Skip to main content

Full text of "Delectus florae et faunae Brasiliensis ?jussu et auspiciis Francisci I, Austriae imperatoris investigatae /J.C. Mikan."

See other formats


^cc. .b> >o ^ ^ 3 U S S n^ ' Csoi^; ^ i ( 
l^v- ^W>U^ ^' 
_^ n^j- ^j. 
Yo-^ ' ^ 


( yvijl^^ ^ 
C^- 


7- ^J 
\\ M..OC ^ 


C vh-° : ' ! 
• /■£ j^U. 


|3- IV j 
Vo^c, 9 C. W. L. 

METTERNICH-WINNEBURG 

P R I N G I P I 

IN.OCHSENHAUSEN 

DIFFICILLIMA . AUSTRIAE 

EUROPAE .DISCRIMINA 

MODERANTI 

P ACIFICANTI 

ARTIUM . MUSARUM 

AMICO 

CULTORI 

MAECENATI 

HUNC 

FLORAE et FAUNAE 
BRASILIENSIS 

DELECTUM 
D. D. D. 

J. C. M I R A N. DELECTUS 

FLORAE et FAUNAE 

BRASILIENSIS 

JUSSU et AUSPICIIS 

F R A N C I S C I I. 

AUSTRIAE IMPERATORIS 

INVESTIGATAE. AUCTORE 

J. C. jMIKAN, 

M. D. BOTANICES IN UNIVERSITATE PRAGENSI 
PROFESSORE. VINDOBONAE, 

SUMTIBUS AUCTORIS, TYPIS ANTONII STRAUSS. 8 2 PRAEFATIO. Irado tibi, Lector benevole ! florae et Launae, cjuam naturae scrutatores adhucdum Brasiliam 
peragrantes uberiorem facile in lucem sunt edituri , cjuasi primordia. Temporis enim, per cjuod ibi 
degere mihi licuit, angustiae*) non nisi regni vastissimi, omni viventium genere luxuriantis limites 
attingere concesserunt. **) Elucescat paucis his tabulis , quot cjuantiscjue Brasilia et animalibus et 
plantis, nobis hucdum incognitis abundet. 

Nolui, jam ab aliis publicata denuo depingere et describere-, incognita potius vel minus cog- 
nita communicare , mihi proposui. Attamen ob ingentem copiam rerum naturalium , cjuae ex fertilis- 
sima illa terrarum regione in omnes fere Europae provincias continuo transferuntur, facile accidere 
potuit, unum alterumve promulgatum a me fuisse, cjuod, me inscio , alibi jam in lucem prodiissef, 
nam perarduum est, omnia, cjuae Botanicam et Zoologiam pertractant, opera sat cito sibi comparare, 
quod vel pretii caritas, vel rarum cum terris, ubi prodeunt, commercium nonnuncjuam prohibet. 
Ne tamen hoc in litterario negotio cjuaedam mihi objiciatur negligentia , multa industria prae cae- 
teris secjuentes consului auctores botanicos: 

Curtis Botanical Magazin. Vol. I. - XLIV, et Voluminis XLV tab. 2015-2077. Humboldt et 
Bonpland Plantae aequinoctiales. Fasc. I. - XVI. Eorumdem Genera et species nova plantarum. 
Fasc. I.-XII. Nicol. Jos. de Jacquin Stirpium americanarum historia. Ejusdem Icones plantarum 
rariorum Vol. I. - III. Ejusdem Hortus Schonbrunnensis Vol. I. - IV. Ejusdem Fragmenta botanica. 
Jos. Franc. L. B. de Jacquin ffliij Eclogae plantarum Vol. I. Budge Plantarum Guianae rariorum 
icones et descriptiones. Fasc. I. -IV. Buiz et Pavon Prodromus Jlorae peruvianae et chilensis. 
Eorumdem Flora peruviana et chilensis. Tom. I. - III. Thunberg Plantae brasilienses. Decas 
prima (18 17), et altera (18 19). 

His in operibus plurium reperi plantarum descriptiones et icones , cjuas novas putabam, cum in 
Brasilia moranti mihi, praeter Persooni synopsim plantarum, Willdenowi species plantarum et 
Aubleti historiam plantarum Guianae, nihil ad manus fuerit subsidii botanici. Sortem eandem ex- 
pertus sum in definiendis animalibus ibidem a me collectis, nam duces solummodo aderant: Linnei 
Systema naturae editio Gmeliniana, et Fabricii Entomologia systematica emendata et aucta. 
Quapropter cjuoad faunae hunc delectum opera zoologica pervolvi praecipue secjuentia: 

La Cepecle Histoire naturelle des quadrupedes ovipares et des serpens. Tom. I. - II. Cuvier 
Le regne animal, distribue dapres son organisation. Tom. I. - IV. (1817). Daudin Histoire naturelle 
des reptiles. Tom. I. - VIII. Latham Index ornithologicus Tom. I. - II. cum Supplemento. Merrem 
Beytrage zur Naturgeschichte der Amphibien. Heft I. - II. Schweigger Prodromus monographiae 
Cheloniorum. Shaw General Zoology. Vol. I. - IX. Vieillot Histoire naturelle des oiseaux de lAme- 
rique septentrionale. Tom. I. - II. , nec non : Azara Vojrage dans l Amerique meridionale. Tom. I. - IV. ; 
et ob tractatus , cjuos continent tam zoologicos cjuam botanicos : Annales du Museum d'histoire natil 
relle. Tom. I. - XX. Memoires du Museum dhistoire naturelle. Tom.I-III. Magazin der Gesellschaft 
naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrgang I.-V. Nouveau Dictionnaire dhistoire naturelle. Tom. L - 
XXXVI. ( 1 8 1 6 - 1 8 1 9.) Transactions of Linnean Society. Vol. I. - XII *) Decem cum dimidio mensibus vix elapsis, craod ego temporis intervallum, difficultatum , 

exspectant, ignarus , ad solam praeparationem sufficere reperi , jussu Legati caes. reg. , 

portarem, Vindobonam repetii; eoque uiterioribus rerum, cjuae terra brasiliensis fert, S 

**) Colligendis plantis et animalibus plagas S e b as t ian op ol i m (S. Sebaslian do Rio de Janeii 

distantes. In itinere vero versus Cabo fr io, viginti circiter milliaribus germanicis ab x stigatiomtms nimis cito ereptus. 
circumjacentes peragravi, pauci; Quodsi pfoinde guaedam a me tancjuam nova proferantur, cjuae in aliis jam libris prostant, 
operum cjuo premor defectui hoc tribuat Lector^ meas adumbrationes, si non priores, fors tamcn 
exactiores inventurus* Quare nec in hoc casu oleum me operamcjue pei^didisse timeo. 

Nova plantarum genera propono : Stifftiam, Conchocarpum et Dichorisandram : 
quarum nullibi > cjuouscjue compertum habeo , mentio facta est. Velloziae per Vandelli primo 
divulgatae, nec in ulla systematis vegetabilium editione nominatae^ novam simul speciem offero *). 

Lanium, cjuem nullibi descriptum credidi, ejus imagine et descriptione lapidi et prelo jam 
commissis , nuperrime promulgatum inveni ab Ornithologo Vieillot **> Reptilia, cjuae accedunt, 
hucuscjue naturae scrutatoribus incognita puto. 

Quas hic trado icones, in ditionibus austriacis prima artis lithographicae , in adumbrandis re- 
rum naturalium imaginibus conamina sistunt, in cjuibus efformandis non exiguas ab initio difficulta- 
tes, artem recens natam plerumcjue prementes offendi. His tamen superandis eam operam atcjue 
studium opposui, ut non solum naturae indagatoribus, sed et artis lithographicae cultoribus satis- 
factum esse confidam. 

In examinandis plantis atr|ue animalibus opem tulere caes. reg. Bibliothecae, imprimis libro- 
rum collectio selecta , ad rerum naturalium Museum c. r. aulicum spectans, cujus ut et rerum ex Bra- 
siha allatarum usus omni liberalitate mihi concessus fuit. Quoad botanicam hujus operis partem vel 
libris, vel cogitatis communicatis subsidio mihi erant: L. B. de Jacquin, Trattinnick et praema- 
tura morte scientiae botanicae ereptus Universitatis Hortulanus Schott; (juod Zoologiam attinet, 
gratias sibi vindicarunt: Josephus Natterer, Musei rerum naturalium c. r. aulici Custos (illius, <pi 
Brasiliam hucusque transmigrat, frater) , Ornithologiae deditus, et Leopoldus Fitzinger, cjui 
Amphibiologiam studio fervidissimo colit. Plurimum, ut fatear, debeo amicissimo et promovendae 
bonae rei studiosissimo Ferdinando Bauer ***), qui plantarum notatu dignissimarum : Stifftiae 
et Velloziae icones ad siccata cpidem exemplaria, sed ad expositos simul a me viventium charac- 
teres tanta dexteritate efformavit,, ut plane acl vivum delineatas esse putes. Illi c|uocjue debeo ana- 
lyses exactissime delineatas Stifftiae, Velloziae et C onchocarpi. Hujus et Dichorisaiidrae 
primas lineas duxit in natalibus campis, vivosque addidit colores plantarum pictor c. r. Buchberger, 
<jui lapsu infelici laesus, mecum in Europam properare coactus est. Nec gratias referre negligam 
rerum naturalium pictori c. r. aulico Knapp, cjui singulari fide et elegantia plantarum delinea- 
tiones in lapides transtulit. 

Consilium, cpocl cepi, exiguam hanc iconum et descriptionum seriem ulterius continuandi, 
alter , qui brevi in lucem proclibit , fasciculus confirmabit. Si vero res minus secundae illum jam 
ultimum esse juberent, integrum tamen , Lector benevole ! consideres velim hoc opusculum, cjuo 
particulam saltem non inutilem ad magnum illud physiographiae brasiliensis monumentuin con- 
tulisseputabo,cujusfundamentajamsaecuIopenultimoa Pisone et Marcgravio sunt posita, ad 
cjuod exstruenclum Botanici celeberrimi : Vandelli, Mutis, aliicjue multum contulere, et ad 
cpod perficiendum tot tanticjue Naturae scrutatores, cjuos inter principis germani ****) nomen ful^et , 
Brasiliam petebant hodiecjuc petunt. *) In altero delectus hujus fasciculo promuigancla. 
**) Nouv. Dict. d'hist. nat. Tom. XXXV. pag. 2oo. Le Vanga gris (Tamnophilus cinereus). 
***) Inclaruit itinere circa globum terraqueum, duce Capkaneo maritimo Flinders susrpnfn m,r. m„1* a ^ 

^ ) Maximiliani Principis de Wi ed-Neuwie d conamina jam fertilia nemini eruditorum non „„ 1t m^u. STIFFTIA. 

SYNGENESIA, Polygamia aequalis. Linn. 
Ordo naturalis: C YNARO CEPHAL AE. Jus GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Calyx imbricatus: squamis integerrimis obtusis , interioribus elongatis. Corolla 
flosculosa: corollularum laciniis in spiram revolutis. Pappus sessilis, simplex. 
Receptaculum nudum, tuberculatum. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Calyx turbinatus, imbricatus : scjuamis integerrimis , obtusis , exterioribus ovatis , intimis elongatis 
linearibus. Corolla flosculosa, calyce plus duplo longior. Flosculi hermaphroditi , tubo corol- 
lulae basi angustato, sursum ampliato , subangulato, (juincjuefido : laciniis linearibus, in spiram re- 
volutis. Filamenta corollulae a basi ad faucem innata, superius arcuatim conniventia. Antherae 
in tubulum teretem apice quinquedentatum connatae , infra medium filamentis affixae, plus 
dimidio corollulae tubo exsertaej basi bifidae, obtusae, libere dependentes. Germen oblongum. 
Stylus filiformis. Stigma bilamellatum. Semen basi umbilicatum, oblongum, utrinque attenua- 
tum, striis elevatis costatum. Pappus sessilis, setosus: setis numerosissimis , coloratis-, corollam 
aequans, semine parum longior. Receptaculum nudum, foveolato-tuberculatum: foveolis tuber- 
cula recipientibus. 

Habitus. Arbuscula biorgyalis vel humilior, inermis, a medio ad summitatem ramosa. Rami erecti, 
approximati. Folia alterna, brevi-petiolata, patentia , ovato-Ianceolata, integerrima, glabra. 
Flores terminales, solitarii. Pappus exsertus, flosculos aequans, coloratus. 

Affinitas. AdJohanniam accedit elegans haec arbuscula, cujus speciem esse credidit celeberr. Dr. 
Martius, sed pappo simplici, receptaculo iiudo et flosculis cum pappo calycem longe superan- 
! tibus ab illa distinctissima. 

Etymologia. Genus dicatum lib. Baroni de Stifft, Caes. Reg. Ap. Maj. ad suprema status 
gubernacula a Consiliis, Archiatrorum Comiti, per universas ditiones austria- 
cas Protomedici et studiorum medicorum summo Praesidi, ordin. St. Stephani 
equiti etc. etc. , cjui conatibus indefessis studii medici per Austriae imperium et fundamenta 
consolidat et fontes auget, cjui rem botanicam tuetur, cuique, praeter alios in me collatos favo- 
res, nineris in Brasiliam occasionem me debere, gratus testor. 

STIFFTIA CHRYSANTHA. 
Crescitprope Sebastianopolim (Rio de Janeiro) in dumetis montium acl aquaeductum , floribus ma- 
gnis aurantiacis Botanicum e longinquo alliciens. Floret Majo , acl finem Julil 

Caulis arborescens, a medio ad summitatem ramosus, 8-12 pedes altus, basis diametro plerumque 
uncias duas aequante. Cortex rimosus, testaceo cinereocpe varius-, liber fuscus , cortici arcte 
adhaerens , a ligno facile separabilis ; lignum albidum , durum ; medulla obscuriore , parum 
molliore , diametro lineas tres non excedente. 

Rami alterni, elongati, flexuoso - virgati % erecti, albido - testacei ; ramulis brachiatis, erectis. 

Folia alterna, brevissime petiolata, patentia, ovato-lanceolata, integerrima: margine tenuissime re- 
flexo, apice producto, obtuso; subcoriacea, utrincjue glabra: venulis teneris numerosissimis ver- 
sus margmem arcuatim anastomosantibus notata, supra saturate viridia, subtus parum pallidiora, veniilis magis conspicuis, nervo elevato pallido-, longitudine et latitudine inter se diversa: ma- 
jora cruincruepollicaria , 20 lineas lata- ? minora 5 pollices et 1 o lineas longa, 9 lineas lata. 

Petioli semiteretes , supra subcanaliculati , basi crassiusculi , 5—4 lineas longi. 

Flores solitarii, terminales, magni (explicatorum diametro tres uncias aeqxiante), pedunculati. 

Pedunculi mediocres (8 - 1 1 lineas longi), apice incrassati, scruamulis acutulis imbricatim tecti, liis 
in scjuamas calycinas sensim abeuntibus. 

Calyx ante anthesim cylindricus, flore aperto turbinatus, semine maturo plano-patens, imbricatus: 
scruamis integerrimis , ulrincrue nudis, intus glaberrimis, viridibus, dorso fuscatis, marginibus 
pallidis-, extimis minimis rotundatis acutulis, iiitermediis graclatim majoribus ovatis, intimis elon- 
gatis linearibus, his et intermediis obtusis. 

CoROLLAflosculosa, calyce plus duplo longior, aurantiaca. 

Flosculi circiter cjuadraginta , hermaphroditi, tubulosi: tubo basi angustato, sursum ampliato, suban- 

gulato, cruincruefido: laciniis linearibus, dimidiam tubi longitudinem superantibus , in spiram re- 

volutis-, excisuris interjacentibus acutangulis. 

Stamina: filamenta 5 filiformia, tubo corollulae a basi ad faucem innata, demum libera et ad suscep- 
tionem antherarum arcuatim conniventia, albo-flavescentia. Anther,\e in tubulum teretem stra- 
mineum connatae, biloculares, infra medium filamentis afRxae : basi bifidae, obtusae, libere de- 
pendentes*, superius ultra dimidium exsertae, apicibus liberis, simplicibus, acutis. 

Pistillum: germen oblongum, laeve, albo-virescens. Stylus longissimus, filiformis, virescens. Stigma 
paullo crassius, concolor, antheras excedens, bilamellatum: lamellis oblongis , latere exteriore 
convexulis, ad foecundationem ineundam posteacjue divaricatis. 

Semen basi umbilicatum , oblongum , striis decem elevatis costatum , glabrum , utrincjue attenua- 
tum , infra obtusum , supra annulo apiculato et intra hunc umbone brevi munitum fusco- 
nigrum, emtryonem erectum includens, sibi conformem testacjue parum breviorem, coty- 
ledonibus rectis, lanceolatis, radicula infera, acuminata. 

Pappus sessilis, persistens, corollam aecjuans, semine vix longior, multiradiatus, setosus : setis plus 
quam centenis, aecrualibus, aureis, maturante semine rufis, ad lentem denticulatis. 

Receptaculum subconvexum, nudum, foveolato-tuberculatum : foveolis polygonatim obvallatis, tu- 
bercula recipientibus ; post disseminationem saturate fuscLim. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Litterae parvae partium magnitudinem naturalem , magnae lente auctam indirant. 

Rami extremitas cum flore jam explicato et altero, in quo pappi, nondum vero flosculi prorupti apparent. 
a) Flosculns cum pappo et germine. 

B) Flosculus pappo et germine destitutus. 

C) Seta pappi. 

D) Corollula cum antherarum tubulo dissecta et interne visa. 

E) Stylus cum stigmate. 

F) G) Stigma ante et post foecundationem , clausum nempe et apertum. 
h) Semen maturum cum pappo. 

i) Semen longitudinaliter dissectum , embryonem monstrans. 
k) Embryo denudatus. 

1) Cotyledones divaricatae, ut radiculae situs appareat. 
m) Receptaculum cum calyce post disseminationem patente. 
n) Trnnci segmentum transversale. C O N C H O C A R P U S. DIANDRIA, MONOGYNIA. LlNN. 

Ordo naturalis: INCERTUS. Ju; GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Calyx tubulosus, cjuincjuedentatus. Corolla submonopetala , irregularis: petalis 
cjuincjue, basi in tubum coalitis. Filamenta septem, cjuincjue sterilia. Capsula 
bivalvis, unilocularis, monosperma. Semen arillatum. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Calyx inferus, tubulosus, cjuincjuedentatus : dentium intervallis inaecjualibus. Corolla infera submo- 
nopetala, irregularis: petalis 5, basi.in tubum coalitis: 3 sursum, 2 deorsum versis, subae- 
cjualibus. Filamenta 7, basi dilatata, petalorum unguibus innata: 2 brevissima, antherifera- 
5 elongata, sterilia, horum 3 alternatim longiora. Aktherae duae, oblongae, biloculares, erec- 
tae^latere dehiscentes. Pistillum: germen pentacoccum, globosum, apice dentibus 5 obsoletis 
munitum. Stylus erectus, teres, germine parum longior. Stigma incrassatum, ovale, calycem non 
excedens. Capsulae, e (juinis per germinis cocculos indicatis, binae, rarius ternae, coriaceae 
bivalves, conchaeformes, uniloculares, monospermae. SEMENlatere umbilicatum, arillatum: arillo 
completo, bivalvi, simul cum capsula dehiscente*, scjuama obcordata, libera, vimbilicum te- 
gente-, embryone perfecto-, cotyledonibus plicatis-, radicula centrifuga, horizontali. 

Habitus. Fruticulus cjuinquepedalis et altior, caudice simplicissimo , nudo, apice foliifero, palmulam 
aemulans. Folia oblonga, magna, coriacea, integerrima , petiolis mediocribus affixa, arcuatim 
nutantia. Flores brevi-pedicellati, bracteati , racemosi : racemo laxo, longe-pedunculato, ple- 
ramcrue unico. Capsulae mediocres, bivalves. 

Affinitas. Vegetationis forma foliisque magnis, simplicibus, Theophrastae faciem accjuirit haec 
planta, fructificationis partibus Sciuridi affinis videtur. 

Etymologia. Vocabula graeca: novpos (concha) et napxos (fructus), formam fructus designantia , 
generis nomen constituunt. 

CONCHOCARPUS macrophyllus. 

Crescit prope S ebastianop olim , prope T ocajam , pagum in via versus Cabo frio jacentem , locis 
demissis umbrosis , et in sylvis prope Saauarema. Floret Novembri, ad finem Januaril 

Caudex simplicissmrus , strictus, quincjuepedalis vel parum altior, basis diametro 6-9 lineas aecjuan- 
te, nudus, teres, lignosus, cortice fusco, ligno flavescente , duro, medulla ampla, obscuriorc ; 
infra laevis, supra cicatrisatus , apice petiolos , peclunculumcjue saepissime unum, emittens. 

Folia in apice caudicis aggregata, petiolata, nutantia, oblongo-elliptica, magna (majora: pedem supe- 
rantia, ultra 4 polliceslata, minima: 8 pollices longa, 2 cumdimicliopollices lata), coriacea, inte- 
gerrima, obtusa, emarginata 5 supra glaberrima, profunde viridia, nervo plano*, subtus flaves- 
centi-viridia, minus glabra, nervo elevato , venis ad latera excurrentibus , manifestis, paral- 
lelis, numerosis, ad marginem folii arcuatim et per anastomoses confluentibus. 

Petioli subteretes, basi clavati, apice incrassati, fusci, longitudine a 2 ad 5 pollices variantes. 

Pedunculus communis teres, laevis, fuscus, folia imo maxima longitudine aecjuans, arcuatim de- 
flexus, basi incrassatus, ultra dimidium nudus, apicem versus florifer, bracteiscjue vestitus. 

Bracteae persistentes, duplicis ordinis. Majores: solitarii, foliis magnitucline valde imminuta simi- 
les, elliptico-lanceolatae, coriaceae, integerrimae , mucronatae , virides, nervo subtus elevato: infimae maximae (quandoque bipollicares, 6 lineas latae), versus apicem pedunculi decrescentes; 
minores: basi cujusvis pedicclli adjacentes, ob flores forte ante foecundationem caducos in 
pedicello fructifero accumulatae, lineares, setaceo-attenuatae. 
Flores omnes androgyni, completi, brevissime pedicellati, racemo laxo dispositi, bractearum axillis 
insidentes, bini, terni aut (juaterni, rarius solitarii*, infimi remotiores, prius explicati. 

Pedicelli brevissimi, teretiusculi , recti, fusci, basi bracteolati^ fructiferi crassiores, basi bracteo 
lis accumulatis Vestiti. 

Calyx inferus, tubulosus, quinquedentatus: dentium intervallis arcuato-excisis, inaequalibus ; extus 
fuscus , intus albidus -, persistens. 

Corolla infera, submonopetala, irregularis, petalis 5 subaequalibus : tribus paullo longioribus sur- 
sum, duobus vix latioribus deorsum versis^ laminis patentibus, obovatis, integerrimis , carneis; 
unguibus in tubum leviter curvatum coalitis, albidis. 

Stamina: filamenta 7, petalorum unguibus innata, basi dilatata et cohaerentia: 2 brevissima, anthe- 
rifera, petalis superioribus adjacentia; 5 elongata, filiformia, attenuata, petalis inferioribus 
affixa, tnbus alternatim longioribus. Antherae 2 oblongae, apice angustatae, biloculares, fila- 
mentis suis longiores, erectae , latcre dehiscentes. 

Pistillum: germen pentagono -globosum, pentacoccum, albidum, supra depressum, dentibus 5 obso- 
letis, cocculorum apices denotantibus munitum. Stylus erectus, t.eres, germine parum longior, 
albidus. Stigma incrassatum, ovale, subangulatum , concolor, calycem non excedens. 

