Skip to main content

Full text of "Fragmenta botanica, figuris coloratis illustrata ?ab anno 1800 ad annum 1809 per sex fasciculos edita /opera et sumptibus Nicolai Josephi Jacquin."

See other formats


6. 


t^^ /g6^ /. V FRAGMENTA 


ANICA 9 • FIGURIS COLORATIS ILLUSTRATA, ^ -'•t AB ANNO iSdP AD ANNUM 1809 PER SEX FASCICULOS EDITA. # OPERA ET SUMPTIBUS y NiCOLAi JOSEPHI JfACQUIN, '*, -^■^im^hMm^^^mmm V L ^^ *> ^ ^^ o o '. ^ -iT^^-r-x^ VI ^K ^i^^^^ >—■- ^-^r^^ ^_-i- 4n, 
VIENNAE AUSTRIAE 

TYPis MATHIAE ANDREAE SCHMIDT. 

TYPOGR. UNIVEKSIT. I S f 9 '' -^ 


J VIRO ILLUSTRISSIMO / 
O 


H O 
A N K 
9 REGI A CONSILIIS INTIMIS, BARONETO, BALNEI EQUITI, REGIAE SOCIETATIS LONDINENSIS PRAESIDI, / J PEREGRINATORI CELEBERRIMO, HISTORIAE NATURALIS CULTORl CULTORUMQUE FAUTORI y. MUNIFICENTISSIMOj \ V AMICO VENERANDO, 'J HAEC FRAGMENTA SUA BOTANICA /' DICAT AUTOR. \ V ' 

R A 

A 

O. 

bfervationes botanicas non paucas in advcrfaria conjeceram , quas majorem 

h 
b ■ 

partem iuo tempore inferere Catalogo Horti Schonbrunnenfis edendo fiierat ani- 

___--■ 

mus. At vero cum illarum plurimae apte intelligi fine additis figuris baud potuif- 

X 

fent, atque hae tarn numero quam amplitudine, turn etiam ipfarum obfervationum 
extenfio, moli &: formx, quas excedere catalogus non debet, minime convenif- i'- ,'-* -rw^wH fent ; propterea fententiam mutavi , & catalogum emittam omni five figura five defcriptione deftitutam, has in fmgulari hoc opere Botanicis propofiturus fub titu- ordine per fasci- Acce- loFragmentorum, quonlam fragmenta vera funt, absque ullo 

culos oblata, & mera Obfervationum Figurarumque farrago botanica. 

dit, quod in his non minus de aliis agere ftirpibus potero, ad hortum Schonbrun- 

r 

nenfem omnino non ipectantibus ; plantarum quo que jam a me defcriptarum ne- 
glectas , vel ex defectu tunc omiflas , nunc notas partes in complementum earun- 

-I' 

dem hie explanare^ dein vegetabiiia, fi qax in hortis noftratibus occurrant nova, 
uris illuftrare , etlamfiflores non produxerint; abfoluto Horti Schonbrunnen- 
fis tertio & ultimo voluminc, fuperilites non minus ibidem llirpes adumbrare, five 
quod tunc primum floreant, five quod novae hofpites ferius advenerint; & tan- 

L 

dem in anteriores proprias hallucinationes anim ad ver ter e , nifi ab aliis jam ani- 

m ad verliim fit. Unum in hoc opere facere aulus fum , quod a pluribus forte non laiidabrtur. Scilicet pliires jam per annos aliquot in hbrtd Schbnbruniienfi coliin- 
tiir fnitices , qui vegetant quidem , fed ita ut ne florem producturi efle videantur. Horum poflideo Ipecimina ficca florentia filveftria optima, quae delineanda cura- 
vi cum colore & habitu ramulorum foliorumque deiiimptis ex ftirpe viva; florum 
Colore ab autoptis indicato. Feci autem illud rarillime , & folum ubi flores majo- res &: facillime eraiit extricandi. Excmplum primus hie fasciculus offert in Mi- 
mofa faftuofa. Fasciculi fefe mutuo , tabularum numeris texmque non interrupt 
tis , fequentur , donee fimul volumen conftituerint aptum ; quorum ultimo tunc ti- 

h 

( 

tiilus adjungetur. Dabam Viennx Aullriae Calendis Martiis mdccc* 1 ^ i- r ^*-.-- ^- . ■ -. ^ r i/V ^'^'^■'^^ 
,1 ( . / \ \ / \ Kl *■ 
"* \^ I * M' / ^^ ^V * '* * i i *. • r* -w ^ H "-^V ' * t *' k r ^ H / / . ,' J 

I, POTHOS CRASSINERVIA. Jacq. coll vol A-pag. 122. Jacq. icon. vol q. tab. 609. Tab.i.Fig.i. 

A'" ■ ■ -•' ,• ■ 

b illo tempore 5 quo clefcriptionem figuramque Iiujus plantae edidi, quam maxime ilia in- 

crevit, ut folia nunc liabeat, quae quatuor cum dimidio pedes longitudine fesquipedemque fere 

latitudine a^quent; fic aucta etiam in fpadice fcapoque, tamen Temper acaulis. Primum fic 

fructum dedit maturum anno 1795 menfe Aprili, alia planta menfe Julio, & plures fubfequis 

annis diverfo ^ftatis tempore. Spadix lente in fructum abit 5 maturum pod quinque vel fex menfes, tandem octo uncias longum & inferne fescuncialis diametri, fane fpeciofum. Den- 
fiffime tunc obfidetur baccis , corolla multo longioribus , a vicinis prementibus fuccelTive extra 
ambitum protrufis, quae tunc pendent a filis tribus quatuorve? quae principio craffiora, a pon- 
dere baccarum elongantur, & capillaria evadunt. Et hae quidem baccae funt fecundae, femina 
duo includentes , quorum unum plerumque abortat. Reliquae, faltem apud nos, femine defti- 
tuuntur, nee extra ordinem exprimuntur , etiam duplo minores, & minus vel vix fucculentae. 
Omnes fimiliter nitidae funt 5 oblougae, obtufae, faturate rubrae, & biloculares. Pulpa eft fub- 
dulcis 5 fatua 5 & fubflavescens. Semina folitaria, obtufe ovata, glabra & cinerea- Terrae mandata germinant poft duas tresve hebdomadas. Folia primorum menfium funt omnia corda- 
ta, ut aliam futuram plantam indicare videantur; dein lanceolata fequuntur folita. Sifluntur in 
tabula totus fructus, bacca a filis fuis pendula folitaria, femen, & plantula trimeftris. \ 2. ROYENA HIRSUTA, Linu. Tab. 1. Fig. 2. Ipfam lUrpem florentem defcripfi in Collectaneorum volumine 5. pag. 110. tab. 13. %. 1. 
Subfec^uis annis fructus aliquot tulit matures cum feminibus fecundis, quos hie propono. Peii- 
anthium peiTifdt cum foliolis quinque reflexis & virentibus. Peiicarpium fubrotundura, fere 
micialis diametri, ad tactum holofericeum, coriaceo - carnofum , flavescens, uniloculare , quin- 
quevalve; valvulis lanceolatis, acutis, patentifTimis. Semina oblonga, fubteretia, exiguo mu- 
crene termmata, nitida, caftanei coloris cum macula nigra fuperne, numero quidem natural! 
decem, fed plerumque pauciora, dum quaedam abortant^ inclufa Si involuta fingula proprio 
glutini dulci fatuo & odoris fubnaufeofi , quod forti demum frictione inter digitos abfcedit. 
Ifliusmodi lobi glutinofi funt decem, contigui, fed fejuncti , ut facile ab invicem feparentur. baud aliter atque arilli in malvis. Hi, qui femine carent, fuperne & inferne corpusculum caftaneum inclufum habcnt , rudimentum opinor feminis. Medio in fructu ex receptaculo 
communi columna attoUitur quinquefulcata , pallide flava , apice quinquedentato & patulo , 
cui lobi glutinofi adhaefere. In tabula exhibui fructum integrum pendulum cum caljce; eundem 
cum valvulis fuis expanfis cum tota loborum glutinoforum compage; femen^ lobum fterilem, 
& columnam connectentem ac fuftinentem lobos. i SENECIO TELEPfllFOLIUS. Jacq. Tab. i. Fig. 3. 

naclix ramofa, annua. Caulis teres, nitidus, purpureus, totus ram ofus & foliofus, ere- 
ctus, bipedalis, vix calamum craffus. Folia alterna, ex bafi cuneiformi obverfe ovata, obtufa, 

A \ 2 ferrata 5 glabra . 
ab una ad duas uncias longa. tieti fumnia felTilia vel femiamplexicaulia. Pedunculi terminales, ramofi, multiflori, bracteolis mu- 
niti, erecti. Caljcis oblongi & glabri fquamae interiores unius ordinis plures ^ acutse, apice 
fphacelata^ , erects; exteriore^ paucifTimae & breves. Corollse flavae radius primo patentifTimus, 
dein totus revolutus. Ek Proniontorio bonae Spei. Sub did floret Junio & Julio. Tabula fillit 
caiilemplantae junioris, flor'ere incipientis. 4. SENECid LONGIFOLIUS. Linn. ' 

CauliB fruticofus. teres 5 fcalanium crafTus, tripedalis, rarhofuSj inferne glaber, castertinl 

■ r 

afper & viridis. Folia funt fparfa, lineari-laiiceolataj acuta, dentata^ afpera, rigidula, hirtula; 
feirilia, unam altcramve unciam longa, ut inter congeneres nomen triviale longifolium minime 
mereatur, fumma fa^pius integerrima. Pedunculi terminales , ramofij laxi 5 fubcorjmbofi, gra- 
cil'es, fcabri, longi, ad divifiones bracteolis linearibus fuffulti, Caljcis glabri fquamae interio- 
res apice fusco fphacelati, exteriores breves cum apice albo. Radius flavus, patentifTimus ^ cum 
liisco concolore. Crescit ad Promontdriuiii bonce Spei. Floret Junid & Julio; . -■ ./ 
. SENECIO HALIMIEOLIUS. Lmk 

Totus odofe terebinthinaceo praeditus. Caules ex eadem radice plureSj feplempedales , 
digitum velpollicem crafTi, fruticofij teretes, ftriati^ ex fusco cinerei, erecti. Rami numerofi, 
juniorcs virides. Hi, uti & folia utrinque, imprimis dorfo, obducuntur tomentd arachnoideo; 
preUe adhaerente, & tritu abfcedente. Folia fparfa; ferrata , acuta, coriacea, ipfa bafi breviter 
appcndiculata &. brevilfime fubdecurrentiaj in ramis inferioribus obverfe ovata, fsepe tres uncias 
longa cum latitudirie fescuncialij in ramis fuperioribus fublanceolata multoque minora.^ Flores 
lutei, breviter pedicellati in pedunculis communibus ramofis, faftigiatis , terminalibus, modo 
brevibus & paucifloris , modo longioribus & paniculam amplam formantibus. Crescit in Oriente; 

r 

Floret Julio & Augufto. 
GORTERIA SOUARROSA. Hiik '\ Caulis fruticofus, teres, glaber, fuscus , a foliis delapfis leviter tuberculatus ^ bafi cala- 
inum vel digitum cralTus^ a quatuor ad octo pedes altus, ramofifTimus, debiliffimus , fractus tri- 
tusque baud grate odoratus. Rami virgati, longiffimi, tdti foliofi, glabri, faepe erecti, junid- 
res virides. Folia conferta, lirieari-lanceolata, mucronata, rigidula, ciliata pilis albis & pr^- 
terea cartilagineo-fplnulofa, utrinque glabra, patentilfima vel tota imbricatim reflexa, parUni- 
per adnata & decurreritia atque hie villofula, dimidiani vel integram unciam longa. Flores ter-' 
minales , folitarii , feffiles, in fummis foliis magis approximatis , odorati. Caljcis communis 
poljphjlli fqu^mae omnes foliis fimillirtiae funt. Corolla flavH.. Ex Promdntorio bonse Spei; 
Floret Junio; \ -^^ !' f . ■» f> 7. MYRICA QUERCIFOLIA. iifwz. Tab. i. Fig. i 

1.1 

Frutex totus glaber, ramofus, erectus, tripedalis; trmico digitlini cralTo ramisqiie tereti- 
busj fu'scis & a foliis dilapfis tuberculatis. Folia fparfa, oblonga, in petiolum brevem angufta- 
ta, acutula; fmuato-pinnatifida, rigidula, ad lentem fubtus punctata ,patula ^ numerofa, fes- 
cuncialia. In mare amenta funt axillaria, folitaria , teretia, obtufa, breviter petiolata, erecta, 

r 

vix femunciam longa. Squamae denfae, fubrotiindae, acutae, concavae, pvatentilfimae , uniflof^e,' 
virides cum fuffufo hie illic rubore. Calyx alius ndllus. Corolla nulla.* Filamentum unicum, 
fubulatum , femibifidum, fquama brevius; in cujus quolibet apice anthera flat erecta, quadri- 
loba, obtufa, fuperne purpurea & ex albo muricata, cum polline omnium miniitiffimo. In foe - 
mina amenta funt axillaria, folitaria, feffilia, minuta, oblonga, compofita ex fquamis pluribus, 
imbricatis, fubrdtundis, concavis, virentibus, omnibus fierilibiis excepta terminal! fumma, in wr- 4 I 

qiia abfconditur gerriien fubfotunduni, definens in diios Ilylos divaricates longos rubros punctis- 
que fcabros. Bacca unilocularis , globofa, granis albis cereis obducta^ magnitudine feminis 
coriandri. Ex Promontorio bonae Spei. Floret Aprili. Tabula fiftit ramulum florenten mascu- 
lum, amentum integrum auctum; auctumque fldrem unicum; ex faemina partem ramuli unifolii 
floreiitisj partem ramuli fructescentis 3 dein aiicta amentum baccam 6i femen. r . 
; EUCLEA RACEMOSA. Binn. Tab. 1; Fig. 3. . 

Frutextotu^ glaber. Rami fusci,> teretes, a foliis dilapfis tuberculati. Folia laiiceolata 
bbtufa, integerrima, fubtus venofa, firma, vere buxea, mlcialia, alterna, petiolis brevibus 
craffis purputeisque innixa. Racemi axillares, iiiultiflori, nutarites, punctis fcabriusculi bra- 
cteolis ad pedicellos muniti J foliis brevioreS. Florfcs parvi, odore caryophjlli aromatic! pr^- 
Hiti, caljce viridi iquadripartito petalisque qudtuor albis, fariffime apud lios illo quinquepartito 
& his quinis. Solam poITidemus faeminam, quae floret Octobri & Novembri. In tabula coiifpi- 
citur ramiiluSflorelis, & auctus flos, utrin(|ue confpectUs. "'■ • T .i^ 
ROYENA LUCIDA. IJnn.- Tab. 1. ti^. 6. ^ dere d fim.- Fructiim vero quum raro ferre foleat, fa3pe apud nos Aiigullo maturescentem, hunc defcri- 
bam: Calyx in fructu mature eft fubrotundus, fexfulcatus, fex apicibus acutis & bifidis conni- 
vens, hmc totus claufus niii quando ab aucto pericarpio norinunquam riimpitiir, fordide virens 
cum bafi riibente. Pericarpium fubrotunduiii, calyci inclufum, cujus fere magnitudine, minu- tiffime ad lenteni tomentofulum 

> ? g Semina pleruraque /-" t[uatuor/ fmgula proprio arillo inclufa, glabra, fuscescentia , hinc angulata, inde convexa & fulculo infcripta. .■^ ■''*'* ' -- , r* 10, AMARYLLIS LONGIFOLIA. I^nn. tab. 2. Fig. 1. % Defer In caldario folia etiam tripedalia evadunt, lata tum inferne duas cum dimidia uncias. Variat flori- 
bus totis faturate purpureis , & etiam Augufto vel Septembri floret. Folia trans lucem numerofis 
lineolis transverfis & minutififime punctata confpiciuntur, ad oras albociliatula. Junio fructmri 
maturum tulit, quem tabula liftit una cum fcapi parte. Eft capfula fubrotunda, trilocularis, co- 

non diffiliens, fed raarcescens. Semina maxima, fere femper folitaria, imo in tota cap- 
Tula faepe dumtanat unicum, obliteratis tunc diffepimentis. riacea , II. DRIMIAELATA. Jac^. Tab. 2. Fig. 2. D 1 

:cembri. Pedunculi tunc oranes eriguntur. Eft 
capfula obverfe ovata, triquetra, membranacea, cinerea, glabra, trilocularis, trivalvis. Semi- 
na in quolibet loculamento duo vel tria, oblonga, obtufa, comprella, nitida, atra. In tabula 
depingitur pars racemi fructescentis cum femine. \ 1 3, GLADIOLUS BREVIFOLIUS. Jac^. Tab. 2. Fig. 3. V Plurima^ individuae plantar hujus Gladioli ab illo tempore , quo illam in Collectaneorum 

^b'mn'^T'' ^f"'"^ '. "l^^*"^""^' floruerunt, nee ulla alia habuit folia, quam brevia fpath^- 
^inira 1 n ^ «_„.u... ^,.., Tandem novam fobolem crearunt, & hujus bulbus femper produ- 
xit tolmm umcum, enfiformi - lineare, acutum, glabrum, ftriatum, bis terve obliquum, ere- 

n r„'n. i!!r V'""''^''™""' ' fe^ip^dale aut altius. ad medium fere usque vaginis foliorum 
aliorum fpath^formmm, qualia in fcapo florente elfe folent, inclufum. Bulbus autem adultus 4 nunquam tale folium einifit. Varlat ctiam florum magnitudine & colore. Duas iftiusmodi varie 
tales tabula exhibet, quaruni altera fobolem ad latLis habetfoliomm. IQ, DRACAENA DRACO. Lluu. Tab. 2. Fig. 4. 

Arbor draconis qusedam Viennae in horto fuburbano Haruckeriano anno 1756 floruit ^ quo 
ego tempore in America peregrinabar ; atque hsec ilia eft, quae ab hortulanis Arbor draconis 
angurtifolia vocatur. Alia, qu^ apud eosdem latifolia audit ob folia duplo latiora, floruit in 
liorto C^fareo Schonbrunnenfi anno 17^8? quando Schemnizii in Hungaria degebam; ut itaque 
illarum neutram videre florentem mihi contigerit. tJtriusque arboris hiftora confali poteftin Dif- 
lerfalione de duabus draconis arboribus, quam celeberrimus Crantzius edidit, anguftifoliae flores 
defcribens ex folis hortulani Haruckeriani figuris, latifolia autem Schanbrunnenfis ex autopfia. 
Nonfolumhasfpecie, fed vei ipfo elfe diftinctas genere^ Crantzius contendit; cui contradixe- 
runl Murray', Bcrens, aliique , ne fpecie quidem diverfas, fed omnino eandem utramque efl^e, 
aflerentes. His ego, qui neutrius flores videram ^ autoribus' occupatus, eorumque effatis fifus , 
obiter duntaxat examinavi poftea fructificationem Drac^en^e lUius latifolise^ quam ferius bis ite- 
rum florere in horto Schonbrunnenfi confpexi, hec quidquam fuper hac fcripto notavi^ quam m- 
curiam meam ad primam oblatam novam occafionem corrigam. Anno 1789 dono illuftriflimae 
viduae Principis Carol! a Lichtenftein, quae jam a pluribus annis hortum Haruckerianum pofl'idet, 
plures flirpes exoticae ad delectum meum m hortum botanicum transmigrarunt. Non ultra in 
ifto horto vifebatur Arbor draconis angultifolia ilia, quae ibidem anno 1756 floruerat; nam Crmi- 
tzius ex fide hortulani harrat, illam poll peractam fructificationem in ramos extendi coepiffe, nee 
.hortulano contradicit, quando ipfe eandem duodenis annis ferius examinavit : quare periifl'e, 

■' I r 

credibile eft. Alia autem iinica adcrat Arbor draconis anguftifolia , absque ullo ramo firaplicif- 
fima, cujus truncus praeter frondem octodecim altitudine pedes sequabat^ quam cum non capie- 
-bat caldarium horti botanici, fofTae ad quinque pedes excavatae lateribusque coctis veftitae impofi- 
ta juxta caldarji funeftras fuit. Hie anno 179,5 fpadicem paniculatum ampliffimum, oblique ere- 
btum, floribus fructibUsque maturis deinde onuilum, protulit; cujus ramulum florentem, ad vi- 
vum expreffura , fupra dicta tabula fiftit, erectum quidem, qualis in fpadice erigebatur. Pedi- 
fcelli uniflori & aggregati unico geniculo inftruebantur, in quo fponte folvebatur pars pedicelli 
fuperior una cum floribus numerofis illis , qui in fructum non abibant; parte inferiore in fpadice 
perfiftente. Bacca; omnes aurantiae & uniloculares unicum femen globofum fovebant; dum rell-. 
qua duo loculamenta cum feminibus fuis evanuerant. In tabula exhibentur aucta ftamen cum 
parte petali antice vifuni , idem cum petali lacinia Integra confpectum a latere , tandem piftillum. 
Poft fructificationem peractam bafis fpadicis & ipfa trunci contiguus apex cariem traxerunt, qua 
etiam plura folia amifit^ fed vulnere fponte f^inato novum ex apicis latere ramum produxit. An- 
no autem proximo menfe Octobri, quando caldarii tectum ruinam minitabatur, tolli illam opor- 
tuit, & ob defectum alius caldarii altioris in liortum Schonbrunnenfem vecta fuit; fed ab aeris 
inclementia & ab ipfa vectione multum paffa , poft paucos ibidem menfes lenta confumptione 
interiit. Sunt in caldariis noflratibus plura utriusque fpeciei individua. 14, SEPTAS CAPENSIS. Linn. Tab. 2. Fig. 5. 

Tota glabra eft. Radix eft tuber informe, nigricans , perenne. Caulis annuus, fimplex, 
teres 5 purpurascens, erectus, pennam columbinam cralfus, unam alteramve unciam altus. Fo- 
lia oppofita) duo paria, petiolata, ex bafi cuneiformi fubrotunda, crenulata, crafl'ula. Fedun- 
culus terminalis 5 erectus, Flores umbellati, pedicellati, pauci. Involucrum iiiinutiffinmrn. 
Perianthium heptaphjllum; foliolis lanceolatis -^ acutis, concavis, patentibus, perfiftentibus. 
Petala feptem, oblonga, acuta, sequalia, patentia, alba, calyce duplo longiora. Filamenta 
feptem, fubulata, erecta, petalis breviora, Antherae fubovatae, erectae, flavae. Germina fep- 
tem, oblonga^ gibbofe conniventiainglobum, definentia in totidem fijlos filiformes erectos & 
caljce breviores. Stigmata obtufa. Capfulae feptem, poljrpermae. In noftris individuis hie 
partium numerus conltans eft. Ex Promontorio bonae Spei. Siftitur tota planta. ^ 
SANSEVIERIA FRAGRANS. Jacq, Tab 

r 

Eft hsec planta Aletris fragrans Linnsei', in gratilOr pafflm obvia , florum odore 
Hunc tandem unicum in horto noftro botanico anno 1792. largita ell 5 baccam fcilicet fubrotundam , glabram, magnitudine pifi , 
fordide flavefcentem , mollem, unico femine JTubrotundo gravidam ^ qiiam fuitTe in origine con- 
jicio trilocuiarem. Patet He ex bta fmctificatione, efTe ad San" * " ' ' andand 16. SID A GIGANTEA. Jacq. fab. S. Fig. 7. 

Icon hujus arboris, quam in Horti Schonbriinnenfis Volumine altero exhibui, jam ante 
plusculos annos imprefTa colorataque fuerat, quando primura fmctum dabatj unde defcriptus 
quidem , fed lion depictus fuit. Addo igitur hie ejusdem figuram cum femine. 
\ le£ /\DENANTHERA PAVONINA. Lim. Tab. 2. Fig. 8- 

A 

Figuram hujus arbusculae in tabula 23. voluminis quarti Collectaneorum edidi : hie fifto 
n leguminis dehiscentis ex arbore filvellri , quum apud nos flores omnes decidere fo. 18, OEDERA ALIENA. Linn. Tab. 2. Fig. 9. 

I ■ ■ ■ 

. I 

Hanc in altero volumine Horti Schonbrunnenfis defcripfi & delineavi. Haud inutile erit , 

+ 

hie addei'e fmct'us receptaculiim , ^poft dilapfa femina flores fteriles centrales adinftar fasciculi 

■ 

firraiter retinens, turn etiani receptaculi partem auctam. 19, SELAGO SPURIA. Linn. Tab. 3. Fig. 1. 

Caulis fufFruticofus , ramofus, teres, erectus. Folia conferta , feffilia, linearia , denticu- 
lata, glabra, acuta, uncialia>, patentiffima. Pedunculi foliolofi, coiymbofi, apice fpicam ge- 
rentes oblongam , obtufam, denfe imbricatam, fucceffive in fummitate florentes, tandem un- 
ciales. Bracteae inter flores oblongse. Corolla violacea, tubo limbum fuperante. Fructum non 
perfecit. Ex Promontorio bonse Spei. Siftitur fumma pars caulis cum aucta corolla. Floret 
Augufto & Septembri. 20, SELAGO CORYMBOSA. Linn. 

r 
L - » t 

Tota fubodorata eft. Frutex bipedalis, fempervlrens , totus ramofus & dennfTmie folio- 
fus , difformis , debilis ; trunco fusco , tereti , calamum craflo 3 ramulis virentibus &, villofulis.. 
Folia numero incerto fasciculata , filiformia, integerrima, obtufula, ad oras per lentem rariter 
hirtula, feffilia, patentiffima, laete virentia. Ramuli terminales corjmbofi, erecti , filiformes, 
villofi, foliolis minimis alternisque veftiti, plus minus unciales, fummitate in alios ramulos bre- 
ves corjmbofe divin, in quibus flores fitu alterno locantur fubpedicellati cum aliis paucis termi- 
nahbus feffilibus. Bracteola ad fmgulos flores linearis, concava, hirtula, longitudine caljcis, 
cm appreffa. Figura Commelini habitum plantae quidem noftr^ reprsefentat , fed folia multo la- 
tiora flore'sque majores quam in horti individuis , qua^ exacte fpeciminibus capenfibus ficcis con- 
gruunt. Pcrianthium monophjllum , quinquepartitum , perfiftens ; laciniis linearibus, acutis, 
fubaequalibus , erectis , villofulis , ciliatis. Corolla raonopetala, alba.. Tubus infundibulifor- 
mis, longitudine calycis. Limbi quinquefidi laciniae oblongcc, obtufaj, fub^equales, patentilfi- 
mae, tubo longiores. Filamenta quatuor, filiformia, longitudine corollse, quorum duo interio- 
ra furfum , exteriora duo longiora deorfum flexa. Anthers oblongs , incumbentes , lutese. 
Germen fubrotundum. Stjlus filiformis, fere longitudine ftaminum. Stigma bifidum , obtufu- 
lum., Fructumnonperfecit.. B 


^ 21. SELAGO FOLYSTACHYA. :Xw7u I t" 1^, %j' - -^ r * t W - #-* r* ]'** **^ .( ■- ^ "' ' : Frutex bipedalis; ramofus, fere totus foliofus ; tmnco calamum craffo ; ramis teretibus, 
adultis fuscis & "^labris, junioribus acl lentem fubviliofis. Folia plura fasciculata, linearia^ oV^ 
tufa feffilia, carnofula, glabra, vix unam tertiam uncise partem longa , omnino niimerofa &* 
deiife pofita. Corymbus terminalis ex fpicis plusculis multifloris erectis & fescuncialibus. Brae- 
tcaadrmgulos flores laiiceolata, acuta^ ciliata, hirtula, caljcis longitudine. Commelirii a Lin- 
na^o citaLa planta mihi non videtur hue pertinere. Perianthium monophjllum , femiquinquefi- 

perliileiis; laciniis lanceolatis, acutis , fubaequalibus , erectis, hirtis , ciliatis. Corolla 
xiioaopetala, alba.. Tubus cjlindricus , calyce paulo longior, Limbi quinquefidi laciniae ob- 
long:^.5 qbtufee, patentifTimae, longitudine tubi, quarum du£e fuperiores paulo breviores & ar^ 
gufljores. Filamenta quatuor, filiforniia, eiecta , faucem corollae parum fuperantia , quorum 
duo paulo longiora. Antherae oblonga?, incumbentes , lutcae. Germen fubrotundum. Stylus 
filiformis, longitudine ftaminum. Stigma gbtufum. Semina non tulit Floret in horto Augu- 
flo & Septembri. dun) r" * ^ r i*^* * •i 'm * 2 a. 

Kew. Tab. 3. Fig, 2- ■ ^ r 

Adeo fimile Nerio Oleandro, ut diu ceu mera ejus varietas liabituni, cum eodemquefue 
rit confufum. Optime tamen & certilfime dillinguitur ab Oleandro foliis calycinis totis erectis 
nectariisque multo magis divifis. Turn folia folent elfe longiora, in filveftri fpecimine fere fe- 
mipedalia. Odor etiam hue aliquid facit , qui autem fepe debilis eft. Siflitur ramulus cum flo 

ribuspallidis, turn feorfim flos ex alia ftirpe profunde purpureus. ■2 Tab. 3. Fig. 3. - * 3. MELANTHIUM CILIATUM. linn. 

Bulbus carnofus , albus , ovato-fubfotundus , pifi magnitudine aut triplo major, tunicse 
jiigr^ majori laxe inclufus ; bafi hinc concavus, unde fibrae radicales oriuntur ; inde Mco longi- 
tudinali exaratus & ex bafi bulbillum novum proferens. Folia inferiora radiealia & longe vagi- 
nantia, reliqua Vere caulina, omnia refpectu vaginarum alterna, lanceolato-linearia, acuta, ad 
eras per lenteniminutifTime cartilagineo-crenulata, bafi cucullata, glabra, longiora femipedalia 

& dimidiam unciam lata. Caulis teres, glaber , fimplex , pennam columbinam craffus, erec-? 
tiusculus. Flores in fummo caule pauci, alternij feffiles. Petala unguiculata, lanceolata, ex- 
terne rubra cum bafi flava, intus flava cum bafi rubra. Capfula uncialis cinerascit. Totus cha* ^ ¥ racter genericus legitur in Collectaneorum volumine 4. pag. 100. Illic ceu novam fpeciem pro- 
pofui fub titulo Melanthii uniflori ; fcilicet primis quatuor annis omnes individuae plantae, qu:€ 
plures floruere, unicum florem terminalem, hinc veluti pedunculatum , protulerunt ; unde in 
errorem incidi, quem nunc corrigo ^ dum plantse ad llatum magis vegetum perveniife viden- 
tur, cujusmodi unam tabula repraefentat cum bulbo , a tunicis liberato, utrinque confpecto. 24. GNAPHALIUM SQUARPxOSUM. Linn. Tab. 3. Fig, 4. 

Caules plurinii fuffruticofi ex radice ramofa in ambitum adfcendunt, inferne magis minusv'e 
procumbentes, modo fimpliciflimi, modo ramofi, teretes, incani, lanuginofi, calamum crafTi, 

^ . r . r 

a dimidio ad pedem longi , toti foliofi , terminati una cum fmgulis ramis in capitulum florum 
fimplex vel compofitum fefTile convexumque. Folia alterna,' felTilia, lingulata, obtufa, crafTu- 
la , totalanata & incana, integerrima, patula, inferiora longiora & fescuncialia. Flores par- 
vi, odore balfamico pra;diti , fubfefTiles vel brevibus pedicellis lanatis donati. Caljcis commu- 
nis oblongi &imbricati fquamae lanceolato-lineares, mucronata^, Concavae, ad oras denticula- 
t£e, inferne lanar£e,fupeTne glabicc &recurvatse; intimae in principio rubran, dein, cum corol- 
la prodit, albida?. Corollula^ omnes infundibuliformes j fseminea^ in ambitu cum limbo quadri-; 
fido; hermaphroditse in disco cum limbo quinquefido. Pappus pilofus. Receptaculum nudum. 1 jEx Prombntorio bonae Floret Mai cum cal/ce radiato, idemque ante eandem. Siftuntur caulis 5 aucti flos poft expanfionem F- /- t' 25, HORTENSIA OPULOIDES. Lamark. Tab. 3. P H' j ■ r Caules plures , ruffruticofi , plus minus pedales, teretes, erecti, glabri. Folia oppoHta, 

L r 

breviter & cralTe petiolata, ovata, vel obverfe ovata, acuta, ferrata , venofa, nitida, crafTula, 
quatuor lincias longa & duas cum dimidia lata. Cjma terminalis, erecta, ampliflfima , fpecio- 
fa, plerumque quinquefida j ramis fubdichotomis rubentibus & inferne fepe bracteola una al- 
terave caduca inftructis. Flores in dichotomiis breviter pedicellati, erecti, fertiles, inodori. 
Reliqui omnes longe pedunculati, fteriles ut plurimum j in quibus caljx monRrofe augetur in 
foliolaquinque vel quatuor maxima, fescuncialis diametri, primo alba, dein eleganter rofeaj 
tandem iterdm cum virore albentia, in quibusdam individuis nunc denuo fanguinea, & ultimo 
fusca, quaxido marcefcunt & pqreunt , cseterum ovalia, obtufula, expanfa , fepe insequalia, 
nonnunquam coroUam ftaminiferam in centro gerentia , plerumque autem fola petala qu^edam 
mofiltrofa, quorum uti & Ilaminum numerus inconftans eft. Character florum fertilium hie ob- 
fervatus a me fuit Scilicet Perianthii pentaphjlli foliola funt lanceolata, acuta, patentifTima 
&'virentia. Petala quinque3 lanceolata , acutula , concava , patentiffima , caljce fere duplo 
longiora. Filameiita decern, fubulata , patentia, petalis paulo longiora cum antheris didjmisv 
Germen fubrotundum. Styli duo veltres, craffi, recurvati, cum ftigmatibus obtufis. Capfula 
fubrotunda, biroftris vel triroftris , feminibus numerofis ovatis minutisque plena. Quantumvis 
a Junio & Julio, quando floruerunt, in caldario ad usque Februarium perftiterint vegetce fub- 
fequentem/capfulaeque ad volumen pervenerint, quod in flore aucto tabulae confpicitur, non 
tamen fuerunt perfecte maturas , ut de loculamentorum nuniero recte judicare potuerim, Vi- 
fum mihi germen eft fuiffe fubinferum. Crescit in Japonia. Siftuntur in tabula cymse florentis 
ramulus ; ad lentem auctus flos fertilis, a tergo confpectus fine liaminibus, a facie cumiisdem^ 
dein tres flores fteriles, setate divcTfi. - . ■ . ■- < ' ^ 26. VELTHEIMIA UVARIA. Wilden. Tab. 4. Fig. x. • y ilamu Folia radica lia plurima , enfiformia , acute carinata , acuminata , ad oras fcabra , cseterum glabra , quatuor 
& ultra pedes longa, debilia. Scapus centralis, teres, glaber, erectus, firmus, tripedalis, di- 
gituni cralTus , fuperne in racemum fpicseformem denfilTimum erectum tandemque pedalem ter- 
minatus. Flores breviter pedicellati , numerofifTmii, denfilTime imbricati/ adhucdum claufi ru-^ 
bri & patentiffimi , expanfi flavi & penduli, foetidi. Spathae vagae & ad pedunculos. Caljx nul- 
lus. Corolla uncialis, fucco melleo plena, monopetala, tubulofa, bafiglobofa, fuprahancin- 
curva, dein verfus limbum ampliata j limbi fexfidi laciniis femioyatis, rotundatis , concavis, 
brevilTimis, crectis. Filamenta fex, fubulata, ex receptaculo orta, erecta, coroUee ventri ac- 
cumbentia, eadem multo longiora, flava. Antherae oblongse j^ fubincumbentes , flavefcentes, 
Germen fuperum, ovato-pjramidale , triquetrum, flavefcens. &jlus filiformis, fitu Ilaminum. 
iisdem paulo longior, inferne virens, fuperne flavens. Stigma trifidum. Capfula ovato-acuta, 
tfiquetra, glabra,, fusca, trilocularis, trivalvis. Semina folitaria, nigra, nitida. PeduncuU in 
fi-uctu eriguntur. Recte ab Aletri celeberrimus Wildenow feparavit. Capfula autem minima 

disjungit. Tabula exhibet fpicam a^ud nqs quotanriis ab Aprili ad Junium fpeciofam, florem feorfim , & fructus. 'fc h" I 27. SAGUS RUFFIA. Jacq. Tab. 4. Fig. 2. 

H ■ 

Videtur Palma Raphia effe, cujiis raentionem facit celeberrimus JuITieu in Generibus fuis 
pag. 18, cui flores monoicos tribuit, . Ex, fide hortulani aulici Francisci Boos aqtopt^, hsec pal- bortisjnful^ Mauritii , dicta incolis Sagoutier de Madag ubi filveftris no^ ■> 8 men habet Ruffia. troMes illi Hint pinnata? tiendent niculati, aliquot pedes longi, cruris craditie, denfifrimi, ex quibus in tabula mea duo parvi 
ramuli repra^fentantur ; colore illo, quo nunc funt, expreffi. Ergo non poteft elTe Palma Sagu 
Rumphii amb. vol. i. pag. 74- tab. ig. Plures fecum, ex femine enatas , palmulas vivas ex infu- 
la Mauritii attulerat , fed omnes in itinere ipfo fuccelTive perierant. Haec ille. Fructuum for- 

ur, nifi fie variet. Nunc fpadices hue allatos de- nia Fubrotunda a S; ^ 

fcribam, ex quibus" totus character genericus facile intelligetur. Spadix in omnibus partibus 

fuis nitet, compofitus ex fubftantia fibrofa tenaci. Omnes ejus rami ramulique veftiuntur vaginis 
circularibus imbricatis. Ex hisce fnlgulis in ramulis ultimis fitu difticho & alterno floras folita- 
rii exeunt, fuperne foli mares pedicellati, inferne longo ordine Mae fseminae fefliles. Maribus 
perianthium eft triphjllum ex foliolis lanceolato-oblongis , acutis, concavis, & erectis. Co- 
rolid nulla. Filamenta fex , lanceolata , acuta, erecta , brevia. i\ntherae haftatae , longse, 
erects, caljce breviores. PiFtilli ne vel rudimerltum confpicitur. Faminis perianthium eft tri- 
phvllum , inferum -, foliolis mutuo fefe involventibus «& germen arete circumdantibus ; extimo ppofitci parte »erminis ', fubfequo 
inde fuccelTive decrescente ad bafin bifidam^ ter- duplo breviori, liinc rotundato & integerrimo , 

tio & intimo oVato cum ore integro ; totumque germen ferme ambiente. Stamina nulla. Ger- 

meii ovatum. Stylus breviffimus , erectus. Stigma fimplex. Pericarpium fubrotundum, ftjlo 

• acuminatum i parvi pomi magnitudine, uniloculare^ cortice donatum nitidiffimo & in gibbulos 
rhombeos fulco longitudinali medio infcriptos elevato -, qui in germine funt fquamse deorfum im- 
bricatse & atcte appreffffi. Semen unicum, fubovatum, olfeum, filfuris extefioribus in fubftantiam 
penetrantibus. Figur^e indicant a ramulum fructefcentem ; h ramulum florentem cum germi- 

■ nibns quibusdam jam in fructum abeuntibus ; c femen -, ^ idem transverfe fectum 5 e partem 
corticispericarpii, ut ejus craCfities & interior fuperficies pateant ; reliqua aucta, / fquamam 
ramuli florigeram , in cujus altero latere fedet faemina ; g florem mafculum integrum -, h eun-, 
dem dempto calyce ; i faeminam auctam ; / eandem ex oppofito latere vifam^ m eandem dempto. 
caljcis foliolo extimo; « pracedentem ex latere oppofito 3 eandem poft dempta duo foliola 
exteriora cum folo foliolo fuperftite intimo ; p piftillum. y ) k L / -•'l 
' 1 a 8* ACALYPHA INblCA. 

Ex radice annua caulis attoUitur fesquipedalis , calamum cralTus , totus ramofus , teres ^ 
hirfutus, erectus, purpurafcens. Rami patentes, hirfuti. Folia ovata, acuta, argute ferrata,^ 
rugofula, utrinque villofa, ab una ad duas uncias longa. petiolo fuo modo longiora, modo bre- 
viora aut aequalia. Spicje mascula in eadem planta diftinctae , graciles , lineares , aphjllae ,^ 
plus minus unciales , ad folia inferior^ axillares , fupra bafin involucro f^mineo feffili conni-. 
vente & fterili inftrtictae. Spica^ fgemineae terminales & in fummis foliis axillares , cjlindricae , 
totse hirfutae, erecta;, breviter pedunculate , Hibunciales, denfae. Involucrum fingulis flosculis 
fubrotundum , concavum , apice late truncato fere ad unam tertiam acute incifo-dentatum^^ 
Crescit in Malabaria & Zeylona. In caldario floret a Julio ad Septembrim. S9* ACALYPHA VIRG ATA; Limi. 

■ J 

Tota glabra. Caulis fruticofus , teres, ftriatuSj ramofus, fuscuS , fexpedalis , pollicem 
crafiTus. Rami virgati, ab uno ad Ires pedes longi. Folia alterna , fubbifaria, breViter petiola- 
ta lanceolato-ovata, cuspidata, obfolete ferrulata , venulofa, tres quatuorve uncias longa cum 
petiolo purpurafcente & vix femunciali. Crescit in Jamaica. Pier jJl'ures jarii ahhos in caldario 
horti Schonbrunnenfis culta vegetat laetifl'ime , fed florere negat. QO; BOEHMERIA RUBESCENS. Jac<j. Tab. 5. Fig, 1 I ■ 

EflUrticaarboreaLinnsei, ab Urticis feparanda. Caulis arboreus^ ramofus , erectus , te«' 
res, glabriukculus , fuscus^ octopedalis; ramis junioribus denfe villofis & virentibus, Folia^ 9 alterna, petiolata^ elliptica, acumhiata, obfcure crenulata ut videantur integerrima, utrinquc* 
villofa, trincrvia, venofa, longiora quatuor vel quinque uncias longa cum petiolo villofo fes» 

Maji ex tepidario in dium translatae folia fuccefTive utrinque fanguineum cunciali. 

coloreni adipiscuntui r pius deficit. M rum alis fpic^ egrediuntur unciales aut longe breviores , quas floras minuti inodori & aggregati 
occupant, Hee omnes paniculam fimul forraant fads amplam. Floras masculi & faeminei ple- 
rumque fie mifti funt, ut faemina una locetur duos inter mares. Nonnunquam tamen mas alte 
deficit. Mares etiam interdum fine ulla faemina foil totas fpiculas obfident. Involucrum hexa- 
pWllum ex foiiolis lineari-lanceolatis acutis hirfutis rubrisque mares & faeminam fuscipit, 
dum ante fccminam utrinque adhuc aliud foliolum acuminatum & brevifTimum modo adeft, fse- 

tribus perianthium eft tetraphyllum ; foliolis obiongis, concavis, obtufis cum 
mucrone, villofulis , albis cum afFufa purpura, erectis. Corolla nulla. Filamenta quatuor, 
fubulata, craHa, albida , antico margine tuberculis inaequalia, caljce longiora, inferne erecta, 
fuperne recurvata. Antherse oblonga^, didymae, albidse. Piflillum nullum. In faeminis calyx 
& corolla defiderantur. Germen eft ovatum , albidum. Stylus crafTuSj ruber, erectus , hirfu- 
tus 5 maribus longior , defmens in ftigma clavatum obtufum rubrum & villofum. Semen unl- 
earn, nudum, fuscum. Crescit in Tenerifa. Floret primo vere. In tabula reprsefentatur fo- 
lium rubefcens ; dein aucta omnia eo ordine , quo fefe excipiunt ; fasmina ; pedicellus cum 
duobus maribus unaque faemina; ftamen ; calycis masculini foliolum a dorfo vifum ; mas ; pe^i 
dicellus cum uno mare nondum expanfo & una faemina. 

k ■ 3 1 , EHRETIA LAXA. lacq. Tab. 5. Fig. 2. 

r 

I 4 -. . 

Hujus arboris defcriptionem & figuram dedi in Horto Schonbrunnenfi. Anno 1798 tan- 
dem primos matures fructus dedit ; baccas fcilicet fubrotundas , pulpofas , rubras , magnitu- femiiaibus Ramulum fructefcentem femenque hie exhibeo. /' 32 9 MORUS MAURITIANA. Xac^. Tab. 5. Fig. 3. ^ In Collectaneorum volumine tertio arborem defcripfi, foliis integris donatam. Quotan« 

■^ ' ' ' : 

iiis fructus maturos copiofe largitur, ex quibus plurima foboles enata fuit« Hsec primis annis 
folia inferne panduriformia habet, cujusmodi ramum tabula filtit. 33. ASTEPx FRUTICULOSUS. Lmi. Tab" 5. Fig. 4. 

Caulis fruticofus, paniculatus, teres, erectus, fuscefcens, bafi digitum craffus, bipeda- 
lis. Folia conferta, in ramulis primum prodeuntibus veluti fasciculata, ex oblongo linearia, 

J ' ■ V - 

obtufa, integerrima, brevilfime petiolata, ad lentem punctis elevatis denfe buUulata, caeterum 
glabra, femuncialia. Pedunculi ex ramulis terminates , folitarii , uniflori , graciles , biuncia* 
les, Calycis cylindrici & nitidi fquamae interiores ad apicis marginem caltaneae. Corollulae ra- 
dii caeruleae, tridentatae. Corollul^ disci flavae cum limbo quinquefido. Et alia ad characterem 
Linnaei. Ex Promontorio bonae Spei. Floret Majo & Aprili. Ramulus florens fillitur. Com- 
melini figura individuis noftris minus convenit. 


34, DISANDRA PROSTRATA. Lmn, Tab. 6. Fig. i. 

Tota planta hirtula efi:. Ex radice perenni caules plures in ambitum egrediuntur herba- 
cei, teretes, longiffimi, proftrati, ad fingula folia radicantes. H^c funt alterna, reniformi-or- 
biculata, crenata, longe petiolata, venofa, Pedunculi uniflori, axillares , tres quatuorve mu- 
luo luccedentes , plus minus longitudine petiolorum. Corolla lutea. Flores partium numero 
quam maxime variant. Numerofilfimos , quos in pluribus plantis florentes vidi , fic apud nos 
variare vidi. Fere tot erant corollse quinquepartitae quot fexpartita;, eaeque omnes regulares) 
paucifTi^a^ feptempartitae , & has plerseque irregulares , ut feptima lacinia aliis incumberet, - I 16 inio fx'pe hiihor Verticaliter mterjiceretur. Nee in liis numetum Tequebantur aut filamenta aut 
calyx, numero inferiora; In quinquefidis & leptemfidis femper calycem quinquefidum, in fex- 
fidis eundem ut plurimum fexfidum & rariuS quinquefidum inveni. In quinquefidis flamina fem- 
per quinqiie -j in fexfidis fena vidi. Videtur ergo planta potius ad pentandriani effe amandan- 
da. Crcscit in Madera. Floret seftate. In tabula exhibenturjplanta ipfa & auctum piftillum. < 35, FAGARA SFINIFEk. iac^. Tab. 5, FigJ!2. 

Frutex decempedalis , ramofus, diffufus, totusglaberj ramis cinereis^ teretibus, junio- 
Hbus Viridibus. Fo]ia alterna , in ramis lignofis fsepe fasciculatim prodeuntia, pinnata, petio- 
lata, ineirmia, trijuga. vel quadrijuga cuni impari. Cofta angulle alata , biuncialis. Foliola op- 
pofita, fubfefTilia, obverfe ovata vel elliptica, integerrima , obtufa , fubemarginata , longiora 
uncialia , faporis pauci ingrati , tiita odoris pauci. Spinae ad ortum foliorum geminse, fubu- 
iatx , recta; ', in trmlco ramisque fj^arfic, qiiae bafi quam maxirae incraflantur aetate, ac fi ex tu- 

* J , / 

berculo ortum ducerent In caldario menfe Octobri ex foliorum axillis gtimmae florum pro- 
deuiitj qua^ ad hiemis adventum fine explicatione iterum marcescunt. Crescit ad Caracas. Si- 
ftuntur pars trunci inferioris , pars rami fenioris > & ram^ulus foliofus. §6, ARALIA CAPITATA. Urn. tab. 6. Fig. 3. 

In feac arbore funimitates tamulorum gertiniani producunt ovatam , ex plurimis ftipulis 
bVatis vel oblorigis compofitam, qu;:^ expanduntur"^ folia ex alis fuis emittunt, brevique deci- 

dunt. Talis gemma hie figura exprimitun ^ . ¥ 
' *. V ,. ■ 1 ■. V > 37, HYPERICUM CALYCINUM. ium. Tab. 6. Fig. 4. Caules^ plnres 5 fuffruticofi, ramofi'i, fusci , calamum craffi. Rami tetragoni , pedales, 
•^dfcendentes 5 virides. Folia oppofita, felTilia, oblonga, acutula, integerrima , glabra, fupra 
nitida, diftichaV fere triuncialia. Pedunculus terminalis , folitarius , uniflorus , erectus, fes* 
cuncialis,' bafi bracteolis duabus ovalibus patulisque fnffultus, Caljcis foliola late ovata, ro- 
tnndata, fubcoriacea, glabra, integerrima ^ petalis ;multo breviora. Corolla diametri triuncia- 
lis, lutea, patentiffima. Stamina petalis paulo breviora. Styli quinque. Capfula ovata, acu- / ta, cernua, qninquelocularis, quinquevalvis. Floret fub dio menfe Julio. Crescit circa Con- 
ftantinopolim. Figura exliibet ramulum florentem & fructum. ^ > ^ r" 38* HYPERICUM BALEARICUM. linn: i 

Frutex duos tresve pedes altus, difFufus. Caulis fenior glaber, digitum minimum crafTus, 
ferrugineus cuin epidermide fusca fecedente lacera. Junior ramique teretes & purpurafcentes 
tuberculis cartilagineis denfifTime obfidentur & exasperantur. Folia funt oppofita, felFilia, par- 
va, ek fubrotundo ovata, oBtufa, repandula, rigida, fubundulata, carnofula, utrinque fimili* 
bus tuberculis 'don^ta , c^teruln glabra ^ atrovirentia , faporis tritaque odoris ingrati. Flores 
terminales, folitarii , breviter pedunculati , odorati , diametri fere fescuncialis. Caljcis bre- 
vis foliola fubrotunda, obtufa , concava , glabra. Petala lutea, longitudine fiaminum. Stjli 
quinque. Capfula ovata, obfolete pentagona, acutula;, glabra j> qninquelocularis, quinqueval- 
vis. Crescit jn Majorca. Floret Junio & Julio. 1 > ' - ■' ' " ' IB 
39v HYPERICUM ANDROSAEMUM. 

Totum glabrum. Caulis fruticofus, anceps. jFolia oppofita, ovata, obtufa, integerrima, 
felTilia , triuncialia. Pedunculi terminales -, plures , fubdichotomi , etiam uniflori , erecti, 
foliis duplo brevior'es , ex fummo foliorum pari , turn etiam interdum axillaris alius ex pro- 
ximo foliorufti pari. Flos vix uncialis diametri. Calycis foliola rotundata , insequalia. Fila- 
menta petalis luteis paulo longiora. Styli tres. Capfula ovata, trilocularis, ante mattiritatem 11 rubehs nitida baccamque fnentiens , dein fusca & frivalvis. ^ 
nuta. Sub dio floret Junio & Julio. Crescit in Anglia , Gallia oblong rai- % ■> \ f I t. 40« HYPERICUM HIRCINUM. Linn. 

Totum glabrum , tritumquc foetens. Caulis fruticofus , ramofus , anceps, tripedalis & 
ultra erectus. Folia fuut oppofita, felTilia, ovata, obtufa, integerrima, ab una ad duas un- 

^ J. H 

cias longa. Pedunculi terminales ramofi ex duabus paribus oppofitis & terminante imparl t, alii 
axillares in fummis foliis folitarii', oppofiti , bifidi & biflbri ; omnes erecti & foliis breviores. 
Calycis foliola ovata , obtufa, virentia, duo minora tribus reliquis. Petala flava , calyce duplo 
niajora , ftaminibus paulo breviora. ' Germen ovatum. Stjli tres. Capfula ex fubrotundo ova- 
ta, fusca, ftjlorum parte mucronata , trilocularis , trivalvis. Crescit in Europa meridionali. 
Floret fub dio Julio & Augullo. ■t 4I/ HYPERICUM CANARIENSE. Linn. 

- * 

Totum glabrum. Caules plures , fi'uticofi , teretes , ramofi, erecti, fusci, pennam co- 
kmbinam vel calamum crafli. Folia oppofita, fubfefi'ilia, angufte lanceolata, acuta, integerri- 
ma, a dimidia ad fesquialteram unciam longa. Pedunculi terminales & ex fummis foliis axilla- 
res, ramofi, foliolis parvis bracteati, fimul paniculam formantes erectam. Flores odorati, dia- 
metri uncialis. Calycis virentis foliola ovata, obtufa, inaequalia,'qu3edam fa;pe inferne conna- 
ta. Petala flava, oblonga, obtufa, concava, patentillima , caljce quadruple longiora. Stami- 
na flava , fere longitudine petalorum. Germen ovatum. Stjli tres , bafi divaricati. Capfula ex 
ovato oblonga, acuta, obfolete trigona , glabra, trilocularis, trivalvis. Floret aeftate. Crescit in t 

^ 

r 4 3. HYPERICUM MONOGYNUM. Linn. 

