Skip to main content

Full text of "Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimae tertiae, Generum plantarum editionis sextae, et Specierum plantarum editionis secunda /editum a Carolo a Linne? ..."

See other formats


>■ 


I SUPPLEMENTUM 


1 A 

M / SYSTEMATIS VEGETABILIUM Editionis decimce tertice 9 GENERUM PLANTARUM Editionis fextce 5 r- •■ fcr et M • « SPEdERUM PLA'WTARUM i -\ H ^ -* i.^ V *-• 
Editionis fecundce^ Editum A CAROLO a LINNE \ 9 Med, Doft* 
Med. & Botaii. Prof. UpfaU 

Hort, Botan. Vfxt 
BRUNSVIGyE, 

■ * 

Jmpenfis Orphanotrophei, 

X 7 S J ¥ ■'■ i V. It i ^ ^ 

f >^t 1 Planice , nlft in certa Genera & Species confiantl 

el illius, redigantur. infinitum quafi r detut Phytofcofice Studium. 
JUNG» ^ T -> "m 
^ .tfl 
PRJEFATIO. / 
ix decima tertia editio Syftematis Regni Vegetabilis in lucem prodierat , cum patri 

i 

meo iam pie defun^to cariflimo dccafio 
daretur, id ipfiim opus novis vegetabili- 
bus e divite & bene confervata colle6tio- \ ne Vegetabilium Surinamenfium hue trans- 
mifla infigniter augendi. Jncredibilis ar- 
dor, quo pater ad extremum usque hall- 
tum ad incrementum Hiftorise Naturalis X2 COB' \ ^ '-* P R JE F A T I O. conducere voluit, & amor ille plane fiiv gul aris 5 quo in primis Botanicam fcien- tiam tra6:avit & refbauravit •) neque otium neque tranquillitatem ei dederunt, ante- 
qiiam' nova ilia in Naturse Regnis obvia fecundum fancitam ejus methodum fuis lo- t ^ cis collocarentun Jtaque 5 Hcet antea fibi perfuafum 
abuerit ) illarrHpfam Syftema- tis editionem fore ultimum lucubrationum fuarum'opus , fuas tamen adhuc tuperfti- tes quantum vis paux^llas vit^ Vires baud 
gravatus eft impendere ad (JX^aninandum ? defcribundum , fuoque loco in Syftemate GOllocandutxT" quidquid peregrmum & ? 

haclenus fibi incognitum eX vegetabilibus' ia colle8done* ilia Surinarnerifi ^^ mvenit 9 additisque nonnullis Africanis hoc moda 
initium Facere hujus fupplementi, 

^ "^ . . ^ Quan- 1 4 TRJEF AX I a Quantum vis vero exiguujn adhua erat 
illud fupplementum 5 foUicitus tamen fui> 

r 

ut quamprimum in publicum prodiret At vero follicitudines illce' ac curse 5 quae poft obitum devenerandi patris luctuofae 

I 

fuerlint reliquiae, & quotidiana munerfe mei negotia publica pariter ac privata J turn etiam penuria typo§i.-aphorum intra 

h 

patriam, qui fiiis^ impenfis opusculum Q' lud prelo* 'fubiicere p oflent 5 ejusmodi fuerunt remorce 5 qure non potuerunt non hucusque noftiaim licet peramabile pro 
pofitum impedire. Per bieiinium & quod ' 
5am excurrit plurium amicorunr pr6|5en- 
fione , qui ' pamm meciun'*^varias herbas in peregrinis tei'ris colleclas- communica- k'unt 5 p ar tin[i etiam fua herbaria mibi commodarunt, eo tandem i perveni , ut >C 
hoc- J 

h \ 


i 

* f R iZE F A T I O^ hocce fupplementum jam quoad dimidium 
aud:um Tibi L» B, tradere potuerim* 

Perpendas animo velim L» B* quam 
ini5ltum temporis quantumque laboris mi- 

hi opus fuerit ad examinandum & rite 

defcribendum omne illud, quod in hifce 

collectionibus rariffimis fimulque maximis 
faepe Terro candente^ ficcatis obv ium fuit, 
& fpero^ fore ut facile igtioscas, fi for- 
(itan naavi praeter opinionem irrepferint* 
Jd tamen prasfifcine dixerim , quod non- 
nuUa Mc & illic reperiantur , quse pro 
mendis haberi poffent, quae tamen e jus- 
modi non funt , praefertim cum non li- 
cuerit mihi in hoc perangufto opusculo 
fingula, ut volui ac debui, exponere, 
multum enim mihi neceflum fiiit in ahud 

relervare tempus, dum nova editio Sy- 

ftema- ^ (^ VT \ ' f / s P R iE F A T I 0; *i" /. ftematis fit adornanda; funt autem prze- 
cipue ea, quae (pe6tant ad chara&eres & 

differ entias , in quibusf haud medio cris I mutatio eft fada etiam Generum & Spe 
cierum prius cognitarunu 
[1 Clajfificatlone unicam inftitui mij; 
tationem , excludendo Polygamiam , ni- 
mirum progreflli temporis experientia do 

F 
h 

cuit, illam claffem potius damnum 
utilitatem attuliiTe methodo^ quam 
Laceratio Generum Naturalium inde orta, Variatio » 9 & quam cultura interdum in Sexu efficit, 
in primis difficultates , quando ex his 
hermaphroditus five abortiens flos fe uni- 

r 

ce offert, fatis fuperque neceflitatem hu- 

_J-L 

]us mutationis mihi probarunt. (l) Vix 

):( 4 - tamen \ (i) e. gr. Pyrus, Citrus, Aesculus; Umbellat*; 5yn* 

genefiftae, &c» \ t^JEtA^ id tamen auflis ftiillem propria^ confidere 

experientiag , atque ilia unice nifus hane 
inftituere reformationem, nifi illud ipfum T 

5 Ijuod attuli, a celeberrimis Botanicis, (in 
primis qui fequioi*e setate peregrinatl fiint) 

J 

fuerit^ obfervatum , quorum confilio uti 

in hpc punfto mihi gratum fuit Omnia T^ itaq\i§^lTov^-'^^ierar-Tii---seliq^k^ collocavi 
claflibus, fed lantiquorum Generum fpecies 
fuis collacatas locis volui ad evitandam 
majorem confufionem* / 

^^ e Genera annifus fum , quantum fieri 
potuit 5 *^ pauca form are nova ^ fed quae 
herbse potuerunt transferri ad aliquod ge- 

* - 

nus jam antea cognitum fme damno cha- 
racteris eiTentialis, illuc quoque easdem 

F 

affignavi, quantumvis fingularem nachis 

■ 

elfem / P R iE F A T I O. Bflem characterem in iisdem dignoscendiai» 
Hac in re disced endum putavi a noftri 
temporis Botanicis, quibus fere perfuafum 

characteris 
ifle videtur7^ quod Genus 
mujfa y non autem charadier Generis caiiffa. 
Ego vero fatis (uperque expertus fum ^ 
quod multa Genera inutiliter fcientiam 
extendant , affines fepavent , multiplicent F 

difficultates in iisdem internoscendis 5 & impedire plerumque foleant perfpiciiitateni in charactere eflentlali 5 quo evenit 5 ut Genera fenlim per nova inventa ingredian- 

invicem, nee facile discerni pof^ 
Debet Botanicus in novo Genere foV' tur 

fmt 
rhando ante omnia exquirere ejus affinitatm', 
ac ftudiofe , quantum fieri pot eft , farta tec- 

r 

faque habere Genera Naturalia , feqtie hoc 

^ 

in cafu fuhiicere Naturce legihus^ 

Species t >c 
i . ^ P R i^E F A T I 0. / Sp hoc fupplemento \identur tbrfitan ob copiam nimis multiplicatse X Jllud 9 
aliquando accidit 5 impedi rq non potui , quoniam neceffum mihi 
fuit indagare difFerentiam in herbis exfic- 
catis , & nonnunquani in unico tantunt 

L 

nee fatis bene confervato exemplari. Fui fgspiuscule dubius > 
ex partium hirlu- tie* dilatatione, dlrectione, duratione & y fic porro diiFerentias inftituerem Ipecifi- cas 9 qusd tamen a cultin*a ? folo, clima 
te quam f^epifTime commutari folent. 
lis vero aliquando in dubio confUtutus, 
ufus flii, forfitan non femper opportune, 
pragfertim cum gemiini reptignet officio Bo- 
taniciy adoptare varietates nomine fpecknim^ 
quare hoc in cafu tanto magis me obfer- vatorum fubmitto correctionibus 9 qu anto cer- \ « P R iE F A T I O. \ ceitius eft, me mihimet ipfi hoc in pun- 
cbo nullo modo fatisfacere potuilTe. Locos 9 quatenus cognitos, appofui 3 dolendum vero , Solum raro admodum in 5 notuiffe, quod tamen, me quidem judi 

obfervare debent ce, Botanici diligenter unde multiplex ufus variis in calibus pro- 

veniret* Defcriptiones etiam, licet brevi- ter, plerumque adjeci, ita tamen, ne in 
prsejudicium inventorum aliquid in, me- 
dium proferrem; fatius itaque duxi pe- 

L 

4 

nitus omittere ea, quae illis refervata de- 
buerunt ac defiderarunt^ F' 

Proprietates cujuscunque ponderis, 
quae fuerunt mihi cognitae , adiiciendas 
putavi, licet pler^que in Natura proprie- 

primo intuitu minoris tares ofFerant 
mo y .P R ^ F A T 1 O. uiomenti, tamen etiam illiE fcripta Bota- 
nicorum illiiftraiit^ & nemini duldum efle poteft 5 Qutn ftudium Rotanicum adhuc 
multo magis gratum fuerit, li prater fpe- 
-^ -r cieiiun cQgmtionem & earum rerum, qu^ H 1 ill primis ad Botanicam purapi fp^ctant, 
aliquid inferitur earum proprietatum, quod 

ufuiti rerum Naturalium in vita communi "-^la. 
indicat : Vmls primarius tot'ms fcienticc, 

F 

r 

r 

pluribus detegendis ufibus , qui. ad rem * m- Medicam Sl Oeconomicam IpecVant , 

I'm 

primis quoad originem fuam, ex qua de- 

F 

riventur, hisce proxime jam praeteritS 
annis felicior fui per plurium peregrinan- 
tium Botaiiicorum fuiceram amicitiagi, qui 
iine refervatione arcana fuasque obferva- 
tiones inecum communicarunt , quod in- \ ne utique amiciti^ documentum fuit > .*-** , .^■^ men- i p R i5 F A f I or Veritas eorum laudes reticere nori debui 
fed ubique fuis in locis inventorum appb 
fui nomiria. 1 
Ratio 5 quare complures illas a recen- tioribus Botanicis delcriptas & figuris il- 
me- luftratas non adoptaverim herbas, 

h 

thodo licet fexuali dispolltas , haec eft 9 -k^ quod occafio mihi iion fuerit easdem per- 
videndi & examinandi. Jdeo tamen nort M-* flubitavi de cujusdam auctoris fide 5 licet inlimul ingenue fateor, me baud raro -»^^ rf < percepille majorem noftra hac ^tate Bota- niconjm audaciam J mnioremque accura- tionem in formandis novis Si Generibus (2) 


& -. ^ (2) e. gr, Divifio Generis Naturalis Melaftomse in diver- 
fa genera; Melaftomam, Tocoeam, Fothergillam^, 
Wayotam^ Tibouchinam apud Celeberrimum Jlublet 
-in iiiddiffimo ejus operc : Hijfoire des plantes dt 
la Giiiane & plures alii. \ « \ } P R ^ F A T I 0, & Speciebus. (3) Jlliid opus lubitu & bitrio conficiendum 3 eft pro 

quern- 

adniodum nonnulli fibi forfitan perfua- 

dent, utpote quod facile deduceret fcien- 
tiam per nominalem herbarum confufio- 
nem in idem chaos, in qua antea fuiu Ne itaque aliorum vitia in me derivari 

X * r 

patiar qui quantumvis fuerim cautus, pro priis tamen hoc in puncto me laborare fa- 

-1. 

cile animadverto, conftitui, tutum fore. 
nullas alias cooptare herbas, neque in 
ftemate , neque in hoc fupplemento, quam 

ipfe occafionem habui meis ufurpandi 
oculis. Nova editio Generam plantarum 5 m qua & nova Genera emnt adftru6ta & ve- terum o- ■ 

(3) in fpeciebus defunt adhuc fufficientes obfervati 

nes tales , quales plures habet Celeberr, Mud/on in 

ultima sditione Florae Anglkce» f M P R i^ F A T I O. y 

terum charaiEleres baud parum correfti^ 
itemque nova editio ' Syjlematis Natures 

r 

Regni Animalis &? Vegetabilis ; Utraque ha* 
rum funt labores , qui refpectu characte- 

rum & difFerentiarum ex iuventis noftrse 

T 

rotatis auctiores & emendatiores prodi- 

Jmpendam fubfeciva mea tempora bunt. ad perficiunda ilia opera , quae pater meus carifllmus , dum in vivis erat > 5 
fcepit ? k _ 

mihique hereditarii loco reliquit* ' Jnterea omnes hujus fcienti^ amato- 

1 

res atque cultores iterum iterumque rogo 
8c obteftor , velint novas lierbas nova- tum que animalia mecum conimunicare , 
ctiam emendationes huic fcopo fervien tes > & ingratitudinis culpam contrahe- rem 
unquam debitam au6toris laudem 
fuo loco reticerem, Vix crediderim quid- 

piam / ^ *K \ \ P K".^ F A T 10, \ piam magis - gratum hiftorice ' naturaUs cuh 
toribiis , quam taleiri nomenclaturam ha- 
bef e 5 qu^ cuncba in regno animali & ve- 
getabili nobis cognita juxta ie invicem 
cuiri fuis differentiis dispofita oftendefet* k-' Siiscipias interea L. B. hocce fupple- I ftientum , & ignoscas velim , quod omm 

modo perfectum prodire non potueriti 
Sit etiam Tibi perfuafum , me in primii 

ea de caufia in hoc opere defudafle , ut 
fcientise, mihi a teneris usque jucundiffi- 
mae , quodammodo infemrem. VaTe & 
avorem mihi ne deneges tuum^ Dabanl 
UpfaH^ d. I. Oct. 1780. f ""5 > 
> , .1 INDEX b 

% 
\ \ 
INDEX GENERUM. 

MONANDRIA* Monogynia. RENEALMIA 13^0 MYROSMA \ tHANDRIA. i3fi 'TRIANDRIA. Digynia, MNIARUM 
Monogynia. THOUINIA 13^3 

ANCISTRUM I3f4 

Monogynia, DILATRIS 135- f, 

KYLLINGIA 13^^. FUIRENA iff?. POMMEREULLA >3^8. 
Digynia. ANTHISTlRiA 1379. 

totTBOLLIA 1360. 
tTEtRANDRlA^ Monogynia. HYDROPHYLAX i^6u 

fcAKKSIA 1362, 
HARTOGIA ,1363. 
- EMBOTHRIUM 13^4, Dlgynla. GOMOZIA I35f. fENTANDRlA. Monogynia. y\m£T A: 1^66, 

SHEFFIELWA 13^7. 
REtZIA ij68. 
. EPACRIS 13^9. IGNATIA »395. I TEKTONA i^7U 
ESCALLONI^94* 
CORI 
' \ % 
CORINOCARPUS 1373. 
ARGOPHYLXUM 1374. 
GARDENIA isC. 
Digynia. MELODINUS 1377. 

RUSSELTA 1376. 
COPROSMA 1377. 

CUSSONIA I378» 
Tr'igyma. SEMECARPUS I379» 
Pentagynia. COMMERSONIA 1380, 

HEXANDRIA; Momgyma. MASSONIA 1381. 

GETHYLLIS f^o. 
PHORMIUM 1382. 

-EHRHARTA 1383. 
DUROIA 1384, 
Digynia, FALKIA 138^. 

GAHNIA 138^, 
HEPTANDRIA^ Monogynia. DISANDRA 134^. 

Tetragynm, APONOGETON 1387* OCTANDRIA, DECASfDRIA. ■» Digynia. CODIA 1388. 
Tetragynia. HALORAGIS i38j?, 
Monogynia. MYROXYLON 1390 

JNOCARPUS 1391* 
DODECANDRlA. Monogynia. DODECAS i393» 

Trigynia, VISNEA 1393 

TACCA 1394. 
PALLASIA I39f- 
JCOSANDRIA* Monogynia, SONNERATIA 1396. J J ** POLY- 
I 3 • ft VOhYmDmXt Monogtfnia, TERNSTROMIA 1397, 

ALSTONIA 139%. 

MYRISTICA 1399. 
SPARRMANNIA 1400.' 

VALLEA 1401^ mia. FOTHERGILLA 134^, 
I Pentagynm BRATHYS 1402. 
Polygymd. DRlMYs 1403. 
" .. UNONA 1404. 

DIDYNAMIA. 'Jngiospermia HEMiMEmS 140 ri MILUNGTONIA 1401?, 

THUNBERGIA 1407. 

GASTILLEIA 1408. .AMASONIA 1409.7 
MONADELPHIA. Triandrla. APHYTEIA 1410, 

Pentandria. SYMPHONIA 141 1. 4 
ft .* O^andria, AITONIA 1412. Polijandria. BARRINGTONIA 1413; 

GUSTAVIA 1414, 

CAROLINEA 1415- 

OBandria, DALBERGIA 10^16. DIADELPHIA. 

Decandria. MULLERA 141 7* 
^OVi ADELmiK Pentandria. AMBROMA 141 8- 
SYNGENESIA. Po%fl»i.ff^M. BARNADESIA 1419 

Polygam.fuperfl* UNXI A 1 42 o» 

MUTISIA 1421, 


Poly gam. fegreg, lUN GIA 14^- A % GYNAN ** 
jGYNANDRm. Diandria. DISA 1423 I 1 h MONOECIA. X i^ DIOECIA. J*-. FORSTRRA 1424. 

J- 

O^andria. SCOPOLIA 1427.. 

r 

Monandria. ARTOCARl^US 1^26, 

PHYLLACHNE 1427 
.'CASUARINA i42g. 
^GOPRICON 1429* 

Monandria* PANDANUS 1430. 
Triandria. MABA 1451. 
Tetrandria. MONTINIA 1432. 
OSiandria. MARGARITARIA 1433* 
Dodecandria.EVCLEA 1 348* 
Tolyandria. HEDRYCARYA 1434. CRYPTOGAMIA. Filkgs, * 

Jlgce. ZAMIA 1227 RUPiNIA 1435. 
MAURiTiA 1435. 4 
■^> ^ « — ^ 


GENE "-^ \ 

N 


*' j^ MONANDRIA. 

MONOGYNIA. t - ^i 35 0. RENEALMIA. 

I 

CharaBer ejfentialis. ^ -^ 

Corolla trinda: NeWarto oblongo. Calyx monophyl- 

hxs^ Anthera ieiTilis, xieftario oppolita. Bacca car- 

nofa. 

CharaSfer natiiralis^ 

Cal- Perianthium fupenim , tubulofum , monophyl- 

lum, apice rumpitur in duos vel tres Denies irre- 

gulares. 

Cor. monopetala. 

Tubus rectus, cylindricus^ 

Limbus trifidus. 

LacinioB duoe fiiperiores obfongse , rotundatse , aequales ^fi lata, oblonga. 
Ne&ariimi tube corollas adnatam, fub laciniis fuperio- 
ribns adfcendens, reftum, longitudine coroUse, 

obloDgum, bafi utrinque unidentatum, poftea fmu 
excavato, apice dilatatur & obtufe trilobatur. 

Stam. Filamentnm nullum. 

Anthera iinica, fauci tubi infertay in fmu lacinise in- 

fei'ioris corollse, neftario oppoilta^ libera, refta, 
linearis, emarginata, interius fulco exarata. Ion- 
^gitudine & latftudine lacinise coroUinse- 
PiST.. Germen inferum , oblongum , obfolete triquetrum, 

glabrum- 
Styliis fiUformis, glaberrimus , ereftus, longitu- 
dine corollae. 

Stigma peltatum. 

Capitiilum planum , latere neftario vergente trun- 
cate, perforate. 
Foramen in ftylnm currens. 
PfiK. Bacca oblonga, trirulcata, teres, glabra, nmbilico 

terminata, carnofa, in medio trilocularis. 
Lociilamenta mollia, membranacea. 
Sem. plurima, oblonga, truncata, tetragona. glaberrima. 

^^1 memoriani celcberrimi BoLznici Pauli KencaUuiu -^r* A 4 J55^ i 8 MONANDRIA^ Monogynia., I31I. MYROSMA. 

Character effentiatis. gularis. Cal^^x duplex : exte- rior triphyllus; interior tripartitus. 
Chara&er naturalis. 

Cal. Perianthiiim fuperum, duplex. 

ixteriiisi triphyllum : FotioUs aeqnalibus, membra- 

naceis, oblongis, canaliculatis, integerrimis. 
interms tripartitum (vix triphyllum) : Ladniis 

aequalibus , patentibus , oblongis , integer- 
^imis, apice macula fufca notatis. 

Cor. monopetala, inssquaj^is. 

Tubus breviffimus, 
Limbus quinquepartitus. 
" Lacinice duoe fuperiores breviores ^ oblong^e , inse- 

qualiter emarginatpe,. 
Lacinice tres inferior^es longiores , apice trifidae ,. 
incifae; intermedio breviori. 

St AM- Fitamentnm unicum, liberum, f. margini laciniae 

intermedin inferioris adnatum, bafi membranaceum* 
fubulatiim. 

Attthera ovata, comprelTa.^ 

PiST. Germen triquetrum,. inferuui. 

Stylus craiTus, d^flexus, brevis,^ trigonus, longitu-v 

dinaliter fiflus ,. parte priore hirfuta. 
Stigma valviforme,^ apertum, labio dilatato. 

Per. Capfuta trilocularis , trivalvis, trigona. 
Sem. plura, angalata^ 

DIG\NIA. 

( ■ 

I3f2. MNIARUM* JFbr/. gen, «.. i. 

Chara&er ejfentialis. 

Calyx quadripartkus t, fuperus,^ Corolla^ nulla._ Semen. 

uiiicum, 

Chara&er naturatis. ' '' 

Cal. Peviantbium fuperum^ parvum, qtiadripartitum. 

Lacitiice aequales , ereftae , fubulatse , obtufe, rigi- Cor, nulla. $ TAM. \ MONANDRIA. Digynia. 9 h 

Stam. Fitamentttm unicum, capillare^ ereftum, calyc© 

vixlongius, bali calycis infertum^ 

Anther a oyiitdiy fulcata. 

PiST* Germen inferum^ ovale, vix angulatum, durum^ 

calyce longius. 

Styli duojt filiformeSjt fenfim divaricati, longitu- 

dine calycis. 

Stigmata fimpUcia* ^^ 

p£R. germen immutatam ^ calyce veftitum. 

F 

Sem. (Cotyledones re^lius) unicum, oblongum, mini- mum % y DIANDRIA* M O 
O G Y N I A. ^353, THOUINIA. Thunherg., 

CharaBer ejfentiatis. 

Corolla infera, tetrapetala. CatyX' quadrlpartltus, An^ 

theroe feiTiles. 
CharaBer naturalise 

Cal. Perianttiinm inferum , minimum i quadripartitum, 

fere tetraphyllum. Foliola aequalia, ovata* 

Cor, P^to/a_ quatuor , aequalia, linearia, canaliculata* 

erefta, apicepatula, calyce quadruple longiora* 
Stam, Filammta vix ulla. A in fundo floris, fitae : fin gala margini duorum petalornm adhserens , ob- 
longa, fulco longitudiuali, apice bifida^ 

PiST. Germen fuperum , oblongum , glabrum , fubcom* preflum. .-r Per. [intherarum, glab 
fuljeniargjuatum,^ i fini ^ Ancforts Defcript [fiml Thoitinliy Bortulani regU Pa-^ As 1354 -T--! \ I lO DIANDRIAV Monogynia* 
I3f4. ANCISTRUM. Forft. gen. n, 2. 

Charadter effentialis. 

Calyx quadriariftatus : Ariflis terminatis Glochidibus cru- 

' ' ciatis. 

Corolla qiiadrifida. Stigma penicillatum. 
Charad£er naturalis. 

Cal, Perianthiufn monophyllum , turbinatum , trunca- 

tum, quadridentatum. Denies cylindrico - arifta- 

ti, erefti, termmati harms quatxior reverfis, 
CoH. fupera, monopetala. 

Tubus breviffimus. 
Limbus patulus , quadriiidus. 
Larmf ce fubaequales , obtijfe. 

SxAM* Filamenta duo, ball tuoi adnata, corolla longlo- 

ra, filiformia, 
■ Antheroe ovatse. 

PiST- Germen oblongufn* 

■ Stylus filiformis. 

Stigma penicilliforme. 
t^ER. nullum, nifl calyx. 
Sem. unicum, oblongum, in fundo calyci^* 
RjEC. commune, nudum. *^ 

Obf. Fru&um non vidu \ TRIANDRIA. 

O 


»jn M DILATRIS. Thmh. 


A. Chfura^er ejfentialis. 

Calyx nullus. Corolla he^japetala, hirfuta.^ Filamefi-- 

turn tertiitm reiiquis minus. Stigma Umplex^ 

Chara&er na tar alls. 

Cal. nuUus^ 

If 

Cor* hexapetala, fupera*. 

Petaia ovato - lanceofata , concara , erefto - patentia, 

sequalia, extus hirfuta, perlillentia. 

Sta>i- Filamenta trU j fubulata, corolla breviora: tertium 

reiiquis minus. 

Antkeroc ovatie-, lanceolutae , bifulcatse : tertia in fda- 
meuto minore major. PlST» / TRIANDRIA. Monogynia, n 

PiST. Gernmi inferum. 

Stylus filiformi^. 

Stigma fixn^lex^ obtufum. 
Per. Capfuta giohotix , hirfutiflima, trivalvis, trilocttlaris*' 
Sem. in iingulo loculamento folitaria, orbiculata, compref- 

fa, glabra, perpendicularia. 

iaf6. KYLLINGIA. RottbiilL gram. 

CharaBer ejfentialis. 

Amentum ovatnm f. oblongum, imbricatuou Floves ca- 

lyce corollaque bivalvi. 

Character naturalis. 

Amentum imbricatum : Squamis oblongis, flores diftin- 

guentibus- 
Cal. G/i^ma insequalis , comprefla, bivalvis* 

Vii/z/2i/<r lanceolatae, canaliculatse, acutse, corolla miiil- 
to breviores : altera brevior. 
Cor* Gluma calyce longior, comprefla , bivalvis, 
Va/t/«/(r carinatse, inaequales, apice divaricatae. 

altera major, lanceolata, acutiirima, complicata, mar- 

ginem alterius ampleftens. 
altera brevior, anguftior. 
Stam. Filamenta trla 9 fubiilata, plana. 

Antheroe YmGSkves ^ ere6lae. 
P^ST- Germen obovatum, complanatumy marglne altera 

gibbum. 

Stylus unicus , filiforrais. 
Stigmata duo f. tria, capilJaria. 
Per. nullum , fed Glumae corollinse ad maturltatem femei\ 

confervante^* 
Sem. oblongum, triquetrum, viltis djeftitutum. 

In memoriam Petri Kylling^ Dani, dixit ^qttbolU 

I3T7- FUIRENA, RottbbU. gram. 

Chara&er ejfentialisn 

Amentum imbricatum: Squamis ariftati5. Calyx nuUns*. 

Corolla glumis trlbus , petaliformibvis, ob.cord;^tis^ 
' cirrho terminatis* 
(^^ara&er naturalis, 

A^ntum ohlongam^ teres, imbricatum- 

^2 ^amoe canaliculat3e» cuneiformes, tuicarinata?, apice 

ariftatae. 

Arijla teres, rcSsij gluma breyipr. ^ -? 
^ 
--' V . , 

iz . TRIANDRIA. Monogynia^ 

Ftos intra iingulam fquamulam folitarius, minimum, fcu- 

berculo infidens. 
Cai- nullus* 
Cor. Gtuma trivalvis. 

Vahjutx petaliformes , obcordatse^^fubmembranacea?, 
planae, integerrimae, in emarginatura apicis iilo in- 
corvo terminatae, 
Stam. Filammta ttlz. y linearia, inter glumas coroUinai re* 

ceptaculo inferta* 

AntheroB WnQdive^ ^ ereftat. 
PiST. Germen magnum, triq^uetrum. 

Status filiformis* -^ 

Stigmata duo, revoluta. 

Per. nullum, nifi Corolla [emarclda femen includens^ 
Sem» triquetrum, nudum, villis deftitutum. 
In mimoriam Geo'K^i Fttireni^ Dani^ dixit RottbolU 

13T8. POMMEREULLA. Gram. ge% p. 31. 

Character ejfentiatis. 

Gi/yar turbinatus 1 bivalvis: Valvular quaSrifidae, dorfo 

ariftatse. 

Chara&er naturatis. 

Cai*. €r/ifiw^ turbiimta 31 triflora f. quadriflora, bivalvis.. 

Vaiyutjoe sequales ,. cuneiformes , bafi divaricatae. 
Ufignis incurvus, linearis, fenfim dilatatus, quadrifidus. 
]La€inice inorbemrdilatatae & flofculos involventes, in- 
sequales. 
/fl^^r^/^-r majores , lanceolatae, acutae. 

interiores 1. intermedice fefquibreviores , fubulatae , aH- 

ftat». 

Arifio: dorlalis, incer lacinias minoreg inferta, re£b, 

ere^ , valvulis longior. 
Cor. Giltma bivalvis. 

Yaivutae insequales. 
exterior calyciriis limillima , etiam ariftata. 

tfi^eirtor breviflima, fimpliciflima C indIvifa,ovata , pla-* 

na, mutica. 

Stam. Fitammta tria, breyiflima, 

Anther X lineares , (ongitudine valvularum, 

PjSt. Germen unicum, lineare. 

StifhiS limplex. 

Stigmata duo, latere villofa. 

Per. Corolla immutata femen ad maturitatem continens. ^ quo fafto, dehifcens idemque demittens. o£^# } TRIANDRM. Digynia. t3 Sem exte- /; riore convexum, pellucidum, glabcmmum, 

noriam illiiflriffimcB DomincE Du Gage de Pommenull 

Agrojlograpfiiam labore infatigabili elaborate 

DIGYNIA. \ I I3f9- ANTHISTIRIA, Gram. gen. p. 3f. 

Character effent talis. 

Calyx aequaliter ad bafin filTus in laclnlas qoatuor aequa* 
les- 

CharaBer natur^tis^ 

Cal. Gluma quadriValvis , triflora f. quadriflora, 

Yaiv^tt a&quales, oblongae, planae, obtufiusculae, co 

yiacese, erefto^patentes, apice papillofae: PapUtis 

pilofis. 
Flofciilns hermapkroditiis felHlis* 

Flofciili mafciili pedicellati, iii eodem calyce plures» 
hermaphrodito iimillimi. 
Cor. G/?ima bivalvis. 

Va/y^f/flp lanceolate, acutse, muticae; exterior vmCiqu 
Stam» Filamenta tria, brevia, fUiformiu. 

Anther (B oblongse, ereftse. 
PiST. Germen oblongum* ex cujos bafi Arijia tortsu 

Styli duo. 

Stigmata claVatar, pilofa. 
Per- nullum, nili Calyx claufus. 
Sem. oblongum, glabruni, fulco exaratum- 
Obf. Primo intuitu ab omnibiis cognitis Graniinum giM- 

ribus calyce quadrivalvi diflinguitur ; nam divijio ca^ 

lycis in charaStere graminum formando maxime eft ef* 
Jentialis. • ft 13^0. ROTTBOLLIA* Gram. gen. p. %Z. 
Rachis # pluribus fiUformi*' Calyx ovato - lanceolatiis , planus , fimplex £ bipar 
titus. FlofcuU alterni in rachide flexuola. 
Chara&er naturalis. 

Rachis cylindrlca- filiformis. ftriftifrima, articulata Articiiii deorfum verfuii artifiulum ipfeiiorcni 
go - excavati. Flores \ \ 14 , TRIANDRIA. Monogynia. 

Flores rachidis fmiibus excavatis incluli, foUtarIi f* 
bini, alter mafculus, alter hermaphroditus. 
Cal. Gluma iinivalvis. 

i^alvula iimplex f. bipartita, cartilaginea , ad bafin 
tfancata, linus operculi inftar claudens, rachidi ar- 
ticulatione tnobili juntla, ovato-oblonga, acuta > 
plana* 

Cor, Ghinia hermapfvrodita bivalvis. 

falvul<:B lanceolatse 5 acutse , concavse ^ insequales, 

^ membranacese , calyce breviores. 

Gluma mafculay ii adeft, priori fimilis. 
St AM. Filamenta trla, capillaria. 

Antheroe lineares, utruique bifufcatae. ' 
PiST. Germen oblongo-lineare, tfuncatum , capitello lu- 

ftruftum, hinc convexum, inde concavum. 
Styii diio , fiUformes. 

Stigmata plumoflt f. pcnicillifortnia. 
PfiR. nullum, nifi finus artkuli calycis gluma claufi fe- 

men tnaturuffi. non cadacum continentes, usque ra- 
chis per articulos difcedit* 
Skm* unicum, figura germinis, 

^n mcmoriam celeberrimi Chrijliani Frtls Rottbollj Pra^ 
ffffcr/is Botankes Havaienfxs. 

TETRANDRIA. 

MONOGYNIA 

136T. PIYDROPHYLAX. 

Chara^er ejfentialis. 

Corolla infundibulifbrmis. Calyx quadrlpartkus. Frit^ 

Sins anceps , monorpermus. 
CharaUer naturatis. 
Cal. Perianthium monophyllum , fuperum , ereftuih, 

quadrlpartltum , (tetrapfiyllum videtur, fed carnoHsJ 

laciniae ball membranula cohc^rent,) 
LacinicB ovatae, acutse, marginatae, fubcarnofge, perfi» 

ftentes. 

Cor. monopetola, infundibuliformis* 

Tubus calyce longior. Limhns angulatus, quadrifidus. 

LacinioB ovatse^ r^volutse. 

Faux barbata. Stam. I ■*. V y TETRANDHIA. Monogynia. i^ Stam. Filanmita quatuor, apici tubi inferta, decurren* 

tia, erefta, corolla longiora. 
AntheroB fubhaftatse, 
PiST- Germen inferum, oblongum, anceps, ftriatum. 

Stylus iiliformis , curvatus. 

Stigfna bifidum. 
Per. Frudtus oblongo-ovatus, quadrangularis , anceps, 
'(nam anguli oppoiiti obiiterati), parum incurvatus, 
Hgnofns, evalvis. 

Sem. unicum, lineare, convolutum, fcabriurculiim* 

3^2, BANKSIA. flentiaHs^, Amentum fquamatum. Corolla tetrapetala. AnthercB cavitate laminarum , fefdles. 
Semen bipartibile. 

CharaBer naturalis. Capfiila bivalvis. Amenttim commune undique fquamis teftum, 
Sqnamte ftupofo - coriace^e, folidse, fransverfaliter 
compreffse , dnplici ordine circum receptaculum arfte untus ordi^ nis minores, per paria approximatse ; alternce la- 
tiores , flofculorum paria diftinguentes. ^ Cor. du3e inter flngulas fquamas majores. tetrapetala, receptaculo inferta, porre6ta 
marcefcens- 

Ungiies lineares , longiilimi, diu in Tubum co 
La haerentes. ■ vae, lanceolatse, acutse, concavse, diirui- 
fculse, revolutse. 
Stam. Fllamenta nulla. 

Anther (£ quatuor , cavitati laminarum infertx, adpref 
fae, lanceolatse, acutse. 

PiST. Germen fuperum, minutum. 

Stylus fUliormis 9 rigidus, fulcatus, petalis longior 

faperne incurvus. 
Stigma llmplex, ftylo crafllus, pyramidaliter acutum. 
fub foegundatione intra laminas corollse inclufimi. 
Per. Strobilits inter fquamas continens Capfulas ligneas, 

magnas, ovatas, uniloculares , bivalve 
Sem. unicum, obovatum, bipartibile, extus 

brana luagna^ ovata^ duplicata. auftum A 
\ 9 I 16 ^TETRANDHIA, Monogynia. 

K 

^n nmnoriam ^ofephi Banks > fittnri Aufforis fpkndi-' 
diffimi operis: Fluntarmn omnkim deteffartim Terra-- 
rum maris aujlralis defcriptioues S fig^^'^ce* ,»3^3. HARTOGIA. Thmh. 

CharaUer ejfentialis. 

Petata quatuor, patentia. Caly 

ovata, difperma. 

Chara2ter nah&alis^ 
Cal- Perianthium quinqUefidam. 

Lacinice fubrotundse, brevilli quefidu Drnpa St AM. Filanienta quatuor, breviirima 

ferta. 

Anther ce ovat^e , fulcatae. 
PiST. Germen fupemm, ovatum. obtufa 
germmis Stigma acutum. 
, Drupa exfucca Aibulatus Nux ^ fpeif Harto^ Peregrinatoris Cap bona 1364- EMBOTTHRIUM, Forjl. gen. n. %. 

L 

CharaUer ejfentialis. 

Corolla tetrapetala. Antheroe felTiles j iapicibus petalo- 

rum infidentes. FoUiculus teres. ■ ', t Character naturalise " 

Cal. nuUus. - ,, 

Cor. tetrapetala, hibulo^, J)oft: fbecundationem revoluta, 

PetAla linearia , obliqua : apice latiore , ftaminifero. 
Stam. Antheroe quatuor, fefliles f. breviflimls filamentis 

infidentes, apici petalorum infertoe, majusculae, 
PiST. G^rm^n lineare, adfcendens, inflexum. 

Stylus nullus. 

Stigma fubrotundum, magnum , antice planum. 
Per. Folliculiis teres , unilocularis. 

Sem. plurima, ovata, compreflk, inargiiie altero inehitra* 

na alata. ^. rf ' \ TETRANDRIA, Digynk t i> f DIGYNIA. I36f. GOMOZIA. Mutif.gen. 

Chara&er ejfentialis. 
fupera. Calyx nullas. ^ 

# K Corolla campanulata* quadrifidaj 

Bacca bllocularis* ^ 

CharaSer naturalis. " ^ ' 

Cal. nullus. 

Cor. fiipera ♦ monopetala , campanulata. 

' Ttibiis hveviKixaws ^ filiformis, gracilis. 

iim^//^ campanulatus, ad medium quadrifidus* 

Lacinice VdinceoXsitdd ^ recurvatae, ' . 

Stam. Filamenta quatuor, sequalia, ball coroUae inferta, 

fiUformia* 

Anthers globofae, angulatae. 
JPiST. Germen inferum , oblongum , teres , magnitu.dlne \ 
corollse* ** 

StffU duo i filiformes, bafi fubconnati, glabri/ 
Stigmata oblonga, fimplicia^ attenuata^ divari^ata^ 

villofa. 

Peh. Bacca hilocnhn^ f figuragerminis., /: 

Sem* plurima. ♦ 

PENTANDRIA. 

MONOGYNIA. ' ' lies. VIRECTA. ^x _ 3 
Capfula 2jfentialis. nfandibuliformis Stig\ bipartitum* -\ 
^ ^ lus: Ventmis mteT]eQ^s. 

Charatter natiiratis, 

Cal» Ferianthktm Cupetum^ pentaphyllum, perfiftetis* 

Foliota fubulato - fetacea , :EquaHa , erefta. 
"^wf^^ inter foliola calycina, minimi, glandalofi, To- 
litarii Inter iingukim foliolorum par* 

Cor. monopetala^ infundibuliformis. 

Ttibus calyce triplo longior, gracilis, 2eqnalis,€refta5* 

^ i.im/'/f 5' Qiiinanenarti tas. aedualis". horlzontalitef-pla- ? 
JIUS^ J Ltfiinia o^z!C3s , integrae 

B Stawu / V It P E N T A N D R I A. Monogynia. 

Stam. Filamenta in medio tubi inferta, breviflima# Anther ce liMares • fabulatae. corrniv Pjst. terminal perlill :styius otigfna bipa 
P£R. Capfula gl( 

uniiocularls. iSL una ferie feminum- ►bteftum Sem :^C7. SHEFFIELDIA. Forft. gen. n. 9^ 

tharaSier ejfentialts. . ^ 

Capfula unilocularis , quinquevalvis. Corolla campanu* 

lata. Filamenta decern: a/ffriia fterilia. 
Cbara&er naturalU. . -. 

Cal, Ferianthiufnin£er\im^ quinquefldum, acutum, per- 

fiftens. 

^ Cor* monopetala, campanutata , calyce longior. Stam Bus quinquefidus : Laciniis ovatis , reflexis. 

tubo inferta: qimqua alterna fertilia, laciniis oppofita; qitinque caftr 
cum laciniis alternantia. Anther QB cordatse, acuniinat3&. 
PiST. Gernim oblongum. . 

Styhis filifcrmis, longitadine ilaminum. 
Stigma fimplex. 

Per. Caffnta conica, unilocularis, quinquev 
S£M. plurima, globoHi, receptaculo columna 

pfulae inferta* I ca 
Jn m€}noriam Sheffieldil, Botanici Oxonknfis, dixit Forjkrus. 1368. RETZIA. Thmb. AB. bind. 

. Ckara&ter effentialis. 

Capfula bilocularia. Corolla cylindrica, extas villofa. 

Stigma bifidom, 

CharaBer nalmalis. 

~ Cal, Perianthinm monpphyllam, uiiguiculare> quinque- rartituni. iai://;/ia? insequales , lanceolatw, acut»» i Cor. PENTANDRIA. Monogynia; #- 

J * L 

c'9 Cdr# infera , monopetala , tubulofa , cylindrlca , intus 

extusque villofa, apice qninquefida. 

Lacinice ovatae, obtufi??, concavae, erefta?, apice hirfu- 
tijSimx- 

Stam. Fllanienta quinque, fubulata, tubi ori infcrta, la- 

ciniis breviora. 

Antheroe compreflae, fagittatae. 
PiST* Gernten fuperum, 

Styttis fiW^ovmis y corolla longlon 

Stigma biiidum. 
Per* Capfuta oblonga, bilocularis, blvaluis, acuta, BiTuI- 

ca, glabra. 

Sem. plura, mittuta. 
Genus non naturale ; cum Convotvuto hahitu & charaSlerB 
adeo convenlt^ ut nullis atiis differat, qiiam tubulofa corot^ 
la extus vUloJtffima. 

Jn memoriant clariff. Botanici Sueci^ Andrem^oannis Retzii^ 
Profejforis Bi^orim naturalis & Demonjlratoris Botankes 

in Academia Ltindenfi. 

3(?5. EPACRIS. Forjl. gen. n, lo, 

CharaSler eJfentiaUs. Capftila quinquelocularis, quinquevalvis. Corolla in* 

f undib^liformis , villofa. 5'ij«aw2^ ne6l:arlferae,genni- 

Txi adnatae. 

ClmraBer naturatis. 

Cal» Perianthium inferum, qumquepartitum^ 3equale,per- 

Foliola lanceolata. 
Cor. monoDetala. infundibnliformls. Tubus ampliatus in limb 
is, fuDra villoiis. quefidam Vis 
Stam. Fi/am^M^a quinque, in fauce corollae, breviifima* 

Antkerce incumbentes. 

NeBtarium Squamulse quinque, obovatae, emarginatasi 

^rmini adprelTse & adnatx. 

irmen fubrotundnm, quinqueftriatunu 
Stylus cylindricus, brevis. 
Stigma capitatum. 

Per- Capfuta deprefliuscula, quinquevalvis, quiaqntf'ocn^ 

laris, dehifcens. 

Sem. numerofa, minima. B I y 170 J ^ 2o P E N T A N D R I il ' Monogy nia 137a TGNATIA. ^^ J 


Vrupa ^ B Jt **^' \ \ Clm^'cttfer eff en t talis. 

Calyx quinqiiedentatus. Corolla longiflima, 

unilociilaris, polyfperma. 
' Ckara&er vaturalis. 
Cal Perianthnim inferum, tnonophyllum, breve, cam- 

panulatum, quinquedentatum. 

Dentes evenly ovati, obtufi. 
Cor. monopetala, infundibuliformis. 

.T«6iu fiUformis, fpithameus, glaber, ereftus, 

Limbus planus , quinquepartitus* 

Lacinict oblongse, obtufse, integerrimse. 
Stam* Filcifnenta quinque, receptaculo inferta, longitudi- 
netubi, filiformia, glaberrima. ^ 

Antheroe quinque, conniventes, & contingentes in C^ 
tumn am ohlongam^ pentagonam , acutam, hiipidam- 
PiST. G^rmm minimum, ovatum, glaberrimam* 
— — Stifhts filiformis^ longitudine ftaminum. 

Sfigma tenue, biparti turn: La ciniis tuhulatis. - 
Per, Drupa pyriformis, glaberrima, magna, unilocularls* 

Cortl^x ligneus , craflus. ' 

Loculamentitm farftum nucleis Invicem apprelUs, 
nfecullum interftitium datur,unde diverfse figurse. 
Sem. Nuclei div erfze figures y glaberrimi, magnitudine nu- 

cis avellanse, tenui Epidermide tefti, Subftantia foli- 
da- cornea, duriflima, absque foiita lamellacione Co- ^r^ % ^ tyledonnm. a laterales irregulariter tetragoni, lateribus interiorl- 

bus planis, exteriori.gibbo, inferiori oblique. 

centralis diverMimus, hexagonus: apicibus pianis* 

?i37l. TEKTONA. 

Chara^er ejjentialis. ^_ - 

Stigma dentatum: Driipa ficca, fpongiofa, intra caly- 

cem inflatum./ Nucleus trilocularis^ 
Chara'cfer naturalis. 
Cal. Perianthimn inferum, monophyllum, campanulatumi 

femiquinquetidum. i. 

Lacinice covdat^e y acutse, patentes. 
CoR- monopetala, infundibuliformis. 

Tiibiis brevis, ball incurva. 
z»i- Limbns campanulatus , quitiqueiidus. 

Lacinice patentes, oblongas, crenatse: apicibus mcuryatis. St AM* i , PENTANDRIA. Monqgynk. at • Stam. Fitamenta qnlnqae^ tubo inferta, decurrentia, erefta, 

curvaca, filiformia, corolla vix longiora* 

j4ntker{i^ glohoCds f fulco exaratae, 

Ne&arium bafm germinis cingens , urceolatum, breve, 
carnofum^ "*" _ ' 

*PiST. Gfrm<?/fr fuperum , fubglobofum, ftriatum, villofum. 

Stuliis fiiiformis,parum eurvatus,villofus, longitudine 

Stigma obtufum, cpmpreffum,bi-aut tridefttatum, per- 
foratum, 
Pj£R» Driipa rotundata, deprelTa, villofa, exfucca^ ipon* 

giofa, intra calycem nunc magnum, venofum, infla- 

turn, membranaceum claufa* 
Sem* iVifr*: ligura drupse, rotunda, depreffa, cumacumine> yi centro offea, trilocularis & quadrilocularis* H-f I 1372 ESCALLONI Mutin diftantia 
Chafaffer 

Tmdtiis bilocularis, polyfpermus* 

gulata. iS'fig;;/^ capitacum. 

ChWra&er natliralis. . . * ^ "^ 

Cal- /*mawi//i/^m monophyllum, planum, quinquedenta* 

turn, perfiftens- • . • 

Cor. Petala quinque, lingulata, diftantia, iongiora. 
Stam. Filamenta quinque, linearia, longitudine calycis, 

AnihercB incumbentes. 
PiST. Germcn inferum, hemifphaerlcutn. 

Stylus cylindricus, longitudine germinis. 

Stigma capitatum. 
Per*^ Bacca fubrotunda, calyce coronata, bilocularis. Sem. numerofa, .parva.^^ 

^nmemoriam Efcalloniy Botanici 

tifti difdpuUf qui v aria Amer indefeffi A ■ 

Mil- 1373- CORYNOCARPUS. Forjl.gen. n.ie Character ejfentialis, * 

Nux clavata. NeBfaria quinque, pctaliformia, cum petalis 

alternantia, bafi glandulifera. 

Chara&er naturalis. ^ 

Cal. Perianthium infernm ^ pentaphyUurti* 1 f>. Foliota oblonga, concava. 

B3 Cor. .' \ t% PENTANDRIA. Monogynia, 

P^f^n/i^ quinque , fubrotunda, bafi anguftata, cfe6;«. 
Ne&arium. Foliola quinque, erefta, petaliformia^ 

fed anguftiora, vix breviora, bafi glandula Stam A obiongse um petalis alternanda, 
fubulata, e bafi petalorum PiST rum us brevis, filitbnni 
-ma obtufam. ¥•- s Nux turbinato - clavata , monofperma 
Nuctem oblongus. - * 1374- ARGOPHYLLUM. For ft. gen. n. if/ 

CkaraSter effenitatls. 

Capfula trilocularis. Ne&arlum pyramidale, quinqnjm- 

gulare, longitudine coroUae* I T %. Character natnratis. ., 

Cal. Perianthiwm fuDerum. breve, aulnquefidum turn lanceolata 3ora- 

Ne&ar conftans ex FapilUs »ateiitia, calyce mz 
pyramidale* apice per ball I neftario breviora. 
Anther (s ovatac. fubukta, receptaculo inferta Pi ST. Germen 

turn. A adnatum» unde inferum. turbina V Stigma globofum. longitudine neftarii trilocularis, trifariam de* « Per. Capfula fupra plana, 

. hifcens. 

Sem. plurima, globofa, porofa. 

Obf Affinitas magna cum Hedera^ fed diffi 
forte & fruUtu Z^6. GAR- PENTAlsFDRIA. Monogynk: i^3 I a96. GARDENIA. 

, Chara&eji e£entialis. 
Contort dr Bacca infera 

fperma. 

Charadter naturalise A^ 1 I ^^.^ > -* bi-,f. quadrilocularis tv *-J - poly -»f*- C/ALf monophyHus,* quinquedentafcus f. quinquepartitus iX Cor. quinqueappendicallCtis.. 
moriopetala , infundihulifd'rmis. s emfidus I - Pi « 1 Anther ce fauci tubi 
Gernten inferum. 
Stylus filiformis f. 
Stigma incraffatum 1 - ■atus, Per. 
Sem, bip I ^P^B^'^^^^b ^^^T lamenti gul 
x ^ % ^ ^ V DIGYNIA 137^ MELODINUS. Forjl. gen, n. 19. \ TX Chara^er ejpntialis, •■"'-." . * 

Contorta- Bacca bilocularis, polylperma» Faitx cpvollx 

coronata. ' 

Chara&er naturatis. 
Qau. Perianthiiint inferum, qmnquepartitam, perfiftens. 

* Foliota ovata, margme incumbentia^ 
Coiu monopetala, contorta^ 

Tiibtis cylindricus, calyre tnpio longior^ 
Limbiis rotatus, quiiiquepartitus. 
Lacinia: falcatae creno^atse^ . . * 

. Nedfariuni in medio tubi, ftellatunu 

Zam/i^ quin que, fifiae, laceratae, ut in Nerio# 
Stam. F/7a//;tf»fa quinque, fubulata, breviiTima, in medio 

tubi. -■-.-.. 

Antherx ovatae. 
PiST. Germen globofum , fuperum^ 

Stylus teres, bipartibilis. 

Stigmata conica, acuta* 1 ^ i Peiu Bacca camofa, gtobofa, polyfperma: THlfepiniento caraofo Sem, ovata, numerofa, comprelTa, nidulantia in pulpa. B 4 137^. i -24 PENTANDRIA. Digynia 1376. RUSSELIA. ^i Calux ^ quinque, tiipe ^ niiilocularis, polyfperma^ 

Chara&ernaturaHs^ ' . .. 

Cal. Pma«^/f2?/m pentaphvUum, patens* perfift' Capfuta Folidla lanceolata , acuta , concava 
Cor. Petala quinque, lanceolata, 
breyiora. " 

Stam. Fikwwnta^mtx^n^^ fetacea, ere^ 

lycis J inter lacinias coroUse inferta. 

Antkerce obloiigae, inciimbentes. 

PiST, Germen inferum* ^ 

St^li duo i filiformes, lonj 

Pek. Capful^ unilocularis . oblc 

qninqne exarata, calyce pe: 
Sem. Dlurima oblone:iufcula. hi calyce du 

L 

\ 

longitudin^ iV ftaminum H.*^„ Aleppenjl m- - 

cel'eberrimi Alexandri Ruffel 6 ff^ -\m » '■j'i^^ a 'TL 377. COPROSMA. Forji.gen.n.69. 

Chara^er effentiatis, 

Jiermaphrodita : Calt/x quinquepartitns. Corolla quinque- ( C feptemfida* Stamina quinque ad feptem* Styti cula» S duo, pfaniuC feminea & Mafctda ut in Hermaphrodite- 

Character naturalis. i « *■% Cai. t F lores Hermaph 

Perianthmm in , 

quepartitum , perfiftens. La cinl ce^ skcutdd 9 patentes* inonophyllum , breve, quin 
Coiu monopetaia, jnfundibuiiformis , calyc 

Limbus quinque- ad feptempartitus* 
LadnioB acutse ereftae. >f St AM J curvatae. bafi cordato - emarglnatse , fabin- -^S 
m 
PlST^ t ^ *. ? X ' PENTANDRlAr- Digynia. 

PiST* Ger?nen fuperum , oblongum. / t ?f Styli duo, tiliformes, bafi cohcerenteSj'^JcoroIIa lon- 

giores, divaricaci. 

Stigma fimpliciffimum. 
---Per. Bacca ovato-glohortiy difperma. 

Sem. duo, ovata, in pulpa remota, latere interiori plana, 

exteriori convexa. / 

^' Ftores Feminei & Mafaili fimiles Hermaphroditism — 

Obf. Genus mihi adhttc obfcurnm hie inferoy video cum Um^ 
bellatis affinitatem. 

J378* cussonia:* " '. . -* 

. ' Charaffer effentialis. 

Petala qninque, trigona* . JVIargo receptacuti dilatatus 14 

calycem quinquedentatum* 

CharaSter naturalise 

Umbel/a univerfalis quadriradiata : Invotucro nullo. 
Cal. Peridntkhun Mar go receptaculi dilatatus, fubquin- 

quedentatus, perfiftens. 
Cor ' Petala qmnqvLe^ trigona. acuta, feflilia. 

Stam. Filamenta qiiinque* 

PiST. Germen infevum ^ turbinatum, coronatum. 

Sttfiidao^ filifornies, erefti, dein expanfi, j 
-^m 
'Stigmata {implicla. J- Per, fubrotundum, biloculare, f. bicoccum* 

Sem. folitaria- 

In memoriam celeberrimi Botanici Ciiffon^ qui famitiam 

ZlfubeMatarum elaborare Jiudet. 
TRIGYNIA. "m^ 


1375?. SEMECARPUS. 

CttaraUer ejfentialis. 

Corolla pentapetala, Drupa cordata, cellulofa, mono- 

fperma* • ' ^ "^ •. 

CharaBsr naturalise - 

Cal. PerianthiumlnfervLxa^ monophyllum, campanulatum, 

femiquinquefidunx. 

Lacinice cordatse, acutse. 
-* Cor* Peta/a quinque, lanceolata, nvarginata, obtuik, ca-' 

lyce majora, 
Stam* Filamenta quiuque, fubulata, corolla breviora, re- 
ceptaculo inferta* 

Anthercs oblongae , parvse, 

B5 Pgiu 


ae PENTANDRIA. Trigynia.' 

I 

PiST* Germen fuperum , depreilb - globofum. \ Styli tres , recarvati , germini incumbentes & bre- viores. *r Stigmata clavata, retufa. 
Pfiiu Drupa cordato-oblonga, comprefliufcula , in^^ua- 

■t . lis, glabra. 

Pulpa cellulofa, fuccofa» 
PENTAGYNIA. ^^^ 

1380. COMMERSONIA; Forji/gen. n, 23* 

Charadter ejfentialis^ 
^ Calyx raonophyllus , corollifer. Petala quinque. Nedta- 

rium quinquepartitum, Capfttla quinquelocularii, V 

V echinata, 
Chara^er naturalis. _ 

Cal. Perianthium monophyllum, quinquepartitum, co* S-- rolliferum. 

LacinicB ovatae , acutx. 
Cor. pentapetala. ' 

Petala Unearia, ball utrinque lobo inflexo dilatata, pa- 
tentia, 
NeUariMn quinquepartitum , intra ftamina. 
Lacinioe lanceolatae , ere6tee, petalis breviores. 
Corpufcuta filiformia, quinque, viilofa, ex divifuris 
neftarii emiffa 

St AM* Fitamenta quinque , breviflima, ad bafes petalorum* 

Ant her ce (nbrotunddQ ^ didymse* * * 

PiST# Germen glohoC\xm^ villofum: for^/fi" quinque* 

' Siy/i quinque, filiformes, approximati, breves* 
Stigmata globofa. 
Per, Ca;3^/a globofa , quinquelocularis, echinaca: /^fi^ longis , piioiis. 

Loculamenta difperma* fc- .w^ Sex. ovata* -*^^ 
WW 

Jn memoriam ceUberrimi Peregrlnatoris Botanici Coinnter^ 
fony Gain. 
HE \ ■I 

1 ^r HEXANDRIA. Monogynia. 27 

HEXAIVDRIA. 

MONOGYNIA. 

381* MASSONIA. n««^. 

Charadter ffentiatis. 

NeSarium inferum. Corolla hexapetala^ neftarlo infcrtft, 

CharaBer naturalis* 

Cal* nullus. 
Cor. hexapetala. 

^ Petaia neftario extus impofita , lanceolata , patend% 
erefta^ 

NeStarmm inferum, cyluidricura, fexftriatum, menw 

branaceum. fexdentatum. 

SxAM» Filamenta fex, neftarii dentibus inferta. filiformia. I incurvata^ ' 
Antherce incnmbent^s, oblongae. 
Germen fuperum , (refpeftu nettarii.) P Stigma &xa^lex ^ acutum. flaminura S cuiaris , angulis longitudinaliter dehifcens. 

glabra. trivalvis , trilo , In mem or tarn Francifci Majf 

in America celeben^mi , mi omnia Canarienjia in hoc 

opufculo defcripta debeo. 

fSO. GETH YLLIS, Papiria, T/iunh. AB. lund. 

I r 

CharaUer ejjentialis. 
- .Corolla fupera, fexpartita* Ca/^o: nullus. Bacca clavata, 

radicalis, unilocularis. 
CkaraS^er naturalise 
Cal. nullus. CoR« Tubus cylindrlcus , radicalia. Mi' \ Stak, Filamenta ieXf ori tubiinferta^ fep 
^ Antherce fpirales» 

PiST. Germen inferum. 

Stylus fimolex^ Stigma clavatum. s radicalis 382 ^ X 1 tr ., HEXANDRIA. Monogynii:: \ 
-■=■ 1382* PHORMIUM. ForJiJ gen. n, 2^1 

Ch a ra ^er ejjen tiatis. 

Corolla hexapetala/ 'Fetafa tria exteriora breviora. 
Chara&er natitralis. .t 
' Calyx nuUus. 
Cor, Petata ^ex, campanulata f; cylindrica. 

tria exteriora breviora, 

tria interiora lonp^iora, apice patula, obtufa. 

St AM. Filamenta fex, filiformiaj adlcendentia, corolla 

longiora. . . . ^ -^ 

^ AnthercE ereftse, fubtriqaetrae. 
PiST. Germen fuperum, triquetrum, - 

Stylus &i\iovrms 9 adfcendens, longitudine coroU^e, 
Stigma iimplex. 
P£R. Capftila ionga, triquetra, acuminata, trilocul^ris, 

trivalvis. 
Sem. plurima, oblonga, depreffa. 

Obf. Dijfert ab Hi/acintho folummodo irregularitafe corol- 
Ice J quod petal a tria exteriora breviora, & vices ge- 
rentia qua ft calycis. 

383, EHRHARTA. • Tlnmb. M. holm. ann. 1779. 

p. 216. Gram. gen. p. 32. 

Characfer effentialis, 

^jCalyx Glitnia bivalvis , abbrevUta, uniflora- Corolla 

Glunia duiplexi utraque bivalvis: exterior comTpreiYst^ 
acinaciformis , transverfaliter rugofa, bafi excifa. 

Stamina icxiMtrimqwe piftillo tria, linea parallela. Sti- 
gma fimplex, compreffum, quadrijubatum , apice la- 
ceratum. 

CharaS^er naturalis. 

r 

Cal, Glttma abbreviata, uniflora, bivalvis. 

Falvulct fubovatse , acutse , concavo - cariallcula- 
- t3e, patentiufculae , glaberrimse, fubinse- 
quales. 

exterior minor, ovato - lanceolata , inte- 
riorem ball ampleftens* 

interior major, iato-ovata, longifcudina- llriata Cor- \ HEXANDRIA, Monogynia* 29 

Cor. Glunm duplex, mutica, calyce duplo longior* 

^^v^mor non expanfa , acinaciformis, bivalvls. 
^ * -< Valviilce oblongse, obtufse , complicat3e, 

compreffse, amplexantes, hifpidse, trans- 

verfaliter rugofe, bafi excifse, insequales. 

^ ^ exterior obovata, ante florefcontiani ma- 

ximam partem interioris obvolvens,, 
vix longior, fed latibr, carinata, 
dorfo recurvata, inferne riigofa, ball 
«., - dnobus fafciculis villorum munita. 

Fafciciitiis inferior in ala valvube Ft calycinse interioris. 
fitperior inferiori o 
n quovis fafciculo vi^_ 
ginta, calyce breviores* 

interior anguftior, linearis, incurvata, tota 
rugofa, ad bafin dorfi in utroque latere 
fafciculo villorum ornata. *" 

RngeE transverf?ey fafciatse, elevatae. 
interior anceps, bivalvds, 

Vatinilce membranacese , compUcatse , glar 
berrimse, insequales. 4toJ 

exterior ovata, ftriata, apice emargina:- 

ta, ball carlnata. 
interior anguftior, fubulata, falcata. 
NeUarium Membrannlce duse, minimse, tenuilfimae, 

lacerato-ciliatse, genitalia obvolventes. 
Stam. Fi f amenta CcKj brevnflima, in linea parallela rece^- 

ptaculoKTompreilb inferta. 

Anther CB GVQ^?t y lineares, apice biiidse, bafi emar- 
giiiatse. 
PiST. Germen ovatum , compreffiufculum , minimum, 

glabrum. 
Stylus comprelTus , breviffimus , glaber* 
Stigma fimplex Ion gum, compreilum, quadrijuba- 
^ turn, apice lacerum. * 

^ub(E longitudine ftigmatis, cniciatim oppofitae. 

^ER. nullum. 

Skm. unicum, ovatiim, glabrum. 

^n fnemor:^..n clariffimi Friderici Ehrhartf Helveti, obfer^ 
vatoris diligentijjimt & acittiy ctu plnra debeo, & ?^« ob 
iflinam amicitiam curam typo£raphicam htijns op2ifcuif m' fe fitfcep 384 - / 30 HEXANDRIA, Monogynia. 1384. DUROIA. I ?ffentialls, truncatus* Limbus fe tus. Fitamenta nulla. Pomum hifpidum. 
CharaSer naUiratls* 
Cal. Perianthhim monophyllum , cylindricum , tnmcaf imum* luDerum Cor. monopetala. . 

Tnbiis cylindriciis. 

Limbus longitudine tubi, fexpartitus, 

Lacinice ovatse, patentes. 
St AM. Fitamenta nulla. 

Anther (E fex, intra tubum, oblonga?, 
PisTp Girmen inferum. Stinmata duo. tudine tub! 'fe / int globofum, umbilicatum , piloiilUmum. 
Pill erefli. 
Sem. Plurima, nidulantia, ovalia, plana, glaberrima, dtf- 

plici ferie inciimbentia. 

Ohf Abortmnt fctpe flores^ etlam fores fiint mere mafcu^ 
lij qui carent germine* 

^n memoriam celeberrimi Botanki ^o. PhiL du Rol , IMe- 
diet Brunsvicenfis^ Au^oris Ohfervationum Botanicarum 
& Horti Harbeccenfts. 

DIGYNIA. 

J38f* FALKIA. 

CharaUer eJfentiaHs, 

Calyx monophyllus. Corolla monopetala. Semina qua- 

tuor. 
Char els' PA' fiatnralis. 
Cal. Perianthium inferam, monoph vllum , infundibuli- - J forme . quinquepartituin , perfiftens. 
Denies lanceolati. 
Cor. monopetala, rampanulata St Limbus ampliatus, crenatus, decempartitus. 
AM. Filamenta fex, filiformia, tubo inferta, erefta, in- irqualia ^ corolla breviora. 
Ai^lUerce ovatae. 4 PiST. HEXANDRIA. Digynia; 3* Pi ST. 'mma Styli duo, capillares, dtvaricati. Pe R* 
Stigmata capitata, obtufa, 

nullum. 

in fundo calycis, quatuor, globofa. 

Cum Convohulis ajfinis. 

^n memoriam ^oannis Petri Fatkf Succif Prof elf or is Pi 
tropolitani , qui ex itinere botanko in orientalis Ritjfi 
-. partes Celebris, 
1 3 8 5* G A H N I A. Forji. gen, n, 26, Gram, gen . p\ 3 4. 

\ 

Character effentiatis. 
, Stamina fex. Stigma dichotomutn, 
^' Charadter naUtralis. 

Cal. Gluma irregularis, bivalvis. 

FahulcB lanceolatae, canaliculatce , acflSainalie , 
inaequales. 

exterior longior, latlor. 
Cdr. Ghima bivalvis, figura glumae calycinse, at brevior^ 

Ne^tariitm hyalinum, bivalve, lilamenta involvens. 

Valvula exterior major, cuneiformis, euro 

acumine. 

interior minor, ovata. 
Stam. Tilamenta fex, brevia, glabra, fub ilorcfcentia Pi ST elon^ata* 

Jlntnera: lineares, ereftse, acuminate, 

Germen oblongum, glabrum. 

Stylus iiiiformis, ereftus, apice bifidu- 

Stigmata bifida, iimplicia, glaberrima } recurvata. Per. nullum. 
S EM, Qhf Magm 

^n memoriam Henrici n, oblongum, fubangulatum , glabnim, cin- 
filanientis perfillentibus , elongatis, flofculis 
longioribus , pendentibus. 

m ftmiUtudinem cum Schceno ha bet hoc Gem^- c iv neciy dixit Fot-Jl. \ i HE- 9 32 H E P T A iN^ D R I A. Monogynia. 

HEPTANDRIA/ 

MONOGYNIA. 

134^ DISANDRA. 

Chara&er effentialis. 
^ Calyx heptaphyllus. Corolla feptempartita , plana* Ca- 

pfula bilociilaris. 
Cbara&er naturalis. 
Cal. Perianthmm heptaphyllum , campanulatiim, fuper- 

ne patens , corolla longe minus , perfiftens. 
Cor. monopetala, rotata. • • ^ 

Tubus breviflimus. Limbiis feptempartitus. 

Lacinice ovatse. 
Stam.. Filamenta feptem, capillaria, erefca, corolla, bre- viora. ^^ Anthti'CB cordatx* 
PiST. Gemien ovatum, fuperum. 

Stylus fililbrmis, longitadine ftaminum. 

'■- Stigma limplex. *5 

Per. Capfiiia ovata, bilocularis, iongitudine calycis. 
Sem. plurima, fubrotiinda. 

Obf. Magnam cum Sibthorpia habet a^nitatenif • TETRAGYNIA. 1 1387- APONOGETON. * — ^ — ^ 

Charadter ejfentialis. 

Amentum. Co^^olla nulla. CapfntcE trifpermse. 
Character iiatnraHs. 

Cal. nuilus nifi Bra&ea feiTiiis , of ata , fsepe biparfcita, 

obtufa, colorata, exterius latus floris cingens. 

Cor. nulla. 

St A^L. Filamenta fex ad duodecim , fubulata, braftei^ breviora* 
jinthercB > Pi ST. Germina tria f. quatuor inter ftamina & fpicae. acuminati obtufa Per. \ \ OCTANDRIA. Digynia, 35 

Per* CapfuliB tres f. qnatuor, ovatsc, fubulato - acununa* 

tae, exteriore latere gibbae, trifpermse. 

Sem. tfia> ball capfulae affixa, obovata, fubcompreffa, . - 

Ohf. SpatUa temiiffima tegens fpkam in monojlachyaf vix \ fpecie diJlGchya t Facies ifi ijiantem Jlaminum Cla/ft \ f OCTANDRIA. 

D I G Y N I A. 1388* CODIA. Forp.gen.n. 30. # C t ■ mtine involucratum* quatuor* Recsptaculum com 
Charaffer natuiralis. 

Cal» communis tetraphyllus r JFo/i/j reflexis infra capitulum*. 

j^r&jjt'iiii' tetraphyllusi jFo/io/i j ellipticis , ereftis* 

Cor. Petala quatuor, linearia* 

Stam* Filafnenta oB:o ^ filifofmia> duo finguk bafipetali 

adnata 5 corolla longiora* 
Anther CE ovato - angulatae* 1ST. Gemien minimum, fuperum, villofiflinium* ^ Sty U duo f fubulati, longitudine ftaminutni. 

Stigmata fimplicia^ I Per. 
Sem. 

IlECEPTActJLtrM Commune viUofum. ^ 

Obf. Nimis magna affinitas cum Brimiis. Determmt 
fntUusan Gemts feparandtlm^ Etiam fitnyima Brmice 

ff$cies digynm fuut. c OCT AN- 34 • OCTANDRTA. Tetragynia. • 

TETRAGYNIA. 

1389* HALORAGIS. Forjl. gen. n. 31. 

■ 

Character ejfentialis. 

CV?/y:*: (uperus, qiiadrifidus. Petata qvL^tuor. Drupa iicca, 

N'UX quadnfocularis^ 

Chara&er naturalis. 

Cal. Perianthiitm rxupernm 9 quadrifidum , germini adna* 

turn, perliftens. 

Cor. Petala quatuor^ ovata, erefta, concava. 

■7; tn y gues acuti, parvi. 
Stam. Filamenta ofto, htiformla. 

Antlm^ce longae , quadrifulcx* 
PiST. Germen inferum, glabrum. > ? Pek. Sty It quatuor, breviffimi. 

iS^i^-mato fubquadrangularia, truncata, pspulofa. . 

Vrupadcch^ globola, calyce perilftetite coronata* Sem. Nnxoffefkf quadrilocularis. 

Sliiclei lolitarii , miiiutu 

Obf. Di fruBtti diibito; vereor, quod matiira dehifcat* DECANDRIA. 

MONOGYJNIA. tZ90. MYROXYLON* 

CharoEfer cffentiatis* • 

Calyx campanulatus.^ Petatitm fnperiiis rellquis majus. 

Germen corolla longius. Legunien moiiorpefmunu 
Charafter natitraiis. 
Cajl. Perlanthmm monophyllum, campanulatum , quin C qiiedentatum, perfiftens* 
Denies — ^ ^^m^^w '^■^* ^ ^ 7 IT 

regularia, unguiculata* qualia 
' V ugms ixvi^w^i ^ lineares, longifcudine calycis, 

Lamen petali fifperiorislatxniij reflexum, ova- 
turn, obcordatum^ 

Lamina petalornm reliqiioriim atigufto - lanceo^ 
lata, refta, vixpatentia* 

Stam. 


r 

£)ECANDRIA» Monogynh, 3S y SfAM* Filamenta decern, germini adpreflU, longkiidifle ca-* 

lycis , filiformia, glabra. 

Anther ce extra calycem denudatse, efe61?e, knceo- 
lat3c, fulco exaratae, acumine brevi terminatse^ 

PiST» Germeti fuperum^ flore longius^ extra floretri pfo- 

pendens , acinacifortne , compfeirum. 
5f 2//2/J adfcerlderis , brevis, filiformia* 
Stigma obtufum, fimplex. 

■k 

Legumen enfiforme, bafi anguftatiim4 aplcetn VeN 
ills dilatatum^ fotUndatum^ tamen ubique anceps> 
glabram, monofpermum. 

SeM. unicuni, fotimdatum, comprelTuni , in apiceiegu- 

minis « Per. I391* INOCARPUS- Forjl. gm.n. 33* 

Cfmrafffer effentiaHs. 

Corolla infundibulitbrmis. ^ Caft/x biiidus^ Stamina du 

plici ferie. Driipa monoiperma* 
Cbara&er naturalise 

Cal. Perianthiiim ihoribphylluni ^ bifidunii 

LacinicB ohlong^i , dbtufae, sequale^, 

Coiu monopetata, tubulofa* 

Tubus cylindricus , calyce lohgion 
Limbiis quinquepartittis , tubo loxigxou 
JUicininE reflexsET ^ utidulatx ^ lineareSi 

St AM. Pilariienta decern, breviflima, tubo infertd, 4upiic ferie verfus faucetri* 
Anthei \ t*igT, Germen fuperuin^ oblongilm, Villofura 

Stifhis nullus* 

Stigma fimplex, 
pElt* Driipa ov^Ltfi^ tnfigHa^ eompfefla^ iiicUi 

iperrria^ 

SfiM* ^ux fibrls liffnofis interfextis conlian** mono NucUtts ovTiiis ^ comprciTus* 
••« C 3 DO 3^ PODECANDRIA. Monogynia^ 

DODECA^^DRIA. MONOGYlNlA. 

1392. DODECAS, 

Chara^er ejfentialis. 

Calyx femiquadrLfiduSt corollifer, fuperus. Corolla p^n^- 

tapetala* Capfula uniiocularis, calyce counata, 
Characfer iwtnraks. 

Cal, Pcrianthhim fuperum, monophyllum, turbinatum, 

femiqitadrtfidum* 

Lacinice ovatse , patentes. 
t^on. Petala quatuor, feflilia, calyci inferta, fubrotlmda. 
St AM. Filament a inodi^cira ^ capiliaria, c.atyce brcviora,re- ■ ^ ceptaculo inferta. 

Anther (p oblonga*. / ■* PiST. Gerf}ten femifHperum; 

Stylus fiUformisj ftamuubns longlor. H- V Stigma limplex P&R. inferum, ovatum, uniloculare, calyce patulo coro- 

natum, intra quern apex capfulse denudatus quadri- 
valv is* 

Sem. numerofa, oblonga minuta, 

L 

Obf. Forte ^uffieucs /pedes. 


A. U93. yiSNEA 

CharaSfer effi Coro//a pentapetala* CVi/^rc pentaphyllus, inferus* Stig^ 

mata tria. 
Nux bi- r. tril ocularis, femi infera* 
Chara&er naturaUs. 
Cal. Perianthiiim inferum, pentaphyllum, perfiftens. 

Foliola lanceolata, recurvata : tria exteriora p]lo(k. Cor. pentapetala. ;ka, sequalia giora, Integra* 

Stam. Filamenta duodecim, erefta, receptaculo inferta, 

liliformia, petab's breviora. 

-^ ^«//pf r^ quodrangulae , erefta?, arifta terminatse. 

J PlST. ■/ / ^ ^ , y i DODECANbRIA, Trigynla, 37 p!iST. Germen {npemm ^ hirtum, attenuatum ^uafi inSty- 

lum hirtum breviiHmum. 
Styli tres, filiformes, glabri. 
Stigmata limpHcia. 
Per. Nux ovsitsi, glabra, acuminata, bi- C trilocularis, fc- 

miinfera, calycis foliolis conniventibus inclufa, 
& per maximam partem monophylla calycis par* 
te tefta, quae cum nuee connata, at fup^ior 
tertia pars nucis intra cdycem nuda. 
5em. fingulo loculamento unicum. 

Jnwemoriani DniVifne^ Fortugalliy amore & cognition e 
plantarum notu ^ 1394. TACCA* For Ji. gen. «. 35. 

Character ejfentiatis. 

Flos fuperus. Corolla hexapetala , fornicata. Calyx he- 

xaphyllus. Bacca ficca, angulata, trilocularis. 
CharaSfer naturalis. 
Cal. Perianthiiim fuperum, hexaphyllum, 

Foliola ovata^ coiiniventia, perfiftentia. 
Cor. Petala fex, fornicata » seqviaiia, 
Stam. Filamenta vix ulla* 

Anthercie oblong^e » binae iingulorum petalorum ca- 

vo innatse* 

Pi ST. Gertnen inferum» 

Sty It tres, breves. 

Stigmata obcordata* 
Per. Bacca£icc^i ovata, angulata, trilocularis. 
SfiM. plura, ovata, ftriata. I39T. PALLASIA. Pterococcos. Paliaf. 

Charadfer ejfentialis. 

Corolla pentapetala. Calyx nullus. Nux quadrangula- 
ris: angulis membranaceis , bifidis. 

Chara^er naturalise 
Cax. f nuUus. 

Cor. Petala quinque, fubrotund 

ftentia. a. fnbinxqualia* perfi- C3 St A AM. I 3g DODECANDRIA^ Trigj^nia. \ Sta A bafi craiTiufciila , perfiftentia PiST. Germm fuperum, conicum, plicatum, 

Styli tres f, quattiorj reflejii. 
Stigmata capitata. 

Per. nullum, nifi crufta feminis, 

SEM. NtiX ^ * AtfgulCB ^ & Au^pris ^t 
rinatorls Sit 
nperii Rufft \ ICOSANDRIA. 

r- 

MONOGYNIA. 

13;?^. SONNERATIA. 

Chara&er effentiatts^ 

Calyx f^^didus- Petata fex , fubulata* Capfuta muUilocit. 

laris, facculenta: Lociilis polyfpermis, 
Charadter natnralis. 

Cal- Perianthiufn monophyllum , campanulatum , pla- 
num, fexfidum, perfiilens, "^ 

LacinicB ovatse. 

CoRt Petala^ex, fubulata, bafi calycis inferta, patentia, 

calyce vix longiora. 

$T a::^!. Filamenta pluriina, ball calycis infertiji fiUformia* 

longa, ' , 

Antherce globofae. 

PiST, Gevmen fuperum, globofum, 

Stjftus filitbrmis. 

Stigma fimplex. 
Per, i^rwS'ffj calyci perfiftenti patulo !nfiden3> globofus, 

glaber, fucculejitus, multilocularis, 
Sem, plurima, 

^n memoriam SonneratiU itinei^e in novam Gnlneam r^- mttnkavitn putckrcf per £hu Tliouin fonu POL\ I P O L Y A N D R I A.- Monogynii, 39 

OLYANDRIA. 
/ MONOGYNiA. 

1^97. TERNSTROMIA. Mutif 

-f 

-' 

'■ - CharaUer ejfcntialis. 

Calyx monophyilus , qiiinqnepartitus. (7oko//^ monopeta- 
]a, quinque- f. fexpartita, globofa, campanulata. ^ac» 
^^ exfacc.i, bilocularis , evalvis. 
CharaUei' naturalise 

Cal. Pertanthinm interhis raonophyllum^ qninquepartl* 

turn, cui incumbunt dux mxnovQS Sqiianict. 

Lacinice omnes orbiculatae, concavae, perfiftentes. 
Cor. monopetala, campanulata. 

Tubus nuUus. 
Limbus quinquepartitus, rarius iexpartltus, 

Lacinia orbiculatse, concavae/ emafglna* 
tse , calyce longiores. 
St Af^i. Ft! amenta numerofa, bafi corollse inferta, filifor- 

mia , duplici ferie , corolla breviora* 
♦ AnthcrcE lineares, ereftae* loneitudine fdamentoranu -i-^ ftaminum PiST. Gernien fuperum, fubrotundum* 

Stylus cylindricus , longitudine 

Stigma capkatum. 
Per, j5fTrr^ exfucca, ovata, laevis, bilocularis, evalvis# 

Sem. Suboftona, convexa, inde plana. 

■ ^n memoriam Ternjlrdmii^ qui itittere in Chinam wttt^ 
dixit Mutifms. 1398- ALSTONIA. ^lutif, % 

Chara&er ejfcntialis. 

Calyx infenis, imbricatus. CoroUa oSto - f. decemiida; 

Laciniis aJternatis, 
Chara&er naturalis. 
Cal. Periantltiiim inferum, imbricatum. 

^ obtuiiffimae. internee fenfim majores, quafi calyce m qua- 
dri- f. quinquepartitum formaates. 

-^ 

C 4 Cor, 


40 FOLYANDRIA. Monogynia, 

Cor. inonopetala, calyce brevior. 

Tubus brevis, 

Linihiis patens, ofto- f. decempartitus* 

LacinicB aequales , duplici ferie politae , alternse 
interiores, obovata?, obtufae, integerrimse. 
St AK. Filament A '^IxxnmiXy tube inferta, brevimma, imbrj- 

cata, glaberrima: exteriora longiora, linearia, apU 

ce attenuata, 

AvthercB orbiculatae, fulcatae. 
PiST. Germen fuperum, ovatum, parvum. 

^'Stylus fimplex, longitudine coroUse , filiformi^t 

ere6his. Stigma capitate - obovatum. 
Per. 

Sem.. 

§'n memoriafn Caroli Alfion^ Profejforts Edimhurgenfti 

dixit Mtitis^ 
n99 MYRISTICA. 

V 

Chara&er effentiatis^ 

Bcicca carnofa, monofperma, Membranct reticularis, fic- 

ca^ inter baccara & femen. 

Clmra&er naturalise 

Cal. Perianthimi campanulatum, quinqueiidum, inferura. 
Cor, Petala quinque, oblonga, integra, calyce longiora* filiformia* erefta A PisT, Gemien ovatum, fuperum, 

Stylm filiformis, 
^ Stigma fimplex, 

V^K. Bacca pomitbrmis * ovata* monorperma S fubrotundum, intus vwiegatuni; 
teftum. ^ num Fr egulares, inaequales, fubcarcofe mini fere irnprelTae 1400 POLYANDRIA^ Monogynia. 41 J400, SPARMANNIA, 

Character ejfentialis. I Calif X tetraphyllus. Corolla tetrapetala, rcilexa. Ke- 
Etaria plura, torulofa. Capftila angulata, quinquelo- 
cularis, echinata. 

Chara&er naturafis. 

Cal, Perianthium inferum, tetraphyllum. 

Foliola aequalia, lanceolata, Integra, reflexa. 
Cor, Petala quatuor , sequalia , cuneiformia , plana , In- 
tegra, farfum reflexa, arfte receptaculo adpn^flk^ 

calyce longiora. 

Ne^aria propria , filiformia , difformia , torulofa^ 
ftaminibus breviora. 

Toruli inflaci* turhinati. 
St AX. Fit amenta plurima, diftintla, iiliformia, exterlora 

neftariis anlmilantia, led tamea Jpngior^i, corolla 
breviora. 

AntliercB cordato - ovatae , inlidentes. 
PiST. Germen fuperum , fubglobofum , quinquangulare » 

hifpidum* 

Stylus filiformis, refhis, depending Inter ftamina, 
Itaminibus miilto longior* 

Stigma tnincatum, papillis elongatis terminatum. ' 
PjER, Capftfla quinquangularis, echinata, 

Setoe longiores, patentes, reftae, rigidac, pi- 

lofse, in angulis majores, fpina terminatae. 
Spiff a pellucida, refta, pungens. 
Sem. in quovis loculamento bina, oblonga, glabra 9 alte- 

ro latere carinata, 

^ 

Obf. Dijfert itaqne hoc Genus in ptiirimis a Triitmf€tta\ 
cnjtis habitunt habety refpedtn nerbcey at infloxefcentitt 
Geranio affimilatur. 

ipfnla m 
Ne&ariis Jingularibns etlam valde diftinStii J nii^ ofn memoriam A\ 

- CO in Chinam , Ide diverfnm & conftantem 7 — - - , 

fpei, & otani- 
Ter. Africanasy etiam in diffttimas ^nfulas Maris cum Dominis 

fill ^fteris injlitiito . celeb 'enfi C J I40I 42 P L Y A N D R I A» Monogynia, 

J401. VALLEA. Mutif. 'pfula fA Petatc^ quatuor f» quinque, trifida. S^^^w/ti quadri- f. quin- 

quefidum. 
Characfer natnratis. 
Cal, Perianthmm tetra- f. pontiphj'llum. 

Foliola ovato - lanceolata , ftriata, coloraU, 

decidua. 

Cor. Petata quatuor f. quinque, obovata, trifida, caly- 

c:e patulo majora, 

NcHarhim Margo planiufculus , margine undula- 
tus, nitidus, coloratns. 
Stam. FUamenta plura, triginta ad quadraginta, planlufcu- 

la, colorata, incurva, ferie fimplici, intra necta- rium receptaculo inferta, brevia. PiST. Jntl atum Stylus teretiufculus , longitaxdine floris. 
Stigma quadri-f- quinquefidum, tenue. Per. Cn;:>/M/a quadri - f, quinquangularis 

laribus. 
Sem. plura. 

^n memoriam Vallei^ ab jiUionio taudati^ dixit Mu- tts. m DIGYNIA. 134«- FOTHERGILLA. 

Chara&er ejfentiatis. 

Calyx indivifus, trancatiiSt Corolla niilla. Grmen bi- 

fidum. Capfula bilocularis : Locuiamenta .bivalvia. 
Ckaraffer natnralis. 

\ Cal. Perianthimn monophyllum » campamilatum, arftum, 

fubtruncatum , breviliimum , perfiftens. 
Cor. nulla. 

Stam. Filamenta plurima, filiformia, fuperne crafliora, 
longa, 

jinfhertgmhmtx^ eredae, quadrangulares* Fist PiST. Germen ovatum, bifidiim* 

^yli duo, fubulati, termlnalcs, I 45 fla minum. P Stigmata fimpHcia. 
Capfida indurata, I 

Lobi bivalves. 
Skm. folitafia, ofTea. 

Obf. FruStus & Habitus Hamamelis^ 

^n mmimiam ^o. Fothergill , Avgli , Medici & indaga^, 
toris Hijlorict nattiralis inclitifftmi y cut pluriwa in Bot(^ 
nicis & Zootogicis debult b. m. parens & ego. 

PENTAGYNIA. 

1402. BRATHYS. Mutif. 

CkaraBter ejfentialis* 

Calyx pentaphyllus, Petala quliique. Ne&arium nullum. 

Capfuia unilocularis , polyfperma. 
Charadter naturalis. 
Cal. Perianthinm pentaphyllum. 

Foliola lanceolata, acuta, perfiftentia. 
Cor. Petala quinque, lanceolata, calyce duplo longiora. 
S-VAM. Filamenta plura liltra vigintl, capillaria, longitu-= 

dine calycis. 

Anther (€ did\^m3e, 
PiST. Germen fiiperumy ovatum. 

Styli quinque, patuli, fdiformes, 

Stigmata capitata. 
Per. Capfula ovata, quinquetoralofa, unilocularis^ 
Sem. plurima, fubrotunda, 

POLYGYNIA. 

J403. DRIMYS. Forjl.gen.n.j^z. Forli.AS.upfv.i. 1 P 8 Cttara^er ejfentiatis. 
Perianthium trilobum. 

na clavata, l^tyl 
Chara&er natitratis. 

Cal. Petala fex f. duodecim. Germl^ 
nuilus. Bacca obovata. Perianthium inferum , monophyllum , integru trilobunu CoR« \ / ; 44 POLYANDRIA. Polygynia. 

Cor. Petata fex f. duodecim, ovalia, patentia, 

Stam. Fi/flwz^w^^ nnmerofa, fuperne crafliora, brevla. 

Anther(s ovaies , didyrax, lobis apice cohseren- 
tibus. 
PiST. Germina quatuor C o6to, obovata, clavata. 

^ 

Styti nuUi. 

Stigmata uni- f. tridentata. 

Per* Bacccs quatuor f. ofto, obovatae, fubpedicellatae, tetrajpermae. 
Skm. duo n quatuor, ovata, fubtriquetra. 

Obf Forflerus Drtmym fuam a If^interana diftinguiU 1404. UN ON A* 

Character ejfentiaiis* Corolla hexapetala. Baccm plures, pc- ermae. Calyx triphyllus. 

dicellatae, difp 

Charadter nattiratis. 

■ 

Cal. Periantkium triphyllum, minutum, acutum, ap- preffum lanceolata • feffilia . bafi iimul Stam. Filamenta nulla. 
AntheroE innumerae , oblonga; , in globmn intra ur- 

ceolum coroilae congeftae. 

PiST, Germina antheris obtefta. 

Styli fubdeni, fetacei, approximati , antheris fere 

longiores, 

' Stigma 

Per. Bacca plures, pedicellatae, umbellatlm divergentes» 

ovatae, gibbae^ 

Sem. duo, ovata » gUberrima , ball mutilata: altero fa- 

pra alterum, 

r 

Obf* Melim Gt^nandra ,€? nimis convenii cum Amona. 4 


.t DIDY » 

\ D I D Y N A M I A. Angiorperroia. 45 D I D Y iV A M I A. • 

ANGIOSPERMIA. lAO^ HEMIMERIS Cupfula ?ffentialis, buocularis: hailo altero gibboUore. Corolla ro- 
tata: Lacinia una major, obcordata. Fojfuta laci* 
niarum neftarifera. Charaifer I Cai- Periantkhtm monophyllum , ad bafin fere quinqu t^ partitum Cor. 
Foliola lanceolata, perliftentia. 
etala, rotata, fiibinaequalis. 
T fiftgulce in medio Fojfuta n 
una major, obcordata. 
reliqtiCB obtufae. f^ majori 
L bailn i Antliei duo horizontalia. 

duo minora, inclinata. .1 JiST. Get*7nen faperum. f -^ us Stigma limplex. _ 

Per. Capfula ovata, bilocularis. 

J^ocnhis alter gibbofior. 
Sem. plurlma, fubglobofa, diaphana. 

Obf. Genus Antirr hints maxime a ffine y fed Ji guv a Corol^ 

la valde diverfa. w. 140^. MILLINGTONIA. 

, CkaraSer effentialis. longiflima: /.jw^o quadrl- fido. Calycis mar go reflexus. Anther cs bipartitae mantei. 
Charaaer naturalis. 
phyllum, campanulatum , breve. Mar go refiexuCf quinquedentatui c-^ Cor. 46 / if XiID YNAMI A. ^ Angiorpermia. / Cor. monopetala* regularis. 

Tubus longiirimus, flliformis* 
Limbus quadripartitusi 

LacinicE oblongae, integr^. 
St AM* Filameuta quatuor, ad latus fupenus corollaej lim- 
bo corolla breviora, per paria antheris conver- 
gentia , quorum duo breviora , iiliformia, . 
Anthercc bipartirae, amplexantes. 

exterior dhloxi^o,^ red:a, obtufa, longitudina- 
liter dehifcens, 

minor e bafi majoris emiffa, fubulata, incun'a. 
Germen lineare. 

Stylus iiliformis llaminibus & flofe longior. 

' Stigma ovatum , bivalve. 

Falvutce a^quales> ovatse, planse, fubpatentes* PiST. p£R. an Siliqua? 
Sem* 

r 

^n memoriam Millingtonit Anglu 

■-1 

1407. THUNBERGIA. 

CharaBer ejfentiatis^ 

Ca/j/:x: duplex: ^.r^mor diphyllus; interior multipartltuSv 
Chara&er natnralis* 
Cajl. Pcrianthhtm duplex. 

exterliis diphyllum. 

FoUola ovata, obtufa, quihquenervia, Ion- 

gitudine fere tubi* 
interlns monoph yllum * nu^Itipartitnm* 
' LiicinicE circiter duodecim, fubulatae, pc* 

rianthio exteriofi triple bfeviofes* 
Cor. tnonopetala, campanulata* 

Tubus fenlim ampliatU3» 
Limbus quinquelidus. 

LaclnicB aequales , ovat^ej obfufiiTimae, tiibo duplo breviores. 
St AM. Pilametita quatuot*, tube itiferta, didynama* 

Anther a ovatse^ 
Pi ST. Germen fuperum* 

Stytiis fiiiformis, tuto bfevior* 

Stiiima bilobum* '^ Per. / DJDYNAMIA, Angiofpermia, a 47 p£jR. Capfii^:'^ globofa, roftrata, bilocularis, longitudina- 

liter dehifcens. 

Sjem. finguli loculamenti bina , reniformia , fubrugofa, 

convexa. 

Obf. ^n phirimis cum Barleriis convenit. ccB partem ^n memoriam Caroli Petri Thiwberg , indefejji PeregrU 
natoris Botanici in Caput bonoc fpei^ 6? adjacentem Afri-- 

deln in ^avam, ^aponiam & Ceylonam. 
Qiumtum lUi de^eo plurijna: pagince hujtis Opitfaili oflen^ 
dunt. Gratam mentem omnibus ^ qui ulla commtinicanty 
femper paratns fitm teftificare. Quates ego alias in hoc 
angttlo nmndi novas viderem plantas, nijt per alios conu- 
municatas. Placttit Plantarum cognitio a teneris^ nott 
copiam invetttonim ^ fed illas ordine difpojitasy cognofce^ 
re. Sed ne quid detraherem Tnventori tmic^ illas quat 
benevole commumcavit plantas inferui foils illiits different 
tits fpecijtds y focpe vix mutatis ^ cum defcriptionem hifi 

riamque reliquam Inventori reliquendas effe putavL * o- 408* CASTILLEJA Mutif Periantkium monophyllum > tubulofum ^ lotigltudinalitoF 

hians. Corolla ringens : Labium inferius GlanduHs duabns, tubnlofis. Capf ppofit 

Chara^er ti diHepImentu h Cal. Perianthimn monophvlliim, ttibnlofum, latere par- an coloratiim. longitudinaliter hians. Coit. monopGtala, ringens. Labium fupev 

tUm, '^y canalicul Labium inferius t^jandulis duabus, tubulolis, tri£- *\ dis , minutiffimis. 
Stam. Filamenta quatUoi*^ didynama 

follae. 

AntheroB fingulis filamentis duse 
riST. Germen fiiperiim, oblonguirii > gitud co^ Stifffi roUam \ P^H- .48 I DID YN A MIA. Angiofpermia. 

PeR. Capfida ovato- oblonga, comprelTa, biiocularis* 

Dijfefimentuni oppofitum, ^ 

Sjem- numeroliirima , minima. 

L 

^n Memoriam Cajlilleju Botanicl Gadenfxs j dixit Mutis. 1409. AMASONIA 

Charadicr cffentialis. 
Nux 
Corolla tubulofa: Limbus parvus, quinquefidus. 
ovata, unilocularis. 

Chara&er naturalis. 

Cal. Perianthium monophyllum , campanulatum , femi- 

quinqiiefidum , acutunij sequale, periiftens. ■ 
Cor. monop.etala, tubulofa, longior. 
^^^" fJmbiis qiilnquefidus, fubaequalis, patens, parvus. 

Stam. Fi/amenta quatuor, didynama, ad latus fuperius, 

corolla lon^iora , apice incurva. 

A Either OB ovaleij, incumbentes, 

PiST. Gcrnien ovatum. 

StiflttS fitti & ligura filamentorum. 

Stigmata duo, acuta. 
Per. nullum. 
S£M» Nux ovata, longitudine catycis, 

^w memoriam Ainafoni^ Anierices Peregrinatons. 

MONADELPHIA. 

TRIANDRIA. 

L 

14T0. APHYTEIA. Plant aphyt p. 7. 

Hydnora. Tlmnb.ASt.holm.ann.i'^y^^p.S^, 

Charadt^r effentialis. 

Calyx magnus, infundibuliformis, femitrifidus. Petala 

tria, fauci tubi calycis inferta, illoque breviora. 
Charadter naturalis. 
Cal. Prrianthiiim monophyllum, femitriiidum, iniiindi- 

buUforme, magnum, ereftum, perllllens. 
Cor. Riidimenta petalorutn trium, calycis laciniis adna^ 

ta, vei Dotius nulla. 
Stam. Filamenta tria, fuperne connata, brevla* 

Antkera convexse, cordatae, llriatae. PiST. 
MONADELPHIA. Triandrin. ^49 

PiST. Germen fubinfenim. 

Stylus craiTiufcuIus , brevis. 

Stigma trigonum, canaliculatum* 
Per. Bacca imilociilaris, pulpa tenui. 
Sem. nuraerofa, nidulancia* 

PENTANDRIA. 

1411. SYMPHONIA. 

Charaffer ejfentiatis. 

Monogyna. Corolla globofa* Bacca quinquelocularLs. 
Character natiiraUs. 

r 

Cal, Perianthiiim pentaphyllum, perfiftens. ^ 

Foliola fiibiwtmifia, minima, patentia. 
Cor. claiiTa* 

Petala quinque, AibrotunHaj fubcomcea, concava, 

contorta, conni\entia in globnm deprellum. 
StAM. Filatnentitm cylindricum, ftylum vaglnans. 

Antherce quinque > ovatae, acuta^, .iHgmatibus al« 
ternrei 
Pi ST* Germen ovatutn. 

Stylus cylindricus, corolla pauUo loiigior. 
Stigmata {[\nxi(]}i\^ ^ oblonga, acuta, patentia. 
Per. Bacca quinquelocularis, globofa. 
Sem* folitariaj fubglobofa, glabra, interne planiorat 

OCTANDRIA. 

1412. AYTONIA. 

Chara&er ejfentialis. 

Monogyna* Calyx quadripartitus* Corolla tetrapetala. 

Bacca licca , qiiadrangularifi , unilocularis , poly-' 

Iperma. 

Chara&er naturalis. 

Cai-. Pcrlanthium monophyllumj ereftiitn'^ corolla bre* 

vius , quadripartitum. 

LacinicE ovata^, acutae* 

Cor. Petala quatiiof, erefta, sequalia, lato-ovata, con- 
cava ^ obtufa- 

STxsuFilamenta o6to^ ad mediiim coalita, fuperifls libera, 

fnbulata, fulcata, exfertx 
Antlnrot ovatae, fulcatse* t 50 , MONADELPHIA. Oaandria; 

\ - ~ ■ 

PiST. Germen fuperiim , ovatum, glabrum, fubangulatunit 

Stylus filiformis, longitudine ftaminum. 
y Stigma obtufum, indivifum. 
Per. Bacca ovata, exfu'Cca, membranacea , quadratigu- 
\ larls, unilocularls , fragilis. 

Angidi produfti, acuti. 
Sem. columnce affixa, globofa, glabra. 

^n Memorlain ^o. Ay ton , Au&oris Ilorti Kevenfis. ^ POLYANDRIA. 

1413. BARRINGTONIA. Forji. gen/iu 3%. 

Chara^er ejfentiatis. 

Monogyna. Calyx dipliyllus , fuperus. Dni^a. Nux iini - r. quudrilocularis. 

Character natitralis. 

Cal. Perianthitim diphyllum, fiiperum. 

Foliola fubrotunda , concava 

ftentia, poUicaria, patula. perfi \ GoR. Petala quatiior, ovata, aqnalia, patentia, coria- 

cea, calyce triplo majora. 
Ne&arium monoph yllum , tubiilofum , conicum » 

ftyli bafin ambiens, fubcoriaceum, (quafi e 

rudimentis filamentorum connatis) apice 

denticulatum. 

Denticuli plures, fubulati, insequales, conni- 

ventes. 
St AM* Filamenta munerorifTima^ inonadelpha, f. ima ball 

in cylindrum receptaculo inliftentem coalita, 

fubulata, petalis duplo longiora. 

AnthercE fubrotundse, margine canaliculato , dehi- 

fcentes- 
PiST. Germen turbinatum, inferum, quadriloculare. 

Stylus filiformis, rectus, ftaminibus longior. 
Stigma fimpiex, deprellum. 

Per. Drupa magna, iinica, quadrangularls f. pyramida- 

lis, ilylo perfifcente calyceque coronata. 

Fiilpa dura, ligneu-carnofa. S^M / / MOKADELPHIA. Polyandria. ^:j^ fl Sem, iV//^ oiTea, ovata, obfolete quadranjrulans^ extus 

rugofrf, fibrofa, jure quadrilocuhris , fed pie- 
rumque unilocularis. 

Nucleus ovatiis f folitarius , rugofus. 
^n memoriam Barringtoni^ jingli, dixit Forjferus* 

r 

1414, GUSTAVIA. Plant furinam. p. ig. 

Pingara Sublet, guiti. 

Chara&er effentlalis. 

Moiiogyna. Calyx nullns* Petata plura. Bacca multilo- ciilaris. Semina appendiculata. Charaffcr natitralis. 
Cal. nullum, led calvum ira marijine ciii6tu CpR. Petahi fex f. ofto,. ball laeviter conne.\a, ovata, feC- 

filia, magna. . 

SxAiM. Filamenta numerofLlTima, petalis brevlora , bafi con- 

riata in campaiiam ereftam a ftylo diRatttem. 
Anther (2 parvse, oblongje, ereftae, petalis ditnidio 
breviores. 

Pjst. G erm en t\\v\^r\:it\^v^J inferum, planum, calvum in- ter petala & llylum. iiTimus, perflft Per. Sem. y Stigma obtufum. 

Bacca fabg1oboll\j fiibconica, truncata, fexlocnla- 
ris, coronata margine receptaculi. 
iu?6^ plures, ovales, Isevx-s, bafi hinc mufcilatae; 
appCHaice cartilagineo , contorto* 

Jn 7nctnariam potentijjlmi & clementiffmii Regis nojirij Giir 
Jlavi tertii^ qui Jfupendum colk&Lut},. plantarum In^ 
dlcarum &c, patri t. nu gratiofifjhiie donare dignatus 
efi. 

■ 

141^* CAROLINEA, Pachiflu Jublet. guln. 

Chara&er effentidtis. 

Monogyna. Calyx tubnlofas, truncatos. Petala enfi- 

formia. Pomiim quinquefulcatum , biloculare, 
Ckara^fr naturalis. 

Cal. Perianthium monophyllum, campanuktum , trun* 

catum, integernniuif! , brevilliraum, deciduum^ ^ ■«► .•■*■ D4 m ^ ■^_ Cor. % t ^z MONADELPHIA, Polyandriai 

Cor. Pitala quinque, enfiformia , longiiTima, ere^u- 

fcula, 
Stam. monadelpha. ^ 

Filawenta numerofiilima , bad connata, filiformia. t ^ A longiiTima. I ^11 PiST. Geruien infcrum, oblongum, cyl5ndrlcum# 

fcS7i//^/.v fiUformi^ , longkudine ftaminum. 
Stigma fimplex. 

Per. Pom/rw ovatum, quinqucfulcatum, biloculare. ^ 
Sem. gemina, alterum fupra alterum, ovata, gibba, in- 

trorfum planiufcula. 

Jn inemoriam Serenifftnia: Principis & Domince Sophice 

Caroiitm^ Marcfiionis BadrnfJs, quceoh auiorem Flan- 
tarum & ScienticB Botanica: omnium clarijjiniaj cnjus 
Namcn fcniper iwmortate^ & Memoria oimiibns^ qui 
rem herbariam aniant & cohivt, facra erit^ 

DIADELPHIA. 

OCTANDRiA. 

J4i^. DALBERGIA. 

Chara&er effentiaHs. 

Stammum Fitamenta duo, aplce qnadrifida. FrtiEus pe- 

dicellatus, non dehifcens, leguminofus, membrana- 

ceo-ccmpreflus, feminiferiis. 
Character naturalis. 

Cau Perianthium tnonophyllum , campaiiulatum , quhi- 

quedentatum, Denies o\>t\x?mscn]l* 
CoK. papilionacea. 

yexiihim majus, adfcendens, cordato*ovatum, emar- 
ginato - retufum. 

Unguis linearis. ' 

^//T oblongae, reftse, obtur3e, fupra den te reverfo. 

Carina vix alis brevior, bad bipartita, refta, obtufa. 
^T AM.. Filament a duo, lateralia, sequalia, adfcendentia, 

i:pice in iilatflenta quatuor divifa, hinc ftamina o&:o^ 

^«f/i£r^ globofse, didymee. 

PiST. G^rw/fw pedicellatum , compreiTum, oblongum, re- 

ftum, glabrum. iS'i2///fi" adfcendens, f. reilexus, decidmis. 
Stigma capitatum. ^ PSR. \ 
/ DIADELPHIA. Oaandria. 

Per. FriiBtns cCt Z?^/y/a pedicellata, tenuis, fubcartlla* 

ginea, compreflb -plana, ovata f. oblonga, non de* 

hifcens, elocularis, in qua {i^men unicum f. plura 

immifla. 

Sem. unicum f. plura , remota ^ in medio membranae in* 

ferta, compreiTa. 

In memoriam Carroll Gujfavi Dalberg^ Chiliarcha 6? Equi'- 
tis Simnami degentis^ & Nicolai Dalberg ^ Regis 
Snccicl Medici ordinarily qui ambo Botanias cultores 

Surinamenfta commiinicarunt. 
/" DECANDRIA. -1.^ 417. MULLERA. 

Chara&er cjfentialisn 

Pericarpiiim elongatum, carnofum, moniliforme : Gtohu- 

lis monoipermis. . ' 

. Chara&er uaturalis. 
Cai.. Perianthium monophyllum, campanulatum, com- 

prelTum, ball fupra pedicellum truncatum, planiu- 
Iculum, quadridentatum. 

Dens fiiperior obliteratus , rarius flflus. 
Denies laterates a fuperiori reniotiorce, acutu 
Dens infimus produd:ior, tnagis fubulatus. 
Cor. papilionacea, pentapetala, 

YexiUum reflexum, cordatum, ovatum, integerri- 

mum, obtufum, planum. 

nliis. vix caWce loncior. alis Unguis planiufculus 
& carina remotus^. Alee oblong 
Carina alis /' & petiolatae. conniventibus, ball petiolatis, formantibus r/i- 
^i;m;;/ oblongam , compreflum, recbam. 
St AM. Filanienta conn^t2i 9 in ror^Zfj compreilinn , bafi la- 
P tins, poftea attenuatum & reftum, fiflum 

^nienta decern fubulata. 

Antlierc^ ovat^e J terminates. 

G^rw^n lineare, compreflum. 
Stylus breyis. 

Stigma acutum, 

J) « Pkr. r 54 PfS S h BIADELPHIA. Decandria % ^ & quatnor Globnli omnes globofi, calyce propJores majores, 
apicem verfus fenflm minores, folidi, unival- 
ves , uniloculares , monofpermi. 

compreflum, reniforme, glabrum, & hilo (ut in 

Leguminofis) loculamento affixum. 

noriam Ottonls Friderici Milller^ AuBorls FlorcR Fridriclisdatinm & D Oedero optimo inceptcEy Scriptorisque pluriwn obfi Adtis Havnienfib &c J 

^ T q^ POLYADELPHIA. 

PENTANDRIA. 1418* AMBROMA P&ntas:y # \pf\ ujiu'alvis , apicc dehircens. Semina reniformia: Receptaculo hirfuto. Cal, Perianihium pentaphyllum* COH rfift rioris apici interiori infidentia. nedarii NeHarutm Squamos quinque, ovatae, fornlca 

fum concavae , obtufae, ereftae^ intror Ne^a Squamce quinque, ereftae, lineares, obtufae. fummitate recurvato-fornicatse. St AM* Fitamenta quinaue, breviflima \ A rii interioris. PlST 7 ^ 

interioris rimas. ftarii Si w , fabcylindraceunu 
fubulati, approximati V Per. p POL YA DELPHIA. Pentandria. Cixpfi S^ I ta, quinqueioculans, fupra dehifceiis, unival- 
vis, inteo'ra. 

Sem. numerofu, reniformi - fubrotunda^ utrlnque adliae- 

rentia receptaculis capfuho barbatis^ 

Obf. Flos Thcobroma:, prccfcrtim Nr&ariis^ Fru&us Hi- bifi ■^i» t *- SYNGENESIA. 
POLYGAMIA ^QUALIS 

CAP ITATL 

1419. BARNADESIA. 

Characfer effentialis. / 

Corolla radiata. CaUjx nudiis, imbrlcatus , pungent. 

Pappus radii plumofus; difci fetoius, retrofraftus. 
CharaHer natnralis. 

Cal, fubventricofus, apice patulus, imbricatus. 

Sqnamce niimerofse, a bafi ad apicem fenfimlon- 
giores. 

inferiorcs i. exteriores ovat:?c, arfte imbrica- 

tae, acntae, pungentes. 
fupcrions C inter lot-es fubulatse,' planse, pa- 

tulse, pungentes, 
CoK. compofita, radlata- 

Flofciili difci hermaphroditic pauciifimi, (tres C 
quatiior) remoti., 

Corolhtlce tubulofae, infundibuliformes. 

Tubus brevis* 

Limbns hirfutus, quinquepartltus. 

Laclnice ereftse, conniventes, 
Flofciili radii hermaphroditi, unica fme. 

Corollnlcs ligulat^e. 

Tubus calyce longior. 
Lignla lanceolata , bafi patens , ^ api^^e 
incurvata, fiJla, cxtus hirfuciinmu. 


Stam. Filamenta quinque. Anthrr^e connataein cviindrum, longitn^iii^ Hgul^C; & limbo iongiores, 

D 4 PiST, - < ^ 
f ^6 SYNGENESIA, Pdygam* lequaU 

Pi5T# Germen ovatum. 

Stylus filiformis , ftaminibus longion 
Stigma bifidum; Z.a^x««> patuHs, ovato - rotun- 
da t is 

■m 

Per* nullum. Calyx connivens. 

Sem. plurima, ovata, pilofa, pilis reverfis. 

Fappiis florum aifci fetofus, radiis fabulatis, rigi- 

dis , retrofraftis , iiudis , niil minutiiTimis puis teftis. / Pappus floritm radii longus, ereftus , patulus, 

multiradiatus ^ plumofus, mollis* 

Rec. planum, villofum. 

Palece null^e. 

r I- 

^K memoriam Botanici Hifpanici Barnadex dixit Mutis. i POLYGAMIA SUPERFLUA. 

R4DIA Tl 

J420. U^NXI A. 

- Charadler ejjentiatis^ 

Receytflculum nudum , planum. Pappus nullus. Calyx 
pentaphj^llus: FqUoUs gv^tis. Fhres radii ^ difci 
quinque, 

Charaffer naturatis. 

Cal. Perianthium fubrotundum? pentaphylhim. ^ 

Foliola ovata. 
Cor, compofita, radiata: Radio obfoleto^ 

flofciiti difci mafculi quinque ^infundibuliformes, 

quinquefidi. 

Flofcuti radii feminei quinque, ovatae, parv^^ 
STAM.mafcuUs ut in Syngenenftis. PiST. Germen fmeulis ovatum. Stylus limplex. 

Stigma bifidum. 
Per. Calyx immutatus. 
Sem. omnibus ovata, dur^, nuda> 

Rec* nudum. J*. 1421.MU- \ SYNGENESIA. Polygam, fuperfl. \ S"? I42f. MUTI SIA. 

CharaUer ejfentialis. 
1- H Receptaciilum nudum* Pappus plumofus. Calyx cylin- 
dricus, imbricatus, CovoIhilcB radii ovali ^ oblongae ; 

difci triiidae. 

T 

Chara&er natiiralis. 

Cax-- communis oblongas, cylindricus, imbricatus. 

Squamcc lanceolatae : inteiiores longiores. 

Cor, compofita, radiata. 

Flofciili difci radii triplo plures. 
Coroliiila: tubulofe, trilid^e. 


Lacinia exterior lanceolata. 
Lacinicc interiores lineares* ,/. Ui integras. hf-- St AM.. Difc A flofcul bafi Rad tis decurrentibus. filamattoriim PiST* Difci Germen Stylus fiUformis* 
Stigma fimplex. 
Radii Germen breve. - - 

Stylus filiformis. 
Stigmata duo, fetacca,. 
Per. nullum. 

Se^u oblongiufcula. 

Pappus plumofus. 
Rec. nudum.. 

^n memoriam ^ofephi Coelejilni Mtitis , Americes ft 
Botanici^ qui Hijloriam plantantm Americanarunt $ 
primis Pahnariim^ pulchen'imam parat & plurimt^ 
va kiiic Opnfculo commtinicavit. ^, V *^ r- DS POLY 


V #■ ^ j8 SYNGENESIA. rolygam. fegreg. 

POLYGAMIA SEGREGATA. 

J 

1422. IU^' GIA. ., 

, • Cluiraffer ejfentialis. 

Eeceptaculum paleaceum. Perianthinm commune, triflo- 
rnm# FlofcuH tubulofi, bilabiafci: Labia cxUnori li- 
• gulato; 'Labia intcriori bipartito* 

CharaSfer naturalis, 

E 

' Cal. PeriantJmm commune polyphyllum. 

Foliola patehtiufcula , linearia, obtufa, cana* 

liculata, foliolis perianthii partialis bre- 
viora, tres f* quatuor flores involventia. 

Perianthiwn partiale polyphjdlum, fubsequale, mu!- tiflorum. efta ft. J 

Cor* co7npofit£E uniformes , hermaphrodit^e, sequale 

CorofliUcB monopetalae, infundibiiliformes. 

Tubus fenfim ampliatus, 

LimbiiS bilabiatus. 

Lacinta exterior revoluta, longvor, linea- 
ris, apice dentata. 

Lacinta interior bipardta in Lacinulas Stam duas, ereftas, acutas. PiST A tubo inferta* an Stylus filiformis* 

Stigmata duo, revoluta, obtufa* Per. ivallum. Calyx immutatus 
Sem. folitaria^ angulata us loneus, feililis * Rec. paleaceum* fimiles ^ * I 

L 

Jn memoriam ^oacMmt ^nngiif LnbecenJtSi Botanici h tneritiffi 


V GYNAN- I 
J 


GYNANDRIA. Diandria. f$i 

GYNANDRIA. 

DIANDRIA. 

14*3. DISA. Berg. cap. 

W 

CharaUer ejfentialis. 

Spatha univalvis. Fetala tria: ttytium minus, bipartitum, 

bail gibbofum* 
CkaraBfcr naturalis. 
Cai-. Spatha univalvis, acuminata, oblonga, hinc long!- 

tudinaliter dehifcens* 
Cor. Pitata tria, ovata, patentia s fuperins impar, poitice bafi Antlierce vius* paullo breviorem , bail fubulata, dehi 
tes, equitantes fupra ftvium* 

ium dorfale flaminum bipartitum, ilamlne 
Lacinioe oblongae, obtufe, conniventes. PiST, Germen inferum, longitudme fpathae. 

Stylus lingulatus , brevis , bail excavatus , retrof- 
fum bicornis. 
Per. Capfnla oblonga^ trivalvis^ 
Sem. numerofa minuta, 

1424. FO RSTE R A. Forji. AB. upf. v. 3. p. 184. 

Character effentialis. 

Per ianthium duplex: exterius Inferum, triphyllum; inte^ 

rius fuperum, fexiidum. Coro//a tubiilofa* 
CharaSer nattiralis, 
Cal. Perianthinm duplex. J exterhis mhrxxm^ trlphyUum, laterale* 

FoUola oblonga, acuta* 
interiiis fuperum, fexfidum* 

Fotiola erefta, oblonga, concava. ' 
CoH» monopetala , tiibulofo - campanulata* 

Tubus longitudine calycis* 
Limbus fexpartltus* 

^ Lacinm oblongse , obtufe, patulse, apice re- 

flexae, aequales, 
Ne&arlum. Sqmmnl(E du?e, obovatae, petalifor- 

mes, ftylo utrinque fub iligmate afllx^e. 

Stam* 60 GYNANDRIA. Diandria. 

St At/i^ Filament a d\io y brevifllma, lingiihim inter ftigma & 

neftarii fquamulam ftylo fub lligmate alibtum. 

Anther CB obovatx** PiST» Germen inferum , ovale^ r -? Stylus cylindricus, ereftus, longitudine tubi co- 
Stigmata duo, lata, patentia, fubbarbata. 

pRR, Capfiifa ovalis, unilocularis* 

Sem. numerofa, fcobiformia, receptaculo columnari af- 

fixa. 

Ih mcmoriani ^o. Reinholdi Forfieriy patris^ & Georgi 

Forjleriy filii^ Peregrinatoritm Botanicoriim ^ quituulta 
^ ^nova Genera fc? Species colleger imt & dcfcripferunt. ''r* t OCTANDRIA. 

142^ SCOPOLIA^ 

^_ Charadter effentialis. 

.Calyx diphyllus , multiflorus. Corolla quadriiida. An- 

therce connatse in duplici columna, qifarum altera fu- 
pra alteram pollta* ^ 

,Chara&er naturalise 

Cal^ Perianthimn commune diphyllum, multiflorum* 

, Foliola aequalia, oblonga, obtuf* , concava, 

nervofa, glabra. 

P erlanthtiim proprtiim nullum. 