Capsulae cuique flori succedentes, e numero cpiinario per cocculos germinis indicato, binae, rarius 
ternae, (caeterorum incremento suppresso), quandoque unica, coriaceo - crustacea, bivalvis, 
conchaeformis, lineolis aliquot elevatis, arcuatis, margini valvularum parallelis rugulosa, fusca, 
introrsum dehiscens, unilocularis, monosperma. Arillus duplex: completus chartaceus, lae- 
vissimus, ochraceus, capsulae similis, bivalvis, cum capsula dehiscens: valvulis basi cohaerentibus 
et, semine ejecto, sursum convolutis-, alter: incompletus, squamaeformis , obcordatus, per 
costam extrorsum elevatam, rugosam, fuscam, versus apicem squamae dilatatam in alas te- 
nerrimas, subdiaphanas dimidiatus, umbilicum tegens, semine maturo deciduus. 

Semen latere umbilicatum, valvularum margini interiori affixum, ovato - reniforme, rufo-fuscum, 
tuberculis numerosissimis confluentibus scabrunr, area umbilici magna, laevigata, obscuriore , 
subrotunda; prominentia super hanc rostriformi, radiculae situm indicante *, testa crustacea, 
membrana interna tenera, albicante, subdiaphana, area chalazina obscuriore, juxta um- 
bilicum collocata. Embryo semini conformis, rostellatus , exalbuminosus , perfectus, albus,di- 
cotyledoneus: cotyledonibus involuto-plicatis, exteriore interiorem amplexante, latere ven~ 
traliplano, dorsali convexo-, radicula centrifuga, horizontali, teretiuscula , obtusa. 

Observ. In seminibus (juatuor, a me et Ferd. Bauer examinatis, bis embryo duplex repertus est: 
major minorem involvens , radiculis ambabus porrectis. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Litterae parvae partium magnitudinem naturalem , magnae lente auctam indicant. 
Fruticuli florentis summitas. 

A) Flos nondum apertus. g ) G ) Arillus post disseminationem convolutus. 

Bj Idem emolhtus et vi explicatus, stamina fertilia et ste- h) H) Squama, seminis umbilicum tegens. rilia monstrans. i) I) Semen maturum. C) Pistillum cum calyce dissecto et expanso. R) Idem, testa privatum, membrana interna vestitum. 

D) Pistillum magis auctum. L ) Embryo denudatus, duplex. 

e) Pedicellus capsulas gerens, basi bracteolis vestitus. M) Horum major alterum involvens , et N) minor , vi expansi. 

f) F) Capsula jam dehiscens. O) Embryo simplex. DICHORISANDRA. 

HEXANDRIA, Monogynia. Lnm. 

Ordo natcralis: COMMELINEAE. R. Brown. GENERIS CHARAGTER ESSENTIALIS. 

Calyx triphyllus. Petala tria. Filamenta brevissima. Antherae contiguae, duabus sepa- 
ratis, divergentibus. Capsula trivalvis, trilocularis , polysperma. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Calyx inferus, triphyllus: foliolis concavis, coloratis- supremo latiore. Petala infera, tria*, infimo an- 
gustiore. Stamina basi et marginibus petalorum alternatim adnata. Filamenta brevissima, nuda-, 
tria inferiora reliquis parum longiora. Antherae erectae, ovatae*, tres superiores et inferiorum 
media contiguae , inferiorum laterales a reliqmis separatae , divergentes. Pistillum : germen tri- 
gono 7 ovatum. Stylus filiformis, rectus. Stigma triangulare. Capsula globoso - trigona , trival- 
vis, trilocularis , polysperma. 

Habitus. Planta tri - aut quadripedalis : caule simplici ) foliis elongato - lanceolatis , petiolis vagi- 
nantibus *, thyrso terminali , floribus profunde cyaneis ornato * 9 plantam liliaceam referens , fo- 
lia gramineis majoribus similia gerentem. 

Affinitas. Ad Campeliam Richard (Zannoniam Plumier) proxime accedit, filamentis tamen 
brevissimis, antheris contiguis, et duabus separatis, divergentibus, satis distincta. 

Etymologia. Vocabula graeca: his (bis), pcopis (separatim) et avyp (vir) in verbum conjuncta, 
characterem genericum exprimunt. 

DICHORISANDRA thyrsiflora. 

Crescit prope S ebastianop olim y ubi etiam in hortos transfertur y et prope T ocaj am, pagum quin- 
que circiter milliaribus germanicis ab urbe distantem } locis siccis nemorosis. Floret Decembri , ad 
jinem Februarii. 

Caulis e radice perenni plerumcjue solitarius, teres, tres quatuorve pedes altus, basis diametro pol- 
licem vix non aequante, herbaceus, medulla farctus, articulatus: articulis infimis longioribus, 
basi vaginis foliorum emarcidorum tectus, sursum foliosus, apice floriger, simplicissimus aut 
ramum unum alterumve apicem versus emittens, teretem, articulatum: nodulis articulorum in- 
fimis remotioribus 7 basi nudum , sursum foliosum , apice florigerum. 

Folia elongato-lanceolata, acuta, integerrima, facie dorsoqne glaberrima, longitudinaliter striata, 
nervo subtus elevato , basi purpurascente 7 longitudine saepius i o , latitudine 2 pollices ae- 
quantia, (quibusdam multo brevioribus, paulo latioribus, et inde ovato-lanceolatis), basi an- 
gustata, petiolis vaginantibus affixa. 

Vaginae cilindraceae, integrae, caulem ramosque arcte cingentes, ad insertionem folii horizontaliter 
truncatae, margine integerrimo, nudo, plerumcjue purpurascente •, infimae , tam in caule cpiam 
in ramis, longiores, sursum decrescentes. 

Flores in thyrsum pyramidalem, caulem vel etiam ramos binos aut ternos terminantem, congesti* 
completi, pedicellati, bracteis sufFulti. Pedunculus communis angulatus, viridis. Pedicelli teretes, purpurascentes , apice reflexi, plerumque 

triflori 5 infimi longiores (8 circiter Iineas longi) , religaiis sursum decrescentibus. 
Bracteae lanceolato-lineares, acuminatae , pedicellorum basi adjacentes, eos«jue longitudine supe- 

rantes, virides-, infimae maximae, sursum decrescentes. 
Calyx: perianthium inferum, deciduum (?), triphyllum: foliolis ovalibus, obtusis, concavis, longitudine 

aetpiahbus, extus cyaneis, intus albis, nonnunquam ante floris explicationem rubicundis- su- 

premo latiore. 

Corolla infera, tripetala. Petala obtusa , integerrima , perianthio majora, longitudine aequalia, pro- 
funde cyanea, basi alba-, duobus superioribus subrotundis , iufimo angustiore, obovato. 

Stamina: riLAMENTAsex, subteretia , brevissima, basi petalorum eorumcme marginibus alternatim ad- 
nata-, mfima tr,a reliquis parum longiora. Antherae erectae, ovatae, obtusiusculae, basi emarcri- 
nato-b,fidae, biloculares, latere interiore sulco longitudinali , exteriore nervulo a basi ad api- 
cem excurrente notatae, flavae , latere dehiscentes-, tres superiores inferiorumcjue media conti- 
guae,mferiorum laterales separatae et, cornuum instar, divergentes. • 
Pistillum: germen ovali - subtrigonum , glabrum, virescenti - albidum. Stylus rectus, filiformis ob 
solete tricpieter , gcrmine fere duplo longior, fflique basi concolor, apice purpurascens. Stioma 
trilobum: lobulis orbiculatir -— — Ltis, virescens. Capsula (matura mihi non visa), immatura: trigono - globosa , trivalvis, trilocularis , perianthium 
superans, polysperma. 

Semina plura .... (tunc nondum efformata). 

EXPLIGATIO TABULAE. 

Plantae florentls summitas. 

a) Perianthium cum pistillo. 

b) Petala cum staminibus. 

c) Pistillum, magnitudine aucta. VELLOSIA. Vandell..-) 

POLYADELPHIA, Igosandria. Eihn. 

Obdo naturalis: MELANTHACEAE. R. Brown ? GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Pekianthium petaloideum, superum, profunde sexpartitum, coloratum. Stamina i5-i8, 
hasi perianthii inserta: Filamenta in sex fasciculos connata. Antherae longissimae, 
lineares, adnatae. Stigma trilobum. Capsula trigona, trilocularis, polysperma. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Perianthium petaloideum , superum, profunde sexpartitum, coloratum. Stamina i5-i8. Filamenta 
basi laciniarum perianthii inserta, filiformia, in sex fasciculos connata: ternis et biilis alter- 
natim fasciculum constituentibus ; interjectis (juandocjue simplicibus , numerum augentibus. 
Antherae longissimae, laterales, lineares, adnatae , biloculares: loculis (filamento in antherae 
axim continuato) separatis-, lateribus dehiscentes. Pistillum: germen inferum, ovali-globosum, sub- 
trigonum. Stylus simplex, perianthio brevior , stamina superaris. Stigma peltatum , trilobum. 
Pericarpium: capsula trigona, trilocularis , rudimento perianthii coronata. Semina plurima , pusilla. 

Habitus. Planta suffruticosa , subramosa , pedalis , folia Cyperorum aut Caricum gestans , 
e quorum centro scapum emittit uniflorum , flore magno Liliaceo terminatum. 

Affinitas. Ad Amaryllides floribus, ad Juncos foliis accedit ; cum Hydrocharidibus non- 
nullis convenit. Forte Melanthaceis R. Br. adnumeranda, si non proprium sistat ordinem. 

Etymologia. Josepho Velloso (sic ipse scripsit, alii Vellozo) Ord. min. reform. fratri cle- 
rico, de investigatione plantarum brasiliensium in solo natali et manuscripto florae Flumi- 
nensis (SebastlanopoUtanae) cjuod partim Sebastianopoli partim Olisipone asservatur , meritis- 
simo , genus hocce dicavit ipse de hac flora meritissimus Dominicus Vandelli, 
M. Dr. Olisiponensis , posthac Director horti bot. reg, et Prof< Chymiae et 
hist. nat. in universitate Coimbrensi. 

Observ. Stigma, in specie hic exposita constanter trilobum, Vandeili gtoeri tribuit bilobum. 
Singularis esset aberratio a nota generica, si vir peritissimus in plantis vivis stigma bilobum 
invenisset. Sin autem specimina tantum examinavisset sicca , quorum stigmata comprimendo 
forte deformata, futura specierum disquisitio certe confirmabit, stigma trilobum generi huic, 
nec in Persooni Synopsi plant* nec in Willdenowi edit. spec. plant. suscepto, es.se pro- 
prium. In citatis operibus: Encjcl. method. et Noui>. dict dhist. nat. Melastomis adnumera- 
tur hoc genus, quod, si non vitio scriptorio , mira certe commutatione accidisse videtur* 

VELLOSIA CANDIDA 

Vellosia capsula scapique summitate hispidis, flore candido. 

Crescit prope Sebastianopolim (Rio de Janeiro) in cacumine saxoso montis Corcovado 3 et ad 
viam versus Boavista in collibus saxosis , gregaria. Florentem inveni Septembri, Octobri. 

Radicis fibrosae rhizoma supra terram elevatur subramosum , caulem smTruticosum fingens , intus 
medullare, albidum, cortice membranaceo teneri obductum- extus circumcirca tunicatum folio- 
rum emarcidorum vaginis fuscis , radiculas simul> supra terram elevatas rhizomati arcte appri- 
mentibus, quae in terraprimo libere expansae, plantam firmant; supra folia scapumque emittens. 

*) Florae lusitanicae et brasiliensis specirnen , in opusculo: Scrlptores de plant. hispanicis , lusitanicis , brasiliensibus. Recudi curavit 1. I. Romer M. Dr. 
(Nonmbergae, 1796.) pag. n2. — Encycl. methodique. Botanique. Suppl. Tom. V. pag. 458. - Nouv. dict. d'hist. nat. Tom. XXXV. pag. 338. Folia radicalia 6-8, elongato - subulata , cuspidata, carinato - tricpetra , membranaceo - subarida , 
utrincpue striata , saturate viridia, apice, cpiandocrue ad basim uscpie, aculeato- denticulata: 
denticulis alternis, pellucido - albidis , margines et costam obsidentibus ; recurvo-patentia , 
dodrantalia ; exteriora majora , caetera introrsum magnitudine decrescentia ; intima plerum- 
cpie bina, rarius tema, tri-aut biuncialia, imo uncialia , tenerrima, apice denticulis marginali- 
bus approximatisciliata, pro spatha facile sumenda ; vaginis suffulta. Vagiriae integrae : ostio 
oblicpio; carinatae,ad ostium extus intuscpie scpiamulis paleaceis acutis, intus ligulam imitan- 
tibus, in vaginis foliorum intimorum evanescentibus , obsitae. 
Scapus centralis, palmaris, tricpietrus, ultra medium glaber , summitate glandulis globosis stipitatis 

scaber, viridis, uniflorusj plerumcjue soUtarius, accedente cpiandocpe uno alterove rameo. 
Flos terminalis, erectus, incompletus, magnus. 

Peuianthium superum, petaloideum, carnoso-membranaceum, deciduum, profunde sexpartitum: la- 
c.niis obovato-oblongis, basi attenuatis et cohaerentibus, tenuiter nervosis, campanulato-paten- 
tibus, candidis, intus ad basim macula virescente obliterata notatisj cpiarum tres exteriores paullo 
crassiores, extus ad basim nervo intermedio subcarinatae et glandulis, de germine ad medium 
fere laeiniarum adscendentibus sursumcpe decrescentibus , vestitae ; tres interiores extus in me- 
dio solummodo baseos glanduliferae , lateribus nudis. 
Stamina: filamenta i5-i8 basi laciniarum perianthii inserta, filiformia, aecpialia, albida, in fasci- 
culos sex, binatos et ternatos connata: his ita alternantibus, ut binati laciniis exterioribus, ter- 
nati intenonbus sint affixi; intermixto saepius filamento simplici , uno alterove fasciculo ima 
basi adnexo. Antheuae longissimae, lineares, adnatae, acutulae, biloculares: Ioculis (filamento 
in antherae axim continuato) separatis; lateribus dehiscentes, flavae. 
Pistillum: oermen inferum, ovali-globosum , angulis rotundato - obsoletis subtrigonum , glandulis 
gIobosis,st.pitatis, exscapo assurgentibus, in perianthium transscendentibus undique scabrum, 
vn.de. Stxlus staminibus longior, perianthio brevior , teres , rectus , glaber , viridis. Stigma 
peltatum, convexo - umbonatum , trilobum: lobis rotundatis ; e viridi flavidum. 
Pbucabpium: capslla trigona: angulis obtusis; muricato - scabra , trivalvis, trilocularis , rudimento 

penanthn coronata, suturis dehiscens, polysperma. (Immaturam vel vetustate arefactam vidi.) 
Semina numerosa pusilla . . . matura non vidi. 

Obsekv. Duas species Vandelli indicavit in citato specimine, Coimbrae 1788 edito, apud nos. 
rarissimo, et diagnoses illis adjecit brevissimas sine nomine specifico; alteram designat: capsu- 
bs glabris, scapis hispidis; alteram: capsulis scapiscjue glabris. Posset haec appellari: glabra, 
Ula: subscabra. Me novam speciem promulgaturum , in praefatione , fasciculum hujus operis 
pnmum, anno 1820 editum, concomitante indicavi, et speciem hanc, ouia floris colore vel e 
longinquodistinguitur, candidam appellavi, cum adhuc aliae species florum eolore flavo vel 
caeruleo optime distinguantur , «juas observasse jam in Brasilia clariss. Augustus Saint- 
Hilaire et nunc celeberrimus noster, cum ingenti copia rerum naturalium rarissimarum e 
Brasdia fehciter redux M. D, Joann. Eman. Pohl, mihi adfirmaverunt. Quam speeiem 
.celeberrimus C. Sprengel, in parte II. operis : Neue Entdeckungen im ganzen U m fan g e cler 
PJlanzenkunde, annc ^18,1 edita , interim cpiasi , tertiam vocat , eadem hic est descripta ; 
cujus st,gma trdobum esse, idem rei botanicae indefessus promotor jam non dubitat. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Li ' CTae Pan " ae ' Ut '" rCH<IUiS ,abu ' is ' par ' ium ma §«it«<iinem naturalem , magnae lome auelam indicant 

Planta florens. 

a) Periantlnum abscissnm et expansum, stamina monstrans. d) Pistillnm 

b) tfasis lacimarum duarum perianthii cum staminibus: in E Stiama ' 

extenore binatis, in interiore ternatis v\ m° j'i 

C) .Filamenti pars superior cnm anthera. ' g ?Zfr ^T ^T™' ■ , , 

trj Apex foln cum denticuhs marginalibus. esterhAzya. DIDYNAMIA, Angiospermia. Linn. 

Ordo naturalis: SCROPHULARINAE. Juj GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Calyx campanulatus , (juinquedentatus. Corolla subbilabiata : fauce ventricosa, 
recurva, limbo cruinquepartito. antherae basi bifidae, introrsum lanato-bar- 
batae. Stigma clavato-bilamellatum: lamella inferiore superiorem subamplexante- 
capsula bivalvis, bilocularis: dissepimento contrario, polysperma. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Calyx: perianthium inferum , persistens, campanulatum , subbilabiatum , subangulatum , (Juinque- 
dentatum: dentibus acutatis, parum patentibus: duobus inferioribus , labium inferius consti- 
tuentibus , paullo remotioribus et latioribus. Corolla subbilabiata. T u b u s rectus. F a u x 
ventricosa, dorso recurvo, ventre gibbo. Limbus quinquefidus : laciniis subrotuiidis , pa- 
tentibus-, duabus superioribus, labium superius constituentibus , approximatis , intervallo acutan- 
gulo-, tribus inferioribus remotioribus , intervallis dente munitis. Stamina: filamenta quatuor, 
filiformia, tubo corollae inserta, basi incrassata, hac et apice villosa^ duo paullo breviora , omnia 
corollam excedentia, apice recurva. Antherae incumbentes, ovales , basi bifidae: lobis obtusis 
introrsum dente munitis-, latere interiore lanato-barbatae, biloculares, introrsum dehiscentes. 
Pistillum: germen subglobosum. Stylus filiformis, corolla staminibuscjue longior, apice recurvus. 
Stigma oblongo-clavatum, bilamellatum: lamellis horizontalibus, apice attenuatis, obtusis-, infe- 
riore , margine circum prominulo , superiorem subamplexante. Pericarpium: capsula ovata, rudi- 
mento styli obtuse mucronata, bivalvis: valvulis sulco longitudinali notatis-, bilocularis. Disse- 
pimentum contrarium. Receptacula convexa. semina numerosa , minima. 

Habitus. Frutex gracilis, tri-aut cfuadripedalis, foliis angustis, glabris, laete viridibus obtectus-, ramis 
virgatis, erectis, flores elegantes, subbilabiatos, in spicas congestos attollens, quibus capsulae sub- 
sequuntur, calyce persistente cinctae, ovatae, obtuse mucronatae, bivalves. 

Affinitas. Virgulariae Ruiz et Pavon proxima est haec planta , sed filamentis basi et apice 
villosis, corollam excedentibus , et antheris exsertis, ovalibus, basi bifida: utrinque introrsum 
dente munita-, latere interno lanato-barbatis, ab illa satis diversa, cui filamenta sunt corolla 
dimidio breviora, tantum basi villosa, et antherae inclusae, sagittatae, nudae. 

Etymologia. Genus dicatum Celsissimo Sacr. Rom. Imp. Principi Nicolao Esterhazy 
de Galantha, Principi - Comiti Edelstaettensi, Perpetuo Comiti in Fraknd, 
Aurei Velleris et Insignium Ordinis Reg. Hungarici St. Stephani, Ordinis 
Reg. Bavarici St. Huberti et Ordinis Reg. Hannoverani Guelph orum Magnae 
Crucis Ecjuiti, Inclyti Comitatus S empr o ni ensis Supremo ac Perpetuo 
Comiti, Sacr. Caes. Reg. Apostol. Majestatis Camerario et Intimo Status 
Consiliario, Generali Rei Tormentariae Praefec to, No bilis Turmae Prae- 
toriae Hungaricae Capitaneo etc. etc. etc. Botanices fautori splendido, qxii plantas 
omnium terrarum rarissimas in horto arcis suae Kismartonii (germanice : Eisenstadt) 
colligit, ubi laete vigent et florent , aliis in Germaniae hybernaculis exstantibus longe spec- 
tabiliores. ESTERHAZYA splendiba. 

Crescil non procul apago T ocaja, propc littora maris, locis paludosis. Florentem inveni Februario Martio. 

Caulis fruticosus, dense ramosus, 3-4 pedes altus, basi 4~6 lineas crassus. Cortex laevis fuscus 
ligno arcte adhaerens-, lignum duriusculum, sordide albidum , medulla evanescente. 

Rami et ramuli alterni, virgati, erecti, cortice virente obducti, dense fbliosi, summitate flori^eri. 

Folia opposita (nonnulla alterna), sessilia, erecto-patentia, linearia (cpaedam ex infimis lanceolato- 
linearia),carnosa, glabra, avenia: nervo subtus dignoscendo, integerrima, brevissime mucronata 
basi angustata, supra laete viridia, subtus pallidiora, pollicem aut sescruipollicem longa, lineam 
aut sesquilineam lata (interjectis minorum fasciculis), dense et fere imbricatim ramulis undjque 
ad summitates uscrue insidentia, ibicrue, bractearum instar, pedunculorum basi adjacentia. 

Flores omnes androgyni , completi , terminales, paniculato - spicati : inferiores alterni , superiores 
oppositi*, ad apicem ramorum magis congesti , pedunculati. 

Pedunculi breves (2-5 lineas longi) , teretes, apice parum incrassati et subangulati, virides. 

Calyx; perianthium inferum , campanulatum, subbilabiatum , quinquedentatum: dentibus inaequa- 
libus, rotundatis cum brevi acumine, villoso -ciliatis, rectis et parum patentibus : tribus superi- 
oribus alicruantuni approximatis : intermedio minori-, duobus infimis paullo remotioribus et ma- 
joribus} lineis elevatis 5 abasi ad apicem dentium productis subangulatum , persistens. 

Corolla subbilabiata, fulva, extus fairta; tubus brevissimus, rectus et ad faucem lanuginosus ; 
faux ventricosa, sursum ampliata: dorso leviter recurvo, ventre gibbo •, limbus quinquefidus: 
laciniis patentibus, subrotundis, integerrimis, piloso-fimbriatis, subaequalibus: duabus superio- 
ribus erectis, vix majoribus, approximatis , intervallo acutangulo-, tribus inferioribus parum re- 
motis, intervallis dente minuto, cruandocrue obsoleto , munitis. 

Stamina: filamenta quatuor, filiformia, tubo corollae inserta, basi incrassata, hac et apice villosa, duo 
parum breviora^ omnia corollam excedentia, albida, apice recurva. antherae incumbentes, ex- 
sertae, ovales, basi bifidae: lobis obtusis introrsum dente munitis-, biloculares, introrsum dehis- 
centes-, latere exteriore hirtae , fuscae ; interiore : ante dehiscentiam medio nudae , flavidae et 
nonnisi ad loculamentorum suturas lanato -barbatae , post dehiscentiam (marginibus loculamen- 
torum reflexis) undique pilis longis, flexuosis , albidis lanato - barbatae. 