L 

r 
r 

Totum dabrum. Caulis fruticofus , ramofus, diPfufus , teres, fuscus, digitum crafius. bipedal: 
minales Folia oblonga , obtufa , integerrima , oppofita , feffilia , fescuncialia. Pedunculi ter- 
usculi . uniflori vel bifidi & biflori , erecti , foliis breviores. Flores inodori , diame- tri biuncialis. Calycis foliola oblonga, obtufa, patentifiima, in flore pallide virentia, pofl: pe- 
talorum lapfum rubefcentia & brevi tota atrofanguinea. Petala obverfe ovata , flava. Filamenta 
longitudine coroUse, flava. Germen fubrotundum. Stylus unicus, erectus, longitudine ftaminunu 
Stigma quinquefidum , patulum. Capfula non maturuit. Crescit in China. Floret apud .nos 
aeftate. if -' 43 OXALIS PECTINATA. Jacq. Tab. 6. Fig. 5. 

^ r 

Haec planta nonnunquam flores habet plenos, & ftaminibus piftilloque plane caret. Figure 
s ifliusmodi flores reprsefentat. Anno 1798. ex bonae Spei Promontorio numerofi bulbi Oxa- 
lidis cernuae transraifl"! anno fubfequo fere omnes flores plenos produxerunt, uti in figura fexta 
videre eft. du 44» POTHOS GRANDIFOLIA. /^c^. Tab. 7. Fig. 1. 

Tandem menfe Septembri anno 1799. primos fructus maturos produxit in uno fpadice, cii 
jus partem inferiorem ad raedietatem usque occupabant denfiffimo agmine baccse obverfe ovatae. truncatae , S fuffufo colore violaceo , ta:ndem deciduse & a filis tribus quatuorve pendulse , eadem ratione ac 
inPotho craffinervia. Semina folitaria, obverfe ovata, glabra. Baccse minores unicum femen contment , altero abortante. 790 hujus plantae concinnavi, caule omni carebat, unde acaulem dixeram, & pro radice folas habe .1 -^ bat j^.bfas fa^ciculatas tefdtes fongasque , nullibi nodofa rubrave ; uncle condadebam efTe divei^- 
fam a Plumieri Dracontio in Plantis amerifcanis pag. 48. derciipto delineatoque , & a Swartzii 
Potho macropbylla. Ab iilo tempore planta caulem attollere coepit, nunc fesquipedalem car- 
pumque craOTum, radicantem, & a foliorum delapforum cicatricibus vere & quam maxime no- 
clofum , quern taiiiea Plumierus perperam radicem nuncupavit. Cum illuftri Swaitz credo nunc, 
fuam, Pluriierianam meainque Itirpcm efTe eandeni;, quaiilvis caulis in planta horti Schdnbrun- 
nenfis neutiquam rubra fit, fed camera habeat pallidam cum centro circuioque flavo & ad mar- 
l^inem VireMem, quae coloi^is dive rfitas forte pendebit a loci & climatis discrimine. Ut melius 
}ii€C veS oculisipateat, acljunxi in tabula partem caulis cum fectione transverfa. Laefus glutine 
iidflringente Si cum acredine exficcante obdu'titur. NodOrum fuperficies plana primo fubftantia 
iubiginofa, fmlgum iguiarium mentiente & molli tegitur , dein fusca , tandem cinerea evadit, 
Sequabilis & glabra. Koriicn trivic^le SWartzii liaSd coincidit cum meo, nam 'fi)ix>t§ov Grajcis Ion- 
gum eft; nee tn&gnum', & loiigitiido atque magnitudo ideas excitc'jnt non easdem. Nescio^ quo 
pacto Botanici voce ilia abuii lint 3 dum Coilvolvulum Solanumque vocaverint macrocarpum lo- 
co megalocarpij qua3 duae plantar fructus fubrotundos, hinc fane non longos, pioferant. Idem 
de niacrorrhizo & macrophjllo. Tabula exhibet partem caulis , fcapum fructefcentem, ejus- 
d em trans verfam fectionem, *& femen 3 quod terrae commifTum poft quadraginta dies germinat,^ 
a radicula ad fuperficiem terrae eleValur ; iiti in adjecta figu>a videre eft 5 dein primum folium 
cordatum prdmit, ut in figura altera ^ 


45, CINERARIA ViscOSA, Jit. Kew. "tab. 7. Fig. 2. cl Ex Promontorio bonoe Spei. In horto KeWenPi dicitur efTe biennis. Ar quae jam noven nis eft 3 & caule gaiidet lignofo, fused , lereti', bafi digitum crafTo, & octo uncias alto 3 ut forte 
in patria fuffrutex fit. Folia funt fparfa in ramulis junioribus viridibus villofis & viscofis, in pe- 
tiolum anguitata, parva, pinnatifide lobata, acuta, tota villofa & viscofa. Pedunculi termina- 
les, uniflori, erecti. Calycis communis cylindrici & fuboctopliylli fquamse lineari-lanceolatce. 
tcncavac;, acutae, aequales, erecta^, nirfutas, viscofac;, virentes , unius ordinis. Corollulaj in 
radio faemineacj albae, circiter quinque. Tubulofae in disco circiter decern, fordide aurantiacee. 

r 

Antherae lutece. Calyx in Fructu patentifTtmus. Floret a Julio ad Auguftum. Siftitur in tabula 
plantula biennis ad radicem truricatayauctus flos radii. 46. CORYPHA MliSrOR. hm. tab. 7. Fig. 3. "t 

JJelcnptionem & figuram dedi in Horti vindobohenlls volumine tertio. Singulariter fe 
3iaKet ejus radix> quseexbafi rotundata fquamisque veftita attollitur fa^pius extra terram in fe- 
niipedalem erectumque conum ; dum Temper ad fuperficiem terra folia fine omni caudice egre- 
diuntur. Haec in planta adultiore nunc jam fifiiul habent tres pedes in diametro, innixa petiol6 
plusquara tripedali. Figura exhibet iftiusmodi radicem. Ali^ dua; in horto Schonbrunnenfi co- 
iuntur palmae, quae fimili radice adhucdum altiore gaudent, etiam flabelliformes, inter fefe fpe* 
des diftincta^ j altera ex Caracas fub titulo Palma redonda advecta, altera ex Florida. • 47 ■l 1 Linn. a ,t* m^ ex Hollanclia adlat.1m. Lentiffimi incrementi ^ quotannis unicum folium protrudit & explicat, 
dum unicum quoque marcescere folet. Truncus nunc ell infra folia quadripedalis &' diametri 
fesquipedalis , fed totus adhuc petiolorum reliquiis adhserentibus veftitus. Folia omnino fuht 
duodecim plus minus. Petiolus eft feptempedalis , carpum inferne cradus, dorfo teres, facie 
canaliculatus, glaber, erectus. Folia funt vere pinnatifida , fed ob plnnarum ad duas tertias 
lisque connatarum dispofitionem & directionem flabelliformia , novem pedes lata, quinque pe- 
des longa, circumfcriptione fubrotunda, plicata, nitida. Cofta tripedalis eft. Pjnnge utrinque L 

n 
J J» 13 circiter quadraginta cum impari, ad oras integerrimae ^ acuminatas , femibifidse, cum interjectis 
fills. Crescit in Malabaria. 48. HYPOXIS ALBA. Linn. Tab. 7. Fig. 4, '-^ Tota glabra eft. Bulbus fubrotundus, avellanae nucis magnitudine, orchidum more fu- 
pra fibris radicalibus auctus. Folia pauca , fubteretia, acutula , erecta, vix femipedalia una 
cum fcapo bafi plusculis fpathis inclufa. Scapus teretiusculus , gracilis ^ fanguineus erectius- 
culus, inferne bifidus ibidemque duobus foliolis oppofitis canaliculatis & femuncialibus veftitus 
biflorus, circiter longitudine foliorum , infra germina geniculatus. Petala fupera, lanceolata 
acuta, patentifTima, tria interiora utrinque alba, tria exteriora intus alba & foris fordide pur- 
purea. Filamenta fex, filiformia, erecta, brevifl'iraa , alba. Anthers oblon^a; baflatEe 
tae , magnae, luteas. Germen lineare, trifulcatum , fanguineum. Stj^lus erectus brevilTimus 
Stigmata tria, oblonga , erecta , flava , longitudine ftaminum. Ex Promontorio bon^e Spei 
Floret Octobri. Tabula repraofentat totam plantam, aucturaque ftigma, Quam Tub hoc titulo 
in Collectaneorum volumine quarto defcripfi, hujus varietas elt^ ' erec * ' 49, LATANIA RUBRA. Tab. 8- . . . 

Plurimas alit hortiis Schonbmnnenfis in caldariis plantas liujus fpeciei. Ex femine pie 
raeque ante decern annos enatae caudice vix pedali gaudent, pauca? ex patria transvect^ duplo al 
tiori , fed tamen vix carpum crafTo totoque foliorum praeteritorum reliquiis adliaerentibus adliuc 
dum onerato, quae tandem abfcedunt, truncumque relinquunt ^equabiliorem. Frondes plurima- 

umbeliiformes, inermes, erectiusculae. Stipes bipedalis , digitum craflus , doifo \.^^ 

cie canaliculatus , glaber , fanguineus , firmus. Frondis foliola ensiformia, acuminata / inte- 
riora nonnunquam apice acute bifida , plicata , juniora nervo dorfali medio & ad eras ornata 
lana alba fponte fecedente nee in adultis foliis ultra vifibili, omnia in latere exteriori aculeato- 
ciliata, in interiori plemmque (nee taraen Temper) inermia & integerrima , CcEterum glaberri- 
ma, ad oras rubra, tota magis minusve livore perfufa, in pauciffimis individuis ejusdera certo 
fpeciei absque omni purpura laetiffime virentia, majora bipedalia , profunde fecta. Ingentem convexus, fa- Mauritii fructus adhuc virides carnofuli & immaturi ab incolis colliguntur & cam. porrigunt Adlati omnes bafi perforati funt , quo fcilicet loco racemo adha^ferunt , ut caljx videatur 
in hoc manfifiTe, quem ignoramus, uti totam floris compofitionem. Fructus maturus eft drupa cor- 
ticofa, fubrotunda, fusca, glabra, juglandis magnitudine vel minor, unilocularis. Nuces tres 
hmc convexse, inde angulata3 , contigu^ , uniloculares. Nucleus folltarius , o/Teus , folidus' 
Miftae funt drupae mmores, unica nuce fsta;. Creseit in infulis Mauritii & Borboni^ In horti 
caldarns laetiffime vegetant. Tabula repra^fentat folium femitruncatum ex planta minora ; aucti 
ad lentem folioli oram & nervum dorfalem medium ; plantulam adhuc tenellam in horto ex fe- 
mine enatam, cum adhaerente nuce ex drupa monofperma , ad fuperficiem terr^ elevata; dru- 
pam tnfpermam, tres ejusdem nuces , unarahancfeparatam, ejusdem nucleum; tandem drupam 
cum umca nuce contenta, & hujus nucleum. Nullus dubito , quin palma ilia , cujus mentionem 
facit illuftris eques de Lamark in Encyclopedias botanicce volumine tertio pagina 427, & cujus 
frondes fine ulla fructificatione repert^e funt in herbario Commerfoniano , addit^ frondibus La- 
tanice borbonicae , fit eadem cum hac Latania mea rubra. Si deinde , quod fufpicari omnino pof- 
furaus , utraque ad idem genus pertinet , habebimus nunc generis characterem magis comple- 
tum , ex Juffieui Latania borbonica florem masculum, & ex Latania rubra mea fructum, 
fcihcet dioicam monodelpham poljandram cum drupa uniloculari & trifperma. 

_ ftirpem V h 50. PASSIFLORA? GUAZUMAEFOLIA. 

• % - ^ ■ ' ^ " ' 

Anno 1789. horti Schonbrunnenfis ingreffus caldarium , vidi fruticem humanse altitudinis 
erectura, trunco tereti pollicemque craffo pr^ditum, ramofum, patria ignota, fie fimilem Theo 

, D - ■ • ^ ■ • . . . 1 J4 

brbmati Guazunige , ut vix diftiDgui hiibitu fdliisque potiierit, & hinc ab liortulano ihter plura ilta 
Theobromata locatum, unico flore pedunculato axillari donatum , & alterb, quern tulerat, in 
terram delapfo , jam niarcid6» Haiic brevem defcriptionem illico concinnavi. Folia alterna, 
petiolata, cordato-ovata-, acuminata, inaequaliter & obtufe ferrata, rugofula , ad lentem utriii- 
que rarifTime pilofula. Involucri foliola viridia, unum alterumve colore fanguineo tinctum. Ca- 
lyx totus ruber. ^Petala coccinea, Flos unciaiii fuperat longitudine. Calyx potelt dici duplex. 

f * 

Exterior Involucrum pentaphyllum ex foliolis ellipticis , utrinque acutis , fubfedilibus , iiise- 
qualibus, laxisj integerrimis , longitudine perianthii. Interior Perianthium mOnophyllum, tu- 
bulofum^ fubventncolum j erectum; ore quinquedentatOj parvo , erecto. Petala quinque, fpa- 
thulata^ obtufa^ latitudine inaequalia; in ungueili longum definentia, erecta, calycepaulo Ion- 
giora. Stamina & piftillnm columnae communi infidebant 5 corollae inclufa. Hsec in flore de- 
lapfo femiputruerant , nee poterant rite dignosci 3 quod nee in flore ^ arbusculae inhcerente, abs- 
que dilaceratione fieri potuifTet , a qua autem Ipe fructus abftinui. Poll triduum in hortum re- 

• * ' .' ' - ■ > 

verfus 5 florem decerptum dolebam. Poft annum nee ultra inveniebatur arbuscula. Quam ha- 
bitu arboris erecto cirrorumque defectu a Pallilloris diverfa ! Hr' ♦» '\ J y K 5 1 , MOROEA COLLINA. Thunb. 

Tota glabra ell. Bulbus fubrotundus, avellanoe niagnitudine. Folium unicum^ recurva- 
turn, fublineare, canaliculatum , Ariatulum , acutum , flaccidum ^ glauco rore pallide virens, 
duos tresve pedes longum, Scapus teres, parumper flexuofus, debilis^, modo fimplex, mode 
ramofus , fpathis vaginantibus lanceolato-linearibus acutis erectisque veftitus , fesquipedalis. 
Flores baud grate odorati & pedicellati ex fpathife TuccefTive prodeunt convolutis & acuminatis 
pauci. Corolla plerumque rofea , rarius fulplmrea, diametri biancialis & ultra. Petala fex, 
fupera, ex cuneiformi oblonga, plana, acuta, a bafi ad i^edietatem fere usque maculam baben- 
"tia flavamj quoruni tria exteriora latiora bafi interna geruht foveam glandulofam. Filamenta 

1 

tria^ brevia, erecta, alba, in tmam columnam connata. Antherse lineares, erectae, flavefcen- 
tes, ftigmati accumbentes. Germen lineare , teres. Stylus filiformis, erectus , longitudine fi- 
lanientorum, Stigmatis trifidi laciniae rotundatse, planae , denticulatoe , patentiffimse , bifida, 
Capfula gracilis, acuta, fescuncialis , trilocularis, trivalvis. Semina plurima, fubrotunda. Ex 
Promontorio bonse Speie . ' ^ V. 52. ATHANASIA CRITHMIFOLIA. Limi »r;- ' Tota glabra. Caulis fruticofus, digitum crafTus , a quinque ad decern pedes altus, Vamo* 
fus, fuscus^ debilis ut fuftebtare fe nequeat , una ciim ramis ob cicatriculas a foliis delapfis 

■ + -■ 

relictas ad tactuni iriaequalis. Folia in ramis junioribus denfe fparfa, linearia , integerrima , 
fellilia, crafTula, acuta , fuperne trifida , duas tresve uncias longa , odoris yix uUius, faporis 
amari fubaromatici *& ingrati. Pedunculi in fummis rainis axillares ;, folitarii, graciles, crecti, 
plerumque uniflori^ inferiores honnunquam a d'uobus ad quatiior flOres fuliinentes , panels fo- 
liolis minutis inftructi, oniries fimul corymbum formantes dcnfum erectumque Calycis fquamae 
.pallent cum apperidicula obtufii viridi. Flosculi numerofi, lutei. Floret seftate. Ex Promonto*- 
rio bonae Spei« - 4l ^. f f l** ^- * J /i fia 5 3. HIPPIA FRUTE§CENS. Link 

Odore p'oilet rorismarini graviori & fortt; faporfe ingrato & ftibacrL Caules plures, fru 
ticofi, plamum crafTi, quinque Vel fex pedes altij teretes, Villofuli, fusci, ramofi, erecti, de- 
biles. Ramijuniores hirfuti. Folia alterna j numerofa, petiolata , profundilTime pinnatifida^ 
utrinque & ad oras villofa^ biuncialia ; lobis oblongis , obtufis , fere feptem utrinque cum im- 
pari. Peduncnli ramofi 5 corymbofi;, terminales & ex fummo uno alterove folio axillares, hir- 
futi j ad aliquot divifiones bracteola fuffulti. Corolla lutea. Character genericus in MantilTa 

Linna^i optimus 5 ad quam obfervo, numerum fseminarum non femper ei^Q decern, fed yariare 15 cumque lo crafTo & capitate truncate fine vero rtigmate. Floret aellate. Ex Promontorio bonae Spei. X 54» MIMOSA SAM AN. Tab. 9. 

'r 

Ex femine hie nata arbor decennis truncari debuit , cum caldario evadebat altior , fie 
octodecimpedalis , & tantum fuperne ramofa & fubdivifa , totaque inermis. Truncus teres, 
erectus, inferne carpuni crairus & hie cortice veltitus fuberofo rimofo albo compreflili facile- 
que feparabili , ci«terum £equabilis & ex fusco cinereus. Rami patenti[rimi , teretes j juniores 
villofi, molles & fulcati. Stipulae lanceolatae, acutae, villofse, deciduae. Folia tota quanta vil- 
lofa, raollia, viridia, bipinnata, pleraque fejuga vel quinquejuga, rarius quadrijuga vel trijuga, 
rariflTime bijuga. Partialia infima plerumque funt bijuga , quae fequuntur trijuga , fubfequa qua- 
drijuga, dein quinquejuga, fejuga, & terminalia feptemjuga. Si partialia infima funt trijuga, 
in folio fejugo fumma erunt octojuga. Atque haec normalis progrelfio in plerisque obtinet, ut 
detur tamen exceptio , fed infrequentior. Coda princeps eft pedalis vel fesquipedalis , bafi ca- 
lamum crafi'a, multifulcata. Coftae laterales funt oppofitae , teretes, infimae fescunciales , & fie 
increscendo fummse femipedales & ultra. Coltas terminant necdum evolutas "llipulae caducae. 
Foliola funt oblonga, obtufa, integerrima , villulis minutis ciliata , venofa , brevifTime petio- 
lata, fuperiora gradatim majora, maxima triuncialia. Glandulae fubrotundae depreffae & flave- 
centes locantur in cofta principe inter omnes coftas laterales, & in his inter omnes pinnulas, 
rarius quaedam abfentes. Ex hisce omnibus emanat gutta limpida, viscidula, dulcis cum mifto 
acore, exculfa faepe revertens, tandem maculam relinquens nigram. Quum plures individuae 
in caldario laetiffime vegetent , femper vireant , nullum ramulum fponte amittant , nee ullum 
hue usque produxerint florem, opinor , fruftra illura a me exfpectandum elFe. Propterea, ut 
ne ftirpis novae memoria cafu intereat , in hoc opere flguram ramuli^xhibeo, dein fruCtulum 
corticis ex trunco infimo, & Icgumen cum femine, quod adlatum ex patria Caracas fuit. Eft 
oblongum, rectum, acutulum, compreffura, craffum , glabrum, pulpofum, bivalve, poljfper- 
mum^ fuscum, octo uncias longum , unamque latum. Ab incolis vocatur Samaiu ^i 55^ MIMOSA FASTUOSA. Tab, 10. 

■ ,r 

L 

Mimofa ha^c fpeciofilfima primo vere & aeftale in caldario horti Schonbrunnenfis Isete ve- 
getat 3 hienie auteni ingruenle omnes ejus ramuli annotini marcescendo pereunt, ut nulla fpes 
florum fuperfit. Hinc ad exemplar filveftre, optime confervatum , in quo flores figuram colo- 
re mque fervafle dicuntur, i& partim, quoad fieri potuit, ad plantam vivam, defcriptionem banc 
figuramque cohcinnavi, tum & legurainis transmiffi. Humanam tantum altitudinem apud nos 
adipiscitur. Tota inermis. Caulis fruticofus ^ ramofus, erectus, una cum ramulis pube rubigi- 
nea denfe tectus. Folia funt alterna, alate & abrupte pinnata, trijuga vel quadrijuga ; cofta hir- 
futa, quadriunciali, totaque alata; pinnis ovalibus , acutis , integerrimis , fubfelfilibus , facie 
undatis, liorfo transverfe collatis, ad nervum venasque hirfutis , caeterum glabris , exterioribus 
multo majoribus , extimis quinque uncias longis. Stipulae ovato-acuminatae , pilis rubigineis 
hirfuta^. Pedunculi communes axillares & terminales, hirfuti, bracteis Itipulae fimilibus denfe 
& imbricatim veltiti ; ex quarum alis alii pedunculi communes exoriuntur , hirfutilTimi , duas 
tresve uncias longi , propriis bracteis deftituti , in Xummitate plures flores felTiles fubfpicatos 

I 

erectosque fuftinentes, quorum inferior nonnunquam bractea fuffulcitur, Perianthium eft tubu- 
lofum, coriaceum, hirfutum, fere unciale , ore quinquedentato acuto. Corolla monopetala, 
tubulofa, caljce duplo longior, omnium hirfutiffima , fericea, ex flavo pallens, ore divifo in 
qumque dentes oblongos & obtufos. Filamenta numerofa, capillaria, erecta, purpurea, pe- 
talo duplo longiora, in tubum cjlindricum fere ad altitudinem usque corollae connata. Ger- 
men oblongum. Stylus filiformis , longitudine ftaminum. Stigma fimplex, acutum. Legumen 
magnum, oblongum, rotundato-obtufum, compreffum , totum liirtum, rubigineum , fpirale, a 
fex ad undecim uncias longum , tres uncias latum, medulla duici farctum, uniloculare , bi- 

r /* / i6 valve. Semiiia oblonga, "comprefTa. Crescit ad Caracas. Siftuntur lamulus florens^ legumen & femen. y I 56. <}ERANIUM CANESCENS. LiiiH. 

Tota planta oclorem liabet debilem & ingratum. Radix raniofa j fere calamum crafTa, 
Caulis fere ab ipfa bafi multiramofus 5 diffufus, teres, fuscus , fuffruticofus, quaquavorfum dis- 
jectus, debiliffimus, tres quatiiorve pedes extenfus j ramis junioribus virentibus , erectis, vil-. 
lofulis, teretibus. Stipulae utrinque gemmae, nonnunquam bafi connat^e, lanceolato-lineares 
acutce-j villofae, erectae. Folia alterna , petiolata, venoful^? utrinque ad lentem villofula , fa- 
cie virentia, dorfo canefceiitia 5 circumfcriptione fubrotunda , quinquepartita ) lobis fubcunei- 
formibus, pinnatifide incifis, acutis ; petiolo gracili & villofo breviora. Pedunculi communes 
graciles, villofuli, foliis longiores, bifidi & biflori , rarius uniflori , terminales, dein oppofiti- 
folii. Pedicelli longitudine pedunculL Involucri foliola pauca , acuta , villofa. Calycis fo- 
liola lanceolata, ilriata, breviter ariltata, villofa. Petala obverfe ovata^ emarginata, calyce 
fere duplo longiora> albida cum tribus ftriis purpureis. Semina villofula , nigricantia. Floret 
^Junio & Julio, Ex Promontorio bona; Spei. / 
:LiM. 
;57. GERANIUPv 

Parum nee grate odoratum. Radix ramofa. C^ules plurimi, fuffrudcofi Si plures annos 
durantesj graciles, pennam columbiuam rarius craffi, glabri, ferruginei, tripedales, decum- 
bentes. Rami diff'ufi , herbacei, virides , hie iliic purpurafcentes , glabri , debiliffimi. Folia 
pleraque oppofita, fubpeltata, ad bafm usque quinquepartita ut fere digitata^, circumfcriptione 
iubrotunda ^ lobis profundilTimc pinnatifidis ut ferme decurfive pinnati 3 laciniis linearibus , acu* 

* ■ . 

tis, ad eras revolutis, I'upra viridibus^ fubtus fubcanefcentibus & ad lentem villolulis. Petioli 
teretes, foliis duplb vel triplo longiores. Stipulae lineares, acutae^ erectse, utrinque geminse. bafi fepe cdalitse. fii i a duabus ad quatuor uncias longi, uniflori iaepius apudnos, vel biflori. Bracteae geminae , oppofitae, acutae, parvac. Pedicelli filiformes, 
fescunciales. Caljcis foliola lanceolata , ariftata, ftriata, ad lentem villofula, aequalia, Petala 
obverfe ovata, emarginata, triftriatula , patentifi'ima, tota alba, calycem vix fuperantia. Fila- 
inenta decern fertilia, fubulata, plana, erecta , inferhe connata. Antherx flavce, fubtus fub- 
Tubentes. Germen ovatum, villofum. Stigmata albida. Arilli nigri , villofi. Ex Promontorip 
iDonae Spei. Floret a Majo ad Julium. 58/ LATANIA CHINENSIS^ tab. 11. Fig. i % . Plures individuae hujus fpeciei palmae in caldariis horti Schonbrunnenfis Icete vegetant, 

^dlatae ante decern annos ex infula Mauritii, ubi culta vocatur Latanier de la Chine 3 quod no 
menafTumpfi, donee ex fructificatione cognita elucescat, an dioica, an monoica, an vere ad 
Lataniae genus JuIIieui pertineat Truncum jam habet femipedalis diametri , vix fesquipedalem, 
fed bafibus foliorum perfiitentibus adhucdum veltitum totum. Frondes funt fubpinnato-palmatae, 
glaberrimae. Stipes eft triangularis , antice fubcanaliculatus , dorfo obtufe carinatus, firmus, 
viridis, inferne pollicem, fuperne digitum cralfus, tres quatuorve pedes longus, ad utramque 
oramaculeis armatus validis rectis reflexis facileque abfcedentibus , ad bafin utrinque emittens 
cilia filamentofa, quibus mutuo fefe amplectuntuv. Frons ipfa flabelliformis , plicata, tota gla- 
berrima & inermis, femicircularis , ultra medietatem divifa, quadripedalis 3 pinnis enfiformi- 
bus, plus minus utrinque vicenis, integerl'imis , fine fills interjectis, acuminatis, fuperne pro- 
funde bifidis in lacinias enfiformi-lineares* Drupae racemofae , numerofae, figura & magnitu- 
dine oliva?, glabrae, violaceo-virentes , cum pulpa pauca ^ ab aviculis expetita , uniloculares. 
Wux ejusdem figurae,fragilis, tenuis, unilocularis. Nucleus folitarus, ofi^eus, albidus interne, 
foris cinereus, dorfo gerens verruculam, cui fubjacet corpus cylindricum , quod recta & hori- 
zontaliter proteuditur in fimile foramen, pertingens fere ad oppofitam fubftantiam nuclei badiam. 

n ■ _ ■ ^ » ^ ■ ■ ■ 

Calyx perfifiit tripartitus & parvus, Numerofos inter adlatos fructus , quidam funt gemelli <S^ 
vere connati , uno caljce comprehenfi , fed hi ratione reliquorum fimplicium pauciflimi. In 
tabula fifluntur folii pars , undique truncati ; ftipitis bafis ; fructus recens ex memoria hortulani 
autopta ; fructus ficcus duplicatus ; hujus fectio traiisverfa ; fructus finiplex 5 nux 5 nucleus ex 
dorfo cum verrucula : idem antice fpectatus cum macula badia ob abrafam cyticulam j ejusdem 
fectio perpendicularis j & fectio transverfa. 59. MESEMBRYANTHEMUM CROCEUM Tab. 11. Fig. 2 Caulis fruticofus , ranioXus, teres ^ glaber, cinercus oribus tiffime punctata, calamum cralTa, pulpolci , glauca, glaberrima ad 9 long fragilia, in ramulis necdum elongatis conferta , connata, recta. Pednnculi tcrminales, uniflo- 
ri , folitarii , erecti. Caljcis pentaphjlli foliola oblonga , obtufa , glauca , ineequalia. Petals 
numerofa, oblonga, obtufa, caljce duplo longiora, utrinque crocea , fubtus cum majori rube* dine. b Tabula exhibet floremque feorfim a tergo. <■ ' 60. PSORALEA PINNATA. Linn. 

Caulis fruticofus, a quinque ad decern pedes altus, digitum minimum crafTus, teres , gla- 
ber, erectus. Rami teretes , ftriati , virgati , hirfuti ^ debiles , faepe reclinati. Folia fparfa, 
pinnata cum imparl, numerofa. Cofta liirfuta , uncialis vel brevior. Foliola utrinque (iuo vel 
tria, linearia, acuta :, intcgerrima , a dimidia ad fescunciam longa , ad oras revoluta , fupra 
punctata & glabra, fubtus & in margine longe & rare pilofa , virentia. Stipulse lanceolatas, 
acutae, integerrimse, liirfutse, patulae. Pedunculi axillares , uniflori , folitarii vel bini aut ter^ 
ni, liirfuti, fuffulti bracteola Ilipulis fimili. Flores debiliter nee grate odorati. Calyx hirfutus, 
punctatus , acuminatus , fere femiquinquefidus. Vexiilum violaceum, Alae albidee cum levi 
fuffufo cseraleo. Carina diphjlla, alba cum macula fupenie atrofanguinea. Filamenta diadeU 
pha, Antherse lutea:. Legumen oblongura , glabrum , monofpermum. Floret aeftate. Ex Pro^ 
montorio bonae Spei. 6r. PSORALEA BITUMINOSA. Lmn. 

r 
r 

I 

+ 

Tota non grate odorata. Caulis fruticofus, quadripcdalis , pollicem & ultra craflus, te- 
r£s, fuscus, erectus. Rami difTuli , teretes j juniores , folia, ftipuiae, pedunculi, bracteae & 
imprimis calyces ad lentem villofula funt. Folia funt alterna, petiolata, ternata. Foliola lan- 
ceolata, acuta, integerrima , obfolete punctata , ciliata , fescuncialia, lateralia breviffime pe- 
tiolata. Stipulaelinead-lanceolatae, acuminatae, erectae. Pedunculi axillares, folitarii, Hricti, 
foliis duplo longiores. Flores a novem ad quindecim collecti in capitulum, Quibuslibet tribus 
floribus breviffime pedicellatis bractea fubjicitur unica 3 exteriores latce, femitrilobse cum lobis 
femiovalis J fubfequae ita bilobae^ intimas fimplices & ovataj j omnes cuspidatae. Calyx hirtus 
pallet cum flriis virentibus j dentibus acuminatis. Vexiilum oblongum, lateribus reflexum, pur- 
purafcens cum diiabus in medio disco lineolis faturatiffime fic coloratis , fupra unguem in utro- 

dipetala alfaet 
oblongum , fetis que latere dentem exferens recurvum & album, Ala^ oblong^e, albida?. 

Antherai flavae. Leg Filamenta 

erectis fuscisque veftitum, in mucronem falcatum glabrumque definens, monofpermum. Floret 
a^Ilate, Crescit in Italia & in Gallia iiarbonenfi. " ^ 1 , ' 

62, PSORALEA GLANDULOSA. Limu 

■ 

Tota gravi rutae odore praedita. Caulis fruticofus , fa;pe plures , quadripedalis , pollicem 
cralfus , erectus , ramofus , teres , glaber , fuscus. Rami diffufi , teretes , ob glandulas minutas 
protuberantes ad tactum exasperati) quales etiam in petiolis adfunt. Folia alterna, petiolata, 

E / iS "_!■ + ternata. Fohola lanceolataj aciita, integetnma 5 petiolata 3 glabernmaj, per lentem impnmis 
in facie punctis glandulofis adfperfa ; terminali majore fescunciali. Stipulae geminae , ex bafi 
lata actmiinatse 5 cito eniarcidae. Pedunculi axillares, folitarii, erccti, ad lentein villofuli, ad 
tactum glabri , terhiinati in fpicam fescuncialem. Flores ex iisdem punctis terni , breviter pe- . 
dicellati, bracteola ovata concava & caduca fufFulti. Calycis viridis , pilis atris apprelTis hispi- 
di & femiquinqucfidi, lacinise lanceolate, acuminatae, erectae^ ciliatse, infima paulo longiore. Vexillumfubrotundumj patens , Violaceuiii cum margine albido. Alee oblongae, obtufae^ con- 
cavse, erectas, longitudine vexilli , albas. Carina dipetala 5 Falcatiila, obtufa^ erecta^ alis bre- 
vior, infernealba, fuperne atroviolacea. Filamenta diadelpha: Legumen nionofpermurn , pi lis atris hirfutuiii, caljci inclufum. Floret Jiinio fiib diOj biemem in tepidario agehs. Crescit in Chili 6q. PEDALlblM ]\IURfeX. Jlin;t. P]anta annua, tota fac'tidula & viscofula. Cauiis , folia tola^ pedunculi, calyx & cor61« 
la; margo funt villofa. Radix ramofula, albida, Caulis procumbens, paruni rariiofusj feittipe- 
dalis, teres J viridis 5 calamuiii tandem ci-afTus^ Folia funt oppofita, petiolala, ovalia, obtufa^ 
riipfa medium dentata, crafTula, plus minus uncialia cum petiolo brfeviori. Pedunculi axillares;^ folitarii, alterni, breves, in flore erecti, in fructti "cernui & incrairatL Caljx viret. Corolli 
Imcialis flavet , tubumque Iiabet infra duas limbi fuperioris laci'nias fingulas percurfum totum 
lineis quatuor fuscis. Antlierae flavent Fructus fuscescit'^ intra terram apice bivalvi germi- 
iians. Character hie eft : Perianthium 'monophjllufti> bafi g'ermibis accretum ;, parvum , per- fifiens 5 femiquadrifidumj laciniis lanceolatis , iacutis '^ ferectis , fpinescehtibus. Corolla mo- 

* ■ ' ■ * 

no^etal^- Tubus trigonus 5 antice planus, dorfo & ad latera angulatus , ierectus , longifTimus: 
Linibus bilabiatus , tubo triplo brevior , patentiffimus ; laciniis quinque , fubrotundis , obtu- filTimis ; duabus labii fuperioris niinoribus. Filamenta quatuor ^ filiformia , erecta , corollae 
tubo duplo breviora, quorum duo reliquis longiora. ' Antherae oblongas, incumbentes. Ger- 
ineiibVatum, longitudine calycis* Stylus fiiiformis ^ longitudine ftaminuml Stigma bilabiatum 3 
laciniis oblongis 5 patulis. Nux conico-tetragona , reticulate riVgofa , fupra bafin fpinfs qua- 
tuor fubulatis patentifliniis armata , bilocularis cum difTepimento oppofito. Semi'na non per- 
fecit. Floret in caldario nienfibus Junio & Julio; trescit in India oriental!. 
bOLICHDS LIGNOSUS. Zinh. Frufex volubilis, glaber, diffufus, debilis ; truncb digltum crafTo; ramis fenioribus ligho 
lis '& cinereis, junioribus virentibus. Folia alterna, petiolata, ternata, Foliola rhombeo-ova- 
ta, acuta, integerrima, petiolata, fubtus glaucescentia, fescuncialia. Stipulse & bractea^ feta- 
ceae. Pedunc'iili axillares, graciles , feiiiipedales , apice a duobus ad quatuor flores gerentes. 
Pedicelli breves. Perianthium pallens, bilabiatum ; labio fuperiori indivifo, fubrotundo, am- 
plo, obtufiffimo ^ concavo ; inferiori tridentato, acuto. Vekillum amplum, emarginatum, pa- 
tentidimum, violaceum, inferne dltobus callis notatum albidis & inter hos macula atroviolacea; 
Alae oblongae , obtufae, erectae, violacea:, vexiilo paulo breviores. Carina falcata , acuta, lon^ 
gitudine alarum, fuperiie atroviolacea. Alii facpe flores corollam habent totam faturate rubrain. 
Filamenta diadelpha. Germcn pediccllatuni, falcato-oblongum, compreJTum, glabrum. Sty- 
lus fub ftigmate bai'batus. Legumen polyPpcrmum. Floret in caldario aeftate. Crescit in India 
oriental!; ' ; ' 


65* POLY'GALA iMYRTIFOLIA. JMml . 

w 

Tota glabra, inodora & amara. Caulis frUticohj's , a qhatuor ad fex p'edfes altiis, teres ^ ' « crectus, ex fusco cinereus , ramofus , poUicem crafTus. Folia fparfa, brevilfimo erectoque pe-^ 
tiolo infidentia , oblonga, obtufa vel acutula, integerrima, uncialia, laevia. Pedunculi termi- 
ilales J uniflori, cxpedunculo communi brevicjue fasciculatim. ^xorti plusculi, ad oculum arma*^ ( h 
19 ere ternis ovatiS concavis & pa-^ tumpilis rarifrimis adfpeiTi , ei-ecti, ad bafin fuffulti 
tentibus. Caljcis foliola tria ovata, conc^ava, acuta, coriacea , yirentia , parva ; reliqua duo 
maxima, ala^formia, expannffima , intus ex rubro purpurea, foris Ftriata & virore fuffufa. Ca- 
rina maxima, falcata, alba cum apice atroviolaceo , albocriftata. Vexillum dipetalum, longitu- 
dine calycis, ex albo purpiireoque varium, dorfo in laminam oblongam obtufamque & antice in 
toftrum fubulatum litrinque excurrens. Filamenta octo, inferne in unum corpus eonnata & vil- 
iofa. Anthers luteal. Germen lineare , pedicellatum. Capfula obverfe cordata , comprelTo- 
plana , glabra. Floret fere pel* totum annum , aeftate fub dio , caeterum in tepidario. Crescit ad 
Promontoritim bonse Spei. ^ €6, POLYGALA SPINdSA. UmL 

Tota glabra eft. Caulis frUticofus, tripedalis, digilurii crafTLW , ab ipfa jam bafi raniofusj 
diffufus, teres; fuscefcens. Rami in fpinam fuscefcentem terminati, caeterum inermes , junio- 
res virides. Folia fparfa, numerofa, oblonga, nuicronata, integerrima, rigidula , erectiuscu- 
la, femuncialia, petiolo albido brevique fuffulta. Pedunculi axillaresj folitarii, uniflori, bre- 
ves. Flores parvi , foliis breviores.- Perianthii triphjlli & brevifTimi foliola ,ovata , obtufa^ 
fconcava, fubciliata, virentia, fuperne purpurafcentia. Al^e fubovatae^ obtufse ^ concav^e, ere- 
cta:j, albidai cum fuffufo colore cariieo. Vexillum oblongum, canaliciilatum ^ obtufum, bipar- 
titiim, erectum, alls paulo brevius. Carina tubulofa , purpurea, longiludine alarum, aucta 
appendice duplice fubrotunda & dentata. Floret Jaiiuario & Februario. Grescit ad Promoiv 
torium bona^ Spei. 
BEGONIA Ilort, Keto. _-L r ^ 

Planta annua, ramofa, patula, feniipedalis aut paulo altiof. Ca glabe «ft Maribus '5 pen 
nam columbinam cralTus. Folia alterna, cordata cum altero latere obliteratOj fic fere cordato- 
ovata, acuta, ferrulata , utrinque & ad oras hispida, coftata, acidula , triuncialia cum petiolo 
hispido & fubunciali. Stipulaj lanceolata^ ^ acuta^ ciliato-ferratae, hispid^. Pedunculi axilla- 
res, graciles, erecti , glabri, foliis breviores , multiflori , fubdichotomi 5 pedicellis brevioribus^ 
Bractea: minuta?. , Flores in eadem planta mafculi & farminei milli. 

tuor, albida, patentifTima j duo oppofita fubrotunda, ampla j ' alia duo fublineana , fajpe defi 
ciente uno vel utroque. Filamenta ab octo ad due 
oblonga3, erectcx, flavre. Fa^minis petala cpunque , asqualia , oblonga , obtufa , patentilfima, 
cum virore pallentia. Germeil inferum , triquetrum , glabrum. Stylus bafi unicus , cralfus, 
erectus, glaber, dein trifidus ; laciniis craffis, kiteis, obfitis denfe papillis teretibus. Capfula 
tri-alata cum una ala multo majore, trilocularis, trivalvis, poljfperma. Floret in caldario Au- 
guflo & Septembri. Crescit in India occidental!. d breviffima. Antlierae .1 I F o 6^, TILIA EUROPAEA CUCULLATA. Tab. iu 

r 

In cimeterio clauftri Sedlitzenfis prope Kuttenberg in Bohemia Tilias paucse crescunt, ob 
folia fua qua;dam cucullata jam fere per duo fecula celebres. In hortum noltrum botanicum 
non femel plures taleae. transniifl'^e funt , quce vegetarunt , nee folia cucullata produxere. Ut 
jie memoria hujus lufus naturaj pereat, ramulum ex hac arbore ad vivum in loco natali ante de- 
ccm annos pictum in tabula Lie edo, ubi etiam folium peltatum planum videre eft. 

■ ^ 1 

69, FOETIDIA MAURITIANA. Lamark. Tab. 11. Fig. 4. 

Quamvis ingens Humerus fructuum hujus ftirpis ad nos pervenerit, nullum tamen germi- 
navit, nee ipfa advecta fuit ; hinc brevem hie defcriptionem ejusdem ex Encyclopedia me Ihodica contractam , dabo. Arbor valla 3 foliis frondofis , ovalibus , integerrimis 
eels , feffilibus , glabris , tres quatuorve uncias longis. fubcoria- Pedunculi uniflori , terminates , fes- 
cunciales. Perianthii fuperi & monophylli laciniae quatuor , lanceolatae , patentilTirase & so perRjP.entes. Corolla Jnulla. Stamina iiumerofa , calyci inferta. Germen inferum, pro ver- 
tice discum habeas quadrangularem amplum & jconvexulum. Stylus unicus cum Iligmate 
quadrifido. Locaniia igitur in monogynia icofandrise. Pericarpium ex bafi angulla in dis- 
cum amplum tetragonum expanditur , modo planum , modo magis minusve convexum , in 
cujus centre fa^pe dcprefTo paris ftjli fuperflitis eft , laciniis calycinis totis reflexis in ambitu 
ornatiim 5 npn dehiscens, quadriloculare ^ ligneum -, inque medio ofTeura magisque fuscum. 
Semina in quolibet loculamento plerumque duo 5 fusca , glabra* Crescit in infulis Mauri* 
tii &Borbonife, dicta ab incolis Bois puant five Arbor foetida. Siftuntur in tabula fructus a ter- 
go vifuscuraftio pedunculo ; quatuor fructus , disco diverfi ^ antice confpecti; fructus fectio 
perpendicularis & diagonalis ; ejiisdem fectio transverfa. fb, LANTANA INVGLUCRATA. LmL A. u Iruticorus, iWiofus , erectUs . fi nior uiia cum lamis obfolete quadrangularis ^ quadripedalis. Folia oppofita , ex ovato magis 
minusve fubrotunda, ferrata , rugofa , petiolata 5 a dimidia ad fescunciam longa. Pedunculi 
axillares, folitarii, fepius oppofiti, ovati, unciales, capitulo femiglobofo terminati. Bractese 
extimae majoreSj involucrum mentientes 5 reliquae fingulis floribus fubjectaR minores in florente fructefcente / niinat^e, rugolulee, virides, integerrimse. Floris character congenerum. Corollaetubo & fauce 
albent, limbo ex rofeo purpureae. Drupse fubrotundae 5 parvec , purpurese, cum femine albo. -Floi Crescit in America meridionali. 71-. 'CAkYOtA URENS. im. Tab. 12. Fig. 1. Maur deni quoque taritum cultam, defcribo, iaetifiime vegetantem, fed Cujus fructificationem fruftra 
forte exfpectamus. Radices fasciculatse , numerofiffimae , teretes, digitum crairae, longcC. Cau- 
dex fexpedalis, teres, erectus , totus vaginis foliorum longis emarcidisque veftitus^ inermis^ 

r 

fsmpleX, fe'mip^edalis diametri. Frondes inermes, glabrae, bipinnatae, patentifTimae. Cofta te- 
res, antice leviter i)icanaliculatus, bafi dianietri uncialis, novempedalis , ex vagina longa am- 
plexicauli orta. Pinnae iftiinqtte plus minus octodecim , alternre vel oppofitae vel etiam qu£e- 
dam aggregatse, vaide inordinatge, patentifTimae vel paucae quoque erectiufculae , inferiores tri- 
pedales, & plus minus duodecimjugae , fummae fuccefTive breviores Sc paucijugae, cum terminali feitiipisdali firma. Pinnulae fefTiles oppofitae & altemae , nitidffi, plicatae, cuneifornles , utroque latere integerrima; , apice latifTimo 
obliquo truncatae & inaeqtialiter ac argute dentatae cum dente extimo longifTirao enfiformi & 
cuspidato , femipedales & ultra , latitudine ineequales , duabus fummis nonnunquam in unam 
coalitis. In tabula frondis pars inferior exponitur cum adhaerente parte cofta principis, cumque 
pinnula ultima connata. 72. caRyota horrida. 

Ex Caracas in hortum SchonbrlmnenTetti elegantiTTinia palma transvecta fuit, caudicis 
frondiumque fpinis fubulatis denfe horrida, foliis Caryoiss urenti truncatis fimili quidem , fed 
tamen etiam diverfis ; quae ante fcx ahnos periit prius, quani defcripferam. Ut ne memoria ejus 
plane praetereat, lie brevilTimam illius facio mentionem, ad Caiyotara ex liabitu a me redactfe, 
licet de fructificatione nihil fciani. 73. MESEMBRYANTHEMUM TESTICULATUM. Eori. Uiu. Tab. 12. Fig. 2. 

■ I 

4 

Ante octo annos ex femine enatae fuerunt cum in horto Schonbrunnenfi, turn in bota- 
nico , ducentic hiijus Mefembrjanlhemi individuae plaiituhTe, qua) omnes fuccellive pcricrunt ex 21 radicis pulrelactione , folis quinque exceptis , quae adhuc perllant ,' lentifTimi incrementi ; nee 
uUa florem produxit. Feliciter egregius hortulanus Georgius Scholl , ex Promontorio bonse 
Sf>ei tandem redux, figuram plantae florentis , a f e in loco natali concinnatara , mecum bene- V flo te alteram cum eodem expanfo ; quibus tertiam addidi non florentem ex caldariis noftris , jam 
octennem. Radix teres, calamum, crafTa, perpendicularis , unciam longa, fusca, fibris ftipata, 
a foliis delapfis caulescens. Folia quatuor , decufTata , fubovata , rotundata , integerrima , car-, 
nofa craffiHiraa, glauca, fubtus convexa , fupra piana , firma , bafi amplexicaulia, uneialia. 
Quando duo folia interiora ad incrementum fummum pervenerunt , exterjorsi 
duoque alia nova ex centre prodeunt. Corolla biuncialis diaraetri , rubra. duo dccidunt 74. PANDANUS ODORATISSIMUS SingularifTim^ & fpectabilifTimffi hujus arboris defcriptio legi apud Rheede , Rumphium Roxb Idario r 

"•elant. Alteram majorem , qualis nunc eft, defcribo. Truncum babet erectum, teretem, fex 
pedes altum, octo unciarum diametri, ex fusco cinereum, glabrum,cicatricibuscircularibus flexuo- 
lis a foliis delapfis notatum, radicantem; cujus truncatam partem tabula tertia & decima fiftit cum 
Tadieibus exeuntibus fimiliter truncatis , quarum in terram recta porrectarum extreraita.s , dum 
liaiic intravit , craflks ipfa in terram fibras demittit , quod figura feparata indicat Siibllantia 
trunci fibrofa quidem tota eft, fed tamen fimul carnofula, fuccoque gaudet fauces inflammante, 
Superne ramos emittit ,' ja.m brachium crafTos , ex quibus adultioribus etiam radices defcendent, 
ab bis dein fuftentatos. Folia feffilia, ordine fpirali & radiato plurima inferne mutuo incum*- 
bentia, fejitempedalia, bafi quinque uncias lata, enfiformia, rigida, mucronata , fubtiliffime 
ftriata, ex glauco yir^ntia, glabra, ad oras limbo cartilagineo purpureo cincta fpinulisque ere- 
ctisvalidis purpureisqtue^rraata., quales etiam carinam dorii denfe occupant. Eodem quoque 
tempore cum ipfis arboribus , ingenti numero fructus fmgulares adlati fuerunt, quorum cente- 
ni, moxterrae commifli, gerrainarunt omnes, ut caldaria hisce arbusculis jam duode.cennibus 
abundent^ ferius ob nucleos riincidos nihil produxerunt. Diverfitas horum fructuum propter 
coinpreffionem a vicinis fumma eft. Hi omnes conftant cortice nitido, flavefcente vel fuseefcen- 
te , adhserente fubftanti£e fibrofe & teuaci , quae in recentibus forte fucculenta fuit, & fumraL- 
tatem totam implet. Ha^c firmiter adnectitur nuci offeae duriffimae & coloris ferruginei , quae 
pro varia fu a figura & magnitudine plures vel pauciores, a duobus ad quatuordecim , nucleos 
oblongos dillinctis in loculis includunt. Figuris banc diverfitatem exprelfi in tabulae decimae 
qu^rta3 figura prima, a fiftit 

alium, eundemque transverfe fectum. cccc alios quatuor, cum prioribus magi? convenientes. d fru diffecto majorem unum, inferne latum , cum fectione anguft eundeni f . f d .duobus cpalit fectione liorizontali. i majorem , ex tribus veluti connatum cum fectione transyerfa. Ex hoc & 
praecedente videre eft, quantumvis ex pluribus connatos effe , eredibije fit', unicaiu duntaxat d S 
per totam In* diam oriental em. 75, P AND ANUS HUMILIS. Jacq. Tab. 14. Fig. 2 # Una cum prioribus numerofifTima hujus femina ex infula Mauritii hortulanus Boos ia Eu ropam portavit ; ipfam vero arbusculam nuliatn. Taque^ ut etiam his abundent caldaria. Uti in patria, fie etiara apud nos duplo funt humiliores. T habitus gla virent, dupl r 

tiguftiora , uti ex comparata in tabula figura utriusque , quae ex medi 

F 22 ^ r 

fuperhe cortice tecti magis fusco , pauciradiato , & facile a fubjecta fubfiantia fcparabili. Sunt 
-etiam pofyfpermi. Diverfiquoque inter fefe funt, unde aliquot varietates hie propono. a ma- 
gis folitum, a vertice vifuni. b eundem a latere, cc magis conicos. d alium ex vertice confpe- 
ctum, eunde'mque exbafij in qua cicatrices fubrotund;^ obfervantur, totidem feminibus con- 
tentis refpondentes , per quas in fructu immaturo forte Via patuit nutrimento ad femina , in ger* nibu pe maxime obliterata. e fff difFornies. g alium ex vertice , ejusdemque . fectionem transverfaln. h alium a latere, i alium a vertice, ejusque fectionem transverfam & 
perpendicularem. / alium a latere cum parte bafeos cumque fectione perpendiculari. m alium a 
latere cum fectione perpendiculari per partem anguftiorem , eundemque inverfum. n alium in 
vertice cum fectione perpendiculari per partem latiorenr. Crcscit in infula Mauritii. 
IXIA VILLOSA. £im. Tab. 14. Fig. 3. 
■ 'Singularis varietcfs hujtis plaiitae ex Proniontorio bouse Spei d .* 77- BAbHIKlA UNGULA. facj. tab, ij. Fig. i. 

r 

I 

Arpuscula liuman^e altitudinis, ramofa ; cauie tereti, inermij ciilereo, glabro pollicera 

que crafFo ; ramis junioribus /^qui jam lignofi funt 5 'nigricantibus & aculeatis ; ramulis juniorr- ■ 

'fcus foliofis Virefcentibus aculeatis & villolis. Aculei gctoelli vel folitarii, fubaxillares 3 recur- 

/vuli, ^breves 3 validi quidein, fed facile fecedentes. 3Fdia funt alterna, breviter petiolata, late 

^ovata, integerrrma, veriofaj fupra glabra, fubtus tomentofa & molliaj ad unam tertiam biloba^ 

li.ajorabruncialia ; lobi: femioVatis^ obtufis, rectis. Peduncnli uniflori, rarius biflori , folitarii 

^Vel rarius gcmelli 3 axillares vel lateralesj villofij femunciales , erectiufculL Flores in pi ant a 

vivente vidcre hai^d licuit, nee expanfos in ficca. Kinc ramulus quidem ad vivam depictus fifti- 

fur, led x:um additis fioimn genimisj ex fpccinune ficco defuniptis ; nam aeftate in caldariis leete 

vegetat, fed ad hicmis adventuta raniulos tenellos plerosque, folia autem omnia dejicit, quse 

^Martio iteru'm nova producuntur. In fiormn gemmis , explicationi proximis , perianthium elt 

ircnop'hjllum, tubulofum3 ftriatum, fubpubefcens, apice tridentatum, per totam longitudinenl 

filTumj fescunciam longum. Petala quinque, elliptica , miguiculata, obtufa, cal)/ce longiora, 

alba. Stamina decern, alterna longiora , corollam scquantia. Germen li.^ieare , pedicellatum, 

'villofum. Stjius longitudine ftaminum. Stigma bifidum. Legumen lineare , planum, mucro* 

nafum, dc'nfe & brevilTime tomentofum, fuscum ^ femincdale , femunciam latum, rectum, in- 

teme coloris cinnamomei, uniloculare, bivalve. Semina circiter viginti, oblonga3 utrinque ro^^ 

tundata, plana, nitida, fusca. incolis a foliorum figura vocatur Fata de vaca five Ungula vac- 

cee i quod no'men triviale adfumpfi , fatis diflinguendum a Bauhinia ungulata Linnaei , quam ille 

lie dixilfe videtur ab unguibus petalarum , unde unguiculati nomen melius quadraret. Videor 

mihi nunc in Stirpibus americanis commififfe errorem, & banc Bauhiniam confudiffe cum Bau- 

binia aculeata Linni^ei^ dum defcriptioneni in illo opere dedi figuramque floris Bauhiniee Ungu- 

lac, fructus vero foliique iBauhiniae aculeatae. Hoc Bgura Baubiniae aculeatae Plumeriana evin- 

cere videtur, Crescit ad Caracas. Tabula fifUt ramum, legumen & femen. f 
. ARBOR IGNOtA. Tab. 15. Fig. 2. 