■ Fi-OR* plures, parvi, villofi, fefliles. C Denies Sta ftliformia Antherce in his filamentis columnam, cni infidet alia columna quatuor 

antherarum filamentis deftitutarum , angu- 
latae* ■ ' -^^ Pi ST. " \ GYNANDRIA. Oftandria. 6£ PiST. Germen fuperum, ereftum, glabrum, terminatum Per. 
Sem, feds filamentis intermixti*. 

Stijlus nullus. 

Stigma bfe\*e, acutum. \ In nwmcriam ^o. Antonii Scopoll, AiiQorh Flora Carniq- 
Uccr aliorumque Openimy qua: onuiia BotanicHm diligent 
tifftniiun & accitratijfinmm demonjlrant. 

M O N O E C 1 A. 

MONANDRIA. 

1^26. ARt^CARP US. Forji.gen. n. %u 

Clxara^er ejfentialis. 
' Amentum cylindricum feiifim incralTatum, iloribus teftum* 

Mas 6z Femina in diverfo amento* 

Mas : Calyx bivalvis. Corolla nulla. ' 

Femina: Calyx nullus. Corolla nulla* Stylus unicu^» 

Drupa multilocularis. 
Charatfer natnralis, 

* Mafcnli flore^^ pi ures. 

Cal» *Spflri?a- nudus absque Spatha, elevatus, fl o fc ulis fef»* 

filibus teftus. 

Perianthhmi propruim minimum, bivalve^ 
Cor. nulla. Falvula aequales. St AM, Fit anient a propria, folitana, breviflima. 

Antlrera oblongae. 

^'Feminei florcs in cadem arbore* 

Cal. Spatl/a bivalvis, decidua. 

Spadix ovatus, genninibus plurimis connatis te- 
Perianthinm proprium nullum. CoH. nulla. 

Pi ST. Grrnvna propria. 
Stylus unicus, filiformife. fexangulata* Stigmata unum f- duo, capillaria, revolata. 
Per. Fju&iis compofitus, fubrotundus, muricatus. 
Sem* finiTulo *rermini folil-aria, oblonga, apice pilo tejfrai- 

nata, receptaculo immerfa. 

1437^ N, 62 MONOECIA, Monandria; I 1427, PHYLL ACHNE. For[i. gen. n. ^g. * 

Character efftntlalis. 

WW* 

, Mas: Calyx triph^^Ilus, fuperus. Corolla infundibulifor 

mis, 
Femina: Ca(jf.r triphyllus, fuperus* Corolla IrSxindihwXU formis. Stylus iinicus. Stigma tetragonum^ Gi- 
ffida infera, poljHperma. 
Chara&er naturalis. 
^Flares mafciilL 
Cal. Periantliium fuperatn, tripliylium. ' • 

Foliola fubulata, erefta. 
Cor. monopetala , infundibuliformis. 

Tubus furfum ampliatus, patulus^ 
Limbtis qninqtiepartitus, patens, longitudine tubi. 
Sem.-^ Filameritumy unicum, bafi tubi infertum, gland u]a 

utritique notatam, limbo vix longius, iilifor- 
me, ereftum- 
Anthera globofa^ fulcata. 
Germen fine ftvlo* > \ PiST. 

^Flores femifid in diverla planta dlcit Forller, quod du 

bito. 

Cat., ut in priori • 
Cor. ut in priori. 
PiST. Germen tarbiwatum, luferum* 

Stylus flliformis , longitudine ilaminls in fiore ma-» 

fculo, fuperius incrailatus. 

Stigma capitatLim, tetragonum, e tuberculis qua- 

tuor. 

p£H» Bacca £ Capfula unilocularis , pol^-fperma. 

1428. C ASU ARINA. Forjl. gen. iu f2. 

CharaSer effentlalls. 

Mas: Calyx Amentl. Corolla S'^namr^/^ bipartite. 

Femina : Calyx Amcnti. Corolla nulla. Stylus bifiduK# 

StrobUifs. 
Chara?ter naturalise 

^Mojciili in Amentum fiUforme dlgefti* 
i'AL. Amentum cohimnn^ laxe imbricatuin, conftans 

Sqnamis niiiflorls, monophyllis, parvis^ 
Cor. jS;/im;«/r/^bipartit^, ovatse, minutae* MONOECIA. Monandria. 

Staii. Filawentum capillare, cal3Telongrus, K, 


?> 


Anthera didyma. 
Feminei m eadem planta. Cal. Amentum ovato - cvlindricum 
CoR» nulla. Sqnaniis ovatis, acutis, carinatis, unbricatis^ PiST. Gerwm minutnm. 

Stylus filiformis, calyce longior , biiidus. 

Stigmata duo. . 
Per. Strobilus Sqnamis bivalvibus, perpendicularitef «fc- 

hifcentibns. 

Sem. folitaria, conica-, margine membranacea. 
1425), ^GOPRICON, ' ' 

CharaSer ejjentinlls. 

Mas: Amentum. Periantldiim trifidiim. Cor» nulla. 

Femina : Flores folitariu Calyx ut in mare. Corolla niil^ 
la. Styli tres. Bacca tricocca. 

CfiaraSfer naturalis, 

'^'MafcuH flares in Amenta ovato, parvi. 

Cal. Perianthimn monophylliim , tubiilofum, triiidiim* 

Cor* nulla. 

STAU.FiIamef2tum nnum, calyce longius, ereftum. 

AntJiEra ovata- 
^Femiuei fores in eadem planta, folitariL 

Cu- -ut in mafculo. 

Cor. nulla* 

PisT. Germeti ovfltum. 

Styti tres, divaricati. . , . 

Stigmata fimplicia, perfiftentia. ■ 
p£R, Baua globofa, intus tricocca, trilocularig, mucrft* 

ne bilido. 

Skm. folitana, inde angulata. 
DIOE t V y 4 / ^4 DIOECIA* Monandria, 

o 't 

MONANDRIA. 

1430. PAN DAN US. Jiumph. amb. 

Athroda£lyIis. Forft. gen. «♦ 7V* I 
CharaB^er cJfentiaUs. 

^ Mas: Calyx nullus« Corolla nulla^ Anthera feiTilis, ra- 

mificationibus thyrfi inferta. ' 

■ 

Femina: Calyx nullus. Corolla nulla. Stigmata duft* 
. FtuBhs compofttus^ 

Charaffer ffaturalis. 

Flares mafculi & fcEinlnei in diverfa planta. 

'^Mas: Spatha nulla. Thyrfus compofitus ex axillis fo- 
liorum, nudurf* 

Cal, melius. 
Cor. nulla* 

St AM* Filament a nulla, fed thyrfi ramificationes ultim* 

terniinantur anthera. 

Anthera feiTilis/ oblonga, acuta, erefta, longitu- 

dinaliter iiila. 

'•^Fimna* 

Cal. nullus. 
Cor. nulla* 

PiST. Germina numerofa, aggregata, feililia, introrfum 

attenuata , quinquangulata # apice convexa, 
glabra. 

Stylus nuUus^ 

Stigmata duo, cordata, marginata. 

VEII4 FruSlus g\oho£us , magnus, compofitus ex 

Vnipis cuneatis, angulatis, aggregatis, fori- naceis , monofpermis. S£M. folitarlum, oralcj laeve. TRIAN 


h 

J ftlOECIA. Triandria. gf 

TRIAl\DRIA. 


143 1. MABA. For Jl. gen. n. 61. 

Character effentialis^ 

Mas : Perianthium trifidum. Corolla triiida. 
Fzmina: Perianthium \xt in mare. Driipa fupera, bilo- 

cularis* 

Chara&er nattiratis. 

'^Mafmtu 

Cal. Perianthium trifidum ultra medium. 

Lacinice o\Aor\^2e , parallelse, canaliculatse.. 
Cor, monopetala , tubulofa, extus vilioiiHima, calyce 

longior. 

Limbus trifidus, 

Lacinice craiHufcuIae, ereftae. 
Stam. Fitamenta tria, breviiJima. ^ 

Anther £g ereftse, ovatse. 

PiST. nullum. 

"^Feminei in diftinfta planta. 

Cal Perianthium ut in mare* 

Cor. ignota. 

PiST^ non vifum. 

Per. Drufa fupera, ovata, oblonga, bilocularis, 

Loculamenta difperma. 
Sem. Niices du3e, oblongse^ triquetrae. TETRANDRIA. 

1432. MONTINIA. 

f 

Chara&er effentialis^ 

Mas: Perianthium fuperum , quadridentatum. Petata 

quaCuor. 

Femina : Calyx & Corolla ut in mare. Filamenta llerL-- 

lia. Stylus bifidus. Capfula oblonga, bilocularis. 

CharaBler nattiralis. 
^Mas. _ ' 

Cal. Perianthium fuperum , quadridentatnm p breviili- \ mum, erettunu ^ Cor. ce DIOECIA, Tetrandria, 

I 

Cor. Petala quatuor, ovata, obtufiinma, patentia. 
Stam. Fitamenta quatuon 

Anther ce 
^^Femina in diltlnfto individuo. 
Cal. ut in mare* 
Cor. ut in mare^ 
Stam. FUawenfa absque Antheris* 
PiST. Gernien inferum, retufum. 

Stiflus cylindricus, bifidus, corolla brevior. 

Stmniata reniformia* !*:_ Per* Capfiila ovata, 
liter dehifcens. oblonga , bilocularis , longltudini- Sem. pliirima , imbricata , ovata , deprella alata. margine m ^^ OCTANDRIA. 1433. MARGARITARIA. 

CharaUer ejfcntialis. 

IVIas: Calyx quadridentatus* Petala quatuor. 
Femika. Calyx & Corolla ut in mare* r 
Styli quatnor 
f. quinque. Bacca cartilaginea , tetra-f, pentacocca* 
CharaMer naturalis. 
^-'MafcuH copiofiores in diftlnfto individuo. 

Cal, Perianthinin monophyllmu, quadridentatum, mi* 

nutum, perfiilens. 
Cor, Petala quatuor, fubrotunda, calyci inferta* 
Stam. Filammta ofto , fetacea , patula , longiora j rece- 

ptaculo inferta. 

Antherce fubrotundae, parvse. 
PiST. G^rmm fuperum, fubrotundum. 

Stylus fetaceus, longitudine ftaminum* 

Stigma obttifum. 
^'Feminei in diftinfto individuo^ 
Cat.* ut in mare, perfiftens. 
Cor. ut in mare ? 

PiST. Germen globofum, fuperum. 
Styli quatuor C quinque, liliformes. 

Stigmata fimplicia, perfillentia. i Per. ; DIOECIA. Oaandria. 

Per. Bacca glohofsL : S ti/ lis p^tul\s, brevibus* 

' ilhis tetra-C pentacoccus , quadri-C 
locularis, cartilagineus , nitidillimus. 

bivalves* 
Semina ovata , intus comprefla. 

\s. Stuii & Arm Af C ^7 ^ L iique Obf. Calyx fern per quadrifid 
Jr. quinqfte* DODECANDRIA. 

1348. EUCLEA. 

Chara&er effeiitialis. 

Mas; Calif X quinquedentatus. jCorolla petitapetala. Sta-^ 

mina quindecim* 
Femina* Calyx & Corolla ut in inare^ Germen fuperum 

Styli duo* Bacca bilocularis. 
Character natnralis. 

^Mas. 

Cal. Perianthium minimum, quinquedentatum. 
Cor. Petala quinque, ©valia, feffilia* 
Stam. F^7uw2^wto quindecim, brevia. 

AnthercB oblong^e, ereft3e, acutse* 

PiST. absque Germine. ) ^•p 
•>*' y •'Femina in diftinfta planta* 

Cal. ut in mare, perliftens. 

Cor- ut in mare. 

PiST. Germen fuperum, fubovatum. 

Stifli duo, corolla breviores* 
Stigmata quadridentata, obtufa. 

Per. Bacca bilocularis, ovata, 

SEMt folitaria. \ POLYANDRIA. 

1434 HEDYCARYA* Forji, gen. w. ^4. 

Chara&er ejjentialis, 

Mas. Calj/x ofto - H dccemfidus. Corolla nulla. Fila-- 

menta nulla. Anthera in fundo calycis, quadrifol- «sej apice barbatae. \ Femjna I 6S DIOECIA. Polyandna* 

L 

Femin A. Calyx & Corolla ut in ^mare. Germina pedicella- 
" - ' ta» i\rz/c^i" pedicellatse, monofpermse* 

CharaUer naturalis. « •Mas^ 

Cal» Periantitium monophyilum , piano -rotatum , ofto- 

f. decem£dum. ^ ' . ' 

Lacinice lanceolatse, sequales. - ^ f Cor* nulla. 

Stam* Filsmenta nulla* M% Antkerce plurimse, (quinquaginta) oblong^e , quadri- 

falc3e, apice barbatae, totum fundum calycis 
tegentes. 

^ Femina. 

Cal* nt iri mare, perfiftens. 

Cor. nulla. 

\ 

PiST. PedkelR breves, numerofi, cylindrlci, in medio 

calycis , elevantes Germina globofo - depreffa. 
Styli nulli. 
-, Stigmata funt Papilla per germina fparfae. 

Per. Nnces fex f. decern, pedicellatae, globolae, fubof- 

fese, monofpermse* 

Sem« Nuclei folitarii, globoll. 

'■m 

Rec. commune , in medio calycis , lanatum* CRYPTOGAMIA. FILICES. J227* ZAMIA. -* CharaBer ejjentialis, 

Mas. Strobilus Squamis fubtus poUIne tettls. ' 

Femina. Strobilus Squamis in utrdque margine Drupa fo- 

litaria. 
CharaUer naturalis. 

'Mas, < 

Cal. Strobilus ovatus, obtufns. 

Sqitamce peltatse, horizontales, obovate, ob- 
tufiffim^e, unitlorae, apice incrailat^e, perfi- 
ilentes* 
CoR. nulla* 

- * c \ \ C R Y P T a<5 A IVf I A. Filf ccs. ^3 1 Stam, Fiiame^ta nulla* 4^ Pollen nudum, globofum, fquamarum paginse 

inferiori infperrum^ confertum, copiofum, 
feflile, bivalve, circumfciiTum annulo elaAico. 
Fovilla ovato- irregularis, pellucida. 
^'^Femina in difiinfta phnta, 
- Cal. Strobilus ovatns , imbricatus. 

Squamce pedicellatse, peltatse, angulat^e, tan- Co R. nuU^^ dem diftantes, perliftentes* 1 jh 
/ Pjst. Germina dno^ irregiilaria, angulata, fub peltafqua- \ marum margini inferta, utrinque folitarla, nutantia* 

* Stylus nullus. 

Stigma obtufum, latere obfolete biiidum. 
Per. • Drupa SolitsLria 3 ovdlis. 

Sem. Ntix ovalis. ^' 

Obf. Filix firobilo Eqnifeti /• Cupreffi^ herba Palmgt. ALGAE. w 

i43T* RUPiNIA* Aytonia For/?. ^^«. n. 74. 

. £haraUer ^ffentialis. ^^ ^ 
Frons. Antherce fubulatse, Germen in apice frondis, ova- 
tum. Styli plurimi. Capfula onilocularis, polyfper* ma. CharaSfer naturalis. 

^^ Flores mafc::!i in difco frondis, 

Cai- nnllus* 

Cor. nulla* 
STAU.Filamenta nulla. 

Antherce plures, ereftse, fubulatse, compreiTae. 

*^ Flares femineu 

Cal.' Filamenta fubulata, erefta , germen ambientia^ 

(hsec non vidi) 

Cor. nulla. 

PiST. Germen fubglobofum. 

Styli cylindrici, breviflimi, plures, truncati. 
Per* fubglobofum, uniloculare. 

Sem. plurima. 

Obf. Multum diibito an proprii generis fit ^ an Pa itta difci 
jtnt antherce^ Sed vidit vivam Dn. Forjler^ ego Jo- Inmmodo ficcam^ -er w- MT E 3 PALMAE. ^ 7^ 
P A L M M. M r - / 


E. J« 143^. MAURITIA. 

Character naturalise ^ k ^ Mafctili flores in amento oblongo, fefllli,- undique tefto 
floribus arfte approximatis , fquamis obtufis inter iin- 
gulos ilores. 

Cai-' Periantlihim monophyllnm , cyathiforrae , trunca- turn, integrum, triquetrum, breve^ If* Cor. monopetala* Tubus brevis, longitudine calycis, futuris tribus, 
^per quas laciniae iimbi facile ad bafin dividuntur. 

Limbus tripartitus* 

LacinicB aeq dales, patentiufculse/lanceolatae, ca- 

" naliculatae, rigid3e, quafi ligneae, obtufse. 

Stam* I^'mnenba fex, fauci tiibi inferta, breviflima, crafla* 

Anthera lineares, angulatae, longitudine petalorum. 

atterncB \ntev lacinias Iimbi extcnfse, horizoi^- 

tales. 

alttmct tres ereftae, canaliculo laciniarum ad" 

preflb* 

•^ I 


#4. ^ z .« - ^- \ ^^ ,1 


SPE \ 
(o) 5* 


INDEX SPECIERUM. Monandria. Monogynia. 
Renealmia. 

*" JVIyrofma. 

Maranta, 

' Salicornia^ 
Hippuris 

Digynia. Mniarum. / Diandrla. Monogynia. 

Nyftanthes* - 

Eranthemum* 

"Veronica* - 

Pa^derota* - 

lufticia. - 

Dianthera* - 

Calceolaria, - 

XJtricularia. -- 

Verbena. •- 
Lycopus. 

Cunila^ - 

Salvia. - 

ThoLiinia. - 

Anciftrum. - 

Dlgynia. 

Anthoxanthum 

Tngynia. 
Pip er. Tria ndria. Monogynia. 

_ Ixia. — 

Gladiolus. - 

~ Antholyza. - 
Iris. - 

Moraea. - 

Wachendorfia. 

, " PUatris. I. 

I. 

2. 
2. I. 5. 
I. 

I. 

2* 
I. 
I. 

I, 
I. 

6. 
I. 
I. 2* 5. 1 6. 

12. 

2. 

17. 

8. 

I. 

3. I Schoenus, 

Cyperus, 

Scirpus 

Kylingia* 

Fuirena,. - 

Nardus. 

Pommereulla. Dlgynia. Saccharum. 

Phalaris. 
Panicum. 

Agroilis. 

Aira. 

Melica* 

Poa. 

Daftylis. 

Cynofurus* 

Felluca. ' 

Bromus, 

Stipa, 

Avena. 

Anthiftiria, 

Ariftida. 

RottbtilK 

Elymus. 

Triticum. Tngynia. Tetrandria. Polycarpon, Monogynia. 

" Pro tea* E4 Scabiofa. 

Hedyotis. 

Spermacoce 

Afperula. 

Galium 
Pavetta* 71 X r. 

6. 

4» 
I* 

I. 2. 
I* 

2. 

3* 

2. 
I. 
2. 
I. 

r 

I* 
I* 
I. 

6. 
I* 

2* 

3. 2. II. 

2. 

3. 

- 2. 
2. 
I« 

^ 2» 

' 3. 

Blaeria r* INDEX SPECIERUM. V i ^jk. Blaeria* - 

Budleia. 4 -^ 
Exacum. - 
Pliintago. — 

Scoparia* - 
Cornus. - 
Fagara. 

Ptelea. 

Hydrophylaxt 
Bankfia - 

Oldenlandia, 
Ammunnia. - 
Trapa* - 

Struthiola. 
Hartogia - 
Embothrium. 
Catnphorofma. 
Aichemilla* - 

Digynia. 

^omozia. — 

Tetragynia* 
Tiilaea, Tentandrid. 
Monogynia* 

J-ithofpermum* 

Cynogloflum. 
_ Echium. - 
_ JVIellerfchmidia. 
^ Tournefortia, - 
_ Primula* - 

Menyanthes* • 
Virefta* 

_ Lifianthus. - 
SchefFieldia* — 

Convolvulus. • 
Retzia* — 

Epacris- - 

Polemonium* 
Campanula. — 

Roella- — 

Trachelium. - 

Portlandia, - 

Cinchona. - 2. 


\ 


2. 


■ 


4- 


r 
.*" -4 

r 
^ 


^^^H 

I. 

4- 
3. 

2. 
I. 
I. 
2. 
I* 
I. I. 2. I. 
I. 

4» 

2. 
I. 

I. 
I, 
I. 
2. 
I. 

8. 

I- i 

2. 

18. 

3- 

3» 
I, 

1 

3* Digynia. Pfychotria* - 

Chiococca. -^ 

Lonicera* - 

Conocarpus* - 

Datura. " - 

Solanum. - 

Strychnos. 

Ignatia. - 

Ceftrum* - 

Lycium. - 

Chironia* — 
Tektona* 

Sideroxylon. 

Rhamnus, 

Phylica* 

Celaftrus. 

Evonymus. - 
Diofma. - 

Brunia. - 
Efcallonia. . - 
Corynocarpus. 

Argophyllum. 

Mangifera* 

Rites. - 

Heliconia. 

Achyranthes. 

Celofxa. - 

Dlecebrum. - 

Thefium. 

Gardenia* 

AUamanda. - 
Vinea. - 

Echitis. — Melodious. - 

Periploca. 
Cynanchum. 
Apocynum, • 
Afclepias, - 
Stapelia. - 

Chenopodium* 
Salfola. - 

Anabalis. I- 

I* 
I* 

5- 

I. 

a. 
I* 
I. 

3- 

2. 

I. 

I- 
I. 

I. 
I* 

3* 
I. 

6., 

I. 

4- 


I. 

• 4- 
4* 

2. 
- 2. 

3* 
I. 

Gom. _■" ^. ■^- INDEX SPECIERUM. Gomphrsena. 
Gentiana* 

. Hydrocotyle. 
^Allrantia. 
_ Bupleurum, 
Coprofma. 

HaiTelquiftia^ 

Daucus. 

Sefinum. 

Crithmum. 
Cachrys. 

Laferpitium. 
^ Siuni* *- 

Siron. - 
Cuilbnia* 

_ Semecarpus, 
_Rhus - 

JViburnum. 

Caffine. - 

_ Pharnaceura. 

Tetragynia* 

_ Evolvulus* 
Pentagynia* 

_ Commerfonia* 

Statice* - 
Drofera* - 

_ Craflula. 

Sibbaldia* — Hexandria^ Monogynia. •*4. Tradefcantia* 

Pontederia. 

Maflbnia. 

Haemanthus* 

Tuibagia. 

Critium* - 

Amaryllis^ 
Allium, 

Tiilipa. - 
Ailbuca. 

Hypoxis, - 4 » I. 

4- 
I. 

8* 

I. 

2* 

2. 
I. 

3. 

I, 
I. 
I. I. 

8. 

I. 

8. I. I. 

3. 

26. 
I. I. 

2. 

3. 

2. 

3. 
I. 
I. 

2. 

8. t ^ .c>_ Gethyllis. .. - 
"Drnithogalum. 

Scilla. - 

Cyaueda. -• 

Anthericum, 

Afparagus, - 

Dracaena* - 

Convallaria* 

Hyacinthus* 

Phormium* 
Aloe. 

AUlroraeria* 

luncus. 
Ehrharta. 

D uroia^ 
Achras, " - 

Berber! s* 

Loranthus. . - Dlgyttia. 
Falkia. 
Gahnia. 

iTrigynia. Rumex. 
Melanthium, Heptandria. Monogynia* 
- .Dillandra. 
Digynia. 

« Limeum. 
Tetragynia. ■ 

- Aponogeton^ O&andfia* E5 Monogynia. 

^ Osbeckia, 
_^ Rhexia. 

Amyris, 
^ Fuchfia* 
_ Chlora, 
^ Dodonaea* 

Lawfbnia* 

Erica* 

Daphne. 


I 73 

4» 

8. 

2. 

3. 
lo. 

5.* 2* 


4' 
4 I. 2. 2. 2. 

2» 

I. 
I* 

2. 

2. 
14. 

3» \ I. ' 


2* 


- 3» 


3* ■' 


- 4. 


4i 


l» I 


!• \ I 74 INDEX SPECIERUM. h *-* Gnidia. 
Pairerina* Dig pita. i Galenia* 
iVeinmannla* 
Codia, - Tvlgynta. 

Polygonum. 

*" Sapindus* 

^ Tetragynia. 

Kaloragis* 

Enneandria. 

Trigynia. 
Rheum^ 

Decandria. 

Monogynia4. ♦ * ■V — ■; - r •I & Sophora^ , - 

Calfia^ - 

Diftamnus* - 

Ruta, 

Zygophyllum. - 
Myroxylon* - 

Quaflia. - 

'luffieua. - 
Mclaftoma. '- 

Rhododendrurri* 

Andromeda* - 

Arbutus. 

Inocarpus^ - ^ .^^ \ -h Royena. 

Saxifraga» 
Dianthus, 

Trigynia* 

" Silene. 
Arenaria* 

Pmtagynia. 
" Cotyledon* 
Sedutn. 
Bcrgia» 

Oxalis* 
Lychnis. 

I'orskohlea* 5 

7 2. 

4- 
I. I. 
I. J* I. I. 
6. 

2* 
I. 

2* 

2* 
I. 

3. 
I. 

I 
I. 

2. 
I. 2. 

I. i 6. 

I. 

2. 

6. 
I. 

2. Dodecandi'ict. 

Monogynia. 
Dodecas* 
Biakea* 
Befaria, 
Winterania* 
Portulaca. 

" Lythrum, 

Digynia. 

Agrimonia^ 

Trigynia. 
Vifnea* 

Tacca» 

Pallafia. I* 

I* 

5- I. I. 
I- 
I* Icofandria. Monogtjnia* 
Sonneratia, 

Pfidium. 
Prunus* 
Piinia* 

Digynia. 

Crataegus* 

Pentagynia. 

Mefpilus* 

Pyrus* 
Tetragonia* I* 
I. 
If I* 2, 

3* Mefembryantemum, 7* Aizt)on* 
Spirxa* 

Potygynia. 

Rofa. 
Rubus* 7 
5 I* 

3^ Polyandria* Monogynia^^ 

Capparis. 
Ternftromia* 
Alftonia* 
Myriilica* - 
"^ Sparrmannia* 
Vallea. 

Elaeocarpus* 
Digynia^ 2. 
I. 

I. 

u 

2> \ Fothergilla I. Trig]/- ^ <t INDEX SPECIERUM. ♦r Trigynia^ •L ^ • 4 .f* •U t A 


Delphinium* 
Pentagynia. 

Bfathys* 

Hexagynia. 

"" Stratiotes* \ 

Polygynia. 
Dr j mys* 
" Unona^ - 
Anona, -r 
Atragene. 
Clematis* 
Thaliftrum* 
Adonis, 
Ranunculus* i i)idynamia 


>^- A •I 

r .4 i 

•1 $4 

I '«! »-^ Gymnofpermia* 

JSfepeta* - 
Lavendula, - . 

" Phlomls. - 

- Dracocephalum. 
Ocymura. - 

Phryma* - 

^^giofpermia^ 

Bartfia* - 

- Gerardia* - 
* Chelone - 

-tAntirrhinum. 
Hemimeris* - 

Besleria* - 
ScrophularJa. - 

~ Celfia. '- 

- Digitalis. ' - 
- Bignonia* - 

' Capraria^ - 

Selago. - 
Manulea. - 

Hebenftreitia. - 
~ Erinus. - 

"" Biichnera. - 
'Sibthorpia. - 

Orobanche# - I. I. I. 3» 
I* 

I. 
I* 
I* 

I. 3. 

1. 
I. 

3. 

3. I. 

3* 
I. 

3» 
I. 

I. 

2* 
II. 

3* 

4» 

I* 1 
I Lippia. 
Ruellia, 1* * -* T^ J^* Barleria, — 
Millingtonia, 

Duranta, - 

Volkameria. - 
Clerodendrum^ 
Thunbcri^ia, •> 
Caftilleia^ - 
Vitex. - 
Amafonia, - 
Acanthus* - Tetradynamia^ 
StticiilofcB. 
Thlafpi, 

- Peltaria* 

SUiqiiofce^ 

- Cheiranthus. 
Heliophila* 
Arabis* 
Raphanus* 
Craaibe* - 
Cleome* €\ Moncidetphia. 

Triandria^ 

" Aphyteia^t 
Pentaiidria. 

Hermannia* 
" Melochia, 
"" Symphonia* 

O&andria. 
Ay tonia* 

Decdndria. ^ 

Geraniunu 

Polyandria. 

Sida. 
Malva. - 

Urena* 

Hibifcus. 
Barringtonia 

Guftavia 

" Caroiineat « ^ 


7$ 
I* 

6. 

3. 
I. 

I* 

I. 

I. 

I* 

2* 

4* 
I. I* 

9^ 2i. 

2. 
I. 

4« I* * I. I, 14* a* 

2, 

II. 

- I. 

^ I, 

I. 

ViadeU 7<5 

Diadeiphia* mDEX SPECIERUM; r. .'^ Hexandria^ 
Fumaria, - 


I. 


O&andria. 

r 


1 


'Polygala. - 


5. 


Dalbergia^ - 


2* 


Decandria. 
Pterocarpus* - 


2. 


Spartilim/ - 


3. 


Afpalathus* - 


6* 


X^rotalaria. - 


5. 


* Ononis* , - 


4- 


"" Anthyllis. 


2. 


Phafeolus. - 


1. % 

♦'■S. - i. A Glycine. -. 

- Orobus. - 

- Cytifus* - 

Mullera. -p 

Robinia. ^ - 

- Glycyrrhiza* - 

^eichynomene. 

Hedyfarum^ - 

-Indigofera, - 

- Galega* - 
Phaca. - 

Aftragalus. - 
Pforalea. - ' 
Trifolium. - . 
Lotus. -^ 
Trigonella, - 
Medicago, - PolyaKetphia. 

Pentandrid. 

Theobroma^ 

Ambroma. . 

• Dodecandrta*. 

Monfonia^ 

Polifandria. 

Melaleuca* 

Hypericum. 'Syngmefta, JPotjfgamia aqualis. 
Sonchus. » - L^ 3. 

I* 

I. 

I. 

- 1. 

2. 

S' 

6. 
I. 
I. 
I. 
I. 4P I. 
I. 'I 2* 5» 
6. !t 9 Prenanthes. -,x 
_ Leontodon* - 

tapfana. — 

^ Barnadeiia. - 

Carduus. . - 
_ Onopordon* - 

Carlina, - -^ 
^ Atraftylis, - 

_Carfhamns, - 

Cacalia^ -r 
_ Eupatoriuni. - 

Pteronia^ - 
_ Stsehelina. - 
_ Chryfocoma. - 

Tarchonanthus, 

Athanafia, - 

Polygamia fiipevfiua, 

Artemiiia. - 

- Gnaphalium. - 
- Xeranthemum. - 

- Baceharis. — 
Conyza. - 
Erigeron* - 

'^ Unxia» - 

enecio* - -* 
-After. 
Mutifia. 

-Cineraria, - 
.cAmica. - 

- Perdicium. - r. 

I. 
I* 

2* 
I* 

2. 

I. 

II. 

6, 
15. 

2* 
2. 

3. 
f. II. 

4. 
I* 

2* 

2> 
I* 

17. 
I. 

I. 

I* 
I. Chryfanthemum. t, 
Cotula. - Anthemis. - 

Eclipta. - 

Verbefina» - 

- Buphthalmum* - 

Potygamia fmjlranea. 

. Coreopfis*. - 
Ofmites* - 4- 

I. 

i; _ Gorteria^ 
_ Zogea. 
_ Centaurea*^ I* 
I* 

2. 
I. 

Polyga- INDEX SPECIERUM. 
#».. 

w. * * Potygamia ^eceffaria. 

ilphium. - ' 
Tolymnia. - 

Calendula. - 
Arftotis. - 

""Olleofpermiini* - 
"^ Othonna* - 

* Hippia. - 

Potygamia fegregata. 
'^ lungia^ - 
Oedera, - 
Stoebe. - 

Monogynia. 

Corymbium. - 
lafioiie* - 
Lobelia. - 
Viola* - I. 

3- 

2. 

6. 

15. 

3- ■>•■■ i Gynandria. 
Diandria. 

Orchis. 

Satyrium* 

Ophrys* 

Serapias* 

Arethufa, 

Difa. 

Epidendrum* 

For&era 
Triandria. 
Ferraria* 

Pentandria. 
Paffiflora* 

O&andria^ 
Scopolia* 

Polyandria^ 

Grewia* 
Arum. - 

Monoecia^ 

Monandria. 
, Artocarpus, 
' Phyllachne* 
Cafuarina. 

Aegopricon, 1. 

3. 

5. 4- 
I. 

14. 

3. II. 

6. 

4. 

4- 
I. 

I. I. 2 I 2. 
3. 2. 
I. 
I, I Dioecia Triandria* 

Carex, 

Tragia* 
Phyllanthus^ 
Tetrandria. 
Serpicula, 
Xicca* - 

Betula. 

Urtica. 
Pentandria. 

Xanthium* 

Amaranthus. 
Folyandria. 

Sagittaria, 
Begonia. 

Monadelphia, 
Thaia, - 
Cuprellus* 

Plukenetia* 

Dalechampia, 

Acalypha, 

Croton* 

latropha. 

Sterculia, 

igenefm, 

Ciicumis. 
Bryonia* Monandria^ 
Pandanus^ 

Triandria* 
Reftio. 

Maba. 

Tetrandria, 
Vifcum* 

Montinia, 

Hexandria^ 

• Smilax. 

Diofcorea. 
OBiandria, 

Margaritaria 

Dadecandria* 

Euclea* 7t 9. 

I. 

2, 2, 
J* 

6. I. 

2, I. 
3. I. 
I* 
It 

2. 

I. 
2, 
I» 

I. I. 

2* I. 3* 3- 
I, I. 
I. I. I* 
Polyan^ t 7S INDEX SPECIERUM. Potyandria. 
ClifFortia. 

^ Hedycarya* 

Monadelfhia. 

Ciilampelos, 

Gjjnandina. 
Clutia^ 
J^oltfganna. 

Monoecia. ^ m Spinifex, 
Andropogon. 

Holcas* 

Apliida. 
Parietaria* 

Terminalia, 

Hermas. 

Mimofa* >- loecia. Diofpyros. - 
Anthofpermum. 
Stilbe. 
Panax* — Trioecia, 
Fie us. 13* 
I, 2, 2, I. 
2. 
I* 
I, 
I. 
2. 

7. 5 Cryptogamia. 
filices. Zamia» — 

Ophiogloffum, 

Acroftichum. 

Pteris. - 
Blechnum. 
Polypodium. 
Adianthum* 
Ilbetes* - Miifci, Algod. Lycopodium* 
Polytrichum» lungermannla. 
Lichen* - Rupinia* 
Fucus* Fungi^ 3. 
I. 

I. 

2. I Palmce. Phallus* 

Lycoperdon* 

Mucor. Mauritla. 
Cocos* 2* 

3. 

4* 
I. 

I* 

3» 

5. 

3* 3 

3 T* 
13. 

2. I* 

2. I. 
I. i 
/ MONAN- MONANDRIA. 

MONOGYNIA, \ exaltata.KElSlEALMlA. 

Globba fylveftris. Rivmplu a^vh^ v. 6. p. 140. t. 62> 63* 
Habitat in Surinamo. t). 

>^r^or Caudice refto^ firmo, oftodecimpedalis, Spa- 
dice nutnnte. 

Caiilis & Folia Cannse funt, fed anguftiora & longio- 
ra, bi-f, tripedalia, lanceolata, acuta acumine 
retufo, glaberrima, nervis obliquis* 

Racemus liradieis alternis, lanceolatis, canaliculatis^ 
glabris, nervolis, deciduis* 

Pedunciili in axillis bractearum, folitarii, incnrvati, 

deprefli, pubefcentes, breves, terminati fpatha* 

Spatha moncphylla, quo: apice rumpitur, ut calyx^ 
in duas aut tres Lacinias, uc exeant ilores. 

Intra fpatham Imiic ell Flos &: alia Spatha bitlora, ilc fingulus pedunculus evadit triflorus 
Calif X Jpatbis omnino limiiis, lit ellet fpatha, nlfi in- 

fideret germini* ~ 

Vix in ulla Scitaminea Anthcra adeo libera & commu* 

nriTimam figuram antliercehabet. 
FniBus in racemo compofito dependent , figura & 

nicjgnitndine fru61:us Momordicse Elaterii. 
Caro craiTa, corticalis. calida, rubicunda, in medio 

Lcculamentum crigoniimj DiiTepimentis membra-^ 

naceis, mollibns, (uccofis. 
Seniina parva, glaberrima, nigra, Amomi Cardamom 

mi iimiliima. Frudus conditus placet ingoUs Surinami, MYRO- \ V 80 MONANDRIA. Monogynia. cann(Ffo-MYKOS MA. Ha. Naru-Kila. Rheed. mat. v^ ii. p» 67* U 34? fed fra- 

6tus nimis magnus* 

Habitat in Surkiamo, C Gr* Dalberg, t). 

Friitex more Cannae. 

iJniiijtrhorizontaiis, apice adfcendens , carnofa, ova- 
ta, brevis, leviter comprefia, ut in Amomo, an-- 
mills cintla, tetlia vaginis alternis, amplexanti- 
busj ovatis, apprefiis, latis, fibrofis. 

Folia ut in congeneribus, ovah'a, glabra, venofa* 

inferiora petiolis elongatis, dilatatis, radicatis, 

caulem formantibus. 
fiiperiot*a petiolis extra caulem* 

'Petioti tunc elongantur fiunt graciles, comprefTu Ion- 

gitudinaliter fulco canaliculati, fed verfus infer- 
tionem folii elevantur in annulum cylindricum, 
antrorfum pilofum, folium parum incurvantem. 

Caules n Scapi teretes, fubpilofi, terminati articulo, 
ex quo folium caulinis limillimum & pedunculus 
vagina petioli involutus* 

Peduncuhis hie folitarius, vix petiolo longior, teres. 

Racemus inftar amenti Lupuli , imbricatus fquamis 
braftearum alternis. 1 

Bra&ece diphyilae, biflor^e* 

exterior latior , ovata , membranacea^ amplexi- 

caulis. 

interior brevior, anguftior, obionga* 

}fa* MAR A NT A coma foliolis reflexis. \ 1 Habitat a G D alb erg, Folia radicalia, petiolata, laevia, fimilia Cannae, 
Scapus aphyllus, teres, laevis, craffitie pennse cy- 

gnese, tripedalis. 
Coma terminalis: foliolis confertis, numeroHs, fefli^ 

libus, ovatis, reflexis: inferioribus fenlim mino- ribus* foliol feffil es finguli brafteis bifariis, trium parium: valvulis fuperio- 

ribus bicarinatis; inferioribus sequalibus. 
Flofcitli terni, 

Perictnthinm fuperum, caducum: foliolis tribus, lan- :eolatis, petaioidibus, longitudine corollae* Corol* } I / MONANDRIA. Monogynia, ^i 

Corolla monopetala. 

Tubus longitudine fere calycls. 

Limbns quirqueparcitus: laciniis quatiior lanceo- 
latis; qiiinta bifida. j 

^ ■ Filammtum tubo infidens, breve, 

Anthera erefta, oblonga. 
Gernien breve. 

Stylus iiliformis, clavatus, infernc tubo adnatuSr 
Stigma anguftum, iimplex. 
Capfula triiocularis. 
Semina plurima* 
An novum genus ? Certe facies a reliquis aliena* 

-rfraHr^. SALICORNIA foliis alternls vaginalibus obtuds 

hinc dehifcentibus. 
Salicornia arabicaf Syfi. veg^ ed. 13. p. 51. 
Habitat in Arabia. D. Gmelin. %. 
Frtitex ramis alteniis, ramofis- 
Folia quafi articuli, carnofa, obtufa, tegentia ramu- 

los, dehifcunt altero latere alternatim, 
Spic(E terminales , ovatae. 

foliata* SALICORNIA foliis linearibus alternis amplexi- 

cauli *■ decurrentibus. 

Habitat in Sibiria. !?• Gmelin* t)* 

Frtitex lignofus. 

Rami altcrni, fubfimplices. 

Folia linearia, alterna, carnofa, bafi amplexicauli- 

adnata, qiiali decurrentia. 
FrtiHlficationem non vidi. 

tetra- HIPPURIS foliis quaternis oblongis obtiifis. 
phtflla. Habitat in Suecia: Finlandia circa Abeam, 

Diftinftiflima a H. vulgari foliis femper quaternis, 

fpathulato * ovatis , obtufis. 

w/^am. HIPPURIS foliis oftonis fubulatis. ' 

Hippuris vulgaris. 5^;'/. veg. ed. 13. p* Si. DIGYNIA. morim, M N I A R U M Hi biflorum. Forfl Archiater • n* rffr %,• 

Abrah, Back, Eques ^ t Planta Z^ MONANDRIA, Digynia. 

L 

Pianta Mlnuartise faciem adeo iimilem habet, lit il- 
lius generis, flore non examinato, jurares eile, 
glaberrima , dichotonia, undique veftita foliis 
approximatis , acerofis , connatis. 

Flores termhiales, bini, fubfeffdes, foliis fere bre- 
viores. DI ANDRIA. t> MOINOGYIVIA. 

^?o«^afa*NYCTANTHES foliis cordatis lanceolatis aciitis 

elongatis minoribusque, ramis teretibiis. 

Nyrtanthes elongata. Berg. Act. avgL amu I'JJS* 
p. 290* t. II. 
'Habitat in India orientali. t). 

Rami teretes: fuperiores villofi. 

Folia cordata, fublanceolaca , glabra: inilma corda- 

ta, ovata* 

Flores terminales, quinque f. fex, fabumbellati. 

Calyx minimus: lacinils fubnlatis, pilofis. 

Corolla tubus fuperne incraflatiis* 

gJauca. NYCTANTHES glauca, caule tereti^ foliis lan- 
ceolatis acucis trinerviis, pedunculis tritidis. 
Habitat ad Cap. bonae fpei. D^ Tlntnherg^ t). 
FrittP.x ramis teretibus, I'a:vibus, oppoHtis. 
Folia oppofita, petioiata, lanceoiata, lacvia. 
Feduncitli terminales, trifidi f. triilori. . 
Flores Jafmino officinali majores. 

,Sa//o/of-ERANTHEMUM fruticofnm, foliis carnofis tere- 
^^^* tiufculis linearibus glaberrimis, raccmis axiilari- 

bus calvcibusque pubcfcentibus, tubo recurvo. Habitat ^ffon. t) Franc\ Frittex foliis fimilHmus Salfolse, at in apicibns ramo- 
rum rucemi axillares , pubefcentes; ad Unguium 
pedicelli exorttun bracte^ tres, fubiilat^; pedi- 
cel! i rcflexi- 

riT/^/xquinqacpartitus : laciniis fubulatis, pubefcentibus. 
Corolla tubas calyce longior, in medio recurvus. * 
£i;;//?«j^ quinquepartitus; Jaciniis ovatis, acuminatis* 

. ^ ^ VERO^ J- f DIANDRIA. Monogynia. 83 /^^^ii/ij. VERONICA corymbo terminali , foliis oppofitis 

glabriufeulis, pedunculis folia floralia ft^peran- 
tibiis. 

r 

Veronica faxatUis. BatiL hijf. r. 3: 2. p. ^84* ^acq. 

obf' v^ I. p. floo. Scop. cam. ed. 2. n. 9. 
Veronica fruticans, Chif. hijl. v, I. p. 347, 
Habitat in Alpibus. Tl, Caules ramofi. 

Folia ovata, p_ 

^ Calyx obtufus. ana maximse urticcefo- V lia. ceolatis hirtis argute ferratis, caule erefto. Veronica urtic^efolia. ^acqu. aiift^. 
Veronica maxima latifolia f, Qiiercus foUo. 

/;//?. v. 2. j^. 322- /. 3» f. 23- / 18- 

Chamaidrys falfa maxima. Baufu fiifi. v. %i^ Morif. 
p. 286. Chamsedrys fpiiria major latifolia. Baiilu pin. p, 248 Bab Buxb. cent. i. p. 23* t 34^ 

acqiiin. "ll 
Canlis filiformis, ereccus, Isevis, pedalis & ultra. 
Folia oppofita , fubfelTilia , ovato - lanceolata , ut Ur- R ticae folia tenuifllme hirta, argute ferrata. dicellis capillaceis. &: ultra, laxi Calyx tetraph^liu s» 
Carol 1 06 carnese. VERONICA racemis laterallbus eloneatls filiform! 

foliis V ovatis petiolatis obtuils groffe fer- 
ratis , caule petiolisque hirtis. bus, Hab tjl Stfji. §acq ^, C. R 
Kam- VERONICA hirta, racemo trifloro dongato late- tchatka. rali aphylio , foliis ovatis f, bblongis ferratis 

hirtis: pilis articulatis. 
Veronica Kamtchatica. Gartner ASt^ petropoL 
Habitat in Kamtfchatka. 
T 2 Vald. 94 H r I npfi 
D I A N D R I A. Monogy nia. 

VaWe affinis Veronicae aphyllae, fed folia hujus majo, 

ra & ferrata* 
Singularis pilis articulatis ut Confervse, 
Catties elongati, procumbentes. 

carulea. P./EDEROTA coroilarum kbio fuperiore indivifo. 

Habitat iu Auftria. 

tutea. PiEDEROTA coroilarum lablo fuperiore bifido. 

Habitat in Auftria. 
Hsec foliis longioribus- 

pulcher- JUSTICIA fruticofa, foliis ovatis iitrinque acumina- 

tis petiolatis, fpicls terminalibus tetragonis ere- 
ftis, brafteis ovatis. • 

Jufticia'pulcherrima. ^acqu. timer, p. 6. U 2* f* 4 

Habitat in America. 

Jiami hirfude cani. 

Folia oppoiita, petiolata, oblonga, utrinqiie attenna- 
ta, fupra fere nuda, fubtus hirfutie itiolli cana, 
* - integerrima. 

Spic£B apice ramorum terminales & axiUares, ereft?e, 

fubulate, tetragons^, testae brafteis arfte imbri- 
catis , ovatis , glabris , ciliatis* 

Flares magni, curvi, coccinei, qviibus fpeciofa. 

Mea planta in nullo alio a Jucquini difVert, quam quod 

ftamina hujus bina, Jacquini autem quatuor. 

acaults. JUSTICIA acaulis. 

Habitat in Tranquebaria. Komg. ll. 

Radix perennisj pubefcens. 

Folia radicalia, ovalia, crenulata, nuda, palmaria. 

Scapi fimpUciffimi, foliis duplo longiores, imbricati 

fquamis minutis, apprelTis, acutis* 
Spica oblonga^ 

^ ^ 

cUiaris. JUSTICIA herbacea, foliis lanceolatis, floribus op- 

pofitis fellilibus, brafteis calycibusque fetaceis hi- 
fpidis flore longioribus. 

Jufticia ciliata. ^acqiu hart, v. 2. p^ 47* f. I04. 

Digitalis Zeylanica hirfuta , foliis Sefami anguiliori- 

bus» Bnrm. Zeyl. 88- t. 38- 

Sideritis Zeylanica afpera major- Hernu ZeyU 48* 

Habitat in Zeylona* 

CaiUis herbaceus, 6re£h}s» pilofus. \ Folm D I A N D R I A. Monogynia, - « ^ 

Folia lanceolata, bbtujiufcula , t>etiolat?L, integcrri- 
ma, fnbpilofa: fuprema confertiora. 

i^or^i" axillares ramo rum , feililes, oppofiti. 

Braffece binse, oppofitae, calyce longiores, ereftae, 
fefcaceae, uti calyx pilofo-hifpidae. 

C^/yAT quinquepartitus, fetaceus : fetis pilo^-hifpidls. 

TV^M^'W^- JUSTICIA fubfruticofa, caule tereti, foliis orbi- 
harenfis, culatis, fpicis terminalibus, floribus iblitariis, 

brafteis obcordatis^ 

Habitat in Traaquebar. Konig. t>. . - 

Snffriitex. 

Caiilis teres, ruber: pilofitate tenui, albicante, mollL 
Folia ovalia aut orbiculata, fubcarnofa ^ petiolata , 
undulata, minpra. 

r 

Splccc tenninales: brafteis oppofitis, obcordatis, ad- 
preilis, in quarum axillis tlores folitarii. des. u JUSTICIA fruticofa, foliis ovatis feffilibus, flori- 
bus axillaribus folitariis pedunculatls. 
Habitat in Cap* bon^e fpei» Thunberg^ f). 

Frutex rigidus, glaberrimus. 

Folia parva, rigidiffima, apice fere pungente. 

verticilta' JUSTICIA villofa, foliis ovatis integris, floribus axil- 

m. laribus verticillatis feffilibus* 

Habitat in Cap, bonae fpei. Tlwnberg. 

Cauda- JUSTICIA fruticofa, glabra, foliis lanceolatis elon- 
ru^a. gatis, fpicis verticillatis. 

Gandarulla- ^ncoL 
Habitat in Zeylonsi 9 Java, Malabaria. t). 

Malaba^ DIANTHERA floribus paniculatis, pedicellisbi - f* trifi- 
rica. dis , floribus bicalyculatis : lacinia dorfali ma- 

jore. 
Dianthera bicalycata. Retz. AB. hoim„ ann, 1775* 

f. 297. t. 9. 
Cara - Carinam. Rheed* waL v. 9* 
Habitat in Malabarise graminofis, 
Cautis fruticofus, angulatus, hirtus. 
Folia oppolita, petiolata, ovata, integerrima- 
Panicula terminates : pedicelUs triiidis f. bifidis. 
Calijx duplex: exterior quinquefidiis: lacinia dorfali 

Janceolata, longitudine fere coroiiac. 

Flores purpurei. 

F 3 - CAU Komg. t) s<? DIANDRIA* Monogynit, perfo^ CALCEOLARIA foliis perfoliatis fpathulato - fa^ 

Hat a. gittatis. 

Jcon. Mutif. amer. v. i. t 3, 
Habitat in Nova Granada. Mntis^ 

Hsec magnitudine reliquas fuperat. 

Caitlis teres 9 villofiffimus ut totaplanta, corollis ex^ 

ceptis* ,. . 

Folia oppofita, perfoliata? ut in Silphio, fpatliulata, 

petiolo atcenuato. 
Spathuta fagittata, ovata, insequaliter denticulata, 

utrinque tomentofa, fed inprimis fubtus denlif- 
fima lanugine rufefcenti -albida tetla. 

Ftores ut in reliquis , fed majores. 

f 

r 

integrU CALCEOLARIA foliis ovatis indivifis ferratis* folia. Calceolaria integrifolia* 

Jcon* Mutif. amer, v. u ^ 2. 

Habitat in Nova Granada. Mutis. 

Similis reliquis* 
Canlis pilofus. Syfi. veg. ed. 13* p* 61. Folia Gvata , insequaliter ferrata , petlolata. 

fieUaris. UTRICULARIA verticillo utriculario braftearum 

ciliari. 
Habitat in Indise agris oryzaceis , in aquolis profun- 

dioribus* Konig. ' 

i?a^k^j capillares, ramofse, verticillatae , fluitantes u^ 

in U. VLilgari, absque utriculis. 
Scapus digitalis, filiformis, nudus , aplce racemofus. 
Follicitli verticiilati , quatuor ad fex, feffiles, ovati, 

ciliati, biloculares, in medio fcapi, inque fuper- 

ficie aqu3e, ut utriculis elevari pollit fcapiis. 
Coroflcg delUtutsc neftario ; labio inferiori faccato* 

^«^/?i/^. VERBENA tetrandra, fpicis folitariis, corollis fa- 

fciculatis, foliis cordatis incifo- ferratis. 
Biichnera canadenfis. Syfl. veg, ed. 13. p. 478. 
Verbena Aubletia. ^acqu. hort^ v. 2- f. 83* t* 176^ 
Habitat in America. © h. r» 

Canlis pedalis, ereftus, tetragonus, fubhifpidus, di- 
chotomus , braciiatos. 
Rami ex fingulis axiUis. 
^ Folia oppofita, petiolata, fubcordata, fublobata, in-* cifo- ferrata, rugofa, fcabriufcula. 

Stipnla nuilae. Spicx D I A N D R f A. Monogynh, S7 S t floribus fatciculatis. oblongae, peduncnl Bra^ece propria^, lineares, longitudine calycis. 
, ^ Calyx monophyllus, linearis, pentagonus, qninque- 

dentatiis; dentibus acutis: fnperioribus duobus 

brevioribus- ^ 

Corolla monopetala* 

Tubus fiiiformis , calyce duplo longior. 

Faux deorfum gibba, villis ciaulk. 

Limbiis p\^w\xs^ fub'quinquepartitus, fubseqnalis: la- 

ciniis oblongis , emarginati^i , obtulis , fan- ^ 

guineis* 

Stamina didynama; duo in fauce; duo intra tubum. 
Sttjlits lilifbrmis. 

Stigma craffiufcuium , biildum : lacinia inferlon 

acuta. 
Senima quafcuor, approximata, <^alyc<? hrevlora. 
Diiiert a Buohneris feminibus quatuor, nudis, di- 

ilinctis. 

Eriaus peruvianus an hujus varietas ? . 

exalta- LYCOPUS foliis bvifi pinnattfido-ferratis. 
tHs. Lycopus foliis in profunda^ lacinias incitis^ Tourn* 
Habitat m Jtalia. 

CaiiUs humance altitudinis, quo a L. europxo dif- 

fert, ramofiis, angulatus , Icaber, 
Folia profunde ferrata: ferracuris inlimis profundio- 

ribus, ut fere inferne pinqatiiida: lacinii:; fubfer- ratis* e fuprema emarginata; infima latiori^ 
Stamina- duo, diftantia. 
AntherrE didvmx, rubric* rubro - punftat ^capitata. CUNT LA ura- bella fubroUmda, 

Habitat in Sibiria* 
Canlis palmaris. 

Folia ovata, oblongiufcula, nuda. 
Flores terminales in umbt41am digefH. 
Calyces beves, ftriati. 

Corollce purpurex. 
jintherft nigrsr. 

^4 «AL- i% D I A N D R I x\. Monogynia, Miffft^ S nua. fteis integerrimis laevibus. ovatis rugolis erofis, bra- Habitat 

Caiilis pedaiis, ereftiis, obtufe tetragonus, herba- 

ceus, fcaber, limplex 
Folia radicalia cordata, oblonga, fereque l^nceolata, 

insequaliter crenata, rugofa , viridia, bafi triner- Via, obtuliufcula. 

caalina bi-f. triparia, fitnilia, margine f 

baiique fublaciniata : fumma feffilia 
tcula brachiata, ex verticillis fexfloris, 
fubaphyllis , longitudine totius fere caulis* feflilibust ( 
feiTiIes, concavae. integerrimas Calyces labio fuperiori bifido, connivente; inferiori 

bifido, acuminato. 

CoroJlfie calyce duplo majores, caeruleae. 

Labium flip er ins emarginatam, compreffum, non 

magnum. 

infefiiis bilobanis faccatumr^ auriculis 

parvis, reilexis. 

Stamina intra galeam corollae. 

Stylus exfertus* 
Odor Humuli ^ gravis, 

triloba* SALVf A tomentofa. foliisoetiolatis rueofilTiniis tri* / lobis .bi / libus ovatis obtufis. 
Habitat in Monte S\ pili. 1>* 
Habitus S. otFicinalis. 
Tola cana ex tomento. 
'Spica terminalis , verticU!ata# duali coccmea* V Habitat flime acutis fcrratis fubtus ^ H. IL 
omnibus Pulcherrima coroHis rubris, qua a reliquis 

facilUme diftinguitui% 
Fo/ia exquifite cordata , petiolata* 
Calyces infundibuliformes , graciles j vix hirti. 

aurita» SALVIA villofa, foliis ovatis dentatis auriculatis, floribus verticillato-fpicatis. 

Habitat m Cap. boiiae fpei. Thunberg, I fcabra. D f A N D R I A, Monogynia, $9 

L 

Jeabra. SALVIA fcabra, foliis lyratis dentakls' rugolis, 

caule paniculato ramofo. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. 

runcina- SALVIA fcabra, foliis runcSnato - pinatiiidis den- 
ta* tatis , floribus fpicatis verticiilatis. 

Habitat in Cap. bon?e (pei, Thtmberg. 

nutans. THOUINIA. 

Habitat in Zeylona. Thunberg. t). 

Arbor glabra. 

i^o/ia oppofita, breve petiolata, elliptica, integerrl- 

ma, obtuliuscula, glaberrima, venofa» 
PaniciilcE axillares, folitan;e. 
/Vor^i* purpurei , nutantes. 
Siiigularis eo, quod ftamen fiugulum comliinat du© 

petala. 

Sanguis ANCISTRUM^ 

for bee. Anciftrum Anferinaefolium. Forjl. gen. n. 2« 

Habitat in Nova Zeelandia. Eqnes Back. 
Herba & Inflorefcentia refert Sanguiforbanu , 
Caiitis pilofus* 

Folia alterna, cum imparl pinnata; foliolis cuneifor- 

mibus, profunde ferratis , fubtus canis. 

Stipules profunde incifae. 

Pedunculus termin3iis 9 folitarius, longus. 

Capitulum globofum; floribus aggrcgatis. 

Calyx cum Corolla extus hirfutus^ 

Singularis ariftis calycinis luteis, glochidatis, C Ha- mis Vulpium fimilibus. 

A. «<r«e/tfa- ANTHOXANTHUM fpicis fubglobofis, invo- 
mm. lucro foliaceo brevi mucronato. Habitat aculeatus. Syfi. veg. ed. 13* p liorum veftiti. H. U. 

vaginis fo- Folia gram i nea , laevia , margine fcabra : iuperiora nimi T 5 SpicB ^ a^ D I A N D R I A. Triggynia. - 

Sptca fubglobofa, fere fafligiata , terminalis, floribus' 
fere lelTilibiis in linu invoIncrL 

J- 

Involncrnni triphyllum, ioliaceum, fpica pauUo Ion- gins. i 

Foiiola feiTilia , ovata, oblonga, piano -horizon- talia, acuminata in apicem mucronatunt, ri* 
gidula, ar6la. 

tertliim in fmu flores paucos continet, 
retiqi^a glnniGe inftar ilores in capitulum fpi- 

catos geruut* 

'Glumafiofmii hivabns. oblonga, convoluta. 
Stamina bina, cal}ce longiora* 
Sttfli duo. 

crmifww- AN TH OX A NTHUM pauicula fpicaeformi cyliuT 

drica ariftata: ariflis longis patentibus laxis. 
. Habitat in Nova Zeelandia. Eqttes Back. 
Gramen altnm, glabrum. 
Cm/;iu terminati panicula longa , coarftata, ut referat 

fpicaro. 
Gluma coroUina ariftata: arifta longa, fimplici, pa- tente, molli, laxa. T 

A. Ciibeba. PIPER foliis oblique -ovatls f- oblongis venofxs acu- 

tis, fpica folitaria pedunculata oppolltifolia , fru- ftibus pedicellatis. Habitat in J fylvis D. Til Hilt/ erg '/ is Ex Guinea Friitex glaberrimus. 
Caiilis articulatus , flexuofus. 
Folia plerumque oblonga , rarias ovata f. lanceolata, 
non tcnera ut in plurimis hujus generis fpeciebus. mtegernma, j 

bus, alternis. 
Mar go fotii venofa, venis fimpliciori- Sp quam in altero. Offi & ipenfi Habitat 

Diftinguitur Thtinberg, qui- bus fimUlimum , venis pagina inferiori villofis retn- -/ r D I A N D R I A. Tr igy nia. 91 ih Habitat in Cap. bonae fpei. Thnnherg ijieximu P I P E R fc 

fulcato. 
Habitat in ( Thunherg. €2im. Fuliis quaternis & reflexis refert Valantiam. 
ntethyjli- PIPER foliis cordatis multinerviis petiolatis, fpicis 

axillaribus pedunculatis plurimis* 
Habitat in Taheiti. 

Folia magna, fabrotunda, profunde cordata, acuta, 
integerrima , glaberrima, tenera, nervofa: ner* 
vis undecim ad tredecim ; petiolata. 
PetloH ball dilatati & amplexicauies, 

Svicce quinque vel plures, peduncuktae, in axillis fo-* *^ liorum. \ T R I A IV D R I A. MOiNOGYNlA. if pa. I V. Ixia undulata* Bunn. prodr. r. 

Habitat ad Cap. bonae Ipei. D* Thunberg. 

i^o/ui radicalia, fubulata, crifpa,longitudinevix digiti* 

Sc ap lis fHiformis y ereftus, fpithamxus , nudus. . 
Flores fpickti^ alterni, diftantes* 

Glunta e quailos exithyalina, bivalvis: altera trlner- 
via, tridentata; altera binervia, bidentata. rmis Lijnb 7t s hciniis obovafcis, oblongis. J ttyatlna* IXIA floribu^ fulvis, petalis latere hyalinis in medio bafeos linea flava* Habitat i^[?//^ radicantia, quatuor f. quinque, enfiformia, 
Flores quatuor f. quinque, feiTiJes. 
Gluma fere lacera C margine fcariofa, 
AnthercB nigricantes* 
Stylus tritidus. 
. Stigmata obtufa. 
penduta.l X I A foliis linear! - enfiforraibus , eaule paniculate, 

racemis pluribus pendulis. 
Habitat ad Cap. bonae fpeu D. Thunberg. 
Cnbniis altiiTimus, teres, Iscvis: ramis noriferis tri- 

bus f. quatuor. filiformibus, duris. Folia 9Z TRIANDRIA. Monogyhia. 

r 

Folia angufto-lanceolata, ftriata. 
Bra?f.ece fetaceje. 

t Spicce floribus alternis, remotiufculis, quatuor adno- 

vem, pendulis. 
Spatka fcariofae , ovato - lanceolritae, 
CorotlcB fanguine^e , campanulatse. 

Petala lanceolata. 
Liliacea aquatica, pulcherrima» magnis floribu? pur- 

pureis. 

dnnamo' I X I A foliis lanceolatis undulatis , (pica fecunda. wea. Habitat in Cap. bonse fpei. Thnnberg. 
Flos fuave olet inftar Cinnamomum. pentan- I X I A floribus pentandris , ftaminibu5 curvis , foliis 
dra, enfiformibus. 

Habitat in Cap. bonze Ipei. Thtmberg. 

capillar I X I A caule multifloro, floribus pedunculatis erer 
m. ftis, foliis linearibus ereftis. » 

fiabitat in Cap. bonae Ipei, Thtmberg. " ^ 

atopecu-- I X I A caule finiplici , foliis linearibus , floribus xm - 
roidea* bricatis. 

Habitat in Cap. bonae fpeL Thtinberg. 

Flares violacei. 

pitofa, I X I A fcapo fimplici , foliis linearibus pilolis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

fatcata, I X I A caule fimplici, foliis falcatis. 

Habitat in Cap» bonae ipei. Thunberg, 

minuta. I X I A fcapis unifloris. 

Habitat in Cap, bonae fpei. Tkunberg. 

Puiilla piantula, 

■t 

linearis. I X I A caule fimplici , foliis linearibus convexis 

ftriatis* 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thmtberg. 

r 

excifa. I X I A caule funplici, foliis ovato - oblongis latere 

interior! excifis* 

Habitat ad Cap. bonae fpeu Thunberg. 

Radix bulbofa- 

Scaptis digitalis , filiformis , fimplex, feepe etiam alte- 
ro ram.o, fimiliter multifloro. Fatta r / TfilANDRIA, Monogynia. ^^ 

Folia ohiongB, 9 iato-lanceolata, laevia, caule brevio- ra, latere interiori excifa. Fhres breviilimsc Corolla- tnbits fiViformis. 

Limbtis violaceus. 

Variat glumls lanceolatis, longitudine dimMii tubi. floribus uno f. duobus* fruticofa. I X 
^ Bah ^ Caitlis lemipedalis, fruticofus, ramofns> fufcefcens, 

imbricatus , cicatricibus transverfis. 
Folia equitantia, enfiformia, poUicaria, in apicibizs 

ramoraiD , fimilia Sifyrinchio. 
Flores termhiales ^ feJfiies, caetulei. 
Tithiis illiformis- 
jitithercB lutein. 
Styitis iiliformis. 
Stigma iimplex, 

gtadiata. I X I A ftylis tribus, culmo nudo compreflo, glu- 

marum fqaamis niuticis. 
Habitat ad Cap. bonae fpei. D. Sparrmann. 
0//winudi^ longi, comprefli, ancipites, laeves. 
Folia angufto - enfiformia , longiirima , Isevia , fnbti- 

liiTime ftriata. 
5/?ir^ tormina les, fsepius tres, imbricatse : glumisam- 

pleftentibus, obtufiusculis, muticis. 
Bra&ea enfifurmis, pone fpicas, fpicis non loxigior. rubris Styli tres. Gataxia. I X I A monadelpha, fpatha radicali, foliis ovatii 

planis nervofis. 
^a&i^7^ ad Cap. bonsc fpei in collibus infra monteg, 

D. Sparrmann. 
Biillms ftriartis, tunicatus, transverfaliter reticulatus. 
Folia ratficalia, ovalia C ovato - ublonga, obtuliiiscula, 

nervolk, glabra, plana, plura, ball ample^ent« 

dilatata. 
Spatha radicalism form 

Corolla fugaciffima, triandra^ monftdelph». 

Sti£ma multipartituni. fuga . ' 5»4 TRIANDRIA. Mon gvnia. \ tH fngaclffi"! X I A monadelpha, fpat 
ma. canaliculatis recurvatis* 

Habitat, ad Cap. bona; foel D. Thitnberg^ 
A priori vix differt, nifi foliis anguftioribus, forte 
itaque illius varietas. 

ifpus. GLADIOLUS foliis lanceolatis crenatis imdulatis, 

floribus fecundis, Ipicis duabus, tubo fdiformi 
Ion go. 

Habitat ad Cap. bonae fpei. D. Sparrmanfu 

jFo/ia lanceolata , crenulata, undulata, longa* 

Canils teres , uno alterove folio crenato , undulafro^ 

Spica fecunda: floribus numerofis, ereftis. 

G Inm a: oh tuibd: margine fcariofo, denticulate, rubro. 

CoroIIct tubus limbo duplo lon^ior, liiiformis. 

Diifert omnino ab Lxia crifpa. 

Hie foliis lanceolatis, etiam caulinis. 

Ilia foliis linearibus, caule aphyllo* 

Hie corolloe tiibo glamis ofties longiore^ 

Ilia corollse tubo vix gluma loxigiore, • 

Hie petalis lanceolatis. 

Ilia petalis obovatis* Hie bipedalis. 

Ilia palmaris planta. 1 lunciiis. fo , floribus fecundis , ftylo fexpartito ramo* Habitat ad Cap. bon^e fpei. D ^ 

C«/m«^ palmaris, filiformis, laevis, iino alterove ra- 

mulo patulo, 
Folia lanceolata, culmo dimidio breviora, Isevia* 
Flores alterni, fecundi, fefliles» 
GluwcB ovixt2Cy intei^rje. Corolla violacea : tubo filiformi limbo longiori. 

■m 

anceps. GLADIOLUS foliis enfiformibus undulatis, caule 

ramofo ancipite divaricato* 
habitat ad Cap. bonae fpei. Sparrmann. 
C///wmj ramofus, divaricatus, anceps. 
Folia enfiformia, ftriata, caule breviora: ramea brevia crifpa. an2:uihora. decurrentia in caulem carma ramornm. V iSpflf/r^ obtufiflimse, ore purpureae. 
CoroUcE tubus limbo ter f. quater longlor- 

Afiinis T i \ 

1 TRIANDRIA, iVfonogynia. 5^ 

■ 

Affinis Ixi2e corymbofe, fimilis caule angubto, fed 

differt & ab Ixia corymbofa & palmari tubis co-, 
roll^e lonj^is, lUiformibns, 

graml' GLADIOLUS petalis lanceolatis fetaceo^ aeumina- 

neHs\ tis. 

Gladiolus plialangoldes lethiopicum. Pink. phyU 187. 

Afphocjeiiis foliis planis, caiile ramofo, foliis acutiffi* 
mis. Mill. icon. 38- t. 56. Biirm. prodr. 3, \. 
Habitat ad Cap. bon?e fpeu Sparrmann. 

Catilis plus quam pedalis, teres, l^evis, ramis ali- 
quot floriferis. 

Folia graminea, longitudine fere caulis, Ixvia, ner- 
vofa, laxa» 

Flores aliquotnn apicibiis caulis ramuloruniqnc^ 
Spatha- ovat^ej acuminata?. 

Corollce albldoe, fundo violaceo, parvse, abfque tiibo, 
fexpartit3e. 

Petala lanceolata, acumine in fetarri terminato* 

margina- GLADIOLUS foliis cartilagineo - marginatis gla- 
tus^ bris multiiierviis , fpica eloiiguta, floribus alternis^ nutaiitibus. Habitat Sparrmamu 1 TK Folia pedalia, gladiiformia, laevia, nervofa: margini- 
^ bus trlplo craiTioribus, larvibus, 

Caidcs crafiif:ie peunse anferina*. 
Spka longirfima, Iseviter a flore ad florem flexuofa. 
5jt7/7///^ dilrantes, longitudine brattearum, fxpe apice 
laceratarum. ^ 

Corollce tiUms fpathis duplo longior. 
Limbi lacinics fubsequales, obiong3e, ellipticse, .pur- 
purese. 

wo;iia«ttJ^GL ADIOLUS foliis enfiforniibus nervoiis glabris, 

floribus fpicatis, corolla ringente. 
Sifyrinchium viperatum. Pink, phift. 224. /. 
'Habitat ad Cao- bonae fuci. Radix bulbu5 cortice fibrofo. Sparrmann. Tl Folia radicalia , linearia , angulta (linese lantudine) 

longitudine fere fcapi, laevia, 
Scapnsteves^ aphyllus. 
Spica oblonga: iloribus remotiufculifi. 

Mradtia ^iQ^vh , bivulvis, ovata. 

Corolla .^6 TKIANDRIA. Monogynia* 

CoroUce Galea tripartita. 

Lacinia media fornicata C incurva, canaliculata, 
linearis, apice ovato. 

Lacinico laterales patentes , divaricatse , recurva- 
tae, obovatae, ungue longiore. 
Labium tripartitum, aequale: laciniis obovatis, un- 

giie longo, purpureis. 
Stamina fub galeae lacinia media. 

F 

fakatus. GLADIOLUS caule fimplici, foliis falcatis, flori- bus aiternis, ftylo triiido* 
Habitat in Cap. bonae fpeL Thunberg. 
Simillimus Gladiolo junceo. fle^ flexuo* GLADIOLUS foliis linearibus., caule fimplici 

' f tubo longo. /* floribus //. Thunberg. longiflo^ GLADIOLUS caule tereti, tube longiflimo, fpa* TllS. this foliisque linearibus glabris. ' 
Bahitat in Cap. bon^e fpti, Thunberg, tubiflv- GLADIOLUS caule tereti, tube longiflimo, fpa- TUS. this foliisque hirlutis* 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. fpatka^ GLADIOLUS caule ramofo, floribus fpicato-im- ceus. bricatis , fpathis membranaceis ariftatis, foliis pli- catis. Habitat in Cap. bonse Ipei. Thiinberg. fetifoUus. GLADIOLUS caule ramofo , corolla ringente, foli» 

infimo filiformi - fetaceo. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thtmberg. 

flkata. ANTHOLYZ A foliis plicatis, caule ramofo hirfu- 

to, corolla ringente ftaminibus breviore. 
Habitat in Cap. boriae fpei. Thtmberg. 
Differt ab Antholyza ringente habitu & imprimis eo, 

(juod organa generationis non adeo elongata ac in 

ilia. 

Lucidor. ANTHOLYZA foliis radicalibus bafi filiformi apice 

dilatato-fubulatis fulcatis, caule fimplici foliof«> 
fpicato. 

Habitat ad Cap» bonae ipei. 

Radix bulbo(k. 
Folia TRIANDRIA. Monogynia* S>7 Folia ad bafin culmi fubulata, bafi onguftata , qiiafi in 

Ionium petiolum. 
Scapns te:tes ^ refquipedalis, fpicatus. 
&\'ra lloribus feflllibus, alternis. 
Spilths bivalves, purpurafcentcs. 
Flares oblongi, parum incurvati, fuperne purpurei, 
> divifi in lacinias fex, lanceolatas, parum insequa- 

les, ereftiufculas. 
Anthef^ce lineares. 

Stylus longitudine ilaminum & corollas. 
Stigma trifidum. 

o 

tentiifo- IRIS corolla imberbi, fpatha bi flora, folio longif- 

fimo filiformi, tubo filiformi elonq-Hto. ' 
Iris teimifolia- Pallaf. itin. v. 3. p. 714. t. C. f. 2. 
Babita t in arenofis Daurise & ad Wolgam Pallas, ^, 
Corolla pallide cserulea, odore car^yophyileo fragrans. 
Tubus iongus , extra fpathas valde tenuis, 

dichoto- IRIS corolla tenuiffime barbata, caule tereti elon- 

gatb paniculate, ramis alternis divaricatis bi-f. lia. ma. quadritloris- 
tris dichotoma. Uaf, itin. v. 3. p. 714. f. A. f. 
trijl, Habitat in rupeilribus apricis totlus Dauriae. Pal^ 

Ids. 
HabicLi n 

CauHs inferne teftus foliis fex f. feptem, alternan- 

tibus, fubradicatis, enfiformi-amplexantibus, di- 

ilichis, brevibus; fuperne teres , glaberrimu^, 

rarnofas, folio breviifimo ad quamque ramiiica- 

' tionem. 

Hawi patentiJTi mi , elongati , nudi , fimpliciffimi ^ 
terminati fpatha parva, diphylla, & floribus bi- 
nis, tribus f. quatuor. 
Flores longe pedunculati, omni 
nimi, dilute purpurafcentes. 

IRIS coroUis imberbibus, caule ramofo hirfuto. consenenim mi H. foliis longioribus enfiformibus glabris. tripetala^ IRIS coroUis barbatis, folio radicali unico Hnea- 

ri enliformi-canaliculato, petalis alternis fubulatis. Habitat glaberrimus Tlmnberg. Q IRIS 1 98 TRIANDRIA. Monogynin, f^avonia. IRIS- corollis imberbibus, folio radicafi enfiformi 

glabro, caule fimplid. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thimberg. '" 
Caulis fubtomentofus. 
Flos aurantiacus , macula bafeos caeriilea. 

papilio'^ IRIS hirta, corollis imberbibus^ foliis revolutis. 
nacea* Habitat in Cap. bonse fpei. Tlmnberg. Ptanta parva i»» vifcaria. IRIS corollis imberbibus, foliis linearibus planis, 

petalis patentibus, caule vifcofo. Habitat in Cap. bonse fpei. 

Caulis ramofus, bituminofe olidus. Thimbcrg. I, bitumi'- IRIS corollis imberbibus, foliis enfiformlbus fpi- 710 fa. Crlffc (dutis ralibus, petalis reflexis, caule vilcofo. 
Hahitat in Cap. bon^ fpei. Tlmnberg. 
Ramofa, bituminola ut L vifcaria^- 

IRIS corollis imberbibus, foliis enfiformibus re- 

volutis crifpis, petalis patentibus. 
Hahitat in Cap. bona^ fpei. Thiinbcvg. 
Glabra. 

I R I S corollis imberbibus, folio radicali fcapumva- 

jrinante lineari canaliculato longiffimo, ftigmatis 
labio exteriore integ;ro, 

Hahitat in Cap. bon^e fpei. Tlmnberg. 
Bulbus edulis Hottentoctis. clliata^ IRIS corollis barbatls, foliis lanceolatis undulatis 

ciliatis, petiolis alternis obovatis. 
Habitat in Cap. bonx^ fpei. Thunberg. 

trzctifpU IRIS corollis barbatls, folio radicali enfiformi, pc- data. talis alternis triiidis. \ Habitat in Cap. bon-je fpei, Tlmnberg. minuta. IRIS corollis barbatls, foliis lanceolatis glabris, 

petiolis alternis lanceolatis. Habitat in Cap. bon^ fpei. Tlmnberg. com^ IRIS corollis barbatis, foliis enfiformibus planis pre/fa. caule ramofo compreiTo. 
Habitat in Cap, bonse ipen Tlmnberg, I IRIS j T R J A N D R I A, Monogynia. 99 J 

Tamofif' IRIS coroilis imberbibus, fnliis enfiformibus pla- sma. nis, caule panicui^to ramolilTimo obfolete tetra- 
gono. 
Habitat in Cap. bonx fpei* Thunbet'g, 

fetifolia. IRIS coroULs imberbibus, folio filiformi glabro, 
- ■ * caule llmpUci, fpathis membranaceis. 

Habitat in Cap, bon^e fpei. Thunberg. 

fpathu^ IRIS coroilis imberbibns, foliis enfiformibus gla- lata^ bris ftriatis rigidis, fpathis fabulatis longiiTimis^ 

Habitat in Cap^ bonse Ipei* Thunherg. ' folyan-- MORiEA caule ramofiirimo , foliis fubulatis glabris. f/zox. petalis alternis minoribus, ftigmatibus bifidis. 
Habitat in Cap, bona? fpei. Thunberg. fpatha^ MORiEA fcapo tereti, foliis teretibus dependenti- ^ia. bus longls, floribus aggregads capitatis. t \ Habitat in collibus Cap, boa^e fpei* Thitnberg, 
Folia & Caules oinnium teaacUfimi, glaberrimi, fill- 

formest 

Scaptis terminatufi fpatha diphylla cum capitulo flo- 

rum, fpathis minoribus fubulatis obvallato* 
Corolla Jutea, 
Stigmata tria- ^ tugens. M R/EA caule ancipiti uni-C biiloro, foliis enfi- 
formibus: inlimis fubfalcatis, floribus termina-* Hab lib us. Thmiberg. nu nora, nigra, optime diftinguunt banc fpeciem. fp Stigma multipartitum, 

MORjEA caule compreflb articulato multifloro, £o^ 
liis t*nliformibus ereftis, ilor^bus axillaribus. \ 

Habitat in Cap, bonx fpeL Tlmnberg^ 

Corolla sequalis, extus albo - virescens 
p»r noftem fpiraliter convolvitur. 

Stigma fimplex, viUofum. intus iphjfUa^ MORyEA fcapo compreilb nudo glaberrimo, fpatha longiifima fubuiata, floribus capitatis 

Thunberg. Habitat ia Q% CoroU i. lOO T R I A N D R I A. Monogynia. ' filifor- 
^ mis. CoruUit ilava. 

Stigmata tria. 

Singiihris quod omnino aphylla, & ilores ut in lunco 

iaternlcs. 

MOR/EA fcapo foliisque filiformibus, floribus ter- 

minalibus folltariis. 
Habitat in Cap, bonse fpei. Tbimberg. 
Flores cum fpathis reterunt ilores Diantbi. "" 
Corolla lutea. - - 

Stig,i*u'ita tria. 

flextiofa.MO'^MA caule tereti articMilato ramofo, foliis pla- 
nts laxis revolutis: fpica flexuGfa. 

Ixia longifolia* ^acqu. liort. v. 3. p. 47. t, 90, 

Habitat in Cap. bonse fpei. Tlmnberg. 
Corolla lutea» 
Stigmata lex* 

^riope- MOR^^A foliis gramineis, petalis tribus majoribus ''tala. barbatis- *-. jfti i%^^ / tuncea, «• fquamis bulbi bafi diltinttis. 

Monea itincea. Syft, vcg. ed. 13. p. 79. 

Habitat in Cap. l)ona:' fpei. "^^ 

Bidbns iqnamis latere connexis, bafi diO-inftis: den- 

tibiKS decern comprenis, totidemque alternis bre- 
viorihus. 

•^ ' Cnlhnts ramoflis: ramis ti'ibus f. quatuor* 

Glifmce bivalves, biilor;^. 

Flores albidi. 

vcgeta. 13. fquamis bulbi bafi connexis. 

Mor?pa ve^^eta. Si}Jl. Vtg. ed. 13. p- 79. 

Habitat in Cap. bon^e fpei. "Jf. 

Bulbils fquamis bafi connexis , bifidis, deprefTis, non 

comprelfis. 

Ghvua biv|jlvis , biflora* 

Flores in /capo vix plures quam duo, coerulei. 
Ob peCvi'a rriu majora barbata potius ad Ireos genus 
pCftinereC, 

hfe rvationef. 

Alor?e^ flos diRcrt ab Tridibus petalis" omnibus fex sequa- liter patentibus. In "1 t f ^ \ y^ #v TRIANDRIA* Mono^ynia* . loi 

In Worxis Stamina inferne funTconhata ut in Mona- 
delphis, Genus hoc itaque Sifyrinchio proximum 
. , &: forte non feparandum. 
^ Petala infupertria, ere^ta, bifida, ex Millero, in Ge- 

neribus plantarum excludenda funt. 

gramml- WACHENDORFIA caiile polyftachyo lilrfuto, fo- 

foUa* liis enfiruriuibus canaliculatis glubris, ' R Thiinberg. Rariirima inter Liliaceas Capenfes. 

ttmbeF-^ DIT. ATRIS petulis ovatis, corymbo faftiglato hir- 
lata. futo. 

AV'^achendorfia umbellata. Stfji. veg. ed 
Dilatris corymbofa. Berg. cap. p. 9. t. 
Habitat in Cap. bonae Ipeu Thnnberg. 
Flares purpurei. /. vifcofa. DILATRIS petalis linearibus, corymbo faftigiato 

villofo vifcofo. 

Habitat in Cap. bon?e fpei. Thunbcrg. 

pamcn- DILATRIS petalis lanceolatis , panicula oblonga 
lata. " villofa vifcofu. 

Habitat in Cap. bon^e fpei. Thuvberg. 
^ Flores purpureo -flavefcentes. Jl n n t a t i 0. acearum fpeciminibus llccis iinpoifibile efr, cam variant 
magnitudine partiuni, caule finipiici & ramofifli- 
mo, uni-& multifloro, a foio & cnltura; quare 
opLuidum, ut obfcrvatores & invcutores, dum 
illas recentes liJjeant, ctiam pi-acerdefcriptionem 
difTLTentias earum fonnent* D- D. Thunberg il- 
).Ks infatigablU labore explicare in patria earum co- 
natus ell, reducendo Varietates ad Ipecies, fuaque 
mecum comnmnicav it obfervata. 

radiatus. S C H O E X U S culmo teretiufculo , capitulo fubro- 

tundo , involucro octoph yllo longiirimo. 
Habitat ad Cap. bona- fpei. 1/,. 
C"' -ts aphyllus, palm iris, teretiufciiius. (Uidtus. 
foti,} linearia, can alien lata, lan'ia, rigidiufcula, fpi- thamca, pluri. G 3 Capl- •T» I.G2 T R I A ND R I A. Monogynia, 

4 

Capitufum hemirphaericum, magnitudine pnmL ^ latum, foiiis triple latius, tlavum. Foliola alia inter florum acervos , fimil JPl fed minora. Stamina tria. 
Stijliis unus. imbricatis -A Semen absque pappo. 

An potius Scirpus ? fed flores fimplices, univalvci. 

lateralis. CYV^^\]S culrao teretiufculo imdo, fpica lateral! femii. Habitat o Cntrni loiigitudine aciculae, plures, fetifornies, noit 

ngidi. 

Sptca ovata: fquamis feptem ad riovem* diftichis, . 
acutiufculis, laevibiis; felfilis fub apice longitudi- 
ne fui. 
demida- CYPERUS cfilmo triqiietro, involucro fubnullo. 

Haillat aJ Cap. bonoe fpei. 1>. 

Cnlmtis triqueter, bipedalis, vagina unica in medio 

ciilmi. 
Umbclla compofita, lion multum expanfa tliS^ nullis- partiak nullum. manifeftis I Splccr obiongop, purpurafccntes, carina vlridi, apIce 
patent! ufculse. 

Month CYPERUS culmo ttroti, umbella fupradecompofi- 

ta, foiiis carina Ixvibus. , 

Cyperiis ferotinus odoratus, radice longa, panicula e 

locuftis latis ferrugineis compaftis. Mont, granu 

t \. /. 3. 

Habitat in India » nunc in Italia. ^. 
Citlmiis teres, laevis, aphylius. 
* Folia longiirima, margine aculeolis deorfum fecantia, 

ca?tcrura glabra, etiam carina. 

Umbella fupradecompolita. 

Involiicrum hexaphyllum, longlfTimum, fimile ci iH reliquis Cyperis triquctris, 

Sptc^f^w ovata;, ferrugin.ex. cyPE ( ^^ \ X TKIANDRIA. Monogynia. 103 

tiHelltis. CYPERUS culmo nudo fetaceo, fpicis fplltarlis ge- minisqiie lejTilibus. 

Habitat ad Cap. bon-je fpei. fetae t 5/?iraP una r. du:^?, infra apicem culmi, fcfilles, com- 
preflkr, ancipites, ovatse, Iseves I fquamis decern f, duodeclm. dijtans. CYPERUS culmo trlqiietro nudo, umbella foliofa 

lupradcconipofita, fpicis alteruis fdiibrmibus, flo- 
fculis dilhuitibus. 

CypL'fus diflans. RottbolL gram. n. 48. t. 10. 
Habitat in Malabaria. ■ ' 

Citlmi bipedales, ad medium follis vefciti. ^ 
Spicce Uneares, flofculis oninino diftantibus notata?. 

Fanno^ CYPERUS culmo triquetro, fpicis feiiiiibus, gla- 

nicus^ mis lateralibus fphacelatis. 

Habitat in Aufcria. Z?. ^Jacqitin. 
Attitndo disritalis. 

Bcco- SCIRPUS culmo tereti flriato nudo bafi vaginato^ 
thryon. ^ vagina truncata, fpica cerminali pauciflora bival- 

vi: valvulis ovatis Ipica brevioribua margine fca- 
riofis : exteriori breviori. 
Bxotiiryon. Ehrh. phi/toplu n. 31. H a Ehvhart. 
trifla- SCIRPUS culmo nudo fetaceo, fpicis ternis feiTili- chifos^ bus, involucro diphyllo fetaceo. Scirj;)us triJbchyos. 
Habitat in Can. hot Sparrmamu /. Folia & C/^/w/i fetacel , j^laberrimi. 
fi^vitulnm laterale, m<^x infra api< 
cis cribus ad feptem, feffilibus. culmi Simiilimus S. capillari , at fpicse non pedunculatse ; 

forte illius fola varietas* 

trifpica- SCIR PUS culmo angulato nudo, fpicis terminalibus 

ills, tern is feifilibus nudis. 

Habitat in Africa. Sparrmann. 
. Folia vix alia, nifi fquamae femi^neae^ radicales. 
' OJwiplures, pedales & bipedales. angulatif. fulca- 

ti, nudi, glabcrrimi, tcrminati fpicuUs tribus^ 

G 4 Sjpf- ^ - 104 TRIANDRIA* Monogynia* 

Spicntc^ felTiles, oblongae, parvse, aequales, ereftap* i 
Invohicrnm polyphyllutn; foiiis fabuJatis, brevijrimis. 

groffus. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella fuprade- 

compolita, fpicis pedicellatis , involucro triphyllo 
. lanceolato-fubulato lotigiflimo. 
Habitat in India. 

Cnlmiis orgyalis, cralTitie fere digiti, ereftus^ trique- 
ter, lateribus plauis, glaberrimus, verfus radicem 
veftitus Foiiis radicatis, laiiceolatis, glaberrimis, 
fubverrucofis. 

Umbella terminalis, fupradecompolita: fpiculis ovar 
tis, ferrugineis. 

/«z;o/x^cntm triphyllum: folioUs latis, fubulatis, mar- 

ghie fcabrls: unico longiflimo. 

Simillimus S. miliaceo, fed crallitie & magnitudine 

valde diverfus. 

globife- SCIRPUS culmo tereti nude, umbella terminali 
rus. compolita: capitulis globoiis ex fpiculis piuribus arfte congeltis. Maffi 
Hal 

Ciilmus glaberrimus , teres , aphyilus, terminatus 

fpatha- 
Spatha breviffima, diphylla: folioiis aoqualibus, fubu- 
latis, raucronatis. 
Peduncitli ex fpatha exeuntes , plures, ancipites, ter- 

^ minati globulis ex fpicis brevilTuiiis , congeftis* 
iTi globuH circa balin emittimt novos radios globife- 
ros, itenim iimiliter dividendos, unde inflore- 
fcentia refert umbellam compolitam umbellis ball 
proliferis, 
monoce- KYLLINGA culmo iiliformi triquetro , capitulo 
phala* ' gtobofo felfili, involucro triphyllo longiflimo. 

SchoE^nus coloratus. Syjl. veg. sd. 13- p. 82. 
Kyllinga monocephala. Rottb^ gram. p. 13, JSt . f. 

Habitat in i triceps. li^ ratis feiTilibus- 
Schoenus niveus, Si/fl 
K^ 'linga triceps. Rott 
HcJntat in Indiis. 
Shniilima priori, fed d /. KYL TRIANDftlA. Monogynia. ait 
fmicea^ KYLLINGA umbella terminali : fpicis fciTilibus 

pedunculatisque cylindricis imbricacis, involucre 
univerfali fubtetraphyllo, partial! nullo. 
Kyllinga panicea. RoUb. gram,, p. 15. t 4. /• r. 

Habitat in Indiis. 

tmibel" KYLLINGA umbella terminali: fpicis fefiilibus pe- 
iata. dunculatisque cylindricis fquarrolis , involug:o 

^ - ' univerfali polyphyllo, partiall triphj^lo* ^ 

Kyllinga umbellata. Rottb. gram, t* 4. /. 3. •' 

Habitat in Indiis. 

f^anicte^ FUIRENA. ^ ^ 

lata^ . Fuirena paniculata. Rottb. gram. p. 70* ^ 19* /-St 

Habitat in Surinamo. 
Gramm altum» 

iu?/ia caulina: vaginis laxts, urceolatis, pilofis* 
Panlcuta terminalis & axillares ex fpiculis" cylindri- 
cis fcabris. 

Indica. NARDUS fpica fetacea fecunda fubincuirvata* 

Habitat in Tranquebaria, KUnig. 
Graw^^ longitudine digiti , fubramofum, laeve. 
Folia graminea, plana, culmo breviora, alterna, fe- 

mota, 
Spica fecunda, imbricata, incurvata, verfus flores 

anguftiffima. 

ThomcBa. NARDUS fpIca filiformi refta utrinque Imbricata, 

Habitat in Tranquebaria ad Montem Sanfti Thomae* 

KUnig. 
Folia in cefpitem nata, bipoUicaria , fetacea, alterna. 
Culmi bipoUicares. 
Spicce terminales, felTiIes, folitariae, teretes, ereftae, 

flavefcentes : flofculis inunerfis, vLx confpicuis. 

4 

Cormi^ POMMEREULLA. 
copia. Habitat in India. Konig. 

Gramen parvum, maxime fingulare. I Radix librofa, repens, alba. 

Folia equitantia, bifariam imbricata, compreiTa, vix 

digitalia, laevia. , 
Culmi ramofi, vix foliis iongiores, 
4S/?i£:a fubracemofa, alba, bafi obvallata folio fubfpa- thaeformi. G 5 Flos I 10$ TRIANDRIA. Monogvnia* * 

. Fhs figiira fua lingulari florem Caryophyllceiim pie* 

num referens , live potius Inltrumentum luforium 
Vplang diflum* .T ^ Semen rufum. ¥* DIG YNIA. Tene^ ' SACCHARUM foliis fubulatis planis, florlbus pani- 

fiffce, - culatis muticis, involucro pilofo nullo, calyce 

villofiflimo. 

Habitat in Teneriffa. JFV. Majfon, 

Gravis pedale & ultra. 

Culmiis geniciilatus: articulis approximatis foliatis. 

Folia brevia, refta, fubulata, plana, glaberritna* 

-^Panicula mediocris, fimiUs Holco lanato. 

l^atvidcs calyciuiF ovatae, ferruginese, hirfutae: pilis- x^ A albis, patentibus. Differt a reliquis fpeciebus calyce hirfuto, qui in \\\H 

nudus* 
Caret involucro flofculorum, quod in reliquis conftat 

viilislongis, reftis. 
Gluni3c hujus ovatse, nee fubulatx ut in S. fpontaneo. 

X _ 

4- 

fpoHta- SACCHARUM foliis convolutis , panicula efTiifa: 
neumi fpicis capillaribus fimplicibus , floribus remotis 

involucracis geminatis : altero pedunculato. 
Saccharuin fpontaneum. Sifjl^ veg. ed^ 13* P' 88* 
Panicula magna, efFufa, limplex, quae conflat fpicis 
loftgi^ , fimplicifliniis , in quibus flofcuU binati » 
unus felfiUs, alter pedunculatus, alterni involu- 
crati* ^ 

I ^ 

denfata. -PHALARIS fpica cylindrica, glumis muticis hir- 

futis carinatis; carina dentata ; dentibus -apice 

globofis. 
Habitat in Africa. 

Statnra P. Phleoidis. 

Cnlmi geniculati, glabri, foliati: foliis brevibus. J* Spica: terminales, folitariae, cylindrica?. 

Flares glumis compreflts , hirfutis : carina cartiiagi- nea, dentata: dentibus apice globuliferis. 

& dilHnftii ' I PANI- TRIANDRIA. Digynm. ^07 

fatius. PANICUM fpica compofita, fpiculis oblon^is fpar* 

fis adpreiHs, flofculis . confertis , calycibus mu- 
cronato - ariftatis^ ^ 


1 r 

Habitat in Malabaria. O 
Simlllimum P. compofico. 
Culmns ereftus, rigens* fcxpedalis. 
Folia graminea, longa. 
Spica incurva, compofita* 

Rachis triquetra. 
Spkiilw duodecim f. plufes, ovato • oblongx, rachi 

adprelTae, remotse, alteriue, rarius oppofitx, 19 

omtu latere racheos , 'nee fecundre. 
Calyx trivulvis, tumidiufculus, Isevis, ncrvofus. 

I'^alvida extima brevior, ovata, acuta. 

media cum arifta. ^ 

intitna cum mucrone vix arilla dicenda. Jielvolum. V A^lCV^l fpica teretl, involucellis unifloris fa- 

fciculato - fetofis, femlnibns nervofis* 
Habitat in India orientali. © 
Simillimum P. glauco, fed vere diverfum* 
Ctilmns fexpedalis, ramofus: ramis fterilibus brevio- 

ribus. 
Folia verfus bafm fupra pilis albis, longioribus, fere 

pollicaribus, patentibus, 
Spica fimplex, fpithamca, flofculis absque drdine. 
Pcdnnciili vi:s. apice ftriatu 
Involucella helvola, unillora, multifet«, ilore multo longiora. 

na ftriis longitudinalibus 

tis,) viridibu5, dillinftis ( tettncif^ AGROSTIS panlcula contrafta iiUformi, iloribus 
Jtma, muticis linearibus. valvuUs parallelis. 

Habitat in India orientali. ^^, 

Radix dura, cefpitofa, culmis pluribus. 

Cnlmi femipedales, anguftiiTimi , tenacillimi , glaber* 
rimi, articulati. 

Folia graminea. 

Panicitla fiUformis, anguftifflma : flaribus adpreifis. 

Califx bivalvis: valvulis linearibus, diilantifaus. Ion- gitudine floris. 
Corolh y I OS TRIA'NDRIA» Digynia. / -?r \ Coro//a bivalvis , linearis f. fubulaca. 
Geynun ovatum, longitudine fere tlorls aut petali, co- 
rolla dicendum, ^^d valde claiifum. 

y^yir^/or^AGROSTIS panicula fpicaeformi, flofculis biarifta- 

^s. tis: arifta altera receptaculo inferta geniculata 

loiigTori, altera infra apicem coi"ollae re6ta, co- 

rollis hirtis. 

Habitat in Teneriffa. ■ Fr. Majfoiu 

Gramen dodrantale , ereftum , glaberrimum , culmis 
fimpliciffimis. 

Paniciita coarttata, tenuis, ut referat fpicam* 
Calijces magni, ovati, compreiTi, glaberrimi, margi- 
ne membranacei. 

Gluma exterior major* 
Corolla hir^iit^^ sequalis, calyce brevier, obtufa, bi- 
valvis. 

Valvula altera ball ariftata^ ut crederes ariftanr 
^'' ^ receptaculo infertam. 

y^ri^a geniculata , longjor. 
Valvula altera verfus apicem ariftata. 

Arifta re6ta , brevior. 

NeBtarium intra corollam , breve , genitalia am- 
plectens. 

kirfiita* AGROSTIS panicula fubfpicata, caule foliisque 

hirfutis, corollinis glumis dorfo ariftatis apice bi- 

fidis. 
HaMtat in TenerifFa. Fr. Maffon, 
Hirfutie fua facile diltinguitur. 
Panicula refert Alopecurum paniceum* 
Singiilare quod glumse corollinae apice funt terminatre 

ariftis binis brevilTimis , qaafi apex glumse eflet 

fiffus. 

^ 

Capenfts. AIR A culmo ramofo, floribus racemofis, corollis pi- 

lofis. 
Habitat ad Cap. bonae fpei- Sparrmann. 
- T/f/mi fefquipedales , laeves, fsepe repentes, ramofi, 
/a///j graminea , anguftiora, laevia. 
Racemm t^rminalis: rachi capillar!, longa. 

Fedicelli faepius (exceptis inferioribus biiloris) 
unitlori, longitudine riorum* 
CVr/^r.r oblongus, obtufiusculus. 
^ CoroUce oblongae, longitudine calycls, obtufae, pilofye. 
TRIANDRIA. Digynia. jcf 

vlUofa. AIR A foliis fubulatis, p^niciila elongata', anguftata, 

ilofciilis feiqui-alteris hirtis ariAatis : ariila rettai 
brevi* 

JJat^itat in Cap. bonre fpei. Thnnbcrg, 

MaJix cecta fquamis ovato- oblongis, villofis. 

Citlmns ^laber. 

Folia fubulata, plana, remotiora: ^v^aginis faepe villofis* 

. Pamcuta terrninalis, pedalis, ramificadone Melicset 

pedicellis limpHcibns & ramofiSj agtrregatis, 
Ca!%fxhivd\v\^y fcariofiis. giaber. ^equaiis, bitlorus. 
Flores ntaf^ni , ferruginei: alter longior, craflior^her- 

maphroditus; alter anguftior, fubfterilis. 
XJorolla hirfuca, terminata ariita re^ta, corolla bre- 

viore^ V ' 

Faly. j\! E L I C A fpica fecunda compreiTa imbricata. 

Habitat ad Cap. bonse fpei- 2?. Sparrmamu t)^ 
Folia graminea: in culmo duo, altenia. 
0/////i/^ refquipedulis, Isevis: geniculis duobus. 
iS^frflf digitalis, fecunda, comprella, imbricata (Cyno^ 

luri) ex foliolis lateralibus, laiiccolatis , acumir^- 

tis, trinerviis, floribus paulo longioribus, lingU'- 
lis pro lingulo flore. 

i^/or^^ inter Ivxc foliola, margine albo, pubefcentes. 
Ca/^^; biyalvis , femitriflQrus : foliolisplanis (Ipicae'fo- 

liola lateralia): interiore flofculo breviore. 
FlofcuH duo: major, minor & Rudimeutum. 
Corolla majorls flofcidi bivalvis: valvula exteriori ob- 

ovata, albo-ciliata, obtulilUma, emarginata; in- teriori longa, anguftiori, laevi, lanceolata 
Styli duo , pubefcentes. 

Corolla minor is jlofciiU fimilis major! , fed minor, gla- 
bra, absque ftylis, (an ftaminibus?) 

lamina non reperii; inquirenda in Gramine hoc vef« 
mirabili. 
yzfwfi'a^a.POA panicula diffufa, fpiculis duodecimfloris : flori- 
bus diapaanis k^evibus punfto intus fufco* 

Habitat in Rlalabaria- 

Cnlwi fefquipedales , adfcendentes , laeves , craffitie 
pennae columbinae: geniculis tumidiorifaus, iuepe 
tribus. 

/'o/ia graminea , fcabriufcula , fubtu^laevia, articuli* 
longiora, margine Icabra, bafm v«rius pilis rari^^ 
erettis* 

J- ii9 TRIANDRIA. Digynia* V L L / Panicnla expanfa, (Milii efFufi. ) ' 

PedmKiiii dellorati in racemum coarctati. * 

- Sficulc€ lanceolatae, duodecim ad quatuordecimfloriae, 

Flofcnli diaphani, cum punfto (ex anthera)intus fufco 

& ftria viridi vitrinque. 

Glumes corollina ovacne, acutiufculae, laeves, caly- 
cinis fimillimae. 

Srizoi- P O A panicnla racemofa, ipiculis ovatis compreflis 
4es^ ofto-f. novemfloris, culmo comprelTo, 

Habitat in Africa. 

Folia verfus radicem, 
Panictila fere racemofa* 

Spicules o6to ad undecim, magnltudine Brizse mediae. PediceUi iimpliciilimi^ 

Glutnoc latere, apicibus cceralefcentibus. csipitata to rumofo 
Habitat ad Ca[ 
Radix perennis. prolbar Sparrwann^ Folia graminea, Isevla, in culmo tria* 

CuUni crallitie pennse gallinacea?, fcfquipedales, laeves. 
Panicnla fpicaeformis , quafi conglomerata, fuperne 

angnftior, palmaris, paleacei coloris. 

T^Tor^i" ubique gemini, depreili. 

Calyx bivalvis , fubquinquellorus , longitudine fere C floris : valvula exteriore multum attenuate* X 

(/nielct^ CYNOSURUS ebrafteatus , jpica fecunda , fpiculis 

bifariis alternantibus adpreius ovatis carinatis obli- 
quis. 
Habitat in Cap. bon^e fpei. 
Gramen glaberrimum 

Fades XJniolx , fed calyx bivalvis, non multivalvis- 
Spica linearis* 

Spicida: fciTiles, rachidi adpreiTae, bifariie^ alternan-* 
tfcs ad latera natentes, obiiquae, glaberrimse, muV- 
" tiflora?. 

fESTUCA TRIANDRIA. Digynia* lii 

I 

fpirifjfa. FESTUCA frutefcens, ramis ramuHsque fpinofis, 

pedicellis aculeatis. 
Habitat ad Cap. bona? fpei* Eqties BacL %. 
Culmi pereunes, craflitie pennae columbinre, Iblidi, 
proliferl: ramis coiifertis, ere6Hs, limplicibug, 
apice fpinofus. 
Folia vixgims dilatatis, cxeuntibus in folium fubulatum^ 

pungens, brevilllmunu 
Mawi teretes, apWlli: ramulis alternis, horlzontali- 
bus, fiinpliciiumls, poUicaribus, mucrcnato - fpi- 
. nofis, llipra planis, fubtus teredufculis , margi-* 

neutraque Ipinofu-pungentibus : fpinulis quatuor 
ad ie\ ex pedunculis iattis. 
' Flares dlfrichi. 

Sficiita oblongiufcute ex feptem ad decern florcuHs^ 

minus denfe approximatis, vix acutis. 
Pedimculiis fpicae adhaerens: ramulis poft cafum in 
fpinulam traufeimcibus. 

nfper. B ROM US panicula nutante fcabra, fpicuHs villofis 

ariftatis , foliis fcabris. 

Bromus ramoftis Syjt. veg. ed, 13. p. 102. (nonp, 103*) //- ^ 
fpicata. STIPxA. ariftis feminudis, floribus fpicatis. 

Habitat ad Cap. bonae fpei, Tlmnherg. ^* 
/Zncfiar'repens, perennis , plures culmos producens. 
Folia gra:ranea, laevia, in fummo culino brevia. 
Culmns laevjs, fefqnipcdalis. 
Spica angufta, loiigitudine vix digiti. 
Flores fe/nies , vix pubefcentes, bail villoil, 
Arijla terniinalis , vix digitalis p torta , pilofiufculs^ 
extra toriionem laevis* 

A VENA calycibus trifloris pilofis^ 

Avena capenfis^ Burnt, prodr, 3* 

Habitat in Cap. bonae fpei. 

Folia graminea, vaginis pilofis. 

C///;//i pedales, erefti, laevcs. 

Panicula C Raccmiis pedicellis indiviils, tribns C "qtia- 

tuor. 
Ghitncs oblongae , poUicarcs , acuminatae, pilofue^ 

ere^ae. 
Corolla iubulata. 

Arijia torUe, floribug duplo t triple longiorei. ^ 

AVfi- jiz TRIANDRIA. Digynia/ 

Ciflf/?f^;/i'. A VENA p^nicula coarftvata, calycibus bifloris fubtN 
^ latis, corolla pubeicente, ariita intermedia tortili t \ curva. Habitat In Cap. bonse fpei. 
Radix repens. ' 
' Folia graminea, Isevia, margine fcabra, pauciora. 

Culmi pedales, Iseves. 
^ Panicula quali fpicata, ovate - oblonga, purpurafcens: 

pedicellis ultimis capillaribus. 
Calyx longitudine floris, biflorus* valvulis duabus» 
sequalibus, attenuatis quafi in ariltam. 
' Corolla bivalvis. 

Falvula exterior fubpubefcens , bifida , terminata 
ariftis dnabus rettis & intermedia tortili 
- ^ duple longiore* 

Valvtila interior brevis. 

pnrpu^ A VENA panicuTa coarftata, calycibus triiloris ova- 
rea. tis, corollls villclis : gluma exteriori bifida, ari- Hab fta terminali inflexa. ^ Grttmen glaberrimum, parvum, geniculatum. 

Folia fctacea, glabra, cefpitofa, brevia, ut Feftuc» 

ovinse. 
Panicula parva . coarftata. 
Glnuice calycinct purpurese, triflorse: valvuliS lanceo- 

latis, cariuatis, glabris. 
Fiores omnes ariflati, lanuglne alba veftitL 
Gliinia corollina exterior apice bifida in lacinias fubu- 

latas, obtufas, &: inter has ariila tortilis, curva. 

tutea. A VENA panicula patente, calycibus bifloris fubu- 

latis, coroliis hudis triarillatiii : arifta intermedia 

fiexuo(a. 
Habitat in Martinique* 
Refert habitu & colore Airam flexuofam, 

A- 

Loflin-' A VENA panicula contra fta, flofculis binis hirfutis: 
giafhi. altero pedunculato apice biariftato, arifta inter- 

media longiori. 
Avena loflingiana. Syp. veg. ed. 13. p. 104. 
Habitat in Hilpania. Varietas major in Cap. bonse fpei. V AVE- ^ 
TRIA^DRIA, Digynia. 1^3 

^ ^ ^ - . _ 

ina. A VENA panicula coarftata ox^ata, calycibus trifloris 

lanceolatis, corollis villofis, gluma exteriori bi- 
fubulata, arifta intermedia reflexa. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thuttberg. 

Difficile cum fulTicienti difFerentia diftingiiitur ab Ave* 
na purpurea, quamvis diftinftiiTima. 

H;€c major, vaginis foliorum tomentofiiTirais, albis 

Fanicula hujus lutea, nee purpurea, ar6te coarftata 

in figuram coni lupulini. 
Flores longiores, corollis hirfutloribus , biiidts: laci- 
niis fnbulato - arillatis , nee obtufis, ut in A« 
purpurea* 

dltata. ANTHISTIRIA. 

Andropogon quadrivalve. Syfl. veg. ed. 13. p^ 758* 
Andropogon nutans* Mant, plant, p. 303. 
Habitat in India. 

^igantta. ART ST ID A panicula elongata effufa fecunda, caly- 
cibus unifloris , ariftis corolliuis lubaequalibus 
reftis- 

Habitat in Teneriffa. Franc. Majfon. 

Gramen altiflimum, ramofum, glaberrimum. 

Paniculw terminales , dodrantales , effufae; (non coar- 
ftatae ut in A* adfcenfionis,) fecundse. 

Calyces glaberrimi , inaequales , caerulefcentes. 

Corolla glabra: ariftis tribus, aeqiialibus, brevioribus, 
nndiufciilis. 

L 

Byjlrix. ARISTIDA panicula divaricata patentiiTima , flo- 

" fculis iimpliciiTimis glabris, ariftis reftis divari- 

catis. 
Habitat in Malabaria- Konig. 
Gramen repens, ftoloniferum, glaberrimum. 
Ciilmi tenaciffimi, foliati, breves: foliis graminels, 

convolutis. 
Panicula terminalis , magna ; pedunculis pedfcellisquc 

binatis , divaricatis^ 
Rachis angulata. 
Flofcnli fiiiformes , glabri , longi. 
Calyx unitlorus, bivalvis: valvulis insequalibus ; Ion* 

giori lubulata. 
Corolla calyce longior, convoluta^ terminata ariftis 

tribus/ sequalibus, reftis, patentibus^ retro fca- 

bris, flofculo dupio loueioribuSr 

H Vi^riat i 
1 114 TRIANDRIA. Digynfa. \ Variat vaginis foliomm radicaiibus aibido - tomen- 

tofis* 

incur^ ROTTBOLLA fpica tereti fubulata, gluma calyci- 
vata* na fubulata appreiTa bipartita* 

iEgilops incurvata. Syfi. veg. ed. 13. p. 762^ 

Habitat in Europse maritimis. 

compref- ROTTBOLLA fpica comprefla fubulata, gluma ca- 
fa. lycma lanceolata plana indivifa. 

Habitat in Indiis. • fr diml* ROTTBOLLA fpica dimidiata compreiTa lineari : 
diata. latere exteriori aggregato - flofculofo, interior! 

Ixvi nudo. 

Panicnm dimidiatnm. Sifjl. veg. ed. 13. p* 90. 

Habitat in Indise arenofis. ^Jira/^a^a. ROTTBOLLA fpica tereti -filiformi undique flo- 

fcnlofa, glumis ovatis obtufis , vaginis punftato- 
hirfutis. 
Habitat in Indiis. Thttnberg. 
Gramen altum, culmo folido, farfto. 
Vagina: foliorum fulcatse, punftat^e: punftis eleva* 

tis , feta terminatis ; iinde hifpid^e. 

Spkce folitariae, laterales, palmares & ultra, 

corym* ROTTBOLLA fpicis aggregatis lateralibus filifor- 
bofa. mibus , llofculis bifariis patentibus , foliis baii 

Ciliatis. *fc 

jf^gilops exaltata. Syfl. veg. ed. 13. p. '^62* 
Habitat in Indiis. 

tener, ELYMUS fpica pendula, flofculis geminis. 

Habitat in Sibiria. 

Cnlmtis bipedalis, Isevis: geniculis rubris. 
FoHa Iseviufcula f. parum fcabra: vaginis laeviflimis^ 
Spica pendula , E. fibirico fimilis , fed multo tenuior. 
Involticra alterna, tetraphvUa, flofculis (pr^eter ari- Fhft 
Arijl ) xuofse. fsepe fle- projlra- TRITICUM calycibus multiiloris , fpica difticha 
?««/• ovata , flofculis imbricatis ariftato •mucronatis. 

^ Seca- TRIANDRIA, DIgynia. i1\ 

t 

Secale proftratum^ Pallaf. it. v. i. f ^ 485- ^acqu. 

horL V. %. p. 25* t. 44» 
Habitat in defertis Cafpicis, folo aridlflimo. Pallas. Ipfi quot fpiculse. & germinat Spkula multiflorse, ' i:ompo^ TRITIC 

fitum. ftatis. fita Triticum compofitum. Syjf T /?i/?- t;. 3. p. «75. / 8» t i.fs Batifu fin. p. 31. Morif. Habitat in iEgj 

Sentur Neapoli. 

Alfine T. semvo, fed fpica palmaris, qnadrupio major, 

congefta ex ipiculis birariis , alternis, adproxlma- 
tis., novem ad duodecim: inferioribus breviori- 
bus ; fumma vero folitaria* 

Gluntce glabrae, carinatse. 
Arijla longae, palmares. 

^«mi/uw. TRITICUM fpica ovata, glamis fubarlftatis: caly- 

cinis bifulcatis. ^ 

Habitat in Sibiria* 

Species parva , diglti longitudlne , vagina iuprem:!^ 

ventricofa. - 

Spica dura, compreiTa, fubariftata. TRIGYNIA. 

Magella-^ OhYCA^VO^ caulibns fimpliciiTimis/ folUs K- 

nicnnh nearibus fparfis imbrieatis* 

Donatia fafcicularis* Forfi, gen. n. 5- t. 5. 

Habitat in Terra del Fuego. 

In nullis a P* tetraphyllo refpeftu flofis & i^mfhifse* 

excepto calyce triphyllo, difFerre videtur, quod 
fufficeret, nifi P. tetraphyllum etiam faepius ca- 
iyceto pentaphyllum mutaret in triphvUum- 

Pianta^ digitalis, flmplicilfima , tefta foliis glabern- 

hiis, imbridatis* 

PrU$tum non videruftt CeL Forft«ri. « I M A POLY / II5 TRIANDRIA. Trigynia. 1 

_ M 

tetra^ POLYCARPON caule ramofo proftrato, foliis qua- phylhtfn» terms. Po'Iycarpon tctraphyllum. Syfl^ veg. ed. ll^ p- ill. tn-^ TETRANDRIA. t MONOGYNIA. 

r" 

L 

SceptrumV^OT ^ A foliis ramorum inferioribiis drcompofi- 
Giiflavia- tis, fuperioribus indivifis cuneiformibu^ glaber- fiHm« • rimis, fpica terminali conica, 
Protea Sceptram Guftavianum. Sparrm. Ad(. holm* 

amu 1777. p. 55. t I. 
Habitat in Africa , non longe a Cap. bonse fpe?. 

D. Sparrmann. t^- - ^ 

Singularis & fatis differt a reliquis diverfis ramorum 

foliis. 

Rami folia inferiora decompofita : foliolis longis, li- 
nearibus; faperiora fiint fere cuneifonnia, fenfim 
verfus infertionem attenuata , erefta, canalicular 
ta» circa caulem fubcucuUata, imbricata, g!a-r 
berrima. 

Ramuli terminantur in fpicam unicam, feflilem, co- 

nicam: floribus argenteis , albidis. 

imhru PROTEA foliis imbricatis lanceolatis, capitulis ter- 
cata. minalibus. 

Habitat ad Cap, bonse fpei, Btadh. t). 

Frutex ramis determinatis paucis, nifefcens* 

Folia Pqlygalse, imbricata, lanceolata, lineata, lae- 
via, perennia. 

Calyx urius alten^e, tefminalis, feflilis, magnitudi^ 

ne vix Cerafi, imbricatus foliis latius lanceolati§, 
purpureis 

Corollnlce extus albo - batrbatse., intus purpurafcentes, 
Iseves^ 

f Styhis tener, clavatus, longitudine corollie, 

procufH" PROTEA foliis ternatis iinearibus, caule procum- 

bente, capitulis compofitis ex minoribus fubtriflo- 
ris folitariis. ^ 

Habitat ad Cap. bonse fpei. D. Sparrmann. 
Ca«/i^ groflus, iilifonnis, lignofus/teres^ fubramorus rs bens. 
^ Folia \ \ I TETRANDRIA, Monogynia. ^17 

1 

Folia alterna, remota, petiolata, trifida: laciniis fi* 
liformibus, fuhcarnofls , acutis, longioribus* 

Capitnia .rubterminafia. 

PedMnculus capituJo Joiigior, fqiiamis aliquot fetacels. 

Calyx commitnis fubpentaphyllus: foliolis ereftis, Ian* 
ceolatis, apice acumine patulo, 

Brunia-^ PRO TEA foliis fubulatis, capitulis globolis termi- 
ties^ nalibus. 

Habitat ad Cap. bouse fpei, Sparrmann. 
' i^rv/i^jt' fiircefcens, determinate ramofus. 
Folia linearia, conferta, glabra, recentiilima pUofa, 
in florentibus rartiis oppolita , remotiora , ad- 
prefla. 

Ciipititla terminalia ramonim, folitaria, magnitudine 

nuclei Coryli, convexa C globofa. 
Flojculi pilofi, apicibus flavis. 
Sttjli capillares, capitati. 

mnf- PRQTEA floribus fubfolitarlis, piftlllis longis capi- 
flora. ' tatisj calycibiis fquamis lanceolatis acuminatisi 

foliis tricallofis. 
Hab D. Thunberg. 
Frutex caule ramofo: ramis fubpubefcentibus. 

Folia elliptica , elevato - rugofa , laevia, apice tri - ad 
quinque callofa. 

