i-_petali;, 
fruftubi'.s i-lptrmis, Lauvus folio, brevi- 
ore 5 flore rncemofo miiiore Sloan^ h. 2» 

p. 21. t. t66. f. 2. 

Jamaica^ -^^ 

ME LI A. 

fvmpcrvl* i^2» M» foliis blpinnatls , foliolls '.rugofiufculis 
few;. fubfeptcnis* M, Azedarach, b, Linn. ' 

OCHN A. Ltnn. (Liio 

CaA 5-phyllus. Cor. 5-petala. 

Antherce fiibfesfiles^ 

Druptr, receptaculo incrasfato fubrotimdo car- 

nofo inlert[e. 

( inter Quasfiam isf Fngoniafn. ) 
^hida. . 2. 0. calycibus coioll^e aeqvalibns, driipis rece- 

pTculo fuperimporuiSj foliis ellipticis fer- 
taxis. 

India occidentalism ^^ 
tdotapitii* J, 0. fetalis calyce 3-///0 mnjorilms, drtipis rece- 
ptaculo immerjis. 0, laborapira. Limu 

QUASSIA, 

^^ctlfa^ 2^3^ Q, floribus bcrmaphroditfs 5-.dris panfcula* tisj foliis impari-plnnatis, foliolis pppafi 
lis 5 petiolatis, petiolo nudo. 

E 2 • TER I * \ 

* I i \ ' 61 DECANDRIA. lattfoUa. itrhufcula. tomtntoja vtUofa^ glahrata fpinefccns • procerd. fazens TERM IN A LI A. 

I-.2* Tt foliis obovatis fubltnatiSa diupis carnofis. 

Arbor maxima, forte prunitcra -Sloan. 130. 1-2. T. hift. 

foliis ovatO'lanceolntis integris pnbefcer.ti- 
bi:s/ ramis dicbotomis, racemis eriftis. Jamaica. ^. 

S A M Y D A. 4^5. s. 2-J- 'X. S. t«. floribus cftandris , C difenria 3 foliis ovatis 
ferratis fubrus tomcntofis, 

Janimca. '^- 
floribus decandris , ( iy/7w>'^/i) foliis oblon- 

gis lubferratis Bafi "obliqvis fericeis iub- 

lus villofis; pedunculis lolitariis axillaribiiSf J ^ 2-3- 4. S. S, floribus decrndris, foliis ovato - lanceolaris 
inregris nitidis , pedunculis axillaribus 
.unifloris. 
Jamaica* ^. 

floribus ('ecnndiis te:minalibus , foliis Ian- 
ceolato-ovatis obtuils crcnatis glabiis ^ ra* 
mis patulis fpinelccnubus. MELASTOMA, 

r 

*^ Decandri^ , foliis trinerviis^ 

M. arborea , foliis trinerviis fubdcnticulatis 

glabiis * racemo {eraiinali , fpicis fimpl'ici- 
bus ercftis, calycibus truncaiis. 
Melaftoma foliis oblongis etc. Plum, ic* 142. f. I. 

Jamaica. ■^. 

M# fob 3.ncrv, fubdenticulatis cordatis 

tis J racemo terminali parnio, floribus di 
flincHs dodecandrifi. M. umbt^llata. MiU'dtcr hirfu- Jamaica, fc fis^id^ ^ • f I rigida. DECaNDRIA, 

M. fol. ^I'.nerv. fubdenticulafis ovatis fub 69 cor- c^atis rigiJis poflice fcabiis;' panicalis tcV 
minal'bus ferrugmco-hirlutis. / / qyadr angular is, M. , fol. 3_herv, fcnndens. wow/I?;;./, ^rnntiU ^fmrvin^ ^iimiflora. M. integnjs , ovato - lanceolatis 
glabris ncivis coloratis, ramis q^adi•a^gu• 
larihus; raceino ftjidlo tcrminali* 

fol. 3-nerv. dcnticulatls ovarii acutw gla- 
bris, racemo tcrminalij fpicis fubfecun- 
dis; cauh li;andcnte. 

M, fol/ q^nerv, denticulatis nblongis. acutls 

glahiiulcalis, recemo rerminali fpicis p*- 
tulis 5 petalis reiufis, calyce truncate. 
Javtaka. ^, 

M. fol. 3-.nerv% inrcgiis rigidfs fupra hifpr 

dis, fetis adprcsiis fubrus incanis; umbel lis 4.fi<Ji« terminaiibus paucifloiis 
lis hifpidis?/'* 
Jamaica. 1q capfu- j,.^*,*f .. v-^r- M. fol. 3_nerv- , absque marginali , 'oblongis 
bafi opicque attenuatls integris , utrinque 
glabris tenuioribus3 rac«niis fimpliciufcu* 
lis terminaiibus. 
Javiaica.^ ^ ' 

M. fol. 3-nerv. infegris ovato lanccolntfj 
fcflbrlufculis ; raiins florifeiis, floribus pe- 
dunculatis (ubconteitis. ^^-.) DecyndrcBytrijplinervice. prafnn. M. fol. 3-plinerviis integerrimis Iato*IanccoIati5 
glabris , panicula teiininali patcntisGina. 
M. Ixvigara. AuhL %vian. c. fg. 
Jamaka^ HifpantQla etc. ^. E 3 <^ ?? «\ 7» « » 
DECANDRIA. 
Decandr^ , 5 nervier ^ 


M» folil c/i2t/7« 


elhiciiMS, m^etioJaris^ Jl'kndtns. ctrtiicetfm M. F 

fub d'jnticuktis ovaiis g1 s 5-ncrviis 
bvis, iiiferne tomentofis cnndiais^ panicu- 

lis terniinalilms patentihus. 

Gro^fularia fruftu aibor maxiiria ttc. SloafJ. 

H. 2. 84- t. 199. f. !♦ 
India occidentalism *^. hU fol. ferrQro-denriculaliS oblongifl 5-nerv. 
coriaceis, fubrus ferrugii eo- tomentof^s : pa- 

niculis termiaaiibus patemibus , flonbus 

fcffilibuS* 
Jamatcn, %. , 

fol. 5.nevv. oblongo-lanceolotis ficutis in- 
tegJiis 5 fublus tomentoro-jncanls; ■ iflcemii 
compofitis terminalibus , ' racemulis brachi* 
atis , braftfcis g^mlnis floribus fubjetlis, 
Tamonea gviancnHs. Auhh gvian* 441. ^ 
175. Grosfulciicc frudu arbor maxima — 

Sloan, H. 2. p. "^^^ Pink, phjit. t. 264. f. 4» 

I/;^/a occidentalism f^. 

M. fol. 5«ncrv. integiis ovaiis acutis fiipra gla* 

briSj infernc totnentofis albido-ferrugineis j 
. racemis terminalibus erc£lis , floiibus con* 
feriis fesfilibus* 

Jamaica* l^m 
M/ fol. 5-nerv. denticulatis fubfesfilibus ob- 
longis acuminatis coriaceis fubtus tomento- 

fo-ferrugineis ; poniculis terminalibus axil- 
laribusque ereftis. 
India occidentalism ^. 

M. fol, 5^nerv. integris oblongis acumina* 

tis utrinque glabris 5 fnperne nitidis j pa* 

niculis terminalibus ereclis. 

Meladoma foliis oyatis, etc. Plum* ic. 140. 
Hifpanioln. ^. 

M. fol. 5_nerv. cartilagineo-denticulatis oyatis 

lugofis glabris coriaceis, ramis petiolisquo 

fliigofis, ramis poniculse tetragonis, '"^ 
Montferrar^ f^ / . ^riii' DECANDRtA. 71 prigUlfa. faJckuJaris^ (^ngufi'tforuu ♦ ♦ fntcranthus. <ai)illarir M. fol. 5„nerv. fubdentlculatis futcordaii^ acu- 

niinatis, luperne ftiigofo * pilofis fubtus 
tomentofis ; faccmis axillaribus folitarii^ 
floiibus pediceJlatis conteitis, 
India occidentalism ^< 

^- -^ =•* ^ O&andrw , joins trinervih. 

r 

f 

M» folifs 3-nerviis integris ovatis'acutis fcabrif, 

ramis florifcria , lloiibus brevit^r pcdun* 
culatis confertis* - * 

Jamaica* ^. 

M. foliis 3.nervns lineari^lanceolatis integris 

fubtus incai.fs, ramis yn'gstis* paniculij 

terminalibus , floiibus ereftis, 

Ifsdia occidentalism t^, 
M, fol. q^nerviis dcnciculatis oblongis acntia 

glabiis J racemis axillaribus recliuaiis , 

floiibus acuminatis* 

' Jamaica* '^. M. fol. 3_nervji5 fubclenticulalis lato-lanceola- tis strenuatis gtabris; pedunculi^ capilU 
ribus triHoiis axillaribus. rubens. M. yarnaica 
fol. %. ovatO'Ianccolfl neiviis dentlculatis 

r 

tis acuminafls glabezTimis, ramJs petiolis- 
que coloiatis ; racemo terniinali, floiibus 
confertis dioicis. Mclaftoma. 3* Brown^ 

jam. 219. 
Jamaica^ '^. 

furpurafcens* M. fol. q^nerviis integris oblongis acutii niia- 

tis giabenimts; raccrais lateralibus patuliSj 

floiibus difli.ifti^* 
Jamaica^ ■^. 

fol. ^.nerviis fubdentlculatis ovatis acutlj 
glabiis coriacefs; pedunculis terminalibua 
folirariis unifloris. 
Jamaica, ^. 

fol. 3_ntrviis intcgiis ovatis coriaceis gla- 
brisj pedunciilis fimpliciter irichotomisi. 

floiibus diflindlis, 

Jiidia occidentalism ff% ghhrata^ M. ttfpinap M. E4 hirfu 72 DECANDRIA. 

hirfutfi. ' M. foliis 3.nervtis fuhr^cntic Iniis lato-lnnc^o- 

lafis attcnuaris hirfutis ^ pedurculis axilla- 
rihus tiifliiris divaricatis 

Jamaica, ^» 
huteU,t. M, fol. q_nervii5 , morpine Vispldo- pilofis , 

pedunrulis brevisfunis axiJaribus tiinoiis, 

tnlcrophjUa. . IVI, fol; j^nervils rul>Jenricularis ovntis obni- 

fis iiipevr.e hifpidis infra tomentofis ; 

. • '^ pedurcjlis nifidis axillaiibus, *' 

Z'/rt'/^ cccidsmnl's, V. 
' tcty,:nara. M^ fol. ^.nerviis integris oblongis acumlnatis 

2 , bafi cmaroinari^ glahris convexiufculi.?; 

^ • racemo eic^o rerminali, floribus tecrandni' Jamaica^ ^. i *- .4l - ^» • « ' *V" ^ 0^an3rS '^triplinervicej t'/igrtfj» M, fol. '^^plinervMs inregris ovaro-lanccola*is 

acuminaris glftbcrrimis ; ramis floiifcris , 
iTCMt)!* decusfatis diffufis fparfia. 

Jamaica. ^. 
Alttagnoides. M. fol. 3_plinervi'?; integrig laro - lanceoliitis 

'. fubrub' nibido - rcmcntofis; pedunculis tcr, 

iTiinalibus tiicbotomisj floiibus iolitariis. * 
Lidia occidcntalis* %* 

ft 

umbrojh, > M, follij 5_nerv!ls dentlculatis laro-ovritis acu- 

minaris utrinque hivria j ramulis floriferis , 

vacemis diclioromis patentibus; raitiis petio- 
UsTjue birfutis* 
St. Chnjloff'jr. ^ 

fuofu, M. fol. r_nerviis denticulntis oblongis ocutis 

fiibfus hirfum; racc^ds lateralibus hirfuiis- 

' * Jnmaica "^, 

ii/pia^. M, fol. 5_f)crviis fub^cnticulnris ovqus acutis, 

fuperne flr'goio- hirlutis iub^us ve-icutato- 

tomentofis , paniculis terminalibii3 diva^ llC-TtlS. Indta occidentalism %, aqu&» DECANDRIA. ^5 

^uatica. M; fo!iis 5_nevviis cordatis ncutis crcnulatiji, 

fuperne hirris fubrus Iffvilms ; paiiiculis 
teiminalibus tricbotomis diffufis, '-•* 
M. aqvatica* AnhL gv'tan* p, 430. t, 1 69. 
India occidentalism ^. 

P E T A L O M A. 

Ca/yx cyathiformis 5-dentatus» 

Petala 5 calyci inter dentcs inferta. 
Bacca l-iocularis l-4:-fpcmia. ( inrer Murrajyatr ir' Melajlomnht, ) 
^jrtilloides, j^ P, pedunculis (olirariis unifloiia, fbliis iub* 

fesfilihns ovatis atrenuaris bnii obliquis. 
Myrti folio etc. Sloan. Hijl. 2* p. 78* ^» 

India occidentalism 11^. 
Moufiri. 2. P« pedunculis corymbofis cxillaiibua , foliia 

petiolntis ovatis acuiniiiatis, bnccis ^.fpcr- 
luibus. c- » ' . • 

« 

Mouriri gvianenfis. Auhlmgvian. ^^2^ t» l8o# 
Gvinna. ^, 

ANDROMEDA. 

f^fcicuUta. 5-,6» A. peHunculis aggregaris, coroIfTs * ... foUii 

." fiherni.s ovato • lanceolat's obtufis fubcrenu* 

Luis coriaceis, 

Jamaica. ^. , 
l^maicenjis. 5^6* A, peduncuH*? aggregnt?5 , corolbs ovflt?s dia* 

pbanis; foliis alternis laro-laricco^a is obru- 
lis intei>iia , fubcus cincreis meinbranactis. 

Jamaica, ■^. 
^andr^. 5.6. A, pe:iurculis ao;gregaris, corolHs cylindrrds 

4_fi('isi foliis alternis ovato-lanceolaiis in- 
tegris membranaceis. 
Jamaica. ^» 

EPIG^A. 

nrdifslia. 2. E. foliis cordatis fubiotun^is feriatis convexls 

hifpidts ligidrs, coioliis ovatis. « 
Guadeloupe. ^ . i 

E 5 »*'P'»' 74 * DEC AND RI A. • 

resells ^ I. E, foliis cordnto*ovatis ivtegrh pJanis afperisi * 

corollis cylindncis* "E. rept ns, Linn, \ CLETHRA. mA. trifolia, 2, C, arborea^ foliis oblongo-lanceolatis integer- 

rimis fubtus incanis, racemis paniculatis 
fptcaeformibus romenrofis. 
Tinus occijentalis. /-/«;/• Volkamevia.^roivw. 

jam. 214. t. 21. f. I* Sloafi, Hijl. 2. 86* 

t, I98» f- 2. 

Jamaica. '^. 
Ahiifoliai, I. C» fruticofa i foliis ohovnto- Imceohtis ferrotit 

glabris ^ racemis fun'^Iicihus fpicaformibusm C« 

■ alnifolia* L/«w. 

■ STYRAX. 

glaLrum^ 2. S» foliis oblongis fubftrratis utrinque globvis; 

pedunciilis axillaribns iimpHcibus confeitis 
niultifloris 5 floribus nutnntibus^ 
Imlin occidentalism Vificcnti^ ^, 

officinalis^ - I. S. /o/i/x cllipticis intcgris fubtus tomcntofis^ St 

officinalis. Lfww. 

TRIGTNIA. 
. MALPIGHIA. 

L 

faginea. 3_|, M. foliis oblongo-ovatis integris fubtus fe- 

liceo-nitidis ; pcdunculis q parlico • uin- 
bellatis. ^ 

J;;^//T occidcntaVw, , ■^^. 
lucida^ • 3-4. M. foliis obovatis cuneiformibus integeni'iiii 

erervlis nitidis , pedunculis' ienninaliba5 
muliifloris. ^ 
India occidentalism ^. 

coriaced. ^-.J. M. foliis ovatis acutis iiucgvis utvvnque gl^- 

Im'is; racemis terniinalibus fpicatis. 
Malpighia. 6» Brown, jam. Tilirt flffi'i'* 
Ifluriforia _ 5/ort;;, ;a;«, h, 2. 163- ^* ^ jfamaicd. t^ bani ^itri folia. ftgida DECANDRI'A* 

ft 

BANISTERIA. /O longifoUa. 2_jj, B. folils oblongis acurriinatis rlgklis nitidis, 

pellicula terniinali, lamis pateniisfimJs. 
India occidentaUs. ■^. TRIOPTERIS. 2. T. foliis oblongfs intcgrls utrinque glabris ; 

racemis axillaribus ramis dichoromls , ^ol. citri. P/tfw. 


^fr capfulis 4-»aIanbus. 
Acer fcandens trlcoccos 

tV. t» i6. 

foliis lubrotundis acutis marginitis linea- 
tis coriaceis ; racemis compofuis axillari- 
bus , capfulis trialatis. 
Hijhaniola. ^. ERYTHROXYLON. * 

Jqvmanm, 3. E» foliis ovatis acuminatis 5 ramulis fqvamo 

fis , drupis acutis. ^* 
J»^/a occidtvtalis* ^. I ci^s:- 76 DODECANDRIA. 

CLASSIS XI. DODECA 

RIA MO NOGTNIA. v 
TRIUMFETTA. 

hovil'Cifcfo' 3-4. T. foliis rhombuideis, fummis lanccolnto -ove 

tis ; floiibus completis. 
T. rhoinboidea. jfncq. am* I^J* A* gO' 
India occidentalism "^t 

L Y T H R U M. lia. I >f f^ \ " ^- foliis oppofiris fubfesfilibus cordatis^ acii 
tis fcabii'3- racemis. rerminalibus axillan . 'ft T:r--^ tusque , floiibus dscandris. UP cifiatunu ^^-9. L. foliis opponris petiolaris ovatis glabris 9 

miugiiie C'lijtis; rac-niis teiminalibuSj flo- 
iibus rubfcundls decaiidns. 
jfatnaka, -fe. TRIGTNIA, 

-a 

EUPHORBIA. ghhrata 13-14 vhfirc' 
ratch E, inermls 5 frutefcens rgmofa , foliis oppofi- 
tis ovatis acutis glabris inreO.evriiDis. 

Ptplis fiuticofa maiittima geniculata. Shan^ 

h. 2. 198. 
Jamaica, •^. 
33"34' E. umbella trifidn ; foUis oblon^is' trapezoi- 

deis feirntis pubelcentibus , altera bnleoS , fumcca, 51 


E. pnrrq oblitcuiis. E. obliteiata. Ji\cq. rt'^' 

umbella 5_fida , triFda 5 involnce'lis ovali- 
bus acuininaris coloratis, capfulis glabris; 
foliis lanceolato • cuneiformibus fubtus 
glaucis. 

'Jamaica ^. 

• CLAS' ^■*- > 

o ICOSANDRM.' 

CLJSSJS, XIL N. D 

7 
A. I / MONOGTNIA, 

i 

CACTUS. 

fCnduIus. J4-I5. C. pentluluf?, ramis vertuJIIatis teretibus «^I.> { I ohms. 22^2"^ D* c. 


liris UiuriCJS. CasT} tha pofyfperma JlL/l 

C clus. Brdivfu jauu 2^^. Vifcmn» 
Ii- 2. p. 9^. 

prolitcr , cpfiforniis compresfus cren:;rus. 
Cactus c;. BrowTt. jam. 237. Opuucia nou 5- 

fj)ino(s, Sloan, h. 
jfamaica, %. o 
o* J 59 PSIDIUM. J * i?r - ■*. cw*j ■ C':*^- r I Ah -tm^ ^- ,^M4li^ \^< - ^ -n, ^ p. 

^omanum, T-2. P. foliis ob^ongis acuminfltis crenulatis nltw dis J peduncujis multifloris. Pflflium 2^ BroTVfu.jam 
India vccidevtnlis* % • 23^y ^^intevfe, i«2» Pi foliis ovatis iiULgiis fubtus tomenrofis, pe dunculis 3_floris. ailtiU t?» M Y R T U S Chi pna P^'ocera. i ^w ■:^ Jjr * 4. 'h- * 1^2. M 1^2. M, pcJuncuUs folira'iis tcrmipalibus unifloiis 
brev isliivis ; foiii ? ov^iis , ramuiis qucter. 
ris fafJi^iatis, caule arboreo. 

jfamnica, '^. 

pcdiinculis confcitis axillaiibus uniflon's; 

foliis ov^^h acun.inatis plani* glabris. ra- 

mjs virgatis, cauU arboreo, 
hif^aniula. ^. • t ■^ 78 ICbSANDRIA» Jiguflnna, 1^2. M. pe^unculis folitariis ramofisgue terminaU 

bus unifloris; foliis lanceolatis obtufis con 
vexis lucidis* 

cremilata. l-2* M. pedunculls iolitarlis flxillaribus fub 


flo. hnCiUa* cordata ris ; foliis fubrotundis crenularis glabiis 
Hijpantolc. ^. 
7-8. M. floribus axillaribus fubfesfilibus, foliis 

vatis acuminatis rigidis linearis iubtus in- 

canis. ' , , • 

Hifpaniola^ ■^. 

7^3. M. floribus axillaribus lateral Jbusque fubfes- 

filibus , foliis fcsfiiibus cordatis ovatis 
'nitidis, 

India Qcctdefuahs %• 
buxlfoUa^ 7-S'/ ^» I'aceniulis brevisfimis confertis axi!!oiibusj 

foliis cuncatis Toblongis obruHs 
fculis. 
India occidcntalist ^» 

w 

^ahratii, 7^8- ^' rsccmulis brevisfimis axillarib'js nmltiflo- 

lis ; foliis ellipticis acuminatis convcxis 
coviaceis glabenimis. 

Hijpaniola. ^, 

(HJiichi. 7^S» ^^' pedunculis axillaribus muItii3orfs foil's bre- 

vioribus ; foliis didichis dcHexis ovato- convexiu / lanceolatis, ramis pareniibus/. 
Jamaica. fc. mmkoU. 7-.8« M. pedunculis multifloris brevisfimis 
illaii bus folitaiiisj foUia oyatis obrulat s planis 
glaberrimia. 