I ^ 

In infula Mauritii baec arbor crescit, ubi ab incolis tocatur Bois de fer k tete de mort five 
Arbor ferrea cum fructibus calvari^ buman^ fimilibus. Ex numerofis allatis fructibus paucifli- 
mos inveni, qui hoc nomen merebantur, idque etiam vixbene, qualem in tabula litter^e z7 ex- 
l^rimunt. Caeterum fructus fingularis omnino ftructur^ funt Videntur recentes fuiffe drupse cor- 
ticofa^, unicam nucem unilocularem includentes. Integri hi fiftuntur pedicellati in aa\ fusci & 
glaberrimi, quorum cortex fragilis tollitur facile. Nux contenta i vertici corticis contigua eft,^ 23 idiflat autem ab iiujus fundo , quod fpatium impletar fubftanda fused pulverulenta, quam fuspi- 
cor fuiCTe carnem vel pulpam. Ejus vertex dtotus tegitur veluti pileo ex fused flavefcente, ni- 
tidiHimo, paucis radiis obiter ftellato ; & firmifTime adhaerenti ; pars autem inferior anguflior 
definit in discum planum ^ varie rugofum & inasquabilem, cujusmodi ex diVerfis fructibus tres in 

■ F 

c i & I confpiciuatur. Littera e proponit nucem per anguftiorem partem mediam perpendiculari- 
ter fectam, &/eandem lie divifara per laiiorem partem j unde loculamenti navicularis figura intellicitur. s / — — • 

frequentius orbiculare. In nuUo fructu vel veftigium feminis antea inclufi invenire potui, ut 
credam, baud adfuiffe, nescius, quo femen pacto ligneam denfamque nucis compagem permea- 
re , atque fie evanefcere potucrit ? ut ne vel rudhncnta minima reliquerit Ex plurimis terrx 
mandatis feminibus propterea nullum vegetavit. Nee adlata ex loco natali ipfa arbor fuiL Ni- 
liil ergo prseter fructum niibi innotuit; ' ^ " 79 LbNGlFdLlA. jtaca. fab. 15. Fl?. j ^ - -. 

in Ilorti Schonbrunnenfis tabula 194 iieglexi addere figuram capfiilse a carne craffa nuda« 
t^5 quae hie nunc fiflitur fusca, deprefTa 5 cum margine octolobo ^ cujus fectio transverfa infe- 
rius confpicitur, Phyllarithum bic & in Collectaneis meis cum Commelino , Catesbcco, Lin- 
liseo, &Swartzi0 5 exemplo [abreptus , feci generis faenimini 3 Linnaeus filius in Supplehiento 
masculini, & recte. Nam Haemanthus , Lifianthus, Cheiranthus 5 Agapanthus, Rbinanthus . 

nata nomina funt apud omnes autores niascu- B anicij contra prinianl DianthuSj & pleraque alia fic compolita & term 
lina, quia Acaiithiis apud'Virgiliuni talis eft. lEt 
' noruiam Chionanthum, Ailantbum, Siphonanthum & Spilanthiim f^eminis attribuerunt. Uiti 
iiiaiii plaiitam ego quideni nomlnis fabricator faemineaiii vbcavi^ fed dicta fuit Spilanthes, qu^e 

_ 

Linna!0 non placuifle Videtur. Nomina conipofita gr^ca in catpus definentia funt certe vi vo« 
cis masculina, ut PterocarpUs, Ceratocarpus , Sclerocarptis , & alia 5 ut ad faeminas male re- 
lati fint Trichocarpus, Conocarpus , Corjnocarpus^ Artocarpus iS^ Heliocarpus, Theobroma, 

r 

Abroma, Alisnia, Piijteuma ^ Melalloma, Antidesma , & Agrdfiemma, omnia vocabula gra;- 

Tragopogohj Geropogon^ 
Erigeron, Bubon , generis masculini, Botanicis neuttlus audiunt. Didspyrds masculinu; neutrius funt generis ^ quae t^men faeminea pronuntiarunt. 3 eva- )us; fit faemineuS. Ex adverfo faemineani Cactum fecerunt (Plukenetio excepto) masculinam. Rl 

faeminea antiquis; etiarii masculinus , fed tunc forte de Rhois fructu fermo eft 3 a recentioribus 
iieutris adnumeratur. ^ 
A ■■ \ t ; It .» , Ex feminibus ante plures annos eiiatas arbusculae jam quinquepedalem altitudinem adeptse 
funt , nee hue usque florem produxemnt. Ilia qui mifit, egregius Georgius Scholl autopta afle- 
ruit, flirpem ad Schotias pertinere. Tota glabra eft. Caulis fruticofus, pollicem cralTus, cine- 
reo-fuscus, teres, erectus, ramotus; Folia alterna, petiolata, abrupte pinnata , tri-vel qua- 
drijuga 3 cofta alate marginata 3 foliolis obverfe ovatis ^ integerrimis , obtufilfimis cumziuicrone 
parvo pungente, coriaceis , firmis, brevifTime petiolatis , fescuncialibus , extimis paulo majori- 
bus. Stipulse lanceolatae , minutae , caducae. Semina uti in Scholia fpeciofa. Crescit ad Pro^ 
montorium bonse Snei. Tabula exhibet. ramnlnm <*?? fpniin^. "- 81. MAPPIAM vocavi genus novum in Horti Schonbrunnenfis voliimihe piinio pagina 22 ; nefcius, apud csleberrimum Schreberum in Generibus fuis aliam fub hoc nomine jam plantara 
extare. Hinc nomen Schreberianum utpote aiitiquius raaneat fu^ plants, meaeque aliud, qua- 
Iccunque Botanicis libuerit, imponatur. Interea pace amiciffimi viri dicere mihi hceat, plan- 
tarn banc fuara jam ab Aubleto , primo inventore, nomen genericuni accepiffe, nimirum Sora- 
miam, quod celeberrimus JuITieu etiam retinuit in Generibus fuis. Rejectum vero hoc fuiffe; A- F'a }r . ' - * 
"I 24 ; opinor, a Schrebero, uti non minus fuiffet a pluribus fyftematicis aliis , quia videbatur barba- 
rum, hoc eft, nee latinum, nee grsecum. Ego quidem in tanta novorum generum hodierna 
abundantia cum JufTieuo aliisque quibusdam Botanicis nunc ita fentio, nomina, a barbaris gea- 
tibus data, apte afTumi pofTe, modo latinam terminationem aut habeant, aut accipiant, & faci- 
lis fit eorum pronuntiatio Europaeisj barbariemque tune fuam omnem veluti exuere. Et fi qui- 
dem Botanicam oporteat efTe graeco-lalinam , an minus aures laedent Romanas Houttujnia, 
Holmskioldia, Schkuhria, Shawia, Meflferfchmidia, Michauxia, & tot alia, quam fic dicta bar. 
bara Soramia, Catinga, Nelumbium & reliqua fimilia ? An non vel ipfe Linnaeus adfumpfit Cof- 
feam & Tlieanl, utramque barbaram ? 82* ., In Horti Schonbrunnenfis volumine tertio pagina 528 fimiliter ex infcitia peccavi, dumibi- 
dem novum COLUMELLEAE genus confiitui 3 quod longe diverfilTimse plantae jam antea datum 
fuerata celeberrimb Loureiro in Flora fua Cochinchinenfi. At vero, nifi fallar, tarn generis 
quam ipfius habitus defcriptio apud laudatum virum videtur indicare, ftirpem Cochinchinenfem 
illam omnino ad Cid'os pertinere , quibus affinis ab ipfo autore pr^dicatur^ ut hinc igitur nulla 
orta confufio fuilTet. In Commentatione autem botanico-literaria celeb. Georgii Rudolph! Boh- 
meri, ex cujus lectione priores duos errores meos edoctus cram, lego etiam pagina 221, inPro- 
dromo Florae Peruvianae , opera mihi plane ignoto ;, jam Columelliae genus exiftere, cui meuni 
ergo cedere oportebit. 


83* In Florae Auftriacse volumine quinto plankrii (teh^ripfi pictamque exhibui fub titulo Phlei 
fchoenoidis:, quam rectilTime Murraeus in Syftematis Linnaeani editione quarta & decima con- 
junxit cum Sch(xno aculeato Linnsei, ibidem nunc dicto Anthoxantho aculeato ; nam certe ea* 
dem planta eft. (Verius hodie fub novo generic^ nomine Crjpfis apud botanicos proponitur.) 
Sed rqjiquit fuo apud Linnseum loco PhleUrii Linn^i fchoenoides ^ utpote diverfam a priore 
plantam , & optime reliquit. Aliquot poftannos, dum genuinum Linnaei PhleUm fchoenoides 
cognoveram , in Collectaneis atque Iconibus rarioribus hoc Phleum fchoenoides fub fuo vero 
titulo defcripfi & figura illuftravi ; fuperfluum ducens in Iconum volumine primo , addere, 
prius meum Florae Phleum elTe Schoenum aculeatum Linnaei 3 quoniam Murraeus jam hunc 
hieum errorem correxerat. Hinc credidermit Botanici, me bis eandem plahtam edidiffe , & 
conjunxerunt in operibus fuis perperam utramque ceu eandem fpeciem , quae tantopere ab 
ihvicem discrepant* 
o 4» BROWNE A. Prima hujus generis fpecies detecta fuit a Petrd Loeflinglo hnnd 1755. clr^ 
ta Cumaiiam Americes ^ defcripta in itineribus Loeflingii editionis germanicae num. 182- pag, 

58. Altera fpecies detecta a me ad finum maritimum Zaucae in Venezuela anno 1757. ad di- 
ftantiam octoginta miliarium a primo loco. Anno 1763. celeberrimus Aublet tertiam invenit 
fpeciem in filvis Cayennenfibu's^ quam exhibuit in Hiftoria fua plantarum Guianenfium vol. i. 
pag. 365. tab. 141. fub titulo Paloue Guianenfis^ dictam deih Paloveam a Ju(fieuo/& Ginan- 
hiam A Schrebero in generibus. Quarta'm fpeciem defcripfit in Transactionibus philofophicis 

.ondinenfibu.^ anno 1773. P^S- ^73- ^^^' 8- & 9- iHufiris Bergius, liccam fibi transmilfam ex Por» 
tobello a clar. PihL Circa Caracas tandem anno 1735, hortulani aulici caeferei Franciscus Brede- 
majer & Jofephiis Schiicht alias quinque Browneae fpecies obfervarunt , vivasque adtulerunt 
duas & triginta individuas ^rbusculas in holtum Caefareura. Ha^ in caldariis fempervirent qui- 
dem, fedranios vik aiigent, nee videntur flores unquam producturae ; quin etiam ex fingulis 
fpeciebus plures jam fucceltive perierunt ; nee fucceffit, pr^terqiiam in fola Brownea leucantha, 
l^er taleas multiplicatio. Propterea ut ne ftirpium elegantium & prorfum fingularium tandem 
omnis vanescat memoria, fpecies has quinque novas hie defcribam, quoad potero; iconibusque 
illuftrabo defumptis ex fpeciminibus ficcis ^ colore foliorum ramorumque ad vivum expreffo, 

florum vero ad Browneam meam coccineam 3 quacum convenire autoptae afferuerunt. Folio* T*^ > 2^ 

rum gemnla in his omnibus longa & teres efl, a ftipulis mutuo incumbentibus formata^ quae de- 
cidunt , quando folia plura fimul evolvuntur, quae fingulari Tpectaculo moUifTima, flaccida, ali- 
ter faepe colorata, coctisque & aqua penetratis fimillima^ pendent, usque dum debitum augmen.* 
tumadepta fint, quando firmitatem laurinorum foliorum fere acquirunt. Hujus itaque generis 
plants a Cajenna ad Portobelio habitant in tractu triginta graduum five fexcentorum milliarium 
quartum intra & undecimuni latitudinis feptentrionalis graduin , novem hue usque obfervalse 
fpecies, forte plures deinceps obfervandae. Loeilingius de fohis fuae plantse nullani mentioneni 
fecit. In mea funt fimpliciter acuminata j in reliquis vere cuspidata. Ad Aubleti & Bergii fiir* 
pes qucedam adnotare neceffum duxi. Utrobique caljx interior & corolla delineantur patentiffi- 
ma, quamvis a Bergio in charactere generico hcEC dicantur erecta, ab Aubleto autem directio 
earundem partium qualiscunque filentio praetcrmittatur. Ad ficca fpecimina factce h^ figur£e ex- 
plicationem florum illam dcbent forte delineatori, qui gratiam iis addere voluit 3 nam alia; fpe- 
cies flores habent tubulofe erectos. JNon bene, cpinor, Bergius ad fuam ftirpem traxit fynonv- 
mum Lceflingii; nam hie in fuae floribus ftamina afferit e/Te dumtaxat longitudine corolla;, quce in 
Bergiana funt eadera duplo longiora. Etiam ftaminum numerus diverfus eft. Hinc nomen tri* 
■ viale liispanicum Rofa de monte five Rofa montana, quo incolas cumanenfem falutare plantam 
Lceflingius elicit ^ etiam non recte ad fuam transtulit Bergius. h J St 85» BROWNEA PxACEMOSA, Jdcq. tab. i6, 

Frutex quadripedalis , totus glaber , ramofus ; bunco erecto^ tereti -, t^ollicem crafTo 
cinereo. Folia pinnata , ab unijugis ad quadrijuga, petiolata 3 foliolls ellipticisj cuspidatis, 
integerrimis , coriaceis , breviter petiolatis , longioribus quadriuncialibus & vix unciam latis. 
Stipulce ad gemmas foliorum rubigineae." Flores racemofe fasciculatij pedicellis propriis vix 
femuncialibus inftructi , bractea fuffulti finguli mox decidua, pedunculo communi orto ex bafi 
folii. Perianthium exterius turbinatum , ferrugineum, pulverulento-tomentofum j monophjl- 
lum , fupra medium longitudinaliter antice fiOTum cum apice dorfali bidentato. Periantliium in- 
teriusmonophj/llum, rubrum 3 extubo infundibuliformi compreffo & cum filamentis connato ; 
& exlaciniis quatuor, oblongis, obtufis , erectis , concavis , perianthio exterior! duplo longio- 
ribus. Petala quinque, obverfe ovata, rotundata , rubra, undulata, erecta^ limbo tubi calj- 
cis interioris inferta , calyce longiora, ex ungue longo gracilique orta. Filamenta undecim, 
fubulata^ erecta, longitudine corollas , tubo caljcis interioris accreta, dein adhuc ultra coali- 
ta, apice libera, longitudine ina^qualia. Antherae lineares. Germen fuperum ^ oblongum, vil- 
lofum, infidens pedicello inferne & lateraliter adnato calycis tubo. Stilus filiformis, petalis 
paulo longior. Stigma obtufum. Tabula fiftit ramulum florentem & feorfim petalum ; tum in 
figura prima gemmas foliorum in prima fua evolutione ; in altera folia magis expanfa; in tertia 
eademmagis adulta J fed tamen adhucdum flaccida. • ■ , - 86. BROWNEA LATIFOLIA. T Jdcd fuscus, quinqueped cialis diametri. Folia unijuga ad trijuga, petiolata ; foliolis breviter petiolatis, oppofitis,-ob- 
verfe ovatis , rarius ovatis , cuspidatis , integerrimis, coriaceis, majoribus femipedalibus cum 
latitudine triunciali* Flores breviter pedicellati in fasciculis denfis fubfelfilibus ad bafin folio- 
tum , bracteis fuifulti caducis. Perianthium exterius monophjUum , infundibuliforme , inferne 
comprelTulum , fuscefcens, pulverulento-tomentofum, erectum , femunciale ; ore bifido in la- 
Cinias femiovatas, acutas, concavas erectasque. Interius monophjllum , rubrum , erectum, 
exteriore longius ; tubo compreffo ; limbi quadrifidi laciniis oblongis, obtufis, concavis, infima 
latiore & faepe emarginata. Petala quinque, obverfe ovata, obtufa , unguiculata, erecta , un- 
dulata, rubra, limbo tubi caljcis interioris inferta , & hujus longitudine. Stamina undecim & 
piftillum omnino uti in praecedente. In tabula fiftuntur ramus florens ; ramulus cum foliis ad^ 

Kucdum flaccidis : calw pvff^r.-^t. . ;^««, ,-v,4-„™:' — i?^„_4.„i.,™ r , '^6 S 87. BROWNE A CAPITELLA. Jacq, Tab. ig. & 19. 

h ■ 

' Tota glabra eft. Truncus teres, erectus, ramofus, cinereus, quinqiiepedalis, polliceiii 
crafTus. ^Folia alterna, petiolata, pinnata fine impari. Foliola utrinque a duobus ad feptera, 
oppofita, fuperiora iioiinunquain fubalterna, breviter petiolata, oblonga, longe cuspidata, iu- 
tegenima, quatuor uncias longa, unam lata, in cofta femipedali. In culta fiirpe foliola latiora 
funt quam in filveftri tab. 18. Capitulum ad bafm folii, quod in Ipecimine ficco deficit, fed cu- 
jusadeft deperditi cicatrix, denfe flores plurimos comprehendit breviOTime pedicellatos , pedi- 
cellatum ipfum , bracteis oppletuni fuscis. Unicum exemplar vidi, & poffideo , in quo flore 
jam abibant in fructum. Supererant quidem caljcum corollarumque reliquiae , at ita deftruct* 
atque etiam a vermibus erofae , utcerti nihil de his & de ftaminibus detegere potuerlm. Hinc 
etiam in delineatione oniifi, & fola piftilla fructefcentia cum bracteis exhibenda curavi. Rofa 
macho five Rofa mascula vocatur hb incolis. Flores funt coccinei. Germen villofum. Tabula 

18. reprsefentat ramum cum capitello in fructum abeunte. Tabula 19. folia diverfa & in vario 
evolutionis ftatu. . - _ s 
8* BROWNEA LEUCANTHA. Jacq. Tab. 20. & 21. Omnia adlata fpecimina ficca erant line ulla inflorefcentia 3 addita ipfis folummodo adnb* 
tatio fuit, flores elfe albos, idemque additum etiam arbuscalis adlatis vivis. Adeo autem dif- fert a feliquis fpecieblis bvoliitidhe 4 ut focile dignoscatur. Haec tam laete crescit, ut fpes affulgeat, aliquando nos flores elTe vifuros. Arbuscula eft jam octopedalis, 
ramofa, tota glabra ^ trunco tereti, erecto & biliefdb. Folia funt abrupte pinnata & alterna^ 
foliolis oppofitis vel fubalternis, breviter petiolatis, e^ bblongo lanceolatis , cuspidatis, inte- 
gerrimis, firmis, utrinque plus minus feptem, extimis niajoribus novem uncias longis & tres la- 
tis, infimis cordato-ovatis & parvis. In Utrnque tabula ligura; funt ad vivam ftirpem facta;, in 
tabula 21. partis ramuli turn folio adulto ; in tabula 20. fiftitur foliorum fuccefTiva evolutio, quae 
in hac fpecie ultra modilm cito progreditur. Sic priina figura gbmmam foliorum cum ramulorum 
primordiis novorum exhibet ex meris ftipuli^ mutuo drnplexantibus compofitam. Poft biduura in 
altera figura ex gemma magis tumente ^ fuperne hiajite jam folia prodeunt. Poft aliud biduum 
in tertia figura jam tota folia in confpectum veniunt, fed utroque latere reVoluta in formam li- 
nearem. Poft alios iterum dubs dies in figura quarta folia videntur plura nunc plane evoluta, 
fedflaccidiilima, quae paulatim increscunt & poft plusculos dies ad debitam firmitatem perve^ niunt. \ 


/ ; -V ■1 ^ , BROWNEA GRANDICEPS. J^c^. Tab. 22, & 23. ; ■ . , 

Hiijus arbusculae elegantis defcriptionem dedi in Collectaneorum vbluinine 3, pag. 287. 
tab. 22. & vol. 4. pag. 22^. tab. g. Noil repetam hsec, kd pluribus completibribtisque figiiris 
hie illuftrabo. Antea autem nionere debeo, ifiic perperam me caljcem iiiteriorem dixiffe pen- 
taphjllum 5 qui in omnibus floribus duiiitaxat telraphjllus eft. Tabula fecunda & vigefima gem- >.- inam folioruin plurium adhucdum convolutam claufamque reprafentat, eandem evolvere fe in- 
cipientera , tandemque fere jam plane evolutam ; in quibus color fingularis fpectatur. In tabu- 
la vigefima tertia habetur folium adultum dimidiatum ex arbore filveftri, coloratum ad caldarii vivum. Tuin fpica capitata floreiis, cujusmodi optime confervata nee comprefla ab hortulanis 
adlata fuit 3 ubi patet, flores infimos uftimo expandi. Ad hujus latus flat rhaehis media, cui 
flores brevifFime pedieellati infideni Quilibet flos tegitur propria bractea ferruginea & tomen- 
tofula, extirais fubrotundis & araplis; fubfequis oblongis 3 interioribus cuneiformibus 6: 
flis ; omnibus modo integerrimis 5 modo emarginatis ; obtufis vel acutulis. Iftiusmodi bractea; 
feptem diverfje exhibentur. Tandem flos integer j genitalia cum tube caljcis interioris; pifiil^ 
lum cum codera tube, a quo, dum flos niarcefcit, & lacinice fuse, & petala, & ftamina fponte ■■« angu- v« 27 decidunt ; quatuor Laciniee caljcis interioris ex flore aliquo magis irregulares , cujusmodi elTe 
faepe alTolenti Flos adhucdum claufus ex bracteis infimis ; Legumen, & Semina* 90. PHOENIX RECLINATA. Jacq. T I •• Toto habitii fic convenit cum Phoenice dactylifera , ut Ma adferre fuffi Eji interiore regione ad Promontoriuni bonas Spei unus racemus , fructibus maturis onuftus , ad 
hortulanum Scholl adlatus fuit , qui plurima ilico feniina terrae commifit, ex quibus enatas plu- 
res piantas fecum adduxitj quae nunc in caldariis Schonbrunnenfibus laitiiTime vegetant, jam 
eminus a Phoenice dactylifera diftinguendcC. Scilicet multo funt humiliores & minores, & fo- 
liorum extremitates, quae in ilia Temper ftricte eriguntur, in hac noftra debiles perpetuo omnes 
teflectuntur & reclinantur. Hujusmodi extremitas folii in tabula proponitur. Racemus etiara 
exhifaetur totUs, quantus hue adlatus fuit;, poft plerosque jam avulfos in Promontorio fructus. 
Perianthium peiTiftens tripartitum eft, in quibusdam fere triphyllum. Petala etiam perfiftentia 
tria, fubrotunda, coriacea, calyce duplo majora. De fexu nihil innotuiL Baccie ovales^ ob- 
tufae, tres unciae partes longae. Semina obtufa^ fusca. 91. ZAMIA CYCADIFOLIA, Jacq. T^b, 25. k 26. 

I J 

L 

■ ^ 

Egi-egius hortulanus Georgius Sclioll j, ex Promontorio Ibonie Spei redux, tres attulit Za« 

rni^ novas & elegantiffimas fpecies, quae janl laetiffime vigent, fronde ampla fpectabiles. At- 

■ ' ' ' ' 

tulit etiani ex duabus fructum fcemineum integrum, optime conferyatura^ ac fi foret recenter avul- 
fus, & ex tertia conum masculum. Sunt omnes dioicae , & fi quidem ex pluribus cujusque in- 
dividuis flores aliquando fperare liceal^ poITidebimus forte utrumque fexuni. Interea deCcribam 

if 

hie omnes, depictos ad vivum , cum amentorum figuris ad conos adlatos factis : nam li quando 
apiid nos floreant ^ perfectiores haiid dabunt, fi excipias deficientem ubique alterum fexum. 
Haec Zamia Cjcadi revolutae adeo finiilis ell, ut ad primum intuitum pro juniore ejusdem fpe- 
cimine liaberi poOTet Caudex eft ex oblongo ovatus, pedeni fere altus , diametri decern uncia- 
rum , fibris craffis radicatus , totus bafibus frondium ph^teritarum delapltirumque tectus, qu^ tandem veftigia reticulata fola relinquunt Cuilibet frondi fquama five ftipula ad dorfum ac- 
cumbit lata & acuta, tandem marcescendo deperitura. Circum caudicis bafm ex terra foboles 
noya prodit, unde facilis & prompta erit ejus multiplicatio. Frondes funt pinnatte, rigidula;, 
erecto-patula- , totse obductae pube cinerea & per trituram abfcedente. Cofta ell inermis, fe- 
miteres, fupra plana, bipedaiis, calamo craffior, recta ad apicem usque. Pinna funt partim 
oppofitae, partim alternas , utrinque plus minus octoginta, lineares , integefriniie, fubfcus ftria- 
tae, felliles, niucrone pungente terminatae, infimae & fumraae breviores, mediae circiter triun- 
ciales. Amentum faemineum fructefcens eft elongate conicum , teres , pedale , quadriancialis diametri, rectum, fuscum ; fquamis in utroque latere drupam coccineam gerentibus. Nux al- bida. Pinnae in oris adtactum, vix ad visum, leviffime revolutae funt ^ exOccando autem re 
volvuntur maxime. Crescit ad Promontorium bona Spei j apud nos latiffime in caldario. Ta- 
bula 25. exhibet amentum faemineum cum fructibus maturis , fqamam cum drupis fuis utrinque dimidiatam partem* Tabula 26. frondem totam antice fpectatam & pinnam poftice. fun 92 AMIA HORRIDA. Jacq. tixh. 27. k t m fuperfcdere poffim. Frondes plures, erecto-patulae , iotse omnium rigidiffim^e, apice etiam ri* 
gide recurvato, glabrae, rore ex casruleo glauco tectae, hoc deterfo Isete virides, abrupte pin- 
nata?. Cofta inermis , tripedalis , fubteres, fupra depreffula, bafi digitum cralTa. Pinnce plera>- 
que alternantes, feffiles, lineari-lanceolatae , coriaceae, fubtiliffime ftriatul;e , pleraeque in infe- 

" ^ F 

G \ 28 riori latere dente uno alterove lanceolato excifae, dentibus his & pinnarum acuto aplce in rnu- 
cronera validum pungentiffimumque terminatis , inferiores integerrimse & una cum fuperiori-, 
bus breviores, mediae longiores ferine femipedales , fuperiores ad oppofitas fuas convergentes. 
Amentum faemineum maturum oblongum cum fummitate conica & obtufa , quindecim uncias. 
longa, diametri octo unciarum ; fquamis fuscis, vertice rugofis , duas drupas coccineas more 
congenerum continentibus. Crescit ultra centum milliaria diftante aPromontorio bona^ Spei loco 
In tabula 27. fiftuntur amentum fructefcens faemineum, rhachis ejusdem cum una adhucdum ad- 
haerente fquama, base cum inhaerentibus drupis utrinque confpecta, nux, & portio fumma cau- dicis. Tabula 28. proponit frondem cum intermedia parte femipedali deficiente. 93. ZAMIA Jacq, Tab. 29. Haec, Zamias inter, frondis altitudine fuae fpectabilis eft. Caudex noverauncialis pedalem 
jam habetdiametrum, ftructura caeterum priorum. Frondes plures, erecto-patul^, rigidcc, ab- 
r.upte pinnatae. Cofta a quinque ad feptem pedes longa, inferne digitum craffa, teres , fupra 
deprelTula, apice recurva. Pinnae utrinque plus minus quinquaginta , longe lanceolate, omnes 
integerrima?, pleraeque alternae, quedam oppofitae , felTiles , coriacea: , fubtus fubtiliter ftriatu- 
\^^, infimae folae quondam mucronatae & pungentes , reliquaj obtufa & mucrone carentes, infi- 
mae & fummae breves, mediae quadriunciales , utrinque, maxime autem in facie, uti & tota cofta 
tomento obductae araneofo , ac fi pulvere infperfo forderent, ad trituram abfcedente, & tunc 
virides. Solum amentum masculinum vidi. Hoc conum refert elongatum, acutum , rectum, 
fesquipedalem, quinque uncias diametro aequanteul, fuscum , & ftructura congenerum. Locus 
ejus natalis aeque procul a Promontorio diflat ac pra^cedens. Tabula exhibet totum amentum 
masculinum, fquamam cum polline, portionem funimam caudicis, & frondera, cujus interme- 
dia fesquipedalis pars deficit Cum tomentum formam pulveris fordentis prae fe fert, non po- 
tuit a pictore alitor exprimi. , ■ : S 94. ZAMIA LANUGINOSA, /^c^. Tab. 30. & 3!. - ■■ ^ ' 

1 

Hujus Zamiae fructificatio nobis ignota eft ; nam licet fibris radicalibus fufiinfeatiir vege- 
tis, tam lente increfcit, ut augmentum annotinum vix oculis obfervetur, atque iiinc floris ob- 
tinendi exigiia fpes fit; tuni quia jam per 12 annos unicum fpecimen in horto ca^fareo colitur^ 
ab hprtulano aulico Francisco Boos ex Promontorio bon« Spei adlatum. Caudex in hoc nunc 
altitudinem novera unciarum attigit , fubrotundus , ftructura^ ejusdem cum prioribus , fed lanu- 
gine ad tactummolli totus obductus, quae plane defideratur in aliis. Frondes plures, erecto- 
patula3, tota3 glaberrimae & fupra nitidce, bafi fola lanuginofa;, abfupte pinnate. Cofta bafi 
fcalamo craffior & fubtriangularis , caeterum dorfb & facie carinata , inermis, tripedalis plus mi- 
nus, rigidula, ad apicem recurvata. Pinnae alternae , feffiles , lineari-lanceolatcC , 
rigiduloj, infimaj integerriniffi , reliqua? dente uno alterove incifffi, apice & dentibus in mucro- 
nem pungentem definentibus, infimtE & fummae breviores, media; quatuor uncias longte , fub* 
tus fubtiliter ftriata?, fuperiores ad oppofitas fuas convergentes. Crescit ad Promontorium bo- 
nae Spei. Tabula 30. fiilit totum caudicem, tabula 21. folium cum deficiente media parte. coriaceae J ■a 
IXIAE MIOTATAE VARIETAS. Jacq.. Tab. 32. Fig. i; Jf Planta haec folo florum colore & fcapo fimplici differt a mea Ixia rainiata Horti Schon- 
brunnenfis, foliis biilboque plane convenit ; quare hie folos flores pro]3ofui. Crescit ad Pro- 
montorium bonae Spei. Apud nos floret in tepidario menfe Martio 96; IXIAE FENESTRATAE VARIETAS. Jacq, Tab. 32. Fig. 2. • 

■ J 

Etiam hsec Ixia omnino tota quanta congruit cum ilia, quam dixi feneftratam, Differt *r ?9 quain maxime fioris colore & odore fuavilfimo. Propterea etiam folam fummara fcapi florentis partem depins;! curavi, turn fepamtam petali lacinianij in utroque latere bjali 

Prnmonlnrinm honae Snei. In tenidario floret Martio. < Promontorium bonae Spei. nam. Crescit ad 97* C ALLA AETHTOPICA. X//^;^. Tab. 32. Fig. 3. 

Planta ha^c frequens.colitur in omnibus. apud nos hortis, in quibus tepidaria exflructii 
funt. Anno 1798 tres plantas fructefcentes videre mihi contigit in horto Schonbrunnenfi, nee 
ullam ullibi antea, Hinc ftirpis notilTiniai folum fructum hie delcribo delineoque. Baccce denfe 
occupant inferiorem plus quam dimidiam fpadicis erecti partem, dum fumma ejusdem pars con« 
tracta & emarcida perFtat Sunt illaemolles, flavae, a vicinarum comprefl'ione diverfimode an- 
gulatse, fuperne comprelFae , fusca brevique ftjli parte perfiftente' mucronatae, apice planiuscu- 
ige, bafi ansfuftatae i uniloculares. Pulpa flava, fatua & fubdulcis; Semina in ratione molis bac- 
carum ab miico ad decern , fubovata j, glabra , pallida cum puncto fuperne fusco. Fructescit 
Septembri. Siftitur totus fpadix fructefcens ciinl duabus baccis & cum femine feparatis. 98* LIMODORUM UTRICtJLA rUM; >Swartz, prodr. pdg. lig'. Tab. 32. Fig. 4. 

■ 

Duas folas hujus Limodori individuas plantas Jiortulani aulici vegetas Viennasn ex Ca« 
i'acas attulerunt, quae altero & tertio anno flores produxerunt, quando banc figuram fieri cu-* 

■ 

ravi, fed fibrillis radicalibus orbam , non aufus has detegere 3 ne plantas laederem. Subfequa 
Vero hieme putruit utriusque radix 5 dum nee adhucdum concinnaveram defcriptionem. Bafis 
fpathse aquam continet ad usque a^ hie foris confpicuami 

MIMOSA LIGUSTRINA. Tab* 32. Fig. 5. 

Arbor circa Caracas crescit, tota inerrais & glabra. funt alterna^ petiplata, bige £1 niina, petiolo communi fcilicet bifido cum partialibus ad apicem diphyllis. Foliola funt feffilia 
oblonga, obtufula, integerrima, firmula, venofa, majora biuncialia. Pedunculi axillares, fo 
litariij ramofi ^ fpicati^ erecti. Spicae cjlindricse ^ fescunciales , denfae. Perianthium infundi- 
buliforme, viridej erectum, ore quadridentato & acuto. Corolla monopetala, infundibulifor- 
mis, erecta, alba, caljce duplo longior, tubo cylindrico erecto, limbo patulo trifido vel in^e- 
qualiter quadrifido in lacinias ovatas & obtufulas. Filamenta plurima, longifiima , fubulata, in* 
feme coalita in tubum cjlindraceum longitudine corollae^ fuperne libera, crecta, alba. Anthe- 
rae fiavefcentes. Stylus ftaminum longitudine , erectus , capillaris. Stigma flmplex 5 acutum. 
Legumen lineare, femipedale, poljfpermum , glabrura , fuscum , bivalve. In tabula liiiuntur 
ramulus florens ; aucta flos totus cum corolla trifida ^ & petalum quadrifidutn feorfim ; dein le- 
gumen & femen. 100 FR F In tabula fecunda hujus operis , primo vere anni 1800 edit! , figuram fructus, quem uni* 
cum eo usque ftirps produx'erat, depictam dedi; anni autem ejusdem autumno plurimos protulit, 
eosque multo perfectiores ; quare hie denuo unum exhibeo J eundem transverfe Tectum, femen 
arillo inclufum membranaceo , idem exemptum & inferne ac fuperne conrpectum , turn gerrai- 
tiantem ex femine novellam plantulam. Germen fuit triloculare & trifpermum , fed in fructi- 

bus majoribns duo tantum femina ad perfectionem perveneruntj in minoribus unicum, in nul- 
lo triai io PSYCHOTRIA UNDATA. Jacq. Jwrt. Schonhr. Tab. S3- Fig. 2. 
Tandem hie frutex fructus matures tulit, qui in racemulo hie fiftuntur , bacc^ rubentes, femine duplici faetae J 
J r ' 

ioa, NISSOLIA FRUTICOSA. Linn. Tab. 33. Fig, 3^ 

Hsec fi^ura repraefentat plantulam ex femine enatam npvellam cum cotyledonibus fuis. 103^ CRESCENTIA PINNATA. Jacq. collect. Tab. ^^. Fig. 4. 

Quantumvis Isete yegetet aeftate, tamen nondum floruit, nee verofimiliter florebit, quum 
^utumno folia omnia ramulosque perdat ipfos. Folium hie depingi curavi ex viva, fructumque 
minorem feminibus orbum^ quern hortulanus aulicus Fr. Boos attulerat^ Crefcentiae Cujetse fruc* 
tibus semulum. , ko4, CRESCENTIA CUJETE. Linn. Tab- 2^. Fig. ,^. 

Floret in caldariis noltris c^ftate quotannis:, fed fructu caret. Culta haec apud nos plan- 
ta , ex Caracas adlata, flores magaitudine & colore diverfos ab illis, quos in ftirpibus ame- 
ricanis pictis tabula 167 liftit, habet , forte ejus varietas. Hinc non fuperfluum duxi, etiam 
culta^ hujus florem^ antice & ex dorfo cqnfpectum, hie depictum dare. 105, BURSERIA GUMMIFERA. i//2/z. Tab. 33. Fig. 6. 

w ^ 

Confpicitur hie planta novella, ex femine nata, fola radicula truncata. Folia feminalia 
terriata habet fupra tellurem multum elevata. I05« URTICA DIVARICATA. i^Vz/z. Tab. 33. Fig. 7. 

Tota fcabra eft , fed fere iners. Sub dio ex radice perenni qilbtarinis caules plurimos 
proinit herbaceos ^ caiariium & ultrd crafFos, tripedales, erectos, teretes , vix ramofos^ faepius 
fmiplices. Folia funt filterna ^ petiolata^. late ovata ^^ acuta ^ ferrata , utrinque valde rugofa^ 
fubtus coftata, majora cuni petiolo femipedalia; Floret totani seftatem. Ftacemi axillares, plus 
minus quadriunciales , patentiffimi j paniculati ex raniulis alternis fubdivifis , omnibus horizon- 
taliter expanfis. Flores monoeci. Maribus perianthium cum. flavedine pallens , patentifTimum, 
fubtus hispidum, pentaphjllum ; foliolis oblongis, concavisj obtufis. Nectarium urceolatum, 
quinquedentatum. Filamenta quinque , fubulata, antice crenulata, reclinata, calyce longiora. 
Antherae didjm^ , incumbentes, albae. Faeminis perianthium monophjllum , quadripartitum, 
viride ; laciniis duabus lateralibus ovatis 5 fumma'& infima minutinimis. Germen ovatum, 
abiens in ftigma fubulatum craffum longum acutum album hirfutum & alTurgens. Semen ni-* srum. Aucti in tabula funt flores mas & faemina. 7. MIMOSA ^acq. Tab. 34. Fig. i. Soli fructus ex Caracas hue adlati fuerimt Tub folo titulo M ihcolis dictae Caracare. lUe tam hiihi videbatur fingularis ., ut figura exprimendum ^Kft crede- 
rem. Eft legumen compreffo -planum, ad femina ipfa torulofum, glabrum, ex fusco nigrum , 
uniloculare, poljfpermum , bivalve, in margine repandum, obtufiffimum , fescunciam latum, 
totum tortum in circulum cum futura interiore hinc brevitfima. Semina ovata coraprelfa & fufca 
non germinarunt apud nos uUa. In tcibula exhibetur totum legumen , hujus trans verfim fecti 
pars fumma, ex qua conjici poteft, inter femina medullam adfuifl'e aliquaiii nunc ficcatam, & femen. i" 
ROSA BRACTEATA. 
I fp^ 2. ? Frutex quadripedalis, ramofus. Caulis ramique teretes, flexuofi, aculeis fparfis fubulatis 
recurvis villofis & ferrugineis arniati ^ denfe & molliter villofuli, praetereaque pilis capitalis ' 31 ■- ■^ & villb idngioribus interlperfis ornati. Stipulse acuminatae , lacilliatse , dentatse , glandulofse , 
arvae. Folia alterna, pinnata ex tribiis quatubrve paribus cuiri impari. Cdfta plus minus fes- 
fcUncialis, rubella^ fubvillofa , ddrfo paruni aciileata. Folidla dbldnga, etiam obverfe ovata, 
dbtufa, ferruldta, nitida, glabra, rigidulai parVa. PeduncUlus terminalis , uniflorus , folita- 
rius , crafTus, brevis, erectus, villdfus, bafi obvallatus bracteis fere quiriis, involucrl adinftarj 
ovatis, acutis, concavis, ferratis, villofis, erectis vel Cdnniventibus. Caljcis folidla ovata, 
acuminata , integerrima , concdva , villofa , patentifTima. Petala quinque , obverfe cordala , 
alba, patentifTima, magna. Germen fubrotundum, villofum, ex incano virenS. Crescit irt. 
China. Floret apud nos in tepidarid Septeriibti. Siftitur railii flofentis pars fumma ; & feorfim , 
- floris gemma cuni bracteis. 109, ROSA MOSCHATA. ^zVo/z. Tab; 34. Fig- 3> 

i; , ■ ■ , . ■■■'■;■■ 
- _ - ^.--. -._ , aril aiilici ScHdnbriinnfenfis , liir-. 

pern banc Vierinam mifit, notaris, Conftantiaopolitanis elTe ob odoreni in deliciis, libique iri 

ho'rtis coli , & ad sedium parietes locatam ad alteiram usque cdntignationera veluti fcandere. 

Differt ab ilia mofchata, quam in Horto Schdnbrunnenfi defcripfi, flore quam maxime multi- 

tiplicato, turn quod petala diutilTiine perfiftunt, etiaiii in marcefceiite , qub in alterd vere ca- liqii gui nequeant. Plerique i 
plar ill tabula cdiirpicitul:. ruunt 5 ut diftin- 
Utriusque excm« ilO, ROSA CUPREA: jacrf. tal)/34. Fig. 4. 

OB colons firigularitatem hie duos flores exhibeo, tiini calyceni', friictuni maturunij or 
foliuml Meraiii varietateiii credo Rofae provincialis. ■Mi * 1- t ir; CYNANCHUM cRlSPUM fhuTit. tab. 3^. Fig. J. 

Crescit ad Promontoriuni bdnae Spei. Apiid nos in caldario floret Octobri. Totiim lac« 
tefcit abunde. Radix eft tuber carndfuni, teretiiisculuiii, cinereum, puftulatum^ obtufunij fe- 

inipedalis diariietrij pedale ^ bafi in crura divifura, magnam partem extra terram elevatum. Ex 
hujus vertice caules exeunt plures, calamurn pliis minus craffi, fruticdfi, fempervirentes j tere- 
tes, villofuli, ramofi, erectiusculi^ debiles, bipeBales. Folia funt oppdfita, omniunl brevilTi- 
me petiolata^ lanceolata, obtufa^ iiitcgerrirria, crispd, rigida, liicida, per lentem fubtus & ad 
bras villofula, lincialia, reclinata. Pedunciili fublaterales, uniflori, genielli lit plurimiim, bre- 
ves, villoruli. Flores Daaveblentes. Caljcis quinqiiepartiti <& villofuli foliola ovata; acuta; 
erecta. Corollae tubus^, glaber, lorigitiidine c^lycis. Limbi quinquefidi laciniab lineares, ob- 
tufej ad oras valde revoliitse, obliqiiaej patentilTimae in llellam ; tubo Idngiores , virefcentes. 
NectariUm album , bampanulatum , bafi decern fiffuris apertum , fuperne decemfidum & pa* tentillinium 5 laciniis alternis fubulatis bafique dentatis , feliquis rotundatis ^ parvis. Bractese 
ftamihiferse quinque, oblongae, bbtufae, ad oras revolutse, erectae , albae. Filamenta in qua- 

■ n 

I 

libet bina; Antherse obldngas, albae. Gernien ovatiim, bifulcatuni , in Itylum definens bre-< 
vem. Crescit ad Promontoriuni bonae Spei. In caldario floret Octobri. Tabula repraefentat 
. verticem radicis cuni abfcidis caulibus, ramulum floi'entem, auctuni totum florem cum trunca- 
tis petali laciniis J fimiliter auctuni nectarium, dein multo magis auctam bractearum Itaminife- 
i-drum compagem , unicam talem bracteam cum antheris fuis , & pillillum. 
ACOXYLUM PINNATUM. Jacq. Tab. qs- Fig- A. Com iiehbus fuis pag. 208, qui heec pauca habet : Mapou eft arbor quam maxime porofa, qua? cres H 


I r ' 

■ f J ■ I 

bit iu infula Mauritii 5 & facco gaudct , qui tumefacit corporis partes, quas attiiigit. * Propte* 
Tea in cacdenda ilia Ccmte agiint incolae. Unicum ex dicta infula adportavit hortulanus aulicag 
Franciscus Boos, tmnco brachium cralTo & quinque pedes alto^ dixitque^ ibidem Bois Mapou 
five arborem mollem vocari, & truncum acquirere , quern vix complecti ambabus homo ulnis 
poITit, tamen Re inollem, ut cultro tmncari queat. In caldaria quotannis aeftate novos ramos 
digitum cralTds comprelTiles foliisque ornatos emifit, proxima hieme Veluti articulatim deci- 
duos ; & fie inanfit per novem annos Temper eodem in ftatu ; quando tandem periit. Fructifica- 
tionem plane ignoro. Folia funt alterna, glabra, bipinnata , pleraque cujusmodi illud eft, 
quod in tabula exliibuij caeterum variantia. Cofta princeps teres, inferne calamum cralTa, plus 
ininus noveni uncias longa. Coft^ie laterales oppolitse 3 infimae bijugae cum imparl vel fine im- 
pari folio ; fubfequae duae fine imparl unijugae 3 nee alias habet. CoItSe principis fummitas infi* 
si)is fimilis. Foliola funt oppofita, breviter petiolata , lanceolata, utrinque acuta, integerrima> 
a duabus ad trcs uncias longa, Nomen a niollitie ligni defumpfi, ai3rogandum, fi aliquando ad 
genus jam hotum pertinere iritelligatuh / } i - { .. i .-.>:.*■> i. 1 ?'■ i- i 
113. PILOPHORA fESflCULARIS. }acq. fab. S5- J'ig. fe-G ^ tab. 3 

Ex alluenle mari ad infularura Caribaearum littora fructus nonnunquam ejiciuntur, quoS 
Galli dicLint eflfe ex palma qUadam maritima ignota , nee ultra quidquam de iisdem fe fcire. 
Innotuit tamen iile fructus jam ante duo faecula, nee magis propterea extra omne dubium po- 
hitur ejus origo. Mentionem hie facio illius, ut attelitos reddam Botanicos , qui ad fluvii Ama- 
zonum ripas Guianaeque littus advenient. Primus -, qui , quod fciam , de hoc fructu esrit eft 
celeb. De Laet in Novo fuo orbe feu Defcriptionibus Indiae occidentalis pag. 630 , quern hie 
totum exfcribam. Haec ejus funt verba. In regione fluvio Amazonum adjacente, accepi a 
quodain noftrorum fructum elegantiffimiinli^ Ijuem ille nasci referebat in arboribus filveftribus quarum tamen frondes baud fatispoterat explicare j itaque fructum tantum ad vivum exprelfum, 
luc adjunximus ea mole, qua eft. Fructus hie erat cortice lignofo, exterius tuberculis multis 
aspero eleganter conformato, & ex duoblis Veluti brbibug corijUncto, cbloris fusci Rve cinerei, 
qui interius fepimento lignofo dividuntur in duas orbiculares cellas, quibus fingulis continen- 
tur finguli nuclei 1, rotundi quidem fed ea parte, qua fepimentum contingunt , nonnihil com- 
prefli j fuis itidem corticibus tecti lignofis iisdem fed tenuibus, coloris interiori parte purpu- 
rei five violacei 3 nucleus autem ipfe intus vacuus erat , materie pene inftar gallarum. Hacte- 
nus ille. Alter autor^ qui hujus ineminit fructus, eft Jonftonus in Dendrographia fua pag. 195. 
etiam cum figura. Sed hunc non hioror, folam enim De Laetii defcrlptionem contractam dedit. 
Satis autem mirari nequeo^ nee Pifonem, iiec Marcgravium , nee Aubletum de hoc fructu quidquam inaudiviffe j nee magis ilium vidiffe Plukenetium & Petiverum , qui certe fuis ope- 

ribus inferuifient. Nam fane Urucurj, cujus mentionem Piso pag. 62. & Marcgravius pag. 104. 

faciunt, quam palmam effe noftram ftirpem De Prefontaine & De Bomare fuspicantur^ ex col- 

latis defcriptionibus effe nequit. Milii plusculos videre in America contigit, omnes fibi fimilli- 

inos. Unius figuram pingi & fculpi curavi ; cujus exemplar amicifTimo & eruditifTimo JMedicincC 

doctor! Carolo Schreibers, per Europamperegrinaturo, tradidi, ut notitiam aliquam uberiorem . 

fuper illo mihi compararet. Nullam in Germania accepit. Londini in mufseo Britannico fimi- 

lem obfervavit fructum , fed fine ullo titulo, plane ignotum. Altcrum vidit Parifiis in collectio- 

ne vegetabili publica, quem celeberrimus JuITieu ipfum docuit elfe ex planta , cujus hiftoriam 

tradit celeb. Valmont de Bomare in Dictionario fuO univerfali Hiftori^e naturcdis voh 14. pag. 

298. fub nomine Tourloury 5 fimulque oftendit facci fpecienl reticulati, ex eadem planta natu- 

ralem. In hoc opere mentio fructus fit levifiima absque ulla formae Si ftructur^ defcriptione, 

ut nemo vel divinare potuiffet, pertinere ad illam ftirpem fine iftius viri eruditiffimi affertionc. 