Pistillum: germen subglobosum, glabrum, virens. stylus filiformis, apice recurvus, corollam excedens 
et cum stigmate imo stamina longitudine superans-, basi apiceque viridi-pallens , medio coccineus. 
stigma oblongo-clavatum, bilamellatum : lamellis horizontalibus , convexulis, apice attenuato- 
obtusis-, inferiore superiorem, apice margineque circum prominulis, subamplexante. 

Pericarpium: capsula ovata, rudimento styli obtuse mucronata, crustacea, laevis, bilocularis, bivalvis: 
valvulis sulco longitudinali notatis ; apice dehiscens : valvulis quandoque rumpendo bifidis; 
polysperma. Dissepimentum contrarium, valvare. Receptacula convexa , rugosa, dissepi- 
mento utrincpe adnata. Loculamenta seminibus plurimis repleta. 

Semusa minima ... matura non vidi; immatura et siccata (lente visa) angulata et punctato -rugosa. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Ramus plantae florentis. f) Pistillum. 

a) A) Periauthiuin floris aperti. G) Germen. 

b) Corolla dissecta curn staminibus. H) Idem transverse dissectum. 

C) Anthera, latere interiore visa, ante dehiscentiam. I) Summitas styli cum stigmate. 

D) Eadern, eodem latere , post dehiscentiam. k) R) Capsula. 

E) Eadem, latere exteriore, insertionem fdamenti monstrans. L) Eadem, dehiscentiam monstrans. OXALIS. LlNNE. 

DECANDRIA, Pentagynia. Linn. 
Ordo naturalis: CARYOPHYLLEAE Juss. ? GENERIS CHARACTER, Nic. Jos. Jacquin. *) jALYX: PERIANTHIUM cjuincjuepartitum, breve , persistens. Corolla : petala guincpie, saepe inferne 
cohaerentia, unguibus erectis, laminis patentibus. Stamina: filamenta deccm, subulata, erecta , 
basi in unum corpus plerumcpie connata ; cporum quincjue longiora. Antherae sulcatae' 
Pistillum : Germen superum , cpiincruangulare. Styli cruincpe , filiformes. Stigmata obtusa. 
Pericarpium: capsula pentagona , qumquelocularis , cpiinguevalvis , angulis longitudinaliter de- 
hiscens. Semina subrotunda, compressula, ex arillo proprio bivalvi elastice exsilientia. 
Observ. An non Caryophylleis potius quam Geraniis adnumerandum hocgenus? Ordinem illius 
naturalem, de (juo ipse Jussieu dubius haeret, nec definitum pronunciat in citata Mono- 
graphia maxime venerandus , inter Botanicos sui aipvi longe praecellens Nic. Jos. L. B. de 
Jacquin. De herbaceis tantum Oxalidibus locutum 'hiisse virum perillustrem , et de fruticosis 
nullam habuisse notitiam , illius verba demonstrant: „An datur Oxalis vere fruticosa ? Huc * 
usque negari potest." **) Quas dari , nunc mihi contigit affirmare. 

OXALIDES FRUTICOSAS 
nempe hic designo, phyllodiis praeditas-, <ruae Acaciarum Novae Hollandiae modo , 
juvenili tantum aetate, rarius adultae, foliola in phyllodiorum apice gerunt. Facile nunc divisio' 
pnmaria generis instituenda in herbaceas et fruticosas , cpiae porro in subdivlsiones 
ab illustrissimo Jacquinio patre stabilitas discedunt. 

OXALIS RUSCIFORMIS. 
Oxalis caule lignoso, phyllodiis lanceolatis, foliolis ternis ; pedunculis brevissimis , subunifloris; 
filamentis denticulatis , stylis (in explicato flore) brevissimis. 

Crescit fruticulus elegans , habitu Oxalidem minime referens , prope Sebastianopolim , ad Ponlane- 
gra el prope Saquarema fin via versus Cabo frioj in collibus nemorosis. Florentem inveni 
Decembri, Januario. 

Radix lignosa, simplex, radiculis in omnem partem directis, ramosis. 

Caulis plerumque pedalis, basi subflexuosus et duas tresve lineas crassus , lignosus : ligno albo, 

duro, cortice tenui, laevigato, brunneo, lignum arcte obducente, medulla non distingueu- 

da; ramosus. 

Rami infra medium caulis enati, simplices, virgati, eodem ut caulis cortice tenui obducti, summi- 
tate virentes et subhirti, phyllodiis obsiti, intra haec florigeri. 

Phyllodia alterna, erecto - patentia , lanceolata, basi angustata, aecjuilatera, integerrima, firma, 
glabra , tenerrime nervosa , nervos inter subtilissime lineata : lineis (quod munito dignoscitur 
oculo) anastomosantibus-, saturate viridia, apice (in juniori planta, rarius in adulta) foliola tria 
gerentia , prominentiis tribus , quibus foliola insiderunt , post defoliationem remanentibus : 
mtermedia longiore, cjuandocpue rudimento petioli terminata. ) Oxalis. Monographia, iconibus illustrata. pag. 
"J Eadem Monogr. pag. 23. in Observ. Foliola brevi-petiolata, elliptica, nervo teneri aequaliter dimidiata , integerrima, obtusa, mollia 
(in planta siccata ob teneritatem evanescentia) , phyllodiis concolora. 

Flores per ramos sparsi: vel phyllodiis oppositi, vel intraphyllodiacei , mediocres. 

Pedunculi brevissimi, teretes, hirsutuli, saepius uniflori, nonnuncjuam biflori aut triflori, bracteolis 
binis, oppositis, subulatis, minutissimis , hirsutulis instructi. 

Calyx: perianthium inferum , breve, pentaphyllum: foliolis basi connatis, laneeolatis^ acuminatis , 
erectis, intus glabris, dorso et ad oras piloso-hirtis, viridibus, apice rubellis; persistens. 

Corolla calyce duplo longior, subcampanulata, pentapetala. Ungues erecti, coaliti, basi liberi et 
acuti, pallide virentes. Laminae obovatae, rotundato-acutulae, patentes, flavae, intus ad basim 
maculis binis obovato - oblongis aurantiacis, harumque intervallo albido, notatae. 

Stamina: filamenta decem, subulato - filiformia , erecta, basi subcoalita et glabra, caeterum pilis sim- 
plicibus villosa : interiora elongata, aequalia, denticulo glabro munita-, exteriora in flore 
adhuc clauso brevissima , in explicato stylos superantia. Antherae incumbentes , ovales , didy- 
mae, sulcatae, vitellinae. 

PiSTiLLum : germen ovatum , (juinquesulcatum , glabrum. Styli quinque , subulato - filiformes , ex- 
trorsum arcuati , villosuli , pallide virides. Stigmata globosa , nuda , saturate viridia. 

Capsulam et semina (hujus speciei) non vidi. (Oxalis, infra designata, daphnaeformis capsu- 
lam habet subglobosam , acutam, saepius stylis persistentibus coronatam, alato-pentagonam, 
(juinquelocularem : loculamentis monospermis •, seminaqne oblique ovata , acuta , compres- 
sula, foveolis impressis transverse rugosa, fusca, arillo pellucido-albido bivalvi inclusa*) 

Observ. Duas adhuc divisionis hujus species inveni , cjuas sequentibus distinguo nominibus et dia- 
gnosibus : 

Oxalis daphnaeformis: caule lignoso, nudo , crassiusculo , subramoso : ramis brevibus-, 
phyllodiis ad apicem cumulatis 5 pedunculis elongatis , bifidis , racemosis \ filamentis den- 
ticulatis*, stylis intermediis, erectis. 

Oxalis saliciformis: caule ramosissimo: ramis virgatis-, phyllodiis sparsis*, pedunculis elon- 
gatis, bifidis, racemosis^ filamentis edentulis*, stylis brevissimis, extrorsum arcuatis. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Fruticulus florens. 

A) Apex phyllodii. 

B) Genitalia floris nondum explicati cum calycis foliolis tribus. 

C) Corolla. 

D) Pistillum. METTERNICHIA. 

PENTANDRIA, Monogynia. Lih». 

Ordo naturalis: CONVOLVULACEAE. R.Brown. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Calyx campanulatus, quincruefidus, persistens. Corolla infundibuliformis, plicata 
Stamina fauci inserta, inaecruilonga. Stigma peltatum, bilobo-reflexum. Capsula 
cylmdrica, sensim attenuata, obtusula, bivalvis, unilocularis. Semina sublinea- 
na, erecta, longitudine capsulam subaecruantia, albuminosa. Embryo erectus. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

CALYxbrevis, campanulatus , cpuncruefidus : laciniis obtusis , inaecrualibus j persistens. Corolia 
mfundibuhformis: tubo brevissimo ; limbo leviter cpiincruefido, cpincpieplicato. Fil.menta 
fauc, inserta, corolla breviora, filiformia, longitudine inaecoialia. Antherae cordato-rotundatae 
cum brevi acumine , lateribus dehiscentes. Pistillum staminibus paullo brevius. Ovarium ovato- 
elongatum. Stylus filiformis. Stigma peltatum , bilobum : fobis aecrualibus , reflexis. Capsula 
cylmdrica, recta, sensim attenuata, obtusula , unilocularis, bivalvis : valvulis bifidis apice 
dehiscens. Semina basi receptaculi septiformis liberi utrincrue affixa, sublinearia , erecta 
longitudine capsulam subaequantia, basi umbilicata, albuminosa. Albumen tenue. Embryo erec- 
tus, centralis,cotyIedonibus lineari-elongatis-, radicula longa. 

Habitus. Arbor 3-aut 4 orgyalis, dense ramosa, coma ampla. Folia alterna, brevipetiolata pa- 
tentia, membranacea , ovalia , integerrima, glabra. Flores terminales, subfasciculati , magni 
infundibuliformes. Capsula cylindrica, calyce brevi persistente cincta. 

Affinitas. Ad Solandram vel Brugmansiam accedit, florum praesertim forma; se d fructu ab 
his et affinibus generibus recedit cruam distinctiss sima. Etymologia. Genus dicatum celsissimo Principi Clem. Wenc. Lothar. Metternich-Win- 
neburg, Principi in Ochsenhausen, S. C. R. Ap. Maj. supremo aulae et status 
Cancellano, aurei Velleris Equiti etc. etc. etc. Artium ac Scientiarum Amico 
et Cultori, qui Botanices Fautor eximius, augustissimi Imperatoris nostri magnani- 
mitatem ad m.ttendos in Brasiliam Naturae Scrutatores excitavit, hujuscpie Missionis summus 
Director, insignia Rei Herbariae conciliavit incrementa. 

METTERNICHIA PRINCIPIS. 

Fl0re TDTurZ eJanUari * T Ctab l l T kanC arb ° rem ^ ^hastianopolim. ad ^uaeduttum , 

consZer, r7 rlCUS ^^ ^**""'' * '*"*« «"" eoU ™ ! > **J'™*" , P^us illam 

conspexerat. Idem inseauenU anno plura ejusdem speeiei deprehendit specimina in agro Copa ca- 
bana,urbi ncino ; fructusque, ipse redux , attulit. 

Truncus una cum ramis saepius ad 2 5 pedum akitudinem ascendens, diametro pedem cum 
dnmcho aecpians aut superans, a medio vel subinde paullo supra basin in ramos divisus. 
Lignum (mihi non visum) asserente Schott, album, durum. 

Rami alterni, patentes, in comam amplam expansi, frondium apicibus subnutantibus. 

Folia alterna, brevipetiolata , patentia, membranacea, lanceolato-ovalia, plana, integerrima, basi 
acuta, apice in acumen obtusulum angustata, utrincrue glabra, nervo subtus elevato, venulis 
tenernmis brachiatim ad oras excurrenribus ; supra saturate viridia, subtus pallidiora-, fongitu- 
d.ne plerumcpie pollices duos cum dimidio , rarius tres, superantia, pollicem vel ultra lata 
mterimxUs minoribus. Petioli teretcs, basi parumper incrassati , brevcs (5-4 Hneas longi), foliorum paginae inferiori 

concolores. 
Flores brevipedunculati , magni (longitudine tres, limbi diametro duos fcre pollices aequantes), 

terminales: et e summorum foliorum axillis provenientes, et in ipso apice fasciculatim con- 

gesti*, inodori. 
Pedunculi breves (longitudine petiolorum), teretes, apice paullo crassiores, nudi vel hinc inde brac- 

teolis subulatis muniti, lnsque caclucis nodulosi: axillares simplices, terminales ramosi-, virides. 
Calyx: periantiiium monophyllum, campanulatum, vix non ad medium quinqueficlum: laciniis obtu- 

sis , inaecpalibus ; breve(5-6 lineas longum) , persistens , peclunculo concolor. 

Corolla monopetala, infunclibuliformis, candida: tubus calycem non excedens*, limbus e fauce 
nuda ascenclens, campanulato - ampliatus , cjuincjueplicatus, leviter (juincjueficlus : laciniis re- 
curvo-patentibus, irregulariter crenulatis, aeqxialibus. 

Stamina: filamenta 5 filiibrmia, fauci inserta, corolla paullo breviora, rectiuscula , apicibus distan- 
tia, longitudine inaecjualia, albida, Antiierae erectae, cordato -rotundatae, acumine brevi mu- 
nitae, biloculares, lateribus dehiscentes, flavae-, post dehiscentiam cjuadrangulares. 

Pistillum: ovarium ovato - elongatum , villosulum, virens, septo spurio subbiloculare , ovulis 5 — 5 
ad utrumcjue septi latus. Stylus filiformis , filamentis brevior, albidus. Stigma p.eltatum , bilo- 
buro: lobis aecjualibus , reflexis* albidum. 

Pericarpium: capsula cylinclrica, recta, utracjue extremitate sensim attenuata, obtusula, striis per 
longitudinem parallelis, hinc inde interruptis vel anastomozantibus, tenerrime costata , ex oliva- 
ceo fusca-, intusglabra, straminea*, unilocularis , bivalvis : valvulis bifidis apice dehiscens; lon- 
gitudine unciam cum climiclia plerumcjue superans, 4 — 5 lineas lata. Receptaculum septifor- 
me, valvulis parallelum iiscjue paullo brevius, membranaceum, liberum, binervium, apice bifi- 
dum, ima basi utrincjue ad recipienda semina scrobiculato-exaratuni, stramineum. 

Semina 6— io, longitudine capsulam subaecjuantia , erecta, sublinearia, extremitatibus attenuata, 
compressula, dorso convexo laevi, ventre per longitudinem bicarinato, lateribus membranaceo- 
ancipitibus, apice subtricjuetro , basi parumper incurvata et basi receptaculi ad utrumcjue la- 
tus affixa: interiora, ob insertionem paullo altiorem, exterioribus paullo breviora -, cjuando- 
cjue pressione vicinorum irregulariter angulata, albuminosa. Umbilicus basilaris , exiguus, 
Testa coriacea , straminea , ad lentem apiculis minutissimis , micantibus, adpressis, obsita*, 
membrana interna tenerrima, albida, mediante parenchymate farinoso cum testa concreta, 
nucleum arcte cingens. Albumen tenue, instar vaginae membranaceae embryonem inclu- 
clens. Embryo centralis, erectus , semine fere dimidio brevior, albidus. Cotyledones rec- 
tae, lineari-elongatae, contiguae, extus convexulae. Radicula cotyledones longitudine subae- 
cjuans, cylindrica, recta , acutula, infera. 

explicatio tabulae. 

Liferae parvae magnitudinem naturalem, magnae lente auctam Indicant. 

Arboris florentis ramulus. 

a) Calyx. \Q Capsula calyce cincta. 

b) Corolla per longitudinem dissecta, ut staminum insertio 1) Eadem, absque calyce, dehiscentiam seminumque api- 

appareat. ces mon strans. 

C) D) Antherae ab utroque latere, altera dehiscens. m) Valvula a latere interiore, cum receptaculo. 

e) Pistillum. n ) Semen a latere ventrali. 

F ) Stl 'g ma - o) Idem a latere dorsali. 

G) Ejusdem dissecti lobus interne visus. P) Seminis sectio transversalis. 

H) Ovarium. q) Albumen embryonem includens. 

I) Idem transverse dissectum, cum loculamentis et ovulis. r) s) Embryo solutus: cotyledonibus contiguis et divaricatis. ECHITES. rbrown 

PENTANDRIA, monogyn.a. Linn. 

Ordo naturalis: APOCYNEAE. Juss. R.Brown. GENERIS CHARACTER REFORMATUS. 

P.rianthium inferum gnrinuuepartitum , laciniis aeutiuseulis , interna basi dentibus auctum, per- 
sistens. CoROLLAhypocrateriformis, eontorta. Tubus ca.yce longior, eylindrieus et ubi antheras 
meludit amphatus aut subeampanulatus , intus ad faueem villosus. Faux nuda. La CIN iae limbi 
cm.nquepart.t. obhcpiae. Stam.na inelusa. Filam.nta 5 filiformia, tubo innata, apiee libera et vil- 
losa A NTHE ra e ereetae, sagittatae, in eonum eonniventes, stigmati ineluso adglutinatae, lobis 
postieis polhne vaeu.s. Glandula. hypogynae plerumcpe cpiinque , rarius duae oppositae. 
Ovarxa duo. Stvlus unieus , filiformis. St.c-ma oblongo-capitatum, apiee bifido. Follicul. «r a - 
eiles. SEMiNAnumerosa, deorsum imbrieata, oblonga , ad extremitatem umbiliealem eomosa 
Emrrvo mversus, planus. R ECE rTAeuLUM Iongitudine follieuli, membranaceum , liberum. 

Obs E rv. Optime monuit beatus Jaecjuin fStirp. americ. his, p . , 9 .j corollam ineonstantem 
minus faeere ad eharaeterem generis, et sagaeissimus R. Brown (Mem. Wern. Soe I p 5o j 
non msi eorollam hypoerateriformem generi adseribit, cpamvis et illius Eehitides eorollae 
forma s.nt variantes, tubo nempe aut eylindrieo , aut subeampanulato. Squamae hvpoeynae 
(jam a Jacquinio reetius glandulae dietae et ut essentiales introduetae) non omnibus in 
sunt cR.mcp.e, speeies enim hie proposita non nisi duabus gaudet. Seminis eomam non 
minus essenualem, sed pluribus generibus propriam R. Brown divisioni famihae tribuit. Nee 
villusm apiee amphato tubi (ab auetoribus Florae Peruvianae nomine faueis insi.niti) 
nee reeeptaeulum a Jaecjuinio animadversum , mihi videntur negligenda. Hine e*o charac 
terem genens paucis denuo mutare ausus sum. 

ECHITES TENUIFOLIA. 
EeHiT ES cauhbus pluribus ex radice tuberosa assurgentibus , debilibus, foliis sessilibus, linearibus- 
Horibus terminahbus, subternis. ' 

Cresciiplantahaecelegans,perenniset lactescens , inter Toeaja et littas maris; a Dno Schott filin 
et a me lpso locis humidis et sabulosis detecta. Floruit Februario , Martio. Altera V ice Senimbli 
etOctobnJlorentem Ule in.enit ad Cabo frio. Tubera plura ibi terrae immisit, auorumunTcZl 
Viennae viget et mense Jprili h. a. denuo caules emisit. 9 

Rabix perennis, tuberosa: tubere solitario, napiformi, mediocri, subvertieali j eaudiee interme- 
d.o, brevi, subcyhndrico suffulta, extus fuscescens-, radiculis filiformibus , sparsis. 

Caul ES ex una radice plures herbacei, assurgentes, debiles, teretes, pilis minuussimis ^ ad 
exor um fohorum nodulosi, denticulis binis interfoliaceis vix conspicuis-, pl us m inus sesoui- 
pedales, bas. fuscescente., superius rubicundi, ramosi; ramis paucis, teretibus, glabri, 

Foua opposita, sessiha patentia, linearia, aeuminata , basi vix non ad nervum uscjue angustata 
integernma et paullulum revoluta , laevia, nervo suW elevato , supra sulco intermedio tenuis- 
simo per Iongitudmem impresso -, infima uncias duas longitudine acpantia vel etiam supe- 
rant.a, paullo u tra lineam lata, superiora gradatim breviora et angustiora •, supra saturate 
v.r.d.a, subtus palhd.ora: nervo infimorum viridi, superiorum purpurascente. 

Flor ES ramos vel eaulem terminantes, plerumque terni, rarius solitarii, medioeres, pedunculati. 

Pldunculi breves (3-5 lineas longitudine aecruantes) teretes, apici ramorum vel caulis alternatim 
insidentes, basi bracteolis binis , minutis , acutis, subinde unica, suffulti. Caltx: perianthium inferum, persistens, quincruepartitum: laeiniae subulatae , acutae, laeves, intus 
basi dentibus binis aut ternis, minutis, obtusiusculis, apice subinde bifidis aut trifidis, munitae-, 
longitudine et latitudine subinaecpales, erectae, apice patentes , purpurascentes. 

Corolla hypocrateriformis, tenera. Tubus calyce multo longior, cylindricus, angustus, apice amplia- 
tus intuscjue villosus : villis brevibus, albidis, per cruincpe series verticales dispositis ; extus 
roseo-purpureus, intus albidus. Faux angustata, demum in circulum e flavo viridem leviter ele- 
vata, nuda. Limbi plani, patentissimi, sat ampli, rosei, cpincruepartiti laciniae inter se aecruales, 
oblique delroideae, lateribus inaecjualibus ; angulorum exteriorum altero rotundato , altero 
acuminato 5 margine longiore subtus saturatius colorato. 

Nectarium. Glandulae, ovariis adstantes iiscjue subaltiores, binae, oppositae*, introrsum carina inter- 
media, spatium inter ovaria explente, munitae-, extrorsum laeves, convexulae*, virentes. 

Stamina 5 aecrualia: filamenta filiformia, albida, per longitudinem tubo innata, apice libera et vil- 
losa. Antherae erectae, sagittatae, apice acuto, biloculares-, introrsum carinis intermediis bi- 
nis, extrorsum unica notatae , lobis posticis polline vacmV, in conum conniventes, tubi apice 
ampliato receptae, stigma includentes illicjne adglutinatae, flavae. 

Pistillum: ovaria duo, ovata, acutula, glabra^ virentia, contigua. Stylus unicus , filiformis, rectus, 
albidus, longitudine filamentorum. Stigma capitato-conicum , basi cruincjuelobum: lobis con- 
vexulis, acuminatis-, apice bifidum: laciniis contiguis*, virescens. 

Pericarpium: folliculi duo, cylindrici, graciles, recti, subtorulosi, apice subulato, obtusoy laeves, 
basi connexi, angulo acuto divaricati, interdum longitudine inter se inaecjuales, univalves, uni- 
loculares, introrsum per longitudinem dehiscentes: valvula extus fusca-, intus alba, argenteo ni- 
tens. Receptaculum longitudine valvulae, liberum, membranaceum, lineare, apice attenua- 
tum, obtusum-, pagina interiore planum, exteriore carinatum, hinc subtricpetrum*, albidum. 

Semina numerosa, receptaculi paginae interiori affixa, deorsum imbricata , oblongo - ovata, com- 
pressa, latere externo convexula et costata, interno plana et sulco intermedio ab umbilico des- 
cendente notata, mar.gine membranaceo cincta, extremitate umbilicali truncata et .comosa: co- 
mae pilis simplicibus, semine longioribus, radiatim divergentibus, rufis-, albuminosa. Testa te- 
nuis, fusca. Albumen semini conforme , tenue. Embryo longitudine albuminis, inversus, pla- 
nus. Cotyledones rectae, contiguae, oblongae. Radicula mediocris, supera. 