Ixill^ns. .7^S" M* pedunculis multifloris brevIsfnTiis «xillaii; 

bus confertis j toliis ovatis acaminaris nl' 
tidis planis» 

Jamaica. jj» 

pcdancLilis multifloris axillaribus ; fy^'^^ 
ovatis ellipticis acutis integerrimis fubtu^ 
puljefcintibus. Grcgiu .7-S- M. India Qccidmtalis^ Antigua, ^. , ptrgul ICOSANDRIA, 79 virguhofa. ^,^11^ M. pcdunculls axi!Iaribi:s terminalibnsqiie pa- 

niculatis, p^dicellis reinotis deciislhtis uni- 
floris ; foliis lato - lanceoUtis attenuatis 5 
ifiinls virgacis , caule a'.boreo. 
V Myrtus fol. ovato - lanct;olatis. * P/ww, ;V. 

2CS\ f. I. ■ 

Jamaica, fr. 

JfUndens, g-Ii* M. pedunculis axillaribus folitaiiis trichoron^It^j 

foliis ellipticis acuminati^t plaiiis venolls 
fcariofis nitidis, ramis virgatis*- 
Hifpaniola. ^ p. 

«cm. 13^14. M, pedunc, axiliaribus tenninalibusque coiym- 

bolis trichotomis foliis Icngioribus; fo* 
Jils ellipticis convexis coriaceis ven'c;(is 
funflacis, caule arborco, ^"' M, carybpbyi- 
\{^i^, Jacq, ohf* 2- !• Caryopbyllus* i» 
Brown, jam. 247. P/«/»:. «//?/♦ iSS* ^- 155* 

b. pedufjculis trichotomis termiitalihus ; foliis 

ftihrotundo'ellipticis convexis coriaceis aveniis 

functatis utrinque nitidis, Myrtus cotini folios 

- Flum, ic, r. 2oJv f.' 2^ 

India occidentals, ^. * . 

f^figrans. 13-I4. M. pedunculis axillaribus trichotomis fimpKci- 

bnsque ; foliis ovotis convexiufculis fubcoria- 
~ ' ccis punftitis glabris 5 caule arboreo.' 

Eugenia niontana. AnbL goia;/. 495. t. i(^5» 
jfavkiica. t^^ CALYPTRANTHES, (xix. a)' 

lux truncatiis-,fLiperus5 operculo calyptriformi deciduo. Cot\ nulla. 
Bacca monolocularis 1-4-fp Myrtum* ) ^^iiytvacnUa. j, C. aiborca, pedunculis terniinalibus panicula- 

tis tricbotomis tomentofis ; foliis ovatis 
apJce attenuatis. Myrtus Chytraculfa. Lifin, 

2uzygUim^ 2, C, aiborefcens, pedunculis axillaribus tricho- 
tomis patulis ; foliis ovatis obtufis, ra- 

li}is dichotcmis, Myrtus zuzygium* Linn, 80 rig iili. I • .. 1 C OS AND UI A. 

+ » 

3. C. fiiboreicens, pedunculls foliran'is axillaiibus 

lubtrifloiis ; foliis ovacis acut.s conytxis flveniis rigidis. 

Jamaica. ^ P R U N U S. §ccidentalis» 3-4. P. florfbus race mo fis , racemis latera'ibus J 

foliis perennantibus ee'andulofis oblongis 
acuminalis integris, utitaque glabiis. 
- . Ifulia ocadtmalis.' ■^. 

fp/^arocar" 3-4, P. floribus lacemofis, racemis axillaribus 'ftf- 

liis fempervirentibus cglandiilofis inrcgris 
nuklis, drupis (ubrotundis, 

Myiti folio arbor «^ Sloatu li* 2* p« 79* 
HtrpamQld/%, f(i r .J J J '^ 


r f / J ^♦. 193- '^ ■Ll irt- .-T^t 


■W^--^^^* i ^. ^ \ F+' ' ^ CLAS' f N 


r ^ - ■ V 
^' J. h 

F 


1 POlYaNDRIA* gi 

c LAS SIS xrii. 
O MONOOrNiA J tit; TERNSTROMIA. l.cxxxvii 

CpL 5-partitus. Cor* monopetala urceolat; 

5 partita. 

Baua ficcaj polyfp 'pica^ 2- T. foliis eilipticis actitiS Integrls > peJunculis 

lartlMlibuS. - ' ' ^ 

India occidtntaJh ^ Outiiekupt^ Vincentih^, 

^^ridtonaliu I» T. foh ohovntis integris ^ pedunculis terfmnali* 
' " htiSk T* meiidioniilis Lihtu fitppU 

India occidentalism '^. 

^nnclato^ 3* T* foliis oblongis integris fubemcrgfnatis rtiai- 

gine pudftatis, ped. axillaribus* * • - 
Taonaf/o punctata^ AuHl* gviatu 571. t. 22$* 
i^ntiita. 4. T» foliis oblongis acuminatis dentato-Ierraris, 

. ped* axillaribils lateialibusque. * 

laonnbo dentata* AuhU gvian^ 569^ t227» h ■. '■ ' A'-y-'' ■ '- *i t ■1 CAPPARIS/ . 

m 

iorukfa% 7«.8» C» pedttnculis fubbifloriS teretibus terminolU 

bUSj foliis lanceolflto^ovolibus 5, fubrus el* 
bido-purdatis ; filiquis teretibus linear!* 
bus totulofis. Breynia 2. Brorvn^ j. 246. 

Jamaica, ^^ 

^^ngifohci^ -^g. C. pedunculis — «► foliis Uneavi-lanceolatis, 

lubtns faiinofopunflatis. Pluk. am. f. 327. 

f. 6. 

Jamaica, ^, 

P O S S I R A. Aublet. Cxxv.) 

C;/. 4 partltus. 

Petahm unicum , laterale. 

Legumm 1-loculare, 2-valvci 

F fmp{t/t t 4 C ,^ \ 82 

fimfUx* 

triphylla rOLYANDRlA. ' , 

I 

■ 1. P. foliis iimplicibus oblongis. 

2. P. follis ternatis, peciolls niarglnatis. '^'* 

Posfira nrhortfcens y^wW. gviafu 934- C- 

SLOANEA. Linn. 

Cor^ nulla. Cat. 1-phyllus. 
Antherce filamentis ^infra apicem adiiatx 
Capfiila echinata 3-6 loc. 3-6 valvis. 
&w. bina, arillo baccate. o5o .Masfont demata. Jmviarknfs. 


Tihourhn. PetoumOk a fl^oa. 2 c (ante T.yervw7n. ) 
foliis cordato.elUpticis, ftipulis linearibus; 

5.partito, fctis capiul^e longisflmis * 
JnfiiU carihea^ Chrifioph. ere* ■^. cfllyce I S. yb/nV or^m ncutis ^ Jiiprilis conlato '^-atjguk o S. rihus ferratis, S» dentara. Limi. Plum, 
fcliis fubrotundo ovatis int^rgns , 

dehilcentibus* capfulis ovatis fctofis ex a pice 

S. fincmaiienfis Auhl. Vivian. 354. t. 2l2» 

InjuL cariheay C/jriJloph^ Gviana. ^. 

I 

A P E I B A. Marcg. Aubl (xxxviiO Catux 5 * Cor, 5 Capfula multilocularis, echinata, L (iner btx^itn Isf Sloaneavt.') I. A. foiiis sciite-ferratis hirfutis. 

Apeiba Tibourbou/ ^«A/. gr/^;;.53S. t.213* o3 
'^II* Aptiba. Marc^t. 2. A, 3- A. Sloanea Lf^efi* tt. 

hraj. 123. f. 124. 

huWa ocddentalis^ Toha^o , Cvinna^ t . 

foliis e!Iip:i.c:s iicuris ffciruiGtis fubtus in* 

canis. ^ AuhL gvian. 543. t, 215. 

Foliis inr^geirlnns fubrus pubcfcentibus 5 

frudlu coinpresfo. * * AubL guaiu 545' ^* / bOLYANDRiA* & '3 UvuS^ K L > rrata V Ir* © ^ f ^Uido ma. n ^-^(imnia. MONOIC. *}i A., foliis integenimisj uirlnque glabris j frit ftu afpero depreslo 

t. '214. 

Gviana^ ^, ^, % <f ^«M gviaff* 54^ t). LIGHTFOOTIA. 

5. Cfi/z/x 4-phyllus. Cor. nulla. Stigma fesiile. Bacca umbilicata. l-l0ca». n 
Ct I. 12» L I lariSj 3-6-fperma* 
Hermaphrodit. 

- ^ ■ ^ 

• (inter Prockidm h' CurdjorUim) 

LIGHTFOOTIAi 

Montferrat. ^. 

r 
4 

LAETIA. 

floiibus apetfllJs 3 peduhculfs unifions ter* 
minalibus , folifs oblongis acuminati^. 
feiratis pubefcentibus. 
Guidonia. Brotvn. jam-. 249- t* 29^ f. 4» ? 

floiibxis npetaliSi pedunculis^ iiiultifforis 
fubdivifis axiljaiibus^' foliis oblongis acii* 
tis fubcrenaiis nitidis, Thoraniai Browne 

' JamaiciU etc. |?. 

I 

A CI DO TON. (xxxviii.) L; d". Cfl/* 5-phylluS. Cor. nulla* Stam. reccptaculo globofo affixai $. CqI. 6pliyllus-. Cor. nulla. • 

stylus 3-fidus. Cnpfula tricocca t 3 unh: n. A . J' A. Ai^oKWfl, a/^ifraw & Uevim ex Aubletb mutuavi charaae 
ribiis fpccificis impofitis fecundum fpcunnna Aubktu »t 
iVIufeo Bankfiano asfeivata, ' t ^ - 84 urtns I FOLYANDRIA. 

h 

ACIDOTON. Uvticaurens aiborea, foliis oblongis angu- 

ix]$. Slonn. j. 3y. h» i. p. 125. t. b3* ^' ^' 

yamnica. f^. 

HEDYOSMUM. 

MONOIC cT* Amentum antheris tediim. 
• P^r. Cor» Fil^ nulla. 

?♦ Ca/. Sdentatus. Cor. nulla. . 

iSfj'/zfx unicus ^ triqueter* 
j&flfra trigona, monofperma, 

caule fruticofo 3 rami's Jaxis, foliis lancco nutans^ I. H. latis ficuminatis. 
Jamaica* ■^, / 
artorefcenst ij* H. caule arborefcente ^ ramis ftiiftis crcdlls, 

foliis ovato-lanceolatis. 
. Jamaica. •^. 

MAR I LA. (XXXVII. ) 

F 

Cat. 5 phyllus. Cor. 5-petala. 
Capfula -i-locularis, polyfperma* Siigma (implex. 


V / ( inter LaetiatH ^ Elaoca^pumO 

marila. 

India occidaitaliiy Montferrat ^ Cbrifloph* t>^ L E G N T I S. (XIX. b.) I Uiptica, CaU 5-fidus» P^^j/n S receptaculo inferfca 

lacera^ 
Capfula trilocularisi, 

(pone El^ocnrpum,^ 
I. L, foliis cilipricisj flovibus pedicellatls. 

Jamaica. ^^ > Cnsfipounn^ 2^ L, foliis ovatis^ flotibus (esfilibus. * 

Casfipourea gyianenfis. AubU gw 529 U 211. ERO 


POLYANDRIA. 

r 

E R O T E U M. 85 (XXXVII. b.) Con 5 4 

Calyx Sphyllus. 

Bacca exfucca, S-locularis, polyfp 3-fidus TheccoiJes. ( pone Theam. ) nndulatum. 2. E* I, E. foliis ovnto*!anceoIaM's fcrrato-dentatiSj flo« 

ribus flxillaribus folitariis. 

Jamaica. ^. 

foliis ellipiico-lanceolfltis acuminatls fcrra- 
tis, floribus confertls axillaribus. '^ 

India occidentalis \ Cbriflo^her ^ Montjirrnt^ 

Guadeloupe etc. ^, 

- 

MIMOSA. nlk. I«2« M, inevmis foliis Laur! na, 2^3* M pinnatis 3-jugis 5 pinnis 
sequalibus oyatis aci.aiinaiis , petiole fub 
iTiarginato. 

Cayennaf ^, 

iaermis , folns pinnatis 2-jugis, pinnif 
ovaris nitidis {ubseqvalibus, petiolo linearl 
angulato , fpicis axillaribus folitariis. cdynofa 24-25. M, .fc 8-29. M. inermis ipermis, orborpa, foliiff ^-pinnatis 3-iug:?s, 
pninis (9-.lo-'jugis) oval>bus bafi retuHs, 

floribus paniculatis monadclphis. 

Jamaica^ '^. 

fbl!i$ 2-pinnstis fub 

villofis 5-J^g'Si 
flovibus i f> pinnis pvatis periolisque .*..viii^ , 
gipbofjs polyandris, caule fruticofo* 
India Qccidentalis^ '^. ' ' 
fpinis foliraiiis brevibus, foliis 2-pinnati$ 

fpicis globofis. axillnribus 

cq. am. 267- 5- lub 9r)UgIS, 

foliraiiis. M, mflngenfis. J* lifloru. 3T M fpinis llipularibus geminia, foliis 2-pinna- 
tis 2-)ug]s glai:d:jbi iDterfiinftis ^ r . penduiis, leguminibus compr^^slis. 
Mimoffl. 2* Brown, ji^m. 251* 
Jamaica. ^, fpicis ■*v«. F3 T«J- 


^6 PGLYANDRIA. 

TRIGTNIA. H Q M A L I U M. Jacq. (xLiiO \acemofum Jir:^-ctJ^ea.t i 

Cal^x 6-7-partitus. Cor. 6-7-petala> 

Stam. 21 per tria aggregata.. 
P^r." Linijociilare, pQlyfpermuin." 

( ante D'elp/)wium.) 

1. H. foliis {enatis, racemis axillaribus termh 

nalibusque, floribus pcdunculatis. HomSt 

Hum racemofum. J*(ic^« nm^ I'jo* t. l83* **>*?;. > Jamaica* %* . ^ M ^-^--_.H *.- . ^> inall 2t H. folHs dentaris conaceis, racemis tcxm\ 

bus , floribus fnblesfilibus. ^ 
Racoubea gviancnfis* ^?i^r. gvian. p. 5^0t BEGONIA. 


furpurtfi, 2* B. o. B. D fcandens, radicans •, foliis cordato-oVatis rc« 
ftis obtufe fcrratis , floribus paniculatis. 
Begonia glabra AuhL gStan. 916- t. 349. 13* 
B. nivea maxima — "Plum. fp. 2 1 'V.'45* 

jf/;^/^ Occident aUs ^ Jamaica. 7^. 

caulefcenSj erefia; foh'i.s cor&lfltis ovato^ 
IniKealatis ; obfolcte fcrratis obliquisj A^* 
ribus panicu!a:is, 
B. oblfqv;!. b. Spec, plivt^ Tlum. ic 45* ^* ^' RTimex fylveflii^ fccndcns 

JftJia occ'idcntaUs. 1^, t jatfh POLT- POLYANDRIA. 87 

POLTGYNI d, 
MAGNOLIA. 

Vlumhii. i_2. M, foliis perennantibu« ovflto-fulirotundls u- 

trinqueglabris,^* Magnolia. Plum," gen, p, 38* 161. 7. ic. not* Btirm* p* 

Lucia^ Martinica , Gvadeloupe. ^< U V A R I A, Inttccolara^ T_2. U. foliis lancedlatls Integrls floribus axlllari* 

bus folirariis, ramis virgatis* Arbor foliis 
ovatis. etc. Brorvn* jam. 370, II» 

Jamaica. '^. i> , *■ 


F4 CL.^^- ^* ' t # ss 35IDYNAMIA, 

L ■ 

CL4SSIS XIK 

M 
A. GYMNOSPERMIA, 

IT E U C R I U M, 

I 

illfl<t$Um* I5*l<5. Tt foU}:i oblongts acuminans Jnscqvalitcv fcr- 

yaris pubetcentibus'5 fpicis fesiil'bus tei'inu 
ra'ibUvS, calycibus inflaris viUqfis. 

Brow32» jam. 2^7. Teuciium* 

STACHYS* - h 1. ^-i- -^^ t-W^* — < ^-f -«.-^ r^^KJ>-^rf'*-fc^^****->ll^-J* ^-^^^^-^'^'"'^'10^^"'' put en f eapitatum « 2 • ^^7. S, ratnafisfimsi, ramls filiformibus patcntibus, 

foliis lonceolatis fervatis glabiis^ 'floribus 
fubyerticillatis, 

fiifpaniola, ■^. 

CLINOPODIUM. 

k r 

3. C* foliis plaris glabvis, copituHs axillorlbus 

pedunculatis* Ciinopodium. j, Browfu j(i^^ 
Melisfa altisfima globularia, Plunh ic* f» j6.1. C 2, Sideritis, Shan^ jaw^ 65 f h. I* p^ 174^ 
t. 109. f, 2. 

Scabiafw. affinis^P/M^, aim, S35* ^ 222X 7»' 
. Hyptis. y^cq^ icr 

PHLOMIS, 

Mnrtinu 9*IC» P* involucris fetaceis , ic'ticilh^s fubgloboHs j 

cfllycibus recurvis ^ lacima fup. fubulara Cffijis^ # longisfitna^ foliis Qvafo-oblongis viUofis, 
Jacq^ ic, Ciinopodium inB|[tiniccnret 

^ncq, am. 160, t, 177. f, 75* • 
M^rtiftica, etc* 

THY- 


^ 

^ 

\ ^^ # > - ^- ,r ^ didyMamia. 
THYMUS. 89 \ Broivttei. i_2f S. foliis orbiculatis crenatfs, flodbus pec?im» 

culaiis axillaribus. Thymus j. Brown, ja:rj, 
259, 

Jamaica* O* X* . ' 

' SCUTELLARIA. purpura* 11^12. S» foliis petiolatis corcfaro • ovatis dentatis, 
f^^^^f racemis nudis tevtnwalibus p cotollis Jabio 

urroque rrifido^ ' • 

Guadeloupe* 

/ • ANGIOSPERMJA, 

t 

GESNERIA. 

y^ramolarta, 3. G, foliis cuneatis oblongis dcntflto. FacinjVu J 

p^dunculix rerminaJibus^ coroliis ca/npa- 

nulatis. Cranfolaria fruticofa. Lwn. 
Gefneiia arbor^fcens emplo flore*-^ Flum. 

Hifpaniola* %• ''\ \ * 

t^f^ndif^ ^, G. foliis Jaro-lanceolatis longisfTmis dcnticufa. 

• ^ tis fupeine birtis infra fcibris ; pedunca^ 

lis terminalibus^ cauic arborekente. P* I" r*^ - 1 


Jamaica* ^. 
fcabra, q, G. foliis ovato*Ianceolatis (crratis fcabris , pe- 

dunculis axillaiibus , corollis cylindricis 
recurvis^ 

^^rymhofa^ 1^2* G, folii5 ovatis acutis ferratis fcariofis afptris, 

pedunculis multiparmis, floi-ibus corym. 

bofist 

Jamaica. ^ %^ 
^^firfd^ ^, G, foliis ovaro-lanceolarls crenaiis glabi is, pe- 

• * dunculis rriflovis , genitalibus corolla du- 

ple longroribus, CJpfuUs ovatis, 
Jamaica. ^, 

F 5 . (aljif / *. '- 

-. 
I- " ^ 

'^ . . _ r . ,*-- • • ijo - * ytmucofH. pukhcUa fHinih* 


3* Cf. ■*. DIDYNaMIA. \ 3. G. foliis lanceola^o-ovatis scuminarls ferrntls 

globris , ped. 3-floris , gtf nitalibus corolla 

longioribus^ calycibus campanulatis, cnpf. • 
cylindricfs. Jivnaka* '^. Gi foliis elHpticis acumlnatls crenatis glnbrls, 
ped. fub 4-floris , laciniis calycis fubala- 
tig elongatis 3 corollis ventricofis. '"' 
Jammca'i Mofttferrat ^ Domi^jica, ^, 

berbacea 5 foUis ternatis ovaris acutis fer* 
ratis "villofis 5 peduncnlls axillaribus nni- floris. Achimenes 2- Brorvn. jam. 270. r. 
30. f. 1. 

JColumnea erecla. Lamarck^ Encycl. 2- p» 
66. n, ?♦ . :^ 

Jamaica. O. . - » - i r 3, G. acaulis, foliis ovato^cuneiformibus crcnati« 

fubfcsfilibus, ped. fubbifloris foliis bieyio- 
ribus, 

'Jamaica^ BRUNFELSIA. Linn, (xl.) WtdulatfTf amgicatta. Calyx 5 dentatus* -^Cor. tubo longisfimo. . 

Bacca 1-locuIaris polyfperma , CQncejjtacnto 

maximo. 

( pone Bejleriami ) 

2. B. foliis Innceo^ato-ovatis utrlnqae atteniiatis > 

petiolis brevisfimis , coroUis tubo curvo , 
limho unf^ulato, 
Jamaica, ^. . ' 

I, B, foliii elllpticis acuminath y petiolis IoNglor:l;Uf} 

corollis ttiho ercclo ^ limho iuttgro. Linn. 
India occidentalism Jamaica, ^. :-> 


BIG 4 

4 DIDYNAMIA. y 

BIGNONIA- 

hiighjima. 1^2, B» arborea , foliis fimpHcihus oblongis acu. 

• minutiS, floribus 2-ciri*5 filiquis filiformir 

bus 3 feminibus lanaris. B, longisfimil 

5* re. g*/. Bignonia 2. Pirorvn, jam, 264, 
Bignonia Qveicu5 Lamarck EncycU ^I'j^ 2^ 

India occidentalism '^. 
.^lliacciJ^ ^_5, B» foliis conjugaris; foliolis ellipticis integrU 

corieceis, pedunculis 5-floiis axillaribus , 

calycjbus intcgns, ^. R. alliacea Aul^l^ 
. ' . gvian. 659. I4» i?^^r, C^z/A dqvin, 23. 