Ex quo fonte habeat celeb. Bomare fuam hiftoriam , ignoro. Cum autem hie citet alium auto- 

rem, fe anteriorem , fcilicet illuftrem De Prefontaine, autoptam, cujus in opere Maifons rufli- 

ques de Cayenne , anno 1763. Parifiis vulgato, paucilTima haec verba, ex Gallica in Latinam lin- 33 gnani v Tourloury Itincta per coftam mediam longitudinalem. In ufum trahuntur cum longitudinaliter turn trans 
verfe ad tegendas cafas, apprimendo coftas proxime ad invicem. Haec tecta ferme taradiu du- 
rant atque ilia ex fcandulis, nee incendio facile uruntur. Poft folia Ouaye magis expetuntur, 
& funt magis obvia. An Urucury Pifonis? Hactenus ille. Lego etiara apud reverendum Labat 
in itinere "equitis Des Marchais in Guineam & Cayennam anno 1727. facto, & Parifiis 1730. 
edito: Cayenna; cafse teguntur ope Tourlouri vel fammitatum arundinum, tarn prelTe pofita- 
rum , ut aqua penetrare nequeat. Forte de noftra planta loquitur. Nunc ad amplam celeber- 
rimi'De Bomare defcriptionem , quse lie fonat. Tourloury. Planta ex regione Guianenii , 
qua; crescit ab Oyapoc ad usque fluvii Amazonum oflia (five a (juinto latitudinis feptentrioitalis . 
gradu ad lineam \isque cequinoctialem in tracta octoginta milUanum) . Subftantia ejus ad arundina- 
ceam tantisper accedit , fed folia funt multo craffiora. Sunt haec decern vel duodecim pedes 
longa, imo dari quindecim vel fedecim longitudine pedum , afferit De Prefontaine. Mediam 
longitudinem permeat cofla valida, cujuS petiolus videtur ex ipfa prodire terra. Lata funt tres, 
quatuorve pedes, ut tres homines uno folio tecti fefe a pluvia defendant. Indi e]us loci, poft 
ablatam coftam, cum Lianes (fic vocanlur in Indiis a Gallis fmtices omnes farmentofi aut volubiles, 
qui ad ligandum funium loco adhiled pojfunt , uti in Aaftria Clematis vitalba , forte a Gallico lien vel 
Her; et hi ingenti inter tropicos occurrunt numero) concinne confuunt. Dein ilia fecant in feg- 
menta dimidium pedem lata, Cjuse omnia colligunt, fibique mutuo imponunt, ut facilius con- 
volvereilla, telse adinflar ceratae , atque fic in itineribus fuis , dum aliorfum pergunt, ad tegen- 
das fuas ajoupas (ajoupa apud Caraibas eft cafula temporaria, infdvis fuie oimu apparatu etfeftinan- 
ter ex vegetahilihus exftructa) adhibere queant. In hunc finem fupremo tecto alligant, fmuntque 
cadere hoc convoluti tegminis genus, quod fe evolvit, extenditque ultro^ dein bafi firmandum, 
quando a praecipitibus denfisque imbribus, qui in bisque regionibus decidere paffiui folent, nee 

nnum capiunt. Folia etiam tede praememorato De Prefontaine &c. (hie ver- 

\a^ qu(e ex lioc autore pauca diet a funt ; qiiare hie omitto : dein ita pergit). Ex da (an fcapus ?) cLiIum fructuuni durorum, lingulorum magnitudine ovi gallinacei. Fasciculus ille veftitur cortice 
(an fpatha?) quatuor fere lineas cranb, qui fructus tegit atque includit, formamque tenet pilei 
in acumen definenlis; qui delabitur, quando fructus ad certum volumen increvit. Scilicet pars 
pHei carnofa putrefcit, dum folse remanent fibrae. Has Indi diligenter colligunt, iisdemque ca- 
put fuum tegunt Vendunt etiam illas fimilium rerum ftudiofis. Fructus nuUius funt ufus; Ca- 
vils Agouti in efcam cedunt. Hactenus De Bomare. Nunc ego fructus defcribani, quales ali- 
quot in America videre & obtinere mihi contigit, omnes fibi fimillimos , cSi aqua marina pene- 
tratos , unde falfo gaude^t fapore. Figuram habent duorum globorum diametri fescuncialis, 
qui ubi fefe contingunt, in unum corpus continuum confluunt et adunantur, circa medium in 
collum coaictati, in quo unicum foramen eft, fortaffe locus, ubi cum planta fructus cohaefit. 
Hanc figuram folus fingit cortex exterior ceu integumentum commune} qui fubftantia fua & co* 
lore cruftam terream margae induratae exacte aemulatur, fed quae indolem ve2;etabilcm fuam ilico 
prodit, quando candelae accenfae admota in flammani exardcfcit cum fumo odorem corticis ar- 
borei ufli fpargente, fic tota dein deflagrat, paucosque cineres albos relinquit. Forte mollior & 
aliter colorata in planta fuit, nunc fragilis atque fuscefcens. Foris tota quanta in tubercula* 
pjramidata denfe attollitur. Intus fubaequabilis elt, & venulis fuperficiaiibus percurritur. In- 
cludit haec crufta duas nuces orbiculares, magnas, ab invicem diflinctilTimas , nee vel minimum 
connatas , aut inter fe aut cum ipfa crufla, tamen in medio fibi contiguas fine ullo diffepimento^ 
graciles, fragiles, glabras, ab incumbentibus filis leniffime fulcatas, cinereas, intus vefiitas 
crufta ochracea tenui varieque fiffa^ quam aqua nee emollit, nee abluit. Caeterum has omnes 
ego vacuas inveni, omni nucleo carentes, imo nee hujus aut putrefacti aut alias deperditi reli- 
quias vel veftigium ullum. Nee capio, quo potuerit pacto nucleus, de quo tamen autopta De 
Laet ceu vere inclufo loquitur, ex nuce tali exire & evadere. Anne forte in meis fpeCiminibus, 

H 2 \ \ 34 K ^ 4. y^ a iliaturitdte loiige diftahRibus, nucleus adhucdum mera mucilago fuit, qii^e exficcatione fie 

evanefcere potuit? Nux, caeterum undique claufa, in parte fola, qua refpicit crufte foramen 
apertura pertunditur ovali, cui interne valvula refpondet applicaturque immobilis & tenuis, fer- 
ine ejusdem dimenfionis, altera parte fuperiore in discum orbicularem crafTiorem elevata; infra 
:quam nucis hie fiffae fegmenta in duas parvas valvulas introrfum patentes deprimuntur. Singulas 
nuces rete circumdat, undique liberum , ex fibris contextum applanatis ramofis anaftomizantibus 
'& colons ferruguiei, quorum extremitates fimplices verfus foramen ovale concurrunt, & ex qui- 
bus, reti illsefo, extrahi nuces poITunt. Ut Ilructura horum fructuum evidentius intelligatur, 
tabulaj trigefimse quintae figura B. fructum fiftit integrum, a latere fpectatum, cuius foramen, 
xohseiionis Cum planta indicium, fundum occupat , hinc hie non confpiciendum. C. eundem 
exhibet a fundo vifum cum a vulfa maxima cruftae parte, ut in confpectum prodeant nuces cum 
valvulis fuis. D. nucem folani reti fuo involirtam, & inverfam, nam valvula in fundo locatur. 
E. eandem erectam. F. partem nucis fract^ interiorem cum binis valvulis fuis. G. cruft^ fruftum 
intus vifum 5 venulis fuis infignitum. In fubnrbio Leopoldino Vienn::e in monaflerio Carmelita- 
rum affervatur jam a pluribus annls alias inter res hifloriae naturalis faccus vel pileus, dim ex 
Brafilia UlilTipponeni atque hinc Viennam adlatus, dmnino ignotae originis; quem nunc fupra 
laudatus liiedicus Schreibers afferuit, effe eUndeni cum illd , quem ipfi ex Tourloury monftravit 
Parifiis illufiris JitfTieu. In tabula 36. igitur hunc in niagnitudine naturali exhibeo. Eft faccus 
conicus, duos cum dimidio pedes longus, coloris ferruginei, in apicem folidum quatuor longi- 
tudine unciarum & digiti minimi craffitie terminatus, bafi lacera in plura fegmina femipedalia & 
ultra definens, quibus videtur ftipiti fuo accreviffev cuius craffities ex amplitudine facci a^ftimari 
poteft. Totus, apice excepto, conftat fibris oblique longitudinalibus, mutuo deculTantibus, per 
^tenuifTimas fibrillas transverfas connexis, fat tenacibus, ut ampliari pileus poffit, capitique ap- 
tari &imponi, mirse texturae. ^ Caqterum fola carpophjlacii Parifini fide motus , & hunc faccun:^ 
& ill OS fructus ad eandem pertinere ftirpem pronuntiavi; nam apud nullum ex auctoribus fupra 
laudatis haec conjici res poteft. Sed jam ante duo fsecula Carolus Clufius in Exoticorum libri 
primi capite fecundo hientionem fecit Palmae facciferae, figuramque adjecit facci, cum noftro fu- 

I " ' - 

-pra memorato convenientis", fi folos exceperis villos, in utroque Clufiani latere confpicuos, 
qui in noftro adfunt plana; nulli, fed forte aut iacer faccus fuerat, aut male delineatus a pictore, 
aut vero ad diverfam ejusdem generis pertinere fpeciem debebit. Nee fructus cum meo con- 
gruit. Ut omnia bic collectalegiqueant, quaecunque ad banc ftirpem fpectare poterunt, etiam 
Clufium adjungam. Sic ille habet. Nauta; quidam in reditu ex Bra/dice oris in defertam quan- 
dam infulam funt delati; Coronopez appellaife, raihi relatum eft^ in qua integras filvas repere- 
runt nulla alia arbore conftantes, quam Palmae quodam inufitato genere^ cui, ab involucro fac- 
cum five colum rcferente, in quo fructus reconditus, (fpatha enim commode dici nequit illud - 
involucrum) facciferse nomen indidi, quandoquidcm forma valde fimile eft illi colo five facco, 
vquem nivarium Veteres diccbunt, & quali noflro tempore PharmacopolcX vinura aromatites 
(bippocraticum vulgo appellant) percolare folent; nam creberrimis quibusdam fibris fpadicei co- 
loris transverfim & oblique ab infimo ad fupremum excurrentibus magno a natura artificio con- 
iextum eft, idque varia longitudine: quod enim ab ornatiffimo viro Tbeodorico Coornhart acci- 
piebam, viginti duas uncias longum erat, & ea parte, qua patebat, feptem latum. Wilbelmus 
Pardujnus unum babebat , cujus longitude meum Octo unciis fuperabat; etenim ' binos cum 
femiffe pedes five triginta uncias longus erat; ejus latitudo par cum meo. Plura quam h.^c duo 
mihi videre non contigit. Utrumque autem fenfim gracilescens in mucronem definebat. Ista 
porro revolucra (iis referentibus ^ qui ab arbore resciderant) plena fuerunt fructibus nucem 
.juglandem cum externo fuo pulvino five viridi cortice magnitudine a^quantibus, in quibus orbi- 
rculares aliae nuces adeo rotundae, ut torno elaboratae viderentur, & globulis illis, quos pueri in 
lufu poUice impellare folent (vulgus Batavorum Knickers j, Galli Martres appellant) effent perfimi- 
les cum magnitudine tum colore, atque adeo dur^ (unam enim confringebam, ut viderem^ 
:quid contineret) ut nifi ferreo malleo & cum difficultate confringere quiverim, tametfi non yalde _ *- o 
O 
crafTo putamiiie fint prceditse; continebat autem ca orbicularem nucleum pulamini adhaercntcmj 
medio cavum, iit qui ficcitate lacunam contraxifTet, candidum, fapore initio quafi leguminum, 
deinde inftar lupini amaro. An vero faccus ille aliquo cortice aut cute tectus fuerit, me latet; 
ncc mihi facultas data eft eos conveniendi, qui obfervaverant, ut diligentius omnia perfcrutarer; 
faccum enim, qualcm accipiebamj cum orbiculari nuce adpingendum curaba'm^ in illorum gra- 
tiam, qui exoticarum rerum ftudio delectantur. Hactenus Clufius* 114, OXALIS COMPRESSA. Iin7i. Tab. 37. 

r 

In Monographia mea banc plantam defcripfi 5 ut potui, mcomplete, figuramque exhibui 
ad ficcum fpecimen filveftre factam. Egregius Scholl ex Promontorio bonse Spei redux plures 
fecum bulbos ejusdem attulit, qui totidem prolulerunt Oxalides comprefTas, a filveftri capenfi 
magnitudine & fiorum numero quam maxime discrepantes, caeteris proprietatibusTimillimas. 
Hanc cultam hie defcribam, & icone illuftrabo. Radix conftat fasciculo fibrarum teretium, ra- 
morarum, fuscefcentium,, quarum crafliores inferne veluti in tuber carnofum & ellipticum ex- 
crefcunt. Has inter infra folia aggeries.habetur bulbillorum novorum ovatorum acutorumque. 
Stipes fubterraneus , vix ullus. Folia riumerofa, ternata, tota virentia, fubtus pallidiiis, in or- 
bem lerra3 incumbentia, pauca erecta. Petiolus bafi articulatus, pubescens, plus minus femi- 
pedalis, tres lineas latus, dorfo cbnvexulus, facie fere planus, margine tenui in utroque latere 
auctus, Iiinc anceps. Foliola obverfe cordata, brevifTime petiolata, fubtus coftatula & pube- 
fcentia, facie glabra, fescunciam longa lataque. Scapi plures, axillares, fuccefTive prodeun- 
tes, pedales vel foliorum dumtaxat longitudine, comprefTuli quidem, fed non ancipites, erec- 
tiusculi, debiles, pennam columbinam crafTi , pubefcentes, ad bafin articulati, umbellam fio- 
rum a tribus ad fex fuftinentes. Bracteolae involucri plusculae, lanceolatcc, acuta^, parvee, 
pubefcentes, virides. Pedicelli bafi articulati, erecti, teretiusculi, pubefcentes, unciales* 
Caljcis virefcentis foliola lanceolata, acuta, erecta, pubefcentia. Corollee campanulat* & fla- 
vse ungues breves, diftantes; laciniee obverfe ovatcE, rotundat^, caljce duplo longiores, ad 
caljcis altitudinem erectas, dein patentiifim^. Filameiita ad bafin coalita, omnia glabra, in- 
teriora denticulata & aequalia. Antlierae didjm^, fubincumbentes , lutcce. Germen oblon- 
gum, quinquefulcatum, viride, pubefcens. Stjli pilis firaplicibus hirfutuli, ftaminibus longio- 
res. Stigmata penicilliformia , capitata. Crescit ad Promontorium bona; Spei. Floret apud 
nos in caldario Martio & Aprili. Siftuntur in tabula tota planta cum pluribus foliis truncatis; 

& aucta genitalia, foliolum caljcinum & pifiillum. Patet, quantopere ftatura differant lilveftris 
& culla. 5 O § J 

L 
W 

Stirpis hujus rarllTimse poffideo tria fpecimina ficca, ex Promontorio bona? Spei ab hortu- 
lano Scholl adlata 3 quae in hac tabula delineata propono cum foliis ex conjectura ad ductura 
laudati modo viri coloratis^ nam vivam non habemus. Truncus eft lignofus , bafi calamum & 
ultra craffus, teres, erectus, glaber, fuscus, plus quam pedalis , fuperne incralfatus , totus fo- 
liofus, in duobus fpeciminibusfimpiiciffirai, in tertio ramofus. Folia funt denfe fparfa," glabra, 
integerrima, ab unica ad fescunciam longa, feffilia, incurvato-erecta, avenia^ inferiora linearia, 
anguftiffima et obtufa 3 fuperiora fuccefTive latiora, cuneiformia & acuta; "latimma pauca apice 
bifida J fumma comofa. In fpecimine ramofo folia omnia ramorum & pleraque ipfius caulis funt 
i-„ j^ fpecirainibus meis omnibus conus eft terminals erectus feffilis & folitarius, qui fe- 

raina gerit, nee florem , qui nee a celeberrimo Thunbergio defcribitur, hinc plane ignotus. 
Conus ille triuncialis & obtufus denfiifime imbricatur ex fquamis horizontalibus, rigidis, fuscis 
-^- hmbo extiffio late truncato incraffato & nigricante, nonnunquam duabus vicinis coalitis. 
Ha3 fquamae avulfae fundum aquae ilico petunt hac graviores. Singulis incumbit femen unicum, 
planum, fubrotundum^ fuscum, cinctum membrana tenuiffima fubrotunda & coloris dilutioris. linearia. cum A^ •.56 } K . '. -< (■...,.-. 'Il6« HAEMANTHUS TOXIC ARIUS. ^i/wz et Thwib. fab. 39. & Tab. 41. Fig. 1. 

Ex Pionioiitorio bonse Spei plures bulbi adlati fuerunt j qui in horto Schonbrunnenfi per 
plures annos laetiffinie vegetarunt, autumno folia producentes, perfiftentia ad usque Majuni, 
quando niarcescunt; fed neque florem, nee foboleni dederunt. Tota planta glabra eft. Bulbus 
exobloDgo ovatus, 'pugnum craffus, tiinicatus ex fquamis truncatis & crafTis, foris fuscus, ex 
bafi fibras emittens hlbidas, fa&pe (fi in pulvillo, hieme vitris & Ilramine tecto, locatur) ad tres 
quatuorve pedes horizoritaliterexcurrentes. Folia funt fubenfifoTmia, difticha, bafi mutuo am- 
plexantia, in'utrumque oppofifum latus patentifTima, integerrima, acutula, glauca, inferne con- 
cava, Undulata, fuperne obliqua, longiora fesquipedalia & ultra unciamque lata. Egregius 
Georgius Scholl, ex Africa redux, fpeciniina plura ficca fcapi florentis, cum hujus, turn fubfe- 
qui Hanuantbi ciliaris, fecum attulit, cujus utriug'que figuram tabula prima & quadragefima pro- 
/ponitj & ad quae defcriptiones meas concinnavi. Hujus toxicarii fcapus eft comprelTus/femipe- '=L dalis , erectus , terminatus umbella erectiuscula & vix hemispbserica florum plus minus fexa- 
ginta. Spatha^ foliola funt ovata, acuta, uncialia. Pedunculi biunciales definunt in germen 
turbinatum & triquetrum, plane uti in Amaiyllidibus orientali, ftriata & falcata, qu« ultima a 
Tbunbergio etiam adnumeratur Haemanthis. Flos uncialis. Corollas tubus cylindricus, rectus, 1 aciniis triple brevior. Hae funt lanceolatae , inferne angustatse , obtufce , Eequales. Filamenta 

fubulata, fitu & longitudine petali, cujus bafi inferta. Antherae lineares, incumbentes. Cele- 

berrimus Gulielmus Fatterfon in Itinerario fuo mentionem hujus plantre facit fub antique Ama- 

■jjllidis difticha? Linnaeaiio nomine, dicitque, folia bobus, qui avide ilia devorant, valde noxia 
We. U h 

^ 

BuJbus ovatus, pugnum cralTus, tunicatus, fibris cralTis longisque radicatus. Folia Sep 
tembri prodeunt plus minus quina, Decembri adulta, Martio marcescentia. Sunt ex linguiformi 
'oblonga, acutula, carnofula, utrinque glabra, facie faturate virentia, dorfo pallidiora ftriatula 
& inferne verfus oras fusco'-maculata, denfiffime ciliatapilis rigidulis fuligineis & fa;-pe bafi con- 
fluentibus, erectiuscula, a fex ad octo uncias longa & fere tres lata. Florem ferre hue usque 
negavit. Ad exemplaria Occa fcapus eft vix femipedalis, pollicem craffus, hinc convexus, inde 
planus, anceps, glaber, erectus, terminatus umbella fpha^rica ex rentum plus minus floribus. i^ 5patha diphjlla, 'ovata, acuta. Pedunculi triangulares, quatuor plus minus uncias longi, in 
omnem ambituni" verfi. Germein inferum, fubrotundum, triquetrum. Petala bafi levifi'ime con- 
nexa, lanceolata, acuta, patentiffiraa , sequalia, vix femunciam longa. Stamina fubulata, pa*, 
tula, corollam aequantia. i^ t 118- BIGNONIA TETRAGONOLOBA. Jcicq. tab. 40. F 

h 

Fructus feminaque non pauca ex India utraque a plurimis retro annis in hortum Scbon- 
"brunnenfem transmilfa fuerunt, vel folis fub titulis brevibus, vel etiam omni fere titulo deftituta, 
quorum plantse mihi manferunt incognitae, faltem fpecie tenus, quia nee ficca harum exempla- 
ria addita fuerunt, nee germinarunt ilia. Ex hisce aliquot, qui adnotationem mereri videl>an- 
tur, in hoc opere delineatas fiftam. Hos inter hie fructus ex Caracas in America meridionali 
•eft; miffus fub iiiwlo Bignoni(s novo:, qiix friitcx fcahdeits , femper Jlorens , fiore alio odorato , foliis 
iernatis. Fructum liit fingularem fie defcribo. Siliqua a decern ad duodecim uncias longa , ob- 
tufe tetragona cum angulis rotundatis, crafiifi'ima, fublignea, bivakis cum dilfepimento medio 
parallelo, valvulis ultra unciam latis, utrinque fimul ad futuras tres quartas uncia? partes ^quan- 
tibus/ad tactum ob tiibercula minima fcabriuscula, ad lentem pr£eterea punctis five atomis nigris 
adfperfa, ca^terum fusca. Semhia numerofa, plana, fusca, utrinque excurrentia in alam ob- 
longam hjalinam obtufamque. Repra^fentatur filiqua Integra; turn etiam valvule pars fumma 
interna, femen, & auctaportio fuperficiei filiquf^. 3? *^ Iig BlGNONlA QUADRIV^ALVIS. Jacq. Tab. 40. Fig. 3. 

Hie fructus ^x Caracas etiam eft, adlatus fine ullo titulo. Semina exciderant omnia, qus6 
hinc non vidi. Ad Bignonias pertinere, conjicio. Eft filiqua ovalis, comprefla, acuta, undi- 
que fusca, tuberculis cinereis planisque punctata, biyalvis cum dilTepimento parallelo crafTo & 
acutoj valvulis crafTisduris &ipfis longitudinaliter bivalvibus. In 

fa , eademque dehiscens cum inclufo dilTepimento. tabula I i-' 120. BIGNONIA CORALLINA. /^c^. Tab. 42. Fig. 1. 

' ■ F 

F 

Sub titulo Eignonics, incolis dicta Bejuco de coral siliqua lisec ex Caracas mift'a fuit, & deitt 
fub eodem nomine fpecimen ficcum, quod hie delineari curavi, in quo corolla expanfa aderat 
nulla , nee folia inferiora, forte diverfa. Nomen corallinum fervavi, quantunlvis me fugiat, un- 

7 

de illud mereatur hccc planta. Bejuco indicat, elTe fruticem fcandentem. Cirros non video in 
fpecimine. Semina non germinarunt ulla, nee magis apud nos ex aliis Bignoniis Americae tor- 
ridffi) folis ex Bignonia ftante exceptis. Tota glaberrima eft* Folia funt oppofita, petiolata, ter- 
nataj foliolis oblongis , integerrimis, obtufis^ leviter emarginatis, venofis, petiolatis, duas tres- 
ve uneias longis. Racemus compofitus, terminalisj pedunculis oppofitis, fubdichotomis , a tri- 
busadfeptemflores fuftinentibus, finiul paniculam formantibus. Caljx campanulatus cum ore 
breviftimo & argute quinquedentato. Corolla ex fpecimine ficco baud bene extricatur, nee quoad 
figuram, nee quoad colorem. Siliqua pedalis, plana, coriacea, glabra, fusca, linearis, acu- 
minata, recta, tres quartas unci^ partes lata. Semina fusca, cum alls byalinis albidioribus * 
ferme biuncialia. , I2I, ASCHYNOMENE? CREPITANS, hcq. tab. 4^. Fig. 2. 

Sola pauciftima legumina hujus ftirpis ex Caracas fuerunt adlata, cum folo titulo arhoris 6t 
fine fpecimine ficco. Sola duo femina germinarunt, quae plantulas produxere tenellas, paucis 
donatas foliis, fi reetc memini, glabris & decompofitis, quas femelvidi, & brevi in hortum redux 
dolui totas interiiffe. Legumen eft femipedale, dimidiam unciam latum, lineare, articulatum 
five ad quj«libet femina isthmis interceptum, incurvatulum , pedicellatum , comprelTum, gla- 
brum, fuscescens, inter articulos utrinque repandum, uniloculare, nam dilfepimenta vera ad- 
funt nulla, licet articulorum transverfi margines tam ftricte conniVeant, ut diffepimentorum vices 
agant. Articuli in legumine maturo nullatenus cohserent cum invicem , fed caderent foluti fin- 
guli, nifi firmiter continerentur in fitu fuo ab iitraque amplexante Integra futura. Sic legumen 
mobilitate aliqua gaudet totum , vibratumque edit fonitum crepitaculi ferpentis caudifoni. Arti- 
culi plus minus quindecim funt fubquadrangulares, unicumque finguli femen includunt fubro* 
tundum, comprefTum, albidum durumque. / / 122* CESTRUM FOETIDISSIMUM. Jacq. Tab. 42. Fig. - o* Stirps liaec adultior fert nunc quotannis ex omnibus rainulis fuis fructus copiofos, ob 
pondus fuum ramulorumque debilitatem ipfos hos reddentes pendulos, mentientesque propter 
delapfa tunc omnia folia floralia paniculam; quails hie depingitur. 123. IPOMOEA HETEROPHYLLA. Orteg. Tab. 42. Fig. 4. 

Radix tuberofa 5 carnofa, foris fusca, teres, pollicem longa & cralTa, fibris inferne aucta , 
perennis. Caules annui, herbacei, volubiles, octopedales, teretes, ramofifTinii, una cum ra- 
mis foliis bracteis caljcibusque hirfuti. Folia alterna, petiolata, quinquepalmata; lobis fubova- 
tis, fubintegerrimis, obtufulis, venofis, patentillimis; lobo medio ad bafin utrinque pedato ex 
lobulis lanceolatis parvis & fupra folii faciem erectis. Fedunculi axillares, folitarii , teretes, 

1 38 ^ ^patuli, plus minus rescunciales. Flores in his terminales terni, fubfeffncs, interniedius pr^co- 

ciusflorens; bracteis fuffulti geminis , oppofitis, lanceolatis, acutis. Flores laterales prseterea 
'finguli alias duas bracteas Iiabent longe minorcs. Caljx pentaphyllusj foliolis duobus exte- 
lioribus niaximis, fubcordatis cufpidatis. Tertio longitudinaliter femicordato , duobus inlimis 
lincari - lanceolatisj omnibus ejusdem longitudinis. Corolla monopetala, infundibuliformis. 
Tubus albidus, cj^lindricus, caljce duplo longior. Limbus fubrotundus, leviffime quinquelo- 
bus cum lobis mucronatis, tubo brevior, cjaneus cum ftella fubtus pallida, fed brevi rubens. 
Filamenta alba, tubo breviora. Antherae pallidas. Stylus albus, longitudine fiaminum. Stigma 
globofum, didjmum, muricatum, Capfula fubrotunda , pifi volumine, glabra, quadrilocularis 
quadrivalvis. Semina folitaria, nigra. Radix hieme fervatur in tepidario. Floret fub dio Julio 

^ Augufto. trescit in Cuba & Mexico. Repra^fentantur ramulus florens^ flos niarcescens & 
capfula. 124- FRUCTUS INCOGNITbS. /tab. 42. Fig. 5, 

In 

h 

- n . _ ^ 

In gummi arabico, quod pro merce magna copia quotannis Cairum in Aegyptum adfertur, 
irretiti fepe inveniuntur fructus valde fingulares, quos ad nullum mihi riotum genus amandare 
poITum. Videntur ex eadem arbore effe, ex qua gummi illudj nam hoc in liquido flatu fuit, 
quando fructus illos in fe fuscepit. In involucro albo, tenui, undique claufo, nee ulla cicatrice 
aut futura notato, hinc oviformi, fed minime fragili, fine ulla pulpa, continetur libere haerens 
nux ovata acuta dura rufci & forma nucis pruni , qua; arete includit nuclcum foris rufum & llria- 
tulum atque intus album. Tabula fiftit fructum ilium oviformem, nucem, hujus fectionem trans- 
Verfam, & nucleum. I as* FALMA ARGENTATA. Jac^. Tab. 43. %. 1. 

X r 

Crescit in infulis Baliamenfibus, ibidem caudice alto, incolis dicta King-Falmito?\ve Pal- 
lua regia, atque etiam Silver - Palmito five Palma argentata. Ex feminibus ab hortulano aulico 
Francisco Boos exinde adlatis plurcs plantae in liorto Sclionbrunnenfi fuerunt enata) , qu£e nunc 
feptimum & decinium setatis annum agentes caudicem habent vix pedalem bracliiumque bafi 
crafTum, tectum adliucdum parte ftipitum inferiore , donata in utroque margine ciliis longis am- 
plexantibus. Stipes tripedalis, inermis , firraus, erectiusculus, digitum bafi crafTus, fupra pla- 
nus, doiTo teres, junior fuperne lanugine abfcedente mollis, ultra frondem in centro promi- 
nens. Frons bipedalis, in umbellam flabelliformis , patentilTima, ultra medium fifTa & divifa 
in lacinias enfiformes acuminatas integerrimas plicatas & apice plerumque bifidas fed in juniori- 
bus lanugine prelTe cohaerentes, ad plicarum carinas utrincpe lanuginofa, ad eras leviter ma- 
xime vero ad dorfum pube argentea decumbenle vefiita, facie glabra & viridis. Raraenta Inter 

y 

lacinias nulla. 126. BlGNOiNIA.- Tab. 43. Fig. 2. Etiam heec ex Caracas filiqua ell, folumque gerebat titulum Bigncjim fruticis altefcandentis. 
Siliqua eft comprelfo- plana, linearis, acuta, glabra, octo uncias longa, quatuor lineas lata, 
membranacea, fusca, intus nitida. Semina plana, vix uncialia, fusca cum alis lijalinis & albis. 127. BIGNONIA. Tab. 43. Fig. 4. N fcandentc et ftlpulis timdatis. Ha3c liliqua eft linearis, recta, acuminata, plana 5 glabra, pedalis, unciam dimidiam 
lata, membranacea. fusca. Semina fusca, alata. . .A / 39 
MIMOSA. Tab. 43. Fig. 3. , Mimofo foU 9 hipinnatis. Nee vivam nee ficcam vidi; unde folum defcribo legumen lineari- oblongum, 
vel enfiforme truncatum, planum, %lo fuperftite veluti mucronatum, incurvulum, ad tactum 
molliusculuni, ad lenteni tomento raro obductnm, fuscum, interne nitidum colorisque ftrami- 
Jiei, a fex ad octo uncias longum, fescunciam latum, uniloculare, bivalve. Scminaplura, ob- ^ ,'/ longa^ plana, albida^ quae non germinarunt > k 12a AMARYLLIS QlLlAmS. Linn. fpec. pi edit. 2. pag. A'^'^- Tab. 44. Fig. 1. 

■ ■ q V 

_^ r 

Bulbus ovatus, tunicatus , fuscus, biuncialis, inferne diametri fescuncialis, ex bafi pro- 
tuberante fibris albidis longis calamumque fere craffis radicata. Folia duo, rarifTime tria, tan- 
dem pedem vel & fesquipedem longa, plus minus femunciam lata, linearia, obtufa, plana, 
flaccida totaque terrae incumbentia in oppofitas partes , fubtus maculis fuscis tota variegata, id- 
que etiam fupra inferne, ad oras minutilTime dentata & denfilTime ciliata pilis albidis, aliis ver- 
fus folii faciem, aliis verfus dorfum flexis , aliis recta protenfis, caeterum utrinque glabra. Quam- 
vis a noftris liortulanis aulicis numerofi bulbi repetitis vicibus miffi ex Promontorio bonae Spei 
fuerint, foliaque hi quotannis apud nos produxerint vegeta, nullos tamen obtinuimus fiores. 
Imo obfervarunt hie hortulani, bulbos omni anno iniminui volumine fine ulla fobole, tandemque 
fic perire. Fruftra etiam fe in ipfo natali folo five fiorentem five fructescentem bulbum quaefivilTe, 
mihi afleruerunt. 130, JASMINUM VOLUBILE- Jacq. Tab. 44. Fig. 2. 

Hujus ftirpis, cujus figura & defcriptio in Horti Schonbrunnenfis volumine tertio extant, 
in ha c tabula folus repraefentatur fructus, quern tandem unum alterumve maturum dedit, fcili- 
cet bacca fubrotunda atrocaerulea & unico femine fubrotundo fceta^ dum obliteratur forte , quod 
in germine adfuerat, alterum. 131* CRASSULA PELLUCIDA. Linn. Tab. 44. Fig. 3. 

# ■ 

Ante plures annos ex feminibus e Promontorio bonae Spei acceptis germinarunt plantae, 
quae ex eadem radice plusculos emittebant caules herbaceos, procumbentes, vix ramofos, femi- 
pellucidos, vix radicantes, pedales & ultra, folo apice bifido florigeros, foliis obtufis remotis- 
que ornatos; tarn caeterum fimiles Crallulfe pellucidae a Dillenio defcript«, ut meram hujus va- 
rietatem credanij quare defcriptione ampliore fuperfedi, & folam exhibui figuram. "V ^J— 132, PHLOX SUBULATA. Z//z«. Tab. 44. Fig. 4. 

_ r 

Crescit in Virginia; florens apud nos in tepidario Aprili & Majo. Planta fruticofa, ramo- 
fa, diffufa, proftrata, foliofa; caule tereti calamumque crafTo, ramis junioribus villofis & adfcen- 
dentibus. Folia funt oppofita , felTilia, linearia, integerrima, parvo mucrone pungentia, hirtu- 
la, rigidula, patentia, femuncialia; in quorum axillis fasciculi foliorum novorum, qui ramulo- 
rum rudimenta funt, exeunt. Pedunculi uniflori, terminalis & ad fumma folia axillares, rubel- 
li, unciales, pubescentes. Perianthium cylindricum , quinquepartitum ultra duas tertias par- 
tes, pilofum, erectum, decemfulcatum, perfiftens; laciniis linearibus, acutis, fulcatis. Corolla 
hjpocrateriformis , purpurea; tubo incurvulo; limbi laciniis cuneiformibus, emarginatis, fere 
longitudinetubi, fupra fiiucem fanguineis. Et alia generis. . ., 4o ■^ 133 MIMOSA SIMPLICIFOLIA fuppl 5 Ex feminibus enata apud nos faepifTime fuit, fed raro poll paucos annos ad altitudinem tri- 
pedalem pervenit, quin fine flore perierit. Hie fiflo novellam plantulam cum cotyledonibus & 
primis foliis, turn legumen atque femen. F "s 134. LEGUMEN. Tab. 44. Fig. 6. 

r 

. -^ 'F 

Ex Caracas linearej comprelTulum, acutum , glabrum, Temipedale, tiniloculare, firmum, 
'fuscum, inter femina deprefTum in ifthmos, fed non articulatim discedens. Semina plura, reni- 
formia, compreffula, rufa; quae non germinarunt, ut genus plantse ignoremus. 135 MICROCARPA. Jacq. tab. 44. t^ig b J 

facile diltin- guitur, Perianthium perfillens & femitrilobum. Bacca turbinata , avellana nuce vix major, ob- 
tufiJlima, pulpam continet, in quibus femina plura in orbem nidulantur oblonga, quae non ger- 
minarunt Fuscus totus fructus eft, verofimiliter alius coloris recens. Crescit in nova Hollandia. 136. CHRYSANTHEMUM ATRATUM. Im. tab. 44. Fig. §. 

* , - ■ - 

L 

Hsec ilia pumila elt planta, quae Bellis alpina minor Botanicis antiquioribus vocabatur, 
& in Schneeberg Auftriae fponte crescit, quam Hallerus eandem fpeciem cum Chryfanthemo 
Leucanthemo credit, ab hoc, folo habitu pufillo, & atrato caljce, diverfom. Ad fpecimen 
filveftre icon facta eft. \ 137, HELlOCARi>US AMERlCANUS. -.'■^ 
fab. 45. Fig. 1. Panicula mascula arboris filveftris cum foliis integris. Vide Hottum Schdnbrunnenfent Vol. 4. num. 450. 138. EUGEMA BALSAMICA. J-ad^. tab. ^. 'Fig. 2. 

I F 

Ante quindecim annos haec arbuscula in hortum Schonbrunnenrem ex Jfamaica fub titulo 
Mjrti balfamica^ adlata fuit; anno autem 1804 prima vice floruit Majo & Junio fine fructu in cal- 
dario, Eugenialiique fe declaravit. Truncus teres , erectus, Itriatulus & hinc ad tactum fcabrius- 
culus, fuscescens, brachium craffus , una cum coma ramofa decempedalis. Ramiteretes, glabri^ 
juniores ftipulis minutis villofisque proediti. Folia oppofita/brevifFime petioatla, ovata, in acumen 
obtufulum anguftata, integerrima, fubundulata, fubtus punctata, nitida, fubcoriacea, plus mi- 
nus triuncialia. Pedunculi ramei, graciles, Uricti-, uniflori, patuli, folitarii, fubvillofi, plus 
quam femunciales. Caljcis fuperi foliola quatuor, ovata, acuta, concava, patentilfima, dorfo 
fubvillofa. Petala quatuor, oblonga, obtufa, concava, patentifl'ima , caljce paulo longiora, 
pallida. Filamenta numerofa, fubulata, alba, petalis duplolongiora, patentia. Antherse flav^. 
Germen turbiiiatum, inferum, villofulum. Stylus filiformis , erectus, albus, ftaminibus longion 
■Stigma fimplex. Siftitur in tabula ramulus florens. Tota trita balfamici quiddam habet. 139. AEGIPHILA MARTINICEH^SIS. Linn. Tab. 46. Fig. 1. 

-■ ' 

Defcriptionem amplam in Obfervationibus meis dedi cum addita figura plantae filveftriS; 
Hicfiguram do plantae in horti Schonbrunnenfis caldario cultae, ubi quotannis menfe Julio co- 
piofe florere folet j fed fructum nullum dedit. Eft hie arbuscula decempedalis. Floribus pleris- 
que tetrandris plusculi immiscentur pentandri cum corollis quinquefidis; pauciffimi etiam hex- 
andri. Corollae tubus albet^, limbus fulphureus eft, Antherae flavent cum ftriis badiis, efFoetae 41 lugrescunt. Germen fuperne quadrilobum cfl. Paniculae ampliores funt quam in filvefiri. Auci: :l adflant flos & piftillum. \ -n ^ 140, BOERHAVIA VISCOSA. /a^;-?. Tab. 46. Fig. 2. 

Ex America meridionali eli Apud nos in caldario floret primo vera & aeftate. Planta I'uf- 
fruticofa difFufa, valde ramofa; caule primario brevi & digitum crafTo; caulibus aliis five ramis 
teretibus, fufFruticofis, viscofis, pubescentibus, bipedalibus & patentilTimis , aliis brevibus & 
erectis vel adfcendentibus , alternis. Folia funt oppofita, petiolata, obtufa, ovata, rarius fub- 
cordata, integerrima vel repandula, viscofa, cralTula, vix pubescentia, fubtus pallida, fine pe- 
tiolis plus minus uncialia. Pedunculi axillares, viscofi, unciales, plus minus fenos fiores um- 
bellatim Minentes. Pedicelli breviffimi , bracteolis minutis fufFulti. Caljx nullus. Corolla cam- 
panulata, fanguinea, limbo quinquelobo patentiffimo , lobis emarginatis. Filamenta tria, fan- 
guinea, erecta, fere corollifi longitudine. Antherse didymae, flavse. Germen oblongum, infe- 
rum , viscofum , villis capitatis albis veftitura , apice in quinque tubercula elevatum. Stjlus fitu. 
colore & longitudine filamentorum. Stigma capitatum , obtufum. Semen figura germinis. I4l» ARCTOTIS FLAMMEA. Jacg. Tab. 47. Fig. 1. ^ Eft ex Promontorio bonse Spei. M Caulis fufFruticofus, ra-^ mofus, erectus, debilis, teres, duos tresve pedes altus, calamum crafTus, incanus. Folia al- 
terna, per petiolum faepe felfilem decurrentia, obloiiga, obtufula, ferrato - dentata , tomeiitofa^ 
cinerea, fiibviscofa, plus minus triuncialia. Pedunculi ramos terminant folitarii, unifiori, to- 
mentofi, erecti, femipedales. Fiores odorati, diametri fere triuncialis. Caljcis virentis fquaniae 
exteriores breviores 5 lanceolatse, & in acumen reflexum terminatae- interiores nitidae, ovatae, 

+ 

obtufae, definentes in bracteam obtufam, concavam, byalinam, membranaceam. Corollulse ra- 
dii ligulatae, lanceolatae, obtufae, circiter vicenae, flammeo-aurantiacae, bafi atrae, tubo albo, 
faemineae, fertiles, Ilylo bifidoj cum laciniis Jinearibus. Fiores disci fteriles , tubulofi cum lim- 
bo quinquefido patente aurantiaco. Filamenta in tubo corollae latent, antberis fuscis ex fauce 
leviter emergentibus. Stigma longum, cylindricum, fuscescens, elevatum, apice truncato- 
bifidum. Foliola caljcina germini impofita oblonga, obtufa, erecta, circiter octona. Germen 
pilofum. Receptaculum pilofum. Siftuntur in tabula ramus cum flore noctu claufo, Aqs de die 
expanfus, & auctus flos disci. 142/ERIOSPERMUJVn Jacq. Tab. 47. Fig. 2. 

Plurimas hujus plantae radices Georgius Scholl ex Promontorio bonae Spei in fua ibidem 
manfione Viennam transmifit, quae per plurimos jam annos optime habent, in caldario quotan- 
nis autumno nova folia emittunt, eademque primo vere iterum deponunt; fiores autem nullos 
hue usque produxerunt, ut de illis nunc defperemus. Hos, Schollius autopta mihi dixit, eCTe 
albos & ornithogalo vel antherico fimiles- unde fufpicor, ad Eriofperma pertinere. Radix eft 
perennis, ramofa, fubtuberofa, carnofa, teres, digitum vel calamum cralfa, fibris llipata. Folia 
cordata, vel fubrotunda, acuta, integerrima, glabra, nervofula, terras incumbentia. Petioli 
teretes, intra terram longi, albidi, inferne vaginse fusc^ inclufi. 14 CAPRAFvIA LUCIDA. Jitojz. Tab. 48. Fig. 1 

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Floret ap M fub dio fructescit Augufto. Planta biennis, tota glabra, & trita foetidula. Caulis fesqiiipedalis, 
vixramofus, erectus, tetragonus. Folia oppofita, lanceolata vel magis oblonga, acuta, argute 
ferrulata, nitida, craflula, bafi veluti in petiolum anguftata alatum & amplexicaulem , inferiora 
majora plus quam triuncialia & unam unciam lata , fumma vix uncialia. Pedunculi axillares in 

K ■4S 


'Toliis fuperioiibiis, oppofiti^ tetragoni, remunciales, trifidi/triflori, fsepe dein bifidi & biflorK 
In his bracteolae lubulatae. Caljcis fere ad bafin quinquepartiti lacinise lanceolate - lineares , 
'acut;^, erecta^5 tubi corollae longitudine, pernftentes. Corollae hjpocrateriformis & decidu^ 
tubus bafi ^ibbus, & dein parum recurvus. Limbus purpureus, ad faucem ex albo barbatus & 
macula atropurpurea infignitus, quinquefidus, rarius quadrifidus^ laciniis obverfe ovatis &emar- 
einatis. Filamenta quatuor, brevilTima, in medio corollae tubo. Antherae albae. Gernien fub- 
rotundum, fuperum , nitidum. Stylus brevis^ craffus. Stigma capitatum, obtufum , vertice ful- 
CO exaratum, fuscum. Bacca globbfa, glabra, nigrescens, mollis, bilocularis. Receptaculuni 
carnofum difrepimento affixum. Semiha numerofa, nigra, parva. Plantae florenti adduntur in 
icone bacca ^ eadem transverlim fecta, Tenien ; & aucti corollae tubus & Iljlus cum fligmate. ^ [44. GLADIOLUS SECURIGER. Z/;k. Tab. 48. Fig. 2. 

■ 

Bulbus fubrotundus, pifo duplo major, albidus. Folia plura, longe vaginantiaj plus mi- 
ilusfemipedaiia, lanceolato- linearia, acutula, integerrima, glabra", erectiuscula, lineata. Sea- 
pus teretiusculus, foliorum plus minus loDgitudine, erectus , penna columbina duplo gracilior, 
'apud nos Temper fimplicilTimus , ad flores flexuofus. Flores felTiles, plus minus quatuor, alter- 
^nantes. Spathae ad fmgulos bivalves, ovatae, membranaceae; exterior quadri - vel quinque- 
dentata, interior bidentata. Corolla pallide fulva, uncialis & ultra. Tubus infundibuliformis, 
Limbus fexpartitus, patens; laciniis fubovatis, obtufis, integerrimis , interdum aliqua emargi- 
nata; tribus fuperioribus paulo angufiioribus, notatis fupra faucem macula flava & coronata fe- 
micirculo rubro, infra banc emittentibus horizontaliter lamellam flavam. Antherae lineares, pal- 
lid^. Stigmata tria, linearia, alba, obtufa,, fupra hifpida, fubtus glabra. Crescit ad J^romonto- 
rium bonae Spei. Figura altera tabulae exhibet totam plantam^ IsLciriiam unam corollae ^ & aiictas 
ducis valvulas fpathae. 

145. LiTHOSPETkMUM DlSTICrfuM. 'Orteg. tab. 48. %• 3- 

Crescit in infula Cuba. Floret apud nos Majo & fequentibus in caldario. Radix perennis. 
Caules annui, plures, erecti, pedales, caianmm craffi, teretes , hirfuti , fcabri, toti foliofi, ex 
alis fuperioribus ramofij intermedius longior & cralfior. Folia fparfa, feffilia, oblong, inte- ■i' ■ gerrima, obtufa cum parvo mucrone , ad oras revoluta, bine fere bullata , marginibus ciliata, 
caeterum glabriuscula, fescuncialia. Spicai terminales ternae cum flosculo folitario centrali, ab 
inferioribus fucceffive fiorentes, fecundae, revolutae, ex foliolis floribusque in his axillaribus di- 
ftichae. Flores felfiles, fcetidi. Calycis foliolalanceolata, acuta, ciliata, erecta. Corollae albae 
tubus longitudine caljcis j limbus patentilfimus, fauce flavus. Semina parva, nitida, duraj alba. 
^Silluntur caulis florerisj & fpica fructescens. ^ 146. SAL VL^ FINN ATA. Z^/z//. Tab. 4p. 

J 

Planta biennis, tota hirfutiffima, viscofa, & odore balfamico gravi praedita. Caules plu- 
res, inferne adfcendentes, dein erecti, tetragoni , fordide purpurascentes , fesquipedales. Fo- 
lia funt oppofita, longe petiolata, pinnata, idque nonnunquam interrupte. Foliola fubovata, 
acutula, magis minusve eroTe ferrata, rugofa, breviter petiolata, extimo reliquis multo liiajori. 
Racemus terminalis, verticillatiis, femipedalis, Flores utrinque terni, pedicellati. Bracte^e 
ovatae, acuminataC;, parvae, deciduae. ' Perianthium urceolatum , inflatum , ftriatum, villofum; 
ore truncato, erecto, bilabiato^ labio fuperiofi minutim & breviter tridentato, inferior! biden- 
tato. Corollae tubus albus, interne villofus, caljce multo gracilior. Limbus purpureus; galea 
erecta, emarginata, tota connivente & hinc compreffa; labelli trifidi & multo majoris laciniis la- 
teralibus parvis & reflexis, media fubrotunda emarginata magnaque. Stamina alba, longitudine 
faucis. Stigma bifidum, acutum, patens; lacinia fuperiore breviffinuu Semina fubrotunda, 
fiitida. Crescit in Ofiente & Arabia, ^3 

J 

+ 

147. MESEMBRYANTHEMUM GEMINATUM. /^c^. Tab. 50. 

Ex feminibus Capenfibus enatum floruit quadrienne prima vice Aprili & Mnjo in tepidario 
liorti Schonbrunnenfis. Totum glabrimi, fruticofum , debile, diffufum. Caules duos tresve pe- 
deslongi, pcnnam columbinam craffi, teretes, cinerei. Folia in ramulis junioribus oppofita, 
triquetra, denfiflTime punctata, acuta , glaucescentia, fubbiuncialia , adultiora ad tactum nee ad 
oculum fcepe in angulis afperiuscula, connata cum vagina utrinque fulco exarata, ut crederen- 
tur folia diftincta. Pedunculi unifiori, erccti, unciales, circa medium duabus bracteis lanceola- 
tis acutis punctatis oppofilis erectisque veftiti; ex penultimis foliis axillares & oppofiti; ex fum- 
morum finu gemelli terminales, nonnunquam cum tertio intermedio; ut fint pedunculi bis ge- 
minati, fed uti fuperat interdum aliquis, lie contra in aliis ramulus unus alterve deeft. Calycis 
pentapbylli foliola fubovata, acuta, aequalia, punctata. Petala linearia, obtufa, purpurea, ca- 
Ijce paulo longiora. Filamenta fubulata, medio purpurea, caeterum alba, in cjlindrum den- 
fum erecta. i\ntherae oblongse, erectae, pallidae. Stigmata quinque. -J 148* MESEMBRYANTHEMUM ADUNCUM. Jacq. Tab. 51. Fig, 2. ' - 

■ 

. " ■ ■ ■ ■ ' I 

Ex feminibus Capenfibus enatus frutex tripedalis, difFufus, quaquavorfum dejectus, par- 
tim etiam erectus, florens primo vere in tepidario. Truncus & rami feniores teretes 5 glabri, ci- 
nerei, calamum craffi. Ramijuniores teretiusculi, glabri, virides, faepius oppofiti. Folia op- 
pofita, bafi connata 5 triquetra cum angulis acutis & cartilagineo crenulatis idque in adultis obfo- 
letius, acuta, adunca vel tota magis recurvata, glaucescentia, ad lentem undique punctis ele- 
Vatis notata, carnofa, patentiffima^ longiora quadriuncialia. Pedunculi terminales , unifiori, 
folitarii vel plusculi, erecti, unciales, circa medium duobus foliis niinoribus erectis naviculari- 
bus ovatis acutisque ceu bracteis inftructi. Flores diametri uncialis. Calycis quinquefidi foliola 
ovata, acuta, erectiuscula, ad eras vix membranacea. Petala lanceolato- linearia, acuta, pa- 
tentiffima, rubella. Stigmata quinque. 149, xMESExMBRYANTHExMUM RAPACEUM. Jacq. Tab. 52. Fig. 1. 

■ , L 

L 

Totum glabrum & glaucum. Radix tuber perenne, ramis auctum , fuscum, teres, carr 
nofum, pollicem-cralfura, fescunciale, perpendiculare. Caulis unus alterve, totus annuus, ' 
herbaceus, teres, fubarticulatus, pennam columbinam craffus, ramofulus, pedalis, debiiiffimus, 
hinc fere totus decumbens.. Folia funt diftinctiffima , oppofita, fubteretia, obtufa, punctata, 
carnofa, fubuncialia , crafTitie raraorum, patentiffima. Pedunculus terminals , aliique ex folio- 
rum fuperiorum alis folitarii & alternantes , unifiori , in decurfu ornati uno alterove foliorum 
pari, fuperne incraifati in germen turbinatum. Caljcis foliola quinque, oblonga , acutula, 
erectiuscula, modo sequalia inter fefe omnia, modo longitudine diverfa. Petala nuraerofa, li- 
nearia, nivea, obtufula, caljce paulo longiora, patentiflima. Filamenta fubulata, alba, patiila, 
corolla breviora. Antherae oblongae, flavae. Germen pentagonum, punctatum. Stjli quinque , 
flavi, fublineares, patentiffimi. Enatum in horto Scbonbrunnenfi ex feminibus Capenfibus 
Scliollianis. Floret a Majo ad Julium. 150. MESEMBRYANTHEMUM VIRIDIFLORUM. Jkon. Tab. 52. Fig. 2. 

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Apud nos lloret a Majo ad Julium. Planta fruticofa, 
debilifflma, utfuftinerefenequeat, hinc decumbens^ caule ramisque fenioribus glabris , cine- 
reis^ junioribus virentibus, nitentibus, papulofis, hiitisque ad lentem pilis breviOTimis. Folia 
oppofita, leviffime connata, femiteretia, obtufula, pulpofa, faturate virentia, nitida & mican- 
tia, plus minus unciam longa, in angulis ciliatula ad lentem , foveolis ovalibus punctata, in 
ramis junioribus non florentibus erecta & imbricata, in aliis patula & remota, ad pedunculos 
laepe alterna, unciam aut fescunciam longa. Pedunculi teuninales & ex fuperioribus foliis axil- •4 ; ^ ^ ■ ; . ', , 

lares folitariis liniflorij teretes, virideSj pennani columbinam cralTi, papulofi, nitidi, eoqu^i 
denfius hirti, quo propius flori. Caljx valde hirtus, eodemque modo papulofus five punctaUis, 
iaturate viridis, quinquefidus^ foliolis corolla brevioribus, inaequalibus , oblongis, tribus mem- 
'braiiula auctis. Petala numerofa, fere fetacea, pallidilTime virentiaj interiora breviora , fatura- 
"tius colorata, & erecta. Stamina pallida, brevifliniaj a petalis occultata, Germeri ovatum, 
hirtum. Styli quinque, erectij breves. Stigmata fimplicia. Figura reprsefentat ramum floren- 
'tern & auctam folii partem. './■\ 151. MESEMBRYANTHEMUM tENUIFLORUM. Jac^. Tab. j2. Fig. 3. 

I 

-J 

. ■ . . - 

Hoc etiam ex feminibus Capenfibus ortum tantam cum praecedenti & ftructura & habitu 
Timilitudinem habet, ut h^ferim dubius diu, an fpecie disjungerem. Quare fuperfedere defcrip- 
tione poITum, qucc plane coincidit, modo discrimina, quae fufFicere ad diftinguendum credo, 
adferam. Folia in hac fpecie longiora funt, recurvata femper, nee unquam recta & imbricata 
ulla. Calycum foliola longitudine corollam fuperant H^c purpurea nee viridis eft. Infigne au- 
tern discrimen obfervavi in florendi mora. Viridiflori corollae, femel expanfae, nunquam dein- 
ceps clauduntur, five vefpera^ five noctu, five tempeftate nebulofa, fed conftanter expanfse ma- 
'iient per plurimos dies, donee marcescant. Hujus autem tenuiflori corolla quotidie ante vefpe* 
'ram clauditur, & mane iterum explicatun ±52, MESEMBRYANTHEMUM MULTIRADIATUM. /«c^. Tab. 53. Fig. 1. * Frutex pedalis, ramofus, erectus, totus glaber; caule adulto tereti> cinereo; ramis ju- 
iiioribus comprelTulis, ex viridi rubentibus. Rami oppofiti, patuli. Folia oppofita, diftincta, 
^puhctcita, glauca, triquetra, acuta, carnofii, faepe incurvula, dorfo obtufulo, patula, uncialia. 
Pedunculi uniflori, terminales, folitarii^ vel gemelii , vel terni, erecti^, teretes, a duabus ad 
quatuor uncias longi, circa medium plerumque inftructi duobus foliis oppofitis loco bractearum. 
Caljcis foliola quinque, lahceolata, acuta^ concava, fubaequalia, petalis multo breviora, quo* 
rum dub ad eras membranacea. Petala plus minus uncialia, numerofa, linearla, emarginata, 

J 

patentifiima, plurium ordinum, inlima anguftilTima & integerrima, omnia carnea. Filamenta 
fubulata, alba, patenlia, brevia. Antherae flavae. Germen turbinatum. Styli quinque, fla- 
vescente's, in Ilellam paltentes. Crescit in Prombntorio bonae Spei. Floret apud nos Majo & 
■Junio. 153. MIMOSA LANCEOLATA. Jac^. fab. 53. % 2. & tab. 54 Arbuscula apud nos quadripedalis, erecta, tota glabra; trunco tereti^ digitum minimum 

t 

'cralTo , fuscescente; ramis virgatis. Folia fparf'a, fimplicia , lineari-lanceolata, integerrima, 
acutula, breviirime petioiata, aVehia^ fubcoriacea, obfolete binervofa , longiora femipedalia , 

■ ^ , 

patentia. Spicae axillares, folitarias vel gemellae, plus minus unciales, erectiusculae, multiflorae. 
Flores fefTiles, hermaphroditi, parvi, toti flavescentes, odorati, Perianthium breve, cyathi- 
forme; ore quadridentato , ciliato, obtufulo. Corolla monophjdla, quadripartita, calyce multo 
longior; laciniis ovatis , obtufulis, reflexis. Filamenta numerofa , corollam- parum fuperantia, 
'erectiuscula, fubulata^ diftincta. Antherae erectae, didjmae. Germen ovatum, hirfutum. Stylus 
filiformis, tlaminibus paulo longior. Stigma fimplex. Fructum & patriam ignoro. Floret apud 

^ 

. nos in caldario primo vere; seftatem agens fub dio. Tabula 54 fummitatem plantae florentis re- 
praefentat; auctaque perianthium, florem integrum , llamina & piftillum. Tabulae 53 figura fecun- 
da plantulam cum primis fuis foliis, qualem hortulanus egregius horti noftri botanici Georgius 
Schott attulit. 45 4 Jacq. Tab. 55, An verediverfus a Dolicho Linngei purpureo? Caiilis, rami, petioli, foliorum venae dot'- 
fales, ftipulcc, pedunculique colore fanguineo gaudent. Caulis annuus, volubilis, teres, ramo- 
fus, quinquepedalis. Folia funt alterna, ternata. Petiolus communis parumpubescens/ vel gla- 
ber. Proprii pubescentes. Foliola cordato - ovata , acuta, integerrima, venofa, glabra, triun- 
cialia. Stipulee lanceolate ^lineares, patentes. Pedunculi terminales & axillares, foliis lon- 
giores, racemofi, fubpubescentes. Flores fuaveolentes , brevifTime pedicellati , fuffulti bracteo- 
lis bini ternive ex eodem puncto, Ssepius in principio foli bini florent, & dum jam horum le- 
guraina debitam magnitudinem adepta funt, demum tertius evolvitur. Bracteolae gemina^ etiam 
caljci directe fubjiciuntur, oppofitse, ovata?, acuta?, glabrae, concavse, nitidae, caljfcis longi- 
tudine. Perianthium comprelTum , campanulatum, bilabiatum, breve^ labio fuperfori integro, 
inferiori bidentato. Corolla rubro-violacea. Vexillum fubrotundum, emarginatum, latum, pa- 

L ■ 

tentifTiraum , callo albo. Al^ rotundatae^ horizontaliter patentes. Carina ad angulum rectum 
falcata, oblonsja, connivens, definens in roftrum callofum album , longitudine vexilli. Stamina 
diadelpha. Stylus crafTusj fuperne fubtus villofus. 

ovato-acinaciforme, futurautraque cartilagineo-crenulatum, ftjlo perfiftente mucronatum; ma- 
turum coriaceum, contractual, ad femiiia torofum , ex fusco cinereum. Semiiia fubovata, fusca, 
cum hilo arcuato verfus alteram extremitatem alboque. Patriam ignoro. Crescit apud nos in 
caldario & fubdio, floretque seftate. Exhibet tabula ramum florentem^ racemum adultum, ca- 
Ivcem cum genitalibus, legumen maturum , & femen. Stigma obtufum. Legumen immaturum / 155, NICOTIANA UNDULATA. Vent. malm. Tab. 56. 