Flos patulus^ 

Calyx fubimbricatus, fanguineus: fquamis lanceola- 
tis, fuperae fere fubulads, mucrone pubefcente* 

Gcnmna hirfuta* 

Styli longe exferti. ' 

Stigmata oblonga, fubcapltata, 

obliqna. PROTEA floribus folitariis, calyce imbricato fub- 

' pubefcente, foliis linear!- lanceolatis. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. /?. Thunberg. tj» 
Frutex determinate ramofus* , 

Folia fparfa, linearis lanceolata, bafi anguftiora, obli- 
qua, laevia, acutiufcuia, apice minutiHime uni- , 
callofa. 
Calyx conicus, imbricatus, ferrugineus, fcariofus: 
fquamis ovatis, acutiufcuUs, planis, intimis ex- 
cepto apice albo - pubefcentibus. 
Difcns pilofus: fetis lateribus tenuiiT 
F'ljlith filiformia, absque capitulo. 

H % O * ^ iiS V TETRANDRIA. Monogynia. /^ PRO TEA paniculato - ramofa , foliis lanceolatis fe-r 

rgenteis, floribus capitatis tomentofis. Habitat in Cap 

Jiabitiis P. parviflo 
Herba argentea. 
Flores parvi, lutei. Tliunberg. timbel' PROTEA foliis linguiformibus linearibus glabrl tat a. Hab ramis umbellate -faftigiatis. Similis Aulaxi pinifoliae Bergiu Thunberg. femit bris, floribus capitatis , bracleis multifidis. Habitat in Tafelberg 
Babltn Aulaxi pinif /i/i iS^rg Thunberg. foliofa* caule prolifero, foliis fubulatis, ipica Habitat in Cap. bonae fpei, 

Caiilis prolifer, dichotomus. 

Spicce in divaricationibus f. terminales, parvae. Thunberg tonien^ PROTEA tomentofo - cana , foliis linearibus apicr to/a. fcabra atte^ 

nuata tridentato • caliofis. 
Habitat in Cap. bona? fpei. Thunberg. 
Similis P. Hypophyllocarpodendro, led ilia .glabra, 

decumbens; foliis fecundis, quinquedentatis* 

SCABIOSA coroUis quadrilidis aequalibus, calyci- 

bus imbricatis obtuhs, foliis fubbipinnatis fcabris 
ri^idiufculis. 

Habitat ad Cap. bonse (pei. 

Planta herbacea, ftatura, caule floribusque S. rigl- 

dulae. 

Caiites teretes, fimplices, fcabri* 

Jb/ia feflllia, bipinnaca, fcabra, rigidula , linearia, 

acuta, cum rudimentis ramorum folioiis ex alis. 
Flores terminates, longius pedunculati , folitarii. 
Calyx imbricatus: folioiis ovatis, obtulis* 
FIofcuH inter fquamas calycis, albi, quadrifidit inx- 

quales. 

SCABIOSA coroUis quadrifidis sequalibus, foliis li- 
nearibus integris trilidisque. 

Habitat in Cap. bonae fpei, Thunberg. 

Flanta laevia. HEDVa \ % T E T R A N D R I A. Monogynia^ ^f9 \ mnritU H ED Y OTIS foliis ovalibus obtulis , florlbns oppo- ina. fitis feffilibus. Konig obhi- flab 

Clinks herbacei, prollrati, palmares, laeves. 

Folia oppolita, fnbpetiolata, patentia, ovalia^ 

fa, riibcaniofli. 
floras laterales, oppofitl, feiTiles. 
Fru?tits magnitudine Corlandri. 

ptimila. HEDYOTIS fuliis ovatis acutis, floribus alterni 

pedunculatis* 
Habitat in Tranqucbaria. Konig. 
Fades Anaf^allidis arvenfis. 
Catties parum ratnofi, palmares, laeves. 

Folia Anagallidis, utriuque acuta, vix petiolata, Ice- ^ 
^ via: Pednrxnti laterales, folitani, alterni, capillares, ere- 6li, longitudine foliorum* 
Capfnta fubrotunda, utrinque fulco 
tuor calycis coronata, bilocularis. dentibus qua- gfamt 

nifolia - HEDYOTIS foliis linearibus, caule decumbenfce, panicula racemofa fecunda , pedunculis folife- quits. 
Habitat in India orientali. 
Caitles fUiforraes, debiies ut Sti 

dales. 
Folia remote oppofita, lincaria* Konig. ^ C3eruleae Limbus quadrifidus : laciniis ante meridiem paten- 
tiirimis, tempore vefpertino duabus ereftis^ 

* duabus reilexis, 
Fitantcnta quatuor. 

Arithcva^ ere6t3e, fubcequales , coeruleac. 
Gcvmen retufum. 

Stuliis iiUformis, longitndine coroUse. 
Stigma bifidum, revolutum, villofum. 
Cavfiila comprefla,, bifulca, bivalvis, refcufa, bilocu- 5. laris: diuepimento contrario; apice dehifccns^ articii- SPEKMACOCE foliis ellipticis obhjfiurculis Tub- iaris. fiabris* H4 Cratsro lio TETRANDRTA. Monogvnia. 

Cratxogonum amboinicum majus, Kt^mpfu amh. v. 6# 

p. 25. t. TO. 

Habitat in Indi^ orientalis apricis argillofis O H* U. 
JJaulis herbaceus, ruber, teres, utrinque canalicular £ J»£' .** - ■:^ ?f-' --. cr- tus , ramofus. 
Rami virgati, procumbentes. 
• Genicula crafla. 

Folia oppofita, fubpetiolata , elliptica, obtufiufcuU > 

fcabra, quafi Isevia , alternatim imprimis fubtus 

- lineata, 

Membrana transverfa ftipulariim loco, multiariftata, 

folia combinans. 

Flores aibi, angufti, apud me non dehifcentes* 

^ridta. SPERM AC CE foliis linear! -lanceolatis Hneatis. 

Cratseogonum amboinicum minus. Rumpluamb. t/»6< 

Habitat in India orlentali. O 
Planta erecla, femipedalis, ftrifta, angulis fcabra* . 
Rami alcerni , breviores. 

Folia oppoiita, lanceolata , anguila , fubpetiolate, 

fcabriufcula, lineata, connexa membrana ciliata. 
Verticilli angufti : floribus albis. 

Cala- ASPERULA foliis quaternis oblongis obtufis lae- 
brica. vibus. 

Habitat in Calabria, La Tourette^ 
Caules teretes, duriufculi, vix pubefcentes. 
'\ Folia quaterna, fubpetiolata, lanceolata, obtufiufcu-** 

la, nuda. 
Rami floriferi terminales, temi: foliis oppofitis* 
Fafciciiti florum Floresque feffiles. 
Germen oblongum, Iseve, cylindricum, cah ce brevi. ' 
Corolla purpurea, longitudine foHorum, femiquadri* 
fida: laciniis lanceolatis, revolutis. 

Filanienta longitudine coroUae. 
AntUercB lineares. 

Stylus fetaceus , iongifcudine ftaminum ^ fere femiBi- 

fidus* 

Similis A. crafllfoliae, fed laevis. 
drijfata, ASPERULA foliis linearibus fuBcaraofis: inferio- ribus qnaternis, floribus fubternis ariihtis. 

Habitat in Europa auftrdi. Ca?i!ls TETRANDRIA* Monogynia. ' j2i 

-a 

Caulis ereftns, 

Ftores pallidi, flftvefcentes, parallelc pofiti: laciniifi 
obtufe ariftatis* 

Pyrenai' (a AhWJ^l foliis fenis, floribus lateralibus oppofitis 
cum. fubfeffiiibus folitarijs^ 

Galium caulibus fulcatis llaccidis, foliis fenis bafi tu- 
midis , floribus axiilaribus folitariis fubfciTiiibus, 
fruftibus glabris. Gotian. boU 5. /. i. /. 4J 
Habitat in Pyrenseis. 
CaM/f^i- debiles, digitales, ramoli: internodiis fere fo- • t lio brevioribus. 
Folia glabra, convexiufcula, mucronata. caffra. PAVETTA foUis ovatis integerrimis, capitulis ter- 

minalibus felTilibus, calycibus fetaceis longitudi- 
ne tubi. y 
Habitat in Cap. bonae fpei» Sparrmann^ tj. 

Arbor glabra: ramis teretibus. 

Folia oppolita, petiolata, ovata, venofa. 

Capitulum feillle, terrainans ramulos breviores. 

Receptaciihim pilofum, 

Flos fuperus. 

Calyx tetraphyllus: foliolis fubulatis, patentibus. 

Corolla monopetala, infundibuliformis. 

Tubus calyce vix longior. 

Limbus quadripartitus , regularis; laciniis lanceo- 

latis, 

Filamenta apici tubi inferta, breviifima* 

Anthera longitudine limbi, fubulatae, convolutac* 

Stylus exfertus* 

Stigma oblongum, indivifum. 

Bacca difperma. 

Semina oblohga, latere exteriore convexa, intcriore 

plana. 

Flores in planta Hcca nigri. 

Indica. PAVETTA foliis oblongis utrinque acuminatlsj 

umbellis terminalibus fafciculatis , calyce brevi 
acuto. 
Pavetta indica, Syft. veg. ed. IZ- p^ 129. 

fruticu- PEN if; A foliis oblongiufculis obtufis, braftcis orbl- 

lofa^ culutis acutis. 

Habitat ad Ciip* bonse fpei. Sparr^^^J^^^* 'h* 

H 5 FrutU 12Z T E T R A N D R I A. Monogynia* ^ ^ Frutkntus ramis decorticandis , teretibus. 

Folia oppofita, lubpetiolara, ovalia C oblongiufcul*, 

craljfiufcula, aveiiia, remota. 
Folia floratia parva, rliombeo-orblculata f. orbiculato- 

acuta* 
Flores in apicibus ramornm, fubfolitarii ♦ breviflime 

pedunculati, acutiufculi. 
Bratlece nullse. 

JlJjfrtoi- PENu^A foliis lanceolatis. des. Habitat in Cap. bonae fpei. 
Rami erecli , teretes , rubri. Folia oppolita, feiniia, conferta, lanceolata, leevia, 

(Myrti tarentin:^,) fuLtas vix nervofa. 

Flores terminales, fubfolitarii, cintci brafteis viridi- 
bus, acutis, fub qaibus foliola duo, parva* 

- Calyx zcutnSf viridisj mmime coloratus. 
tat^^^ PEN.^A foliis ovatis, floribus lateralibus fefllUbus, flora. V t Habitat ad Cap. bonse fpei* D. Thnnberg, t)* 

Caitles rubenfces: ramis elongatis- 

Folia oppofita , feirilia , exafte ovata , Isevia , acutl- 

ufcula, integerrima, fub bafi fere carinata, inttT- 

ftitiis longiora. 
Flores laterales, axillares foliorum, feililes, lutci, 

longitudine foliorum. 
Calyx tetraphyllus , luteus , fcariofus , longitudine 

foliorum. » 

Corolla laciniis lanceolatis, triquetrls f. introrfum ca- 

rinatis: carina bail excifa. 
Filammta nulla. 
jlntherw in fauce. 
Stigma obtufum, tetragonum, 

dliaris. BL^RIA floribus capitatis, calycibus ciliatis* 

Habitat ad Cap* bonze fpei. t). 
Similis B. Ericoidi tota fua ftatura- 
StamUta inclufa, 
Dignofcitur calycibus albis , diftinftiffime ciliatis. 

purpu' BL^RIA ftaminibus inclufis bipartitis, coroUis ob- 

longis rectis, floribus terminalibus aggregatiii pf*- 
dunculatis ereftis. <4 rea. Habitat in Cap, bonse fpei. Thnnberg, - 
Simitis B. articulatge, at in iila capitula cernua. BUD^ TETRANDRIA. Monogynia. 123 

Vtrgata. B U D L E I A foliis lineari - oblongis obtiifis integris, 

racemis terminalibus , ramis virgatis ere^tis. 
Habitat in Cap, bonae fpei* Thunberg. 
Habitus Hyflbpi» 

Rami Foliaqne labtiliore toraento cana. 

FffiTa^/^i^.BUDLEIA foliis fafciculatis ovatis cams, ramis 

flexuofis rigidis, racemis terminalibus. 
Habitat in Cap. bonae fpei* Thunberg. 

L 

MlbenSt EX A CUM foliis fubdecurrentibus , ftaminibus ex- 

iertis. 

Exacuih pedunculatum. St/Ji. veg. ed. IZ. p. 131. 
Centaurium fubrotundis foliis , floribus comoiis* 

Burnt, afr. 207. t. 74. /. 4. 
Habitat ad Cap. bonoe fpei, Sparrmann, 0. 
Radix annua. 
Catilis palmafis , dichotomus, herbaceus, tetragonus, 

lasvis, faftigiatus* 
Folia cordata , fubamplexicaulia, oleracea , laevia, 

mamine decurrentia. 
Calyx tetraphyllus , ovatus , erechis , acutus , per-* 

fiftens* 

Corolla hypocrateriformis, alba. 

Tubus cylindricus, calyce longior* 

Limbus quadripartitus , fubrotundus , longitudine 

tubi. 
Filarneuta quatuor, breviiTima, tubo infideotia. 
Anther cB oblongse, luteae. Stylus iiliformls. 
Stigmata duo , crafllufcula ') Capfula fupera, cylindrica, bilocularis, polyfperms. 
Fades Gentianae Centaurii. 

aureum^ EX A CUM foliis felTiIibus , ftaminibus exfertis. 

Centaureum minus aureum , flofculis numerofis, 

sethiopicum, Pluk, aim, 94- t. 375- /. 3. bona. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. 0. 
Caulis palmaris, fubtetragonus , brachiatus, dichoto- 

muSt Isevis. 
Folia oppofita, cordata, feffilia, inferiora vero & 

fuperiora lanceolata. 
PednncuH ex dichotomla uniflorl, longitudine ilori*.'. Flores lutein Calyx 4 124 TETRANDRIA, Monogynia, 

V 

Calyx pentaph yllus , acutus, ereftus* 
Corolla hypocrateriformis , quadrifida: laciniis Ian- 
ceolatis , ncutis. 

Stamina quatuor, fetacea, txiho Infidentia^ 

Anthevce oblongse* 

Gcrmen ovatum. 

Stylus filiformis, longitudine ftaminiim. 

Stigma crafliiirculum. "* 

Capfula cyliudrica, obtufa, femibilocalaris, bivalvis. 

Fades Gentiana^ Centaurii. 

Corda- EX A CUM floribus quinquefidis, calycis foliolis cor- 
tum^ datis ftriatis- 

Exacum feflile. Syji. veg. ed. 13- p. 131. 

Centaurium perfoliatum, floriim calyce membranaceo 

ventricofo, JBw'm. afr. 208- t. 74. /. 5. 

Centaurium capenfe minus, caplula quatuor alis do- 
■ j^ nata. Seb. muf. v. i. t. 22^ f. 7, 

Centaurium perfoliatum aethiopicum, cajvculis ma- gnis quadripartitis. 
Habitat ad Cap, bonae ipei. /. Planta fimilis Chironise trinerviae, fed ilHus flos cse- 

ruleus- 
Caiilis herbaceus, fpithamseus, dichotomus* 
Folia feiTilia, cordata, avenia, laevia, acuta, 
Flores axiliares dichotomiae ; pedunculis unifloris, 

brevibus. 
Calyx pentaphyllus, pentagonus: foliolis femicorda- 

tis , carina cymbiformi - membranaceis , oblique 

ftriatis. 
Corolla lutea, hypocrateriformis. 

Tubus cylindricus, calyce longtor* 

Limbus quinquepartitus, obovatus. 
Ftlamenta in tauce coroUae, brevia* oblongae 21^ 
ma Capfula oblonga, biloculari 
Fades Gentianae Centaurii. fitndla- EX A CUM foliis breviflime petiolatis oblongis trl» 
turn. nerviis punftatis, ftaminibus exlertis^ Habitat in India. Konig. 'C Major / TETRANDRIA. Monogynia. iaf 

Major prioribus. 

Folia ut in Hyperico glandulofa, punftata. 
Corolla crerulefcens. 
Stamhta latea, 

fumila* PLANTAGO caule ramofo herbaceo, foliis inte* 

, gerriniis carnolis, ramis In^vibub. 
Habitat in Europa auftrali. ©* 

4 

arborea. SCO PARI A foliis lanceolahs alternis integerrimis, 

corymbo Aipradecompollto trichotomo. 
Habitat ad Cap. bonse fpei, Thunberg. f^. 
Arbor habitu Olese f. Phillyrca?. ** 

Inflorefcmtia maxima & fumme compofita. 
Floret parvi. 

alterm- CORNUS foliis alternis. 

folia. Habitat in America feptentrionali. t). 

Ranii fabdererminati, teretes , laeves, atropurpura- 

fcentes: punftis f. lineolis albidis, vagis- 
Folia alterna, petiolata , ovata, acuta, integerrlma, 

Ixvia, lineata, fubtiis pallida* 
Stipnlce nullse. 

Faniculcu corymbofse, fupra pinnae, albae, 

Germen inferum, obovatnm. 

Calyx miUus. 

Petala quatiior, oblonga, obtufa, fefllHa^ revoluta, 

alba. 

Filameuta quatuor, alba, petalis duple longiora, pa- 
tent!- erefta. 

jinthera incumbentes. 

Sty Ills c\iindricus, corolla brevior, albiis*. 

Stigma craiiiurculum. 

L 
\ _ 

Euodia. F AGAR A foliis fimplicibus lanceolatis elongatii 

oppofitis, racemis ramoiis axillaribus iblitariis. 
Euodia hortenlis. Forjl. gen. n. 7. 
Habitat in Tonga Tabu. 
G^nus novum ex hac formavit Forfler, ^ed. null?e no- 

tae adfunt diftindo?, nifi ftigma quadrltidum, 
quod in Fagara bifidum; Capfula; in i.ac quatuor^ 
in Fagaris folitarise; fed non fufficiuat hi iimi- tes ad genui feparandnm^ odorata I P TELE A V Its TETRANDRIA. Monogynia, 

finnata. P TELE A tbliis abrupte pinnatis. Blackburnia pinnata. Forfi, 
Habitat in Infula Norfolk. chburnuE Forfter, forte etiam erit ; fed anteqnam iniiotefcat 
fruftus, feparari a Ptelea nequit. Habitum Pteleae 
trifoliatse diirimilem non habet. 
folia alterna, pinnata, fine imparl, bi-f, trijuga: fe- 

iiolis oppolitis , obliqiiis , ovatis , integerrimls, 
glaberrimjs. 
PawidTw/^^ axillares, parvsc* 

^ 

^ariiiwn,HYDROPHYLAX. 

Habitat in arena volatili ad littora Maris prope Gudu* 

luhr. Konig. ^. 
Fades Arenarisa rubral maritimse, at major. 
jRrzrffJt fimplex, filiformis, fanguinea, longa, carnofa, 

dulcis. 
Ca%itis repens , filiformis , glaber , coloratus , articu-- 

latus, vaginatus: vaginis obtufis, membranaceis, 
perfiftentibus; longiilimus. 
JFo/ia oppofita, patentia, petiolata, ovata, acuta, in^ 

tegcrrima , approximata , carnofa , nitida , exa- 

fperata: cailis minimis , albicantibus , peilucidis. 

Petioti breves , membranacei , marginati , caulem 

vaginantes , perfiftentes ; hi evadunt foliis de- 
cidentibus vaginse cauliura permanentes. 
glares axillares, fubfefliles, plerumque binati, (non ^«»- oupoftti) erefti* 
Ccrolui pallida -ca^mlea. 

Antkera ccerulese. 

■f errata* BANKS! A foliis linearibus in petlolum atfcenuatis 

sequaliter ferratis apice truncatis cum mucrone. 
Habitat in Nova HoUandia. Z Banksy Armiger. 

Speciofiilima Species hujus generis. 

Folia In apice ramorum confluentia, fparfa, fpithamsea^ 
angufta, glabra, coriacea, plana, patentiiTima, 
cingentia amentum. 

v^«;£;i/«m maximum , craiTum, teres, obtufum, ere- 

ftum. 

/7orf J patenti/Hmi , adfcendentes : laminisextus pube^ fcentibus, canis* BANK- TETRANDRIA. Monogynia. 127 

intigri' B A N K S I A foliis cuneiformlbus integerrimls Aibtus 
folia^ tomentofo- albig. 

Habitat in Nova HoUandi^. /- Banks. 
Folia in fummitate ramulorum fubverticillata. 

Erkat-- BANKSIA foliis approximatis accroils tmncato^ 
folia. emarginatis glabris. 

Habitat in Nova Hoilandia. ^. Banks^ 
/b/iii hujus miniitja, fed copiofiora. 

dentata. BANKSIA foliis oblongis in petiolum attenuatis 

curvis fiexoufis dentatis: dentibus fpinula "termi- 
natis; fubtus albis. 

-^' Habitat in Nova HoUandia. ^. Banks. 

Flores hujus minores. 

Capenfis. OLDENLANDIA pedunculis axillaribus unifloris, 

foliis linearlbus acutis* 
Habitat in Cap. bonse fpei. Tlmnberg. 
Simillima O, repenti, at capfula glabra- 

kirfiita* OLDENLANDIA umbellis axillaribus, caule ca- 

lycibusque hifpidis , foliis ovatis acutis. 
Habitat in lava. Thunberg. • 

^' Planta diffufa. 

*-* Folia oppoilta, petiolata, exafte ovata, integerrima, 

acuta, venofa, nervofa. 
Umbellce axiUares, pauciflorse, pedunculatse; 
Ca/j'^w campanulati , hifpidi. 

©ffan^fra. AMMANNIA floribiis petaloideis oftandrls. 

Ammannia coccinea. Rottb. progr. 1773 n. 4* Hab ere^lus Konig. Folia oppoHtix 9 feiiilia, amplexicaulia, linear! - lanceo* 

lata, Isevia, integcrrima. 
Pediinculi entires ^ breviflimi, tri- 
Petala fanguinea. 
Stamina ofto. £ unifl plnnati' AMMANNIA caulibus procumbentibus radicanti- 
fida. bus comprellis, foliis linearibus pinnatiiidis. 

Habitat in lava. Sonnerat per Thoiiin. 
Ammanniis reliquis facie fimilis. 
Folia fparfa, magis approximata , linearia, pinnatifi- da : pinnifi ininiinis quafi filiformibus. Flores 
Fag T E T R A N D R 1 A. Monogynia. 

Flares axillares, parvi, folitarii L plures» 
Corolla incamata. 
Capfidcc tetragon^p* 

blcornis. TRAP A micibus bicornibus* 

Pkim. icon. t. 67. /• infima* 

Habitat in Chinse aquis. 

Nuces corniculis duobus , lateralibus, oppofitis, re- 

curvis- 

natans. TRAP A nucibrts quadricornibus: fpinis patentibus. 

Trapa natans. Syjt, veg. ed. 13. p. 136. 

nana. S T RU T H I Oh A foliis linearibus obtiifis pilofis, flo- ribus terminaiibus fafciculatis tomentoiis. 
Habitat in Cap. bonne fpei. Thunbirg. 
BraBecE cserulefcentes. Capenfu H 
A Tliunberg. 
m i^o/ifl oblonga^ ferrata, obtufa. glabra, 
i-'/ot'^j" axillares , tninuti, peduncuiati, 

E M B O T H R I U M umbellis axillaribu turn. pedunculatis , foliis oblongis aveniis , antheris 

feiTiUbus. 

Erabothrium umbelliferum. ForJI. gen. k. g. 

yjabitat in Nova Caledonia, t). 

Frntcx pulcher. 

UmbcUcE axillares, folitarise* 

Flares ininores , rubicundi. 

coainmnu E M 15 O T H R 1 U M thyrfis terminaiibus ^feflllibus, 

antheris pedicellatls, foliis obovatis venofis, 
Embothriam coccineum, Forjl 
Habitat in Tierra del Fuey:o. 

Flores majores , purpurei. 
yaleacea. CAMPHOR OSMA fruticofa , ramis fpicaeformibus Hab paleaceis pilolis. Tliunberg. % frntcx vix pedalis , vigens, determinate -ramofus. 
7«?t;;//i fpicu^formfs , alterni , te^ti paieis, hirfutie, fo- 
liis floribusque, imbricatim mixcis. 
Falea: membranacese, alb^e, minutae. minuta, elliptica, iaevia, feliil wk Calyces \ TETRANDRIA, Monogynia, 325 

"j 

Calyces tetraphyllU 

Petala (^u^tnoY y breviiUma, ciliata, obtufai* 

Stamina quatuor, vbt calyce longiora. 

Germen fuperum. *■* 

Stylus capillaris^ 

Stigma fimplex. C 

Omnia hsec nudis oculis vix videnda. 

>fp/pa«ai-ALCHEMILLA foUis multipartitis , caule erefto. 
des. Habitat in Nova Granada. Mutis. Q. / 3^ 
Caules ercfti, {pitham^ei, fubramoii, teretes, pub 

fcentes. 
Folia multipartita, Aphanis iimillima, nuda: radl- 

calia petiolata ; reiiqua amplexicaulia. 
Racemi terminsiles , fubverticUlati- 
Calyx oftofidus, magnitudine Aphanis, D I G Y N I A. Grana- GOMOZIA. 

dinjis, Habitat in America meridionali. Mtitis^ 

Caules herbacei, fpithamaei, difFufi: ramis oppofitls, 
brevioribus. 

Folia oppofita , petiolata , orbiculato • cordata , obttt- fiuscula , integerrima, Isevia. r /Yor^jminuti, feiTiles, folitarii, terminales, pallidi. TETRAGYNIA. 
'perfotia- TI L Lj?^ A foliig perfoliatis ovatis, corymbis termi- 
ta. nalibuS, floribus quadrifidis* 

Habitat in Cap. bonae fpei aquis* Thunberg. 

Capenfis^TlhhMA foliis oblongmfculis floribus quadriiidis,. 

Habitat ad Cap, bense Ipei* D. Sparrmann. 
Radices capillares, copiofse. 
Ca«/ijherbaceus, polUcaris^ dichotomus* 
-Fo//a oppofita ^ oblongiufcula , fubcamofa, 

JVor^i-pedunculati, folitariu 
% ^^/*rA^ quadripartitus, patens: foliolis ovalibus. 

Petala qnixtnoT ^ ovalia, alba, cah-ce duplo longiora. Ne^aria purpurea, 
Hanc meram varietatem 'f \ I Obfi I30 TETRANDRIA. Tetragynia. 

h f e r V a t i 0. 

Magna affinitas inter Tillseas & CrafTuIas, ut praeter 
jiumerum partium vix diflferentia invenienda. 

PENTANDRIA. 

MONOGYNIA. 

Unuiflo^ LITHOSPERMUM foliis linear! - lanceolatis ftri- 
rwn. goiis, corollis filifonnibus* 

*. Bngloffum chium arvenfe annuum , lithofpermi foHo, 

flore cseruleo. Tourn. cor. p. 6. 
Habitat in Aegypto. La Tourette. ©. . 
Planta palmaris f. Ipithamcea, facie minoris Litho- 
fpermi arvenfis. 
Caulis ereftus, filiformisj uno alterove ramo, fub*» 
pubefcens. 

Folia alterna, feiTilia, lineari - lanceolata, breviflimc 

ftrigofaf. pilofaf obtufiufcula. 
. ^ Calyces ramorum fecundi , fubpediceliati , alterni, la- 

terifolii, oblongi, quinquepartiti, tit in L, ar- 
venfi. 

Corollce minutiflimse, cserulese. 

Tubus longitudine calycis, 
Limbtis minutus* 

Bniera. CYNOGLOSSUM ariUis glabris, catile erefto, fo- 

liis ellipticis moiiibus. 
Rindera tetralpis. PalL it. v. I. /?. 486. f. ^. / i, %^ 
Habitat Oroburgi & ad laccum. Pallas, l^. 
Caulis ereftus, pedalis, ftriatns , fuperne panicu- 

latus. 
Folia radicalia lanceolate -ovata, petiolata, moUia, 

glabra, . 

caulina jarva, feflilia. 
Calyx toinentofus: foliolis linearibufi. 
Corolla quinquefida, 

Tubtis longitudine calycis* 
I^cinift efe6be, parallelae. ^ 

Anthera fubfeifiles, lineares, lateribua deKifcentes. 

Semina quatuor CynogloiTi^ fed i^evia* 

t . ECHIUM I cans. PENTANDRIA. Monogynia. j^i 

candi- E C H I U M fniticofum , hirfutum , albicans , foliis 

lanceolatis utrinque acuminatis veiiofo - nervolis 
panicula terminali, pedicellis fpicatls. 

Babitat in Maderae rupibus alti*. F» Majfon. t). 

Friitex pulcher. 

Caules & Rami Hgnofi, fubtomentofi : Cicatricibus 
foliornm iinearibus, transverfalibus, approxir. atis* 

Folia fpithamoea, approximata, lanceolate - fubulata, 
ball attenuata usque ad infertionem ubi dilatata, 
fupra lineata, fubtus venofa: venis longioribus 
fimplicibus. 

Folia faniculam verfits imbrlcata, bafi anguftiora, 
Panicula ramulum terminans, conica, multifpicata^ 
Spica pedicellntas , iimplices, fecund^e, incurvatae; 
Corollas ex minoribua hujus generis, fubhirfutae, 

casruleae. 
^ota planta albicat, quafi argentea: hirfutie albida, 

approximata, molliori, omnes partes , vix corol« 

la excepta, tegente. 

ECHIUM fruticofum, ramis cams glabrls , foliia 

lineari - lanceolatis fcabriufculis feflUibus, thyrfo 
terminali: foicis limDliciHimis. gtgan 

tium. Sab 
AltilTimum. Majfi h Rami lignofi, teretes, cani, glabru 

Folia linearia, fpitham-^ea, latitudine diglti, fcabra, 

venofa* 
Thyrfiis terminalis , maximus , pyramidalis, conftans 

ex pedunculis longis, fpicatis. 
Flores fecundi. 
Corollce obtufe, fubaequales, albse. 

patum. ECHIUM fruticofum, foliis petiolatis ellipticls hi- 

fpidis fcabris, caule reverfe - hifpido ^ pedunculis 
axillaribus fpicato-capitatis. 
Habitat in rupibus Teneriffse. Majfon. ' 
*"'"' ' ' ftrifto, foliis petiolatis oblongis^ 

pilis caulis deorfum verfis, 
Peduncnli axillares in fununitate caulis folitarii, nu- Diftinguitur caule N di, apice Ipiculis tripartitis 
talum, 
Flores parvi, caerulei, coarftatis in capi- Stamina exferta. l2 ECHIUM I 13* P E N T A N D R I A. Monbgynia. 

fplcatum* E C H I U M caulibus adfcendentibns fimpliciinmifi , 

floribus fpicatis. 
Habitat ad Cap. bonse fpeu % 

Folia radicaUa plurima, palmaria, lanceolato-llnea- 

ria, vatde pilofa. 
Caules fimplices, adfcendentes, foliis diiplo longio- 

res: foUis aliquot mlnorib us, alternis, pilofis* 

Sfica terminalis, fere digitalis, compadia. 
Calyces cani, ^ 

Stamina corolla longlora. /r»hVo/a,MESSERSCHMIDIA caule fruticofo, foliis pe- 

tiolatis, corolUs hypoGrateriformibus. 
.1 Habitat in feptcntrionalibus plagis Tencriflse. 

Fr. Majfon. T^* 
Frutex altus, fcaber, hirtus, ramofus: ramis apicc 

paniculatis. 
Folia alterna, longe petiolata, lanceolata, Integra, 

venofa, hirta. 
Spicce compofitae, fecundse, dichotomse, terminales 

ramulorum in fummitate caulis. 
Calyx brevilTimus. 
Cof'olla parva, infundibuliformis, fed verfus limbutn 

intlata, globofa. 

Limbus parvus, planus. 
Bacca ficca, deprefla , rotundata , cinfta dentibus 

quatuor prominentibus in circulo, longltudinali- 

ter bipartita. 
Semina duo in fmgula parte^ ♦ 
Corolla Tournefortise , fed fruftus Mefferfchmidise. 
Simillima M. Arguziae, nt nulJis aliis ab ilia diiFerat 

quam fruticofo caule , foliis petiolatis , calyce 

breviore , corollis hypocrateriformibus minorf- 

bus : limbo piano. 

■-L 

v^r^fm/r.MESSERSCHMIDIA caule herbaceo, foliis fef- 

filibus, corollis tnfundibuliformibus* 


Meflerfchmidia Arguzia. Syfl. veg. ed, 13. p, i6l» 
Habitat in Sibiria^ 1[. 

Corolla infundlbuliformis, M. fruticofse major. 
Limbus pUcatus;'lateribus membranaceis. I TOUR- J PENTANDRIA. Monogynw. ij; 

flf^^^^^.TOURNEFORTIA foliis ovatis obtufis tomen- 

tofo-fericeis, fpicis terralnalibus compofitls. 
BugloiTum lanuginofum. Rumph. amb. v. 4. p* tig* 

t 55. 
" KattU' Vaella- Ericu. TamuL 

'Habitat ad Littora maris ZeylanicL Konig* 

Frntsx vix altitiidine liominis. 

Tnincus breviiTimus , cortice profunde fifTo teftus. 
Rami patentiiTimi , hirfuti. 

Folia ad apicem ramorum alterna , approximata in ro- 
fam, ut in Sempervivo canarien^, ovata C lin- 
guiformia (nam in petiolum anguftata,) feflllia, 
apice rotandata, hirfutie fericea adpreffa undiijue 
albicantia, 

Panicula magna, terminalis, divifa in fpiculafi fccun- 

das, revolutas* 
Flares nivei. 
Tubus brevis. 

Linibus recurvatus, 
Baccct imperforate. 
Hujus generis pulcherrima fpecics. ^/wff«o/h. PRIMULA involucro longitudine florum fcfliliunij 

foliis lanceolatis glutinofis. 
Auricula urli montana, anguftis & leuiter crenatis fo* 

iiis , floribus purpureis. Pluh. ftvjU 149. /. 6. 
Habitat in fummis Alpibus Carinthise fuperioris, Vol- 

kartenfibiis , Fladnizenfibus , Liftalenfibus. 

P. Xav. mUfen. 

Statnra P. farinofe. 

Folia ferrata, glabra, vifcofa, odorata. 

Ufiibella floribus quinque ad feptem 5 feililibus. 

Involiicrum penta - ad heptaphyllum, longitudine tu- 

bi corollse. 
Ca/yr obovatus , mgofus. 
Corotlce lacinice obcordBtae, vlolacex. 
Odor Orchidis conopfese. 

•vata, MENYANTHES foliis ovatis petiolatis , caule pa- 

niculato. I 

Habitat in aquis Cap. bonae fpei. Thunbifg' 
. Fades Alifmse , at flos Menyanthis, 

I3 ' VIRECTA \ 134 PENTANDRIA. Monogynia; hiflora. VI Mibitat in Surinami fubhi 
Herba tenera, Mercurialis Da t berg, Cautis teres, fpithamseiis vel ultra, fimplex, inter- Folia dum radicans , pubefcens- tegerrima , in petiolum decurrentia , venofi paiva Stiptitir interfolisiceds: , parvae, ereftae, fubulatae. Pednnculus fill. biflorus < Corollct rubefcentes: ore albo* 

r 

C&^/owoi-LISIANTHUS glaber, foliis oppofitis fubconnatij 
des. oblongis , panicula terminali dichotoma race- 

mofa 

Lifianthus alatus* AubkU guian. p. 204. t 80. 
Habitat in Surinamo, Cayenna, in altis arenofis. 
CauHs herbaceus, fimplex, teres, glaber, bi-f. tri- 
pedalis 

Folm oppofita, elliptico - oblonga , fubperfoliata, in- 

tegerrima , obtufiufcula. 

Panicula termiualis, dichotoma, qiiae dividitur in 
■" duos f- tres racemos. 

Racemi longi. - ' 

Flores alterni, remoti, fecundi, penduli, lutein ' 

Calyx globofus. 

Corolla tubo fubrecurvo, fenfim ampliato. 

Genitalia apicem verfus adfcendentia* 

Germen pyramidale , in ftjlum attenuatum com- 

preffum. 
Stigma bilamellatum : lamellis recurvis , tubercu- 

latis. 

Capfnla oblonga, glabra, dependens, cum ftylo* 
Herba valde amara eft & ut validum purgans adhi- 

betun 

gtabir. LISIANTHUS glaber, foliis ovatis petiolatis, co- 

rymbis terminalibus. 
Icon. Mutif. amer. v. 2* t I, 
Habitat in America meridionalL Mutts, 

Gaberrimus, nee pubefcens & canus ut L. rordifoliuS, 4V^: / / Folia PENT AND RI A. Monogynw; ijj 

Folia majora, longius petiolata, minus acuminata* 

quam in L. glabro^ ^ 

Peduncnli axillares & terminates, erefti> terminantes. in umbelia a. Umbellce fimpUces, pauciflorae, fubinvolucrats: fo* 
liis binis f. ternis. 

Corolla campanulato - infundibuliformis, lutea, 

Obfervatio. 

I 

Proprium hujus generis eft Capfula bilocularis , biva!* 
vis: valvularum raarginibus intortis, 6c Stigma 
bilamellatum. A ^ npens, SHEFTIELDIA. " _ 

Sheffieldia repens^ Forp. gen. n. 9. 
' Habitat in Nova Zeelandia. 
Parvula, procumbens & repens , Peplidi Portnlae tdco 

llmilis , ut demta fruftiiicatione eandem ere- 

deres. \ fubloba^ CONVOLVULUS procumbens , foliis fuperiojri 
tus. bus apice dentato - repandis, floribus capitatis. 

Habitat in India. 0. 
Folia fubpilofa. 

inferiora cordata. 

fuperiora obtu/a, fublobato-repanda in apIce, Flores aggregati, terni, feflUes^ paralleti. 
JftvohiCi'ttm hexuphyllum. 
Corollce magnse* -^ fcojparius ^ ■ 

CONVOLVULUS fruticofus, erechis, glaber^ 
ramis virgatis, foliis feiTilibus linearibus, racema 

terniinali, pedunculis fubtrliloris. 
Lena-Noel £ Lignum Rhodium, Barranc. 
Habitat ■ in Barrancas circa oppidum St, Crux. 

Fr. Maffon. % 
Fades Spartii f. Geniftx & non ConrolvulL 
Caulfs teres, glaberrimns. 

Rami fimplicifilmi, ereJli, foliofi. 
-F^//V^^aIterna, remota, brevia, gracilia, linearia, fub» 
pilofa, erefta. ^ T. 


irSS r I? N T AN D ff IX ^ Monogyma: 

Jlacemus terniinalis / fubfecundus. 

Peduncuti alterni, folitarii, remoti, plerumque triflo- 

* ri, rarius uniflori , bracteatu 
Corotli^ extus hirfutae, albae. 

J^igumn album, durum: ftriis radiantibus* - 

Rafura hujus ligni fpargit odorem rofaceum & fapo- rem acriufculura habet. 

Officinaram Lign forUm. CONVOLVULUS f ruticofus , proftratus , canus ♦ 

foliis lineari - lanceolatis glafcris , thyrfo termina- 

Franc. Maf^ ^m **» 
\ li pyramidali compolito. 

Habitat in rupibus circa Barrancas. 

Similis C. Cneoro. 

Cautes lignofi, procumbentes* 

Rami erefti, itrifti) cam. 
Folia petiolata, linearia, ball attenuata, integra, un- 
dulata, digitalia, venofa, glabra. 
, Peduncuti ex axillis foliorum fuperiorum, ramofi : ra- 

tnis ramolis; lie continuando formatur panicula 
magna, ovata f» thyrfoidea* 

Flores numerofiilimi , minores. 
Calycis foliola ovata , concava , acuta, 
Corollct dilute nibrae, extus hirfutae. 
Copia florum omnium pulcherrimus* 

grandU CONVOLVULUS foliis coi^datis ovatis obtufiufcu- 
jlorus* lis integerrimis , pedunculis fubbifloris, calyci* 

, bus conaceis , caule petiolisque pubefcentibus. . 

Convolvulus maximus > femine hirfuto. Herm. muf. 

Munda- Valli. Rheed. maL r* ii. p. I03. t. 50. 

Habitat Intra fpinetas ad littora fluminum Tanfchtir^ \ Konig. 
au- Caulis arboreusj primo ereftus, dein volubilis, pu-* 

befcens. 

Tolia magna, cordata: lobis rotundatis ; obtufa, gla- 
bra, petiolata^ 
. Petioti pubefcentes* 

Peduncuti axillares, plerumque bifloru 

Flores majores* 

Calyx di • li ' triphyllus , coriaceus> ^ 

^ CONVOL- \ % PtNTANDRIA* Moriogym£ W 


CONVOLVULUS foliis cordatis ovatii' acumina- 

tis integerrimis glaberriniis, caule peciolisque gla- 
berrimis. Tiru-Talu Meed 
Habitat in Zevion: m ir. p^ io9» L 53. RU. Caulis inferne Jigneus, dein volubiiis, glaberrimus. n uti tota pknta altiflime fcandens. fyecioft J *A Hah pra hirtis fubtus argenteo - fericeis , petiolis tere-' 
tibus. VandetlL ll H. a TtT Trunctis arboreus , ereftus , dein volubiiis, teres, pu- 
befcens. 

Folia ovata, cordata: lobis rotundatis, obfoletiori- 
bus; maxima, fupra viridia, hirta, fubtus tefta 
pubefcentia adpreffa alba, unde adverfus folis ra- 
dios inftar argenti fplendent. 

Petioli teretes, etiam pubefcentes. 
Flores nondum protuliU 

J- - L 

ffinofiis. CONVOLVULUS fruticofus, ereftus, foliis lan- 

ceolatis fericeis , ramulis floriferis fpinofis. 
Convolvulus fruticofus. PalL it* v. 2- «?. 7%i. t. *^ '^ roides. Habitat in arenofis colUbus ad fluvium Irtin. Pallas. 

Subflexuofus , vix volubiiis , totus pilis breviflimis 

fplendentibus albican 

Folia oblonga f. lanceolata, feffilia. 

Caules in fummitate ramofi : ramis horizontalibus, ri* 
gidis , terminatis ilore unico , erefto , parvo , al- 
bicante. ^■ 

Rudimenta ramulortim in axillis foliorum rameorum 
in fpinas breves mutantur. ^ ^ • - 

Habitus C. Cneori. 

CONVOLVULUS fruticofus, ereftus, foIiiTli- 

nearibus canefcentibus, pedunculis axiltaribus Co- 
ns Ian- I ftis uniiloris Drafteatis, ci 
ceolatis glabris. 
Habitat in Cap. bonae fpei.' Sparrmaniu 
Habitus Oenotlierae molliiTimae. 

fti. teretes, rubicund! quadam tcfti. I 5 Folia ns PENTANDRIA. Monogynia; 

I 

Folia iinearia, angafta, longitudine digit! » laxa^ 

plana. 
Pcdunculi in fumtnitate caulis, axUlares , folitarii^ 

erefti » breies » aagulati. 
Brad[e<z binBe, recurve, fubulatse. 
Ca/j/ar foliolis quinque lanceolatis, aciitis, glaberri- 

mis, patentiufculis , canis, margine membrana- ceis. Corolla infundibuliforrais , magna, fulva* fpicata. R E T Z I A. > ^ ^ Retzia fpicata. Thiinb. A&. tund. v. 2. fig. mtlchra. 
Habitat ad Cap. bonae fpel altiinmis in montibus^ t). 
Frutefcens , erefta , quadripedalis , fubramofa. 
Rami pauci, crafliufculi, rigidi, inaequales, Breves ^ 

pilofu 
J'otia quaterno - verticillata , conferta , lanceolato - li- 

nearia, approximata, leiTiiia, obtufa, erefta, fu- 

pra unifalcata punctis impreffis, fubtus bifulca. 
Flores laterales verfus extremitates , feiTiles, confer* 

ti, ere61:i, inter folia fere abfconditi. 
Bratiece lai»ceolat:ae, inferne latiores, acuta;, carina- 

tae, hirfutae* calyce longiores, 
CoroUoe rufefcentes, extas verfus apicem hirfutx* 
Stamina intra faucem tubo inferta. 
Maximam affinitatem cum Convolvulis habet, » mis combinat Convolvulus 
tziam cum Convolvulis. impn- 
Oenotheroides Re- fongU 
folia. EPACRIS arborea, foliis fubulatis vaglnantibus, ra- 

cemis erectis, floribus oppofitis^ 
Epacris longlfolia. Forfl. gen. n. lo- 
Habitat in Nova Zeelandia. Sqiu Back, t)* 

irinipe- EPACRIS arborea, foliis fparfis linearibus acutis 

patentibus felFilibus, racemis cernuis, floribus rma. alternis. $l^#i 

»-.^ k^-l Epacris iuniperina. Forjf. gen. n. lo. 
Habitat in Nova Zeelandia* Equ. BacL 

pumila. E;PACRIS herbacea, foliis ovato-oblongis imbrica- 
tis, floribus feiTiiibus fubfolitariis. 
Epacris pumila. Forjl. gen. n. la 

Habitat in Nova Zeelandia. Equ. Bcickn POLE- P E N T A N D R I A. Monogynia.' 13P Moeilou POLEMONIUM ereftum, caule filiformi; foliis dss» lanceolatis ciliatis, panicula pauciilora peduncu- 
lata nuda- 
Habit at in Cap. bonse fpei. Thunberg. Campa- POLEMONIUM ereftum, glabrum, folHs linear^ ftuloides^ lanceolatis integris ereftis, floribus terminalibus 
folitariis. Habitat in Cap* bonse Tpei. 

Simiilima Campanulas perficifoliae , at ftigma limplex, 

quae unica differentia Polemonii, ut ftigmata bi- 

na Roeilae. 

Mniden^ CAMPANULA erefta, glabra, foliis lanceolatis I tata. acutis utrinque unidentatis, panicula divaricata 
foliofa. 
Habitat In Cap* bonae fpei. Thunberg. \ 

Catdes fimplicillimi. 

Folia utrinque ferratura unica, fetacea* > tintrea, CAMPANULA erefta, tomentofa, foliis fubulatis 

integris ereftis approximatis , floribus folitariis 
terminalibus. 
Habitat in Cap* bonae fpei. Thunberg. 
feffilU 
flora. CAMPANULA proftrata, foliis linear! - fubulatis 

integris, floribus axillarlbus folifcariis feflllibus. 
Habitat in Cap. bonse ipei. Thunberg, lata. X- 

' L _ 

fafcicur- CAMPANULA fruticofa, erefta, foliis ovatis fub- 

. unidentatis recurvis, floribus glomeratis termi- 
nalibus. 
Habitat in Cap. bonse fpei* Thunberg, 

CAMPANULA herbacea, caule paniculato* ramis 
divaricatis, foliis lanceolatis integris, floribua 

terminalibus folitariis. f pamcU' 

lata. Habitat Thunberg. capitla- CAMPANULA herbacea, erefta, foliis filiformi- 

bus glabris, panicula terminali, floribus alternis. cea. Habitat in Cap, bonae fpei* Thunberg, CAMPA- 140 PENTANDRIA. Monogynia. 

aij[?r^j^tf. CAMPANULA herbacea, erefta, foliis lanceoli* 

tis dentatis recurvis bafi. ciliatis adpreflis, panicu- 
la decompofita. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thimberg. 

m 

linearis. CAMPANULA herbacea, erefta, foliis linearibus 

integris glabris, floribus cernuis, capfulis hi- 
fpidis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thimberg. 

DiiTert a C. capillacea capfulis hifpidis , calyceqae Ion* 

gitudine corollse. 

Lobeli- CAMPANULA glaberrima, ramofiflima, foliis Ian- 
cides* ceolatis ferratis feffiUbus , paniculis terniinalibus 

fecundis, corolla infundibuHformi. 
"^ Habitat in locis latebrofis Maderse. Fr. Maffon. ^ 

Planta habitu Lobelise, adeo tenera eodemque modo 

divifa, etiam inflorefcentia* 
Perianthium faperum tri - f. pentaphyllum ; foliolis 
"ovatis, obtuliSj perfiftentibus. 
: , ^ - Corotlcs minutiffimae , albo - purpurafcentes, calycc 
* duplo longiores 5 infundibuliforcnes. 

"* Tubus' cylindrsiceiis 9 fenlim ampliatus- 

Litnbtis partitus: laciniis ereftis. 
Variat calyce tripartite & quinquepartito , corollzc 
limbo tripartite & quinquepartito, etiam ftami- 
nibus tribus & quinque , ut facile Tyro ab hac 
feducatur, imprimis cum etiam capfula bilocu- 
laris. - 

Car pa- CAMPANULA foliis glabris cordatis ferratis pe- 
Mca. tiolatis , pedunculis elongatis, calyce reflexo 

glutinofo, corolla patula. 
Campanula carpatica* ^acqu. hart. v. I. p. 22^ t. 57. Habitat in montibus Carpaticis. ^acquin. f grandi- C A M P A N U L A foHis ternis oblongis ferratis, can- 
flora* le unifloro , flora patulo. 

Campanula grandiflora. ^acqu. hort^ v* $• p, 4, 1 3f» 

Habitat in Sibiria, Tartaria* 

JV(?j* figura C. carpaticae; an ejusdem varietas? Variat foliis ternis & fparlxs, fed nunquam CAIVIPA. i I N - PENTANDRIA. Monogynia. 141 

^ 

anrea^ CAMPANULA capfulis quinquelocularibus, ftlgma- 

tibus qninquefidis , cauie paniculato, foliis du- k plicato - ferratis* Bal 

Caules panicuJati, rupibus adpreili. 

Folia lanceolata, glabra. 

Calyx fuperus, coloratus. Ff\ Majfon. ll flexis. bus m verticil' CAMPANULA foliis flonbusque verticiliatis. 
iata. Campanula verticillata. FalL it. v» 3. p. 719. f. G 

Habitat in Dauria^ ^. 

Folia quina f. ^^nix^ verticillata, lanceolata, ferrata. 

Flores verticillati, plures, pedunculati, nutantes. mella. CAMPANULA caulibus diiFufis filiformibu^, foliis 

ovatis fubunidentatis rellexis, floribus folitariia 
termlnalibus. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thimberg. t). 

Simillima Lobelia teneilce. 

Caulis determinate ramofus, durus. 
Rami iimplices, foUoIi, tecti folioiis. 

Folia alterna, confertiufcula , fefillia, minuta, recur- 
vata, fubimbricata, lievia, ovata, obtiifa, cana- 
liculata, in quorum linu foliola minima, fimilii- 
ma, quafi ramulorum rudimenta. 

PeditnciiH e fummitate ramorum, uniflori, laterales, 
foliis lonjjiores. 

Calyx l^evis, acutus* 

Corolla quinquepartita. 

Rarius carent folia dente lateralL /?rac«;/;^ CAMPANULA caule dichotomo diffufo , foliifi 
bins. obovatis crenatis obtufis, floribus folitariis ere- 

ftis- 
Habitat in Cap. bonae fpei humidis. Thunherg. Plant a temeila. CAMPA- I > i 4Z PENTANDRIA, Monogynia. 

u CAMPANULA folils lanceolatis Iccvibus, cauk 

erefto furfum punftis porofo. 
Habitat in Cap. bonze fpel. D, D. Thimhere. 
Pi oculis perfpicuis , 
cauli intruli. nifi poris, vix nudig 
deorfum. fed furfum CauHs teres, pedalis, ereilus ; ramis numerofis. ereftis, brevibus. \ Folia lanceolata, fuperiora linearia, Isevia , integer- nma Racenii terminales, erefti. 

Flores parvi, C. rotundifolise minores, ereftiufculu 

Calyx corolla dimidio brevior, Isevi^ : laciniis Ian 

ceolatis. f^«rf«Ai/a. CAMPANULA foliis lanceolatis dentatis tindula- 

tis, Horibus fubfolitariis pedunculatis. 
Habitat in Cap. bonse Ipei. Thimberg. 
6'^ii//i' fequipedalis , erectus^ filiformis, laevis, fu- 

perne fubramofus* 
Folia lanceolata, felfilia, margine reflexo, (Vibdecur-> 

rentia, dentata , repanda, uhdata, laeviufcula, 
Pedunculi termlnales^ longi, aphylli, 
Flores folitarii, magnitudine C. rotundifoliae. 
Calif X laevis: dentibus acuminatis, brevibus. \ hifpu CAMPANULA hifpida, floribus ereftis, calyci- 
dnlg$^ bus longitudine corollse. 

Campanula africana hirfuta, parvo anguftoque folio, 

flore pallida violaceo. Comm. hart, 2. p. 73. 

t 37. 
^ Habitat ad Cap. bon:3c fpei. Sparrmamu 0. 

" Caulis ramofus, palmaris, hiipidus: fuperue magis 

ramofus. 

Folia alterna, linearia, acuminata, ciliata, imprimia 
carina. , ^ ' 

Calyces fubfeffiles, terminal es , erefci, lineares, ca- 
rina ciliati , longitudine coroUsc. 

Corolla infundibuliformis. Stigma trifidum^ ROELLk \ ^ - t \ PENTANDRIA* Monogynia, 143 

^ 

fquar-^ ROELLA herbacea, difFufa, foliis ovatis recurvatis 
- rofa^ dentatis, floribus terminalibus aggregatis, 

. ; Roella fquarrofa. Berg. cap. p. 42. «. 3. 

Habitat hi Cap. bonse ^eh Thunberg. 

fpicata^ ROELLA fruti cofa , erefta , foliis lanceolatls int«- 

grisciliatis, floribus terminalibus fubfjplcatis* 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thimberg. 

I 

fnufcofa. ROELLA herbacea, diffufa, foliis ovatiK dentntis 

reflexis, floribus terminalibus folitariis. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. 

Planta parvula. ii/;//i/»/. TRACHELIUM ramofiiTimum , diffuAim, ramia 

divaricatis recurvis , foliis fubulatis. 
Habitat ad Cap, bonce fpei. Tkunbcrg. 
Rami faepae adeo divaricati , ut recurvi iint. a^ l^«M(/b. TRACHELIUM ereftiufculum , foliig linearibu* 

^Unu cillatis hifpidis. 

.. Habitat in Cap. bonse fpeu Thunberg. 

carti^ TRACHELIUM ramofum, ereftum, foliis ovatifi 

)ium. ferratis planis. tetran^ Trachclium caeruleum, Syji. veg* id. 13. p. 177. 

fforibus tetrandris, foliis oblor dra. obtulis, ftipulis latis. 

Habitat rarius in infula Sauvage - Island f. Infula fera 

difta. 
Folia ad fammitates ramorum, approximata, elliptl- 
ca, petiolata, integerrima, glaberrima* Stifula dilatat^ cum acumine* 
Fiores axillares, folitarii, ped *- terminatum in isntw -t. CINCHONA « calycinas quatuor, fubulatas, breves. ' 

Corolla iongior, clavata, tetragona, alba: limbo qua- 
driiido. 

Anthira long*, liuearw, lixabum non fuperantei. / 144 PENTANDRIA. \fonogynia; 

F 

C0rymhi' CINCHONA foliis oblongo - lanceolatis , corj^mbis 
yVra. axillaribus. 

Cinchona corymbifera^ Forft. AEt. upf, v 3. p. 176. 

Habitat intra Tropicos in infulis Tons:a Tabu &Ea- rove maris paciiici- 
Corolla non barbata ut in C. officinalis \ t Co^^ticis fapor amariiTimus , fubadftringens , fimilli- 
mus Cortici peruviano. Forjl. L c^ 

w 

- ■ ^ F 

officina- CINCHONA foHis ellipticis fubtus 

tis^ corollse limbo lanato. 

Cinchona officinalis. Syfl* veg. id. 13- 17. 178.^ 

\ ■ 

emitica. PSYCHOTRIA herbacea, procumbens, foliis Ian pubefcentibuf « ceolatis glabris, ftipulis extrafol 
capitulis axillaribus peduncuiatis paucifloris. 
Ipecacuanha. Fif. brafiL f. loi. ? Margr, braf^ 

Habitat copiofe fub temperie calidilTima Americae 

feptentrlonalis provinciae Gironenlis. 

Sequentia circa hanc communicavit in Utteris indefeC- 

fus plantarum Americanarum indagator CeL 
Mutis : 

Radix perpendicularis, teretiufcula , fubraftiofa* 

Folia approximate, oppofita, patentiflima , lanceola- 
ta, iutegerrima, acuminata, fubtus cofta tereti 
prominenti, fupra acutiufcula notata, laevia, pla- 
na, bi-f. tripollicaria, 

Stipula finguJa utrinque, extrafoliacea , fubulata, ri- 
gidialcula, horizontalis , breviifima, decidua* ' 

Flores albi, parvi, fefllles in pedunculis axillaribus, 
teretibus, folitariis, bi-ad quinquefloris, longi- tudin fuisiilum > Perianthitim parvum , quinquedentatura, perUftens: 

denticulis minimis, fubrevolutis. 
Corolla monupetala, infundibuliformis, 
t Tubus calyce longior, cylindraceus , furfum am* pliatus. 
Faux viilis mollibus fubclaufa. lanced 
tis, introrfum pubefcentibus, fubrevolutis, 
tubo fubsequalibus. 

NeSa" iata. t PENTANDRIA. Monogynia, 14^ 

NeHarinm eft margo crafiiufculus , obfolete pen- 
tagonus, albidus, ilyli bafin cingens. 

Fllamenta quinque, breviiTima, fauci corollse inferta, 

AnthercE parvae , lineares , ereftse, apice pubefcentec^ 

Germen inferum, fubrotundum. 

Stylus teretiufcnlus, ere6lus, longitudine tubu / 

Stigma craffiufculum , bipartitum* 

Bacca fubovata^ Isevis, calyce coronata, unilocuIanSi. 

Semina duo, coalita, oblonga, utrinque acuta, in- 
trorfum plana, extrorfum gibba. 

Specimen hujus florens ad me mifit araiciffimus Ca- 

totz, Gnbernator Provincise Gironeniis, feftinan- 
ter traduftum ex Cannaverale iuxta ora fluminia 
Magdalenae, ut certb certius determinarem , num 
vera Ipecacuanha eiTet ? uti credebatur teftlmo- 
mo Empiric! cujusdam, fe certUUme & illam co- 
gnoviiTe aBerentis , & talem collegiiTe in Siraiti, 
nbi vera Ipecacuanha copiofe crefcit & unde ex 
Mompoxia venalis fit in Europam, palam affir- 
mantis. Hsec omnia Mutis in litteris. 

Figurse Margravii & Pifonis vaide affimilant & f ..e 

perfuadent, banc illorum efie Ipecacuanham* 

CHIOCOCCA erefta, foliis o ebom. Surinanin 7 — - 

ftipularibus Habitat in Surinamo & in America meridionali, 

C. G. DaWerg & Mutis. % 

■Arbor alta^ 

JUanii glaberrimi, teretes. 

Folia oppofita, breve petiolata, ovata, utrinque acu- Me minata, integerrima , venofa* 
ibrana tenuis combinat folia, 
dentes llipulares extenditur. 
'ctila terminalLs, ramofa. Fhres hitei. Bacca lutea, comprefla, fulco laterall imprefla^ unde 
didyma videtur* 

3/I1- C H I O C C C A fcandens , ^ foliis lato - lanceolatis , 

floribus lateralibus paniculato-racemofis, dente 
Itipuiari unico. 
Chiococca racemofa, Syft. veg. ed^ 13 P 179- 

Pandacaqui* Sonnerat. voyage p. ^g. t. 19^ 

K Stmil- I4<S PENTANDRIA. Monogynia. 

\ 

Simillima C paiiiculatse, fed differt; 

Ci'.ul^ Icandente. 

FoUis anguftioribus , minorlbus* 

JJente flLpulari inter lingula foliorum psiria unico, non 

Rnceuils kiteralibus per totum caulem in axillis. , ^ 
Florihns brevioribus. 

FriiCitis lobls non fulcatis ut in C- paniculata. 
hubalina* LONTCERA capituils terminalibus pedunculatis , 

ibliis oblongis iutegerrimis glabris. \ BufTolliorn. Belgar^ 
Habitat in Cap. g 

Arb'Uj Sparrmaiin. Folia oppofita, breve petiolata, obionga, venofa* 
Pediuiciilus ramnlum terminans,, folitarius, multiflo- 
riis: floribus in capitulum aggregatis, feililibus. Cah cin^bim 
quadri-C fexfloro, 
x monophyllus , hirtns . 
bus fabulatis, recurvis* / y Capf'i hirtse , qninquedentata?. fign race- CONOCARPUS foliis lanceolato-ovatis obtufiu- 

mofa* fculis, fratlibus fegregatis. 

Conocarpus racemofa. Syjl. vcg. ed. 13. p* 181. Hab 

Arbor. Valbirg* tv Folia oppofita, petiolata, conacea, ovalia, integerrima, 

Petioli glandulis binjs; 
Panknlce terminales, fubramofse* 
Flores feflilesL, remoti, rcfpeftu frurtus minuti, per- 

fiftentes, 
. Anther ce quinque. 
Frtiffus liniilis Tetradynamis filiculofis* 

tavif, DATURA pericarpiis ovatis glabris inermibus ere- 

€tiSj caule herbaceo. 
Datura intrmis, ^acqu. hort. v. 3* /?. 44. U 82* 
Habitat \n AbyfiViia. 0. 
■ Facie & Statitra limillimareliquis fpeciebus annuls^ 
Folia D. Stramoni: f. T atulse, ovata, glabra, dentata. Floras aibi, ut in reliquis. 

Pericarpia Isevia, glabra, ovata, erefta SOLA^ / PENTANDRIA. Monogynia, ' 147 fmidens, S <- ovatis dependentibus fubtus mollillimis , paniculis 
terminalibus^ 

Habitat in Surinamo. C. G. Dalberg^ 
Caiilis herbaceus, volubilis, teres. 
Folia alterna, petiolata, ovata C cordata, remota. 
Racemus terminalis, compofitus ex tribus"f. quatuor 
fimplicibus. 

Calyx vix divifiis. 

Corolla rotata: petalis lanceolatis, recurvis* 
Antherce ereftse, apice perforatse, 
Bacca globofa, Cerafi magnitudine, calyce brevi, fub 
fruftu coar^ato gibboque quinque torulis^ ■ 

mfirgU SOLA NUM aculeatum^ folils cordatis repandis mar- 
natum. gine albis. 

Habitat in Abvlfmia. t). 

Cantis fruticofus, albo - tomentofus : aculeis tenui- 
bus, reftis, fparfis. 

Folia cordata, repanda: fupra viridia, margine late 
alba; fubtus alba, tomentofa; aculeis utrinque 
reftis. 

Flares racemofi, campanulati ? plicati, tomentoli, al- 

bi, fimiles S, tuberofi. 

Calyces inermes, fruftiferi aculeati. i tfe. SOLANUM caule aculeate fruticofo tereti, foHis 

iinuato-pinnatifldis aculeatis nudis: laciniis alter- 
nis integris obtufis. 

Habitat in Cap* bonse fpel. Thtmberg. 
Planta copia aculeorum horrida, 

I 

w 

9«^rfrfl«-S0LANUM caule inerml herbaceo tetragono fca^ 
rr^.t ^^^^ foliis rhombeis dentatis integrLsque. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

DiiTert imprimis caule tetragono, hirfuto. 

Foua faepe decurrunt & caulis angulos criipos for- 
mat. 

Variat foliis, lanceolatis integris. . 1 gulare^ I K 9 SOLA- I4S PENTANDRIA. Monogynia j V r«/«. / 
taurifom SOLANUM canle Inermi arboreo, foliis petiolati^t 
lium^ ovato - oblongis fubtus tomentolis, panicula ter- 

minali dichotoma di\'aricata* 
Habitat in Americas auftralis fylvis majoriBus* 
Arbor inermis. 
Folia ovato -obionga, fpithamaea, integerrima, fub- 

tus tomentofa, fafca. 
Pamcuhi terminalis , folitaria , dichotoma : racemls 

iecundis, 

BacctE nigrae* 

L 
L 

r 

potato- STRYCHNOS inermis, foliis oppofitis ovatis pe» % tiolatis acntis, paniculis verticillatis. 
Tettan Kotte. Madraff. 
Habitat in montofis ad Madrafs. Konig. 
Arbor ramis oppofitis. 
Folia oppolita, breviiTima, petiolata, ovata, integer- 

rima, acuta, glabra, quinquenervia, venofa. 
Panimtce ad articulos fuperiores ramorum, quatuor 

ad fex, verticillatim politse, parvse, pauciflor^e , 

peduuculatse , fimplices* 
Pedkelli brafteis parvis fubulatis interfparli* 
Flores parvi, nutantes, 
Perlanxhhim minimum, quinquedentatum. 
Corolla infundibuliformis: limbo piano, quinquepar- 

tito; fauce viiiis longioribus albis claula. 
Stamina qninque* 
Stylus {implex. 
Stigtrta obtufum. 
Bacca globofa, magnltudine Cerafi, obfcure rubra, 

monofperma. 

Semen orbiculatum, depreffum, glabram, 

Flores albiffimi , fragrantiffimi, gratiffimi, aromatici, 

Frufbjs fapore primum dulcii 

ftringens. 
Hie fruftus immaturus fale & A^ ^ poftea amarus & ad- fub nomine Atfchiar in tabernis venditur, etiam 
maturus, & prseftat qualitatem iingularem aquas 
puriiicandi, iliis in locis valde neceffariam, ubi 
nulla alia datur aqua quam argillacea & calcarea. 
Aqua recepta in vafculo fiftili, hac nuce trito. intra paucu momenta 
£vadit. ipitatur & STRYCH PENTANDRIA. Monogyni^ ^49 

ctytur STRYCHNOS foliis ovatis acutis, clrrhisilttiplicibus* 
brina^ StrycliHos colubrina. Syjl. veg. ed. 13. p. 189* 

Contendunt Indise Botanici, hanc a S. Nuce vomica 
- ' iion e^Q diverfam. 

Annotatio. 

' Ligna Colubrina vulgo appellantur apiid Indos omnia 

ilJa ligna, quae; in pocula tornata aquam infufam 
clto pura amaritie impr^egnant, & nsec Antidota 
putantur. Hlnc in Officinis noftris pharmaceuti- 
CIS ligna diver*f«t nomine Ligni Colubrini inve- 
niuntur, interdum majoris, .interdum nullius ef* 
ficacise. 

amara. IGNATIA, 

Habitat in India* 1). 

j^rbo r ramofiirima: ramis longis, teretibus, glaberri- 

mis, farmentis fcandentibus. 

Folia cppolita, petiolata, ovata, fpithamsea, integer- 
V rima, acuta, venofa, glaberrima, plana* 

Panic h! ^ 3iX\\l^es , parvse, ex pedunculis tri-f. quin^ 

qiiefloris. 

.Pedicelli breves, teretes, rigidi. 

Fiores longifllmi, niitantes, albi, odore lafminu 

i^rK^/i^ ovatus, cortice licco glaberrimo , collo atte- 
nuate , magnitudine Pyri Bon chretien difti."^ 

Plantam fpiritu vini confervatam habuf, unde fiores 
nigri, fpiritu foluti, fragiliflimt , fed quamvis ul- 
tra annum ita confervati nuclei, nihilominus car- 
tilaginei G: aeque difficilcs difTeftu fuere. Spiritum 
iecit purpureo 'Utrum-, foetidiillraum, amarilTi- 
mum, ut vix absque naufea adhiberi poiTet* 

H^cc mater medicamenti maximas virtutis, quod in Ign tum. 
in-Europa 

autem rariiTirae adhibetur* Si hoc Medicamen- 
tum verum, vel sctate vel infeftis noti perditar, 
fed vis permanet eadem. Rite applicatum infalli- 
biie Indianis creditur in omni ventriculi malo, fc- 
bribus intermittentibus & exacerbantibus, morbis 
evacuatoriis ab atonia ortis, morbis foporofis, cet 
|N^uclei eandem vim venenatam, aftiones vitales Anima- 
lium fufFocandi, ac Nux vomica habent, eademque 
dofi Feris lethales funt.. 

K <i CESTRUM ISO P E N T A N D R I A. Monogynia. 

tofnen- C5:STRUM floribus confertis fefliUbus te 
tofmn^ ramis foliis calycibusque tome] 

Habitat in America meridionali. ciebus. tnerme* America meridionali. Mtitis^ t^. 

boe & floris convenit cum reliquis fpc- 

•um fiorumque ut in C- diurno, fed caly- 
ces, rami, foliorumque pagina inferior tomentofa, 
calyces majores, corollse coloratas: tube breviori; 
limbo magis ampliato* 

LYCIUM inerme, glabrum, foliis oblongis glabris, 

floribus aggregatis pedunculatis , ftipulis barbatis. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thmberg. foetidum lanbns feflilibus* 
Auftelia. Chinenf foinefcentibus, floribns axil Habitat in laponia, Thunbcrg; in China, Tkouin; in Madera , Konig, fruticofae Dr. Tkiinbirs vivam examinavit dit, Lycium efle. nig narrat. 'gunt K'6 tetran* LYCIUM fpinofum, foliis ovatis obti-tfis carnofis, 
drum* ramis angulatis glabris, corollis quadrifidis te- 

trandris. i 

Habitat in Cap. bon3e fpei. Thunberg, 
Simillimiim L. afro; an fatis diftinftum reddunt car- 
nofitas & quaternarius numerus? 

Botrha^ LYCIUM fpinofum, foliis ovatis integerrimis acutls 

V2(B-fo^ glaucis, floribus paniculatis. 

tiunu lafminoides fpinofum, foliis rotundioribus , floribus 

fubcaeruleis Lilac fpirantibus* Dn HameL 

Habitat in Pern. *^. 

Friitex pulcherrimus, caule fpinofo, ramis inermibus. 

Folia fere rotundata, poUicaria, colore glauco. Floves L. barbari, caeruiei 

Filamenta CHIRO- PENTAKDRIA* Monogynia. 151 

tetra- CHIRONIA fruticofa, foliis ovatis trinerviis obtu- 
gona. iiufcuiis, calycinis folioiis obtufiufeulis carinatis* 

HabitLU in Cap. bonsa ipeu 

Flos lufeus, majon 

Differt a Ch* trinervia, quod hasc friiticofa, foli.i bre- 
viora, obtuiiora, nee acuminadfliiiia ut in Ch^ 
^- - trinervia. * \ * * 

««irVj7i- CHIRONIA herbacea, foliis oblongis obtufiufeulis, 
iis^ caiilibns fubdiphylUs fimpliciirimia unifloris, caly- \ 'andis h . 
./ <. Hah cinis dentibus fetaceis. Tliunberg^ csefpite Catiles e radice plures , fimpliccs , elongati , foliis bi- 

nis in medio, f. duobi^s foliorum paribus, 
Calycis lacinice fubulate. Theka. -Tekka. Rhecd illiacatenfium • in Ariolos Colitiir prope Madrafs & aliis locis in hortis. Kd^ 

nig. ^ 
Arbor proccra, truncoalto, cortice Alni. 
Folia oppofita, periolat:a, patentiffima, majora, pen- 

dulu, parabolica, acuta* plerumque bafi oblii^ua, 

fubtus arf^entea, fupra glabra, puuftis minutilli- 

mis, albis. 

Pcdiincuhis communis, ercftus, tetragonus, divifus 

in paniculam. 
£ra&e{£ od omnes ramificationes, binac, oppofltsc, 

ovatse* 
CaUjx tomentofus , aibus^ 
Carotid alba, calyce viK major, extus pubefcen?, 

punftis atris interfperfis. 
Nc&arinm rubro-aurautiacum. 
Antherce fulvae. 
Germen villofo - albicans. 

i7rf/^a magnitiidine nucis Avellanae, grifea, fria- / bills. K 4 SIDERO- t s^9 PENTANDRIA. Monogynisu 

cffmofum^SIDEROXYhOl:^ inerme, foliis oppolitis pctio* 

latis, cymis compofitis & decompoutis. 

Habitat in Cap* bonse fpei in Tafeiberg, Thun^ berg. t). 
Frutex parvulus* votuhilis^ t rimis ovatis ilriatis. 

Arbor foliis teneris nervofis alternis. Boevlu iugdb* 

V 2. p. 263* 
Habitat in America. %. 
Caiilis fruticpfas, volubilis, rufefcens, laevis* 
Folia alterna, petiolata, ovata, oblongiufcula, inte* 

gerrima, repanda, Isevia. 

Petioli teretiufcuii , rufi, inarticulati. 
Frii&ificationem non vidi. 

clvciini' RHABINUS aculeatus, foliis oppofitis bifarlis ob- 

fciffiis. cordatis , aculeis oppofitifoliis, 

Habitat in Indiae orientalis dumetis. Konig^ %. tentiflimi, angul I -/■ ves. 
Ac lilei £olit2ini 9 oppofiti, fixi, horizontales , recur- 

vati, folidi* 
Folia oppofita, bifaria, lateralia fpinarum, petiolata, 

obcordata , laevia , obfolete dcnticulata. 
Petioli iongitudine fpinarum. 
Stipules duddy minutiirimae , ad folia. 

Frudtificationes laterales, absque aculeis, umbellatae, 

petiolis paullo longiores, limplices. 
Calyx campanulatus , circumfcilTus : limbo erefto, 

quinquepartito : dentibus acutis, deciduis. 
Petala quinque, calyci inferta, obcordata, ciliatat 

nivea, antheras involventia* 
Filamenta quinque , alterna , calyce pauIo breviora. 
AnthercE ereftae, oblongae. 
Germen fuperum. 
Stylus hreviSi perfiftens* 
Stigma emarginatum. 
Pericarpium globofum , bafi vejditum calvcis circum-r fciffi bafi. 

Semina tria, obcordata, compreffa 


RHAM- 


PENTANDRIA. Monogynia. jf3 

tetrago^ RHAMNUS inermis, foliis ovatis integ^is glabrij 

^us. fcffilibus , ramis tetragonis- 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

jiw/'/b/ifa. PHYLTCA foliis acerofis utrinque planis glabcrri- 

niisj ilorlbus paniculato-racemofis. 

Habitat in Cap. bonae fpei fummis montibus. Thun^ 

berg^ 
Orgyalis, foliis Hnearibus, obtufis, nullo fulco €xa- 

ratis* 
Inflorefcentia limillima Ph. racemofae. 

L 

L 

caUofa. PHYLICA foliis cordatis lanceolatis fubtus tomen capitatis vifiolis. pungentibus , floribus Habitat in Cap. bonse fpei. Tkunberg. cordata, cum qua iieura foliorum conveniU w 

fpicata* PHYLICA foliis cordato - fagittafcis lanceolatis fub- Hab gentibus , fpicis lanatis. glaberrimis in fpicam villofatji.. C capitulo linearis. CELASTRUS fpinofus, ipinis foliofis, foliis linea- 

ribus mtegris. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. procuni^ CELASTRUS inermis, procumbens, foliis ovatis 

bens. ferratis, floribus axiilaribus fubfolitariis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thmberg. integrum CELASTRUS fpinofus, fpinis foliolis, foliis ofi- 
folius., tis obtulis integerrimis , cymis lateralibus. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Tlmnberg. 

I 

pifor- CELASTRUS inermis, foliis lanceolatis integris, 
IBM". ramis filifonnibus , pedunculis axiilaribus uni- 

florts. Habitat in Cap. bonse fpei, Thanbei'g, 4m K5 . CELA 

1^4 PENTANDRIA* Monogynia* 

acuntu- CELASTRUS inermis, foliis ovatis acuminatis fer- 
^u/w. ratis, pedunculis axiUaribus unitloris, caule ere- 

' Bio laxo. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg^ micro- CELASTRUS inermis, foUis ovatis obtufis intc- 
fhylliis. gris, cymis terminaiibus dichotomis. 

Habitat in Cap. bon^e Ipei* Thunberg. 

£wra- EVONYMUS floribus plerisque quadrifidis, foliis 
fans. felTilibus* 

Evonymus europacns. » jSV/?. veg. ed. 13. p, 198. lepro* y. cortice leprofo. 
fus, Evonymus verrucofus. ScopoL cam. ed* *j* 71. 268. 

zcqiL atijlr. i\ i* p. 30. ^. 49* 
Evonymus flore phoeniceo. Baiilu hijl, v. i : 2* 

p. 203, 
Evonymus fecundus. Cluf. hijl. i. p. i 
Habitat in Carniolise rupibns afperis. D, _ 
Facies & Habitus ita E. europsei, ut non du&itare H- 

ceat, hunc ab illo olim natum, adeoque varieta- 
tem conftantem potius quam fpeciem conftituere 

permittunt limites. ^acqidn. 'K. §apo^ EVONYMUS floribus quadrifidis, foliis eUiptico^ 
nictis. ovatis ferratis obtuiiillmis. 

Habitat in laponia* Thunberg. 

Folia bipoUicaria, fere aeque lata ac longa, ferrata, 
venofa, rigida, utrmque glaberrima^ 

Corolla tetrapetaia. 

Stamina quatuon yitlfoUa. DIOSMA foliis ovatis crenatis, pedunculis axilla-* 

ribus folitariis, caule villofo* 

Habitat ad Cap. bonae fpei* tj. 
- Friitex ramulis fubpubefcentibus* 

Folia petiolata, ovata, margine punftis pellucidis 
crenulata, Isevia, non difco punftata, obtufia- fcula, vix acuta. / *k DIOSMA V PENTANDRIA* Monogynia. ijf 

Unicapfii-DlO SM A capfiilis unilocularibus. * «■ 

/iir/j. Habitat ad Cap. bon^ fpeL Sparrmann^ 

Cnutis ramis virgatis, laevibus. 

Folia alterna, fubpetiolata, linear! -lanceolata, fupra 
laevia , fubtus longitudinaliter rugofa , glabra > 
margine integerrima, fed quafi ferrata punttis 
peilucidis. ,: w ^ 

. Pedunculi iaterales, pauciflori, foliis multo breviorey* 
. Flares in hoc genere minuti. 
Cf?/?/?^/n? fepius folitarios, incurvatae, roftro ejusdem 

longitudinis. 

margi- D I O S M A foliis cordato - attenuatis membranaceo* 

pata. marginatis. 

Habitat ad Cap* bonse fpei. "f). 
Frtitex ereftus, ramulis vix pubefcentibua^ 
Folia remota: marginibus membranaceis. 
Flores ex fummis foliomm aiis^ folitarli aat hini: p&« 

dunculis folio longioribus. 

Stamina qumqne, vera. 
Neffaria quinqne, ex filamentis altemis 
• dula antherina nigra, majore, bafi 
tello iuteo. 

r 

harbu D I O S M A foliis Gordatis amplexicaulibus , fetalis 
gera^ barbatis, - . ' 

Habitat ad Cap- bonse fpci* D. Thunberg. 
' Frutex ramofus. 
FoUa feiTilia , oppolita , amplexicaulia , mucronata p 

isevia, fubtus punftata. 
Corymbi terminales , fubfelTiles. 
Calif X pentagonus. 

Petala quinque, albo • barbata , parva* 
Stamina quinque. 
Pijlillum unum, flora longius. ^ - 

I 

tetra-- DIOSMA foliis cordatis retails cemplicato ^ carinatif 
gona. ciliatis , ramis unifloris. 

Habitat ad Cap. bonae fpei* 2). Spa^ 
61 us 
fum & a reliquis fpeciebus facile diftinguitur 

illis totxxs o\ 

iX tetragoni, 1 FoUa cordata, ladora quam longa, complicata, carina- acumine pacence. 

BRUNIA 1^6 PENTANDRIA. Monogynia. % \ verti' BR UNI A foliis trig;Uetris obtiifis glabris, ramulif 
citlata, » verticillatis faftigiatis , capitalis terminijibua 


T* glabris. 

Habitat in Cap. bonse fpei* Thtmherg. 
Capitula parva, nee giobofa. m^rtil^ ESCALLONIA* 
Jdaci^ Habitat in America meridionalh Mutts. %^ Frutex glaberrimus : ramulis unifloris* \ t: ~- ^atia ramea, approximata, brevilTime petiolata, al- 

terna, patentia, linguaeformia, apice tenuiffimft 
^^ . ferrata, glaberrima. ^ 

Flos terminalis, ereftus^ ^ 

Planta liccata nigrefcit. 
tavigataXOViYYiOCATiVVS. 

^ - - Coryuocarpus laevigata. Forjl. gm. n. i6. 

Habitat in Nova Zeelandia. Eqti. Back. %. 
Folia alterna, petiolata, obovata f. cuneiformia, fub- 
emarginata, integra, venofa, glaberrima. 

Panicula terrainalis, feffilis, magna, rugota* 
F I ores albi. 
mitidmu ARGOPHYLLUM. ' ^ 

Argophyllum nitidunu Forft.gen. «. 15* 
Habitat in Nova Caledonia. £qiL Back. 
Caiiles, petioli, folia fubtus & panlculse una cum ca- 

lycibns fericeo tomento fplendentes* 
Folia alterna, petiolata, ovaca, utrinque jicuminata, 

integerrima , fupra viridia, glabra, fubtus albo- 

fplend^ntia. , ■ 

Pedunciili axillares, folitarii, elongati, terminati in 

paniculam. 

'plnnah. MANGIFERA foliis pinnatis , iloribus decandris. 
\ Habitat in India. Konig. t>. 

^^ ^. Folia pedalia, cnm imparl pinnata : foliolis oblongiS, 

integerrimis^ 
Panicula racemofa, magna* 

Saafu Obfervatoris acutilTinii D* K«nig, qui plantam 

vivam examinavit & etiam vidit fruftura mihi igaotum, ad hoc genus refero. MANGI. 


PENTANDRIA. Monogynia, i^f 

4ndicaf MANGIFERA foliis fimplicibus,* floribus pcntan^ 

dris- 
Mangifera indica. S^ft. veg. ed. 13. p. 501. 

Obfervatio. 

Plures hujus generis habeo Ipecles, fed quas onmes 
varletates M. indicse ei^e arbitror. i- 

Nec aliquid de Mangiferis ftatuere audeo^ cum igno- 
rem verum charatlerem generis, quern nonduni 
bene extricatum eile puto. 

dlacan^ RIBES foliis incifis, aculeis geminis ad gemmas, 
tha. Ribes diacantha, PalL it. v. 3- f. ^22. t L /. 2. 

Groilularia daurica montana, uvse crifpae foEo. AmtfU 

rttth. p. 198. 

Habitat in Dauria. %. . H. U. /' Aciitei tantum gemmi ad gemmas. 
Media inter Groilularias & Ribefia. 
Quotannis in Horto Upfalienli flo 

baccas habuit. ceterum inermis. 
uit, fed nondun ^_ \ Bihai. HELICONIA foliis nervofis reticulatis bafi att«* 

nuatis , neftario haftato libero. 
Heliconia Bihai. Syfi* veg. ed. 13, p. 504. 
Slaapers. Surinam* 
Ptanta oftopcdaiis* 
Phs croceus, neftario cseruleo, 
Germen inferam. 

Fetafa duo. 

fiiperins Simplex f intra quod petalum minutum^ 

acuminatum. 
inferius apice triildo. 
" fitamenfa quinque, Uliformia, longitudine petalo- 

rura. 
Antherce oblongse. , , , alba. HELICOXIA foliorum nervis fimpliciflimfs gla- 

berrimis, bafi ovato-rotundata, nectario haftata 

libero. 
Folium bnccinatum afperum. Rumph. v. 5. p. 142. 

t 62. /. 2. ? 
Habitat in Cap, bonae fpei. V. D. Thnnbcrg. 

HELICO. 
k t^t P E N T A N D lU A. Monogy nia. pftttacO' HE Lie ONI A foliis glaberrimis nervofis ball rotuu- 

(lads, inflorefcentia glaberrima, fpadice erefto ntm» V / ebrafteato, neftario lanceolato adiiato^ 

Surinam. C G. DaWei's^ a 
Papegoyen - Beck. 
Habitat in Surinamo^ 
Canlis teres, Isevis, fimplex* 
Folia radicalia lanceolata, pedalia, petiolati, ftatu* 

ra Caiinse. 

cauHna alterna, parva, remota, feiTilia, condu- 

plicata, Tradefcantiae, tria f. quatuor, lan- 
ceolata. 
Piduncuti quatuor f. quinque , axillares, breves, uni- 

flori. 
Flores colore luteo & rubro variegati. 
Corolla dipetala, lanceolata, triquetra. 

Pitalum infer'ms anguftius, carinatum, apice ma- 
cula fufca. 

.ftiperius sequale , triplo latius: dorfo 

piano, utrioque carinato ; apice bi- 

fido. 
Ne&arhtm intra petalum fuperiiis , ovato - Ian- 
c«olatum, longitiidine petal! , dorfo fere ad 
apicem petalo adnatum. 
Witamgnta quinque, ball inferta, linearia, longitudine 

corollse. 
Anthers ereftse, oblongs, fulcatse. 
Gerwen inferum, triquetrum, truncatum* 
Stylus triqueter, longitudine floris. 
Stigma acutuni. 

Capftila trigona, retufa, trilocularis, trifperma, gla- 
bra. Semen in fmgulo loculamento unicum, oblongum. glaberrimum . npicl loculamentorum infertum 
glandula criftata, crenata, ad infertionem* 

■m 

iirfuta. HELICONIA foliis bafi rotundatis fimpHciffime 

nervofis glaberrimis, ihflorefcentia hirfuta, fpa^ 
dice flexuofo, neftario lauceolato adnato. B a bit at Mutis. Mcrba foliis &: ftatura refert reliquas Heliconias. 
CattUs & Folia glaberrima. 
Spcidix flexuofns, fpithama incrafiat Smthi^ / \ \ 
/ PENTANDRIA, Monogynia, 1 53 

Spaihce'sltern^, bifarise, lanceolate -fubulatse, cana- 
liculatse, adfcendentes, inferiores majorea, cari* 
na hitpida* 

Pedunc2iH novem ad duodecim, in alls Ipatharnm, 

erefti, teretes , hirfutiffimi, breves, aphylli, uni- 
- flori, utrinque ad latera cinfti fpathis f^ brafteis 
fabulatis, planis, flore brevioribus, (ibi invicem 
ferie unica incumbentJbus , intra cavitatem fpa- 
th;3e majoris. 

Germen inferum, obtufum, hifpidum, obtufe trlque- trum. Corolla curva, dipetala. 

Petaliim fitperitts complicatum, hifpidum, apict 

bifidum^ 

mferms latins complicatum, hifpidum, 

oblongum , interius apice macula 
fufca notatum. 

Nedtarkmi lanceolatum , dorfo adnatum petalo 

fuperiori* 
Stamina quinque, longitudine corollse. 
Stvlns filiformis. 
Stigma capitatnm. 
Pericmyiiim exsi&ie H. pfittacorum, nifi hifpidum, 

etiam numerus & figura loculamentorum femi- 

numque conveniunt. altei-ni- ACHYRANTHES cauleerefto, florum echinis 
folia. fubglobofis. 

Achyranthus fpicatus albus, Lychnitis folio^ Pluk* 
alnu 36. t. 260. /. I. 

Amaranthus humilis, foliis oppofltis, flofculis In alis Eab glomeratis. Bnrnu ZeyL 17. t. 4. / Catilts herbaceus, erefttis, flexuofus, ramofus, an- 

j^ulatus t Icaber, purpurafcens* 
Rami inferiores virgati, elongati, procumbentes. 
Folia alterna* petiolata, remora, lanceoiata, fiibile- 

xuofa, lasvia, conilfrentia, delinentia in peciolo*. 

longos, purpiirafccntes, 

Capititla folitaria, fubfclFiiia, fubglobofa, oppofit^ 
folia. C^lyx \ / ) t6o - PENTANDRIA. Monogynfe. 

J— 

Cali*x exterior triphyllus, fetaceiis, longitudine in- 
terioris. 
■ interior pentaphyllus , lanceolatus^ ereftus, 

perliftens, rubicundo- albicans. 

Stamina quinque, alba, calyce pauilo breviora* 

Germeu globolum. 

Stylus purpurafcens. 

Stigniata duo. 

Hanc fpeciem nunquam vidi , nee fcio unde b* m. Pa- 
rens diftereAtiam & defcriptionem Confecerit, 
nam talis in Herbario non datur. 

r 

patula* ACHYRANTHES caule fruticofo patulo pubefcen- 

tr, floribus fpicis orbiculatis echinato-uncinatis* 
Habitat in India orientali. t)* H. U. 

Caiitis ereftus, thpedalis, brachiatus , teres, pube* 

fcens, virens* 
Folia oppolita, petiolata, ovata, acuta, pubefcentia. 
Spica terminalis, feffills* 

Flores diftantes, alterni, inferiores oppofiti, albidi, 

finguli braftea fulFulti, 
BraSfea lanceolata , reflexa. 
Glitma triflora , bivalvis : valvulis ovatis , concavis, 

membranaceis , acutis, 

Flof cuius intermedia's feflilis: calyce pentaphyllo, vi- 

ridi, pubigero. 

Flofcnli latcrales brafteis diiabus, oppoiitis, calyci- 
formibus, patulis, glumse communae eontrariis, 
intra quas ilmiJis fafciculus: fetis rigidis, unci- 
natls, patults, flavefcentibus, inter quas calyx 
pentaphj'Uus, pubigerus. 

St a ni in ^ q u i n q a e, 

PifiiUum unicum. 

capitatiim. 

Dormit foliorum oppofitionibus fub ramo deflexis, pa- 

ginie inferior! adproximatis. 

fof/^fl^^^/ACHYRANTHES caule fruticofo diffufo proftra- 

to, fpicis interruptis, flofcuHs lateralibus utrin- 
que fafciculo fetarum uncinate. 
Achyranthes luppacea. Syfl. veg. cd. 13, p, 204- 
Differt ab A. patnla caule proftrato, fere nudo, foliis 
nudis, exqnifite acuminatis; lappis C fafciculis 

rubris, nee flavis. CELOSIA V PENT AND RIA, Monogynia. j6i \ 
(rrtrtp/ta-CELOSI A fniticofa , lanata, foliis oppofitis pvatis 

loidis, fubtus albis, capitulo globofo pediinculato. 

K Habitat in Monte Video in Brafilia. Tkotiin. 
Simillima lanata alba fuperficie Celofiis & lUecebris U* 

natis, a quibus difFert foliis oppofitis & capitulo 
foHtario, globofo, pedunculato, terminali, 

Monfo' ILLECEBRUM fpicis tenninalibus , caulibus pro- 
Hi(Z, ftratis, foliis fubulatis. 

Amaranthoides fpicatum , indicum , ramofiffimutHj 

fpersjulse foliis , fpica alopecuroide Candida* 
Pliik. aim. II. t. 334. /. 2. 
Habitat in India orientali. Kbnig* 
Caules proftrati, ramof;, terminati ramis magis elon- 

gatis, fpitham^eis, canefcentibus. 
Folia inferiora conferta fere in cefpitem, reliqua ver- 

ticiilata, fubulata. 

Spk(e oppoiitse & terminales, obl6ngi«fcuIse, cyliri-^ 

dricae, fubincarnatse , alblcantesi pulcherrimae, 

Cana- ILLECEBRUM fruticofum, foliis ellipticis acutis, 
rienfe. ftipulis brafteisque ovatis brevioribus, paniculis 

terminalibus dichotomis. 
/ Habitat in Tenerilfa. Fr. Majfan. %. \ 

Caule arboreo lignofo & paniculis terminalibus dicho- 
tomis a reliquis fatis diftin^tum. 

Cotpoon. THESIUM foliis oppofitis petiolatis obovatis plants 

integerrimis, corymbo terminaii aphyilo. 
Fufaiius compreiVus. iSV/Z. veg. ed. 13, p. 765. 
Coipoon compreflum. Berg, cap, p. 38- t. 1. /• !• 
-V Habitat in Cap. bonse ipei. %^ 

jirbor ramulis comprellis , ancipitibusqne. 

Folia oppofita, breve -petiolata, obovata, obtufa cum 

acumine, integerrima, glabra. ' 

Racemi axillareis (ex alis ramorum,) erefti, comprefll, 

vix foliis longiores. 
Niimenis partium floris quaternarius f quinarlus. 
Cur a Thefiis feparatur ? nullam video necellitatem. 

/fit;o/«w. THESIUM foliis fubulatis mucronatis , floribufi 

axillaribus folitariis. 
Habitat in Cap. bonce fpei. Thtinberg. 
Sir^gularis foliis putentibus, canaliculati«/ fubulatis^ 

aQice termiiiutis fpina. 

L ' THE. V \ i6Z 

triflo- 
mm. >. •PENTANDRIA. Monogy nia» 

THESIUM foHis lanceolatis, caule angulato, pe. 

dunculis axillaribus trichotorais compofitis. 

Habitat in Cap. bonse fpei* Tlmnberg^ 
'^ Pedioicnli trillori, interdum bi - f. trifidi , valde diva- 

^ ricati. 

fragile. THESIUM foliis ovato-triquetns carinatis decur- 

rentibus, caule angulato, tloribus axillaribiis fef- 

filibus. - 

Habitat in Cap. bonsc fpei. Thunherg^ 
Hahitns Salfolse. 

Folia breviffima , ut primo intuitu planta iliis cai"ere 

videatur* 
Valde fragilis planta. 

fquarro^ THESIUM foliis linear! - fubulatis recun^ato - refle- 

xis, caule tereti, floribiis axillaribiis feiFilibus, fum Habitat in Cap. bonse fpei. Tkunberg, 
Foliis recurvatis valde fquarrofa. ; Thunberg, lineattmu THESIUM foliis linearibus , caule tereti angulato 

inferne aphyllo, ramis reftis divaricatis, floribus 
axillaribus pedunculatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. 

GARDENIA inermis, foliis ovatis utrinque acutis, 
ftipulis obtufis , calyce infundibuliformi append}- 
culato ; laciniis cucnllatis petiolatis. 

Mont. A&. holm. am. I773t 

282. ^. tl. bergia. Thunbergia capenfis. Beigkias. 

Habitat in Sonverat, guin. p. 48» t. 17, 

boni^e fpei & Guinea , in Cap- Z). TInotbcrg. org\ fylvis. I Manii oppofiti, teretes, glabri, crafliufculi, ramu- 

lofi. ; 

Folia petiolata, verticillata, tria f. quatuor, insequa- 
lia, ovata, acuminata, integerrima, bafi ante* 
nuata, glabra, oblique ftriata: poris fecretoriis, 
pilofis, in axillis ner\'orum paginae inferioris, . 

Stipulw interfoliacese, obtufae. 

Flares terminales, folitarii, felTiles, erefti, longi. fpeciofi, albi, fuaveolentes, 

riantes a qplnqvte ad decern. '^ji Califx ^ PENTANDRIA* Monogynia. 

— I 

Calif xf infundibuliform 16 i tere dehifcens, infra marginem appendiculatus la- 
ciniis cucuUatis: petiolo attenuate, curvo. 
Corolla monopetala, hypocrateriformis. 
Tiibiis cylindricus, longus, 9 

Limbus planus, decempartitus: laglniis ovatis, al- 

tero latere iiicumbentibus, 

Pilamenta nulla. . 

Anther^s novem f. decern, lineares, latere affix3B ori 

coroUse, apice exfertae, 
Germen inferum, planum, corohatum tuberculis ne- 

ftariferis. , 
Stylus clavatus, tubo longior. 

Stigma oblique truncatum, quinquefulcatum: fulcis 
reflexis, emarginatis. 

Bacca oblonga, quadrilocularis* 

Senrina plurima, lenticularia , imbncata. 

Quis banc Gardeniam efle negare poteft? Frutex 
quoad herbam G. iloridiE adeo fimilis, ut nulla 
detur differentia , etiam folia faepe verticillata, & 
Glandulse nervorunn in pagina inferiori, Vix 
aliud feparat, quam calyx longiis infundibulifor- 
mis, infra apicem appendiculatus. 

,"■ 

fiorida- GARDENIA inermis, foliis ovatis utrlnque acutis, 

ilipulis obtufis , laciniis calycinis verticalibus, tu- 
bo refto. 

Gardenia florida. Stfji. veg. ed. 13. p. 208. 
Variat numerus laciniarum limbi & ftaminum a quin- 
^ que ad novem, ut in G, Thunbergia. 

GARDENIA inermis, foliis ovatis acutis, ftipulis 

mucronatis, laciniis calycinis fubulatis compref^ 
lis , tubo incurvato hirto. 

Mullenda formofa. Syfl, veg. ed. 13. /?, i82* 

Habitat in America aufcrali. 1), 

Frutex ramis teretibus, hirtis. •^ 

Folia oppofita, breviiTime petiolata, ovata, acuta, 

pollicario, glabra, 
Stipitlce interfoliaceae, foUtari», bafi dilatatse, fubu- 

latae, ttaucronatse. 
Flares axiUares & ternunalea rauiulorum treviilimo- fenaa. rum, folitarii, feiTiles, 

t 9 / \ Cati/» i54 - h fefliles, fupra faucem, oblongse > V PENTANDRIxA. Monogy nia. 

CaUjx campannlatus, quinqucpartitus, hirhis: lad- 

nils compreflis, fubulatis, erei:tis, fmubus ro- 

tiindatis. 
Corolla monopetala , alba. 

Tubus elong^tws ^ filiformis, bafi furfum ciirviis, 
poftea reftiis, hirtus. 

Limbfis quinquepardtus , tubo dimidio brevior, 

planus: laciniis ovatis, acuminatis, carnofis* 

FitiVnenta nulla. 

Anthem quinque, 

ercfta?. 

Stylus filiformis. 

^^ig-wm craffiurculum, bipartifcum: laciniis revolutis. 

Bacca infera, ovalis, bilocularis: cortice lignofo. 

Semina plura, ovalia, depreflb-planata, in quovis lo- 
culamento per binas feries alteram fenien sdteri 
impofitum. 

Calycis figvira, corolla contorta, antherse felBles ea- 
rumqiie infertio, ftigma magni^m bilobum, bacca 
ficca bilocnlaris, difpofitio feminum & habitus 
herb?e perfuadent iatis , banc veram fpeciem Gar- 
denize efi'e^ 

gHmmi^ GARDENIA inermis, foliis oblongis obtnfis birds, / ■> ^ ftipulis fubulatis, laciniis calycinis ovatis breviiH- 
mis, tubo re6to. Habitat in Zeylona. Konig. 

Refert G. floridam mygnitudine & Hgura 

rollse. 
Folia oblonga, obtuni, hirta. 
Calyx brevilfimus, quinquedentatus, hirtus. 
Tiibtts longior quam in G. " CO- 


pilis tenuioribus teftys. ^*v Ex rimis cordcis & foliis fudat Gummi 

Elemi fimillima. fpiHofa* GARDENIA fpinis bids oppofids fupraramels re- 

ftis patentibus, foliis obovatis, laciniis calycinis 
. foliaceis, tubo breviflimo. Konig. 
*M Habitat in Madrafs, 

Frutex fpinis horrendus: ramis rigidiiliiniis, glabris. 

Folia oppollta, obovata, parva, glaberrima. 

Ramitti ex axilHs foliorum, omnium breviflimi , vix elongad, foUis conilutndbus, xnxlHotL t ^ Spin 
/ P E N T A N D R I A. Monogynia. les SpincB fupra exortum ramulorum, binx/ oppofitse, 
pollicares , horizontales , decuflatae , rectae , ri- 


gidiirimse, glabrae. \ 
\ Flos folitarius, uiiumquemque ramulum terminans. 
Calyx campanulatatus , glaber, quinqueiidus : laciniit 

obovads, patulis, nervolis. 
Corolla vix calyce major, extui> hirfutiffima. 

Limbu^ laciniis obovatis. ^ Rotti- 
fHannia. »»* GARDENIA inermis, foliis oblongis, ftipulis fu- 
bulatis, laciniis calycinis fubulatis teretibus lon- 
gitudine tubi , tubo glabro ampiiato brevi. 

Rothmannia capenfis. Tlmnb. Aa. kolnu cinn* 1 776. 

p. 65. t 2. 
,Swart Yzerhout. Capenf. 

Habitat in Cap. bonse fpei. %. 

Lignum duriiiimum* 

Flares albi, fuaveolentes , imprimis ao6;e. eathar- ALL AM AND A. tic a. r Allamanda cathartica. Syfl. veg. ed. 13, ff. 209. 

Orclia grandiflora. AimeL giiian. p. 371. t Io6^ 

ligura bona* 
Plimnera foliis ovato - oblongis. Plum, id L 39.? K 

Friitex laccefcens. C. G. Datberg Cattlls volubilis & fupra arbores fcandens: ranris retibus , pubefceutibus. petiolata ".^' cr©- ceoluta, Isevia, iutegerrima, rachide villofa. 
Pctioli bad revergentes. 
Racemi erefti: floribus geminis, pedunculatis , 

ttis , luteis. 
Calyx foliolis quiuque, lapceolatis , patalis. 

Corolla digitalis. ^ 

Tubus cylindricus , filiformis* 

Limbiis ampliatiis : laciniis quinque , fubrotun- 
dis, patentibus. 
Autherce quinque, fefiiles, fupra tubum. 
Pifiillum omnino Vincse. f La Caffu la 
J66 PENTANDRIA. Monogynia. 

/ 

L 

Capfiila palmaris , lentiformis , comprefla , echiiiata 
fpinis longioribus , bivalvis , unilocularis , Ne- 
phelli fimiUima. 

Semina multa, fubrotunda* .marguae membranacea ^ 
per binas feries mutuo imbricatim incambentia. 

Folia purgant & Infufa cathartica ex his parata Surl- 

namenfibus in Colica in ufu. 

Cur nomen mutavit Aublet? nefcio. Certe tam mul- 

tum meruit AUamand ac plures alii peregrinate- 
res, quorum nomina confervant Plantse. Hoc te- 
ftantur illius* Nova Genera , qu3e in manufcripto 
Bibliotheca mea confervat &c» fufttla. VINCA 

latis. Vinca pufilh^ Murratf. AU, gcett, ann. 1776- f. 44* 
Habitat in Tranquebarise hortis, vitium fummum, 

K'6nig. 0. 
Simillima V- rofege, ut vix fpecie diverfa. 
Caulis fere herbaceus, annuus , fpithamalis , qua- 

drangularis. 
Flares ad latcra & faepe ad fummitatem , gemini, pe- 

dunculati, 

CoroUce Lithofpermi officinalis . magnitudine & co- lore* S caule vnlubill, coroliis hypocraterifor- yis. mibus, tubo annulo elevato. 

Habitat in Surinamo. C G. Dalberg. 
Folia oppoflta, pedalia, pctiolata. i? axillares Cci/t/:*: foliolis quinque, oblongis, erefti^» concavis^ 
Corolla Tubus cylindricus, calyce longior* 

Faux cinfta annulo prominente, fubtus con- cavo Limbits ' planus : laciniis quinque , fubrotun- jinth dis, emarginatis Neh ftum tis, parvis* , ova- .?■ ECHITES .MM. * PENTANDRIA* Monogy ^Cj fpht 
ilea. glab Hah 

Arb ■*- * ftatis, paaiculis dichotomis, floribus ipicatis. 

itat in Surinamo/ C G. Datberg. t>» 

or lactefcens. 

z oppollta, breve petiolata, magna, dodrantalia & 

ultra , ovata , venofo • coftata , acuta, ^laberrima. ^diinciili axillares, divifi in duos ramos &: hi iterunj 
in duas fpicas breviores, floribus artle veftitas, 
ereftas. 

Corolla maior, alba, fimilis reliquis fpeciebus : limbo 
magno , piano. • ^.' 

Stigwa Vinc^e^ 

Follimli bini, divaricati* Surinamenfibus fimum* t tenia. xtrafoli ribus fubtus tomentofis, corollis infundibulifor- mibiis, 
Habitat in Cap. b' 
Filamenta barbata. Thmberg. % ^//}^i?/q/a,ECHITES aculeis binis extrafoliaceis, foliis Ian- 

ceolatis gkbris, corollis hypocrateriformibus. 
Habitat ad Cap- bonae fpei, Tlmnberg^ t)* 

Obfervatio. ^ 

Frutices hi bini hujus g<:'neris valde iingulares & inter fe fimillimi , fucculenti, lattefccntes, bifpinoli, 
at absque vifa fruttificatione Euphorbias cre^' 
deres. 

IG 
NIA. fcandens. M E L O D I N U S. Melodinus fcandens. . Forfl. gen. w. 19, 

Habitat in Nova Caledonia. Eqiu Back* "5- 

Friitex glaberrimus. ^ - ■\ 

Catilis fcandens* 

Folia obiongo - ovata , venofa, integerriina, -gtafaer- 

rima, oppolita. 
Affinitas magna cum RaTiwoIiiisi, L4 PERl^ t€l .PENTANDRlA* Digynia* 

tfcuknttt. PERIPLOCA glabra , foliis linean * fubulatis , ra* 

cemis elongatis limplicibus > tloribiu intern* 

nudis^ 

Ufepale. Ceylon* 

Habitat intra fpinetas ad littora fluminum Zeylonae & 

Maiabariae. Konig. 

Caiilis voiubilis. 

Folia oppofita, Uneari - fubulata , longa, bafi fabro- 

tundata. 
Racemi elongati, paucifloru 
Flores duo ad ofto in uno racemo , pedicellati. 
Corolla rotata, lutea: ftriis a centro excurrentibu« » 

ferrugineis. 
Nedlarium quinquecome. 

Genitalia lutea. A Fi Corpufcttla fphacelata columna adnata Semina pappofa. Indig Capenfi Hah 


^ AN CHUM caule voiubUi undicj^ue conformi^ 

foliis fubcordato-ovatis, pedunculis mviltifloris. 

itat ad Cap. bon:?e fpei. Konig. Sparrwann, 
Caulis altus, voiubilis, vix pubelcens, fuperne lae* 

vis, minime fuberofus* 
Folia oppofita , petiplata , obfolete cordate - ov^ata, 
^ mucronata, laevia, iuniora ovata, adultiora emar- 

ginata cum mucrone. 
Peditnculi axillares , foliis breviores , denticulati , fimpli 
breviiTim pedunculo t T. tenetttwt foliis ovato - oblongis. 
Habitat in Nova Granada. Mutts I Caulis filiformis, herbaceus; rands altemis. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, oblongiufcula 

via, magnitudine Alfines, mucronata. 
UmbellcB laterales, irr^;ulares, foliis breviores files Galii FolHcuH duo, fubulati, digiti longitudine CYNAN PENTANDRIA. Digynia. t69 fliforme, CYNANCHUM caule erefto fimplicilTimo, foliis li- 

nearibus, iloribus verticillatis axUlaribus, 

Habitat in Cap. bonjBc fpei, Thunberg. 

J 

c^f«/z/b. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis ob- 

longis uplce rotundatis cum acumine^ umbelHs Hum. lateralibus. 

Habitat in Cap, bon^ fpeL Thrmberg. minutum. AVOCY^VU foliis haftatis. 

Habitat ad Cap* bonae fpei* D. Montln. 

Caiiles filiformes, proilrati, rarius fcandentes, vix 

fpithamsei, 

Fo/iii oppofita, vix petiolata, unguicularia, lanceoU^ 

ta, utrinque dente lateral!. 
PedmtcuUiS alternus, folio longior, lateralis, umbeU 

latus. 
Umbella fimplcx, fubfexflora: pedicellis pedunculo 

brevioribus. 

/5/)i/l?ri«tf . A P O C Y N U M caule proftrato herbaceo, foliis fill* 

formibus, floribus umbellatis. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. Tlmnbirg^ linearis APOCYNUM caule volubili herbaceo, foUis linea* 

ribus planis, umbellis axillaribus conipofitis- Habitat ad Cap* bonae fpei. Thunberg. trifla^ 
rum. APOCYNUM caule volubili herbaceo, foliis lancecw 

latis, umbellis axillaribus bi-f. trifloris. \ 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg, 
Folia hujtts exafte lanceolata, ut prioris exafte linearia. mts. ■^^^ fitifor^ ASCLEPIAS caule erefto, foliis filiformibus, um- 
bellis lateralibus elongato - pedunculatis. 
Habitat ad Cap. bonae fpei. Thunberg. 

Obfgrvatio. 

Afclepias filiformis, Apocynum filiforme, & Cynan- 

t^hum filiforme primo'vifu fimillima, eadem her- 
ba, faltem foliorum figura, diverfis floribus. LS ASCLE- r *. / 170 FENTANDRIA* Digynia. 

grandi* ASCLEPIAS foliis petiolatis oblongis pilofis, caule 

fiora. fimplici hirto erecto , floribus axillaribus pedun- 

culatis^ 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 
Vmbella nulla. 

Flos maximus , colore Frltiliariae Meleagridis tcf- 
fellato. 

ro/w6i/ij. ASCLEPIAS arborea , volubilis , foliis oppofitis 

planls ovatis integerrimis acuminatis , umbellis 
ereflis. 

Habitat in Ze3'lona/ KUnig. t>. 

Glaberrima, ramis volubilibus. 

Jo/ia petiolata, ovata, fubcordata ^ . venofa , acumi- 
nata. 

UmbellcB fimplicilTimae , pednnculatae* 

Pediinciihis longitudine petioli. 

flores viridefcentes. 

*nofa. ASCLEPIAS foliis ovatis carnofis glaberrimls. 

Habitat in China. 
Folia vix palmaria, o\'ata, carnofa, glabra, avenia. * 

Petioli carnofis foliis dimidio breviores. 
Umbella fimplex , more congenerum axillaris , foli- I 

I tana. Calyx minutus* 

CoroZ/ij minus divifa, vix femiquinquefida, plana. \ Genitalia ut in reliquis fpedebus. 

Valde a reliquis diverfa. 

Hujus vidi tanrum folia duo & iimbellam floriferam, 

quam aftuti Chinenfes pro Gummi Gutta de- 

derant. 

t^i[fa. ASCLEPIAS foliis cordato - lanceol atis undulatis 

fcabris oppofitis , umbelia terminali. 

Afclepias crifpa. Sijfl. veg. ed. 13- p. 213% 

Apocvnum ereftum africanum fubhirfutum, foliis un- 
dulatis Herm. par ad* p. 23. Comm. rar. n. 17. 
f. 17* 

Habitat in Cap. bonoe fpei. Sparrnmnn. 

Caiilis ereftus, pubefcens, inferne ramofus. 

Folia oppofita, fubfeffilia, cordata, lanceolata, undu- 
lata, repanda , fcabra. 

Umbella terminalis, folitaria, pedunculata, purpurea. 

ASCLE- • » PENTANDRIA. Digynia/ 171 

sjlhma- ASCLEPIAS fruticofa, volubilis, hirfufca, folus 
I tUa^ oppofitis petiolatis cordato - ovatis fupra glabris 

integerrimis , umbeliis paucifloris. 
Afclepias Zeylanica, vincetoxici radice praeftantiore. 

Burnu ZeyL 36. Flor. 2eyL n. 490. 
Apocynum Zeylanicum fcandens , foliis laurlnis. 

Berm. pro dr. 413- 
Habitat in Zevlonse fylvis. Kontg. %^ Herb 

„ appr__. , ^ 

lis, baficordata, acuta. & Umbellcc axillares, foliis breviores, pauciflorse, fep« 

proliferse. 
Ftores parvi. 
Radix eiirecia in Afthmate ferofo. ^ fiHfera. STAPELIA caule tereti tnammillofe-tuberculato: 

mammillis apice piliferis, 
^ Habitat ad Cap. bonse fpei. Thunberg. 

Catilis fimplex, rarius ramofus, craffus, tubercuUs 
teftus. 
Tnberciila apice acuto, pilo iimplici terminato* 
Flores inter tubercula, parvi, purpurei* incar- STAPELIA quadrangularis , dentibus horizontal!- 
nata. truncatis callolis. 

Euphorbium ereftum, quadrangulare> fpinofum, ra* 

mis lateraliter rotundis foliofis. Burm. decade 

t. 7. / I k.-i-- Habitat in Cap. bonse fpeU Thunberg. 

Flores parvi, incarn^ti. 
Herba editur Afris. Atripti- CHENOPODIUM caulc cre^o, foliis deltoidibua 

'^' fubtiTS co4oratis. 

Chenopodium purpurafcens* ^acqii. hart. v. 3. p* 43» 

U 80- 

Habltat in Sibiria. Pallas. Q, H. U. 

tacies ftatura recta, altitude, color, folia Atriplicii hortenfis rubrse. Vr Caulis / i7« P£NTANDRIA* Dig>'m«L \ Caulis fimplex, vix pub^fcenti - farinofus , non Iacvi$, 
fuperne ftriatus 

Folia alterna, petiolata, deltoidea, fubdentata, fub- 

tus rubra* 
Racemtis terminalis , fuperne magis magisque con* 

fertus* 
Racemiili funplices , Laterftindi foliis parvis , linea- ribus. I nei, onuaes hermaphroditi 
Calyx pentagonus, quinquelicj 
Stamina quinque. iTilcs us 0ppofiti^ CHENOPODIUM foliis oppofitis lanceolate- fufau- 

foimn. latis breviffimis, 

Salfola oppofitifiora, Pallas, it v. 2. p. 735* t. O. 
Habitat in Sibiria. Gmelin. 
Caules teretes, fublignofi, Iseves. 
Rami oppofiti , virgati , fubfimplices , purpura- 

fcentes. 
Folia oppofita, femiamplexicaulia , vix connata, bre- 

viiuma , acuta , ovato - lanceolata , margine fca- 
riofa. 
Rudintenta ramutorum in alis foliorum 9 brevia. 

Fades aliena ; an Polycnemum ? /afffj^ara. SALSOLA foliis obtufis carnofis, antherls colo- ratis. Salfola laniflora* GmeL it* v, I* p. 160. 

Salfola Sedoides, Pallaf^ it. v. I* p. 492- t. M. /. lanata* Fall. it. v. 2. p. 736. t. P. Habitat ad Samaram &: circa ficationem nudus. 
Folia teretia, obtufa, carnofa. 
Florgs axillares, terni, flavi* refcens in paleas acatas, longiflimas , lami 
lateralibus rofeis. Anthera rofeac, quibus ab omnibus { SALSOLA \ PENTANDRIA, Digymiu 173 mrhon- SAL SOLA frutefcens, ; 
Jcens. rioribus coniugatis. 

Salfola fruticofa. Gmetin. 
^ Habitat in Sibiria Gnitlln. 't). 
Cautes fruticoli, adfcendentes, aibu 
Folia remicylindrica, laevia, altema. ^_ ^/ Iln'^nlo punfto bina. I Sfica terminalis. 

Calyces fcariofc - rofacei : coronula fcariofa, quinquft- 

valvi, obtufa. o« Afhylla, SAL SOLA fruticofa, fubaphylla, ramis flofcul 

• rum rudimento coopertis. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. Tliunberg. t>. ' 

Friitex altitudine humansey aphyllus^ valde irregu- 

lai-is. 

Hamuli tefti flornm nidimentis, 

Flores feinies: limbo expanfo, membranaceo. fpinejif' ANABASIS frutefo 
^ma\ Habitat 

Caulis Isevis. ramofiiTi iiofiiTim Raniftli omnes fpinofi, apice nndi: fquamis tribiu ud 

quinque, miniitillimis, imbricatis. 
Fibres circum fpinas, plures, lelFiles, conferti, te- naciter adharrentes. Cor periiitentibus, carinatis. vix calyce longioribus, ereftis. lanceolatis, hyalini^^ 
Filawenta vix ulla, 
jIuthercT- medio diico pei 
German globofum. 

Sttfhts iiliformis. 
Stigma rubemarginatum. pellucida cinft qrhore- GOiMPHRENA arborefcens, piloHi, Oibvolobilis, 
fcnis. Habitat in Nova Grariada. D. Mntis, % 

Caw/i^ arborefcens, fubvoiubilis, teres, llmplex, pi- lofas Folia ovalia, obtufa, co* riacea, iut«gerrima, pili« adlptrfa. 

BraU.a i 1?4 PENTANDRIA. Digynia. 

^ Sni^cce fub flore plures, aciitiores, longitudinc florls. 
F!os aggregatus , terminalis , magnitudiiie fruttus 

luglandis* 
Flofciili felTiies, innumeri. 
Calyx pentaphyllus: foliolis fubulatis, planis, infer* 

ne lanatis , pollicaribus, 
X Corolluta cylindrica, longitudine calycis. 

Germen fuperum, ovatum, minutum. 
Stylus filiformis , bipartitus. 
Planta a congeneribus valde div^erfa, tamen genulna* >; i iecum-^ GEN TI AN A corollis quinquefidis campanulatls, 
tjtnSm foliis radicaiibus lanceolutis longiffimis , caule de- 

cumbente. 

Gcntlana corollis quinquefidis campanulatis. GnieL 

fih. V. 4, p. 103, t, Suf* A^ quoad figuram. 
Habitat in Sibiria* 1^. H. U. 