Observ. Alteram in Brasilia detexi speciem, glandulis hypogynis duabus praeditam, cjuam sequenti 
distinguo denominatione et diagnosu 

Echites rotundifolia: caule volubili-, foliis obovato-rotundis, mucronatis, glabris-, pedun- 
culis longioribus, axillaribus , paucifloris ; calycis laciniis subulatis , acutissimis •, corollae tubo 
subcampanulato *, glandulis hypogynis duabus. 

Tertiam simul hic propono speciem brasiliensem novam , notis sequentibus distinctam. 

Echites peltata: caule volubili: ; foliis ovatis, acuminatis, peltatis, brevipetiolatis, hirsutuhV, 
pedunculis brevioribus, axillaribus, paucifloris, subdichotonnV, calycis laciniis inaecjualibus, sub- 
lanceolatis, obtusiusculis 5 corollae tubo subcampanulato 5 glandulis hypogynis quincjue. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Plauta florens, cum ramo folliculorum valvulas evacuatas gerente. a)Flos inapertus. B) Perianthium. C) Ejusdem laciniae reflexae, 
cum dentibus ad earum basin. d) Corolla verticaliter dissecta. E) Tubus longitudinaliter apertus, cum antheris solutis, pi- 
stillo et glandulis hypogynis. F) Glandula hypogyna, a latere interiore. G)Tubi pars superior, cum antheris stigma includen- 
aibus et styli parte superiore. H) Anthera latere interiore spectata, cum fdamenti apice villoso. I)K)Stigma, cum apicis laci- 
niis contiguis et divaricatis. 1) Folliculi juncti, cum perianthio. M) Foiliculus longitudinaliter apertus, cum receptaculo et 
seminibus. N) Receptaculi pars superior a latere exteriore, cum seminibus. O) Ejusdem latus interius, seminum situm mon- 
strans. P) Semen folliculo exemtum , a latere convexo. Q) Idem a latere plano, coma privatum. r) Semen maturuni. 
S) T) Embryo, cotyledonibus contiguis et divaricatis. GRIFFINIA. Ker 

HEXANDRIA, monogynia. Linn. 

Ordo naturalis: AMARYLLIDE AE. R.Brown. CHARACTER GENERIS. *) 

Spatha bivalvis, umbella polyantha brevior. Corolla infundibuliformis , nutans 5 tubus brevis-, 
limbus 6-partitus, inaecjualis, bilabiato - campanulatus. Filamenta summo tubo inserta, alterne 
longiora, unum assurgens, caetera declinata-, antherae incumbentes. Germen triloculare ; ovulis 
2 parallelo-erectis, imo cujuscjue loculamenti angulo annexis. Stylus tristriato - filiformis ; stigma 
simplex. Capsula pedunculata, membranacea ; semina subsolitaria, obovata, nitida, apice cha- 
laza fusca insignita. 

Differt Amaryllide stamine uno caeterorum directione dejlectente ; ovulis parallelo - gemellis , erec- 
tis, fundo loculamentorum insitis ; foliis petioiatis , cum nervis pluribus longitudinalibus costato- 
prominentibus. 

Observ. Generis hujus , in honorem eximii Botanices Fautoris Angli, Dom. Griffin, denominati 
character, jam in eodem operis citati volumine, folio 444- expositus, altera specie, Griffi- 
nia nempe parviflora detecta (quae 1. c. tab. 5n repraesentatur) in praesentem a fundatore 
fuit mutatus. Semina autem, a clariss. R.Brown examinata et exacte descripta, erant Gr. par- 
viflorae, receduntque structura (quod descriptio, et simul figura in Vol. VI. appendice abs- 
que analysi adjecta, demonstrat) a seminibus Gr. hyacinthinae. His enim chalaza ventralis, 
non apicalis , formaque irregularis. An haec differentia una cum corollae forma partim discre- 
pante ad aliud ex Griffinia parviflora constituendum genus sufficerent, judicio Botanicorum 
me longe peritiorum relinquo. 

GRIFFINIA HYACINTHINA. Ker. 

Griffinia umbella brevipedunculata-, limbi laciniis tribus superioribus latioribus, approximatis , infe- 
rioribus longioribus, divaricatis-, capsula incurvato-gibbosa. 

Synon. Amaryllis hyacinthina. Ker Botan. register Vol. II. fbl et tab. i65. 

Unicum plantae designatae specimen prope Tocaja in umbrosis subhumidis inveni et Viennam transtuli, 
ubi tribus jam annis floruit , et primo scapum solitarium pauciflorum, altero autem duos multifloros 
produxit. Me jam e Brasilia reduce Dno. Schott filio prope Mage, oppidum ad fluvium ejus- 
dem nominis situm , numerosa nec non majora Amaryllideae hujus perelegantis ocurrerunt speci- 
mina, auorum ultra decem , una cum aliis rariorum Brasiliae plantarum speciminibus vivis, per hor- 
tulanum Dnum. Schiicht anno elapso fi822j Viennam sunt advecta, ubi foliis jam in patria 
emissis laete vigent, floresque , licet in itinere floruerint , denuo spondent. 

Bltlbus tunicatus, ovatus, radiculas basi emittens teretes, crassitie fere pennae anserinae. 

Folia 2-3 (in majoribus 7-8) inflorescentiam praecedentia, perennia, bifaria, plana, arcuatim 
recurvata, coriaceo-crassa, ovato-oblonga, cum acumine obtuso ; glaberrima, nervoso-striata, 
venulis transversis, parallelis, binis plerumque approximatis, reticulata-, ex flavo viridia (vetustiora 
saturatius colorata), subtus glaucescentia , costa convexa carinata 5 laminae basi decurrente et 
evanescente in petiolum attenuata^ hoc computato uncias 10- 1 3 longa, 3 et ultra lata, (ma- 
xima 28 uncias longa, 6 et dimidiam lata). Petioli crassi, supra plani, subtus convexi, lamina 
triplo aut duplo breviores, purpurascentes, basi vaginantes: vagina in adultioribus rupta. 

Scapus folia aut aequans aut paullo superans , ultra medium cylindricus , apice subanceps , estria- 
tus , basi purpurascens , inclinatus aut suberectus. 

1820.) Fol. 5n. Spatha bivalvis, lanceolata, obtusa, reflexo-patens, floribus multo hrevior, apice canaliculata, viri- 
dis, basi purpurascens*, post anthesin scariosa. Umbella io-isflora, bracteata: bractea cuili- 
bet pedunculo adjacente, lanceolata, acuta, viridi*, intimis gradatim minimis. 

Flores erecto- nutantes, 3 uncias plerumcpie longi, albo et violaceo variegati , extus purpurascen- 
tes, inodori, brevipedunculati. Peduisculi longitudine circiter tubi corollini , cylindrici , glabri, 
virides, radiatim divergentes. 

Perianthium petaloideum, superum , deciduum, infundibuliformi - bilabiatum , sexpartitum. Tubus 
multo brevior limbo , antrorsum subcurvalus , cylindricus , dorso planiusculo cum nervo 
parum elevato, caerulescenti-roseus. Faux brevissima , nuda , subtus paullulum gibbosa. Limbi 
patentis laciniae lineari -lanceolatae, partim undulatae, apice revolutae-, exteriorum summa 
cum interiorum duabus, labium superius constituentes, approximatae , violaceae, macula magna, 
a basi ultra medium elongata, acuta, alba: illa angustior, hae omnibus latiores, margine interi- 
ore subcontiguae , supremam excludentes: ; exteriorum infimae cum interiorum infima, labium 
inferius formantes, radiatim divaricatae, illis angustiores et paullo longiores, albae : laterales 
margine exteriore apicem versus violaceo, infima omnium angustissima, apice violacea. 

Stamina 6, omnino libera. Filamenta fauci inserta, filiformia, tertia fere parte limbo breviora, al- 
terne longiora, ultra medium rectiuscula , apice assurgentia, albicantia: 5 inferiora declinata , 
summum erecto-distans et limbi laciniae summae accumbens. Antherae incumbentes, breves 
subquadrangulo-oblongae, basi apiceque obtusae, emarginatae, purpurascentes, connectivo 
elliptico, violaceo, facie dehiscentes*, post foecundationem marginibus loculorum reflexis subo- 
vatae, facie polline flavo obductae, connectivo saturatius colorato. 

Pistillum: ovarium carnoso -incrassatum, subovale, indistincte trigonum, medio leviter coarctatum 
corollae tubo concolor, triloculare *, loculamenta disperma: ovulis oblongis , parallelo-erec- 
tis, fundo infixis. Stylus forma directione et colore filamentorum, iisque vix crassior et parum 
longior. Stigma indivisum, parvum, oculo armato subtrigono - hemisphaericum. 

Pericarpium: capsula flore longius pedunculata, membranacea, incurvata, irregulariter obovata, basi 
deorsum dorso sursum gibbosa : apice arcuatim ad ventris medium protenso , ibique promi- 
nentia truncata , fusca , chalazae seminis inclusi correspondente , terminatoj viridis, valvulis 
intus albidis, suturis indistinctis •, trilocularis, non dehiscens. 

Semen plerumcfue unicum (loculamentis binis oppressis et ovulis reliquis abortivis), capsulam re- 
plens, carnosum, irregulariter obovatum, dorso et veitice ventricosurn, pallide ochroleucum, 
nitens*, basi oblique angustatum, album. Umbilicus basilaris, concavus. Chalaza ventralis, 
fusca. Integumentum duplex: exterius supra membranaceum, tenue, subdiaphanum, ad len- 
tem areolis micantibus ornatum, infra in partem carnosam, quae raphem tenuem includit et 
seminis basin format, incrassatum- interius: membrana tenuissima, diaphana, basi chalazae in- 
serta, caeterum libera. Embryo nucleum constituens subglobosum, dense carnosum, ochro- 
leucum (cjui dissectus nullam monstravit cavitatem aut corpusculum inclusum) cum perisper- 
mio et cotyledone exacte concretus videtur, sola extremitate radiculari manifesta, in 
regione chalazae exserta. Germinationem, quae embryonis fabricam melius edoceret, obser- 
vare non licuit, cum semina bina , terrae tradita, putrefacta non germinassent. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Planta scapis floriferis binis et simul foliis praedita. a)Flos inapertus. b)Staminum in flore inaperto skus et proportio. C)D)An- 
tlierae polline repletae, utroque latere visae. e)Floris explicati sectio longitudinalis. F) G)Antherae post foecundationem, 
ab utroque latere. H) Styli apex cum stigmate. I)Ovarii sectio transversalis. R)Ejusdem sectio verticalis. 1) Capsula matura, 
ventre visa. m) Eadem divulsa, cum semine maturo et reliquis abortivis. n)Eadem a latere. o) Semen maturum, a latere.' 
p)Ejusdem sectio verticalis. q) Seminis verticaliter dissecti integumenta, cum exterioris basi carnosa. r) s) Embryo solutus, 
latere et ventre visus. HELICTERES. Linne. 

MONADELPHIA, Dodegandria (Decandria). Linn. 

Ordo natuiialis: BUTTNERIACEAE. R.Br. BOMBACEAE. Kuntk. DeCanp. GENERIS CHARACTER. 

Calyx: Perianthium simplex, ovato-tubulosum aut subcampanulatum, coriaceum, limbo quincjue- 
fido: lobis inaetjualibus , saepius bilabiato - coadunatis, oblicpie patentibus. Corolla pentape- 
tala. Petala ligulato - unguiculata: unguibus longissimis, prope laminam utrincjue appendicu- 
latis, appendiculo unius lateris nonnuncjuam deficiente*, perianthii fundo affixa. Stamina sae- 
pissime decem, rarius plura aut pauciora. Filamenta in tubum , carpophorum includentem , 
eicrue arctissime junctum, connata-, apice libera, recta, umbellatim divergentia •, monanthera. 
Antherae transversae, lineari-reniformes, connectivo tumido-, uniloculares. Parandria 5,sqna- 
maeformia, ovarium cingentia. Ovarium carpophoro filiformi, longissimo insidens, 5-sulcatum, 
hirsutum, 5-loculare: ovulis introrsum affixis, biserialibus. Styli 5, filiformes, in unum concreti. 
Stigmata simplicia. Fructus e carpellis 5 constans, longissime stipitatus. Carpella contigua, 
in spiram contorta , rarius recta-, lignosa, unilocularia , introrsum dehiscentia, polysperma. 
Semina numerosa, angulata, suturae dehiscenti alternatim affixa. Embryo orthotropus. Endosper- 
mium nullum. Cotyledones foliaceae,in spiram convolutae* Radicula brevis, centripeta. 

HELICTERES brasiliensis. 

Helicteres decandra*, foliis ovatis, subcordatis, acuminatis, duplicato-serratis: supra saturate viridi- 
bus,pubescentibus-, subtus pallidioribus, villoso-hirsutis, nervis tomentosis-, floribus terminalibus, 
fasciculatis-, fructu cylindraceo, tenerrime tomentoso, contorto: apice subulato, curvulo. 

Crescit arbuscula haec prope Rio de Janeiro , praesertim in nemoribus ad aquaeductum, ubi Octobri et 
Novembri florentem et simul semestris elapsi fructus gerentem conspexi. Ejusdem speciei exemplaria 
adulta (spontaneis patriae simillimaj in caldariis arcis caes. reg. Schoenbrunnensis multis jam 
annis vegetant , singulisque Jlorent fructusque gerunt, pro Helictere jamaicensi habita, quacum 
(exactissime quidem a dwo Jacquinio descripta et depictaj simul forsan fuerunt seminata, nec 
amplius examinata. Etiam in horto botanico Universitatis Pragensis ex seminibus a me allatis 
plantae speciei hic descriptae excreverunt , iterum fertiles. Harum ego semina sub eodem Helict. 
brasiliensis nomine , quo in catalogo nostro , seminum communicandorum causa impresso, apparet, 
jam ab anno 1821 pluribus hortis transmisi. 

Truncus ascendens, rarius erectus, mox a basi ramosus-, una cum ramis, qnindecim pedes, vel ultra 
altus. Cortex cinereus, tuberculato-scaber, in trunci parte infima tenerrime rimosus. Lignum 
durum, ex albo flavescens. 

Rami teretes, brachiati-, ramulis subflexuosis, tomento, ad eorum apicem rufescente, obductis. 

Folia petiolata: petiolo mediocri, terete, ad insertionem laminae paullo incrassato-, alterna, ad 
apices ramorum confertiora, ovata, subcordata, acuminata, cluplicato - serrata , septemnervi- 
venosa: nervis extrorsum ramosis-, supra saturate viridia, pubescentia-, subtus pallidiora, villoso- 
hirsuta (pilis ad lentem stellulatis), nervis tomentosis, basi rufescentibus-, venis venuliscjue ana- 
stomozantibus reticulata •, longitudine tres (juatuorve pollices aecpiantia, in ramis junioribus 
nonnuncjuam septem vel octo superantia. 

Stipulae binae, setaceae, virides, tomentosae, petioli basi adjacent-, cjuorum vetustiora fuscescunt. 

Flores ad apicem ramulorum fasciculatim aggregati , ad unum alterumve latus oblicjue erecti, 
inodori; pedunculis calyce duplo longioribus , teretibus , tomentosis, ramoso - multifloris-, 
pedicellis calycem subaecjuantibus, bi-aut trifloris-, bracteolis binis, setaceis, tomentosis, 
cuilibet calyci adjacentibus, stipuliscjue simillimis-, glandulis in pedicellorum axillis, binis aut 
pluribus, subglobosis, umbilicatis, glabris, viridibus (cxsiccatione nigris). Calyx: pekiaistiiium inferum, ovato- tubulosum, compressiusculum, pone apicem coarctatum, quin- 
quefidum: lobis acutis, coadunatis-, rumpendo bilabiatum, oblirrue patens, cruandocpie instar 
folliculi uno solummodo latere ruptum-, coriaceum, extus tomentosum, rufo-canescens*, intus 
glabrum viride, a basi ad tertiam altitudinis partem membrana opaca, arcte adhaerente, ob- 
ductum-, succo dulcissimo, acrueo repletum 5 exarescens et subpersistens. 

Corolla: petala 5, spathulato - unguiculata : unguibus calycem longitudine aecruantibus, deorsum 
sensim angustatis, viridibus •, ubi in laminam abeunt, utrincrue (rarius in petalis angustiori- 
bus uno solum latere) appendiculatis: appendiculis decurrentibus, supra dilatatis, praemorso- 
laceris-, laminis obovato-rotundatis, integerrimis, in flore adhuc clauso rectis, in aperto extra 
calycem reflexis, badio-purpureis-, inaecpalia: summum latissimum, lateralia angustiora, in- 
fimum angustissimum. 

Stamina decem. filamenta in tubum, carpophorum includentem, eiqiie arctissime junctum, con- 
nata-, apice libera , filiformia, recta, ovarium umbellatim cingentia, aequalia, pallide viridia, 
apice antherifera. Antherae transversac, lineari-reniformes , sulco longitudinali alteroque trans- 
verso cruciatae, connectivo tumido, in carinam compresso, viridi •, in flore adhuc clauso circa 
circum contiguae, globulum, filamenta et ovarium occultantem, stylumcrue cum parandriorum 
apicibus exserentem, formantes*, uniloculares-, polline flavo repletae. 

Parandria 5, squamaeformia , e filamentorum tubo, intra horum circulum enata, ovarii sulcis in- 
cumbentia, lanceolata, dilute viridia-, cum staminibus deciclua. 

Pistillum: ovarium ovatum, cpincruesulcatuin , villosum, virens, longissime stipitatum: carpophoro 
terete,ante floris expansionem arcuatim exserto, demum elastice exsiliente, longitudine calycem 
plus cpiadruplo superante , basi sua perianthii lobis inferioribus incumbente, caeterum levissime 
recurvo. Styli 5, in unum, subulato-filiformem, subsulcatum, basi tortum, simulcjue infractum 
et extra staminum umbellam latere porrectum , ovario triplo longiorem, concreti. stigmata 
simplicia, subcontigua-, una cum stylis, ovario concolora. 

Fructus stipitello longissimo oblicjue insidens, cylindraceus : apice subulato, rectiusculo, vel leviter 
curvato-, pollice longior, sescpipollicem saepius aecjuans, olivaceo-fuscus, e carpellis 5 com- 
ponitur. Carpella contigua, arcte in spiram contorta: apicibus sensim in mucronem pro- 
ductis-, lignosa, tomento tenerrimo, adpresso vestita*, leguminibus non absimilia, sed unival- 
via: valvulis dorso subangulatis, carinatis-, angulo interno, in aciem compresso, dehiscentibus-, 
venulis alicpot elevatis, earum latera percurrentibus-, pagina interna glaberrima, testacea. 

Semina numerosa, suturae dehiscenti alternatim affixa-, oblicjue obovata, angulata, glabriuscula. 
Testa coriacea, fusca-, membrana interna tenerrima, albida. Endospermium penitus ab- 
sorptum. Embryo magnitudine seminis , orthotropus, albidus. Cotyledones foliaceae, conti- 
guae,in spiram convolutae. Radicula brevis, cylindrica, obtusiuscula. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Arbusculae, in horto Schoenbrunnensi cultae, ramulus florens. O) Ovarium transverse dissectum. 

a) Flos expansioni proximus, supra et b) infra visus. p) Fructus maturus. 

c) Idem, demto calyce. q) Idem, transverse dissectus. 

d) Floris plane clausi petala, cum genitalibus, calyce privata. r) Capsula separata. 

E) Ejusdem genitalia, demtis petalis. s) Ejusdem apex, suturam dehiscentem , cum seminibus ei aili- 

F) Antherae polline repletae. xis, monstrans. 

g) Flos apertus, cum binis adhuc clausis. t) T) Semen dorso visum. 

h) Calyxfloris aperti. U) Idem, a latere. 

I) Petala. V) Idem , transverse dissectum. 

K) Genitalia floris aperti. W) Idem, testa privatum. 

L) Anthera, polline ejacuiato. X) Embryo. 

M) Pistillum, parandriis adpressis. Y) Idem, cotyledonibus evolutis, adhuc contiguis. 

N) Idem, paraudriis vi reflexis. Z) Idem, cotyledonibus plane expansis. PASSIFLORA. Linn. Juss. MONADELPHIA, Pentandria. Linn. 
Ordo naturalis: PaSSIFLOREAE. Juss. GENERIS CHARAGTER. 

Calyx: perianthium infcrum, basi urceolatum, limbo magno, colorato, patente, decem-partito 
laciniis 5 exterioribus saepe sub apice mucronatis, 5 interioribus petaloideis (petalaL.); 
omnibus simul marcescentibus-, rarius (juincjue-partito: laciniis interioribus deficientibus. Necta- 
rium in urceolo locatum. Corolla nulla. Paranectarium : Corona filamentosa, triplex-, sin«xila uni- 
bi-aut pluriserialis: exterior ex imo calycis limbo enata, multipartita: filis teretibus aut com- 
planatis, confertis, radiantibus aut erectis-, intermedia inter limbum et urceolum inserta; in- 
tima urceoli margini insidens, aut tota aut basi membranacea, operculum formans, saepissime 
circa columnam stamineam connivens. Stamina cjuincjue. Filamenta in columnam tubulosam 
stipitem ovarii arcte includentem, connata, supra libera, horizontaliter divergentia. Antherae 
oblongae, incumbentes, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium stipitatum. Styli tres, 
clavati. Stigmata capitata. Pepo unilocularis, polyspermus. Receptacula tria, linearia, parieti per 
longitudinem affixa. Semina numerosa, compressa, saepissime scrobiculata , arillata, endosper- 
mica. Arillus membranaceo-pulposus, exarescens. Endospermium carnosum. Embryo orthotro- 
pus. Cotyledones foliaceae, planae. Radicula brevis, peritropa. 

PASSIFLORA AMETHYSTINA. 

Passiflora foliis Ieviter cordatis, trilobis , subintegerrimis , glabris, subtus glaucescentibus, ad utrum- 
tjue sinum biglandulosis-, lobis ovatis, obtusiusculis, subaecjualibus-, petiolis mediocribus, 3—7 
glandulosis-, stipulis semicordatis , cuspiclatis*, pedunculis petiolo paullo longioribus, axillaribus 
solitariis, unifloris-, coronae filis extimis lacinias perianthii subaequantibus. 

Speciem hanc prope Tocaja, in valle amoenissima , versus littora maris excurrente , sepes obducentem, 
mense Februario forentem, detexi , eique , cum novam esse mox suspicarer, nomen: amethystina^ 
colorem coronae fdamentosae indicans , imposuu Viennam advecta, iterata vice Jloruit, quin fruc- 
tum dederit, taleis tamen multiplicata. 

Caulis fruticosus, diffiise scandens, basi digitum,vel ultra, crassus: cortice extus arido et incano, 
intus carnoso et viridi lignum, centro duriusculum, ambitu suberosum includente; superius 
tenuis, teres, laete viridis, sparsim pilosulus, ramosus: ramis remotis, cauli simillimis, sum- 
mitate herbaceis, pubescentibus. 

Folia alterna, tres plerumcjue pollices distantia, brevi - petiolata , palacea, membranacea, basi 
leviter cordata, triloba: lobis ovatis, subaecjualibus , apice obtusulis, setula minutissima ter- 
minatis-, subintegerrima: versus basin remote et tenuissime serrulata-, ad utrumcjue sinum 
biglandulosa: utracjue glandula in margine opposito locata, minuta, globosa-, cjuincjuenervia: 
nervis extimis minoribus, ad medium marginis postici excurrentibus 5 glabra •, supra laete 
viridia, colore venarum profundiore •, subtus glaucescentia , venulis reticulata-, sescjuipollicem 
duosve pollices longa, duos cum dimidio vel tres pollices lata (maxima longitudine duos cum 
dimidio, latidudine cjuatuor pollices superantia)-, levi tritu foetentia. 