Crescit ad Portum Jackfon in Nova Hollandia. Apud nos fub dio floret a Majo ad Augu- - 
Itum, hiemem agens in tepidario. Radix fufiformis , cinerascens, perennis. Caulis annuus, 
teres, erectus, bipedalis & ultra, bafi fere digitum minimum craflus, inferne hirrutus3 fuperne 
glaber, ex omnium fere foliorum axillis ad angulum acutifl'imum emittens fucceffive ramum fe- 
lius florentem. Folia alterna, integerrima, crafTula, lanceolala, acuta, fubundulata, utrinque 
niaxime ad nervum medium hirfutula, infima approximata obtuTula & majora, reliqua'remota, 
per petiolum brevem decurrentia, fere felTilia. Caulis & rami in pedunculos racemofos elon* 

r ■ , 

gantur, parum foliofos. .Pedicelli pauci, breves^ pubescentes. Flores propendulo- patentes, 
interdiu leviter, noctu valde fuaveolentes. Perianthium inferum, femiquinquefidum, pubescens, 
orectum, viscofulum, perfiftens; laciniis lanceolatis , acutis. Corollae hjpocrateriformis tubus 
cjlindricus, quinqueftriatus, pubescens, deorfum incurvatulus, caljce fere triplo longior , fub- 
purpurascens. Limbus obfcure bilabiatus, intus lacteus, foris fimul leviffima purpura fuffufus, . 

T ■ T- 

tubo duplo brevior, profunda quinquefidus , patentiffimus fie ut duae laciniae fuperiores, paulo . 
minores, tubo ad dorfum incumbant, tres reliquae in eadem cum tubo directione antrorfum pro- . 

I 

tendantur; omnes obverfe cordatse, amplae, in medio fubtus nervo virente carinatae, hinc intus ful- , 

■ 

catae & fubplicatae. -Fauxaperta. Filamenta quatuor, breviffima, in fauce corollae pofita, inde 
adnata decurrentia pertubum ad inferiorem partem usque; quorum duo pauxillo longiora, in- 
terdum fubaequalia. Quintum filamentum filiforme ex eadem tubi inferiore parte oritur, totum 
a tubo liberum , bafi incurvatulum, caeterum erectum, tubo brevius. Antherae in omnibus 
crectae, fuscescentes, fubdidymae. Germen ovatum, acutum, glabrum. Stylus filiformis, fau- 
ce corollae paulo longior. Stigma capitatum, obtufum, emarginatum. Capfula caljce tecta, 
fubovata, obtufa, glabra, fusca, inferne bilocularis , fuperne unilocularis, bivalvis valvulis 
acutis & apice bifidis. Difiepimentum membranaceum, receptaculo feminum conico affixum, 
valvulis contrarium, receptaculo fere duplo brevius. JSemina numerofa, parva, reniformia, 
fusca. 3ub fupra dicto titulo femina ex pluribus regionibus accepimus; fed videtur mihi planta 
potius ad Didjnamiae clafiem pertinere, Buchneris vicina, forte novi generis. In tabula fiftuntur 
fere tota planta florens; tum feorfim corollcc tubus fectus & expanfus cum ftaminibus, piftillum, 

L caTyx fructiger, capfula caljci exempta, diilepiitientum cum receptaculo, fettien3 aucta ttiam 
'pars fiyli cum ftigmate, femen, & dilTepimentum cum receptaculo. J 56 A SOPHORA TETRAPTERA. Lim. , 

P 

Crescit in Nova Zelandia. Apud nos arbor jam duodecim;^edalis fub dio floret copiofe 

Majo, fructescit Julio \& Augufto, hiemem agens in tepidario. Truncus erectus , duas uncias 

cum dimidia a'quans diametro, teres, totus ramofus. Rami fparfi, glabri, cinerei, patentes^ 

'numerofi. Folia alterna,pinnata cum imparii,'tota ad lentem villofula. Cofta a tribus ad quin- 

^ _K 1 I que uncias loiiga, ailtice fuko eXarata. Foliola litrinque a noVem ad tredecim, oblonga, vel V ovato-oblonga, vel^etiani obverfe ovata, emarginata, caeterum integerrima, modo oppofita^ 
modo alterna 5 omnium breviflime petiolata, uncialia vel fescuncialia, hieme decidua. Pedun- 
culi communes axillares ex cicatricibusfolibrumpraeteritoru folitarii, cralTuli, racemofi, plus 

*' ininus unciales. Pedicelli teretes, fescunciales, ferrugineo-tomentbfi^ una cum floribus pen- 
duli. Perianthium cum virore ferrugineum, monophyllum^ campanulatum, inflatum , breve , 
bafi fuperne gibbofulum cum limbo ibidem fiflfo, hinc aritrorfum progreiro & obtufe quinque- 
dentato. Corolla papilionacea, cum levi fufFufo virore lutea, pentapetala. Vexillum late ob- 
longum, obtufum^ conniveris, eredum, UnguiculatumV alis paulo brevius. Al^ oblong^^ 

' concavse, obtufae, erectae, fescunciam longse. Carina dipetala , figura fitu ac longitudine ala- 
rum. Filamenta decem, diftincta, parallela, fubulata, longitudine carinae, intra quam recon- 
dita, alternapaulo breviora. Antherse oblongse, obtufse, incumbentes , aurantiac^, Germen 
lineare, comprelTulum, villofum. Stylus fubulatus, fitu ftaminum. iStigma fimplex, obtufum. 
Xegumen cinereum, tres quatuorve uncias longum , glabrUm, ad femina ifthmis interceptura 
contractumque , futura utraque in marginem excurreiite gemellum, hinc quadrialatum. Semina 
'plura,6blonga, teretiiiscula, glabra. 157. CASSIA puBe:sceNs. 
Tab. ^7. v.;- ^h^. Ma D bbtanico Vindobonenfi l^te ve^etat. Bo* 
I fructum perfecit, qui ad quadriuncialem 
longitudinem fsepe pervenit. Patria ignoratur. In caldario jam truncus feptempedalis , pollicem 
cralTus, glaber, fupeme ramofus. Rami junioVes teretes, ftriatuli, vix manifefte pubescentes. 
•Folia alterna, trijuga, quadrijuga, vel quinquejuga , idqiie fine ordine certo. Cofta plus minus 
Temipedalis j fupra bafin gerens glandulam clavatam & erectam , patentifl'ima. Foliola lanceo- lata, acuminata, mtegerrima, brevilfime petiolata, bf; utrinque & ad oras 'pubescentia, extima majora, longiffima ferme triimcialia. Stipule lanceolato - lineares , acut^. 
Hacemus terminalis, compofitus, multiflorus, erecttis. Caljcis obfolete ad leritem pubescentis 
'foliola quinque, ovata, obtufa, concava, inaequalia , pallida virentia. Petala quinque, caljce 
duplolongiora, inaequalia, obverfe ovata, obtufa, patentifiTima, flava. Filamenta decem, pe- 
talis breviora. Germen ad lentem pubescens. Et alia, uti in charactere Linn^and. Legumen 
lineare , anguftum , comprelfum , ad lentem pubescens , poljfpermum. ^■' Mai 158/CASSlA BICAPSULARIS. Zinn. Tab. 58. v 

r 
t 

Crescit in infulis Caribaeis. Apud nos floret in caldario menfibus 
•caret. Tota glabra. Truncus pollice cralfior, teres, fuscescens, erectus, ramofus, duodecim- 
pedalis. Folia alterna , omnia trijuga. Cofta biuncialis, inter infima duo foliola gerens glandu- 
lam, teretem obtufam erectamque, patentiffima. Foliola fubovata, obtufiffima cum exiguo mu- 

integerrima, fubtus glaucescentia, extima uncialia , inferiora fuccelfive minora, brevif- 
fime petiolata. Stipulae fetaceae, minuta;, deciduae. Racemi fimplices , axillares foliorum crone |)lus minus longitudine, patuli. Caljcis foliola corollae concoloria, ovata, obtufa, concava 


V ^ 47 ina;qualia. 1*61313 calyce duplo longiora, otjveife ovata, obtufa, lutea, pateiitifTima , fubsequa- 
lia. Genitalia, ut in charactere Linnaeano, 159. SILENE HISPANICA. 7«c^. Tab. 59. ' 

Radix gracilis , annua. Caulis ramorus , erectus, teres, afperiusculus, hirtulus, plus mi- 
nus pedalis, penn^ columbinae cralTitudine. Rami hirfutuli. Folia oppofita, feffilia, angufle 
lanceolata, acutula, integerrima, cralTula, fragilia, inferiora glabriuscula &biuncialia5 reliqua 
magis liirta ciliata & fuccelTive minora. Flores racdnlofij fecundi, pedicellis brevibus infiden- 
tes, bracteola fufFultis fingulis parva lanceolata hirfutaque, patuli* Calyx clavatus, decem- 
fulcatuSj pallidus, femipellucidus, angulis virentibus tS: hifpidulis. Petalorum laminae profunde 
bifidse, patentilTimae, purpurgae cum coronula albida femibifida & obtufa. Ungues albi una cum 
genitalibus inferuntur columnae ex fundo caljcis ortae, in fructu quinquefulcat^. Filamenta hir- 
futula, alterna breviora. Antherae pallide flavescentes. Stjli pubescentes. Cap fula ovata, ob- 

+ 

tufa, nitida. Crescit circa Malagara in Hifpania. 160. SALVIA CRASSIFOLIA. Jtacj. tab. 60. 

^ 
f 

Patriam ignoro. Apud nos aeltatem agit fub dio, floretque Junio & Julio; hiemem in te- 
pidario. Radix perennis. Caulis annuus, duos cum dimidio pedes altus, terminatus racemo 
|;)edali, calamum & ultra crafTus , vix ramofus, erectus, inferne teretiusculus, fupcrne tetrago- 
nus, per totam longitudinem remote foliofus, fcabriusculus, hirfutus , viridis. Folia oppofita, 
baficordata, elongate oblonga, obtufula, obfolete crenata vel dentata, villofa, utrinque ru- 
^ gofa^, virentia, dorfo pallidius, afperiuscula , cralTula, reclinata vel oblique revoluta, majora 
femipedalia. Petioli longitudine foliorum, hirfuti, fcabri^ patentillimi. Flores verticillati, utrin- 
que terni, patentiffimi , innixi pedicellis fere uncialibus villofis & patulis. Bracte^ feffiles, cor- 
datae, acuminatae, fubintegerrimae , varie reflexse, virides, villofulae, denfe ciliat*. Calyx 
canipanulatus, comprelTus, flriatus , hirfutus, viridis :, viscofus, bilabiatus; labiis divaricatis, 
fuperiori tridentato cum dente medio minori, inferiori bidentato, dentibus omnibus mucronatis. 
Corollae tubus eft cjlindricus, caljce brevior, & albus. Galea magna, fubfalcata, compretTo- 
plana, emarginata, dorfo ipFo villofa, cseterum glabra, erecta, caerulea. Labium inferius tri- 

r 

lobum, minus & patulumj laciniis lateralibus oblongis/ obtufis, c^ruleis; intermedia fubrotun- 
da & fordide flavente five ochracea. Genitalia generis. Semina glabra. ' ' 

1 

■4, 

161. ALOE SERRA. Plant, grafs. Tab. ^1. 

L 

, H I 

Ex Promontorio bonae Spei eft. Apud nos floret Majo & Junio; fructescit Augufto. To- 
la glabra. Planta fucceffive & tarde caulescens , in horto botanico cum caule jam unci« longi- 
tudine & diametri. Folia plurima , imbricatim in orbem expanfa & patentilfima , interiora junio- 
ra pro more erecta, lanceolata, acuminata, crafTa, pulpofa, faporis amari ac ingrati, glauca, 
rigida, adulta femipedalia j raargine armata aculeis validis, ex lata bafi acuminatis, cartilagineis, 
albis, patentillimis , fummis faepe verfus faciem folii erectis- dorfo aut tota inermia, aut verfus 
apicem aculeis paucis inftructa. Scapus axillaris, tandem tripedalis, erectiusculus, fuperne 
longeracemofus, fere digitum minimum cralfus, comprelfulus , imprimis inferne, totus denfe 
veftitus fpathis ovatis acutis amplexicaulibus membranaceis latis. Pedunculi uniflori, erecti, 
unciales. Flores nutantes , fescunciales , calamum cralfi , obtufe triangulares. Corollse hexa- 
petalae. Petala fublinearia, acuta, concava, erecta, apicibus virentia^ tria exteriora rubella, 
tria interiora pallida. Filamenta fex , fubulata, declinata, corollam parum fuperantia, recepta- 
culo inferta, cum virore pallentia. Antherae oblongae, incumbentes, rubr^. Stylus llaminibus 
paulo longior. Capfula oblonga , obtufa, erecta, trilocularis , trivalvis. Semina numerofa, 
oblonga,angulata, nigra. Corolla emarcida folet capfulee etiam maturse inh^rere. 4S ^\ 16^4 ALOE PANICULATA. Jac^. Tab. 62. 

I 

_ 

ri - '1 

Planta elegans, in horto Scbonbruiinenfi ex femine Capenfi enata, jam octennis, necdum 
'^aulescens 5 floret Junio & Julio, & femina Septembri perficit maturaj tota glaberrima. Folia 
plura, in orbem orta, lanceolata, acuta, radicalia, integerrima, quaedam inferne ad marginem 
incomplete cartilagineo-dentata, lineata, glatica, pedem longa, tres uncias lata, dimidiam un- 
ciam inferne cralTa, pulpofa, amara & ingrata, rigida. ScapuS centralis, bipedalis, digituni 
cralTus, hinc conVexus, inde planus, glaucus, erectus, in plures ramos patentes ampliter pani- 
culatus. Spathae ad ramos & ramulos latae, aniplexicaules, gemin^, Oppofit^; ad pedicellos 
lanceolatae . i { acutse. Pedicelli uhiflori , teretes \ fernunciales ^ ^erecti , ex flavo rubelli. Flores 
modori, unciales, cjlindrici , recti , rubelli cum apice virescente, pendulini. Corolla mono- 
"petala, apice fexfida; laciniis oblongis, obtufis, "erectis. Filamenta fex, fubulata, erecta, pe- 
tal! longitudine, receptaculo inferta, pallide flavesceritia. Antherse oblongae, erects, auran- 
tiacae. Germen fuperum, oblongum^ fexfulcatum, obtufum, nitidum. Stylus filiformis, petalo 
longior. Stigma obtufulum. Capfula oblonga , obtufa , glabra, fere digitum minimum crafla, 
uncia paulo breVior, oblufe hexagona, trilocularis, trivalvis. Semina plurima, oblonga, acut ^angulata, nigra. 


/ 163 


I'erfoliata. 'mid m. Tab- 51. Fig. 1* t-i. Crescit in America boreali. Apud nos Tub dio floret Julio & Auiiiito." Plaiita annua & 
tota glabra. Ex radice fibrofa exeunt caules plures, pluraque folia radicalia. Ha3c funt longe 
petiolata, rhombeo-oVata, iritegerrima, ad tactum veluti pinguia, acutula, ad lucem nervulis 
•pluribus fubcutaneis percurfa. Caules debiles, virides, a "quinque ad novem uncias longi, fere 
pennam columbinam crafri, apice terminati foliis duobus oppofitis, late fubrotundis, acutulis, 
magis niinusve connatis, idque nonnunquam difformiter, radicalibus non abfimilibus, ca^terum 
plane aphjlli. Exfinuhorum foliorum pedunculi egrediuntur plusculi, raro unicus dein fubdivifuSj 
aut illi ad ortum , aut hie ad divifionem inftructi bractea lanceolata breviterque petiolata; tandem 
faepe longe racemofi & erectiusculi; fioreS enim mutuo ruccedunt. Caljcis diphjlli foliola funt 
ovata, obtufa, concava & virentia. Petala quinque, ovata, obtufa, alba, patentiffima, caljce 
paulo longiora, plana, Integra, in pedicellum bafi anguflata, cui filamenta innascuntur. Stigma •otunda, com trifidum, patens. Capfula rolundaia, iinilocularis ^ trivalvis. Semina tria, 
prelfa , atra , nitida. 
m 164, BIGNONIA. Tab. '63. Fig. 1. c^j liaud germinarunt. Scilicet filiqua fesquipedalis , linearis , recta , obtufula , plana , glabra , fusca, 
ferme unciam lata. Semina numerofa, utrinque obtufe & rotundate alata, fic biuncialia, tota 
'ex flavo fuscescentia. ^_y' 
. ECKEBERGIA CAPENSIS. Link. Tab. %. Fig. 2. 

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Apud rtos hiemem tranfigit in tepidario, & floret 
quotannis fub dio menfe Augufto, fed fructum non tulit, cum flores brevi decidunt. Unica, qua 
m horto Schonbrunnenfl colitur arbor, ipfa hue ex Africa eft translata, nunc decempedalis cum 
trunco brachium crafl-o. Folia elapfi anni demum perdit menfe Martio, quando in elongatis 
fupra haec caule & ramis jam nova adfunt. Snnt haec alterna, p^nnata cum impari, petiolata, 
glabra, patentiffima. Cofta teres, fere calamum crafla, purpurascens, a fex ad octo uncias 
longa. Pinnae: utrinque plus minus fex, breviter petiolata, oblonga, acuminata, integernma, 
undulata, nitida, facie faturate virides, dorfo pallidiores cum nervo principe petiolisque pur- 
purascentibus, patentifl-ima, intermedia longiores triunciales. Panicula axillares, plus minus 49 

L 
■ n 

biunciales , erectx. Pedicelli breves, birfululi. Periantbium monopbjllum , inferum. adieu- 

r 

tern tomentofulum^ parvum, quinquedentatum, obtufum , viride, campanulatum. Petala quin- 
que, oblonga, acuta, patentifTima , plana 5 tandem reflexa , albida , caljce multo longiora* 
Ncctarium annulus germen cingens. Filamenta decern, fubulata^ nectarii margin! inferta, pa- 
tula, vix pubescentia, fere longitudine corollae, alba. Antherae ovatae, erectae, flavae, Ger- 
men fuperum, immerfum nectario. Stylus quinquefulcatus , brevis. Stigmata quinque, fimpli- 
cia. Fructum non tulit. In tabula reprsefentantur folium, flos; aucta flos integer, periantbium 
& piftillum cum annulo nectarii. Batavi Capenfes vocant banc arborem EITenboom five Fra- 
xinum. 1 -H 166. EUCLEA RACEMOSA. Linn. Tab. 63. Fig. 3. 

■ 

' I I ' 

Tandem etiam Euclea faemina flores una dedit, fed nondum fructum; quare & hujus ra- 
niulum florentem in hac tabula propono fimul cum aucto flore, utrinque confpecto; uti marem 

r 

anteaexhibui in hujus operis tabula prima. Periantbium eft monophyllum, quadrifidum, viride; 
laciniis femiovatis, acutis, patentibus. Petala funt quatuor, fubovata, rotundata, patentiffima, 

^j 

caljce triplo longiora, alba. Filamenta decern, brevilfimay Ciecta, alba. Antherae oblongae, 
erectae, flavae, magnae. r 

h 

167* HELIOPHILA AMPLEXICAULIS. Linn. Tab. 64. Fig. 1. 

Crescit ad Promontorium bonse Spei, a Thimbergio detecta, annua planta, fapore prae- 
dita nafturtii, tota glabra, & tenella. Apud nos fub dio floret Julio & Augufto, femina perfi- 
ciens Septembri. Caulis erectus, pedalis, vix pennam columbinara crafTus, teres, ramofulus. 
Folia funt oppofita, amplexicaulia, oblonga, Integra, acuta, nervofula, vix venofa, glaucescen- 
tia, patula, plus minus fescuncialia , fuprema in ramulis nonnunquam alterna. Corjmbi ter- 
minales, erecti, multiflori. Pedicelli fcmuncialcs, graciles. Calycis foliola lanceolato-linea- 
ria, concava, obtufa, patentiiTima, glauca, ad oras verfus apicem per lentem ex albo membra- 
nacea, decidua. Petala oblonga, obtufa, plana, caljce longiora, patentifTima, alba, mar- 
cescendo rubella & concava. Glandula viridis cuilibet filamento breviori ad bafin adnata eft. 
Stamina tetradjnama. Germen teres. Stjlus brevis. Stigma fimplex, obtufum. Siliqua com- 
prelTa, moniliformis, glabra, fubuncialis. 

r 

i ■ 

+ 

l6S* THEOPHRASTA PINNATA Jacq. Tab. 63. 66. & 64. Fig. 2. 

\ 

J ■ 

Tres hujus elegantiffimae fpeciei arbusculas anno 1788. ex Caracas hortulani Csehvei attu- 
lerunt, ad Theophraftae genus has pertinere afferentes , quarum mihi videre fructificationem 
baud contigit. In caldario calidifTimo laetifTime adhucdum vegetant, una quadripedalis , altera 
feptempedalis , tertia, ante duos annos ad novem altitudinem pedum evecta, caldarii laquear 
attigerat, hinc forte contracto vitio ad tres pedes verticem fuum tabe perdiderat, quo fanato 
nunc pauUo demiffius ramum novum protrudit. Nam truncus ftricte erectus folia quotannis fua 
omnia deponit, ex apice novum foliorum erectorum fasciculum promit, quse fuccedive evolvun- 
tur, & tandem horizontaliter ac frondofe patent, fuum fua vice cafum expertura. Iftiusmodi 
fasciculus, foliis adultis adhucdum ftipatus, confpicitur in tabula 65, ubi omnia imminuta deli- 
neantur. Sed antequam fic patescunt, & virorem, firmitatem lolitamque magnitudinem adi- 
piscunlur, coftae omnes, in fasciculum veluti collects, ftant erecta?, dum pinnae flaccidse, 
coctis fimiles, uti in Brownaeis, & magis minusve rubella; pendent a petiolis fuis, eleganti fane 
& fmgulari fpectaculo , uti ex tabula fexagefima fexta in naturali magnitudine videre eft. Sed 
prajterea ante hujus fasciculi exortum alius diverfilfimus fasciculus apicem caulis terminal, plu- 
rium fcilicet ftipularum pinnatarum, virentium, aliquot uncias longarum, erectaruraque, qua- 
rum dua^ ex majore planta alia in eadem tabula fiftuntur, & qu^ per unum alterumve annum cum 

M 
foliis Jam adultis prions anni aut infra haec faepe perfifiere folent, vel jam fere emarcida. Trun-^ 
cus teres, fcaberj bafi fescunciam diametro sequans. Rami nullL F'olia glabra, pinnata, ?ee- 
pius undecimjuga, frondofa. Cofta teres, in fetam terminata, in folio adulto ftricte patentif- 
fima, calammn crafTa & bipedalis. Foliola modo alterna, modd bppofita , petiolis brevibus 
teretibusque affixa, lanceolata, cufpidata, integerrima, undulata, coFtata, nitida^ in adultis 
foliis expanfa, inferiora femipedalia, fuperiora duplo longiora; cufpide faepius oblique torta. 
Talia foliola in magnitudine maturali figura fecunda tabulae quartse & fexagefiniae monftrat. 

F 169. t»ASSIFJLORA MULTIFORMIS. Jacg. tab. 6j. fig. L 

r 

* ■ 

Ex Caracas anno 1788- adlata fuit. In caldario Isete vegetat. Caulis nunc pollicem cralTus^ 
decempedalis, cinerascens, teres, fruticofus, ramofus. Folia glabra, aut cordata & fimplicil- 
fima, aut triloba, aut tantum in uno latere lobata, idque modo iisdem in ramis, modo in di- 
verfis fingula, acuminata, minutilTime ferrata, ^fubtus rugofula, bafi cordata; lobis ovatis medio 
longiori, in ipfis finubus aut in margine paulo altius callo inltructa, longiffima fere pedalia, alia 
longe breviora. J^etioli teretes, unam vel duas unciaslongi, circa medium duabus glandulis 

r 

alternantibus inftructi, fubrotundis & concavis, Cirris longis fcandit. Florem non tulit. 
^■^ 


• ."^ «f 0. ZERUMBET SPECIOSUM. JVendl. Tab. 68- 

t . > ■ 

■ r ' ^ 

Crescit in India Orientali. Tota planta aromaticum Zingiberis odorem fpirat, fapore ta 
men praedita vix ullo. Radix perennis conftat congerie indigeRa tuberum varie connatorum, 
pollicem & ultra cralTorum, intus folidorum & ex carne dura atque albicante conftantium, foris 
a primorum foliorum detritorum cicatricibus circularibus inaequalium. Ex his fingulis culmus 
attollitur teres, tandem a quinque ad fex pedes altus, inferne pollicem crafTus, erectus, glaber, 
totus foliofus , apice in racemum nutantem terminatus. Folia alterna, breviter petiolata ^ longe t ^.. i lanceolata, cufpidata, lineata, glabra, oris ad lentem pills accumbentibus rigidulisque ciliata, 
liinc fetrorfum fcabra, longiora duos pedes fuperantia <& quatuor uncias lata. Petiolus oritur 
ex dorfo vaginae infra apicem, arete culmum ambientis^ & ex ipfa radice tralientis originem, 
unde vagina folii fuumii five intima longitudinem ipfius culnii habet. In cehtro harum omnium 
locatur medulla firmiof, calamum cralTa, nee interrupta; quae fupra fummum folium incralTata, 
in decurfu duabus tribusve fpathis, fimilibus quidem foliis, fed brevibus inftruitur, quae race- 
mum primo involvunt:, conum formantes acutum, dein a racemo auclo & fe expediente detrufae 
decidunt. Summitas culmi & racemus nutant. Hie a fex ad novehi uncias longus elt, hirtus, 
ferrugineus, & calamum crafTus. Pedunculi plus hiinus Viginti, Vix femunciales, hirtelli, cer- 
nui, pennam columbinam cralTi , fuperne gerunt fpatham albam cum apice rubro & dein 
fuscescente. Haec florem emittit biuncialem, & tandem marcescit, ficque perfiflit, aut decidit. 
Tunc ex eodem pedunculo in plusculis floribus, tninime in omnibus, proximo germini alius flos 
jprodit, brevifTime pedicellatus, fimillimus prion, cui fpatha propria deeft^ nam erat ilia unica 
communis litriquej ut videatur fic racemus duabus fuccellive vicibus florere. Floruit apud nos 
in caldario a Junio ad Augiiflum; fed fructum negavit. Affumpfi nomen Wendlandii; nam ad 
nullum ex aliorum autorum generibus potui referre. Characterem fequentem inveni. Spathamonophjlla, fubtus inflata & incurva, fubovata, tricarinata, antice longitudinaliter fere 
ad bafin usque fissa, apice bidentata, decidua. -,-■ Cal: Perianthium monophjllum, fuperum, ultra duas tertias antice fiffum, connivens, leviffime 
pubescens, albidum, apice tridentato rubrum, longitudine fpathae, cui una cum germine 

inclufum. '■^. 51 ' i IS Cor: monopetala, fupera, pallida cum apicibus rubris. Tubus fubcjiindricus , incurvus , te- 
res, brevis. Limbus trifidus^ laciniis oblongis, obtufis, caljce duplo longioribus, conca- 
vis, integerrimis 5 fuprenia duplo latiore oppofita duabus reliquis, erectiusculis. 

Nectarium monopbyllum, unilabiatum, maximum, bafi cum tubo corollae concretum y 
cordatum^ integerrimum, nonnunquam repandum, obtufum, fsepe emarginatum, paten- 
tilTimum, bafi ad ortum in utroque latere denticulum emittens incurvatum retro dorfura 
filamenti; fascia dorfali longitudinali firmum, fubtus rubrum cum fufFufa albedine , intus 
faturate rubrum cum oris utrinque flavis, coftatulum. Stam: Filamentum unicum, lineare, nectario oppofitum^ planum, longitudine circiter calycis, 
cralTum, album, incurvatum ad nectarium, longitudine corollae, cujus tubo dorfali accre- 
tum, antice fulco longitudinali excifura ac fi ex duobus efTet filamentis connatum, dorfo 
autem folidum. Antherae geminae, oblongae, totse longitudinaliter apici filamenti accretae, 
flavae. 

T 
■ n 

Pift: Germen inferum, ovatum, hirfutum. Stylus unicus, filiformis , debiliffimus, filamento 
longior, per hujus fulcum & inter antheras tranfiens. Stigma capitatum, obtufum, orbi- 
culare, hirtum. 

J 
I ' 

Per: ovatum , triloculare. Seinina numerofa, minima. 

In tabula repraefentantur culmi florentis fummitas ; fpatha, perianthium cumgermine, co- 
rolla germini infidens, nectarium expanfum cum tubo corolla & ftamine ftjloque, genitalia 
cum bafi denticulata nectarii , ftamen antice vifumj & aucta ftylus , germen horizontaliter 
discilTum, & portio marginis folii. S 171, MARANTA CASUPO. Jac^. Tab. %. Fig. 4. 

Anno 1788- ab hortulanis meritififimis Caefareis ex Caracas plantarum quatuor diverParum 
radices adlatae fuerunt ^ fine Ullis foliis. Priorum duarum unicum erat cujusque fpecimen, 
utrumque laeFum, quae terrae novae commifTa gemmas bred quidem protulerunt; fed poft quin- 
tum jam menfem, labe accepta latius ferpente, perierunt. Utriusque etiam aderant pedunculi 
fpicati exficcati , floribus feminibusque inrirucli. Hccc, licet adfpectu raatura, tamen non ger- 
minarunt, nee videntur pericdrpio fuilTe incluFa, fed nuda, Flores fuerunt in quavis fpatha 
communi plutes J at horum extricare ftructuram baud fuit polfibile. Adjectus alteri titulus erat 

^^^ r 

Cafupo incolis dicta planta, praeterea nihil; alteri eadem ratione Cafupito. Utraque ftirps con- 
ruere mihi videtur genere cum Plumieri inedita Bermudiana ampliffimo Cannacori folio, quara 
autopta Aubletus retulit ad Marantas; quare etiam banc & fubfequam Marantis alfocio^ dum 
forte omnes tres diftinctum conftituunt genus. Figura fupra indicata repr^efentat fcapi fummi 
ramum aliquem , triplici fpica pedunculata onuftum , totumque glabrura & /uscum. Duobus 
pedunculis fpatha propria fubjicitur, alteri longilfima & involvens, alteri brevis, tertise nulla. 
iJpicae funt teretes , oblongae, compofitae ex fquamis imbricatis, coriaceis, obverfe cordati?, 
feffilibus, conniventibus & plures flores includentibus. Talis fquama, vi expanfa, ad latus vif- 
tur. ^ Iterum alia patula, ut florum interior compages in confpectum prodeat- HcCC externe com- 
ponitur ex duabus valvulis, fupra priores hie depictis, qu« forte funt perianthium commune in- 
ferum, flosculos plusculos fucceffive emittens. Hos corrugatos, valde teneros, cum genitalibus 
confufos, non potui ullo artificio explicare. Aftant etiam duo femina. Ne memoria hujus & 
fubfequae plantae pereat, icone imperfecta utramque huic operi inferui. 

r 

L 

_ I' - 

172, MARANTA CASUPITO. Jac^, Tab. 64. Fig. 3. Hujus fimplices foli pedunculi erant , una fpica longa & fubcjlindrica terminati, cujus ftructura valvarum eadem erat. Inveni in qualibet partes diverfas , quas feorfim exhibeo, fed \ 

4 

quas defcribere nequeo. Semina in Iiac reliquiis aut caljcinis aut corollinis erant coronata, ut 
videatur germ en eiTe inferum. 

Radicis tertiae, cujus mentionem feci, fpecimina erant duo, & quartae unicuin; qu« om- 
nia fat laete vegetarunt per aliquot annos, iisdem fingulis unum alterumve folium producentia, 
fed dein fuccelTive fine flore interieruntj quod segerrime tuli, fructificatione fingulariffima lie 
fruftratus, Nullus plane titulus aderat, nullum adjectum fpecimen ficcum, Perluftrans Plu- 
mieri opera, ut viderem , utrum ille haberet, incidi in tabulam quinquagefimam nonam illius 
Plantarum Araericanarum, ubi delineatur tertia & defcribitur fub titulo Ari hederacei, foliis 
bi/Fectis rigidis & fulcatis. Folium ibidem delineatura exacte convenit figura magnitudine & 
erectione cum planta noftra. Videtur ex fructificatione omnino proprii effe generis. Ha;c folia 
gerit ad duas tertias biflecta; quarta vero planta conftanter eadem habebat ad petiolum usque di- 
vifa, adeoque folia conjugata, cseterum prioribus fimillima. 

Ante plurimos annos, ad poflulatum meum, ex fingulari benevolentia viri amiciflTimi & 
botanici celeberrimi obtinui exempla fcitamineorum , qualia in mcigni Plumieri manufcriptis 
ineditis, in bibliotheca regia Parifina tunc affervatis, egregie depicta defcriptaque continentur. 
Cumnullibi, quod fciam , edita extent, in augmentum fcientiae cedere pofle, credidi, fi hcec 
plura infererem huic operi meo. Nee in figuris quidquam nee in defcriptionibus mutavi. Om- 
nia pertinent ad Plumierum. Sunt plantae, quae fequuntur anumero 173 ad igi, quarum ultima 
non erat colorata. Celeberrimus Aublet has omnes vidit; nam enuraerat illas in Plantis fuis 
Guianenfibus, citatque Plumieri opus manufcriptum, fed absque ulla addita defcriptione pro- 
pria. Ad genera fiutem Linneana reduxit, quae fere omnia retinui; additis nominibus trivialibus, 
■quibus illas incolae appellant. 173, MARANTA CACf IIBOU. Tab. dp. & 70. 

i 

'Maranta ampliffimo folio; JubL gaicuu vol. x.pag, 4. 

Bermudiana amplilTimo Cannacori folio. Flum. MJf. vol. 5. tah. 21. et 22. 

i 

r 

Radix hujusce plantae arundinacea, fed rndicibus arundinaceis tenerior, ex albo interdum 
i-ubens , interdum nigricans, fibrisque multis capillaceis ftipata. Ex ipfa autem quatuor vel quin- 
que elevantur folia, fatis ampla, duos pedes fcilicet longa, unum circiter lata, linguiformia , 
"membranacea, nervorufescente fuftentata, rugis frequentibus fulcata, fature virentia, pulvisculo 
tandem albicante obducta. Singula pediculis innituntur quatuor vel quinque pedes altis , infe- 
rius excavatis, fefe invicem alternatim complectentibus, deinde teretibus, rigidis, politis & vi- 
i-entibus, & juxta folii bafin rufescentibus. E medio pediculorum complexu cauliculus fin^ularis 
erigitur, interdum novem vel decern pedes altus, fed ut plurimum humilior, pollicem circiter 
traffus, rotundus, enodis, politus, rigidus, intus tamen meduUofus, folium tandem vel duo in 
fummitategerens, priorum confiftentia & forma, fed multo minora; ex ipforura autem pedicu- 
lorum cavitate cauliculi duo vel tres enascuntur, fed tenues & brevilfimi, in vasculum membra- 
naceum definentesj unde coni duo vel tres erumpunt, multis vasculis membranaceis rufescenti- 
bus & fefe alternatim amplexantibus veluti fquamatim compacti. E fingulorum denique vasculo- 
rum finu flos unicus erumpit luteus, fed exiguus, veluti liliaceus, hians, e tribus fcilicet petalis 
conftans, femipollicem longis, tres uncias ktis, & quafi complicatis. Calix autem piftillo albi- 
cante & in volutae modum context© inftructus, ac duobus vel tribus foliolis membranaceis fti- 
patus, abit deinde in fructura veluti utiiculatum, femipollicem longum, rubicundum, triferiam 
ab apice ad bafin dehiscentem , tribusque feminibus oblongis & albicantibus fetum. In locis 
Immentibus, & uliginofis filvis potiflfimum reperitur haec planta. Caraiba: ipfam Cachibou appel- 
lant, capfulasque fuas feu fcrobes ex ij^fius foliis intus muniunt, ut fupellectilem ab aquis & im- 
bribus immunem confervent. / •^3 

* ■ 

174. MARANTA ALLOUYA. Tab. 71. 

Maranta foliis ampHs, ovato-rotundatisj fcapo nudo; capitulo foliofo, variegato. Aulh guiart, 

vol. 1 . -pag. S» ■ " 

■ L 

I L , T 

Allouya foliis cannacori^ radicibus tuberolis. Flum. MJf.vol. 5. tab. 35. 

f 

Radices hujus plantae inrunt plurimae, tuberofse , nucis juglandis magnitudine, partim ro- 
tundce, partim turbinatae, tenerae, albicantes, fubdulces, fibrillis villofae, longis tandem radi- 
culis etiam villolis appenfae. £ capita autem, unde illae promanant radiculae, quinque aut fex 
elevantur folia, fatis ampla, Cannacori foliis fimillima, dilute virentia, multis coftulis obliquis 
fulcata, pediculoque duos interdum pedes alto folido rigido & rotundo fubiiixa. Ex eodem 

r 

ipFo capite cauliculus etiam furrigitur teres, glaber, quatuor uncias circiter cralTus, duos aut 
ties pedes altus , foliaque in fummitate gerens prioribus fimiliaj fed multo minora; e quoruni^ 
communi complexu pediculus etiam elevatur rigidus, femipedem circiter altus, deferensque 
clavam ovo gallinaceo paulo minorem; foliolisque conftantem partim virentibus, partim niveis, 
deque finu fuo florem emittentibus fingularem, exiguo lilio fimilem, candidiffimum nempe, 
monopetalum & quadrifariam & trifariam dilTectum, ftaminulisque intus inftructum crafTiusculis , 

L 

etiam candidis & apice luteo decoratis. Fructum non vidi. Planta in hortis colitur. Auguftq 

inica. Tubera ejus decocta non infuaviter fale & pi* 
ere condita comeduntur. Caraibae ipfam AUouya, noftri vero Alleluja vulgariter vocant* Mar 1 ^ 175. MARANTA AROUMA. Tab. 72. & 73^ 


a Maranta caule inferne nudo. AubL guiaii. voL i. pag. 3. 
Bermudiana junceo caule altiffimo. Plum. Mfs. vol. 5. tah. 23. et 24. 

m 

Radicem habet h?ec planta arundinaceam> fed teretiusculam, repentem , rubicundam , 
multisque radiculis fibrofis donatam. Ex ipfa autem plurimi elevantur fcirpi altiHimi, decern* 
pedales circiter, rectilfimi, enodes, politic vduti torno elaborati^ medulla Candida pleni, rigidi, 
ac tandem vix pollicem aut digitum craffi. Bafin eorum vaginulse quacdam membranaceae in- 
volvunt; fed fummitatibus qusedam folia prominent, furfum elevata, membranacea, glabra, 
cufpidata fere, circiter pedem longa , & femipedem lata ubi latiffima; acumen ipforum veluti 
roftratum, fcilicet ab ipfa nervi directione parumper divertunt. Pediculi autem eorum tenues, 
iiiagis quam pedem longi, ad initium excavati, fefeque invicem amplexantes, deinde teretes, 
partim virentes, partim rufescentes, & rubentes, inque nervum etiam rubentem & totam folii 
longitudinem percurrentem abeuntes Ex pediculorum autem medio amplexu cauliculus alius 
progreditur, fed tenuis, pedem longus, foliolo ftipatus. ac veluti in flagella qusedam fefe deinde 
diftribuens, tenuia, nodofa, vaginulis membranaceis & rubentibus ad interftitia fua alternatira 
involuta. Ex ipfis tandem vaginulis fingulis unus vel duo flores erumpunt, hianles, fere liliacei, 
quinque fcilicet petalis acuminatis & rubentibus conftantes , habentesque intus ftjlum craffiuscu- 
lum & in fummitate circinatum. Fructum poft multam diligentiam nunquam licuit obfervare. 
In locis uliginofis & paluftribus nascitur base planta. Caribsei Aroman adpellant, qui e fcirpo- 
Tum corticibus in longilfimas & tenues ligulas diffectis fcrobes & alia nmlta utenfilia fibi parant. 
. ALPINIA AROMATICA. Tab. 74. & 75. 

Alpinia multicaulis. JuhL guian. vol. \ . pag. 3. Paco Seroca minor, multicaulis. Mfs Hujus radix arundinacea, carnofa, rubens, multisque fibris longiusculis & tenuibus ca- 
pillata, ac tandem in plurimos ramos extenfa. Ex ea plurimi elevantur cauliculi, humana alti- M 
J 

tudine paulo brevioreS:, pollicem cralTi; fed pedunculis foliorum fefe invicem alternatini con- 
volventibus; folia autem ipfa plurima funt alterno fitu, hinc inde expanfa, Cannacori vulgaris 
foiiis fimiiia, fed multo anguftiora, pallidiora venulisque multis obliquis fulcata. Ex eadem 
aiitem radice Sz juxta illos cauliculos foliofos alii quidam erumpunt cauliculi tenues, duos pedes 
circiter alti, rubentes, & a medio furfum verfus raniusculos quosdam breves emittentes; qui 
quidcm ramiisculi floribus veluti in fpicani digeftis onuftantur, fere liliaceis , luteis, trifariam 
dilfectis, & caljci rubenti infidentibus ; cujus iiifima pars in fructum deinde evadit fere globo- 
fum 5 nuci avellan^e asqualem , membranaceum, fature violaceum , trifariam ab apice dehiscen- 
tem, feminibusque fetum multis rufescentibus, intraque jiulpam quandam croceam conglobatis* 
S^epius reperitur b?ec planta per filvas humidas infulae San -Domingo. 177. ALPINIA PACO SEROCA. Tab. 76. 

Coftus fecundus. AubLguian. voL i.pag. 2. 

r 
r 

4 

Paco-Seroca. Marcgr, libr. 1. cap. 23. Plum. Mfs. voL 5. tab. 25. 

r 

Radice potitur haec planta arundinacea prorfus, fed tenera rubente fibrisque crafTiusculis 
& longiusculis flipataj e qua cauliculuis unicus elevatur, quinque pedes altus, pollicem fere 
crafTus, rotundus, fed tantum ex foliorum ipforiim pediculis fefe invicem alternatim amplexan- 
tibus efformatiis} ipfa autem folia decern circiter aut novem numero, alterno fitu, ipfum cxor- 
iiant, membranacea, Cannacori vulgaris turn formam, tum confiftentiam ac magnitudinem imi- 

L 

tantia, ad oras undulata & fasciola rubicunda circumdata, fubtus tandem dilute, defuper vero 
obfcurius virentia & fplendentia. Ex ipfa autem eadem radice jux:ta cauliculum jam dictum cau- 
liculi alii prodeunt coccinei, pedem & femi circiter alti, quatuor uiiciaS cralfi, & foliolis qui- 
busdam acuminatis & anguftis obvoluti, e quorum alls flores fingulares enascuntur, veluti fpi- 
cam feupyramidem'conftituentes, & veluti tribus tubis, uno alteri innato, conftantes, & rube- 
dine pr^clara confpicui. Tubi autem illi bifariam ad oras diftenduntur , deque fundo fuo folio- 
lum emittunt cralfiusculum & luteum duobusque apicibus pallidis ftipatum. Caljx tandem piflil- 
ium gerens longiusculuni tenue carididum apiceque rubente ornatum, in fructum evadit ovalem, 
pruni magniludine, carnofum , umbilicatum, fanguinis rubore infectum, fanguineoque fucco 
preegnantem, trifariam ab apice dehiscentem, feminibusque fetum rufis fplendidis duris intra- 
que pulpam quandam filamentofam & croceam involutis. Silvas humentes ac fluviolorum ripas 
amat hccc planta. Ejus fructus jumentis ac bobus pabulum fumt gratilfimum. Plurimam obfer- 
vavi in infula Sancti Vincentii, in ilia regione, quam Caribaei Alaiou adpellant. Ex fructuum 
autem fucco color praeclare violaceus elicitur, deinceps indelebilis, fi ex eo panni linei aut 
fericei tingantur. ^ V 1 / 
COSTUS CYLINDRICUS. Tab. 77. Coitus quartus, ^uhl. guiaii. vol. 1. pag. 2, 

J 

Paco Caatinga caule fpirali minor. Plum. Mfs, vol. 5. tab. 30. 

Radicem habet haec planta arundinaceam, geniculatam fcilicet, fed teneram, albicantem^ 
fibrisque multis cralTiusculis longis & capillatis inftructam. Ex ea ut plurimum cauliculus uni- 
cus 5 interdumvero plures elevantur, digitum fere craffi, rotundi^ humanam altitudinem inter- * 
dum fuperantes, fed in fpiram , columna;, quam vulgo tortam, in modum procedentes, foiiis 
tandem frequentibus ornati, fpiralem ordinem etiam confequentibus. Singula autem haec folia 
fere liliacea funt, fed foiiis liliaceis multo ampliora & nervofiora, utpote nervulis multis fre- 
quentibus & oblique discurrentibus omnino fulcata, lyetiflime virentia, & pediculis fuis fiftulofis 
cauliculum ipfum induentia. Singuli autem cauliculi in clavam definunt femipedem longam & 
paulo magis quam pollicem craffam, obtufam , totamque fquamis mcmbranaceis & purpureis 55 coiiftantem, unde eriimpunt plurimi flores liliacei eximie caerulei, e finu cujuslibet fquamulae 
finguli prodeuntes. Emarcidos flores tantum vidi , nee fructum etiam potui obfervare. Secus 
fluviolum quendam plantam reperi in infula Martinica in regione parochige Sanctse Marine ad pai> 
tem ipfius infulse Orientalem vulgo Cabefterre. 179. COSTUS ANACHIRI. Tab. j^. 

-' - - • 

Coftus quintus. JuUet. guian. vol. 1. pag. 2. 

Paco Caatinga clava rubente major. Plum. Mfs. vol 5. tah. 31. 

w 

Eadem ac praecedens potitur radice haec planta, fed paulo anipliore, longiore & nodofiore, 

r 

unicum proferente cauliculum, digitum craflTuni:, virentem, eodemque modo fpiralem, iisdem 
foliis indutum, fed amplioribus. Summitati autem cauliculi folia alia veluti radiatim extendun- 
tur, quorum medio prominet clava elegantilTime purpurascens , pinea; nuci perquam fmiilis, e 
fquamis nempe tota compacta latiusculis , membraiiaceis, purpureis, aureaque nota in longum 
lignatis. E cujuslibet autem fquamse finu flos unicus fefe exferit, anomalus, in plures partes fci- 
licet fectus insequales & dilTimiles, luteas, e rubro variegatas, & e caljce prodeuntes vasculofo, 
rubente, & piftillo tenui longiusculo & in fummitate bilinguato inftructo. Ejus autem infima 
pars in fructum evadit fubrotundum 5 candidum, duobus foliolis rubentibus & concavis obvolu- 
tumj in terna loculamenta divifum, feminibus feta fubrotundis, nigris, intraque pulpam quan- 
dam candidam & vermicularem immerfis. Plurima reperitur haec planta fecus fluviolos & filvas 
liumidas infulse Sancti Vincentii. Caraibae Anachiri ipfam appellant. 180. COSTUS mVEO - PURPUREUS. Tab. 79. & Tab. 67. Fig. 2, 

Coftus fextus. AulL guian. vol, 1. pag. 2. 

Paco Caatinga floribus amplioribus niveis & purpureis. Plum. Mfs. vol 5. tah. 32. et 2,^. 

ri ' 4 

I 

1 . \ 

Radix etiam ejus arundinacea J nodofa, carnofa, multisque fibris capillatis ftipata. Ex ea 
autem caulis prodit (interdum plures) digitum fere craffus, quatuor aut quinque pedes longus, 
fpirae in modum contortus, foliorumque pediculis fiftulofis circumveftitus; quae quidem folia 11- 
liacea funt, novem aut decem pollices longa, tres circiter lata ubi latilTima, tenera, glabra, fed 
plurimis venulis obliquis fulcata, laete fatis virentia, acetofo tandem fapore donata. In fummi- 
tate autem caulis clava furrigitur, magis quam femipedem alta, tota foliis virentibus & mem- 
branaceis fquamata , fingulis fiorem fingularem exferentibus , gladiolorum roftratorum floribus 

r ' ' 

proxime aemulum , fed paulo ampliorem, anomalum, quinque fcilicet petalis aut partibus con* 
Jtantem dilTimilibus & inaequalibus , partira candidilTimis, partim flammeis & aurea macula deco- 
latis. In ipforum fundo duo reconduntur apices pallidi, piftillum complexantes tenue candidif- 
limum ac in fummitate in duas ligulas difl^ectum. Cujusque autem floris caljx punico cjthino 
perquam fimilis &coccinea rubedine fplendens, in tres cufpides virentes fecatur; inferior autem 
ejus pars in fructum abit, tribus loculamentis divifum, feminibus plenis , quae tamen matura non 

potui obfervare. Secus fluviolos & quaedam loca humida reperi Septembri florentem in infula 
Martinica. 181. COSTUS VILLOSISSIMUS. Tab. go. 

CoRus feptimus. Juhl guian. iwl i.pag. 2. . 

Paco Caatinga villofiffima , flore luteo. Plum. Mifs. vol 5. tah. 34. 

Zinziber villofiirimum, floribus luteis. iY«/;z. i^/^. 

_ T 

'■ 

Planta haec radicem habet arundinaceam, aut radici Poljgonati vulgaris perquam flmilem, 
fimiliter nempe geniculatam, nodofam, carnofam, fed multo ampliorem, etiara flc repentem. ■\ N 
3 

candicantem, fibrisque cralTioribus & longis inftructam. Ex ea tres aut quatuor elevantur cau- 
liculi, digitum pollicenive cralTi, honiinis altitudincm interdum fuperantes, teretes, medullofis 
fjflulofisque foliorum pediculis omnino contecti, qui ejusdem pediculi fiftulofi villis rufescentibus 
ficut &ipfa folia penitus iiiduuntur; folia autem liliacea funt pedem circiter longa, tenera, aci- 
da, nervo eminente fuRentata, fibrisque in longum percurrentibus veluti compacta. Cauliculi 
tandem fummitatem quaedam folia in orbeni expanfa exornant, e quorum media area clava quse- 
dam nuci pineae fimilis elevatur tres pollices circiter alta, totaque fquarais acumine obtulb & vil- 
lofo roftratis compacta. Ex ipfarum autem fmgularum fquamarum finu fingularis flos exorltur 
anomalus, e quinque fcilicet petalis aut partibus conftans dilfimilibus & insequalibus, amplis , 
aureis & crifpatis. Fructum non vidi. Plantam reperi in infula Sancti Vincentii. 82. FLANTAGO CYNOPS. Linn. Tab. gi. Fig. i. r Crescit in Galloprovincia, Helvetia, Italia & Sibiria. Apud nos Tub dio floret feftate. 
Caulis fruticofus, teres, calaraum & ultra cralTus, bipedalis , junior purpurascens &pubescens, 
fenior fuscLis, reclinatus vel decumbens , totus ramollis , ramis junioribus erectis. Folia oppo- 
fita, felTilia, fubulata, acuta, iiitegerrima, trigone -canaliculata, afperula, hirfutula , a duabus 
ad tres uncias longa, modice rigidula, patentilTlma. Pedunculi axillareSj folitarii , foliis fepc 
longiores, erecti, teretes, afperi, fpica parva ovata erectaque terminati. Bracte^ finsialis flori- 
bus fubjiciuntur ovata?, concavse , acutae,. extimae majores & in apicem productce patentem. 
Caljcis tetraphjlli foliola ovata, concava, obtufa. Corolla pallida. Filamenta erecta, petalo 
triplo longiora. Antherae fulphureae. Stjli longitudine ftaminum, villofuli. V I83. PLANTAGO SQUARROSA. Jac<^. Tab. 8 i. Fig. 2. 