//;/7/;i occidentalism ^. 

tcbimita* o^io. Bt "foliis jnferioribus ternafis ^ fuperioribu^ 

conjugaris , periolis dicboromis cin holTs j 
fiuSibus ecbinaris. * B. ecbinata JWcf/. b, 

183' ^* i76f ^- 52* ^«^/# gvw/, 648' t, 
263. 264. 

J«//;a occidentalism fs, 

. eiTHAREXYLON. 

r 

mclum^ I-2» C ramis teretibusj racemiseredis terminalibus, 

calycibus dentatis. p'tharexylon 5. Broivu. Beiberis frufta , arbor maxima ^^/o/tw 

b. 99. t. 206. f. 3» 4« 

Jamaica, |?. 
ftibjeiyatum^ 4* C. ramis A-gonis, rccemis axilhribus nutanti- 

bus 5 calycibus denratisj foliis ejb'pticis 
lubferratis vcnofis, 
Hifpaniola, %^ tnelatiocardi^ 4. C ramis rerragonis, racemis teniiinalibas com^ 
W7//, pofitiS) floribus rerrajidris, 

Citbarexylon 2. Brown. Jam, 265^ 

T A N iE C I U M» (XXV.) 

I 

Cahjx cylindraceus 5 truncatiis. 
■ CcroUd tubulofa , fubasqvalis, 5-fida» •". filamenti 5 » 
-» Msicca corticofa (ante CaU afdos.') 

larolfu 


f"- i 

■J" J 


J. 

'V ■-.. I'l ^. 92 

I 

larohii. I. T faraft'ticum flricla. .^ *^ *>. radula. iixnthere^f DIDYNAMIA. 

foliis inferiovibus ternatis, fupeviorlbns gc- 

minatis, cirrhis intcrpctiolaribus termina- 

libus ; caule fcandente. laroba. Marcgr. hraf. 

25. Pif. 173. Crefcentio? 6. Brown, jam^ 

266. Cucurbitifeia fruticofa 3-folia Sloan* 

jnm. 207* h. 2. P- 175. 
Jamaica^ ^. 

» T. foliis ^ovatis conaceis, caule fcandentc fiu* 

ticofo radicante.j Crefcentia? 5. Brown* 
jnm. 265. 
Jamaica. ^. 

LAN TAN A. 

■ n 

J 

foliis oppofiris oblongb^lanceolotis acutis, 
cauk incrmij cffpitulis, fubrotundis , * b ra- 
fter's bvato-ljinceolatis, fquarrolis* 
Periclyincnum rectum lalviet folio. Sloan* 

h. 2. 84* t* 195* 4« 

Jamaica, ^w 
4. L> foliis oppodrfs ovatis acuris ferratis rugo- 

fis afperis, fubtus hiriutis, caulie iubiner- 
mi afpeio; capitulis oblongis , bradlcis o- 

vatis acatis, 

India occidentalism '^. 

LINDERNIA. 

• * 

2» L. foliis petiolatis ovato fubrotundis fubfer* 

Erinus procumbens* 3-4- I 


*S- 3*\ ' caule re latJS -y 

Mill. did. 

Hifpaniola. ©• pcnti BUCHNERA. 

flongatap ][„2^ B. . foliis integrfs oppofitis, calycibus pilo^- , 

ufculis^ fru8u longioribus. 

Ageratuni folio & facie Rapunculi. Plum, 

ic. 19. t. ij. Peripca paluftris* Auhh Zvtan. 627- r, 25Q. 

India Occident aJis ^ Jamaica^ LIPPIA ^ H \ tymofa 5 DIDYNAMIA. 

r 

LIPPIA. 93 L, floribus cymofis, foliis ovatis fubinfegris,^ 
Spireffi congener fpinola , folio, fubrotun. do acuminato integro 
t. 174. f. 3. 4. Sloan, h.2. 30. RUELLTA. 

Bkchioidcs. 1^2. R» foliis ob!ongis fybdenfatis glabns, fpuis iftifc meft R. ovatis , floribus brafleis longioribus. 
Jamaica. ^^ * * 

foliis Irneari-lanceoJatis, fpicis oblongis, 

bradieis ovatis hirfutis* ^ 

India occidentalism 

acaulis, foliis petiolatis oblongis crenoto- 
undulatisV fcapis ereftis niultiflorjs. 

Hifpaniola. !/• , r r r U fftbrofa. -VI TEX. /y^i' *^ f .4. V. foliis quinatis integerrimis, utrinque gla 
. bris, raccmis conjpofitis axillaribus. . * 

Jamaica.^ 
fivarkata* 2.3. V, foliis ternatis . integerrimis utrinque gla 

bris, paniculis dichotomis divaiicaciy, * 
St. CruXy Chfiftopher* ^. r 1 COLUMNEA. Linn. 

Ca/. S-phyllus. 

Cor, ringeiis, labio fup. 3-partitOj Intermed 

fornicata; fupra bafin gibba. 
Antherce connexae. 
Cajjf, l-locularis. Sm. nJduIantia. ( pouc PtJIeriam. ) lirfu 


..-<' ■■ « 

E 

'.-■^ ^ J '■^ 94 

hirfiita hff^ula* tUtUau^^ f^anitns* fpinqfc f^mkan biDYNAMIA. 

Ci foliis ovatis acuminatis fcrratls fapcrne ' 
iiirtis, foliolis calycinis denticulatis lanceo- 3' C. 4. c. " fc I. c» .L^ ^ ^ \ ^ ' ^i^^ bifiilo* corollisque hirfutis , lablo fuptiiori 

Achimenes i- Brozvn, jam. 2/'0. t- 

* Sloan, Niix jO. fi 3* Kapunculus fruticoms 

Jamaica* fy. 

foljis ovatis obtufis denticuhris hifpido* 

birlutia 3 foliolis calycis lanceolatis iutegris 

pilofis; caulc pilofo fcabro. 

jfamaka. %* 

foliis ovato-lianceblatis villofis denticulot's; 
foliis calycis laciniatis , corollis villous , 
Inbio fapctiori bipartitd, 
Jamaica. p» , 

foliis ovatis dcUtis inUgrts fuhviUofts^ fo" 
Holts. ca^xV5^ntft{rl5 ^ioYolUs que [mhefcentibus^ 
labia flip crior I indivifo. Flum. geji. 28- k. 
89. f. I. Columnea fcand.ns. Limu jfacq^ 

fjort. III. 27» b. 48* T AM ONE A. Aublet- (XL.) 

r 

riftatus. Cor^ rlns-etis , limbo 5-fidO J '^ ofa 4 Sem. iblitaria. ( !♦ T,, fruftibus 4-Ipino{is, Veibena curf.sraYica^I./»7/. Krtmpferr. reh^i 
Houfl, t. 2* 

•India occidentalism Antigua^ Curacao. O* 

I', fruftibus tnuticis. ^ Tamonea fpicata^. ^«^/* 
gvian. 660. t, 268. VLAS' 


-L MONADELPHIA. 

CLASSIS XVL 95 
O ♦ D 

DIANDRIA. 

O M P H A L E A. Linn. ' 

(j^. Cot. 4phyllus» Cor* nulla. 
MONOIC. Filtimentnm columnare cui antherce apice ■\ Stigmct axiUariSt I cnuJiftorn, infidentes. ^ 
?. CaL 5-phyllus. Con nulla. 

trifidiim. Cajjfula carnofa tri- 

Jocularis. 

O. J ncemis axillnvibas ; folils dirtichis' ovatls 
dcuiiu;^ati3 nitidis petiolis i^JievisHmis , fti« 
pulis mucronansj caule fruiicofo. 
Jamaica, f>. 
4. O, racemis caulinis bafi fqvamofis, foIiis di- 

Hichis oblongis acutis nitidis^ caule firbo- o* 


cordaia. I. O. imcjfera. BIOIC. 

Mono 
refcente. ^:^'*^'^ 
Jamaica, f^. 

racemis compojitis foliojts terminalihm^ fi^'i^ 

fparjis cordatis fubtus vUloJiSy haji biglandu* 

lofis , catih fcandcnte, Oinph A^ d isn Jrj. 

:2 . 1 racemis cov:po(itts foVu^fs terminalihus , /b- 

liis fparjis thlon^^is iiL:/^cryim:s hdfi l^lglandu* 

lojis^ cauk aihoreo. O. tiiandra. Lin^u 

T RIGTNIA, 
GYMNANTHES. Cxxxvm.) 

d. Amentum nudum* Per. O. Cor^ O. 
Stam, pedicelli Spartiti L 5-chotonii. 

antheriferi. 
?, Amentum. I. Germen pedfcellatumt Cc?r. O, Sfyhu -S-ficius; 
Capfuta 3-cocca 3-loculans. >A (poue lunijjerum.^ ctliptsca \ 96 lljptka i 1—1 

Jucida. DIOIC. •i - fatun fMfi era MONADELPHIA. I. G. dioica, ftammibi:s 


• . • partitis , femineis a 2. G. meHtacei5» 
Jamaica^ ^. 


oromaticat inonoica ^ 

folitariis pediceliatis 

Hifpaniota^ ^. ftaminibus 3-chotoniis, temineifi MYRISTICA. (XVI.) ^- Cat. 3 fidus. Cor. nulla. 
Filamentum columnare, 
A^itheroo terminales , coalitae. 

$. CaL 5 iidus. Cor. nulla. 

Capfula fupera^ drupacea > bivalvis iVVcv Vnacide involuta^ '--t' "■ t ^ 3» M. foliis obfo'ngo-lanceolatis 5 fubtus pubcfccrt* 

tibus , calycibus frudlibusque villofis* 
Tohago. ^ • , ' 

2. M. fol!i> coiddtia oblongis fubtiis fruflibusque 

toinentofis. ** Virola febif'era, AuhU gviaft* 

9<^4- t- 345- 
Gviana. "^^ 

I , M. foliis eUipticif fuhus puhefccfitihus , caljl' 

dims ovatis ^ fruclil/us lavihus. -J*) _\ T ' jP£:iv- i ^ _ arbor A^tu/^ mofchatas , cujua charaftertfnl 

ignoravit dam vixit Cel. a LiNNe, in Suppl. plantarinn a Sonn^* tie tiuttlFicationc hac lint^ulari, primuiii ab Equ. THt;NBBRGip 
ia Aft. Holm, 1782. p. 46. delineata , Hcct Ille antheram unl- 
earn filamentiitn cin^entem defcriplit; Numcrus antherarujn 
\r\ M. ar077iatica vix diltingvcndus , qvia fulcis pblliniferii 
asfimilantur, nee ut in M. fatua &. fehifera 3-magis difti^- 
£tx, AuBLETiUS quidem Virnlam fuam dcplnxit hes^andrani} 
vod vero filfum & natura incongrum ex fpccitninibus if* 

ua dili^cnter cxanunatisattsftari poslum. kONADELPHlA. 9J. 

PENTAJSIDRTA, 
A Y E N I A. 

UvigdTd. 1^2- A; foliis Ovatis integns glabemmljj germlni 

. pedicelUto, nedlario decemfido radiat04 
Jamaica^ "^^ ' 

Passiflora. U i A aniujijfalia. 8^9* P. fioliis mdivifis^fubcordatis linceolatis intc« 

giiSj pctiolis''c*gIandaIofis, iioribus fc 

litiuiis. . - 

oi/o;;g/ifj, 16-I7* P« ' foliis cllipriciiSjAntice fubtiilotls fubtUi pun* 

«:arii, lobis aeutiufculisj intrroiedio bii« 
\iori> 

ra^ intermedlo pioductiore^ petiolis s-glandu** 

lofls ; caule herbaceo* 


melochIa; 

' f - " ^ _ 

fce)»o/Jt. 5^4* M. ^eddnculis diftinais tetminalibuS ffiutr!(^0» 

rUj foliis ovatls fciratls venofis fubtus tu4 
tncntofis. Caul* pilofo. Sid^ if.Miti. diclt 

^odifiorak 4^5* M* floribm conglobatis axiitarlbus^ CfcpfuHi 

globofiS) foliis ovatis acuminatis glabiis* 
Abutilon fmticofum ^-^ Sham h# t* p» 

Jamaica. \^i 
^^^ufina, 4*.5. M» racemifi Gonfertis axillanbus, Cnlycibu« in* 

flatis mrfmbranaceis, foliis ovato * cordfliU 
hicUb ferratis fubius ioinentofis». . 

O CHROMA. t^xxviL*.) 

Cat duplex: exterior S^hyllus. 

Anther oe connatas, anfrai3:uof[e. 

Cajpfuh 5jocuIaris> polyfperma* 

(pone Mtloihiamo') \ ' -r^ 


9.3 MONADELPHIA. Laoom I. OCHROMA. 

^ ^ ' HibifcHS 10. Browh. jam. 286. Cotonnier 

fifFleux Ntcol. Doming, p. 223. 

GoflTypiuin 1. Xylon avborcum P/w/c. aim* 
t. i89- f. 2. • 

• Jamaica, Htfpaftiola, ^. 

OCT AND RI A. 

L 
t 

ALCHORNEA, (xxxviiio 

* ■ " 

I J 

DIOIC. <? Cfl/y;if. 3„5_phyllus. G?r. nulla. 

^ Cal. 5-dentatus. Cor. O. 

ft 

Stylus 2-partitus. 
Capfiila baccata , 2_cocca. ^s: Ar.rHt3KNKA- :^ • r ^ , Imfolin, 1.'- ALCHORNE A. 

yamaica^ ^ w 

- i ^— ^*■^* f -^ DECANDRIA. 
HELICTERES ;/7jr 1-2* H* fo'iis cordatis acutis ferrfitis, fruftu ovflto 

acuto contoito, H* jamaiceriUs 3^acq. am* 

235' ^* ^79* f* 99" Helideres Isora. b. Linn* J^amatcn* ^ 

~ r _ 

n ■ 

' lATROPHA. 

divarknta. 2^3» I., foliis ovatis ecuminatifi integris glabenioii^f 

racemis divaiicatis. 
Jamaica^ ^, 

DODECANDRIA. ' 
STERCULIA. 

jvirat l-3# S» liermaphroditn , foliis ovatiiJ 3.Iobisve , flo^ 

ribus paniculatia. capfulis qvinque# ^ 
Ivira pruriens yiwA/. gvian, 694* t. 279» ^ v> ACA I / K monadelphia,' 
ACALYPHA. 99 -",- 
'€<• MonoiccB HanqudifoUa* A* fpicis fetnineis longisfimxs^ in'^olucns ror« Oorenfts, Uvi vigatci cHipticai r^tafjSi tQmtmoJa. ^ngufti/fli^. fiahrofa* ^ 1 . daris ferratis 3 ma(ca!is diftiiiftf^ cphyllJ^J 
foliis fubcordatis ferraci^j petiolis Jongia- 

Jamaica. ^4 
A. floi'ibui feminci^ terminalibus dirtin£l?5 ^ 
inVoluctfs triphyllis, fpicis mafculis axrl- 
laiibus involucratis, foiiis ovatis Cttttth^ * 

India ocCidefitalis* ^» 
A# fpicis femineis involuciis tftultfpirtitis , fpi- 
cis mafculis laxis aphyllla ^ foliis cuiiecto- 
ovatis acuminatis ferrulatis glabeniinis. 

jfamaica t>^ 

A# fpicis femineii involuciis' germinibilS bre* 
vioriblis ovatis dentatis hiiTuiis j mafculis A. A. A. aphyllis laxis ; 
dentatis. - foliis ellipticis acuminatis i^%-^- .' ^ I ■/ii vr » •' r^ < > Jamaica, f^, 
A4 fpicis terminalibus ere-Si^j f1oribu5 mixtiS^ 
femineis infeiioiibusj inyoluoris cordatifl 
ferratisj tncfculis ophyllisj foliis ovatis fei*- 
raris, caule leptantc* LVtica minoi' inciJ 

fpicara - Sloapi. hijl, i, 125* t. 85* t 3* 

Jamaica 'i Hi/pamola. 

fpicis femineis terminalibus foliranis, n« 
Volucris muhiparriris, mafculis ere^iSji fo- 
liis ovate lanceolari* ferratl^ fcabrls fubtus 
villofo^tom^ntofisi 

Hifpaniolctt % 

floribus fcmiiieis fubfesni bu5 ferminalibus, 

involuciis ferraris 5 mafculis fpicatfj j foliis 

lincavibus fenatis* 

Hijpaniota* lb. 

fpicis fetoincis involuciis CordatiS \nt\C\S^ 

foliis oblongQ-lan^eolaiis fcnacii Icabril* 
- Jamaica* ^, Ca htnia • loo MONADELPHIA* hetulotfolia* A. floribus femincis axillaribus fefTiHbus^invo. 

luciis cordatis crenatis , mafculis fpicatisj 
' foliis fubrotundis crenatis gkbiis. 
♦ jfam'aica. ^. 

I 

G R O T O N. 

•i 

^^^ * - 

fesjiliflortm* 5-6» C* foHis ovatis acuminati^ intcgeninns glabiis, 

floribus feslilibns axilloribus diojcis 5-dris. 

Hiffaniola^ ^ 
^lohofum. 5^.6* C. foliis ovaris obtufis integrls, peduncuHs 

geminis, floribus dioicisj fruflibus globofis 
echinato-hispidis* 

... Jamnica. "^. 

.Eluteria, 54.6« C, foliis ovatis acumiaatis integerrimis fparfis 

aul« 

arboreo : racetnis compofitis axillaribus. 
Clutia eJutena Linn. 

foliis oblopgis obtufis fcrratis birtis , ban 
biglandulofis 5 racemis terminalibus folita- 
iiis cmie fjuticolo^ rainis dichotomis di- - ^^ -' ^ ■ ^'. /■ V ^ * ■.■■.-■.-...- glabris fqvamulofis, fubtus argenteis, c rf ivanca 
turn. 8^9- C munsk 9-. 10. G. vaiicatis^ 

Indin occidentalis, ^.• 

foliis cordato-ellipcicis acuminati* fubintc- 
gr!s glabris fupra nitidivS, fubtus punftatis 
trgenteis j racemis axillaribus foliis bi'C* 
V , vioribus erectis. 

Jamaica, -^V 

Laurinum. p-'io* C, foliis cblongis acutia intcgerrimis qonfiften- 

.. ' ' tibusglabiis, petiolis fcabris foliisque fub- 

tus punflatis5 racemis axillaribus longisfi- 
mis patulis; caule arborefceme^ 

Jamaica. ^. 

toliis ovatis acuminotis integerrimis utrin* 
que glabiis, racemis folitariis ereflis ter- 
miooUbusj calycibus fruftu majoribus. C 
fruticofum Mill. 
India occidentalism -Jl. 

foliis cordato-fubrotundis acuminatis inte» 
grb ciasfis tomcritofis, lubtus neryofis* * falklt^^ 9.T0. C. lum^ India occidrntalis. ■jj. ■^ 


* . 


h ^ f populifo 

Hum. ifijignis^ princep^ MONADELPHIA, loi lO-li, C. foliis lato-ovetis aciiniinatis ferrato-cfeotatls 

fub birrisj periolis longitucline foliorum j 
laceniis terminalibus ere£lis folitariis, 
India occidentalism Jamaica. ^|, 

POLTANDRIA, 
C A R O L I N E A. 2. c foliis fubfeptenatis , foliplis oboyato-oUlon ^.-i ^.. s^,'- *- XiJoxocbit! flore capillaceo. Hertt^ mex, 6S* 
Tobago 5 Vera Cruz, ^- 
I. €♦ foliis fuhqvinatis^ foliolis ovatq - laticcolatist 

C. piinceps. Linn. 

Si DA. a'- guta 14.15. S. ' foliis cordatis ferratis opicc attenuatis; *cau^ 

le viigato, pediincuh's axill^ribus filifor- afthaaifo* 16-17, S. 

//a. dumofa. procum 
bins. coyyjn^ '- J J' . t - ". V. ^- J- ^ ^""jT ^ iq_li, s. O •4. s» I 2t iWii7 J'. Jamaica^ ■^. 

foliis cordatis lubangulatis obtufis ferrsto- 
crenatis utrinque tomentofis , roftris feini- 
nuin calyce farevioribus* - ,• 

AltliSea flore luteo* i'/oaw. h. p. 21S. t. 

136. f. 2. 

Jamaica. ^. 

foliis cordotis acuctiinatis fenatis utrinque 

glabiis, floribus paniculatis, 

Jamaica. ^. 

foliis cordaci's ovato*fubrotundis ferratis vil- iofis , ca 
JJifpnttiol p ALT H MA, A. foliis {impUcibus corifatis anguUtisve gla- 
bris , pcdunculi> cui)'cibuii(]i.ie pilofisa flo- 1 ibus coryinbofist. '■=-, , '- HifpanJQla^ 

G h o rac€. 

,<*. MONADELPHIA. " 

J^, A, foliis fiinplicibus cordatis ovaris fcrrens fu- • 

perne (cobris, racemo rerrr.ineli eiefto. Al- 
th^a q. Broivw. ;/?*;. 284- Alcci fruiicofa 

9. Paio- aqvatic9->S/ortn. h. 221. t, 139. f. nia fpicata. Cavanilles dijf 
46. f. I. D* p, 136. t. Jamaica, |,. , 

HIBISCUS; 

■ rV/f//i JOr^II, Hf folijs cordaMs fubyotundis integm; pedun- 

culis brevisfimis unifloris , calyce lo-f^cn* 
taro. Hibifcus. !♦ Brown, janu 284 ^^'^ 

va arboipa-*S*o/i/;# h# !• 95« N 134* ^-a. 3' ^amaica^ ^ -> > ' * ,^j ^ -f ^* > ' A G H A N I A, cxxxvii. «. ) r^is ■>;'^ K 


Cal duplex : exterior polyphyllus. 

