Skip to main content

Full text of "Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum, id est, Elisabethae Blackwell collectio stirpium ?quae in pharmacopoliis ad medicum usum asseruantur, quarum descriptio et vires ex Anglico idiomate in Latinum conversae sistuntur figurae maximam partem ad naturale exemplar emendantur floris fructusque partium repraesentatione augentur et probatis botanicorum nominibus illustrentur. Cum praefatione Tit. Pl. D.D. Christophori Iacobi Trew ; excudit figuras pinxit atque in aes incidit Nicolaus Fridericus Eisenbergerus ..."

See other formats


r^? ■■■■Hi £ LEWIS STdRTEYACT. a" * t 
A a i v. \l I 


. ' V - • A ®lacfo>f Hiji&tf Stint® > ito* 

Iftfafcfjf ilatfwell 

cm a eg f c 

&ie jum Sfcjnep * ©e&cau# in bm Slpot&ecfm aufto&alftii ttevfcen 

Dercn Uefc&ret&tmg unD Sirdlften 

au* 6tm fiiijjUfdKTi ubtrfefct Anglicist! 

tie SSWiflwng graffm Sfcttmift taStiuttdKfito 

nut 33eDf(igung 

• Dec ffyeile tor prone unt> (tanft 

fee* dufcrlidjen Staitynrt eigenen Seimjci^en wrmtfrrt 

udD a H e ftrtcn 

mit Umtytttn 9?a(jmen bet St*ut«* fic&rer ttldutert rocr&cn 93 
TO eitiec SGorrc&e 
Tic. PI. 

ettn D. Hjmitopjj Hacol> Kretttf fSrtfqt gcnt^Icc un* tu tfupfa gcfkifrit IftirrtbcvB 0tttlfft brij Cfrriflun de LAVNOV ANNO 17(7. HERBARIVM BLACKWELLIANVM 

EMENDATVM ET AVCTVM 

ELISABETHAE BLACKWELL 

COLLECTIO 

STIRPIVM 

QJ/ A E 

IN PJJARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR 

DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATIN VM CONVERSAESISTVNTVR 

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDANTVR 

FLOKIS 1RVCTVSQVE PARTI VM REPRAESE STATIONS AVGENTVR 

HABITVS EXTERN! NOTAE PROPRIAE ADDVNTVR 

ET OMNES SPECIES 

PROBATIS BOTANICORVM NOMINIBVS 


i.l ■ 1LLVSTBASTVR CENTVRIA III. . CVM PRAEFATIONE Tit. Pl. * 

D.D. CHRISTOPH.IACOBITREW 

a A 1 

EXCVDIT FiGVRAS P1NXIT ATQVtl IN AES INCID1T 

NICOLAVS FRIDERICVS EISENBERGERVS 

SERENISS. DVCIS SAXO-HILDBVRG. PICTOR AVLICVS 
NORIMBERGAE DEGENS KOR1MBERGAE 
TVPIS CHRISTIANl M LAVNOY AttM MDCCLVII. 


?A1 1 
i ■-■■■- : -7 

■ri.-i: »'■:-" : 

ii, nee* 

cbxutiictaai 

mxtt famii: c 
neaatiofiiid 


-': 
PRAEFATIO. iombe. 

uu >anc TERTIAM OPE- 
KIS BLACKWELLIA- 
Nl CENTVRIAM abs- 
que vllo pracloquio di- 
mittcrc potuiflcm , quum momen- 
ta praccipua , quae dc emendati 
audiquc huius opcris cditionc mo- 
nenda crane, in pracfatione primae 
atquc fecundae centuriac praefixa 
facis Jam expoful , ncc illis plura , 
faltcm mine , addenda habco , fi- 
quidem liaec ccrtia ccnturia cadem 
racionc nsdemque auxiliis, quorum 
in pracfatione fecundae centuriac 
praccipuc mentio facta eft, nunc 
abfoluta in publicum prodit : nifi 
aliaquacdam momenta lianc prac- 
fationcm extorfiffent- 

Quum cnim centuriac quartac 
tabulae omncsquintacquccarumdi- 
midia pars iis, qui pracnumeratio- 
nis lege lioc opus iibi comparant , 
iam traditac funt , carundem vero 
cxpofitio hucusquc nondum acccf- 
fit : nonnulii banc moram itcrum 
itcrumque conquclh animiquc fui 
impaticntiam ore litccrisquc tcllati 
funt. Etli autem indicio peculiar!, 
fectionifeufafciculbvigefimo quarto 
d. II. Iunii a. cbbCCLV. addito, 
cauflac, quae hanc moram ne&unt, 
quacquc line detrimentopraecipuae 
emendationisilluftrationisquc huius 
opcriseuitari nequcunt, iatis expo- 
fitae fucrunt , fub fpe , ciusmodi 
CENT. ill. quc- tT&BJ ttt * SucW ftnnte i« 
o(uie cinifl* SOorrebe fafieit/ 
m\\ bie mitftigfte Umftdn&c / n>ela)e von 
biefeS Vcrbefierteu unb Vermc&rten SBct* 
fe$ $luSijalie ju bemerfen nam , id> fit 
bee SOorrtte/ Urban a-ften unb jroeptcil 
•£>unfat€ botgefejf ivorfan ift / fqton au 
nuajam angejttget unb benfelbeii, farma* 
len »c»ijiTciid/iif(bt6 bcpiufctcnfiabc/ \\\* 
fame bicftd britte ■^Hubert auf ebeu bit 
aseife unb mit ebeu far3^e»f)tifc/ faffm 
toonichinlid) in bet SGorrebe be$ qmeurcn 
£uiifartf WMbuna, <jcfcl)e&eii ift / mm 
toollcnfat ]um ^otftfaiii fommet ; c3 i)a* 
ben flbcccinigeoiibcrf Umftdubc imdj 511 
biefec 95orrebe gcn&tJH'gct. 

©aim lueil alle £upfcrtaft(n be5 
Weiten ^unfarfd / auc& bie £cl|"te be3 
fuuftcn {nuibertd/ bfucujemgcu, rocfc&e 
burd) SQor|$Uf fief) bicfe^ 38crt aufdwf* 
fen/ ftyon ciitgcjrfubiget (fob , bcrfelben 
CSrffoi'uiiij flber bitytt notf) iti'd>t fange* 
fii^ct ift / fo babcu cmige fi$ rorgen bie^ 
fer SOcri&gcrung oftcrfi beflaget unb i&re 
Ungcbult foroobl miinblcdj aid fdjriftlid) 
fagcugtt. 06 mm <ibcc fdjon in einec 
btfonfatn *Rad>nVbt/ weldje bee toier unb 
jroaiiiigftcn 9Ibtjjeilung ben 2. 3uitii 
i75*.bei)gelegetn>Drben, bie Uc|ad>cn / 
tuelibe an bitftt 33er$ogenmg fcbulb ^ 
ben/ unb bk/ o|jne bet vornebmften tQttotf 
feruiifl unb @rlauteruiifl biefcS 3Btxl$ ei= 
nen Wcua) ju tfjuii/ nic^t $11 farmcifan 

x m* qucrelis fincm fore : nihilo ta- 
men minus concrarium cucnit , 
manifesto indicio , vcl cauflarum 
allcgatarum declarationcm debita 
accurationc haud fillflc animaducr- 
fam, vcl carum au&orcm infra me- 
ritum graucm cenfuram cxpciiri. 
Ncccflc hinc eft, vt praccipua cita- 
ti indicii momenta brcuibus repc- 
tantur. 

Prima promulgatiopropofiti de 
opcrc hoc edendo d. XI. Marcii a. 
cfcbCCXLVII. fada plura haud 
promiiit, quam cius cditionciu ic- 
cundum exemplar Blackvvcllianum 
pracnumerationis ope recudendam, 
hac tamen mutacione, vt textus fcu 
commentarius tabularum anglico 
fcrmonc conferiptus gcrnianicc red- 
datur > nomenque fingularum ftir- 
pium depiefcarum fpccificumfcupro- 
prium ex probato quodam auclorc , 
itemque ipfius figurac atquc inpri- 
mis chara&crum fuorum gencrico- 
rum, quoties fieri potcft, ad naturae 
ductum emendatio addatur. rrima 
autcm iam fc&ionc.practertcxuun 
non folum in gcrmanicam fed ctiam 
latinam in linguam tradu&um , ca 
notabilis emandatio procuraca cli , 
qua fingulis ftirpium fpeciebus vc- 
pracfentatis nonvnicum tantumfed 
plura ipfi propria nomina ex proba- 
tiiliniis auctoribus iuncla funt cum 
in fincm magnumquc vfum , vc 
vnusquisquc (ciat, quo nomine can- 
dem fpeciem onmiaquc , quae de il- 
ia annotata funt, apud alios repc- 
r ire que at. Hislpccicrum nomini- 
bus propriis pracKxum praetcrca eft 
nomcti cius gencricum , quo liodic 
apud cclcbcrrimos au&orcs fvrtcma- 
ticos occurric, quoniam idem fac- 
pius variac. 1 andem maioris vtili- 
tatis gratia notac quacdam, cogni- 
tioncm ftirpium facilitantcs , fub- 
iunctac funt. Hac itaquc rattonc 
hoc opus continuatum ct fingularum 

fpecic- finb/ gemigfam crfftnt WKltn, in bee 
dofmtRfl/ twfi fimft'g&in bergleidjtii 
Slageu untcrblcibcu roiirbcn ; fo iff boa) 
&flS ©egcntfceil etfolget *u cinem Karen 
Werfiua(,baf;entii>cbergebadirerUt(acl)ei[ 
erfldtungnitfttmitgclj&tigecUf&crlqung 
ktraditctroorbcn ilT/Otecgtgcntcm Uifoe-- 
&crberfeI&enun&Mgtoerfaj)reii roii'b. «£$ 

iff beroj)a!6en n6tl)ig> baStoornc&mfte b* 
toon l)iet fur$Iid)iuroicber&oleii. 

©ie aflererjU Oftidjridjt toom uitn 
93?crj 1747 toon ban SQotfynbtn biefes 
SBcrt aug$ugc&en / (at mdtet nidjw 
tocrforodicn / al$ cine neue Slujlag; iiad) 
bent QMatfroellii'dieH SKuiter bur<^ Q3e»« 
5ilfcciiifdSOorfu)u(rcdjuto«caiijTflKcn/bot^ 
mil bicferSjcrdnberung/ ba$btt (£nglifa)e 
5cft irtbad$aitfu>e- foil ubtrfa#t unb jo 
bem fl&gc bifoeten ©eroadjfe fein eigciitl>um< 
litfjer 3iameati3cincin bcn>d&rtcii@d>tift* 
(idler/ and)/ fo off eSm&glid)/ cine iOtc 
befjertMA bet Sigur , tootneljinlid) abet 
feir-cr ©ffd)led)t3;&mtieid>en/ iiadjbec 
!)?,!titrfeibrt beogefiiget wetben. l£$ i\\ 
abet fa)ou Get) bet ctften 9lbt(tiluiig ne&|t 
beine / baft bet Qcp nidjt nut 2cMfa)/ 
fonbetu flud> y.itiiiiiio') ift ubntfe 6rt n>o& 
ten / bie merfimirbigc 2jcr&f|7cniiig ge* 
fifteen, bag Geo eiiiec ieben toorgejlelltcii 
5Irf bee CieroArfifi: iiicl*t nur ein eintger 
i^meeigentcaiaiiie/ pnUtn tat^xtttwi 
ton UtotysttjUn t3u>rif(fieiicrii fcepgtRi' 
get iDor&cn (Tub/ :u bem G'nbc lllib grof* 
feniliupei!/ baf; cmjeberwifie/ uiitcrnKi' 
ujeni tfUaatn er&iefe 91t( unb n>a^ botoon 
angemci'fet wor&cii ift/ 6ei) aubrtn jiiibcn 
fan. ©iefember 3irt eigenen O^amen i|t 
iiteE&fld fein ©cfdjlec&ts « Dtamc toorge* 
fc^et roMbfd/ role er Ijeutige^ 5age5 6c9 
ben bfi'iiljiiiteften flMTcmrttif^cn (Stltrift* 
(leflern tiorfommt/ n>eil biefev oft gat fe&c 
untcrf*ifbeii i|T. eiiblid)iftaitd)fiirm'i(J' 
lid) frefuuben rootben/ cmigc *3(miifrfun* 
gen/ roeldjebie SrMnntDUfi ber ©c»>Ac&fc 
crlei Atetn / anjubangen. 91uf Wfc 5Beife 
nun ift beftanbig fortgefa&ren unb me()r unb 
me Jjr itit ecfidnmg einecjebeu SlrttooU' 
ftaiibigecgemadjetiuorbcn/ fo 7 ba&inbeii! 

}n>ep» 


••i 


;::; i: i:.: 
-:: 

IP rot 

i.: 


fpcciorum expolitiomagismagisquc 
pcrfe&ior redditacft, ita, vtinno- 
tisfecundaccttertiaeccnturiaeftcu- 
flura ec conformatio omnium to- 
tius ftirpis paitium clarius et perfc- 
flius, auamin exemplar! Blackvvcl- 
liano, dclcribcrctur. Facile ergo ex 
his patet , lingulis tabularum expo- 
fitionibusquartum ac quintum arti- 
culumaequc, acnotam, recens ac- 
cdTiflc in Anglico commentario pla- 
ne dificientcs. Hunc laborem ex- 
pofcercltudiumtemporisquedifpen- 
dium inlignc, is tantum agnofcit, qui 
in his concinnandis ipfc pcriculum 
fecit ; talcs autcm amplificationcs 
vtilcs cflc ac neccflarias illis,quiccr- 
tam atquc indubiam ftirpiumcogni- 
tionemobtinendam cupiuntjiasque 
cos tantum fuppeditarc valcrc, qui 
ipfi non folum accurata (lirpium co- 
griitionc, verum ctiamfufficicnci au- 
ctorutn botanicorum apparatu in- 
ftrudi funt.nullaprobationc indigct. 

Probe ergo animaduertendum 
eft, i) has amplihcationcs ab initio 
ncutiquam, cc mulco minus carun- 
dem claborationcs ccrto ct derinito 
tempore, quo exferiptae fiftantur, 
fuiflepromillas ; 2) liunc laborem 
in fcfufcepin'eviros.qui aliis grauio- 
ribus Olticiis publicis funguntur , 
proptcrca vero paucas boras fuasva- 
cantcsccrtis terminis circumfcribc- 
rc iicqucunt ; 3) cosdem nullo fti- 
pendio condu&os , fed iblo crga vti- 
licatcm publicam promouendam a- 
more commotos, lusiubiiflc occu- 
pationes; 4) Editorem hoc opus 
tarn vili prctio exhibcrc minimepo- 
tuilVc , li memoratascmendationes 
aequa mcrccdc rcdimerc debuiflet. 
Qui hacc omnia, prouti fascit, re- 
cfcius pcrpendit , quam hue usque 
contigit.cum ncque moram aliquam 
intcrdum interucnicotem tam lini- 
ftrc interprctaturum ncque fiagita- 
turumeflc, vtiacpiuscitataccmcn- 

datio- ji»et)ten unbbcitfen £unberrinbiefcn9ut< 
merfungen au<b bit QMIbung allcc tytile 
bti gaujen ©erodc&feS bcutJro^crunb^oU* 
fomiwuer kfyttibm mitb / ah* in bem 
33Iacfroeui'fd>en WtiftccgcfrfjelKnilr. & 
i(t alfo aus bieffitt leid)t suetfeimen , ba$ 
fop bee @cf[dtung eiuec jeben seupfertafef 
bee 4tc unt> $tc Sftticfel fo n>oW af$ Me 
9(imt£cfufi30anjneuunbiiibem(£nglifn t )crt 
buffer gac nicot su fuiben fepit. ©a|S 
bergfeicben Qitbeic eincn gcofifit $Iei&/ 
Wtifjc unb ,3cit erforbcrc , etfennet nuc 
beejeuige/ berfeloiT cincn SQerfud) bamit 
gcmat&ct &at; bap aba* bicfe JJSermebtuug 
bencn 6efonber$ mHfjig nnb nu&li<& fet>c ; 

Me cine gtiinblidK unb gcroiffe drfifoiit* 
ni* bee ©crodc&fe ju fyahn werlmigm ; 
unb bergleidjen jiitoerttpiger Qieridjt nuc 
ttonbenen ftnnegcge&cuiDfcbcn, biefclblt 
nictit nut a((cine cine genaue €rfdnut* 
m'jS bet ©en>dd>|e $afeN / fonbecn auo> 
mit cinem gcnug|Iimeii 93otrqt^ bee ^0- 
taniftten ©d>cift|te(lcc Wecfe^ei! fiub^ Jat 
Uint$ %>tmifi$ \M)'\q. 

©e^megeii i|t nun alfo ibd&I ju 6c* 
benfen/ bap 1) bicfc ^ccmeftrung an* 
fangS iiid)t i(t Verfprodjei!/ Melroeiiigei: 
bit 5(u6Iieferung biVsw auf cine gerciifc 
Seit bebuugeu loorben ; 2) ba£ biefel* 
be folate Wmnt c unteenommeit h.ii'tn » 
bie'iu auberu mii^tigen unb 6feiit[it()eii 
3(cmfern ftfyn , mir^iir u)ce mentge 
nu'^igc 3eit m'd)t Council eiufdjranfcit 
IaOeu ; 3) &i|i lie bie ^cniubuug nuc 
aUeinc auu "iebe file £>ic 33ef&i'berumj 
bt& aflgemcincn O^u^cud ii&cc ffri) gc* 
nommcn unb fcine ^cjaljlung bafiit ^a* 
ben ; 4) ©aii , roniui folc&c bee a3er* 
legee [ciftcu follte , ec biefcf* ftBcrE urn 
cineu fo geringen ^)ceiji ntd)t £atte au^/ 
lieferu f6nncn. ?8ce bicfcfJ ailed btt %>iU 
ligfcit gematf 6c|fce / aW 6i5&cc gefefce* 
^eii/ iibcrleget/ roicb Mentlid) locbcc 
einc ju rocilen im(er(auffcnbe?Gcr56gcrung 
foii6el6cu«()ci[eu/ nod) audj ttcrlangeit/ 
i>a$ urn be£ mitien bit 6frccd bemclbte 
a3ct6e(ferungcn gac foiten lucggelaffen 
ivccben / juiiMicu m'lhr nuc ^io jn>ei)te 

X 2 unb . ' dationcs proptcrea dcfinant,confido, 
praecipue quum non folum fccunda 
tcrciaquc ccncuria inccrca ccmporis 
pcrfectc abfoluta eft , vcrum ctiam 
cxplicationis ad qudrtam pertinencis 
inicium nuncaccedit, hincquc non 
folum dcclarat, auctorcmcodcmltu- 
dio nunc laborcm improbum (cuius 
plusquam qarta pars iam ad manus 
clt)continuarc, vcrum ctiam nullum 
dubiumfacerc, rcliqua, quam pri- 
muiii fieri poteft, paritcr fcquutura 
elfc. 

Cctcrum, quum primac atquc 
fecundae ccn curiae notv folum ca- 
talogum omnium auctorum citato- 
rum, vcrum ctiam recenfionemfuo- 
rum oporum horumque variarum c- 
ditionum, quousquc mcafupcllcx Ii- 
brariatuccurrit, iJicci atquc tomnc- 
ri, Iianc appendieem multis gratam 
atquc acccptamfuiflc : talcmnunce- 
tiamaddcrc baud ncglcxiflcm.nili u- 
na ex parte orficiamcapubUca cidem 
tonriciendo impedimencum (tiuxif- 
fent ec altera expartc mccuendum 
fuiflcc, vltcriorcminabfoluendahac 
ccnturia moram nouis qucrclis occa- 
fioncm pracbituram clfe. Quum 
practcrca numerus auctorum iam ci- 
tatis iungendus pedctcntim iminui- 
lur.cthict illi.qui inquarta ccnturia 
acccdcnt, D. V. facile coniungi ct fi- 
mulcxplicari potcrunt. DabatnNo- 
rimbergac IV Nonas Januarias A. 
O.R. cbbCCLVIU. unb britte £unbert inbeffen fcMig ju 
tStmib gebradtt reorben i#, fonbern autb 
mit btr ©Wrung t*c6 fciertrn £un> 
bcrW nun bet Slnfaug gemncfjet njirb 
unb ju crfenncn gicbet / buff fcer £erc 
Miitiuv; mit tiKii U m ,\k:]\ in biefcr mii^ 
(amen 9lE&eit (baVon fa>n meljr m bee 
4te W)til ben £anben iff) fwffflbre; 
fonbern aucb fcinen Sroeifrl iibrig [afle, 
t:.!"; bat fiicflWnbige cbenfaftt fo &a|& 
e$ mogltcr) folgeii nwrtw. 3m ii&rtgen / roeil in) bem erfteit 
unb jtwpfen £unbrtt nic^t imr ein 93c 

jeidimS alter <5cf>riftlrel(er / bie angefufts 
cet morben (tub/ fonbern aucfe eincSWatj* 
rid>t toon i&ren SBtrJtn unb berfefben 
untcrfd)ieblid)en frlbft in ■fMubcii pa&ei. 
ben Sluflagcii bepgrfiigct unb erfafjren tw< 
be 7 &a^ biefer 9ln(>ang Welen angenehm 
gerocftn iff/ bftttt idt biefc$aud> bermalen 
indie uuteriaifeii/ twnuiii(f)t ciiie6$bril$ 
meinc 6(frntli<fc 9fmtd * SOerriffitiiiiaen 
bie SColIenbung beflen Verfmibert fatten, 
miberii 5l)eii6 id) iiitftt Iidtte beforcftten 
miiiTcu/ ba(> eine Mitgerc 23enfleilungbe3 
©rtluflc* be$ britren -tSmibcrtS neue 
Slagen Verurfadjcu roiirbe. 3Peit libit 
biefeSbie^abi ber <Scfer if t (teller , bie ben 
frfwn angefiibrten noift 6engcfc(iet roerben, 
mebr unb me&r gen'nger rpicb / mtkta 
tittt unb iene/ rceldje in bem Werreiiftuit' 
bcrtba*u fommen/ gel. ©£>tt leidit Verei* 
niqct unbjugIei*toDrgerte((etiperbcn f6n* 
nen. 9iuaibecgbcn 2. Rennet I75S. D. CHRISTOPHORVS IACOBVS TREW. CENT. III. ► CENTVRIA III. 

TABVLARVM EXPLICATIO @rMrung ber Supfct * patten, 

TAB. sot. Lj/. Tama-indu*. Gem, 'SamarinBe nbaum. Ow* *o$^:*meff. Arf. the Tamarind tree //.i/.Ta* 
marinUor <7j#- Taraarin. i- <Bi(frt iff ber SBeflin&iftbe ^amattabfnbaum ; 

8w 3dd:mmg be* JSVafltf ift wn Bcmjcntgen Qiaum 

genommen- utti&tr in btm ^reibbaufc b<$ medicini* 

feben QiukM bep Htmben ju fitt&en ift ; bie Jtucbt 

aber ift au* be* #errn QHRRS® ©ammlung na$ 

Ecm ?cben wrfcrligct. differ 35aum rcir& In SBcfa 

* -„^.™, „„«. , ^ p *,yi M ^Mi H „„- ^nBicnfcbrgro*, bicSl&rer|mB|}fn;gratfgrun, file 

qui vero fcu fruflus ex iufco luteus pailun rubris SMumni KW in* «lb mif purpurfarbenen Slbtrn; 

maailis inlit-nitur. Pulpa liliquac ab initio rubct, tie <£d;itfe etc r $ul|i i(l braunJ.dtf'gcIbi mit ro( i. Hacc Tamarind um Jndiae occidental!* fiftit, 
cklincatio rami illius eft , qui in hyberoaculo horri 
medic! Lonclincnlif cxltat, fru&us vero, ex col* 
leclione KASUU defumtus , fecundum natundc ex* 
cmplar depitfus eft, Hacc arbor in India admodurn 
proem fit, folia gramimro virorc liipcrbiunt, florci, 
ex albo et luico mixti » purpureas venas habcm* fili- poit nigricimcm in coloremmutatur; Semina oflcac 
duriticj fplcndcm ex rubro fufcoquc colore. 2. In India crefcit occidental^ ctacftatc floret. 

3. Tai&ariikli plerumquc per ft » line aliis addittf 
remediis, adhibcntur > ct cum cmolumcntoquidcm, 
ad climuianrium ex corporcbiliofumferum » vt ex- 
indc proucoiens in ventriculoct intcftinis color tern* 
pernor* 

4- NOM. GEtf. Tamarindu* Raj, Afetb. ifii. Mff. 
Syfl* 10, Li*n* Gtn. no. 41. Ko)< 46 c. Ludvv* 373, ineb*%y 

c, SOM. SPiiC TamarindusBi&agaricusriliqtiaprodiicliorc- diipcrm 
expti* Pink Sv.Af.Jte4, l)tcr unb bar sfftntfj ba«9Rart in ficr tScfroic i(l ju* 
crft gclb , Krantert fi(b abet bemad) In fft)ivar{* 
braim ; bit (g'aamen fii.B fWl fo l)a« - trie t£itin * 
an Sarbc aber g!au;cnb retljlidj* braun. 
3. 6riva(iftlin3Uf|iinbicn,unbblub(timS^mn(r» 3* 53icfc^amarinfcnivnB<nintfgcmdttaD«n; un& 
rone 3tomif#ung anbcscc Sfqaffgen scnoflm , man 
bebient jicb ibm nil 91u(*n btc jafltdjtc Seucfciigfcl* 
(en abjufubren * unb tit babcr im ^ftagen unb belt 
®cbarmcn cnt)lcbcnbc $>\%t ju vcrtrcitxn. 
w \>748' Jwwfito. Botrb.th 59. tfr,m 13c. fln^. ftminibus vcluti ifthmo inter- K*f*. In propon-ttdii konihot huiai pTima« cat r«(tnut- 
iwt, qm BWCKWELLIA dcd«ri- , in ^ddccdi* autcm 
fynonyatU co pitctorr* fuimiil, cumJ ab iltj fpccfc, <jui< 
inrocclicot jJhiUturvfuj ( rwn vidcittr nifi frufluum di- 
ueffiute pidlum djfercp^rc, quippc quutn in h*± , notante 
nomine PJuknetuno, feminum ueiivri nupnltudo CXBClfe^ 
rem fuperficicoj Llj^ut in*o, In quo ilU pufi-a font . Joco 
ictumcfccce facta* Florcm TcparaiiJiD, lutco colore miignU 
wmfc x % TruOum integrum, , 1 '.■ ■■ InaeqitaUm n.,^,'- 
cicm circrnaai /*. 1 , femen oiTcie fere duriciet , « pulpa 
ciira&jait Af. |. cxhlbet. Hlura de ho; gcr.cre infciimai- 
dLiCccnus TAB, an , ouac iiacuc confcril debet. %nm. ©on bmKhfttiitarn Mfftr Wtaaje ba^n tsxr bfijf* 
MM tcoc(S3(trn , WW tit BcVBRKR Mftai bit , itt 
UHlffnj Kr Kc^iidhnfii iiNr fino rXt ftcjfamfr flrmcftn, 
1;. ; ! fit |i$ ' .■:■ t<r .:r 3r*rnre cnrttfMlKcca iH;t nur m Xtc- 
(eMifrj &fr "Sniifrt jc tinEtrt^tttm f$e:utr. Efnn Ik d» frr Rrt 
Dfritrr^t ^Jf Wrofl* o<c 8tfam*n , ba»| fee €<bocm , i^c Nf 
MamcC<j HllM9HEea|(i0Cti ati tra £rtt , no We 
CajnTfnflttMn^n/DeRaifffR^uilctroelUn Fig. 1 ft-Urtunf 
tin* piRc (Hnu Wtotars, fip > Du ^atije Jni4t n«Ml itetc 
fluilcm unalti**n CUt Ufa, £r. j. OiffkB or:* |cintt» mm 
mt}r<n ^&-im bcrtit^ritoauncuui unb (all Nittuncn fasten* 
:. ■, c v. . : nfttfrjtrdiiiTAB, 1 ^.oowir Donttc 
f< tti^^c(^le^rc fin rn<^r< rcS anjuftl^f ct ^Ji Jc gc n^ r 1 c * :<-r .niiSn. 


TAB. aoi, us. Palmadaflylifcro. DtAyhfc Cm». *}>altntMum, Satfelbaum, Grate. +*m£b*lx. AtATto 
Palm-or Datc-trec, Dacls*tree. Hijp, Palmera, tUL Falmi , Uattoli, Cofl, PaJmicr > Uatticr, Bd% Da- 
del-boom, Uaxc boom. 1, Hacc arbor proceraelt. corticc fcabro intrun- 
co idHrufit. Kotia incaaimmcarboriscomodo 00- 
litafunt, prout rami vemilabm applicantur , flurci 
albi fuiu* fniflinr vero lutci ct rub&cundi. 1, ©lefe* 1(1 ein grefler 58awm mif ciner raufcn 
fd^ualldjien 3\inbe an bein *^avbi|lamm r &tc flatter 
rtaifen an bnn $i|>Aelbe«Saunt(0 f unbOrtenauf 
ble fttt, reie bie grkle oBer Seme an eincm ^Bin&j 
fad;cri bic 58!umm ftnb ivetf 1 Bie ^rtl^tc gelb unb 

a. Gt ift&4)| in beriBarbarftt, <Sgi>prcn unb ©^ 
vira. 

3. ©J*MM«fln rperben bauffig in ben fanbern- 
iw fie ivaa;ftn- M tint crbenrU^e <5vti(t gcttofiut; 
man baft fte fur irecfntnb unb jufatnme ni^ben& ; ntan 
bebtcnf ft® tfercr in Sluflen unO bie 9\aufcigfdE C*p 
Kcbie ju iitilbem. \ 

ivrjiw 130. fffftr. tfABofrfcU j6^. Phoenix Unf, 2. Jn Barbaria » Acg> f pto Syriaquc crefcit 

3. Fniflus, daflyli diflii iniis* vbifpontc arbor 
proucnift rcgiorubus ad vklum adhibentur, Cre^ti* 
tur iis ineflc vis cxliccandi ct adflringendi ; adhiben- 
tur in citatrhis ct rauccdine faucium , ad cam fcilicct 
tempcrandam, 

4. NOW GEH Patau R*j Mttb. in* H$. IK 13^1 
6i-» 9%*. MtfK CI& ii. Roy. j. Utdwr* ?o3. Wx<b t lt$. I>4*.hel WajJ- ^j». 1^. 

5. KOM. SPKC. Uaetylns Dotfh 103, b, Palma Oir/- 7^- Cori- in Dioft. 11. j. fi«fl. n*,. tfaie* 33- J* i?oi. 
819. Raj.itjfl, lh 13^2* /tfJ«A. 189. Cam* Epit* 114, /i*- "^ 637*?e. //. -34. J* B. f. 3*f, Cer. ifi^, 
T&k 1372- Palma aibor Cjrji. 361. Palma maior C0.Mit.cQ6, 0ort*. /A 169- Paimi Dachel Jlp. dtgypt* 
14. Pilitva Uaehcl fterilis ct fertilis Pwr. Aalb* 194, Pilma daAyliferi /rWim. nk 783* fe/. Palrnadacly- 
lifera maior Kram. 13a ^Wtt tlffprr, p. ::$. PitmaborcenlUinas Katwpf ,fai<xxit 4 txot. 663* 686, r. 1. :. 
ft?- I.). Feouna ldmitid.t % u i*fg.z, !<• il. Palma vulgaris et kgitima Part, M46, Phoenix Trondi* 
butpinnaro. foltolis alternit cnfilormibui , btfi complicaiij^ pctiolij compreflls , dorib rotundati* Um. 

Gra'- /■/. A «. a/. 4*3. ti- ZfjJ. $90. tort, rpf, 10$. MA mil cci, »•> f. JT*a*f>, 31?- Photnix frondibua pinnatii, 
corapScana Laa.Spet* foKoii*cc^pt.cana ii*a.#*e. 1 

iV**i- Palmarum '■- ■ < '-' '* . n J J ■" ' ' - L ' ' * ■* J rtcan* 
ii^fihuf demon* accurailm fuir diftinAa. Diftrow attitro il- 
iac qi*cd alia* Here** ci ffuflom final, aljae vnam unium 
ei hit paflibui frrtiw , f;d t CJOOQ1 hft nwmeoium gtnefii 
diixfiliatftt fecial i laodatili ©pcraadeo difcrepame* noiae 

» UN^ L \ i ; Maw Lii'.i.vi rite 1: .rn« fijciun*» 

pore* praceipue in plant* daplicj haerent* NonVarn quod 
amflei pjltmwt mifcclini accpe *c fetiijaJnt in fpadke, feti 
vaaifi*i rc<«fcdurt(Uf, cjwe iWfim fiKeedrate Incrttncrio 
aerta, fcfe op*ndii, rjeaJero, Iic« iaiperfctie , ft - i. re* 
trjefenuu Tj* Hufcultnit atseai fcribut puluii (■-.., 

v R «nL' t Lxtt. I r- nut fienui cmKft* huiui artarlt naturajn 
bUteitc WwWfc Haet eaperimenta «iaai penet 11c* , in 
ilii fiwQ fpeeie paJmac repenta ftienini, in ilia kllkei. 

quae f^lio fli%::;i!'orn:i inflfWla eft, Culuifel illuflfw*<fi«n 

AirtenaMiinw madan futalallfMili ccktvb i^t*- 
,| n l^cit f ll4«»i«ui v CU!DlT5CHIV$jnK^^rjf^i w 

fe* a to tWO WklimMi 1^1 UnK 7^F< '*!" 
Fc*ta* autcm ha*ca t*, oblong , cor iaeei cute cirtDtiufm 
#V 1, in qua fenwo vnfcw MWbt durum, oMoi^um, 
pUdio foleo eaxauanaB A- I* tautabbfftnbw, id tW|^ naianvelar»pra<! 
S h« femlSS axtificiUife cMcrif KALMPFF11KVS Sm 3>ai KMtoBCt ni HMri V He wj, n> 

.a - crft No trn nr=cm SrauEfrffnatn- cenjute Nfttamt ok* 
:■: - . per UnterfttW ufrr taftefct t< ftnftri tcriint r Tjajjtp 
h<t* ^"iN tint* ^ru4( jityftiQ) , ■twitrt nur tinra M t*«* 
fret DCKd ir^*tu S>a nan Nff Uortanft COM pMM 

UnrrffqViD M 05<f$I{$ttf Mnwf<sett f ft Mt tat tat«L,ie*tf 

HMWlfift i)M(M« rOTtttteto'j Manim or|t:i 
trrttftt. Unfr* M«* (f^< W «W So><tN ten Mfl (:r:c4 

ffiflflltJiV, £i* WHiTBJl VUI NtJCC^fO. Daft S^r^< 

mmmE tfa tn^ara aFdifijrBit i- , us* trfUct jlO ^J , ctt 
nir Sk- i. OHM) tltiMUfpn^iin , tfcifrffn, ^cnbcaninD 
BAdtBttMim NrCu->bcraejcubfM<ncuj^c<b* 
iiitfTi ^tutticii ben t« EMur (nki f([t^ f oxt fflft tantHf 

(a'^irn ^in^fl^ SliSXCSSJSfH in Dai A-r>ocait, tx«, !, c, 
Me(<* WBWfl* X>um Ortfu^* fts>; k o»I in <Li<f anKtn. ftn Cf# Mmt^tiPii jtc> teg dm nmtiM tr:c: otid) PSSBCV ** H"t, d« nEMtavh H*ri' At Seicacef tC 
1 : :-.'. Kttrt* >fiw* *749. a Berlin 17*1. P* ii>3* tint WJ- 
i^yffEkc ^T*Mdt«4 n> ftrf4W* Nr -%rffltc asf(«tbfi!rt fiat* IMi Squfr! M "WWlPri ifl ciw Uttgft&r e«rr^<tj!4 
tnt ^rr Mrtcn J>aut liNn^n ifl ig- 1 ' «»* <"*« ca^n , Nrtm f U^a)Cnt , crt in Nr OTtt( tffttrtftrn CflMti 
fi & 1, in (id) leflet. TAB- ioIp tJtf. Abk*m*t IcutJbt. Cmw. %ttumbflUBIj !P*iS*^ann*. Grate, 'dm, AgL The mtle Fit 
q or lilucr Fir, M^* Atwto, ffji Abclc» At>e:cfippo. Gift Saptn. fiWj* Witte Dcnociiboom f Wuf- 
ken, Midt-boom. 

I, Cc tpi*|t ilfinli* bo*, Ck Slifftr Ota gja* 
Ml fn an Un Smfd McB / un5 an to miftrq 
guopc MHI4M 1 B't pAfffr Dc^n lit 6w ^hSr^. 

1. <Kan fast, ^ag cicfrr %aum In €ngdan& ct| 
ttOWl Drten ml& iracfift ; aflctn in %cilftNafl( 
wir6 n in yburgi*(m Qcstmil fc^r ^uffti »SS I, Aha fcrii fit, folia inwriut heiufcuh, bfenut 
ilhitintia (wnt> (Irobili fuKum er^uncur. 

In Ar :"' ■ nonmillii in loot fpontc protxnirc dici- 
ton: COOwfiOJ tamen in Gcrmanit ci montofit chit 
loot repcritur. quae *. Secundum praefcriptionein difpenfitorii 
ius arborn panes in o^iclnu ailhibcnaac eilent 
mm » Qtiod in Alalia rariut occmt , iJla , 
Abies mora dicitur, in Tab. 198* deftripta , vtrius 
que autcm virtutcs inter Ic conucniuut, plerum<|uc 
loco alteriiis vfiirpatur. 

GESER- \iii TA 3. TJanfoBje pi}, nad> ^m Dirpenfltorio, mta 
^rtttxrtai/ o*ra?^iktontifffm^autn*prtir?wa; 
Da cr ctit in gtytofl nlc&t RJKWh ift/ a^ Bcr rc* 
[tjf f pcfee TAB 19s , tie Knffc un^ ^ugent^n tjon 
bir/t^i <ib(T ftbi Obcrfinfcmmrn / f& mu* bufa mt* 
Sfmrin: Sic Affile Ht$ anbern UtttttKn. 4. SOM. GESER. «(L TAB. tjS. 

<, SOM. SPEC. Picea W. fjtJrff, **ra I F. 4-/, 3. Abies Gr/ir. /tor/. 14J, S. tosrJf- «. 4. Cwf, 1 )j. 
Mink 101.CM.9rf. 4S* 49. flfff «0 /. 34. DeJ. S^f. fl4.Jta.44i. /«)?.;/. 1^4. toLfr.//. t3i.fd». 
iji>7. |.imL ^4' m. 1*19. Abtei mw GVr. i3$j. Ablet Candida Ttjj. 1 117. Ab;c» alba feu femina A*na*. 
/rf i7y. Abiet frnwa feu 1^ < 3<*i« /. fi. A 6. 231. Ab*« conis fuifain fpcflantibuf fiuc maa c: e. M|. 
^O^. ^iX«* v < r * B* *tl* AtfcIcs ttX ' ™° ' * fU ™ rurrum l]>cftantc fwmi, ^S^» fi«rr>, //. 170. Rvpp. ?je. 
A'rdn. 147* Abict Win (oUtams* apicc emarginatit Lam. ft. Cliff. 449. /?oj* go. tfSloh 170. Abaa fotorum 
apke bifido i/jfl. 14S. Pinut foltis foUanis cnurgmatia zixv. 3pw, iqoi. M/j, Fj cflMot^Mctii ct»A altera | in TAB. iffi ,pro- 
f^fiti* <vnvcnicrid>. vt mjIIliti (<it inurriafriui Cotinkum« 
qui «i f^ncic diur»f*i cCc vetuerir. P*oca eitam «*m ob 
rait^ifmdc dh!crcftihifp«ifici» tjciueahk adducctid* Tut** 

atiip'i* *t L1 * i" <(l * , ' n1 *^ lJI '- r r * ( ,vilJ ^ rtt b R *pI^i*t «< c^ni 
nmi, \t tn putri . (Jcwfum , fed faffrru fpeclcot. UN- 
NAtVStacB*ninS^^kru»d*rcripilonibu»f*vperrlmcAb|e. 

lh |ii>(iKn eiutir« iuiTlr, <i hine .'ccue ac pr^remad Piftum 
rcJi^if- Seiu* diftiefiu* cO . i-.d in ' . [-Ii: j pJania i ftmi- 
niftutt (t*> fruOw* <* parte* etut tlrK^iai icortit^jt futf oprcf- 

fi taitcvm i:LACKWFLLIA t ht»e aJterum maCcnllnom, el 
flu»< eum eorinittHnni paKti* nee tv>n c«xnc id, qood a]j^oa 
adhue egehai (ipUcab#M , JlltitruviBaui F't. f. 1. |. r- f. 
9> 11. li. 14- .V.'fi^J* ffe*re* i in «-num colieflt, ex aJit fo- 
liorua prowdcni. Coria* fooamofui eft, in naicrali mifdc 
MdEnc a/, I- t- *" J**' 1 * *«nfpid«t>du( f. ( , fquamam Upa- 
**':n '" . 4, eao*3en* per Icittcn aueli^ a>. <- fiflit, Hae ao- 
t«m aniheiai in Te coftiiiwm. In fiffJli , fed ci 4urit>iibui 
(quamit c€besoto 4 cnoe* fy 0. femina rcceodunturj adhae- 
rent illuc mediae aii A* ?• *"» : ''» inatnui a«uti«ree , iu«- 

n 2nm. lHrfc tanncfemmt sit ter Tab ■**, attAMii 

g« MdbtR tesi 0<fiiii4tc n^tt Bon ttaiM e«rrrirr tcrtf- 
(fS roirt wmna© «» in Hnftts^ Ui Un!«ft;<w Nf Lt 

einfaeh aia«« Mt, »& ifrre BflTflcn n:ftt, btc m ^' s^n, 
njitereJrt*, (ccNrn anfrt^r In In fxlx fcrxn. tSsRMaS 
cut M in t*n *rJ*Kibunflfn btr Hrtrn nur nod 4 fm Sf 
rstn MtaaMj ADfcf. wrn>cetf<n r 1: ■:::.-;■ *. : ■. : ■■ :.; 
rttfl< Sflnm , in r<r 5^tf, Pinu*, f>rr<rbnec Xjii* Hh 
<$»uOtTlRutli4 urtrrf>;(No, tenr:N: Sichrlfl inaU' 
gMJBilHl. a^icrpriMt**, mmv Ni friitr crtj! i{m 
XbCUCB finD nur m m ftWet^;^? ^qcMI^f rjoiNnj 
MM twr «0 C« ttionlnjt r.rtft a: ;i iric^ti rwf<titl:«<n INv 
«n m Bif^trn Srladtnai is beti n^ u. a- ; . 4( - «, N# 
it, ta. itiAtm Mm. B« »im:i;^n Mwtt ; && n 
fJntm ^orifiti .mMmm(n ijinn, foain;*n an! tXn 3^i WMI 
»hi hr »Jo(Tft tvfTO«. B<r 3aptfcs NfieN? Atf c*C: rtfffr 
»«id rfinetnatuti^fn^j^r^ i. a nccMa n& t- 
ju letaf (u< «i»|cljta e#tt»c jcsfltC Jig. 4. MMiftHMr tlo* Utlorei «i siuginc craffiort inflruclae , [r.tJia fui parte 
fiicrlui eminent, literi depreflWa fur-i rf>. B, tr»(ut auiem 
fa dujhui {oath pnfoa funt femina fa p. t, *, quibui fupe* 
Hut alac mcmbranaccac xlhierrni *, *. Scmina vcro ilia ir\«- 

t}(UUi funt L>:ir':i-. :'/, lOv II. dun, quoad IwtUHltH , 

nixlcum molhorern ringcmii * vr irwT* fliKci dUamur UN- 
NAEO* Quonlara wtern follahanc fptcietn diflirtruunt » c* 
adp&fulrout fipiMtim fa i*» ab hmen fupertkl* pianit* 
n Ajnt. a*> eater lor* lioea coiinem £> Jj. apice okufo. fruiter cifccioet bifido ^* 

ell dflM r ■: : : . (*> Iftftnjfll, VI 8U£IULUdo JU« MHrSOH %f. 3« tfcfcfl (tab .We etartfite* trfnWj}. 
"Bit C^flfifli tpfrten in rincm dbnltftca 3attt<3 itu-aitta 
6 , aur bad bcllca Cwpptt «tmI Utter, JlnN E-ffe 

nam inter Kitten, aiQKWR fi g- *» P*MF**'J? 11 
ten bEM|i *te>* cvwi tntlcr # ucb cm «ant( WW* T>ec 
nutltrc {Ml bnldttn rogce ti&dS tuiwr J b« C«W frjj «w 

Strucft fift. 8< uitentn ran tneen hfMKftfl IflM P™ 1 
ocn b;c firtiixm aq*. 9 b. b, B<f&< oben ait tduftntn £in* 
qdn written n i. *. Cif Sruarni fdbft btrtm cine mulct* 
cbe SIddje fig. ic ii , get :&i ni 3T<t<tT rfli farte, uc& um* 
ftliifiro citunrwi4<n£tnK IMHIjInUMj mftaitut 
" EBftSUme mir t<m Mmh ter m bcluct. wte Ht-Qjwwueuv *w tc* Scaur cu „ 
■tftttf urterfSciben bseftttrt; ba&cr tatfli »tr bkfMbffl NfrnNif »<i<rfL^t fig. i*« &< Snb t*n rtenrlMi * m •flJW 
roam |U ttiMi tenor fig* u, ^U epiij* ifl flcnt|ffl , nn twnia auifltl<tnitt<n, wit ^i«;m fig* M- *u &i< BHfRni in # TAB. 104. Ltf.TuiTiraco vulgaris, Ftrftra* Cam. ^jupaicifl^ S&ranfrlam* / Wogljub* Gfc^buf. Grat€. 
© iw, jmL Co«n toot or Folcs-foot, Horfc-houc. fl^fr Vnha dc Afno , Vi*gU cmDact, /f^- 
Fartwtlli, Vnghia cabdlina. Oa». Touflilagc , Pas d'Anc , Tuconnct, Hcrfac dc pits- Bag* Hoef* 
bbidcrn, Pccrts-Klacuw. 

t. Caul«, inouibusflorw proveniunt, qua:uor 1, 9}i«@Cfnsd| wcrauf CI* QMummflefjcn, AA 
digitos vix fupcr*nt, folia fimt fiipcriut pallidc viri- »bnflcfa|}r tier gcU be* 1 bit flatter finfi gelbftrun 
d:a, fubtusghuca, florcs vcro lutci- 

ti CttCciX in humldis rt piludofis locis » febwario 
Itquc mirtio menfibus florens. 

3, Folia flowsquc pctfori diantur : in morbis 
tnim pulmonum conucmunt, in wiTi t phthilt ct 

ifthtnate; vtuotur ream quidam Ticcatorum Wio- <S4rolnbfud)i unb fliqn Olhtm; cimg; rdjmauActi 
rum fomoj tabaci Inflar, intuOi ct puJmonum alUs bi* bunm flatter unttr b«n ^abflcf iDiB*r b<n ^)iw 

4.NOM. GEN. TUOilago Raj.Jtftth. 33. 5><t. 173. WiJ?./.i^?. JAmr. QAX14- f<w«-487- BoeA i ior. 

R^p. 176. flwr. Hal* 119. Mub. i«* ^Jiff* 197* flew 49- Un*» «*• »o. 783* ^ >S9- i«irv. 3or. 

KrxiL St- Mn «i* &g*. Wft /'* U7- C»frt. 360. DM. af 6. «f^, $£< 7. togw- «. nw^ ^83. Mvr* 
Pctafitcs W^U.708* 

KOM.SPEC. Vn^ulacabalKna 5rwr/-/.4'. fhg.418- Bcchtumfcu Fariara Z)&f* f?6. Tumlago^fff. 
Mck riaOr^iaffio/t. i8./«. MtUtb 6\^ Cam Epit. s?o. f?I- ^«ic. If4*k^&'"< I*% Rfyttip.I* 
On, 81 1. P^A i*ao t Li^i. lOff. //. O.voir. /// 130. £|V*I- l*#/. J. tor'. £)fr«* K)tern*O.P.6* 
Rtpp* 176. fctf. ^P37- Arm. 81, Tuffdago Mara LoJ. Wifl* iao. Jfc_|ft $8J. /W«K.»j, ft. tf. obtrl)all> ; untcr^atb aba n>ci5ll(bt , ble Qjlumtti 
fctbi 

»• Sf n>ad>ft auffumpffwn naffen ^(a?ai/ unQ 
blufct im ^ornung unb Slcri. 

3. fSIAttH unb ninmcfl fmb ber <8ruR gttHonrt; 
(ic buniti in Stanlt)<itcn Nr £ungmr bem *£m|im, 


ffi. i?7h 
)7^ 75f Y 1316* 
Bwtf ^uftiV- * 14. mn« 

197, Zfflrici. 167. f* Tuflihgo t quae vulgo nm Ow/. 490. Tuililago vulgaris C B* p 

487^ SofffcA 101. RAM Mf. «•* ^3. «oj. J^cwfC. 1710. p, 

i6«. Sm.tor.IL 117. BpntL AttAlt). ^ior. W. 28. Mhb. N. ft*. 97- luffilagoflorc lutco offictt 

rum Hmi.&i.4?. Tuffilago Tcapo imbricaio, vnifloro, fuliis fubcordabs, angulaus, dcnticulatis /jot. /jot. 

140, Tuflilftgo fcapo fquamofo* vnifloro, Hofculisinradjo lingulatis Boebm* FU tiff. i&7* PctaGtcs ftapo 
vniRoro, Hotculismanibrtu ligulabs Wafl* 708* litfi. AdBlKkvvdlwnatfigum, quae ndicenu eavlcn 
com floribu* t folia c( ftmliu twtum cifcib<nt t ad<I*« p!i- 
<uitallat r*lll. 2. |.J*tf- 1. 9* t*. 11.19*11* >4- Ea :w* 
dU« fi^ofa hulu* planta* , prinw v««, gemnue uroirudun- 
cur, varia* ttumero t aliat corum, increoMniocdcrioil *o* 
^>* , feapem prodiKtint floiiftctiiii , ilia< vcro . Urdltnin- 
crtfctnui , wi <ktnum tetm*ore, poft<joam fcap ui dHatvit) 
vlurlui wopullo!ar< ijKJflunt, <i folia protfttUnL S^i- 
pui BDKB HI* diwrfk Im *ft altirudlnit , vi noftrae do- 
cent fauraci totu* MMf f^oamli o^Aiui* Superior! eiu* 
panl fthjeret caebuluBi > « twtalila cerollb eompofirum , ab 
■mertoH partt p/* '. *, * latere , vt caib III toomctoav ve- 
ni»> ^- 1i4i confpienduro, Calix, ex tnuldt fqmnili cob- 
flrueluf , qtarum ew<rioTCi non numqujm brtolorci , im*- 
rlore* rero lonpiore* fimt , plerumque MMli*> ft' f»4* a * 
Cofite^it ilk diuerfi KWrfa flore* , el quibvi In mjr&lfte 
pofiti , ad Ltaguhe fornum acceduot ' , inter Joret MNtfl to* 
[iLlofi font, quorum fuperior pjtt feu tlmbut varie dioidf- 
tur. Inferior iuUsi i autcm caikh medio loco» qocfn ihata- 
mutovocanc't infi dtBt , vt diffeeit^jd Joti(;itudineoa flo» 
Jb r $t deelatM- Vuiusaue cercrit florum hacc efle^nfottni* 
do. Linuubtiat fr 7 in fe coruinec flylum vnieum y t« 
9. (uperlui Jeuiur bifidum, a quoeitrOrfum recedit lingu- 
h /. cul itireriut fimen Mppawn ^ adhaeret. A latere euro 
rflcndlt fi o. Tttbuiofui auttoi flo* ji/ ic 11* fimtl euro 
fiylo , per medium eomdtm mucutw , v>Rinam eoaliti- 
10m a»ther*rcrm fuperlu* emlnemem 1, monfrai * hfrrius 
1 utrm parser femlnl adhaerci *» OfniAonet limbi (Jiffcmnt, 
tivatuorvd ;■ n^ii* plerumcjue adfu&t , fex acutat Jacinlai 2fnm, D<n(n ff^tfrwl3tft6<n 3ti4ninefn , ftttcfr tiflr We 
Barad# ben Hubenbcn <Stfflfld f h( (BWttE ilitft ectasias 
Mflchij t^btn n:rtkfinC<rti G^Nr<r^;cN ^1! Fip ni. 
1 i.f.A. *•$. 10.11. ta. 1 j. 14- 3n Knfar«< be* Srublicei 
flfbd awn ficrttutciw 3I«en auJ bcr lalmtfcn ECtrrjcl hmp 
MWOf cEniac * reel** c,t!trcmb* nw* jca , JWWI ben tlfc 
SnNn Stcn^d; bic ctnbcm .iNr , ■/:;!■-( !.:?■■:'. :tc ji:nc5mtrt/ 
rahftn oUWnn erfl mcbr hmor, ©fjm Oct etcnad (4on to;* 
HkkctMi nnbtniicn aliNnn tErcgMflttrrou** vhHt^un* 
aelirt Mn ^^n DcrlfrcbcrM MN* »if oc* Nncn tobjeiifr* 
nunqcti 411 (c^n , imb tfl bur* HI b»t* rtitWHBtffWW 
cbta bi(i»>t. CNn e;uf bcn'elNn tfrinbet fl* Nr SopR, rtu> 
cNr ai* Dcdai *tiim4fn Mtfct » tA Ha MM fig. t. t t 
Dpd b<? Cft(c o^cr^ bawtt btr JMo| itai EBotfwCul 'ommc^ 
te 1.+ M febvn ii ivr JhM Nflcbtt mil mm vSmjiab 
r^ooit brc JiifiVro hfTtaJcn ttcincr / bi< inncm aSrr linocc, 
bD* mciflcnl f matter Qlncb finb fig. J* a- Wefcr iiafcfrltfltf pct* 
IMCKIH ^rt WWI ; btetml^ni, rwl4e am Kante ■», 
Mbm Oct ^Htpfllf einrl Jwri^lctnl b * btt tnerm 1 ■ " ■■:. ' J : v 
to^i^f rcrtn otacx y^<d wr^cbttentl eft ccthcilt j(I *• D** 
unE«*:\to*&<tftlNnd. fiebctauf bcr^tttcc te* ftUm rtd* 
cScn nwn fat Womtnttttt b^ccc k:c [tiffri bw turft Die 
^fjttcn ne* tet for:i iciMnittcnc ^lume % tf. mtt i?f5r 
bi ftircn con Clemen finb fluf folambr ftrt ttkKt ! &al 
|uaf<nf«Asgt Vlvftfcn *£♦ r- crtbdlt r;nm rirriificn Rnrd 
fir, t, o , iwiftcr rten tin Bcnm cctbttirt i|i. Eton Nmft.tffl 
pnn Sft tic SUM f. tnauiuiTt** tnrcn Dawn Hkc( brt 
Baam* h, »cl^*r mlt <incr i&urflc wrft^co tft. ffijn ber 
gfitr fl<act bicfe fi(>p. m- Da* buitcn[frtm:&c JBlcrhfflfrt 
% a jfitfct 

ut<n <t rf ahUn'tv Iff** fif* tl. DUft* flam (EtarcidtcV- 
tldtfWi fcminuai pippti vcidit^^f ctpandittir f(. i j , 
<Biirt ptli fitbillioret ftp* 14- t JofcrJa* in &*m«ium w. 
«et1i£«ntuf i ct cum attaffr) fcmin* /* 15* firmiWr cctac- 
Tefti, Tuid<ro « folia in<onrp<aura <Jcdi>;uf*.mf ; iunkn 
<Ofti>»faftt, marginc infcj.ro taArufut; tuition ja^ghtj 

(i far ratJ rcdduruur fo iff* l^tirudo vltimornRiMfma^&j. t-ft 

/i« 'A p«i4k) cairn lw*fij* <( ituui fulcatii jahKrcnt. 

Ct>un*rn«fin«netMnv ari;t&ftfcit, nn&mit ten Uwti$ 
lilttr itroi StafaVin ; t« tunotrtt fcr> Emfotauq, unfc jm 
Intern 00 fctr *c«t fis> IL ont> mil MDfJ BUtia wrftSw . Efclfri krratJsurtr lint Bt:t0&*<6«fl&* brr (Uftracscti 
iM^jcuctt fitJutfpta/a ftcmciiVf I* wet antra ato |bHL 
fatf mil Hoi CiMm<ci k t juftttmtn baactf. B« Umi|H| 
M rtm Saaftf to hf« enfitfofcton , mctftiM flab ta m 
Wr cbcr fonft - to* ^Na r»r &~% torn |f*K MM ct , art. 
*: fp*i ; i^-";' *•••'. ■ - — " : -f fclianca r>tra<l!cn h* 
hu>fj'fe» fa birttcn lift t>(* $ufifti toreflantraeai fifc-ij. 

t*n gaasttt £& if. ftjk wrtuaM «WU* Wffism mi$ &* 
BUM am* Htilttfl *Nr tdw: unt> jatfiflt b£. til* 3>» 
iwltj* kb tnnrn cin* QMfcflUd Q4M. TAB. 105. Uf- Agnfolium, Aquifo&iUD. Gam. <2ttibvM\n<a , l2ttftbaumj $BalNifttl. -*»$. the Holly- 
4* -tree- /fep.A/ebo. itaf- Agrifolio, Aquifolw. GaV. Hotix, Houflbn. &/#. EluHK rent Htte arbor fatbprocera fit . folia oblturc 
itorcs lutcuu colorif iunt, baccae cubn. Tl- 1. In caiidis regionibus ipoDte crefcit, ct tctc 

floret ■ 

3, Exhacarborc in Angl;-* gluten, auibut capien- 
do idoneum, paratur> quod adHringcns eft , et nu* 
turarrcfe duhonbus tumoribut tnfcnut, occ non cm- 
uhdro Jiichjlo mtgno odmifectur. 1- Sicfcr^laumiM^ftjicnih'isre^i Kwffltft* 
Kit r«b. 4 

3,QIoiiCuiVm^aumu>ir&in^iyf3an5^tT^^endm 
tj*ma*f, nulitCvcfn mfitip Ofljk^iiMtlMttd lfl r 

irirfi jti J>*m tmplillroUiachylo magna jctimouit. JtijgitXor*$i6* A qui folium Aju.rK 
28. %«. »T. 1A 17*K 4. KOM. GEN- ARrifolnim «*"* Mtfb. 1 f ^. 5)ff. 4^6- Ap. //. 1*21- 
/fffk^i- KffP- 45- **«i.J. T*«if--53d. Boob, it* 11?. Ifcft 1 J- fUB.q&f* Lkduv. 
U&g£*.ft,frMcf.6i. Ilex Iwjt. Qa t B**l%'f, Rcj- 400. i)riib. C4. /K*k6. -S- 

^ SOM^SVLC. Agrifoltum Porf^rf- C»ef-94- <4;.Jti./A.|tfu. M*gt,tir. ji£, Aquiiolu fw. 10^7, 
AtjuiroUunTGir, 1338. *»*- 1487- iWtflA.,147- Civi < i.-vtfl l t4 fl 0*f*.ltott* 14?. t>. 7& 1381. Lig-i 147, 
Rjiop, 4^. A qui folium feu A^n folium L&b*Jhfr*\$it J< t IK i<j, t. B* f*l\ 114. Tour^ r^oo. /ittf. 15* ir?y t ^7.*/;, 176. /#?m.AJ 5»S' -fe * $&$*•& frattf* Ci, Afwtt, ft/* t- Aqtiifolium biccit xubm ficni //. 

bacca rubra A'rjw. 134, Ilex cocrifcra altera S«tf* 174 
4*«, Ilex foLU otuos , acum , fpiooiis tnnt. /A C^ 4* 119, Aqutfblium fiiBo angulofij, fyinofb , 
Ilex actilcata, coccifer-^ fofco finuato C fitidl 
Ddk ^4- W*, BiKkvTcllianae dttine.tUaci hk u»um propemm- 
rqr- Rami tt folia tiicra* urn franco aJ^;f<ni , wnipido* 
Ulit ouu t atuttc ferraia <t hte fplnoO In nurvitc* Kx 
rjmU aui*m pro«ditnt pv juiiculf * tfjiKt pjq||| floret infl- 
<Ufit * corotta inftrudi m<m0f<tila « qiudrlfedi >^* i. 5>n- 

fuIjc chit :j:trlf: ct't-fir funt , t( pjulluai ^7:ni]' .[ T 
ttifflpKhfcdunt cejjm qi^'uor li^nni, <( ffodul fudimcfi- 
tvni, q«roor mjflotilot fivln prjcdtcura. FruAvi wjOim, 

p«t vlwriu* incfcrw tr«m pIjmac, li^a U f* 4 1. fc;vul<ti- 
u, <f in qoiruor locut^i ciuita* in quorum lr/ h nto f^rxn 
rfpQoitur oMon^utn ^f*J» ab altera p«tf ^it4cm t ab jtttn veto tompictiiim* iMAL Du Style i:nb 9f4tf<r NWfl mwlnKift on to 
flw D#* lu an Stan ecfcm UntftitC' run?, ca ft«, 
D( fpjr t t4 <tr,it:<(M utit fafl lOflHft fl^i ^as ?5^cn to 
mm bit Kicitdnutttclfts^lutM tirwc* ba&w jcN ct* j iw 
Ktmcrtjtycti V!£tt4<ti ^cNf r MtlCtCaftalttoM %i* 
?(b(T Efiam u\ xu &U |tor|f r ^ Nugfn fl« eta tfJC 

©k $tmt WM r imt MKttncrc Wo**rbym NtTiin^ja 
cimmcr ftr>>. ^whlm«nr>liinrrSwtRnWib 
ME<r(iiiiNaicmaAc]I[<?frej::iMt:c:«i Si-, u r?*|Aiua 
Nt (is<nt e«t( frWcitf aa bcr an&<niaNr tt^rtnicftifl. TAB. »€<>. £j3f Cenex WjflfCftaut, Pcriclymcmim odontitm » LtoriAUl Magcllanica , conkc acri 
Germ 3Bei|f« Conrtcn rttr Sunintbaunt. ^fc The Mtgdliflie- Bay like Tree or Winter** Hark. 

K Cortex hiiitw atbom, qui pnecipuc in vfii elt . qui pnecipuc in vjg „ . 
brunniclt cincrciquc colom, folia glauca tt vjridta, 
llores purpurci, baccac, quae fcquuntur> vuSdcv« 

a* In oris frcti Magellamci crefctt, 

3. Cortex autcm in otrictnti pharmaceutic 11 An- 1. ©k SKiirtc lirftf *^flunw^, TOtioS* Baia>Cflkb 

h* o^traucrjt itir&^ itf briivnlidySilQcnjiUb; C4e 

»UtcC bluuHo>t awn, Me jglimn pucpurlurttj^ 

out xv<[$t gtune «*<rcn nlflett 

1. Gr tta*(l an tet 9Riii?fUaniftl^i &ip m 

3, ^icfc iS:n&e njirt in engflanb ftltm in ^at3|>?* ihtFtn jicfuiftcit; man ball fie fur cln bawbrtcn ^Ktt« 
cd mi £d;aiberf, ttnt> ttaii (ft cine &uu $|t;cr(»M 
gmtCSj fc rroljl in QwnilBAM ^ fils hamffiM 
o^nuniiionciir man rilhmr fu audj In mOBtttHMW gibe rarbsoccurnt; contra fcorbutum b vt pracftan? 
commendatur remedium, nee non nervorum incom* 
modit medetur, in piralyli acquv ac fpalticb ccn- 
uutftonibuv, laudatur potto in morbia ventriculi at* 
que MteltinortnL 

4, ROM- CPJi. Mvntt Lor*. Mat. mtJ. 196. Sptc. 371, cotilV TAB. 17*5. 

VKOM. S^_Cin^*ifcqiiofumo^c^ , <Sf , Onamomom 

feu OnvUi tutw mmonbiiB alba C. 8, pm. 4^. Cimmoinum |)-Iucflre fiarbadenfiuni , »bor hccilcra , flofc 
caycuJato. teinpyreno. foho cnerui pfab. r. i*g./-7- Afbor luccifera* hurifoli*, «omat«a. tniduvi- 
ndi t caJyculito , raccmofo Sm #«»/. rrM^j. «©„ i^j. p. 4 ^c. p/jaf. 7jibj^ rpw. /in a- * .41 fe 1, 
CW^> f£ IW #fcl ft p ; fa fy to. Winterania Dam h. Gfr 488. Uunu foliis cixniW/oUerfe o\ii5, 

M«. £a«Jtfa« bur«» ohMM , «uiui 6 g imi r ^ P ofu»t Snn. I»I< QmnHf bfeftt flulloBblfdKit «nH , Ntm 
Jafcricsia Im ^.u efl t T r t 900. ^mw. |fc VSmmtSS^m&^ SLACKXvCLLlAi ; ; cortex Vinecnnuf vocetor , de hac dcnorainarione ambU 
£»?a frauclonmi a^ilio, Itacntni cortex, <|ui a^ WINTE* 
KO nooien aeeepit , cam ;*neHa alb* a pcrinultK eonfun- 
Jiiur , ti LINNAkVS eciam In materia mrdka 1* *• lunc el 
ilium tanvaiiam fynrjnyina proptfbjerit* Interim bunc crro- 
rem exeuur-dutn cITe pHiaciui b qaum in inuatucrlt, vi ci- 
nella a!ba p!cfutR(jtie pro v *'° wlAKfm© COMi:e foleat dt* 
uendi. Opumn rcroi virimqnc pTantae nota* , ex quit-n* 
rlhferctftiae copurfel potlum, «*Uc r it vque pronofuic GKOF* 
FKOI in /***■• -l'#A J*-", if- f- it*, /ijf* Gcntiiiw* *nim 
ct v<ru*< a VINTfkO diflui , cortex; ab antLquiotihnt 
Icriptorlbu* in Mt prcpouru*, vf coram etiam deferiptio* 
ne» piruen ccrti argpirfeDJJ i?e eiirt £<nere fuppcdifCMt. Ap* 
pellatur plants, tjuae turn eshibei: ^^f^wrf*^*, *t#- 
timed C. tf.pin. 461- C«w*H'*vm™ UuT- Ei«. LIMV* 

<. I< p. J J, Part. l6f*- l^ftd. , *< s * P*nJ)*wvw 'ribiw* 

/tour Jwmm, mrr? «•*«* SJomo rhilof* Tunnel, w- 
104. p. 911. K( inter co* SJ.OANK foJirt etfe vJdctor, qui* 
id frufli&: an Otic m rnrtincrte* , charielcrec sliqtwi ^trtlll 
<un plant it t^tira drdit. Strf* cum htiius folia vtrinque 
acuta fin: , floret in alii crtmineanicr ■ faittut faceam oita* 
tarn liftanj, ttoflrj acicni ptawa f«tia ''■■'.: ant t(U circa 
pctioluia, dcindc ratiora ct n)>iufr * fr>rei qi ■ .; ■ in fem- 
moeaule vciMbii creft*nt t cortex praefer ca ratiAnccraf- 
Jlcfei ct gufltii vtuuicnie dtjfcrat, ijtiaisia fit amboum diner* 
jita*, obfeurutn nunc efle imuic* Quibu* bene pcrpcniii 
fnocneir:n » rut^un pljm^m C-j«J-k < ■./» efle 1 Pec vcruin 
corticcm Wintcranum iLJuamj*. Caulem ct f^Ji.T , fum- 
nuutquc <Ju* partem cum LnhKKIIllblM irutlibu* /c- 1. 
cortkeencon-joiutum^ pjerum^c aihiJiote coJo;e iiulru- 
clum /•♦ >. Aftit. fr Cetofflfii ■tf^wiHwih dnM fttN t>fni to Stfttfc r&fl-iic 
itftti Mjj-tn Mil 3Ji!)££^ll£ tctomnun, iHi&mchrcmb<ili 

in Mid ened. J. c. t<ot* ttitiiv^tD ucapjnncn r imb tcr ?W j 
ni!ntii aAartnk UQrcrftflta t\\ &i*ftr grrttitm Wnw* iu 
cr,tio-uw"i# iwtlcr NtJiafTm i T i>e:Xi:^(aD;hmtn r tafi fail 
ta6^H4tg ^f^ itjtiffe Stmmt ?or ^ic :\l;:tc ^(* ^enftr* tti* 
toijft w:r&- jDtctttlm«SRctt^fi!c- coMiT^iHAfl M Unt<r» 
(*«i> t*nt*cr ffidflirn bom dnMn '*io/ Nt- CKorreoi in 

Mir. med. Tom. IL p, 17c. ftqq. |»^mcn (tfti^t. &COI 
tfU altern etrrtctmn Wra fften om tea Wf<a Cortie# 
Wlnecnno rtlfo ^N3ti>flC , ta» diifi t>r< Qcf^Tf^tJUrQ rN» 
ni4 iiTOilTc* rcn N3t r:>reti ©rlfticnjl Nfitl^t: ois ^ JMnft 
<i(fi*.i- ©it ^f iiitic * *;a tMl$ir cr flcnffmwei mrt P (u^rt 
|i-Ij;iiM IBmii<:i: J.auilfoim mageJUnica, cortkcacrl c.tf. 
I n. 4^1. Cortex ^'taccramii C<»] w &xw m i*±. tK **■ I K ?{* 
r*>*. icta, ^1* j^JB. Peekhweautn ref>um , fclift lau- 
rlnh. Curtice frocnaiieo »«bv r-* 1 -'* Tn«^ ( k-, 104. ►* 

m>. 11rt<THcffniAaNrK^R"!CS^eNr<tiiti40 rc<l*(C 
t-ce 5C<Ttnici<5rn rmrjU Bkran:^ t<rK;ii<Ej ^Srri^wt^riU 

IMAtcc Ctr tn l(p NKtiufottc ?^m# wn t«&« C^cn 

V- : /.: >■■.- "■ ",; Ji ::; ■ :: ; v+ .:/:r[i\-:: ;:• l;: tl>{il 

in t*r ton en* vinft^fttn W«ic ottr tec -3Utur«$tn 
X<n (Sift! jii *n,:e ^:U:^ f rn> T;n Mr |ir& mtftr ou^rtitfn, 
ciit) "itt dm (BBPftn ©WW er^gm , cut cufi 6^ ^IiiBtn 
dti( taatftrftoi tirtl teret(tt4;l SolMBiwifc n^S[tr*ric<c 
tiCtf tit ^\u-:ttJ N^eritt) WtTifiJjfS in ifcrc S^^c u^Na 
etlcMAtf itaft ttnrtrf^icun ft«t>* fi i|l ^a^JaS Har, ui u?i< 
tPiit tr.n£t «r w:ttl(t) |t: baltcn |*n*. SftiS &:tjttt Wun&trt 
nsfl lufim^itr, Mri^tft , (wftfn iv(* Ms^r^ t>aS uttfrrc 9dOTt ttt peilTc Vbratj niit ^itr t<r rpafirc Cmtcx Vltncfanui 
to. D^a ©ttMrtr Wdiirr, iittb ^a mif JritOM M«to o^nt IWl fo|T(U<A |<mt %. i« tic iu;aa3J(natrolitt Stifite 
be. - 1 lutf.'bt si^tr mtlirfnt&tiH t:iu MEKb puffrrc 3^c*f i ;i t iN:i p^c>ft> 

CortUii /»c dirti Vincera&i ct CaneTJae alb« noia* 6U Sir fSbttff *Sieh BQt n#Tl 3tcmtt rcfflnNK imt <U 

fltaelit ct ip:;i^r» <|Load firueuram, cotorctn^ fat>i»e<m flr'**iiSt 5!c7iffjt;^;:i , In ?&;r!m"9 Nr ^iJM*r-j r Ccr foxU r 

oJorcm vtrciq^c i::^ IlKulcMCc ? ,-.:n!cti'ne CLVdLVS fr s * t^efJiKt'.dt- Saii^M:!;-' l ..■ :„:fstn # hatttt ftlr iiitin^ 

bxc*. t t JKf-75. (^iik dcfcn{'tlo Nfdem pv-i*c ver!»l* eiiaTn )ri) Vj)*n;i;b{ii CLVSIVf Kxot, L, IV. p. 75 (nul&c w Hjt. WJ t ::. ^ iSi^. Icgfcir) ci ;. :«, PAKKINSON 
TO'a/'. ffrr.p. tfUJ. ct ifijJ. iO m BrftHiNt'S U.tt i.„ U. -, 
4^, a. 4*1, * t ItAlVS rf. If.7> J*o:. 5LOANE Tww/f. jfiyt. 
* iti^i. v. 19*. p. 4^5. rf. *, t£*}j. -^ 20*- p, «>is. ct ltimr m 
}<mu*r\\hf. ea*l>ALEPairm*%.fi^ 17^. »4.a ^4,/. 
*l >. J=J- *, VAL1NTINV5 AM Ahf*f, J a »».>!- 

aaucwamj anictn ex hoium aIir*Jtr*Kn* aufinmi defcriptio* 
a\ ijiii cbrum cf! , inter virumotie cortucoi vcratti ctTc 
di^rcinbti: n rhfEomi nut tame n irnu* euro Micro plerunacjIK 
corfun^hur in , tn ipfa in Alalia (ubi coitcx \i inicramu 
per \C r lLH- \?lNTKkVM, rutn^t^i BlUtdu i:ai r ali* prae- 
fcr^um, a ic?o. primitm exfrcto vugeHaaku all*im futi) 
i«£e 1-AKKINSUNO, S!jOAN£ ct DALE, cantjla atbahu- 
iut \oiv VecdatttC prttpecrea t ejuod bic mtilio rarior cfl t 
cetcrum aticro 1 ■* vjtibt^ buk par vel faJtcm band multo 
inferior ab ip£«* ciiatlt aueloriMrt Ccnfetttr. Hlnc error 
BLACKVELLUE. qua: iconem atUri* > Mncllam altom 
funptdtnniitf tio;^ine conicU Vt'intcranl eabibtili, eo ma- 
oil akClilaaiiSns v;;jc, qi:o vui^tior f falla licet , runt c(l 
opinio, uiriir^iK* conUem eCc unato eundemquc, id quod 
etiairt Apparct ex KJMtT «//. f-MwIr rf'r AffMM p, ijq. 
L£M£KV Difi»iiviij .^jh^ui o.i t 1MIKKMANNI C-*-/. 
™f,m«i,*-. hEN'NINGERQ ' . • «n i;orXLu;o-^'j 
p. m at^ue pr:*tccva J. K. SILTKWAKNVS *• dg^pm « 

j h *, -*r tt'luf l%\*!ttJAv tjjt I?l I. Vtf'/it/M ^, 4. jiofl'Jc<;ue 

«]Ti^tn2C pharm^ceiKtrje rcHantur* Ncauc ciiam iJLACK- 

Xfrl-XLlAE vitiQ vericndum eft 4 Ce caneJIam albani colore^ 

fufeo TinraefcntatU ; tatcm enim illam ciiam dcferilti 

SLOANfc J ^'*^»**^-".to^ee -*'»i. mww. U. uti tinurl ntonet, 

eamvul^omutio atbidloicmelle. C^onaa^autemnuiunotut 

■ftuter^M concX. conuniiiadh^ceiiuscompcnutcilcha 

raeie 

vero 

KKNET 

Prior £fiu»a aVipfvnomiratur CjjJ^^*' J J" B *^'"r J *•"«*< dtrl 

(tntftAvtt C**^**\i*GUfit> L*jtt*:2*Alt£f2>tit*<ertktAtttC+B„ 
fl*> Ctrtt* H itfttJirt JtmUu <***?* 4&4 }. B* Jd Upi Lt rj+j!ut 

s>tt9Ji>L tt'ttMi ct in Aln>a^-Bot*p. <o- Ctfitfyat* .T' 4 ***' 
*rt^fr bxw^f^/iManw rfrtierayrrll *crf» *rti» Jfncarjur 
(#pftf« CA^B- Potlcrior vero nVura aupclUtur L* •** ■■rt.'jlvf 

flft fi?r}4ln{<u*t t sfr tit Ij.iytj pulm t*tun?J?» Ifttifyrfns, 
ftM rnnVI Ct Almae, p, $0* C*j^ tntntwu fin Cw*m*+ti* 
j)^v^*# i."a# ■*■ ;** I»^ &c. Pjn^«4/L4 (4J*:mj jwrtt'r* t a* 

C.^» «-» ( tM C*n*ia PmMia C. B. :-it Uirjcquc Aj T fc uiac ha- 

bitu citemo etfrcdut tfim p'ior catctj In famwUitt ram»- 

CVrtf. ///. rum II- |». >SS?- IU (tf«0 »*> T- "^* I'ARKINSON Th. tfoe. p. 
if$l, :m5i<}(3* MtAlHINVS ilifl.T. II. t^ IV, p. i6i}>+ 
Dift *tft. I», KA|VS (ltd. T, IL p. tea:, SLONKT/an*- 
ad. Argli;- a. 1601. n* 19: p. |4f, cnt> a ifi^J- n. s.4. 
p. oar. (Hi4liin.)anuic.T. IL p. «. OALF, riurmaeoroe. 
1 1739.^ in 4. p*$a4, a, B|t» p. -** L »" ed >a£. t, VA[ l ;MINV3 Muf, Mutcor T*l. p. at j. feq. Ct^o:icn aUt CUi tetjtr u:;t> 

ten-tofrtn StmNn rii trjlrtr Ui»ttie<iO Itc<* fo R4D to6 
iuK;niUii ciit mif trr oufctti ^ltoKniicc-:;r, ^a( fttbfl it: Gn^tU 

BggiEfiai a. m** iu«ilMBi>«i^u<iiin^*<ii^cii^* 
tr*iC>; reoi^in) |i-a^ N-t JtwniS StOANF f P/KKINSOM 
iw&DALKtrrtcttfit 3i:Tatt|hrtt£rS?«ifcrt»iKi3Dt 6<*nc* 
am paffliiflet uritc, 17:1! tetfc ^:{ci^n titC piKBtr ^nptn^rt 
tfti tUi^cn* ttfer tint aet ScAf»n 4l^a>« hct todc^tfitiS 

itfqfct Btrt. wi^(p*ifr&«aj)reit^K3»SiMtT f b« 

fcD»KK4K4U:4M»%ui t MiurdaJtuiDttnttttJic^tffctft* 
met, r:tctr ten %h:cn ca ^intti^-^inN ^Kcrficfltt Ut, 
toibchr lainmidUm, itcraintr, ^^u&fnifcj, nu^ 
tit ^C<i!D«jiTEr tflii tr^c%ittdfa cintritti fiwn , phMkI 
fiai i2II5 WMST jli0.gcn.de* drocues p - ijo, L£M£Ky I^iflion. <Je^ drocw* p. 1*0. b H^KMAWNI Cvnof. mil. roed. ab HtS'N'INGEKO ediia ct a HOECLHtO iiifll 
p. aoa. ctbeUct. Ur.& »:tr titfc* ). K. SILTKMANK in cilC 
watte* dc eortJcc Winieruio YtL 1711. vemilata (. 4. f>;< 
itiAnijcf< atWWfll tcjtiu<n. C* ilttss) tcr StX€S%S{(3B 
niflt ali<Lnj£MM* is Wuttn, tap fit Nn irtitttn 3^>^^ frrSira 
ftMaUakl: hWBfllfO&W (Otcttn fli;^ SLOANF. Tran^A. r boiantcu^fiirpjthunc et iilum^cncranth* Priimis, «mi it. io». itnb Itln.Janotc. I.e* tc ($ ritbwi Mft tel}t ItS triimcrt^ 
fimiiem^triui^ue iconem a. ifioi, propalavit, crt PLV- taj fit ittjatmail rid rrcRcc Sw Hf Maimtcriittn rtber tffft 
ETP^r^. lIk/. i. (conf.VALENT J. c.)et Ut^o.fi 7* tCljPC :NiHfrll fiSJ, it Ctc^tr 111 nfQ off Charter b^anlcui ptr^diS3f,ronKK[S^ritfa;tMonmitn,cnN(f<ttr:rt<r. Dec 
itfle,iN[c>tr^n Untenant i^MdciRluic ?i^i^urfla. ifioi. 
MCCdltUtfbJMlll'I.VKrlNtTi'huocr. i,*i t*.i.{corf. &b 
tS^iS- 1 c.) tiii> Mtfo, f. 7. fi;ccific3teiiririrt wa ibmt v 
ntQUtr CalTa li^nc j JimlccaSi, conkaacrJ candicante. £** 
nellaatbaQufit, LaurifoliaMa^clhrUaconkc acrlC. B. pln.^ 
Codex % r intcranui acrit ;;:i(jn{ifj alba 1. T* , an J Jrnia^iia* 
tkiMonarJ. cortex * II!& IttAlmx^.l'sA* p It?. Ca iKa I ipnca Ja- 
maicemU Laurceilai follt) GiScinercii corircc ripertt modo 
acei. \L f tmcraniit cottex Clufii ; tic ftpt&tt SWur aertCina* 
m«mum (ylveftrc Karlidemlucn t Arbor baccKcu fruclu ea- 
B lyco- iwinm^nacadifj^tfcconcSsuriqiKej rotowJ«icu»ifui>fs*H 
)nteffeconr*niunT t nitiquc-J prior folia pftTra(() minora * ob* 
vtrfe ova*a t fati* ceafpictiii pttioJi* fufclt a cecammuni Jon* 
EioiUollJ^t»v€rc^ueco(npolSejt i pofl<'»'*rvcfft(Qi»«W>Jk* 
w«(tiicuv nVane ncr ^mma rfjmitiicft) foJia AnmtKiAConbj- 

rmibeimti*caJiiV;t,qwep'«uIdu*ioLINNAEO j*<, 44, 
p,j?i, anfam dcdtrj»T l u«ujnqoc iwmtnpro f} uanr mo taken* 

di, qnodiIlicftl^»»^/i'ii#»*rv*j^v*iue;Mac.me<J*p.o^. i*>-* 
rmftftor*****iitJ4*i/il4T^f4ri-/fr. E*uv3traianni menfe fen, ee 

F*c*r. in T**j**A Ar*iu, ■% t$j_ limcvnl^jvit SLOAS'E Ca» 

ncllJf fflfcac tiM^n deftriptioncu) n^uiM A**iru k*'<fo*t 

f^itjimr i <*«■*!*« t />aK«* v*t»i f*ffr**tff rj**J* ■ ubi vtro 
aon d^Sltar, timet albam tflc camas, *J quod fub <<h 
cScni nomine Ittruni dectarai Jmt. /» f. *7« /*f> et '* 'P'* 
r. V. ipfjfi* elu* koncTi aJiun Jc fr^iic J Mukenetiana ct 

BittfcvtcJliaAl '■ ' ■!■'". : mi loljjt altcrao potiti* i;i*ti 
conitif ato ordio* Jiif^iO fed line 4or* , quttn MAKE- 

ytr ('mlpcwapceaiumdepmcitt qu>!em ctl&a, ecquidem 
pcrpurcom, SLOANS jftdf dttdf ilefcrihiv, PLVKBHET 
uv^am non fount nominat iciraprretwii, v«cmi elicit qaj- 
luorjeiaot dcliae ai t in quo criam-cvnlcniicnicmhjbceSI.OA- 

VE ticfcclptionem, qui* poero eJt<fi , bit; am acquire pi- 

futis no/nj», earn clfe fubronstdaraip vir.itm, et contme- 

re in ptifpa MPOli mucUavinola pailiJcque Hfidi ^uKuor 

adDd»nlp«tt McftdciRCfj icf*pil*f U fi^iif*e. CJt*o tninui 

iotcfl* In hi* cUlTcniianE ambo hi a^orti tercel , eo mi. 
pi» Jn^ritfulki* Orcein \^ inter: mi., itihilcnm deUcipiio 

ttquc fi^ur*, quai SLOANE in T>#w*. * itfo-j. - ioj, fe» 

Cun^tiH rjrmriiT* 1 l*K* IIAKIMSVD iffi C0fira:iiKJtttni 
eiciqitt u3|crlocem rcbtlojicm l'i pultlkum c !l *ir, qnibut le* 

Dandhji arbor enjll jhit^inem ei impJiiudinem fuptejt, 
fclb pctioto diroidium Polikcm Iori£o AMurar v fcpertc 
dilute vircnt, «t U*qii pollketn longa , ox jp£ .ft* bjli 
fuiiii l»*fcun* ad uni^» poltkcenin mrd»e», «<I<inck alter* 
«i<rcn» angufilofj i <JeuCi el p-uTJuJjm enurcinaf » depre- 
fcti-.-J ..r.:i:r ; ItArci ex alU foliaruc* pfot^nlbnc luift I " i ire* quaitai pollleU pane* loe^e* f culm ad pe»p* 

' «*- 

t'nutet 

per.* 14 CO 

iTemum :« j. <i plnref , ilttl :*:j*.3-,.-..,-r:i vaWe 

(flt»j« Kae< firpi a SLOANK voejiur frvtcPpm 
ii/ liittrt*. itftwj&f trMjiv ) helit in'ie candid i 
<}»iaH (Q^m de£niuc> Ju<ccn l*erict\ j^i lorit f r^Lirae 
1)40 lefpcel^i, wl Um reel* enonnlt SiLTFMANNVS L c. 
V (. H«i» dflincailo in i;o(« dcf>£>0 « od«em l^ftulni 

! ir cent* t; hh f^KeJit haeca (fcctmclufn ££uram earam f. 
ci % escrrirsntcr raeimatlm <ot:<elAc) oraJitt dilute vi* 
rtdiicum nucntii nitrii* *Cino% aliquot (htfura ie<i , ton* 
ciufctilof ct ic^ufvaEOi ddineat) nlgrot, afonaaiko^ acinii 

uvanrn fimiHimo* , *on(l\fti^ DALE, I, «, p, ji> hun^ 
In oharaeleiii d<r\ni»or»e fe^aAitVl, ha»e P irpcm nonijfiai * ■- 
,H*~t**m -ft^t^., et CEOHHOV r^H. ^* «atr, w«T 
T.JI, rTwif GafVaVr. KI,J.f. U* afTir*rKif Kcnikqui-d 

fcpsr CincHa ft c.ii^* VinT<ranoc*ovntnnur. parltercX 
Tranu^iftnU^rt chid* m-;tu::ui etl , nJhiJmtc , praeier f>- 
netr.ynu T ȣdi<!U , nil! cjnod Canellac a-Vacl<K:a^ <3tf;eibai 

BUno ylriici delude puc ptmf tenw* , ci « PLVMILK11 
ICO* indkei, cam comic* re non niti vtiktat feme i p (<ib* 
lotundum, pauifritaa amarum . ejuac dc^nitio (mo!* have 
ftltrH , <jua[n I'LVMIFHIVS in infu£a >. UominUt e. Tcftu- 
dini* invcnii • £i eadcnt t de «ua hie fcrmoeAj :.a iticha* 
rtfttti cnaf.li refpo^iet, ejuam ilia, o,uani PLVtUtUTVS 

atq(K SLOANS rradrdefuni, Cccerucn, quum ULOr>KOY 

eadicni efe aHcrit har>c ct illacn flirpcm r quam i.i intula 
Bahama i< pen am CAlLSJiV VcJ.lt p*cii.co. Iifilt n&aiine 
jrlt'H mfru i*JTj'#*u* *je Mmh fupeiiut ciijte. ct " in 
KMr^wC^ . Bj*^mc*«x h«, hanefiifpcm^JaKiiadirfaa 
*». pedum cttftftm ci crafilroijncm iqujm SLOASE cum 
tenia h craiTifLdlnc cocnpifaij nonniii (. vcl (0- POllJMi 
jflecjui ; folia fecucelutn eklincatitintm pjriccr culiftm ci 
•npiOalSjtjIaKl'cerc, Ud apkcoa laihUnum atquc lubrciun- 
cSuffl mlrrot veco c ma tvl natural t ohtir<rc , cc?erum aucea 
anulto minora ct angudjora eflc; florci ct <■!«** tx Venice 

raaHtJtwn qut<ltm pmenirc, fed pcuotu brcviorlUrt a^eo. 

ejyc maiiii e**l!eclo*; cc/idtm fe captkaie menfe Maio ei Itt- 
niopctirjpc-.-lou robrw (plnguniur autccn auranrii colorlt) 
raldc fia^raniei ; hit trota* lucccdcec prlmum vlriJc> t 
dci^-e > menfe Febrcjcio mamranici , rcrpureaf rctMjij). 
fb&e (lecundum iconem) efc*hc*ljt cr i.i puIpam-iKibpinofa 

coTnir.cn-ei fnvina tm (Oep.m auicm in fimihbm baccu 

unvni vel afeerum femen nc»n matut at adcoquc ciram In eon* 
IpC&BjH baud venie) ni^ra. fpItndcncb,phafet>tiilLjii!bJ{e];i* 
quai Alrpii CanclEae at1>ar h^uras t quacc.c. POMET ' t»p 
m.etcxhwVALENTINVS ^ *iy , LEMEKY I. *\ f, il 
« ptttuWubio ctiam VBMHwVS t, joi, (qui in de- 

ftfjffj#n i><olno eeerapfrcno folio cnervl I , Bnt> in Almv. p. Ifc 
Caflb cirjmo^af«iCiflarn<«umfvUtn;cSattidee.rjum&o 4 
Vteu^^iraciiumooxaAmeeicana* anCinaawaium feu C*< 
rcJ.aPeruanaCK.pin-^tf SwurcMfCCUMM in tKt euilTat-J 
^tn^fl^:u*5inM*imWt?i'{lP(rXf^t=* I>;lNn cs^f.*^ 
(tn C£> rjnt(n w^Jl»c .jru*: (NfM ffWjCW M ■» 

aa dnit^na^Mci) tM|wttttttfllW(0«Ufmi» 

nntniit3fi=«lmi:ctiet.tlntfririi33t<(i wn^tnDt nib eft 

irArfli^ jti^mmttt (tfefjCt fMAEar ; &*t *tn&ttf MitlAfrati 

W|fiW(iWW 3litf*i(«fit*iUi oai^n^tffsttunbn. 
ttt(imti^tf5rtt«wc»bit:trirwt,TTtt^*ohnt^ttf(l 
KAEV5Sp«c.P1ifrt.p.j>i l»itltctr^:tctfl(HnWJ,t<nccSjat 
Jtl MCttfi#f*f tet Wfliha* Mjf II>|1 Lauft* folia* cr.tn-tiiovatii, 
l»^inMat.nt^p,c^J^ofui^liiiene*viiiobvettto*aiii^- 
m. ^•;-.^--:r..:\ ?$: : ■■ ?\: :: 1 ■". ::^> .^'r^i'dUn 
JJbret Ml M.OANKin Transat\ Ao^f.n i*>2,tt£4 OtWUt&t 
focuhijg M crdundi 3t«tnttr tmitr Dtm tftuttn Alter taeclfera 
i>t«i^iiaJTo<i«u-jfi^uii**dkaIrcul«otanioio»^^;^^ 
Mftlcit irttr m*tc ftjmriftlt, t»i[ Mifit &no Ux tttifn titles 
(tpc ■ rtcl^J « Uflttf cNri Ntli %wtn hin. Jamais p. f-. 
mnaMtyii unB >■ ■»"■ '♦ ! ^S ft^i ii^.iDuiiB tt&ftatt 

t«Dtrt tft * amwr m C<n $EAttrrn * •>♦< ifaW (wr>l tuunNr 

(«tn tiUt iM>-T3 5St*jt|tlT<iK rttlxn) f!«* Wirtx* &iE^' 

PLVKBfET iD/Itid) funf^ittc^t dMtat r «*!*(* I** 
&ii> war putwrfifHfl* StoANt flu Aitctfubtltn Citia tt* 
(^ifibtl, PLVKESET ittqtt o-i^nitt nur ttUctttfta Nn* ^-trta 
cm ^ftr aa tf u* 4. €tttnc tot, tcc:Nmic^ttftfif ^^ oh 
4. tt|>^N;j, mcrmttts 5iA>ANr; QMf^;i:tuf-<9 *ihr£j-» tta* 
nnftuimtt » nxi^t(tm<r Ittrrt, l.ltrrt IZkcr tuwt <(*flti 
£t?li 4tft$t f Iii it ,!;*■*■ t:*"?i tirO ;:v*fitjt T ttn^ineinrai ClH* 
BpOj |^U;ci;Ufntc> Mtv* *su«(n *LVittt^ 4*(4rwt|t ^.crtjC* 
bci^ t^tfikttr £ttm< ttit^ltf. ^riMfBitT^Mttif'^M 
frfutatt WJnrtt in txefna pki c.tufetf AUc^n: Mo atVc 
ifi &« ?t;on^=< i*n& fHtftVCi tti $flumi* , tmtff ti* 
IMCHinbC ttffttt,- BMffpt(*tn i «ai*SLOANEi» 

Ir^CTM'* a.i^i.n. ?aa. |Ujj litnw JtflWI , M( tfCJt H 

-t>rt^OJ^;)i>mr<tEhiik: f vat ka$ tWi (ftwtcs CniWM 
tiCstrurftt Nit, 5tJi) te|Vr Utto^ tVettttft Dwjfr a J>tfX 
»&fr^u:««afMH Spft^juo, tot ^Uttcr ficNn «g] rjsra tiwf 
brtie<n .-ioiit t^tfleiiU, frrt r:<aNS<uitir «WtO»3tf 
lan; 1 r:c:Mnc<;^c(^tJt f4'*T :£iu t.tfaii*) itbltaf HI cut M 
Wilt; : (BK# ^pUf tttiC, htK^«p &a* e»Mt ^n^euitht 
|c;aiiM*mDMrlnifjn(ia) tn<;nc iiw*-irtf( imt ci^cl dtifttttm:* 
(ctic ep^r. &t ^(uiN ff^rtnt «f fcci ffitnW txc HMItft 
litj<" ant (bM GtatoafcMll^tt ^ -^ittttl 3^i unlpnl CtM^r 
an txiltn ^nN jtt »• ?, un6 mtU NtmBfl *nt , Nti« N' 
PcricEfmcni fl-tn| ohnltft (t ^<r tjefc* ©4irAi*ft ton SLOA- 
NE Pertchntrnum rceliim ('*Itii laurlnii cottiee acrlartcHa- 
iko 4tBRihil [r.tb) mito-atii, ^nftti-i«r:4t (rjtltt 5*c 
Wt;^^a>trmitNt^;iK^^f^li^t<*l'e^<Iim>*iiiDtjJ« 
ntcKintont f nS, mRitnnn I- e. t. f< niit 9tt4lMll 
tiwiMHcr mi : SXtnutaVKllDUi MntHM * Nf j* 
port unt mom n« 3otJttn t arf Mtft foU't «n enf^rs^f 
MiW UitO riti^iMicf ctfr«s ?(fr <fcfrfnmtfr3*rt *«*• 
»n& 9. alj tint Xnutc tp^xi:tn AtjtSltc rc<[Nr.) tw;*<f tr* 
l;o)t |u)A\tr|f femjiri- b\Uxt tn> M t\cflfit*tnan W 

tmlr. DALE ntt^ff in ^'*«^«r^ t<r tt'i*I<^ : * ^ 

CldftcffttRftMotat, Bfimt&isjc!l5ttTdcKf L*. p- J^* 1 ** 

nc*ypj\emt'n oJorattim. tt^^ (f^t« (iKOITKOV Tncl, £e ma* 
imra>ccLT.II,HWlllcKf ^r«niS(ifAfn UtNif^un* t. )L 

?' Lf*l! , J flplVia ^•^iwwiffd ?itr«t m*W 
WaWUC(f«niM tuMcKt b« # U* bat <f (ttT*faW» 
Ixa JtntriMUti 1iani;i.i -(n;!i^w ui:^ai:f»t*:NTt?crr.siy 
am MflEI Mill ejrttoi , .-.:■ m ct dflstrtit, K* T?e«fn trt 
ftcpt ^Krt oArtn (Utfrt ttftt mt> itbNn rjemo* :n»w 
(dn^, lAflUQW A^WjJltMJVUMIfi; CilifHct,!* 
cntMtlEtti Ktldtc 5^ t;n(ii i^:;;n |is;tiAt* rJiM un& HP 

iw4* , mtlftef VLVMllH in S, Domini;- ■»■« »MpV 

m'3«m vftia^n, itttt ivUtt u , mwi Ma fl^ lh,E 

fosiflt , aii t(Titflt«3tn f twi*tt plvkfset st^f>LOA^t *»• 
WflLt 3aaHifitn, mtil GE0FTRO\ MfiTWlt. W|W*i 
»i^4fcNi^3fifm4«ftDr ( n(l«K'ATESbVinocr3rfctR3^ 
UHttM e^VoMLp, una f , lo.ttctfr titt 0^ tiHfK>** 

KAmtnArljerSa^ifcribvrStV^h&c.Slflan^UfioCortf^V';-; 
tcrama ^jlic.«Tli(t{«r f f^tt; ::n<;. i-.r c. Of i.nMt", M'-iT^:!* 

at^i^K^fi^eAuhrN^flf^ttmtBifXJ^'tmi^SLOANE 
mttr«Rrn v ocnrd wu,!cta><t) scrvefl f- HI ic JoStf"^* 
ta| M< *(i««, na« o« att^unfl, leer (Nnf^J &* < lJ1(fl ftrTptloae p. ij. rynonyaia v*Uc confundfO ^unt xUiilii 
hi4cnu* ciiatti n^ttH cUflCKBQCf « Akmjopractcrjmus^ ui- 
po« vel mjnimc fccnulax*. vel CxJteni ad flirr-cm » dc qua 
juclorct ciuti JWi non pcnhteow*. la unUum ■dajRWIp 
SLOANE IfMvr. ^*«**. i, '• nwiiionem fxccre xrtorjtCa- n Atltae ilbxe , a^»nt KE1D in iiifuJx fbrtado) invcnii . 
notae qtiirfciii tiftoltan. ex eo v*fo pociffimusi diftrcnccm, 
qtwnl frill iiiafcit kuu hxbcar ci itore* boh ex fumiutc rjmi 
umbcluum, led ex Ixjeriboirortrorumbrcvibtj* pcilolfrinni. 
xot proftrat, qium di:fc«nilam pie* viricurc iantuanltcjj> 
mi quod a-Dfcni iie ehjeaflciibu* clmxnodi confljmitu* eq 
fpeafcli ttiininw nlct. TKKW. fasiTcn ttnfana tester , abtr cti ibrra anftra Sr:N am trd* 
teHcn rmben , nicbt rtu*i<famttm i cn& in fcbri^i a rid fli : rr 
ipi mma fat; to( Wc WfitW unt* 8w*n INI act 
Nti P3tpfcl tcr Srtlc b*ir« fftawa. ctcr mit rid fnri«n £cic# 
ten un& rttjo cdhtt ^gfcftswn ; M cicjdtr tet JBwmf W»*3 
unD puns fi$ic;i<n, ftmjbtarrcrid) * rwb (tfl bnn 1Mb 
be hrttrtt ilc cine to^mcrottjert d&nlKbc 3art<) un& Metric 
4atk)fmiMf aaf McftSmcafalam, He iihfJI arait* bet> 
na£ r eanit fl* ui StaOt gtttittrio icm^n, purpucfirtifl 
tTftffR, nadj Nr ftfchl&cna cam ra«> (coa , oi& in natal 
fofrimt^tri %Jtf ).£aa3<n (tifcrai c^;r eftc r> is Nrcf :< 
a>tu Jtarcticnofct frrtofrrc 3^iwnniflj: iar 3t trtquna* tmH 
tohtr rtii^n;ibr itiui *?-:rf4eit0 caibalta ■ tic fG>ir-ir$ , sldn* 
iftft Uift Nn 5Voisn aintift flirt. Bit iih&if MMiMltgnl pm tefl Ptoifcft &tr rctmtci 3umui , eddje |. 8* POMfcT I. 
e, p, \tu at* DtrftaVAtENTlNVSp, ti|, LEMEWY u % t i* >. m* ebnt 3mtfA a-ft VBKMAKW t. >oi (ftrr in to 
(MARhttig P* M« ^< S*a«i ft&r nrntcr^ci} Tiui^'Jin . a^r wii Na ttipcr asatittgrcn (Mt|H4 iinc<tfcb^bcn Pnfrj dbAVM 
waif euiltfrwiya, aHftlic* &** oiHctO^r^r mibe Jttr |il*j <Hxr &ca> ^fiin^H?iut<npjnri4ftn,pwiiptla>{n McSli 
t< HI t mfflt ^ctom* tiirt CWU IcV" »;r bin*u » Ba^ SJXXXNC liio. (xawic i. c. cincf BaMCl &cr iMtiTcit Stdnttt 2?ff» 
tmt4 tbut,iud£ffi KEM* ifi6<r3ufrl8i<'u^<» jcunxn* Nr Niii tcdinnttn jroar aUJd> f &dtinr«t uhr unttrft^ <De:: . . ; r 
June ^t-iittt nit>r (rHjtj hD» tin& N< ffiustn iiE^r *ius bun Wjpftl ta 9Iolc in EMDca, frnNrti atif Dei Stitctt njk^c- ntt 
febr Fitu<n *i:-;i-:" >:;: , 1 1 Jl-- - ! < - ml^tn UnTrnt^O <t nur ur etite ;iMxifljiii Biif, t»|(ciaNr r^ n Dtr^Ia^cnNiUn&i* 
^tn un& c^iKlOTUica £cnr.i<i;tcti Mmffeoct fiutia »3^ ^ M*& TAB. 107. UJ. Ilcp«!ca , nnbili* aurca, Ctrm. fiScl febcrtraut / jiulhn fcbcrlraut o5fr frbfrMiimkii?. 

it& Hcibi Triffitt. Cjfi. Hcpitiquc dor. fltf(g. Guldu co iulcl l-cJ>er- Anji. Noble l#ivcru^oit 
cruyti 

i» Sc*;>i q:niiior vcl qutnq<ii£ didtomm ahltudt* 
ncm conftquunmr 1 IVLa yuminis inltar vir«nt , 
ti*»rcs fllii(iianil^ albi, nua utiuiqutin cocrulci *uc 
purpurci hurt color is. 

1, Colitor irt Horcis » ct menfe manio tiorct. Bie *blrtiwr find wUfjrAn^ 6U SBIumffl maiidjmat 
iwltf/ juii>cllcit Mauf jutvcikn uu<^ ourputrotl). 2. *ffian jichrt « En ©aacn , too tf hn OTcrj 

j. 3>:c $}Jattfr ivrv&tii wit cinififii airilaitbiRfKfl 
Audonbus* fl(&<inguU5^ un ^' r ^O unft in &cn<n 

^So. Kujvtb* mtb. us. Hal 11?. R*pp. 150, Hmtt 

i^tlvv* 7f4. IVath* in* //r;j!. 5jJ?* 7* Anr. 

Ha iWor. £f. 4. Trmitas //iff, sic# j» Folia ab cxtcriv inrcr vutneranas refcruntur 
hcruos fr ct in hepalis mojois opcm Icrre ilicun* 
tor. 

4. SONt GEMER, HqrttiCi Rd/ ( A/rri. ^3< Wfl. / 
11. &m* 44. /:«rfi* /• 19. Urn* Cat. it*. hS. *^> 4^7. /jrd&v. 7f4 
Wft /. fio. taiwrtculus AfJ^. C»r, no. fwnr. ig<>* llcpaiict trifol 
Anemone £ior. 5prr, <;jS- 

4. KOM. S?I£C* Epimcitiitm CorJ. itifl* 9?. Hcrba trmiuti* Matthioli. Ugl* 1274- Myoftrus perenmt^ 
trifido folio, florc cwrolo f-'atfi, AS, pjtif. 1719. p. +*. Trifolium aorcum £>oi* 579, Tnfolium hepa- 
ucum , Bore limplici ct ulcno C. B* pm. 3 J9. ft*/, /flfl. /* ^8o* //. Ox /f/. 43J. ^. /K r. *6. /. r- !• Tri* 
foltom hepao'com fine trinitJtis hcrba, Acre cocrulco J M B. tU %%$* Xobilis Hcpatict 7rjj. 519* Hcpa< 
lica Brwf /, 190, Unit. HXtift* iaj. W. tiff* if^: K- A«. 44^* Atst. wd, 177. ffo), 4S7. /ftofc. in, 
Hcpanca aurca Gryi. Hcrt. 161. f, Hcpaiica aorca, BOR cocrulco limplici ToS. 9n. ffiuif. WjL no. 
Hot*. £j/!. #Vr». 0. 2. ft 3./. +- llcpatica Horc Itmplki » cocrulco K«fp. 159. Hcpatka nobfiis , florc 
(implies Cicmfco mm.t. 570- jijj. c- Ikpaiica tnfolia, cocrolcollorc Oaf. Htjt. //. 247. Hcrrk L 50. 
5t£tt. /Vt. /. <io. ^fo^iUi* //. 7. Ilcpacicum irifolmm Orr. 1103, Hcpatkum mfoliom liuc hepatica ct in- 
niks hcrbari<tmm LohNiih 4^6. /c. //> J4. Kinonculus tritlcntatoi Vtfnua, llorc cocroko lim^ihu Atw/t* 
Or. i ia T&trn* ig<3. Giril. 48. AficA. //. rfor^r. 79- Ranunculus hepat*cus t trilobua » vernus , florc coc- 
lelti P/tfJ. /iim, 114. TriniW Car/. 5.47. iWJH*. ^10. Onr. £fir« sSs* //aS. jzo. Anemone foliis triloba, 
intcgemmis UtM.Spcc. fjs, 

3am. Dicft VfoAic bat finffl< Wfclftftfit intt Cot ^a^ncn* 
fil* 1 :m& tit M^iKn ton N^ £CtI\^^iC-\E |tt Ofm fU 
ten 4<no)fKt TT';a, : : Sf nt atar Dt* ^rua&l Nr ^icmcn>! If* 
frr w.i tmtftn cutaf^;0;:t , unD i«D<ut tap^n mincitr tai 
Ncdflrjun , nclfirf nin.ia Been <Oabccttftif dti;r.ff f i:^f auo) 
ti< StaAt i<4Cf citu Srrl&cNrtbctT. 'Si fa* utir «:;;:l t> «»l 
?^3**i^Ui in $<>«. r. c. M<fc* I9fftl<4t Pon rnuua mU 
l><r IKfflm oa>imNn, redftc 0^4 o« »jtar (ihfl , U<n 
fie taidNn. r« D<ta mtfcaitj Warn Sdtf> qwtci (mt, 
toon t>:i itcicrf^£t>rii nMtfn. Sitniit nun M( ^.itirhua 
Nr^aijcit folate itat> Die ^fn(tntia(b(r 5^- N]to MVr 
ftT0f|cN:i Dcr&iii mod'Ci f* batcn r?;r twim ^Utfm'Ji^tcfl 
3tt$:wiijea Fig. IL 3. J- f, & 7,8. 9. io. 11. u. 13, 14, 
i*. 1^ 17. 19. 1% *»- bfMtf«ft. Sal Kt jaftnam Sto 
Klf TNlAtuttratl i^rcitific J«l*rca(t f fK;mcnaI«a)tnKiTU^ 
tube PfffticNnc 'Inambcrftcr, tj?^c;tit;t iShsttt, a^Dcrc 
afc*r r Mc Nnsrt ^11 &«!<« Mrf^tbcti f:u& , ncr 5?!ifttr<nN 
tulffft. (£( Nfttitm fifft &itiV aliufrit! &on cintjfi baat;et(a 
ttftii;;<ft f a(t^ij:ittfHiU3i^Uianticii, htwff« ro« liiKijj.u. 
|U frtiCttj iwl^c 0ll4 MtPCthlt ctlȣ ic:Ki-t ejefirbct i. i.;:i. 
1101. pic 3Mti^iutrJCfnO*n Xuticn * In rctbfrn mir cine ciiu 
HiC 'Xteac init linen hnara e:icl»rMoca- wittcln ^«f«tb« 
na$ an> naft aui, q» Cif|flt< t»i MOW ftfi- i. a . m t« 
v a «ticc S#* 1 Eft hoiui pbnta« coaveniemix ^uaedam e«m Rx- 
nunculo, vi a TOVKNKF0KT1O eiiaoi xd *im!^" rcUU 

^atrit ; f^Iotxuifm nutiKrut p:u Jrri.n ;or^[Ji* ?i iffrc . ct 

(Lii'hIa hoU ciilfti r*«lafi»m p tn alio dtrtrehcndcsidtifn , 
decfli , iwc nt>n in fnidil effe dif^fecnuix. NitjKf J^num 
LISNAEVS in Spec. J. c. cum Anemone hoc genut ittrum 
conjuaxit 1 quam WW oxium, cum illi, proiir nofli«He- 
PXTic-ie, <4l)vefn non dedecif^ ha ipU noix diflirtflxrn cite 
voluii. In ofopflnendii iconihui . quo to<iui pbnuc Incrc- 
tnencum ci ifik^ficxiionii ratio pEifcicbtur . b^ckweNixni* 
dclinejiUnifut F*t* M* -. 3- U&-7* ** 9- *°* ">' "• '>• 
14. 1 f. iC* 1*. 1^. 10. 11. ad]uaximutt Ex fibrofx , vndi* 
ouc fpjrj^ntc rxmulot , rxdicc vxriac in intno vcrii pro^nN 
lutxnt v^ttCTK , qouutn xtixe floret f olixt vcro ci d i i f ^ rta e 
ab lis Mix mama cxMboxt- CdtitlntMtir sutem in>c cc 
©buoluiinmf r^ujmuliioui!»utd>nt DKQflbflAKdt, (xmquxai 
inuoiLi- . ■ i- ■: confpictcndii, leuher non numcuxen rtl* 
bcntjUil. <j*mrni( flcrifcrjc vnum lantum Rotcm , lon^o 
pcilur^culo iuh;*r<mrm, fcntlm c.tplicjnt, aaim ab xaicno- 
rl £1* t* x* a Jattrali ft* J 1 *'* infedorc pxrtc /*. 4* S* 
montnu Vct.'b corolUe nu^^ro fxcpiHitnc van in ( ; funt 
etiim corumfcx %r. 1. 5. feptem fa 1, quiriquc p$, j, ob- 
ka^a 1 veriuliipiela, ipjcnui JU(4tnaii£ufliora/x'7» * W01 

Ml 1 ouiiKf xuaunaia fum. Medio* ikilamut, ifoiit rrilquat 

Mr«* liulincftf, pJtillom *b he* dike ctonpio r«fa(KuI<t 

<U£«/fr • ;•*• Inter p*iaU li««ni (lamina ^nnutu , fen- 

fitn qttfC cx^lKJTJtHr, oujyiMUsJi*™ HUMiente t, W- 
4h(P (**9» tfttodir, *m antnera jnhicrct, media Iia:a djulLi 
(dulriiurj, j;ii pru ■ ■■ lieir.oc fcparam, Ifl coafpc&jni 

vtBil fruAus, bn-alraipttet dblUrt X;^io, auAaaugal- 
tudi-f it* t<« *l L| - f per cuT:iritj:csi a U imiice»Hiagii «• 
eedunt *((» ta, =i fcsriaa actirtmaia **J- i*# T *l «*iea j£* i f* 
iS. teuiief tmacH vilM* ftiv. lilt vilMUi babjhii eirca 
ituliamm eiii^a pcuipituf. Fallot uiaartCffi gemmae , quat 
u f<tit |ter^<i£anfo 5 dero«n* ir*r«f:wif, af> 

1-, cipanfa tc venofj m- 

Supcriat Jf- 19* interim **rt ItM.itff fe 4.*, m tntcrtai tit jv* 
sautftlAtEfr ifl fo: £ft<rt rtrAnSai,;fr ; tan ig li tfifMhi 'in mwttffiwr & w»i!tr tcnfcn, 

initio folia wMfdi-i, flieKa /{. 

Cjj« iriparttu ft. if- preterm. 

*;♦ 3D. <ad«ai It cofitcmfbmur* in pjrtci inic^*j.>lcv vi:;tf a Vidriwr **quihu*m:Jiafaiftctflmi<irrt*, aur^ineonmi 
Jnttfc'<«ifnat. Inferior fujv;r£:t=* tli^iafr^m pimii in 
veitiAloflhut foJtli, *Mcu»« nthct Px al fl li^ci auutn hte 

propotiia Hepiti.a, floref* <o!ot; txreleo i:nrani fftftru* 

^, ofleocurV, poundufli latntti <* f hnnc^e erf*>rcm, in 

homt >*iim colllttf [ilit'fj, (ftfertfCtttCin n<l\ t j'fpiif 'J'OVK- 

tfKKOKTH 1. *.e1efcripii««*d<««ii t foJta celanj mKUlaia 
ttunLtfDao)melft, f MlC|(KU taH, HoKht.Tf. adaotuK. RtiiaM&r g 

£*. 5. 6* tcfTttl ^t;tfdJW fl!(td>':!J 1:/:::t[Jt rn> fcfrW 
tff ftlcce film , rt W^ t<tt jMtft» M eriilcf too tva 

tinbdflt awhritm, Mfdf3«A; tn tcr Brtrl^cn fefl 

%. &, NT^tfllStt fig- 9- 10 fa** r « 9'M 14 ^ t^4 

cue l&ntfgzna, tn brc 53W(( <;*: <tltc eM^,^i<< ivj^a- 
b;t gru^t pa Sctftdiif twlttc au* vtclrn ttitlui S[;rN( 5 frx <r(;';;r;nit Hctfin ae(r r#!i liRdnto £5. if. t^)^ 

mm tor* ori&c (iwftJ rat:t5 Vn&* *>»[<* r*iu4< HBrfti fciNt 
man wi an tra ftt^oscn^ifCf* *!>« flw«i tm^AKfr, rc<l* 
etc c^iais tz$ unb s:3, ur^ trisn M< $!ua,u Kon tjf^i 

*fr ■?* S«fi «Nr |ifi> fjTri tr« ctai fo 19. cl* wti wr« 

6N IMc sntm^ld^c, fpnN:!tib i:i ■>:« ^Itcrii ^Bi±rt<ra # uttsftNitai w^ Bf. tt> C^ r*i:u*:I(u^ t.^f ;-:£c l-:^ if. ■:'... ■— : , ; TAB* ioS, /Jtf. OrobiK, Orobtts Vcncwt, Erxium. Cfrw. Q?rtin(iinlf4c £n>nh C^JeY. *G*»£*r, AgLVe- 
*f. Q isctianOrobii*, tltc true Orobu^ Mfp t Ycrvo y Vcn*ot» ;ri/. l-rvo» Mod;o. Giff. Orobcj lirci i« Planto 1 <iuic No, i t iimoutur T Orobtic c!l 
Vcncmi CC htitVl.us» <i«i pfcnirnqiic purpurcumlto- 
rem oltcmiit: ^uac Nu- 3, «Idlgimttir t amarum clt 
Iximm* in oShcuis <;iim1 plemmqtic proftot. Ail 
lianc criwn ucrtincnt ripirac rcliqu.ee (12. 13- if.) 
fc;>:ratim cx'iitiwc* Diticrt ctttm ab hacfemen, lc- 
f^umen ct Dos ahcrlu^: priori* fcilicct tinrnn nt* 
grum 1 legume 1 1 latum , litres pallidc tunc purpurea 
aherius (cincn et Hoi aibiu atquc le^umcn an^ulcius 
Clt 

2* Crefttt in fulfa et Galliic qttibuuljm proulr.* 
ciit, Aorctmcnfc Junio. 

j t HuTuif orcbi, mclli immiftut, %4fculof pulmo- 
num iiiccosexibiuerc dicttur, m-cnon vrintm T fa* 
b^lum at^uc lapilios potctitcr pdlcrc , Qcpius vero 
cxhibitu* ungumem limul cicrc aUHrniatur, 


1- bejfMnctc 'l v (i^K ift &« brett* 

flmwin dm iHiTpuvffl rtew \ -: i*1 t; oEcnliKo,^ 
fl&rt irtWrb:(frt*?fin?fi^ rocltoc m^nwiiiin hnStp«« 

tiercTfcetern: tXn(iScr©OGWC| i?K<^fl>«cuni>*Siu* 
lite ^crutt^m (iiii? ftt)r tcn&uCfn / iii^cni tcr {£a<uitf 
bircfflcni (3}tvarj# Ci t <Z ei> t' le: fifcr t r c ir i: n^ &t( ^lunit 
blcicO v-urpurtdrhg tfl; ttrvra*im:^cTQiSaiiiitnft|i 
IKrlBiumc wri#i lm&Uc <i.cborc f%utol. 

j- €* i^uc^il In atoUai mo ci»i$;it 'S^'tlfn gra^N 
rrif^tfj woes tm 3oiiotfWBlK* 

f Quiver 0;* Orobm foil , mit ^onf^ wt# ^ »«* ifr aud> <in flami llrin^ (ifciti «nb Ai(5 triibrnttf 
IDiiircli iwl*f5 e;ber, nc»n w ju oft 3f5fbfnifJt5 f 
6m thin foijar Htiiijma^ctt fefl. 

4. KOM.GE& Pftt rf /A Orobus Rj;. Mffc io<* //ij, X. 01 T( Mv./cfr. p. 14. ASM &r. zZ± Tom* 3JJ, 

Wff. 6ot. LKtfw. 4Ss. /«c*. 150. Hepijybjh B«S r «- "7- A*orj«i.tf. :e 4 Orubiwtks A'*«af- A'tfkJjr, 

f^ P ///. Eronn ftjf. Afrrt. 104. R*t^. wr. p. i 4i ju^p, or. :ge. r^^o. j^g. a>j*/. JUk 19?. **;■?.* 
a^8. a«w. J/. 47. *M W f 1. t/iw, Cffl. »- 714. a«|. ji»o. Mm <*;. toV. ^0*. £irJrt% 4i:. //'a&, 
Hrifi.$jg.9.&rga. 117. Dj^-117. Mvmd.EL 2f t Cicer tiw, «. w^ « h //.if.mfi. J6j. 

j. KONL SPEC. fifrK //. Artehi btifolii alia fptcics Dwf. 543* 'AfA**^ Dw\(toriOi* Ot rS>(rf. <9t 

Emum feu broil* ft^ 341, Phariolu* lyluonim £*f>l 47a. Gatcgft nctnorc^v vcrna 7. fi. tf ^43. Oto- 

bus Riv. utr* Li%> a>m. tfo. Orobus I'mnomcus primu* ai^ As]0,/f t ^l 1 ^aij l ( l / ( } l » 

rnd.mp ^8- Orubiiilyluaucus //f«fr*3;. Orobuifyluuicitt^^crnu* C/r. 124- tJiobuifyluaciciw purpurea* 

mawr pjirt. togo, OlrtUftlaitKUi, purpurcur, %-crnus C.^pk^i. M, AU. I 91*. mmGr.iH. 

7«r«- 5^3- «A 1*4* Tial. ifrtt &». f, 6. X>tff- ©jC 4 o. Bffe«, 1 17. trtim. U 77c. /, J. Oro-biti ftluaneu# 

perenna, vc^, Wiquii creclt* lltirc purpuiw W. Om. //. yj. $. SL f. 7, / ,0* faMb. M. 4^ 

f/crn* Lvp. wf. 4^ Urobira cauic fimp!jcilhmo > foliolis pluribus, oiutls.acutU ti,w* MC&f ;« f «*5ffff- 

59T- «^- Jf A - ™- to ?- ? w "* '?7t ,r ^*' 'So, Boffco. FT, LM 34a Orcbu* firfiit pinnatis/ ouais. libub 
(cim uguuUS ^ nucgcrnmit , ciule itmplu linu. 5^, ^ig. 

IA Mocfaijs liuclCkerffltiuum Dolw. Orolnis ^ Gracds ilielut Gtfctfat* l»- Orobm Crrfctn 
Hg. /«i.4^0wbt^ccpwl»rb»^ <i?.ye.//,7:.Orcbu*liliquisartkutos 

«»n t. ft.M 546; Owbtif Hue Lruum mult* J. B.i/. a Z u A^i. Or, a«e, Orobu* teinU* fi» 
Lruum fimloc apguloro, tdiqutt inter grtat ct grana commit!* , annuu*, rcccptu* licrbiiionjm A.&W. 

i/. ft (Pi pie Eruum Riv. $ttr. f. in KtppL 
AWtfttL //. ?S\ Bow*. 117, //. Tf&D. !;«./. 1 

Bttrklh 47* »itf.f- 

ffVniWi f. 484* fc **• Knium Icgumimbus pendulis twir. fl a Cfijf. 379* 
Ifamm ffcroiinifcit vmlaw-plicww Han, Sp<c*7}Z* Eruum pcdtinculis 
«'.:.!■. r \ c.^i | .ttillonimgcrrainibui vncliiUto-plicttis £.™ t //, tv// 

Mochns JFrur«* f. jSoJig- J- 

fftfj. Tre* quidcro p'*"*" *» b« »**»'* fcwfim propofi- 
U» eoftlptelonmr 1 qvibtii etjani dtnooiinario tadcm data 
eft ; cat umcn fcitcrc quoquc diutflas cfTc, lira fynofly- 
qjnj j-cntricaqiic nomina t quae a-djioftjimiif > dcroonftrant , 3*5. A>jiei t *g. Eruum vcnim CM. •!)• faarnr. 398- 

Knnim C Orobu* ft*. 887. Eruum Amine angulofo 

floj, 3*0. Waff. *o*> ZWft «# 

Yutflorit , " //off. «oi* ZWft a: T 

leguminibus trrictilaut 
jfti. mfJ. *Gi. Ciccr fiue taw npncftjfcnetleitdadefttipHodccJirablr. Ijrinft Eruciflt dlCltltr^ i!o ij[n::t niinu I bQumfcl Vff|- flix vwi finpiltrtcii qtieiidani fenfUm attrihucfuur, ct Un- 
guium per Cim ihkm diftinxervnt fccntif. E* ewuroitaquc 
drfcrlptioric fe. J *jfl* Orobi nomine, fix* IH- I>uwtii ap* 
pctJuur. Propofulr &UCKWELL1A fat.tsttl I. II. IJ. 
lj. no* vcro addtdimuc ft, If* ct reliqua* mm«« Om- 
nct hae piantai in«e fe conueniunt, quod floren* ei Jru- 
£iftt*tion*ro in cenere fpe^l*t . ct ad elaflem eandem refe- 
lUBtQr 1 ifeiepaat vcro poiiffimutrt conformation* le£u< 
■bill, jr»n»fci)ittt .lorem tctapettlxra irregulareoi » k* 
tumtn veto oflcmljl oMo-jgnm, ct oh feraina mint latcnila 
btUitUom. vt nodofum appa^it J*. "J. IU«au«mft- 
mln* fcrcfoitmtta font ft tb P*««rM folJffltt pinnae 
nitltac funt ct folio-to oti»a , emargtnat*. Jn Out* mm 
panel hac in fc haUm J folia , « c»k *^r:rtjcntn , wl 
tiictiiacn c^lam varia pinraruDi pari* adhacMntia monilrant» qw c ouata lurt 1 S aVumtrtaia , .nrc^rnmaio nuigine F 
prow vntUKUius Jtitnijuc vcro «otumi flipulac uiUKUIIIJK 
ciuli inter nte parjMr, fed filr<a caulcm prodttAionlta* fa- 
tttiaxi* <oo&i£iuc. Singularity* dcindc p«dotuulI» flor« 
hindcnr tn frica IjkI. Intcpium fcttm Ji3l( £•!•*. m qw 

i,;,.:..^-..:, ^!: ;:ii c( fcrii jKiala * f. HfltTO V-f-' ' 

rum nuaioor funt^ q«or»xn fupctiuf vCxtl!am dlcitur , la» 
mm <fl cc re-Hip* <*l*t fr 5- fc 1 mtdi<» loco cmar^inatHm 
/*, 4, inferiut in nn^ufliw<«i vafiHecn dctitttnft How a 
lawfc vtrlpquevr.irri! quaealie voeutlff, ^ccduni fti^ J» n 
lire ci oltcc ft f- 4am rtcniM * voitli longitwdtnem 
pcne iMt^ant, to incdtojcniicrlncirac, anwriu^furfunicur* 
v»m , poJKTiJt in Police COfiKHOC anguHiows ft * 
|^f:riot<fn «x hi* locum car.d*m ^ccomi carina, quae, fub 
fl:mtfisV'^* fita. liftJacff, proprciicnao ampliMur, antcriui 
tcnviMi fie, uqiicftiofrw furfum «flcflitur arcttmlpaiai. 
S;anvir4, cute hat tomp!(<1un;ijr pcjala , Mamcmii run 
<0RCf«f<imt , ct tioutfi) fli^cnia vnunt conflitHimt corpm , 
quod fijpiriui in tot £bfai dif«dlt ( q*»t amherac fum , 
:'i: \t: ti:'i tatiKft hk alifluwdo vjriat 4"r- 9. /"• [>c<tmimi (ii* 
nwn fupcriuiplfl^:o ttJia-vrtnt, (tafia cfl, ct altcnioi^frf- 
put cftilt, qUM cowifcula L1NNAKV9 frarrc* co>^mmaT 
ct h>na flaaum inter cftjdclfhia refert, Vifiilluoi tub hit 
later*, *b initio tcouc fc. I<H f < »i ftiperlti* »pKc a:umi* 
naw inaetoinfWiuf, *iqs< p>r «Mtlnmtii -vwhoami 
ftfticlcftititta t«r,^um, biualuc A; It- Jn quo contincmur 
femina fukotimda ft* t|< E« ^^* autem eonflabit , qu.ir^ 
OrtfclH a priori centre Emi f^crit fcparacut, l)c jS^ "* 
iwncri noumui* cam* Jitct aMNNAEOprofe I. varietatc 
hriitafccrir, abaJiis itcrum diftingur, Nominawr mmi- 
rum OfT*^Uri;ifw«r*n**jC*"t«j«<» C B* ptn. jcuTowm* 
»j. Vtltim. h ??t* % kScgit.V«f. IL>9 t G^j* m- (cnMi it^tttiht , ^ic fltt^ tmttlQ ^tntnnunj tnpfin;<n> 
twl rtfrtr Wtfelbm flti* na* tWnt 0fto1to)tt QtfafHiM 
*n&, |f*;ta 11:4c tiar tit UnttrftttMtn*^ Sabuun tci »c* 
WtvtttSunO&trattf D:tDit bur t*ojjfii3(t f fNMiltlvn 
tfti att» t« n(i*^i*tit&< BiWtftttl ctUafcra. SM* we 
Srft .Sen "o^di.* (tBtfUitt , ^n> »&n Nti Mtriiifrit RnW i" 
6ri|T«t; nt^tJ^sraiBtfltcbiitftiftieatrdattrftwfitcNiNnWPr* 
ttntint frtfMNn ShMEiat iwtuntt, un> )tD<5 0<f9*w< 
biiri f(f< ttfwNrt S<niijtt4t;t unttr^itNfl. €1 tr(0£m« 
alfc iM Itnr Scafttni t« »* "^ h. SWr cn f « ** a -j 1 * 
«ttWo«M, (Hciiitrttr nifr-MiijwniMJnu aw 

trir dJcrh^tn ct< 11* s»D ftbriarn IhisMinatttituaflto^nitt* 

fltf;iqtt. .■ ; -' H< Bl! t liatt y.t m w*pO«™| ''^ ;tL > fTI 
Sb«u HctbOM WKRj f& ftftum i^ir alt t ;r[< fjwim mt 
<inii^tr Srirtin l 4 4 f^amcni unt>n(r?(aiutm<rCE^i;4fin»» 
Itc; fit utiftrftottn »rtj flMtotfbwU tint Ml *^W 
^tr eMf. i>ai Eiut^n trngt rj;mlij) tLat ttHHtt HWCikI 
tmm hmnM Wbr* uno tint laJhjMtt JBtM 1 fc« nx* 
qtn Nr [ftmm cnt^ilttiica ea^ssm fliifeWWitniiiA (no* 
iitf frf4«n( *f* "J- Dttft eflMtn ti^ MP .nmbfig. if- 
Utter :■«*:! >iptwn 0;t Ufttir fltt* ttw&rtm *flJr- ikik <»' 
(tWUmciflCK R<l*elJml**'-'*un*int>fliiD(rSpi5c cut/ 
tnertet In*. i>:t tt<tt* w OroW attr vrtHHnl ftO BVW 
tKrSduUt DkWwttf ww d11 * v(ta SJWiw (oKimtn^ 
ritotahrftl**Wj an lyr tXtjpt, M in tif awtt fltNt^ 
a^V^cnDc^C-aarxDOii^lfitt^tn, MtlAn$ltt5tttan&* am 3Uit* 
tt t^Ji^ 4iij lino itatfr.net S«& , *« Not Cth abn, w.y 
^lirtfr (ntflcticn, to ttint ^liirtita art tint ■-;.■■'[ ttftnt* 
|;4 , DtlAt fllcflWS t)dit| , an tatu Sttn^l aVtr mtc f UiU 
jbmm %<x\fa$<vmMMftiKp*. ?t&<T etmilmw 
riiw Stbre nil wiular|r;q^tltlsttn ^lemttt, XJitfljnjf ^itimc 
fidlctfic. i. i*(w, isCTAnimuiNnSrifta. BttMCWOIdU 
Himcil b.c. tttnttdM. i):t(tr ^iirccr ftn& rirr*, too/ 
w3Msot;tilttdJS^n4<n fltiitmtt t:ii&; ti tiUrttt , tin^ 4tiJjw:iftt %. 4 fifl^ n;b«tr ft» mm tn tint (ft^W 
flcf P<Ctr ^t:!t Nifvittn fltftt: tin WfitWrt *z o;an tie SUtttl Kipt- gtttut 6HJ( Orthw 

«M«V Cluf* VtiO. II- *1J* K^ Hift. J. 9'7- Gcr* hit* 

du4 h*i h * Hocri^ II* *C- Ncc am^IiiiiiJiuc tantutn Riorum 
quae nou vcram f^ceitm num^uam denoit repiJK, 
c* wtifif 
:t!5 Ptm SW*f %-f. 
fcrruotfrmfifii # fo fin^ fit an H^f r<ij> iwbc Na d^-ntfcn 
$<i& , in btr 9>-ittt dM linD Jit cm roaig dmfitllitm r tiV 
utn fli MOMtH in Wt *cN f mb twrDtn mit Arm Hnttrn* 
rAMbnt £hc:ltv»i ttmStiftx BrtftWW H* ** 5>i« yo* 
ttn^u Ort n»nfflC tit Carina tin; tuft |i^tt nnrtr ten c^tau^ 
fiocti* irt in into Xbttlt atthrile , trntuiit ftft 1 tR^tm ft* 

hrtjtwtj wbimwiwtMilii HaiWf (nvtJAoM 
m.ritani wtfp!(Wftfin>r & tit **'k. Dfe etaubfftNn * 
tttiif ojr, Mtftd Slx-nratfdtMnt ttaittlofltn ittrNn- ro^itftn 
mtctbrtnS^nmiismr., fr. bfltmnn(M>tttfn<intnmr« 

itr auf^ta4<ti r u -I Nl j":ci'.; *[t5 m it? vttl .vi^.n, rilf StxiuV 
yl^tn $n\>, ^ctlmltt irtiD- wlbwAtocifEitfN tixtcftct flbctt 
in:u?":.t <t> fig. fl* f* Ctr jtbtnW €tciubfaNtl 1 rnif ben £ 
S;rptraj:fr. 

un& ^5tt ^ uiittrtqt aiJiMn^tt tot tun 

tfl ttnfafi utt& mitt MaauNrii fed MEttlC ddii t, retire Aer^rbrr tJ^^Keus -?a^tr nennr* 
"tft*itt|t tinttr Me DlkwMili teebntf- DtC 
jnttrDitfrmtitctt/ tfl t^t Xnfntwt Wr btinnf 
fig* io*>i ii, fr^n m:c tuur [nim»;t^wntn 6Di5t ritft^n r 
Oii&DjubtnMicb^rAtii DBmttlRB jaetctrlaucittt. urtoauf 
j«o 5lJrrm wffbtttbat e*of< »fr 1** ui iwlcprr ranbltfte 
Ciiimtu (i^. u* tntNHttrt fit^* ^itriu;* mri> ai[* abtUtn/ 
iran-*iTt v<r Owl«« ^«t iffltiii @cf(bi(4tc M Etui aNitfonNrt 
rowDen* BWbtT H* ^W* tnuftri »itr ttttr cwb amttntn* 
ba{, otbieft^lti* gflSHIiue w tint sm<ithM|M 
I; gicur ctbalcta* Dtntto* ten an^trn rettbtr rc:utft:<ttn»or* 
ten. SitWilt nttCfltitttlttt: Orobu* latifoliut paroo flor« 
purpufco Ci K. p*» t jf i. !>»'• jfrj. fOwu r» y?f< ft, t*» 
jf* », Kr« ;f *o Calt^e ncmorcntl vcrnar fimitic, c»tltlflof»f , florc purpurea 7- a - "■ J*4* Orobui venctu* Chf, «^** I/, 
■ja, R** t H*tl Qij. Grr 1S4-. Ore*u* fviuaiicoi vencttis -^#. C08I- Orobtii latifoliui rcptn** filiquaparua grti,Ift 
46- C« wimf^tiNe fi* a^er aiftt nur PutA rtt ©rc(« bet 3M &t<r * di* rNl*t4 Stftnitttbcn n»«a!l tint he fnt^rt art am* 
■wMj frnvxni iic (o«^ttfid>, nctt*e£^S3g:H Lc, awwrfrti bannM wnftntKrnabi tail rofljf* wj* wrraHto 
Htr «tf an>>if ^llttitn &j>c, M Hamcn b« trflt Orcbu* «sf^rcacn<L[^ nur iroto Jjk rwwitt- ^tti on wife wtnw 
wtt4bBrcbba*^*sftnm, l«*ttWD<rinMtiw«n^ HW , ba( bLt SUM Mprtol , mftt fr 

teQtd, iw* cijATXttrttj St^rtti tmebtu [(tati terft^tn roflrtn* DdticCBMl ettttMu DtCM ««& UOMK s&IcTTWlt fm t 
tpclflt oon hta e<irm ffl#ttg» £U(ia uafirc nHMlV fi<8rt citftittu nut au[ Wt tin* Stttt «rr4ttc w« 5F<1VlF:KlO I.e. fie deftrepat, vt tcciqtiatuorqucpiftti*^'^ 
coniufationcs in fin^iilo folio hlfcat, enm prror OroDUi 
plcromquc du>i taitium oilcndat. Cut veto obuniaiioni 
cum pec l^rcntcntom varia ilia reddi forte poflei * 
KAtVS I. e. folia ditauut rircrc, obtufiora. nee tribos vt 
iilhti , ntrais itiflntcla cue * florc* pkirei in eodem fureulo 
minorei ha?<rc» qoi in vtramauc partem contiertuntur. No- 
fira wikh uon in vniam latus inilexos tantum pingit- QwU \\U TAB, »• 


TAB. 209. tat, Carotw. SiUqua dufcif. C*ra. ^eNirmil ^re^ Grot* 
© rob-trcc.Silick-ircc- /rff£. Alfarohu*, Carrousel. Ait Cajabuli 

«!■'■ Ca - ■ ;c#. Bttg* St. Juw-Uroot. 

1. Arbor haectn loco natal i iltc cxfuwt « folia 
ewe vircnt , Dorcs nibri ftm ? filiqui* fuicte , fKi- 
am vcro proline rubro colore ioftmch. ft*ra*i ICi<«i™. >frj[i» 'the C* 

Siliquc * Carcbt, GjaV. Cuujglicr i. Skfff ^cum triro in fWnem Qtaktlanfet (c|r 
gro* , Die Staffer liafc ften gratijrim^ tic iBhtmnt 
ra^i tif ec&ouii traunli^Ci &u jjruefcre aber Dm* 

1. £ritti4flin ©gnenim&Crefa, WubetimSrfa* 
ling, imMrnqt <m £*rbrte rune ^nittye. 

torn wWttf |cv<w*flu( tmfceibreljfen, sob U\:t* 
om ten UriiL ©en atsffoefcteirjwrrt &a <2<!>*:<u 
tubmce er itto cm flutes 4wftV3)tiH(l tn alien Mh£ 
cental *£m|ien un& tot @4n(itt|iHtiL 

4. XOM. GEft Ceratonia Un. Cf*.;». 899- Jbj. llf. Eflatapi}. /ttif*. *SJ. /m#. Sjjt, 10* ifi. Half, 
Com. if. Siliqut Alt itfeffc. t6o-» /?ijt. /A 171 S, Tom. *7S- ItoftA. £A ;S. Om "J& 

e. Som* JP^C. SMiqui RuttL xti. Of/, no. AfMtb. 199. Qm, ipti* 130, Sifiqtiae arbor fiuc Ctratti J t 
B. /. b* 4< 3» *wt *W- W- 1718* Siliqui dulcit fu Genoa WHtm 4 r. 9x1. /g. a. SiIkjih tlukis vu'^irior Grr. 
*j6. Siltqua cxhilis C ff.fvi.40t.mni1 fTS. Bor/k //# *&- Ceratn GIk|ui £ofc /e. //. 104. YoA. 14*0, 
Park. 1429- ftntoflh Zw, 787. Jtom, £agi» &ar, 13*. J*gJ. 11 J. UMr.Afljf.7f1 MMi^ Afx t vx4. 
4<<. J^c* 10:6, it«> llf. //'**. 233. /iaff»G*w. if. 3. Crcfcitin Syria ctCrm. vcrc floret* tutum- 
no autcm Imrtui pcrHcit 

5. MALTHtOLUS trottm ftomacho conucrvre 
atKcrit, ctconducercindoloribujcolicii, vrinaequc 
profliiii:um proir-ftucre. Uecoctutn filiqittmm Uu- 
dat tamtam atixilitim in tuJli chrome* atquc ptuhifi. >'tf*. Huiut cxoiitic if^fii rimun* cum foil it . itaftm , 
fru/lum« f(mmj kcrtibmjlittrtf jjlt JU.ACKWKLL1A, fed 
ttftctf* vlfuia *S» p^rtt* ^ui^J^ti d iJlinaiofct <K<rt In fe 
1. t»4+M*9i KoIi*«4(j:JaItcrc*«im>dhiercni pinnju t iin- 
riijum folloluni ooimn eft , Integrum, <; *>*»iufo *pk* i*r- 
minJtcf, Flora in fpks ex aJIt follaruia dtpfnifcnt >V* K 
f«d duf Ikif £tn«fjt <(fc icutolcAttir , » (n duntfti ptama 
<cfiPhucfltui, AIJI *nlrt» Toflf OjauMl^» p alii pi*i'JJi rn* 
frnai ( Omnet peuJh diflitimnior. Scuhimui *w /|. *. 

■nt^frii mi^nii<f^tr^iir[irjfJL H j» nihil c^ersdu. In pittiu 
latoj^. t* catiXf <iiam mcuiaquc iKiniat divifg* 4i lae«tu 
ttmusi continei <ttirium, crtiUrc *v!o CffuTuni *i noi , fi 
calix ftfw>tuf *>. 4, el faado cxfur> : lt, <i 06 capieuiin 
tiirma ^a f. per tmtuf inuro rfefenafi* Fru/li£:atin^« 

ffrafl*,I<gi.-a<n vlrcrjtaf cscrefcii ft 6, Jongnm, <#mp«i"- 
i3i, obiufrapitt (trmlAKum, per maitiritium m*ram, 
qoodintiH, I«m « primers CA.MHKAKIO I, c, f*j<i* t«fti- 
vcrlii diAincuJrtirt er in iti fcmiri (wc fubrDturvii. J^ «* 
coaipr<fla T <fura* nl^rlfanEia, inferJutKumJnaia/f b ^.non 
r.um^vjni ajbi totorft *:- te*. Cfattl*kt k^umjnh la mai- 

T.-'fi. : ^:i':.''"^L:f .'.".ij ** ?. fcttfoKc^kfo* duk<f <0£*- 

datL Miramur AuteAi HElStlRVH in aj^ f* r. llorti ffK- 
**tu^M huiui ar^rif in vno Lftdiuidu* (oaisn/lot vi pluri- 
■gjg CftRtn * adfercrc. arm. t)i< $£X?MB?fe far t«j tvfrm attflhtifta 

9mm *incii Mp wit Wftcm, m\\ x*t ^icw, ^Mi un> 

Nn Crtamfa *it«;il&<t , if hat 4ki tc^i nrtbifl fennel , 

cicii* t^U< t.i^i-n :<fjtiiit<f |l m^Etoi ia t<ti Jipirt n ' * h «. 

Mm , UHn rei^fclfmtK ^ c* = dnnfiel jv i<M Sidtfg<n 

riW f:tw;(* =^P^V- Ck Mt.^tc j1<N(mq nnrr 5VM * no 
frftjigrtt An hen Jmf6fnr^nu;i] 6« 6S(A£trr txtuutcc frp* 1. 
Cw ia> flbft m iifftKtlr? iRt/ «n0 mcem nA aaf inxs 

iWDtli z$t Mot MM $aujim*v>lou<r. B« mit ^sairtfi 
M o«ffhcr f Btav fe. 1- tntivalc flmvr tact fttwuUctM* 
:<n S<ltC uaD wa f uw 1 laihin etan^^n, twmn flttfwn «t4 
t-tfm fiWttfHn MrftNn fabi rxj<r tt:4tf* Hn hrrt 
M eM[i>«4C TtttcNwa 9l30f tawqen te J< «^It Nr 
l-; Hid Bunmc oa^au Xil« », cuua (:ruif<n Xn(i| jur 
^n;?:, t:t cmtti t-.^n Wnitd 'it K i;utt , ettin t*t xci$ 
A^tftt)iLtf<itn^ k vn, au* nh t^;i]^bfroerfcaimlj fli>£ tw» 
M f«fr (Ma 6 W fir* 5 , nxtsn f« ttftf EKIDrn , m^ 
K »fl* ■« wuhfljtra VfftnwUBg Biftfrt eu e*«f tln< flaajftSft^c, imt> i*>ir«>* &t»mf<|vttaa~?fo$«f' 
ptnciir f*rt.tri. 3>if taMOM m* lawMn CwA 
itd=b* # MflM CVSKAflKJUe I.e. »«M MCWfti 
l&*i»n Di(H^<la SJ<l>T, RCf tent tuntliftt ftg*|i ite 

I Wrf< Mglmf nn& W »r mrio fufTn eaqcc «fiiSrt. »tr Itfm f» Mt (t^rft*, hart* # f4eir|li4« , na* enfrt w*fcW* Br- $. , TAB- no. iJf. Arbor vktc Crm. <8aum &f5 &NM. Grac. KjJ» ( Mh. Arf 
Q a Cedro L) H c*o. Caff* Arbre t!c %ie* * 

1. In Anglia raro id proccrittlera quindam dene- 
nit f fol i ad Oiprclli tolia mulium acccUoat, lire* 
bili dilute fufcifimt, 

2. Sponte provenitin Canada 
?, Foli« cclcfaciendt ub tribuicurt et attcnuindi 

bumorct. PARKISSONVSctiainAdiinmt.illt (a™ 
cam pracftityTc opem » %t pulm<»i>e* a vtfiida (lienni 
liberari pituia , praccipuc ii matuiino tempore 
malticcntur. Tht tree of Jifc, Jra/. - *•$* €n.afHaH^ bffomme *r fclffit fine bctracttti* 

W ©ret* j m «Mncr ffbm tan Mwniftn VStm 

Rbt abnltcb , feme 3*ipfffn fm& beB braun, 

** Gem SQaEtiHiH ill Cana^. 

S-,eme iSldncr bait man Ific cnriUimtA ur9 

WWa *3l3is39ie091 wtfi*ffr r ft: tiu 
mmofl offi 9«kn« . to euwq mi |Skii <> *to 

iu Mircpcn, iwnn man MefUH frul> nu^icrn |AuM 1/. 180. ttaCfett. SSL ^oj. 87. Ufa* Srt 0M- ito «E ^7?ySr ffiwii 
.\,^ St/M t Fertile* in h*v jrborc funt floret Oerileiotte, 
IB diTwfij laoien vrriqoe loci* eonditiumtur illr, Mijr>renj 
<iu* ramtim lif. I* 'f i. ex BtoekvvelJiano defucnfimut ci* 
cmp!irl, in quo folionim ii* eon^reratat fcriti oblerua- 
R)Ui f vt fefc imkricum Inftar eomcgant. i.x rpfit auicni ra* 
mil t corwntfvc fumfmtujbut £orci prorumft^ni , cr ftainl* 
■ci qvidem // t. in amenio coaimemur CajuanuEo . Clll In- 
fant riore** quacuor tiarainibui mftrufli. Piftillatl vero. coi ftmlna reruns * in <onuro brcucm itldctn S ) i. .1. itun) 

prMit ex J*. J/, a n+bit addi- fc 3» c&JJiEtJitiur. Durn ilk, 11 vldeic ta t cvolui iiKipiu viridc fcenics , ithi infizmhcn* 3nnv Saf Miftsi Siusf tmfrt omt fruStiire »n& cnfte-tN 
bAK QtoKI * MM otft (Wwa an unrartuonfrt DrM« Die 
arejTcrc 3tfci4 fig 1. ttnt> 1. ill auf &<tn 8U<frr<Uif*<n Sttufrc 
mMHtj cufrKtfrotiairtif ^fibtntoSHa'ttfr frcnuflait 
WpM |qm Vfmttffn , tot (if hw , dm m< )MNb 
ad hMa, an* tan 3«<t<ni ahr wft tercel tStjiirn (MlM 
tof TUttam (urwj imb irtar fo * fed) Die mit fifau^faMit 
ttfftSnc JMnsun fig. 1- in <inai ft-jppt^Eiu SAt}$fn ten etfi* 
a iDfi I'.r/f: . nnb It&e tttr £[GuM*iein (utbitt, ajtnflwn 
W( ant etttiMMiai mrfcbtiicii Wm^n, i?titt €*AincTi tra* 
atu 1 rcttfrn in cincat fDficit r fllttcbftfl* f$npj:4Kn gipifm florc*, fimpIUi fl)to orrnd 
aljio, InftruAUonrinentLLr 


|ii cr((b<n ift BlCH tonui otamior fit ; 
«rn readmit , ci it [tm, i Inter qu» Jhj;uht duo fig. a |ftf«M 4<fftC. 3n&ftn M MlKt 
tninc vnieo , in nurgine 
Poft haee ad numrirauni deuc* 
> j f (quanta* faciJtui a le inuj- 

KJdunt, on* tauttycfitatin 11.31411; rou Act tec 

J& r|- ; . ;..:d . ll"-' uNccincnter ILffcn^, r S:-" foW ^<bumn - iwstftm «Nr btffMbM fltt^n ir&tp Blnfli) 
tit tftif (titftii cttifAttfn ISntfcl Jfjitttt fmt* u«& fined €d> 

JBfln pcnM Mcftr StmOl lis friuerr 3«ifi*U3fl gilami , [0 wtt> ir towgtic fa j* Die CvtHMI mcd kttte con (tndn&cc, 
r-nt ti< &J4r*cji Ma d«S* TAB. jii* *£/. Thymuj. cerm ^oniaili fHcmif**^ ofrrQBctfffrr QlMiUML Onw* ■4* ! ^ 
»/^. Toimlho, Salfcro. tA tm Oaff.dii Thym. Brf*, Thymus. 

folia ifBglThymt. tm All Ji miilii pedis flltmnlincm cxcrcfcit 
prolundc vircm, \lotc* pallidc purpurafcuuc 

2. Id Jlilpania fpente prouenit t ajsud nos Horct 
Julio. 

j. ThymiK c-lc-Vcrc pmaturet aitcnuarc \ Pul- 
monibuv miwcrcnicm VifckUm pitutum toluit, pro* 
JcU in r-iuccdint ci altlinuu** Adnumcraiur hcrbis* 
quae capitis (*cru Drum que mcdcuturatlu:£ttonibu$. In 
yiiiciiii* ikiiiiiatum iiidc oleum adicrvatur. 1. QUU6 Kraut tvAdjIt fin(ti (olben (3d)ul) fie*; 
bit 9iattcr jiiitf fiuitfcl'dnittf Me^Iumnt blud)puc 
purfarblg* 

a- 3" <£vfli*n flu*)! ct; n?i!6 ; l)i« Mflw t$ im 

3- ©en t&tantEan bill man fir ftWdnWl* HA 
vcr&iitutmb ; tir bcfityct Die tungtn »on iflfcm 
64Mni utft Bfenrt ra pct^KiWKiwH u»& lurjert 
?li^;m. QRaQ r^uct ibn QDtci tic Swutcr / n>fl*c 

f&nlh 

fcwi Jn ten $i^cil«fcf<it ^at man ou$ fcuitii:; : :;■:> 98. Km* 156- Bofrft. iff- tfitJirfi. 4. NOM. GES. Thymus RjI Udk Go. W)l. L t». AfJ^ Cn% 
iMrti. >»7- Ar>. moit-p* >c*. ftapp, 253. //fiicfc. »j. AV^w. J 2, /.tmr* 
/r*«6. 141. ASor.tJ. U. Brrj«. to;* l/aff. C«r. 341. 

f. XOM, SPtC. Ptrpolina Cuf 4*& Thymiim Aircff* ^io. 0>rJ. ht Olofc.+L b. Mrttb.tfQ* Cmtr. 4$(. 
Thymus 7r-i7. 43. l-OAf. H a * ^'v* *w* **• 4'* tiY&m* (*• Thymum durius /JoJ. 176. Grr, f 73. Aaf, /ii/?./ 4 
f«i M Rwt 7. 'lliymum dunus I'linii lob* k. L 4U - Thymum vitlgarc duriu* H.QxonML 401. A X'. /. 
iS» /- 1* //Wahw. f- $7^* ^ <*- Thymum vulgarc ftu dutius Uixlonaci fjvi*^l> Thymus rdgcr fftf< 747, 
Thymus vulgaris Cf fi/ /. 3S7- Gcfn*H. 284. i. Af^n. Or. 98- W- £1,4- **■*• O. 3. K J. /. 3. Thymum 
vul-irc hcidius folio cincfco /* B, ///. 263. A, Thymus vulgaris (olio tcnuiorc C B fi.ip up. Tfrmr. j^6. 
tfforr^ /. iff. Ifcrnt* /Jf;{d* ^Jf. \?a. Afrr* //ijl- 44* MkbcL It* t!or* 94* 'Ihymuscreflus. foliis mirginc 
rcllcxh, otiaiis» llorilwis vercicillato-fpicatis ipiim. W. Ct'Jf. 30^ //. *.p/. 160. AtM. iKfJ* 281- ^c. ^91. 
to> 3=8. /rjefc. 141. //afl. Gor/. 341. KM ■tiD«««l 1 ct qualem f:UCKWFJXlA d*pinxit , 
plamam hftitmif. Y* un.ii fihr«fa , i^uae ti^tit per ^nno* 
Jiir j 1 T odiee Jlla TiirriTee f 'i-« firmo^ cauIic*tlo( format^ 
iiui cam ere&uu Tcruare poulm» Per inicrualta illi eior- 
nati de^rcherdun:ur oppoiith, ouatii. in fine Kuminati* 
folii* ; ex Uirmicn 11 loltoruri) ali* pcilunculi ramofi, Swi- 
ho» onufli, n« non ex fummii «mt* p?uresprouenjuRt. Hi 
i f 1 c,\ -i:?r:> tarmac, monopctali fuflt <?. a , *x iwl**> *npu- 
fiorc aaiplJanmr, ct In duo labia ilinfdtintiir, (|uoium Tu* 
p:tiii* Sti-Om . planum aiijuc ohtufutn^ \vkrmi J*nk*iui| 
in net laciftiat fJi«ifim, ijurrumj media major eft* Interio* 
ri ciut dtpeeticiei aif^refcunt ftamina ouatuor, Jfifigitudine 
difpana. Aiihaerct au;em hie : con>}U aliti , qu> eoui ex 
tubn pro;ei5eni, fuperju* di uiJitar /(. )< J P Jn tjuinque 
Kutoidemkolot, fed Jci pofiioi, n'ftcf eerruro in flpe* 
riof i 1 duo lenerioret in Inferior! loco haercani i ex hoc Bo* 
re Jam eiemro flvhi* eitt ^ F vnkns cniJeni, in fummo ve- 
ro loce* dinifui* Catlxporro e^mpfe/lirue femina ouatuor, 
p7Tiu. et ftalifotianda //. 4. In folionitn mxgnitijdine iw>n 
rdiTHjuam dtf:repan,ia adnotaiur, oua prop€ee eadera eft * *z 
noftrafpccKt, quinTOVKNKroKTIVS I. C vocal %- 

icAmfela liter r* Kt flOO) Mf «rt # tw!4< t«r tC«i*i«€SCSt arm ^?ir(I*Ufnbifft?(jn|* trnwrfobtff , tnb fc f nit 
ft Me MaemBCtt DhrMvft b«, w. Cif ip*l*fi nuf d< 
net lama lofff^lnij am *>o* iin^< 5nhf foiteaurtnfcn 
SBBTItl ^ »^& nwAt i-cmLiJ; fldnl ew^cl ^ iro&sfo) »«fctbe 
A'j(ff J>: crMtfn tMt^ iltfjf irwDm rcn liisalt Jioir^n / 
aitt tfntf jU^fnfjNn un& (in i ;i;<t ^::r:i ubtnlrbfnNn H o[Ir- 
ttmocjutt; AU-tfcn JreififnrAtimtn e^r :^,iU:i Sl^ldttrr r.i> 
It t ben d]l«< CtuUp TKl<t;mit Mutfte<nilMi:m<n&frfthfn|in& / 
in*j(fi^n rommtn ahq) QilfKfl ctaitui Itflcd tfch S&lu^cn 
2>k[c h IWfli ^ **i»r fljn*tn 1 ?fj ttst^ktAeci ^(amt^t^f 
fiv% u n^doif au£ tintr <rwfa Kctaf tiatb ct*n iu fmrittrt/ 
itnoin jtf<p Jbfifc 4dhtil(C rrif^ cctcRtfrrtftilf (un*plfl?f* 
ltt|ttiiiMff tfrcnt<rfl(ntfrl^y>*rcn^tttc>tffr&nftnLitf 
«cttuht ifl^ e«on Nr mitfflfle tcr ereflf, Jtn brr Ici&tuti- 
«n e<it( iw*fta *;tr mltw larw CttlRfflKI on- £iift 
Wuiitw^cJf otfrbteftfifl tctn S<l*t r rNlttcr fl.tictfal* / 
iiiA&fin ir flcb oif£ etna <pccn Situ rrooctn, rtjcft ot^n m 
fi^. j* a* in fiitirf fringe 3a>r:c flrtbffrf ttitb, ti# chr alto 

Itfff^E fint / &js trto bitten ottn ■ in<n jdrcere atar unfai R<< 
fiL HH Nr btfr attfMMttl ^Wurnf (omtnt Ut fflnfffl h 
ttr rtMT fin(na>, ^fnn^t abir okn flflNiht i(l. D<r WIb) 
fj§t ftriKretrr Hcincr toIWNMk e&mth fig, 4, in 6<J 

; mi Du (StejT* to VIAtter ifl ItrDcafit ^(^^^tt^fn TAB* in. J.itf. Paronychia, Ruta muraria 
+ IMc»W<i ^nj'» Rue leaved Whitlow Graft. AjJ/Paroniccliii, Saxifraga. Gtrm. Sfdnbrcctunit KmMttitttft, Gmu C 1 i, Idee 


i i t Haec pi»ot* ruo cjutfuor «l yiinqiw digilo* 
tUituilioc exfaperat. F*>U* ex firidi rufefcun^ tl> 

res aJbi funt. 

t, id Oiur-S Cfefcit* BWOO CI flprUi floceti i. ©i*fc <pffomc ivirt fell/it ub;r Wet tStt ftnff 
30U M* , he sJliffrt f«A raWf** $run , iit SQty 
incn iKtf. 