F 
J 

Anno faeculi elapfi octavo & feptuagefimo duarum Plantaginum femina Parifiis accepi , qua- 
rum alteri Plantaginis segyptiacse, alteri Plantaginis fquarrofae titulus infcriptus erat Utraque 
annua per plures annos cum in caldario turn fub dio laete viguit; dein ob femina neglecta perdita 
eft. 111am in collectaneis & in Iconibus rarioribus meis jam dudum publicavi, fub miffo nomine 
triviali fuo, utpote jani ante fesquifaeculum a detectore primo Profpero Alpino illi dato, turn a 
Cafpare Bauhino; quod tamen a Murraeo non bene mutatum fuit, nunc a celeberrimo Perfoon 
iterum inftauratum. Nunc alterius, quae miffa fub fquarrofae titulo fuit, figuram hie propono, 
jam tunc factam , ciijus autem perdita eft defcriptio. Convenit certe multum cum segyptiaca mea, 
fedtoto cselo difFert rigiditate omnium partium, caule erecto, & fiatura minore; etiam magis 
liirta eft. 184- GNAPHALltJxVI LEONTOPODIUM. miden. tab. 81. % 3. 

r M 

r 

Hanc plantulam, Botanicis alpinis notiffimam, jam dudum in Flora Auftriaca defcripfi, & 
icone illuftravi. Facilem culturam admittit, quando tunc multo major eVadit ; talem cultam hie 
propono, ut tabulae locus vacuus non inepte occuparetur. i85> LAROCHEA FALCATA. Pe?foon. Tab. 32. 

Crescit in Promontorio bonse Speij unde Schollius ante decern annos femina mifit; quae 
terrae mandata plurimas plantas produxerunt, quae omnes cum in caldario, tum in tepidario 
laete vigent, altitudine inaequali, ab unico ad tres pedes altae, & plures ex his Septembri & 
Octobri florueruiit. Radix in ramos nigros calamumque crafTos dividitur. Tota glabra eft , glau- 
ca, rigidaque. Caulis fruticofus, totus foliofus, & donee floreat, fimplicilTimus , dein ramofus , 
erectus , firmus , teres , ad foliorum dorfum parumper anceps , digitum craflus. Folia npproxi- 
inata, caulem faepe omnino obtegentia , oppofita, decuflata, amplexicaulia, bafi leviter counata, 
linguiformia, obtufula, carnofa, valde crallti, ad oras ob puftulas minutas cartilagineas nudo. 4 ' 

51 
vix oculo confpicLias fcabra, aveniaj eiiervia , falcato-patentifTima, fsepe advcrfa, majora femi- 
pedalia. Caulis fummus foliis minoribus ceu bracteis ornatur oppofitis, concavis, acutulis 
connatis^ erectis, & diftantibus. Cyma terminalis, denfa, erecta, convexa^ triuncialis dia- 
metrij ante florescentiam cernua, compofita ex fuinmo caule bifurcate vel trifido, ex ramis ra- 

■ J 

nmlisque trifidis, pedicellis tandem in capitulum aggregatis brevilTimis^ fepe vix ullis. Flores 
inodori. Perianthium monophjllum , quinquedentatum, virescens, erectum, parvum. Corolla 
monopetala, quinquepartita; laciniis oblongis, acutulis, inferne erectis albidisque, fuperne pa- 
tenlilTimis & miniatis. Filamenta quinque, fubulata, erecta, alba, fere longitudine corollae. 
Antherae oblongae, incumbentes , flavae. Germina quinque, oblonga, cincta fquamis quinque 
niinutis emarginatis albisque. Stjli ftaminibus breviores. Stigmata capitata. Capfulce quinque 
poljfpermae. In tabula fiftitur caulis florensj radix; feorfim aucta perianthium, petalum cum 
genitalibus, & germina cum fquamis fuis. h 
1 8a MALPIGHIA ARGENTEA. Jacq. Tab. 

1 

Arbor in caldario horti Schonbrunnenfis duodecimpedalis , a Martio ad Julium florens, 
fed hue usque fine fructu, ex Caracas adiata. Truncus erectus, teres, rugofulus, cinereus, car- 
pum cralTus. Rami teretes, oppofiti, debiles, feniores rugofuli & cinerei , juniores fericei & 
albidi. Folia oppofita, lanceolata, acuminata , integerrima, breviter petiolata; facie la^te vi- 
rentia, nitida, & obfolete pubescentia^ fubtus holofericea & argentea^ majora feptem uncias 
longa & tres lata. Racemi firaplices, axillares, oppofiti, folitarii, multiflori, erecti, fubpu- 
bescentes, triunciales. Pedicelli vix femunciales , patentiffimi , circa medium articulati, arti- 
culo inferiore in fummo margine bracteolis duabus oppofitis ciliatisque munito, ad cujus unius 
bafin in dorfo glandula adfidet orbicularis convexula viridis & nitida. Caljcis pentaphjlli dorfo 
fubjiciuntur glandulae omnino octo, oblongce, obtufcc, & calycis longitudine. Petala flava. An- 
therae albidse, & alia generis. c^ I 

, NICOTIANA CRISPA. Ferfoon. Tab. 84. 

■ X 

L 

J 

r 

Planta annua, bipedalis, tota hirta & fcabra. Caulis erectus, teres, calamum cralTus, 
ramofus. Folia radicalia obverfe ovata, obtufa, in orbem expanfa, planiuscula , fubundulata' 
venofa, glabriuscula, majora quatuor uncias longa & duas cum dimidia lata, 
plexicaulia, ex oblongo lanceolata, acuta, crifpo-undulata, ciEterunr;integerri Caulina fubam- primis dorfo & ad nervum medium, alterna, venofa, fuperiora fenfim minora. Pedunculi uni- 
flori, folitarii, laterales, plerumque oppofitifolii , erectiusculi, femunciales, Flores inodori 
explicantur circa vefperam , mane iterum clauduntur. Perianthium monophjllum, femiquin- 
quefidum, tubulofum, decemftriatum , pilis ad lentem capitatis hirtum, erectum, viride, perfi- flens. Corolla ferme hypocrateriformis. Tubus gracilis, Ion 
_us, hirtus, erectus, fere fescun- 
cialis. Limbusquinquefidus, patentiffimus , fubtus fuscescens , intus albus^ laciniis lanceolatis, 

acutis, fupra fulco, fubtus carina notatis. Fihmienta quinque, filiformia, erecta, breviffima,' 
fauci rotundat^ petali infidentia. Antherae fubrotunda^, didjm^. Germen ovatum. Stylus 
filiformis, erectus, longitudine faucis. Stigma capitatum, vertice fulcato & obtufo. Capfula 
ovata, glabra, longitudine calycis, inferne bilocularis, fuperne ob defectum diffepimenti uni- 
locularis, bivalvis, valvulis bifidis. Semina numerofa, minuta, rugofa, accreta undique recep- 

taculo proprio pyramidal! acuto & connate inferne cum diffepimento. Floret fub dio a Junio ad 
Septcmbrim. v -/ o X * . . 38 188. NOCCAEA MOLLIS. Jacq. Tab. 85- Fig- i- 

Patriam iguoro. Floret apud nos fab dio ab Augufto ad Octobrim. Radix annua. Cauli^ 
' bipedalis, calamo gracilior, fubquadrangularis, totus ramofus, erectus, hirtulus , viridis. Folia 
petiolata, ovata, acuta, obfolete pauciferrata, utrinque virentia, facie venofa, holofericea & 
adtactum mollilTima, fubtusmgofa & villofula, patentia, majora duas cum dimidia uncias longa 
cum petiolo unciali, caulina infima & in ramis junioribus pleraque oppofita^, reliqua alterna. 
Caulis fummus ex pedunculis unifloris elongatis terniinalibus & axillaribus eft paniculatus, Ca- 
Ijx communis polyphyllus ex foliolis a quinque ad octo, ovatis , acutis , integerrimis, villofis, 
ciliatis, virentibus, patentiffimis, magnitudine valde inasqualibus; perfiltens immutatus. Flos- 
culi numerofi, omnes hermaphroditi & aequales , breviter fmguli pedicellati. Perianthium pro- 
prium inferum 5 monophyllum, tubulofum, Ilriatura, viride, hirfutum; fupra medium divifum 
in lacinias lineari-lanceolatas, acuminatas, erectas, faepius quatuor, rarius quinque, rarifTmie 
tres. Corollula tota alba, infundibuliformis, raticiie germinis infera, erecta. Tubus caljce 
propiio longior. Limbus femper quinquefidus, patensj laciniis oblongis, acutis. Filamenta 
quinque, capillaria. Antherse in cylindrum connatae, lineares, acutse, fuscse. German fupe- 
lum, teres, oblongum , apice barbatum, Stjlus filiformis^ longitudine corollae, fuperne una 
cum ftigmate bifido & revoluto hirtellus. Seniina folitaria, fingula calyci proprio inclufa apice 
barbata, fusca, Receptaculum convexulum, pedicellis flosculjrum propriis perfiltentibus tu- 
berculatum & nigropunctatum , dum calyces proprii una cum feminibus a pedicellis fuis mar« 
cescentibus foluti decidunt. Pedicelli ex bafi fua emittunt in ambitum pilos radiatos albos^ qui 
receptaculum villofum mentiuntur, cum vere fit nudum. Tabula fiftit ramum florentem, caljcem 
communem cum receptaculo, caljcem proprium, femen; dein aucta piftillum, florem , calycem 
proprium, femen, & receptaculi partem. \ V ^'* a'.ih ■ * , \ i!_ '-. . -, ,^ , ; _ f '> i , - . f H *- 189. PHYSALIS CHENOPODIFOLTA. fVilden. Tab. 85- Fig. s^ 

4 
' J 

Annua planta floret fub dio totam a^Itatem, fructescit in caldario Octobri & Novembri, ex 
patria ignota. Caulis, rami, folia utrinque & petioli ad oculum armatum villofula funt. Caulis 
angulatus, ad ramos nodofe incraffatus , erectus, tripedalis, inferne calamo craffior & atropur- 

I J 

pureus. Rami angulati. Folia folitaria, alterna, in ramulis faepe oppofita, ovata, acuta, pe- 
tiolata, venofa, finuato-repanda, majora tres uncias longa, Pedunculi uniflori, breves, foli- 
tarii, axillares inter petiolum & novum ramum. Flores inodori, penduli. Caljx campanulatus, 

L ■ 

decemftriatus, femiquinqnefidus. Tubus bafi & nervi inferne faturate rufi. Laciniae ov^atae^ 

--_ L ■ ^ 

acutae, patentes. Corolla rotata, plicata, margine rotundato quinqueloba, caljce duplo Ion- 
gior, utrinque flava cum macula ftcllari in centro rufaj dum jam expanfa ell, ad duplum incres- 
cens, tandem diametri uncialis, Filamenta brevia, fubulata, erecta, rufa. Antherse ohlongse, 
didjmae, erectae, obtufae, rufae cum polline cinereo , utroque latere longitudinaliter dehiscen- 
tes. Germen globofum. Stjlus filiformis, longitudine fiaminum. Stigma obtufum. Caljx in 
fructu inflatus, maximus, decemlineatus, fubrotundus, obtufus, pendulus, fordide virens cum 
venis & lineis fuscis, bafi totus fuscus. Bacca fubrotunda, glabra, ex fusco livida, mollis, 
tandem exacte caljcem iniplet. Semina ex flavo pallent Siftuntur in tabula ramus florens, ca- 
ljx cum contento fructu niaturo, hie dempto caljce, femen j & aucta hinc atque illinc vifa 
anthera. 190. CATHARTOCARPUS BRASILIANUS. Jac^. Tab. §5. Fig. 3. 

Anno 1756. in prato quodam baud procul a fluvio, dicto Riviere Capot, in infula Marti- 
iiica unicam vidiarborem jam tunc vaftam, ibidem ante plurimos annos enatam ex femine ex ^ S9 

I 

\ 

Brafilia adlato, Tamarindo habitu coma denfa foliisque fimilcm, ut eniinus pro ilia haberem, 
Erattunc floribus onufta rubellis, qui Caffiae fpeciem indicabant Defcriptionem tunc concin- 
Mtam perdidi; nee deinceps aliam ullibi videre contigit Foliola, fi recte memini, glabra fue- 
runt nee tamarindinaceis majora. Prati hujus tunc temporis pofTelTor ab aliquot annis magnam 
Imctuum copiam collegerat, quos in Europam brevi transmittere eogitabat, experturus, an non 
ibidem vendi & Gallic fiftulse in locum fubflitui poffent , utpote ejusdem in medicina virtutis. 
Plures niihi filiquas dono dedit, quarum femina in Europa progerminarunt nulla. li<e fesqui* 
pedalem habebant longitudinem 5 cralTitiem diametri fescuncialis, teretes, ftriis elevatis oblique 
transverfis infignit^, fuscse, altero margine protuberante rotundato & fimplici, altero fie duplici 
& concreto multiloculares, poljfpermae, pulpa refertae nigra & feminibus oblongis comprelTis 
fuscis cortice crafTo duroque. Ex defcriptiona & figuris, quas autores CalTise fuse grandis & 
mollis dederunt, non poteft haec efle, fed diltinctam novamque videtur fpeciem conflituere, quani 
a patria brafilianam vocavi. Repraefentatur filiqua tota^ ejusdem fectio transverfa, & femen. 91. CATHARTOdARPUS Perfoon. Tab. 85. Fig. 4- r 
^ 

In infulis Caribseis degens accepi ab amico tres filiquas, fibi ex Continente Americae line 
Ullo titulo transmiflaSj quarum unam hie pictam propono. Tota ftructura eadem eft cum Cathar- 
tocarpo Fiftula, a quo differt imprimis gracilitate & colore. Siliqua eft teres, cufpidata & 
recta, cum pulpa nigra feminibusque pallida fuscis. Forte eft Houlioniana planta^ five CafTia 
bacillaris Linnsei. h , 192. CERESIA ELEGANS. Perfoon, Tab. 86. y Crescit in Peruvian Apud nos in caldario ex radice fibrofa & perennl attollit fuccefTive 
culmos virides, tripedales, fimul plurimos, geniculatos, flexuofos, teretes, graciles, glabros, 

w 

limpliciOTimOs vel ramofulos, debiles, hinc procumbentes nifi fufl:ententur a yicinis. Folia funt 
alterna, longed arete vaginantia^ enfiformia, cufpidata, plana, integerrima , glauco rore 
tecta, fubtiliffime lineata, femipedalia, vix dimidiam unciam lata, in fola facie proxime ad oras 
pilis vagis mollibusque parce inflructa, cseterum glabra. Spicae duae vel tres alternae & diftantes 
in culmorum fummitate, patentilTimae, & duas tresve uncias longse. Rhachis membranacea, 
tenuis, fuscescens, canaliculata, connivens, glabra. Flores numerofi, breviffime pedicellati, in 

* 

duplice ferie longitudinal! ad dorfum internum rhachis pofiti. Caljcis bivalvis glumse ovatae , 

X + _ 

acutse, concavse, integerrimae , erectse, pallide virentes, foris hirfutilfimas. Corollae bivalvis 
valvulae caljci fimiles, fed glaberrimse. Filamenta tria, capillaria, debilia, caljcem fuperantia. 
Antherae oblongae, utrinque bifidx, flavae, Germen fubrotundum. Styli duo, filiformes , Ion- 
gitudine ftaminum, erecti. Stigmata linearia, longa, rufa, hirfuta. Tabula repraefentat triura 

■ L 

n ■ 

culmorum partem fuperiorem, alius culmi partem inferiorem, portionem dimidiatam rhachis 
cum floribus; deinde aucta rhachis expanfae partem cum cicatricibus florum avulforum, caly- 

-" -■ 

cem, corollam cum genitalibus, & piftillum. 193* COBAEA SCANDENS. Cavan. tab. %j. Planta elegans, fruticofa, glabra & fempervirens, crescit in Mexico; apud nos aeftatem 
fub dio, hiemem degit in caldario, florens Majo &i fequentibus, fructescens fero autumno. Ra- 
dix craffe fibrofa, copiofa. Caulis unicus, brevi fupra ortum bifidus vel trifidus, feilicet in toti- 
dem caules divifus fecundarios, teretes, vix digitum minimum craffos, flexiles, debiliffimos, 
leviter comprelfiles, ramofilTimos , fcandentes, apud nos jam vigintipedales , quaquavorfuni / ^ - vicinis fe afTif^entes, etiam dependentes, ex fusco cinereos^ ramis junioribus purplirasccntibus. 
Folia alteiiKi, omnino nunierofa, cirrofe pinnata, trijuga. Cofta teres ^ patens , a duabus ad 
tres uncias longa. Pinnae oppofitse, breviter petiolatse , ex oblotigo ovatsej acutae, integerri- 
m£e, venorula3,'a duabus ad quatuor uncias longse cum paginae interioris bali breviore, infimi:e 
Tubhaftatse & fie ran^^o, unde oriuntur, proximae, ut hoc refpectu cofta dici fefTilis mereatur. 
Cirri fubdichotomi, longi, graciles ^ tandem fpiraliter convoluti , interne purpurascentes , 
foris virides. Pedunculi axillares^ folitariij uniflori, bafi ut plurimum incurvati, penna colum- 
bina duplo craffiores, teretes^ a quinque ad novem uncias longi^ inferne duabus bracteis pinna- 
tis oppofitis parvisque ornati, antrorfum porrecti vel curvato-pendulini. Flores inodori, magni. 
Calyx glaucescit. Petalum in principio pallide viret, dein evadit violaceum. Filamcnta & pi- 

L 

ftillum pallent. Antherae fordide purpurascunt; Pollen flav^et. Capfula glabra pallescit. Se- 
•inina funt fusca. In tabula exhibentur ramulus florens; faucis fundus, ut filamentorum ortus 
fpectari poITit; germen glandula fua cinctum; capfula^ receptaculum; & femen. 

- 

r ■■ 

Cal: Perianthium monoplijllum^, profunde quinquepartitum , patens, petalo duplo brevius^ 
quinqueplicatum; laciniis ovatis, cufpidatis, integerrimis , venofis. Cor: monopetala, campanulata , firiata. Tubus brevis , fubpentagonus. Faux cjlindrica, 
ampla, erecta. Limbus quinquepartitus ^ patens; laciniis late fubrotundis, obtufis. 

"f 

Stam: Filamenta quinque, filiformia , declinata, ex fundo faucis coroll^e orta, bafi incralTata Si 
barbata^ tandem corollam fuperantia. Antherse lineares, incumbentes. Pift: Germen ovatum, quinquefulcatum, fuperum, cinctum corpore glandulofo quinqueradiato 
. & decemfulcato. Stylus filiformis, declinatus, ftaminibus brevior. Stigma trifidum; laci- 
nils linearibus. I 

Per: Capfula oblonga, trildcularis, trivalvis. Sem: pluscula, fubovata, plana, imbricatim reccptaculo triquetro liberoque affixa. ■xl I94» DOLICHOS MOLLIS. Tab. 88- Fig. i. ■i Planta lioec in liorti Schonbrunnenfis caldario fruticofa & volubilis per plurimos annos 
viguit flomitque, fed nullum unquam fructum produxit: hiac generis adhucdum dubii, forte 
Dolichi fpecies; ante paucos tandem annos periit; patriae ignotae. Caules, folia utrinque, 
;pedunculi, calyces, & vexillum externe, ad lentem minutifTime villofa funt, hinc mollia ad 
tactum omnia; oculo nudo fere glabra. Rami fubvolubiles ex caule lignofo decempedali. Sti- 
pulae & bractetc nullse. Folia ternata, alterna, petiolata; foliolis acuminatis, integerrimis , 
venulofis; lateralibus fubovatis, medio rhombeo. Pedunculi axillares, unciales , racemofi, 
patentes, fuftinentes a tribus ad fex flores breviffime pedicellatos. Corolla tota ex flavo pal- 
let. Perianthium monophyllum , ad medietatem usque quadrifidum; dentibus lanceolatis, acu- 
minatis, erectis, infimo paulo longiori & anguftiori. Corolla papilionacea. Vexillum ovatum, 
obtufum, integerrimum , patulum, callis nullis donatum, fed denticulis binis. , Ala du«, ob- 
longa;, obtufae, anguftae, erectae, bafi biunguiculatce, vexillo paulo breviores. Carina bifida, 
arcuato-oblonga, obtufa, erecta, longitudine alarum. Filamenta diadelpha, fimplex & novem- 
fidum, alba. Antherae fubrotundae, flavx. Germen oblongum, compreffum, hirfutum. Sty- 
lus filiformis, fupcrne glaber. Stigma fimplex, crafTulum. " Tabula imit ramulum florentem; 
& aucta perianthium, vexillum, alam & carinara. 6i 195. IXIA. Tab. 88- Fig. 2. 

Ante plurimos annos in horto Schonbrunnenfi haec planta floruit, ex Promontorio 
bonse fpei miHTa; fubfequis annis ultra non vifa. Ne pereat ejus memoria, figuram tunc factam 
huic operiinfero; defcriptionem enim neglexeram, quam nunc ad iconem concinnare nolo. 
Forte ad aliquam ex jam notis numerofis Ixiis ceu varietas pertinet^ fed nihil determino. 196, CRASSULA GLOMERATA. Linn. Tab. 88- Fig. 3- Patria eftPromontorium bonae Spei. Apud nos fub dio floret Junio & Julio. Radix an- 
nua &c gracilis caulem emittit filiformem, debililfimum^ erectum in pjantula pufiUa ungui- 
cuiari, procumbenteni in triunciali, teretem, purpurascentem, glabrum, fuperne dichoto« mum. Folia oppofita, lanceolataj carnofa, acutula, felTilia , patentilTima. Flores termina- 
les^ asgregati, vix pedunculati. Caljx monophjllus, quinquepartitus, villofulus; foliolis 
ovatisj acutiS;, convexulis, patentibus, apice pauci- ariitatis. Petala quinque , alba, ovata^ 
acutula, apice pauci-ciliata, patentia, calyce triplo minora. Fihmienta quinque , breviffima^ 
alba. Antherae lutese, Piftilla viridia. Tabula liftit plantani majorem^ aliara pufiUamj auc- V' tumque florem. 197. BIGNONIA ADHATODAEFOLIA. Jacq. Tab. 89* Ex Caracas adlata floruit in caldario Junio & Julio 5 tota glabra & inodora, fruticofaj 
& fcandens ad viginti pedum altitudinem. Truncus teres ^ cinereus, uncialis diametri. Rami 
calamum vel digitum crafTi, teretes. Folia oppofita, conjugata omnia. Petiolus communis 
teres, cinereus, firmus, femuncialis, terminatus cirro limplici & longo. Partiales virides, 

M 

teretes, parumper antice canalicukiti, unciales. Foliola ovato-lanceolata, acuminata, inte- 
gerrima, utrinque virentia^ dorfo pallidius, venoIi:i imprimis fubtus, novemuncialia, foliis 
Jufliciae Adhatodae fimillima, nifi quod fint magis coriacea. Pedunculi axillares, racemofi, 

r 

fubfexflori;, plus minus biunciales. Pedicelli oppofiti:, breves. Calyx virens, fuperne fiaves- 
cens;, tubulofus cum ore integerrimo. Corolla tota lutea, biuncialis. Tubus cjlindraceus, 

■ * - 

brevis. Faux longilTima, compreffa , dorfo bifulcata, intus fasciis duabus rubigineo-puncta- 
tis notata. Limbus fubbilabiatus, patentiflimus; laciniis fubrotundis, duabus fuperioribus 
paulo minoribus & ad latus mutuo leviter incumbentibus. Filamenta quatuor, fauce fere du- 
plo breviora, pallideflava, duo aliis multo longiora, cum rudimento quinti breviffimo, ball 
craffiore pubescentia, Antherae didymae. Fructum non tulit. In tabula fiftuntur pars ramuli^ 
florentis, & corolla? dilTecta.^ pars interior cumlabio fuperiori & contentis ftaminibus. \ 9 Q SALVIA INTERRUPTA. Sc/wusL Tab. 50. 

I 

> 

Floret seftate fub dio menfibus Majo & Junio, liiemem in tepidario fervanda, fie ex no- 
vis ramis fempervirens. Odore pollet aroraatico forti, Sclareae quiddam habente. Caulis fuf- 
fiuticofus, erectus, tripedalis, fenior fuscus, tetragonus , villofulus. Folia oppofita, inter- 
rupte pninata, bijuga vel trijuga. Petioli villofi. Foliola lanceolata, acutula, crenulata, 
utrinque rugofiirima, craffula, fupra atrovirentia , fubtus pallide virentia & villofa, breviffime 
petiolata, inferiora minora, terminale multo majus. Flores verticillati , utrinque a duobus 
ad quinque/breviter pedicellati, plus quam unciales, Caljx comprelTus, 
villis ca P 62 J— 

pitatis glutinofus, apice bilabiatus, dentibus acutis. Corolla glabra ^ ringens, albida, caljce 
duplo longior. Galea oblonga, emarginata:, erecta, comprelTa, connivens. Labium antror- 
fum protrufum , trilobuni; lobis lateralibus reflexis', parvis; intermedio fubrotundo, emargi- 
natO;, maximo. Faux Itriata. Antherae albidae, oblongs. Stylus galea longior. Semina fub- rotunda , glabra. Crescit in Barbaria. \ 199* PLECTRANTHUS PANICULATUS. Jacq. Tab. 91. 

r 

Sub die floret Junio & Julio^ hiemem agit in tepidario. fuffruticofus, odore prseditns 
aromatico, Saturejse quiddam habente, ex patria niihi ignota. Caulis aut unicus, aut pauci, 
aut numerofi, paniculatus, erectus, lubcarnofus , tripedalis , bafi digitum crafTus & teres, 
dein una cum ramis ramulisque magis mihusve tetragonus & purpurascens. Rami juniores ad 
lentem villoruli funt. Folia oppofita^ petiolata, ovata cum bafi transverfa integerrima, acu- 
la, ferrata, utrinque rugofa & villofa, fordide virentia, cralTula^ patentiffinia, majora biun- 
cialia cum petiolo ejusdem longitudinis. Racemi terminales, verticillati, bracteis dcTtituti, > 
elongati, erecti, fimplicilTimi vel ramofi. Pedunculi aggregati, a duobus ad fex ex iisdem 
punctis oppofitis, uniflori, filiformes, breves, patentilTimi. Caljcis virentis vel purpurascen- 
tis labium Tuperius late ovatum , acutum , adfcendens, tandem convexumj labium inferius 
quadrifidum; dentibus lanceolato-fubulatis, acuminatis, duobus inferioribus paulo longiori- bus. Corolla monopetala, ringens, refupinata. ^y fupra caljcem in gibbum longum elevatus. Galea ex fubrotundo -ovata, concava, obtufa, 
integerrima, alba^ fitu inferior. Labium fitu fuperius, galeae oppofitum , trifiduifi , caeru- 
leum; laciniis rotundatis, obtufis; lateralibus parvis j media biloba, Filamenta quatuor, di- 

r ■ 

dynamaj incumbentia galeae. Antheri^ caerulese. Stjlus fitu & longitudine ftaminum. Stigma 

bifidum, erectum, patens. Semina quatuor, fubrotunda, nigra, nitida , parva, in fundo 
caljcis. Tabula repraefentat caulis florentis fumniam partem, trunci abfciffi infimam cum 

ladicibus, auctam corollam anticam";. eandem averfam, auctumque caljcem. / fcV 200» GOODENIA APPENDICULATA. Jacy. Tab. 92. Crescit in Nova Hollandia. Apud nos floret fub dio a Majo ad Octobrim, ante hiemem 
transferenda in tepidarium. Caulis tandem tripedalis, fuffruticofus , erectus, villofus, cala- 
mum craffus, teres, ftriatus. Folia alterna, tota villofa, cordata , acuta, ferrata, venofa ^ 
mollia^ plus minus biuncialia cum petiolo ejusdem longitudinis, fuperiora fimplicia, inferio- 
ra appendiculata ex foliolis utrinque i^t plurimum duobus feffilibus parvis ceterum folio fimi- 
libus. firactese geminse, lanceolate- lineares, acutas villofae, breves, infertae fupra ipfam 
bafin cujusque pedunculi, patulse. Pedunculi uniflori , axillares, folitarii , infra florem fub- 
geniculati, villofi , Itriatuli, patentes, longitudine petiolorum. Flores leniter fuaveolentes, 
erecti. Perianthii pentaphjlli fuperi & perfiftentis foliola lanceolata, acuta, villofa, petalo 

^ 

triplo breviora. Corolla flava, fupera, tripetala. Petala duo fuperiora indivifa, cuneiformia^ 
obtufa, fubunguiculata , erecta, faepe fuperne divaricata. Petalum tcrtium inferius ex bafi 
canaliculata erectaque abiens in limbum trilobum & patentem j laciniis obverfe ovatis obtufis- 
que. Filamenta quinque, fubulata, erecta, primo longitudine ftigmatis , dein Itjlo incres- 
cente breviora & recurvata. Antherse oblongae, erectse. Germen inferum, turbinatum Stj- 
lus filiformis , craffus, purpureus, hirfutus* Stigma urceolatum., magnum ^ intus rubens , 
niargine albo cinctum, primo erectum, deindc nutans. Genitalia dorfo inter petala duo fu- 

L -■ 

periora magis minusve exferuntur. Capfula turbinata , caljce emarcido coronata. fusca^ bilocu* \ \ 63 laris, bivalvis; diffepimento valvulis parallelo, in duos dentes retufo. Semina plura , fubro- , 
tunda, compreira. Tabula firiit magnam partem caulis florentis; turn ex una parte in magni- . 
tudine natural! capfulara cum caljce, ejusdem alteram valvulam cum difTepimento adhaeren- ,. 
te-, difTepimentum liberum , &remen; ex altera parte aucta genitalia , omnia erecta ante fe- cundationem; dein eadem poft foecundationem peractam. Z' / \ \ \^ 201; BOCCOKIA CORDATA. Wildeiu Tab. 93. Fig. 1. 

I 

■ , b 

^ P 

In China fponte crescit; floret apud nos in tepidario Julio & AuguRo. Caulis fuffruti- 
cofus, bipedalis, calamum cralTus, teres, glaber, rore glauco tectus, erectus.. Folia funt 
alterna, petiolata , bafi cordata , fere fubrotunda, obtufa, obtufe lobato-finuata, dentata, 
fupra glauca & ad lentem villofula, fubtus toraentofa incana & venis exftantibus reticulata, 
plus minus triuncialia cum petiolo glauco tereti duas tresve uncias longo & ad bafin hirtello; 
Racemus terminalis, erectus, compofitus, femipedalis. Pedunculi partialcs pauciflori, fem- 
unciales, patuli. Pedicelli breves. Bracteae parvae ad omnes pedunculos. Caljcis diphjlli 
foliola oblonga, obtufa, navicularia, caduca. Corolla nulla. Stamina plus minus viginti 
quatuor, fere longitudine foliolorum caljcis, in quibus plura latent, una cum his decidua. 
Germen fuperum, obverfe ovatum. Stjlus vix ullus. Stigma capitatum, fubbilamellatum. 
Pericarpium ovale, compreflfum, coriaceum, pedicellatum, uniloculare. Semina quatuor vel 
quinque, oblonga, utrique margini corapreflb pericarpii adhccrentia^ quod maturum haud 
vidi. Tota planta fucco fcatet aurantiaco. Tabula exhibet fummitatem caulis florentis; auctuni- 
florem; auctumque pericarpium immaturum «& longitudinaliter fectum, fie ut omnia feiiiina 
confpiciantur. ^ * ■■c \ "s \ & 4tt gentes, cum cotjledonibus fuis primisque foliis, ut illae, quod jam aliquoUes a me factum - 
eft innotescaiit. Prima eft Gjrocarpus ille, quern celeberrimus Roxburgh defcribit delineat- 
que in fplendilTima f'lora fua Coromandeliana mox prima in tabula. Hanc ftirpem hortus bo- 
tanicus nofler debet benevolentiae Roxburghii, qui femina cum pluribus aliis mifit. Cotjle- 
dones fingulares funt, non fic erofae aut laceratae, uti credi poITetj fed 5 quod in fructu inter 
fefe funt varie involutaej ita efformatse evolvuntur. Opinatus eft vir celeberrimus 5 fuam 
plantam elfe fpecie eandem cum ilia mea, quam in Stirpibus Americanis Gjrocarpum dlxi. 
Non prsecife hoc nego, fed tamen fcrupulus manet oh diverfam fructus utriusque magnitudi- - 
nem. Quare partem paniculse fructescentis ex arbore Roxburghiana hie pingi curavi , & 
fimul fub figura tertia fructum fmgularem arboris meas, ut discrimen pateat; hanc Gjrocarpum 
vocans americanum"^ illam asiaticum. Fructus hujus Afiatici, in altum jacti, non in tales tarn- 
que continuos circumvolvuntur gyros, uti folent American!. Figura hujus tabulae quarta dat 
cotjiedones Haematoxjli campechiani, quinta Hedyfari gyrantis. 203, JACQUINIA VahL Tab. p4* ^7 

Arbuscula fempervirens, erecta, tota glabra, apud nos a tribus ad fex pedes^alta, in 
folo natali a quatuor ad triginta, caule ramisque nullibi nodofis , cortice cinereo. Folia fpar- 
fa, fsepe fubfrondofa, cuneiformia, integerrima, obtufa, aut emarginata cum mucrone exiguo 
fed fsepe abfente, fere avenia, nervo medio fubtus infignita, coriacea, firma, pallide virea- 
tia, ex brevi petiolo orta, duas tresve uncias longa. Racemi terminales, plerumque folitarii,- r" 64 N erectij fere trlunciales. Floras fuaveolentes ^ a duodecim ad viginti, pedicello infiructi fen> 
unciali, fuperiora verfus incraflatulo. Perianthii parvi^ inferi, quinquepartiti & perfiftentis 
foliola fubrotunda, obtufa^ concava, erecta. Corollse monopetalse & albas tubus infundibuli- 
fonnis, erectus, interne flavescens. Limbus tubo breviorj patentiflfimus, decemfidus; laci- 
iiiis fubrotundis, obtufis, alternis quinque interioribiis niultoque niinoribus, ■ Filamenta quin- 
que, lanceolato - acuminata, plana, erecta, flavescentia, longitudine tubi corollss, & illi 
fupra bafin inferta, Antherse haftata^, erectae, flavae. German fuperum, ovatum. Stylus 
filiformis, erectus, longitudine ftaminum. Stigma capitatum. Fructum non tulit; pedicellos 
enim brevi dimifit. Ex germine^ transverfim discifTo, & lente aucto, unicum femen adelTe 
conjecL Floruit in caldario menfibus Martio & Aprili. Ante jp annos ex Caracas in hortum 
Schonbrunnenfem translatae fuerunt aliquot hujus fpeciei arbusculae fub titulo Jacquinise ar- 
millaris^ quarum una tandem anno 1807 primes flores produxit; qui abunde docuerunt banc 
ab armillari difFerre. Opinor, efTe illam, quam Vahlius in Eclogis fuis nominavit arboream, 
& quam illuftris Ryan primus diftinxit, autopta utriusque. Jacquiniam armillarem non ultra 
pofiTidemus in hortis noftris, in quibus floruilTe vidi ante quadraginta quinque annos, adlatam 
anno 1756 ex Martinica. Linnaeus in Generibus fuis anno 1764 editis dicit, in Jacquinia fila- 
menta efTe ex receptaculo exorta contra Loflingii meamque affertionem anteriorem ex vivis 
plantis in loco natali defumptam, & in Jacquinia arborea iterum nunc confirmatam. Tabula 
iiflit ramulum florentem^ dein aucta corollam longitudinaliter discilTamj caljcem^ ftjlumque. "\ 204. JACQUINIA REVOLUTA. Jacq. Tab. 95. Fig. i. ■-, Etiam eodem tempore ab iisdem hortulanis ex Caracas advenerunt alias plusculte arbus- 
culae fub titulo Jacquinise novae 3 & hae vel folis foliis a Jacquiniis cognitis reiiquis ilico dignos- 
cuntur, in caldariis horti Sclionbrunnenfis Isetiffime vegetant; fed necdum uUo nos flore bea- 
runt. Ut ne hujus memoria fpeciei pereat, in hac tabula ramulum pictum expofui cum addita 
defcriptione. Arbuscula tota glabra, erecta, quinquepedalis, femper virens. Rami teretes, 
cinerei, fsepe inordinate pauci verticillati , ad ortum fquamis minutis nitidis badiis acutisque 
ornati. Folia fparfa^ ad ortum ramorum fubfrondofa, breviter petiolata, oblonga, integer- 
rima, faepius mucronata & parum pungentia, ad oras valde revoluta, hinc nonnunquam con- 
vexula, avenia, pallide virentia, coriacea, firma, a dimidia ad fescunciam longa. Nodi in- 
cralfati in ramis nulli. /" 205. JACQUINIA ARISTATA. Jacq. Tab. 55. Fig. 2. Et hsec quoque ex Caracas advecta cum prioribus duabus fub titulo Jacquiniae ruscifo- 
liaefuit; quae in caldario laete crescit, jam octo alta pedes, & tandem prima vice anno 1807 
floruit menfe Martio. Truncus diametro unciam aequat. Rami nullibi nodoli. Cortex cine- 
reus. Folia in ramis junioribus approximata, fparfa, brevilTime petiolata, lanceolata, inte- 
gerrima, ad oras leviter revoluta, rigida, parum venofa^ glabra, facie nitida &virentia, fub- 
tus pallida, terminata mucrone longo fubulato & valde pungente ^ qui arifta vel fpina dici 
polfet. Ad ortum novorum ramorum ftant pale^e lineares, fuscescentes , debiles, decrdu^. 
Racemus florum fimplex, terminalis, erectiusculus vel reclinatus, plus minus uncialis. Pedi- 
celli proprii femunciales. Caljx viridis, inferus, quinquepartitus , obtufus, erectus-^, perfi- 
ftens. Corolla tota miniata. Tubus caljce longior, fubcampanulatus, Limbus longitudine 
tubi, decemfidus, patentiffimus; laciniis oblongis , obtufis, interioribus quinque brevioribus. 
Filamenta quinque, ex fundo tubi corollae nee ex receptaculo orta^ fubulata, erecta, fia- ^ ^3 vescentia, longitudine faucis. Antherae haftatae, flavae, conniventes. Germen ovatum, uni- 
loculare, monofpermum, ad maturitatem non pervenit. In tabula habetur ramulus florensj 
deinaucta corolla cum fiaminibus longitudinaliter discififa, caljx, & piRillum, 206, LOBELIA BICOLOR. Jacq. Tab. 95. Fig. 3. 

r 

Plaiita annua, cujus locus natalis mihi ignolus est, modo tota glabra & nitida; modo 
tota vel partim hirtula. Radix fibrofa. Caulis ereclus, femipedalis, angulatus, ramofus im- 
primis inferne & ex ipfa bafij ramis adfcendentibus. Folia alterna, fubfeffilia, paucidentata, 
fubtus fepe lividula, inferiora ovata & obtul'ula, reliqua lanceolata &. acuta, fumma angufta 
& integerrima, longiora uncialia. Fedunculi axillares, uniflori , folitarii, filiformes, patuli, 
foliis longiores. Flores fubnulantes. Perianthii foliola quinque, lanceolate -linearia, acuta, 
o-labra, patula. Corolla bilabiata, in aliis floribus ejusdem plantae alba, in aliis caerulea. 
Labii fuperioris lacinice duse, lineares , concavae, parvae, acutulsei erectae. Labii inferioris 
lacini^e tres, lanceolate, planae , antrovfum protenfae, bafi albidae cum puncto fmgulae caeru- 
leo. Floret fub dioAuguFto & Septembri. 207. CELSIA BETONICIFOLIA. Desfont. Tab. 96. y Sponte crescit in agris incultis Algeriae. Apud nos floret altero anno Junio & Julio, 
fructe§cit Augufto dz Septembri. Radix biennis. Caulis teres, glaber, tripedalis, erectus. tandem ex ramis virgatis & erectiusculis paniculatus. Folia alterna, ovata vel magis oblonga. acuta, ferrata, breviffime petiolata, venofa, fuperiora fucceffive inulto minora. Caulis ra- 
mique terminantur in racemos elongates. Pedicelli patentifTimi, femunciales. Bractese lan- 
ceolatae, acutae, inferne denticulatse, breves. Perianthii quinquepartiti & perfiftentis foliola 
ovata, acuta, nitida, viridia, pilis capitatis ciliata & fubtus tecta. Corolla anipla, lutea, ro- \ tata, veluti bilabiata, patentilfima, quinquefida; lobis rotundatis , duobus fuperioribus mino- 
ribus & interne in bafi connata pictis macula fubrotunda atropurpurea ad lentem denticulata& 
in facie pilis violaceis ornata. Filamenta duo fuperiora funt brevilfima, maculae modo memo- 
ratae accumbentia, aurantiaca, pilis clavatis in toto fere decurfu denfe inftructa. Anther:^ 
oblongse, fuscse* Filamenta duo inferiora declinata, furfum arcuata , fere longitudine corol- 
lae, albida, inferne uno alterove fasciculo pilorum capitatorum & purpurascentium praedita. 
Antherae lineares, adnatae. Germen fuperum, fubrotundum* Stylus filiformis, glaber, pur- 
pureus, fitu & longitudine flaminum inferiorum. Stigma fimplex. Capfula orbicularis, pifi 
magnitudine, caljci intidens, dura, nitida, fusca, bilocularis , bivalvis. Semina numerofa. M 

parva , rugofa , fusca. Tabula exhibet totam plantam cum ramis truncatis , & capFiilam ^ aucta filamenti inferioris partem , Itamen fuperius, foliolum calycinura; & bafin laciniae fu- 
perioris petali. 20^' 
.1. h . CELSIA HETEROPHYLLA. H. paris. Tab. 97. « 

Patria mihi ignota eft. Ex horto Parifino fub dicto titulo femina accepimus. Floret 
apud nos Junio & Julio. Semina perficit Septembri. Tota inodora eft. Radix biennis. Cau* 
lis unus alterve, erectus, bipedalis, teres; bafi calamum cralTus, purpurascens & viliis mol- libus cinereisque denfe obfitus j fupra medium cum ramis fuperioribus viridis & glaber. Folia funt alterna, petiolata, glabra, ferrata, acuta, venofa; inferiora pinnata, fubfequa ternata 

Q 1 

^^1' €6 T 

reliqua fimplicia. Foliola lanceolata; teniiinali niagxio & longoj reliqua feJTilia , parva & nl f^ ruaique trijuga. Bracteae ad pedicellos cordatacj acuminatse, integerrimae, fefliles , fupeno- 
feiifini minores. Racemi in caule & ramis terminales, longi , erecii. Caljcis .quinque- res ffT. paititi foliola oblonga, acuta, glabra, virentia. Corollie rotatse, flavae, & patentifTiniaj; la 
ciniis fuba'qualibus, obverfe ovatis, rotuiidatis. Filamenta quatuor, alba, petalis duplo bie 
viora, erecta, omnia in uno latere tota denfe hirfiita pilis fetaceis albis & apice clavatisj 
quorum duo paulo breviora. Antherse oblongae , adnata, lutCce. German fubrotundum, 
labrum. Stylus filiformis , glaber, declinatus, albus , longitudine corollse. Stigma capita- 
tulum. Caplulafubrotunda, glabra, bilocularis, pifello minor'. Semina minula. Tabula fiftit 
caulis florentis partem fuperiorem & infimam. 
y 4 

209* SIDA GRAVEOLENS. Fxoxl. Tab. pg. 

S 

Crescit in Coroinandelia, unde fab dicto titulo ilkiftris Roxburgh femina mifit. Apiid 
DOS in caldario floret a Julio ad Septembriai, Tota odoris aromatici fortis & gravis; in pri- 
niis folia primum prodeuntia petioliqucj quae limul viscofa funt. Caulis frutic'ofus, erectus^ 
teres, hirfutus. Folia funt alterna, longe petiolata, cordato - fubrotunda, acuta , crenata, 
yenofa, noveninervia, fupra villofa, fubtus tonientofa & mollia, majora femipedalia cum pe- 
tiolis terctibus hirfutis & ad minus a^que longis. Stipula; fublineares, acutae, villpf^, reflexee. 
Fedunculi uniilori, axillares, folitarii , petioio breviores, teretes, hirfuli, infra florem geni- 
culati. Caljcis fimplicis, femiquinqucfidi, hirfuti, patentiffimi & perfiflentis 5 lacinia^ ovatasj 
acuminata^j concavae. Corolla diametri fescmicialis , lutea cum ball interiqre rubra, caljce 
paulo iongior; petalis amplis & patentiffimis. Antherae lutese. Capfuli^ circiter viginti, mar- 
gine tomentofa^, c^ieterum nitidae &nigr2e, comprelTo-plan^e, uniloculares, interne bivalves, 
inuticae, in orbem fuperne planum mutuo denfe appofitae. Semina reniformia, ad lentem ru- 
gofula, ab unico ad tria. In tabula exhibentur pars caulis florentis, fructus maturus, una 
capfula, femen, & caljx poft delapfuni fructum. 210. CAPSICUM BICOLOR. Jacq. Tab. ^i^. Fig, i y Sub dio floret Julio & AuguTto, hieme fructescens in caldario. Patrlam ignore. Totum 
glabrum efi. Caulis fruticofus, bipedalis, inferne duplo craffior calamo, teres, ex fusco ci. 
nereus, erectus, ftriatulus nee tamen fcaber. Rami erectiusculi, alterni, foliofi, ano-ulati, 
fublividi, fuperne divifi & fubdichotomi. Folia alterna, petiolata, lanceolata, acuminata, in- 
tegerrima , fubtus venofa virentia nitidulaque, fupra atrovirentia cum livore, fine petiolis plus 
minus biuncialia, ad pedunculos faepe gemella, primum prodeuntia utrinque li^te virentia. 
Pedunculi uniflori, folitarii vel gemini , erectiusculi, lividi, ftriati, femiinciales. Flores cer- 
nui. Caljx parvus, urceolatus, ftriatus, minutiffime dentatus, atroviolaceus. Corolla' rota- 
ta, femiquinquefida, bicolor, fcilicet utrinque inferne alba & fuperne violacea^ laciniis ova- 
tis & acutis. Vidi etiam fexpartitas , rariffime feptemfidas, cum totidem ftaminibus. Anthers 
funt oblongae, erectae, petalo duplo breviores, fuscse cum polline cinereo. Stjlus violaceus. 
Bacca oblonga, nitida, ex livido rubra, fapore acri. Semina pallide flava. 211, MESEMBRYANTHEMUM SUAVEOLENS. Jacq. Tab. 99. Fig. 2. nns J Promontorium bonas Spei patria eft. Apud nos floret Julio & Augufto. Radix fufifor 
racilis, fibrillis aucta^ albicans, annua. Caulis bafi procumbens, dein erectus, ramo 
Ty / L 

■ ' 1 

L 

fus, vix femipedalis, purpureus. Folia oppofita &a]terna, in petiolum feflfilem decurrentia, 
lanceolata vel obloiiga, integerrima , obtufula, plana, ab unica ad tres uncias longa, tota 
quanta papulis crjfiallinis obfeffa, uti ipfe etiam caulis, rami, pedunculi & caljces. Pedun- 
culi in ramub's terminales, uniflori, teretes, tres quatuorve uncias longi, erecti, folitarii. 
Flores leviter fuaveolentes, pulchri, dianietri fescuncialis. Calycis quinquepartiti & paten- 
tifTimi foliola tria ex ovata ball oblonga & obtufiirinia; reliqua duo fubovatajS: per menibranam 
Iwalinam cincta. Petala numerofa, fublinearia, acutula, plana, patentiflima , albida , ad 
apicem &l bafin rubella. Filamenta numerofa, fubulata , brevia, in conum affurgentia , rubra, 
nitida. Anthera; lutea?. Germen fubrotundum, deprefTum, viride, nitidum, nudum. Stj^ 
liquinque, lanceolati, erecti , rubri. Stigmata acuminata, fimplicia. Capfula quinquelocula 
ris. Figura reprEefeiitat totam plantam florentem; dein piftillura} idemque auctura. I S12« CASSIA COROMANDELIANA. Jacq. Tab. loo I ■ 1^ ■ 

Ex feminibus fine titulo ante aliquot annos ex Coromandelia transmififis in liorto bota- 
nico Vindobonenfi arbuscul^ geniiinarunt, jam tripedalcs & ultra, totae glabrae, fuperne ra- 
niofe, erectse, Septembri ik Octobri in caldario florentes, Februario fructescentes, trunco 
dkitum minimum cralTo ramisque teretibus- Folia funt alterna, pinnata, ab octo ad decern- 
juga, patentilTima. Cofla teres/ a quatuor ad octo uncias longa, fupra bafin gerens glandu- 
lam oblougam teretem & antrorfum porrectam. Foliola oppofita, breviffime petiolata, longe 
lanceolata, acuta :, integerrima, a fescuncia ad duas cum dimidia uncias longa, trita fetidula. 
Racemus terminalis, compofitus, erectus, pedunculis inferioribus trifloris , reliquis etiara 
plures flores pedicellatos fuftinentibus, Caljx cum flavedine viret^ foliolis plerumque tribus 
fubrotundis, duobus aliis oblongis & duplo longioribus. Petala tota lutea, obverfe ovata, 
ftriatula, patentilTima, femuncialia. Stamina uti in charactere Linnaeano. Germen compref- 
fulum, per lentem villofulum. Siliqua fusca, fubteres/obtufa, bivalvis- Semina plura^ dif- 
fepimentis tenuiffimis fubdiftincta. Siftuntur ramus florens, liliqua & femen. 


213. CASSIA CORYMBOSA. Lamarck. Tab. 101. Fig. i. Sempervirens floret apudnos a Junio ad Septembrim in caldario, etiam seftate fub dio, 
fructum maturans Februario. Sponte crescit in Brafilia ad Buenos Ayres. Caulis fruticofus, 
novempedalis, pollicem bafi craffus, teres, ad tactum rudis & fcabriusculus, impubes, 
erectus. Rami plures ex toto caulis decurfu, cauli fimiles & ejusdem altitudinis. Rami junio- res virgati, glabri, ad lentem punctatuli. Caulis & omnes rami funt debiles, ut erecti ma- nere fine fuflentaculo nequeant, faltem fie in cultis nofliis. Omnes rami, fuperne foliofi, fimul 
elegantem & amplum formant corjmbum^ corymbos autem minores brevesque finguli ramuli 
ultimi; ex foliis minoribus alternis pedunculisque racemofis gemellis & fubterminalibus denfe 
comppfiti. Stipulae & bracteae nulla:. Folia alterna, trijuga, glabra. Cofta in foliis majori- 
bus duas cum dimidia uncias longa, patens. Foliola oppofita, brevilfime petiolata, longius 
lanceolata, integerrima, acuta, nonnunquam fubfalcata, virentia, fuperiora majora. Inter 
fingula duo paria inferiora (nee duo extima, nee alibi in cofla) glandula locatur fubclavata, 
erecta, viridis cum altero apicis latere fusco. Pedunculi plus minus foliorum longitudine, fub- quinquefiori, glabri 3 pedicellis femuncialibus. Flos fiructura congenerum. Caljcis foliola ■ ■ 

insequalia, glabra, cum virore fiaventia. Petala lutea, obverfe ovata, obtufa, concava, pa W9 1 

tentiflTima, insequalia. Germen falcatum, declinatum. Stylus fiiiformis. Stigma fimplex. Si- 
liqua teres, glabra, modo recta, modo falcata, fusca, pendula, plus minus tres uncias Ion 
a. «8 •' 

calamum crafTa, bivalvis. Semina fubovata, comprefTula, fusca, fingula ab invicem per mem- 
branam transverfam tenuilTimamque diftincta* Pulpa omnino nulla. Tabulae figura prima re- 
prfefentat ramum florentem, filiquas, fenien, filiquse portionem internamj auctamque glan- 
dularu. • 214' EUPHORBIA BUPLEURIFOLIA. Jacq. Tab, loi. Fig. 2. Hujus plantae defcriptionem figuramque dedi in Horto SchOnbrunnenfi, Ex pluribus in- 
dividuis laetilTime vegetantibus unicum tandem fructum maturum obtinuimus, quern in hac ta- 
bula exhibeo cum pedunculo & involucre 5 dein feorfim femen, idemque auctum. 215, SANSEVIERIA SARMENTOSA. Jacq. Tab. 102. Tota inodora glabra & fempervirens, ex China dicitur orta. Floret in caldario ab An- 
gufto ad Octobrim, fruclu hue usque caret. Caulis repens, diffufe ramofus & farmentofus, 
teres, calamum craffus, varie foboliferus, foliorum praeteritorum circulis notatus cinereis^ 
undique fibras radicales in terram emittens longas pennamque columbinam cralTas, apice fo* 
liofo adfcendens. Scilicet foliorum fasciculus feffilium coronat caulem ramosque ^ oppofitO 
fitu imbricatim mutuo amplexantium, quae funt enfiformia, acuta, graminofa, carinata fub- 
tus, nitida, laete virentia, erecta vel reclinata, longiora pedalia & femunciam lata. Ex cen- 
tre horum fasciculorum fcapus exoritur fescuncialis, calamum craffus, teres, erectus, pur- 
pureus, terminatus in fpicam denfam erectam & biuncialem. Flores feffiles, finguli fuffulti 
bractea oblonga purpurea & erecta. His perianthium nullum. Corolla monopetala, infera, 
foris purpurea, intus albida. Tubus cjHndraceus, erectus, limbo paulo brevior, Limbus 
fexfidus^ laciniis oblongis, obtufis, revolutis, aequalibus. Filamenta fex, laciniis corollte 
breviora, hujus fauci inferta, fubukita, erecta, alba. Antherae oblongae, didym^, erecla^, 
flavae. Germen ovatum> fuperum. Stjlus filiformis, erectus, longitudine ftaminum, albus. 
Tabula repraefentat partem plantae fiorentis; auctumque florem discilTum piltillumque. :^.. 2l6* CREMASTOSTEMON CAPENSIS. Jacq. Tab. 103. Fig. 1 Ab hortulano auhco Francisco Boos ex Promontorio bonse Spei anno 1788 adlata fuit, 
& in horto Caefareo Schonbrunnenfi prima vice copiofe floruit anno 1305 Junio & Julio fub dio, 
dum hieme fervatur fempervirens in tepidario; arbor nunc novemppdalis cum trunco carpum 
cralTo, tota glabra, ramofa, ligno albo & duro. Rami teretes, fuscij juniores foliofi & obfo- 
lete tetjagoni. Folia oppofita, breviflime petiolata, lanceolata vel obverfe ovata , bafi an8;u- 
ftata, acutula, integerrima, facie nitida 61 laete virentia, dorfo pallidiora, laurinse fere fir- 
mitatis, duas cum dimidia uncias longa. Pedunculi inter folia oppofita & terminalia plerum- 
que terni &l terminales, compofiti, breves, fimul fasciculum fiorum formantes ovatum vel 
fubrotundum ereetumque. Pedicelli breves. Bracteolae ad peduncuios communes & proprios 
parvae. Flores odorati. Calyx inferus, albidus, hjpocrateriformis. Tubus cjlindraceus, in- 
ferne germini adnatus, erectus. Limbus tubo paulo brevior, patentilTimus, in quinque vel 
quatuor, nonnunquam in fex, lacinia divifus lanceolatas acutulas & planas. In funnna tubi 
caljcini fauce alternatim cum ejusdem laciniis egrediuntur petala tolidem parva, fubrotunda, 
acutula, concava, alba & patentidima. Infi'a horum fingulorum bafm oriuntur filamenta bre- 
vilTima propendula cum antheris fubrotundis, fubdidjmis, flavis, etiam pendulis. Germen 

fubrotundum, fuperum, ca3j^ci cralfo adnatum. Stylus filiformis, erectus, tubo cuiycis duplo 6(} brevior. Stigma fimplex. Drupa fubrolancla, rubra cum pauca pulpa rubra & duici, rugofu* 
la 5 pifi majoris magnitudine, cujus magnam partem caljx incrafTatus & f:ictus pulpofus con- 
fiituit Vertex autem foli debetur germini. Nux fubrotunda, longitudinaliter ftriata, non 
dehiscens^ quinquelocularis vel faepius quadrilocularis. Semina in quolibet loculamento fo- 
litaria, oblonga. Fructus lentilfime increscunt, ultra annum virides & immaturi in arbore 
perfiftunt; dein rubere & mollescere incipiunt, perguntque per alterum dimidium annum, 
quando fuscescunt Ficcantur & fponte delabunlur. Interea fiores novi hoc temporis interval- 
lo non prodeunt. Ex ^g^i^oc^k penfilis & W-^** ftamen nomen genericum compofui novum 3 nam 
quantumvis charactere fioris cum Colletiis conveniat, fructu tamen habituque ipfo ab iisdem 
quam maxime discrepat. Quo haec clarius oculo pateant, ad alterum latus ramuli fiorentis 
depingi curavi auctum caljcem longitudinaliter difTectum cum contentis petalis ftaminibusque, 
& piftillum cum adnata calycis bafi. In altero latere in volumine naturali eft racemuli fruc- 
tescentis pars> nux^, & femen; dein aucta fructus integer, nux, fructus tfansverfim disciffus, 
Sc femen. ■ ai/* CALENDULA DENTATA. VahL Tab. 103. Fig. 2. 