Cor. convoliita, 
Bacca 5-fperma, I . 
htfcwn, ) ^lahnvjfcus^ 1, A» foHis fcabriufcuUs acumjnati?, folioU^ <^*» 

lycis extenoiis eretlis. Hibifcu;s malvavi- 
icus Li«ii, Malv9 aiborcQ. AVoflw, h, I.216. 
t, 136. f* If 
Malyavifcu§ arborea, CavaniUes dijf 3* P» pilafffj, 131- t. 48. f. T. f, A. foliis pilofis obiufis a?utigqae, 

Jamaica, "fef • 

MYRODIA. 

Calyx fimplex^ jnonophyllus* 
Cor, Spetala. Piji. I. 
Columna antherifera indivif^, 
•P^'upa ficca : Nuces binop. tmhinatii. I- M. (inter Mefuam Is* Morifonnin,') , • 

ibliis eUtpticis, calvcibuij turbiii^iis intuS 

lubferlctis, ^ . " M'^-^ntJitrat^ Lucla^ Chrifio^h. ^^ * - Unp ** ^ f -<^ ^ ^-^ ^- ^ .4 ^i H *f^ >: :..i 

h X ■■.. MONaDELPHIA, 103 hngiflora , M, foliis oblongJs, calycibus cylindraceis intug 

villofis, flaminum columna longisUma. ** 

Qvararibca gviflrienfis* AuhL gvian^ 6^2* - T* _ 1 Occidental 
lis. *"'. f *■ *.;--.V -^1 t. 27S- 

Gviana* ^* CavQmiU* difs ^^ PIN us. 4-5. ?• folils 5-nIs margine fcabm longisfimls 5 

corns oblongis , fqvamis spice truncatis* 
Pinus foliis qyini* fcabrii. Plum* p» I54» 

t. 161. :::;^ ^,...^-'^-,:^'X$^- 

/J " ---- ^^ * >^" ^^ 1.J -. - ^.-^^ - -r. t- 
ft. f'^ -■ * . ». - ^ - >-4- -^i ; .j^/. ^- 'A ^^- " *-^'V'-r^, . 

■-;*>vv: "* 

-■>'^;:^^;i ' * f .' ' ar 


-■L ^ ^. " "_ 


r '^ H F / '".■H. >'-.t -*K '- L >-■■:.: * r^r G4 CX/^^. 

1^4 / If ' F CIADELPHIA, 

CLASSfS XVII *. ^ * -^ PIADELPHIA f H S > k 0CTANDRJ4. 
SEC URIDAC A. vrsv'i o 4 

5* caulc fcandente 5 rsmis virgatis, fo'iis fu- 

bvotundis. Secufidaca I. Brown, jnrn* 287- 
fSpartium alreium fcandcns , friiclu alato, 

flore vaviegaro. Plum. H. mjs. h, 2* p* 144* f. I. 
V T, ^ J *^. I- #-'' F.V**-^^ -*^^-^ *^^ -^ **" J ■"■ BEC4NDRIA. 
' AMERIMNON. Bf own. (xxxii), 

Calyx bilabiatus. 
J^fgwnen compresfo foliaeeum 2- valve , 

dehifcenSv §emma aliqvot folitaria. fif^mPU Jf Af ^^hnuf ? (port FicrocarpuPt)^ 
Jnerme, fpliis periolaris alrernis fubcordatq? 

pvatl?, raccmis compofitis cxilLiibus U- 

terolibusquc, Amerimnon, i. Brown, jam^ 

288? Tab. 31. f^ 3. Jacq, cmcr. 199* 

^ 180. f, 58, 

Jamaica. '^. 
S) At fpinofum , foHIs fabitfiniibus aegi-cgflt'l 

oboyaro-obiQngis , peduncuhs bi.^iOriSf 
PrerocRrpus fcsHlifolins L/V///, P. buxifo* 
llus. yiiw/T. Aspalatbus E^cnus Uniu Bryflr 

J 75? f- !• i'^-benns. 2V///tj Spartjum arbo? 
fsfcens. Mill. diet. TERAM i N-- .-' .^--: 1 : ^- ^ 
DIaDELPHIA. j©5 

TERAMNUS. (xxxri). 

Carina minima, calyce yeconditat 

Stam, alterna 5 5 fterilia, 
&fgma fesfile^ capitatum- 

' (pone Amorpham.^ 

volulilis, !• T^ foHis ovato-lanceolatis pubefcentibus, 

DoJicbosuncinatus. Linn.T^rnmrws i.Broufn, 
' ^ jam. 296* Phafeolus fylveftiis minor, flor 

re minovu Shaft, h^ j* p, 1S2. 

mcinatut. ^. T» foliis oblongis obtulT*, f^ibtus fciiccls. 

DOLICHOS. 

ro/ew. ' ^I» P. caule repente acircen(3cntC3 folioUs fubro* 

' rundis nitidis, floribus racemofis 5 leRum;- 
/ . nibus dorfo Q-carinatifi. * 


n .vT^'-*- "^ T.- -p r-^'-'-'^ "■ ? 


' Dolicho? inaiitimus. r repcns. Eroivn. /, 

/i¥'^«x. 26^27. Df' volubilis 5 floribus fubfpicatis , Icgumini* 

bus fuKcylincfrjcis glabn's, foliis fubrocun* * do-rbombeis obtulis intcgris ^labr.'s. 

Jamaica. ^. > ^ 

.GLYCINE, 

pi^feoloides.f.^l, G, foliis ternatis, fubtus villofis, laceinis tcrt 

minalibus. Gly*^ine 2. Brown.' jam. 296. 
Phafeolus floriim fpica pyramidata, feinine coccineo, nigra inaculajnotato. P/k//i. Cat. 12. 
Jamaica , Domingo. ^. 
rfficulat^* 1I_T£.0, foliis tcrnatJS Cblongo-Ionceolaiis pubefcen- 

tibus 5 fubtus reticulato - venofis , mcemis 
axillaribus fubfesfilibus, Ieguniinibu5 ob« 
?ongis compresfis, 

Jamaica ^. , ' 


Vl ... C5' CLI- 


...A - lo6 * DIADELPHIA. 

J 

F 

CL I TOR I A. » ^ * * ■ 

F 

muUiJtori. ' ? C. foliis pinnfltis, foliolis oblongis' fubtus feilv. 

Cftis. racemis axillaribus multiBons* 
Dumingn, ^. tnertms 


fepiuvi I. 2. G. I. G. GEOFFRiEA. 

r 

incrmls, foliolis lanceolotli, 

GcofFraa inermis jamaicenfis. Upright. AS* 

Lond. 1777. vol. 67. p- 512. t* IP, 

India occidentalism Jamaica. ^. • 

Jpinofa, foliolis oblongis ohujts. G. ipinoft ,y jmoj 

Linn, ^acf "** It J V* 


^j ^int^ -^-^<. -• -. 


ROBINI A; ■ '^-P^ ^ft ^ _ - ^ * ^J '^?^-^ ' ^"1 'i t 1-.2* I^t inermis, pedunculis racemofiS) partiallbus 

biflorfs; foliis in^pan-pinnans , pinnis ovi- 
tis acuminatis. R. ieplum. Jacq* am. 211* 
Hifpaniola. ^. ■';-: - »^ dfccnitn •^w M HEDYSARUM / y > -.r ,^. -^ ■' V-- foliis tcrnatis fubrotundis fubtus pubftfcen- 
tibus, caule tereti, ramis declinotis fldlcen. 

dentibus pilofis i racemis fimplicibus cr^' 

£bis axillaribus. 3< % 0.51. H. foliis rernatis ovatia obtufiufcuHs 5 fubtu* 

ihcono-viliofis , caule ramofo procumbent-} 
laccmis fimplicibus ercftis rerminalibus. Hcdyfaruro triphyllum fupinum 
1) Sloan t. . 185- 8» f» 2. \ 


.i ./ 

H-'-hrt -T . -+.-■ I ^ -. 


-- - a .1 ' 
* ^_ . . . DIADELPHIA. 

w 

incanuifh 2o*2I. H. foliis tcrjiotis ovatls ccumlnatis fubtua 

caule t«reti ramofo erefto : 107 In- trigonum. 21-22. H. cams 5 cauie t«ren ramoio erecto ; racejnis 
teimtnalihus ereflis, legum. declinatis hirtis, 
H. canefccns Mill. diet. Hedyfarum foL 
3_natls ovatis. Plum, ic 149. f. i. 
Jamaica^ Hifpaniola, ^. 
foliis ternatis ovatis acutts hirris, cnulc 
fcflmlente 3-quetroj racemis longisfimis a- 
xillaribus , legum. toituofis inflexis. Hedyfarum^ 7. Brown, jantp ^01 MiU o ti^-*- ^ t J .V 


fc 25.26. H- rus. ^amaica^ Ilifp 

toliis .rernaris oblongis , fubtus hiifun>, 
caulibus procumbeptibus 3^gonis5 rnceiris 
axillaiibus , legunn tereliufculis eicftis^ 
Hedyfarum. 9. Broivn* jatfh 30I» 

Hi/paniola , ^amnicn, 

tortuo* 28-^9t H^ foliis ternatis ovoU-oblongis ohtufis glabri- /' ufculi^, racemis ereftis aNiJIaribus, legu^ 
minibus tortuoHs compicsfis pubefccntibus^ 

^ Hedyfarum^ 8. Brown, jam. 3oi» Hedyfa-- 

h. I. 184. f^. rutTj triphyll um Slo at!. /P 28^29. H. 116. f. 2, 

India occidentaUs. ^^ 

foliis ternatis ovatis obtufis glabrls, cauls 
ramofl^fimo, raiiils difFufis; racemis laxis 
divaricatis, Icgum/ fpirali - tortuofis. M J axiUarCf 2g~20» H. foliis ternatis rbojnbeo-fubrotunt^is , caule 

repente radicante , periolis crtdlis; fgapis 
axillaribus foliis longioribus* 
Hedyfarum 6* Brown, jam^ - 
Jamaica , Domingo^ 

f 

AESCHYNOMENE, 

/enjttiva. 2-3. AE» caulc fruticofo glabro, foliolis obrufis, \e. 

guminibus Iseyibus obtuiis , Hipulis acnis 
deciduis. ** Hedyfarum arborefc. folij^ ml- inofic. Plum. cat. i, /c, 149. /. 3 
Indid occidentalism ^t GALE '^.^ ' ."- ^- -Y ^1-^- .-^^-r ^t 


ioj DIADELPHIA. ' \ " • toxtcoria G A L E G A. 

3^1. G. fpicis term5nalibi:s peilinculatis , tec^unii- 

nibus reretib-JS pediceilnris patcnrlbus, caule 
folioljsque incano-toinentofis. Cytifus. 2* 

BrovP72, janu 206- 

Galega t'rurtfceriS, fob fericeis, Flum. ic^ 

126. U 235. 
India Qcctdcntalis* ^, 

STYLOSANTHES. 

r ■ 

■ J 

J 

Calyx tubulatus , longisfiraus^ coroUirer. 

Germen fub corolla. • 

Lemimen biarticulatum , hamatum. * 


.■■v /» rociwibens, 


,■■( 1; sr foil's (pone Acfcbynomenem*^ 

linearis ■-■■ -V-f. 

ternatis acuminatis glabris V ) V|/co/fl 2o S. > F- 67o/i«. b. I. 178. t, n9,f.2* 

&c. * fpicis inuUifloiiSi cauk p'.ocumi)ente. Hef- 
dyfarum Iianutum. se. L/7;w. Tiifbliuni If 
Brown, jam. 298- Anonis non fpinofa nia* 
jor glabra 
ynmaica^ Hif^amola* 

.Ibliis ternatis ovatis ciliatis hirfutis, fpicis 
paucifloris, caule erefto, 
Hedyfarum hainatuin. b. Linnf 

TiifoUvim 2. ; Brown, jdn:. Loto ,^-phy^^^ 
filiqvolo limilis, non ipinofa - Sloatf^ h* I- 186. r, 119. f. I, 

Jamaica,' ' 


, 1 . ,. 4 -^- >H_^ y 


*. r r" -r ,. ' ?. * ' H CL/4^ .-^L ^ 

b 

^m"' 

■^^' » r :■■>- V A. POLYADELPHIA. 'JQ CLASS IS XVIIl POLYADELPHIA ♦ I - 


octopetala POLTANDRIA - -y* J"^ L J S Y M P L O CO S / ^P Cat. 5 fidus fuperus. Cor. 5.-8-petala. ,.•,. 
Stamina 4-.plici ferie tubo corollae accreta. Drupa) 5 2» S, floribus oflopetalis. lyfp 

r poft Hopeaw, ) y t) »/7j. 1. S. flonbus 5_ptf/?/ry, Linn. J ■ Y "*- t_ 


r- J 


-# >H . .1 ^■> "■'■"*=r"^ ^.jj 

p y / r ^1 


■---Ik. -- •. 


.'^;.''^ .j». - -V* i 


. V CL^S^ r^_ F- ^ ^V '*^ ■^*i- ■^i .- ^^ _■ V. -^■^» r A ^ 11^ 
SYKGENESIA. 

GLASS IS XIX. A. • 'fi 4f4 p/; (T POLTGAMIA A£ QUA LIS. > / SONCHUS t 4 4 S. lieduncjlis ft multifloris, calyci 

incilo' bus glabris ^ caule fhiato ^ foliis 
fetratis fcsfilibus* 

Sonchus Isevis Sloan* cat* I22« b» 255^ 
Jamaica* O* ^"» /' "H SPlLANTtttJS '^ ■^. ^■' - >■ H 3 1 

S, fo'iis ovaro-ladceolatis crenati^, caute txt* 
€lo dichotomo , pedunculis tei*minaUbus j floribus radiatis* _ t * J- o* jv,- B I D E N S- 

iir/uu^ lo-II* B# folilS oppoiitls ovato-landeolatis infegit* 

tomentofo-hirfutis, caule icandenti frutico* 
f o , pedunculis oppofiris divergentibuS niul* 
tifloris* Euparorium jan. folii« oblongiJj 
4ubtus Jamaica. ©^ Sloan, h* I. 257* 
A 
ALIA. fudiralif^l^^j^t C4 caule herbaceo ram'ofo, folils. lonceolatiS 

intcgii* glaucis. 

Klciiiia ^rudeiali«i Jacq, ami 215* f« 12^ 
Jamaica, 0i I m ethu ^' ^ ) aYNGENESIA. 

E T H U L I A- III » Struclium, i_2. E, floiibus axillaribus (eflilibus , omnibus tri- 

fid is, Stiuchium !♦ Brown, jam, '3 '2. t. 

S4- f. 2. ■ 

jfomaiea, 0. 

EUPTATORIUM. vt^' -' *. fUrvfJlorum, i. E. fmiicofum, foliis ovatoWflncecIfitis fcrrfltis ^ -V.^^^V: glabris , corymbi« patentibus, calycibus 

' . trifloris. v ' 

ttrvojum. 17-I8. E. foHis elliptico-IanceolatJs. attenuatis dentntis 

triplinerviis utrinquc glabris , calydbus 
multiflori*. 
Jamaica. ^. 

rigidum^ IJ-ig- E. foliis petiolatw ovatis acutii ferrnto-dtnta- 

lis rigidis fubtus fcabiis ; coule fubhei^ > h «off^. baceo* ^-i ^\' -:- -^A --. .„^ ^;' .' , - ' V* . '* I8-I9» E. foliis petiolatis cordatis ccutis fubferratis 

pubefcenribus; caule herbaceo tomentofo. 
Agcratum gvianenfc.>4«i&/. gr. 30c. 3. 
/«^/rt occidentalism Jamaica. O, 

^illofum* 18-I9. E» foliis oppofitis decusfatis, ovatis acutfs 

fubferraiis fubtus villofo-tomentcHs 5 caly- 
cibus 8-I5-flo»is3 caule fruricofo. Conyza 
fruticofa cifii odore.^S/o^« h. i, 257- t# 

161. f 2. Hum. I8^l9« E. Jamaica^ Domingo^ ^. 

foliis cordatis ferratis fubtus tomentoTo- hirfutis 9 

fubfeiniibus, 

fruticofo. petiolii brevisfiinis ; corymbifi 
calycibus fqvairofis j caule ^ontanum. iS-Ip.E Jamaica. ^. 

foliis cordatis acutis denttculatis petiolatis fcabris fubtui hirfutisj corygibis parentis, 
ribus, caule fruticolo* 
Jamaica, ft* LAVE. / % I ^ ' 112 sVngen^sia* ' 
LAVENIA.(5itLi5t. cor 

K ■ 

+ 

lieteptactikim nudum* 

Pappus S^ariftatus^ apice glandulofus 

Calyx {uh^QVaXis. Stylus 2-fidus. I decumhtnsk I. L. (inter Eupatonum dSr Ageratu 

caulc fimplid decuinbeutCj foUis 
datis obtufe ferraiis. 
Cotula verbefina* Linn* inhtot tnCin, c* L* ^^ 


fr- ^ ■> * 'y - ' ' ^ V. /' ofo ereclo. 
So'and. » /' eUiptkii irpH 
denostcmaFor/f' POLrOAMiM SVPERfLtJA. _] ^-. ^ GNAPHALIUM 4 * ■.t It ' ari-lanceularis , caule crcfto ^ inferno incll* 
vifo 5 ramis terminalibus faflfgiatisj Roiv^ ^ ^ .) bus confertis conicis* i ^r\' -f amertCii 

r 

nuftu g. G. hcrbacc-um, foliis radicallbus lingulato-lsA* 

ceolatis fubtus nivcis ^ caule fimplici ere- 
do tomeiuofo ^ floribus fplcatis lateraUbUfi*' 
que fesfilibua confcrtiS, Gnaphalium aiTier* 
Mill. diet. Gnaphalium ad floechadein ^' 
trinam accedens. Sloan, cat* jam, 125* , ^ Gnaphalium 1. Brown, jam 

CONYZA/ 


IS* i I'urpura. 15-.16. D. follU ovato-Urccokti^ feri'ati* fubtomeRt** /* ctm fia 3 caule fubherbacco , infernc fimpHci f^* 
peine 'coi-ymbofo , floribus oyatls, 
Cdnytai* Drown, jam. 318. 

Conyta major odorata — Shntf.hB J. i558* 

t- 152. f. !♦ ngi idi^ / 1 SYKGEKESIA. * • T ^"N in I rigir.a. 22^23. C foliis perioluis ohovatis integris fohris 

fubms venofis; fpicis flexUofis, florllvja 

f'ecundis gemin^is. -^ Tlmn. ic. 14. f. i. 

- GALEA. 

lohta. 3^4. C. corymbis congeflis, foljfs alternis Topmo* 

jibus ovato-lanceolaris, inferioribus dfjira' 
.to 'hafiBiis^ ^nUafo-ferra'tis. Coayza loha^ ■ ,r p 4 : * « 


major 5 five — Slonji. h. i. 260. t. 152. f. 2» 
Conyza fol. lobafis haftatis. Pliim. ic. q'S^ 
^Jamaica, ^« 

ft 

E R I G E R O N* 

rimlare. 8^9* £« foliis euneatis acutis hirti5 aplce utrinqu^ 

, ^ dcntatis, tnargine diiatis , cauUnis /es^-^ 
Jibus : caule nmnlicfufcplo eicAo pauci- 

; floib, 

Jamaica^ Hifpniota, 0» 

TUSStLAGO. 

ulhUans^ 2-3* T, fcapo unifloro et^rafteato ^ flore ereftia* 

fculoj foliis lanceolato- ovatis fubtus ro» 
mentofis obfolete ictrorfum fcrratis. 
Lconrpdoh romentofumi i;«/;, fu^pl^ 34--. 

fumlla. 2*1* T# fcapo unifloro ebradeato erc£lo, foliis Ij'ra» 

tis incifis denticulatis toiTientofi^t 
Jamaica. ©. CINERARIA. 

* 

%lckhrn^ 8«9» Ct floribu* corymbofis, calycibus cytlnclrfcisi 

folifs oblongts acutis lubdenticulatis enci- 
viis , uTTf-que giabiis fubfucculentisi caule 

■ fnricofo. 

jfofnaica^ ^. 


•^- 114 

dlfcolori 9 bumiftifa SYNGENESIA. 

■ 

g^-p. C. floribus coiymboHs, foliis oblongo-Ionceo. 

latis flcuminajs fubdenticulatis glabriSj fub- 
tus niveo-tonientofis; caale fruticofo^ . 
Jamaica* i^» 

« 

PEC T I S. 

-. 

4, P, folus ovatis (ubtiis pun£^atis , bafi utvlnquc 

ciliatis, caulibus procumbentibiis. '-^ 
Jacobea bumifufa Hypeiici folio. Plum» cau 

t 2. . 1 lo» ?c. 84* t, 95. ECLIPTA. /f//7;h 4* E. ovatis dcntatiaj 
bus difcoideis. 

r 

Jamaica. O* foliI$ fubamplexicauUbus 
flovibus axiUaribus fesiiii- ^projlram L MATRICARIA *■** M. ?foliis fimplicibus ovatis ^cntatis, pedunctX* 

lis lateralibus unifloris; vamis decuniben* 
tibus. * * ^ ,^ ^* ■-'^ — :*?-■■ ^■^' -**t' y ERBESINA. finnatifida. 4/V. foh'ts alternis pinnatifidis. . 

Bidens fiutefcens , ^fphondylii foliis ot 

facie. Plum.Jp, la ic. 41. t* 5I* 

Jamaica. POLYGAMIA NECESSARIA, * * humtle. ^r-* MELAMPODIUM. 

3. M» caule ercdo, foliis lyrato 

filibu5. 
Jamaica y Domingo. G# dent at Is fc« TRIXIS ; ^ \ - -^_ - \. 


■w 


SYNGENESIA. 115 

TRIXIS. (XLIX.E.) 

Seccpfacuhitn paleaceum* 

Pappus nullus. Srmina apicc vil'ofa. 


Corollulce radii 3-.fi else. 