Petioli subdimidio breviores lamina, semiteretes, supra canaliculati et glandulis 3 — 7 clavatis, ex- 
trorsum curvatis, apice madentibus , aut per paria approximatis aut vagis instructi^ cum nervis 
paginae inferioris tenerrime et sparsim pubescentes. 

Stipulae geminae, oppositae, semicordatae, subintegerrimae: versus basin tenerrime glanduloso- 
denticulatae, cuspidatae; 6~io lineas longae-, caducae. Cirrhi axillares, longi, duplo tenuiores petiolo, simplices, icretes, glabri. 

Pedunculi solitarii (rarius bini), axillares, uniflori, horizontaliter patentes, petiolis paullo lon<no- 
res et graciliores, teretes, glabri , bracteati: bracteolis ternis, minutis, lanceolato-acuminatis , 
remote denticulatis, non nisi alabastrum novissimum involucrantibus et mox caducis remanente 
insertionis articulo, flori propiiNjuo; bunc inter et florem paullo crassiores 5 in medio callis 
binis aut tribus minutis instructi. 

Flores inodori, diametro pollices duos superantes, sesquitertium plerumque aequantes. 

Calyx: Perianthium urceolato-i*otatum, coriaceo-membranaceum. Urceolus plus triplo limbi laci- 
niis brevior, cylindraceo-subcampanulatus, extus laevis, nudus, pallide viridis-, subtus planius- 
culus; intus laevissimus et septo carnoso, leviter introrsum voluto, columnam stamineam sub 
annulo pedamenti cingente, terminatus. Limbus decem-partitus, stellato -patentissimus (tan- 
dem reflexus): laciniae exteriores lineari-oblongae, rotundato-obtusae, concaviusculae, extus 
pallide virides, sub apice aristato-rostratae, intus caeruleae; longitudine pollicem, latitudine 
lineas duas superantes- interiores (petala L.) exterioribus forma et directione similes, sed 
paullo breviores, muticae et utracrue pagina caeruleae-, parum teneriores. 

Paranectarium: Corona filamentosa, triplicis ordinis: exterior basin limbi pluribus seriebus oc- 
cupans, cjuarum binae extimae limbum subaecjuant , numerosae , patentissimae , nliformes, 
apice attenuatae, flexuosae, basi amethystino-purpureae , caeterum caeruleae-, proximae crua- 
druplo breviores, cum rclicruis brevissimis plus minus erectae et gracili-clavatae, amethystino- 
purpureae-, intermedia priori subcontigua , spatio angusto cjuidem , sed distincto , inter 
limbum et urceolum inserta , biserialis: filis alternantibus, erectis , proxima coronae exte- 
rioris paullo superantibus, caeterum similibus ; intima ipsi urceoli margini insidens , supra 
filamentosa: filis serie simplici circa columnam stamineam conniventibus, et ultra hujus 
medium assurgentibus, amethystino-purpureis-, basi m membranam plicatam, purpurascentem 
concretis, cujus margo superior introrsum glandulis contiguis, hamuliformibus instructus, co- 
lumnae pedamento incumbit, nectarii operculum formans. 

NECTARiuMad urceoli marginem locatum, columnam stamineam ambiens, operculo supra, 
septo infra limitatum, cpo ab areola columnifera separatur. 

Stamlna : filame^ta cjLiincjue , in columnam tubulosam, e centro urceoli assurgentem, carpopho- 
rum arcte includentem, diametro floris fere triplo breviorem connata, sub ovario libera, li- 
neari-ligulata, horizontaliter divergentia, in mucronem, antheras excipientem attenuata, vi- 
rentia et cum columnae superiore parte punctis purpureis numerosis adspersa. Columnae 
pedamentum robustum, cylindricum, supra in annulum, septo urceoli altiorem tumescens, 
virens et immaculatum. Antiierae lineares, utrincjue obtusae, basi fissae, incumbenti- versatiles 
(in alabastro circa ovarium et stylos longitudinaliter contiguae, stigmatibus inopertis)-, bilo- 
culares, flavae*, connectivo plano , viridi. 

Pistillum: ovarium stipiti triplo longiori, firmo, recto, columnam explenti, insidens-, ovale, leviter 
cjuincjue-sulcatum, pubescens, viride. Styli clavati, flexuosi, reclinato-patentes, ovario non 
multum longiores, virides, punctis purpureis adspersi-, stigmate semigloboso, profundius vi- 
ridi, oblicjue pileato-capitati. 

Fructus a me non visus^ (asserente Schott) subglobosus, ovi columbini magnitudine, viridis. 
EXPLICATIO TABULAE. 

Caulis snmmitas florigera. F) Idem> avulso 1Imbo m abbrevIads corQnae ^ ^ 

a A) Flos nondum evolutus. columnam stamineam, urceoli septum et nectarii oper' 

B) Gemtaiium in eodem flore situs et directlo. culum manifestius ostendens. 

C) Antherae ejusdem floris : aitera dorso, altera prona parte G) Anthera, polline ejaculato. 

t^n T7 V1S ^' n • . mi H ^ Urceoli cavitas, demta columna; quo melius nectarium, 

D Ejusdem flons pxsuUum. septi marg0 et ^ glanduJae ^ 

e) Flos expbcatus, verticahter dissectus. I) Coronae exterioris et intermediae fila. GLOXINIA. SlMS. (aoa LHERIT.) 
DIDYNAMIA, angiospermia. Linne. 

Ordo naturalis: BIGNONIAE. Jussieu. GESNEREAE. Richard. GENERIS CHARACTER. 

Perianthium adnatum, cjuincjuefidum. Corolla basi tubulosa, fauce campanulata, limbo inaeqxia- 
liter cjuincjuelobo , bilabiato. Filamenta, cum rudimento cjuinti, imo tubo corollae inserta. 
Glandulae epigynae cjuincjue. Ovarium semi - inferum. Stylus fistulosus. Stigma capitato-ur- 
ceolatum, fauce pervia. Capsula baccans, unilocularis. Receptacula duo, opposita, parietalia, 
biloba. Semina numerosissima , minima. 

Observ. Meritissimus de re botanica L'Heritier genus hoc fundavit , eocjue unicam , justo 
Martiniis exclusam speciem, Gloxiniam maculatam, comprehendit •, characterem 
generis autem non satis stabilivit, cum fructum non examinavisse videatur, cjuem dicit sub- 
bilocularem, caeteris ejus notis omissis. Sims (in Bot. Mag. Vol. XLIV. pag. et tab. igfyj 
Gloxiniam speciosam, et a me in Brasilia observatam, publicavit, sed characterem ge- 
neris, huic non convenientem, alicjuantum mutavit. Re vera haec, et nova hic proposita spe- 
cies charactere generico inter se conveniunt, a Gl. maculata autem discedunt, cui (indi- 
cante L'Heritier) calyx est superus et nectarium gibbum ad basin anticam corollae, dum 
hae calycem habent adnatum, glandulasque epigynas quinque. Accuratiore fructus examine 
aut fiet, ut Gl. maculata Gesneriae (qnod jam Jussieu in generibus plantarum judicavit) 
vel affini generi adnumeretur, tumcjue binis his speciebus Gloxiniae genus (mutato tamen, 
ut supra, charactere) conservabitur, — aut locum retinebit L'Heritieri Gloxinia, tumque 
iisdem speciebus novum genus constituere suocjue nomine insignire mihi reservo. 

GLOXINIA Schottii. 

Gloxinia caulescens ; foliis ovatis, acuminatis, bullato - rugosis , crenatis, convexo - reflexis , disco- 
loribus, brevi-petiolatis*, floribus axillari - terminalibus , cymosis ; calycibus pentagono-alatis; co- 
rollae fauce supra constricta , limbo patente. 

Formosam hanc plantam in montium jugo: Serra grande y duodecim circiter millia germanica ab urbe 
Rio de Janeiro distante , Dom. Schott detexit y cujus nomine speciem designavi. Duo specimina 
viva Viennamfuerunt advecta, ubibinis annis y Aprili et Majo , Jloruerunt , quinfructumperfecerint y 
nunc jam emortua, relictis tamen plantae propaginibus. 

Radix: tuber depresso-globosum, torosum (tuberibus Solani tuberosi magnitudine et aolore non 
absimile) basi vel etiam lateribus radiculas emittens numerosas, capillares, concolores. 

Caulis humilis (in solo natali subnullus), simplex, rarius ramulum emittens*, hinc inde a foliorum 
lapsu cicatrisatus , fuscus, rimose striatus: striis pallidioribus. 

Folia opposita, ovata, acuminata , bullato-rugosa, crenata, convexo-reflexa, coriacea, petiolata*, 
petiolum semiteretem, supra canaliculatum, rubrum passimcjue punctis albidis pictum, crua- 
druplo superantia (6 — 8 uncias Ionga): ; supra saturate viridia, nervo ultra medium laminae ve- 
niscjue basi rubris-, nitentia, pilis tamen minutissimis erectis scabra*, subtus glabra, cum nervo 
venisque rubra vel rubentia: venulis viridibus-, laminae basi cjuandocjue inaequali. 

Flores pedunculati, caulem terminantes (infimi axillares), cymosi, spectabiles, inodori. 

Pedunculi calyce breviores (anthesi absoluta elongati), teretes, glabri, purpurei*, foliis floralibus mi- 
nutis , bracteas simulantibus , sufFulti. 

Calyx: perianthium adnatum (semi-superum), monophyllum, ovatum, inflatum, apice cjuincjuefidum: 
lacinia summa longiore , relicjuis perparia gradatim brevioribus-, cjuincjue-alatum: alis cum la- ciniis alternantibus , basi latioribus, ad incisuras laciniarum scnsim evanescentibus, uno alte- 
rove dente munitis*, glabrum, purpureum, intus viride*, sescpiiunciam , vel ultra , longum. 

Corolla tubuloso-bilabiata: tubo brevissimo, basi globoso , sensim in faucem campanulatam am- 
pliato et leviter antrorsum curvato, intus haccum virente, striis, e punctis purpureis confluen- 
tibus picto, extus pallidiore, striis perlucentibus; limbo irregulariter (juinquefido : laciniis dua- 
bus supremis erectis, labium superius constituentibus, altera alteri margine interno incum- 
bente, ibicjue appendicem corniculatam emittente-, duabus lateralibus rcflexis, cum infima 
reniformi , patente , labium inferius formantibus; omnibus rotundatis, undulato - crenulatis, 
pallide sulphureis. Corollae fundus nectare repletus. 

Stamina didynama. Filamenta ima corollae basi aflixa , filiformia , basi parum incrassata , apice per 
paria arcuatim conniventia et antrorsum cernua, limbi basin aecjuantia: altero pari paullo bre- 
viore-, (in flore nondum explicato brevia,recta)-, virenti-pallida, monanthera*, quinti rudimento 
brevissimo, subulato, virente. Antherae per paria coalitae: paribus contiguis; biloculares, antror- 
sum dehiscentes, flavae-, in flore nondum explicato subovatae: apice rotundatae, basi truncato- 
emarginatae , erectae, connectivo incrassato-, in explicato (post foecundationem) subdidymae, 
connectivo valde tumido et cum loculorum membranis corrugatis subcubico, albido. 

Glandulae epigynae 5, ovarium coronantes, styli basin ambientes, conicae, erectae: apicibus ex- 
trorsum curvatis, obtusis*, albentes* 

Pistillum: ovarium semi-inferum (integumento calycis ei communi), uniloculare-, sectione recep- 
tacula monstrans bina, opposita, parietibus adnata, biloba: lobis recurvis-, ovulis minimis, nu- 
merosissimis repletum. Stylus teres, fistulosus, puberulus, virens, apice antrorsum curvatus et 
paullo incrassatus, staminibus longior, corollam subaequans. Stigma peltato-urceolatum: fauce 
pervia, transverse latiore*, margine revoluto-, virescens. 

Fructum, qui (asserente Schott) eandem cum illo Gl. speciosae habet structuram, non vidi. 

EXPLICATIO TABULAE. 

Plania, e patria Viennam advecta, florens. H) Anthera post foecundationem a latere, et 

a) Calyx, frusto abscisso, corollam nondum explicatam mon- I) prona parte visa. 

strans. k) Pistillum, cum glandulis epigynis. 

b) Staminum in flore inexplicato situs et directio. L) Stigma supra visum. 

C) Horum unum, dorso visum, cum insertione filamenti. M) Idem a parte infera. 

D) Idem prona parte visum. N) Ovarium, cum styli basi et glandulis epigynis. 

e) E) Styli apex, cum stigmate, ante foecundationem. O) Ovarii sectio transversalis , receptacula cum ovulis ma- 

f) Corolla, demto calyce , dorso visa. . nifestans. 

g) Corollae dissectae pagina interna, cum staminibus. P) Ejusdem sectio verticalis. JACCHUS. Desmarest. 
(HAPALE. Illiger.) 

PRIMATES. Linne. QUADRUMANA. Blumenbach. 
POLLICATA, QUADRUMANA. Illiger. 
QUADRUMANA, SIMIAE, platyrhini. Cuvier. Desmarest. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Dentes, primorum superiorum externi subconici; laniaru superiores a primoribus remoti, inferiores 
illis contigui- molares supra et infra utrinsecus (juincjue: posteriores 2 supra tri-infra rjuadri- 
cuspidati. Cauda elongata, laxa. Pedes pentadactyli : antici maniculis, postici manibus. 

GENERIS CHARACTER. Illiger. 

Dentes primores suberecti , approximati , utrinqrue 4, inferiores nonnullis angusti , elongati-, 
laniarn conici , primoribus longiores, superiores a primoribus remoti, inferiores illis conti- 
gui; molares obducti , tritores, cuspidati , supra et infra utrinsecus 5. Rostrum obtusum. 
Angulus facialis 60 graduum. Vultus denudatus. Nares septo lato diremtae, lateraliter 
patulae. Sacculi buccales nulli. Auriculae immarginatae. Cauda elongata, laxa. Mammae 2 pec- 
torales. Pedes pentadactyli: antici maniculis , postici manibus. Ungues falculares: scelidum 
pollicis tegularis. Nates pilosae, tyliis nullis. 

Observ. G-enus hoc in genera Hapale et Midas divisit clarissimus Kuhl; *) quibus stabilien-- 
dis characteres sufficere mihi non videntur, cum dentium forma et collocatio in notis essen- 
tialibus sit eadem, et modica primorum maxillae inferioris elongatio vel laniariorum modica 
abbreviatio minoris sit momenti, cum praeterea auriculae maximae generi Midas non con- 
veniant, sed uni alterive speciei paullo sint majores, vel ob jubam capillorum deficientem ma- 
gis apparentes, et similiter, ut generi Hapale, immarginatae , caudaeque simul et pedum 
conditio, sicut totius corporis habitus, in utroque genere sit eadem. Quare, cum opinione 
clarissimorum Illiger **) et Desmarest ***) consentiens , separationem hanc omittendam 
existimavi. Nomen autem, a Geoffroyo generi pridem inditum, servandum, nec ilIo,quod, 
ab Illigero impositum, characterem non omnibus speciebus convenientem exprimit , duxi 
deturbandum. Subdivisiones generis duas assumit Desmarest, generibus Kuhlii supra 
nominatis adaequatas , et notis a dentium forma et situ desumtis (mihi vacillantibus) distin- 
guendas. Tres, meo cjuidem judicio, se offerunt manifestiores 5 prima: fasciculo capillorum 
uno alterove auriculis adjacente caudaque annulata, ut in J. penicillato; altera: juba capil- 
lorum caput cum auriculis, (juibusdam vel humeros tegente, cujus exemplum dat J. Rosalia^ 
tertia: capillis nullo modo elongatis, auriculis patentibus-, quam J. Midas exhibet. 

JACCHUS CHRYSOPYGUS. Natterer. 

Jacchus niger, uropygio scelidumque latere interiore aureis, fronte luride flava, juba capitis ultra 
humeros descendente. 

Speciemhanc in Brasilia detexit Dn. Joan. JSatterer , prope Ypanema Capitaniae St. Paulo, ubi 
ab incolis Saguhy dos grandos vocatur. Aliquot ejus specimina inde misit, sclopeto icla et opti- 
me conservata. 

*) BeytrSge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie etc. (Frankfurt am Main 1820.) 
**) Prodromus systematis Mammalium et Avium. (Berolini 1811.) 
***) Mammalogie ou Description des especcs des mammiferes. l.Partie. (Paris t 1820.) DESCRIPTIO. 
Caput parvum, rotundatuni , jubatum: juba molli, nigra, in vertice per variculam assurgente, late- 
ribus et dorso ad antibrachia usque descendente. Auriculae mediocres, nigrae, immarginatae, 
juba penitus absconditae. Frons retusa, cum margine superiore orbitarum in prominentiam 
transversalem juncta, pilis adpressis, luride flavis, nitentibus, verticem versus angulo acuto 
in jubam capitis intrantibus vestita. Facies denudata, nigricans ; nasus basi in carinam, cum 
orbitarum margine superiore confluentem, elevatus. Ociili..mihi non visi. Dentes primo- 
,res maxillae superioris: intermedii latiusculi , scalpro integro, basi angustati*, externi subco- 
nici , obtusiusculi ; maxillae inferioris angustiores et paullo longiores , horum externi apice 
extrorsum , ad excipiendam superiorum cuspidem , emarginati 5 laniarii elongati, robusti, 
subtricpietri : superiores a primoribus remoti , modice divergentes , ore clauso tomium ma- 
xillae inferioris paullo superantes, postice acie carinati, antice sulco longitudinali tenui no- 
tati*, inferiores primoribus contigui , laniariis superioribus vix breviores, magis divergentes , 
apice interstitiis maxillae superioris', a remotione laniariorum exortis, suscepti-, molares con- 
tinui, approximati, extrorsum gradu parvo aucti: superiorum anteriores 3 bicuspidati, poste- 
riores tricuspidati: cuspide interna latiore, ex duabus quasi concreta, omnium cuspidibus ex- 
ternis longioribus •, inferiorum primi subunicuspidati (cuspide nempe interna obsoleta, externa 
elongata), proximi duo bicuspidati , posteriores qxiadricuspidati. Occiput eminens et Collum 
breve, juba obteguntur. 

Truncus gracilis. Interscapulium cum humeris, pectus et brachia vellere pilorum longiorum nigro , 
e juba capitis continuato, vestita. Trunci pars inferior .cum clunibus, pilis brevioribus, 
magis incumbentibus tecta, tergo ventreque nigris, uropygio aureo. 

Cauda truncum cum capite longitudine superans, laxa, pilis subincumbentibus , nigris, ima basi 
ex uropygio descententibus aureis, ultra apicem in penicillum tenuem attenuatum elongatis, 
undique tecta. 

Pedes omnes pentadactyli , podiis elongatis, digitis gracilibus-, antipedes digitis omnibus ungui- 
culatis, nigro vestiti*, scel^des antipedibus paullo longiores, femoribus tibiisque latere interno 
aureis , externo nigris , hinc inde (colore illius in hunc transeunte) rufescentibus •, manibus pol- 
lice brevi instructis, nigris. Digiti omnes, ut pollex, supra pilosi: pilis maniculorum, unguium 
basin attingentibus •, manuum, ultra ungues porrectis. Ungues falculares, robusti, acuti , sub- 
tus sulco profundo exarati , in scelidum pollice tegularis, convexulus, rotundatus. 

Genitalia (cporum forma ad characteres generum naturales simiarum perficiendos non exigui mihi 
videtur momenti) in animali vivo a me non visa , in speciminibus infarctis distinctu difficillima. 

Mas feminae (cjuam tabula sistit una cum cranio a latere et dentibus antice spectatis) similli- 
mus, excepto colore aureo uropygii obscuriore, et peripheria illius minore. 

Mores, de quibus Dn. Natterer (assiduus Brasiliae peragrator) observationes hucusque non com- 
municavit, cum J. Rosalia, huic speciei proxima, eosdem habere videtur. Haec , praeter 
fructus patriae suae pulposos vel succulentos, insectis vescitur, aviumcrue amat ova •, ceterum, 
quantum in vivis observare mihi licuit, mordax et avida, difficilius cicuratur (juam Cebus 
capucinus vel Apella, cjui ex omnibus simiis facillime mansuefiunt. 

MENSURAE, Longitudo a rostri apice ad basin caudae 

caudae cum pilis, ejus apicem excedentibus 

antipedum , ab insertione ad unguium apicem 

scelidum, ab insertione ad unguium apicem CORVUS. L.NN6. 

PICI. Linne. AMBULATORES, Coraces. Illi GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. Li NNE . 

Rostrum conyexum, cultratum. Nares pennis setaceis recumbentibus obtectae. Lingua 
cartilaginea, bifida. Pedes ambulatorii. 

GENERIS CHARACTER. Illiger. 

Rostrum mediocre, interdum capite longius, crassiusculum, validum, cultratum, rectum, rarius 
incurvum, tomio maxillari pone apicem saepius emarginato. Nares basales , plumis mastacali- 
bus, setaceis, recumbentibus tectae. Lingua brevis, cartilaginea , acuta, apice fissa. Pedes ambu- 
latorii, mediocres, congrui. Acrotarsia aut scutulata, aut superne caligata inferne scutulata. 
Acrodactyla scutulata. 

CORVUS TRICOLOR Natterer. 

Corvus capite, collo, pectoreque nigris , crista capitis retrorsum arcuata-, dorso, alis, caudaeque 
dimidio ad basim, cyaneis-, ventre , crisso, caudaeque dimidio extremo , niveis. 

Pulchrae hujus speciei plura specimina misit Dn. Joannes Natterer, ab ipso icta prope Matto dentro 
ad limites Capitaniae Rio de Janeiro; prope Ypanema, Rio verde, Curitiba et in aliis locis 
Capitaniae St. Paulo, ubi Gralha branca haec avis vocatur ab incolis. 

DESCRIPTIO. 
Cafut nigro-fuscum. Rostrum mediocre, nigrum, crassiusculum , validum, cultratum, rectiusculum: 
culmine dertroque leviter incurvis; tomiis integerrimis: maxillari versus apicem sub- 
incurvo. Nares basales, ovales, concavae, plumis mastacalibus, setaceis, antrorsum porrectis, ni- 
gris tectae. Frons cristata: crista e plumis setaceis narium assurgente, brevi , retrorsum ar- 
cuata, nigra: plumis primoribus erectis, gradatim majoribus-, intermediis maximis, basi erectis 
demum retrorsum arcuatis, apicibus verticem non transgredientibus; posticis brevioribus, fasti- 
giatis. Antiae, mastax, genae et tempora nigra. Occiput nigro - fuliginosum. Lingua 
(mihi non visa.) Oculi fusci. 

Collum et interscapulium nigro-fuliginosa. Pectus nigrum: colore, arcu deorsum verso, exacte li- 
mitato. Tergum et uropigium fuliginoso-cyanea: colore interscapulii in horum colorem sensim 
transeunte. Abdomen , hypochondria et crissum nivea : hypochondriorum plumis molliori- 
bus et amplioribus» 

Alae longae. Remiges planiusculae, supra pogonio extemo cyaneo, interno fusco, rhachi nigra 
nitente*, subtus cinereo - nigricantes , micantes, rhachi concolore-, primariae decem: prima 
brevissima, secunda et tertia gradatim longiores, cpiarta longissima, quinta et sexta vix bre- 
viores, reliquae sensim longitudine decrescentes • octo primae a medio ad apicem attenua- 
tae: pogonio externo multo angustiore ; ultimae duae latiores : marginibus magis parallelis , 
forma ad secundarias accedentes-, secundariae novem, primariis latiores, apice orbiculato: 
primae longitudine sensim crescentes ad quintam usque, haec, sexta et septima aequales et lon- 
gissimae, penultima brevior , ultima brevissima: pogoniis externis in septem primis sensim la- 
tioribus-, duae ultimae isopogones et pennis parapteri simillimae. Parapterum breve, cyaneum. 
Tectrices superiores cyaneae , inferiores niveae. Campterium cyaneum. Cauda elongata, subaecrualis. Rectrices duodecim transversae: extimae duae intermediis paullo 
breviores , caeterae subaecpiales 5 omnes a basi ad medium supra cyaneae , rhachi nigra ni- 
tente 9 , infra nigrae , rhachi nigricante*, a medio ad apicem in utraqrie pagina niveae , rhachi 
concolore. Colorum limites transversae, hinc inde subangulosae. Calypteria superiora cya- 
nea, inferiora nivea. 