Sub hoc titulo colitur hsec planta in Danise liortis, unde femina obtinuimus fine patriae 
nomine. Tota trita odorata, fub dio floret Auguflo & Septembri. Radix ramofa , annua* 
Caulis femipedalis & ultra, ramofus , teres, hirtulus, erectus. Folia alterna, petiolata, ri- 
gidula^ oblpnga, finuato- dentata, fcabriuscula, ad lentem hirtula, infima obtufa & tres un- 
cias longa, fumma acutula & multo breviora. Pedunculi terminales, uniflori, erecti. Calj* 
cis foliola plus minus quindecim, linear! -lanceolata, acuta, villofa, Corollulae radii fere tot, 
quot funt foliola caljcis, oblongae, obtufse, luteac. Semina obverfe ovata, glabra. 2[8» CORDIA MYXA. Linn. Tab. 103, Fig. 3. y Defcriptio apud Commelinum aliosque habetur. Hanc figuram folummodo propterea 
hie edidij ut fingulares hujusce arboris cotjledon^s, quarum mentionem jam fupra dictus 
auctor fecit, melius innotescant. 219, ROSA REPENS. Scopol. Tab. J04. Ex radice longa, infra terram reptante, & fie fobolifera, caulis egreditur unus alterve, 
fiuticofus, teres, glaber, calamum & ultra cralTus, nitidus, a duobus ad quatuor pedes lon- 
gus , aculeis fparfis validis ex lata bafi fubulatis & plerumque rectis ac horizontalibus arraatus, 
totus humi inter frutices & gramina profiratus, rarius radicans, debilis & flexilis. Ex toto 
liujus decurfu alternatim egrediuntur rami, qui erecti ftant vel adfcendunt, ipfi ramofuli, 
femipedales, etiam fesquipedales , armati aculeis ut plurimum recurvis. Hi liorigeri funt. 
Folia funt bijuga vel trijuga cum imparl Costa biuncialis, villofula, & pauci- aculeata, fli« 
pulam utrinque habet adnatam linearem acutam & ad lentem in oris denticulatam. Foliola 
funt oblonga vel fubovata, acutula, ferrata, glabra, breviffime petiolata, fuperiora majora, 
terniinale fsepe uncia loiigius. Pedunculi uniflori, ad bafin bractea lanceolata fuffulti , a foli, ' 
tariis ad quatuor fubcorjmbofos, terminales, glabri, erecti, inferne geniculo articulate pur- 
pureo inftructi. Flores parurii odorati, diametro a fescuncia ad duas cum dimidia uncias 
aequantes. Germen fubglobofum , inerme, glabrum, viride. Caljcis foliola ovata, acumi- N R / / \ \ o \ 

nata, mucrone innocuo terminata^ ad oras per lentem villofa, caeterum glabra, niodo intc- 
gerrima omiua, modo unumalterUmve per laciniam linearcm fubpinnatifidum. Petala ob- 
verfis cordata, tota albiffima, patentinTima. Antherse flavse. Styli in unam columnam arete 
coBJuncti, minime connati , erectly longitudine ftaminum, hie glabri. Stigmata Ccipitata. 
Fructus fubovatus, vel magis obloiigus j, aurantiacus, nitidus, inermis. Inter pluriiiia ad 
Rofam arvenfem relata ab auctoribus fynonima, fola numero tria, quae ad banc nseam repen- 
tern certiffime pertinere arbitror, feilicet repentem Scopolianam, Ehrhartianam Rofam Her-- 
porhodon, & Cafparis Baubini Rofam campeflrem repentem albam. Reliqua exclude, par- 
tial tanquam incerta dubiaque, partim ceu vere mihi vifa aliena, nam Rofa Florae Danicae 
tab. 398 nihil commune habet cum hac mea, & Rothij Rofa arvenfis, frutex apud ipfum non 
rare decempedalis, robufius, ad noftram certe minime facit Frequens & copiofe crescit, 
mixtim faepe cum Rofa fpinofiffima cumque canina in filvaticis montis Cetii in Auftria, florens 
Junio & initio Julii, fructescens Octobri, In tabula proponuntur cauhs proftrati & utrinque 
truncati portio aliqua cum tribus ramis florentibus, & I'eorfim fructus maturi, Aucti deia 
piflilli pars fuperior, idemque totum longitudinaliter fectum. J" > 

t ^20, ROSA BLAND A. Jiton Tab. 105, ^i" Patria eft Sinus Hudfonis & Terra Nova. Apud nos fub dio floret Majo & Junio: frac-: 
tescit Septembri. Radix Tub terra longe reptans novas plantas producit. Caules fruticofi, 
plures, virgati, erecti, quinquepedales, teretes, bafi digitum minimum craffi, juniores una 
cum ramis viridesj adulti caftanei nitidique. Caules e terra egrelTi ad pedalem usque altitudi- 
Bern denfe armantur aculeis fubulatis, albidis, gracilibus, rectis, horizontalibus, pernftenti-. 
bus Si proximo anno validioribus, ut caules adulti aeque fint aculeati quam primo erant anno. 
Folia etiam in cofla nonnunquam unum aliumve fimiiem aculeum gerunt. Caeterum in tota 
planta nuiiibi aculeum aut pilum detegere potui. Folia funt alterna, cum imparl trijuga vel 
bijuga. Cofta biuncialis, cum adnata utrinque flipula acuminata & ferrulata. Folipla ,oblon~, 
ga, acuta, argute & fubacqualiter ferrata, brevinime petiolata, virentia, fubtus pallidius, fu- 
periora fuccelFive longiora , terrainali plus minus biunciali. Pedunculi in ramulis terminales, 
plerumque gemelli, quorum unus uniflorus, alter ipfe bifidus & biflorus, rarius triflorus , [m- 
guli velliti bracteis duabus oppofitis lanceolatis. Flores fuaveolentes. Germen globofum. 
Foliola caljcis lineari-lanceolata, acuta, integerrima omnia. Petala obverfe cordata, paten- 
tiiTima, uncialia, rubra. Fructus globofus, utrinque parum deprefTus, nitidus, aurantiaco - 
ruber, avellanse magnitudine. In tabula repra^fcntantur pars fumma caulis florentis, adulti ,> 
pars infima caulis uovelli, (& ramulus fructescens. . ■ • ■ 


/ S-SI. ROSA RUBRIFOLIA. Vmars. Tab. 106. / \ Floret ab ineunte Majo ad medium Junium.: Fructeseit Septembri. Caules plures, fru- 
ticofi, inferne digitum crafTi, a duobus ad quinque pedes alti, teretes, aculeis recurvulis fu- 
bulatis armati, ex purpureo fusci, rore glauco tecti, caeterum glabri. Folia alterna , plerum- 
que trijuga cum imparl, in caulibus junioribus etiam q.uadrijuga. Cofta purpurea, fubtus pa- 
rum aculeata, adnatam gerens utrinque flipulam linearem, glabram/inermem, fanguineam, 
acutam, fuperne ad lentem ferrulatam. Foliok oblonga, acuminata, argute sequaliter & ap- 
proximate ferrata, glabra, inermia, breviter petiolata , plus minus uncialia, imprimis fubtus 
livida, idque vel tota, vel in altera dimidia dumtaxat parte, facie obfcure virentia & fsepe 

. livore.perfufa... Flores leviter fuaveolentes, diametri plus, minus uncialis. Pedunculi in ra- 7^ 

hiulis teiminales, ab unico ad quatuor, bracteis fuffulti lanceolatis glabris integrisque, ple.^ 
nunque pilis capitatls brevibusque veftiti, Germen ovatum, faepius glaberrimum, iionnun- 
quam ad bafin capitato - pilofum. Caljcis foliola lineari-lanceolata, acuta, integerrima 5 pe- 
talis longiora, pilis capitatis ciliata, foris livida. Petala obverfe ovata, obtufa, integerrima 
vel emarginata, bafi alba, caeterum utrinque rubra. Anthera^ luteae. Fructus ovatus vel 
ov^alis, nitidus, glaber, aurantiacus. Illuftris Franc, a Portenfchlag Ledermayer banc Rofam 
filveftrem invenit in Aullria circa Gutenftein. /*■ 122* ROSA PIMPINELLIFOLIA. Linn, Tab. 107. Fig. l { Sub dio floret Majo & Junio, fructescit Augullo. Frutex tri'pedalis , caule ramisque 
diffufis, & armatus denfe aculeis fubulatisrectishorizontalibus Ibngioribus brevioribusque mi- 

r 

ftis, quorum illi in caule ramisque fenioribus increscunt, bafin acquirunt latiorem, toti plani 
& cinerei; cujusmodi rami portio feorfim picta adftat Folia funt alterna, a trijugis ad quin- 
quejuga cum imparl. Stipula utrinque coftee femi- adnata, acuta, glabra, per lentem ferru- 
lata* Cofta glabriuscula, modo plane inermis, modo aculeis parvis rectisque armata. Folio- 
la oblonga vel ovalia, obtufa, argute & aequaliter ferrata, brevilTime petiolata, glabra, fem- 
uncialia. Pedunculi terminales, uniflori, plerumque folitarii, inermes, glabri. Flores fua- 
veoientes, fescuncialis diametrl Germen globofum, glabrum , inerme. Calycis foliola li- 

F 

neari-lanceolata, acuta, integerrima, glabra. Petala obverfe cordata, patentilTima, rubra 
cum limbo albido aut rubra tota. Fructus globofus, nitidus, glaber, niger, inermis, avel- 

lanae volumine. 223* In Horti ScliOnbrunnenfis volumine quarto depinxi & defcripfi Rofam turbinatam flora 
multiplicato, quum alia ibidem non aderat. Nunc in liorto botanico Vindobonenfi eadeni 
Rofa flore fimplici copiofe floret^ quare hujus florem, utrinque confpectum , in tabula praece- 
dente fub figura fecunda exhibui, addito etiam ramulo fructescente. Prseterca fiftit figura ter- 
tia ramulum cum fructibus maturis Rofae lucidse , qui funt discoidei, & quam florentem dedit 
in Horto Elthamenfi Dillenius. ■ 224, ALOE RIGIDA. Persoojt. Tab. log. t* \ 


Ex Promontorio bonse Spei. Apud nos floret Majo & Junio. Radix digitum minimum 
craflii, fibris crafTis aucta. Caulis fucceffive pedalis foiiis denfilTime totus imbricatis <& ample- 
xicaulibus obducitur. Sunt haec ex ovato lanceolata, rigidiffima, mucronata, pungentia, vi- 
rentia , intus glabra nitidaque in fola bafi , cscterum intus forisque & ad oras tota punctis ex- 
liantibus afpera, dorfo convexa, facie concava, carnofa^ craffa, erecto-patula, fescuncialia; 
pleraque in fitu magis minusve definite fpirali locata, ut hsec fpecies prae aliis affinibus dici 
fpiralis merita fuilfet. Scapus unus alterve ex ipfo foliorum fummorum centro enascitur, 
fimplex vel ramofus, erectus principio, dein prae debilitate reclinatus , vix pennam columbi- 
nam crafTus, faepeduos pedes longus, fuperne longe racemofus. Pedicelli breves, bractcola 
fublineari fuffulti. Flores inodori, erectiusculi, monopetali. Tubus cjlindricus, fulcatulus, 
fordide viridulus. Limbi bilabiati laciniae fex, albidae, patenti-reflexae, tube duplo brevio- 
res, & tres alternee breviores. Filamenta receptaculo inferta, tubo corollas breviora, alterna 
graciliora & longiora. Tota exhibetur planta florens , & feorfim folium. . '^2 J 225, ALOE BULLULATA. Jacq- Tab. 109 Ex feniinibus Capenfibiis a Schollio adlatis lisec planta germinavit, quae Majo & Junio 
apud nos floret. Radix digitum minimum cralTaj fibris crafTis aucta. Caulis tandem pedalis, 
erectiis 5 foliis totus tectus imbricatis & amplexicaulibus. Sunt haec magis minusve manifefto 
quinquefario fitu orta, fic etiam manifeftius difpofita prima in planta juniore, adeo ut inferne 
fit Aloe pentagona, fuperne Aloe fpiralis. Sunt porro ovata, acuminata, mucronata, pun- 
gentia, glabra , carnofa, crafla, virentia, rigida, dorfo convexa^ facie plana^ majora biun- 
cialia 5 fubtus bullulis elevatis planis nitidis ovalibus vel fubrotundis deprefTisque pluribus, 
infignita, qua ultima nota ab affinibus omnibus diflinguitur, Inflorescentia uti in Aloe prae- 
cedente. Corollae vix bilabiatse tubus viridis; limbi patentilTimi laciniae obverfe ovatae, ro- 

tundatae, fulphurei^ cum fascia media virente 5 tres breviores. Repraefentantur planta florens 
Integra 3 & auctus flos. 226, ALOE SPIRALIS. Linn. Tab. c 110. Crescit in Promontorio bonse Spei, inhortis Botanicis pafTim obvia floret reRate & au- 
tumno. Radix digitum crafTa fibrisqae aucta. Ad fesquipedalem altitudinem attollitur, ex 
bafi fobolifera. Folia denfe imbricata^ in quibus nullum ordinem videre potui, lanceolata, 
acuminata, mucronata, pungentia, caulem totum amplexantia, glabra, atrovirenlia, fescun- 
cialia, rigida, crafTa, facie plana, dorfo convexa. Scapus unus alterve, fubterminalis , teres, 
pennam columbinam cralTus, fimplex vel ramofus, fuperne longe racemofus, plerumque ob 
debilitatem in alterutram partem flexus. Pedunculi uniflori, bracteolis lanceolatis fulti, bre- 
ves, erecdusculi, faepe fecundi. Flores erecti, monopetali. Tubus cjlindricus fexfulcatus, 
angulis virentibus, interftitiis albis & rugofe oartihtgineis. Limbus brevilfimus, fexfidus, fla- 
vescens, patulus; Liciniis obtufis, tribus interioribus brevioribus. Genitalia generis, corol- 
la paulo breviora. Tabula lifiit plantam florentem integrani , auctumque florera. 227* ALOE PENTAGONA. Alton. Tab. in. 

Ex Promontorio bonae Spei. Apud nos floret ceRate. Ex radice digitum crafTa fibris- 
que cralTis aucta exfurgit caulis femipedalis & ulLra, erectus, bafi prolifer, totus foliis imbri- 
catis in ferie quintuplici patulisque tectus. Sunt haec ex lata bafi lanceolata, acuminata, pun- 
entia, rigida,- cralTa, carnofa, integerrima , amplexicaulia, glabra, facie plana, dorfo con- 
vexa, fescunciam longa. Scapus unus alterve, terminalis, ramofus, teres, pennam colum- 
binam cradus, glaber, plerumque declinatus, longe racemofus, fesquipedalis. Pedunculi 
uniflori, breves, bracteola lanceolata fuffulti. Flores fecundi, erectiuscuii. Corolla; tubus 
cjlindricus, fexfulcatus, albus cum angulis virentibus^ limbus fexfidus, brevis, laciniis ob- 
verfe ovatis^ fiavescentibus , patentibus, alternis paulo rainoribus. 
^^ 
ALOE CYMBIFOLIA. Jacq. Tab. 112. Fig. 1. i"-^ Promontorium bonae Spei patria eft. Apud nos floret Majo & Junio. Tota glabra eft. 
Folia omnia radicalia, in rofam ex:panfa, ovata, integerrima, obtufa cum exiguo mucrone 
innocuo, intropreffo-concava, feffilia , cralfa, pulpofa, fucculenta, infipida, lineata, mollia;, 73 femipell Scapi axillares^ terctes, erectiusculi, vixpen- nam columbinam craffi:, fimplices, Tpathis fcariofis ovatis acutisque veftiti , fuperne longe ra- 
ceniofi, plus minus novemunciales. Flores breviter pedicellati^ erecti, albi cum fasciis vi- 
rentibus. Corolla monopetalae, fere ad bafin usque divifae & bilabiatae tubus gibbus, & la- 
cini^e tres alterncc interiores. Filamenta tubo breviora, receptaculo inferta, fubulata, 
erecta, alba. Germcn oblongum, trigonum. Stylus brevilTimus. Stigma trifidum, patens. 'I 229* ALOE PULCHRA. Jacq. Tab. 112. Fig. 2. & 3 ■ 

In hac Aloe, cujus defcriptionem & figuram in Ilorti SchonbrunnenFis volumine quarto 
fub hoc titulo dedi, hortulanus aulicus Franciscus Boos proprietatem detexit fingularem, 
qua quidem ali^ aliquot fpecies , ab ipfo exploratae, non minus gaudere vifae funt, fed in 
gradu multo inferiori. Scilicet folium ejusdem in quacunque fui parte abfcilTum, & terrse 
immerfum, poft aliquot menfes ex toto bafeos ambitu filvam novarum plantarum producit, 

g r 

qu^ a folio avulfe & feorfim terrse commilTae, jam quinto setatis anno flores fructusque lar- 
gitae funt. Sic ut ex una planta adulta intra paucos annos mille propagari pofTent. Ut base 
res exemplo illuftretur, duas in hac tabula figuras exhibeo; alteram , in qua folia dumtaxat 
trimeftria funt^ alteram, in qua annua. / 230, BRYONIA HEDERAEFOLIA. Jacj. Tab. 113 Sponte crescit in infula Tenerifa^ , unde femina anno 1774 a celeberrimo Francisco 
MalTon accepi. Ex his dua^ germinarunt planta?, quae per plures annos la^tiffime vegetaruntj ^ — 

tandem ex radicum putrefactione perierunt fme fructu , nam utraque mere mascula fuit, ut 
planta dioica fit- Aeftate copiofe floruerunt Tub dio , dum radix liieme fervabatur in tepida- ■ - ■ 

lio. Hsec perennis , tuberofa, pugnum crafTa^ carnofaque caules plures producit quotannis 
herbaceos, fcandentes , teretes , glabros , ramcfifTimos , decempedales. Cirri longiflimi^ 
fimplices. Folia alterna, petiolata ^ cordata, quinquangulata ,' integerrima, apice acuta, 
angulis lateralibus obtufis, fcabriuscula, fubtus punctis minutiHimis adfperfa, fupra parcius 
obtecta verrucis albis conicis acutisque, duas uncias longa. Racemi finiplices, nmltiflori , 
' fuccefTive florentes & elongati, tandem fere femipedales, patentiffmii. Pedicelli femuncia- 
les. Caljcis pallide virentis laciniae lanceolata? & acutae. Corollae flaventis laciniae ovatae, 
acuta;, patentiflfima^, calj^ce fere tripio longiores. Antherce luteal. Maris ramulum fioren- 
tem tabula exhibet cum portione aucti folii in facie confpecti. <.. 23 [♦ ACHYRANTHES AXILLARIS. Jac^. Tab. 114. * / 

Sub hoc titulo femina milTa fuerunt. Caulis annuus , fesquipedalis , calamum crafTus , 
teres, erectus, totus una cum ramis pube denfa cinerea & ad digitum fortiter motum abfce- 
dente obfitus, ad ramificationes articdate nodofus. Folia oppofita, breviter petiolata* lan- 
ceolata, acuta, integerrima, patula, a duabus ad quatuor uncias longa, ad lentem ciliatula 
& utrinque hirta, facie venofa, dorfo coftata. Flores axillares, felfiles, ad duodecim usque 
aggregati, inodori, inferne virentes, fuperne albi, foris hirtuli. Caljcis foliola tria, lan- 
ceolata, acuminata, petalis breviora. Petala quinque, insequalia; tria exteriora cufpidata, \ 74 duobus iiiterioribus duplo longiora. Stamina tria, breviffima. Stylus vix ullua. In tabula 
fillitur caulis florens; & aucta corolla, eadem cum caljce, & genitalia. Crescit in infulis 

Canarieiifibus. 232* RHUS MOLLIS. Jacq. Tab. 115. V Crescit in Proniontorio bonae Spei. Frutex foliis quam maxime varians , cujus plures 
varietates in hac tabula depinguntur, quas in principio pro diftinctis fpeciebus habui , donee 
omnia haec folia in diverfis ramis ejusdem individuae plantae faepe adelTe confpexi. Hiemem 
in tepidario agit, florens fub dro menfe Junio, fed fructum non tulit. Caulis tripedalis & ul- 
tra, bafi pollicem crafTus , teres, glaber^ ftibtiliter ftriatulus, ex cinereo fuscus, erectus, 
fca'ndens, radicans. Rami fparfi, glabri, longilfimi, calamum cralTi, flexiles, fcandentes; 

r ' 

juniores villofuli. Folia alternaj cum fiavedine virentia, ternata. Petiolus communis dorfo 
teres, antice planus, ad lenteni villofulus, a dlniidia ad duas uncias longus. Foliola fubova- 
ta, bafi anguflata, acuta vel obtufa, rariUs integerrima, plerumque incifa, mcdo uno alterove 
dcnte^, modo pluribus, modo ferrato-dentata, venofa, fubtus villofa & ad tactum molliffi- 
raa, fupra ad lentem villofula^ lateralia breviffime petiolata. Racemi compofiti, denfi, axil- 
lares, biunciales, oblongi, inferne uno alterove ramulo aucti. Flores leviter odorati, her- 
maphroditi. Perianthium parvum, glabrum, pallide virens. Petala alba, oblonga, paten- 
tiffima. Filamenta brevia, erecta, Antherse oblongae , aurantiacae. Stylus brevis, triparti- 
tus, erectus. Stigmata finiplicia. Flos piftillumque aucta ad latus exhibentur. ^33* PTERIS ELEGANS. Jucq. Tab. 116. ^ r 

Ex feminibus fpecimini Capenfi ficco adhaerentibus atque excuffis enata in horto Schon^ 
brunnenfi elegans haec pUmta fuit. Radix denfe fibrofa & perennis j^lures fucccllivc altollit 
frpndes bipedales & inferne fesquipedem latas, fuflfultas ftipite vel ipfo faepc bipedali. Hie 
teretiusculus est, glaber, nudus, calamum craflus. Frons ampla , glabra, plana, inferne 
tripinnata, caeterum bipinnata. Pinnae oblongae, acutae, alternae, plus minus femipedales. 
i^innulae oblongae, anguftae , acutae, confluentes, plus minus unciales , lata bafi felTiles, 

F 

fubcrenulatae, in dorfi utroque margine lineam pulverulentam continuam ferrugineamque ge- 
rentes, verfus apicem vero nudae. Tabula exhibet frondeni antice confpectam, & feorfimt 
pinnam in dorfo cum fructificationibus. 234. ECHITES SUCCULENTA. Thanh. Tab. 117. ^ Duas falvas ex Promontorio bonae Spei ad nos attulit Georgius SchoU individuas hujus 
fpeciei plantas, fcilicet fola tubera, omni caule folioque deftitutas; quae adhucdum perftant, 
& quorum majus floruit, nunc defcribendura. Eft tuber craffitudine brachii, fuscescens, 
glabrum, bafi in crura divifum , fupra terram ad dimidium pedem elevatum, erectum^ ex ver- 
tice plures truncos, etiam ex latere paucos, emittens fruticofos, parum ramofos, teretes, 
fuscos, erectiusculos, calamum craffos, nunc jam fesquipedales, denfe fpinofos. Spinae fere 
femper funt terna; , raro dumtaxat gemellae, fie tamen ut ternarum intermedia fit multo bre- 
vior, fubulata;, pungentiffimse , rigldee, recurvatulse, fere femunciales, ferrugineae, ad len- \ 75 fasciculata \ tem hirtellae, in caullum adultorum infcrioie parte tandem deciduae. Folia 
minalia, turn etiam axillaria ad fpinas rarius, linearia vel magis oblonga, acuta, intcgerrima, 
ad lentem minutiffime & denfifTime ciliata, fupra viiidia & glabra, fubtus pallidiora & tomeji- 
tofa, ad oras parum levoluta, fere avenia, nervo medio fubtus protuberantc , fubfelfilia, 
fescuncialia. Flores fasciculati, brevKTime pedunculati, terminales , erecti, inodori. Pe- 
rianthium inferum , femiquinquefidum, villofum, ciliatum, viride, acutum, erectum. Corol- 
la monopetala, infundibuliformis, foris villofula. Tubus fubquinquangularis, erectus, pur- 
pureus. Limbus quinquefidus; laciniis liiiearibus, patentiffimis , tandem parum revolutis, 
utrinque albidis cum fascia media purpurea, longitudine tubi. Filamenta quinque, fubulata, 
tubo corollse adnata, fuperne barbata. Antherae lanceolatae, fubhaftatae, in conum erectae & 
conniventes, luteae, longitudine tubi coroll?e. Germinaduo, circumdata glandulis quinque 
viridibus emarginatis & duplo brevioribus. Stjlus unicus, filiformis, fuperne craffescens, 
longitudine ftaminum. Stigma capitatum, bifidum. Fructum non dedit. Tota fucco abundat 
aquofo & amaro. Tabula exliibet plantam florentem fere totam^ dein aucta fpinam ad lentem 

villofulam, partem folii in dorfo conrpectam, corollae tubum cum contentis Ilaminibus dis- 
ciflam expanfamque, perianthium, & piftillum. 5535* ARCTOTIS AMOENA. Jacq. Tab. nS- \ Patria ell Promontorium bonae Spei. Apud nos fub dio floret Majo & Junio ; hiemem 
agit in tepidario. Ex radice ramofa caulis attollitur fruticofus, femipedalis, digitum mini- 
mum cralTus, teres ^ fuscus. foliofus, breviter lamofus. X finiplex vel ex ipfa bafi veluti in 
plusculos caules divirus. Folia caulina longe petiolata, flaccida , fubljrata, craffula, fubtus 
tomentofa & incana, fupra pallide virentia & fubglabra, femipedaiiai lobis obtufis, fubden- 
ticulatis, lateralibus oblongis, terminali ovato trinervio & maximo. Ramea longe minora, 
petiolata, lanceolata, acutuJa, dentata , firmiora. Pedunculi terminales , uniflori , teretes, 
erecti, incani, femipedales, foliolis minutis fparfis bracteati. Flores inodori, diamatri biun- 
cialis. Calycis fquamae ovatae, extimae tomentofae inque appendicem fubulatam & reflexam 
definentes, reliquae viridcs glabrae & abeuntes in bracteam fcariofam oblongam erectamque. 
CoroUulae radii circiter viginti, lanceolatae, acutulae, apice vixdentat<e, biftriatae, intus al- 
bae, foris rubrae, fauce nigra cum fuperimpofita macula flava, patentilfimae, faemineae, ferti- 
les; tubo cylindraceo albo. Stigma bifidum, lineare, reflexum. Germen parvum, fetofum, 
caljculo coronatum proprio ex foliolis fex feptemve oblongis obtufis obfolete denticulatis fu- 
perne purpureis & inferne ex fiavo pallentibus. Corollulae disci hermaphroditcC, fteriles, in- 
fundibuliformes, limbo fusco quinquefido, germine glabro, in quo caljculus proprius nul- 
lus. Receptaculum ;planum , fetofum. Tabula fiftit plantam florentem auctumque pillillura 
cum caljculo germinis proprio petalique tubo truncate. ¥ 236. ERYTHRINA RUBICUNDA. Jacq. Tab. 119. 

n r 

1 

V 

Ex Hollandia in hortos nollrates ante 'plures annos migravit haec planta fine indicata 
patria fub erroneo Erythrinae herbaceae titulo. Ad nullam ex cognitis reducere potu! , hinc 
ceu novam fpeciem propono. Tota glabra est. Ex eadem radice fubramofa tuberofa & caN 
nofa caules attolluntur plurimi, fruticofi, erecti, imprimis fuperne ramofi, teretes, aculeati, 
tandem feptempedales , pollicem cralfi, fusci, juniores virides. Aculei validi, cinerei, ho. 

rizontales, plerique recurvuli. Folia altcrna^ longe petiolata, ternata* Cofta modo inermisy I y \ \ ?5 

I 

I +f - ^ F I 

modo aculeis ab uno ad quinque parvis & virentibus in decurfu armata. Foliola inermia , ve- 
nofa, utrinque virentia, integerrima , obtufaj lateralibus ovatis cum petiolo quolibet bafi 
gerente glandulam ovatam acutam viridemque^ intermedio fubdeltoidej multo niajori, triuii- 
cialij & glandula omni deftituto. Flores inodori, breviffime pedicellati, numerofi in racemo 
terminali erecto, penduli, pedicellis folitariis; bracteis nullis. Calyx tubulofuSj fuscescens, 
ore brevilTime quinquedentato. Corolla cliaractere congenernni." Vexillum conniveiiSy rubi^ 
cundum, ferme biunciale. Alae oblongae^ obtufej erectse, pallide rubrse, caljce paulo Ion- 
giores. Carina ovata, acuta, connivens, monopetala, biunguiculata^ colore & longitudine 
alarum. Filamenta diadelpha , fimplex & novemfidum , erecta , pallida, vexillo inclufa. 
Antherae flavse. Germen lineare, glabrum, longe pedicellatum. Stylus longitudine ftanii- 
num. Floret in caldario Majo. Fructum nondum dedit. In tabula ramus fiorens alterque 
foliofus repra:;fentantur; turn alse, carina, & ftamina. 


237. CHENOLEA INCANA. Jacq. Tab. 120. Fig. 1. , T Ex Promontorio bonae Spei. Apud nos fub dio fioret a Julio ad Octobrinij liiemem 
agens in tepidario & fempervirens. Radix ramofa. Caulis fruticofus, calamum &l ultra eras- 
Tus, tandem quadripedalis, debilis. Line decumbens, teres, fuscus, junior una cum ramis 
adfcendentibus villofulus, totusque denfe foliofus. Folia lelTilia, lanceolato-linearia; acuta, 
integerrima, plana, incana, denfe villofa, tres uncise partes longa, alterna omnia:, ex axillis 
promentia fasciculum foliorum minorum} fuperiora autem, fucceffive breviora, racemulum 
foliofum folitarium a diraidia ad fescunciam longum* In hoc ex fingulorum foliolorum alis 
proditflos felTilisj cui caljx eft fubrotundus, villofus, incanus & femiquinquefidus cum laci- 
niisinfiexis; corolla nulla; filamenta quinque, caljcem fuperantia, erecta, alba cum anthe- 
ris flavis; germen fubrotundum , fuperum, glabrum, deprefifulum; %lus bifidus & villofus; 

ftigmata acuta; & capfula monofperma. Tabula reprefentat ramum; auctaque florem & pi- 
^fiillum. 
238* EUPHORBIA ORNITHOPUS. Jacq. Tab. 120. Fig. 2 Sine patria indicata accepimus ex Anglia ipfam plantam, quae forte ex Promontorio 
bonse Spei eft. Floret quotannis, fed fructum hue usque nullum dedit. Nomine trivial! vo- 
cavi Ornithopum, quia petala fingula pedem avis cum tribus digitis five fingulis baud male 
refert. Tota fruticofa & glabra lactescit abunde. Caules plusculi, ramofi, debiles, erectius- 
culi, carnofi, creeiformes, pedales, bafi digitum craffi, teretes, juniores virides, uniores 
glauci, in tubercula liorizontalia crafl^i & acuta undique protuberanteS;, qua? juniora ex apice 
cmittunt fingula folium ovale felTile integerrimum planum minimum viride & tandem mar- 
cescens deciduumque. Pedunculi in ramis terminates, pauci aggrej:^ati, uniflori, teretes^ 
erecti, biunciales, involucro univerfali deftituti, infra flores bracteis duabus vel tribus paten- 
tiffimis foliaque fimillimis ceu involucro partial! infiructi. Flores erecti , hermaphroditi, 
inodori. Caljx turbinatus, viridis, limbo quadrifido & obtufo. Petala quatuor, infundi- 
buliformia, ex glauco virentia, bilabiata; labio fuperiori five extimo, tricorni, longo, pa- 
tulo, facie ex albo reticulata rugofaque , labio inferior! oblongo, connivente , breviffimd, 
albo. Stamina circiter duodecim. Germen ovatum , glabrum. Stjli tres. In tabula fiftitur 
tota planta, & auctus flos dimidius, utrinque confpectus. 77 239* DINEBRA ARABICA. Tab. 121. Fig. 1. 

r 

Plaiita haec jam per niultos annos colitur in horto botanico Vindobonenfi, cujus femina 
ex aliis hortis ad iios niiCTa ikpius fuerunt fub titulo Cjnofuri retroflexi, fed annis pofienori- 
bus ilia accepimus fub novo titulo Dinebrae arabicae , novi generis j quod nomen, ignorato 
licet auctore, alTumpfi , cum mihi non videatur ad Cjnofuros pertinere. Floret fub dio sellate. 
Radix annua & fibrofa, Culmi plusculi, erecti vel adfcendentes , a femipede ad fesquipedem 
alti, comprelTuli, glabri, graciles. Folia alterna, enfiformi-linearia, acuta, a quatuor ad 
duodecim uncias longa , retrorfum fcabriuscula, vifa tamen glabra, laete virentia, plus minus / pilolii, orta ex vagina appreffa. Spica compofita , racemofa, terminalis, erecta , plus minus 
femipedalis. Rhachis communis , fubangulata, unilateralis. Spiculae lineares, plus minus 
unciales, patentilTim^, fructescentes retroflexae, inferiores in eodem rhacheos communis 
dente ^xpe terna^ vel geminae, caeterum Temper folitariae ; rhachi propria unilaterali cum flo- 
ribus diftichis. Involucnini nullum. Caljcis triflori vel biflori feffilis & bivalvis valvulae Ian- 
ceolatse, ariftat^e, dorfo & oris cilialo -fcabrae, rectae, flosculis duplo longiores, altera paulo 
breviore, Flosculi onines hermaphroditi, infimus feffilis, reliqui pedicellati; valvulis conni- 

r 

ventibus, ovatis, dorfo fcabris , margine glabris; qiiarum exterior paulo longior apicem ha- 
bet fubtrifiduni, altera interior bidentatum. Stamina tria, Stjli duo cum ftigmatibus rubris. 
Semen lanceolatum, glabrum, minutum. la tabula exhibentur duo culmi, alter longior, 
minor alter. Aucta fpiculae pars cum integro flore, flos dempto caljce, piftillum , tres 

■ 

flosculi extra calycem , Si femen. 240* CHLORIS CI LI ATA. Swartz. Tab. 121. Fig. 2. Crescit in infulis Caribscis. Apud nos floret seftate. Radix fibrofa & perennis plures 
quotannis culmos exferit herbaceos, indivifos, erectos^ glabros, vix pedales, ad folia no- 
dofos. Folia alterna, longe vaginantia, fublinearia, acuminata, fubtiliter ftriata, plana, ad 
oras utrinque fcabriuscula, caeterum glabra, plus minus femipedalia. Culmus terminatur in 
fpicas digitatas, faepius quatuor vel quinque, etiam ad feptem, erectiusculas fub dio, in cal- 
dario patentilfimas, unilaterales, fubbiunciales. Rhachis hirtella. Spiculae numerofae, mu- 
tuo denfe accumbentes. Calycis gluma bivalvis^ fubquadrifiora, feffilis; valvis lanceolatis, 
acuminatis, dorfo hirtellis, margine glabris, patulis, altera paulo breviore. Floc^cuius infi- 
mus eft hermaphroditus & feffilis j reliqui pedicellati & neutri. Gluma hermaphroditi bivalvis; 
valvula extima infra apicem ariftam emittente erectam, in margine ciliata , connivente; inte- 
riore ininorcj glabra, erecta, & mutica. Filamenta tria, erecta, brevia. Antherse oblon- 

- J * 

gae, erectae , flavse. Flosculus fequens glaber est, & fimiliter ariftatus. Tertius & quartus 
longe minores & mutici. Semen oblongum, glabrum & minutum. In tabula fiftuntur cul- 
mus unus florens cum fibris aliquot radicalibus a cefpite toto avulfus; aucta demum fpicse 

pars utrinque confpecta, floris fecundi caljx, idem una cum corolla, flos fertilis infimus , 
genitalia, & femen. " V 241* MALVA LEPROSA. Orteg. Tab. 122. Fig. 1 dario. Crescit in infula Cuba. Apud nos fub dio floret Julio & Augufto, hiemem agens in cal- fe procumbent T 7S 

les teretes, foliofos; qui una cum caljcibus pedunculis petiolis foliisque utrinque adfpeiTi 
funt fquamulis furfuraceis Itellaeformibus, hinc fcabri & leprofi. Folia funt alterna, petiola- 
ta, faboblique reniformia, crenata, fupraglauca, fubtus incana, firmula, duas unciae tertias 
lata. Pedunculi uniflorij axillares, folitarii, graciles, foliis triplo longiores. Perianthii ex- 
terioris foliola duo, fubulata, acuta, adpreflfa. Interius trifidum; laciniis femiovatis, acutis. 
petala oblonge ovata, fubcrenulata , patentilTima, calyce triplo majora, alba, latere exte- 
rior! rubescentia. Stamina alba. Stigmata flaya. 242* HEDYSARUM MONILIFERUM? linn. Tab. 122. Fig. 2. 

4 

i 

Sine titulo & patria accepinius feniina. In caldario floruit Augufto & Septembri; dein 
absque fructu periit unica, quam habebamus, planta. . Ob illius defectum iion aufim deci- 

J' 

dere, an vere Hedyfarum nioniliferum Linn^ei fit. Ex radice ramofa caules egrediuntur plu-^ 
res^ procumbentes, a quinque ad decern uncias longi , inferne ramofi, teretes, nodulofi, 
gracilesj glabri, virides. Stipula^ ad nodos & ad petiolos geminse, oppofitae, erectse, Ian- 
ceolatse, acuminatae, integerrima:^, bafi latiore felTiles, fcariofae. Folia fimplicia, alterna, 
ovalia vel oblonga , obtufa, integerriuia, fupra glabra, fubtus ad lentem fubpubescentia, 

I 

plana -3 patula, ab una tertia unciae parte ad integram unciam longa, cum petiole gracili 
brevique, Spic^e terminales, denfae^ unciales^ erectae. Flores parvi, breviffime vel vix pe-- 
dunculati, erecti, bracteis minutis fuffulti. Caljcis femiquinquefidi dentes lanceolati, acu- 
niinati, ciliati, erecti, fuperiores duo minus profunde fecti. Vexillum rubellum, Alae pur- 
purea:. Filamenta alba. Anlherae flavae. Cauli in icone adftat flos auctus. 1^43^ PAVONIA HUMILIS. Jacq. Tab. 122. Fig. 3. ' ^\ ■ 

I. 

India Orientalis eft patria. Floret apud nos fub dio aeftate, planta annua 5 tota tomen- 
tofa, erecta, paruni ramofa, femipedalis , raro pede altior. Caulis teres, gracilis, fcabrius- 
cuius. Folia alterna, peliolata, ex fubrotundo cordata , fsepe obfoletius angulata, crenata, 
obtufa J venofa. Stipuli^ utrinque folitariae, fubulatac, breves, mox marcescentes & deci- 
duae, adeo ut in tota planta videantur plerumque abeffe. Pedunculi axillares , folitarii, uni- 

+ 

flori, erecti, jongiludine circiter petioli folii fui. Flos plerumque unicus in planta floret, 
dum fie reliqui fuccefTive fequuntur. Caljx exterior conftat ex follolis linearibus circiter duo- 
decim, acutis, hirfutis & virentibus. Interioris duplo brevioris & profunde quinquepartiti la- 
cinise funt albidae, ovatcie, acutas, ciliatae. Petala oblonga, obtufa , alba, patentilTima, ca- 
lyce duplo longiora. Stamina alba. Stigmata decern. Capfulae quinque, obverfe ovatae, ru- 
gofae, inonolpermae, bivalves. 244. ACONITUM VOLUBiLE. Pallas. Tab. 123. 

Sibiria patria eft. Apud nos crescit fub dio , & floret aeftate. Ex radice perenni & 
napiformi caules quotannis attolluntur berbacei, teretes, graciles, ad duos tresve pedes 
erecti, dein elongati & volubiles, tandem reclinati. Folia alterna, petiolata, quinquepar- 
tita3 lobis lanceolatis/ acuminatis, incifis. Pedunculi axillares, foiitarii, patentifTlmi, graci- 
les, ab unico ad quatuor ramofe flores fufiinentes, bracteolis parvis oblon^isque veflitij 
etiam unus terminalis, Flores dilute caeruleij galeae roftro recurvato. 79 245* ROSA SPINOSISSIMA. Linn: Tab, 124. Ha^c ell Rofa Clufii campefiris odora , quam Linnaeus citavit pro Rofa fpinofilTima fua, 
& qu^ propterea pro tali a Botanicis habita fuit. Mihi quidem dubium fupereft, quod folvere 
poterunt, quibus plantam Helveticam Suecicamque vivam comparare cum hac mea Auftriaca 
dabitur; quare banc ejus defcriptionem cum figura ad filvertrem plantam facta communico. 
Floret Majo, Frutex bipedalis, ramoFus, diffufus. Lignum albicans durum.' Truncus junior 
ramique funt ferruginei & aculeatilTimi. Senior autem ramique, depofitis aculeis, inermes 
funt & nigrescentes. Rarauli novelli & virides fere omnes ex fummitate uniflori funt 3 rarius 
biflori. Aculei ex bafi lata ovali & fquama>formi oriuntur, horizontales, fubulati, rectius- 
cuH, pungentes, numerofiffimi, ferruginei, longiores brevioresque mifti. B^olia atrijugis ad 
quinquejuga cum impari. Stipula maximam partem cofiae folii adnata, feffilis, oblonga vel 
fublinearis, acuta, ad oras per lentem pilis capitatis ciliata, ferrulata. Cofta in dorfo pa- 
rum aculeata. Foliola breviffimapetiolata, inermia, glabra, oblonga, acuta, argute ferrata , 
plus minus femuncialia. Fedunculi terminales, folitarii, uniflori, raro biflori, unciales vel feraunciales, hifpidi, in cultis faepe glabri. Germen fubrotundum, glabrum. Caljcis foliola quinque , lanceolato- acuminata, glabra, integerrima. Petala cjuinque, obverfe cordata , 
patentiflfima , uncialia, fine omni ad bafin macula albiffima. Antherae flavx. Fructus fubro- 
tundus, nitidus, initio purpureus, dein ater. Jn tabula repraefentantur ramus florens , duo 
fructus maturi, pars rami fenioris inermis, & aucta portio rami. } 246. STATICE SPICATA. GmeUn. Tab. 125. Crescit ad mare Cafpium.^ Apud nos floret Julio & Augufto, Radix annua, gracilis, 
fufiformisj albida. Folia radicalia, fere avenia , ex glauco virentia^ oblonga, obtufa, baft 
in petiolum angultata, ab una ad tres uncias longa, pleraque integerrima , qu^jedam plus mi- 
nus finuata, nunquam vero a me vila fie fuiuata uti in figura Gmeliniana. Scapi ex foliorum 

^ 

alis pauci, teretes, pilis albis liirfuti , erecti, vel adfcendentes, foliis duplo longiores, in 
fpicam denrifl"imam longam teretemque definentes, aut in banc unicam , ant in decurfu aliis 
fpicis lateralibus brevioribus feffilibusque aucti. ]n bracteis fingulis conniventibus locantur 
flores pauci, caljce corollaque albi. In tabula fifluntur plantae tres junctim crescentesj turn 

\ 

aucta bractea , perianthium & corolla. Ne vel minimum tuberofa eft radix, cujus videtur figura 
in Gmelii Flora fibirica non pertinere ad fcapos delineatos^ uti ex ipfo textu conjici poteft. 247* CELSIA SUBLANATA. Jacq. Tab. 126, Patria nobis ignota eft. Floret ^ftate fub dio, hiemem agens in tepidario. ^ Planta bi- pedalis, tota lanato-tomentofa. Caulis fuffruticofus , erectus, digitum crafl'us, teres, femi- 
pedalis & ultra, fuperne ramofus. Rami annui, pilis albis denfe obliti, virentes. Folia al- 
terna, petiolata, ex ovato oblonga, obtufa, duplicato-crenata, rugofa, mollia, uno alterove 
pari foliolorum fefl^ilium appendiculata; petiolis denfe hirfutis. Racemi terminales, fimplices, 
longi, multiflori, erecti. Fedicelli fubunciales, patentilfimi: bracteis fuffulti feffilibus, cor- 
datis, acutis, fubferratis & parvis. Flores fuaveolentes , oranino odore Collinfonia;. Calj- 
cis foliola ovata, acutula, villofa, virentia. Corolla rotata, flava cum fauce & ungue pur- 
purascentej laciniis fubrotundis, fubaequalibus, Filamenta erecta, petalo breviora, purpu- 8"i ^ 

tea, omnia pilis capitatis purpureis barbata. Stylus glaber. Stigma obliquum. Capfula fub 
rotunda, bilocularis, glabra. Semina minuta. Adilat ad latus portio trunci. / ^. *J48» CRASSULA SPINOSA. Linn. Tab. 127. Fig. 1. 

* 

Crescit in Sibiria. Sub dio apud nos floret seftate, & hiemem perfert Radix perennis, 
teres ramofa & multiceps cefpitofe generat fucceffive plures foliorum rofas inftar feraperviri 
tectorum. Hse adultse ex centro emittunt caulem'folitarium, erectum , fere pedalein, cala- 
nium crafTum, inferne foliis veftitum feirilibus fparfis patentibus, nee apud nos uti in fi^^uris 
Gmelini & Murrsei erectis caulique ferme appreffisj fuperne abeuntem in fpicam longam den- 
famque. Folia funt lanceolata veloblonga, integtrriina, terniinata in fpinam mollem albam 
nee pungentem, crafTa, carnofa, uncialia. Flores fubfefTiles, erecti vel patuli, petalis albis 
caljce viridi duplo longioribus. Stamina apud nos fsopius quinque, rarius a quinque ad 
decern variantia^ longitudine toroUae^ alba cuai antheris flavis. '^49. STEVIA PURPUREA. Persoon. Tab. is;. Fig. 2. r^ Mex Radix perennis. a 11 h ^quipedalcs, pennam colunibinam cralTi, tereles, una cum foliis caljcibusque ad lentem pu- 
bentes. Folia omnia inferne oppofita 5 reliqua alterna, fubfefTilia, lanceolata, fuperne ferru- 
lata, acutula. Flores in fximmi? ramulis approximati> breviffinie pedunculati, ultimis foliis 
oppofiti, caljcibus virentibus, corollis purpureis. Seniinum pappus conftat fetis tribus hir- 
tellis erectis, & tribus paleis ovatis obtufisque. Tabula exhibet ramulum florentem & auctum 
fern en. /" / 250. STEVIA OVATA. Jacq. Tab. log. Fig. i. Sponte crescit in Mexico. Floret Eeflate. Radix perennis. Caules, caljces, & fubtus 
folia pubescunt ad lentem. Caules plusculi, bipedales & ultra, fuperne paniculate ramofi, 
erecti, pennam columbinam craffi, foliofi, annul. Folia ovata, acutula, ferrata, fubtriner- 
via, caulina oppofita & petiolata, ramea alternantia & feffilia, fumma integerrima. Flores 
breviterpedicellati, erecti, in ultimis ramulis oppofiti foliis. Caljcis communis virentis fo- 
iiolaunius ordinis quina, erccta, fublinearia. Flosculi hermaphroditi tres vel quatuor, ca- 
Ijct longiores, tubo viridi ^ limbo albido quinquefido & patentiffimo. Stigma bifidum, refle- 
xum , corolla longius. Semina fusca, hirtula. Pappus conftat paleis tribus ovatis & denticu- 
latis, totidemque fetis truncatis, quarum rarius una ultra paleas elongatur. In tabula haben- 
tur pars fumma caulis, liujus inferioris folium , & auctum femen. ^5 Jacq, Tab. 128- Fig. 2. Mexic \ ). Apud nos floret aefiate. Ex radice perenni caules annuatim attol- 
Juntur plures herbacei, debilcs, erecti vel adfcendentes, fuperne paniculati, foliofi, bipeda- 
les, fere calamum cralfi, una cum dorfo &!. margine foliorum caljcibusque ad lentem pubes- 81 

I 

rentes. Folia lanceolata, acutula, ferrata, inferna 6ppofita & petiolata, reliqua alterna, 
fumma feffLIia & mteo;ernnia. Fedunculi uniflori, erecti, foliis fuaimis oppoCti. Calyx pen- 
taphjllus viret. Corollalae fsepe quinae, carneae, hermaphroditae, limbo quinquefido. Se- 
niinum pappus componitur ex paleis tribus ovatis & denticulatis , totidemque fctis alternan- 
tibus longis & hirtellis. Siftuntur in tabula ramulus florens & auctura femen. 252. SCABIOSA CAUCASICA. Marshal. Tab. 129. Fig. 1. vix retes, pilis vagis a^gre confpicuis hirfutuli, in pedunculum terminati uniflorura longum, fie 
fesquipedales. Folia caulina infima , fubradicalia , lanceolata, integerrima, acuta, petiolata; 
fubfequa fimilia, fed inferne fubpinnata paucis foliolis oppofitis & angufte lanceolatisj reliqua 
tola pinnata, pinnis omnibus lineari-lanceolatis & decurrentibus, omnia glabriuscula, Ca- 
Ijcis exterioris foliola lanceolata, acuta, fubhirfuta, inaequalia, pateiitiffima, corolla bre* 
\ iora. Caljcis inteiioris foliola fetacea, nigrescentia. Corolla diametri plus quam biuncialis. 
Coiollulae quinquefidae, radiantes; laciniis exterioribus ampliflimisj dentatis, caeruleis. Me- 
diae pallidae. Adftant duo folia infima. 253* HYSSOPUS ORIENTALIS. Marshal Tab. 129. Fig. 2/ 

Semina fub hoc titulo ante aliquot annos accepimus. Ell fumma affinitas cum Hyssopo 
officinali, ut pro varietate baberi poffet, &r derciiptiones utriusque fere coincidantj fed habi- 
tus eflteiienar, & radix hiemes noflras non fcrt, quin frigore percat; unde fero autumno in 
tepidarium transportari debet. In tabula caulis florens liftitur. 254. HEDYCHIUM CORONARIUM. Komg apad RcU. Tab. 130, & 137. Fig. 1. 