1. £tf mirtft dt»f Seiwn TOWwroi tuft bluett im 
<ft«i rnife Sfpril* 

3, £<rr*OPE5 nifritwt flcft^flatijo at* «„ 
Manterct <ffi«tt1 ivi&ff to Jtrtpffe. 30*0, €0* 

£e*33%&& <« s*y u v on Acit| * <ni! Afaivt 

f$r«bct ton rinan <RflgBlfM 4 iii frr ©rafttflft wor* 
ccftcr, iwl*e frcp rinmi ©tf^ivurc firilliflfcr ^ftfc 
groffc ^ulffc town (mpfuifitiL 

«.fr-*sfir 14^ 
t- ParDnviJiU i. BOYLEVS tamquim (pecificum contra (tru- 
mas'lancee cummemUt plantain. JOAN* COLE* 
BATCH KiTay upon Adds and Alkulys cxcmplum 
refert uucllac ■ in romitatu iVorccftcr* quae ab- 
fotflir glindulinifn bboratu , ab huiui plinnc ippli- 
cationc malmm tuLt opU . 

4, KOM. GEH. SaxitVajs* conf.Tab, 16. et add. Gaf/f. //. ic*. Drf& 117. Afmaf. /i. 

*' KOM* SPlit Hcndcikraut -tore ctmliilo ftag. 401* 4^1. Paronychia altera /Joi- 1 
altera mocco folio Gct.*i4. /.a*. Jftft *49. **• 4*5- W^ 111 *^ Pironyd»Utfwinw«ofoSo, \oh% 
iadfilFnb <f** Paronychia III, rjkii94* Sinicifaai/otilcs, EridxtyRCt murdrum rluk* Aim. 331, Tri* 
tlattyl-Kf tcflrrumlWcrfbo J* ff. «. 7M- Scdum tridtflylitettcAorum r.A^it. >Sf* KaLi$.H* ro;j. 
**«»& /f- 0-v- I'/-47i i * ^ AVA f. 9*/ ['* Saxifraga rcnu, annua. humiLor Jto'.Jjir. 3*4. Tootm^ a* JftfrA. 
I iii- b*ff» "to- -^^ '7** R *¥P m ,! *' A> * nir * '^ ■*■■**« **<• fc * 1<; ' $*xifrii;i folrii omnibus ttitobk, 

bfi titeuft^t « ute crtrto /-■««. rt.£i;p. 173. m fljp 163, toy, £fg. *» ■*■ '• ■ 44fc *«*'* *- *>- 

AI : i S P* 7 - $f* Bmt9 t 140. Sax t frig* foliis lit ins pctioliti«tnhilis, a<i caulcm pjimoi^s //ji/. 40^ Out* 
jm c*rffr ™ tC'tbcauliniSt ciinciformibus, tri&tit, altcrns caiilc credo » ramofr liw, W» ivfe. 5jj. 
Spec". 404. PWcfc 79* Ck"* "- '«' **"8fc J1 7* Saxifragi fgliis idcrioriblQ trili<I*s , fupcrionbus iutvgrit 

3nm* Sftif twfir Siffil p€tf* n ir*r Mtft t>3ic Jftoif u*ft 

fcttft wt M Adsanstc (cdCir rtiic ffffllta tmctiDitt 
tSnn<" PtJfirr*b:n tnc^t wnnncrt ftttK €* tt<tttt Mt 
(cite flu* fina mien »n& rJctmtn; 'i'-rjtl M( 2tti:i;l frn 
wr , iwl(&< ifla* fi$ ita Jlol* rt^ikn ; %% tirfm fiucjila 
tMnqtn Ml truifa^ OfOdJtf Wfltttr mc>f<tfi»xfc an t »« 
kwd (i^flNc M^rfttitJlTPtmictfit^Cfn* Mi bndnn 
rtciO Ml flTift, 9l« bcr* (Stptltl Nr t:(fTi;:l tr$ M$< ji^a 

I, rrrt^c tcclf (taut StMrnfri Sit* 4* In K^ (afitc. &(Ud 
R!*;r.4rfit m t ^!f Ml M f-if*n<n M:fitflfn . jp;j< ert ft* 

tcf t t3if Dlr^ft tc^c<aSi»iiK.tt<n ttr blotter tinc^tnciftu^tcsitrkti ft Mm iv*r anft WiwJci Lt aauti i-Um ViM t Ad MtittaKfli cumihrii BbaVmBnl to- 

nuntit (wt ^* lmli«rai r fo;d rfn ; ,w «J fc »J««*) 
i^Je mtadPQT- EX tt«riCl] ridKC fiUota CM- 
1U^A( -»« tfwwfo* pfocTocic , qulhui r«»» alter RMtm 
ci Vri£di VtoertM, * -J«»b«t auwai fuperiwi j»i d.f- 
fttafttt%irtcttini«Bei!-a EntemfiPC- St^mo<ii*n» tftm. 
cot3m«:!tltM*tor«»Mdcm ft. i- penupeul vlli , fl»ro(i» chjfjflerem fuf*jiu* 1*k e*S. 
diaiece iradWimui* N*n><ih*« noftra*inii lib in omnl- 
Mi *onutni(. F»ft £*rcm fequitur fm(1ui t in atK« <on- 
ttnitit /a I cu « tefuni ftmina ai^i, ro-dlu // 4. F0IH1 
Tifiofemn, h^k w villi* prtu-U* « »pi« ukm n^oo- Kft- Ttrn fKcrntatlfcit, p«w«l» tdfcrlhii UNK- W ; W. 

TAKD i r, no* tx»in* pr*«t Wiorttm dlUfiOMl nriattlj TAB. ii5- J^r 
^ vc Tp»i Ok* fylueftus, Olcaflcr. Gam. *3Bilt<r Odbautn. Crofc. 'Ay^mU, ^LThe wild 0-J- 
*#/}>, Zcbucttc* AaL Olivofilvatico. Gaff* OKvkr IlllWge* Bttg. IViMc Ol>ve i;oom. 

c^r j^uw Ov*l'cuumi tic **SKitrcr fin&^raffgrifli 
ci( *l\tuuKn ivcitf nttt c'ivAf< rolMid?f5 wmulfi^l 1 t« 
Smcti rcirt f*w«it mmt (k* rcif xfu 

1. 3"i ■3lw«iiimfu*jcii n:i>;i tttan ifin in grefiir 
9tiB0C » iM <r bliiti mRd|1 En Slptil. 

*cl; ul5 ttframfli iiclK«J< uit& fuMaih ^Atri. 
S©30SCi>?S3SS^ ft>t*iWi , hi? i>« ifcbe u Mtaons Itiwrac b*cc arbor eft ac (atntt. Fo- 
Ittmmtoco virore font conrpicuap More* albicant, 
firiS rubicundis intccmixii. truflos mimrus ni- 

S, In Florcntia copioft cre(cit t etaprili floret* 5. MATPMIOLVS folih atque Itjno idOrtam- 
tem vim thbuit , nee mm rcfrigerantem- DiO- 
SC0B1D-5S idcmiko-eo confirm*!, quod nempeve- 
bementer eonltrin^at, bine folia frufluique in crjfi- 
peluc Uud^t et contra (erp^ino^ commeodat vl* 

*± KOM. GEN, ct SPEC. vid. Tab. 199, 

a*Ut Ue fJt jfbore , cuje kut^ritut mooxniit Jb 0*ei 
fitiu* Tab. 10f>» ^iicrcpai , notamei . <ui fo||» unburn 
uu!to riglrftoi* habere <t frcflu* mftiorti produc<rc t c^J* 
utiKn <Q?Mi\«itt folura <r <u!(ura cmcrt^x . vt (upta iJi- 
chim <U* tiatXv Villi* na k*n ilae aiwiii^ii* hie lepttlu 

Cffffpk&Wa jilncbuiU fctfinj iitfammcitf m^ ratb tic 5*t.u»ni^ 
HflrEtc to Swtlwff un& bef (RfjciAn Otftwfa* 
ju s{bMu4<n* 

3nfn. ©» twlfec ^u»c, tNl*(r sur la ttciya trccifi 
Cicrffn tw tcr oi«i fjtiua Tib* iw. mhuiW^CiuhU nib 
|B »tr Natcittitf Mi ff nur cItmJ ICiffiK Wat ttr fata* ci> 

tle.r.trc ;i;.'..Mc rr.. ; ; ^u : U ;■:-.:? ::u Srren ::: :■: 

S*rMrttm* Wfif^fia)Srn»t«^iiiun$aV, rt4t nxr«4 
nt tut «m $(U»CanEi4 rti(Bar«gfjltU*t- TAB. 3t*i. f-af. S*b:na, Ctmr. GwnttXiitn , Qifbfnbaum « <2f$flh"<um , fjiitfbainn* Gv&tc* BjV3*f. 
© iftrjl. 'Ihe SHVaW tree. //#>* Sablna. «-J. Savinx Gaff- Sibinc t S»vinicr* B<1^ Savclboom* 

In Anitfia riro proeera aibor Jit , color folio- I. 3« (SnAcBtauD iriri> <x |(llrti bo* ; fein; {BlilW mm hcrbidus, Horum virrdis , 
purpurea eft. laccarum ex mgro 
1. Pencf wHincrwbi 

WSd *4 w * 4. Penes ho* in hortis colrtur, fcd raro fntftua 
maturat , n a non ntillis llcrili* tilth fucrit. 3* Sabtna i ■ Mefliurc humorcs ct exliccare diaturt 
attcnuat, valde mecifef promouct^ « partum ac- 
eclcrat, I^iuljtur contra vermes infantum , quos 
abigcrtcrcditur: hinc RAIUSfiiccumeiusdem, cum 
laclc et ficcharo miihim. in co cafu exhibendum 
cilc fiiadct* Mem iiiccus cum axungta porcma, 
ttnquam catapbfina , in tinea capitis adKibctur. Ex 
hac arbore in oiiicinis proltat oleum infu(um> cotlum 
ct dcltilhtum. 4. KOM, GEM. Sabina tt&i 
tkjjt.Sjjt* ii. Jumpcnis U«9 Gtx.itQ 917 »R 48 a- OTon jitfrf ihn frco un* In ©ortcn , mo er frftta 
,*rud?t bring* ; £>at)(r &abcn ri^n einigt file unfrudjt* 
bat gf batten. 

3- ®er @tofnfrnum wirb fiir bipij tfnb iretfm 
jmllfctti ct tinner, wrfriimcr# unt> trttbcf bfc itiO' 
naclfdK ^cmigung unb he tgtburr fcfcr Ijeffrifl. SWan 
wit « Fur bitnlicb bit ftSunncr bep ton KfmKtOjri 
MrtKibrn: Scfcfr tiudj 9\il3Ut£ bcjjNta IgSofftt 
nm *Bt\ld) f unb Surfer wrmtttijt , in vicf™ i5alle jh 
flcNn anrArb, 2)cr <£ufii wirb flu* tint (Zdwcut* 
Idmier jum llebfrfdjlagc tin £irin& tinb bjftn Mepffcrt 
fcer ittnvcr gtbraiidjL TOau bat in Bni Slpptbccfcn 
tin inlVmdittctf, tin gttoiWf iugln*tfn uu* *lw de- 
Ilillirrctf Ocl von Mrfcm SBannt. 
Aftth is>8- J)*- 444, top, ft 1415. mm. 33*, j>», 147. jferft, il 207, 
bdro, 919- OTicA. ayt. /JjS, Goff , 7. 
e. NOM, SPEC, Brailiys fine Sabina hcrba ««A ijj. Saving ftb. 13c f „ Sabina 0*4, 3*4. Ttjj 1071* 
CtaAtJi 0>ok. 7>- Citf. I3& OwJJ, *cc, A. tome, 39,*. Lw.b$. 621. $c.ti. 119, Crr. 137& Cm. Eph\ 
S<, Sabina Viugtfif Air* 1027* tfa#. flrfl. //, 141c. Sabma mas ci tcntina Eocri. //. ioj. Rupp. $2,6. Sabi* 
iva (lento ?. &. /- *8§. «t baccifcra Mirr6. 1 10. J- B. L h, z'&Z. Sabiaa folfo cannrilci Uioftoridis c B. pin* 

487- Wff«- *-*!&* B*** f* 1 - ***' "' F * p - ? J* cl Sflbifla (olio ^P^H* 6 - "• P^*^ 4S7* ff«»- //. ic 7 . Wow* 
tug&Bat. \tU Mtistt*Kr 78- «*««- f» 87^/?* «. SaMna tamarifco fimili* ct cuprcflb limili* Lugd %%i* 
Sabttia Ibiii* fcjuamolis X&tn, 1 47 JunipertK folnt inferne Mtbmb : oppofiosmbiui concatcnaib , ' mas et 

femina tiro tf. C;f. 4<*4- w - W* *W- -*W- «* 4^7* ^- >o. JWeft. 29*. Ooirf. /. 133. waS. cm. 7* 
Jumpcnu fbliisoppoliiis, ercctis, dcurreiinbus, oppolitiontbus pyxiclatis LtmSptk 1039. 

wn &«ftr Howl awWM , 6a to* ittcin Bafdtm tttMM 
tic PK 9$dl|c onf mactctif iwlitc jtfrfripM umntur 3ni<£ 
» h<rr;r |ti trswti crftt^ft rwr&<n. I>«r;<ij«i |>Ufa r^c 
nytO ia *tii HmwlHtin Vomrtm He rartni^c unO DdU 
D*c Wiumn icfqcv r nt4tc;4 ahr m*rfcn mt , Ml W 
ftjcik d« *3iuist t»on ^r Situ;* M SaMbitbdHl f ttr 
flitfPfr it£-*S4fd NBintln trcr>tn* w:tii4 UMcrfMAOl 
to, nurw iNattct|ia wd Hiifr* un& n?« Mc 3^1 
ut*rdrta«:^rfldfflft, ^ te*t* c , «U in Mm SbfrlDw 
Hfloj Hemft ifl Nnacr aufctliffl iBaid4> un^ aiciiftiii 
cit UParjtn bM| ftg- t t in rotifttr iD(p %, a* ayA trnj 
etumtn Mtorfca Jicotii* €i flcja ab<t NrftKc tine Bcaj K". KLACR\f ELLIA fruAlfcfuni tanium huim pbauo 
vxcnifIarpro|tofDii f cuiu* umtn duo jttrfiuidai dcnmrtiin* 

t^rdcin iddhiifynonymii mircm ei f«minam contnnU- 
ittul, fimul «mcn rotamwt, pjj«i Hwruni ab jit junj|i«rl 
TAK. 1*6* dctcrJptif paiwn <M^rcp3rc* Folia (Afltiitn lon- 
fc liwutora fum , ci IntbHcjt? nw^i* , ac iutiipcd t fru^ui 
rcrro ciicnoi tu&crcubiut ft vciruc^fut r^ <-, i(l quo d;- 
flKbpU r<tnln* duo £ 2. v<l tfia, ftit ««m ilk I»ac- 
«amt l^uie motwma 
jilimafpirat, odqi<m 
id noul £encrh ilTiimMlnnrm hjcdquaqo*m fuflv»unL 


tcr- ticf< llnjltoc , btnen no* finKt M fcff«ft(ni Pkrufi tinlJnjt^ # ra« au* Wt Srititafmntr no&[ an^mufct* *i* BCIW Si|*t(4t jti kpuni — * TAB. iic t Ut. Polypoilium qucrcinum. <Jc7i», @ngcl|uf/ fKcfiiantr @AfHM|nd- Qr&eb 
c iltl O Wallfcrn or Polypody 0! die Oak, Hifp. Pohpodio, Filipotlta Gait. Uu Polypode. 
. u ten. Lkkvn-Vaarcn. Dm. Boom -Viia- 1, Hiecplanta circitcrad oflo vcl decern iligims 
adtccnclit, mfcriori folfomm fupcrKcici inltdent Ho* 
res, qui cx nibicuodo futco colore inlignmntur* SOB bo* / <iu| hr bKiftffti 3ladrt &« *lat«nuu** 
|cn 5ic %lttit»n , iwlftc cine ntblkb braunc l Aarl?f 
buben, 

2. eic itti*fi «u(i altera fflittirtiKtf Aft <s4uf 
WKiif uiiS blubrfim fertile. 

3* ©if ^Uurici fbl trcffiKtt, UnB flQUicfcrc S*u** 
itsFcitcn atafulmn ■ ihait brticne fi* UjrcT in ^>cr/ 
(Wpflwogeti eer icbtx , in t« QkflwiA ^affhfkbti 
xcxt flu* i?m Urin ju HfeAmi tgmijje lubma &ie* felbebrtiiffig, altf «in SWlW iritxr Ocn ®*Mberf 
untcr Die Sgfflbi KmffhAAl ^ti\\\li t a. In maccric ct c*rio(is arbonbus crefcit , au- 
flumnollorens. 

3. Kadici apericndi ct bBIdtbl humorcs cuacuandi 
virtus tribuimr, ciusque ulii* ctt in hepatis oblfru^ 
Qionitms t ncc non in iclcro. hydrope ct urinaccx- 
crctionc iuuandfl- Nonnullicam , tamquam antlfcor- 
buttcum mcdicainentum t dccoclls demulccntibus 
copk>fe admKccnt. 

346. /C«3»t. mi 167, /Jfutffr* f+. D5fl. fS* 8orr& /. 24. fit* 163. /form. 89. /Jmr. &*, ». ^4^, /f« . ? o. 
W^ 4 137- LirAw. 944. lMc&3fO. ftjir.Kr, /* 7 a - Qtfrf;/- *8* Bffgnf, 53 f. Mot. El. $. 0$..$$%$. 

5. SOM. SPEC, Polypodium Cae/. c93- Bruxf. Ill HO. TVflg- < 39, Fucfy 588. Cori. fl/Jr. 171. a, Dorfl. 
130. 0. Loric. 1(1. j. Cqleer* /Vorf. 173- ft* #«&. <ft» ^/flrft. 887- Gtr. 113a. fl<tj. /^/?.A 137. sjm. 117. 
/;uV. cc, J. B, /// ft. 738. irviftfft. t 825;^- A. FIKcub (cu Polypodium Cam. Fpit 9^3, Polypodnim Fi- 
tictda, IkTbaradioIaApulcii lot*. WijI, 47$, Jc. /• 8>4- Polypodium primum Tab. 1158* tft^ lti?< Po* 
lypodium mains HoJ. 4^4, Polypodium vulgtrc C. B. pic, 3^9. Tbvrn. J40. //jgff. Car, 4*, Rupp* $a6i 
Kiuutb. HM 167, Botrb. I. 24. TjiB, 163. Merlf. H. Ow lit. \6a, £ -17K. r. a" /, 1, flmn, /otJ, ftaf. coi ; 
Park. IQJ9- P/™- />/. XX/7^. t. A J. a. Af« Mr. /. 7*- **r. //rjr, c^ Mtb. H. fhr, 7c, Polypodium pin- 
natum, pinnts hnccolaiis, Interna Lim. A Upp. rto. hail. 137, Gott. ;, ffwim. rf! Lipf. 717, Berm ft 335: 
Polypodium fromlc pinnau, foliolis lanceolate » imegris, fcrrulatis t altcmif , connato-fcQi^bus Lum. ft. 

Cfif-47«. A Arc. 84f*. Aftf-wf 48^ ^07.49^ W»< 3<o, Gwul 6$. odii. 51 1. Polypodium fron- 
dibus ;:.■;.:■:■. pinnis oblongis . lubrcrratis^ obtulis, radicc fquamata Lvm.Spt;. io8< t f s«tt Ort h»« plwr* ( cut p«ccf r EI**wcUUnum *»* 
emplir fc *- J- add>d.im» , fipitarii f«i«U fit . **ea 

Si «SS«£. "nrSpibl - LIHHATO fat* rg. 
u , omnci ciw p*«« *cu;«c qoidem prw>RCK iKquiui* 
mm, m unwn, n«« vW«l foffuct, <^iUiim U *. Ei 
triaititfb fcilicci radUoccalft, gc« «>«» ipatgw » rod*, 
qua* fr«nd«t vatat LINNAEUS, Imliio tuoiuuotur, , pinnj. 
(ni/k:H, qtiie au«as pinnae *d medium nfruusn tiuc co< 
(bm con mtiwiiii. Auerftc felfariun fejicrncici rtHctf 
itihcrtii!*, cmm ** ncrui lonftiroJinfm in una hum po;ua 
funs <tp« «*iuriWK» «i1«a(* dlfltlliMM. ik addifa ano* 
bit ifr. k ill Mill H i «t minora fcmina ft J- p(0fundunt. 
Qui ft hit plioiit dif4«i«ndJi ftbtiliic r vcibim eft faL£» 
BfreCHiVi. r*i*n« BQIHMEKO 1% t*# i. ft hJM *b- 
frrvuit I K*eftifi:«lof>e» iilmlrum plurct iti uoum <^!pi* 
cuum PC=£umolliKU « pAint-titon <ocWMm CflpfUa* 

Itm^nliiu"*, * n f*ftw* win iwrwm (Jiuitum. cii<rlor| 

Jauolncio noatcftm. quutvayx UMiUrto* i?£illulm 

ccr-fd<ra»a, foo inftrohur pedutttilo el Ortulo Miien'o, 3**. £u NrftWanK* tpfii fa nawU$ a>$ ni$c qmj| cr V dci Q.I:. fcnut. k:iEi <t u -.jclj^i ucota ro* ttitftn oJrt |Or>B*anttn ctypeoyitniif Kfl &ra t'jJ&V&i&u 5 

NCttta fOflfl^i Wniw* rtirMNi rott ftttrmftti , Trt& 
attOKt »«&<t» fina*n » frwr cN<tii&(t. 5i OUkMi ft4 

id. t-w *» ino e«t(ti ottit *WW« n-r i tt« wM 

tm PwoJlButaiDt Sippc- Wuf m attciffca s<«t &« Wtii 

pti in timr t*aif <t|l(Ut tn& J &t< twrWn , twaa tt ja i^rir 
(MplHuia^A **l*"flf f«*< ■ trorf<n> fu trrincm Ma <mio. 
tir i k« Mt -« Jin* ti*i=4<ft*c:i fifr >- mt - rt> ^tma 
fl*U< ecflKtn fig. i. dtt*. *<rr^VCD^£e?»>,m!ttr, 

trr c*waufn UifaMflH Ci<|(r Tjunim frtr «ttt< W* fi» 
MUM » bat ffrtonW Wwn tcmrrtit: C* wa^r^li^p^ g|H ronton £a»un (5i>ilt # arj»i*r. TAB ai*. M. Afolenium , Cctmch , ScobixnJrii, Scolopcmlriam vcrum. Cnw- WU;lwuI. Orifj, 
Scobpcndrc, Cctrich, toy, uprcchi Scu(^>cndfiam , Miltkruyt, Ccirach* 

@e tticfcfl obiwtibr t ; <f 3^ a ^°* f H* ^ fll r, Quatuor cijciwr diptot alu cuadit , fultaquc 
pr&lucir, <|uorJm (upcnor Superficies profumk vi* 
ridis dt, inferior rufeftit, <$*& conditio a fcmiuibus 
OcpcnJct iIJi inhacrciU'bus, 

j. Muris ct acdifiaii mtiq^oribu* buwnt ad quinquc illas phnm pcroiwt . c^uac 
air , ct folc 5 # Hicc- 
capilbrcs in onHimiv vocanwr , ct (plcncuc* dtct'ur 
ob Itngub-nem unliutcm . qoam in p<rcur*rKli* Ic* 
nit inorbif pftttlat ; fenur cnim mimdctatilf rl«» 
ctaudain iitiminucrc nugnihldiiWKii Apcfit pwo 
hcpitis oWlniclioncs, cooucnit iclcro « morbo io- 
famura rluchiuco T t^ocm tbt t&iktu vocam. bit diucTlffic utcr twunliff ( (iii& ; luM abir mpml 
ponCcmi^afliHai tef * mt*a Mrauf bffnibliA i(h 

Wn. 

j. Sicfc^ift (infSvcit hn iunft .firuutcrn ^ iw!4< 
cipiLUrci tn i>fti ftyeitittfcii cjucnnf iu«rtc:i « uct 
bat (final 9tantn ^itiilraur »n hm $u»n 9Ia|*a» 

QnV 

n* tirbirAcra joB. G^ effrct gbtoMfllH tif 3icn!t>p|fu 
ScnNrKrtcrj ttc»« in hr^<IM"!i(Mt ufl& tor foe »in&{f. finjllfctfcn SCtUltKH t*he KUkcu) e<r /.. NOM. GEN. ArpIcnEum ttaL w». ig. Mtt. i* up. 5w* nS. Tatrnt. 1444 ^^.Cdr. 39. Knjsp.j*?* 
Brack A'op. prop. 1713. p. %%. KrMt. S^ Bon 1 *. A if* fiiA 17* IittfT.G«* **. $a. Roy 4?8- //«* *J4- 
ijtdv*. 1. 94J. H^c& ffli ifg*. A 74. Cam* A 66. Datib, 510. Wfijf. JJft. 13. AfoT* Ef. 5. firrgcar. JH* 

^* NOM* SPECt ScoIopcnJria vera frag. (ff B Ah 1191- Scolopcndrium vtfiim £«ric. 191* tf* Scolo* 
pctulrion U Afplcnon Cord, Hi3 t 17J. b. Cctrach TOjgO Cuf. j?i. Cctcrach ohScinarum C fl. Pm. Jf4* 

■ bioll Brfm* ftf^w* fjrpi. Rif- ijfi. Wtixm.t* jw. M- J. Cctcrach otiicinarum vitlgarc C Aipltr 
7c. tofi. Afplciwc Cctcrach \1ilgo Grfl Ww/. i4<- Afplenum KarJ/.~f66. Mm «/ fv>^, Cctcrach ohScinamm C /f. 
Ccicrach oHicinarum VttlglR C Afplcnitim Matihi- 

64<J. Cm. ff*f + 64ft 
i*ri* tare. Afplcnium OcJ*4^5* lx&,H$ t 470.3c./. 807, Afpknium vulgarc BarrJ<. 10*1. Aipleitun 
C Cctcrach, Adf. «)»./• IJ9. ^* ti8. foonf. <+4. Aftgft Cir- & m Bonb.L %** V&t.t-* J.B.M h.l*U 
Gtr. 1 140. P*wt 1046. M Ow I/A <*i, *J. AiK, r. j.t *. ffir^ 347. Pi«w 4 W* XXXilb t. B* f- #. Ktm. 
$?- Smtftr.i* 74. Afor.M;?. c. ^/if fc- //. Sor t it, Arplcnium trondcpinnatiikla, lacinuv literals 1 aJo»- 
ais Linif, H, CUf-474* Jlf* wA 48 »• rt*T4?8. AaA ijf. IWcA. 3fi. Gawfi. A 67. Uii(i. 3ta *>|* 
2)4, ATpIcniuiDfroadibutpintutiiidiS) loM akcrnis contiutnt&us Lvn.Sptc. io£o. iV*^» Toum plmtim ecu t«Dfn ciut r^dkc fo]Uu|&« 
cxprcflli Bltckrvcliiimiin ci<»plar. Hi« » 01 prK«cd<n*, 
Inaucfi fcp*ricio folii frodtS«ti«Ki p^flui | in tfBfw^ 
nlo* coltcA^t! hitet, <x <ju4 mirti pulucru!<nt« dilpflH. 
for. quant femini Itflcrc&unc per obfcfuidcnci Imunico. 
rtoiconfiit. Ec*n«noo^» CUJMTSCK1VS, cqio* £hi 
cotnaioQJcu>i obf(fo*jion« BO^HMERVS FUUpCtCtro 
f<n ( dccct t HruifroJlt£c3Eionitin^rcrouniuef£uidrf}[tui» 
f^fuUfi p<tio!o inh*tt*« cratT* , acuminato ct Jncuruio, 
per micurluttai dlttfl C*pfolim cnllocuUrtm ci tinJuat. 
ncoig acuuA ct rofti*> donaum » ^xuc unicum foacai ft* 
nxfl. 8k tvtem OMUdtlMaWi qwe HEVCKE.KV5 U*. alii* 
qoc de fphi«r Jca cipfulj . aaaulo Haflw monifa , fcriUinf, 
fli . 1 ■ - r iU[iiTjp4 f(3Una diillp*wuf* Ani« cuolwloncm 3nm. X>j( ^4rftrt1if4< ^Cuflfr firlft Ml canK Tfr°V 
nit i&fin inrtcn ^unrlti tat* ^Eittrrn cac. 1^»* twt * J* 
tn( NcNrttNnNr ^uf Nr tmtrttfm Scitf ter flatter U« 
Snmd&Jtni bCein HtteMltttqi fllcftfea ir*is-ict 

ffnRire;bw|nc;<rctJ^tt)rteaJSKn «( * w< Bi* gf 

»<tfsn^a t« RMCffrter^tr jfic<n* Oten anwfliWrt 8S 
3>^£i5ft, line BQCan« fi Li P f. l c. au( Kn »i* 
ton t<^ftltm airciftfiltcn HC^brnthmnnafn <ndMct> W 

S:f t« -i;-.ttt^il( feme aitViftnanf ?)«tf tata, fcNr/n*** 
«U^c ta{t fln c imm t^(n j-c^tana tint) otfrjaffrt 
eci<« ; ©can m iur Btcfft tfmfl tft f fo fo£< •■ fl ^ 
<iti[i^mc>ic , aulcnur clBMdi SWlt NfiftfBN frW H 
(utimim eonaNt KQM Sapfd , cxlfl)< ao$ c^f Jg ;: •nlrri Minis fob Integra adhue coiieula 
tut rent. Uli* o!>duience , Gdamir: ffl fl$ faiTf* ^brdtlf fit! fflda fllfc (ff(ltn<n IN* 
4CUC4C9 i.c an& arj&cre ptfec mji einer ruafccn Sap|<( 
ftrciNiti tMlfctaut cintw clwmn 9ttW bcfcv fro ■■&«■ 
HttCtf^McJtttlflCI £»hh WlftWCttB. Cftm 0prD(rC3:mrt{lUBjli(4(nd*]f &«[* thUtuoUc bf« ■..:$ ittwnrttw' TAB. 117. Lot. Equiletuin. Cauda equina* Herba equina- farm* JKoffdiuswj , *J>fcr&tfdjn>anj , ©djaff^ 
fffibwir ginnrnioo Kammtlraut f jtanbdfnmt. Grace, Yvrifif Agi. Horfcuil /Wp, Coda dc Mula, 
Jtel, Coda di Cavallo. GMJ. QuCTe dc Chcval , Qycve dc chat, PreJc. Btlg. Pccrt - ftctrt. * I. Ca uks feminiferi icptcm vcl «>clo polliccs al- 
titudmc confequuntur, 1II1 vcro , quthiis folia tan- 
tum adhaercnt , ad duos pedes uiquc cdlccndur.t : 
fobs lictbidi coloris font » liorcsvcro luftu 

1. In itagnis ct pdudofis locis crefcit > martio men* 
ft Korea*. 

3. Rctcrturad rcmcduexliccantia, adftringentia* 

3jc v conduct in vulncribus acquc ac aliis haemor- 
tagits corporis liitcndis, liiu* porro ufus ell in 
nimiu mcniiruorum Icminarum ctalbofluxu, inab- 
Tcellibus ct ulccri&us renum ct vefjeae [ et in varus 
hcrnUfum ct difruptiommi panium gencribus. 1. Sit (SffflSfl t tceldje ben ©citumn irascn ^ 
ttaefrftn ficben bra acbf S rtU 1> 0< & r 6i*K«W*n abet r 
n^lcfte olarfcr lwb:n 1 ftci$,ru bi* jrocp jug In bit 
J>cije : Die ^Matter finD feben jtun § &ic ^lumnt 
braun. 

a. 5? iMdtfcc in ^eicbm unb mora|iigcn ®runMii/ 
im& blubt im 3>!ar|. 

j. Stianrcdjnet cs inner Wt imfntiAe t jufum* 
men iielxnfcCj unb auMrrnbc Glutei ; ti bienet fe* 
ivobl in 3BunD*n, ateanbent 3j<rblutun3<nbe?J>\6r* 
pfr? jut i£iillung. ?Nan bnuidjtt <$ oud) m allju 
jtarlen monauicbenunb fen twi|tcii #iufle Oer grauffy 
bep ^efdjivuren Set 92icrcii uiri> Soufej unb In affcn 
Sine it ber $}rucfce ober 3ct|pf*nguug*n. 4. KOM. GEN. Kquifttum Atfl. A/rft. io t ^b. ijo. Mtf . /. 117. Mrp.Otr. 58* ftmr. 551. ffirpp. 34s* 
A'w. 108. B<*rb it. ic6. VM. 48. /.«• C«- w. >J7^ "o> 4?<S- Wafl. 141- Ittivt/. «}, W^fc. 347- Ax** 
^<r- /. 104. DaBS. J07. ilftn ^ jo. tfergfif. 33B- *V- ^ ^J- 

f. SOM, SPEC, Hipptihs minor Tr*g* ^94. Hippuris minor cum (lore £tai, 7^. Hippuris aruenfi* (ea 
tetROlif maior T*j*, f6U- Minor fontali* hippuris lJ>b* Adv. jcj. Equilitum altcrum Afattb* 77^- t^ft. Jf- 
/. »»* /Jf/i- 1070. bqiufccum minus tcrrcUrc J, ^. ///.7»J>- EquKetum minus ftcfcf j;j. Unit- tu.d, 
Kquifttum'arucntc /jm, «, Lapp. jpo. H.Cfif.47 1 * Kqu^ctum anienfc longioribuw ftm C. ^. piv, irf. 
ttfdlr. 147* «Ji Httf. /. 'IS. Par*, 1101. Todr-fl. m- W. 0*W- /'/. fin- Wmn i^j. Kqutlctum CtUbbQS Ho* 
rifcfisafoliolisdiucrii* W-.M. 144* 8<xbm. & Upf.Jic. Houifctiim fcapo fruflitkantc nudo , caulc itcrili, 
ramis cnmpolitis Uim* rf. Sutc. g)i. Ma&.nttiL 479- /).w- jog. Equilctum (cris limplicibus * inlernodio 
muUotics longioribus /to), 4^6, liquifenim fttis quadringularibus , inicraodio Iongioribus p caulibus rcptan- 
tibus Oxttu K 101. Equticmm fc*po irutltticante nudo> ftcrili irondolb Uxn t Spec* 1061. Mia. Huofum, quae in hac r*buU occur fimt , fctpm 
etna rf^f« <t foliuiw repniliu Fy* I. tL t. », *)* « Blacfc* 
wdaano exen^Ufi hie rcpciuntur , rdiqu^ Ic^undiiiti 
naturK dttf um a nc*Ut adiimclM fuctitni. Dc lit ftutcm 
frctrt* <ji>imdit4mo*, moneddutn^fle arliiffanvjr t fcapum 
at<\ce fclium noei ci una cAdcm^itc pbnu i!<f»n«a» <lfc 
pttct, Ei id quldfm anioudocrfcone HALLKKl I, c. ccn- 
firnutum cfle l*<tanvir , rctiCLAi iam*n confu!cnt«t aiiflo* 
«4 * litucnimvf-t fa^M conftilioncm in verU dliJ[*ijyj*nJii 
huiut f^a^sae fpccitfU;* i\tlft< tnaram ( ncc dencgamti, *a, 
quae adiiofuirtiiu , nomina oi^cil prorfuf duMtatloac non 
<!«^iti;i, Addmimti* »u«n» nomina^ quae ad Raputn ctu*. 
qw pTa^ram pertincrc viikniur. Haw* lib , ctiiut Mia 
fuc prnponuiuur, |»n h *iiudinc foiioiotn facile ab aliii fcfc 
dirtici^it, «md<m vcro tipfjnuini icqucnicii diot'fcruin 3nm, Sttf hcftrtcftltinM Btiin jrwo erurf<,brn£tcn^l 
mi:&« EBlaw mbfnNltttr Nfmcrt* Fig. L U, 1. s.p,n<f< 
Nn tia* t<t BMWIifMj S^rtDuna NCflwUtl , *n AMgci 
jUt n*i* frffli Stlta t<e ftdEcrMtcfti4<t-flii& ^ n nni &inis# 

^^uflct igortrn. ft-'t trie *i:it hocct banNIn , Uuru? <4 b6» 
t&t4 it aiiimtn, Isih 0« £ttnad ziibbit ^Mttcr nicC:JU( cina* 
Uo picnic C(nomm<n norNn, Dtcfd beCrant=cct az<fj iu u«? 
(am BafOHM tit flractfmw *<mt MR6XC L c. B« 
loir fltcr aun>tri< anftft: CJnTiff^UerNctfH m Saibc ^ejexm , 

r*n Bffrminaa^n &er Srra t«» c«<(<r nul|( bctrfi|C| unb 

>Ti': ,: rt :cV. :r '.1^. ^LUr tattnatcr&ie 9cnmm , t;e imtt 
^tm;dunb T**1f<n (ftaoif fit crborcit (<ttir;fn, ^wH^rct; 
Bum Cififrant tflniijf F rf onwi Otc ^Uttir Mtr o^ttilc^r t?<r> 
bin, lA^t tyft l<ilrC ?^n anMn rrcfldi fctc ttir^i Dtr Wl^tfer 
ttrtUrfSeiNri: gcictttfr ^(R(nnans<n cber v(r«tiNncT&b^gt« 
(letter tcflJiaattn fu dlfo : Hippurit mat'Of feu Kquireium maii» /JaJ. 7(- Hit>pUri» Caucon Pltnii AnguaUrte L*h. Jt* 1L ?>>*, Equi- 
return !. ««*. 7if. &»*+ fyf. 77O- C*f/! (s«, i?«tf, ee^, 1^{A iCW- OA i* a$.6f. ** If. T*b. 

iSB- fcquife-um matut /Jji, MjV. /. ^18. S>*. ijo- OVr, n if. h»juifecum miiui aquattcum 7. B. //A ?1J. K 
quire-um maius pahHrc /"-/^ 1100, EquafctWD lluuutiTe Lte /V. ^ jj>j. Jiquifeinm paluftre foc&iorihut 
Ml C ^. f-ff. it- 7W*. ri). J*w** '/• lOtf, *Cri* 48* ^«W- I4S- Ar^w. 108- DM. big. fc\ S#* P /7r. /. 
104* &•*€*• })&. AferuxJ. ff* 119. Equifetum caule ne>rt fulcato. lanlTtmo , miiciHi* denfiHlmii fljC 144. 
Ukw, ^J, 5»«, 8i<5» '^*f** J47" *^*** "• i^ 717- JJ| < / ^' *°7* Equileium caul* Jiriaio , froodibus rubfunplU 
cibus /-*««. Air 106*. In f x "* i<aq«* *' addifa Ff. /J/, radiecm oMtruamm 
£hroGm t « (jja efiain flemmque fitrae vcrdeillatim ea;c» 
uni : quae dcindc cautem protrudunr , per Intcrualla nxm* 
branii fiecU ornamm. In Tumniitatc eiuidem capituJi Teu 
fpica florvin proecdit, quae ab inkle admoduoi Coomfla 
eft |fr. i, fentitn au^to Wrcmcnra laii^r ^t fir t t ct uuil 
diflinfta oflendit f%* }* Quae fcota nvdiac f poop iofae Tub- 
flamiae (tu »*t tdhaereoi, vi in fpica dhtcAa fa. 4* vldtre 
eft. <J .i- : !i:<t r^uium fuum ftabet pedUotuoi, (operiui aii- 
tem fexan^Jari* ^gurae eft fc, J, quac&gura eompaelioTl 
<i fumiori ec-haefioni fauer, Ab interior! Icko fy. J- 6,1 

later* tv :■ . ir, dber unb frerctfudr Fir iir. uittn tint nfe* 
ttcte md r ^uJ meEcter and nradl Die gtfttWI run& 
UHitm Sterol ,4Uau* cittcn Siw, enffleberi- Sufttett' 
tin bctiuA ten £:eiw( ^r^cr , ber in cnlferaten 3mtftfn* 
rdiiKtn mit einer Itixfnen ftoct uma^rn ifl* Kn ^^^ 6piii< 
t<lT<ltm<«t(l<NnSn6rtiJ(n ^er &*.e JliaKnacbTC, rMl^an* 
(fitHli* fthr ma fltpeiflt ift fifr 1 » n>tnn at<r tal 
Ba^MVi Kr Hoik nmft un& na* lucimmt , f& roin* to 
Nf( MmHBta fa- ^. «H^ j*i#it We Mon^nt GebifMen 
1. I>:(ft €4:I^*b 6ina(ti an Mai imtltnt (^mnmniatii 
M rter &« 34fc an , dhc fl«i ber jtrfontttcnen Mn)rt 
D a %4 Uteri fa T- «wfpi« ,r " capful* fcmirjlit . qtte cvf^dn. 
«j* tew** cfl , c< Etiftk*, h«n< aurora farta* mo j ■■. ■ 1 1 


fc-. 4 , |u rcfdjcn ift- 3tN# e*iM;r* ( ht fitiuii NfeNft 
£«,* S-nut fl>rr irt Mr ettotf r, e^ra C'4-tf" rrt (ffl« * ^ 

tefl Jtarftl ifl rwfirafrni;* * *ft (ehf «latW* ■ *w&« •* *"* i own Re pr X<tf< «, 
em<n£f£s> fifr s>. Rdftrr Hum writ SAitscii Hrfruci , miffjciw. ofli l c tti : i ia AftJi mintjta* \l!Lo4>. TAR lift *-*'■ Cocbtcarii Britinniea marine (km. <SR$brcb» (£*rfcffcllMUt* (ictfaflrtotfalniur. Ajt 
j>ca Scurvy tinfC <^licfbc*uxcucUlicr«s. Bdg* UpdbtatlE, LcpeDtroydr. 

i. <friM#ftr M$a*t Sell 1*4 , fcflt bcHrgrune 
QJlrttff mi* mHR 3)lumcit. 

i> !&tft5 litftlhittK iwidiftl In grotftr.Wnisf « 
&nn Ujcr fr« ^ijfitiff uiiKt 38wlivi<t> t unt> Wu&tt 
im *X!iHj imftJiynL 

3. iS>se|> ^pRAnsc tviAiKbllhoi GartcnleffrilHote 
biulfut mtr« toe ^ilift/ SKitfcl rw&c t U\\ G^irbwf 
Afticimntu, cm iI>th aber vtc fcipfti p'j:l"tL/;;i <>;i;t 
Kkttn j fo fcl;«iirt c£ i:id>t |> fefer Mju hcnluft ; bin# 
grgai ivfjjw to nybrmn ®a!jc<s tun man ts mil 
Strten ^Juim jum f £Kita n tc5 Ileitis stbrfluctcn. 

4 , XOM. Gf-V. CoeMcirla ti& Attfhft* Sri. 30:. /*^- /. Jli/jfcg* Off* U6*. Tear*. Mf. B<*rh. H, 
10. ATfcaWfc. AW* ■ ?■* ftjfl- 87* *&***■ "• tfi». Gta Jfe 646* Koj. 331. firi». 4*f. /ftafi. 160. Wit, 
Gtff. ail- *»«'• &*3' fcvijpai* '•*» 

e, JCOM* Sl'KC Cochlcftrii tolto linuaTO C. r?. f <>• uo. JtW* 5J». JOJ, Wifl* / S*3» T^vnt- 3t(. R«frfr*I( 
io. W- 0»v, M }^S* A "'• '* ld - /' ** CccMcani v uteris j*.»fc £sf • Cochtcvia Brhannica Doi. J9+* Cfr. 
401. U*. «S-- H7- J f * J * ! *4. t*jci i jao- i. Ail ofto (lijptcw iltitudincidfiinjit, folia habct 
dilwc viridia ci (lores illxw. 

i Hacc coctilcani ccpioft ad ripa* Thamcm pro- 
pc W^mh efe», mirtio «ts uc *P rili "orens, 

l t Mace cum cochlearia horurli tamqiam rcmc- 
(Jnim anliftorbu[»cuni cOpioft n'uriMtur, fttl fubtitt- 
tnts % r o1atitibua<pic Uclliuiti partibus . cffcfluv « ac 
a i * nun «l r. ob maiimm atitcna fali* cjpiam ail* 
nn x tarn in ^romo^nda uriirt tfjtcm fcrrc poiclt. m^Jt, qu« mofn pUMam aci^ie a: ffiifli^^cpoi* pjti«i 

fiflit >^* crjH!k»ri ri^S^c tniifia 1VI11 prwiLKfnu'iir jicijatj* 

^ *i»«, lnm*ff;inef*rt*M 1 m*rpinii u»eu h:Hnrae 
■Mfnli^liw ct nun*™ roitoKkt vie Jiar Ki (iKdiii ih- 
d«m cjtilct rafiirtaM, ptici^riliMi ftJJhorn>ii, qw<i ofli 

SuoJ kcui^Ki M>ejnt feiioloi, a »i!ka!ibui pjiutn *Jif. 

Ji« qWdrifclio hSfudi, tmij^Ull >^ I. ijutuvfti jfi medio 
i^amtna c<4(ftcao<»if fei« fljfcu bniCui. FruOtX cil £tiqua 
ttuuif i ftrt fMunrfa ^ J, s ui< f)«« minora fcniinai fr. J. 
f^bodiii Oh Momm fS^vraco t <«m <c imi Tciwra fln< , 
virfcrurh"; f&rmnodc *t> ilU v <!«*• f omadifrtliMi vociar, 
cJcao In TAB* i**- ac cm " 1 * diftro^WftJj clTV , ccm <^ua 

rjovi" riNS-rAS cani omluniit, Dlwtfamm Jtncmiim 

KAIVS in Svis J.<j adfl«wii< « HAUCKVS H. ftort. 
j t (. conirmauir. tic pr 3*uJ?: t^crvuu ti*tile tar^t^t. fist rincr Wei 
SSnijel iSl^^n Mrul.tfrr tu^N f am ^r*t( rinetftrMt ur> 
mi: ^mldi wctVbtnc &:i:«r Nr«sf &it ffliwiirte ib»i 

e»»acl - hf m^( incijc: Slitrcm ficilcnCp [«rfl ^(r* fluffrr 

Nn i Hiii<ia!^rTtt.;wt:^!(rtoitfrrz )inN fluf Drr <i;iM 
$u<a Zuaiii ii^fti ^t 9fcc»Q ■ b:f c*.t cium pIcttwMl' 
t«»xdt< ttwitpiAj »tt^ (ttitxm ^lnwn>!i»qt= fe »» 
Mff>rn ; w Nt *Dfntc t<r^o IbM wnf^t CfOtfiMl 
uji> ar.rn £ utllVCf. i>te Sni4c »a4t <inc furtf uift (aft 
n»N fidfrtt/ fip. a P iBiMtctrr &ld* He we S*«kh *j. t- 

:^:\.;-.: (jf;j.:. 5)0 .; ;.;.: "^ r". - n i t Hilt tit CtOgttV W 

itt fuaoifittc fin^, f> c;& twn idVvjf , roffl«l t«ftr ^ 
RaJi ita<r ^Ititcrr* r»a t*r» ircIA< bre tvtWnlUi^t Si(r* <ir an>rr WTf mictr N« 
un(i nrnc NfURMCC 3nt UnitilActD Ntfiihn W (t<ct S3t3uS in 3)*n. J, ** MfWW| un^ 9MWX ». Cox L t. TAB. ai9* /^'* Adiwuhum album, Crrnj, QCtifff SwinraLtf , tjftuwn&aar , 5RflUCrTilurf. Crate. ******** 
JwvcV. ^' Wb»:c Maiden llitr, Wallfuc * Tcntunrt* /ft/j). Cuuniritlo depozsro bianco, //d. Cipd 

licrbc capilbirc blanche* ^f^. Stcenmycc, Ventre bianco. Oa/A Uucdc murailtc I, Guiles trium vel <jirtttior tligicorum alEinidt- 
ncmonifequurtur* folia fupenut vircnt , inferius 
lVifcuincidci 4 cjnhibcnt t cuactumlftio ab adhacren* 
itbus tcumiJvtis pcndcL 

a. Jn murU vctullioribus ctaedificiis crcfclt. 

3. Ad iUat pcetinct pbn(as t qiuc in Difpcnfi' 
tnritf hcibac quinquc capillarcs voeantttr . ci ouoad 
fuiafaculiatcscum re1i<juis ailiantlii fpceiebLiiccn- 
ucnit. Apcr*t enim ce cttenuat t bine in Dulmonum 
m^rbif conducitf ct in decodit pcelorahbus aequc ? 
ac vrinam pcllenttbut pnelctibtriir. 

4. XOM. GEN. Adiantnm M*gt. Cu. 58. Jtatf. H& 16S Mcmrii Rm, ?47 , j)& a<r j» jt>m ?^» 
Hfifi.Stf, 13. Kiicamurina WM. 13. 3)». i«. H^,/. 146, Town <+,. ^ r ( f / r I6i k^i-*.,*™. 
f*r./, 73* ilfartftfA £/. 3. AfpJcnKim m!L 134. Cof*. 3. Lxivv. 043. /^jcft. jet. Guttt. I, 6& Dskt. 3"'. 
B0JOI4 33J. Acroliieum £.«ht. Cfff.*o* ^ej. 

<.NOM. SPEC I'aronjfdiij JWf». 7>* Cm. oa :- S <. Sixifragia a^ 7 jo, Cap»0J Tcocmflm/^ 
119. Uot^. 6i. h Salvia wueieu mu mnrwia lot. /^. 472. Jc. I, *i ,, w , ^ Adianihom aJbumCceJ. 1, !&ir i^rnigci irarfifctt Pre? cftr Wee ?c!l b«6^ 
tic planer fitto cbeTftalt> tcD^run, untcr^ilb dNr 
bMiitif |lj wn &m <2uiRfti iKtlvintur. 

t. 65 wdfllit rnif flltcn flcfrtmicn <ffiaunn urt 

j- ©icfee 1|1 d&tf ton ten im DirpcnfitoHo tf* 
itannrcn herbi* eapillinbus t utA Isit c«n Mc @fCV 
jmfftAi twl*c Hi an&re amn Ort graucrbwrt* 
bt|tttn F Intern tfiffM cn& wrtimn(t r ttfwm 
betten ^« tungfn Ounildj ijl, un^ In tS«^W« 
linn bcjert<tn^<n^rnnF<nfjetraudjt roirt. ?^'i , '\ c£o *- 1 49.AW.tfiJ»-/-M<-frf*w. 11&4. J/jn. Car. 39. Atari. Hal tit. Iftbm. l 
m, c Adianmiicn album muwium /tow. i*gJ. Jfcf. 10. Adianthum nigrum C-tf <?;< Filicub petraca n 16 
3i». Arplcr.ium raiimduplkatoramolii, pimits fermif , aequalibus ct laxc difpofitis i/jff 117 
QW-i.Bmra. tti*Boebm,F!.ujf a 7t2. Acioltichum frondc ntnoli dMfti fobotii tubrutundis . icrntro ****** Toilut pbniae faciero. prout lapidi adcreftjt, «* 
p«[fit ty. I. BUcfcv vcDiaiu icon , rcitauai adittntinm. Ra- 
mi foJioli r«i ttoiidtt , ut lIS'KaSO dicunrur , folioja ha- 
ber.l facpe urnarj , uftutD<|ucdt}i>c fubrtttmiKun eft ct in 

ambitu .Tfji t n ::i. Mon nurnquam tCttmUuUA ttttgll V u * 

ram bafecni ct cfcnulat KUtlHtf, prott >^ .ff, ct «/< de- 
nwnftoi, quae conditio (one earn varictaiem confhujir, 
euiui msntioftcm fecit KAIVSinSvn. i.e. no. j. <t mutt * 
VERNONE VaafaiMMta eft. I'arteiad rnafliltaiioacin 
frcriiDcitrei in aicrfa falioruxn parte cofjoonvur t ct ab am- 
littu jo medium ittrutifQ cu/nuluim com eu-uni fit, 7. Ani- 
nudverriiautero GLEDJTSCHIVS , notjntc BOEHMBRO 
Fl. Llpf. 1 c. , capiiutotn ouodcumotic pedkuto Jntidcre 
•raflo* inflcio, ct capfulam hfter* ohlortgam iiKtiiuaiim , 
quae vnico tan turn rccundo frmint /oeta ell. Hat fruAifi- 
eationet colktot *, fepaiaiiif. fed Ena^tiitudiac auflat 
hie adrccrniu*. Xftfamut tandem, UNN'AEVM to Gencr. 
banc pJwiram ad Aerofljchum, in Spec, ci retiquif ftripiit 
ad Alplentum rctuTiift, quodetiaai, ob iVuAitKaitonumdi* 
UrcpaniJiai non tdeo inb£ncai, ikjU poteft deftntlj. inm- Cf< Qtflalt &<r ganjrn Wwilf fo , nit fit an N« 
etciatn UIMftfMWftf, KtM lit $[*dn>fil;f<6e BUtltwu 
fig. J , wi utrtflta MNn trtr pitjiftttbaa Tit att %«ae;< n i 
biHCCjvclir, rtff n>;< |tc tSSSSeue nmitt &dftdc ft 
hao*c Htm*, un&Wrtfcrfjjfcaj* TiU^:ottt, Cjpc« <m |Ac| 
itfttDEifc , cue twi :\iw&t tfl||tfttta A ©iftttUtn l^flttn fu 
fine aatljr |MW( oifl"r uot NMlttQin fen^Nir^n , tM 

UffnOffl \n wt"WBtttnf Mi;ji:;<m ; s ,VMStiBjrg ««i^n to 
nil ^fl3»e in Ski. L c. no. ^ ( ^<ltun$ l&uc , ut;^ m ( u Qtl 
Nat veknone |U a^iahn* ufunNn aorNr* I>:c tyj 
ctwtt ^mm<« ttnfe l^thctt ncf ^f^ inittm Scire Nr ^ldf# 
rtr , OW Iflmrti doii t^si :H*iflN rfl6 ttr in Ut ^Situ bltfAf 
flf^tn^tne\tr^t *>fl:ifT{rrrfi>c iijfdis^tn f r. 1. wg ^£££/) 
db»W dH4<e:(i(4t j trie *C(*J>Wi:H in Fl. Llpf 1 ^. 
HctOn # t>afi cm uW SitcpttnV n auf ctntia Hrfm sift ctl^t# 
rtit e»tIOc« lltfcc/ Ml <it:e lin^li^to a(frum«» togl 
raCw , iPftdc pBrrira (hibca cin&fd eoamtn indict. 
Skk jSTjWttW* irfamafii awHaun a. aifi<[o^trt f> T &a* 
t;n Dir fcitr , ahr nur wrtrPlvr: , Nrcffett. t3:r nT^jfrti 
trttli* nod>upni«f(n. Day £'^$$ft£U£ ttt ftiiitn Gcnci mm Mi m4: fljr hmNm mtnftriM btc 3(=4:tNilt Ittftt ju tiiibct^gta J|l. ^^ w * TAB. :io. /itr. Adiantum nigrum. <7mn. ^^wnljMT^ 31<1Hlrt«a(, GT3tt.*A)tJn9w ptim a j^ OakFcrn. 
Bfock Maiden Uiir. /ft)>. Cuhntrillo depozzo nc^ro. /r*:I. Capcl vencrt. C*:S. Hcrbc capillairc , C** 
piJIiirc ordinaire » Clicvcux dc Vcous. fir/^. Vrovvcn Hayr. U Haccpljiitaadlongitudinemfpithamacacccdit* 
folia fiipcrius admodum grate vircnt , inferiu* 
fulcis hmmibus obJIu fine. 

2. Crefcit fn vmbrolb locisad arborum radicef* 

3. Refemir ci hacc Inter herbas quinoue capilla- 
rs, cum vulgari capillo veneris quoad virtutcs fuas 
CQWltflfci adhibctur in (ulli aliisquc pulmonummor* 
bi* vitiifquc rcnum. Commcfidamra nonauHisum- 
quam remedium contra iAcnnm HOM- GEN. Adiamhum RfiL Mtth. 13. Syt. 116. 
Mwjni, a ]. Filicuta roam. 142. R*pp. 34^* (W* 1. ©kfrt Swwntatft wi*fl oljngffabr cintt 
Qrvanitc be*, OK ^latttr fmi) f*cn ^U'grun otvr* 
^oib, utircn abcr imr ilflnni brouurn ^oamai be/ 

twfrt- 

i. €«wad>|t inf^ollidlrnQanjiCRf tin Uw ^ffiur/ 

a- r?>icf« 1)1 slciifaw dart ten ten ffinff ^flar* 
Erauitrn; In fcincn ^ugenten Fonnl c^ mil &{«i §t* 
mtiwexi vyroucnfeii&r tibtrdn, man trcuctl c^ uud) Uy 
trm JJutlfn, in aB« n Sufallcit ft« Cit»3<n f uiAubkr 
58«cbaitVnb<« &cr 9!imn. <iinlg* ru^mtn « iM^<m 
tjutc^ Sittcl in to l^lbfutfct. 
ftfS. Atci. /fcircfc. f 4- A'Bjttr6*//a^ 169. £wrb*I 4 iG, 
*M. SqpuVtf. /. 6*9. Afplcnium vALfjfc prcttci* 
r-KOM*SPEG Oftupttris unfa ?:it. nS^ Onoptcrii mu Gcr. 1157, Dryoptcris nigra 0^.44;^ 
laji 1 11S. Adjanthtjm album ec nigrum PJinii t^J. ^Jp. J61. it. J. gto. Adianthi nigrt altera fpvuci 
Of(ff F97* Adianihwm nu;rum utKcinarum Lwti* t+y* a m J. B. //A fi. 754. RoL //{(?. /. ift. Knjiitb, Hat m 
iC% Ad-anthum vult*ate P^trt. tC4?- AfotMsd. //. 6/ Adianthum foliii lon^toribus t pulucrulcntis t pedtculo 
nigro GtBfpbti 3<«. //. Oa 1 j//. tSg. J. XtKU^f. 16. B«r6, /. 26. Fificuh » quae Adiamhum nigrum, 
pjnnulis obtitlionbiis t etctdem acutimibiu Tcurn, Mt. RMfp*3+u ^rjw. 91. Jrjjff. frr. /. <;p. Attcb. ft, 
i*or* 57. Afplcnium frondibus duplicate pitinatif* fuliivinfenoribusmaioribus, fbbiaobucric OUKkti fupcrnc 
crcnati* Roy. 4D8. ff^cA, j< t. C"//. A $7. i>Jiii. 3' '. Aiw. 5pfc. 1081- Afplcnium rainif ramofis confer* 
tu, furfum dccwiccniibus //j/I, 13^, 

^>f*. Kodcm AorcndJ modo* ac pracccdcnj , hicc «(1 
tonlpicua , ex radico Abtof^^ cuiui fihrac puipurco colore 
pblgnnif| folia rjmofa, plnnafa cxorltintor T in tamen* 
vi, bene notame HALLERO I.e., lonytudinc fupcrioftf 
MVlHlni dccrcfcant. Inambita HU crenata funt, ct MKr- 
lac lot parti inhacrentia eorptifcuta pvIueroEcnia ofteodiuit 
H* '» QW«nowitpbfiiis proparandif infcruitini. Specie*, 
quit TOVIINF.FOKT1VS eonfiituir , com in tolioloratn 
■ctimiiuto vej obruHorj Mnc ur.mm difcrcpent, pro va* 
rleraitbot habcmui, et ad banc rtonram telcrenda* tift lu* 
duamti Sum. Btf ^fafljr f carat ntif ecr p&rhfrchtn^i tn Dtr 
OIrt m ttuNn wll« fiSrttn. 3ci cintr larn^ttri ^urid , 
rmoti bit 3iftr**n purpucfir^ Wj cntfl<&<n M< m |Ht 
OrtMRcn un& WOEMR «n ibr* Ntrpw dnqtftjjrtn ffllitttr, 
bc^dlfo; tfli*bt(et<r|lrn r cit £ur J>?Ln€;\ I.e. ftftr 
noglbcMiMj rtTMinetar mrtflt SKflwil! iftncm 
ttt, tinb Dtc tntcnlc Scftc ttrfdNti jhfitt t:t <in ffl: -u an- 
baWAa tuflten ScrotrAfn * We trftr Stanb ftp. t. |hk 
Bttft Sarptftttn eitrcn nfiit 'JBeiutn Nrcor iti tnitm ^;e 
ttlontrrn Srttn attr, imI4c SOll:\31S$DK£ Jn^rttemfp, 
^a Ac pur in ttiRMita ba fpi(«*tn cNr fmnkn gnun 

«uncen , anb fllau&tn , bd( fi bt(tMitn ju tit[(f wnft« ?fttmc iu rtftntn poK 

G»r, i//, t TAB. 

1 


TAB. an, r a. Ttmarimliit tadjca 

*Korttfnltfn&if4cr ^rt-nijnnfccHVduni- Grate* 'o£*$i*>< 
CM. ramiriiulc. T-stnuh*. Btlg. TunajyivbooKh orient.*,^ otm. ^ dinar. a?tn , Ofcer C^ifrtotUlbdLmauSiMJj^w 
i A*g t The Kilt India Tanuriml. jbL Taming U Hoec iib^r a Tamirmilo Occident ill ft-lii* it- 
cjiiefrutfibttf decrepit, ct mc<!ko vfiii msgis inlcr- 
uit » quoil Jnitlu* cuiitinct pulpoliurcf* 

2. Crefdt inlntlUoricntili* ei floret vcrc t icon 
eiui ex Mono MaLbiiico muttuw cit. 5. Tftmumtli refrigerant at que apcriunt T faccoT* 
quo* clioJcricos vocj'irt * <x corpora cuicuant , ct 
ledum, in vcnirictilo aiquc imcllinis ab eftufi b;!c 
en* mm, temperanu lii*m rctfitfguunt t vrimm pel - 
lunt , ci klcro comienmnr. 

NOM. GGS. viJ. TAB. Ml* 

ROM. SPUC, &lqmtnbkti epic Tanwrimlu* 
Bilbni IHilli /;. AfcJab /- *v «k =$■ ramaitain Cv/I 

//. l&4< ft ft A- fc 4*7 fJ^if'. i^VO* ThanwrutUii* Ui, it JJW/. 197. it TniitJ 
It#.ti* 174$ Of- 1^07 ftort. 1J7- Tfrrnr. 660. fttrntoi, AftX* 8j. ftnmpb m tint 

Of. 18* /* «* IS- * ^ 31 " '** wJ - **• ♦«■ **> «*)■ 4*f- *** 
Mourn* 9'4 A?* J * Taro«in*iirt OcrelJidc appellate fT. Wf£. -r^V 1 '' 57- 4- 1. ©iffir 93<wm i)T wu ^crn 38eflufiif4<n <$* 
miulu^ntatim in ^farrfrti utiD In C*r ^rutbi uuicc* 
Ifticfrn , iiioi i9ctoaud> m ftr Sinntp otar i|l tt ti 
frr, iwil inn* Sru*r mebr bmigtf in fio} tnihilt, 

x. tfc waAitin Dflutifciir imfcllub't ^<itfc|i itn 
SnhiiiHl ; N*l* Sfchlfcunj i|l au5 frm Huno ftfc 
Iibirko £ an 1 hi mm. 

3. ©t* "?amiinnftn fcffnrn jtmi iVitycii unfc crfffi 
ncit* f:f fubnn ttc Cbekrifibc 3£ucl>itjjhfccn at>, scj 

Aawift. fttftLBciitcnSwit; Rfmn tra Urbim 

tlCiKtt tit Cif tfiLl'futf.'L C fl*pi«* 403, JuWy fan Tftmrfrttliif PK ffrj/ l<?» 
in, Atettb, iji. Oaar. /^fr. i*f v l^M^.^ot.jc. -/■ Tanurioduf oitiei^rutn tftU. A lort^h i>m af> him icnipoci^tn c^niw full Tj. 

Vcftm i«i«n dct; HpiioAcm , <iu>e ad in^Um pltnuc <o- 
twfcccJiSi fu^<ht, tic *fo *i«* umucM dirtcf<ndo» tiulJtt* 
cihiluiu Ikci in I'wi* M>l»h*rJco, ci n&> BLACKWtL- 
I.:a fuam rencnit k^nfm > (tori* ian f*ffi* diSir^c p»i?i 

eft^TOVKSEFOKTIVS in Aft, P*rit *, «to< P* «J#* »w* 
ti^rcn ctiioi dftjnf j(i>w<fli fUffCdlOUll KVMCH1VS L <* 
Afl^O' aJfliodum proccracft, faft'ioti tidn* Hx*- Kami 
hint In&t pr«u<niunt T «^t'< iamcn« w foUj, themum 6- 
turn h^cr^t* Foil) ci ;fifio£t j>af i ? ui ^i^totvra cwu'jrt, 
« »hi^« imwri :cr ni 1. ■ :.t i t quo*! 1ft iwftra *>;*ir* «qie, 
tc 10 Koao M^UMiit" non »MOrtld«W«rWWin cfi. Vitua- 

«uoi!i3u< f"li**tii3> f'UJdira, m*rj r *[X integrum * nu ■: 1 # u » -l! 

fc^i^him >:otius , ftpcfJut olttufe r«(Ut)Jiini eft. Altquan* 
<Jo, ou« i" notfrj ii*ft« oti^uin coct^unii condirto ;d- 
fort«> «fii a >Mcr< faithl ap(KtdicUj t un^jLjrn ;i:inb Ia* 

flruiiur . «txsd In rinpiliii ogi arodt ^l»«ti> M* fp *Jca*en« 
ffjl, tt ?tft follorcm tt fim:iiU r«tmull( pe*!«-i:wti toflgl 

tx^iflii qoihd totct sdhzttttit , vnut ^uii^u< Miuot luo 

ptdu&:utt> infii!«* lafcriorci fHtsiw , pt>* iUoj lapc<io»i 

<u«juimtur/; I. E©mmhj*:d* confofiiuiio : 0II1 an« 
cualirfioncm piiifoinizt. ir ^ujrutr fohol> JCUH opvr>di< 
^cf, (biE^nitudine filii Jequalu* cetofii jJMc^AtU vcl (uben* 
lit * vii tu«l * ceitefli C'JC f« fen roftrj if-rtineirio : fie 
poHti fuftT t vt vDom (cffrlorent l«um occupei , deo a 
latere, oti*ttc3> iaftriut CiJiiflitujntur. HlttriHif. ^ccptu 
Jnfcf ii>ri 4 intijftuttuf pttilj. ttja ^ vuiti f plmj, tior^ne 
pac^utuai >odii!iti T muiiii vifii piA» , eixdi<> pt«runhic« 

icli^uii tninorc, _ Tti* ttbttt pf*^fcd.Lictur ibidem DjmlnJ, 

oxue t btat tiprimctitc KV r MI*i1tO t »d vacuum Elicit fo* 
lifrJutn ihflfftantur, full futroiundit atuhcttf ornjf*. Ho* 

rem mt^io lM<> '' 't [ < ■ ptftillum vnlcuni , Jon|^ieiJtfin« fli- 

minua, inline nturucun, Kiufint |jKr«|cCiu le^umcn fi- 
flit diue<r« mai;nituJinJi, in £r,z ficpc jnruruaium A^ 9*;. 
floe extcrtm dttric>H icvocnirar ccntec, inttriut tcftuir»H 
m«<nStfarLj, i;clt>a* initrcA pulpj enlfa, nigra, innnetiui 
vafi dt<orrunt c( reponufttor froilrj trh *c) qturuor, pb- 
ra , data, ^fjiTj . irrcftuJj'ii<t ■ mli,1:m S:* 4> FigQta <*>• 
run ciKtra non rcrnper Kcurate caocna cfl. Immo t TOVK- 
IJtFOKTIO actume, ct KVMI'HtO In ngurjj fttj cftmou- 
Jlra^Ut !*uttcr kgumen tut>«xtijjtni«i «llc dcpichtndiiur , 
vi quo , «(m, cjuam TAB* 101. ^ihceauicnut , eo t&a^ti 
vartetaccm u^iumde, p<ntft ti^niicL ^N:*-f(nbfit differ IflJisj* knki;^ &Ai|«tIci« , te H6i 
Dte-HDb ffltUn t f:nNtn «oji Mt nxir dm .hi-tt nitrqfc 
itrt& 3*utm *j(K:rNIc , o> d(i$ in I>f3i Ho«6 V.;EataHc* 
R4HHI d:i4 M* UraRHC nm# Oil 
fM |in?. EDU3WR£Kt£ i|l f* , mi««r mi* jiurtt 6« t<tHki|a 

tfi mi for hoNv ^Jutn. rpfj^f tarmac llitfc »loc|t6 
vriwtiMK .Oif 3&wiflf mrNti hit »& tar titMMtifr 
tjn, miUtfnfc, MMc9ci!f<rr oc-bfrt^T^miUKL 

^.jttcU/ c-? t£?:«nfiott:OT &ir.iftQ( iiHw^^t+Nf tti* 
4<PMt(c» ?I.Ut>«« # iMtcbrf foEb i> ir?lii tn ccfrrtf 4f te 
la H«rtd MiiafcwkA rewtfefctn ?,:b:l«ni siAi mm hHi 
**itt nflrt.'fl t^». eiti j«Nl run *»:«! 3Jli:;a T n ift ii;d:W 
niito* dni fvM»« 4-iitJr BQIffi n.i* c*m et«!( jslrv^T, 
Ud*1* O&ft is ruianrtuaN fto i\t £c.tr r^si t( ^idM;;. 
Hlctcd ii^r n un(rir UHIMm «U ©at (jtafoiCtM ar* 

g<n»tf, ^«Hi ftfllrt in rinra M«o ViftHcit fi& i. h- 
jKi&*rJow, t«tf Kttt 3n>i>*fmrau»c D<r ^(iit<r un& R* 
«"■ wsftt erttlc, •laiNifrabtf Minim arMw(™. kn 
2^^ fl ^J»^teoiWwNniSt(ilflH. MHPtftU 
^iCTnt(uNnjt»nl f 6t<obfito ^T&a^^iiuf fin t, 2vc 
9ti:^to ^taauKitart jl^ ft:^- v ir igtp.itr ; I>crfic(*- 
P*^' i^P* <c dGfrl ^ t ' wirfMinta. Jfl ( htttcE |i$ u M 

ScSffiSSS* eM - tfr i ti *' * (lt ' n «« <tltf , Bt< fa .1 
rafttr «t>in«| Hwfat nitaj tn? u j ifftBt, m* 

g**«j *M«=f Dm Cc*tcn F ont tints tnfrn firW, 81 

l^-rnn& ( plJtt. sit opnt qtif;;>:<- -\j-sr-e ^ctftN*:. w> 
vara altiMm ecfHim ^mjfet gnt, ^:i mttkn W« 
l-^Vi" 1 ™ s ' ,ww i* d* *>««>iTii. an tbtn ^at Cctt 
He rwM OHfArttt, f^ u fl9 hn , Cfr<n ^ ma Ui ^ 

p3^fr ffimMMMM eta rtifiSa Sm^ w ft 
l«< , alf Oit. etin^Ofti . un> am £aftt ittid «J«ra «. 
^wmgfmtxMtmiaiiA^it t>fc:t tl - 5 , h , -m Nt> 

i- .P»* «? #(fttW mtt Sec mS oU«r 3&r<da|(rba>t 8 W t# n«t allcH^e ettterlt?, LmJ>H« Ui ZCWMZCXZS, m SU^Mfi Kte| M *it:taaflm w » wj t« m NT «i- caf«i at*tia&tt< %%as\\ cct tint flbiwitu»i ftp. TAU in. w. Patftcft Crm. fefliltitsraq. Crate, nir-/.r-e. W Buttctbur, Pcftncnt.Wotr Od. Fir ',- 1. Ctulis ad frjirttifme cirdicr *Tiittul.r.em <!cue> 
nit, folia diUitcluperimvircnt, .ubtu* albican* . (to- 
res purpurea inflgoiuoiur o lore. 

2. Crefdt in locis pilu<l<»*^ » ad Huuiorum ripat 
ct ab inttiu nurtii mcfifis floret. 

3. Radices aecenfentur iis, qu;c diaphorciin mo* 
ucnt , « venena expelluni, v»uri.>antur<|iic in omni 
fcfirium eviKfc ct morbt* mal^nrs, hsccaucnt igi* 
wr lipotliymijis » difticilcfti refptrationem , vrinae 
promoucnt lluxum, ct latum vermem line taeniam 
ciKcant. Extent vfiirpatur fob cataplalmatfc for- 
ma t in tumoribus pcttdeiuialibus, ct alii* Venetian's 
vulncribus* Magna tins poriro ingrttltuir medica* 
menta , ex quibus aqua tberiacalis paratur. ftc 3Matf{r fi»t> Ml/grun owrtjalb, imfcnatarnxtf* 
Iid?t, bit 3}iuit»n vun>urfiirH0> 

s* <2it wiicbfct in Sicmifligtn ©n'mtnt , wie a»d) 
am lifer fcr fiiufii ; uaD f?1u^r im Sinking Scoter* 

v3.tTuiu$miluufr.i SJWtd gc$ablcl, iHttie m Aden 
arfcit Wr frctcr u;» gifftigcr Aranl^eiun aebrau$t 
iwtfen, fie wrfpitcn ObnmadMfii un& fciigc Cc$ 
Otbcm^i rrabcu Ocn llrhi , un& *rto&tcn fcu frgtv 
Mmiten^anEwurmahr tacnjam, Jltufftrtich braudjf 
man fie (it gtfcd>tcn llcbtrfftltiqcti ibtt ^rililcntialu 
ftte v Sculm , u.ib glffiigc (Stfhiftft. 9JMn nimmf 
tawn vonlich pit) unlet Bie lEtuif* / iveruutt tie 
aqua ihcriacslfs gqcgtn itrirD* 

/i>f?*A i<>o. Magi. Or* 137- r<wnr ( 4c r, flaw. 4. KOMI GES. Pcralitcs fid. Afttb j+. Jiir. 17?, 
Ktuuth mctb. ill. MiJ. 11?. H<u<K •*<*'• KrJm+6p t Btofh, t, ii£* tfiifll ic.9* /W/» 706. 5e?tf* Ptr* M 
Btrjpn. ft Frosc/. 147. Hc^.S^ 7. A'cmii. £'■ 9. TufliUgo Uw. On. «a. 7^3. fio>. if£* iuitw 
WdcA* Ill, Gmtt.lt* iC^ Dalib. i\<>, 

s. ROM. SPEC- Petifices &l^4S9. Rw*.Ci?i fhi/. £44. ^.414. 4i f . C«J- /^}. nj. Ogfii 190, 
162, 
301; 

/fort. 
260. 171- ft* £ftw. 2f4* d. /**. ftp* ? = l. Jr. /- ^?j. C/ff/; //*jT. IK lit, I>oi. ^7. 7"j>. 1117- /Mi. /J^.l t 
Cm 814- M £)/!#«. W)*ff*. O..R T./. I- /Tetow. f. SOf. /;. ft- PcttfitCf Tulgtf» Part. 419, P«tfiw 
mignu* LkgJ. iojj. PctftlitC&niaiorct vulgaris C. B-fdV- 197- At\zn 4 Car. 137* Tear*. 451* Befri. /. 11S. 
Kii6,Parif. 1 j j- *43- F4TJJ 1719- p- 40?- fw< i>iff*ltL H9* R*PP* '?c* -WW. Cifl; 37. Kmw. 69* &£*. 
«r- V/. i^i, /ftrgrfl. rt, ftvw/l 247- Afmai* W* 3s- Pctafiws vulgaris • rubens, roiundicri folio J* B ilf. 
ft* {66. W. Oam. W, 9f * ^ '/'» r. f a. /* 1. Pctafiics I We purpurco Cam. H$rt+ isi. Pctalitcs (lore rubcllo 
tkttih. itii* +&, Pctalitcslianbu^iptcac^. lluiciilU omnibus ardrogynts itilL?o6* Cott, 38:. TutliUjjo maior 
iWiiifft. 614. Cwt. £pjf. t9>* Tullibgo fiflpo imbrkato T thjilifioro, tlofculis omnibus hcrmaplirotlitis 
/ inA.lt Ajfl4ii. ASbee* <SSj. *«tf. wJ. j 90. /fry- i(?- // r or6. 111. Omtt.lt 3*1- *>*flfr- ».f& TulVuajo 
lloribu^ipicfltis^ ftofculi* omnibus hcrmaphroditis Bothm. fi Lipf* j6$+ Tufiilago diyrio ouato, HufcuTi 
omnJ>us heriznptirodms Lbm, $ftc, ^60, iV*?j. Non qitoid tnodum erefrendl tancucn , fed quod 
Jforcndi ritio^cm <t patiei jptms flofl$ adeo hi« plinta 
<vm TulTIbgine «<yni;cnir , vt 3 recenstortbut bonnuit (tte 
t^mni(>uf fub vn» c*>mprcbendafur centre* Ltuiorc* cnitn 
ifilfercr.iiji faeilc qtiiotf perfpuieCf oui cj* ctu< dc TuHl* 
i>c.ine TaK -oc. dixtau* , vetir cum nol^rJ eomparare, 
Ktorcitum tliyififtn et fior<m <utn fenunc in f*|* U i. ^. 6, 
irL^CKW/LLU prop;ifuij , quiluii £pifii no* veli^uas 
addidiu.m. Kadi* tm^at cra>Tj« jJba aijnofcf fibras di- 
mlttiit <* qua iacume vere quounnU caiiJii &ot\\tt eifu*> 

fjr »d pedi* Jiliitu^jnem, fm^Jcx, non fmofup* fquamH* 
ilia imiiantihui . centiihuf, purmtrci^qoe inllruclus* In fu* 
period eiu* p.ine fpiea £omm print 1 ouiot ciBoruil « den- 
lior fo* * « poft Aorum en^IuHoJiem laxior A". I'. Feduntul- 
plures fuDincnc florcv, qui pneier ea e^mnumj ittuoluttn- 

mcmH fiilicet peduncuto adhuunf foliolum coloruum b , 
er alb« accedences min«rcs fq(iaa.ulai / » quae aliqoando in 
plura flraia difponuniur, dein^e malora er lenctora foliola 
/, quae campantfornMrn calyeit nciiram recidunf. FJofculc** 
rum f qui in eim modi eanee com men cur, numc rui vartns 
eft, a decern *>d vi-inii viquc* OuiIibct f ex calicc extra* 
clue 1 ex corolla monopctal? '.■!■-> f.: vf :if : : .-^. j. 4, : na< 
nifjN , A* f. In aucla ma^nicudinc , q-.ia: fnfx-ritjf in quin- 
qiaeienixi hcinh$ divifa eft '* inttti In flla qulnque fta- 
mtna adhierenc T quorttm anihee^e in v*j* inam coatefcum 
ft* f* 'id medium eomprehenelunt ftylum , euiui eadem* 
ae eoro|f>e tonctntdo ert , (mo tstntti Cif t mjrc TuperiuK cml- 
net craflo ec elauato J. Kx medio feminc oritur nunc dttfu* 
ftylui fx 6, quod fuperiut pjppouamefl ►, et ipfumoMon* 
pae ftpirae ** Hifpartibu^omniWeuanefcentihui. folia, 
inctrrMiaadnuc Jauntla. marl* exfafrfowor, etlon^iiin- 
ruique fukati* rwtiolh adhaerent* ad cuius infcrtionein ex* 
cif_ Tunt, ct InanUndcDDHa! »Kflui adapUe^ acumi- 
nata* Srd baec etiam forma tion femper conflaa* c0. -itim Etefe TP.anf< f«nmt citfct 4lb*n In Wof-himt Nl 
STj^irfinnU, j:nt(in nudj *n t<r Krt 111 MuNn unC* ton 
9)w»rtftcila faction otit f«a *0«*lfl:tr*, uNreta , tct f« 
bco in.ie rati altai :i«:m Ariutrrfe:ttt:ra unter tin (3<ttlc4t 
Q<rt(tr*r r?iTu* Sftxitinit Llntcq^t^ flttr r::r& tin tfNr 

ct*b Ttt. i«4* «<(a,t b-Nn* mtf 6«f« *ff*arit -trclti iStn mtD* 
Dm frlHjtn&tn QUflUUslMM rt IUM dW aUffontcittn ^Inme 
unb &tm S^ftfflm t-st Mt tSOKSSCn m Fig* L 1. j. <s. 
t>sriffitd(t f mi inr tie utcifltn »Wttl»cii bcmf-Vn ^* 
btn* Oic ^l'tit|tt> retlje )icn!ub fios * Nef cn& nxij iff, 
aicHtltint 3^le r -Hn> cai xtt\$tt\ i&M*i) r U^ tzttUtibm 
giuMnct^ tft ;\;i:;u :■:■:.-!■. fc 6tt&fln tnifitbtt* Sitftr ifl 
ofrtKtfibr i*: i -:u ,V,i< l>j.l) P tiufcu}, ::rO bnf fttnt 9Itllt , bt* 
timat dbtr tint «tt wi €u>t:pp<n , tit M ^Idiltr crfalttt * 
baNrj a>cr*fltt iratrurriiriirha fin>. Kn b<»aii)T«fltn StriK 
t<* etewtf jicKi bit BiMnwro * in* tfi , tfr fit afbuw 
oitl bid>Ur Vii ftirt u^r f natbbtn ficb bi* ^Inn:«i citfct# 
ttMta^ R<u^nfittwr fig, it. Strf Nn Cttcltn 1h>m bttfe 
^Itiaifti* iwlit l:xrb*i*-i;t tir:nndJa(m{in<n5tt(ctcumti:lfte 
tMfttn , wit bit fi|:- a* iyrfliT|Ttrt rpriV^t^ ®if [tbtan^m* 
Ii4 ^^ ait ben e^cwwrjtnb* f«tWfMit|M# hrna* 

nod> attCK il<i"< efrJPP"! g* tboriinS bWKf(i HW ££i4* 
ten TPftben, an? tnMiift flroficrt inb I^rfltrt ENu9n f- c?d» 
t^f bit ^lotftnf^ntiict Sijur M Stlcttf oitJntdAm* Stt *^n- 
|abl btr ■:<:::;:■.■:, ivdtit in cir.ni |::^c 5tt[i£f tntbaUtn firtb* 
ill btr(a>itbtn f b^tMiltti finb ifrrtr itfttn bif itbaaiia* flrbe 
Wume , MAM-fll ani bfmStlitt otn*ctmtnroorMi*tti;fhtt 
rttii eint* ciwmcwfl ^ Hjhmwi $linntnt<dc ^ Mr 
fig* j, 4. in t*i<c naiitTlt^en 03rifTe , fig* ** a><T tKlfrtRtt 
rrrfttUtf. 0"*<(t BKrt fWn tn funtf Wn Gdwtttttl ^trht.ltr 
a* mnjfftbiki to<en ait fti^iccr finrj SMu^bfn^Dtrtn etaub* 
(pliltn ^Itietfiisi in tire Sfteibc lufaxinfn R>ocvl<it fig, c, c v 
unb ten fHTlrjtl in ihrtr Witct t!mf<tU(fftn - t-tr ttbar tttti fo 
I'UtOi aUbK*las!(rttrctei(li cbtit dtcf tntt crtrcr ticfcti un& fett* 
ftoieuj Critic d Niborrc^t* £<r Tt^C^trflcntc Kntftl '^ '*^- 
tsi(l(Mmitttnm:ibtmS^:mfn, ftehtHrttal «!t dB*w tBflrtctn b wtlthtn f «n^ (iiifiliftt MltS||ac tfl c* »a*btm aUc 
tuff Xhtlc KW-Wltr frtwib«bie Wfllhrr titbtebcr inlvrStncfpt btttefltn (tlwn, r.rtrurbmthr tntiricftlt, tifbNn* 
fitn an cincin laitacia imbinrwrbti MtaetMfAti ; nnibrtta ■ItfmBltrfj irotitmltbtcie-WUreftKuNn, ■» fit rottt flui# 
fifjdyiiCttti , <m btm uafirrti ^.inbt tinflt(<ibt, poratu attr juirfpiftt. ©tiinoi Ifl auc& &ti< 3«ur tiitjt dltjcit btfinnbtfj. **^J TAB. 11^* tar Carxlaminc- Gmf« Orolf- §tftfw(ie# QBicfcnlttfftf QauAMumf. Gr*et* Sxi&pw * 1 *E f ^! 

,(il ©^- **n>f. Ladies Smock -Cockow flower. iffib v Bcnc» v ifj/* Crcitioncminorc. Gfl//. C«flbndc$p«r«,PaP 
1: . fcragc fauvigc. BfJJf, Water- Kfcllc, E 2 I. Cau- ;; ! r. Caulet vnfat pedis Jongituduicro ccnfiquurtim 
folia pntlidc virenc, ll* re* pjllkta purpurci funt, vcl 

a. Cr«(cit in pmi*, atl agrorum margincs, floret 
inirtto ct aprili* 

j. Putatur calula cffcpfima, in ftorbuto conducit 
ci calculi dolcnbui t ncc non m hydropc ct Rlcro. 199 r. ©it Gfcngd trfldjfrt Aw €*wb ft«|> ; & 
SButfcf |"m& gruff gron ; Mc SMuVffl MtKQ pfnift 
(arty uaoifltfnj twi*. 

j. 6* a^ftfci fluf 98«f*n tin* on ben Stanbtfa 
gffrtr, fca f* im 5hn imi> ?lpnl Mtftct. 

3. Wiiii Kilt t£ fur bi$t£ uii& trnMTmfnfr , {$ nj 
ftbr tHfiilid) tm (Jcerttu / in (StttnocfArpfrungdi 
it>i( flu* tit far SiyaflVt* «ti& Octofudrt. 
. Mtf. /« 814* jW*pr. Car, 1*1 76ATfl. 214, Jfe;p. -£, 

'«. *• 6 

flOWE II, 4. KOM. GEN* Cflnbminc Aiif. Affrfi. 96. $>», 
A'jualk *w*& 17'* ft* 19. tt«& 13. tfraw, -4. #iff, c#; 49. fofrfi. //. 16. tfwff. *8- to Go, *. fta 
Jfaj. 34*- ■«■ H7* LyaW^S* //<«/?. 164. Jbn jfr. /. jSf- C«ff. //* Iff. D*l& t i<# 
|»a/. 117. 

f»M>M. SPEC. G«uclibKim« to/./, ai& Hotcuculi Doi. cor, Ilibcrii ft<*/: 31c, Iberit Futhfii fr 
DC Salhirtium prtccnfc tyluritrc J. 0. /A J$o. Lcpidium minus CorJ. ix Dkft*4t> *• Ktllwiiimt prawofc 
7m# 8?- G'fr ***'■ **S* *■ /P*«r. '. 7fi*/x> fctffc NtJItinrjin prttenft • migiio Ike fioplla £ 54 
fw* ic+- //.Oaoii. JA is J* & //'♦/. 4./* 7. Kwtb* Hal. %% Xtllurmitn agrdtc Lamr. i<>f, fc Xiftmtniai 
iquiiicum fimpjici Hofc. M. C^rrf, Wi». Ori. /- f, 3, / 4, Cardimmc Cu/1 3tft* W. tf#. * 8*4. Car*i 
mine L SifyiubfuKn alteram Uivlconila To*. £44, Cardamioc altera feu Sifymbrium cardaminc (tcmnij<n 
/-o5.;ft(». ic^-Jc, A 110. U%&* lw< Cflrdammc dicra finplkiBoM £fo/ ////. //. iav. Canlamm afcera 
m^nor Port. %?6* Cfr,»?. Onlamincpritcnfe, rh^no *lo« |mr|>urfl!lcnic T««r«. 114* fi*pp. -^. £?j 
Cy, 49. Bmb.th ■*. Wiff- :S. MUb. M. fbr.fti. i;^«. It. f^JM-/ 1 77. Jfjir* «r. / J^wttoWl/i, |M 
tardimirc Mns phmaw, coukencclo fJm, /r. /jf^. a^j. /a Ojy; 3 J6- to>. 341- CarJamirc loliia piql 
natii* folnrfii fibrouimlif iutcgns t***- ff/fiifc. *^^. /rAc/it4. ri«A«rr, ri. ^p/* 187^ £>iW. 193. Gvrff. 
I/, tfi. Cftrdunin« fob;* ptnoulf: foiiolis radicaliSu* fubrotuoilb: caulioiv lancci*latii Lm,SM w 6\6. Cu" 
dimiitc tolit» pmnuit , imorum pinni* fubrotundii ingulofa , iiipcnorum uEiloiigi* ct Rnftii wifl. eft TC'tLLlA, fwtftimdUitcifl0ri«l»nftiA»iii»/£ a. 3.4, 
1. *, t. n« i^tJimut* KmjIxci ^r^tlofi pane ift r *f dt- 

N< LLLiA o«pjnaitt vd Mi<o4ta4o p*r ifitcruatla itrit 

(jici PfOptl* funt , M rnt.fr.: 11 COffltn J^'u'r^rirlj t . :„■!.! 

fu&:«ijni/ah^ctit, ac lit*, in cwrglrt* v<l <rcnjfj t vcl 
f rc-ditiierci oc*cr<nat angulua , Wlu, vt Ibfctfon pk- 
nimqM minora lint « fv^iriora dcindc btiora » ci jlnruluq 

folhim impfi tcrtrinaTUf f»ti«to> CiUJU pf&f<Jcm <t tt* 
In tr.^ -Ut.'.Jt timUhm gulden* folijifoftruitur, hictin.'ci 
ifiur^'f J<ntc drJTcrei^ela » xt jn^uOtcrj rIFj Itfii cl nucii a;w- 

mhJu , i^uoul m>r^infm ciijai fxpc im^p/a. "In (uperi«| 
<lut pit* autcm fofci aSurftjiim ^ha^rcAt , ilKim i»t?* 
fftt»Af- '• *b M»Mfi«rl fan*, J fnptrfcrt £. a, a hw> 
rail *;. ; , aV vUu»u facie Ji^, 4, fittir. Call*, qui £0- 

«4la^ conkrkcliluf , iciraphvfluf <fi * , peutfi mies*r* 

Fclirij citji «Mor-f ( a fun t »flm» <on<aiia, «f duo cojuni 

<jtaatiat aaftttftioii vrpw 

tam abcunj eMpaflfi*n*fl» t 

rraha*c (lamina *t»n*«ut /j* 

f« <rtiobfciuamuife,;. ooinia jnih*fit paiyii, obtonvii 

Inftfwip-titi , *t ^vaatuor ktt£iora low , duo ttfuj^a *.K 

lortr brcuiora ilia ^ I* *. *, 

t^afl^ wrtninatutn '* Kruflu* *irMtl //* P* 1*r matcritatcm 
va3uii CMcipoHu, ^o^ut umina Af. 10 

In maiurU awitm iillquUnae valgat i»* tc<cJu&i 
■tut JiHiliaat * *( rcoofuanivr fupcri^ra rcrfai* St^fV WflMEi he (Nti< D<r Vsti«I mt> ^enc ^;« t^ 
Sctrir t»ttartrifi<» fe*-J-4 5.?. *. N».;ifiiftet ( &t 
wtTKl t<cM<tr<t t^r< ^f^tffti «H iBttm DMci tMi .-«! 
liHtfc tttfDimi citrntrcr ^ctr (on d , rw cl Kc VHfMcfi 
OMbJlHI bat, o^f^ fie $iiU , wbm fit K-ii*n:iifs ^thti ti 
MmRfl ?n>3tJ3<nriBwn jbri 3£1ttdca <- %ttt liv'tt (?3t<i 
d« vttmrj ir<4ctiNct(tu4<ittf(^^ri# r<i^ ci;<r *w c<r 
KflTKl Bwn , iHrttr llcntcrt , runtli^c ^t an ttr mittcri 
RW4WHClMi IMKailHfnbitai DhfttoMMa 
Mf^WAtcCi c*<r r«4«n hi wlaii^mm SmMilia cm* 
r<it?r f no *W * M5 Wt mwrta caifin^LA tltvatt . t/ic 
oNtitm o^r Jt<i«r fin& , ca? it^i ^lau Qtcbrr nit <ina 
Hfmcflt $Mtt4«i fltcnM »i:&. EHr «n M* ^,\*< f t M^*< 
e«tig<l e,;& ipar wit c^fti frrql'iirt BUffffli Mj£ S 
m« ttji t!n«[t$i^c f Cat ^c Hntdltr imD l>t>^cr U , ;:'5 
Pftffi tintn guifll m patnl* C><fl |l<No ojif &f3 ^jfr* 

ail w< iMinua wwB c«fr ; hcfhUhi ww mm MM 

pnNttiintiiM/paioftaJSf. 1. wn.&tr ^«« ft&niM 
Bntcj. aNc fc 4 y«. ptr *<!©, n<K«u M«GfMMl 

Hitter. e*m*»liceiinfirrMi^(i4r, irtcftt^ au*yhjl ( f r 
ton cm pwa r-;in |ur MP Oflhn NfattNU 6<t^«. Dk 
vunwRUm mp an arfft (Qhacc iMA , unb bk 
fltn mtc tinm frfttnAlcra JtftU a 5r*l«c a , o^n?irt* ite P«ala »<to t magnitudin« On i<. 
jicalkc harrcne^ fvptrim inoua- 
ct crtKiarJai fibr opponuntur ; fu- 
!• r\ PctaiU reoittii, fiaaiimtm fufca 
piua ackrcCfunr. 
vt irJt* m ftbra in «tB( We «i«* <mn c ty; ( Srttt ^ f (<e «l t ) fe 10, «^ti ft 
IHMCi ?K.5 i !;, l * f *** , . , * fi ' cn wlftrn ricinc eaamen ft Jtr XtniWft gtfifii tHr. " Bw feConHttdi r«ta 
liter ttiftlHa bemt fi^ j. fe. SjiNm tt* «tifi<nK«mi- 

■ma ailf mtuifincii l%a|tti etmftitm wAm, &m 
ob<r ct(w* laiifla, cnb Mt utrf«H it? ra f uncc fct b. h » 

« , tssfltB tn& arouii ea)otc rt fil ^ , bU Nd tfi TAB. U4* W,Stpu«fylueflrif. Crm. ^fliil&cWuhiu 
O cas. fftfi Savonc filiuiico, Q& Navet fauvacc. Ojfv'. KKvtAf d ?<*■• ^ft, Wild Navcw. Ufa. X*pt' Cauks ad pedij ahitudtncm furcunt , feU 
vircntj fwrcs fum lutti. _ di- 
lute 

t, fa ripit ct m irgini bits agro rum occurnt, apri- 
Itquc menfe liorct. 

j. Vctcret femina contra renvoi vakrc quacctim- 

Cjuc lilirminwt, ncc non cotitra rabidorum amrna- 

lium ictu* ; pricter ca vrinam moucnt ct fancuincm 

racrtitruuio, ANUBOMACHVS iunior pracro- 

gitiuam iJflS" "^ i? on " |fr " ' " n0 0n =*" Stan* 1 

^bif« . « uemi ten Urin nnft Die uioimrli^ 5* 
mjung iu bcfarBAit. ®cr (inj«f Vt^XpttV' ■ '-■; gatiutmcratcdit, fcmimnipi Tylucflnsprae iKo'A. G£U© fllcbtfccra <*<iamm fcirffr trflCcn Slrt Bin 
nui , quia c4.iti.om lit indoHt 9Jw|uj ear ban gaamm 0« (tyartttttutxn , mil a 

4. MOM. QEIti Napus tfri Merb 96. .*>. i<k. Ajff. L go,, jm*.,. t « 7 OTJf- , x « J j Wt „ fa^fcj 
WjI. ig. Hcutb. li. XWr, = J. iter*, i/. 1 J. *ftfl. 144. /?,#. fri. fc «. #«,. »r. /. 3l > 7i U tf. ij. 
Btm. ftSFftocf. in. Kapa /j<Jttt. 406. Brillica Lint. Gta. n. SSh JJ«. «4* Wichcai, 17*. Jtefl. taff. 
Ijj, Daft*. 1^9. GtiM.it. 144- 

c. NOM. S^i£C, Nipus Car/ stf. Dtf£ 6*74- jtftik 348. fog. 7J0 . CW. b £>iq£, 44. Offt. W*f. :68- <*• 
R*tf. j<a Xflpus fylueffris C B. Pih. *<.. J. fl. tt 843- *j;. Jftjf. /. $01. Caw. ad. 11*. 4, S3- »r«ft. 
Wj/. 18- tf. Q.voir.f/. 114 -* I//- fcfc/; s ' Bonk ii, ij» /'jiff. 144. fiwjA 6 + < ( /toim £004437, fftonw, 
K74&JK* 1 * •*£*. «r, A 397- BflJE w - ?• ftlW /* '». Nftptis Wore Itauo )/<«*• 7itJ. ra. AtoranA. H.$\. Bu- 
nittfcuMpc (yiucltrisPJrft 86*. Buniaslylucttris, Napus florc luteo Lob. fat. ico, GeT- aje. Riot ra* 
fuliformi Bocbmtr, ft Off. 170. Brafficaradicecaulcfccntc, fufiformi U*n. ft Ctif Vpf t j?o. Mat. ml ?,:&. Sfw. «6. Hoy- 344, tracbatl 173. DMA- 199. Cwif. //. dice caulcfcentc 

P jV#u; Ex FJicLvvcltijno eiemftari hie rcpeiitac font Fi£* 
/. M. 1. T-9* *o* Mllqw* addiiae. Floret fmlui rtfaniae In 
fummit ejulibtrt aique ramii proucniuni , ei inferior** qri* 
dtmpriuf, fi pcrioict Jcmdc c$orcfcmU* ex <]uo fo, vein 
UfMl jam effiorefcente ^ i|>fi floie* laxIlK po^ti fr *• in ei "4*- Iittrt Fig. L II. I. ?. 9* '<?- &« «n^tn fht »or. u(U Mwati 
Wt nf^Cdi- U;c SlD^Ktt ti:f<r Manic fwmen rt« an Ml 

fi<n |W0^ B« otut«n flta tkniAA ^tMftfcfn- ranap rf ill t«ro , qttac <lcmuiii iiofci proifcd«f« iacipit, *ifliui<*»n£c- «(I»tNn>p<q^ f M'SJn Nt fctwi ti^rabm ^flda|( : &ii ^3lS tjti* f*i3i*<i <fc;jjTJm poiiiit , jl> jnicriori faciei/. l« J. 
Itttlill >V- 1< '. fupcri^ri tj t j, Vrut«qinrJi*uc foliolom ex 
lon^o « ai*^ui>o vnj;oe , <^ui in calice hacf^c £f 4. lit l-Atio* 
«cm cioHongunicxpjrtrfimr mir^iiicmlj* 7 m ki Olrx, cu© 
lllj fouencur T cii^m lerrjfthtllut eft ** ^* !* }• f . <S- ?* ec fin- 
vy U-m foliolum f x I -li Uiiufcub ra>cit jeumin^io £nc tit* 
ititMatur* ejwi yil^vm eft t imiit concjuum. Imeiiui ilcin- 
dc <onftituij tuns O.viiii:: ic«. t^onim qujuicir lonvicu fy 
c. *5, u <. <Iuo ini.m.j j. j. fupeuni * cur^lj Ajinienium Kj- 
h;nt (enue er n«th;rim imf<-lium Tiitiroiunihm. PiftiTIom 
ijt*dcm medium oeeupje locum $** 6 m t, ctillud rudin^mum 

frL-elus e**tr [i: ■:[■:: .:ir . ? f .\\- i In PtCRtl cVtufi. n\ fy r v r ■ de* 

finitt Auflm fuceedente ineremenio \r* -flu* Hliouj -' ! n:* i j, 
vcrlivjuc pU$2 t Jiue ii-oiun^icm vinJii ^ . 9. ** -JljIui 
valuitct medio fe|*ocoDftntfto, quod longlut^ jluUed , ei 
per m^turjufemj iuCrum eolorem c^ntf jlut * femin^quc 
Ltri^ue adinite?j fabec /** to, fiuae femim fa l> rotunda funt 
/^, ii. 12. v-,J, <um in ifore hiijct plamac inter bfeutora 
fijmlnj «i plAINQDlp atque inter Jimptura <t eatkem quaiuof 
berciMlimrb, radix cntfalli, viinKjpJ t urjquc pbn* 
tx ad vnnm genu (referenda eric frnuit *n|m dlueriltaii^ , 
cnae in eelore ealie it ell^nev n&n ndici* firvitj*, ouaeam 
a Bnlliva cc I'!: pa tljrin^iiL nr Not^niei <!Uldam , nuinui ad- 
finatnr^SilLVliJiU'S f # e. + noui f;eneritcon^jiuendi raiio- 
nem h£i:rf foffkitOWftl ofi"en, MonflrH radieii formjmf^ I'. 
* t foOom rjdiokitn^rtim, IttfahTupcritri (rtfljUAM £. 
fo}beauJin3,ampJext:auria, njfljt> a;q»c aeuminaiA jQ- X. 
Iff. A f qtjje ina^nimdine lua immirmuntur fii^ vt fuptrio- 
ra (jnfim minora madam. , Btm r;<i;lLi3t([iflir mt%tt fig. K in m *r, rs*l«c nfl on* 
l*ut}: &;* jBbnn towficfttrtcii ^ rihr No dnaatcr fe- 1H. 
Ill KKH RA. 2>.( Vlnma NfleNn ^u* tw ^Wifcen, r;l«4; 
srcufljwift gcRillft line, wn tcfnm m^t fie f^ t. j. boh Mt 
Cote n^* >.a, Wifc^enfi^. j, nfb<*t«b:e(eit SMMffldttnt* 
flitxt mlrtndi toflm D^ftmaiiH Stale, iti^rmi Mm 
SciJ 1 * Niit^<t fi& *. un& hi c«t<n taiftn enb Ufift4ua :\4nft 
*u*c<t«sl<t mt^ %, 9. ft. b. ©cr Aclft, wmBnc b**|el^n 
ficoui . \\\ cud> tKtMaltmAt a fp t t j, s. 6. a. tint i<t<f 
BUtt#cn irirt flitf finiin trcitttt fflrtnrtf m:t tixnt ivttt^tttu 
W* tsiijiDrnM i* (* irMhn , .mrtntt$ at<r dttfcfhMtt. 3n* 
MKnu flcfcn jf*S €w:^fdNB , n-oppn p«t Mitijire: J^p. ?. ^, 
c- c. fiNr hi aiiban pdcq iltinan d, d. taocrroflin. e:c 
fiJlm a^r a3f ricin u mil g^Nn tm^ line Mm|«m(( rnn> 
liOte ectiiiMritt. i><c euutttia flf^t (AM "t Nr BWW 
fi&fl. * u»b mfofTit m lUmjurSnAHf <rB:c(tfftcNr 
m tint flHmp«fi 6rii<« *Jt ». *• H?lc Mf« MS JfantJthW 
HMBMAc Hxu$: vtc&t one Ue^t e*«f , Ni cuf MM 
enini rlfltc » linD <^ ji< r<if iest> ^ -;r*m ifl fopi urt ou# 
iKC*n Qttaltn t;n* eiirrr &l)*ftflwi* m btr pt icfamr ;n* 
itlut ill. Birle ^*lt^^|vfln^ ifl liraa, <»» to Cntcntt^ 
ten, uti&tttrt Mtr« MtSrifc MifdMitit, IwtoiWi £4ftM 
tiuftctMnectrcnAtLht^tiirlpio* iNl&nir.M4r(tnD^. it. 

jT.&a^ainNr^Irmt^tclfflPiCiii^AinNiirrrftn&dub* 

(Aba m^»*flt X<!4ct:<c Befiaruhar^n- h:eni^M( Warj*L 
n» in Uv ^u^, flltififjt* ttcte ifl, |o rtano taN T*iEiiii 

S (intui A<i4u&c acrtfSnct irirNn- T^itN; Ct;-.* Itrrrr* 
eft, trcl^iii mi m &<r Sart* 6<# JEcbM w^ t*f S3iMie 
ttr HttM hr.^f , urt ittfb relcjiui uniac SinlcrltiTrcr, &<• jiiaft fig. II. a, Ca* *is*Nt *&'±iit\ XttKAXfci QMat , irtftbrt tKit .nrf.iffvir.riiiL, hAmm bcrchffll tf&fft Citif**ii»iini 
ftiEnhtiil, ftllct ^.9t Kc tinCftwl fitcnD< unD ibnunif^nN^l^tta, ^tc ffUfiWUI IB* mcfH ft m te-l-HULC 
tor: ncfwmtiiKnmd.1 tt»r^:c?cdqpat, DjJ &lc KUtm c»UQlUikttrftcim- 


r*e. A9I Ground Ivy, Alclioof^Gill-gocbvcrounii-tun-lioof^/^Lda. xtJ, Hcticra (errcdrc. Cjff* 

B<t%. " 

i. ©if @t«ti0tl tvctfcm d>ng(ftbr arfct 3^0 ianj , 
t)k tSKicicr fiiA flrtiegriin # 6w ^31umf n Mail. 

a. Jpyi ^flai«c iv^ctlVc an ^ccfen uub Slnann f 
tut bluhel im Jipnl, 

3. Swift (inftbrgiifrf JSroftmJttrfi man bn» 
etc* ft* h«iunig in fi^iufufjcu Silvern uiit) an&eni &bcln 
'Scfflt;fffiih<»cn hrCunsm f ivcbcoCl* flatter &t$ TAB 

O * 

UctTC miiunc on tciVdirc. B^- OncCtlwvc 
r, Caulcs circitcriltliutliiicm o<lo Jtgnonim con- 
fcqnnntnr, folia palhdc ViKflt, tlorcs fimc cocrulci. 

2. Id (cpibusct iniiscrclciti menfeque aprlli Ho* 
ret. 

3, Hue pbnta tamquam remctiium pcitonlchit- 
datur* frcqucntiuv in tufli vlnrpattir* iwc non in 
altlimaticii inliiUibns ct aliis pulmonum viiiis , folia 
(ub thcac lormact fyrupus^ ex fircco patatus* 'tunc 
in priimi coiutcninnt. Hacc pbnta ci: ith. quae m 
Alalia Ik ilifluin &B*Alc conllituit fc liuc ccrauiliun, 
quae pro fcopn npcncmti ct (corbutum pcrcuramH 
ailhibctur^vimcnimfunm cxfirit» <lum dutlus vri- 
ADfosapcrit ct viinam pcllit. Non indli cam . inf|ii 
ritiivmt inaccntim, tamquam fpecificum contra do 
lores coliop lindane In oHicini* pharmaccuticis 
lynipus^ ex fucco planuc ccnfe£tus t adfetuatur, 

+ ibctgcbitiiictitf ur&etii @DTlip W* IMlD €off)( tcf* 
fclbcn febr Menu* (B*- ^ic|« ift tfltf Siwrn, jwlcb:* 
ntdtt in fnafUnt? ju tern fe gcnanrKn Gill - Ale nirnmf, 
ft clit iBicr iftf ts« jniti <reftnm anb n>ifcr &m 
SdMvbetf^cbraucbt tttrt, a iwmft Curd) r^inigunj 
Ijii* bff ^antsanflc imB treitcn t« lhin^ ^inige Au- 
flores rubmen fol*f* in *8ranClwtin <ingareid>« p 
dl»cmt»|ettNrrt9fimlivihTMtfC«brcificii- $nCm 
Slp&tbccfcn bat man befonC<r5 Ben ©flip au$ Nm 
(£AAhdieftf&M!itcf, • 

4- KOM- 


m 


wj/, iac. rap. ijit Calamimha /«*« *>, x*3. fo«rit. 174* 0A &3f* 41- *P „ 

9U, i*. fiSt hi- Clumaeckma Raft A 171. Miff. ». trftw. 219- W£ -»« ™m ^««.. *. 13, 
Ukchomi /-'Jw- fr*. «- <*8, R*h **°. ff**. 141. G*r*r. tt *4«- Olccoma aw^c ^78- 
f . WJM, SPEC MalorilTu* DM 13 < I- Ifc*w icrriltri* <** 4< a. Aug /. i*7- Dig. !«■ fori in «£ 

*m I. £tei W4. ***»- 467- On **• 4oa.nl. itfa Oct. ^"ffiAW *M*. 
^MTjift^ t^tm vulgar Cfl^^ w , 

tcrrcilris nuhbr AM* A ice. ct minor Wr£,. 564, fe fc ft Hrfert tcrrcflns florc mIco^m 
a* Humilishcdcr* fcuChamacciflu* Corona term, tcrrcl^ ^ * 1 * CtJiminiha 

hmffior, folio rotumborc IM i?4- ***$* *43- D* <Hf «■ ftp.**-*. W fK*™: , ? c i ll ^«* 
affiu Rnff. 614. feb. Sl&lMk* «f. AttMMi. aiaowciffirt Ililtl^WftWWWl J.fi m 
1« Clumaeckma vubnrc Borri. J. 1^2. Oumacckma caubbus procumbcmfcut, radicals, toMt cordifor. 
rotbus, pctioUiit fttf. iff. CM. 34a Bortarr ft /if/- 1 jr. Glcchoma folns rcmformibus crenatia Luu,. ft 
0$; a07.ft^c.483- JM.twi. soa.Jfrc. f?** **}• 310. M'**. 14*. G 
M«< Tc*iu» plant k Itfcvdl ddlncJiiwwoi « ALACK* WELLIA dcfumfimut. **m *t pine* elm. in f>/ s. 3. 4- 5* 
ft f» C^i c*nfpt<**t, nai«r>m imii*M«* adi«lmut« Tcne*i 
ill* ell ci ex riii;e fihiob cwic* humi rcpttHM tffduunicf, 
quotum t»™*«ep*r«t,^o** n*«« coatintnt, pleiuroquc 
(VfCmn Cfigunmr. Fclii j<r inc<niallj 1 eppctiu tdtttW 
toem p<tio!UirfiAfif, fi:;;irK c«rda»e funr c( in lOMiaWN 
tufiut fefrtjj. tx aJlt fc*rti3i r**o rjnal, «rte p>ucioriIiu> 
tancHfli (Mllf ioftrufli| <i flo«i pfou<nium, ^«ium nc*c* 
mnrldl vttiieHH «riui*fif fp^i«miiflir» Ffi *jt«n ill* 
isionopewltit fc I. Inftriui tvto c^lindii* inftftjftu*, fopc- 
riwt £ui(u» in d«0 UMa : haw* **> anf«io«pa'« ^um intHc* 
vur/f* *, apcrta clfe Abfctuanwr UM«m l:(tket frpfrim 
cJuufo lw icrmtnatUBS meiJlo <cnirftinatuni eft J.fa- 1. ## 
*, Infttiui *":«*» trifMiim* «uiu* l>ciniK bcfipkl <- • fub- 
rotundic fun*, fed min*«» hf«i|e*«iive mc4ij ', qwe lii> 
dtflicnurivniti eft Ix cuh> ioicfiu* f«*rfu« quaiuoc .fta- 
dilnj^ Quorum <Iao f»n W'i* (up<ri©f( dclitcuufii '. u «<- 

\\<x* lunt, diio V<Ci>Vtf(ut iBKdttllMilUBL Iw^iOrJ;*/. 

Mc4b **»« < E " r * ft ft)' lu * -A ^f«P<«w* <" A^i pane* 
dioiCci* Jnftiiut eacilkc «xenuf. HU cj]ix tuhitJfifa* <n 
7. «i in qcJo^w J^tiiKctoj azuwi ftpenuf dtrlmiiur 
. Jt* (<pi"i flwatttot minor* J^ p» infun^ciui adhaefnte, 
cijofuxt finfcolum ©uattio* <ft W< »©- SoIum l ia qc« pl>nti 
ireftii, nagrtitwdiiwn* txnni«« panl*»m vatiaot rtddit, 
qw^ icon ct hie pitfc-(»«» intucnti pjtcbir. 5; anm, X)t« abhlftiW ^ 4 iB *« HftafcM tfcaH ^>n 
itir *i=4 Nr ^*wa>etT<icflPfla«ii*W* WiifflcoraftNtfil* 
Nn 5N;!f, rwtft* Fig. a- J- 4 fr fi- »• "ft Wtilrilfn, bM 

unD imM au 1 <tsrr MOWP ^ari« ct( cuf Dfr fnc H| 

ma : : ■:(! - i M ft W l U ll !■ t« Wj( Clfflt* Bit ^lr*titr m 
hn ai^ <n::\TfH ^:f4fnrJU3(n <isar.&cr <i<^n iNr , f^ca 
ab( Mm CtoUa, m a>trriwifljft bb^ « Kant* »iEi)uar& 
fin ftiT<rtWM ^trffNa 9*"* Nn SPirt^Er, tr^l^ 6^ %\Lu 
tir mtc bftn £cc»a«l ai£m* rfltc(nft(i(3 3i«*;**^r nit 
(otfiff bb rwtt«i HlKrr^NM Jiuoita wmnMk 
»<n, Di* N^fil^^m* ?X«ii< Ntfcitcn maa>t (»iwti MiM 
«*. €1 ift akit tin titiiltittti%U iSlssj* ?r,- i*irotin r»« fc 
dB( !3P-tlpcrfpfmiae i^ifG« , ^i< c*cn flo> m pwtn **tFl(ti t>«* 
t<tyrc(l4,n<tinp:!rftfwn dm™ t«td*«n fea, eTfrn cr- 
t$(inta f Bt* pc^tilf if \ntr Ok ^a> M rin< ftunrff €riv <n'^ 
fit^ ifl stxtun Auf4tfi£iC'CitfC b. fig. 1. *. t, Hi ucnttff oftr 
ft t»o^4 t<fb(ttct , foSn fifttmiCinffnitttt<* <~ runM:K 
ict«> ftnn« K1^ liirm fctt* *U bft taitnlft* d f twt^fr eta* 

8* duiflfWrw^E ifr ?nn^a>ifl as* ^f^ BtPQR <ctfl(tra 
:auH^<"' ncten iiritti water Nt & 
tc;<n c «. us> lurirt (laN Cte i^Nrn tattr 
f, f. ua> Bli NBitmTufrn ju <(&oom* 3n>if4<n NdHCUi 
[itffl r^f^t i« t« Bltt* Nr (fclftl g- fcp- *• r&rlftrr Bhl ia 
imcQ tft«U fltiMrt tiixb* nj^Nm cr inr; . cuf t>(m Sir: 


finff fttttit 3ltai <ct^ri(«c fti;* & 3m ©nwN M S* T aVi rJncra e«r Hetoi di«cri ft^* % iwwn <ia itN( ficfcnnifl ifl £;- t:( icNn, twtSt* l<6(3> t*r ht Mtc fi>fltitiNt<n S^unn Ntratttf, (ti$t in cu «u*rn ftllitt rjM. TAB* iae>* far< Primula veris, Flos piralyfcos. Ofr«, lidjlu^Hi*mni , J^immcl5|<l)lit£{(. Cr^ff. 4>*«*<. 
O vf^^cCovvs1it^I>agil/ft/^Pnmcroft, //j/. nondl Pnmavcra, BrinchadiCucoIo. Ca^.Pfime* 
ver<\ Braycs dc Cwu, Pavilion* Bffg, Wclricckcmk Skut«lJ>Jocmeti, 

©ic ^ji&c ^c* Ccfijdtf tft obtijcfcbc fc*5 5*B| 1. Ctulit ad dt^torum fix iltitttdmcm cifcitcr stl* 
fun-it* folia itiper ms dilute virccit, infecius alb^kunt, 
litres colore lutco inli^nuintur. 

», Crcfcit In prati* humidi* locis paludcfia, men- 
(cque flprili fierce. 

j, Florcs virtutcm hahent cordiacim. nerxios ro- 
bomnt, vfurpantur in cptlcpfia, paralyli, apoplcxia ?c 
capitis doloribuf, laiKbitmr umtj^am anodymimct 
fedamtum refnedium* ct ca propter fob rficac forma 
adhlbcntur. Folia admifecntur vnguendt; cakfacicfl- 
tibu$ roburariUbuaciiit. in oHicitii^ pharmaceutic ts 
de hac i»Unu exftat aqua fimpkx, Ifruputct con- 
lcrui« 
*4.SOM,0fir. Conf ( TAB # ^a.etaddc: Primula Vte^itji 
J07* Primula vcris ^agir. Car. til. /fuf^ : 1^7. /CvavrtV. Meti uift unt(r{cib Cic ^©K\(tcc )ln& pbcchalb gcolgrfeif 
n>«Mi<b ^ He iBhmffl jdk 

a, @w itdftftii w»f fumpfigm 3Bicfcn unD 9Rora* 
(ICO/ und Mulm im 91pfH- 

j. Sic Winncn f;i;D ^rrjAarrcnt, u^^ ivnen 9tW 
ten ^trnliftt man bruiicbf fee m ?cr fdtlmt^n <2 v&h 
txn SafemuH^cn, <^cMa^tiu^cti un^ S^ufctir^fn; 
clni'^c Tubmen ftc al^ berubuuufc un^Scblafltrin^fc^j 
(U TO<ld>cm <&nU fif foldjc M ?bcc gcbratitfem. S« 
i£f alter tMuchcl wan iu enparaunfr UflbftdlfcBhl 
©albflt 3» C»cii Slpotbftfrn Iw< rnan ftc Acjuam 
BbpLtNltWIirJ^ric^BdllfflStli^ 

Agi. /'/r t f. 211. Arf^M. 8. £)j/ik 6a. Ca«r, /i 
4a. /WJ. fC-fiemii, rt ryjBf/,74- vtforoei£/*K* c. SOMSPEC: Phlomia fiwO. 6*7. AliTma pratorum CgLPtyrok trjlcrba paralyfis Pw*/, i. ?7- 
146 Hcrba paralyfia altera Car/* 161. llerba paralylla vulgaris 7rjg. aoa Anlintictt alba migit odorati Ctfu 
Hwt< i48*verbaJculumodoritum ^6jSs^AVrbaIcuIun»prarcnfcoilorati*mC B. pin. *±\, N-Oxm. II* t<4* 
S. V. L 14* f- i.WtauU vcrii 7.**. 6$$. Mtftb* 801. Caw. £jjtf. $83. tonic. 171,4 Pritnub vcri» prior 
Matthioli Em 834 p nmu]iveri* maior CTrr. ?&>,&&**$. It. >o8i.Jj^ a^4 t PrimuJa vcri* maior *?o« 
decanter lutco Doi ( I4**» Primula vcrit pratcnlis /.o^. ftw, jcc. it. /, ^^ 7# iVtixm* f, Sl<*^» k P f '" muu Tcdfi fiauoflorc, elatiorCfrf* /. ;ot- Primula vcrisodorata.rtore lutco limplici 7. B* Uh aW**ff 0*f* 44,^^9* Wr. i. aoj. Brr^ffl. //, fVjjjc/. ^4. tvfmuh veri* *krc lutro Cir- iaa\ rovra. 1J4* W* i««4- *»• u*l* 4**$qp*t 

H. Eyttett. tt)!>* Ord t F- 4>/* c. Primula vcris vmbellata, odoran. pratenfi* fiorrfc' t. \?% Primula mi**** 
ribus lutciv odoratis topp. 17- Primula foliis rugofo. hirfutis, fpici mclinata. Ilorp tfauo, maiori* odoro /U^. 
48), Gtft. 101. B«*wr t ft £*;*/. 38. Primula folus denticulacis ru^ofis tfa w. CW1 c 1. fJ* ANf 14a. ^*^ 
41; • DM, 61* Osrfr« //. 307. Primula limbo corollarum concauo /in. mm. mJ t 64. tfjcbtnJ. i$* IM* 


o 

IVjf*. Huiui rl>nuc, Cuiui i:onet fry* /. J. |. 6. ?. 1% 

£JaciYVclJ.:na. tantumrcunui.mil, nUqutt tnahtl adiunxi» 
dmii, CicpjusQuidcmmcniiolii f ^Ddc«ft«fi^r3 ciiani add.ta 
fvnonyma athrmant, d< eo taoxn rcccntiorc* boianki 
ft in primi> LINNAtVS nondum conucnigni. nurn i*cmji* 
um fpcckro, an vai.euccm tantum confliiuai No* til 

CUai i, , RAIV5 I. *• . 

Lc. ctiam propofulr,conuicU, pc> vera fpccic jUam adlunii 
n»ui T Mnctini>Tninic*ntu.'n f quKilti«mpctun(, (cccnluinw*, 
Habct fcilUct ilia flortm prae vulgar i mrnorcm, in.cufiu* lu* 
tcurp, Gdoraiumi in cuiui limbo irfcriu* m^ul jc croccao 
ajdnotanuir. Noftre ouidcm ken rr.iiorcm tiorcm Jiftit, led 
flGiaciJuiri cO, haitc dtifrrcntiam a lod, in quo CCCOll planta, 
mutation! ptoucnifl'c, cum hotiulani per variot culnirac 
modoi hjnc fpcckm maiimc variant rt<Jdunc; iJ. quod 
RAIV$ J, c> lam demonflrjuit. Conutnit trlam rcTtcrccuni 
Primula in tab {:.rftlincafa, ct ci radkc tantum folia Jon* 
ca, pcriolaia » ouaia. obtufr Cream proccdum. Stquitur 
porro, ci mAJio loco cioricnt, cautii non rainofut. vnUut 
faepifTiitic, altquando ptarci* nudui, culu* (upcriori in loco 
in r rubella fedem fiocc* numcro varii F^*L i*. quorum pc- 
chnuulot minora folloTa. tam^uam involucre, cingunt, 
KAtVS non numcuam ad vlgimio^iamorobferaauit riorum* 

in qulnquc 
gui medio lut 'ococorol* 
lam contincc ct fntclucs. Eminct vctocorolla <x talke^t* 
I, a t monopcrali ctl, cxtrecaJiccmvifa 7^. TupcHuihco 
limbo qulrujuifido paict *j f. *, cuitis iKinuc cordatac 
(urn i fub Umbo comrahitur cubu>. a*> eo deorfum concinua- 
tut [ij> f*f< ui cirtumquaquc cmmeai ei Jongo cylindro 
clcfccndit in calicctn A vM com owk cobacrcc *. Tota co* 
roHa^d lon^itudincm dirtcto, inm» dtmoaArai punAaquto o. J. 1?, ntr* t« SlarftrflhftJfH 3"flnatifl taNwIftn, bw 
li.Twn tut ■to(b|vMw.war« ftnNn ntr war oifttti 

ICI , d^fin l>l« limtQ St-r ::'C rr:' ■ r. , :. ■ l- VCttfhmh^ Q* - 

»■ uuiymi "''■■■"' ;7>»»t wWlie (in& iMrmnf nt«t ^it^^iTtfttTC!*n^, ^ &i^(N>flf 
adduxit noia^^cc mx» HALLfcK\i AGTHuOf art, e&cr cine tl«f Jtinxi4im4 f«. SOir, ^ trie 

tjtirft &:c p P n tan fS^^lie J. c. cna^«4ifn StafRUto Hdi 
*J*B«) ^a:i€S i- CtMraRfftttj nctwcl MM firt, 
RPfli ecrT<ft4/ all riot Won&fit 3irt <jn; MNr Wfl rrit 
<iu» m Wmn Mml r;c:d)* UrnScw mmquIi 
acw<!L>r*t, 8i bat ndmtia) bHtfec rnu ilcuuK9lr£ntc#all 
Pit laHnM SffltuKflMumo 0« t*6^r <jf!fr cn& rc^ln(flj<nt \% 
cnt an brrfa iXunN untwfclfcanfittiflt^l'tfin |tthcr> Un* 
ftf* ^Mturt4 PfUtt irpdt cicc sreftr* Siltvt bar. &tx xt ri! 
jti mrtfftr, hit Nfftf iSnrcrfd>«if> ton &<r ^rdntcni&j Ui Oc< 
tf* r*vrinr r ( puf* f fljnjc (npflftftn i^ !x^ti^rc > t*n bic Bub 
:: : : ; : . > nunittrltt "L : n|< Cur ^dt;ilDg M<f< Kit frfrr Wr^iflf 
&<tn, rwFttcf au4 Won DiA^US K c t harcfiktfi Ut Wzt 5in^ulD» flo*, <»Ikc fu^enracut cylmdrico ^ 8. 
icuiof dmitc411o$ dcfltKM // 5^,cuimcdio fui ST , fl f, ci ouario auiem p«r illam ciiam trail* 
ubi !on^ii»dinc *: 9* f* ftipcriui <jui fli^* croCci cotori*, ftjmjni qifinqitc hrcoia, ob!vri);U aj"hc- 
irnruo^a fa %f 
fii ■yini vnlcuiiub 

mate otMculato tcrmln»vr Kt^flu* rudimem^m r. th 
Initio fabrorundvm, p * 1 cmitcida* rctiqim partes (tnftm 
augefrit f fa- 10 cali« pcr^ftcMC inuoluiiur *- i, ct corol- 
la port nurccfccniiam contrirla cironaior '*. Qtiut corot* i.0*fc 

■--:-■ 

SB t»j* ©ff*!c«r fl=lanfl(t # (ofimntt Be bf» Pnmiia. HdAf 
Int. fi. OlffwcC ift, (cn*u utnctni dui wvrSKirl fern* 
tntn law, mtt ettflcn wtftStBMinai<4!n:m>< un& faH 

*ir.;:ictt-f ^lartcr. Sal fcr ^Rttttn bcrfiibcn rt*:a<t Off 
Gtutjd anpor^ rccfitr cfiflf 3tKiac *|ff«* r:nfna> f hfn^lcn 
aa* &:clfj», c*n< 9lart<r ill. ttuf Nf oNin fip^f Mf^m 
fiiitn Nl bcr 3jM iraft Mf4«t«cri SMtiram in ctmt rcl&c 
fig* L II, nab ibec fiftcl* iwttai rcci tWtti WttrinL nl* 
cincr itebuUun^ nmjjttin. M:?ue bat toe jtaH hr tBum 
Hrociltn Motir nnb i^anjtq t<£cct<t> Cin<tcD< &[U3f ([<■ 
Iki in tincni jolitftnf$m SclaJ< Sfr m< Irr |lcb in ftnff iriiju 
« iatnc tnb«<t fig. j. a t led n< BbURibnh n<tft ttc 
Smto Bitten tn fidjcntBJlt. Qi t^i cut lu Vlnmtnbrdc 
4U$ : . "i :■; ::.r : bcr^^r te i- > ( fit ifl f(iMAEf<nd?i* tinb w:rb 

<l"Mti'il:b btOI SflAc :;. tf. O0tC:fl(lill- Ct«l (tc^rtt f:ft 

t>.(f<lb< mit lintoi brcttcn ?iant#, Mr funff 6m|'^ntTtc ^t fig* 
f.bw* bnJq)< ^criftraita fittb> tlntcc M ?Con6( mite fem 
tine iSo&r* jufamnun p|Mcn#bk MflMOUllKlM^BlIca jit 
fcitartKt ^ 5. c, tojfc (ilfo, ^a»5 tr tun& toum WlWJtl, m 
ui cm<ct Itfiwm 3pImD<rui tw:i Stlo) tauiitfrflttvetd* t^c^ltft 
<r utif c<a ffMfn jtifijimfft Miwt c, ^[t^^tm miin M< titiit 
^lymtnNcff ttr Wnat n*i6 ;cc .f ~ :rt*r t ip |tuM man mmnbtf 

!n nbrr ft<i|rt tur$ tifftltf ftn nnfiid>rr $ft|ffl btrauf, t« 
UH^fUw3a|nii W 6fr9* & urt9ftL&^rnm ein(TrnMtd)rf 
Crif<< h* <n^9<t S>r Snfafl Mr grcftc ^ *ft ron JiiitoKc 
ronNt*t, un& isirb, bkm tic utnqri; JNde KmcVct fia&, 
na*un5ca6 4t^<rl fig- o.n>icn:i6 NSMtSdAfj Mu 
ftir oUon Men bWW) ianf6Ieftm> *•, neb ra dci p«| 
ibrtr ^rrcttftut; itifaminm^ffjUinta vimntnbtcff ^it.*;iir ^c 
Uittt bl Diclc tcnvURf unb otcti iiiMn^tfn^ffdtcn'^tcaifn* 
N<tt f citic von Not (arantcr ftcbcnNn €^tn itmcft 4u&<> 
Mttit, »n& bM b«ff 3Ut*Mnuc( in HAlt lutrtw ft:c* 
D«grr*tfcltfln1 tine [«m 5tapftUg ia. n,dnn;dft(r hr6Hf|cl ann&di ■HM«, C* icr* 

(:.:■■ ;t M<t<lh, nadjt<nift< wtfi T&ottfn i*Vonb*m ccctRttiSta'c in bcrfAubcnc Siilrfc n^> i^<i» bcrm tni&rfiit^tl* nenn, 

o>tr cu* ict< 

is, (o finOtt 

tincn fuiH" So 

tttnta ftbr Qufllf anjutjcfitn, bcrmfHU M4 iun&lid>t# mib MWD nod ]a* marjldac figure fupcriu* cocir*ft 

Jllfj a CI infcriui adhui ah ouario fuhjcclo capanfa . <i ciccnli^nc in laciniat difntpta 
fitow $& 11 Fruttut :h:icin capfula cft&Monga ,_;. 1:, if, 
ftylo fupctfiitc inhacrcnic #. Hacc ad macurjtatcm dcduc1a f 
in fuptcmo \cm> dltUh in yario* dcniicuJot fg t 14, ^ pk- 
tumq^c, vt in ilia a rupcriorc loco vtfa apparci, coram no* 
ucm vc\ defcm numcranrur f^ it. . 1a qua per longitudU 
ricm ctjlTcda ^*. 1)* confpicitur rcctptKulum fu£Cuknium r 
cui fcRiina adcrckunc '. Horum c^uodlibci brcui Ebncnn 
iungtiur com rcccpuculcs vccapropicr ciui fupcrbcici a- 
fpcrecvadat £p- 16-*- Scmlna nun*croro a^minc IntfJfdc* 
gctnAtkttdl- fultcocur*da funr, in nacurali mjg»itu4linc>|, 1;. 
*8» P*t lcHKDlMlil£ a 10. delincjfa, 

Nftifl, flefffthp. 11. Mt- t<n fiuabUt r:ttb<n % P if, ictc ntdit cNti cnticKr ^ icur IcNn Can ft Ti.uiu.: t t^;i:c:-^ V.".r>:< r.ii 1 ^ t :i:i;; Jig. 

(t man tarmntn tin mHtd 9>ftfattn.#. <m rwticn tic £(iflaicn auMncca p. 3cNr m bicftn CtfMcB Mfc btrQ 

SMj mil MB l SwWlEn* olfo tecemtwt, M( NJmflcn fruit Cbccfn** Tucd> iriTb fip 1 tf. r. fitc ftnb cMt uf feci natutlittcn Stfft % *"• >•■ •«••■■ '•VV TAB. 117, f jf. Cochlcarii Uacaua, roaindifolia^ honcnlis. (.;/;-. Cefcirraut* a- . '. Scurvy Gr*iT. C^. Hcrbc 

© tux cucillcrcs. Bri^. Lcpd-Btatfc 

i. Cnulis nl odo vd rjouem tugiios cxcrcfcit, folia 
pallMc virent, llorcs tlbi dint. 

a.Crcfcit in iciiecntrionalibus Ani»liac lo<i», ad ri- 
pu itianst in hurtis lutcm frecjuenbus colitur, ct 
a prili nicnfc floret. 

3. Tcncras volatilcsqtic partes hacc planta cotiti* 
Bet, vt cius Infufum vcl txprcftus fuccus miioribus ■- ©« <£ltnc}c1 itdt&ft ad?t b!8 ncunSotl |«MM 
Skitter lllld :.'\.^' m : : . ott ^luitun H?<15- 

** UVan SBftrt ft* in Cttn noTtIicl;m ^bcil* ton €n* 
gclldno am ©tt/Ufffi tobra©artai cUx xcixbt$ 
^iu|fia aciojeu; ct Wufeetim Slpnl- 

?* ^)icft mmk f)<vt Mdo i«ffi flii*fw ?f>tilc,un& 
ifl bflfiff )l>rc Inlulion cl>cr £yr aufifltprcjlc t^flff' IW* pollcat viribm , quam Il tkco<ta planta fucrit^ quia \>lmi lhcI f rAfftiy.t r , al(f ftftW folttrc gel .- : .■ : : l ; ■: :> ltcll 


volatile^ partes inile ibiquntur. Sint;uiare ell contra 
icorbutum remcOimn, cum fuccus corporis & mala 
ilia tllfpolittonc dberct; hinc ctum prodelt in (cable, 
variolis atiisouc cutHiropuritaribtrs. In otiicinisphar- 
marcurJcts plcaimquc habctura^ua, fpiritua ct con- 
fenta. % 

4^ NOM. GEN. vid. TAB. 21S. 

f . NOM. SPLC. Cochluria Rti. Sya, 302. //;.. I. & We fii^tlgtn ^Ijeile l)ie&ur4> -i^sgclricbcii trerorn. 
6d i|i tin lxfone<rcS *Kiuel l» ^nti ed>aibtcf, ?a tt 
We CSafftc tfrt Servcrt ton 6cii iitein ^ffcbanett^eU 
tm t We)rt Sraufbtit retniget: e<J temclbi au* bfe. 
iird^e, SBUtttm* unfi anfiere llnrdntgrdtcn. IW *S)aut. 
3n fien SIpotbecfcn bat man gcmeintgll* ein agaffer, 
Spiritumunb eineConicrvc Dioon. 

IS. £toi. c?4.y. B. //. 941. us^- JJ*o-eeJ«* fiMfttfrfc 
F a ftf # i 


ArWii. ««/fcIf. 'o. Wwi tf.*>J"/. 1 1 J, ^r«l JJ#.»a OKlifc4nai«urtAioLiCrr 

fit rtitu»diii>Eia fine Jbutiurum PATtk. sm. Cochleana batitii £<tf. «*|r. 1(6. ye.* i>3< « 

ci fubrotundo folio Mai{. 0.]Owr. //; jc$. * ///. f. 10./. 1. *wr. tt L. B .1*!. Cochlear** folns radical 

tubrrtwulis, ciulim* oblongi*, famtiJ timr. ft, 0& 3J*. * ^W- 2 * 6 * A«ft 137- V*- *47. *•» 

afvA. 16?. «aff. c«m+i. Hi. Eim umqtiiin fcpjrjum all aim ffftkm (Ilium, ,i<|"*CUJn* 

intfb* lar*Ksif.pf*p«fi»> diuciDfit v fiipe«tt*1**i* 
<iuimoip KidiiCfiA** luUfolaefl « &fir*rjt foliacxhac 
er*d?v*wi* ia«M» (t»tu , cjuI« u«i<» . «a#fi , fotilt in 
Inlrr i.e aiulfit InUruAi, fi^frio«t torum parrei *W» fr- 

i«i*fc*c«<wiwor/f- II. Integrum aba&Kriwi wit A* 
1. fti a tatfti fr ),Jfci(iknorilUpc»6*Kft. 4* cwjlpuimtJi, 
Conibi »ui«n ilfc « " lK * qwaAifoli*^ ■*■ > viwaKpsdque 
ciut t^Jidum cotKJaum ert InttfhH *"r> 6. A RfpraTu* ©u*- 
tOT. Huic hriiK«i toiolla icrrjpctJlJ *. *, cuiut pcula 
cmcidtimfibt o?p»fi»timii « fin^ulum m^uft* rupie f k 
calitt cxic, Ga?tdiiiq»c oojrom rtAM. HUMMiii B 
mc-ut atturac< in mapdtudinc aufla oMcruamr fa &>"■ 

flirmrO incoftfp<^«ai vtalwtt , l«*flfij* £jitncn(i» <t f«br«p 

Tumid iwherfi Inibufo, ** Ml *tu*uor l»l>i lengitudinc ic. 
ftltflTT*. <too* *- brcuiora funt* VtiUtt tt tudimenrum 
fruAai in *o d<p«>rfftJlwr ** 

1!;: In natural! m^ru^-'ine r-t 

3n;^n defitMnt , JO 

tK^imt, fuani fyhrownrfam ftfcUram i cr 1 rit&atc .1 ft)* 

)um r, ttiimadtWftiircHp Tramucr£m difleftw radtfl loio 
fepi* diuidiror Jlr. 10, In lln^ulo taute femina miaou, 
Dcatt^r clrdrtr/r* If* l*> ■**' 
cjtrr^Jarl rcpciiinuif F*t ' 

1 veto JdnJiJiLnjl flffc^fN w!4< f« dl* ««< bqmm ait Hfl «^ni fcc*(,' 
(rti en Die mie <><r n ^ ■ ' - ■; ttt flUN«ii* t^b* m. »««> 

ffindflftlrfj rn**t(tt un&"*ri(tr MtJuttfrmiaycj 
wh htwrton;=«o , jw& f>w; HI Btngd tim»# in ui 

*f flnfiaiiiift 6t4« frwcii-'S-Nr fl^nii^ t> nac& ^nartji 
m(KN-tP.r Wii westaft^ i-a.NfiD<r£<itf i& ukqw* 

*jr, d-j- raft itftaw- Sn frifjea Hn fiatt bic tlct^* ii( 
D;(rtliuait;< ^Ica<n&<rf* b- K Nf^n SBIfctgai lnp|n 

[&cnat<3 i&:ftt «u7)tct<t f Mftf ohn ftffrmig til ^< 5 Siv 

£!iitttfii-><r: *'..:t vpf|(t«!tt; IMcfc ftnt>S;t lftn^i| g&rai 
nrr.Mt4an StMt-r (tn wtfifwrt , tart Mfrltas toben dn 
ten tUDl< r rutn d>ir ftnP liit)<r <* e. ^i:n tit;Pct $ta&fil| 

ffl , i?tl4«r tUf Bimftltfii -ttffi (tr, ©it Sicitt (itlut: aa 
o(fD(nn in C:<; »4fi.dt4<n Wrrtc 5p- ?* Mffr flttti unD &4« 

tit ttif Nj r' :;:.'"[::.■ .v.::? ^1^£t4U^fi^cn mit Ncn J\tltt< ^ 


SiMi.^(^i»itflV««H«-l*C«*in-ii> 11- iJ-ufi4, JQ4* tai gMMrnQ ^uflit Men r&ir fig. L 1. ?-n;d| 
iigent un5 tnt Jfi^nunflin Jbit fig- n*V j. 4* J* *- 1- 5* >^- ■»* a^ttU&ct- TAB. nS* w- Arum, Gem, Sfwjj aremvurj, ^ftffwpint, *Sf uffeber Sn.wtcr- Ctaw- '*!»« rf*rf. w*te 
<j> Robin or GitJtow pint- H^»- Yito. tuL Gi^aro* Arc. Ctifl. Vit <!c ntUfi Vie tic diicn* verge d" 
Aron» Pied iJe mu. Rrffr Calif-voct. Pdpcaillektot. 