Pedes ambulatorii , mediocres , congrui , nigri. Tibiae ad suffraginem usque plumosae : plurais niveis. 
Acrotarsia et Acropodia scutulata : illorum scutulis elongatis, horum abbreviatis. Paratars-ia cum 
plantis caligata. Digiti, acrodactylis scutulatis: anticorum intermedio longissimo ; ittterno, 
externo et halluce subaequalibus. Ungues incurvi, acuti, majusculi, nigri: pp^tico maximo 
et validissimo, anticorum externo minimo. 

Femina mari, hic descripto et in icone exposito, simillima. 

Vivendi ratio et nidificandi modus a Dno. Joann. Natterer , animo invicto Brasiliam hucusque 
peragrante, probabiliter observata, sed nondum communicata. 

Observ. Habitu haec avis gaudet simul C. Picae et C. glandarii, vel eorum intermedio, quod 
jam Vieillot animadvertit in Nouv. dict. dhist. nat. Tom. XXVI. pag. 129, ubi prima hujus Corvi 
fit mentio , qxiin illi nomen systematicum latino idiomate daretur. Quapropter cum aliis hujus 
generis, Americam meridionalem inhabitantibus , rationem praebet , genera : Pica 
et Garrulus, a sagacissimo Brisson e speciebus a Corvi genere sejunctis formata, generi 
primario iterum adscribendi. Absoluta volucris hujus imagine lithographica nomineque jam 
insculpto, altera provenit illius indicatio diagnostica in Itinerario celsiss. Principis Neo-Vidani 
P. II. pag. 190, ubi Corvus cyanoleucus denominatur. Ego nomen a Dno. Natterer illi 
impositum retinendum duxi, quia non solum aptissimum est, sed etiam cum prima hujus speciei 
icone accurata et descriptione perfecta hic publicatur. 

MENSURAE. Longitudo ab apice rostri ad extremum caudae ------- i5 

rostri ab ipsius apice ad oris angulum ------- — 1 

cristae ------------- — 1 

alae complicatae --_ — 8 

alarum expansarum ---------- 110 

caudae ------------- — 6 

tarsi - - - - - - - - - - --- — 2 

digiti anticorum intermedii --------- — 1 

unguis postici ----------- — — LANIUS. Linn*. 

ACCIPITRES. LHHi AMBULATORES. Ieliger. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. LlNNl R«™ re,.i„ 8 c».u»., dc.o „ t ri«,„e ver 8 „, .,£._, basi nudum . Ll »c„. la.era. 
GENERIS CHARACTER. I LLIGER . 

Rosr.™ m ed ioc r e, r0 bus.um cuteauuu, d.rtro adunco , .omiis m.xillaribus poue api.cn deme ex 
er.o, man d ,bula,,bu s .b.aem eaarghads, e, deutieulads. V,,n,, AE paten P tes , JL«___/5_. 

LANIUS UNDULATUS. 

l~». D»™. W,„e „ M„«„ „,,„„ nawj, c . r . aul J" p '" in ^: ■ " a " a '° S,a ' 

C " "Lat, ^" """ ami> ' a ' " k a '" iiS "-"« , ~' e ^ Wib » s -•«-» ri«idi> i„ maioro, 
g.a<ta,m d,la.a.a occpu. supei , ule , areuatim demiss , VlwussAe mas[ad j£ "^ s 

h reves, deusae. F.o», p ,a uiuscu la. O.cror e. ™„, a ciuerea. Ro s ™„„ medioo". IZZ' 

e.. um , cu , lratum , d . rlr „ aaunco , glaoen , mum; oasi nuu cu|mine e J "taj-J. 

. r„.o a ,b,d,,, ruariUaribus p„ no a ,, ioem dente ^^ mandiou , ari|)us . » ^» ™' ™ 
e. deme „„„,„, JWs a d ba»„ «c Uteralea, .otii. proximae, membran. «„,*„". 
forannne oval, a lltr „r. U m pa.ulae. W (mihi n o„ visa). Oceu (i„ ln «"^ 
hor,. ne.ato) u.gri , (i„ v ivo nou obsc-vali). ' l 

Coi r ;:";:i: P i d v ;:r tura,ius co,orato> a ™° -^- -• — ■ •■»*- ■ - 

""^rzriT' ^* v 1 " 6 " 1 " numerosis - a,b,x ^ m -*--• »— «- 

e b , " B,M 'P lera 7" e . 1 ""» « <•>-. dtaidia ad ba.in „uand „ue a...d eute> „ ota . 

.ae, ba„ emere.e; reno, l onglores , basi d.c„m posi u e , nltra dua, tcrtii longi.udiois „.,«. 

~, n : , r parto p n ' g,ac ' lineis dua,>us a ' bis no,a,ae; °- ,nes ** ■*• -*-. «- * - 

„a.,m olba « n,gr, h™, A1>I , 0Mra cum HIPOCHOronIIS „ cn|sso c H „ oe „ „ Dn , ORtm 

pJumae amplae, laxae, decompositae , molles, 

. mediocres Remices coneaviusculae, supra nigrae , lineis albis transverse undulatae , rachi nigra 
nitente, subtus nigrieantes, cineraseenti - mieantes, simili modo albo - notatae, raclu fuseo- 
albida; pnmariae decem: prima brevissima, lineis albis tribus et macula parva marginali 
pogonn extern, pone apicem; proximis gradatim longioribus, quarta et relicpis primam duplo 
superant.bus; in hi, lineae albae 4 - 6, cum maculis binis pone apicem marginalibus- ma- Alae me jore transversa in pogonio interno, minore oblicjua in externo-, lineis ad rachim interruptis} 
secundariae novcra, primoribus similes, eoscjue longitudine aequantes, exceptis: penultima 
breviore, et ultima brevissima*, linearum dimidiis, in primis sex, ad rachim approximatis ; in tri- 
bus ultimis, contiguis, per rachim solummodo divisis. Parapteri brevis pennae et tectrices 
superiores lineis albis binis aut ternis, rachim transeuntibus notatae: rachi inde alternatim 
alba et iligra. 

Cauda gradata, elongata. Rectrices duodecim, transversae : primae intermediis duplo breviores, 
intermediae longissimae, omnes lineis albis, transversis, parallelis, per rachim supra nigram, ni- 
tentem divisis, undulatae-, lineae dorsalibus paullo remotiores: primarum 8, intermediarum i 2 5 
ultimae apicem terminantes, in rectricibus intermediis apicis margo tenerrime niger*, linearum 
dimidiis alternantibus et ad rachim in acumen retrorsum flexis, postremis oppositis. Caudae pa- 
gina inferior nigricans, cinerascenti-micans, simili modo,ut superior, albo-notata. Calypteria 
superiora plumae componunt dorsalibus similes, lineis albis 4? rachim transverse percurren- 
tibus notatae: ultima terminali*, inferiora e plumis cinereis composita. 

Pedes ambulatorii,mediocres, congrui, plumbeo-nigricantes. Tibiae ad suffraginem usc|ue plumosae: 
plumis cinereis. Acrotarsium et Acropodium scutellata : scutellis integris , in primo elonga-tis , in 
altero abbreviatis. Digiti, acrodactylis scutatis •, anticorum intermedio longissimo , interno et 
externo subaequalibus •, halluce paullo breviore. Ungues incurvi , acuti , majusculi , fusco- 
nigricantes : posticus medio antico longior et robustior. 

Magnitucline Corvum glandarium adaecjuat, cauda elongata Corvi Picae habitum aemulans. 

Vivendi rationem et nidificandi modum observare non licuit. 

Ojbserv. Generi Batara Dom. de Azara adnumerandus •, an autem species in hoc genus eonjunc- 
tae aLaniis Linnei separari mereanttir, dijudicent Ornithologi me peritiores. 

M E N S U R A E. 

Secunclum pedem Viennensem. 

Ped. Poil. Lin. 

Longitudo ab r apice rostri ad extremum caudae - 1 1 10 

rostri ab ipsius apice ad oris angulum - — 1 5j 

cristae _-_-_- — 2 2 

alae complicatae ____-— -46 

caudae - — 65 

tarsi __----- — 2 — 

digiti anticorum intermedii - • - - — 1 5 

unguis postici — — 8 TANAGRA. Linne. 

PASSERES.Linn E . AMBULATORES,passerini. Iu«m 
GRANIVORES. Temminck. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. Linn E . 

Rostrum conicum, acuminatum, emarginatum, basi subtrigonum, apice declive. 

GENERIS CHARACTER. t EMM inck. 

RosTKtJMbreve validum-, basi trigonum, depressiusculum ; plus minus conicum; mandibula supe 
rzore paullo longiore, ad apicem valde compressa, deflexa et emarginata-, culmine elevato- 
fossanasali parva; mandibula inferiore recta,in medio tumidiuscula 5 ambarum marginibus' 
inflex 1S . Nar.s basales, laterales, rotundatae, apertae,plumis mastacalibus semitectae. P EDES am- 
bulatorn, med,ocres, tarso digitum anticorum intermedium aecpante. Ala E mediocres- remi 
gum pnma paullo (in cruibusdara multo) brevior secunda et tertia, cpae sunt longissimae 

Obs.rv. Generis hujus, Loxiae generi valde affinis, limites exacte determinare S ane arduum 
et character hucuscrue stabilitus sat vacillans, cum hinc vix P ipr as, vix illinc L a n i o s 
cposdam excludat, imo species a charactere generico tam aberrantes contineat, ut peritis 
srau vm, Cuvier et Temminck necesse duxerint, sex hujus generi S st atuere sectiones, cruae 
tamen, cum altera in alteram transeat, rem vix reddunt clariorem. Interira genus hoc jam 
a Linneo introductum, Illigeri, Cuvieri et Temminckii opera, cjuantura fieri potuk di- 
lucxdatum retineo, donec ab Ornithologis recentiore scrutinio , aut forte in plura genera 
fuent divisum , aut alii generi junctum. 

TANAGRA CHALYBEA. Na™ er . 

Tanagra supra viridi-chalybea, fronte flava; S ubtus flava, gula viridi-chalybea-, remigibus 
rectricibu S <jue nigricantibus. 

Duo speciei hujus exemplaria , alterum masculum (hic descriptumj alterum femineum , prope Ypanema 
Capitaniae St. Paulo icta, et optime conservata, Fiennam transmisit indefessus Dom. Joan 
Natterer. 

DESCRIPTIO. 

Caput viridi-chalybeum, fronte flava, antiis atris. Rostrum breve, crassum, subtrigonum, nigrum, 
mandibulis inaequalibus : superiore basi fornicata et tumidiuscula, culmine in carinam, ima 
basi exorientem elevato , arcuatim in apicem deflexum abeunte, pone hunc levissime 
gmata et coarctata-, inferiore breviore, rectiuscula, basi et lateribus tumidiuscula-, margi 
bus inflexis; apice arcuatim assurgente, subtus subcarinato. Narbs basales, aequo inter tomii 
et culmen spatio locatae, basi plumis mastacalibus tectae-, apertura rotundata. Lingua et Oculi 
in avicula efiarcta deficientes. 

Collum viridi-chalybeum, jugulo flavo. 

Dorsum et uropygium viridi-chalybea. Pjjctus et Abdomun cum hypochondriis flava. 

Ala E mediocres. R E mig E s supra nigricantes: pogonii externi margine (excepta prima unicolore) 
viridi-chalybeo, in (juatuor, primae proximis pone apicem tenuissime flavo, rhachi nigra ni- 
tente; subtus griseae, sericeo nitentes: pogonii interni basi, rhachicjue albis-, primariae 
novem: prima duahus secjuentibus longissimis vix brevior, cpiarta primam aequans, quinta hac 
parum brevior, relicjuae gradatim breviores : pogonio externo in prima per totam longitudi- 
nem angustissimo , in tribus proximis ultra medium acl extremum apicis angustato , in relicjuis emar- 
ini- 
tomium paullo latiore, subaecpiali ; sccundariae octo, cjuarum prima ultimam primariarum subaecjuat, 
proximae autem acl sextam uscjue gradatim et paullo elongantur, septima hac paullo brevior: 
pogoniis externis latitudine crescentibus , ultima brevissima , isopogone. Parapterum breve: 
plumis viridi-chalybeis. Tectrices superiores dorso et paraptero concolores, inferiores 
albae, apicibus flavidis. Campterium albo flavocpe varium. 

Cauda brevis, subaequalis. Rectrices duodecim, transversae, remigibus supra infracpe concolo- 
res, pogonii externi margine viridi-chalybeo-, extima unicolore. Calypteria superiora dorso, 
infcriora abdomini concolora. 

Pedes ambulatorii, mediocres, graciles, nigri. Tibia paullo ultra suffraginem plumosa: plumis 
canescentibus. Tarsus hallucem subaecjuans. Acrotarsii et acropodii scutula integra. Digiti 
acrodactylis scutulatis: anticorum laterales aequales,breviusculi-, intermedius longior,nec 
robustior-, hallux illis parum longior, intermedium subaecjuans, omnibus robustior. Ungues 
incurvi, acuti, validi : posticus lateralibus anticis longior, intermedium aequans-, omni- 
bus robustior. 

Femina mari, quem magnitudine aequat, colore dissimilis: supra olivacea, subtus cinerea*, late- 
ribus flavo - viridibus. Utramcpe avem tabula sistit. a mare desumtae, ad pedem Viennense 

Poli. 

Longitudo ab aplce rostri ad extremum caudae 5 

— rostri ab ipsius apice ad oris angulum - — 

— alae complicatae ------ 2 

— caudae ------- 1 

— tarsi ------- — 

— digiti anticorum intermedii - - - - — 

— unguis postici — TANAGRA. GENERIS CHARAGTER 

in praecedente folio, cjuod Tanagrae chalybeae descriptionem continet, explicatur. 

TANAGRA DIADEMATA. Natterer. 

Tanagra cyanea , pileo niveo , fronte cristata : crista parva , fastigiata , purpureo - ignea , antice 
basi atra^ alis caudacjue nigris: remigum rectricumcrue marginibus viridi varicoloribus. 

Pulchram hanc speciem Dom. Joan. Natterer ad Lanca, Curitiba, St. Luiz et aliis locis Capi- 
taniae St. Paulo observavit, unde plura utriusque sexus specimina transmisit. 

DESCRIPTIO. 

Caput cristatum: crista parva, dum erigitur, fastigiata: plumis rectis, anticis brevibus, basin cristae 
constituentibus , gradatim e fronte assurgentibus , atris, relicpiis altioribus , purpureo -igneis-, 
pileo ad occiput uscjue niveo. Rostrum breve , crassiusculum , basi subtrigonum , nigrum, 
mandibulis inaequalibus: superiore fornicata, culmine elevato, apice deflexo , pone hunc le- 
viter emarginata et coarctata*, inferiore breviore , recta , basi incrassata. Nares basales , to- 
miis approximatae, parvae, basi plumis mastacalibus tectae. Mastax cum genis et fronte atra, 
colore in nigrum gutturis abeunte. Tempora cum occipite laete cyanea. 

Collum cyaneum, gutture nigro. 

Dorsum cyaneum, interscapulio obscuriore, tergo et uropygio saturatius coloratis. pectus 
et abdomen cum hypochondriis interscapulio concolora. Plumae omnes basi nigrae. 

Alae mediocres. Remiges supra nigrae: pogonii externi margine in omnibus, si primam plane 
unicolorem excipias, cyaneo viridicpe varicolore, rachi nigra, nitente-, subtus e gnseo m- 
gricantes, sericeo nitentes, rachi concolore-, primariae novem: prima relicpis brevior, se- 
cunda et tertia gradatim longiores, cjuarta et cpinta aecpales, longissimae, sexta longitudine 
tertiam, septima secundam aequans, tres reliquae septima parum breviores , subaecjuales •, po- 
gonio externo in prima per totam longitudinem angustissimo , in cjuinque proximis a medio 
velultrahoc ad extremum apicis angustato, in reliquis paullo latiore , subaecjuali ; secunda- 
riae novem, primariarum ukimas longitudine aequantes, pogoniis externis latitucline crescen- 
tibus-, penultima brevior cum ultima brevissima isopogones. Parapterum breve: plumis nigns, 
margine externo cyaneis. Tectrices superiores collo, inferiores alarum paginae inferiori 
concolores. Campterium cyaneum. 

Cauda elongata, aecjualis. Rectrices duodecim, transversae, remigibus supra infracjue concolores: 
pogonii externi margine in omnibus, cxemta extima, eoclem modo varicolore. 

Pedes ambulatorii, mediocres , graciles , nigri. Tibia paullo ultra suffraginem plumosa: plu- 
mis cyaneo-nigricantibus. Tarsus halluce fere duplo longior. Acrotarsn et acropodn 
scutula integra. Digiti acrodactylis scutulatis : anticorum intermedius laterales inter 
se aeauales et breviusculos , aecjue ac hallucem, his non longiorem cpidem, sed paulo ro- 
bustiorem, longituciine supcrans. Unoues incurvi, acuti, validi: anticorum intermedms latera- 
libus, inter se aecrualibus, longior-, posticus omnium longissimus, valuhssimus. Femtna marem, hic descriptum et depictum, magnitudine aequat, colore simili quidem, sed ob- 
soleto, in griseum vergente, temporibus solummodo collicjue lateribus, cum tergo et alarum 
tectricibus superioribus , cyaneis. Nec capitis crista magnitudine aut colore aberrat, pileus 
autem non plane niveus, sed albo variegatus. Ad pedem Viennensem. 

Poll. Lin. 

Longitudo ab apice rostri ad extremum caudae 7 5 

— rostri ab ipsius apice adoris angulum - — 5'- 

— cristae --_____ — Q 

— alae complicatae - - -- - 3 9 

— caudae -_•_____ 3 31. 

— tarsi -_-_--_ — 10 i 

— digiti anticorum intermedii - - - - — 10 

— unguis postici ------ — 3 OXYRHYN.CHUS. t EMMIN ck.-) 

ANISODACTH.,. Tcott.ct, (P ICI . W AMBULATORES. I,tf,&j 
GENERIS CHARACTER. 

Ro™ breve, rectum, basi subtrigouum, ultra basin subula.o-attenuatum ,„ ,' • 

convcto, tomiis iutegerrimis. HuB basale», nudac, lineare 2 Hn """' 7'" 1 '"" 1 

"^;^:;tr d :f r r"^ <« ~ - 

RWUUM pr-ima deucieT ^ *" CM "" US * W Imi ™ ■««««■*> coali.ua. 

OXYRHYNCHUS serratus 

gems temponbuscrue albido nigrocrue variegatis. ° ' "^ 5 ^ 6 ' 

Synon. Oxyrhynchus cristatus. Swainson. **) 

Oxyrhynchus flammiceps. Temminck. ***) 

-*. cum cri s ta ml s iKS^-SEa^S^^ 

D E S C R I P T I O. 

CAP medIoT : V iSU T "^ ' mr0rSUm ^^' P ° SdCe *"*■* P Iumis -tiusculis, *» 
medio brev.onbus rubro - Ig neis , in ambitu longioribus : lateralium andcis nigris (crista de 
jssa) subconugms, ut passim solummodo intermedii prorumpant , (erecta autem) i a plerul 
T» secedennbus, ut cristae par.media pateat, strigam rubro-igneam, nigro marginatam 2- 
mans-, posUc.s cum plum.s occipitis concoloribus : plumarum rubrarum radiis simplicibus n - 
grarum composnis. Rostrum bre V e , rectum, basi subtrigonum , ultra basin subulato - attenua- 
tum, acuussimum, plumbeum, versus apicem nigricans; mandibulis aecrualibus, maxilla subfor- 

Z F l a 'br U mine , COn T°' t0miiS inte § erHmis ' maxiI1 - Pone apicem minutissime exciso. 
Nakes basal s, nudae, hneares et vix antrorsum angustatae, tomiis approximatae et his paral- 
lelae, membrana cartilaginea, marginem superiorem formante , semiclausae } plumarum masta- 
eahum apicibus setaceis , nigris , supra narium basin intectam erectis. Frons, mastax, g enae 
temporacrue lineis nigricantibus et albidis subundulatis variegata. Occiput olivaceo-nigrican, 
Lingua ... mihi non visa. Oculorum color .... non observatus. 
Collum variegatum: cervix olivacea , maculis obsoletis nigricantibus , hinc inde confluentibus: 
guttur et parauchenia albida, maculis transversis, obscure nigris, in lineas confluentibus 
subimdulata. ") Manuel (fornilhologie ou tabl -J Z„„,„ g ica, Ul^U*. etc. b y iSTS^tZSZf; .8^1 SeC ° niie Editi ° n ' '• Parti0 - (Pari5 ' ^ Pa8LXXX - 
*) Ncuvcau recuci, de planches colorifc, d'„iseau X . Fublie par C. 1. Tcnnlck ct ' 2iffr t n LaugUr. 20. Livraisou. (Paris ,;,8M.) Plauchc .: DonsuM et uropygium olivacea. Interscapulium maculis alicpiot nigricantibus, a cervice des- 
cendentibus, sed inter se remotioribus notatum. Pectus et abdomen cum hypochondriis et 
crisso flavo - albida , maculis nigricantibus, imonigris, subtriangularibus , antrorsum acutis,re- 
trorsum indistincte fissis (in pectore confertioribus , transversis et vix non in lineas undulatas 
abeuntibus) obsita. Hypochondriorum plumae molliores et ampliores: dorso adjacentes oli- 
vaceae, excepta basi, ut in relicpiis, cinerea*, abdomini proximae huic concolores. 

Alae mediocres. Remiges planiusculae , supra nigricantes , pogonii externi margine a basi ultra 
meclium olivaceo, rachi nigra, nitente-, subtus cinerascentes, pogonii interni margine a 
basi ultra medium flavescente , rachi alba •, primariae (deficiente in hoc genere prima) 
novem: harum prima proximis paullo brevior , pogonio externo per totam longitudinem 
angustissimo, a basi ultra medium radiis brevissimis, inverse uncinatis serrato , ad apicem nor- 
mali-, tres secjuentes inter se aecpales ■ pogonio externo a basi ultra medium dilatato , 
versus apicem ensiformem angustato-, cjuinta primam longitudine aecjuans, pogonio externo 
subaecpiali} cjuatuor relicjuae gradatim decrescentes , pogonio externo aecjuali 5 secun- 
dariae decem , primariis latiores, apice magis rotundatae : primae duae primariarum ultima 
parum breviores et inter se aecpiales-, cjuatuor proximae gradatim et parum longiores-, sep- 
tima et octava longissimae et aecjuales, harum omnium pogoniis externis sensim latitu- 
dine creseentibus •. penultima brevior, ultima brevissima , hae duae isopogones et pennis pa- 
rapteri similes. Parapterum breve , olivaceum. Tectrices superiores huic concolores, infe- 
riores sulphureae. Campterium sulphureum, nigro punctatum. 