(poll Melampodi'tm ) 
threhintlnna- j. S. foliis ovstis fcirularis h!rp;d:s fubtus h;r- 
cta^ " jufiSj' floribus corytnbolis, 

afpira. Tt T, tofiis ovetfs bafi & ajiice arrcnnotls denrn* 

ro.rcrrarK afperisj floribus panicutaris. * 
"Baillena alptra. ^^//-Z. gvian^ ^O/^^ f. 3/7* 
Jwr/iii occiAentalis. >. 

^rnja* 2* T, foliis bro*ovaris incifo fcrratis rugofis fca- 

biis, petioHs longioubus. 
Dotn'mua^ Chriftophcr. '^. 

POLTGAMIA SEGREGATA^ 

9 

• ELEPHANTOPUS. t fpkatus^ 3* E» foIiis ovflto-^snceolatfs fcrratls fcnbns 5 fa* 

• ' fciculis florum fesfilibus latcralibuSj cai^Ie 

ramoio* E/ fpicatus. lujfieu. AuhL gv. y*^. 
Conyzo minor inodora helenii folio, Sioan. 

h» 1. 256. t, 15^* 3* 4* 

J^iWtaica^ Htfpaniola, 7 • 

nnguflifoliu^, 4. £• foliis csulinis lineaii - Iftnceolatis Intecr-j 

villofis, floribus gloincraris 5 falciculis As- 
filibus peduncu!a:isqa2, caule fimplki. 
Couyxa inodora belenii folio inrcgro angu* 
fto. Slonfi. h. !• 256. t. I4S» f. 4. 

TETRANTHUS. 

Ca/i/jf communis quadriflorus. 
'Perianth, flosc proprium monophyllum, 

jStmina cdronata. 

w 

Pi^tygama (Fqmlis. 

(poft Echtnopen,^) 

H 2 /;w- 1 ■ 
y 
f 
^ 
1 
■? , 


^ 

W 


J 


^^ ■ 


s-,. 


' * 


r jx 
^' " 


H 


*■> . 
* 
■ 
V ' 


J 


^ 


': ■7 u '>s t # li6 SYNQENESIA. list oralis^ Mrgenten. r - ^ -|1 .- ^ ' * eiff/i/i I TETRANTHUS* 

■ Hifpaniola. O* . « ROLANDRA. RottboelL 

i 

m 
f 

Flojcuti fafciculati in capitulum fquamis 

interjeftis. . 

Cahjx partialis bivalvis , 1-florus. . 

CoroUulo' hermaphroditae. 

Pappus nulJus. I 5 ^ -r "^^ (port Echinofen^^ 

ROLANDRA. Rortb6IU ColU Hufv. 

med. II. 2ci6* 

Ainaranthoid. fruticofum* Sloan, h. If 

47* i^* 7* — '' ''" ''^ 

Echinops frutefcens a3 nodos floridus. 

Echinops frutjcolus. Linn^ Sp, yU ed. I- 
India Occidentalism ^. MONOGAMIA. 
BRYONIA. 

tactmofa^ 4^5* S# foliis cordatis nilobJs, luperioribus ovatis 

fcabriufculis; floribus racemofis , baccis nu- 
tantibus ovalibus. B. lacemola, Mili* diS* 
Bryonia racemofa^ foliis ficulneis# Pluff^* 

jfamaica, t>. - 

SICYOS. 

S» foliis angulatis, bafi cordatis lobatis , fi'U^ 
ftu oblongo echirato. $♦ epulis. Jacq^^f^* 
258* t, 163. Sechmm, Brownk jam* 355» I India occidtntatisB O* V LOBE acumi ' /? SYNGENESIA. 

* 

LOBELIA. 117 jJ 1 7-18. L. caule eicfto fufFruticofo, foliJs lanccnlatls 

attenuatis fetrulatis; racemo rerminaii mulf '^22 tifloro. Lobelia 2. Brown^ j'^tn^ ^ 
Rapunculus folio oblongo. Sloan,h* I»t. 95. 
Jamaica. 
Ij.l5» L. caule erefto fufFruticofo, foliis ihferiorU 

bus ovaro-Iance-'Iaris glabris , mnrgine den- 

ticulato-aculeatisj racemo terminali fpicaco,* Gvadelouo€. VIOLA (iiptiJa 
rir. 2Ir-2^* V. cnule fitrplici reptqntc, foliis ovafo lanceo 

ktis crenatis glabris, ftipulis cilialis; pe 
dunculis folitariis rerminalibus. • 

India occidamlis , St^ Ch ijio^ber,^ j^. I- h^ ■^1 ' 


r F^ 


-,-.-■- ■ -- > * J } I 


H3 €LAS ■k! ■i ^ 1X8 GYNANDRI A. 

CLASSIS XX. 

A. DIANDRIA. 
ORCHIS. 

worAorrbiz^^C^y. O. bu!bo foiirarf indivifo nefl aiii labip ^ r li'iidlum. plantagineum^ adnutum^ Orchmd'is^ fv 


oarrito: laternlibus i'crrccis , cornu linea- 
\\ compresfo germicis longirudine. 
Orchis 'leracta? ^acq. am. 22C. 

Saryrium. j. Broivn. j^nn. 324* 

Jamaica^ Hifpamola, li. _*' -1 ^ 


. J'-'- v- *» V- "^ J, k" ^.-Z. ^ ' «-4ltt 

fa ^ - - - i- - SA.TYRIUM S, bnlbis filifonnibus, cnijle hjifufo , foliis 
ovatis trinc'iviis periolatis vaginantibus > 
reflnrio cornuio , lubio tiilobo. • s. s. s. 3f' m catdi \ foL ovatis petiolatis vagtvamihus j jjcclarii coy^it^ 
incraifoto , laino Z'^Mio j medio acuminnto* 
S. plantflgincum hmn. 

bulbis farciculatis , foliis iacricalibi;s- ob- 
longis petiol s' longisfimis 5 Icapo v?ivina- 
to^ neftnrio cornuto adnaco 3 labio dcflexo 
2Jobo emarginato, 
Jamaica , Hifpaniola. T^. 
bulbis tafciculntl- oblongis, foliis Into-Ioii- 
ceolntis, fviapo va'^/inoro\ ne£\orio co>nuro, 
labio lanceulato acuminato» Satyiiaai 7. 
Brown, jam. 325 • ' 


S. bulbis fafcicularis oblongls , foliis lincari- 
bus , fcapo v^ginito, floiibus Ipirali- Ic- 
cundis 5 labio iriiobo , medio Uiajoii cie- 


i..„ thtum* \ , GYNANDRIA, I19 

ehtum, ^' 5, bulbis fafciculatis crasfis tomcntofis , fo* 

liis radicalibu^s ovatis petiolatis, Cflule fub^ 
nudo; neSlario fubtrilobo. Satyrium. 2» 
Broivn. jam^ 3-4» Helleborine foliis lUi- 
aceis, I'adice afphodcli raiiiori/ Fium% ic* 
, ' 390, . . . 

' Jamaica ^ Hifpaniola. "^i* 

p 

M A L A X I S. SoLANDR/Vvn.) 

Ne&arfum monophyllum ^ concavum , cordatum, 
poflice acuminatum antice 2--fidum; genitalia j in medio foyens. ( pone Ophrydem* ) Jpicata. 1. M» fcapo qvadrangularij floribus fpicatis. 

Jamnicn. %, 

umheUifiora. 2- M, kapo quinqvangulari , floribus umbellatis. 

Jamaica^ li* . 

SERAPIAS. ^- -iri „ ', '"^r--- "^^^ ^--t-jk ' ^^-^: polyjlachia^ ^-J. S. bulbis Hbrofis , 'caul$ fubdiyifo genlcufa 

to, foliis oblotigo-l^nceolatis, racemo com 

poiiro terminali ^ n§£larii labio ovaio re 
carvaroi 

Jamaica , Hifpaniola* 7^. ' 

flava. 4.5, S. buU'is fibrofis, c'aule fubdivifo genicuhro', foliis oblongo-lanceolatis 5 racetnis compo- 
liris axillaribjs , labio neftarli erefto aca- 
niinato. 

Jamaica* \* . ^ 

LIM ODORUM. 

utticuhtum, q. S. rndice tubevofa., foliis racUcnlihus geminis vaginntis , vagina radicali iuflata j |lcapo 
vai>inato , floribus fcsfilibus. 

gfntianohUs, 4. t. ? i^dice tuberofa; flphylltim , ca^le vagi- 

naro, floribus pcduxKulatis* ■^^ ^^'T : UQ GYNANDRIA. 

CkANICHIS. Cvii) <-. ^ i 4^ (sp^'j/'/a. 1 C. + 

Vt&arnm galeatum. 

(poft Arethufam,^ 
bulbis fnlciculatis teretjbt^s ncutis 
fuhnucloj petalis Qonniventibus. leap© . , tllgamt^Si 2* fafciculatis clauatls, foUis pctloU- 
tis oblongis acuminaris nitidis t icano fub- a bulbis trj:.\vi/j, niido 3 fpica Hlifoimi 
bus. ^ .capo 
peta!i§ contdvenu 4 1 


C. bulbis fafciculatis filifor-nibus nudls, folns 
peiiolatis corclatis acuminatis geininis; fcapo 

fubnudo. 
^^^nhjodis. , 4, Q... buUns falciculatls tcvetibus obtqfis , foln? "_ i .p. peciolatis ovatls acumxnatis; fcapo vaeina- 
to, fpira fcieci , peralis revolutis, 

Jamaica^ 5, C» bulbis iib'formibus fafciculatis tomentouS, 

foliis raJicalibus periobiis ovatis, couliiUS 

.vaginitis; neclavio intus puncVato* 

Jamaica. ^. , 

EPIDENDRUM. 

♦ Scandentia, 

(lavktiJa"] 1^2. £• caule fcandente tereti ramofo, foliis fesfi* 

libus rciniamplexicaulibus acutis cuncavis 
recur vis rigidis. Ceiei affinis, fcandcns 
plnnta apbylla. Sloan^ b. I- t, 234' 3-1* turn « o Jamaica y Hlf^anioh^ 7^. C:«//? foUofo ereBo^ ^m$fum^ y E. caule ramofisCmo fuffrutcfcente 5 folUs ii 

racemis tcTUjinab neavibus emarginatis , 

bus coinpicsfis. 

E. ramoLutu. Jac^. am* 22 !• t. 

Jamnica^ 132- nutiins . ^ntnns. nmheUatum. Mnceps " - 1 flgtuum mu urn 7nmtanum firyuhtuw tcrhifolium ^lohojum. E, E. E. i GYNANDRIA 121 Em caule fimplici , foliis ovato.lanceobtJs ener- 
viis amplexicaulibus , fpica terminali nu- 

labio nedarii trilobo y inttrmtdio tante; Trideniato* 

Jamaica. U caule fimplici, - loli's ovatis cmaVginhtii 
amplexicaulibus aveniisj flonbus termina-* 
libus umbellatis. £• difFormel Jaca. am* 

136. 
Jamaica. 

loliis cordato • lariceolatis amplexicaulibus 

liorizontalibus', racemo lermiiiali comprcs- 

fo ancipitj fubflexuofo, floribus diflichis, 

petJ^lis interioribus capill?iibus , labio 

trilobo. 
Jamaica.' 

E# foliis oblongis obtufis vaginantibus , race- 

mo rerminali compvesfo ancipilJ, ftoiibus 
diflichis fparhis majoribus ; labio inlegro 
cordatf>ovato acuro, E. rigidum. Jacq^ "*■> [J . /- t^'i - ■- I-*.;"' jj^ i^ am, 222* t. l'^/^. 
' Jamaica: ' 
£• foliis oblongis amplexicaulibus, cau!c an- 

cipiti, panicula terminali ramofisfima dif- 

fufoi labio integVo ocuminato, 

Jamaica. 
E. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus 

lubmembranaceis, raceinn terminali liiiipli- ci • floribus lecundis ; labio trifido. J % foil's hti" term! E. £• caulibus aggregatis fubdiphyllis , 
ceolatis carinatis fcrrulatis , racemo 
nali, floribus diflichis,. 
Jamaica.* 7^. 

foliis fimiteretibus , caule unifloro, iahi<> 
apice triquetio. 

Jamaica^ 

foliis teretibus canallculatis, floribus iCrm^ 

nalibus fubfolitariis , labio ovato acuioj 
capfulis globofis. £♦ globolum,* j^.^r^- nm. 22N t. I 

Jamaica, $ o » • Cau- i >j 122 GYNANDRIA. prtularioides ^^'^J^ Caule repente^ 

%. c^ule filifonni repente citiculato , foliis f ■ tejiafolium. E- undulatum^ • 4-i\ P . *, , , 


lanceolati5 3 peiiuncuUs unifloris e vaginis 
radicalibus, 

■ 

Jamaica. Ti» 

cflule repente, foliis incumbentibus elli- 

pticis convexo-concavis caiiiiatisj, tloribus 

fub foliii fesfilibus. 

Jamaica. T^* 

Acautia , foliis radicalihus, 

E* foliis ellipticis ncu-is, fcapo faimentofo ra- 
■ niofivfiino , pctslis ovacis ungvicalaris ob- 
lufis, labio (li'atato emarg.innto undulato* 

Saryvium. \k> Brov.:iu j, ^26* 

E. charraginenfe? Jnc^q. am. 22^. t. 133* 4-* ^^ .«t ^*. .«'. 
%r i>- %4' -*i* variegattitn Vifcum radlce majas <Sc elatius delpliiiui 
floie fcrrugineo tc gutrato. Sloan, b. I. 'X^O* 
t- 148- f- I- Hellebon'ne maculofaj foliis 
8h)es carinaris, f//^/«. iV. 178. U 2* 
jfimaica* 
E» foliis laiiceolatis carinatis canallculaiis , 

r 

margiae cartilagincQ-fenatiSj vaginis im- 
bricatis, fcapis vaginalibus lacemo 
labio ciuciato bilobo, E. CIJ Juni? Jacq. am, t. 132* 

Helltborine foliis carnofis cai'inaris 
ic: 177. t. 132* 2* fiir.pli- 
terrapeta- 

? Plum. Hifpamola. ^, 

Unictdlarioides, E. foliis laiiceolatis llneatis planls, fuapo pa 

niculato, labio magno coidato, conm bic 
visHmo. 

jf.nnaica , Hijpantola. \. 
toliis niquetris cultratis apice compresl^s 
lanceoUtis 2cu;is^ fcapo fimplici; labio cor- 
dato ovato , latcribus emarginaris. triquetum E. r fcsfi E, foliis ball C compreslis fiiperne lariorlbus, 
lanceolato* Hneaiibus obrufis aveniis, pc- 
dunculis raciicalibus breyisfiniis uuifloiis. Jamaica, -j^ / ( • fiaf^cUiforme* r ftdulaium. Satyrioides^ tribuhida .corniculamm^ lanceda. GYNANDRIA 12 E» folits bofi comprpsfls fupernc di'aratis y 

ovaro-Ianceolaris acuiis planis nervofis, pe- 
dunculis unifloris elongatis* 

E. foliis fubulatis fulcatis, pedunculis vagina- 
as radicalibus muhifloiis. 
Jamaica. 7^» ^ 

E, foliis fubulato-tcretibus, fcapo paucifloro, 

corollis anricc bafi ventiicoils. 
Hifpaniola. %. 

£• foiiis pedicellatis lanceolatis obtnfis emargx- 
naiis, pedunculis brevisfiinis, capfulis glo- 
b')fis echinatis. 
Jamaica. 7^, 

E. foliis pedicellaris cunearis oblongis, pedun- 
culis raiUcolibus unifloris^ coioUii- acumi- 

uatis curvis. 
Jamaica. 74. 

E. foliis pedicellatis lanceolatis acuris, pedun- 
culis ex vaginis radicalibus bifloiis. J '■"^ *Vi-.x * 'O--^' .' 4. ^ L <inguJlifolium pnlmifoliurn. (iltisptjnwn ff agrans. -\ "J 


^V **V *^- **t* .^'^ 

^^ -^ %*■ "V.* •.»■ Foliis but bis innatis. F 

E, folio lineari bulbo iunatOj fcapo panicu- 
Into. 

E. foliis laro-ianceolatis nervofis merub-anace- 
is bulbo innnr:s 5 pedunculis rafiic;^!ibL7S 
voginaris multifloiis, ULftaiio cyuibiformi 
inregro reflexo, 
Jamaica. ^» 

E» foliis lanceolatis bulbis innatis, fcapo ra- 
inofisluno lirmentofo, peralis oblongo-Ian. 
ceolads acutis , labfo obcordoro , petalis 
Lreviove. * E, altisfiinum Jacq. am. 229. 

t» 141* 

Jamaica^ *iJ« ' . 

E. folio laro-[lanceol8ro enervi bulbo inrato, 
fcflpo inulrifloro abbieviato, labio corJato^ Jamaica. % fan 


V ■a-t \ 32| GYNANDRIA. fiiigvineum hhhtum* ^olyhiilhoft* poUfcrunh \ . veftituw. \ vomiforme £♦ foliis geminis ohlongis, bu!bo 'nnatis. Tea* 
po mulrifloro fubfl^xnofo, labiu fulirotun- 
do undulato emarginato , cornu adnaro* 
Satyrium 3. B-orvn^ jam. '^25. pifcuin ra- 
dice bulbofa major* — Sloan. h» !• p»250<i 

t* T2I. f- 2. 

Jamaica. "^^ 
E- folii'; radicalibus ohlon^is , bulbo medio 

folitari monopbyllo , Icapis pauciflors , 

labio oblongo corpufculo carnofo fupern^ 

pdnato* 

Hifpaniola. %, - 
E. caule repeine bulbiTero, bulbi*; dipbylH* 

uniflovis, flor^ peduiiculuto , labio covdatq. 

E» CGuIefctns.foUi^ diftichis rubimbricatis ova- 
-:* . tia; bulbis e vagiuis foliorum diph.lliSj C *.*• ^ W echinocarpott* noribus exillaiibus (esulibus* 
jfttmaica. 7^. 
E. caule aphyllo, vaginis undiqiie imbricato 

tereriulculo bulbifero , bulbis folio inna* 
to J floribus coiifertis e yaginis ciulinis# 

E» caulefcens, foliis bulbis innatiS ovato - a- 
• cuminatis convexis canuliculitis , fubtus 
triquetris J fcapis c finu tolioruin." 

Jamaica. ~ - 

^ ''^ Conies repentefyjoliir imbrhatis. 

caule compresto decumbente uqifloro, f^* 
liis undiqne inibricntis diftichis ovarls; 
copfulis uiuricatis* Limodjorum pendulum* E. trkbocarport I. gJaucum E Auh/. *^vian, 
Jamaica, -y^. 

caule compvesfo tiercti radicante , foliis ufl- 
dique inibricaris diftichis linearibus; ca- 
plulis tonentofis, 

caule comprtsfo ereftiurculo muJfiflo^^» 
foliis undique imbricatis diftichis lato-lart* 
ceolatis glabevrimis fubtus glaucis J ca- 
pfulis nudis, ' . 

Jamaica, ^. ' g^^" iram'moides* ^icranthum trigontflorum racemifiorum. r taxu m ovale. puUhellutn. tridentatunu GYNANDRIA. 1^5 E. caule erefto coinpiesLfo multifloro , foliis 
undique imbricatis diltichis remotis' lineari- 
bus. pedunculis longioilbus^ jfamaka. Ti^ 


***- .••- .^t ,•*. :*'- 

•hv %*- *#c '#*• '» E. E. Catties mzifoliati. caule unifolioj folto lato - lanceolato, ra- 
ctuio longislimo filiformij floiibus lecnn- 
dis fubroiundis hexagonis. 
Jamaica. ^. 

E, caule unifolio , folio oblongo Ianceo?sto , ra- 
cenio longitudine f.jliorum 5 floribas fu[)fe- 
cundis trigonis, E, ophiogloffoides. Sfactj, 


a7iu t. 133- f. 

caule unifolio, folio ov^ito , raceino i ioliis longiorc^ floiibus fecundis 3 pelalis iiite^ 
rioribus ovaris. 

^ 

yaviaka. %> 

E. caule unifolio 5 folio ovato-lanceolato^ ra- 
ceinis laxis 5 capf'ularutn caiii.is miiricatis, . 
Hifpaniola, T^. 

E, caule unifolio, folio oblongo , raccmo 
longirudine foliorum^interioribus petaiis fu# 
buiatis, labio ovaro, capfulis nudis. 
Jatnaica. %* 

E. caule uni.olio , folio ovato acuminato, ra- 
ceiro adpresfo inultifloro, petaiis fubro- 
tuiidis, interior'bus antice ball remotis, 
capfulis pedicellaris, 

Jamaica. "J^. 
£. caule unifolio, folio fubrotundo-acuto, race. 

mo laxo paucifloro, petaJis ncumiuatis cijia. 
tis, interioribus spice ciuciouribus. 

Jamaica, 7^. 
E. cauJc nnifo 10 , folio ovaro-flcuto aplce trl- 
dciUflto, laccmo mulrifloro^, flor.[)ns fri- 
quetris ncutninacj^j petalrs nc(5larii eteais . 
incuTvis. 
Jamaica, 'y^^ ocl'le 


IV* * 126 GYNANDRIA* cochkarifolium, E, caule nnlfolioj folio orbiculato convexo con 

• cnvo, raccino pauci floro. ■j^' jfunak. fiUformc ^H -V ^ 


E. a phyllu m filiforme rsdicans : pe'lunculo 2-floro, labio 2-lobo5 cornu longisfimo fu; 
bularo. 

E. aphyllum, filiforme, racHcans; pedunTulis 
lub q floiis, lablo ovaro , cornu bievisu- 
mo, spice capitdto- . 

Hifpaniola, Tj_. 