(»>cb r lie flutter |li:B cunhi^nm , l\c Stamen *jS;o 
l?iit(artig. sic ,\rucfcrotir jciMiAt'reik 
3, tr* itu*KC in -Demrif un& iroAmn ^(t^ra W) ^am-voet. Cfpca 

1, Adlcqiiufm-r Ctokl ttlmujincm vriins et *Lmi- 
d\\ pctUt« lolU oUcxirc virent t llorcf puruurct func 
fruaus ex luieo rubcfcunE. 

t CrcfeiE in ftpibu* . ad Rtq,a\ eihCCM , ci llo* 
ret menfe maio* 

), Hiilix cxlkcata et m pnluerem re<tdcu hu<Utur 
contra cichcxiun. icorbutum ct tldicuh-ucm rdp» 
randi. Radicis exficcauc drachma, illiut praccigmc 
(becici, qtiic folia nuculatt habct, commcmlatiip 
coulm encomiis -n pcltc , folia veto cnida ac<|uc tc 
contuta, inpolita vlccribui vcncnatisi cticclu&tauKoE 
pndtarc tdleiicraiur. MAlTJHOLV r Sctiamdocet > 
radices tn ptilpam contufas* atquc Rcrcorc bouino 
mixta*, in cataphiinaiis forma podagrac dolores mi* 
tijire. j. ®w 'jyurjrl $ctroc€iir 1 u^gcpulwrt, rrirtfie 
&mil(* cmbEM lit Ccr Carrie , &ciu ©(bo:bocf ui>> 
&tr 6ii$crutfigTftr. ^In CbwaEkni Mn Etc j<ik(|/ 
nctttt^tjiiritl o*r ?(tt ititt flfrfistfti ^Irttunii iwrt 
clfl fin b(Etli*« *friricl In tcr *)>i|l flfribScI ; C« 
frttcl*cit ui:& jfr^ufifftfnt ^Uftcr t^mi (elm ita 
giftiigc OBjUtfeeBc QkttwfeN sdcgt / ftfcr ^iml4 
fto"- W:St l J*J.03OHI\? nwReir to QBnrscI Bii«' 
«r, ivtnni'if ju^Tfngfftcffnir unOmltsuMothwr* 

iMDcv to @4ncqfii &» gippcrbEnii 
4. KOM. GES. Artim RA Mttb, 7+ . ^j». if^ a aft/, eio8. ilMt for. 191. r<w ff . i<3. Mmrfc »fk 
lOf* BL I, Hi W iji M,]f l # Rft; 47, ^-<r6, //. 74. J'jA ic, £J fl *. C« t **. SaO- ff*1,& «* 

e. KOM, SPEC- Cjicherum Cjc/. »& Aron Rwti 41^. JV#f-774- Britat/. /„ <G. £Xjff t 116. &ft.M M*. 
Arum Dfti, ?i8. flrcty; 6^. CVi. ffij*. 103* a. lame, ijf. *. fo5, 1 113. £*k //iff. s^f. 7c / «- ifn 
44 J- Ci*. fcW»l*1. fti Wij?. ^/. i*OS. 3)it P 16«- K ^flrrr* «m, OrJ. A F, j. / 1, /aft fl*C iV- Arua 
Mttthioli lnjit 1^7* Mwtod.it, no. Arum vutfire Cr/. 834- /awA Ji-(afc iu, /|^ w M^fr-JC' 
Arum vu^arc, nonmaculaium C t B. pic, 15c. Afj^ to* 191. ftvraMcs, ifvf&. 101. Bori //.74 *W 
ic.frrgtf. SUTramf. %%+ Arum ™igarc t macutatum ctnon ntaculatum p.wft # a 73 , MtJl( *\ // oW a 
f4). S.JUILt.f.et.G.f. 1, Arumacaulc, fbbishifhtrt, imegemmit, fcad;^ cbuito / on fi.ct&4U-tf* 
*& ^SiXTi •^Lte^iSW f?* 3l8 ^ D ^ 179 - Cww - * "«• Arum folrtfi S ,futi*, co- 

AM. iNr cut UfMtu »au Wr Wi«w t« ^r TCai- 
if r>jJ dm NMUtQ ^rtr«tn^ m tsu ffJaAmHH 3™^ 
■nn JJfr 1. iv. j. ,, ^if ^trtiti «t^<to^r hm n ft Aura pfttiitiiQuat no* mowli , vt Klxavrcltlinn jc<>aitQt 

a.J, IK. 1, | T rdiquai aditmifrimof. KtAix cni1^ T in am- 
10 £bc&fa f inceate *<i* a pr«tcr mlnorci n-i;^n« menu 
bran^cat, ta3>qui3a r^isutJi, hlli prcptlUt , lenrii j«. -„ -wj - *- ™ ,;r«ta tti«W0DMl bu H (N» J 

S" I N J P? * fl, l Nn ea(m WW* »«*<l trtttti fll<^ *> litltt loftruflj , lite'i aetmmiia i inftrfat faglifstli pr«!u- 
Afeidtai pracitl'*, in nuiftlnc iiutjprrlM, VHdfl pte* 
rjm^« eofcirfi i!U fern, n«i numquam taaten matuljt n* 
t lit oHluiuar t vt ca propter plow* vanemc*. tc magnam 
tttum «plw a* HEKMANSO i» P*«4 tor. p. 71. rc- 
Ctttftaro, dcprchentfjmufc Singular** ddnoe nii«r bacc 
fa*vi* frapui. vnk* florc exor^tuf. Dc hoc fior* difpu- Htt a*!Ul* token l*"fjnt« axoftwaife 

num coiollac noflien mcrcatur , 
HALMLKO ct LYDWLCIO DCCMf «« cum IJSNAEO 

» *. fpitham nottinamu*. Eflaoicm ilia iniepJ* en loco thtfatz, bit $l<atfo:a dtrrpm wrfltflcn, trritcimfc Hf* 
fe*(p WW abec pfVtffemta > am :\cnt< uc^rbcilu cn& 
nut l-wfini £twl<n Htlcbnc felattrr &«*«, Dtcft Witter 
rin»mciRtstbfiU4nm; mMHl eta mil <im«n $l«tra fc<* 
(mwt ; tettaitcit fiabw nir t> fttflt fltanD<ning« , H» 
ndwtq bt| m pgfltBWttt in Pind: Bar. p. t<. ant m 
vHnjiNtarfflbiatfftftrtRi* 3oif«<atc« WMm forefftt 
HrAfiitificuijcUr BMacI toper, mli&fT nur tine cifljty 
MOTtt trover. Uritr toft Wrac flrcittn fl* no* Wf Srfa* 
tcrEnitur , ob pi Nn iRiimai fcer $Htmnt<rf* >utir;: - , otter 

gWK* Hit* Stll>2£3& k* bUlm MAWt (Sparham). 

SilKCKKi ^ipeuirtju #p«.*»*. whwi — -*™ — • ■•— Cuift an bent Cft* * rvo|Uaii* I ■ t : ■ (QfH s t<i . 3 : c : ■.:* 
if Ilia eft. vet palfcr , tior^Bumcuam, vc in j^. I • in«- (KiiWt, rMitoouxui fliWjj r<ag<t btrMT, to* alio, Mf ifr< 

£S£ut<r ronun |i$ cfQffl tmaitftr taccn* nrlD ir£rlU4> to 
t titan Fiji. U H. c. fjgi Sertwag Rir& fu tmtu , utrt> obtn 
intact |c (16 l-i du |m erne. Mrc Jatt< ifl in% &u« 
«B4bM9j MrwiUn, Mfifc U mfneC , dBf vir t^ntm 
i)!ftkN tlAUd^t* 3n iticrt WitCfn m« citt linqlijtfr SHpct 
m ©(flair finrr Aiulf h;t»r k, rodfifr . iMnti Die £uifc vrtj' 
Cfncmmrn tpk^h , Nattabtf i^ 1 Socwrtl '^wffit Vip. lift 
<Ef tfl tnftl^ *Nn Wrf unt> folMiftt d, oon ctaa ft&r ntM 
eufflani MtfaOknfcMtj cr mt5 Hd> irnft na* btinncr c , 
ua& bac ait fflHmiiitfftt€Aml>MtWci tlctcii f- 3 tt 
c:n*m (Idurti 3DmDMIWUff<CllidCB ij^cnfin<n ftrftii* 

^Jrt^^(^twt» Sit Nft<btR*iNr m«crSMcctt. UttC 
MMm AMt mM Bj(M n*uc Bbftcn dw eitK&tinQcn i, 
KW iuft mit Mmi Mr|itn (w ^ u=^ «* **HHlC 

"XntiurfUM 4«tcir.:^!;(b u^utniiT^ 84 mt<a> Cntiti an 
(cm m^inUti Cntc itf R:\U\M , tjdt(S mit Nd £t<mi<l in 
fiticit €ttictc fvirgtfHt t rMH4(iL lanoHit* ninN 6tf£tun in 
Mftift:xi<n ?Xt#i\\ k t un&Utcr tcrfdtm bat <tmciti|i;c, mit 
jjftm £i;g<n rac|t< ^pifc. ^*ij (otttaurct^m HmRbBH 
ret^irt Ait< D«f<T^i!f iua> un5 wa> irclf r btc £riflm<n tiflcm 
d:i^fHvc»i!ifn/ r(14< nimie runMitmi, RdiHtftl cNr faS' 

iKfircffribcn n^flfi«>fniUrt,nMf^fEtntfr*iJft ana^JMe fiyt ^g. V.^ (Sin* tcw!(ifcfn (B«n Waft no* Ihc SRafiaah 
N^ oNn tfiiffrtfiCHn i - lT n;ftI> ii& ** « ^P«l £t flj*r ni^t rt^c ilii((^ ran irnNn# r rfica«t <um<i:iwlii6 <«uct unnint, eDa 
Cc^ tk^n^K <**:• 4 « imtiftcn t«i ic;tfcr<n tiaD urciT«cn lit lUbcn- 3^<^ l 9 litijti- nmtll$t< 5g. j. f • vfr ^tija^l nu^ abcr 
^6f HtWtlKW ©WW"* H«Mfwi ftttcxbrglf imoiDc&ii, in, vi roirgtnwan- 
lerlat «onfl*i>eam, « fibi imp^naoiur ^C- M/ f- in pro- 

rclTiiUteffic, f«p*riiKin »pl«m d*ii»i( »cmiiBi *. Viri- 
Ji lib «ft. vcl pjltei , Hon fium^uim, vt in j^. f » inrt* 
riof eiuifupc»fici«««fulcfcit. Ex nwdij ilU <mlnct *«r* 
rtn *Wfloc«m . clauic Inftif ^ . quod rcfcfli Tpxtha mcjiut 

<Qn(pklc» ft' tir * ,((u ^ * D ' m ^r* ri *** c «ffi u * * obtufom 
,( ex dtab mifli conflitum . df fctn<J<n^o anguftUt fit * . 
ci inftrfori fuac pa:ii aJ;*>tltj £UriHfUJ topioh htbtt f t 
Urcui fubhil inufuatt^circucn <^Jjqoe >dfid<m quadrjozu* 
larij corpora, qtue anihcrK font , «Ia»ac adpliotac fin< 
fcj^fmln, iM£iiimdin«»ii63 *! ^iwcuor cj lo^ulk c*e 
conHani * « Tub (c nouii feiiri papiMamm i , ttlnftMth 
crlam Inftrudat , *Sci>Jtini , quae, monentt HALLEKO, 
r icft;f»q»c dcotfiJtn rtEpbtQOt, Ad intmam tandem clJflBC 
pjtrccn , qiiac<t>mf«pocofltinujcft , fltiata Ufant lemma 
In varliiciiamfcne!^ i. fin^iliim %*nieo Rigmuc villofo 
dimaicr. Ssntim lamcn procc^enfe incrcmento * omnia 
ewrctftoiUj fulU*«<pJi*h*f«f*miftibui, qoac hQeMlt 
Y.K<at pIgWm, <araofi* fine fucculcntat muiamur fix, IK. 
T , ijuibtj? aliqoando cmaNida ctaua adhuc inbacfer « allac 
fp^ha< rffliq«i*c A. V. Eiu*mc*Ji bacca in 1vp«fioH loio 
iit£dcmic flili »«*m aHhuc fiflit /x, t. a ; Ted qu-jm r\on 
c*mncf EmuJ miiurcfcaiK, fttcot pcffc^iociltuf pkrumqu^ 
qtiKdatn immxurac xthtic intcrcit;, vd mint-fc* ^ 4. In- 
cu^ hac femina reconduct numcro Why figurt foj (ubco* 
tonda A. J. I* TAR. up* /.;;..Moc TolnriVi Gcrir. ©it scittt mt 9llt>c- OfAV-'Mlfc Aei/fhc common A1ocs*,Wj/J». 
uabibt'U, Ca^lli* Yvrvarii Acib^r. .r^Aloe, C*i- Aloes- flrfjj. Aloe. Hkr 1, CauKs Orciicr ad clui»s vcl (res poTca cxfiir* 
gOM, fula cx find! abicant, Horcs vcro ex luteo 
pallnit a. Crcfcit in Ilifyinu, Itilii ct India ocddcnuli fc 
floret vere. 

j. AIoclie^ic* fc ciiue |>lcriimque venditur, vcl 
Alec Harbailt-nfiSt ex hac |>Unta prneparatur. Aloe 
rcmcdiuni ell |>un;an5, quauftcpe vltirpauir, cthu* 
ntld*s *j)prime conoemtumiH-ramcmis, vix faracn 
tvh idhibctor , nili in ioUtnitnw eontra vermcr. In- 
gredimr mjlTaf pilularnm plcraruntquc, quae in of- 
minis cxUarit^ eMpcctebm atlmilcaur, qmbus Hie* 
tae pkTflc nnnivn eft. 

NOM. GEE). Aloe «jJ, W[t* It ii^f* Atttb. 1 
tkzib* t. (J«^6. //* i*o- ^^»« <^"* B«* 343 + 
aoi, 

marinum fart f. ©If tgMit^l trerven ebugifiifir \Wp ot« br*9 
e*ubf bo*; 5k flatter fin& wci«iid}t grun ; W 

*. «Maii ftnNI fie in Gronicn r 3c*tfm un& in 
Q9(|lm&:cn ; fie Hufiet im g riibling- 

3. £>!> Aloe hepatici E'er primer/ cPtr Me 5l(oe 
Wit %arhti)Wj low aitf N*1*C *pflanjc gnmitljt. 5>l< 
SIM ifl einf dbfityrtnv* 'ar^n^ » wcl*f ffhr off flo 
braud): aire, Uttb fr« (altcn feudjwn vlOWKn nuf 
lid} 1% &cd>ivirj>fle|clten aldnsQClKni wB$tMt& 
men fro Kiithrn luflwi 61c 9S6mier- OTon imnmf 
■ e? tinfer Ok me iften ^MDenin Ben Stpotfeccfen ; t& HmiDl 
flud> unler tie Species, mclCbc man llicmpicrancnnct. 

7- Map. Car 4 ijt. foanr. j^6. fQmt&.wt& i £u i?*rpp. 
*«>j. zi- /#^w6, ;oo. /14ft 5)3* 5* Berj;«- frftattof. NOM. SPEC, Kadanaku C Catcvala IK M&& fo. J/. fi$ ). Aloe t«fe 1 10. K Dorfl. if. tf- Dod. 
Clvfilt. 160. 7- 0* I/A 656. Mmh. <C7- Aloe pcregnna Car/*^ 417- Aloe vulgaris C B. phi, ag6. 
iog). Rav, Wf/, //. upf. iMm-Car. !*/• 7oimr* ?^6. //fircf. f, /Worif. W. ijvoir- //- 414- * *K Mi. 
Betrh //. J xg. ft 1. //. ftlfrrt. ^f. 0. ft t. /, 1. Strg/oU fl. fVa»:c/. 101. Aloe vulgaris fcti Scroperviuum 
49. Crr. 107, toi. Mj/, aoi, Je. J. J74- Aloe vera vut^arii _ JAM Aarigtw. 3 1^ /■ 9*- 4itdi ^iaii 17. f. 17. AloeotHcin. «a^/>. 24J, AloeMitthioli /^i. 1^. Aloe folirt fpinctis confenia% dentatij 
ftjUUOObus, planis* macuUtia Um.HM&iIQ. N. ttpf. iO* Mat. mtJ* \dx Roj* is. /Kifi. joo* .v*v, Adeomtmcfofi^cni cOAloct, »( in dc«rminaa- 
•& flta fpecic , ex qua in oHtclttti ciusdem notninii (U^us 
dc*i'^iifjr, nondumomnct t coalcMianiaiiclorct, ooodnu- 
tenac mcdtCK fcriptorci cuotu^nti non potcrit obfeorem 
miner*. N-i^tj -win ccrtc >J ottcinalc* CpccUf pc«tfl«. 
Tropofnit BLACKWELLIA folia c* Tcapum fiorcntcm 
Af. |,| cipfulam fcmijaalcni t^. 6, ct fctaina ^ 7 , addU 

dimus 

Oat fffi 3nm* Sa* OW*tr«t( Nr Sl« *H fu WkuMft ; M OH 
fnVtAisimitnaMifnisciiKct/ rrowtin Mj^omdOtW 
€atjt enftc eNn tKnfcAoi »aawn ju nca i)i # pf* nwst 
ollc e^ntfinc'^ct W M«criac mrifif« rintltt»ta flnD, tK( 
wat! to nnntMvH Krftttfl «Bb^artSiWB ; 5F<nifl* 
flflij vw Dlfm JSft mtt inttcc ti*icnWm , twl(w |cr kKp 

iK9iibw^tnirMd. d« snuscn bat &« NH I tt( •Jimoi not in fV. //I ±. |*4~r< <Jl iompinef, i;uufe;tir, 

JunnaiurK e*c»Tir optica* konibut eipretT+i ci defcrjp£t 

Hi. TKEWivs in C km u i tm Jirttr.Nff im t. 174** f* U4* 
jv*. tX, fA. t/I, fit, ig. 19* 10. it. Ktrulii hiM notffj^ 

6&6ouimdifpc>iltion<m LIXKAEVS in Sw. tien ad ^tfee* <( Al"H nomef* ofl likrt JllU fpc^ i ; Fi Hi tf ^ : ^ l: m r .1 c t>i )T, guie flcfCHi «£uT«cm , ffjmin: «om!!j fon^ofl « fru£uni 
tupf a recepi**Uuoa florit po&uni oftcn&fii. rcili^ui antnci 

foil A'*** nomine <omp«h cwJ« n*, cuiutficneriidereripiio- 
otanWit iaDifl*Nou*pl>.fluru(n geoerj t7#V. I7fi. M. 
1 10;. f* 4t>. « //. Hff^ f* $7* N <*!*** umen ei hanc cfjal- 

fi*rtUi-.:."il- IH«M ■":U- : ;- h IU* HALT EXVS H.G*tti*g> 

f a 7J» Knil* nofiw fptdri £brob djtteftt ei qui frlb Ion- 
ia, fixedem), virldjj , jnqtundo intttfju. In Jt»Si<ti 
acute denuu. fciwrim KuaSlnJii, vclinfpbnrjnt dtfncn* 
tUprtjjMiimiiirt n*cc adfc ia«lfi*»i*sn*»ctc acvcJonc, n 
Inferior curt ft c«atpr<hcit<tar* Ei red! ii forth tklVfji cau- 

Ht vmctfi. minoilbui fqujmiffoltorti iiirtfiiflm, eui j^hie- 

cwlnentii r-ri-; Htniinj /|. I, 3, fope<iui tcrminjKir ilk 
YcImlftclMii fijuanillll*, (i3^»n»iiiJiriKniiiitiimj<urorntn 

ftoittn (f. 1 * v*l pauJlt* mjiwifcei <e\at mi% fo]ic*it Kp, II. 
SbrufLiv tfoiom brcul pe^imcuto « ft^jnu J^, j. jifhatrci 
41*; ti 1 inonopetslu* i!Ie eft » iu**jlMut T prop* exOTrutn \a- 
MVtUh|lnnM v qeiidforftraidirigiciif, In fcx diftritatar 
J*:inhi, <prttmiitt furl citcinae **/»> '"ft 'f* 1 l *tf l > n * 
(criu; *. quae profatid? adfumtafH ft re pcwttjni; cutaliii 

piotntfttat f,i*nma /. J* Kclc<1a coriOl) «I CXplanXd ft. 4, 
>1 tnucior u:;ic[ii:iii nunifJItj fill f*. ^ ttuQl&ilttonii 

pjne» omntt ^onfplcimui , iltfolM ftf fllcct Jit btm duiiiI 
rc;cptxuIo jiij<fi» t longlt ilAOKiuU es andKrlf oMoid* 

uertaec pfwrfnfi fli'fii* vni.'c* * ^ in fli^ma ttaut irU 

Cuctru^ <!efi:«a* T <^)i inft!iuu Jif^iiSuOn* ffuJif ad ^u*» 

Hum Ten fniAll i m3in*ert«Kii /. Ills eitrelcfr UoCm in t»- 
r ftiMir*M'*n#wit in qui p*f vedfan £i^da ^.cj» 
rtnc toctili im . qotrum llagului dti^:j^3i wdinta 
piini plta^cum /f* 7. t«ini;tct. jppa- vr>M HsS<iM CetPttl ftft f, Mc OdOMftyfEt fir. 4, 
■ftMreaaaitt T.WtMti iwr a^r tonm&iL 

frrufrcK I?l€3& (n C*mrneu\ liitcr, N«rin6. i?4i t ^* 
134. n« .IX.tiKlH. ^> <■■ "9. w- '<• Mr nhitfS 
filiate ataMttE u*> *<nra*fR Nit. ei|^!(!t;^Kl 
in Spec. 3«. Di*f* C<«rTMIf tJC ?llC ■^Jltthft flR lti ff%t 
ta» frtr NHCtl JC Nl Al*e &<nm* pcA^u^rh, ceemH, 
corrmhcjU . ru^i'liaJnei* » « W» NteUrt Mf«r t !« 
?liisn 2H^e tP^nc ii;;=tU5 n^r ^iia Na^r^jn ?4t*np f '--: ten 1 un> N^r«tft bb u>r'Cffl Stit<d aU* uhut m *J_ 
AglMi MKlM ©<ttlcdj(f ft «n< toUft&icw 7t^ti» 

tUtt*! ailACt V*I<( &Ct Lfl IHT DilT. Notu pbnijitwi ten«, 
UpCxJ. 1711. no. HOlif, 4*- M& M. UpUI. «7* j>j| 

4sJ Mt]cl XdUUdM ju o« SnOcUOl n o- iuru*<;3 
re t toe c<c ^3Kreff[* Mt^^ ir H. G%r»g. p. 7 (. ^ 
rnjiiL Utifrff temum bat cm< |iHm» %"m»t f ai:f c^ 
lan« , v -:.:t , crunt, hfnx:tai ocfecfrc , oai ?CeDf |ttf| 
fl<uitf r ftttn iu;<trittt PNrin rtnfn ^iij<i fi^ nfflm 
Slmt (NbkHj c«ic <ta Mia fo Mj No motaf Nl 
ter tr^terf ^betl Dc()<ft(ti (inuaNr KmfAVtt. Hn Nt 3utt 
Nr ^::t<T |t<ii<t Nr <ir.|cln* , Bit tt<iflm e$w« hte 
OtCHH m Hc4fM r ^ a htwO B " M b»<Ntr>«:( hap* 
Cun ^Iit»tH Erf4jct£imTc iirt^nn^in, at* Nil ^tota fibfr re* 
ctnttcHata cirjiibfiiM fii> 1. ». btffur* ONncr>itt (j 
Nt Stfn;tl CBtRHferr mit Itemcti 6A?wa # t« tftiii^i fi 
ftnf^ imt<ti;ii ^itf3Tfii write Jot Hl% i , rtir sut ttc-*i c:^ 
(cm, fubifli*a ButtQBl *p 11* 3*N Wu^( Wtfel at: 6 
luin fprfia ^mtf onD ct^cn ittupun *>; ;* jr ocm^t^L 

t« tfuffl UriVrtiiM tft fit -*:.for($»tfihn # unD on lArttm eieni 
^nN , inI$;5 jl^ r. <Nrrj.ir;* t:*:;<t, til fcM (! tfJm!T< fo 
tbrilft* ttttfi HoDworffw^. &g, J. 4 Ho ^.t »i :> 

tt*^3»«fc«<(t(Ri fcrt t»fr rd^nDK<ic>tuttaNil*ece.i 
Mtta«^gto(lft«ftMfMaBW fa i «ita:k* 
os::<r <^teili I bdt Sp 4* teifcciMttefliii* *^n ©rc'io Ristl;^ fi* €f fltibfiNH, owe ffa cuf &"cr 8<tlc Rc^r bnn 4fK 
tii.imamtt Uwa^iMcn^UfK&ifiit »iit^p:^ fit*; trr> oa^ki ^ cmw* fcfi<r c e t ttrufowilesi 

JC«^4l » rt iwlcbrr, ofn« w u&itcti <!ittttD Cffen^tctt PWOCB ifl 6 6 . c t telfl gAt&rr bWIII WAcfl. fRM Dfritl>a W TAB. :?0- Ltf-Oxifii, AcctoD pnetenfis. Gmv. €\wfranvlfVr. GW^ ' , u&i<v{ , Amnt*. M Sorrel f Suithck , Stirei^. 

1. Ciuli* menfunm oclo vcl e^c^m polltcum at- 
tingiti fi*l** %*int!tf(cunt t ct llorc* parui mul;^ ita- 
oiinbut inftruontur. 

1. OecurritiapmBf « arji$, maio llorcns. 

3. Pob rcfrigcrare , refkerc, ct febribut rcliflc- 
re <1kunUir, Juih uuttctlnKin arccnt. Kadlecs con* 
tra Icorbuium ct tiurriiocai biliofis lautht:iur Sc- 
nutta a< II I r interne m hib^tit vircuctm , ct nlmilccn* 
tur Uialcordio oliiv^uc remed"* aUOringcntibtis. Azcikrilla. stah AatMtt, Gn, Ozcillc t Aigrette , Surcllc ( Sa!*tte. JJf^ hc^l^tfciiH&gr^gruu; He JBIinm l/abni tick 

1. 9J»an fiitfct <$ ouf Jcl&cni im& SBtcfai ? IN rf 
im *Rap tlwfcrt. 

J- ^ic^ldticrfdni Iuc)Uri&, ftcrjft-SrtcnA onfrit 
Rirtrtfl ftljr hfiikdi iii?ii , in&<in fit hr Adulnl* i» 
KtftckH. ©ic ^urjcln wcrtat im ^<(Mrtotf nB 
0ullcitflni|fn <if nattier* ® :e ^caatitm jicljcn jtKa* 
mm, iqic) mrthm nam tas UutcorUium un^nMt 
anljalknac at;mi^ii gcticuiincn. 4, KOM- GES. Acctoft Atf, i*frti- li, //#. I. 178, A/^^C-r. I<1, Tow. ^o 
Ai. 10. ifiipp. iS< i)A G^: ft, Kratn. IS* e7«rK ;/. 8 f . /'jtf. |, ^™. ^ / # Sl 
thum jtjL ^>n. !«. fall* J^S. Bff m. If. f>4«/. 10.4, Rumcx |jjw. Cf^. iw* «fl 

3<J. Cr^. ]96,Oxal»liucL4)>i:hum. 0»ili f Acao!i Lo* ' 
[^ittitorum lumit bttuibw Miff 
194. Kumcx tlonbu* dim-f i folin oblongis, Upturn ii*». tf. tdip *£. Gorf. 16,' De^ea rt *W' tf#<#, Qnam burnt ptanrae lw« rfaplUi* fim Rcacrif,»IiL 
falser Ibmina tohum ctftcrikf £tfi alifmolcnitiwoiitt-i 
csfari et/ruflum ferani , quo twit" UU"a* "d« quaedam dc- 3«m. Die Slncn differ Wani* f nb wn inwrlro PM- 
tun;, cimttft, tint** bJtctietflttlhKattn&Mw-iw4:Mri 
totantora ata ^am eaamtn enMr<iam JJrtKbt. DKur 
nkr. not BIi«kvvc)tianif i*onlbe* F«. '• ■* '** qulbuiftc- ttftt nun ciiutl &ctfiij wn Ml \Uatti<n bctOOttU t f»W«H 
riJtnan:ufnflor*U< r ipptmtor, addidimirtonjiciiorompaf- TDir ju &<n QfeAMrafl Ktt-iUonqm Tip. t. 19, in roil<6<« 
ics^iflinAai* K*.lix erafla, £*roft t fufci cotom, Miapro- etc uafni(«Mrc(i ^Btaintn mr tflfin tCftWtt ffflMBp fitpeiiut itaub, Port* caukin nmofiim, citiidcm fi^fK 
Mib orfiMwn, nt!i<pai cnaftii lib atunainaia "«, ali^an. 
do ct^m hePI* deftijuarmir ee pciioht. W«a t jtmim mima 
frmper etiamtaijam* foJiofa feu wgmi wlnwrci, Ex tw- 
nunl* Ifl Genii ct fcfiiti fftele rami flonfcfl praedwii, 
qtittai fequcjit e* eotifotmaitedaia. In fieciii feu marl *>j. 
if. fclfieec rtot namrali mj^nttudinc ad™dum paruti* , ft. 
l.^ieMtptafjltffttCtJilJicrc vlfiK/f. Ji abanicrfori 
pane *f 4» abinfcrlort A- f.6, fiflK OlMi dttM«b|MC« 

ritfeIioU.ftliacj.(crnaj fc*i alia interna *.*• " H ?V» tf3tni 
Irfrrie adhaere.it, vi ea propter jntcriorei UNNaKO co- 
rolla tOeanicir. Porro ftamina «> quotum fe* lent, e*ejui- 
ltns vnuroquodoua , breol filanwmo prjedirum, macnaro an* 
(henna habec. Mac paAtt, ad bunc fljiumpeifcaionUfidc- 
uctterifif, oeme* maNefcunr atqtie deeidun:. Quo ipw vi- 
4?mus viiam <i*iafi plant ae coniinuaH ia plinra uttiina A* 
Iff. euiot floret paiJicrpauiiianwurali iw&alturfine ft. 3. 
ft, aufli fa.o, ^omparenr. CtliciJ IWida * raipicmni pc- 
tlolum. etil adhMKiit & io t cxhi* autcin e*i<nei frulltis 
rudimentum - piloiW, Pili plH«*fnjii: b«ue* f;. 11, a-J. 
hatrent nimiriim . vd poiim c^ornant fl>1ot cm rruAm ira- 
pcturti, touotutitir hoi cum friKlutria inurisra coiUH folio- 
]a p^ it, oiilbuidcnutnirecllnatl* !-/-/"* ei 1 ntpcfrocl 
«r« toafpc3J( t ip rotoraU n-agnitiwinc fo *> 1 i« pauf- 
Jdio aufla /*. 14, iiitcreflc app*r« f«*clj** niafii* mmkcw* 
<lu>/f. 15. FoliolJ, <|ua* diaifwi Cttkll, wall* lunt/./; 
if', 1^. IT* m*ahi* el vark eoordinaiii r>(iufif>ii«nibti* pida 
fe is p Icffiiltmati proJiHliMie wfMcMM, Senxn c* /;* -7- 
hi'cc mediii Ifirmfti namratJ In ma^uimdiix .*;. <0* --»* in 
au<1a l^f. ai» figwra fua triquetruw*, <juorp«i;*pJ*p<ae con. 

feiuuuf. } , pen t>crnui r^>. 4 f d&ii unttn ^. f. ^, mc ait 
Sbcflc i^<r 5lum<n tc ftfltxrl tiaicetfugitT ^« ttrfc* ididtW, 
DMWtami* wtijtl tnfttMt wttwnoM * x\t bun 
pimiMfAaitii tuiTffi fct(e(«mtfltn, ot<n fit^rff*" SM^k: 
^tuor. 3crn<r rcicfprin^ic ju j fttbtger t(r in ttrf^icbnc ^ttfle 
WMU etftyil, utt^s|tattt4tct($«i%ldttct»N|f4t. *uft*r- 
p>OfEt<ttMl Mm fitter ttfn<il(Ei iiucft iretct to* CpicWC 
n;4<et(Ia(c f ce<p eitdc bdtcn; daNn«(fl{nahc ml ifli* 

tcrfrlNn pte^cn on Ur tmfnKtttann fanobI> ati fiudjuu* 
Ci!i«n OSrt a^c mit C*(i;^Kti ttft^te ?::-n-;o twlfljf ft*!«nt(C 
miiUdtcqMtfCficft: 5tn bcrtmfrsQtbflCfn ccxrNm SHuui 
Yip U. Ut thrcr wtiklt^t Qlibtk n^A frhr llriiti .- :i: 

^Ii:ti*n M Sctifrtf ton in<c<ttco fflqljlt, H( d:nT*rn b, b > 
cnJtw fctttffl a. a, B cnnfii *1<NrIb rin<T ^prdtiA%t(c# 
unb ^JSOneue (WtWWW ^ «««« fur &:c <5lcmftu 
Mr. IWcr ticJcJc::h^t mflit Nc embfOCB <-< . &«■ 
ntt tor 3^1 l*^I< Pnhj i(N* rtu cmftt tnrim Sattn vi^ tic< 
cC:?if cr?iurc Cpit^friV Evit. EGcttn oUt btcjt Jb(ilc i« ibur 
lirttoaiftMQtwfCttMcl pn&f (0 Dcrr»ICni ft: infc<fr2imt 
k«& faU<n dk *tcr«s ({ton retr mt iu:ttt4 * ta* tcs r<^*n 
tocf-h ffoiilf fa **ta Scwflcn <;l(t»rini fciti* SeUMutr bat* 
fij?. in. . Wflrn SlncBf n<l^*$I<;fl3Ui< mifim MmUHl 
tticfic |«r tlciti fi«t> f-,> t. s, wr^rrtftrt fifr 9, wqctUlt 
B<tr«t. Si* iM)ttacn N* Scl**i <J ncifiit |;4 r.n^ t<^i 
Slit!* |Qr en irilfcin |U flti^ngm fc to, ont* iUv ttcfcl^:n 
ra«t »Mil^toft<OTSn**bi e, t*ror. C*^n5(fttfafi* 
*Jrflfn Fig, 11. twIiin^iQnntmtnDWTtiC'"/ toe rten 
«uf MSEnac mii|i(i*ii , miMii^cn , oNr ftil=i*br tociWm 
5 ;> ^'.ci : i DUtKn* Sic itfTDcn iufr]l tit ,Si->«bt rrn Nn M<t> 
irL«n^Mtw<:i tff Sd'os ii<* li- nmbtu*t» imi> pjfnn c*ai 
ft arfefgcnlW fort f- ■*. fi wft wn ot*n brtnAtil ^ fe ta*tDf*Mi.7ift«i3A«!fce S™W*iw*a«rp4(atli^n8wj"e £>><;• crr?ti5 &<cj<cMT<rl ^p- >4t noJjnHbr tofflfcljat fi^ E, is-t i>«iJj«n* '"©fe"t>*i*wttfl"Wflte#«iM*feits«5flrt f-{ *"i> & i7*.isn& rait ijidm »»fr tjcrfdjutoun 

^tihrn WAL9ttiUuqcit*4l*-^<n»^t % it* tofl*ti JMt V4i:itiU*I4 riflit telMnnft uu^j^K«*y<n 3Mianttnm4 an urn 
ettcie. i^(r Cfljac ^ ^- •:• l»^tt w tor 3littrn r «::> »irt n>i* ocr mtnr ?fi- <i>* =o, Krgrtflm fl^ ai» MfAfflkxt. Cf ill ((iact Sifiai: nact KpH^ »n& Dcrtf) Ifin ro:r& &:*f< tat t*r Vf^nn fltlria itr>Jlr<tz rri ; ilf TAB. ii«. £rf- Kapum. OoWp SBclflifttnO* fKiittit 
Otfff. I^vc» KftVtAU. Brfj. K*pcn, Knolkn. 

i t Cfltilcs tniim pctluni snenfuram atkcquintj fi>^ 
lia pallidc vircnt , Mores hit«i fiint- 

1. Sefitur m ar«-* « hortis, uorcr apnll. 


?, Bipac comicnicnics finittti atquc nmrituc pu- 
umur, lUtits OttWrowiittti* Succus nparumcum 
ficcharo caflib tufco (lcc->ttiis. wmc|u;m pcdoralc 
icom^up coiwraiutlim ctutam laidaur. t. ©it Gt*"9fl usicbfcR bct> Dttj *vu^ Ijod) / 
ESl^ttr fm& fir^gniiti tit SMurtitn 5Clb. 

2. ^on fact Oc in grtBmi un& ©ftllfll ; tic bin|)*n 

im 5lpril. _ , - - 

3. Sli* SKtoil wcT&tn fur gc'unt) un& nabrwfff gtv 
lalftrti t^ TKtarfactai fit ^labitnfltn. gin ©flfff 
tou Subtil imHratftfcnCanM'atichr 5utd? Sod;cn 
btrttttt f wirt <U* tin guittt ^Smflmiitcl ttfttt Cm 
^u|itn un? Clt Slufirtniiifl gdebtt- 

4, SOM. GEA Rum ffJf. ilMk 3^ H»- h 800. 5>a. 294. ^f^fl. Car *;l. tniftM .83- »«& 
AHfct?l. Ifw».l3i Cct^. J/. ia.Lftfor-4<«* »W-^ Bf^./l Ifcw/. ui. -*for4fli.H ( 23. Rapum //-a7 t 
C«f/. ifl- BraificJ tin- Cfit- w. «l. ROJ- 344. tftofc i?3- 

c KOM SPEC* Kwi Dv9.7ii-** Rtpi Syluellris Of/. }(?• i»A««. A800. Ctfn, Hort.xtf.a. Rapa 

//.r. t /r^m.f.8^ fo*. «™»A ».»■- Bn»AnkWf. i«; Rapa to rad.ee i;loboficand ( <U a™. 
m Rat>a radicc caulcfentc, orbicubri t defttA p caraoU /Jotted rf tM 170. K»pum Mrft 3 44* Jfcj. 
rk. /ix-f.224* d. Gus-^MiJ. //AC«Mt:* Rflpism rotumlum Miffh34^ Rapum vulgai-e 0^.673* 
faouniDutii Qtr\ *\u ifapum orWcditum feu turbmatum maius /.c*. Wift. ?8- *• '- '?7« Kapwm faii- 
vum rowmlum 7. Rft 838. Rapum Utiuurn orbicolaium £»A 64c. Rapum fvlucflrc , non bulbofum 
par<k. 862. male. Braflka radicc caulelccntc, oibiculan depreffi , cirr-ota car, M a§* 339* fl. ^?f- 19a 
jWJf.rcti.32?, *rf*c.6£6. R6> 344. »**. <7J. 

HtttoplauacckllBcatioiii, i BUCKWBU4A In As/a* . 

ndUe, <aoU a/f. 1.7*9-9- <<*»* * n "* 5** *°V* pj « c * 
^Jiuntimu*, <juac rocam difiln*VLonii 6* ncr !* * l " i,l f n, • h ^* 

ei Ci>3*w eilam pluricnwn diucrlam effc» ob q:»an» i«io«an 
TOVKNEFOKTIVS I e. «<iam vaiU* propofun Itwtoro- 
lh, ei radiw <p* pr**d€Ufit t lon^a Uiaquc funi i <i »o v>- 
1U1. alKfnatimpofio*la-;inh* demafii dirimuiuor , «• 
rum tamen eat«an twaima c!>. Ucnckitli fi*; *UM le &*- 
keat, vi rainorn et maiom inter f< <cmmiflae MBlpraw*- mnm. ?« tortiffiifrana »n bifftt Tftonit * roorfimt Wt 
»M*2WS? M Blirjri cn& t<aet(na*in*tft t*n fig, i. t. >. 
^. flcfirtuiba:, Sn^oontiaj noA bUmH tt<il* M «[t:T* 
bMqnrt nwt*n ? twlic He ttflhtrotiwMmrtwn to* ©** 
(a)l( *t(* auf aiii^f tL €f i*l dbcr roM jn merfen f :-.r\ tot tod* 
Hb|h4W«^Httcl a»( toif*i*>a* ?lrt/ ua> ttfontori toe 
gait* Art*. f<(rttM^nciArnrfv4<iAtln<Eit<tf *i=* ton SOUX* 
H??DS$ I« e. mf*Ji&n( 3Itt<n vUttttflUB WWOT bat. 
fiEtUHQ W» 6|dtfd Blatter f iw;dj*^*tor BltMUUfBC' 
6<n, t&a(cnfi*i"Pcitti(K*SinfilHtittt, iwlc« M M llfl Kw 

c a fM* m TOf. Oulti, r* medial*™ pteputfoi, frliit in4nj[iurfcffi;i- 

Ivt.aettmJniti; ctcknuti*, ti ^uOfiira J3j«, stout in fuoa. 
mocHik, n»l flsrifcti ftttdu&i. Ittfftnjoi forttn fiftjt j*. 
I * fsjp*ffo*i 4 fttM M >, « lim, czpi-ifii Otyvif frlie-rit 

*, n pcuh ft com Pjm|«i!iui eonfpktartur fa. j. jfe in. 

ffri^fi facie A- 4* rcirrttit pc*JJU* vi £ jTitaa am flylo «t 

f«i£u ccrfpicifniuf , j£. f* Onfvflti niminrm A«t prarerr 
olyctoi fa 7* c> *itiit-.>^r folirifi campafttum *. 4, u o%n* 
luce fctjlii '.*» ^iKinfeuuiiflf-wiKameuftgBfiumpifKm 
tlpaftcTcititur t cfSJOi Vflpucm »wiiit /j, <l, faptriu* autcm 
f Una In" f ci ouatK feuf x. >(*« p<iaTa cecum fturina ft* 

i*'f /(. J i *lt;*Jrt« duo tf*utftf*Tutit 4 frfjqtu fofl^iMj, fiM u» 

n c : /:.:i-i1->, inltr bat* owdil frudtil il ii-r-: nr . m , *■;■:, ; ^ 

tc otaifo icnnl aitum i. FruAotfr £ll<p*k*pa, mijKtt- 
minira ft t T Cua* fcporoc*!ift t ccod cam dlftlngaii * dm* 
liu*exrut*dpoltiliv*!ui»,r«mtna fiiin+ra *;. ^ ie* ctratunda 
i^f ?a Ofiiirir* $aiiua» <i lYjutfiftm fp«icai * quam non 

ncJIi <!inii'p---T-.T, ti-^m <>£t fufpiomtif * otini cutrifra 

le^icM* tsnicni muiationc* , Mc ;«ifpkim, Jn£u;«rt *j. 
|cji Htftc- *ti fyeonvmlv fyiticftrcm <iiia% hue rtfulia ■ d;c iriR< tt ; i)tt « K*JJ[f tc|tapji*n Ma akt kaS 
dr tinviNr Icta EEji teffl in wr <Ci\ifi Nw«ttt:ie-*i :*tbr(ti?3:ft<flrfai<nfo r toic*er£tutedri; 

Stf &« Cut*, (tir Mr yiftKa; MJ S(!*fJ ^^I^ftjft ill » ©ttitrc (rtltrfra rttr fib i , ten o^ n i„ T P w ^> Mmlt man M< StdHKiJfn nrtfl tx* 0(t>fit ua& fitVn^ 
Dcutlfr&ff crffrtiwi oif^< fi^ (, fl» Kt^testtiKittcjR C: r 

pmKfc, brrrtt «N* <m (tment nnfrrn t^citr , ten b;r fc.*i 
vn^octnansrt. *£• Ojifljt:*> f*3dl# fr^Tl fl>ct Kift m 

t^o> flllf (itMnJ*t d« fai>* Jftifttcn e:<)ca fitixt ta t^r |K 
f<n D<r %tf=* ffr Srat:^ ncIAir (IfiBut «n ( r ftcun*<ne^ cn^attA I>ic 9r»4t f<it{i ivit9cit» lanai, tntiHaArr itt«fr> * e^tc *is. adftc rig ift rtc Mi MqaCWbiwi/ifiS ifti 


1' m t, TAR *3i^ W* Solum minimum, Vcnniaibrif. C^tw. <ft<Utf rrftffff , f Iditf fMWlWUJi Cr*wc- a^ki ». 
O ■*•- yfwtWaU-^e^pcn Siunc crop, ^. Scfnpcrviva* iwi Herb* GraAtflU* CjB, Jwitcrbe It plui 
pcfito. firJg. KkynUc l)ootI«I>a«t, tluys*loock, BtdcMe » I^|>cct!lccktfm » Mucrpcpcr. fa. < Cfukft archer quincjuc p^Jlic<* ftlti tiunt 
lupftlliilcvircnt, iVrc^uc hmtlutci 

1 Crcfcii m mum ci tcditiciiv B iWctquc niato 
mcrff. 

j. Minus itAc ab 4;niriftiacc pUntif iib Scili mi* 
not 11 nomine m ollit \u*\ nun nunu^nth dctcrtur, li* 

tct ioifiim virium mione fl rcli^uts foJis pJanc ill* 
icfqrct; intUmm»iii>i'*« cmm*\c«i*t magi*,<;TMm 
c*irw. Moccclc«^m tomn Jco,i>ti;n(n ct (huiio* 
interne in itccotlit ihcur, atcmc v<jo ad balnea ct 
epiihimm vlurpatur, 

4. SUM. GE& SeJum vitLTAB* ryr. iddtUB.opr.iAr a K »,cij, Mdranf 

«. SOM* SPEC- VcmkuhlRi 7tA%* %?% VermkuhriS feu lllcctbra m^nur nm 
ScmpiruiuuRucrimm txd. 11% tork. 75c. Aiznon aire rum mtrna, UTcu^a FvtU. S&IAccer bkr<tonti« unbBk ^iimni and 
ii C?veiU|>|rtOii^^ucmunt>^aufan, 

3. ®icfc 'l>Mn;c trir9 i>on c^n mwflhAfll effffW 
In tic ^Iro^bM'cit tur bdtf fciiam minus g;tracbc f &* 
^Ifi* feint £ij}cnl«>d|fjcit titli<i &cn <int<rn fidU cm* 
OTfii |m£, nttan « ptd cber emiflalNnjm emxrfc:, 
A!? bftlctt fiiit &5 ivirp ticftr ^aufrpffffa w^: 
Otn i^c^ir^ff nit9 KrepA tnncrittb in %Mlf(l j;* 

err. ci-. niecebn fa H^,9S* Ai/noninmm repent, icm*imUipjcoriflrt f*%J, ujo ScmperiiKium Lflffl/t 61: 
9* Atfff.i* Sernpfr uiuum tertuim minimum c&f 178* Scmpcnimum minus vcrmicuhium ocfe C, h.f*n. ig), Semperuioom 
mimmum ^fjff& 7S*. Cj*i. *Pt*. 8<6. Ub*H$. iO(, Jc, /. 37^. ^jit^ t*ttb. 80. Se**um minimum r^ 
1 116 S«li tertum gentts Ttfth* j6. Scdum Juteum, Vermicuhrh otfain ff^lnr. f. ^14. jfV, 1. Sedum m 
vum a<re More luteo Aj> W^./A I0|I. A* 170./ B. ///• ^04, * w . uj, A >„, 1(J , 7^^ 2$ + At< ^_ 
ir,QmH,OT.47l. * JW r-6,/.n. Urot. A Iff. ^iswl, 144^ 1A*. tf. fcJ#. *9f- Offfor, A. r>jW- I4l» 
Mvtm. Hifl, $0. Solum minu* V »i. cflurhcum CM ii 4 6t, Solum minut cdulhcsmm A ^frft, ^ f>i 
i ? . K t-/,), Sciluinacre. foilfCbDlcu, confcrolUmi^ Ifccibus in1umm»«lnftft1i|jhis» lutat //Ji/-;^, 
Cc/f. «?<- fwfcir- irw.fr/ 41a. Seilumfolnsfubouam, uliwo IcAibbus. cibbfa, crcflmfcuhs , ilicmtf, r«* 
cemtt tiorif cro tnpHci {jtut, H, r ' ajf. 177- «.^wc, J89- A5j/. wn/. 115. jpr, 431. ^j, 4 ^, wxbcvJ. Si. I 
I 

^ 
t 
1 ,V#f/, T«iut pJxiMc haMciifnieminSfit (i*, I, em« t!h:l* UIamIv I if-it-. * ill) 1- 1 1 i) vi A.i fl, ftprifoir, multit, tin 
Imfi^^Ut fotloTU Inftfuitur, cjui* cjuUm |«m jMc^nituiu, 
Sumefaifai oulii lo.o i«tf* inherent *.. I, laquo Aot<, 
per Uotcfn optk^tn JG&*), Jitttn^iztui pc:£fi<juip^oe acu- 
rrin^n f* 1. }, >.«, ft;mi»idc<cni Iro^iihlJOKncitprx* 
tfiw, (;ii"iw-»i fummiuu iiih»«»t *ml>Cfj« *. fntctum In 
qoir^oe plcrumque, rclpljict «, r. ^< *. cjpfuJ»diui{uitt, 

iumji*j vcrofcunc ofdinrm fcrujM t vi vnJcui^tX pcuto 
VfttiTi, prrxar fcpan^ ni docci ^* 4 , rctK]tLi horum iottr. 

ftiTm jch«f«M , « opfulM flpcflin ^ummatar , ink* 
rim amp3Ji<« *- A* (• <t «l4Uli« fat. lUc v<r» opfulM 

noiiiT.-f [cWhiect fCfiinJnUif A f« lntikcai f«ccUE^o, ci 

iniff ict diililitifli, fj«*i ex fururtll eh*pinsdinc ^-. 6 , <x 
tofa f\ 7- ai-r^'f'i cult" tapfufon oumram TcparjEam, 
fub<i<tcm tfwa-a namrali i**, t, fuh autfa ^. p t rnoaffrai. 
Ei bh ttt«» , itieut rccDiTdiu femfru minora fc io, aucla 
/|. ll t futnxunda <Jifp<f^uatur. 1'raticr folU uaqweaa- iJJTi F i r >l' «!** Warfswlltfft *ft ( ;d^t tmj tol <-f 
MRrflM fajtUn W Mi rjir ^a^i^cfl Mi utP^(i uO 
NrOMrui twtAflfft en dUix fe ft>c Hawaii* ton « 

^iMffc, m mm ttmmmit IbicttkMtiSttHn *S 
ei<ru»l Mfh f Joi3;ra. wn tan Waltfrn jjrr U MU Hi 
natal, fri &ra ©Pfifl «&;J etc».i<IS fleju tic 

Mmtrt rr.^, Tfa fie t r::r ft:r|f m^vc Wittflcn %. 1* J. 
a. a, itNn etflUHiDm id*;** Utajc gdCtn LmM p Daejrft^ 
mwnQBM tic etatlMci mem b , ftnirr tot *:sn» 
■MI4 in ftattt, «wr aa)Rn <. c. e*/ t . a. Sari*:? <«t^ 

giwt ' i.Tem| f Mfi frtatut « i^fn WiumnWf^^ 

ewefii^n rwr 6r. 4, u^^Ntl ICtttr Hf BtWi fl^tt 3 

Nn pn-i^crMittscn Nr 9l:tMtn 9(itt;<ri 4?bi{:«ii* ^' 

JWC Mtfl |t 4 awr , ;- n p(M rwrNn m 
^.nn^nff^nifltun^ufi^iscXTi n« rata is Oh* |i:[ii:. 1 »',. x - ■'vsr^* T **" "««\h tlu:il *.,*,* i^,i itifc«w"»- SJti* fificubrii acrta6iih buli in h« pi"** depithvn 
adi » fiificicoicr amdcm a wliqnl* **«&*««. GMWq tfiteflmet tfgmttlti OWtMHUW in ibcer nnturliftm Malt fife S. 

Da$r6jT(rf fij> 9. ^tat Ok|f « Sapfrln rrtrNn tic innoi CttbaitC' 

mn He uu it ag. io t mcnWMl Wfytttttn % it, tlHpi 

Sitfcr fcn juM^tnccfitroLjTtni ^Jfltttrn Birt taM} oft} M< MfihttCtt £<fenrttc M m ticfrr ^fljnjc hfivMuM Sfltftt* HtfUM »r dMflMifl buiiaoaii* Ofltoftrtbti (wot. TAB- i*?. £* Afpbodclus lutcus » verus ; Halta regia. Gem. QeltoiMVc ClffofrtB , JttyhoSintvMj, 
ft Crate* *Ariait^H 5«Vm, piAttcu rfvgf* Yellow Afplio del, Kingo* Spear, /ir/j>* Uamonidcs. tta/. Anfo- 
dillo, AffodclDi Gaff. Allixielc. Brig, Atfbdillc. I. Crcfcunt caules ad duarum pedum akitudincm; 
folia ex cincreo virefcunt » (Inis pallide vircmibu*, 
per eadem decurrentibus , quads (alicum color cflc 
iolct ; tlorcs lurci (unt. 

3. Spomc in Italia ct Sicilia proucnit* in Anj*1ia 
vcro in liorti* colitur , ibidemque menfe aprili « 
maio floret 1* ©if (gltnjjel ft«flftt f l?flj jiwp 5 U ^ *W*> Bw 
%laucr |iTit> BuntflMaugriin , mit ${jcfttii jrutKii 
^tKiffciif uiftfiie SfilUtwn gclb. 3 UIOSCORIDES refert, radices vriram pdlcre, 
menftruonim llimim adiuuare , ncc non cincres 
radicum, vnguentoadmixtas. crimum incrcmcr.tuin 
promoucrc,Ti per morbum pifli fuorim dcfiuuwm* 2. g* wubfr tun (icfe f:lt>|i in 3talicn tm& (2fci< 
lirn; in fingcUitft ab*r ivirt c£ in ©artcii sfjojcit/ 
rco c$ Ini April tuft OJlau Muter. 

?- ©3O€l£O0\3©gef(brcit*i, WtgBuridn 
fcavon trttbtn ton lltin r u«6 befirhrn Me »clMfdftC 
ftemiflimg, er ueftcl jiiglf idb Oic Af#c i»n Bcr 3tfur* 
jClmaclKi trmnnc unfrr cine <£albf flfnufdjt wir&j 
6*10 Aaac tWKfrfciif ra* M)*0 Curclj <lne Srantljclc flu** 
Sefallcit i|l. , * 

4. SOM. GES. AiphoilcUit ttri. ^frA Irf- Mjl. //. H£i- A/^u. Car. 1S4- ^*"* 343* toW* 
IMtfA- ^f«*- ^=* A'Mffl. 17. fiocri. /A top* tjvMiGtv* «*. 33f. £iir t V. iro. J7?. tfriff. Hy- SUi 
W*i|». ;- iW^rjni. £/. If, SgV, /f»-. //. 49* Ber&t*. tL FTOKOf. Ml. //jff. G*W. SO. 

f«KONLSPEC }U(tiila rcgia 7T<*g- 750. Afphoddus, llaltula regta Rtrttl. 417. Af|>hfrcl«Ius fuccus Cs*^» 
416, DoJ. 208. AWrt* 4* ■•**■"'?■ "• ti9J» Parci, 1 tig. Co-, 1*4. Jff. //. 6^2. AJphodcluv liRCttl (lo- 
re ct radic^ C* B.piff. 18- ^?f» 'SO. fowra. J43» Botrb, //. no. AJkb.H. hi* if. Bfrnfc ft FhncqA ioi, 
AiUiiKlelus Ititcus minor W.tilf.46, *-/. M. ftfc 1043, 
lui femina CM. £f*l- 372. Afphodclus folio MluUtfo A'r.iw. 
mofiis, luteurct llorcci rad»ce Aforr/ //» J31* J* /K J™ i-/. <5* i/cm. ^ff^i- 6t* Aij>ho<iclu* ca*ilc Jim- rjo- 
29?. Iaij'- ■<?*< Wwm.t. %%^ /g. *. Alphodc- 
17. Afphodclu^ folk) RllulolOi itriJto, non ra- Did, fohofo, Ibllis trigonis» filhiloli* timi.IL Otjf* 
A(|)liod^uscaulc|illulo*o, foliis triquetrit t titlutoliv 

AVj Sinptbrh hvint pbmic < refund i mottu* c», <jt>od 
lid«tti fp«Ai«« OiiifP* 1^ <* plotibd* [uberculis lotiglt 
c: in t«mni dfOiilf^ confljr, omtiiltta vni cotpori conraiu* 
Hi ^Mftfitiklif. Piikbi ciu* KLACKVCtLttA proyofuil . 
non ijmen ctjiitfim accurate c*piinv<ns» tx fuc rjdkc fo* 
11a flurj, Ion>;a, ftrbu, ttfqiKtfli )mm vtn cwii <i 
i!<ln^c CAitlii lORgut » p<r Ofrn«n ambitum fi>Jii* oornnui , 
pr^clJhur. Hmc ftlia infcrlui vaginae Infiar <avkm <in- 
tun*, «« lj«on b*6 in *n^fliorco»fancra exeunt. Ca 
lummo Io<o exit frka ritoium, quorHtn qubquc fu» iitbacr<t 
Kdicalft. C^ftftat Uk < fex iKlniif , quae , fluum Infcuu* 
inter ft cohjcrom, moiuipcolum tiorcin frciuni, Toildwi 
ciJ^m infant ftjinim^ duarum fif^mcnu'aKU'iLni intf</ttm- 
tUf> tt In Van hiffiiti Utjoracuc fur-T, irJa ex hit hfcnion 
funi . rcliqua longtoo* Prt«er hjee vflitiun iirfium in nu* 
gulo &>« pidilEum cfl, ^»Tcd m^itifum Aigrm icrnunaiur. 
Fruflu* attcn. capfulam laflat Hll«ulaf*m ft- >i in q uo11 * 
tec Iftiulofcinffi tfiqiKtnm//* ^dciiulciN Tcxaiti plane am 
id tnOMhtf BlKlvvclJianwii fine niuuuonc|icp<(iuitHu*. «^j. j;- ffiefci 2^. tofl, coff. jo< 127. "- rpliy 

3nm. S>(cf* Vf ani* pflNtauf fjnni M&nWr* ^Crt un6W*i* 
ft iu rMjrftfl- »a; tH Hwtid NttlRi f* ift 9»M^idi:l »it* 
««, lOKClj tnt«^r?< qifaittrcn SnoUm |ufi3mfr«(fat ( 

HiisaL Cwn £&<*i bee ^Ounci ^« n< HwRBai ■» 

•cfuCtr n^a nifl>Tt)«Mti ita* Mr fljiitct intitenifit. iiu* &<r 
Bttflcl fmn x\i\t, Idnfl<, crtlnij|K r t:er<tfiQt< , tc^t iti' 
run d^iT M< ^\iiur, irtiO atfNna D<r lae;c mb ac( alcn 
6(tt(.t mtt Slattern fliiutcc £r<nj<[ bcrcor. ffrft flitter 
UL:t;c':fti ten €t<a$el uncta qlaijin nM( <;n< S*(^ # pn£ 
Utiticn ^u* ^cnt Hfiicrn $nfim) na* tNn fuflia ui. ftu 
6cai tftaflcn C«^ &<J 3r<n;flf rhtintt^ic 3HU0MIW< hrtt-ff, 
tt'^^&lI m ENm< roirtcr fluf tftrr" NjPttNra gdrfc cUfUtt 
^>{( Sicat U\\t±tt rtuJ Ml tftflfll QnttlAtCB * tsrlta :mm 
nut «aiirt6(r rJt^tiiRfr^nctiu un& Dabcrtinc ftnM^ttftTit^ee 
^SEuFUf aii&mioVi. ^(tinsr t(£nNn So (ten (c* n<k €r<:nbi 
faD<n 1 tarn Sapa S>jcr;rr<ii( uA b<iw<n # snt> an iS^m un* 
tun £rft< icrroM trcil alf^raoft fiat) ; two &w NMfdt<r» fitib 
foriu r M< a^rifltn aHr laitccr^ Uit;r t«?fs ift in ifta *?fQ» 
ne mit <inriiljtvfr£MatnKq, twlitu fitt mit miser ilirrripffen 
€;ifl< cntijtt. D« ^rvAt rcitb tint atflPftl mit trcn 3^ i(in ***- *• in ' <e ' a tnftlbtn lt«' in trfw^Mttu &tai!if fig. j, 
icttoc^ttL Bit ^ahn utagens ^c $amt Waw - naA hot 9latf«<itftcti SRnftcr ofliw aik 3)<rAa&(niti4 , trtAff abdtbtio*!. TAB. 134 £df. Bogtoflbm (ylucftrc* Gftix. glolT t //jfp. Bonaicnres. lui BuglolTa laiuanca 

Gilitdihitc Citl/. Bito^lollc fauua^e. P/- 1 ^. Oftctonge, f, Caulci pedem altitudinc exacquant 
tirent» flares coltuIci (ttnc, 

1. In fepibus occurm ct inter frumenca t Horct 
mcnlc aprili ci malo. 

3 # Conucntt quoatl vires Bu^lofTum enm Rorra^t- 
ce, inter cardiaa refenur rcmediact inter ilia quo* 4. MOM. GEN. BocfcmtQ J?ai 
Cat. m x. ©ic tjtfugd iiHid'ftti tn) <ln;n (Jdiuh fcp*,Bie 
fyl&tttt fini> hca STiUgnmr h* QMumtii bcBHati. 

x. ffifcon ttnO:t tie vcu hn ^fcf^n uitb (wiityni Nm 
SDtnjJft btulicti im April uiA 9)Jao. 

ftfMfftaif 0I3 Die ^orracw/ man rc*t»r fie untec tie 
««jftart«ite uiA MetcniAcn Hictd , »tl*c tic <3<u 
fitr criuunt<rib «n& Me??}elattd;o!tc itfrtmbcii/ man 
bMm 04 i^rcr fn Vliljlranl|f«i(n UA ^{uifcfju/ 
fallen* 

*MA. 5^. «*#./. 494- ^"- ^17* Afipr, Cw. 7Ji Tcnra, 132, Ajr/rk 
«aff t a3. Lkdvv,u*Bwhstr, fl. Upfc 24.A20W11J, £i* 14. ftp. /cr. /,aif. Echioiiles 

H . ft*- que, quae animum recreant, ct mclancholiam diJlt- 
ant, \iiupaturinhypochondriaci& ct vtcrinis adtc- 
but. 


■r Jtit>, wojf. p* f.».& *W* *>S« i*Kfc W-A *;. /frames, Btigtoffoiclef *»>• J%*- ?• Lycopfit ifa t c 
wo, 138- cHLKm. 174* rtoj- 4'=4- «aft l*Yfe\ 523. Cort, 214, JWid:. t£- «fc «• Gwrr, //, w H 
aw* *r ftatttf. *7- 

f. ROM* SPEC. Ehion fkifi/ 169, Echium Fuchfii ftu BorragofylucQris J. B. //A ft J. Echioidei flip, ft „ 
t7 # Echioides florc ceemlco jfrpp. aig- Buglolla Cw/ 4)3. *«*/. A in- Bugloflum Do^. jo. £ /t~ 
17^- J* Jiuclufla tjlucftrit 7r.7g. 234. ZtaJ.6i& BugloiTa (yliiellri* minor /toi. Ap. A *?4 Syv. i{ 7 £7 
J99. Itoglaflfin (yliieilre fninttt c ©•?»• 2*7- «w- Gir, 7*. Am 134. Atatffc &L & p^ ' 
Urgi. t&o. tfeerft, /. 188- WA aj. Bugloflbm altcrum lylucllrc Caw. cpfc 91*. BodolKta] MueAvc ujqqc 
tmiuiim, foliis vndubn* JArjC W. O-vwt. //A 419. J. J/, r. itf./. $. ISugtolTiim fata lingubtii p fiurfr 
lubo lloris inticxo &*^, A lint 14. LycopJis talis* luigubiis. limuiis, atpcris, coerulca Hone Aaf.f»t 
Gctt, 114, LycoplisfoKislanccolam, calycibu* fhiftuom crccta liw. M,£jpp, 77* &<«% 44, tf. &J* 
117* fl*y. 4*4' tf^c&aA ty^Diflfc 6r. CMMA 90. Riga, /A ftawo/- £7. Lycx)plis> toliis boceut*/' hrfpidis* oiyabus llorclccntibut credit Ua^te, 130. b&ccubbt, Gettio, coj^Wjc infcfipt> s'liij-i']. in s.i-tj c&cf< t n alii ho. 

rjH^JpetuIrirc £tmit ta& foifiijucriBt; j!ii vcr* «*n «- 

limm rtagEatlH JUud conhmicrinr. Corolla njmquc motiepc- 
(tut fue in olrcc jdfruc <ontentj //. 1. infrriut ex mho, 
fuptriut ex paccmt Umbo cocflit jf** i< TuUti juuri n^n, 

vr in »tiquU r rtfi* ;■_!-: .*..!it, fed jn:uru>tur, <t »!>j;i«rA 

parte gibbtn «a^it< IJmboi tn ^uin^tx ^reuct Jacinh( di- 
liiditur * Jil (ju«rum <wK*jrfuni quinquc mt^orct L;ii. .uni jc 
<cO(«x>aiijrt.*^DM fubirtbt f3f K» K^unf. If jcrcftr nrmf rum 
fubill qoin^iK cibm krcuU (Imini, Ve< m<(!ium (iikim 

trjnfo C>'ui vri(ui t « In lVj»\fiiO I«o M^ui, cumnin re- 

\fI Unite r (mirrinjtuf! ComiMniur nunc didjc p;nci in 
Ottcc <Joinqui£iia, IxieJir i*fo long^« fuai. jJ lulin fcrc 
diutfae, MtitMjCf* >• <J.p«W<MlpEwii ^1><nc. laJn- 

lur* Pr«xcJit <oti pUEiiA <i r>Jk«t«rwfj hdrofi, fi»tii pc- <ic*Jo oriuntur IJtiof«. ct in dmb^u l pkriJfl Iliquj^Jo vnJulasi vel bdnUU ^cprchendumur. Ml iu.ii. 3i»m, DM ©atruno tcr C4Sni«M*f wcl*f ttfttttlft 

fittccrtt frf f 1 : . : , . L : W<rt!fftt M^iERfl , w« CMbSS 
mt U» Intel CHastuutifn Nr Ccbfttiiuim tftctafica p«ta 
0( N^i^t &iaL(j t« mu ^r<m Sdffcc fln^ nntuU«< ft-, 
HmnOtl WttH i^. '. ntn duf *a»tt i^obi*, unt &*m 
ii=J finra onort f trnifn :\jnN fig, s. S*c ;\f; Cf £ * (r L 
mt lit**, n>i< tn attorn S5l23io, *^n^ in ttc «*<, M= 
t(0fl« fi^ Pt(Mr» dlfOr Do| (if <io( tff *uun Ccit* <jl< *(* 3 
fufa QhMhl mot. X>cr tenre :\an& tftftU C6 «(tH 

nricoiniinCi itmcn mitt«« funti tin--,rf e*^r:in': f 

Ddat untcf bcnftftti flwt (iictf run* eimiM^, ^»- 

EtCWimnjKCtUrVnwIliinlj ^m&cn u^cvqrn ftnt'al 
Hut D<r Ctfi^aicMi Nt|,i^( m((rc»tb(tlf <&*&$ o« mr ra 
Mb tteMt 11 (cai rfl«<t. S« left bmchpfi Ha 

jNr fm& f<hr ticff, crt tjctrn No nj&< hi 4c| fc n Stm, 
1. Cflulsum ;l:iti:dci circitcr duos pedes scqim, 
folia obfeure Victnti venis purpuras uitU T llurcs 
paruifuotf cum copiofUftammibus* 

a* Coli tor in hortis, florctquc menfe aprili « 
mtio. 

f. Infcruitmt radices a pcrieod ftc duo, ct tempc- 
randit focci* bilioliv- Succus t ex radfee cxprcflus , 
tliquaxido vfurt>auir ftcnuitacioms cxcitandic cauJla , 
li in oircs aurahicur. quo caput ab humldicacibusct 
ptiuju purgctur, cc dolorcs capitis chrontci kxiin- 
hir. ^ »vS>" ©tcofljll n*u*fcn cbngrf^r )iw3t#fa6: 
01c \BUttm Rnv Cunfd grim, tinfr mtc Vurptir CiirS* 
|0|fliji tic ^lumrn ricin, mtc nden (2tuuMdta] ff 

|| JSufte Mibw Mm«a ten fcit ;u m'ffncH, ■! 
sauifttc ftietsf SciHblt^rrictTn ju tenwnrcn. ^ct 
gam au^ frraifrrjd itlrt nmRrn a^trau*t , en 
Wttftj jii cm^eff n , train er in f « Ma»«wfcn Hfcfc 
oas {iflw hi S«*fflMf«i itA i2(V!c«n in Uc 
rcn, «a Dtttur* to 5 anMlrfittf Souffiitmaito |t flu 

148- fTrjw, }i.A|d\ 
4. Hit), no* A*At* 4* KOMi GEN, Beta /ta/. VVjVffi. is, tttf.A 204. 
W./, C4. Afaj*. tar. 4S. fowif, joi^ Boat. //* 94. 
777- ffw, *f4- ff«x« ft ft-jflf^. :9f. /^ ^ 

W. 814, Cer ; 31& Fori 7 ck iw, fly, /. 2a *. Oft. Wor/. a^o. Cte £p^ Srf ^M Mff, ru ? r / Ut 
imbra, tadicerapac ftS-Wfc ii S( ^«vnr- It fr«w. »i. W iA -*_ T«. ?4 AM. Radii craflj. cubefofla <« fo^bknu, fuccc* Gpe^I- 
rjicoffltii Bmu, lo!U|si UfJ| longcpcdoJic*, ofemto. 

in IWgWlnKgCfrttMp obturt jicumim^ pmellju qc*ft- 

rumof*, fi fumckfts roccicopi* coi;c/bft>:fjc, prf»tn>ditur 
cujif loam, r«tii»atremli t fenfiin bccvi^riN-i cK«rn«at. 
Exh Tu»a]Jtpn>n»n^ifg*tft»j f in ramum abli 9n . fotid- 
tc^«ron»Jl« vwogjonKfolot fiorooKihibe^ fe.fi. Hlc 
S? J ^««* pMMM amK(,ap«ni» t In n« u «Ti o^. 

J 1 "* Mnwflafr JiCX<al^ec« k n 3 f<(Jc P ic*Ki^U 

ir pcGTjphyilo, coiu* Itolmim qOOTflH ej(ui t«ttunuin- 

laiui mem, in amMru obiufr lOiandua <0. Medio **22^P f i tt ?*'#2 llrfl * u S 8 "©*! oilWtol HIMM 

cu( mnrobEn pjcn« m \m< cjni ( %■ tut flow! 
BgWi%£t anfrwwi MvUMI Erfon oh famtiat 

Hi mit 2ft*f(teltf< flcft|tfn f C5 * p;A apft S »H 

wawr S^ttfr tntfprtn«tttiSnpfpc, ircljc 6eSi*Sfl 
luftpn-Wli* cu(s«ribff<n,Tm& ||A||n iflW| ftrcflt,(Mrt fig. i>0(r4ri(Tm <i&*r*g. 4, Wfcr *?eitc na* fct 

mnttK a, Wfiriflfrt 6*. $. tor* Ci* tcflc^t au# ™*a 

[UHjAamMi Sdty, HRa Btfttfitf EAd tea auficri u- 
pjf<n, »Mi warn {jtrrcltt, nn& am ftdcDc iiiMHTjlltf) ifl* 

an Dm w &<t Wtt bdbbutai ainfaS trr gra*t fie, c. Wit* 
QCMjU| fiuubftotn b. b, rwlny nut toHmH fttflqMCtl 
Kma ftae , mtt Bra SiNn an« t>ic Snil frttfl obcr*. 
treating fUTjc, nut tuur Htorffcn Sp^c txrf<b<c* ftr.ffil 
flBMntia ct«n SNi(t> ut<rWi|<* nict> |ie tw bem £<(*<, 
rc<l$(r fttbtn tlcttct 1 <innc4 amaccta fa*. 7 , imo ttictalt ei> 
ntn cflldM . ^KCfRfertnt^cn ^o^rttn i£ 8. tn fift. CM 
etfiutlntlftfrcrSCuuitf b«n RMottfMrlwr fa. 1 7- s. 
frrtfit nir bur dU 8u<tia<ll*|4c 3ci4fiiutfrn HohMua, un& 
pur ott Xttiu wr Swmt win <cr*iic* iutrtgenj tu<c$cr unfa* rotbe *iutc, in flnlcbanfl tor Bute ta »VQtl H* anttrrr 
UsdaiiN tstbr, cflto* aS (WflWffl «ati Mnmflk SitinNrurKStn MB uutctf*i<tncn eArifftflcilira aiqctKtrfr fintof ; EHb 
K?;£Ilfl flt<r Chilt tawr* tug tafftlNn iti$fli|asmt at* tor Etta Tytacftri maririma C. £. pin. 1 it. ten fvtutftri fponunc*. 
nurina Ubcl. Hift. is j. Acta llr|prHK>| gcncr^isnt ^£lt<n. frttttut rudiment a tp f. jdnaerent fait lament it ftamina 
qtrinqu« fc ft, anthcriedidyrnUinftrufla, ipfc fruclut j. im- 
pofrci prii fl^(o* duo* brevet, ia a<uta fligmara demten* 
ic* Frucltitprjeiertacalyce, quipcififlit, imjoltitui^ y, 
unlcum recoadit femen rcniforme/^. g. Caulem plantae cum 
radice. folio etjSff. 1- 7* P. ad exemplar BJackvvelttommi bk 
eiMbuimut, dom parte* hit addcniei. Noftra beta tn craf. 
fiii* ladkit aliitcoe iromcnri* variat faepe, hinc vartciatcs 
poa nullae apud giueifa* Ic^untur auelorc* , qua* omncs ju- 
dical UNNAEVS ex be»f)lue^ri narititna C B. pin. nf. 
ku f>Ju<0*i fpenune^ marina Lo^f. Hid, [If. ortum ira* TAB* i)& t,if. Chacrcloliiim. Cctxfolium. Ccrm. Mttbdf StxktlUM , jHtfcL 
jfir^. Qicn'il. /f*i/. Ccf-ofrglto, GOD, Ccrfcvilh JJfl^, Kcrvcl CrJff, X«*^5i:AArT. t. Oaokt pc<iit cirticer tlmuilincm conftquuntur, 
folia patlitlc vircnt , llorcs albi func 

1, Scritur in I.or:n t mcnlc aj>nli €t maio ttorct. i* ©k Stengel ftnO elrnsf f at>r ciitm 3utf long, tic 
Qilrtiter fm& $m$tmi 61c ^lumcn ir«fr 
x ?j;an fact rt in ^arffn, c* Clutft im Storil una 

). ©ifff* Sraut bat ncM »on Nr 9?atur Nr^e** 
tcrfilinit <*< t ijfUrt un5 Mr&uimtr#iitii> Ucncc Otn *£tein; 
■Sant, Unn uift tie mcnailtcbcOielnijung ju ereiben* j, Ratione intlolis hacc hcrba multum cum pctro* 
(c'jiio coniKnti spent ct tliluit » DCC DM C&kulis, 
aicnolU concrctiombus, vhnac ctcatamcmis pcllcn* 
nits in(cruit« 

4. tiOM, GEN. Chacropliyllum to;. Afrfi. 49- «(■*• A 434- 3*W- 0^- i7>- -Twnr. ji4. DhUtf^ Hat 91. 
He~$.$$,0. Btrm* H* Ftancif* 1 Sf * A/or*wi- £l- e}. l*dvv*6?f* Ccrcfolium Mtr*pc*t*p. 17.AW.28?* Kttwbt 
Mttb. 11 1. fits & /ri. 3S* ■&'»«- 6 f- ScanJix tin*, Gf*. ff^, 173. *firf. K if. J 19. Koj, ill. IMwA. ?„ 

f, NOM. SPEC. Chacrcphyllon J, P. UU b* 79. Chacrophyllum fatitium C 0* £b> > V* RA Hjf. A 4)0* 
/ton, to. iw- 7i»rnr, 314- //o^j. Utgd t Bat, 13*?. Boerk /* 70. ttAwk Mil. ?;- Chacrophyllum Icmin-bus 
leitihuit vmMIUail no<!os ti:iilibus #4fW f/* Lif/^ 49** Chacrcfolium Bintf* tit* 141 1 Ihte* 4?'- D*>^. 
7*>0. Ccrolblium ^to/fc. 40*. Q»i- £f/x. 501, L^ ?"• Ccrcfolmm Oef, 3or. Dor/J. 75. tof, t66 t j» 
Vj! 1 . 2fi{. A :.': - t "f;rf- f. 4;. Rupp. 1S3. ^rjnj. 6f* Cc re folium vulg^rc fatiutim Gtr* 1058, Ccrcfo- 
lium fariuum Atori). (tmML 47. u l.f 40- //. Oam. Ut 503. ^. 11. /. 11* f 1. Bfr^eii. A fr&cof. 186. 
Mw&&. ttifi. 186. /f\rfl. toe;. 184 Ccrcfblmm leu Chacnphyllon irrim* u*. iflfr. J^J. _fi[, fc Myrrhit 
mitur vul'iiriv line Ccrc-oltum mains vul^arc Park . 93^. Scandix (cmiiiibus nitidis T ouaio fubulais Unn.H* 
Ojjf. ioi. //.Jurf. 24*. A/J/, n«i- J37- flWi !/?• *•> IUi /f«t- 7* *nm. Sd Wife ?MW la Nnirtwn wMxtt, ir*Ic5* ift« 
^iLmtninctiKrDcltt mflij M* fclW «*« ni* *<r wn«r* 
(4;Cnta ©<fiatt itar eoijnm ton D<n aTTdiitcrfritctm hflfcb 
ffd iwi&*n, fr NiNn Die iu m Siflf trr f B«l|l fy. i- C^c 
Bhitfc ^,un>tcm^a«icns^ :. 5,wlt« M(Kie<t' 

*< tec tfSffjjIiiifftfliiKiittn tet ^panM l^uUiJir CJctm. 
bqMmcb UeafreVhwb^t em*ja(niflte 99tr|tlp asfredi 
4<r tait^t unB W<lfa*flC!b<iU< SJtirttr otfttiMHS M( tyr* 
r>;if{ SMtaDf aUt caifi^ntencn tlctnirn ^!dtl(tn fint flJc d» 
9UpiX Matf t. SCuf *il<i4« UPcifc MVEM.n tic SUtttr $ 
retire an trai Sfcnad u"t cxn Sfilcn acMit^m. D(nn cS 
trcttt flu! Nr Dcnq an* *in etmtl Nrtor, rwl«t<r mil 
Bc^ftltonft iriHtcn Www wrww IHs «*hn ^inr<in 

fmdj al*nnNBieum<lfcMt r;r?tcsuRMtcnNrcct!aIt 
ittftMr bdt KTiftca Ml^fctHI lUlflrtm BUnctl tie ^Ju* 
nirngtriMi fii«ic hmmniuti d^* «h mmci fi$ 
niftrfnttitl* nur^iif cwic i«t( Wr un& ttewt Mfej roteffen 
qcfetfpprKnii^ Nattil htwn fla^rfurfjcfjcwfcflnnecii 
tta^rpS^n inih»c ^t^cli iu nrtlwOTj »te % 11. grijb 
Dif f< StttU wttMf n ft* an N01 *tcnlcn XNile iDtcNr ita m(br 
rrr< Sriton , itd*< ?« »tii»m imfim , urt fi^^ ^tp ib»m 
Wvw-VA i"it !i<:ru:n ^t:.tCfltn imnicVis. «fcn (rUifft Ml 
tBtalC In nJtur(i*rr Bi*fT* % <• Mr*M* DcWMifinfb 
ilalmivmti% *, (•».«•% >.r&nt?nt ( nfi^4. 
tf(radjt<f. eftMliBPHwnUnwi; irtrtwitp*.*. 
ill No fticctn Urirruna ttraai frm\, on fcot Jirr«n Cebc 
a^ treit cno jarurf^ttl^m ; €i MltjMM W AM ttc- 
fcU<t* fjil qar nidjt teaitnnnM, ai^Tfr^yCa*ou]t<r<^(fli* 
Uxn ^ Ctffie unci fomtiflr. 3»if*m tuft" *ttttjai fl(&<n 
HBffetnHttcil b, h, n*l*t Mi «m WwmSOeB unt tw 
«^a* Mtaan QMfMf^ tfMMcarttf F» A »*j trie 
% f. lArti fl« frm BWi 5b*t(t Nr prof mnMrflhWi 
flc*fia>flr*^nBn|Tfli<IJnhcJ>5VcrfciHn. W<?nfr UW M fine \to*mt* »^ttj to wft^cCrNbODiii 
t, nbMclttMMeiMCIli ird*i(ortotUn(imrfla<crM:rO((r(*ntttcntr RMl **« P^S^THP' 
mn Staff* (TKin eccnen ticl HMtttf iftgcn. tt*S e2name" ijtl in tft BNttOl an ** t)« (0 *£• 7* t- "(WW 

H 1 AVu. Cum haec p!anca<i illi* fit, quae €0 re* inrnatella 
frocTueajnt, quorum di^in^uendt noia» liounici ex feminu 
forma dcfvjmu^r, noi Hamac ramo Ffy m L ci fiori 6^ i- f<* 
mlnlqntfe, 7,A t quM BLACKWEIJ.lA proj>ofuerai panel, 
reIl^UM T elariorem auk redduni charae1crecn t adiumimui. 
]{iidi;e niriiur ill* fiirofi t folia raduatia Jon^a (tint el mul* 
ium djuifa, euiuteitEnquc diuilLcnit foliola ocntau, Haitc 
normal etiaa» fcriunr folia, quae ad caulcm et ramos ^><rii* 
rem. Ex radrcc enlm <arjlh pioccdit , aJicrnit foliii inue- 
firu*; horumcxalitracniodufiiut, quoritrntunifniiati; prooi 
caul I Ipfi^ vmKlbc f^lnfident. v< inter fofia, quaeibidem 
eonflltuiahaefcm, ptduneuli flongerj egredianiur. ^olhim 
lifnen ad vnum latiu n!emt»(jue i^cfinic, et ex alii ciiam^ 
vt ftjxfmaf . ramutn protrudir^ ex ofcllio vero latere plurei 
pednneuti oriuntur. vr Ffo* X demondrat. t*edun;u1i an* 
KAiMmfcmmo loco itemm in plurvt dluiduntuf <t Aorei 
fuCinert, circa exonuai ralnoribu* foliolK elnflK Flo* in 
natural! mic;nhu<linc //. 1 3 In aufla per Unfctn oprtcam ab 
anterior! pane f r \ t, a latere ft, j, ab inferior! loco ft. 4- 
vifiit, pemapetahii eft. Petalcm quodque /■ ■■ prepc exor- 
tum paullo anf^ttCtnt, in fin* latim cr retroflexum efl, nee 
nifi eo , quod exicrivs marnitudinc fua rctiqua paullifj*er 
fuoerai, a rcliqui* diffen. Hit interfunt flamina qulnqne 
* i, exfilxmento tcnui, ci craiTmri aniheraeompohia, et, 
proof ex U* 5* patet* fruAui ftpcriori fUfffJ adhaerent» ex" 
quo etiam duo flvli J * ciipurmr. FruV^Ui ipfe oblotiruf 
fukaiusquc * ex duahut paiiibuf componiiur, quae turn in 
diftllo franiucrtlm frti^tu rff. 6, ittm in flatu matuiiori di* 
ftiDniuidefnonflrant duofemina, medio cutdamnlo. ex pc* 
duneulo ft* j, f. /. quod eominuatur t allixa ft. 7- >- *i fed 
ouiura Ma a fiJo Jlfo, Mlcrcccduni, vt in fitpcriort tanrum 
loco adnae ream, interluioue fepirentur, ScminaJonga/^ 
p. 10. fupcrlui led tenulque toflro inOruuntur aul 

, 


If 
I a *m Crirlt frtt4fff(t H frn ffcteff £/;. t. f. 

alp j>, tit fi: -~r da (■:,■:( W<ni ENUc an>i :;< t 


TAB- iJ7- fjJ' Fumirii- Cam. 6rtriW&- ^flutonErorff, ©anbeiu JTitM* rotl&r 9\fUtt« Grace 
© W»j/* Fumitory. /7i|J>. PdlQmclha* i/d/. Fumoltcrou, Gatf.Fumcterrc* Pied tic Gctbc, Bel 
Kcrvcl, Lftitrouck,(trjfccoiii. |. Dm*. i. Ciulc* o^locircttcrdi^torumaltitumncmcon* 
icquuiHttr . folia dilute vircnt, Horc* lunt purpurci. 
*. Crclcit in amis ct fcgctlbus, llorct menfe miio, 

5. Pro fcopo fingirincm purifkandi fldiobcrur in 
omnibu* cutis m'rbii, immo in lepra. In AnglU 
tlcpe cum frro LctiV dccort.i Iierba ..! (amfii 11cm <fc- 
purandum, Jncurucverc. viurpamr, itemque con- 
trt icorbutuiut ictcrum ct hypochoitdritciirn mor- 
bum. 1- ®« tSfftiigrf i*ad)|c n rtn$cfal>r flfftt 3*1 ^ 
t>ir fairer liift bri^rim, &i* xMumtn rurpurlu^ti 

1- £* itud)!) aui jcl&cnt wi&^cactmcnStui^? 
Mft blubt imiWip. 

3. 3>i«toXKiuf bruurtntuit, at* tincgufc^Blui, 
ntnt^u:^ in allrn Slrtoi far KKinthafcn fit S^cu\ t 
\(t liu-rt tm Sluffat- ?.Vun tnnlci c* efilere m guv 
Kurt nit ifffolfcn , aif fine @<Murf mrjgtiy « pr 
RruMwctffur ltfttr fcrii ®dMV&ecf f w Gwfrii SOM. ;or. o> 

/if At*. /aJ 104. /£}£#« 

fci. 30. tfrttw. * ( 
&h Ufftrt?. +7" Gir. t|>^ 
£htf. Gil/: M. 38* Jfcrr* I. 3&t 
7S- J*^. ffr./l GESER. Fumini tai MJ& 130. /V^. /. 
tttrtf, p,\o~ it. 1. Hupp, if 5, Kxsviht mttb* ifi.nf.4C, 
jvjjfi. {6. /Jjm, Orfl, a. 6$<. tdti.y, n. yfo* ftitf* 604. 
IiO, Brrgea, 134. Mcvj»J, £/. 11. MjA. 110. 
c. SOM- SPEC, Cipnos Famarifl /fffrf. 61?- 0>ri. D;p/c. 70. *• Lob* hit 417- ?c. /. 7(7, Fumus ter 

Ckn. /fir- Spo- 0<J. J5* LwA i^j. *«». mrjp. f. 1. /ft«A. ,firJ. 30. furaird ct Furnu t«r4c Orf 
171. Himira vulgaris «*; 1$,/. 40f* Air, 20^ Ob/* //. 1^8, 7* fl. /I/, a 401. A>j*f*. ml. C. Km 
ff* /iVi*«. W3* '■ (<?• A(* *♦ Atoraai. /hfl &i*r-4^, /;, L Ftimaria vulj*ri^ ct tcr.utfolia r.:--t jgt, 
Fumiria vulgtm l.tifolu, itli<|»is curtit m>» biusluilnis iMc/i^ // Oaw. /a a6>. J. ///. f. #: ./. 9. Funwlt 
oJticminim ct DioJcondi* (fore purpurco C. W.^w. 143, Xirp^. l<j. ^Lf^w. Cv. IV9> Ttwiw. 4*:, Botrh-tt 
308 Ktf. i& JteiVk 104, if. 247, D&+G& 38 Htrm* Lzgi.Btf. 164.' St£U. trt. //. uf. J?^«v. i^ 
Fumiru purpurea Gtr. to^t* Fuiu m pericarp*** monotpcrmit /i« + //. c/^- $<*• fi Jwi", 584- -V*n*Bfi; 
343* Jfo). 3 J!* l/jfl. //rfi*, 6ot- ZIOrA 17^ . /^jfi(. i io> Fuiiuru pcncar|t»> mt>i;o^pcrvt)K . ( iturum lcc« 
(ubwundis H&Wt* 3<>t. Fumirii pcHcarpiis monofycrmi* , nccmcln, Cftlhdihufo Aimr.^r. jee 

iVirj. Tmnit ijBTdtm <w^d ontnci ftf»« panel hicf pTJOta 
all, mj^ni t«ncti in tnewiai rfui, mpc nfln t c;oi propftf 
um hk KCUnttal c<f*nt5diai juJicj ji wji, tn <otttcnnj- 
ri*» firticoi Aorii ab alih fitttuHrCi <^u>iJjm, 1 wtur* 

*ri!;i.cii,v, nam Ccrlr. Hi"- dclinwio^iboi N>cLvv«;tlj* 
nil, >dc.uii pfnin.'i K-f***- I- ''^ '3* fltio £01 1* (I irutiiti* rclmus iJ r ih fjnil^M, aJpofuiniui, ExKflcricil ridfre Mi* pi- ^, 

fotiolU tfieilit pcAiicum* qu« «Jjm abrnmin ttull *t?h«- 

r«nt f ctcia|i^c"fumctiurj]urrjimili, ^u*. p>-^t ^jylii tpl'*, 
fupcnuiin fpiijTufi^enoi fto«* tafsenr, H<4 v*^» fil^t* 
tut tnim r ; : ::1m ' 1 I'.li-i.il't inh»f«f ( rnterJiflii^imtir mi- 

norjiMb, upvttci JtftnnlnDtt, trfi itrfcni corolhtiqui- 
luor pctjtii ctm^nj<1a iii , 101a tjoren per fc cccliccrcOt in 
i«o tji»*<i bMa diuifa *fl< appxtt ^#. 1, i, At»na in wa^J*. 
r«Jirrc proponiiar i'. h <tMktt^o\nMitnt>hMi taMuai 
fupcrint f. ^ruTcm illud, quoJ icfJiit^ in:irmhjt *. ante- 
fiti4 plicom eft * hferj*tamcn dcoHim ttK]inant t jttartai 
in fjCCIMI claufuni dcfinic *^ <?«ni calcar nooaioani Iw»d1* 
«i; fubb>; abi«r« tc^onc cjm* rtliquai flwd Juo^ala 
i, Inferlui ancuftj «i in produflH^ei tc^uci feu vrgHet 
conftitoau 5* f<r*f 4 (Ue n0n f*f UB > anceriu* bti^rj mm 
<t ««nnttfc»t /, venimctian* lirmiteret pofl maieefcenii^m 
a4*r&; ttbi ippJUantJf. cc ftre eonerefcunr, *»tui tunifnt* 
lai\i\ c<x:«u fuaf, que>fnm autc*» eajjm lemti pcliu»)a 
adbo: tefirar* toffnut Ul>lira, qo&d e» quarto e& 
mr peiaio f^ ^, '^ a fu^enoH In noftrj fpc;le non dif- 

fen » nifi q*»J £l jn;jfti.i »tfie roSf«ut <iCo*e 

dtflitnKTir , in «UU uum fpecictot ct hoc rauHurn 
promtnet- O&iftft hot pariet eateriut taodtm triune <!«>o 
FMiola hfeufj « xuc*. ejuic calwem tonf iiocnt '. if pedun- 
<ole> ^, >lhicrent f -. $. Flofit partial nuc< a fe if uiceni 
ftrr>i<ii vel diflfrtit C( 4, praeeer iunc'jda defepmett Itanu- 
r.t Hc»o '1 f::on: :i fii.iinr 'i :■ ■■■;ii$ Uu, fcmivaunae in* 
**r fia^utam frueluto *. eamprehcnJunt fe %L* t u mc* 

di«m (fi jrii Avium incTtf&ani. Srp^fJia (Mem docct $* ^ 
*- *i Sii;;mlm <! hace ftnila rHunnir, ct vnum^uodquc 

i«i dinin^H intSerj* impottiit oftendit * otiiniuh hac; eon. 

elirlo In nnlhU IcOnttiUi fji^:lt iter n-n fit cxprelTj, Sev- 

lutaV «. 1. « v mediofrudo procedlc ^ per cxantm longliu^l* 
w™ lentil 1 et Aifmtie orMculieo inf^mnui. t^jij ^ frudu 

ttparatoi (1 fue fit <f, 0. *- huiK frofl»Tn urnqujm corp^i (til>. 

rotundtim eAnfpt:i«r^um einil-tt* Conhr autem Jllc ci fitj. 
iubc-rtleulai*/!. io, 11, inrjua fetaen vitUraaa f [ubrotun. 

duiQ Sum, T>i*{< ^Rflrtjf >Tl n « in jJra ihrtn tMfti Wc »rt, 
eo^ later ftt|nn ron flfctTen ■'': *>:i H ia \t\b\m Uta int 

(rir iu tiMlN* ctt«r friUtTi 9crMitcsn!4 c;^ fHttl 
Si T 4t MW ^a^fT ispjer &<n ^lnte^ijwn MtUw^m, n 
iK.itititE^nFir- 1. ■■ 10. It. ju ihif* tet r rc<b Ni^Anoa 
cat wft Nr A\mKpN*tfltifi, iimM* s^^Nrytwt* 
t*r gnt HBtUM ;u is.i«<ii* ftu? d.t prim l«a|i| to 
fftn 4tt<0Jk 3!,itrtr, Nrc 1 ddftnbldxum (icif^i^t^ 
D*i&«i Jrt frttt gttntfi »£iuira ^k^ffvetif (tia DtttUtja 
euftcr, ^* iMm ^mfdit fltft fcrcpra rttf4^?f 35otff 
pJh.ui:»<j(^f9^t:< ( ^tNf 2ttr^(it!^ f t::^ta: 
■An [U-KBM 9Iite«a trdbti. S>«ft ?!ttgtra t ira»£ *(>t 
Ml uncAendf Pirate;! fltbft. rwMi ritrAMeuttifi KM 1 
if un& wmi|K BuitM ocn tuiafihr *i^*)cie<rt. Di< *:* 
ncflMct 1 imar am Di<t $Ut:ccn iHfi3).n(»4*|iu t t(e6m' 
MMdclFcnnMniM, mtuft imr inRc^tCLTKn<«* 
ttK\Lt m ton %- 1, ?. Wttwrt ttSkt titbi f f . 1. »r. 
mr LjitrntattcnuibrcfjIfrR ^loictfi; Du&ttt tmt, t« 
WJTOa;rof* # ip:J(t<l uNt Ttfl «Ni n rtUfonWi- Alfftal 
pait, iia D«i e«UJ tl©.is n^fmiifS cc^Ciii , im> tthstt 
ltd? pttoi in (ii< »(tf«U(rt» r:,r*« b, tul^i hr Jtriil* 
t<ru*r tum epxtn ftflMlf Unitt HCRfll gf&tt Alrf ?<n ClU 
ftj Hm VHitWnd, Mc tt<tt>Eij(ii a«l* ht Sflimr f=3 
j CAttm; etr ^nt) db*r untrii febe fjaal, wit* Hc»« rma- iiJ^ « t J M(|<m fisulw thtilt fctt ir- t. Hf (if n4t ci> No Kt< atr iJUniffifn ns»4(tR: fie £t> fin* t*n'i!-t«i - wa ttM ciWolf ton imun hc44, naD mti <itt<m &-ec« 
£«^««W*»- Scfimtuthihf, irilifcftjfatoiictrt 
graKnUmi flfm=$t tm& fe Jt c, ifl dor Ocr rtit-?efie 
tn ORfra; ft:(fur^ mtts unr<t<4ifNn, aiilTcc MecfawE 
in# aMntnidKa epp»n r^t, mhu aniwiiW 
awn aattn« ouft* RftttW <in ijenta Htwt %& 

iit& M-i<n.wd) wn iiwitn an &<ni €tjf|( r; pM fn^ * 

InjpteSdj QflSuJac VrsnataneuhtENA 
S2S5" S l *5S?l*»ftr c**fi<rf*ri««ibat tig. 4, ft 

fll«c>ta3 Mtcn jribtn rctrstbm: flat), cofttrcr . 
S5« S?. ; rt ^ r 3W<< <wt*i«fiio. Fig. ?. a. h. ilrft TtUw frfj^nlHri t^. e« iKt^ra aMt g*ca H:.:c4 Wbm 

HI dumfc' li< »j* rfciitefci!. frrtc* In£f h *& h WMtfM, Mb fWtf«r4 unb ftbft gabf n trijrt bun bff«ibt«2t<urtftii 
emnci Jvfl* r cr ^" wro magiiltudine hie propofitje funk jen, ektutf) titter Uatfanb m cnKtn SlthitllisfiHl tuffct b* ut * 

lift fl<nra cnoftirttn ifl. Dct Qrstfcl % tf. i. fntjfcbtf Eiitteu 
QtlttfSfttAt h,<r i$ ia fftatr «anjrn Um ft>r tfiniu r cn& ^cn 3itf <in«r t(i^^ticfrcnSpiV rcrft^n, ecnttrtntaaftiifrri 
NitM fctrSn:ftt*bf f*> rtaw: aiiton bit Stttbt* aU An nftMiftirr S6mc ibsa J Borf4tm%9. k Cw tcfithi dui <ini« 
rmftfllCAt&W *fr f °- ■ mb !«!•<' <»> Miwr ubO rnaMt*ttt ^wtn^i;. 13 .oatotflcn Utf rt 3at*V U no* in out* 
fiBf m|dk (fr h M 9* *(<NWcn £W« njgeftatf »i« l« ta* %wtfraaMlai wcflriltt , Mfriffff dtwcfw Inpii- TAB. 2ig. ur. Afphodclus vcrus albus, Crnn. QBcfe SWrtuNB cOcr IJiifcMlli^fBiirj* Gwc.*Ar$tttxt;. JngK 
+ The true white Atphudcl. /ft/p- Gimoncs, ;fjJ. Anfodillo. Gjfl. A*l*>dclc. 

£>ie Stengel ivcrhtt b« tap gii? W'i N< 1, Caulcs ail trium pUQID altttudincm adiurgunt, 
foUa Etammco colore vircne, Horc* albi fiint, pur* 
purctsuuc veni* nocati. 

I. Naltitur in Hi(p*nU» Italia St meridtonalibiw 
GaUuc locis. in Ant;lia vcro per culiunm conferua- 
tur, ctmcnfc flprilinoret, 

3. 1HUSCORIUES .radiceni in vlccribus phagaedc- 
tiicitcommctiilit t iicc non inflirnrnationtbus, peclo* 
rts ct varii$ cutis cxamhtmatibus. ' Succum radieum 
adftritftnarcsurcscxulccrarvt lenirc dolorcm den* 
titim Ji aliquac cms gutttilac auri lawris oppoliti in- 
IHlkntur. i.uudai pracicrca radices ad vrinampcl- 
tefldun ct catamenia proraouenda* 

MOM. GEXER. Afphodclus Ftai.Mtth. 116. itift fglofM fiut> tjcflgriifgcuti- Mc ^lumcn fed! mlt 

*. v,£cm i^fburttfoft ijl @|ttimfi# 3taHffl nub bie 
mittagigcn <$b«k i>oit granfr<kft; in (in*;tnai}& ab*r 
tinrb ts in Garten <;c:octcn / uitt> bliibt im Sfpril, 
- 3. UiOSCOliJDES Vubma bk 5Gurtfl iviOcr f«iV 
fate ©tftiMw* <gtttiimbwwii'6<ri8rart anbffilau 
Krnb<r{MDt I?)cr£dlTt&tr3ttur$d fasti cr, tjctl* 
fli^ftcf*la9*iicObwn|liii5(rcbif 3flbnfrtinc:$tn, uxnii 
clwatf twin in hi* Oljr guf 6tr ®«jn(HJ* DM trn* 
pfiltbDc^O 3ab»f? elngegcfiVn ivirB- £t rubnuf iiucft 
5i* QBururium $HtHn W<t lUiitf inn Oer monatlv 
df en Ke ini^ting. 

p .. //. U9I- il/^jjif. Or. 184* foam. 343. A^jtffk Affft. 
6uKm t 4V B<>wfc. //* *I09» Ua. Cct. it, 31^. £itf. K n. 375. /To). 33. Uedvv* II?. /f*icA. i?$. WfJ^. $$+ 
« t ^n, ^f/, //> +^. Ctfrff- £A 41 1 ■ Moroni* El. 3 1 - 

{, aOM. SPEC Hal tuh rcgia C Arphodelus Afirtth 4f '* Ofw- EJA, 371. LbjA 1^88* Aiphotlclu* I, fltf/. 
A 196. Afphodclus maior Horc alba ramofus ct non ramofus^. a, /A 62f. Wi *V^?. //- '»?>* Mri. m8# 
fihnr. 43- Atphodclt« mtior albus w, cytoi* ftnr. O, 9- f- 7. /I 1 . Aiphoilclus albus ramofus mas C. &.piir, 
:!J* fiorrA, //• HO. roirr-j, 343. Aiottoii, /Jtjl, 129. r. 63. /. |. Afpbudclus fllbtis ramufus Motif. H. QX* JL 
330- X /K M./. f. //m« L*£d. Bot. 64, ittitw* 94./. ig^j^- <•*• Afphodclus caul c ramofo maritimu* mas 
GttA 4H, Aiphodelus caulcnudo, foliis laxis Uffir* W. Cnfi '17- Mot* two** 172. /foj. 34* t¥achtai*iw* 
Gftrff. //* 411. A(j)hodclus caulc mido, foliis cnfiformibus 1 carinatis* Incuibu^ tjea. Sptc. 310. 

.Vtfi". Eattrior hiMtiH hnlu* flintic , qo*rii iirmuutam 3f*tnt* I>jt duFnlictr 5taf<fcB Wfftr JJf flRKr rpd** tpir frict 
» Kb(kvvcltbn« cx^mpla-i Kii rcpciiiniii* , In tiitnusUUti n^d)Nin^1ticVi7<tlif*t«)\ OTtflircnc<tAnNrf WQlfhDtt f^Nlf # pis^fi umum aim foJiii d«^iiuto, ct ::;,.;,; -^m faJlorum 
G^uti. Rfl ctiifl* >li» in oulc jpfo djffcrcr.ii^ ^iftm in fpe- 
ticfitm dtfilnfilonc non Jictndcn<bm cttc puut Li** 1 , '- *., *i 
pio viilcuit habei , quw vcro al> alfit pro v<ra ffcejc id* 

lumitur. C.v.fii l-ili-ct vcl ramofu* *0» vcl non: nof ea ■ * DTOpofulcTtii fwrt^pn** <]uu fjni^fum caulcai eflc o*<fi- piant^ turn ct A^Crj fi^ura ruifimcnu rjsiorum fiftjf 
vcro, <juk tautcrn non VUMlun dckiiSunt, pcrihtcni ci 
ntulih ali)i fequensium auctoium nomina ; Afph^xlclui C"(. 
4tf ton, go. j. Afphc-ietL^ J I. C***/I f - 107. Afpho^clut, Ma* 
fiula rcgia Trj/. 790. Afphodcluf albut, non lamofui 1>*C 
sM. C- 8. ft*, ti, Jtit ff»£ //. atot* Afphodclu* non »A- 
moft^ 0^ oj. Afphodclui nwior al!tut B non f i iv>l\it /» S, 
Jf. 6if. AfphoJcIui maior albut UK HA 4^- If- I* 9** A- 
fphodc!u4 ncior floie albo. non ran>»ru( >ffmf. M t Ox, it* 
HO. $• W f» I, f. 2. Hnm. U//» B*r. <Jj, In nofln iconc 
HaaKt "rtkcm ruKcroCam, flortm jnccgrum^, I. capfulaoi 
fcotln^icm ft. 2. fcmlnaj^. 3* defignat 

u#r-6j. 3nuaImatMI&ucgli(U<t % 

C.f iaanKiirct. |{Ktt&<i]t(i«fl«, M| fi*iB *^(n rr*((ntlid)<n5^tl« mitwt 
in tab. a>a* wrflowtin BbmJifaBn^ Cie ifl itor in ftb* 
fit N£ iiitc;(l* r tfr If :at ^latrcr hit / cnb Nr W<flJlc 6<r 
thtciB ^!fit»c i:ut<rf$:ctaEi* G* ill B0<b cin antrcr llnttr' 
taSuft an t^ni Ctrnctl fittil ju tfnftf(B* irc[d]<r cNr ttot 

i>crtb totmtf infrm <r fee fur cine 3lton$un4 Kilt. H U Poib 
Mo flntcrnfurdtif rrnbrtftrtfiiifimMimmnjuC- tXreNMl 
rdi»tt>l> i ft cnctr< i>rr nttt, f>>(r f*Be 9Mc s trir batm ^a^(t li* 
Pcppinntni buiratfliM twiif bt tt nffittaMfcbcwn ? i* natt 
flnP(Ut<n*iT<iiau^unfff*?ltHlP!iT5a<mfnSJif*^ccr/ J <0mMr* 
(irJtt- Ju Dmi<ni4tn dbtr# mtic ?en Stfttacl f*bne ftnk anjd> 
ficn^ tji^nn untcr vieltti ontira &itff fifr fdamt< JBomen bit 
^fttifiltlfller : Afrho^eltrtOiJ^ij, i#*i#, fio.A Afph^Iclus^ 
It, C/Wi I. ■??* AfpnoJcluf, Haftula rcgla.Tr*|. 700, Affhc^c- 
lutaJhif. non ramofut i>i ac$\ C. a. |i» 4 aa, **. w*, /f 
1 i^t. Afvhflctclut ticn rjmofoi <i'r. oj. Afphodchis major ( 
albus. non ran^futf 7- & n 6?(» Afphodcnti major t j]1>ui t 
Lfl, i/r^, 4&, (r. r, 5<>. AffhoJflui malor, flore. sl^ non' 
ramofni ^M/r 1/. W. Ox. it. Jjo, * ( ir.*. I. /. 9. H*^ i^V. 
aitffcrb(rfnoflicj)tcn Suuilf«C4acK^lumc,%a. tLteaamtnfapffl^ fig, »• lc JJoronic. 0ff?. l>oronicum, 
atccndunCf folia TAB. i)|>, Uf ( Doronicum 
banc. ltd. Doronko, Gall. 

1. Caulcs ad oilottccim ciigitos 
femiuiridia lum. floret vcro lutci. 

2. Crcfcit fponic ia Alpibus ; in Anglia colitur in 
hortis. 

3. Nonnulli contra vencnum Icorpiomim commen- 
dant.alii * coutrariovencnatam iJIi indolent cribuunc, 
ct lupos. canes aliaquc animalia intcrficcrc dkooti 
quae in vtramquc partem dilbuuri poflint, LOBE- 
1.IUS atquc MA1THIOLUS declarant. jvgl Great Wolft bane or Leopard's KOMi GEJOiR. Doronicum R& Mrtb* 3). Mjl. A 
Htucb m ltd, 4$. A'rjnt, gz, B'-trh m L ifX* Lubv- 0. nt, 7§i. 
frfffi, 130. 5tjn. fen tt 218. 1?^4, i^fi- Mor> £/. 8* 
Cm. tf/. 1 j. ©tin ©tengel n^irb obngcfdbt ad>rjebcii 3eQ 
lonfliCic JBtdltff fmv balb fltoa ^ tl* fBlutmn flclb. , 
- 1* <£emCkburt$ Qxt fiub btcSllpcti ; in Sn^dlaiA 
ttlrt ti? In Oactcit flfjogen. 

3, €iniflf rubineu bErieSBiiqrt itiber batf Oiir* Mf 
e<crpii>ncn; aiAm abcr mfid?cm # ttc ff*?™©i||t, 
nub bttaJ*9B51flt/ *6untc# unb dnofK^fetcre um 
baf ?tbcn; iter ^ic bclbctffitig* llffticbfii untcr|u*m 
iria, brtttWfl bn LOBEUUS wnO MATTHIOLUS 
na4(b>taflm. 

274. Mm. Car. 110. Rww. 487- Orwft Afttfj. 144. 
tAi ^. *. 8^1- fllA 73S* fio> if 9. ZJti?v. 3H- f . BOM 


Sfa? M 11 i t*-*Mi i ***. r . NOM. SPEC, AconitumprfmumDoA 4J7, AeonlruraPardalianchc* muiU5* 
Aeon t mm Pardalianchet minus, quod faifo Uoronicufn vocant AfJttb* 76J- Dofomcuni xj w ^ 

S",* C&f. W7.J.B.U!.a.t±H.£$ttt.y€t* t Q.i. f.l*f. 1. Uorxwcum l,fl!^7if. Doromcum biifoCml' 
1^ l>oron(cum romanum Crffc» //. if?. Cori. /j$. ioj. Doronici tcrt» vanctas £0*. /*$. 3T0 ? L 

*4?. Adv. apo, Uoroniciifn radicc fcorpit C fi.ppr.1J4. A'row. 84.. torn 487- Dd>« G# S)» Aj» t *g \, 
118. mta jfa.M<p.j!J.c. Doronicum radicc fcorpil figura /igi 1 10 3. Doronicum vutjarep^t !i, 
Jtaf. Hifl. £474* *«f* /Jtfi3$* Doronicum maius o&cinariim Gtr« 7*,?. Mwif.tt. Ox. lit, n- (fi-T 
nicum maximum fobi* caulem ampJcxanribu* £ ff. p«, 184. eetrb* /. iw, Jfamf. //, ag. f- i*,/ t $ E 
ronicomfoJiisconlatit.dcnticubm, caulc ramofo £i«r. W.CJ//, 411. It*), ifp. W**fc- *ja forcric^ 
fohiscordaro, mfif, ndicalibiu pctiohtit. caulinis ampfcxicaulibus Una* *rf. n»tJ. 3^4, .Sjw. $8f. l£ 

imis tongc pcciolatu, fupcriortbua QmploxicauLbus hak t 7jg, co/f. 1^ 

£«m. WKiawrtf* itfrb Mi ■HORN Ux WSUI ta*. 
olmi tintei ^crinB<t"^fl MM Mrenl<U<t. £>$* tSSSi ronicum toliis cofdatia, obtufit, Stts, AbfOjtffl (rftf*ti«t rfp4<ifiltflitufdtTintltioBLACK- 
WliUAE. Radix t ^o« frrpj* , longj crajfequc cfl ? irtDf- 
vcrfiro poccdit, ci mmofct Stow* djmimt, p*rro ttumfo- 
Hi ex ill* worradunurr * ocuolit intirtiAx longii ci Ixtiif 1 
latere n)cmbrinj*eit. Formi folioruin €«rdjta eft , in *m- 
blra «rta»t). C*uli» dttadc per intcruatfj foliJi exorrumr 
*iurait, ffdacuctoribui, ei qujcptuoJiidcftiiuuatitr, Flo* 
totnpo£tui eft A,. 1. ftoiNcuth frilKec conftiruu&i ffw<j Ijq. 

£t£jtii^ul in ftne tcncrioriUji dcmiculjf prxdiii vonfoU 

eiumue //♦ a, medum pjmm oc^opant floret tutwlo^ Jn 
ftmralrtic qHOfbtMli Horum imcriorrt f^«ct ftfc in hj* 
e^nt, proue m lUU *» <«mpoAccrum vljtie ftarjbui rroto- 
fuimui. Sttnlnt cajta fuai. <t pjrr° «f*04ra 4. 4, qu« 

IllfilbnMbjlAniA^r. l,qnfrnrcfki<1up!fi fotlo^ri^ *mMt 

»fufloni3>, Rjdu hciitn planum , 6otn \<1 <tu&$< fcorrio- 
nit Lnfor incuruxior. vcl in pane* uu^oim Ina^n fc;e.fir t 
i C B. in fitu« ct jJiit diucrfji fpecit t conftitucrc inU 
<rcdiram« rcflc veto <t SF,0UI£KlO f. < 
lu« conditions vaiJeUKi tantum cftciune *?"*m n^untcu irrif I * tNl«< M uao iinfl ifl , liE^t (a t« o>t< 5JJ7J? 
unD HUfl fnnf %\itm cn»r U ; C« trcitt f«n*t fru ?i'-f 
Err hrp:r , Hi mit Innfltn . t«mn lJn^ *in tw Cr ft<n Kiir ^ 
Knfif IM wtttNff f no, D;f BWR Mf UoCM ** icri ft-J 
«n Nm ?iacN fldnM. Ub'f Mi* f«nmt Mr fifcrc<! S 

trifFcfi ?roiftt<nraua:fn atibjr^n. ^tffc ^Slitter fc^ 
(ftfliflcr, unft babca (fief Ctulc. 3>:f^^»<itl (atoaJS 

Ml nmidnCfl^ j^ifc ^mrrrtm^cn Mffl fit * 1 
hf |MM fi^rfn<n ftcfaftfrrmicf 3Unmmt hi (!*;>« q 
funff \?iftrittt* IN«(«<- t(Sf tnn*r« tbftl rrrM(c fl4ari 
(Ui^f IPtlft* ttuieit NtftJ* Nc«]&cr, rpi**i m^f SMW 
jUiisitntnafiflUrt *llaImc(^i^tJ i (^fiM<t^1^|^* Dtigaaa 
fi^fONtmu, H^ u»r Mttnt ^un:««i Pitffbfc &% Jiflijfaf 

MilMt ^iiltflftl v*-:^fft trirN E^: r? ^p:rM tafy *|^ di Mofii Htaxi4un^a ^^ T ^^PV R ^ ,laCfra ' * lrIf ' ®Wn*fl">- Omcptetf^ ^w/. Birch. Ad. Bc«o!a Gtf. Bo^Ibl 
ge% Bcrkcnboom. * i, Inaltam tfttula arborcm cxcrc!cit t folia dilute 
Tirciw* Horcs fufcum lubent colorcm. 
a. Cfcfric in fyluis « apnli mente ttoret 
3. Succus ex arbccti don incumcvcrc tcrcbratur b 
c!Hacnt t comicnit in calculo, (Iran^uria ct mlflu 
cmeoto, Folii tum imusdata, tiitncxmsapphoca, 
lo h>*dfope « (cable cum vfij adbibvr.mr. i,.;nim, 
prout runrpennum. in pdtc tliiiqac morbis Vcnta- 
gidis ad 1 1.- l.i i ..: : , aJcjidam rclicjuis pracfenur^ SBUtR |»tMKQ9ni$drt;ii , f(iii«^luch triiutsti^r. 
a. Gr m(MI in apaltnn,un& b-uht imflrnL 
3- Eff e^ffMKltbfr cut Mtftm ^au^c laaitfc 
jtfnncr mi ^ruMiitti atiafbobr<( rei^* ^frift iwM 
HI Eh&l; ^lt JMrmwih u^ tat Muffin lltit . 
Sic tBtaiicr Haifa fL* iwbl innalt^ ^ tiW a#r&4 
flftoifd?rrmOcr^BdflctfiiAi un>baX'r^c» 5V* 
jpol) »m M4 fem a&»*eftff(i&l« ficti flbtijro ;un 
iomiimp m%|hcJtcB un& amlccE<ii^n Sc«w»j 

1410. j)ir, 44j. f^anr. ,3 


■:. NOH. GENER. Bctuja fiji. Mttb. itf, //^J, //. 
Btfirt, tol. 179- ff«rfc. |/ fl igi* ftrili u. /jjrff, Cflf. _ 
Co«. 10. LmftS^9i Wmbmi. *$o,Stg* t V<r+ iL x^. Qwtt. /. i Ja . 

*- NOM. SPECIF V»« DM#.29& * Bc:«la « w // t IjK r^ jnj. /^ to. J. Atirrk IJi. ^ 
t3«. Cm.ifit.69* W- «*«07-JC. tt 19c. Cv/: lai, f*,*. jU ?i tf< /.A ,„ c » i*l«* &7. 
J478- ** M «4 /Jf tt 14-0- te 443- ^A Pi. /Am. ^. Btf. ^8, a«F*. IA i*(a. fmi. 

fetuU^uU m &*na.n &wli feho GmpEd, crcnato. JlmdcDte.Sbrt « vifcufo te»^t 
BemU foh* a cum mam ferrate /^*. #1r#i B ^4. ft, <^ w- ^ WHtofC . ^^ fc , ,„ Kfr . ., W J, 

^ J 8 V 1' !°* -^ **°i ^"'t'vV' 1 " Dl,W - 1 *°-< aBA * '* ■«- Bttulilbltis cordiirt fcmtii. 
Cjjih, ff.X4p. 34"- A Shc 77^- Bcwli ftln* cuam, acummatia, ftmiii ^ ^f^gu 

AW*. Ad irb^fcf^cnKi rlimat hjw ptvtinci SctoT« fpe. 
tfl, ci awurjje a L1NNAKQ in Amotnit. Aod, Vi feq^, defenoitor* Kc*tr» (tA vul^arii lit , hi tfor^ndt tx- 
menmodo ItncuUrix qundjm n^>T«-ta conHJ^snij offers 
oum lnAdditit/V«vll. a« |.a f. <Tf<]irauimu«. Kctkuxe 
tem cxW*avv*Tlbnli upctitK r«M. P«lla»Iwroami;tun 
hxbeni, ci pfjn»i r cr< ei di^in^ji f.«mmU prownlum, jJiic 
vcfo g<mnue flowi coniinnt, « mfm coolL-vnt. Hi flo. 
ret in xnicnjjtcongiflihxfwr.i, ct qtiumpt^iiuu ^il tint, 
jlii Hxfnlhcl . a njrurx ciii-n diucrCi xcccpcrunt (ocf. Sr*t 
Alwofuai rtocum jtxxnt*, qo-ic ex hnbfiorit c&nftmi f^u*- 

ml», vet fotifirb font ff. I , vcl ytttr* ex vniecnau pro* 

m^unrur ft* *+ Hmc pedunculo inhjf r*n( ,tt dcorfum wn- 
diiU ffcfljn[ T p;«ua>qtt< «x iti«c »mu:ofvai enxfevmnr. unt MtMrttoM t^fff ilfi tout ^^iftcn! k« 
g.** " ' TO Nv UAtH iwttfl, n^ cm hm t?» 

sarae m t<n Acwcniti. a«4. iol 1 P . 1, umtop 

WWKU^CBB&X Ctqtr^itnfniMtNflafihtfmtatrV 
pmvapft coo ak NtftiM te fiaffbena ibur 9rt itt^SM* 
new MMiOirc waisonB*, nitSi crftrtt ^|tK*ftlfl( ff^I* 
[WW 1 W* R*i*c reir autft MM in M bMtnttll ■** 

Watte: jliNn ffitftjfirjift, im > from p ftnM h*^ 
<p* KtniNn ^tu$[ ttojin, 6u fin^itn ct<r pur ewH** Sinculcm anwniwnt 'eyjtndraee** formae,lii fonarnic fartei 

florid rcioodic t <juae {quanta* eppwiiM ro*eH*e axi adh^un* 

<Lf fa j, £101 modlfquamam ab iBfCflMl p«; *;- 4, ah 

eaten©*! ft. J- fiAlt. Pnmiinctviaex hi* P»mma ; confpi- w» hfltfchr tommin (nriMta fiaicta iig- 1, obir aiJinaYcP 

ciuntur, quorum fibula ctreUatmaao^iaiaffiiarfnawj ,cua- Kl»d dflj tincrSnofpttooeciie**, C** (Pt^n ti( f*t>(n Cf mti' 

ivof cMnct, cof»!Urutn «nvt» plcfi^ct^irct m vim fqui* iK^i* Od* Dtr Em to 3*fiflt,iinD Wng<B nit itotA *2t(f» Njc mntfi XHdarijco nun PtaHa) , rod** Bwn ma eoniprehcneluatur, £e-d«ro modo in fquamtt drfponun- 
cue flerei pjfttMaii in aroento <(« o. fed fiib vnaqujqtje fqua- 
iwimnguJiri duo nntumiorci haerent jbiquc cftrolla,ftvlt 
duo iofunt et rudime&lUBl fruclut, quod, mammm reddl* 
lun, fcmcflouauiH, ^mprtflura, all mtttr-ranacea inflru- 
flutn >|* J. f. firtir. "Pmii w» i*i«*t mc thdt m Wttsw ui um 

£fl)-Pr<n in £4,; frr eftawtit rttr fkftm an tor/Mltm ££ 
l< tuuM flcgai nbcr ^ j. Cum tcr^tci^fn 8*bw Met 
»a iiuua tei BOBdqKn ig- *.&«; 0hH» firm Met 
na tit HtittMufii htMrntcBf "fl& IMf (ui» m i<&u cui* 
tM[f^w((i r ^itrasabl ^ct^ttr<n ^lutncnNrtt *trf<Itin pkr<i 
dm bra fctaiflfcfrftt SM pM arcuMialfii) tttt) fo riwr e«itp:«. «uf tfci$t S&ift fin* Nf SnriKMWOit QUMio 
jauffrn fct €«arM atfc(t fig. *; <* fiVn «*« »«* IW Nrfrihu rtnc SIum<a v tcJ< ttt itou ttwft&'n&ttim; fiJtfe 
inttdli para Mriiirl|lMi Httfat to $roa}c. Sit ^nr*t ifl ttg tctltamiuntr Sage tin water ctnooruitc £aax.r f ik| TAB. 14J £*f. Stocchas arabict vd purpurea, Gam. 2{«t>fl*fraut / SWmifttt ^Cclfcfctr Xnmmcl otoet 
© ^tvmian* Crj^c. i*^f» l«^c«. w^/^Sucadovc* Sicchas> French lavender, //yj. Tomim, Can* 
tuclfo, frof. Stcdiadc* C-itt, UuStcdta'5. 1^. ArabifclicSiucchas» ufStidias, i, Hkc planTA Ihiticutus fit, et ad trium pedum 
altiiudinent atlfiirfiit, folia ex viridi albican! , Horca 
profunJe purpurco colore infi^niuntur, 

1, Spomc in llifpania crcfcit, nee non in men* 
dfonalibiit Gttliae regionibuf, fa Am;Ha inhortis co* 
litur et apnli maioque mealc (kret. 

}• Floribm carduca et ecpiulka vlrtutadfcnbitur. 
confortant nemos, et cum vluproltcuo in apoplc- 
xii , paral)li ncntomm diflcntiunibtis ac!hi!>cntor« 
Aperiunt atquc attcnuant, obitiot veneno, ct cata* 
menia Icminarum promoucnt. 1. SDkfM*StAtitwn0CtDd(tP pftert ebngefo^r Crcp 
Sufe bo*/ &if 5&IMM fuiB iMMIiQt $i\\\\, ok ^lu*- 
incn ninfcl nlrpurfaiUg, 

a, &wad?AtpildiR<£vAiiffnuiA ttiiSJliitagigm 
^kiicrt 5riintrci*5, in <rnscUanO flbrt in QwtRli 
unl> blnbl im 5lpnl uA 3)109- 

3. ^itQJlunuit l>alt nun fut ^crj^uno^aupN 
narrcnO- fie fcfrA(fitaen Cte 9}cmn f un& irer&cn mit 
^u^fiibeo^djla^fiiifeni/^rtbtnunaen- un& 3ii(fun* 
gen fcer ^Qcreetl gcbraiKbr. ©it (aft flu* croffefna 
unD MtbultKlA, ivAcvflclKfi tcmtSifftc, unt> bcf&r* 
Pan Cit U)Ioniit!idje Oidmgung Wr §rauen* 

4. NOM. GEN. Stocchas SA Mtth. <?, MjU, ^ " 3- M^K C»r. 5,$. fbtw. 101. K*?p. 235. tei. &i, 
2-5. A'&uf^ iwrfr. 9<» Bottb.I. 153, ^for. £/. It* Lauandula lin^ Gw. ». ^4. riif, ^ n. 6jo, A&>. Jit. 
Ijdvv. >i t aio. //'.left, 140. L^ucndub. //af/« G^f/. 341* 

5. NOM. SPEC, Spic^ italic* O/. 4/9. Stkhas OjkJ. H!jt t io(. StDcdmnw, aiz. ^w/c- 1*3. ft- DoJ- 
:?<. Loft, tf'J*. :34* J*- '-4^9» iltoffc fiS. CwrfT, £ff/. 4*j«. C<ftt, ft, !$]««. Zir^i. 918- Stocchas arabica 
InilWi 500- 7dft- 75?- Stocchas arabica, vuli;o ditlaj. ff* »/- 177. ff4/. Wi(?, /- 514. jtfjgi, Cjr.-yj» SVdmn* 
}??• '• ^^* J^2' * Stocchas brcuioribus ligulis Cf^fl ///fl. £ 944* ASortf. h* Ox. HL }c;, j, .17. r* i» /. 1. 
Stoccbaj purpurea CB,^- zi6. 7<wmr. 101- Ham. tt.Lugd. Bat- 1 83* Boerb. K if 3. Rupp* 13*. Morand.tL 
43. f. 1?./. 3< Stocdiislcu fpici hortuhna Cr/, 58*. Stocchas vulgaris pjrfc- 67. f^iuandula Toliis loncco- 
law ■ liniri^us, fpka comoia Linn, H* Qitf, 303. tf. ^ j^s* 3fJf. mtJ, 197. ^ff. *73. Jto> 3*3* tv&b, 
1 40. /idAt Cort. 342, *V#f*, £!i;fcvv«1IbnK k^ntf Tunc Fj(. I, 1* 4, f. io* 13, 
17. i£. ao, rcliau^t ac?4iJirnu(» Mtacrtf Jl«uraf p]>n(3«H 
jtouc ranwfa . foJH* an>*uflii, inupcfiimH, oppofith, ob* 
fuic KUminiut, In fummttatc tmtiitm Jtquc rjmorum Ao* 
wi It fplcim cortfcftl hKrcnr, ijnonim oflo dircrii font 
<krdinci, *x^ul*ui me* quattacr tantum vna vice florenij 
UtloiiWlbKlfBlM nonfoluai untiu foliols, riHofr, eo- 
t«I* vi*hc<]« pluribut venif pifii, ooic Sountcb Jinelcie 
dfcratur, fed eiben Jtu ca lupcriori fpicac parte hacrcm, 
(taqoi Qtnmtfc u itiN non rxnllji ad ftjnduci fpUae 
jdhaCKnt jCr* j* 4* Sfrtei £oieni yiu fi trftar±fcit fr, f* <» r 
inferioret pritno, peft ctiint fapcrtorc^ expjndit cor<tl!£i* 
Httmm florvm lin^lui ffct parte) hihcf J^. r t bradcatn fci- 
Uc« infcriai <um obt^lucnNm *, cjlvccm I, et eoi^fjtn <- 
Ftarto cocdMo-j^utijioiia eft fe, $ , calyx vert o»n*pfcy]* 
lut, in duo Jafcia fcccdic ; fuperiuiea vnkaeotifat IKUUI 
rcli^uUmale-ri jf;. 7. It. i*. ig, ^etee-td«a,Iats; itifcrtos 
Irfjizm in Qu^Euor dirimtit:r T brctici el acuui* InfcrJ-if c(«$ 
iiibuf cvUndrkuf eft <t InfeHorcm e^rollx partem ic^it ». 
10. 11; fuptriareaun HmW corolla^ lamum et eo emitter 
< m CorcJh ex eaJv«c extnuj jd. ij, a Uiere vifa/j. 12, ex 
anpifto evUflWV In limbuni foptrrui eipandttur oMi^tium, 
in due* labia eiiam dlolfum , quorum fupcritii bifidwu Jv* 
10, 12, Jacinii* maiMihit, inferloi irifidtiro, minwiNl I*- 
cinlU eO* LaeiniK iptae fiibrotii^dora tpitim luteflt ma* 
pnkudlnefibl ac^uaM. Lauilut fi ineremenram aceeif<fit v 
■ilqanck fuperlut corolbc )al turn tripanliuoiexi^it A* 7* 
#, Sr*miru qiu(U(^f eum aiuherii fuis Imra coroJIcni latent, 
bttuii fuor, iri (amen, vtex Ml duo bitulora, duo paullo 
Ion-p,io« ceprehendamur^f, 14. / Hit inureR 0>Jut vni- 
ew faii'tC.t, lentil, djfimate cliufiwe ttrialnaiu*, »o» 

fcijua 3nin- Tifa L i#4* J* ,0 * >*• '*• '!>- a °. W> BIOAvtlb 
fa)* 3**<tni:na*r: ; tie Athftn babtn crir (tnjt:c(f<^T* Ok 
Wtw n>i(M n^ttia* t»^ f6H;t in toflt ^tii, tv<tAc a mit 
[$cn^[{ii, canit"' fiu^rfi2;<i:^:cn cnb ciiwnNr <wccn tbtc 
IthtiKn BWmni mftm Mi Jtn t<m Qtml ta etoi« 

fltl J=n& jTPfia* fCbiW 6i* HtflMfl «fl cinct JllfrlC mHBt< 
mm # tm^ira^r irj^e M^Nru SKdW'BWW a ^ r n-rri{« 
fit ctctiber 3at diift tfrben. 3roiftfiT vitferr T^lisnui flcfc+tintcSt 
Alfr::i frtafltj rdsdj*, bku< ue&n;t dh:.;i ::* cr ee]utft?titt* 
Bra 1 fp<lcb( utt ^?-wjcn(c;(4<r brae>ea» ^linn^KDMn *J fin& 
O&O ncd cnNrc or; t>nzi v^nti £fictfc Nr ^tbr* iifmtfin)* 
i»6 &in«fi brfdtt itir JiuDc %♦ >» »* m rtcn t<r^lcitt<tt bin* 
fitn ntdi fla Dfct ^n&< Jer \1<6« fie. *. 4, !©tnn tint ft<*t 
NaVbfB.ISlHCP Mditf(d>Uffl<r t ro tmttlH 6&l*<s. Ne 
unttm itstfllp htiiiiA dt:tb D« cNrn?(nmcRMtn aej, ft« T 
t< JBDmc b« &«tp Iteilc ny.. 7, ninticd imtcn Ml tiSte 
EBlattaair ncubtf bEqcw imttn BBOflrt h Ml Stl* btial 
ti< ^tununNdc c« In SWtf BwttfaiHl bff pfinrrii ur>^^ 
iicn jw<foi6t ftp* * : Ctr 3W4 tt|l(fet aus rinan ^MAtraeer^ cn> 
ihtttt H* in ,*Ntn Mm : We oto* t*fl<ft<t on* Am rittb 
wit A!dtt#tn r irMcS(CiMf cririf aUtit torton ^>*. r. 11, 
ie^, ij, k* birjf6rmifl cn& hdt ifl: tti unttr* ?ttfif rftitti fii 
b ma tunc Mrf|NwCQMaittf. ©tr unttn tbcif M flfb 
rMifl vMBtflrqmtti S*6ii ts«> h&etfe tin itnurnS^rtl 
lifiHflBUSc. io, 11, Dtr etaf brdti n^MWHniMc 
xaw ncr fliitm batec c* ©i<ft flttltt asfcr <br<m <ttl*t fig. 
i$, wn ^f^ S<i» fig. 12. vM; €ic ctftttt S* mt* riser cm 
«m Jirat la tints tteitrn , fditf M»Hi Btfltt , n^c!*tr 
flif;*™ m rmtcit lcfi« (rtftiW ip. IMt iwi Sew bat 
imp cjofrt CfmiUtt fig, 10, ia, tit uctitt attr M' Dfrtn 
vnp , trtlajt Iblw finfr. ©ic CiafAwtti fcttft fmbtunbl^f. 

*l. 1 Hi f*rlD»amemd*finit to ftmioa quator f, qtiw Idxu ft politi 
in «lj*Jt fUWi cocfifrounrur/f- ip. ci MiiuJa fctc^u? ouj- 
u fun* i'|t 39, [uj icfo Nrfttttn riiritr , tftl Hf daNnt ^>ra |tob fig. 14 
Stcl4« frfco *fr ■*• u^«n* tfcme nnfr wat (b& %. 10, flit CcitJi W-s4*ftB0t * C« frW* r*1W &ff SfrrutiNtff faV 

SWk#rf*flW(tfc7*R- *Si« ru "* &MMM lii&-i 
ICfi £cati*fet4<ti to t« $lumrabc<t( Nrtcr^n, * rCatnmaufftqit f, ikI4< iKfcn tuienbrr untu iSf TAB. 141* fjf. Eruca. Gtm> *J{ftiffr Sniff, roil&fr G'fnffjivilfit 9imi<f<n. ^'fw. Art Rocket, m 
Kucota. Ruchmta. Gaff* Roqucttc* ft/;. Rakcttc. Eruca, Witt* MofUcnhcc, 1. Caults trium pedum aJcirudinem actingum, fo- 
lia dilute vircnt , llorcs slbi fum purpurea pktj 
vcnU. 

j. Scritur in Iwtis, floret menfc aprile ct maio. 3* Folia fiepe alii* licrbimm in jcctariis flJmifccn- 
tor. Sonnulli cam virtute pracditani cfli dicum 
fld coiium incitandiet vrinam pcllcndi. MATTHIO* 
LUS commendat (yruputn . cxfoliispintium, con- 
tra tttlTim Infantum. CAMEKAKIUS vcro , VI ul 
gpopfctficos infiJms praccauendo* (cmina emcnc 
atqftc cuntlni scquajlbus nuTccantur portionibut ,. 
ftiadct. 

4. NOM. GEN. Eraco f?4< AM*. r- Sugrcngfl n>a*ftn bf? 6rco fti§ tytt&ift 
gjlttttt fin* grMgrun* Me S&lumtn iwi* ml; ma* 
fdrhgm jftn, 

x. *Wnn fitt ton ScnR" In tauten, nNScrtaaicji if EBflltcc rpcrfrn cffi«0 untcr flirt<rn &r& 
enuac Micnftf farm fymbrium/jff*, Cnr. *. 666. K fl }- 340, 

j. NOM Si'EC. Suupi nltcrum genus /taty* tj?. 
maniumaior Trj^. 102. EnuaCorJ* rf* O^c. 41, ^ 

<ficla ttore albo Gc(3f 

Drt>lcoridisc;a.pw 1 ^8. JfMr.€tr. J-U*ttw».2UJi™i,ii,Da , .Cffl 
re albo f (iriato.nuior^itiua, annua, fctttlne albo Uewb. JkJ. ft B, c<j. EnKt&thtl I)io(ionciis7j>, 8(7 
W. i{7-6* Iiruwinaior,(aBin, annua, 

mik>r $9$. U 4SJ. ^f. a. Sifymbnum fotiiS ptonltifidis 
C^f; JJ7. ffoj. 341. Wf». J^7- BrilTica tolii lyrtdl 
ffifi* Jja Sptc. 64?* 

NMAt Huic» ptinuc a V^j" a^fl*^* iconc* pro;^fiji( 

BLACKX^TIAJA, ti. vj.i:. ninijrii -. .: .1 .ir— fjT« f"*f, L Jf. 

t. Qt it. r^liqujc DAftft tforii <t fru/tui a nohit jJu'iiu 
funr; idqtj* (O augW n^fHjriuni vifuiii fmt, ALjod Ia <J:« 
itrmJuaJo |cncr« n«ndum imcr fc Ctwealani r«*iwior<* 

boctnjdp Alii <nin iin^ubrc t;cnu* <-■; ii!icfum, <f qit i n 

Jdic^ rctiquji planut, qujc tltiiii^t fjtUiuii. ac »t4 1, 
lldmtill , vi Sifywibrfutti t Situpi, l-fjlfici, <et, |J pc* 

COfbrc Kib^jf, vi lur^it^w littqt»£ i:u:f SiSy^riiiTn « 
Jitn-i^i .::c?i j m r (i qtutaor pricier ca lic<it iVHdor hlitc 

joyJIum j«^uIoG coai^af^at T vuqu« allciuod Jiflinrti .nit 

AitiJjnKmuni fuprtcfl. All I , VI LINNAKUS ' <• ttw% jd 
SJr>ml^|ti.iT 1 inttotoAgit«JirifriIiquj«cici^«4fn(tJi^crt p jiK>x 

*dKra<T^jni rcaiKiHH iii^rarnpfjriei r ^ t qu2f titiquam mjHf 

farfJX (rcrtui, a^ulofj*, hincinj:, f^.j Uuiicr pMiii. 

Hioe jdnotjti* LlNSAEi, citiUm hirftjtum <(!«» <am |Q. 
<)iia li3;itsrtonc aJfum^nda *fl. Folia alrcrnitim ^hnwr^nt, 
gJabn ( pi-nit(hdi , cuiui inf:no«t IdcUoIK a rcllquU f«- 
p< aliqwamtitndiflint , rcqtar^ici vert Tnnnbr*na;c»ctp>a- 
KoAe inter fc <9nfluflnc * <xtt<ea* ua*i<ia ftuiima ell. O. 
ranei in amMiu ohtufc dcnEauc runt,a&tciiui vcfo a;u:*c. 
Ex fupcrtari part« Ciutil « rjnttrufti pfotrudlrur h*z fl^- 
rum rpka, floret c«lorh ft»[« rd aJbi, vt laULACKWKL* 
UAH i;«t» vci lotcall, vi la noft'li* yinr<a\ integrum 
ab Jfucriori fjcie^ 1, a tiicrv t^. a. fiflit. qai eonrtji « 
catfeo ►, corolla quituor Mntoruin^, *t tiacnioumroritLn 

t* firro! conrpicicT>ini rinlbci, Calrcjf fotlob qoituorfuni 

obiofe acuviuu fa u *, *XWt conocu ■ inU rnn qwit-*. 
r*>i« gihba, coforii (iuidi, fimul fumta cytindrom kic 
cenflituont ^.4. #. Ak htt ^«mprchtfldtiaiur pctab quAtnor t 
q*oram fmgnlam, quimiiii In calyw bici, in^aSo inlruU 
rorvn^w ^, j, t.Topcrlm rero In btum ruWotundti[»qu« 
Hnbuucipjndfcuri.pcr qwmwtofl colotitae iocfuitfen- 
ut cihDrmiii. Hit rcawctt (lamina conrpkictvji ft* fr y. ft 
c/ooruni A jo ciieraa pkrumquc brcuU func , rctiqui qukuot 
iti^nitirfiiw fibi arqtulia, anthcrii '^blon^il ioifuAa- tn 
medi* hotUTi rudiajentutn froAui ohfiAMMT| quod ex ?^lo 

0^i «fl^OJfciJ^tf.^«|JJlaCfto (l«quie prindpJ r. 

connate Hate fiUc|tut od maiuriun<nni<du^j, prattcr (>«- 

* UCf& 3 

Wrn* a(6 @alldt $fnc||fn 
UElffcl, tt>«l<t^5 iura^fpfcblaff wi(i ti^ t*n lira 
rrcibt- ^;a^3*30UI^ tuhnti cvn<>i>rup,ttj 
ten LBlatfai ^£f^d?i ^ twfcr &01 X>u)lcn Ctr ftQdq 
CaW€9WISfi3U® 8«« wn biflftn un^ fom atu» 

mlticl wi&cr tic ^d;la^u^c ati. 
>6. HS- A S07. Magt, Car, 2ft. Toarff. latf. Kran, aj. A'«td 
Lviw. ai. 407. firrp*. 120. Mwani. El. a?« /Atff. Wrfr, ^j> S^ 
IVxb. 167. Bra:lica i^nw. M Vpf. 190- Cm. eif. /', 714* 

Erucula maior Cwd. ft$. u3.fr. Erucula liuc Kueoli 

Enicafariuaftlbaparct U17. Eruca pro| w f« 

tfore albo (iriato J ^. //. §^9, «jr. W^. /. Sep. 

a;.4- flof*. M i«. tfruci htifbfa, alba. Iitwt 

76.f7o^«- I t ffciatfo/ lao. Enicitto* 

Emci iShni anmia, rtorc albo /rriw, facing cxtcrioribus tnai^bu^ cauk h^ifuto ftii ft 
cauJe h*rfu[o> filiqui* glabris Aiw* M #Jjfi 150. jits. ?"i5 ft WIBiBini tw/ir «fdn|t m b« Staid w 

wr 5nm i*it' pm un* hiiitmfwt rrutcw; il*«tl^*itl 
C|;.?notN;icMft(j*i Wen;, rpcti^t* mttrn mutfrfovli 
Mlmaana w<rrt 0c(a)lcmi n^ rtfi: ta^t msflNc ti^ct 
fiuutra. emn94KCRtlc(4e« »xcui tc(ont;riJ ^if*^ r 
^n> m ftj uartr a>cn MIM PMi*n » tpfld>r ^(tMifiac 
6«KC m«p«l snxrcttcf Sili-oibrium, Sinjpi, BtiIIvjI 
a m 4 miitMfcniRttUMankqiM kbttfHt Mf«#ft 
wtiim;u;«r?nMf, tiMtfca vraSifimMUcn> ^fo^iIJft 
urt IM t-itM nut Kir Men JWutott, ur> &j&(r <m M 
«ttis IftfH newt DifKi ti[I«NnaS tutifxnffrtrt cntff Kr*:«* 
OfM WqcM, €"!•$*, m &(r ra»Wieufl , \iXn 
HcRIMMn iaVfK9iryuvVria t wit ml(b(» fttb^^r)^ 
*Ana< nc sc^jrc cno t t«at j^e tmKrfftiiNt , bit* p K 
BrtuM, Mt fnhfrr ^ f a ^ f q^g t< r ^ r dHMM 

gaoH mw nttdmuit to* tct j^rtffl tw> hMM 
Staid rant &<r prnnkj ritob «n& mtt Saltan \a. n> 
n«Nr i*imm etfoyl u te*j^fr<. ftM'ssi Nm«** 
«flmcttsa«M Q^^eue # Wdr fr effnyl tas* ft 
mtion;q« wttfdntfonfl nristte«3. tSn l>tcfiTtt €ff»icl*=* 
cyn Wc wttfti u^ Kirtiiffcn, (;nartfr men AtoMM 
mWtti ocr?<b(n(n 5M£ttir, tHttfU MR «. D»» 
tirffti pBnm McAca (ebtn ftflhrJ con &co Ntnfa tflt 
ibf iWc ■WUtAta Anpctfit sMJMw ««(»•* 
MBHftfai ;%is^rcttnn4 mfJmnwn. iinD ^i< rt<Efl< tefiTtffiW 
tr^A««M(, l>x emftattte m fa* btafWJ! 

pusuatn bicocr s i>f Wfm fiib<n en c«(<U(n . p^ ***' 

ttpftr, ojcr iMHUt, rtcM txa oo n cn t Iwrffatti H fr 
|« B. DkMic JBIub* (fben M DM m in foi, tf 
Wg«* tj i» 1 1 e« fcft4<t ol &< m Jtdte ^ , Nr >W* 
tcna>tcn*mminb*rf< h, uc> nfJtttd<U1 EM M(Uffi 
&cn c i>c Sridj bat &i« GSWJfti , twite fljmrtT W*ff 
^ httJf? i u "' n * f tfl^. »on cntcn ftrMS hmctpQ 

Sfialic uefdet fi^ 4 . 3 . $« twftii twtKn D^i SttOHg fKfVei ft ** *• *i eieornu fuperlu* eminent* acuminatum 
± hifcct. VaTuac parufH hiffiiuc cautr arfprimuniur, taim 
raaumt fc o. 10. /. /. fepto medio brttiiorct (urn ; hoc 
eniro fuperiut in eornu planum termin*iur t fatis denfum e< 
*:umin*ium. Stpto vero vtrinque adhaerent faiuna^ June 
plana t ab altera pattema^it tecciia fix* u. u. 

3cSJft 4lfi*# Mb »=t rcnWidMtfl £taubfpifl*a mftbm lino. HAtM nnrtiifltf. f^cMNrftlNn M, fe(«$minN:nR*E* 

Hiftioflcn Jutt t cmctt j&saltn SufrRcj fig. j. c, o*4n «ittc 

brotct ilC :'-i=T<^* in cm*u rrtitn, runeiwrin jied gi*t ptffrt, 

buntm , ManhL&ttn Sffifacn QtmaNtm :Hmd atf K JPctut 

mon Mr KBMRfcn *fWtiO«m> [o ctNidt nn« Mc h«# 

erdvbfafrii 6$* j. e. nom feb MM an MGntA f«hif 

Dta 4<3finiaU9 fltimr / Wt &tr.$fn o;<r flptr ttn.uftn an 

Wttca inMmn NaRftti tautft man ten UM Mr 3nj*t , 

c<l*t 4U* rtH«rtritf»iW«Wf£r*.tf*cl, unfrbcrnfflnfanac NrS^ort c. NfUbtt. &ic(c 6<tMKe, inmi fit m iCKC 

ficitfe fttlAJtgrt l fl' tut «iptr &tm funm fitifltt iretn CcittnfitMltrT, rcdttj; qcr?^itc uob crEMtai |tnt> fip. 7 *- ** imoot-nrift 

KIBMli WTfflfltttM* J>ora d. £>xt €*:irnftiilfn6nO«rad(ratiS, flrbcit fcbr nab* <m etm ettnfltl an, inttfrftfo nw! **n 
ua asMrtM: *«- % **. f* r. ai« aaaS tentr * ^(* t>:( nwltrt daJeiDtnano 5>i<fe mfcert fi* oNn in fta tlaitci. |i*mt;fl> 
MAnf unD MVBa £wn. UM ©fttwaWB attr tunum auf btwQi fittttn tot CuflM on g , fkI^c au( riit*c £<;itpiAtfc 
ouf tor aafrtrfl mtfcr ninCIHr jju& ig, 11. it. . TAB. 243. idf. Myrrhis miior , Cicmarii odorata. 
+ lfi#* Ajf. Street Cicely, j/a/. Mirradc. 

1. Caulcs quatuor pedes alii Gum » folia pallid* 
virem. (lore* albi fiinc. 

2. Scritur in hortis , menfe aprili et maio floret. 3, Herba m aceraciis adhibcttir , et multum cum 
ccrefolio coucnit. Xominet enim cilidit fubtiks- 

Sue panes* ijiuc ca propter frigido contieniunt et 
itulcnto llomicho. Kcfcrit etlim obHrudioncshc- 
patis, licKis, et vrinam pdliL Gam, <01orrlj(n , &ixbtl , 3B<lfttKr Soibcl- Cr«<r. 

1. ©K©tcn9clft«9tnb^ukr5u«bcc6; fcirQMat' 
ttx fm& bcil^raetjriiii ; fi« SSluneii ro*i?. 
i, 9JJan I'aft Ujn In tti^rfa:; cr blu^t im v 3pnlun& feat i>icl boa 6<n tSi.vnfcbaftcit B*? ^erb<IErautc6 / in/ 

tcm c* warmc unfe fubtik ^btilc bat r rorid>f &cm toU 
kitf mit ^lubunfla^befclv.- ::;;-. '.'.\,;*i::i :im:;n c> 
croffnet We ^ecftovffimam E«t Ectcr un& Bc& *Rifjtf# 
un& mlbct Oca Unn fort. 

4. NOM. GES. Myrrhts ft*l t Mttb. co. Wtf. /. 43 1. JflngnL Cv« <?r. Tom 3M* Bwi. /. 6J- ijtdw* 
674. Mw>i. EL 6. Hiii.Gott. igf.&gir* ftr, //* 24. Odorata Riv.ptnLp* 18- ««?P* *8*. Kiv*tb. wffr.au* 
HtuckjnJ. 39' Bttr.-:6(< Scudix Lfit.OW^l, 27 J. fil.^J. J 19. »>• 'to. rocfaut<, 

i. NOM. SfKC Cicutaria. PinoechiclU ^jf/. 1^3, Ccrofolium Hifpanicum ttiA. 184. Cercfolium ma- 

grtum ftu Myrriih Cer 1019* Myrrhis Rttff, 6ji* Ooi. 7^'- ^** "^* 4iji J c * * *54* Ator&sd- H. 10- 
Myrrhisnuwr vulgaris feu Ccrcfolium main* pjrfc9jf, Myrrhis imior, Cicutaria odorata C B. fbu i^c* 

foin-s. 31 ^ Mm* Car. 17 J. Agff. ''fr, //. 34. Myrrhis ma^no feminc kngc fulcato RA Mj?* /*43'* 7* *• 
f/ *. 77* Motif H t Ox. ttL 301. ij^f. 10. ^f. Myrrhis perennrt. ftmioc Ilriato, alb» t rmior, odorau 
Ahr:}\um r *. 4}-t. t,f. 54- Wfl»< H* LttgJ* Btf* 4JJ iWrA. I. 69. Myrrhis (cmjiiibtit proftinde fiilca^i» mi- 
Kimfc HtU : <jtftt i8f* Udorata Riv.pcM.t. {7. ftttpp. 1S1. A'mib. 6w Htxzh.Jni. j£. Scandtx fcminibm ful* 
catis, annularis Ojia. /Atli/- lot* H.Upf&+* Roy. Iff, irxbtxd. 6, Scaiidix ieminibus fulcatis, angulatitp 
vmbclhrum d<fco malculo linr.'Atf< 1^6. HMA QuwinonmuwtJm hie rcpctiniut BJacivvcUiaram 
i^oncm, piinuai <fTc obtcruatnuf ex radicc critli el tube* 
rofapccucnjcntcRi. FolU lon^j, <5ui*licaio pinnit*, ctmul* 
il&ia, cLodkc^opuildj^TJa, dctm CUKQ proirudunt, 
foiilt aliemh lDJhu«uai t cuiut fummi<ad Mqac ae r*mo- 
rum, plum ptduntuJi florum iuccedtint. in vmhella ccnO<- 
luti. Floret ipfi ob coroH^ra i>emjpttiTjcn, re^uljrcm, fta- 
cnina ^uinquc f dyfui <Tuot A^ 1 , tt iemina duo nuia fif* 3, 
1 e#D0fltt ibut non diffctutic : femina tamen nugna, lonb*a 
«Cu;c*iaRiVlNVM d«tcrmlnamnt t vtnouum^cnut 04* 
r*iir eflccerii ; <)we noil untl cuai non lit , vt ah alio gene- 
re, cum quo proiinw comicnli, Jtolfrjautlll de^at planta, 
ib aliit iierum n£r^«c1a fuic ^m^uhre autem c|> , Inuolu- 
crum fccnlnit £tcilc feparari potte, ouo faAo . imut latent 
femcnaliud fy* 1. in cOfifptclurn vcnit. 3*;m + ©if ^fl^njf , trfU6*TOtr &iet natfi t<ai ^1*'.' :" .'"* n 
*Kufltr un^tdnNrt ^t;tMl&tt NiNrt/ fomrat onf (intr &trftn, 
f noil: Attn ^ur»l hctKf, ?(uiti(fcr Bmd rrtittn law, 
tomltttfttarit wrt ti(l(atc(Sh{iltc gutter 1 rr;c <:ti* ut 
ecfrfl(4 baaci, mlifitr tit ***ffKr:<ift a<f(fl»n Vt^tttrn 
wff;>tn v\. '}\\x toi<i:cNtn S^c forocbU at* an Nil '.< f \ 
i^laam &tc Stidt Nr ^lu^cn auf f unft flfb<n in c ■■ ; ^:i: f . 
7)u 9Mi=3i*fl ftltfl untcrf[t<.t(n ji6 pom atifcrn SUsmin ctfU 
4fn^(*IfCMf*TPtti(rti:t4N(fiintr:tii:f(n«rr» retfulr:irr^lii- 
nmiNctr, roj fritrcb *« (unit ecaubWDtn, Nc|iwn<BriH 
fig* 1, ua^ Dtebfj^n Moffrit S^^mfn n^>3 t a tSLc.Ait^M 
bjbtti ticflroff'n* Ipiwn «ud uut 5rfiffnnc(n HlMffH €00* 
cttn Ixn^rojkn^rauttrftnatr :\?S329USNiPNn*f t^a« <t 
dniuucj @fJ4ltd)*r niciUJtcr oJorj(*e, Naw-J tUUbfeb IMa^rMff** 3ffcttct2H[otMA:ia«tQt ift, HlflUfl 
ftUcilfHiicliMltfMiiedWJV*' WHWB fw dm n44fl«i 
f * rantf t abfcfltfin Htff* , fo ift btfff I nttrr BcWIffit twn dnMn nictt ivctter flneniwiiEiiiii roorMn. ftlf (trooS befrahniabtr wtj * 
t",tmt Hcfei amimtrf t iti i»c rNn , uf \.r tit ouiT<K ^wut M GmubI Ui«t ^i'4dcii lijl, crccau j townMfl M anm eaa* 
mm fig. %. -:: :i : a«[(t*in tommt. TAB. 244. Lar. Gcoifta. Crra, ©fnft* ©flifltT/ ^>fricm(nfraut f ^ut>nf*ro6im- Grate. Xm*ttm m jngh 
© Broom, Ht$. Gcncftra, HA GineflnL Cjff. Genellc, Genet commune, ffifj, Brcin. 