Crescit in India Orientali. Apud nos in caldario floret Augufto & Septembri; fructes- 
cit Decenibri. Radix horizontaliter & cefpitofe per nodos, qui funt caulium anteiiorura ba-. 
fes five bulbi, ferpit fub ipfa humi fuperficie, odorem aliqualeiu fpirans zingiberis, fapore 
prcedita pauco iiec giato, intus alba, foiis cinerea & cicatricibus circularibus a foliis prate- 
ritis cincta, fibris cinereis longis radicata. Caules plures, fimplices, erecti, conferti, infer- 
ne fubancipiles, & plus minus pollicem crafli, toti foliorum vaginis tecti, tres quatuorve pe- 
des alti, annui. Folia alterna, bifaria, feffilia, longe vaginantia, ex lanceolato oblonga, 
acuta, Isete viridia, utrinque glabra, fublineata, parura odora, longiora fine vagina fere pe- 
dalia duasque uncias lata. Flores valde fuaveolentes. Spica terminalis , erecta, obtufa, 
primo corapacta, dein laxa. Bracteas acutse, concave, imbricatee, virentes cura margine al- 
bido. In qualibet latet fasciculus florum nonnullorum, qui fucceirive finguli ex bractcis at- 
tolluntur, & ^xpanduntur, ipfi propriis fuis bracteolis oblongis acutisque bafi inclufi. Caljx 
eft fuperus , nionopbjllus , tubulofus , albus , ore obliquo. Corollce maxirase tubus eft filifor- 
niis, erectus, fuperne incurvatus , longiffinius , albus. Limbus fexfidus, patentiffimus , al- 
bus, tubo duplo brevior. Lacinias tres exteriorcs lanceolato -lineares, coucavse, anguftfe, 
alba). Tres interiores obtufae, integcrrinnis aut emarginatEe, albse cum bafi fubfiavescente , 
duse lateraks fubovatae, intermedia arapliffima, nonnunquara biloba. Filamentum unicum, 
teres, antice fulcatum, fauci corollae infertum, hujus fere longitudine, erectiusculum, album. 
Anthera oblonga, fummo fiiamcnto adnata, flava, fulcato - fiffa. Germen inferum, teres, vi- 

ride. Stjlus filiforrais , albus , bafi duabus glandulis oppofitis oblongis obtufis flavis & ex 

U i^-^n 
Kermine ortis fiipatus, in Mco filanicnti anlherseque decurrens. Stigma viride, capitatuni) 
concavum, ciliatumj extra anthseram prominens. Capfula ovata, fuscescens, trilocularis , 
trivalvis j valvulis intus purpureis & in medio longitudinaliter afTurgentibus in laminam 
acutam, quae penetrat fulcum inter femina ad usque receptaculum, unde fic capfula eva- 
dit trilocularis. Receptaculum columnare , carnofum , cralTum , erectum , inaequale , fla- 
vum. Huic femina adhacrent in triplici ferie aggregata plura^ nitida, fubovata, a vicinis 
comprelLi, veftita pellicula fucculenta & fanguinea, quae inferne in ambitu emittit plures 
fibrillas, etiam fanguineas. Rumphius dicit, plantam banc in folo patrio fructum nunquam 
ferre. Idem afferit apud Retzium Konigius. Unde ille manfifc hue usque incognitus. In 
horto nofiro botanico demum fructum perfecte maturavit, fed jam abfoluta colorataque tabu- 
la 130; quare fructus in aliam tabulam transferri debuit; ubi liftuntur fpica tota fructescens, 
feorfim capfula 5 hujiis valvula una expanfa cum receptaculo, fructus poft valvulas omnes 
avulfas , & femen baccatum. In priore tabula eft caulis florentis pars fumma ^ portio radicis , 
fasciculus fiorum extra bracteam extimam vifus utrinque, bractea interior , calyx cum corollae 
tubo truncato, dein aucto. Germen cum Itjli parte & anthera cum ftigmate. 255, MODECCA LOBATA. Jacq. Tab. 131. 

Ex India Orientali orta, colitur in Angliae hortis fub titulo fupra dicto. Hinc ante de- 
cem annos in Vienna^ caldarium migravit ^ & femel duntaxat folos duos flores produxit, qui 
brevi fponte decideruntj alter integer ut examinari potuerit, alter jam femiputridus. Ex ta- 
leis facile propagatur. Tota perennat^ fed hicnie foliis caret. Radix eft fibrofa. Caulis in- 
ferior pollicem craffus, rami principes digitum, omnes glabri, fubcarnofi , teretes , glauces- 
centes , & coftis extantibus ferratisque inaequales. Rami reliqui numerofij teretes, debiles^ 
flexiles, cirris axillaribus ad viginti pedum altitudinem fcandcntes, graciles. Folia alterna. petiplata5 glabra, acuta, bafi cordata, rarius Integra, fa?pius varic triloba, fupra venofa & virentia, fubtus coflata & glauca. In petiolo infra folium utrinque ad latus glandula fedet 
cucullata. Pedunculi uniflori, axillares , folitarii , unciales , teretes, in cirrum product!. 
Perianthium monophjllum , inferum, foris pallide & fordide virens, femiquinquefidum , bafi 
(fig. 3.) plana rotundata leviter quinquefulcata & margine obtufe fubquinqueloba, tubo cylin- 
draceo & erectO;, laciniis lanceolatis acutis patcntiflioiis ferrulatis & intus fordide purpureis. 
Corolla pentapetala, germine brevior, bafi foris birfuta} petalis lanceolatis, acuminatis , 
erectis. Filamenta (fig. 1.) cjuinque, tubum calycis fuperantia , erecta^ fulcata, fupra me- dium pinnato-ciliata, Antberac nulled. ) rum. Stjli tres, breves, filiformes, erecti. Stigmata capitata, hirfuta^ ferri equini fere 
figura. 256. SOLANUM VIOLACEUM. Orte^. Tab. 132. Fig, 1 H 

L 

Crescit in Botany bay. Apud nos floret aeftate, hiemem tranfigens in caldario. Caulis 
fruticofus, fesquipedalis & altior, calanrum & ultra craffiis, ftriatulus, cinereus, ramofulus, 
aculeatus, erectus; ramulis tomentofis. Folia alterna, petiolata, bafi cordata cum altero 

r" 

lobo plerumque breviori, ovata, obtufa, lobato - finuata, tomentofa, ex incano virentia, 
patentia, utrinque in nervo medio unaque alterave cofta aculeis fubulatis rectis bafique faepe 
violaceis armata, tripollicaria 3 petiolo tomentofo & aculeato. Pedunculi ramei, diftiche 
racemofi, tomentofi, aculeati, rigidly recti, unciales. Pedicelli uniflori, fubaculeati, fern- 

* 

unciales. Flores fubnutantes. Calycis foliola ovata, acuta, tomentofa, aculeata^ virentia, 
parva. Corolla diametri uncialis & pallide violacea laciniis lanceolatis acutis & patentilTimis. -^< w as Bcicca globofa, ciceris n:ingnitudiiie j nitida, ex aurantiaco flava, fetida. ' Semina plurima. ] alba. '+ 25 7, MALVA MINIATA. Jacq. Tab. 132. Fig. 2. /" I 

Patria inihi i^^nota eft. Floret fub dio apud nos aeftate , hiemem agens in caldario< 
Caules fufFruticofi, procumbentes, debiles, pennam columbinam crafTi, bipedales, teretes, 
ad tactum fubfcabri, ad leiitem hirtuli. Stipulae lineares, gemmae, caducae. Folia alterna, 

I 

petiolata, fubovata, femitriloba, acutula, fubvenofa, afperiuscula , utrinque ad lentem hir- 
tella. Flores axillareSj folitarii, omnium brevilTime pedicellati. Calyx acutus, afperiusculus. 
Exterioris foliola linearia. Interioris femiquinquefidi lacinice ovatae. Corolla calyce duplo 
lon^ior, patens :, miniata. Filamenta & ftigmata purpurea. Antherae flayae. Germen hirfu- luni. Flores hue usque Temper deciderunt omnes fine fructu. 
258* SANSEVIERIA SARMENTOSA. Tab. 132, Fig. 3. \' Tandem poft plures annos haec planta uiTam alteramve fpicam fructigeram tulit, baccas 
fcilicet ovatas monofpermas & rubellas cum femine fubrotundo. Talem hie fpicam depingi 

* i 

■ r 

I 

curavi. 259, MUSA ROSACEA. Tab. 132. Fig. 4. r M Fructum quoque tandem maturavit haec Mufa;, figura hie exhibita , coloris ex flavo fuscescentis cum juncta quadam rubedine, carnis flavescentis odoratae & fapidilfinuT. 
PALMA THEBAICA. Jacq. Tab. 133. 

^ - , 

F 

Primo vere anni 1803 Philippus Agnello^, pharmacopoeus Venetus, fumptibus illuftrilTi- 
nii comitis Juhi Savorgnan Veneti, iter in Aegjptum fuscepit, ut pro gazophjlaciis Caefareis 
Vindobonenfibus res quascunque ad Hiftoriam naturalem & antiquariam pertinentes collige- 
ret^ fecumque redux Viennam transportaret. At ille aeflate anni igoS. inter CairUm &c Ale- 
xandriam, ardenti colligendi Iludio abreplus immodicaque fatigatione fractus^ in febrim inci- 
dit nervofam , qua periiL Quae poterant ejus omnia , Cairi congercbantur, & a confule Cae- 
fareo Auflriaco illuftri RoITetti in fexaginta quinque ciftis ordinata per Alexandriam & Terge- 

' ' F 

fium mittebantur Viennam, ubi illas accepimus menfe Aprili anno 1S08. Erant inter fructus 
& femina plurimi fructus ex palma quadam Thebaica, plures adhucdum fpadicibus fuis ad- 
haTcntes , fed quorum nulla aderat defcriptio vel minima, nee patrium nomen. Mihi erant 
incogniti & omnino novi, unde credebam, poffe me fub titulo fluxo Fragmentis hisce infe- 
rere 5 donee fiorum cognitio nomen rtabiliret. Cum autem brevi huic operi imponere finerii 
crat animus 5 ftatim depingi, seri incidi, tabulasque impreffas omnes colorari curaveram, ut 
nunc mutare titulum nequeam'; licet baud multo poft a Gallo, tunc Viennae morante, inaudi- 
viflcm, efTe Parifiis notam fub nomine Cuciphoras thebaicae, elTe adeoque Hjphaenen cuci- 
phoram Perfoon, &c. Spadix in tabula depictus ex miffis eft longiffinms, fere bipedalis, bafi 
poUicem crafTus, teres, glaber, ramoFus, ferrugineus, veftitus fpathis vagis cinereis felTili- 
bus amplexantibus concavis, terminatur in quolibet ramulo fpica femipedali tereti lanata ob- 
tufa digitumque cralTa. Haec denfilTime obfidetur gemmis duplicis fpeciei , totis lanatis & ci- 
nereis. Aliae, eaeque longe plures, ftricte claufae funt, & componi videntur ex paucis fquamis 

arete conniveatibus & vix evolvendis, quae forte fuerunt rece'ptacula florum fterilium, nunc B4 

plane deperditonmi. Aliae inter il]as fparfe , niulto pauciores, duploque majores, ex fundo 
fuo pedunculiim breviflimum emittunt, cui fructus innascitur, aut cujus veftigium abrupt! 
confpicitLir, dum fructus defideratur. Fuerunt illoC igitur veluti acetabula pro floribus foemi- 
iieis, & baec funt aperta & expanfilTima, Fedicellus ipfe in ambitu tegitur tomento denfifTimo 
ex pilis mollibus & incanis 5 fuperne abit in caljcem inaequaliter fexpartitum in foliola fub- 
ovata glabra patentilTima & perliltentia. Fructus ov^um anferinum, vel magis fubrotundum 
^quat pugnum, faepe gibbofum & inaequaliter trilobum. Cortex extimus tenuilTimus eft, ni- 
tidus, glaber &. flavus. Spatium hunc inter & nucem impletur pulpa ficca, ex cinereo flaves- 
cente, aliquot lineas craiTa, odoris atque etiam faporis fere panis melliti; quani percurrunt 
iiumerofilTimae fibrillae transverfales ramofae rigidulse, tarn cum nuce quam cum cortice extimo 
firmiter connatae. Mux reitione figurae fructus eft ipfe figura valde diverfus , ad triangularem 
magis minusve accedens, duos tresve lineas crafta, ferruginea, durift'ima, magis coriacea 
quam fragilis. Nucleus figurae nucis, quam fere replet, albus , lapideae cluritiei in non recen- 
te, cavus, in apice gcrens proprio in alveolo corculum obverfe ovatum albumque, proprio 
tectus cortice fpongiofo & ferrugincOj cujus bafis firmiffime cohaeret cum nucleo. In fpadi- 
cis figura duo repraefentantur fructus per medium fecti , alter verticaliter, alter transverfini. 
Seorfim nux; nucleus cum avulfa bafi circulari a nucleo, cui h^ec bafis aff^ixa manet^, uti est 
videre in fundo bafis nucis diffecto in figura lateralis dein nuclei pars fumma verticaliter fecti 
cum corculi alveolo^ corculum hoc auctum; pedunculus cum caljce^ fed inverfe pictus, ut ba- 
fis pedunculi cum pilis fuis radiantibus confpici queat; tandem aucta portio pulpae; r 

261. CARPESIUM ABROTANOIDES. Wulfen, Tab. 134. 

i 

w 

Crescit in umbrofis locis circa Aquilejam. In horto fub dio planta biennis primo anno 
fola folia profert radicalia plurima, altero caulem Augufto & Septembri florentem , & dein 
femper interit. Caulis fesquipedalis, ramofus, teres, fubangulofus, erectus, firmus , villo- 
fulus. Folia alterna, lato ^lanceolata, bafi in petiolum anguftata^ acuta, obfolete crenulata, 
ad lentem utrinque fubpubescentia ^ inferiora femipedalia , fuperiora fuccelfive minora. In 
foliis ramorum omnibus flores locantur axillares, plerumque folitarii, etiam gemini, rarius 
terni, breviffirae pedunculati, nutantes, parvi, ad bafin calycis veftiti foliolis duobus vel tri- 
'bus, obtufis, inaequalibus, patulis, & vix caljce longioribus. Perianthii connnunis & ovali 
fquamae in)bricatae, concavaC;, erectae, villoful^. Corolla conipofita , fiavescens, discoidea. 
In limbo corollulae fcemineae plures, infundibuliformes, limbo quinquefido erectiusculo. Co- 
rollulae difi hermaphroditic paulo longiores, cum limbo quinquefido patuloque. Receptacu- 
lum planum 5 nudum. Seniina teretia^ ftriatula, fuperne tuberculis glutinofis munita. Pap- 
pus nullus. iSifiuntur in tabula pars fuperior caulis florentis, & feorfim aucti flos integer & 
uterque flosculus. Eft certe haec planta Wulfeniana aquilejenfis; utrum vero eadem fit cum 
Osbeckiana chinenfi, valde dubito. Olaus Osbeck folam rami florentis figuram dedit, fine 
ulla vel breviffima defcriptione. Solum titulum etiam dederunt Thunbergius & Burmannus- 
Ex his igitur auctoribus nihil certi elucet- Si figura Osbekii bona & fida eft, flores in eadem 
minima conveniunt cum floribus plantae wulfenianae. Nee capio , quo Linnaeus pacto flores di- 
cat efle magnitudine nucis corjli. Autoptae ftirpis chinenfis litem dubiumque diriment. 26^4 GLYCINE AMBIGUA. Jacq. Tab. 135. 

* , r 

Per plures annos haec planta in caldario horti Schonbrunnenfis laetiifime viguit, qlio- 
lannis Aprili floruit , fed nullum unquam perfecit fructum. Nee patria nota erat, nee titulus 
ullus. Tandem fine fobole periit Nomen ambiguum impofui; forte alius generis, Caulis 


■ ■ S5 

frutlcofus, volubilis, teres, ramofus, duodecimpedalis. Folia alterna, petiolata, ternata, 
foliolis ovatis , acuminatis , integerriniis , venofis. Racemi nmltiflori , axillares;, folitarii, 
erecti , breves; pedicellis breviflfiniis. Periantbiunl campanulatum , ad Icntem villofum, fe- 
miquinquefidum; laciniis acutis, patulis; Tuperioribus tribus femiovatis, inferioribus duabus 
lanceolatis pauloque longioribus. Corolla papilionacea. Vexillum fubrotundum, reflexuiii, 
caljce fere triplo longius, fubpurpurascens. Alae oblongae , obtufae, coiicavae , longitudine 
vexilli, fordide flavescentes. Carina dipetala, alba, alis fere limilis. Filamenta diadelpha, 
fimplex & novemfidum , fitu carinae. Antherae flavae. Germen ovatum. Stylus filiformis , 
glaber. Stigma capitatum. F « ■ 

263* MESPILUS JAPONICA. Ll/m. Tab. 136. Fig. 2. 

r 

■ % 

■ . • • ■ 

In fplendiHimo liorto Malmaifon habetur hujus plantse delcriptio cum icone rami flo- 

+■ 

rcntis egregia. Sed forte fructum hie ilia non tulit, unde ejusdem figura defideratm\ Nee 
niagis apud nos in horto Schonbrunnenri fructifera fait. Quare unicum fructum maturum, 

/ 

quern Vicnndd obtinuit hortujanus peritilTimus Rofenthal in liorto fuburbano illurtriffimi Co- 
mitis Andreae a Rasumoffsky, hie depingi curavi, fiavum, faporis aciduli, unilocularem & 
unico feniine fubrotundo fsetum. Sex femina delineat in Reliquiis Kxmpferus, & fructus mul- 
to minoreSj ut non fupervacanea fit fic:ura fructus Viennenfis. B ri ■ 1 

264. PYRUS JAPOiNICA. Thunk Tab. 136. Fii^. 3. Amplam dcfcriptionem concinnavit celcberrimus Carolus Thunberg, qua igitur fuper- 
fedeo. Solam elegantis plantae florentis exliibeo figuram. Nullum hue usque fructum vidi- 
mus. Spinas in quibusdam ramulis gerit^ in aliis nullas. 265* SCHOTIA PAR VIFOLIA. /«c^. Tab. 136. Fig. 4. 

4 

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Semina fine legumine ante plures annos egre- 
gins Schollius mifit fub titulo nova:; fpeciei Schotiae , quae laete plura germinarunt, & nunc 
arbusculas formarit bumiles^ fesquipedales, quotannis omnes florentes. Laudatus liortula- 
nus, fpeciem cf^e a Schotia fpeciofa diftinctam , omnino alTerit , quas etiam ego facile folo 
intuitu feparo, parvifoliam multo rigidiorem, foliis minoribus magisque pungentibus dona- 
tam, & copiofius ex omnibus fere ramulis fub dio florentem, dum liiemem in caldario agit. 
Sed verbis terminisque botanicis hoc discrimen.exprimere nequeo. Floruit etiam tandem 
Schotia latifolia eodem colore fimilique habitu cum Scbotia fpeciofa, ut vere ad idem genus 
perlineat. ■ F 

266, GNAPHALIUM DEJECTUM. Tab. 137. Fig. 1. 

to 

H ■ ' L 

Ex Promontorio bona; Spei. Floret apud nos Junio & Julio. Totum leviter balfamici 
odoris. Caulis fruticofus, teres, ramofus, bafi calamum &. ultra craffus , fesquipedalis , de- 
bilis, inferne fuscescens & glaber, ramis ob debilitatem dejectis, junioribus ad lentem lanu- 
ginofis, totis denfe foliofis. Folia fparfa, feffilia, lineari-lanceolata , acuta, integerrima, 
utrinque lanuginofa & fubincana , patentia, longiora uncialia. Pedunculi terminales, ex ul- 
timis etiam fsepe foliis axillares , omnes faftigiati in corymbum decompofitura brevemque. 

X 86 ■ ' 

i 

Florcs mlnuti. Calycis imbrlcati fubcjlindracei & ex viridi flavescentis fquamae funt obtufce^ 
fuperne tumido-concavae & interiorcs iongiores. Flosculi herniaphroditi ut plurimum quim, 
tubulofi cum limbo quinqucfido, lutei^ fceminei nulli, Recepteiculum nudum. Pappus pilo- 

fusj rarus. 26y, ASCLEPIAS GIGANTEA. Linn. Tab. 137. Fig, 2. 268 AURANTIACA. Tab. 137, Fig. 3. \ I 

Haec planta per multos annos in horti botanici caldariis laete vegetavit, pro nova fpecic 
milTa; tandem fructus maturos dedit, cujus femina terrae mandata produxerunt fobolem, flo- 
, ribus totis albis praeditam, quae demonftravit meram efTe illam Asclepiadis nivecc varietatem. 269. ASCLEPIAS PURPURASCENS. Linn, fab, 137. Fig. 4. 

" - ^ r 

Trium harum Asclepiadum mentionem cum additis figuris propterea imprimis facio; ut 
pateatinillis fljlorum cum ftigniate veriffima & immediata continuatio & concretio. In Ascle- 

r 

piade gigantea Ttjli ad ingrefium Rigmatis decurrunt utrinque ad hujus margines oppofitos , 
uniti tamcn ipfi cum ejusdem fubftantia. ^ 270. PANCRATIUM NARCISSIFLORUM. Jacq. Tab. 138. 

Patria liujus plantae nobis ignota eft. Ex Anglia in hortum noftrum botanicum ante 
plusculos annos fine ullo litulo migravit, ubi aeftate floruit in caldario. Totum glabrum eft. ' 

r 

Bulbus tunicatus, ovatus, obtufus, ftriatus , cinereus, ovi magnitudine. Folia plura , bafi 
mutuo amplexantia «&■ veluti caulem formantia , fcapo breviora, enfiformia, plus minus uii- 
ciamlata, acuta, integerrima, nitida , l«te virentia, planiuscula, erectiuscula. Scapus cen- 
tralis, anccps, fesquipedalis, erectiusculus, unico flore feffili terminatus fuberecto. Spatha 
fubquadnfolia; valvulis ina?qualibus, lanceolatis, acutulis, erectis, virentibus. Corolh« mo- 
iiopetalae tubus viridis> fubfexangularis, gracilis, erectus, tres uncias longus. Limbus fex- 
fldus, patens, albus, tubo paulo brevior; laciniis lanceolatis, acutis, planis, apice reflexis. 
Nectarium monophjllum, carapanulatum , amplum , album, erectum , ftricitulum , petalo 
paulo brevius, apice patent! fexfidum; laciniis oblongis , obtufis, obfolete emarginatis & 
lacero-incifis. Filamenta fex, fubulata, incifuris limbi nectarii inferta, hujus longitudine, 
. alba, erecta, poft poUinis explofionem tota deorfum retroflexa. Aniherx oblongs, flavcc, 
verfatiles. Germen inferum, fubrotundum, triquetrum, viride. Stylus filiformis, erectus, 
albus, initio longitudine nectarii, tandem hoc raulto longior. Stigma obtufum, viride. Mar- 
cescente jam fcapo inventus in centro fpathae fuit bulbillus, aut vero femen unicum poft 
capfulam forte deperditam nunc nudum^ quod ad latus depingi curavi, quod autem terras 
commilTum non germinavit, fed brevi putruit. 

4 .■J / N D 
X. J A. 

i 

Acaljplia indica » S 

— vire^ta ^ 

f 

Acliyrantlies axillaris 73 

Aconitum volubile* 78 

Aclcnanlhcra pavonina 5 

Aej^i[)hila martiiiiceufis. ..*.*. . , 42 

Aefchynomenc crepitans 27 

Aloe bullulata . 7^ 

— cymbifolia 7 ^ 

w 

paniculata » . 43 

pentagona 7^ 

H > 

pulclira, «..,.,* • • • 73 

rigida ,'. »••?•• 7^ 

Serra 47 

fpiralis - 7^ 

Alpinia aromatica. ........... ^.3 

— Pacoferoca 54 

Amaryllis ciliaris ...*.•,..«,- 39 

— longifolia 3 

Annona rhierocarpa 4^> 

Aralia capitata... lO 

r 

Arbor igiiola • • » 22 

Arctotls amocna . . ,\ 75 

— flaiiimea • 4* 

Asclcpiades .••*-• 8" 

After fruliculofiis, . .. „. 9 

Athaiiafia crythmifolia 14 

B. 

Bauhinla Ungula ^ ,. 22 

Bc2:onia humilis *. 19 

Eienonia adhatodaifolia, , .• •. . 6l 

^ 

corallina ..,♦.• ^y 

quadrivalvis 37 

tetragonoloba 36 

alia «. . 30 

alia «. 28. 

alia. «. «. • 48 

Hocconia cordata., ,, 64 

Ecelinieria rubesceiis 7 

Boerhavia viscofa 4i 

Brownea capitella, ., * 26 

grandiceps , , 26 

r 

latifolia 25 

leucantha *• .. . c6 

racemofa 25 

Bryonia hedersefolia , 73 c. 

Calendula dentala *. «. . . <5^ 

Calla aithiopica, ;. . , 29 

Capraria iucida 4* ' 

Capficum bicolor ..•..• ^^ 

CarpefiLim abrotanoides ♦ 84 

Caryota horrida * . ♦ 20 

-— urens 20 

CalTia bicapfidaris. 4^ 

coromaiidellana 67 

corymbofa 67 

pLibescens, , • 4^ 

Calliartocarpus bacillaris 59 

-— -*^ brafilienlis ^9 

Celfia betonica^folia 6j 

heterophjHa 65 

fublanata 79 

Cerefia elegans S9 

Cestrum fcelidifTiinum Z7 

Chenolia incana 76 

Chloris ciliala, 77 

Chryfanlhemiim atratuin £^0 

Cineraria viscofa . , 10 

Claytonia perfoliata 43 

Coba^a fcandcus S9 

Cordia Mjxa 69 

Corjpiaa minor........ 12 

--« uiiibracidifera .,...., 12 

Coflus Anachiri ■,-•., 55 

cjlindricus ♦. ,• • 34 

purpureo-albus. ..«..., 55 

villofilTimns ..,• ^5 

CralTuli glomerata 61 

pellucida .'. , 39 

fpinofa 80 

Cremaftoiiemon capenfis 68 

Cresccntia pinnata , . , 30 

CynancliLi.Ti crifpiim. . , 31 

f 

^ 


Dinebra arabi c 77 Difa!idra profirafa . . .." 9 

Dolichos lignofus , ^ 11 mollis 60 


Dracena Draco 4 

Drimia elata , 3 w ^ F 

E. 

Fag. 

Ecliites fucciilenta. ..<.,... 4. . 74 

Eckebergia capenfis • . . 48f 

Ehretia laxa ••••« 4 

Eriofpermum ? , 40 

Ei'ytlirina rubicunda ,, . 75 

Euclea racemofa. * • . 3 43 

Eugfnia balfamica «, , 40 

Euphorbia bupleurifolia 60 

Orailhopus 76 

F. 

h 

Fagara fpinifex , 10 

Fcctidia rnamitiana 19 

Fructus ignotus. 35 

G. 

Geranium canescens 16 

I 

.— -. iiicanum ' 16 

Gladiolus brevifolius 3 

Glycine ambigua S4 

Giiaphnlium dejectuiji ,..»,... JJ5 

• — — Leontopodium ... 60 

(Todenia appcndlculata * 62 

Gorteria fquarrofa 2 

r 

Gyrocarpus aliaticus 6r^ 

II. 

Ksemantlius ciliaris. .«..♦♦.,,« 35 

— — ' toricarius* 35 

Iledycliium coronarlum , §1 

Iledyfarnm moniliferum ..',*, . 78 

Heliocarpus america«us 40 

ITeliopliiia amplcxicaulis 49 

Hippia fiutc5cens . 14 

Horlcnlla opnloldes , * 7 

Hypericum Androfcemum 10 

balearicum 10 

calycinum ^ 10 

canarienfe ...«.♦.. 11 

hircinum, . » 1 1 

monogynum .•.,.♦ 10 

Hypoxis alba ..•••#., 13 

HylTopus orientalis .,..•.,.*•,. 8 1 

1 t. 

Pag. 

H ■ 

L 

Jacquinia arborea ^3 

ariftata. .«....,...♦- 64 

revoliita 64 

Jasminum voUibile .. ,^ .,.,.. . 39 

Ipomcca hcterophylla 37 

Ixia feneftrata 28 

viilofa , •..•. 23 

r 
J 

alia. .,..,, .. . 61 

L. 

Latitana involucrata *.«,.,♦.. 20 

Larochea falcata 36 

Latania sliinenfis. «,*,, iS 

— rubra .'.....«., 13 

i 

Legumen ^ 40 

Limodorum utriculatum 19 

Lobelia bicolor 6^ 

F 

M. 

Malacoxylum pinnattim .,,..., 31 

Malpighia argentea , 57 

. Malva leprofa 77 

— miniata ,. %^ 

Maranta Allouja ^^ 

Arouma •«..,,...♦*. ^3 

Cachiboa* ^^2 

Cafupito. ., ,. , . ., , , . ^i 

r 

Cafupo ^ s 

Melantliium ciliatum ♦ , 6 

Mefembrjanthemum aduncum. . 43 

r 

croceum * * 17 

— geminatum 43 

multiradiatum 44 

rapaceiim 43 

fuaveoletis (i(> 

tenuifolium 44 

tefiiciilauim 20 

viridiflorum ^o 

Mefpilus japonlca 84 

Mirnofa cyclocarpa , « 30 

faRuofa , 1^ 

lanceolatai 44 

liguftrina , 29 

Saman 15 

fimplicifolia 40 

Modecca lobata. . .* Z'x 

Moraca collina 14 

Morus mauritiana. .., 9 

.Mufa rofacea * ^^ 

Myrica quercifolia f • ♦ . . • 3 

1 1 Pag. 

Nerium odorum * 6 

Nicotlana cvlfpa * ^'j 

Noccaea mollis ^ 5s 

h 

o. 

Oedera aliena ♦.,...*,,.'•.,. . 5 

Oxalis comprelTa ^j 

— pectinata ♦.♦.. ii 

P. 

Palma argentata 2i^ 

tliebaica ••..♦.... 83 

Pancratium narcilTiflorum. «• . , 8^ 

Pandanus humilis 31 

^-. odoratilTimus 21 

Pairiflora giiazumasfolia , . 13 

— ' malirormis 50 

Pavonia liunillis. , ,. ^ y^ 

Pedalium Murex ■ ig 

Phlox fubulala .....».; 2^9 

Phccnix rcclinata 27 

Pliyllantlius longirolia 23 

Plijfalis chcnopodifolia 58 

Pilophora tcTlicularls 32 

Flantago Cynops j6 

i'quarrofa, , ,. j6 

PJectranthus pauiculatus 62 

Polygala mjrtifolia , « ■ 1 c 

fpinofa. . ♦. ♦ 19 

Fothos cralTinervia ; 1 

— grandifolia 11 

Protea comofa 35 

Pforalea bituminofa \f 

glandulofa 17 

punctata ', . 17 

Pfjchotria undata 29 

Pteris elegans ♦,..., 74 

i 

Pjrus japonica g^ 

\ 

R. 

Rhus mollis 74 

Rofa blanda. ,,,.,,., , . , 70 

bracteata qq 

cuprea 31 

lucida 71 

mofchata oi 

■— plmpinellifolia , ., . 71 

rcpens 69 

rubrifolia' , 70 -^ Pag. 

Rofa fpinofifrima* * 79 

— tuf binata ...., ...♦ 71 

Rojena hirfuta j 

<«» lucldai t . . • • . 11 

s. 

/ 

Sagus RufFia » it 

Salvia cralTifolia ♦ 47 

— interrupta \.. 61 

Sanfevieria fragrans j 

— — farmentofa, ., . 63 83 

Scabiofa caucafia ^i 

Schotia, iatifolia , , . 33 

— - parvifolia 34 

Selago corymbofa » g 

polyftachia 6 

fpuria 5 

Senecio halimifolius ^ 

longifolius 2 

telephlfolius. i 

Septas - capcnfis 4 

Sida grareolens, , .. 66 

Silcne hifpanica 47 

Solanum violaceum g^ 

Sophora tetraptera 45 

Statice fpicata, ....,,..,,, ^, ^ 70 

Stevia iveefolia go 

ovata . .. ., §0 

purpurea^ ^j 

T. 

h 

Theophrafia pinnata ^ 49 

Tilia cucullata 10 

Tvphasne cuciophora 4 . . , 33 ■ 

L 

V. 

,Urtica divaricata* 30 

Valtheimia Uraria ♦ 7 

z. 

I 

Zamia cjcadifolia. 27 

horrida 37 

lanuginofa .«...,,...,. 28 

longifolia s$ 

Zcrumbet fpcciofum. ., jo SX J 
' /l'/. /. . ^. 
^^■ //I s ( ry7/im/T??///. .^< ., '/y^ ?//, v/t 7 ///'/: i///. / _ 

^.f^./zrAvz rmrmoj7i. (V/An/.^/?^/ /u^uA .c f r 'n / // 7/'rr /jr/7/'7-( 7^>///7 Y'- / ^^y 

7' 

/j/r/Ya / rat/ra/is , ()^ (Jcae/u 


11/ s, ^. /nco. 8. / 


acie/itz. ft 

i 
/ y y / -/ iO/ar¥?////J/m jr////7r7y:^j7/7// 
)l > - ,1 , / ■ 

/■ f 1 
r -\ - jl i^ I s' 
> ^cchm^ria rudejceru. 21 Si 2 
nzlm /^ijca 

o r///j maun' liana '%. cA jtc^r p^'affru/ojuj. 


K I -,•/' .5/ ^. V 
V* 


1 r^//Zc/ pecimfh^ii. laiu ce/77iia . t » ,*■-■■ /-I <r-. 
1 ' 


\ .^ ■V -■ ■ ■ ,■ 
' - \ 


• ' - •'• ^ -•''- -,l ^ - _ . ,- ^ » .k 
M 
J ■ 7/7/ ar? . ■>4, ^- <' ■ ■ ' AI--V I ' t 1 r - ■ --- V' » k 


'-. 1^ i 

I I - ; * 
\ • 

A \ 

^ V /' 
* 1 
-r h' / ^ 1 U // \ \ ^ r ^ / ; ■ ■ - ! ■ I 1 


o. 


n 3. cC^//a /a car//. 

//////// ^dirnia I '- 


^J i ^l. 
c/i^.i.Caivota ureju 111 HI Lin U. ilwji 7 
\ / o do rati/ J im lu. . J^/. s lumi , 'v . . /^F// 7 Ul//(\U7 . -I . -J-. . ■ -«' mm. ^ -•■ *!---•■. t 
V 


cif'/c/. /. rAim/?//iiii / 
/ 1/2(71/ 
o C.t/vo/'^ ic///oLz. J. c//l////c/7lAu/.J /^ 
7 /A '//i "i 4'. G^/wtla hliti^/ia^ ,.■,- c^ 


r/ JO. 
\ \ ' ' ^ - J I 

I 
d / vw/i/'/L A'lXi Yvnojd t . i if 
^^n/z/^/yiui 
«k — 


— - h ■ ■ / / , F \ £Z N 
i)/^0 

cauiMla-' . - » ^\ 


7 1 1' t 

i 
1 

•i V X i 

-I ^ r ■ - ~< / L <4 If -I'^—l— J Wta^!' .Ba^H.,^ .« ' ■> * .. A . .!_. '. - \ ■' / ' V. 1 1 :\ u - >.'l '- < 'I '•", ' I 


1 . 

1 - •\\ .'■4' - /S Hi m 1 .1 ■i'////f ■i a I .'- • ',\\ 1 \ 11 M N ■I". \A ! /. vi'/. 'I. m L '¥. ■! n 'J "\ • h \ \ " 'I , ' n. y \ \. *i'. S • "-- \ . '1 J h V! k\ \ V / \^^ ^ // 11 ^ / h Y 1 A ■-. 


f , ^ '\ ii I ' L K / ■-. 


\\ •»• •\ ll ,fl / I ii 11' w u \l\ { \. \i ;/n \ ■i^ 


A / \W: 1" \ \. PI I ■.11 \' 'm ■I \ /. ^, fl ii 'if ' ' 
^11 II \\ 


I \ i J ^ I u 

m \. ■!\ ■••i\ \ [- I \^ \ .i| 1; ,i 1. , \ \V,\ >1 \ ► '. ' 'I " •if ■.\\\ \l I \.ii \ ^ I hi 

I'll 3 t \' % >; k ' . 
g /^(V.o'7te.iZ / 
.■ t ' -I 
cacci/i ,1 ' .< V 
( _ .-■ - h- - — (£^. 'ii. —A— .nS:, \ V 
^ f^ ^^ x 


-. V ,^ >* J/t?^6 7-2 e{z 
'nz/u/icenj. 7. \ > 
I 
I j/r? iA?/?£iL aniriaicr/yj 
ur/i/.^^ rrc/i/i ' ' 1 i ^ 

^ I * 


/r * rf-'x.^ •--"^ ' f 
' r 
M'>- . v.. I ■ \. 
Y L I 
4 ^ 0^ >-■.- \ 
a/?u/7. C7/Cm/770/J/l / \ . / " J 1 
f r 


'.,*' ^ L , V ■ / ' / -' — * / . . -v *r .J . 
. \ i/j/-/ '//i/z ' ■-v..^' d^._ . ^ ■ ., --^ 
. ZS- ^ y •J^ or-'/'z/i - %(.} . 
1 
■ -• . I H - ^ , O-h ' J 

I 
I I' i 
\ ' 30, ¥ ^ ■ ' I. * - I '. ^.>- * • r_' vV -' ;t ' '' L- V > 

r vi . -'. ' -'1 -J • . 


/ ' ■ ' ■ r ■* ■^ F -^ r \ iA I 
t ' r i \ 

b 

r 

^ r 

i 

\ 


I- --^ rL ?1 ^ 
A ^ i. \ 
I 

/ ^ ri . 3£. \ \ '■-.J- ^4^ \ ^\ / \- , V \ ■-**'' I :*^*L -.*j<t-i-r . ] ■ ^ J. a—, _ /•! — '- •''»Pt%^ Ib^ -'— - - 
J 
T 

I f 
I .f 3. Call a oe 
nca. 

/. 

di^cAoi7'ia un 3. 
zjjolia re.^jC67^tia pmnata. 
y u/ue/^ia 67 ix^runm^a. 
ric/ico d ci. 'i 7 Z^^^iaz c&umcata. A '— »»-rf.^. ' r 


B ri H V ■. ' V w 


\ 
I mojcluita^ ■^ ^. . v( ^^^/, cupreoy. .^. Ci/rumch wn 
\ I / . I 

I t^y <^ *^ • ' J ■ '^ 
J 1 V- G. u //t/p/i ()/ ■( / ' /r: I firalm v. k 
/- si ' • 
V * I t 
f , '^ -A t^ », /.» ^..-;*'* ^ - co7?rpre.via '/. -h B F 

• • ^ r-' , ,^M^ *- ■■■ '* -*H . ' ' ' ' . * --. " yr - Mm ^" F + ■ I / d '-".»'-., 


/'frill »;(^ 


N 


h ' / / 7 I \V' 1ti,tf4«o* \ / //' A I \ \ \- \\y. !■< .V \ X-'^ .N / f / 


/'. 'yi- \ \V ^^ U ' t iW/. Vy '■'A ■x' I y '■''mi ■ ■■■--• y/ /- •v- 


/ Y ll^L'' -,A •'■(• - I 0.^' ^ m i I V A /, 


» . L ///fl' \ If C >. ;«■ / 7 <n ' J / / I 1 1 1 ^ ' 1 1 'ii i 1. ' . ^j t V'A y. /. y*\ ' r ,' ' ' 'I \ \ 


/ / X! // ^ m i' .1 I. I "^ / f W . u ^< /, ' -I iL \^ A!' L \ ■ ■ \ ^ \ A v:\' 


J 1 1l \ \ "^ \y a A^M ^\' ^ A Ul L ./^ / // / / 
w 

///W^V^ rrv^^/y.v/. 


^ \ 


1 I 
1 < 

3 

I 

I 

t 


•i y ^/ . 
y///. ^.^ / //j7//a//j-//-i/. 7///'A). 


\)/r/no?iui auaanua II ^ ^4j. 
^ ;. ^ . ^ ' -' 
//l//. 
J coaxr/miM o . r /ui' mn// ///u. / (UM// / '/' r" \ \ lb - m^.. y 'U 
4 ri Jl r r,^ '--f;;; '' I 1 ^- 1 ^ '.'.'' * 
.1 1 . .3- ' * ^'■ ,1 ■*. p > I . I '*^r * I r ■ i J I ■ - ' ' . ^ I T »T ' >B' * i r^ ^-* ' f»'W r *"■'■ ' I ' *, 1 ■. f '1. ^ > ■ ■1 


f i I : .- L Wit-' ' • . 1 ■:^ .'-.^. 
1 . r.'- " 1 ^. -( 
t-- 
' I ' h " X 


. ' ft ' i '*- !■, i> 


i' ' V , > l-x-JI 
'f •■ ' ' ,T^ ^ li * ^IP'. #j .1 -ft^t ■. ■ ti r 'S- .1 -■ 
* ■; 

c/^a.A. 

rw?'?y6/Xy corcu44y'ruz^. lu^. z. 
<:fCJiy^/ ri o nwn^^. crc 
oomxrii 
^^ 'yfonAi/lu:i. 3. 
7'ac 

ii/jnanh ^i??o^id. T. ■ 
r/. 4b. 
^ '^nzr. /.. ^- ^^ 
> '' ,0^i 
^ 
/ /(?/?/' a. /^d ' C?. , 
>— ■- K * •\ * - *' 
//l/7yr ,» ' 1 \ 
\ ' ' = J 
/ i: 
V&uo (:){i/"/ui.i {im^rr/xi/iu<i. - I ' aac7ua 

coay. V h 
46.- \ \ 

'/)/ll/( C(y 
TC ///> /i 1 o 
lUlUOy VUtCOJ^L- • I 
ruh'Pe/ 7/^//;// ? 
r \ ( K. /^/. /. 


c/^r/<y<^. 
au/io 
L {V/i(\yy('r///^n/^ lao f/c^ U{ //I 


f 
/7 ^a "*■ i- ■ I 
'/ 

■7/7/1/ ^u/i^^^i^^^^^^ ae^ni'/. 
vm . 1 -1 t — ft ' T ' 
I 
\ .^' ■f^w/d/icr /■ €d{'?n (7 / //a/UA' ('//N///^ (Y/Ur/?/ '///?? y ' || i / /J I L 
f7j£. 1 t 
4 J 


y/^///// /a/Maz^/?i^, 


'J* / 
/ ^/^m//^w. mu//i/ 'a/J/a ul^ 

u/wja Mjuw uiia. ■ L i^» ■*- 1 1 
f/ 54 ^ /j/ioJci / 
^ .'K> ' . I 
/ ( . 
o 


' '' 
^ ^ .9 O. 

7 / 'co l^ur/ CO ^u/(m/a/77^ 
^ f \\ 7uorjrcy?.( . \ **iH^-t-*^,J2- *-'^ X ' ! 

\ tf. 5S. ' I' * 

1 I r 
ICVWJC cla ?^/^i I ; 
J ^/ve^ -' /7yM/^arucc&. p \ 
y. 6^0. \ \ \ J' 
> \ \ y / 


'■ * ^ rJ,'--, p-paTv F 1 
I. 

i J 

I .s , F 
I 1 I 
- 1 1 " . 
/ / .■^' > 


/ f 
< I \ 

I I . I 1 /^Z >f r '^r<j/y///'rzcf^/ /y/rr/? ^(//'a/^d/ &j/yj//r^ r>\ y9f/^/ry/A//(/ a/////A ■'J I ' >y « . \ . ;'. 
7ry>/////yr V/////A(Va.- 


/ 9 ^ i \ - V I I \ 
1 |. i I 

*\ I y/// '/^a/ay. I / I^ U/cz/o. _ t 


j: bs. ' • I 1 
> - i / ,-■^ .^ *-■/■■- ' -" 7^ »i- r 1 .'.'• ! 


ac/i/j? () // ; \ I / 
M I ' 

K^ Z 77 
'.// // '/l/.. /j o /Zy. / 1 

i $ 

r 

T I, ' >i 
I 

1 

I V \ / - 
c / 
//'/////(/, r_, '>-V/'/////V/ 
1 - / . .^ 
/ y < \ / r/ . 
J / r +- 

/ a/^c^//o.^^ i^-- / 
.k. f ( /'('U??/{/ . / - i * "^ ' r - 1- " / -% / I - 

I ' 
-; 
1 S 

1 « i 

T (7/7 'O ///r / //> v/ \ r 

- V 

/ V 
* «. • ■ "i» J- - ^ t 
//// ///^ c// V y//u//r V / F ' > 
s ; . / / f 
i//Ur^ 

//^vy c yr'roca . \ \ I—- / J — — -r 4 ' ■ 1 * / 


■v ■1 -» 

, b i /r/d /'/,{' //J. v.- 1 ^ 

^ I 

- I J J ■^ / s 
t 


r' 
i / h 


-I - ' 
ya>/M ^ /(V/^tr^- 
7ja/'c/^j. 


L" 

V / ///r y 
■^/ ,)/ /////f^ : I ^ V -KA -^ \ -! 
f f 
< ^/ \ . . ' ■^ ^ 'J. '.y/ia/i//4zuu?7? ('(>/UO/7(>(/{f(/??. V / r^ V 
/c I \ ./ '■J-JV* "■ I ^: t -■ - r1 ' 'v: ->A ■■■ \ '.^^ ' !,_' *** I ' 


^ I 

r r 
\ * .1 / k I - T / . \ 6r o U(Z^?iay c/ "^i^jna . \ -I rr-rL ^ 


\. 
\ ni/7(yr<//y)/Af /;/^/ ;///,//; //^. a/ /^K kL — - ' '^so.' 
V J J b ■- A -"T 
I 
I r^<^i. \ 
I i 

! 
\ 

T 
i 


16>J //W lUd. 


, 8..cy.)c.iay. 3. 
I I 7//{A rah//m co ?i^lo/?wralii 
I 


f 

■ i i 

\ 

i \ 


.y . '1 
I -^' '^ 
<» aA',((r/(^n{/ 
"- i 


t £- --a r 'I ■1 


*■ l\ 1 . 4 I 

'3 i 4 

t - ■ I 

t 

T 
It \ .i I » ■ PJ. -*- IT 

/ * \ \ 


\ ...* zAofi. :. S i 
I 

r 

J f i 


f-n I ^''(/r/././4a( TO/? /a con '^roai/pr/.i m/a///;///. :'J^///Of^./jp/A^ a;?ir/7ro///AK ^/^/uo///^//i'/jy/////i co//iprr///('y//. u:, A - ^/^^/^/////^v/// /////;///./. - 1 N / i\ ^ r/(Y/u/ji/a h .--^ i y. o~^. 
'i f 

J 

'J 

1 ( ^ 
6V /A ■/////'/// r/ /r/ VV///Z/ 
^./f/ca/^/raa. oLno J /^://"<f^ 3. Jo on /r/ 
■o/t)r. -' r ' \.' 
. go. /■ \ I. 


V 1, 
Pi l^' '• -^. ". t 'V 

■ / 
> '1 .^y . //y. y / y 

r i 7 

^ ■■ '4V . — »^ » -** .d< 1 a/rai^eoi€n<j, -t »' / .r h- •I 

w 
.4 H 

H 

i 

F , I 'l- 1 i ..J u 

^ 

I 

r 

f 4' ■ 

I- 
< / ¥^ -- I ^ 
* t r ■i t 

k 
1 ■ 

* 1, 
ajjjcai^n 
ICO to / 6 Q t/u '^emcyna/?{mmam ui^weok/?.<j. 
•i <. f I I 

I 

1 J i ^-^i- e J I , L 
d- 101 t b -N /' ' h >! 
/ 
C(V7//// 


(/^ c I 
£. C ///jn(rrn/(r. vz/ntc 
- _.j^ *p c57Ay£. ' H -■• 
1 .^- 1 

r 


■i Cya/?c fc rue? va < fa?'?/7r777dja. \ 
y. /(J 3. 
\i >"• 
(/r/////o/rM >/n//( '// { 'a/Y/7, J A J. ^ '. /a/-. ///////a / /r'///aA~/ r J (^(^/v//// 
'• ra . .r W4. 

10 J a rrp('n<j •It z^--^' ,7 '1 /■ _ I- ;t / 
. iOO. \ 


\ 
/ ^yu\.ur 7'al)/'/k 
V -»--■ if K ■ 
^ .y. loy. \ 1 " * 
(■ 
/{/- A 
c ^' ui/^a^i /I r////o f/a- 7 
//I/ vuiala. 3. 
. l//ra/ci. - ■ I" I i' v^ 
\ y I 

\ ?^/c/6/Xa. ^- 
'I 

^ 


i \ - L' h 
if 
\^ s I I 
+ (<^ w 3 r> - ? "5^ \ ^ -J a. /F' - V \i- 
• i 

/7/.^/?/ ^ / \ \ -f 


\ i //o. .' \ I ' N ' / \ 0' I\ ^Ilik;:ii^ ll\ 
an --1- /i ' .► 


^^; t! .- L 1 TT' ■ lH-. V- / / ^ V ^ ? V, €■■< J ' -. ^A /A /4 / .\-d, •- -■J-. w •- '\ ii^ ..^v y \ ^i\ I I */ \^ '-i\ ■7^ ^,"^1 ■/ K f 7} /. Wt / w^ tr ''/ '/ I 'i W i V 1 1 '- 'y. '■'^i L'- ^r /^ N. "/ \^ -■!-■ J- j \^. -.'--■ - 'ii (. 


% ^j^^ C 

^^ \- jpfm/jj- it 
t:('iu. 1 \ x- 'oe ntaoona . '/ \^\ 4 (/2 . k t / \ 4 

\ 
/.. u„ r /7 / ,/^ ^, 
~o.J/o/^: 
//'//. 


^ >l "— ■^ ^ . I \JJ3 ') -\ 
'* '^L/yr//r ^' / / llh I h ^r/f7t^'# 
A 
/ '> 
v.. 
. V 
?7wmt^) a. va/a ?'/<i ■'/A - k -> ''. , ' 
■\ \ 
;i v'- ^^.. ^ -^ M. * _.-- .^ 


.* -- - \\r.,'\ 
'•' ?" ' '^>-. } / 
0^//y. I h « ■ 4 1 

H ji/cr// .: \ \ K ' ■ \ ■ 'K. I - 
^ I \ --*- / I < I / 
/z o. ^". ¥, /^ U' (\ ^A '-^rrt^ J^ iT^ £3 ".1^^: ^ J -I I 'W- • 'f fer' \ s' 


.1 i : 'Sill, -^rCO m^/Qi bc^ i^\ m^. .' ' ;:. •.-''< • -iV 'I \ .^i '£> v;' /y ... r^^ ^i iv -1 '^'.. \\ /- 'J -rr>^^ ^. n 'L V?'' £ \ 


' . r I ■^; I'O . iT ^Jl 'V'I- V T-l »"! 1ft ■ i^r /"-■ & v-:?! -V. :--] '^. -^-1 r-' riir -^i '-1 ' 'i^r CT3 ^ ^ Vv»rh 'V ■1^ |i,r h'tvi m :^d .[■^ "/i -I" 'i i< 1 -J I I if 'I ^U> \^ '\ r/'/j ii'i L- J 5^ ^ D ^4 • '\ "I ■%u .' -' , I ■h ' <^- i^. ■ Wt -''I .:V^ ■'^LJILX ^._ri - If 


^■^ >- 

\ \ 
/ i^kf'. 
A \ 
/. 
/^-^/^ (9 UYV I77ar/7^l. p.. 

ap/70/ 'Om U'rmf/?<)fi?aj. \ ^^12 / ■■\ u \ I H ie» i» ■ \ 
■! ■ 1 •f '(i>r(( ///v ./^/V'A; Cf//<tfa.' t \ "^ / -'--,. I- ' ■ > -1 a.—. _- *.^ -. - /.^.' I .- 1 

I 'h ^ i t 


I 

I "J 

I 

J 

i '■>.-.. . , , -*. -^» h-,i4b 


^ J" .■ / ^ - 
■ 'r I t- v .* / X '* ' ' I- ^ .-■ \- ''\ \ I 


4 


■ CL^tca/u/a-j^/. ih / / / \ ^ } 


y / ■'^:' '/. I 

^ 


■r ,■) c_-^^'/A/ ^Z" ^//J//10l///,j7/J/cI 
\- % 

n jf 


/ 1l '^. .■ I. t 

A, 

! •-y 
i^J2j. ) ^ 

4 
ua jubtancitci V I \ T 1 
I 

*i 
if I *' \ 1 \ I 


1 \ \ AFi-'^I' ^>W— ^' *■ • • - .V /* • ■ - p 
L^ 
»»-- J 
t 

-1 ^ I/. 

¥ "x 
'\ 


. I 
h n i7 

" "1 

J 


1..' VL 6., /y' / ^. 
/ O t ^ '- • - ■ >-% ^ L ^A J ' '>' ') 
'.L£lS k I ^ t- * 
r J / 

M / 
v^/h// Ki/cevui ovatcc. tA 
(^t^^;/i'^ ^^62/^^ iu I n'V <' .' I \ 
■ y 

I I , ■v 

I, V : 1 5 
i.y 
fit cauca. flea 2.. 
0/1//J oru'^iraf/j. / ,>' 1 

L I r I 

' \ 
I I s 1^. -'h«M««|t*^4' .> X - . / 
^-> *^l ^^\ r^- 
) i -\ f 
1 X -i^.' ^ H 
\ . i 


1^ 

■ ^ ■' r: ^ r V > . V N 


\ N 

\ ^i "\ I 
/. ' ^y/ 
>/r^ 
^-^////z /e. 
3. /y V 
^v7y ///^///a/6^ a/y^c!^'/^7^ay .A/ / ^/// ,^ 77/c>r /^.^ .-^ o 
^^.uz /{?aar(^^/ y / 


F 
\ ( 


-\ -\ \ s ^- -L {■ 1 

\ 1 

■i 
t 1 • - !■ ^ H Vt^ L 1 r I N '^ U^iJit I I 
i \ I " \ I !V I > ' \ i Oc'.lt VLIIV i^otanoic[e6 -s / • ' ' 1 


4 
1/Cl7le 0^771 t7C^ ■ ■J / ^-^ fr '7^1 ZG. '•i .1 :<,. \ \ 1 ~1 \ \ J.CJI//7/J /aponica. "s: fcho'^ /jam i-' / 
'* > V - K 


f ._ f 


ao- o /. / c///rf/j/^{tU:iu//i -^ 
±2>8: / I '■I \ t^a/:icY'ataj./7z 72 a-rc. \ r- - J'-imiy. — ",