HEXANDRIA. H J ARlSTOLrOGHI A. 

i>htufata. 9-10. A. foUis cordatis apicc rorundatis 3_nerviiffj 

fubrus rerkulard-venofis tomentoTisj caule 
volubili, pedunculis iolitariis. ^ 
Ariftolochia. fol. cordaris obtufis. Flum. tc* 

hiftila Carihea. ■54. 
grnndiflo' O-IO. A. foliis lato-cordaris , canle volubili fubberbfl- 

cojollic r^3f» ceo 5 
inaximo , pedunculis Toiir * # :;V, y • .^ * f T^4 arns: 

coud?l lonojisfima* 
Brqwn^ jam^ 329. 
Jamaica^ 'if^. labio n. 4 1. <^ ' V. CZ.i5 4 « CryptogamiA: • 127 

CLASSIS XXL 
OGAM I A. PL 4 NT M, 

r 

F I C US. 

»g»r *:„;.,,,,. ' bpccis axillaiibus' pedunculacis confotis. -> - '-if - *■-" ' _r"^-v . FicLis amciicona AtihL 
Ficus alia, foliis lauri fruftu minore. Tlum. 

/p. 124. t. 132. f. 2. 

Ficus indica folio oblorgo frufta rrino'e pallide Inreo fph^iico* Sloan, h. 2- p. 140 

FJLICES, r ^ * -"J' V O SM U N DA. ^ 4 1 ^&«^ ■ '^-v. ■ >■':'*-.* .i !> peltnta^ 1I-I2* O* furculo repente, truSiflcntionlbus pecJntis 

diflinftis fubrotundo - dimidiatis iniegiis; 
fiondibus dichotomis laciniis linearibus. 
Lichen digitatus Geranii facie. Plum* fil^ 
T* 50- f. 4. 

mrita^ 1I-I2# 0» Icnpis radicntis; frondibus inferne biprnnfl- 

tis fuperne pinnfitis, pinnis bafi lurrum au- 
• litis fenatis convexis nitidis* 

Jamaica, ' * ' 

lineata. l7-.lS« O. frondibus pmnntis Iflnceo/a'is^ bofi oblf^ 

que cordaris margine inregnsj frudifican-* 
tibus (pinnis) crenulatis medio fqvamofis. 

Jamaica. 
polypodia I7-lS» O, frondibus' lanceolatij plnnatifidis, laciniis 
^idcs^ confluentihus intcgris edfcendentibu^, pun- 

jftis ad margi'Tcm clevacis , fcapo lanceola- te 3 pjnms rtiootiSf 
J.W}aka% - -\ MARA- i 

* 1^8 cryptogaMia. 

MARATTIA 


, ^ * ^ 4 # \ / Capfuta; dehifcent Locutis flip 0/r7/^. I. MARATTIA Ofi ■> I ACROSTICHUM /' 1-2, A. frondibus integils glabvis petlolatfs, ftcrt- 
libus lanceolatis acuminatis, fcrtiiibus h* 
neaii-lanceolatia. 

fenoJattm. 1--2. A.' frondibus Integris ghbris peticlfttis, fterili* 

;? bus lineavi -lanceolatis , fertilibus ' linea* ^ >_ libu ,4 < ^ ^ r-r -V 


-L^ JatifoU J 1-2. At frondibus pstiolptis lato-lanccolatis glaber- 

rimis integris marginntis; frtidiferis oyo^^' 
lanceolatis, furculo repente. Acroflicum !• 
Brown, jnm^ 104* Lingva cervina rigida & Uoft glabra a 4^5t A# ■ frondibus lato • lanceolatis utrinque viilofis. Lingva cervina 
minor. flmn, fiU I27t f. D, fubcienulatis 

villjra / ifcofum. 4^5* A. frondibus petiolatis integiis fqvamofis; ^«' 

rilibus oblongo4anceolatis obtufi«, fertili* 

bus b'neari-Ianceolatis. 

Lingva cervina villis 6c fqvamulis aurei* 

.6. ^» frondibus Iinearibus dentatis, apice fr^' 

flificantibus , furculo brcvisfimo radicantc# gramifloi jf^ 6^7» A» frondibus ntidis linecribus apice fubdicbo 

tomis fru£lificantibu$% > 
.*r CRYPTOGAMIA. 179 /' 27-28. A. reUntt fiondibiiS bipinnatis; pinnis alternis ova.' 
tis pinnatilidis, folio'is renfis {"ciiatis. 
Filix aurea pianulis lotundis iacilis, divifa. J^ a N /PTERIS 

4 * 

ijiifo'^ iS-?* p. frondibus {implicibas lanceolato-ltneatiblit liuk - - fcr ^ V - J .1 


integris ereftis marglne toto fmftiftcanibus, 
India otcidentoli 4 frondibus pinhaus, pinnis inferlorlb.iS fe* 
mipinnotis lanccolaris , rierHibus dcnticu- 
I&to-ciliatis, feitilibus integcrrtmis. ^cuUata^ l6-l7* P» fi'ondc fuptadecompolita, Foliis 2*plnnftu* 

fidis, pinnis lato-lanceolatis , caudice aibo* 
ifco aculeato. Filix ramofa aiborefcni tt a'culeatafc P .< i-^\ _■ ^ .4 . ■* - ■^ -■3L ht- t. 5i 


*-" L^Et V *tJ^ rf-V HEMlONlTlS _ *' -^ "^ *^-'' ^ ^+-> 4# i( l-2> H, fronde lanfeeolato-line&ii > fi^uaiii rum. pumiltitH* libus fubparalellis longitudiiialibuJ. 

Jamaica', 

ASPLENIUM^ 

}«2> Ah frondibus rubfcsfi'ibus tato-la'iceo^att^ pri* 

moribus' obuValii -^ aptc? radkanribus. 
Phvilias non finuarii ap:Ge folii rflditei 

agentc, i/ovi/i. h. I. ^I* ^* 26k f# 1^ 

fronde ternafA^ foliolis 3„partito-inc*{is. 
Hemoniiis pumila j^phylla ? P/k/w* jf/i 

66i A« 7-S^ A dimidia* tt^I2» At pinnis tra{)e20 * ob* ' tum^ frondibus ^liihatis ) 

lo'igis acuminaris fuil'uin anguiati* 
futn in:egris plann. ^ amaicai t 
i ^ , -i^ ■ i'i~ \ - J *i J- 

■ X , \ 130 CRYPTO GAM I A. fragrauSB 20^21* A. froiidibus fub-3_pinnatiS3 foliolls alternis, 

pipnis lanceolatis latiufculiSj apice feiiatis, 

V - - 

jfamaica^ 
grandifO' 22-22 •A. frondibus pinnatis j pinnis alrernis lanceo ^r - Hum, htis iuhrcnatisj ball fuperne redangu- 
inferne rotundatis. dijjectum. 22-23- A- frondibus pinnatis, pii^inis lanceolatis m 

cilo-feriatis apice caudarf^v. '. 

Lonchitis dentata ptnnularum cacumine dfs Jamaica fii pramor* 22-23# A^ fionde 3_pinnatifida , pinnis fubcuneifoi'- 

fUffU cicutarU 22-24» A< um / ■ ^ t-^ mibus, pinnulis apice erofo'dentdtis, 
Jamaica* ■ '• 

fronde 2-P^""^^3 glaberrima, fuperloribus 
^:: .;;vti- pinnatifidisV foliolis lanceolatis integiis. 

" Rurse murdxiat accedens, fili'cula non n-mo- 

fa minima. Sloan, b. 1.92. 1.52, f. 3. malsi POLYPODIUM; 4 

^ Fronde hidhifa^ > *■ itftgufiifo'^ 1-2. P# frondibus linear!- lanceolatis longisflmJs ^' 
cuminatis rigidis, margine convexo, ftu- 
aificationibus fparfis, lurculo repente- 

^amaicd, ^ , 

gramineum/j^2^ P« Ifj^dndibu^ acuminatiai integcrrimis glabriSj 

fiuflificationibus folitarii , fuiculo nudo» 

Jamaicd* 

margimliunu 1-2. P- frondibus' cuneiformibus linearibus obtii- 

fis marginatis glabris , fruftificarionibua 
folitaiiis contertis , furculo brevisfimo 
nudo. • • . 

Jamaica* 
1-2. Pi frondibus lanceolatis acuminatis globus in* 

tegrisj fruftificationibus fparfls ; furculo 

repente. Lingva Ceivma ladice repente* 
. Flum. fiU t. 134. 
Jamaica* repenu & k fcr CkVPTOGAMIA* T3t ferperts U'-duhTis, fruft:!:c3rir'--ibus foiituiiis; lur- 

cufo hiivbrc iad?car;tf# 

Lidgia cervina fcani? r?^ ^vgnCAs & un« 

Hifpani la* ^' ^ Fronde pinnat:/iMt ♦ . '- ^* **. $enaulum.tt-''i2^ V. fiondibuS pi!)natifi<:'is fiibfesfrliklS glabri!! »^ - ^ -^- .-T^^W^ V- I . ittcxfwn 


pcnduh's, lobis oblongls obtuliurculis. i3^i4* P* : frcndibus Iflnceoin'is pinnatl^df'? , lobig 

iorundatis ^ inf tuis inifto'ibus coadtinnris. Polypodium fcolopendrloidL3, !./;;;?♦ 
f/* e/i* I. 


144 P* frondihus pinnatifidiiJ fubpilofiS5 loHs To* ftiioVatis obtuds. . *4JP *■ *- inyofutoU 13^14* t>,;vfroHdibur|iTflnStifidli gtnb'riS^ Jobis in 0- 

f)icem lahceolatum cdadunaiis frudifcrisj 
in^rioribuS remotis* 


d€S^ t ^afHaica^ > .A kcMPiUm, tg^2d^ P* fi-otidibu^ pifirtatifiJiS^ 


i V obtufis diflantibus p.iren*ib..s integris^ fub* 
tUs ftipiteque incano-rqvai'Hiluli*;* 
Acroftichum polypodioicet, linn* 5p» ^h 

Acroftichum 2. Uroivji. Jam* 105* ^.^ »:? « Fronde pinnata, 

tfiUrU/i* S'^w.sS* I'^ frondibus pinnatiSj pirnis fnlcrti * tanceo 

latis lubferraris furfuin nuiiis, ball & eti !«;//* tice fpinolTs/ ftipi'^c fq^^lTiofo. 
Tiichotnanes niaju's torum tlbU'ii piiM i9 

cCuIentis trapezii flgurfl* Sluan, h. 8-« '• 

36./- 4-;- • ti ftmUor 


' / '\ 132 

femicor 
datum. ^ CRtPTOGAMlA. 

28-29* p. fronde pionara, plnnis paralelh's lanceola* 

tis glabenimip 5 bafi oblique coidatis, lo* 
bo infeiiore gibbofiote 5 frdiJificotionibus 
4«feriatis. Lingva Cervina fol. enlifoimi- 
• \. bus fenatis. Plum. fiL r. 113. 

fagitta^ 28-29% ?• fronde pinnata, pinnis lanceolatis obtulis 

integris, bafi utrinque denticulo auftis in- 

fevioribus mutilatis 3,,angularibus miautia* turn renins 32-S3' P^ frondibus pinnatis repentibus , apice ra« 
dicanubus 5 pinnis fubcordaiis ovaris ob- 
tufis crcnatis, bafi fubauriculatis. Lon- 
chitis afplenii facie. Sloan, b. t. 30. f. !• 

Adianthum. PluL aim. t. 253. f. 4. 
., :' Jamaica. 

rhizopf»yU ^2^23* t. frondibus pinnatis dccumbcntibus / apice 

caudatis fructiFeris radicantibusjj pinnis o- 
vato-doltoideis. 

ohlitera^ 35-3^» P» fronde pinnara, pinnis alternis hto-Iancco* Jum. turn 3 crenis apice & »■ crtnatum. 35-36 ♦ P. t /err a Jatis artenuatis crcnaris 
bafi utrinque obliteratis. 

Jamaica. 

fronde pinnata, pinnis oblongo -lanceola- 
tifi crenaris glabris , 'fruftificationibus du* 
pliciter ferialibus. Lingva Ceryina rotuiidi 

lis crenota. flum. fil. (. III. am. 10. 

Jamaica, ^^^>^ Fronde hiplnmtifida . 

38-39» P* fronde bipinnaiifida, pinnis linearlbus 

longisfimis attenuatis Terratis, ferraturis fc- 
iniovaiis acutis ftriatis^ 
Filix non ramola major, furculis—iiJ/oii^- f I 9o« 

Jamaica, '-,48 t^ymim^ 38~39* P» frondibus 2«.pinhatifidis; panis lenccolaiis 

* flcuminatis oppofitis diftanii'iuS hoiiionta- 
libus, lacinii;^ ovatls obCLHulcuIis, flipite tetragono 

jfamaka^ JanBum V 133 fancium ' 8-39« P* frondibus fubbipinnatw 5 pjnnis {uperio- 

ribus coadunatis , inferioribus lincaribu* 

. obtufis integris , inlimis majufculis acutil 

crenatis. Acroflicbum fanftum Linn. A* 

Filix jam9icenfis_P/wL aim, ijg* t. 2^3* deltouh? Slonn. h. t. 49- 2 39-40 urn V. frondfe 2^pinnatificffl , pinnis 
abbreviatis integris oblongis inferioribns 
deltoidibuf ^ « r. 

j/»w. 45.46. P* nulls ovato-falcatis acutis pntenr reflexis, 

T _ - ^ 

7iimaica, 

fronde 2-pJnnatinda glabra j pinnis linea* 
ri-lanccolatfs attenuatis longisfimis, pin. 

integris > infimis 
seqvallbus. Filix non ramofa major, fur* 
culis crebris pinnuHa longis anguftis. iT/oaff, 

h. I. 90. t. 51. 

Jamnicaj Ilifpaniola^ 

45-46. P. frpnde 2-pinnatifida , fubtus villofiufcula; 

' pinn is Ilneari-fanceolatis elongatis; pinnu. 

lis oblongis acutis integris, infimis Ion- 

gioribus. Filix non ramofa minov^Slpan. h. I f . I hmiim^ 53-54' P* iichotc* 6l-62» P. mum* 4 * 

coriacc^ 66^6?* P. urn. 9 If t. 52» 
Jamaica. 

fronde infcrne 3_pinnatifida , fupcrne j?_ 
pinnatifida 6c tandem pinnatifida, laciniis 
ovatis obtufis lubintegiisj ftipite ramisque 
liirtis* 
jfamaica, 

djchotomum , fiondibus pinnatis , pinnis 
Iinenri - lanceolatis integcrrimis horizontali- 
bus, fubtus glaucis. Acroflichuni furca* 
turn. Linn* ' • 

Polypodium dicboromum. Tbunh. Japan* 
338- t. 37* Flum.fll. I. 2%^^ 

fronde coriacea, infeine ^.pinnatifida, fu- 
pcrne 2«pinnata, pinnis puunilisque acu* 

tninatiSf ? ■ 

I l^ itntl i^ f 

4 CRYPTOGAMIA* 

pin l<^nim* arvmum^ 5P-6p. I', nota ylobfa; jinnu'ia cunento - ovntis inci- 
f^ denticulatis fruftificarionib^s iolicariis. 

fiondibus 4i^pinnan$ , pinnulis lone olatis 
creniila'!!? fupia glabris , inferne birlutis^ 
fruzHftc^Moribus confeitis i ramis ra»nub"s*. 
one afpsiis 3 caudige ari)orpo dcu'eato* 

ceolatis j piunis Jniiceolatis pinnatifidisj la? 

cio'is Gratis acutis 5 (ubtus glaucist 

- Jamaica^ 
d'^Jpclum^^l^l^.V, fi-ondp 4.pion3tifida alabriufq iln , pinnuh'J y h Dvatls obtufis inclfoffeiratis 5 fiufttficarioni 


.1 > 1 ^ .?*'K^r- j^ -- _ fcT ^T + '- bus in finp fclitariis, ramis ramulisque pi:» 
tcfcentil^usr Loncbitis flUisfima alobuligc^ 
rh mipor. .P///W. jfA t. 31, 

AJi^iithum nigrum Vamolum max. Sloau^ fJ^U^m^ h. r- (;6. t, 3^. f. J. 2. 
77w8' P« fron.le 5-pinnatifida fubglabra membrana* 

cea, pirnnlfs acuris argute feriat'Sj racliit : bi:5 ismulorum marginatis. 
A jiaqcbum fampfum maXt Sloan^ bt I t '•■ 57 f.3. yumihm , ADIANTUM, 

<^ Fronde compopa, 

7«,8« A< fronde plnnara, ftipirc capill^rij pinuls al' 

ttrnl-s fubfotundis leirularis, fuuima ina-? 
jufcula trapczoidea, fruitificationibus inter- 
ruptis, Adiaiuhum. !< Browtif janh 87* de horde* TWin par^a: PiW. ^//w, t. 251. 4 ^± .^ 61^7, A» fio ) a/.c pianata ,, pinnis altevnjs dvUoidibi'4 
obtuH^, fumma triangulaij, frudificatiQ* 
n.bi s fup^rne & amice continu^iris* I CRYPTOGAMIA. 135 piacropliyU 6-7* A. fronJe pinnata, pinnis oppodtis rhomboi- 
lum, dtis acutis, ima majori, infimis fubho- 

flatis reflexiSjfruftificarionibus ^ntice & in- 
feme continuatis Adianthum 2'. Brown^ ferrula- I5-l5. Af tumm nigrum 

fr.onclc 

longis "8. f. I. Trie 

Sloan, t. 81. 34. r— pinnata , pinnulis deltoideo-ob- 
fenatis, Iruftificationibus folitariis fuperioribus, A. feirulatum l.imu Pluk, 

aim, t. >253- f. !• , 
jamatca^ . . 

firiatump j6-T7- A* fronde 2-pninata , plnniills n'gfdiS fnlcatOf* 

ovaris fbinris , fruftiiicationibas luperiorjbus Jnterrupti^j ftipite tereri afpero. 

Jamaica, 

ftricium. j6--l7- A. fronde j-pinnara, pinnfs fetragonis fafligia mkrophyh 15-17- Ap 
Jum. denucula- o ;«?/it tus ercftisj pinnulis clrer.iis lunatis integ»is> 
fru(5tiiica ionibns fuperioiibas continuatis, 
Jamaica* -. 

fronde ^-pninota : foliol/s alternis oblon- 
gis cbtufis icrcnafis infimis pinnatifidis : 
Aciianrhum nigrum ramofum, lamulis 

Sloan, fi. i. 9S» t- 13- f- 2. 

- Jamaica. ' ' 

I. A. frondibus dccompofitis : pinnis a!ternis tra- 

peznideis acuminatis cretatis, crenis dcnticu'a- 
ti^5 f udlificntionibus fupei iof ibus intcrrupti:?. Lonchitis ftrrara & retufa. fii J' J fragile, 21-22. A. fronde fubfupradccompofica fuperne 2-pin- 

na»^a5 pinnis obovatis cuneatia integri^, fru- 
flific. intdruptis. ^ 
Jamaica. 

tcnerum. 21-22* A» fronde fupradecompofifa: pinnulis nitevnis 
: ibombeo - cuneiformibus obtofolis incifis , 

fruftificauonjbus interruptis, Adianthum, 
7. Brcrvn. jam. gg- Adiinrhum ramofius , 
pediculi3 Jucidis, P/w^. fhyt. t. 254» f- It Jamnica ^ Hifpomoh 

14 TRI- t: I 7 . % T ^3^ - CRYPTOGAMIA, r_. \, -f pfiJlUu urn I TRXCHOMANEa 

2, T* fronc]e fimplici lineori incifa, fqrculo re* feptan^ 2^^..T, •P pente, 

yamaicn^ 

frondibus 

dis, furculo repentet cuneato • ovatis incifo - pinnatjfi (tfjiUnioides^ 2 •^ 
o* cj'witmn,. 3^4, Tt /«<^ 


fntmm 
^ 

Tt frondibus £ipndulis lanccolatis pinnatilicHs 

plnb'irimis, Isciniis btlobis, lobis obtufisv 
fruc^ificationibus biyalvibus* 

Jamaica. ' 

troqdibus fubpinnatis pilofis , pinnis ovatiff 
pinnatifidJs, laciniis bifidis, lacinvilis ob- 
Tufis , fruflificationibus fetigeiis ftipkc e* 

re£lo hirto. 

Janiatca. 

Ipinnatifidis pcndulis lanceolfl 
tis hiilutis lucidis 5 pinnis paralellis, laci -4' T/^'K"o^dibus ^ 'i- __- 4 nils fubrotundis fubferrulatis , ftipite \AX' 
r'uisfiino* 

T. uondibus 2-pInn9tifidis pendulis lancsola- 
tis tomei)tol)S5 pinnis olrernis, Jaciniis U- 
rcaiibus obtufis integiis, inferioiibus 2-"" 
dis, frufiUficationibus terminalibus hirfutis. 
Tiichomones pendulum feiicii inftav hioU^i 3f fii 7 T. frondibns 2-pinnatifidls ovf-tis g'^bvls, pin* 
nis ovatis, ladniis biparritis, la inulis fei:- • 

ratis obrufis 5 fruftificnilonibus C-valvibu^, 
fupra bndn pinqoium inferiis, 

ynmaico* 

iiliamm^ J^8» '^^ froniibus eredts r^pinnatifidis dolroideis ; 

laciiuis lineaubus obtuiis 4 - pinnis ovatis, 

cilintis , fmftificarionibus tern.inalibus 

volvibus biitisj fti^ite m^rginato, 
Jamaica^ hh A linmf .^ -. < 1- 

I 

n 

r' CRYPT OGAM I A. J37 — r - 

linearei •- 7_g. T# frontlibus fybbipinnatJs Jpenduli? lanc.ol^- 

tis glabriSj foliolis remort's, pinnuHs lir.ea- 

ribus 2-partni5, fruft ficarionibus terminal 
libas 2-valvibu5 5 ftipite capillar], 

Jamaica^ 

uudulatnm* 8^9, T» . fropclibus Q^pinnatlfidis 2^pinnatisve pen- 

. . dub's Ianc;eolatis 5 foHoHs pinnisque alter* 

in.5 de^'urrenribus; laciniit linearibus reta* 
* ^ fis cr^nulard - undulatis, fruftificationibu? 

terminalibu^ 2--valvibus. 
Jamaica^, r T^ '- "^ >- rigidum, lO-,li, T. fropdibus 4.plnnn'tifid;5 credits deltoit^i- 

bus, foliolis parenfibuSj pinnis lanceola- 
tis, lacbiils h'neaiibus apice irc-fis, fchy- 
phis fruftifeiis pedicellatis flxillaribus. 

polyaft" lO-II. T, frondibus 4_pinnatifidis dc'toidcis cre6>i!?, 
fhoy* , pinnis pinnuiisque decuncntibus, laciniis 

lineoribus obrufis, frnflificalio'nbus bivaU Jamaica -¥^ ' ^ ^ .- ,*^^ ^^>-V^-. cUva't id-rTI* T. fropdibus 4_pinriatlfidis oblongb - lajiceo* 
tum^ laris laxis, pinnis pinnuiisque decurrenti. 

bus, Irciniis lineaiibiis erra'ginatis, fra- 
ftificntiopibus termJnalibiis o^vaivjbus fub- 
' yptuudis 5 ftipire terctiulculo. 