1, Caulesofloetdcccrapcduiptlritudincmindipi* i* Sie ©ttfifl*' wacbfnt bfn ad)t bi8 jtl>m flcg 
fcuntur, folia proiundc vindi colore inftruila funt ? fco*t tie flatter f«^ DunM^rutt ; Dk iSlumtn |$» 

beflartb. floref veroluteo dtluto. 

a, pecurritinpratiset inpafcuis, fioretque men- le maio* 

5- Caulcs , florcs et femina in obRruflione hcp*tia 
atque lienis, umquam apericn* etdiurcricum remc- 
dium laudantur. Conuemt etiam in hydropc ; cms 
enim infufum potui ordjnario admiftetur t vel cine> 
res cum vino infill! exhibentur, qua fciUcet medici. 
na magna vrinac. copia cuacuatur. Quibusdim io 

tEicu, floret intfpcrtoslalt ct accto macerate , et 
fat, UL appt- *. «Ia6 fin^t c* auf Nm $t\Z< f unb auf QJieV 
ivti^cn ; C5 blur)t im ??Niv\ 

j. ©tenarl, Qjlumen ufl& ©oamifl tr*r6(n al« 
dn UrlnirclbmM via mffiunM Wit»l b« ^Sff* 
OoptVunatntar ttbtx un&6c$9WilU*9«t*bm('-9);an 
bait etf fur OUnli* in Ux ffifpW r M cutn>cftc 
UllinbW ort(iiiil*(®((ranFtftln Infufum gcniifd)ct| 
oBcr Die SIf*c bfLWn mit 5Bcin gtdcbtn wirB : aW# 
B<nntrcib(iwf?brVi*!©nv4|T<t mit ficm Unn forf. 


cippiridom iflRirSfdmvcftt, quo ftftomortHshc- 
pKu atquc Jicois p.uiecr mcdtri dkuntur. M\ ixt tfoppcrnr H )\t iwfre r tot xratit>ucn £« ^. 
bcr uuD frs willed fcwflfl* (WW- f*J. Wi ft Ifl). 
j 5, Cvtifo * genllU 
, 370- ImJuv^U *m. 7wrr*. <>49, ttctrb. It* 27, A>^ Hi. 4. ROM. GES. Gcnitta vufeprit rt*rf. j*idfc 

26f t a. ■ tffi. wfffc. iSf. flrf, i&6« ilwA. /*J. 
Spirtium £iw. G<w. *» 690* *<&. ¥* <** 761 . tfoj 
Btrgea. fl, Fr&Kf. 119, 
*. KOM SPtC. Geniftn BmfitiL <U- ^.961. Gw/. ii^ ©0^. ijS. J- ff *cff. 166. DoA 7(1. fe 

■III. Tsi* 1*09* £iv.r.6f. Gcmlta afti*ulofi AUtth* St.?. nwir GecWtaaaguJofi, etloOptriiC&Aii / 
K/sjjrib. Mat. l^.ftm. fl. /J*#A Oifp *7*>* CicnilU mgufoJa, trtfulia Ajj- W:(?. // 1713. -*)w. 474, 7 ^ / 
i%%. Genii ta uagulofi C virion* Lagi. <d6. Gcnilta motor (cti non acvltata £**& f«. fr. Gtn.lUvttic fag 
iM. /r*ijw. El. f- rai, jEg.^wfr. G ^ ni * Ja ft«parii M £jtfctt, ffrir. O. ArkttFtotic. #: n T /. 3. GtJX 
fcopaha, vulgo CicmOa Senium £©k Jc, // $9. Gem (la vulgaris c* ftujwnj Pjj*. 119. GcmfU totic^ 
fohi* tetaaw, oiutia, liirfutis /teft Coff* 1&7. Cytiib-gemlta , fcopina vutgim Hore Jmcu fcttta.^ Bwrb* tt* 17, A> Jui. 144, Spirtiuin, iicniiU Uujjariii vuJgi f.etf. //#■ <j 1 
lis, folitvtcrnatis ci (uhuriis fin*, #7. Ci^f. jf6. ttSxtt, *&?. 5frc. ?oy. 
1J9. Z)j/fk 113. Btrgtx, ft, fr*itt/p 219. 

AW* FJf. ft it 1. j. if. 1 f* 17* RlKkvi'cUtanM fvne , 
reltquita nobif additat. Miftmudo plantjc pro mi^nc fo- 
il, rnejuctereftir, rariai, ci Wot etiaaala ^clocc itoxit ilr* 

iJVfh ibaiut eiUtn auAoriW fi*p« noof*, ***Irm cfl, « 

&>^!rJt Ncc nco in foliii* fOfW a c*Jcri Jti^sjnJo tftitt- 
[Tiritu, Jifcrc^nilt dcptcbfodiiur, vf (Hi fc iiKCt lint for id- 
rij r qi>JC plfrum^tu icm»j inufoiuntuf, tfjrui ^mn c*u!e, 
CI quo profrcdiuAtllr, ccidcnfcm m^ Ni>ariium nniit iftcrmibu), v^ Roj- *70- WTOttA 1 8:* Cwf, r^rcditmtur, cuMeftfcfH Jn^l^» aitmm IttKTU* 

pjunr, in qtittat , vi in irunco ex Jlti foliorum iorct r p*» 
duntulo tnM<t<mcf^ pr^edunt &tyut d«pcnd*nr* Fforem 
jnuerum /;. 1, a Uterc ^» i, lb anc»ioti ixite £;* J. pr». 
pOQif. llacrenf cjai pjrui In «!»'« Ittcut . rwmphjKo, 
^ai in <jui'iijuc jKJniiit £.i\ fupcriorct, iki niKfi<>r<» ( fe- 
re fa duo Ijhfa r* i.j. fticilii, ^um iKiitiM umeit, £Mf>:K 

aequiki - t»i(p t inrm j^ptuni confliluoer* CumL'i ei nutn* 

3U« p*Wli* cocnpoaiivr ; fupKiiiuai j^, 4* * t ^uoJ vcirlluoi 
UHut , mt^num cfl^ ouifutn, midio jcuium <i J r<liouk 

rcSc&tur fccfccfunii dun> (nedtl peuU ff. f m t t tlWAMIII" 

* n*ntu/* quotum fm^uTum p*fti:e . vbi in cjIUc cfl^ sitcauj* 
<ur, juifocfum proced^ni fjcigi if, er lubcoiuodo mjr^ine 
ttrfrinjtur. Sum ivtc« hicc rctiquit pculit bieuiurj. Duo 
lnf<rjorjpc»U^>^ f .j, i ? c«rfue "u«*n ht^fm, « 
<juua in anitrtorc putt <ociniue>n< ^ 7. j\ nonnulti U«- 
nicoruaipio veo r*uto *Jftim<fcoffknt P Deri or ubaca 
tforutn pin iL^x h*\*t prjiwipjum, affcruEn An^uftuLrt c( 
acutuflj, akcoim filial ei fubfoiuaduni fy 10. ^, ct n jq. 
uriori parte vrrumquc leuiree eohaeect. In con^atu pane 
amplcflurtjr flaminum Atam<nia p£* t, vt eorum /» / itoue 
ftyli (. p»r» interior cancum emineu t id ^uod reeiinitn 
■ (: incitfen petatit fc 9, naolt eiucefcif. Svnr eorum i?a* 
minutn d«em ^ ia, quorum looga Alame^ia f t t% <alyce 
oriutKur, e< amherti fabrorunifji impofitai f. geruw. to* 
rum fifiti, <jLiiniui« <am ooflrae firorae jdeo accurate non 
detcrflunenr* hk eft, vi vauni reltoult bretijui piftilfo in* 

eu^a!ot t reti^ua noucrn in vaginta eoikffani , « (upcrigt 

tinium a U iauUem fe»d>nT. Fi( vtf cxinde li^iul , vt 
rnum Jttcrumye Jonfjrudine dtf^repet a rcJiquji* Pifijlturn 

fy* tl. (.."I ^-'.i: :- t . i:!is:.|:j' !:t LtW V . CI ftyhlRt Jat^lin^ 

Ja^urtibm^. flipnare acute* doMtum £Hk. Le^um<n t ran. 
ekai ia^eeuent, tozr^uv £c, eompretTuau UK re f*. 14. i<J 
emiatntljtn femiautn notat iaipreQai oflendeni; perfiiMitrr* 
uecn indoat viloai dluidiiar f| . 15 % qua rum latcrtucfu- 
perScici lemtaa RjUuKKtll RaUmb velglobofa //.I7. Jf. Jam. pfcl.it s.j. 14 n.i:. WWacfiw^rftcjcflt-j. 
titn- he ttfs;*rt fltir r.T3& rai tins ^cjuiifu<t et-Jtin ^* 
©rift Nr JfanH W itfl* S5*(o>jfirnj>nl h* Butflli »u 
Hiitttc »ri$;cNtt- tm>ndatwifra=$b4vt ti&tirfrt 

nj(U rtore alfco /*t ■**♦* ttd-a^c vod atiexnijtrteafDMH 
rWtrr* anQffy&m roii&> UraMH svnmtrcr iflaiiuni t.^.-^ 
Ha Nu SMirrtrii UnuO: man cUt^Mif <tma llr*ttrhici^ rtV 
<ter ^:ti(*^t tifcnUn pm <mfm f^nttlin ^^ttoLT^ bcrrik 
m , tt!t» Mrinw hftirt , ^-t^ 5« BUttit 6|ffrri <\n\tU. 4 
Iff* aNr Ottn un& M(n bt9|APm r^fNa, 0« £<^ -1^ 

*i£J> Mtt^llMlffl- Sin N« &tftmt:t?rtlj cif anhu'^o 
ffln Nc $Utut/icmstn hi KNdncn at:t Ocdi^f rim Kimt 

tnc> &jn-i<n c^<^icti* iitffcnvdtr*. a>< c^k irir-i* ?ii 

C<Eftif<a lifCfnm ^f-t far'cn t*nD <cnttdtn:tci<n fdte ■« 
ft* in ftictf ijinj*njt:f, ROJpniiftatttDhrn. tan tier ?*& 
Km Vino, ttn&dlm 4Utl|amtn tircaftiFiM % 1. a. tatii 

trn # <inmhfiim:\.n&aitf. i>t< *£(i:m(t;t<r?f topics tcp* 
her nuf fatiu 3Hi;cc<n ; BjS Ohlwmtmi i.;< 4 b ( c ( :*j 

a*M 'SttiwilKillf »fl v*#r <of«am# auten w;<ir^^ 

un& ftlAqt )id)Bon frr. irtnatn, w&n&tit i>: dki cresrr- 
MBUtUfl % j. c,cetie^«J<U<nrnn(r«tNc. lirfl 
«&f* cj* Mttfl, mo HfMM w ^^ Sritf lltftct , ItJ|4 it* 
cw:^rtt(f NIMfl ttjc^iinftn*!* brciEer, ub) tnVxti pit* 
tittmtWBUmbm ^CanDe. SkffeWlKflM tJrjwnHiiritf.di 
Mf da*>rrti S5U»*jfn jttl#(tanf* !>« t^ten untfrn ^i:rui 
tji- 2. t> *- ?. d, fubrcn Den 3tiia»n tanna, ccMsttNttai 
W/tm Srwtfrtennern, irtii tcH*fln ihea dqTen; €nN Kd 
nen<lf,(n«t^ls^e^ is acim *fr7*d t KrciDcm|i:e( ?ti:i(*i 
ntn 3&f BBttWI t tcfl plW but oncn tapplM 3^ 
ftaj, rwPM piii erne f^mai unttpV4 r cat e=^< trntisl 
runDlitbtd Jig, 10. d. onb frctD< tSw^en cur Ofotea [rjf weaj 
iiniusnMr JaNrJxltmg. rwttfce fi< dsfn^^eB- (Ir&eiht 

N«oM e* f. ollt^raT BltftH £. Nrpwrsvt ; oil bcLM *** 

.:*■■[ .■■■:■::: tp«», nxnn Rtfttl h* iUDKnMdlf«l m eS» 
»« irrutflfje!. ^E*|ie^4^^Dt((*c StJUtf^raitNn fe <i. 
tx«n 5.6(n f, itftnlL* In) Uj nuf M£d*C AM w«( 
nebara , t:fl& oNa nmMc*tt euc^fr ;<;fn trJOfn e, €( i*e- 
Ceti^fftlben ttqentli* aijo jtlfrbre, M «ia SMt]tf;De(t?t» 
ice, oi* »« n?w<n , ot!f dm tit:f:. &tr Si"*^ «(toftit; 
tit unNra nem flM tn cm* e*ctt< iu(jmmcn oaifrn , «?*«w D ? i^*rt|#Db*N fit** Dwfra Umnoat) cibcn uitftc VfloViwwn cidjc fitra o^ 1 » rf?S d>tr *1 to** fl 
jO^cn, M *ii« rter Dcr onberc oic nbriatn « ftreAf ntenrilfr. DoJ Bn ctc& fi:. it. ta Mara t<r r;s^d e^« 

1 i* 3E2« E?H 5^ *V n<bfl fcmrt f * utfni ew * f w^Mft 0.1 e*otc mn> row* c^:* wbmci fiiji 

Bfc'iflfiM R* ! ? * ^ *£Jt "t* ""^iWflfitowou^ngXertKuic t*r tnncn bnM 64MA »»»« 
y^SBtt '^^^ ^ If> flnhnB * BIOT4T 3^*< -« mcrcnWraicxfl oDcc 011* tv&Mt*te eoi*a *: ©ie SKnjd iracfifcn obngcfcibr jirw gu* 60*; L Caulcf circkcrduorum pedum .UitudinAin con 
fTCuuntur, folia profundc vircot, |Kr quae rubicun 
die venae recnint, florts rubri funt 

2* Coluuria hortti, flcr ct flmfl aprili et maio. |. Flo< NtZMtln (Eltb bfjnid arajgriin mir roiltcbm %*<n* 
uno c(c aQUiHCo nib. 
aV SRomfttci (V in Qtufffi ; ftc bliihcn im 3?f» j. Flore*, fcmina « radices caput conformant, ct 
cpikpticis morbis medentur , ncc non apoplcxiae 
omniquc morbo fpafmodico in iuiicnibus aeqae ac 
fenibus, Laudatur porro in morbo hyllcrico » fup- 

incllionc catameniorum ct lochiorum* Radices ct 
rmina dc collo infantum (ufpenduntur , ct tunc con* 
utillioncs, in dcntitiWic ditficili oriuoda*, lenirccrc- 
thmur. ^•©i^Iumm^aamtnunb^Ourjtlnfin&^upf* 
RatKi»i mt&iwtor&iefaUciibc(£ud>i, ben \£d)laa 
unO OK flrtcn rrampffbafffer Sufalle fo mV ben fll* 
rati ai* lungcn <per|bncn bienliaS 5)Mn rut»nt( fie 
au« m Wutrtrbeiebwcnmatiif unb m 3*rtaltUft9 bet 
mtutauicben, \x>\t and) S<rsunebcKct;)iciniguii$.i£o* 
iroM Qtjurjci, aUeaont^nflcEmanbeiifiWKen 
an oen M, um ben bem Swim bk Conuuliiontn, 
(rampfiigfcn gutfuflgai abjubauen. 

Cir- 171. Lttdvv. 7JJ. tk$. Syfl. $. Morjsd. eI, 


4. ROM, GEft Conf. TAG. e»c. et tilde jitogar. 
J«jf* ttr, A 481. tin*. Gflfc flf'A f. ». 600. 

c. {COM. SPEC. PtteoattQrff 18* PflcontaDortf.au. 
i£y, Sftf. f 30. tfoj. 48'- /#teA* > 17* Picon «i Byzanflna Cfr/. A 179. Pieodia ma* firw/. ft. j j. Cfof, in 
/Jr<yc. to*,0gSr.fta7O.«-Jftttfc<iy, CiwnEpit. 6^7- itel i»d, fi& 1171. Acd. a$A jpo.yr, 6S4. Atf, 
Mj*. A 693. Off- 5>80' Part 1381, A«fc Sf&fionv. I 194- &toran&.H$. gi t /. 44. ^fg. 9. /rriiim. 4 f-77& 
/€jj- Paconia masvna proccnor J. tf. ///. 491. Pacoma mw (maior) Horc iDCtrnitD M Ejilttt. Jtat. Q,-M 
f. 11. /. i. Paeonia alicra 7M£. (82. Paeonia folio mgricantc , fpfcnduJo, quae mas C, B. pwr 313. //frm. 
/ji?J. tt. 470. ft«r». 173- *fr***li B^ca. M. nw/L j 54. Jr^*. /'rr. /, 48*. Paeonia htio Ibkmkdtc 
mas Ktml 44. Paeonia hntplcx » latiorc folio trilido Atwif. it. 0$. UL 4(4* j. -J7A f, j. /. 1. Pacoma fo- 
jus triloba, CX ouato lanccolatis HaU, 31 1, NU* H**e rioflra ptaMii proui earn ex RlKftvvetlianct 
fch<t»*tcno3n»cw»ir"l»flitntJS a pZfritque herbarum fcruii- 
loribgt, ni«fa elk v*rktj» tlliut putitur . quae fupcriut 
TAR* tfc> propefua tft- Fjmcnim, cjuk j veccnSui iniro- 
ctLKtnKlt t in marten <t Uminvu diuiHoncrOf nujljut inomtmi 
<Cc , diucocnprobaiumcfl* .Mcfiofctnautemex foltorum fi^u* 
n noum pic^oiuU HALLfcRVS L 6 S«* <a m*:i(lrat ct?<*n)* 
pliof* - tninu* *i in priori diflormu, iMt in ires vet qua* 
luor pjnnaiiutfciiuiiifri Color tlorit dliqujnrio vjrUf » vc pur- 
pureui, Jncamatut y<l albieaiii fie. Uadkem crailam $g U t 
&ottm fa '♦ referi^uiwcalv^epentaphvno, corolla pen* 
lApeiata , copi">ii<>rtb»F flaminitu* • cspfutn vel <Jujt*ij vel 
tribm f** t* quatuor ^. J f vel plurihui conftat t In quorum 
llntLUlis fewina plura ^. l, oujtj, per maturiiaictn nigral 
" *adf«r SAfe Vi flnjc ^ bnen nNftm rcir Her flat tnn 
91ac!mUif4tn gnpa anv«r«RtfK ^arii<Ufn 4, lubtilioribut villi , ecufiJit jd^refcunt* 

ten tint e^offt T?«t^< %- 1. ii:uit*trun&{r * 

|a]f<# atiaaJaMf ^HflCRi mc;iico SraiicnciT^tn wr tmc t:ot'< mUKWhl turum^n 
WPIcatHlVfij »dwntreMTA& &u owairttllci frotm 
S*nn hcMHv IG<iIeni), rw!6f Mc RUM in oiRithcbt no 1 ? 
rp^jifl' MflUQI nntr<n, iflccntdnet SiWiaftib ^in U<\o 

bcrfidtaUM ^Miffrhcranematn. ubbaiLllft#|tt[W-lMl 
t« ^tdtur^itftu^m*:foijn^tift, cibt:irj<r<ifti!a v Ti]:ti> 
ic> u>ie Km B Ha j tiiiblt »itr<n Uimx ttui&rmt (tthttlct 
Ron i>( 3«bt &<r S?lt:3it ifl aifi ri*t bttin^ia mnUv, 
MMni MMM PDqHtfflrtliti fliifsfjibifjt, oNr aut^fi* 
tjftr, Fij> II. flcU« Die Oictt Wurjtl, % I. Nc QKBBUiM> 

Mo)c mM pnimaHflttWItti ftlffC' Dec n^dfltrifltti bur fi^. = «*tr nutrcnj JbuHl hfitbet : in uto XdMtt'lu* 
rctl4< tp tM<r 3Cipc raroarj 6^, *. finft, uct wrmici.iit ((tn(c©t» TAB. 046- kit. IQiis. Glilliim. Germ. SBtfej 
do. Gi^V. Gucdc, PalWL Br^. Weed. 

i . Caulcs trium quatuorquc pedum allitudincm 
confequuntur, folia lalici* irttttr vircnt T llorct (tint 
Intel* 

a. Invariit An^liaclocis^ontcproucnit, invlum 
vcrotinaorumpraccipucfcntur > ct maiomenfe llo* 
ttt 

5. Ifitirfi acKlringcns ct cxliccan* adferibitur vir- 
tus, ct interns* acquc ac execrnis hacmorrhagiis fi* 
flendis adhibctur. Nonnulli in dillonJonibut , 
hcrnmquc commcndajit. KmplaUrum ingrcditur 
ad hernias ditium. aBat^. Gtmc, I^r.f. yfag/. V/oid 9i*fp* PaftcK yr^. Gua* I. ©« Stengel lrrtcbfcn Drcn oNr W'et Su(t 60^ , 
6k t flatter fln& QBtiOcnariiii , unb bic ^Jlunttit 

sdh 

a. Won RlHWI Re i» wrfdxc&ntfn ©cgcnNn gngtl* 
lauD^imlb tMcbf^nOa obtr itifgntuiinrird ftrjum o> 
bruud} &tr ,\iubtr scftacfi unb bliiht In SRW- 

3* ©en ^Uelb fralt nuin fur iufammen^iebmb unb 
treefnenbr unb tientfiMDcbliniwrlidjC; alf iiufttrli*e 
^>crMufiJiu)en \\t IliQcn. (iiui^c rubrntn t^ ben ^tr* 
bdhnun^en unb telteefcbaben- r 9Kau nimint ee mtt u«/ 
t<x b^i5 yflaJleT wibcr blc $&ri($6 

• ■;. NOM. GluSER. GlaRum RnL Mttb. $% Hiff. A 84a. Syu* 307. SrTp*. fl. f>Jfle/. 109. Ifatis ^fA^r. Car. 

349. AttJr»2lIi Atfpp. *^3- fVeari. W. ll. R>«W. II. ffofrA* /A )- Ml* IQ9i A'«w/fe. ttKtfr. 1^4- £*»« 0» 
9, 668< fc-f'* ^ >r. 738. «o>. 330. Wiifl, /fWt/. 53<_ Gtfr. 238. i-ffivf. 401. //e(i, v, ;. 9, o^::. IA 147. i>a- 
iifr. 10^. Wdcbori 166. Mor&l £/- 12. » 

f. NOM. SPliC Gliftum (yluellre Cat/*. ;cg. Crr. 491. Ifatis flirfff. 134. AomV. I8J. ^. Ansir. /A Qif 9 
34i. t Roj, 330. fljfl. Wclp. c 3*, Ifatis fylucflm fircfc/ 330, Trag. ace;. A/*«rA. 471. G»ip Epit. 4»o* Dorf. 79. 
r :'. 1114. Mwif. if. Ox. a. -■.'■. / 'j-:. 499. iVmot. at. KiU. G^rr. 13S- IJatis a&rcftif Cord* Ditft. 49- Ifatis 
agria* GUftumliuc Ifatis fylucllm toS. //#. 190. Jc. /. 3t»* >*i«. '48- >f«** fylucBris vel angktllifoba C. 
S. pw. 1 1 3. Hupp, 63. ffrrw. LttgJ. 8**t* 344. ftanr, 21 1. Boab* It. 1. fJttf. 109. Btrgtn* ff. Ftancof* 109* 
KansfiucGlaltum, Gtiuaet fpontanca ^. fi. //. 909, /*"*7*nr, ijt.r. ^14. p^. 4. Ifatis foliia radicalibus crc- 
natis, caulinisftgittam* fttictdis oWomrit Litm.Fl* Stttt* <,4j, Sprc.6~o t ffins foliis ra<ltctlibus crenatis, cau* 
lints integcrrimis , poneacutis, lilicuSs oblongis Lixx.AtL Stochb. J 74 j . p, 199. //^cK i<x>, G»m. /A 147. 
£)j/i>. 10c. , ; N<^*. Prim huiui planrae quim vberiorem nuno dimut 
cipoftuonetn, noiane!uni<IT« cenfcnnii, a varih aucioribut 
dupticem ciut ectomemorari fp<^iem f iliam quidem fvloc- 
flrem cHc t atiam verc+arrc eoti et fativjen voeari. Qtmm 
veto fafia per culturten icrmmina i!«uerjnr, eji ( quae in 
vinquc Inucniumur, diucrfiiaiei huiut UllH effc ciff^iK, 
ct LIHNAiVS eiiun ia K VpC J. c. fjteftwai prie'laiiuj 3»"n* ©f iwr tint HlfUMMc ^rtliruc; M M|Cf WW 

mitt ht [en f fo Mtd iwr cot notbia iti <fuin(rn# ta^ : :; -tn-> 
Not £*rifftrt(Urr t»oniDio<n ©atlBtwm ^rRdenu«a tMn # 
rocwi cint »tlo RsSa)fCr # bi( anbirc oNr &ur*b xunft fl{»c;m 
ua& tic utai utttiutt mtb* &urin ^ W ■■IJftlRl Bm 
<fct jur Qnuat Ics^tn, Nt5 Ccr tlnrtrfa:tls tr«[*tn man ui ttt- 

K a »* 1 !:• unrcm mlnorem, tnnua , Ate Me&nra tit, pcduatKuloft 

lUtcn pirum toacatrtfoi*. ntc pcUbro* habere, dxtiti nn| 

i|-*-.j|fTi vjricntc.Ti '-ilrjc diKfjpuc fiietft fubiua.fuiui 
»m t quit vocwtir: GUftitm f*ii*u*p Kai. Hill. I. %^\ m 

SytL $07. Cer* 4*1/ FaWc 6».% //itf/ /tij** Dod. 70. 
U 40©. Gefa. H. 16) K Morand. Hifi. f& 1. 47. £ 1, 

ld*mt$i(* UlU. 47'. ^5tfJ> V*/(* Gf*ft*m fuimMwt 

'iceth* \nd> lit Ifitiif4ti*4 VtilmSfiBa C, tf. pin. nj # 

Hem Lci£d. 8. H+* MoiiC lf< Oi. It. af& S* IIL I, if. 

1 10. lf„Do hajeumn, latiaa fciiitci, faf&ieaittoi neuit 
dUEnnntbn adaotauit, cttukurwin primi* ok^iaUI* 
que via* pfxfliotiiw detUrjuir, net noa omnium paitluw 
kon«, fiifura* ocaiictticaro nmdjK^c dedii DANIEL 
GOTTFRIED SCHKEBEtt kit eonuneMJilOtt. geftw- 
nieo idioawc confceipia, HJfafflh , PhSftht u*<i Ott+* Q 
wmijikt Brfihrtib**£ Jtt U'tt*rt» , li*2t. I7fi- 4. 
Vtraque, <i Temiflcftio cajta, piaau piimo folia radicals 
format pctiolau, ou*ta. aturojnju vel <,Unh . in jtargiae 

SdUAdOOM cKfiitii ExhUcjuiii forgit follU alicinl* in- 
ttldfll (cfllt)buf* i-tc^rit, fj^ieuiii , rfiangularibvi * t* 
quotum omen *1U nnoi rami pf&dcunt. relit eJui^nodt 
nitunltm magntorfiwm pKolfjiit kon Gail. Sapiffarc* 

rami Kt|ue t k tauUt* Ifocel gerunf mmerofci Aitlffcii, fed 
eitpuot fj 1 » In tilkc (cfraphy)to /{* 1 t P* ( *Ja ^uatuor 

tontinentti, fhcnini pt jtttr ta infant fti r Qvtat vnicef . 
qui pfttfoch filicehai oblongjtn, infcrit>tja£a{hni, (tjpctluf 

paullo Uii^Kfn, fiiprcwo in let* tmarrimitfn *;- J, quae 

per mitufifatcm recdfA jorodthiU.-r-i, fa duaidiBidrhirrjJ* 
Oil jy.f, ^uinaiTPktmccnfin<(urtf<3>en, etulitttiamfi^i- 
»c >| f. Kigiirat omnci JUKtwdJianj* (urn. oM fcfrreb«; N flu* ta »«■• (3MmU6 b w u 
Vpf. LC «notflwrr{, Wf Dlftc ^?Jtjje f<n | it j r Hdlff ?i" 

cn&bj^ wcfitft riBOfj coi^ iit^i gjnj *tjrtc BtUfTbSS 
Dtf ttLItfl ia bcr ton im( NfM<fNrrQ ^flanjj WaijJ BB 
t<m^ fitcju, iwt«f to(w^f Sflmrn t^t ; Giafl Ma f Jj 
gdi. ifij* f. MU ty*> \*7> Grr.ja-i.AvL jgQ |WS 

$fr t. 47*/. '» »a»* d^Kflict rftfo/fc 47i ( ifojj 
OliftuAi inn-Ti //****. /At 1 r. Ibtji At b j t*\ j t }&*"& H . fc/t C 8* pin. I il* litrm, Lttfd* Bat. 

as*- 5-/M r. if, /- 10. y. * ©wbfrfcr. bn i^igtg 

lit. baeNT4ff«tcrtc Mtt^^V fSC£X5X3ea ziXM, 

I£nch4l< »fflfl|ti»efl rtit«l Uiitfif$c;&rl «q(S(fl ( *:^>-* 
a^ff he ^otiu« bft!»Jtrj3; uito of;or.MitJ;<n K^«r^ 

Hftt llflffl M Rottt CofCfllctllCp *^N HJflHi iimq 

UMrmW VtfncMd^bfBt nutCf* «#rnlr44r # ttettft 

DCbn QCMttli Jott^fa t:cfin i?<i( rt :,c ^r^^lit^i/j- 
kt, fliiiw(Wican*(, pmtWttftbnqcilwfiHilta^ H ■a reHc^f^ bc:i Jir<i^c EMtror i)« WbWc i&6^ M 
battel tt ia f.flfc t<(^t?<ru 3ria)»i:A4 &orcf<(i(f f i>( (^ 
BM J^<^elor7rfMr ali tcr ^tcc;fl, trij'it r^f crfTe ^/j 
HiMcii Trft^t rto ftftc iiwi S10 % 1 , im& lb am •;-- 
btaiWiiiJmc«,>i ncr eiB4cnW*f(id n (^ ri& 
MEa. ,SflW M<p 1.' fa* etntfdbCB t»t» r.«n cam 

to Ciuw flu ifr 1* Etc mMlfBi in<^(jmai fins wa C« S5KAW^^ ^(Mn c«&cn* 1. Hicc art>or m^nicuJificn^ conlcquicur nocibi- 
km 1 folrt out dilute vircnt, Hate} liint lutcoL 

L Phnwturin itc^mUubchi > hoitir ct aruii, vb« 
menfe aprili Hutet, TAB. 247. £j*. lugJim, Nux Iwjlaiw. C*7w. ^tifttfr ^tUft^um. Groec. Ktpm 8******* ^(LThcWil* 
Q mit-trc<, NoyiL 1^, Noc(cs, /tj/ # Nuci. GjW. Koix» Noilkr. ^' Ooefcemoot, Kootcbo«a 

j- ©iefrr ^autn &flcmmrejnc*ffmli^e0reii</fo 
rc SSIirin ftn& grtbgrtn , ok *Siuci>;n gdWt*t, 

1. Stan pflmtif ibn an Sp^iicr^ingt, in ©^™ 
unfc an| gclOcrn , ito cr f<i«t ^luii^n im Slpnl irev 

1- @cint dilute ball ipan fur fin UxUi <BrcAr 
mittd , men man fa etttertrt fnfd? ^ pt« $ftrr!tf 
unD acpulwrt cingttbr. ©« ejrimui ^Mt it<tta 
OB ^cr;ftiU(rR&un»^int au«mibeii&qcctil,mt; cai 
bAuni ft* ifcwt efftcrji In atlcit on(l(d<nf' uitD Mrti* 
gen ,>ttbtm, ia ftlfcfl in hr ^>e(lt ^wftaftcittt^ 
lxid>tidK* tngrcdicn* N5 ^heriama|Tct*, ©*f otf 
"utftr cingtm«b» gjufii tenncn mil gulcrt 9Wd j # Cortici vh vomitorit MCtflrtaV . fi«c recenj, 
fiuc poll cxriccationcm in palucrcm tccUcluc adhi- 
btmr Nucc* vinttcs cc rcccmc* vim ilicunmr ha- 
bere card nc am ct am»toxicam , quire carum Wiif 
clt fiepius in mcrbit conugiofa cc pc11ilcrujal.buf, 
ncc fion ia ipfi pclte Ingrcilionrur ctuai tquam 
thctUolom* Nucc* tutcm t facchato conititac , in 

DhyiiChco tdTum* poicrnnro In citculo porroprae* beo aii(l<cEcnhn t><udjen ^rub nucblfrn iur PrK»cx- 
flani( un virtiitc re commendam oki, ex rccentibut uiuon gmommtn n>f rNn. Smom^UlMlM 
nuclcrt cxprcll*. vncue duac vd ircj. c<mcx mi- Nm OlQATcEfffl £>t\ &tr rcTjfen ?IuC[irn? m 0* 
ert cxltccatuf « pulucnfatu* vcl cojicrcroaWi reme- ftbr ■ .:;;■ Wind in @ttii;bff<hivmnwii4 ©K *P 
diumnabeturadKnngcnt* pulcmtn o^rt stbrannkrt @6aakn lwrtcn aH«i 

anbalitntt* un&jufammf»iitljtn$e$ ffiftfdjcbww^ 

4. KOM. GfcSER. HOT, fl™W«l. ff^i. //„ i 7i . Nux l^lant « v .dr. 301, tot tttf. ff. i^^- 
4^ lUft, i4f. lngbniAA.iWrri. 140, to t 4 g. ftacklkZ «. £Jit.Of#, m. fcM. citbV. «- 9W- JE*> 
ti. t>i^-«. 8?** '^JcA. 177- ^»X«. ft !>-«/• l*$,H<tjt,Sxtt* 17. Ddfi».i9] a 

<, KOM- SPECIF. Sux luglaos T/*^, 1091. Uate. 4^ ^fiff6. V j # cm. fife, 172. Dft/ ( g-^ M t Ut& 
mt ^- 4)b". C*r- U40. W.I189. 7.*./. A 341- Ctf-flP. Wf.*. JE to8. W<im t ±1% /, 719- fr 
fc p Mix Kiglim fiue rcgu vulgar* C R p» f 4 i 7 . W. 31^ rour*. * 8 i, Botrfc. //. , 7 ,. JS, ^f! ^» 

folioinie^j rrucjiheamm annofemeL fri*a u ,maxiroo torn. 14S tuglinTfoliolis oo^tis', etibrii f^ 
i^aw, orawbua ferae aequabbo* flhfc W. djc 44t^ W* 8i, Utefi, 177- Beth*, ft ftp/, t^i. Bcrpf- 
K nw^ 30J- ^ 193. iugian* fbbobs oualuSm. glabns, fuWirraw, fubacqualibuj iii« t w. ^1 iJS- AW, Nftufueeirtar, pCOftet cdfuram, vtviicvur. va- 
tbtpefr*aaeft mutKtOTic*. vt miatfl^^lwriitavncdei- 
luc virictJic*, ^uiram ali^jam eopiim rv^cnC« RAIVS I.e. 
HT0VRNEFOKT1VSJ. €. F t .L ei BU«am|ib n u ft. 
lumu <ft konibui, rctiquji vcro, oh ftruflu/jc la ioribuf 
fruAibutqut ffcpMlaaB, adiccimot. FJorci^duaaproiJcimf, 
dcptkitefi? £cfi«tli deprchtnduntur , fcpantlt tunea T^it t 
ir v.j , -.l. .11 -,-:j. a4hH»nt, Folia EoiO » oinnira ro(c cttmctj Mwri4tcNcf ?r? cnD Woft utMat N* 
MUiH wQ ajci fo Me ifs> otrttMw Mw i ffl g 
MMM oitftfft, KKtNnn ^K^ue J- «* pi* SCUSS* 

P°5S * -A? Wta*<c«fiit«flfifilte<t. Kig. 1- bJ** 
Jen WaifmuiK<« 3f^i^ncen tftfMM ^ M( ItCfcol ff 

l(i ttpttfwatt twtltt ©tt3MuaimnimU»|ii*KeP<»jJ' funr, folitflum aufrdeumquc e-uatu.ii eft, margin* integrum, 
vcl Jeujter dematuoi , acuminatum , txrrcm* imparl lerrai- 
nitur, FJoeci mafeuUni in amentum eollijutntur longuoi, 
fqiiamofiim, fvpiamnum fcntbut fe inuicero <*n lege nti hut; 
fin^uta fqtiama fiortm vnfcuai eonriner t quie* calycc m»l- 
tifido conflaJ, euiui iaeiniat nirorfum ante, quam aperiun* roina.fr. 4, eonfeuicnd poft ejolutionem autcm plural* 
piaehct * h*ec Alamentit fuU ad 
laeiniaiealycU a&crtf<uM if 6, ec anthem ereflai . tcfl- 
mlnaia*, naiuraJi majmltudine £*. J , autla fl>. 7* dcfigna* 
tat, oMinent. Hi Aortt * dum Cum ( <uiui prarparandi 
eautfa adftfOt , puluerem difperferutu , cutn two dceJrfunt 
BnKiifA t hlauiemmafeutiui vacant tif, Afrcrum Ao-ium Ge- 
nu** famimnum nimirtwa, in alit Tamoium vet foJiciumic* 
det, quorum ■liquet » led pauci, in vnum quail lafciculum 
fii^jEbntur. Infcdu* tUi lurnent fa *> (uperiui aofuftan- 
tii-, (vlot dao% brcuct , fti^.tr-a vcro latum ct eipanfura 
continent fa% Fretful wco. ad maruritatcm dedutlus , 
ouaJii fa ifturae /^ 10. ExtcriiK imtf lucrum ex denfiori fue* 
COkvtl fubflantla. intuf veni* dctnrrcttibut reticulata ($. 
it » conftar, fub J|ua detiteftir nox flora oflea, fupcriutlirc- 
uiter acuminata, iftaemialitatjbui mulilt exafperata, induai 
vero valuai aequale* diuidenda jf^ o , qo*c intcriut f% fpc- 
AMU fa. I) i coriacearo adiunftam habtnt fubilinfiam, 
variot procctlui eiormanum , quorum inccrcciTJunc nucleut 
inrn* latent in quatuor quaii lotot dtulditur. A fupcriori 
pane fa 17* al* anterior! fa iG exemtum eimtnodJ ft«> 
clcum filth* qui Tub eutfcula denfa Nlptfn fpilTiorcni albam 
rccoadJt* Adapicem nuclei, fi induai p^rrei diuldirur. 
iJuKull fecninali* collncditir t ^uk irianrularit formae ell t 
et fi nucleus urra« mandatur, prlmum planrac rudimentum 
«Khtt<Ct fro varletate loci , in quo crzfrU hacc artor , In 
frvflibuietiam %aileca«re>tctdeprchendi t qui. refte BNMti 
RAIO In Hlft. I.e. nugnitudine, figura» dciriiic aiquc Q- 
pore muUU modii difcrtini, ouaf hotm oennet , ramquam 
Imgulare* f^ici, propofuit C. BAVHINVS ci alii. Uo ffl*f41(4t, unft baoifn dti^ dn vctfWctKWn Crwn t o& 

S«* in ctntr Jgniije , rtn Dw 9lhw It* *au«f # h^<qm 
•mmoi atii etij ReQKn eutrflcii4«mmntrf|tj wn* 
aUltCfnift t(ts-.iU4t rnc&, rttu ■ ..: :?c c:tij , cNTC^n^ni^ 
tiflfllhritf uci> lilsjfc 9Kn<ui>:sj:4 1«# to*ofrcifl< *^*r *rt un i 
c<poJrt* D;(i:Ti:RLt^<n ^ismm ntxn m rttuei li&gci Ul: & 
It-uprttttnRd^iEaMafrtncnj |>» Mfct&tvpptiM^mM 

4t : .■ 1'. i 'i Sd4<f &<: tt<I ftn^nuxfcnt j Wfl<Nf» D*ff*» 
Qtffttulttf |tlM mn<n, cb( f;( (1* al(i41^»T<h r mAw 

jcidtn 64; t^c|eiv:i4fi^ tn.t iSt<;t ^iO;n An fr:c ^Hntrtc 
N*Sd$n<flf;fi.« 6, utft rriia*n thrnJrfS aaJ^f uno t>jnun 
mcp[|teeuiw|«iii t«(4eflWW»imf«ft j. mriiRrt 
fig. 7. ibhl&ff. ?5cun nan Mrfe £tiitiM$ttf ft -i iiu ^U»N jtt 
t<ll*n ^Efcitu:^ ftf toriUiili^ &:((!{;:, itftfcc^rrctcr ^b*it , ^ 
fitilctt fie i:c bit t;m JJtiirr s^iifit nt f uitSx t-.ii{$fM&Dtc minn* tt4< 

ttr nimli* , flchcna U*tt Bttftli Nr ^tSc WO B^Utfrf iilfo r 
Dtt^ iflt4iNt?<itfitr &Hlet4wfntof, in cirm HMtl <l(i4- 
Mar tfttfamia'ti txftunt(tt(i^D. r Uctcn tut fie ccpoi <rhfltm 
fip> Si otttUMr rAxbtn U (tsiUTt uni) <t:>*Hn ;cE< irxi} 
(ntj( ^rtnd n*t|lMTut[C.t<rt £p ^(n (a (ii ?■■, ■;, >>jc 
^ru4t^ nrnn (i<iti tbm:>Sctif<«t|n^4t f tjuidw rsn& ft^ t 
i> t 3b« dnftff Ufflbuiuti4 teftcb*E ^ti# finer bt$tcn fltt(Jjsflrm 
£ubiTatt|j m ttct&tr tam(iib^fi4tifJf©tfj6;fn, ^I(i*v*ntutt 
(in S(({ » ausbrntai ft& t'* Untrr ?:<:;: ^*^.:lc drat M* 
btttf Ul fntUcincrne Sci, rert4<obrn rin rxnifl lucnrt^t ifli 
utrt|<A< 5«|( ertcbttutl imt> BcffldhrMU bJt, bii& nA in 
AMP wlfirm tfrrile fffc 1*; 3nrofn^le Mrt^tflnti(in^4Hi/ 
Un f-%* 1%. tint id^c, (4rcjs^t4« f>Aiit, ttt!4* * o<r»it:<IH 
ttm^tfiltfNn San/ NrMiTri(jin Iirqt> fltct4ifltftmtl(r 
Ctiict m tbflut* Fig 17. fMa frrrScni ron bfrcttt ^cV 1^* 
Wft rotwn per* BiritrSrrit hr|lr><i, aufTfrfrri'jfftttiMA' 
Hit Wut", duiriarm idhn* iwifluttcn ZW$<- ?(ri6<rSci- 
V M Sam* » VflM man brnftltrtt in itr*$ Sfcitlc tjevltj, Itr4t 
to*£iijTiutiriiiewit MitCKt^r wtl4'-*6:ipt(fi2t ojn *H : il .1 ] c 
ifl# uabt mim man (KnSrttiinbtc^rtf nirffr , Drnaflcniurgtn £twb M 5Raii[n«i btt^^r^a* £ft*t4 ttr ^tf$>iKfi*brff 
NJ Ortf#, rrc for Sattm i»4ftt # ift *tcit &« 5n:4t IMWrtiiii Mxx BtffiU0lB Hift. 1. c, (^riTOWanq<tn<EtftE>at, Daf 

r>\< nMH femHaflfwi Mav> wtt nib tptfttMf (c^Mt^aaffpAi £«f<uut ■Mam pwcitM cacj. TAB. 148* /-af- Populus nigra. Cfror. SAiraTicT *bapp*lt 
© BhckPopJir'trw. M(J». Alamo nipiglto. /rfl/. PujjIo 
Schwartc Populkr - boom , PopcUtrc. 

1, Hacc arbor proccra fit* folia dilute vircnt, flo 
ret luUQli 1 b^ccac v«ro Tunt viridct . negro. Cdtf. Tremble, Peuplicr noit\ Be 1* InhumidiscreRir locU, ctad fliiuiorum tipu r 
(itosquc Horcs menft aprilt procruclit. 

3* Folia ct gemmae ad vngucntum populcon ad* 
hfcentur. SCHKOEDER gemmis feminas vtt refcrt> 
quo capillt ntcllius crifpiri potTint , copioliosquc 
crefecre. 1. &tolA *lrtfln>flit?8a*iiBj tfftin SSfflrtttVfl 

grafgrun/ Ut^lurl>M9tlbLi$t- unbDie^ccixngntn 

i» <Sr iv .; !■ i": an »;::.;■!(« QiM t un& ai Ufern - 
1: 1 .- (Kib« Am ^lutljw iiti ilprli ((rtautf. 

3, S)it dlatkc un& SCiteAai niramt man ju Con 
Unguentoi*opulco. ©iS^iKO-SS-iK R&Ki«(| 6tc 
^JBcibf ptffiWrt bctienlcn ftd^icfer StliD^nij umiljre 
{Marc jiftli4i« u»6 StW wadjftnb ju madjcti. 

4. HOMi GES*. P^pulut Rati Mtth. 140. ACm, Qm 30r>nsrvi wz.Boah* O in.//r«c6* «;i*a>jm 149* 
linn* Ca. no. ?0y. rii/. K it. 99$. tfoj. 8^- LWWb 931. «<*** a?4- Ar^l. ^J^» 17- JQpt. Wr. //- »^7- Gurtt* 
i in< Oflii>* JO|i tfjfl. //r/t f iff, C(rff*9* B0Va- tf. ftatw/. 308. Populuj nigra Rat. flijf. /A 1417* ^J»- 

446. r*iitf. 160* 

f. KOM. SPEC. Populus alba TV^. 108a Populua ni^ra /.am, 4). R^ffl. 1J7, Co^ £)ro/c. 17. /tttfifc. 
119. ToS. 1391. Doi* 836. Ciw.£p»/*«. CB-fbi 4=?< 3 B. /. ft. iff. Lofcfly, BOaVjfe & iM'Wffi'' 8^» 
Crr. t486*P*irt, 1410. R&.ftift.IK 1417* -^jm- 44& foarrxj. 59^. Hcrm^Utgi* ftaf. 503* Bocrfi. l/.lll* yJm.tC^, 
DlB.Qtff t At,2Ankb t tt7.k. iiijretnm, 1J7./. 817*/^*^ Populus nigra, quae (lores non fruflum ten, ct quae 
fniQum fert, at non Horct C«f. 120. Popului nigra OlM r ^ynftf ?.B. (fcf|f»'Affp- J}3>*i«l4*lttl 180. 
5eg«* tfrr. //» 167. Populus foltis deltoidibus, acuminatts • lerrttb ► leuibus W^J. flrfft 1 f 6. Con. 9. Populus 
folii¥ileltoi(Ubuf» acuminata , ftrratis Linn. M diff. 460. ft Am. £21. JIM.a>cA 4^1. Jfcc. 1034,^0^81* 
/r*itffc. 294 t Cmr/in. /. |fj - Qjhtffi f, 111, Z>o/i5. joi. B«*w. ftaUp/- 7^6. Nfi*. Cumduplicif ccnerhimfolam -*o«4, fed in du- 
pltcl etiam planta illi lnu<auniur > not Blaclvvellianit ico* 
nlboi Fifr U U6 % alia) ^ It, *\ j. 4, r» adiunaunuat* 
Viraque plaata crefcendi naodft re foliofiim figura eonuenit, 
liaec praeeipue pctiobta funt t <i eordara ngur* Kuroitiaia , 
eufpide lonftiu* precedence h Inambiru ferraia. bept «n«n 
fcrraturac non adeo copbfae inuenlumur ft. J. Eft iamea 
j 1. 1 -' in hit varietal, rr ohineifurai non nunxjuamob- 
fuficrcf qwli an gu hi a reddantur fa IL tx propriii et viftU 
in ecoivii aaarnufloruia , deorfum penduJa dimiminmr, 
Cctrf. lU fiiuunaiat ■in t, 1 ni4f ncr tt( ^Icmca unfrru^flanii wi iw*w* 
fto (S(iil(4^ f'[^» fi'Jttrrn -::^ ,1; 1.:. ■ : ,;■ 4 --.c ■'■ \ '■ ■ ' 
i(nft4 NnMDj |&&aNnfr^ju t*ti?i!fldrpflltf4cii?^tt(ccn' 
acn t ig. I* 1 . 6 7 • it*4 oulf ire %. II. a. j. 4* 5* Mwtplgtf. 
Skit* ^fljinjcH jttf haWit cinrttro &rt w wn4fcn 1 ■« *u* 
cicrrlo gtiiif Nr ^littrr- Cicft fab Dcrr-AmU4 Kit StiiCrrt 
av*ff<^r-T f bfnftirr.n3,torim;L:tu jn^fpt^tj am BUnM ■^■t. r, 
bo* rf^cii bt((rr jjrfrn jpiit«ff^r w«w JU ftotu WQCflM 
(tnbit ft* bud SkmanbaiHi tvaf btr $titr<r ewn Nr fitia^ 
DflQ £m|4aitf! h U ,Z; r :.x (tfUt tcahn :'.•„• iU pit ;-,::. r::- I i ■ fqujoiifj, »«*« quim CWlntUttr, ctibfj Wis )S;. I, jntu*. 

luilont COftfliruia fimJvim <( rHJo£ i*rdduntur jtf* 1. Singu- 
la ifMJi'fni rnkutn COM ittti tmtmn rtfrrcm, qui v*| ni- 

mini if J pirtiJlJ tubct< In lb kj intrKo (insula iruum) 

futilfllii (ft in Air£fo«cf fmbrlit <*rAjfi T tiUJiicfctfuc prJun- 
Ctitu pfurlbjf (foflbut «frfa.-4 jdfutrcni jfs J, pkfimutje 
fcppICct fum, fr, 4. Ja n*«jrjti m»£niti dint filkntur, in fAn^fit ftmsud au* MWM H& iH Hwm msScd S:ft t*t 
hen*" Snetpfn brtwr* friOTcn iiiefrn»tff , b<fah R ^j/rj' 
|$»oit»fl^4ttppc(»* «ft<|iel*d) rfrrttn liable ;i-i*T 
1 1 una mrM t NWn t" 1** «'CU*l#ta f u jT2 

mrW ft fr *- 3< w ©<b»w nub™ nut <mc amu 5i2 

in ft*.; bfifi 9bm aKc W cither €CfloSM> K , V* ft rccon- 

In pi* iJjj febt^ audi ft- J. infer) w* (UBMtn, « Jtirataj Arto iei 
dune* Jtquc ftcdariutn. in cornkuTum dcancn 
<o dtttuk jmtnio pjulfo b*Iu* politae fornix eccuKuni n 
i, ^um vi priorci coaformjtjt funi, &»!*rfc) wq*c n<eU- 
flum *T»tincnc t flrium beeutoi, ftlc**» vcro qu*!n&Jum. 
Frtffci , qui tiinde ic, (jpfubc* fiflir bfLijJucm , oum «r. 
ruumiBflu rcfeffliur. « jam* dw» fKultt lOdi, lloiui- 

que ffmiaa cttpjirrhcndir pfuf*, pjfuJ } oNon^* ^ j, (j«ae 
v<fo, qooil in cwftfi fip.rj noo dcnotltur. PJppO « mioo* 
it hi* filii vOaft*n(* ocniiHur , QpfjgK id cipr|n>eftftf TOV'R- 
NEFORTJO. 

Tt<tt^ hit i.: preA $fnairmflc, Mm tuff, Heine, UlDitt 6<MBKD t^rn a*. *; Cm aber brtai rtci ri3< ft K pi im 
4f mil luniVtiwifr^jtrttr Sdftntq N?(Nt* n« MM Bcr^SiH. SCaSWSSOat |ch H>M«it«liMt< iakr* I ■ 

•^^ i awn mjrt fit j i tiSrtiilfii (IcbcR |tt *i3j{f3 A 6 + n^^T 
RfiutnWBWilKf ^ h ^ F- wccrtfftrr 2u * 

*!©!i# wiKr c=i(m4tiNr fig* 6 , oat ha^« *tn«|f; ftS? 
rot( Hi tori4fn< KcJT<r &fn jnajfn sn& Mm Ncajriotmw! 
u\\ l« (ia« fur^n Pfciffrt mit <tn*r r;crmaM ariteto«Sff TAB. »«. t«* CjnogbiTum. Cm«. **>£?***** Gem 
caftini. Gatf, Languc Jc chicji, 8tfo* flonds-totwc. 

t. Ciutis id ilnos rrc^quc pcilesadfurgit, folia ex 
tftdio firaM i florci rubri funr. 

2. Crdcit in fcpibui et viirum marginibus, Horci* 
que menfe nux> et iumo. 

3. Kjilici fiitm aUfcnbiturrefrtjcrimli, exfiecan< 
di stquc xlflnn^cncti t opem 1II1 fcrt in ofarrhis , 
quiba^ pulmones adriciumur, in omni lluxiunnm 3c 
ncrc, in haemorrhi^iis et ^onorrtioae. Sunt , qui 
etm vulnerarirt rtmeiliis adnumcrant, et tn glarutu- 
lis mduratit , turn intcrrc, turn extcrne * Tub tttf- 
pbfmarii formt Humr, In oJHcinii proilat madj 
'. i li. !.- 1 - :i 1 lie cynoglofti. ^uotfjungf. Aa£ Hounds- tongue. ItilLa^ 1. ^yr(gtcnfld filial nwp tf>ti cko gw* 6c<b, 
tie lotatitr find biflugn'm ; Nt iSIum ro(&. 

1, £s irjftftt m prafll un& an con SRciK* !a 
Jan&rtraft*n* un& NuMim Stop un& ^tiniuf* 

j. £)k ^Burjct biiu mdn fur tall , Rwfrat* w& 
iufammfniitbtn^, Mcnii* in Gatarrbm , Tc*l*f^f 
te< tungt fallen, m alien Slrtcn &cr 5^Ik# ^tii* 
liWKii i)n&ttm?ri;nxr. (£inlgc rc*ueii«i;:(i<rftt 
^DunMraiiiir, uitd braudxnc* |u verharcticn ^cufci 
AmW ImtrtWj d* aueb oitifnltA lullchfKiiiddnk 
3n to SwilKrfcn (jdl man oic Maibm pikilimra cyoogloila 

4. ROM. GES11R. Cynoglollum ft* Wi*. I *Sy. Mrtf& c6. ^. 216. Ito», 1 J?i ^ to. 7 f tow- 
iLX»wb.iM&,u. HttL 97. Beer*. 1. 191. raft 44. *«wf. g».m 13a, cJir. Klh, 153 Am.404! 
7.0- hj5 HBftp.fii. ^.m^ffM^MMA u.fttf, r^ /. 213*0^. cQ.cjiftf.fi :« 
gfa. rt. *y«A 68. K#. i^. 7. Borfc*. ft j^p/ 2<. Cynogloffa fttoc*, j*j ttt yJ 

^. NpM. sreaPj c>Tiogioi& ^«/. /. i 7 t. ooif. 10^ few- 119. co/i. r^f f . ? Jt fc ow^. *tq *»■ 


169. CynogMrivu^arisCcft.//.i(6. J. Cynogloflum ffwff. w 
■77* a Dotf. «• *?«.£)«. 116. CynogJoikim ortigioarum ftnr*/. 40$. Cymrio|Jiim cum Don rj**nt. mt 
Cynoglol^m vujgtre AttHfr, 817 .a*. Mbfi^df; // z6i. Itf* Bit* sti, 7c,/. <fi^ «M WiJ. /. ito 
J. ft /K fc 59S- W. /JJtal ^ OrJ. 8. F. t 6./, i p iNL 0^ ». *% M OS. IK 44V A XA r.' li ft 
tntm 3i^'-4*4;A^ c - Cyno S loi7ijmmiiusvulgareC^p-ff, x<7- l»<vft. f 11, Crr.»j^r«itr4. uq ^t- 

UBr,A C^r.47- Cynoglonum7olns cuato UncwJ«is»con>llivca]yccmaeuuaatibm ^> 4 U-Zj^ H.j«i 
154. Mtf.wi.K4- /*^otti. 20 ^. 19.CMf.lA 93. CynogtolTum lliminibus comfo tmiuorbuii 
fU.il luo Unecolat.1, tomentofis, fiffil-btwIiPLflw. l t4 - Cyno^nUm folti, «™plcK,c»-hbus t SB 

Botbm.iL Utf.tr* CyaogioiTum fobis mollibus, hirfum, glwdufc** mollibus. bvmDs HA thlva* in, . 
Wis, capfalij echimtis ffjAGeff. 213, ,v*m. TotluipJunicd<lincj(i9n<3tnonmununi<>^LACK> 
\T£LLIA rtpr«f<m*uimt»». E* r*dl« cufli ( fSbrofi, folri 
pluradiailnunrur, petiolJt tongit Ur(U> jpinA, <xoui* 
« hat»ltf» Hacc prim** jrno fuv^ot fulli<i<m<i pfac*j- 

nit , rf f<qi:<nii p^?modum <julci pr HttJunr lon^Oi - cu- 

lut folt* fin« pcifolo ciukm >npl«auniuf , fed luce «Hian 
*fpcfa <( hiffuo vndiqoAquc ftac ; ci h^rum >ih r*n*i\{ % 
ptuclOTiboi <ic4m<i Mth , f^ici* Aorum nujji ioHrt^i ci- 
cunt. Fmtt flngoli »< 1 . cor^Jjrti lubcm >(* * inft riai 

<X . ■■ L ir- n f .. (uh*, fupcriui c* Jim^ rentier i coofltnucn. 

<|Bi m «)tjmQQc Udniii dlddinii , Hqiulct , rtMiuIirei. 

Eioue tqu*fnJt tnicnui criSdum <o<uc»n;ibf:i 4 fuh oui- 
ntmjni dditcicuni. Olv** qoic*m<^np«ht.idir fc Pi- 
Httr inqulnqcc iKJnutdirlmittjr , c*m biriuttt fa % 
qui fi «nwi€BMi! ift iiniU*m. iacwilVcfWn v«nlf Ml! 
nxdium locum inter euntic-r occupmt femt-j ^. 4. Hifcc 
flainlhM ptojwium eft . iaicpinMflti habere *fpc« ' infe- 
t|« Kuiiorj effc , fopcrJut p*uJIo Uikf* , C r c-tfufc roiun<° 
di. Hkcji veto tntt^U[»cflt4 *rfle idmodunt cam intut 
VMMt femine connc<luntur>/. f . vt . quonlim fam 
Cc* ficile nonfcccdcnr, pronudiihiUanrafV q«4fl iimcfi 3»m .^tr torn Wcf* MdBic <iitTj lIn^ untduftfif UJ* 

^f: ^t:ftr<-:iCf^ inO=L + na t>wcifl(!!ct t ^uSNcb:rf<t] sU 
Ismm Bunu tern ttm 4cet r t^tp>i< [iMli±ttarhtes» 

DciM , mi> cjimfQ mi itflfrt Hflhrf iti ^(r<iturtfl bmiisflii*: 
G&fiu. S^t i&i<nu n^r Darasf ttStm jb^ t^ Jaswifl* 
j*l m»( J>#N # anB(l««^(tC<flUrj=^tMrtr((f *•*<■* 
k jHtM anSio;<n. ftuf w{ Q ^ m r ( [ n r»ttM «« 
frwiw, iwia>c mhJ Wilder » c^<n An? H BbvpiBrfiM 

2 , iwlfrt ntti ititf nWMflr etrtcc isAftt , etrt tftx^ 

W B ™«» ^au^^ t l^ Ut i",flj tn farn runthfr * ^ 
Sj^ eifiOnittctbt^; l^^jSfiffml* 

■mm mfi| mflHlcta eMu&jiMn , km«. t« 

Xttt, n>cl[ijfr bb UlMMc unthfiOrt . b*t «trtfa« M 
JNtU fcniinMQct, (0 taunt Nr4Snficlit»itQotf(<i&fi^ hoc<*mi£erlt, Jiidw parte* diffiluwt , Jd, quod TOVH- 
KiFOKTt 1 in ivoni! ii i habcr i « M— ' l * ilU* bttaqitU , 
vt LlNNAtO* pro totidcnt cap/ulit jdlufiHmttir. Semen t 
intui cotiurtutn, cjcwfcoi foitnaro rt&ft t;* fi, Taitdcm 
jJhiK eouniutcofor«m.fi*ri*, in priinlt fi ex femjne enj. 
fcltUft « in ben* cu!4C folo, ?«?*£" ur, viflirt, .vt albuf, 
carncui feu rofeut, purpureas, nigruaat ft coetuleut jtdaj- flpmciTf Kutftfln* infltn. Biff* llaliitfanam Mtticn fi&r ft(t 
tnit ten Swam Mtrt iii'iamr;. Dj r&ti bttJHNl is* aitftt 
ictfci m ffflKi ©OWB turttlfti la|T<n, frM:miitDu £iU' 
gfjia fflt &Mflg yftna; twa |i$ am i*ffr$riti2.itUfU* 

RCgDw^jn (fctttl fttfrn«ra £"0 dcdyrtrti bill , Dtt^htwt 
auQanDttf S«n|Mrt * filf ¥3M).UEU£ , bufdfen far 
CKBjmCI CuMlUtfMn tilc<p. £<rbcmnnmitabliitcc?dt> 

Mr Wuntc Mntft # ftifl frwftlb* # mMiDuf ima |u out S-aaroca (tMtij uoMmicni nwM^iMutinVtfra cmr: rcirt, fcir TAB. ijo. £4f- Valeriana hortenlis, Win magnum. Cam. ©refff 3tatbuan# flreffir atarftrfuftriM Gftrr. 
+», J K .» N^% WiTij/, Valerian. Wi^. Ycrva benetliua, la Valeriana. '«£ Valeriana. Ga&. Vakricimc 
gramlc. tfri^. Thuyn-Vakrianc, Speur-kruydc I, Caulis ires pedes alticudinc atunyit , folia palli- 
dc vircnt, (lores albi tunc. 

a, Naleitur fporuc in Italia, in Anglia vcro in hup 
(iscoJitur, Ho ret maio menfe. 
4 j, Radici virtu* adfcribitur veneno refiltens , et 
fudorcs pcllens, ncc non cephalica , infcrutt in fc- 
bribus acutis ct mortis cuotupolii. Caput cxNifbr- 
UTcrncruovt promuuee vrmac Huxum ct catamc- 
niorum. Admifcctur TbcriKM ct MidiridtEiQ* i. S)er <£w&ti mti twp S"S feo* t bit plotter 
(Iii&Srafgruri, Hie ^lumcn irrm 

a. ©cm OfVuttaprl i|i JJtalktiJn gitflfUfltA jiclyt 
man ce hi Qtatcn # rt biubt itn ^^0- 

3< 5)i* ^itrjtl Mil man iur 4Slffmu:& Sftwn*' 
gdrXiAf wieauebfur Jropffpfttoft: wgifbf «ukii 
gluten In biv^cn Sicrxrn irnj an|»fcf(iit<nSratilh«' 
(*«. fir* &ifiKi bf« {Mnpl unb C*n Olcrwn , ircibcC 
Ben llrin unb btf monotltd^ fKfintAiiit^ SOIan nimmi 
« mirju Can *£l>cruKf unb ^lithnOiK*^ 4. SOM. GEN. Valerian* *at/^», /• JSS- Mri.44. «io, aw. p. 6. Ato, Cw. 14^ ftim. 131, Rnpp. 
i[J. Knaatb, mttb. 19' H<tttb t 'j*J* 1;. Etofr&. /. 73. tMin,Gtn* n, J7. tiif, r P jr. 4;. /fry* 114. /Wtv. n. 
Igf. WjcA. 120, Stff.Hf t / t 209. MVTtoJ.ll.t. Gmt.il. 127. BeT£«. rf. fra*;/. 6^. H&tt.Goti* i%0* 

i. XOM. SPEC. Phu Cin«T. £pfx. Hi t*hu vcrum 7^rr9. 4H* Wttl magnum Mi«A. J8. LftgJ. 927- Phu 
maim Cc^rJ. Hijh 101. a,Gtfn. HorL 17a. A Phu rnaiu^ iiuc Valeriana maior pjrt, no t V^lcrutta C~<T. 143. 
Valeriana maior, Phu MMtB 19-* &wft* 3^»- tofi. W)I. 41 J. Jc. /. 7*4 #• £^f«. iftjf 0. y, F* 11. /. [. 
Valeriana maior Hue Phu makis Wmm. 4*6 r toco, /j/* 9. Valeriana honcniis C tf, piit. 164, Dq<1. 3,9. 
Cm 1071. ^0, *irf. P«tf 171a. JJIi Valeriana hortfcnUfi Phu folio Olutatri Diofcoridi* Morif.H- Qx.t<t. 
101. Sn WL t+ 14*/ ■■ Toctrn 131. Utr/fa, hi* Fr&>t:f 6C* Valeriana maior horcenlis Ham, Ltt/j^Bit. 616. 
Moftt limb* U^f- I f-4f> floer^/. 74/ Valeriana maior, odorawradicc Rai*N$ u W$> J.B- ///. fr- 209. 
AJipi. Can 14?' flW *n. Aforand. Hift. ai. f- ij- /. t. VaJcruna hortenhs llore albo flip. non. 1. 3. 
Valeriana vcrafiucNu'dusagrcitis Tr-i^ (>o. Valeriana foliis infimi* intcgni t proximit laciniaric. cautinit 
piimalis CJHbA.dsr.4ti1 RA 234* /^*wfc* It* VaJcriana folii) imis integri* et femipinnatis . fupcrioribus 
pinnatis HoU. Oott. 350, Valeriana flonbus triandris, folus eaulinit pinnatu, radicalibm indiuHis Uwt.ff. AC 
13, jWh. *«fi. 22. £fcr. 31, Kfrii* Sine mur*iiont Bhckvvc]Jiaa)dcljfteaciohlc prop^- 
niiur. K>Jiicrj|Tj, lutxr^ , hli* tmuU longe pctiobu t 
v*l plarw intcgra , vd in la<lniat aliquot diuifa ; ij|« vcr» , 
q\)« ad caultm [tcnicKnt, plHflMl funi, Iq fupcnoil parte 
<aulii « rimoTua* vmtctU riorum cipanditur , quorum tin- 
aXm eituto.ejIitMJricojn timbum irr«gularcm abit fp j; 
Aamini <id<cn mfunt tti* x Aylui vtiicui, Unicn ctrim vni* 
cum nudutn ,1^. t t fujvcri^ri in parte pJppo ifirt'ufluai* 

■Z:-r.:,::i r fin cuiiigcr SnfftU unt» ciniinjta(r Gadou fig. : 3r»m. Sir 4 fNtha tier fr< $lflc!ra<lli(<t* MHMll| rtncal* 
b fflrrinNruRQ nur , I^c Mfti iitrfitT* Stand tnifrrt laiw 
4( f hUMilfti u4IIKj tilifriEui ui rci^tttrt G:ni4rttfr g<* 
Ebdltc ^!itttrmic thrtn Sftckp Ntauj> Dining u Matter 
fiber, n*l4* an tctn Ctrnad ; mi-v;:i , il nt> dt:| anbern f Ic n<rn 
ywwikbAMmiwfttt. ?i" &<« p^mi6<*i<t<*et(nfldj 
un&D<r SBKttc 0cb<l bw fBUOMAKlMj icN 8Moac bciftlM 
btftcbet M«crw4nmnai 9UH(i wlftj M obminm 
run uti^lnojm :\an& auibrnKt fi^. j. Jnctr^BlUE:': ■ :;: brcp 
1 t»ta)<r llttr ucfc rttn cine Srwe jaitrr $>&z$txi ftdt* TAB. ifj, /_if. Poly^onamm maius p Si^illum Salomon^ Gam. .Vl-u.-il-mi. ti>«c* n«Avy^«t*i 4 ^t $»> 
© lomun'sScal, H'hitc route, Celykala. /n/p. Fralinella. Wat Ginocchicuo. Gafl. Seaux de Salamon, 
Gcniculierc. Btlg* Salomons -Sc pel. I, CiulU id duo* pedes idfur^it folia , ^raminit 
inllar vircntliiperiuSt inferius fofionunfilicB inmo- 
dum, (lores alhi fimt» viridtbm maculis notati. 

i. In Angha Iponte proucnit in frutteetts et fylui5„ 
quarura ligna excifalunt, etmcnfc miio floret, 

%. Folia et radices vKirpamur ; in vulncribui ad- 
numcnnjrad1tringcmibu3» vim enim hibcrc dieitur 
confolidandt , et omne*deftuxioncs haemorrhagias' 
que cocrcendi , ncc non vtilis eflc puutur in fradu- 
ns ortium et hemiii , in primis ciusdcm radix. MAT- 
THlOLVSdoeet, qua rationecondiri debcat (accha^ 
ro radix, ct quo modo eadem in Huorc albo mulie* 
rum vtendum fit. Sunt, qui adfirmant , fugillatio- 
nes. tb iflibus et percuflionibui cnatas t per cats* 
plasniau, cxndiai decofloconfecta, polfc dilcuti. 1* T ■■;: ©ffngel ^ftfer jrtfp $M b** 1 W< 'Qbl&t* 

l<r ftnb gra^run olyrbiilb , unterbalb ober iDdbfOi 

Srun^ bif3)!unicn itnDiVc^r iiti&*niMf* ^cungtrdrbf. 

, «» 2. €8 Ih4R( *« (Snflclanb wilB in Ucbufo>cn unb 

i". 1 -. ^:>.v.;: ::[i.aBilb*ni; «nb blui>c im VM^ 

3. ©if SSwttW nnb 9BurjrIn ltertin gtbruutfcf; 
rt wirb ju^Cun^w al(«n(ufumm(nj«brn^eflQl;iN 
M ;:v;.hv;:. <l-.- full t>eikci f uni? brp Ullftf flrtttl Bcc 
iflu|Tcunb^cfblutuiiscttaii|)a(rciiaauo> in ISfinbtu- 
*cnunbKeibcdfd?dQcn Nrnmi b^foii^rtf Me SBuyL 
1\?I55*30KU© Iffem* »ic 38nrftl inSucfercln* 
;i:i; : .-.c:., unb fold>tinit guteitt ^iuijtn xrlrtcr bra tp<jf# 

(in BIhI ju gcbtaudic 11. (Sim^c wrfiefcan 1 man fen* 
nc fcl4i\;r jt unC blaue $lr(f<n , ur id?c bom ©foffen 
i>Wr (idjla^fn tniftanbcn find 1 mir clntm au5 bcr 
QBuriel gcto(fct(n Uebcrfu>la§( ocrtrflbm* 
L t 4* NOM, I Kill 
4, NOM. OEd 

#fr* ". r i. 8- A**Jftffr 
Il4, Mw&ni* f.Li€ Polygonum ftaj, /fttf. /, £64 
rar/k 364. /'j/* 2. A'mth 7. Barb.lL 6J. Ksiff. 16 

. fiuKf. Kri- Coituallana /ir. tei#. 34 Wff.llrJS.i^Gwr.^ 

foj. it. frtctari, z?p+ |}afik 1C4, GjjOT.A 196, SilomonU HtT/t.SyF. ;8- 

f . SON!, SPECIF. Ellcborus albus Dorft* 10S. FraitWHa Catf. 124- Sigillum Salomon)* flm/l i// t fti 
Sigillum Salomon** taofokim TrAT* ?JCK AtvK fgi* Solium Satomontf feu Polygonatum maus/ftm.^, 
t.920, fe j. Pdygonatum Cw£ Dttfc. 61. fc f^p), 113, D&L u** **&• **$* )6t, Jc- 1. 617. fr r ^m 

Folygonatum maiu* vulgare flirt. 696. Polygnnatum vulgu Subitum Salomon** Gtf*< ";.^7J* fcj. a 14 
J. f*9» Aftm. Car. 189. Polv/y;onatum maius Matthioli Ltf^J. i'-i I'oJygonatum Jaiftolmm FWyl <jr 
Lf&n* 1116. Polygonatum htifolium vulgarc 0*/,/. a?<. G A pi*. 1^3* Atmf.N-Qx t Mijj m s.^ 
l.i./. 1. Am. 78- tftf?. s«* MnfklikA 1* AM.71 tkm*L*g& Bit, coj. Smb. it* 61, iw # i* r , 0^ 
Cj£ *;8. £wfcA. *lf* fc. J+ Brrm. It lira/. 100, jbw* *fr. /. ijo\ jWorW /«jk\ icj, /. <a./. g, ^>go- 
Datum folios ahcmis* pctiol * pcnduli* multillurit HjM* Hc*v* t%7- Itokm. Ffor Liff* 61. Polygon-itum cide 
cernuo, lonf*»ori,ali* multilWisMrf* Coff* 77. Con u ill aria folii* ahcrnis, m>ribu*cxala£rtuj./£tfjy pJ j^ ^ 
Sntc, 174. 1107*16* tPa<btxi* s?9- GmtLt. }4* Wfcioii Gudt-t* lyfi^ComulUfiafoliisalterni*, ampkxxit- 
fcbtn, caulc aiictpiu, pcdunaiJi* axilUnbu* vnitforn £iw huj. ntfi' i£3- fii/- iof. aib. Jfrfc jij. 

3**n. Ufifttt 7|UflK bat tine M£f , tnoH-Jri t&irin\ &£ 

bit. Ditit (a>;f(ifn Nn ^(tm t« iMw *^* S«ifiJ Hft 

b$* "Jluft tM R«U«t tr<itfti ruwt( £tcft4ct tn btc Mb w> 

<tf mit W(iSl<Ifr:<ty ^ff%!t[t ^Iiictcrtt mfetai t:5. j^ 
^I^rtif t.nD tJrtltr 1Mb * (he SUA •!*« ift DHtMHl (!it 

pm Wh MMMMflC Xriuiirlrnmr f: :.(U <#*:;•'-:» 

tar NAM f^aana Ctf €!»clf &<r ^lt:ii<c h;:ot r tntt !> 

iT«o c^Nf t;o ji:^ mflWr** rote nafrrt 3tcpfl*r ani*^fr. 3*tf 
Wltajf but tint «[HfftiTiTtt»4< ftg. «. ; . un& (u:Hittit itf 
J&[Lnrnnc;d<, rMl*i S* ton 13 funff hi (V$( tfir^nttjt ^ 
lit , Mftm aNr ftMrt flan* sna frsr. D« twrttrn ^ 
IQBtRC HO UQI JUiuiiilt, ea& rtti C^rciVc citia titer ^Ifi^ £ka 
»ia &^( UnH M mp naA mrttm B«r4<*«tM f fj fast 
■J3 UKBHl Ml BtmfaM fe *. c<f*i an* (art 5i 

MUBttfltwiii! nMiAHmin ecoabmenhm 

UR&iidNr t^iiihcm^ubiMrj Nf 91umir^<tt ((fl KtWi- 
e^(^amanatirNifti^ci]tfn<)fln|ip« r f&r«ratt<rb 

wifftu Dcr Blui JHM(3inH(n&c;t<ifl^ MdH ftcnfr N#i# ■ Mice fliou radictm <r»i1am ohtisKC ci lu^rofim , 

Sic irantuffftm in icrra fro<«f<ni, v*t iii ciorn^ror r^tun* 
1 titbcrftut, ^oac» Mr if t) jut i Villi tymtiti tipntnttt \L 
(a, ede^ert , *l nomen St^ilJi Saioiwran focrji iiiir^iu^mi, 

£1 1U autcm (tibciibtu <*ufc* prMrutfuaiur Krctc*, feltii at- 
Kiwi* v<aofiwnt **(»«, quorum mar^o cfl inrefterrimui, 
cb4< vcro, ouod IiritiiiiJnc virhfc aliquando ohfcriuntuf , 
3i«K»*rfftei varioi atjAoc«« <^nftn«unr fp«ki , fto j»* 
tloi v»rict»«i. J« tuibui c«nfulc»ifv« c(1 TOVKNtFOK* 
Tl VS, El atli hotufli (Vliorucn ptCuftcuJi Hwum pf^cJuc^ 
In cti«ocn queikio itldcni difcKpaDiu ell ; c*nun<n< 4 aim 
fit ' '■'!' YtlpJuKi* vi i^fliK ctbfti^cufw owwAmti Sin- 
rutoi fto*, *al>x««rcni t <Ofo»arahib<iCfmpatuiiatjm >•* 
1. 1, mdnt','crj[iTi» fupcrjiti in cjuinQuc ftl fcx b^iniii* 

rfiuifim. ou»c. pec m«dlut»*Jl«»j;it«d»B<cn<)i(It<l>, fcxin- 
&*u «a«nJit ftamtru //. I t cm |on^li&tu)entif . JncorotlM 
cxpin<i«ne 0Krnbr*n»ce* fucrcntllm« t «f anihcrii tJil*>rpij* 
(tftti^t hi^XM, eonftintia, Refc/b cir^a fundum coftJJa, 
inci «iof*1trudlmemum&uflo*. Tupcriui Arto Joneo. ct>* 
rolUm atquanit, i^rnjium, qui in flignu oNufum dcimii 
i| f 4. Froflu* a&« snatudtaicm vjric cmculatui . poll cam 
v*1 ilhlilillAirt vcl pjgrfcjfi] fr *i i'.rt f«nina va* 
ria bttWI ft T-*. cow&g. Bia<kvv*ZIUnii iconiUii 
fc. J. I* J* 7* no» f*li<joat fubiuMtiiiui. 

WHJ Wt t Drtliocn tji fig, 4, 2>t( S0*4< •* f 
temmfft not, Pfffaiitof Sltrfm , 6 ml St ^t<r ttt^ ttorttn* ifl lie intctiMr tftfi fa. * , c&fr (^^flt^c fig.6, met* 
tilt in S* *-<rfi*(;^ rsnNt^tf £cjm<n fie ?. t* Urttwnl «ina*tn tw ao* * W* rc-T #3 bm Bbn4mM 3i.t4i-^i 
£g. I. 1 1* ?• Wt dtnAtn ollt (4nin;<ttari k>tn. TAB- a?*- litf. Symph>tum, 
t#» ftifW< JqL Comfrey l^h Confucldi maior. Jt^ Confolida magdiorc. Ojtf t Coolir*, Ort3f 
d* Afnc , Grande ConfoUde. erig. W*aelwoncf , SmctrwoneL I, Caulks td trium pedum altitudnKm adfccndtt> 
folia pi .1 .' l- virent p tlorct albl ; '■■ .. 1 . 

si, fcrdcit id ripas Huuiorum ctlocthumidi, floret 
raaio menfe ct iunio. 

3. Radices huius plantac . fuKa atquc flow* in vfij 
(tint; adhibentof in vulncn^is. in^uibusconfoIUIan^ 
discpem fcrem, conMidavocaufuit. Proficuj c(fc 
putatar in conuiTionibu* inwmiscthacmoptoc aequo 
ac contra acres, quae intcftina adHciunc, humorcs 
adhibctur. Nonnulli radkes contutas ct fub putpac 
forma in catapUfmatc adhibitas in podagra laudant; 
la oJticJnii proltax Syrupus dc Symphyto, 1 . ©it Sfcnatl ttktt} &rci> S«* fco* r tie ^Slanct 

x. (Td twebftt am lifer C<r SlutT* tui6 tin fa*!rt 
Ortcn f eo blubtt im TO«J mA ijuruti*. 

). ^Uurjcl , flatter ut& ^iumen ircr^ngthcuj*: *Otact tr&tcntltcb sXrftltm tc^ 3GuiH>cn f unDMtfl 
bat Bk 7>nan|C Nn ?**imm Coniolub befa mmcn^Ji 
bait ur fur nufllld) bto mnethebrn liurtftf iwn u:> 
«lutauja^rfftn , wir oud) vdi&ct fffarft gflHtfljU* 
ten, itelcb* tie v3*&nrwr flnfrrlTrn. glnkc ratljtiif* 
uBurjrltt \a rlnrm S^tto jti jaitofiin, unb a\i o« 
Untmhij im 3'PPnlcin i« flebrauctm* 3n Efl 
Slpctf>ccfcti b^t man hf&ntfrtf m Syrupum dc Svo' 
phyto. 

;,. NOM. GESER. Con(o!ida Rwpp. t, Reutb. JxJ. a. Simphytum Aat. 6. Sj^nphuum Jt4. ^fti-ir* 
&& ir WJW P* c f M 1 *** * ■«* •*< K '7* *o>. +07. W^. fttfc << 4 . (M. aio- 

V BOM. SPEC Witwuctz ffCMda Bry<. /. 7 «. Confolids Cwto. 4 j,. r dpp . 8 «wi 7jJ ). &* 
ftUi muoc Dor*. 89. 7M?. 140 R*. Ut. / (Of. Confolidi nuior llore dbo ihrfr. .Si. tiwr' /tofi.^r- 
ConlobOiniHorfloteilbo, qauftmuu Sofri. f. i 9f . s^u.rtr, ll. tij, Simphyium toZ.fi. Sya^m TOO. SVSvrm* 38S* 


frifc 17s. *. Symphytum Alum feu Alas Loh.m. an 7r co* Ch^m^.: 

*te. /*; £%£? ! WfL A A5= .* ^ S >mpIl)llimIolili ou«, 1( hoc*!*, cu.le.tao ttK. earn in Co- 
co^nofc^nui, *t tHnolana, nigrara 
quManniipcrcunfjbui *Y*J*. De h« prantj in prtmiE noun&im d 
tore fatua, oul vcl athui ell v«i wm*iir;ui, ■ 
deprcft^,; hnw c ,j 30l j^ ttffl ( n ( „ vtriuwuc floriiwi 
tfi* bMlmlM jj^fucci^i, Etfi ircro hen* iectiofchiwh 
toloiM.notam vii foflaMfC ad IWfctt ctnfjnHpdttf 
-^a permit rj^ico, quin coafbattr not oMWuafic mon:*. 
rouftcaa, quw rule* co!or* itafoj corollas otdnct, per 
pJuret aftBO( fl^ioft tU |, 1J>)( co i „ ni f ucm nofl munflc, 

■!tS"< ,? ujc J * ho * fl * r « *fl*fld*t* ckipncraflc vmqtianw 

■ft ptirpurco rtorc ti <ont«. Maicm voortiM vmRI IJ* 
» * norc purpart*, fcxiriaai 4or c aib* , « mention* ab eo. 

^w'CflcfumfeMiiiiJtfcriaijnjjfliatfJjiwfftno^inatliiu 
1 HALUrojr-.-».4r. Htfxm habccratlam 

UK fob ptfCUftfl, fcljquif pafti!:ui 

£xlue pracccr folia <1uk<W Ion- 

* lE */oa«»fo»t*«flrii#iurJiifop«iwi P *nco*iMi*ctacuaii. 
nam, qirofizjn VC ro penoH j n cao | OT comimuti, a mtntfitt* 

^ocxpjnfioncjnflrufli, cum ?Ma«t reddum, E« fam- 
rnfi otiiM r pK « fl croni pTOcdum, ioix foliit dedirota* in- 
. V. ft ro V^ gib "* K «rf*M™< angvfilt; nut omrtef 
juwm «or« »d rara btns fKli»ani, «i dmfiiili mium; 
™ m ^libof u»m , t*™i Jahicreoi p*diwair|o. lunger 

«f»gONar. VcacaiFeeiKlpbww, rlic in quiW^c nro- 

<. MM cuo.mionim conniucnu*. CoroiU monipcula u 4, 
««0^ c mi*, iDfedm ^imtoMim, fcmieoi tiboailir 

m^S! *« ■« ventrem Jfl^MMfcIf A. uK t^x'm Kcn»a 
5STJ«^ wwahirarpa OffUel» ^irwoifiio pjut, qu» 
" wa 0fi r" mrnor « Mil* pl:rxjn»u^ r«rof|um-iuU. 

Banrur. P<r mrdi 0R1 3[ J lonR»udm™ <litfcfia co f oiia*£ f. 

„ l^S °^ nJ " narilin ' ^'"^ - V i Ve brcuH.u* 
rSiH« nJ "^ 11 " J PP«*«* .iridic, «u£iaicM, quai 

SSL ffi*™? ^ ,n C0T ?" M cauuni '*P**hil Ex f un do 
^33JS^ f ^V gam L wn !t*h fl >^» *»*«i aoO* ^. 
irU^fjfl*^ ? ' L nf *' ,u * <^^«% rii^cHus ia^urn^ndc^r^nT. 

yo ^o(crm. nj ,nr. Ci«a fimJnm duij^ ^Il^^mr fc- 

'?i^ in,0f fV T '*» <x,a * ^ lbhj . *«<«* ptaalorp ft 0. 
»nlnw « p 3b „ Bfakrwmaai, ddl^Xlc Srim cp |i frfrftt ^ njt |q ^ftfl^rj rtntum<;ffn, tot E>:* 
0WH Ant iSlusm fttr Nffttc>fit f tifRfuvn »<^ ttsit*tU^ 
pnpcifjtNn (cw ; j>aNr f.^(i: mr ^u« »n frataUn *is* 
an ctabt tur trorci(lfa<t- l! ;* r?tr ncn in>nr fl« u#M iMlV«>, 

b^.vi%b4Ko* fwmiiVn uii cc* 4ii» cniuiun^ iitit fliut »r> 
wilhiit Leo ^cftrtntMf(.( diiafincTK iu b»thc, r>ic pain 
D^0tiM^iM^»aKiiir^t f •frfcfWi ifa*3^ri 
f»4^rt4 9'Wfl reor^n rV baR44 »i<tnal* ih:< ^c«< Krirt. 
Dot, ipa uu^5^&;ecii&m,itfl4c ipc^th 4 umfa htit r i«* 
ct.us ^:tx^afJJcni^a^f; uiH>ir 4Kbt a ia ttnfasi ^ti^t* 
Qf tScflWClrf rrf Ccitic Sittettn ffil wthir 5! + j^; k;^ n^«DP# 
nit* dyft uuifffhcr f Bit iilcrt baWri kri our Wr mpDrtiif 
WWRw B^i JSinnlun, 01* st>n ©it &u re«(ftn 3M=:it 
MsptiMaa KQtttf ; Cic i»(iif nt hi ©c<cn(ttil babti o<p «ar 
t<r»ifi& Don &<r g«tc ^ic $!unwib<u*luw, unb CJrro^ 
t;t aJanMMAaii acEdx wr bti to *lu':4t>£ Hciv- l c. 
r'*:a< Bic ^flJJit frat fist t!(ft uno morn WflfKl wrfije 
M in »rW:tD<ac Jajfm tjciltt. Cit Mutrr aBoa «it*e 
JflWl* fw iiwwci SjiiU tt: tjta^c A« iict cincn donix<r 
frarj. ?1b( brr Suncl tnmt iit^ Krf«ihiCR f hrtitf, iiat* 
rotten o,att<rnNr£ttcfl(INfD^r t tttitptr llttmf(Kl4tt« 
Kit m ihwU w;t!> asft^tnaiflctftuutcjf^niit* ^it (Ia> 
an i&r;m ^ m 10<ik linfii:*t n:no unb laat^r. ih:t Stutt 
fl-;j btntftn *m beat £tiR$<l f&n, tnb wturfailjcn Miniitdil 

tiinotLit^i'fiit'ie ^:;"fi: :::/,[:■: ^fjjrsIifiincsl^rt^MPcrcniiaia 
ncntftrtliaftpqEfri jMittini, fon-tcnnti NrMM |u benent 
luitt ^ rctar DEirtt biiicblifr t)i< ^iuxfn mffrftet nticta (i 
2 tJ V!?' * itu ,^ (ltt 1 " n& »b*i* nwbfnrirr* : (&* futf trie 
P:rt(iNnjL*f <;nta fttrjta ^t..:?. >:■.".: o*ijt 91* nt roitfie 
i^fiitiiMf:* itt frinata pFit«t f iihc' sidtt v* 'i ** [ ' oomm 
% a ; ai u inhttfriMI Mr an d^q Sd^ a, bu ^:i™r,b;rft h t 
m bctw>rMAt:i>*H rtr ||<I e. Oo^tt irr «n 01a jtil«< m 
bfc mnrabDmbM 9n6M mixStft, (0 «l o«W^ taffifj ttrffr, 
IW* £&;. a,boft riicb^ £:RfftmKf ttn^n^iUt, rrdflK «n» 
flnttc oar »br« CiifcMrfilanfl tt?trf<n» B« natUtitio>» 
Swum ng, 4* jtwr , irmn |lt di&5 b« *<(ti irttcmmcti 
rpir^, unrm rtnt tcrjt :\?hH f trtl^t 4Ul£|dai ctwn c.tTtn 
^a:j3jbnt fi(j. 1 b. ^tn rtter bifmclcn twt n;i: + , enbji<( 
m:C CWrc faiHcrJlMU^lHiltin QRUtfbUH tiJrit; bitft M^rtan ^;n' 
mini Nr DtflUbuiH atir ttc;in ft* mctn*»ci:h<i4i a«rr*tf. 
i>:t aUttcn bat© iua ttr u«a< i(T|fl)^it!<nc £tu:iKnKc!< && f. o j(i;<c tmr<afti4 fantj cTattbtnbtn d* d BlHI unb JrKjsam iu^[nattw)(^rifl ^tiV^fcr(to Sficbrct* 
imil^ta bi(f<n jltbtn vetfebtotnr , ftfiffo ir^'Ct Scip(rc<r, 

SS&SPK^ !WS 5 te S BI « «nwh*»- u«oi,«l km Sd*t rommt «{»«, m« mu 

^?iw ifflftlT S^ l?; «'. «v r w ls ' ( > bmw f IMl * r wff*fi«rt fa. ;. is UUn $. & i\\ vmn b^d , Uc|t oNn in net lie. Untiii ibi *fKt: 3'"t nil si 1 11 hahJJ ld L CCS ™i ,ha ' iam "ilcxiphirmacamvinuicm 
S.,; i ,^ rU " ,<|UCCXC,,m ' " v,no infund..n»ur. 
inwllwrum , ommbrnquc «hfi, ^Ut«* r ^mc&irfrfratit, jfflMffrtwurj. (»«f. A«y;c3-*u«. 
Cii/. Biliot, Kclizc, Ucnoilc. Gilmomlc. drf^.Na- >■ ©i* Cxngcl rea*f(n p&njffafcr jiwp Ju* t<^* 
Mf SfilaKn finB Qta* uh, frit iBIumen gcll>. 

a- Cff iihi*fcl 111 QUalBfrii un5 fytta, unC tlii|)(t 
tintn onlfm *Sbf il t*s Gommtw. 

). ©if 3C"[«ln Ktbn« man unlfttk^oupllltit* 
renw un& ©ifidus !nib<n&c ffllitif I ; fit crmuniccn ?k 
Sd-megctlltr, ivtmi lie nut <2Utin infufi<lit« n>orC<n 
fmB; fie ckneii in ^QnUfiuu un& SBIa^unsn t« 
iSeCsitnie, 1111& iverten t(9 alien ftftfO P« ^lufie «je» 
briuim. Cf«. ///. M 4. NOM, I 

tl 1 
■ 
u CcC* JAfft Car. 17c;. fonn.i^ j^. 

1 14. />!«- Gg£ £7. Biwri, A 41. Wfllltt 

Atrtwd. fJ. 4- Sp. «F, /, 4^ C|ri ^ 

Kwj, :7c. /rjcwaJ. 111. £M4; n, 4, SOU. GR& Ciryophylliu toi, -Wrtfc 6S. Jj*. if J* «£. J' 
/njifttf. izi. Ai^« lOtf, tfrtwA, tolif. A'wrA Mitb, 31*. Mil. 
/Ai?i. M-te ***. <?«/. 1^4* tifiw. A 6l2; Btrgtn. fJ, fhw/. I6i< 
phyJUu A>jm. 30. Gcum £/«*• G«. ir. 490. firf. f. V, f 61, 
Gitfrt. /. i$J. 

f. NUM. SPECIF. GorioOaU C*/£ ffa Garyophylhn Dor/. i*t k flag, 67* Ctryophyllm to,^ 
46. UK 14- 0*t < J7* -Urrtfr. tft?. Giwtr. rfif.715, £ro& £&$■ Crr- 994* A'imhw. /'*'■ M4- Ciryortft), 
hu horscniis fr<hf. $8*- CaryoyhyHau, Ikrb« bcnalitb 7*tow. j:^. Vulgaris Canoph>Ifata < «. j fi L 
693. Wtf. yj&. CiryotJhyllttJ vufagtrii Cfl.pur, |yi f fc»k r;& f«!tt. =1*4- *W- J ®8. Wmw. Iiji ^ 
in. fferifc J.41. Ditf. Gt/ 97- «3t 30. M*if+H*Qxm* It, 4*f.A/K /.I*./. 1. £«*• «*• My ?.#«*! 
//,?.'. 7*/. f. Btvf/9*ti.¥tmf* i«Si. CiryophyJbn vulval, itjtoic paruu luteo /.&,//. $y$J,<mK. htfux* 
R*i.Hi)K /, C26. 4t r tont t to. r. 333j.fe.fr. uriftphylbti vulgaris v tfor* Iiitco. minor*, erccto xran, ft 
CaryoptiylUu vulgirif t Gcum Hinii Ouf* //- 101. Caryophvllata pinnis paucioribiK , rhomboidcit , *&]. 
rum fine viicinuo /fjff, ttcfo* jjf, <fc#f. 104. CaryouhyKiu ttonbti* crcab. fcminibm vncinttii Buita* 
ft. Lipf* 4JJ* Gcum vrbanum Gtfa> Worr. 160. Gciim tloribut create* frutUi i;lobofo, feminum cradjin- 
aiuti t midi /j*t. H.<Sffl iff fl /J.Jatv.-uj. 4f<ti. iwi. *rj. Koj. 276. /ttKcW. ill. Drfih. 1*0. G*m* 
/. 158. GcumlWibutcrcdii, frurtu gWwio ; inltt* vnciaatb, niHbf, fotii« lyratt* Ixnn.SfW. K foi, nomin tnxii Hmc ptim> T 9»k o^ra coctdjrfcr, in pfJtit 
rt hordf dum Cf<fsrlf, ptcnimqu« <vjn<fcti. Kidix hbrofa 

foliitmiTtn, fOA^k p<li^lj| or&JII, fipcyf* t^uicftm, fo* 

IJoIh urtwrt maj;niti>dine dit^repjntiNii, margiac £r«ni!ii; 
<Kf<nxiBifir mjim cfl ct iajpaccai^Jcntc omnium miiimo 
fothtn <f rmiTiitur. Eotfcm U mo«^hibcrir. qax <auli *d- 

<^rtbui pliuiU conitfoi: jd CMiicm ipluoi cibtn fcIi«J> pfi- 
ii-Mui« cooiprtbfwta&r. In fumcruuc* «jol» dtfildllltf in 
p;<£*a:ut0t p;nc nudot , Ifoiccr hirfutoi, outtm 6<t% (in* 
£Hlat inhKfct. Hk pfi<ur cilt^em awaophyltom t in d«- 

CCtn l^ci'JJi Ji!l;^j a f -;iiJuim «uinqu« mliofel fuaf* ^nift* li< rai E lorci « alKfiutlfn piitiuc h*. ii >Jii|uiaJo Jtuttcr cc-JaN;ai ^. j, comincc Wdlj ^uin- ■Mt kU 

^u< ^ -'• t* noti nil) per Juiurfoaict (ue^o^ fc< ,<f t f. j, ^it 
pfo n»uoli nuaxf^ m>fi hen* piniii RLACKWKLMA, 
<0i*iiii ilttpzr :i-!(u«fl) folcjt auj;cfi. ibt« inftriti* *n« 

Fjft» fimc. fuf<riutbrk»./ET«^rJif« ff. r, cioI>^iin- 

fpumat. Ex codem Clitic cxji namcoh ft rift itamnua 
ft >• 4* f * '^vniou ««fotU itu^i confpkoi Xi- ^< £* c t jo» 

poAmm ft t Hif« r«moch <o<ifp»;iiiir ih^ainy* hirfuiuii 
In iaierionbuc c*tvcj» co&niiuiut ft; 9. i. cut »dh*«tn( 

ftmi^i ptufj, dtitn m»tMrjcitur t lo orient eipiafr/^. leu 11- 
Horum fin^UJum, (nfcritit ouiiucu defmit in Ityfum Knucm, 

in*«o UK** cfcllrten«n* ,<* II, tu*;*iiw> fimul dcvaiur Jn 

notgiut vtflif*jji //, 14 . oui< Ipli fenunj forfO ooitt H^, 
U <r hirpidj^, if. fecwJun:, £j K:aii veNianU i*or,ibci 

foocfr^i. i f ^. «. ij. *5- a 3*m. UnfcK VftHK &« Ntt ^AffiA C*iveP^,i^ m 

HWJnKl^, rrcsi jit duf 9?tn'm rnft m Whtttt rw^f. j^ 
*t?;r*tl & iifff(*t , rn^ i«*r W( ait (flnwti €twl<n urt^ 
iw in fiHiMI|t VMM WiKct BIIHc «frt> w ww Wife 

fWp &jp owtjlf I^Mr 4Nt <(»Ai flioftit J^r udj irii cui 

UflSfN i;r. - , niJ-t;< 4><r Nif ftrfflc iffp tft (n^it Sif (is. 

bail n«flVr teg ftcrttfti immirllcmct t»rt^ t a^dtlu 
nwr V«m M4nj n>*< 0U4 N> « to e:<rn<l fti^rt 
BUCtfvUieadi Nr ^l Ut» ufl [ago. 2iNm«itfd&> 
ttt ft^ Dcr £imwt w wn*t*C(d<^ Wpft u^& ctt?** rj-jt< ^ 
Ic j fluf btrtn iiNm ttiK ?ltimc fl<brL ©« *7iti9< tcfhtl tl 
Ira <u&tflH«ufcHii S<I4*, Nrim^tit^tTifinjlit^cttcVA 
wtit> co^oa funrfc ur^Tf o (inHi 4><r ricutrr (mt* ci> cc^ 
Miff rtfNn fiff 1. *. 5>w(( fittS «=J(inm!t6 firiw. hKti^x 
MM> t»*t 1^. j U<t(f Nlfrl bAt tic tflMsi oji ftiff to 
?{r?I t HU([: ^-- *■ fl • brtttl ^factl<ntfD ^JjLi.vf^ tfifH 
Nr^4|ficff«l|tirf«ap|t(4iii ^>:- i + :, n; :t C:t$^;5S>;?:: 
Tlftl t( (* oor IMturlub 4(3til1ftj clttt is oM 4r*;iM ta 
M ft$ tbrc Xn^M tiur turib bti Wammn nra<}-»f* M 
^l_:v.O;.;[[;;- |in& ttC!ia f^sil , c-Ntl bf(tt. fjfl b«^« tl 
ft>% ft w«o bAn^ru A3 &i" Si\t< .t , tvi 4!fe^ bilitr^rt 
KtTT<Nn cod) rm iftmcr JIaJ &H;a tEt*tr, Huf Ntr Sr u 
(paat fin* wiTr ?N\rtA( tJrai^Mtatt £^ »# +♦* t<rm t o^ 
fcttPi rofnn miin bi<9fcauQN<friMtfarnc£mtrnbi<#iusQic> 

larriti Sd&<tt« ujiD (nut ruaMi&ti firAuMri^ Gg> r« ff<^ 
birff Xbftlr iTMAnpnatn irMbcn* fc ctMirfc Pin CAlrv^ 
^lu^ttttttitt in t«m Wtttsbr b(* S*I4<* fi» T » *♦ d » *« ■•■ 

Mf e«lt ^0 U(M JriSi^*B r 


-.lit t« thrtr ?C«!f i AflPJffJltrnj 

^■Jf ■*• 3(^*r»ntiff<a&:jmfnifiunrfn Jirrliibt rcnt,unt mNa/f (14tn <inrn tinntn ffrtf<l*i«W(rrf(frC 

cpi^iNt ig-if. fiicnaf crtvM fcftA^ibas NkWIICttcAi Hf i>cfre fit it, nnb|(»t(U^ ttu£u::rctf<r^6o 

ngra iS«. 14. Dteft HOttd Ab«, (HtMlfiilimrim unt rjucbfinb fi,;. 16. *j, fdffit«\ e«Ii«ta 

» DAS Fig, I. 1, j, ii. ij 4 if. £5liirfiTcllijJjf 3fta)tisH(0 M*» mi TAB. «4 £jtf. Iliftorti. Cfrm. Olaucnvur*, Jtnb^wiirj- yfnjl. Bdlort ( SmVcwccJ. /fjf* Klloftt. CA 
to KQone. Brig, Wicernronclf Sbngcnkrujr, Grootc vvAk Oilc longuc* t. Cstilos Jciquipcclcm alcifiunr, (oluprofumtc vi* 
rent in fapctfeiefupcriori, in ir.fcrionvcroOilutic' r ri firnt 

i, Crdcit in pnut pifudofif, in primij ail miris 
ens liti5> menfeoue miio Horet, 

?* Ktdicc* cxricctint.ct adflringunt ; hitic in hac* 
nortiiagltt itiisquccxcrciiombut. nimu vrin« ft. 
crctionc. micfai cruenco comicniunc^ necnyninfe- 
bribiiKpcRilcntiiUhisopcm fcrunt. 

4- NOM, QBM* Bittott* «jr, ^fcik it. iV. 147- 

A& - AW. ?8- "rtcfr. /«i. /. KKMt. Mtth. Jl- I/jI. tf ;. D#, GMI S9* floer/?, « m S6 
. I?o. d /rc>)* 217. /^/, Htlv. 17S, Cortr. ig. UJw,*, 79f. Vriek us. An. Wr. 
Wm H. frJJK/. 194. Polygottutn Linn. Afar, A/fJ. lS9- C^o, citf, K do, Mf, 
<. KOM. SPEC Niucrvvurz WdNcia /?/«/: /. 6a. Cotubrini Opft. 87 k LOlfc 
Scrpcnura feralM f«W774 r BBwii Carf. nS 7 . Z)oJ. 3f^. Jtatt 736. Or* /V/>* 87 G«, D ©ic Sgwtcr finb HmM gnl grim auf &« chro 5 1 * 
d)CranNtiinKrnabfrgi!«tfngrun. ■ 

1, ©if iMtbft t t flwf fuTiipftifltcn < =JBtcIV(ij bcf«&ct5 
too fck <£« aifvugrti un& MuW tm *0*»- 

3* ©« QBttwIit irocfncn un^ jicfefn jufctofli 
f« -Maun hi 4)luMtn& anEfm Siujftn, pbacutb H*' 
iwcn 9lb<jam 5*$ .frame* ; matt brdu*( fie flu*** 
9iu$fn in sifiicjcit Sicbao. 

iVrM. ^»* ^ 


J : fp". 683- Ug^u8; t BtitonamaiorrrA^ 311. Crr, 39?. Ali.^.i ijc, dt£//,<^ JW*. tj^ * ( Colubficrtft* 
*frt. , 0-* f -i-/£ r * * fwwi **• "T-'&JM? 3 " **■" ! 7 °- '■ *4rj*f- * B^Roita maw. Serpentina »fc 
g20. Biltofta mnor rugofsonbus Joins A 0. tf A < j*. fljJA cjj; 89 , Bl ,) orta mik>r raJicc mi(1 r ut jn[0rta c 

B.ffr. 191. wm,£^Bjr. 8S. mm (it, Bocri.us$. /ouh6. ma iej. mot&h oxM/rest $k 

l 28./. 2. Ap». «n* «. &*&*.& Mmefi 25>2- Ntona, quae alfcritur bricann.ca Lob. Ml t 1 16, tt A l«. 

BiOom vulijamct minor flarfc »2, ^Biliorta roliisouato-oblo^ie, acuminata /i«« t /J (fii ico. //. IWI?^ 

to 7 .at 7 . ITdci* ar8. Boriw. A £Ajl <92. Biltora foliis inns appendicular^ (cminc mqucrro tott Wrfo. 

178, Corf, 28- Polygonum caulc fimpuciifimo » monoltachjo, Iglii? quids* in pcciolum deturrencibus 

liu Afltf «rf. J8^- Jjw- 3*o. ' N*tt. Quom Kaec plania radicem habeae lubcr&fifn , e* 
rcto, ft major reddit* faerie, ft fc tatorqueat , tutc a-utem 
conditio hi' vacieiatca* foli* in qua pJanf* crefcit, admoduni 
rariaie frtoie. Mam iudc eft vt variac faciei inuenim- 
tur *fc> aufionbe* d^frripcic, raduem magi* vd minus in- 
tomm hiltcntci , qaai vero , |i accurate omnb pondcramot, 
I'ticjuc *d wkflKl lamnm re/crre tfetemui. Mine erhm 
pauciorcs fuimu* in mwniaihtjt acMuccfttft , quod 0J1 dlelam 
iiai ratlonero dHlkile non cfl, cadem in:er fccompiotj.^- 
linjrtf curium, AdCfacivvdJfauf KOtict notadijtjjmut nut- 
hi, fed noaroutampropotulmu*.. Exradue, anmivcre . folia 
pr&tn)dcntur t I on git petiolil inftfij&>,quac appendicitis mem* 
branaccit c*uUm, vaginae rnftar, 2m6eunc: in itimma parte 
<aulU fpica riorum coloratoruai *>. I. prodit , cui ftn^uZo 
fuUfl foLiolum ficajot, album. Oh cororem florii f num calve* 
InuruAui fil, an corolla, dubiraiii cfl infer boranicoi, non 
nulti per»rod<m ad<2> rtorem xlferunt, itii jfKulutn* Con- 
l>jt Anient 601 ex caJtce inonophyKo T fuperhii in quinquc 
JKJniat ditTcflo f% a. cui inhari«ni Oarnina <^o<i^lnen* 
fia, qa>mrjii KLAKWK1J.IA iorom q-jatunr ontnai iiinxcrir t 
ctfiylnrei. Semen atnern vni;um(P iriquctrum;^, ^qu«l 
calyce perfiienie inuotuiiur. 3r*m. Do nnferc fhme eiitc (acBtttt* SlVlcl Mt r >«(* 
a>ir ?ar* |in(rcf9Bid}IUniH MtttfAwtUtt fnhUMMitf 
unD&icjeSruBtniung nafi E&tfMfnHl N* Bmnfi HfttlK 
Ml^ritbjtt oftr^ttmifl, (c»tfl(* iHt^ft «if%c« 
Nb ' "P dit* e« edjrififltEir HtfwltM °iJTHir^M 4s«f 
■DHttif lui^tuat fw ti( SStr|fl Exctr o&cr reciuotr c<fhia' 
met ^ncdrcjiai batten* $&nn »ir t* fiber ctcoi: crc>Ac;<tt> id 
myfifn tttr ttTflMt)M ftatEunqtf nor fur ^^nMu^wn 6«l* 
ten "3£tir DKTtm M|ilM m iinfwhnanfl In « J*f 11 n:4t ni;fi 
mjti ffttif bi f* |M(| MKlMIM Umf^nN* itidjt jftreir 

fctnt mum ^.njcaiunt. ^j* M ^ur»t ttrim a^m^l 
;::i .>" ; : 1 :^I ; f mtt J.-nq«t Ctifldl C(rW(M ^!ilf(f hadUfr 
Cflttt Wnetfu**! pic itrcai baur:fl(a^*fcn,tr*«tHc£6*^ 
uahfFcR. Sin Dtn rtnn SHlHM €t<n,(l( fomtii! 0:t ^6* 
k ate ttrntni Ulumfti n«tpr fttf. t, tmicr i<Nr SNHc ftfb(t 
tin Mffin ttc\lnt$ 3*si»acfl. ?tt wftwil t<r 5fltb<tcc^[U' 
me ifl cm £tmt imtcr ten SntmfliKnrttMrtoi/icj it 
linen $<td> cNr cine C91uia<n&<ctc bate i €»n«c holrcn fie fuc 
cine Hlnijc mit VHlCintj a^ct< abet facm fie fcaben f«r.l 
UavaAwtttflk Bit nta bJl:<n Mr&rj lit tftemc hfaM 

(MRt ihctlct %. », nt» « w[tfi(« «M hmmcrn>: etautfdun , tMrtd c» ffilSmBCK ban nuc ^ir atatahLa bat, 
ii(tHtr<D0n|iilncntflci<n* 3»UaSil4c f n<!ct<riii(tc t*?«tj (flon<irj«r te(ic*io>*ff€fl«H %,;. trfnMift, TAB. itc ; £jf. AriRolockm clcmatiti?. Qttm. CltOftmp, OKW< 'a^^ feAvtfifnl^ Ajl. Creeping 
© Bmbvvoitk Wrjjr. AHrononiica, Anllultichia, irai. AhUoIo^ii. Cjif, AriUobchc. fijf.Sjrarynskfuit- 

1. C^kt^ommpedimfJtta x ss\ t fgf ff j 9( [ fldgm bi(t llvc j ©*llb* be*, tie 

tur, folia pallida vircm, Horcs profuntle Inter func, 5Bldirtr fmi><idblitl!t firait flnm # bic%lumcii eitiiFctflclK 

a. Spontc provemt m Hifpania ct lula,ccin An- 2 ^ri9chirf60Hif1@Nmrnunb3lalira invriu 

ghi mente ma»t> Iforec jrfoi* aber Mubrt ffl tin 5)J«. 

3. Radices inter remedia apenentia « attcnuantia 3*©lc9BiiTifin5dW*imiinun!crbic<rtffnfn^nunb 
refcruntur, itoincbi atquc pulmonum vilcidam in* i>er&iinncn&nt SOiirtcl r fit Uenttt ten gfiofltn un^ Cie 
hwrentcm pitaitam cxpurganc, nccnon catamenia yunflci*on^einSdjktraiureinwn,tJe:mcnatti*eiinD 
loclijaquc promoucnt, cc porWffl acccleranL SJtiObetHr^iciniflVing^wkau^Otc^JtburtiU tcftr^cn. 

4, SOM. GES, Ariltolochia Rah Mtth. 8?- tt$ m h 761, Mm* Car, 191. Thum. 162. Wem. Luqi. Bat, 
t8- Riv. wiijwp. p. xl, Rnpp m 14J, WwtA, /ffi. 29. flwfi. Afrifc ii). //J. ifi. A'rjw.47. eToerfc, A 278. 
raiB. t;. Aim. C». jm>. S3*. cA*Klh%9ri. Jto). aej. Mttft Wrfp. 196. Owff. [<& AvJp|i.Jtc>.2Si a IFatktni. 
i«5» tfrijr. 4)ff. 8- IW**- 1?!?* Cmf. A 197. 5*g«. fer. A if j. Aforjma'. £i. zo. ftrgfli, F/, fV^/. 8*. 

f. NOM. SPECIF. Arittolochia lon^a £}orjl t 4. t. A«rc. icjj. 4 0>rJ, D*q/c P eo. tf, itfflfffc 483- Ari(io(o» 
chiaJonga, quaectematitN Cw/*i/^ f«, Lm« 977- AriftolOchh lon<;a vulgaris w. bj^ff, jejf. t><A 4. 
R 3. f. 2. Ariltuloclua Jaraccnica Did, 226. Cer- 847* Ariftolochta clcmatttis AadL 470. PJrfc 292* toA 
%?• A 762. ajh/f*t4&ff,fttitaf.M4i. ArilloIocfiiaclematitisnoHras LokHifi. j)2. Jc. /.cJo? Arifloloclna 
ckmatititvutgaris t*B*llt. *6a Cfajt/A?i. Arillolochia clcmaiiiis rcfla CB.fi*. 307. Atairfc}. Wa/. j6» 
tor«, Ijj^i. fta/. eg. Mtrtf. M. Oxwt* itl. wp. S.Xtt.t. 17./. <•• Boerft. A 27S. &tiric& to. A t$0. Brr^* 
lA r>dffc/< Je. Sejjtf. ftr. A 2*4, Anltufochii tenuis otticinamm, dematiiis re«a i^iff- 1 e. Anlio'ocliit mul- 
tiHora JFiG> P nowp. f. 116. ffirpp. 247. Kr^m. 47. Arillolochia caulc crcilo, limplialliino, foliis cuidatfe, pc* 
tiolatiij Dohbuv latcralibui confent* Lina.H.Ciiff. 4^2. Roy ifg*«<tl(, MP, 196. G9rff. ic(6,mcicW 2ee, 
CafH. /, t 9 ^ Ariftolochu f«liis cordatis, canlc ercilo, Honbus axrilanbus conferti* Linn, W. Ftf. ijf t ASau 
iwfi.415.^ 562. u I3.DaU f 179. W*f*. Hului p!aaiae delineation^ practer Rtackvf'eJIianaf. 
»aria» aliai wJdidimu* . ne<ri« ftf. II. 1 a. e. 6. ». f, 10, 
Suop*rie», adtloreai <i (tuftum penjnentci, eostelln^o. 
^□ofejniur; ei ^uib^folii poitimi vetie planwc dstermU 
* * q ?i e rv(f ^ ini * phatoiK*irtUl* fob Arirtolochiac no- 
mine *<iferu>PEur. C*uk*, Vtl *«<li velad urranirKlinaiL 
nctfSMIW HUlf p aiurnaiiji a^haerenriSut, pcriolam, eor- 
Mtif. marglix veto |*temrimh , fr /. Hi Jieei raroofi 
lion finr. In alii ramen foflorum protniiiunr dor<i fr p!crum* <H* piurci niwiero ij, t. 2. quotuan finpolu* fuo inhaerct 
NdaKQIft, <i exceriut JamUnt tre* parus <JininAai eonfi- 
cerandai of*n, mtnlmm in fundo torii eminent ovarium 
*. CObum eorolfav *, ei In eitremo produdiorcna Jingnfi- 
i*m pinem t t ab in/ecior< fjpetfieic i. Coqflai cnim r1o» 

qui* abnm, 3« brr KbbHbU( unf-cr Ttoictchn r&Jr- fluffec 
Nn ^Urtrccllifrtfii JeittiTUr^en , tHrf^ietxcr Attttrd nJaii;© 

6& tr,?,4- *-« t. a. 10. frctufl<(<ft, tdatc cwn c*:c iL-r 
^it;Tic unD Sr««tt qtUnflfll sINdf c^flc* IntMKT crfrnnen 
ia4<tt*: Oafl an* btrfc n flUoa fattcianttc ciaectt^nTfl:n- 
l*« MlmiBj TWt*c in bej ^ipoclKcffti Htif Not JJjmen Nr 

AHflotochiac ocO(h.ik(n tMtfrii* ?In Dcr* v; .. : .: . Mlw 
c<M?i In ti:< .*):>: rr.iiftn, btf mnlm abet fift flccen btc 5rtt 

tMi-tc Witter auf ihna eiiclcn tip. I, Cic €t<nart iria6ea 
irparfMi 3nj<t*t, an Arcn Vmfetna^r toflict «^(ijtifiltd> 
cine onffc ?Sec*c icMwd beem fi^ 1* 3 . 3eoe ©lume fr< 
ri<ta;j[ ihettt Sutle , uti? i^L'a am ocn aulten fion breoto 
[ontef^Jbcitciubtinccrfnfar; Riailutiuifcnaitcxt Wamccnti 
U 2 MM 


h .P* 


ten;, itHtCe tamuo ftfmtf, ci$ t 5rJ wwik owiM *, bk K*f« t<r *?**< yw ^ . 
itiewifrttpn S»»(j^ * , A«f h*Tur «i*r<rn Slifc <j. ^ 
utt '4Ijjk tiller t;ff(m fluj wr ?;itffiit.Mtr 
Jt<LA ; ?::: *:=!«* ittitteNr ou|ttt( tai On 
Met J raASmW 0« £'&£*??; 

OturiatttttWll*!? 

*4n« ft*.7Ci gftnmna* ««*« wiiiumo ffjm tc, C i$ ^/vT 
ctn tr.wtetl wtw<(^ Htf» f«ja:a jj&fnn, rm = tTi , VJ 

pa Shot optittra Uflfffj wii> fl ^J) ^rt ittfirc ti ha dl 
Utam tbcMa, fr rf*M cuw ttrfciM ibM omHi t w\ 
T« ttf:<fc:c S«M tat £f ftfrt Ml *U* cine frrefc rn>Mt etjT 

cms to tjjTu.-lj.fc^r «c*fw 6& ), wrcctffm nbrnji Ma £*«*■ 
Ji^rcn* SffifAcitbr *i!PC t* Uu&ttift t*fttitkKnSi2 
(a k|uiftr |i$ cwi llcir<; S&t.frfwu *tf-6« f» noi« &££ 
f?iV« £ i% *£• 4^ T« to ««* S«»* * fi^n, ur:^ ; if j- ._ 

owrfltft Knfrfc St*^* 1 iiWi f iKj$t h«n;A far- -'*, 
fft,reireua:l^ton^N!PM!(cO!?<!in^. *; tcjipilflt iftfr rutiNittr^.o, uirttMrt Efl iwruha ia f:J>* AAkrZ 
U;. t-j, iKnr.nt rciftctNcf. cic-jrtitKta guD Dr«if.1«tt< €i:xui beam fop n, Di* Ur^< tittO jdftn^ic i*;niei ku 
laaft in fcr €in f«t , u;& Hunt ctatgc Jeict tsi<fr* quJuil e>f-*JJ w*Nj iJoc ^Mvcr, inf«(in. oujdo ii:.i cjrtns* 

fi «ft irttiil laicnt vi)iriit"^» c^nrr^^Mr it;i^ni in ^ vlt Jm- 

<ijN ilura p*»*i vi dlxi-DUE, m prvijudlicifcfii lin^uUn* 
icminu*. Kc!i<yt9« riofit pani* inmt dflncUeni, hiot «- 
T«^J <i«* fusduci* ctrojZj, wt;iiLsi <u*n p^tittc. fctl^uJi 
in tonrpeAum producitur, HuU a lltcttt jjKicreei >n^r*o 
fine ^uiJvniitWii (ilamcntit f camcQ fci ; ouunt tcro iibe 
in duai djuldintur pzw, tt imui ijuji^or Itttloi clBebatp 

»ai*u^um, fupcilui ftirnurc cmwyr £t JTjh>, fci lifKh ^(* 
fttn^o* M» p*«M naiucsli In ou^niwJine At!it Cp, j, h 

pjrilhuf bieue ff^htm f t f{. C t in or^m confljtuuu»r an- 
ih<rac ^f,t^4 + ?» <t:i ft^yrJ i ncttTn f ■* e luli: j ru rn +s .Kj.fr J, 7, 

mc^loocmincst *. (; 6 Frudut vcfO^u.fc^ ca latrrfui, 

obto^^ut St t fc* an^ulit tmlivfst fa* #; non num^ujm tn^Kr 

rur £|* id, ia ^ji^»J (tmtnj «[Tffnen^ir cow^rcif) n in- 
peqSlltf irbflgula ff it. KnJtxfibrtlj, :&7i^*^ u, in 
Nffl d«{orfcnt, per mnct duut. O Round Binli wort. Z/^. Allconomica. /fa/, Anltokji C?Ji^ AriUoLochc. B(V^, RcftilcHalvrortcl, 1* S)CC Ctnigfl ViMi liefer 3r( i)l rtrtn^r, ;« 
fcer OOflgni; &« ^ildtwr fnA ftrjtJttii jlci^; t« 
^tumcit afrct C-itittcl lurpitrurliij. 

>> 9Kfta iintcr tic m dsn &tn|flbfa foi^«n ; m j & 
gdai»& ot(t ttiitjct fie akl*fa!i* im 9>Iar> 

3- ^ic^irKl&tfnc;»u^bfiihrij:i»icD*(eTiT^frG^H 
rdiltimicbkr Sftiftrufciifiii Ktcrtfrt fcc m#n«iU4< 
Stditigitngj ctcibii wcQrtWutrt Ofad^itOB^ 
1n;3;n E*!/ Otadnvcbcit. Slcii(l«rlid> bcCKwr mwtA 
bct|flhn r urn imttm u»? Sftr«J?cn< !8cm* dttfgs- 
jtc^n, injlfi^di I'aulf uit9um|'t4MK|I£tiScCicSlja l 'L:c 

4. S0\1. GEMER. Vide in TAB. pncttkntf. 

<. KOM. SPISCfF. ArHtolochia SttJLffo* OfaFpiLw*. Afirif. rV.Oxw.l/( (c*. ^. 
Ariftolochia rotunda /. R* iff, \if t (^rJ.Diof<. to. J* Gtfn. M 14^. a. Gerard* 84*3. DcJ. 5 
Rju Ntf.K 76U Chf.Jh TO. Marn. dim nomine lon^ac 4S2. Ti*. 1141. /«J 

Ariltoloihiarotumti uera 17m t. Catifiih'jiunplincichumiJiorcIt, acpraeceden* 
tic, folia cum prions conucnium folfis, dorcs vcro 
profumlc j>wporeo colore inlumiuntuf, 

2. tniiwem. ae praeccdvnv, bcU fpontc nafcittir^ 
in Acttfti veto paricer menft nia^o Horec. 

j. Radix cholcncis vilciditquc humortbm euxim- 
dLi inferuit, mcnrtruortiro lEuxuinpromouct^foctuvci 
(ecu ndt til rum panum iuuat. ct dolorcs pelt pirrum 
ledit* Ivxicme etiam adhibctur aJ leltacas ct oiViutn 
fra^menta evtrihenda, ncc non ad pcrfinida luiuoli 
et phagedenic* vlcera. Ariltolochia rotumla vu^ti<T t'irk. i>i. 

*. Aridolochia rotunch, llore ex purpura nt^ro ( p;%. toft* itf. P7- 7wr. /^. A fio« 

iic>. /^nr,iU^i.aif.lS. BofTfc/178. jfyr.rtr.J.£ft. AU9**i t H*3* 77- 1- f »- fc- A Ariltolochur«Ue 
rotunda tfiii. m^w^.r* n?. Artltolochij caulctntirmo, raniofis fQlmconliris Jnti^cirlmis jlWbiisbhK 
riii.ercais £tei Mfljf.^i. ASM. mi 414- Aoy,ifj. /fathead. a<<. Arillo!vclia folib (ubcordati^fii- 
fcllihbus. obmns*caulcinhrinoj(onbujloiiumsiiw,^c. 961. n* 11. 

Ktte piftrtn(ij(n^io\rtpii«eieMi>p:inurt nmniiuid- 
diu fi^rtjfcantiinpfttiil'ititincit <Ki4^<i*tjiJ<mcitmpjiori c«n- 
ucnie « aJdidimuf iiAea f /, 1/. I, j„ 4. 1 A. t hc»ml<ui 
ftl>clwdli*nh. I lori« ipliu* ciiim ougxrimJineni fcJJiJU 
njui tnu^rcto t ccod in noflrit h«4trs culrj |4Jntj hnior 
crcfccrc fotcai* t'orctniatf^rum mwiftrat */. i. J ( Jiil;f>jTn 

^ > i frucliU ludi incrtMin ia FJtUf jli PU^ni[EKlii>c •;. 4* It* 
* r":.i [-;- f v in que obftrojinui narglncm ^fcgtc <oroirj« 

ra* veto fifjtUtim */. f , cum Dignutc *S *nrai^e p>ifc 
rklo i* FiuAut fidtrorundut fa. S» femina couprfiTj <wi. 
aci /(> ?* K>iU aaicm rtibcr«f^/£« 1^ infciioi dimttiii 
ft rai. Xnm. Sen «nt«(Sitt> b«!trurt&fTN^nqtNa^=?^ 
ifKfa di< t<o;ttu«t(n :ojin<« an ; to ten sMca hf ?^ar 
rraur |*e jn«r ait &tr pftiflca email vUh in , inr aM M^ei 
Kuti^jubrn fM4it^<U:f^r»^i:r-riii fljid) Fig, II. M**> 
J. t. teiWftV' ®w &«« tw Warn* *rw,:( cripcr *«f 
IfiHa. ntt> iint, rw fee in facia ^Mn t<r &UKtt *= »*> 
frn phut vtg, m, Ki^cr Mc aus^c owi f fe j- jffJW- 
kb, £, : . 4* Nn Ktifjj Nr gratt «a$ M W.unr, iv t . *.!«■ 

$ilLiaiflHiiftft t , ^c eiaiMrttcti ^ c- &;( Gr*< t<* «f W 
h.h* h«<rl4it. Fig <i. i. ftrtft Onff Sri^t pmi Mtnct,fe:» He €i«i(iri|ta Nfti^crt wr. rwllvt fig, iu. un& romfiffrt onten «:<U Jajira in tot CrN- TAB. ac7. tJr, Ariftolochia long*. Crm. 

AqL Long -Btrthworc ftxfp. Altrowmica. 
Holwoncl , Gruotc ORcrlucey. AjI. Arillotogit, GdL Ariliulocltc. ft/j. L*S f I. CauUf duos |>edrt nltwfit. folia ex pillide hitco 
vircnt t tlorcs prohitule lutci iiinr* 

3, Crcicit in llttpanii» Italia ct meridional! but Gal* 
Jue rcgioojbui, in Anglt* vero menfe maio Hortr. 

3. at- 1 1- ^cr@ttnflritpirDh»HKnSufl bo*,Nt - 
(In& 0fpu«t grii^run, Me jilismcii tuohhdb. . 

2. ^^ir^fciineiMitifH,3ialifniJtiaofn*KiE(^ 
tcn K <.ls<^ciiAranI:H4f|(n<£igcbnoMJibtt(ftm?f^ 


3- Ridicei aperientcm & attcnuantera vntutcm pot- 
fidcnt, pulmones a tcnaci pftutu liberant, catamcnio- 
nim tluxum promoucnt atquc pirtum, nee non ft* 
COOdtatf pcllufiL Kxtcmc adhibeiur ad vlccra putri- 
da purganda & cxliccamli« Kidix Aadraiuchi the- 
riacim ingreditur. 3- ©k SBurjcIn tziffm unb NrtfHtty fie wtal 
9fn Oic Eungtn twit ]rtb*m tS*l<im, brtfrBcrn ttf mo* 
nadlcCcaidmgungunOticScburf, trrfbtn flu* Me 
W>**ft«n fort : anifcrlldj btOk nr (nan |ic!) toMbea 
raliK(2X|(Q»BH $u rrinicjmunt^u trotf itf 11. ©if SBur* 
jcl MrD urtffr &ie Themcam Andcomaehi jcnoniincR, 4, NOM. GENER. Vide TAR Iff 
5, NOM, SPECIE AriJIolochialongattJE*!?!' Lob.Jc.i. 6c6. 4dmfi6^ iW-314. Z.tfei.979. GefaK&rt* 
24S. a, ArrfT. 470-Cmr. £pfc- 430- J- 0- W. t<io. Cm 846. fld. //#. /. 7 6i. Chf. /X 7* Anltolochia loni£ 
vera Ctaf.£«>fc, ca *- jtfartfc- 4S*. Pal*, api, C&fiff. 307- fttrnr, 1144. term. Lxgl. Brt. $%. Atertf.H.Qxon. 
Ill* fc*. $*Xll.t t 17,/. 3. Team 1 £2. Wm 76./. 167-^,^.^/^*3^ /*)*, 77. f. 42. /i 7. Ariltoloclm tuiii* 
cordatis, pctiolatis, inttgcrrimis, obuihulculis, caulcinftxmo, i!onbusJotiunjWj*M,J^c\9f:. a. it. /toa. H« AriftolttMi ab D-racctdtRM pauim ditferr , bint 
tt jvon mwata* rcpfterc rlKuit Icone* Slacavrcllianai, <c « 
dttnum cwmlna ad&rc ItotiAkonim* qnl fpciicjti dMindam 
<(Tc crcdi&rurit* Folia in marginc paullo ■/■: j:l-vrj (unit ct 
jjdii id Joneitudlnem Kuvit citcnoiror. Hlnc cdam LIN* 
HAEUSllSpce. i.e. banc di5<r«idim rand vilquc •eftinun- 
diai *3cctnfuir ? vt fin^ularcm fpeciem caJndc Ctti&iutru. 2fnm. Cifft ©flttiin* tor Cflettafcij H ma to tcr&<r#fcf&« 
Ml HdlK Dtittijiintcrlcirtca; taNr HKB Diruat&Dic Mb 
Mwcn £upfl<c imwtdacm uoNfcaiE<n, nftw HAifam 

?«::ic:i lu Scn&ttrftniur dmitfiftHt , iwit^f totfdNn (ih <;ne 
MpMtrt0attlM *(M;ftn (MNa» Du 23and ndsfit mdjr 
n Bit tinge; &x SMitt<roWr batmctnea ttvxti ^U3trn<ra 

BWBKS in (<\im Sped, c licfcit tiittirttnD PMffttftM TAB- 1^8. LM- Horminum fylocltte. <krm. 5BH^r gdfarffp, <ffiil& ^fltiac^rraut. GMt, (f^m fy*w> 
Jxg* Wild Clary- irjJ- llortnino (aJuailco, Ow. VdCj Orvilc- firf^, Scharicyc l # Caul« pene dtiorum pedum altitudiocm confe- 
quuuri folia ex viridt liucCciint, llorescocnilel (iuu, 

2. lahpkloliilocitocctirriCi ctmenlc maioaiquc 
iunio Iterct- 

^- Hacc planta ctlcfaciens et exfitcitis babctun qua- 
re in morbis vcmriculi ^ rcfrigerio et llatitms adhibc- 
tur, roborat ttott p prolicua clt contra Ituorem al- 
bum ct vecrum rehxaium fngidumq;ic roborat. 5c- 
m«u c imcndacur contra -.;.-::. 1 1 ..; iar,c* oculorura. I. ,^*r @tffl0d iPiirtftf b« nalK Jtofo 5 U(( W/ 

Die SSUfftr M) tnmW blou^ grun , Oic Sglumtn biau. 

ft. SfiS ivAtfrfft auf freini^fen 3}obcn/ uiib bitter un 

5. *Kan l>alt i>iclrtf Sraut fur cnvartiur^ un^f^ocf# 
DfnDi ■.:■;:.::: bcu QStrFoliutK) trs IDJagcnf ui*& 
ifilabuniKn; ttf ftorlf tie 92Imiij Nnfl wuDfr tfit 
twiftn ,\iuk , tiiiE) bffroftigtt Me Dfrfaltrfr unC^ fcblafe 
iticltbofftnftfil ^tr QRuircr. ©*r <£aattic ^at[^!tnM^E) 
bffonetre »lrt« bit VMffiUDft ciujiintctcn Slusmgc 

4, SOM, GES* Horminum /Tai. M)T- /. T4-* Knsuth* JWrtb* 57. /■. r . toi* f^irar, f-^?i- JW. 3 1 8. Rfv, rro^p* p. 
30,W«c6- W- 27* Hupp, 2i=. Wn/J. *jtf. 7. Scliret RtiL Mctb. 62. i)ff- 257, Mnfft* Cor* So, fi»n. 179. Di&, 

tttt*- 6)8< C«fr. Jtli /.tf^f, 176. SPacbtnd. i?8» Alwanil*ELi3*l>M* \O.Gu<tt*ih 16XtBtrjpLfl.FTatif.9Q* 

5. NOM, SPECIF. Eupatorium b^w/. //. 30. Sylueltre Gallitrichum Dor/l. 1 35, a. Galkriditim vulgd Catfi 
441. Ga1IiTHchumf)lucllre vukoC iylucliris ScUrea flore purpurco^ coctuleo ct m.gno J. £* ill JTi, Or* 
tiak<y!uc(tm,(pcc]csqui!ta JjqJ. 193, tUCtew* 29*. abtqxt xwtt* Ormmumlylueltrcf^ffi/ f<9.Cvrf, Mofe. 
59, j. Sylueltre Ilormuutm i/&.ffi(l t )co.7c. /. 5^. A&u&f 249, Horminum fjluedre R8tB*&4* UtvS. 965. 
jKitf/6. 640. Cim- Ffit.Ciy.Gtfit.tiort i6i t Grrard. 77A, Hcrmmum (yluclkrc luficomPMltftf, HfTminj lyl* 
ucllrii quarti prima ipccics CAr/. ft 30. Hormiiinm praicr»rc Jtir. ttwap. 36. Alpp ail. Horminum pratca- 
(c, foliis ftrrois- C, If. ^m, 23s. foLHift. /. y44. ^nin/6. //*»/. 102. Afori/- /A Qxea-tiL }9$.$,tht. 13,/- to* 
Wra- £ji ji. Atf. 319* /r<wor, 1 ay. r. 179-fe- fc Sclarca f>lucitm Matrifylua Toltnr t 765. Sclflrea pretends 1b- 
bis rcrraDs, flore cocrtilco Rji. $yn. 117. ro^r«, 179. Jflgl.C-r.8l. Diu.Gt{p : t U- Krom. so.BQtrh.I. t^FA 
i8o. 2«iV6- ajy.&gtf.firr,/. 281. Saluia folinouarin. mcilb* crenatts, vcrtirillia fubnudif tim //.rt^; 12.A 
^ffc- ig. fioy. 510. tfa<b<tjJ, j 60, Gsttt.lt lit- f)jit'/>. 10- Safuiifolif ouato- lanceolatis. fcmti« b verticillif ra- 
m<t djfltds HrM.Hdv 638, Corn, 312. Bttbmtr ft tipf. SuSaluia loIiiscordato-oblongU, ercnatts: fummis 
amplexicaulibus^ v< rt cillis (iibnudts t coroJIis galea glutinofis Una, Sptc af.Jto. 11. N#M, Quvtn huiui penerit pl>nu$ alibi Um deTcrlpfcrl- 
-TO 1 P^ca dc hac&oQn i am adduce ndi ftmi. £2 ridicc 
friOM mdcuM : folia nxtlca, «adcm pctiolata. f*r* cordata, 
ru^ofa » in amMiu odmfi* cr«itl* notata » eaullf v«ro foJla t 
<luo rnagu J1U adft:fgit ( p((iotit defiiumrjur ftfnfim,etmacii 
ouaia runt , flc , vi fw^mj cjulcm ampleAanmr , $; frlca 
Jolioram 1UI1 plane dcltimatnr, FJore* In renmlt a fe in- 
uiccm wtittUit hatrenr. Calvecm hib«nt bitabiatum ^f. f. 
*, IabJon»j«rionirj£do ( inftciori bifido fa. i.eorotramo- 
nofwcala, Jnfrrtut mbolofa/- j. ^ AjpcHut irid«t» Ubbla- 
weft, efaf Ripcrfuf labium Ineumum * t infcriui ^irifiduov 
medii lacinJa nulorc , wiq» lamina cum ft^'Io baercnt ', 
UMMvc Tcmlna ouata ft, 4, Flwumtokr inicoDcBlKt- 
vvdtiitu, «in fiiw OHtadofK cahib«if,u>», coerulcus de- 
ph^itur , ftep* iam«A pr^fundior cH, ct varlmth «uit»djm 
xaecnjim UlQUEaS H. VpCU- jo, « in foccichu* I. C. cam 
caj. BAUHIHO addujj( ? i;.i: _..;,., ajbu«, ftdaaii««a 3*m- ©a rrir btrrill rini^f 9|MM oon Mfftn fff^!<ctfe 
C3Nrfn?o Nf*ru^<n b:\ti * f? tr<r&(ti air bt<r ■ :-■ n \- s rr^ 
nicfi cnitActa Hurt Nr Kurid femnm mnrt tide , Nwitje? 
b<cjfona^, ajitian^c crtMfnf* un& c;;c itumr^rti S:nffrMtn* 
fi« ^trfi^nc %lfllt<r mlt QmeHcIOl btn:r: «n Nat Cf<n^ 
«d dbn Nitfn ti< flitter, le b6b(r balilbf fififtct, l«m fiftt* 
If r iinb finD nt(tr lir;ltAt rtmD; Mber u»fa(frn Die cbrn Nn 
Cuaidr t :"c ^!imif n^rt at(r bat car feme foldtttr. J>it ^Ii> 
trcn fictta in Mrfd>uNrai *uf*cin ,fliMi ojfit auftitwntet; 
ftrbaNn t(ifnMt|dttt into iTcffitn Flp, i.a, B»«alht ofr** 
r< H(ftj( brwijlf Mf twtnc rur MmN trtbrtlrt tfl fig- j. 
Sit WJ2i«iNcf*ifl(intE^tt(r;(tt» MM rUmWH op» a- 
b. ur.^ p^<n flltt^fjli Id jn«n Pfftm (CtftdW* Dif ctfr* 
frtTjttJtf OfbOQcac, htintttrc 4Uz M Nfo(fiirt*nittf d,no* 
voa Wfflittltrt *r6fffTifl# alSNcuM^ndi 3nnnffitta bii* 
ten M* EwtWni nttfl bw Brail * * *"to tnNioJ «$ t<f 
iirsUijt nifltcn ea^ztn fit- 4- ©a* flH«tw : iif$c S^nit, 

N 
»<r£*i 9«fcf WW * Of* '«* w(c ua& tefffccc 3laa< trififf. *** TAB. 15^. Ltf- Ranunculus oilurtrif. Cm, Q&iiffrr (Sppitft i Q&flflff 43<ftnnifir5* Gtm<. a^^ ^ 
Manh Crowfoot. Jiifp. Yeraa bclitla. //jJ. Kauoncoiu acciuitau. Caff. (irenwjiJIcne ou Picd'nV r£ 
Bd& Water Hane-vocr. ^ 

i. ©kCttWd iwNn frf* put gu* f«fi: fo 

i. fir rcudjftr M 3tf<p^™ imt* fasten ft**. 
trnMrfulpt .mtftau. CT ' >, Cauletadduosnciies adftendunt, folia paJUk 
virent, Korea Ititci limt. 

Si Crcftit ad pifcuur et in lock udofc, maio llorer. 

3. Virwtcmhaec plum eakfrcrcmem obiinct, « 
cxacftuinEcm t rmtonque turn vehement ia vcficat 
cxcgUit, ac canthuidcs. Rulix cxlieciu cc in pujuc* 
rem rcdzrfa, ttcrnuutioncoi mouct , in narc* Jt at* 
trahitur, capmtque rcpurgaiom inicruit. ;<u> 

j. ©left ^ftuiiic (me «"< l>i*M( un& tata^j. 


, tin* |U»fC imr mcljKrcv iQtfliUtlii: i\ 
i SBurjtl vcfurUAct 9tlc|vitj mnn f» (,)£ 4. KOM, fi£N*. vid TAB. ;i.addc: Afjex.CJT. m* Jtaof k HKfh \\y*Md,$±lioiR< L*?LBM. t\* n- 
G«, eft ^ 11.619. tVdcUaJ. 1 1 2, ttififr. j fio. Stgufir. /, 4^i.Cmr./*27i-l^2r«./r,f>j^/i^^f^|^ 

*. NOM. SPEC. Apium aquaticum foij. ?*,. Ranunculi fecunda foecks rtrc# 1 <?. Ranunculi fpeda I 
tMf J*tf. 1 i?>. Ranunculus i Gr/*. tf. 171. a. iWtffk 4*7. Ow.ifrif. j$o* fjgi. I01?. Kaiuincutuf frMS? 
DM a 4t«. Racttinmkn aqu*iicitt» yUflfln *£)anCDfM £wrr. 19S- fc Ranunculi** palultria 7j*. iC7.Cff^6' ^i 

l^^./^8^K»nlIncaiuiHu^cn1mimo7.fiJ/A^84^,Ra^lun<uiuvpduf*rrt ^t<*SoCB.fht*iZc*Hem t i^^^ 
fl^Jt^n/il.Oxon./A 441.^11; |. s^/.i7.a8.rmir.tpi. ^ ( <oj. Awa/i Wj/. 1 ii. D^CJif w, Wl 

bnlon«lacinvPJrt.t3if. RtnuiKuluilacui«LCfr/:i44 v ltanuficiiitH Iru^ln i*lnn4-*>, toJitsinfcrk>nbutn r n> 
bM««w«t^taij*tiw.M<^aii- A&^+tf^^^ 

dailm^i MOMaii.qvM leuw *d utamfin ™«i* rcf<- srtfDfcf hbftt r;u: tmitl pho T*b. jY awfflftU ■& 

rent , qw no« * rcilquli « Um Ji^mfci fck pouft. F«tt 3m*t bam N W fr^t Uii« ft^wSS 

ii, qtttl« tabu In hJi pJffum^tK (HAJat c:\ fu^Mori v<- 
to folU tcmitn minora toni b/cuKiftbut « [im r^'irit pc 
lioti*. f»»roi undent lnt«^rj« Ad «m Jmcio Kanuncuto* 
ruin clifTtcu peiti^i, ctki ndht^il <fi. : um trco t«f* C.nT*nti» ; i^rr 9inr4n*4t lA i-utc *rc> 
tj\flfr:«it; bt 4iitt(»<MaUirctcriMrta p irtcitrfep 

tlcn |i*> fltini un& oar cttuttntteiHt. lic^r* 0attw«W 

ftartit 9Bmd baNit. TAB.IW. Lof.NillunLnm aqoatKUm. C/rw. qfrvmwifrcflc, OTfllfiffwfc Crate, «.^k&i» i% Wi f#H- 
nK ^ water- cntir. M*. R*I>»ca». Ocnxw, Agrirw. /i^ Sio folfc, S*fvmbro aouauco, Cn> 

He , Crcpin ^wnijuc , du Creflbn few. B<t$ Water-Krcfic, ^' x ^* •* r *j}** ir«~*»" ^-i*ij* ri*tp* r^a 

fcionr, Cifl. Si(in»brc Iirgc tcvilk I. Ciutium almudo duos rxilci acqiut r 
tninis inttar vircnt, Ho res a!6i fu.it. 

a. Ad Qagpj « riuuloj trcfci:, menfequc folia gra* ivmo floret. 

3. Folia, unuibus voUi^ibusaoc imbuii panibuti 
calcfitiunt ct apcriunt > Innc in korhicu conucnTunr, 
nee non in calculo , et flrenulit viarum t r«uriamm ( 
et id iaero. Vere ad accetona facpe idJubetur. 1. 5?<f &m$dtottbbH iM9$tt0|,*$,MeiBiii' 
ttv jmi> snfgtli| Nc fBlmwti iwa* # 

BuotiuMnimaunmt 
J- Sif ©littct baben Wck jartc un^ flu*n^c ?te 

ui|o>f n SffiUriti m^lcictf n ro»?« hn (>«ii»i;nt Qcrilr 
njic uu* in &cr iSelbfu^i. ?);an atnulTfl f;e tKfi* 
119 alt cm t>aat im Smbiin^ 
«Sr 5 S S ^™ r,? V?^ Card:m.neRr f W 71J . Sifymbrium Cardjminc liue SafluiMOi a*» «1 <f|, Silymbrium altcnim ari.DiVf.4*- *- SHymbrium nkerum D-o^orM* Cffrftigi.k Sifymbrium aqui- 
dcum Catpif. jC^Maub. «j>. flaw, tyfc 169* topp. 80. Ton™. 1 i*j ( B«rfc //. 1 e . friff. 1 g{- ***. ft* ft 390- ftr- 
je*. A ftnicf. 118. MqtjxJ. tf$.9i t f. 48./. 8; Sisymbrium aquaticuml. 7XVr*.$46 p Sisymbrium tlore albo 
timbtfad. 13. SjIymbnumfoluspmmitR.angijlofisltoribmrupra folia vix clatis//ja./fr/tM49* GofM+^Sfim* 
bnumfolijf pinnam>In>iis fubcord*m iu* t //.Ojf. 3 3*. A Aff,i ft.iiM.nv^jji.Aof. 140. i»cfc«i.i£S. 
GltftfA 143, Etefift. acj,^«4cw//./.i/?/i77, Sisymbrium frtiquis dcclinsut, follis umnatis, iokoli* lubcordati* 
Zto.<Sptft£f7#aVf< Mi Ad bona BlteLvvtlltinai fj\ If. ft, |i|»tf 

run (, cuibu* ilorjf patic* mcliui leprae Cent an iur» 
nera, tbrefa; folia ejulh ajtetna pjnn*;a funi 

£f*, acuattaaia, CJtrreiuuin plcruf&que icJ; J. KttETc- 
Radlx tt- 

qui* maioi f pin- 
narvai vert folia numcro variant. FWci * ex (ammo eaulc 
et ramlt p* ogtedieme* , ia fpieam difponuniur; jrttep.rtim 
>/. I, in qw, tfuiu fum, petato auaiuoe t magnliudine^ fiM 
araualia ff ci ftamJra * eonfplciumur .£** a. a latere fit 
Vitus, delude flyltteti .< cflcndk, in inverfo vero Acre 
?, CJlftecnftferc leirap helium* «■ '• Petala iinprta inter jut 
miner* VHflMfa ;» In calyce hjerem, fupcriut vcro fubro- 
tundo margice, levlter cafcelo , ciret;mkiikntnr. Stami- 
na fexjg. d. (* Joogitudinc fibi non respondent ; duo cnim 
fern per rtfiquli brcuion Inixnjunrur, ouibu* mcdilt IntcreQ 
Dylu» V. KriifluiCJiqua eft IreuU/^. J. biuaJuh, liiJcm 
minora feminajf/. p. coniprchcndenf* 2: a™. 3« No WrtfDKBH»tiniaWo|Ti fin* noo) fa. If. 
9.|.^&7tHuinaBfitj nmb« £((Lft wr febac Manet 
tmnpraei, t>i< ^nrffliiU^tcnMtftrtatf tut) rrtttar tut 
ettrcd bra** ah trt[*rm U^Gfdtmift ccfitatc QHffttt 
vw«/ Nrcn HAKK BUtyii «anj 011D iiwfriiirftat; ta* 
imc fiWf ill t!nj* Cttfltr. Urtrigfnf ifl D* 3dbl Kt tafltc 
<in oitfrii Nalffffl (*f>r t<(tfl)»t'n* X^i* UHCIl ICRimcn en 
torn BtpJW &<i Cf<P4tlf unt) tu EMf NfDor f u»B tlutcn Li 
cirnr KiKf; H> ■* M«tu fl^mt 5*lKatc wt/ ttcelimi Dao^ 
^a ftc ewn ifl# K(r <mdaD<f *in Biffc (ji(»Sf SStit^m b, tiefrft 
baetanmn e M|fitlmt% a, ocn ter ecite teew(5:et 
m:tt lit Zlu^e : ^ y < unD trn i^nfld <l ; an tit uacrttfrttcn 
ftlcrw £};- 4* fatKt man Na t>tctm«ibl c/:t*Utcii Sdd) i.a, 3<* 
W BhntMuttfai butt ucun nut ftin«a I^m*il(!t <Jntf in 
tea S<I4 n^ ? ttcitft (1* Jttr wit emcai nmMt^m dtiplM ail f mlt4r«tiin>iriiganf^4t?r|If iff. e«M€HnMuci%> 
*. c. ftnD an tfflw r.c^D<r r-it^i t)lncb ; teati jaco MfftftM 
pn efldfit fiir|<r, at* ftte asNra. 3rctf*ffi MtfOl pfbet ui b*r UfM Nl ^! l ll<'- D^ XiMI lit («« ferje ea)crf< fi& 1* 

::.: : iCfXa ^ f i:t:: * J. ■: :: r r.\i .*■( c; : J< i . i ; 6caoita Bg. if. It )^ W(t. TAB. a«i t ktf. Acoros adultcrinus. Iris nofirat vtl lutca. Gtrvt. ©fit* @*»(rt*l oBcc (S4twnrI"Silt(it| 
^anccfcfe^frlel, ©elbe 9Ba|RrUIIfll| SWcnwrq. Crw-^^* *-^». ^/. BafUrd-Acvnit, wildcH 
ges, Wtter-flami, /rf, 6iglioGia)k»*tiiiL Glaycul ouFlambc dci rittCKt, Fc/j- GeclLifch, Bo 
booi'icn, ValIch*acorut 1. Caulct trcs vd qirttuorpcdca alti fum. folia pal* 
lidevircntt (lores lutci funt. 

a. CMcicio ftagnis ct locispaludolit. Horct men* 
it maio cc ittnto. 