■ Folia radicalia lanceolata, trinervia, tota planta longiora, 

catiiina duo f. tres, parce linearia. 
Caulis fpitham^eus, procumbens, fdiformis, 
Flores fubverticillati , fed inferiores ramulis clevatu 
Calyx latere fuperiori dehifcens, apice quadridencato. 
Corolla cserulese, campanulatse , quinquefidae: dente 
inter lacinias obtuib. 

Primo intuitu fimiiis G, Pneumonanthse , fed caule 

decumbentes, 

verticil- GENTIANA floribus quinquefidis verticillatis 

- lata. oftonis. 

Habitat in India- D. D. Fabriciiis. 
CaiUis vix palmaris, teres, fublignofus^ 

Rami oppofiti, fimpliciiTuni , tetragoni, compreHi, 

Iseves. 

Folia oppofita, fubfeflilla, lanceolata, Isevia, articu- 
lis ramorum longiora. 

Flores verticillati , feffvles , fsepius ofto* 

Calyx quinquepartitus, brevis,, acuminatus; laciniis 
carinatisj margine fcariolis. 

CorollcB fidvae, quinquefidse, facie G. Centaurii: la- 

ciniis acutis. 
Stamina in fauce. 
Stylus fimplex, filiformis, tubo corolte brevior. Capjula^ fubglobofa. f _ *^- -S.^. 
GENUA PENTANDRU* Digynia. , jf^ 

ScUIoi^ GENTIANA caule unifloro proftrato ramofo, foliis 

obovatis obtufis trinerviis, corollis infundibulifor- nes* R mibns quinquefidis , brafteis binis. 
Maf/c Plmita pedalis, tene^a, glaberrima : ramis pauciC 
fimis. 

Folia oppofita, fubpetiolata, parva: fuperiora remo- / tlora. gus. nudus, terminalis, unitlonis Bra^ece duse , infra florem , oppofitse , fubulatae, 

ereftse. 
Calyx Imearis. 

Tubus infundibuliformis, calyce longior. 
Limbus quinquefidus , planus, imberbis, luteus, i faxofa, GENT IAN A corollis qmnqudidis campanulatis, fo- 

His fpathulatis. 

Gentiana laxofa. Forjl, AB. holm* ann. 17 'ill- p» 1 84* 

Habitat in Nova Zeelandia ad littora maris. Sparr* 

mann» Cap en ft ^j..^ ^ - -^ ^^^ -^ — J 

Habitat in Cap. bonse fpei. Equ, Back. 

Planta ftatura Silenes , femipedalis C vix pcdalig. \ 

Caulis herbaceus, teres, enodis, inferne brachiatus^ 

fubpubefcens. 
Folia oppofita, feflllia, fubpubefcentia, angufto-lan- 

ceolata. 
Stipula: nuUse. 
Flares ex fummis ramis ^ pedunculati, blni, fepius 

terni, lutei. 

Pet at a & Anther (B nivese. viltofa. HYDROCOTYLE tomentofa, foliis cqrdatis ia- 

tegerrimis tomentofis f. viiloiis. 
Centella villofa. - Syfl. veg. ed. 13. p, 70S. 
Mercurialis afra. Sijjl. veg. ed. 13, p. 746. Habitat ad Cap. bon3& fp«i. 

Radix fibfofa. Fetia. 1^76 , PENTANDRIA. Digynia. 

\ 

Folia petiolata, cordata, indivifa, integerrima, Vio- 
la; odoratse, mucronata , tomentofa, tarn ad ra- 
dices, quarn circa extremitates caulium. 

Catiles proftrati, apice folioli, floriferique. 
^^ Pednnculi ex apice caulium plures, filiformes, foliif 

breviores, uniflori. 

Flores parvi. 

£/iiim«a.HYDROCOTYLE glaberrima, foliis obovatrs f. S lanceolatis acutis triiierviis glaberrimis. 
Centella glabrata, Syfl. vpg. ed. 13. j?. 708 
Habitat in Cap, bonse fpei. ^irgata. HYDROCOTYLE glaberrima, foliis femifceretl- 

bus linearibus fulco exaratis internodiis longio- 

ribus. 
Habitat in Cap, bonse fpei. Thtinberg. 

Vmifolia. HYDROCOTYLE canefcens, foliis lineari-fub- 

fpathulatis internodiis brevioribus^ 
Habifai in Cap. bon3e fpei. Thunberg. 
Similis H. virgatx, fed folia multo longiora, pcdun- 

culi tenuiores, longiores. Sotan- HYDROCOTYLE tomentofa, foliis cuneiformi- 

dra. bus ovatis retufis feptemdentatis. 

Solandra capenfis. Syjl. veg, ed, 13. p. 767. 
Habitat in Cap. bona; fpei. s. trlden- HYDROCOTYLE tomentofa, foliis linear! -cunei- 

tata. formibus apice tridentatis^ 

Habitat ad Cup. bona; fpei- Sparrmann. 

Siniillima H, Solandrse, fed differt 

Foliis linearibus , bafm verfus anguftioribus : apice 

dentibus tribus, sequalibuii; nee ovatis, quinquc- 
f. feptemdentatis. 
PniiinciiUs folio multo brevioribus; nee longitudint 

:rqualibns. 

Caiilibifs brt^vroribus, lanatis, herbaceis; nee Hgno- 
fi.<, polliciu"ibus , proftratis. 

Flos centralis %i\ certc huic hermaphroditus* ^ * i HYDROCO- i J PENTANDRIA.^Digynia- 117 ^/iMWwr^^-HYDROCOTYLE foliis qulnquepartltis mcifis. 
hides. Bahltat in Mexico. Mutts. 

CatiUs repens , geniculatus. 

Folia folitaria f. bina, fubquinquepartita: lobis trilo* 
batis, obtufisj omnino Ranunculi. 
Petioli longitudine fepe digiti, 
Scapi caulini, pollicare*. Umbfllci fimpiex. 
Petala alba. A, enBa. HYDROCOTYLE folus cordatis crenatis, fcapls 

paucifloris longitudine petiolorum. 
Habitat in lamaica. 

Folia cordata, obtufa, lateribus acute dentata, pol- 

Ucaria. 
Petioli radicales , fpithamsei , apice pilofi. 
Scapi radicales, apice paucis floribus, longitudine 

plantse, erefti, ut tota planta, non repentes. 

ciHaris. ASTRANTIA foliis lanceolatis ferrato - ciliatis* 

tip/. V. 3. p. 187. t lo. lalione capenfis. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. Berg. AU. Tim fiber g. U.' vm Caiilis fimplex, pedalis, iunceus, eretbis, fubftria-^ 

tus, apice divifus in paucos ramos fioriferos. 
Folia lanceolata, sequaliter ferrata: ferraturis fetaceis 

C ciliata, Isevia* 

radicalia petiolata* n 

caulina quatuor ad fex , feiTilia , femiamplexi- 

caulia. 
Umbella elongata, fubtriradiata. 
UmbelhtlcB muitiradiatse, breviiiimae. 
Jnvolucrum di-f. triphyllum, foliis limile, fed minus. 
Jnvoliicella fubdecaphylla, lato-lanceoJata, acuta, flo- 

fculis dupio longiora, colorata. 


ASTRANTIA foltis quinquepartitis obtufis ferratis. 
Aibrantia Epipaftis. ScopoL earn, ed* 2* n. 303. t. 6. 

^acqu. aujlr. v. 5. p. 32. t. 11. 
Helleborine Saniculse facie* Batth, pin., p. 186. 
EUeborine alpina, Saniculse & EUebon nieri facie. Lob. ic. p. 664. 

Habitat circa TfirTn* 
% M Radix V y 171 PENTANDRIA. Digynia. 

Radix promit folium unura & fcapum unurn* 
Folium tripartitum : lobo medio trifido; latcralibi^ 

bifidis; omnibus obtufis, ferratis. 
Scapus uniflorus, nudus, 
Jnvolitcrum pentaphyllum , fuperne ferratum* 
' ^ Flofculi in capitulo, lutei, Scofolu /«;«<?>». BUPLEURUM frutefcens, ramis paniculse fenili- ^^^ grami ^ bus nudis fpinefcentibus, fpUis linearibus. 

Bupleurum fpinofum, Goitan. hot. 9, t. 2. /. i 

Bupleurum hifpanicum fruticofum aculeatum, 

neo folio. Tonm. injl. p. 310^ 
Habitat in Hifpania, 1^^ 
Caulis humilis, fruticofus, incequalis: ramis divari* 

catis^ 
Folia linearia, acuta, trinervia* 
Fankula aph\^lla, lignofa, dichotoma, fpinefcens, de* 

florata in fpinas tranficns, more AlyiTi fpiuoii. 

Umbel I a trifida^ 

UmbelMa quinquefidse. 

Involucra numero radiorum, minuta* ^* tu^VXam COPROSMA pedunculis compofitis. 

Coprofma lucida. Forfl. gen., n. 69. 
Habitat in Nova Zeelandia. Eqii* Back. 
- Folia oppofita, petiolata, ovata, utrinque acumina^ 

ta, integerrima. 
Stifula interfoliacea , folitaria » combinans folia, 

acuta. 
Pedunciili axillares, folitarii, oppofiti, diphylli, di- 

vifi in pedunculos terminatos floribus capitatis. 
Calyx & Corolla viridefcentes. 
' Pijiilla longiflima extra florem. 
Similis Phyilidi, glaberrima. fmtidif' COPROSMA floribus folitariis. 

fima. Coprofma foetidifllma. Forfi. gen. n, 69* 

Habitat in Nova Zeelandia* Eqiu Bcick^ 

IntenfilTime fcEtens, t HASSEL. PENTANDRIA. Digyma. %^^ 

HASSELQUISTIA foliis cordatis. 

Haffelquiftia cordata. ^acqn, hart v.S.p.gu ^193. 
Catilis ereftus, flexuofus , fubftriatus , inferne pi- 

lofus. 

Folia inferiora ternata: foliolis laterallbus fubfeflili- 

bus, ovatis, cren?tis ; impari petiolato^ cor- 
date, crenato, obtufo, fufjeriora 

^lucrum feti: 
brevioribus* urimis, reflexis, corolla dimidio Involiicella ^olyphyllZf fetacea, longitudine florum. 
Umbella copiofa, plana, alba, absque corpore cen- 
tralis 
Pitata marginalia umbellularum duo 9 maiora, plana, 

obovata. * reliqua fubaequalia, parva, ovata, Integra* 

hia margine incrairato: alia compreflb - plana 
lia: alia urceolata ova?*- Variat Aigy- HASSELQUISTIA foHis pinnatis: foliolis pin- 

ptiaca^ ratifidis. 

Haflelquiftiu aegyptiaca* Si/Jl. veg^ ed. 13* p. 226. 

tucidus* DAUCUS foliis lucidis, caule hirto, petiolis lae- 

vibus, * 

Habitat in Mauritania, cf • 

Stutitra D- Carotse, fed multo major. 

Catilis hirtus, ftrigis rigidulis, nee ut in D. Carotft 

tantum fcaber. 
Folia grofliora, Isevia, ut petioli nitida^ 

Siguier i»S EL I'^VM involucro univerfali nullo, piftillis di- 

\'^ricatiilimis» 
Selinum Seguieri. Stfjl. veg. ed* 13. p^ 230. 
Ligufticum perenne , ferulae folio , floribus 9&>i$^ 

Spgiu ver. 2. p. 41* t 13- 
Habitat in Italia. 

Ca«/i^ multiplex, quadripedalis , laevis, non ibiatus, 

Jiiix in iummitate, ubi obfoletilTim*. 

Ma -*««« ■^ ^ i%9 PENTANDRIA. Digynia* So Ha ft C fartialia divancata C patentiilima* 

Pinnce lineares, acutse, felfiles, fubdecurrcn- 
tes^ acumine inermi. 
Unibelta compofita: radiis ad quadraginta, 

UmbellulcB ladiis .multis. 

Pedttncukis communis obfolete ftriatus. 

Involucrum nullum. 

Tnvotucella fetacea. multa. -flofrnlis breviora. -■^^ Corollce explicatae. 

Petala alba. 
Stuli friiUus horL \ fylvejire. SELINUM radice fufiformi multiplici, ftylis ere* 

ftis, corolluHs explicatis. *-- Selinum fylveftre. Syfl, veg. id. 13. ^. 329 
Corolhilx explicatse^ 
Styli ereftu 

acutangulo, invol Carvi^ SELINUM caule fulcato 
fBlia^ verfali evanido, ftj^'lis ereftis 

tibus. 

Selinum Carvifolia, Syfl. veg. ed. 13. f- 530. 
CorolhilcB p^talis conniventibus , receptaculum fuum 

occultantibus. 

Styli erefti. 

^ 

faiifo^ C R I T H M U M Mis pinnatis : foKoIis feflUibus obo- 

Hnm^ vatis, lobatis: lobis dentatis. 

Habitat in maritimis Teneriffae & Salvages* Franc, 

Maffon. 

Planta fesquipedalis , glaberrima* 

Caiilis teres, fulcatus, ereftus. 

Folia petiolata, pinnata: foliolis oppofitis, bi-ad tri* 
jugis , felfilibus , margine exterior! decurrente, 
icniim dilatatis , lobatis & dcntatis. J- ■ Petioli ball dilatati, ampiexicaules. 
Involucrum foliolis fex f. ofto , lanceolatis, 

Invohicella figura & numero foliolorum involucri* 

Floras iutei. 

Semma glabra, fulcata, margine elevato, Isevi. CACHRYS gica PENTANDRIA. Pigynia* igf 

CACHRYS foliis radicalibus fupradecqitipofitis to- 
mentofo-canis, caule nudo umbellifero , femini- 
bus cortice fuberofo Iseviffimo. ■ 

Cachrys odontalgica. PalL it. v. 3. p. 720. t. C 

/. r. 3. 3- 
Habitat copiofiifime in defertis Umofis aridiiTinus inter Wol Pallas. & vi fialagoga pr^ellat ufum in Odontalg 

rhali^ dilatatis, foliis digitatis linearibus elongatis mu* ^c^fA^^Z-LASERPITIUM caiile vaglnato, petioHs foliorum 

* ^ cronatis* 

Aciphylla fquarrofa, Forjl. gen. n. 68# 

Habitat in Nova Zeelandia. IlL Equ. & ArchiaL 

Abr^ BcicL 
UmbeUce axillares, plures, vix petiolis majores. 

■-1- 

r 

repens. SIUM caule repente, foliolis fubrotundis dentato* 
^ angalatis* 

Sium repens. lacqti. aujlr^ v, 3. f. 34* L 36o» 

Habitat in Europa^ 

fatfum^ ^ S I S O N folii* radicalibus compofitis : foliolis fubver* 

ticillato-fafciculatis lanceolatis , caule aphyllo, 
^ ramis; umbelliferis dichotomis* 
Habitat in Salfis limofis aridiflimis circa Wolgam. 

Pallas. 
Folia tantum radicalia , caulina nulla, fafciculata, bre- 
vier;*, pinuata. , 
PinrM oppofitae, .oblongse: par primum decompofi- 

turn ; reliqua vero non. 
Foliola pinnis lanceolatis, virldia, margine mem- ft. ^ 1 ^ -^ branaceo-alba, fafciculata. Cmitis conftans ex ramulis umbelliferis cum brafteis 
fubulatis ad ramificationes. 
Raniuli divaricatl. 
UmbellcB parvae, creftae. - 

Involucra parva, fubulata. 

Folia vere vigent , & poftquam evanuerunk excrefcit 

caulis , & menfe Augufto florefclt, quafi aphyl- 
lus. 
M3 CUSSO' )8S PENTANDRIA. Digynia. / rfi S Hi neiformibus truncatis 

mofis. 

ania thyrfiflora. 

figura bona. digitatis: foliolis feiTilibus cu*' floribus race- A&* iipfal. v. 3. t. iz* % crallitie digiti, fuiperne limpliciirimus. limpl Folia in lummitate caulis , approximata , alterna, pe-» 

tiolata, digitata, quinata* 
Foliola inaequaiia, ftflilia, cuneiformia, truncata» 

vix emarginata, apice tri-raro quinqueden- 
tata : dentibus remotis , obtuns , parvis ^ 
confiilentia Meiiyanthis. 
Petioli longi. 
Stipulce iiiterfoliaceae^ 
Racemi terminales, umbellatL 

Radii quatuor, fimplicilTimi , infra nudi, apice flori- 
bus racemolls: racemo cylindrico. 
Varictas huius eft foliolis articulatis, articulo infimo prolifera. all fpicata* CUSSONIA foliis digitatis: foliolis pctiolellatis 

fpathulatis: ligula tri-f. quinquepalmata argute 

lerrata, floribus fpicatis. 

Cuflbnia fpicata* Thunb, A?t^ upfah V* 3» U IJt fi- 

gura bona* 

Habitat in Cap. bonae ipei. j» T R I G Y N I A. Jnacar^ SEMECARPUS. dium^ --^ Anacardium primunL Bauh. pin, p. StX* 

Habitat in defertis & fylvaticis aridis Indiae, vcrfus 

Zeylonam. Konig. t>. 
Arbor grandis : cortice cinereo fufco» 
Rami fubhirti. 
Folia alterna, approximata, petlolata, cuneiformia, 

acutiufcula, mtegerrima , glabra ^ magna, pili* 
rarioribus confperfa* 

JFhrcs terminales, racemoii. 

Face- i V V PENTANDRIA. Trigytua. i8j 

Racemtis ereftus, pedunculatus. 

Bra^ece ad pedunculos adnatae, carinat3e» hirfatsei 

deciduse. 
Bradtece in peBicellis duse vel tres, acutae, caduc^e. 
Perianthium carnofum , hirfutum , in fruftu ftens^ 
Corolla vij 

Antlierce 1 
Drupa CO perfi Drtice glabro, nitido, nigricarite tefta, fub 
^. epidermide cellulofa pulpa, in qua fuccus muci* 

iaglnofus, caufticus, ater. 

Arbor praeftat verum Anacardium orientale officina* rum. Succus diploes ad lintea , fericea , bombycina , littera- 

rum notis nigris nunquam delendis infignienda 
ufurpatuh Haec nigrities adeo inhaeret, ut fa- 
pone artificiali vel falibus detergi nequeat ^ lintea tamen non corrodit, 
te agat. cauilicum «//(?/««. R H U S caule pubefcente, foliis tcrnatis: foliolis fe^ 

lilibus ovatis integris pubefcenti - villofis*^ 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thnnberg. 
Cano tomento caulis & foliorum a reliqms facile di- 

ftinguitur , at faepe exuit tomentum & folummo- 

do fabviUofum eft. 

+ 

incifum. R H U Swliis tematis : foliolis feflilibus cuneiformibus 

incifo-pinnatLfidis fubtus tomentolis venoiis, ca* lycibus tomentolis* 
Habitat in Cap* bonae fpei* Thunberg^ Fotiola parva & exquifite • divifa , ut folia Myricac 

quercifolise. 

cmeifo^ RHUS foliis ternatis: foliolis feflUibus cuneiforml-- 
tiunin bus glaberrimis feptemdentatis: dentibus mucro* 

natis. 

Habitat in Cap* bonae fpei. Thtmbei'g. 

paucu RHUS foliis pinnatis: foliolis alternis decurrentibns 
fiorum, cuneiformibus apice ferratis , panicula feflUi pau- Hab ciflora Thunherg, M 4 RHUS S ^^i.- \ 3S4 PENTANDRlA. Trigynk ianceum^ RHUS foliis ternatis: foliolis lanceolate - fubulatis 

elongatis utrinque glaberrimis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg*. 
DilUnguitur a Rh^ laevigato foliis longioribTis, angu- 

ftioribus, ntrinque glaberrimis. J- tirrhi-^ RHUS fcandens, foliis ternatis; foliolis integerrimis fiorum. glabris. 
Habitat in Cap* bonse fpei. Thunberg^ iriden-- RHUS fcandens, foliis ternatis : foliolis incanis fcr- / tatum. ratis: ferraturis tribus ad quinque* 
Habitat ad Cap. bonae fpei. Thunberg. I digita^ RHUS fcandens, foliis pinnatis: foliolis oblongis in- turn* tegerrimis glaberrimis. 

Habitat in Cap. bonse fpei, Thunberg. p 

TVnoi^j, VIBURNUM foliis ellipticis glabris integerrimis, 

ramis cymisque teretibus hirfutis. 
Habitat in America meridionali* Mutts. 
Simillimum V. Tino , at folia V. Tini exafte ovata^ 

petioli longiores, pedunculi cauiisque angulati, glaberrimi* 

/r^»rf^;u. Viburnum fmticofum "k. -.- ferratis , cy mis 
flore maximo. 

Habitat in laponia. 

Folia anguftiora, ob. terminalibus : radiis terminatis Thunberg^ *. c.^- acumm 

petiolata. 
Cymi ramos breviores terminantes , villoli. 
Radii patentes: floribus furfum verlis, pai 
jSinguUis radius termlnatur flore maiore, ; 

V* Opulo radiato: petalis insequalibus 

maximo, obcordato. Capenjis. CAS SINE ramuUs tetragonis, foliis petlolatis dvato- oblongis retulis crenatis. 
Cafline capenfis* 5y/?* veg. ed. 13, p. 343, 

CaiTme barbara* S^jt. veg, ed, 13* p. 343, 1 -"^ Evony- P E N T A N D R I A. Trigynia, i %^ 

Evonymus Colpoon. Stffi, veg. ed* 13. p, 198* 

Habitat in Cap, bonse fpei. 1^. 

FigttrafoHorum y^vmtf fed per gradus fenilm in ea- 

dem arbore oftendit fuam variationem. 
Flores interdum quadrifidi Sc^uinquefidi. • 3i 

Vix a C Maurocenia diilinfta; 

linearis PHARNACEUM umbellis insequalibus , foliis li,. 

^ nearibus, oppofitionibus remotis* 

JBahitat in Cap» bonse fpei. 
Planta Spergula arvenfi maior. 
^ Caalis lasvis^ proftratns, articulatiis ^ geniculis nodo* 

lis , dichotome - ramofus. 
Folia plura, liiiearia, obtufa, Isevia, verticillata, pol- 

licaria. 

Umbellce pedunciilat^e, terminales &:laterales, folita- 
riae, irregulares. ^ 

gtome- PHARNACEUM floribus glomeratis, caule fle- 
ratum^ xuofo , foliis linearibus. 

Rubia Ilellaris C Afperula humifufa, flofculis albis* 

sethiopica. Pluck, mant. i6o, t. 331* /- 4^ 

Habitat in -^tliiopia.. ©. 

Caiiles herbacei, Iseves, flexuofi a geniculo ad gt* 

niculum* 
Folia verticillata, plurima, linearia, acuta, l2evia, 

glabra* 
FloTiS minutillimi, ad verticillos pauci, pedunculati, 

prxter umbeiiulam glomeratam folioUuiu 
Fades Mollugiuis* 

IT 

^M^rfraK. PHARNACEUM fubfruticofum , foliis linearibus 

giilare. quadrifariam imbricatis* 

• - * Habitat ad Cap. bbnse fpei. %^ -* 

Caiiles fubfruticofi , Ericse facie. 

Folia acerofa, fubulata^ minuta, quadrifariam iinbri'» 
cata , laevia. " ^ 

Paniculce terminales, conglomeratae, pan^r. 
Flores albi, extus virides» 

i^icro- PHARN'ACEUM tomentofum, pedunculis umbels 
fhyllum^ latis , foliis ovatis teretiufculis obtufis lana inter- 

textis. 

^ ^ Habitat in Cap. bonae fpei, Thunberg. 

M$ PHARNA-^ - \ 186 PENTANDRIA. Tiigynia* 

dichoto' PHARNACEUM peduncuHs axillaribus elongatis 

munu dichotomis, foiiis verticillatis linearibus* 

Habitat in Cap. bou^e fpeu Thtmberg. 

w 

$lbins. PHARNACEUM peduncuHs communibus longiiTi* 

mis, foiiis. linearibus exftipulatis. 
Habitat ad Cap. bonae fpei. Equ. BHcL t). 

*^ Friiticultis caulibus albis* 

Folia oppofita, patentia, oppolitionibiis remotis. 
Stipules null«. 

hicanum. PHARNACEUM pedunculis communibus longifli- 

mls, foliis linearibus, ftipulis pilofis. 

Pharnaceum incanum* Syjl. veg. ed. 13. p- 546. 

ferpylti-- PHARNACEUM pedunculis uniflorls, foiiis ovatis* 
folium^ Habitat ad Cap. bona? fpei* Z?. Thtmberg. 0, ^ 

Planta tenera, foiiis & caule Herniaria glabra minor. 

Caules ramofi, dichotomi , iiliformes , articulati, 

^ glabri* ^ ^ ^ 

Folia oppofita, plurave, petiolata, ovata, Internodiis 

multoties breviora. 
Pedunctdi laterales, capillares, uniflori, longitudine 

foliorum. ■^ TETRAGYNIA. imargU EVOLVULUS foiiis reniformibus repandisi. 
mmtus. Evolvulus foiiis cordatis emarginatis , iloribus folita*» 

riis- Burm^ ind. Tl. L 30* 
Habitat in India. 0, H. U. 

Caules iiliformes, repentes. 

Folia reaiformia, petiolata, laevia, r^panda, margi- 
ne undata* 
Petioli fubtus muricati. 
Ftores axillares, folitaril, parvu 
^** FediincuU longitudiae petiolorum* 
Mihi non floruit. 


\ 4 t PENTA t PENTANDRIA. Pentagyni«. 187 

PENTAGYNIA. e chin at a Commerlbnia echinata. Forfi. ge)u «. 22. 
Reftiaria alba. RumpL amb^ v. Z* P- 187* t. 119. 
Habitat in Taheiti. t)* A p, . _ „ ^ -,„. — — , ^ J 

rads > fubtiis" canis. ^ Flores minuti, paniculati, cani. 
Friiftus fimillimus Sparrmaniilse , tarn quoad fignram, 

quam fuperficiem. 

mucro^ ST AT ICE caule crilpo, foliis ellipticis integris, 
nata, fpicis fecundis. L Phik^ alnu 22U Habitat in Barbaria. S. M. Wanfiroem. ^. 
Felia radicalia, elliptica, petiolata, integerrima, val* 

de mucronata^ Isevia, polUcaria, atomis albis 

adfperfa. 
Caules aphylli, palmares, crifpi: membranulis longi- 

tudinalibus , decurreiitibus ad proximam bra^ 

fteam, auguftis, undulatis, apice mucronatisj 

fuperne ramofi. 
Rami limplices, fpicati. 
Spic ce ^tcnndd^ f dimidiatse: floribus confertis, feiTUi- 

bus, gluma exceptis^ 
Calyces albi. 
Corolla: rubefcentes : laciniis emarginatis. Am & lohata^ S T A T I C E foUis finuatis, caulibus tcretibus aphyllis. 

Habitat in Africa^ 

Planta minor S. finuata, fed caules ramique terete*, 
Bra&ecp fimiles S^ fmuatae* Calyces albi. 

Corollct caerulese* > MfoUa. STATICE caule fruticofo proftrato, floribus pani culatis fecundis, foHis linearibus. 

Habitat in Cap. bome fpei. Tkunberg DROSE- igg ,PENTANDRIA. Pentagynia. 

I' 

acaulis. DROSERA flore fadicali efcapo folitario, folus ob- 

longis. 
Habitat in Cap. bonse fpei, Thunberg. ' ' y 

Sinerularis flore feflili in iinu foliorum radicalium. I eun^ifo* DROSERA fcapis radicatis, foliis cuneato - rotuh- 
tia. datis. 

Habitat ad Cap. ISbnse fpei. Thimberg* 

Similis D* rotundifoliae , fed major* 

Differt foliis feffilibus, fummitate rotundatis, verfus 

bafitt iente attenuatis. 

harbata. CRASSULA foliis connatis articulatis barbatis he- 

mifphaericis imbricatis, caule fubrotundo, flpri- 
bus verticillatis* ; '7 

Habitat in Cap. bonae fpei* Thunberg. 

dkho- CRASSULA foliis connatis tereti - fubulatis intc- 
totna^ gris remotis, caule fruticofo ere6ko ramofo , co- 

rymbo compofito. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thttnberg, 

K 
P. 

§rgentea.CRASS\JhA foliis connatis ovatis integris argen- 

teis, caule tefto, corymbo fupradecompolito. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg^ 

9sjiita, CRASSULA foliis connatis deltoidibus obtufis, cau- 
le tefto, floribus terminalibus capitatis. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Tlmnberg. 

corallina. CRASSULA foliis connatis deltoidibus obtufis , 

. caule tefto , floribus umbellatis* 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. 
C. veftita & corallina mira ftruftura foliorum iimiles 
GoralUnis Zoophytorum. retro^ CRASSULA foliis connatis oblongis remotis planis, 
fltxa^ caule fimplici , cyma compofita, pedicellis retro- 

fraftis. Habitat in Cap. bonae fpei, Thunberg. 

Varistt flore rubro & lutco. ^w-. 5*? CRAS- j PENTANDRIA/ Pentagynia. ig> 

I 

dittoidea^C^ASSJJLA foliis connatis deltoidibiis patuKs acu- 

tis, caule tefto, floribus corvmbofis, 
Habitat in Cap, bonse Ipei. Thunberg. 
Figura foiiorum ut in iVIefembryaxithemo deltoideo. 

tordata. CRASS U LA foliis petiolatis cordatis, caule folio- 

fo, floribus terminalibus folitariis pedunculatis. 
Habitat in Cap. bon^e fpei. Thunberg. fnontana^CRASSVLA foliis connatis ovatis acutis ciliatis, 

caule fubnudo, floribus aggregatis. 
Habitat in Cap. bonse fpei» 

mollis. CRASS U LA foliis connatis Thiinberg, moUibus, caule fnnplici erefto , corymbo tricho- 

tomo fuprave compofito. 
Habitat in Cap, bonae Ipei. Thunberg. 

srenti^ CRASSULA foliis connatis lanceolatis punftato- 
iata» crenulatis, caule foliofo, corymbo decompoiito. Habitat in Cap, bonae fpei, Tlnmberg. If ell liofo. ^ > caule fo- Habitat in Cap. bonse Cpeu Thunber^. yyrami- CRASSULA fohis connatis ovatis obtuns qnadrifa- 
datis. riam incumbentibus, capitulis feflilibus. 

Habitat in Cap- bonae fpei, Tkunberg. 

Planta pulchra, quadrangxilaris, foliis arfte approxi- 
matis, incumbentibus. 

Jflcata. CRASSULA foliis connatis linear! - fubulatis, fcapo 

fubnudo, fpica verticillata : verticillis inferioribus 
remotioribus. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. 

I 

#«mto. CRASSULA foliis connatis quadrifariam imbricatif 

ovato - oblongis acutis ciliatis. 
Habitat in Cap. bonae lpei» Thunberg^ 

rupeJiris.CKASSVLA foliis connatis ovatis integris glabri«, 

corymbo fupradecompolito. 

Habitat in Cap* bona fpei Tliunbirg. 

*^ CRASSU* 
\ / If ipo . PENTANDRIA. Pentagynla. 

ihtfrjt" CRASS U LA foliis perfoliatis ovatis ciliatis patulis^ 
flora. coiymbo compofito attenuate. 

Habitat in Cap, bon^e fpei. Thunberg^ 

WjE?/V^//^. CRASS U LA foliis connatis oblongis cartilagineo* 

ciliatis patulis, capitulis verticillatis, 

. Habitat in Cap, bonae fpei* Thunberg. 
pubefcittS,CViAS>S\JLA foliis connatis ovatis acutis villofis, 

caule ramofo, floribus corymbofis^ 
Habitat in Cap. bonae /pei. Tlmnberg. 

L 

<7£p/m/o-CR ASSULA foliis connatis lineari - oblongis gbtiifis 
fhora. integris, capitulis lateralibus pedunculatis. 

Habitat in Cap, bonse fpei» Thnnberg, 

m 

tomen- CRASSULA villofo - fcabra , foliis connatis lanceo- 
tofa* latis villolis ciliatis, caule fubnudo terminato fpi^ 

ca verticillata. 
Habitat in Cap, bouse fpei. Thunberg. 

Cotyle^ CHASSULA foliis connatis oblongis tomentolls ci- 
donis* liatis, caule fubnudo , floribus corymboCs aggrc- 

gatis. 

Habitat in Cap, bouse fpei. Thunberg. 

te&a* CRASSULA foliis connatis ovatis obtufis cinereo. 

lamellofis, fcapo nudo, capitulo terminally 
Habitat in Cap. bonae (pei. Thunberg. 

firfo^ CRASSULA f^oliis oppofito-perfoliatis ovatis, can- 
rafa. le fimpHcI , floribus pedunculato - fubverticillatis^ 

Habitat in Cap. bonse fpei, Thunbtrg. 

Caules fimpliciflimi, teretes, rubicundi , fefquipeda-» 

les, nudlufculi. 
Folia oppofita, perfoliata, cordata f. ovata, acutiu- 

fcula, margine sequali, leevia, fuperne fenfim 

minora, radicalia approximata, 
Racemtis terminalis, longus. 

i7aiw glomerati, parvi, in pedunculls commumbua oppofitis, qnafi verticiliis pedunculatis. CRASSU- PENTANDRIA* Pentagynia. j s I 

sohfH* CRASS ULA caule poUicari , foliis rotundis imbri- 
fimns, C2ii\Sj fafciculo fubrotundo terminali 

Euphorbium aphyllum rotiindum, fquamis cfaiRs im- 
bricatis, coma multiplici, Bmnu afr^ I9. t 9^ 

Habitat ad Cap, bonse fpei. 

Caulls herbaceus, ereftus, iinipliciffimiis , pollicarls^ 

Folia fubrotunda, obtufiffima, camofa, imbricata, ho- 

n;;ontaUa. 
Fafciciihis floritm terminalis , feirdis , fubrotundus, 
CoroUa monopetala, tubulofa: limbo quin^uefido, li- 

neari, paten te. 

Stamina guinque, longitudine coroUse.** 
Germina cuinque, approximata* finnata. CRASSULA foliis pinnatis, caule arborc-o. 

Habitat in China, t), 
Frtitex rufefcens, Isevis: ramis alternis* 

Folia pinnaca cum impari, alterna, 

Foliola petiolulata, cordata, integemiria , actttey- 

Isevia, feptena f. novena. 

PetioH ball crailiufculi. 

Paniciila ex alis fpliorum, foliis brevior, rubxcuuda. 
Fiores tuhxu 
AHaka^ SIBBALDIA foliis tricufpidatis , floribus iingula- 

ribus. 
Sibbaldia foliorum apicibus tripartitls, calvcibus quin- 
/ quefidis, petalls retufis, Pallaf. ^ASt^ fetrop^ 
ami. 1773. p> ^2f>^ t. iS' f* 

Mabitat in alpibus Altaicis, 
Folia linearia, triculpidata. 
Calyces cylindrici, 
CoroUa purpur«'je.. 
HEX AN- ^> ^ r' 1^2 HEXANDRIA. Monogynia. 

HEXANDRIA. MONOGYNIA. hmo[i Habitat ad Cap. bonae fpei. D, Tlmnberg, 

Cauiis bipedalus, Isevis, fub geniculis lanatus. 

Verticilll floritm plures, remoti* 

Folia fub verticillis oppofita, enfiformi - lanceolata, 

margine parum lanata , bafi connata* 
Petala fex. 

exteriora tria, lanceolata, rigidiora^ 

interiora tria, tenerioru* 
Filamenta ^cyif fuperne ianata, longitudine coroll^e. - 
AnthercE ereft^e. 
Germen fuperum, triquetrum* 
Styhts apice barbatus , longitudine corollae* 

Stigma oblongum, triquetrum. rotundi' PONTEDERTA foUis orbiculato - cordatis. 

folia. Habitat in Surinamo. C G. Dalberg. 

Folia rarfzM/iiJ petiolata, orbiculato - cordata C reni- 

foi'tnia, obtufa, avenia. 
Fofuim cauUnum unlcum, ex cuius petioli vagina exit 

pedunculus femiteres , digitalis. 
Spatlta monophylla, ovata, perliftens, terminalis^ 
Sfiadix hifpidus.' 
Spica pedunculata, ovata, lloribus pedlcellatis , bre- 

viinma, fere imbricata in capitulum. 
Corolla fexfida, insequalis, facie & magnitudine flo- 

fculi neutri Centaurese Cyanic 
Stamina fex. 

Germen fuperum, triquetrum. 
Stylus fimplex. 

ha^ata. PONTEDERTA foliis haftatis , floribus umbellafcls. 

Carlm - gob, Rheed^ mat. t/. ii. »• 91. ^ 4^. 
Habitat in Cap. bonce fpei, inque Malabaria. 

Folium unum alterumve fcapum vaginans, haftafcum* 
Scaptts in medio tumidior. Pedunculus e fcapo hiante, fubfpicatus. 
Spatha lanceoiata, infra fpicam, viridis, Floret HEXANDRIA. Monogynia; jyj 

Flores feffiles, alterni, remotiufculi , fciUaefonnes. 

Corolla hexapetala. 
Stamina fex. 
Cermen fubrotundum. 
St]^ii tres, filiformes , breves, 

Obfervatio. 

Germen eft fuperum in hoc Genere* 

Utifolia. M ASSONIA foliis orbiculafcis glabrl.^^ 

Habitat ad Cap* bonse fpei. Fr. Majfon. 
Folia radicalia, bina, laevia, 
Flos aggregatus, exfcapus. 

FruBiis non baccatus, fed capfulis membranacels; 
alias Haemanthus elTet. 

angufti' MASSONIA foliis lanceolato - oblongis glabris^ 
folia. Habitat in Cap- bonse fpeu Thunberg. ^r/;iMjf a. MASSONIA foliis ovatis muncatis pilofis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg^ 

ptibe- Hi^MANTHUS foliis llnguiformibns villolis, 
jcens» Habitat in Cap. bonse fpeu Thunbet'g^ 

alliacea. TULB AGIA foliis fubfiliformibus. 

Habitat ad Cap. bonx fpei. 
Radix bulbofa^ 

Folia radicalia, pliirima, linearia, fubfiliformia, fub- 

carnofa. 
Ssapns pedalls. 
Sfatha umbellifera, biv^alvis, 
Flores cernui, fufco-purpurei. 
Caro//a monopetala , tubulofa, bafi gibba. 

LimbiiS fexpartitus : laciniis linea^^ibus, obtufis, 

patulis 5 longitudine tubi. 

Ne&ari}im on txihiim^pori turn, fexdentatiira, ob* 
foletius obtufum, crafium, longitudine limbi. 
Filamenta nulla* 
AntJmd fex, feffiles, ovatae, didymae. 

fuperiores tres, altern<e, fub apice neftarii. 

in/mof^es tres, in netlario, infra fuperiores. 

N Germin 4 t V K 194 HEXANDRIA. Monogynia* 

Cermen fuperum* 
Stylus b re vis. 
Stigma fimplex, obtufura. 

Capfula ovata, triangularis, obtufa, trilocularis, trivalvis. 
Seniina plura, compreila, fubtrianguluria. 
Folia trita f. digitis frafta odorem alliaceum foetldum 

fpirant , lit etiam T. cepacea. 

cepacia. TULBAGIA foliis Ian ceolato - lincarib lis. 

Tulbagia capenfis. Syjl. veg. ed^ 13, f . 262. Mant^ 

plant, p. 223. ^acqu, hort. v. 3. p. 5^' ^* ^^5* 
■ Hahitat in Cap. bonse fpei* Tji. 
Radix fafciculata. 
Folia radicalia, duo ad quatiior, lanceolata, linearia, 

fubcarnofa. 
Scapus fpithatn^eus. 
Spatha nmbellifera, bivalvis* 
Flores erefti, purpurafcentes. 
Corolla monopetala, tiibulofa, bafi gibba. 

Limbus fexpartitus: laciniis lanceolatis, obfcufis, 

patulis, longitudine tubi. 
Antherce fefliles, infra os tubi: tres fuperiores aU 

ternae* 
Differt a T. aliiacea neftario triphyllo, ftatura minore, 

/£W^//w«j. CRINUM fpatha multiflora, corollis sequalibus, fo- 
liis fiiiformibus* 
Sifyrinchium minus polyanthemum, flore parvo luteo, I radiis aurautiis. 
Habitat ad Cap. bon^e fpei. Sparvmann. ^ 
Planta minor Ornithogalo minori* 
Radix bulbofa. /. fiiiformia iilifo / Umhelta pedicellis tribus f. quatuor, oequalibus, fi\ 

formibus , pollicaribus , patulo - ereftis* 
Spatha linearis , membranacea. 
Flares magnitudine Arenarise trineri'ise* 
Corolla patent! ufcula: petalis lanceolatis, sequalibus. 
Stamina fex, erefllufcula, corolla pauIo breviora* 
Germ en tricoccum. 
Stylus fimplex. Antherico CRINUM HEXANDRIA* Monogynia; 151 f 

ehliqtmnu C R I N U M foliis laticeolatis obliquis , laciniis coroly 

lae alternis extus glandulofis* 
Habitat in Cap. bon3e ipei. Thunberg» 
Flos purpureiis. 
Singularis foliis longis obliquis. 

fpecio- CRINUM foliis enfiformibus , coroUis campanulatis; 

fum^ tribus laciniis alternis callofo-unguiculatis^. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg^ 
Flores fanguineo-purpurei, magni, nmbellatu (ineare^ CRINUM foliis linearibns, corollis campaniilatis : 

laciniis duabus anguftioribns* 
Habitat in Cap* bonae fpei* Thunberg. 
Flores magrii, albi. 

angiifti- CRINUM foliis linearibiis obtufis, corollis cylindri- 
folium^ els: laciniis alternis interglandulofis. 

Habitat in Cap, bonoe fpei. Thunberg* 
Flores anguftiores , purpurei : tube curvato^ dipcha. AMARYLLIS fpatha multiilora, corollis sequallbus 

campanulatis, foliis diftichis incumbenti-paten- 
tibus. 
Habitat in Cap, bonss fpei. Thunberg. 
Umbella ut in Hsemantho. 
Flores in earn a ti* ciliaris^ AMARYLLIS fpatha multiflora, corolla fexpartita 

reflexa, foliis ciliatis.. 
Amaryllis ciliaris* Spec, plant, ed. 2. p. ^2%- 
Amaryllis guttata. Syjl. veg, ed. 13. p. 265* 
H^emanthus ciliaris. St/Jl, veg. ed* IS* p- 26U / 
Habitat in Cap. bonae fpei. 
Variat figura foliorum , latitudine & longitudine, 

etiam ciliaruni colore. 
Nullus vidit Haemanthum ciliarem verum, fed fi- 

ftum ex Herbario Oldenlandi, ubi flos Haeman- 

thi adgiatinatus fuit folio A. ciliaris. N Si ALLIUM t \ 4 I I9fi HEXANDRlA. Monogynia. 

Tatari^ ALLIUM caule planifollo umbellifero, foliis femi^ 

4Ur?h cylindricis, ftaminibus fimplicibus, umbella plana. 

Habitat m Sibiria. ^* H. U. 

Caulis teres , Isevis, femipedalis, Verfus baiin foliofus. . 
Folia femicylindrica , canaliculata , laevia, vix caul* 

breviora. 
Spatlta bivalvis, fubrotunda, marcefcens. 
-■ Umbella plana, faftigiata. 

Corolla plana, alba: petalis lanceolatis, fubcarinatis* 
— Filamenta bafi coalita » petalis breviora. 
Anther £B fufcae. 

Stylus (implex , albus , longltudlne ftaminum. 
Capfula fubrotunda, obtufa, lateraUter triloba* 

bifiora. TULIP A floribus ereftis planiufculis, cauk diphyl- 

lobi-H trifloro, foliis lineari-fubulads. 

Tuljpa biflora. Pall it. v. 3* p. 727. t. D. /. 3. 

iiabitat ad Wolgam locis defertis , maxime argillofis, 

imo falfaginolis , cum Tulipa fylveilri, frequens. 
Pallas. 

Planta magnitudine Ornithogali lateL 

Caulis palmaris, glaberrimus. 

Jb/ia bina, alterna, linearia, utrinque attenuata, 

curva, canaliculata: inferius caulem vaginans, 

Pedunculi foliis breviores , bini f. terni , quali in um- 
bella. 

Flores Ornithogali lutei aliquoties maiores, patentes* 

Petala tria exte^^iora lanceolata, dilute cyanea C vi- 

refcentla. 

X 

interiora alba, bail macula magna, fulva^ 
Fitammta bafi barbata. 
Butbtis quotannis poft deflorefcentiam perpendicula- 

riter demittit bulbiUum, qui fuccedit poft ilore* 

fcentiam exfucco. 

JfiratiS. ALBUCA floribus nutantibus , foliis fpiralibus. 

Habitat in Cap« bonse fpei* Thunberg^ 
Caulis uniflorus & biflorus^ ^ 

x 

vifcofa* ALBUCA floribus ereftis, foliis linearibus viilofo- 

vifcofis. 

Habitat in Cap. bouse fpei, Thunberg. 4 '■*% HYPOXIS \ \ HEXANDRIA. Monogynia. 1^7 fticata^ HYPOXIS fcapo unifloro triquetro, foliis lanceola- 

~" tis plicatis villofis* - ~ 

Habitat in Capitis bonse fpei coUibus arenolis. Thiinberg. Bulbus globofus. -U' Folia enliformia , plicata, fubciliata, ball carina ii 
margine denticulata. 

Scapi aphylli, absque bracteis. 
Spatka abfcondita. 
Corolla flava, cxtus virefcens. 
Anthercs bafi biiidae. '-♦ Petlata^ HYPOXIS fcapo unifloro, foliis linearibus flrlatis. petalis maculatis, _ 

Habitat in Cap. bonas fpei, Thunberg^ 

Liliacea pulchella. biiidis. 
Helonias minnta. Stfft. 

Habitat in Can* bonse fcapis nquatka.'idVOXlS foliis linearibus, fcapis umbelliferis *C 

unitloris* 

Habitat ad Cap* bonse fpei in foffis aqua repletis. 
Folia radicalia, linearia, laxa, apice nutantia. 
Scapi filiformes, altitudine aquae. 
Flares in aliis folitarii, hermapliroditi ; in aliis um-- 

bellati, mares. 
Hanc ego non vidi, miror itaque unde defcriptio fafta 

fnit y cum nondum in Herbario earn reperire / potui prrata, HYPOXIS foliis canalicuktis glabris ciTiato ^ ferra^ 

tis^ fcapis uniflorls. 
Habitat in Cap. bonse fpei, Thimberg. 
K -* cvata, HYPOXIS foliis ovato - lanceolatis iutegris glabris, 

fcapis unifloris. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Tlmnberg. 
Flos pulchellus, albus* 
« ^- Ns HYPO- 158 ' HEXANDRI^. Monogyma* 

vlUofa. H Y P X I S foliis lineari - enfiformibus v « V Ji a bit at 
Fariat iimpl % alba. HYP OX IS foliis teretibus glabris, fcapis fubbifidis, 

petalis immaculatis. 

Habitat in Cap, bonse fpei* Thunberg. 
JPlanta parvula. 

Obfervatio. 

Hypoxides Capenfes diftinguit genere Fabricise D. D. 

Tliunberg. 

vUlofa, GETHYLLIS foliis filiformibus fpiralibus villoiis, 

linibi lacinils ovato - oblongis. 
Habitat in Cap^ bonse fpei, Thunberg* 

cUmris, GETHYLLIS foliis linearibus fpiralibus ciliatis, 

limbi laciniis ovato -oblongis. 
Habitat in Cap. bonse fpel. Thunberg. 

fpiratis. GETHYLLIS foliis linearibus Ipiralibus glabris > 

limbi laciniis oblongis. 

Gethyllis afra. Syfi. veg. ed^ 13, f. 367* 
Habitat in Cap. faonae Ipei. lanceo^ GETHYLLIS foliis lanceolatis planis, limbi laci- 

lata. niis lanceolatis. * 

Habitat in Cap. bonse fpei* Thunberg. 

b f e r V a tio. 

Faciem Colchici habent Gethyllides omnes , fed corol- fru^bim & bacca bfene dignofcuntu. & Gethyllides omnes defcriplit nomine PapiriseD. Thun* Aftis Lundenfibus, ubi etiam fig:ur3e tant erenuta- ORNITHOGALUM foliis oblongis obtufis cilia tufh^ t\s y floribns racemolis ereftis. 

Habitat m Cap. bonse fpei* Thunberg^ I ORNI^ .> HEXANDRIA* Monogynia. ip^ 

rupejln. ORNITHOG ALUM foliis filiformibus carnofis, 

fcapo paucifloro. 

Habitat in Cap. bonse fpel* Thunberg^ 
dliattm. ORNITKOG ALUM foliis ovatis acutis cillatis, 

floi'ibus racemolis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. TJtunberg. 
^ altiffi- ORNITHOG ALUMfoliis oblongis obtiifis glabris, 

fiinm. racemo quadripedali. 

Habitat in Cap. bonae fpei, Tkunberg. 

-L 

pUoftim. ORNITHOG ALUM foliis lineari-enHformibus ci- 

liatis, floribus racemofis, pedunrulis incurvis. 
Habitat in Cap, bonse ipei. Thunberg. 

hiilbi- ORNITHOGALUM bulbis axillaribus, caule poly^ ferttni. phyllo unitloro- 

Ornitho^-alum bulbiferum* Q Habit9tt in aridis lipiofis ad Wolgam & laicum. . i 

las. 11^ 

Diftin<!:Vifllnia planta caule fimplici unifloro, foliis al- 

ternis filiformibus, biilbiilo in axillis omnibus^ 
floribns O. minimi luteis; Details fubulatis. ^drclna- ORNITHOGALUM hirfutie canefcens, foliis H- 

fwm, nearibus recurvatis canaliculatis ; radicali folita- 

rio; caulinis tribus, caule tri--f quadrifloro. 
Omithogalum reticulatum,. PalU it, v. 3. p. 2Z7^ 

t. 3. f> 2. 

Habitat in ficcis verfus Aftracaniam. Pallas, 

SimilUmum 0-minimo, at diiHnftiflimum. 

Vagina laxa, fibrofa. reticulata, ferruginea, folium 

& fcapum quail cucullo circumdans. 
FoUmn radicale xxniaxm J gracile, recun*atum, Unea- 

re , canaliculatum , fcapo & cyma longius. 
Folia caulina tria f. quatuor, tot ac Hores quibus ad- 

fident , figura radicalism & 
N 4 P€t(^ta i / 20O HEXANDRIA, Monogynia. 

Petata exteriora valde fubulata* 

Tota planta, flore excepto, hirfutie minima cancfcen* 
te tefta. 

CI* Pallas defcripiit nomine O. reticulati, at miiit no- 
mine O. circinati , alias non mutaflem. Perinde 
quale fit nomen, modo omnibus retineatur, ne 
iterum confufio fcientiam laedat. 


iatifo I ORNITHOGALUM racemo longifTimo, foliis Ian* 

ceolafco - enfiformibus. 
Ornithogalum latifolium,^ Si/fi. veg. ed. 13. )?• 371. 
Folia radicalia, pedalia, poUicis transverii latitudine. > 
Scapus fefquipedalis , teres, viridis* 
Macemus longiffimas, 
Pedtinmli pollicis transverii longitudine, feu brafteit vix longiores, 
Flos utrinque albilTimus. 
Petala lanceolata , patentia. 
Filament a erefta, lanceoiat 

ra, alba. 
AnthercB flavae» 
Germen virefcens. 
Stylus fimplex, albus* 

Stigma limplex. pctali* tetra-^ 

pht/lla. SCILLA acaulis, iloribus fafciculatis , foliis qnat«r* 

nis ovato -lanceolatis* 

Habitat in Africa. D^ D* Fabricius, Prof. Havn^ 

Radix bulbofa. 

Folia quatuor, radicalia, patentia, cruciata, cordato- 
lanceolata, feflilia, nervofa, Jsevia* 

Scapus ntillus* 

Florcs foliis dimidio breviores: pedunculis filiformi-* 

fetaceis, unifloris, copioliffimis. 
Pitala lanceolata, margine membranacea^ 
Filamenta fex, fetacea, petalis breviora. 
Anthercz oblongae. 

Germen fubrotundum, fexangulare, obtufuffl* 
Stylus filiformis. 

Stigma obtufum* SCILLA i 


HEXANDRIA* Monogynk. 201 

Hyacin- SCILLA racemo longiffimo, floribus fubverticillatis, 

tlwides^ pedunculis patentibus. 

Scilla Hyacinthoides* St/Jl^ veg. ed^ 13. p^ 272* 

Gotian. hot. 36. 
Ornithogalum eriophorum orientale. Tourn. inji^ 

Bulbus eriophorus orientalis. Bauh. pin. p^ 47. 

Buibus eriophorus. Cluf^ hifi. 1. p. 172. 

Habitat . . Ex Byzantio mij[a. 

Butbi valde multiplicandi. 

Scapus tripedalis , a medio ad aplcem florens , cseru- 
lefcens. 

PediceUi c3erulei , pedicellis tribus f. quatuor proximis 

fiibverticillatis. 
Stipiilce minimse, a pedicello parum remotae* 
Corollce minimse , violaceo - cserulefcentes, 
Germen album. 
Nifi fsepius bulbilli avellantur, vix florebit. Gouan. ifitia^ CYANELLA foliis enfiformibus , ramls ereftis. 

Habitat ad Cap, bon3e fpei. Sparrmann, 
Convenit cum C- Capenli : 

Fitamentis bafi in urceolum natis. 

Anther a una majori. 

Stigmate fimplici^ 
Viffert ab ilia: 

FoHis radicalibus lanceolatis, nee llnearibus* 

Pedunculis minus divaricatis. 

Fetalis maioribus, luteis, ^ CapenJiS. CYANELLA foliis undulatls , ramis patent 

Cyanella capenfis. St/Ji* veg» ed. 13. p. 272* 
habitat in Cap* bonse fpei* Thnnbtrg. 

^Iba. CYANELLA foliis lineari - fiUformibus* 

Habitat in Cap. bonae fpeL Thunberg, flexifo^ ANTHERICUIV 

iitmi^ caule ramofo. fubulatis glabris flexuofi* Habitat in Cap, bonae fpei, Thnnberg. N 5 ANTHE- f ^: V 203 HEXANDRIA, Monogynia. miirica- ANTHERICUM foliis carnofis compfeiTis murlca- 
tum^ tis ftriatis. , 

Babitat in Cap. bonse fpei. Thmiberg. 

Folia longa, fcaberrima* 

ScaptiS bipedalis, bafi hirfutus, poftea ramofus* 

Intifo^ ANTHERICUM foliis carnofis lato - enfiformibus 
linm^ glabris, racemo longiiTimo, caule fimplici. 
Habitat in Cap. bonye fpei. Thimberg. Cauda 
fells. i ANTHERICUM foliis canaliculate -cnfiformibus, 

fcapo iimplici , racemo oblongo* 
Habitat in Ciip. bonse fpei. Thimberg. 

w 

trique-^ ANTHERICUM foliis filiformibns triquetris fcapo 

trnm. /Implici brevioribns , racemo ovato* 

Habitat in Cap. boii^e fpei. Tlmnberg, 

r 

rf/^afwm, ANTHERICUM foliis Gnfiformibus camofo-fub- 

riquetris clliatis, fcapo limplici, racemo longif- f 

K' limo. 

Habitat in Cap* bonse fpel, Thunberg. 
Folia longiflima, caruofa* 

/a/^^£«?w. ANTHERICUM foliis carnofis enfiformibus falca- 

tis glabris, caule ramofo racemofo. 
Habitat in Cap. bonx fpei* Thunberg. 
Folia depreiiu, terrse inciimbentia &: latere falcata. 

eontor- ANTHERICUM foliis planis cnfiformibus, caule tum^ ramofoy floribus rernotilTimis* 
Habitat in Cap. bonse fpei* Tlmnberg^ 
Corolla contorta. fcahrum. ANTHERICUM foliis triquetris ferrulatis , caule fq ua- 
meiim. ramofo fcabro , pedunculis fruftifens recurvis. 
Habitat in Cap. bonse fpei^ Thiinberg. 

ANTHERICUM fcapo fqnamis membranaceis tu- 

midis imbricato* ^ 

Habitat ad Cap. bonae fpei. "Jf. 
Radix tuberofa : tuberibus oblongis , tomentoils, 

pluribus, filo pendulis. FotiOf HEXANDRIA, Monogynia* 203 j< Sci t dam transverfe plicata. 
i^Wi- pollicans , brevis, ball undique cinftus paleis 

mcmbranaceis , diaphanis , amplexicaulibus ^ fub- 

lanceolatis , laxis. 
Racemiis terminalis, e paleis fcariofis, hyalinis, acii- 

tifllmis. 
/*^i2f?z^2i/i inter fingulas paleas foHtarii, pubefcentes, 

filifornies, longitudine palearum, uniflori. 
Corolla infundibuliformis, extus fubpubcfcens, fex- 

partita. 

Titbtis cylindriciis. 

Limbiis acutus, carinatus, longitudine peduncu- 
11: carina rudi. 
Stamina fex, limbo dimidio breviora. 
Stigma fimplex. 
Capftilce globofe, cernu<e- 
Media planta inter Hyacinthos, Ornitliogala & An- 

th erica* 
Radix tuberofa, ideo non Hyacinthus, Ornithogalum 

five Sciila. 

Variat foliis hirfutis & elabris. |[c?mii«j. ASPARAGUS aphyllus, fruticofus, pentagonus, 

aculeis tetragonis conipreiTis^ilriatis. 
Afparagus hifpanicus , aculeis craffioribus horridus. 

Tourn. injl* p. 300^ 
Habitat in Hifpania* D^ ^acqiitn. %. 
Catties lignoli, pentagoni, aphylli* 
Aciilci altenii, foiitarii, remoti, lignofi, robufti, in*. 

terftitiis longiores f. longitudine digiti, tetrago- 

ni, comprelii, ilriati. 
Folia vix uUa* 

2i«i«/aia.DR ACiEN A herbacea, caulefcens , erecia, foIiis 

ovatis acutis multinerviis , floribiis axillaribus 

pedunculatis* 
Habitat in Cap. bonse fpei. Tkiinberg. 

Medeo- DRACAENA herbacea, volubilis, foliis ovatis ner- 

hides. vofis. Habitat in Cap. bonae fpei. Thmherg. I DRACiE f04 HEXANDRIA* Monogynia. 

w 

§re2ia. D R A C ^ N A herbacea , caulefcens , erefta , fo!u« 

lanceolatis fubulatis felTilibus. 
Habitat m Cap. bonae fpeu Thunberg. 

F 

Jlriata. DRACAENA frutefcens, caulefcens, erefta, foHii 

lanceolatis oblique falcatis ftriatis, caule ile- 
xuofo. 

Habitat in Cap* bonae fpei. Tttimberg. 

ro/zi6i/w*. D R A C ^ N A herbacea, volubilis, foliis lanceolatis. 

Habitat in Cap. bonae fpei- Thimberg. - 

^apo- CONVALLARIA fcano nudo ancipiti , floribus 
ni€0^ racemofis fecundis, foliis linearibus fcapo tripio 

longioribus. 
Habitat in laponia. Thunberg. 

I 

Conual- HYACINTHUS corollis pendulis ovatis, fcapo ca- 
tarioides. pillari. 

Habitat in Cap. bonoe fpei. Thunbergm 

Flores absque foliis , lutei. 

y^vo/z^tzij. HYACINTHUS corollis fexpartitis campanulatiB 

revolutis , foliis oblongis undulatis. 
Habitat in Cap, bonae fpei. Thunberg. 

tmax» PHORMIUM foiiis plurimis, inflorefcentia ramofa. 

Phormium tenax. Forp, gen. n. 24. CoaL it, v. 2. 

f. 96* t. 96. figura bona. MilL fafc. i. figura 

optima. 
Habitat in Terra auftrallflima Nova Zeelandia. 
Incolse Novae Zeelandise ex hac piantu Lini Ipecxem 

fabricant, ex qua mulieres ftoreas pro variis ve- 

ftimentis pleftunt, in queni ufum plures fpecies 

Liliacearum adhiberi polfent. 

Hyacin^ PHORMIUM foliis radicalibus blnis bafi maculatis, 
thoideSf, fcapo racemofo limplici, corollis campanulato- 

patentibus- 

Hyacinthus Orchioides* Syft^ veg. ed. 13. p. 277. 

Jiahitat in Cap. bonae Ipei- H. U. ferruglneo - maculata. fubtus maculatus Racem HEXANDRIA, Monogyn* 

Racemtis terminalis, fimplex, brevis. 
Corolla S05 Petala exteriora tria, interioribus breviora, ovatt. 

interiora tria , longiora , apice patentia^ 

fpathulato - ovata. 
Stamina patentia, recurva, alba, apIce violacea. 
Si Phormil generis Charafter confervetur, debet hsec 
fpecies illius generis efle* 

Chides, PHORMIUM foliis binis radicalibus fupra fufco- 

maculatis, fcapo racemofo Iimplici, floribus nu- tantibus cylindrico - infundibulif brmibus* Hal 

Radix buibofa. Tl H.a Folia bina, radicalia, lanceolata, Lilxi candidi, te- nuia, non carnola, pagina 
lata ut in Orchide annua. maciN nudus, Hyacintlii orientalis, vix peda- fummitatem cacapus ceres , 

lis, fufco - maculatus. 

Flares cylindrici, vei 

cellaci, nutantes. 

Corolla hexapetala. 

Petala lanceolata, in^equalia. 
' exteriora tria, interioribus adnata, 

interiora tria, exterioribus duplo longiora, 
ball invicem minime cohaerentia. 
Fitamenta declinata, receptaculo inferta* 
Anther(E fanguinese* 
Piftillum fitu Haminum. 
Stigma album. 
Caulis fere comofus eft, pluribus brafteis fubulalis, 

enatis fub florum Aipremis rudimentis. 
Variat corollis luteis, corollis croceis, coroUis fan- 
gulneis apice purpureis , corollis albo - virefcenti- 
bus, & variat proportione inter petala exterior* 
& interiora. 
Species difficile determinatur. 
fpicata, ALOE floribus fpicatis borizontalibus campanulatis. Hah foliis caulinis pianis amplexicaulibus dentatis 

Thunberg. Simillinia A, perfoliatse, at fpica & figura florum valdc diverfa. 

lujus fucco optima Gum] 

r^iiquis fpeciebu^ vilior refina Aloes ALOE Wi^ 206 H E X A N D R I A, Monogynla. tinguos- ALOE floribus racemolis ereftls, corollis cylindrlcis, 
formis. foliis linguseformibus difticho-patuli^. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

Arbor orgyalis^ dictiO' 
toma* ALOE ramofa, rnmis dichotomls, foliis enfiformi- 

biis ferratis. 
Habitat in Cap. bonse Ipei. Tliunbsrg, pulchella.ALSTROMERIA caule erefto, corollis reflexo- 

patentibus omnibus acutis, foliis feiTiiibus, pedi- 
cellis involucro brevioribus. 

Habitat in America meridionali, 

Planta habitu & ilriiftura limillima A* pelegrlnse, nifl 
folia angnftiora & caulis huius terminatur involu- 
cro irregular! , ex foliis maioribus , exafte petio- 

latis, refupinatis. , 

PeditncuH nudi, limplicifiimi , uniflori. 

Flores quatuor f. fcx , fubcernui , magnitudine A^ 

pelegrinre, irregulares* 

Peiata a bafi patentia, recur\'ata5 acuta, alterna mi- 
nora, albida, apice i'ubra, bafi ftriata, five rubi'o- 
punftata^ 

Stamina declinata, lutea, sequalia, 

Pijlillnm rubrum, adfcendens. ■ 

Stigma triiidiim. 

Hanc feci defcriptionera fecundum figuram coloribus 

delineatain, quam mihi communicavit Generofif- 
fimus fcientise huius Patronus, L. B» Claudius 
Alftr6"mer, qui etiam reliquas Alilromerise fpecies 
eodemmodo piftas mihi tradidit , quas Leftori 
hie accuratlus defcribere ingratum fpero non fore*. Salfilla. ALSTROMERIA caule volubili, foliis petiolatis 

lanceolatis acuminatis, umbella ramofa, pedun* 
pulis involucro longioribus brafteatis laxis. 

Alftromeria Salfilla. Syfl. veg^ ed. 13. p^ 279» 

Salfiila^ FeiiiiL per. p. 712. t. 6. 

Hanc non vidi, fed nguram Feuillei & AlfCrSmeri il- 
luminatam fecutus in differentia formanda^ 

Caulis volubilis. 

F 

PoHa petiolata, nervofa, acuminata, refupinata. 

Petioli / 


? HEXANDRIA* Monogynia, - 207 

I 

Petioli nudi. 
Jnvoliicriim polyphyllum , fubulatum , reflexiim. 
Pednncnli pauciores, elongati, apice fubbiflori. 
polium florale ad ramificationes pedunculorum. 
Petala eretto-patentia, obtuiiufcula: exteriora rubU 
cnnda; interiora virefcentia^ Mgtu. ALSTROMERIA caule erefto,^ folils fpatlmlato^ 

obloiigis, pedunculis umbellse involiicro longiori- 
bus , corolla bllabiata. 
AlHromerla Ligtu. Syp. veg. ed. 13. p^ 2Yg^ 
Hemerocallis vulgo Ligtu^ Fe^titL per^ p. 710. L 4. nati foliis fpathulatis, oblongis, 
rofam fere pofitis. 
Hs floriferits vellitus foIils fubuJ 
termlnatus involucro breviori. in appreifis, Pedunciili pauciores, ilmpIiciiTimi , nudi, involucro 

longiores. 
Corolla hexapetala, bilabiata* 
Petala tria fuperiora maiora, alba, bafi punftata, 

apice rubro - maculata. 
Petala tria inferior a breviora, imprimis infima, fere 

fubulata, rubra* 

Filanienta petalis inferioribus longiora, deflexa, fcabra^ 
Anther €B didymas, luteas, 
Pijlillmn rubrum. 
Speftabilis fioribus magnis. mtiltU ALSTROMERIA caule volubili, foliis petiolatii 

flora. lanceolatis aciirninatis., iimbella llmplici, pedun- 

culis brafteis brevioribus , petalis alternis trun- ' 

catis. 

Habitat in America meridionali. Mutts. 

Habltiis & ftruftura herbx eft A. Salfillse, at petloIi 
margine rugoli. nee iimbella pedunculata ut in 
A^Saifilia; invclucrum multiflorum conftat folio- 
lis latioribus; pednnculi involucro & flore bre- 
viores, fimpliciilimi , nudi. Flores magnitudine A. Salfilise. Fitala SoS H E X A N D R I A. Monogynia. 

PHala tria exterior a breviora, anguftiora, Integra* 

interiora truncata f. emarginata cum acu- mine. A reliquis diftintliffima eft. 

Obfervatio. 

Folia Alftromeriamm funt refapinata, & 

talis alternls minoribus^ Mut Tina- lUNCUS annuns, cnlmo ramofo paniculato, flori* 
geia. bus folitariis felTilibus , petalis ovato - oblongis, 

capfula fubglobofa. 

Tenageia. Ehrh. phytoph. w. 63^ 
Habitat in Germania. Ehrhart. 0» x f ferratus^lV^CVS foliis enfiformibus planis ferratis fubtus 
7 canis, paniculse vaginis fubulatis perfoliatis^ 

Habitat ad Cap. bon^e fpei* 

Culmi foliofi, teretes, craffitie digiti minoris, longi- 

tudine quadri-C fexpedales. 
Eolia alterna, graminea, duriora, Isevia, fubnervofa, 

ferrata , longitudine vix culmi, 

Panicuta conglomerata, minusque patula ; floribus 

fparfe coiiglomeratis* 

Affinitas I. piloli, fed L acuto longe major. funUo^ I UNCUS culmo nudo tereti ,' folio tereti artlcula- 
riiis, . to mucronato, panicula glomerata. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. 

CiUmus bipedalis & ultra, teres, laevis. 

Folia radicalia nulla, fed membranse du3e, rudimen-' 

ta foliorum. 
Folium catiliniim unicum, culmo fimile, fed pauIo 

longius, ftriftum, mucronatum, pungens, intus 

articulatum. 
Panicula terminals,, arfte conglomerata , in aliquot 

glomeres e gluma exortos» 
Affinitas L articulati, fed omnia robuftiora, ut reli- qua taceam. t lUNCUS / ' \. HEXANDRIA. Monogyriil, 209 

grandi- I UNCUS folio tereti, culmo unifloro, flore erefto 
fioriis. fingulari nudo. ^ 

Habitat in Tierra del Fiiego. EqiK BcicL ^. 

Granim vix pedale, glaberrimum. 

Culmus teres, bafi vaginis teftns. 

Folium unicum, teres, fubulatum, reftum, culmo 
longius. 

J'W culmum terminans, unicus, magnus , ere6his. 
ValvtilcB calycincB ereftse, acutse, altemse brevIoreSj <« poUicares. 

Stamina & Pifiilta valvulis calycinls breviora. Mnema ttia. Ehrharta capenfis. Thimbu A^* holnu anfu I779f 

p. 216. ^ 8. 
Habitat in Africa. -J). V. Thunberg. ^, 

Gramen omnium pulcherrimum, glabrum. 

Radix fibrofa. 

Ciilmns ereftus, indlvifus, articulatus, fefqui-ad bi- 

pedalis- 

Articuli circiter quinque. 

Folia vaginantia, enfiformia, marginata, crifpa^ 

inferiora palmaria* 

fnperiora miilto breviora. 

Difc'its glaber. ' 

Margo cartilagineo - crenulatus , fcaber. 
jP^Kfm/a fimplexr oblonga, quindecim-f. vigintlBora, 
Feduncnli capillarps, laxi, flexuoli, terni, gemini, 

aut folitorii, fimplices, interdum ramoliufculi , 
aptce incraffati. 

_^Flores cernui. 
Gliima catyclna bafi colorata. . * rn corollina exterior violacea. 

interior pallefcens. NeSfariiim & Filamenta alba. 

Anther IT luteae. V E ^^ Anonyma. Meriaiu furtn. t. 43. ? 
Marmoiade doofees boom. Surinam* 
Habitat in Surinamo* Dalberg. %. 
Arbor ramis craflls, inseaualibus, api< O Folia Sio HEXANDRIA. Monogynia. \ Folia terminalia, oppoiita, approximata, plura, fub- 
petiolata, fpithamsea, obovata, integerrima , ob- 
tuliufcula, coftata, fupra pubefcentia, fubtus re- 
ticulata. 

Petioli brevifTinii, hirfuti, 
Flores terminales ramorum , feffiles , congefti , plu- 

res, multi abortientes. 

CoroUce fimiles Nyccanthis Sambac, albse. 

Fru&tis magnitudine ovi Gallopavonis paulo maior, 

fphsericus, denfiffime pilcrus : pilis ereftis, 
brunneis; calyce excavato umbilicatus^ * & gratus 
y dljfi^ci* A C H R A S floribus folitariis , foliis cuneiformibus 

emarginato - retufis. 
f-Jahitat in Infula Tonga Tabu. Blick* 
Jlabitfis fimilis congeneribus. 
Jiainiili crafli, teretes & tuberculati, cicatrlclbus pe- 

dunciilorum petiolorumque , apice foliiferi & 

floriferi. 

Folia fparfa, approximata, petiolata, glaberrima, in- 
tegerrima, fubtus rachide coitata, erefta. 

Pedunculi ex omnibus foliorum axillis, foiitarii, de» 

pendentes , uniflori. 

//if^/b/ia.BERBERIS foliis obovatis ferrate - fplnofis , pedi- 

celiis elongatis cymofis, fpinis digitate - fpinofis. 

Habitat in Tierra del Fuego* Sparrmann^ J)* 

Folia nt in Ilice rigida , obovata, brevilTime petiola- 
ta, bail integerrima, verfus medium ferraturis 
uti^inque duabus i. tribus fpina terminatis uti 
apex folii, glaberrima, fubtus glauciora* 

Stiptilcs palmatse. 

Racemi terminales, breviflimi , at pedicelli valde 

elongati. 

Specimen ficcatum male confervatum in caufa eft, fi 
- differentia, & defcriptio inde formata, falfii 

erit. 
Lignum Incolis in Tierra del Fuego ob magnam elafti- citatem ad arcus in ufu eil» 


* 


LORAN- HEXANDRIA. Monogynia; 211 tetrape- 
talus. ^. 
LORANTHUS floribus ad articulos quafuor verti-- 
cillatis tetrapetalis , foliis oblongis oppofitis fub- 
felTilibus. 

Bahitat in Nova Zeelandia. Equ. Bcich %. 

Folia oppofita, fubpetiolata, oblonga, integerrima, 

JFIos utrinque ad latera foliorum unus, eoque ad Un- 
guium articulum quatuor, & iic per totum cau- 
lem^ fat fat Habitat liis Unearibus obtuiis lateraliter falcatis glaucis. 
in Madrafs, arboribus paralitica. Konig, 1^ 
irgine deorfum vergente faicata , integerrima avenia, cana Racemi axillares, pauciflori^ 
Flores falcati, fulvi* ^ YNI A. ttepens. FALKIA. Y^ Habitat in Cap. bonse fpei inu 

& ftruftura floris omnino Thunberg^ ri queat. 

procera. GAHNIA. diif^runt Gahnia procera. Forfi. gen, «. i}6. Forjl. AU^ upf. V' 3* P- 178* 
Habitat in Novae Zeelandise collibus. 

Forfier. 

Gramen femiorgyale & ultra. Sparrmann & Schoenis africanis limillima, & forte jure ilUus ge- neris. TRIGYNIA. ^tplnna^ RUMEX tus^ Habitat -y- Caiiles fpitliamaei, adfcendentes , laeves. 
Jb/ia*CQrdata, bipinnatifida : laciniis fere ad coftam 

diftinttis, iingulis pinnatis C dichotomise 
StipulcB membranaceae , diaphanse, albse. 
Racenms terminalisy compofitus : racemiilis fimplicibus. 

Calyx obtufus. Oi) RUMEX 212 HEXANDRIA^ Trlgynia. ^ 

I inxu^ RUMEX floribus dioicis, foliis cordato - haftatis* 

rmsSm caulibus angulatis diffufis, valvulis exterioribus 

fubulatis: interioribus orbiculatis* 

Rumex luxurians. Syji veg. ed. 13, f. 286. 
Habitat ad Cap. bonse ipei. "^. H. U. 

Caulis ramofiffimus , pedalis, angulatus, ieevis, dif- 

fufus. 

Folia alterna, petiolata, cordata, haftata, acuminata. 

Bradfece intrafoliacese , ferrugine:^. * 

Paniciita maxima, terminalis, divarieata, decompofi- 

ta e racemis alternis. 
Psdicelli capillacei, longitudine fru6lus* 
FrnUus valvufis exterioribus fubulatis, brevioribus ; 

, interioribus orbiculatis, Isevibus. Arifo^ RUMEX caule loevi fuffriitefcente , foIiis .cordato- 
/il/Xr haftatis ferrulatis acutis , valvulis nudis integer- nmis. / Rumex abyffinicus. ^acqu. hort. v. 3. f. 48. i. 93. 
Eabitat in Abyffinia. Tj:.^ % . H. U. 

Caiiles teretes, Mulofi, glaberrimi, glaitei, parum 

ramofi. 

Folia longe petiolata^ triangularia ^ ball cordata & 

fubbaftata , ferriilata , acuta, feptemnervia , ve-j 
nofa, glaberrima, fapore Rumicum. 

StipilcE vaginacese, lanceolatae, glabrae, oppolitifo-- 

li3e, membranacese. 

Paniciirce terminale?. 

Semina valvulis cordatis glaberrimis nudis integerri- 

mis, cal3'ce refiexo. 
In libera terr^ cultus lubor-n^alis evadit:, foliis magni- 

tudine R. alpini, in oila A*ero coarciatus & fru- 

ticofus. "^ . ^ ^ - N^mota-RXIMEX floribus hermaphroditis: ^valvulis lineari- 
pathunu bus obtuHs integerriniis graniferis, verticillis re- 

motls, ramis patentibus, foliis inferioribus cor- 
dato - lanceolatis , fup^rioribus lanceolatis* 
Nemolapathum. Ehrh. pht/toflit/L 
Habitat in Germania. ^ Ehrlmrt. 
r\ WELAN- / » V ^ 

V HEXx^NDRIA. Trigynia. arf 

virlde. M E L A N T H I U M pedunculis unifloris cernuis* 

■ Habitat ad Cap. bonae fpeu D. Thunterg. 
Caulls femipedalis, foliofus, fubpubefcens* 
Folia akerna, feffilia, lauceolata, palmar ia, ere6l:a» . 
Pedtmcidi alteriii , laterillori , filifurmes % imifluri , 

iongitudiiie foliorum. 
Flares cernui. 
Fetala fex , angufto - lanceolata , patentia , purpura- 

^^ Icentia, ball anguIHore ex margine conniveiue 

flavo* 

Stamina brevia* 
Styli tres. 

cUiatum^ M E L A N T H I U M petalis iinguiculatis , foliis bafi 

cucullatis enfiformibus cartilagineo -ciliatis, flo- 

ribus fpicatis. 
Habitat in Cap. bonse Ipei. 
Folia caule breviora. 
Fetala alba, lanceolata. 

trique- MELANTHIUM foliis triquetrls glabris caule Ion- 

triim. - gioribus , floribus fpicatis. 

Habitat in Cap* bonse fpei, Thunherg. 
fftonope-^ MELANTHIUM corolla monopetala, foliis cucul- 

taliWh ' latis lanceolatis. 

Habitat ad Cap* Uonse fpei in collibus fabulofis. 

Sparrmatin, l^. 
Radix globofa, glabra* 

Caidis miUus f. digitalis f. palmarls, teres, fimplex, 

vaginatus, ftriatus. 

Folia tria, alterna, v^aginantia f. ball cucuUata, lan- 
ceolate - fubulata , canaliculata, longiora , diftx- 
cha, Isevia, recurva* 

Spica poUicaris, flexuofa. 

Flores alterni, remotiufculi , albidi: dentibus margi- 
ne atris, 

Variat corollis albis & purpureis, margine nigro & 
purpureo, tubo breviore & longiore* 

SimiUs M. capenfi, ut vix extent dififerentise fpeci- 

ficse* 

Corolla monopetala non fufficit *ad Genus feparandum, 
cum variet proportio cubi in hac ut in M. Sibiri- 
co, & quod acu facile linditi^r in jacinias. 

03 . heptaN- 
^ «r4 HEPTANDRIA. Monogynia. 

HEPTANDRIA. 

MOiNOGYNlA. proftraia. DISTANDRA. * Difandra proftrata. Syjl* veg. ed* 13. /J. 290* 
Sibthorpia peregrina. Spec, plant, ed, S. p» 880 Habitat in Oriente* 1^. 

Anther cs numero valde variabiles* H.U. ^ D I G Y N I A. Africa- LIMEUM foliis oblongis petiolatis* num^ Limeum africanum. Syfl. veg. ed^ 13* p^ sgi, 

Habitat in Cap* bonse fpei. 

aphifl^ LIMEUM foliis ovatis feflilibus. 
htm^ Habitat in Cap. bonae fpei* Thttnberg. 

Videtur effe aphylla, 

■ ^ 

TETRAGYNIA* 

monofta- APONOGETON fpica fimplici , foliis cordato- 
chyon. ovalibus* 

Saururus natans* Syfl. veg, ed. 13* p. 291. 
Parva - Kelanga, Rheed. mah r. ii- p» 31- ^. 15. 
Habitat in Indies orientalis paludofis inundatis fre- 

quens inter Oryzam. KUnig. 
. Radix bulbofa. 
Folia longiflima, petiolata, radicalia, cordata, ovalia, 
integerrima , laevia, natantia, fere Potamogetonis 

natantis. 
Scapi flaccidi, obfolete trigoni. 
Spica limplex , fexangularis , fpatha caduca tefta. 
Bra^ecc Corollse loco duse infra fingulos flofculos , 

parvae , clavat^e , obtuliufculse , camofae , perfx- 

ftentes* 
Stamina (ex^ fubulata, brafteis longiora* 
Germina tria f. quatuor, oblonga, acuta. Stylus germinibus vix brevior. 

Stigma obtuliufculum. APONO- 1. V HEPTANDRIA, Tctragynia. lif chyon. APONOGETON fplca bipartibili, foliis elliptico- 

lanceolatis- 

Habitat in Cap. bonse fpei in rlvuHs. D. D^ Thun- 

berg, l^. 

Radix bulbofa* v Fo/i^ longifiime petiolata, radicalia, lanceolate - ovata, 
integerrima, Isevia, natantia, Potamogetonis na- 
tantis. 

Spica biparfcibilis , introrfum imbricata. 

Flores albi , alterni , ere6ti , braftea ovata excepti^ 

Stamina multam variant a fex ad duodecim. 

PljliUa tria f. quatuor* 

Flores odore fragrantiflimo^ 

Bulbi aflati eduntur* OCTANDRIA. 

MONOGYNIA, 

1 

Zeyta^ OSBECKIA foliis petiolatls, pedunculis axiliaribus mca. imifloris nudis- 
Habitat in Zeyloua. Konig. 
Facie fimillinia O. chinenli. Chinen- OSBECKIA foliis felTilibus , pedunculis axiliaribus fis. IttJJli 

des. tritloris brafteatis. 
Osbeckia chinenfis. Syfl. veg, ed. 13, p. 2<)S* 

RHEXI A foliis alternis coftatis margine fcabris. Hi C* G. Da lb erg* ti Friitex pubefcens uti pedunculi &frufl:iis, quadripc- 

dalis. 
Folia alterna , fubfeffilia , confertiufcula , lanceolata, 
vix di^italia, mugis feciinda, margine fcabra ex 
minutilTimis ferraturis , coftata : nervis fubtu5 

prominulis. 
Flores axillares, folitarii, pedunculati, vix foliorum 

longitudine, flavi, 
Perianthiiim medium, fere fuperiim, qnadripartitum, 

lanceolatum, acutum, patens, perfiftens* 
Fetala quatuor , fubovata , calyce duplo longiora, 

feffiUa* fto O4 Anther Zi6 ^OCTANDRIA. Monogynia. 

jfntherce incumbentes, llneares, longitiidine calycis 

C fllamentis longiores, 

jGermen inferum , longitudine calycis , prominulum* 

Stylus cylindricus, longitudine ftaminum* 

Sitgma recutitum, verrucofum. 

Caffitla obovata , tetragona , longitudine calycis, 
apice inter calycem laminulis quatuofi quadrilo- 
cularls. 

Semina numerofa, parva. 

Singulare quod ftigma nudum, verrucofum, indivl- 

fum, ovatum, quafi margine quadrldentato cin- 
ftum, quodque capfula intra calycem prominens, 
quafi quatuor laminis adglutinatis notata. 

AfHnis Epilobiis & Oenocheris, fed absque calyce tu- 

bulofo. " 

* 1 

gltitino^ R HE XI A foliis oppofitis trinerviis Isevlbus, iloribus fa. thyrfoideis* ^ ftaca^ M P^ Icon. Miitif. anier^ v. i. t. 6, 
Habitat in Nova Granada. Tj* 

jirbufcula frondofk, Melallomis fimilis : ramulis arti- 

culatis , alternatim canaliculatis. 
Folia oppofita , petiolata , confertiufcula , elliptica , 

iutegerrima, trinervia, poUicaria, laevia. 
Flores fabthyrfoidei , vix foliis longiores, pedunculatu 
Calyx monophyllus, campanulatus, quadriiidus, pa- 

tulus* 

Capfula infera, quadripartita f. quadrilocularis, ca- 
lyce brevior, obtufa, loculis fe diftinguentibus, 
polyfperma. 

Surftmitates famulorum fit calyces glutinofu 

t 

AMYRIS foliis pinnatis petiolatis, panicnlis confer- 

tis axillaribus, 
Icica heptaphylla* Aiibt. gliian. V. I. p. 337* 1 130. 
Icica. Marcgr. bvaf p. 98. Pif* braf p. 59 ? 
Terpentinboom. Surinam, 
Habitat in India oriental! ad littora maris* t)*. 
jirbor alta* 
Folia alterna, pinnata: foliolis quinque C fex, ovato- 

oblongisj acutis, glabris. 
Petioli bafl gibbi* 

Fioris albo - flavefcentes. 

Perian- GCTANDRIA. Monogynia. 217 

r 

Perianthittm minimum , quadridentatum. - 

Petala qaatuoi*, lanceolata, acuta, erefta, aplce pa- 

tula. 

Filanienta oclo , ereda , fdiformia , calyce dimidio 

breviora, tubo inferta* 
Atitherce oblongse, lutese. 
Germen fuperum, fubglobofum. 
Stylus cylindncus* , 

Stigma capltatum , deprelTum , tetragonum. 
Frucf'Ks ovatus , obliquus , quadrilocularis , Lauri 

limilis, 
Nncleits cortlce fragili, quadrilocularis, C oiTicula qua- 

tuor pulpa vircofa rubra obvoluta. 

Arbor tota odoratiffima, detruncata fundit balfamum 
album, odcratiffimum , cujus ufus ell In Dyfen- 
teria, pro dofi drachma una in vino rubro. * 

Fruftus ruber, pulpa vifcofa, odore & fapore balfami- 

co, quae indurefcit in Refmam grifeam, ad fufii'- 

menta udlem. 

Rouelle apud Aubletium demonftrat Refine de Cou- 

mier ex hac arbore ortam & credit Ambram gri- 
feam fuccum refmofum huius, qui per terram 
colatus tandem aqua marina in Ambram trans- 
^ formatur* Eadem etiam Rumphius in Herbario 

amboinenfi, V. 2. p. 164. Hoc confirmare vide- 
tur fententirtm anti quorum. Diolcorides & Pli- 
nius jam fuo tempore exiftimarunt, Ambram 
gummi aut refinam arboris aliquo modo muta- 
tam elTe. ixcorti-* FUCHSIA pedunculis axillaribus uniiloris, foliis 
cata. ovatis alternis. , 

Skinnera excorticata. Forjl. gen. n. 29. 

Habitat in Nova Zeelandia, Eqit. Back. %. 

Arbor glaberrlma. 

Folia alterna, longe petiolata, ovata, fubtus cane* 
fcentia, tenuimme ferrata, 

Pedunculi axillares, folitarii, unifloru 
^Flores penduli, maiores. 

Germen inferum^ oblonffum* V O 5 Corolla Sig OCtANDRIA. Monogynia. 

Corolla monopetala, infundibuliformis. 

Tubus bad globofus, poftea cylindricas .& fenfim 

ampliatus in limbum. 
Limbus oftofidus. 

Lacinice qnatnor alternce fanceolatse, patentes* 

qiiatuor alterncs triplo minores, ereftse. \ A \. 1 

imperfo- CHLORA corollis fexfidis. 

fiaia. Habitat in extrema Italia. ©. 

Caiilis herbaceus , fimpliciiTimus , ere6his , tetrago- 

nus , laevis , palmaris : articulis foliis longio- 
ribus. 

Folia oppolita, feiriUa, fubamplexicaulia, ovata, Ise- 

via, acuta. 
Flos pedunciilatus 5 terminalis, flavus, folio niaion 
Calyx monophyllus 5 campanulatus, longitudine co- 

rollse, ultra medium bifidus, patulus, perliftens: 

laciniis lanceolatis* 

Corolla monopetala, hypocrateriformis* 

Tubus brevis, patulus. 

Limbtis longior, fexfidus: laciniis ovalibus* 

Filamenta fex, fubulata, tube impofita, eoque pauIo 
longiora. 

Anthercs fubrotundse. 
Germen oblongum. 
Styli duo , congliitinati* " 
Sti^msita obtufa. fru^: Facies Chlorae, fed dilTert calyce ad bafm divifo, nee 
laciniis linearlbus; corolla fexfida; ftylis duobus 
conglutinatis. 7 . angiijii- D O D O N iE A foliis linearibus. 
foUa^ Habitat in India auftrali. "^* H. U. 

Similis D. vifcofse, fed folia lanceolato-linearia^ 

FrtiSlificatio polygama. ifcofa. DODON^ Dodonaea vifcofa^ jSW?» veg^ cd 1^ - 

1 LAWSO- OCTANDRIA. Monogyma, 5^ 'Acronym tAWSONIA inermis, 

ihia, neiformibus. ^^ 

Acronychia loevis* Forfl^ 

Habitat in Nova Caledonij % Lawfc nise genere Differt a L. inermi foliis longe petlolatis , ad infertio* 
nem fubarticulatis ; calyce omnium mmltno ; pe^ 
talis non planis, ovatis, fed linearibus, apiceun^ 
gue reflexo. inermis, LAWSONIA inermis, foliis fubfeffilibus ovarii 

utrinque acutis. 
^ Lawfonia inermis. Syfl. veg. ed. 13, p. 300. Sparr^ ERICA foliis quaternis imbricatis ciliatis, capituliS 
manni. quadrifloris , corollis tubuloiis ilrigofo - hilpidis, 

antheris muticis. 
Erica Sparrmanni* AB. holm. ann. 1778. p* 24. t. 2^ 

in Africa remote a Cap, bonse fpei* Sparr^ Habitat mann* Singularis eft capitulis florum femper divifis in floras 

quatuor. 

Capitulum antequam flores elongantur globofum, echi- 
natvim inftar Achyranthidis apparet, ex paten tif- 
limis luteis fetis folion^m involucri & calycis. 

CorotlcE hirfutilTimse : ore quadrifido: laciniis breviC* fimis. A6tis guram dedi, quamvis fateor non bonam 
"cicu^ ERICA antheris ariftatis, corollis groffis, ftylo in- 
laris. clufo, floribus fafciculatis, foliis pluribus iineari- 

bus truncatis* 
Habitat in Cap. bonae fpei» Equ. BlicL t)» 
Caulis fruticofus, ereftus, compofitus, bipedalis. , 
Folia conferta, fparfa, ut vix pateat quot e regione^, 
linearia, fere filiformia, poUicaria, Iscvia, bafi erefto / Flores < azo OCTANDRIA. Monogynia. 

Flores in fafciculo terminali, faftigiato. 
Calyx hreviov i quadripartitus, linearis, eredus. 
Corolla grofla, cylindrica, purpurea: ore quadriiido, 
luteo , erecto* 

Antherce ariftate, longitudine corollse. 
Stylus longitudine ftaminum* 

retorta. ERICA antheris fubcriftatis, foliis quaternis recur^- 

vis, coroilis ovato - oblongis, ftylo mediocri. 

Erica retorta, Mont, AH, holm, amu 'i 774- P* ^97- ^* 7* 
Habitat ad Cap. bonse fpei. D. D. Thunberg^ t^* 
CauHs frutefcens, fcabriufculus, determinate- tamo fus. 
Folia quaterna , oblongo - ovata , recurvata, fe;tula 

terminata, fupra convexa, glabra, lucida. 
Flores terminales , cor\ mbofi , lubfeffiles* 
Calyx col6ratus, ruber, lanceolatus: arifta terminaii. 
Corolla longa, ovato - oblonga, inflata, vifcida. 
- ^ Faux fflobofa. ^ 
titus Filament a A natae, vix criftat^e, muticse. t- ^ Germen oblongum. 
Styliis fiUformis. 

Stigma obtufum, antheris pauIo longius. * 

^hun- ERICA antheris muticis mediocribus, corollis pla- 
bergii, nis: tuboglobofo, ftylo exferto, foliis ternis. ' 

Erica Thunbergii* Mont. A&. iipf v. 2. p. 290* t. 9. 

/♦ 2. mala. 
Habitat ad Cap. bon;?e fpei. J). D. Thimberg. 
Caiilis rufefcens, teres, rarius ramofus. " 
Fdlia terna, linearia, Isevia, felTilia, acuta, fere ap- 

preffa. 
^ Flores terminales, pedimculati* 

Bra&ece duae, alternse, fcariof^e, lanceolatse* _ 
Calyx Isevis: foliolis ovatis, fcariofis, acutis, flavis^ 
Corollce Tubus fubglobofus^ 

Limbus quadripartitus, longitudine calycis: 
laciniis ovatis, acutis, patentibus, 
Antherce extra faucem emmentes, purpureas, bifidae^ 

bafi interiore gibbse* 
Stylus ftaminibus longior. 

Stigma fimplex, obtufum, 

ERICA \ ^ i 

\ OCTANDRIA. Monogynia. 321 

4 

vefper^ ERICA foliis ternis, covolYis campanuktis, anth^- 

tlna. I'is ariftatis, llylo exferto. 

Habitat ad Cap. bonse fpei* D. Thtinberg. 
Frutex ereQius: ramis ternis- 
Folia terna, triquetra, Iscvia, adpreiTa. 
Par 'at/a floribus nutantibas', alternis, albls. 
Pec y.nciiU albi, pubefcentes; 
- BraUe(B oratse, alternce*, albse. » 

Calyx folioJis ovatis, carinatis, acutiufculis , longU 
tudine tabi. 

Corolla: campanulatse , calyce duplo longiores, lata?, 

acutfle, fere E. cubicze, ^ 

AnthercB biariftatse, nigrse, bipartitse, fupra faucem. 
Stylus purpnrafcens, corolla fere longior. 
Stigma obtufum. Pajfe- ERICA foliis oppoiltls, corollis campanulatis , an* 

rina. theris inclufis muticis , piftiiio exferto. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. T>. 
Flares folitarii, terminalcs , pedunculati. 
^ Pednncnli albo- tomentofi, floribus fere longiores. 

Calyx campanulatus , obtufmfculus, quadripartitus: 

foliolis ovatis. 
Corolla campanulata> calyce duplo maior. 
Filanienta omnium breviHima, 
' Anthera: muticse. / 

Gernien albo - tomentofum. 
Stylus exfertus. 

Stigma fubcapitatum. 

Herba Paflerin^ Ericoidis, & nulla nota ab illius di-- 

ftinf^uenda, ut Paflerina Ericoides tota eft herba 

Ericae, floribus Paflerinse. 
Manifefta in his mifcela generum Paileriiiae & Ericse, 

qu£e lion rara in plunmii generibus capenlium. 1 

Maffonu ERTC A antheris muticis inchifi^, corollis cylindricjs 

gfoilfs^ floribus capitatis, foliis otlofariis imbri- 

cans pubcfceiitibus- 
Habitat in Cap. bonse fpei. Eqn.& Arch- Back. %. 
Canles frutefeentefi, filiformes, foliis undique tefti. Folia, 223 O C T A N D R I A. Monogynia; 

Folia quaterna, odofariam imbricata, breviiTima, el-* 
liptica, conferta, obtufa, ciliata, unde villofa 
apparent. 

Flores in capitulo terminal! , felTilu 

Calyx brevior, linearis, pilofus. 

Corolla cylindrica, grolTa: ore quadrifido, ereflo, 
acutiufculo. 

Anther ce muticse, corolla breviores^ 
' Pijliiliim longitudine ftaminum, 

feffili- ERICA anther is ariftatis , foliis qiiaternis , ftylo 
flora. exferto, fpica floribus felTilibus deflexis oblongisp 

Habitat in Cap* bonae fpei* %, 
Frutex fufcus, fcaber, determinate ramofus, rigldu- 

lus , facie Pini fylveftris minoris* 
Folia quaterna, confertiiTima , linearia, acuta, fatu- 

rate virldia, 
Spica terminalis, undique ambiens, oblonga, 
' Flores feffiles, imbricati, latiufculi^ 

Corollce foliis longiores , clavatse , obtufae, fepius 
cernuae. 

Stamina non exferta. 
Stigma parum exfertam, 

hifptdtik.lE,^lC A antheris muticis inclufis, coroUis fabrotun- 

dis, foliis fubternis ovatis acutis cUiatis, caule 
hifpido* 

Habitat in Cap. bonse Ipei^ 

Caules decumbentes , femipedales , ftrigofi f. pllofi. 

Folia ovata, acuta, fubciliata, fubfeffilia, horizonta- 
lia, patula, Isevia* 

Flores parvi, campanulati, verfus terram flexi, ra- 

rius fparfi* 

AnthercB inclufie.. 

Stylus corolla longior. cernua. ERICA foliis quaternis, ftylo inclufo, corolla ova- 

ta, calyce ciliato, floribus oftonis cernuis* 
Erica cernua^ Montin. ABt. upf. Vf ?♦ f^^^U t. 9. 

/ 3. maK Habitat in Cap. bonse fpei. 
'Criftata eft. -» f ERICA L / OCTANDRIA. Monogynia. ^23 

■ tetrc!^ ERICA foliis ternis, Aylo inclufo, corolla tetrago* 
gona. na oblonga, calyce liiieari , floribus racemofis f«-. 

cundis. 
Habitat in Cap. bonge Ipei, 
Flores lutei , E* latere , fed longiores. 

grandi- ERICA foliis quaternis, flylo exferto, Corolla cy* 
florat lindrlca, calyce fimplici, floribus iateralibus fu 

curvatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunherg. 
Similis E. curviflorse, fed folia longiora. 

feucan^ ERICA foliis ternis, ft}^© exferto, corolla campa- 

thera, nulata, calyce albo, floribus ternis, ftaminibus 

muticis exfertis. 

Habitat in Cap. bonse ipei. Thtmberg. 

,--.xirMV'^ Singularis corolla alba & antheris inutici5, exfertis, 

albis. 

Monfo' ERICA foliis ternis , ftylo inclufo, corolla oblonga 
niana* inflata , calyce calyculato , floribus terminalibua 

raraulorum obtuforun). 
. Habitat in inceriore parte Africse* Thunberg^ 
Rariflima & Ericarum fpecioIiiTima , floribus magnifi 

albis, ftaminibus ariftatis*. 

vr 

fdtida. DAPHNE glabra, floribus terminalibus congeftis 

feffiiibus , foliis oppofitis petiolatis ovato - oblon- 
gis acutis. 

Habitat in Taheiti. Eq2i. Back* 

Hanc diftinguit Forfler, fed an diftinfta a D* Indica? 

rotundi- DAPHNE hirfuta, floribus terminalibus congeftit 
folia. feililibus, foliis oppofitis ellipticis fubpetiolatifi 

obtofis glabris* 

Habitat in Tonga Tabu. Eqtu Back. 

Rami tomentofi, cani. 

L 

dioica. DAPHNE floribus axiUaribus geminis, foliis linearis 

lanceolatis* 
Daphne dioica. Gouan. bot^ 27. t. 17, / l. 

Thymelsea foliis chamelsese minoribus fubhirfutis. Bauh. pin. p, 463, Saoa« / \ / I •224 * OCTANDRIA. Monogynia, • ^ 

Sanamunda prima. Cluf. hift. 88. 

Habitat in Pyrenseis locis apricis. 1^# 

Frutex pedalis, ramofus, rigeas: cortice fuberofo, 

cicatricibus exafperato. 
Folia conferta, imbricata, glabra, linear! -lanceolata* 
Flores axillares, bini, albo -flavefcentes, quadrifidi, 

acutij tubo ventricofo, dioicu Gouan^ O b f e r V a t i o. 

Daphnarum cortices vim caullicam corrodendi prse- 

bent omnes. \ capfa^fl* GNIDIA foliis fparfis lanceolatis glabris, floribus 

capitatis bracteis obvallatis?^ pedunciilo nudo. 

Habitat in Cap. bon^e fpei. t). 

Canlis fruticofus; ramis ereftis, teretibus, purpura- 
fcentibus. 

j^(7/m anguftiora, lanceolata, remotiora, Ij^evia. 

Flos aggregatns, terminalis, podiinculatus. 
Involiicriim ottophyllum, lanceolatum, ^equale, flo fculis dimidio brevius, 
Flofcidi fedecim, fefliles, pubefcentes, cani. 
Tubus filiformis, 
Limbiis brevis , quinquepartitus. 

Stamina decern: quinque extra faucem; quinque in- 
tra faucem* 
Flos Pafierinse iimilis. 
Forte Dais. 

filamen-^ G NIDI A foliis elliptice ovatis glaberrimis approxi- tofa. i^ ^ t* matis, iloribus capitatis, lilamentis capUlaribus* 

JIL Eqti. Back. T>* 
cicatricibus follorum tubercu- Habitat in Cap. bonae fpei. 
Frutex glaberrimus , 
latus. Folia alterna, felTiHa, elliptica, integerrima , avenia. 

Capitula florum folitaria, felfilia, 

Jnv ohicriun glabriim. 

Corolla villofa: limbo quadripartito. 

Filanienta capillacea: quatiior longitudlne corollsej 

quatuor ad faucem breviora. : 

l^arietas foliis anguftioribus , fed filamentis facile cognofcitur^ GNIDIA OCTANDRIA^ Monogynia. ^ ^2) 

imhrU GNIDI A foliis ohlpngis quadrifariam imbricatis feri- 
cata^ ceis, floribus terminalibus in axillis foliorum^ 

Habitat in Cap. bonse fyei, Thunberg^ i/b/i^* GNIDI A foliis Uneari - fubulatls fupra pi 

floribus binis axillaribus. Hi 

Rami Iseves, nee tomentoli. Sparrmann, 
Folia lincari-fubulata, acuta, non pungentia, fubtus 

convexa, fupra plana, Isevia, patula. 
Flores e fummis ramulis, bini, glabri* 
. Limbiis acutus: tube duplo longiore. 
AnttiBrce quatuor fupra faucem, pills cinftse. & oua- intra D^jtjA«^-GNIDIA decandra, foliis oblongis planis integerri- 
folia. mis, capitulo terminali pedunculate involucrato, 

floribus quinqueiidis. 
Habitat in Madagafcar. Thouin^ 
Habitus, folia, inflorefcentia , eiusque involucrum, 
^ calycis figura & hirfuties Daidis Cotinifolia.^ eft, 
,.* ftruftura vero & fitus partium floris eft exafte 

Gnidise, fed jion numerus 
Folia funt alterna, uec oppofita ut in genere Daidis* 
Involucrum florum eft ut in Daide, fed pentw>hyllum» 
Varietates binas communicavit amiciiTimus Thouin : 

Ijirfuta. tf» foliis oblongis fpathulatis hirfutie canis, floribus mi* 

noribus* 

glabra. ^. foliis oblongis verfus bafin attenuatis nudiufculis, flo- 
ribus majoribus* 

Annotatio. 

Genera Dais & Gnidia adeo conveniunt, ut vix limi- 
tes reperiantur, uti etiam Daphnse cum PaiTerinis 

valde conveniunt AnthyL PASSERINE 

hides. tis hirfutis. I Habitat in Cap. bonse fpei* Thunberg. 
Flores exfcus hirfutiiTimi . albi. intus i viva m p PASSE- I t 


I ms OCTANDRIA. Monogynia. 

fpicata. PASSERINA foliis ovatis villofis , floribus lateralis 

bus folitariis. 
Habitat in Cap. bon?e fpeu Thitvberg. Rumulis floriferis refert Ipicam foiiofam^ ^ laxa. PASSERINA foli's ovatis fparfis, Jloribus capitati^ 

ramis laxis cernuis. 
Eahitat in Cap. bonce fpei. Thnnberg. 
Siuuii:i P. Ericoidi, fed diiTert floribus capitatis. ^randi* PASSERINA glab^rrima', foiiis oblongJs acuHs 
flora* concavis extus rugofis, floribus terminalibus fef- 

filibns folitariis. 
Habitat in Africa. 

Rami uniilori. '^ ^ 

Folia oppolita, fnbimbricata , obtufa cnm acnmine, 
extus quail venis elevatis rugofa, infcus concava, 

glaberrima. 
Stamina ofto, fupra tubum* 
Stigma capitatum, extra tubum, 
Diltinguitur facile magiiis florum limbis, extus fe- 

riceis. Gnidia. PASSERINA diandra, glaberrima, foliis lanceola- 

tis acutis. 

-#■ 

Baukfia Gnidia. Forjl. gen. n. 4. Forjl, AU. upf. 

t/. 3- i^- 173- 
Habitat in Nova Zeelandia ad iilTuras ruplum , in lit- 

tore maris & in funimis montium cacuminibus. 

Forjler. - " 

■ Folia Irujos rigldiorai & Gnidise fimiliima* . pihfa^ PASSERINA diandra, pilofa, foliis linearibus ob- 

tufis. 
Bankfia tomentofa. Forjf. gen* «. 4. 
% Bankiia pilofa. ForJI. Jidt. up/, v. 3. ^^ 174* 

Habitat in Nova Zeelandia. Forjler. ■-. ^ . PASSE- 0CTANDRIA» Monogynia. 

^r^^r^f^.PASSERINA diandra, pilofa, foliis ovatis. 527 Bankfia proftrata. Forjl, gen. n. 4, ForJI. AH. upf, 

t/. 3* r 175* 
Habitat in Novas Zeelandiae montibus arldis* Forjler. 

b f e r V a t i o. 

PaiTerinse diandrse odorem florum Syringse habent & 

femperv^irentes funt* 
Cur genus maxime naturale ob folum numenim ftami- 

num feparandum? 
Hue non male etiam referrentur Struthiote ; feciiTem, 

nifi ne^laria adfuiiTent, t DIGYNIA. ,^ ^/r/mwj.GALENIA erefta, fruticofa, foliis linearlbus car- 

nofis- 
Galenia africana* Syfl. veg. ed> i3» f. 310. 

frocum^ GALENIA procumbens, foliis ovatis canaliculars: 
bens. apice patulo recurvato. 
Habitat In Cap, bonse fpei, Thmiberg, r<?r^wio/a. W^EINMANNIA foliis fimplicibus ovatis ferratis 

utrinque glaberrimis , ftipulis nnllis. 
Habitat in Nova Zeelandia. Eq7h BcicL 
Inflorefcentia cum reliquis convenit, at foliis fimplici- 
bus , maioribus Aiftin^Uirima. 

m/o/^'flfa^WEINMANNIA foliis tematis: foliolis elliptice 

^ lanceolatis ferratis glaberrimis , paniculis compo- 

fitis. Habitat in Cap, bor 
Facie non multum a 
Frutex glaberrimus* 
Folia oppoiita. 
Fanlcul(B axillares. Thunberg^ t) 
»tur a Pteleis* temen^ WE follolis ovatis in- 
tegerrimis fubtus tomentolis, ftipulis caducis 
Habitat in Nova Granada. Mntis^ % 
Jirbor cortice fufcefcente, valde ramofa, foliofa Pa Fo/ia V / \ 2a8 ,OCTANDRIA. Digy Folia oppolita, fubtus tomentofa, pinnata cum im- 
parl. ^ 
Petioliis communis alatus , articulls obovatis^ 
Foliola undecim ad tredecim, parva, craiHufcuIa, 
fubtus valde tomentofa , ovata , integerrima, 

regularia. 
Siipiilce iolitarise utrinque , follolis maiores, deciduse, 
Racemi verfus apicem denfiiTimi, quaii Ipicx: pedi- 

cellis breviffimis. 
Neffariitm campanulatum , ftamina cingens, integer- 

rimum, membranaceum. 

glabra. WEINMANNIA foliis pinnatis : foliolis obovatis crenatis laevibus. ,^' Weinmannia pinnata. Si/Jf. veg. ed. 13. p* 310. ^^ mQHtana. C O D I A* 

Codia montana. Forfl. gen. n. 30. 

fiabitat in Nova Caledonia. Equ. Back, t^* 

Folia oppolita, petiolata, elliptica, glaberrima, in- 

' ' tegra, obtufa. 

Capitula globofa, terminalia & axillaria, breviflima, 

pedunculata. 
Forte Brunise fpecies, foliis ellipticis. 

TRIGYNIA. 

SibirP- POLYGONUM floribu s oftandris trigynis racemo- 

cwm, fis , foliis ovato - lanceolatis undulatis fcabris, fti- 

pulis hirtis. 

Habitat in Sibiria. ^. H. U« 

Simillimum P. divaricate. 

Chinenfts. SAl? INDUS foliis pinnatis: foliolis laclniatis. 

Sapindus chinenfis. Stfji. veg. ed* 1%. f 315. 
Kolreuteria paniculata. " Laxmann. ASt^ petfop. v. 16. 

p. 561. L 17. 

Habitat in China. 

Calyx pentaphyllus, inferus: foliolis ovatis, conca- 

vis , membranaceis , inasqualibus , iniimi lateris 
divergentibus* 

Pitala quatuor, oblonga, sequalia, furfum verfa, apice 
recurvata, flava : unguib as longitudine ^erianthii. f--. C T A N D R I A. Trigynia. %%^ 

Ne&ariu7n fquamse fmgulae ad apicem finguli unguis, 
undulatx, ereftse, cinnabarinse, corollam coronan- 
tes, antheras cingentes. 

Fllamenta oS:o 9 fubtdata, germinis columnae iniiden- 

tia, petalis paulo breviora. 
Antherce oblongae. 
Germen triquetrum. 
Stylus adfcendens. 
Stigma trifidum, parvum, patens. 

Ct7f/?r/a columnse infidens, oblonga, triloculare. ^ TETRAGYNIA. projlrata. HALORAGIS. ^ Haloragis proftrata. For^. gen. n. 31. 

Habitat in Nova Caledonia ad maris litfcora. Eqiu 

BcicL 
i?/Tmi tetragon! , glabri. 
/o//a oppolita, feMia, oblonga, bad attenuata in in- 

fertionem, undulata, glabra. 
jFn^^ii^ globofi, axillares, folitarii, pedicellati. 

Primo habitu, fruftu maturo referebat Ammannitm 
latifoUam , ut fere iuraflem illam. ENNEANDRIA. 

T R I G Y N I A. 

TatarU RHEUM foliis cordato - ovatis integris planis glaber* 
cum* rimis, petiolis femiteretibus angulatis, panicula 

fulcata. 
Habitat in Tataria minori. l^. H» U# 

Folia glaberrima, plana, magna, radicalia humo in- 

cumbentia. 

Petioli rubri , femiteretes. 
Nervi foUorum valde dilatati. Inflorefcmtia vix foliis altior. 

Racemi fulcati* P s DE I r / \ 
V 230 DEANDRIA* Monogynia* 

DECANDRIA. 

MONOGVNIA. 

r 

tetrapte- SOPHORA foliis pinnatis: foliolis numeroiis obo- 
ra^ vatis emarginatis , leguminibus tetragonis : angu- 

lis membranaceis. 
Habitat in Nova Zeelandia* D. D. Sparrmann^ H. U. 
_ Arbufcuta glabra. 

Fotiola parva, fere cuneiformia. 
Flos magnus, luteus. 

Legumen compreffum, torulofum, dorfo & ventre pla- 
num, lateribus membranis longitudinalibus cari- 
natum, ut in Loto tetragonolobo. 

gfandis. CASSIA foliis vigintiiugis fubholofericels eglandu- 

latis. 

Arbor filiquofa, brafiliana, fiUqua hifpida ferruginea, 

ceratoniee facie. Breyn. cent. L 14. 
Habitat in Surinamo. C. G. Dahlberg. 
Arbor robiifta, valida: ramis fubtililTime holofericeis. 
Folia circiter viginCiiuga , absque glandulis. 

Foliola oh\ong2i^ obtufa , sequalis latitudinis, fecun- 

dum longitudinem fubtiliffime holofericea* 
^iliqiicg fesquipedales, compreiTiufculae, digitos tres 

latse, ponderofiffimse , -acuminatse: futuris eleva- 
tis , teretibus , extantibus : altera geminata* 

'tongifili- CASSIA foliis quadriiugis: foliolis extimis lanceola- 
q^ta^ tis, glandulafubuiata infra infima interque extima. 

Caffia arborefcens jdiffufa, filiquis longis comprellis. 

Brown, iam. p. 22^, 
Habitat in America, t). H. U. 

Caulls ereftus, teretiufculus, obtufe fulcatus: ramis 

vix pubefcentibus. 
Folia quadriinga. 
jFo/io/a viridia , glaberrima, fubtus pallidius vlridia^ 
ovato - oblonga ; extima gradatim longiora, ut 
linearia potius quam lanceolata. 
Gtandiita inter vel infra infimum par oblonga , fubu- 
lata; inter extimum par acutior; raro ulla inter 
Slip paria intermedia. 
Petiolns ereftus , teretiufculus. 


Legu t> / , * DECANDRIA/ Monogynia Jtji 

Legumen tetragonum, hirtum, brevius* 

Node ofadormit arftepetiolo erigato, foHolis peudulls prope caulem* tamento laribus, leguminibus villofis* , foHoIis linearibns 
irtis , paniculis axil- 

M litis, "h* r Arbor raiTi 

iiori, molli, albo, in ficcis luteo, tettis. 
Folia ^tiol'dtz ^ pinnata, fex-ad oftoiuga. 
V ' Follola oppofita, lineari-lanceolata, acuta, inte- 

gerrima, bail oblique rotundata, fupra viri- 
-., " dia, hirta, fubtus alba f.lutea 6c tomentola: 

margine interiori obliterate* 
^ Petioltis tomentofus* 
Stipules femilunares f. lanceolatae, tomentofse, deci- 

duae* 
Faniaihv axilhres f in fummitate caulis, folitarise. 
Pcdimculi tomentoiu 
Flores magnitudine mediocri, lutei. 
Siliquco reCl^y comprelT^e, valde tomentofae, 

hirfiita* CASSIA foliisfexiugislate ovatis acuminatis lanatis* Caffia hirfuta* Syft. veg. ed _ _ ^3'P' 327. 
l^adllaris^CASSlA foliis biiugis ovatis obliquis, glandula ob* filiqua tereti longa. 
Habitat in Surinamo, pedunculacis C G. D alb erg. f^ Friitex duodecim pedum, glaberrimus# 
i*<?//a alterna , petiolata, biiuga. 

/o/io/a latere interiore obliqua, utrinqueglaberrima. y rf Glandnla conica, obtufa, inter inferlora fbliola, 
Stlpiilce nidise. 

Racernt axillares, folitarii, pauciilori , ere6ti. 
Pedicdli dependentes , anguiati* 

i^/o K^^ aurantiaci, raediocres, 

Legumen omnino C. fiftulai, ut diftingni neqneat, fub- curvum > 

fiUformi terminatutn 

terius iftlimis interceptum, quod 

men non apparet. acumme cylindricum, glaberrimum, 

longiruciiue pedale, 

externe m- CAS* "'\ ^ 232 DECANDRIA. Monogynia* 

bra^ea^ CASSIA foliis decemiugis oblongis obtulis eglandu- 
'- ta. latis, racemis elongatis, bradeis ovatis tumidis im- 

bricatis , legumine quadrangular! comprelTo. 
Habitat in Surinamo* C. G. Dalberg. 
Folia plus quam pedalia, oclo -f, decemiuga* 

i^o/io/ii palmaria , linearia, apice rotundata, fabtus 

mollia, cana. 
Petiohis comprelTus , inter paria canaliculatus* 
Racenms maximus , ex floribus denfe congeftis , inter 
brafteas ovatas , magnas , tumidas , imbrlcatas, 

nervofas', pubefcentes , ftatim ante explicationem 

floris caducas* 
Flores \Mteu 
Riidimenta leguminum erant incurva^ comprelTa: an- 

golis quatuor* 

Capenfis, DICTAMNUS foliis fimplicibus ,. caule ramofo. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. Eqn. BcicL 
Simillimus D. a.lbo. 

Folia alterna, fimplicia, foliolis D, albi fimillima, 
Racenms x\t in D* albo. 

albiis. DICTAMNUS foliis pinnatis, caule fimplici, 

DiAamnus albus, Syfl. veg. cd* 13. j?. 330. 

pinnata. RUT A foliis pinnatis triiugis: foliolis lanceolatis: 

impari ferrato, petalis planis fubcrenulatis. 

Habitat in rupibus circa Puerto de la Orotava, Fr. 

MajfoH. 

Caiilis ut in reliquis fpeciebus* 

Folia pinnata, triiuga cum impari. 

Foliola lateralia oppofita^ linearia> Integra f. cre- nulata, punftata 

FoHolum ifnioar fubo^ ferratum* difo^ ZYGOPHYLLUM foliis fimplicibus cpp Hum. dato . orblculatis. 

\ Hab berg. mkro^ ZYGOPHYLLUM foliolis ovalibus tninutis, cap- 

phi^lhim^ fvilis emarginatis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. I). Thunberg^ %^ 
Caiilts fruticofus, ereftus: ramis faepius altemis* 
Fotia oppofita, fubpetiolata, coniugata: foliolis ova* 

Hbus> carnofiufculis, planis, laevibus*. DECANDRIA. Monogynia» 233 

jPedimmli capillares, laterales, longitudlne folioram 

folitarii, ' 

Pctala oblonga, ilava. 