$fuk(ltmn.^ 13. T. fronde fupradecompofita fcandenre r^moT^. 

iiipa, foiio!is palmatia , laciniis lineaiibus 
obtufis, flipitc aculeata^ 
Acroflichuni aculeatum Linn^ 

MU S C I 
LYCO PODIUM. 

fivarrof^vh 2-^* L, foliis fubverticillaris uiidique reflexis , int 
- " ferioribus fqvarrofis rigidis, cnule uiclioto- 

mo fafliginro, capTuHs fparfis. 
Sela^^o Coiidi3 folio Dill* mujc. 449, r, 

57. f. 4* 

^^ulcus fqvamqfus maximus ereftus fabl* 

ii£c oliO — Plum, flu 144% t. l66» f- At 

Jamaica 9 Chadelou^e* 

J 5 * • ; traxi* *; ■ . ' 

^- , 

- ■'-- ■ ?+ . ■^> J38 CRYPTOGAMIA. taxifoUum^ 8-|)« L. foliis fparfis lanceolate •linearlbus pntulis * 

raule erefto dichotomo ^ fiuclificationibus 
fparfis, 

yamakaw 
dichotomum. g-^* L. foliis fparfis lineaii - acuiDinarls patuli?; 

caule .declinato asfurg^nte dichoromo , ra- 
inis patulis , truilificationibus iparfis. 

■ ' - ^ Lycopodiamdichotomum. Jacq. Vindeb. III> 

26. tp 45, . 

Jamnka^ Hifpaniold^ Martinica. 
foliis bifariis patentibus , fupevficiaiibus 
oblongis acutis difticbis, fiircuHs tctrjigo- 
nis repentibus loDg'Isfimis ^ inferne fubnu* 
dis ftoloniferis ; Ipieis tevminalibiis fcsfi- Jiolofj'rfe^ 2 4» L. rum ' :_ ' .lib:is- Mulcus Iqvamofus icpens fri^fl, HifpanioJn 

FONTINALIS. 

F. furculis vamofis pennatls, foUIs duplfcatn- 

; bifariis rotnndatis patenribus imbricatis 
undularis , capfulis latcialibus pofticis. 
Sphagnum pennatum undulotum , yngina d'tftkha. F. Jamaka, 'ifc ^ . ¥ 1 > fJicina^ F. liypnoidea^ fliformis. * furcuJis firnplicibus, foliis bifariis patent!- 
bus'fctufis imiiricatis planfs , capfulis la- 

teraiibus poflicis. 

Jamakay Hifpamola. 

iurcuiis ertdis j.innatis, pinnis approxi^nfl- 

tis 5 foliis 5.f^riis ovatis acutis; capful'^ 
exillaiibu^, 

Jimiaka. 

furculis repentibus , ramis ereft's fubJivi- 
fis fpnrfis, foliis lanceolaiis bicarinatif ad- 
presfisj caplulis axillaiibus. 
^amrlka. ■ ' 
F, lurci)lis pendylis filiformibus rtmpliciufcu- 
lis divaricaris, foliis ova(is acutis denfis 
patulis J capfulis axillaiibus fparlis. 

Hi/panioJa,- POLY- F. . ^ 

# t > 1- convolutum. CRYPTOCaMIA/ 

POLYTRICHUM J3P ■ 

?• cnule fimplid, folifs involuti* fubukt^. J-amaica^ r c. 33. I, h f. 3. MNIUM r^_ y tomemo» fi 7 ■O' M A ' j?^^ fubularis, caplulis fphjericif. fol 1 '^ 2-3. M,^ lurculis ere£lis tomentofis filiformibus / I'fl f ON. firiclum 8. M mis ljniplidl>us fofcicjlatisque rerrninarN 
bus 5 foliis capillaceis, capfulis {phae:icis, 

Jamaica. 

luiculis caulefcentibus , foliis cnpillaceis j 
pfcdunculis elongaiis icnniimlibus, capfu- 
hs obJiquis. ■'*f >i^ 

-— i » ^ ■- - - ^ -^F- ^ - • '• B R Y U M 4 

^grarlum^ 6-7' P* ficaule, capfurs cylindiicis crcftiufculij ficwmna 6 7- fubnlatis, folii^ lanceplatJ3 ccutis. 

yamaica^ 

B. capTu'is cy'indrlcis ertftis fabularis , fur. 
culis caukfcenvibus ca-l^itofis, foliis li- 

nearibus, 

LycopOuioi' O-IO. B. copfulis ercd^'^s^ pedurcuIJs obhren'ar'^ fo* ' 

U''a:ii$, rurculis e!o'ii:a.is fu bi': mo (is , fo* 
liis paren^ibus linearibas aciitis fcriiuln- 

tls fub;mdula:i5. des. parafi I2-I3. B, cnpf-.lis ereft'ufculis, peJuncuJ-s b"^vi f\. 

mis, 'fmculis confciris ,raino{is br.vibu?. fciiis pa^ealibus Uneaiibus, 

Htfp frt/ycfwKW, 13^14.6, CDpfuiis erea'ufcuHs, peric! airJfs Io'\gisfi. 

nh longirufti:ic pt'dunciiforumi furciili? evitiis , foliis linearibui ciiihofis. 

Jamaica. IT ■*: n^ n J I YP * \ ^ 140 GRYPTOGAMIA. H Y P N U M. 

4 

tahfiatum, ^^5, H. fronde {iinplicisfima pinn'ita fubpalmcta, 

apice pedunculiferaj piiuiis diftantibus pa- 
tentibus* 

Jamaica. 

^oJypodioi' 4-5» H. fronde fimplicisfima pitrnrta la'^ceolata c* 

refta, verfus apicem p*. Junculifera , pin- 
hU obtulis , peduncuUs capfu isque ip- 
curyis. ' 

y 4^h ([fplenioi* 6-7. H. fronde fubramofa pinnate ccota lineart, a^ aes^ pice pedunculifera , cripfulis incurvis 

Jamaica^ fulgvris^ IQ-T-II- H. furculis vagis longisflmis penduliN; fron- 

r : \. . ; dibus compresfis iqliolis diflichis complir 

; i- " ,. . c- cato-cannatis nuiais.' . ■1 ^ L^ -^- J t!W-^- -vm ^*- J ■■■ diapha. I0«II» H. «tf;;/. furculis vagis ere£^in(cuiis fubdlvifis ,1 ^o- 

liolis bifsriis oyatis acuiyjnaiis pt^llucidis 
planls. 

' Jamaica* 

alhkanSp I2-T3* H, fuvcuHs repentibus vamofis compvesfis, ra- 

inis vagis,. foliolis bifariis ovatis acutis pal- 
lidisj capfulis fubiiutantibus^ 

Jfamaica, * 

fuiculis divaricarls ereftiufculis ramofis, fo- 
liolis bifariis iiribiicaci? objongis obtufis glahel 

lum. 13^14. H. plnnis lubdenticulatis. patujunh 5:9- 30« H. ramu^is 

refltfXO- re^tans* 3I-3-* ^* Jamaicn. 

luiculis filiformibus repenribus , 

vngis brevisfimis, foliolis lancqolatis 
parulis, 

Jamaica. 

furculis reptantibas, rnaiis vagis 
ktisvc radicantibus filiformibus '5 
capillaribus patulis, cnpfulis nurantibus^ 

J fafcicu* 

foliolis fafci<iuln' 22-^33* H. iurculo erefto, rnmis [terminalibns confer* 

tis fnbdivifis 5 rainulis compresfisj folioU^ turn oblongis deciisfatis fparfis, 
Samaica, \. ta A CRYPTOGAMIA. I4r tamnri^d, 


/ "4 


5- t-Jt H. furculo ertao, ramis fafciciilnrb terminnli* 
bus {ubdivifi^ , foliis hifaiiis , fub'us me- 
dio 6uricu]aiis, foliolis lubrotunclxs acuiis 
ccrinatis* 
jf^amatca, 

lurculis repentibus pendulisque longisfjmis 
flexuofis 5 ramulis vagis abbreviatis tereti- 

bus recurvis , ^ foliolis confertis ovarii pa- 

tuiis* - ' nigreji o 4-3^ ^. fllifc ramis bre* ,vibus teretibus fparfis> foliis seqvalibus fu- 
buiati^ parulis. denfu 34-35 3 

H, furculis eredlis teredbus, ramii a m* 
rtt»^« -t # ^ poljtri* vagis 

' pliciufcuHs 3 foliolis approximatis lanceo* 
latis Bcutis carinaiifi patulis, 

35^36* H, furculis ramisque pinnato - IparHs, ramulia 

tonfertis, pedunculis.brevisfimis, capfu* 
Jia Ci-eftis, calyptii^ pilofis. 

3S-39# H» furculis teretibus ereftis fimplicibus, foHij 

patuHs, pcdunculis breyibus, capfula ere« 

fta calyptra pilofa. 

furculis repentibus filifcrmibus rainofis ^ 
ramis confcrt5« capillaiibus , foliolis ad- 
pvesfis fubulatisj capfulis oyatis cvellis, 
Jamaica^ ca^illare* 40-41. H, tomento* 40^^!. H. furculis repentibua tomentofis, remis vd t} /^ gis confertis ereftiufcuJjs, foliolis acuns 
patentibus diftantibus, capfulis cylindiicii 
nutanrlbus , opercuHs incurvis. 

Htjpaniola^ 

iurculis confcrris repentibus ramofis , ra- 
mulis depreslis, foliolis lineari - lanceola:is 
potulis ficcitate crifpis^ capfuli? nutantibus. 

3^ tribophyt* ^l^j^ii It* furculo repente, ramis dirtantibus ereiflis lum. i. >■ -r> folios capiliniibus patentibus , capfulis e 

reftis, Mufcus, Sloan, h, I, t» 35* f» f» 

7amaka, wac |v 3 . 142 CRVPTOCAMIA* i turn wj;<;ro/)/j>7*42-}3. H* furculis donferiis repentibui rnmofis, ra-, 

muWs filiformibus terecibus ereftis, tolio- 
lis incumbeniibua fubulathj capfulis ob- 

Jamaica 4 
43-*44. H* lurculis confertls (impliclbus erefliufciiH^ 

terelUcompreslis , foliol. ovSL^o - lanCeola- idfpito 

fum. tis 5 pedanculis lurculis brevioribus 
pfulis erofti5. ca j)Ungent^ 4" 44 H. Hifpaniola, 

furculis COnfertiS ei'cftiS teretibus ram oft^ . ^pice attcnuaris acuti^ ; /olioh lanceolatis 
fubulotis patulis rigidiulculis j pedunculis 
capillaribus bicvibus^ 
; jfamdicnt 
^dffge/?tf»i4 44^45, 11* furculis confertiS rimofis declinatis, ramis '»' ^^. 


ietrngo 
vunu torqua 

turn. ^eic5tiusculis apice jnflexi;^, foliolis fecuil^ 
^ dis fubcapillaceis J pedunculis brcvibus* 

Jamaica* 
44*45* ^* iurcuHs repentibus^ ramls vagis eve(SiurcU* 

lis retragoniSj foliol, 4^farie imbricatis con-" 

cavis. 

Jamaica* 
44-45* ^* ^'u.i'culis repentibu$ cbnfettis^ , rsimi§,ere£tii 

teretibus, foliol. liccirate fpiralirer adprcs- cirrho* 44-45» ^* 
fum* fis , calyptra coriacea bafi 5_panira» 

Jamaica* 

furfulis repentibus confcrtj^ , ramfs 
\1fi9 J fubdi foliofis ficcirate revolutis 5 ciapfullJ 
globofis , calyptl'is bafi multiparlitis* 
Jamaica. ALGAE. 
lUNGERMANNlA. aJhrnhoi* d€5 I 1-2. I* frondibjis creAis fubdivffis fimplicifer pin- 

ciliatisj jians foliolis obliquis ovatifi 
frutlificatiohibus terminalibus* 

Jamaica* (rifia k h 

[ 

t ■ ^^. ly ■^ CRYPTOGa^IA. iV ifl 1-2. I, n projl Mllm fuicuHs repentibuSj frondihus ramors e 
redtis, foiiolis lanceolatis scuris patenribus 
incumbenribus inarginc fuj erlorc rerratis , 
fubrus lobis conniventibus ciiftacis* 
Sfamaica* 
1^2* I* fiondibus filifQrn)5blis reptonpbus prnflra- 

lis fiinpliciufculis, fwnpliciter pinnatis, fo- 
Jiolis alternis ovatis incegrir. A "-'' --A 
'ex .\ P'rfc 4-5* I* frortdibus crtftis ramofiSj foliolis fimp!, 

pinnatis incmnbentibus fubrorundis inrtgri*, 
^'" 'bafi leniicoi-dafi5i"pencbaefiis monophyilis 

retufis infundibuliformibus* 

4-5. L fmcuHs filiformibus repentlbus, fronJi!)u5 

eredis finiplicibus , foliolis fimpl, pinnatis 

ovatis diftantibus ferrato - ciliatis tiuftihc, 
tenninalibus. r ^w 5-<5- I. - ^ — /f'^ ^ 

frondibus confertjs QnOis indivi/as, fimpj. 
pmnaris, fpJiolis perfoliaris incumbentibus 
fecu'nais ovatis integns. f'- -\ j^' fimpi. foliol* 


ContiafK fS* t frondibus vflgis iimpi. pinnatis, 

Oppofitis incuinbentibus apice retufis fub- 
cmarginalia poftice . connatis bidentulis 5 
fiuctific^ terminalibus perichsetio denti cularo# 

Tfnmaic Untrd4 id-II. t frondibuS fimpliciter pinnatis congcflis re- 

pentibus, foliolis alternis dirtantibus fub- 
rotundis integri5?, auriculis fubtus medio 
minutisfimis bifidls, 
Jamaica* 

11-12. t* furculis conferiis ereflls iimpliciufculis ob* 

foliolis fecundi^ fi tufis fupra ovatis conca\is 2 2-.pinnatis, 

-fidis ferratis « fiuclifi* ■Ji 'V. cationibus terminalibus , petichxtio fu 

bulato.' .. ., 

JamaUa^ ' ^- ^ "^ J f«ff/# \-M ■ t V 144 

juniper Qi* ir**l2» t» frondibus ereftis fimplicibus rlgidis fujjra. 

C^pinnatls apice floiiferisa foliis lanceolato* 
falcaris bifidis lecundis. 

^amaicam 

tnpillnrii. I2*,l3# I4 i'urculis repentibus ramofis capiHaiibus (u* 

pra l)ipinnaiis5 foliolis lubiajbiicatls dm- 
wibus tripaititis* 

jamatcfft 

cu^resftna^ 12-13* ^' frondibus :procumbentibus confevtis pennil- 

tis fupra 2-pinnatis i foliolis imbricaiis 
convexis 4u.fidis4 
.Jamaica^ 

itamvtr^ l6-17» !• fronditius transverfaliter repentlbus' duptf- 

cato - irnbricatis , foliolis fubiotundis in* 

•jfamaica* 
t, /^frondibus rcpenribus vamofiis duplicato-iiii- 
bncatis'y foliolis lubrotundis, inferioribui 
minimis 2-^^5*3 perichsetiis monophj^llis 

l6-I7» t- ftonclibua dichdtomis erei^is cluplicato-irtl* 

bvicatis (furcu)fs ramofisfimis,) foliolis 0* Jalisi fiavOk 16-^1 / iifufa .1 ^ / - Jiotuni 
ra * tarJa conyexi* inferionbus fubrwtiindis dca 
tatis* 

^itmnica], Plijpaniefa^ , 

l6-.I7» !• fi'ondibua eredis confertis fubdivids dupli* 

. cato-imbvicatis, uolonibus reptantibus fiU- 
formibus, foliolis lanceolatis 3.dentati5 fe* 
cundis, iDfenoribus minimis iubrotundis*.. 

hrachiaia^ 16-17. i» fiondi^us eredis dlchotomis duplicaro-iitl- 

bricaris 3 foliolis ovatb planis , inferioribui (lUatdk m^ urmts. fubrotundis convexb. 

jfatnaic^^ - 

18^19- I* Imcujii tonlofisfimiS peiidulis CapillaiibuS 

duplicafo imb.icatis; foHoIis ovatis retufis, 
inferioribus miiiUtis Coidaus bifijis. 

IS--I9. !• frondibas creftis iiliformibus llmpliciufculiS 

duplicaro • irnbricatis * foliolis fubrotundis integris , iufcriovibus minutis.* 
Jamaica^ H H flh ^ ^ 1. CRYPTOGAMIA. J45 //, 19-20. I. s/Ti I. hif. ^ A /' furculis .ereftis rainofi5 pennatis, p'lini*' 

Jlnearibus duplica.o - imbricaris," foliolis o« 

vatis acutis feiiulatis, iufeiiontus fube* 

margiiiatis dcntatis, 

Jamnicnk 

furculis ere^is confcrtis pennatis , pinriji 
'■ duplicato-imbiicads , toiiolis Inciniatis to* 
T menrolb-dliatis, frliftificacionibus tciinina- 

libus lolifariis. . • . 

52-.23f L lurculis ere£lis fimpIkiufcjHs conferiis bi- 

fariam imbricatis. foliolis fublecandis ©• 
vfltis acuris demiculatis , fructificaciombug 

terming lib LIS* 
Jamaica* ' ^ 

25-30* I» Bcauiisj fronc^e plana Integra & pinnaiifi* 

da finuata , iobis coadunatis obtufis, /* J- o 0-3I« !• frondibus ereftis ruj)i'adecompofitis, foUis 

opP9fi.*',5i P^«P'^ oppofitTs linearibus. '■^^■. . -■ J^ -^"^ *■ ■*-'■ ^<ilfh|*^^ *-^i.:^ ■■ ; •32.Ji - F linearis^ ^2. Q 3- I- foJyp/^Jla, 32 "JO .1. acaulisj frondibus procumtentibuSj ta 
mofa 2-pinnara3 pinnis laciuulisque JInea 
ribus acutis. 

!• acaulis , fronde lineari dicHotoma elt£l:u* 
fcula* 

Jamaica, ^ 

acauiisj fronde repteutft lineari dichotcina. 

divaricata. 

acaul^a , fiondibus coii'geftis fnbrepcnti* 
bus laciniaris palmatnque , fru<Ui<icationi» 
bus radicalibus# Jamaica, tirfuta. 1 marchantia. 

2* M. calyce comrauni hemifpbaiico %^^^o hit r ■' iuto. X t K RIC 146 CRYPTO GAM lA. tit'ictilata > crifi'Uf, RICCIA. 

? R. fi'Oiide diffoimi laciniatn glabra reticu- , 

lata. 
Lichenoides gelatinoC tenuc retlculoturri. 

Dill mufc. U 19, t. 21- 
Jamaica^ 

ANTHOCEROa 

2-^. A. frohdibus finuatis Ifi'ciniatis nodulatis mar- 

ginc crifpis. 
Jamaica. ' r A ' 


LICHEN _- t, - -j^tr"-'^,'-. 


/"wwgoiJey. 21-22. I- Icprofus condidns, tubercuHs (fipifatts ca- 

pitatis difToimibus Ibbcamcis i flipiubu^ 
longioribus, 

|)flnwo/«x. 24— 3c. L. oiuftaccus , fubtus nigro-tomentofus, «u- 

pernc fublobatus obfolete oiulijfidus , f^* 
teilis convexis rufis. V -^ ' ,--: ^ ^ ^ -,, ■'■*>.. ^ ..^ iV*.-,y ■. ^ 


impresfus: 30-31.^1. Jamaica. 

crudaceus albicans , fcutellis concavis atro- ^ 
carulelcentibus albo-marginatis. A&* Scu 
ewf. IJff IV. 

. , . . Jamaica. ^ , ^ . 

gosfypi^ 31^32. L* cruftcceus capillaceus mollis tomentolas 

cfindidus* Icutelljs nigns mavgir.e albidis. 

J nus. picius\ S4--35* ^» iij)bri.an:;5, foliolis multlfidis Cnuatls •"• 

nnris ccurrifugis albidis; fcutellis atiis albo- 
niar^lnaiis, 

. , Jpimkk. . . . 

45^46- L. imbiicfitnsj folIoHs adnati^ finuaiis canal' 

ciisj fcLitelus poriis ariis. 

4 'Jamaica* 

da7ft(tcor^ 52.56 L; toliaceus^ multiparritodichotomus globeri 

apicibus bific^is, ftibtus tomcntofusj P®^^ Cocol^s* ms. lis marginalibust 
Jamaica^ v> /a^ -r 1 J f s M M7 laciniatus. 52- 53 I. folificens , depresTus iigK?us , irrrgu!flris 
laciniatus incifus glaber fubtus toineiitofus. 
Jamaica. flavicans. 57^58, L. toli^iceus, Ifneari-terctfufculus ramofus fa! 2 vus, fcurellis plnnis morginalibus conco 
loribas, Ufnea. Brown, jam- go 

jamatca^ 

cerotopfjyU^^^^g.L. foliaceiis reftus laciniatus, foHoIis obta. 
*w^* fis cornigeris. ' . 