3. In viriis deftuxiontbut ncUcci tanquam adllrin* 
gttisct cxliccans remedium adlubciur. Laudanttioi*- 
oulli ad caput ncruob^uc 1 oborandos. 1- ®ie (2^ng*l twr&cit &rep bi* i?«r gun ty$ t eie 

2, ^it wodfcit aii31toiym unO fcucfclcnOrtfn, 
un6 blufeeii tin SJlop un& 3"^'"^ 

j. fflian flicbt Dlc96iir|dtti altf cut jufoinmfn jfc 
{KaOUlA ftccFncnDrt *&Ji!i*l in flllcrfcanO SWfll t>o» 
glflflhi. &n!sc ruljmm ftciur@idr(unj|M^ui,v 
t« un& Bcr Olcnxn. 

4, NOM. GEN* vid, 7j5. ^ctte8,addcRai.X)^//, 3-4, Aftm Car- 180. Drff. 0^79. JDmfi Hd^.Lxsn, 
Gf» rAr.^ a». f 7. Hdt.Hetv. 179- fi*r jro. rf. fy/, io+.G*tti* 1. 1 :o, Gmtt.SMJ* Jl. 

<,* SOM. SPECIF. Gladiolm ^orjfl.140. Gladiolus lutcut f,<wic. 190. k Acom$ ffrwr/. //. ei. Acomsvulgo 
C3f/%ii4< Aconii flduitcnoui C ff. fw.34 /fcfJ/r.^^.Awrumofiicin ftcif- 11. Acorum falf urn G&vr< ^j. 
6.Acorumadultcfinum^jj^699- AcorutfaltaC^i, W ( 24^. Acora^ no»ms paluflrisct V*Jcrandi f>onrczioi- 
Wjff. Ji-J«ji./. t8. Acorn's luictisfallus /.ir^i. 1^19. AcoruspalultnsliucPfciHloimlwtca pahilln^Piii'ct j 119. 
b?kiidi>aconi!M h jn& ; -2i. t^iudotri^tciirylucHris Irivlucca D^i^S^^^doirispaluririfi W.iTW. /nw # 0.8.F 7» 
/•3. Irislutealiucfilado^corosftrA /fttf. 1)4.41 In* piluHm lutca Tj^t. 1031. /?jj. MJIJCii$6. 7ourn.%$o. 
RBpp.}l*DiB,GijT,7% A>j^ Jfrf.6S.J4tf.tC9.£J^ 

rutadultcnnus J.B./A737. Gcr.io.Atmf t ii m Oxtai m Ji, f$h$JKt*C.f,ti,Lm*tl t Lapp. itjrtutm. igcf £0$, 
fy*&Mwjni*H m tit*t*6i.f t 17. &?«. ifr //• f *(• Iri* paluftrisHorc lutco&n. 46. Intfultit cnfiforin:bu« t co- 
rolluhsimbcrbibus, pewlis tntcrioriBus IMgnwtcmmoribus timr. W-C/^ i^.ltAr^j}. Mtf.mJ.tf JpK. 38* 
Jf*7* Aoy.r8.IMrirsi.jf8, Otti&:i3.Ca,vt. A III, Imimbcrbb lutca, nemo foli! cmincntc tt*B.H<lv*i%t t Goit. 
67.Cwrf.A31* ImbcinnicorollacmtcrioHbusnigmatcbreuionbusficvtweT. H. £af>/.} a AW*. Cum iim elum ubulUe*mndemque plamarnai ce« 
cere luce in ct>nuenl. t vi <** clut pardbui Jiict)uaedjnaad* 
dcrc non dcl>cj£»ut* EiJcm ettim rotJo ell, quaproptcr 
BlKkwelliJi.ti koniUil luilbf noo» rubluitverimus Radix, 
quae praceipoc ad medic ttum adhibfiur. crafTa <ft t nLSrai- 
^uc m-Mf. rit <i irfcficTc ful parcc fparjyt tt iranuier^m in 
terra pfoccdii* tx alii folioajtn peJutKuIui exfur^if , qui 
in fpatha mtlbrtnaeea ^ *. dorcmfuninet. cfu>c calyclt of- 
£clofun^Ucr. CoroJH monopeialataciiuaixcc mi i ore* fr>.* # 
e( tee* minorci </. , hi^i, in qtioruni medio ftirma foli^fum 
rf.W coniinetar, FiuAut oMonsu*, mlcculnii/t* 1- femi- 
M flora tnqueira (%. 3* e&mpr^cndji. (dit NNCfldet bdMp ce*iio utrrria # fify, **t nx our <fir^( 
mwltiti ^^[t ;b«n Sbctlitt Mfr W traatamctibtyfinfrii. €i 
fait) Deihfllbtn fliict Umt nei:e ^htDUDctn ft: ten ftLtttorUt* 
f*cn frnii^t[(qt notNn. ©it ^ifjcL ir*I4* writimlii in 
t<r iStiiifo QttMitctt niifc , ift oicte * trfiut f;$ mir an tureen 
■Km Shilt in llflBCif 3aftm euf.tmft lauff in ft« tjrtt 0L*er 
fart. *n* Nn HWftWo t<r BUtttC fommt Cer ectel lemfi 
tuflfflfr Di* Blow trdflt. Dieft d>amr& flfi^iitt t(f flfldj'J 
t^n (LTur bAm^m f>t:\H -j. a. titnljjUa E« dnMjttrr (&' 
te ^Inmcn^ccf c bat or*n Infit U h , vnt trio Iftintn* ftm* 
f4witt( e.e.c . iwfctcfl n<l$«i in M *Ebtt(ti (U3 tai;tifl<r s^r* 
pir d.d*d. (lt&(t. DitKrcfte ift Ucalittt uo^ bet bm ^f£ilt» 
nW(fifi. a*nottnu<n Mil ohl ■ ( : :::eaa«fit %3'l"fl(fl* TAB- i6i» Lot, Rhaponticym. Gtrm. 9ihapcn(ic* ©a>6 ^auffnPgulOcnfroutMnj/. Rhapontic. Caff. Rhapontic 
vu^airc. flW^, Gcmcinc Rhapontic, Rhabarbai, Grootc Guide tt'ortcl. N j i t Cau- 


it i, ** 1. I If i, £>tt (SVfflMl »WI* tow* fct« 3ttf (aw 

2* Wan pflanjf « in V4rftn,iM <f taiSJtoffiS 
?• ©k SBurjcl fubrct wiiiser ab , afe fr f f pS 
EKiflbatbcr; man tycitt |if oittir. (ur i:jfrn.t..rm:<C\ 
HoMfattf ft* ibrcr i« Sluficnr tatiJjiBi Wm? 
un& tco gtfoir-ftcbEfn *3)frigfii, *ffian nimmi fr bS 
bit Tbcnacim Androtnachi. 

4„ KOM GESER. tapathma Jlai. ftfjF. /. CJI. .*&*&. 11. r«tr.t. (08./iVm. /jiji taf. J51, Scot// 1* i , CiutEi :;l ires pcdca cx< relcit* folia profoifcte vi- 
r«Qt ct (lores albicant. 
3. Scritur in hortii ; ct mcnlc mik> floret 
3. Ktdix minori , tc ilia vcri Rtubirbari , cflicacia 
purg.t. frd adttriagem nugis habetur. ct atlhibccur 
in excretonibtji Praia, Utmo^uvh, rtt.tfu crticmo 
c^dfbUicatc vtatricuh* JngrcUitur tbemcam An- 
dromuhi* KOM* SPEC- KJisbubirum Rrxxf.tth lf& Khabarlmum Monaohoram Shn 514. /Tffrw.iia, ( *£. 
Hippoliptdium /;*#;&. K4. cjmct. /jir. ija. ta^i. 6dcJ. HipjxJ allium ftu KW>4rtarumMoaat)*taM -yoi,643- Hipbolipithum ronindifolium Tak ;* :. Grr. ixj. Hipi>uUp;il,tim rcitimdiibUum ct pfcueto ithi 
eentiorum Lw. */$. us. Jc*a. /. 2%7* A&wf* 113). Hippobpatnum roiufldifoliiim vulgar* p&k*tt<* i^T 
thum Of/* 164, Lapwhum fiiiuum 1O0J.648. l**apairnim maximum Gtfn.ttorLtt}. b. ft z?i, Unani 
num folio rotuodoy*^//. v«7- A)*-/**. /■ 171- ***». *©». Arm, J**j.Af/. 35^ Atomi.Hib. tie. t lAr ,T 
Liptduun aJpinum- folio fobrauttb M&if m //. Oy» //. J7S. £ frf. «-/ >- BwhJL 48. Lapathum amctt * 
cirarmisiola$ip«rpcramKhaadtimiutmdit^/A6?. ijpichum hortenfc rotund fVlium/eu monunumC a. 
pi*, 1 1 c* Lapnhumhoftcnle folioUto fobroturMlo tVJib. A|i> LapaihumhortcniiMo!iob[o f fubrotuc^ J-u 
gjre Rhibarbarum Mouschorum (fcafc 88* Lapithum horcenfe, roiumtifoltum » bmbmuim iW«r*7 E- iaL 

170. Lipithuin fob.s cvrdaiis, pamcuLs aphyjjis Ii*%U, CM* 17. 

an™* 3« BMftcnHM tirt: tfjui* ^cn ffir s« km 

W tit ttfHtlflCtalEflt: Mat* Dt<t |U ((t^un^ M HtM 

^:flwnt:t:fl trirlfrer W«K ft w<I< ca& ft Taf*jrt(M $& 
^N (am u^limanUc ft%m Uiu fflcr uuij.J t«m|c T < 

g|hl^pin<lllifi iw*ra ocaiffi-rjfr >^m iit^anftw* 
ha, irrUntL Fig. li t-s\i*. iin»3!^ittnli.tff 3^:k. 
orti, r;<u;ri<m miftsair Nniuffttwn, ^nr (i s<nctM« 

•■njfqwftftfltl diidf D^^ft t flnt*(f t*t (telcifi 
SWc , tt^tt* MS Mmsuc NinMi^< nature &:wh » i$c8 

»«( iiti'utl*c- ett fit<i=<r t^Nf riitc ffriic gctdWol ri 
9<t TKteia 5tts>Jrt*r j3 bcttK, ts& ««, etc 0i( <&•» 

it< ^<r frTft Nftfittr* yf«fmulf bcrbora«^frtIAi r- f m ^to 
if ton Nr hf4n dlMaitcr untfrii&to^UE* fie ib bmfr 
WUflU m Up^ht jdjlin MfoL Die mttf.flfti $Ito fd 
ft^ brrii ua& sre* , n* fitb«i «( mm Utw m* Wft 
tne:«.c; vtytt Supfit n^irtj fie ttn> r fcftti&^trtsft 
W m i\t*U 0=111 HUB firfaltct , LW ltF|t<n in m p*t 
3* !■- sto *b Cwnjri r«n« fit w $ mft tit Iter 

■A mtKTf fe. M| 0t< PNrii< W», tf<tt< chtt 4lf w 

eif^(fi(t>a , fac W r f((n< 5Mdttfr far. £l( K»s«iin 

B^flU t«etid( J iw-NitMeir cib< mh« £!t^riripJr 
&c41(*fmiff AnMiTerit ff Nr^ciuti taA fic f tccn£ad4«« 
R»BMiB Ofioflmt-trt, rlnclt4<( ^™n i:tOa> > 
ec^ufft HttPAMcc wn mbir£(tr( in fe i» vmkm 

ug «?au*m Mrm e:t ttnftn Mba r<? Hvpt Mc 

J?!::fa*n iu, o^l^ M(f< sMf niOt pm ctnirtte Rri^ to 
ma &u M maim nd (flRj<c una trottr, at! Pic AuRm fafc 
■OttBt tcttialto too t^HHlCQ6 Ht ^ %G»fim¥ 

■Mtata Hnta «atiffa)nb u^t reft to:f:i> aa. ®eai ri 

Ujioi, I U >ft Wgcr, «i rSa ate v^irn (*?■# 
EL' P2. (a ^ c «»(«»•** W Waa m Mi »W 

b<n «« fn ^tlttcea fc(l S<!ctU t^3ft ; W to **^ 
fltuR BfeMmei JUr t«rifi> rrorf<n fet* unOD- 
J^f^D^ fie) c^tf cittrtci Miami 

» rti.f! , Rhlt<a *g v i©. f ur . U nj tinff ibpflft* »!W 

Jl *' ™ [ *1 i[iu * T /^ e ^^i Kt« anf<rc T^tii i= WJ 
5??K2f 5 au P rcr ^< M' Uiif nftM<l tnft ter &*&*$£ 
mm W flhttuiiiin vw tiif« ^ftanaa p fcpa; BjJN* N#u* Hok pbnbe ca* t^attitt, pcoct tocaakci ohocakn* 

<r(diJimui: wwflAwi cnEoi r>on <ft T in hoc vc:il hI 'j|[ i'c- 

icfn»inanit'> i->: HfilVUl <lifci < pintin , iinjtiut cvtricjndif 

vU fuftkit Ubo* autcamquc j M. quod illi , qui **rom in- 
ter ft <*afer« £<Utlj*ionz\ con J<nuniterli r thuede pj* 

Iticct. Pdd (*:-:C jrn ^i^.iniiru cjj<d*^i fJ^^u-ui, ^firrr^c 'iJ 

in ndn tibuta dc iJJj aJftotaPf iattU , d<clannt«i. K'o- 
ntt £]ictYV<llJ»a>c ftoi 1. 3. ;. f i>, rcti^ik noiyfiuoxl* 
mut, landk« Cfifli, lubcrofj, ttiim tn^uf nin djtk^y^i 
nlcolum .if* II- fupp«Jifit , oHeraamut» prwf<r erthem 
fuf;oni, fuMcflum iicM&fuai oput jftiuc t ac inccrAiciJ ii/ni 
Jt«*U fubtUaiu ftrdfi, qua« <t Mj|o>;iam ^mu v*ro h*i.»t« 
RJubtfbiro, et, vt (xpcrimcuitt <on9^ T «a>dc ui iHifyandi 
Tin cicrccE, 6 dupta <Joii« tihitcjiur. in (lore mum foc- 
cb^iquidi^nfihjfidifct J*:ffit, qui fttffui notr*» ^:i£*im 

(fit^i^ULni* rtubifb^o «t atn ad Upjthl f/nui «*ai*timr t 

Folia Mtflofj lOkptavr largiiTmt* ffti^u f*ii1ierr?ur t<^« 
cp, <irnofo t Ipfa rotund j n noftn konc matnr (irtnm. 
icription*, plicawfunj rnarj;inc htf^ro, apic< ohufc* (cr- 
fdnata. jdcjuteoa a<qw fcn&n minora fiunt pauciora^u;, 
vt fupfema, qttie rant ti^rmt, fpkj pene iii dcSituatur. 
Fotiomm auf<n fpica a It emit ramU conffat , qulbui aheml 
citam pc^nt-utJ, quorum finpulut vnktMi Borcm fuOinri, ai 
tLf»nt T adco^ in t-:-fiii [u-^i-'c u <d*tur p?*ma, denfi, 
vi <ocnpaauni ih) ffum iSaaj* Floi vraiifr «a fiagutol t a 
later c eraiyLeuDi J^ 1 , anrrov (cm \\un fj* s, la lex parctf 

Jlrimifor, tan^uant im foUcla > quic pkrioo* r-vt*jiicofuT» 

eajfctm tiatum «fHc<fC * u ipfuJua flor«m lift* <« arUira.-i* 
njr, licit **run» ma^nltudo nco U af^oJJli, «t jntcriora 
iTia cxutlora Itn^tudinc ac UfitiadJne f-ptr«[. hle< ■ 
LtNNACO pro com) ti odfittDuntu/. Jn auAa ma-niiuilfn* 
fa j, ii4 banc dil!mn«bm j;oa fath ^curate noiaram fitif. 
ft DMnemui. Ex medio fl«rc Jui^uru rjil-u f: 4 . fifaoKn- 
cli foltoforunt fnjgnliudinc^ fatpc l*#, ne^n jifinrenrla rj* 
tilut fupcrantJa . « centrum o:cupit rotfhiic nttim fruVlvt tri* 
queirum K***4<c* Qui vcr» T duea cicrcfcit , Jntcrioribut 
calyclt Mii>;li fnuolutior. prfavo viridefrentibut 1, c B 

r>ft ca ficcii tj, 6, qwe dura inter fc couii^nr , maKinl* 
jf fuiilnidiD^uIuCEiconcurrvnt/f. ? t mteiia cpaip^flun- 
WWW* Tblcum t itteleca trrquetnaca >>. $, $ y a !»«. 
m viEonifr 10. Mapm, qow culturac in fiifK planum 
4ft, aaocatll in priaii caufli clfe vidcrv dircinlnH ct muN 
tiplieaiionii fpeciteum t et huic pracctfuc aJfet 11 imut fpe- 
ckl rotundifcJiac ct lulfolrac eJiflin/lfoncm, *. i:-- cum i .- 
Hrriorcfntolcist tfcf<ril>en«t non r^m, vt IIFUCHIK, Frov. 
Nov. I. it. cam RhaborKarum Moniehocbm etTc dicaat. 
Omnn iraoac plinra* . pi faUimar, Ccau«ntic«t diueihique 
re aini.nn jiri/ n::it, ci cUrura tannm uks reddiuc t «e* 

aanuan * Lapa:hu^ihortenrclattfctiijnaC^pln t itf t Itupn, 
57< Ecrpn-FJ. Francf. ipe, Tocra. coa, Sit^^ 6i>tt alii; 

riuod iiem el>, av IlippvLapaifiLa lirruum L Tab ftai Ikcc 

llHNAtVSM*(*ro*d. a .rr.ctSpcc >imi. i 4 difl{fli«ir. 
Cua *n p^reo conueait Lapaihum hottenfc fofo abteam: 
CaVjb.1 c. qoc^t»«iaetVAiLL.P«if - 6c*r.jij.MclequU 

Avt, m detfc «t LINK, l.e.iun pro varieaee apnoiaenim, Sl± etiam 
Laoathcm btiuun*, 1-apj* J. K 1L rtf. ci Lapathum matui 
KhiVart'arum Monachoruen ibid* a fc non ditcrcpanr, prout 
cum nofira bane coniunxlt KAJ. Hift. I* 171. Accurariorei 
difiiwiPiloMf foil* io pofiffum camia roaniMiorj rtddcnc; 
Idem cnim LINNAEUS Jam ccnftr If. Cliff. IJ3, variai fpe- 
cief ieuiier In fc difcrepwiei inuenlcnf » qua* in aoforiort- 
bui fcfipth A ft tauuem reparare coatlus fuir. for*rt<n n£r an* toroimii* , ta ffinttribng tar Mtait Cat- 
tncn mu ranttfa cnl> tnirm Slattern iu , ftjttcscaM t^trTc 
J;?!* '**'*« * s p* W»KihH , m, ipic «iie^g:\ Pot. 
KOV.L *t> fcr taf Khil*jrhirumM6n*{horit(iifralt<a. E)ir 
VUtaMiaitWty fertile ffitiijrn. MM«MM|nM 
t»& BirrflM Unt ftaurn MNn , nut ter« t* (BtttHfl fi$ 
suAnpcni, ftejl IM rcurfUi diwto fin& ; uptihum honen- 
f* bufohom C B. pin. * 1 1. Hupp. » fiercen. Fl. Francf. 
zoj. Tourn jc*, 5ie&;<M>* *i *iwlw*ef<on«t'^n< HI Pr 0,a P*' ba ** liiJ ? r * Taiwan, obff ftln^tSiffiRSeuSui feci Mat. mcrf.n* r«. imi> tot ill. 
KltMWPMIt&U- ®rft«l<BJtC«a(lOT«©dSLapaiht>inh^i«nftJ*iiooWoftp>X. B pln.I. e. fitarm* vdAdUCUml 
VAiLL. PjiiC »«• 1 1 j. cn& *oar art (Htv :\t«K , twc <m* linn, r, c. & m .t* w ctn< Mofc kEwccnd trtrcm total. 
Da* Jjpathum Utiutm Lapai 1. I* II. £sf- INTO TO* Upainum reaitit Khaharhatuai Menachorum Hud. fipfc uiffer ttoa <tniltl" 
to untctfaMcotn , nil KM «4 KiL Ht(!.i, m. tuft* turf nnfcicr Mnyc ^ttuntm bat. S;<iki4t rwfcn initunfrw \m* 
(dIfiQawftctlt(Unt<fl-J[tii::;fn<iUc* inmtfrtrfs Mr Ui'iU Dtf t*mt*vj9raffHEue k CJil i»s. urrbnlct; ta rr twr(fi)te 
bffl* 0inmfMu t-;Ti ciMnktf uittcT|^i<D<tt ja icvit «uucc< r Dilutee mtarin DoiMiMMitfKBeMmmdiWm 
aMcfcirtnni let WW (l*?W bat. 


TARafij. Ut, Cotyledon* VmMicus veneris. Gem, *ftabttfrau(. CnwCi KmiirfA. v^/* Ktvdwort 
tHfp- Scudcttcs* /f J- Bellico rii Vcncrc, Copcroivolc. C^fl. Nombnl ilc Venus, lifcctUcs. Brig, Navel- 
cruyt, Vcftus-Kivt-I, PconinJccruydt. i. Cttulci drciccr ad pcdii tltiwdincm deucniunt, 
folia dilute vircnt, Horcs ex alU> vireiu. 

a, Panctibuv eorumquc rudenbus accrcfeit , et 
menfc maio Horct. 

3, Folia refrigenntet Immcflant, morbii hepatij 
mcdcntur^ vrinam cicnt, et acrimoniam eius tempc- 
nnr. Succus exorclTus cxterius appltcatur in phlo* 
gotibtis* iiiflimmatiimc hncmof rhoidum , qu*c do!o- 
rem habent/ nee non admouctur pinibits fri^orc 
uclis et filfw. Ilcrbas cjui vendunt. (iepe aliiin hcr- 
bam, quae Angl^/jop-hr tlktur, fubltiiuuac, ctja- 
(cio* (iccipiunt 1. ©if {gfcngfl itft^n ohngtfahr *iiKn ^*ulj 
bed?/ tic ^fatter |inO Iidjt gras gcuu , Bit JBbmKfl 
uHiallcbi griin- 

a- Wan |iiiht « an altcn Rnncrnm 9);aurcn im3 

3. ©i* flatter bal' man (ur fiifeknb unb anfaiAi 
tcn&, Iici^rMii in Sranlfcf Itcn tartcber grbroitcbtf 
ir«lxn Ocn *5arn f unb wrmiiiNrn Cic Siarftt Uf* 
(ilbca ©cr aucflfprtfte (£afft Cicnct jumaufiirl^ 
(fc*n iV ;,■.■■.!../. i hn ^lu^iruftv b<\> fftmcribafflcr @nt» 
jun^ttiiif Ccr gulbciicn Sitcr ^ n>ic tiuft ^ rn erfrorncii HOB lttacci'inAl 4iif^t|VruusriKn ttHirttm ©ic^rau^ 
iawrFt;uftcrbniifttncntciiK?lrti?onO;a<t«lraut,oOfr 

(in antcrtf f iwld^* ^ <EnflfnAi;C*r ft-oj-Ki itciiiieti# eb ftc jiicidj bclC< md)t m t^r Str^ntD ^braucti tvcrEfii^ 

ftiiftatt trt ^abflfraucc^r unb bcuii^tit Oamit Cic tinpovftdjiistn Sauftcr. 

4. KOM GEN. Cotyledon ffdi Afrfft. 76 Wjl. ft 1878. J)»- 171- AfJ^». Or. 117. Tiwrir. 00. /frrw* tiiji* 
Bj/. ioi. Kaoh/6. ffifi. 48- £ofrA. A :87- to«. &"< 4f 4. fc/tf. K S t% Roj* 4^4. £JrJtr t 141. jVoiuiri, £f. 20, 
Cffrfl, //. 4)7. 

^, KOM. SPEC. VmbiliCttJ Veneris itefff. 62;. Catf ^79. jtfjiik 787. fltkra* 1 1 jo. toy/, 1A08- toflfe 04. 
0. Ub*3<*I t \l&€wmtrtotfQftdHm- VuAilaus Vencm Jlue acetabulum Camtr* f^r. 8*8. Vmbilicun Veneris 
AndroUceslcu Aecubulum nuius //7ifti». ^24, f,i/< toi^.j?/. <3. Scdum lutcum munlc fpicatum. folio vmbili- 
citorotundojWcr#«.OAWJ.470-&^^ l6(-iC«jrk- 

don maior C.B. j&r. 18s. ficm*L*B*L lyi 7oir4. ya A/^Cir-*!? Bvcrfc. /. i%j*GmuU. 457^ Cotyledon 
vcrarftdicetuberolnj.e. ///*^83-«di- //^.//-iStS- \)«, 171, Cotyledon Vmbilicus Vencnv. Cfr. si8*wir/. //, 
65. MoranJ, ti,&o* t 44-/. f, Colylcdon Vmbilicus Vcncm \ulgans PiirA. 74c. Cot) ledon foLis pekitis £i«. 
lirii. Cfijfl jo, Roy* *S4i Cotyledon Mils cuculhuv, icnaio dcnuits, alternu, eaule riinciu, llonbus ereClis 
Urn. tycc.419* n. J- W#fi t HulotpJa^ra*, <jLj»m nonnvaiatani exKfickvvdtia re- 
iir.xiicrcf 1 ouifVMU* iUh V'mMkl Vtnttlt nomine pl(ir*i el 
aurioutom cciun, (*^mrtbu« id a nobit odJu^iij n^mtoibvf. 
dtkn#(tltUR . paullo iii!vi*p;num al> altorum fi^uri* hie 
fiftimfci. [><&ciunt <nicn pdmo foli« rjdicalia b cc eauleru 
edm, quefn pkd^c aofloras) ftphyltcfn *t T^nofunt *xhi- 
l<n; , not 6n« rjmii et loltif inflruAum rtforacfem^iimui. 
Fori* tncflbtnd di&cremiam ex diucrfirai* foli^inouopUii* 
la cr«(<ir f pcoocnii* ;^"'uvMii ex fi^utif CLV5U I. e* ct 
CAMERARH ]. c* quotum pofterior ci ^yllon c( foliofum 
eiulcm ybgit , ]j;«fMii nofltie £^urx inferiors l*mpiu* 
£nt pcitobu, <i fuprcmj fciiltai nugu IdCib. Ad inf*» 
rlomcvntn jl*t rjmorum «iam exonuf aliquoi in noHra 
j<J»c-uri t coTifptcinKLi* For re • cjuod *x compi r*i ione aa- 
florLfij pitcbii 1 ex r.tek'^ii folia deffciunt cautina in iconi- 
fcui. quKfrcpJftmc in li^fcf ipikne »ddunntr« Duat, qua* 
rarUe4 repentcet iuUfo(4plcrumq*Jcdiflin^uotit t fpccie*cum 
LtNNAEO in Spec, umquam varierarc* eontungi poA ar- 
bkirnVTi td , qced etiam de itibu* fpcckbui, afc HEK- 
MAKHO I.e. cxpoliiit c( mAgnituJine fola diiRrenribu* » 
valcr. Floret apeni In caul* dectinam , fineului minor! ea» 
Ivci inonofeiytlo , in quinque laciniat acotat diuifo fa I. J » 
infucfet, *x quo corolla cytindraeea *. in futar&liaie ill- 
eJem quinqulSda. exporripiur; praeter Oamina decern, tare 
ejui^erue flyJi Infant et ftuAui rudimentum . quod per maiii- 
liutem in qoinqut capfufai #K.ttfeii jfj. J , qiaarum otiteH* 3nm, Die 3ei*mm;en offfcr Wom^ reffftt ©ft nwrA* 
Dtrt niid> ^fm v 2tetff:<'JtjJtn TOiflfr ttoN^ilt^n . ant wlftt 
Did* * ouA [» car wei Din attta iitt nfttft Jf c - - nrter teni Of^S' 
RUI tfft utwilUel vcBCfh t*(4n(tm bflttn, ipi* p* mi un* 
fln^( f t^rt<n»immiccsfn,fi(H(ncitriwrriiffl!tieimllnt<r[ttLDt 
ten ottto<T IMMInUI to- Dmn mf«D»fl Wlm tnt ^'Ac- 
tcr M JS^urirt , otn Cttrjd ii^r tafrtn r? r rbnt ^rc<t:f urD 
nut Siaiffrn vor^eftdlrt, o> iN> ql«<b e>ie incfim e*riTftflel> 
ttt (*nt Matter «n> Wit frKtffl atoiaMtt ^<Nn. fSUtlcW 
Jwait Ucftl IMttttcft uoo &ir MtfAttNRtr 7^J*ttflcrbttr N* 
SMmAo MvW ^flj^Kroi^t, to; Dee J<i*pure<n m 
(SYUS311& I.e. nttDtfCraCMlHSIIG 1 c Mfter om 
.■::.::.: '...'. ::fic- aUiatt ^lAttim ^:M<f, Nftaif sfifji i:n* 
fere BmJafcd > b<on otaUi* m nRni Svptrcr bit Pflfcrtrt 
Butter UnttM 6IW< tHwtip Kt pNik ato naft ^^^ na* &6< 
nt Gtt<U .1:; r>rnt Ctcnad ^ich^trt t9<c<n * ic tamftr<i r^r 
60ft ca:aS in tmttnn itowf(r ^ M nntttflm ffiaftti N* ^!At' 
tcr t>eit Urlpr-sna fti^iecr JWct, BwUiMSt KrmnTct mas in 
Un 3fid»y,tm;tn t« 3tfa«*r Me3fWU ani UH4t|Wf|l Nt 
UriffmRtfrttcW r4fl(Wi*r ia to 9<fjbrtibur:fi toftlbcn €r« 
pji^u^ tctban > rric un* <im r>i(t«f ©frfilaitura JNtfilbca 
tuUl Uvti\& btUhut. dr tctNn Olattunefn , rod** nun 
ins frmdst itacr> to ^ciid , W fttrirrto (mKfll cttr tftb 
Mrtifif 4muntpm(B p*(flr, Siten tpit, na<b Nrn ?3SSHffli 
US In Spec- all Mofft tt^infrctcMra 91C cQMnM ffrKilWC 
JMU IM qliiftfatf •*■ ten ^up^ottunfltn, to to to. S6«b< !i ■ Mil i lr 


|<iiiit<trt:cNsilmt. I>!f QJlnaitn t^i«i f ro*CK 3 W' 

lltmcit u»b rmKi:t<r»$na M*< - t*t |i« m faff &!* 
ti LftmlK rbctfcr %- i. *. wrWwa; CBS Mfft&qfcHs 

&« atiiMftc ^:«!iKflw** p i »w ti«ft>(&n tta (SVC 

L-iit&ilMi Un&Wr?in(j4&<rgru4r, iM}<, ix«|:;2 t .-: •Mongi <t xominjtt cC- v. 4, ft DUOttrtft , mlrtfrfJ 
fr. fp IcrainJ con ;-!<^"ti:ur, SuMuH until t*mtn Kari de 

v »*q*e fp*dt, quit VJrUuut * : itotn tenQitiKrc optni* 
wcr, Irnfcnifijii pft>ponlmtn, ^tiuai vrlqae j*f;um*Tiii qtix* 
dam iiHKttbiBOi, quic <omnrum rwrj portlm* Nihil nul- 
dem faoatfnut de dl itrfi<*tc colorji t qui in fl^ilt*:* £i r 
911cm C)lmi,MUt<mrlJn2*ec(<iihiir9m nwrart putfc frlmtii , 
tn rtdk* Ucn liriut, qwtultrefcdKitur, Cl.VSlVSaoa 

KIM bkkJo e."iotiii*tarn die , fcJ poiiut ftfthUit plJnlorcni ^^ f juu-i Tj " ■■ ■ ■ m fmi m ■! im m^m^i «t 

rtdkannftm frriMt, i&o4ci oflKtflii*m, Jntcrdmn <ua<- Um\\ linateW/ & <n WMW f £- 4> HHDfifi s'ttfr ft? 
rh kh -wwiici ft}!*™! raJici tiataro. tn iconc vero Sbm Ca&nta £-£. 1. U fiO- Cfc frir nun (|f^ fc ( o< i&n*? 
fup;ri*K pine dimint proponlr* In alien . <\uit rxH- tt* MfttTf ittJ^^nrntftt balffti TWilfrt, |p irn&in nit JriS 

««nirtp«m«nhal-Sf«obf<m»ttir T turn in djfpcJiifo;rc (oma cittij< &rUtlW |ur Utif, C« UrlJ l&t EUtrtftHi! ^EtiftnfW 

cofumquc firo, mm In rafto IpCi, turn in tollh 4ifcr<f3ii* £{na BltW Jtl d<Nii!fti fcfT wrftliNntn ^«t( In ft~ir 

|]|«(L Floro in fpif* dco!i <nnft»ruunrar, <rcfli funt t *t iwl*e |t^ ca; t* Ccf T " fr '^ !(tlfnfn ^ : * frt '^ l ^^^C1l &>"S* 

Irartue intj^™, rndtinda*. < 4(l j IU[n slbc italic* <for- lung wriifiNtf ; f> PftM >»0> Hi Dtr aCarwl ci* c CJ 
£m <jcJI *<J»*f>urtur; folia veto tJ^icjJjj in ^* i*» alter J UtJt,(^<x^ So NT 3fttt|fl NrifiU4«t l^lhini (k5TiE 

pUmifKcdoni, flticj Jiuil j fini. vn>qu^it« h;i:.ii *f<Mi*> Mr .*!i" SCtlf.d MVM ffl> ;*tl»Tf( Cillfintlfei t^C ti iZ 
■fcntJiJ. «ad p«IWli InfeffiOftfTa vv,.^ irtj t«Ti?>fclM cl tl( ^GHtM* ftc^n Ci<L35f?r ( Oil M &T&ittXMU( t SS 

<t*;dUu, Hii<u)<n condittonibLit DOIMKTVS (/U*itn blUuMtl raMlctt r tUl^lUo Ul Mutjcl Nl mlftli a! 

r#*»rK ll^rb, i7»i») « Ia r ritni* in ith *ditlonc , ^um flfM oJ«» M(|*lB»3*ni d«l tattrtrtRSMttaflS 

ihtd, itf*% W- rcgatl proJiit 4 p. 71. iraaih'-t fiir ] j.l^ir- hfutif tfoimnt 5>n n«ltffc W;:;;r;, in(<J< itat fnMrf 

ai> . *Wlt t Ml* rtJiiili* jiK W ttfi« protfre . p^r h\«n»m *-*««*! &« # ifi^f -iNr Mcfcft OU* 13 P<f H«Ccrn Q& 

dtmrr. prime vcrv timtA Mdn. Tcapo ffer|p«o piodfunK* NrWllsrt* IW& iflltt l^tft ptHftlj litf flibtt«-W?3 

I:.. ■ i r:m,n: it. jf: rvf CAMKK MUVM fut %m> * f .«««, t<ll ^UtttTtt tinfR WMn Untni£ift. ^u ^tU3f] fetq M 

difl'c <onrp|cbnuf. Qo^j (1 ict^oe * f* inuiccm <fjftinf,iMn- <»t;r ?:<^t , «t «!i:lO fiafltf , tocft |<|i( tict( Srfitei 
4>flt cflc vtri<»;ut fpcciicn^ non iitfuffcicntf* f«it« vii£c»n* |0*S*a Wnfclt*«H Mt>vta ll«C* vlttffjSU^UxtCf fWt»n«* 
iuf S*< n*u* . prinum odi<« toht rcf» t QttUdtn foihi r*M* 6f«i- (i"«< Nn bud roi(0<r Hi ttm Ck:.;<: p pfj^ w^J 

ndk« it. i.-.t . i m kdmfi Bb r*dks&nM tmcai*tU t rWf -t-PXti (H4t(m« # ^ fit »:*tNtli lirts, n:«on uttr<Jar^ 
r4*rfj^ifrj/jw7V/ t iuttijajrt po:Tcf, ^d pt«n 10* rii p<o« *i«<Mft*ti fi<|fiitr ti* JO Nalltf_:Etifl Ni 6c»(l<J Krttttitt. 
c*>i t .uiibui d.wktndi 4jfur llmill , iuiicitim. W»» »** *«' tWW W» ffl MwW I<pn feVifl. toil l£ 

iiKtncjfei dc » jcjd. ror*J, d« S;icnCp ^tpcti 1^4* |t<^tT It 1*^- Tn«>. IV, » Pjdt ir*U l*n& in>-T tit NT Ksititf ■ BA 
*( in Mniivni&no^inM rcf^ hraul ^tfoaMB -ft, e<vt<7i r in Nit Kwifuucu 5ttiptfft» # U< ttUtttt £1 fcr * <z 
jclfdisirBLn ^«>HM:«f, H»^R^n%ntfrnir.tc:t.i # cub wlm |t! ftnfJiM Del frilHiiitf flt, |^^^^^ j:j tct fiittaf 
mtu i" wwii m Cif w* trw>f. TJk(fl flhr iUt-.a iml ( cufAt ha WiW.\;;^?ue ut Ut «Hnmrrr»nt * f tocirf j* 
mtcrt n ; mnb. Writi &csiiu« w f eocc^tacii ^ftnr4l( mtDciAt fiitt r imiurci<4ii> tttisn mwtr ( n » ta ttttc ec!a« 
juu^<tv-Nir:^ ( f& frtuiu man t».(tit>;< cut Nr (r^U^tdi %urf(L C<*irif<fcn MiU r»dta[|b«i pclum, «nU f ww-Ik h. 
tMlOtUp-Ml!, Kf4AMrC4Nrnir 6<c fit*i5<nD<Tt %ET|tfj Cciyjf^n Mi»I^C*fibW«KuU«lf . «juje rjmofft. Cm 
tXiua^iioraflNr. r iKla)< @clcftfiitar ha^cni Cufia Umf-Mfr f«t±iicr it44i«[»M(n , iihr(jftn«ir tstrchr ria H lpto f| |fl i ttrtlffl jj fiQcn. 9b In mernJionjiibut locit Galliic atquc rulhc oc- 
curnt, gummi vera non nili in cilidiu. J>u^ iocit €ic* 
lUHlC. 

^ 3. Gummi lioc ex wdicc p!ar»tic proucnir ct vit* 
citl-ic dt nicune ; inftruii lUtjuc acrimenac titimo* 
rum ct ftilli it(«nipcrani)ac * adlklbctur in nucciiinc 
et caurrhjfi LxUrac in infliaifnitU ctuiii llninc- 
tiftv (ere, rt ^ 1 - Qitfc ^fianic framt In 6naf!^nn^ frlfcn p cw 

tic foiutnrn Wtf* 

1* fflWw (inter ftc lit Uv\ miir^ig^n ^t<ilni w 
3ranrrci$ t»A o^icn, flb<r i|>r Q}timini ^tt f<* 
NOa hilitrn Mnhfit. 

1* ^^Wiimmi^rogiiMntbfcmmrflutfkr^Trf' 
jrl Mcftc ^fldujci fit hit fine fdrlciinifrre^tMtcNfV 
t^ bmtci Wc ti<tnrfte Cct 3«ctri<iCftrcnt w&* 
■gHWn ?u lifthm , man akH cs in t« i^cifSriM 
un& f C*iriUTfrn. ?lfiiffrlr*trdiictf iiwnrthpW* 1 
(Dl|UilMca Stuflrn. i«£ A^\?^ R ^ T /T" n ^ W M ,0 ^* **■ * »»' *"• 417. Jflm, C4ir. 181. JtoA A^4 
a^sEsasaesaj ^^EsiaFiS 


TAB, 1^4, £jr.TmcMilhi. Grw. ^r^im , ^orfrtorn- Grace, Tfynuiim. a**}. Gtutt- Aora fti 
AlquAtia- fui* Ira^ciuiiuj. Cjfl. Bjrbc nrnard t Mddc Tr^aajit. Befe-GUm Dwoii ficc* 
BocJodonx. * 

i, Htcc plantain Anglfa ruo *J mj^nam Jcucnit 
dticuJincm, folii cxiii colorit , Ilorcs vcru dbi dm. _„, c « must" h« fiW«»*,f««*«" <*oia»di atiaiui mo- 

vJtj* 5 -. *■ « *- • dhd( - *pp* ta ?. ! JU £"<?"" T »p- 

,w ct vttlc« Jupki «ft*», albun* ftilKct « fljuum, *«t. 
STSm, TO* diiKrtui la ra«li forte catcfnii cautiit 
aaatVI C**^rf* Uf ilJ * *■ <l* hM « nr io radWa*S «* quitat 
etiito'u «;idiofit«* refclonibm fpent* eiflillai, K*e4cm 
iiVm Sbcota* ** T fr **<"<■ ljRft**«rt* cade* viiiWj 
( lut|£ iitepUi:*rMe*, propefcunt totiit pinaatii inflru^oi, 
cttunaKJij coft" Aof* « foWl^ft fawtai In apistra 
ELaNl <' (ub*w«ura, cwu »*«« rigidum cfcmintror. 
Folitfa j^b(fc"ti* pariofli fcorum oumtro <3ifcf*p>nt, CuS. 
ittuftii (v'~ < l obiO!*- Ei *^'* harum In rainniuxi jpid- 
brt floret frifui^i prfaacdii pro^rediuncur * qui omnci 

flarun «pili*ftJ«w«"i pal7"j* iiso Jcfcopiciufu, no«t re* 
frcuAf* r*i<Cff <*I|**W flimirMi inonnph) IIbsh , lubutofuiu, 

a^Jfiitm fa *■ **« ""« iKiniie acuuc funi , com! net 
tVrfoIiui t, eoaftmtcn> « vtiiJlo nu&no, cttitjt laacra if* 

0t&H?-t i media v*K> pari Ccotf^jniH tft, pojrn ex dca- 

Kii j^ii bKatoribuf *, ct carina dipciila , oVtufr. four 
3 ^i hac; P*»fa <o(iiia«uur fbmiju plufi , Jccfm aume- c fucaf^lt, J'f ;■>. qpHUni ill;- J 1**ttiai/>. J, 4 00 

to kpe««n **<*< <n. *t vtdnatw glbhucn, medio quodam 

f3iz<r(C a^ ::c * fcytJ rcflj^io mu^nlum fc, 4 t in quo ft- 

nbi rtnftfmti intone* Son amuta ffiatUofut , quero dU 

^ui(, hatirut, fed <*r|rue ct^rmuio fimtj) «:S*'iunr f vc £<- 

nrrt Juts pl*n**» « ACia^um diiTcrrc a-Juim-mui , quji 
iirataac ptaam inwr ft Ikcdri coniuailt LINKAEVS,, 

nKtnfccrnoE CA«ifn in £$» U^ctmf ill wfl; nur Mi %n[i\* 
hr^iJtt*^3cnrtnt(a!5!a;*:(a&;j;fffii*, MCarlnic« b« 
taU wft ^i Aflragalo *:zm; , n>ic[W« tu t33miHSL:S ™«OCtentrt (J wnt^alio Orfpfflff no Nfntf| v titft 
MS?*^?fS?" r , fl ^ '* •«/««• e«*im hr«* ill 

.^a: Wt^LB Wt^tit i (S* trctten DfilflMACM fittM io Cif 
W j JHttc Mil (Itiufo^teji au*auo)cn , uuD mj( |ff»lS 

j"wttMn WKtai fint. Surfer n« nMtr<r< BVtH 5 ttot 
n m mm f dib <i><tt flo in <tm |«tci un^ nfcm 
wmMiniM |icfT«n>it&. Die iMm %mu 

mnum ui> ftumpn iw<fpiV' *n* n« Btthta Mtt 
WW" ^a an No ^tprfcin &(r 5nf«( m c c ^ t ^n fte, i. 
C«fCf , nNjfr rvca ruuuit end fiflUn , tinO ju htt pttlh- 
»c«i»4(Mfji, C&awTKT bttcfJ wi(4£«Nm bfttWffl bay 
«"* 3«< fr:*t QHM «HK uiaSiffl aultr fra rWUltf 
fijim xtw |>k. :, a. Twlttrr d^( i\^« Liirin;: , bh> fci 
OM tiiW fMV«c OMaati tMtr# tit Uvs4nMt b, 
D^f< Nfli&ct an* an tntci ^Uitdcn, t^i m<m bftj ;f Jbm 
<5*n n<m , una ccwa D« taten tifttcRttfib Id) Mnmni 
fitn f ^fr:PUC(i«a:bttU><rojJ^<ttn:tirtt^: (acff*:tjj tc<u 
l^itntit>(iticy'au:m a t t Mc :iii.-il N;f(tt ; , ttr> t1 u£ it* 
c<niPapiiffltcpwJi(rtS5ld(U<«, Nrtn &mt carina rf. 3^ 

f4<(i c-:*l«i ^iBJiiaNlnqta Krtxd f<t«H(b etiebfften, Uuti 
f:fl iw^tr ichnttiaicrfct rwrKn, ^flk© imf<« aMtttnts lit 
jrs* e^cttf, ir-fliVf fit:f!rKfl Cdunnt^fH, i&} txufcis mir 
K MkMMII VWlp ^trfftm (ft *£ 4/ e« mrbilt ndt 
Cltnd IBJ—Jtifi Twlo>fl imf<Tc fitirieltar, [onNrn *iua> 
Irti*- NOtSn st>tJ3 t\tun UiTtfrfficiD j5Jtft<Ti un^ra Xraa> 
t(t6< ^lUiKn ntcCtrum tT*;t fuuntft mlarNa p;t. TAB. 26^. M, Scjphtiijria. Cfm, C'CJtf^^niCTr i\WcfrottC| Gpci*cLfraHl. C««. iT*?if «>f.V. ^;, 
Sweden:* Loulcwort. #tip t Fabaru* /;*ii* Stilulait. CjiV. Ikrbc atix pcux, tux ppuittcux. B<i'. 
LopkmyA 

F ( . ©ic <2lro9<l w«tcfrfcit ^i^ |iw fiu§ l>o4> # Me id An^iii Ycromco 1. Cwlei 1*1 <htonim pe<lum alAnifincm txcrcf- 
cuo^ firfii piofuitdc Tife«) llorcs ex purpurto coc- 
ndcfattic 

a* Spontc proucntt in Itatia 
Tc iunto rtorcc. 

3. Scnxnt pulticri(iu a grinii dtiodccim iul ftrupu- 
lorn vnum pro ilofi thu, tamquam rtmcdiutn lur- 
lam dcwfijoKiuc cuacuans, Utidtt UE LE HOE SVI-* 
VIVSi Hmu^itf Ealiuam mou«rc ct in malo vciwrco 
cpcai fene fclurir, Neonulti in gargarifmittbus id 
dolorcs dcnt«m kaicmlos unltm vtuntur. tz vulguf 

contra pcdiculos vfurpat , vndc hcrbic iK<licuUris 
iiciiacn accent. 3- 3?c« gfputptrtfti^ocinni rubmt Dfl LE COE 
SYLVIVS t>on inwItT ^roticn t;# ctnm C^crupfl uuf 
cmtiiaM WiVv.'ih al5 ctn ul'jr ftd) utiO unur f:ui at/ 
fubrcnM ?£ittclj irrlfijc* ivglci^ wbn@vn4<l »«* 
bet f un& tn Nr 5fAti;«|cuiraiiIbfli liMitb 1(1. Gi" 
«tg« bctunf n fift tf ffdhn i« Q}ur0clM|Tcm wihr M(( 
gafcmwlrt , uno hi** $cn;fti« ^Sclf tauetft thn iw 
tcr Mc trauff , lveton ctf &m Qiiimni tee gitu;c(ftiu# C:r. 4* KOM. GE!l Swfaitagrti Ai Mttb. ??• «?»• I, 70f. Atop. 
font, fy Kvtfb. mttb* ace. /j?m. Lir^X flj;. *8>* &$• $$>$* ATwmL El*x 
k 301. lio. CfT. a, p 9 j, otf.Kaktioa.. ^481* t*i»*740. /f4c£* :6s* Wj*V 

r- som s*ec 

i3i.i*L*gi, tfia;> aoi. ffir. fficr- p. 17. lkxcb*J&S. 4s* 
4 Dctyhir-um foanv, 416* i5ocrt. Htm.ljvi. &m* s$j. Riv* ptrt* 1. 117. lPci*m. 57f- /■ ?49- *p 9. Suphil l^rta /lai. ;6(S.r*r4{. jioa. jl/jflL 8lO- I*h, ffiji. 39Z*CB,pw* JJ4*?- B*Uf*Cit. Jt.Oxcn.ttL 
4Cf»£XTA.V)./.j. Suphi*a^mCl^rbipcOkwUnsCjw,ifif**j47* Staphis agn* <* Vltifolia (icclictibrit £o&. 
K>Aa%. Ddptittijum platMi lotto, Ibphisa^ta tliflum 7o^nt*4a^. Boat. L joi t Iklphiniiiin Oficntak pla* 
»ia'i folio ftiff. Gw ^j. Dclp!tinittm imuA <iiphyllis» folii* palmwis. Ia<ini« tcrc iiitcgrii lias* /;. 0<. a 1 1. 
"-'>f mo, Afjr. wrJ. 4$j», itn.4g£ 4 *^ic&. aoi. Dclphiaiura ncilftriis Jiphjlliv. loins palm^m, JoCisiocc- 
B ri| ifJut.jf<M)f. «. 6, *'* Duplies qujdtn format ftorei in hac ufcula propo- 
2K^ °t 0l; ""*" * quanrum fjuidem opmamur, <i dl- 
>5 " J * fp**«b&i dcfL3i-L In hac *mm ctann in vniueKucn 
rJUl 0v ^ rutJ * m ^*" q«ej *J»i l*m *dn«*runt tauniei* 
^jJ^nm et ;.,;■.]. diu<rfi(**(m catcrnU partlbot inooc<rc, 

fS**^ ?* l<a vW * ,w - Q? 11 * *<^ » a «f *■* P**"*** « 

J^=. fj ftm;< M i':.-mti t uctalua nc/)aijfcrum durlci 

nucar, Inrwitt ^fcrcpjnii*. adn^nn in USN. H. f'rt*/. ^ 

»*f fcvv^lliax*, a 

if* ifcrctacadat, <^u, quae. WV|N, J. t. propositi nwaimvi. Conwnit luccn Uoft 
nasi, prjetet caukm rtoftfutav tv- ff ■• d*m- Scf *'icfrtj ScpfiVr fl<fcfl fc4 rni |Mi Cflrwn e&n 
rawta Hall Mr. fit fi«*» a><r. «« n);r afa^c^ t^ UM 
»o;i Mtftetaca ^itccn h(i<* ein?A*tjit awHIM mnm, 
©tnn au^t?fcMbfii utffSatrr/ rM*aat**K stinififfsnti 
brrmianictairrt, A3 NifrlM DaSr^taawmia^, rati tit 9hd> 

lua^ urt t<r 9<ofiif tw ff irift^** aa Na bAtimfl SKI 1 
|in ftnc ataPt ««*inNm^ pf(iitfaa)( »i*fc IMC npK eaf 
lit 04 r creft'oa Mabl ton Hammim cmH* wiojiiss Kalai 
•hJCNl ju »Sa^<au ^Tal f* mi Kc^aJNil Kir tin unttrfftiD 
i«t^<n Na lfai;|tn $nU f i»iI4«/ * WJjW* ff"*? 1 
IKtM , ttt NPfnM ei* ="t "«"* c *B**!S?S!p KS 
N -t i BHlbtaal Jatcn , Mtfrt MM *>*' »" «* WBWgmW 

, rjtjone oimifUtn ferum. in q uibutbrcuv ;it:zt <:\ rt vnitll 
<U kfli t!elin»tjOActn tiftjnt , .'ilifffor: j. :m *■,(; cun- 
quepjftcl Jofc 1.4. f. 6.7-1-9* 10. ->* ■ *. <J« H* I J. IT. 
it' 10 if , cl?u fuMLuiilvtuf* ct naturae cottueoicmci id- 

pofuiTr.ii, Ei ndke AUofrct (uhcroii vjrii cjoln pr«- 
*!ii penct iwi u&untur, <|uil*ii« (nlh alnru pctioJiu .-..!- 

n.'.-ii be i'liv fntc^rh t*I viiic < ft anil jdlucrtm , rjtoj 

<t tttlat frpcrittt *«« plum in fpioiu dilpMrfoi fafcnr, 

quorum cjqi<Sc«aifnt,rjn<hin flrwbom, qufttbJi tx aAiu. 


li* figure iat«||igi pcufl 
cciot pcdiincute iiinut ft 

tempore tiftir n .v, j f ab anterior* pait* vik«/{. 4 , liwall 
pet a'o ct CJkirc r«ieAtE x^ $„ ]'« tatfrnim qcjtuor pterujiu 

3uc 10 Ofi^m jh.tiij li*rf alterjui, mjcnirjdtae a fc incucm 
iftiafta, cfccufj v<l <u ur^tajia *>. j, 4, j, fu^rim v«o 
pculcm, 1 nem Ico r#hlMB| inkriari in loco vrrinque 
m lf|iBdtaJi adherent intcri*rci f«ti pe-tall pfodncli*. 
n<t «£it A. 5. * t^trititttft pctatatn a peflcriurc to* extras 
in oicir fop* ro^oium £. j,fr, eiieniihur* lOflttEtuJlM utem 

ct tn&u&ac vjr.uw/f. 6, interim cum legion peuto * 
;™«>«*i q°«l fcpirjJimi ^ 7, <* medio I it lor J put* r. 

in ajcitinlDMm abii >plcc.ii. Hoc caku Interim rcplctur 

<lu**«iltemtnpct»li»X:. f./f. |0*r*i*, frajtf»ui» per d«ui 

icntii, puClicc ia <*mua &£nctititai. Anient* jatcm l«e* 
ci^jrij, intent* dteraJj, pttataidtii crnwucif pro&jftiofii* 

but If* but /;. f * J. f. A. |>I*rmmjuc dui^ut f&, t. i 4 t, mij. 

run* fcrc^cJa Jtt adhxtci shJbmo;^. io. vt pro Jiiiin<iit 
«ij<n pctilii halwi potfet . i^iic^uc cibm fa it- 1*. foix. 
flu* NHict. Seil <juoad <jl«r, qood tit&auittam dicri 

ru, *:teiu:n jb jnurcu fliperficie; MC<fMr 9pcx r- A chcu- 
ft« eft *t <*aiifm*w<frdu Jn Jnrunuin «n;Jfi» e< csuiijm 
yxixw du,*i( t Kcamlf omnihu» hN t tiuntcuti (Ijmbuin 
wrirtfe. 10. ij.J, Jaconfpeduft) vceit, i;imc Jon^ittMljti«3i 
diuftrim toSeitt fl.% ij, <x AUmcnto Jnfrj l^io In aticntri* 
mm defoont , <ui jnthen >d;rcf<ir, Kj« ±!juKnt» pJcu- 
<!«* inrfcj* cwiiorrtque Hmr, la n»«!io Rare iiuJinKMum 

<j»i*n H(^jT;« mjn*^Kt jnimiiufrtuptur >/* (. 1 c. 17, *^ f ** t 

a pDlf pctioll % t*mcn diflinAjr FniAut ci opfulU Af- 

pe MtM tfibtrt cmtuA. l<J- 17. c«nipcci"» « »iimliu* eitcsattfctnttMf ^Mi»tlt[4c jtiipftMa oti;a< 

D(r $4i«;if n<l$c «fl«i ruriin epcfrt hSf ft( b yti?? I 

tin Unt<iJ<t't^# wi< fin- J- 4* *- <•- 7* «< % 10- n t l3 ^^ 
U 17. it.te.ai. ICI0M* M<D»r r^6triUfl Tnr ^'^ 
^^^ B^iL^iW M!*«- JfLrf t*r HTftt^tttnsiflj fata*w£* 
\t\ r<wmtn t^J t:^l wrf*t<&<"( hpfc e«(n«t| hfrwftVii 
fljci s;d(j^((><:[tf £ticr<; *i::f *W*fl cSctdtn nf*f.u-2 w 

ii *u«(rcrtt. $nNo9fctI<ltt(« ftftSa 
^caiuifn finer stm ^fCfc tt^irv^*: 1 

n "£S iiti^nlfti cli 
9w tUtxn b:< 
tJ<ii &U1 Dir* 

US* 4<$n:ifirlB4 M4«it<n rotilifl. 5S«n 
EBaWp flti Hr<n £ru!(<\n Hltotnl QHUW 
ttji fliriMuLfttt ten N; €<itf fifc 5 * »a fctn 
iMiJDfu Dfli ^ttf(t;S iium vti\\ tea SN«tl BJflMi 
*ft'^K- 1- 3r**Stflt<w »(«« w*a4«# mtt ^G(LHb 
fi( fm& an (»rU* sw wyitej 

(tiI^iS vntta ccfw :**■* in <icna XTIV I" fl<J<o j £<it«i wmim j|l ««fi lifinni ^aifaijti flnWr^t. kv5E 
tanm ^ottiitf rt* [cAQni sstiwuMdiwaf *& f*ciift 

BitnmrNcn <ottftt<t ct tea t*i:itcr» tf<ti* fcr WaatAiI 
HM jjy ib mm ep«f^ *c / !'• i»lto rfirtri m^r 
111 aflKMma &irwn<c wi^i«uH:ir t tmL) (^r DiriSi^a f* / 
PU BMBCfl fiM f*n oNro *tilfc<n J PittUBC(crt Sg 
Una fc*:. :* ftfccfrr* oaf mc f«« ntitrltrcr ttMnttd^ 
Ht »fl» "jtfi ir-ttfl iuteitt* S« «attNt< S«na oflt 
iJ3inciU«:<o r,m TM»c,i: 1= fii ?■. <.!-, tdfe^- 
u"D tfDTinN *»<» DnKfctl' ii'rfftWIt 'fz* . gav Naff* £1 
tin ^iir ^>;;n5ffl fn>;*lctt. ^Cttun fia& C:(fc tr.un Cttrn 
M tan itg. (. d. * + h. Utmilt* rait #«<p M» C ni fe t .u 
-cekCkji. hrta itN* J3 t(in ^lum<nttirt £l- io.cltt«cfliL 
do? nun « fur *«i NftttNcI QKitmiiittita^ii Micit«& 
JcM^jc wfaMi ftte&c. 11. ia. etft* CAHiititf, Sfl 
&tn gfttcftrnitE, mttf)cn Nr V3SMCQC < ifilliil 
j*, virjdi&ui <* p?r BlGMmcio^mattilitirfiK. *t hff*» *«ffere fcoiH< d 
imure ^li^, 6« owicn (Icartf mldtt'Jtiifr €t/^i *.j, cj 
Bin taring, r.fltyx tttnntft J]n^ctn<Suk»*(6c!vc 
N MJ« wtSf^r. Sffain rran *Et* t;tH( ec^iiNam! I 
[mbu fine atone Wrc;c £niitncin A^ ir i;.hfnt» 
K*nn* rwUf nine <mixU\> \&tt$t feUn f.p i| r cute 

liW e« fl=m t* ( a ,u*i, ub njMii B Q!, B art fl3 gr.i, Blt jflau, co irdfli.m PM this i SiKiun r 'ittr ° -t™ itmiutoKMflAwtfanttbmft. iv, inqno^m fingnlh .. 
i»j piwj jn^miu ("r. i^ t mj^itudin* «a* f r , at , | D tu . 
pet &:tr yaritf rw^of* <oilo;»niBr. P««i«« hie notif im* 

i«r« indi(»uimu« . r»t»«ni «n|« oloritino hlrfutflrn Ct 1th. 
infp4(1i0 ei p;(^tU^4(iO ic»r(> mcltui dcm^dr«nt. ^r.WiMKoc«ct, Witcr Kockcr. //i». Arj^i-i, Oruca Savage, //j/ Hutola lilvafica 
dc , Severe, Roquene Uuvagc. ftfe tffld, SkWS, Wale iffiS. foV.M«ats> I. AhattKlo caulium <Iuoi pciki tcquat, folia (JiJj^ 
tc vircm, llorcfr funt lu:ci. 

a. Crcfcit in mur Sprout in muris circa L^mlmum 
freqiifniiuj occurric, ct pcrtdfctcm llorcc. 

3* TotipUnu calcficicns , cxliccam ci dturcttca 
ur. ikc noti ad vctimm (limulir. >IATTHIt> LVSMUIcaQ Siiupj praclcrt. 1. ©ketfliadftriflrt N« iiw5uS6«friW<21* 
tcr find W SWgm § &« 3Mumm jtlh 

i- C^ n>rt*f(tfiuiflitcn Wauraii iricmaDtftcs 
J u f™WaBr<B »cr <£utit «onf<n fuhf, tf&» 
Ijcf twrwi^cnc SSctsaie ^c? ©ttmwt*. 

'•^'WJKWflnjeirirb fur Kti^, rrctfc*: 
wno *an»trotni& a^alirn , uit& foil turn 'JJtrfM 
ratat. mt^KJiOtU© i«bct Mcfca Ca*^ 
©anenffntfe nr. g^spssBsisass- 
vlfc* l Eruci-S' 1 *^ 

tt rcpec*t *^ 

hi«q<a*<*** Sisymbrium pa* 
Vtt*L 391. Ifer- gn^a pftluRris minor fflfc 81& Ew« piluftns nafturtii folio* filiqua oblongs, C B- ft** 98 
luOnrrcpcm. Kafturtii folio 7mn* =*6. topp, 8k a>». =4. ZJwrfc. /A itf. *&«. i8f. Agv* 

!S tf<*6«**- #• £# *78. Ow«. //- 148. Dxl&. 204, Sifymbiium pinni* profundc icrrttis flaw. /f*fa. (4*. 
46. Stfyinbnumliliquisdcclinafo, folig pinnuif, Iblioli* lanccolati* fcmtittina. j^£*6t?* ir- tf,w. Kco mu«:« cklin**tlw»tRU<fcvv*llbnM hie firtun* 
*t Fikeicfj flbrofs ndic* tio)<ic*eiJnii»tp« in humum in- 
Idifolii aropl^ f inAjri* fowifa fun*, lKini»c in noftri &• 

f-V . i;ic- r c □■:;■, r* profunda* « a< alto* eflfl folcni. E< alit 

l^oferikrt rami pfowntont foliit jn£*ra*U, ec In fupertorl 
itaiuia r**" c * fcnfonc$oi*fc<aW!i ik™» fpi;atn habtnl, 
/^.j^ jtiicni rami ftozi plfriK&quc foli* hibcnui, mcx 

*^«iei:^uun*, H - -,;■ »• ri Oly« tctraflrj )0 , jKCflh 

!L s. ft Jill^ua bteatul* T coiBpMJlj , U(ct <opiofa fcmina 
Stan* #> jp««tort- dnftrt* tort r>*r jartm unD 1 jfcrifrcti Hariri toro^cfl fcu an 
frv (£*N BitiltatiKilf fonlanf mU £t<rpl. £>* vjiaVlft fu& 
ftrtU una paaiw^t* tinflffemtttn , iwswi 6t* guifajmttf til 
iiftfrir KtHMtti ni^: c:<f wannc* n« )** (*»* in Hon &f *«*»# 
aiiGKrtM ncrNx iin Un mir«ti 3$ui:<lr. NrkHtit (annua 
sut Urjtttn Dcrfttfitc JtTfifl: krfvr . uȣ tmm an tbrta 
rt«n <*£N Mc QMuaUfijfrrcOt* fi« naft) ur.> raft «ifr5to|' 
l*n. 6t( rt*m itKKt £>*r bat en KibncttttU RW0 Waiter, 
\mm nwn aW>ai» ftto.sa. &c UMsro* ftp* 1- t-< i 
aal Wm t;(c;UlC(n^»n X<I**j Bitt *^n<cM*tu<»f I*** 

6MM ifr j*<art(Ur. TABp «^7- W. Siffafrtt. c<tjjj. @fl^ifw{baum| 

i. la Indiis occiJcnuIibus in majmm cxcrcfcit ar- 
boreal* Wiadiluw WW, (tores foot lutci- 
a, Sltdtur in Florida » in Anglia roenfc aprili fio- 

s. R#Kx«cort« cxacllmnE et cxficcim; utlht* 
bctur contra fcorbutum f po*la^r;jn ct hyjropem ; 
Kldiwr decorti* li^iwum flnt;uvncreonnn- In mi* 
Dorct piri« *liiicifca Tncafl iolUr bfiJrtdJtur , ct in 
ctiitrhtt *t dif^xwca vfiirpatur. In oiti\mi> pbmut* 
cniwii Angliac proftu LJcCtiunutn c SilTafru atque 
Uiciim itcttilUuim, Scn^d^I}* •**g'- Ssffafr**, Ague- tree. Q«ft Uu bois 1. @r irir& in 38fft Su&ffit fin flrofirc ^Bc«m; 
fciitc ifiiAttfr |iti& jirdflgnin , Cir ^lamm jelb. 

1. <£cmiS^ur(fwt ift^lori&a; in <iu3(Uiin& b\ii* 
b(ifrmi?lvnl, 

3, Qlfrit$ri i»A iSinftf fitift bijta im& create nt ; 
man btiwnt ficfe ib«r inter Nit ^Cartta? / £sW 3*P' 
pcrlttn uit5 Nc 9Bdffitfc4t, S" 'omtntn mtt untcr 
5» adtfljircnh it»it>tr 5« S Mnjcfmr ran f h c i t . 3n Eici* 
ih Giutfc scfd)mtkn , irtr^cn f:* «U ^h« ipfimdjrl 
Afirunlrn en Qrttmrbfn» «no forsfin ^tbcmbolrn- 311 
hn (En^tirdKH Slp«ib<rfcii hoi man bc^nNr* W^it 
(ill Eleclitaritim c SlAfiH unD IgiJ <icltilHrt< Otl 4,SOMGCN. Stflaftflt tt&mtb. 147- MJf. //. i<«8. Www. '-*gi Ba/- 537* Launistto. Cf^uo 44 co 
^K*.4fl.Koj. 2:6. Uipf. I J J. A>J«» 141. /*'•». afi?- 

^, ROM. SPEC, Antwiba C Saffafras maior Pift*. 140". SilTifras Cstf* W* ©T- 
B;<M 37, to, /fr^. Jf. 1568- Sillilrav (irix>r Mortartli L*».i(A I7^6< P/at- Piff, Park, 1^7. Wfra,tirfi. 
StuUbitibwUNO- io t /<io.SuTifratfiiKlii;iiumpiuanurn7.fl,/-48^ Cornut 
mis odortti, folio thlido.iTur^ntf piano. SilCiiras dicta Pint* dtmsty 1 :o. Cut A, Onub.w. t ft; I^uru* Ho* 
re afrodurcmoto. incatkfn plant* foliis intcgrit cC trilobis. Ar^iw- 141. Laumv foblf intcgrif «t trilob:* 
/i««. M. Cfij: IS4* -*#if. MfJ. 193- wS. r/fi 1743-*** 94- *«> "7- CrMop. Hr{, 46. //^k »fo. Oxx. Sptf. JhU R«omu?.Tum d<li&caiCfnM* obfrm>mus wia «- 
r* [teat* i*or c2 ^ro:ccj , ircncm li^nUu** C"*J» par* 
tern ». j, ofot , exrcrhii conlee (afro /< 4* <( odor no cb- 
<fjfirof in Ktwflof Ihw* amem rjmi*cott<i ctiam viridcRic- 
VcOu alMrmtfa jJ^Kr<n( T luelora ou^n iiic^rafunw ul* 

^u^1cflJJt,Jd Jsc^ii .;ircm ijrcwcitfrtlbi.i.inftfvfta, iQ*«JuU 

itnriSui vfroplinHj,prcui <tt*a* notiva monflrJt ^^^»'*( (*l- 
t«t«* fKpiui Cttrfpicitrtttir* Floict eiptmmj, foNit qui- 
tat&n fOftftinit . «<duftcutu rvnolii ■ irri^il'-uiqt*? folia* 
lit ofnj(ii T f toicdunt £-t If quorum <hJiiflf»iai *^<ufJil»t 
pra^futt LISNAHIS io -*J- ^?/^* -"•*• ^<r* <m h>Wnc 
mllufa, ptitla fm (tx ,.*L-*mjsa ct ft^iiiu n4Uf«s ftvlnm 
vnicuro ciDs f ipmxe obtaro, ci«a ftflu* ititlit*i«»ei»m tmnt 

«^n:(i^csf ab to CArpuff uti fe* mntlb. Fniflw /'»::■:; fc 

?.otonguit *h iciiio fuc<ukaiut » f*nfim *;a«fcU , nu- 
<«tm b ic ccotiaci fij£*ro! nudum , dpriori inu ft lcf ro i<- 
Ounw U (crc C*calv ftimina fi«3ti cUcidunr t iIuk fflrtc ra- 
iitt, osojKKAMtRV$| 4 < t frefluniei t!o«m » fe r«mMiim tt* fl^nit "tiljai* a^*r ifl *in tebnr ^iun^it ^^I^S:fH^^*a^^ 
m< t iwsonfiv:* j. cut eiM abKlM f n*VfUb*naii^rMfi' 
cf ■pMHftftfj *r«n* 3W ^j: 4 ffe-nuW , et^« Mn 
<aitiii SftClM (futil^l ifl- i>i* eiactor Steam R(dt*lrn«!c 
an; Mc m H«M ^cafli- Un + lin>i re^ t B:.&wtf 
Hii*iMlint<Ba4 40«HC<n ^smprtftNn; hEtUrtrna.c. 
»:< anfi enfrr SC«fl*r wEflrCu, fmb w*r* ui tt« SMJ' &<■ 
cb*y«. As* Nr Snefrt * «<!** aci Mi^tornfti VmtttJ 
t*fl<ht , Tttttttim to Wtfram ncttl i^*n Stulin « j:c |i© in 
ntlt i<flc tM<n UnO F.;t ElfiHtf] 9UlCa*n P<rfct!f(i |1"? 1 P«* 
fttfi^.i. J>(nCftarj^rNc Ji-rc: ^' v;rrM4US a 
t*n a<1. \>t L c. far «mi aiTgci*i;<f. St* Msai Mr f«- 
nca M4, forbcra nurlttti macn frij-a rl^^'-N f ■«*«• 
Mmoti mun 0**WaM . <tr<n tSnW n^ ri«<r f«™«i 
C«!i*. tJKM^US bemKisrt wiwit t acia»D*r o«* 
a^» itft* tt;ia>( Korp*t<tn. lit* srirc: * p- =- *P l«« t: *5; 
a»fjr4*wu e^tft. M9»a>M»tu« mwaijw* njjg 
fin iMuWn mi, t<r Bti* oKT hariin i »?• binifr Ku&r&lumt fiil!<n etc wrtt«f;jiMifit^(iMlctJ;: 
W Hrfd ift «{(hia>r tit llcfit<> earam SSKSWS L «- H&au;:tc , trie 3^*1 tr*ft ti< «Ua*n f unM in <iws «w# tncaiflKt mfenct TAB-a«8- ^BcJicoalbum. Grm.«Btiff $tVn, rtrt fBMttHt|f ftltuRtMlt. Om»*fe 

Sputag Poppy. AiLUchiudc coronaria, Brfj. WitteBccn. 

J» Ctu1ci<luorum t>cdiim ahiTmlincm conftquun* 
fiir, cxviridHujcfcuoi, ilorct albifim^ 
a. Crtftit in pr«i § tt m \ %) flontqiic menfe iunio. fVi rt * ^Br 1- ©ie Stfttgcl wadtftti bo jtc« 5»* •>«& r 
flatter finb blaugrun, W S5wtw». Cic Oaf, i//. Ra- 2, Stan fbbd fie au( ^Sirfta un5 s*mftICcW/ reo 
fie In 3untu# bi«^*n. j, Rh . '' 4 ti * I U ©«?B>arj*l MB m* n far {Kt|'l«fe4Mtf|] 
&, fie foU tcu&ift'i ftutimfru, uu* anSSES j t RiJiX cor c^iitqucconfomre.vcocmiai expc!- 
icrc , ncc non itl vcncrcen JtimuUrc creditor, f f «&j 

KtyEllt 

4 KOM. GF& Lychm jfci. icwfft. top. fiijl* il,p$i m Av-Hl. jWaj*. G>r. »€r,r©*/Jr.j}3, 
J8?. OfftCgp no. Amur, Hjf.49. JtottS./. lop.Htxdt.tni iC.Kutl. ti^iJtJvv.iy^H^k^c.St^i^ 
424, Mutaputi tow. lie. aVm.39, Vi(cttj^M0.//^97).Gvrr. 147- Wrgnr. A »•»/. jyj. c£2ii 
Linn. Cro. 11.443. Cdif.ft a. foa. i^o>4l7. i>JJii. 1 2S* Carff. I/. »H8. 

f>NO,\L$PEC. Smilav Urxxf. ///. 119- Crifruk Dotfrpi. RuU mariana V. fte^. 117. Pokrnoniic*;},! 
PolcmnnUim Crft* /fcrM/;.*. Been album (Tl'irffitwniuni /) f(B \ 171. Xjt^iI. hW- Been album ottit^^f 
Grr, ^g.J. 0* 1/4 fc 3f £. Meruit Irip. <;>. f, 34.^" e. Papauer Ipumcum rWft 163. Papiiicr iyuuKuin f Kg 


maltrom aJtenun Bclien album Munlpclieftliuin /**. Jr^l* 1 £4. 7c /. 34a Mclaiulrjum Plmii quotuiuW 
'»9&|- UychnttiilucnnsAaii/f, 171.4. /i0rf.£yL«jf. 0. i.fti. r-/-*- Lychnis f>lucJiria IX. Ttt .*7*.iv2 
fuslylueltria, quae Been album M./itjf a // a ^&5yd # )37 a C0.fw.aci. Atan-Or. iCC. foirrv, Hf/wS 
iio« BorrA./. iu,tfid. iao* ^imcA. 17a./; 117. /r«ri«m* $i4.r\e>Si,ji;j.,e>. -Seg*. /ir./^a^ Lycfaaaf fiZ*l 
perennw, quae Been album vnlgo //. Q»fl,lAf]f.£f. A2O, / r, term. L*gJ. SIM 3S7. L)diiMh27 
glabra* pcroimc, quae Been album vufc;o AnM, //ii-4^ Lyclma crillyb crijiHiiilaro a alycc uitbi J fcL 
ihLtpf- >94- MulcipuU prauntrt vclicf flria K*f? . 1 1 f. a>m 4 ;?. Vifca^o cahec mrlaio ouaO , \*x&i £2 
btmjm. Hdv. J73- Can* 147 Btrft*. FLRtiif. 193, Cuaitaliu alydbut ouaiis iiw fl. u#. ifc; o? 
baJu* nortm togyni*caiyribti« glabro, capfolis trtloculanbus turn. it. tJjf. 170. toi. 4^ Cucutita *& 
abutlut>ouaui t tyabrs, reticulata venoli*. cjpluilf ffBocuhrfeui Um.u. Jwr. jesa /r.*eV.4(. 0^ ..: 
Cwee. ff**89> Ccicuhahncalycibw lub^lobolu;, fclabriv. rcticidjiu*vciiofi«, upfulia uilucdinbutt 
Spt*4" ft^bnudU Zi^tur. tv:^., •Yir*. Ad f;rar)vv<iri>na< i;t>nc* pcfiinvm pnttcrndken 
ec ciulcm J^rcnittn >/. 1. 0- IJ • rcii^jt omitct nw d<jndc 
ftddrfl^u*. Khd.ieniT4 cr mlxiuji^ulet r lcnu^uc pju. 
tt| cniiirJi ad fat jnram cAomun r ^!it^i t folu if f> at(cr»L 
«ua*a, bncctfjcji nu^iiw inic^rj cc oppo^ii func , in 

foaitto Ia^o nr.::Lii floret <yt c:\wu:.; , cuorum Vtwt ntciliut 
fojui . MMraki »*ero pnfu^uh nultilt^<i funf, In ftore iti- 

Ngfo. flue ab JM«i«iepjrie /;. a. £u« a pMleriore vjfo 
fa ?. oMVfuJinui po«ffr »H««it* tt tu-Uitn ^ulnnimcivi. 

Innrni jrap:iOf » quifi iniirui , f»perict comrtnt^r eft « 

i- 1;- 1 ,i.c .;■,!-, ■ .-i-mji Jiuit :| *% i, *.rj:iriloijC cuji fub* 

RiAUj <o^viof»f r«kulli vadium <xoinaiur« Color ex jlta 

nnelr, vdvirMheft v vel <li*m nrchrmliiu purvcutJt 

Rnnit vn^uibvi ex t*UtUn Joco tvivttt viJcnui » qi»j, 
dtfsjcxeal^eemefgunc, iaJimbMmluiorem *, B«ofn-bui 
hrWum J7. fl fijvjru?un;ur , cul ad cjortut? «u^, v< r*- 
ftf* tr^jiTM Win, miaorei d»»< apfeixJicubr itftm j aw - 
n(c« t fuptrfor Ttrc* part d<MkD|F| eacet t a4 fun^ini e»im. 
Ciioni pcori Oxmen atlhatnt, (once c # H«cn eo Me>(irt < rf, 
« roEidf ot eij tm jn«e illi cotlttmiur . vi fn vttvuci fum tJe* 
eeoi totnm €at t Hn jwttti ex firu luo *ti jo> r (.t»j!i |V * 
thalJtto f t wdoncuTum « fft^um J nt «fe<ifep(e , cai p*uh 

*c ^JTi-j i^tia^gnruMnCJff turfi merit cm ff^trt *•, e< hok 

flja irei /, in lenuetn TtiiKrjut a^K<m r. d<r*i>f met. U*<n 
v<ro h»ec omoix nurccfronr , trttftia eajyce AilMtc «lMtik> 
fti* ft. «, a«£cfcit . cm ejpfulM oujium r.Ait Aj- *, quic 
maiyfi f«f f j, t .» (fehifcii ^ ldt j n q3 | BlJl « ^i^,. T( ^ nv 
ueiam hfc diPeftm ^r ii, Kit** (,,iojdj»M e*, et iV»ro. 
fifAde mji^irie arvci adcrefch /.. ia, S* m (| ]Ui « P a, Ufr funi 
- ftniut cowenrortjni mna <ft W pJ*, v*ricm«ltn* 
ptanrj cure o*JoJ peiatArnnt cc cilycJl <otcifi 

^H.» RAIVS ^ ^. « ^ i, <. ar *i« HALLFRUS eoofc. 

km. 3*m* 3ti tr? ^cMcrfirrflif4<n Supffrn &tifm erfbte 
S>WM «=^ ta* Mi^ertin <£t<jieil irret" % 1. % t\ M& 
f(o alii ISUfii itif bwiwffit. 5>tf ^urifl nl M tt^M 
l-*t / ui& tttiUI if^a<;n |<br Mdr Clcr^l 111 1>< m 
tK[tffln e<m utfrruna ur Mini fnmfit |^ i t>H (& 
WW iaiHJL« nm&> Am KflUdt c-iai # tab ncct-\[ti:rAci-ci 
^ rra cton <E*it< tff eifnj;t r*Tns=w cpNi$ u *C 

flbudai t^r e<ai mrr^rtc ^it*ra awe. ^0 ht && 
ynt3i< # trait tftrefttf |tc ui:qM0it JC« ^rtcra h, :, rftm 
^jucrt «»% * . »trt era flu|i*r Nta SdC< * , '(« Rbtti 
rawpcrOJMamtt«flBb, be tanker ccn^crNi: ifct 
tifrhUmaUtL i><r S*E« limine ;\rt« f l« tttttv «« ;n •nlMHtii hotter c-?niaNr ciicrr r:.r> t rjrj H| icuwhh r*Q ttfM r ftg. 4 , rro tti ftwr ^ti|*n c»«f«a, ■ 
m« Her t.<itB tftHftcn tnnfinuilr tfl. SVj g-stb< i£Ho 
mNt J-t c^bi K^titeii in* roite * oNr (ci t£ (in| (:£», » 
h» «ii<b blMcaai eunwlrwptriiiibrtt. ^c™i aviSti 1 

rtn ttonn !£iiMi imrrn in ^fa mranc* Nr ^nirteitf^ 

rny rcif lie |!fi «ii Dcm Ade^ rt^Ne^ imb « rJftn ttaiaK 1 

enf tfraKjHtail 6& 6. du*SnLtco, «s r<!4;m tU>WJ ( , 

»w imfet* INdblM leiflet . teo tin UifNtW Rcf I-* 1 

gnnWfi au feWm ftihn; ter oM< «*il (-teNtha < 

jr-nrirccntcft. aa K^fM ^(itiKicMJiuii tii>4t trin k i 

F? etoslWen ^- ^. Kn& ^iW<n 6em 9lt;H:«nM>3{r«ci * *j 
N-n eu<r ehn fa dele , M ^crS;u?r jeOen fr*:(dNfl e^» 
^^eT^ra. WQ mm t«|i(Srt D:wt»p?<n ^„ *, »«e « I ACt . tfe^cai tCEMid>een *{mU at tea SelO fell cs 5 
cfleet^^ilMtflcnt. trtilsrpai^eS 

Pti:ert in t*Mne«ii Nr Snttt ij, B6>d»ml4w to WmaHfcprBtft* 
tCUt.tfiwn iitiMii^n , ten ftato c< r 3r c^ « . 1,^ of * 
RTgrw «ni]el d, t i{ ilttk in et-e Mm Zt.u < tT !>tef t »M 

p p« is aTd«e imb wtcwed* ? re 4r te. » t ^ ort « 

Ufflf «fi7itawt fe 10. Ktftaiht man fi< # a m» *; 

man bet .ajue In Hfft. « Syn, L e, w oa« )mii dm OW:\ u4fe)b(cil» 11. a^9< A-jf. IJracomiiiin, Draamculu* maior Mil 
f VtOfttrmirj. Owe. A^w^Y A j OnMO 
pcmfiv. 0e/ s «ngon» Dwckeffwoml r, Ciulfc trc* fere pcJcs alms fit , fo!U fpleiHlefit 

Si Cum U ' CXUW V * rcrcun1 ' iwu * W>u- 

1. In Angliac honb cofeir. ct menfc itmio Rone, 

IrittialinatidUbetor, timiainnaa mwhofi 1 * fit 

id !-arii. CeTw.©re£ve»MfiScHtrauf, SW4«» 
mt- /%. rara^ieiua, //j/. Ur«;e>j«ea- C^^^^" 
Spccr^wortcL 

i ; 5Vr QuxiMi n>ir& frecnube tw Swfi ***' w 
SflURcc fino #idnt^ f grapguiii f Ut ^[umwW 
wcnciMruii, tuirrnfeit) puirurfitrk 

im 3umitf MuM. 

i ^icft ^flamf irirB unier Ml ©iffr cunfrih* 
WWCfj pMjUW Meguurjd in i>i&J4m «u|Mf; 
hi» XTOiKtbdtfn unB Pf))iirtt(iaiifa>(n Sirtffi ; |V Jj «1 peripheral pcflfe : cpjapropter 
t f taV e P ctt(hMiit>l>s v ' ur r* WK in varioli* febri* Mc ftwrit Caftlbf n r*n fcm ^rjM flfgcn »k aufrrn 
<w.r; |u trdtea * un& miD tafta in Smtttatfftn 
imD #l«f fifbmi J(fl*m. 

- BOM GKN\ Dricontium *«. JVil.dV. in uMtiky% Drancunculus^ram dr. iputom. ifo.Krm. 147. 

, SOM- SKEG An^midriconiiaf.<»W.^3s7 ( ctSerpcmariaco^brm3 7w t /^co 1 Scmciittriami- 
«orM«thioiiI*xi.i6oi.l)raconwum lW. J19. Crr. g?i. a*. fltf, |/ B j = ii„ firaciincwlui vulgo Dragonti* 
<i Serpen"'**^. Ml. **^- 414- Urtainculiis primus Cord, M#. ifi. Draeunailu* miior vulgaris flw. 
«-. ip«i% *)*• fc C«. to W»ft 48* * Pto8i9-4B./A7^. Uracuficuius miner jWafffc 44c Caw. tW* 
atafA !'**• On***" 101 ' 11 * pul>[Jh>Htit G B. piff ♦ i*)f, Mhp; Cir* 191, fkxrb.it. 7f. .W&T,ntf\ fjfi}?, 110. 
f <*./■ 8- Dra«nculi*s folio polyphyllo nucuUto iWr^. Arum pofyphyllum C llmcwicidut polyphyllus 
« qx**. III 148. S. XUh r, c. £46, /''*■», *»• '• 176./);-* Arumpolyphylhm top?, ifi. Arum polyphyllum 
Drjcuoeotoi ci Serpentina drawn caule maculato /tarci. ?*J. 39 Aftm t^J. air.Ao. Amm pduun poly- 
phjfcm Rfr- ««*• f. Ufr Amm Mitt palmoii*. felfcH vmlccim hnccobtisititcfmcdns maioribu^fpadicccra- 
uiio iitf. "* ^f- 414- Arum *" olli * !»!«*"•*- t*>lioli* laxtccolaris imc^crriinisSpatham Ipaificc clauito lontjio 
rcm iecw*r*iJ*« tot.?, ftfxfc *u;. Arum foB* pciliM foliolij lanccolim imegcrrimi*. acquanubu* fpatham 
Owbcclof^iwcin tint. Spa, 964 i*i. 

3n»i> Son biffrr ¥f an**. Mi (a i»gi ibtcr tot |c rwjfrn, 
elf IM Nr S4dtite*t ilmr ^Uim* *«iii miftt* $<tta<£;upi 
wttostf, iltikti tir(^ t^p^lic ft^u'Mir^ far* ©won W* 
trfltrrKn ^t ^a^>;£*v afjitai, wb& ton bit* otot etit 
SJrr fabaitoj »^rie!(! nic & i t« *T.om flbcr b>t<n n>*r Hi* 

*<n, twii^fjoiflt^ik:. $Ma><rM<f<ft(ittfl0frt"a4 tbr<c 
Wunc «jr 6«n ^10 cfer croiTf SSfMiftM Mr, mw m iNn 
MOtr Uifjific?cfl>n) nnif[iSrJiicar<un(inmDt<i<mW<K^^' 
U tcuhfci r.itt, f* titrcti crtt imftro f((ir, cr: MftuiBt c^t- 
iu:cjcT;,F>iiwrhrcti*PO(n^ Uv tflS an. inrCrfwiH 
WTOt ovrtm Dab Nc wlhri dx* ottNilr, Plft ^l* 
l(*n Nc UlfMk bdJ SOUSKGS0M ua> flflNn km JUP 
K &^n Pfoi ArA . otjkttt nir&t mit iHttt » aNcfaWi b^ben* 
™ WcTif I lfl NaT uno rnolt(bt fcfr > [ un* Wlii<t «*< 3* 
t( *!LM E * ^noiili3w on*. Dtift mfittun &<n -eccnccl , t«« 
oi< Slitifr mtt itu<m vriKm ttttJncnint SBfftfHl »ni lino ra 
tt^ao:n # imM^T^u^mie ?<n(til^^lm fWl«im ot*t tuh 
Diit-i 0oiil(( corhin ,'] !i.;;r: , Tt^< Nc £y. f in tec an^tn 5rtc*l* 
nog itt^ff , t<Wit ifl* D\( Witt IcM flu( Mien EtWI 
GEttti , iii. : MrtNUfn fia> r-Nn in ^crfcMeornf FlritKK CSMtt/ 
♦<i» j imW* fia) oio*r nit f inan^fr oetbin^n * n>won flNr m- 
ot* ttlotMbCRi ir« rtu* Q3ame tn Sptc r< <• hi* 
bki* *tii K$ ami (5, Ait nun ^iiti:< inr tenne^ tt«^< (I*w 
ni CiflMttiucTfi tnrcrfftj un> 111 frr fi^- ?* tc# eat^m $upf« 
ffti (dfl)*l iiuMtttu.1t Mb«, £n ^fa o^rn <!oN ^(* firm- 
ftU toastcrt!ia> Ci< ^tud* jua^orf^cin, ftnB«£ir<£g* 
1, a wa.jrrftTtgrua, innnjcn&w MinM tc*!>, unO mil Aim 
wajtn , ttpwilfn cf(fll:t»ti *Cm&* ?«ftti(n ift , d<< baIck 
3uitntiflfl Kk |t^«t< ^C<on em Mtfr^Iu^nNtilff, rrdi* 
&ntfn crhihn nnO ttrf ifl 1 n*« 1" P« antfirt t^Ut fit- ft. <* 
ju [tben, ncoxnommrn tSit, fo lomm tt< i£ii;<nt<ja. fifaMl* 
r&<ft. M'^itptfunNii ^::j<a J juin 5?K:i(;n ; sM oitf<3 
frr<tittui}{fiabrr r:4 wiit Nfaant ifl* f uno cb<r bicfrlSn trMuft Wu&f« &#■»■ a*im*'» tLA^^WfcLLIA j!*iHi , cj"*" 1 6n * "^'a* 

pMl|mcac<ab^OodUHln loeem protr^imiM* <»ugmvc* 
to in c* floftn* com Ap> cftEtKftta, « ob OEnJ<m rjtio- 
r.Ci?i rti<c(iori1'SJ* Itotjnkh *J idem gcau* rcF«r»tur ( o Ma 
rthfijuw* KAh^ *l confrr>r,cfj»u*. qo« fopn ttl nh, 

li!»^fofoimw + S*U <nim foil* <(«*** AulU Tuqi, cffe<tf- 

run , VI TOVKStfOHTlVS <f itti :.: ; pjantioi it. A« j 
pIhm «/i< diftmxefint. Ktdi« elm craffj « lubcrd'a cfl >% 
t, *i <«iui ttrtidiU qtouBni* nottf ^!;nu pfO^cfniii^t* 

imrlowwr. ctulif ipf«. ^u*d tn j!e<m kon« fc. 4* n*^n* 
flur, vifi3ff«r»HK»i tot puri;<ii poihn n^tiliilr^ritor, 
felu J«i« wbT^ inh>frcft»i, fop*iiD* in varii i!iuidt<n- 
nr foliviit oux iarcr Tc vnifimur, nrifol» h^rutn, Ik <thm 
^tinismc I.INSAtU io Sfccktal I, c.i lnicg« fum» not 
ox<p, vi #^. j- ^(vficttcofli* *f«J»rai* cttfrm in iiufpiu* 
nut dctiibirt inflnxb cUnrtUuUtnil, In (umrm cwik «n- 
J<m evet^it loi, fti«i ty*th»fif ■■ ** *JWhW viridit, in- 
in* wni«t cn,flurt;in« Intcjio vcl vhJvIm* in notlf* kooe 
l;fh Ktw»li hi; f^hjiii alter* (>Wla». 1, qtac inferim 
rvm:i r, incw(^c^tum veniunt infenut jil^ercniia (nnini 
ep*»* /, foptt hit; ti*I>fr*»li t Abmcntit fucdna t in;*ftl 

*{«*, quitui imf<kituM^r ambco* A/, MM m*v t n H u c*°a 

*tto j, tifuntvr t t'lvJjt umen a-JbiK ; «jy-> Mo dtJnrfe 

tliui tut S Jm< mjinriuKin >;p(a ^ folf vtt» latior icd-. 

dia <t &ltilo cufpiJe *. «iffto<nf. If-** ^mnia pert«nf»cx* 
c«ptii fin limb**. iuu<, 11 KrAlTKWfXLIA pinair 1 taccat 
fuc<tt^Tuiit:brai^*ieii^unt/ 4# i.^t, fcmlRa fubrotuad) h* 
4. ^orvtiantii. fcicn n?a) «titi|c ri! Ja&m ^ftjff C2tt>(brnaffl . .. 

tiifitJuXr-'fi:!.! . .; il-rsf r:;-u iff ,\ :.-t !■;;[!<£, fW nop rt^-l ^-* tui.iriDit MRJWftl |ir^* CwaiD OW^Wfftt i<!C< 

ttn 1 (0 (an?! tfiJ^4;;n M Sct>*"fl n. f <ria 1 Nr «tai -^ (ii fi^ctr. ftjf i>wft £hil< (e l J«i * i«in<4t toibjjt ftctta rrci** &,:■ ■■ h *<* nm&kdjt Smhi *£- 4- -» fi4 (W«fxn. it*ir rctf ctubf ff^tfl ifl* &«oaa> tttufr Oittj n;b mtt finer tfumrfitn 
aufttr N« €dJ3i«ir an* (Hl*fcfW# Rtt Mt ^t«eS"^ftll a^CfJUtit t>it. TAB. 170. Uf.Cy-kfuai factum minor. C^m, ^ratieStomNtimf, Ifditefternbltitnt 4t^ Small blue Botdc, liiuil Com*IJowtr t «.ii* 
Bavct ^ KwriAiocm, IHacuw Koomblocm, 

1. AWtodo huiuf plamae circitcr riuorum pedum 
*«, foU dilute virciHt itoreae^rc^ie ct>crulci funt. 
t. Inter fettrtoccurriit llwen* mcftfc tunio iu- 
lio([oe. 

i' - *.!"*?" 1 * ,orcw l u c iisdem* ac cj-ani nwgfti.de quo 

runnuUj oquim rkdillwam in lacfw , infiamoittis et 
<telcntibm oculit; Herts infuli vcl in pulucrc cootn 
ktreniQi vfufpixitur. Fiorminure. Fior iii iriime--to, GtJCC, Ktw'f JtHVj}?, 

Cj/I I'cu Bivct ou 1. (2ietta*ftl bro iwpSiiI^*, tic QMfltta 
fmb tDcohttannif &w QSIutucn RrMi Dion. 
*. ?Kon hntti cp uiucr hm GWttU)h blub<ii& in 

j. QMAftrt utiDfBlumrn 6«m€b«it* , ewCtBv 
ten, irw Dir ^roffc Scrnbhtttirr ficb* bif !33cHR»m 
Ux 66. ^aftt felTiisf rfitmai Nif dcffiWrtt 9Bfl|a 
bcoMlciyKtif fflfiunfrttn nn& fctmfripflfftcn Otififii, 
©it ^itifiKii iwr^n infunditt r ofrcr \\&$ &\S in 
^>ulwr ivIE^f Wc *aelbfti*t fifbMu*t, 

* ;***»*'« fTofwwA. ftiip> 92. Cy*> 4* SOM, GES. vi J, Tab, *Sfi* ftilOc : Centaurca lam* 0»- dtfc P. -r* »3o 

T. KOM-S»EC, Kawriccula^af.*6^ Lychnis agrii BrmfJti. 167* «- 
rimtoJ 448. RKiHiS. Aoaif. t li ^ ^ 
raiVu* Car; < 38. CVuw flos Wi. aso. Cv^^ 

■ ■• M 114 


ueribnim colomm R»b4l!f. Cyamas coerokuVGtfff. ttorr. if A Cyamw minor Afafift. 3gj 
LMfti* 417* Cyaiwi (cgcrum cccruleus C* It* fix. 17 j. /fern. I.*gd* BJt. tiz Cftrer, p^ „ 
Cyamitftgttufti tloft -- ™ wen*. 

'*i 1 Si- *+! 
trw. /J-i4$, llVitrcir. 107. Mti.fo,/ 1 . Cyamit Ic^ctiim vulgaris, minor, anmius //, Oa«\ //mj^ £01 if" 

iflnxnfi* riJ.JiS. Cyanuf Uorc Ctoniko //w&. Aii p.49. Cyanut arucrjiufwlj" toftulis nululibui IjtiJimi* tepufidis JV-*fl, Ifrff /, 4. Cyanut cocruleui amenta ^5,418. Cy 

rata) W, Eyfittu JWW O 7. E. 7* ^ 1 . Cyintii 

Genu urea calycibut (erratis, foliis !:ncanbu* t mtirais dcfttatia* (upcrionbtit mtcgcitimis Liaa>H, CftfiiVV 

£M.7lo.A/af.iwJ*40S t JM-. 911,0,1 a. tf«, lip. /fttA. *iy- Jfrftta.tf. Uf/. **f* M& :6j. talLito 

Owri. rt. tfhr, //. ? j, irfrgw, tf. frm/. 160. 


>* ,V* ■ 1 In fulfill tjni Jfc, :mr j h: : : p?JrH) «ft t vjrlii »?;», 

Ja Sore pMiiltauai ncondit pirtct coatl/icr , qua* no* tai* 
pulcraAT , vc Elatlvvcllhfiif drfjqejetaiihui >#. t. *. <*, 11, 
reli^uH jiMeremtit, Kk rjJkt fibrofr (urgent pluta folia 

iaftrWJ JftiinUu , fuptfjora v«fO i.r- ;u hiker , e* *Ut 
borum atonic ae in fiminie* caoJc loffrt jf/, !■!■ f 1'. v;t (ana* 

roofo eom^irthenS, proueniuru t quem ab inferior* pae« h?, 
}, iJaicrcjff, 4 t ab jnuftofcfjet* A~ . c, tiflir. DupIlmJJ* 
Ji ^cacHi at formac funt , qui In aaabltu co^fi iumntur //. 6. 
?• V, fetnen quidem >Jiunflirm habeni, ivtlotait tameri fm* 
Al&caitanii partibui dcAituuaiur, et ci ic-<* jrpuflo in Ji« 
tiaras* Unburn, plemmqut fcpiem bctniii iaflruelucu eJU 
IjfjEUur ; n~n»ru* aatcm l*;iftiaTuni , vi D&flrj< doceni 

fi-jr>r , \ jri:r. I'lindm medio \p>fAl fa p t «ly«aJhoc 

Ik lull j , ftipcdofl fifj pare mm cntfKW, qoetn li r*- 
oiuuccnut fr io t infetitn fcaunihjtt vc fi\<nti 9 & ci hoi 
iriftralloi c-: -fpici uli; *. *, ab hit lur, l: *l, !■..* crj^ndricus 

ja« maturi'J«ni <?Jufcc <t fupertut ienmin^^tt, poA miiu- 

rittttOl vcro ifl <]tiinitu* *^t(ai iKhUf jp<rin:r /;. ri V. 
Fa Dftcdto fiiTiili Aorcfur^t alhii uitai , iii^tni cylir^km 
|i|, if. ta. t , Cttiui in *f iil«1o tut it* 1 j, patnr^m tfcrnmn 
tccUiVK c^nofcinwrt, *< ^uioque ftiii^c* Jl juinum Riam*n- 
tit f. ^ttotucn aothcfae fuperle* tfo^reffert t u cnjfciiur, 
P*r hanc jflih<ram cyJi^draccam* cnn^i ftyiut^< *4* /* ex 
femitte <nacui , ct obiufo *W. &it< i«rtrn4i^ Semen ififitm 
obloo^utn ft. 14, 1 $. t6* K fupeeiui pJpp* plofv « AOfrtjiur i. 
Culiua plimac AorU ctttorem wJtwn mutu , p*bui jpuj 

bouaicoi videre ctl, rucicr :•■•: 1 ■..;:■ ■. cnfni albiiot, vatlidc 

roftot , pfofundiui rutroi atiotauc Choc i»uentmui T b«4 ^^f-M^f^i it* »ftc« »IM*, mf$»Nrc r.^fn^jj" 
k 9 t« tn* fl«J> t>iu bf (W4*» fra^ta . t^t ©it bi^jw c 

h«f(^t(n rorycfldJir. Hvt <t=tr laftTtftrn! Ksirifl «k^ 
Hftn iyfljnjf, «fl» iMfrcc cdtffl (i3i{(4nif!r« , i^ fZ 

iiit &e:rt iimuiii (fa&c Dfi £WIJ r^Qimrn M* «t hank 

let ttn grift 1*11 tiittn p ^>:.4. WM&(re<tff ( ^j.|MC 

■MC ail Urn Recto <&W<n ^ • <n 7- f* N]>i- ; ZX gj^j 
tfCl U* lt; ■■ (.:.,: ; . -.-i '; : M( u liflCR St<i!(C \u& tit fa 

€i»H>^»c d&f , D^ pftar ht ttoi^ii ur tenant f & 
tti|tf« *MtlDtiu^n jew<H, ti*s(tjfn ttffrxNa fab^l. N 

in Nc ?)»iU; f'; <-.;r: ^ii;.^<t; % v- ra«^ «> fit dod^l 

If bupr. ^,. - ^. ^ ci ^if*ncs«itJKsii<nfy. t* ( j^ 
HurfrtK-fifriiflv3f tef fu% ir« hf MfJ^TT, fis^rtatarEt 

M rtrtir S* ftni col^Ttf4< ^i^c r 6« fir th<f «io^ 
IHHfl ctf^Itvf.a uo& oNa jnaot^r tjl , Du Si Jt<t * MM 
tl(flfl(fl<NtiHt# in (iaf^|icc gfoftmtt i&'(fi tfrUi 
wrtwi Jcl MCI fJl^tn ^bn: ^r^(^fl fi* tint &m t ^5 
(all cyhntdffte ftiOc< % 11, 13. c p Nrrc ^'ttifielM 
<i]\ nulI:c :;ir;.i-rf . (in, nNaa ri:n p 4 ( ^]t:^( a tfttailC 
•V- it* Mill/ "dttlcti 4Bi faniT 6T«tftha i, tati&ob tta fat!lan»irf cH»Mtl9« €tJu>fr : fcc <j ( &<r W PjcafdEc 
gp mmrnVrng mind ff fluS^faC3aa^aSJl^^^Ir^^^ ^rntui^fn, iiisi> tr.y;ut |i*i> wit wur itranuw €W- E^ 

:*:i? i:1M: i !■ . ][ v! i' j;. m. [■' ». : o i\ ,■':.*.-. r < i-r \t; :r f£u it '■...^>:l :. '\i -l; ■"** f \' -■;,;; :,:■:- 

ftic SartcDrc^Ien^N i ^:a itiNoC^niiccti t<r «rAut«ff(nner ftNa rin; Ma a art fMtt b ( n tfpfdUn, isfirUitria; 
aiB>MDJWfi HAOjCOttCi CuncTdrKb* *in& fln6(t< 0(«ncHn(4Nahttr^*a. TAB. a7'* Wf.ViIcri*joa (jlucftris. !c*/w t QroiTcr irifhr %dl>min - ^iKtiflcffrraut. Craw.* 
© A^iriM Vidian. /to>.Vcrvabc«ct!iu //jJ, Vakrana niiiyiorc. C^UoutllyiijVaknajictocftJ- 
Bf^droutc VideViJmue b>(imini^cSp«r-krujJ f r. Catita irium pcilum iltifiitlmcm auirgun( t fo* 
lil dilute vircat, Horcft paJlulc nibctir, 
=. Ocoirrit in fyluis, Itorct maio c: iunio mcnlc* 

3, Hacc plants frequenter ailhil^ctiar in capitis ct 
ocruorirm morbtt. COLVMSA raliccm pulucnft* 
tarn contra cpikpllam lamUr. Sclent ctiam mcvlici 
hac railice uu in coJcm morbo , (% rJtcac inliar miuia 
btbituri aluu priua mc coaoiata. r. ®kSw»flfl ftfiflfn t^o bm3vE^4,M<» 

icr |in& ben aM^arun- bit %htmm MfE&roth 
a. SlVftii trn^it (t»n in 9Bdl*an, crHubtciSa 

j. ^ufc ^fldn;t wir& cffi«s in JirantMffa W 
•&du|>if$ tinD ^« ?i(Tucn ^(brautfr, *S*>tU3!55 
firmer Die Qtvuliraif ^ur;cl wild &(t (-iW 
Qn&t. <rini4c Slmtc wrfctKibf:i utict Nf 21W* 
els einsttm 9RiJtfl in befesrer SrQiifWt) ipm* 
ais 4 tt« infundirt tint) tcDen gcirunhn ifrlf&i f** 
tcm tfr trib septals fldrtnljtt ipoAcii- 4-NOM.GEN. Vakruna^mrA-^/J^^iSS^mioo.T^^i;! 
WfKfr.lj. fttAajw-p. i.Kjyp. 113. Oitf, Olpufc jrraar.jtf.Boff^ /, 71 
f, ar, 4B» K*> x ^4' //jff - //rff-6-Ja " 
1 j. Mwxv.i fL $ t Co«r- //, 1 ff. Or- 1 a 9. A'awrK -W** 

. ij9< Ijitv. C/«. ^ ?" ^* 

20. Iftijr, ^5jr, 6. Sega, rtr, /. 109, £w* MM 7. Kngfrt. tf. f>i«/; tf. 

*;. KOM,SPEC. Phogcrmanicumfw^B^. Phu vxil^are 7^. 4*5. Phu paniuro MntLA *'hu 
Cimrr. ifit »x H»i mwu* conimuw ftfr /V. 17»- Plw Oioftoriifc feffiU tUaaw. fAuok 1 14- «*"» 
V^naw£wy.a9i # a.B,arf//,«.i^^ VlkritM Totor^ IJ^Tf . Vakrianao** 

Aaffl.il»>. ;*™m»wlWnNuiniw //V« W(47 6.r. 1000. fa ?, Valcfiana mii^rfvWJrii Crr. i»- 
Vaknanarnator rytucflnc fohtt latwnbiH kam % t*&. Bm.CiC, Valeriana rylueftiii O^ u«. tfrf/M*^ 
S ,4 A!*5^ ''r?**? 1 ' : ; 48 /** -»^ft*|to-^0 P./- il./J- Vakfima fjludtm ma.cr to tt>'' 
tow. . ///. OI.A A ft 14 / a zaaa*. ^ ?1 / UJ ^ ^^ fi u?f ^ ya f i^ftrtfa", R ai.i. * 

uSm*£: l a r m ^T M ^ 1 ' m ^ Ufa.s*t.frto* tit ham* ***.** rpi:i«r. ctac (** m inline iui in uttam anratfom d*- 

rem M* qjii^lilhdom, (ed H/ij^ci-mk-Kii fiwum iafirutai pfoifiidir. SiagUjtf 0oi 

Shi am w^eitfl* h*t& >; ywfe'p^ *» 

protect <o«Jla , lof«i 
u fee""** « fl li«*» pauiucm 
- -wjitm ffafflf4*< Solcttrum vna <x licinm Kltqtm 
aUcrfe: ****db coco*!* fcfj;irtl flamina irUf,*, quj- 
I « ftistiit jwhtra f«tictundti mlmrctt horn*! aetcni nw* 
*J[« ift!«fS flvl« vniitff ! In rummitti* leolNr irifiiiui * 
Slai (0 | Je&rtot <«*tto ci"n dtfii panibui infiflii, mar- 
rirrc traffioWo ctioftitur, Ipfum ofctonpim fir. 6, in M- 
iw#>) nwenirodio* fa %> In aufl* //. 9. K>. rtiiw, 
fiuffi fif o»*wriii!*m d<mutn pile* oplicat ft* 7 
rfricT*«i 1«* riwfc a««tont. {juamtrit folia * v< McAt 
InfciiM pknim^* btior* fini ftiptrlorlbui , ©fcurw* u- 

rr<n fdl a fcW*fl«it VJfkfMt VI ^UK<?»m ftllfccl tX tt&Al 

*&tii HU i=» vnh«ife« » fi <o«i alio compj«"«»r, la* 

J t fj.-'^-rir , i:»j ji ■ iflio'j , v onm A ion iMrtau 
apjd HALLFJtVM WnV a £ <■ inwnfonmr. folita- 
1 Quae Sam- Dlt MMHM hf caatm f frsjt, rtif «* fa- <* *. 
unto :. Men mr Don tar $!! KOfiUt ««litef» tw ■"!■ 
*er ba^n sir RM btartdojrt^ X>if i-ifmaic Bdqcl trrtM 
ttJUtt tunc €ffwii rjafir , an rclftrn Cu atirwr Hp 
n*ijf nuttf mai utn tTcfuo r <» Nr<n f*(»n jEflW *^*r 
Nc BlBOMMmiinl frw;* Kn w^t Urn tan^t uotrtl 
Nr &itm< tin fit. i. Cc iwb ton Dec 6<t:<n ^^* t r ten 
B&rntn fi/. 4r W' Nb C«jm<n ^% i f Bit itcctn trtitfn 
BttOk £f- »^ wtfltjUUifp fla tfm Ctwl* «t<t Warn* mfl 
n&4 joNct BttttM <Mj ttt N* ^tumc bdlttt^ nn>M Ci* 
men in fti Wliifffn ^- *- ^ *• Ml tttftm fnfrt Kl WnHtl 
tctf* in W* J>p!< , ^c nittir t^cit isl *j« mw X«to f Mc M 
rtbfre^cn in (r-r-ui--.. |HMH| 0t1n>« BDiUifl f^Wf 
ten tfritf n ?tflt:M*J'- aMttrtftt. -D(nn *»JW#n ctmfmf^hS 
twr ocn Hcftn €wrtnin« flrtftr , «!£ tl* tibriotn |4 fttn. 
ffirttm fl:i5 P*r 5-la ncr^tdf <nifl<Nn tti SMittfaNR c.<>n=» 
fljf Mftthn ty olin line ttntl^c SC*iwtfrit* *"!• a pcr 
wtttfn lofrtM ft(Nt im (lfljtfl<r i eWn tr<nmAbl u<iMtiur 

Bnt 1*3 tfftriftmm t^c;^m ^rfliVN l*flS <■-«*>; M** ^ flrlD ' 

^rifKit (fe o- io. is Idtid ; Qr nl fcnit M^* us> jciacr ufo 
BKiuiff mCittclMf Haw «it#tt fip. :. Wj UimW 
iwr 3:«t* tcnccQi £M&w fr« OfltttiW BWttr trWDdn tt*t:*r i*J pflti rflww 

i™i!fpt Ntclrifrff, tracer, nntvw nHt ftailtrc 5M5ttfT W«> i^Cf «cnniiid9^fn finttt wan ©m t>ra ^crm »*n «)lff*^ 
ii fiuua Hdr< J* <■ J^ff** TAB. 
•*- 

u 

t 17j» Lif. Alter tttkus lutciif, 
Ydlw vr (ju!tlcn*Sarwoit. Mi^fetitlo tiu* pcilcm vnam ct dimklmm «* 
Spontc proucnic in lulfa « Hi{j>*»iia t in Anglia M^.Bolbt». Atf. After anico. 0.A I'^i Mugt*c* Brfj. Sicrrckruyd, 
l« fiift tutitclflrun, McJSltttncit 9^^ veto in Itoitis colitur ct mcnlc iunio tlorct, 

j. AArarit tcmporibm Iiacc plamt ma^nt «ni* 
mibaur, indifcuncmjiscumoribirt, in Ingume cna* 
m, fi foicct folia Tub ouphsmaiis formi impo* 
ninnjr; quinadlrmct ciiam co*tTcm cuancfccrc , ft 
Ma umuro nunibii* coniineintur ; <j«o*I WTO *lilli* 
(Oc client j tn tiKKnir- £Vr ©ftunfon ift Jrailrn wnft 2w*jw ; 3" 
(itfteOunft it>it& u in iiianm gfiov;(nj uii5 blufert »m 
Aiolfltfi 

,. Srt Sllmi ^Mteii tifft Wtanw in ojoftm OTSff^ 
rbc fit arulm un& ^cfftwulltoi m hm ^Sfl*«w 
wain man lb«^Ki«« al# *mc n U^ctf^taft carutft 
fldc^t : ia f« hbaup»»i cf rc^icita« n itfMKM|(ii@^ 
)ibwttl|liti/ irmn matt mir ucfc Solaltcf W Oct ^Mt:* 
bollit iwl«rtv;Vcr(rt)tvcriU fllaubcn ifr 

*SOM,GEN. AncrffAi. mtb. tt*tt^L 5?8- Aftcrifcu* jWa* Or. il9.nm-49?; *W • H*- *»*• 
Jei48.l»i».$|.Bwrft./. J04- OiryfimbCfnuiD Mm. Zjpt IW»i4* BoplubaImumL^Ccn,^TlK>.^. 
K. ir*8t<* A»> i€9, Lffiw. Jr. j^i.lK^iti. 24'' Wtf- G«ff. }8fr 

f.SOM.r J T^ t lnraind»Doiif. IW.*- AOerl. a*r/.//.i3- Mtf Nfcnt-te A^^ # ,M iv!" 
MQIw.AiifAy. M»fc AflerittfeuiiJ(ecJiMi*iJtC«r« 

iicuifij.1145. AllcrflnicutliiKiUTcnisFjrt. 1*8. Alter ttMiwwnii, florclutco. ftlui icirci ^m in 
iculcw excrntibus Cm. M 14% J. AUcrttticus ci Inguimt ii L Inpimalw Ij>. Jc, I- H«. ( f^. lOT .;* 
liis id Horcm ijridii C /:. pta. a6fi, Alter atticta luttusfolii* a*l llowm ngidi* AJ^ Btf. *caprt , jk AKcC 
teitinwt Qirliiflkcr liuc foinofus lutcus ^rrflf. t<* 1P* AUwacu* iniiuus , toln* idjtorera wmim«. 

f*tkl*7MHu\^lii ri4& Htm. L. 8. 144* Chryfloihemum comwjrks, fobs circa Ho ™>ng*J 
Jtorif.tKOxn.ui it. S.nt.ff^f. Buphibalmum calycibuj acute foboln, nrnu tkcrnt** f' lini arnpScxiciulibut i4«i* ;y. G^ 4 1 4. /tol* 170- WKfc 24 1. iou&crrimis iwv. jfct. 90 1* »• * 
foIiiihnctcUmampJcxiciulibut^ cdycisMiis pcramplis, piingcniiLus Hw. Cort/. JSS. Buphihalmuai ^<r*. Sift: rnuuiiont Btairrc Diana ken hie propofica 
Ar*«rca fitit. cuiu* dilTcrcAiUi r«l^uff in foJih cal^it 
E5fft» f** ut r««i*ien»m noaiina b«ankeium iddicant* 

. * irw >*. i B ci var jit iojnpoiiimr , ouortmt ill J i« naaf- 
p "iu^irtacn cipindunmr/^a^ mc^il v*n>« to^ ct*n- 
Jj^firi^tuf^f^it^j, minofibui pith orflMom, 

In f^*"^ lo«i», vtt f™ic oi«ucnii planu » rlpJM a«m, <pflfl (lcff<t M« Wi Bh ft f W gJSISBrK! 
etRlfmHl cuMM^t ftrr f nfhhf (ft wir;&Bi4ft*^W«* 

oca Dif Uftd r;a -»tfm e*«raiKi« HMWiJi* 

Etttcn trt n(=rtn JMtfCTfOUCC C«attift M W .W 

mc fc. ", wr& «* wtte<fKflt« ■**» WrfBtJrt KW'"* 

ton W nm :\an&c wl^tcn^ft in rtMttMW «W ™ 

hA(i fig. > , i>» in Kr qfrtte r^ii«t«« u^i^ Men dn* 

SS rtrtort team ctr«<t hi , « PMifKFEJM 

|i hti (9<wnN« » no c« ^f.ani< oa& cda>l<* * 
rStatfl bcMwAi iuy* prjlfff TAR iTj, uf. swhw paluftris foetid*. Panax Colom. Omn. «raunft ^^'JgfSi^SteaK 
GWkruyd. fi» ;//. 1. C*u- 1. Stt *' I ; 


' i, Canto ah initio * \\to rum p*«lu m eft T fona profua- 
de vrrcnt, Mores vcro purpurei flint colon*. 

i. In ftagniict palodofil loci* crclcit, Horctquc 
mtnk iunio. 

j. CI- GGRARDVS hanc planum muUis ctlebrat 

eneomfr, elfe niminimcimdcm cgregiiiminreccn- 

tibui vutaeribut rcmcdium, (i coniuli et avj.-ae 

porcinac mixta extemc appficctur. Nun null* earn* 

dcm in omnium fcrc fracmorrhagiir laudant. 

4. SOM. GEN*. Sideriitt MM* Mttb.&}+ itif* / 

pfil 7*ar*. i$*. £)& Cyfl 109* tf«ri. /„ 162- Haft 

Jtif, won. p. 9. *nfl>, 117. AV«. 4?. (Jta Car* «& * ®«^ fBldtttr (ft* twiitcl sratgvuii , h 
roil;* 

unDMulKMin Junius. * ^ 

bcj iveimmanrtcifwrdtlf unfemii ®flfc 5Z??l attcn venQMvsfliiirfii 
(fa* J)»r. 242. jV*it*». ^ sr - 
'• 77- «&£*■ **^ '* **' 0^ tf"*r6. /fe/. 1 * 1, Sr«hys turn. *w k» 3 

, *•> 3*7- «A <4*. Coch'.*!: 
Uricw *. 194. fftttm 134. £ijfifc ISO- Cm/. //, i^&. gflgfir. J/„ Aw/l o?. Aftr-unf*. d # j : . ' *» 

1, NOM. SPEC TcnioUCv/4/p.4't* Panax ColoniOr, icof. Clymcnurn mimu §**£. %u- r.t^ 
chia galcnctilatt adulterina tf. ffprff, dtp* O. 10. f. 7, /. 3 $Ti!erittt prima grains odor is 'Miifi V- - , ' 
**. Sukrim anglica IlrumoA radice iwfc W- M- '^- ^ *63- $)». »4* Srtkrititi congener , zxm& 
rig, radice gemculna ec fere Itnifrafa'lliali ttiMtb.it*!. ic(. Gakouljsan£tdi;ioliafoci.da /, ft"/// * j; 
Gakopfis paluifcm betomcac icto , llt*rc variegate Tbimr, iSr. DACtjj. 109, B«/A. /. i£l. &» ri^ 
19'. 5uch>$ aquatic* TA 7*7- Sitcftyi lttHiltnt ftt. m<** /. 26. ffirf ^. 237. Am. 49. StachU : p££ 
Gtncri Cmtr* itoru 164 Suchy* paWhrt foctub C S. fw. ijtf, w. u.v««. ///. jSff. S. Xi f J0.T7/ 
/yr/w. pjgf. i?a/. f£;. //Vmw. 37J.f. 948. fc ^, BtrgtA fl. frtotf* m, Mn^.A jj< r »/* Stwk 
fOM rmcari Janccohtn frUilibro » ball cmafgmAM !.«.//. CM: )c». lf«i ji? t CMf, // :6j StahAiaS 
iKifUslprcuis. I'oIhs lublurfwis, clIyntdE, idbilmcmtf^MAj^,/ivip.^i.Co(ir.32fi fi«iii^ !rS 
113. SOdiyi vcmcilbftfcxltom, fbllii linear, bnccolatis femi - wnpkx»caul»bus Lim. M Aff 4^S i8o. it- a. tvxb. 1J4- £Mfifc igo. Mg Oanct huius flmc H*™* F^clv>*?fijM* fonr. 
Ex radicc A£ro|j plurct cjy^i p* oucniont , quil>gi folia p:r 
iotCfualfj opjtttio idtuutat* iUytxytwin t t\<tum jcu* 
minj« .in rwrprc Cfcn*ji , In fupcrfcjt.vc'0 UuttcrhttTo* 
»t< In fof* fiiwum fnliorum alii Aor<t la vcrijcilth adn^c- 
KM* q«« profandiocM i:ii font, co cc^iofior** «n ncofmc 
con-iRfU, lup'rtofci vcje nivciorihut rtor^m ci^mmur^ 

la v vtinhUfci. InilliihiifoKff^tnietifiMi num^iui *;tt. 

«'• "•*= L1NN4EI Aftf ipii* , ^oae virtic'lk* tci««rot 
UMtimcfTc voluii, cum «ljqt» limiiatJ^nt aiffunwn^ tli 
Flos, quern ini«g*oni <um <*ty« /1, 1 . civi<oroIIiBi ft- 

S IW,C ^5'* * . ol>^cm«aiftroi«tSnii jjf. j, AttlM veto 
> 4. fiTlli, ad mrio^eilns irrc^ulflict pttttrw : in duo 

leuirer fotniucutn. Infcriut ttlpinUneu, hcinlj medu bt«- 
rauhus niiforf, CHii Ia qeinqyc <ih» tKjttJn diuidtrar. 
tfoic infenui, r<:**rjJcf ^riQ- pofi»« lunf , « n itfMf On- 
itun r*»« »«. 1, oflcH<Hw fu^Horc** fc rajuji* dlf*«l, in- 

KflOfT* fit J prtpitiijcicrci ML Serin* ^uituor , nodi t'hebre firji^ rtfa. fi^eti mbca itkNh £u* tcr laAMbi BnlS 
(nw Mw CMfaia he J>;i*; ?in Mfdla ^>iCE 
Htnwc , . VMtuti im/piitf ' « SflH&c cmMrrtf. n: i 
pttr CN;rJ«c ^t -Wr&fn hfe|ti SSStf lb fiUdS 

hrmuaWi no^a Q0tcf<Jnt<r fitter t^m ht &i 

fio «6|Tir tfl HlhiiM Nt Mmnrn | 
m»«m tfoacn (it ^!us«n # 
dm HtiHlfuin 

DuaninKi "f^T"!" T'ttrfaniiw mwilBn ttK 

ac* e:ta>c»trnOfiNmM4f fldiri %. 1, t<ffK rtlEicT* 
ff<t«fcnt<i|fi I ;.a NnS<la>fl<^Nnertrttrra^j,hiei* 

*■ ^m : Dfim |ii twht J* <« J^f? ?<ftm f rtt» h 
oNtc Mini tuttr m r« ^W< ft { 6< t , C Nr *ru5 d«i « 
Witt ifh ot< m (re am dt(u HMflUcc tjt, i«;«i<tb; 
[CTCcrcirir. j;f HteflMO OnKn f« rc^i !<< MJtEHtlL £<ilwat!futc 

.hua WQSKWue, inttf t<* lti= BR to J> 


itrrn Rtbrn TAB. 174* ^f- Anagnllit terrcilris femrna florc coemfco, Morgclioe* filfr, GuydiclhcyJ. MoofiUt Murugucs. /f^, Aragallo focrainc. Qd. 01 ex Vttra liuent , Acres fimt cocrulci. 

2, Crcftit in amis et Horet mcnlc iunlo, 

3, QvottdvimiteshaccnoRraphntacomfllaTAB. 
^•^xpolitttonuenit, <juum vulocrarii fit, tx in phihifi maJignu^uc febribtu conduut. TAB. 4 j, adde: MmQn 
- /KKfc 30. JAm£ itij 4- XOM. GE& vkI 

H t Fr&iKof* 77. 
J. XOM. SPEC. Anag»||i s Ori. h Dfcfc 48. i 

iV«rMJ t M|7 # Anagalto foemina firi^f, / l40 
39(. t^i. 1237, Or. 417. Mr. //irf- //. , ot ; 
»* 387- Oorfl. 31. *. lWm,4c. r. 107. £i 
cocrul« foemina Lob. H$. 24S- 7c* /. {A 
Antgalln fojib indiuifis i.t>*, /j. j^« 1, ©if (Sfoigfl iHAfin ben nflfic einrn M Ml 

3. GS ftceci duf anifl<n SornfdNni , yrB KiW * 

5. ^icft^(lan;*i>fltmi(^fonNrn C6bktk& 
ri»uwng Per 43Kippiotf<) cine rrm (rwnfibajTiaif *> 
tan fie rtn gutrt Oyuntrraue , figlcftta u W 
fed>wmofuo>t unB giifftflcn S«ttrn bienlio) i(t 

119. R«> "9« »«». iwrfc. 91. ta t /W. W* 5*- 7A lis* 
procumbent^ Um<S}tt, /. 14K.H. 1. Cflb* //. 24^. fc Amgalliscoerulco Here Orf a^»- Pff ^ 
131- Rlpp. 19- A>«. 14. nun. 162. Hrrm*L*lJ>***K m 

^*j. i 9. /.owe. 104. ,», AUUb, 464, &<J. 3 J, Caw* *f* 
ijff. a|2- Anagfllltt foemina flon? coeruleo JTsrfl. 4 s ? 

Aitagil is coerulet Tab. 1092, AtoufA. H& 1?. AwC* 

ft ///. *. 369. Anagalli* foliti cuius tin, Mtfrfl <*•*?* 

i69. /rjfft 30. fio/i*, 44. AntcaUiifolii* jfidttiilif p tf* v-ff hac«flfl*rit Iukc plw* «*» ilia, quae Tab* 4*. 

» ■ . M fttm nofl«*n iHlaiMcin™ *"Tc orkmttn cr*. 

• rtoJei to<*eiicfn*cfcftcHdih»Wiw p(»m«m£f- 

Z^ prtpiai c* f *|y»Ji»MfMlJ*i qua* pHnic«fl«<in* 

^ »** Sif*»Hi*l>** ntl * flofccociHicoftt* lucrint, fo- 
E^Sil fc»p*f «o*fwI« rrw<air« quod c< HALLERVS 
« „ ^BOEHMF-KVS Fl. Uff- n. j> adfcrunf, qc*d ciiacu 

— TH ; aumwnmcn 

0J0 proucntrt coe* 

m otuanra ill* ticm. tUCKWEtUA fkfcort** tor. 3am. wrfrtf Jfatm efnti ait tafiniin, ttd*f tob. 

4J- tOtflftJltltt tTP:NRf |i> C*M0 fitCTUE, Mf m!< ton tat 

Srdur(rf<im<rti. ttfratalwnt*c:;(i:irit» tafrlbf Ei:rH-rfii:c 
&?uiNra« &« i<Mr (italtin MNc; i&d*<*i*c4 M ba* 
c;njf &!*«(* RAft RbM hUO%ltf tN^!£ *tt(fttM&tr ME* 
El4) trir>. r:<vl pe unfit ^ctn mil Nr r«rc:i NfilH frfn»c;l(rt> 
Qtfttitt frStrntr, jirf unfitm K«l*rti «fuitb«i bhi>* Sfariu b:f 
£iim<n tar EtrM^fn^tni^nwTft^tMa^lUft^^i^rruNr^ 
H rflcttn f:c pror flcMt H«H SMttnwn |c rr^irc, irE^-ci 1 r-ft 
J>ai(£?i imv BDWWWt l« Nf FLUpl n. n ftftUtttm 
tat mi* ecu tin* txii<b aisdoltuft (8m'u4f a^umrrli rro^ai 
ifi i ftrmc-$ atot tf acta ifT ulitt'iiipf Stta ut<n pj frtftatauti i 
ob ni$t aui Km Cacmcn &<r fft^ajt »t totbfi Maw tine 
Maw atf tint tint nibrt anntc Art brrfutfc^mrn ftaiif ; tpir 
r:o!!fn lit aNrMhrrfliirnrirttrftbdiifcit^j ni;$in, rtfjlft^ 
llcfrrc WttM:itgfa fmb JnffllfMH Hi «m HoffftdNM an* fi. Lciiiflfcum, Ufpiflicum, Cfrw, StrtfictEcli ^dtrrOLf. CrJff. .\i?»r»*''. A*>>r-»3». 'i*t^ TAB, *7f. 

Acltclugc* Bf((- Laucrfc, Lauiit LuHlock 

i. C*tili» dttiter id <(int«Of pcilcs odfcumlit, fo* 
lit fjiluce vtrcne , Rorcs tunc hita. 
:. In Anjlia in honis ftritur^ ce menfe iunio floret cuilhto> J^ultjcu, Cjtf- Ixukltic t U ; gtillie t pAnait , r, !Str@r<t!gt! fl*'S* cbncjffatjr pier gug bcxfei 
f« SSMtlcc frnft hell grasanin , f>u JBiuwfit fl(l^. 
i. iKdn fti« « in Ciisdljui) (n Qwiatf wo (tun 

v. ^U>tif}dn r ^IiiifcT un^ Sfliimf n bolE num fur 
bleip uti& tro-dni up, ttttin iitfbt ftf 4>ca tDtojjtti lu cr/ j, Ibdicct, folti ct lemma calidioris indolis atquc 
cxliccirtt^cilir puttntur ; v(iirpaEur iiaquc ad natu- 
taitcniftinucndumtUimacbi calofcm , ccc non id 
pcllcntioi Hitus b vrinam cc caumenia Icminanim* 

4« XOM. Ctn, Lfiulhcum RiLmtb. $o* H$. /. 4)7* Mm« Oct. tfti/jrff.mf.p.lf)- Hftff** i8o*^a/J. 
int. 39. A>jw* 64* ^KM(b, ASetb* :j^. J. ^iillkum Krai, t.tigC £jt. 370. /rorffr, A fii Kxzutb Jts! t a% t Lm t 
Gtt.n t xCi, tdit>K*. >C$. Xo). IO4. iJtdvv* ff* fsSj. //'*tc6. Jl* ttti0*S$2+ 6, Al&rwJ. i/. f, iJafl. Cofif. 17*. 

f, KOM. SPEC Hippofclinum Matthioli /Jrjji. 701- Lcuiftitnt J?r««/* ///■ n<!- Lcuiflicum Tr^ 4111. 
Jtsctf* ^16* Riv. fvnf. /. f>0* Pifj>^ agot llrm» Iji^J. Btft. 37c AfOij/. itafr-7- Leitilltcum vufcyire Dfrf, ;n. 
Ztojt. 167, a P*it^. ?3<^ Of/. i<w8, Rj*. /AJ?. A 437. Ghw. tr*r/. $3?. ^ron/. H Oxw* IIU 27*.$. IX. t, 3. 
f%. 1. Ltuilticum gcrmaoicum LaVrpicmm LoA. /^[i. 401, £«*• /. 7^J- l^uiWiciim vul^arc oftkinar*tm 
H'titTHiiCl.t 647.^ iS. Ligullkum CotA 4 DwjV- (4.a£cwiC- *^f. 1-ilwHicum adultcrinum 7*if- ao*^. 
L>^uititum vd IxuildCMfD volgo diclum Gf/it. W. af>4* A, Li^uHicuni vtilg4tc AUnth* f.64. ^cJAib. Wj^. Jf, 
Ujulticum vulgifv, an Libanow fcrtilit ThcopJirjlh C. B. fw. 1 f 7- * .»g»rt*u»m w*tt« fo!i»s apii J.ft HL 
b. 11a* B«rk J. (2. Ator&nd* ft 14. f. io. ^g- a- Ligullkum folin muluplUibi-w (but fupcrnc incilis tiar. 

H,a$ t tf. ti,yff„62. AJM-vttJ. ufrSpct. 210. ir. 1, Jtop. lo^./rjrfr, ja, HjV.OKff, 175. Angelica nion- 

lana pcfcor>4 pxUklapii folk) /cato. 313. Agar* #%t» /A llu wiit* wow, toiilony.i, Im(i in piiirt* furict diuifj 

mm ifacutun iierom diuifirm frrAMum vd heinbtum ift* 
FlHfiin vmlsllj.il {emporium HA^ironiur « n*i lnf**l«* 

»j'ii nsnuro f(4iofj wln< fa • quit in o^flrj koci jJ^iju 

r«dfuic f <^iiciimmr t ixhjcfiocn5<ru»r^uacolidimuta 
fflfitm w.-jMtir , quorum rin^ulut /(, 1. *i quinquc r*"* 
lit fjiuit. sor^Iae latri*rc«n Bcii^conftjf. S<mtnj, vt (*>* 
kiUh« gcMKa«nai, biru |!f. a. inter fe medio cohat- 
mi ioco, fc°£Ji fwk*f* funt it matufa rtddiu it* djlTjiitai a 

if ™ f^uTKuluni ad^rtfeunt , # a i t FigufJ* hit daoi « 
■UCKWtUIAr«?«ui»i. Sum* KiuMbi^. (tfyi^tm , faffc^olltn un> ifl wr* 
KtcNttf 3aj«« wtlNiUcn ^ut|cl £g. 4. EMt^tti Uncr. tt(i* 
h tmD *n «rW rtiof StrtftiAtuaNcEt^iIc* 2\:i:iir. fta ftn* 
f-flttti Wikjw iraHn WitEfm cmjnNr a*fl<n tNr an , pci# 
dor irftJ oir|d>tOfft< Gmfc:Mm^n eftfr tt<sric tEmftstErt 
bflf. 1>( S5EtJir,« |1ib<ta m tin(c |UfJoimf[i«<|r^nt £ctN# 
■M tcflcttf fti*t( (tf^nr ItMottWi WC atit W tiflftcr ftfrM* 
Ml fitiictt* ADbaHB : air* t**r DoiM pettfll rttrtrt u t^c 
£ticlt nil t>t<n Wt3(fl, &&?cn tti< tip. 1 * ati* fuiitf (f«* 
us * tinniir* <tbw>m ^luc:fT;M£t(cjfn Ciftf^*t. S)i< €ajr 
cuu |oftj(i w ttf iWfti W (W'SiMt ft^. a , nil Hip Nj 
t( ■; f. ^;',iii i^.- .Mdtfe ^ "<-(! C^i^^» fill? fotfl lin& b^Nl tt« 
dim flJrt<WIu»j<i?» W«« (* iu ibrir SWfl< adejif |lb , 
fpriK;™ f:i auin^nBcr , ai)>, M* v« wa tx!c> Ha) o>m 
(i* f bnlm « linn mi Ua BWttrn tifuiNittti ettri nc^ (dt TrW. 37c. ttf, Purmica (km. ©•cml i e^f c iKiftt 
* **i2lSrccifuorT, tdL t^armica* Oliudla. CjA 

I. Caultsfcrc fAim pedis alrtrudincm con!tquitur t 
'olJimminijinnarvircni. Jtoresalbij quorum me- 
diuiIocuilutciHctt. 

>• Ktpchtur hacc pfanu in pratit humidis, dure* 
^«m tncnic iunio iulictquc pfofcrt. 
J. Enttr acetaria Jimul cum aliis bcrbis atlhibe- 
J*i Wmmii alarum refrij;crandi vis tempetc- 
™£ ,?***• ■> we comciiEtc, doloribu* demium 
I5*" 1 *' m ftruirc creduntur , liquidcm faliuam ct 
■wm chekmt, ruic^n^ p)m | irl m | tir . Hcrba 

m pulucrcm rtdarta ct nanbui aitraaa , (lemuta- fpiqljer 9\<infarn f nflba SSffTMm* Cr^f. ntm^uv.* 
, Hcrbc a i:ilcmtit*. srf?. Wiklc Bcnram- 

1. ©ft iBuiigri ipirt bft>itiif)c rinoi guttfio4;tie 
fKlatrcr ftiif* Ara^qriin ; bb^limflivdl miUhfTjrti 
bin t£ *cib* i« tctaRtoff . 

1, Wan ftnfri tE*f« SEraur atif fcu^ffrt Ml/ 
uii^ flcbrt im 3unius «* 3utiu5 iu u*b*t ^Oluti>f. 

3. 9Sao mi(a>ft fif iit^alac tnt <intf wJWattTft, tcu 

m» bkff nttbi cBiuPbr f libta- fm ?WJ1™ f««* 
w*iiiiiaaiiftfiEJi)(mWunhbo"WB*r^*9n f *m« , i^^ 
bfrtTfinhitiftftat gw(t(lun&e*ifini^i?K Cicjoer- 
tramtttirtilf attfikiyfl. WmMXtMgmwn 
DDblablf sftaftaVtvn >**i <nKCfct W* f5 


H 111 B I ti>ncm prottutit, caputquc a craflu mucoluquc ho- rcinijjtt Mf-$NplMil ™* WlflmUKa jHfrfr 
mriiuubu* Jibcrjc. fritfii. 

4. XOM. OBA Ptirmica fcf. Afrffc a6. /f#. #, jft. $>w. i8i. **J1P- '/+ ****; 7**- 4S* ffwcik *<£ 
146. /Iitf* fst. Tcflrir. £96* items, tiflt* Brt. t io. AU^C^r* fl?- Parra /. in- 'WT-kJc. Arjw -8k /.V^/ 
/J.9» Achillea £i«r. Cm* »• 724. edtt.Kn. R7 »- floj* 17*. //A fltffl- 7'*- <**"■ 3W« A*iv*.fl, ifH^? 
S4J. GwfA //, 349- JXdtf. 1*4* Bothmtr* it, tjpf. 141. £cf{Ar. P. JVaatt/. *S4- 

c. SGM, SPEC yuactfjm in afjxrris Pttrmic* (Mutt C&tf. 49?. Tantalum album fuit tcutum ftj» t n 
fj&. 1 164* Pyreihro c**gni:a quaeriam hcrba Oj>. tt. 174, fc Millefolium tcrcium Ttj%. 47$. tiricotib^ 
Itris feu Fnrmica Do/. 710. Draainculus pratenli* icirKofolin C t^pif*??* Uratunculus pmcofii vxi-* 
line Purmita viifcrari* foito ftrraio Atoifcii.Qxou. //A 40. &/7, T. ia./. 1. I'rarmictc **{*/. 0&<fok 
afc.atis.h Ptanftwa&fJ,DJcff.4S.** jW«. r J»4il. Catfr.fpif. 3*4. Cr/.6o£.£*.tf#./. 344' J)*- igi.hiRig 
Fuchfii L*/J. 1 i^S. Purmici ten fyudlre Pyrcihrum fifff&4M« 1'carmica vufcjins Cliff, (h >=.£**. ft* 
/rein. 17.I1 f- SJ7- Jft- t* l'arauM fiue Ftanroca folio Taracunis, vcl (ccrnutamenioria ttf, ftp, 14, g 
/. 4* ;. I'cirmica vnJ^ari* luiin lom;o femeo, i!orc *lbc> JT. & //A »i* U7- Twrr** 496. /fj/^ Csr* ,j, 
Jteop. 174, Ku&bib.ttoh 111. A'mq. £f. /fcn»./ n^JIdf* rt<Mtorr&*A llf.ffw«ltff.JHprwf.M,^i,L^£|A 
Achillea fblit* I wgr.s, ininunffimc fcmm £fay, ft.thff.4t1. fatff 1fiJ.tf.Arce.7cK. AM *eri t is*.,*™ 
J76. mtl.ttttv. 7»:.C«ft\ jSy. JTJcfc :4J. luM. rfj. Gwif, //. 34?- Bedawr. A /.*# M'-toftR 
i>w*/« a$4- Achillea foliit Unccttlam, acummttiSt argute fir ratu A«*. djw. $yS**» 10. ti*u* Afci^c* moutionc in dctincir<di hac pljrta JlLACK- 

mr<Jm Mlljcr^io r^. tf. tthlMt* , hin* « Mffli MnMii 
j*> anti^tiii fJtintiir, ct a rc«iui^rH>ui hatjrticit cibm ad 
i-i^iii j,*nii* 'd)f> f. ''. Innic'rur u^kl tener>f t £brofie, ex 

f.ufl>t a^TU^ffi^ta <t ««: tit e ferr^ta* F^orci *x compoiitorum 
I'.eAff* 1 in ciiycc d?ofc iOfbrt^io bMnnict^ in ^mMfu li»- 

^nTi'i fi;^i T ^u;km 5. ;. monflr!l t quorum litubut ptcrum- 

*ic: iti *«* ^nti;uIot dlojdiiur ; Jo medio veto lahulofi cf 
uiaqutlidi ccAilitcntur. ^cmJna ada>odum paxua c< nudi 
llllfti nx ft&r acf* ; ft< m: ct:^ tjfter o«t t*n fti:<n ci^ra j> 
ran htnwij «ttTr> tfl ou^ wo ua niunn JMiMhi 

he, M fit ifl Ktft:f?'f 3oxiSf (Met , catmit |i5ii f 

cm.^qutnai cciuurcntur, dctuma adax>dum pirua e( n«di urro, un> |]<&(n in itaa Scl$* , Trdjtt j;:i rwta &j( 
(uut, an ttnjaNr ItfJffiNn €4:-;:::: t<[l<>tt J f A3 'Xs* 

bcftlNa^icB«tr(£Tv«4 # r&ic ff. i» |(it<t, unbrMiti 
itif ;fwtTi in tnn Heine etuwrtntfflcn; tit in *re ^Riftt t<(fiM*a)*» flt<r tfiltttn i«f <sa* tttuc (tsfffliaM c«;<4tffl ttm> ft 
Cd^»a pti^ Kdn e^> (if^tu MM o E*m SiVdfr ; c femex quaiuor twitiim ddtialincm conft- 
(o?fa pro*ur(?c vircm, biccic Vtrii colodt Ipfili ^ i : ©*f8 ®MnN iruffcftt toe- tier Su& 6«&; » 
SoMtlftfhibbBDtflflrflai (iriSfCKiirattctAiAw 

i- ^i^ SScCHo Kilt man fix Itibbrt we* i*» ^>UT|1 fliUw, f. Hie 

Euiwr, lofta p 
nt vcl rubrae vcl vfriilef . 
*. In hortis cotttur, ibukraque manic ct 
mcn£ tloivt. 

)• JJkch rcfrigrriTlili partim> parti m fldferm^end 
v\% ail(cT)biitir t appttitum incitarc actjucic HtnDrc< 
llin^ucrc dicmoft 

4, SO\\ GES- GroiT»h[fa JUL ^ffffr- 14c, /^. /A 1481* «ir» tj. //f*rf. /*i. & Htm. toi W-^ 
ff^rfi. //. 213, yrtlt.w* Kraw 4 %}t r ito)lSy$ t %Q. Stgr.ftr. //. 31=. Inbcs Too7A<Vjc t £j0 a Gi> 4J- £■»& 
iWrtfr. ff. £ii». Gr«r. ir. aot, ri/r. r. m J47. x+y, z$%HsU. Httv* u*. Ctutt i?o. L*Ivv*a<tu. ^Jttjlt 
Vd&. 74- Gt*r«. /. jo», hashvm* tt Uff, ft?. Btr^tn. H. ftaxtof. 174. 

t. XOM- SPEC CcancUnnfpiniThcophranomcmurata Gtfir* N. *«», a. Vua crifpa Mr, ij?.** 
^77. Orf.7* pp. 1314, i*m 617- 7**- ;/■ ac& fip. j 4 yt. Vua trifw flue Groffiihra ? */.tf 
RM\H$. It. 1484- Vuacntpa r. Gittfliilaria ()lucftris pj/4. i<io- Vua fpina MauKiio Orf^C^tft 
S 7 . a Groflijbn4 ««ff. nj. GrxjAiibew alba £jmi it|, tircriulana vutg/ths Ct«f t /. no. Grtilfalina tfci** 
garrt Attrin. txf. ftrop. /- 3 1. p. < 3. GvoOiilana C V«a cnfpa trtfow. 74. f. 5 ^s* i;- & (irolTnhifii liWf* 1 
uacino vcl Aurora O-Itjcllnt C A^ 4 c(, Tma.6w. Rtpp. %1. OStLG^ 41. W. f ir;i.fijf 4 JC4^W* 
//. ifj, ntf. a 9f, Amw. iji. Kibortmi* aculcitit etcAitj fruilu glibfo £im. w, £/«;«». rt -Swf* 

7a OTtrt. 3^9, Mi». 74. C«i«wr. ^ t a/^ ^ 7 , Cwff . |, 30 WfJv* S4^ t Gw/f* 
taorr- Jew. &fc /foj. 17Q. toff 
tLfrtoKrf. 174 
Auff*ipfC + aoi. 

^ a** Ftortt qui J t to ci nmi.m frutfitai oniaffiiRi pfc*ofii[t 

rvh^ui4d4ao>tnui, vifloth ct fniftiitattam fa f ;« «<!a- 
*tW ? w* ^«w iwuii, banc pbn«mjflfmtic«n«. .p. 1, Ribcsramiiacukati*. bacci* glabra, pctioli braflea nwno^J^ <rcfcer« t Tolia alccmHbn p#rt\a cjft, co 
bbcolttJ acakM t la Mlonw v<ro%« a , . 

j>lcfumqae infida *flc ^cprcbct^unmr , l^Jnijc r ,m*n oNu 3nm. 1>1* ^(a<f(rfnfrjt J^^d^fn^fn?.^i^un£<ft^*^l^ 
a, j. t. 6. Wt ^;:imm urN rnc« 3wla ant fiimi w^ 
let * i»tr cNr fcd&<n HBW(| &i< fttttfCfl Upn ic^ucnomcrodifrrcpjnt. 
veftfoplkatJ, r. 1. Eac^mr*nofl<nw»fi>jjuriif« w 

Sinfttito* fl«. ^Ufmcam f g p«*fuQctii9 ftftit 

w> co Icpjrat^it ct *b an(tr|«r< Ucic ^, a f ^ ptdun- 

• C|ujnsul» In mcilio fcrc Iko inftroitur. a^ £«*«. A 

CBlft TAIL 177- £Jff.. GrolTnlaria, Vua criTpa, Vua fpint. <7 f m, @fao>ftbfcT f Slcllabffr/Srflii&hcr^rfiScW 
-J- AagL GoofeUrry. ^^, Vua crtlj>a. JtbL Vuafpina, GiU. Groi&iKer. Mg. kruys. Seiko. fr ;/-■:' tic Cttf jwtitawMcDnrt ta5fe*CM«ilM ««£*'* 

MitWt bib; aUew t-tc Smir tir eid([ir, tic **£*!? 
Icna is i(iNn. i>,nn Wc ^kqAMH K : : y 

iliij ilf;*( Wiit trtimt Mb nut cm* ^uw* U» TOj ,* ftiBU-iba»fo<tom, e«w)wr<aiy«ln qoirtquc li. 

** jndiuidtjiiidcnoduni pifua ttilaAt. 

in- 

"J 


■ ■ Q1404 J^TC 

it 3<$tt di- rJhM dttcAu fl« -. £ fi ^ tofelto m* ten intra fa i, ffflUtfl! fcdttafl 
wnttB on tfa Cftflc *. cm tEttiiti guittyen: ONn attr an 
&tm OlfM etKttJ U etc SiKfit hi an Htf<ltfnt<twqtnt;c 
vnutmrtfcii «* ut&jntt«cn Ctcftn r^cti tic €tct*fit*n 

d. wefur* Urtr^tni flfafltn ric t&ltimctt , rwon fit f.fc auftc- 
fftfcfrn, nftfcindrtUubicccntir |X £:< ant ten M$f$nit' 
ttnc M MQt-Wtt WMft 3lUCTC 6fY4. tcjhfrct* «Act 

tot* :.-.:.*.•[;: feiU c*t Sr=4t bK nortent &u Canmrn 

atatfta<t|<n tretfer, attDK ftlizauntttfcafn, (int; tfontit* 
l< r£wm in finUf" -*-*atiicn fcrrftlbtfl f<tr lit in ju fr^. ?lti* 
tier inncm Sldajc Nt frlcbct fwwicn fund et-wtfifcc ee, xttt 
itrai ttcfca €tactriL(fn btittr, unt euttm wren fletvc Uc 
WfAp reclfct n<jft tm eon J$4lHCift L <- wfach nDirt 
t*& Qmme l <~ fteff* ftro fait fticfcr ivCffttcn 
aNr mac BNitizilut tafrr rc&m, ccvl Nc Wtitfrt r>« tfrcr 
it^i fcjroentii *&««» **tfe#oinici t c^m durj tt nfckrp SKiiffc ir.Utnin (o flfnau vcctHRtni S'b^ c^v "Jan fe (*trai 

li$s;n "wMcr aijbaTHii ■**"- Ban <r*^i© JU^^^<f<s^f:U 

•NTTKLfft, To Vt^nmr C:c fcffc e^lir gnftl tie *HcA«lt ence 
SSccwj ficmltfft t:ion&mii fltc^Ttfr ike €£numo4rr{*i 

St>* Uft?> ifirc fiJttc%, *. ?. nitt flictttffli!- H#Imi ^c* 
Mti^ifcciefrffWtTrtcr^trtftticMn- Stvc foil<v*tt drI E&f. u 
p. flctM Tvfafn iffi ir-r^:03»<iMi wait Ot«n(N <niT7it<r trr fiin^c nJtft fj; 0- i^f o6« wcr tut* ftp t # 
(fUttWlUWl li WC^MflOlWltfW HC"B-M"Kit# b:< ^Nf t,^i vft^^rrttl lUwicr c£C<t: atthdnccn, (»t«r* €w nn& 
IeicM^u^ fr** 1 S S* *'• ■*■ *!• ^ ir ^werfen u^rDUftf fceoM iti Nr ic!km C^tr(J^f t>t#StlC'** ftl* «* Ni fir*f* 
U\i (rcitc ^4<rt * h* flNr ten guc<c ©artun; flti Ux %t*w f*4l l^» 5:Cif4cia T$m«tL onO flti« in enfem MfMWI 
ri8tfl*J?HUd""K(DcnS!i^ Sctmnr* " h p*™* 1 *" ranifcu* coukkIm 
f^n'j]illtwiltt* tf *rtr J-7» cuioicotar icidem^ <ulturj fo. 