Cauda elongata, emarginata. Rectrices duodecim transversae : extimae paullo longiores reliquis, 
modice ad intimas brevissimas uscjue decrescentibus , omnes supra infracpie remigibus con- 
colores, extremo apice obsolete pallido. Calypteria superiora dorso concolora, inferiora 
flavida, linea singulae plumae arcuata , nigricante, margini subparallela. 
Pedes ambulatorii, mediocres , congrui , plumbeo - nigricantes. Tibiae paullo ultra suffraginem 
plumosae: plumis flavescentibus , nigro maculatis, tarsi basin antice tegentibus, suffragine 
postice nudo. Tarsus vix halluce longior. Acrotarsia et acropodia scutulata: scutulis integris, 
illorum elongatis et simul paratarsia obtegentibus, horum abbreviatis. Plantae nudae. Dmm 
acrodactylis scutulatis: anticorum intermedius lateralibus inter se aecpalibus longior , vix 
,ma ba S1 cum extimo coalitus et halluci robustiori aecjualis. Ungues incurvi, acuti , majusculi 
pedibus concolores-, anticorum laterales aecjuales, intermedius longior, posticus hunc longitu- 
dine vix superans, sed magis incurvus et validior. 

Femina et pullus (masculus) mari, hic descripto, omni parte similes, si excipias cristam feminae 
minorem, pulli minimam: plumis externis nigricantibus, basi pallide variegatis, nec Tiusque pogonium externum, in remigum prima vero nigns, 
non serratum. Sistit tabula marem magnitudine naturali et remigis extimae dimidium apicale , pogonii externi 
serraturam monstrans, magnitudine aucta. 

M E JS S U R A E. 

SecundumpedemViennensem. ( 

T . , , . Ped. Poll. Lin. 

l^ongitudo ab apice rostri ad extremum caudae - — 7 __ 

rostri ab ipsius apice ad oris angulum - gi 

cristae --____ _/ 

alae complicatae ---__ 58 

caudae -----__ 2 8 

tarsi ---____ 

digiti anticorum intermedii - - - 10 

unguis postici ---__ , E M Y S. DUMERIL. 

TESTUDINES. Lnm. CHELONII. B RONGN ia Rt . 
PHOLIDOTA,Testudinata. M errem . GENERIS CHARACTEREM essentialem et naturalem, a elarissimo Sehweiggero in Prodromo Monographiae Chelo- 
morum stabihtum, Emydis radiolatae descriptioni praeposui. 

EMYS Maximiliani. 

Eht. collo elongato, pedibus palmatis: palmarum plantarumcrue di g ito 
cruinto inermi; testa humili, antiee depresso-plana, postiee eonvexula 
carmata: seutellis per lineas angulato - eoneentrieas rugosis , areolatis- 
eohsparvis, excentricis; margine medio revoluto , postico dilatato 

to. ' s errai Noram hanc Emydem mdefessus , Brasiliam hucusaue peragrans , Dom. Joan. Natterer in Capitania 
*t. faulo detexit, ejusaue unicum transmisit specimen, optime effarctum. Quam ego speciem Cel 
sjss lmi naturae scrutatoris , Maximiliani Principis de Wied -N eu W ied ' recentiorum in 
ditissimam Mam terrae plagam peregrinantium gloriosi antecessoris , nomine inscripsi. 

DESCRIPTIO. 

Caput ad latera recondendum, depressum, ovatum, vertice plano, glabro-, supra fuscum subtus 
luteo-albidum. Nasus convexus , glaber, naribus in ejus apice prominulo approximatis mi- 
nuus, orbicularibus. Maxilla superior arcuata , laevis , antice deorsum retusa , margine 
mtegerrimo inferiorem laevem et apice obtusulam arcte cingens. Ttmpanum insertioni man- 
d^bulae inferioris supraimpositum, magnum, subrotundum. Oculi .... i„ effarcto animali de- 
ficiebant. 

Collum elongatum, teres, supra tuberculis minutis papillosum , subtus glabrum , capiti supra infra- 
que concolor: coloribus per lineam rectam, ab oris angulo ad truncum uscjue decurrentem 
exacte limitatis. 

Testa obovata, humilis, antice depresso-plana, rotundata-, postice convexula, carinata-, una cum 
margine fusca. Scutella disci cruatuordecim, lineis elevatis, tenuibus, angulato-concentricis den- 
se rugosa, areolata: areolis parvis, tuberculato - punctatis , excentricis •, dorsalia sex: primum 
minimum, subpentagonum , margine postico latissimo, arcuato^ secundum maximum, subcpa- 
drangulare: marginibus antico et postico introrsum arcuatis, hoc angustiore , Iateralibus obli- 
cpie rectis, angulis anticis productis, dilatatis, angulato - rotundatis ; relicjua magnitudine de- 
crescentia, (exemto ultimo) arcuato - subhexagona ; ultimum subtriangulare , angulo antico 
rotundato; carina obtusula, in scutello tertio exoriente, in ultimo evanescente; lateralia 
lrregulana, subpentagona : primum maximum, angulo antico producto ; relicpia magnitudine 
decrescentia. In his et dorsalium secundo areolae centro approximatae , in dorsalium rehcjuis 
margini postico adjacentes, et, ubi carina percurruntur , glabrae. Margo testae antice hori- 
zontahs et obsolete extrorsum serratus , in medio angustatus et revolutus , postice dilatatus et 
grosse mtrorsum serratus, ubi femora postica tegit, planiusculus , haec inter et caudam resu- 
pinatus, subtus lutco-albidus; bracteae, cpiibus obtegitur, viginti (juatuor: anticae minimae, cjuadrato - rotundatae ; his adjacentes maximae , cum proximis subpentagonae ; laterales angu- 
stissimae-, posticae latiores , irregulari - rhomboidales , angulo postico , marginem excedente, 
hujus serraturam formantes-, omnes glabriusculae , lineis aliquot parallelis , parum elevatis, ad 
marginem notatae. 

Sternum solidum, per symphysin cum testa conjunctum , ellipticum , antice subtruncato - rotun- 
datum, lateribus repandum, postice bifido-excisum: lobis acutis, angulo interjacente obtuso*, 
luteo-albidum, ad margines vel in medio bractearum obliterato-fuscatum- bracteis trede- 
cim obtcctum. Harum tres anticae minimae : intermedia panduraeformis , adjacentes triangu- 
lares-, secundum par vomeriforme: arcu introrsum, apice deorsum verso ; tertium huic sub- 
simile , in parallelogrammum abiens ; cjuartum transverse angustatum, subparallclogrammum ; 
penultimum trapeziforme-, ultimum subrhombeum, lobos posticos formans-, omnes lineis im- 
pressis, margini superiori et interno parallelis , areolam excentrieam amplectantibus , extror- 
sum apertis notatae. 

Pedes scjuamoso - rugosi , fusci, femoribus tibiisque subtus luteo - albidis , pentadactyli , palmati: 
membrana digitos conjungente ad marginem denticulata , in plantis largiore *, palmarum plan- 
tarumcpie unguibus quatuor, validis, arcuatis, acutis, digito quinto inermi-, tibiis posticis subtus 
scpiama , caeteris majore , ossea munitis. 

Cauda fusiformis, non exserta, fusca. 

Mensurae. 

Ad pedem Viennensem. 

Poll. Lln. 
Longitudo animalis collo protracto - - - - 5 g^- 

— capitis ------_! j 

— testae ------- 4 — 

— sterni a margine antico ad angulum posticum 3 — 

— caudae ------- — ql 

Latitudo capitis pone aures ----- — ql 

— testae in scutello secundo vertebrali - - 2 5 

— — summa, in scutello (juinto vertebrali - 2 8 a L 

— sterni summa - - - - - - 1 jqL 

Altitudo testae in primo scutello vertebrali - — 2| 

— — in secundo — — - — 5 

— — in quarto — — - — 9 E M Y S. DUMERIL. 
TESTUDINES. Linne. CHELONII. Brongniart. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. Schweigger. *) 

Digiti distincti. Testa scjuamosa ossea. Sternum dilatatum, solidum. Rostrum corneum. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. Schweigger. 

Corpus aut nudum , aut papillosum aut squamulis obtectum. Caput sub testam retractile aut ad latera 
recondendum, squamosum aut nudum. Maxillae corneae , plerumcpie integrae, superior inferio- 
rem pyxidum instar claudens. Collum utplurimum nudum et teres. Testa scjuamosa, in pluri- 
mis convexa: costae undiqne coalitae suturis parallelis, et corpora costarum plus minusve di- 
stincta. Sternum dilatatum solidum, scjuamosum, uni-bi-aut trivalve, ligamentis, per symphysin 
aut suturis osseis testae adnexum. Pedes digitati, palmati, rarius subliberi , unguiculati. Ungues 
acuti. Cauda testa brevior. EMYS RADIOLAT Emys collo elongato, pedibus palmatis, plantarum digito cjuinto inermi, testa de~ 
misse convexa,fusca*, scutellisomnibus planis, radiolato-rugosis. 

Unicam Sebastianopoli hujus speciei Emydem accepi , juvenem adhuc, et vivam auidem , sed debilem et 
morti proximam , aua brevi insecuta , spiritu vini a me servata fuit. Hanc tabula monstrat. Icone lapidi 
jam inscripta, adulti animalis specimen siccum, cum aliis animalibus e Brasilia misit Dn. Joan. Natterer* 
Hinc continuo ad ambo specimina respectu habito descriptionem concinnavi. 

DESCRIPTIO. 

Caput ad latera recondendum, depressum, ovatum, vertice plano, levissime carinato, glabro, fronte 
lineis transverse impressis notata*, nucha, temporibuscjue minute scjuamulosis: nuchae sqxiamulis 
retrorsum, temporalibus antrorsum magnitudine decrescentibus-, supra nigro - fuscum , subtus 
luteo-album. Nasus elevatus, apice prominulo: naribus terminalibus , approximatis, minutis, orbi- 
cularibus. Maxilla superior rotundata, laevis, ad angulum oris levissime sinuata, antice retusa, 
oblicjue acl nasus apicem ascendens, margine integerrimo inferiorem arcte cingens-, inferior ad 
insertionem robusta, antrorsum tenuior, margine ab oris angulo arcuatim descendente, integer- 
rimo, laevi, apice assurgente acutulo. Oculi rostro vicini, minuti, (iride in vivo animali fusco- 
aurata), palpebris latis. Tympanum pone oris angulum, magnum, suborbiculare, lutescens. 

Collum elongatum, teres, supra rugis reticulatis tuberculisque interjectis conico-sphaeroideis exas- 
peratum, nigrum-, subtus longitudinaliter rugosum, luteo-album (in juniore cum capitis latere 
inferiore fusco - maculatum). 

Testa demisse convexa, ovata, antice angustior, rotundata, postice dilatata, dorso plano (in juniore 
sulco longitudinali leviter impresso), fusca. Scutella disci tredecim plana, lineis elevatis tenuibus 
rectis, a margine postico ad anticum et latera radiatim divergentibus notata, antice et lateri- 
bus lineis parallelis leviter impressis subsenis (in juniore unica) circumscripta : dorsalium pri- 
mum maximum, margine antico angulato-arcuatum, subquincjriangulare *, secundum et tertium 
sexangularia *, quartum prioribus minus , sexangulare: angulis duobus posticis approximatis •, 
quintum subquincfuangulare , angulis duobus anticis approximatis , margine postico dilatato , 
subarcuato, medio angulum obtusissimum formante*, lateralium radiolis excentricis, versus ) Prodromus monographiac Cheloniorum. Konigsbcrger Archw filr Naiiuunsscnschafl und Maihemalik. Jahi IILS marginem exterum longioribus: primo trapeziformi, margine extero latissimo, subarcuato- se 
cunclo et tertio cjuincjuangularibus: latitudine praevalente, angulis tribus introrsum, cluobus ex 
trorsum versis, latere antico et postico parallelis-, qxiarto relicjuis minore, trapeziformi, later( 
extero subangulato. Margo testae integer, hinc incle parum repandus, antice et acl femora di 
latatus, lateribus subrevolutus , supra caudam declivis et minutim emarginatus. Bracteae , qui- 
bus componitur, viginti cruincrue subcjuadratae , utplurimum radiolatae et lineis parallelis bini 
aut ternis, leviter impressis (in jmiiore nonclum conspicuis) margine antico* et interiore circum 
scriptae ; harum anticae maximae , laterales angustissimae , femorales dilatatae , caudales bre- 
viores-, in pagina inferiore laevissimae, acl suturas nigrae. (In juniore bracteae marginales vi- 
ginti septem: duabus angustissimis, pone medias cauclales ultra numerum intrusis.) 
Sternum solidum,per symphysin cum testa conjunctum, obovatum, antice rotundatum, retro angu- 
statum, postice bifido -excisum: lobis acutis , angulo interjacente fere recto; lutescens, macula in 
medio magna, irregulari, ad suturas bractearum profluente, nebulose-fusca (in adulto specimine 
ad marginem anticum posticumcjue et ad suturas expansa , medio obsoleta). Bracteae sternum 
obtegentes tredecim, laeves, lineis paucis parallelis (in juniore unica) ad suturas anticas et inte- 
riores leviter impressis circumductae: tres bractearum anticae et duae posticae minores, octo la- 
terales majbres, subaecjuales- anticarum intermedia pentagono-cuneiformis, adjacentibus duabus 
triangularibus 5 laterales subaecjuales: harum primae vomeriformes , margine antico angulato- 
arcuato, postico recto , oblicjue introrsum descendente-, relicjuis paribus cjuadrangularibus , se- 
cundo et tertio pari processu laterali sternum cum testa conjungentibus, quarto pari angulo extero 
posteriori dentem formans, marginem sterni excedentem (in juniore vix conspicuum)- posticae 
trapeziformes, lobos posticos formantes. 

Pedes scjuamosi, palmati , pentadactyli, digitis membrana larga ad ungues uscjue conjunctis, supra 
nigri, subtus luteo - albi (in juveni nigro - maculati) : palmarum orbicularium ungues cjuincjue, 
plantarum rotundato - truncatarum cjuatuor, digito cjuinto inermi. 

Cauda brevissima, marginem testae parum excedens, conico -acuminata , tuberculata, nigra. 

Anus infra caudae basin, orificio amplo, rotundato, in canaliculum, caudam inferne longitudinaliter 
percurrentem , acuminatum abeunte. 

MENSURAE SPECIMINIS JUNIORIS IN TABULA EXPOSITI. 

Secundum pedemViennensem. 

Poll. Lin. 

Longitudo animalis collo porrecto, ad caudae apicem - 5 2 l 

— capitis -----... ^ J. 

— colli a basi sub testa latente ad occiput - - 1 8 

— testae ----._.. 3 ^ 

— sterni a margine antico ad angulum posticum - 2 8 

— caudae ---.._._ /« 

Latitudo capitis pone aures --.___ q[ 

— — pone angulum oris - gf 

— testae in scutello secundo vertebrali - . . 2 ^ 

— — in scutello quarto vertebrali - 2 2 L 
■— sterni summa, in secundo pari bractearum lateralium 1 5± 

Altitudo testae cum sterno ---___ * 

Mensurarum speciminis adulti serius missi addo praecipuas : 

Longitudo testae ---_.._^ 5 

— - sterni a margine antico ad angulum posticum - 4 Q 

Latitudo testae in scutello secundo vertebrali - 3 -- 

— — in scutello quarto vertebrali - . . ^ 5 

— sterni summa -----__ 2 i 
Altitudo testae cum sterno -._.__ _. J 

Ceterae proportionales, sed in partibus cute obtectis minus bene dijudicandae. COLUBER. D AUDIN. SERPENTES. Linne. OPHIDII. Brongniart. 
SQUAMATA, Ophidii. Oppel.*) OPHIDII, veri. Cuvier. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Tela venenifera nulla-, squamae superiores inter se aecjuales-, scuta abdominalia 
totum abdomen cingentia*, scutella subcaudalia in duplici serie. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Caput a trunco plus minusve distinctum, ellipticum aut ovatum, postice latius,antrorsum angustatum 
depressum, in cjuibusdam convexum-, scutis majoribus novem polygonis, in cjuatuor series trans- 
versales dispositis tectum. Nares minutae, pone apicem nasi laterales. Ocun valde distincti, pro- 
minentes. Dentes acutissimi, aecjuales, in maxilla superiore duplici, in inferiore simplici serie 
dispositi •, duobus nonnuncjuam longioribus , non perforatis in maxilla superiore. Lingva longa, 
linearis, bifida, laciniis cuspidatis. Truncus saepissime cylindricus, non raro tamen compressus 
vel subangulatus. Squamae superiores inter se aecjuales, interdum in medio dorsi parum majores, 
nun<juam hexagonae. Scuta abdominalia totum abdomen cingentia, in plurimis speciebus in- 
tegerrime arcuata, in aliis autem ad latera in angulum flexa. Anus transversalis. Cauda trunco 
conformis, tenuiter acuminata, longitudine varians. Scutella subcaudalia in duplici serie. 

COLUBER Nattereri. 

Coluber, scutis abdominalibus integerrime arcuatis, scjuamis dorsalibus carinatis 
cinereus, nigro - irroratus, vitta nuchae maculiscjue albis, per lineolas tesse- 
latim interjacentes nigras in taeniam dorsalem concatenatis. 

Lectus prope S ebastianopolim. 

DESCRIPTIO. 
Caput ellipticum, convexum, obtusum, cinereum, nigro - irroratum et nebulosum-, scutis novem 
majoribus ad margines depressis tectum: duobus occipitalibus maximis, oblicjue cuneiformi- 
bus, angulatis;, verticali oblongo, subhexagono ; palpebralibus irregularibus , postice latio- 
ribus-, frontalium duobus paribus, cjuadrato - rotundatis : angulo in cjuolibet extimo truncato-, 
scjuamis occipitalibus subrhombeis, sensim in longiores lanceolatas dorsi abeuntibus. Nares pone 
apicem nasi laterales, minutae, subrotundae. Oculi magni, prominentes, (in vivo animali non 
observati). Maxilla superior prominens, apice rotundata-, scutello rostrali leviter emar^inato 
triangulari: angulis rotundatis-, scutellis marginalibus utrincjue octo difformibus: anticis mi- 
noribus, penultimis maximis-, inferior ovata, convexula, alba-, scutello labiali minimo trian- 
gulari: angulis acutis-, scutellis jugularibus oblongo-linearibus, per tria paria dispositis cruo- 
rum primum scutellum labiale amplectitur ; marginalibus utrincjue octo: tribus anterioribus 
trapeziformibus, intermedio maximo , pentagono, posterioribus rhomboideis, ultiino minimo* 
scjuamae gulares ovales , ad latera divergentes. Dentes aciculares , acutissimi , recti , retrorsum 
versi, aecjuales. Lingua longa, linearis, profunde bifida, laciniis filiformibus. 
Truncus subcompressus , supra cinereus, nigro-irroratus, vitta nuchae maculiscjue subcjuadrangulis 
albis, per lineolas longitudinales nigras, tesselatim interjacentes, hinc inde cruciatas, in taeniam 
dorsalem concatenatis, anticis vittacjue nigro - marginatis •, lateribus linea obscura a collo ad 

*) Annales du Museum d'hist. nat. Tora. XVI. pag. 376. caaclae apicem proclucta notatus, subtus albidus, lineis cjuatuor parallelis, nigro - punctulatis , in 
caudam prolongatis: intermediis approximatis , in pectore ortis, in cauda confluentibus. Squamae 
dorsi aecjuales, lanceolatae, leviter carinatae: carina alba, marginibus depressis. Scuta abdo- 
minalia i56, laevissima, integerrime arcuata. Anus scuto subtruncato tectus. 
Cauda longa, tenuissime attenuata , supra cinereo-nebulosa, subtus albida , lineis cjuatuor ex ab- 
domine decurrentibus, post intermediarum confluxum tribus, ad apicem uscjue distinguenclis. 
Scutellorum subcaudalium paria 84 , alternatim conjugata, utrincjue per angulum inserta, in 
caudae apice scjuamis simillima. 

Longitudo totius corpoi is (speciminis delineatij : 2 Ped. 3 Poll. 4 Lin. capitis : 9 Lin. caudae : 7 Poll. 3 Lin. 

Latitudo capitis : 4 Lin. Peripheria trunci : 1 Poll. 4 Lin. (Mensurae Viennensis). Observ. Specimini tunica recens exuta descriptio haec est adaecjuata. Specimina tunica senecta ve- 
stita griseo-fusca sunt, maculis notiscjue iisdem, sed minus manifestis-, cjuorum duo serius e Bra- 
silia misit indefessus Dn. Joan. Natterer, in cujus honorem speciem hanc denominavi. 

COLUBER LEUCOCEPHALTJS. 
Coluber scutis ab d omi n al ib u s integerrime arcuatis, scjuamis dorsalibus laevibus, 

ruber, capite albo, collo maculiscjue dorsi transversis altemis nigris, abdo- 

mine rufescente, immaculato. 
Lectus in monte Corcovado , prope Sebastianopolim. Specimen unicum accepi, jam necatum. 

DESCRIPTIO. 
Caput ovatum, depressum, antice retusum, album*, scutis majoribus novem tectum: occipitalibus 
duobus irregulari - angulatis , oblicjuis*, verticali subpentagono , antice truncato*, palpebrali- 
bus angustioribus , postice dilatatis-, frontalium duobus paribus subcjuaclratis: angulo in cjuoli- 
bet extimo truncato-, scjuamis occipitalibus minutis, rhomboideo-rotundatis. Nares pone apicem 
nasi laterales, minimae, orbiculares. Oculi magni, prominentes. Maxilla superior parum 
prominens, apice emarginato - retusa , scutello rostrali triangulari: angulis rotundatis*, scutel- 
lis marginalibus octo: anterioribus subcjuadratis , posterioribus pentagonis, primo et ultimo ro- 
tundatis-, inferior plana, lateribus parallelis, apice biangulari-rotundata, alba*, scutello labiali 
minimo, triangulari: angulis acutis-, scutellorum jugularium tribus paribus oblongis: anticis 
scutellum labiale amplectantibus , intermediis rhomboideis, oblicjuis, ultimis linearibus, rectis, 
postice rotundatis-, scutellis marginalibus octo: intermedio maximo , tribus huic antice et 
postice proximis subrhomboideis , ultimo minimo, lanceolato. Dentes minutissimi, conico - aci- 
culares, suberecti, recurvi, anteriores in utracjue maxilla a se invicem remotiores. Linguam, forte 
abruptam, non vidi. 

Truncus collo angustato nigro cum capite conjunctus, compressiusculus, ruber, supra maculis nigris 
transversalibus, alternis, ad latera descendentibus, nonnullis suboppositis et in fasciam brevem 
transversam confluentibus , ad caudae apicem uscjue digestis notatus-, subtus rufescens, imma- 
culatus. Squamae dorsi aecjuales , laeves , rhomboidales , apice rotundatae , marginibus subele- 
vatis. Scuta abdominalia 264, integerrime arcuata , glaberrima, ex rufo albida. Anus scuto 
lunato tectus. 

Cauda tenuissime attenuata, apice ex maculis confluentibus nigricans. Scutellorum subcaudalium 

paria 120, alternatim conjugata , introrsum rotundata, in caudae apice scjuamaeformes. 

Longitudo totius corporis : 1 Ped. 3 Poll. 9 Lin. capitis: 6 Lin. caudae : 3 Poll. 6 Lin. ; Latitudo capitis : 3 Lin. 