Capfitla utrinque retufa, quinquangularis : angulia 
vaide compreffis, rotundatis. 

V 

peruiferim. MYROXYLON. 

Hoitziloxitl. Herji. mex* p* Si- cum fignra fatis bona. 
Cabureiba. Fif. braf. 57 119. absque iigura. 
Habitat in calidifllmis provinciis Terrse Firmse Ameri- 

c£e meridionalis^ Mtitls. t). ^ 
Arbor pulcherrima : cortice Isevi, cralTo, valde refi- 

nofo , nt omiies arboris partes* 
Fo/i^ alterna , abrupte pinnata. 

/b/io/a biiuga , fuboppoiita, petiolata, ovato-lan- 
ceolata: apiceprodufto, obtulb, emarginato; 
Integra, venofa, glaberrima. 
Rachis per longitudinem inferipris paginae folii 
currens, elevata, pubefcens^ 
' Pctiokis communis teres , pubescens. 
iZ^r^mi axillares , ere^ti, fecundi, folii s longiores: 
peduncuio tretiufculo , pubefcente ; floribus 

iparfis. 

Bradtea fmgulum pedunculum fufFulciens , minima, 

ovata, erefta, concava, nudo oculo tuberculum 

' referens. 

PedicelU erefti- 

<7a/?/^ campanulatus, viridi-canefcens, cinftus extra 

orificium petalis antherisquealbis, intra continens 

legumen viride , quod in flore fingularem faciem 

reprxfentat. 

Foliorum fubftantia plena punftis Unearibus , translu- centibiis, refinofis, ut folia Citri* Nihil ginis Baifam viani; pluresde hac re rogaverat, at niillus ex hi* 
provinciis, eruditis Europaeis inaccelTibiiibus, defi- 
deratis illius fatisfacerepotuit ; fed acutiifimo & in- 
defeflb primario Indise Botanico, lofepho Cseleltx^ 
no Mutis,ha5c arbor-abfcondi haudpotuit; ijle ra- 
malum cumfoliis floribusque hac reflate mihi coxur 

municavit ut rariiumum & defideratiiFimum* 

P 5 QUAS. € 234 D E C A N D R I A. Monogynia* Simarti^ QUASSIA floribus monoids , foliis abrupte pinna- ha. t 
tis: foliolis alternis fubpetiolatis, petiolo nudo, 

floribus paniculatis. 
Simarouba Anblsi. A£f. parif. ann. 1776. 
Simaruba amara, Aiiblet. guian. v. 3. p* 859- t. 331. 

332. 

Habitat in locis arenofis Cayennse, Guianae, in Carolina, 

& in infulis Sandominicana , lamaica. t). 

Trtmats cortice \'d&:e£cente ^ amaro, lutefcente. 

Folia abrupte pinnata; foliolis utrinque duobus ad no- 

vem, oblongis, acutis, glaberrimis, fubfeflllibus^ 

Petioliis cylindricus. 

Paniciilce axillares , amplae. 

Flores in eadem panicula mafculi & feminei, mixti. 

Flores mafculi : . 

Perianthmm monophyllum , quinquedentatnm^ 

Petala quinque, albicantia, lanceolataj calyci inferta, 

Ne&arium Squamula fubrotunda, vill&faj lingula 

filament! ball interiori adnata. 

Filamenta decern, longitudine corolte. 

Germen fterile, in receptaculo carnofo patulo, dc- 

preffum, quinqueftriatum, neftariis tectum, 
tyhts nuUus. 

igma nullum* 
Flores feminei : 

Perianthium ut in mafculis* 

Petala ut in m?i^culls, 

Nedtarlum Squamulse decem, viilofx, in orbem locatse*- 
Drufce Stamina nulla» 

Germina quinque, connexa* 

Stylus quinqueftriatus. 
Stigmata quinque , patentia. 

ovatse 5 fubcarnofae , nigrse , receptaculo 

carnofo orbiculato lateraliter aifix3e* 

Semina folitaria: tefta fragiii* 

Cortex Simarubae officinarum eft cortex radicis. Bar- 

bari utuntur decofto huius amaro purgante in Fe- 

bribus & Diarrhoeis curandis. Ex his cognitio- 

nem huius corticis habuerunt Europsei, quo Di* 

arrhoeas & Dyfenterias tam facile curarunt* QVAS »mara DECANDRIA. Monogynk. 23s 

QUASSIA floribus hermaphroditis , foHis imparl- 
pinnatls: foUolis oppofitis felTilibus, petiolo arti^ 
culatoalato, floribus racemofis. 

Quaffia amara. 5*^7?. veg. ed. I3» f. 333* 

Habitat in Surinamo* Tj, 

Arbor alta. 

Folia alterna, interrupcc - pinnata cum imparl, bi- 

inga. 

Foliola oppofita, ad articulos petioli, elliptica, 

utrinque acuminata , iutegerrima , glaberri- 

ma, venofa* 
Petiohis biarticulatus, more Citri alatus membranu- 

' ^ la verfus articulorum apices fenlim dilatata, ro- 

tundata, ad apicem articuli primi foliolis duo- 
bus feiTilibus, ad 

ftruftus* 
Racemi elongati, fecundi. 
Flores remoti, brafteati. ultimi tribus aequalibu Facillime cognolcitur foliis, a reliquis omnibus diver- 

fiiTimis. 

Figura floris in Differtatione Parentis de Quaflia vera 

eft, fed ramulus cum foliis ad aliam pertinet. 

Magnum dederat haec arbor Pharmacopolis remedium 
ex Ugno radicis, fed nunc, more confueto medi- 
camentorum, eviluit & transmutatum eft m li- 
gnum vile, leve, debile ramulorum. 

mclinata. lUSSIEUA erefta , glabra , floribus tetrapetalis 
* oftandris pedunculatis. 

Habitat in Surinami paludofis. C. G. Dalberg* Q, 

Planta annua, erefta, tota glabra. 

Caulis fimplex , teres , crallus , porofus , aquaticus^ 

ad articulos inferiores radicans. 
Folia obovata, obtuf.i, petiolata, petiolis vix longior ra, coftata, glabra, alterna. ^ Pedtmcttti folitarii, axillares, uniflori, petiole paula 

longiores* 
Germen pedunculo paulo brevius, Iseve, incraffatum, 

tetragonum, acutangulum. 
Calyx foliolis ovatis, perfiftentibus. 
Petala quatuor, ovata, maiofa, venofa, tenerrima. 

Anther a odo,. 

MELASTO- X 
4 

2^6 DECANDRIA. Monogynia. 

r 

fragilis. MELASTOMA foliis quinquenerviis reticulatis, ra- 

cemis floribus fecundis felTilibus. ^ 

Groflulariae fruftii non fpinofa. Sloan* jam. r. 3. 

f. 196. /. I* 
Habitat in Surinamo. C. G. Dalberg, tj. 

Frutex rigidulus* 

Fglia oppofita, brevius petiolata, ovata, quinque- 

nemJ, Isevia, ferrata, ciiiata, reticulata, fragi- 

liffima, 

Racemns terminalis, brachiatus: racemulis trifidis, e 

bafi floriferis. 
Flores furfum fecundis 
Anthercs in fundo umbilici, decern* 
Frtiifus maiorcs globofi, pififormes, glabri , umbili- 

co excavato^ 

minores umbilico claufo fquamis quinque» grojfa. MELASTOMA foliis integerrimis qumquenervus 

fubcordatis fcabris. 
Habitat in Nova Granada. £?. Mutis. %. 
Arbor ramis rigidiufculis , teretibus , hifpidis* 
jFb/ia cordata, ovata, integerrima , quinquenervia; 

hirfutie rigidula, denfimma, quafi tomentofa. 
Flores in apice ramorum, fubfeffiles, groffi* 
Calyx validus, pilis ftrigofus. 
Corolla extus parum pilofa. firlgofa. MELASTOMA foliis integerrimis trinerviis ftrigo- 

fis ovatis , floribus folitariis, 

Caaghiyvyo, Marcg. braf. p. 59. 
Habitat in Nova Granada Mutts* %, 
Frutex caule ftrigis adpreffis fcabro. 
Folia oppofita, fubpetiolata , ovata, trinervia, inte- 
9 gerrima, fupra ftrigofa, fubtus foiis nervis ilri- 

Pedunctili oppofiti aut termiuales , uninori, cernui, 

fsepius diphylli. 
Calyx valde iirigofus* . , Corolla purpurea. RHODO' \ DECANDRIA. Monogynia. * 237 

C/i>-^/aw-RHODODENDRON foliis oblongis inpunftatis 

thiim, fupra fcabris venofiiUmis, corolla rotata irregula- 

* ri, gemma florifera ferrugineo-tomentofa. ' 

Rhododendron ChnTanthum- Patl. it. v. 3. p. 729^ lafii. /. !♦ 2. J^ / Andromeda foliis ovatis utrinqne venofis, corollis cam- 
panulatts obliquis. Gmet, ftbb\ v. 4, p, izu 

Habitat in iugis alpinis frigidiffimis Daurise, totius- 
que Sibirise* Pallas. 1^. " 

Frutex parvus, diffufus: cordce fufco. 

Folia obionga, utrlnqvie atteniiata, venofo -reticulata, 
niargine retlexo, fubtus pallidiora. 

Rami Inter folia fquamis ffipulai^formibus ferrugineis 
tefti, & terminantur pedunculis pluribus, ex 
axUlis fiiperiorum fquamariim , iniiiloris, 

Flos magnus, luteus, rotatus, nutans, flgura Rh« 
dauricL 

Adeo fimilis R. daurico , ut verear illius folam varie- 
tatem effe, & pro diftinfta ipecie vix recipiflcm, 
nifi in Medicina innotuifiet ut antarthriticum ex* 
perimentis cum ilia inftituds a CI. D. KOipin. f * 
ii««7?owo-ANDROMED A foliis ovatis fubferratis fabtus ana- 

fmi^* ftomofibus punftatis. 

Habitat In Nova Granada. Miitis. t>. 

Frutex determinate ramofus: ramis pilofis* 

Folia alterna, conferta^ fubpetiolata, ovata, acuta^ 

lucida, vix manifefte ferrata, fubtus venis anafto- 

mofantibus punfto elevate. 
Racemi ad genicula annotina, conferti, congefti ex 

racemis foiiaceis: foliolis caulinis fimilibus, fed 

parvis. 

Corolla ovatae* 

Antherce arlftis duabus, fmgulis iterum biariftatis, 

Capftilce obtufae: angulis dehifcentibus. r«ffy?Wj. ANDROMEDA foliis oblongis alternis ftrrulati*. 

Habitat in Nova Zeelandia. Equ. Back. 
Flores huius non vidi. 

^ * ANDRO- 238 DECANDRIA* Monogynia^ 

§erea^ ANDROMEDA pedunciilis axUlaribus folitariis di- 

phyllis unifloris, foliis alterals ovatis ferratis. 
Habitat in Taheiti. Eqiu Back. fy. 
Similis A* raceriiofae, fed glabra eft. 
Folia breve petiolata* 
Corolla campanulata. 

Antherce oMongje, liitese, dorfo bicornes. 
Suafu Forfteri ad. hoc genus pofui- ferrugU ARBUTUS arborefcens, foliis oblongis obtulis gla* 

^^^^ bris integerrimis, racemis terniinalibus. • 

Habitat in America. Miitis. 1^* 

Rami angulati, fimplices, glabri. 

Folm alterna, petiolata* 

Jiacenii in axillis foliorum, ramum terminantes, fo- 

. litarii. 
PedicelH rtxmori J patentcs, in medio brafteis bi- 

nis, oppofitis, ovatis, glabris. 
Flores remoti , nutantes. 

Calyx quinqiiedentatns, patentiufoulus. 

Corolla magis qiiam in reliquis fpeciebiis elongata, 

fere ut in Andromeda. 
PijlUhim corolla longins. 
Rores ficcati nigrefcentes. 

Suafu Mutifii, qui dixit fruftum baccam effe, ad hoc 

^enus amandavi. iaurU ARBUTUS arborea, foliis oblongis ntrinqne acu- 

folia. minatis acute ferratis glabris, racemis axillaribus 

fecundis feffilibus folitariis* 

Bahltat in America feptentrionali. t). 

Simillima A. Unedoni*, fed difterfc ferratnris acutis, 

cufpidatis; racemis axillaribus, fimplicIiTimis, fe- 
cundis, folio brevioribus. Unedo. ARBUTUS caule arboreo, foliis glabris obtufe fer- 
ratis, pauicula terminali, baccis polylpermis. 
Arbutus Unedo. Syp. veg^ ed, 13* p. 339. -J ARBUTUS DECANDRIA* Monogyma. ' 239 

mucro" ARBUTUS caule fruticofo, foliis alternis Qvatia 
nata. ferratis miicronatis, pedunculis axillaribus unU 

floris* 

Habitat in Tierra del Fuego. Eqttes Bcick^ t)» 

Frutex rigidiiTimus. 

Folia akerna, breviiUme petiolata, ovata, plana, ri- 
y gidii: margine cartilaglaeo , ferrato: ferraturis 

titrinque quatuor; acuta, mucrone pungente, 

avenia^ 
Gemnice in axillis folioram , fquamis paiicioribus,' 

Goncavis, inibncatis, unde exeunt pedunculi fq-^ '^ 

litarii, iuterdum fquamofi, uniflori, 
Flores cernui. ^- pumla. ARBUTUS caullbus difLuP^s, foUls alternis diillchl« 

oblongis integerrimis, floribus lateralibus foJi* 

tariis. ^ * 

Habitat in Tierra del fuego, Equ. Back. 
Planta pumila, fruticofa. 
FoM minutiffima ♦ fere Empetri, fupra glaberrima, 

fubtus carinata. 
Fediinciili e fquamis gemni2e axillaris, nudi, elonga^ 

ti, uniflori. 
Flares cernui. 
Quantum non deleftaret, Suecum Botanicum defer!- 

bere plantam ex terra maxima auftrali, moie 

crefcendi, habitu, facie & genere cmn Lapponi- 
cis liniillimam, rigidosque illius ramulos prop* 
radicem Lichcnibus intermixtos ? Quis, cui pa- 
tria ejus ignota eilet, non alpinam Lapponicanv 
crederet ? J « eduiis. INOCARPUS. Inocarpus edulis* JFoW?. g£fu n^ 33. 
Habitat in Taheiti. Eqiies Back, % 

Arbor. 

Folia alterna, dodrantalia, oblonga, fubcordata, br#* 

viiiime petiolata, integerrima, glabra, veno/a^ 
Spicce axillares, folitarise. parvse, hirfutje. 
Flores parvi, alterni, brafteis parvis fuffulti. DIGY t if" f P-^ 


S 
240^ ^ DECANDRIA, Digynia. 

DIGYNIA. 

fotyafi' ROYENA foliis ovatis fubtus tomentofis, ftamini- 
dra^^ bus plurimis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thiinberg^ 

Polygama & polyandra. 

farmen- SAXIFRAGA foliis radicalibus fubrotundis corda- 

tofa. tis crenatis, farmentis axillaribus radicantibus, co- 

, ... rolla irregulari , racemo compoiito* 

Habitat inlaponia, Gordon, HortuL Landing ^. H. U* 
Statura plantce omnino Heucherse* 
Folia radicalia petiolata, cordato- fuborbiculata, pi- 
lofa, crenata lobulis obtufis, oleracea, fupra ve- 
nis albis, fubtus hepatici coloris. 
t^' ' Petioli teretiufculi, folio longiores* 

Stimlce nuU^e* . 

Cait/i^ herbaceus , teres, fesquipedalis, fere aphyllus, 

^ uti tota herba pilis extantibus pubefcens, totus 

racemus compofitus ; racemis partialibus ante an- 

thefin apice cernuis. 
Sarmenta ramofa, e linguiis foliorum radicalium alls, 

longiiTima, copiofa, radicantia propaginibus^ 
Petala tria minora albida, rubro inquinatar, 

duo maiora alba* 
Nedtariiim luteum* 

Stamina alba, fuperne cralTiora, longitudine minorum 

petalorum* 
Sttjli longitudine minorum petalorum. 
Stamina duo deflorata refleftuntur pone coroHam. 

Yupejlris. \)lA^TYi\]S floribus folitariis, fquamis calycinis 

obtufiffitnis binis, petalis crenatis. 
Caryophyllus primus. Cluf. hifl. I. p* 382. figura tenuis. ( Habitat in alpibus Europse auftralis. ^* 

Folia linearia, anguftiiTima, triquetra, canaliculata, ri- 

gidula, in cefpites connata, margine carinaque 

icabra. 
^atilis filiformis, proftratus, uni-f. biflorus. 
Flares remoti, odori. 

Calycis fqiiamce tantum duas, orbiculatse, appreflse. 
Fetala fangulnea,' crenata, nee plumofa aut villofa* 
Styli duo, exfertl, recurvati. 

TRIGY- \ PEC AND RI A. Trigynia. 241 

J^f //iim. S I L E N E floribus fafciculatis faftigiatis, petalis qua- 

drifidis, foliis ovatis glabris. 

Lychnis grseca, bellidis folio, verna, flore parvo, di- 
lute purpurafcente. Totirn. cor. p. 24. 

Habitat in Oriente, La Tourette. 0. . 

Caiilis ereftus, dichotomus, fuperne fubvifcofus, in- 

ferne ramofus- 
Folia oleracea, glabra. 

inferior a fpathulata, glandulofo-cillata. ' 

fuperiora feflllia. 

Flares terminales, dichotomi , fafciculad, faftigiati. 
Calyx ereftus , clavatus. 

Corolla amoene- purpurea, fafcia alba, fauce coro- 
nata. 

Petala ovata, bifida, bafi utrinque ad faucem dente 
f» lacinia tenuiore* ^gy- SILENE petalis emarginatis utrin^ue dentatis, fo- 
ptiaca* liis fubtomentofis. Habitat in -/Egypt RU. Canity herbaceus 5 palmaris , brachiatus, leviiTime 

tomentofus. 
Fotia obovata, bafi anguftata, vix carnofa, Isevia, 

acutiufcula. 
f Flores terminales, unus alterve, pedunculati, erefti. 
Calyx clavatus, fubpubefcens: dentibus brevibus. 
Petala obcordata f. emarginata, obtufa, incarnata, 

calyce breviora, dente utrinque acuto, adeuque 

quadrlfida. 

Coroniila breviilima, obtufa, emarginata. 
Stamina decern, in fauce. 
Sty It tres, obliqui. 

liniflora. ARENARIA caulibus ereftis infeme ramolis fuf- 

fruticofis , foliis fubulatis, floribus geminis. 
Arenaria liniflora. Syjl. veg. ed. 13. p. 355. 
Habitat in Europa aufrrali. t). 
Catties perennantes , breves , plures , ramoli, diftorti. 

Rami erefti, limpliciiJimi , teretes , fpithama^L 
Folia fubnlata f. linearia, teretia, acuta, laevia. 
Pednnculi terminales, uniflori, fubpubefcentes, bini, 
unus poft alterum. 

r 

Q Calyx I -Hr^ \ 242 D E C A N D R I A. Trigynia* 

Calyx folioHs lanceolatis, binriatis, fubpubefcentibn*. 
Corolla magnitudine Lini, alba. 

Peiala ovata, obtufa, llriata , calyce duplo lon^ 
giora. 
^ Stamina Pijlillaqtte alba, longitudine calycis* 
Differt ab A. grandiflora foliis non piano- gramlneis, 
calyce foliolis non multiftriatis , caule multo Ion- 
giore, bafique fuffruticofo. / PENTAGYNIA. 

-' 

papil- COTYLEDON foliis oppolltis tereti-ovatis, flori* 
laris^ bus corymbofis^ 

Habitat In Cap, bonse fpei. Thunberg* 

mamil- COTYLEDON foliis alternis tereti-ovatis, flori- 
/ijm. bus alternis fubfelTilibus. Habitat in Cap, bonae fpei. Thunberg, trlfl fubpedunculatis ternis foliis obovatis integris , floribos Habitat in Cap. bonae fpei, Thitnberg. CacalU COTYLEDON foliis teretlbus, floribus corymbo- 
oides, fis, caule fruticofo. 

Habitat in Cap. bon^e fpei* Thiinberg. 

Flores lutei referunt Cacaliam. 

reticu- COTYLEDON fraticofa, foliis teretibus, floribus 

lata^ reticulato - corymbolis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thtinberg. 
Refert Staticem reticalatam. 

f 

paniai- COTYLEDON fruticofa, foliis oblongo - ovatis 

lata* feffilibus , panicula divaricata racemofa. 

Habitat, in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

Poputi' SEDUM foliis petiolatis cordatis dentatis, floribus 
folium. panicuJatis. 

Sedum popnlifoiiiim. PalL it. v. 3. p^'^52. /. o.f2* 
Habitat in Sibiria. 

Cattlis herbaceus, ramofus, ereftus^ patulus, Isevis, pedalis. Folia ' \ '* DECANDRIA. Pentagynia, 243 

r 

Folia alterna, petiolata, remota, ad ramiiicationes 
tantum, petiolata, cordata, dentata, obtufa, car-. 
nofa, glabra. 

Paniciilce breves , nee foliis longiores. 

Calyx parvus* 

Petala lanceolata , feiFilia , alba , immaculata , pa- 
tentia. 

Antlierce rubrse, 

aimillima Saxifragse rotundifolise , fed folia cordata, 

craffa, carnofa, & fruftificatio Sedu 

V 

glomi- BERGIA foliis obovatis crenulatls, floribus glo- 
rata^ meratis. 

in Cap. bonse fpei. D. D^ Bergms^ 
a B, Capenfi foliis minutis, glomeratis, iti- 
dem crenularis; floribus minutis, glomeratis 3 
caule magis diffufo, ramofo* 

Capenfis.^YsViCklA foliis lanceolatis f, ellipticis, floribus ver- 

ticillatis. 

Bergia capenfis^ Syfl, veg. ed^ 13. f. 359. 

I 

com- OXALIS fcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis ob- 
frejfa* cordatis, petiolis dilatato-planatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei* Thunberg^ 

OXALIS caulefcens, pedunculls nmbelliferis, folio- Hab 

Diifert 
Hab 

DiiFert lis obcordatis tomentofis. Thunberg. I punUat punftatis. foliis ternatis obcordatis \ Habitat in Cap* bonas fpei* Konig. Thunbcrg^ 

Sparrmann. 

DiiFert ab O* Acetofella foliis, fi attente obfervas, 

confertim excavato - punftatis & radice non den- 
tata fed bulbofa; minor etiam eft & tenella* 

F 

fiatans. OXALIS fcapo unifloro, foliis ternatis natantibus. 

Habitat ad Cap* bonse fpei, in foffis natans. D* Sparr- mamu Caulis filiformis, tenuiiTimus^ pro agu^e profunditate apice foliofus. Q 2 Folia 4, 3^ DECANDRIA. Pentagynia. 

Folia alterna, conferta, ternata, petiolata, Isevia, pa- 
ten cia* 
FoHola fubrotunda , integerrlma , uno alterovt 

interdum emarginato, fellilia. 
Petloli communes vix foliorum longitudine. 
Scayi inter folia, uniflori, longitudine foliorum* 
Calijx fimplex. 
PetalQ, alba, bail flavefcentia* 

■ 

tomen^ OXALIS fcapo unifloro , foliis digitatis tomentofls* 
fo/ir. Oxys corniculata villofa* PluK mant4 f. 143- 

t. 350* f. 6. 
Habitat ad Cap, bonse Ipei. ^. 
Folia utrinque tomentofa : foliolis duodecim ad vi« 

ginti, obovatis. 
Calyx lanceolatus. 
Corolla alba f. flavefcens. tanatoT OXALIS fcapo unifloro, foIiis ternatis obcordatis 

tomentofis, 
X)xys bulbofa africana , folio cordato, parvo luteo 

umbellato flore. Raj. fnppL 548. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. Sparrmann. '^. 
Radix filiformis. 
Folia fiipra viridia, hirta: pilis albis; fubtus alba f- 

purpurea, denfe tomentofa. 
Scapi longi, uniflori: pedicellis cernuis. 
Calyx laciniis lanceolatis. 
Corolla ilava. 

atfijiris, LYCHNIS petalis quadrifidis coronatis, folus rfr curvis. tft V Lychnis quadrifida. Scop, carwed. 2* n. 519* 
Lychnis alpina, foliis anguftis reflexis, petalis qua* 

dripartitis. Segu. ver. 3* p. i8<^- t. 5; /. i. 
Vifcago foliis teneris recurvis , petalis quadrifidis* 

HalL hip. ft. 918* 
Alfine alpina glabra, folio reflexo, Phtk^ alm^ 33* 

• t. 75. /. 5^ ^ *^ 

Habitat in Aullrla. Jacquln. 

Radix perennis. 

Capites ipithamaE^i, erefti, Iseves. 

Foliii 
/ DECANDRIA. Pentagynia. 24^ 

Folia linear! - lanceolata , laevia, 

Flores e panicula dichotoma. 

Calyx Isevis: dentibus obtuiis. 

Petala quadrifida, alba, Jongitudine calycli« 

Styli quatuor f. quinque* 

Capfula calyce longior. \ mndida Habitat ad Cap. bonse fpei. D. Thunberg^ 
CauUs faifruticofus, Isevis, jGmilis F. tenaciflimae* 
iT^/ia ovalia, petiolata, alterna, tribus H quatuor an- 
gulis f, dentibus utrinque, F* tenaGiffimae multo 
minora, fubtus niveo-tomentofa, fupra fcabri- 
tie adh^erentia ut in F. teiiadilima. 
Flores axillares, felTiies, fimiies F. tenaciflimae fed 

minores* 

Petala alba. tenacif- FORSKOHLEA foliis ovatis ferratis. 

Jltna^ Forfkohlea tenaciJfima. Si/fi* veg. ed. I3» p^ 363 DODECANDRIA. 

MONOGYNIA. 

Siivina- DODECAS. 

menjis. Habitat in Surinamo. C G. Datberg^ % mis oppofitis, brevibus. 

Fdlia oppofita, fubtetragonus fubp tiolata, la?via, obtufa, integerrima. S tip It Ice nulla?, 

Pediinciili axillares, uniflori, breves, folitarii, longi- 

tudine calycis. 
BraUece bin^, minutae, fub calyce* - ^ 

* Calyx ante explicationem tetragonus , quadrii'alvifi, 

inferne turbinatus , teres. 
Petala calyci inferta, ad divifuras. 
Stamina receptaculo inferta iuxta gerrnen , ncc ^ calyci. Q 3 BLAKEA I S46 DODECANDRIA* Monogynia^ 

tripll^ BLAKE A ecalyculata, foliis triplinerviis, 
fiervia^ Blakea quiuquenervia* Aubl. gtiian. p. 525. t 210. 

Habitat in Surinamo* C G. Dalberg. %. 

Arbor fedecimpedalls. 

Folia oppofita , petiolata , triplinervia , fpithamaea f 

fubtus itidem coftata & nervo marglnali. 
Pednnciili trifiori. 

Flores magnitudine Piinicae, diftinftij absque peri- 

anthio infero. 
Ferianthium campanula turn , trUf. quinqueiidum, co- 
"' riaceum , receptaculo a peripheria ad centrum 

ftriato, perfiitens* 

Pdala circiter feptem ovato - oblonga , calyci infer- 

ta, fefTiIia, lutea, intusalba, carnofa. 

, ^ Filamenta circicer duodecim f. quindecim, fubcylln- 

drica, calyci inferta , defmentia in antheras. 
Anther ce ovata?, compreilse, parallelae, incurvae, dof- 

fo planiufculae, corolla breviores, quafi truncatse, 
non concatenat?e , e filamentis continuatae & non 

filamentis infidentes, 
Gevmen inferum. 
Stylus clavatus, teres, longitudine petalorum, de- 

flexus ad latus inferius corollse, extra circulum 

ftatiuhum* 
Stigma capitatum, ftriatum. 
Bacca fub rotunda , muitilocularis , coronata calyce, 

difco concavo, annulo crenato, centre umbili- 
cato. 

Semina minuta* 
Fruftus Inteus, fapidus. 

. Raro ilos in Herbario confervari poteft, quin fran* 

gatiir. fn«^ma. BLAKEA bicalyculata, foliis enerviis transverfim 

fubtilijrnne ftriatis. 
Blakea trinervia. Syft. veg. ed. 13. f . 368* 

refmofa. BEFARIA foliis ovatis, floribus congefUs. 

Icon. Mntif. amer^ z;, I. f. 8. 
, Habitat in Nova Granada* Mlitis. t>. 

Arbor ramis proliferis, cortice rudi, tenello, fubpil- befcente. Folia D D E C x\ N D R I A* Monogynla; 247 

I 

Folia fparfa, fubpefciolata, ovata, laevia, perexmia, inte* 

gerrima , longitudine pollicaria. 
Flares e iummitate ramorum, congefti : pedunculis 

pubefcentibus, unifloris, in racemis mlnime elon- 

gat is. 

Corolla purpurea, valde refmofa f. vifcofa. 
Stamina prope bailn pubefcentia. &jluans. BEFARI A foliis lanceolatis, iloribus racemoiij, 

Befaria seftuans. Stjfi. veg. ed. 13, p. 368» 
Icon Mutif. mner. v. i U 7* 
Habitat in Kova Granada. Miitis. 
Similis B, refinofe, a!dor* 
Folia fimilia 13. relinofae led lanceolata, 
Ped'unciiti racemofi , pedicellis. longitudine iloris, nee 
ut in B» refinofa brevioribus. 
,->|U. X ^ Obfervatio. 

Befarlns faporem pecaliarem amarum habent 
AfFinitas cum Rhododendris. -* ^ ra«r//n. WINTERANIA. 

Winterania Canclla* Syjl. veg. id. 13. p. 369. 

Quantum diflferat a genere Drimys non dum bene 
fcio- Florcs Hcrbarii propr'u adeo ficcati funt, 
ut ad exaininandum non valuerint Obtinui ve- 
ro feqventexn defcriptionem a Cel, Botanico no- 
ftro L. Montin, ex planta iilius Herbaril iltftam: 

Flores terminalcs, paniculati* 

Ferlanthlnm coriaceuni, forte mo nopbyllum, licet lo- 

bi lint ad baiin fifli, & lateribu.s imus alteri dex- 
trorfum incumbat, campanulato- patens, trilo- 

bum» 
;. « Lobi rotundati , obtufiffimi , concavi , marglne 

membranacei, ciliis minutiffimis ciliati. 
Corolla ni fallor pentapetala, licet inter plus quam vl- 
ginti flores ncc unica corolla expanfa fit, &humc- 
ia^ta non absque vi dividi pol'fit in qiiinque par- 
tes. 
Fctala ovalia, cymbiformia, obtufa. conacea, 

nnarortne membranact'a^^ Filamenta nulla^ Q ^ Anilicrff 248 DODECANDRfA, Monogynia* 

1 

-/^;/^/r-?r/^ viginti vel ultra, lanceolato-lineares, paral- 
lelae, diftinftse, fere triquetrae, latere exteriori 
canaliculatae , interior! angulo adnatse- fuperiori 
parti neftaril , cui dimidio breviores , apice atro- 
purpureas, conniventes. 

Ne&arium tubulofura, longitudine corollae, infra fta- 
mina ventricorum , germen includens, fuperne 
conicum, obtufe rotundatum- 

Germm fuperum, ovato - conicum , definens in Sfy- 
lum breviflimum vel fere nullum, neftario bre- 
vius & minime iilud tranfiens. 

Stigma limplex, truncatum. 

Cortex huius arboris eft Cauella alba Officinarum, 

Si planta genere a Drimys diverfa, loeanda ell in Mo* 

nadelphia. mri- PORTULACA foliis ell5pticis carnofis ptanis , ge- 
diana, nicalis pilofis, floribus felTilibus terminalibus. 

Portulaca ciurafiavica lanuginofa procumbens. Herm* 

farad. U 215. non vero defcriptio. 
Habitat in India orientali. ©• H* Ur 

Caules ftatura Sedi acris, iiliformes, herbacei, re- 
pentes , articulati , ramofi, teretes , laxi , ra- 
bentes* 

Gmiciila pilis aliquot adfperfa, radicantia. 
^ FoHa elUptico-lanceoIata, Isevia, fubcarnofa, termi- 

nalia, oppofita , etiam quaterna. 
Flores lutei, terminales, folitarii, feiliies, cinfti la- 

na foliisque quatnor. 
Calyx bivalvis, tenerrimus: foliolis ovatis, acutis, 

rubicundis. 
Stanuna quatuor ad ofto, numero inconftantia. 
floret hora diiodecima per diem. 

Genus novum ex hac conftituit b. m. Parens & Meri- 
dianam vocavit; at differentia non tanta mihi 
Vifa, quin cum Portulaca combinari poilet, con- 
fentiente aiEnitate. Polymorphum vadde eft Por- 
tulacae genus quoad fruclificationem & nume- rum feparandse etiam plures* araretur t^ LYTHRUM / i DODECANDRIA. Monogyni£ 249 

Cuphea. LYTHRUM Mils oppofitis petiolatis ovato-obloiin 

gis fcabriufculis , floribus dodecandris* 
Cuphea vifcoiiiTima. lacqu. hort. v. 2. p. 83» t 177. 

Balfamona Pinto. VandelL fafc. 1771. p Habitat 

rette. 0» 
Radix fibrofa, annua* D. La Toil- ftus ens Rami alterni, limplices. 
Jo/ia oppoiita, petiolata, ovato - oblonga, integerri- 
ma, Isevia. ^ . 

Flores purptirei, laterales, breviffime pedunculati,' 

folitarii, decumbentes. 
Calt/x monophylliis cyitndrlcus , duodecim ftriatus. I ri produfta; pubefcenti vifcidus* bail fuDerio- Corolla hexapetala, petalis calycis fauci infertis, fu- 

perioris lateris duobus maiufculis* 
NeBtari7im Sqnamiila reilexa, intra gibbum calycis. 
Stamina duodecim, in fauce calycis. 
Tap/z^/a oblongiufcute, uniloculans* 
Semina ^lurvL, lentiformia , tandem nigra. * 

Capfula una cum calyce ante maturitatem longitudinal 
liter rumpitur, & exit adfcenditque receptacu- 
lum feminum cum immaturis feminibus a latere 
interiorit at nuda maturefcant, more Phrymatf. 

triJUorum. LYTHRUM glaberrimum, foliis oppofitis fubfelTi' 

libns lanceolatis integris, pedunculis axillaribus 
oppofitis capitulo trifloro* 

Habitat in America. ^, 

A Teliquis facile diftinguitur pedunculis filiformibus, 

terminatis brafteis binis, lanceolatis, canalicula- 
tis, patentibus, flore longioribus, inter quas Ac- 
res tres, aequales, brevius pedicellati, caerulei, 

parvi* 
Pemphis.LYTHRVM fruticofum hirfutum, foliis oppofitis ob- 

longis integris, floribus axilitiribus peduncuiatis 
folitariis , capfula circumfcifla unilocularL 
Pemphis acidula. Forjf. gen. «. 34. t 34- 
- Habitat ad littora maris Zeylonae, KSnig* 

Frutex canus^ 

Q 5 Folia 
2 so \t p D E C A N P R I A, Monogynia,{ 

Folia approximata , In fummitate ramorum. 

CaUjx duodecimdentatus : denticulis insequalibus. 

Petula^eyi^ calyci inferta, alba. 

Stamina duodecim. 

Capfiila tavhiri'dt^i, unilocularis , circiimfciiTa. 

Genus videtur diverfum ob fraftum unilocularem cir- 

cumfciffum, fed 11 unavaleret differentia ad genus 
. feparandum, nimis multiplicarentur genera; Bo-- 

tanicus , quantum permittat differentia generlca, 

genera naturalia feparare non debet. racemo^ LY THRUM diffufum, foliis oppofitis petiolatls o\a- f2im tis , racemis terminalibus , floribus oppofitis* 

Habitat in America meridionali. Mtitis. 

Planta fuffruticofa, diffufa. 

Folia ovata, integerrima, venofa. 

Jlacemi ex dichotomia C terminales, long?. 

Flores remoti, per paria oppoiiti, longi, pcdiccllati, 

erefti, bracteatu 
Braiiece ovatse. 

Apices ramulorum, Caljgces & Pedicelli pilofo -vifcidl. ^imta- LYTHRUM hifpido- vifcofum, foliis ternis C op- innh \ politis feiniibus ovatis, floribus axillaribus nutan- ,»T^'^* tibus dipetaiis. 
Habitat in America. Mutis. t). 
Friitex hifpido - vifcofus , fufcus. 
Rami alterni. 
Folia feUiiia, ovato-oblonga, integerrima, utrlnque 

hifpiditate fcaberrima , fupra fplendentia* 

inferiora verticillata, quaterna, trina, 

ratnuloriim oppofita. 
Flores axlllares, pedicellati, nutantes. 
<7tT/z/^ linearis , hifpidus, vifcofus. ''^' 
Fetala bina, maiora, margin! fuperlori calycis inferta, 

erefta, obovata, violacea f. cserulea^ 
floribus fpeciofa & dijdinfta planta^ •? Dici: r c ^ DODECANDRIA, Digynia. jj, . 

A. 

decimu AGRIMONIA foliis pinnatis hirfutis, caule pro- 
bens^ cumbente, fruclibus tindique hiipido - uncinatis* 

i/t: 4^ Folia radicalia PotentiJia^ Anferinse, pinnata. 

Foliola circiter viginti, sequalia, ferrata, ovata, 
villoliiiima. 

Catiles pedales, procumbentes, fubaphylli, fimplicif- 

fimi, transeuntes in racemum. 
jFn/ff//^ ovati J tomentofi^ undique adhserentes, ftimu- 

lis uncinatis , iiiferi plerumqvie monofpermi", mO- T R I G Y N I A. Mocanera. VISNEA. 

Mocanera. Canar. 

Habitat in fylvis montofis infularum Canarieniiura. 

Franc. Majfon. T). 
Frutex parvus. 
Gz^^/ij* fubverrucofus, teres. 

Jb/ia alterna, erefta, breve petlolata, elliptica, gla- 
berrima, venofa, ferrata, conliftentia Lauri, 

Fedimcnli axillares, folitarii , nutantes, vbc petiolo 
longiiores, nudi, uniflori. Flores parvi. 

Corolla lutea. 

Flore foecundato erigitur pedunculus, cal}'x claudltur 

& incraflatur , eiusque foliola tria exteriora fufca pilofa evadunt. % pinnatifida. T A C C A. Tacca pinnatifida. Forfi. gen. n. 35* 
Tacca littorea. Rumph. amb. v. 5. f. 328* t ir4* 
Tacca fativa. Rumph. anib. v. 5. p. 324- t. 112. 
Habitat in India orientali & in Taheiti^ Sparv- 

Foliis limilis Dracontio nol\n)hvIlo, y PALLA^ / \ p DODECANDRIA. Trigyn * Cafpicix, -f- Pterococcns aphyllus* PalL it. v. 2- p- 738. ^ i?. 
Habitat inter Wolgatn & laicum in campis arenofis 

verfus mare Cafpicum. f^- 
/rzflfr*; quadripedalis, ,ramofilTimus, aphyllus, articu- 

latus : articuiis interceptis ut Ephedrae. 
Folia nulla. 
Flores hit^t^es ad genicula, glomerati, albi, parvi. 

O S A N D R I A. 

MONOGYiNlA. 

(ncida. SONNERATIA. 

Pagapata, Sonnerat. voyag. p* l6. t. i$. i6. 

Habitat in uliginofis Novse Guinese. t)* 

Arbor. 

Folia oppofita, fubfeflilia, oblonga, integerrima , vc- 

nofa, glaberrima , Hyperici- 

Flores terminales , foiitarii , magni. " ' 

Petala rubra. 

' FruBliis fimilis Mefembryanthemi, fucco acido, ve- 

ficulofo. Decaff et' P S I D I U M foliis ovatis acuminatis planis , peduncu- 
mum^ lis unifloris brafteatis* 

Decafpermum fraticorum. jFbr/f, gen. n^ 37, 

Habitat in Taheiti, Sparrmann. "f). 

Frutex glaber, ^ 

Fo/ia petiolata, parva, integerrima, venofa, nonli- 

neata. 

PeduncuH axillares, foliis fefqui breviores, brafteati: 
4 braftea una C altera, oblonga; fericei, uniflori, 

Flores parvi , albi. 
Calyces fericei. 

Capful a i. Bacca ptLjysif globofa, torulofa, calyceper- 
liftente coronata. 

P.enf^ha'?RVmS nmhems feflilibus, foliis ovato-Ianceolatis, 
nica. ramulis pallida punftatis. 

Habitat in America feptentrionali, %, H- U. 

Fades ?• Cerafi, fed ramuli punftis albidis adfperfi, ut / in P. virginiana. ^ Folia T ICOSANDRIA. Monogynia, ^^j 

Folia P* Ccrafi, lanceolate - ovata , ferrulaU, laevia 
bafi glandulis duabus, faepe rubris. 

Umbellce felTiles. 
Flores P. Cerafi minores. fediincu- PLINIA floribus pedunculatis polyandris. 
lata. Plinia rubra. Syft* veg. ed. 13. p* 386. 

Habitat in Surinamo, C. G. Dahlberg. 1^. 

Arbor. 

Folia oppollta, petiolata, fimplicia, Isevia myrtina^. 

ovata, 
Flores pedunculati, longitudine foliorum, fubumbel- 

lati. 
Perianthium foHoHs quatuor, ovatJs, concavis, pa- 

tentibus, coloratis, refiexis* 
Petala qiiatuor f* ofto, obovata, feililia, calyce du- 

plo longiora. 
Filammta plurima, capillaria, longitudine petalorum, 

receptaculo inferta, 
Antherct fabrotundse. 

Gernien inferiim , fubrotundnm , angulatum^ 
Sty his filiformis, longitudine ftaminum. 

Stigma fimplex. 

Bacca fubrotiinda, magnitudine Pruni, oftotorulofa, 
unilocularis , calyce quadridentato umbilicatft, 
P. croceae fimillima, rubra, fapida. 

Sifnm unicuni, fubglobofunu DIGYNIA. mmira^ CRATiE Habitat in Mauritania. S. M. iViinflrdm, 1^. 

Statura & Fades C. Oxyacanthse. 

Frutex cortice cinereo. 

Spince m meo nullae. 

Folia oblonga C fublanceolata, obtufa, laevla, apic* 

tridentata C quinquedentata: dentibus acutis. 
Flores in corymbis ramofis, fimiles C, Oxyacanthse* PENTA 4 

I / ^ 254 ICOSANDRIA. Pentugynia. 

PENTAGYNIA. 

J 

Xantho-- MESPILUS fpinofa, follis fubcuneiformibus crerw-- 
€armis. tis, floribus folitariis, laciniis calycinis fiibfolia- 

ceis incifo-ferratis longis retlexis, fruftibus fub- 

turbinatis punctate - verrucoiis* 
Habitat in America feptentrionali* Ehrhart. %*• 
Friitkiiliis rigidus, fpinofus, 
Folia fubcuneiformia , crenata , craffiufcula , fubto- 

mentofa, fefqulpollicaria* 
Petiolus breviffimus. 
Fediincnlits e:^ apicibus ramuloriim, folitarius, tomen- 

tofus , longitudine gei-miuis. 
Bra&ece duse f. tres, lineari - lanceolatae , ferratse, de- 

ciduse. 
Germen tomentofum. 
LacinicF ca!i/cina^ (iih£o\hce2e ^ lanceolatse, mcifo-fer- 

rata?, reflexse, germine iongiores, 

St^ti quinqne^ 

FruBlus fubturbinatusj pallide luteiis, verrucis nigris 

punftacns, profunde umbilicatus , magiiitudine 

drupse Pruni infidtise. 
Nuccs quinavie, olleae* Phctno^ MESPILUS fpinofa, foliis cordatls tri- quinque-f. 
fyrunu feptemtidis lerratis glabris, floribus corymbolls, 

fegmentis calycinis deciduis, fruftibus depreffo- 
globolis late - umbilicatis , micibus apice denu- 
datis. . 

Habitat in America feptentrionali* Ehrhart. t). 
Arbor mediocris* ^ 

Rami fpinoli, nlbo-maculati* 

Folia cordata, trifida, quinqaefida f. feptemfida, acu- 
minata, acute - ferraCa , glabra, magnitudine Be-» tulos albse. a Petiolus tenuiiTimiis , folio brevior, 
Corymblis compolitus. 
BraUecB ad bafin pedunculorum, folit 

minimse , deciduse. ^ 
Flos Crat3Egi Oxyacanth^e paulo mino fubulatie Dintes 4 

* / f I ICOSANDRIA, Pentagynia. ^ y j 

Denies calycini breviiTimi, obtuli, fruftu mature de-. 

cidui. ^ ' 

Styli quinque. 

FruSits depreJ3o - g[obofus f. verticilllformis^ cocci* 
neviSi magnitudine j^bis rubri: iimbilico laxo, 

nado. 
Niices quinqiie, offerer apicibiis umbilicum replenti- 

bus, nudis. 
Florefcentia ferotina & ultima huius generis,. nivalis^ PYRUS foliis integerrimis, floribus corymbofis. 

Pyrus nivalis. lacqu. aujir. v. :?- p. 4. L loj^ 
Habitat in Auftria. t). 
j4rbor ramulis craifinfculis* 

Folia elliptica C ovalia, petiolata, integerrima, fub- 
* tus fericea albidaque. 

Flores terminales, corymbofis 

Fru&iis globofus , acerbiffimiis , fed maturus pUr* 
trefcens dulciilimus* Jacquin. "^ ^ (N«r J /a/irf- PYRUS foliis Imeari - lanceolatis canis fubtus albo- 
folia. tomentoiis, floribus axillaribus folitariis fubfcfli- 

libus* 
Pyrus falicifolia^ PalL it. v. 3. p. 734. f. N. f. 3. 
Pyrus fylveftrls orientalis , folio oblongo incano* 

Tourn. corolL p^ 43* 
Habitat in arenofis defertorura Sibiriae. t). 
Arbor primo vere florens* 
FruUits habet pyrifonnes , turbinatos , parvos. Betrya^ PYRUS inermis, foliis ovato - oblongis ferratis acu- 
finnu tis , racerais fimplicibus elongatis. . 

Mefpilus canadenfis. Syfl. veg^-ed. 13* p. 388. 

Habitat in Virginia, Canada* EhrharL t)* 

Arbor decern -f. duodecimpedalis, inermis. . 

Folia o vato - oblon ga , ferrata , acuta , tripollicaria ; 
iuniora tomentofa ; adulta nuda, glabra, 

Racemi fimpllcc^s, elongati, ex apicibus ramulorum. Ped'imceUi tomentoli* 

jBraf?!^ fubulato • fiiiformes ^ villofae, caducae. Pitalc^ 2^6 ICOSANDRIA. Pentagynia» , 

I 

Petata linearl-knceolata, obtufa. 

Styli quinque. 

Friidttis c3sruleo-nigrefcens, magnitudine baccae RU 

bis nigri, quinquelocularis , llicculentus, dulcis^ 
gratiflimus, 

Semina decern, interdum pauciora, brunnea. 
GemmcB P. communis f. Populi tremulse: fquamis in- 
terne villofis. t 
Amelan- PYRUS inermis, foliis ovalibus obtiiiis ferratis fub- 
€hUr4 tus tomentofis calvefcentibus, ftipulis fubulatis 

lateralibns deciduis, racemo limplici paucifloro, 
petalis fublinearibus. * 

Mefpilus Amelanchier. Syfl, veg. ed. 13* p. 388. 

Habitat in Helvetise, Auftrise, Galloprovinciae , "Ger- 
manise rupibus. Ehrhart. 

Friitex orgyalis, inermis. 

Hamuli fvcsteriti anni epidermide alba foluta tefti. 

Folia ovalia, obtufa, ferrata, juniora fubtus valdc 
tomentofa, adulta caivefcentia, vix poUicaria. 

Stiptilce laterales, petiolo adnatse, fubulatae, deciduae. 

Jtacemus fimplex, quadri-f. quinquetlorus , tomen- 
tofus. 

Peduncelli brafteati* 

£raff^^ fubulato-iiliformes, tomentofae, caducse. 

FloresV. Botryapii: interiores exteriores paulo fupe- 
rantes. 

Petata lineari - lanceolata , obtufa* 

Styti quinque* 

FruStits cseruleo-nigrefcensj magnitudine baccse Ri- 

bis rubri, quinquelocularis , fucculentus, dulcis, 

fapidus. 
Semina decern, in quovis locnlamento duo, fufca. 
Gemntee ovatse, pubefcentes, ru amis villofis. 
ArbutU PYRUS inermis, foliis ovato -lanceolatis tenuilTime 
foliap ferratis: rachi fupra glandulifera, corymbo com- 

pofito- 
Mefpilus arbutlfolia. Syjt* veg, ed. I3» p. 388* Habitat in Virginia* Ekrhart. t) 
Frutiailus inermis. Folia \ ■ rubra nigra. ICOSANDRIA. Pentagynia, 2^7 

FoUa ovato-lanceolata, interdum obovata f, cuneifor- 
mia, tenuiilime ferrata, fubtiis viJlofa, iefqui- 

aut bipollicaria : adulta pagina fuperiori rubra, 
inferiori lutea. 

Rachis fupra tota glandulifera. 

GlandulcB confertae, fubulato - cylxndricse, 
luteo - rufefccntes- 
Serraturte apice glandulofo - cartilagineae* 
Stipules laterales, petiolo adnatse, fubulatse. 

Corymbiis compofitus, tomentofus, fex-^d duodecim- 

floras. ^ 

Bra&ecB fubulatse, caduca?. 
Ftores vix magnitudine Cratsegi Oxyacantlige^ 
Petala obovata, alba^ extus rwhelh^ 
. Anther C£ rubrse. 

Styli quinque. 

FruBttis fubglobofus, qumquelocularis. 

Semina in quovis loculamento duo, oblonga, fufca, 
a^ fruftu rubro. 

Folia magis tomentofa, minora* 

FruSf^is ruber, magnitudine baccaeRibis rubri, (icerbus. 
^. fru6tu nigro* 

Folia minus tomentofa, maiora. 

FrtiStiis niger. magnitudine fruftus Cratsegi Ariae, > /i^/r/b/i^.TETRAGONIA erefta, glabra, foliis |)etioIatis 

ovato - lanceolatis ferratis, petalis deciduis. 
Cerodea erefta. Thoitin lit. Habitat 

iff nit ex Thotiift. % U.V. CauHs tetragon us: angulls elevatis, rotundatis, fca- 
bris; ruber. 

Rami oppofiti. 

Folia oppolita, petiolata, horizontalia, ovato - lanceo- 
lata, inaequaliter ferrata: ferraturis pungentibus ; 
fcabra, plana, venofa., pollicarla. 
PetioH foliis triplo breviores, femiteretes, canali- 
culati. 

r 

Stiptilce null:e* 

Flores in fummitate ramorum, axillares, temi, pe- Peditnctili dunculati, parvi, viridi - rubicvmdi. refleduntur infra folia. 

R / ^ . n ICOSANDRIA. Pentagynia* 

Corolla tetrapetala: petalis lanceolatis, medio dilata- 
tis, inter foliola calycis exfertis, patentilfimis , 
calyce longioribus , caducls. 

Stamina plerumque duodecim, foliolis calycinis in- 

ferta. 
StifH margine planitiei germinis prope calycem inferti. flo* Differt res habuit ciim & line petalis. petalis ab apetaU. 

hirfuta. TETRAGONIA herbacea, hirfuta, procumbens, 

foliis ovatis villolls , floribus axillaribus ternis 
feflllibus. 

Habitat in Cap. bonse fpei. TImnberg. 

* F 

fpicaia. TETRAGONIA glabra, herbacea, erefta, foliis 

inferioribus ovatis, fupremis lanceolatis glabris, 
floribus racemofis. 
Habitat in Cap» bonse ipei. Thunbef'g. .-i+- apeta^ 
ium* MESE foliis linear! - fub- Hi lanceolatis fubtus muricatis , caulibus proftratls. 
itat ad Cap. bonse fpei. H. U# Ca^iles herbacei, profcrati , teretes, rubentes: pun- 

ftis obfoletis, papulofis, nitentibus, uttotaplan- 

ta , obtefti. 
Folia oppofita, linearia, parumque lanceolata, fuccu- 

lenta, iupra canalicuiata , fubtus femicyiindrica, 

papulis fubmuricata , obtufa. 
Pedunculi breves, papulofi, uniilori. 
Calyx foliolis insequalibus , fubulato - cylindricis. 
Fetata viginti quatuor, alba, diftantia, fetacea, bre* quali germ talis flmillima Anthti^cs fufcefcentes. 

Germen ioferum, orbiculatum, magnum , convexum. fupra Iseve. Stigmata recorva. pproximati ■^-* ^^ MESEM. 1 I t ICOSANDRIA* Pentagynia. ^S9 fum. UM calycibus Knearibus* florib Mefembryanthemum Altonls^ Jacqiu hof% v, 3. p^ g. i. 7. 

Habitat i o H. a Cfl«/^^ & Rami deprefii, teretes, papulofi ut omnes 

' plante partes una cum calyce, apice dichotomy 
Folia oppolita , amplexicaulia , fere thulato - oblonga , obtufiufcula* connata, ipa- Flores ex dichotomiis, folitarii, erefti, pedunculati: 
pedunculis filiformibus, deflexis. 

Calyx lacinils inseqiialibns, lineari- fubulatis. 

Corolla vix calyce longior, lutea. 

Capfnlo: depreiTse, nudae* 

DiiFert a M- cryllalHno, cui papulis cry&iaWims fimil- 
limum, caule graciliore; foHis oppoCtis, angu- 
ftioribus; laciniis calycinis fubulatis, nee ov^atis^ 
latiffimis; corolla multo minori, lutea, quae in M. cryftallino magna, alba* > ^yflalli- ME num. papulofis, floribus felTilibus , calycibus late ovatis acutis retufis. cryftallinunu Syft^ AV P^ 389- 

, Calyx formatur folummodo ex tribus laciniis, reliquae 

duae tamparvse, ut ab his trihus latis cxcludan- tur. crmno^ MESEMBRYANTHEMU mm. unifloris. fcapis Habitat D. Montin Planta magnitudine Bellidis perennis. 
Folia ovato- oblonga, petiolata, pun 

papillofis. 
Scapus pollicarls, uniflorus. 
Calyx profunde - quinquefidus : laclnii 

tulmimis. 

Petala quinqucj^ oblonga, pedicellata 

ra, alba. 
Stamina fetacea^ alba^ longii]ima« •yftalllno- IS ob^ MESEM- ^SO ICOSANDRIA. Pentagynia. ^difo^ ME timu Bab fis, cauUbus profti'atis. D. Montiiu Caules herbacei, proftrati, pedales, utrinque fulco 

,exaratu 
Tolia oppofita: oppofitionibus remotis ; petiolata, 

cordata, obtufa, pollicaria* , 
Flares laterales, alterni, folitarii, pedicellati, longi- 

. tudine foliorum, forte albi* 
Germina ut in M. bienni, maiufcula* 
Calyx foliolis oppolitis: maioribus ovatls; reliquis 

minoribus. pinnatU MESEM M Cap. bonse fpeu D. Thunberg. 0* H. U, 
Cmiiis herbacens, dichotomus, craffitie fili. groflioris, Folia deprellus, fanguineus^ Lobi laterales ntrlnqae tres, obtuli: finubus pa- 

tulis, obtufis, non coftam attingentibus, 
Lobiis terminalis impar, maior, acutior. 
Bajis foliorum hinc dilatata, tamquatn orta e fti* 

pula lata. 
Flares axillares ramorum, folitarii, pedunculati, par- 
vi, flavi- 

Pedimciihts deflexiis , folio brevior* 

Petata lanceolata. 

FruBus turbinatus, pentagoniis: vertlce piano, reti* 

culato, tamquam quinquevalvi. 

Tota planta adlperfa micis veficularibus , verfus au- 

ftumnum tota rubra. 
Planta pulchra & in hoc genere valde fmgularis* 

r^j?/7/ar^.MESEMBRYANTHEMUM foliis connatis terc 

tibus papulofis, caule erefto, ramulis unifloris 
fiJiformibus glabris. 
Habitat in Cap. bonse ipei^ Thunberg. 

farmm^ A 12 ON foIiis linearibus fiHformibus, panicula di- tojnm. I chotoma, floribus folitariis pedunctilatis. 

Habitat ad Cap- bonoe fpei, V. Sparrmann^ 

Catties proilrati, iarmentofi, pedales. FoIm \ iCOSANDRlA. Pentagyma. z6t 

/'(9//a linearia, oppofita, remota, Isevia: bail approxi^ 
mata, latmfcula, periiftente. 
. Flores verfus fummitatem cauiis alterni, axillares: 

pedunculo unifloro, longitudine foliorum ; pube- 
fcentes. 

panku- AIZOON hirfutum, foliis lanceolatis , iloribus felH- 
latum. libus, ramis erettis. 

Habitat in Cap. bonse fpei» Thimberg. 

fer folia" AIZOON tomentofum, foliis obovatis connatis cr}''- 
tnm. ^ ftallino-punftatis, floribus pedunculatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. , Thimberg. 

GlinoU AIZOON hirfutnm, herbaceum, procumbens, fo' 
^es. ills bvatis, floribus feifilibus diilinftis* 

Habitat in Cap* bonse ipei» Thunberg. 

fectin'- AIZOON /hirfuto - canum , herbaceum, procumbens, 
dmih foliis ovatis, floribus feiTiiibus imbricatis fecun- 

' dis. 
Habitat in Cap. bon^e fpei^ Thunberg* 

■_ 

fniflr.n^ ATZOON fruticofum, ereftum, glabrum, foliis Ian* Ufft. ceolatis, floribus feflilibus. 
Habitat in Cap. bonse ipei. Thuiiberg* I rigidum. AIZOON fruticofum , procumbens , tomentofum, 

foliis ovatis, floribus leiTilibus remotis. 

Habitat in Cap, bonse fpei^ Thtmbcrg. 

W^entea.SVlRMA fruticofa, racemis compofitis, foliis feri- 
^ ceis cuneiformibus lineatis apice ferratis fubpli- catis* 
Habitat in Nova Gra 

Friitfix ramis ftriatis Mutis. t) fc-r ' ■ " 4-5- 
jN- i^(?/ia alterna, petiolata , lanceolata , cuneifortmaf 
utrinque albo-fericea, lineata, apice ferrata, 

Racemi compoiiti, terminales, ramulis longiores. 

f tores reliquis fpeciebus miuores, pentag^^ni; ger- 
minibus villofis,. 

R3 SPI- ^ L M / Z62 rCOSANDRIA. Pentagy 

vatmata.SPlRJEA foliis pinnatis f i 1 tis biferratis, floribus cymofis. 
Spiraea palmata. Syji* veg. ed. 13. f. 393* PalL it. 

V. 3- F- 735» ^- Q* /. I- 
Spirsea lobata* lacqu. hart. r. i. j7. 38* f. 88. 
Spiraea foliolo imparl maiore multiiido. GmeU ftb. 

V. 3. f , I92^ 
Habitat in Sibiria. '^. 
Statura & Fades S. Ulmarias* 

Radix odorata* 
Herba inodora* 

Fb/ia fere S. Ulmariae: foliolis lobatis* 
Flares rubri* 
FruSus S. Filipendube , nee contortus, fed reftas* i V C/7mma,SPIRiEA foliis interrupte pinnatis: foliolis ovati* 

biferratis fubtus canis , floribus cymoiis. 

Spiraea Ulmaria. Stfjl^ veg. ed. 13. y. 393. 

Filipefi- SPIR^A foliis interrupte pinnatis: foliolis lineari- 
duta, lanceolatis interrupte ferratis glaberrimis , flori- 

bus cymbfis* 
Spiraea Filipendula^ *Si//?. veg^ ed. 13. p. 393. 

laponica.SVl^MA frutieofa, caule pubefcente, foliis lanceo- 
latis acutis ferratis nudis, corymbo terminali com- 
polito. 

Habitat in laponia. Thunberg. 

•^ Similis S. falicifoliae , at ab ilia diifert foliis acutis, 

corymbo & caule pubefcente. POLYGYNIA. 

pmila. ROSA germinibus ovatis , petiolis pedunculisque hi;' X f fpidis , caule fuperne aculeatiilimo. 
Roia pumila* C/w/1 Ufi- II7» lacqii. anftu V. St. 
p. 59* t 198. 

Rofa fylveftris pumiia rubens* Bank. pin. p. 483. 

Habitat in A«ftria. tj. 

Rantuli aculeis cppiofiflimis, qui in caulibuS decidunt, 

Fndtus magni, pyriformes. RUBUS & rCOSANDRIA- Polygynia. 26% 

ikicro^ RUB US fruticofus, aculeatus, glaber, foVns fimpli- 
jphytltis. cibus cordatis ovatis obtufis fublobatis, pedun- 

culis folitariis unifloris. 
Habitat in laponia, Thiinberg. tj,. 
Similis R. parvifolio, {^i ille tomento qftnefcil 

folia lemper ternata fiibtus alba. 
Caiiles glaberrimij teretes, rarlus aculeati. 

Folia parva, petiolata, cordata, obtufa, fubtrilobtt 

ferrata, inermia, 
PetioH & PedtmciiU inermes. 
Flores parvi, magnitudine Potentillae. 

sorchori' R U B U S fruticofus , aculeatus , tomentofus , foliia 

foUuSm iimplicibus oblongis cordatis ferratis, pedunculi* 

folitariis unifloris* 

Habitat in laponia, Thunberg^ %• 

Frutex in caule, petiolis, & rarius fub foliis, acu- 
leatus. 

CauIiSf Folia f lib t Its y Petiotiy Pedimculij Calif cesqw 

tomento cani. 

Petala calyce vix longlora. 
Japonic RUBUS fruticofus , inermis , glaberrimus , foliis 

^us. Umplicibus cordatis oblongis acuminatis dupliy 

cato - ferratis , pedunculis folitariis unifloris. 
Rubus iaponiciis, Syjl. veg. ed, 13. p. 395. 
Frutex inermis, glaberrimus* 
Folia valde acuminata, exafte duplica to « ferrata^ 
Petala calyce multo malora. 

POLYAIVDRIA. 

MONOGYNIA* 

grandis. CAPPARIS arborea, mitis, foliis ovatis acutls gla- 

bris , corj-mbis terminalibus , fruftu globofo* 
Habitat in Zeylona. Konig^ t). 
Arbor magna, cana. 

Folia alterna, ovata, integerrima , acuta, venoCi, 

glabra. 

Stipulce nuUae. 

Corymbi terminales : fruftiferi in racemum elongatL 
Fiores luteo - alb id i. 

FruStus maiores, globofi, 

R 4 CAPPA. 364 POLYANDRIA. Monogyniaw horrida. CAPPARIS arborea, ilipulis aculeatis, ramis fle- 

xuolis, foliis ovato - lanceolatis mucronatis gla- bri floribus axillaribus binis. Jfabitat in Zeylona. Konig^ t). 

Arbor rigida : ramis flexuolis : aculeis binis, ftipnlari- 

bus, ab exortu foliorum rubicundis, rigidis- 
Folia petiolata, ball ovata, fenlim attenuata, fpinii- 

ia terminata. 

Pedtmciili bini, axillares, uniflori. meridio- T E R N S T R O M I A. 

Icon. "Miitif. amer. v, i. L 9* 
Habitat in Nova Granada. Mi 
% ThecB-^ f< 
\ Arbor ramis determlnatis : ramulis fimplicioribus , ri- 

gidiilis'j ccrtice cinereo. 
Folia alcerna, fubpetiolata , coriacea, perennia, ova- 

lia, obtufa, fubemarginata, margine fubrecurva- 

ta , integerrima , avenia^ 

StipiilGB nullse. 

Pedunciili axillares, grofliores, compreffo - ancipites> 

foliis dimidio breviores , cernui* 
Calyx rigidus, fere cai'tilagineus. 

Corolla foepius quinqucpartita, rarius fexpartit:a> 
primo globofa, dein campanulata. 

Bacca ficca, quia matura cafu abfque valvulis rumpl- albsL tur? atque 

Ibufturam adeo conilantem nuUam valvularum Seniina fanguinea, fericea* 

ALSTONIA. 

Habitat in America meridli 31 litis. 
Friitex glaberrimus, Theae Boheae fimilis habitu, fo- liis, calycibusque imbricatis, fitu florum etc 
Folia alterna, breviflime petiolata, approximata, el- 

liptica, obtufiufcula, bail Integra, a medio ad 

apicem obtufe ferrata , rigida, venofa* 
Stifulcs nuUae* 

Flores axillares * tres f. qnatuor, fefliles* 
^alifx glaberrimus: fquamis rotundatis, viridibus, 

margine membranaceis* 
Corollce albse, patentes. 
Folia liccata &: mafticata falivam tingunt viridefcen- 

tern, & faporem Tiieae omnino reddunt. An ufui Theae inferv MYRI \ \ 

POLYANDRIA. Monogynia. 2€s 

officina^ MYRISTICA. 

Us. Le Mulcadier^ Sonnerat. voyag. L ii6. rir^ ng 

Nux Alyriltica mas. Humph, amb. v. 2* p. 24, U 5* 
Hofpitatur in Infula Banda. Nordberg^ t). ' * * 

Arbor. 

Fotia alterna, petiolata, ovata, acuta, venofa, gla, 
bra, inteo-errima , fubtus albida. 

Pidunciili axillares, cernui, uniflori. 
Flares parvi. 

FriiUtis magnitadine & %ura Pyri communis mine* 
ris , luteo - virefcentes , glabri. 
:: defcriptionem feci fecundum proprium ficcatum 
fpecimen ab Infula Banda miffum, cui adfuit uni- 
cus flos fere perditus. Piguram & defcriptionem 
D. Sonnerati vidi omnino conventre. Siccam 
hanc plantam nomine Mynfticse miifam veram ef^ 
fe, teilati funt plurimi fruftus qui adfuerunt* 
JWiror itaque iimilitudinem frutlus Virolae febi- 
fer9?Aubi. guian. p. 904- t 345* &magnam diifi- 
militiidinem partium fructificationis & figurse fo- 
liorum. At plures habet fpecies Myrifticae Rum- 
phius, diverMima forma. Defcriptionem, quam 
feci, corrigent Autoptae; meliorem prseftare oc-^ 
caiio mihi data non fuit. t 
Han Afri-^ SPAKRMANNIA. 

eana^ ' Habitat \n Africa. Sparrmann. t). 

Frutex ramis alternis, ereftis, pilofis , teretibus. 
Folia alterna, longe petiolata , dependentia, cordata, 
ovata, fublobata, ferrata , acuminata , novem- nervia, utrinque hifpida, 
Petioli teretes, pilofi. 
Stipules laterales, fubulatse, 
Pedunctili oppofitifolii , petio] 
lofi, terminati ere61:i, pi* - invoiucro polyphyllo , fubulato , brevilHmo. 

Pe dice Hi pilofi. ^ ^ 

Calif ces pilofi , fimpliciflimi , non arill^ti, 

Petata arfte reilexa, flava, 

Ne&aria lutea. 

Stamina atropurpurea. Piplla R 5 Ca]pfut9 Z66 POLYANDRIA. Monogynia/ ^ 

Capfula echinata, fufca^ 

Semina nigra. 

Flores ante florefcentiam pedunculis deflexis, fub flo- 
refcentia eri^untur pedunculi , at flores nutant, 
perafta florefcentia eriguntur flores pro gerniine 
maturando , eodem modo ac in Dodecatheo, 

Herba fimilis Triumfettis f.'Commerroniae exaftius, pe- 

dunculus & inflorefcentia Geraniorum, fruttus Hi- 
bifci, at aculeatus ut in Geis; inde quafi a pluri* 
bus generibus compofita. Jiipnlaris^ VALLEA. Icon. Mutif. amer, v. 7* U 10* 

Habttat in Nova Granada fub temperie frigida» %^ 

Arbor biorgj'alls. 

Folia alterria , petiolata , cordata , integerrima , fub- 

■ tus fubtomentofa. . ^ 

Petioli foliis breviores. 
Stipulce fefllles, reniformcs, amplexicaules , integer- 

rimse, majuscuise. 

Paniciila trifaria, ramorum, terminalis.' 

Flores {anguinei. 

Numerus partium fruftificationis conununiter quater^ 

nariusy variat quinario» ferratiis, EL-^OCARPUS monogynns, foliis alternis oblon- 

gis ferratis , racemis axillaribus. 
Elaeocarpus ferratus* Syfl. veg^ ed^ 13. p, 410. 
Dicera dentata^ Forfi. gen, n. 40. 

ELj^OCARPUS tetragj^nus, foliis oppofitis ova- 
tis duplicato ^ ferratis , racemis lateralibus oppo- 
fitis. 

Dicera ferrata. Forji. gen. «. 40. 

Habitat in Nova Zeelandia 

Struftura floris convenit cum E. ferrato, at difFert fty- 

lis quatuor, fruftu baccato, quadriloculari ; lo- 
ulis^difpermis. Dicera, f-^ t .^ DI / i POLYANDRIA. Digynia. - ^67 

Mhiifolta. FOTHERGILLA. 

Fothergilla Gardenu Sjfjl. veg. ed. 13* p, 41 g^. 

Habitat in Carolina. Garden^ t). 

Arbor facie & foliis Betulse Alni- 

Folia alterna, petiolata, cuneiformia, Integra, apice 

fcrraCa: ferraturis maioribus, paucioribus; fupra 

viridia, fubtus cana: iuniora fubtus aibido-to- 

mentofa. 
Floras fpicati , terminales ^ congefti , quafi in capitu- 

lum oblongum , albi* 
Cafifulce magnae, ^ovatse, hirfutiilimae, acutae, biio- 

culares- 
ValvulcE aperluntur in cuipides quatuor, dum femi- 
na mafcura funt. 

Flores primo vere c gemmis terminalibus ante folia 
proveniunfe. 


A. 

.DELPHINIUM labellls bipartitis pilofis, neftarii 

cornurefto, foliis multipartitis ; brafteis calyci- 

nis nullis. 

Delphinum puniceum* PalL it. v. 3. p. g6* 

Habitat in Siblria. Pallas. Q. H. U. 

Differt ab omnibus reliquis fpeciebus fufco-rubente 

colore florum ut in Veratro nigro* 

In omnibus D. elato fimillima, feddifFert: Caule, Pe- 

tiolis & Pedunculis pubefcentibus, Fetalis corollas 
aequalibus , Corolla magis regulari quam in D* elt- 
to, labellis profunde partitis, reftis , Cornu refto, 
laevi^ longitudine pedicellorum , Braftea fubulata 
utrinque ad bafin corollac nulla* Primum ere- 
didi varietates ti[e , poftea vero comparatis parti- 
bus plurimas vidi diiFerentias* JH PEN I S«8 POLYANDRIA. Pehfagynia. 

T A 

mniperim. B R A T H Y S. 

Habitat in Nova Granada. Mtitis. %* 

Fnitex facie media inter Ericam & lunlpemm, valde 

ramofus, ereftus: ramis foliis te^is* 
Folia oppofita, coaferdflima, linearia, acerofa, polli- 

caria, acuta, inermia, perennia. 
flares terminales ramorum, nonnulli fimul, feffiles. HEXAGYN I A. Acoroides. STRATIOTES foliis enfiformibusplanis glaberri- 

mis, fpatha apice barbata. 
Acorns marinus. Rumph. amb. v^ 6. p* 1 91. t. 75- 

Habitat inter Infulas Zeylonicas. Konig. 

Radix repens , parum ramofa, articulata, UtinAcoro* 

Folia radicata, conferta, linearia, plana, marginata^ 

apice rotnndata , integerrima , apicem verfus fub* 

ferrata, fubcoriacea, qiiadripedalia. 

iWar^a elevatus, obtufus, giaberrimus* 
J^agince nxQmhranacex, tenerrimse, foliis adnata. 
Scapiis interfoliaceus, limpliciirimus , folitarius, ere- 

ftus, filiformis , verfus florem incraiTatus, gla- 

ber, nudus, tri-f. quadripedalis, iiniflorus. 
A^^ai/;^ linearis, comprefla, fufco-viridis, diphylla. 

jFo/io/a membranacea, patentia, complicata, ob- 
tufa , carina apicem verfus fibrillis barbata. 
Flos fuperus. 
Perianthinm trlphyllum, corolla brevius. 

Foliola coucava, membranacea, obfcure viridia, 
punftis fanguineis confperfa. 
Petala tria , linearia , acuta , plicis transverfalibus un- 

dulata, flaccida, ^ba, rubro-fucata, praefertim 

in apicibus. 
Fitamenta vix uUa, 
Anther m ^xxoiiechn y lineares, acuminate, compreffae^ 

alternse breviores, extus fanguineo - punftatae, 

Interiori latere virides, hirfutae* 
G^rm^w inferum, lineare, compreiTum, fquamis fim- 

briatis undique imbricatum, viride, ban flavefcens^ 
r POLYANDRIA. Hexagynia. 355 

Vrtipa ovata 9 compreiTa, fibris hirfuta, magnitudint 

oviGallinse, quadri-f. fejdociilaris. 
Semina quatuordecim £ plura* A. / Grana- DRIMYS pedunculis axillaribus elongatis, trifidis. denfis. piftillis ofto. 

Habitat in Nova Granada* Mutis. t^. 

Hanc folam varietatem D, Winteri a climate calidiori 

caufatam ^^^ puto* 
Rami longiores* 

Folia oblonga, fubtus magis glauca, ut fere albida» 

longiora. 
Pedunaili axillares, folitarii, bini C terni, iilifof- 
^ tnes, elongati, foJiis tamen breviores, fupra me- 
dium trifidi, 

Pedicelli uniflori. 

Calyx ut in D. Winteri. 

Petala ut in D. Winteri, fed duodecim, magis oblon- 
ga, unde flores maiores: interiora exterioribus 
minora. 

Stamina ut in D. Winteri. 

Germina ofto, a quo numero flores rarius variant* 

Bacccs totidem ac piftilla, 

Semina fubbina, nitida* 

Corticis fapor idem cum D. Winteri. 

Ex hac Pater b. m. novum fecerat genus, quod 11 ma- 
le hue redud:um, crimen eft meum. Numerus 
quidem partium , fed non Natura negaret lianc a 
me faftam conjunftionem. fTinUy lis quatuor. 
Drimys Winteri. Forft, gen. n. 42. 
iipfah V. 3. f. I8l. Medical obferv 

a bona. Miller fafc. fig ^fl figU rima. cprtJce CO acri. ^St. angL ann. 169^ 
t I. 
HaHtat in Americse auibralis valli' s i'orjl^ % ArhoT I 4 ' ^ II- 270 .POLYANDRIA. Polygynia. 

Arbor fempenirens. 

Ex hac Cortex Winceranus Offic. I'ems, diverfilTimu* 
a Canella alba oUicinali figura, qualitatibus & vi. 

axillaris.DKlMY S pedunculis terms axillarlbus, piftillo unico* 

Drimys axillaris^ Forjl. gen^ «. 42. Forjl. AB. ttpf. 

V. 3* P' 182- 
Habitat in Nov^e Zeelandise nemoribus. Forjler^ %* 

Sapor totius plantae & inprimis corticis acerrixniis eft 

& pungens. 
floret menfe Novembri. 

Proxima affinkate Micheliis. difcreta. UN ON A. i \ Peyricoboom. Stirinam. 

Habitat in Surinamo. C* G, Dufberg. t> 

Arbor ram is vii 

jH^/ifl bifaria, afterna, petiolata, liguftrina, glabra, 

integerrima, digitalia» 
Petioli brevUrimi. 
PediccUi baccamm intra corollam , umbellati. 
yios Anuonije, fed Fruttus diverfas, purpureus, fapl- 

dus , aromaticus , qui diilinguit genus uti in 

Theobroma & Ambroma* 

— h 

A nnotatio. 

Unona, Annona, Xylopia floris charaftere fimillimse, 
potins Gynandris alTociand^e, cum ilamina germi- 
ni inlideant. 
Iiexape^ AN NONA floribus hexapetalis. 
tata. Habitat in China, fy. 

Colitur in India orientali* 

Arbor fimillima plnribus Annonis. 

Folia elltptica, glabra. 

Calyx triphyllus, minutus. 

Petala fex, sequalia, oblonga. 

FruSlns mihi ignotus. 

tenuifo' ATRAGENE foliis duplicato - pinnatis : plnnuHj 

tia* linearibus integris. Habitat in Cap. tonse ipei. Thunbgrg. CLEMA^ 1 ^ POLYANDRIA. Polygynia. ' 271 

hixape- CLEMATIS foHIs compolltis: foUolis ovatis ferra- 

tala. tis, pedunculis diphyllis, corolla patente hexa- 

petala. 

Habitat In Nova Zeelandia. Equ. Back. ^ 

Scandens, limillima reliquis, 
JFlores lutefcentes. 

^ imf. THALICTRUM flaminum filamentis petaliformK 
^nentn^ bus lanceolatis. 

Habitat in Sibiria. 

Radix fibrofa, nigra. 

Cattlis pedalis, limplex, ramo fepe unico, fubftria- 
tus, bafi violaceus* 

Folia triternato-pinnata: radicalia duo f. tria; cauli- 

num unicum* 

Pinncc parvse, ovatae, obtufte: extimse certe tri^ 

fih \ tae rJ Pankula alba, congefta* 

Fcdiinciili uniilori. 

Calyx lit in reliquis. 

Filammta petaloidea , lanceolata , colorata , nervofa^ 

patentia. » 

Anther is anguftiiTunse. 

J. 

THALICTRUM foliis trlpartito - plnnatls , ftylis f iiitm^ ball alatis. Habitat in Sibiria. 1^. 

Cautis folio uno, alterove. 

Folia radicalia & caulina tripartita: folioJis bipinnatia^ 

Pi«w/2? fubcordatse, tri-aut quinquedentatse. 
Panicula terminalis* femiorbicuJarem bail iinearibus tifidis. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. 
Fill! AAonis Capenfis, cui adeo limilis, ut ne qnld- 

qnam diiTerat caule, umbella, calyce, petalis^ 

ftaminibus & piftillis* (Daucij) pinnata. 
lalia inferiora longius petiolata. 
propria pinnatiiida. ' 

^innm inaequaUter d^nUts^. 

^ AOONIS h - 272 POLYANDRIA. Polygynia* 

.Captftjfs. AD 01:^ IS foliis bifcernatis: foliolis fubcordatis. 

Adonis capenfis. Si/Jl. veg, ed. 13. p. 427* 

veficato- ADONIS foliis biternatis: foliolis ferratis glabrls, 

ria* floribus decapetalis. 

Habitat in Cap. bon?e fpei. Tlmnberg* 
Folia Afris pro Veficatoriis adhibentur. 

jpenfyl- RANUNCULUS calycibus reflexis, caule erefto, 
V aniens. foliis ternatis trifidis incifis fubtus pilofis, 

Habitat in Penfylvania. 0» ^ H* U» 

Caiilis ereftus , ramofas , teres : pilis patulis. 
Fotia ternata, fublineata, fnbtus iiti petioli pilofa. 

FoUola] trifida^ acuta, incifa, ferratac[ue. 
Pednnctili teretes, lasves, vagi. 
Calyx reflexus: foliolis ovatis, concavis* 
Petala quinque, lutea, vix calyc;s magnitiidine. 
Stamina parva, longitudine coroll?e» 
Germinum capittiktm ovatum, corolla longias* 
Semina ovata, comprelTa, mucronata. D Y N A M I A. 

_f GYMNOSPERMIA. 

iavendu- NEPETA foliis ovatis inciib - ferratis iineatis , fpica 
tac$a» compafta. 

Habitat in Sibiria, ^^ H, U^ 

Radix perennis. 

Caulis ereftus, bracliiatus, teres, purpurafcens, al- 
bido-pilofus, fpithamaeus f. pedalis. 

Folia oppofita, petiolata, ovata, lineata, obtufiufcu- 
la, profunda obtufe ferrata, Veronicse officinalis 
fimilia: iniima integerrima- 
Petioli longitudine fere foliorum* 
Sp ica termin^lh ^ obtiifiufcula, ovato - oblonga. 
Bra&ece arftse, ovatae, acutse, longitudine calycis. 
Flores omnino fefilles. » 
Calyx fufco -cserulefcens, pilofus, 
, Corolla violacea, in hoc genere maxima. 

Labium fiiperius acute bifidum* 

inferiiis vix crenatum. 
. Stamina duo longitudine labii fuperioris. 

duo extra faucem. t 

Antlierc^ bipartitse. ^ 

. ' NEPETA cads. D I D Y N A M I A. Gymnoipermia, ^^^ 

A foliis biplnnatis linearibus, iloribus fpU Syfl Habitat in Sibiria. Gmelin. O- " H, U* 

Caulis ereftus, brachiatus, quadrangularis. 

Folia bipinnata, linearia, nuda, cordata: ladniis ob- 

tufis* \ Flores albi, parvi, 

Labitun fuperius ffil iferim trilidum : laciniis lateralibug 

emarginatis; media biloba, fubcre-. 
nata, 

AtnboU NEPETA foliis cordatis obtuiis crenatls^ braftefs 
nica. ovatis. 

Nepeta indica rotundiore folio* Morif. hijl, v. 3. 

Katu^Kurka. Rheed. maU Vt lo* ^, 179* ^ 90, 

Habitat in Amboina, % 

Caiilis fuiFruticofus. 

Rami ercfti, tetragoni, pubefcentes, inferne atro-^ 

purpurafcentes* 
Folia oppofita , petiolata , cordata , obtu fa , obtufe \ 

crenata, fupra lineata, moUiirirae fubtomentofa, 
vxridia, fubtus venofa, 
Petioft apice dilatati, breves, 
Ftores fubverticilJati. ^ ^^ 

Braffea duse, minutze, ovatse, acutse, integerrimae. 
CorollcB Labiitm ftiperius albnm, breve^ 

inferius violaceum, > iarnofa. LAVANDULA foliis cordatis crenatis glaberrimis 

carnofis* 
Habitat intra rupes prope Sadranam* Konig. 1^. H, U. 
Planta tempore flgrendi aphylla, 

if 

V 

pfeiwo/fl. MENTHA caule fraticofo , foliis ovatjs petiolatis 

ferratis fubtus albg-tomentofis, paniculis dich" 
tomis terminallbus. o- Habitat in Teneriffa circa Puerto 4# la Orotava* F, Maffi S Dublui N 274 DlDYNAiMIA. Gymnofpermia; 

Dubius valde fum an hsec non foia fit varietas vel ea- 
d em cum M. canarienfi, quamvis plumolis panl- 
culis diverliilima efle videtur. 

Cante Foiiisque ilia iimiiiima, nifi quod folia huius 
fubtus tomento albidiora. 

Paniculce terminales & axillares per totum caulem 

dichotomse, per plures feries divifse, divaricatis 
ramulis rotundam confervant formam , pilof^s, 
tandem folia obtcgunt^ ut vix appareant in fum- 
..^ mitatibus ramorum* 

^ Calyces plani, ftellati: radiis fubulatis, villofiiTimis : 

pilis patentibus* 

Corolla parva. 

Receptaciilum villofum* 

nepetU ' PHLOMIS foliis cordatis acutis ferrads fubtomen* folia ^ — toils, calycibus fex-f. oftodentatis: dente fupre^ 
mo infimoque maiori, caule herbaceo. Phlomis nepetifolia. Syft 
Habitat H. a Canlis tetragonus, quadrifulcatus , ereftus, fexpeda- 
lis, Isevis: fulcis inter folia ifthmo interceptis* 

Folia oppolita, petiolata, cordata, groffe ferrata, ve- 

nofa, vix villofa aut glabra, Lamii albi. 

Verticilli globofi, ad apicem duo f» tres. 

BraUece verticillorum Ibliacese, diphyllse, longlores, 
dependentes, binse. 

Calycis Tubus villofus. 

Limbtts dentibus vix pungentibus , fex C 

ofto: fupremo & infimo maiore; reli- 
quis inter fe cequalibus, acutis* 
Corolla Ph. Leonuri, fulva, holofericea* 

Labium infer itts nudum 9 triiidum, obtufum, par- 
vum, mox marcefcens. 

grandi- DRACOCEPHALUM foliis crenatis; radicalibus ftorum cordatis, caulinis orbiculatis fellilibus, braft acuminato- dentatis. orum* Dracocephalum altaienfe. Stfjl SyJl.veg.ed.iz.p.^S^. veg. ed. 13, HabltQ 
Canities P' 454' 
AB[.petrop. v/is> p. 555. t 29. /. 2. 
befcentes* pedales, tetragoni, UmpliciiTimi, fubpu- Folii^ A 


^ \ h \ ^ D I D Y N A M I A. Gymnofpermia* 27 f Folia radicalia Betonicoe, petiolata, cordata, obtufu, 
obtufe ferrata, rugofa, pubcfcentia. . . 

Folia cautina /. fuperiora fere cuneaca, rotuiidata, ob- 
tiiliiTima , crenato - dentata. 

Bra&ece utrinque binse, obtufiirimse , longitiidine ca- 
lycis, acuminato - dentatae , praeter' Bra&eolas 
florum lateraiium duas, minutas, lanceolatas. 

VerticiUi iloribus utrinque ternis. 

,Ca/^r^J" fubpedunculati, tubulofi, quinquefidi: denti- 

bus tribus fuperioribus minus divilis. 

Corollce magnse, cserulese* 

Faux valde inflata, dorfo utrinque ftria "elevata, ' 
Labium fuperins bifidum, obtufunu 

inferiiis trifidum: lacinia media maiore, 

atro - ca^rulea , reflexa , apice bar- 

bata* 

Stamina quatuor, fub labio fuperiore. 
Antherce oblongse* 
Stigmata duo, acuta. 

Planta in Speciebus plantarum defcripta hulus mera 

varietas fuit. ' pun^a-- OCYMUM caule tereti, foliis ovatis rugofis^ flori- 
tim^ bus fpicatis. 

Habitat in Abyffinia* O- 

Facies Perilise minoris- Flores refupinati Ocymu 
Caulls herbaceus, omnino teres, pedalis, inferne di- 
varicate- ramofus, fubhiipidus, rufo- pun status: 
punftis oblongis. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, ferrata, rugofa, li- 

neata, piloia. 

Stipiilce nullae* - 

SpiccB terminales, pedunculatse^ 

£ra&ece ovatse. 

Flores cernui* 

Corollce caerulefcentes , tnagnitudine Thyroi, refupi- 

nat3e. 

Labium fziperhis quadrifidmn^ albidum* 

infer ills compreffunu 
Stamina Ocynu\ sa OCY- i I -^ zy6 DJDYNAMIA. G^mnorp verticiU OCYMUM raremo elongate nudo, flonbus verticil- latum. Jato - quaternis pedijuculatis, foliis obtufis. Bab 

CmiHs pedali^ 
fcendens/ D 

totus Isevis , racemo brevior , ad- Folia oppolita: oppoiitionibus quinqiie f* fex; petio- 

obtufa, Isevia: ferraturis utriiiqiie lata , ovata , 
diiabus. \ Petioli longitudine folioriim, 
Racemiis ereftus, herba longlor, nudus, filiformis. 

i^/oir^ verticillati, utHottom?e, quatenn. 
P^^f/j^/Zi capillares, longitudine fere florum. 
BraSfece ad pedicellos binae, ovatae, minutsc, Iseves. 
Calyx campanulatus, acutus, quinquedeiitatus, fub- 

sequalis, absque ullo dente latiore incurhbente. 
CoroZ/iF refupinat-je, curvatae: labio latiore, reilexo* 
Stamma duo longitudine corollas. 

duo breviora. tapiteU OCYMUM herbaceum , foliis ovatis , floribus ag- 

iatum. gregatis, petiolis lateralibus. 

Kofaria. ForfL arab. 164. w* 34, U 30, fed flores mi- 

nores noftris. 
t Habitat H U. f ^ 

Caulis oleraceijs, obtnfe - tetragonus , bifulcatus, 

parce raniofus, pedalis* 
Folia oppolita, petiolata, ovata, obtufe fcrrata, co- 

ftata, nigofa, Lamiiv Isevia, non nitida* 
Petiohts fenllm definens in folium. 
Feduncuk axillares, folitarii, capitulo floribus aggre- 

gatis magnitudine nucis Cor^li, 
Calif X communis penta-ad decaphyllus, longitudine 

floris, 

Ferianthia propria tubnlofa, quinquefida, rare qua- 

drifida, gequalia. 
CoroUce albae, minimae, oculo nudo vix difcernendae. 

Tubus tenuis, longitudine calycis. 

Lunbtis quadrifldus : laclnia fuperiore vix conca- 

va , bifida ; inde totus quinqueiidus , re- 
ilexus. wm t PHRY- D I D Y N A M I A* Gymnolpermia, iehifL \ Icentibiis. 277 

tandem longitudinaliter dehi- .'* Habitat ad Cap* bon:Te ipei. 
Cmilcs ball riiirrutico.ll. D Raiui oppofiti , paiici, erefti. 
Folia oppoiita, fubpctiolata, cuneata, fuperne rotun- data, latitudine & longitudine aequalia, 
dentata, craifiufcula* novem- Raccmi terminales , folitarii , fimplicifllmi , ere6U, breviifime pedicellati. 
Bra&ecs miniiCBe, fubulatse, folitarice. 
Calyx monoph\ ttus, teres, quinquefulcatus, trunca- 

tus, quinquedentacus, matureicens latere extero 
longitudinaliter dehifcens. 
Corolla Verbense, monopetala. 

Tubus longitudine calycis. 

Limbiis quinqnefidas, parvus, fubsequalis: laci- 
niis rotundatis- 
Stambia quatuor, didynama^ 
Gernien oblongum, 
Styhis fililbrniis. 
Stigma obtufiufciilum. 
Semen unicum 9 calycem replens, rumpens, comprer- 

finfculum, teretiufculum, bafi compreiTo - cunei- 

forme, biloculare. 

Seminiiliim lineare , folitarinm* 

Semen unicum ut in P, Leptoftachya, fed bilocularep 

Calyx &: Corolla regulares funt* 

Maturefcente fru61:u calyx longitudinaliter rumpitur, 

ut femen nudum iaceat lere modo Lythri Cu- 

pheae* 
Evitaturus multiplicationem Generum banc Phrymse 

aflociavi, usque certiora innotefcant, quamvis fa- 
cies aliena. Lepto- PHRYM A foliis ovatis ferratis petiolatis, calyce mcv- Jtachya, nophytlo quinquefido. 
Phryma Leptollachya. Sljfl* veg> ed. 13. p. 458 
Verbenis affinis. 
AIVGIO "^ y «78 DIDYNAMIA. Angiofpermia* 

AiX'GIOSPERMIA. ^ %w«^K-BARTSIA diandra, foliis radicalibus binis petlola- 
Ara, tis, caule fubdiphyllo unifpicato: fpica lineari obtufa, verticiliia brafteatis coarftatis. AU /• Gymuandra borealis. Pal 
Lagotis gluuca. Gartner. 

Veronica foliis inferioribiis ovatis crenatis, fuperlori- 

bus rotundis mucronatis, caule fpica terminato* 
Gniet fib. u. 3. p. 219. n. 13, 

Gerberla* Steller. mamifcr^ 

Habitat in terris arcticis, circa Obum, in alpibus Dau* 

riae fummis, in Kamtfchatcse rupibus calvis fri- 
gidiffimis, earumque latus boreale, ubi nulla alia 
planta crefcit, amans. 'V^ 

Radix fubhorlzontalis , craiuufcula , fapore dulci- 

fatuo. 

Folia radkcilicihhi2i y petiolata, crafliufcula, fucculen- 
ta, ovalia, Integra f. ferrata, glaberrima. % 

Caulis palmaris, teres, erettus, glaber, fimpliciili- 
mus , diphyllus^ 
i^o/ia in medio caulis, alterna, ovata, feffiUa. 

Spka conflat ex vcrticillis coarftatis* 

BraStecB ovatae, caerulefcentes. 

C^/^/a; coloratus, comprelTus, tridentatus: laciniis la- 
teral ibus emarginatis. 

Corolla dilute cxrulea. Vm ) flit a i^ 
iigura foliorum a climate ^^o^ lo; etiam foliis connatis duplicate -ferratis Kigi Ob folum numerum ftaminum hanc a Bartfise genere, 
quocum in ceteris convenit, feparare nolui, cum 
tamen facilitas methodi inde non i^deretur, 

O bfe rv a t i o. 

Difficile feparautiu- Genera Bartfige & Rhinanthi, 

GERARDIA fcabra, foliis lauceolatis in/erne fer* ratis, caule tetragono. a 

Melafma fcabrum. 

Habit ffl 'g- ed. 13. p, 167. 
ip.p. 162* t. 3./, feparari nequit GERAR / DIDYNAMIA. Angiolpermia; 27^ 

tuhukfa* GERARDIA las vis, foliis linearibus integris acutis^, " 

tubo calyce iongiore. 
Habitat in Cap. bonoe fpei. Thunberg. 

fcabra. GERARDIA hifpida, fcabra^ foIiis oblongis pinna- 

tifidis. \ Habitat in Cap. bonse ipei* Thunberg,, Ruelloi- CHE LONE foliis radicalibus petiolatis ovatis ferra- 
des. tis, canlinis oppofitis amplexicanlibus , peduncu- 

- lis elon^aliis , calycibiis ciliatis. 
Habitat in Tierra del Fuego* Eqti. Back, If,. 
Folia radicalia hina, alterna, longe petiolata, fubtus 
cinerea. fubnervola. 

Catilis decumbens, vix folio altior; foliis remotis, op- 
pofitis. f 
Pednncitti axillares, oppofifcx, elongati, uniflori. 
Catijcis tacinice obtufae, ciliatse. 
Corolla cim'R^ purpurea. 
Suadente Forftero ad hoc genus amandavi» 

Lagopo- ANTIRRHINUM foliis fparfis mollibus apice re- 

dioides. curvis, fpicis ovatis villofis. 

Linaria maritima minima vifcofa, foliis hirfutis, flori- 
bus luteis. Morif. hijl. v. 2. p. 499. RaL hifi. 

P' 755 "^ Hab Catties herbarei , vix pcdales , erefti , pubefcenfci- 
mt>IleS , fuperne ramulis altemis- 

Folia fparfa, lanceolato-Iinearia, erefta, apice pa- 
rum recurva, margine rcflexa, mollia, fere to- mentofa, pallida. I SficcE ramos terminantcs, folitari^e, cvatse f. oblon- 

S^, denfe villofa^. 
Cat If CCS conferti, sequales, Lagopi. 
Corollas refpeftu reliquarum fpecierum parvae, lutea?. 

Labium fiiperiiis pallide ilavum. 

Paktitm Intus punctis duobus fulvis. 

i 

f«ji/jW«-ANTIRRHlNUM ecandatmn, callis duobus, fo- 
turn. liis alternis pinnatifidis, canle paniculato. 

- Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

S 4 ANTIR- s ago DIDYNAMIA* Angiofpermi^ 

aphyllum. ANTIRRHINUM fcapo aph vllo capillari. 

Habitat in Cap* bonse fpei. Tfmnberg. 
Singiilaris quam maxiine hocc eftplanta^ & non her- bam crederes* ■Refert Splachnum, apliylla, ttec folia radicalia inve- 

nies* 
Vix Splaclino maior. 

^ 

pinna- ANTIRRHINUM folils oppofitis pinnatifidis, cau- 

tunik le erefto^ floribus rafcemolis. 

Habitat in Cap. bon^e^fpei* Thunberg* 

/a&2i/®/a*HEMTMERlS diandra, foliis oppofitis pinnatiiidis, 

caule proftrato* _*** Habitat in Cap* bonae fpei* Thimberg* diffiifa. HEMIMERIS didynama, foliis akernis oppofitis- 

que pinnatifidis, cauie patulo. 
Habitat in Cap, bonse fpei- Thunberg. 
Forte vafietas prions* 

fKontawa. HEMIMERIS dkndra, folUs oppofitis ovatis fefra- \ tis, caule erefto. 
Habitat In Cap* bonae fpei. Thunberg^ 

bivalvis, BESLERIA calycibns bivalvibiis laceris* 

Habitat in Surinamo. C G. Dalberg. 

Caw/ii- herbaceus, longilTimus, debilis, repenSj pilo- 
fus, teres. 

Folia oppofita , petiolata , vetiofa > pilofa , nervofa, 

palmaria* 
Pedimciili laterales, oppofitis folio breviores, ex iin- 

gula ala bini, nniflori* 
Bacca ovatis : Nucleo offeo , biloculari. 

Simlllima foliis \xt & caly^ B, crifratse^ fed fru6hi 
& defeftu perianthii pentaphylii diverfiffima. 

meHdiO'* SCROPHULARIA folns oblongo ^ ovatis ferratis 

glabris, pednncuUs unifloris. 
■ Habitat in Nova Granada. D* Mtitis^ 
Cauli^ quadrangnlus , herbaceus : raniis oppofitis. 
Folia oppofita, petiolata J ovata f. parum oblongiora^ naiis. Isevia, sequalitqr ferrata, petioUs longiora* Racemi p-IDYNAMIA, Angiofpermia. 18 R folltarii. BraSecB foliaceae, fed rainores, fepius integerrlmse. enores ^. Pedunculi nniflori, aphylli, flore longiores. 
Corollce ovucse* maiynkudine S. fambucinse. Cretica^ CELSIA folils radicalibus lyratls, caulinis Tubcorda- 

tis amplexicaulibits, floribus fubfeirdibus. 

Celfia cretica* Syjl. veg. ed. 13, f. 470. 

Verbafcum foliis rudicaliDUs ovatis petiolatis, caulinis 

oblongis felTiiibui ferracis , fabtus tomentofis. 

MilL icon, p. 182- 1 273. 
Blattaria perennis, cretica, incana, foUis binis coti- 

iugatim pofitis, uno maiore extremum claudeute. 
Morij\ hift, V. 2. p. 488* 

Habitat in India, Creta. cf* 
Cauiis bipedafis, herbaceus, fmiplex, erecnis, teres, 
pubefcens. 

Folia radicalia prions anni & infima cauUs petiolata, 
lyrata. 

Foliola qninqiie: impar maius, cordatum. 
"Folia caiilina feffilia, anaplexicaulia^ alterna, fimplU 

cia, corduto - ovata, rugofa, ferrata, fubtus pu- 
befcentia. 
Racemus terminalis, ereftus, pubefc^ns, longitudine 

cauiis* 

Floras rubfe/TiIes. 

Bra&ecc cordatse, acaminarse, acutius ferrratse, uni- ferratis, tlorse, longitLiciine florum. 
Calyx pentaphylius: foliis ovatis, acutis , 

extus pubefcentibus. , 
Corolla magna, Blattariae maior, rotata, quinqnefida, 

flaviffima, macula ferritginea ad bafin laciuiarum 

fuperiorum limbi notata. 

Filanienta quatuor. 

fuperiora duo breviffima, atropurpure^., fupeme luteo-hvrliita: 

Antheris reniformibus. 
inferiora duo pallida, declinata, laevia^ 

dine coroflae: 
Ahthais linearibus» longitu- i^tyhis filiformis, decUnatUS inter iiamina inferiora. ss DIGI. ' ■V \ t \ a82 D ID YN A M I A. ' Angiofpermia. aw^ig^^^* DIGITAL IS calycinis foliolis lanceolatis, coroUis 

galea emarginata, foliis fubtus puhefcentibus. 

Digitalis ambigua* Syfl. veg. ed. 13. p» 470. 

Digitalis ochroleuca* lacqii. aiiflr. v, I. p^ 36. f. 57» 

Digitalis foliis calycinis lanceolatis, galea incita, fau- 

cibus maculoiis. HalL hifl. «. 33 1. "' - ^^ 

■' Digitalis lutea, magno flore. Eaiih. pin. p. 244* 

Riv, man. IC4. BefL eyfi. cejl. i- /• 3- 

Habitat in Europse auftralis montibus. 7^. 

Similis D. latere , fed difFert corollis maionbus. ^ 

^c^l^irii??;. DIGITALIS fruticofa, foliis oblongis fpathulatis 

ferratis, fpicis terminalibus ovatis pedunculatis 
comabraftearum terminatis, calycinis foliolis fu- 
bulatis, corollis qaadriiidis. 

Habitat in fylvis umbrofis Ribeira de Tria Maderoe* 

Majfon. 't). 

Plant a ipeciofiiTima, 

Rami hirti. 
, Folia approximata , fubpedalia, feflllia, a bafi fenilm 

dilatata in oblonga, in medio ferrata , acuminata , 
fupra glabra, fubtus hirta & albicantia* 

Pedttnciiliis ramum terminans, folitarius, teres, ere- 

ftus, palmaris V el ultra , intus porofus, termina- 
tas in fpicam ovatam floribus dependentibus. 

Bra^ecB lineares, flore longiores, & ante explicatio- 

ncm florum comam fpic^ formantes* 
Lacinice calyctnce fubulata?, hirfutae. 
Corolla fere magnitudlne D» ferrugineae, infra gibba* s Limb US quadrifldus: labio obtufo* CbelO' BIGNONIA foliis pinnatis cum imparl: foliolis 
noides, ovatis integerrimis acuminatis pubefcentibus, co- 

rollis barbatis femipentandris* 

Padri. Rheed. mal. v. 6. p. 47. t^ 26. 
Padre - Pu - Maran. TamiiL 
Habitat in Indiis* CU Konig. t). 
Arbor magna, cortice cinereo - albicante. 

Folia patentia, pinnata cum imparl, petiolata, fub- 
quinqueiuga. 

Foliola oppolita, ovato- oblonga, acuminata, in- 

tegerrima , utrinque pubefcentia , petiolel- lata. ii_ Panlcuta D I D Y N A M I A. Angiofpermia. «83 Paniciila termlnalis: pedicellis oppoiitis> dichotomis* 
Flores ex tlicliotqxnUs folitarii. 

Calyx pubefcenti - canus. 

Corollce Limbus fubfornicatus, hirtus, ruber, quin^ 
quefidus. 

LacinVcB ducp fwperlores reflexa?, bipartitae, 
denticulate - crifpse, flavfie ; pun^tis 
fanguineis* 

; Lacinice inferiores marglne crifpatse : di- 

fco vinduiato, albo ; venis rubris; 
hirtae. 
Faux hirta. 
Filanmita quatuor, dldynama, cum Rudimento fiU* 

nienti quinti, tubo floris Inferto , decurrentc> 

fterili. 

Antheroi bipartitae. 

Siliqna linearis, plana, curvata, ftrlata. 

Flores recentes aqua immerii aquam grate olentem' 
reddunt, qua templa matutino tempore conlper- 
guntur, ut a mucido quietp aere purgentur. ffath t pocrateriformU 
Lignum Equinum, Riimplu amh. v. 3. p. 73. t. 46^ 
Nur Pongeiion. Rheed, maL t\ 6. p- 53- ^^ 29* 

Will - Padri, Tamul 

Buux - horn. Belg, 

Habitat in lav^e, Malabarise, Zeylona? fylvls prope 

aquas. KUnig^ t>» 
Arbor inter maiores* ^ 
Folia fparfa, fsepe oppofita, pinnata cum impari , tri- 

iuga. 

Foliola ovata, fubcordata: interiora fepe corda- 

ta; integerrima, hirta* 

Flares in fummitate caulis, axiilares,' peduncubtL 

Calyx monophyllus, latere fuperiori longitudinaliter 

dehifcens/oblongus, fubcoriaceus , glaber, ca- 

ducus. 
Corolla hypocrateriformis , alba* 

Z/wi^/ri" planus t quinqueplicatus, repandus &: in* Stafi aequaliter dentatus. Sdiqua V .1^ 

1 584 DIDYNAMIA. Angiofpermia. SUiqua linearis, plana, flriata, curvafca & parum to- rule fa. iS'^miwa lineana, undulata, apiclb as alata. 

Arbor didynauia cum filiqua feminibiis alatis farfta de- " — f^ ■'a 

liqiiis divernflima fic* tbira ^. — -IS, laeve, & 

ria utiUirimum in Indiis. v tanceo- CAPRARIA foliis oppofitis lanceolatis , corymbo 

lata* terminal! conipollto. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Tlmnherg. 

undutata. ChV^AUlK foliis alternis ovatis undulatis, race- mis fecundis. 


Habitat in Cap. bonse fpei- Tlmnberg^ 

4 

iivari" SELAGO foliis filiformi-linearibus fafciculatis gla* 
iata. bris, capitulis terminalibus. 

Habitat in Cap. bonae fpei, Timnberg^ 

canefcens.SY^h AGO foliis filiformibus fafciculatis glabris, fpi- 

cis terminalibus, ^ 

Habitat in Cap. bon^e fpei. Thunberg^ 

geniciir- SELAGO foliis linearibus fafricalatis glabris margi- 

lata. ne reflexo , fpicis terminalibus. 

Habitat in Cap, bon^e fpei. Thunbcrg^ 
Rami in hac niagis patuli & divaricaci^ 

triquetra. SELAGO foliis triquetris imbricatis recurvato . 

reClexis glabris, fpicis terminalibus. 
Habitat in Cap. bonae Ipei. Tliunberg, 

SELAGO foliis linearibus fparfis reflexis hifpidis. 
fpicis terminalibus* 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. f Polyga- SELAGO foliis linearibus glabris margirie reflexo, 
loidesn fpicis terminalibus, brafteis calycib usque carina- 

tis, hminibus fcabris. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg^ 
Habitus Polygalae, longis & linearibus foliis & fpicis 

1 * • ' ' pendulis y SELAdO / ^ DIDYNAMIA. Angiofpermia. * -sg^ 

iinerea. SELAGO foliis linearibns fafciciilatis glabris margi- 

ne reflexo, corymbo compyiito. 
Habitat m Cap. bonae fpei. Thnnberg. 
Simillima S. corymbofe, forte 'Alms varjetas* 

r 

h 

rotiindi- S'EsLAGO foliis ovatis glabris obtufis , corymbo 
folia. compofito. 

Habitat in Cap, bonse fpei. ^TJmnherg. 

ciliata. SELAGO foliis ovatis ciliatis acutis, floribus fpi* 

catis. 

Habitat in Cap* bouae fpei. Tlmnberg. ' ^Verbena-SELAGO foliis oblongis glabris, Ipicis fafciculatis^ 
cea. - caule tetragono reftangulo. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Timnberg. 

hirta. SELAGO hirta, foliis obovatis , fpicis longiflimis. 

Habitat in Cap. bonse fpei* Thunberg. micro^ MANULEA foliis ovatis fafciciilatis glabris inte- 

phj/Ua. V- gns- 

' ^Habitat in Cap. bonse fpei. Tlnmberg. ^ integri- MANULEA foliis ovatis fparfis glabris intcgris. 
folia* Habitat in Cap. bonse fpei. T lumber g. 

_ L 

hetero" MANULEA foliis linearib us iparils vHIoGls inWgtii 

fhylla^ dentatisve. 

Habitat in Cap. bonas /pei. Tlmnberg* 

r "^ 

I 

(CBrutea. MANULEA foliis linearibus oppoiitis tomentofij 

dentatis, floribus racemofis- '^ 

'Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

cuneifo- MANULEA foliis elliptice- ovatis glabris dentatis, 

Ua. fpicis obiongis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. 
f a|)i//arf J*. M A N U L E A foliis caulinis obovatis glabrifi' denta- tis, ramis linearibus, fpicis Cvatis 

Habitat ia Ca^. bonse Ipei. Thunberg. MANU- \ y I 58^ « DIDYNAMIA*. Angiofpermia; 

Planta- MilNULEA foliis ovatis fubdentatis integrisque gluts. glabris, capituHs ovatis, ramis diAufis. Refert Plantaginem. Thunberg. r^^^rfata. MANULEA foliis ovatis ferratis villofis, capitulis 

globofis, ramis diffuiis* 
Hiihitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

>^«firr/jf-MANULEA foliis ovatis dentatis glabris , floribus 
noides, alternis. Habitat in Cap. bonse fpei, Tkunberg. 
Refert Antirrhinum. fl' rfi terminali cd^ Habitat Thunberg. corym^ MAN U LEA foliis oblongis dentatis glabrls, coryra^ iof< bo faftigiato. Hah 

Caiilis nudus. Tlmnberg^ aim fpica ovata* foliis lanceolatis fubdentatis villofis* rubra. Habitat in Cap. bonae fpei. Tkunberg. 
Nudicaulis & folia folummodo radicalia* 

BIANULEA foliis lanceolatis villofis ferratis, florid 
bus racemolis remotis* 

Nemia rubra. Berg, cap. f . i6r. 

Habitat in Cap* bonse fpei. Thunberg^ 

4ir^f«fm.MANULEA foliis obovatis cuneiformibus ferratis 

argenteo-punftatis, floribus axillaribiis. 

Baditat in Cap. bonse fpei. Tkunberg, 

pinndti- MANULEA foliis ovatis incifo - pimiatifidls : ^[xu 
fida* nis dentatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thnnberg^ 

Erinoi- HEBENSTREITIA foliis oblongis ferratis pilofis. brafteis integris hi/pidis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thmihcrg. HEBEN. 's -- i D I D y N A M I A^ Angiofpermia* 287 frHtkofa.WEBE^ ST REIT I A foliis lanceolatis dentatis 

glabris, brafteis integris, caule fruticofo^ - 

Habitat in Cap, bonse fpei. Thtmberg. mariti^ ERINUS foliis lanceolatis integerrimis glabris, Hm* 

bi laciniis femibilidis* mus. Habitat in Cap, bonse fpei. Thii}iberg. ( Lt/ckni' E KIN US foliis lanceolatis ferratis, limbi laciniis fe- dea. trijl. mibifidis. 

Selago Lychnidea. Syfi. veg. ed. 13. ;?♦ 476. 
Habitat iu Cap. bonse fpei, Tkitnberg^ 

r 

V 

ERINUS foliis oblongis incifis dentatis, iimbi laci- nus emarginatis. Habitat in Cap, bonse fpei. Thunberg. 
Flores colore triili, fuaveolentes. /ia. difi grandi" 
flora. ► datis trinerviis ferratis, racemis terminalibus fub- 
fpicatis. 

Habitat Tanfchaur ad margines hortorum raro. 

Konig. 
Fide CL KCnigii plantam, habitu longe alienam po- 

tius Verbenis limilem, ad hoc retuli genus. >' BUCHNERA fcabra, foliis oppofitis feiSlibus ob^ 
longis integris, pedunculis axillaribus iiniflorii 
diphyllis, calyce infundibuliformi. 

Habitat in America meridionali, Mtitis^ 

Plant a pulcherrima. Caulis ere&.us , glaber, limplicillimus. Integra, ufria- i. que fcabra. 

Feduncull in fummitate caulis, axiliares, foiitarii, fo- 
liis breviores, uniilori, medio brafteati* 
Bractea biu^e , oppolitse , iineari - fubulatae^ 
Calyx cylindricus, infundibuliformis , longus, quin- 
quedentatns, tubo corollse dimidio brevior^ Corolla J- 

c \ 28S DIDYNAMIA, Angiofpermia* 

Corolla Tubus palmaris, feniim dilatatus in Lifvhum 
planum, magnum , quinquelobum; lobis rotun- 
datis. 

Fruftiim non vidi, ideo an planta huins generis lit non 

perfuafus fum, 
Gerardiis non adeo difllmilis, etiam liccata tota nigre- 
Xcit ut Gerardh Nigrina. ■i« cuneifo- BUCHNERA foliis cuneiformlbus glabrls apict 

iia^ ^ feptemdeatatis. 

Habitat in Cap^ bouse fpei. Thunberg^ plnnatU BUCHNERA foliis pinnatifidis glabris, 
fda. Habitat in Cap. bonse fpei, Tlmnberg. 

gvotvu-' SIBTHORPIA foliis reniformibus integerrimis. iacea. Habitat in Nova Granada* D. Mutis. ^ 

Planta facie Falki^e f minoris Convoivuli, fed iloribus 
Sibthorpiae, cuius ideo fpecicm iudico, licet flo- 

res fere vifum fu giant, 
Ciizf/^^y herbacci, proftrati, repentes, teretes, 
i-'o/ia alterna, petiolat^i., reniforniia , emarginata, Ifi- 

tegerrima, fubtus fubtomentofa, 
Petioh folio fere iongiores. 
Flores axillares , flgura & magnitudine S. Europaese^ 

^«r/2fr^fir. OROBANCHE caule fimplici ramofoque, GoroIHs 

quadrifldis, ftaminibus calcaratis. £ Habitat in Cap. bonse fpei. Tlmnberg^ 
Purpureo- rubra, flofibus magnis. 
Siccata nigrefcit* kirfuta* LIPPIA hirfnta, foliis oblongis lads rngofis ferra- 

tis fubtus tomentolis, paniculis axillaribns; capi* 

tulis ovatis. 
Habitat in America. Mntis. 
Caulis tetragonus, hirfutie canus. 
Folia oppoiitu, petiolata, oblonga, longa , ferrata, 

rugofa, fupra pilofa, fubtus tomento cana* 
Pednnciiii axillares, plures, eiongati in paniculam, 

ramilicantes, 

Pniicclli terminantes in Capitida ovata, brafteisbinis fu ilu I ta. ^ minuti. albi. RUEL \ DIDYNAMIA. Angiolpermia, -jg^ 

littoratis. R U E L L I A fruticofa , cana , foliis cuneiformibus 

ferratis retufis glabris, floribus axillaribus folita- 
riis fubfeiTilibus." \ Habitat prope Sadrafs ad Httora marls, anua marina 
tempore pluviofo inundata, . vulgatiiluna. KU^ 
nig. t). 

Fruticofa, ramoliilima, depreffa. 

Jlami tetragon! , articulati, albicantes. 

Folia fafciculata per propagines, parva, breve petio- 
lata, riglda, cuneiformia, emarginato-retufa, fer- 
raturis remotioribns ferrata, fubcarnofa, punfta- 
ta, farina canefcente confperfa. 

Flores feiTiles, axillares. 

Calif X quinquangularis, tubulofus, quinqueiidus: la- 

ciniis ftriatis, acutis, canis- 
CoroUa tubulofa* 

Xi/w&f^J" campanulatus, angulofus, venofus^ quin- 

quefidus: laciniis insequalibus. 

Stamina duo maiora ball denticulo notata. 
Capfula ime^ri' ohlong2iy calyce longior. difformis. 'RVELLl A cAftufa, hirfuta, foliis linearibus derv- 

tato - fmuatis integris , floribu? verticillatis axilla- 
ribus. 
Nir-SchuUL Rheed. maU v. 2. p* 89* jf* 46. forte 

huius varietas. 
Habitat in India. 
Folia lanceolata, angnfta, integra, alia ferrata, alia 

profundius quaii dentata: dcntibus acutis. balfa^ RUELLIA erefta, glabra, foliis ] 

mica. tis ferratis, verticillis feffilibus. lasceola Habitat in agris oryzaceis Indiae vulgatiflima , im- 
primis mefle finita, Konig. 
Catties erefti, tetragoni, giabri, articulati, camofi. colorati. glabra, glutinofa* ga , tenuiiTune ferrata. ciliatse T . Calycis t . ^ 290 biDYNAMIA. Angiofpermia*] 

Cahjcis LacinicB qiiatuor lanceolatse: 

quinta fitperior latior. 
Corolla ringens , liitea. - » 

AntlurcB cssrulefcentes. 

Stylns hirtus* 

Planta in India odorem fortem terebinthitiaceum f foirat '/' hirfuta, foliis feffilibus oblon- Hah gis integris, fpicis terminalibus tetragonis, 

» ^ • r"i^ "l ^^ All « « agris oryzaceis vulgatiftima. Kdnig. 

\ta oarva. lanuario & Februar' Allam-parvam m filofa. RUELLIA foliIs oppofitis ovatis integris ciliatis. floribus terminalibus folitariis. 
Habitat in Cap* bonse fpei, Thunberg^ ejfc gris, caule arcle depreiTo. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg^ 
Singularis caule terrse arfte adprelTo, n foliis lan- ceolatis integerrimis cufpidatls , brafteis ovatis 
fcariofis, tube elongate* 

Habitat in aridis Tanfchaur, Konig^ 

Spin£e ramofe* 

Folia lanceolata , in apicem mucronatum terminata* 
/ Bi'ai^ece ghhr2e ^ nee hirfutxe* 

Flares cserulei, fimiles B. buxifolise, fed longiores. 
Floret nofte* * 

pungens. B ARLERI A foliis ovatis acutis pungentibus, bra- fteis ciliatis , fpina nulla. 
Habitat in Cap* bonae fpei. Thunberg^ %- longU 

fion longiiTi braft Habitat ad montem Sti. Thomse Malabariae. iTo- 
nig. %. ^ 

Caiilis fuffruticofus : ramis feepius oppofitis, fericeis, 
teretibust 

Folia N^ DIDYNAMIA» Angiofpermia. 291 

^o//a oppolita , petiolata, exafte ovata, fericeo-mol- 
•liffima, integerrima. 