0111^4.1 <J*flcc*»w, m p*ify *» conccnti fentftJ, fujf u- 


l>> i;> Adnoumut pfxfcr o in cjlycli n. 
*;hftrli fiUnitntoliirr^ticntefli, culcu^pbn. 

iintfccdrcrrt , in n^ArJi iimcn Jcotii^m nor H deli* TAB- »?8* ^*f< Ljfitnachii lutci mlior. Gam. <3><lt*c ^Btorift. Gr*ec; tonfulxfr, Angl Loofcftrifc 
£ wraaravect wi((*. UGmcho. tot UGmicMi. OA l^ylimchie. Bcl& tfcwA i. Cinkf circiccrfltl *1uos pcJcs acKccnclurn, folia 
profiindc f«>i riMij. fl<>»« vefolotcL 

s. Crtlchitit;tifn>Ott Iol^i inripis Mutiionim. cc 
flor*c menlc iunlo iulioque. 

5, Vcrcrd umuoain atKtringcns rcmcctium hit* 
dlDC* <ju^d iudcmwionibtii quibuscucncjiie cottuc* 
oiii , «^>c rttcDtiavulncra at) fanationcm tlcJucac. tit ^)tu(fcr ftut DtflAld ^rutt , tie {qwimi tlf** 
a. i£c wa*ft( on |>ud?icti Ornn j an lli*nj tcr 

*- ©i* ^llcii tuftrticii e* «I& cm ->ur« ^dinmciu 

ticiwi r fiiftfcc SEiita nlUpt inB beilct. 4. SOM. Gtn. LylicnchM Rai, Afrt*. 134* //#. //. ion. Jy*. A *Si. tt»f* >W"t* 44* '" rw - '^ **• 
J97. Tc*J*. Iff- Afrg». Onv*l7- ff«ifc. /. 101, K11JI. 1 j^, />ifl, Ciff: I3t>. /ian. C«. *. 149. Edit. i\ 1S8, 
**j. 4if. Wra.«.4>. /-"*«(>. 39. BaH. ffrir- *fla C«rr ioj. i>3lf&, ^3, Guttt, 1L \\% £&h*t.Ft. tipfa 34. tayi, tLFrto:«f-?C m Vm/OhM Rapp. jj, &*w, n C>7f. C*^n. f^tf*6St>. /ptr(J* i*>1^ (. XO.M. SPEC. Lyfimachioo AhB. ^79. LyBmachia f>jf* iSj. JHWw. 
L>ilmKh»a^ra CorAw Die£»6u«V. Lyfimachia tutca Qfl. j«i- FkM 491* l*cnk. 164. a Kx. tt$. Il\ 
1011. jr & //. 99), Cfrar^ +74, N. Ey$*o. At#< io_ F. 4. /- J. L>limtchium lutcam G*ft. //. atffi* j. 
I*>bnichjiHii kmnam Dod* 84* Lyfimachta lotcafcu Sakftria Lob.HiS. iSf-J'- '• S4>- L>^imichii lu- 
i« cotntnnoU ftf. H$. II. ^o. Lyhmachia luccamaior* qt*«Ditifcoricfa C A pin- ^4f* ftw* I4t* Af.;^r f 
far- 117. Hfrm.LugJ. Bat. 39?. B<xrb, L 102. mB. 12;, 0iD. 6^1 iac?. zwj-JA. 177. tc. M7* Bctkh.fi. 
Ftttf. ?6 4 L)fimachii iiuior f Itatca > vulgaris Ti/t- 144. Lylimathia II. lutca Tift. 11J7. Lyfimacbu fo- 
littljticeoiitifCOfymbo tcroiinamcc £imr. ft, £4fk si- «. C*jfl Si- R<*1* 4I5< L)fimachia Wirt l?n«oltiir, 
ra^mo compflfito tcrminatricc tijw. rt Aff< 166. f/Ock 30, EMfih 63. C««. //- *S. Awbmr.lti^£)4, 
Lyfsnachb lobs ouato-lanceolittt tlorito ail fiunmoi ram^t fptcatis thi3> lidv. ^%o t Cottu zOr. LyJima* 
•JiU pinkiili£a t riccmis tcrmliulibus Liztt.Sptt* 146. n. 1. Rlateariae atHmt utanti r.\i:or t Hore lutco Afo- 
ri£ A.0xw, // P 491. 5. K f. 10./", 14, BUuam fpuria altera WlBt JVMK Of. Numularia ercda Riuina 
^pp. 1$. «Vrjtf, 11. 

a«tn. *ffi(rflci!cn MctWc EtdtffNUiE&cn UHHnn unacr* 
inWrt fur- INr etcrttl t^it «| i<t NWoVcfl ^P»wt w 
Mbcttt tic ^c* ift-iitI(nntnJ>^wnM<fit , mM^tlrt(ta> 
itt Hcbttcn r VMM tUBattrfttntn^fffc-nnsr 9titt<r bmn t 
ubaUcuiau ibrcm mtfcrfi ^£nN ^tvmrn frozen; tSc e^ctn<rtrr, 
ts« Kt Slcttftl PW ' **' rn Wltiattrt t>fet ^titftr in clem 
fUftM bfffiiHtnMt* ?<** #>Ivm *-£. i< rt »t rtfttfl ScU 
<trt BCnfetVf Hc|la>iHfunfi tiffft nfMttc twilrt : &<^ltf» 
tat &Jt cur (in finned SWnrcciiMfoc<,ra> B;t(cl abrtct (i(*> 
out fintc tuti&cn cn$in :N^« * uc> tccittt fi4 in dnni tccU 
tm SaUb oui f Nr llfUftil (tiq) frnfimtH bit- ^nwc* 
tii bin^en fcf efWHM an , rw!*ct«Ja> p»j »^»* 
n<J(n rait ibrcn 5^cntJnt«cin^r.Nr ju'Jnnicn twitkn- Wit* 
tm »1i&« cic itttiicrr ©ilBfl anf ttr RnM:alt<ii Snto)t G& * , 
rwictc* n?c(tn fi( *ti»l«*n BTPjCt* W*t)tt 01 WWlff Wfi jffli 
MMhi«B«MPi; W8*BWC i.c. Ofircrtffe 
hmwa tm< sr«4t tnic RtM HMfffl* ^ !f <0TMlt BW* 
lebr tide run&liitc ejJaifn fi^ v «*« Nr T« t« NftcE 
ttm/rfen olr,E^ &iiftlN Iti t<tiT<f*it&fnfn cwactTiniacn5,nTafl 
Mttflii r&icWr wl bci C*C^ ?K*3 H : ft ff fcbcp, 
idow ci* ©(UuiiftmttitHy, tHWlRj «ni? nnc MM AVa Ue<*( tis :i vveltUnM hi; rcpeitfnui. Cllllf <> '»* 
dkcftbrift fremiti futfjt » UuUct Hrfucj* ei in nmliof ra- 
nni dmifui, ^oiuminfittar<ipkrDmqu< foli* <*niiMtt| <( 

1 fjfrmimt Ac>imm itorct pf«<fjdum ^ fuperiorci TtfO , 

KMAcMlh (crmiroii, flortt HmMiIs cocuintc * In pi- 
Dkvlvn djfttf *j. tim itftt:«!ut A. ip c*]y^* inflcoitur * ia 

OCMbH Rtf^M, ejiji mtum tSftif, in timbum pUnum, In 
Pjy 1 * tl101 tinni-amf iKlnta diE&Aun, cipmditur f cui 

umiwcr i* bbme*tii <«wref;oM , <i htrfuu fiiM. StylHl 
■Winrjca, tft f™ flum Afillil GhfueunJ-jfn «. i, tjol, 
?■ *»* * *H<* *n VA a«» dcatti diuidirar , 'pktum-aue 
^*»* Mn:L|NNAEO U.dccctmialult cficituc t plarima 
mm ftmiru lubroiund* ^ t. ec<n-tfeb«ndif. Oe Wlofiim 
»^titu3ctniMua av com difljflguendu frwlebqi dedilT* 
uotm n ixK^K pin. pam * iliwn oc«p< foiii* Uiiailf 
™™ y" ■* qo-tef nil defer i turn, cux ditTfrcacia« omen 
»U tSt hvft *«**««^w pbaiawutntfli. ei fo«c i f«- 
■ ,ft ™»>OfM ncMM fHmU WfAtt . Bit I 


11 

lii 

■fr- ail rier Vtfttrm finbe«. *lf<i* Htft fiilfjfc Untirffcrft ifl efft (n cfwr AMU WW '* fa*" 1 ' <* *« ltd** ^ TAB. 27?. Uf. fmpcraioria, Aftraiuia, Mttillnnth, Cm*. Sttelflenturi, ^Nfisiflranj , Cflng. -, tor-wort. M, Impmwrit. aft iriycMriK, otruche, Bdg. McdtcfWund. 

©ie @jmgel w*rlyn kptiabf^ciwn g^ ^ i. Citric? pcnc ad pedis ihftutlincm adfccmluru , 
foil* cIlJuic virtnt, (lore* ilbi lum. 

2. In immribut Aoftriac atquc Stirwc fpontc crc- 
ftit, tbidcrntjuc iuniocc iulio menfc llorct 

3* Radix confortjrc » fudorcm itque vencnum ex* 
pellcrc puutiir, hmc in miliznif cunuiiiit lebnhus, 
oauiiumquc ncrttorum alfccYibut ct otitis im>ibrt ; 
vfiirpitur ctum in vcmricuti doJorc ct to i minibus 
ventrif. tie SSUHrt fi»& MtettWtm, tie Qtoraica mi, 
2. fluf fcenOefarmrtifcfc* lit* Qitpermtaifj- 

©*Wiraenl»|flP ©cfom*«i, iwcshu Siamu^ 

Julius blitbcf, 
j. SMt <3Burjf I wirt fur brTjfltirhnb , Qt^ 

HA ©ijfr'AtWirflbtii&scljiiitctt * un& tfcur guu {Ah 

fle (a gifficflcn Siebern / flflen Safall^n hr^n^ 

unb Sranftdlra W 4Niuprf* : 9);an haistyfa. 

^Kascaf^mcrien unb SKeifim 6c* Seibtf. 

4. SOM, GES- Impcraioria Mat Afttb. 48- m$. /. 4J& 7b*nr. 317. iW*i<* dr. i£&. Afcjjffr. Afttkts* 
/ft/. 8*, Jfcnif. £*g.f. &tf. 138* Jfce.j>M,f. i*. ihwb t J*<L 37. K"PP' *7&- #»*. /. <J. Arum. «. |^ 
G«.2;6. fiA'f.J', jat. floj. no* Ilxlhfttlv* 441. C<*ff. i?v* i*i it*. 660. Sfttb. 4. &T{«- *t f^Ac/m e. SONL SPEC Hcfbi rcna Off. 309, Smymium Iftft 
Ollruciuffl itirif. 117. *. Stnithium hod* vucatum Co/i «g*. 153. Lafcrpit<om Rcrmanicuin Ttdu fa 
i»4 : j, Altranfca Dcijt. 19. fr- to/; il j^ U*J. Jia Ailrtaiia ct Angelica. firW. /y/. 6^_ Ailrantia vutjo dicta vel Jmpcrawiia Cfft. Wwi. i iJi4 
Impcraioria Rut W^, i. 436. MtfA. ^67. Cidr. ^-r. ^31. Ottrw, z$$. J.S- //'* 1 37* tigf** 7^7. fo^i 
j*>o. Morif.ymMK lO.Rfo+pdt, t. 7. timr.H.thf, ioj. «. /Jfi 6^ t Mat. mtJ. lit. 5fcf. ifj. foj. m WjJ. tfWp, 44f. Coat* t?$, meb, 4< BfFjw. FL ItaKQ^ r 

tinni ^9*. /^. 39$. J<w. il 7C0. Impcrttoria miior C " iFtixm. 170. m£* 604, Impcr^torit 
1^6. Tourn. 317. Afj^r. Or. J(JJ. Grf ?c, (^. Horn* (M£i* Bat* 33S. J?wA. /- <3* A'«a«r 6. Miff. 84* AtorMt4. Hijt. it. tab. io//.^ Impemcnifa 
Aftrjntia vulgaris Part 541. iW«r^; //. Oxw. ///. 178, S, IX. t, 4, f I. Impcratoria oRkio* %f. a;t .Vf^*. rrjeftjntiorU huiui rlamic t Cuiai fifimi dtdir 
BLACKWCLLIA, «dii cmb , fwculcma « imwba, 

n* CnttUI% protrudit , ei hU m, qu*t ex fjJlc* iurgime , 
loni* ptlobu foru , qui< aJciukm *<th»rc»< » mem^j* 
»ac«* Wgfldl inflruuniur, «t et jl|i «n»oi in Tumtniuic do- 
rinm cvhiSetir. FJore* in vm^Jljmili^rti jjpiftni ; <t 

cium (Ijfnma comj^f^'fur . d jcijhk 1 V lot , p^ol> fttt fib! 
jcquiS* mjj;nir^dinc tflc deprchtnduarar « »^|c« [«dtff 
jatrorfjni fit*** 5cmir»* <fuo p.Uifj ^ 3. antt nuTuritafccii 
fiN iunfla« <nui pi^bi, ftfiiu, j^u\^jnjfum p*r mi. 
rurmcrat itti Af. j. iu dthtf^vat, T( fupfHtu »nrvm iattr 
U «6icrcint <t cm vJridt «!oic ougii fufcj ctiadxu. toe (let Nn« [opffftt Etarid ph vfiriMhccn €titi^ 
l Jltt* Get ftibrn dt« rrci^n iu Hfifacfl Nl Ji wMw$* rric ^*i 
tr«t(T ^ijErtrr tjfrtitiJ, noscn t« C'iiiud Blfatfoi if: tip 

(C* mlKdhff flu( &fr ©nrrti bnfmnoi . too to 

Scull* (tcd^int dNCf lit ar. Nin Cuvwl ooUiWfpi 
: - r : i : .-: clcIc* ittf mtt *«wt Uuttcttra £ *i *< -au^, n 
da( i(r<ii Iflinffln fMrfffti tic on itrra ebon 5nt t ^m 
ffMnM 3lMfff. Dttft 9IBRUH |l*Sa ta <tnr BriKi ^ 
HqcwnM i. Nit tm E»ymc DtMttM i xwct^fui 
eMUbmi «r> n«a eniTel. Ptc Wwmtittyo fa) « . f - ft?- *• fa&* eh f« M| itttNn, oiTananBir NrtiM 

cuff<a trMKn wnfflreiflr , Hi innra otrr platt, 5F«a (i< jit ibrct Sritouintac fivld&«f , (o frrir«tt in % t. a*a> 
iita , clft, oof fi* nur &Sa MC an (inortir Mfi^«, HA W fi( iuooc «run , nctNn pi hraaQ (n(t taifrt tU K«> TAB. 180. Ltf i«o. Ltf. On^anum. Cfnw. Soften, QB&Mgcmuibr »fflW ©Otawn. Cr^c, tyffwf. /tf,'. 
Minonn.Origane. /^.Orcgmos. /rj/.Or^ino. <^i/. Origan. Brfc Oraanum, Grove Mine n 

Brfj. Origanum, Grove Mtnok)% 
i. €< rp<i*(l bitf |ivf? Suf t«b, Mr ^loiWP 

(wmmnif mtBlumcii uatb purpurfiithsi. 

a. awn (inlfct c5 in ^{rftit^ unCtluljf imSw* 
un& 3jdJuA 

3. *Waii trtifflt frfc Siffrr^ffanjfhc^tfcrft* 

an &« t<bcr , mm vtft <ffimt«; fie Hfli i«W 

ISdMii6)tf nvjai 9ltbcm unO iKth«ilrcncr ic«ictliS«i 

- ,_• , « .- — IKeiittjtun^f fie ftorrct fan Aaupr w» *lc *(» 

irl jSTr«T« ° v US vlur P atu , r ; «*■ BWWta ™ ^^ velliPirte 6d ^bwu4i man in Sahnrdr^t 
mwn hncco except*, in doJcmcm demem jm- vom efiws hMHi Oof tciniranfi <mrerfrt in ica to 

»& S^ijS Or| R am»ni Atf. MuL *u W^ ; /. f t^ S)* t L *}6. torn. 198. Jfim. O, ?T. W-* 

Bar. 4 6i. Mtfc /. <7?- «*. if4- tm- Cat. fft. ^itf. r 64T, fi©j. 523. //iB. /Ahs 6<<;. G«f/. »>- 

Otffci74- SkmLtLgfr Q&Lli. 1st. &rj«. W, f>j.«/„ 103. 1, Crcfcit ad duos pcdci * folii profundc flint vi- 
ridia. floret vcro pilluk purpurei. 

U In fepibuK occurrit, Horet menft Junio ct iu- 
lio. 

3. AdtiiSctur haec planta inoWlruflionibushcpa* 
tit , pcfloria atque \w\ , conduct! in irtero , dy* 
ipnoea, et rocnuruorumfemmirum rctenfionc, ca- 
put atque ncruos roborat* Oleum eiui dcftiJUntm Ludvv* an, Scgtt, Va w /. 31 h rvtrff. sUt.Qrl a. ft <•/- 3- Ofmnura vulgarc fimwittum AoL aYtf. /. *jo. fti. /, 13*. Jtan. 

V /?« "/♦ *• X J*- rjfff - lt4 « V r ** wlm ( > llK,lrc > Cu~l* bububFlioii C tf. tit. tn. JTP».i]f, 
■ fag*. aW. 4*"- Scab. L 175. Znk*. 100. ?c. i 4 y. A^ ftr/£ Jll- jTli ,/it »c£. /offjii. iyb% /**•»■ '■#*■ ***• 4*". w*ro* /. 175. #J*fc*« 200. 7f 
ftMff. fr»A ■**• Oft^num nihc. WrM. 478* iA 77*. ^. t) OManum fcliis coatis", Ipicu ta'xit 
pamcdaum tiigdtit to*. M O^f. $0*. ,*/#. mri. 299* A Sate. 4S0. toj. 32J. /TjcA- ftigP iwifcrcis , . . 

jSdWfT W- ' /rilr * ***■ 6offr * M** OrtglDlim Jpicis fubrotundis pankuUtit 
calve* lons«>ribu* * H,iti * *»*•.**• »* *• 7* 

fti* e«uiM«pl*<w«* cood <i tffielBM rharroawutl* 

Jm«S»» ftrtpwriTu* TOVKNETOItTiV* *liU 

-wMd-AdiPinvtiUtu* >r«crtii*»lbuf boiaisici(fe« omm. 

?" t V^^'MCMl^iiur, fiqiiidcfnab Mia non ntf In 

Y'tr< <£**** l*ii*«»n ioimarpiwmhabejcquaia (otim 
I* i SJMioal mii fcffi«re, <t«lrt»<Dfwiot iwiifnaM, 

Shv irWcnowr *»'£■< »«« ?**»« •»™ k * « ftCfl 
£«& tfjute^biffuiiWrif^f mwniillioppofifi^ obiangt, 

L _t A tl tfcnjo h*J»etu, et in Commit J :e fiorcs in fjfti 

Uf, qulbut liagulU foltoten ia- brcuitfimit , colorarii 
conglomerate , bratlcit ■«adrt<«T«uM. HMftf So* iff. t. in «lycc inonophyll*, 
mtaiifr* fmnM*Inl«o»^iswiMd*nt«ofr j, pet alum vni* 

3ffltj'iT;f Jiji^™' *'/• = * l«<Jo*nioiiramfc«<!ii libit, fit* 
nHt fn« «ooi!i* ita^nitPiJioilt imutqtjaiuorRjfnina et vnut 3nm, SfcHMkActaillj dH4i|NfMArf«rj 
™ Mhjh tCuXM€5CKS la^ Men , nmM«#di 
^<l<£ i^ifttffOt Bfr ftflnnjf ten D(m m^^rutt ; cKan (ejl cle 

ncum >, . . ::ii: [f : :::i :,;..::■■. U*U ■M|t:-:r:c atf cmmNf* 

J)<na cfljetf I?cSfo cntffftt<tMt fift pwi ten SVciOf Jn ttnj^ 

finan^rabrUboi; tc( «Srfr»fff OT<tfcr^M *Urm n^c btaj 
UnfM fto 1 eifl( tncnung Nt Wattuwti ic uiiigtn , mr* 

l<it 2>t< W&rftt unftrff T^rjc 14 jot< unfcjafcrdt , ibec 

M ^f<nt<U fifbtn CU ^Intrra an en; ..-■:.( ftbr ■ * ic tea' 
fdcnmdi, IQWi Mlt WtK M nn Mm vUUEM* "-" : 

«us cinir Sc^r* Nflcbrt iir& rtcn ftt& in fuciT ?*cftf-ntt«ttit* 

(rt fi^V > >"'■:<?■.■.:■:;( .--^■■: c :i, -refSHaiC : bt*ftf> &!*• 

t<m=t:-. "-.■■:.■■ £f!^ .t: - -ti f frfaN^i't lfn:m^4' 
fill T&brtn(^a:i 1 ct(n ottr tnitttA jcrf^ftitrnt ^> t. 4* cifViP ^-'0 r 'V<D*f Mmtk ItWfl tirr eMi^f^Mn ^Nf a k.V- r 1 - il «itcffi(H ; Difftt EfUl IH i" ^kc tM KKfflw + cockTivc W|fr Albrticoques. n*l. Armcmacljc* B-cochc. Cjfl.Abiicot, BW^, Vrocgbc l*«rlikciis 
Abricoti 

1. Ih« arbor in ft» pntri« cnlli fit , (oil* tliltitc 

v L , ■. ; \ ;ei ex rubro albcnr. 1. Colirjr penes nos in liorcii , vbi rocflfc martio 
ctjprib ftoitt* 

j. Mil* armcnUca pcrgrau runt » vcntriculo*|ue 
conucoiont \ tx nuclei* paratur cum (piriw vini 
nouilima ilk mediant cardnca , puu Katifia* 1, QuUt <PaumMemmt In RnKDI 580ttrtonI« 
cmc itrmtntc ©irf'i &« ^8lut«r |ln& grafflrun , He 
$Muiikh rclbltft wtf. 

3. 9Kan ifcw ibn Iwp untf in ©attcn / ta tr \m 
%m un& fflprit HltA 

j. £)« Slpr^cofcn fnA lutli* r irnD Nm ^ap^it 
angfiMbm , <iu# Ewn fimim bCHiM nan nut 
S8lWWEttdll &if hlannte ^ajllatdiiy , btn Kata- 
m, 

4.KOMGEN. Armcniaca mala* KjJ. merfi. 14^ H$. IL i?i). lkm.L*gl B«. 19. bm «.fV^- 
to/. i«* Armcnaci Tqutm. ^13. Pjipf. ijj. OMIIOi wrffc *i^, /towft. Ma* 19. Xmr. 13S. BOfrfi- //. 241. 
tiJvp; (9(. Pmnus ann. Cm. 474- **^* ^ f ■**■ A& >* 1 ^* f . /fJ ciwJ, 9^. 

f. KOM.SPEC Matin armcoia maior LaW. i?7- M*« aniKniact C B. pfa. 44** D^ 79?. ttf. {# 
1?6. 7f. //. 177. ITciMr. 3M, f, «^fc * Armcnlaca to/, 43- WW- 6l J* Armconca maU CH* w 
Mafcit,*. Armcnu« mala maiora &I» M t ib if 14- N.tjfi* O. AifLK 8./- 3- Armciwact malt r. 
praccocia Can. tiif, 146. P*r*. iffi, Armcuiac* liac mala praccocu pnrcorum J. ft/. 167. Armcmacai 
nuiora ccmtnim TjrfcJif. 1407. Armcniaca maliw Atoth, 104. Soft* ft 142* Armcmica ma|us mmor Gfr. 
144!- Armcouca mains frutfu mawrc ex luteo rubeft^mc Htm, tJ*/L Boi. w< Armcmaca iriKtu . mawre t 
n^ko imaro /^p&- \\u Btrm, it. />jjko/. i66 t AimeoiiGt nuckotmaro A'rjw. ijj, Pninui ioiikou*. 
to cotdaU to., ffi^j; 1 8^ H. vpf. j 14. **> i6t< ffUkaJ. 97. Prunui Honbui fcihltbus , io\m fubecr- 
dicia to*, Jpfc, /, 474. ■!. tf« 

* V * 'J: ^"' n ^' tnodoi ei ffiiflwt ftffrufi in Kk pHttl p>- 
ra«j M«ti k qi,*ijj fitniurcii conumplafic0(iD * * Pi'fi^a 
T*^ io> t 1 nc^iiiJifcfi?:*, cuiui m«ipoat iwra* tuoi ia 
P»[<W k«c fihtUierii LLACKWflLLlA. absque mc«- 
u*n: Komi rim rtfcdfeMti. UiiTcfintiat fum ia otT<i> «- 
pinit JntMiucro, qood acqualc , niqac, vi illim* mollis 
<B*c;tJli'jT[ l ij* afj. :fl jf TlC ^ | wc non In fotioram %ura t 

S^e ci co^xo c<i»a f LW . Flore* ft. r. pf iitto vere ii» 
'*"* t^jfn-<jnt tt folia pfMU<rtunt. quinque Uli p<(*la hi* 

icrtcm , ndWajM fty |um » fmdcrt put pofut t>, a, vnUum 
avvn rvconj^ *ffcum i/. >, in quo noelcus ^-4* obitifm 
j^ atoa Mm % ^ ,j fm aeil(n i nM(lf dctittfdi* Huio* tt- 
JJ "^"> 1 c*wid coiortm ct KCidt&talci *totmodi <oa* 
1 ■ nt i* vll '« t ««pe«»B<«i* v«rattalinfpt^leinoaniB», inm, ©rt «tr(fof<tt unt««oto lift taNt Wurt* w> 
StBt: t*P nmi Hvcn na$ nc km «n nr na 
fi*, iwlttc tw ua( tnbn; t«b. i^t. twubn JfJ™ 
fete <5tarfmtl bet io ut a*m<wrr;0(a wbwm «*. gg 

KPM rtflfrintsc qkrtfr:NTimattt<Nr> «* p rV* «• « 
(*<^ Nr ftfftiwff sen Nr 1! firfft> itsiNdm »tr r^ J w W 
banco €*al< w* atavdi NHf n Wj WW *«« ' flj 
pi$t t* DMf W*ipW » alS tfc Tfrtfttrcfi * on , mm 
«fttn tirRfftittbff Wdtttt, iwltte N« f *wW* »*; 

MtBWj cbft* dlM«laWe|ttfiri pMnmM 

■ .-.i iw ■ ^"fiSiSM! 

eaamcniftM£i>i. 3a Wtfcw Is«( to Jtm Sfr 4 81 (I* H> 

I *k i Arfanrii3tP;flNrn=>1<4:, MM arftmi tefttMUa HcVri<ra*Nmttf«iTtff £**• baft tCu^S?;osti ^ 
Tr-ct ©4tr< ©flEtun;n» |<yn f£ nnin. . ** 

TAB, i$j. ktf. Lupinu?. Gfrw* ^cljtofrun, Grate. K^ih eipiV, ^a^- Lupin, /i$. Entrtflocoi. w 
Luplno. Gj&Lupitv. frfc. Lupmem Vyglibooncn. 
i. Caub Lupini afpcr eft vd hiriiitus , tube * fr ailaiftr |m& IjfU Sf^Tuti, ta^iia* 
vccifilicbt- 
i. $tau fl«fc< |W** In Ctortcn, ito fit im g^ 

5. 2*cr@<wmeitirtfur trvjfnfRbuiftrfl&ijfgtt 
bflltfii, i|l frailhb tie QVurmcr AufitireircR, brftfiS 
Mc moiiatlicCf QCdfthiiM , uirt irate t tic tSehnv 
?;a*^fhir( forr. fteufcrh* btfiem man fr&hfc 
ben bco itbfln ^IH'aifcittKiltn &« $aut, xh^m 
l&efibwureit * icfai gritnoijicii Kt>fcn , unU-irt 
Sr«ii)llj<itcn frr £aut. 

4. KOM. OEtf. Lupirtu* fiji, Metb. 104. ##. /, osri. Atop. Cw. jji, 7o*ra. j<?a» Arm, t^gi &■/. ^ 

Bw*. I/. 4&- Rhr* Wrap. p t t*. top;, 163, /torch 7*i. J** AirMiV avert. iBf. Atowt. 50, Urn. Ga i. &■ 

BUT. P ; 774* *•}* I*** W*&* 178- iWt*. 404. Ht$ t JjJ?. 9. //iff. G«f7. 17a Btrtct. ft. frW, Ui, j* 
ra 1 J. cr* 1 c. „ folio rum. 
color dt dilurc vmdfe grammcus* ilorum mean at 
Mtar. 

a. fn hortis terrac mandantur eius Jcnvm . floret 
iuoto, 

?• Samoa tlicunrar Iptritioa effc atquc purgjntia, 
comieniunr vcrmibus expeJIcndi* , promoutnt men* 
flrua , pcllunique party m et fctundinas. Kxunn> 
vfu adhibentur in mitis emit alk&buv t vlceribur 
leprofit, tinea capitis aliiaquc morbi* cutaoek e. KOM. SPEC, Lupiiiua ftflfr&x. Oiu/)Jfl/c t 43, *. itajf. j;c,4 ( torff.34). jWtffc 3i4.Oa.ffcL 
316. Uuptntir I, Mm 8th L»fc 3gi<4< Lupinut diwus C&rJ. H^ IJ7, rf. /^fr. /M. ^ 14. ?*■.// 41 
Doi. fi9. ft*. Hip. L $c6. Ctr, 1117. Lyi. 466. Lupinus &tiuus (lore albo Ch( IK *:8, Cpit* u* 
w t tr{/.fij/.jS6. roor».j9i-B^rA. ;/. 40. Bcrgn, ft^trac*f. jat, v»fwW.ttff. ico. l.( i./.a. Lo» 
iu* al&us Fjrfc 1074* ^»»- ?aj* ^ 674. fc P a lAipin»s vubwis (cminc « llorc aibo UtJuu* f * u 
, Lupinui vulgtnt ; .,: ^ntalb;it iWori/: M(to«t, //, 8*- S. //. /-7,/, 3, Lupimif vubaroticft^ 
M Ejf* O. -*fc tp F. IK f. 1. Lui>inus Hon albo Riv. Ttiript. t if. Mpp. 26j» /««*. 3 t f a>m h 
mtf.GrtU. 270. Lupinttf t OBIQI flo* m (oKomm lias On<t<Cjins C*tf 14^- l-«p«m*s caulc compofitp i& 
#/ ; aijf. ifo ; Lupmui .carycibui altcrms absque appcndictilts 11**. H.aj[.i<>$. /I, W m icy. LuptuaV 
obu* altermi, appcnfciilt laterality nultit tws. ^rii. rt^. 71. AT*. »,rf. 3 «o t *«£ 3 ^S. W«£ i-rs. U- 
pimit calycibui altcmj* mappeoiliculacn , libiO iupcriorc imegro, inferiorc indcoioio LUx. Sfte. // -« fttiiiil* 

*8* 

bo N#*#. tx ndlcc fihrof* , hmj r*fn nAcMlh minor i^( 
ldJawniKw cawnm a. lutcu iu« pbnta, cuim ^f<^icm 
oulctn BLACKWELL1A ocJir. Quit* af pC r<r hicfudi j|. 
ttnwbi foUb innruins, f«ge pcu^Utu, iiidcm *J'«fii 

fro rirloac Mid Jj«tiovit itxttvxml nrlM * <x *JJi Ittrtitn 

lUQBi tt In lutuinjttic toctioi *e^«, MCJUlll, f or« fpi- 

*j*im pnKtdtint. Srn^rc jo hjc fp«ii <*\ c%ccm tf^. 
rh mctnlifjni mutant >:c<Otnte n«i iduc^io , id , quod 

jatljlt£ifp«<itt43l t <[Tlu(fAJlU in duji firm Holfn. 

omn« «uv^» Sort* P? r„f, qa« ill M r««ft 1^ *± hiH<n$ in |RO ttt*T< ( ( ^«^« 1^; ",V„| JW « 

»«rr Nftrttbrn hahii , vnb twen tief* tHrrrrHn, pwwi mi itra iuk toctoa cr nh 3*^ ihc 

SwtitcEML i9cl4cti mtp Mr fftjtlbt to VKcn(R* 

(uftn, btt 4I11 jvfdlf an beBem»w»i i^DtnNT^ 
era ontHAcp it^* Sttinirtt M. Da 3<M Nftr Mr? 

unD an : ijffai e*im ^^^f fc»rtl , all t<f &r<scrtt« ^f& 
Eun-4«bKt<nttr. efi?.afr<r<!rM*tc!cxt*i* t M inhfe 
ftattura Dfc?(t^ nid«, mtf in t<Q arMn >»f i . <i pofl <um UKclcauH m iTcmiiTt fritAtif nudi <xp>n- 

dJtuft I'll Jc»'j:*-:n I1AE1 longoca , j(> virom <»r«AO ja- 

■aft J' »ww«m. mm « n6 m Mriht -> rikvMA «, » HtHhin, nwitf iff fiSaft'-Si "£ f4?S&** T S' J 8 M,i d V«« C 5 li ' ^rS2W^ S^* 58a H?'' CMft " *•'* -**!'■ Would or DjW; 

foKa pillule vircni P 
Horcs geht iunio men* wooWp 

i. Vloac ahttudinem atnogit 
floret Hinetcunt. 
t, Adnccaoccurvitlitora 

^ ICam non noil, putant e 0c Struihmm DIOSCO- 
KIDIS. atque tamquam %'utncrarum planwm , Dec 
non contra (crophula* laudant. Hccbtfecac elm 
Ifitidia loco vcndunL 1CUK. Sfy U €? vm*|1 fiber ut;t &\e fc* ; Hit <&tim& 

a. 9San|iftMfaaiifrccrnfttHfcnij ta*fint> 
niutf bluber 

_ t; Gini^e fcaKm rs fir Nis Srmthuim brf I* 

STORaJis, unb flir <in fttiKtf -^Bun^fraur ( ir^W 

aud>iWe&cc Me flripfe far fruit* ifi^ SNcS'* 

wnwibft wrrauffen es ouftafl D« SBafM- 


1 1 urei id Lutcum Vkruuii 00k florf. 2*6\ J. Lute* vulgaris pjr*. *o ? . Lute* Mini! quibuidam 7- *. If/. 

IS* lo«o!i **.**. it. "gt*t^ifl; '& ,9 °^ '" *< ? ' *** **■ M* »«■* 90* '* 

>. !-£ fo*« Lwtcoii hefba fibof iolio C B t put. ioo. nan.**}, Atop. Or, 179. Dfttftt 91. tap. 100, 

«dTAA 76. B*r*. 1. Hh « ".0*. ///. tfift MOL Corn. ?4 7 tow* ft />4*c/. fj<: Mi flfe 
* « r ?*./-8* l-wcol* m»r vulgaris ttw.6;. Kckilaiindcrumfilidt folio, Lurcoit did* tfe™, /^fi, 

£i «|.RdciUftli«fimpliCLb^^ ^d# Ml ^ to. 41*. -ft*. 

I ft» -74 1 -?* *>*■ *°J l ** 3# '^ ,0 ** D**fc-*W" Kcfcda futalanccxdatttintegris, cdycibus quidri* 

2(m. emu Nr »U|*n , itdfri oufri *|ton|f tan Sfe 
temwrfo-&wcl(flu*DerNfft.mefcau itar Witae faUn 

Ufl I t ',:: U~ ( : : - pdtf t-tf ju M KfltftwflifCfictl SftUlfrinptt 

H, ifrtJi WTflwfli rt baowKM brttn. ftus ttaer *au«i |afb 
ti^rtn jC-trjd :ci. ■..!;.;';! WflttfT tttt glpflpltm Ifr 
fur# nnD fj<btn fllttctfca is (ixm SttitiT* nmb um cm C'eottl* 
tit j(i brr ffiitim tn t-u flew to (i Met, rote flanm c«fc'<lJ* 
rruft afffirm ^{atrirn vrrftbtn ifl, on& an ftiiittn ic(<nt aN 
forctH, alitor SMfBO f^w WjNIttpAbtt tlAih He *rriM* 
fcet mWi «<t mu MHhuBlWcnf ; 4 '.:.:' *r Str^u 
tar£*l*j:mfl foM$a|im* rja|rrfoqarta :t~ S: J >r<:!r'r;n !■*, T OV in<. c*<m w^""* ftoBO d&G**ribui pratta*, 

r , !ub ft*"*"** *oMittoaui» vi^oe a nabit jwAuJiuit, 

rtWiflildiSll ddlMtl l**wt«u *'>♦'. »p ■ I- wttco« ran*» 

* m ^ 1 «p<i»^«Ii, frHullCjUot inotfrmelrcutn- 

f L r(i c* tetoiiti ffwrvdli, ei quorum medio fuT|;*f cjoIU, 
MHl rj«c*I«ii* .weed*, aUtrni* hflroflui, runmlui hu- 

trii*v«r h«»«ko» dffiaiin learki linnaevScWcoi 
i*Li HALIiFX^'S <t»«i^* tp)i p«iJi JtlfcrifJit, no*, prouc 

-iniunn obftftiiuimui , Urn * if.n amui. M^;nlt^!rntm 
bj la. •tftr^ittiui* Ftorh »j ■ :• i : ■: T - c ;■..■., ,. *. 

pmohfim. Ib ^tu«io* p!«rumque Jntequlif m»gnirudi- 

rht^tsbtfliuiroi, «*qiK|pra*(frp<uf*j nupinii -* l«c- 

\t n::ori u « Aimins /* c mirr? c. \. Ktff Aa tntcnorc p*r- 

,._uii imiili fcmlnMi p r nftmi li nr wiVn l p«*M dcu<n- 

ptrOieitu, ^utWi ctUm fcp*r*tl» flylu* ^* J. ^ toafpfcl- 
iuf* EVuU»ltru<UMaA>f. *, d<linc HI BNMj , mtJium 
■V \nht\of< fmt Ull&rc« ^u*fi append kt inftnu 

ipuipro fefundo p«u*eKiSet HALl>iK\S, infup«- 

rttfi k<o bfci «ncii«** l*cimii *♦ fciridhur t lit*i nu^ni* 
!!■'.■: *c-. - ^ :'? » * a Jitcrc >crlDmie idfuern unum U| pjf« 
infcrlPrc icofpax , forxf*«f WM«m InoKct adhvc «• 
bis« fmAct fudttn<nratn tt* 7> '• *'lTonu»i t rtgofiim \tU 
Jc«u* flyJit <Tt*iun» , qnoa per nutuntiKm maiutMuui, 
>r*p. w**gns»vifHn> % Intutnefclr, u difl>Au«tip<r nwJium 
/f f 10, (calm mult* ^* e^rpoitfun^vfoi^huccmia <omia<r« 
q;«ff4ftfffjf««iiqu< font >^. n< ■!* i? n 

1 

ia 
■I 

i! 

H 
■■ 

\U 
uV 

1,1 11 

H 

it 

i 

x 
1 1 Drttfi »i«< iti* ffiir r:flU<n Mc 9lum r o« ntf ^f in c<r Kj» 
RtrlfCMttlt MNlJi ttftmtcn; |lM &Ux rniufnt ttir MM 
n^4* fr«BKiH ^i> i*u»fr 3* tiiSbrtlc in nflttjrUS<T prilii, 
OOn fitf, j*IU to* aHrwr^clfrt ?orft|irl!rL D<t < -' ' .: ; .^* 
U Jtct^f fy> ?•** nit(trTM>ni W««a«umi4Br4l*ia>c3tri* 
ta>miu thiihtf BBtBlCl MtWBHCf bt^*tffj t:Sitf«^'ntt< 
am it^Ton t**tt UU :;:<-. tit auf t ben Ctttm ---■ ti<intt 
fttb dd, &*(l &*n EMHpM f i *** r bcuftltcn r;:r.* -. 

(0 f Jrt [Miiri Ol*NtH ttUlli'. ' 1 ; r. ■ : cr, ;; c Ml : ;:' r >:.-; r;* 

MAfEqm fi^H* "- tuittt bHCAnMima oNrtwt «taiu* 
MM PRCfM * unk mna un dllt 6i(fr £br i!i moflmramm , 

St((o»at man and) Wn 'fyilfd ^* *- ^ l u ^* lt Fi P* fi * 
Art Nf ^IsiSditlittfltn Jd tii<c nottJilis^fn td^c e/nttn* 
men fur ; Wi vtillilR* , «U M* <rifl* , 111 an \tmtm mittn 

#HfC8 fk dd( jrr«t< ftttimtnMdlEcm Mltf c*<b afrr ctctt 
fl (^>in fc4f rt<iiu<£m(t3iEti< b hicis^Nr an9^tT«K4U f;rrm ftt$ fin^ 5luf trtben Critm WuifC rtn ant(f* vM^Et^^ d* ^ai vnEfn fn%*4 iwtaurtt, cttn chr lam Ctof*nit« bar 
it* ifl* X<nc lie jtt it«t L<fi?ff fatnmtr Bimnt \\t aa ftf£|Tf tifl iu f rai* fi^, p- jei^ct , unb mttilf* n>lc otr m trr r.;ttin 


:;ri< tltUSI tltsMc 6admm ^£* Hi O.lnfAf bU OA f>ai !'? :-: m--;:( ->M"4 tatftlbfrts TAB. 184, L&u Lotus vrbana. Ofmt. @(dn!l«, @ichng(|(iC, OVdft «t*f «4f#f. Ag£ Stvctt Trefoil, 
G Wi/>* Trdwllrcil. JmL Trifoglio cavilliao. CjJ. Trcfflc odoitb B*(f« Scvcngctyifcnkruyd. 1. Ad duoipcifesalutudiftcatlfiirg.t- folia grunt* 
nliinlh/vircflt* llurcs pjjlidc glaviii fiinr, 

t. In hortit lotus noitn inucmtur t florcnt iunio 

j. Empliltrum <x hac loto ill*, qtiod ex mcltfoto 
pAntuf. nunmiltipractcruait Oilcuiicndii vulncmm 
tttbmmitjemb-us, pufijanUitWccribusimptimctfoc* 
i»d*i. ikmquc ixfolutmUs tuimmbus conuciucntilli- 
tnum* Diuretic* inter ct venenum cxpcllcntia mc* 
Ji«mcau GALGSV5 nkn cius kmina. r. €r vc&$Ut btf jtoc p 3u& bo*/ &f* flatter fin& 

[;■-■':■.■.:=.■,-'.!■, MeSMumtn tlfi^Muu, 

!• ^8Jiip (inb*r Un in ifrirffn , rto rr tm 3uniu^ 
bUtrt, 

j* ftinlcc iifVn W *J>flciflfr flttf CUftm lEnuU ^ni 
J8tc1lum*9Jhfhr tor, tic Cnfjiinbuiijfii su wnrtv 
ben* bileiH unrcine ©ffewurc iu Klautlj w«v 
biirtc 0ff<Tirulft(ii ju wmtlm. ©Stt€9iU® w 
let ta&uan untei blc Hcin un^ ©l(fl auwr<ib<n> 
Un miicd* 4- XOM. GEV. Meliom IU ttrtfc. 107- flitf. A J(0. Tok«. 406. JMmh Car. 191. Rlv.tttrap.pofr if. 
Rufp.a(*- Ht9cb,Jnd t )fi /fiw*fc>. nwt. J8J- WJ/*7. A"M"». ^O* tttrm* Lb%7. B*t. 41?- SflCfft //- *?• tf«& 
114- Br|Ljy.^ //aff, <;«fr. 180. MerxrJ. Et t 14. Tnfouum tiw. Gen. | ( 71^* £Jrf. f. SO*. i?«). J77* 

f* XOSi SPEC, ifdfrtta fy-w. e«8* Lowii fitiui «wfl, fit?. CbrA //iff. lid. fl* Lotus farju* odorttt 
innuallortcocmfeo 7-ffinfc- //. 3^8. Lotus (ylucftrit Mfttb. &09, Cjw.£ptr* 894< Loni*honcnlnodorait 
C i». pi*. ; t 1, Lows vrbani ft £v?. ^ Ori. 10. F. ia /, 1. Lotus hortorum o*lora / F oc^. H$. too. 
*- /A 41, MtHocut cocrafci Rfo.Mraf.9. MeWotm cocruku* RtaW Kram.6o* Mdlotus Horc coeru* 
W Affi ^56. /fe*f6 ( ^ni j| t Mtliloius ftliculis crcrtis currii* vwlacca miior odorM ICSutf- /'*f- 47* 
Mclilocut maior (atiua violacca H*iL Goftt. 18'. Melilows nuior o*-OMti violKca T*m *&t- * fc, P* Gn '* 
J9>- «Pw. £^J t jfjt, 41c;, ffoert. ft. 10. Motif. H*Oxw. IL !**.& J/- r^it;./,io.jWorW Mfl. ^4./. 4^. 
|< |».Mdlow coerukt C TriMium odoraium Wtim. ;6j.r. 'yi8. fig,/. Trifolium odoraium Link, t#c* 
Ja Sffi 'frHfti F^fc. 71U. Cer. us*. Trifolium odoratum tlccrom (. Lotus fittua Doi. f7 J - ^K j ^ c ^* 
'^^^^l^ctsfubrowndis. IcgumimTxisftminudisacuminatis* caulccrcdo Un ff.OJf- J7l- ft-rpfiith 
**l. 3H< W«o. 19J. Trifolium fuicis obl«igi*. Icguminjbus ftminuuis mucronans* cauJc ercflo ik 

Cm. uf % S «* 


1' 
•• 

r 


■ I N*tK Pan™ efl, quod coftrjni plintam , hi: prop^iirjrn. 
dlucrfra rcddh i McIUmo Tab. f a. tihihtta, liqul dtiarjtio- 

te vinutun nKdi^afutn cuamcuaica coftucmi. Kcuauiniui 
ci ttxfc writ jam taxie topjjdta-e a i.J>lf. <*, rcli^uat 
ccnarf ci: natural! ciemfJaii addrdinttn, Cratfiocct ct loc- 
culeniiorcipfaf virf^iricMiJci lut^r, foMi maiorjjit jmciiro 

crrnata, ad pctiotum liraflfa jd^acrcfuc cxorniia; in funuw) 

caulc ct iolaorutn cJU ftorci con^tonicr jm hacrcM in ^Atnmual 

Cui^uc twft pcdunculo. Floret ante mtfurh >eci& in eapi- 
tulo coropJcVi ^ I, continenrur, que*! encore tccntitai Itfiv, 
rjuilo (attm fit* Singula* d*t , ct tafrcc cxiraflutf*. a, 
ex anpilJtofi p>fic jnuiffum procedcni jn*j*Iior cuarfii, alt 

1 pane//. « t a U(<rc,ff. ( f confpr:(jui Infcriui ad* 


fttfttq j?cf ait tta$ K* m^i&SRS** amcrjor hacrcntccn Uhttai 4, mortftrjt, ci qoo pctala quaeiw Aoril 

eminent, Fetaluna fiipcntH , qtrod vcxllicm dKiiur, /j. tf. ±, 

Jcuitef Ml&dum eft in luenmo loco, jffrrim aaguSi'vri vague 
iaclplt T c( content d'jo alia pwXi fa f t a. cjluc adnKKtum 
an^uflo vneyc in.V, "i, vM ci calvcc cmct^uni , latiora 
&uat fy. $* Scdbaec te&unt cifafticaiifum fv t p. V, la medta 

conafuentem, quae vtAeia twiffkfror^ lu. J« hdiacreur 

aueca *»kc peiala <jU>cl j. qui iofcrfet ex aeiguto ruoc* a«- 
fJuitiC* fuperiu* autcni in CjUinquc a;oiai laciniai efttiuii 

Af. 13. Kcmotil dcindt Indent Itaiiai ftpei (uftl, ct cakee 
c!B«r^en;ia* nu^nitudioc auAa vldcr.-.'t '/. IK fi CjGiHttCftc- 

ditiAylui intcrcd T pcrvlicriut ine« cucai uni fiiifl jm marnl- 
tudiflc au^um fiflcai *>. i j, I ! : IcguatcFi fit *\«- > * , rtca Vt 
LINK AKVSftrifc fit, vniuiluc, ffd vifa if. vlderccH, M. 
ualuc, vniJoeafjft tamen ct (carina pawCa r<n*fccoib com* 

pltlUnt //• «6. 17* Ni iallinmr , tioflo pt^aia odfm cfl, 
gait lon^loriliui KulU d<fi(lp£j 

ton ou*4r fftt. ti immti fw« *MHff M*> croilfr, mi Dm fuihiJif 
out «6f(HCt(tIf mtt crntm HtttUTR ^inijcm mUft 
um Rnrfti n* eim<it enft b»n Winfttt) hi fty£a-' J 
t;f SMtftftn M4ft N;^t H -^tn out riHU fr^cL^ 
f^nf» €*«(*• 3>« W«w " fcl^ll flcben ( tJ < (U 
Vtti m tteftm ^cvwn fefcr tiftti fit tinatn k 

Wuciff oi!fftrha» B<m SiW* nti«*>w n t . r, lift J? 
rtm fiamhfl t**ilt HCWttl wb trift tt^ici^ $£ J?; 
(liltt pt£j;>4« ^nNt 6tit< ^ J* Nn untttiBi^™ 
5«tAa*(ur r uNTBfl^ia Nf DUT BlMMOfliiBiji >J3 

tTjr<4 mtt fi«f» KntalcR %i.U * tSut *c<r H n ctn Eti 
Ft«tr»a: ta»t cimfdNft H»W no* itre? ^firi(r 

;cn uno rJif Hi n^t t:<tc<r trtio<n% ' ;'; ; ' : *Kffl**Sft aic6t,n(fn5f)JX€ ffrfdfagfb=f5nrfc?ltSlU'ni lo^J'Jw^nriaftttn.ic. 
d, ba# lh hr ateca f.^ itjaaoun ttt;*t, urtprii^ 
flcn fi^ io. d. WT«fli»c mrN J>:tft ?laij(t(i |)i^ 
SfftfJ, Urittictti tD| lino HbnntftM i{1 p t<r:eA 
iMr», unfrriin ft ft in tojf fftttac Cinf4ttttt tata h. , t 

i a. c. «<Kbcn rttt bt n. fflCittm bw flthtf Ecr Gi^'d, m& 

3 WOPtiti nirrttJ»xnppft^iiMaet:t^ ^hn, t^^m in. nc-^drtc Metitoci ftli* 

t tiua*nuH ciui ciuii hue tlfl chtftf StSillcn* tat. Dlt( Cfiii^e mcMtifjcmiv £ff>iEHffl ta 4%4ibil»tct HnitcbcaNfMtfr mtl4< MJrtA^r wl^.Fat^p. ia<. untif Ma ft am* | . Mtlitaitj lUUah i«c^Mfa 
Kuiit, Nf^mN^ i^jlfift mi Borneo, otrtfrFttM aniffjtjnt, ait oiau^jfictani^ruriffmt^mmm. 1|* f4t^ 
A p. »ai ff(l 4^* <*. >7* Wmn wt onf tittBt utfti, ^1 ux bet. tt*L Ribcs, Viutu roflki <?j5. dc* Grofll'tkc » Kibcuc, Btfo, K»bt* ( Rootle Aclbelien, Iklka 
ov*r Zee, lofiaon-Drutfkcns* 

t. Crcfiunt it) quim^ic \vl fax pedum altitiuli 
nem; loliiliint pi\)lumk v lW« dilute v:ri*Jia. 
j. PJumturia horm, tlorecaprihmenle* 

j. Hsbel:i refrigertnt venrriculumquc reBeiunc 
fitim extlmguuni , itquc j>ir\irri4<lftringunL GcJai 
m ex corum u'icco cum Ijccharo \nnu aellum icm^ 
pcrac» i." :-.:.. :c in fcbrib.it cum frurfu silhiUccur. 4- SOM. GEM 
II. i{4< X>iff • Ciji. 

J>^i. Bar. 304, M 
*. SOM. SPEC / ij <2« ira4fcn funff *3*tr |*dr# Su§ bn4f ta$ii* 
icr ii«S* DiinM gM^rim, Nc ^luntfn frhr Wink 

^- TOflnpflflKjaficiit t<n©drifn^ MltftaH 
WuIki^ 

;• ®i* 3«Aanitf#bcacnfin6lul)IcnN intbadfl 
&cn un^iKlMii j ^ittiitd) iNit SJuijl ju ic-fcten, uto 
Wdf $u|amiticit ]ici]rnt>. 5?it Gi-ljf, iwt^calfr 
rem e*ffrc mit Surfer kmttti ir»r&, Cft riJI^tf 

Ribcs ffaiJIMk I4f,l/^. //. 14SC.JJ*. ffi 4<9t limb. JuJ.fr Kvjstb. mtk f\. &i 
4J. UM.Qtt.f.101. £iir.^.it ) i47.Jtoy # t7o.l/^Mp.)4f, cofir. 170. Ijrin>.i*r» 
5>fl- to- c«lf. //. 411. />ai&, 74, Km. tt tomf* J74* GroOuhria Twoa, 615. &*■ 
91- toff. %h w. «c. Tow*. 6jo„ n<m.Ui%d* Bst.&i.Rupp, &&& 9c. Ktb»£>«w]f. UK. *,1 
5. 3tftfnmff 'SiluMcin Ovk. 6j 4 ^ Itibclium fmclu rubro /JoJ. 740 Ktbc»; Ant 
01. Ribcsvulgim Jir'- 1 

rubro % B*A If. 5/7- Aliut ftutex (h alpibtivCif/99- Groffuli rulnra vd mnimtrina Rwft 313, GroffM 
rubra L^/, i;i. wnuin muttiplia iano p mic non fpinofa honcnliv rubrt. L R*bc* orHcifiifumCI 

rj/vm. i4f>t« Ribcs 2^ 

...abum tofc Atf.6tf.Jf.tt 

01. Ribcs vulgim AftfA ill. am.EpiLfa Ribcs vulgaris t'nitfu Uulci tt*f. /. no, K»bcsvuktmtn«ii 

« i iS™* ffl au * Wam ' lA ' '* Sfi< * ft- ?* »"«"- «- »«* 171. R*ei iU- 
rt^AtoUff. /A i 4 Sf. teiSK JJS- Crr.i<9), /Avr. £>tf t ^ji , O- MrftW./. *- B^ 
vufeirc. baccivfubcrt tw, HWf. 141. Kibes frudu mbro maiorc Part, i<6i, Rtbcs vuko Gi^|Jijhiiifl«< 
rpuioUfruflurubfo //wfc i^-a. K»bc*bacca rubra iVrjw. 1 ( ,. Ribc*maior«mmor InKlu rubro M ** 
Fm.<hlWiF*IcU/.J.ct4. RibesaciUus ruber tnr*. ft /^w. ? 8. R fc bc? menne llonbtu nIWLufiuN * 
cemii pendub UM K g£ 8 » if ; m. 197* M W ^o. tftf.wJ.99. J^ 170. MtktSfiH* 
Mb. j4$ ; C««. 170, Btibmtr. H. Off »<;. luW. 7^. Ribcs inermc mcxOW eUbrif pendutii t »»«^ 

1 i\t 1. !.• .J -is Linn. op«. IOC. ** l# =» r 

a Ribci fruflu albo Cer. |<?J. R ^ ^^ ft ^^ F- ^ ^ ^ iydm ut f ^ Wj ^ ^ 

HI. Pipcnftam Art*. 119. Amomum falfum Crf*. //orr. a 4 «, Knitcx Ribi timAs C^rV: 99* G»ftW 

■"^r 7 ^ i *-l h G 7^ I !T! Xte* lrt ^ u "«* c * tt- 411. %. <4- '/«™* /«A ^ **•'* 
« CiroiTuUnj oon rpmofi Irurtu Dtero matorc Tour*, 6 4 a R*beli um fn£ta nt^ro floi. 749. ®«* <* 

Setatmi ^raublm. udr. Cfe a. Rie* fyMlre »,. 994. Bhi nigra tS PwTlA '*^ Kibe* mtrWn vulgo dktum folio ftlemc iter. Dam 

- .a //yl. //. 1486. Jv. //. 4,9, * rite //, 9S, f?5c/fc // *& 
DA 0$ 4J. Ribcf baccu Qign, Cmrr. Hm. 141. ROx. frudu nigro S£ n«i. SlS «f* ftW- cia_ f i Pltao'ii frU^T ft fc R <^ tJncrr ncflorihtKi>blortgii Lba.n cliff. s«, Gwn. //. 411, DjM. 

'' R^incniteflonbiii*>Moi>swmonogyni* Lit*, rtrti. Of. l|, ?Ls*k. \rf. H.?pf.i\ m AM.rnJ* 100. 

ill **?• *** *** # RioC * mcrmc ,° ct nti;ro ™* u max,mil okntibm //dfl. tfrti*. 947. Cent, i;i* 
jftftarr. A Liff*3W* &itta t fLFra*tf. 174, Kit** iocrmc racemis pilolis , floribus oWoi^is Unit, tptc. t ci not emm t vt b«;tii.ii 
'HiliA* jufloram vwioruni p^poaercsnus t pjriina 201, *3- 

Nrfi r«**a* »3b»j< " | * wji flofi * * fn>flui bK P Uef * 

JSlAtlfU TAB. )?r- «P*Ji"i K*, VdiWflaonbat 

CiwS tai- '« I****** tn ium*, vtd« llti hp. 
!t'i »«!»«*»»«• in * olore fr 5**! V *"»■«'»* «*d»y 
SaMtf^^ 1 ! q U *e«rp«tlchu»diflii*giKndi., ftu 

£uii#Ixlv"UJ»<i, #d«fF« : l. if. t.a. f : paiineii*, 
r&*M^' w ' 'f^S A««f^rf<i»virttia«ft not* 

dtfir^r^fi***'!** vilqucunii noo font, qtuc omen 

« n <oti<i*flT. |n«*ft'Ooittttf«*nKfKcfi*. a-Wttptaf*» vnl 

^Jto^ylo jdliKicot , MOlr* pbnier jR wint»qo« «*p*n- 
fa tfuac ««f ceaifkio mdfirt vldtiur fpwiei fcci c diuer- 
flmtg PiucJii flwiur pcduttbliu "p"w» fimut cum 
.,.,>,.. u-... -:ir» eca rpkuu» ». J". Sinftirtmfloi/f. i* 
s f olfCb ww P«« c - - <crnprch*ndit fruflui rudineatuoi , 
[Mo uMD^mr « Id qutaqiic lac i nut i, diuidjiur icqtu* 
let MfrfSdfiHi f4cru«tqtie panllutti rttliniui; hiruoi *n- 

1 |llWMhilTmi p«*li 0>r>q»i* miutt^t 'ttidecn ftifnfn*, 
I Iflctrnc, <Hiod^rfntdiomd<ftrtlH*l**d<tfcife, j, *ri*i. 

i iu» (h'toi iftft*i« qiiidcm integer, fcptiiut ft. 4. NHut, 

( avJ h Grc£ubria *li»r le bitxt* in qua ftm«l Ad Imam 

1 pjiitm dWfot dcprchcrulktur. IncrtTecnt frurtut taccam fi* 

I fit fiittul<nuf»K* !• fca« p«ifl!<nufli«olM* « aiigniiedi- 

k f< »^i>(, 6: cti»e <oIt*« fub*t* fur.(» miR-prci |E{. 1- la tlii 

1 v*ric(jte^-im*iwn jpf 1 *"*"* htuumem infottofoti* 

) -intnt freii" dor* oblooga ^. 1 1, cjuod ex dilTcfla blCCJ lp- 

1 r JT?t ^' 7* '* levari* umcro. Albcbi<ci« alSacfLni^.Kt 
jiu: ptgwfrr', 0. Prf«a *t«m aunifa ct'um coro^mr 
<*ft cit <fur<>-« reliant . 

4 94trr^T.Ki»- Smrtfen.UTi^M^nffinf beflimmtc *tijrtb[ f>* ^cac |dH) inftt f di^ wfrtfl fi* t4w ccitf 1* , »4 ^«f a*^< M BavdHa JtcwC Sinai ..;;::.-. fo, m* M< nc«*m ^r*itJt«(uw(r-friU*-t tliN 
^i<r:jtrtf;[f^!tr sir {tctmNt tftHnMn. fliiltm ft H* 
ttt |i5» ok totr Men f<fr«i bcfsctftt !>»*«i t in tcr RfltVi NT 
5ru$t titiD flniorn enDan Cturf<r* m UrAtii&ft , tnt^ir |U 
NesKliafflArttiuflciit cd<r >iitnwtr JlWtituruttccn , ffl<Uj<n- 

Urn {R^iUtt Dfrf* ;r : : , ■; : : ; f 1 : f l :.: :: r : ■ .: A*iD> ^U Nn 

^t^atP*tftteKii4^tDuB;cn t"f-. I* ii* -* s. *. nao>D:i u>natn 
flUc t<oiu(i*iL *£i f&ttfltfl jfr;r ittt^e5tc£uft(hiirfrcr;<ftr 

lurriHhwMi ftwwri Ai fit&au«t^( nti ^l^- 

Ur;li6 tfl}Tdt< »n biitiEiimeii. M^^iU^ « Oii|U<f 3ffNir«Lfi 
bl trUogrp w*k Wuatui an f ihci (-iiir.^:i;:[- : r & irr Sfltft 
*J Wlttf M 10M^ jMlAtClVECi tr<[^tr litn(l«> »iiMrt4t 
rims UuFaNSib Dtr Ojoitui^m f*>nnf< f=i<s<K ©" *tn» 
tr.f.[HHKi-t'< i!L;Mi-:'ii! nif tct Sittfrf l^'ttA aiit&rt) ^(dCi 
trcti Ncrorr »if i*r. u nub isafrttm bef^urt fit* Iti* Jt;;tr. 
?r&( QlttaM %- 1* >- vnhlHt fln tta unum Xbcilc Cd st«U 
ox* >. brninfi^tff ^tuttt* laUffiW fi4oNaintm(intTrt# 
tcti XmU dfll* riffct fi*=ti ^ ciniirNr fll<it< wtt5 webren* 
(frill iun^^(t!afiit ^w(4tn:f{ i>*i ; in Nil W»WfMW 

OtolHilMBf taDfr^Mliccib(NI|i4NrKnj|*l, n«it«ntf* 
cm &«ritft<si»fer $limt<fi£* 1- itcgtt ; &«W>*rl iifi cucAni* 
pNo aMtn iciDtb^lf 4«btilrtSj:-4» ">*" <CM*cEcctr to* 
dc;<q ul <r von obtn .; s iintrn ;< ihc.lsf. J>:t ^w-v o t^ tine 
««k Met Citft i^- J» iMtftJftSw^ni^Wift Mm*™ 
I nft (tbr MmACBi olfKmfi&i* b<rcle r 4^a ««n* NWi 
c* abcr flciffir* voifltSm. JnnxrMfl litftn m Nm £iflu 
pliAtf mn 5^*3*a %- iI|BlttWH U<r htl4Wn|tOM 
Cnnt( **<«ii jin& twig %. V, (iE*fi fcnfr fViNi* ig* Vi 5. i Aj/» HcrbaPihs* Cjif- KttiiinJcrcnard, Br^ Wolff>bc%, Spinnc-Koppcn. TAB. itf. fjf. Hcrbi Pari*. G*rw. €lnb/«, ^clffftfrt, Cranlraut* Atgf. Hcrbi Ptril p True Lone 
O "fr Oocbcrry* 

1* Ctufa oclo drawr di^iiot ftltxis cutdit; folia 
funt pfofundtMrKli*, Horc* dilute virefcunt, lutcis I. T^r €t*n^l wlr& cljnyfabr atbf 3ctl l^oAr 

mi! flclbcn Sflftrn o^ct <2iaubtW^f«* 

i. §* wiebftt in fcud^tfn (oatthlen 9Nlmi in 
Sngcflai^ bcfwocrfiu Cbifclborftiti^rlSroif^afft 
Ktnir flit einnn ^Rmftc ju nid>n bo toftc <itat)f* 
G? bLifot im Slpril lift ^\i», bit $*«Kn NlTtlbm 
nnbn Im 3uliur; rclff. »«.■'« 

3- ^HC^C^ frtwibi bieftt^Banje <inc BrRtlfWl|nJ 

fifcafit \u , mtti ScWfftrWW flt ' r nifenun ft* ot* drt 
^)IillfliTtW>rtbfiTi^^lTt ivifto(lrtfHfUnbint^*irfifltfi 

ut^wflitfnilflUf*<n3ubcrnNfiili* wnfclL W)W 

QS«itib(ltfcinhmfc5ftif(baTitnmCAf un&dntiufcrlicNr 

UrMwaa mi 6a SBwtwtn imMlebjj ScMiwflf 

brfbtmri btr ©ibHTC^nlfn unb i&rrt eatf«. 

670, A>,/*3lf4, fbomiHi ^Aijb, Cw, 141. WtMifc 

/. 407. Afora»J. £/. s<5. Pari* IrrM. W. 14- W*A 

/iao. On. 396. £jtf. T* 44ft ftoj, 461- Alfc /Mi'* 4'<- 0^»- * 6 J- t»" 

^J* DjiiK in, W*§?< jjjl. t. to* Bfrgfif- fl. fV*Ko/, iif. 

<^rJ*in Dt^f* ^7- *• Aconitum monococcum Ctri* 
^ ifi* j. -Aconitum faUifcWfdiW* imfV'Ar-tf fcJ non atrkw fr^, ?08> Vua Wffi Doifl. JOffc 
Soiinum tctrjphylkim Cffr Hor/* igt. Sdinum tttflMr|Unn feu htrba Pirn K*. Hiff- If7- J'* '; aC 7- 
Mriimf^ttlrifoliumbicciftfnim C 8. »w, 167- Salano con^cntr nwi ramofum tetnpliyllum AWtU w* 
°*»- ///. <ji, ^. A-/;/, v j./. 6. Ilerba I'iris Quf* 173. ^»c. i»0- i'. P-irt. 3i». CtTjrif. 404. -Oorf. 444; 
« «|t. /. 670. Ji# 4 /* ;6a* 7. jr. //A 6\\* &Mtb.<7C7* C*** £f*t. 8*<. Ugd. 131?* W. £^- jV*/} '. 

£• '-/* •. ibm ijj, MM.^r! 24i, eorrft. /a 7*- «* ■» nMafkmT^ «"- c# £%£*&5 

J'-«- ftft^./. 407. **or«i. Wnt.to?. r.f4./f« P«ril **pf>- 94- Um^Sptc.**?. Vw* «w* vmdi 
*J*W <4- !*«iifoKitcir« caukmau«uor OW- io P P*m rolin«mqu*«tnfol.o^WV(^f J.f^.7?**. 

f.fc P*r«foto qxwtcrois /inj* «. Idk itc. //. cfif. IH. ri< »c. |if. to). 4*1- W» ** "* li4 Cortf - 
<-3- metal, 71, iwfewn, A ^ JO i, oivtf, /* "^ W** W»» B»8» * W*V< Ufr 

S , A m i* Crtfck m huoudic vmbroflsquc fylui» An^titc 
ct in priori* propc vrbcm Chiftlbrrjl in comitatu Kan* 
tuno ad piluiftv Floret mcnfibus aprili ct imio ; 
btccac iuho mcole maturefcunt, 

$. CI FVCHS1VS vencnatam hanc dictt tttt plan- 
um, Ktcntort* vcro tcriptore* eindem Uuthne vt 
imidocum, atqne infcbribii^ malignis ct pclblcntiili* 
but conttmicfktem* Dccotfum radicum vinolam in 
cotcaproilciTc, exccmccjue applicatum a fUDl ciw* 
plt»iu rcli>Jucrc lumorc*, inprifliinc(HcuIorumve* 
«reofum «que fcroti afiirnm PAKKISSON. 

4- HOM. GliN. Herb! Pins M. w/6* 74. B$. A 
*rtt* 17S. WtW. 4, Di3. Cnj; 61. WK. 100, Sttu.ytr, 
tt7L *tpp. 02. ffrjicr- 10. 
^44f, /r*icfc. 71* ciiff/, / # 

fiKOMittEG Aconimm panhlUnclie* Acftf, 8;. I>| I 


M. 


.'■-■♦. Qnic prima i -v. !! j pirucn vJJciur nounoi ctftf, 

hicr p!*«< finpuljrcm ob prefer tioiiCBi , ct»t» florit par* 
t«t h>?4nt, *ijn*»rjirwx cJjgnj etudii. KJ« HtafctvclIU 1 - 
nif celliitaiiontbui j**f. i. i. »* fl, t. rctt^UM fuHutjjiroui. 

Eje rick* enifr H. tubccofo outii tnkut nudoi I .' } it. <.A 

tn fumnv. dcmonc toco ^uiiuor cuvrotut foliii plcrua>^uc , 

itiqtiJ - ■!■> ent.ii «i Sic rjriut dcfrt he nin j* , (up.» Hk; pe- 

duittulo fh>n£Jro jnhMrti lot A[. I, Inuolucfum ciicmum 
feuofYJCMQiiuof.olm conftn MM, qulfcut tartrf«ctun. 

iur*ngufllvri, *aitorici pJllMioo pn*Jj »«, Mi ab in- 

(effort nam jJojfiimtur ftomin* oflo .14, qu« tongo infru- 
unt j r fil*ni:m* , qtioran radio loco X?iur.£unmr tAihcrtc 
H.oCttlirci | ^UM Ctim i "c mjTiirir ire m — jtrnni eminent, 
Vr ft* •* vidcfe *£« la medio kvn{.0njhfcrffurfrtic*toi T fum* 

U p*rcc iter™ ljujtuof gilif Muiit ejoreJiut/* Ftorcm 
hunt. vtci->Jl fntflit. moo*f«fr I, fcfcorvm^. * t i** 
ciJroto <*ftcp ct peutii &* j» Jpjrcc jRKrfoccjlf, 4, eemo* 

lo fruAa cjlrcctnti pct*Jj lepjrjiim fif. < . fatAum jntttfium 

ct w**ufu», fiKCutanitttn, qtuiiior Tulch (ttfiuclum A/- <s 
rriatvcrtin diflcftam* vt *;viioor <nnfptfi paiTInt tacuUmcci- 

cj. In quilm* Ccaoinj TttiHf*fj rcpofiu ^tpTehendunrur^. 7. 
Simifli ipb miaor* * ouau/V, t. <^fi>t< milium Jr*^,:f Do. 

: in .r. <. : . :(»in»bu»» momeTUit 

icfttum faitfc put!. pjnihj* dOfil W* 


Itccm, Nffcr roiiTTirtatn Mft ctfrtctjft Hmli 3«m< Cfr ffm diet* Nti ttflf I &nfacta n$ m ^ 

n^c^iltnJ* (•»*< ttttd to 9Uiiwi iintcr *wte TE 
unto 94ti44»0f M& y-iKt'ttMtri* ^Pir r>atn|2r 

«n i^H<|4m»t timc^Mt. Kit* t«i tMctfii uri tt*s *S 

iEfrKltmbuUvnC' (MJHHJj Hmct cuiotcr V*i!:«mff 

^uaste^itv^fn ccc-: , fifl t«f<n t»4|to tcemnn i4c£7 
(ft?<n d4 An, Dflftf M «"(m u»ua ,idixq tiltim tffea 
frUc Njl<&4Ji* C«lf fr^ff! M pnCB 4it Nat 5«« «, * 
l>«fm Wf*lKf CtflutlcMiCiti w atior-Jci: ■;.; r ct« i c Lj 
CElrtluffft, ttfittiTfur, MlH ft£.i, ntflrt- fMaSi 
Srti^f : '" " - --^ - l-:< an ifif<m eNm £^?h mir in -»L 
■Mtta wrlft^a ifr '♦ UfWfOrt lUUit * s . I, fc< ^^ ti J5 
ibrfasCtcn***,^ *• rt<nt-*1«lN trkeNri, ty. ; + b»i^ 
I itmftfl itrf^t un!> WMMoRfffb % . - <- ten ittirp. *, v 
&m Xcltft ™& f-< BI1lHW*iK> ^N(i&<i* ot«* ht Jrij 
»tl(S<fiEi, »cil<r e*ifj[ - wivottt wr ^tttaifcw Mb ^ttrjflf raur f ^crfiitarf* Owe. 'ArJ#Vx»* /tog'. CuntaiA t PowxUft, 
B*ldro^i>«- Hal. Porccllana, Portulact> Procacdrit. Oaff.Po«di-», tit flatter |\i ^ titWft >-'urt, Nt %Iuaifn$^ 
a* ^ffian (acc « m &dtf«?n un& MuN lei ^tt 
3. ©i* {glacier tublm, oteiun im fefc*Tt<dH 

W3gn Qwi imgjfcnnciito UrEitfj tcrra^n^ TAB. aS7. tifl. Portuhcfl. Ctntt 
Por«l*in- fiB^i VcrJob^as , 
Pourpler* Of/^* Porcehtnc. 
1. Ctultt tcrcpcdii tlDtU4lintm tmngft t folia <x 
ru(cfccm> viri<l<(cunt t floret kiwi 6nL 

t. Scrititr in honit^ iuUo mente florci g erens. 
1» Folia r*frigcnnt t in fcurbuto profunt ad btlti 
i?:!V.j ii, trdortm vrinte, ditticulutcm min^endi ct 
gonorrhoea m tollcmtam ■:• ' ■ -:\ [.:;. Semint rctn* 
genndi :.'Utringendtniic virtutc prccdict , v«rmci 
c ; i - 1 ( ' t : .i ncur et(x:l]tf c. 

4. HOM, GEN. Pomrlact fji. Attib, ut. wtf. //. 1038. »■» *3^ **p- Or. I?J- ttmh. ftiti 
KkuuMfft. »i9< wj^^7, MnkZmiA«r.foi< fio*rft- i- aio> fefp, i»,ftfit 163. t>i// cUi«),ihB 

40. Ln.Gttf.Jr. l*i* fitf*/'* 1*1. ^47). Hall. ttttv m jyi. Oprtr>iof« EA&m.n* *8** ##^*. ?f, Gi* 
tt 103. <Mj*. MS- ^ipr, Wr. /. 414^ -*/orJ»i. £t 16. ftfgttt H, IMopf. JJi. Ar.4r«hoc ^ffc 9. 

t. KOM. SPEC Xm -tfiirt fttWfi. fl ( wbk X 7>. '. J<J- PortuHct Briuf. ///. ioi t to^, « 3# fc ftr 
tulia fylueftm /«fej. itj. tr*g, jgj. Dcg^ a *|j. ft, H 372. aorf* «t. /4^. /y*jf. 310. 7*ofcl«o 
Mnitlnm Ocr. fir. «ai. j^< //, 10J9. cm. Miji. iYrjm t 4o, frrivor. ui.mS.s^^c 
Portuhca ipoAic ntlccn* *«ff- Jfic,. PontHaca igrcRit CbrJ, /Vitf. 1 t<s. Ponultca minor alibi (ybdlrii C* 
WOT. 174. Cor J. w Dioft. 44- PortuUct trticnfii flikra. j;c. Ponubct ftnculliortbui fdiiiOf/ iGj* f» 
tuUci flfigxiRifolii C fyhidtrit C 5. pin. a$8- 7«ra. ij6, Annk ?ni. 16. KUtffc «J. 17, ihjp. m Ham. tjigL Btf.lQ+ffwtb.L jjo. OfJ, Cif. 103. Kutf. 16}. Attrif.tt.Oxt*. It. f?!. £ M f. }cU 

ZMith 118. fc, i<*. *^». Hfi /. 4'4* BW' fK Fr#K<f. ij>, PorruJicfl (ylucftri* 

Aui6v ///. 07S. Pwtubc* foliif cunejformibu^ venicilhtif, GiTilibttS, Aoribw frflilibu* Ut, it.Qf*& trii minor ftu {pommel* Gutit, If, ioj. Poftulta foliit cunciformibuc fcffil*u* ffo; t 471, OMr. ntf. mA i«q. W, m: i+f. ft* 
Wl».3J>t. GMMif. »Mal.9f. BKbtxcr.ti.Litf. 8| f . M» p j«|, Portubci ftttiii aiiKiAraAaW 
bit- i-.;.".bui Lnrn. flw*. 441. t. I. 

2Tn*. W<^^^lnWfyIfic>f^ittc^l«W^TOmAW• 

Cttfe ' : .[£ r.; flu tCf oM (flH # P»| fltl^ B\t Wl« B" 1 

fltrffNni K *ltart UhN Mv e««tt - fir* ortm Hn N#M. Rcviauitnui MM BtoCtVYl UbUC F-t tencrj r>- 

«k< fur?unt <iulku!l ptufti t rcxcu!(eit, in tfrrj-n proftrj* 

«t, Miiitxornjil fttAltat, bfprbl m^i*"tbut * fope- 
riut - r i ■•'■■■•■ .-'A, fiiccuiemh. In cjulicujorum ct riroo* 
cum futnAj p^ric tx till foliorym Uocci pcoccduni ft. 1 1 
jn njdbaj < pr*«i<r ciuriorccu c»lrccm btblltm , incut luc- 
/■nt pctjTi <]ui»quc ct Ojmj^j copier* , an noa (tyti cuin* 
^u« j {crfilm comprchen^amur c*pf;lj /*. 3. oc-!onb-j, 

Sk In autoriuEt coniflrui*, mniuicfim dchtfcli ci roulm 
Hill* fcmln* ft. |. furtdic \n CviMnvmh , a noMi x7* 
JoQii, fpontc mfct&iii pon^lKic VMOOtn **nnim feci* 
mm, quii It in hocth cotiiur. nuto* ex osoni pane cuwlic 
fu, vi r»nri rfclir.tiiiH pcopim conutnht cun PAtculKi* 
UiiicJU Ico UcJUJ Mmfc H. O^w. // # pyo, 5. K '• )«>* Kffur ^p,. 1, flnn<l ttcittnftn k* fluj^n tfn iw^nrt^ 
Xcl^ tea tan*n H) ^Muuitntiiitcjcn uj^ «*hr w<2< £r^n 
:<■: . n«iw4 mfwmtanittffi ?n^irlTvAaCl> 
MMMIWIWlltoe4c»nk 1. e*t*>fi 

HW *U< 6fr ** UllUf Ntl VCR Hi i|(Mi ^"S 

em Hta mr nut tct mtocn Twttlnrf ^niorrrjp;^ 
rmiI Him . Bfpn man fie in e^tH= pf-Tift. co *n*« 

^■',- ■■::■!;■, ?: Xortl. H. Oi<m.il. J^** lt TAB. 180. <Ur. FocnicoJum. Gfm,3fn(fc*L Ctacc. ulfflSm -tfwJ, Fconel, Fcokd Mb. IlinciP,fW ,ft 
O /-*. Fiflocthio. Gatf.Fcnouil, Fcncye. firfc Vcnk<l t t, C»** [ , Qjcttittvel cuntuor pcdet llu Sum , folia 

V : Pfcrumou* in horns colicur , tumoquc menfc 
I flrtfttJ^tcumfn ctiim pf*u<nit in Anglia circa 

J \Tfcm \Voolwith « GrtvWinA . 

* gitjice* ccofcmur uollcrc vi apencmli* vnnanv 

I cucpcllc^i. iremquc hepMb , licni* ct rcmim re- 
btondt obltrrtliouv* » «V« mctiliniain mulicnim 
I KOckfMii pwnsatioiwm. Itarottum tarum in hy- 
! : <lft--»* tnd«© mane hbcnJuni propinaiur, Folia 
I dfl^noirjciirofccrctioncmaui^rc. vitas acicm hr- 
l mare #aue contra calculum ccfibuluui prodclTcd V[ »- SM* ©tMflcl iittd&n bttt b« tier gug (joit), 
etc «lattfri»it>CunMgrun, *k QMunun gtlb. 

** Wan iitfeft iftn Infganein in QHntM , ba er Im 
Junius MlHt| C*# B&mf cr au* tnfenscnaitbiwu 
Nftn 3|freteiA unfr Sroicftl* mfc. 

1- ®ic Wucjfintdli man inr criffimD mt Uritv 
irn>mb, r«f»Umhe<Bfrrtont'unsfn hrfrbcr, t<5 
WWMOlM^lfHBWrfMbaii u>i* uuA&at^acn 
ittiDCictiionatii4« Ktlntitung bri*rfr«n, SKcngicbr tu 
nru ubgcfiMHneu ^ranf* (n&tr3Satftr*unH^Mucbr, 
free TOCfgettf toon ju criiifcit. ©i* !BUIUe f:!lm 
bit 9ttil* ^r ©iujanuwi wt mcbrcu, Mc Krafft &<* frminalhtiis pcltimt, intcitmurum tonum t£rtKntf fttirfrn, 1Mb wider Nn (jccln IB* ®rt« bio 

aati S><rCdflmfirti^et(^ldbimQ<n/ tclrdfftiace 
frc ©Cv^annc , una hilft roibrt Mi SQKflflta. 3" 
Sliutbttfcn fiat man cc (bub* rs to* <imdri>< MMttfC 
QbriflttLwibcci '£lati<rit, unb cm MltitiinM jO*1 
flus Sen <£aatnci$. K-bcc^r* pracfcitt<f« aufcrunt in cormimbus auxi- 
i itiirv 'n oJncinit icntatur inprirniiaquic foliisdo 
4 ftiltai fimpkXt ct okum c (cminibui dcltilla&onis 
3 opeparatum, 

4.KOM. GEN. Focniculum KfcVAMfc fa flf,/. 4*7, ty, /. 117. Tbwi*, 311. ^ car. 158. Ufa 

d fnt.p.?. l4-«f*^*7*^ 3?- A"atf*f b.AUt b. 20% fja/.bj- Ktff- 278, torn. /.xrgd. A'of, if*, north I, 4$, Atom, 
61 #. ^j^L f4- W^ w/p/ 4:i- Goaf- I7av£jm. fi^9- $egw t ftrJl U. ASwjxJ. £i ^. MJI fe 5jfi. 6. B*rra, A 
irj&f* 177* Ancthum Lwx.G<n.u* i%u &bt* K 3*6. Roy* ltd /^^t. 1, Gnrr/. //. 4)2, O.t/if, 94. 

I f. SOM- SPEC. Focnieulum Until* (3^. BwjT- //* 14* te*/- 'PI. Dw^. nf. a. Ltok. 261, a. Tra% 

* 447. Cift'. IS*. Otf*J. w /J»/f* U- *• /J*^- W Tii*<Tff, 147, iifanfc ^68, C£w. £piV. TJ4* ff't*. f«f. f. 61. 
h& Arh*4if- Go«r. 171. flcffcm/r. if. fj^f. 4^1. /r«jwt. 478- wj. ^ 1 3. fig. a. Focmcxihim commune 
Co** WtJf. i(?- KocnicoJum leu Miriihrum vuf^tiiu^ ilukc LtA* ilif. 44^ Jwit. L 77^ Focniculum 

\ »u^i« J»jrt. St^ C^r. ii»ja. Aft^i. ^S?- A^. /«?• /- 4<7- J)»- Ati7- Mwif* ttttxtt* a.r. 1, fg.D.Krm* 

* ^ A'^jmJ. /^* i>- '^5* 9* /* >• Focniculum vul^are pcrmanicumC^fJn, 147- Toaern. 311, Rupp* 178- 

* KmtLHdL 84. to™- £*j{i JWf. 118- Morif+ihOxon* lit* 170. ^. /X. f, i./. 1. Bo«6, /. 48, All ff. 
I bftm.&frsitf* 177. Focnteuium vulgaxc minus . acriore c( mgnuri femme J, Amfc. UL h% 2, Scgx* 
J l*r< //- 17. Focnicuhim Here luKO o(Hc» to«t* J«i. 33, Aneclitim finAa otiato ^kn, W # Ojf. io^* W» 

* /J^d 66, jtfjr. A^i. 146, Jj^c. 163. «. 2. to}, 1 16. W Jti, 2- G^rr« //, 43a* D*i/«(, 94, 

Qffl ittNr^utifOr fit frtift i^r pfl(;t itcoi trr 9<rfciiNe4n^<* 
inft r tr^ ftc rcA&|cc, oc4 S Smi BwfthiB wrtth»<i m 
taj ot^ iwid;<& t(t*t« dmuv hr- K* M(^i.c t 

(<tn ttq^KtfWMMBllwCTfligni htfiir, trnDfihrt^^ 

ha, &c ^3«kI Nr i Manit t^ bicf, D*i*% 11- »n6 fsjiirf 
to<: PMjhiitf ; M 6Mflrl b^f "61* ?t'fl' W iv«tftl*n*^caf' 
Mh 5Mift<r^ »NE4t B;t (tn*r HtiHitt C(N:P* wrffNn flgk, 

n<u( Offl0qM|H je|, on Mbftcn (c^ iflti* t:ns ftwtlf ftiitt* 

in liticr itifdwitidictfr^tiM ^rif^ ^* l'i wf uNit J^<t<f t<c 
CoIc< Iht |l<hn r*w a^n liit:c<«, im& ton (ctim tfirnw 

itnun doSanirtNn ^ii.iwm j, C:c ft iff W-a«Mi»*itt h t 
ui& *t<n fo mlc BtMHlM ** Ho Nr Wlsrif )t<&« raan »oti 
t<r €eite ^.'. 4. M jtiiirfciftMotwti 9UU4m # von tornm 
oM fg. F, Mm 64 A t«fc t^:tf MWoMt H^^ on6 oa* 
«r*i<«* Ww*t(i infRr t«, BattW wwcW h m SW nitiutcft tnfdi;im fifi^Qji, oaie unKfi pio rjtion< tlimi- 
Chi tn^ocicrtfciti v»i Urc dcprclKtditQr, tjvod ali HAL- 
l.EKO 1. c- Jim }<!woi3tuHi <d< Ipfa den roue cuJiun in ex* 

tcmobi\hu('odtf;ii mtitjtioncm^ cu>e vjd«tbr diftinfllooi* 

but Jnum dWifc. Kjdi* pbnu« in:"i tft, *;lo|-;» ll f 
*:rU; CMfitnm^f; fotU*ttcfnj f vafknit nKRibraaKCii 

Jnhufi*. O .[in! i.Krin.ip:^;,^.!;! u.-n.r-.l, j"ij[ Join :c r.i:it- 

firiii llfrtifi^t «nwiu; In ftenmo <»\tlt item in vmkclli 
c«n^nA(i > L , t, ton^huvmuff ^ntiblot \l\\ti\ i*diu* ]£. 3, 
ciTcriMTt liciglcrn, ir.icaoici Ucvlarct h*&«« IT^t lu- 
<ii(ot«it h <; t j, in inferi^rc pjrtc »JhMrcQ( ft men *, pcii'i 
q^ir^ucfr. «M0TiJ<nf>Tnini' 4 cor r iinit* In flow, » bee* 
« vi»* Xf* 4* ^Ktwunw* peuU McioifLm rcuofuii, li >b 
^»rj4rt fKit ittotnmt fa f , dtAji ixn fjrtei omnct <oJ* 
***** *«nikff£otio»iifliorct K^fiutpcrfpU^nji. Mar- 
ccfc«Afjbta« lUKtn liU Umina incrcf^uni, qoowmduo dm 

a^uoitihi, puM 1;.^, cxrcf Jofc inrcgtirocnto aMaio, in(ut 
iiK!at, 01™ Uontci co(VlcJo(ics \ o:>rE t cic,ui fi*iimir* 

niflit linnet Cu^ ?^ * '■ "* ** ,-!.*♦***** 6, jo, ii.'iciiaujc tcuOccuai «*• (c wr(wlf(n, jo «oo)(fii He eja*<n (tfif<r, ttrai)frta|dU 

n;$ |n>t? find fi£. fi, 7* tinfr n<W* E*rr ^itfur s^$ (is^JitM, 
wn aufaa #ttii&m ur^ «ilrnift %* ft* tfn mn«i , «ro fi* ju 

"ffiWgftWM. m nwlfl)<r ben <r(t«i 3<&i c«rn;nc<n tfUujc in gc> cMMU %. 10. © 6nD aUr ia> 1, 6, io. ia.«[nb 
■"*4q;< iwitptti^rt , tic L;tii<ti ftnt ton crcta Wjtt (((otnoiut* TAB, t% Lit- Robot idacut, Cfn«, ijclbccr * .ftinMtwr, 5Sromb<fr, Rn^cfr. Gr&t. ht«to rfirt 
RifphcrrybuJclu Bimbk-bufli. Blackbcrrj' - bufh. //i^. Cam* Circa, ltd. Kovamontano. OMrf. 
Pramboilo. fjrfg, Rdpc, Hinncbcfycn. Frtmbcficn, 

r. ©i( it>a4ft» tin bi? fiinffS"fi •>?*/ tf ' ^ laf/ 
tct finb auf Ocr cbern Slu*< tunhlanm » u«>& flrou 
ah &« imftrn <Bm<> Mc %iwirwn fml> HnqnAi 

x. 3n cirtiacit ^hikti vm ^flUte i»^ fr^n OIor^# 
lidxn vS(gcnl>fn fewfcnW »a*ftn R* W»; ne 
tfuhfn n gRflp, unD Ktfflcn im 3uniu5 MB JuhH 
wife 5™*»- '• Crtkuni ad quatuor vcl quinquc pedum ahuu* 
twm, fom in fupcrhcic fiincri«ri profunda vircnt* 
m intaorc ex $r),co albican*; tfom palli<Fc rubent, 
**** "J" °on nulli* \ValliTia« *ex\** ilcmquc fepten* ^norvalibtii 
m,io r 

hem igr**, itemque fepi 

Hit 

mtturat iunio iufioque fcrunt ^^fggflChl Anplrtc, fpontc proi G* ///, 3.B40 i.a» ■ 

j, Bace« c*nliaca virtute pollcnc , vcnirietifcim 
roborcnt, vomitum rompefcum. pracmaturumile* 
niqiic partumcoerccnr, fn oflkimvin priaii* fact us 

r ■ ■; : i id.eruaiur. jiWrti f« piifht ten fRa^Ri tliifct tat tfrtJS 
im& ticncl irifftf to* UtiieUigc ©itsta^ <JJ Sa>ifrfai bwuctt man Lxfonba* fa * 
ffni*r. 4, NOM. CEX, Rubin Ri*W6. if*. 
BOfrS. l/ t 60. Rstpp. 141. WmA, Jvi. ig. »J7- 

Ut. SGM. 


/f§h /I. 163?. £)«. //. 4^7* 7off/ff- 614. /frm. 

£«*«&. *«**. 114, ttai. 1S6. />#. cyj: bo. 

ft>1- 273, Wjif. ftfa 34*- Cotlt. top, Lvitr/ 
3^!. io. Btrgf*. ftfrvKf. t$p. ta£ *. to* 
*»7- i*^ «* '74. t. TOM. SPECIF. Mora bacc*e Porjh 193. *. Rubut RvdL m. Rubutiileu* frf/afe ?g t^ , 
On. ti6y. Kubusidaeus 7tj# 070. rori.lv aioft, rfa. fc <&/*. JiW. 277- G*i. 74?. JiWri. JitEfi 
£jw.7<a. UM.thp. 619. ?f. //. Hi, Ruben Edtcatf (pmofias CB.ph1.4y9- **ji« rx). tolwS 
Hmt.Und.Bat. ***■ ^tiff. '74, Jto;f. 141. *?„■«*. ft fra«o/. 1 jo. j™. ttro*. /A joa. hAia h££ 
r P ;no[irtfrufturubroJ.&j ff fr. //. so.fcu./f^, y/. i^o. Sw. «. 467. Iter* $14. &H. Chi % 9t *Jl2 
to, Kraat. lj£. Kiifeis iilaeu* tniAu rubra ff'rtav. Ltf. f, 87>. fe f- Kubu* baco* feu metis *V 
Cftf. 117, Rubu* caulc ercflo, hiTpido, foliit t emit is £ivv. fl. f^. 104. C'*f. 19a. /for 171 pT 
foliii quinuo phmati* tcmarisque , caulc hilpidrj twv. I/. 5v«. 408, Atet.wtJ. 242- H.Pa/ 13a, #*«& 
111. DaB, 147. Ktibu« iftRb quuiito-pinnatis tcrnaiisqiic t caulc icuktco, pcitoli* canilxvbtH S 
vfrc. 4?>. ». >* Subiis folds tcrnausct q«iiu6i p colli plcmmqiic nwim!, fnidij rubro villoib foif ft 
J4J- B«5w. A ijg; 447. Kubus tolitc tcroaw ct quinaE^ lubm* tomcntolU . (cikIu mbro riBobtf 

C0f«. ico- ■■* £**. Qtuc^vcolorfKttblTAK, 4f. arfwooTmu*, J*h*c 

«»ftf* *i«^uc v*Itn( fpe<ic, cuioi k*act Bli;lwcnjjrui 

/■r 1. 4. a. propmlnwi. rclio^t antvoi tdJifbai. n c^ndj. 
wnit. ^u** fn cu47ufron< »ri» od mMur*il«nroi feminufn 

i-iqu«dcprcfeenJoqtgr« to m<l(ui ^lIoJLir* j^jr.nui, Foil* 

Jjteffudrn au}\ ^Jn«» t pltfumj^ icouu funf. fupfi v(* 
liJb, fuhui ^htta, oujt« b in jmbjiu cr«.nit«; ci homm 
alii r».T»l Aorjf<ri uque ^uAifcri f|;rc4iu»rtir» FJot amt 

<.■■.:: ': ■')■ -. vJ/i^-fiMH^ctf Ilium (Hil, *?f i.1 Jc fCpJ|Cin^f C*- 

Jycii n»noph)J]| Ucinjjt pttinquc flj. i ( kci«, p«a!i id- 

toc<OA(litKM, dfjfvft ftplxfintur «i h«< ^ t 1 , quit Inter* 

DriiU olytii intcrftmi, vr al> Inftri^K fj.i? appjtvt £ j, 
a|» j^itf tor « ft. 4. * ljtc« »• f. Pvrth jnrufto vntw incU 

Plimf»rofundc**«h^*odtljrv.irw fi**. Stdhact t«qn«« *C 
lucnint vcTfljfrJuni numrrcrfj'^/, 7* *. <i Of^ji aurvjnc «io* 
nunior ; ct rnfdio flor^ c com»rio rc^rpi^glum ofc fon^. 

tom, Ojnunrbuiinr<riMibu» circum nitettt aitUti «Sntlum 
rf. Huk r«*;usu;^ infidem fruAui LoRafinil. fio* paecH 
f% 8* p«r nutur jijE<m iutr« , flitrci <*n^r*^(»* |i/. 9. r, 

8>To pjfuo denjtif £ &J per medium ft uAa*4?j(cini!iti;r i#. 
to b rc»;{icuk-Tt lUtom . fibril Umtn inArafluai a«> 

fcrbtccai proecdjr, vrJIUe ftp* mi e innji aou 
:uJutn<ET):^ni^. u, #. Ifivur^o JU»m thi^mo WifvrJ 
iDUutfitium hj«jfum *>. m *. fop*rtne. Bjc«c f jn pu, 
Ji« vaituai r«omfwi fcu^n >£, ij, obJongua jot in»e. if j 

c rp u - in 1 S?B25SL&5l*21**H* B?? ««rw wrt««tTt ( UiU m oc»Wbta aHifrn^K, » 
N Jiff 1 HPfflff 1 " druJiNwc 4>« dfc &« DtefMfc bet (w&« t^ran hftvlcba 3nm. ^aj mix t>» b<r 5arbt be* Rubi TA£, 4 (, ajjw 
Tit, fetiM rnitf) in unfrriT ffljnjt Utott, :?? BtUrrtin 
£,;. l ;4 - ^ 9lttffKlEi«*t ^tbicCtt^*n vorflflni . !k iVm 
Ac filtQ ritJiEj^'fi/ b^tit man t« wrf^ft,n ra ^f:i^^ 
jfn f H0C ItftaonUm Atft<^<fto t<r ^Mnarn^j Ki - 

t( D<r Saamrn on &<n SN".t*» IHt Tflaitit flip|. if-u- 
ItfniMM ttv&t. ©tc HAtCC twngen nWHWttfl u h 
ermctds. ctntfs;fli(b fmb lit tc^a^ nub ot«(fn i0 
tMtoUmmt* ttt&xwt rM6)Jdiitih$f, reoasi^e^p 
wtr. ?itts itt<n potMi wncn He ■Auvjoji m SaJ^> 
(i*nbf ncftc tciflr* Et* Vfunsrn M<nKcb«*tfiAtrtDf 
;«w Hunt Stifr^ (ur, CttMsf tf^lagm fitb Wfitf «fe*4 fo 
mwc c<( tbuwcrndxta s<i*c* iwmf s-. t; ha^^ 
s^tt4cn t ntmtt |i$ rub McB iwnb<r> tm fid) ftaaj 
nio PUB > enb fl*t«i it btn 5n[JtmrJnirfi| m teia 
»& ^* ?■■■■■ '<<■'• i.-'.-.nut son tirttrrt fi^ i. t« imji 
ft^. 4 f ew Nr ecircn fi^ j. 5Mr 5:uc(nt!cif j« vSE 
miwniQHttliEntHj imbtattra n*- 1-: *mrr, ^:ti:n'-:^: 
am % fi. Cit rt(ba<a itrtft No Kfif^^a QcavifM H 
7. *. an b*« staph u$ S(tM i^<q Urfrrunt- ffwn lS 
b(f W»c J><r LMimtMS !tf4€t^rtnifi( Jitf.ijndft fc;tt:. fi 
R<^(m C;c CfWAfl MA biritm doHHhI WH4* 

b(0 i!f<c ^\fifi* rotb tsfttoit, nnb c!fi*)a» M "»ttf rrc p 
Rnai«igcM^ifU^4.*» unb mit cw*3i ffonra fffitftH K 
(£<iijii^ ^nn 11M n bit JrtiibtaM!Criieift4teoMfcr. 
io litbtr man Mf trMtcr, u«b mit actad Jcfrc: cn;;-^» 
lifRiKit «n< £towiW»fe 
°3tfttn itmcn pfii i>, *. 3* 
■ Mi TAB. 100. fjf. Mentha. 
O HJtfffl bueoa, Jtat 

i, Caulea in pi 
(oli* ex ilavo vir Gtm. Wunj, pfiBitalfem. Crate m:»#* ii;^ K . ^;. Mj rttt ^ ^(1.,, Memt. GA Mcntc, Bth. I lute Muott 11 folo duo pedci a!ci tJfiitgunt, 
1 p ftorci paliide purpurci (tint. a, fa hortis colitur» floret tujio, 

3. Plant* hiec conducit In omnibus ventrioili 
morbis, m gonorrtwea . fluorealbo, et inortlinato 
fiuxu incoRnio. fn ofticini* Ancliac aqua <Jeft.!la?j , 
fpirrtut ct fyrupua eompofitui , et oleum dcllilk- 
cum ex hac .!*.:.. proUant, 1. fflfc etcaarf flfijcn in fatfin SStfm W fta 
mv bo* , Dk asiatwe fm& ylbgnin ", oif l^Jtoo 
Nflq ^uw tfarbio,. 

t. Wan iieba fbia ©arun, it^ftMmSuli*^ 

J. ® reft ^pffaiiK tfmf* t« atlfr utrlii 9^ff*afw 

wr ft* Htajcnf, fmeuatmnfiiifiV, iinivflfitii^ 
f*j unD tinmiEigcn gortjang* tfr tn^rMHi(f<n S^ 1 
■wna, 311 Mn &iVi(«m ar«ib(cr«nMi bmhW 
einfa*e fibgneodic ^UoflVr, «n& Sptritom. wa 
Syrapiim compofuum uuo ^atf ekftuBffl Ofl «* 
tif[<r*J>fldnj6 0- KOM. GEN. Metfhi 
4". Itofrft. /. ige. /J*r. u 
**<7»* fiftr. F. ir. *S|a. i 
*4U U*fii. 177, Ba^ * Rai, Afttb. 6r. Of. I 

Ritpp. aio. 

/r«/. icx>. JfpiuZ OO.Am 188. JMfffiHl, Car. 100. torn. £jfi *^ 

Lnm. 117. /fact, lit, c« ff 1^ /^ 1*3. Otftf-A 
£/w6. 14, I 

--' VRI 

HI -1 

*-. I 

5 I < SQM. SPECIF. McQtbl RutB, to$. L#tk, 143, 

Itfrt fKf» « M* 1 ** 1 fariua "• D *" 6 * 1 ** «t»- *7I 
*** Mentha cnfra Ifc -Vo*«. .- to. ffr. Mentha prima Doioa. 9*. Mentha mtata liue 
7*«. //. ^oS. Mentha crucuta fiuc cntpa G*r. 
, Mentha cnJjM At- iHMOP- £ to- firoar. jx, tf> £>£. O. ^ftf. w. F. f. /. I- ffVana. 37a. f. 714* 
ft c M«»** c ' ,f P a vcnialuta Aunfc f3*. Mentha fauua feu trifpa fht?. 19. Utgi. 671. Mentha hor- 
itnfa rcttO* ft* O^WP 1 : *7*' Mentha (picata cnfpa ttwfc. J*J, af Afcmha rotuiHlifelu crifpa fpi- 
ci'i G 0* f<* "7" J. »»*• "/■ *• *'«- ^"^^ '8?. Htm. lk/J, fitf, 411. ***». jij. //atf. c«tr. 144, 
awA »£ **• '■ *'■ /■ "' t M * n ™ wwow folio cnfpa fpicau tor™ A fyjitc/: tot. Mentha tlonbui 
(pie-ii* i foto coxdaui dcntaiis VMUlltia fdlihous Lisa. W. djf. 306.' tf. *?/. 16& Atsx, mA 178* ^ *;6, fc 1 

«* ■ . Hk^ pkft'a " dua* r<^D<nNt qooad omriH forit 
b^giwMiefMHKBlDVi Mncganere cii*:n contain* 
ra*v^ Kibiw* «»('«** foli Prorogue Jorma cat dtfercrarw 
an, S||l S** ciimodc (t&»e dicctnui, rcli^oj* diuejtiia- 
KiNft»frf«pi*d3j««l: noMnaoii&ietimmliK tabuh//.J. 
Ki f f.f**8UCKWEl-LlA "pcilta*, JI. a. 4. 41,7. 

ill ffW( fai** *4iunnjf. K:tm in v ■-;[;,;. ?r —i 

(•j^IH, fingull idhwiefti fuo calyte, « quo tnacrgh <o j no* r«iw.it<%KP^fr*- fupcriu* in quin^tjt kueoi 
_ i&Mfculoi *Mi /*. 5- t* Cocoli* monopnila irre* 
suiiTJi * T iaftriu* an^wflwrn ruSum habei , faptriuf in duo 
yUi facdltjfe 3* *i lJ - f -'rt<^a££ 1* lafcium fup«riuf IncU 
faii It&tlw iriMtfni i monftrac ; Imui ftiaioa parui hM- 
«:c %'f in ^* e fpeck parmn cmlnrr.tia, in aliit ptoi* Se- 
p»ta, vtfofci i? Kx <'*^« &"** qitttttw nutfj in fafvet 
IkKftm, ftwrnin J*liJ*MuJf. 7- f- *» ^MArtim m<dio fur. 

!i pi;..* t^ncltoiinc cor^lUc, fcntirri atj«m Urt q&itnk 
wfa h Unpfea in tioftra ubuU eihkhctur ^ura, quae 
{bl&ttvnani fpf>[(m mtnimc tiflic* xMituni <nim DOBMB 
tnt*{ L *t* i r -fi 7 ' t : l,ri " r"^- 11 *J A* "1 v < rec<nls?a a no. 

l\\ p*jpirj &diNMf curui licnj^i iMAtHl indUk RtVh 

tiVS L *.cnin cila*n virkut <ffc vldcior, ^uae Aftwhu 
fTif*j±4*k4f*4 ffrM&nkA fft€i*fi*r v«iimr j Marif. H. 
Oi. ID. I<T* S* XI. f. 6. If. KaLllitl, L f|l, P«k |l. 
Ptanit I. <t(. Alte« tgufj 1. nutt ftm cxprioa<rcc , 
peninci pc*irtn!c>t:». *;ti*c<fl: MtXth* I. Mitihtal. 515, 
Jinwj C*rdinni<<f* |9.k -«»* Tahem. jjo. ID.CtlV* 
boJ.fr* Atwk* **g*Jlif*?*A fpUat* C. B. pin. st?. 

H*f», Lfffid. Ell* 4*1* rwht '. ><f« Hall. Goctr* J44. 

/^*rJ*j rim*** fittt jrjtflAJtiitr .trfBjJiftfia* I^K MiO. 
fl-iiJf.L 107. MorrCH. <U«- III. )^r. S. XL u tf. t t. 
Mtnik* ffiJtrfrii t*xrnrt&vt % iri*ritric*s tr minus i*<*nit 
(tint C. E. pin. 337. ^^ Vec I. -W* Mtxtk* ftkttd 
fili* ItMtttrr , 4t*tt r ffjbr* w nitrhtt j. Rauh. 111. aao. 
Atttib* (pch fditA'iti tBterrmtrit f fdosi*XfttfJthftJ/tSrhtf 
UtK H. CUf. j«i. Roy. ilf. Wj.h. t}«. DafiS. 177. 
Aftmti* fimbtt jitfjsh , fatti Mw£is % pm/ii Linn H. 

Vpfal l6f. SkC. p r ! n. 7. Irk ! : : Cnim :"■ i J ' v !nn j j ftCtt* sW tcuancur. -:r minaia C~r, r.jc 1,1 alura <ordaia ma^t* 

rotkHt foliota mtirfuirt t t^uai in a'lcra pene d«fi4cura 3ntt-. £>Jrft Hn^ b« NiDm ft| »H wWtf|BI tomtit In kit 
I&fiI*aDtr^ttim<t:n6B«3tuttttr:sjDiAt.injnNrt>rtfui, un& 
ipcrftn £urb biiSilbiit ttticfr *iri 0,WI«tr MtJutNn. i>a( 
-: ^-: '.''^;:^ :■:■:■:::( lS.ft^!t6.r Wart (TCi:a>iflfittirtd* 
nt«n IWlttM- SBtr i«U<n imtft wtt Da SNumt nNit, 
una brrn^Q Mi tftritin ^<ift:iMnNir<n tur^tia; ic|s?& 
cNc mnnftit tfj nor t^.^f tc*$- M auf txr ^(nrcirtifitn 
tofrfUi tj> r. 1, t* 1. 1. JhrfwUtftt ^Httt^nwij ftp. II. 3. 
4. i 7* t>wi un* bcw<fwt<t iKtt,n (fi«. I>« BUBUi fttNti 
tin<t!icrn>(fttl(onm«n S..bc< tqfMWIi irtcbdi^ct wmiiC* 
ti!rt ttrcf S(L^* t.frnwri an. ut*& ou jNumin^tf* t^att uNr 
Mrjabf n we i^fr ". Dec 3t*(4 q. EtcU 6g. 1 « on* tbnl<t fitft 
ctm Ufurff fptPijt tjmhi&tmvn &^. 1. ». Dif ^li:*wnMrfe 
t(M<c diti tinmt unii-.^rn ^aitt, is tr*t^l cnim line 
ct«< S*bt< ifl, HHfl Otfl fiH) m Iran Mien r&filtt fifi- ?• 
m i.rf^nitttnc ^IcrMD^rd* n 4- WW DH ct*r* tmaifSnit* 
t<n< TftiJt ■« bh ntiti IcnaMpI <j«t<rir< d * crtit ^f*i inn>rn- 
c^a^»i<tte<iiri«Rft«CfAu?f£Mtic*c, Hul MQctcr'Jtf- 1 
(=M n««- in cXn Ltnwa cute wniMfni pfft*n- ? n -^ n ' 
H(to>f l-*i*n» ncl^ti tt,fcct ^<f^E<^Tc na<n t0, twet tlMft 
eaamtn , rcc($< in fr^ ?. {>. t.(onC<r* abei.tloit rptrNn, cnt> 
Ui tutt&ty iti fcpn ftantn fie. u ftu* Dcr DWai t<rftlt<it 

■WftwtM WRclill tK ^ £ ^*' ■*••■ mit Nc *5It»tcN* 
<ff dttftifof jcjc hat. ttuf unlacr tdiilflrtUr fift (inc t*:p*U 
t* Sifltir bat, iwldjc 'fioifnsocl *hk t\$im at tttnai dbfriU 
M: Kntt Dec tHH<f&tf< B>a»f: Att*th* irifr* » Jlrjafr 
itlantt!, t(^ffC :.dtn^T p Derail, mr mt t^iuof t<* 
€«feaia ^i^nitiafii t<n<ifrn* ^3®3MUC I t% Nil UcfelH 

Kf.*,M d^iMIfr.. sr.t> fc^inrt Oui<nt;< 9Jhin|t eddj* unccc 
iftattlttn; Af<*th* trifp4d*xkA fxt ftrmjAkafprthfipr 
t*D tm>toilf. H^O^on. ill. jij. S.XCf. 6./. f.Ral. H1H. 
I. f|t. Park. ;a. U«rh. I. Iff. CfftlBfti- n)ir& , *iw ^bflnB** 
rung Ml trrTiLem tu (cpn. Dit onNte S6*ar I* abff nnrt&e 
hfj<itctoi<44 *uft*tirffn» tnt> 4<b*f*f toNr aMnmCIB lMClf> 
r.c<n r m!ti untf r M0WI MHlMOUItti AU*th* L 
M»ib. j«I* /i/*w^ Cord. In Diofc. ft. o. norv'4 TiKem^ 

73p. III. *( IV. DoJ. ^(. Aftnth* A*£ufliftiiA f*k*t* CI. 

pk. at?. Htrm. Luf,d. pa*. 411. HocrK I. Jff. Hall, Goecr, 
)4f. Aftmk* r$m**ApM amHflofJnr 4frn/Jii/tti-f l-o&. Htft*' 
flTJjc. 1. fOv. MofifH. 0>on.lll. )*;. S. XI. r. *S. I\ I, 
Wh mUl lavjrj'frifa/* Mttrrtrifai tr mixta i*c**ti wfim mmtfi< 

TM. 0>or 

/UUi cH pin. ai7.%Kp. Ver.! 704. Mtnfafflc*igf*^ 

Aftnth* ffkii fititdjyih ixttrrtftis t fittij U*«tiAJ$t pj$&*L 

ftnth* fi*ri$*t Qkdtts . /o.Vi/ *W**/*i, firrMJt Linn. H. V*pf»L, Lite H. Cif. 10*. Koy. lij> Vj(-S >|t. Datib. 177* AtMmA 

ifif. Sp«. 5?*. p* 3. i>nn in Wfftf ©Qlinna fnb tit Witter llntltttt ttit» mctMv , m Wt antttn aht trtj* 6<fi(cnn^ p 

tts^n hn Qteacn- WiNln fltf*a in Mtfcr «4 ([tine ^litt-Mn, In Mc nntttn abff wrmifTtt ewn bitftlltit, TAB. aji. Ut. Mentha piptris fipore. Ctm. ^>f(fffr / WfaiU 
+ © meota, ftoi Menu minorc. Btlg. Kniyimuntc. Axtf. Pepper - Mint. m$. Ortclana Pi* atctie in pnmis in Herfor* 
fyluellof fponte crefcit , ia- !• Cttilium ill f initio duos pedes acquit, foliorum 
colc^ pimineiiv viridi* eft , flomm pallidc purpu- 
ftm* 

a. Oeeurrit in Anglla. 
cjattEflexaproiitncii J 
Bo fioeei fcrent. 

3* Son nulk cam inflgnt c^leulom arenatnquo fol* 
ueadi virtutc pr^eilitim cftc tdltrmam i id » quod 
« eo quo<iuc vcri fpeciem accipft t quum valdc 
aerem, calidutn > nitrofum habet Japorcm. 

4- KON(, GENER. vid. Tab. antc«A 

fi BOM, SPECIF. Piperau aeuta pffrv. //. B* 31. io 4 Mentha faxifrta^a ajisuIHorc folto. fpkatt , fa* 
; jjora acn f^ruitlo Ptuk. dma^ tt; ( Mentha fpicit bcetiioribus et hahii*oribm folHs nwnthac fitfcte , fa- 
^^^fcraido jKpcr if Tow*. tS?. U. 5)». A 134. Ufc ao- /- 3* MirtN fl^ribui capium, foliia Jancco* r. S<r et*ngetn>a*ft W iit« ftuf h«t». Sfe 
^lalltr fmD gra5 jrin ; Ht SSIumtn bl«d> purpura 
fdttlgf- 

a. <ffi<in Oobcl fie taQiHlllUt in*frf&tSf*iteun> 
Bfie); ;v.i: n>a*ftn5- a^o fit im 3ul<o MflW. 

1. ^inige hatren e^ fur tin bcvrltd 1 ^ ^iiftl rcifrf 
C^n©tcin unO <2an&, trtla>fttaH*Mbtripabrf*tm* 
II* Itf 1 m\\ tt b< fritter Uwfll €*arfff cua> no<& 
finen ©flto*ttrtdB« 0«HUtf hit, a L TAry a™ »«»»- *sy- urn /. i' 

l *«n ftm* uibpetiohtU tuct, JJ*. 57c, B . 4. 


■ T > AWJ, V • N*J*. Ifitiui (j*citl, Oftmimlrit *<faoriu« , vrr<n <fo- 
r»A«rei ftptiittc «ipf Jmic MNXAEI Domca. f ja f. t. 4.4, $ a 

fcJKt*vdllin>r font , rcfr?uj< J<J iwtHjfti clftdj«. 5J£|( 
llirtm ^ . i. 1, fctttfii llnrcrri in Ji::uu! k ■.'.-■Ir.lt'if ^ Jto|p 
Qptkt uiftum fa } t COfolbmAf. 4, di&tani «t rakrofcc* 

<Jt n» cnorfo fly torn <om ftmifllbui iJKj*(f niihjt £ % | , f( m j. e>* ti* r;*If k}«»<Nn b*t<«f ttiitftt hrttinSJV* 
am Mm au* : Fig- 1. 1 4- *■ *■ tot Wt 1M< SuS** 
Mtmcttahr t=NB rcnr nag 6<tn rm atttbdM »u tj 
rt<r fo i»v; He 0Anic Mtstf ia ifiur ■aaMfc.lUN 

tan HnaihAi &p r* DwRIt* MnrtfM< £ $ iBH 
fi 6 . 7- tafclhn wirilHrr. fti:f ijrffc g£g ^JW 

W<l 0" Wrftr 5Sm rm ft ttS&fiS ttc HlW n«t MTj TAB- joi. Ltt. MemtiaRrum* Gtm. JKofmunj, GBil&f $Au- Cm«- *Hi-Jwr Zytm* Any? Hqi£ -^ 
M#. OitcbDi Cavallo. tfjJ. Mciitallro. 0i& Afcntc des cfaeWDC frJf. Wilde mum. * 

G«h >tif fc*# tltt^u /?ilii *^^*-1_ * V 1 *' 1, Italia crrciter akitutliiwm atbcquit phnu, fo- 
lioram faciei aducria ex obi euro viridti , auccfa gri* 
fti, floret purptirei fum* 

2, In hunudii crcTcif toeis , floret iuiio menfr. 

3, Conducit id pcllcm!ot Hatus dolorctque ven- 
triculi . mcnltniam fluxioi>cm promouct t iicmque 
pamim cum (ccun^inb pell: : trotliifo* tic Myrdu 
admifcttur . cjuos pro eotlcm ic^^o plcnquc idhi- 


N a : i2i* iMdfft an f(u4wn Ouch f un& tlij* i. Swue. 3. Wan ImIc (1* fur tifnli* (n %!^ Hft . a tt 
Wucnfdimwti ; fir foil £i( tnoiicrii^c SnilMt 
t^tcr^ni, iit^ifKtra tst tytbuu w^ ^aductiiiM 
iwitflt ; 2b v if « Nnn au* .takf unr« He TwS ♦,NOM v GEN, Mentha vhl Tbk ua « jdile: HdB. nc. nwi. -V«6. oc. «aL kj wdl 
c, NOM. SPEC RoflVniinu L4«V 4 
«/• ft 3./- a, UcDthaftron) honenfc (c\i McmhafylucUm P^t Wl feaithi fylwH*. bgifa; 
tun genuJj dcH>»e« voluciunt. qujm ci proper vjTtrc 
ron pofft arWtrtmar t ^uoJ r< li^cne ApritconJitJonci cum 

HfHOf JqjlU fttticr vcl minor Cffr<t«edjiur. nut WtWrn ©:unti, rnra Unfnfte? M tP^tki^ht MM 1 T * iSSHB£^ K ?»^^«^ re i ; Frutcx hie raro proccms fit. folia ex Htuo 
vindta , (lores putao curodino imbmi fiint cola* 

*• ">*quc in fyluia inuenitur» mm Rorct, 

J. Nonnulli amenta Hoc iulot haiui frnilicis cum 
Mlhctfln nuckonim inter adltnngenr^ rclerunt mc- 
dicjmenu , liudaRujue cmukhm ex nuclcii cum 
mulUparaum m turn Beet inuctcraq. |tnmb. 

J 9San finta fit utcraDinQBaltcrn/ fi< Hi»l* 

* Cinigf jahlrr» &!* Saelcin ctcr ]ul« S* 
efflffc nebft ta $0*1 hr Srrnr una Nf j^ 
mffljlAciH Striitfocit, uro rubmrnMc SMt* 
frrn Aaitrn mil «0ici« sunatit iv(Nr Nn fllEw B> 
rfwen 4)uftcn, 4». L«*. a.. -. S75- W*. /-. -. st J. Roj. 81. HA S i i9 , c«». iQ. U&. 6,i. M*l 5rjt. ft* * "44* ** ** ! 7- »* **4- Gwtf. /„ *t C . Cw/, fl, flfe /. ,ja Boy* rf, JV.i*c/. 
SOU SPECIF, Ma •oefltni Orf JS .ft* roj*. M iofc a. to*, uij. Wttfr, =19. fax tud- 

Un*A* Cor > to ° #i - S |6 ' Wwrt '4J5- Nticet ludlinfte fiti Pontic** feu Prtcneftmic Cm, Ofc 177. 
Apdbni frkidln* Ctf*. tint. 149* *• 5™™ t«H«w J t **»&. ft p. 2^ Corvlu* Lerif. 4 < T * 
C,r, /. 11- A*w*l* //«• tSo. Cor>to pcrrimib alno Lok /*#. fiog. Jc. M J?:- Corvlu* ftlucltrit MrA 

lib, C A f*< +'*■ **• ** "' ''Wt-fl" 1 *'?• UJ* ' ol * fl«rr*. 5*>. Afapi. Qr- 5Q1* flc*. LRfA 
j* i?»- »**• "■ l ' 6 * f*®* 4*- M- Gtf 3*. AfA Aftel. 19?. Jqprl «T- // 144. Brm*. A 
3^. /r#m. 1ft. f. 43 1; /J- *■ Corylu* lyludtat feu vulgant R*ff* 329. Corylu* (ttpuiTs 00a* 

,Utf. mrJ. 431. 5p«. 99S. *. 1. Roj 81. H&ll* 
194, Cml li.Sibir. /« tio. AttW a ft Upj; frStf&'lfe A*W 448- A ««. 7S7- K ## 18*;. 
fti. y*te, Qp*c **«* l" uft| **'■* plint« ELACKVELUA- 
NAE k**»<* 1 i>*Kwl*«* otftnduot mo4;tn , quo tiaiuui 

fcrd Cuplkci C*ify~e:Ul t *N« «nJm dldll fttrlltt , fa lilct 

rilrt, *>*rii« iwrtyc tern , qcot hytatt itai *pud cot 

■ndfo viJ<«*(*» '" *rt**MO £f. t. dmftiriiumtir loftp**, 

£e r^.-Jf oif * fau*B»«'fi> , intrr CtHlfl fruiaui fc^ent Aimi* 

bj. [n alit £*■»*!» ttiicai conftititmttir ffortt frnlfef, 
cctFW* P**n>tfH» *ii<-* cfl , fqujmU nmfft <uita <\i\ft\ 

)-. *. Ci- 1 1 - ' n '' r p'^'^ 1 '^ comprthfndii 1 eul 4uo i;- 

« frrfo* <t **lrx SitgMWf m.>gfllt^djnc , «lu lau<4u:rum 

«fu*^*|> tect ji :« ietLi nm infcrioi ftintor. Tu. 

P1I1* wtnriun/x. 4* iflq 11 * nwlto* *rfulU frtockditar, 
irlcricn pluret culfun cxtflu^i. 5&«?t NlbAi&ca MM ^ nt* ingtA M Mwhtt Rtt iff 
Knl< ttr W^iN j fMlfbt CBf it?iutfl(i) TJumtn hflrbrf. 
Citm* finb unb, ^ii teMii (r^cti Jn:^! J>-< rau^n 
^tcrta , oi!(^ ^.r in crf(tn Btfloibn in Butfrt birdt* 
bcr(^:tcrii(a f<><n # ^it^m on nnm lotion SJ^«n on 
Ap. t. £)af Sflrjjfn nnort (i^ nkctim£rti , nab h\\ttot 

(it(fl Ma. .^irT^ccn Dtf S^ 1E t^tA;cnHn ^lumfij febpi 
on Hit fflttfrln &*r lbH#n ; ft« RbaM *S iffulinWB : 
fit biNn tkitfifaU M<U €$urMa in fi$, Fip> 7, ^bc 
lt<in*r Jlcl* (dlWit Hd St(afl tar 3rtd>t, i«( 1^,14*01 m 

Mllttf fflrirrtl KtfiHIHtoVOIIl|Cb ^*D f&:tflcJ^ffB^Ciii^ 

tbumr mmtft «4 tic Stu^e unb t« Sdt oa 9i^iTr |u ; 
0(t ^rt$ y^^-: &te umpiiniiiJj hr Sirftr out , un^ ift npi 
tdi^ici, an t«mcNTR^jr r Md^r |<rftarr<K fie. |. nn* 
Itfjt h~c M, ttr:4* ctrtctj Matt , *5<n fitff |t?iffri(t ill ^. + , ua& m MlftAci tct <(U» San. S)n Ww*^ 
■HkHJilaunjii t« wuki TAB* !?*. EA Udcadull. Cfrw. ttwiftrl. Onw. 
Q Liuindc. gf(fl. LaucnduJ , Liuciukr, lWirt^Hh ^B£i* Lauertdcr. itat. Lauandt* C^» I. Doo circitcr pir*i« fMiadiQC *cqu«, folil dt 
kite limit » florc* fiint cocrulci. 

1. Id tncriojuiulttvji GjIImc ct llifjuniac prouin 
tib cTtftit, in Ai^fcivcro in hoim colitur 
llorc*. 

j. LtoJuur nmc|'jiim ccphalicum, cantficum *t- 
coe Mminum in otiicvbut ncruorum morbid i'ctlit 
rifttut ex ventriculo ctintdtlnis, ct colicam con^c^ 
eft- Cncrnc*dtiit>cEurlncAlKJkSce reborautibjs cpi^ 
dKAttAul* ttx fsno lia)r gtiitij cic ^itimru tiuu. 
a. €1 waa>|i in Mn^jiiidgycn ^Wlf" ton^ran^ 
iuboquc rtlife ««& i^iMmcn ivK&r in (EngcMfll aWt in *ilar# 
ten * £a ct mi ^ultuf frlutuf. 

3. (ir mir& |ur <£suipc ttn^ ^cr;flarTcnt ctcftaltf n r 
un5 bep aUcrifp Sia»lftfHcn Ur Wtwn scfrauftt* 
fie (rctl't ciud> Oic ^inU auff hm 5;c«fn wnt om 
OcHmKitj viA tcitJbrct wr f*mfrifcr<i|Tm. ?lcui> 
ftrli* Mlcnt man ftd) tclTcttm iu ctitamifnC/ unO 
tturfftrttn U{hTfd;lajcn. 4, SOM CES. LtiKndutl Rat nnh t c^. Mj*. L ?ii< fturti. wrti, 961 /ftp. p. 11. Wacfc. 7*i u< 
Kr&tt. {i. ffaff, C«ff. ;^i. l.tiuitdulA fwrir* i»>8' ff^fp, 134. /tern. Lu$J*B3t, jcg, fl*f/i / Eft. fir** 
G». *. f6|. Ok K 630. ftoy* 311* Uiie^f. n, *:o. tf'Jcfi, 140, AtwshL H, ti. Bfr^« t Ft. Frawf. ioj. 

f. XO\t. SPECIF. Nardil* tallica Ataffc. Ji- Plcudo - mnlns » quK Laiundula \njJgo 7. BJaft. ///L 
Itli PftyJo-Dirda* femioa C Uucmluh C<m* fpif. IS* Spica lucaooll L&Jt. L 43'* WW- *^- Spica 
ifca fAra* 7^4, Ltuc^ilnla R«ff. its. '-<"*- K4- * Ltoeadiili femim Leg4. 91^. UmnjUi note 
«>«u!eo B^fc. /. mi l^uamluU •ngulbfoli* C. S. pf** Mfi. J/fnu. tnffi* fiJf- J<S* W»< "58- *W* 
lie. ffraw. ct. ^fr^n. /i. fVip;/. 103 WA Cofff* j+i. Ijiumtula Mm UuccoUti* tntcgrii . fpid* nu* 
dii Luff. w. (JiC ^03* Ah:, md* a?<>. Jpcc *?*• *. >• Wj. J*=- (Wei- I4O. LaucnduU alter* i^i. 175- 
Ltticiuhal* minor C#ri. ff/J. 10^. a* Lauciiduh minor ftu fpica ttA «jt. I. ct J. ftifc J3 ; Ccrjri, ^$4. 
IftrtC H. 0** V/A }fi. 5, AV- i. 1.-/. ?* I-aucnflula fitv- Moxop.t. c*- /g* :. anguttitoTii p. 11. ifb* 
»a£ ^ 4J , l # 17t ^ Jt j/rmni, 133. r, 6aa. Jfcjj- fc LiutnduU Horc cocrulco clhcm*rum llnm 

Mib. RUCKWFLUANAE Jf one* funripfa pljnii ct fo 

OlclKsii. CMiIihutncncfiroliiJ^l^ «ppol>ra *JhK«M , hn wpttJlui jfrc^tirU^. 1. In calvce mwophy»o» ?fe;*^*; cwtatiurV <i <(bo cotoliM llmbtn tmiewt in 

^UtlCMfti, fu^fim Intlfiial, Lnfrritii irlpanitum 

**c# runii, Infitict cc««]Ucp>n tu^uloCj eft, Vi oirafii ex 
fil>cc Oflttn demonflrw ^|, a, Inquj Jiift/U K 1. noQiart- 
^ ™JJ* lim ^ *- '« * ltd ctiiE* qu atwr minora Oamtnt 
jOTCWWAtffamb Jnc*I>^ft4, rcmon ccrolb. 
■}■! iap»cfl/ ff ,, ^ <t %Q | jj f Cf) Juin <tui dimit^i //. 7^ 2fnm. ©if WAMH Nt THitit rt>fl *£. i. 4< *- ifl M 

ttt Nittur fl<ifti^(t ncrtcn, unt Muiin fcu t^ik Nt W^ 
mt &nt. 9(n t*n j$i«tti ^t< -■:<[; f!(btn fto-ilt *|flttfr fin* 
oilftr («« iNr^ an Dtn «trn ^c^f Mfcltf n aNr Nt BM 
la tintr Xthtt. Dit rinNArtttifttt Wumt ift un*«»© &g 1 1 
we>(l«&<titi tititm onMi(i(rt$!m* r^f<tfitmflm Stl^t a. 
Her n>i Ucn Di* in #ff<o Mm cithrtit ^!swnN tff DCITWI ; 
Xit tUit tou litftn Nm tf ctnc*K*tttif> b, tit untrrc awe 

mwM flttt<4t c«, twt nflf ccc ibtii tft tw> njj WW* 
ect*t/ au< t>m 3cttfi>t bnatiK'iMtn* tn t% fl- pvQotfMl l«nmr. 3n bff HIWM tg. 
V (iif<r r;-. i".Jt rw: :.t 

minor fcmtaJtat * e*MW, Mtfefff fe ^»»fiu MfMttf M WWWg*IV« . fefttani eiA*-- 

* bflfcw«c0MM, |o 111 maim f i«< te etiftiSSS* 

.6, nttta til tsf frit BiURfr DtlFUN&ttftfiufleiMtAa, ?.f* laf ** titf CW * Jg J" "" * WNft fciV* 3 fcalai f rww fl* n« kflUBKI fltfrn, AH fturrtufctr, Mftq bffrtm *Ux tifl< *«« » ( P d » *£■ 8* i-\ t i 


i TAB* »$c. £tf. Spica. Cmn* <2yid 9 SrtCflnatv; A*A Laucnder * Spike , French Spielnufc. *j 
© Spigo. Cj& Afpic. Bttg* Spykcntcrdc, gemcyne Spykc. 

^ I. Ail quuuor vhjiic prdca adfurgit, folia dilute 
vircnt t florea coerulei lunt* 

i. In caiidi* tmi* fbuntc proucnir , in Anglii ve- 
ra in hvm* coliiur ct twrtt mcnEc iulio. j. fiidcm* teprior, poTlet Yirtutiba*, Mro tamen 
in ofticini* adhibctur, dura ilia copiofe adhuc habcri 

OQtctb i- Gr ftdgff b*p tier $ttf Mf ^'%laft«u 
fetlljiiiit, Mc SMutwn bftWi 

i. fir truckler itlttln ntttmtn Eaattm, nifjaj- 
in (SitjcSattD In vilartni arjogm, un& b&h b S 
i|US. °^ 

tc , Olrin man bcMait lid? fcffftn f<br Yflcra jj & 
SU^ctcn, &aman tenanttmbubtn Tan. 4, ROM* G£N\ rid. Tab. pmtcd. et fttlilc: Spict ttmb, JxJ, at. 

f. SOM. SPECIF, Spica fkw, <S, /toff- *$&. Spica rcccntiorum C Xardui Itillca £$5. ^m, Sm 
florc cocru co othcinarum /fort A, J^i. 26. Pfttiilo-nirdus . quae vulgo Spica J. ****£. ///. ago. hco&H> 
dusftu Xmlu* inlka Gnff. Epiu 17* Nardus germtmca, Spica nardi tonic* i<4.*». Kirdut Tialict fra *p 
ccntiornm Fuchhi cc Matthtoil Plcudo - nirdu* /.ok Jc. /■ 4ji- l^ocnduh £>cfj?, 1(4, a, &>J. i-j t jy^i 
31, Lincoduh litifotu C S fi*t. ai£. fo»v/ir. ly?. Jti^ noao^. f. 14. /". 1. A'/jw. \ i, « r mw, ijj. ^^ 
/. a. //atf* C?«r/. 341. Litfc.idula maior feu vulgaris /fji 1 . tf$. L (11. Pj^4. 73, jWorif. M ftt(w. j/I ^ t 
&J7i /. l-/i 1* rt a. Lauemlola fiore coeruko ft £>?. ^, O. 14* i^tf./, J. Lananduli I. fth. 
7f{. C*(3f- ff^rt, 3*14. j. Ltuindula nut £«£-* >iO. Liuauduta maior Cori. H$* 1C4, ^ Lauimluhle^ 
lia wrrw* /wi* B4/. Ji8» ^wfi. /. i<:* f*fp. t?4- B«^« t A ft-anc/. icj. Mwari. fl$. 45*1 i?,fi 
Lavandula More cocniko t ..: r .;'. . : . ;, 1. = -...;: ; ldiii lanccobtis interns, iptcix jvuUji Utx. ft *K (1l 
jtfar. iwJ. i?fi. 5fff. (7a. it, 1. hmc iiEWtf r«r«'rl «*<«, leuilKaa inu^cdii difi«rtf«Il,tfl 
lifiorl folioium cifan£ftnc c«nfplcuj » ^uk iu qvidini tt* 
ti*r, vi la *nul«o n lotocijluc planu« f pro f jtlooe Jncrt- 
oeoil <<lcriorl( aui KtardatL virimaue va^teuttn cihi1>f- 
aau Hinc plcriqu* «c«w brum hwjpicofom vn: ri-m «*>n- 
iu*runt , iarc quiJf», £*a;iv vtJJunu d<Hi»>rtoalUii »d* Hhij U|( 6^ fltial &ca cn(r<r I^rat DJu c*a<cnotxlto 

fie:dfthuQiii f tarN, f*ccM f^altk oil H<^t &*ran> 
cm* DifbfllWn ^et>Ln^tn au£ ta< rtuan Sr* umfttw Wt TAIl* ijtf. tM. Hyfloptis. (km. §fap t 36w>f Cfffnrff" &«*• *V^f«ff. ^f*j/. Hyffop. Uk Hjfft 
Hlerva* Jfaf. Hfflopo, CjJ. ciel'Hyi^pt. Mj.|H)dbpc, 

t. Pcdcm circitcr 
ioftar vircnt, floret p 
a. Penes no* in hortii r ecquat Hyflbptif, folia gram inis 
a pulcrc cocrulelciinc 

critur, iuljoHorem. 

3. BaMamica* apcricntc aiquc diVuente gaudctvi, 
pulmones hbcrata fHejda tenaciooie ptculta. arquein 
omnibu* capitis et neniomm morbis opcm aotca P 
Herbam Jjudanc ad exlUn^uendas contulumia vel tit- 
giJIittoni* in cute notas iiuwUs. In plurmacupvlit 
Anijliac proilai ex hie plinu dcltUlau aqua. j* t. gt Mftfl obnjffubr *in^n S^6 &&*/ H* W> 
«r fui& flrof^Tun, tie SBInmcD f*on H«t- 

t- £\u icic& <r In VMiArfni flcluct* un^ Hi*ii 
3ultuff t I 

3. ^BTan featt tljn t>or beftnb, tffmvb UiblHf 
ncn& ^ cr Tcimgft vie tunjc Kit ;ab^n uc^ ^ :; ' : 
■v^i i r i ..E:,r ; : p uirt tunf! in cCm Xrai.lbfitm W 
fiauptrt tK& Ocr Otctwn. U\on ruhm« «a Jj 
Srauu , fcafc man fAtc^nc un^ tlaue 9Sale cW §* 
xfen aug Mr ^muc brinjeu Icrmd iwttntt»* 
dN* icnvrtf^rt ubcrlqcr. 3" ven ^nQiifa^u^ 
l|efa tat man &a« abawatQc ^JSaffa flu*W 

lift. 'ToimMoa Afd^ff,Cir.9i* W^nflf.Lpg^Btf** J j 
JUm *>A IEAkAi J«J. 36. ii«, Gw. tf* s^i» '* 

totf. Coat, 34c. ttrgc*. f/ p /vja/* 104* "tiv^ 4- NONf. GESTR. Hyfloptn tai t rntb. ft, Mj?, /. 
fi«r^ /• Ife Katath. nxtb. tea. Air* woaop- p. 1 3. 
Ga8. «oj. jaj. i^ tv# aa<. Wfefc 13^- Khm < 
H13. 

c. KOM. SPEOF. HyUbpiim C^f. 4**- *«*- |0fc Mffk fie. 
Mlf. if4; ^;,^w f * "S^; ** OyA« W*f^ ff. A. ra*mf.7ci 

361. 

frarj.jLCrt. iWa^it„Ci7* a/M £ii(i t ^'jij/Boirfi. i. 160, fteh «*(. ftim'k &*wf. >*' 1 ^ 
fopus flow coeruko ttvfr, JW. a«. M £»?. a$. Qrd, t t F. 10. /. f ^fwm, 1 ft. *. c?i, /. *■ ti)« Cm. FpiV, 4^3- HvlTopus IMtt 
jjr, 1*4- &.Umc. i<0. *. OrAiit «7J#jc. ii f A. rahnr.7ft v fttv, Afo^. f. «g* Hyffopu* faW OS 
t 107. fr. Hylloptif Utitiua vul^arit fo^i. 933. HylTopus ndttb ZW. a^j. p^we. /. Mml tt 0**/* 
1. j. J/. I. 1./. i. Af^rW. /tfjl. 4c. /. aj./. *. Hyflbpus %*iibartf fpicaws auettllifoliwt §*m eoew^ 1 
ruhro et purpureo flai* tf/jr. /. « ifi. J. b. Sit. 274. fc Hyffopus Arabtim OtrarJ t l~$. Hyffopu 
Mefite, utficinirutn Lob. tt$. 137, Jc, /. 433. llyObptti olHcinamm coerulca feu fpieau C fotok«?fOt liiftccfUto, virfdi Brm «■ Hjflbpu fpicii ftam<iii Lit*. Jh tfif. J04. a.nCi€t. AM 
■S MS *«- J** ■- *•)• W. *** ! 3*- >'.w. T«nw ftbrcfl r*ili CMlknlf* *fl*m icnffoit fo. nuuriMt* |«w«lm«, *fp*G<»S p< r in«f«*K* *in*< 
rite* irJ!rtjftc*pt*Ju<lt» « iiiioiumlnftfionm nihil* 

■> j »*liu* ** f- In r*n*ito (opwftiiur* FIm , In cue. 
uBK'tlWf^i **^ U[ » dqWti. *'/(• '• BOOfclt, *d 
LiriM»"^» * innw«imuflBrMrtltt| o"*e*xUc* 
JE l/U Mm* : fopc riw *. indium « WftJ^m ipfl 
* . L n fcf|uir.rrtf4om ( Jjcfrjlifui Jj:inilt inguflit <i *cu 

t u' scdii lJ(i***i tf*n' u **& *■ dlolfa in dim p*m» 
"Vtwl*iq«wor, Waft !««*«• dJftwh, Mrit in- 
CMdumnc 

r t * ~it merlin* iaitm cofc:ljm irjnfit ftvJui « c:!v- 

*Y y ™i tt. 4, '. q«U »'i ***** In duMn*di iaribut fieri , 

iriftfivi if ^*< fcwftl 6 *' qc*mor fa t, /, fupcf iui •gitm in 

£« italtl ditJdirur c ^trty* » In quo icmiftj dfliufccm 

J! 

£"(.!■ C*lor ■*rli«fi«. 

to tUMHs WtlUldl taNtt rtfr fig. I L ft. I, eito 

upta* fl w^£uiTO*<jl*fi**« fop«iut In q*jlnqu« iKlnbl Unci 
i fei«fit h £•?* ipf* vtro fcR*iB» pjnu t obfonf^ funt - _ -T . Ettiartt uttrfart 2Tcr)<t trtrttf ctaftt'a'f miff Cttn* 
4(1 htfaitl, an iwt4<n Rswtt tr.t (iinjt iMiiw ta (cimTlC 
leniiftautf Nc*r:&tr ctgrnufrr fitNn* Hci t*n QBtnlun M 
unrt*ft$t£HtrJattOTMiim4t Cftttnimttfr, auf ton «<tntNC 
(it Ham nub fl*U<ti4#< iiu(*uuC<tc< flfti^tct, nncfi^L 
»a tottttf tf> II. an ruttm 3vr<t«< H from iff* Dst NHKi 
twnn ft ii$ aifrtiufftt* mw*t TO <t(MS tirt>tnr*itti tg. l> 
3nC<m 5Ccl4< » frbrt &* fclununttrft im& &*r lingo er.t> 
tQttltt flftm \mz trfno: b»«tcr«K tfl ccnctttmctcn on& m 
iOQ j;<J( <tfNi[(E; etc untin aNr in tr<p c t ve^oii Nt t*t« 
ten €<tt(n r- : ; !i::« MBit un> IW)ptll * fct< anttun t«U 
ttTr fitttSfaH in icfo £Niltiu(^Mftin:ilimO:^tt corrtitKt. 
^ntrtnttf lit^m <itc £aac!tn in rtnrf f<tctfnn Cfntc son nn* 
anotr ^4, f g< t. ^Xirtcn fcta^ bi« 95lun« «Nf flcNI Hi Sfrf* 

tt>( in tufrr Xrt Ctr Sluaim 4«c toattA ■ rstia d=f iter &)«■ 
PJflTtef* f-«nMt<i1rt64c^(nininxp€ptMB^, DtfMqp 
tnn>rt£(m &k€jmi«Hc«;<[i, l{1 ctnMatc«r:ft>r, tcht«nfctmt4* 
on& oNn in (ii-if f fits alt ^t'^nrnt tittttUt f r \ &* 7* t *>"-' 
eflarrn a>« ftlbfl fino tltm tcb Innfllifit %• I. 9- «« 
Mlcfdht Urit^tn* pHfcl bit §4rit Nr ^;umt f^c c«W* TAB. 1J7* **'• EO'ng!t*m* Gmu. 9KanM(r<tl f SbAfflMtMp ^QncfaAWfl- Cr-vf. H'fvyi*#r. nV^> E*V- 
a »Vr ../!■#/. Eryn^», f*wc<i. Sen "Holly, Hif?* C^rtto corrcdor. Jraf. Iringo marine Cotf- faniuut, 
ChudotTtc«uic«tct» chttdQQ rokoiL fiWfr Croyiwond, Cruyulilttl, bndcloot. 

i. ©ifft Tifianst niv&R Dtytyftffr tmtn S u ^>c*, 
(it ^lontr iiitd rc*r b*agnm , uii^ tif ^lumtii Man. 

i. ^iinftuDtt fie In SngcftMift auf fiii^^tn &«* 
uf*m, (if bluM im §un\u* un& ^uIiuf. 

j. ®ir ^liurjflrt iKibtn &<n Urfii; man b*?ifnf 
(i* MtHton Dk cStrpcvffunfltn &« Vtt<r 511 frtffnflb 
iv» huMfmi itieir 5k ©*LbpKtt ; fit HuI«h au* 
tic (altm *pifr. 9S^u 8«br fit in Sucfrr (mifk^t 
tf» Slu^chTumcit * tofrifttrMn tctKiii^cn itrt r ivtU 
c&t ten c!iiUDWlem %C9H)Mft bttrufcwt * Ca \it utvr/ 
bauyt ai5 an iltirtdftft *0!i(i<l hmniyii v £kuit , 
tttiif ;ur goffpWUUnj ^f^ *(f*[t*i« Cicuair to 
lA&nl fii*- S« lii*eru ou* ti* ^io« W \\xM 9 
itdtfKhv Ml pfliwunM graiiioftn^ranfrjtii cut* 

fktrt. 1. Ptoue huhn altiuitlo pctlcm circiier tdftqui- 
lyr. Mil (Uutt v!r>din T Horct lunt ccwrultt* 

t In Anglti ttl ircncd occurrit imii* httora » tlo* 
rrt lunio ct lullo. 

y, lUdicts \Ttmm mouent , aillifbcntur at! rttcran- 
t)» bcpitis obifruCliosu-s , fld tollc-iulum iclcnim, 
itcm<i*jc id ttemul«mhm flnngurim. Condim 
cun ucchiro prcpinar-tnr in tibc, mprimii ilia c»« 
fpe6e t qujeinimiaortinjitvcutre; Hoboriiccium 

Stic** ceneri propaiiitii!" mlcnncntcs v <licurctir. 
*dortm ct)tm uinic tcinpcrant tn Itic vcocrti liib* Mip Or. 14s. Riff, 175. B^A. /- 1 J! 
■.341- dfrrt aS?. To) 9s. tofl. Ww. 43, Jj» t /. i«. Wtf. I. 384* Wmr* u^i- Rtf. i5r- Tom, 317. f. KOM. SPECIF. lnn^ii*Cs>^ iff. * Erincioo ffwrf/, 491. F-rynpum toM 19^- r«^ 87J- 0>rf- *■ 
Dkfc.fi, 5, Jlttifc.io]* tCxeflb <{IQ Cm. ifx. w< *&**• io 7** Wf«cA. Jni- 4<* *>*• 17 tO'nffum 

Botfann Murk *o<. f^pJ* 144^ ErynriumcwnpeBM D0J.710. BryngMi mcd*tcmncum utjf, 
4^x ?c //. ti, Crft* J/wf- *t$. Ccrjri. 1 »<!*. Ery^um mcd.t«mnctim i campcllre rrfjft ?W By* 
p«n tfeum tA yfitftr/: j*Sg liryni^itm vuls*« C A ph. 3*6* *>/• «*• "- » S7. 2* K «* J * «• /^* 

A|t*Atf«. ftf- /. :u. Wfm- Em &J/- »tt< fo»r» 317- ^' wt /- ft °** ™- !*'■ J ' r// ' f* * 6 J- u 
Mm.Cm<\£ t tofca-i, KmtkHA i=f< fi^ri. /. 1J4- fW».fi- »»* W J»r '- *^/>J^5* 
It IW.ioi. Eryfefcuo ramodllimum, wnnis foliomm *Ui« pEMuW)iM fWftft «y- «*"■ *«l- 
Bifkvr. H /irf 1*4.* Eryneium folisS ndicilibu^ pinmiimuipair-io d«uil« Lto. M Cflp S7* «*• ""J " '4- 
«»>*9j, Mc&iV. 2W^8i« c««. //. j8. Bryngjmn foitis radacaLbus pmnatis irtpimt« l™. .^. 
*JH*7. Mil, ILACKWlLLIA&llncwic, pmttr plmut uclttn, 
fr t. u I- jo. it. rtl^cji »& aujtomtn 0orlt p<ninen(ci wl- ft- 1. .rttt 
mmm, ki j ji crj6, a*JoJi>f. n«foiji fpifticr*"** 

^*( iv-'i^jm.i.bmilMj.j. i-:, ndntM fplnoufini, 

«infe fcoccdii e«tlit t culul Mh wjgii fuai ftflllU. In 
™»o<jc!< rv^l^tie cjpituli forum cofiOtamnrur f 
Ct 1**11 riVfuat f*;u loop, ftnguftt ct icute d«n»ti 
n«M it* Ucommunt hicrcnr ihilinw. luScnt i*meo fin^o 
II ^tutOtco ecocf toj&Uim Tea pikiA Jk^ 4- «» ftmto *■ 
<«t::*oif» fi-nioj 4. ftytoir. ^-tiin^f. (, OioIJienptn- 
f <P**iTj , pctt^fun rc^ftfin* rtfttio fa ^* vM ir)r«wnwr 
p<U^ tntrtb) ft^ftum, unu ii tatyx *feft fc^ *, S*a* 
r ' 1 tvr^i«ufup<riai U t loojioiti *4fcut fai flyJI duo a™. I>it wstM WK ht* fl"fF*^^« etwri ux tfrt- 
it, au4^r, >, j. t- <*- i*i ■■ ■**■ b*™ Mj w wiw m 
f?ia t<r BtoitirtWini {Mb uefftiltltt. Dk Dtit un> 
Tr&tH* spSnH fe ' ■• mitrt WfTfi r * aia(W (rtfltif ; ur 
flhi fin> oiic etifltn wrftbtn, trccmflbl m«*« am i\fleu 
t< <(jibnf f ofifc » >H bf W« [it»1t4 Mil Pg"" 1 «*> 
PMA M otiffl Ctr €(tn<itl btrfir, fljbugiw ittW 
ohflt end* drtWn;(fl, U^O M t<3! CTW Wfl«tPIB HGC &co 
Mm fl*bcn W* fftflfflfBfiWPtft fie- 1 * trt rnw Ditjti lairfli. 
Suit* SWf iJW Wtotf fe >> ©if Wiiricjitljinjsf 

J?M«ClWiB»4ftllftt««ltt|, ..N^t(i1^^t* 

«fn &M ^ulftntttn fi«%4- ■. hn ? 1 JJ ?'! nb * A** 
p v > (t, * cr * MH 


cctooimr cilpcc fiiojf/, o% d<ir*d( in no3r* Jp«it diulrfiiLr 
ta duo fcmiiu oLMwifp/gi ic>. ■ft* 

Jd. to» |i . ■ fcr NiM ©nftl «* laflflrr, «£ 7. r, titi Siis*i ifl 

Jtd$< {{fioiut -. ■ >i : . ■■ - c «<r in unftrcr gjiutuna iti wp IttajUt icf4«e* tHi vctttiiMfft bat (*Vfl entity! , fc-rt i^. 

Katitttttr easwn cnltam, tt^ect ^<u (tit 
»c eCffWHH ( ■M MiB'i elf ta tv'bJ'* tlGMC i-t&t <N W <citi Git* £e. 1 [amiitfc eaascu fiitiiia %* '*- 


1 TAB. 19$. L«. Chamomile. Cf/w* Cbamfflrn, JjirnigcDr ivlmridvn. Graft XmpMtp&a t 'aA p 
Camomiles, Wi/^. ManzaniEla GjJ/. Chamomile Bdg, Camillc. -¥ i. Crcrcitttloaoctrdtcr<!igiio5. folia graminco 
viridit rWc* -ilbo colore tmbuuntur» cum ditto in 
mctii* pane luw<i om«i, 

1- Inocniumur in incuftif t «mb itouc comptttf, 
tioreni mnio|in! oque mtnft. 