Jamaica. 

dinpha^ ^g^6o» L. foliaceus, niembranaceo-pellucidns catrule- 

icens tenerrimus laciniatus plicato • undula- 
tus , laclniis crifpatis j fcurellis Iparfis 
terruo:!neis. ' nnj. margtfieU 59-^^o* ^* fqlinceus, membranaceo - p?I!ucidus lohatus 
pliciito - unclutatus, (cutelHs m-ivginalibus 
miauTis fenuginels olbo-marginatis, 

a mate a. 

?fcnlo* 59-«6o# L» Joliaceus, menibrnnaceo-pellucidus lobata* 

unduiarus veficuloflii, Veficulis* turbinarisi 

fcutel' fi disject til. 66 infcne aperris, apice fcutclligeris, 
lis convexis rufis. .67 L. foliaceus (j nior lidus ) obtufus Jifvis utrinque albidus , ptltis concavis rpjrfis. 

Jamajca* ' tomentO' 67-68- L. foliaceus, depresfus , membrptiaceus ro > , i tundarus incKo-lobatus Igevjsfimus, lob 15 
2-6dis, irtfernc villofo-tomentofus. 

, Jam ilea. 

a^gre- Ic6-I07» !-• truriculofus j perforarus ramoftsfimus, ra* 

mulls ereflis, tubercuiis granulofis aggre- gatur. earis terrrinaiibus* 7«f/awo- 109-IIC. L. fiuticulofus, folidus ramofus /albiJus , ra- 
carpus, mulis folioHsque comprcsfis, tubercuiis 

^lobofis depreslis atro-tomencofis. 
- Jamaica* * 
irr-TI2* t. fruriculofus, folidus tcftusj ramorus, fo- 

liolis filamenrofis , tubercuiis globofis lo- rnmu^ lidis teiipalibus. 

Jamaica^ ¥.2 FUCUS ^ 1 1 
I T4« t - 4* tn/arms. 27-2!v CRYPTOGAMIA. 

FUCUS. k ' « F* f'onde triquctra ramofa , follis trifaiiis a 
pice bifidis* Iticus triqticter. Gineh fuc. ^ i ULVA. momana* 1^2. U I p'sna reiiiforiris fcsfilis aggicgata zorata 
fub^u$ incona* . ■ > 

Mantes <arulea y..tnatcd. B Y s s u s. fdn^vmci^ 6-,7.. B. cspillacea velutina perenuis coccinea coitici ^ V 1 > ;^^- ^' 


K _ ^ r "^ f -^'^Jw^^''^* -^ ' *. Z: • *■-.■■ ■i -; ^dnafcenSt 

; Jamaica A ^ - \ * * - V 
^J^Lv^-^WV FUNGI, V F ^" A G A R I C U S. > 
natuff 38i-^39' ^» scnuljs, convrxus ferruglneus piibefcenSj 

inar^ine inregro ^ lamellis slternis inter* 
riiptis cinereis* 

acaulig flcbellifovirjis albidus vi'Iofus , r^A\&tut^ 38-39* A, ntartme iugilo-crenaro* lamellis concolq^i 
bus. 

> BOLETUS. memhrana viV^'fus^ 8«9- B' acculis gregarlus 

. naccu^ Isevis radijitus olbus , poris, 
; difForraibus, prpliferus fubmembra* "7 B. flcauli-^ 5 fubmembrariaceus fafciatus gii* 
leb - alhidus viUoTus , porJ« difformibus dentatis. L J ■fc ^- 


I ^ - 


f . i CRY'PTOGAMIA. 149 w 

hjdfioides. ' 2^3^ B. flcaulis crasfus letis ramofis creftifl den fafciatus^ 2 lis nigris fupeine teSusj poris tenuisfi 

mis terctibus. 

J-amatca. n 
O B, ocaulis r 

durus fuperne jnseqvalJs fii* rigio - fafciatuSj poris albidls te- 
nuisfiinis, r 

. J-antinca. , - 
refufmams. 7^§, B. acaulis fcfupimtus fubtis glab:?ufcu^ 

Jus albu.s J fuperne poiis impalpabiibui 
fufcis. */ ^-t ^" t " - - i' j^ * . fc 3famatcaf **!*-> ^*, * ^^' 1 4C« -- micro^orus. '^^^^ B* acaulis ligneus dums * difformfs Inacqva- 

lis, poris inffqvalibus impalpabilibus pal- 
I'dis- Poria 4, Brown, jam. 77% * > (tgaricoides^ 7 H. HYDNUM. t . -^ * X- ^ >■ acQuIe convexum 
ferugineuin. _ ' 
J^nmaicam laeve pallidrim, fubtl's ■f ^ -4 rcjuymatumf g. H, acaule planum imbricaruin fubtus fca ferjceum brurn, fupra feti» ramenraceis feiiugineis 
teilum. 

Jamaican 

9. H. aceule inibricarum planum , tcxtuia moIU, 

urrinque fer C'um exalbido-viruicens. 

Jamaica 3 Hijpamolam verJicoJor* trenuVilni. atrata. -V 


HELD ELL A. 

. H. acaulis membr.macea fafciis difcoloribus, 4. H. 51. H. inferne laevis alba. 

Jamaica , 

flcauiis coilacea undulara Isevis plumbes, 

fubrus incaao-villola. 

Jamaica. 

acaulis membrararci fras^^'s u rin^ue liEviSj 

nigra. > ■ i^3 eaOid^ }5^ I 
0RYPTOGAMIA. 

^ * - - J- ■ '- 

H, acaulis coriacea fragilij utrinque IxylSj 
* iuperne fufca, infcrne olbelcens, 
Jamaica^ V. PEZIZA. pigrefcens. p^j, P, .- > ^flava^ 


J. X A ■* ^h * r^M' W»^ ,., /«/c c^. globofo - campmuhta obliqva , mtus ula- 
bia ijiia extus incano -villofa; rrarginc 

- inregro. - 

Jnmaica. / 

6-7» P. giobofo-campanulata obliqva , intus pu- 

befcens cxcus glabeirima , utrinque flayaj 

canrgine intc^ro. 
Jamaica^ fiifpanioln^ 

» - - 

CLAVARIA. 1 T 1 ■*:'* ■r*-, -»: T*? -■y 2-3- C. Sl.^ .^ .■v^. - cscfpitofa fufca , canlibus fubfimpHcibus 
cornpresfis bafi coalltis lomentoiis , apice 
intfficium furcatis. -' : ^ 

Hi/pnniola, 4 

J «h 1 \.' ■ > ' " I - I r , f y ■ t! ■Jt ADDEN- , ^ 'J- t"*! ADDENDA, * T 

151 ADDENDA & CORRIGENDA. >i .f I « p. 12 port CYNOMORIUM jamaiceHf. coccineum'. P nutattr. I. C. fiipite fqvamofoy amemo cylindraceo'^ f<l^^^ 

mis imbrkatis ovatis retujisy 
Cynomorium L\hn. Mxdu 

port THQUINIAM liguflnnamy 
foluselliytkis ^ pankulis flxiUaribuSy florihtii 

mtautihus. Tl^ nubus Linn. I- * / T. p. 29 vtrgwtca poft DIODIAM fimpfkemt 

!♦ D, ■ cauk^ramQfQ proaimhente lavk 

' Diodia virginica. L///v; H * ' P ■^I. \ mnrtwken* i. AE 

ftVf lata. ^-. p -^2. I. s t> _ ^4 - 


50: virgimca I. I. /t P am^rtcana p- 58 f*.. (icuUQta\ poft iEGiPHILAM^ e/^rawi ^ . . 

foUis ovatO'lanceolmis * acnyninatii ghhriSy 
ramis dijfufis ^ pnnkuHs terminaUhus nxilU" 
rihvsve 5 cafycihus glabris, AE, mavtiuiceiii 
fis Lunu Jacq, 

pbrt SAMARAVf cormeami . 

flofilms cohfertis, pedkellatis i foliif ov^tit 
port ITEAM Cyriilami . ^ . 

yb/nV ovatis acutis fenatis* Itca virgimca J 

Linn, , .^ . ::^:^. 

port HIRTELLAM pi»;»W/ir/7i«} 

fuliis ovato, • lanoeolatis , ramuHs birfutit ^ 
racetni's ercLiis , Jimplkihus :^ fioribus ^-dris, 

H. amcriccna Lifl«. , ' 

exclude Cncoem ackularejn^ quae eft Brftr/i 

minor Jacq; 1: Cocos guienenfis* Linn^ 

Ejus loco inferiturt . ^ 

3; C. ficuleatn.fpinofa', caudice fufiformi, fron- 

dibus pinnarii, ftipitibus Tpathisque lpi« 

nods. Cocos .aculeatus. Jdcq. am. 278* ^i 

.179. ? ^ . - . .' ; . . 

Palma pinnis & caudice ubique aculcarfsfi- 

mis frufta majulculo. Brown, jam. 2^^* 7 
Palma tola fpinofa major* Sloan, h* Si- 
ll. H. 21 119- fi 214. , \ 


h '1 J 4 t$2 ADDENDA & CORRIGENDA* - ^^- ■ iJwi«/« P- 59 ^^' - -^^ ,^1 poft GUETTARDAM rugofam t jamniccfijts. P I. G, /o/«V cordatis lato -.ovntis fuhjiriceis^ flovU 
, bus fuhhexandris , tuho elongaio. G» (pecio* 1. T -port TRIOPTERIDEM rigidam : 
folii's oblongis acuminatis venofts jiifidis^ re* 
cemis compo/itis terminalibus lasts , cayJuUs 
'^•alatisn 

T, jamaicenQs. Lf?m, ' ^ m L . Vli 4 h , .^ '»'-- ' « J --'■ -! p. 2r. Utff 26. 7o<?flr Pafpafum '7tf|[/ Pafpalum. , 

22. 2. /oco fubfolitaris /^^. fubfolitari* 

31. ■ _ I, /oco Tviandna leg. Tctrandvia* 

3l. 2'J' foco AEFgiphi^a /eg, AEgiphiU* 

62» 4. /oco Alophyllus /^g, Allopliylus ^-* 


i ^^-^ 
^ 4 r" It ^ -■ 1 -Jr 1 1- 


H^ ■V. .;''■■' '• 


A.. - ^^ '- C ' 


t 'ste ^ ^ i ^ - >■*. « * ' V? t ■■*■■■ ^% IN- _ r ^ ( 

■^ ^ INDEX. Columna prior nuraerum fpecierum » polterior' 

paginain indicat. > A» 1 ' B. , Acalyplja 

Achania 

Achyranthes 

Acidotori 
. Acroftichum 
Adianfhum 

Aeg'phiia 
Aefcliynomcae 
Agaricus; 
Aeroftis 

AlcheiTiIIa 

A^chorftra 

Al!ophyIU4„ „ 

Alpjnia 
Alrliffa 

A mo mum 

Amerhmwn 

Ammannia 

Anaanl'is 
Andromeda 
Ahdropogoii 
'Anthoceros 
Ape f ha 
Aralia 
Ardifia 
Argythamnia 
AriPolochia 


Afcl pias Afplcnium 
Ayenia. . 


3 f 2, 

1. 
I. 
I. 

1. 

■ 

i. 

2. 
I. 
I. 3- 

3-. 
I. 

5- 
J. 2« I I gg. Banifferia 

I02* Eauhinia 
51- Begoria 
83- BeFfoni'a 

128. Bi.?ens 2, 

I. 

I. 

8- 

lo. 134. Bignonia 

Faehnerid *^ T I. 107. Bolefus 
148' Biomcl'a 

25. Etodmum 
3. Brunfclff n 8 98. Bryonia 

62. Bryum ^ 
IT. Bnchrrera 

lOT. ^u melt a 

II. Bysfus 
T04. 00 r\ 4 73 Cacalia 


c 26. Cactus 
146. Galea 
S3. CaHicarpa 
^^ CalyptramheS 
46, Capparis 

39. Cainocladia 

126. Cardiofpermum 
53. Carex g. 1 29. Caroline! > . 97- Casfia 

3-C I I. 

I. 

2. 
I. A 5. 
I. 

7- 
1. 2 2. 

3- 
2. 

It 

J. 
I. 

3- 75- 
66. 

86. 
42. I. IIQr 

3. 91. 

5- ■ 34- 

6. 14S. 
2. 56. 

12. 2. 

T* 1 1 6. 139- 
92- 

50. 
148. I. ir 17 I. .113 31- 

79- 
81. 

17. 
64* 

IS. 

r 

lor. 

a6. 

Cates- 1 q 


. ^^^ Cfltesbaca 
Celtis 

Cenchrus 

Cepfjaeiis 
Ceftrum 
Chlooanthus 
Cbloris 
' ChryfopTiyllum 

Cinchona 
Cineraria 

Cirharexyloa 
Clavaria Clethra^' 


Clinopccirarh 

Clltoria 
Coccoloba 

Coccofirjtlum 

Cocos 

Columneil 

Conyza 

Cordia 
Coftus 

C tank his 

Cramzia 
Cioton 

Cupania 
Cynanchuin 

CynoinQiiuin 

Cyperui 


D Daphne 
DicLondriu I" 

3- 
I. 

4- 
I. 

2. 

3. 


3- 2» 
2. 

I. 

3' 2. 

4- I. INDEX, 

J 

30. Diodia 
, ^^^. Diofpyros 
26. Dolkhos 45 
49 Dorflenia 1 E. J* ^5* Echires 

49- EcHpta 

41. Ehreria 2t 113. Elepbantopus 

q. gj^ Cpidendruin i. 150 1 Epigea 
74. E»igeron I « 1 06. 

I. 64, Em ilea 
EroteUm 

Erythroxylon 

Erhulia 

Eupatorium 
Euphorbia 93- Evolvolua 2. 112 > L H 47- 
II. 

120 ^8 ICO F. Fagara 

Ficus 
Fontinalls 61. Fuchfia 

^2* Fucus I 

2 G. Galcga 

G arcicnia Geoffrica 
Gcfneria ^3' 

54* Glycine ^. 4 I. I 4. 
I 

I 

2. 

49 
I 2. 
I. 7 

1< 4 
I 

I 
I 29. 
62. 

105- 
.'^4. 52' 
114 

47 

115 

120 n 

7 113 

29 

85 

75 I. iir III 

55 33» 

127. 

138. 
62. 

144- I. 108 

3* 51 

1. 106 

9* • 89 

2. 105. 

Gnapha- ^ L ^* ■ ^ "^ J i Gngp^alium } + 

Guerraida 
GymnanthiiS Hamellia. ^r Hedwigin 

Hedyofmum 

He dy Otis 
.Hedyfaium 

Helicteres . 
Heliotropium 
Helvella- • 
Hcmioniiis 

Hefetis 
HibiicusV;: 

Hippocratet 

Hiitella 

Hoffmannia 
Holofteum 
HomaliutU 
Hydnum 

Hydrocotyle 
Hydrolea 

Hypnum \ lacijuinia 
lacropha 
Irea 
lungernitanniA 2. 

F 

I. 2^ *■ H , r H 
I 4- 

2. 

1. 

2- 
I. > 


.Jt I '■ ^ I 
i ^^ > I. 

2. 

I, 

I. 

2. 

J* I 

27- « " I I. 

I. 

1. 28 INDEX. 112. luf^icia i4 

59 
95 Ixora. Kyllinga 46- 

62. 

84- 
29. ^ .If Lahntia •<: 
« 1 ■- ^ 8' io6. 98. 

40 I- 
I. 

4, 1 4. J 

I. 129 1 ^.Laciftcma 

Laeria 

Lanrana 

Laugtria 
Lauras 56. Lezftms 
Lichen J- >■>• 10 y*- ^g. Lightfoom* 

jj, Limodoriinz 
, 51- Linilernia 

30. Lippia 
27. LUianthus 

86. hhhopljila 

149* Lobelia 
54. Loranthus 
54- Ludwigia 

I4o« Lycopodium 

Lythium 47 (^3. Magnolia 5^ Mnlaxis 143. Mnlpijhit 

X 31 K L. , ,' >. M. 7- 
2. I. I. 
I. 2. 
2. 

9- 2. 


2. 
I. 

I. 

I. 

I. 

4* 
2. I 9'. 13 '^O. 2C •32- 

12' 

S3' 
92. 

4S. 
65. I. Ji 21 3.' V84' 

i8' 146. 

I* 83- 
119' 

92. 
92. 

40* 

14. 
117* 

.S3' 

137. 
76. 87 ^i 119 74- Manet. 
y ■■ 'V 


- -^. f r 


• ' i Manettifl ■ 

r 

Marnttin 

Matchr.ntia 
Matricaria cr^/i *> **r -<\ K i ^^ _ "*■% ■^x Y Ochn'a 

Ochvoma 
Olyia 

Orcfus 

i 

Ormundi o. INDEX, I 
I 


MelatT podiura 
Melaftoina 

w 

Mclia 

Mclothift 

Micj 

Mi ium 

Mi mo fa 

Milium . 3. 

vginda ^ 

Myrijiica 2 

Myrodia 
Myrtus 16, i»>t- I 


7 
25 


I. 128 Pcziza 
!♦ 145. Phtoin's 
.?•' 84; Phyllantha 

I. 114. pious, 

68. Piper I. 

3- 
I. 

6. 4. \ ^ 67- Pifpt'ia 

53. Polypodinm 

24. Polytiich^'n 

85» Pon^cJeria 

139. Portland^a 

$9' Posfira 

96* Pothos 

102* Piinos 

* 

77* Prunns 
Pfychotvia 

Eceiis ■ V -^ '.'a. 67.. 

> 

- . r ^ - J 

97-.. 
21. 

95- Quasfia »' I- -US 

4. 127 / £ 

K. T I. 17 .■^ o I 2 
I V -^ 2» JTJ 2. 

2, 

2. 

0^ I. 114 73- 
I5> 

27. 

27. 

I. 103* 1 5- 

60. 

26. 1 \J 1 . 1 39 

57 \. *■ 67 4 48« 

77' 

42- 
129.. H 
■ 

1 

■ -■-. ^ 1 1 ' ri Panax 

PanicaiTi 

Pfifpaliim 

Paaliiua o. T^ T. 19 

4' 2. -i Rayinia 

Rhnmnus 
54, Rhtxia 

22. Riccia 

31. Kobiuia 
97. Roclefortia 
64? Rokiidrct * ^ '> 


2. 59- 
2. 61* 

I. 146. 

1 . 106. 
116. I 'V > h Ron *V ^ - ^ ^ 1 ^-, 1 1 ^- -& - Kcndeietia 

Ruellia Sahtcea 

Sacharum 5a! va \^ ^ San-!ara 

Scmyda 

bacyrium 

Schajferici 

■ Scutellaria 

Securidaca 
^ Seiapios 

bicyos . 
Sidi 

Siryiinchium 

'Suiiiax 

Hoiiiiuira 
Soi 

Sonchus 

iiophura 

Speimngoce 

Spilanthiis 

Stachy 

Staphyha 

Stevculia 

Stylofnmhes 
Styrax 

Symplocos anutn -^ - ^_ s. 


^ 

4 2. 3 2. I. lo. 

6. 

I- ^'L- O. ' .,^: ,-, --. 4 
I I. 

I. 

i. 
I. 

X. 

1- 

I. 

1. 

I. 
1. ^ 

^ INDEX, -. ^ ■Njt,,^ _'?'-- . -v.- ■m K ^^ V". .^ I T* - ^. 4T 

93' 
•50: T ^j--^ ^ - 1 - Tabernxmontana 

Tiirhici'tm 46. Tei:nJnalia 
21. Tcrnn^iftwia 
14" Tcnavtbus 
32. Teiuriiimi -■ ' ^ 4* ' 6S« Jhijuima 

11 8* Thrinax A ' - 38- Tliyinus 

19- Tillandfia 

iS- ''i'oLrnetortia 

89* Tvadelcantia 

104. Trichilia 
1 15' TiicI;ojnaii?s I." llO. Tiicjpttris 
I>1. Triun.ietta . 1 7* Tftxis 

82. Tuililago 

59- 
42. 

47v 

no. uiva 
66. Uitica 

-9- UtricuUrift 

110. Uvaiia 

55' 
98. 

ic8- Vnccrnium 
74. Valev'ittia 

109. VaiToina u. V. J 


1. 

2. 

2. 

2* 
2. 

J- 
I. 

i 

1. 
1. 

1. 

1. 

5- 14 2. r»._ I. 

22. 
I. 

1. I 

I I* ^-ifr*-.-^** V-"*^,^ h ' i* 4i^' ■*, M J 5^* 
94* 

105 » 

68- 

81. 
115. 

^14. 

57* 

89» 
56. 

4c. 

57' 
67. 

136- 

75. 
76. 

115* II v>* 148 

55' 
14. 

87< 6j. 
6 3» 48. 

Ver» y ■ ' t' ' ^ ■^.-^ 1. * ■<**' A' ,- - - ' » E' - 
^ fS Vcibefina 

ViburntitTi 

Viola ' 

Vifcuni 

Vitex ^irt^ H ^ ".' * ^ ->^- 

,^n 

'^ C^ ^ - -^ w* fVallenia 
VVeinmflnnia if » - fr ->' INDEX I- 

I. 

I. 
1. 2. I. 

I 114. . 

54- ' •• 

Ijj. "KiphWtum 
32. X)lopliylla 

59' X. * \ _- * 1. 

4- 28. I. 

63. 


V f H^ ^ ri r-. it- * * 

» 


1 + ^ ^ , \ hJ j: X ^ : V - 

- J ^^ .* 
J - ^ ^ * r?, -.■ , ' . ^1^ ^^ 4 - ^ - J " \ -' \. V - -J- ^ r^$' * r ^ 'i ^ * I A ^ 
4 


H O L M I ;e, ' 

F 

Typis And. J AC. Nordstrom. MDCCL XXXVI I !♦ _-*■ -^^ ^^ 

«' ■' - - _ ' m 
f