Flores terminal es. 

^ra&^ biiise f» bivalves, cordatse, parallelae, reticn- 
latse , fcariofse , obtuiiufculsc , felliles , magnitu- 
dine fere foliorum, fub quibus bra6ce?e alise qua- 
tuor, cruciatim polite , lineares^ longitudine fo- 
liorum, patentes, fericese. 

Corolla longse- 

Tufms filiformis. 

Limbus patens, qiilnquefidus. %ortenfis. MILLINGTONIA. 

Oviedse affinis, KUnig^ HL 

Habitat ♦ • . . '^* 

Colitiir in hortis Tanfcbaur, nW ^awig* earn obferva- 

vit, fed femper iine fruftu. 
Arbor grand] s & fpeciofiffima* 
Folia compofita, bipinnata. 

Pinnce inferiores elongatae, cum imparl pinnatse^ 

Fotiola ovato- acuminata, integerrima, veno- 
fa, utrinque glabra. 
Panicula terminalis, magna, glabra: floribus op- 

pofitis. ^ ^ . 

Coro/te longiffimse, albse, odpfatiilimse. 
Antherce lingulares cum dente curvo e latere exterlorl antherae enato, 
Flgura coroUse Oviedara refert^ i Mntifi gerrimis Habitat in America meridionali* 

In nullis aliis a D. Plumieri & D. Ellifia differfc quam Mutis^ % folils. b fer V a t i o. Omnes' fpecies Durantse fpinas fupraaxIUares habent, 
inflorefcentia, ftruftura coloreque floris adeo li- 

miles ^ ut facile crederem omnes unius eiusdem- 

gue efle fpeciel f T a VOLKA- 293 D I D Y N A iM I A. Angiofpermia fcandens.YOLKAMERIA foliis petiolatis cordatis ovatis in- 

tegerrimis, panicula corymbofa terminali: ramu- 

lis dichotomis. JH. K Yium Monefi-Moti-Kandel Kovig % y^r&or fcandens: ramis longioribiis , flexuoils, tetra- 

fummitate comentofi^. 

glabenima , bppofita , cordatq - ovata^ ^onis Folia ma^na, 

obtuia* 

Panicula corymbofa, terminalis, tomentoia. 
Flovcs non longi ut in V. inermi. 
Calyces obtiifi^ tomentofi* coiiica* Capfula oblonga, 
Sviper altiiFimas arbores fcandit, easque coronat florl 
bus fuis niveis* r tf\ ^.ii»'ffl > Phtomi' CLERODENDRUM foliis ovatis ferratis canis. 4is. Habitat in India. Konig. 
Frutex canns* 
Folia petiolata, oppolita, parva , exafle ovata , me- 
dio Terrata : ferraturis paucioribus : pubeCcentia cana. Paniculee in fummitate ramorum, axillares, folitarise, 
oppofitse, pauciflorse, dichotomse , quse cohjun- 
6tim magnam panictilam conftituant. 

Braffece ad omnem dichotomiam binse, ovatse, in- 

tegra^» 

Caltfx ad medium fiilus: laciniis fubulatis, campanu- 

latis, patulis. 
Tubus gracilis, alb us* ^^^.THUNBERGI * ■i. Bab fingul Thunberg. 
quam nuUus crederet a Barleriis diverfam, nili ad calycem duplicem attenderet. 

Caiitis tetragonus, hirfutus, difFufus. 

Folia oppolita, breviilime petiolata, ovata, integer- 
rima, obtufa, quinqiienervia, venofa, fupra gla- 
bra, infra iiirfuta, erefta. 'V Pi dim suit DIDYNAMIA. Angiolpermia. ap3 

PedmcuU lohgitudine foliorum f. longiores, folitarii. 

umtlori. 

jBraff^i^ binie, ovatse, hirtse, longltudine tubi. 
Coiifx in fruftum grandefcens. 
Corolla lutea- . 

Capfula glabra, fubulata , bipartita. 

Jijfifolia. CASTILLEIA foliis linearibus integris apice trifi- 

floribus racemofis interlperlis braftels tri- 

fidis. dis, Icon. 
amer. v. i. t ii^ / 1 
Habitat in Nova Granada. Mutis^ tj. 

Canlis herbaceus f. fiaftVuticorus, tripedalis, ereftus, 

teretiufculus , fubramofus. 
Folia aiterna, feffilia, patentia, linearia, trinervia, 

polHcaria, apice tri-f. feptemfida. 
Riidimenta ramidormn foliis fafciculatis ex alls. 
Stipitlce nulise. 
Racemus tennm^Visi pedicellis folitariis, uniflorls. 

Calyx auritus, fere modo Ari, coroUse galeam quafi 
carina fulTulciens. 

CoroUce labium mferius potius glandulx binae, trifi- 

dse, tubulofae, minutse, iinde fades fingularis. 
Anth-erce ofto in fiiamentis quatuor. ^ 

w 

tnlegri- CASTILLEIA foliis linear! - fubulatis integerrlmls. ^ folia. brafteisque indivifis- Icon. MntiJ\ amen v^ T- t. 12* 
Habitat in America meridiohali- Mutis. 
Similliina priori , at minor ^ racemo magis elongate. 
Torte prsecedentis varietas. 1 

LeucO' VI TEX foliis digitatis quinatls: foHolis petiolatis 
xifloHw oblongis integerrimis, paniculis dichotomis, bacca 

monofperma. 
Habitat in vaftis fylvis Zeylonse- Konig, 
Simillima V. trifolite, fed diflert foliis utrinque gla- 

berrimis , panicula dichotoma a prima divifione* 

trifolia. VI TEX foliis ternatis quinatisque: folioHs oyads 

acutis integerrimis fubtus canefcentibus, pjinicula 

rachi redla: pedicellis dichotomis. 

■ Vitex trifolia. Syjl. veg. cd. 13. p> 483- 
Foliola duo petiolo proxima minora. 

VITEX T3 "\ verfi / 4 

ft^4 DID YN AMI A. Angiofpermia. 

attiJfma.VITEX Mils ternatis mtegerrimis, panicnla 

ciliata: fpicis verticillatis , bacca trifperma. 

Habitat in vaftis fylvis Zeylonse,. Konig. 
Foliola ovata, utrinque acuminata, fupra glabra, fub- 
t'us pubefcentia, 

rotmdi- VITEX foliis fimplicibus obovatis integemmis , pe- 
folia. dunculis axillaribus folitariis unifloris breviirimis. 

J Habitat in laponia. Thunberg. "h* v 

Arbor facie & colore fimilis V* Agno cailo, foliis ex-», 

ceptis. , 

Folia fere fubrotunda, bipoUicaria* 
Pedunculi axillares, breves, uniflori* 

w 

ereUa, AMASONIA. 

Habitat in Surinamo. 

Catilis herbaceus , tripedalis , firapliciifimus, tereg. 

Folia alterna , petiolata , remota, elliptico - lanceolata, 

lublerruta, fcabra. 
Racemiis terminalis, fimplex, pedalis; pedicellis fub- 

trifloris. 
Bra^ece ovate, floribus paullo longiores, felTiles. 
Flares fecundi , nutantes , lutein 

r 

carduU ACANTHUS foliis fmuato - dentatis fpinofis, fpica 
folius^ florum radicali. 

Habitat ad Cap* bonse Ipei* Sparrmann. 

Flanta palmaris, 

CauHs breviffimus, ut fere nuUus. 

Folia plurima, fubradicalia , finuata moreCardui: la- 

ciniis terminatis fpina tomentofa aut nuda. 
Sficce radicales, oblong?e, longltudine foliorum, aut 

paullo longiores, imbricatae Bratteis nervofis, ri- 

gidis, fexfpinofis. 
Calyces mutici, membranacei^ 

inUgri- ACANTHUS foliis oblongis integrls, caiile herba^ 

folius. Ceo procumbente. 

Habitat in Cap. bonse fpei, Thimberg. 

promm- ACANTHUS foliis oblongis ferrato - ciHatis , caule 
betis^ procumbente fruticofo. Habitat in Cap, bonse Ipei, Thunberg^ acan-^ y DIDYiSTAMIA. Angiofpermia; 29^ 

furcatus, ACAl!JTHUS foliis oblongis dentato-lplnoiis, cau* 

le fruticofo, brafteis ipina trifurcata terminatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei, Thunberg, 

Caj7^M/?j. ACANTHUS foliis oblongis dentatis ipinofis, cau-. 

le fruticofo erefto, hr^tXeis Ipina limplici terxni- 

natis* ^ 

Habitat ad Cap. bonse fpei* t^. 
^awz^ fruticoir, teretes, oppofLti, cinerafcentes. 
Folia oppofita, fublanceolata, feiiilia, rigida, femi-' 

pollicaria, fpinis duabiis utrinque lateralibus prse- 

ter terminalera^ 

Folia axiUaria moUiora, longiora, petiolata, etiatn 

fpinofa. 

Spicce terminales, folitarise, feflUes. 

BraMea folio fimilis , fed pluribus utrinque ipinis. 

Calyx bivalvis, |3evis: valvula fuperiore longiore. 

Corolla labio unico, triiido. y y TETRADYiMAMIA. 

+ 

U L O S A. 

I 

r 

Cerato^ THL ASPI glaberrinium , caule fulcato, foliis fagifc carpon tatis lanceolatis fubferratis , filiculis bilqbatis. 
Thlafpi Ceratocarpon^ Murray Comm* gcetf. v. S p* 21. t. I. 

Habitat in Sibi 

Planta fDitham: P^7//ilX. H. a Caulis ereftus, teres, fulcatus, apice ramificatus in 

corymbos* 
Folia feffilia, fagittata, lanceolata, leviflime ferrata, 

venofa , glaberrima. 
Corumbi elongati in Racemos. Flores albi. Siliculce ovatse, apice emarglnatse : emarginafclone ro- 

tuudata; lobis divaricatis , produftis^ acutis; fe- 
miiia Ceratocarpi referentes. 

alUacea. PELT ARIA foliis amplexicaulibus oblongis Indi- vilis^ Peltaria alliacea, Stfjl. veg. ed. 13^ p. ^9^ 

T4 PELTA V I / 996 TETRADYNAMIA. Siliculofa. 

CapenJts.PELT ARIA foliis cauHnis quinato - pinnatis linMri- 

bus fubcarnolis. . '' 

Habitat in Cap. bonse fpei. H. U* 

Cautis ereftus, ramofus, teres ^ l3evis> pedalis, fo- Uatus. ■ ^ J 

Folia alterna, pinnata: laciniis quinis; linearia, fub- 

carnofd, glabra, acuta. 
Racemi lon^i J, peduncuiis & calycibus vix pubefcenf^ 

tibus. 

Petata alba, fubemarginata, calyce quadruple maio- 

ra, patentia, feinlia. 
Antherce flavae. 

Stylus breviffimus* 

Stigma capitatum. 

Siliciila plana, fubrctunda, ovata, comprelTa, In- 
tegra: diflepimento parallelo. 

Semina in centro, ut in Clypeola, folitaria in quovii 

loculo J comprefla* ■% SILIQUOSA. Jlri&us, CHEIRANTHUS foliis linearibus acutis glabris, 

caule fruticofo erefto* 
Habitat in Cap. bonse fpei. Tkunberg. T)^ 

calloftis. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integris callo- 

^ fis , caule angulato fruticofo* 
I *- Habitat in Cap. bonae fpei* Thtmberg^ 

digitata. HELIOPHILA foliis palmate -pinnatifidis villofis; 

pinnis linearibus* 

Habitat in Cap. hom^ fpei. Thunherg. 
"^ Cajilis valde incraffatus, unde facies lingularis. 

amptexu HELIOPHILA foliis atnplexicaulibus integris gla^ 

cautis. bris , filiquis moniliformibus. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg^ - ' 

fiUfomis.HELlOVUlLA foliis fubulatLs filiformibus glabris, 

filiquis pendulis , ramis divaricatis. 
Habitat in Cap. harm fpei. 0» ™ H. U* Caitlis femipedalis, herbaceus, iunceus: ramis Folia V ' » TETRADYNAMIA/ Siliquofa. 3^7 

folia in tota planta omnino fubulata* 

Raccnti horizontales : pedicellis horizontalibus : fru* 
ftibus pendulis. 

Calyx patentiiTimus , alternans cum petalis: foliolis 

linearibus, canaliculatis , obtufis* 
Petala patentia omnino ufc calyx, fed triplo fere maip- 

ra, pallida, ftriata. 

Stamina tetradynama. 

Germen cylindricum. 

Stigma capitatum. 

Siliqua fubulata, ftrifta, IseviiTima.. 

L 

pufiila, H E L 1 P H I L A foliis linearibus , filiquis monilifor- 

mibns ercftis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg, Q^ 
Planta fpithamsea, erc6la, ramofa, ilatura Arabis 

thalianse. 
Folia caulina linearla, lasvia. 
Siliqiifje patulse, pedunculatse , moniliformes: articu- 

lis difcretis, orbiculatis, compreflls. 

plnnata^ HELIOPHILA foliis trifidis pinnatisque: foliolis 

linearibus , filiquis moniliformibus ereftis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Tkunbtf'g. 
Simillima praecedenti, fed foliis ramofis f. pinnatis, 

linearibus* 

fiava^ HELIOPHILA foliis linearibus, caulibus frutico- 

lis iunceis,. 

Habitat in Cap^ bonse Ipei. Thunberg. t). 

Planta Genifte facie, erefta, parce ramofa, ftrifta, 

fuffrutefcens- 

J^o/ia alterna , remota, linear! - lanceolata , Isevia. 

Racenii terminales, longi, limplices: floribus diftan-- 

tibus. 

Calyx breviffimus, ovatus, claufus, obtufus: mar- 

gine fubfcariofo. ^ 

-Pfto/^ obovata, magnitudineBraflicae, flava, venofa: 

ungiiibus calyce longioribus. 
Stamina longitudine calycis* 

Germen ovatum. 
Variat 
An hui' talorum ( T 5 HELIO % 298 TETRADYNAMIA. Siliquora; 

Circ(^- HELTOPHILA folils cordatis. cides. Habitat in Cap. bon'je fpei* Sparrmaniu ' 

Canlis fragills , ramofus , herbaceus. 

Folia cordata, fubangulata. 

CalifX foliolis claufis, Unearibus, bafi dehifcentibus : 

duobus oppofitis bafi fubcalcaratis, gibbo foliolis 

fuis dimidlo brcviore; deciduis. 
Corolla tetrapetala: petalis obliquis: paribus magia 

conniventibus. 
Stamina tetrudynama. 

FHamenfa fubulata. 

Anther ce apice reflexse. 

Germen ovato - oblongura. 
Stylus brevis* Stigma capitatum* 

Siliqua bilocularis, bivalvis. 

Valviita convex^e, gibbse 
Dijfepimentnm exfercum , 

Semina tria f. quatuor, fubrotunda* 1 1-4 wv^vr4^^# 

caniofum, globofum. Hifpida* ARAB IS folils hifpidis: radicalibus runcinatis, cau- 

linis lanceolatis. 
Arabis hifpida. Syfl. veg. ed. I3» p. 5oT* 
Habitat in Auflri^e rupibus. D. Mygind. l^^ 

Statura A* thalian^e » Umillima A» lyratae, fed- di- 

verfa. 
Radix perennis* 
CauUs palmaris , ereftus* 
Folia radicalia' copicfilTima , fublyrata , runcinata, 

hifpida. 

c^fi/iM^ fub ramis folitaria, parva, lanceolata. 
Calyx fubclaufus. 

Corolla alba; petalis ereftis. iucida* ARABIS folils amplexicaxilibus lucidifi» 

Habitat in Pannonia. '^. 
Cii/^/ii" palmaris , fimpllcifllmus , teres, laevis* 
Folia lucida, integerrima , confiilentia. 
radicalia obovata, petiolata, obtufa* 
* caiilina alterna, feffilia, amplexicaulia , cordata L cordate - oblonga. 

Corymbiis terminalis, racemofus evadens* Calyx TETR ADYNAMIA. SiUquofar 299 

Calyx glaber, hians. 

Petala ereftl ufcula , alba , llnearla , Integra , calyce 

dapio longiora, bafi anguftiora» 
Stamina longitudine petalorum* 

Anther ce flavge. 
Stigma obtufum. » Eriicoi^ RAPHANUS filiquis ovatis gibbis, roilro longitu- 

Eruca fylveftris lutea, burfse paftoris folio, italica. 

Bair. ran 422- t. 101 6» mala. 

Habitat in Italia, c?* 

Radix fimplex , vix caiile crailion 

Caiilis fefqnipedalis^ fcaber, bafi purpurafcens, fiiper* 

ne ramts iimplicibus. 
Folia petioiata, runcinata, Isevia. 

Lacinice acuminate, margine anteriore denticular 
tse: terminalis angultior. 
JFlores racemoii. 
Calyx patulus f. dehifcens, nee claufus. 

Petala lutea, eraarginata. 

Stamina longitudine petalorum. 

Siliqtia ovata, gibba, carnofa, Isevis, non articulata, 

bivalvis- ' 

Rojlrmn conicum, ancipiti - tetragonum , longi- 
tudine filiquse* 
Semina quatuor'ad feptem utrinque, depreiTa: diiTe-. 
pimento membranaceo, albo, inter femina fe in- 

iinuante. > /rai^Vq/Ii. CRAMBE fruticofa, foliis ovatis pinnatifidis ferra- 

tis canis, racemis in panicula eftiifa dichotoma. 
Jiahitat Maderae in rnpibus altiflimis inxta Pico^ 

Majfon. %• ^ ^ 
Frutex iigneus, rigidus, 
JRami folioli. 
Folia alterna, petiolata, ovata^ profunde dentata C 

pinnati£da f.pinnata: laclniis ferratis; cana. 
Hamuli terminantur in Paniculam magnanif diftufamr 

ramnlis alternis, divaricatis, racemolis: racemis 

brevibus» 

CLEOME t r Cheli- 
doniu 
fel'm TETRADYNAMIA. Siliquofa. 

CLEOME polyandra, hirfuta, foliolis quinis f. fep-^ 
tenis cuneiformibus fcabris, racemis terminalibus, 

filiquis filiformibus. 

Habitat prope Tanfchaur* Konig. 

Folia longe petiolata, digitata: foliolis quinque f. 

feptem , cuneiformibus , acutis , fcabris. 
Calyx tvi'L quinquepartitus , ftrigis hifpidus* 
Corolla rubra & ligura Chelidonii hybridi. 
Stamina lutea, 

Siliqua filiformis, glaberrima. 
Semina hifpida* 
Certe affinitas Chelidonii fumma, nili folia digitata 

Cleomes, calyx plus quam diphyllus & petala 

quinque* CLEOME polyandra, hifpida, foliis ternatis cunei- 
formibus llrigofis, floribus axillaribus folitariis m Habitat K Tota herba una cum calyce valde ftrigofa. 
Folia cuneiformia, fubretufa. 
Corolla angularis, parva, rubra. 
SiliqucB breves, lineares, comprelTae, glabpe. 
Singularis eft hsec parvula foliis hifpidis : pilis bafi 

valde dilatatis, rigidiffimis , foliis adpreills, ad apicen 
Imam. M 

iuncea. CLEOME fruticofa, aphylla, corymbis lateralibus, ienetla^ lineari tomentofa. Ky Cleome iuncea* 
Habitat in Afr Sparrmann. "f) P/- Sui generis diftintWima. 

Rami rigidi, apice obtufe pungentes, aphyllu 

Folia vix uUa, nifi parvae fquamulse. 

CLEOME foliis ternatis filiformibus linearlbus. 
Habitat in India orientali. 0. 

Flanta fpithamsea, ramofa, er'efta. 

Folia ternata: foliolis feiTiUbus, longitudine petalorum. 

SiliqtiCB lineares^ 

MONA- 301 I M N A D E L P H I A. IMandria, 

MONADELPHIA. _. 

T R I A N D R I A. 

/ft/rfnoni.APHYTEIA. 

Aphvteia Hydnora. Plant. aphifL p. lo- /, 1-6. 
' Hydnora africana. Thiinb.^ Ati. holm. ann. 1775. 

p. 69- t. 2. & ann, 1777. ^* 144 ^. 4./. i. 2. 
Habitat in Cap. bon^e fpei in radicibus Euphorbias 
mauritanicce paralitica, Thnnherg. 

Vegetabtic absque foliis & caule & radice parafiticiim, 
terreitre, fola fruftificatione conftans, uti La- 
thiT-ea clandeftina, qvise tamcn lloribus plurimis 
donata, hoc vero folitarium florem habet. 
Flos palmans, feiTilis, coriaceus, fuccuJentiis* 
Calyx maguus limbo trifido, ereclo, qaali ex laciniis 
duplicatis, interiore latere pifto figiira fcutifor- mi alba. Odor floris & frnftus maturi non ingratus. 

In deliciis Vulpium & Viverrarum eft. 

Cruda & cineribiis aflata editur ab Hottentottis. demt" 

data. PENTANDRIA. 

■ — r 

HER MANN I A foliis lanceolatis aciitis Isevibus fu- 

perne ferratis* 
Habitat ad Cap. bonse ipei, Sparrmann^ %. 
Catilcs eredi, teretes, Iseviufculi, ftrifti, fulTruticofu 
Folia petiolata, alterna, remota, Isevia, fubtus tri- 

nervia, acuta, fuperne dentate - ferrata. 
Folia flot'alia integerrima. 

StiftilcB lanceolatje, petiolis vlx longiores^ lifen^ofae, 
Flores e fummitate, ex alternis oppofitionibus ftipu- 

larum f. pedunculo bifloro, pedunculati. 
Calyx krvis , femiquinquelidus* 
Corolla lutea. rer- %+ Habitat ratis gliibris, lloribus cernuis. Thunbirg. HERMAN- ft \ I 302 M N A D E L P H I A. Peiitandria. / /a/z/i/b/i^»HERB'I ANN! A foliis ovatis integns rugofis tomen- 

tofo-hilpidis, floribus cenuiis. 

Habitat in Cap* bonse fpei^ Thunbcrg^ 

fvUchdla. H E R M A N N I A foliis lanceolatis pinnatifidis : pin- 

nis integris incifisque, caule erefto Isevi. 
Habitat in Cap, Boii?^ fpei. Thunberg, 

difufa. HERMANNIA procumbens, foliis knceolatis pin- 

natifidis: pinnis integris dentatisque, pedunculis 
capillaribus bifloris. 

Habitat in Cap, bonse fpei, Thuiiherg. 

f 

fill folia, HERMANNIA foliis lincari - triquetris integer- 

rimis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

cUiaris* HERMANNIA foliis lanceolatis acutis integns fer- 

ratisque ciliatis. 
Habitat in Cap, bonae fpei, Thunberg. 
ElTet Ir^ec Mahernise fpecies, fi illud genus nllo modo 

ab Hernianniis feparari pofTet, ti/'^rraf£i. HERMANNIA foliis ovatis lanceolatis inseqirali- 
* . bus ferratis glabris , floribus cernuis. Habitat in Cap* bonse fpei. Thunberg, odorata litis,. 

Habitat fervatis glabris, paniculis pedunculatis compo- Equ. BiicL Glabra , at pedunculi ciaerei ex tenuiffimo tomento. 
Folia fiinillima iVL corchorifoli:e, at longe maiura. 
Paniculce longe pedunculatae, r^imofae* 
Flores magni. globiill' SYMPHONIA* /era. Habitat in Surinamo. C G. Dalberg. t)^ 
Arbor trunco cratTo & ulto. , 

RamitU breviores, dabri, cicafcrlcibus foliorum no- tati. i Folia f i s MONADELPHIA. Pentandria. 303 

^ 

Folia' in apice ramiilorum, approximata , petlolata. oblonga, lanceolata , mtegerrima , glaberrima, 
glauca, fubtus rachide obtufa, carinata : venis 
fubtililfimis , transverfalibus j confiftentia folio- 
rum Lauri, palinaria. 
Petloti brevilUmi, fenilteretes. 

Vmhella termiualis, fimplex, pauclflora, feflilis. 

Pcdtmcnli ere61;i, angulati, uniflori. 

Flos magnitudine lloris Tliex^ ritben 

Calyx brevis : fquamis obtufis* 

Petala quinque, conniventia (omnino more TroIIii) 

in globnm rotundum, depreirmfculum, claufum: 
fmgula margine lateral! dextro incumberitia pro- 

xirno^ " 
Staminum vagina indivifa, arcle piflillum veftiens, 
eminet extra ilorem, tanquam calyx fuperus in 

fru6tu» 
Hxc indivifa vagina apice terminatur Antheris quin-» 

que, feirUibus, cum Stlgmatihns quinque alter- 
nantibus, quaii in frellam. 
Cortex frudtiis coriaceus veftit Semina pifta, inter- 
iecta fubftantia mucodi flavifilma* 

Semina Plittacis gratilTima funt. O C T A N D R I A. 2/?j.AYT0NI A. ^^ 

Cotyledon foliis lir 

fubrotundo* Burm. afi\ 53. t. 21, f. a HaUtat in Cap. bonse ipei prope Goudo - Revier* 

Thnnberg. t). 
Caulis fruticofiis, orgyalis*. 

Rami alterni, fubteretes, rugofo-angulati^ er 
glabri^ gemmis nodulolis. 
Folia fafciculata , lanceolata, obtufa, integerrima^ 

glabra, 
Ped^nmli laterales, folitarii, uniflori, glabri, foliis 

breviores, fsepe recur vi, 

Petala incarnata* 

AntliercB tlavae, fufco - ftriat3e» 

Frii&as Phyfalidis Aikektngi aifimilans. DECAN 1 \ flore quadriiido, fruftu 3Q4 MONADELPHIA. Decandria, 


DECANDRIA. 

«^r{?^^wi- GERANIUM calycibus monophyllis, foliis multifi- . 
folium. dis linearibus incanis. 

Habitat in Cap* bonae fpeu Thunberg. t). 

CauUs fafFruticofus : ramis a ruderibus ftipularum fo- 

liorumque insequalibus, 
Fotia petiolata, triternata, Incana, quali faftigiata: 

foliolis f. fegmentis linearibus, obtufis, oninibus 

fimul ambitu reniformi. 
Flores umbellati, purpurei: calycibus monophyllis. 

uppendi" GERANIUM calycibus monophyllis, foliis radica- 
€ulatum. tis fupradecompolitis hirfutis, petiolis appendicu- 

latis , umbella fcapo longiore. 
Habitat in Africa. 

Diftinctiilimum omnium petiolis in medio utrinque au- 

riculatis: lobo ovato f. cordato, lato, integro, 
glabro , inter quos lobos exit petiolus teres , hir- 
futus, cum folio fupradecompolito, f, tripiuna- 
to, hirfuto. Radix tuberofa. quafi us erefti, fulcati, hirfuti* 

Jnvohicrmn polyphyllum, breve : foliolis fubulatis, 
hirfutis. 

Umbella decemradiata: radiis longitudine f^rp frani- 

hirfuta. 
Flores violacei. \ ^i/fiiM;M.Gl£RANIUM calycibus monophyllis, canle fruti- 

cofo hifpido, foliis palmatis dentato - laceris hi- 
fpidis, umbellis compolicis, iuvolucris reflexis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Btick. 't)* 
Catilis fruticans, teres, ramofus, altitudine bipedali 

& ultra. 
Folia alterna, petiolata, palmata, incifa, dentata C 

lacera, utrinque hifpida. 
Umbellce tcrminales, compofitse* 
nniverfalis triradiata. 
fartiales quinque f. fex radiatae; radiis brevio- ribus* Involucra -* V MQNADELPHIA. Decandria. 30^ 

Jnvotucra & Invotucella pentaphylla, reflexa, marce- 

fcentia* ^ 

Fiores parvi. 
Styli capillares- 
Stigmata quinque^ 
"^ Singularis hifpidis omnibus partibus & umbellis com- 

pofitis, 

£7^wo*/e^- G E R A N I U M calyciBus monophyllis, foliis oppofi- 
ra. tis lanceolatis ferrato - dentatis moUiffime tomento- 

fis, umbella pauciflora. 
Habitat in Cap. bonse fpei. 

Herba habitu Oenotherse moUiilimse, tota tomento te- 

nuilTimo cano molliilima. 

Folia petiolata, linear! - lanceolata, dentate - ferrata: 

caulina oppolita. 
Stipules fubulatse. 
Pedunciili iiliformes , longL 

Jnvolucrum pentaph^^lum : foliolis lanceolatis, hirfutis^ 
Umbella tri- C quadriilora ; pediceiiis calyce brevioribus* 
Calyces magni^ 
Fiores violacei. 

variega- GERANIUM glaucum, calycibus monophyllis, fo- 
tum. liis alternis tri - f. quinquepartitis ; lobis trifidis fer- 

ratis, ftipulis cordatis ovatis, umbella pauciflora. 
Habitat in Cap. bonae fpei. 
Habitus G» acetofi C hybrid! , absque uUa lurfutie» 

PetioH teretes, 

Stipulce ht^e, aequales, cordatse. i 

Fiores magni, variegati. 

titrago- GERANIUM carnofum, caule tetragono fcandente, 
nufUp foliis lobatis crenatis glabris, pedunculis biiloris. Hab Thunberg. Singularis fucculenta fua carnolitate, qua fragilis, & 
liccata parya fua folia facile perdit, inde in Her- 
* bariis plerumque aphylla* 

Herman-- GERANIUM calycibus monophyllis , caufe frutico- 
nicefoli- fo, foliis lobatis crenatis fubcucuUatis, ftipulis 

%m. cordatii involucrisque hifpido-muricatis. 

Geranium hermannifolium. Syft> veg^ ed. 13* P' 5^1* 
Habitat ia Cap. bonae fpei. Thunberg. ty- 

U Sti^ t 3o6 1 
1 

M O N A D E L P H I A. rfecandria* 

Stipula cordatae , fere imbricatse in ramulisl 
Jnvolucella lanceolata. 
Pedunculi biflori. fiiputace" GERANIUM acaule , calycibus monophyllis ,' foliis urn. \ '^ I mcama- oblongis incifis ferratis, ftipulis fubulatis rigidis 

aibis. 
Habitat in Cap^ bonse fpei. Thimberg. 
Pedunculi umbellati. 

GERANIUM pedunculis bifloris, foliis tripartitis 
trilidis glabris , petalis integris , arillis glabris. Habitat Thunberg. ^nargU GERANIUM pedunculis unifloris 

natum. tis ovatis crenatis. foliis emargina Habitat in Cap. b< 
Affinis G. glauco. Thunberg. quercifo- GERANIUM calycibus monophyllis , foliis pinnati- 

fidis, linubus rotundatis, lobis crenatis, fioribus Hum. umbellatis. Habitat Thunberg. I^rmitttm. GERANIUM calycibus monoDhvlUs , foliis tema Habitat umbellatis, caule hifpido* floribus Thunberg. tcrviga- GERANIUM glaucum , calycibus monophyllis, cau- 

le erefto , foliis pinnatiiidis : laciniis integris Ian- 
ceolatis. turn Habitat Thunberg. differL nam gtaucum* GERANIUM glaucum , calycibus monophyllis, cau 

le erefto , foliis lanceolatis integerrimis. Habitat in Cap, bonae fpei* "5- -FrM^tf^ giaberrimus, ereftus, fuffruticofus, rufefcens,. 
Folia oppofita , petiolata , lanceolata , integerrima^ 

acuta, longe petiolata, glauca f. cana. 
Stipulce fubulatae, breves- 

Vmbella p^ucl&ovd^y pedunculated POLY i MONADELPHIA. Polyandria. 307 

POLYAIVDRIA. 

ternata. S I D A foliis ternatis , foliolis ferratis. 

Habitat in Cap. bonse Ip^i. Thunberg^ 

arhoreat SID A foliis cordatis ovatis acuminatis crenatis quin- 

^ quenerviis molliilime tomentoils, pedunculis axil- 

laribus unifioris* Hi orgyalis. 
H. U, Stipulce fubulatae. 

Flos magnus , Hibifci , albus* 

Capfulce quinqueloculares, 

Carpini- SID A fruticofa, foliis bifariis ovato-lanceotatis ferra- 

tis: ferraturis ardtatis. umbellis axillaribus. 
Habitat in Madera in Horto Monafterii Sti f rancifci. folia Maffi % Hami ptxtentes , bifarii, plloli. 

Folia breve petiolata, bifaria, ovate -lanceolata, far- rata: ternunatis nofa, glabra^ Stiptilce fubulatae, petiolo longiores, ereftse, conni* ventes. Pedtmculi axillares , rarius foli 

tudine petioli, piloiU 
Calyx gluber^ 

Corolla iutea. 

Caffulce ofto , apice biariilatae ^butiloi-MALV A fruticofa, incana des, Habitat finuatisque. profunda lobatis % I Frutex iimillimus M. Capenii, led totus, excepta pa- 

gina fuperiore foiiorum, albo-incanus C fubto* 

mentofus. 
Folia parva, cordata, tri-f. quinquelobata: lobis in- cilis duftiore s- Flares in racemis terminalibus . ma2:ni 
Calyx inferior lane 
Corolla alba, 
FruSus globofus, 
decim C vigir 

veterum. retufus quin- V » URENA J { 9 3oS I 
MONADELPHIA, Polyandria, 

L 

URENA foliis lanceolatis ferratis* 

Habitat in Surinamo. C. G. Dahlberg. %. 

Frutex decempedalis : ramis teretibus. 

Folia alterna, petiolata, remota, lanceolata, ferrata. 

i^/or/?^ termiuales, glomerati, fefliles, capitatu 

Calyx exterior foliolis quinque, lanceolatis, 

interior foliolis totidem, minor. 
Corolla magnitudine vix Ranunculi acris. 

Petal a oblonga, calyce duplo longiora. 
Stamina monadelpha, petalis non longiora, 
Germsn fubrotundum. 
Styli quinque. 
Stigmata fimplicia* 
Capfula fubr-otiinda, t^equalis, fuperne cinfta mucro- 

nibus quindecim, quinquclocularis f. difcedens 

quinque partibus* 
Semina oblonga, folitaria* 
Media ouali inter Urenas & Hibifcos. .^ \ N Anuria URENA foliis trifidis bafi integris. 

€ana» Malva fruticofa ^ ribefd foliis , fenainibus afperis. I ^>loan. hifl. i. f 
Habitat in Surinamo 37 t / C. G. Dalberg^ % Catitis frutefcens , teres , vix fcaber, 
Jb/ia petiolata, femitriloba: finubus obtufis, non ro- 
tundato-excavatis; ferrata, bafi intcgra, obtuli- 

a; lobo medio pauIo maiore, lobis extror- 

diftantibus; Tub tomento poro nefta- ufcul fu m magis reo ad balin nervi intermedii paginre inferioris. 
Catt/x & FruBus ut in reiiquis, fed Corolla minor. mtcran^ 

thus. 4 

HIBISCUS foliis fubrotundis integris ferratis^ co- 

rollis reflexis obliquis. 
Habitat in India orientali* Koiiig. 0# 
Caiilis teres, ereftus, fimplex, pedalis. 
i^3//a alterna, petiolata, angulis nullis,. ^magnitudine 

oboli. 

A- 

Ftores in fummitate, minuti. . 
Semina laniicrinofa. HIBISCUS _ r. MONADELPHIA. Polyandria. 30^ 

sirens. HIBISCUS tomentofus, foliis reniformibus crena- 

tis, calycibiis lanatis. 
Habitat ad Cap- bon?e fpei. Equ^ Blick^ 
Magmtiido & Fades AlcecC rofese. 

Berba tomentofa, Iseviter urens, 
Catitis herbaceus. 

Folia reniformia, rotundata, vix lobata, inaequaliter 
crenata, fubtus magis tomentofa, pallidiora, pal- 
maria. 

Pednncidi f^epius folio longiores* 

Flores axUlares, bini, ternive, fubfeffiles > glome- 

rati. 

Calyces lanati. 

exterior paulo brevier? foliolis decern, lineari- bus, viilolis. 
ior paulo Joi 

que vilioAis. craffus <( Corolla ratione calycis minor, purpurea. 
Stamina angufta» 
Antherce luteoe. jor^fwor- HIBISCUS hirfutus , foliis ovatis bafi anguftato- 
fns. cordatis apice prsemorfis crenatis, calycibus to- 

mentofis , feminibus tuberculatis. 

Habitat in Africa, t). H» U. 

Frutex hortenfis, pulcher, floret per totam aefta- \ tem. nervia, mollia^ 
Flores parvi, lutei. & Capfulce ^sLTvx , quinse, tuberculatae, rum acuminc* 
Diriert ab H. setliiopico calyce non hifpido. 

p^^fffwr-M- HIBISCUS hirfutus, foliis quiuquelobis dentatis, 
iattis. pedunculis axiilaribus unifloris elongatis. 

Habitat in Cap. bonae fpei* Thnnberg. 

cordifo^ HIBISCUS arboreiis, tomentofus, foliis cordatis 
lius^ ovatis ferratis, floribus pedunculatis terminalibus, 

calyce polyphyllo lineari longo. 
Habitat in America meridionali. Miitis. %• 
Figiira foliorum ut m H. popuineo, absque uffis angulis* 
Calyx ut in H. Malvavifco, fed miilto longior & ma- 

gis polyphyllus. 

Flores inter mediocres. 

U 3 HIBISCUS 310 MONADELPHIA* Polyandria; rigidus. HIBISCUS fuiFruticofus , hirfutus, ramis fimpUcl* 

bus, foliis oblongis ferratis, limbo corollae refle- 
xo , feminibus lanatis. 
Habitat in graminofis Zeylonse. Konig. t^* 
Ramuli longi, filiformes, limplicLffimi, rigidu 

jFo/x^ oblonga , ferrata, petiolata, parva. 
Stipula ereftse, fetacese, rigidae^ 
PednncitU axillares, uniflori. 
' Limbus corollce eximie reflexus. 

Semina lana involuta. /ra/Zai«x* HIBISCUS incanus, foliis oblongis fimplicibus bafi 

trilobis integerrimis , racemo terminah. 

Habitat in Taheiti. Equ. BcicK t). 

Totus tomento tenui canefcens* 

Folia petiolata, elongata, lato - linearia , alia bafi lo- 
bis appendiculatis, alia exafte triloba, maiora, 

glabra. 

Stipulce oblongx , integerrimae , obtufae , magnae , ca- ducae. ^- Racemiis terminalis, elongatus, pauciflorus. 
Bradtece binae, ftipulaeformes , obliquae, ad exitum 

pedicellorum. 

Calyces fimpliciter fiffae , absque fpinis f. appendiculis^ 
Capfula globofa, laevis, cana. cms phoEHu- HIBISCUS foliis ovatis acuminatis ferratis, pedun* 

culis ardculatis fupra articulos incralTatis, lobis 
longioribus, calycibus nudis , femine lanato. 
Hibifcus phoeniceus. lacqu. hort. ir. 3* p- ii. L 14* figura puichra. 
Hibifcus hirtus. Habitat Syfl % Friitex pulcherrimus , qui per totam aeftatem in cal- floribus ornatus 
rimis inodoris Coronariis certet. a fola cultura depended Varietas, quae forte HIBISCUS 


/ MONADELPHIA, Polyandria; a ^ frater* HIBISCUS fcalycibus exterioribus radiis teretibus: 
nm^ apice mucronato concavo, foliis trilohis^ 

Anonyma* Merian. furin. t, 37. 
Habitat in Surinamo^ C G^ Dalberg. 
. £7^^^//^ herbaceus , lasvis ut tota pJanta* 
Folia petiolata, profunde trifida; laciniis ferratis, Ian- 
ceolatis: media maiore; nervo fubtus poro glan- 
dulolb. 

Ca/t/>: «Mfmor quinquepartltus , angulatus, duplo Ion* 
gior: laciniis ovato - obiongis , ereftis, margina* 

tis, rigidis. i S- - Corolla- lutea. 

Capfiila fubglobofa , pubefcens , quinquelocularis, 
quinquevalvis , brevis. 

fororius^ HIBISCUS cal3xibus exterioribus teretibus apice 

dilatatis, foliis cordatis crenatis fcabris. 
Habitat in Surinamo. C G, Datberg. 
Caulis hetbdicexxs f. fufFruticofus, teres, totus pilofus^ 

fuffaltus arboribus^ 
jpo/ia alterna, petiolata, cordata absque angulis, cre- 

nata, fcabra, remota. 
Stifulce fubulatse, minutse* 
PednncuU axillares , longitudine foliorum f foUtarii , ^ 

pubefcentes, uniflori. 
Calyx hirfutus* 

exterior radils decern, teretiufculis , patentibus, 

diftantibus , calyce interiore brevioribus » 
apice dilatatis in folium cordatum, obtufum» 
cucullatum. 
interior campanulatus , maior, angulatus, quin* 

queiidus: laciniis ovatis. 
' Corolla^ Stamina f Piftilla ut in H. Manihot. 

CapfAla glabra, pilofa, calyce brevior. 
Semina glabra. 

cancel ^ HIBISCUS caule debili hirto, foliis cordatis ferra- 
Xatus* ' ' tis , calycibus globofis : radiis vicenis fubulatis 

hirtis* 

Habitat in Surinamo. Dalberg. 
Cauiis herbaceus , filiformis , proflratus , piloUiS Ut 
tota planta. 

Folia alterna, petiolata, fagittato-cordata, dentata. 

' X7 4 Pedunculi ( 3ia MONADELPHIA* Polyandrii 

Peduncidi axillares, unlflori, petiolis longiores. 
Calif X exterior globofo-inflatusj e radiis viginti, fetft 

eels, pilofis. 

interler parvus, quinquefidiis. 

Corolla 9 Stamina, Piftillum generis. 
Stigmata decern* 

Capfula femipentacocca: loculis quinque* 
Semina plurima. X fpeciofa. BARRINGTONIA. Mammea Syfl. veg. ed Barringconia fpeciofat Forjl Ci Sonnerat. guin* t. 8- 9 orum Commerfona. 

Butonica. Riimph, amb. v. 3» p* 179* U II4. 

Habitat intra tropicos plerumque ad littora Oceani & 

fluminum oftia in India orientali, ab oris aiiftra- 

lioribus Cliinse per omnes infulas Moluccas usque 

adTahciti, Marchionis & Mendozse infulas maris 

Pacific i. Tj, 

Cotitur in horto gubernatoris infiiise fanftae Helense.^ 

Arbor procera, owinium, quse in eleganti Flora aequi- 

noftiali fuperbiunt, SpecioMima , fpiffis lateque 

comis, & undique interietlis 
floribus maximis, formoliilimis, purpureo & ni- 
veo colore fttlgencibus* 
Truncus excclilis, craifus, ereftus: cortice cinereo- 
fufco, glabro, rimulis exarato* 
Mami patentes. teret^s, amplilTimi, extenfi, fub- 
flexuofi, varie divifi, cortice rlmofo tefti, api- 
ce foliofi. 
Fo//a fparfa, coufefta, fumma fubverticiliata , feflilia, 
cuneiformia, obtufa, integerrima, patentia, pe- 
dalia, vei bifpithamsea, crafla, coriacea, glaberri- 
ma, fplendentia, faturate viridia, venis flavis, 
rachique flava , craiTa, ball rubicunda notata. 
Thyrfus teroiinalis ramuloram, folitarius, pedalis; eretlus* Pedun teres, fubangulatus, Isevis, fubflexuo* fus, pedalis^ 
Pedicelli quinque ad viginti, uniflori, fparfi 

Iseves, patentes, palmares, craiTitie p ferinse k BraUsa T 1^^^ ; # ifti \ MONADELPHIA. Polyandria, 315 

BraUece fubrotundse, laeves , integerrimae , feffiles, 
decidusB , folitarise , ad bafin pedicellorum. 

Flares maximi, pellucido- candidiiTimi. 

FUamenta Candida, ball diaphana, apice purpurea. 

AnthercB flavse, aurese. 

Stylus Candidas, apice purpureus. 

Drupa rufo-fufca^ 

Noftu flores aperit fponte deciduos, quos iam primo 
folis ortu amittit; verum & ab aviculis roftro 
avulli flores late fparguntur, inde terra ftaminibus 

fanguineis coniita eft, pulcherrimse ilragis ve- 
ftigiis. ' 

Nuclei Imius arboris efcae admixti & a pifcatoribus in 
mare abiefti , viribui toxicis pifces inebriant, ea-r 
dem ratione, qua Cocculi indici, Galega, Pifci- 
dia, multseque alise plantse littorales idem prse- 

ftantt Ii<3^c communicavit CL Forjier, films. Guftavia augufta. Plant fur inam. p* I8* 
laparandiba. Pif braf I3i. NIarcgr. braf, 109* 
Pirigara tetrapetala. jitibl. guian. p. 486. 1. 192» 
Pirigara hexapetala. AubL guian. t 193. vix diiFert; 

nifi. ut varietas. 

Habitat in Surinamo & in Infula Cay ennse in montibus 

Courou. t). 
Arbor ramis crailiufculis, altitudine viginti ad triginta 

pedum. 

Folia alterna , fubfeflilia , confertiufcula , fuperne 
lato-lanceolata, bafi angiiftiora, fpithamsea f. pe- 
dalia, coftata, fubferrata, utrinque glabra* 

Pedunciili terminales , duo f. tres , uniflori, uniartici 

lafu 
Flos fpeciofiffimus, N>mphae3e albae maior, difco C 

receptaculo inter coroHam & ftylum ample nudo, calvoque* candidi Filamenta inferne unita. in membranam, quae ini 

bafi corolla, adeoque Icofandriae indolis funt 
Anthefue flavse. minutus truncatum r H I ■ ^^ 

:alvo, planiufculo* 

[} r Semina 3r4 h A MONADELPHIA- Polyandria* 

Semina plurima, multa abortientia, ovalia, glabra, 
caftanea, magnitudine Piftaciorum, unilocularia : 
corculo biiido ; hilo exferto, ut in Violis, longi- 
tudine feminis, flexuofo, cartilagineo^ 

Flos Lilii odorem fpargens, Lignum vero foetidifli^ 

mum, etiam poftqilam liccatum eft* 

Ufus ad circulos ligneos. Aublet. fmr^^j. CAROLINE A* X XiloxochitU Flos capillaceus* Hern, mex^ p. 
Pachira aquatica, AubL guian, p^jiS* *• 391 
Sergeant. Surinam. 292 Cacao fauvage. Guian. 
Habitat in Mexico , Sur ad ripas flu- viorum, in locis aqua marina fubmprfis. t) 
Arbor inermis, magna. 
Folia alterna, petiolata, digitata: foHolis tribus f- 

quinque , lato - lanceolatis , fubpetiolatis ,- inte- 

gerrimis. 
StipuloB binae, breves, caducse* Aublet 
Flores (blltarii, axillares, feliiles, 

fiffimi. 

Fetala flava. 
Fitamenta rubra. 

Anther £8 our maxinu fpecio- fruftus C Cucumer; obovatus. S 

Si prius tofta, nam nimis flatulenta. fed non multa edenda, nifi DIADELPHIA. 

w 

HEXANDRIA. 

J 

5«&imfl. FUMARIA filiquis ovalibus, cauiibus paf 

lis oblongis. 

Fumaria tenuifolia, floribus luteis, Amm U 20. Habitat O H. a Caules / » DIADELPHIA. Hexandria* 31^ 

L 

Caules herbacei, ramofi, pentagon!, fragiles, erefti-ii 
ufculi , patuH^ 

Folia alterna, fupradecompofita: foliolis oblongis^ 

Flores flavi* 

Legumina ovalia, compreiTa, laevia, fubelaHica. OCTANDRIA. 

1 

aJiuHns, POLYGALA floribus imberbibus racemofis, foliis 

lanceolatis petiolatis , caule fruticofo. 

Habitat iw Nova Granada. Mutis. 1^. 
Caulis fruticulofus , fubftriatus. 

Folia alterna, diftinfta, petiolata, lanceolata, ave- 
^ nia, nuda, poUicaria, petiolo quali inarticulata. 

Racemi terminales, duo f. tres, foliis fsepe longiores* 
' Corotlce vexiilum cseruleum. 

Capfulce ovatae, rugofae, pendulae , durae , bilocu-* lares. 

Semina folitaria. 
^fc floribus imberbibus, caule fruticofo, 

;atis lanceolatis patulis Habitat ad Cap* bonse fpeL Equ^ BHck^ t) 

Caulis frutefcens , virgatus, 

Gemmce altemae, e fingulis fetis. 

Folia numerofa, lanceolata, feliilia, pandentia f. re- 

flexa, unguicularia, rigidula, ut Androfaces. 
Flos e rofulis foliaceis, faepe folitarius, purpurafcens, 

ut P. Heillerise, trimrvia.V OhY G Ah A floribus imberbibus, pedunculis uni- 

floris , foliis alternis cordatis cufpidatis trinerviiSn^ 
caule fruticofo angulato. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. %. 

Caulis fruticofus, viridis, angulatus, Isevis, ramo- 
fus, altus. 

Folia feifilia, alterna, cordata, fubtus nervofa, acu- 
ta, parva. Pedunculi axillares, fetacei, uniflori, 
Flores parvi, absque crifta. 

Capfulfie oblongae, apice bicornes* POLYGALA ^ \ V6 DIADELPHIA. Oaandria. 

r 

tereti- POLYGALA floribus criftatis lateralibus , caule 
folia. fruticofo ramofo, foliis filiformibus falcatis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. t)» mixta, POLYGALA floribus imberbibus feflilibus, foliis teretibus mucronatis confertiffimis. 
Habitat ad Cap. bonae fpei. t)T fimilius, lea loua omnmo r, Jrieiitense, teretia, conierai* 
fima , mucronata , Ise via , nee ovato - lanceolata * 
C ciliata C plana. 

Ftores faniles P. Alopecuroidi, nee P. Heifterise. La foliis pinnatis; foliolis ellipticis > tafia* fubtus pilolis, fruftibus lanceolatis 

Habitat in Zeylona. Konig. t^. . ^ ' 

Arbor ramulis virgatis, pendulis, una cum petlolis 

pilolis. 
Folia alterna, pinnata cum impari: foliolis ellipticis 

alternis, remotioribus , decern f. fedecim, inte- 

gerrimis, undulatis, fubtus glabris , fupra hirfu- 
tis, aveniis, parvis* 
^Racenii axillares, pilofi, ramofi, 
Flores ferruginei. 

Perianthium campanulatum , hirtum: dentibus fubae- 

qualibws. 
Corella D. Monetariae maior* 

Vexillum magis dilatatum* - 

Filamenta duo, lateralia, apice quadrifido cum rudi*- ^ . - ^ , -- ^ iilamento 

TO nono ut in O. Monetai^ia, 
Stylus furfum reflexus. 
Stigma fimplex. 

FrttUus eft Membranula exafte figura Lanceolae, ball 

, attenuata, non dehifcens, nee cultro in duas epi- 

dermides dividl poteft , longitudine digiti f. mmore. In com- preffum, ovale immiflum eft; fi Semina bina^ tunc 
^atio remota, per longitudinem polita. DALBER- \ taria. DIADELPHIA. Oaandria. 317 y DALBERGTA foliis ternatis: foJiolis glabris ova- 

tis, fru6iibus ovali'bus aveniis. 
Behe ■- boom, Surinam. 
Habitat in Surinami locis humentibus. tj, 
Friitex. 
Folia ternata. 

Foliola ovata , 'petiolata, integerrima, glabra, 
venoOi , acuminata, alterna. 

Pedimcnli axillares, plures, fpicati, fecundi, inferne 

a cafu florum dentati, 
Flores minutiffimi, albi. 
Perianthiiim monophyllum, campanulatum , fubquin- 

quedentatum, obtufum: dentibus 3eg[ualibus. 
Corolla alls dente reverfo. 
Filamenta duo, lateralia, sequalia, apice quadrifida^ 

& tertium fimplex fub germine, hinc filamenta 

novem, 

Anthercs novem, globoHe, didymse. 

Stylus filiformis, ereftus. 

Stigma capitatiim, fimplex. 

Frtidtus eft Ligula ovalis, figuraNnmmi, magnitudi- 
ne extimi poUiciSj comprefTa, interne cartilagi- 
nea, unilocularis, decidua, nee dehifcens. Sem£n comprefium , reniforme. Lignum rubrum. purpur Sanguin DECANDRIA. 

lunatus\ PTEROCARPUS foliis pinnatis, fpinis ftipulari- 

bus , fruftibus lunatis. 
Medicago leguminibus lunatis. Plum, ic, ^ 2or. /. 2. 
Habitat in America meridionali. C G. D alb erg. %. 
Friitex rigidulus, 
^'piw^ ftipulares, geminse, robuftae, recurvatse. Folia inter fpinas inferta, alterna, pinnata cum im- 

fabfef- pari: foliolis quinque ad feptem, alternis 
filibus , obiongis , obtufis. Paniciila terminalis, pubefcens, ferruginea, ex pe- duncuHs fubfpicatis, fecundis, hinc a cafu flo- rum akero }atere dentatis^ Sficf^ I 318 DIADELPHIA, Decandria, s 

Spices deflexae, incurvse, ut in Afperifoliis. 

Cii/^^ campanulatus: limbo dilatato, piano, quinque^ 

dentato. 
Corolla alba. < 

f^exillum reflexum, cordatum, emarginatumi. 

Atce oblong3e, obliquse: dente reverfo. 

Stamina decern , coliaerentia in unguem* '^ 

Piflillum brevifllmu m . 

Germen pedicellatum , comprelTum, oblongum. 

Stylus adfcendens, brevilTimus. 
Stigma limplex. 
JLegumen comprelTum, reniforme C lunatum, apice 

tangente fere balin , evalve , absque carina folia- 

cea. 
Semen reniforme, comprelTum, maximum, magnitu- 

dine totius leguminis. • 

Santa- PTEROCARPUS foliis ternatis fubrotundis retu- 

Hniis. fis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. 

Moutouchi fuberofa. Aublet. guian. v. 2* p* 742» 

t. 200. fruftus & flores valde afiimilant, rcliaua / vero non. Habitat & Arb iuga montium amans. Konig. % Folia fo^ altemis perioribus in eadem pinna maioribus , ovato- 
orbiculatis f. oblongis, integerrlmis , emargina- 
tis f. retulis, fupra glaberrimis, fubtus cams. 

Stipulce nullse, 

Racemi axillares, fimplices C ramofi, eredi, 

BraStece nollae. 
Calyx fufcus. 
Corolla papilionacea. 

Vexillmn obcordatum , ereftum , lateribus ad 
dorfum retlexis , denticulatum , crifpato- 
undulatum , flavum , venis rubrls ftriatum. 
Ala patentes, margme denticulato - undulatac. flavw. Carmen / \ \ i \ DIADELPHIA. Decandria. 319 

Carina oblonga, parum inflata, apice ut rellqua 
crifpa, brevis. 
fitamenta decern, diadelpha, flava, 
jintherce globofse, albse. 
Germen pedicellatum, oblongum, compreflum, hir-. 

futum. 
Stylus curvus. 
Stigma obtufiim* 
Legnmen fubrotundum, pedicellatum, furfum falca- 

turn , compreflum , glabrum , margine inferior! 

carinatum : carina membranacea , fubundulata, 

fub epidermide venis varicofa^ non dehifcens. 

Semen unicum, orbiculatum, comprelTum, vix emar- 

ginatum. 

Variat figura foHoruA in diverfis. 

Hoc verum eft Santalum rubrum, quod Konig in mon- 
tibus fupra nominatis primum detexit, fuamque 
mihi mifit defcriptionem, herbam ficcam & lig- 
num faturate rubrum, venis atris immixtum, gra- 
ve , denfum , polituram ftatim admittens , in 
aqua fubmergens, attritu humido pulchre ru- 
brum tingens. 

Succus dat fpeciem Sanguinis Draconis Officinarum, 

O b fe r V at i 0. 

Plurima Ligna indica rubra per rimas corticales trunci 
fuccum fanguineum transfudant, in refinam ru- 
bram indurefcentem, quaiitate a Sanguine Draco- 
nis non differentem, unde refina hsec, oilicinis 
noftris pharmaceuticis notifllma , a variis arborum 
fpeciebus colligitur, etiam a Pterocarpo Santa- 
lino. 

Nondum novimus omnes illas arbores, qnse fucco (an- 

uineo abundant, eodem modo ac Laftefcentes 
ucco albo. Sanguifluae funt & Crotona varia. 
Supra- SPARTIUM foliis ternatis , floribus axillaribus plu- 
nuHum. ribus pedunculatis , cams leguminibus glabris. 

Habitat in fummis cacuminam 
Maffim, t). 
Rt^fert ^ / > > ^%Q Ctfti- 

Joides. turn. J . DIADELPHIA, Decandria» 

Refert exafte primo vifu S. iunceum, fed folia terna- 
ta, ramique falcati , apices ramorum fsepe aphylli. 

Frutex pulchcrrimus ob copiam lloruin alborum^ fra- 
grantilTimorum. 

Fotla petiolata, ternata, linearia, parva. 

Pedunculi in axillis foliorum, plures, congefti, uni- 

llori. 
Flores albi, odoratiflimi , parvi. 
Legumina com^T^S^^ glabra, dum liccantur nigra. 

SPARTIUM ^ruticofum, fericeum, foliis petiola- 

tis ternato-linearibus integerrimis, ramis tereti- 
bus, racemis terminalibus, 

Ebenus capenfis. Syjl. veg. ed. I3, p. 545. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 1^» 

SPARTIUM ramis teretibus ftnatis glabris virgatisr, 
foliis breviflimis linearibus fufFukis, 

Spartium aphyllum* PatL it^ v. 3. p. 742. t- V* f* 

Habitat in arena mobili deferti Wolgenfis* 

Ramis & eorum ramificationibus in fimpliciiTimos fill- 

formes & attenuatos floriferos ramulos refert S* 
iunceum. 
Folia nulla in toto caule , nifi unicum parvum, (quo<t 
- potius ftipulam refert) lineare ad iingulam divi- 
furam ramuli , quod cito marcefcit. 
BraEfeis ad fmgulum florem, parvse, fubulat3e^ 
Flores parvi, pedicellati, ad latera ramulorum race- 
mum formantes. 

Carollce violacese. 

Legiimina brevia, comprelTa, cana, difperma. Pallas. mticro^ 

nata. Habitat ALATHUS foliis term 

minatis, floribus racemofis. Tlmnberg^ 
CauHs Isevis, remote ramofus,. absque verrucis. 
Rami fenfim attenuati, quafi fpinofi* 

Folia ternata, lanceolata, fubaequalia, glabra, bre- 
viiTime petiolata. 

Racemi terminales, erefti: pedicellis breviflimis. 

Cahfcis denies minuti. Corollcp glabrae* ASPALA^ / 

X DI A DELPHI A. Decandria. 3^1 

J^fpara- ASF ALATBVS foliis fafciculatis fetaceis pilofi- 
goides. ufculis, calycibus foliiforraibus longitudine co- 

-*** roUse folitariis. 

Habitat ad Cap. bonse fpei, Thunberg^ 

Friitex ramofiffimus , fubpubefcens. 

VerruccB ^z.v\'^ 9 a cafa foliorum, pubefcentes. 

Folia fafciculata / filiformia f. fetacea, acuta, raris 
pilis adfperfa , vix digiti minimi transverfi longi- 
tudine, minima ilri^a* 

JFlores folitarii, feffiles. 

Calif cis denies longitudine fere corollDe, fimiliter pi- 
lofi. 

Corolla VBxiUum vix pubefcens^ *- tetero- ASPALATHUS foliis ramoram fafciculafcis, ra- yhtflla. mulorum ternatis linearibus hirtis, fpicis termina- 

libus, calyce coroUisque viilofis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 
Singularis, quod folia inferiora fafciculata, fuperiora 

ternata. 
Svicce loiigiores. 
F lores lutei. 

Rudimenta ramulorum in ramis faciunt folia fafcicu- 
lata, . ^^ glome- ASPALATHUS foliis fafciculatis linearibus acutis 

A^illofis incurvatis , floribus capitatis, calycinis la- rata. Habitat 
Differt ciniis ovatis, corollis glabris. Thimberg. cibus *t* 
ferkeiZf ASPALATHUS foliis fafciculatis lanceolatis ferl- 

pedunculis terminalibus bifloris , vexlllo nu- ceis, 

diufculo* 
Habitat in Cap* bonce fpei. 
Simiilima A- Afparagoidi, fed folia huius plana 

talis foliorum nuUis ; flores maiores , glabji ; 

vexillum non viHoHim , niii parum in carma 
dorfaii. capi- i X j^SPALA- 32S DIADELPHIA, Decandria. Jiifjlrix, ASVAL AT nVS foliis fafciculatis filiformibus rJgi- 

dis fpinofis lericeis, lloribus lateralibus fellllibus 

folitariis, corollis villofis. 
Habitat in Cap. bonoe fpei. Thunherg. 1)» 
Friitex diftinftiffimus foliis referentibus fpinas feri- ceas, Candidas^ ^ ^ cppefita. CROTALARIA glabra, exftipulata, foliis oblon- 

gis felTilibus, pedimculis axillaribus diphyllis. Liparia oppoiita. Si/Jl. veg. ed. 13- p. 554 Thimberg. ts. Habit-at in Cap. bonce fpei. 

Caiiles ilmplices, g;laberr]mi. 

Folia obionga , fefillia, obtufa, eretta. 

Pedunctdi m fummo caulis, axillares, elongati, ver- 

fus florem'diphylli: foliis oppofitis, caulinis fimi- 

libiis* 
Flos inter folia pedunculi exiens, unicus, nutans, lu- 

teus. 
Planta ficcata nigrefcit. tinifolia. CROTALARIA hirfuta, foliis iinearibus obtufis 

hirfutis petiolatis exftipulatis, canle angulato, ra- ' 
cemo terniinali. 
Habitat in Indiis. KUnig. 
Catties erefti, ftliformes, iuncei, fimplices, hirfuti, 

cani, ^ , ■ Folia linearia , obtufa , brevilTime petiolata , bre- V viora. Racemi longi. 

Fiores nutantes, lutei. 
Legtmiina brevia, obtufa> 
Sat limiiis C. iuncese. V hifarla, CROTALARIA pubefcens, diffufa, ftipulata, fo- 
liis bifariis, inferioribus orbiculatis, fuperioribus 
oblongisj pedunculis unifloris, 
Habitat in horto Reginse Tanfchaurenfis Amma - KoU 

difto in umbrofis* Konig. 
Caiiks diftuli, teretes, pubefcentes* 
Folia bifaria, breve petiolata , pateiitifiima. 
Stipnla: ovatse, tubuJatcC, reflexse. »- Pedunculi \ DIADELPHIA* Decandria. 323 Pednnctili terminales, erecli, uniilori, longi, j&lxfor- mes. BraBecB binse, prope florem, in pednnculo, oppoiitae^ 

ftipulaeformes. 
Corollce cserulefcentes , maiores. 
Legiimina oblonga, cam acumixie, hifpida, 
Variat figura foliorum* incan^^ CROTALARIA folils ternatis obtufis, ftipulis fo- 
fcenSf Haceis, ramis incanis. 

Crotalaria capenfis. lacqii. hort v, 3, p, 36. t 64. 
^1 Habitat in Africa. lacquin.* %. 
\Friitex ramis incanis, fubtililTime albo-tomentofis, quo 

manifefte diifert a C. laburnifolia^ quse Isevis, 
Folia petiolata, ternata , nuda. 
Foliola ovalia, fubasqualia. 

Petioli incani. 
S tip til (E hin'se ad exortum petiolorum referunt exa- 

fte folia , fed dimidio brevipres , ut facile foliola 

diceres. 

Paniculce parvse, iimplices. 

Flores lutei. 

Alee carina breviores- Carina lunata, fubroftrata* 
o folam varietatem C. labur 
deponit, pollquam floruit* nam hetero- 
phyllap CROTALARIA foliis ternatis ellipticis; em;irgina^ 

tis: inferioribus fimplicibus^ 

Habitat in India orientali* ©- H- U. 

CauHs ereftus, pedalis? laevis, fuperne fubramofus. fupe elUptica, oleracea, 
emarginata, Isevia, nervis coftata^ Petioli breviflimi, canaliculatu 
Stijputce parv3e, fubvilatie, patuire* 
Racemus florens terminalis, demum frutefcen5 late- ralis. Legnmina Isevia* ilrlato I Xif ONONIS t 324 DI A DEL PHI A. Decandria. 

wicro^ ONONIS fruticofa, fpinofa, foliis nunutis integer- 

fhylla. rimis, leguminibus recurvis^ 

Habitat ad Cap. bonse fpei. Thunherg. 7)* 
Frutex lignofns , ramoliiTimus , patulus , Ipinofus: 

fpinis validis* 

Folia peti'olata, ternata. 

Foiiola oblonga, integerrlma, obtufiufcula, lae- 

via, ad mod urn parva. 

Legnmtna petiolata, linearia, recurva, torulofa, acu* 

ta, tevia* 
Semina quinque C fex» 4 

urgmtea. O^O^IS volubilis, pedunculls muticls umbellatis, 

foliis ternatis: foHolis feflilibus argenteo - tomen- 
tofis. 

Habitat in Cap, bonse ipei\ Thunberg. 

Refert potius Glycinenii^ fed non charaftcre* iuvof^ ONONIS hirfuta, proftrata, pedunculis umbellatis 
crata. muticis involucratis: involucro tetraphyllo, foliifi 

ternatis cuneiformibus. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Tbitnberg. 

Facie couvenit cum O. umbellata. Hifpa^ ONONIS pedunculis ariilatis fubvinifloris ,^ foliis 
nica^ omnibus ternatis canalicuiatis recurvatis totaliter .■^ 
ferratis. X 16-r- Anonis non fpinofa, villofa & vifcofa , hifpanica* 

BarrelL rar. 74. t. 775, 
Habitat in Hifpania. t). 
Planta fuiFruticoCi, Il:ri<!:ia, vifcida, inodora. 
Folia omnia ternata, fecundum totam longitudinem 

ferrata, cralTiufcula , recurva, O. natricis minora, 

fed craffiora, 
StlpulcB patentes, reciirvatse. 
Peditncnli laterales , arifta longitudine petioli, uni - f- 

biflori. 
JFYorfi* fimiles O. natrlcis, lutei, rubro - ftriati. 
An 0. crifpsB varietas ? » ANTHYL- ^^lADELPHlA, Decandria. 52? 

quinque" ANTHYLLIS herbacea, foliis ternatis linesiribus. folia* capitulo quinquefloro. 
Habitat ad Cap, bonse ipeL 
Planta fpithamsea, ramofa, adfcendens. 

Folia teraata, petiolata: foliolis linearibus, obtulis, 

pilofis. 

Pednncnli terminales , bipollicares. 

Capitiilum floribus quatuor C quinque , fubpedlcel- 

latis* 
BraUece tres, lanceolatse, longitudine florum. 
Calyx ventricofus , quinquedentatus , minor 

lofus. 
Corolla lutea. 

F 

Stamina diadelpba* pi- ^/d^ora, ANTHYLLIS foliis digitate -plnnatis, calycibus 

hirfutis. B Sparrmann % Caiiles fpitham^i, fruticoli, prollrati. 
^ folia compofita , petiolata. 

Foliola linearia, ovata, glabra, insequalia. 
diio feffilia, oppofita. 
tria petiolata, inter priora. 

lateraiia ternata* 
intermedium Y^wnditnmi foliolis quinque* 

PeditnciiH aphylli, longitudine folioruni. 
Capitulitm quinque ^f fexflorum. 
Cakjces mmores ^ hirfuti, vifcofi. 
Corollce lutese, calyce duplo longiores. 

0€oniti' PHASEOLUS caule volubili, foliis fubquinquepatv 

foliiis. titis. 

Phafeolus volubilis , pedunculis fubramofis , foliolis profunde lobatis. H' Phafeolus maderafpatanus, aconiti folio. 
Habitat in* Tranquebaria^ Kiinig. 
Caulis oilofus. fi Folia ternata: foliolis quadri-C quinquepartitis, 
tabiaiis. GLYCINE volubilis, foliis ternatis obovatis fubca- 

nis, floribus axillaribus congefti:^, corolla fubbi- 
labiata. 

Habitat in India orientali, tj. 

X3 Caulis 3Z6 D I A D EL P H I A. Dccandria. A fuav 

lens. Caulis volubilis, craflitie fili. 

Folia ternata, petiolata: foliolis obovatis, obtufis, 

aequalibus , vix fubtus tomentofis. 
Stipules nuUse. 

Flores congefti in axilHs : pedunculo breviiTiino. 
Cj/^:x: tubulofus, quinqiiedentatus, fubaequalis. 
Corolla alba, magnitudine lentis. 

f^exillum emarginatum, ereftiufculum, lateribus 
revolutum, albidum. 

jila detlexse in labium latere interior! extrorfum 

verfo incarnato. 

I 

Carina fubrotunda, brevis, dipetala, apice cohse-- 
rens, hinc flos labiatus. 

Stamina diadelpha. 

Anther (c lutese, paucse perfeftae. 

Stylus brevis. 

Stigma obtufum. 

Legitmen liueare , comprefliim , quafi arfciculatum: 

mucrone erefto, fi futuram fuperiorem refpicias. rig^ao. Seniina feptem ad novem , fubrotunda, comprelTa, 
flava* 

GLYCINE volubilis, foliis ternatis oblongls mollif- 

iime incanis, racemis axtllaribus foliorum longi- 
tudine, leguminibus hirfutiffimis. 

Glycine ilriata* lacqu. hm% v* \. p. 32* t. 76. 

Habitat in America torrida. lacqtmu GLYCINE fruticofa, ere6l:a, incana, foliis terna- 
tis ovatis acutis, floribus axillaribus folitariis, le- Habita 
Frn giiminibus difpermis Ki % Folia petiolata. » 

StipiilcB fnbulatse. 

Pedimcnli axiilares , erefti , filiformes , in medio arti 

culati &brafteati, uniflori. fnbulatse cemui Cal^x campanulatus , quadripartitus. 
LadnicB fubulatse: fuperior bifida* / VexUlum DIADELPHIA. Decandria. 3^7 »-- Vexilhim orbiculatum, ereftum, flavum, fupra un- 

guem ftriis fanguineis pid:um» 
Carina Indigpferae^ 
Stamina diadelpha. 
Stigma obtufam , planum^ 

Legmnen compreilum, lineare, breve, lit fere rhom- 
beum, incanumj,fulco transverfali, difpermum* 

5'^mi;/£^' nigra,' glabra: corculo callofo , albido; / cmiefcens,0^01i\JS caulp ramofo, foliis bimgis linearlbus, 

llipulis feminigittatis fubulatis. ^ 

Orobus anguftifolius /5» Syjl^ veg. ed- 13. p* 550. 
Orobus caule ramofo, foltis quaterno-pinuatis linea- 

ribus , llipulis femifagittatis fubulatis. G^n 

prov. 493. 
Araci f Apios legiiminofc fpecies ToiTano Carolo, 

, hiJI. V. 2. p. 326. 41 <^-- albus. IVolga 

ricns. 
Habitat in Gallia. IJ^. 
Similis O. anguftifolio, fed cauHs ramofus, flores 
albo-cserulei. 

OROBUS foHis biiugis enfiformibus petiolati^, &U 

pulis fimplicibus, caule fimplici, ^ 
Orobus pannonicus. lacqn. vind. p, 138. lacqu. 

anjlr^ v. 1. p. 25- *• 39- 

Habitat in Aulhia^ Mygind. 

Radices tuberofse, felTilcs. 

Similiimus O. anguflitoiio, fed folia petiolata, nee 

fubfeiiilia; flores albi, nee lutei; racemi absque 
filo terminali, quod in O. anguftifolio. 

CYTISUS canus, racemis fimplicibus ereftis, flori- 
bus fecundis, foliis pinnatis: folioiis fubrotun- 
dis, llipulis fubulatis. 

PalL it. i\ 3* p. 754, t, G. g. /. Cytifus nigricans. 
Tenahme - f hil Eberfyn ( nervus ) Cairn 21c lu 
Habitat in coUibus ficcis & folo arido circa Wolgam 

in defertis. Pallas^ t^. 
Friitex pulcherrimus. 
Folia pinnata. 

Foliola fex-f feptemiuga, cum imparl, fere or- r/. biculata, argentea. 

~ avi* 

X4 CYTISUS I gas DIADELPHIA. Decandria. 

proiife^CYTISVS umbellls axUlaribus feiTilibus proliferis^ 
rus. foliis ternatis petiolatis: foliolis lanceolatis feri- 

ceis, bradieis tiliformibus* 
Scobon. Tenerijf, ' 

Habitat in fylvis montolis Teneriffae* Franc. 

Maffon. t>. 

Refert C. argenteura. 

Catties hirfutre fere tomentoli, imprimis rainulL 

Fotia alterna* petiolata, ternata, 

Fotiola lanceolata, ntrinque attenuata, pilofa? 
puis appreffis; fubtus inde argentea. 

Pedtinculi in axillis foliorum, quatuor ad oclo, sequa- 

ies, uniflori, petiolo parum longiores , iilifor- 
mes 5 vlUoli , prope florem brafteati. 

Bra^ece binae, oppofitDe^ filiformes* 

Calyces villoli, 

CoroUcs maiores, albae. 

Perafta ilorefcentia in centre pedunculonlni excrefclt 

ramus* 

glaher. CYTISUS foliis ternatis, floribus lateralibus folita* 

riis fubfeflilibus pendulls. 
Cytifus glaber, liliqua angufta. Batiks hifi. v. i. 3. 

Habitat in Auftria. "t^. 
Frutex Itevis, teres. 

Folia petiolata, ternata. "* ^ 

Foliola aequalia, lanccolato - elliptica, marglne 
albicantia, parva, acuta, fubtus ocuUs vix 
manifelle piloilufcula. 
- Stlpnlce nullae. 

Peditncuti laterales, folitarii, flore breviores. 
Calyx oblongus, fubventricofus, triiidus. 
Corolla lutea, maiufcula* pendit^ CYTISUS floribus fubbina 

iiniiSp bus nutantibus fecundis. foliorum aiis. Toitm. injl. jy- 6 
Genifta ftriata* HilL hot. 1 
Habitat in Lufitania. ^a 
tis, apice aridis. gatis, patentiiTmiis, divaricatis Gemma / D I A D E L P H r A. Decandriij. 32^ 

Gemmce canefcentes. 
Folia ternata, bina fepius* 

FoHota ovata, laevia, fubtus pubefcentia. 

Ftores axillares, laterales, fecundum longitudinem ra- 
morum, duo f. tres flmul, nutantes. 

PediinciiU uniilori, gemini, cernui, l3evea> floribua 

brevioreSt 
Calyx laevis* 

Corollce flavae. 

Legtimina pilofa> comprelTa. »k 
monili^ MULLERA. 

formis* Anonyma. Mer. furin. t. 35. 

Habitat in Surinamo. Dalberg. %^ 
Arbor ramis ferrugineis, fubverrucofis* 
Folia alterna, petiolata, pinnata, biiuga cum imparu 
Folio/a quina, asqualia, oppofita, petiolata, ovatol 
oblonga, ligiiftrina, integerritna , acuta ^ fu- 
pra glabra, fubtus fericea> plana, venofa« 


Pettoli elongati, teretes, bafi ad mfertionem arti* 
culo incrall'ato. 

Stipulce nuUse. 1 

Racenii axillares & terminales, iimplices> longitudU 

ne petiolorum* 
Bra^eoK nuUae. 

i^/or^j fparfi, nutantes, magnitudme Cytili LaburnL 
Perafta florefcentia cadunt petala j)ermanente calyce, 

excrefcit,germen, in flora vilibile; tamen in "fru- 
ftum non mutatur, fed excrefcunt germine elon- 
gate , quafi e receptaculo, globuli plures> con- 
catenati, coraprelfiufculi , (cuius nullum velli- 
gium in flore,) magnitudine primum femina Efvi> 
& perfefta magnitudine Pruna maiora semulantes, 
Globuli hi exafte globoli, glaberrimi, a recepta- 
culo petiolati. Ex apice alterius globuli exit pe- 
tiolus brevls, qui alterum combinat* & fie ultr;^ 
Nulla futura in globuHs vifibilis, nee finduntur Mt- 
in Leguminibus, fed fruftus fubftantia crafla, du-» 
riori conftat, in cuius medio cavitas, ut in pru- 
nis oblongis, repleta femine unico, reniformi» 

magnitudine Phafeoli maioris, hilo affixo angulOp 

ut in Leguminibus, Alirae ftrufturae certe hie 

X 5 fruftus* 350 DIADELPHIA. Decandria; ; 

4 

^ J 

fruftus. Raro in racemo conftat pericarpium ex 
uno globulo. 

Magnara cum Sophoris habet fimilitudinem, at ilHs 

affociari negant ftamina perfefte diadelpha, & 
fruttus non leguminofus, h» e. longitudinaliter 
rumpens. B a to den 
dron. nefcentibus, foliis ternatis petiolatis: foliolis cu- 
neiformibus fpinofis cufpidatis. \ 

Robinia Halodendron. PalL it. v. 2. p. 74T» t. Z^- \ 
Habitat ad falfagiiiofa ad Irtin copiofc. Pallas^ tj. 
Frutex pulcher, pro fepiariis valde deiideratus. ^fv G runa^ lipticis cufpidatis, caule hlfpido fcabro. Glycyrrhiza afpera* PalL it, v. i. f. 499. t. M. 
Glycyrrhiza hifpida* P^//. if. v, 3, p. 754. t.G.g. 

/. I. 2» 

Habitat in arenolls, colles & prserupta arenofa im- 
primis amans , inter Wolgam & laicum. 
Pal! as. "y,. 

Habitus potius Allragali effet. 

Radix gracilis , longiflima , prsefertim vere dulcIC- 

fima» 

Flores pallide - violacei* coccinea. ^SCHYNOMENE arborea, foliis pinnatis: fo- 
liolis numevoiis linearibus obtufis pulverulentis, 
leguminibus comprefiis sequalibus. 

Habitat in Nova Zeelandia* Eques Back. % 
Flores maiores. rubri* imbri- HEDYSARUM foliis fitn>licibus^ cordatis feffili- 

bus ftipulatis : fuperioribus imbricatis flori- catitm. feris* 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thtmberg. 
Ca«/i?^ herbacei, filiformes, difiufi, ramoli. Folia f^"^ um^ DIADELPHIA. Decandria. ?3i I'olia feffilia, cordata, integerrima , acuta, laevia: fu- 

periora maiora, iimillima, etiam ftipulata, fub- 

imbricata. 
StipulcB i'emicoTdsit2e f fcariofse, patulae. 
JFlores inter folia faperiora, folitai^ii, felTiles, brevio- 

rcs , a foliis occultati. 
Differt ab H. llrobiiifero ftrobilis f. fquamis diverfa a 

foliis figura^ peduncuiis omnibtisquerellquis con- vemt* \ linifoli- HEDYSARUM foliis fimpHcibus linearibus canis, canle proftrato, leguminibus globofis. Habitat in India orientali. Konig 
Ctutles proftrati, virgati, incani. 
Folia alterna, petiolata, linearia, acuta, incana. 
Racemuli brevilfimi, axillares, 

LegUDiina parva, globofa, nivea, ftylo permanente, 
' uniarticMlata* vefperti- HEDYSiVRUM folHs fimplicibus lunatis: lobis re- lionis. -•^ r trofalcatis, racemo terminal!, leguminibus retro- 

fraftis in calyce inflato inclufis* 
Habitat in Regno Cochin -China, /o* deLourei, 0» 
Planta diftinftilTima, annua, 

Gi/i/i^ fimplex, filiformis: pllis minutiiTimis, hifpidis. 
Poftquam provenit racemus terminalis , exeunt ex alls 

foliorum fuperiorum ramuli brevifllmi. 

Folia alterna petiolata, horizontalia , limplicia, luna- 
ta, rubicunda. 

Labi verfus apicem retrofalcati , obtufiufculi, bi- 
aut trinervii, 

Rarius variat foliis ternatis, dum lateralia parva, ob- 
lique -cuneiform! a. 

Racemus terminalis: iloribus binatis, braftea lanceo- 
lata, communi, decidua fuffultis. 

Flos apertus, 

Calyx campanulatus. 

Corolla alba , adeo patens, nt columna ftaminum nuda 

fit & refta. 

Ala & Carina refrafta?* 
Stamina coalita, 

Germen lineare. 

PeN I 1^ » $32 prans. D IAD E LP HI A. Decandria, florefc calycis & hic more Phyfalidis inflatur, unde premente piftillo 
apicem tleftitur per arciculos tenerum germen. Legumen retrofraftum. 
HEDYSARUM foliis ternatls. f Buram Chadali. Bengal. Habitat in Bengala ad Gangem. Semina huitis bene- vole commiinicavit cL For jler anno 1778 
Radix T^iVao^SL^ perennis*. ^.H.a Catilis ^vwtxcoins ^ tripedalis, virgatus, ereftus, gla* 

berrimus, teres, enodis. 
Folia alterna, petiolata, dependentia f. paten tia, faepe 
' verticalia, fimplicia, plerumque ternata, praefer- 
• tiJH in adultis. 

Foliolum terminal /. intermedium lanceolatum, 
longuiii) planum, integerrimum, glaberri- 
miim, venofum. 

Fotiota lateratia minima, petiolo communi inil- dentia^ 
quam eoque potius referunt appendiculos 
foliola , lanceolata, breve petiolata: petiolo hue f. illucmotu gyratorio femovente. 
Petiohts commtmis patens, femiteres, folio brevier, 

villofus. 
Stipules laterales, ereftse, fubulatae, fernigmese, de- 

ciduse* 

Racemi axillares & terminales, erefti, brafteis ova- 

tis acutis imbricati* 
Flares non vidi; 
Legumina dependentia in pedicellis recurvatis, com- 

preffa; dorfo piano; torulofa. ferruginea, fub- 

pubefcentia^ 
Semina rem^ormh ^ parva, virefcentia, nigro - macu- 

lata, glabra. 
Miraculofa planta motu fuo quafi arbitrario , qui nullo 
modo taftu , irritatione five motu aeris caufatur, 
ut in Mimofis , Oxalide & Dionaea, nee adeo eva- 
nefcens acinAmorpha. Poftquam e cotyledonibus 
prima protulit folia ternata, foliola hue & iUuc * ^ moveri mcipiunt, motu per totam vegetationem 
non celTante, nullum obfervando tempus , ordi- 
nem C direftionem ; fsepe unum foliolum gj^atur, 
dum alterum in eodem petiolo quietum permanet; 

alia I DIADELPHIA. Decandria. 333 

alia vice pauca foliola herb?e, altera vero vice fer^ 
omnia gyrantur; rariilime vidi totamplantam agi^ 
tari, quod folummodo obfervavi primo anno, dum vivacior qaali erat» Nunc confer- vans motum prioris anni fimilem, nee per hye- mem quieta Unde quam ilium in floribus fere omnibus circa conceptiouis tempus 
vifibilem, & notiiraBum ilium in herbis feniiti- 
vis, Facultatem huius motoriam a nulla caufa ex- 
terna oriri, nee uUa arte excitari polTe, fere per- 
fuafus fum; infenfibilis mihi femper vifa eft. A 

folis radiis non mutatur, nam amat umbram, & 
diebus pluviolis & per nofles bene gyrat; in ven- 
tofo aere & nimis radiis folaribus expofita tran- 
quilla eft. Forte pars aliqua eft in vegetabilibus, 
Ut in auimalibus, in qua caufa motus reiidet Sed 
hoc aliis explicandum relinquo, mihi magis curae 
erit ad proprietates rerum attendere, quam earum 
caufas fmgere* 

friiticO' HEDYS ARUM foliis pinnatls: foliolis alternis ob- 
fum^ longis moliibus, ftipulis fubulatis, ramis axillari- 

bus , leguminum articulis reticulatis* 
Hedyfarum fruticofum. PalL it v. 3* p. 753* '• P' 
Aftragalus caulibus ramofis ereftis, foliolis 6c floribus diflitis. 6meL Jib 
Habitat in arenofis cin 

FoUa caulina longe pinnata* Pali as. 
H. U. Foliola alterna, novem ad duodecim, iemota,pe- 

• • 1 1 It • ^ — cana Racemi axillares , 
Corolla purpurese, 

Legumina compre 
ticulatis. rug Speciofiffima planta, equis grata ^ & ad iirmandam 
arenam volatilem utiliffima. 

ar£^«fii- HEDYS A RUM foliis pinnatis fubtu5 fericeis luci- 
tunu dis, leguminibus articulatis, fcapo aphyllo. 

Hedyfarum argenteum* Syft. veg. ed, 13. /?• 562* 

Aftra* 334 DI A DEL PHI A. Decandria, Aftragalas ^_, ^randiflorus^ Spec, plant, ed. 2- p. Tojr* 

Hedylaram villofum, argenteum, non ramofum. £lo- 

ribus Ipicatis purpureo - vidaceis. Amm. ritth. Its Hedyfarum fcapis fpicatis* fib 30. ^.13. Hedyfarum grandiflorum, Pali it. v. 2. p* 743- ^- y* Habitat 

Folia radicalia, pinnata. ^ H. U. filifor- 
mis. — — ' ' _^ ^ 

Foliola feptem ad novem , seqiialia, ovata, fubtus 

tomentofo - fericea , nitida. 

Scapi aphylli , longitudine foliorum five altiores, fub- 

tomentoli, albi, 

Spica terminafo. 

Foliola calyclna fubulata , longitudine fere coroll^e^ 
CoroUcB violaceae f. albae. 

Alee vexillo breviores. 
Legnnim articulis duobus f. tribus, lanuginofis, intr* 

florem aridum* 

INDIGOFERA erefta, foliis quinatis oblongls viU 
lofis, tloribus fpicatis pedunculatis, peduncuiis 
ramisque filiformibus. 

Habitat in Cap. bonae fpei^ Thimberg. farmeU' INDIGOFERA proftrata, filiformis, foliis terna- tofa^ tis ovatis fubfeifiUbus, peduncuiis axillaribus fub- 
bifloris. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. denuda- INDIGOFERA friiticofa , erefta, foliis ternatis 

ta. ovatis glabris, racemis pedunculatis folio longio- 

ribus. 
Habitat in Cap. bonas fpei. Thunberg. t> 

JiriSa. INDIGOFERA fruticofa, ereaa,^ foliis pinnatis 

glabris oblongts , racemis axillaribus vix pedun- 
culatis. 
fru U- 

fcens. Habitat in Cap. bonoe fpei. Thiinberg. INDIGOFERA fraticofa , erefta , foliis pmnatis 

ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis. 

Habitat in Cap. bona: fpei, Thunberg^ 
INDIGO Il » V DIADELPHIA. Decandria. 33S (i«^2fnfa. INDIGOFERA fruticofa, foliis digitatis, racemis 

peduncLilatis, 
Hcihitat in Cap. bonse fpei. Thmbcrg. t>. 

ovata. INDIGOFERA herbacea, foliis fimpliclbus ovatis* 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thimherg. 

Mexi' INDIGOFERA foliis ternatis, panicula ramofa in 

cana^ fpicas, caule friidcofo. 

Habitat in Nova Granada. D. Miitis, t)» 
Frntex ramis rufefcentibus , pubefcentibus. 
JFo/i^ remota, temata, petiolata. 

Foiiola ovata, nuda, fubsequalia, fubrdlllia. 
Stifiitce ovatae, minntse. 
Panicula terminaiis, e fpicis oftd f. novem, pediin- 

cuiatis* 

trm7. INDIGOFERA folloHs ternatis ovatls acutis, race- ^ ' Hi is brevibus, caule ereclo. H,U. ^ Caulis ereclus, viridis, faciei. Anil, inferne ra- 

mofus. 
Folia ternata, petiolata , ovata, lanceolata , acuta, 

viridia. 

Racemi laterales, foliis breviores, erecli, rubicundi, 
facie L Anil^ 

fpinofa, GAL EG A caule diffilfo, foliis cuneiformibns cani«, 

lUpulis fpinefcentibus, ieguminibus folitariis re* 
trofalcatis comprellis. 

Habitat in Coromandel ad margincs agrorunu KUnig^ 

Caiiks f. Rami tomento aibi* 

Folia pinnata cum imparl: folioUs cuneiformibus> 

canis. 
Stipules binse, patentes, fpinefcerites, 
PeduncuH axillares, folitarii, breves, uniflori. 
Flos ereftus, parvus, 
Legitmen dependens, retrofalcatum , comprelTum* 

carnlea* GALEGA caule fcabro, foliis ofto-ad decemiugis: 

foliolis ellipticis, racemis terminalibus multiilurifi 
coarftatis. 

Habitat in America meridionali- Mutis, 

Rami 4 33<S 1 DIADELPHIA. Decandria. £ mitate caulis tomentoll. Folia pinnata, ofto-ad decemiuga: foliolia ellipticis, 

oDtufis. 
StipidcB fubulat^e, 
Racemi terminales^ -^refti , Aftrcigalum Alopecuroi- 

dem referentes : floribus numerofis , congeftis , 

caeruleis. Leg! re dubius. Saifiik ¥ caulefcens, erefta, canefcens, foliis pin- 
natis , legumiribus pedunculatis globofis cernuis* 

'\ it. V. 3. p. 747. t A b* / I. 2. 
falfis circa lacum ficcum Tarei Phaca Salfula. 

Habitat in campis 

Daurise. nenfi. & figura legu: chi- \ 5 

Siblrlca. PHACA caulcfcens, foliolis quaternis lanceolatis ob- 

tufls fericeis , calyce villofo : dentibua fetaceis* 
Phaca libirica. Syfl^ veg. ed* 13. p* 566. 
Phaca lanata, PalL it* v\ 3. p* 746* t. ji. a./* Z* 
Habitat in arenofis aridilTimis Sibirise. Pallas. 

Tota pilis albis mollibus veftita. 

Folia usque ad infertionem pinnata, fericea^ 
Pedunculi foliis breviores, - 

( Corolla purpurese. 

Lenumina ovata. lanata* 7ft\ \ s fcapo procumbente, calyce villofo : den tibus lan- ceolatis brevibus. / Phaca proftrata. Pall, it, v. 3. f . 744; *• ^< 
Habitat in arenofis falfis circa lacus Sibirise. Pallas. 
Cefpes radlcalis, ex fquamis villofiffimis, albls. 

Folia pauciora, longius petiolata, fubfpiralia: foliolis 

plerumque binatis. 

Scapi radicales, laxi, procumbentes, fere gUbri, vix 

foliis maiores. PHACA \ fhylla. €ata. -4r Lax- 
wanni X)IADELPHIA. Decandria. 337 micro" PHACA acaulis, foliolis binatis ovatis obtulis villo- fis, calyce muricato epilofo : dentibus undique hi* 

Ipidis* 
Phaca microphylla. , PalL it, V. 3. f. 744. t X / I. 
Habitat in infulis arenofls Sibiriae. Pallas. 
Folia huius pauciora, breviora: petlolis villofilTimis. 

Foliola minima. 
Scapi pubefcentes , ereflii. 
Calyces glabri, fed tuberculis fcabri: dentibus pilofis, 

pilis nigris. 
Corolla magna, purpurea. 

PHACA acaulis, foliolis ternis f, quaternis linear!- 

fiibulatis fubtus rauricatis, calyce glabro: denti- 
bus ciliatis. 

Phaca muricata. PalL it. v. 3. p. 746. t.A. a. f^i. 

Habitat in campis montanis Sibirise. Pallas. 

Folia radicalia, plura, e cefpite villofo radicali, Ion- 

giora. 

Foliola quafi verticillata, terna C qimterna, lan- 

ceolata, canaliculata, intus glabra, extus tu- 
berculis muricata, 

Scafi erefti, glabri. 

Bradtecs Calycesque glabri. 

Carol Ice lutese. 

Legumina longa, arcuata, muricata. 

h fe r V a t i 0. 

phaca Salfula, Sibirica, proftrata, microphylla &: mu- 
ricata habitum Allragali habent, at cum illo com- 
binare prohibet charafter generis, cum his legurni^ 
na unilocularia. 

Hue forte pertinent AUragalus verticillaris, Syft veg. 
ed. I3» p. 568, & plures fpecies Phacarjjm, quas 
in Itinere defcriplit & delineavit CI. Pallas, fed a 
me non vifas differentia fua fpecifica non potui 
determinare, 

ASTRAGALUS caulefcens , procumbens , fpici« 

elongatis : leguminibus oblongis trigonis fuIcQ 
exaratis mucronatis villolis. Aftragalus Laxmanni, Habitat in Sibiria, Laxmann. Tl^ 

y lacqa. hort. v. 3, f* 22* t. 37. Caules 33t + -. / / DIADELPHIA. Deeaiidria. 

Catiles diffufi. 

Folia pinnata, undecim-ad duodecimluga. 

Pedunciili adfcendentes : fpicis longioribus. 

■Bra^ece fetacese* 

Calyx pilis atris, decumbentibus nigrefcens* 

Corolla cserulefcens* ^ . 

f^exiltum oblongum, emargliiatunip 
Legumina parva, villofa , mucronata, deprelTa antice 

in fulcum, dorfo acuta, fubbilocularia. lacquin* Ammo 

dytes^ LUS caulefcens, fufFruticofus, floribus 
leguminibus ovatis didymis lanatis. 

Aftragalus Ammodytes^ PalL it, v, 2. p- 743. t. X. 

Habitat in Sibirise auftralis colllbus arenofis. geminis , Radix profundiiTime demerfa. 

Caules proftrati, ramoliiTimi, Ian a interccpti. Tl F< foliolis quinque ad undecim, oblongiufculis , albo- lanatis. 

^ ^ ^ ^ ^ Flores laterales, bini» 
Calyx albo - lanatus. 
Corolla alba. w£w ovatum, ventricofo- didymum, lanugino^ 
Aim, mucronatum. 
a renifomxia, lutea. rotundU PSORA LEA foliis fimplicibus ovatis integerrimis, folia^ capitulis brafteisqne villofis* 

Habitat in Cap. bonae fp.ei* Thunberg, ODCillaris^ PSORALEA foIils ternatls : foliolis lanceolatis ; pe 

dunculis axillaribns unifloris. Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 

i unifloris. Singularis pedunculis filiformibus 
Stachy- PSORALEA foliis tetnatis petiolatis : foliolis ob- dis. longis 
tis. mucronatis; fpicis terminalibus mterrup 

calvcibus I'illoils. Habitat in Cap. bonae fpei. 

Caillis hirfutns. 

Calyx fufcus, villofiflimuSf 
Corolla ferruginea. PSORALEA r DIADELPHIA. Decandria; 339 

^vigata.PSO'RALEA foliispinnatis, ftipuHs folidis fubacu^ 

tis minutiiTimis * 

Habitat ad Cap. bonse fpei^ Thunberg^ t)» 
Frutex ramis Isevibus, ftriatis, purpurafcentibus. 
folia pinnata. 

Foliola lanceolata, laevia, feptena, vix manifefte 
fubtus punftata, 

StipulcB nwWdd i fed vix manifeftnm tuberculum acu-^^ 

tiufculum utrlnque loco ftipulse* 
Flores piirpurei, non ftriati. 
Pollen aureum, nitens. 
Differt a P. pinnata foliis non femipalmarlbns^ Imca- 

ribus, acuminatis, pubefcentibus , atropunftatis; 

ftipulis non paleaceis; ramis non pubefcentibus; 

calycibus non fufcis ; corollis non Ibiatis. 

Cflryiif^^a. P S O R A L E A foliis ternatis fimplicibusque linearis 

bus, capitulo terminally 

Habitat ad Cap. bonse fpei. Dr. Thunherg^ 

Rami ftriati* 

Folia petiolata, ternata, linearia, digitalia, pnnftis 

vix confpicuis confertiiTimis utfifique adlperfa: 

fuprema fimplicia* 
Capituhim fubrotundum , terminale, foliis faepius tri- 

bus, fxmplicibns, linearibus cinftum. 
Vexilhim firmlibus punftls ut folia adfperfum* 

PalcB-' PSORALEA caule herbaceo, foliolis ternatis ova^ 
fiina^ tis, petiolis pubefcentibus, floribus capitatis. 

Habitat in Palsellina* Ht U» 

Caiilis herbaceus, bipedalis: pills patulis* 

Folia ternata: foliolis ovatis, pilous* 
Petioti multo llriati* 
- Stipuire lanceolatse, patulse. 

Capituta fubrotunda, deprefla^ 

BraUea cinereas. 

Flores violacei, inaiofes reliquiS. 

Mejfa' TRI FOLIUM legiimlnibus racettiofia tiudis ttionot 
fTf»/f, fpermis arcuato - ilriatis femiovacis acutis, caul^ 

erefto. 

Trifolium meflanenie, Mant. plant, p. 275* 

Welilotus mellaneniis, procumbens, foiliculi* rugofi|» 

Rai. hifl. p, 952, 

Habitat ia jm.^ O* H, U, 

/ ' J >7 340 DIADELPHIA. Decandria. Caiilis ere6bis, teres. 
Folia ternata , obovata , ferriilata. 
Racemi axillares, breves, erefti, Intel. 
LegiimuT^ T- Meliloti officinalis maiora : ftriis arcuA* 
tis, parallelis; femiovata> gibba* *^ 

titra- LOTUS leguminibus folitariis, foliolis obcordatis j)hyllus. 

cimeatis, ftipulis folitariis. 
Habitat in Maiorca. "^. 
Cautes plureSy decumbentes , palmares, filiformes, 

herbacei, demum adfcendentes. 
Folia ternata, petiolata: foliolis obcordatis, cunea- 

tis, feflilibus, Ixvibus. 

Stipulce folitarioe, nee pares, (altera deficiente,) fo* 
liacese, longitudine- foliorum, paten tes, lanceo- 
lato - oblongse 5 obtufse, quartum foliolum men- 
tientes, 

Peduncukts e fummitate, uniflorus, internodiis Ion- gior Corolla fi gioribus^ 
Habitat in A 

p venis purpureis, extus rufo. 

leguminibus pedunculafis conge-- 
diflantibus, nedunculis folio Ion- o H-U» Folia, prsefertim iuniora, ftriis lateralibus ♦ niveis* 
Peduncultts commnnis, foliis longior, ereftus, apice 

miiticns; floribus quinque ad fex, terminalibus 
.^ non racemofis, feiTiiibus, lateis* i 

Legumina umbellata, fere erefta, uti digiti erefti di- 

ftantes in manu, linearia, feffilia, quinque ad 

fex ^ parum introrfum arcuata* 

>/?r^fl.MEDICAGO diffufa, foliis tern atis cmieiformibus guminibus ftipul le- Medicago proftrata. lacqu* hart. v. !• p. 39* t, 89. 
Medica maritima, faxatilis. minima, perennis, folii anguftiorib 
fpinofo* J pif. no. frufta parvo non Hab^ 

Nimis magna affinitas cum M. poKinor Comnmnicavit CL lacquin. % perennis POLYA V 
34» POLYADELPHIA, Pentandria. 

POLYADELPHIA. 

PENTANDRIA* 

Cacao. THEOBROMA folils integerrimis. 

Theobroma Cacao. Syjl. veg. ed. 13. f. 580* 
Perianthhtm pentaphylium: foliolis lanceolatis , Ion* 

gitudine floris , deciduis. 
Ne&aria quinque, brevia, introrfum fornicata* 
Petala totidem, obovata, pedicello neftarii apici in* 

fidentia, patentia, vix neftario maiora. 
Filamenta quinque, parva, fub fornicibus neftarii Antl llngiila. fubrotundae, con* nexae* Filamenta quinque caftrata, fubulata, erefta, long 

tudine floris, piflillo approximata. 
Germen ovatura, faperum. 
^tyhis iiliformis, Ilaminibus cailratis brevior. 
Stigma f implex* 
Pomttm decemftriatum , oblongura. Mugujla. A MB ROM A. Theobroma augufta. Sifjl. veg. ed. 13. F* 580, Mill. 

illufl. in foL cL 18. ord. r. Mill illnfi. in oU^ 

p. 63. t 63. figura pulcherrima, 
Abroma faftuoftim. lacqii. hart. v. 3, /?♦ 3# t^ !• de- Habitat fcriptio optima. %' Floris Itruftura ad Theobromse accedit, fruftus vero 
Hibifcis aifinis eft, uti ipfa herba* fitia^ DODECANDRIA. 

MONSONIA foliis fimplicibus cordatislobatis. 

Habitat ad Cap* bonse fpei. 

filia M. fpeciofc, cui adeo limilis, ut ne quidquam diflfe- 

rat fcapo, involucro, calyce, petalis, ftamini- 
bus, piftiUo, imo ipfa corona germinis fingula-r 
riilima. > y 3 FoVm / 343 POLYADELPHIA. Dodecandria; 

Fotia llmpiicia, cordaca, obtiife feptemlobata , crena- 

ta, obtufa, ut tota herba fubpubefcentia, omni- 
no Geranii vitifolii. 

Frudtii^ excrefcit roftro , ut in Geraniis ciconiis aci© 

longiirima. 

Capfula retufa & quaii coronata, 

fpeciofa. MONSONIA foliis quinatis: foliolls bipinnatis, 

Monfonia fpeciofa, Sifjl. veg^ ed* 13. f» 580» / POLYANDRIA. 
Lenca'* MELALEUCA polyadelpha , foliis alternis lanceo- 

dendron^ latis fubfalcatis quinqnenerviis, fpica elongata, 

Melaleuca Leucadendra.. Syft. veg^ ed. 13» p* 583* 
latifolia* a. foliis falcatis lanceolatis acutis maioribuSt 

Habitat in India. 

Ex liac deftiUatur verum Oleum Caieput, quo<3 colore 

viridi, fapore iWenthx piperitidis fortlore, frigi- 
diore, odore terebinthinaceo cognofcitur, & ra- 
riirime in Europa verum, fed plerumque varie 
adulteratum. 

angufti- 0, foliis anguftioribus oblongis vix falcatis brevioribus 
folia, obtufis glaucis* 

Habitat in Infula Novae Hollandiae &: Novae Caledoniae^. 
♦ Equ, BcicL ^^ 

tucida. MELALEUCA glabra, foliis oppofitis ovatis veno- 

fis, paniculis terminalibus : pedicellis oppofitis 

biiloris. 
Leptofpermum collinum* Forfl, gen^ «• 36. 
' Habitat in Nova Zeelandia. Sparrniasin. 
Folia pagina inferiori triuervia ; nervis ante apicem 

evanefcentibus* 

Flores lutei. 

villofa. MELALEUCA tomentofa, foliis oppofitis ovatis 

venofis, paniculis terminalibus: pedicellis bi^f* trilloris* ^ Leptofpermum ciliatum. Forji. gen^ n^ 36. 

Habitat in Taheiti, ' Equ^ BiicK ■I Simllli' /' K ^ TV POLYADELPHIA. Polyandria. 343 

Simillima M. lucid^e, at ilia giaberrima, floribus lu- 
teis; hsec veto calile, petiolis, panicula, pedun- 
eulis & calyce tomento albis; floribus rubicun- 
dis ; ftaminibus multo longioribus* s, viis punftatis , floribus terminalibus folitariis. 
Leptofpermum Scoparium. Forji. gen* «. 36* Cooks 

it. V. 2. p. 100. figura bona* 
Habitat in Nova Zeelandia. 
Rami iuniores quafi ferico veftitU 
Folia acumine fubpungentia, pagina inferiori punfti3 

atris refinoiis tefta. 
Flores in quovis ramo folitarii, maiores, albi- 
Magnam habet affinitatem cum Philadelphi genere, fed Ufus numerus pardum Horis diverfus, & Bgura iligma* 
tis longe alia. ^ rgata. MELALEUCA foliis oppofitls Hneari - lanccolatla 

enerviisj umbelUs terminalibus. 
Leptofpermum virgatiim. Forp. gen. fu 361^ 
Myrtus amboinenlis. Rimiph, amh. v, 2. f* 77* *• I8# 
Habitat \n Nova Caledonia. 
FoUa pagina inferior! punftis atris refinofis tefta. 

Caua- HYPERICUM floribus pentagynis, corollis barba- 
nenfe. t\Sj calycibus ftriatis, foliis ovatis, caule fruti- 

cofo. I 

Hypericum cayanenfe* Syji. veg* ed. 13. p. 582. 

Habitat in Surinamo. 1^. 

Arbor ramis apice panlculatis* 

Folia oppofita, petiolata, cordato - ovafca, oblonga, 

fupra Ixvia, fubtas venofa C fcabra* 
Flares magnltudine H. perforati , albi. 
Ferianthiiim pentaphyllum : foliolis ovatis, ftriatls^ 

erecus , perfiftentibus. 
Petata quinque , erefta , lanceolata , fefulia ^ limbo 

patnla, apice intus barbata, multifida. 
FitamentiX quinque, linearia, erefta, longitudine pi- LPice y 4 Anthnct wA / 344 POLTADELPHIA. Polyandria. 

AnthercB fingulis ramulis minutae, fubrotundae. 

Germen ovatum. 

Sty It quinqae, erefti, dillantes, longitudine ftami- 

Stigmata capitata. 

Bacca? globofa, quinquelocularis : fucco falvo, tin- ftorio* 
Semina multa, oblonga* 
Hyperico ex charatlere affiiiis , non vero facie. \ bacclfe- HYPERICUM floribus pentag\mis, corolUs barba- 
runu tis, calycibus lasvibus, foliis ovatis, caule fru- 

ticofo. 
Hypericum bacciferum* Syfl. veg. ed* 13- p. 583. 
Coa-opia. Marcgr. braf. g6* f* I^ 
Ringwormboom. Surinam* 
Habitat in Surinamo. t). 
Simile H, cayanenfi, a quo differt calycis fuperficle 

Isevi, nee ftriata; coroUis luteis, intus lana te* 

ftis ; feminibus paucis. 
Fru^iis fub cortice luteus. 
Succus curat Serpiginem. 
Succus hie luteus arte extravafatus & infpiffatus eft 

Gummi Gutta americana, Gallis in ufu- T 
Guinea HYPERICUM floribus pentagynis fubumbellatis, 

gnfe. cauie fruticofo , ramis teretibus , foliis ovatis 

acutis. 
Habitat in Guinea* Andr. Berlin. 
Friitex cortice cinereo. 
Rajni l^eves, teretes. 
^ In fingulis ramulis foliorum duae oppofitiones: infe- 

riore foliis minoribus. 
Folia oppofita, petiolata, ovata, acuminata, Isevia, 

integerrima. 

Pedunctili oppofiti, ad latera foliorum faperioris pa- 

ris, patuli, longitudine folii, bifidi C trifidi, 
multiilori, fubumbellati* 

Calyx quinquepartitus , lanceolatus, concavus. Petitla erecia, fupra medium patentia» 

NeSfariim glandulis quinque, ovatis. \ Fit amenta fOLYADELPHIA- Polyandria; 34^ 

Filamenta brevia, ball rn quinque phalanges connata, 
petalorum bail adnata ^ petalis oreviora. 

Germen ovatum, quinquangulare. 

Styli quinque, filiformes. ^ 

Stigmata fubcapitata. 

Capfiita quinqaangularis , quinquelocularis , quinque- 
valvis. 

Semina plurima. * Mextca- HYPERICUM floribus trigynis, ratms limplicibus, 

nnm. foliis imbricatis ovatis. ^ > 

Habitat inKova Granada. Z>- Mutis^ ^. 
Catiies pedales, fimplices, fcabri varicibus foliorum, 

perennantes. 
Folia ov^ata, feflllia, oppofita, fubimbricata , obtufa, 

avenia, Isevia. 

Cotymbus terminalis, dichotomus , felTilis, foliis non 

longior. 

Petala linearia. fetiota- HYPERICUM floribus pentagynis, caule arboreo, turn. foliis ovatis. 

A D. Mutis^ Tj # Folia oppofita, petiolata, ovata, acuta, integerrima, 

glabra, laurina: venis transverfis* 
Paniciila terminalis, brachiata, longitudine folii, 
Perianthimn quinquepartitum: valvulis ovato - lanceo- 

latis, concavis, per^ftentibus- 

Petala quinque, obovata, hinc reftiora, longitudinc 

calycis. 

NeUaria Squamulse quinque, cum ftaminibus alteman- 

tes, minutae* 
Filamenta quinque, penicellata, divifa in innumera 

cap ill aria* 
Antherce fubrotund« , minutse. 
Germen ovatum, longitudine calycis* 

Styli quinque, filiformes. 

Stigmata obtufa. 

Bacca ovata, quinquetorulofa, quinquelocularis* 

Semina numerofa , oblongiufcuia. 

Arbor fcatet fucco croceo, vifcido. Y S PERI \ / / 34^ POLYADELPHIA* Tolynndrb. 

rgflexmft.UY PERICVU floribus trlgynis , foliis feffilibus 

lanceoiatis approximatis reflexis , ramis tomento- 
ils, panicula terminali. 

Habitat in Barrancas Americae* Franc. Maffon. t). 

Frutex maior, ramis div^aricatis : ultimis foliofis, to- 
mentolis. 

Folia integerrima, rellexa, incumbentia, perforata, margine nigro - punftata. 
Pamciila rotundata. 

Bracfece Cdlycesqiie fubulatse. 
Corolla lutea. 4 i SYNGENESIA. POLYGAMIA ^QUALIS. 

frutlco- SONCHUS fruticofus, glaberrimns , foliis elonga- 
fus. tis lanceoiatis linuatis fubpetiolatis , umbellis fub- 

tomentofis involncratis , calycibus fquarrofis gia- 

berrimis, 
//ii^i^af inrupibiisaltisfyivaramMaderse, Majfon^ t>. 

Similis S. paluttri. 

Caulis craffus, fpongiofus. 

Folia approximata, pedalia, lanceolata, profunde fi- 

nuata, in petiolum margine tenuiori decurrentia, 

fupra viridia, fubtus glauca, utrinque glaber- 

rima. 
Unihellce terminales, f?epe compolitae. 
Jiivoliicrmn & Involiicella polyphylla : foliis ovatis, 

recurvis. 
Pedicelli verfus florem tomentofi & foliolis fquamofi. 
Flores Taraxaci, lutei, at pappus non plumolus C fti- 

pitatus. 

Calyx pafcalus, imbricatus: fquamis laxis, apice fub- 

recurvis* 

tubero- SONCHUS foliis inferioribus runcmatis, fuperiori- 

ftiS, bus fagittatis* 

Sonchus tuberofus. Syft'^ vsg. ed^ 13. p. 594. ubi 

una eademque bis occurrit. 
Habitat in Tartarian RU* 

Similis Sf tartarico^ ♦ 

^adix carnofa, tepcns, 

Caulis / SYNGENESIA* Polygamia aequaTis. 347 

Caulis hipedsilis y ereftus, ramofus, teres, Isevis, fL 

perne fufrus. 

Folia radicalia /. inferior a runcinata, dentata, te» Fl f^ nuiliime denticulata^ Fediinciili vix calyce longiores , fquamati : fquamis Ci ovatis , arftis. pvatis, obtufiufculis , convexis. imbricati : fqujimig Corollce pallide cscrulese ; limbo vbc dupla cal ycis longitudine. 
Semina obovata. breviiTi fkmata. PRENANTHES fruticofa, foHis cam impari pin- 

natis multiiugis: foliolis linearibus integerrimis. Hahi panicula compofita. -Maffon. t) Frntex ramis teretiufculis, refmofis. 

folia approximata , petiolata , fpithamaea , patent?- 
recLirvata, pinnata: pinuis decern - ad duodecxRi* 
iugis, ILnearibus, tenuilTimis, glabernmis, inte- 

gerrimis. 
Panknta magna, compofita* 

Calyces glabri. 
Fleres parvi, lutei. tomen-^ LEONTODON calyce oblongo , foliis lanceolati* 

iofnm^ indivilis fubtus tomentofis, pappo ftipitato* 

Habitat in lamaica* 
Radix limplex. 
Folia radicalia, lanceolata f. lanceolate - ovata , obfo- tomentofa arachnoi Scapus foliis longior, fuperne magis tomentofos. 
Calyx oblongus, imbricatus; fquamis fubpappofis, K Semina oblonga, ftriata, 

Fappiis pilotui, ftipitatuij, rufefcens* 

RQcejptaculum nudum* fubmembranaceis LAPSANA \ % / 
Ui S Y N G E N E S I A. Polygamia aequalis, 

H 

L 

£olpHia.LA?SANA calycibus fru^lus undique patentibns, 

radiis fubulatis incurvis, echinatis, foliis caulinis 

lanceolatis indivilis. 
Kolpinia linearis. FalL it r. 3. p. 755* t. L. L /. z* 
Habitat in Dauria. Pallas, ©. 
Planta tota L. ftellatae , fed femina incurva , hinc fe- 

cundum iongitadinem aculeis fetaceis echinata; 

at L. ftellatse femina refta & Isevia funt. 

w 

fpinofa. BARNADESIA. 

Habitat in America meridionali* Mutts. %. . 

Friitex ramulis glaberrimis, fpinolis* 

Spines duae ad exortum ramulorum, antea vices ftipu- 

larum fungentes, patulse, fufcse, glabrae. 

Folia alterna, limplicia, petiolata, ovata, integerri- 

ma, acuta, plana, venofa, utrinque fubpilofa, 
fubtus albida. a 

Petioli breviflimi. 

Stipulce binse, parvae, fubulatae^ 
Florgs paniculati, terminales* 
Calyx pubefcens. 
Flos inprimis diverfo pappo fingularis. 

bujlralis. CARDUUS foliis decurrentibus runcinatis Ipinofis, 

calycibus fubfeflilibns terminaiibiis. 

Habitat in Europa auftrali* H. U. 

Caiilis pedalis, teres, ftriatus, lanato - villofus. 

Folia alterna, remota, feiTilia, decurrentia vix ad 
proximum, oblonga, lateribus fubfinuata, fuba- 
rachnoide^- villofa, latemm venis in ipinas albas 
excurrentibus. 

Calyces terminales, feffiles, (laterales folitarii), plu- 

res, ovati, parvi, itnbricati: fquarnis lanceolatis, 
acuminatis ipina, ereftis, fubpatulis. 
Corolla flofculis circlter ofto, purpureis- 
' Similis C. argentato, fed flores non pedunculati, 

Panno^ CARDUUS foliis femidecurrentibus nudis indivifis 

nicuSm ciliatis, flore fubfolitario. 

Cirfium anguftifolium non laciniatum. Bank, pifu 

P* 377- . 
Ciriium pannomcum primum. Cluf. hiji. 2. f . I48« Bauh^ hip, V. ^i l.p. 46* 

Habitat in Auftria. 
Plants SYNGENESIA. Polygamia aequalis. 

i 

Planta inermis. 849 Folia femidecurrentia , prsefertim altero latere, laevia, 
ciliata fetis mollibus. 

Caly^ terminalis , magnitudine Serratulae arvenlls, 
inermis: fquamis linea alba notatis. 

Corolla pallide purpurafcens. 

Qracunu ONOPORDON calycibus fquarrofis arachnoideo- 

tomentolis, foliis fpinofis fubulato-lanceolatis fi- 

nuatis tomentofis, 

Onopordon grsecum. Gonan, hot. 64* Carduus gr^ccus , 

flore niinore. parvus, 
TotiViU cor. p. 31 

Habitat in Oriente, CeL Gouan. acanthi folio tomentofo. o. Caiilis tomentofus. Xeran- C 
themoi^ des. Calyx ovatus, magnitudine nucis; fquamis exterior!- 
bus brevioribus, 

ARLTNA fruticofa, ramofa, tomentofa, foliis li* 
neari - fubulatis : ferramris fpinefccntlbus , pani- 
cula terminali, radio flavo. Habitat 
[on % Tr. Ma[ fub. Pulcherrimus huius generis frutex. 

Canlis appreffe lanatus, teres. 

Folia fparfa, non decurrentia , fubulata, term' 

fpina, margine fpinofa, fupra viridia, glabra, 

tus lanato - aiba. 
Rami fimpliciores, fed apice ramofi & divifi in pe- 

dunculos foliates. 
Calyces obvallati paucioribus foliis , caulinis fimilibus, 
.. at calyce non longioribus, inermes, tomentofi* Sqtia Radi fpinofse. uamis fubfer^ ratis* Flores magnitudine radii. purpu- ATRACTYLIS foliis haftatis runcinatis. na. Habitai in Nova Granada. D. Mutis. 
Folia Sonchi alpini, haftata, per petiolos runcinat.% 
fubtus albo-tomentoik, fuperne viUofitatem exu* entia^ paJmaria Flons t V--VA 3V® tana. 