3- Vcntnculo conucniuntlkircs ct hciba, iremque 
in cofc«a t itfero, calculo , (iiprcilionc vriiiBc ct 
quaruna Ichrc commcndaniur. Lxttmc cly*mui- 
btit cc bjW i* adduntur ad Icntcndo? a colctilo do Jo* 
rci vhuamquc fiipprcflam iicnnn promouendam , 
ncc 11011 in inlliniiTutionilKi* ct tumunbtif c :-n;>M* 
mil* ingrcdtunUir. ftciimidtm ilifcuttrc pcTaifrcn- 
tur t calulc ti adpJicutris dofenti Jatcri. In o!ii« 
cjrtii Anftbac vcmlitur aqua titii fimpkx cl cumpo* 
liu, oleum dtltitJitum, iumquc coaum yW intulio* 
cc paraum. 1. Qit iw*rrtio&n^Kbra*t3Dnbo*, fce<8& 
M fm& gratgfltn r Di* tinmen tea* im& to &ct ^ 
tin imc titux jjd^fn CS dwfrf sftfrtKn* 

a. 2Van AitM flc in <&ffiai v <tuf $1«f<m nfc* 
&aiiD|)KiiT«ii fir HuNo im 3»«'i*> ««l> 8*to, 

1* Gt* finv ^«» %aatn torJift* trie asc> b&i 
wiiiin * t*r v^rlbfticbi vtiO Can ^ccmr f ta^> 
tirrlfuM^ M llnntf r utiO In wcttti&igttt Siifc^ 
Slcuialid) s»*tou4( man frffcltai untcrSI^fcrtal 
^ilM, m(Jfcinr<tmtTi(nuna5>«hoi;uiiglrtlhfi4 
w« a(id>^u lIclvtlcM^ai bo Crutiur.Cungca utd @« 
(*ronlftw» 3nitt*if(nft^« litw \x$n\, &%* 
en tfii f^mfr^i^trifn *?bfil n>atm or.|^f!t^t e^ 
3» &«i (fnfltfdm 3lretbffrn M man tus ct«*< 
unfr iiifdmma^C-Vetc 3y»lff«# rin <lcildlit«# fi, 
InoinAca tut $<Ic<tErt oC<r infundirtff ttd h* 
Sllflncili 4, BOM. GEHi Chimaemdum ftti- wrk ;% 5>f*. /. 184. /^fl. / t |jj. ffmv. t*/i Bjj- m, Tm 
4?4. te Dr* 116. Bofffc I. 109- Dtf. 6^ 78. Ra?p t iyj # A'mct. 7J. Kitff. 34 A'wJriA. AditL 
i*;o*jJii- *7. 9m Chinwmdlfc ftmh *I*L ^ sbgtib. iq, Mttriam AA w3. An^ 17*0 p, 36^ t«ui 

§4, ftjztf. at*. dnmonUi 
r7S9* Bu>.K WT rto>. 17J. Wjff. mh'. 7ij/Cci;i. 
G«rr. W. J48. M, 16a* Hc$. f*£* If. ? t B<r%tn+ /Utt 
^. NOM. SPECIF* AmlicmH CorJ. im Dfyt, ^?, /\ jp*rf # t« 7 . Cffr Wort. a<2» -». ArllKmtt fw& 
maemclum MrrA. C±% Cot. fp::. 64^ Atithtmiv Vttlgitior ku Chimt»milfa t<*. /^?. 4-jf. Jc, 1 771 
Anthcmi% VlUgtm Lbu. «. /^w p 509. Chimomdll Jjw^ ^ 4 * t J^uic* iti. x ttafiwmilb vjbo frx 
14S. UitmomdU tiorc cindulo, Juteo i^fr, y„l ^ Chamomifb xoi^iris <*;cm«nm llorc fc»to 
SJpv* >o* Chima*mcfon mtf/i /. iji. C ha mir melon laic -antlw mo n fkek-yf, Chamacnidom Otfrft 
*S. Rjj.^ir. /. 1^ C*7JrJ. 7^4, CluniMmdum vtilgare. JJcJ. ^7. Tj/t. $< 1?^ 171! 5iik 

imnff. 1 J 1 , f- 36a. $• it Chamacmclum Ivtiicff re Oot!on»i tfld 

f.ftjufc ///. ^ it( f Ail- j-flff.A j((. ChamacmclumvuIgawL-* 

Wrar. /jijA Sit/, i|^ 7oum 494* Morif.M. Oxo*. SIT. 5< lawn; <s* RJi.^w, /, 
)M 1 a J. Aformf. A^fo. r. aa/.^ 
i!4f* Chtmacmclum vul^arc amiruni 
cmdicmum Diofcoridis C i*. p»ff. rjf. 
ti /. ia./-7- iMfA 10?. Oiff ; ^78- rtffi ?+. -**A t ivm Cn. 34- //ort. Hm<f. aj. Cbamwecfci 
ytfpri Lcucinthcmunt Z«**. «• J-m no. Matntnna Uucanihcmoj annua CriamacmtN fcU, oaai 
ni^camtbutf^.^i.^ri/ 1710- >■ 37a Matricaria foliitiimradecomporrtitfttaccit. ptduntulafoloa 
Um it C//.4H, «o>i7J : Maincamrceqjtaculitlicmiiphcricit. radtiiuaMmibua, lcmiml>uic<ms> 
margmatts . fquamis Cftlrcnut marline cxroletii i»v. hi 5RK. 702, ^fj/, w<i 4 40a. Aw K?t- ^ J* *'**- 
■k* »* J* J48; a*** 3^2. Cant K, j,/vr. //. io*. Matricaria foNis pwMtit , nnma l«a cc*« 
mulblitlis HaU. £Mt\7i8. cTotrr. 3>j. fcdairnlt; £ijtf. aar. firrgnr. x7,r>*tav/. 17^/ 

iVffj, lu conucnfi K>« fUflii eum Contfj fociidi TAB. 

*?p F*«p<HM#, u pomr odfliit dif;r*p3nii>m . c^crior 

Ubitui fee conaceUt ct jcck dl^ernaiur. Hfre cfttsi 
m>cj»K rJactifnolF^tnU phirmt*:tiiikji non nfo confm- 

*lituf , qtium f»*-itfmc inicr ft m|XI>i t.::- -. T«tlUf 
pl«i:<K r^rmim ^cllauull CLACK^FLLIA Af. f* adJJdir- 

^oe tlatt-ni a> 1 J* <*f«mcn fcia, not rtliqu** aJi«imoi. 

H».ttl* hlifOU Fmclurj ft, i>, f&tiorwn icnui^Kt IucIqIm 
per tfc |i*fC(«, Intcfim vt COhulio f--Jn.ru 11 jj OHlKCOl riw* 

]iuiinnor f |o(. (r^ruloKj noitiir^J/, In tlor^tn nrac 
< >P ui dircKpimb ,ft in qw ilM(Kro ^ ,. -^T^hif 

n^Utn r^ 1. *, « ji.i. - , c. ■ n inner fo Mu;c Tohnj* :-.v,-t 

Ctin'. Ka«&i*oi«tting«.NUf/|* (, in m*rclii«<!cftiwi,- ( 

InftriBHii/.uftvi f%rk ^ riift«fimlJii«r r Colo A|-|a inft fU . 

te ». ?. /. Difcl Aai tabfUorui In mcunl. mf /aimdiiie 

*>.»., l*ftlC *■:■:,:,, *«fl«* ^. % in ftOftrji p . Jwa fi« ftjjtffl 

loutmKtxiirra , in c<4ui» dH^» foii^ u « fcj-kt idM«rcni 
ttratrnactf r^watii* to It MM frbr efitirt tofMa f 

Km V. .1 -_a. f A. n^ I It 


J. U3>Mr |-rtn rmarfitmfftnoi?:fl»rw tin //< 9. ** Qu&d ihalamo inf^t, UmSui dui QDinou(u n 
*t 4 JKiniit j.ftiNium KWll/ Modern ^*K*<fiop|i doctt 
J:, io, vbi odji diHcftK difcl Im f. foll«tuin cotdeai di- 
flmtJ«jii6 t tttfcjrmii fccuc^ij cut onioti dwtt juufcun. 

lur. JOTOI w«ftia«r, fr^tt man atoNti J;f:nmmtoi w^ 
rrr mic &ca Scftud croaurr trtrecbtiB Iwr t ift NfllK * 

lancfjtfBi itntftl4«i& 
b, trn auf<rfl ^\ant e. 

flrSfii, ■ CnD i=r.;m'f-rTJs f^i 
wauO' 1 *■(":♦ d «* rtrn »rii( d, «in 

r#6r<nf«u Ba6 in MtaWtci efri(l« fe- s, ^tcflfajg 
«& fciu rebn. 3n nfcrrr ViImk Mt*n ** f«» W4****2 
a)tn all in &cc eitafttcs CwnE «n Nn WMOlNA MH ninii mm t>na WwrnMfrt M K 

tit TOttia , un& 3. w Stifl b * 
„T. SMQIiwd^ faaaiwra^ 


■t j u\nc <«u * JjmimT thtfuao pkieto putft cai rfi<ct f ?. «. h. j)<r I 
t : f f ' i fiwS pK eiaftairtc tub 

* *'*^ , . „ » *§* »(t(f iiuct fifr i*, fc, . 

j " r , Sfl|n ibi i. €( *m Nmnafl) bit Cwuli uon cit £N»ii< Dur$ Ml tut binnen MK$ni mfa trwi $anb ta&r WtiBtwiflto 

ulit f; Btt tat tir ftSutmcjoj 

Cu *lnmin bil «anw *>. n< in 

iriltbo atfi $!u* TAG- S M- U. Fxhium vulgare » BugtoiTum fylucftre. Gam* QBifit 0*feii£unt**. Gutf, i^JuLwi ♦ 
Bugle*. //i>p. Vccui delta bivonu 1«J» EcUo. Citf* liuglofle butane. grfj. Slangcnhoofr, 

l Ctab P**t altitudinem adtcquitur > folia pro* 
fode rireo*. ttorcs c cocrulco ptirptirci turn . ru- 

, ( j a pimi emm » Honba tupcibit who men- 

i A tjonfiulltf iilliibcntur herb* atque (lores tarn* 
quiin ctficM to ltfu viperarum alicrumqoc venc* 
H iofV3i tnimalftim rcraedium. t. ^<r (Stfltgri ivirt circii Sug to* i 6ie QMafr 
tit fiirt frintd gMUfibp &i( SBIamen fmb biau t-f* 
Vurfarbiflt, mlc rctfrti (j&Etiubtattn, 

€$ rcdtfcf« auf ^U>ufc«i r un& bluljtt tin Juliu*. 

5. firmitimb^Muminwtrbcn MR cfoigeii al* eto 
jpjftf ffllitrcl ivftc c ben $>i£ fat dtantf n imb <uiN* ■j. 5oirA. /, 194* 

. 407- mu. Ntfo. 


?1 SOM. SPLC. Anchuli L Cjrf *U- Bu^loCTs fyhidlris ffrwt/. A lit. Bu?loflum fyhicAre 
£/lk- t?1< * l^cfoon JhxtB. s?i» Echium CW t w /Jioff* 6j. j # D^ 631. Gf/a. //*rf* 1^7. ft. tYXtb- 
*c(* Ciw* fp- 7 '7* ^ ir * wwiop. 1.7. Echmm Matthtoli /j^X liof. Echiumvul^arc C A fw, i<4* 0*f* 
S] //. 163. % itixb. ///. ft, 18^* Btf. Wrf. /■ 49«- iji /- 117. P->rt, 414/ Cfrjri, Sot, Aforifl I/. 
O^ci. //A 44C- A //. f. 17. /. 1. Htrm* U%J> Rif* a:<. Toft«. 1^. iFOfr** /. IV4* W", 48. 3fJflI* 

-a Ediom ftu Bi^loifum fyluclirc /a*. Jc. /♦ 17?* Ediium llvri!>ui piirpurantibut tuUlhs A«ft* W'J- 
111, Echium miiw Tulare ZmjVA. 9«. ^f<*- *iS* EcWutO muitt vulgarc II* re rubro irrjiMr. ;7^ r.474- fo '. Echtum caulc (implicit folii* ciulmb bnccobtiv t flonbiu fpkiW ex ill iitff* //. CftJ". 4J- lichium 
curie fimplici* folii* ciulmii lancroljlis hifjiidit ( lioribt** fclCMa Inerilibui tiitn. ft 5ir^, MS- ^ 
jct, jfxK I?* fffrtt* //» 90. 0**W. fill Ktliium c*u!e Jimpltci crc<tQ ( foliit caulinii Unccohti* WpidLtp 
tloribm (pekift ldteril*bus /jJtx. ^ptt. 139 : 
j/jtf. /M'c. \iy Gofff* 219* &otbm, fit £f£J 3, r.cliium fohi* Im'Lihus liilpiJii » ex lirguHi aJia Ipicitum 
UK Sat. T«i afptn tft hitc pbnrt , ctc«p» c«r«tt» T n« 
T«3l utms <rigunnr t\p4\ * f«d «x c^fHnri nitu . «»• 
'UT. ti talbt, ulci i[i: ■.'. ue <f^f<dioTiiur* Cautf ti ttar<cu 

ttffi F'^* J * toreZjm fa* 4, tfWVitm vif > 9 T lemfnft J*f» ' '> 

fc>i jfperj ; <i Jtii r»mi pr^ccdvnt an^oQiorliVtt fo!ii» la- 
frudi* fttti^cft* tanNin in fpkam dtff^fcU * anc flo- 

K.r-:i. 1 :i :■>''!*.., Jn \r.Tit JllUt r. : mhuf pofitll iff. If. 

ftiui tacu gun cttQlc^rar , f Tint* ruKro fu«(bius< *fllf*- 

r< > qu i^ li n p ; .; j- . r t cc la ;■: :r \-,;.'i iVh. Iff* (T*H 

H* 1.*, > f^}fj (tfaotim eorrfdeotQf >^, j, olycfen «. 
ttrt:j<*ih:i>Mirti intii.i .*♦* ct fuptriui /.'. dioif»ni t 
fimitu ^^ fltitm f* ^o^icmjtlan^um otUrr< Co/^lh ex 

Jf^ulo n:h» p)»nt in injcquiU* iKinhl aWt » quinim 

dv« f;p«rkf<i rntii-Ajc funft ** inccdo^l ciut fohflamja* 

iDTguit wmndii jmK^rit taftrorta iC^ZiCa Olrx In ^uin, 
c^« irrrgubrci bti^JH ac^uff ^iuidiiur kui» fr *> *i 
<* ctiin me£ta ciii ftylu* fu^rmi diulfttl * 1 infcrio* 

Iroflui i .', , : ,r.: KCK&tftt fe, ?. /. Eod«ffl tneda in 

\iuo r^c tonucrii rtnuKcnt <t\y«t , *marc<f«wc » 

folli 'f. t, r.iti qui-a i'un-iji aV aufl-i fnaflot lfr;r<tmnto 
[J55«fcj- »i>, fefvin* flemp; cuituor ©blotigi fr ll> mccNcff * fie haf iXr oi^f nrtt ttbrr^tl fl«1ft J>wr4« ^ f«* 
hn^si 6tft Nr ^ttitt ":! ; jutt (c»«m hHta&rn bfrfvr. 
l>cn firmirl mit fcltmun Fit 1* W ttM«l % +» 
t<n jCilA fifr 9. Ufl& &« Sjj«cii ^ ■«< b« &i* W.M# 
W^itY AflnuMf t &« iiMWfli Jfttrt* M>«a M bitt|ttm|(t 
D« BiWff lUncti W**WK* an tern «mfdM gural , 
rtztZtiiU, u^>6n& f^oul, c«A* wrotfl *u*J*fci»t # am 

NrftlNfi [flunun EU MmitHfiMp 3B<t4f * un& M mit 
ffemrtt(f(n <?(iit(rc Kftlti Bi< HMMI flt&f n an W UN 
re , ihj> itittr firiu IU #cnAr(t f c^ rt*;ra ^A* tN v HO 
flufftttffcn,n«&<rK4rtS** u, uaMlnft in^r^nt rt>T&; ^<(< 
^sttfaNr^ftlintfuftciftunDriJ^RbnitDtUu^ Yifr 1-*. 
MM &u Qtau , Ifr 1. tt<h;bt SftcnM* * waa fi< uon Dec 
arte* ttB»nmoit|lj a* bCljRM' b-bik HtPPOT ca*<»e- 
b« c><t< f<tfl< Nl Ww<TWHft«f*# d.d* &w €trtiitfJb*n » *- 6*« 
8ti*l. Die aMvffuaMfr frcjlcbei aa* rnicr wan «Ht*t «c5 
tf<Lf*t fit sit m|[fci<e<tT<rt t:it4tct£4e ffm^idrm cuf , cm* 
Wt tfitfft (4wn hi qtltiti f fl>; ^DfiErtu atii NrwlNn (w 
Ns fttt , ret< sun an tic itilAntttrmn ?li:n:irbfif( ftp. t to 
pifffii fiirf euuw*n mtranW eidntt^M wrfi^n 
d + d.d.J-d_ ©ft Jitfl) (tad fitt INP "i fetfT ftJ 
unft cnclil^i (tmlOH fi?. ^ *- W«t«i Mm he r 
t, ^ffdul, tn» (Wet fl* &><n iii it?*o Qwj emir 
Wnod « H tan |jm Mr SiuA* an ^ t. t prr VM 
Niibrt j mean Dk WPHttffl to" KmeUffi »&* ^ iJ <v * 
n« €*iti miinttd £f . < . un& nimfit bure> U5 wrai(b«c TAB. 100. c*. Apnhrn, Eupttorium Mcfoc dm. MM^t****^ 
© Cri« t 'Ay^mr- AagL Mcdefcin, Sweet ■ Maudlin- ftA Hcrba GwUa, B^, Lupatonum , lMc\ Lc- 

. ftrh;ni)t B Kteiiukr Collus, II Gw< //A I. Gaules >.«M i. 3>t* 0wnjrt ntfdjftn obngrf^i tii^^i 
ftc*, W*9Jla«cc ltn» li*t ftratflnh, he»^ 
at lb. 

i* <3ftia ©rtwttftil ifl 3»ln rat aobnc «t» 
{ante, In <SnscBan» itirD t* in ©unm ppy? 3 
biufti tm^uUo. 

?< 9£fln UK ** far ftifrmncfrt imfc iretfM 
unfc gtbmutfc, t# in yranrftmm tis 9Nni J 
*tr ?rt«; rt &if«r In frr ifrltyitfti utt QkAaM 
fctc menaituftn Ntiniaung ., irctof taAn/S 
t{Mf(Me$6iirmcr; gegtiiifrHtiaifclrirt flcrd US 
cn$liffttii StpotttfrtftJ lAJPQt. 

GEN. Ageratum firi. Mttb. 35. W#?. /. $64, tfrra. UfA to. !«• -*ftj(ft Or, 141, t. Ciulct pedem circiter alti fiuat, fofii dilute vi* 
rkltifunt, floret iutci. 

2, Patria c(t Italia el iliac cilidiorcs rcrrac, in An* 
jlii vero in horm cvlirur, fioKiquc iulio. 

j, Cikfactw et exficctre dkmir; liine En mor- 
bii ventneuli ct hepativ, in iftcro t in mcnftnii Hu* 
3tu* lupprciTionc stdhibcmr ; vriftam mouct t enc 
cirque Vermel ; mulw ciiu in of ft cm >* phinnaccu* 
cicis AngI0n.n1 urn coniuinitur copia. HOM ftoit la*. WflJJ. Jjff* 7. Atwand* fitocb 9, Sitfftt* 4* Ptarmica Ritpp* 174- IM-V- 4f** KrAm. $e t HilA^ tt 
Coitus hvfiomm fauitrt. mh tip. *l rf anacetum t*ivv* ape* Achilla fWH- **S, parjf. 17*0. 4,^ ^ 
Cw. if. 794, Eiif. f, ». 87'- to}. '7f. ffftcfc 24*- AW- CWft 33?' Bffg* "• -fr-wf* -*4* 

f, NOV!. SPEC, Cinfonu Cuf* 4^0. Eopatoriiun Medics , Agcrawm Lwite. h<. *. Kupjfct^ 
Mefiw otticiiuruin D-ifr. Piun*. igi. Ageruou tfwtf. tfOf, Agcratum Af-W&73?. Cmr, ££if*7$e. Htn\ 
340. /jui. 777. Agcratum vulgare fwe Collm hortonim minor Part 7?- /wi Mflp /, 364. AgcrUurn :,iq 
icrratit C, ' : . pur. in. /frro. /--rt'i. *-f/- 11- M&%n t Or* J47. fimJb* /. I if. ifcj*?*J. 4- -^forani ^ .. 
t 4 2t./i4i Agcrjtumpkraqoe»*hcfba Juii>ijtionind3m* J* AjA /ff. j + 14J- Agcmwm CcptcnirivcEit*- 
et M^lkum £» AStlf^ Jc. i* 419- i-gmum Lobcl V/. £)J?. O. y*rfl. <• F. 9-/* >* Aiitfic«mc&. 
tiirum tTium. *o- f» *?-fc '. Ptinntca !me* luMkCCklM foarn. 497. Rapp. J74* Mfim'tt minor Dai.jj, 
Afor-/* M Oa^». V//. j$. A /y, r. | t fa i. ibl^jnrU foemtn* feu Acgeratum Gtr+ 648. Acbilka wji^i 
foln> longiorc ^Jif. ^ fiiriC 1720, 417. Athilka luce* rjaocokos Br/gf*. A fy-ft*/- iSs* AchiBciKfa 
Uuceohm, obtulis, acute fcrr«is j^-orj, HHt.CO.4ij. H. rp/1 26c. 4W.WWi ?S>9- *lf «t 8W* * >- *n 
176. Wjfh ?47- Achillea fo-iticJtiptieitoMiilWt icrram. fafacuUttv, flonbuv vmbelUn* mU Gnu \\£ Nt*4* H*ci planta ♦ v» ci aJifu/tip au^orum rouiiniUri 

rom eltrt gcetit COBfltaKttdin i hin« mickv^tlUnn ie** 
BWW fi- J- ■•*# "J(qw» adiufiiimut t mUtofi*?u cum 
*p« mrhB tJikcifitat. Cauiet ex r*diec £*/<-•* fuf r ;unt 

elurct, piltlCMM. pUnnm elxUnsM, Will at((rflU Ift- 
ffroAit rjfi^fi* Ipfj fclij, a a cj^Iecn f*rM»j Iftfcriora i c , 

jr. 6» lon^inf*, obtufc *cuinJnKj, «t in amhiiu kuk fir* 
rati funi, fq-it(ftM corn iffioi cj»lii *Jurofu |^« mU 
uri ccddi-Mur *. In luenmip caulibu« «u« fjmii» qui ci 
fiaii* MlPCn «™i"uniur, <»pEuh twnta miltumti 
aui« ilis.n CiftJcoloi eo&tiTifnr. Hituntt nu^.iruditic 
ft* t» ** * ufi * P* f «.*»f«friun» ft, i t fiflii cratstodi 

fifiinjlum, qui eooamuni ulvcc r^jmoio ciariiui* *- 0^* 
J0A» tl p<BC CIUHI1M] « ptenjTik*c« ifiK.i<clcn Horti 

e«fnptch«ndit ; Fl*rc* lunf niiotofi , fc^fiorc mit^nc 
0j|M-dMA4i iMKriitiJfc i, ? tjctre n/. ^ ««nfpi^ui. 
ro*i;ni[od[nc (eili«t iu^J, T-. <n Ao*4( lon^jioilmtrn n»- 
rarikm li;. T* *ufl*» Ac* *• fiil( t *c?h«T<f illi inlciiui f»- 
liotusi fr t* ** *ju# leoioto >f- 9- adhifrcm laUam ft- 
mtn Jl-P i** <> in <oftf(Haom vcaic * diTttU atitcni eorol- 
Ii, inhitMfli ctum ftyfci /. K(ur»tut puce. a«m* CVB* l^n cng(fibrffn -BwHUfJB Nr e4r-Me 
erc*ttiit isr Wfltlcfi Nl t-'f. HttM No STi^ttNaratj^ 
Q^Ubc 4<mattt f 041 6<i^ic4r twfriHn m Niljcxet Sc 

t<r utcqrn £NUc. t&ftr cna ^Srfreftcr* 4Citaur Srtt^, 
wr*rtcttt. l)j<et<^tn-««fflii^(nfl(«*C<ritboi 
Kiwi, nnfr a<ha Ux ^«jsk tin ^unNwrr^ri ii^n 
©if Stout fia> one 9Utt<ra ccrtffHr:*^ tifcqi, rSiS* 
pf» In bu{ 3B(:ai auf. i>c ca»:n *$Uttrr Nf 6^4 
(wUa feme ecub %- ll- c, fudlanaj i^»:flo(ff;^, n>a 

eui« oofmn macuiM eoatiT»fm. N«unU mj^.-iruditi* eCfllCfl , H M« fit ffiHo. icur<f ffli^iT ». Sin tfBf> 
^ f, », *«a* per Bikr«tVofHttni fg. j t fifth eratotodi ftluNt £«ml unD N« 3rt>WJ- r:<l*i ui* Nn ^.^-le 

bAfrtn Mc ftlnoirn trt ft^ ^inrn ffrlcbeitjeiBsncr: e^Uf 
in nati;rlttt<r#:dflr %. i. :, us> wc*ic)\:t *i. t-Mt* 8 

M fttmabr olttonfitft s*i-& b- n^-btr <miu(UPI 
diirwa in U (d^t. £nc ^lumrn ^r.D rc^^nffrstf Hi 

tttH Minimi itx* Ha brr ?4irm< bantt uncm m M 
5rMiict i&tn fi& f. K tn^ wren 3Jn &tifi( Qr«}rrMimfn r feme! 0<e Mf« Mrtimtf &uai<n fi£. I* t, auni C3i<Wai i* 
itrf-t^Utntn c .-re 4Xr jie^c s-iii Cen ficttitl <* N-tf[*3)cr* Finis Ccnturiac terciae. INDtf INDEX NOMINVM LATINORVM 

CENTVRIAE III. N ointo , quae Mcdicis ct Pharmacopotis familiaria funt, littcris gran<Wculis crcftis filhra- 
ror ; ilia > qutbus P ,anta in hoc Opcrc content* indicator , quae qutdem roo ipfa , alia 
unacn vcl ciuidcm vcl alius generis Jpccics , co nomiirc in Gcrmaniac officinis pharma- 
cemkis notacfl, liitcris paribus, fcdobliquis, diftinguunmr> Quae ex his nominibui ©ffici- 
Ditibw citatis, a fyftcmaticis Botanicis vel pemtus obfolcta cenfentur,. vcl faltcm plantae a fu- 
pcrionsaevi auftoribus iUappcHaue nunc dcncsanUir, pracfixo * notantur Reliqui fyflcma- 
tiwrum nomina littcris minoribus crcftis, cetera, ct ciusdem ct alius geoeiis ipeciei, 
littcris iimilibus , fed itcrum obliquis > 
dcligmntur. Numcrus indicat tabulam. /<„**!** a<Sj. 
AttTOSA 3JO' 

•ACOXVM) . 
•ACOhVS) " ' 

AetfcffcWi ) ,4A 

Jw«»th*ll ) * 

AUfANTYM ) 

AOUHIW *ltotn > 

AJliffftwi ) 

A&EKATVM ) ,Wb 
Atiiklion 1^5> 

ArtriMIV 2$0* 

jlfUM 1)1, 

-■5 I If I. 

■WtJ ■* 

Mtm if j. 

/-. ■-*« Mb tBf. 

ANAGALUS uxr. 

174- 

/«{*£ 1£9» 

Atdrjeine 117. 

A*b&ut 14j. 

AWTtttM *&*. 

ANF1IWM is«. 
ASblUCA rru 

* ANGELICA tr* 

AvMtnm «». 

Aqittriium ) 

Apr*!** ) 10 *' 

Art* kttiftr4 20& 

* "* *«»* *(0, 

ARISTOLOCHU 

CLEMA117IS lie. 

ROTYKOA 1*4 

*» a XPPODELFSum 

a!bai i|$» 

A5PLENIVM 1 
Ajftttmi 

A/rtiMJiM U6* JSJLBNtrM 219, 

ASPLEXlfM* 220. 
After 1 

*:tkui> a J*. 

Aflerlfcu* j 

A#r*£*lu* flC(, 

5h**tU 379* 

fUt*m Pmtti 211. 

ftiJftmU) JO*, 

hjft^etmU 270. 

tttih*mt* 2Q4. 

' fittN 1 

• B£H£»J ALSVM 

BtTA n*Lf» tlf, 

Ectt>3i 34a 

iilSTORTA 214. 

EIauxtU J * /d * 

' BQKRAGQ lj*. 
Br»r^i 114* 2]l. fl4» t 

fifAtfai ±14. 

*«»© . -»• W- 

BmnntAl X 14* 

GALAMINTBA 

aar- 
•CANELLA ALBA 

•CAFiLLftVENE* 

K/S 119. 

C*(>fl4* a 17* 

CanhtnliK aij. 

CtrAtmixt 26o. 

Cjricrpbillxa >f | 4 

t^«*r 20?, 

CARYOPKYLLATA 

Cdfdx*x<« 

C*M€*m sc*. 19 J- 

117- 

177. 
210. 'CtrtKACK 1 _ I 

■ CM AtKFFOLlVMl 

r^Q\ac;ltluj ) 

CHAMAKMKLVM ) 

CIMMOMILLA } 

CArji ndbcaon 152* 
CICF& 20$. 

' CINAMOMVM 
aotf. 

COCHLEAKIA ) „, 

BAtAMA j "*■ 

RrttlAMii* Xtt* 

Gl#&ri*d If 4. 

CONSULIDA MAIOK 

an* 

Com^Ujrla lit. 

■ (J0RNV5 26T. 

0^#*j terrst lif* 

• COKTrX WINm- 

KANVS iC/^. 

Cnr>!w* 3PJ* 

O^flJ l+rtvr*m joo 
CocvWon a^j» 

£»* J itft. 

CttMMna ) 

CVANVSreg«wn>ro b 
NUGL09SVM > 

/>jfW ) los 

* DACTYLV5 ) 
Dflphiniura a*<, 
VtrAfide l&f* 
IMxrtt, a^t. 
DOKONICVM atp. 
m DRACQfit**ftriH76* 

DfK««COlU* J ^ 

DT*UiK4*UsfrAt* 175- 

DrA£*trJi* 1&9* 

Drjwtrit 210. /VtiM aj4. 250. 


1+ktMlH 


x 14 


t^Muoi 


»*0« 


" EU.FBQRVS AL- 


&?$ 


ift- 


FfinrJm 


107. 


EQVISPTVM 


*i?. 


Oin^loa 


>97- 


EKVCA > 


»4». 
1«. 


:os. 


EXVNC1VM 


;sr. 


* EWATQ&ttW 
1 j». 


EVPATOKIVM 


;c^. 


• FAKHRA 


1^ 


/W«»/4 


i«f 


/ifen&i 


i>? 


FIJIUdi 


JlO* 


/nWfrtfiffil 


24 J. 


Iwiiltint 


iro. 


tbt Dn"*v/i 


nt- 


-FLOSPAKAlA f Sf;OS 
3i6. 


FOBMGVLVM 


lit. 


ir*J,HtitA 


lf<- 


1-VMAKIA ) 
rVmUttcrrjc ) 


>JT. 


GALtOA 


=C«- 


(takopfii 


a?i* 


ItAktirxkim 


119- 


G*rhfit*t* ) 
GEHL3TA 


*rj* 


1+4- 


<.£.,! 


aij- 


Off^TVdt 


n$. 


GUiittMi 


161. 


Cltjncai 


14^- 
a*(^ 


Gf^TuUrU *?* 


1* at U 


GrtJfftf* 


^%U 


G>t*rJjrf2A 


181* 


9!a$a rt^U 1 


*!!• 


//^/^'r/iilltl.ai^ 


HF1»:KA TtRRE- 


STRI5 


ai fi 


Hepttk* 


1 


MIEPAT1CA 


}**7* 


NOKIU3 


1 


HtfAtkmm 
MtrhAktrJflA 


207* 


an* 


*. . - rtninA 


117^ 


- - - frfc 


}oa> 


. - -Wl 


2%4. ~ • ■. [tJx*tarh lCf\ 

- * - rjbto/4 2 v f . 

- - . r^sj 

- - - irixitAtit 

/fbmUfdthKm 

Rifp*fiti*MM 

litpiitrit mlx+r 

HOKMIKVM 

HYSSOfV5 ) 

thfrt** > 

fit* Li 

HUitlrA 

DM 

IMPEtUTORlA 
JKiuiAAriA I 

JlCtBfHAtti J 

irt'*rm 

IRIS 

.SATIS 

* IVHlfERVS 

KMmb 
LAVATHVM *?9> 
107. 

21(. 

ato- 
17f< 
1'7- 
2/4, 
afti 

29*. 

"J* 

27;. 207. 

HI. 
a|c^ 

Ijfirpirittm 27f-l^o. 

I.AYKNDVLA 254. 
LAVfK&Vl*A 29c 

L*Mri*$t*A MAft$***l-* 

€4 ■ ac*S- 

LAmFS 106.267* 
LtfMtJt* 2ij# 

LartJ*tbfto*m 1?|J, 

UVI&TICVM) 
L*mfl*t*i J 27fh 

L&AWKt ) 

IJfrttmfAHAxwm 267, 
Lt£*$i<ttn 2-f, 

• tOTVS ODOKATA 

fit 3. LVPIWS 

lAtttA 

LuuoU t 

LmtmM ) 

1.1 eft ail 

Vpk»U AfTAJ 

Lvcopiti 

J.) fi.Tj;Ma Ub 1 2T0. •' 


r r»., . i I * i> I AtsrtfirMiid 279- 
AfAlxif*i lip 

MATRICARIA 19*. 
MtUjUn*** «ff- 
AfEUtjjTVS 184- 
MENTHA a»*. 

MEN1IIA 191.191, 

Mcaihjftrum 391, 

* MILLEFOLIUM 

jtfcta 108. 

3S9> 
3|9< 

107* 

*4J. 

a a*. 

IfO. Muftripuli 

Atufitmt 

Atirrfos 

Mvrvhif 

Hwn 

AW Jut *£rc£it 

- - forfjf4 194. I9f» 
m NASrt*RTirMxiu 
KASTVRTIVM 

A<jVAT1CVN 1S^ 

S'j'Vj.'L. .] 3tf$. 

NrMF&AtlA 17*. 

VWv AMI $4*4 *9h 

- - - IVGLANS 24T* 

tiitafrr .» OmItm 

oxigakvm 

Orohioitfci 

- - trtrfcut 

- - - • Pmtwnl- 

- * - YCACCUf, 180. 
11a 
as$. »*f. 0<h*r*M*t 279. 

fe-tf 1/ J 

0x*iM ) 1J0* 

PAEONIA 14*. 

Pjfini *0). 

/ta*.«r CWaw »7|. 
Ptyutrr jfKmum 16& 
PAKAIASKOS dot «i 
bob* sa*. 

Pacli 2t*. 

PmnptbU HI. 

PjrpjOitfU 3 c 9* 

PfpftMJ 111. 

PtrtiifWtXXm lOtf- 

PKttSfTES 104. 
PEfASITES aas. 

ffttftfrj fjt*4T*m 

20$. 

Ptitmit 11& 

Phocnlv Jo?* 

Pirn ftrmxxkw* 17!. 

n* ; 

* * vtrmmftn } ifO. 

Ifeiif ) 
Pttir*jh*m 28 f* 

P/wAtA 191* 

IVKOSIA 341- 

Ptttmw** ) . 

P0l)'£onutt If 4, 

Pfilie^njiuirt iji. 

POU'POWtf.M qucr- 

ciaurn ||| t 

POPVU'S i#». 

PGKTVLACA 31*. 

PttrriK/tt 1(14. 

PriimiU ) 

PklMVLA) a^, 

VEKIS J 
PArXfS isi. 105* jjwA 5 «■• 

^jW* • v.rr4tf 194* 

TOT* 

PffkJa~rb4 Itfli 

Pft*i*fi r *iki*M i£j> 
Formic j 2*G. )QOt 

?;;£;.'*"''>• 

RAtfVWCVLVS if* 
k*?j ii^fjn 

lOpum a$c* 

fcr*« /..:(*■». ajf, 
Ktfcdj IS}* 

*6* 1 

' SlIARARftARPAO 

* KHAPONTICVM J 

161. 

RISES > ... 

* KIKKSIVM J »»• 

rt/tff5 177- 

R&ifimiiit Iff. 

A**/< ih.f/frfc-1 a£f 4 

NVtflSllMEVS 319, 
£**n/j 141 1 

Kutitfi i>v>. a^a. 

KVTAMVKAKIA.tn. 

SAWNA 114. 

bjloA»nl4 if 1, 

SALVIA iffl. 

W*m tvV*rr 119^ 

$4*HaIx tiiAikt in. 

SASSAFRAS 367. 

^Jtvva 114. 

&HiffJ£l H) f 

* SAXIFRAGIA 

219- 

^CLAKCA 1 1 J, •SCOLOPENDBIA J 

•StOLOPtNDKl0N> 

•SCOLOPtNOWIVM) 

Ittf. 

• $FJ>yM in.itfj. 
SEDVM >jl. 

• SIMPERViyvAi 

119* »Ja- 

• SFSPENTARIA 

ftm. lf4. 

• - * C*'*kriK* 169* 

Sdtritis J 17 *' 

' 5IGILLVM SALQ* 
LOMONtS 3jt. 
Sitk-ja a»o, 

StMl^yAI>VLCISao$, 

S&i*j4rj$t{A in. 

Si** 26a 

$jjimbri*M 21 J. 

Sttytnl'iium 143, s6o* 

SiKjrKtirm 279, 

MM r#*F#WHT as** 

' SQLANPM is*. 

5partium I44. 

5PICA 395- 

Sfkx 294. 

• - -AKAfclCA !+■- 

_ - . t&tttai*l4 I94. 

StHhyt a??, 

STAfHIiACKIA aif, 
Afrfeu 1 

STOECHASinUcj] 

Ml. 

5VMPHV1VM aja, •tamarinth ^ a * { | 

TAMAKINOVS {'»V 
TAXACETPM ^ 

tanacbtpjI f Thuvi 
Thp 
THVMVM \ 

THVMV'S J *IL ! 

TKXCAaXTHl/ 

TrifcJlu *^ 

• - . .™ j 

-- • frf^ut!;!- 

Trlniui 1' H 

TfSSJLACO a L * 
T\'SSIUG0 j^ 

U*Ut**l WMtrii^ * 

fAMrWfo 1 

//- * , 

VALERUS* ft)A S 

W I 

\ f ifcw a-L » 

WitrtrrAiU aai J 
' WINTERAMI 
COKTEX INDEX NOMINVM GERMANICORVM. Vlffafttllisuti 
■MMM 

Sa 

mN 
^iMfiut 
^ium Xxi fftff | 

t?«Ni 5 

cm nnrid ) 
Wirte ) 

"' ; ; .■ ■ 

Bnniltftfffl a4t- 
a 19. 
ati. 

ait4 

tit. 

J7*- 
2(0. 

»«. 

a*a. 

>»• 

*?*, 

3*0- 

ao4- 

3»9. 
»«*• 
317- 

iin«> WnMfm 
MtthUhi 

iSjtti 
DfMiami G(fltof 

B rtih Mc g 

SclHnfft 

MM 

MAbdl 

Bcnfl, Hftta 

Pii^rrolro 100. 
»*• 

37tf. 

219* 
3a«. 
■IT* 

304. 

23l # 

^>>. 

3*7. 

atl. 

K9.316, 
3(0, 

374- 

3J9. 
345- alfi 

*:Sncnft* 3*9. 

MfnpoM 29J. 

<MLMiq 3)1, 

J><Imrt^rt 3jf« 

^cnN.ffdue a 1 a. 

Mom 3J9, 

^;?risi«i 39$. 

Mkfl a»9. 

^alowidaiO 3(7. 

MMifJM 249. 

2^^t;T;f ^ 5^0 # 109, 

3p^arBi(^(fTcn 1^, 

'«f tirfijMciit > 1 "- 

3R»LSfiw »9«- 

Saratj<(irvT* ijj. 3|*, ACTNtfMUC ) 

ttnttm aii. 

ffl^ SB BtttUra 2j- 4 

Kntnoi; 2^9. 

fntfMi a^4, 

SflhufttfOMftl >44« 

ti^trmi J i<; f . 

cmnDd 294, 

MirtMi 5 a ° 7 * 
?<Uifrtftt ) 

mWu ) iCO * 

eMwld a M . 

mmm 3.27. 

RMtnui 379, 

<3\a:wai 3to. 

Tt:::.-k lj fl 

^can.ftfll 397. 

gteccrpMcr aja. 

TO«m4ur< 119. 

RdfttMn ^- fl , 

?J«J (TOiftO 39a. : 

I 

I CftabKtp ait *Jt 
fifttt » 

T^fllMOOl _^ ' 

Sftlfit -Clitic J V . 
Nimi "* 

MM * S 
Sitrfa (MO BUtafin 


lit- 

III* • 


*(.-:-. 


ttlfcj* £9 

&frttlQ ) ■ 101. 
II J, 
■14. 
ail. 

ft»fc 

aia* 

»■?" 
ail. 

i=£* 
If), €fitf ) 1*1. 

>*> 
life 

3lf. 

214* 

360. 

314. 

a*. 

a*j* 

305. 
*77. 

*4«. "J. £»<tccm 177* 

e.titrt»a)»it Xiuttti- 

bUtktri m. 

6tcn(l(f aS4. 

ecurJrdtft(a<1ttQ*?a. 
Gt.3Aaw STOMA 

* * * (MM J 111 * 
ntand an* 

SanrntufrnteBai). tdriurintintoi lot, 

Sine uwrtW )"'■ tNNH 

nomad 141. 
HI. 

«4- 

a?* 
a*** 
«** 

«|3< * * - »itotn 

* * ' Jtrefte BfcMrqR 
DiqRtttr u*. 3»nnfMlif 346. 

*¥•* 
is* 
la> 

i*t\ 

SrrfTff) 
a*6. 
ai 7 . INDEX NOMINVM ANGLICORVM. I 

■ Aeorui &***** **■. 

HbW ■IS- 

AM , "* 

^ r r>;«*Trrt «t. 

AErlriAl Vtliorv 2ih 

.1, -- white :;i 

Avm( '(?■ 

ErtiWc-UCh It*. 
PcM-Kci »H. 

ftnhn«fi <f«piBK 

Iff. 
■ . • ■ round 3 <£• 

.... frag 2JT< 

fc«h **^ 

ftt*rt *H« 

f^otai an* 

B3dofi*Vlpcfi 159 

. ... Vild nt* 

Eearrfee lit, 

Qrt&-iret ifcp. 

D|pfe*Ji aft. 

Chtni: a j 6* 

Cktlj' Srrttt j|]. 
Clary (nil*) 9(|% 

Clur«. iHbea) ) 

- -■Coundnort) 1 '** 
Ctttwrfamr *ij» 

Cttnfrtr ;(} t «,«![ S K4I •<M- Cora -flat vee^fauH) 

Cow. lip 116, 

Cocfcow pirr ait. 

Currant Ked 135. 

E? i - -• 

l>r*£ftlM 16*. 

Dy«»'i W<cd ail* 

Fennel t Fcnkti i«. 

Fir or Ittocrfr aoj< 

n*f^i Vilde atf«- 

Fo!<**f^« 104* 

t\i(niiory a)7* 

Gill-i;oc!^ ai(. 

Goum- thorn 164- 

c; colt berry >7Ti 

GrcfiKcriUs * ttd aft. 

Groy^J Jrv a»(. 

HafcJ *?j t 

Hcib - Bcnn«c acj. 

Ho)|v*(fCc i»5< 

Horfcuil air. 

Ho'.n<£»-ifcJi£U< ^41>. 

Kn0> * Spew i}|i 

L*d»« Smcli |i|. 
LjvciiJtir Fic&fh 141- 

Lavcntler 294* 
I^c«fiJcr * Spile 39<* 

LM1 c J ^97. LcopanJ*) tone 


*55. 


Pimpcroril Fctiulc 


Life KtC 


110. 


i?f 


LiiTrvvofi toWe 


ao?. 


Pkny nUi a*f. 


l«fr flrif* 


*3ti 


Polvf ody of rhe Oik 


L4V3£C 


ajj* 


»if- 


Lovicvion 


itfi. 


Popiif * rm ttiKk 


Lupin 


3f& 


>*8. 


*V*£tlcta 


|00. 


Fo-^v Sr*-rinfi a^«* 


M^clUnie . BOf ao6< 
Mtfrtfl Hair Wi 


dH 
31?. 


t'uriUln J 
Kaffhcrn' fiufeh ate* 


PJxtr 


aao. 


MatHi Cfovvfec* 


1W* 


Khjp64ljt 1^3* 


M^iiftun (vvlld) aVo> 


Kuclct 343, 


MiAcrvvOft 


^7?. 


::::8ffi* 


MtlKviafl 


*i*J. 


Mint 


3«0. 


Koote ^hitc 1ft. 
lot. 


Ittj« Uavcd ail. 


Navcvv(vvilfl) 
Kavdvvort 


H4, 


Salomon's Sral afi. 


S6,. 


SaftiffH 367. 


Not al 


»47. 


5aftncircc 314. 


Oik t'em 


3 a* 


5*ur*y Crad 117- 


Olive tr« 


an* 


Sca Scurry Grafi 


Qtithttiy 


£86. 


nr. 


Origwc 

Orobui v<ftftbn 


afo. 


Sea .11*11? **7. 


Wl. 


SiUkk ir<< ace* 


- . - - ihc hoc 


aot. 


S^alti'vicd a<4. 


PhJI 

Pjlm*r>r 


5=5. 


SnecfvvoTf i»i, 


30J. 


Sorrel 3>o. 


Pjrki Hfrht 


»& 


Svklntrde Frtach ip(. 


reaper Wall 


an- 


Spleen • wort H<1. 


MiM 


idi* 


Star wore ^Goi&nj 


PttUtW 41 W^n 


an. 


a>i. Stave f>cre air, 

$KchH, Sticadovc 

Srone ewp a p # 

Svvcer- Maudlin jo*. 
• - ■ • Trefrll 184, 

TiJUfindtrec »i t 
- - • India Ae £aft 

Tenrvvoct ai9, 

Thvnw an* 

Terfoil Sweee at|* 

Trw< L«e a^6. 

Tutncp ai|, 

Valeriana if at 

Vateri.^fi ■ , XE*H<*J if I. 

ValcKoUn il^ 

Wallfero ai(- 

VdlMlt tree. l47( 

Wallrue ait* 

Water -Sjtye* 3flt. 

. - . C«fi ?fo t 

... K&c&ei ititf. 

trtiiiAv c-«r* 113. 

Viilf^oweer ajj* 

Wlr«r* Karcft |Cj£ 

W*.fi t3^t Grcit 

a|o, 
W«IJ >t>i. INDEX NOMINVM GRAECORVM. ii AJittTf* Aim 

• - - Mi/n 
*** 

is** ilj. 'ArrAiV^ ) 

Ho. * - * tftr*air MtHftf 
I4«* »?** 

ijj. *Arf*V*^* *oS< 

110. *Af* i*lA*< d 4 Al.< pi- 

Mfic X*#:e jjj t 

174. *A*C«liA** [1JS. 

187. MnrlMi 1^9. 

iff. **i *; ^i# 114, 

H**f* ■ * " *%%* IJ4. 

*57, af«V3»e ai^, 

lag. r.»t^« ij, # ^*T, ) 


at>j. 


K*fvJ $***>*%* 


147. 


. . &*fM > 


KiJjt* AV*tB 


£fO« 


r<v>^-* 


»?'. 


Kt><t*« ) 


i*y. 


k a>^iurtt 


a 66. 


K*f4lf»i« ) 


141. 


Ki/r« ^^4t!«J 


aaj. 


l tec« 


199* 


KifvAK ^**>n 


lr'*a 


'hJ >i-n *y<«^ 


S91. 
195. 


'Mf^ ) 


197. 


foitftuftfo 


i^Sj. 


*»"■ ) 


kvuir ©*<«-f 


agi. 


B^t«< 


llf* 


Kv«w< *-*i^: 


t?o. 


ItmriMMi 


>75- 


lh«AAtffM 


*4?- 


'l»*;*Tf 


117, 


A-.yk4j«AuH 


^SJ- 


IfJTlf 


146. 


AiT*5ct 


aje>. 


%£wtK 


»ff* 


^. r .«.) 


>7S- 


**t>*yln 


160. 


Aiyvfti/r ) 


K«fy« m» 


,J «» 


A*rif V'* 1 * 


iS4- 


- *> AlVTlU^s 


Miua^u 


*7t. At^ir ^^ ifig. 

M***:» ^ftffAiHi 17c*. 

M-A* Jtvvnxm agl. 

M*iT4 hJfiVuir lQOt 

HAfil 14 J- 

WfAf aypti a^tai 

"o{«xif s }©* 

'ofi-;-*!!*! an. 

OfvfCfttuf 101. 

'Of*..** ) 
- * * 'aHfOUAWv) 

'0(i^*; ac«S. 

Hfi^* 14 f, 

n»Ai-/..«Tii ijij 
n«f»fr;t« 


llli 


Itf^tfm t*t 


»,»)« 


lT,lt* f ) 


141. 


* f **#»r*f 


nmiWfw 


111* 
160. 


***'x*0 


#AtyA 


fiiAfvtff* 


115. 


Staffi** 


*44- 


Xt'pfirt* f"npr 


Ifl. 


Oi*ti£i**ffl 


nrmiai^ 


*?<(, 


1t«(iC *YC* 


165. 


TiorA?* ({*£{ it 


lii- 


♦J 


Etyvh 


140. 


ir*;?* 


*7J- 
IS*- 


X»'{Vf»>Afr 


wr*J *oi. X^ini J H 

ij6. ** INDEX NOMINVM HISPANICORVM. ANto 


M|. 


Emoi 


**J. 


Fir food jo 


ait. 


O'Cj!330i 


ItO. 


Afirlfil 


I60. 
itfo. 


9ft. 


Ortclin 


*£3. 


llimo Cigrifttfo 


*4*. 


flo!h« 


i?a- 


fwhA 


m* 


OmD&J Plmeaia aoi* 


AlMkKoquct 


>tl- 


Korrijtniici 


*J*. 


(>jcr*onc* 


■jt. 


- * - CiTjIO 


aoi. 


A I ft robot 


109. 


Onto <orfx 


tot to*. 


Gjm^nhfu 


>*j- 


Ora 


>4i. 


Af^cHka 


a<*4. 


Cittt.CaftI 3(0. 


tioncAra 


n*. 


... SllVJgC 


164. 


Arj£ut 


itffl* 


CimucCo 


241* 


G«ru*df!iibJvofi \ f /?* 


metier j 


10}, 


Ari*ol*:hU 


>1J- 


C*rrou£ct 


10*. 


Hlcfui 


30*. 


PjMmtlha 


»57. 


Afc^if 


>*i- 


Cavil J* 


33?. 


. - - hub 


330, 


Md 


»|A 


Aftr&aomua 


uu 


CoJ* & Mel 


» 117. 


• * • bu<m t 


too. 


fntipodjo 


ill* 
St*. 


C^^fwcl4> m 


*i*t if I. 


Hino;o 


St*. 


Prime mfc 


ltd 
W, 


Cutimrjltod 


c por/* n<* 


HHVojf* 


astf. 


Kjbjtut 


36a 


Avtlbno , 


>?J. 
130, 


Lilt [to ; So 


17*. 


Nibtl 


3*!. 


A/*b* 


™*. 


d^pOJ/O 


Utattm 


*7f- 


Kcb del Moftre 


n*. 


AfetdM ) 
I'linco, 


a 10. 


MMtanlllt 


Spt, 


SaMoi 


*<4- 


Ar«krj 4 


3JO. 


IhrjJiltM 


3 '6. 


Munii ut* 


374* 


bilftro 


lit, 


A^'J nil j 
Ed* 


m- 


Nab 


*!'■ 


Student* 


**h 


EilAtoigptt 


«N 


FnTrjn^ici 


3t>. 


fcfj#Jci| 


334* 


S<a>r«v|i'i 


>ja. 


Fdbuic 


air. 


twftJ 


*47. 


Sou. 1 1(f« 


i;j. 


Toananl 
T«rJlbo 
Trtbolte*| 
Vftyt d: C* ft ^ 


% F aUrim« V*fvo v Vm« j^ 
Vcrui di Acihi : ^ - - - bljji 
Elbocii 


M <i INDEX NOMINVM ITALICORVM. 11 11 At*te 
* 1 - fip| 

A' ■. 

Afoe 

Awntlo Anf^jiltd ijj. ijf H 

Ac ui folio s?f. 

Anf!«!ogU 3JJ. ijt 

ArmcnxKhe 31 1, 

Aro iif, 

AJprttio 1|* 4 

After ntico fl;j, 

Ajtfofj tjo, 

BaCOShc 3(u 

U<cota :^ 

Jfellkodl Vcnw j*s, 
KifEolirotlj aj,. 

)jflo«i If^ 

Bti^Ioifa fjrwiikj 3ji ? 

C#^tl ventre Muxo 
OpcJ vener* 310, Cjppcl)f« 333- 

CAroM 4 OrjboU 300. 

CcJn> Lwlo iro* 

Ccrofo^lio SiS. 

Coda dt Catjiro 317. 
ConfbllJi mj^vioro 

Cop<foK*I« :'»i* 

Cf«ffione i6o» 

Crct?>>nc niiRort nj. 

I>j«*;i ioi« 

Dofonko ■ i;j, 

Kchfo ifo, 

g»W 30|. 

Fif^ra BMBfOH ill* 

K.lfJr j; .- 304, 

hjnoo^thlo «f. 

Fior minora 270. 

Fiordl frcfitcfvto 170. 

Fjoc* J 1 rrjuuvcfA 

33*, 

Fomoflcrrw 2>7< 

C«rf*fjniu 2%f, 

(tj&jro 211, Gfgiio Cin:o 

OtncAr4 3r$l. 
*44- 

tjin'ic^hiuco 3ji, 

Giutii )O0. 

Guido 146. 

Hcdcrj icfftftre 33*. 
i TrtniiJ !©7» 

** { Sff* ^ 

J GiulU 100* 
Horn-iftft filujilco 3i». 
H>lWpo 3W 

lm^ci*lOfi* 3;o. 

Inngo ojflfto i$ : . 

Llu*ndi 304- 

Lcti^uj c»nio> 340. 
L<oiftko iff, 

Licho^« cototui fa 36». 

Li^uflrto iTf. 

LiHmjehU zj$ t 

l^pino . 3£3 4 

Ham 390. 

- • * mtnorc ioi. 

Mfmaftro 3^1. 

MirraJc 345. Mocha 30$, 

Navopcbliuiko 114, 
Niect4>» > 

No^ivok ) I9 '* 

N«i 14% 

OtlYofrlvjiKO 3|J. 

Oliuclb 3*^ 

Origan ito. 

fAtcnJ 3^3* 

Wf Heifcj Jf<L 

Pjronkchia 111. 

P<onia 34 (. 

F'opto nc^ro 14*, 

r*OKClllRl > 

ProcKthia 3(7, 

rtirtnl:j 2*6* 
Rjooncofo j;<pmko 

J to* 

R*i)o iji. 

Kihc* l(f p 

iCnvaiTK-atano *&. 

Knchoita 343. 

KikcCj 342. 

- - - * bUxU^ ;£;. Sivrn* H 

&ld(riic f- 

Si-ifjue * 

Sic* fiTfo *u 

$jf)mbcO iqiirici 

Sfta * 

SikM q 

T^nUfiad 

TjmirittJo 

Timo •} 

Tr^;XjnfXi JW * 
Trifetfio ovilw 

^ J<4 

- ■ - - <k Gjit 3; 

Vy# fpifi* r* 

VakH»i» «• 

- - - - nwi^ifft n 
V«|i| rod* 0* INDEX NOMINVM GALLICORVM. Abfk<< jg| 

AcMUm SM : 

Aftodetc j^ 

Aigrette ajo^ 

Alo<» a: ^ 

Atbrc do vie lio* 
AriftoIfKh* 3ff, 3j$, 

Affodcle J^; 

Afpk ^ u 

Ejlloi , f . 

Tijrb* r«n*rd atf j 

£jruJlon jij t FfAOJre 

toe 

Bifterte 
biv«i petit ) 
i:i«vet ) 

l£oull!o« 

llotcf fUGxu 
Bwratt (lovtn 

OpitUifc ordinj »7«. 
Htf. 

= 14. 
30O. 

rc 

330, Carotjplicr ) 
C»rw|;ct ) "*■ 

C<rfe\tll| *}6 W 

Cc t ric h Hi* 

Chamomile 39$, 

Chirdort 1 ten* t«<» ) 
- * - rokftd ) 

3*7. 

C.t;vrux4e Vmill l?Q t 
Cofi^rc > 

Coftfolid< a r*ado ) 
CMdUcf aoj. Crrpin i^utti^uo > 

CrcfTondciu ) 
160. 

" -«*|*m i:j. 

Dwiicr 203, 

[lofonk 210, 

Prct to9t 

Eftwirti 3*j. 

FPernuet 27^ 

F<T10> < ) 

Ftftovil ) >» 

1 tambc d<i rinlcrci 

atfu Fr*^oif<4 


A 


F<JtiK<rfrt 


V 


fjjlmon^f 


34r 


Gitid* 


* 


C«ncft« ) 


:** 


G<nci ) 
Genfrculkf* 


lit 

si 

if* 

*Jfc 

3A 


GIjvcuI 


C>f<cr«ro« 


Grfoovillm 


(if&fTuIIrt 


GrotTdlli 


Giacdt lt^ itonH ■.^ i Hrtt* 


twp*»» > 

a*c* 

*sicixtl1trc* 
III. W- 

ibc 319. 

CJflSttffC 3*0* 

3T1- 
ld*p«( »*- UngiedctAfen *4P- 

Ijcjmfe 354, 

Lcuiftk 37 j. 

ikm *=(• 

Ugnlle a?*- 

I.uplfli afa, 

LvfimKhlC 3?f. 

Meaie a&C*. 
+ deichevini ??i, 303. 

MMcJinc- ) a * 
Marion } 

Mcorarde »«;. 

Mbj;u« pciif a 7 3. 

S*Ji Niveau )p. 

f«* Noix , Nolficr »47. 

***** Noifttmr 191. 

3?£. Komtri(if< VcfttJl£6l» 

3*p, OJioler fauYj^c sij*. Or*tHcd'Afoc 

OfkiJi 

Ore-U 

On'ile 

Otmchc- 

Qr.t\ll< 

(Wafer 

t'Jnfcaul 
Pjtd'Anc 

r»iri *^ 

Tmliic 
Petplicr&oir 
Pic J de vorj 
C*n 

Pitrtinc 

Poire* rou« 
Polyp*!* 
Parcel* ice 
Pour pier 3(3* Pftravtrt aiA 

*<£>• Pytwifx 341. 

act* (^cvedtCSerjl a 17. 

3f#. Halfia d< rcnud 11$, 

379. kave an. 

**C kefir* jfi, 

>m. khaponifc. 26*. 

*7* kibeire as*. 

*97< Koquctte 341, 

**4. - • • burjge ife 

*£c 3»j. ttuvctc muraiite 119, 

a*^* S^ine aj^. 

Hi. SMUkc ajo t 

34*. 5*pl« »;. 

aat. Sirtriot eJd belt 

*f% S07. 

341, Savlnitr ai4* 

3J|. SetEopcrrdra aiG # 

ai(. $i*ui de SxIotMi 

3*7* 111. 

at;. Scrwvc at)*, ill Serptnuirc petite 3tf£« 

Sift nitre 360* 

$«<bu 341. 

Surcllr 310. 

Tamirin :*>[, 

Tanurin ) 

Timjrmd? ) 

Thytn ait- 

Tou filiate m 1* 

TraAieaat 364, 

TfAl *£or* afi* 

TrctnMc 141, 

Ttctnnrt 104* 

Vale aj* 
Vilcrianc eki prce 

Viledennc crandc a*0» 

VcfUCll'AfMl 

VitdecMm > Uf. 
- - - Preter j INDEX NOMINVM BATAVICORVM SEV 

BELGICORVM. JhkfeH 


3«P, 


rr(f(roock 


3J7* 


Lctarcniyt gulden ao*. 


Pecrr-Acrn 


317* 


$rvl*C*"*tvric ) 


AamVi&h 


a*i. 


Rrvca 


20f, 


- - - cifcl 3C*J^ 


Pftininlcruydt 


3*U 


MJxCm Kwd* 


W5- 


hjix-J 


a 4 3 f 
Pcftijtniiak \Cortd 


Si tiot. Erc^i sop. 


AMBs 


=*;• 


^d«to«< 


=5?' 
:33. 


SiceAruyce 319. 


JJm 


^i?- 


EapjtoTjtjm 


j*>o. 


LcprMfUdl 33% 


Piflcrt* Manrelcr 


1 Mf- 


Surrcltu^d a 7 a. 


{ton Vine 


ait. 


Fomb«tiia 


a»9- 


Lir«hGccl a^r. 


Popclilrc 
SlichM j 


terieffceetl 


a*^ 


GSidlfiiyJ 


37*. 


LuS^ofk a;j. 


PopbJffr.bodih \ 


> =4*- 


Si«ch;* J 3411 


fcnrro vitfr s 


a?*. 


Grvl'ccom 


ar- 


Lu pi octa afa. 


Ichwtnc^ 
mWchc J 


refrcmeverZce 


a*j. 


(itifliOo^fm E^»m 3*4. 


l.uvttrovJ a<»c # 


j'ofceUiiw 


3*7. 


Archil* ) 

Surlnp ) *** 


1 *r* f <4t 


■Jl> 


0«ychclMrl 


^T4- 


Mjcfttacm 39 1. 


K»«lciic<WM< 


) 3*«. 


■ }i- -i 


:»i. 


M»r(c Mttncc 


3?0* 


M*Hoktnr,rov«, as<>. 


Rafcttn 


343. 


iMtnx 


>*+■ 


lUfebfr-ho^n 


>.*> 


Mecftcr-Vocicl *#• 


Kifcn 
Ktfpc 


=»•• 


Thuvn-Vjleiijnc i|*K 


frxltacaefi 


■ffli 


MatcB->!tcn*»*jrt,n 


)>«. 


MtlUruvt 3i6* 


=»9* 


Thymu4 .11, 


r>t*n»Yjirtn 


a<t. 


Hinn*t>cfv<n 


at9* 


HDiHlSfkl (vvltd«) 


Rhahirbir ) 


aoa, 


Vr'^yhrWrTflttnt ?$i» 


frm 


!*+* 


HacfblJAdcra 


JB4, 


3tftf. 


Khjp^ik ) 


VftM'vcfi H*vr 710, 


Ulf>T«CI 


a:*. 


Hc^vvofict Koodt =i^. 


M^rtjf(djc( (vviiw) 


Hbci 


3M- 


Vakriir»e(Croot« 


CittUtf 


=*». 


- - - l*3tif:c 


a<7. 


34 >• 


Konde H*lin wi 


!> 3*6- 


vriJdr) !7i. 


C»v»f^vUitc 


an* 


an?- 


Mucrrwper a>3. 


K&odc tSeic 


^)i< 


Valf^hocotiai a6i. 


COM 


31(3, 


Holft 


aof. 


Muncc(IUn«) 3Cr^< 


5>30(iMS^Sepet 


3*1. 


Vcnkrt 3*t. 


C«An tr<)ac<r 


JC». 


Kutt-!oock 


1|3. 


S>^fUruvt 31). 


SarMmt*".it 


a»- 


VtrHH'Njvct t$i* 


CnnMd > 


*»:- 


HvOflptf 


a5*4 


N*t<!;ruyc M*J. 


Js3v<|!ioorn 


314. 


V'tf t hhi>onea 3(3. 


CntlvvfrirV ) 


lf>hJrttt*DrQiAcnt air» 


Nootchonta 34% 


S^hirkyc 


3*t 


VTad vrorTcl aia. 


UtU\ -Vo: , ) 


K3- 


Kefv«t 


3jf>. 


Olive Keomwllde 31 j* 


Scolc^efld'i"^ 


*-pf«'l 


flKf H««-V**l 3f9, 


1)*ic-t«cn ) 


Kno]lcn 
One4<rluvc 3ie. 
3»C^ 


. * . k re tic 33$. w. 


iXnnrtSion vvJtt* 


KorrrT^cm > 


OocUrnoor 347* 


Sc i h * ftfc r y dcrlmy d 


- - - %'orctt tff. 
SflJ. 


Ori^fMJm a*o. 
114. 


Wderik 37^ 


D9«r-:ij4cfcn 


Ma. 


KfUvt K;l^tn 


a?% 


Oirc«*n^* 3J4* 399- 


Slan^nimyv 


3*4. 


Wc«J 345. 


UtaMMn Uinft 


. - - Muncc 


Ml. 


OiTc it-i^u* (Gro«<e 
vtftde) 354* 


5^ebtetHo<axii 


(Vf'cU 


Witffffuru 3^-3. 


r 


-*»• 


] *an*"« HofWOftel %T7a 


rttfktfidt) 


194. 


XTiIpcnSo*(0 3^j< 


■WmEcdh 


C 


Laucrfe ) 

1 J ■;!!■:' :: ) 
Oacduccy (Cfooie) 

3 IT. 


Sm*<vvor«1 


a*a. 


Worrrl Grooic Culd«, 


'>'»«! caV«ne| 


=?(- 


$p«r-Wo«<l 


309, 


D**£W 


y C9 ' 
Pap^ottt**n*33*\3jJ. 


* • • kmvd 


*H. 


*&+ 


Ihn< Kerr*) 


*rr* 


Laucndul J 


394- 


P««(lf-KlMBW 3^4* 


Spcur kru yd* 


3*0. 


WOVffVB 3fJ» 


U;lct-V«rca 


a j j. 
Sjiaoe ic^f peft 


at*. 


Vliftcn 3oj. FINIS. 
&' ~ I ft. 
■M l«l 


, **** I ■ v. I ■ 14 

' , M*l 


tU ^ t * \ If* It ■ 

■V* * 


1** 

-> 
JAwumnd//s 3 : -WJc-i-u im-'mvutu 

. 1 ;,... ,.-■;'"• 
\ lit ■ if*' 1 

i ir N 


J2)acti/us ~.'5. 
mm 


r m ^e n ■ i i 


\ A n*v iii - Il :;. ■ i \* % + 1 I' S»*i 


; fl 


I 


■ 

1 


1 


14 ' 
* 
1 1 


1 


' 


4 

■ ■ 


' 


N 
'k cs /tuts Id m\ %® ft* 


■. /Z3* *V> 


■t *' 4 i . *■•*> 
" ' 1 f u ■■+ I . 


N •i't- 
i 


\ ;*-&■$ .1.1:11. 

- ' emiru} I 


1,1 1 't 


•■ 


I 

N - 4 


£4£ 
QM^uiJoti turn 


^J2 ^m Cr ri'li-'vL'iuiu . " h 
■■* I 


1 fc * * I %*£, 
Cortex sMtiteraiuts 

i »j ■k . , ■ 
4 . + * ■ 1 1' Hill 


t 
I* 4 \ ■ 
WuffauccL noiuls 


n* ft ***\ \ 


h '*f 


i 


■ ■ '- w 
HI Oroiiu CVeturtis 
III Orotms. 


Iff 


tit i I . ' 
» 


I 

V '■' ' * I 
. I > gfcV- 


s ■ ^-^^Oiltt lit i ■ 

■ * ■ " ! 4 L 


.' 


'&J0* 
Q/fcfwr ritcc a\ . iH^iilifllf'vlwllK s-spss 
Hi 


■ i-4. a I 
I t 

1» i J I } V I • &// 

Ql^/itftn 

■ (j 
ll 1 I t ' B 1 9 
£/$. 


■ 


tiiviiifv/ua, ratareo 

ft 

i IP4 
-»r < f G 
V ^JJ. 
*|p?^ ^ti^M$- 
ct«m * i ii ¥1 t I 1 

li ■ ■i i I 


I 

ill 

. I * J 1 1 -.".- > »,..._•.' 
oSaSi 71/lOs ■si ''^-~ ZJ aatnv. 


CM il !'l In "* r ^'^^<*^S -T 9 <* 


.1 
4 . I L 

■ 1 ' 


^ t I •~fj 1 
li. 
■1 * t I I *M * LA • ^ M4 

(i/ptffiittttt . Ceterac/t\ 


/// . 


\lftttl' * ■"■ * ■ .1, ! 'I u 1-1 
^ Ill - \ 
Laaa/7 eauirta* 

. HI I 1 1 I 
r 


I *J<*\ «M > mari/iti i*. faAtltt cS 

fl (J ■■ h ii 
m Hi 
v- III; , 


> 


i. j . r Ittjf. 
QAd/imrhtt/n aui 

■ 


'H ' II n 1 1 '•*u, ■ 
III * ° "' (u lf 
ft**J I 
I'M! S2 Q/uzuzntufli 

utarunv li^Fcii iifr -. 1HI 
I 


1 


* 


1 . 


i !' I 


I 


1 


■ 
1 ; 
■ 

*L ll**Lf •I. !»,.< .- 2 


.*** » * i 

I 

■ ■ ■ 
fliv r 


■* r i : i • 


r *• J s#*\ 
(yamarifh/ai indim .(- fin iilvvlen-Vi"- 
e^^qzc^ 'flramlonf»tj 

■ 


■ i . , ' 
II., I. f 

1 i s sm?>.c< pl'ltunilvumrlv IN 


t Bn 


4 *<4, 1 
t I tu * ■i i ; 
I: ■ * >;>: 

Bft£, 
■dt .iintiumnc ji t d«i«%trtr m%&§$. v **l 


■ I L 1 -IM '* ' <i .■ 


VI vui 


• 
KA N \ 


_ r*T - - ~ ^ ,-^.fc. 
Csh/p/fS /ir/vc/tris 
QS CSV qJ 


* ^"1 T*pj 


■ i i .. 


. •* - 

\m 


it' ,. 


I! r *£/• 

•'■ m ■ 


w t "■'itii 1 -,.: 1*4 
oflkrnliffis ** *** I ■ 
. .', ■It.,, 


1' > «l 
M' 


**?. 
C oin/arna^Sarai XL* ^^£ Allium* 


-H H 

I 


1 1 V 
.m/;/ uijH^iii*V 
<££,' ■rim-« 


Pi 


■ ' 1 
^31 


- 


* * 1 


h 


■>! 


* 


1 
J "'I 
I y\B 
I ^^' l fl 


Mill ili I 

I'M. Qjifoc ytuaatis umui' v'Aioc-. ■© 


II 


• r 
t f 
:+!» m m «*'- 
QjLrlvfa 


\mter >*Hmn 

- 


t"i * I ■ 


;;....■ 
tf t W. 
/&2piuiis 


'1 ( v J £x*r*v If i 

■ ma ** 
■ 


I-.* ill IM 


fi ■ J 8 


'0 ' 


I «Jft. ^Jcdiun nunununv \ «**$&*? mi K* 
u 

J ih 
»** L f i Ilk 


/ . ; ; / 
C t/p/wi/f'/its ya-ui /amis :W j. //asta- reguu* /Ivliiiif^ 
i i ["■ 


I n 
i i 
iMit 


II U A 

N I ' i y ■J* 
/■ . 
< m 
- (en^iuije. 


tl'1 J JW1 1 \ 
' .lit ■ SBeta mora 
art nigra ■ , -M'ottjtTmlei: vjclj-ivnrher *<m lUItllf gffingfl a 

V, I ' ' 

■ 


l" ij.i, • .T 


\ 
C/utcir/vliiirn 

V Airisamw 
*<&mtt ■ ■. >4 LI I 1 I 

p I • 


U - 

,11 


Hi * 


1 ■ 
'" 

sj,- 
'.C/'ttfitaria-. 1 


■ » l t 


4\[< 
■ i-l y 
m . , 


•• " ■ i.i.v 
ytLrwiodelus sirrus, albm CHI C ^r.|.-^ljto^l.cn 


It'll. 1 U6h4 PI f ■ i 

Tu*,< F^T ■ 1 i i !;' U ; *i 
fc_* *Jf. 
mMskmaiioriini iDot vnia mini . ■ i 

liiMi'' 1 ■4*.j*'l < ■ 

■ ■'■ 1 i ' ' i i ■ 


'1 * <■ i in'/ 


I II l» ' 

1 ± ■ -r' 
% 'Ik** Qjtocchas arahica* 
purm vtL purpureas. uctie SMifo. *_M * i 


I I ' ("*' 


' 


• ; ,.,. 
I 

I C ruca -4K r ^: 


. U r ■ 

IF it* 
m 

! ,. I 1 I I i 

1 


■ i ' 


**J 
<2J(irrr/u\ 
c7 


sm»vmm®M'- .Wurmen--^ j 

r - 
r 

> ! 
Eft 

i#f 
yciu/ta- 


rumen-. 


:^ *u t * ■ 


' 


i 1 
ill.' 


1 

■J i . ' 
I *"*£* 
Csfziccrnta* mas 

fe, , i", vt 

•I 

^^ r *^W 


1 

1 1 
■ 


■ 
i h ■ . - 


9 
^ 

I" 


k^ 


111 
1 * 

i *+<** 

oyfcuis 


A mt C~$ <3 

M i '1 ' t\ I 111. I M I. ! I * \ 
II . 

m m ; 

1 1 1 i 'l*L 
Qtfipaltu nigra* 
E'i 
y r»* |i« 


1 4 ■ > t „ ** 1 1 

I 


1 ^^H 


1 


I 111 


B ■ i. 


■ 
■ faf 1 ". 
4I1JI 'm 1 " 


*■*• * <» I * ■' ; f... 


, 


ijllOljl 

. \ J*4>. 
v-NUiM'iaii . 
liu 

^■WK"* 
(ik 
i m 

... ''i ..., \>\Mr \ S« ; 


■ • 

■L 

I \ 7. j*.jwti*im^ W^f* ? 


' I 


■ 
I lit * , t 


■ ■ ' ■ ... ♦ h i 


1 


X I f * , 
m C oti/ol/t/t; irtii/a 
■ U i.-i . ... . 5v4 i*'^ 

n 411 
, i iUH" ; '*" 
H i 


"ophtrllata \i t t.jt'\<>tii\mf m 


,1^ •4(4 


i 1 


;;,..:•• lr! 1 tit. i" ■ ■ , 


J ii 
.:■ li 1 I »/f 
**£5istnn istoria. 3,Nrfn«iiif 

" I I ■ 'I ( it- Ufff I , t , P'4 n 


111 .11-' ' 1 

I, I, S- ■Ifif. 
aernatifar. 


^a tcrlura). i* F 1**1. 

I ^'1 m 


*; ■ ■ ■ r^-j ■ Hi*'** 

! 

M 
; , : ■ H I I't: 


f * It. I II ,ii ! Mr li 


11 f, t* 


*SA 

'nfafafai rotunda \ <;&& E?*«« * ■ 
** ^H B ■ 

** # 

.... I ; 

»//. 
hifhflociiUL lone/, 


"* 't 4 ' 
I w 
• ■ i ■:.;;!.': ma I ■ ' l». J I I • Wa ' I 


\ * 
1 h I 1 r tf/rf 
\ c ^ r miutm : pflva'tir ***WM 
«i^-i* ^■%^. 


* 1 i ■ «c| ■ ■ i-» *i 
''--I ■ 


<. M j/n 
"1 I ■* I II, fc i. 

> *J5fl 
i l 'im(vJmjm/a^ris 

summit IVMiiiu'utu •• 
in it -Sgft>|»«lj |IP rn - I '<*. 1 


ce; I 
I Vj "ft! 


»- 

ill I • -:■ 
•£&** 
ifisturliutic 

* * -i ii i ■ 

m m m 


■ I mi.* I 


! ■ • : *' 

tfOV. 
Wlcorus adulteri mints 

■ffoi^ SPitrft. 


<:. n 1 


■ ■ 
::!:!!; '/-J ■ 
'tUt'l' 1 " " h 1 , 1 i a 
**. . e^ 
haocttticum, {Slfe -poiitn T - f£»~i "fe^.-tf /u^» t **-** 
■ I 
■ *<£■ m il *l :**4l ■ ■ ■ ■ ■ i — ■ r - 


f - r 

B'ji 


1 


I 

V* 
Loftf/a/tTfL $. \&h nil in t S?/f?ttrt%i "■■■:■= l 
(5 tf^. 
■ ^i i m ■ -i 


i ** H B i '■ ■ 


A 

I [ ill I [. ■ . ift- ■ 


"., 


i 


teffr 
wyacaafA •ia 

'« n in :« u. 
HI A I I n! i ■ ' ' ■ J 


"*- 


■ 
. I '. Ml ^Icijd/us rai /y-;/.oVmiiir 


l *l 
" " : 
ts" ■■ til i L H J ^1 


■ if" * II \ 


**>V* 


Hli ■I 


■ * f ■ I -.. . 191 ' » I i " . ,. . ■ 

ft 2*f. 

TO,? . 
: il ^3^t< ' ■ 


m *"r: 


I * 


■ 1 1 ill! V II' 

1 


I %fg. -&cluivalbitnh f-jawtum Hjnmi'Afmrf. 

h (.0 . 


< >i *--i.i. 
I'Airtll I H l tt.*.l m i ' R. 

im * k I Jjj l * ■ ■ 
■*' 'lacc'Miutri 
. '•*, 
i i* ■ 
* t f \ In- If* 
L lil I 
' t 4 . 

in i ' 


; r 

^fwiM mi no/ *r- 
wjgfiSS 1 'Wfl^? i>nimuiiu\ 


i , ■ ' 111 '*ti 4 h ' 

."•I *.. 
■ r-A 
p^^^^i-» ^iSfiii^s 
* »«. ■ i 


I'- 
ll 1 *■# 


. ,ilHi '•■ Jl 


-k I ■1 «'. ■ : ■■ . 
y^Jmcus Lazt 

ML i 

*<4* \ •■ 
I '■, » ■73. ... w 
*&«& GimL . 


nttv 


u, ,rt I- 


'1 ! 1 
. 

'■•■'■■■ 

... . ** I '! *r#. 
^tuiyatt/.r tcrr&xtris 

zfooruna . 


«? ^*fc}lMHl* ^\uu-lilinCiyfiT»(nn. 

■i; i l 


art. 
<lmsttcutii . 


^u-l'Itortt'l . 


i 

< i*. 1 . i, I Ml!" 
!" : 


I I I* 


I I ' *4r 170. 
yttnnica* ^t, p ,.«isii 


H i*v .:: 


r^a i tf N III 

' jilH •* 
1 L . . 
■ ■ I 


II I WWuuloj'L a/va . .*-/<•: 'Alrtirljl 

// -I _5»J*il (Nil* 

V 

I 1 


" '*■*, '! 

Af*. 

tyrimackuL y. ('Jamil* ssSIbVr '®£?fc.\btr\ c§. i"i ,,H 

in 

*7P. 
^niptratarias 


UttlM i fn- ii 


#s h 1 * I "... 


I I " 


1 \J rtgatitiJTL g#p. 
^ . Sflailtfir- ^o^l^tmt^ Hi ' - 4- !l fit* 

II 

"'"■ •.. 

Stf*\ 

' ■■t-L 
^*i I I I I *'■ 

I ■ I r 


W \ % 
..... 


. 


\ n &*-*i ■ I \ uteoicl 


mHM 
*tUil, I* . ,1 t I * * 

it !*' * * * Ik !!M 


i 
1 •■■ ., < 


2*V. 

,i ii-.;. ] 

"foil ! 

■ r* 


■ i l \ i 

m "'«, V ' **" 

W£S. 

v> fis s*r> mtty 
lUT. 


f "% -K * 9' 1 ■ 


m 


H v ;j l 


■ ■>■ - m <i »*■: t •*r H. -^ * ■ V "/ .1' V 


u '■■ 

Sfe ■' tft ,ii. * 

-' ^m .i 'CruOsQUatts. 


<^3ttl - 3?l' XV. 
MTi 
I 1 i ■ 


■p *** 


*M 


h ! '! ' V 

y I I in 

(htaiiculitiir .-■fv'Uiili' 
fuMtftP '/%»' i V'k' ■• 


X • »iilk * i 
» ' *4 1 : " 

' I*' i i I" ; - : i 

\-\ t ,. L1 -■ I 'it cC/\///v/.i iJaeiis. VSmm 

\* *"si I *~fl I 
1 I I 
1 

■ ' 
\ 


■ « W- ■ ■ 

fi*^- 


■ 


I »* 


i.H I 


* l *»I i 


■ ■* . 


V s. J 
Went/u^a^orJ.';^ i f*.«/4l ■ 

■ H . . V W-j 
V ■ 

I ,*-!*# , ■ 


'■ I 


w 

: ■iya. 
1 


' 


1 


'' i 


1 

it l> J 


1 


1 


I 

■ 


■ 

■ " ■ . I ■ Pr'il ,H i 
*'l ■ 


I ■ 


* 


S 


t I ii* */JI '1. 
LonrlttJ -in 


X ■ !"^' t f*l ..: I t*/-. • ■ 


; 1 I *( ■ f" *« 
p>- *' 

■ ■ V 


t 1 v 


sr 
{ I 

, a 1 
;i ...il N ^ZJpica latijmia (irrni-^miT. - ■ 


■ - ' i >J£1 BF 


■ ■ 


W m !■ l£— \1 
'( I 1 , I 1 M \ I ' I I 

■ I. 
.* fl '■:J I 
1 

1 


1 < 


^H 
^H 
" V -" ■ 4 
**»J 


* 
] 


fl | ■ I m ,,M 

■ 


II If ■: .: 'II 


I 
nftujitim . 


^Mix nsfvtut ^M R§ £K « 


■ m ffl *3 I I *F ■ *<k ii 

. ... I_ " 
nm! n: ■ 
I 


i 


1 


[ ■ 


H 


* 


i « 

■ i 


1 X 


LJiamaa/it'linn . 


7 ^S&tttmulcn-. ^-i 


f*r. H * «P2I 


*• ■ 
KM >, V I I s I ri\* 

■ 

IS] I ■ ■ ay 


i . ♦ 
., ■!«■ < I r ; I * *♦ L. 

■ 


t'-i E f\ 

J,w. '" I 
Qcratum . " . ■■ ■ - ■■ 


I ■ ■ 

h- . •r-,1 m -* -— 
* , \ 


• . * I p -1 r /r* 
B • ■ ■ l! ll*..|. I L'^t a 


■ S c 1 ! ' t til" I '* 


I SSerme&rtefl uift to&tffxttt 
&a* iff 

tiniirffr 

Me sum Oryitp - Stfoatf in fcm gjutMen auffefrKcn roec&en 

teen lefdjreitung unD IrdfTten 

ass 6cm gngllfdxii fibcrff«C anflejeig*' 

i>ie mmnm flroflto M$ na$ bet Hatut Mtfcfo 

Uk Hjjetle fcr Hume tint) fradtf W duferfo&m Slnfe&mS eigmen ««mjcicfcetl ucrmchrct 

on* aif *rus 

mit Gerodfirten Oilmen bee 5ftdmtt*£tfra ttttutat iwr&w. 
9Kit finer a^orcebi 

Tit. PL a mnwrnoA iacoB f reutf SSicobug friebcric^ liftiiDcracr '* ' HERBARIVM BLACKWELLIANVM 

• EMENDATVM ET AVCTVM 

ID EST 

ELISABETHAE BLACKWELL 

COLLECTIO 

STIRPIVM 

QVAE 

IN PHARMACOPOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR 

QJf A K V M 

a DESCRIPTIO ET VIRES 

EXANGLICO IDIOMATE JN LATINVM CONVERSAE SISTVNTVR 

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDANTVR 

FLORIS FRVCTVSQVE PARTIV.M REPRAESENTATIONE AVGENTVR 

lit HABITVS EXTERNI NOTAE PROPRUE ADDVNTVR 

ET OMNES SPECIES 

( PROBATIS BOTANICORVM NOMINIBVS 

ILLVSTRANTVR. 

* CENTVRIA IIII , Mo. Bot. C 
- e i cvm praefatione 

Tit. Pl. 

ixa cHRisTom iacobi tr ew 

EXCVDIT FIGVRAS PJNX1T ATQVE IN AES INCID1T 

NICOLAVS FRJDERICVS EISENBERGERVS 

SERENISS. DVCIS SAXO-HJLDBVRGH. PICTOR AVLICVS 
NOR.IMBEKGAE DEGENS NORIMBERGAE 
"Pis CHRISTIANI BE LAVNOY ANNO MDCCLX. hi 

I -J 


- 
-- V H ,,., 


5 
|ff| * # £ <Sw 

* * & *. 4 

* £ # « ^ 

**«** gas PRAEFATIO. 
Blackwelliani herba- 

a Rll ccmunac tertiac atpoBUO 
f aoum fubanni MDCCLVIIL 
jnittum publicum in luccm pro- 
dirct > prncfixoinproocmiopol* 
licnmn eft, tabulis ccntiiriac quartac (tunc 
jja abfrlutit c; diftnbuus) ciusmodi expofi. 
boncm Deo iuuantc accelluram cllc > ct qui- 
demqiuro piimum cflici poflct : quibus pro* 
miflU nunc ctum fati$ fie Duo qutdem in- 
tcra waetcrlapfi funt anni » antcquam tides 
dauubcranpotuit ; practcrca cci&m quintac 
ctnturitc tabulae , quibus totum opus Black* 
vvclluotimabfoluiatn eft » nunc iam cditae 
funt, qoanun tamen e*pofino itcrum adhuc 
deficit: fed hanc fimul claborare ct profcrrc 
impoliibilc crat. 

Praefatio bacc practrr nccclfitatcm nimis 
pto3ixa6crct, li ca, quae iuperioris ccimmac 
praefauoni in alianus rcmorac iuftam cxcul- 
pationcm inferu funt , rcpctcrcmur : labor 
c^tppe, quern hums quoquc quart! commen* 
tamauaor denuohons tantum fuccifiuis ira* 
ptndi^atquc iam diu ante, quam poftcrius 
centuiiac quiniac tabulatum demidium abfolu* 
toifuit, claborauit bcncuolcquc communi- 
st, fabs fopcrquc dctlarat, ipfi ncc volun- 
tatctnnec vires dceflc, reliquo commentario 
adflante Deo fincm imponencb. Ncquc ctiam 
vllum eft dubium, quin id pari alacmate iam 
pfielimiTct , nifi calamitofac thcu ! incidif- 
>«« belli uirbac , quae almam Gcrmaniam 
flfcilram adhuc gtauitcr prcmunt > quaequc 
TOuunua occupauoacs vehemqner confui> 
ft?* 

U im Bnfonfl US 3 fl br* 175S* 
tic Striatum) it& fcrittcrt i>un< 
tcrtf fr$2Matftt>cllifcbftt 
Z\rauttrbud)£ iron 93or# 
fcfcein fame r rcurtt in ttflVlbm 
SBHTfbc wrfprocben, bafoudj leu Supfrr # £a* 

SrfaSciuicrtrn punwiM (ltclt^f bamald fdjen 
rttig uirt UllwOfibR itarni) tfr^tcidjm @t* 
Idruna mit Sotflun ^>ulfe fplu brrgcfujict 
Wltvnf un6 |WU? fo balt> f^ mfrgltcb ftin iturte : 
wriAriftltrfprtfrn nun W' 1tti( ftfullctreirt, G* 
f^n^ |mc intcficn irenj flOBlf Safcwivrjlofff n t f be 

fci*f^ «f(tt^ntunttp inn nun ahq fnn fllie 
t«Stipfct*?flfeln>rffiirf«n^tnrt«rt (nomtt 
ta^ aanjt95la(fu h cllifdK Sicrt B0llfn>ct iff) <u* 

!:gfM«i term Grllarung ftbcrauH ncdjl*fe!ft: 
JKftiualndjflUfiufettiflntroarabcroljnmofllidj. 

esnfirtc Wefc^omtf ofcne OTotlj all inmtb 

UufHfl wt rtffl i njanu tatf , iraf ju cine r gtMQVtn 
Gntf*ultiguniitctffi«iOflcr»ita f ^rvort^fbcn- 

Nn Somw riimrlnbf t tvorten ifl P foitf wirte r* 
holct mtitn : bflnn tic $tbci!, ivrlffif «r ^>crr 
55trfcriivierbfrSr[lAtunftdtid) titfeSricrtcn mn* 
ttzttt abcrmalS nur bn> fllcbwlwnNn , anflw 
mntct unblangevorbrr, <bf tor kw^eltttwr 
«upfcT« ?af*iu M* fwnftinAuirtfTt* ftm ■« r 
Vfrfeiiijjetuntoijuiiflpein8ffa)irfftbat^bfrieuaft 

aUca*nuafam,^ffli(jn:f nttKTM W*g T l LHfa 
2!trmeacnt>b[ff audj tif <StIlirunjW{lun|rfn 
Atmftntf Q>.©- iu tbllcnfccn. tyWfmWmn 
ZxuiUU blfi nlicfcni^tfdionmitcbcnnr^n 
(i^eiiwfirte jrliffctthflbcn, irflnn mcbttic M# 
A«nUn«rtnun4rntcMtirt«ilcThmrwne*un# 

faliebc* SwAtaiA fcljr »# 6wAr WMw ■ \< 
dunt: fed dabit Dens his quoquc fincm op* 
UtQQL 

Nc aincmproptcrta opus cocptum rclin- 
quatur pemttts inufium et quali dcrcliflum^ 
ncc eiusamatonbus (ufpic:o oriri qurat, quail 
propofitnm cifet , continuanoflcm abrumpc- 
rc, vnacum vlcimis tabulis Black vvclhanis nunc comparcm al.qiiotcx illts, quae Apftniicifm 
^aWutoaddcndodciiinaracfunt. Inprae- nigr tttn bincn 
fationc namquc pnmac ccncurinc pracfixa pa* 
oina aittcpenultima no* 9. iam indicauimus, cin^craUcn wan. & ^ g""gg W^ 
n,b|t fcn kucn Slart^trf,, Egg* ® i|i nrmlicb m tor ftorrrtr tt| B fc 1; 

fi Deus vitam cc nniutcm Uranus lucre, vt aufhr fcrittrn @*itf uon tinifn her -vf^ 

noua hacc opens Btackvvclliam cdiiio ad fi* angrjiriflrt iwrtrn, &a&, iMtrn 0)fit» *.? ** 

Dean pcrduccrctur, 110s de appendice feu fup. Qhfun? grit gabe r ti>fr nr-ut $uic;frr SlS 

Element© addendo fohcitos tore, in quo non ipfllifdjen 9Bcr[<< ;u rellfnrfri, tM i»t 

lum cac plantarum fpecics > quae in nollris ergtatutig tcfulbcn reurtt n mmtMfl 

officin.s pharm.iccuncisalTcruamur > loco ilia- 

rum minus vfiialium, quas BLACKWELLIA 

icpractcnuuit> quasquc fi**no J dittinximus; 

vcrum etiam iliac plantac officinales t qoa$ 

plane omifiE, cum fida^clineauonC) deno- 

minationc cxplicationcqtic pioponcrcmur, its- 
que praccerca vulgarcsquacdam planracncxiac 

et vencnawe iunccrenui:. Huius prcmiHi mc- bung fellrtl poti Irtcfciiiibflfcrtt^fihirfH 

mores nunc*, pouquam diuina gratia afpirantc grgcmrintgiftuie unbffJjW!iftfrV<i?;ifW^ 

von compotes tlffi fumus, eadem gratia frcti flftirabrn^aTOirnuntifft^turcttt^^ 

hocproporttumcxfequcndumrij(cjpimus;prac- ^fet!anjirthobcn,fi>macl>mipirintfrflai 

femmquum plantarum adhoc fuppkmcntum auftbrnf«fc©nafrr, in Grinncruru M fcr> * 

pcrtinentium imagines ad viuum exemplar pa- 4>f nMu 9Cu*f u|>nitt-jj tinft rt ftorfarttrcfc* 

fatae magna ex parte ad manus urn iimt, lumalntfil hfnatbrjfmfrbfnatRiftta^ 
omnium aiitem numcrusad vnam adhuc cen* 
turiam abfolucndam rcdigi poielt. Art mebttinntte tit flrttn ta^fi'lS 
mbfn$pot&fftrnhitcb ten O^h^ta? 

Junfa|fl)tc^nlwb(n;(cntanaL;*t:r«;^i 
ctitfibj{rduccr v ircl4r (ir Mlttj aufjrbffn VaiS 
rinr w&bi* ^bbiEtuna, ^nifiumm ^*£! i - Rasplantas, quae non lolum hie Norim- 
ber^Cj vcfumctram plurimis olits in locis^vi 
officauks cclcbraniur , a BLACKWELLIA 

«"?k p " ctcr ? ,ffac f ^ cn,nt * mcnto nJiun r l " aJWeSQBCH abtr fibc Mflitgni^/ki 
3- li * "Jhl!?^ ; ™ vcf0 ™!™* rcccptisfpc- mrtcn f rtirb riit ictcr fur bili<$ rrinm H rn Nr r>tcx^u flfotr^fti ©rjrcrfcfr fir: pi 
* hnIS bt r> ^wntr n (int , bir ?ln;aW w; ;h« 

:\\\) ■i; f "c::Kiy::i v fr: fan eingrttifrfn Bote 

X^l5tifi>nidf®trrJ4fr»rr([rtfBiS»i< 
in {Rurnbcnij ronton fluffe an&if Irn ctafrr, 
ftl? Officinal Mriutrr bctubmt |rn6. cffci 


■■'. l^"!™! 1 '?!^. Quumveroahquaefpe- wmittunbfunfrcneriir wnwrnrr^^ :£ 

tiger brtvtcfcn un^ mil riltd;*n<Strtrp**ffjr; 

bark.^ciiabfremi3**r«norn tf ^S | cicbirtpropolitJSgcnuinasvcIfaltemmaRitpro- 
battt lublhtucrc » baud fupcruacaneum Jed po- 
tiusnccdhnumcjre > illi quoque concedem, 
qui nondum conutAi funt , omnes vnius eenc- 
ns fpecics vna cademque viitute medica^ eo- 
demque in grado. Rauderc : id quod in antca. 
cttata pnmac centuriac praefationc 
quarca icqu. c 
cm _"' 

ciei vel ponns variolates rcucra maghiiudinc 
vc Kotjs colore reJiquoquc habitu extcrno, 
vel euam vinum fotummodo gradu, vt vt con- 
itantcr dilrcrunc : hac merito cxcipicndac 
iunc carumquc COgoirio paritcr vfii non peni- 
,ius caret; quoniam medkusccrtior inde fit, 
cuinam rpeciei fuas oWcruationcs fuperilmxc- 
m ct ad quamnam pro vlteriori vfii colleen. 

Hcliebon olgri tnuHt fatis comprofcat: 

SSrS*^K fl pl3ntAS ^www ^dderc , ae- 
?uim w£ fu P crfllJum ,naximc POtius nccefli. 
nura eri c> non voa ex raciooc demonllraii po- 

tcO. i' .-: 1 ■: .:■: ubaftu^i^ fenftrrn nrhnrtr KWtA 
liatttri ire n iger g e brdudj I id;e n rer^C-ifc 
tit irbfen clfrtedjiivniaffrrirfntfVptrMi* 
oni^ct^n, rctrtcn au* Mfimijrn rajAi, J 
djf nc(bnidjtub<Ti(U3rt(in6,^E:Si^ ei 
tScttm^tl audj fincrlnj aqciKfl^f,*"^ 


pagina f(I6|l in nnrm ©rats kjirjf n ( rrfldjcrf iJ^l*"* c djijnfl(nmurHi(6nurmbfrfflEVi>C\Vr^^^ 
br r %[umr n unb ubu\]t ndufrrlKtjm Sn*.!*^ 1 autbnurim Olwb iljrtT Jtriftrn, p(! 
tig, fUimimprirMHi |lnb nrffc WV 
mr n unbaucb ju rrfritlif n rocrj! fl^i unr 
bcrHRcMeul babunb fiwISTOr ^ nl 
« feint Stamrrfnngen of mdj 6*r^ 
ftt con feintm 9(p?tbfrffr ;u frntrtn Ij^-m 
frmmlcnfrpf. ^ie«r»nun&Sb«-;- 1 ^ :; 
(brPorifn^ifeTDuriwirtWflf'W*?^* \ 
>f>e taml^COmmerc. "{"JS 

ubttflu^ifcntftnviclmrbtn 
S^^ : tdL Danwrenim i) plamaeyercvcnenatae 
W t Mxu^quac nihilominus ad internum quo- 
cue vfinn fab Ctftt roodificationc aut corrc- 
*? Artnc* a nonmillis faltcm, commendamur, i CC in^col!cClio phannocopociscommitmur: 

nssiplo & Belladonna* cuius fuccus interne 

fui^nJ^* ad fcirrhos refolucndos Jaudatur. 

*) Djciut ex jtjdcm aliae , qnarum cognttio 

twye collctlio haud ncgligenda pharmaco- 

wts proptcrca praclcnbicur > quia ex illis va- 

L pfjcpirantur externa rcmedia vctlJllima > 

' t er* Emplaftrum de Cicuta > dc Hyoicya- 

f mo flo j) Si vero etiam ptures ciusdem fa- 

J riiueplamac nullum prorfus locum in offici* 

*!* nrtphirmaccuiicishabcantj nccad vllum rc- 

* flttJium iiide parandum coHigcndae lint: alia 
:; fcptfett ratio ,quarcharum quoquc cognitto 

JvJ oecdTtfucl!, ccrcc medico. Qyoticsnc con- 

? uo;*, vtnon folum pucri verum etiam adul- 

a rismodi planus improuide tr&ctentj immo 

* crom radices, folia fruQusuc guflcnt virulen- 

* tue infcit ? Nonnc carnndem partes ab incu- 
^ liis oxfuis aliouc excafu inopinato acccdcntc 
^sp (iteinjflufcenpolfimc? Nonnc radlxCiaitae 

& aqanicaepro Pallmacac radicchabitactcomc- 
$\i £i pkjrcs infantes iamvita priuauit? Hacaliac* 
Ml $k ration cs fatis fupcrquc probant, cum tan* 
ectt tun Dcdtcum potcntem cllc , funcftos talcs 
asp ofasvcl dehoaationibns momcisquc fuisaucr- 
UN tcodi, vcliKdem > fiaccidant > iullam medc- 
ip* lira opportune adhibendt > qui plantas tales 
Ml '*& DW ' t cl <*c fpcclfico cuiusuts veneno cius- 
fcai «nxpc antidoto ccrtus eft Alia praetcrca 

* ncoacccdit* air mcdicns dc nocuia vege- 
ufcthum qualitate co^nolccnda lollicitus cfte 

fc B>ttncittr. Sacpc fiepius indofla atque temc- 
srir^^cbshancillamuc plantam ob formolt* 
i Qtcra faun, vel ftllam opinionem t in vfiis 
Xi ^^domcllicosanmalcanbcncincuria-Diu 
y^ toe tocotum mos inualuit alibi etiam commu* 
~5E ms, n fohria atqucconclauia acftatc exornen* 
-y^nifflwumcoronariorumfafciculiSjquibushor- 
jji tulini pkbeii hand raro immifcent > proptcr- 
1ft **i oc m 'HKtis copiotc colunt, coma fua fatu- 
j^ nw cocrulca fupcfbicmcm Napcllum > du- 
gj cum nil vt&cubihbus potentcr vencnatis ad- 
$& ^jptum Quam facile autcm accidcrc po* 
-y t r ^ IQ fantes cum ciu$modi Hon 1ms liben* 

^ u i ** VMm vc ' a ' lcram c ' us parttculam 
|W 2i *™ ou wnt dcjilutiantque j vel vt florcs 

& 2«;^" ctrccnlcs 1 W* ^ a ^entcs cfculcntis g itoourant deglutiantquc j vel vt florcs 

^ rn^rccrcentcs atqite cad* 

jp^^MuTi non fincomni, Jl non vitac* ?ac tamen fanitaus pcriculo ? Mcdicus, 

i vnfiarcplanum nociuamcMnorcil:,procu^ 

i JJf^&oeandcm ex eiusmodi florum fafci- 

rf j n S >ltt ? 0ct, * m hortis > vbi<;oluntyroIera > 

' ^«Jimcflcfuadcb^ Alius ptantac vfii 

U Jm^T 1 ? 11 mmus noxiac colturahaud iwpri- 

*™*M noj communis facia eft Kit ilia PhV- 

I* iSSL mc,kaM » olJm,obcauliumclc K an- 

Wi Cmcocc,ncum > Amaramhus bacci- 

PirS, maU r ^ uuin baccic hui ^ P ,antac 
jj niiW1 ««oiaDsuincoturgcnt > viil S u^nefcio 

qua KAm UBbflifttflcitJtnbttabcrdniitiu nu^rn.ran 
*"!"braU f1 „er ut&jfce bemrfen wrt^ Eann 

J" 1 *' m*w bffromfnigfr uit» finer oratlTtri 
raHfMMOftcc ecr«rtion au*$ jum tnnctlicbcn 
wmou*! 2jmg|htij wn tiniflfn, anttatl mi* 

■ n i 55" ® ammIun « tfm ^P^t&cdcr ubcrlaifcti 
J* 3MmQwmpcIW«tft We Ucllidonna x&tt 
»l f5ttT|4cn v Mffin (gjft fart* Irufiatf Qki 
rdlWUtfn ju imftttlm iuminn«Ii*<n OWrtH* 
IO0W RiA. 2) ©ifbtttf ono> ttr^Icitbcn, li# 
un *3r|anntniB tint ©ainmtunjwitwmWpoAw 
tfer Kpnftjffl m«f»HUQcrfaumtn umftflfn n?irB . 

n?nlau^fii(nfclbtnunt«|"Q)i(tli*fniiPl[(t^ufferi 
ItQf^iiitrlberciutiocttfit! i.Qi>a*4>i!afr*rt»cn 
fcdjirim^p^hcnJrautrc. t) ^Baiuiisudjmrbi 
rrtt Qnwmnefcv Slrt in t*n 9lpe!&td(n aat 
nidjtgcbrau^tunMnrif^ilftmLtrfltarau^frrtw 
trg« roe rtf n , ft i)i nod? ctrte antirrf Urfadj ubtifl , 
Mnimaud)lifrraucrtcnnmiv(ntfl|lmfimWft:i 
M nailjiflbaL QBtccff gef^irbet cjnic^if tag 
ni(tt nurSmbrr, bribctn au^ Snvatbftnr. mit 
knUi*±ni ©crcdtfcfm, Wrer fiUNQni mftu 
(d^ttfifnicbtfunMg finb, untotjt^tigumgffjm, 
outfeiucljlfiartbwQBurielti^lfltccrfCBtrStucbie 
afninTfn?Scnn<nni4t^rfdbfn36<i!c6urt)forg# 
UWX09C un> jledjirtiieny ctfrnncmun^fffbrm 
3nfullmtttmothntlid)fn©pi:iffnt>amrf4)(tro«# 
tfn?f)atnid)tNf^utKl^e5Bfl(Tff<©4irliii3* 
f4i>n pic IcAitt^rj tfc foldyt fur rinc^afrinarfiDuricl 
angtfffrn uiib araefffti fpbm f gttncti 2>itfr unl> 
non) anfrn llrfadjt 11 brwctfrn uir genufle, fcafiftt* 
jilri^f it bcttubtc WKIf &ut<l) Gtinnf rung unfi ^fr* 
malfnun^ abiurct ntcn, oit r njann fofc^e fid) mifl* 
nf n , bit fdjirf Iidje ^ilfVmitrd jtif ltdj flniuitfnbtn , 

]-:.>:;'i": i:.':i: \;:v.'i I :\:\i v::\ i\:u>< ■l 1 ;::i r :iuntn®tfE 
unb^ibfrgifrflfroi§i|lAU6trNcKSaUf*tomtno^ 
cinrllrMu^fNiiu^atnmfmWebiru^urnttfft^abltf 
dj* nSwrnftfeafttttf int6 l v 'rv;&\:: -.■ -:t ; :i ■ ( r , L : j 

1'jrflt (cin frll. DhR ftfl|n oft btMrnrt fidj ^runirtf# 
::i/c ■. .-i i::k 0?:.i:i:: btfftd unb ;.:ift* Q<1ftldjft0, 

enttiKberrofafnteiTHbfnSdjiinljfitjObftauacinee 

iilfcfcen^eK^&pften Weinun^ F jum MltfHAtll ©*' 
raudjaniunjcnbfn,ohnfbfforjitiuf^n, DberKqC 
1?^f^unrfd)rt^uf. G5i)lfdjonpon(anaen3ntm6fe 
b*D untfunb anbrnparttftKOiTOchnl^ir, bop bjt 
(26Ufrun&3imnicrim@ommfrmit^lumm^ui 
f*tlnduSafii"*twfrtfn,utittrrcrl(l)cti>flcntfin*it 
©drtnfrflarofttcnfdjonlinsftfn* unutbicfwrN 
gifti^c Q)f mkbfr at rtdHittcn Napcllum obc rbu* foi 

!fnanEtrr6iffnf)ut[finrof4<:nffinctfpr^cbtiambuni 
flblaurn ^8lum*m95iifdjf^finbint*n , unb b*6n>r* 
dfnaud^in jbrenQMrtni bauftfl baucn, 3Bi* Ui^t 
ftbtr fan f S |i(fc fu^t n,tcgSintfr f bit pit Nrglf id>f n 
icSIumt n fltrnc fpick n, r iroafl baton in v BJunb brim 

Smunbwrftfelucfcn, obctiNi6t<fifntrdffiinbalM 
tUfnN^lummmitbtnm^petffnwrmiWjftmm 
Nn, m*te&nraIlf^fabt,n>omcfcfb'*?^"^ 
bod)bcr©ffunbl)rit? tSinWebicu^ bfrbifff ftpab* 
li*f ^pflrttijr Unntt, irirbalfo rtnr ?twiffl «ltt» 
t^nrbagmanjifniitnurallrinfau^naiitmfni 
«ufctfln,fonbrtnau4auebfn®4tt(n ( tto5u*mi 1 1 t tcmcrario aufu hunc foe- 
cum nonurauit kcntcs y aliisque Rciiiiafit , 
k\ codcm parari officinarum contcCtionem quit ex copnnuis, alkcrmes diaam^quarc nonmilli> 
tchuiutaflcrti non follictti^ couwti dc vciita- 
juc iam in- 
duarjiinti vt casdcm baccas vcl cariindcm 
fiKCOm cuftarc, quid ? quod pro confonan- 
tc rcmedio vcnditarc minus dubitarc cocpc- 

riot Sriutfrflflwufrw«t<rt,4tiiT mfnftb ^ 

b« man frit mnipr3cu teftfiV^S ™* 

man t&rttm gcgrn fftntr PUtpuTOVnf 
mutt totSiuwambrn otfr^nfrnMwL 
bar. QScil g»™W*«»BL 
UutroiMti ^Ifwrcufint, ft J« j^ '• 


Kobaiioneauiem hand *g« , toum OTann,jKi|ii«tnwrimtf[,(i4K lw ^' 

banc Planum fucco tutgctc cotroiiuo adeo ran ! «n,lfnKlbtnMranrtwnn« B , W| £- ,- 

boko:' viAneli nupcr cimdcm infpil&tum bctthn, tag torn tmam^tmbcrifcS , 

pro cancto occulio cxrtirpando lanquam re- in^au^fmldbtnbcHilcrnittt*,^,^ 

picdiun. fpecificum , ftd exteme unium ap. (i*imiftieaBabrbfiihi|rtaioifl(tn:*^t^ / I *' 

ductre, nccclfc baud cit; haitcnus allata iam Jdfefr6ttftMeftr^tum^ii^jbaB3 
ftfk declarant _ vencnamum ooxianUMUC ct«freff*nbf*w f hBfcieSnfiA r ini«tarVi '■' fatis declarant » vencnaiaium noxiammquc cCfrjTCiKnoKnocaFCicenfld'Mntiii^q 

ptantajumacquc,acfalubrium, coRiiitioncm- acrod}t#4l0rtn bffant«cMb«nuTiitfn*Jtt> i- 1 

ucilcm adec^ue ctiam appendiceal leu fup- WttfctttW Vlittcli tic no$ tfrtrtj»fin» 
plcmcocum hoc haud effc fupcruacancum. ten autfjiriien , fjtraud gt frridpn bate, pci J 
tiat^tcc teren QBifffnfd)fl|r tatjiKAfctf 

tarau* f4lif|T;n,tafi t*r€aftt»hijKa ■* 

nidjt ofjnc Gltfabt mntrlid) ;u grlrofia h, > fl 

W(bTfnSrcnii»IuirKfd)ifai^ttniiah;oi : ' 

fcabrnd wiiuiriptn, i|l ntifct n6t% :£ttkfa» ^ 

Sffiihrt* bttrf ifen fefcen tfutltd?,frd£ lit Wim l 

rr 9tfli9tnunbfcbaMt4*n0^ivWit(tai6i> ^ 

Planus* qua* hoc fupplcmcntum conti- lifbalgter btitfamen, unbalJMUiJtepMn ^ Idem fupplcmcntum lis, qui ccniuriaium 
haflenus cdicamm femper bigam colligare 
coepcrunt (id quod earum moles commode 
pcrmifit) hunc peculiarcm pracftabit ufum, 
quod iingula volumina fianc aequalia. ncbtt, certo proponcrc ordinc t nee ncccfla- 
rium nee infuper poflibile eft, quum mmmil- 
lac fecundum datam occafionem pro hoc in- 
(tituto adhuc colligcndac reliant* 

Dabam NoiimkrfK VIII. Idu* Dcuinbrcf, 
A. R, 5* MDCCLVIIII. nic^r ubcrftoMfcrf. 

Sicfrc ^Infiana rcitb aud> Wei W^W^ 
nfn,6if wn tfn{iiti^bfrfluJjfjf^;ir :/> 
allfific tin paat lufammm hntotwAnv *' 
fangtn baben (itrldj^aud) ibrr^Aien 
ftcftaitft bat) 6ann tattir^ rcntfflib?* tJ J 
gl<id> NifnmaL :,: 

©«0>eirid3foweI4tttff«2nl«H<* 
witt, in tinfrOTtnun9rcriu!f4ct!,d^*j*J «m 
aucfinidjt m^lJdjtmilnDifitiiflfluh^* Jt 
feabf ii nadj ®clcg(nbciciu fammlm txijl* D. CHRISTOPHORVS IACOBVS 10' 

I £XFU- 


i 

■: 

i 

■■-' 

a 

■1 

m 

-"■: 

; ; 
ii 

.::■ 
■aj CENTVRIA IV. 

TABVLARVM EXPLICATIO- grMrimg b« Stupfttstytttftt. X*f. AiwrtiSi Ononis, Rcfla boub, Gfm. JMhilMdi 
f ! Caraodw. toft, iit *e.^s@^<s=sq^aanin} r '9^%^ Mg. , Xriuinp«K*m*^u»tiiraIurutJu'icm t folia pro* 
bAriidi, l*3«» p«fp*MW> imbuis fontcolor*. 

, (kcurrit vbfcjutf in agri* et inter ttgetts copio* 
ta fbrtthiatf lulioquc menlibus. 

,'tidtf cvtpoquc apcricimbuf vna eft . ct m 
f J^rupprcinwc, in &Suk>. cakuio > hepiti* ct 
^jflecftftftofltad, uUro atquc dcnttuin <Jok»n- 
|gi«bcttr. «cf mwrn, w;& tic burner* pcrciinttbt 

i/L% Wi^a*^**"/ utf&auf, 
M lm £ern , « Wu&ci on ^uni uraD frO. 

«LSr*P - W* < ! Ln(ft * B»f ntfwrftm 
Wi"rt iwrt otto etc ^iWinwiiM 

ifll S f JMUCJI. flic, frfrap. p. if. Afjf*. Car. 191- 


^ JOM. GES. Anonis M. ^ftfi. 1 1 J- •J>ir, tl. i)2, //^j, ;. 9^ 

|kn.40fc *»»- 3*1* Warn. £.0.46. tfor/fc. H SI* *W*f6. jiff A i$ 9 , £*%% Mttk^ «!VrIm 

M 144^ "J* <W- ftrt- *84- i**J*. 4S<- Afetf £/. 24. j™, «r. //. 9Vr /,<«, ft i^f/ »S Una- 

» iitt-C, «tm« Wl- ***» *'• «f>- J7f. /«fcfc IS*- /fry?. A0, a G«fr\ A 2*7. Drift U4, 
TrtViua, Osoftwvci Anoint diaum Aauitrfr. l/af« 46. '■ * 

* »U SPEC. 1 ) Anonis non fpiiwti fine miliar CtoC /. 99. Anon* non fpinoQ pnrpurco ilor* *, 
H jlj. -v«i. ^#/^. ^ss, Aiwoii- i>on fpmou purpurea m> 99*. Ofrj/4. 11*2. a** «ji f, 9*7, 
a>A!Ji. Aoonisnon*piiw(a /torr. Eydfl. At$. Ord.%o. F. \ t f. ^ A'rJm, (6. Anoni* luijtiy cuci** pur- 
F»^» rty.;r«y* v 4p8, 0«fA /A aj. totpp.KuLHB. c^.i^ i^ mw< rt# *. .4^. /a tf. m 
ftfrw/, a:c Anew* non rpinofafcpirm i*f&rt/. w.o^d. //, «* Aiwiii irutckcnt nrn foinoli parpu- 
w iitjt, Or. 1^1- Anona llonbirt fdlibbut , viciaic folwrum Foflil fame minohbo* SmU Iktipf 3i? 
ftwa^^tuokurt <kfo Hvt. il% #. OnonUHofibuilobltiJilibuifoliuiii* lautObw r *mH mcimibui 
11^0.(1^^9. lf.JW.tH. JT*% J7<. KKKfr. II>. Ortf./. it- Trao*iumAoonii«10n V nu t (Kluau 
l^un<cla tijiiii kiitiiormifui noii (puioCum repenf ^>.ji;. WjI. 46. 

ioj. fr t Anflnit 0rw/. /A 2?, ftw(^ fo r^ 48?t X^i, ? ^, t 

t it. I) RtlU bouil fr&fc 8^9. iwic. 
UL m* At7, Kvr. r, 68. Aiwnkaut Oit«ni» AtfgypjrotCf'atcuac Anguilltrac Ltb~ hiA L 49J* Jc."/// 
faMdCOrttAit Caw. Ffrr, 443. Anonit £ Kcltfl band vulgaris purpurea fuinoft ?, fl. /y t ic| r < f fc 
^ A»ft» fpmola ti.t.yb$.Atf.QTd r \<x r- *. /. 3. Anwik fptnoia llure purpiirra q 5, A t«o! r& 
M*/.|17 ; J)«. /A j;a, rwrtf, 4G& i*f Jp». C*r- iyi- IfcfiA. /A 3J. U*t;p. a6s* ^fM| t ^ftarfe 7 i S . Cjrf- 
it II. I& n, /^w^, 17, taS 11c ftp*& Ki. MotmJ* A#. 91. 7j5. 49. /j. 7. &^. //, J* ff ™ # 
fi*/ : ii* Aflcm* am Oiwflis fpii«>!i Horc p**rjHirtt> p.irt, 994. Anonif. Ononis . Kclh bouis Crr, 1 pcrpum vu^sm iptnof a llorc purpurcc I'tlicjuit crcdif Jcntilbrmibtn 
11 1 17. **, I. ftotf* toff. 46, lirtm. t. 8, 
*■ C Oxen f iwttifo liirfc m^ro W'cflia. Kclla botm Ga. 1312. 

1 ^;*ri/i mo.v*». //. 1*9. j. 

46. Anunis ml^aris fpuoli (lore pucpUTCO ITrjnr. 144. Ano- 
it* i. 141. /2- c - ■ Anwifc ©»fc, foinirf* mn riibro flnw> JW, /. 
t * ,"* " 0f ™*pc« fcHilibirt, va^nis loliomm amplintnuf , ramit fpma tcrminac^ ff*tff t ^9. Owff. 
U|-0ir«iiCwf : !4j. Cfj* "#«. **?■ ** rfl*f*. *oi- 0>ri Dieft. (i. J. ijr(J. +48. Mcr#. pi J. Ono- 
wti; AtwcH ilinif ii f; oocoi oiiic, Ardta bout* f.eb t jfJv. l?$, OnOiiit flonbuikrcfcllllibm (t>Iicthula< 

^V: <*ufc<phofc Lin*. H. ajf ^9' ff- ^w- ^»J* *tf- wi )f7* Ko>, 3 7 f- W*6- 1S1* Cxtrr. ft. 
°^' 214, Onoris ttof&usrftcemorttgcfflinim»tolij* tcrmtis rami* fpidOul Li*m.$Mc. //. 717.00,1. 

'i7- ■*'• J/«*rikii Inuifj p!mnr*^ivt lorn, i'-j ntnu ittJtftarci. rimofof, ruVfcrft, > itft^ui , 
noil ; idcoquc >u^«fc« ci h>c «**• ; SS£- 

&J ^ J ^^ *■*! ¥(■ */ifin[j t iucui|uc vuc;oict ci me iwt* 

Q f '" '»«iwVii fp«ifei t aomtiMui. Spin** *m«i ha- 
SK t* n f th * r *^'^ adfumfiife « r«ifnuiflc LIN- 

,.,- ; - ':«'-^su f 1 :„.,, fnir.^f, jpttkftMfSJc; C». 

- -1' u" V ■' ' :V|1 '^ Vn crrnrca, fi !■ n«iK 

RJ211? UJKVS « BOEKMtRV? , fanUt rune 

•HiirS? 11 '** 11 '*'*"^*^*", vidicir HALLKhVS 
SUEv *i*ll ft 1 * m P rim »** fl *"» ** loqoirur LIS- 

■Sii Jrz™ 1 " ^ ** pl*w« «*mpt>r fiftH H-. Hf. 

« .^ : v.".' 1 '""- ' - ■'^' 1- m -r. _ *■ . c >> dka> 
** biM nH «^»If» ftjtum «f*fi. Km *tlm «K 
Nf **afcki^r B o S* 1 ! 1 ^ "*"* *P><* ' ! fiW* fni* 

^ 0/ ^ * tU * bifi * t * « to*<wia. «ta«% ftfc- t*«<w* Un-if, Mf r emirntinc ^ nii^ititf , bu^Ff^tfcrc 
tfui<( * «* twltd untaoirH vtik tin™ SStowi m 
f^XT>(^ ctira^iri aV« c>(i^uttuf iti Rolf tfiNiiif * i«b» 
l'*Tf mift rduaretcrcit intNt, Bflttf Ma<Uic fllatt , Ml* 
iwUca tlafth^f ^5. au* b»ri3i Unttrffr'-iBfhitrt Ct* €4n'» 
|Ufl<r« ww itif tnCfn aaMUmi {Q^arot htiflf htwrtct^ 
IRfoM^DfuT^tin wfl:a*^, ta trdi K* MMani fafia 
ttUCiT ttf t^in^flfn one (mfni?.^(n Ltj:taklo5 tfftVdtjtilf 
SirriftiM pir^axci Pa Nfar^tj Cj( t«jrrt^itiT:;IJt:j4i* 
IfuMa f fanint ibfc grafrta Ml«hr , trfrn tf in #r*M 
MfajBtfJ otrtfR. i>jfrffoitt3Ninetru!if,toffO^!V^iiS 
td Htfcr 4«AraM tfr^ci^s untffc. c r;t ■■;*-: 3*i4<n 4it«faoatji 
tutijm>bu^ftdlf<n f cn&ttf flaa>U4rf «tf cmc NffflSftf^rt 
dm tftKni«p, bw14* Fiifl< eta^l &flf» tn:«^*<Nn ; Jtf 
tc4 t-ircr MqcV Stain n#4Nr3*it fffftrxf, »n^ fo!6i tti 
#(^tn nfUifin G^ntiitu ml i«i*j:Nr rcrrmo<fr Ril^i rt^ft 
hr«rt wr nttt J>X1«ft rob ttWfJHNR #»ti«. Vt< 
£1 H4^ flti ffrair K'niwin ntttto 5^frriTfl brtfn, M t^f 
&B|t9|ai|ti h*< ^ittt^^to^r, eta frlt-to tit ufU frit 
td Scc.afii tUr* rtt !3ffhlhMtt0 (act, p «r fra , XH 
AM wt CfJftcI t<!foio:f. 1>« mlf nnttlt* *frn« ?t«5'ltt, 
pellet tfr n Pit aottn S(*cnW aflfT f*> I fit* tori* «* 
ft 1 1 1 e v . 1 

•iJji^J fl I It titUtt trtruta, &*&*<> wtrio latUti tt rsalcrl , Jnffonrquc 

llaia ptlloJOf fwc VigJiilC lectji.c t quJI , VI ft *-\\U M I 
juUdfuoi <«lkj!lA)ui , oiafeJludlftf Ttrltf i HALL£KVS 
tnim«a*aiupliit*mjf^ ROKMMEKVS* trararfr fefii* f«. 
« miner* i <iT* ftfibir. Horn in Alii folfenita ftr* fellile» 
(oat t y<1 ftlirarii v<J gratinitj , quorum talix hhfutut , 

coinqot&4*>, dccaihut omaitoi l&n^i, cmlh laiwn mi' 

uoribvit ku*jh«ii, kttlM fitftusi arcuatlt , fuprtmil 
o*i'o brcckri^i , Indtua IwAtTtttM fuh Cirtaa pufiu J 
cualra Intcuro Sore <i fupftoi) pint ft*, j* « 4» ( a& Inft- 

rletl Jij. I. ct l . tt laicati piftim in imc-cre frxc /j, % 

C y pmim ftpataiit vtl quifc*nd*n vtl "mn 

g» is* 19. h- * (wsfpidaiuj. Corolla pjpititto 

frtifltjrjm battel* ei fiiwaaa ^Idtm pcjaJtm* roftoCtttorc 

iLt^tem, veiU:um<Nflum» qgod ftuaratutn //. J. rtll^sh 
iuitn AdKitfcfli a |*>:1ko I*rc r* fo j. <t «, aa awica £|* U 

•t 5, ft lattrjlj pane i* P f. <t 6 t *• caXibtf , itltauii *fl 
, *ro*]jai* ptkaiua, m^ficc forrc^um , et tnfcrUn parte 
^ejfl in vnpiem c&ntrWtoaa >;. J* t* Tt£*l hoc a!ai laecrj* 
Ici, vtvllM farfuiortt .fg* i, i. f g 6* 7. £ i* anfk« atml- 
run fc £» V. ct p(-*i:c in &m pjrrct frAat , cpai urn I*a- 
tfW '< ihjlame, miliar vcw /. cafinac aJhanci , hacc in* 
tcriut po£ia Uitfcrc tunftaftrcH */. 1. l^J.&i, inprimh, 

vi f*M fy< t* fcpJ'JTO mitfo 4g*f* paiic* M£Ji jfcf. 11. I **** Kit tm aa'fc*/** ft 4tl f 1^^^tTa r.i ttftt 

Wfrljlc Ml fli4(1< im» btftKfe ^ 4 lSL?S * ! ^ta 

gAi mlftii itofa-f J= :hr;( * ^ ie: '*e 

• tea- &C ta |itSC3 o^Btl S^l? **fi 


Nn irt Nr sscfrfte tbtil Nr 
1 ■ una 3. c-.> pm »cr fi<tt 1 1* i-Ciiw? A t anicrict Jrt« toftrttj 

im, tc pflltJutn 1** Vkt t«niw n \' «/» lilac vifJtdi (it Amttl ffimft 

fnvofeii tjf ioa /|*J, 9. ^ dami- 
i^m <jui J<na in ccnifo p>£it)ri^ «x 
|f*a B fl^Ia Umplid a&citianic, IC*. tff. 14. '. <onAtuAjtn t vj t 'i^j 

Moipnhindirur, (]uam a^ttfam viJti j^. it* 1. In dauoi 
ttJfJn^a twuu Hla««nra, a<it>ffi» rnuda, ^. 1. 10. n* it* 

**i,(c7cror divlfjm* r^oc^>< ift ha» fpeck, ^-- ;ic in fiin 
oo<^*s £asiii»«* fUmh couEl^nti natur» nfJine fjepifli vi. 

diaiM, fitan>t«] omnU c^anni i»n>*<tphtam ?w\l\ c^atn 

diad<Er&iam fiftont pJamam, Ovarium Ai Ucumm l^tu* , tf:l fitUtfWjtff nCfOCB fife S. i», .!. |T»*T» 

utiJ (c,t M -WiWd^t, I»inM tevteS BOM* Ctpd it<m«rs tt ht MTSjJi, ^C ■-■■ 7./- J>E<lff ttNd 


:.v taM :« Cttt«c c. me era *Jm.5^ hiiftitiini , (ur^iijni, vait«uFarc , 
lui rninni xtwara if<iln«f** eft ^. I 

gkt <«nv<ni( fe 17 p talk* '< i 
N, ci a t*Ii« feparafum ^ 1?. 

jaterfofi miic S^- 19. tt ffin«i 

sj. k4fltt^ tbJcvvcllunU i. If. 

W^fDimut. cl irjrpttavm . <y* 

&, na:t*rac vecu *na* 
- Ifpuwn -. Kgen. 

fiu^uc valval mi 

rem, "■'-:.' ;";. K* *i 

rcliquat 1- 16. i^. una fcb, trlCfmft 

flNr tfttilriW ft 
JIM uMf £<iUn 

CNUd iuiA , ^ 

lrlCiiT*tf>ff I. stt ftae^Hfca MUcii^ ,£ i 

d- una DoKlrttr %. t. d.^.; Cfr ;i f ^ t -| if ^i^ 

CM**f-*> ■•■n.fr e»(nr,I*at# lit^iAiai 

Bit rct*U;^[i XKwi^Mj linscr Nw Srtra *vm ta. 

BUMKa&rtff un«ii»t fcl p. MtfcMitirinM Wtttmf^.Wrtd* orai lOtfltca nn^ Hri^tm b(AA *p- i^ n*- un» iiafMtoi jurcwit* <nJofltrrti Qnncl, Ffftn Stti/ia ta » 
mm ft* BMHtU in *Oci Hftflt iMt W fll 4^ f. 10. |«, ij. i. i. ?( ft* ;!fr m ^ ( ^ c >^ f „ fcf -- Q [.£ 

p.;* ^i^f» i\f n dw m«>M P hUt jj* Jjid:;,- in t«(^*t wr&*m i>« 3r»4« i[Umi ito, (iu* fr frfatftnvf» 
ft, vcr^iniR^ai^ mi />m ^"%W9*HtMq Sacitti ttibill, Km fttWictflfl Ntjtitra r r . i!4»* 
&). t«f^i? .«<r ftrtltt fr:-N tcfTff f«. mftl^btf i\nUift«iIft>a. a, tit C*Xt( *- ii? flifr u« Mrife 
g> i? ii wr «4 fl UP W M , HIHIM INiii Nr irdM un& itMc Wtl &« tuun C<ttt irUit f<. *ft n} , i 

it* 1 (A 

|M 

*ir; 
«P> 

-^: 

■ '. "i 1 ! *fr*'". wr ^"-W B" ft itMc wti D« tts<rn €ftrt jrijit ft 
mmnlfQM $n$it*iia. (iBft v^, i* il j, 16. :p* c« itr> 


fmtoafkvit % 4 i 
TAB, 301. /jtf. Pultgium. Gem. *$QU$ f 
fcio. //jf. iAileggio. Caff. Poutol* J 

i« P<x!em rircitcT tlttolinc acquit ^ fdil 
lircm* Hortt pailidcpurpurciEuiit. BtfUwtfi 
irfjf- Poky. 

ex fuko que LtTio. 

3. Planti K«c cgrcglum td motbc* ntri tfic re- 
medium, mctiUruurun. ci tachionim promoucre 
fluxum. *tcmaj© panum cum (caodJadi pelicre, 
poon. CitcUcit , intcftnorum n*or»t cofiutn t 
tormina comj»cfcit ( muharnqoc fert in Ickro « tuf- 
OOpCQ. la officio.) vcnJuur aotia dcUillau « 
HCOL 4 ROM, 
Biofc GEN L Pukftium ML Afrtft. 61. ij». A tif. fi|». / 

/. 186, Up. m^. p. 9. flap* a j a /.v^^ j^ ,- 

^ 6,j. ^ Ji ? . MA », 8 . ^, /V r. A 3y <. oSt /A a;j, 
c. HOT* S iC Pitfeeium Urrrf / «« n ^» **. 4p n - 1. *K*n filler t* duf frtitit-lca $< mnrra ^ pir 
aM bttW itn 3uii # 

^tu!ter/Sufitt<tii f« »fiW fi« BtftfOT j 
Kiiilbf»<rinitfa Kriftijuii^/ sri* '«"??£ 
but l 11110 ^Jad>qftu!(* <ff CTTTcnrfrc-^ 

tit Ne Q(Num« , unt tffiift in ftiW'fc^ 
tvr ®<lbft(6t mi* ^cm fufire- 2V« •* ' 
SpotfrfCfc ^a# ddtilliiK ^Uuftr weft C& ^1 9W« Si no. Gef* 

H$. A \i>- «**( 

glum Cfrj/i. <;;! ■ SPEC. McAn erttf. /. ll7# jw.ftM 
Woff, 174, Ch^.471, M M fa . %u com^F? L*{A S?l. aV.£)f. f, 2j, /£. 1. Pulqpitm ma* C fitiuum 
J$* 0. /. /, if* jfjf. It Pulc^um ml ffarff, <o». toiitl* 6 -. 2 ?* ^OJ Eire llffe »l< 

1 

v : B 
I 

| 

H 

5 

a 

-■ i 
■ ia 
:!: 

*i 

lU 

:ra 

Hi 
t\ 
w 
i£i 
■■ 
tf 
ki 
irl 
hi 


£> cl --ii^.. fettatem rvnulunit /( » *, ftof«n ruiuHhou. 

rii^'iN i * — ■!" *> j- « tht fOf<ei Jf. 4. 0, j. I. mj. 
tfc6e^>K&» r<pr*;fc^Jtu,nu»c jddtdimtr*, RftJJigri* 
4Hf, rtfufi f »'tt F ( ctVri«oU», lon^o» t tatrj repent ct 
ilttulcf &0» <mir:<n«» . qtmutn jtttili? « MnM trmim 
^ijprt «JxiIc tnulrrpifcaiur pJjau. 1'olfa epprtiij fu^i, 

tnftffUi, £;l£irl'uf* . ottjti , obttifr , marrlne dcaur*; 

p±jxjjtuot, (f c{VK rtrrieilloi faleicm, plurimum imc- 

Kfltw tifmuMur* £i horum jlit ci nouJ r*tmt!i « in 
fcsvjrf rifrorcm *«<* prodcvM^ qol, In difljaclii tatcr* 

~ W*tl MACNOLIVS toil \t , qtuiuor, Halibut 
£=da!h btiftff >x- * *< ** *■ e*t»|l* mouoj*r*U « <*K- 

. v ;ji rjjj-jrjt.f : i, cuho tilteh Ifl.v.kf i ct limbo qu»4rlp3r- HIMM| fcfl, fig, J. &ic uater- 3iim. F^ L c. 
Ufc .Mftht - ttiar , Mte^ MHcc; u««* bfttt*«i 

SSLh!; ££ •■ !FF#5 *«*<»<"* s-inb m £2 B£ 
5k!L 5S C v UTin l nnt) H a * to*i §md t*tN< mi 

«4 WW btrsthtf oirO. &-< fytitu fi<hca romttrt 
mnitic . tew fcfnttt ^ff;^t«^ €lMt BBl ft f nfecmio, 
MU| * ntm# un& da SUM *irjff<rtt, t*iKnwt* s N tft Jif 

tea MMwuiMrta^ii forp*M ikikwc, uii 
«t^ KMMe<fMMi^fn,Ctf ©ton, t«;ftr<;^;iC 
oa ttflMittr crf^fi, (mfn vctcjci.uum wfou^tn *f- 1 H- U 
i>tr xel* frtScNf ^:( fuua 9IJEf««ti r it<:^<* tm« *ie*t* p:^ 

hfr NiMcr4lflL»ti!tAf4mtK4t!t<ilrtift && <, eitf t *, OH 

3. ;■ ** K K A)i< oii=r Nt^r ^f4«^tf muf msn uoM t<rt* 

«$ fjpta m<E<lNtt riitt <mt ft:** ui;<lr.+c ^t* h un& ?opf , 
esi< is caNtn t»|Eai<(B awwacw, t.it run fo ( p Aim ^rn 
^annc^Tifn Ntwe , (orNTU Nr ur*tfri!r tNU tfl r:: «rja* 
Tsmuxi toj^r iliCui.Htflfn* unb6« Bpitf Mthl#a bit 
Hint* t<Mtotn fyntftTAtt , (rcl^:*fllfo sr/<t< ^inu , p» 
b<r Kmha, ell mitml A rr frih;* tOUHS*jC^tr nx 1 ' 
N^US on&flnNr* Nftmviit, t-kifii^mt!*, ivtn « i^t 
now ■ «r HfflK tM trcwrr uno Hfjcmt. C^^to 

frt^*r ; 0* <f m ^art?, tit Iqmcc iwbr t« SmVWoi 
: . -t j~i; (V(f$l(4fn awtdtben , iihmcr tt* No MA 
ftijrt : >t) Wi« tofdfc ft^C 2}4((£flfrfff * nef(tn fi< ffiQI m 
tit MttA «ft<^!tra ©ji^ , trt in BUWe Fl. Je- 
near* feurtct « : Nr &*«(!< IM m Wusirt* VIlM at 

|c Wir b^r*ii t^nnna* Mhi MUfm |ttf Um %E\l£» 

■a Wf ioUo in^fr ^t^tm rtl^jir^frfimfr m$i nnnrt* 
turn, wut ^t:c«4i^nur l-, m itrfj^iffufritJiMt fl<N(mjfd<fl UutoUl wt*/j. cum lfl*t« gfnerit chsr^ret flac"idc 
(s«&S ■ prioo *(it* iimScii i ix ciutmedi irr«ffu!ui»tcra 

X b i>«» Wt**ii floii> i* o:\-'i.'-f t i ;(inr mudo :j.h o 
nl^til ije'o <C tutor , fopc*iof Jcindc JtfinU roi cm>r- 

p*« <«r^eimf , flcj roia difcic j Mtmhi , *4 wim 
nrfrTOVKSFFOKTlVS. UNNAfcVS, *lilq»e ; cutq «in 

ia Sn^i <mjrpnjtjm Ijii^rcrnquc rjlfim hj!<*t t tb 
IpKllvTifcm ptntj* condt £ic RIVtSVS, "i, ■ n 1'efiuuu fue» 

mrfoc rI^mii lADWICiVS *( HALUlkVS, qui unta 
wb ■ wiltnikfltni potrui fuaJ<t qtii-ndi(fuici<i, fluca dc 

Mqti CKiL JVSr* ftpdrartm w$ iir 4<f*i*il rtctftx 4$; , 

</* *f. r. - * a*i*$&* t fir.tw inmt*ttfj t IdeoAX TOVK> 

MJOiT.VM «o* fM«| « puUgii £«*rt r>«n<o^.w «• 

W»riiij l rTfj&-o*ni!*<[!c pur>Aut» Seiminjvt incongent- 

nta&rb hrKiibt in diuilo tt-tt f*+ ^, »r, f. notMii oui- 

ri:ft tt ?:**;or ^u^Iit ;. t (! ?. c. r<£nfv?fUufli , cmlfilt 
fitt»trnftint:m, cfcdufn Corotti l^jtnctm • flif t ra«e 
AjfTri t(rttnj»u« j;. j. ci ?. V. , mumurqc« la qu±ttftr 
mtbtalniu it, fl. in tjlk* fcrtt^cntc <vni«nt»* T«* 

BE? •* ftf1 '"*** *« co! * r *«n»m f«PC cirstut, »%*jiv^i 

; f M :"r-::.f . h -: r, lJC t1 r.-ttit:: iLifunC VJc|«M«| , 

"»pn>H>«iibet ctAtMuc 

S *^ l*?S t:& |:m3 f tin (to i fwir:f: ucto mit &ffl d&nliftHiW-ff*«wUia «>ff«*i t*cf Miivmin lci«rt *,*> <m Uijr«. 

Jf; r^V;^f<f M«|jrt dsf^ttrtMcn tp ». truD : c* «uf Cfrm ^.tci <mi tttancr cui^t BtMDff ^:iTf<i nttbMr 
g*5JBNr^IrTicb>rT^CTat<? J ^& mit finer ?owtt<(i fi;*K tip s- t^s r. d. fc$ «t^*t Dtr s<ti tf<Ltc* i««n>Jc* 
J*- wRTttfon mNiS , j^5 wM sttr tr«« HUM fit* y. -Oh MM ?f w.( Wt riticn PorffB ff*rt'4 , rrfc B;* ^;tH 
*^=wi*WitcJ fir^tttfi;, tostitm wnj a<tf. DllmNhfl <*ni(* S^TitJEiUUit oirMtieifcf ©atttnfita dti^mrtrtr. ™, joj. £*. Ptiic^hm erc:lum, Cfm< Ginf |twpr* StK von ^eli?* Crjcv. n**x*u A*$L Upi%ht- 
hittjr -loyd, lul.PakgglO. GjU. PuUk. Bi^[- Poky. 

^ ; s P^hKcl\ilc2iiittIot *iirurgit icprior.fo* i- S>f*ft Sit f I'cS*!! tf tjcr alt* N* borw * iftrcfBlaf' 

™«w*et ftw« curkdem *>tFcnin« color cm, trt unt ffitUBMfl Ijacxn RKiRfbcn bk Rftm* 

, ** Ud«n fjuoquc anm |*>w . Uptibui onuti a- ttMl finW pf du<L> An rintrlco i>tfoi , Da frf 

IJ, .% hH9iil9Hdhr. 

ifcff ^' JIOfi ^fl** Ukfltt vulttur eft ftxm.rub- i* (£w i(l DCfMcM Dm IWMWI Pef*l***f ft*' 

~^^> vohtibum particularum abuotlim co* tti&m«f fw bar wd fiiMitc ffnfclw %*« ■* ^** 

p«*jeii ) q w ^ p a i C gi um vatan virtutcs obtinet. ftr)(f mci|1cnc((tlf Me %|WnHl M $tmtintn ygftgi 

,^ruin (fecodiorwrn^ cum fjccl«n> dulccm rt* lj>w D«ofl ten ^€n JBUMCfP mit Jcrfcf Mmfti 

r^; ntxjyim ij>cciticum in tuiTi v<hcmemiiHma «bcn einije alf <in hfonhm 9NRd in frfm (W 

""^um i^nnutij «mmcntbnt propiruBiquc. fro ^uft<H- 

* WM. qEX t VJi TAB. 3oi» 

■{£' WEC. Pakgiom mat p| in n ^. k. lo r . J. B. ill t<?. Cavl C?utf*&**«#* ™£ 
Eft? 1 10 ** ? c * ,0 »' Pilcgiom rcciuni ff. Cjfl- -**- 0. /. f. J'- jffr i. Pafegmm lititoltura il- 
fi B. pi*. «!• Pukgium ktifolium regtam j*f*r*f. //;. 371. A X/. /- 7- /«■ ■- A 1 AW. I I 

'It JAM. Illfr! *i W*:Vvvfnbf*» libra dtfcvpu rbnu * A 

M. <*>■ TA8. ;oi. dffcripfia**, ruud qu*;**** ip«k 
dibu , ad vk»«««» fetfoi cfl icfeft&b* Vnnim « IpU 
huncpjirr. "di* fcpndoeiCflfrttciolttqtK rsM*i*Bii- 

til f Qui ** *;<iJftuli Unfa ft<€» fln?fl/wi dctumbunt, 
pi,-l* crtAI fartytnr. MOXISONVS »li**i> . qui dun i*u 
firl* ft)! tell fconit Mil , in vtrj^u? rj«<M rtpinrti fin* 
ill ; p« to Lib* <pM in hj< mintit, **,*m In priori * fern, 
li, f-Hhl* Intffprriini c( *a£rfi*ra ohihtrntur* C*ftft*n* 
(t^n dl f a^nium prfttbtat. Pwtcr n in hie, vi ci prtari, 
JjK* «t co«ri nMurjni 0. imfa* <irn Corcm ptt»rJni[nto ■ 
LLACKWtLLU dtflntiu T tt nomiij halt virkuii *J* 
ftiipi iafci* <I» »oncdiui, 

HoM-ft. Nrtmftnfti ***- ^ rip* oiKLf ^Hit 


«l« rtH*« , (HlNtfl ttfrftt ( <f i$t4 fap..^ t- 

:» CtoMht|cr aiwifliiPj Mil ^^^JMj 1 1 *" 


HI ten TAB. 304* kit. Pokrtm ccrumitm, Gfm. ©if frHCt 3f« Ww'jWefc 
ny royal fftip^Pofee. JfJ. friksgip* 6A i\.!cgc* Bffj. Poky* 

T. Rcliqutt blmt (pecicbus minor eft ttolEra *«jl»c 
huirj!Li>r P foliorum tam< 11 , H&rum<ju< <i\jl- idem 
fcrc cifc fofct 

j P In MiltC GjUta /jwntc CKftit, in Angljvero 
fulo tncnlc in h«fti< floret. 

I, EiiJccn it>!i ctuiilcm tti^tmnt virct. qt*u hi* 
bem rxliqiiac 4>cci« t noltrim umen 
runt medtd Mof-f^>clicnlct. Gi&i t »*-^-. Ajl H^,. prim- j- Sif tlfibt (Ifinrr flf# Sit bf?Nri i^mv 

1, ttC^t t4t-:n 2MAmr in& *jj Ium J» 

Cif gartf. ^^ 

, 3. 3n;)fd1fcn un& Swnfr;i^ir>iift£, i0 t 

(g^clMti oWt HAtKl (if w ha ©attcn m^ 

h ^Kunf^rctWr ifcr ffrm tie?wntpi 1 ta 

Moiit|K)ikT Mcfe frcr,ea titrij/n wr. 

4, SOM. GE» VH. TAB. JM- 

f. NOM SMC PoJcf^um ccru»ium /jrrA B&^. C*fr. Wrt. 174* "- f)9- ^fl. 0»X I. £ jr 4 fc . 
JWntf, ^Jri^. -+% Pale^-iim cretrcum 7"j^fr». 74c, E'ultgii ftlfcfum (><niit JW* sjs, PuWiv« ^J 
■n^ ilfcifoliitm J. B, lit 3(7. JMrk 30. /fW#w. 174* M*/3)J,^ 6. Vdlc^mm i'i^i{Ujl:am C rrn 
Mtfnfi>clicat:\irn oJonihk /^A. Alv. x\\* Jc* I fOi- Pulcj-wm ar^olSMmm torf, ^ ;l C&i»ui 
^fwi/. «*OA-w t ///* J7'. f- -W- '* 7*^ 7- OfrW. 671. fjr4. jc, Jui iAjf. U 1*4. J*T»-f<ii 
fio. 69frA. U iS«, ffitf. ttfl*r- r« -*a. 1 flg- ft* Saf^- iJCAi AVatv. \o. Yok^nun tcUit citlaofinrq^ ^ 
vcrtkilli* i«iOfi(xit //j5. &>Q* Mcnihj *<jttitk* Jituroac J0I10 Twrr, J. J?* rV. I9d f Mmtfy <\fy 
ilia ilor-bm vciiici.Jtus iVlnt Imcinbui Luu. M £f£f. 307. r-/. 163. jm* // <-j. m a t. h ^#*j, T*rtli h>« Piilwli two, v:rt-n « ilunm K*rtc 
r*jt aoum fpffirm Up rn lfMin« , ti ilorrfte: nnmlu /f. il, 

<i i*t h Mftth» a per mUfof^pfcn dtllnciih fy t |* f . 6» 

J. -?• ayftj fuifi Haic rjJii ecjrTiir cd ffpfAl , <^Lit(tftu. 
rti, toil, ercAl, umurt, 1WJ1 tfppotlo jn^ufj, (»nnri- 
.■i!!M"jri. f-i'-:i;*n , ifuorun r ■:(. -i.i <t . lit .r ■■ n f - '- 
tuni, fupfrivri J*i«m J<nft « vtrticllJltim quoduc ptfiw 
ftwei h pttrpurtim vcrgcfirsi f»rcip;finr* Vr An^u|»r« iu* 
K.11 rttumut * Js^: I- vent.: It porta folii t vt f^oc 
ir.vr. : u }" l T.!> \V*< , «i jn i;*i* Jlf. '. 1> dflinnmni t p«o 
angufti <"*n incc^errim», tt jn KltijuapJjnrB, fed J"k- 
n fitri -BuIiiAdi « J;miii. Florum p«r*i cta> defcrlptlt 
TAK, pi. mn\m* eavxnbnr , h*: niff> olfci.ii-> Ji. 
firi-nhc, vt IicJ^Ik <«c!tic Mj^ttAkrct fini ru^Ii j<oub* 
1(1, hwom*ij< nullj emir^tniu. tf Jmir?* Jrn^tar n ^«totl»» 
fup:n^:<j. Ho* intr^tr rururiTi nu^rtiioJiit fa i t aufti 
ft- li *i"*iue C*I*x *, coram #- > , #jmin« *. * t $i*tm 

flitdu^i '. ctMVcitif , olifcm juicm fcpjnnitt ji*. f, *> ft 

<*j toltjiii folim /j. 4. f. f tidnfjm vniaB/^d, I. cl^uc *J- 
fa«rcnt fjmm **♦ ^nifln , <( flyfj-ci <um ttuplKi d:lrrh». 