Peripheria trunci: 1 Poll. CAECILIA. Likns. SERPENTES. Linne. OPHIDII. Bhohgsuht. 
BATRACII, Apodes. Oppel. *) OPHIDII, rtvnu Cuvier. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. Oppel **) 

Corpus clavato-cylindricum-, Latera rugosa-, Anus rotundatus:, Cauda nulla. 

DESCRIPTIO GENERIS. Oppel. 

Caput glabrum, oblongo-conicum, corpore fere minus (angustius) • anterius decrescendo attenuatum: 
maxilla superior magis prominens , margine rotundato •, oris apertura minima ; caput posterius 
subdepresso - rotundatum, a corpore ruga solum transversa distinctum. Nares satis distincti. 
Oculi minimi, vix conspicui, punctis albicantibus perlucentes. Corpus cylindricum, posterius 
incrassatum, subdepressum 5 latera ejus rugis anterius abbreviatis, anum versus autem breviori- 
bus, alternantibus sensimcjue crescendo omne corpus cingentibus stipata:, membrana corporis 
granulis parvis pallidioribus densissime variolosa. Anus rotundatus. Cauda nulla, cum corpore in 
clavam rotundata. 

CAECILIA ANNULATA. 

Caecilia naribus non tentaculatis, corpore crasso, nigra, annulis albo-margi- 

natis, ani orificio tricjuetro. 
Lecta prope Sebastianop olim (Rio de JaneiroJ. 

DESCRIPTIO. 

Caput cum trunco contiguum, breve, postice latissimum , antrorsum modice attenuatum, rotuti- 
datum, depressiusculum , laeve, nigrum : punctis utrincjue binis ad oculos albis, quorum an- 
terius, quasi acu pertusum, poro minutissimo oculi aperturam indicat, binisque anticis , narium 
areolas formantibus. Nares minutissimae , terminales, non promihentes. Os obtusum. Rictus 
exiguus. Maxillae integrae, laeves, tenuissime albo-marginatae \ superior prominens, inferiorem 
et lateribus paullo superans. Dentes in utracjue maxilla numerosi , aequales , aciculares , subre- 
curvi, arcuatim dispositi, quorum inferiores ore clauso a superioribus circumdantur , hi autem 
perexiguis , acu quasi expunctis fossulis maxillae inferioris excipiuntur. Palatum dentibus minu- 
tissimis, acutissimis, illis maxillae superioris parallelis et approximatis munitum, haec autem inter 
duas has dentium series similibus fossulis ut inferior, pro excipiendis illius dentibus praedita. 
Lingua crassa, laevis, integra , rotundata et per plicam cutis marginata, subtus adnata, maxil- 
lam inferiorem replens. 

Truncus teres, crassus, postice rotundatus et vix crassior, supra saturate niger, infra ex nigro livi- 
dus, linea punctorum alborum obsoleta et interrupta a capite ad anum producta. Annuli trun- 
cum ambientes, capite segmentoque anali exclusis 84 , scuta mentientes, sed non nisi cutis 
sectiones contiguae, lineares, exceptis duobus anticis fere aecjuales, versus extremitates paullo 
angustiores, postice albo - marginati : marginibus corpore extenso latioribus-, supra tuberculis 
depressis, rotundatis, nigris, in medio corporis distinctissimis , versus extremitates confluentibus, 
intermixtis punctis impressis copiosis, densissime variolosi} subtus punctis albis per totam cor- 

•) Annales du Museum d'hist. nat. Tom. XVI. pag. 4ll« 
—) Eodem loco, poris longitudinem copiosissimis , oculo munito porum centralcm monstrantibus , interjacentibus 
tuberculis paucioribus ibscis, obsiti-, unus alterve lituris parvis irregularibus albis, cum mar- 
gine confluentibus notatus; annulorum bini antici duplo latiores, pcr lineam supra' impressam 
albam subdivisi: primus supra infraque margine antico , alter subtus margine postico arcuato- 
posticorum ultimus ctim segmento anali supra confluens, subtus distinctus. 
Segmrntum anale hemisphaericum j ano infra apicem sito: orificio triojuetro. Observ. Species baec affinis videtur Caeciliae albiventri Daudin, sed annulorum margine albo et 
ani orificio triquetro satis distincta. 

Mucus poris cutaneis vel etiam ano excretus et coagulatus, animalis in spiritu vini asservati segmen- 

tum anale, membranae ohvaceaeinstar, dense obducit. 
Exemplar unicum jam necatum accepi, caiare nec observationes circa vivi animalis crualitates insti- 

tuere, nec rugas laterales, in descriptione generis indicatas, exacte distinguere mihi licuit. 
Lusitani serpentem hunc, ob corpus postice capitis instar rotundatum, vocant: Cobra de duas 

cabezas. Venenatum de consueto credunt incolae, sed innocuus est, telis veneniferis carens. 

MENSURAE EXEMPLARIS IN TABULA EXPOSITI. 

T . , . Ped. Poll. Lin. 

-Longuudo totius corporis - 

capitis ------_ 

maxillae superioris ab apice ad angulum oris - __, q! 

inferioris ab apice ad angulum oris - 5 j. 

segmenti anaiis --____ 

Latitudo capitis summa ---.___ 

juxta oculos ---___ 

trunci summa - 4^ segmenti anal 

Distantia narium HAMADRYAS. 

LEPIDOPTERA. Linne. GLOSSATA. Fabricius. 
LEPIDOPTERA, DIURNA, papilionides. Latreille. 
Observ. Genus novum methodo Fabriciana introducere aptius duxi, cjuam divisiones et subdi 
visiones generis Nymphalis secundum perspicacissimum Latreille multis verbis adferre. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Palpi duo, elongati, compressuli, triarticulati : articulo secundo longissimo, basi curvato, tertio 
recto, subulato, obtuso; setosi, basi barbati. Antennae extrorsum vix incrassatae, latere interno 
spmulosae: articulis latere externo convexis, interno angulatis, apice tridentatis. Alae amplae: 
anticae subdeltoideae, angulis rotundatis; posticae trigono-ovatae, repandae, ad angulum 
analem rotundatae; areola disci postice clausa. Pedes antici (in utroque sexu) spurii. 

Observ. Instrumenta cibaria, ab oculatissimo Fabricio ad fundandum systema Insectorum intro- 
ducta, «joam prae.stanti.ssim,, so la tamen ad characterem generis sufficere non existimo, sicut 
nec rostrum ad avium nec dentes ad mammalium classificationem sufficiunt. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Palpi duo , elongati, assurgentes, compressuli, attenuati , capite longiores, rectiusculi , triarticu- 
lati: articulo pnmo brevissimo, difformi-, secundo longissimo , basi curvato; tertio brevi, 
recto, subulato, obtuso ; undique setosi : setis ad utmmqxie latus adpressis, ad margines lon- 
gioribus , bifariis, basi deorsum in barbam, sub apice retrorsum in penicillum acutum elon- 
gatis. Lingua spiralis, depresso-plana, elongata, linearis, cornea , sub clypeo enascens, inter 
palpos convoluta ; e filis dnobus , tubulosis , depressis , leviter coalitis composita ; apice atte- 
nuata, bifida, vix intra palpos latens. Clypeus: ruga transversalis , cornea, glaberrima , brevis- 
sima, linguam nec basi tegens. Antennae subfiliformes , semicylindricae , extrorsum sensim et 
vix incrassatae: articulis 5y, latere exteriore convexis, interiore angulato-tricarinatis, apice 
tridentatis-, longitudine a basi ad medium 'crescentibus , a medio ad apicem decrescentibus ; 
extremo minimo , rotundato. Alae amplae : a n t i c a e subdeltoideae , angulis rotundatis • 
posticae trigono-ovatae, extrorsum dentato-repandae , ad angulum analem rotundatae 5 areola 
discipostice clausa, nervos radiatim emittente. Pedes antici (in utroque sexu) spurii , pilosi-, 
reliqui gressorii: tibiis tarsiscjue spinulosis, unguibus bigeminis-, intermedii longissimi. 

Habitus et Victus Imaginis. Papilionides e maximis, tarde volitantes , sylvas amantes , ubi alis con- 
niventibus, lacunarum marginibus insidere solent, (juorum li(juores sugunt. 

Metamorphosis a me, per exiguum temporis spatium, quod in Brasilia degi, non observata. 

Affinitas. Palpis, antennis, alarumcrue forma generi Morpho Fabr. proximum, sed areola disci 
in alis posticis clausa, ab illo distinctum genus, cui adscribendi Pap. Idomeneus, Teucer, 
Automedon Fabr. Uioneus Herbst, aliicrue. 

Etymologia. Sit generi huic, sylvas amanti, nomen Dearum, cpuibus arborum tutela commissa. 

HAMADRYAS Reinwardti. 

Hamadryas alis supra disco cyaneo , limbo nigro: anticis apice fulvis , albo nigrocjue notatis-, 
subtus fuscis, albido nigrocpue undulato - marmoratis , fascia nigro-variegata percursis: anti- 
cis ad apicem ocellatis: ocellis quatuor parvis, infimo orbiculato majori-, posticis in fascia 
biocellatis : ocello altero coeco ad marginem anticum, altero discoidali, ovato, maximo. 

Synon. Morpho Reinwardtianus. *) *) Annales generalcs des sciences physiques. Par U. M, Boyde St. Vinccnt, Draplez et Van Mons. Sept. livraison. Mars, 1821. pag. 278. Pl. CIX. fig. 5. Observ. Delineatione lithographica pulchrac hujus speciei jam absoluta, prodiit fasciculus operis 
citati , ejusdem insecti descriptionem et iconem continens. Nolui meam iconem , abinde non 
primam cruidem sed multo exactiorem, abjicere, et jus publicationis primae respiciens, nomen 
ibi impositum insculpendum curavi. Insectum autem nec Morphonibus nec alio generi 
Fabr. adnumerandum esse, accuratiore examine edoctus sum, ideoque novum illi nomen ge- 
nericum imposui , servato tamen specifico } cruo naturae scrutator meritissimus honoratur. 

Habitat in sylvis Bvasiliae , rarus. Unicum prope Sebastianopolim cepi specimen femineum , mense 
Novembri. Aliquot specimina , mares et feminas , serius misit Dn. Joan. Natterer, prope Matlo 
dentro et Thaubate Capitaniae Rio de Janeiro mense Novembri et Decembri capta. 

DESGRIPTIO. 

Caput pilis nigricantibus vestitum, fasciculo uno alterove ad latera verticis luteo. Oculi castanci. 
Palfi setis ad latera dense adpressis , fuscis , ad margines longioribus , bifariis, cum barba 
baseos lutescentibus , obtecti. Lingua e fusco nigricans. Antennae longitudine thoracem cum 
abdomine fere aecruantes, e fusco nigricantes. 

Thorax pilis mollibus cyaneo-micantibus tectus. Pectus pilis fuscis et lutescentibus variegatum. 

Alae supra disco cyaneo , viridi-micante, ad alarum basim pilis caerulescentibus vestito , limbo 
nigro: coloribus confluentibus •, anticae apice fulvae: colore in marghie externo descendente 
et attenuatim evanescente*, macula nigra difTormi, didj/uia , introrsum albo - subocellata ad 
marginem apicis anticum, lituracjue alba marginali, limbo proxima, notatae-, posticarum mar- 
gine interno deflexo, e fusco lutescente , pilis concoloribus obducto ; subtus luteo-fuscae 
albido nigrocjue undulato - marmoratae ; fascia transversa fusca subflexuosa , maculis striisque 
nigris irregularibus : vel arcuatis, vel subellipticis, aut angulato -flexuosis notata , in alis anti- 
cis introrsum obliterata , a margine antico alarum anticarum uscjue ad angulum analem posti- 
carum percursae ; area fasciae extrorsum adjacente lineis undulatis anastomosantibus albidis, 
fasciae parallelis variegata , pruina cinerascente leviter obducta-, area alarum marginali lineis 
similibus nigricantibus variegata •, anticae apice subunicolores, testaceo-fuscae ocellis crua- 
tuor parvis notatae : quorum infimum maximum orbiculatum, iride virescente, pupilla nio Ta 
puncto excentrico albo, orbiculo tenuissimo luteo*, supremum marginale, semilanceolatum, apice 
albo-, interjacentes duo multo minores, ochracei, obliterati, introrsum supercilio albo distanti 
notati*, hos inter et marginem externum lineae huic parallelae duae, undulatae, initio pallidae 
ulteriori decursu nigrae et angulato-flexuosae } margine interno, cjuousque ab alis posticis 
tegitur, cinerascenti-pruinosae-, ab angulo dorsi ad apicem tres pollices aequantes • posti- 
cae biocellatae: ocellis fasciae impositis-, altero coeco, horizontali-ovato, supra linea marginali 
alba notato ad marginem alae anticum ; altero discoidali, verticali - ovato , maximo : pupilla 
nigra, supra punctis albis, in lineam arcuatam confluentibus notata, orbiculo angusto flavo , 
deorsum ochraceo-, macula parva subrhomboidali, pallide - fusca , nigro-marginata, ocellis his in- 
terjacente; ad marginem internum striis abbreviatis, horizontalibus, nigris variegatae et tenuis- 
sime rufo - marginatae 3 versus marginem externum , linea angulato-flexuosa atra, punctatim 
interrupta notatae*, in diametro maximo, ejusdem ut alae anticae, longitudinis. 

Pedes antici rufescentes, relicjui e fusco lutescentes, femoribus extrorsum fuscis. 

Abdomen supra pilis caerulescenti - micantibus , subtus e fusco lutescentibus tectum-, mari conico- 
attenuatum, apice pilis fuscis penicillatum ; feminae oblongo - ovatum. 

Observ. Femina mari siimllima; huic tamen, praeter abdomen attenuatum , color cyaneus in 
alarum disco superno paullo saturatior et minus viridi -micans. 

explicatio tabulae. 

Insecti specimen femineum alis expansis, supra et subtus visum, magnitudine naturali; et antennae fragmenta magnitudine valde 
aucta: a) basale a latere supenore, b) intermedium a latere interiore, c) apicale a iatere exteriore. CASTNIA. Fabr. LEPIDOPTERA. JUn». GLOSSATA. Fab*. 

LEPIDOPTERA, CREPUSCULARIA, sphinoides. Latr. GENERIS CHARACTER ESSENTIALIS. 

Palpi adpressi, capite breviores , non contigui, subcylindrici , triarticulati : articulo primo brevi, 
diiTormi-, secundo longissimo-, ultimo minimo-, scjuamati. Lingua spiralis, longissima, palpis 
non penitus obtecta. Antennae clavatae : clava elongata , fusiformi, apice uncinato-recurva, 
aristata-, utrincjue laeves. Alae amplae: anticae subtriangulares , incumbentes ; posticae 
rotundatae. 

GENERIS CHARACTER NATURALIS. 

Palpi duo , capite breviores huiccjue adpressi , non contigui, subcylindrici , triarticulati : articulo 
primo brevi, crasso, difformi-, secundo longissimo, basi curvato, apice attenuato •, ultimo 
minimo, conico *, dense scjuamati: scjuamis paleaceis, in articulo primo longioribus. Lingua spi- 
ralis, longissima, depresso-plana, linearis, glabra, circulo spirae extimo palpis non obtecto. 
Clypei loco, protuberantia arcuata, glaberrima. Frons dense pilosa : pilis fastigiatis. Oculi 
magni, prominuli. Antennae articulis 85 compositae, cylindricae , clavatae: clava terminali, 
elongata, fusiformi, apice breviter attenuata, uncinato-recurva et aristata: arista brevi, recta, 
pilis paucis eam excedentibus cincta ; scjuamis minutissimis , articulorum limites instar pruinae 
occultantibus, dense vestitae. Alae amplae: anticae deflexo-incumbentes, subtriangulares, mar- 
gine antico leviter arcuato, interno versus basin arcuatim dilatato, postico recto-, angulo antico 
acuto, postico rotundato-, nervo costae proximo, paginae inferioris, versus basin in frenulum, 
ad excipiendum alae posticae retinaculum, incrassato-, posticae suborbiculares, angulo anali 
rotundato, prope basin marginis antici retinaculo setaceo munitae , ab anticis (sedente animali) 
penitus tectae. Alarum venae bifidae trifidaeve, areolis omnibus postice apertis. Pedes (utrius- 
que sexus) omnes completi, robusti : primorum coxis exsertis , longitudine femorum*, tibiis 
brevissimis, ad basin lateris interioris scjuama concaviuscula, adpressa, ultra medium tibiae pro- 
ducta, et in dentem acutum abeunte, fasciculocjue pilorum scjuamam hanc tegente , munitis •, 
intermediorum femoribus longissimis, tibiis ea subaecjuantibus, apice bispinosis*, postico- 
rum tibiis femora superantibus , prope apicem et apice ipso bispinosis*, omnium tarsis latere 
interiore dense spinulosis, biunguiculatis, Abdqmen incrassatum, scjuamis tectum: ad basin lon- 
gioribus, setaceis , erectis •, relicjuis brevioribus , adpressis; penicillo setaceo anum tegente. 

Habitus et Affinitas. Antennis clavatis ad papilionides, alarum forma et complicandi modo ad bom- 
bycites magis cjuam ad sphingides accedit hoe genus , a Linneo papilionibus intermixtum. 
Volatus ei diurnus, sed uti bombycibus, diurno tempore exterrefactis , incerta directione agi- 
tatus, et repentino in arborum vel fruticum frondibus recubitu saepius interruptus. 

Metamorphosis a me non observata. Teste autem Sibylla Merian fMelamorph. Insect. Surinam. tab. 36 , 
ubi Castniae species depicta est), eruca pedibus sedecim instructa, teretiuscula , nuda ; pupa 
laevis, abscjue folliculo , extremitate postica plantae alligata. 

CASTNIA Schreibersi. 

Castnia alis anticis supra ex rufo fuscis, macula magna, basin imj)lente, subrhomboidali, pallidiore, 
in fasciam albidam abruptam et obliteratam excurrente, altera breviore a costae medio descen- 
clente-, subtus e fusco nigris, lacteo bifasciatis: fasciis oblicjuis, extrorsum confluentibus et ad 
angulum alae posticum in gyrum productis •, posticis supra atris, in medio macula oblonga, 
biramea, caesia, lilio heralclico non absimili, punctocjue uno alterove huic extrorsum adjacente 
et concolore, notatis : subtus nigricantibus, versus marginem albido irroratis. Ilanc e maximis hujus gcneris speciem, nuper e Brasilia allatam floco , ubi capta , non indicatoj , e coU 
lectione insectorum Musei historiae naturalis Caesarei benevole mecum communicavit ejusdem Mu- 
sei, de cujus incrementis et distributione systematica optime meritus est , Praefectus Eques de 
Schreibers , in Entomologia et aliis historiae naturalis disciplinis versatus , nec non missionem 
naturae scrutatorum Austriaco-Brasiliensem cura et studio prosecutus. Jntecedat in illius honorem 
denominata aliis speciebus novis , in hoc opere promulgandis. 

DESCRIPTIO. 
Caput pilis fuscis vestitum. Oculi ex rufo fusci. Palpi scpamis testaceis, lateralibus bifariam ad- 
pressis, basalibus longioribus et radiatim divergentibus, dense obtecti. Lingua castanea, pagina 
extima (non obtecta) nigricante vel nigra. Atstennae longitudine abdominis, rufo vestitae, clava 
latere interno albida. 

Tiiorax scjuamis fuscis, adpressis, dorsalibus minutis, anticis et lateralibus majoribus, tectus. Pectus 
e fusco testaceum. 

Alae anticae supra ex rufo fuscae, colore ad margines saturatiore, macula magna pallidiore, 
subrhomboidali , alae basin implente , apice suo acuto medium alae attingente ibicjue in 
fasciam albidam , obliteratam, excurrente, alia ejusdem coloris huic proxima, oblicpe a co- 
sta descendente, versus prioris apicem directa, sed breviore, similiter abrupta et obliterata-, 
subtus nigrae, apicibus fuliginoso-nigris, fasciis binis lacteis, oblique a margine alae antico 
ad posticum excurrentibus , in medio confluentibus, ad angulum posticum (margine intacto) in 
gyrum angulo parallelum productis: gyro venis alae interrupto ; posticae supra atrae , in 
medio macula oblonga , apice (margini postico propincjuo) biramea , caesia, ob ramos api- 
cales recurvos et basin dilatatam lilio heraldico non absimili, punctocjue uno alterove huic ex- 
trorsum adjacente et concolore, notatae-, basi scjuamis erectis, elongatis , linearibus et cunei- 
formibus intermixtis, varicoloribus , versus medium et angulum analem excurrentibus , dense 
obsitae-, subtus fulginoso-nigrae, versus marginem posticum albido vel caerulescente irro- 
ratae, punctis minutissimis ad angulum analem in lineam obliquam, utrinque abruptam , ac- 
cumulatis-, punctis subinde alicjuot majoribus, distantibus, albidis, serie margini propincjua et 
parallela dispositis. Alae omnes supra infracrue viridi et violaceo varicolores: supra in anticis 
colore viridi , in posticis violaceo praevalente , subtus aecjua distributione uno cum altero 
alternante. Retinaculum, seta simplici, fuscum. 

Pedes testaceo-fusci. Abdomen ovato -incrassatum, supra thoraci , subtus pectori concolor-, scjua- 

mae illius basales, basalibus alae posticae similes et simul varicolores. 
Mas feminae simillimus, excepto abdomine attenuato et graciliore. 

EXPLIGATIO TABULAE. 

Insecti specimen femineum , alis nunc complicatis, nunc expansis supra et subtus, visum, magnitudine naturali ■ a) caput 
antice, bj idem a latere, una cum lingua evoluta, visum, magnitudine aucta; c) palporum sinister, a latere 'exteriore 
d) idem demtis squamis, e) antennae dimidium apicale, f) pedum anticorum dexter et g) posticorum sinister a latere 
mtenore visi; magnitudine magis aucta. 
^fyfwa cfoydajtfikfy 
/ /Y/////Y///////j /////r /Y//////////J 
/jy/r/r/ /j// /////// //////////r/ 
y ///-/// ///////u// 
(QpJemd&^ '>'//,>' //-//, rt/>- fe 
I ( ^////o J'// ■;/"// s/r/J/^-J /'„„/,/,,„„■ ,„/ ,■„■ ■>„„,//,, ,„ /*„.t/,C ■f,„>, /,,/„„,: ? 
c /y/A/V^/^ 'y/'/;/fy'/fJ 
V 'Ug/i/ 'ted // ///////> ///7 \ 


<? 
& /'//////// ////////////////// w&^ /„». ^/. J~,A /tr<y. '/,/,„ „„/„■ /o * 
'y/r//r/rMj / /s/j///V//j/j . 
( ///?/) //// * /// // // //////f.j // / /r/ ■ 2- . 
M. r.s/ ///f/ r 'Jr//r//// . 


c 
^/r/rr/z/r^ r/ ///jr// /////'/ J « fds^ 
/0 

( Y/JYJ//e) /T/'/Y> /f> /.' •>->/ //r/ <,,„■. Y. 
S//////.J /////////////. 

'a/saau? r/a/a/ra 
7s///s/yM/ s/r/s//////z£t. >,,-;,■ , £,. 
(<*>//?// //w/f/f.j ^UrraMj. 

^smuJ (^yLrfZYm/Uai^ <%™4U^,^,..3<,i, eSa^.^W, %&* 

//U0 / ///// /////// . Rnnn.v ,,, la,,.« J//l/rr ■ >///^/7. i /r///r /r/urr^/u/L, 
(omuuiy an/nuuita 

/>///// r C /1 //'//// >/////// '/ 

r y. //j ////// ry/////'///Aj/