S y N G E N E S I A» Polygamia acqualis* 

Flares in pedunculis longis, ramoils. 
Calyx communis fubimbricatus* Foliola lanceolate "iinearia , margine exteriori tenuiora, mucronata; exteiiora minora. 
Corolla conimtinis radiata, purpurea* 

Cor olltiiCE radii mafculse, piures (vigiflti), linea^ 

res, apice tridentatse : labio interiori I minuto, erect:o. 
difci hermaphrodite, tubulofse, quin- 

quefidse, ^equales. Stamina radii: Filamenta quinque. Anthera cylin- -*» 
drica. 

difci : Filamenta quinque. Anthera cylinv 

drica* 
Germen ntrisque oblongiufcalum^ 
Stylus flliformis^ 
Stigma radii oblongum , obturnm. 

difci brevius, kviter bitidum, 
Pericarpium nullum. 

Semina utrisque oblonga* 

Pappus piloius, longitudine calycis^ 

Receptaciilum nudum. 

9 

M/ltxU ATRACTYLIS foliis oblongis, integerrimis. ,* - 1 ^ ^. \ -t Habitat in Mexico. D. Mutis^ 

Rami limpliciirimi , leviter tomentofi , bipedales. 

Folia alterna, leviter petiolata, integerrima, fupra 

glabra, fabtus vix tomentofa. 
Flos terrainalis, folitarius. 

Calyx communis imhvic^txxs^ tomentofus: fquamis fu- 
bulatis^ 

Corolla radiata, purpurea: antheris lutels, 

Radius multiplex. 

Petala tridentata. 

Stylus limpiex* 

rHfcus multiplex. 
Pappus fubvillofus, vix plumofus* 
Receptaculum paleis breviilimis* 

CARTHAMUS fruticofus, petlolis fpinofis, folns 
ianceolatis integrls fabtus tomentofis apice pun- 
geiitibus, ramis unlfloris. 

Habitat in rupibufi Maderae. Majfon, %. 

Habitat SYNGENESIA. Polygamia acqualis; 3 5 1 

Habitus Gorterlas, at ilores mihi hermaphroditi vifi 
funt, lligma indivifum, pappus plumofus, re- 
ceptaculum paleaceum, ilofculi omnes difcoideif 
radii itaque nulli. 

frutex lignoius. 

Jlami longi, tonientofi. 

Folia approximata , fparAx, lanceolata, integerrima, 
fupra glabra, fubtns tomento adpreffo fericea, 
bafi f. in petiolo & rariiTime in margine fpi- 
nis duabus C quatuor munita, apice femper fpi- 
na terminata, 

Ramtili unillori. 

Calyx imbricatus; fquamis exterioribus acutis, Ion- 
gioribus , foliis caulinis fimilibus, 

Flofciili albi. 

■ 

tauri^ C AC A LI A fruticofa, glabra, folIis petiolatis ovati« folia* folia* Habitat triplinerviis obtufis integerrimis glaberrimis, 
thyrfo terminal!, cal3'c^^ tetraphyllo glabro* M litis, % 
Viburnum Tiiium f. Laurum ferens. Folia oppofita, breve petiolata, ovata, integerrima^ 
obtufa, poUiearia, nervofa: nervis fupra bafin ex- 
currentibus ; fabtus viridia, fupra fplendentia, 
confiftentia fempervirentium* 

Paniciila terminalis, thyrfoidea, conica, 

Cfl/y:*T tetraphyllus, quadriflorus. • 

Foliola a/qualia, oblonga, obtufa, duo & duo 
oppofita. 

Corollce limbns tubomaior, quadridentatus. 
Pijlilla longiora* 

iordu- C AC A LI A frutefcens, hirfuta, foliis petlolatis cor- t V 


dato-ovatis nervofis acutis fcabris, calyce tetra- 
phyllo quadrifloro pubefcente^ 
hat in America meridionali. D^ Mntis. 
Mai 

Folia oppoiita, longe petiolata, late ovata? bafi cor- 

data, apice acuminata, ferrata, hifpido - fcabra^ 

trinervia & venofa. 
■ Petioli tomentofi. 

PaniiiUc^ terminalei , folii« floralibus v«iHt». ^^ Cali/cis / 3T2 %fdepl 
dea^ c SYNGENESIA. Polygamia acqualis. 

Calyces glaberrimi, nudi, tetraphylli. 

FoHola sequalia, oppofita, lanceolata, glabra, erefta* 
Flores quataor, aequales, hermaphroditu 
Corolla limbo quadripartito. 
Stifli duo, viyi ftaminibus longiores. 
Pappus fimpliciffimus, calyce longior» 
rariat foliis integris & ferratis. 

Obfervatio. 

Cucalia laurifolia & cordifulia flore exaftilTime conve- 

niunt, & numero conftanti calycis & tlofculorum 
adeo fingulares funt, ut inde feparatum facere 
potuiffem genus , nifi multiplicationem generum abhorrerem. tomentofa , foliis petiolatiS fupra glaberrimis Qvato-lanceolatis integerrlmis 

fubtus tomentolis margine revolutis, paniculis ter- 

minalibus. Habitat Mutis. % Caules teretes, tomento moUi cani, refti. 

Folia petiolata, oppolita, patentia, bafi ovata & fen- 

firn attemiata, ut fere media inter ovatum &lan- 
ceolatum, fubtus valde tomentofa, fupra glaber- rima, venofa, conliftentia folii Lauri. P^fbif teretiufculi, tomentofi. Udd :iflorus Jierba L 

appendix CAC ALIA fruticofa, tomentofa, foliis cordatis ova* 
cutata* tis acutis angulatis fubtus tomentofis, petiolisap- 

pendiculate foliofis. 

Habitat in Teneriifse locis aquoi?s. Franc. Maffon. t). 

Frutex caule angulato, tomentofo, cano* 

Folia altiora, longe petiolata, cordata, fubangulata, 

ovata J acuta, ad petiolum non multum emargina- 

ta, nervofa, venofa, fupra glaberrima;, viridia, 

fubtus tomentofo -albida. 
JVIox infra folium in petlolo FoHola appendiculafa , fiv« 

triiuge oppolita, minima, petiolata, ovata, in- 
tegerrima, a folio remotiora maiora & fenfim ver- 

fus folium minora. J^YNGENESIA. Polygamia scqualis, 3^3 

Panicula terminales. 

Pedicel li bratteati. 

Flores lutei. 

illiam mifit CI. MalTon, quam diftinftam putavit, fed 
dubitOp In montclis TeneriiTae invenca eft, & 
difFert in nullis a C appendiculata quam caule 
glaberrimo , foliis cordato - oblongis , fubdentatis, 
nee angulatis, * - 

eckinata. C AC Ahl A herbacea, foliis reniformibus cordatis 

' angulato- dentatis fubtus tomentofis, foliolis ca« 
lycinis tuberculatis. 
Habitat in TenerilTte prseclpitiis maritlmis. Maffon* 
Simillima C alpinse, at differt calycibus tuberculatig 

& foliis fubtus tomentofis. 

I* 

a/6i/roMX,C AC ALIA herbacea, foliis cordatis biferratis acu- 

' tis fubtus tomentofis, ftipulis oblongis rotunda-^ 

tis. 
Cacalia tomentofa* lacqu. aujir, v. 3, f . 20. t^ 235. 
Habitat in Auftria. lacquin. 
' Singularis & diftin^liifima foliis bini^ ad bafin petioli, 

quse referunt ftipulas feiTiles , oblongas , fubden- 
ticulatas, fubtus tomentofas. 

bipinna- CACALIA caule herbaceo, foliis biplnnatis lirjearl- 
ta^ bus. 

Cacalia pinnatifida. Berg* cap. p. 230. 

Habitat in Cap. bonse fpei. 

(7^«/i^ herbaceus, ereftus, ilriatus, Iggyls, 

Folia confertiufcula, bipinnata, linearia, dentata, Ix- 

via, palmaria 
Panicula terminalis, fubfaftigiata. 
Pedicel H fquamofi. 
Calif ces cylindrici, pentaphylli, quinqveflori, acutL 
tomeH" CACALIA tomento fa, caule fruticofo, foliis lancco^ 

tofa. latis dentatis fubtus tomentofis fefillibus. 

Habitat ad Cap. bonae fpei* TImnberg. 

acauHs. CACALIA acaulis, foliis femiteretibus, fcapis unir 

floris. 

Habitat in Cap* bonae fpei^ Thunbirg, 

2 CACA- \ 354 SYNGENESIA. Polygamia oequalis, 

radkans^ CACALIA herbacea, repciis, radicans, foliis tereti- 

ovatis carnofis- 
Hahitat in Cap. bonce fpeU TInmberg. 

^rtititt a- C AC ALIA carnofa, caule decumbente articulato, 
. fd^ foliis inferioribus haftatis, fuperioribus lyratis* 

Jiabltat in Cap. bonae Ipei* Thunberg. dmreimu 'E.W AT O Rl\J M calycibus feptemfloris, foliis op- 

poiitis lanceolatis tomentofis. 
Habitat in Cap. bonos fpei- Tlmnberg. 
Similllma floribus & caule lignofo rigido Atlianallse. 

r 

PATORIUM villofum, foliis oppofitis petiola- 
tis ovatis integriufculis rngofis fupra fcabris. HrJjitat in America mevidionali. MiUis. fcahr CauHs teres ^ viUofus , ereftus. 

Folia oppolita, brevius petiolata, ovata , rarius Inte- 
gra, plerumque margine frafta, fubtus villofa> 
fupra glabra J rugofa, fcabra. 

Panklilce terfninantcaulem omnesque ramulos laterales. 

Flores erecti. 

Calyx cylmdrlcus J imbrlcatus: fqiiamis oblongis, ob- 
tufis, glabris, ftriatis: lineis longitudinalibus, api- 
ce concurrentibiis, fufcis* Papp ^fcitli t> b fer V a t i o. J Dififlcillime diftingunntur Chryfocom^e & Eupatoriat 

nifi calyce cylindrico & hemitphxrico, nam ra- 
riiiime in Chryibcoma pappus pilofas absque den- 
tibus, & rarius in Eupatorio piilillum elongatiim 
f. Qorculis longius. 

wrfiJ^/o-EUPATORIUM hifpidnm, foliis petiolatis corda- 

Hum. tis incifo-ferratisy panicula terminaU, calycibus 

multiPioris fubulatis iubpungentibus. 
Habitat in America meridionali. Mtttis. 
i/tT/>i7 rimillimaUrdca.^ pilulifer^e, etiam folia fic dif- colora & ftimulis pilofa^ UPA- SYNGENESTA. Polygamia xqmlk ft 3fy 

5 li- /< canis terrainali Hab Mutts, 1 f ftu ih' p, tufa, crenata, plana, utrinqne tomento mollia^fed 
pagina inferiori alba , venofa. 

floribns conglomeracis* Cfl/j/Jc multiflorus: fquamis fubulatis, glabris. 
CoroUcB violacese: limbo extus 
cropliyllo. mi'^ emcrenA' ■ Fapf 
micros EUPATORIUM foliis ^ 

phyllum, tisfubtus tomentofis fufco- v^noiis, panicula con- 

glomeraca terminali, pedunculo elongato^ 
Habitat in America meridionalu Mtitls. 1^, JFrtttex cixnXe glabro, liguofo, rigido* - fta, ob^ufa, crenata: crenis utrinque quatuor & 

Bona terminali, rigida, crafla; fupra glaberrima, 

viridia, trinervia, fubtus albo - tomentofa, venis 

fufcis reticulata, vix feminlbus Pifi maiora* 

Fedunciiliis terminaiis , elongafcus, pubefcens, fllifor- 

• mis, niidus, terminatus panicula coinpofita, con- 

glomerata. 
CVj/z/r^j imbricati, glabri , fubulati, pungentes. 
Coroltce vix calyce majores, violaceae: Umbo extus 

pubefcente. 
Hsec maxima eftaffinitatq cumE, ftoechadifolio , qudad 

conitruclionem ilofculcrum. 

Agera- EUPATORIUM foliis ovatis ferratis petiolatis, can- 
toides. le glabro. 

Eupatorium altilTimum. S^Ji. veg. ed. 13. jp. 614^ nan 

613. 

Ageratum altiilimum. Spec* plant ed. 2. p. Ii?^- 

^£:i;iratt-PTERONIA foUis filiformibus glabris, calyclbus lis. fubtetragonis, ramis brevibixs rigidis* 
Habitat in Cap. bonae ipei, . Thimberg^ J z« PTERO N 3f5 5YNGENESIA* Polygamia sequalk 

retorta^ PTERONIA foliis ovatis reflexis glabris marglne 

ciliatis fcabris, caule eretto, fquamis calycinis 
iutegris. 
Bahitat in Cap. bonse fpeu Thunberg. \ - Mrfuta^ PTERONIA foliis lanceolatis patentibus pilofis,cau- 
;. le procumbente, fcjiiamis calycinis integris. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thiinberg. 

Facie P. retortse fimilis. 

^/fl&rflfa. PTERONIA foliis lanceolatis glabris , calycinis 

fqnamis ovatis membranaceis. 
Habitat in Cap, bonae fpei, Thimberg. 

inflexa. P T E R N TA foliis ovatis pilofis , calycinis %iamis »'■ ,F^ fubarticulatis membranaceis, pedunculo inflexo. 
- Habitat in Cap. bonse fpei. Thttnbsrg. 

■ n 

fcariora. PTERONIA ramis fpinofis, calycibus fcariofis, fo- 
liis ovalibus* 

Habitat ad Cap.- bont^e fpei. t). 

Caiilis frutefcens^ rigens: ramulis fterilibus fpina ter- 
minatis. 

Folia elftptica, felUlia, ungulcularia C parva^ Isevia, 

integerrima , glabra, remota. 

Calyces terminales, feffilesj cylindrici, imbricati, l^e- 

ves, mucronati, apice fcarioli: membrana lati- 
ufciila , hyalina. 

Difcus luteus, convexiis* 

Si^ie- PTERONIA foliis ovato - triquetris glabris, caule 
rata. tetragono. 

_^ ., ^<^bitat in C?ip. bonoe fpei. Thitnberg. 

linerea. PTERONIA foliis oblongis tomentofis , calycinis 

fquamis ovatis membranaceis. 
Habitat in Cap. bonae fpei. TImnberg. 

Hilhfa, PTERONIA foliis lanceolatis obtufis pilofis, caly- 

cmis fquamis ovatis membranaceis 

Habitat - -^ • Thmberg, PTERO- V' -T-i 3T7 ffinofa SYNGENESIA. Poly gamia itqu alls. 

PTERONIA foliis fubulatis fpinefcentibus pungen^ 

tibus. Habitat ad Cap. bonse fpei. ti. 
Caulis fruticolus, lignofus, ramofus, teres^ 

i?b/ii^ alterna , feiljlia, diitantia,* fubulata, fubftria- 

ta, patentiiTima, rigida, mucronata, pungentia, 

perfifteutia! 
Flores ad quatuor, feifiles in alls fummis foliorum, 

pr3cfert:im in apice ramorum, imbricati, cylindri- 
/ ci: fquamis obtulis. 

-AH. 

«r^w&r^- PTERONIA foliis ovatis pulverulento- tomentofis. nacea. calycinis fquamis fubulatis margine fcariolis. Bat 

Caulis inermis. Thunberg. fallens. ^ PTERONIA foliis filiformibus glabris , calycibua 

teretibus ovatis, caule ramisque incurvis tere- 
tibus* 

Habitat ad Cap. bonae fpei. t^. 

Friitex inDequalis; ramis albicantibifs , Galenise fimi* 
libiis. 

FoHa oppofita, linearia, fubramofa. 

Corynibi triflori, terminales, lutein 

minuta. PTERONIA foliis linearibus vagis, fioribus axil- Eqit. Back. laribus. 

Habitat ad Cap. bonse fpci* 
Caules palmares. 

Kami fuperne dichotomic 
Folia liiiearia, alterna f. oppofita, pafli 
fcentia* feniinis Lithofpermi. gnitudi Calyx laevis. 'A paua fafckti^ PTERONIA floribqs fafciculatis umflofculoii*. kta^ Habitat ad Cap. bonse fpei. Tkunberg. %• Caulis fruticofus , dichofcomus : ramulis fqnamis utro- 
que latere mucronatis* Z3 Folia ^% SYNGENESIA. Polygamia 2:quali5. 

Folia oppoiita, imbrlcata, erefta, poUicaria, lanceo- 

lata, fufacarinata, refmofa. 
Flortim fajciciili faftigiati, flavi, terminales, feiTiles*. 
Calyces oblongi, imbricati: foliolis lanceolatis, acutis. Cephas 
iates. 4 Flofculi folitarii in fmgulis calycibus. minu natis ferrtilatis* fubulatis 
Habitat ad Cap. bonse fpei. CL Back. 

Frutex Isevis, proiifer* 

Folia oppoiica : oppofitionibus remotis ; fubulata, 

pollicaria, condiipUcata, margiue & carina fer- 

ralata. 

Flores terminales, erefti. 

Calyces magni , craili , imbricati : fquamis ovatis, fca- 

riofls, obtulis, 'tenuifllme lacero - ciliatis* 

Semina obovata, maiufcula. 

Fapptis fimplex, denfus, faftigiatus , helvolus. 

Feceptaculum nudum , ideoque melius Cliryfocoma eft. O b f e r V a t i o. & tamen cavendum, ne ita habitus f. facies exter- 
na nos feducac , uc filum ariadneum perdamus, 
Varise fpecies hie funt Pteroniae receptaculo nu- 
do , ergo non Pteroniae, fed Chryfocomse effe de- 
berent; ideoque vol novus chara6ler genericus 
Pteroniae detegendus, vel genus, quatnvis natu- 
raie, lacerandum. ilki/olia. ST^HELINA arborefcens, foliis oppoiitis brevif- 

lime petiolatis cordatis dentatis fupra lucidis fub-* tus tomentofis* Mutts. 
Habitat in America meridional!* 

Arbor ramis rigidis, 'tomentolis. 

Folia oppolita, breviffime petiolata, ovata, cordata, 
obtufa, remote dentata, fupra glaberrima, quafi 
vernice illinita, fubtus tomento crailb alba, poUi--- 

caria. 

Panictita terminalis, compofita, tomentofa. r Calyces S Y N G E N E S I A. Polygamia squalls. 

Calyces hemifphterici, inibricati: fquamis lanatis, 
Flores lutei. 3Ti> ./ bofa. tonia^ 
& tctragona* Pappus calvce longior, pilofus: fetis hilpidis. 

Diltlcillus banc fpeciem ad propnum fuum genus re- 
ducere fuit, cum ca!yx Chryfocomae, nee cyHn- 
dricus Stehelinse; fed receptacnhtmChryfocomse 
erit nudum, in hac vero, poftquam denudatum 
eft, reperitur paleaceum: paleis minutiiiimis & 
. fubramofis. / Svng;enerift2e Americ^e valde a reliquis diverfe funt. ftru^bira floris coryiU" ST^HELINA foliis cuneatis prscmorlis, floribus corymbofis. 

Habitat ad Cap, hon?^ fpeu Eqii. Back, t)» 

Friitex ramis proliferis^ incanis, ereftis. 

Folia alterna, fubpetiolata, diftantia, cuneiformla f. 
lanceolata, prscmorfa, apice obtufa, retufa aut 
tridentata, f'ubtus fubtomentofo-alba- 

Corynibns compofitus, terminalis. 

Calyx iquamis breriffimis imbricatus ,'canefcens» 

Pappus albus, calyce longior. 

CHRYSOCOMA fruticofa, prolJfera, dichotoma, 

glabra, foliis linearibus planis ferratis fcabriufcu- 
lis, pcdanculis corymbofu fquamofis birds. 

Habitat in rupibus Barrancas. F- Majfon, t^* 

Fnttex caule glabro, prulifcro, per dichotomiam ra- 
mofo: ubi ramus terminatus panicula, mox infra 
illam dividitur caulis in duos ramos fimiliter divi- 
detidos. ' 

Folia breviora, argute ferrata, Jlnearia, obtufiufcula^^ 

fcabriufcula: punftis minutiffimis, elevatis. 

Ccvynibi terminales, fimpHces. 

Peduncnli hirfud, bracteis fubulatis veftlti- Calyx purpurafcens, 
Flores lutei. 

O b f e r V a i . _ 
Omnes Plantse in lufulis Canarienfibns inftar frutlciim & 

nefift:c. crefduit; iic edam hse Synge- Z 4 CHRY 3^0 SYNGENESIA. Polygamia acqualis {ericea. CHRYSOCOMA fruticofa/albo.fericea, folns li- 

nearibus canaliculatis , ramulis apice paniculatis* 
Habitcit in Barrancas rupibus maritimis* Franc. 

Majfon* ty* 
Ramis, foUis, pedunculisque fericeis ^ albilTifniSj flo- 

ribusque luteis facile dignofcitun 
Folia iinearia, canaliculata , longiora, flaccida. 
Ramuli liraplices, fed apicibus floriferis paniculati: 

ramulis brevioribus terminatis panicala pauciilora. 
Calyces glabri: fquamis fubulatis, luteis. 
Cortex & Lignum fapore acri, pungente. 
DiiFerC a C tomentofa ramis pauiculatis, non uniflo- 

ris; folUs fere digitalibus, nee iinguiculnribus; 

flore raulto minori quam in C tomentofa, prsete- 
rea hsec magis alba eft» 

Incolis in Barrancas in'ufu eft contra Odontalgiam* 

Obfervatio. 

DifficilUme dignofcuntur Chryfocomae ab Enpatorlls &: 

Pteroniis, & adhuc nullum nofco certum chara- 
fterem. Pappus rigidus , luteus , longus , extra 
calycem faftigiatus , & plurimarum fpecierum re- 
fmolitas facile indicat Pteronise genus naturale, 
uti cylindricus , imbricatus calyx Eupatorii* Sed 
fecundum charafteres certilfime plures fpecies 
haec intrarent genera. 

TARCHONANTHUS foliis acerofis, calycibus 

tetraphyllis. 
Habitat in Cap. bonae fpei. 
Friitex ramofus, rigens, rarius apice attenuatus* 
Folia acerofa, Ericse, conferta, Iinearia, breviffima. 
Flores conferti, laterales, foliis maiores: pedunculis 

brevibus. 
Calyx tetraphyllus : foliolis ovalibus. 
' Corotlce pauc3e, minutae, delitefcentes intra pappum. 

receptaculi niveum, flore raulto maiorem. 
Genus fere dubium. 

gtabcr. TARCHONANTHUS foliis glabris integris den-- 

tatisque. 

Habitat in Cap. bonac fpei. Thunberg. Ericou 
des. 
SImilli- K 

r SYNGENESIA. Polygamia xqualK ^61 ^laberrimns. & Variat foliis lacioribus, anguftioribus, integris, deflk 

tatisque. 

camyho^ TARCHONANTHUS foliis oblongls planis, ca^ 

rattis. lyce mono'phyllo quinquefido. 

Tarchonanthus camphoratus. Syjl. veg. ed* 13. j^«6l6* 

dentata, ATHANASIA foliis lanceolatis dentatis ferratis^ 

* corymbo compolito* 

Habitat in Cap. bonse fpei^ Thiinberg. 
finnata. ATHANASIA foliis pinnatis linearibus tomentofis, R corymbis denlis compofitis. ^ Caulis prolifer, frutefcens, tomentofus. 
Folia conferta, tomentofa, pinnata: pinnis quinque 
r feptem, linearibus , pollicaribus. 

Corymbits floribus copiolilnmis, congeftis* 

Calyces villofi. Unifolia, ATHANASIA foliis linearibus, corymbo fimplici. 

Habitat in Cap. bonae fpei. t). 
Caulis fimplex, teres, Isevis, facie Lini. Folia alterna, fimpliciffima , linearia f. fabulata. 

Corymbus terminalis, limplex. 

Flores ovati, Iseves* 

Variat foliorum longitudine. \ mifi rymbo compofito. 
Habitat in Cap, bonse fpei. Thunberg, cinerea. ATHANASIA foliis linearibus tomentofis integns, 

corymbo compofito* 
Habitat in Cap. bonce fpei, Thimberg. 

jfffffmai^. ATHANASIA foliis pinnatis glabris , corymbp 

compofito. 

Habitat in Cap. bonae fpei, Tlmnberg^ 

J ^ 

Z 5 . ATHANA. w $6z SYNGENESIA* Polygamia xquaTis^ 

^ ff/M^ ^ ATHANASIA foliis linearibus pilofis , pedunculig 
flora. unitloris folio brevioribus, 

, .^^ ^ Habitat in Cap. bona? fpei. Thunberg^ 

Fianta parvula ut A* pumila. 

funtila. ATHANASIA folils linearibus pilofis, peduftcnHs. 

unifloris folio longioribiis. 
Habitat in Cap. bouse fpei* Thiinberg. 
Similiima A» femlitlorse, 

ft 

fcniflora. ATHANASIA foliis obovatis imbricatis glabris, 

floribus terminalibus fellilibus folitariis* Habitat in Cap. bonae fpei* Tlmnberg^ SYNGEiVESIA POLYGAMIA / SUFERFLUA. peB^inat a. ARTEMISIA foliis pinnatis peftinatis glabris fef- 

fiiibus , floribus axillaribus folitariis feiiilibus qua- 
drifloris. 
Artemifia peftinata. Pall^ it. v. 3. p^ 755. t H. //. 

Habitat in ficcis Dauriae cum A. paluitri. Pallas. O* 
Planta elegans & fragrantiffima* 
Catilis erectus, herbaceus, dodrantalis- 
Facile cognofcitur foliis limpliciter pinnatis : pinnis 

fetaceis, parallelis, eoque peftinatis, rarius pin- 
na bifurca; floribus in axillis per caulem foli- 
tarns. 

r 

Milleflo' GNAPHALIUM floribus corymbofis faftigiatis ru- 
rum^ fefcenti-albidi^, calycibus fubcylindricis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thiinberg. 

Caulis pedalis, tonientofis. 

PoHa lanceolata, utrinque hirfuta. ■ 

Corif mb us terminaiis 9 failigiatus, ultra quinquaginta- 

florus. 

Peduncuti fubdichotomi, elongati. j 

\ BraSecB fcariofae, ovatse, pallidse. ' 

Calyces cylindrici, Iseves, pallidi; fquamis inferiori- bus purpurafcentibus* 
Corollff flavse. GNAPHA-' ■ir-y 4 

S Y N G E N E S I A* Polygamia fiiperflua. 3 ^^ 

Cfiffiwh GNAPHALIUM frHticofum, foliis fubtas tomen- 

tofis fupra fcabris: radioalibus petioktis oblongis; 
caulinis amplexicaulibus undulatis. 
Habitat in Cap. bonse fpeu Thunberg. t)» 
• Argyrocoma, inter maiores magna. 

Folia rad'tcaUa plura, petiolata, oblonga, integerri- 

ma, fubtus tomentofa, cana, fupra fcabra^ 
cauVma amplexicaulia, attenuata, undulata, 
'Peduncitlns elongatiis, tomentofus, terminatus Cyma 

compofita, muitiflora. 

Flores minorcs* 

Calyces exterlores rublcundU 

interiores flavi. ^ appendU GNAPHALIUM frutefcens, foHis feflilibiis imbri^ 

culatum. catis lanceolatis laiiatis apice membrana icariofa 

appendiculatis. 
Habitat in Cap- bonae fpei. Thunherg. t)* 
Argyrocoma magna. 
Singularis membranula lanceolata y parva , fcariofa, 

folium terminante^ 
Folia lanceolata , lanata, 
Caiilis veftitus foliis usque ad cymam* nmbella- GNAPHALIUM fruticofum, foliis fafciailatis fu- 
tum^ bulatis tortis, umbeUis limplicibus terminaiibus 

^ fefillibus. 

Habitat in Cap. bonae ipei. Thunberg* t^. 

Chryfocoma. 

Simillima quoad herbam G^ muricato, at differt* 

Umbetla regulari. 
Floribfis maioribus. 
Calycibus pulchre rubris. Refert Xeranthemum fquamis calycinis coloratis. ifpidum GNAPHALIUM fruticofum, foliis Hnearlbus fe- 

miterecibus fulcis exaratis hifpidis patulis, capi- 
tulis terminaiibus fimpticibus. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. t>. ribus aggregatis. o- GNAPHA-. ^ 
^ \ ^ ) 3^4 SYNGENESIA* Polygamia fuperflua. W H 

verticil' G N A P H A L I U M caule fimpliciilimo , floribus vef- fatum. ticillatis, foliis linearibus. 
Habitat- ad Cap. bonse ipei. Back. ©. 
Radix fibrofa, annua. 
.CaiiUs fpithamaeus, ereftus, fimpliciiTimus , absque ramo. Folia linearia, anguftiiHma , poUicaria* 
Floves per totum caulem verticiUati, feiTiles* 
Planta tota cinerea, ut etiam flores. 
Affinis G* fylvatico. / Genius GNAPHALIUM herbaceum , proftratum , foliis Cati. tunu ovatis glomeratts terminalibus villofiiTimis* 
Habitat ad Cap, bonse IpeL Sparrmann^ 
Radix iibrofa. 
Caiiles filiformes. plurimi, undique diffufi, fubra- 

moli, decumbentes f. acaules. 
Folia ovata, nudiufcula, feflilia. 
Flores in gloraerulis terminalibus, planiufculls, villo- 

fiflimis & cohserentibus in orbiculos. 
Calyx non confpicuus ob tomentum denfifllmum, 

album. 
Corollce parvse, quafi umbilici in tomento. pitofel- GNAPHALIUM herbaceum , foliis lanceolatis quinquenerviis fubtus tomentofis , caule nudo, 
floribus capitatis. 
Habitat ad Cap. bonas fpeL BcicL 
Radix perennis. 

Folia tria f. quatuor, radlcalia, elliptica^ obtuliufcu- 
la, fubtus albo- tomentofa, quinquenervia, 

Scapiis foliis duplo longior, piiofus. 

Flores terrainales , glomerati in capitulum. » 

Calyces fubrotundi, villofi, margine albidi. ^entida- GNAPHALIUM ai^ turn. Habitat fubtus niveis tomentofis fupra laevibus* foliis fpathulatis '' — A ' — 

Rami alterni, erefti* duriufculi Folia i SYNGENESIA. Polygamia fuperflua. 365 

Folia alterna, feflilia, fubfpathulata, mucronata, fu- 
pra niida H Isevia, non glabra, fubtus tomen- 
tofa, alba. 

Corymbiis f. Umbella termmalis , brevilTxma. . 

Flores peJunculatu 

Calyx virens: radio brevi, aibo. 

dectina-- GNAPHALIUM herbaceum, foliis Hnearl - lanceo- 

tum^ latis> calycibus radio albo lanceolato. 

Habitat ad Cap. bon?e fpei. 
Caiiles proftrati, herbacei, filiformes. 
Folia lanceolato - linearia , tenue tomentofa ^ alba, 

nitida , conferta* 
Flores in corynibo terminali , fafrigiato, aphyllo. 
Calyx ovatus, laevis, teltaceo - fcariufus : radio albo, 

lanceolato- 
Tlofaili multi in calyce parvo. 

corona^ GNAPHALIUM herbaceum, foliis lanceolatis, ca* 
turn. lycibus radio multiplici fubrotundo. 

Habitat in Cap. bon^e fpei. 1^. 

Caiiles {\)ithama^i, erefti, villoH, apice floriferi, ra- 

moil, pilofi. 

Folia alterna, angiifto- lanceolata, denfiflime tomen- 
tofa. ' ' 

Flores corymbofi , congefti. 

Peduncii'li foliati. 

Calyces corona alba, multipUci: limbo fubrotundo. 

Flores funt quali ex radio calycis pleni* 

w 

% 

/i(/^/rf«w.XERANTHEMUM foliis lato- lanceoktis convo^ 

- ' luto-incumbentibus, floribus nonnullis. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. Thnnberg. %. 
CaitUs craflitie digiti, lanatus, apice divifus ramis 

floriferis. 
iT^/ia lanceolata, approximata , latitudine & longitu- 

dine digiti, erefta & fubimbricata , tomentofa, 

margine fublanata, alba, mollia Gnaphalii. 
Flores e fummis ramulis, quinqe f. fex, facie Xeran- 

themi, licet herba Gnaphalii, feffilcs. 
Calyces magnitudine nucis lug'andis : radiis nume- rofiffimis, flavifllmis, lacidiirimis. 

Flofcnli numerofi, minimi. XERAN^ f ^66 

fioloi 

feriii SYNGENESIA.^ Polygamia fuperiiual 

XERANTHEMUM procuttibens , repei^s Ha f \ - ' Ten- 
ceum, foiiis oblong Is recurvato - patulis, ramulis 

unifloris. 

' r 

Itat iu Cap. bonx fpeL Thitnberg. 
Canlis videtur herbaceus, debilis, ideoqiie procum- 
bit & radicat. 

> ■ RamuH usque ad florem veftiti foiiis parvis, feri- 

ceis, argenteis. 
Floves minores , rubicundi^ ♦ 

Pappus plumofus^ 

+ 

r^^trn;£3t- XERANTHEMUM foiiis recurvatis lanceolatis 
tum^ complio^to - caiialiculatis cufpidatis ciliatis, ramu- 

, • lis unifloris* 

Habitat in Cap. bon3e fpei. Back, t), 
Caittis frutlcofus: ramis pubefcentibus* 
Folia alterna, rigidala, lanceolata, acuta, canalicii- 

lata, recurvata, ciliata, fubtus apprellb - pube- 

fcentia. 

Calyces terminales, folitarii, fanguinel, glabri^ acu* 

minati, fupta albi, 
Difcus lutefcens. 

XERANTHEMUM fi-uticofum , foiiis fubulatis 

canaliculatis lanatis cufpidatis patulis , corymbis pantcu- 
tatum. terrainalibus. Habitat in Cap* bonas fpei. 
Flores vix Gnaphalio maiores. 
Variai calycibus albis & rubt 

Obfer vatic Thitnberg. T) & dunculorum f^pe ludunt, itaque cavendum, ne 
multiplicando fpecies confufio inde oriatur ine- 
vitabilis. In proxima editione Syftematis tara 
huius generis fpecies ac aliorum melioribus dif- 
ferentiis determinatas ofFeram^ 

jyiofco- BACCHARIS foiiis lato - lanceolatis dentatis feffi- ridiSf libus ftipulatis* 
Baccharis Diofcoridi SyJI. veg\ ed. 13. p. 626. Conyza xgyptlaca, frutefcens, altilfinia, virgoe an- 

rea? folio , flore purpurafcente*. Faille J^- p^rif. Habitat in Aegypto, 
Caiiks SYNGENESIA, Polygamia fuperflua. 367 

Caiiles frutefcentes, fexpedales, debiles, fubpilofi. \ ^4^ ^ ramoriffimi , luxuriantes. *»• Folia alterna, feftiliay femiamplexicaulia, lato-lan- 

ccolata, ferrata, bafi profunde dentata, moilia^ 
Panictilce parv^e, inter ramificationes. 
Calyx ilore brevior, appreilVis: fquamis fubulatzs, 
Flofaili fceminei copioiXy albidi, tenues, nudi^ 

hermaph'oditi difci, quinque f, fex. 
Stylus fa^mlnis bifidus. 
jPapptis limplex, exfertus. 
Baccharis Diofcoridis perperam difta. 

^ 

0urita* C N Y Z A foliis dentato • fmuatis , auriculls fubde- 

■ 4 currentibus. Habitat H, U. Folia radkalia reliquis maiora , rigidiora , glaberri- 
ma, obovata, venis rubris, groiTe ferrata, inter 
ferraturas undata, "^ 

Folia catttina oblcnga, fiiblanceolata, mollia, villo- 

fa, apice ferrata, medio finuata, ball fubpinnata, 

margine omni ferrate- dentata , fubdecurrcntia; 

pinnis dnabus f, tribus foliaceis, patulis utrinque. 
Caiilis erectus, rigens, pedalis, rubicundus, pilofus, 

ramofus: ramis ere6tis, fimplicibas. 
Flares ex apice caulis , pedunculati , fparli vario 

modo. 
Calj/x ovatus: foliob's linearibus, apice patulis, ex- 
terioribus latioribus, interioribus in c\lindrnni 
formatis. 

Flores albi : flofculis minutls : radiis linearibus, mi- 

nutis. 
Piflllla longiora, erefta. 
Media inter Bacchariu & Conyzam. 
Odor plantse Stachyos foetidse, fed gratior*. 

b 

cwefcens, CO^XX A foliis linearibus, panicula fafrigiata^ 

Habited in Cap. bonx fpei. Dr. Tliimbcrg* 

mp Planta tota incana. 

Catiles fubfiniplices, terctes, ilri^iti: ramis lateral!- 

bus, brevibus. 
Folia linearia, digitaiia, margine reflexa, fobtus fub- 

comeuto fa^, 

Panicifla / I 368 SYNGENESIA,. Polygamia fuperflua. , 

Pankiila terminalis, fubdichotoma , faftigiata. 
Calyx fubovatus, imbricatus, flore & pappo dimidi® 

brevior. ^ 

Flos purpureus, pappo immixtus* 
Habitus C. cinercse* frrVwyz^a-ERIGERON frutlculofum, foliis cuneatis trilobis. 
/KW. Habitat in Mexico. J). Mntis. t^. 

Frutex minor, ramofilTimus f. paniculatus, foliofus. 

Folia alterna, fubpeticlata, cuneata, vix unguis Ion- 

gitudine, nuda. 

Flores terminales, feffiles, aliquot congefti, longitu- 
_^ dine folii. 

Calyx magnitudine feminis Lentis. 

Flojhili feminei apetali, copiofi, in ambitu* 

Pappus calyce vix longior, fimplex. t |7mMflttfw.ERIGER0N foliis pinnatifidis dentatis. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. Btadh. 
Caulis herbaceus, ereftus, pedalis, fubhifpidus, fim- 

plex. 
Folia alterna, longitudine digiti, pinnatifida, fubden- 

tata, fcabriufcula. 
Flores terminales, fubglomerati, lutei, magnitudine 

E. acris. 

Pappus alb us. * v tanipho' UNXIA* 

rata^ Camphertplan t. Surinam. 

Habitat in Surinam! locis arenofis* C G, Datberg. 

Caulis herbaceus, filiformis, dichotomus, bipedalis. 

Folia oppofita, ad dichotomias, feiTilia, lanceolata, 
quinquenervia, hirfuta, moilia. 

Flores folitarii, e dichotomia, fubpedunculati, ma- 
gnitudine Pifi. 

Corollce radius patulus, parvus. 

Odor plant^e gravis , Etnplaftri C Camphorae. 

Deco6tum aquofum interne fudoriferum eximlum & 

magn^e virtutis in Lumbagine diiFicili Surina-. 
meniium. 

Herba ficca extern.e, ubi tranfpiratio creditur impe- 

dita^ \ SENEQO SYNGENESIA Polygamia fuperflua. 3^9 Ticlina- SENECIO coroUis niidis, follis linearibus fparfis tus. fcabris recurvis , caiile frutefcente* 
Habitat in Cap* bonse fpei. H. U. Caiilis tripedalis, herbaceiis, inferna fua parte perli- 
ftens, bafi ramos aliquot proferens, viridis, te- res. Folia fparfa, fpithamsea^ bafi adglutiiiata, llnearia, li- 
nea exarata, fcabra, fubtus marginata, recurva- 
ta: fumma foliola dentibns aliquot ad bafin, 

Flores in panicula terminali , foliolis aliqngt fparfis: 
pedunculis inclinatis. 

Catyoc cylindricus: fquamis apice fphacelatis. 

Calymtus incurvatus, fubhians, aequalis. 

Corollce flofculofse, luteae. , 

DifFert a S. longifolio corollis non radiatis ; folii^ 

non laciniatis , integerrimis, fcabris. hratus infi mis lyratis dentatis, fupremis ferratis amplexicau* 
libus: lobifi rnargine muricatis. 

Thunberg. 

w 

e pinnata ; lobis rotunda- Habitat 

Inter altiffima^. 
Folia profunde finuata, fei 

tis, rnargine muricatis. rofmarU SENECIO corollis radiantibus ^ foliis linearibus nifolius^ rnargine revolutis, caule fruticofo. 
Habitat in Cap. bonse Ipei. Thunberg. tj. 
Glabra eft planta. angula- SENECIO corollis radiantibus, foliis petiolatis ova- tus^ gulatis 

Habitat in Cap. bonae fpe 
Inter altiores eft. 
Folia fubcarnofa, glauca* Thunberg maritir- SENECIO corollis radiantibus, foliis amplexicauli- mus denticulatis Hi procumbente. caule herbaceo Tata fere carnofa. 
Variat foliis lancei Aa SENE- r^ 
^ 370 S y N G E N E S I A ' Polygamia fuperflua. 

+ 

cerntius* SENECTO iloribus flofculofis mibilibus cernuis, fo- 

liis erofis auriculatis. 4. 

Senecio rubens lacqn. horL v* 3. p. 50- t. 98. 
Habitat in Madagafcaria, , ' 

CauHs pedalis, ere6tus, herbacens. Fi ftipulata: aiiriculis binis, angulatis^ Pcdiinmli e>; fuperiore parte caulis, lorgi, nubiles n cernui & quafi penduli. "^ « Im ere^ti. fc Calyx cyiindricus, bafi tiimens, cinftus foliolis fa- 
biilatis. 

w 

Sibiriciis.S^^'EClO corollls radiantibus quinqueradiis, foliis 

ellipticis Icevibus* 

Habitat in Sibiria. Tji, 

Caulis ereftus, bipedalis, Isevis, 

Folia feflilia, elliptica, pauciora, integerrima: coda 

albida. 
Flores fubcorymboli , lutei : difco flofculis circiter 

quindecim. 
Calyx ore fphacelatus. 
Calycuhis fquamis tribus C quatuor. 

ivofiis. SENECIO corollis radiantibus , foliis radicalibus 

petlolatis oblongis linuatis ferratis villofis, caule 
unifloro fubnudo. 

Habitat in Cap. bonse Ipei- Tlnmherg. 

Folia r a dicalia elongatsi^ liniiata, & lobis ferratis, 
verfus I'adicem tomento involuta* 

Capitis fere aphyllus; foliis paucis, parcius amplexi- 

caulibus. 

-e 

margu SENECIO corollis radiantibus, foliis amplexicauli- 
natiis. bus lanceolatis glabris fubarticulatis marginatis^ 

corymbo compolito. 
Habitat in Cap. bonse fpei^ Thunbevg. 

tanatus. SENECIO corollis radiantibus , foliis fefliHbus 

utrinqiie lanatis dentatis, iniimis ovatis, fuperiori- 
bus itiUceoJatis. Habitat in Cap» bonse fpeit Thiinberg^ Cvi^ SENE- / .SYNGENESIA Polygamia fuperflua; 371 gYVLZiaiiiS. S E N E C I O corollis radiantibus , foliis Hnearibus 

fiibtus toraentofis, inferioribus cruciatis, fuperioru bus integns. / Habitat in Cap. bonse fpeu Tlmnberg. 

Singularis foliis rigidis, mucronatis/ verfus apicem 
utrinque femideutatis : dentibus cum £o\io apice 
sequalibus. diffufiis. SENECIO corollis radian tibu 
X nearibus, caulibus difFufis. Hal 

Vul Thnnberg^ i«Mf/?rr#. SENECIO fruticofas, foliis fubulatls. ftus. Habitat Month I7 FruticuUis fefquipedalis, determinate ramofus, tere- tiufculus, l^evis. / Folia fparfa . latins fubulata , luniperi limllia, fed 
pau!o latiora, femiamplexicaulia, poIUcaria, late- 
ribus revoluta, laevia, mucronata. 

Pe^unctiH terminates, elongati, apice floribus quatuor 

f. quinque: pedicellis divaricatis. 

Flores lutei: radio expanfo. atplntis^ SENECIO corollis radiantibus, foliis cordatis ly- 

ratis groffe ferratis, petiblis auritis. 
Cineraria alplna. Si/Ji^ veg. ed* 13. p. 636. 
Senecio foliis cralTis, ferratis, imis petiolatis, fubro* I tundis , caulinis lanceolatis. H 
p. 23* w. 67. 
V. I. Senecio foliis imis petiolatis, cordatis, obiter denta*- lingul R Ci p. 23* «. 68* 

Hat in alpibn 

Dick. Ofbeck. Hall. hift. v^i 
a & Germania 
fimplex, bipedalis & ultra, fuperne ramofus in 
paniculam corymbofam. 
Folia alterna. nettolafa. remota, cordata, fuprema ovata, lyrata, ibtuiiufcul tus ./ Aa 3 Petiotl 1. I 372 SYNGENteSIA Polygamia fuperflua. 

Petioli longitudine foliorum , in medio dentibus fo- 
liaceis binis f. quaternis , ut in Eryfimo Bar- 

barea, 

Corymbtis terminalis & axillares folitarii, longius pe- 

duncuktu 
PedimciiH proprii confperfi fquamis minutis, fubu- 

latis. 
Calyx calyculatus, sequalis, apice fphacelatus. 
Caly cuius minutus, appreffus, apice fphacelatus* 

Corolla lutea, S. Iacoba?2e. ,,, 

Variat in terra fertili hortorum caule multo ramofo, foliis laciniatis , ac fi alia eflet planta. difo- SE tins. tatis, calycibus fimpliciflimis. ^ K bafi fubramoli. Sparrmann. 

cralTitie fil Folia alterna, petiolata, cordata, obtufiufcula, den- 

tata, utrinque l^evJa. 

Pedimculus terminalis, elongatus, pauciflorus. 

Calyx limplex , non calyculatus. 

Corolla lucea^ 

Radius ftigmate bifido, fertili, 

gtaJUfo^ SENECIO coroUis radiantlbiis, foliis ampIexicauU- 

Hus» bus lanceolatis fubdentatis Isevibus* 

Habitat in Cap. bonse Ipei, Thtmberg, 
Caules erefti, bipedales, ftriati, herbacei. 
Folia alterna, diftantia, lanceolata, fubdentata, te- 

via, bali magis dilatata , amplexicaulia, carinac 

marginibus obfolete decurrentia. 
Panicula terminalis. 
Corolla radius patens, purpureus. 

I?^w/:erfam- S E N E C I O coroUis nudis, foliis pinnatis filifor- fotius. mibus. 

Hab ThunbRrg. Caules herbacei, fefquipedales , ftriati. 

Folia alterna, remota, linearia f. filiformia, digita- pluribus 
rminalis, faftimata e ramis i Fiores iatei ASTER \ SYNGENESIA Polygamia fuperflua 375 Tatari- ASTER foliis radicalibus ianceolato - ovatis ferratis cus. Habitat fcabris, caule paucifloro. 1^ **■ 
Folia radicalia ovato - lanceolata , fcabra, profunda 
ferrata, in petiolos decurrentia, ratione planta; 
magna, non trinervia, nee apice vel bafi fer- 
rata. 

Caulis fcaber, foliis radicalibus vL\ duplo longior: 

foliis paucis, anguftioribus. 
Ftores quinque f. ofto, magni ratione plant3e# 
Fed un cuius brafteis duabus, alternis* tenuibus, in* te^ernmis. Calyx parum imbricatus, minime apicibus purpura- R Icens- magnus Clematis. M U T I S I A. 

Habitat in N- Dr. Mutis. % Planta fcandens, uti Clematis, iunior tota tomen tofa. Caulis ramofus. volu- bills. ■ Folia alterna, remota, pinnata : rachi in cirrhum 

defmente. 
Foliola oblongo-ovata, fubfelfilia, alterna C oppo- 

fita, feptena, setate fupra Isevia, fubtus valde 

tomentofa. 
Stipulce binse, ovatae, multoties rainores* 
Pedtincitli axillares , folitarii , uniflori , tomentofi: 

una alterave braftea, fubulata, pan'a. 

Flos magnitudine & iigura maioris Dianthi Caryo* 

phyllL 
Calyx tomentofus. 
Corolla purpurea, longitudine radii ipfius calycis. 

AtnerU CINERARIA fruticofa, paniculis axillaribus , fo- cana. liis alternis petiolatis lato - lanceoiatis ferratis fu- pra glabris fubtus canis. 
Habitat in America meridionali. B. Miitis. t). T&ta planta veftita epidermide e tenuilfima lana, quse 
inftar membranulse facile abraditur; hac rami, pe- 
tioli , pedunculi & inferior foliorum pagina albc- fount Aa 3 Caules • 3 74 SYNGENESIA Polygamia fuperflua. 

Catties Hgnoli* 

J*^clia lato - lanceolata , ferrata, venofa, confiflentia 

fempervirentium. 
Pau:ciih^ axiilares. 

Pedicelli bracteis fquamati , rarius biflori. 
Calyx polyphyllus, aequalis, ut monopliyllum effe 

crederes, bali fquamis aliquot irregularibus* alata. CINERARIA caule herbaceo, folii* obovatis de* 

currentibns, floribus corymbofis. 
Habitat in Cap. bonx fpei. Thunberg^ 
Caiilis erettas, parce ramofus, angulatus, tevis, bi- 

pedalis ; ramo iuxta ilores ulterius progreJTivo. 
Fotia obovata, integerrima, I^evia, oleracea, decur- 

rentia ad proximum, pollicaria* 
Feditnculi corymbofi, in fummitate caulis, aphyUi* 
Calyx fexpartitus, ovatus, Isevis. 
Flo/cull circiter fedecim, quorum aliquot marginales 

nudi foeminei. 
Media inter Cacalias & Othonnas. I 
etongata. CI^YiR ARIA foliis fubcordatis erofis, pedunculis 

longiillmis fubuiato - fquamolis* 

Habitat in Cap. bonae fpei, TImnberg. 
Caulis ereftus, ramofus, fesquipedalis , rufefcens, ad 
ramilicationes tomen tolas* 

i^E?/ia petiolata, fubcordata, diftantia, fubincifa, in- 
sequaliter crenata , ' nuda , obtufiufcula , polli- * cana. Petioli longitudine foliorum, bafi fubdecurrentes. 
Pedunciili terminales , longiiTuni , fquamis fubulatis 

adfperfi, uniflori. 
Calyx fimplicifllmus , in duodecim ad quatuordeclm 

folia lanceolata longitudine floris divifus. 
Corolla lutea: radio nullo. CacatU CINERARIA foHis teretibus oblongis carnofis, pa- 
oides^ nicula termihali elongata pauciflora, pedunculis 

alternis. Habitat in Cap. bonae fpei* Thimberg. 

Simiilima Cacaliis carnolitate herbae. CINERA SYNGENESIA Polygamia fuperflua. 375- 

r 

X 

denticKr- CINERARIA folils lanceolatis glabris denticulatis, 

hita* floribus paniculatis. ' 

Habitat in Cap bouse fpei. Tlmnberg. 
Folia fere omnia radicalia, longa, caulina vlx ulla, 
nifi ad ramificationes foliola. \ perfo-* CINERARIA folus ovatis cordatis amplexicaulibus, 
liata*. pedunculis unifloris elongatis- 

Habitat in Cap. bonce fpei, Tlmnbevg. 

Planta tota fubcarnofa & glauca eft. 

-c^pi/Za^^a* C I N E R A R I A foliis pinnatis: pinnis capiUaceis in- 

tegris. 
Habitat in Cap. bonae fpeL Tlmnberg, 
Simillitna Othonnoe Tageti, fed folia hujus profunde 

divifa & tenuiora. Hmata. CINERARIA foliis lanceolatis fubtus tomentofis Hi apice ferratis ball dentatis. Bladlu Thimberg. 
& ultra, ereftus, Ibriatus, incanus. Folia alterna, fubfeffilia, lanceolata, apice aliquot fer- 
raturis lineata, fubtus trinervia, tomentofa, in- 

cana, bafi aliquot dentibus. ■ 

Panicnla decompofita , ftrifta, foliis multoties Ion- 

gior, incana, fubfatligiata. 

Calyces parvi, 
Radius cor oil ce luteus. 
Fappns calyce duplo longion " 

cordifo' CINERARIA panicula panciflora , foliis caulinis 
tia. petiolatis cordatis acute ferratis glabris, caule an- 

gulato. 
Cineraria cordifolia* Jacqn^ miftr^ v\ 3. p* 47. U 176. 
Habitat in Auftria. Jacquin. 

Satis diifert a C. Sibirica floribus paniculatis , nee ra- 

mofis ; foliis caulinis petiolatis ; calyce patulo, & 1 ceteris. Aa 4 CINERA- / * 37« SYNGENESL\ Polygamia fuperflua. ifpa, CINERARIA floribns foliis caulinis rotimdata ipathulato-oblongis ferratis obtulis amplexicauli- 

bus bafi dilatato-dentatis. 
Habitat in Auftria. lacquin. 
Folia radkatia magna , cordata , ovato - 

dentata , in petiolum decurrentia* 
Petiotiis longus, alatus, dentatus. 
Caulis ereftus, fulcatus. 
Folia caiilina fpathulata, amplexicaulia , dUatationi-- 

bus ad balin folionim* 
FedunciiU & Caluces villofi* v ft^///o/ia. CINERARIA foliis haftatis : laciniis lateralibus 

biiidis divaricatis* 
Habitat ad Cap. bonae fpei. Sparrmann. 
Caiilis ereftus, plus quam fpithamseus-. 
Folia alterna, petiolata, tripartita. 

Lacinia media lanceolata, rarius utrinque in me- 
dio denticulo notata* 

Lacinia laterales divaricatae, bifidae : lobis diva- 
ricatis. 
Petioli filiformes, bafi latiores. 
Fedunculus elongatus : fquamis fubulatis. 
Calif X fubdecaphyllus* 
Flos luteus. ^ 

Iciponicas ARl:^ I C A caiilefcens , pubefcens , foliis pinnatifi- 

dis: foliolis fubpedatilidis incilis dentatis, pani- 

cula terminali. 
Habitat in laponia. Tbunherg. 

Caulis pubefcens , debilis. 

Folia caulina, alterna, petiolata, pinnatifida : pinnis 
incifis recurvatis, margine fuperiore profunde 
filTis ut in folio pedatilido ; pinnis reliquis den- 
tate - ferratis , fcabriufculis. 
Petioli dilatati, amplexicaules , canaliculati^ 

Fedunculus tenninalis, multiflorus. 

Flores lutei, dilperfi, quafi in Panicula. 

Magella- PER nicum^ Habitat plici unifloro* ues Plant a SYNGENESIA Polygamia fuperflutt 377 

Planta pulchra & parvula* 

Folia minora, radicalia, plura, runcinato - pinnatifi- 

da, & rachi ciliata, unde fcabra. 
Catilis iimpliciffimus, tomentofus, diphyllus: folii# alternis, ferratis^ 

Flos albus , radians. finnati- fruticofum fidum. bus oblongis pinnatifidis : pinnis ferratis^ 

Habitat Maderse in rupibus altiflimis prope torren- 

tes* Majfon. t)- 
Similis Ch* indico, cuius varietatem facile diceres, 

at folia huius oblonga, nee ovata, & fere qua- 
druple maiora , uti omnia Vegetabilia omnibus 
fuis partibus maiora in his Infulis. 

auinque' CO TULA caulibus ereftis, foliis quinquelobis fub- 

loba, tomentofis. 

Habitat in Cap. bon^e fpei. Eques Back. 
Cauks ereftiufculi, limplices, fubpubefeentes* 
Folia petiolata, alterna, quinqueloba, fubtus cana, 
fubtomentofa : lobis femiovatis, aequalibus, rau- cronatJS. us parva; uniflorus, ereftus^ 
Flos magnitudine Matricariae. 
Calyx fquamis sequalibus, pubefcentibus* 
Maxime convenit in flore cum C. ftrifta. i genus conftituere pofTent* n 
■h> CO TULA foliis fupradecompofitis 

ribus. 
Habitat ad Cap. bonsc fpei. 

Radix perennis. 

Caules herbacei, breves, tomentoli, fimpliccs, pro* 
cumbentes, albi. 

Folia petiolata, fupradecompoftta, Abfinthity linea* 

ria, tomentofa, alba, fericea* 
Scampi terminales, folitarii, longiflimi, nudi* 
Flares folitarii , C. coronopifolise. 
Calyx hemifphjericus : fquamis fubaequalibus, apice 

obtufis, fcariolis. 

Corolla ilofculofa, calyce brevior, lutea, 

A a 5 COTULA, ^ / 378 SYNGENESIA Polygamia fuperffua. 

jpilulifera. C T U L A ' foliis bipinnatis , capitulis globofis, cau- 

le erefto. 

Habitat in Cap. bonae fpe'u H^ U. 

* Caiilis ereftus, panicura fubfaftigiatus. 

Folia biiuga , Tanaceti. 

Capitnla globofa, absque radio: flofculis quadrifidis^ I mnbeU^ COTULA foliis lanceolatis hirfutis , caule erefto, 
tata^ floribus umbellatis. 

Habitat in Cap. bonae fpei- D. Arch. Back. 

Caules erefti, teretes, hirfuti, fesquipedales. 

Folia alterna, confertiora, anguftius lanceolata, Pro- 

tese argentese, utrinque hirfuta, fere digitaiia* 
Umbella terminalis, quinqueflora. 
Pediinciili uniflori , hirfuti fquamis aliquot atternls, 
fubfoliaceis* 

Calyx fubimbricatus , villofus: fquamis intimis difco 
altioribus, fubulatis, interne Isevibus, colorutis. 

Corolla absque radio ; difco hemifpiiserico , magiiitu- 
dine unguis. 

CorolluicB campanu!at3e, quadrifidae. 

Semina depreila, obovata^ coronata: margine obfo- 

leto , vix trilobo.. 

ReceptacJtlum nudum. 

Afneri" ANTHEMIS foliis oppofitis petiolatis ovatis ferra- 
cana^ tis trinerviis, receptaculo conico. 

^* Habitat in America meridionali, Mutis, 

Caules erefti, fubpubefcentes , iimplices* 
Folia oppofita, petiolata, ovata, ferrata , glabra, di- 

fcolora, trinervia* 
Peditncnlus terminalls, pubefcens, incraffatus, uni- 

floras. 
Flos radio & difco luteo. 
-'-■■ Radius ovato - oblongus, obtufus, integer, quin- queflorus. / ^ 

Difcus elevatiis, paleaceus: flofculis quinquefidis. 

Semina radii & difci obovata , teretiufcula, verrucofa, 

absque pappo. 

* 

tatifoHa^ EC LIP T A caule erefto, foliis ovatis petiolatis. 

Habitat in India oriental!. ©. H. Ui. 

Cattlis bipedalis, ere^us, teres, hifpidus, brachiatus. demurn conipofitus* TL' / FoM \ SYNGENESIA Polygamia fuperflua; 3 79 

Folia oppofita, petiolata, ovata, acuminata, triner- 
via, rugofa, pubefcenti-fcabra, ferrata, 

Flores termiiiales, folitarii, brevifllme pedunculati, 
magnitudine Sigesbeckise, albi. 

Friidtiis in dichotomia ramis enatis. 

Calyx fuboftophyllus; arftus, longitudine florls. 

Corollcs Radius hrevls 9 Achille^e: petalis fubtriiidis. 

Difciis flofculis quatuor, quinciue-'f, fexfidis* 

Anther(s nigr^e* 

Stigmata recurva* 

Sewina oblonga, fubtrigona. 

Pappus nidlns. 

Receptaciiliim paleaceum , longitudine feminum. 

BosvaU VERBESINA foliis multifido ^ capillaribus , cauli- 

bus proftratis, flofculis fenis: femineo unico. 

Habitat in India, Konig. 

Cautes proftrati, femipedales , fubramoli, herbacei. 

Jb//^ alterna, petiolata, multifido - capillarla , Abro^ 

tani, nuda. 

FloVes fubfolitarli, breviter pedunculati* 

(7a/ynt; oblongus : flofculis quinque f. fex; cylindricus: 
folioUs totidem , ellipticis, muticis, margine fca- lea. riolis. parata: palea lanceolata , glabra, nltida^ 
Semina oblonga, compreila, biariftata. 
Planta efculenta , odore & fapore Foeniculi grata. ti 
/mr^ww. BUPHTHALMUM foIils oppofitis approximatiili- 

mis fpathulato- oblongis fericeis, calycinis fqua- 
mis fetaceis hirfutis, caule arboreo* 

loriada. Tenerijf. 

Habitat in TeneriiFa* Maffon, 

Rami cvaffi^ lignofi, veftiti cicatricibus foHorum, 

Ramuli veftiti & tefti foliis fpathulato -oblongis, in- 
tegerrimis, edentulis; pilis albis, appreilis, feri* 
ceis & mollilTimis* 

Flores terminales , niaiores , lutei* 

Calyx hirfutus: fquarais inferioribus longioribus, II 
xiearibus, hirfutis. . f SYN- 380 SYNGENESIA Polygamia fruftranes. 

SYiVGENESlA POLYGAMIA FRUSTRANEA. haccata. C O R E O P S I S foliis ovatis ferratis , feminibus bacci- 
formibus. 
Habitat in Surinamo* Dalberg, 
Caiitis oftopedalis , herbaceus , ereftus. 
Folia oppohta, ^ petiolata, ovata, ferrata, trinervia* 
Ftores ad apices faepe tres , pedunculati, minores Rud- 

beckise. 
Calyx foliolis fedecim, lato - fubulatis , recurvis. Ion- 
gitudine difci* 

Corollas radius neuter, luteus, tridentatus, difco lon- gior V t I difctis flofculofus, hermapliroditus. 
i^^wfwalongitudineManuleae, nuda, fubglobofa, bacca- 

ta: femine intus fubtetragono , atro» 
Pappus nullus* 

Receptaculum paleaceum, convexum. 
Calyx fruftifer ev^adit ciim fru6ta fere globofo. 
Refert exafte fruftum Rubi iigura, acinis baccatis, 

globolis* m catycina* SMITES foliis lanceolatis nudis, calycibus fca- 

riolis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. Tj. 

Caiitis fruticofus , ereftus prolif erus , non incralTatus* 
Rami parum pubefcentes. 

Folia fparfa, erefta, angufto-lanceolata, nnda vel pa- 
rum pubefcentia, ftriata, fubtus nervofa. 

Flores terminales , folitarii , fefliles. 

Calyx fcariofus , ordine interiore fquamarum fquamis 
lanceolatis, longitudine difci coroliae, adeoque 

calyx radiatus. 
Corolla lutea. GORTERIA \ SYNGENESIA Polygamia fruftranea. 381 Ajiirmdes Habitat ad Cap. bonse fpei. D^ ^acqttin. t>.' 

Friitex ramis tomentolis, albis. 

Folia eWiptica f Liguftri, acuta, alterna, petiolatajge- tern , diftinftis , apice fetaceis. ferraturis fex f. fep« i^/or^i* terminales , fubfolitarii, pedunculati: peduncu- lo floribus loiigiore. 
Calyx polyphyllus, di 

minore. pauUo i^9/io/a lanceolata, apice fpinofa, non ferrata, ci- 
liata: fetis utrinque quinque f. fex, rigidulis, 
foliolo longe brevioribus. 
Coro//a lutea, radiata* 

Radius polyanthus , calyce duplo longior. 
Difcus convexus; laciniis linearibus. 
Semina villofa* 
Seminwm corona ftellaris : foliolis multis. 

hirhacea. GORTERIA foliis canlinis amplexicaulibus ciliatis, 

radicalibus inermibus fubtus viUolis* 
Habitat in Cap* bonae fpei, Bladh. 11^ 
Giw/if vix pedalis, herbaceus, laevis, vix ramofus* 
Folia radicalia lato-lanceolata, petiolata, integerri- 

ma, obtufiufcula, mitia, fubtus villofa. 
4ra«/i«a alterna, amplexicaulia, cordata, acuta, 

ciliata ipinulis: faperioribus fenfim brevio- 

ribus. 
Flores terminales , feililes. 

Calyx Cyxi2iV2& facie, fed vix Pruno maior, imbrica- 
tus, margine laevis , apice fpinofus , reftus^ 

hifpida. GORTERIA foliis oblongis ciliato-fpinofis ereftfs glabris , calycibus integris fpina terminatis. 
Habitat in Cap. ibonae fpei. Thunberg. %. & fptnofc feflilibus lis patentibus glabris, calycibus ciliato -ipinofis floribus ereftis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg, GOR J 983 SYNGENESIA Poly gamia fr uftranea^ 

€(rmia* GORTERIA foliis oblongis amplexicaulibus denta- 

to-fpiuolis patentibus glabris, calycibus ciiiato-- 
ferratis , floribus cemuis. 

Habitat in Cap. bouse fpei. Thmiberg. 

Bafis calvcis lingularis feminibuij maturis, quod refert frutmm Medicaginis. Ifl. «» ceolatis indivifis fubtus tomentofi?. 
Habitat in Cap. bonae fpei. D. D. Mc 
Fades G» rigentis. an Varietas? > Caiiles fpithamsei, fimplices, herbacei, decumbentes^ 
undique foliofi. 

i*V>/i^ alterna , fciTilia, lanceolata, integra, integerri'* 

ma, fubtus niveo - tomentofa. 

Pediinciitus tQvmiVi2iYis ^ foliis longior, uniflorus^ 
Radius luteus, 

tfarbata. GORTERIA foliis elliptico - lanceolatis dentato- 

ariftatis, calycibus pedunculatis ciliato-fetaceis* 

Habitat in Cap. bonce fpei. Tlninberg. 1^^ 

Caiiles dilfufi^ limplices,albo-tomentolu , 

Folia oppofita f alterna feffilia, elliptico -lanceolata, 

acuta, laevia, lineata, apice dentibus lateralibus 

utrinque quatuor f. quinque ariilata, fubtus albo-* 

tomentofa. 
Pedunciilus terminalis, longiilimus , aphyllus, tomen- 

tum album exuens, uniflorus. 

Calyx foliolorum extimo ordine figura foliorum; in- 
teriore ordine colorato, copioliore, anguftiore^ 
in fetas floreduplolongiores copiofioresdefmente, 

CapenfiS^ ZOEGE A foliis linearibus, calyce gUbro bafi gibbo. 

Habitat in Cap* bonse fpei. O- 
Canlis fupenie & inferne ramofus. 
-Fo/ia alterna , linearia, fubpubefcentia* 

jp/or^i" terminales , folitarii, pedunculati. 
Calyx ovatus , im'bricatus , Isevis , iuteus, 

Cbro/Za radiata, lutea. » 

Difcits parvus. 

i^^^mj" lanceolatus, longitudlne calycis, 
Semina oh{ox)^A: corona breviflima , e fetalis^ 
Rccsftacnliim paleaceum^ SYNGENESIA Polygamia fruftranea. 3S 3 

Videtur pertlnere, demto radio, ad Chryfocomas difl. 

coideas. 
Zoegese aflbciavi^ quum aptius non reperii genus, quo 

cum coniungi poffet, facie quamvis diverfa. 

tLeptaU' ZOEGEA foiiisoblongis, calyce hirto campanulato, 
rca^ Zoegea Leptaurea. Syjl. veg, ed. 13. p. 652. 

Tatarka.C^^T AUREA calycibus ciliatis, foliis piiinat;s: 

pinnis lanceolatis indivifis. 

Habitat in Sibiria, '^. H. U* 

Flores & Calyces omnirio C. Scabiofse. 

/b/ia p*/;;;*^ lato-lanceolata, indivifa, jntegcrrima. 
reliqiia pinnatifida: laciniis rainime fublobatis* 

SYNGENESIA POLYGAMIA 

NECESSARIA. 

ierebinthiSlhVl^lVM folus alternis ovatis ferratls fcabm: 
naceunh radicalibus cordatis* 

Silphium terebinthinaceum* ^acqn. hart. Vt I* p. l6# 

t. 43. 

Habitat 

Hanc afiumfi fpeciem a figura CI. Jacquini; plamtam 
jiec ficcatam vidi, nee in delideratis mihi fuffecit 
auftoris defcriptio. Miror, illuArtm Auftorem 
in ultimis operibus botanicis, more recentiorum 
Zoo[ogorum, differentias fpecilicas omiliil"e, cunt-- 
line his nihil certidici poffit, quo nova planta de- 
fcripta a cognitis diftinguatnr. 

Abijffinica. POLYMNIA foliis oppofitis lanceolatis felTilibus. 

Habitat in AbyiTmia. O. 

(7aWij herbaceus , bi-C fexpedalls, teres, crailltiedigi- 
ti, fcaber, adpreilus punftis ovalibus convexw^ 
fufcefcentibus, fuperne parce ramofus. 

Folia oppofita , Coreopfidis cernu?e, amplexicaulia^ 
- • fefiilia, lanceolata e latiore ball, ferrata, acuta^ 

fcabra utrinque, 

Fediinathis termi«alis, e dichotomia futurse plantae^ 

ereftns, folitarius, uniflorus, aphylhis*. 

Pirianthium commune pentaphyllum , patens, maxi- 
mum: foliolis cordatis, uibferratis, bafi hiantibus* 

Corolh L 384 SYNGENESIA Polygamia neceflaria. 

Corolla lutea* 

Radius flofculis latis, tridentatis, obtufis, bafi 

pubefcencibus, foemin.eis, fertilibus, 
Difcus flofculis exfertis, bafi pubefcentibus, an 

fertilibus? 

AnthercB teftacese, corolla longiores. 

Stigmata exferta, revoluta, tam in difco, quam in 

radio • 
" Semina oblonga , nuda, 

Receptacuhim convexum, paleaceum. 
Fades Coreopfidis cernuse. 

fpinofa* POLYMNIA fruticofa, erefta, foliis ovato-cordatis 

oppoficis feililibus, aculeis fupraaxillaribus, ca- 
lycibus integris. 
Habitat in Cap. bonae Ipei* Tkunberg. 

Glaberrima^ 
folia lata. 

Calyx exterior pentaphyllus* 
caniofa. POLYMNIA frutefcens , decumbens , foliis alter- 

nis oblongis camolis, calycibus ferratis. 
Habitat in Cap. bonse fpei* t)* 
Cazt/i^ frutefcens , purpurafcens, angulatus^ glaberri- 

mus. 

^o/i^ alterna, lanceolato-linearia, carnofa, glabra. 
Flores terminales, folitarii, pedunculati, magnitudine 

Buphhthalmi. 

Calyx planus, triplici ferie tetraphyllus. 

Series infima foliolis ovatis , trinerviis , fubferra- 

tis, latioribus. 
fecunda & tertia foliolis lanceolatis, ferra* 

tis , paulo minoribus. 
Corolla radiata, lutea. 

Radius lanceolatus, calyce paulo longior, neuter* 
Difcus flofculis reftis. 
Receptaciilum paleis fetaceis, purpureis. 

tomentO' CALENDULA foliis obovatis integris tomentofis. fa. fcapo nudo unifloro. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Tkunberg. ARCTO- SYNGENESIA Poly gamia necefTaria. 38T [errata^ ARCTOTIS flofculis radiantibus fterilibus , foliis 

liinccolatis indivifis dentato- ferratis^ 
Habitat in Cap. bonse fpei. Dr. Thiivberg. 
Cnutes erefti, fimplices, lignofi, fiibpubefcentes* 
Folia lanceolata, fdniia, non tomentofa aut alba, vix 

pubefcentia, conferciufcula, 
Pedimculi terminales, plures, longiJiimi. 
Calyx fcariofus, luteus. 
Corolla lutea. 
Siminum corona nivea. 

tfnuifotia. ARCTOTIS flofculis radii Ilerilibus , foliis linearis 

bus indivifis nudis. * 
Habitat in Cap. bonae {pei, "^^ 
Caiiles herbacei, pauciores, param ramofl. 
Folia iiliformia f* iinearia, fubcarnofa, nuda. 
Pediinculi longiifimi, folitarii, nudi, fiiiformes. 
Era&ea minuta, filiformis* 
Calyx imbricatas, fuperne fcariofus* 
Coroltce radius luteus, ilerilis* 

txique- OSTEOSPERMUM foliis linearibus triquetris, 
tnim. Habitat in Cap. bons^ fpei* Thunberg^ 

Cattlis fuffruticofus. 

Folia Iinearia, triqiietra, Isevia, digitalia, copiofa* 

Flores ex fummis alis , folitarii, pedtinculati, lutei. 

Calyx facie Geropoginis , imbricatus; foliolis pau- 
cis, acutis. 

hivha- OSTEOSPERMUM foliis fnbfeffiiibus ovatis fpa- M €eum^ thulatis ferratis, caiile herbaceo. 
Habitat in Cap. bonae lpei» Tlnmberg. 
Refert Verbefinam, 

Folia exa^e fpathulata : fpathula ovata, acute ferrata. y^ra^oioi-OSTEOSPERMUM foliis petiolatis lyratis dis. tioHs bafi auriculatis femiamplexicaulibus tomen- 

tolls. 
Habitat in Cap. bonae fpei* Thunberg. 
Refert fuperficie, iigura herbae, foliorum & fere flo- 

re Arftotidem , fed feminibus glabris Oileo- fpermuhi. Bb OSTEO- 386 SYNGENESIA Polygamia necefTaria. 

niveum. OSTEOSPERMUM foliis petiolatis ovatis denta- tis lanatis. Hi Thtmberg, ferfolia- OSTEOSPERMUM foliis petiolatis ovatis angula- 
tum. to-dcntatis fubtus tomentolis, petiolis perfoliate- 

amplexicaulibus. ' . 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. ^ 

Singularis, quod petiolus infertione dilatatus, quafi 

orbiculus , caiilem ampleftens. caUnduta-0 ST EOSVERMUM foliis lanceolatis feiTilibns 

ceum. dentatis fcabris , caule carnofo laxo. 

Habitat in Cap. bonse Ipei* Thunberg. 
Simillima Calendulse arvenli, fed diflert feminibus non alatis, fed cylindricis, oiTeis, glabris. \ Athana^ OTHONNA foliis oinnatis filifornilbus 
Hab mifphserico duodecim-deutato^ D, BcicL % Caulis fruticofus, Athanalise, prolifenis, IseviS. 
Folia alterna, remota, pinnata, filiformia, triiuga Fios cum impari, nuda. 
maiufculus, termi , ^ 

lo unifloro, foliis diiplo longiore, tereti. Calyx monophyllus, hemifphaericus, margine fsepius 

duodecinidentatus , Icevis. 
Corolla lutea, radio & difco. 

Radius calyce duplo loiiglor* 
Shniiiia pappofa, 

clUata, OTHONNA foliis pinnatiiidis feflilibus: pinnis ova- 
tis ciliatis, pedunculis terminalibus elongatis uni* 
floris. 
Habitat in Cap, bonse fpei. Thunberg^ 

digitata, OTHONNA foliis oblongis indiviiis C digitato- 

, dentatis, pedunculis unifloris. 

Habitat in Cap, bonae fpei^ Thunberg^ 
Simillima O. ciliatje. Radix bulbofa» OTHON- SYNGENESIA Polygamia neceflaria; 387 -■ 

flnnata. OTHONNA foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis 

iutegerrimis decurrentibus, 
Othonna bulbofa 0. Spec, plant ed. 2« p^ isop*. 
Habitat in Cap. bonse 4>ei. Thunber 'g' Lingua^ OTHONNA foliis ovato - lanceolatis f^miamplexi-. 

caulibiis* \M. fl / fhtflta. cat a. Habitat in Cap* bon^e Ipei. Thunherg^ 
Radix bulbofa* 1- OTHONNA foliis trifidis iinearibus , floribus late- 

ralibus pedunculatis* 
Habitat in Cap, bonae fpei, 
Cautis fruticofus, proliferus, patulus, fufcus. 
Folia fparfa, femitrifida, linearia, fubcarnofa: lana 

alba in axiliis foliorum. 

PediificuB axiilares, folitarii, uniflori, foliis multo 

longiores* 
Calyces profunde divifi. 
Semina albo - lanata, 

iaterU OTHONNA foliis lanceolatis, floribus lateralibus. Hab pedunculis ■afllti CL BacL % Folia fparfa, lanceolata, feflilia, integerrima, glabra^ 

Peduncnli laterales, folitarii, uniflori , longitudine 
foliorum. Flos fabrotundus. 
Caltfx monophylius. 

Corolla lutea. 
Pedunculi & Receptai 

ca in caule* a ketero" OTHONNA foliis radicalibus ovatis angulato-den* tatis, caulinis lanceolatis integriafculig. 
Habitat in Cap, bonD2 Ipei. Ttninberg* 
Radix bulbofa. trifur- OTHONNA foliis trifido- pinnatifidis: pinnis line aribusj pedlincuHs kteralibus, faftigiatis Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg / Bb;» OTHON'. / y as 8 SYNGENESIA Polygamia necefTaria. Vacali'- OTHONNA carnofaj nuda, laevjs, palmaris , foliia oides^ T hunt erg. fafciculatis obovatis feffilibus , pedunculis uni- 

iloris. 
Habitat in rupibus Cap. bonse fpei. 
Dirtinftiffima caule carnofo, glabro Cacaliorum, & 

tlore Othonnse. . 
Cicatrices foliorum rotundaej, tomentofae^ £nVoi^^J*. OTHONNA caule dichotomo imbricato, foliolis 

acerofis , peduncnlo longifiimo ex divaricaturis 
folitario. 

Habitat in Cap. bonse fpei, ///. Bcick, "t). 
Frutex Ericae facie, ereftus, fsepius dichotomus. 
Folia Ericse, fparfa, confertiufcula, fubulata, brevLv 
• latere diftantia, incnrva, Isevia* 

Peditncitli axillares, longiifuni, refti, laeves, uni* 

flori. 
Flos fubrotundus, non magnus. 

\ 

miinita. OTHONNA foliis pinnatifidis imbricatis incurvis: 

pinnis triqiietris fubulatis, caule dichotomo, pe- 
dunculis ex divaricaturis* 

Habitat in Cap, bonae fpei, Thunberg. 

SimilUma O. Ericoidi & nullis differt ixifi foliis pinna- 

tiiidis. ^mifoHa, OTHONNA herbacea, foliis linearibus marginatis 

gramineis. 
Othonna bulbofa y. Spec, plant, ed. 2. p. isog. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. Thimberg, 
Caiilis fpithamseus, filiformis, Isevis: ramo uno alte- 

rove unifloro. 
Folia radicalia iinearia, filiformia, longitudine fere 

caiilis, bafi lanata. 

caulina tantum tria f. quatuor, fimilia. 
Flares terminales, folitarii, magnitudine pili, lutei. 
Calyx fuboftophyllus. 

capiliaris, OT BONN A foliis lyratls , ramis capillaribus. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thitnberg. " 
Radix fibrofa, tenuiffima. 0* Folia radicalia & unum alterumve cauliiium, lyrata, pollicaria, laevia. \ C allies SYNGENESIA Polygamia nece/Tarw. 3S9 Catties erefti, palmares, iiliformes, ramofi: ramis 

tandem fetaceis & capillaceis, laevibus. 
Flores terminales , magnitudine feminis ■ Cannabis, 

lutein 

_ ^ Calyx pentaphyllus, ovatiis, aciitus. 
mrginea. OTHONNA foliis cuneatis incifis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. %^ ^- integrU /' fninuta. *« Caulis fruticorus, compofitus, ereftus? teres* 
Rami ajinocini limpliciffimi, pr^efentis firpi 
folioli. H L- Va, feffiliu, erectiufcula, plana, Isevia: dentibus 

quinqiie f. feptetn , ereftis : inferioribus brevio- 

ribus, 

Flores ex fuperiore parte internodioruiri, MeraleS, 

fparfi, Iblitarii, parvi, Coculae. 
Pediinmli^ unison y folio longiores. 
Calyx heptaphyllus, fimplex, acutus, perfiftens. 
Ramis parvus, luteus , fertilis: ftylo bifido. Difi fertilibus ? flofculis quinquefidis , an Pappus fimplex, feiTilis. HIP PI A hifpida, erefta, foliis ovatis ferratis quin- \ quenervns. 

Habitat in Ind 
Flores Hippiae* 

Herba Urticse* racemis terminalibus* 
B liis pinnatis, pedunculls axillaribus unifloris* 
Itat in America meridionali. Miitis^ fo* Minima eft & inter difficiliores mihi ftiit exami- 

nandi. 

Catiles procumbentes,'articulati, ad omhS articulos 

radiculas emittentes^ 
Folia alterna, petiolata, fignra H. fj 
genicula oppbfita & faepe te^na. 
Petioli bafi dilatati, amplexicaules. 

ires, deucxi, fiiiformes , foliis ion- ad 
axill giores. 

Flores parvi Bb 3 Ca S9p SYNGENESIA Polygamia necelTaria. 

■ 

Calyx limplex , heptaphyllus: fquamis ovato - ob- 

longis. 
Flofcfitl radii fertiles. 

difci fteriles, pauci. 
Semina radii , obovata, longitudinaliter utrinque mar 

ginata, apice bifida. 

£eceptacutufn nudum. frute- HIP PI A fniticofa, villofa, foliis pinnatifidis, flori 
fcens^ bus corymbofis. 

Hippia frutefcens. Sifft. veg. ed. I3» p. 66l> SYNGENESIA POLYGAMIA 

SEGREGATA. 

ferru^ I U N G I A. 

ginea^ Habitat in America meridional!. 

Cimles lignofi, tomentofi: tomento ferrugineo. 

Folia alterna, petiolata, remota, plana, rotundata, 

quinquelobata , bafi cordata : lobis rotundatis, 
obtuus; hirfuta, fubtus hirfutie cana» 

Panicula terminalis , magna , decompolita, 

Capitula florum parva, congefta. attena^ OEDERA foliis linearibus fubtus tomentofis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Bladh. t). 

Planta facie Staehelinse f* Gnaphalii, floribus Calen- 

dulae, ad dubium genus demandanda ob flores 
non optime confervatos. 

Caulis fuffruticofus , parum ramofus, albo - tomen* 
'^tofus. 

Folia altema, linearia, Rofmarini facie ^^^acuta, fub- 
tus albo - tomentofa, margine dente uno alterovc 
acute. 

Flores terminales , folitarii , fefliles , magnitudine Ca- 

lendulse, lutei* 

Radius corollulis Ugularibus, tridentatis, linea- tis, hermaphroditis. 4nthera I ■m 

SYNGENESIA Polygamia fegregata; 391 

Anther ce Syngenefia^, pallid3S. 
Stylus croceus , exfertus^ 
Stigmata duo. 
Difcus corollulis flofculolis ut vulgo. 
Semina lanata, alba, coronata fetis plurimis luteis^ |?ro///'^ra. OEDERA foliis lanceolatis oppolitis ciliatis utrin- 

' que glabris* 
. ^ Oedera prolifera. Syfl. veg^ ed. 13. /?* 663* 

Go;wjp/?rj-STOEBE folHs lanceolatis imbricatis appreifis, ca- 
ftoides. pitulo terminali felfili. ^ v 

Stoebe Gomphrenoides. Berg, cap, p. 336. 

Habitat in Cap. bonae fpei. 

Simillima S. Gnaphaloidi, fed diSerfc foliis inermibu5, 

, nee umbel* 1 .> » nee cufpidatis; floribus capitatis 
latis* Ambse llngulares foliis lanceolatis, appreflis, exfcns 

convexis glabris, intus canaliculatis albo-tomen- 

tofis. fcahra. STOEBE foliis tortis appreflis llnearibus exbis tu- 

berculato- fcabris intus tomentofis, floribus race- 
mofis. 
Habitat in Cap* bonse fpei. Thnnberg^ 

Habitus herbse Ericse. reflexa. STOEBE procumbens, foliis linearibus, ipicis ova- 

tis, ramis adfcendentibus. 
Habitat in Cap* bonss fpei. Tkimberg. \ -3- rotis. iS/ziwor^- STOEBE foliis triquetris adpreflis, ramulis tomen- 
tofis cernuis, racemis proliferis. 
Habitat in Cap. bon^e fpei. Thnnberg. ^ 
Alimentijm Rhinocerotis primarium, unde eidem no- 
men ab Incolis Capitis bonse fpei. diflicha. STOEBE foliis fafciciilatis recurvis, Tpicis bifariis. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Bb 4 SYNGE \ f ^ 352 SYNGENESIA Mbnogamia. 

SYNGENESIA MONOGAMIA. 

F 
+ ■ 

filiforme. CORY MB IIJM foliis fiiiformibus glaberrimis cre- 

tlis caale brevioribus. 
Habitat in Cap* bonse Cpeu Thunberg. fcabrum. CORYMBIUM foliis lanceolatis canaliculatis ncrvo 

lis recurvatis glabris caule brevioribus. 
Corymbium fcabrum. Sifi^^ veg^ ed* 13* )?, 665» 
Habitat in Cap., bonse fpei* 
Forte varietas C* filiformis. ' g-Zaftnim, CORYMBIUM glaberrimum , foliis enfiformibus 

planis nervolis* ^ 

Corynibiura glabrum. Syfl* veg. ed. 13. 17/665. 

Habitat in Cap. bonse Ipei* 

vitlofum. CORYMBIUM villofo - lanatum , foliis caulinis am- 

plexicaulibusTubulatis reftis planis^ 
Habitat in Cap., bonse fpei. 

Obfervatio. 

Corymbia genus conftituunt valde naturale,^ &, ut 

genera naturalia folent, fpecies vix differentias 
admittunt* ^ moniana. I A S 1 N E. 

fc^^ lafione montana*. Syfl. veg. ed. 13. f» 666. 
pcrehnis* .5. radice perenni^ 

Habitat • . * Semina communicavit Thouin. 1^. 
Radix perennis* 

Caulis L montanae annuae altior* 
s Capitula florum maiora* 

Variat foliis glaberrimis & hirfutiflimis in eadem ra- 
dice, etiam integris & ferratis. 

tavigAtct.LO'&Y.hlA foliis ellipticis ferratis gtabris, capfulis 

groflis globofis , calj cibus fubulatis , coroUis 
glaberrimis* Habitat in Surinamo. C. G. DaWerg^ 

Caiili^ herbaceus, glaber, teres. Folia . -F L SYNGENESIA Monogamia, . 395 

Folia alterna, petiolata, elliptica f. ovato - lanceolata, 

acuta, glabra, ferrata. 
Pedunciili laterales, axillares, teretes^ bafi brafteis 

duabus, fnbulatis* 
Calyx fuperus : dentibus quinque , fubulatis, pa- 

tulis. 

Corolla oblonga, tubulofa, incurva, rubra, bafi ca- 

vitate intra infraque ftamina* 

Limbiis brevis, quinquefidus. t» 

Lacinice duce fiiperiores acutse. 

tres inferiorcs breviores. 
Stamina corolla longiora, ut in genere. 
Capfula globofa, calyce coronata, bilocularis. 

Semina minuta* 

Obfervatio. * 

Laftefcentes, Campanaceae & Contortae fere omnes di- 
ureticae & mundificantes praeltantiores cenfentur 
Indianis, inde cojQtra Siphilitidem laudantur* Cohim- LOBELIA foliis oblongis obtufis crenatis f^berri- 
nea, mis fubtus tomentou) - albis, caule corolUsque 

pulvenilentis. 

Habitat in Nova Granada. Mtitis. 

Ramus (an Caulis?) tomentofiis ; tomento pulveru^ 

lento , albo. 
Folia alterna, petiolata, ovali - oblonga , obtufa, ru- 

gofiilima., confillentia craffiori , crenata , obtufa, 

fubtus denfe tomentofa: tomento albo; fupra 

glaberrima, fplendentia. 
Flores laterales, folitarii, pedunculatu 
Corolla Columne^e fcandentis, extus tomentofa. 

Tubus incurvus* 

Ltmbns quinquefidus : lacinia iniima profundius' 

feparata; fupremis minus divifis, nee inter- 
ne fe magis dividentibus, contra morem re- 
Hquarum, ' l Ftlamenta fub laciniis minus divifis* 
jinthbrce omnino Lobelise. ^ «p / T B b 5 Differt 


1 V- ' ^ 394 » SYNGENESIA Monogamia* ^ 

DiiTert a Columnea fcandente: calyce fubrotundo, den-' 

tibus minutis, germine foeto, nee infero; an- 

thera prifmatica, connata; filamentis etiam con- 

natis ab anthera fere ad bafin; foliis magis ob- 

-^ ■ longis , fupra nudis rugofis more Salviae , fse- 

pius alternis, rariflime uno vel altero pare op- 
pofitis. 

andis, LOBELIA foliis oblongis integerrimis glabris, co- 

rymbis brafteatis , corollis hifpidis. 
Habitat in America meridional]. Mntis. 
Folia maxima, oblonga, glaberrima, integerrlma, ni- 

fi margine repanda , petiolata. • " 

Flores plures, corymbofi, interfperfi bratteis rotun- 

datis , hifpidis. 
Pedicelli florentes elongati, hlfpidi. 
Calyx hifpidus: laciniis ovatis, obtulis* 
Corolla clavata, hifpida, ferruginea, ante florefcen- 

tiam curva , poftea refta. 
Stamina rubicunda, hlfpida. ^ / ferriigl' LOBELIA caule villofo, foliis lanceolatis ferratis 
/ ^lea. acutis anaftomolibus venarum utrinque tomento- 

fo-ferrugiucis, genitalibus elongatis. 

Habitat in America* Mutis. 

DifTi^rt a L- grandi tomento ferrugineo, quo tegun- 

tur caules, petioli, nem foliorum, pedunculi, 
calyces & corolla; foliis multo micoribus, acu- 
tis & ferratis ; pedunculis magis elongatis , fere 
longitudine foliorum ; floribus magis curvis ; 
genitalibus longe extra coroUara elongatis, nee 
inclufis. 

Obfervatio, 

In Lobelia Columneae & ferruginea fingularis efl: vil- 

lofitas, qua partes earum herbse & floris tegun- 
'tur; funt quafi Echini radiati f. pilofi. 

tomen^ ' LOBELIA herbacea, refta, tomentofa, foliis llnea- 


tofa^ ribus dentatis, 

mis uni-f» bifloris. 
Habitat in Cap. bon^e fpeL Thunbe 
Diftinftiflima a L, hirfuta. longiili LOBE- AHCBjpS SYNGENESIA Monogamia; 

LOBELIA foliis lanceolatis decurrentibus. 39? Habitat D o Folia rudicalia petiolata, obovata. 
Ca?^/i^ fmipliciffimus, fpithamscus, Jaevis, 

Folia raziZ/wi? alterna, lanceolata, Icevia, vix dentata, 
rcmota, decurrentia ad proximum folium. 

Flares e fummis foliorum alis, pedunculati, foJitarii, 
parvi, cyer^lei. 

An varietas L. Erinoidis? iepreffa* LOBELIA depreiTa, foliis lanceolatis, canle carnofa. 

Habitat ad Cap. bonse fpei. , 

Ca/(//*r herbaceus, palmaris , deprefliilimus, varicoius^ 
undique proilratus. Peduncnli alterni, foliorum longitudine, Iblitarii. 
Folia lanceolata, minime decurrentia. ! Flares atropurpurei. 

debitis^ LOBELIA erefta, foliis lanceolatis ferratis glabris, 

pednnculis lateralibus folio longioribus. 
Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg^ 
Simillima L. depreffae , ut forte iliius varietas. 
Planta parvula, vix palmaris. 

J 

fecunda. LOBELIA erefta, glabra, foliis infimis oblongis 

dentatis, fuperioribus lanceolatis integris, pe- 
dunculis racemofis fecundis. 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thunberg. 

Singnlaris, quod rami fere a bafi in omnibus axillis fo- 
liorum floriferi, & flores ad unum latus omnes 
nutantes. / hirfnta. LOBELIA fruticofa, hirfuta, proftrata, foliis ovatis 

dentatis, pedunculis lateralibus longiflimis bi • C 

trilloris. 

Habitat in Cap. bonae fpei^ Thunberg. %. jffatutap LOBELIA herbacea, diftufa, virgata, glabra, fo* liis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus* 
Habitat in Cap, bonae Ipei. Thunberg. 

Singularis , quod rarius habet folia C &otcs. 
LOBE- N 395 SYNGENESIA Monogamia; 

bulbofa^ LOBELIA erefta, herbacea, foiiis digitatis: lacU 

nils linearibiis pinnatifidis. 
Cvphia bulbofd. Berg^ cap. p^ 1 73. 
Habitat in Cap. bouae fpei. 
SimiUima L. coronopifoli^e* -L i^//iii/Io-LOBELIA caule erefto paniculato, foiiis obovatis ra* crenatis* Habitat ad Cap, bon?e fpei, * Thimberg, 0^ 

CVm/ij" palmaris , ereftus, inferne hifpidus foliatusque, 

fuperne divifus in panic ulam longiorem. 
. Folia obovata , crenata, fubtus pubefcentia, obtu'fa. 
Paniciila foliis ramiiicationum fubulatisjlsevis: pedun- 
^ culis inferioribus longioribus. 

votubtlis. LOBELIA caule volubili. 

Lobelia volabilis. Bitrm. prodr. 2$. 
Habitat in Cap. bonse fpei Sparrmann* Thunberg. 
Caul is aVif or mis 9 volubilis, contrarius , herbaceus. 
^ i^o/ia alterna, remota, linearia: denticulis obfoletis, 

fubcallofis; fuperne faepe trifida: laciniis laterali- 
bus breviilimis ; laevia. 
, Flores laterales , folitarii , pediinculati. 
Antherce diftinftae, ut in L, buibofa & L. Phyteuma, 

quas diftinfto Cyphise genere habet Cel^ Prof^ 
Bergius, ^ 

'farviflo^ VIOLA caulibus diffufis debilibus polyphyllis ^ foliis 
ra^ ovatis petiolatis ferratis, floribus axillaribus foli- 

tariis. 
Habitat in AmericcC meridionalis calidioribus regioni- 

bus. Mtitis. 
Fades Veronic3e ferpyllifoU^e. 
Radix cylindrica, craflitie pennse columbinse, flexuo- 

fa, torulofa, cinerea. 
Caules vix pedales, diffufi, fubvolubiles, filiformes, 

bafi ramofi , pollea iimplices , fubpubefcentes* 
JFo/fa caulina rameaque piurima, approximata , petio- 

lata, ovata, ferrata: ferraturis utrinque quinque; 

obtufa , plana, glabra, venofa^ magnitudine folio- 
rum Vaccinii Vitis idaese. 
PedtincuU axillares, per totum caulem, folio dimidio . ^t. breviores, folitarii, erefti, nudi, uniflori. Flos SYNGENESIA Monogamia. 3^7 

ft 

.. FIqs parvLilus, minimus ex Violis. 
Capfnla parva, trilocularis. 

Viola hsec radices habitu virtutequelpecacuanhae fimil- 
^-. limas habet, . _ 

h 

Jpecacu- VIOLA foliis ovalibus margine fubtusque piloiis, 
anka^ Viola Ipecacuanha* Stfjh veg. ed. 13. p. 669, Viola 

ipecac, p. !• 
Pombalia Ipecacuanha* VandetL 

Habitat in Brafilia. t). 
i?aiix fibrofa^ alba, ramofa* 
Caz^/^i" bipedales, erefti, teretes, laeves, ramofi* 
Folia al tenia, petiolata, elliptica, argute ferrata, glabra^ 
Petioli breviliimi. bens. fafc ■^9^. tse, pilofe. ariila- jF/or^^ laterales, folitarii, pedunculati, cernui; pedun- 
culo foliis multo breviore. . ., 

Bra^ecB in medio pedunculi , binse, breviflimse, lan- 

ceolat3e , apice pilofse. 
rn/i/:r pentaphyllus, margine muricatus. - 

Petala quinque, alba. 

duo Ciilyce breviora, lincaria. 
^2tf> patilo longiora, rellexa, emarglnata. 
uniini maximum, retufum, latum, bafi gibbum 

absque calcari, fubtus pubefcens. Fandellu 

Radicem Ipecacuanhse albse huiusplantse ^ffe variicon- 

tendunt. 
Mater Ipecacuanhse fufcoe certe non eft. 

decunt- VIOLA caulefcens, procumbens, foliis linearibus 

confertis. 
Habitat in Cap. bonae fpei. 
Caiiles decumbentes, filiformes, fubramofi, vix fru- 

tefcentes. 
Folia linearia, confertiufcula, pollicaria, integerrima, 
acuta, feflilia. 

Stipulcemxnwt'se, fubulatae, acuta?. 
P^^«ttr/^/i folitarii , foliis longiores, axillares. 
BraHece binse, minutse, in medio peduneuli. 
Corolla cxrulea, calcarata, V^tricolorismaxime affinis* GY 3S8 GYNANDRIA Diandria. A y DIANDRIA. y};ni/tn/a- ORCHIS bulbis indiviTis, corollae galea calcarata, 
ta. labio cordato longiifime pedicellato. 

Habitat in Cap. bouse fpei. 
Folia radkalia plurima, linearia, caule dimidio bre- viora. 1 i?i:a^wj fpitham^eus, vaginatus: foliis acutis, fcariofis^ 

latioribiis, 
JF/or^5 fepius duo, alterm. 
G^rwf n oblongiTtn, pedunculatum, inferum. 
CorollcB galea pediceilata, breviffime calcarata, cordata. 
Petala ano lateralia ovata acuminata. 
Labium cordatum : pedicello llliformi , ftore duplo 

longiore* 

flexuofa. O^C}ilS cwlmo ilexuofo, coroUos galea calcarata, 

petalis duobus iineatis furcatis* 
Habitat in Cap. bon2e fpei. Sparrmann. 
Radix tuberoia. 

Scapits femipedalis , filiformis , fupra foliolum cauli- 

num fiexum. 
Folia radkalia ovata, acuta, petiolata, 

caiilina parva, bail vaginantia , lanceolata, tria 
f. qiiatuor. 

Racemu:s ?iovlh\^s tribus f. quinque, remotis, pedicel- 
latis. 

Petalmn fiiperum lanceolatum , aflfurgens, poilice cal- 
caratum: calcari longitudine floris exferto. 

fecundmn & tertiiim interiora, brevia, linea- 
ria , apice bidentata* 
quartum & quinitim lanceolata, primo paulo 
longiora. 
Labium fubulatum, bafi utrinque dente. 

tripeta- ORCHIS foliis lanceolatis, coroil^e galea fornicata 
hides. obtufa calcarata, neftario lanceolate minimo. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. * 

CuUniis pedalis , Igevis. 

Folia radica Ha ^iuvtx, lanceglata, palmarla. 

r ra/f/iwa alterna, circiter ofto, lanceolata, polli- ^-A caria, amplexicaulia^ y SpUa GYNANDRIA Diandria. ^99 

Sfica multiflora, 
Flores alterni , diftinfti. 

Petahun primiim fubrotiindum , valde fornicatum, 
pollice cornu conico, longiflimo. 

fecundum & tertimn oblonga, breviffima, ge- 

nitallbus aiinexa^ 
qtiartum & qiilntiim fubrotunda, patentia» 
reliquis maiora, hinc ex primo, quarto 
& quinto quafi ilos trlpetalus^- 
Labiiim minimum, hnceolatum, obtufum* 

fagitta- ORCHIS coroll;^ galea calcarata biaurita ^ labio Ian- 
USm ceolato. 

Habitat in Cap. bonsc fpei. Sparrmanti, 

Folia radical ia quatuor C quinque culmo dimidio brc-* 

viora, lanceoiata, obtuiiulcula^ 
Ciilmiis fpithnmx'us, totus veftitus vaginis foiiaceis, 

membranaceis, acutis. 
Spica brevis- 

Fetalum primum conc^vum: acumine fagittato: auri- 
culis duabus, acutis, retro fpettantibus ; pollice 
gornu brevi. 

fecundum & tertium genitalibus oppofita, val- 
de acuminata, bafi lata, fuprcmo non 
breviora. 
quartmn & qtiintum elllptica, longitudine 

reliquorum. 
harhata* ORCHfS coroUse galea erefta calcarata, ne^lariofub- trifido ciliato. R Dr. Sparrmann. 
Butbi ohlongl , indivifi, pilofiflimi. 

Scapus pedalis, aphyllus, craiTitie pennse paflerinae. 

Folia plurima, fetacea f. linearia: alia bi-evioraj alia fere fcapi longitudine. 

htm fupf 

la latera ^_ 

gnltudine fupremi, patenticu oblonga proxima duo interiora breviffima, ad latera ge-* 

nitaiium. 
Labium lanceolatum, fubtrifidum, ramofe cUiatum: ciliis obtufis, longitudine floris. recurv ORCHIS 400 

draco % GYNANDRIA Diandria. 

L 

T 

ORCHIS bulbis indivifis , corollse galea calcarata, 

neclario linear! apice ovato. 
Habitat iu Cap. bonse fpei. Dr. Sparrmann. 
Scapiis fefquipedalis, craflitie peun^e anferinse, vagi- 

natus totus foliis. "" 

Folia radkalia l^nceohtsL ^ latitudine pollicaria, fcapo 

dimidio breviora. 

r^;^/iwatotavaginantia, reticulato - venofa, acuta* 

Spica floribus paucis , remotiufculis. 

BraUece lato - lanceolatse , reticulato - venofse , longi- tudine germinis- f' fabfornicatuni, poftice calcari longiilimo uti germen. 
Petala lateralia utrinque duo, ianceolata. 
Labium lineare , apice ovato, longitudine petalonim. 

tmella, ORCHIS coroUse galea calcai;ata bafi conica, necita- 

rio lineari. 
Habitat ad Cap. bonse fpei. Sparrmann. 
Ctilnnis longitudine pollicis f. Ophrydis Monorchidis. 

Tolla radicalia caulinaque linearia. ' 

Spica oblonga: floribus quinque ad ofto. 

Petalum primum ovatum, poftice cornutumbafi conica. 

fecunditm 6? tertiiim conniventla fub primo, 

fimilia. 

qitartitm &? qtiintwn lateralia, patentia* 
Labium lineare. ^-^ fit R D & £> Folia radicalia plurima, linearia, acuta, breyia. caulina Ianceolata, acuminata* t Spica floribus oflo f. novem, remotis : germinibus bratlea veilitis. 
oblongum. ovali- Petala lateralia feJTilia, adfurgentia. 

Nc&arium intra florem eretlum, turbinatum, cucul- latum. /^ iferius * T * Cor Jilt capillare, dependens, longitudine peta- iorum. ORCHIS ' GYNANDRIA, Diandria. 

Jiifptduta. OR cms culmo aphyllo , foliis reniform 

Habitat in Cap, bona? fpei, Sparrnjarnu 401 Planta tota hifpida^ magnitudine Ophrjdis Monor-^ 
chidis. 

Radix tefticulata. 

Folia radicalia^ duo, reniformia, hifpida, amplexi- caulia. pedalis, hifpidus, aphyllus. Sfica fecunda, hifpida: floribus minutis. 

Fetala tria exteriora calyciformia, ovata, villofa. Neita rfwo i??tmora linearia, glabra, duplo lonmora. des^ Cornu incurvum , longitudine floris* 

Tipiiloi' ORCHIS neftarii labio tripartite linear! fubasquali, 

cornu llUformi longilfimo* 
Habitat in Kamtfchatka, 

Folia radicalia lanceolato- ovata, petiolata. ' 
Scapiis aphyllus. in medio folio parvo, lanceolato, ■ 
Flares in fpica oblonga, alterni. Labium / /' giore triphyllum , ovatum : medio Ion- 
paulo longius, tripartitum, fubse- C quale: laciniis lineuribus. 
fie, petalis fexies longius. fpedofi RCHIS foliis latis ovatis, labello quinquepartito: laciniis flexuolis^ 
Habitat in Cap. bonse ipei, Thnnberg. 
Racemtis magnus, mulciflorus. agni , albiifimi. hians^ S rio ovato, foliis Unearibus radicalibus. Habitat in Cap. bonae fper. T/iunbfrg 
Culmus pedalis: vaginis aliquot mucrun 
Folia omnia radicalia , linearia , long culmi 5= infra fpicam. mulciflora. Fiores circa fedecim, rari. 

Petahim primnm cucullatum, hians, latiflimum, po- 

ftice In cornu breviillnuini deiinens* fecundum & Labium ovatum parva turn* Cc SATY' 402 GYNANDRIA. Diandric: Orohan- SATYRIUM foliis bifariis, corollse galea poftlce 

choides^ biloba fubbicornuta. 

Habitat in Cap. bonse fpei* Sparrmann^ 
PUnta potius refert Orobanchem, quam Orchldem. 
Folia linearia, bifaria, caulina* * 

Sfica catile longior, bifaria, denfe imbricata. 
CoroUce galmmono^hyWz^ obtufa, dorfo biloba, po- 

ftice exferens cornicula duo breviflima, obtuli* 

ufcula. 
Labium obcordatiim , concavum, diftinftum. 
Staminum machinula oblonga , fub galea, apice la- 

bello bilobo, ball dentibus dupbus, fubuiatis,' 

neftarii inftar. 
^AnthercB bin^e* 
Germen inferiim, contortunii. 

pedicet^ SATYRIUM fcapo fubmido, raceme pedicellis fili^ tatum. formibus laxis. 
Habitat in Cap. bonse fpei, Sparrmann^ 
Culmus pedalis, folio unico in medio. 

Folium vaginans,^ lanceolato-fubulatum* 

Spica oblonga^ 

Bradfece paieaceae , fubulatx* 

Flores pedunculati. 

Corolla petalis quinque, fubscqnalibus. 

^SATyRIUM bulbis rotnndis . caule fol trifido Habitat Thiinberg, trijtt^ SATYRIUM bulbis indivifis , galea unicalcarata, la- 

bello integro* 

Habitat in Cap. bonae fpei. Thiinberg^ 

IVIagnum, paniculatum. 

gtgi^- SATYRIUM bulbis rotundis, caule nudo, labello Uunu fagittato. 

Habitat in Cap. bcncC fpei. Thunbeyg. 
Orgyalis, floribus magnis, aurantiacis. acuUa^ SATYRIUM bulbis rotundis tnm^ Habitat integro inerml aculeato. > tabello Thunberg. \- Label! urn acukis albis purpureisque muricatum* 

^ OPHRYS GYNANDRIA. Diandria. 403 ' f^olucris. OVHRYS bulbis' fubrotundis, labio trlangulari fa- 

gittato. 

/labitat in Cap* bona? Ipeu Sparrmann. 

CuUnns pedalis. 

Folia caiiHna, amplexicaulia, ovata, oblonga, acu- 
minata, nervofa. 
Spica oblonga, multiflora: floribus diflantibus. 
Pstalnm prinnim inter feqiientia, lanceolatum, ereftum. 

feaindnm 6? tertium fuperiora , exteriora, 

obovata, erefta* 

quartum & quint um ovata, concava/refle- 

xa, prioribus paulo breviora* 
Labium trlangulare, fagitt'atum. 

minus fupra ftamiiia, ante petalum prirtium* 
* maitis obcordatum, fubpediceliatum, 

hra^eata. OV}mY S bulbis fubrotundis, Ipica brafteis longio- 

ribus mixta, labio trilobo. 

Habitat in Cap* bonse fpei. Spcirrmmin. 

Radix bulbis fubrotundis. 
Culums fpithamaeus* 

Folia radicalia ovata, nervofa* ■ 

cautina ovato - oblonga, plura» 

Spica multiflora, denfa, jntern:in6la brafteis flore 

longloribus, ovatis, patentibiis. 

Petalum fiipenns fubrotundam, fornicatum. Labium brevius triiobum. 

1- 

hivatvata. O P H R Y S bulbis 

bio lanceolato* floribus fafciculatlfi, U- Habitat In Cup. bonae fpel. , Sparrmann. 
Cnlmiis fpithamseus f. pedalis* 

Folia alterna, plura^ (fedecim), per totum ctilmum 

lanceolate -fubulata, bafi latiore vagi nan tia* 

Spica cotN'mbofa, absque diftinfto peduncuio- 

Oernun ftriis exaratum* 

Petala tria fuperiora fubaeqnalia, ovata. 

fnpremnm fornicatum, 
lateratia patentia, 
dim later alia itiferiora machlnae genJttli In- 

fertu , crafTiurcula, oblonga, obtufa, 

petalis prioribiis minora* 
Labium crafliuiculum, limile petalia lateralibus infe- lioribu8; lanceolatunu 

Cc a OPHRYS 4^4 

fllata. GYNANDRIA. Diandria. 

OPHRYS bulbis rotundis , caule foliofo, foliis Ian- 

ceolatis, labello trilido: lacinia media brevifliina* 

Habitat in Cap, bonae ipei* Thunberg. 
Parvuia. alaYis. OPHRYS neftario labio integro undato* 

Habitat in Cap» bonre fpei* Sparrmamu & Folia cu]mi tria. . 

primum obfoletum, 
fecundnm' ovali - lanceolatum, 
iertinm. fpathiforme, 

Spica pauciflora: brafteis ovatis, acutis, 
. Fetatum pfhmim tanceolatum, concavum* fecundum & longitudine primL fubrotund% quartum & qiiintmn femicordata, acumina* Lahh ta, longitudine eadern* Ian- ceolatum, undatum^ fatins. OPHRYS pumila, foliis fubulatis , neftarii labio 

breviflimo capillari. 
Habitat in Cap* bona? fpei. Sparrmann. 
Cutmiis vix palmaris, longitudinaliter foliis imbri- 

catus* 

^ Folia radicalia brevia, linearia^ 

. , cmtina vaginantia,'^fubulata, acuminata. .^ 
Flores duo ad quatuor, maiusculi. ' f 
Petalum primum cordatum, acutum. 

. fecunckitn & tertiitm minuta, oblonga, fub Xipho^ 

phtfllum ^rimo. 
qitartum & quintiim femicordata, ^ublanceo- 
lata, longitudine primi, patentia* 
iaWww fubcapiUare, lineare, brevifllmum. 

SERAPIAS bulbis fibrofis, foliis enfifoFmibus di- 
ftichis, brafteis minutiffimis, floribus ereftis : ne- 
ftarii labio obtufo petalis breviore. s f. 679. (enlifolia.) " Sifjl. veg, ed, 13 Xip 

Habitat in Germania Elirh. phytoph. n. 67. EhrharU" Tl SERA- ' * / \ GYNANDRIA. Diandria. 40^ 

Loncho- SERAPIAS bulbis fibrolis , foliis ovato - lanceolatis, 
fhifllimh braftels longitudine capfulae, floribus erettis: ne- 

thxni labio obtufo petalis breviore. 
' Serapias grandlflora (lancifolia*) St/Jf. veg. ed. IZ^p^t^g. 
Lonchophyllum. EhrK ph^toph, ;?♦ 57. 
Habitat in Germauia, Helvetia* Ehrhart. T^. 

C-iTf ^w/x. A R E T H U S A bulbo rotundo, caule diphyllo limpli- 

ci unifloro* ^ * 

Habitat in Cap. bonse fpei. Thiinherg.' 
V Folia bina, alterna, vaginantia, fubulata. 

Vittofa^ ARETHUSA pubefcens, bulbo rotundo, foliis ova- 

tis ciliatis. 
Habitat in Cap. bonae fpei» Thunberg* 
Refert Commelinam. 
ciliarts. ARETHUSA radice carnofa, folio reniformi orbi- 

culato , labio ciliari- 
Orchis burmanniana. Sj/fi. veg* ed. 13* p. 674. 
Habitat in Cap. bonse fpei* Sparrniann. 
Biilbus vMXq^ws ^ geminus , oblongmfculus. 

Scapns fpithamaeus , vix pubcfcens. 
Folium unum^ fubradicale, cordatum, fuborbiculatum, 
, . . nerv'ofum, amplexicdule, fubfefllle, fubpubefcens. 

^ Spatha ov'dta t amplexicaiilis, acutiufcula, parva, pu- 

befcens. 
Flos unus, "cernuiis. 

Gcrmen pofticum f. inferum, pilofum, longitudine pe- 

talonim. 

. ' Petala tria fnpet'iora ereSiiurcula., Janceolata. 

duo alia interiora iongiora, lanceolato - enlifor- 

mia- 

NeBariiim poftice comu liinato , germine breviore, 
ifl/?mm magnum, fubtripartitiim: lacinia media bifida; 

ciliatum: ramentis fetaccis, labio ipfo longioribus. 

Staminum columna adfcendens, petalis dimidio brevior. 

' Styli duo, fiUformes, paralleli, exferti, longitudine 

coliimna?* 
Stigmata oblonga , ilylis paulo anguftiora. 

hiptuma- ARETHUSA fcapo vaginato, fpatha cucullata, pe- 
ta» " talis duobus inferioribus elongatis fuperiore latere 

barbacis. - 

Bipinulla. ^Thoiiin. lit. 

Habitat in Freto Magellanico, Communicavit D* Thouin. 

Cc 3 Caulis '406 GYNANDRIA. Diandria* Caulis iimpliciiTimus, pedalis. ■■i -^ *54 Folia radicalia equitantia , fubulata. 

^ cduUna membranacea, fex f. feptem, caulemob* 

veftientia : fupremmn loco fpath:?e , latius. 

Flos terminalis, folitarius, bf eve pedunculatus , ver- 

ticalis, 
G erm en In ferum ^ pyriforme, glabriim, ' 
Cor^//<^ pentapetala, in3equalis> dupUci ordine. 
Fetala tria exteriora insequalia, 

fitperms galeseforme , lanceolatum, acUtum, 

incurvum* 
duo inferiora fubulata , reliquis fesquilongio-. 

ra, adfcendentia , verlus apicem latere 
furfum vergente barbata: pilis clavatis* 
Fetala duo interior a oppolita, ovata, vix galea 

maiora, obtufa. 
Jntra hsec NeHarium & Genitalia , quae in unico flore 

ferro candente liccato examinari non potuerimU 
Singularis huius familiae planta. grandi^ 

flora^ mm. y fubbifloro Difa unlflora* Berg. cap. p* 348* t. 4.,/. african R V. 3 Habitat P' 586» Dr. Thunberg^ Caulis pedali3 , ereftus , iimpliciilimus . laevis. 

Folia caule breviora: fti/ Flos radicalia lanceolato-linearia. ^ 

caulina vaginantia, alterna, tria: difco vagini* 

breviore; acuminata^ 
terminalis, pedunculatus, inclinatus, nnicus f* 
duo: poiterior tupxpeduiicaloe fpatha priorislon- 
giore* racemofa^ D I S A cornu petalis breviore , floribus racemofis^ 

Habitat in Cap. boxiae fpei. Thunberg^ tongU DISA cornu petalis longlore, fcapo unifloro. cwttu. Habitat in Cap, bonx fpei, Tbunberg. Flos cserukus. ^ -r' DISA GYNANDRIA.. Diandria* ;^o7 

n F 

fnaculata.DISA cornu conico breviflimo, fcapo uniilorOf 

Habitat in Cap. bonse ipei» Thiinherg. 

Folia radicalia, oblonga. . \ CaiiHs & Vagina cautis rubjo - maculati. 
Flos caeruleus* ifi riis linearibiis obtufis, floribus fecundis, corim 

longiilimo* 
Habitat in Cap* bonae fpei. Tkimberg. 
Parafica in triincis arborum* fedifolia Forftera fedifolia. Forji. A&* upf^ v. 3. p. 184* t. 9. 
Habitat in fummis montium altiiTimorum cacuminibu^ 

Novae Zcelandiae infula auftrali* 
Caiilis herbaceus, proftratus, adfcendens, palmaris. fubramofus* \ \ Folia imbricata, felTilia, otovata, acutiufcula, intc- 
gerrima, laevia, adprelTa, apice patenti-reflexa^ 
avenia , parva. 

Pedunculi folitarii, uniflori, terminales, erefti, rubi- 

cundi, longiores* 

Flares albi, fauce & calyce interiore rubentibus. TRIANDRIA. 

pavonia* FERRARIA petalis interioribus minorlbus haftatlff. 

Flos Tigris. Hern, mex, p. 276* Swert. flor^ v, ^, 

Icon. Mntif. amer^ v. r. #. 15. ' 

Habitat in Mexico* JJr. Mittis^ 

Radix bulbofa. 

Scapus fpithamsevis, imiflorus. 

Folia vagmantia , unum alterumve : inferiora longio- 

ra, anguftiora* 
Spatha dipiiylla, compreiTa. 
Corolla campanulata. 

Fetala tria exterior a maiora, ovata, apice pa- 
rum truncata rum mucronulo. 

Fetala tria intcrlora triple minora, altema^ ha^ 

ftata. fubfeflTilia. tt^ridis inftar maculata* Fllanienta Cc 4 ^ A\ \ 408 GYNANDRIA. Triandria. 

• Anther €B tres, lineares, longitudine fere ftigmatufn* 
Gennen inferum, pedicellatum. 
Styhts termlnatus ftigmatibus tribus, bipartitis, fill- 

Capfiila linearis , trigona. 
Senmm plan ma. 

Color coroll^e, petalis exterioribus & bafeos area ex- 

terioram macjilatus. V. PENTANDRIA. 

mixta. PASSIFLORA foliis trifidis ferratis, floribus ta^ 

bulofis. 

Icon* Mutif. amer. v* r* t r6. 

Habitat in Nova Granada. Dr* Mtitis^ 
Caulis & plancae ilatura P. incarnatae, fed flipulse lu- 

nares. 

Calyx tubulofus, quinquedentatus, tubo corollae tri- 
ple brevier, incanus.- 
Corolla infundibuUformis- 

, Tuhus longitudine & craflitie fere digiti. 
Limbtts decapetalus : petalis quinque exteriori* 

bus rudibus. 
Faux glandulis ciliata. 

Differt cum P» adulterina a reliquis Paflifloris tubo 

corollae inter calycem 6t petala, longitudine fere 
digiti. 

Fafta ex P. iijcarnata & adulterina. 

adulter PASSIFLORA foliis oblongo - ovalibus integrls, 
Tina. floribus tubulofis. 

Icon. Miitil amer. v. i. t 17^ 
Habitat m Nova Granada. Mutif 
Caulis teres; cirrhis axillaribus. 
i^o/ia ovato-oblonga, Integra, integerrima , vix den- 
ticulis minutis ciliata, fiipra glabra, fubtus to- 
mentofa. 
Ca/tf-r triphyllus, ovato - lanceolatus , glaber, tubo 
quintuple brevier* Cor oil A GYNANDRIA. Pentandria. 

Corolla infundibuliformis. 

longitud ^9 Limbtis decapetalus; petalis quinque interioribus 

tenuioribus , mucronatis^ B Faux ciliis iflimis maculata. eompo OCTANDRIA. 

• SCOPOLIA. 

Habitat in lava Thunberg. "?)♦ Arbor ramis teretibus, glabris, apice foliatis, infra 

folia floriferis. 
Folia alterna , breve petiolata , oblonga , utrinquc 

acuminata, integra, venofa, glaberrima, longi-« 

tudine digiti. 
Stipiilce nullse. \ t Pemnculi in axillis foliorum poft eorum cafum, foli- 

tarii, nutantes, filiformes, uniilori. 
Calyx multiflorus , diphyilus. POLYAKDRIA. 

Malo^ GREWIA foliis cordatis ovato - oblongis crcnatis cocca. fcabris, pedicellis axillaribus trifloris, fruftu te- tracocco. Malococca crenata. Forji, gen. n* 39. Forjl^ ASt. 

upj. V. 3. f. 179. 
Habitat in lacis Infulae Tongatabu atque in montofis 

Infulae Huaheine. Forjter, 
Difficile differentia eruitur, qua a rellquis Ipeciebus 

dignpfcatur. 

» 

falvtfolia. GREWIA foliis oblongis integerrimis , floribus 

axillaribus pluribus pedicellatis , petalis recur\is linearlbus. 
Habitat in Zeylona. 

Friitex^ Konig* t). Folia oblonga, petiolata, utrinque atteniiata, obtufa^ 

fupra glabra, fubtus cana, venofa, inc^errima* 

Pednnciili axillareSj tres C plures, tomentofi, breves^ Fiores erefti* Cc 5 Calyx 


/ $ 41©- GYNANDRIA. PoIyahdrLi. 

Calyx quinquedentatus, tomentofus. / 

Petata extus tomentofa, erefta, lutea, recurvata, H- 

nearia, apice bifida. 
Filamenta bafi valde barbata, dein glabra* 
Anther CE longae, lutese. 
Stigma capitatum , emarginatum. 

Obfervatio. 

Melius coUocaretur Grewise genus in Polyandria* 

flittim. ARUM acaule, folils cordatis venis coloratis piftlSr 

Arum piftum, A^* hohh 

Habitat • • . A* S. Gallice Rege Lndo- vico XV h H. U. Folia radicalia, tria f quatuor, petiolata, cordata, 

fupra pifta venis albis. 
Spatha feililis, radicalis f. exfcapos, bafi inflata, vi- 

rens, fuperne purpurafcens, fuciformis. 
Spadix clavatus: clava ovato - oblonga , atro- purpu- 
rea. 

Gef^mina bafeos plurima, fubglobofa, viridia. 
^StyUis nullus. 

Stigma punftum. 

Antherce mox fupra germina, in globum verfcicillarem plurimse, fefliles, fubrotundse, luteae. 9 Filamenta fiiperiora fpatio remota, fubulata. Have 
fcentia, verticillata» - /o-ARUM Hmih Bab Folia radicalia, nonnuUa, lanceolata, avenia, petio- lata, bipedalia, Cannae iimilliraa. Scaptts brevior. 
Spatha obtul 

margine. alba f etiam ftamina & pillilla mufcivo- ARUM foliis haftato-pedatifidis, fpatha intus Ipadn 
rum^ ceque pilofa. Arum Dracunculus^ Biichoz^ 

Mnbitai ♦ • • H.U, Folia GYNANDRIA.' Polyandria. 4ti J 

Folia radicalia, haftata, pedato - feptemfida : laciniis 
lanceolatis , nervofis ; media magna ; proxixnis 
fenfim minoribus* 
frinia fagittata C quinquefida, varia. 

Petioli teretes, inferne vaginantes. 

Scapiis breviiUmns, teres. 

^patha Ari, longitudine fere foHorum, faturate vi- 

ridi - maculata , bafi convoliita, fuperius extror- 
fum fere horizonraiiter flexa, intiis pallide verfus 
bafiQ rubra, pilis rubris reverfis adQ)erra, verfus 
balin confertioribus, faucem claudeutibus,. 

Spadix fubcylindricus , fpatha paulo brevior. 

Germina numerofa, feiElia, circiim bafin, pallida. 

Stigma obtufilTimum, retuAim, grifeum. 

Fitamenta fubulata, ofto, verticiilaria , fupra germi- 
jia, longitudine glomerum ftaminum, adfcenden- 
tia, violacea. 

A^thercB numerofas, lutese, feffiles. 

Filamenta quinque, fubulata, adfcendentia, verticii- 
laria, priorum longitudine , violacea, 

Clava reliqnis partibus multotieg longior, adfperfa fe* 
tis remotis , violaceis , prsecedentibus tenerio* 
ribus. ^ 

Flos cadaveris inftar foetet, quo alliciuntur Mufcse^ 

vices Cupidinis in claufo llore agentes, hse vero 
deceptae exitum quaerentes , fed pilis reverfis 

clauuim, fruftra ; ita captae in flore pereunt* 
Vide plura de his ex pbfervatis meis in Afti^ 

Holmienfibus. V miff M O 
O 


A, MONANDRIA. ARTOCARPUS 

Rademachia incifa. incifis. 3^ poccus 60. pain. SomeraL voy, t 57^ 58^ iph t $2 Soccus gr4nofu$. Rumplu amb. v. i. p. ii2* t. 33. J5 

Habit Ritmph. amb* v. \. p^ 114. (. 34* Amboina -h Arb^r 1 

41 X* MONO E'C I A. Monandria> 

Arbor quinqueorgyalis , craiTitie hominis. . 

Fotia alterna, petiolata, oblonga, profunde incifa, 

fcabra, bipedalia. 
SUpulce duae, lanceolatae^ magnae, extus hirfutae, iu- 

niora folia includentes , caducse. 

Amenta in ultimis ramis , violacea, pedunculata, ma- 

fcula & feminea In eodem ramiiJo. 

Tota arbor & fruftus immaturus fucco lafteo, tena- 

ciiHmo , in fila duftili plena. 
t^ Ufiis: Pericarpia excorticata & alTata, vel cum fyrupo 

cofta comeduntur* Fruftus foecundi excorticati 
aqua cofti, vel integri , vel in frufta diilefti^ 
eduntur, vel Nuces pericarpio exempto eodem 
mode ac Caftaneas placent, quibus fapore iiniiles. 

integri^ ARTOCARPUS foliis integris. 
folia^ Rademachia integra. Thunb. Aff.. holm, v^ 36. p* 253. 

Soccus arboreus maior. Rimtpb. amh^ v, !• p. 104* 

U 30- 
Soccus arboreus minor. Jiumpk. amb. v^ i. p. 107. 

U 31* 
Jiabitat in lava, Amboina. Rademacher. 

Similis A^ incifo, at ramuli & peduncaii pilis longis 

hirfuti. 

Folia ovato-oblonga, acumine obtufo, fnpra laete vi- ridia, fubtus pilis rigidis hirfuta Rett qua ut in A. ferrate. ullginofc Phyllachne uliginofa. Forft JH nyjfcofi 
in cefpites crefcens. Sparrmann. \ Caules ar6te approximati , foliis imbricatis tefti , pro- 

liferi in duos f. tres ramulos. 
Folia parva, fubulata, tnargine cartilagineo creiiulata. 
Flares terminales, feiTiles, albi. 
Pulchra planta, q^ae per totam ilrufturam Mufcum diverfiflimis ifetU Ch folia. ' Cafuarina equifetifolia. Forfi^ gen. «• 53. 

Cafuarina littorea^ Rumph. amb. v. 3. p. 86. U S7* 
Habitat in India orientali & Nova Caledonia, % iEGO- ) MONOECIA. Monandria. v 4I3 

tetuti-^ iEGOPRICON. 

num^ Habitat in Surinamo. Dalberg. t>. 

Arbor ramis anguftis, Isevibus. 

Folia alcerna, petiolata, ovata^ integerriina, laevia, 

facie Pruni Padi, fed minora, tenera, annua. 
Fanicu'tce. panose, pauperse, ex apicibus ramorum. 

7 X '^ ^i_*' Al* **^ Amenta minuta, ovata, facie Alni* nutantes. TRIANDRIA. * Pfyll rogj-na fuperne mafculsu phora. capfulis reflexis , feminibus teretibus, 

Carex puHcaris* Si/Jf. veg. 
PfyUophora. EhrJi. phytoplu w. 7. Wa6 Ehrhart^ ll Leiuo- CAREX fpica fimplici androgyna, fuperne xnafcuia, 

glochin^ capfulis reflexis,. feminibus triquetris* 

Leucoglochin* Elirlu pkytoph. w- 8* ' - 

Habitat in Suecia, Germania. Ehrhart^ Iji. AR drog}'na llneari fuperne mafcula, ariftis foeminarum uncinatis, tnafculis 
muticis. 

Habitat in Nova Zeelandia. Equ. Back. 

Pulcherrima huius generi3 fpecies. 

Caulis & Folia ut in reliquis. 

Spica linearis, anguftata, androgyna. 

Flares foeminei inferi , duas tertias fpicse confti- 

tu antes'. 

Ghimis ariftat^: arifta fupra medium reciirvata; 
genu incraiTato. 
Flares mafculi fuperi. 

Glumes muticae. 
Spiculae parvse ad latus dependant interdumt fed for* 

te fteriles. 

Cf/perei" C AREX capitulo terminali fubrotundo, floribusilm- 
d(S^ plicilfimis fubulatis, involucre longo. Carex cyperoideus. Stfjl. veg. ed. 13. /?* 703t 

Carex bchemiwi. Schreb. gram^ t. ;j8. /• 3* i Car ex 414 MONOECIA. Triandria. 

L 

Carex bohemica, aquatica, annua, cyperi facl^, can* 

le molli, capitulis in glomeratam fpicam digcftis, 
Miclu gen. p^ 70. t 33* /. 19. 

Cyperus minor, capitulis inflexis. Siixb^ cent. 4, 

p. 34. t 61- 

Scirpus fpica multipartita , feminibus caudatis* Gmet^ 

fib. V. J. f.%1. 
Habitat in Sibiria, Bohemia. Schreber. 1^. 
Capituhtm ex umbella parva, fubglobofa, terminali. 
Flares limpliciiTunl, (quod fingulare), pedicellati, in 

umbellam fimpliciirimam enati* Chordor- CAR'EiX. fpica compofita: fpiculis androgynis appro- 

rhiza. ximatis fuperne marculis, capfuiis compreiTis, ra- 

dice repente filiformi. 

Chordorrhiza* Ehrh. phutoplu w* 77. 
Habitat in Suecia, Ehrhart. l^J Jteleona- CAREX fpica compofita: fplculis androgynis ap- 

proximatis fuperne foemineis, capfuiis imbricatisi fies^ |r^ lateribus integerrimis. 
Heleonaftes. Elirli. phytoph. n. 28. 
Habitat in Suecia* Ehrhart* ^. I.eptoJla- C AREX fpicis fexu diftinftls : mafcula unica, foe- ch^s^ minejs pedunculatis remotis pendulis filiformi- 
bus, capfuiis remotis apice integris* 
Leptoftachys. Ehrlh phytoplu 11 48. 

Habitat in Germania. Ehrliart^ 
Drynigla, C ARY.X fpicis fexu diflinft * neis pedunculatis remotis pendulis iiliformibus 
■pfoli Drymeia* Ehrh. phytoplu «• 58 H Ehrhart. 11 . ^' Agajla^- CAREX fpicis fexu diftiriftis : mafculis pluribus, fot> chys. mineis pedunculatis remotis pendulis longiffimiSf 

capfuiis numerofiffimis approximatillimis laxis 
acuminatis. Agaflachys. Elirju phytoplu n. 19. 

Habitat in Germania^ EhrtiQrt^ 
TRAGIA MONOECIA. Triandiia; 417 

canna- TR^GIA foliis trlpArtids. 

bina, Croton haftatum. Si/fl. veg ed. 13. p. 722(. 

Croton urens. Syjl. vcg. ed 13. p. 722. 

Ricinus urens, cannabis fuliis , triphyllos. Flak^, 

fhyt. 120. f. 6. 
' J^ahitat in Malabaria. KiJnig. 

Caiilis ereftus, teres, hifpidus. 
Folia alterna, petiolata, tripartita, hifpida: lacinils 

lanceolatis, linuatis. 
StiptilcE bin?e , lanceolatse , breves. 
Fedmiculi laterales, folttarii, uniflori, longitudlne fo- 

liorum. 
Calyx foemineus hexaphyllus , peftinafcus. 
Coniungo heic duas fpecies, quse merx funt varies* tates^ Obf Tragise pluriinsc bene urent. 
raamo- PHYLLANTHUS fuffraticofus , follis pmnatis 

ftis^ Hpice racemofo - floriferis , fru££u baccato ex- 

fucco- 

Habitat in Zeylona* Kontg. %^ 

Simillima reliquis fpeclebus , foliis fimpliciter plnna- 
4 tis: foliolis alternis linearibus acutis apice mino- 

ribus, ubi terminatur petiolus in racemulum co- 

arftatum. 

r ' 

garrZ/br- PHYLLANTHUS foliis pinnatis: foliolis fenis, 
f^iis. flore foemineo terminali* 

Phyllanthus bacciformis. Syfl* veg. ed^ 13. p. 707. 
Habitat in Tranquebaria. Konig. © H.U. 

Herba ramofa, palmaris, fubfucculenta, terrse ad- 

prefla: ramis alternis, deprelTis. " 
Folia fubalterna, feptena, ovalia, fubcamofa, obtu- 
- , fa, buxiformia, Isevia. avenia, fubpetiolata. 

. Stipules propriae ad fingula genicula , dnse f. tres, 

acutse. 

Flores mafculi aliquot, axillares foliolorum, pedicella-^ 

ti, minuti, pedunctilo fub folio* 
Flos fmnineiis io\\t'2iV\Viii J termxnalis, cernuus. 
Dantur & flores foeminei in eadem absque neftario wrceolari, fed hi fteriles. m TETRAN t 

^ 415 MONOECIA, Tetrandria. 

TETRANDRIA. 

M 

F 

verticil- SERPICULA foliis verticillatis aculeate ferratis, 
lata. Habitat in India. 

■m 

repens^ SERPICULA foHis alternis integerrimis* 
. . . Serpicula repens* St/Ji, veg. ed* 13. p, 708* 

difticha. CI CCA. 

Cicca difticha. Syjf. veg. ed. 13. p. 708* 
Averrhoa acida* Sifjl. veg. ed* 13. p. ZS7 
Habitat in India, 

_, ArbQ}\ 

Rami \ox\gi^ fimplices. 

Folia alterna , difHcha: inferiora rotundato - ovata , 
minora; fuperiora ovato -lanceolata, acuminata, 
Integra, glaberrima. 
ramorum & loca eorum occupantes, aggrega- 
- ti in capitalis feflllibus, mafcuU & foeminei in 
eadem arbore, fed in diverlls ramis. 
Flores mafcitli magia aggregati, parvi, Phyllanthi, 

albi^ quadriiidi, 

Flores foeminei mafculis minores, non adeo aggregati^ 

Calyx quadrlpartitus. 
Corolla nulla. 

Germen ovatum. 

Sty It quatuor, bipartiti, reflexu 

Bacca ovata, tetracocca, non diifiliens ut capfu- 

la Phyllanthi. 

Ciccae genus anne excludendum ? cum vera Ipecies 

videatur Phyllanthi , numero partium & fruftu 
baccate excepto* albU^ BETULA foliis ovatis acuminatis ferratis^ 

Betala alba. Sy]l. veg. ed* 13. p, 708. 

DaUcar^ ^. foliis fubpalmatis : laciniis dentatis. 

tica. Habitat in Dalecarlia. 

Varietas valde fineularis. 
BETULA M N E C I A^ Tetrandria. 417 Mcana. BETULA IH pulls lanceolatis, amentis ipicatis, 

Betula Alnus incaua* Spec, plant ed^ 2. p. I394» 

Alnus, Floi\ !app. p. 260^ 

Arrc. Alder. Leipe. UIra, • Suec^ 

Habitat in Suecia^ provinciis elevatioribns a I 
Diltintliffima a B» Alno, tam llruftura partjum ac 11 

cecouomicoV fed de his plura in Flora Suecica nova- UR fubtus villolis, panicula termlnali ex fpicis ramcils. / Habitat in fyivis montolis humidis Tenerifise 

Majfon. tj. 

Arbor. 

Folia in fummitate ramorum, nonnrentia, trinervia, 

venofa , acuminata. 
Spi^CE ex alls foUorum fuperiorum exeuntes, ramofse* 

r^om^^ii. UR TIC A folils cppoiitis integerrimis fubrhombeis trmerviis. 
Habitat in JMexico* Mutis. reftus Folia oppofita, petiolata, rhombeo-ovata, inermia, 
integerrima, trinervia, pollicaria, obtufiufcula. 
Petioji longitudine foliorum. 
Racenii ramoli, axillares, longitudine petalorum. 

r^J. URTICA foUis alternis cordatis inertibns fubtus mb pubcfcentibus, fpicis interruptis Dr. Tlmnberg. Canlis ereftus, teres, vix pubefcens, iners. 

Folia alterna, petiolata, cordata, ferrata, fubtns pu- befcentia, inertia. fta remota, nonnuUi, congefti. ftae fruticoft «^ AV X AK^^X iv^A*..- «,»,w." ". . - «^.^ .,-w^j^ -^- 

tas argenteis, caule tomentofo, racemis axillari- 
bus ramofis, floribus glomeratis. 
Habitat in lava. Tlinnber^. t) 
Simillima U* nive3e, at folia non ferrata; caulis ligno- 

fus, nee herbaceus : tenuillime tomentofus, non le&; flores alterni-, remotiores globuli D d URTICA 4tS MONOECIA. Tetrandria. /Utnuians. I nuatis integris, paniculis axiliaribus* 

Buffelblad. Belg. javan. 

Habitat in lava.^ Thunberg. ^. 

Arborea paffim ftimulis maioribiis. 

Folia magna. 

Cum rainuUs urentibus Uros ftib jiigo pigros ftimu- 

laut Belgge in lava hofpitantes, unde Nomen Buf- 
felblad. • Jiijpomra.URTICA foliis oppofitis ovatis ferrntis: ferratura 

terminaii elongata, racemis axillaribus foiitariis 
elongatis. • 

Habitat in laponia. Tlmnberg. 

Simillima.U. balearicae, at differt magnitudine aufta, 
ferratura foliorum terminaii valde elongata, ra- 
cemis axillaribus foiitariis longitudine foliorum; 
in U. balearica funt amenta globttlofa, vix petio- 
lis longiora & in axiilis plura. PENTANDRIA. 

\ 

9 

frutica* XANTHIUM foliis pinnatifidis: laciniis incifis,cau- 
film. le fruticofo. 

Ambrofia arborefcens. MilL di&. n. 5. 

Habitat in Peru* tj* H. U, (mese) vLk li- 
9 \ I nofus, ereftus, teretiufculus , obfcurus, fubpi- 
ofus. 

Rami axillares C laterales, breves* 
Folia alterna, Isevia, rugoliufcula, petiolata, fubtus 

pubefcentia^ 
fioralia & prima rantotntm lanceolata, indivifa, 

integerrima. 
commitnia oblonga^ pinnatifida: laciniis quinque, 
oblongis, acuminatis, fublinuatis f. grofle 
fubferratis/ 

Petioli communiter fimpilces, pubefcentes: in ma- 
ioribus foliis marginibus membranaceis, e folio 

decurrentibus. 

Spka mafcula ternunalis, . . 

AMARAN- fcandens. MONO E CIA Pentandria. 419 

A M A R A N T H U S floribus triandris , foliis ovatis, 
fpicis interruptis compoficis: fpiculis inflexis, 
caule debili, . ^ 

Habitat in America, ^ 

Caules bipedales, laxi, (non erefti, rlgidi), flexuoli^ 

adfcendentes inter frutices* 
Folia alterna, petiolata, remota. 
Sp'iccB aliquot terminales, laxse, virides* 

Spimtce brevilTimse, incurvse, 
V Caffuics ovatae* 

Similis A. ' Blito, POLYANDRIA. 

mitifona.SAQlTTARlA foliis fubulatis. 

Habitat in Surinamo in aquis. 

Statura Sagittarias fagittifoUse* 

Folia bafi vagiiiantia, fubulata, extus convexa, mar< 

gine acuta, fenfim attenuata in culptdem com-r 
prefium absque folio ullo dilatato, 

Fiores S. fagittilbiiae. 

Stamina multa^ 

FruBits in globum ex femlnibus acutis denfiilimum^ 

ferrugU BE GO NT A fruticofa, foliis integerrimis^ floribus 

nea^ paniculatis. 

Icon* Mutif^ amer. v^ i. f- ig. 

Habitat in Nova Granada. Z?r» Mutis^ 

Ca2^/^^ fuifruticofus, declinatus, teres, fubafticnla* 

tus, Isevis, ramofus. 
Folia alterna, rettiota, petiolata, oblique cordata, al- 

tero lobo bafeos nullo , integerrimaj nifibafiob- 
tundatis, co 
Petioli terefes minutiiTunis * ■ Stipulce geminae, arhplexicauies , reiiifonnes : altera 

dupio minon 
Fiores monoici , ianguinei , in pedunculis di^ho totnis. MaFc nullus. Petala qliatuor, lanceolata: duo ptJpoiita ginata^ P d a F%lmim I 420 MONOECIA. Folyandria. 

Filanienta decern ad oftodecim. 
Aiithercs laterales filamentorum- 

Fentinei, 

Calyx nullus, fed germen* 

Petala fex, lanceolata: alterna emarginata. 

Germen inferum, turbinatum, trij^onum. 

Styli fex, multiiidi, capillares. 

Stigmata obfoleta^ 

Capfnta turbinata, trigona, trilocularis absque 

alls. 
Semina numerofa, parva. Hc£c Di\ Mittis* 

Cap^«/t^*BEGONIA acauHs, foIUs inaequaliter denticulatis* 

Begonia obliqua. Mant> plant, p. 502. Urtk(E. BEGONI ^ dis , pedunculis axUlaribus elongatis utiiflori 

fruftu hifpido. 

Habitat in America. M litis. O. 

Habitus Urticse, nifi obliqua eflent folia, ut in B' 

goniis omnibus. 

Flares par\4 , violacei* 

Stamina lutea* 

Frnitus magis haftatus qnam fagittatus, hifpidus. 

Obfervatio. 

r 

Begonix fpecies adhuc valde incognvtse funt & ab 

Americano Botanico euodari debent. MONADELPHIA. 

dolabrata/THVlA frondibus anclpitibus , foUis trifarie in- 

cumbentibus proliferis , convexis viridibns, fub- 

tus excavatis albis* 

Habitat in laponia. Thunberg. t). 

Arbor altiiTuna, pulcherrima ranmlis valde fingular 

ribus* ' 

^wperior pars ramulorum conftat foliis glaberrimis, 

convexis, viridilucentibus, fubtus excavatis & al- 
bis, verbo, quali artificiofa Lignariorum manu formata. CUPRES- ^f N E CI A. Monadelphia. 421 ; *^ Zipowlr^. CUPRESSUS foliis tri-C quadrifariis acerofis fal- 

catis quadrifulcatis compreffis carina deciirrenti- 

bus connueutibiis. 
Habitat in laponia. Thuiiberg^ t). 
Arbor altiffima & reftiffima.' 

Folia Pini Abieds maiora, patentia, apice incurva- 

ta, hinc falcata, apicem verfas attenuata. 

Spicm terminales : amends mafculis plurimis ,. in co- 
nam approximatis, foliis interftinftis , oblongis, 
obtufis, gfabris. 

Stvobili globoti, folitarii, in breviori ramo, latera- 
les : Iquanris peltatis : pelta a dorfo tefta fquaraa 
lanceolata latiori, margo vero interior fexdenta- » • tus: dentibus fubulatis , longis. r 

«;o/«&i//i'. PLUKENETIA fruftibus angulls verrucofis* 

Piukenetia volu bills. Siffi. veg. ed. 13. p. 750. 

Habitat in Surinamo* Valberg, 

Canlis volubiiis , herbaceus , hirtus^ 

Folia alterna, petiolata, corHata, ovata, venofa, fub- 

crenata* ^ 

Racemi axillares, foiitarii, iimplices, erefti, andro- 

gyni. 
Flojciili mafculi parvi, numeroli, minuti^ 
Flos fveminetts intimus, maior, pedicellatus. 

Calyx tetraphyllus, parvus^ 

Capftila tetracocca , depreiliufcula, quadrangula- 

ris, quadricapfularis: angulis medio verruca 

didyina. <a/or^^^-DALECHAMPIA foliis integerrimis. 

Habitat in Nova Granada, Mittis, 

Similis Y). fcandenti, fed folia quidem triloba, ve- 

nini integerrima , minusque profunde divifa,.nec 

ferrata» 
Jnvohicrmn magis oblongum, petalodes C <;oloratiim, 

nee ball cordatum aut viride* fcandens.r> khYsCHAUVlX foliis trifidis, ferrati^. 

Dalechampia fcandcns. Syft. veg. ed. JS* f* 720. Dd 3 ACALY- / '42S, 
Viltofc MONOECIA* Monadelphia. AC viUofiffi natis ferratis petiolo longioribus. Acalypha villofa. Jacqu. amer. /?. 254. Jacqu. hort Habitat V. 3. p. 36* t. 47. Mutis fiiiformis , aoparet quafi ebraftea Capetife, C R O T O N foliis haftatis indivifi Tapo 

cum. elajl. n. tegerrlmis glaberrimis. berg C ROT ON foliis rhombeo - ovatis acuminatis glabrls Habit qulnquenerviis Thunberg. viiiofa Simillimum C. febifero, at diftinguitur foliis multo 

maioribus, magis acuminatis, nervis quinque e 
ball excurrentibiis; panicula viiiofa, in racemos 
divifa, pyrarai(3ali, 

lATROPHA? foliis ternatls elliptlcifi integerrimis fubtus canis longe petlolatis. Hev 

Pao Sering: 

mala. 

Habitat m Aublet *- 335- 1751. i. ao igura Guinea. Genus determinare melius non potui qnam Anblet, 

exemplar liccum quod habeo etiam caret floribus, 
fed ftru6hira fruftus oilendit affinitatem cum la- 
trophis proxittiam*. 

Saccus huius arboris lafteus infpiilatus evadit Refina 

ilia elallica (Gummi elaftique), quse adhuc re- 
cens in quam placuerit formam redigl potell & 
quam (quamvis ignis calido fumo ficcata) obti* 
unit figuram confervat in perpetuum una cum 
elafticitate^ Inventuoi future tempori magni 
ufusi A Var in Provinciis Americes meridionalis paratur F Gummi elafticum 
bore. a diverfa ar- fuccum pelbta & alia vice plura commuaicabo, fed de his 

STERCU. ^' MONOFXIA. Monadelphia; 423 

-4 

ptatmiU STERCULIA hermaphrodifea, foliis corJatis loba- folia Habitat tisj floribus paniculatis* Ex horto Patavino A altiilima. '/. Anato77t. UpfaL % Af Murrat/p 

H. U. Folia magna, alterna, in fummitatibus ramorum con- 
ferta> longe petioiata, cordata, integerrima, tri- 
lobata, f. quinqueloba: fmubus rotundatis, ob- 
tufmfculis ; glaberrima, quinquenervia* 

Fanicula magna, lignea, fubpulverulenta* 

Flos magnifcudine S. fcetidae, 

Califcis lacinice extus canae, intus glabrae, lutefcente^» 
Coliimna Jlaminum calyce brevior^ termlnata antlieris 

plurimis ovatis, qua^ tegunt bafin, quamvis co^ 

himn^Q infideant — — - — ^— — -r, r— — - r -^ 

Germen angulatum, canum* 
Stylus filiformis, canus. Stigma natum* 
b f e r Genus hoc ad Gynandriam reduci debefc SYNGENESIA. nns. Africa* CUCUMIS pomis ovalibns echinatis, foliis palmatls 

fimiacis, caule. angulato* 

Cucumis africanus echinatus minor. Herm. parade 

p. 133* *• 134- 
JHaUtat in Cap. bonse fpci^ 

Cauks numeral! , fubangulati, prollratu 

Folia quinquefida, fmuato -divifa* 

Flares par\'i. 

Friidtits parum oblongi, undique echinatu _ w 

fcAhra, BRYONIA foliis cordatis angulatis dentatis fnpra 

caliofe punftatls infra pilofis utrinque fcabris, 
floribus umbellads, 

Hahitat in Cap, bonae fpei, Thunberg^ Dd 4 BRYO- 424 M N O E C I A. Syngenefia 

JcahreUa. B R Bab t u i\ 1 A toiiis coraatis quinquan 
fcaberrimis eglandulatis. o CaU'tes pentagoni, hifpidi, fcaberrimi, ut tota platita, 
Cirrhi limplices* 

Folia cordata » quiaquangula , obtufa , insequaliter 

dentata, fcabra; margine fabcrifpo. 
Petioti hifpidi- 
PedimciiU plures, axillares, breviflimi. 
Calyx campanulatus , quinquedentatus* 
Corollcs parv3S, Melothrise limillimae, flavse; 
FmUus globolu 

Scatura omnino Melothrise, fed tota hifpido * fcabra 

& ftamina Bryonise. DIOECIA. MONANDRIA. odoratif P A N D A N U S. 

fmuts. Kaida. Rkeed. mal, v. 2* p^ I. t i ad 8. 

Pandanus- Rimifh. amb* v. 4, p^ 139. t. 74 ad 8T» * 
Bromella foliis margine dorfoque aculeatis, caule ful- 

crato fpinofo. Flor. ZeyL p. 54. 
Keyra. Forfk. cegypt p. 172. 
^ Athrodadylis fpinola^ Forft, gen. n. 75, 

Habitat in Zeylona* Specimen ficcum contmunkavit 

Dr^ Thunberg, 1^. 
Cotitur in Indiis ubique , usque ad Terras maxime 

orientales, fed folummodo mas, qui per ramulos 

plantatur, cum foEmin;^ nuUius ufus* 

Planta adhuc tenera acaulis eft, ut Bromella Ananas, 

cui tunc limiliiraa, adultior caulefcit & tandem 
Palmae inftar arborefcit , prolifice ramificatur, 
h* e, ubi florem producit ramos plures infra flo- 
refcentiam radiatim emittit & fic ultra ;-rami:dcf- 
rum & caulis inferior pars fenlim foliis denudan- 
tur & laeves evadunt. 

F0U3 in apice ramorum confluentia , trifariam imbri- 

cata, feffilia, amplexicaulia, ball knceolata, ca- 

tialiculata, erefta: apice longiiTimo , fubulato, 

depen* f DIOECIA* Monandna, 42 T dependente; trl^f. quadripedalia , nervofa, gla- 
bra , carina marginibus fpinofo - ferratis. 
Inflorefcentia mafcitlina: Racemi compofiti, thyrfifor- 

mes, in apice ramorum inter fuprema folia prove- 
nientes, in fmgula axilla folitarii, fefiiles, breves, 
divifi in Amenta limplicia, approximata, brevif- 
fima, hsec in Dentes breviores, patentes, Anthe- 
ra lutea terminatos. Mira fruftificatio cuius fimi- 

^ 

le nefcio; an Amentum nudum podus dicenda? 
Inflorefcentia foeminea I Spadix etiam terminaiis, fed 
inter quatuor folia bi'eviora, globcfa. 
Frii^us magnitudlne Bromelise Ananatis, cum 
qua etiam folia conveniunt, fed pedunculo 
elonjrato nutant* 
Praef^antiinma arbor, odoris cauffa colitur, quem fpi* 

rat tam divitem, ut una alteraque fplca fatis fint 
ad replendum cubile fpatiofum halitu odorifero 
. per longum tempus, fi loco humido reponatur, 
ideoque incolse non curant arbores teftis pianta- 
tas, fed magno pretio fpicara emunt Forfkohl, \ quod confirmat Thunber 8- Obfervatio. 

Huius generis forte plures fpecies vel varietates, qua 

rum fip-aras habenfc Rumnhius &: Rlieede. TRIANDRIA. 

urniius. RESTIO cubno ilmplici aphyllo, fpicis turbinatia 

pendulis. ^ 

Habitat in Cap. bon^e fpei. Thiinberg^ 

ramis verticillatis articulatis , panicula vertkiU REST 

laris. compofita coarftata* 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thmherg. 
^ Simiiis Elegise J at differt ramis circa cattlem vertt'^ 

cillatis. 

teSorum^ RZSTIO culmo fimplici aphyllo, racemo compofito 

erefto. ' 

Habitat in Cap, bonse fpei. Thunberg. 
Ufiis pro tegumentis tettorum in Capite bonx fpei. Dds MABA \ \ 45^ DIOECIA* Triandria. 

eUlptka. M ABA. 

Maba elliptica* Forjl, gen. «- 6r. 

Habitat in InfuUs Tonga Tabu & Namoka* 

Eqii, Bach %. , . 

ArhiifcvJa glaberrima, ramulis & foliis recentiflimis 

hirftitis, 
JFolia akerna, breviffime petiolata, elliptica , venofa, 

^laberrima. 
Ped^'iaili axillares, breves, fepe triflori. 
i JFlores parvi, & fingulares quod calyx & corolla ex- tus funt omnium vilioliiiimi. r TETRANDRIA. 

A 

fauclflo^ VIS CUM follls ovatis obtufis enerviis, floribus fpar 
rmth lis folitariis, caule fruticofo, ramis alternis. 

Habitat in Cap bon^ fpei* Thnnberg^ t). 

Parafita, cana, quamvis non toraentofa. V rofundi- VI SCUM foliis orbiculatis, floribus verticillatis. folmm» Habitat in Cap, bonse fpei^ Thunberg. Parafitica, ! tfe. VISCUM Clitf. . Habitat in Cap. bonse fpei in arboribus paralitica, 

Sparrmann^ t>. 
Friitex lignofus, ramofiffimus , brachiatus, articula- 

tus, cox'tice longitudinaliter fubrugofo, articuiis 
lingulis teretibus apice in fqnamam obtuliufculam 
defmente , perfefte ut in Saiicornia herbacea, cui 

ftatura admodum accedit* 
Folia nulla* 

Anther CB felTiles ," binge f. quatuor. 
Bacccs laterales, oppofitse, fepe tres fimul, fefliles, 

magnitudine Ribis, cum Stylo cylindrico, brevif^ 
, fimo, Stigraate obtufo , cui circumllat areola 

cin^margine tetragono, brevi, vix quadrifido* mONTI- ticris. DIOECIA. Tetrahdrk 

r 

TINI 427 Caryophyllsea fruticofa, foliis afternis oblongis. Burm^ 

aff\ 2^^^ t go. f. 1* 2^ 
Anonymos sethiopica , liyiTopi fubrotundls foliis ex 

nodulo infertis. Phtk. mant. 15. f. 333. /. 3. 
Epldendron lychniJis ilore, africanum* Pluh aim. Bab Rac 

Caiilis SfCirrmann, t) Cap/t„„. rpei . in com.. ,.„ofis. dalis. angulatus, ramofus, glaber^, pe jRam^alterni, parutn ramoli, cicatriculis a ball pe- 

tiolorum reliduis* 
folia alterna, petiolata, oblongo - ovalia, obtufa,iier- 

vofa , venofa , integerrima , glabra , craiTiufcuia, 
erefta* 
Petioli breviiTiini , fubdecurren tes, decidentes fu-» 

pra baliii, 

Flores terminales, folitarii, rarius quinq^u^fidi, albi^ 

prufftts groilmfculus^ 

Sapor acris, ' ■ ^ J. ^^ J 
■s - I 

tetra-' 
gona, HEXANDRIA. Habitat LAX caule inermi tetragono , 
quinquenerviis acuminatis inermibus. foIHs cordatis omnino flexuofus. H. U. Canlis tetragonus , 
Folia cordata, acuminata, quinquenervia, obfoletius 

perennial. 
Petioli longitudine auricularum f. loborum cordis 

iplii75 folii. .^ / . 

TVTibi nondnm floruit* nee cifrhos Drotulit* an meis. irifida. DIOSCOREA foliis trifidis cordatis, Hi in Surinamo* AUamand Catdis alatus , tuberiferus- 

Polia cordata, neri^ofa, feinitriiida f. pateata: lobis produftis & -fc OCT AN 428 DIOECIA, Oaandria* 

OCTANDRIA. 

nobilis, MARGARITARIA. 

Evonymus margaritifera pentacoccos amerkana. 

Pink, fhyt. 176. /. 4. 
■ Habitat in Surinamo, JDalberg, 
Habui Imius plurima fpecimina diverfe indolis. % •- Mas. ^ - \ Rami teretes, brachiati, flexuofi. 

Folia oppofita, petiolata, ovara, Isevia; integer- 

rima, confiftcntiora, magnitadirxe Evonymi. 
Pmiiciila ex racemis compoiitis : floribus copio- 

ftiiimis, parvis, ut in Spiraea Arunco* 

Germen obtufum, minutum, abprtiens. 
StyUis fetaceus, fimplex. 

Stigma obtufum* 

Foemina^ 

Rami alterni, 

Folia minus confiftentia , Temper alterna. 

' Pedunctili axiltares, iimplices, Temper uniflori* 

Calyx Temper planus , quadrilidus. 

Styli quatuor it quinque, patuli fupri germen, 

perliftentes. 
Bacca quidem globofa, fed nucleus tetra-f, pen- 

tacoccus, nitidirtimus margarit^e colore om- 
nium in tota natura- 

RIarem nunquam foeminse focium dixiiTem, nifi adie- 

cilTet Colleftor fruftum feparatum, nee adhaeren^ 

tern ramo. Mari neque' folia alterna > neque ca* 

Jyces plani, fed tubulofi; neque ftyli quatuor C 

quinque, fed unus, lorigior, fetaceus, abortiens. 

DODECANDRIA. racemofa. E U C L E A. Euclea racemofa. Syft, veg. ed* 13. p. 747. 
Padus foliis fubrotundis, fniftu racemofo. Btirm 

afr. 238* t, 84. /-I. 

Habitat ad Cap. bonae fpei. 
Arbor DIOECIA. Dodecandria. 4^^ ^rbor ramofa. 

Folia alterna , fubpetiolata , obovata , integerrima, 

obtula, glabra, perennia* 
Racemi in fummis alis foliorum, fimplices, nutantes, 

loneitudine vix ioYiovum. ferrii" 

ginea. vea. data. POLYANDRIA. lanceolatis 
pro- Habitat in Cap* bonae fpei, Sparrmann. 
Canles Polygoni uvicularis, filiformes, i 

ftrati, Ixves, I'amofi. 
Rami breviores, ferruginei, herbacei. 
Folia alterna, fubpetiolata, Uriuta, acuta, nuda, fef* 

rata: ferratiiris fetaceis, incrmibns* Stipnla bipartita?, ferniginere, fcariofse. 
flares axillares, feiTiles, trilidi, 

r 

FUamenta capillaria , longa. 
Anther (t ovatse, 
Foeminam non vidi. « grami- CLIFFORTIA foliis fimpHcSbiis enfiformibns fer- 

ruiatis, petiolis dilatatis teriiiinatis ariftis binis ftir . puliformibus. 
Habitat in Cap. bonae fpei iuxta rivulum Dnie Foti.- 

tin rarillima. Thwiberg, 
Catties plures fimul, bipedales, vix ramoil, llriuti, 
foliis tefti^ 

FoHa approximata, erefta, convoluta , enfiformia, 

glabra, ilriata, acuta, fubtililTime ferratu. 
Petioli lati, coniunguntur cnm foliis per urticuluml 
marginibus elongatis in lacinias fubulatas^ erectis. 

obcor^ CLIFFORTIA foliis ternatis : -foliolis fubrotun- dis : intermedio obcordato. 
Habitat in Cap. bonse fpei. t), 
Friitex ere^tus, hiimilii*: ramis diftichi.>. 
Folia fefiiiia, terna, obovata, enervia, obtuliHima, Fhi integerrima, glabra, Pepii.s facie, parva. 
es axillares foliontm, fciiiles, foliis r non Ion* giores Saepe obfevvantiir foUa bina CLIFFOR. V 430 DIOECIA. Polyandria. 

ternata, CL17 PORTIA foiiis ternatis: fcliolis integtis pi« 

' • lofis. 

Habitat in Cap. bonse fyeu Thiinhcrg. . %• 
Friitex fcliis parvis, ovato lanceoluQs, pilolis, di-" 
verfiirinius a reliquis Cliffortiis* 

crenata* CLIFF OR TI A foiiis crenulatls orbiculatis binatis. 

Habitat in Cap. bon^e fpei. Dr. Thunberg, >). 
Friitex maiufculus, ereftus. 
Folia alterna, feiTilia, coniugata, tenuiflime crenula- 

ta, glabra, magnitudine unguis, 
Flores axillares , foiicarii , trii'Idi. JUifolia. CLIFFORTIA foiiis fUiformibus triquetris glabris 

integerrimis. 

Habitat in Cap, bonse fpei. Thunberg. f ^r^fz/b- CLIFF OR TI A foiiis fafciculatis teretibus fabnla- 
lia^ tis incurvis glabris infcegris. 

Habitat in Cap. bona; fpei. Thunberg. erlm- CLIFFORTIA foiiis fafciculatis teretibus fulcatis 

folia^ glabris. 

Habitat in Cap. bonse fpei. Tlmnberg. 

Obfervatio. 

Cllifortia filifolia, teretifolia & ericaefolia valdelimi- les funt puk foiiis binatis orbiculatis inte rimis. Hi & Tkunberg. "5 mant, flores confervant ufc Hedyfarum pulchel- 
luni, extus nervis radiantibus pulchre ornata* 

iunipe^ CLIFFORTIA foiiis ternis triquetris fubulatis con- 
rbia, fertis. 

Habitat in Cap. bonos fpei. Sparrmann. 

Fmtex Inniperi facie, ereftus, tripedalis, ramofii^i" 
mus^ Folia s DIOECIA. Polyandiia. 431 

Folia fafciculata, acerofa (iuniperina^, linearia, cana- 
liculata, miicronata, fubfcrrata. ii diilinguanmr 
terna, in petiolo latiufculo, breviiFimo, ut vix 
manifefto. 

Flores axillares , fj^ffiles. » • L ■ 

fatcata. CLIFFORTIA foliis ternatis Jinearlbus falcatls gla- 

bris. 
Habitat in Cap* bonse fpei, Thunberg. %. 
Friitex pedalis, ereftus , ramofus, llriftus. 
Folia ternata, facpius tria e fingula ^emma. 

Foliola linearia, acutiurcula, incurva. 
C. farmeiitofe accedit foliis, fed huic funt glabra. ^ r 

pdorata. CLIFFORTIA foliis fimpHcibus ovatls ferratis co- 

ftatis fubtus villofis. 
JiabiU^t In Cap. bonae fpei. Thtajberg, t), 
Frutex eredus, tripcdalis, pariiai ramofus* 
Kami fimplices, fubpubefcentes. '' 
Folia alterna, fubpetiolata , cordata^f'elllptlca, ferra- 

ta, obtufa, fubtus villofa & venofa, herbacea, 

minime rigidula. 
Stipulce fub folio, membranacese, femibiiidse, acutse, 

marcefcentes* 
Flores axillares foliorinn* 

Calyx tripartltus. 
Stamina plura. 

Marem tantumvidi, nee foeminam. 
Flos mafcuius omnino ClifTortiaej quamvis habitus 
alieuus* 

Refert potius Mentham. 

^Obfervatio^ 

D. Doftor Thunberg omnes ClifFortiae fpecies de- 

fcrlpfit in Aftis^nldrofienfibus- dentata. HEDYCARIA. Hedycaria arborea. Forjl. gen. n. 64* 
Habitat in Nova Zeelandia. Eq^u Back. %^ 
Friitex glaber. Falm % V 4 / / 43 » DIOECIiV. Polyandria Folia alterna, oblonga, ferrata., bi*eve petiolata, gla- 

bemma, venofa: venis fubcransverlalibus. 
Racemi axillares. 
Calyces birfuti. ^ Niices dulciffimi. 1^ MONADELPHIA. 

CapenfisXlSSAllVELOS caule volubili, foliis ovatls obtu- 

fis petiolatis inte^^ris. 
Habitat in Cap. bonse fpeu Tktmberg. 

fruticofa. CISSAMPELOS caule erefto fruticofo, foliis ova- 

tis petiolatis integris. 

I^abitat in Cap. bcnse fpei. Thunberg. t)^ hirta^ i GYNANDRIA. 

CLUTIA foliis ovatis nudis integris, floribus late- 

ralifeus glomeratis hirfutis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. Thunberg. 1^. 

acumU CLUTIA herbacea, foliis ovutis glabris obtufis cum fiatn. acumine, floribus axillaribus foUtariis. 
Habitat in Cap. bonse fpei* 

Refert Andrachnem Telephioidem* 1 POLYGAMIA. 

M O N O E C 1 A. fquar^ SPINIFEX. rofus. Spinifex fquarrofus. Syft. veg^ ed. I3» p- 757- 

Sripa fpinifex» Syfl* veg. ed. 13. p. 104, 

Ambas nnius eiusdem fpeciel elfe docuere recentiores 

obfervationes, 

J 

r 

contor- ' ANDROPOGON fpica folitaria, flofcnlis hinc ina- 
tunt, fcuiis muticis inde foemineis longiffimis unito con- riftat 
Andropogon contortuiti. 

Habitat in India orient iSV,?. v(!g. ed. 13. p. 758. 
. ^. H. U. 

Culmi ' . - -^ POLYGAMIA Monoecia. 435 

Culmi multi, filiformes, debiles, Iseyes, rubicundi: 
geniculis tribus ad quinque; falcati. 

Folia fpithamsea, Isevia, bafi & faucibus fubciliata. 
Spica pednnculata, bipoUicaris , angufta, Isevis, im* 

bricata flofculis md^cuHs foemineisque. 
Flofculi mafculi in dorfo ipicse , fubpedicellati , ap-^ 

preflGl, alterni. 

Calyx univalvis. 

Corolla bivalvis: valviilis muticis, fublanceola- A. tis, Isevibus: pilis raris, exftantibus* Flofculi / apprefli, mafculis duplo longiores. grifei , Calyx valvala unica , alterius vicem gerente 
arifta) 

Arijl(£ tota fpica longiores , omnes fupra ipicam 

approximatce, & fimul contorts. 
Pijlilla pilofa, fanguinea. \ 
/^?iarr()-ANDROPOGON panici 

, tis fcabris. 

Habitat circa Zeylonam n 

diora, rarior* Kiinig 
Culmi glabri. 
Folia fcabriufcula. 

Panicula conferta. mafctili pedicellat Glumes anguftse, unitlorse, acuminatse 

cnfpidem, imprimis gluma calycina exterior, fur* fum verfis* 

Corolla ciliat^e. rae Panicula & glumis refert Agroftidem. 

ferratus^HOLCVS calycibus bifloris pubefcentibus muticis, 

foliis ferratis. 
ilabitat in Cap* bonse fpei. Thunberg. 2f* 
Radix repens, confertim vaginata vaginis foliomm. 
Culmi infeme decumbentes, confertim ramoii, vagi- 
nis foliorum tefti, fupeme nudi, pedales, la?ves, 
iimpliciflimi, infeme veiliti vagina unica, fuba- phylla. £• ' Fclia K N. K I 434 POL YG AMI A MonoMa. 

; Folia vngmis tumidulis, ftricla, magis ferrata quam p f in aliis, 

Racenms compoiitiis, angultus. *m* ,*1 Flores villofi, mutici, purpurafcentes. 

Calyx billofculus, mollis, villofus, tlofculos tegens^ 
, ' Flofc'iiliis mafculus triandrus, 

fcemineus ovatus : petalis cartilagineis. digitata. AV hll t) A fpicis digitatis fecundis 

^sjiabitat in India. Thunberg. 
Gramen inter altiora. 4 urlica^ PARIETARIA follis oppofitis petiolatis ovatis fer- 

folia^ ratfs venolis pubefcentibus, floribus axillaribus. 

Habitat in Infula de Bourbon* Thouin. 
Ramofillima. 
Folia parva, Urticae fimiilima. ^ 

¥ Cbf^fP^.TERMINALIA foliis obovatis fubtus tomentofis^ 

, Terminalia Catappa. Syfl. veg. ed, 13. f. 764^ 

Benzoin^ TERMINALIA foliis lanceolatis. 

Croton Benzoe. Syjl. veg. ed* 13. p. ^21* 
Terminalia angulHfolla, Jacqu. hort. v. 3. p. 51. t. lOO* 
Pamea gmatienfis. Aiibl. giiian, p, 946» t. 359? , 
Habitat in Ir^dia orientali. t). . H» U» 

■ Arbiifcida nunc huius in horto eft aliquot annorum, 

corfcice glabro, minutiirime rimofo, fufco* 
Rami verticiilati, apice folioli, patuli, fimplices, pi- 

lofi. 
Folia lanceolata, conferta, petiolata, repanda, pilo- 

fa, virentia: venis fanguineis, reticulatis. 

Stipulce niillse* 

it^ificatio mihi femel vifa 1774* Aug. 8% 
icemtis horizontalis , mox infra folia, limplex, bre- 
vis, in eodem flores mafculi, unico hermaphro- 
dito.- 
Flores mafcull. 

Calyx monophyllus , femiquinquevalvis : valvu- *• R lis ovatis, acutis. 
nulla Fit amen- fOLYGAMIA Monoecia, 43 T ^-_. Filamenta decern, inaequalia, calyce iongiora. 
Anther€5 quijdrangulse, breves. 
Ftos hermaphrodltus. 

Califx ut in mafcuUs* 

Corolla nulla. 

Stamina ut in marciilis. 

Germen inferum obcJavatum (ovato -oblongum); 
collo coarftato. 

St'yliis iiliformis. 
Stigma limplex. 

Drupa cymbsefofmas C conrava , altero latere 

convexa f. teftudinea. \ Nnx ofleadurilfima, i 
iocularis* lacqu. Jacqu. Trunci lignum ex Benzoe officinarum, quod fecum ad- 
portavit D* D. Thunberg , cortice iingulari valde 
refert corticem noftr^e arboris. 

- a 

fapitata^ HERMAS caule tomentofo, foliis fubcordatis ferra- 

tis , umbellls capitatis. 
Habitat in Cap. bonse fpei. D. D. Thiinbsfg. "Jf. 
Sotia periolata, radicalia, fubcordata, aut ovata, fer- 

rata, obtufiiifcula, pollicaria , venofa , fubtus 
albo - tomentofa, 
Scapns aphyllus, pubefcens, femipedalis. 
Capitiila tria , alterna , pediinculata , conftantia ex 

flofculis vix confpicue pediceiiads, inftar Floris 

Syngeneii^, 
Jnvolucrum univerfate fuboftophyllum , longitudiii^ 

floriim: foliolis lanceolatis, 
Radii ttmbellcB breviflimi. 
Involucella umbellutarum foliolo unico, lanceolata^ 

lateral!. 
Ftofcitli pedicellati: mafculi ^xxo ^ tres, albi. 
Petata Integra. 
Stamina quinque* 

gigantea* HERMAS foliis lanceolate - ovatis 

fubtus tomentofis integris* j^ fup Habitat 

Folia radicalia petiolata, Janceoiato -ovata^ obfolete 

crenata, Icngitudine pedalia, latitudine fpithamaea^ fopra viUofi jifiiTmie mv€Q £ Cauta 


43^ POLYGAMIA Monoecia* 

_ ^ 

Cautis quadripedalis, uno alterove folio minori ver- 

fus inferiora : axillis villofis, 
Vmhella terminalis, pedunculata. 
Infra banc Ramiili floriferi quatuor? verticillati, uno 

alterove ramo inferior! florifero itidem. 
Jnvohicrum polyphyllum, lineare, acutum, umbella 

brevius, 
Mcldii primordiales copiofiffimi. 
Jnvolncella fsepius triphylla , lateraUa , longitudine 

. florum. 
Radii umbelluldriim plurinii* 
Petala lanceolata* 
Stamina quinque* 
Ufus^ Tomentum ex foliis derafum inferyit pro fomite 

in Capita bonse fpei, ut fomes Chinenfmm e lana 

Artemifise paratus, 

guinque- HER MAS caiile glabro , foliis ovatis quinquedenta- 
dmtata^ tis fubtusi tomentofis , umbella folitaria. 

Habitat in Cap. bonse fpei^ Thmberg. 

Diftinftiflima loUis parvis, exafte profunde quinque- 

ferratis. 
cUiata^ HERMAS caule glabro, foliis ovatis ciliatis fubtus 

tomentofis, umbellis pluribus. 

^ Habitat in Cap. bonss ipei- Thimberg. 

Obfervatio. 

Hermatls genus difficile a EupJeuro feparatiir, & cor>- 

llans vix permanet^ 

/implicit MIMOSA inermis, arborea, foliis ovatis integerri^ 
folia. mis nervofis obtufis , fpicis globofis peduncu- 

latis. 

Mimofa fimplex. Sparrm.AB^^upf v. 3. p, 197* 
Habitat in Infula Tanna. Equ, Back. t^. H. U. 

Arbnfctila pulchra* 
Cortex glaber, cinereus. 

Folia magna, ovata f. oblonga, planiilima, absque 
cofta longitudinali, nervofa: nervis numerofis; Stipd breviflime petiolata , glaberrima. .% Spic > V POLYGAMIA Monoeci*. 437 

Spicce globofae, axillares , parvse, breve peduncu- 

latae* 

Legiimm comprelTum, incurvatum, longitudijie fo- 

Hi, torulofum. . ^^ 

Nnllus a fola herba hanc Mimofam diceret. odora-^ MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: quadriiugis: 
tijjimaf multiiugis , foliolis oblongis obtufis f paniculis 

virgatis : fpiculis globofis^ 

Habitat in Zeylona, t>» ^ I 

Arbor altior. 

Folia magna, tri-C quadruuga, verfiis inferiores & 

intra fumma pinna glandiila. 

PinncB multiiug^e: foliolis oblique oblongis, fu- 
pra glaberrimis , fabtus canis, 
Pankiitc^ axillares, tres, elongatae, magnse, diftufae: 

pedicellis terminatis in Ipicas globofas* Flares albi, fragrantiffimi. M. latifiliq t> & minus undulata. Konig ehurnea. MIMOSA fpinis ftipularlbus connatis divaricatis tc^ 

retibus fubulatis, foliis bipinnatis: foliolis fexiu- 
gis, fpicis globofis pedunculatis axillaribus plu- 
ribus. 

Habitat in India. %. . 

Arlmfciila horridis fuis fpinis fingularis. 

Spines h^ n longlores, qu:^ folummodo in apicc ra- 
mi ad ilores, ubi rami carent foliis, funt bipolli- 
cares, bafi connate, reftiiTimae, teretes, com- 
preflk ut in M- con^igera, nitidilTimie, quali of- 
feae, colore albido; apice rubro. 

Spina? in inferiore parte caulis & Folia breviiUmac 

funt, ut non crederes easdem. 

Folia bipinnata, quadriiuga. 

Foliola minora, cinerea, fexiuga. 

Pednnciili quatuor ad ofto in axillis fpinarum exeunt, 
^iingulares terminati in globulos florum minores. luteos* 'E e 3 MIMOSA \ V 438 POLYGAMIA Monoecia. r 

tatronum.MIM OS A fpinis ftipularib.us connatis divaricatis te* 

retibns fnbulatis, foliis bipinnatis: folioUs quadri^ 
iugis ; fpicis elongatis pedunculatis axillaribus fub- 
geminatis. 
Habitat infra montem Tripully frequens inter Tan- 

fchu &TirutSchinapally copiofiliime. Konig. 1^..- 

., , Friitex horridiirnnus, ramoiiirimus, deprelTus. 

Hamuli flexuoli, invicem implexi, glabri; punctis al-' bicantibus. 
Folia minima. 

"J 

Spiiice nitidse, colore la^eo, ubiqne per ramulos sequa- 

les, long^, reftiffimse ^ divaricatse. 
Splcm axillares, elongatse, plerumque biuse, raro fo-^ 

litarise. 
Flo res d\hu 

Legiimen compreffum, femllunatum* eornigeraMlMOS \ fpinis ftipt ^ [aribus connatis divaricatis 
compreffis apice fubuiacis, foliis bipinnatis: , folio- 
lis duodecim - ad vigintiiugis ; fpicis axillaribus Mlmofa 
Habitat elongatis. Syfl 13- P- 770. 
SpifKE iigiira fua, cornna bovina valde exprimunt, hu- 

iuslatiores, non alboe, fed luteae, ad longitudi- 
nem quinque pollicum interdum. 

Obfervatio, 

Spinse Mimofse eburneae, latronum & cornigcrsE funt 
. inanes, unde Formic*T in illis domicilia fua quse- 
runt , quae ad leviiTimani arboris concufTionem 
catervatim atque cum impetn fpinis egreflbe, un- 
dique dilapfae, formicinse inftar pluvise in proxi- 
mum adftantem cadimt & nii)rdent, morfu prn- 
nulae in modum ardente & dolente* ^lacquin. 

In montofis Indise formant hse Mimofse i^/lvas imp^ne- 

trabiles, ramis fuis intime implexis & horridis 
fpinis, inter quas tuta quserunt Latrones domi- 
cilia, Animalia varia minora & Aves (Gallinae 
nollrae.) mMOSA POLYGAMIA Monoecia '439 4iatanSt M I ^ talis fubrotundis, iloribus decandris: radialibus Ha ftmlibus maioribus* Ki % RU. Planta femipedalis, terrse adpreffa. 

Folia biiuga. 

FoUola ocloiiiga, parum fenlitiva,. 
Flores pallidi. 

Petala quinque. 
Antherce croce^e, 

Catechiu MIMOSA fpiuis ftipularibus , foliis bipinnatis multi- 

iiigis: glandolis partJalium lingulis, ipicis axilla- 
ribits geminis T. ternis pedunculatis. 

Catechu. Kerr Medical objerv. t\ 5^ p. 15 1, f, 4, 

bona* MilL fafc. i* 

Habitat in India orientally t), 

Frntex cauie Isevi: fpinis ftipularibus geminatis, re- 
curvis diilin6lis. 

Folia alterna , bipinnata, multiiuga (ad triginta), 
glandula inter iingula. 
FoUola multiiuga, laevia, Unearia. ■ 

Pedunctili axillares, duo ad qnatuor: fpicis foHtanis> 

cylindricis, folio breviuri bus, luteis, 
Flores quiaqueparLiti, polyandri. 
Stamina longiora. 
Fijlillu77i deciinatum* 

Ex hac Terra Catechu officinarum paratur, quse quon^ 

dam falfe putata ab Areca Catechu. / ^ KakL 

o 


A. I DIOSPYROS ramis tomentofis , foliis ovatis htrin- que acuminatis fubtus pubefcentibus, peduncul 
folttariis bifloris cernuis. 1 
Ki f. Kaki. Ka 
Habitat in lanon auKjen, p^ 85* t» 86. 

Thnnberg, ^ Arbor , laponeniibus ob gratum faporem Pomomm 

notiJiima. 

?rt a D, Loto pedunculi> axillaribus biflorls, & a 
D. virginiana ramis & foiiorum pagiua inferiore 
pubefcente^ 

Ee 4 DIOSPy- ^-J^_ inrfi POLVGAMIA Dioecia DIOSPYROS ramis foliisque fubtus villofis, folio- 
lis ellipticis obtufis, floribus axillartbus congeftis fei^Jibus- Habitat in 
DiiFerentia 
\ hirfuta fatis Thunbsrg^ % quodammodo convenit D. Kaki, fed D, foliis utrinque obtufis, nee acuminatis* 
DIOSPYROS slaberrlma, foIiis oblonsi pluribus ? ceum. * 


\ glaberrimis coriaceis venofo-reticalatis, floribus axillar\bus folitariis feffiUbus. Ki % glaberrima quoad omnea Habitat m vaftis fylvis Zey! 

Arbor maxima, duriflima, 

fuas partes, 

Hamuli cortice cinereo: foliiferi nigrefccntes. 

Folia alterna, breve petiolata, oblonga, integerrima, 

obtufa, fupra glaberfima, fplendentia, fsepe ma- 
culata, fabtus venulis rugofa, quafi parum cana. 

Ftores feililes. 

Bacca feflilis, ovata: calyce quadrifido , reflexo. 

Sertiina fex ad ofto, ovata, nigra, compreffiufcula. 

Valde ailimilat D. Loto, niii iflius folia magis ovata 

& fubfcus magis cana. 

Lignum grave, compatl:um, durum, verfus corticem 

albidum, fed verfus centrum f. medullam nigerri* 
mum, quae nigredo fenfim occupat totum trun- 
cum, eodem modo ac relihofa pars ligni Piniper 
emorfcuos ramos quotannis. — 

Hoc eft verum Lignum Ebenum, cuius originem de- 

texitKonig, confirmavit Thunbergl kerba^ ANTHOSPERMUM foliis fenis laevibus , caule 

herbaceo. 
Habitat m Africa ad Cap* bonae fpei- Tktmberg. 
Fades Galii. 
Cauks herbacei, diiFufi, teretiufculi, rubri, Iseves. 

Rami oppofiti. 
Folia feno - verticillata , feflilia , lanceolata , l^evia, 

uninen^ia. 

Fhres axUlares. 

bfe r V a t i 0. 
Omne Anthofpermum eft dioicum absque hermaphro- dito, Tkunberg^ STILBE POLYGAMIA DioecTa- 

iirnua* STILBE fpicis cernuis, folits quaternis. 

Hac'tat in Cap. bonse fpei. Timnberg^ *»» SimiUiraa S. Pinailr^e , at ramuli cum capitulo nutant. rea. PANAX foliis feptenatis, umbellis compolltis* 
Habitat in Nofa Zeelandia. Eques Bcick^ t). 
Jb/ia petiolata , digitata. 

foliola feptem , variae magnitudinis , oblonga, 
ferrata, glaberrima , nitida. 
Umbella compofita, magna: radiis elongatis ; non 
iimplex ut in P. qninquefolio. ffmofa. PANAX fo- liis altemis quinatis, umbellis lateralibus. 

Thnnberg. % Bab ^ . „ , 

Spines robuftse, reftiilimse, pacentes, loco folii infra 

propagines abbreviatas ramulorum. 

Propagines conitant ex tribus f. quatuor foliis abs- 
que ramulo & inter hsec folia eft pedunculus fill- 
formis cum fimplici umbella : floribus parvis. albis. breviora. formia, apice produfta trigona T 

O 


bilico triangulari. A. calycibus biiidis, baccis u* Ficus folio citri obtufo, fruftu fanguineo. Pin / Dalberg. 
Habitat in Surinar 

Jlrbor fuperne foliofa* 

Folia alcerna, petiolata, ovalia, vix cordata, fubtus baccae magis coftata» glabra. 
Fruffus axillares, plures, magnitudine 

Groffulariae, globofi, 
Calif X obtufus, biiidus^ 
Umbilicus triangularis; fingulo angulo lacuna oblon^ 

ga fiffo. 
Pedunculi brevilTimi, uniflori, 

E e 5 nCUS t 442 POL YG AM I A Trioecia. 

periufa^ FICUS foUis ovatis glabris , calycibns biiidis, baccia 

globoiis foramine umbilicatis. 
Ficus alia lauri foliis , fruftu minori. Plum. ic. 

p. 124. t. 132* f. 2. 
Habitat in Surinamo. Dalberg. t^, 

Arbiif cilia. ^ 

Folia ovata, acuminata, glaberrima^ 
FruUiis ruber, magnitudine baccae Ribis rubri, fparfi, 
* copiofiiTimi , pedicellati, globoli; foramine tere- 

ti , umbiiicalu J kifpida. FICUS foliis petiolatis oblongis acutis , fruflibus 

ftrigofo - hiipidis^ 

^ ^ Habitat in lava. Tlmnberg^ 

Tota pilis minutiilimis, fparfis, raris vellita. 

Folia longe petiolata. 

Peditnculiis in axiilis foliorum , filiformis, hifpidus: 

fetjs brevibus, rigidis, luteicentibus, fplenden- 

tibus. 
FruUus globofus, veftitus eodem tegumerito ac pe- ^ dimculus*. bstero' FICIJS caule hifpido, foliis oblongis indivifis trilo- 

fhyllun bis finuatisque fcabris , fruclu pedunculate 

glabro. 
Nir ^ Atti, In dor. 

Habitat in Lidia orientali prope rlvulos & in aliis lo- 

cis aquofis, prsefertim iis propter hamulus cirrho- . 
-^t * ' rum & fpinas Cabmii Rotang vix acceffibilibus. Konig. / Valde fmgularis foliis diverils in eodem caule^ 
Caulis gracilis, fubflexuofus, hifpidus. 
Folia petiolata, utraque pagina valde fcabra- 
inferiora indivifa, oblonga, Integra^ 
t fnperiora divifa ut ficus Caric^e^ 

micro^ FICUS foliis oblongis breve petiolatis trinerviis ve- 
carpa* nofis glaberrimts , fruftu globofo parvo feiTili^ Habitat in lava* Thunberg^ CRYPTO CRYPTOGAMIA Filices. 

_ w 

CRYPTOGAMIA. 443 


fumila^ ZAMIA frondibus pinnatis; foliolis linearibus pb- 

tufis. 
Zarnia pmnila. Stfjl. ve£. ed. I3» p. 778. 

i ■ ■ ' 

Cycadis*7jAMlA frondibus pinnatis: foliolis lanceolatis acu* to- fpinofis. Broodboom. ^/. ^^» upf. Habitat in Cap. bonse fpei. D. D Tlmnberg. H. U. 
(JaiUis qiian bulboius lupra terrain, tomeutofus, in> 

bricatus. 
i^£>/i^ pinnata, radicalia C bulbi, limillinia Cycadis, fed uec circinalia, 
fib LIS. iniimis fem 


■ miles mafculis, & fub fini^ula fquama baccai duae 
ut in Zamia pumila* 

OPHIOGLOSSUM fcapo flexuofo tereti, frondi. 
bus oppofitis petiolatis palmatis: pinnis lanceola- 
tis integerriniis gkbris, 

OphioglolTani flexuomm* Syfl. veg^ ed. 13. 

Adianthum volubile poH'poides f. mains* Hab amh, V, 6* p. 75* t- 33- Riitnpkn % \ pofticL ftius nudicaute. ssu Thtmberg. 

Ptanta minima*, pollicem transverfum alta. Habitat Radix fafciculata, filiformis Fi ovata, integer- riraa Scapiis filiform , aphyllus. 

Spiea longitud*..e fcapi, paulo craflior. ACROSTI I R 444 CRYPTO G AMI A Filices* funSa- ACROSTICHUM fronde pinnata: foliolis alterms 

lanceolafcis integerrlmis : infimis auriculatis , fu- rwrn. / turn. 

premls decurrentibus ^ fupra piinftatis glabris. 
Habitat in Isle de Bourbon. Sonnerat per Thouin, 
Simillimum A. rufo , at foliolis longioribus , utjuique 

attenuatis, nudis, punftatis. 

r 

Vivipa- ACROSTICHUM frondibus viviparis bipinnatis: 

pinnis binatis unilateralibus : pinnulis pinnatifidis 
furcatis fubulatis margine interiori frnftifican- 

tibas* 
Habitat in Isle de France & Bourbon* Sonnerat per 

Thouin* 
Frons ovato - oblonga , bipinnata: ftipite angulato. 
Folia In uno latere frondis , binata , aequalia* 
Foliola infer tor a pinna tifida* 

fuperiora furcata* 
fiiprema fimplicilUma, fubulata. 
FruUificatio erumpit e margine interiori laciniarum 
per maculam oblongam, quse tandem dilatata per 

fuperiiciem. 
Difficile hue reducitur fecundum charafterem generi- 

cum, fed fruftificatio erumpit ut in A» fepten- 
trionali & auflrali. sujirale. CUOSTICHUM IVipitibus nudis glaberrimis apice 
dichotomo - ramofis quinqu^ f. fex radiatis fubu- latis I'lterifloris. 

Habitat in Isle de France & 

Thonin. Sonnerat & ra 
te fruftificat margine Frondium uttimce divifi 
reftiufculae. nteriore longitudinaliter 
ureas emittens* 
fubulatse , teretiufcul^. Tf if atew. ACROSTICHUM fronde fimplici petiolato-lan- ceolata utrinque 
^rminali lineari. attenuata mtegerrmia fpica Habitat in Isle de France^ Thouin^ Frondes CRYPTOGAMIA Filices. 44T 
T 

Frondes radicales, fimpliciiTmii , glaberrimi, venoli. 

Spica terminalis, foliis quafi & fronde formata, li. 
nearisj digiti longitudine, refta, fronde angu- 
llior, latere anteriore fruftiiicationibus pulveru- 
lenta, purpurea, poftice plana, nuda, glaber- 
rima. r r /?rni/aia.PTERIS frondibus femibipinnatis linearibus ferru^ 
; lads. 

Lingua cervina triphylla angufta & Iseviter ferrate* 

Plum. ic. I23» t. 144. 
Pbyllitis ramofa trifida^ Sloan, jam. v. i. p. 88- Habitat / RU. Stipes femi teres, Ipitharaaeus, Isevis, viridis, inferne 

purpureas. 
FroHS femibiplnnata: foliolis decurrentibus, oppofitis. 

Foliota injima insequaliter quinquepartita: pin- 

xiis eniiformibus : una alterave elon- 
gata. 
proxima fimilia, decurrentia, fed tripar- 
tita. 

Urtice qnartcEve coniugationis fimplicia. paulo minora. imis unita. nuiilime ferratse, fertiies vix crenatse. ont turn* BLECHNUM frondibus pinnatis: pinnis lanceol 
tis fcmipinnatifidis : loDis obtuliufculis ferratis. 
Habitat in laponia. Thunb^rg^ ^ 
Inter Filices maiores. 
Stipes furfuraceus. 
Finnan glaberrimse. Captnfi, POLYPODIUM fronde fupradecompofita : foliis 

bipinnatis: pjnnis ball unifloris* 
Habitat ad Cap, bouse ipei. Sparrmann. Frons 44<5 CRYPTOGAMIA Filices, 

Frons fupradecompofita» 

Rami aiternarim bipinnati. 

Foliola lanceolata, alternatim pinnata, 

Finnce oblongse , lerratse , acudufculae, 

uali approximatce. 
Frn^i/jcatio in pinnis folitana, ad eorum bafin. 

■ 

fstmtum.? OLYPODIVM frondibus pinnatis: pinnis petio- 

lellatis cordato - lauceolaci^ falcacis crenatis j fm- 

ftificacionibus plunnrs Iparlis. 
Habitat "in laponia. Thimberg. 
SinaUUmum P, Ldnchitidi, at differt fronde tnaloret 

foliolis petiolellatis, magis acuminatis, obtufllH- 

me ferratis 
Frii&ificationis punffa non per ferles binas iit in P. 

Lonchitide, fed per totam paginaiii iuferiorem 

difperfa, tamen diftantia. 

i'ica. POLYPODIUM fronde fimplici cordata triloba: 

lobis lanceolatia fubulatis ball auriculatis: inter- medio elongato» Habitat _ 

Stipes glaberrimus, ater* 
Frons refert Picam volantem, triloba. 

Lobi elongati , integerrimi. Sonnerat per Thouin FruEifi. intermedius lateralibus duplo longior 5 bafi 

utrinque auriculatus. 

laterales bafi uniauriculati. repens. ADIANTHUM frondibns fimpliclbus trapeziformi- 

bus cordatis pinnatifidis : laciniis lanceolatis api* 
ce ferratis floriferis :' infimis incilis. 

Habitat in Isle de France* Sonnerat par Thouin. Caules longi, paleacei, repentes 

Stipites eretli, paleacei*" 
Frons biDollicaris, tranezoideo- bafi glaberrima, pinnatiiida, ball profundius divifa* 
LacinicB lanceolatse, integerrimae, apice ferratse. ifi * » •/I cilse. Fun^um fraSiifii'atioms in ferraturis ADIAK 


CRYPTOGAMIA Filkes. 44? //m'^/;;w. ADIANTHUM fronde bipinnata : plnnis fsephi* 

bipartitis linearibus, linea fruftificationis unica. 
Filicula corniculata infulse Helense. PltiL mant^ 83^ t' 350- /* 4* v 
Habitat in Cap, bonae fpei & Infula Helenx. Thuiu 

berg. Thoiiin. 
Frons flirpe bipedali, Isevi, bipinnata. 

Foliola alterna, alternatim pinnata, elongata, 

Pinnce pleraeque bipartitse , linearcs , inte- 
g'errimae. 
Frudtificatio in Laciniis pinnarutti , ad marginem ip- 
■ fum fuperiorem, in cuius medio membranse, duge 
lacini'je quafi, linduntur, & fru6aficationem emit- 
tit unicam fmgula lacinia^ 
An hene hue locata ? fc»/?tj^«m. ADIANTHUM frondibus pinnatis: pinnis haftatq- 

trilobis reftis. 
Habitat in Cap. bonie fpei. 
Stirps indivila , glabra, atropurpurafcens , femipc- 

dalis. 
Frons pinnata. 
, Pinnce lubfeiRles, trilobae: lobis lateralibus brevibnst 

inferiorts oppofita^, obtufe. ^ 

fupe^iores , acutae , alternse. 

Margo crenuiatus: crenulis recurvatis. *~i eajfra- ADIANTHUM frondibus bipinnatis : pinnis ovatis 

incifo-denticulatis fubtns paleaceis# 
Polypodium caffrorum. Stfjl^veg. ed. 13* p. 788* fragrans.ADlA^TUVM frondibus bipinnatis: pinnis ovatis 

fublobatis obtulis fubtus niidis. * v^ ^ Polypodium fragrans. 

(non 788.) Sifjl. veg. ed, 13. p. m. Coreman- 1 S O E T E S foliis filiformibus ereftis glabris* 
detina^ Habitat in Coromandel locis humidis tempore pluvio' fo fubmexfis. Konig^ SimUlip* 44$ CRYPTOGAMIA Mufcl Simillima Bulbiis conftat bafibus petiolorum dilatatis , mem- branaceis. F< filiformla laf«/?m. ISOETES foliis fubiilatis femiteretlbus recurvis* 

Ifoctes lacuftris. Syfi. veg. ed. 13, p. 793. M U 


i*r- eimMle.LYCOPODIVU foliis bifariis: fuperficialibus ge- 

minis, ramis convolutis, 
Lycopodium circinale. St/fi. veg. ed. 13. p 704* 
Lycopodioides rquamofum hifpidum , extremitatibu* 

convolutis. DHL mufc. p. 473. t 67* /. it* 
Mufcus terreftris indicus platyceros , filicem referens. 

Morif. hifl. V. 3. p. 628. /- i5- *• 7* /. 51- 
Mufcus filicinus elegans^ Pluk, aim. 247, L ioo» /. 3* 

Habitat in Brafilia. 

Ranti circinales ut in Filicibus enafcentibus, pinnatL 

Ranmli ultimi pinnato - imbricati. 
Foliola ferie pojllca maiora, patentiora. 

antica minora , magis conniventla, 
FruSlificatio nee mihi vifa. 
Media inter Filicei & Mufcos. Gnidioi- LYCOPODIUM foliis ternis imbricatls lanceoIati« des. obtufis glaberrimis, caule dichotomo, ramis elon- 

gatis, fioribus axillaribus. 

Habitat in Isle de France, Sonnerat per Thouin^ verticiU LYCOPODIUM foliis quadrifariis approximati* 

acerofis, ramis dichotomis , floribus axillaribus latum verticillatis. 
Habitat in fylvis Ie 

Thouiiu 
Folia fubpatula, glaberrima. Sonnerat per Ran 

Flores axillares filiformes Lycopodia Selaginoidea. POLYTRI «■ CRYPTOGAMIA. MufcL 44^ mcum. Ji^agelfa-V OLYTniCyLVM caule fimpllci, foliis fubulatis 

canaliculatis cartilagineo-ferratis. 
Habitat in Freto Magellanico. Thoubu 
Simillimum P* communi, etiam femina ut in P* com* 
. muni prolifera , fed folia Temper , tam in mare 

quam femina, margine cartilagineo-ferrata. €onvotu^ PO 
turn. ) bulatis glabris, pedunculo iiiiformi brevi, calyptrt 
villofa. . Habitat in Isle de Bo 
Altitiido dodrantalis* Sonnerat per Thouin. Caulis per totam longitudinem foliatus^ 


E. Sertula^ lUNGERM rioides. repentibns : ramnlis ^igiT. 


undique floriferis , foliis capiUaceis sequalibus ar- 
ticulatis. Habitat & Hypna, quibns arfte incumbit. Invenit OL 
■ SwartZy Botanices Studiofiis optimce fpei. 
Surcitli flexuofi, longi, arfte Mufcis fsepe repando 

inferati, conferti. 
Folia capillacea, erefta, pulchre articulata, fed adeo 

tenuia, ut absque lente articulatio non videri pof- 

fit, quae refert Sertulariam f. piJos ilaminum Tra- 

defcanti^^ - ' 

Ramuli in omnibus axillis floriferi. 

Calyces oblongi, fenfim dilatatL 

Filawenta longa, tenuia, alba. 

Frii^ificationes apice dehifcentes, unde ftellulse minii* pallid t3e, purpurese. 
Facile ab irrepentibus Mufcis diftinguJtur 

albefcente colore. 
Primo vere florens. 

LICHEN leprofus, ater, tuberculls fubrotundls con*. 

coloribus. 
Lichen niger. Hudf. angL id. 3. p^ 524- ^' 4* 
Lichen crufta continua, aterrima, globulis fubrotnft^ dis. Hall. hift. n. 3084 
Habitat m rupibus. 

Ff LICHEN 45^ 

myces. CRYPTOGAMIA. Mgx. 

LICHEN leprofus , albicans, tuberculis ftipitatla 

carneis. 
Lichen ericetorum (ftlpitatus) . Syjl. veg. id. I3« 

Habitat in Europse flerilibus. Ehrhart. 
Jcmado^ LICHEN leprofus , cinereus , tuberculis feflilibus fhilaf planis carneis. 
Lichen ericetorum (feffilis), Syji* veg. ed. 134 

p. 806.. 
Icmadophila, Ehrh. phytoph^ n. 40. 
Habitat in Europse humidis* Ehrhart. 
granu^ 
latm^ Burgejfi { 1 

LICHEN imbricatus , foliolis fubrotundis crenatis . 

fcabriufculis atro- viridibus, fcutellis fulvis, difco 

depreffo* 
Lichen granulatus. Hudf. angl. ed. 2* p. 536. 
Lichenoides geiatinofum atrovirens , auriculatum & 

granofum* DHL miifc* p^ 140. t. 19. /• 24. 
Habitat in arenofis humidis* 
Plumbeus, fcatelhs in difco fparfis, plurimis, panis^ 

rubris. 

.LICHEN fubfoliaceus , crifpiis, pelfcis elevatls ex- 

tus muricato- crifpis: fundo depreCTo piano. 

Lichen Burgeflii, Si/Ji. veg, ed. 13. p. 807. 'Light/, 
fcot. p. 82J. t 26. 

Lichen foliaceus, ereftiufculus , pellucidus, crifpus, 

fcuteUis planis nitidis margine crifpo. Burgejjl Habitat ifc D. Surge (L TremeU LICHEN foliaceus, plumbeus. ru toideSf Hab ber, peltis fparfis rubris. Thiinberg^ Simillimus Tremellse tumidis frondibus. cmatus. LICHEN foliaceus, ere6liufculus, pellucidus, cri- 

fpus, fcutellis marginalibus piano - depreifis ru^ 

bris margine criipis. 

Habitat in Europa. Pulcher. .^ CRYPTOGAMIA. Algx, 4TI Pulch fcens. 4 ^s parvse & copia fcutellorum maiorum elevato- 
rum videtur frondibus carere* 
Scutella nitida, plana, rubra: margine elevato, ma- 
gno, crifpo-ciliato, viridi, unde peitae quafi in 
L* faccato apparent immerfae. 

LICHEN foliaceus, gelatinofus, fubrotundus, lo- 

batus, rugofus, atro - virens , fcutellis confertis 
rufis. 

Lichen nigrefcens. Httdf^ angL ed. 2* p. 537. 

Lichenoides gelatinofum , membranaceum , tenue, ni- 

gricans* DHL mufc. p. 138. t. 19, /. 20* 
Habitat m arborum truncis, rupibus & faxis. J?aww^wJ.LICHEN tubnlofus, ramofus, retufus, croceus. 

Habitat ad Cap. bonse fpei* E Mufeo D. Montin. ' 
Lichen Jlruftura, magnitudine & figura proxime re- 

fpondet Lichenoidi ceratophyllo obtuliori & mi- 
nus ramofo Dill. mufc. p. 154. t. 20. f, 49, fed 
totus fulvus f. croceus, omnino tiibulofas, nee 
fubtus longitudinaliter fiflus, verum cylindricus, 

fubramofus, apice claufus, & retufus margine 

angufto. 

viridis^ LICHEN umbilicatus, fubtus niger, fupra ,vmdis, 

punftis elevatis. 

Habitat in Cap. bonae fpei* Thunberg. 
Colore fupra luteo-virefcente diftinftiiiimus,. 

verra- LICHEN fruticulofus, folidus, ramulls teretibus €ofuSp capitatiS. 

Habitat in Cap, bonae fpei monte Tafelberg, Thun^ 

berg* 

Lichen cefpites latitudine manus conftituens, ramulla 

pollicaribus , ereftis, cinereis, filiformibus, apice 
terminatis capiculo magnitudine feminis Coriandri, 
rotundato, obtuiilTimo, unde totus Lichen quafi 
verrucis folidis, confertis obfeffus. '/■ ereftus, ciliatuft Hab — — — — y 

flavus , peltis fulvis radiatis. » Thunberg, Ff « RUPt I 


V 4^« CRYPTOGAMIA. Alg«* 

i<v;i^- RUPINIA. 

noides. Aytonia rupeftris* Forji. gen* «♦ 74. 

Jiabitat in rupibus Americse meridionalis^ 

^/^^ ftruftura frondis non valde diirimilis Tar^ 

gloni^e. 
Frondes indivife, lineares, utrlnque obtufe, longi- 

tudine unguis, fibi invicem hinc & illjnc incum- 
bentes ; fubtus nigrse , tuberculis marginalibus 
femineis rubris; fupra viridi- albicantes, radio 
glabro, fed difco per longitudinem frondis pilo- 
fo: puis fubulatis, comprefiis, ereftis, albis> 
quas antheras effe putant Cell^ Forlleri. flavus. FUCUS fpongiofus, ramis ereftis fabqoinquangula- 

ribus laciniato-dentatis areolatis nitidis. 

Habitat raro in fundo Freti Zeylanici* Konig. 
r More Corallii crefcit, fed nor\ durus. 

Craffus & porofus eil. .^ rue US caule repente ramofifllmo, frondibus fim- 

plici-pinnatis: pinnis obtufis sequalibus approxi- 
matis, fruftificationibus verticillatis peltatis. Habitat in Zevlona in Ireto Chilas fub mare. K Viridi - opacus , fubcartila^ineus : frondibus longis, 

tenuibus, pinnatis: pinnis lanceolatis, obtufis. 

Jnfiorefcentia eft racemus ex verticillls cum fruftifica- 
tionibus pedicellatis, peltatis, planis. .#- rf 

f 2&oiufi\ PHALLUS valva radical!, ftipite pentagono, pileo 
acuto quinquepartito ; laciniis conniventibus. 

Phallus Mokufm. A&. petrop. v. 19^ p, 373, t. 5. 

Mo^^ku^fin. ^ Chinenf. . . , 

Habitat in China prope Pekin in Mori radicibus putri- 

dis & ipfis in foliis femiputridis* 

Fungus fubftantia molli, tenella, alba, fere ut Ph* Volva impudicus crefcens. nias, ilipitem vaginanfi. n Stipts J 4 I / - 
CRYPT OG AMI A. Fangi. 4^^ 

Stipes volva longior, pentagonus : angulis pUnis, fiftu- 

iofus': corticali craijiore, carnofo. 
Pileus fabulatus, fubaugulatus , ruber, quinquepar* 

titus. 

Laciniae sequales, fubulatse, conniventes. 
Cito crefcit & totam vegetationem intra duodecim ho- 

ras abfolvit, abfoluta flaccefcit & putrefcit* 
Chinenfibus raro edulis, cum faepe venenatus & ver- 

minofus reperiafcur, fed laudant i^t prseftans re» 

medium in Ulceribus cancrofis, fi tan turn externc 

adhibetur, ob quam efficacem vim Incolis notiifu 

mus. tarcino- LYCOPERDON ckvatum, ftipite cylindrico refto. 

malis^ Habitat in Cap, bonse lpei\ D^ I). Thunherg. 

Fungus ilatura Agarici pileo nondum a ftipite diftin^ 

fto, clavatus. 
Clava ovato - oblonga , bafi dehifcente » tomento & 

farina fufca. 
Sttfpes cylindricus, fibris reftis. 
Pulvis in Capite bonae fpei ad Ulcera cancrofa in ufu 

eft. . \ cancella- LYCOPERDON parafiticum foliorum, cancella- 

tum^ turn fills parallelis. 

Lycoperdon cancellatum. Syfi. veg. ed. 13. p* 824' 

lacqu, atijl. v. 1. p. 13. t. 17. 
Habitat fupra folia Pyri* lacquin. 
f^erruca crocea , folio innata , compolita* 
Mammilla verrucse apici infidens, alba, quae matura 

dehifcit in fila parallela, apice cormexa, 
Pulvis ferrugineus, fufcus. MU.COR peretmis, ftipite filiformi nigro, capitul 

obtufo nigro glabro. 
Habitat in foliis Arboram. 
Refert punfta in frondibus Filicum. 
Ff| PAT ^T4 
(o) 
\ 
A 
M E. fexuofa, MAV^lTl Mauritii - Boom. Surinamenf, Habitat Datherg 
Arbor ramis angulatis , flexuolis, glabris: arfciculis' Ex brevibus, furfum incraiTatis; fubrecurvatis, ter- 
minatis vaginis amplexautibus : geniculo cyathi- 
formi, acutiorL 
ilis horum exeunt per totum canlem Amenta ftro- 

biliformia , bifaria , patentiffima , feflib'a , bafi 

fquamis binis, maioribus, ereftis, furfam fal- 

catis* 

mta ovato - oblonga ^ teretia, floribus ar6te appro* 

ximatis, patentilTimis, ferrugineis tefta. 
' SquamcB rotnndae, obtufse, feparant flores^ 
Perafta florefcentia cadunt floras, ut reilet amentum 

cam fois fquamis- 
Valde fingularis hsec arbor fere aphylla ; doleo me non 

noffe nee flares femineos, nee fruftum* 

butyra^ C O C O S inermis , frondibus pinnatis : foliolis fimpli- A cea. CIDUS. Pindova* Pif. braf. Hab fig fes. Mutis, t) ,A .^ Palmse altge monoic3e fequentem fruftificationis de- Spatha imiverfi Mutis utrinque at- tenuata, lignofa, intus l^evis, extus regulis nu- 

j'% 1 * J^ Ilia < * -la ^ m m lUX >.^ % ta fe pofitis , verfus mediam partem fpathae paulo 
,a fe invicem remotis, verfus apicem coalitis, ut 
vix^regulse uUse diftingui queant, longitudinaliter 
rupta, poft eruptionem fpadicis decidua, quatuor 
•ad^fex pedes longa. 
Spadix eiusdem longitudinis , ramofus : ramulis fiiri- 
pUciliimis, unius pedis longitudinis, confertifli- 
mis, fparfis; pondere deflexus, unus C duo in rcl s Palma 

fex f, ofto & femineos" con- lunctim* ^ Spadix maf cuius floribus omnibus mafculist brafteol parva > fufifultis -V Feriav r PAL M ^. ASS Perianthium proprmm Squamulae tres, minimse, 
oblongae, planiufcLilae, bail fubcoalztse, ere- 

ftiufculas, 

P^^a/a tria, linearia, teretmfcula, utrinque atte- 
nuata, longiffima, (fex ad ofto lineas longa) 
fupra medium hinc inde inflexa, candidxilima, 
fucculenta, ball laeviter connexa, fquamulis 
calycinis alterna^ laevia* 

Filamentakxy fiiiformia, petalis trlplo breviofa, 

receptaculo inferta, fubcoaiita^ 
Anther ce Yme?iveSf longitudine filamenti, verfati- 

les, bafibiiidse, biloculares. 

Pollen fcobiforme, candidiilimum, minimum* 
Hi Flores ad eruptionem fpadicis vel minimo at- 

taftu delabuntur, acervum maximum effi- Sipad: cxentes. es mafculi prioribus fimiles, fed perfiftentio- 
res; femineis interpoliti rariores; fuperne^ 
ubi femineus nullus, confertillimi. 
Petala prioribus tenuiora^ 
Filamenta breviora* r^ir- A 

Flores fi imbricatim pofiti, bra* 
fteola triplici, laxiori, planiflima fuffulti* 
Perianthmm proprium nullum : nifi brafteo- 

ias five petala exteriora pro calyce fumas. 

Petal a fex. 

tria exteriora maiora, ovata, concava^ bafi 

ampla, fubrotundata, maximamfloris 

'orem te^entia, rudiora. NeUa^ cartilaginea, 

interlora breviora, c 
temiiora, confimilia. camofa maximaro diffi mum. Germen ovatum , fubacuminatum , glaberri- Styl; 

Stis: mum. exfcrorfum Iscvla. introrfum afperula, ereftiufcula 

ff 4 Vrupa 4^6 JP A L M iE. 
w 
Vrupa obovata, unilocularis, fucculenta, gbiber- 

rkna, acumine paulo protuberante apice no- 

tata, bafi corolla indurata, perfiftente, vi- 

cem calycis agente cinfta, obfolete trigona. 

Nux cortice cartilaglneo & pulpa fibrofa, exfic- 

cata, rigidiffimis faftis obtefta, duriffima, 
lineolis longimdinalibus fubftriata, altero 
latere convexa, altero fubplana, oblonga, 
utrinque fubacuta, tribus foraminibus obli- 
quis ad bafin pertufa. 1 

Nucleus cartilagineus, durifllmus, lapore 
nuclei C. nuciferse. 
UJus. Nuces contiifas & ruditer contritas in aquam 
iniiciunt Incolse, ut earum nuclei lenta maceratio- 
ne, absque ulla ignis a.ftione vel expreflione tan- 
dem folvantur^ Butyrum aqua innatat, materia 
gravlore in fandum Yecedente. Triplici lotione 
tora materia butyracea extrahitur. Sub gradu vi- 
|;efimo Thermometri Reaumuriani fupra gradum 
congelaripnis confiftit inilra Batyri albidi, at fub 
gradu vigefimo tertio iam inftar Olei liquefcit. 
Hoc communiffimura Incolis Americae calidioris. 
Pulpa fucGulenta eft valde mucilaginofa & fubdul* 
CIS, quae Porcis inpinguandis infervit. Oleum f. 
Butyrum Indianis quotidiano in ufu eft, & in ufa 

culinari digetetico & medico? in europseis Ofiicinis 

pharmaceuticis recens femper valuit, rancidum ve 

ro nocuit, hinc obiivioni nunc traditum, 

Annotationes^ 
Ex palmarum nucleis parari poteft fimile oleum & ex 

diverlis fpeciebus paratur & diver fa methodo. Ex 
Elais guineenfis habet lacquinus in Hiftoria plan 
tarum americ* p. 280, palmarum oleum parari. 
Methodum prseparandi variam vide apud Auble- 
tium in HUt, des Plantes de la Guiane francoife, 

append, p. 96* 
In America calidiori etiam dari Palmas febiferas & cc- 

riferas audivit D* Mutis, 
Pulcherrima Palmarum hiftoria, botanice elaborata, Bo- 

tanicis exfpeftanda ab acutiflimo Obfervatore 

D. D. Mutis, qui per plures annos in ipfa Palma- «« rum patria vixit. INDEX \ 
(o) ^ 4?7 

- IMSf- 


GENERUM ET SPECIERUM. 
\ caiypha 422. 
Acanthus 294. 295* 
Achras 210. 
Achyranthes 159. 160. 
Acrostichum 444. 
Adianthum 446. 447, 

Adonis 271. 272» 
Aegopricon 63. 413. • 
Aefchynomene 330. 
Agrimonia 25U 
Agrostis 107. io8, 
^ Ajra io8' 109. 
Aizoon 260, 261. 
Albuca T96. 
Alchemilla 129* 

AUamanda 165. 
Allium 196. 
Aloe 205^ 2o6* 

Alstonia 39* 264* 
Alstremeria 206. 

Amaranthus 419, 

Amaryllis 195* 

Amasonia 48. 294* 

Ambroma 54. 341* 
Ammannia 127* 

Amyris 2i6» 

Anabasis 173. 

Ancistrum lo, 89. 
Andromeda 237* 238. 
Andropogon 432^ 433, 
Annona 270. 
Anthemis 378. 
Anthericum 201* 202» 

Anthistiria 13, II3» 
Antholyza 96. 

Anthospermum 440^ 207. : Anthoxanthum' 89. 90* 
Anthyllis 335» 
Antirrhinum 279. 280^ 

Aphtfte{a 48. 301* 

Apluda 434» 
Apocynum 169. 
Aponogeton 32. 214^ 215. 
Arabis 298. 
Arbutus 238. i39» 
Arftotis 385- 
Arenaria 241. 
Arethufa 405* 
ArgophyUum 22* 156. 
Aristida 113* 

Arnica 376. 
Artemisia 362^ 

Artocarpus 6u 411- 412* 

Arum 410* 

Asclepias 169. 170. 17 U 

Aspalatfaus 3ZO. 32I4 322* 

Asparagus 203, 
Asperula 120. 
Aster 373* 
Astragalus 337. 338. 
Astrantia 177. 
Athanasia 361, 362. 
Atradylis 349. 350. 

Atragene 270. 
Avena ill. 112. IIJ* 

Aytonia 49* 303. 
accharis 366* 

Banksia 15. 126, I27» 
Barleria 290* 

Barnadesia $5* 348# Bar 4f8 INDEX Generum & Speciemm Barrlngtonla 50, 313. 

Bartsia 278. 

Befaria 346* 247* 
Begonia 419. 430* 
Berberis 210* 
Bergia 243* 
Besleria 280* 
Betula 416, 417* 
Bignonia 282. S83^ 
Blseria 122. 

r 

Blakea 246* 

Blechnum 445* 
Brathys 43. 268* 
Bromus ill, ; 

Brunia 156* 
Bryonia 423* 424* 
Budleia 123." 
BUchnera 287. 288* 
Buphthalmum 379* 

Bupleurum 178. - -t 
acalia 351, 352, 353. 354. 

Cachrys 18 1. 

Calceolaria 86» , 

Calendula 3S4. . ,^ 

Campanula 139* 140. 141*145 

Camphorosma I38* 

Capparis 263. 264. 

Capraria 284^ 

Carduus 348* 

Carex 413. 4T4.. 

Carlina 349* 

Caroline a 51. 314. 

Carthamus 350* 

Caffia 230. 231* 232* 
Cafline 184* 

Castitteia 47. 293* 
Cafuarina 62* 412* 
Celastrus 153. 154^ 

Celofia i6l» 
Celfia 28 !♦ 

Centaurea 383^ Cestrum 150* 

Cheiranthus 296. 

Chelone 279. 

Chenopodium.l7I, 172 

Cliiococca 145. 

Chironia 15U 

Chlora 218- 
Chryfanthemum 377. 

Chryfocoma 359* 360*- 
Cicca 416* 
Cinchona 144* 
Cineraria 373* 37 
Cifiampelos 43 2» 
Clematis 271* 

Cleome 300. 

Clerodendrum 292. 
Ciiffortia 429. 430, 43 L 
Clutia 432* 

Cocos 454* 
Codia 33* 228* * 375^ 376 -J i 187- 156 Conocarpus 146 

Convallaria 204* 
Convolvulus 135* 136, 137 

Conyza 367* 
Coprosma 24^ 178* 
Coreopfis 386* 

Cornus I25» 

Corymbium 392* 

Cor ynocar fits 2 1 

Cotula 377. 378* 

Cotyledon 242* 

Cramba 299- 

Craffula I88- I89. I90^ ^9^ 

Crataegus 253- 

Crinum 195* I96. 

Crithraum 1 80* 

Crotalaria 322. 323» 

Croton 422* 

Cucumis 423. 

Cunila 87* 

Cup Ciijfonla 25* HZ Vr Cya- t INDEX Generum & Specienim. 4T9 Cyanella 20 !• 

Cynanchum l68» 169, 
Cvnocrloffum loo^ 
Cynofurus ilo» 
Cyperus 102. 103. 
Cytifus 327» 338i. D aftylis no, 

Dalbergia 52* 316. 317- 
Dalechampia 431* 

Daphne 223. . 
Datura I46* 
Daucus 179* 
Delphinium 261^ 
Dianthera SB- 
Dianthus 240-^ 
Dictamnus 232*^ 
Digitalis 283 
Dilatris 10. 
Dioscorea 437* 

Diosma I54^ I55» 
Diospyros- 439* 440, 

Difa '59. 406* 407. 

Difandra 32. 2I4, 

Dodecas 36. 245# 

Dodonaea 218* 

Dracaena 203. 204. 
Dracocephalum 274 loi Drofcra 188- 
Duranta 29I 

Diiroia 269* 270* 309 
chites 166. 167* 
Echium 131. 132. 
Ecllpta 378. 

Ehrharta 28. 209* 
Elseocarpus 266. 

Elymus 114, 
Embothrium 16. 128. 

Epacris ig, I38» J39 ■ 

Epidendrum 407. 

Eranthemum 82* 

Erica 219. 220. 251, 2:?^. 223 
Erigeron 368^ 
Erinus 287* ^ 

Escallonia 21. 156. 

Euclea 67* 408. 
Eupatorium 354, 355. 

Evolvulus 186* 

Evonynnus 154^ 

Exacum 123* Iif4* 
agara 125* 

Falkia 30, 2 1 1. 
Ferraria 407. 
Festuca in. «£ Ficiis 441* 442- 
Forskohlea 245* 
For st era 59* 407* 
Fothergilla 42. 267. 
Fuchsia 217* 
Fucus 452. 
Fuirena I'r. 105. 
Fumaria 314. 

^"^ahnia 31, 2II* 
Galega 335. 

Galenia 227. 

Galium 12 1. 
Gardenia 23. 162. l63» 

164, 165. 

Gentlana 174. 175. ' 7 

Geranium 304. 305. 306^ 

Gerardia 278. 279* 
Gethyllis 27. 198.^ 

Gladiolus 94* 95. 96* 
Glycine 325. 326. 
Glycyrrhiza 330* 
Gnaphalium 362. 3<i3» 3^4 Giiidia :;24* 225 365. Gomo^ ^6o INDEX Genemm & SpecierumJ ./ Gontozia 17. 129. 
Gomphrena 173. 

Gorterla 38 u 382 
Grewia 409. 

Gujlavia 51. 313* 
semanthus Haloragis 34, 229* 

Hartogia 16. 138* 
Haffelquiftia 179. 

Hebenftreitia 286* 87* 

Medycarya 67* 43 1. 
Hedyotis II9» 

Hedyfarura 33o» 331. 

333. 333* 
Heliconia I57» i58* 

Heliophila 296. 297. 198 

Hemimeris 45, 280. 

Hermannia 30 !• 302* 
Hermas 435. 436. 

Hibiscus 308. 309. 

310. 3il^ 

Hippia 389- 390- 
Hippuris 81. 
Holcus 433. 
Hyacinthus 204* 

Jlydrocotyle 175. 176. 177 Hydi 14. 126. Hypericum 343. 

345- 

Hypoxis I97» 198. 344- 
346. 
afione 392. 

latropha 422. 

Jgnatia so. 1 49* 
lUecebrum 1 6 1. 

Indigofera 334. 335* 
Inocarpas 35. 239* 

Iris 97» 98. 99* 
Ifoetes 447. 448* 

luncas 408* ao9« lungermannia 449^ 

Jungia 58. 390* 
luiTieua 235* 
lufticia 84. 85* 
Ixia 91* 93/ 93' 94* y 
yllinga ir, 104. I05 
apfana 348. 
Laferpitium 18 1. 
Lavandula 273. 
Lawfonia 319. 

Leontodon 347* 
Lichen 449. 450. 451* 
Limeum 214* 
Li^pia 288* 
Lilianthus 134. 
Lithospermum I30* 
Lobelia 392* 393- 394 

395- 396< 
Lonicera 146. 

Loranthus 211. 
Lotus 340. 
Lychnis 244* 

Lycium i5o» 
Lycoperdon 453* 
Lycopodium 448. 
Lycopus 87- 
Lythrum 259. 
M aba 6$* 426. Malva 307. 
Mangifera 156* 1^7. 

Manulea 285- 386. 
Maranta 80. 
Maraaritaria 66* 42S» 

Mafjonia 27. I93' 
Mauritia 70. 454* 

Medicago 340, \ Melaleuca 342* 343 Mclan INDEX Generum & Specierum. 4^1 Melanthmm 213' 

Mebstoraa 236. 
Melica 109. 
Melochia 302* 
Melodinus 23* 167. 

Mentha 273. 

Menganthes 133* 
MefemJ^ryanthemum 258* 259 260. Mespilns 254* 
Meflerfchmidia 132 Millingtoma 45. 29I Mimo^ 436. 437- 438 

439- 
Mniarum 8. 8l- 

Monfonia 34I. 343- 
JWontinia 65. 427* 
Morsea 99* lOO, 

Mucor 453* 
Miittera 53- 329- 
Mutifa S7^ 373- 
Myr'istka 40* 265* 
Myrosma 8. 80. 
Myroxyton 34. 233- N ardus 105. 

Nepeta 273. 373 
Nyftanthes 82. 
cymum 375- 276. 

Oedera 390. 391* 
Oldenlandia I27« 

Ononis 324. 
Onopordon 349. 
Ophiogloffum 443* 

Ophrys 403. 404. 

Orchis 388- 399- 400- 401- 
Ornithojralum 198. 199- 2oa 

Orobanche 288. 

Orobus 327. 

Osbeckia 215- Osmites 38o* 
Osteofpermum 385. 386. 
Othoiina 386. 387* 388 

389- 
Oxalis 243. 244. 
sederota 84- 
Pallafta 37, 25a* 
Panax 44 !• 
Panicum 107. 

Pandanus 64. 424* 

Parietaria 434* 
Paflerina 225. 226. 227. 

Paffiflora 408. 

Pavetta 121. 
Peltana 295- 296. 

Peno^a I2I» 122* 
Perdicium 376, 

Periploca 168- 

Phaca 336. 337* 
Phalaris 106* 

Phallus 452. 
Pharnaceum 18S- 186* 
Phafeolus 
Phlomis 274. 

Phormium 28- 204. 205 

Phryma 277. 
Phylica 153. 

Phyttachne 62* 412. 
Phyllanthus 415. 

Piper 90. 9l» 
Plantago 125- 

Plinia 253- 
Plukenetia 42 1. 
Poa 109* no* 
Polemoninm 139* 
Polycarpon 115. It6* 
poly gala 315. 316. 
Polygonum 228. 
Polymnia 383- 384- 
Polypodium 445- 44^^* 325 ly Polytrichum 449 Pomna/^ 4.62 INDEX Genermn & Specieruni. -\ Pommereiilh I3# I05. 

Pontederia 92^ 
Portlandia 143. 

Portulaca 348- 
Prenanthes 347* 

Primula 133. 

Protea lib. II/, II8. 

Prunes 2S2, 
Pfidium 252* 
Pforalea 338. 339- 
Pfychotria 144* 
Ptelea 126* 
Pteris 445. 

Pterocarpus 3i7» 318. 
Pteronia 355- 356. 357. 358. Pyrus 2SS* 556» N 
uaffia 334, 235» 
anunculns 272^ 

Raphanus 299. 
Renealmia 7* 79% 
Rellio 425. 
Retzia 18- 138* 
Rhamtius 152* I53» 

Rheum 229* 
Rhexia 215, 2l6* 
Rhododendrum 237 

Rhus i83» 184* 
Ribes 157* 

Robinia 330* 
Roella 143* 
Rofa 262* 
RotthoUa 13. 114^ 
Royena 240. 
Rubus 263. 
Ruellia 289* 290*. 
Ramex 211. 212. 
Riipinia 69* 452* 
Rujfelia 24* 175' ' 
Ruta 233* 
H ^ accharum 106^ 
Sagittaria 419* 

Salicornia gi, 
Salfola 172* 173* 

Salvia 83 89. 
Sapindus 228* 
Satyrium 40 1 ♦ 40:? 
Saxifraga 240* 
Scabiofa 118- 
S cilia 200. 201*. 
Schoenus lou 
Scirpus 103. 104* 
Scoparia 12S- 
Scopolia 6o* 409. 
Scrophularia 280» 
Sedum 242. 

Selago 284* 285» 
Selinum 179. 180. 

Semecarpiis 2S* I8i?# 
Senecio 369, 370^ 371 

37«- 
Serapias 404. 

Serpicula 416*. 

Sheffieldia 18. 135- 

Sibbaldia 191* 
Sibthorpia 288. 
Sida 307. 
Sideroxylon i52» 
Silene 241. 
Silphium 383* 
Silbn 181* 
Slum isr. 
Smilax 427* 
Solanum 147* I48» 
Sonchus 346* 

Sonncratia 38- 25^*^ 
Sophora 230. 

Sparrmannia 41. 265. 

Spartium 319* o 
Spermacoce 119. 120. 

Spinifex 432. 

Spirseu 261. 2^Z* ''SO^ St3e- INDEX Gqnerum & Speciemm; 4^3 Stsehelina 358, 359* 

Stapelia I7i» 

Statice i87* 
Sterculia 423. 
Stilbe 441. 

Stipa III* 
Stoebe 39I. 

Stratiotes 268. 
Struthiola 12S^ 

Strychnos 148. 149 
Synifhonia 49. 302 i 
acca 37. 251* 

Tarchonanthus 36o» 6l» 
Tektona 2Q* 15 1» 

Terminalia 434* 
Ternjlrumia 39. 264* 
Tetragonia 257* 358* 
Thaliftrum 271. 
Theobroma 34T* 

Thefium i6r. l63t 

Thlaspi 295- 
Thuia 420* 

Tlioiiinia g* 89» 

Thunbergia 46. 
Tillaea 129* 

Tournefortia 
133 Trachelium 143. 
Tradescantia igz^ 

Tragia 415* 
Trapa 128. 
Tiifolium 339* 
Trigonella 340* 

Triticum ii^. II5* Tulbagta 
Tulipa 196* 193* 194 
nxia 56* 368 

Urena 417. 418. 
Urtica 417. 418. 
Utricularia 86» 
allea 42» 266. 

Verbena 86. 
Verbefma 379. 
Veronica 83* 
Viburnum 184* 
Vinca 166* 
VioJa 396* 397. 
Firei^a 36. 25^* 
Visnea 36. 251* 
Vitex 293. 294* 
Volkameria 292 » w achendorfia loi. 

Weinmannia 227* 
Winterania 247» 
anthium 418* 
Xeranthemum 365, 366^ 
amia 68. 443. 

Z6gea 382. 383- 
Zygophyllum 2^2^ < INDEX / 4^4 % 


Co) SYNONYMORUM. 
cliyranthus 159* 

Aciphylla i^u 

Acorns 268* 
Acronychia 218, 

Adianthum 443, 

Aegilops 114, 

Agastachys 414* 

Alder 417, 
Alnus 417. 
Alfine 244. 

AtnaranthoideS i6l# 
Amaranthus i59» 

Ambrofia 418* 
Anacardium 18 2* 
Andromeda 337. 

Andropogon 1I3» 

Auonis 334. 

Anonyma 209» 311* 329# 

Anonymos 427* 
Apocynum 170. I7r, 

Aracrfpecies 327* 
Arbor uliquofa 230* 

Arre 4 1 7. 
Asphodelus 95- 

Astragalus 333. 334* 

Atrodaftylis 424* 

Auricula urfi 133^ 

Auftella 150. 

r 

Averrhoa 416* 
Aytonia 452. 
seotbryon I03« 
Balfamona Pinto 249* 
Bankfia 226« 227. Bebe-boom 317* 

Bergkias 162. 

BipinuUa 405.^ 
Blackbunua 126. 
Blattaria 28 1 • 
Bromelia 434* 
Broodboom 443. 

Buchnera 86. 
Buffelblad 418- 
Buifelh6rn I46» 
BuglolTum 130. 133 
Bulbus 201* 
Buram Chadali 332* 
Butonica 312. 
Buux-horn 283* / 
I aaghij-vyo 236. 
Cabureiba 203. 
Cacao 314. 
Camphertplant 368. 

Cara-Carinam 85» 
Carduus 349* 
Carim -gola 192. 
Caryophylisea 227. 
Caryophyllus 240* 

Catechu 439* 
Centaureum 123. Centaurium 123* 124 
Centella 175* 176. 
Cerodea 257* 
Cham:3edrys 83« 
Chordorrhiza 414. 
Cineraria 371* 
Coa-opla 344. Col' INDEX Synonymorum. 4^f Colpoon i6r.*^ 

Commerfona 3 12. 
Conyza 366* 
Cotyledon 303* 
(j^ratseogonum I20t 
Croton 415. 

Cuphea 249* 
Cycas 443* 
Cyperus 414^ 
Cyphia 396* / 
ecaspermum 

Dicera 266. 
Digitalis 84. 
Diiatris lor* 
pifandra 2 1 4* 
Donatia 115. 

Drymeia 414* 252. 
Ueborine 177. 

EpidendrSff" 427. 
Euodia 125- 

Euphorbium 17U 191 

Evonymus 1S5. 428. 
ilicula 447. 
Flos Tigris 407 

Folium 157- 
Fufanus 16 1. 
andarulTa 85. 

Genista 328. 
Gerberia 278. 

Globba 79 

GrofTularia 157 GroiTularlse fruftu non f|)ino- 

fa 236. 

Gymnandra 27 8» 
semanthus 195 
Heleonastes • 414. 
HHleborine 177. 
Helonias 197, 
Hemerocallis 
Hevea 207. 422 
Hoitziloxitl 233 Hyacinthus 204 

Hydnbra 30 !• 
aparindaba 313 lauone 177. 
lasminoides 150. 

Icica 216. 
Ipecacuanha 144 

loriadia 379* t f m 
aida 424. Kaki 439* 
Katu - Kurka 273. 
Kattu - Vaeila - Ericu 
Keyra 424. 

Ki 439- 
KClpinia 348. 
Kcilreuterla 228. 
Kofarla 276. 
Kyllinga 104. 105. 133 
agotis 278 Leipe 417. 

Lena - Noel 

Gg 135 Xepto- / i 465 INDEX Synonymorum. Leptospermum 342- 343^ 

Leptostachys 414, 

Leucoglochin 413. 
Lichenoides 450. 451, 
Lignum equinum 283^ 
Lignum Rhodium 135. 
Ligusticum 179. 
Limonium 
Linaria 279 187- Lingua cervina 445, 
Liparia 322. 

Lonchophylium 405 
Lychnis 341. M 317 alococca 409. 
Malva 308. 

Mammea 313. 

Marmolade doofes boom 
Muuritii -bcom 459. 
IVledicago 

Melasma 278. 
Melilotus 339^ 
Mcrcunalis 175. 

Mespiids 255- 256. 
Meflerfchmidia I83« 
Mo-ku-fin 452- 
Moppeboom t 45, 
Moutouchi 318, 

Munda-Valli 136. 
Muscadier 26s* 
Muscus 148. 

Muffenda 163, 

Myrtus 343, 209 '\ 
aru-Kila go. Nemolapathum 
Nigrina 311 Nir - Atti 278. Nir 442 
Schulli Z^9 NQr Pongellon 283» 

Nux myristica 265. 
rchis 405. 406. 

Orelia 165. 

Ornithogaium 2oi. 
Oviedse affinis 591, 
Oxys 344» 
achi ra 3S?. 314. 

Padre - Pu - Marau 

Padd 283. 
Padus 438. 

Pagapata 252. 

Pandacaqui 145. 
Panicum 114. 

Pao Seringa 433. 

Papegoyen - Beck i^g* 
Parva - Kelanga 214, ^ 269 Pemphis 249. 
Pericly^enum 

Peyricoboom 270 
Phyllitis 445. 
Pindova 45 4^ 

Pirigara 313. 
Plumiera 165. 
Polypodium 447. 
Pombalia 397, 
Pfyilophora 413. 

Pterococcus 253. ^^-4s.^ia 235. 
ademachia 41 r» 41^ Restiaria Ricinus 415 I87. Rima INDEX Synonymorum* 4^7 Rima 41 r. 

Rindera 130* 
Ringwormbootn 
Rothmannia 165. 
Rubia 185. 344 
alfiUa 206. 
Sal Tola 172. 
Saurariis 214. 
Schoenus 89. 104* 
Scirpus 414^ 

Scobon 38a» 
Secale 115. 

Sergeant 3 14. 

Sibthorpia 214. 

Sif^critis 84- 

Simarouba 234. 

Simaruba 234* 

Sifyrinchium 95, 194* 

Skinnera 217, 
Slaapers 157. 

Soccus 411. 412. 
Solandra 176* 
Stipa 432. 

Swart Yzerhout 165* Tettan Kotte 148. 
Thunbergia 162^ 
Thymelaea 223. 
Tiru- Tali 137^ 
Triticum 115^ 
Tulipa 196. 
Ira 417. 

Ufepale l68» ! T 
erbascum 281* 
Veronica 278» w achendorfia loi* 
WilUPadri 283- 
enageia 208. 
Tenahme - shil Eberfyn 327 
iloxocbitl 314* 
Xiphophyllum 404 fe 


.EMENDANDA. Pag. 23. in Charaftere eirentiall GARDENIyE adde: 

VoroUa monopetala. 
Anthirce tubo corollae absque filamentis infertx. 

Pag. 41. SPARMANNIA lege SPARRMANNIA, 

E 

Pag. 49. Jo. Ayton lege Gntl. Alton, 

AYTONIA lege AITONIA. 

Pag. 75. RUPINIiE Genus exclude, fpecics MARCHANTL^ 

eft, 

Pag. 84. Exclude omnia Synonyma lUSTICI^ ciltaris ex- cepto lacquini. Pag* 95. Omnia Synonym latifolium 
O grammi . cludantur. Pag. loi^UItimam obfervationem fub MOR j^ A exclude, 

Pag.l3I.CYN0GL0SSUM Rindera lege CYNOGLOSSUM 

lavigatum. LONDINI, 
17 8 I- Car. a Linnk*