<* fe t> A <i feniini qu^ruof miniTj nudj ^* ie. reprje^ 
tec t«t Itat3 auLTrUin e^intfl £g- 10. 5«n. ^fttriirfWm^NltdqMcf^ito 

M,'tO(« IB4U554 \it, n<l^t Rif Ott t«3 H!Ot1* 

On >g. It* im& tea Brf^j^^Tiri^IttHTi*;^ fcn 

tf. N 9. t<twOc«t* ilf ^tKitf^rMMfeiMali 
jrl , Wert f(i« # erfrritflr^r,:*, ci* m 5if4 ^h(«> 

orl , ca> rin££tr 4rcfA ii'ff c<ft!T< , fc=«f* t^f*P 
««!» differ » auf lym WtiM M i-*'(re r-?vp* 
tUvwt ^inurt , t«cN:n AM VT^rXn W ^"SXMM 

Nti tA 14 e«fca » Mt v*f WAut itXir Ui *»■> 

t<f «n(jtffint'f((i unb ctfrrj;, Wf f«tft«4 ^SfifS-V 
»jfii<[fi:* iiuftut frrr fj^< 1. 1, wr;rfcC« c::>^i ftp* 
If tcr &!tiKrv<j.iOTbrra*ht?r£4 a.r M tiekl*» 
V4rtt%9- J«. I.bn<ui f carrel tra Uff<ri(«trf* 
ettif*.Ei!*t Nr Wo«pNtf( ttsi&tf ia» M< *»B 
f^>r ^-i frirt KflNtifrl^rt <p9t(fctH it ?*&** 
t*4f *rt 0«fff v?^<tna uKr ^t ^iicmriif* Wrt »]* 
ic ?ii-nf ^: ttfcr rMCvi-hfrn Pir; 'f tmtr i) *i*Jr* 
(ic T r(tT £?- i. enfcipA a rn $<|(j^ 'A "**?*S 
c,f. HcCMlMAlti enfrtt. t» t<»^ltt Cf^ wf 1 ; 
■KtltBtn, bra ^((w?«!<n Srlft ftM w % ?■■»* ; 
VMBttflOnTl is;. 4* tab 1* r-<ti fii^li * w i wl 73 
[tifl4»rinj<lfl0}n$d, i»tbtj<ntc;frtt,C'iH't^* TAB. J0(. /^f. i-ninuf Dimafctna. Cfrw. 3trflf(t(0 , fBMMpfttim, Gr#c. 
Dimfon tret , h$. t*runi». JuL Pn-no iiilmo. teft Arbfc Prunicr. Mg, Bnttffltfl ' 1. ©Kfcr aa«mipiWfrifrtfthrW|j55 r. Afow nice nro m Audita altn»*4 (iirff=t , folk 
IfeHIC vmdia (tore*qu< albu» cum lutcn RiiniE.tbus 
h*bet f 

1. En vtrirtAi^hcregj^^ ^ 

raqtw ApfiU menft- 


i>.f em* 

1, Cc rpdcbft itili> in wfllnWi 
l&nHt uni) fclitM tin 9?nl* A „ iViW »" 
3. Sic SrwM itltB reft rx? ?i?J Si W * SOM GE8. Pranm tar. Jfttfc !+*• Hiji. 11 i {«. r*m. 6: «* *. SOM- SPEC Pninm Ovj*. JjS. 6 flu?. 10.3. Lwrk,6<,, a , (w .c ■>„(/ .,„ -_, . _. - , 

^.fBBwiftuChiouaro n^ro purpura ftdci flu* r» huonlbcf^^^^^^^^^r? 
^ , S *. JUT. ■*£ i». /tor/. W 124. K*,, >«|. irarfc P7 . Boft „. fL ^ aSCS ft™! f»f£ U vul£*fi P^uno f!u«* p*r cufcorjm cukh toe- 
- J( sttkmn . « fruflu* iapitaU per tati<i*;iji *i«m 

pjiitf* 11 "' «ifefl* dc<Jtrun*» Hint vcicrrt frnpttfjicr 

ttftm djaao! ■ IpcCK** vcro int'c vf J vjrieutct poiiui 
L^trco? f«*nt#;'Ki t vc « cium fKttunjhut » cf <i 
ttsi fr&flw« hoctsMum fctuJjj pwcc. Not) ri A CLACK- 

VJLLIA dwj kwj fruism (JjEm'itnra, fiuc If Ijcn . ou*« 

I .j^iTi biik:^ 7.:ruiTi.;, J f . Oujfutu \ El In - 1 Wfl ;.ii' , 
, nji ;u« c fs'H iuw» pfClCf< 4'cf/aler rcj*r**f;n'jT. 
Arte ft fcw»* nutfo < vat <r gtaiakii emit rem mnm:u 

a*sJria WU; h*« ptttafeia, «ijw, rcfoiitim frruo, 

ifj U&< ****** ntorophylto c ferine I M» ^j, i. i. i \a 

b|mk«^u^ c^aciuJibfkli* * dltllfo; p<f»lU <^lnit t 
*ta awfttii UlY«ondlt , cMeauii , otkl inttciH flj- ), 

U. hniiJJiK *«**W» If 3J if, 6ll«i <}UOt|uc jp^ofitii 

tcbfc, ^N^m iLi![»ii£i* etMctiJjir Pr;mjtc Aniro. PcJ* 

Ith^iii cirtjLW rem J j^brA cutikufl I«Aj, Compr<hrc^ 
f skmi •Men c»m , tca*pttHim^ KumlaMta jp j t Jimi- 


1 c\w McWiffi4|M«i 'Jrtua r»M«!< , urn* ^JJttirt* mii«*< QAimMllifr mi&tt 
«j Nftd Tft'tuifut fMnf r GrttM nit itrtr mpMcn ew«< wMrt, &ai aicn'* tMfrc St^A ff ;^iSB 1.1a . ; t«rxhSorr<;J 4 m/j». A/c<Jh. ffjt Acct«(a romuu. CAA O/tiilc, Silicttc. Mj. Homfc Suiing. 

5>ldKCf fm& bfai:lttj}lj)riiii , un& tic aiuintr. gtHw. r Cft&s cirviter pcili* men fit nm n<Uc^uic, folia 
ei coemko v«nt t ct Horo rurcum colorxm ofltn* fat Senwrtnbon*** floremque lunio menfe pro- 
1. Pcfe ttfri'cf anccm ct c^fdbkra rircuitm c» gaamcf; pi iNidw icijrau Sifc^t fie <&* cm 
(iiildt ocmttQcl ircro<n. ai*?* 661 VU> TA11 =?ft < » tl * u * 1<Wc Acclof * «™. i. ff. C. Stgn. Tcr # //^ tfc Lanathura fU o 
w»< it* KumfX tin, £J. K 407- 

l^OM SPEC Oxali* cotumli fii^A e^f. Onfa raundifolii /W- ^4$. Oxaltt fitJUFnua rttOndifth 

F* U& t ft(B i f tf. j fp / # 153 , pj,t. 74), (>x*Iiv folio ruttm<liori repent ^ p. //. 9^,. jb^ Sw.jtirp. 

fO"J?\ * rotiwiila i! roiundit'oIU TJloa. 816* Oxaln iWaci f, romana. Qrrsrd. jpj. Osyhs rAfj| 

ff^T Acctof * miiwrcirc* GUronam nifcciw OV/o. /tort. ic^?. *. Ac«ioA in mom*Hi* Gallo-froijinciK 

tl*a «w^ Ac«o6 coninJifoBa hortcnlis c, fi* P. 1 14. M*nfi Si- Ox. il. 18*. $ t y, t. 18./ 9. Rd fM 

iVj^tV*^ 1 ? 1 * I,,r * l 9*'* * -*' JW '* ^- * ActioJa Cambrobnunnica montana P*wt 74c. Acctctf 
r (T* - f^^ n * i " ccov G*"*' "**'* 4* ■*S ir - ^'- '"• 1*- Aeciofi IctiraH rc^icns ftunff. OW a6 
£bTj!??* r ortcn 0* Pj *'' "• **•■ "*4* Acctotaromana roftmdifolia Atmu. Brit. 114. /of aoo. Act lofi 
if* 

AcceoQ *^«njM ni>rtc«ms A"r*im. $S* Lipithum androgynum acc[©lum folu* laiptiaci% hami$ ilmcr^rnribtia 
i Jk J«*(>*tfiu m accio-fum roninditolium horcenfe Brr^. Ft /Viae/- 194. Kumcx tfcribu.^ hcrmtphrodi* 

^tJE^t^ 9 * Ht< *&' l &* -*'**- » fi * 00* "- 1^*9. ^-230- Runic* Horibus ! ic ,1 ... .. FiivJiiJi 
^^rinohaltaaa Lint. fe. ja. 5wc. /- 3J7. iro. ig. *r«6nrf. «7. 


m * rfUtloi Tunr , dim 


ffllUJJM 3kir, CHTcU KlfMAni flairtmcm*rr%f4n|fii a Drt*t 

&<3lljp*^i^» ti'(i|(i::M-Vf.-hti : ^frrf:Mi ( i :^:^ 1 ^ 
IJUJ 

-M I V fliren* ftiiof » ccod nouo Rum::i* poiioi * <ju*« U?*ehi 

ACTuDt infiL-iTjj'iif. fllMi, quae */<ia*c * fcLACIW*X* 

HA dttintttti u i*ih "*>do P*t^ !«*<« pi«r. 
# h . J* v 4, (- *• *<*** fait ■ «o««tn ftofofim i ramoljm. 

fcMntca, oulo (c«K» in p*in*Jplo pfotwibrttti, 4elll 
*(*#o*s C**i«li» nVioi, renvoi, fo!*i i j3rtra* t to^lipt- 
iloIk jmukstU, ««rdMO.f»^mtu v (Male**, tfftaei, 
ftfrutai fffy:i, u,.:jc info' P«(<Mui ^io^C^t*! * it MMI 
ifl fjmmll rimuHt i;i;jji» difpofito* h*b*l. Hotum p<- 

duTKuli ttfltfriail . b«ut» ■ d«tfua dul fuM , loruoiqM 

djtf* vtl »*i iipturlisw * « mjflini*< tnflft* ill ci- 
l.^',. , ». it: T , -r.-'i pint but fupu *Ik\ i> TAR, J)0, 
UrK «od» noonut r*ftrum *V ilia di*«rt, quod In hi* 
tactic non «Uilu1 | ft J pirifAi fini *W|, *)ml-*J pf*il- 

lua»uc In vno inuofocio fttftuKf* Otkca fulum /j o\ 

cl oaidca <iT«r jcrcn '. '. * . UrttcJortm rf. * i, jndrtrjj* 
d^iiaim y& f , f*l[C*tn *otcm ** tl Amuri *.*. fix* I* -• 
]• 4< liftarflJUDl In «nif© ciuidra flofi* h»cf<f I rl- 
■r.. :n. ■■ ■■ j:jl.' n t ffluittnt MN l«i rctcit'i, HIj*r-uh 

lufcnit fciitot t hoc ia ra&l &tc >£*fl , Jicci Mc m £i 

dcotiltsii. Ms*»tur hoc in ft aw a nudum trtqaciiom /;. 
c)lK« inwriocl in ui»£ol*rtfli tigurMi <«rtiuc£:c /j. 7. 

Wite 

VM wmArttj, ^ cm* Wne N<r mi MrtUMt * 
hi Xcl*«i , ttttirt tinfftll Mfftta fttfttif mtm.nc fig, ?. 
Iin* 
ITJfti 

crpuNtte: 

rfc£ir-f 

trcrttn wj mint J&tdirtm, i^ifit 6«w.^5,^*% 
tcsxn . un& }'?<^ oi*r ^t» t HKtta <g^»nml?g» 
JrtffP ■MCI ■» WW»j MtnfcTr^tteth-i*!^ 


r, oUfin^m^<K tanrr[i4mdtad.d*dj tin t'.mtUl (I 
1?<bj(t=*.( rt£# fi j bin S(t^ ■< tilt ^ 
hnhn «k- i« >u. On iff ^tttc t*frT«iW 
Htfr+n erifttn <<jitrt< feriflil M. C*^ ftdlTal 
JNt D*t^C^«n ewatti og,l. WHi^MtiVcl^J 

TAB* 307* Ltf- Acttofi irucn(i« hactoliw. Germ. £f tin tlattcnaiff ^aueracipfrr. d«t, "o>-. ( n^ 
J ^/ 4 $hce|» ScrrcL /fr^. A^rclic** /mJ. Acctcit. Cj£, petite O^ctltt, htfc Scluinbh| 

i» C«uli$ circ«cf oflo Jigitos iiipra urrim ctni- 
n<t 1 foMn vindctn gramificum , Hdks ruHcnicm <0- 
Lrcm cltcntlunt, 

». la tfeert fteritibof ftgrii prownit . ficrctqirtMa- 
to mtf\&c, 

j. Ail fiom compcftwJim biki^qtic m fcbfihiH 
tempmndun vtifi* cenftwr, pracccrct v»te4risAic- 
tvlkc TiTCf 1 r.i .'■. micicri mgr^!u. po.lidcL ?. Willi tvi: (9 (iir Wcnll* Nn ?utft js « fl 
utift frftfuUc in Ua ^J<Wmiti tflmpfw* kr» 
ftcn* (Nti fit Jl^cdCm dlfC*c ^mrtu G* 

Pt« 1 bo$ in mnt grttaffto Owe bw 
4. ROM. QESL VI4 TAB. J 30, 

(. NONi SPEC. 1) «u: AcctoTiirucorrt fanDeolnOcfib ^Mf.^m.i;^, Acct4fi iwedalwdi 

1) ffwiM 1 Acetofi trucnlls kftccolau (ru^itcn Po*t* K t, 

i) Wr&ptt A<«oWh £mvc. 119. a Oxtliv minima 7>j^. 31$. D&i- €(0, OxiHi cjluc f^it r*** 
Cwf, i^ t Oxahi ctfllllfolll lbu*u vcruecira Lc^- ftq?. i<6, Aiv. no. jc. /. 391. Oxalrt aWf W.U 
Caw, fPif. iji* Oxate f tcctoia minor A/^r^. j(^ # Oxtlis pima ntnculua repent J, B. If. *i*-0* 
owiiia v. f-ifr/tf. Si-, <)x«li*tenuifi>i4Gfrj7i r 597. Acctoi* aruenlu hnccoliu C B* P. 1 14. jUtn£fc&* 
//. <S4* £^.1. at-/. II. d it. ifj/, W%». A 18a T«*«.fO?, //;m. Cv. ic). flrii*,cUR% *•*' 
<ej. raffl*»* ff«At/- Wj/. i<:. OariJrf,6. AtM. tfc HlO|fi g AV.nr.iS.rfSS- ta&1* ?■ ^^ **^ 
Wehm. i^^^ic ./^i. ^At^^^^,J^ir + *>r,i.Si t AC(ti^minorliiKcolauP^t744, A(C^o&»^l«'■ , * 
Uia AttKt.Brir. 1S1- « Acetofa lam:ca&4 minunt i$9* Lip4ihom»ccioJiimrei>cn»Unecoiio^jl*** 
I4J. Lipathum acetofiim^xo*Mlir><l«m, Mtonim itgHUtonim harms loncii er ilioergeoria *A|J 
Gorrr. l& » Snj. Jt Itae^Mj, Komex (r>1»i* Unccolatra JuAaib /Jaw.Mdof 1??- H- iJr7* 'I* ■ 
flonbut iltiiilli folii* Unccolatit ruttiria />». /Tr. fljf. j^ liSvt.. i$6. ti, tL jlj.^#f.t JJ^* 
>ji* W*cfi>68* S«tw. A Ii;>/. 17J. aTiVi no. Gw«. //. c f 

4) Fjir. Acetofa mienru oiipjrju non laxiccobti C 5. F. 114. //%■* n. 7^. 10-fcf- ^ ftl " 
Oxalii minima IkJ. 6\q. T& 117. 

N*f** AlHTJ h»« Ac<iofic f;c:i*i forii fmftQ^t ftm- 3*™ + Mfr jajfCfr tot ttl CflWritorftrfftJ*"- 

ti*f* tun piio« *m«* conutnlr, luc hxAq m^itj dif* ft^i^ Nr SMticfa cr^ Nr ^iri: WM* 1 ^ 
*?*«!? S «™ **> ■»** *j*rc* non ptrfcAi Gbi fed rdiri- Dill &ra Unmt2i:Cf f ^:( Dir ^iuaoi ^^^JSg 

*i. fUquc in tfii^Ircl luMicnr ptintj t pi*c» fitofj TAR, meet, fr;:<[tt s^cT-^^^C f-*f *° WiW* 
t<tj. Jdnoutain-ut. ^jjmaai ergo *d kootini , mmm s 10|. idaoMtiiinm. J>jjnt an ergo *J Uftum , ^jrutn ^^ajf= «fVr.Ntl mfM , Ctt P(^' ^Jt-W 
umui , iMigim pltnrjn , riotci auftuiinoi f eono!wt<u* 

rtm dlfpofiTM Ar. t , «i awibi /; 3 , f«mJainoi £ 1. fc* 

iicOff«a«iif pcnjffictn fl a tirHus, ^rHttfciic p^^ctin ffimtfte«^ J^TCQl UUOt 
itiphyllo -. « f« 4 A ihfiU ,. Mrotei . ^ Kttm 4 - 
». ft, tataoi , *«*q«e c»ii<« m c, 4 «QiriM b . plum- 
c^ff ftyioi r. Mnffentire. Fnrfi« ,,««„ ^ tf „ Ti „ 

1* htiitt !><dd longc funr pctb|« f j t fjcmmqw ^ctt^, 
CZ? W 1 ' w,:i *. " d,< ^ <f, t "-«' *pfli»rl*, jnik< rt 

■Ot*K0 lififlfi *^3uaiU , MB4 kllUtl ,,riy, ^ ut3) (|rffc 

an mtn icrtiar, Nwa t«ff« ftbsN M ( " - fl «|lf fob, frp. r. un» tturiicxr ^ •- W «*c« 
fc. j. on6 dteforNtfr mltttsifll r^aynw i« 
c hi4f M (^ 4 . ^ Mt RHH«WW "HJ 

t- Hfltta ^r.if:i( iufl<fltd> *b* ^^^rTrttft- V 
*, ntl«rr timii ««(»riniira |WW» fiii * rt Ha 

1 

■: 

IA 

: 1 1 pott in Mi* . none i nobli fcerfim ip» 
21'mm ****«" P** nl * "f**"* * »**"» ««*•&. 


: : ma I* " - ^^f^'i^^! c,l i?' ®u**mplcT. ON*. -ft* ^»f. 

Tnu>? :ft iceto Or <**6. Peine 0«t Ct Pam < e c^t d*i- i*- l?" T!7; "V -.-WoodSomlAjL 

j. pott rufcmct ton frcii %!£rrmi, t*f (i* ana™ 

Q'yr<in:m efn^mfinw eaitaamrjcr Ot<rtr<|Kn, 

wft Hit \it fur mcfrr bcrjftarhtft un* Wailirtet ts-o 

iSOM GB\ Trifolum tcttoOm Rah Jfr&fo ml. //, i«« A>Jltf t -. B - ama-Siu iwt 

a». Bfl^A ft«r-47. ox a i« to 4 f ». **. Kci|, 4; 4, fc V*mV. ttSRf^ SbW Tni'ojKo a«toft» Gafl. Pcmc O/ctJIc, fain «lc cotu. 

i CiaktaOrcX(I>^ofiimaUii»<!ii>cmprou<niunt» 
fcHdkct v-rfrit, ct floret vcl albiJum vcl purpura* 
itrteai ceJttcm oflendunt. 

L Hibiur h f>loii ct vmbrofia locb , floretquc 

» Fgjiofum virtulcs nift^i* ailhuc liudnnmr quam 
tjbiri* Accto'ic. ilbqucmigri rcticicnttm vim. ct 
isfcriU» iortammnorii* rticaciam fnawcm hi- 
bcrciv^o cfc*litor. \t\ cUttinw ex (ticcg cxprcflb 
Snom ex ioIkj Con(cnu piatpjrAtur, 66. Twha ac^TuJn Here al6o m ^. ftm, 0. 6. R ,. /; , ( infofum MttoAm Sc t F ,!o 

bawibnL awoTum florc *lbo ct purpura en tc K*m. HaL 6± t Alkloia OonV.^A Onn U' P f , 

■■*«<■ «UV- ^f: ¥• "7"-*- " ! 7»: J * «m->>0- Oxy* Hmii t>fr /fcVi 7 6- i W ^ // 
til* Oiji KruhM 9 Panic cticiili, Alleiiijt «rhc. trifoKnm tcctodm L<*. it$.4*u Adv At i/ // 
it 0m f. TnfoUjro aciium Kure fllboj. a ff. js?- Ottyi alba GMftf. no. P to f cw y 'A," ^J^ 

Uijcrana, fcfljK. nudo vo.tloro Mft j^ Oxyt ftopo vritloro , mine fnuimM crticuhu ft«/w ff 
Ij,% Kt Ox>tr»^i>il<*n ftafi s > I - Acctoiella Jiore aibo w«ci, 7*i. 7 A>^»>. j 3 . Jpftn. t f ; h fifr ia fr f / 

^iL^mctoJhcw.. r W . ii 7i Oxalis id. tcnuiii , fetpo vniHoro tiw t //. L*;p. ivi, OSft 
«*po™T,>ro tolnttematrt. ra-Jitc fquamoui articubt* *to. ^ir. jy H* dig. 17c. // ^w f *w ^/ /f 
^.^.rr/. ,v\ j_ Pft :,j 4^; B0| 1. ^> 4^3- »**- Sf. Cfrtf. « |Q| .■:.:,. , «, fittf ( G „V ,-/ 

WrtHfjiieani Ifetv <X fllbo rubentc. ftgHk 6fi- J**«Wp f^lcm. :..J« rrfx, in bferiod 
J*wtt (Wot) ntlnbu lifcfiJifii (*rtrcM , in (cfcfio* 
Iv^J l*™« (guirvit, covicii. inUu«f* f^Eiii . 

. '^/' '■■ .' " 1 , ■ -n: -i '... ;:.'■ i. Iikt. 

EL~P1«. CwAi£^r»p> »:nru;in ( i*, kcp» pilti 
™»t ton c^nisjnii* j *i £muJ HduiKU.fr* Mfiifn 

2E" , » fi »r!««, fciii» cJ<flitut« t in media f*f(f 
S?fcfi nf,aiuIitf vcfllcoi, quorum »pi;l ^IJurim 
riW c ' Huts* proJuflii*? qui&^uffidu* . minor «i 

1\V* 1 "/* *' '■ J ' <?n*ir*ci n>ntf>tifi n»KOK« c«- 
j. j.,, *' l * !r -"<**'J*itpiftn*K T<lpufptffjlicfi"iii* f r --I . - 
^^r» oc *^* m * b;niU credit , *blulii cmirgfOHli pTJC* 

^fiii't'*"'** ^ T * *'" *w>*P"*t*ni alii j*c.Tjp*tj1jm 

isnVj"'' ["' r: " v :fj ■-nrfii'i,' i] -r: ";ecnii»*^c "c ' s -iuiti 

K«T ^ ' fl iw«g« dediiai f»rolb , m»ftiffPi> 

SKltS^f -1 dopI ' cI ^^ °' riiDC P* fiw * c ^ 0,0fll 
*«»rQ flit? ^ ' * oa,n " fisfcreitandii jmhffii ornate* In 

ht^--. J J ■ '" *«**«*■■ p<nT*ron<jm, flylii cvineuc 

^tydi ^< n S u *^<*T«i* conlci ^ 4. 4. ^uimjiK- 

**<te l«^T **^ :i J* r l*ngpnidjne» dcWfcunf cr in 
*Mt7 a * fV7. C4U c4ton fi*. *<u^l n *t» . nitidj f«oiU 
( *ton f i^ ? V" wc «?*»*»«• Ex ^f<rwfifw 

" + ''^i V' 1, < :,; ' J " J ^' 1 '-^ unir^ It, w ta ; 
^*** tis^i " nur * " r««cfci* : hiac e*m »nni w«n- 

^^MTncr^.r'T* 1 !-* * P 8 *'**^ ft l™*"*" «* ■CVOTtKI *rtttn , It4f«m nn frfic »$ ftc< ^irfsNrttfifl- 
fta* wa nttrrra latfra dfrtfin $NUctcr*l^»| *w'jtK«a 
Mflc IMc 1 wn , trr c-S*(i am if, **! ^Tw , StAftf»e!t 
cm . uno mnuMBDcr iMraMi pHHEbm Cftmca No lA 

bfT(a ;<34(H* rt*n trfo SM» r«f Sfr; p terffce AtriftrW tnt 
«ut town ^aaiie teff^e (mt. m^ ^ Itt&ltft idfrv^cti l(f 
fai. fciifr t«f<n rt*r f«nntn eu* ^^: Strict im6 wtott 
i--itxt etwPUtn , iwlit (T(Nr 3<Hi u!4 ^Fittff Mta, 
fonNtn err oy^ffiAr in Ur ytitt* r« flli^ra ftofB e^upf 
wn«i-rr: |ini, jun Dra Cat* Nrfcftfn IStir^tt «nc (fiitol 
SuiTi , Nun s*Ia>- ml^r tumlf il(iS( , noit trD in f unf 
£h« flficcic tn. i& :. |. ^ ptf ^ H d arffin ^:tafEie<rf(, 
»<!«< cm»rt m onu m rmH itBnlflh iM HttMB 

ftSx-Jt4***rNhat, i«;ft ^fi4N?*fi:fflufffn>tf(NrN,tlrjT 

»fr # KMfl etlsj*Ciltc fig. (. i. k fotff f^utt tjfjr, Mf 
HTfttmai If>fiIftJtfftfPf,Mc^rN(f(lNt[fdl3*^f<nNf 

Mitt flnD - m »« -WW iH cpi cn& flif tcpjl HWbft 
f(*«nrtwflie««flfrn WmsTarfhre-trs^isS^m &(flte* 
nceN«< tnaifM i*;= tfiiftf^tfirtwt* t£?K eTftt^fam, net* 
o>( ait Mqtwa iflMni mai Hb iMMti u imp 8W- 
^cfl \tfaa ^o^ , w» n ok «iTctit<jffl Htm *tf t« «itt<fK* 
o)fn, aw JNr tMctc ju' Ut erm<wi |G|t^(>4rf eftfisMeSilt* 
Ait. 9np« OT^tf C<» ^tti*j ft*t Nrfunffrf.itt'i?Cfrflt4, 

atWj M tir Bmi €rj(rn , ^jtr o*r> «n HlfflNnW 
SfCiIf^f^it** e*un'4fli S?fSiltti( fig. «* 4* (WW(* irpft!to> 
fucfWNu Ht , BB>(| MikraKtHwiiA (itt Mfl 
AiiKt (fitlit, Qa pM[ iit<K XiTiwr |»f<n tw m 
B * WWf f III 1 wjlti ? 


H>IV5 aliiow (radl^ftiai. L ;'"^ facile NW| pwtf liiwtiJefti'VK Cfl:nm f* (.ci*.^* 

** StiMiniJ oif TBilttrrtta rttrffn, til *™ wn« IWWW W- B*«a jwil wac o* l*«i«i«X~ ,ll ™^fi 
eo.^ruNfJJpmtulttn, a»^ lit 
V TAB, jc?. Ij/. Alert. Ctm. ©tamartffrAa. GMr. 
O i Sina,ct8ttonV*Jdw. l/ii^. MaIi*iw*ftvSil*i«ico. 
Knijt. 

j» Cwlc* (loot orciccr pedes flln Runt » folia t! Jute 
gramincum , tlorei flute in pastil; ttjicutcni culo* 
rem lubcat. 

3. Ad ftpct prouen*: « omni (few acltatc floret. 

\. Eacdctn herbfle adfcribimtur \\ttt *c vulvar! 
Mil.iie. vij. Tab, it, Dccoehim ratlids vet aqua 
vci vino prac^iratum IJIOSCORIi>l-l$ ilfci eommen* ilit | cui fan£*kiincm ami few At 
hemiiquc litonnt. vd ^kemra >MMi f 4. KO\f. GKN. Alert tai. AVfkpo* J)ir. /. a<=. 
I*. Bwk A 17c- AfeMf. HjL 1 1 1. Itt»<h m Jni w 3. *^ 
MtTiiti* fj, 3.0* Sc£».ftr. L 170. Milui ttMirr* 
144. Hi3,$b2* Gku* 131. m ta?* 6w;f AbeaSi wfcflf. Venain-Miflovv, u\ 
G* GiAniituc biuuigt, L&inaui. &£*?* 

Nc SBftfCF into sraqrua, Wftf^ffl 
J^anfiiiMitfin^dmitorttaet^ju 

al* C*r fuimrccn IMrpdi <2.t« >;. ?d£?;f 

i<l init21toi c^r3tfdfcr Uitm, tfatnS 
iwl**n «lui atyitai WSlcttmCfwn.tSTi 
l«fr« l&4tfai COtt *riufca tofcfl|jfrtfr\ 

&. Uf.flfrit.i 

tatT. £76. £J. *: 711, jfovjt' itu 

l)tfti].cottit/)wji. 107. a, Atcei feature Mjl. /> 604. Tatra. $7. afjga 
& 3* Di&Cqy. 144. Am. 11 a*i. /ftp, /. <«fiy 

A ?IO^ 7z.r. y. fri c, KOM. SPEC Hcrba Simeon is 7tT**f*hW7. J/, ?i 
)6p t«ir^. 103. A. Ci<yi ftfi, fiavJ- f7|. C«J- />i»^V, to. k G^«. /fori, 14c. £« 
fy.C6$* fjVrn. iiff. A'flJuli //jJ* Hi. AJcca vij* fl r» rjv/. Sty?, /A if. £oJ. 

l$U$t<t* *ff*2*B- "-M3. ArjT. /A 1.17* OK'A "$./.?> Aoi* A«. f. 
Cjt* aifi Di$ a Gyf. 14a- Afo^tfi* if^. 76. t. 41, /. a_ Alcca vulgaris major' C ^, 
£, 0. 1 a. *<»iff. y Sigetb* 4. j*M»wf. *fr. 3, Alcea ntl^ai^ i; MJua vcibftHcea Foik* |0», Ak«j nbb 
liorccarneo. Mutt. \4*rlg f m t .i?4 : A\«i v»l^»i* iiuior lk>rccxrubr<> roleo B<xtb. h =7*. p^c^Axa 
$t£iiit*a t L irt. Alcca crrftilotio rotumiion Ucmu;o .Vr^im. 11, Attxa \ni;ifit (We rvtn» M%Li, 
2. Alcca fyly dim rubra XfVuitt, =4, (oi. 34. jig. j. Maliu vcrbenacea Girjri. o;i. Malm ribrU^nt 
folio cannabuio rWc aniplo su y v* >^< Malui cavle crodo f^liitmuttTpaititit linr* W ( CM 147, KJk*A 
If. *Jf. aoi- ttatf. jfi?. Gft^l- 1 It- «oi. 3^6. //'**• tao. Cnfff. IL \$$* Bcttm. KtJff.?*. Dili* 
Milui Ctth ereilo folih rmilopacki* icabfiufcuU t«n* ^rer- //- f8^, no* ij.7V. J".:f..£j. // f {:i SUt EpHfduu raaior Bag* ?1. frjjKfc %i tk ftimii IMA Ei f*^« Afbi^a* CfiS*, ftl-r^f* furek *rcftin T 

jfclofiji, nrr>'>li!f . frtiU ^finli , ptftic^jiHf iafcHortNjr in 

c [n-'ius m(*tt pfi/ffVnit. ruperiofibvi lo t«t malarcttchlt 

fliuiiii, mir^inc ruieniv in^fji, clnfat cauIEk 5a Ml* 

fltcti ^f. ■■ Hoium fJlii duptci <il. iUtr cirrr|«r t «i 
wtbui *o£uHU Wlolh «ompfr£iqi ^.4 ^ r^.jJur jntc 
ikr miHr A4nofih>'lldi t In quia?at b:tnlai Trlanrubrci 
f*fff*F* Utou CocMU monopcfiti *J Kiiiti qd.iqutfck, 
l*;i^ilt ci *w-R* piin^ipi^ Jim* <p}« HftJii mbfll if. 
a* ^ * credit Tt- !• wfi <4ati hifu.n liclnurum *JhMrc( 
tnbui /(. 3. f,| qui fupcrafi ja ^iirirtu h^quiUj &hcnca<j 

^oMi£jmf(U4rttiiirjnrcufi( << t t .r .c^is-r :■». Arcfrui 
n<v* tjbet ^. eo^iott fl>iinti* jnih*iif«* c^nir* 

km a '. Ifpamjm ft, y.. laftfLie >iika cub fori eoratUe 

cmtutru ^f- 1. v( <r fc *. «ihihtiLtr , *fci 11 vIiim^KOfrf, 

r**^^ twM, c^ilum csifci a4kaff«m (♦ 
K « Pi : .i..--i v t npmlcaEtBinf. Corolto, AMBtnum v*ri- 

n <t ftj'*;*Ma mj»c<fcuni dc^Hmir-^ t **(fr;g< auicm cjJii 
p^rflftit, « iftttfioci. migUOiufr fc, 10. Af„ eomlnetur 
fruflui , q&i , *t ii((«o( e^lk* '. *. <t & \ A ft m 0. icfltift 

p»i« t «n»uliii«pfirii»Jnofb«tiT U mJifp^fTiw. ci thaU- 
r* *» <*™ , «*«J» fr *. ^** ij^li pjf*p<rr*ft>M M tKtaf* 

ftil *fl . idftM niuibitt cop^nitur. EiMatodl oiMetitgt U- 
pj^roihjUnom virtue Intre -f*lift;« Hr i- lit 11, rn| 
»W»»hll t**ll», nnitoml 6^,j Jon«U t Utciiboa 

c«D P f«ffii ? M.|ptur«t r »k4» h„,r*li nr. 14 , a*Aa «ro 

mj^iT^Juw^ if. « ^eaitatiuni fcavn Kaijlj, frr„rae t«- 
J 5 m tn«fe »> 1^, it. nM t t M. In noT u « t i t pl Jnri , d |. 
P*n> h ti(niJn nj^a |>;o* folia JiUfrf) vc 4iflfc4tomt tooV 
BM»u» aituaiisi^f S«unid, r>u»t 1 figfiu *iq«c cjti« t 

S tii 


»m. fife iNfft* MA, vAfflnircr^ilt^K» 

(fUtp(tft tn^:Oif flc;<n ut<r oscftef.ftf wHewiW 
mrtfti ia ftatf * tic oUtn eHr a Up nrtb* i*a'iE*J 

J^:fr ll(m<f ^:«bf«n W* Wtzn Nwfatrt »> ' >* 
flfNfl acs m*u Nv;<lci= S<W<,rit«Jfrh*W«J** 
m«n A K- #* *♦****« ^KtlJ*t ale »> «^*S 

i>a bWWK Hi Ua t4bt y»C flrf NP £#****!■» 

MOtf cMftJrt* tftrt, tao ao ^rN^iti**"}"!; 
t*n wrftto* fii«» *fi> i* a* j, Jr ^itn*<» W^fS 
It oi itcif&Nr h:ne<n ? ^m *tnc iit4« *f * >- ^ ^C 
o^roortf a Kilt nnclfi^ CtWdta (trftf<*JJJ 
^ViCtc OiJKtti«M^rTaNl»:iiNf]^KTf^p*°f"S 
fimcufit ^(i4riot^(^t p taoiTsMWvrtirtrt'WJS 
UiwWt Ww fcrtt aJiHifr er^n^tfrt^ 

fi& ?. Wit ^rft start en ti*^ wt * r ;^LiJ5 

Helm ^U::f3^<n « T ;. ; h Jfi^ »{; : n* f*(T J f Vl^|a 

brr %£cai(f:^(f< iuf«i3<nt4n:(fl . ^ n ^""'^ «ff 

c<rirf;^cra. itwt: f,\ f*unt a . B>»^'" p ,*^Lp«i 
nun in fct tt(itfrn ft^im* * BflMW*tfg"^?jtM 
dual umtt q w^n , aca> t<n tfwuiM - f * , Y io» 
Mav tcnwM c. T?4tacta<ii r-tr- ft St ***iign>i 
St<ii ore QUbk allfin *v> ** <UrtiW# w r«ai# 
terfHl & •«■ fittftl h, rto NfTm ^^^Ttft >* €c^fs M OJrtfttf vmritfen n-^ 3 , f ^ " * Jm #* Initri ikHosm mi teaVMnrj t 


■•:. 

Si 

■'. = . :>!*< -'"i mo- 'Tit' 11 <JKSail l*c.oi« diuitii. d**'k. Ffefitnico. 

^mtfitdtftttit tfdt t U K«fltiuUi Altm liimJilouf.- 
"/ <cef ltuif^rjpuJj>if<'i^fifi fed *«*»*■ . KCQfft- 

UifiHliah a* '* *■ *- p^ ii , if. rtftlautl fubjungi- Sena 3» M. fo cumirn Itopi'lfiUiin ia &» 6*- K K»m i*. ftc famt«wW< S«h Nr tote™ mi Qii^tr«i ,, n * Bhd f Ul J ^ ^ ? fr^/n nu u "rnSS 
fat, (-*• lottd i#* QiftuOir fim£cftcjifU£tt. ,w - 1 * TAS. ;i* U Kuu Sytacftril, flunuh* Crr*. SBilto Stoatt, Cw-r. n^ ^.:, w lViM*jtuc, 
i. Wn:i »-^w* fcic pctk* flliiiuilinc lc<|cit« fctifl I^H>ntc crc/ctt* i. <£k iittftll frtv twft* ivpco S«fi *»* / Wf *tat# ^t Occcm* vuLTjb*7* |>c^ls*tcrc v*re*» vut^o |)»u- 

5- taf, pr«c^je*i:fi>iinrn,iui:oU;v mi* Attain *liit* 

a SOM. CIS, Rtitt Sylucflris A^i. /J^. /. S;^ funCdiirtiiO/ in tin^lattd tlu^f fie tttt ^uli unc ftu^ 

^l* 7- ^fll- ?*ftfita5 frU fif in mcbncholir^ai pafiU 
Uu Oi<rtii^ |c #»/ un& ten linn ice:Wn. K H> ALraCv. i$i* tiwrb.L t6i. A>f^. 124. Htuib^rJ ^ lLii./J^.G^r. 117. VfegJOiMi Iiw.izO- 0LK fi«>* »*). 4^1, /net. 90. 
JxteHirmaU Atxib* mi^Cm Efc &C. Kuu. [Urmtli Mtulttolt /Jji.97J- K««. qti*c <tici folct ffiuf- 


Kt U*.H#. I 
i 

1 ■•<<*( MrtOf Jufc^lJ fjjj£< muni c a;u(h cjulj:uli r*» 
*•*_ rtiilOftr.tt uffinbut, t*Jt>^jilv»f njulriiiii^; in- 
H^** Pfotfcm KCbrurn * + .! mn , iriK* i^ra «i» la qtiiE^u* 

!*™*« Outfit t oMfrn.ji, Jnu^nimU, |{*= Mico. lima (yheflril flore mt^no ilbo C.e.^ 33^, >;tri/: /A (cs. x/'. I. 14, /. (. AoL 

*tiT6 ( flrtP?*i t £(. 131. iCtita fjllldlril Sytiict fiuc l!an.ia!i /arfc US. lianiicl Cgnltaf4im>[>oliu* 

fiaOjj^. t 73 , liannala iJcJ. ill. Ovf. tl$. //. 13& Zi^rr^oJ, C*mtJ, Mff. r#«t». 117, a*jm. Cjt, 

*Si. B«r«.r. i«; a kb;^. tij, ^;or«i^ WjJI. 74- '-4<-/- a* -WiMrt. «r- 56, fttff. GorJAii?. Hinnila Syri- 

SC4. rfA. j?r- Jf. //- «- Itafiittla llorc tntguo albo vulgo Kuu ()luc(trw totfe Jri. 17. 

nriuymmitiuv riuicftciulauroiijm, fuc;c Hole, Outta inca|)(uUri P/*rj«- fw;» i. (=7. i*c- 

//. i,y; jo6, jso)- 401*1 #ftffc !*o- t'tganum Ibb* muBbfidfa tiM.n.ypt 144, *p*tJ 444^ 

BDmd« 9f(lfiti£c0tf<tMice:co;<l f vnftfcitf, cmonNr 
lT4$l«lCf7<;ic «t -cctt ub<c c«>cll« • AactifratiH SKiNf-i^i. 
ituCf ;:::o CciimRc *iii{ir. D« ^m|a>nint Nr ffiiirrrt ^& 
Bl&t k?;nJ (i r;:[(ii, ! < uitfrni jctftn nuijidtb'^f fun|f( Drr* 
ffi?C4it teMrt onOir <j:;< ciij, uo;eu j(r;a «fr Kot*<l» 
Ic fitucku-^i tt< ri(fti tv^n :r<n f Us«jH(Cf , ttavilr* 
fli>;f:ni3<ft c^tif «tfl[J»mt!(. a p:r etiff ruttli.-Nn Silt* 

tcr su; Nm \^n<n N* Silaatf clft« CMdfttr Nf*#cc n«Jw; 
GKai folOtr a.r Nn utrijiB ^U:t<:r, c>*r nift: ub<rrmf4?atc<t # 
WciXi «( (unf (fr-nalcn* atf«cb^f^^*^N^t Itrclrc ^ «-a- 
*. 1. mlie ait hr 9l-nrr*N«t< tn> r^< ttcrtiij iinc? K'tcn. 

*tt QisiMft-ft. £-u ?jbl Hi eua>Nft£(rr.jfff i.l *<tf4i^^ 
mr.Tknf ii;;fC m.in <Nrf<n<ii i^clifc tt* fuitfir^ti^ tiefrtubrn 
iiuf nvjn$»ci 4 DfrcncsffTflfr S^filfi^, m* UNNAKVS 
(frtf.M, in it-a -Vi«*;ti&i f r* >> p n ! tVhilir ,| dU^fftUdftfL fMr 

lift ttflt riitnc, Ufxli-3>rc f ir;<fpta» £aa&*n fe 4- fJJ*«* 
i^:<rKuT3ifll^<ftHjfr*Mt#rt4:c^cin»BAnfr^wBcretrtS 

Cf-e - « C TAR ill 
» 

ijflj V^^^irirj, r^pc.-iof* iff* trnJj o*mm funt ■ Ii«U 

J*™ 1 * ***«#*»» ob!*n ( ;i|, Jnu^niml*, lf(=i flwc 

WjiWiKmn i!ontetiif<ii*toai «ilc ciiiiiajmu*, ** 
'SP*. *', "*^*'* c&*H>i'j kfc a^wlilui ci p***l.- 

"*••*<* A» I. 3*4,*, coaftjt, l«4iJ<{l^< r<(^J* ouj- 

tnwS*^ fi » ^"WKAEVSftribh, in nvAirjum fob 
g^"*»«»jii». Outtrun MromaJum iri^nw**, flrlo 
■'IO-Tii'i V; UfJften '«*;i«-JiM, <c fti£fiwifc<rt «r*bui » 
■Mil J *?<* f ? «™*w*t*^ t frufftiti rtfen (jpfUbm 

O ii| 1 }^ | 3;'"** ,(iT} <"«»- A fma^ffecTMifmiUa&aow- 

A * f dk»m» «, J ^ Jf ?'* m «•«"«** * htB*;IoBR**lh«inMf 
i.i*i 
■ *ll *'" 
J«^ JIg , i!rou ^ Uallcr itnD atlbara. ^^TT 'Vtty,b{ TAB, jir. tM. Mtxcoriala* Toitbon*. GonuiHcnncu*. Gem. 

Gratf. 'Aft*f»ft* <Agr. Engfcfli-Mmury, tt£ Hcrbi infifinjti, 

j. Cl iTi;i vix ucdem altkuilinc fupcrint. lofii ex 
lutco vircnt, vindem quoqutf colore m tlorc* refo 
runt 

i, In locisriidcraiisctmufiscrcrrtti ftaretqu.c «- 

Ititc, 

j, Tcti phniac puritictni tt apcxtai* \;rtu* aitri- 
buiiur, jnprtsnit foti» (i lunwrt, it cum ij>imciaHc- 
ri folct i coda convduntur. in fttifbutu cl promo- 

Ucodfl ttucxfi conduomr. foukmmcIylUnbuificpc tiaocff unC jjc^riiftr rwttcu , ftteci j 
Kflubcntur, et in podtgra caupklmacis fab I'onna i£dtfrfot/ un& toj&Ttofa tonUtin, ^tea**?* 
imponurmir. Ex quinquc cmoUitncibu* hcrbis una fid) frrfdlvn tyfafns W Clftfiurc. tin: Kf 7l*< 

*»j ton mi Simrtctn. <j k «Sl c 2S 
c ntffttfffe Srduttr. 3n ton a^J ft** EMnrnnvHC ih^kk 3; ©1$ tfi^if tilt raan (3r rr%a M(a 
gtftojl unfr s^fjfni rmtoii , t«n tlh In olticioii prolh: in<l Mcrturialit* PUnMd Mcrcuridif. ja 4, ROM- GEN. BCntm M.MfA.it. Syv. re*. #$>, t, ffl*;. fouxt. Hri. ijf. lfmt (. 
pttbum Tot** *C& Jfetffr. /A 90. Ku'J. $6. Rrty. \$$, DM. Gjgl 67. Lax. ;;c. IJ. 1; a ->* 
f*A*» 77«- /fe9. 174, Cotff, iQy Jfrtf. n. KM. S?- z*'-**. l(l- ***- «t. a 90. Off* V 11 ft* 
77* itng. If. iteft/. 2>*. Bvmii Hcnncus itotfui *A i$. ** t. SOM- SPEC Cut llcinrich Dm/. /. 63. ct Mb. Kumxit emium genut Arf): 4^ Atrrfej^ 
tittle. jiiJ. (tonus llcnriciit fr^. 317. AfJifA. -)t9« Cn*.fp,$H* ?- &. //. >6f. Mm. In tw 
$1?. Afor.ro J. Ifi'J. it^i A f$«/. 10. Touboju /joJ* 64 i P Tou boiuSpimcuc Uck /A flrf ( j« ? 
97. Toubor^ l^Bonui Hconcut Uib, J*\ A r^f'. Lip::lium untfuoium folio trtin^ib L & *% t[ , 
Mp»himi tnxluotiim, C 8omii llcaricus Pjft. nif. Lspajhl ff Iticftm dKiuni gtnut afi(«.[*t 
(hum tmrtuofiifti ^/uf. nrif, S3- yfari;. 6^A /. t?i, i; i:-:ni perenne Spinachiu u<« ite#rlAG 
«i». S.K U 30. /^ 1- tir». //4f. if^ |#r«. £,&^ Itliri«m ««pno Bonu* HcifituKUha ijj^ 
if^. Mi*. /. 15*- «?icw. 17?. r4>. jfG. ^5. 6- CbcnojKulimo folio triueilo 7wr*. ^c4. t«ri T i 
KlV. 15. Rirfj, ?33, Orf EW 67. tfwir. $7. 5i]p fl An /- ?*. Kot. A ft« + y: i^ t Ajw/, ^f. i(. 0* 
nopodtum imi^ultfi f^lio j:Uuco Hf$*JtJ, If. 7* Chcf.opurfiifmiotia uiar^uUh'f^iutii, mirffeir 
gerrinvi /.i» A.dt/.S4. Mr. if. If. Sutt, tc& /A //. 114. Msi.mi. ictf, Aw. /. 218. t, », tot^ 
/aff. 174* Grtt* i«- fi«fi« t U* Upf* f(7* IKl* *ll- CteW. //. to. DM. ?$. 

\*f*. Chcflfjftojji, calm con: fp«Um, <r fotfo nomlf< 

f u TA1X J: J hK^-:kJtJimt» t Mn: ^r^i:il!c iwi:.*. r . c^li* 

ctacfA^e oH« (ciixn vnhttm tuUntwifam <*ntm:<t t IU 

t|u>E3Ji, (Vtninr^u* ftmirj i^k^niV;i dcTiAOariir. Siyltft, 
ci^i in fc*: ^"fi*« i>«» fcow** t&m«A, in n^fii* p :jtitj vcl 
dtfAef , Td (!«p!«r, HSrlui own . i^unicur. Ail fp«<l- 
£sjiAL>!Eflin«t» 4 tdflVccift pr<^))» fulij r^ivlmti (f*. 
<ljm i'lf^n*, p«i«l£[E t lnffrtx f j:i"i iff .-«f j, fiipcnrc glj- 
tf* » feeculcnti, cib»^tiTjfjj T h^Uttt limUi*. in aurjyci 
Uft<1ul>tj, MalMWI, f(d |pnftnillB«. Prt««« f^ic«m 
<f t^jrn h-al-ct fii'';T«rn , fiUtb™ ytrttaxm , oufri plu« 

iltt imi.i, bm4 f inline UcAmoi 1 pfcnjm^K rl^^<. 

rulot Ja ipom <*ilIfAo* , t;mtti<t<«a1cai tcr^lcut , ctci 


W«4wtt««rfinwnf^ti^ \Jt3«, «*■«« 

r: f Jr^T.sirn nifrttrftaiflr vomclct , Uku a U*m 
Ni MM i* * Smnmsw Lrt tn* Wb« ai to *i* 

(r iK^mtiin, Mete Ctautf i£rs * nifap? pn ftfj-t* 

fMiMwf #>fr«*Srtf «rtt}n!nT. ^r^tf ^=^<*»? 
btft Wmt um ^fl fcswMi faE«n rai(Wft» 
(fa B^4r<tf{Mt"< ciiMflErttttttt w^ct tf^"lK4Jtct>lM* 

hit ^(ftli ilfll^f A3 *to:c *ir+, irt*i »tr«fyj 


■ 

hi II TAB. 3i!. Lrt. Ibcri*. Cerw^UilN KrfjK. toe. K, G t. Ail perfiialucudmtm i£ccodk planu , . cuius fo* 
graauocutDp 

1. In ctlidioribus rcgionibus fponte crefcit , IQ 
Angha iflbwu colicur, llorttijuc ni<nfc Junio. f** t i*;»r/i%f. aj/, ScUeia'Crci. nifn f- (Sic ir^ift tfo etnem S^* M > **** j. Ri<licct <i folia in mato ifchiatfco hudaf unt vc- 
Icret. *(*nr^u!iUiIicct f ctamiaxuni;iapuuinamix f(i; ta*lokniipaiu»nponimiur t hac oWrtuHt iwuli t wtfloftn, mil @(bMnfii # Cj*fiW » ^VU 

n(Q Mil pcrquatuor, m foniniv vero per tiitu vbec ton Ititafrn ( $bftUd«rt ««f«' l \f « 
nwHio bom imj>oJita mncani , poilca<iue atfcslu* 
Ioc«fc riDO « olco Uuoiur, I 

til. M (£ W 

iritorfrA* malum ifchiiticvm jnm'IS 


>. 9JJdti ftntd fa in ltf#i tfifl^nt HBi"<f 
fie in ©an<n yi^ff , ttf » " 

ift 3uni. 
3 bep riiicm Wami w«i too en» gg**SJi 
BdUbcn ittflfn blaton ftU# W£ti* Jt *^ 
%'cin un& Jirt fltscirdftfrfn. i Si 11 

Ml 

sail 

rtfl 
:.V 

It* 
■ I !3 

::■ 

::■■ 

'■■; 

a «. , SOU. QBH. »*w ■* **■ J Si?. «»». t ». jj 7 . LcpWium R£ (UH fc ,„. 
£-! ;«. KM. JJ. W*. *,M. I«A 168. Ap. Kr. /. ,„. Cw( ,. „. {* "£ 


**>. 3*4- id. j4>- **■ Dafifc i?^ tattiuihim 3- 

//A j. 99DM- SPEC. Ibcra 00 Ijfr 7. R ft 918, Afenfr. 2?7 . Cf( fc tol/ , lft( fc M , ff - 

ok**** /J*. «*- ■>'• Q*** **3- fccrfsaidanumica, lipid.™ , Ibcrus Y>w£i£ 7 'V?J 

J »./■ 1. fcw ■ cifdimarjirt ItMre HlMilfL LepUum Pauli * FMi JW «g. Uridfamin 
^U>&«lb«b Mn u& &<tb. !U % OriAA i 7% aft ltf . A>JW . n * SKTta irSHJ 
^ ft *f. UH'^m atplli ofaum M». tel4«. *W 8?. Upiium folia Itrx&aio . fatu&i fcr- 

^ . ffl ff*i»4 1*9. GntfA /A w, DflU. ih. M, Un . iloribi* <itano,i> tenet*! ia, foEtfaS 
^ bmoliDi km» 1 Cipenonbiislwifibuf taieg^nini* Am Act. /A 64*. ** lb KaUuittdm ar.£u> 
tftfcs fcifr A. !*»/. ■!<* * 

>W Ncii. qu»m h>c Rlitlvvrflfau £etinfjffc**e citii- 
ift^i. <db lUriJr E«Htircij fulio d P* 1*. fctpc Coniva- 

J W^it£ifibof 4 a ^*J ort«n folk nnftri jIiJoii f.vn. . fcift t«i«i*wi. J OM III 

<l inpfiti it p?iali» cflntfktsii flljffoi, u fci ii"« Yft «)x <«if[fkiunrtir vc! plan? »!*tl;iuti*. 
ft^upjttf. fetadtacf&m fcrf*<nt S^uvud, ralfrlonil- ■ ■■:; 


dIMfe C-B. f. f^incM.t, bisrunB«& Btdm.feQtU 

mil pf emm fcerrn etr^icU tt&tr«'«r ^tii:t<r at* ^6 

M1|UCMI ir^r>r:<be:(EN sMBP<nMi«:<t t:t ( c." ti&X 
Br.[«;*:i:#n rts^ in^« fc< Iqiuti fcic«n intCiDrr Mgj fa 

tor om Xtt p cttrr DMUfjUpl m Se f^ rTetct , ^t r.w fi* 

»*! rij*n f«s* fti5 Un wmkb Wti.< ti( t :^;<is r Lti& 

i .:- Dit wiiitiutf (iia t«ic, i- : ; tfu rwnKrt 

w^ (tit dun Ktff.J^o ^tit>ra NKil^tt U>> Sitff u;ii;c^a 
jew e«i^Nif etttil o:j (twfli Mrcta* tu inert* * in. 

tfrt ifl f>fi: Kent EP' CC<r ?i*i?;tf ^rri^tm^ > (U^(:i^f , 
H{Mot u>UctEfi<t ti» Ktprttti e£Autf*$<Mifmf TAt }i). tjf. Strimotuum Ctm* <S1<4apfel , ®oriwfd. 

tAiute *d ores [«<!« cxtcmluotur t folia tuun* 
tt^viji (un, HorcsquT albi. 
1- SpoGteproucfrt (/Uuu ail (epet ct In rutScratts, 

tFolLi Manual pro rcfni;cr:o ail amNitU ct in 
nnifraiKftMbiJt vttintur t icmt^a fopohtcrJ^tl Ct I\muiic<ic Peru, tP*VH?4H>#f. ©ij:ta iitio binhlgraftnkiii t;< ^it:n»fji iwls. 

i. f^ttta ST»iiit wiictlt npit& an eittj^anKn 
%<UiKiititt&<Qf<tfttf is Mibci (in 3»lL 

?. ®tc ^ItiTttf tr^u'tfu aittac a(5 (hi rul)!(n^$ 
9?:sm!f- tvciuiisAttfid>jiArAnit.lhtti cn^ir:^r€«t' 

unfr tltautcuCc Knur. ^* SOU. GES. Stntl)«n?um ^^r* //rt*. $4* Wirf 
^*J iVrf. 164, #Aifi, 4$3. GOffA ICA- Cttfcv. t? 

aawia torn* t. JJ- rs;- Atodni,t/. 19-Sinmoncuin 
* tiqt. %;- S. liw. 177. rX ^. 113, te> 41; 6i. Stgr. Mr. A 
Ir^A j;. Cirfff* /A 4#. i>*li\ 70- A 747. Tctna t 11^. *«^jt, Cii". 31 U t SOM. SPEC Smmonii Ltfn:* icfc 5, ^f«j«J. W^. 74- /- 41. f% ;- Strunonii C Pomum Ipuiolum 
™p ftf.Sfinjoii altcta nupr f. Taenia ^uliitttljm 7. It, tit. 624, Stramiyma ftn Oattiramijor focii- 
^|*1K«»r|iintt(oolilongo Hr/m. /„ B* fSJ. Stramonia COatufaj foci^Ia pomo fptncfe flore aibo /ronr. 
»J* r |*P* /?• J- Slfiifc.oniufn rpiiwfmn Gawd, 34S* Sirim^nium majui ilium iVdi* /ftj?. /. 74$, Siranw- 
J«> "turn ct \utcati"* ituclu oblotigo tpfiofo Motif* UK 6oj* Stramonium ftuflu fomofo ob!t>nt;o Ho« ^ r . r «i. up* AtiptCtr* --,. h.....!.^. p.... JtorA. A art p. &m<b, 11 *■ fc. 84- A>jw, f, Jigtth 10s. Bt^- /J> f>w/. 
«P-/. ryS, jWiwr. /ir, ^7. Stramonium tvl^afv Ikrc aJbo //«jJ, J**A A ?o- Stramonium iruflu crc- 
"»ct pcniagcno Wjff. ^89- Cent* sofi. I?erjia. H. A|;^ 4*- Stramowum C Datura *»Bp ( ;S. Malum 
*n» a {{liioiiultnt Strunoiua%ocatum forf tia, NuxMcthcJ Auiccrmac Cn*. Wort. i6S- £. Suti Mi- 
iifcS?'^ 1 Timih Cam. fpir. 176. Sofanum focrirfum rpmofiim AHub, aag. fftfrra. ^7$. Sola* 
iHit^r 1 l,itf ft«i4* CU, Pi)f- 47- e/i'A JA p. 11. f. 1 a* Solanum foctKlumwomo riwnof« oWi>reo C 5. 
UiAffft IlUIt1 P ™ (piiw.l* ^Ulongo (lore cjlailwitlc, Stramonium vul^u t!i\Uun fai *fijr. A ii;^ Ua- 
KSff **¥* %912 ' l ** w * <"rcan«n it. Eyiat- Axt. Ord. ihfd. i*.J^- >. I>*tura (lore maximo a!- 
hi? V'r*" Uamra iicnearpiis creCl« ouati* £j». /A Cljf. f f , rf Jivr. 'igf. ^41^ lVatb. tf-GartU 
lilt JT *i*'*" J - l>Jturapcricird«riiino(i(crcdii ouaiisAtM. lATrf 4J- **A A I7fr no- 1- A A«* 


f^*«riik*i rr ^ W !: f; 1 "" 1 *' r«iobih, Dwpili 

PAW*" 3*m. Stc fJCri^c VvfUl »>ir|f(Ceairff*ffflri*MM' 
S<t eiiwrt Ncfrp, Crfrutfltn r tptMcti . *flt«!<« etd^tf, 
Hjfroarcfft uu& ihth^fltet Slatur tirwtcc ■ftH nMlfl 
««nr^f Mm, auf KlteoTlClMfrPl tttc«# ■»«(#(* 
twt« ^UMttittt tcfrm, 3fl tin HMif fl#N l<r Cm , I cuiiwU Kttll d^iitat dtuibs, iou*Iu«nt minou ci fir. 

ftititff tqsMiflAi (tcAtim* pJiuUm, roptotu. p*w*fc«Wnj 

Wfrnas ft* *- J- • >• Mfiul" 1» »«M*m «frW«, v<l m* 
c«±ajfr. J. |. *.'**. rio<fuAlf. &itni«fc**i **»* §•«■ 

uM*l pitft«jno <«to <«dTw |OCHtiXlt\ Jl Kuruirite 

toe,'. *m^ijLnobteeriaic«^*rtim//, fuftipcr* *'M*- 

iifls CuttjJi* pan fl*m *|* ,*- ** *«*** <«*«♦ Mint* 

« cr Jfl* t ofciufr, MlMrtltato ^ confix- Dum coioUi 
■iKcfrii , tWctirii eocolt in «ti**« mulatto. Suptrhf 
cni»*bi pJ*t mod* ciikftrur, NrftHop WW TlfMb pti —, 

«l djul&tuf Jb*fitont*li!<r p«pt ■***■ d*<W*iHC lur"mn, 

SrfltftCftH inf<»iofi vlridi otbKutau pant ft. 4* *• «• H«c 
r C*tit< f s!i-fl'> (c&fUJ fu% <u a ncitftf MC fruAg , <;uni 
inftrJu* opjfte <lff^;lt f vix qutJtm jEKtcTcit, fed n»>«P n» 
Lidior Ai rf ^uMjiiJiT^uJiiiK *ea4l^cp«lunM;£t*nl&:icfli- 
u* rcdcAiiur fr. f. «. 4 t Fmflut tct4i*!44fi£it ta nowii- 

Itaii i/- f ♦ 6. Spume hi quiiuor vjtuit ktcdcnrct . vnkA 
rfjjc pimento J-- i1::u b;^::.i!:nw diuiJumcr; ficti tcctmJimi 
dO h mWOf fe J. U t, imnocilULLLKIftflKflitxartif- 
fcimtmiidi <racii ipl*r JbM*(et ^*K*iI«uI«<mfj:tM <a- 
gubni. ]1urir»*tii'fi cplm fc/in> fill)* <f! , fitfutuar iliK 
frrli pJftit nftnin <-i;ni jmMra ci vjiocjut litctc im<^^«ob* 
Icnunmr, «r tn femivj f*nc du**tffrt£iK bmlnjc tafej* 
^MtdtihruMi it^-J feme Itiptrnc bttaulaiii, ic&rnc qua* 
cV*Jo:uUm >i!p« capful*. Ittalansa nui,no ftm p ft iyU 
a Hins fix, *t IIALLKKVS dicir, diuadlHit ffftit* *-£i)Cftttl 
cc -iof* <t *<nUrimU (tmini /|* 5* »cs qu«c iatf&v ttwtt 
ijujuJ^* p*« f<ii*piSut Nigflti-f TCBrfuniuc t Sf<: jfi no< 
rtf*. H:«f*<pjciva jlii^coftfjtiJjnj^ fKi^dJ^v>lci ?^«fl, 
ittMiAiii^ fi JJ f/i^ii et cn^um fru^tvt liiuvi f&tqoe fi^u- 
cfplctcnut. Kalf* cntm TKAGVS, LOiiKLiVS. VAK- 


:-- f» ; t:l e^ca cttf *lii*fcn' jjw >; J ; ***■ 
»i«rt. p:t<«^f..EmHjf: Wl ^ t: , : ;:'' 
t«, frn? a>« UK ;&*«*$ ^ ^j ™^— ^1 wiT - * - Mq fjE$c cuJ I'^iv tritfta iaf. 
trtiiliw4 /♦ f, tuNt. Can 


r=fnn Cic ^[:mai&({f< ttrozttfi 


a Hum. ft i«! a )KA (p;iicm^oc:jnr [unburn finxcium frii« tn i^t<« !^4f«rn l« <j(uct 3iii( i^J: , «t iiS 
Bra iMndlMHlHI mr&, uc)c 

fH>rt :int<cr^icf f St< JiHitl , ha! *j (Jt*^ ^t* t- 

Nf^lt ftp * It(L« %S'A| , v* n ja tti HlyRi 

rM:ri wi WiecitJU'-M«n V rM. hj rfaJSL? 

n^fififn:rt Sfii^f, |t^iti stir rrtUQttkrtf*f t; ' 
mi, pu^duftrr wn^fj ClfCflt^mt etifiti 
j «. icsr?cutsf«i <iiM:j!b KHfffir.tytbdt:! »»u. 

fiftttiirr i bfiia o> mar b tit IMw 1^ 
cldti t»rc^^* -?ur gjttc m 5rr 3rO#t NcMt r tMu 

IIA** JJlCtotiNttflGrtVQllsruJr U« tCtYtllA|d l .*** tand. £r«ia Nf in^aitiH M lk<M,\S, UHbLS> PARKINSONS u& Jtt<rc tnt KM 
MtnWWiWi nt>(*rii total Dt*j( £4t'[frfic!fttt;GC&it>rtuia>aHal> 


TAB. jij. /*ir, EoBrjt, Ambrofii- C*nw. %eh>«hiutr r ^cflu&mfr^at, Sroiffnfraoi, rfafi*r?oii 

nidi 4ruii uit5 r^lS)l;d} ^ruuftWr. I. Aim 1 Jo pedtm vram cor.fi<tf t folia v<l ex In- 
tcoviriJcm, vcl luhcnrcm t Horciquc ex vimii <i 
rubro Rixcum «lntvm obitncm. 

1. U\ hoMii Ar^ti^c femur, et t)orct luho t Au* 
gnlto. 

j, PtaRUc lut .is t'triut olefickm, apenens, << 
iJilucni cU k iniFmoncf • pir^iu vilt-dt et unset tibc* 
rUi cimdithcibie^lt^oiweontludc. Etltminlpu* 
crpcri«i)o!>fvipol[ psnuiTi mitv^arc, «<joc lixlno* 
rum Huxuiti |>rornoocrc ilicimr . ii vcl ifccoOum 
etui dr^utitur , vcl moUa vjj>l>f gcniulitiis attain H 

ll 

! 

■ 

W 

v- 

! I* Die ^dtftiMbcn RtUrn, un?tififidiii4W#M2 4. KOM 

lr*;?- ^59- 
D&& 7?- &&4 


GES. Ditum firoefirc toLMtik >?. Wi#. /. ■??• Ch<jiopod^m roiTff* (rf. * ; SOM. SPEC. Eoirys fe^: i$i. nj?- 887. t^c. 1^4. *. ftjF«?- f f^. 
t&J,ffyt \M.KGtfa ffetf.zc.0, fc C3r/a(j». its. Oflrf- J4, t*A* wq*. n?. ^Jcr, 
91:. r-dm.47- CfrjrJ 1108- f^t 89* U.fA&.A$.Q t #M. F. »./ 3 t KJi.h$*S. 1 
bmnlcif J. IT* //A jrt. Boiry* tmhrofioulei vi»l«iri* C ff. P. Ift *r*A *©■ 
ftior* L ruwcolem Afor^; //. Co«. KAl! }i. /.'?. lAm.^a. ?$* Chcpop«(i^ffl 

fw. IS. Qtcnopviittnii fu»uc<rfcnt fohn uucm* «*rt. * 3 « Chen^podium foKil OWCff jtfjrA «1* ^ 


..r ;•'- mtmlinuJiimuliifi,!,. tnt«. N.CM-i^ ll.'^f. i\'. Alii. miJ. 109. Sfit. 
ir*:o. i(i, UKnop&dium foliit Qouatii (iibhirluiii ItiU.Gtttl. 10, fr*7 irj- .>"■ 1 

1 


I 1 
p 

tat) 
kn 

CM 

I)* 

itei 
cfca 

:: '. 
Ml 
Mu 

MM 


f », m fcw<* *<« * »«WJ « fW»*te gf m 

r A^i n*H* «"**■ ""** "< fl,Tm i ™* cf,:rT ' ♦ Wrfa* 

J " LH ',i -; t u.iii, jI'l.i ■ , fcrenl pfdoM Fit ntnrlbw, 

ESruf*^»tf*W** rpi«»imilir|«fiiw cmiwc*. qui 

nTJJrtpi^rtur, quwrmflrttfur»*um Unr^ijvHJic <*- 
J*««^ C**f. TAB. H». « Jil- T<4A pUDU rnttl rr^C?^!*^^ 1 ^^"^' ■■••W M't A^tWftl tilt 

c. lu-Ht^r-Nit, in **< tfMrm. rafrn unt HAftttM 

SSffiy Sffl (,ft)B «f <«<a nnwurf rata tuunu , 
niMtclMitM Mra) tififn twtym etui toctuttf « c&ca 

Barium nqM«|ntaNnBiaMc Stttbi*, tt<ia< («:Kt 

imp A-? wi^iatt, t*> *:$ Mm *r:mr<n$< Hncc irtwa , 
total pie rum* tnnMtfti . tistfcvfittfn&f S£tfc«i tr^r*, 
■owcim kCDKMfhtaf lii^tAonltftMStarmwEf^t* 
Itto, tara fr&rrnbcit wNitmcie m to Write itaniu 
ftxur. ««ti h« ic<.imb ju. tflfil. £i* flinjc vf^if Ttf,m* w * Polygonum. Ctawmodil G*m. QBe&ragj QBffltrilli Stompat, JQblhQif - CMft. i* ©er e*fiK|fl iwri> «tim ^c* Ifln^ f We *&t&U 

j. Gf tc^ftstcwll an^n^Jc^cn, utflifibfli 
^MA|Mj un& Wtijr im @omnfr. 

santwtf intaii fit fuMfnO* rntfinb f un& iu^iiiw 

tl!t^un4ca unO ar.ton ?lufflu|iin $rlratt4f. Scu* 
fctK4> twwr fie bep rcthfu iin& fni|iiut<ifii aug<n. ma^aivirMlcm, fh>rcv aibimi vcl p«IItdc i^bcn- 
Ira crfoc em pufiitait. 

^ Vtx^oe inviis cttlcrilibu^ l0Ct» vcgvtlt » lUirci* 
fl>tirti«ltttC(>Tof<rr. 

{.rr^trrririfcraiucm. cxficcamcm ct *il!lrin* 

CI, quim cxicfiit viftuWm* vc vulrcurU mc- 

foirboi rf«qi*c cxcrcttoiiibus auclis , ic cxccrnc 
c«^t in ocvJcTum inlUmiTUtfcnc adlt^ctur. 

4.S0M. GKN. Polygonum R&wnth ai* Qt./ 4 14& tt|?. /. *%*. ?oor*.tto. Mj&. Ctr> 151. /;**«; 
Lft«:. &«Jaf, Mr£, 3i, Smb. it* %%. Autf. Mtf. K4- Aw. 96. ftiff. C^I lit. Hevtbjt&tS.tJrM.G. 
yhUK 44^^ A>«M- tfjff- 1$*. C«;f. 30- tuivp. - ? j„ AVjiw- 1J- ^^SS?- /to»,si(. Hm,i,yS, 
U0xa,tt. 17, &£ir. /. 104. Oilxb* m t Bag. HftMtf. a?2- 

ftKOM^SPRC, CcMLnuLriTfi fi>rn/ t ///- 1:$. Proftrplreu Oo^l. :)f* j, Polj^own mifcohimTWp 
ISO. MigONii m« Cffr /ioir. 171. K Polygotitim mai Mrfyl (j<. £0*1*. 504. j. itfATfi. 676, A /J, CAv. 
p.<|$, rnJ.iij* Lwi 111*. Poly^onnm Kwtff. <SO. Uu ( //. tf^. 1^0. /J.^t«. ;2t, ft>). it<* /fjc*. 
itS-CnV//- 17^ Dzlih 121. Polygonum <jikk! vuJ^o Ccminot'it Off. ifij, Polvgontim vulg*re » San- 
pc«u, Ccwumncxiia le*, #:*,#• us. «fit% 179.?/./, 415. Polygonum kiilUium C. &-fto. i$i. Afori/. 
Kfm9.lL f?i, 5-^.f* 19-J^-l- r«7fl. fro- iM:^ Ctr. mi* IM L, B* jc*. Bw6. /. $S- Znrkb. 
J(*Jf »i. C^nid J7J. X*p? t $6. DtU t C>jf- »fS- M i*s. llfjf. J^A ///- ig. /ju. ri. Ufp. ifj.* 
Ij. torn jj, ir^if. Mr, /. i<*4. ti&%. II. fraxf* 19:. jVmt. *ir. 6$. Pciygomim j; C<r«umflotlrt 
m h HI 574* f* l > olv;ci; , ,i:ii I* mauiv T&era, 1114* Polygoiiilin mat Vi;lgirc Gerxri, tf\* t'dvgoiiuni 
ri» \^« mtu* P^rt. 44$. Polygonum vutem A«f. ^>w", /. 14^. M0, /, 1^4. MM, Am. %i^ Poly 
v /rai v;i:f lit-rot-jni iQfJrt, wi 114. ttrfLGottt. %Q. Poly^aiin llorc allni «t j>Ltroureo'tlio<}tiinCcn« 
utirol-4 tt«i. J*f. ;. Polygonum maiush:ifohum IWfcxt. 113. f*tk iti?. (»*[. fr. P^Iyporum kauU pro- 
n<n&«ccivibKco* fol-is Uuctulaiiv intc^crnniit Ux&. AUt. vet J* tS$. Pol^onum cuulcluTbaccoannuo 
^'J^-Ji?* Polygonum Itoribus octaiulris tr^ynisaxilUitbii*, Wi^ liiKc^Utij, ctux proaimbco* j*,' OctdtWW JJH,, ^. ji :i w- |j. //, Jw ^ £i rfj //. 33^ ^T^ivjt ^n/ui, t\4cfjrn . fjnio{>ifr, Kp<(i|«m t «nl<* 

iift*BW4bici t (rftfii I'cricntii Ti'ft^t'-.i. itj^jcdi- 

"ii RlWtarH, v<l<!i]o, uro plorct c«niun«I t 

■tTTi;-nr. olleriori /(, 4, <t 
I)c rain r a h»iui nan «>n* 

ttU 7* * pw*mn» : prlSPti ri»im T ftmca ; -.'i 


fur '4 ^^'•"uuw.ii.V, 


3nm. IHc orwu< mp «a to: $lutf* unt> Nl ClMgel 
rip 1. j. 4- t* tf* 7, 9- »*- fm& bra bbrtcra sod mi5 Ntirw 
kt« Ktsun. frix ufriu \ iati< ^t ilk Untf + 1&&&tt, 
InMctthilrt psiMtw^nN VHcCl MCtowlhlfrta 
Itfctn | MM all oo) frf r Ctw * PA Cr&kw M ^*lft!*« wr* 
frfrn, Bofrltifi Mm) t h f * tttftttina £rttw, un^ctr^At 

tciKC^v^t iUr 1 u^ N><n cat Dn^iNnf O^cf'* j cui^ttf 
t!<t» ub (ic in Hr-Uzqt Rvd, nctbra rtn^) trii^r , uti& 

«i fuU fr««1 <c wpufo C B, H"' t <* >*- »»ft ML T*. 

I^i9 t 1114. J. ft. Ill, JUS, 1 r: .". I r ; ^ r : i' I . . ' c um Jryttftji 
r^tl MyTClbOl pur r u«l>entlT (j* UAUr I. tf, |hittir» 4ll 

■til 6(* HINff fie ?- t. nibra ouf cmcr fc jtt tfli C(to>f r 
WW Mf 0iMi K* StfTicdl n*flt<Nt, fe *terr= t*fl<Na 
ffifcifltr DAflNWlMfftnfn (if* ^* w N- *'" V* 4. 
Pl^ M Nr Cm te i. ^ N^cfltDtt ifl- 9« g CHWNm 

t<3l((n |ri*(* Kt HI ^lumfTHcf<n Die !3Rfl?^fUG> m 

fur, ^tlttlfiiiiif 9ldtt6<t)l4<t^ ■*<•<■# N(d 
D III Cfft BUjAtuf <tfo , qwra ijuiw <um dei»»U» taWlDOl II* 

plriHtAftrt ft. 7* Owiiart m<6l«J*» <nq<irt»» i n >ht 

crihui tmllGnt **?»te:n» **« i*» «*** *ftkum nudum, 
■ tuttan bm. «ufi» A* I *• i*. «»*« inuoft*™ P** 
|rr«H»cii» Kifloftt, P«*fi:*f|l « Fjjgowm m*£fl«i I»j- 
Ui jtfimuwnv Mm oonui lu« , IBM dllMl » £<n«; 
cuiitinilt LINNAEVS in imua Centum <dii*©ne. Cd 
<rjjm ti«ic *4ftncir«n. nifi n< t It«* limTim, Monrai- 

ali« r-v«cr&. einfcora fcmiait nou* «**«* tamufi*, ei vc 

Uot MCMiit HALLKKVS in H» fi*«l- re<*e Mdwu, qui- 

hut HtrnljriJ * K«cifiiU fotfn ftp««i- il fiit mifctJti Intern 

fiR. 4* UAffMcfttniatU 

t( brr;rpmt wEfMicjiCTj itfj »» ^S*.£S i Ua (; in erf hcfift e^ttmnn. Utn Mc Qri^ : ? tc t ■■•:..'■: fit ta firifiui!iji(*n, r.:dc£<i, 
ImiMii to filbert , PtrScaiH on* Fipoftrwii Utm tint ittiT< JUtoUfctoi n! 

ftttlto, Hhlliili iwwn im* W« &fl|JM t<rCf*«Ti^W5tt>Kf ffi:ifc| f WIMNj BdUtti £:i=*:i tiyS* 

;t*,t Ufa, ^ift(3*UnrtDnurjmtifEr6t«Rd[f. iii»fb*t hr Mr-DtnMfl ^tts tttflttpwrttf, hit*. 


! tjt CMw Hi™ &« Hnuin »w Bfa dpfffutastM (^ lift! cm & ■MNCwci i i I 1 1 
TAB, ;t£ ut, Cyp*™ toaga. c<rm. tangf Cpprm W$*lt SfflWff QM#WM 
j/jr ;-C\pt[u!. W#. Juncia luellanida* /«J, Cipero. OmL Souchet. Bf(f. 

I. Ad duo* pctk* furgit, plinca, cuius folia diJi*- 
tac viridia . Hor<»que ck viriat br\nu dint 

i, InhumuIU . pifcitJoiis Angliic lo« prouenil 
quidem , »<tix tamen « quae in iihus o)ticntt$ pro- 
iUlf ex lulil aJportfltur ; Itorcc Augulto m<i\tc* Qtzt: t Kite u 
Wild. Unp C,^ hinc inliitibut pclkiHln. robonnilit iniciiini* % ct 
ventrii dolonbu* mtri^iniiit vtuq^tur : i*rtJmoiitft 
rttim vnnac ci mctinfttt fan^uijut Htixioncm ; nun* 
nxilf: rcphalicirm guo<juc cll< rcmcJium cxslifinanU 
*c in KftJEllK pcopuiant bfEI;tun, tic i^lumm giunl^t t:cun* 
a. 4Von fir.t« fie in diii^fn «*ttfli^au;*% 

K^m^urjtin, (* man UftttA in t« 3«^ 

f. ©if SfcuritEii MiiMiiMbwaiBc ff Mcwn tie QBti^e iti t«ie«, ric^fe^^b 
fin, tm$ in tat»^<i*intriff- Cwt(^:rata 
llrtn imfr Me fiicnatbiidje dirioJt^. Qc=jE0b 
lit uiikv fete {\iu;'iAdtf (nta %iltclf idttafcr 4, NOM. GO. Cypenis R& Mttb* 132. <&£*>• Atab t ij^ ffffu, £, fl. 21^ PTtoJo cipmt sitt 
J7<. jl^M. ^4* A>«»- lCJ.JWf.l- tlf. Sclrpo* tot. (i$. AtM, rj- Sdioeous £Mf3.lkKii 
irjcfr. 331. £.uit>P. $4^* Cw*/* /• 14s* iteW. 13. Mulfun /i4^. fit. C*ew* 17- 

c. ROM. SPEC Cypcfu* lon^iw inc*!oni* AJucJlrii £«*, k. /. ^. 7. & /A ccj. Pirf* u^. &** 
ap. fUi. /ftfl. //* 1300. *Sy. //* 41^, Cypcnrt Jongut inodorui germamcui C^/4v* H» I** ■>- ' 
t* fi. 117- Cypcrui lon^u^ ir.oik rui m^orTtJiUct eartno fcrriu* A?o^/* tt Ox. "A JJ7- *■ ^JJ 
jfj(. 34. Grjmcncyperotdct ifolliriuim fcluict CtflM icrrua S^<* It r*tr. ?t. *A ?9. ^*E?i~ 
oUiilimo^, fo^jtet c*rb* ^crntiv 7«vr^ isg* jtfMr. it. $cif|iut pituHm a!titiou» rtaB* i^fti^ 
ru* palufl/j*. t'olui <l <anr>a tcmtit S<ht?thf. ^7^, x, g. C^. 7 - 1 1. jtf&fri t\» ^rjn. io(. ftp* ^ '* 
Schoenui cxikno xenti , fol«i nwginc dorfoquc acuk^ttv tin, ft. Sntf* 3f - fifi'i "- 1^ ty** l ***! 
<icoJ. 3 j a- iftr&w. It.lip£ 6(4. C««- /. 148* />J*'^ t 14. Sehocnus rtdice wpente, t«!n»o&W 
culaio BCfcdi Ibfjii tri^ticuis in tnai^inectdorCu tl«miculii [couifimc ^cu1cu>» Cle£tfib tx sdm.&'b 
It. MtfiTais HiU. ici. Cwrr. 17. W» minom (*Ji<ptji f^iru^i , *f rmraitfjrm itj^ji Infttn- 
<mftem rcnuiniiti vrttiii , <x ^uitiilmi turcvil l4*gl . K- 
rttrt. iiu^ jiicpujiifo oSfcuK ftii;ti<tt«t erf* ftflHi MON- 
TI I* ti W f^tnieuJii noic cf>vinucn foiij cmincnici qut« 
loppi fonf ofirtM*, ifl^«cuj t Aim*, ftrlvA^ &n^n *;u. 
nliuu , fcrcviquc vi-^tm oottai <ing*eHj ; ho*uai nur«i* 
b«, «t tulzt la <«rf> pine nwtiii *^*flif . ffrraU , Kit. 
iiLiiiaitquc fplnU ffrrjil*, furfum fper^jnfibut «Miu funt 
\u-rrj-r:' : ■■'i.lr'i Inii if r- *:" ir*. S.^-^n. r clttml f'jri 

Halcufatt confttiaii « nfnli t*(Dpotium T qdi ti foitaron, 
In HMMttMIOI eduAomto. mkb prelum, « hscj* 
MdttM t«nft»t Krtiibpi 4 Codim^ viHnqpt KwU, 
d<nfe t< b c»fttu:uai 901IS <«>t*nt» eramur. Confli" 
k<«in«bi-uel »=:ii*«j< u <tik< v*\w< t \\ im\v r n 

pfoprio (t id itnVrhjijBip4fitit foiiiiC*stfrerfli>, in <v\vi fi. 
DU Utci <«iTiiB, Aylum irr^m <jffhofijm^cWfi^Jum *a>U. 

mm, <t 4a* vtl (fij *jmina frvOti, qd itIcm In rai to- 

cuilj mw«rKnf * tatlorfjf Cmco «£c um rpn*cf km , »*l til 
MONTI dfctt, pyri^m*, «i Pigro Iiu«fc<ni. c^tiofl^ 

rpmndrt Am UHKAEVS *Ii«jtfc *d Sv-hwnum c««Jt- 
fuat, vc*om tf^-*^, jriftifwob, oujtIuri « (ctpen <jn. 

c«A(»,quj« in Sc±««i ff«i,**i jdf«K, in twftrj t>«a 

m«C pl«<* ; fti« vi dlMndum ami cam %*»- Sel ium m:chkuvs <i HUURV8. ^™. ©w tP=r^tl K*r tflani t* ^1. r*j2 

fms mm. »u# rvkr cilffiw *'™> rt(X * 
acutcMfflkM hntatc ixcRty 

(*ls DHMqii ctcNt dhuwftni IPJ*t; 
|rW u"D MAi |ln& * unt ^irci;» a ta :^ L^Iii 

as fi«iM vtiti rirtw, atffJfjMi MW-" 

(bf'iit^ it^jtc, Kt\it j.fir!.* lU£tf- 
etfT^fti it<J<i fi4 m mteHUn ^rf< 

<micr C:<^t anf\wnttt &U\tt n»*ItCf* 'l"^T,v 
L^<up*i tfian, ^M j;n tftVlhn «:: :*; 
ma, (nt4< <mro incUIUtiT^iin 

it Mr CiFi*" 1 (rthitUcn er.-<1r i^r ^*t r^ ■ 
f£hn=*t<Nn. 3»m*cr i*Nn l*<t#i w*» ^it 


1- 

lit: t . t Nn ^wtfletf tint £ :w4it ■ lata tirfr ttoi< *: e<ir BaWnph - J! 5 > tto*«r GwrJe. tt-t Amwoio, Horde Veilao, iWd'An on : 
0rk fluwd Mocmcm ^ imor. OwCi ■ 


hcrm coltoirct JOBo meofe f!or« proftrt. EEitai Mcote d*™. eifiejam fiber" . ex S BtSSK'f Jffi * l * *2 * iar «' 

,&& „ mm ii» «w. mi. m«fc i fc lL **« m;S It; 5XA& % 
C*ulc (ncrmi /m.7, JffL\ /A ^i. *©; a fc^O* crrfto 
fr-4 QsttflimjflLACKXC'FLUA h*« kerne aUUbl 

fc^nr AiM**"fti Ipfski, vii «*!*> dtffimjnjrc portntout, <t 
ittiiUtirn tout cflii . fitom ctfc rtujfcauif <^llji«jjo- 
la, a CI d»SJl dirtrnftmtt fpcckku comf oilum. Nol* 

ltc4Ttc* vt oHttiJtuir, ciiftk, buz limits ftJbetii* 

fcamfrtfi rr*<o, luetic tfftrtapli In lib fp«i<, 

<y«*t-> <■ pnjpie*** u):otof diClcur , *ifa*t, fnJi^t* 
pait fj***** JKj***o* o^,.- .|, H p< iiui la opkUlt kiB- 
tfiijD/*ikitiliM^ fluiti : « qci f>k>tt ftmt jrorjmhi 

fcal fiiwiJ p wl obfcutit m*do marioji Attn** niJMiuam 
j»fniijil*^*mfr r»ik(;«* t pf^fciuni, Ijr^tic in Jd- 

kbbtc tt cifjotau* Amjun'hutn *<*u» jqMjm fpj:is rar- 

ftnb t ^i*< iwifut cJ Amjrjnihi fiJoe^ii? rr^xicni n&u^« 

«£*, frici* vif i Ji^tn ^j>. //tf,/. ;oi* AVA ttftT, 
to, <u» UNNACVS *n Sf*t* h c. <ta*s , /Vm ^«/ 

U^ «hai r*^» • /»«^ #/f . fty***,y*t [mrsvrMif'Jwt 
itaf:<i?t4ruEr«m ( ei*fJ v«U>1k ; v<| cor*Jtj ^k| pi* 

win*. iftfdtB vtl qclaifiiiUiiin cil* , ce iturct 

ct» «l ^ul-^yf, ffLomjt n^lp» iret ci Oftutan 

bcfif^iohttf dcMfccflicRi t rnJ;uoKtUf fcfwnWo. inm. ^* bM( (MMHi tHA-H NT tine « M 

fc« Ray (caittf. cottar Nm art m NriStaS 

EfifiUS & * ffiw*?" 1 **! im8&l Vi fat IWn *25t$iR *?? Rfe !*£ S>" fl«^ « iStoSMl 

cfrS c-f , ;*« M< a Xt& £r«njrk «> ten Xi:.:, rnVOo 
An g^ngg^ «t (.^^^^5 
ml kW Hmrriinuiui^imaSS ^r ^rmtriLn. 

in Am^mhvt Mac Ae^iw f^irii mmnkt . iwlicc rS 
freer ft Mil* oauiti nncr rrtrn TfllfPjfiwiii un& BWH ur «bti MDI, ip*%Ki iru j cfua uicm . C'Tte c 

W£fM ^cJdJrrsft, (filjii n*t»Q WT htt* KrWBirt. WW 
JSfc M Wf ^Mt:y£Nff . OfUrl (WW* n»&rr ^ *aiur ifl. W^iww af<f^rtrftc Srr MAiftf (setfr. m bra «<f MH aabfirrt * ^i ir*iiirjT*(t U(l Trra Sri 


i*AJon»Jmcnn>a&cirawrfiigiht mctimnr, folia 
■ Cttl », ^o«*j>i]HJcriibcr*K;mcolorcmollcn* 

■■ Wftir in honis, flcrctquc funio, luTSo* 

t ** J'^^wlrfwitBr.c*, cxlicciMci ct carmi- 

ElS nU T r * Hltu * clcx vcniricuJo tit ex iTicc- 

^W.w^ircjjwaionc almquc pedoris 
■ ccojoc* , QMlnidiorw* ncn ixftrtu cc i. €f HMcfell t:* a*t 3^11 &?* , «c 9Jidit« fn& Mcnitaih rtr jdfl! tic %titaii4tn at* ^rm <R» * fluxuen promoticr. In re cwtruri hMC fpc. 
^irpu^ 00 "* ^^^ VuJ S^* honcoJtt fiturcia i. *Kftn rP*uijC ifcn in Qiirrrrti ftafrim Hunt ml 
3uti bju^r. 

grn un&*S*ft"ro<n, CtciTriin r>rr^nflbiurtiflfrir,»iifi 
oatKn Sufiiflrn Ccr SBtufj rrtfittl t^c <11«flepfun* 
flcit&rr fRtttn i ait tfterCrrt bic numaiMtttc diw 
MBitti ©left Slrr itir& mifcnn Mr JNnfejr&HUHty K>mL* ? ffl " Suurfil ***• JUfA. «i* W^. /* TI8. /rrmt. L. B* W* /«r6* /, I6t. A r M Afrfft. ^7. c^^v l)|. KcKhj^ « jjvitEd.K fat iloj* 314* tiiivr. ic^, A'rjm, /:. Wdcr>* ij;. ■M- fc Thymbr* Jcgtiimi M£jy. ^. O- J« S7. M S«- Mrm 74f. Tymbrt t^Rif 
F. 3* /. J* Saiurej* i^ TliyoAn iitcra £©5, ; . 


«*V 1 8». ft. A 42*. SWMii monlana C fr ;if>, : >$. /tow. t. P. * 37* Saturn* , 
7 fl f M k 371. Swurra ilurior pctcmm tPtim* 174. '• *8f* Pg* A Saturrii 
ft* JArtC A av«.//A 411. J- J/- U 17 -fe J- Sutiwi mofiUiu <luriur flccc 1 
itiifctWnim OotnV. A i*r. Smirm pcwntii* «ip. »w. fA 44, fofp.*)}. /fa*, - a V r% q 
turci* penrnnu folio fnucciac ni^*f» Bore rufc*ittc flrtjl. JM. //. « Santa pcduo^^**> k 
M>. (7- W. *f& !*'• **)• 3=4. "«• >H* Siturcii i>etiaiicul»* dichcccmri vcrticKt tw^S"^ 
#cafo 14a. SK«rc*a pe*luncwlis tlwbwomw tatc«lA<i* totaim*, fohb mucroaju (i tt $J7it ***■ 
& SaSftm fecund* Cm, fg. 717- C«Jin»niha trwcicciii buiiwc folio facic«c*tof C b W ** 

* HIM fete liftrtfflbm ■nqtcfrimit u**< wtMaas. ^'**fc /, io6. jirwf. t\r. 10* Klein: ffptX DdtncMb JTlKLvi'flliin* airfli fulr fr. If* I. J* 4. 

ftjJii ASrofJ , t*«l< , IfipoQ, |*!ar<4 <mim< ciufo iftUc- 
uelipfliW- i*wuk*» rttcofot, ooibui pwpirij o fin* 

^- : . ■ .: . (ilkrti fuU4pl«n| ■■■■■'.■ :.-*\ , rok^fiiflS . 
Ijdnift cuinit. «c(i*. credit, ftrc **quiIiUit p-;:J[<um 

<« pjfum t»ci|;iorc fc J. J* K l*bi* fup<™' u<tto * etc 

t..j , < ;t; ,(n"'*>. Ul* f, IftfrnftrJ iriptrtirti , L^inihli* 
nnliUii «tofii *• A nrtdij *. mkwiWiJt, «i ^ve^jmato* 
<1d jn&tilta'itat. FlUmentt. fcAifltlrjil wW, VI « *j*ri* 
//* It F-^' . *£&***, qvitvtn fuM » homaxjuc dv* 1 InlCfio- 

jj ojcJo brfolcrj, fubfOtudU >nrWli onufj . nlt»n non 

fu^rjnrtl fa U h f-* l*» l0 » (implcj , fimplki Wc %m*« 

ic!(iiii';'ui V- 4- f- Quuli r.m.- f r *, < D ( fitjn; l^>co* 
lundl Um*^ ^t & , «Ii« |«i nfteftte «r«Icf», #(, f. itm<t »«i« et«;i<j ; n<(fr ma lctw t>w!f Jg( Irt «HA9«ttc : t:e:M4 ^ f4a«3c«^4«q' Mitti 4(tcnl<t eif&. Mf (huh tnw d t^tie J 

i^M( m S(tr^ ism ^<asfGfKr.i:nwfiit(itdkb ■ 
>f^cFj Cun£«n t«r 3 tan on: maSiiM g^'Si^* bMM :« ICC vntttn mfl m OH Ml IKm f(w!< c^r wr**ir a» W MR «fji* t<| Zlumn ^Jatttl *r. ITl^ 
MM M ffNftf M WSNf a^Sittsmfc. 4, t-au (tflfi ctriiit^n epitt, 5)« M f^w€pT(aM 
14 in f«ialrunNCJawn£^^. H« ■ tf» I(W % J* ^t*<wi«u cmtai. 
TAB- 315^- ^^- Mawin*. Cc/ix W(«ta«, WcfcTdri, 91^ipr«n, ^aforan Gtmc. 'an^k. i*^, 
^r^L Sweet Mjnofim. WJ^, KUtorini, /r^l Maioram. G& Muooc > MuiofaiAr. &i*. tk» 
kin of NUytleyn. 1. Ctuta pctlc mcnfuritur. fclitOilute virittij, t\o* 

2, Scritur ia Iwrtft , flortrtquc menft lutio. 

j* Id m<irbi* CJjxii* <t r-cruorum ma^mm vtili- 
tatcm praelUt, owniclioficilLCj>atis<t licniicorh< 
p»t, <t mcntlrui (iojuinit prolluifttxm iii^ct. Lxtvnie 
fitcuJut* pulue«*qucorif>r*tot ingecJuuri ct cum I- ©aCfagfliwdllfiMnSuf b^,ti!& 
fa liift ltd:t flrcf^Tjln, cif $tvntf» n^-if 
j, idl^tt fid itr» in ®i««i uabWiiMbJfc 
3- ^dn Mma fiA CcltcLt-cti mit Ohtc cii 

C:: ' "f f )i-:i |u:: Jffl tfr £fbff tliQ tt6 TllW r ^ *> 

man tiff^^n uniff tif itcMiu4*i>Nn(;^«rf 

4. BOH GRS. Mhtim fiai. AfrtK fil* fly, f. f j7, Tmt». 199, Mjir.Car.^ Hfrit. U B- &t** 
AfrtK 94. &wb. L 178. «ip, p. 12, tfitpp. in, WfAvfr. *6*Mgik?0* JttWtll* jlf*r*»f.rti)-**6* 
34J- Ofiganum /^o, *6j. £i. K 6 4 t_ K*). 313- ^oivv. i;i. ffW. 1 J6- Arrj. ft /^W* ,( 4" 

j. SOM. SPtC Sampfuchuv f^ 6}>. Simpfucho* f. Ammcus, lulAit Mltortfii Cci*0*^ 
«, Wifl, 14S- a- Siinpluium , Amanait Ri«a, ^ 1 3. Samptuoit £ Sfaiortna tifr*ihfl. ti%. Mr>on»» 
i« Cffj/i, 6^4, MiMirma Brurf. it* 4o* XJoi)?, 77. 1. ttiv 4 idr ^ ^p. Mawridt titbi fr/;* 13. » 
m t nilgo N!aron Drtfr- Citf 467. Mtiorani C Minim D^i ( a;o* Miior*m v«bari< C B-f*- a: *2 
K Jtif. W4». /. 1J& W^m. /- *. J98. Twin. 199. Jfjg*. to. 54. Bmb. I, 1?%: Htf. J*** ^ % ±Jf 
70- MwikI Mil. 49- w Ifcffc «. MtJoftOl nuior rA 71S. Mwrant vni un«»r <* (*»*• '** 
union folio ex (cminc mti J. ft JM 341, Mtwaoa vubam acfliu* Mprtf //. Ox- //'• >tt * **/ 
fe. I, Mwmnsf*>l»op]inoviriJi A'«w. Jt, Mucnuii %-u%*m annua ttfl.&xtu z\h M* :f&J< 
Sunpfudiui /rnn. ^i^, Ltyufoh Amaracui C^lfttv* 146. 0. Ar-^6. O^ C*»* T-^^ ** 
Amir^u* vu^atior toj. ^In a 1 1. 7c. A 4^8- «, £-^0- ^vf, O. A F. <• /. a. 0«;inwn fcia«*** 
frt . lpiCisconkm*compi^i*pubcf«niibu$ iinn, j& flj*; 504, jw a WC J, avf. Ilpf^fi 1*1* ^1 'iltSi 
jj6* flerg, BjftWf 104. Origanum toliii oualibua otnufit , fpieU fulwctunai* coinp-i&i p***°^ Air** FkraS* <*fliu Atviic id^fiUf l!vi» rjdu « ASfii <rjflii, KnuUlimu 
UcilUi cmtttf nii!«t compotid , iiuIoci^UT^ptfrumqut 

-jiDxe, «nut vilt* ri^tom , nvoCu^n coiittit , qui 

n( IdltlU, <«*», chi^ t tepmdM, nfUl, 

*n fclit cuoruAtx jlitvd jlli mincrt. In 

ItfiflllldffJCtl, «t pc^loiKUl ff&rlfcrj ctcunt, pcdcnoiit 

(tut InlTftEAi. ttftoMl ■MtoH Dttfligkif . *. «. DMUt^ !«'i 


^f^*n mdobl f tic ffiuti'l *™* — — 
*fl*Mc^fr* NflfNt aul «tfl<n l*t<* 3{W«- w forjlU r«rmJj, d<tifj, plan pnihnc Abl i^bciutiilpjcji gfruai* 


Hcill iM PL- (HIT tcntxn M w "?i3fj i* 
t<1ketj<ittal«f, flnct:t«^ei^o»¥«;gSl5 
«(Hi mtto fliift detain f'»* rw = ffI iKSaWfi 
<i«<r (*ic« ft4tfl<Ntf. He* ^ v rA5 wirffl- ^ 
intirc-r «rtac rihn, wt^'m :«» ( vl In**** 
5MBWB ir«u;< et(n(d, ^Wifl^i At cu*™** p^< fU *^ w JJOin^lo* c«fttiatf J[oitt/£lt 
** iti cilli HWiut *^» ftCJo fupt fieri itinofi , col to. 
!*tfiEftt» Jnft*i*»i *»!«*» vjrwue « *np.dto pHn. (* *:*<*? i »n>.l->m eiDCttdi *b antcricri pane * f . r f «. gfrff. *£ fa #. <T'™ ft Vhh «■"■ '" ^Pi- ^tnje^HiKf i»n*U, M«fe (.6. *• <**kc Intc- 

*,\.J;- ir.*', !M}*:iu(1*/;. v- ^^n!fKi»]f* BlMNCUha- 
fjLifcr, tW^tt-tii-Mf,*^* |H" J^ri*, villi tat clif. 

fc£lf»irti InKqoiIiJft *■?./• A Oitfrium in qoaioof 

, Jiwfim >f. «©, *■ ** tentio <cnitijf Avium n&pti- 

l^ ( td C* 3 *** iwlinatum, « ttlnoii, doptsci, figure 

i t'ltt- ift f* k* lum i Call* pertinent, ^ui p^ilicm iri£- 

i \ fr^Kjmr *J- "# cctfMiiw* turner ciou, nifciriij fecni* 

b, il. UNNAKVS Mf irtr*iiiLH cum Ditljmno ad Ort* 

1 frtitl^, ttOflKU jmrnlix-UTl i :tnti*m 3(que ie.Tr-.i. 

Jj-^rjdcrtfli vcnrh contfiietrc jfiirmui' I Hiflisumut 

MtfcTOVKriEFOKTlf* KIV.M, jti«ra^tK vMpit 
. tffaSitt* cf«s*ft;u< Inftr rttcniiftlmoi cum HaU-IKO 
i fiittKii Ktiwndj *(£, QBM cm* htfrtio ib ecMiboi 

- yirfhj h «f lihiuli pEiniis difoil MJto/jnj. 

frl< to t*« t0U:\#<S3OK£ # K3^?K«C hb> 
M^c>li»it* i>(EJi tit* ttn ictQHitfqtAEtf 


SLAS K.ffl*B B«fl«ttrhat Her 3Sus»n %».*.*, 
rmoi mm ws *uc tcr Ukco^S hwT M Mac 

m Mcnca ig. i- unt »on t<nt«u s fc <-■• - !. =Ji t:iir.f Ntfd- 

SSS: &. ila ? F ^ 3l J ' ?'^ '■ ** * '"*' » »« «« 

ttijfcoafiSanflNtiuNrt^cin rrftut. tt.r MaHHtte 
(. *. c. our Dei latinn X a<tc & c. cmwbra , one Nm BbS 
nao|M hi x(l4« acta tttttmfrc k, i. c t unt ttr Ukcc 

nuwn; l™*0«*f DflSBd R **« wf|him« tir^< hl 

*Fl^-»- l«"mi on COMA «firJ(ti i<tf<nMr H f 
s(.5, MfM POTB t« tiij:cr Dmailiaufifti ji.(«* 
U£ tnr*^i;c ten VaKf.vi vnD Ditoainucn aiC Nm OfigJ* 

amn friwn * ct» mit tcm ^nreo p. ^ftu*£S t*tfc Mra 
^d« Hfitti^tLrce ti« Nr Sf^tan ten dUin cr^tn |>nfl ««u 


mi 

M 

ml IAI jiaLtf, NcrnSim.^m9 ( IBrucfcrraui, ^amrratit/ ?flu(*««ctnfT , C/*c- n.>^,^ t 

KupMKWort M^CorrcoUnKaor. 7ij/ t Corrii*iuJami.iorc* A Ktooucc. Cyrns^k, ddf-Buf 
ton, Duyrcottiiiiop* 

i. Sffthitra fere loo^euJiocm aflccjuitur cutti? , 
fcha^runincQ » rtor<i \ctocxlutcovMiiltmcoto< 

i. b irraoHf loctj (\tonxe crtftit , t?orct<juc fu* j- RcCngmT. exIicAr . ailftringit ce in oinoi m- 

t^ii.tm opcm priclt«t. Nonnnlli ctum vc crfica* 
cm o;^cinifn ifi.rcnuai ac vclicac cilculo extol- 

tat lan^ r he EoUfta |"tn& jwf* &« 9)liinirn gclb 
*, *p:aa ^ct<t « auf |uMAn £BAtH i u«& MAU 

ui:0 tin hftnNr 5Kttfd m «ig<h 3rren ten 3«|Vrcw^ 
b»f<n liti&SerrcJfaiiicri tec St^cm unMsiun^im ^bcp> 

h. EbiEm rubmm e^ tit <m ^titrt i\it(cl itiHr ten 
9!ifrcR> wit ESIafil'efritL 


}I4* T^nr-^07- Atttn* QV- f 
ftp. /• 94^ 4.WLG0. Hcmiahi R&jutik 14- J>n. /, 16a wj?, /. 
* *■??■ JP* Ditf. CiC 8S* WftKfc J*i. 4, fir» 34* rt $6. 
G*il\XU3vv t 779- ttef.Sfi* //. W*4.it.f. ^miri.At^ 
Rtaa;^(, Pol)^onum Wtfm. {„ 8- <5i. A>ja/. Ml If?. 

*-M)USPEC Empcirwi Ir^fi?. £M»>»i49-A Millcgrana Cori, WS. 9S. *»• Hcrfea TurcaC Her- 
"•fBOfCuy. u&.Aiv* 1S 1 ?* 7 fi '-4*'* Hcrniaria O/ir. //*rV. 161. b-Ooi, 114. £a*£4 # ih6. Xi'vfir. 1119. 
tt«*.f, 114, jja, /, !6o. DiU.Gijf* S8* Hmiiafia CcwrA <6^. J. B P /I/. J79. 7o*/b. 107. MJ%*. Car, 
Ji- fcffS, J/. 96 OMfal 218. Ifapp. 140, A'rjw- 54. ^^ li. ft-Mtf 290 .AMirtt. *1r, >$- liu, Sfrt> f. 
j't>» /. Kiutc. <iir, /A jij. S<%u*i.*)+* Hcroiaria vulgaris totk. 447* jVi.^- ^»j^^ ';;, t:ti't a Jni t 
& £ llcmiui* fctibra *'j.ff- 101. MM W-#- 1 s j. f A 60. /. 7. Hwniarta calyciUw fitSci oudi* Uf*. 
™y 4<- ft 5V*f. :or* Atit* ttfi- 104- «oj. iif* NjM* $2j* G&tL %o t W&:b t 2<4- Bwbto. tU tipfi ^69. 
™& i'- K. Djft*. ?<^. Itcrniaria loi Xlillc^rant /r/mtr. 1 1 j» T*iiV f S70. /^* 9. Pol^g^num minus iVor/A. 
*n*t^* Ip. Cy>. IMy^onum minut C MilU^rma muor CB. P, a8i- JliwifH.Ox, H. {93, S*Kt* -?• 
'*;* fiow - 1* 5* to*. t>l>^oEium, milk^tam il id unit maiu*, Ituc Hcmiuia gtibra XJuur t nJ t 1(7, 
J^^HCTniariahifiuaay.^ jlL479.Bwb.lt* 9C- Gsrtftt. n&Liut.Spix. t. iiS-so. 2. &>m, 34.Pr«- 
WB f ( *CB,ftU. r*ara*i.<, « icon Morfatt. Ox.S.Ks.l}* t„ a. '*^fl*?cf4ll in mjofljiixJinc, ff t |» cum Itnttiu- 
'"^■iv k»iix tcncTj, M)fofa, rATt&U ^turc« ■ J '-. it :i. Idrtipi ti*A fp*<iAct Jifcrrc plincii, trtdi- 

l ^a^' f * urc 5 ,t <» L ' NN AtVM,o u i*li«f- t Idov J - 
^e»£S r * < !"5^ uc in V *' U| * ; '»P«« (y»Vnm ct hlr* 
•*** 1 ht n <." T * J 1 **?** **-■«* ** nwtj Flooc Succkk cdl- 

^. t ., ' ' : " ■■' t<l' -HJftialii ir'^ l: ,u- .,1,.,.:..- 

*■*-»*•£ v »*■«»*» F*bcat C4»»Mn % f^d c*lkc wtum 
0-l h F *>"°» f 'tfunde MllMlMt! p.(Cntc, iticr. c^ft^rt trottm (k. IL ?. t* urt iiror Met ft^, 7* ftc 
BIMIC iaNrci^tt;^(nK;iiT< fr^j. t*« frcftfo wtcre-T*rt 
(ir* Cftr &<r buntitn fif rictcn u^ Bit it'f^ Jolt-ten Sen 
4<( «aKftNn ^4 -«<f wtfttrtfiitlitb fltK}oI:c tStrxtU t?^t< 
^(ttr^iNtilit«n. unD tittall uiif ©tlenf a tcrfrioi tn^ 
noft^R^ Iwitn I inW^i f( -V-fifn Wtttr c=& inMrtOrti^Tt* 
n:r4 , :t,o4 ■erttfltWi t&Wftbtf ■oncUHfe ptamd unft 

cbM fit:tM fli:h:r-:fi!. ?;tft (MtoM JtS nu* tcT CltUiirl 

bd> 6if Ktftt m MKhW t:c^ trtnxtffa ntt «n* »'U 
iMctt . mE4<l fta KrattttU m*t di irfiflMfl f (ffltrm 
=lf ti:f-*Uta J lj tmc'tttn ,(l iir> :-^fi: WrtOT mrtSli 
M tSMMIICb Dflfta MH^W*M9PIW> IM 
iinifilfl r mcml cc$ tt tctfctlctwcn Mumra r« Mt'be 
un& fllartf BraWnat Ttttin*tt* W*t in ten sport-u- uno 
Nr cteffl tow^f hr R*cai &-<*«*< wn <**nttr |AM 


1 


1 I I 

I 
■tatWo, pctifltntr. FilMBtnu, vr Un* nmvU I.IN* 

NATA r S, dcicm funi, ^nofutq quinine . Intra iKioiM call- 
<*t pofiu, *nihffJi ftjftia:nt. icU^uj awcni ^uJnouc T <ua> 
olJct Mieffl*, titltu &(>fcht&4«iitr* St ip.fr ±ta. duo Kitmt- 
hju , aulto f*fe irrtfricJcsTC ftyto, toltfltrw ooifi* minima 
ttUtt, (jaoJiaftufiunimiUtur, d* cdm - ■.: . ,j rfifjn rirunt 
toft&a** Seme* vokutn nodum adTo&Jt JKKMANHVSt 
VOLKAMKKVS Ulum «KtfJ*n *(&• ?<' nuctriutem ftorl. 
jliffr dfMfccntf* ffgnnu^uc ftuJtii c online n<tm Ul i* Bit MNNn ftittEBCra arwKt lf 

•a Kin Kr 
mraCrrtf. frnNra bU i D1LLEN1VS »uf*« ftafoj fmpriii Joribet riWg:a 

fccc&rc , p*rua t nigra f>]*ndceTl* t aft non nwJ* , f c f K , 
*?i (ncmbfjaj:co Irnxditfto irfta <4* oMcriuuif, bc« 14 1i- 
fod h*r)c<4cUiicr ranifvr, lidcrr nonpottxrit. frlAftmi 
\<rocft &rcrip<lo rruclut, q««* CAROL. PHFSTQMVS 
con KAIQ etraOHinfcadr, fJpfitfJ cniniltriau, in :■:'.-■■ .-. 
Umfnia diutf*. qualit iH ^■'ft<»j: 1 k !Nr, (:iii docci, itfoi. ffiftj e*U« «f t<n fcteiaia iSi 8, i^&5S 

eiatttrerje itihn. rtu&u cmme^ii^^lC 
4rf tea Ucn<n cnnH^n tetW^JHsSSE 
ttittNtt ir.it, w« terra ^ftafrnta ^i-l,*** 

emu, SBDWtasreix SwhSSgJ r^^« 
Nr tcttftrctM Sr-f r in fer "i t :~ n^^ *i-*r trK*» c»f. IMJ -„. j'^^^t ^i: : « ItXMMKArtC tiauncrjmcufiiHcriiijrbc^f^iirc. LlK- flftft (tccr K^IH ©(Uflc niif ia ii™ \* * Ji **-to 

WAEVScjpCOjm. ^no femin* ^.u, « LVDWit;iV5 I*. eJ«wfri;f, E«^<C C i^ nitafti*; ?i'lL*5 
men vauri (t«i *n*«m cootcntutn T aflu»ir , HAU.IJCVS wrhfcntuni f f tf c c ut<Nn M r (* ^r&Gftt 4 ^ 1 ** UfLUMVM fcquiruf* IBM. IKlfr €t^ 

flifli mt»(«ft4rej ttMMHtt!:«wtnc ^*Pff:jT» trtb mijt 0t|uM8c AtfCtntif €tip<Ki t 'c 

"- TAB. Jif, /^. Vrtict Romira. Ccm. fKMttc ^ OTdft^^fffl., Crjf<. 'a*a>^ .iwt Ettt,,^ 
flyjf* Chu^n. /«/• Orticj. (Mr. Ort>c t 0d^ p Koomt« Ncttcka * 

I> Vim pedis jJufu^*]<m aJmrgit pUiU4 ( folia 
cuif fiiuntc vtridia, Rorts lurcoli fine. 

a, Coptofc crclcit in Anclia, pnKcipuc in loc« 
Varmuudi ct Komncy Mtrfcli did**, HorccoucmctWc 
fuiip* 

A* Vfttu^e turn vulgiri vrtic4 rmxtmc cnmicnit, 
vid. Tab* ii. Scmina ^^ero huiat in pedom, pul- 
m<Mumuuc morbn, ct tuifi pMefatyu , nuiorcm 
ctlicacum habere » putatur. m I, £if it<i*(l ebnfKfftT flntniiiiil Srfhtt 
aWttrtftnb frimtflanin, he ^ismrc (bfi 
t. SRu fm^t fte m^flMifc^tenin* 
uaO fem Kvmncy (2uiap| r f« btu^a itaji 3. <>i*temmcin ibreneic^fifuflfmcrfaM 
t*eo*meinen OJelftl u^rfw, £. fte it* itjfe| 

bull iwf*«CefHiwm;ai*(»:i«(<rfwe(MitiK?i$* 
miifei tno (ue frittiliifcee tu Un $vtn riito 
tuncfM*Siaii!heit<u, 

4. BOM- 6Eft r&7&* n m cjniUistddM. iwrt^ 19, tltm.ktt. C)4' Jm^fll. £»M(a 
ITjAi?*' toft'Sif'N* JW*rjai fi # 30. Carer. II. 4:?. D*iW.as8. Vmc«iJa>m» Mb *ig- 

<< SOM. SPEC, Vttica roeruna P^i. 44c. «ai. l/yl, K 161. CrrJFi. 70«. frjj. tf. W. Mfcil^^ 
/. ^ii* Tdt7**9iQ t W. rT)fi. ^*/r. 0. 7* Af.l.l. Vrii*agr«ca*; roinam f**ty* in. Vnica^isaCini 
Mpi, 114^. ^rj»fr*7S9- Vrttca maloilt vd roaum Gtfatfort. a^?. Cm* /f . S<i. Viikavrcr^pocr^ia 
Vrtlca JfgitinwOfl/W^* Vrtkl fyludtriaC rouuna i>lhc # IcmmcLim LocV.^ic.ata. VniainapM^ 
rcrrt CB-MJL Htfm.LB<6}4> rear*, i;.;, f:- .-..■.. W* lOI.C^rtieJ ^l?. K(iJ. toe. fr}p. ti7.A(tfA 
101, Vfricaromana fImitcumLclt>b»iliv7.r7* III* 441. ^^i, Cor. ice. j*lor*raJ^\i»7-e**-* ! /^"* 
516, l. 101 9- J>£ ^ Vrrica pflnkmn faoc vrtk*c vulgaris kroinc Lm Atttif. H*Qx* III. ajf, JJ/«nJf 

I, VftktipiljlTfcMfoiw profoiirJiiKVrcicK 

t.carcminafoli.* incJis iif**t. ^i?ig, 674. Vruc4 romtna pilulitcra folbr (crntti fjqt. JrXAjJ-ip 
j 1 1, YiririamcMif fmieifcrii globoli*, aocko^yna lb*. tt t ttfi\ no. Ate\ u\-J. 4ta amv w* 11 
*7*. Cy«r* I/. 417. DaW. at?, tev. 3I*«& 307* VrtJ« foliU oppolitis, amcfiM fruiiifrrn^*. 

£. IA ?Sj. *m; it^lf. fjfi/- afia* Vnica pilulicea folio fubrotumto fcminc Lim A>j». S*. Vita?*** 
folib corxUta circiimiermia l/jfi. Gorff. 17* Sdwrigcnam //* A/jI* /A fe j?. 

II. VrtirtpilalifertplfieUriacfjcwfcmincLini At&if, fi* Ox* UL jae. Vrricatreerap4ir t :Vnf^ 
foRit four*. ^Ji- Ht7xt*L+ B t 6j^ Sottb. IL to6. R*£p. 317, Wij?. J**f. f. ^. Ajj«- li- j^"*- 
VnJca pUulfera ahcra paherariic folio \ t tvl»« non incifo, iMcoittalbJoaitribusrtc, Htt&.J*** W 7 " 
romana panlJera fotin fobfotuixltt non fcrram 5J^ri*. lit, Vrw« pilulifcti fohi J ouia ioce?* #* ** 
*7* Vnica fomana parieearuc rob /Trim, (itf* r. loi^.^r-* 

A****. Vriipun^tQwrnicj* vndectsen; hawaurempf^- lam. IK* ftrffel ^' 4 * Hll^tK^J^t. ^ 
at haadOTjquua oro ^cntfico cluraelcrc c* jftuv<ixta t Kahaecj Nf^,n<ti \\{*t EisMrcrJif, t^j; p »m ben. flFISTERVS »*co(« a wa iicitrilm TpccicVoi Kccetctta, un> J>e?et^^ , ^ ir f? 1, 1 Sriir5** 

f<farAuit t r*ltfior<tquc t'rik^ti c*rrJnc inJlcniuiT- N*l tfffiwUcn W Ntl B^E ^UHrtW* ^ ::T ^f" , jfllf 

!<*:«< at! D<at 3j4tairt Vrti"f«» ^il^Ui* 

I ■Aicn ncc jblontpm, ncc C«^f* mctl.bdt rceutas tr* f^ca* 

inut » ft non urcntet fJjnu* vrti:M dkuntor , pr#a* non 

• mnei, q«« Nv> nf * c***ii»ju* btJuit vnkK debent ap* 

Uari , aln floi fruflutqbc conucnitnt M ct Igai. Tcacicr 
nc vc« Iwr »ft(c« rpe«i*( nvMiMi djftff otUm , alia 

040c eff, ^U( Ccr, roKTU>FXAi;ntici nCa Ut, « ia£* 

pmtic«[ii R( MficamcwflitucfJr- Fto««nim Ul u\i* (i.i qiun.fi>. ^ur in Vna, -. . ifij ^Sce, vi binnta In duptiti plkBB i»xmv9tur 

« boa; isrc Acf lifuni J. . jiV-i: 

^cnuc coa^jchir^uiu, Kc^/a flama. TAP.,;, c , »T*tqoc \j*» ftcntlne cc v^jijl JlliilcJtio Wor<n»Jtiit iwla>ee*#JB|«*frW\lir ' 

\7rkJ! t<:f[Vt, fp^f tsist-: -=-:* r k< 7 ^r -K^f J 

t^ unb Nr 3ii:*: atic (ctwn ^^^^^i* 
UtfRfttfrt . n<T«ra Kit t« NT) »f in 1 ^.Ji a|.Ti t£ 
*nN( B PfS e^tt "&fi(e rf •**?* f !lrVi* ^ 

Antra titxl-$ in <mie<n Xtta Mr ww 25«i*i*.2 
«tn«, in s<iW:rteittfl wtm #Nr,Cft( rr«« ■ M ir^ u r 

4 1 

■ 

u 

.A 

■ 

■ 

i 

*. 

v. 

: .mmffapaetaiiiacvrtMcft, ndkttn V . - f * i&Jtifuii 

iffflfr"! f'*** 1 ** ' Jftownu CJoIfm -vrok-m «t l"o. 

■ ' n* folportim prvfijcfit Coiilta* aut ma. 

'.mm* Kctcaftc! cnrm mi- 'Kit. £ *' ■"* t : ri t.-.[Jj[it. ■' Jf-inc tntt^ttrt nil, MfTgio. 

t-rtKiW* *rfn*l» pW Jium, Ctf fat na^JlH Oiiitctut 

1 ? USSA^VS t*jrifl»in <:Te *!Lu»l[, U^rjtlm v<f0 

■fU*£iit HALUKVS viJp nttiziai n© ; II. J<M^3. Not 

rtTtf *■*•» ** * I,crtm d*£f wratfj . nonduM vMcruttfaiut* 
Ji^iB**!fa«fifwfi« P*<J«JoecJi f ^ut-r.fn ;Jii du- 
f-isGuW («u«m t>KAm tlifpnfae* fa. *. tlil k-u.jh.m 

jiuftr "*r flrt * V Li ' *^ ftorofefimt. Prjtrcf cjll- 
.flflfau Ktnfhpll*. Wi*di* fultrocnntfii ohcfit , cj fl»* 

^Mtsxa^r. " ort " ibu * #V* '• prxrcrfa in cent f 6 T c 

SEAli—i >dci*tfebtr, cd nndllftf til aUl P .it. 

jj^clflcca <4oJjh*« w» c^pcju*, nbitifj, trctfj pt* 

^ Wilt S*** **' *r** CJU h**nwn cawtum fli^ou tfmpwx 
Jj fi~ w*'wmiii^\ £nejc<et«iJenK fl**o, irritant. siSigiSSSFiS H tvteb Mfnitci Mtia , ;, ir (ISS( Wtw 
l« fl4 1.1 Mr si(fl { KI1. it»i*i re; fl itui-cii 


(rati H iito: wti Mia* 


*!* ite^n t*niri>ims u j f $. |Kl^ir« Kfrthil (faimpJi ptuf» in fpn.frjLii ft. 

SlfeMt ri [uii * ltil f ^Jict*«*«*r T ctfcwtm, vt fc|n* rcfwjt »n« if d (ftt ft^, j. .iiitaf dNr Mf n un rjti-N* 

3Jrr xtCO ton wn Men Nt^(NI *i* Kg r«H<^*i R|pi 
nv(4* iffltov; t«r, i»*: £Vct ncc^ Nr la * ' ■ ;i ^liiuttn. Hitw-c-VcUlMHiutiAnifcv. M<l^S 

^flsr na llfurn ^crfljA NrtnlaUL fi*T erfmf Sil* Ma ^ «a i&LbJazmn L /?™ S 
plK ^ MvfBUS i«w«»lh* W« W««t. w* ale e« m « nr^ rWftco And Tm^m^ ^^m!S ft^ m tu. cjj. Citrate pfimiDA. Ca«, *anff f Sabwr *&Un(f. C;j«. Km^Sc 
Q Umnv*>o. lt*L Litupo. CAff- Chin v re B^V* Hemp, Hcaam. rifAjf. Female Hemp, Utff, i, (^liocjue fere jw*I« alti liunt ctulei » folii m 
Apcrixi fupciEcic Qturatc in inferior! amen paUi* 
^c mti to*, 

i t Onai ieo> to ftgiii et lii>r«i* feriiur, fcmcnoiie 
Mtnr A*millo n^"^ • *>anc e»mi cionibi* 
Woesoiilioiconfptcu« tl^rci lerrc ^ viJjro crc^i* 
K 

j, Scmtn cum Jtfle 4*1 ciep^turim ccclum , in- 
octffwe ubiclcrvquc i« priini* metlep. J'cnbant I; ©k Ctmjid tru*ftn b<o Knff 3ufi to$, tic 
aiarrcr r i«& obayilb bunfctsfini , uitfr^lb ab« 

i. gRaii ;icfc*e Mffr^flcnjc M(rii4 auf ^cn Sf<5<T« 
L*«& in f*n e^rfen, ito f:< ibrcn <>flflincn in 3lti<m|t 
brftucti 6tw B(rfc Slctflj Mi {Miff trfijl nkpirtu Am 

j- 98cnn eve Cfiflmc rait *Ksfdj abgffttirn roir5, 
b\$ cr auffv % rtit^rf # |« t*\lf man ttn por cm aaM9Rn^ 
rcl im olrcn ^uftcn, um& tcfwiftra Wealth Die ©fib* 
fuctrt $u Ktltdm ,fj<;i ^r^fl 

LnJvu* 9 -c. OvBp^ #Ticfc 4.K0LGE& Ctflnabis Rif. Af&b. %%&}*,K 138* f£fi. h tffl.Aunt* 

m> ««♦ Jjf. 1 1, MoriKd* il t 30* DjJt£. 300. Btrg, fl t Frteff* i^S. 

T*S0U SPEC, /, ^*j| # Cinmbtf flOROf noo fruclum fcrent Cetf. M7- Cannsik focmina JVjv, 3^0< 
^W*Ccrj/i.-oj > 7. fi. //A 445. Canniba fieri la 0>i.<;t» Caniubi* eiritica paltitloQ £x^./M*iS4- 
J^P^ C;nrubiieiTHicj C.0. ^?ao. //rm. Lff.114, ffwfc. /A IC4. Pent, A*k *tu Gwtittft. 
f^; W ICM.87. Cmrabb fitiua m«{, »erilit Aa\ /ftf , /. ic$, 5>», /- i*S- iMorifl W.OXi //A 4>3* 
*■ * '* M- f. L Mvx:. jfoidv. 887. Cinmbi^ nw f. Iteriltf Wd)r. 7*i. /- 7. Cinnibis Utiua jWorirJ- d^ 

JL'" hl donabis flj-nn/. ///. i-"s- ffivff, 173- frf. Iftl 184- Ah* neT. JftHk <;^4* fjw. *p. ^70. 

■■s S3^» <■.-..■: fittui /*ii*ff. 17, Ctnnabit film* et f^lucftril Dorp, ^3. tV, Camubis fmclum fercn*. 
^S*? c -ff H7- Cinnibis foccunxla DoA<3< a jWj^a Car. «.Cannabivm«ii*^ 497*J*B. llh *I47* 

Hr 1 — 1 **{*/• 3S7- 7^* H^CorJ, wOiift*6aA- CcT.r.^o. Tovrit. cj<_ 7/f/w. I- B. Ii4-fi«7&. 
-3 fwf, yicM. in. Cjriif/ 7S. t&pf- J 17, AWb S7* fiery. A fVtfw/'t :ji- Canmb^ftriua foemina i^ 

' "IS* Jtoij: M OX //A 43J, J* tt f* *j. /Ti. ^/mf. vf^fi^w. 8$7. Canoibb foemlni ^K/.?'- W. 'fH *%k. CinnabH fiiiva P*i/^ f 9$, Cannabis folia tligftatis LtJtn. & Cfif. 4^7* AfiT, mfi. 4*7- //■ FW 
■W- TJifc. :&3, oaiVfc jco, B«<fas» A Liff* 704, Cannabis #Uct. ^fe. SL iqi? Cancibi* fWi ^^.c^.T 


^2 «"» n ^ « fttrf?^ ff "?;"" flif rcm marem dlmfia. Vt«- 
*■ ifea ^ " icc emif,if wa»6ii» , f*^n **J<* 

p*£ta, (ft cur &m rattle ^fcn» let ^dnfftf ftr< iwtojwc** 

K^f aiif tci ■falftjl VMW fi« fiwi , we wt>:<n |(WPK 
Wen* ©nn bt< v<tM'4tfptn%fii»i« W W' Ppwhtsb 

lv< minnlt^t HOW mu : 1 / »at«ta t** S^tanf , 1st to 


ll 
Inferior* <nim U ftpl*** 
tut iKlnlit «f prtloloo* *«|- Hoira WIom * n*mr« rinint : 

, ucJU Ifl qufc^ , f;<ii«a la 

dtuntafinr, ct ilia undcca, 

virinqiM m» 4|[i*m |an£iitfmi,j«M fcrrjUj »ipcn to»* Soownorum fo. 
tfMum abt occupaita fctJiuteciAf- n. <J«1 tt«OI »-»&. 
nhylla jruntJruu euttium purtUuv, |hto cbplfcl mum to- 
«<lo (crtranxum c<*tls*f. Hie flofiiidi tenure in vims 1j- 
rp l0Rtttwlih.'ltor <J«hJkit>(. f. a. ^*ajur*m<[*t>ai»r, 
« tort™ iHKiforincni J* * *. intuit, ^otm d«r#, foci- 
It. <lMf(« (p^i:rjlu<ldi t intepc a ^uhfcni, *qu* i WW ftf- 
vidjiaduii v*lm* cVhtf«ntc (ffl»<( pinftui nasif* t^l^[lJ.. 
r* 1 OfnMf (dun. Mifttillnl flc-rci a fctoinmit pEcniiiiquc 
ja plintlt £cn«atiori diiMfl orgiaii aoodo diftfte f* + 
Aft In noftrj nalti pjrtt , n« <*tk< if*" k caretaker 
Oli«Meftim«MrD*fiib<i<(cn» innj» *tbf<iCJtai , ibttH 

/f. j. v<l *f«piri**i^«. vcl*tintowfip*n<^ j. ifcli- 

OttBHI, ei^ubduc foli<dii *- *. *. ft *- **umm«e <*<uii 
CQaciult c*nibre t rocldc^juc ftittim . t*li;i*U t'oIicCi* A* 

mUIl *. *. *■ '- *- lndodc« ttfcmvi. H* fatct <e«w» in 
ramoba fplam diipeiti * Aerfuat Av*tu* hx fiml<i« fc- 

min« vif >qot fCiw* nJ&HUr, IniiMfimUM^MS^Z win. fc urn* 3^«t>r^'^^^S 

W fkfcn, M* ht warn wfiSrffJS 1 *** pi Mi Wra* 3Er£«^ W&mmT 

wifm 


W» MWf M ftlfg pi ; miittMJ^E 


itti. cina ^«i< e<r virt« ti^ i '■^ :fi 


CJ^ 4Nr rt-:j||>'« ft |t4> JO c ttlk bM 111 

Itrb4t e<M!i Kr Jm^t ^ ^ , f :t? ^ 
Lot MUrt «£l t«m qdtli wi4<t (id r 

MfiutliL &i BtdAbitii Mt«n taTS^S^* C;*<net4uMfl^nb^&bB- D*' mivti&n Wu»m^Jfit tint nttfa $t^)ll< fufccftr, u& v» |f get tu (m| iU 'X'f.i:itftt ctit'^bfT. *tJ CriM GJ3tE(n t(5 4C4tMrtct + TAB. ?*?• t^f. F«l»* «■* Caw, fidfewn, 
Fc4ro.iJt/^. Hdccbo YcWIi /'*L !■> 

1. F0I1* huiit* iilki* duoriun fcrc p«litm 
11cm attuis y,v t » *^ <* lotco viritlcm colore m 
(cpiir^i hrunt luiH* 

1* In fepibusct vmbroltt vu* proucnit , 
que nuTvinim Ait^ulto mcitfc cxluhcf* 

^. Kittix fcxui fcmimnomj>r»nii*noxil« 
turn p*l!eniWn cflicJ* tlidtur* ccteruJii 111 
ftioalbui hepuu ci licnis commtnijuur. SaftrcnfrduT/ QBa^fabro. Cr^c. n^, unfa mul 
CA Fotigew ou tVuducrc mik e<f^ Vira rt ifctwfi- ^^c^ldriCTDiff^^dburirfiCftNdfa^pj, 
tutxnE, S«v boft 1 butni fine flctt^tuiUi$* 5«if , [tg 

«KMdNrnn&brdoti* 
ftmen* 1, ISuti fiitfrt (f it] ^f^tin ct& ftcfUfti ^ 

3<n, iirij trii^cl Itflira *id*iofn tin 3u^t 
aJ pir* j. Won pictf wr, tif 38ist|rt fev en «Ma 
t oUUu- (Scf^lc^ f*dOU(br unb rrntt te 5toW#; jj 

rubmfimdnf«al5«n9uw<ffiu:riin^ap!i^a 

t<r tibtr titid tv* Millie*. 

4. SOM GBT. FObJyL uAn. flijl./, 14;^** /. ua tmht. f^ ^j^Cjt. *fc fmf.1* 
Bofrfr. / .tii KujxL Hat* 167. Aap^, 34). i>iff. C^ 103. A>a«. 91* /Jri;;, ^ t 1 j. Mwu&* & J. ipt 
66- I'olypodmm /Jib. G«. w_ 94f . *i* K 1043. ffO). 4^?* /itf. | ; 7 , Cwrr 3- i^*"- 94f ** ?^ 
Cnrrr./*6S. DinSjti. BtTfciLfruMtf, $36. Ptcrincum $iff&9i w Hois Gki£& 4 • Jfcft>- A^Cif* 5. ROM. SPtC Filix fyJuellrit C mtgna Cmb/. UL 1*7. Filist Dfl^i 117. flri* C vulgam T/flj- f 4*. Kilos Ibcmina Cdff. (?i* Grff. /*wr. «^, « 131, fc Ftlix mw /*th t*t W» 
47J, ^ip. J6i* 7c. I %i l. D*l* 4**- Mm, i8^- Wvnt, 1 131. MvM M A&lrw. i$S. M* m**« 
in Dwfc. 7^. a- WiJJ- 1*9. ^ W*x non raoio& denau C A. P. «S. Afwif. k O-r. i/A \:»* I &*l 
f t 6. Toura. fjtf, Msz*.Cjt*+o* Htm* L* *• fc^7» ttotffr. /. 16, /jitf^j. jr§fp # J*J- OJfl. O5- <£?-*•• 
HH. 6, r. 5, /#* 4, ^m. X* 6? t ffiMitf, WA 168- AfJffrt. ^pit-il, i6- Filix v^l^9 nut <kb, i« !«•*•■ 

5ff- ///. f.717* FAx mw villgijii Pj/*. 1036. A*t Dp, /» 14;, ^ /. 'jio.m«B ( ^MW 
fix nus pinnule criltatfcKirf* jj, /. 9./. »- Fihx non rftmufa tktf.JnL //. ij, Ufyop^ 'v 1 ^ 
Polfpodium doplicaco pinnuum^ pinn^tlti obtuli* crcnulub /iw» it Lajp. jSi- IM>voitium Jt*i**? 
c«o-^.r:-i:ri. toliotrt obtulb crc null tit Mdob llrii>v)f<> /r-.- r t>. tJi.V* "k f- //, ^fc # i4^. .*.-.*"**■; 
Jf^49p. Haff, 159. Cortf. J. mifa C*Y«. /J 4S. iUIA Jij. B^w.rt U^7i(* ^l Jtn ^ 
$j& P^jTwdJuro Tronic bipliunli, pinimobculit crcnulm, (li^ntc ^ikicco t£»*^rc* W* ic** m 
ft Stuc. tm* it* 49^. Pierincuin, miiai 5^f^ ji. 

\'»r#* FilK>tnocnTfl| <[w>&}\iti rJicin <ttUno IiSfoif*n 

lnCcrlbiEttr« Ma £«ericuni <ft, fed, vc notnm, viriit, jft 
(JHnrtl-Eli, f Uatfl a«flwah| O«oct<nimpt«nuc, ^s» 
Oult Or<n<, t \ tt±&i**nibii\\ pjuci juc:f;^ fnjj; jurn Tu* 
p«tt<l<4 h pur»Alt Jin* hot adntfeuntur, ccaaiiini Cl>^r» 
nomin* «j*W j k* . dcrfifcric , tfiphvtcff<iTiu« t fcv^^ht!- 
Jof^fmrc fiot nilcci tdpdllnViir* Koftavlil e im:u h^runt. 
qJ y ft urn (j»do brum pbujmas pewt (blfto ffftfu Fili- 
Cttn dtpntlf ali* *^i» Rtacrjhuf f^oncaici w<nioi* US* 
|UEVS *\ --'i i; = ":e "Kno^aqci^utfuibcrcrca voluif, 

Ctv iu 1 Pttrit w If Co nominMur , qo«J ^rxcotn MtteA t 
^uum llkini Jc^eci , cibni hiudfjitifiujn c#]!(rincfo» clfc 
4i^lmjniuf, Florii frvftumc utiirj in Mkihm <jtu ine«* 
aTiufutt bounlcK MncCAilSALPlNVS nuHttm iffit ffown 
tflltHpf.i, K41V5 C^tdtm, TOVKNITOKTIVS iJlwuefe. 

iwa aiwjil^iwii «j» h*tiK, l*fc w\tm vmn GwDPli flflc<r s £*c=a oti C:ijtni(«i * wdti ft»« "^g.^ 
MNo- itiifr ari Sir uatiiu ati^c M WV'fB ( * 
Ken eNr ttnirn Mf:<nt^ r a*i *!f W^'>< ^'j^-j 

R:Sff(flf**iTum. dMfftne, «f* fl WTSfctoiW 
iripw «*T ttl«ft omcawr 3^ 1J, „^:^ 

^(rflnNrc^rtrt LiKNAfcvs^iQJ"y 1 g^ f>hP 

^itim tfnrtfttr, t<ntif4 a>rt cwf «WJj 
leutfitfrt rp» ntrli htmtttf w ^1 5 S k ;*n wmtfajcl *iiv * fc" 1 **^ , 5 v 

sSlS*!"? *<**"; <»BAIWWS ifaa«t , tetfcMi 
W wshw iuh Tibia* caimr;* «cmfm f nub e!fit*ift tir 

k5?ssi. , y M,FK ,'* mNc * >*'«fMWt *i«f(uf(™<f, 

Mffrti mr &*$ frrt tripsin, M cv ji;* *<« i?Q ((incur' 

WE***- lt *tw*«»*»JW»ft^; r»H» immU- mcIAc 9 ttr imicra grift brf ttJtrrc w OutfA w! 
*A *«&«*■ ** **P™ I * f *T a •»*«; > fc I *W««<f; «<ft*a CtufKt, curt Mtmtr J>aur htfct< wUb £ 

nnnialH, lid, auffitUirt, irn> •>«(< mrtinitit Sfotfr: tfli(lrt« *){« 
frffttaaiif riiirafuiiftttttiStuKun* fhrtiorfr. tr> ;ttt$* 

ffiMWC «Ut, lit hlretttf eoaTC<cNd( in isrp Unit c«> 
wt, l»> rriq ^rttn Ci^Jb 6Nr Gumrn £?r£rrrtr. Die 

i. Ntf.J^C Mlfff C&04W ill r km Ml WW<>kiri>** QUI |(U 

u<r. tsit (iit^n^sstrm ksar, K(i$rt &ttiirf±£t it, bsGfcie 
CMttcn Aufbrro $*f wrc frb tatt^n m* drift fas rajijtfl. 
(Finta Mum t.i;^ i^aicn wct<n hfic ±c<ciNn Cf«* fcn 
WiJtrc, ji<tt bicGrabiUttCtatufrnMIF^rrrtril ur!<ffd. 
D*K Vfbmmi iwl*< lUt Swomu flttf &tn ftriflcn Mr Wto 
imr^ra un& jucclftfrt mi$ t« ttmt* rttn j:'. i|& sir* 

■ i . ■■,, i,:0 ♦; -. tt^ffldltrt, Bttaffti, ftttfta Wfl tflfrtftt 

Maurttl^wn b.i<& Mr Mffft:rNiiftt<Srflmt fcr $4*Urc lift 
AflrKtfr* tnfrt t<fwtcrti^fT^'*:<r(nv;'t>«I*t, a**rii c*l 
jeaivs Crtnunt tii mil Nfar , M <r fcc *a;* frr Caftsun 

itiJUHrvtNfrQcrj i:r.>ttfft i|i<f >:;a>, BfTttt r*:< &fttir;n «j 

ttnwtmra, cut tfiirtn&ttfhr tttNlHrt tttNu. Sf untttf fcrt» 
t<f lt$ftmiifl$ rJiHTfi n^ hr ahptictfr &JCfGr:fn wnhti 
iUwrd '^f|S!(^um taiminn, to^ W ^ruf iwttc {'unfff 
T«C|1<1I<I. rwt4< diifNf UHti« CNtii^f ;<*^!utct t»tv 
nicn ciftv' S^* f* ci't Mr ^i>^ tff ^lafi imoTr ^wtm« 
MMn* Sic Wiur ^ tn &<tr rctf j>UM:»n fttc* tof *i* ^lt* 

tttffflOrt ho wtc aUr. aciTiT Bot $etm WS53t£ '*i# 
tit)if inlftrtfiNI in ^Tcftur&L-i t« <^n:ft;iici^> t4nii^(f(t 
pia^l AU t>;a til ftn t^tbitn: Ul«;;Tfn lN>lipodfo. t<t* 

ttf ccftu MAN (inotw<te, N( vlcfoci OSotlurccn wrrtmcrt 

([, : rl- ; (>t :::- t;" , ;-:"' : .; h^.i, .-*;::'■; f, ■ ' lift' 

t^cstg ir* tea Ofa&aim ciii^i^ t t<tavittt if M* l-mr-«l* 
Utn ^^;:m l*t«U la hmHim. i»t^« ST«t COKDVS 
UttAt jii hntnnntrc Ml >'i:Ui* <;wm* |16 Nl^nr iMc 
W»f ill »vf<Kr -Hoffif id fd|n<4 unfin?f*t HttWflti 6« 

-^^ €-•'. r- - ;.l .i:( Nr ^::^ f, ::;-<.:, i,nr fii:r:i J '^("rt;;- - ^- ' : i : * ' »- --* '■ t' f '■-■ i-'^ -'- 111 ' 

( . f.':.:-^:-::;.:!v ^.,>* ; ,r ^'. .-<:';.■ ^ ; , ; ; . r;;[; ;: : :< — . - Ni ,: \ I . : ( , ; r. r ;.. . m t:ci«a EC&tJE^fl MCM 

• «.iSiiSr^«M^C«cuMrfl«?ti:ctrnc;Mcr. &tcffI»iD4-:flK^*i:litK(fliUit* mSflKB im* b=& ne$ cb t^* «» 

- ■* :■'■ ':'■* "i :.' f r ■ -, : : ; ; Kl <,- ; ■'.. ■ - ■ ^ :■;/:.■'. I :: ' :':.^v- :■": ^;:i::r:i Ihwtlt I;l.v^^ 
&"■ " h ■ ;,:..'.■ :;■:. :.■ ? n.irf i^: rrtif , .^ :M:iN fit;:' :^ litJCK f*-t fitil* . unO ::-' cirm ]::■ rrta B?l* 

* D*fr IMtn <^fc*tf;!tt fmMi nt: md){ in sutfcttr t^*€M, rtrift;br fmD Isc !!<»«■ W-itM<fl, mem Ja* 
cif<vM'ecimriifB4dnfi=:'\«tt£c4«iitfMi ncftio n^c Mc^h^i^4i«*b«gRi*frhtm(fl«toKu 

.. it»molimn«tfr r t2t3 N;:n l\ hAVIIINO tfijH * «T-tOC DiCffi: 6(tfl Ml l k o3jT«fi*JH> pinpH famo* 

.■ ^ r; : r :: t:: ;,:^.:<i ce-c l n ^..'.; .1'. : : :■;.- Sdlal! i.:$ tnti M tjwUal FW>i m Woflfl ttttWlaC .m PI 

up. " 

&* 

w 9 ; IftJSifl. ii^P*(r» l*f#*IJ OMcmfolDiMMutr 

* ^Ijiu |j<c mtirf'Jt u«*fu.t.e ifmcilc <Tcdr^fruu(i3ii f 

— j t f T j;u f«^« i^l«* fUp<riitt Tafr. ix| p Hi. 

sir* F< M " f^^*"* 01 metfcaJicf , mcMAtcOl *■*»«■ Ccl* 

ltSuiVJ'" in,,riK * ih rtfpftiStiwwm . ^! f^iu (caiinvtn 

SLfci MU la *li«<Tfi* fr*^<*> J * »^*J**™ vaiia foftf t 

^** i^rt »i fj:f i*^ tk(ciai"iftd*» jJhiUft<ur fc« ab onmt- 

1 i/ff.-cMihii, C CLtDJ rSCHiVM «utpta» t qui oOkI- 

J? '"* aI^p* rVTiflKrj»fn jd rc<uom inciii, pr^iiuiok frpi* 
*ll l " »ikM( ■••••»« iaigniuif) <* r«ii^i;it lp<x*<(ui JllcJ 

■mii.nr'« nc*is* Mflfliwtnt, «h «** c*nfiifio **rl*ior t 

fci USN4H, it C«i«n Ptt/t&trn dunwf, i^o noroi- 
ttf-^'-* 11 ■T Jfff>l * COKOVS Jnfi^nihif* K^itkcn Rolr> 

^i^i bWi filtriia . fimflfjn* | c;lI(i^uc c una <ru\>* 
♦ *V||ott. irc'ftiir t>'-+ inflt+fi*, cul ^ii'nKti!!^ <<infc* 

^ > xi i-: ti rTi--.!L;r. v..-; .■ in . n<i »io>| ., i tU icrn 

■pW, n T * ffti '! fc J.-H I .!:-.. .: U 1 11*1*. 

*nfc£*frt, foe piAfui rfcftt«m» 

"*bWi C^K^lK<rmniinP4ua>piL^uJi 

n,^*;* ^n:itii ( oHufit iliuidintr* . L ^- 

^ 


.Jutltc A 
c ^;un anrciii 

(V«kti:Tittc m|av- 
H|dc/uKv)i ci 

nrinnb| qwx 

KnHW^i^ ii>-.' + :/j C. KAVHIKO tlifitttf, ttail« 
■****: f*-'i?*hY*i fntm 0fV^i« r*w*w itetttri$ , frt- 

btfflcfpr, t*:« nrnnultt nvn if^nmit bal*iiis- 9S 


t Jtoplc cJ. OiiouiaJc rvytlc. &d;. Grooce vvaicc Vtfco. 

feafrcu (iiw bUicfcsr^ne garlKr tic (£arto«n irct^cti 
brduiif nxim fit tdf fin£ 
»- *Ran linC*l ef m tlcfm un> ppatfjtn ©f* 

4cu^frt # bffoiiM* Wo fittw iwftn ®*wf W*W 
geccltrid> ^ ihibe bfv tcm XAnlnljro tSarntii Crt 

I- ©w Qlfuritln Ihiti ntan Wt WcnHfl>fa Nc N* 

*:nt;rni *r-3Ur*m SMnfbct fcr iiinta* iwl**ne 
RMmVi NcSlcritcrtaRliichiiMcmiicimmi llfcJWJ 

in Q)(r|ltipfftinj Ca fcetxr u^ &c? QhiUf* JiftBitKufn ore iter pedum altitmlincm confe- 
***** Statue vircm, ftmina maiun til hru- 

! *fepft)ftmiS^ fMluiSofii loci* hibluc. ii^nmit 
^fy *J Woohi'kli pn>pc hontim , in qix> cuni' 
^l^^iiiftif, roptofo uviu:, !emctic|itc Au^utto 

v ii^'*' lifi^uUri illo infanium mcrbo, cjuvm 

^V r>r : "' "- ,,ici "■■' 1 ^ Rhichiiikm w etui, 
P*!5 ImM? 1 * 1 . 1 ''" 1 '"' ^ilwribittwniptiirrt. iicmquc 
^■» « bcait obHruaivutbuv UuU^ri t^lct. 4aw j. 


OBl rax M, M rk is. 5^ /. in. *W> 1- ift. »« ^- B* ^-2??™ HI 

«■».«?. I «r. ©«.».«». rf-F- ioj«^ »?•««- UMk ^9H- 8ff»: * tt& Cool 


■ S SOM. t> SCOM. SPEC. FiEcicmaioricakcnimpiettiif Tfj^f4j. Filixbtifolia ftri.m iu ^ 
ftrit //.w/. A**dgm. ifiS. Filidsgcr.iii rarius Cffr flwr. i^.j. Kilix itorefctn* jj« j 111* ^tattw 
flnic CHiminda regal* R*i.H#*t. rfl, Crr-vi. n)i- Filix palulim 0*4463. FiftS V' 4 * 1 l ^r 
rida CRft M7* M.J)*-/. »*f* *w*. U&* 1(6. Filix llottbus iofignn ?. /// ma^^iS 
fltwidi maior |n»milis r*on denutn ex atlucrfo nafccntibaif Afor^l W. 0*. ///, f« J ?*?; * "t ^J 
mniM £ Filix lunaria et Filicattrum Gtfr.ifr /«j/. }(, & Osmtmda £«$ il» \, '"*■/•■. L 


v 1 lis" 


Pi L Dj(& JOS. Oinwnda frondc bipmutJ apicc raceiiuYcra Uav.Sffc. //. ic£(. Mi n. tt \ . **^ 
Qimu.ida ramofi foltf* pitman's pinni* oblongi* ncntolts, racemit ramolts flak Ct#j t 1 * ' ** tt P*fe R iV#U. Ad fMdcm tltiun penlnct, ideaque ruicc* fniAI- 

fctrttalt euro Yllittkn ewoccm M« itatdi im^o dtdi 
(ftthf* *J tl*:i»'V<Hiw«» cif vptjf ddmou, gencrtju* 

ifoi difen t 41 ad Luni»i*m . qui* ce«MnJfniI ciu£it nom* 


cionei ,ti 1 ;-.-* Minofj prelum * qmieRilm^utj cur^u* &to- 
FWum diftinflwm, cranio psduneuto^SJtriT, fiotUfflOM 
vntfotiflutA, foundum fc^liodiKrfld^hifrcmttiwer.ifrtdr, 
ctfca£*)falnuil*t<t*i pgCuf fedem* rnlntto) differ,^!. Utmter* 

*mntl &Jkii fyfcicti e» Ofatoedj pr*ccipuc, ctartf!crcm re- 
iitrilt*, TjIi. p;. *Atartaa, cxAitxjnt; «nmi Uric ch*- 
nuit LlNMAEVS. la Uifl. d« A^oftjfh*, r^cvmOlLwindff 
nil, alii itiffitiifj <€c totii 1 *;tiit-vi fivftt&c^iiccct jd»>M* 
rem, StinicnitJict q«o*|tjc in iconc noftr* Bf* *, *. hw chi* 
tfcMff *l*ndttM, dem nuij'tai pntiuJjfbm timtlti glut** 
f« cjptubc jlfixi* Kxrcjrir. T*i* pUmt 4*31*1 («nftai 
duptkxo finflit*, pinjolij cyitu, oftfulii, no&nuilt, 

n<r*«Ai, lumttift;! «*ftjc rinwli »ffi*ccnit ffici, ci nd)< k* mc m «M, ncf tu a* pita* |S9 

r^fM<fO*mrn,fl»twnBCi^i*; < HK^t(feftZ' « 


f, H f Jtaftmfr!fliiifAfltn£< ^D. tifNrejiy NUelMWhuS 
fiitili^t.EaMMliijKjfSJetrffii. w»™ = 1 rj TAG. $*(. LJf. FiTix foenvna* Cow. <5re£ Jiityratrdtf, 
tt*L Fclcc femma, J?^ Varcn liyftcn* 

t. Folia diw* treble pedes aktdtet virwr t ie- 
mkia brum iur.t. Cr-ife. <wti»^ rf«;i. Fcmak Fein, 1*1 I, InpraiiiacfyluiibDCDaurilorctquc Iu1h> men* 
ft cncrdraT. 

1, Radki andidoiintiea limai ivltcnbuur, et in- 
priniLi t^ti'.ri lt:um Jumbncuni i\ ueoiam conimen* 
iUtur. Kx llipittbu* folti^ie huti» Q»m einentm 
clautlLtorum 'peckm fiornulli . ■;..< prac^rare ft* 

bflta &ari "• u ?i*7**\ PEen * frondc fupra decompolira, folioln pimtb poid !ap«eJart. intif» F** 1 flU( Off flntcrn e<icc <:<f IWW W f « aF r $d. «(i?;rt . dt art grtlrf*^ . II 1- S« ^Blftieer M*fm ctr^rirte ;rat#M 
ft«S lw* 1 uiiO |;tit n^L.ii, EcfCoaaH 
nam. 

a. Wan fttAcCM flu( ©ct3CEmatttraic*»^ 
e* tluMt im ault, 

3* ©if StttiTfcIn wAtttianwifcrhf9PJ»i^ 
ftn^r5 f»Uoi fie wita e« ft jfiwnicw *JWiti 4, KQM. GES. Fil* to. ^r6- u, /^t. /. M7# ^ f. , , 4- Tow ej<# ^ rj£A fJ^l4 ^ wal 
^."•fifi* Arjm. ?k Haft ijj, corrr. 1, ttdfi. Jv?. 13. Afow«i JJ. J. Ajp* /< *^ •»* 
pJAf. IM- * Iwlypwrw R*pp. ^41. Tfailyptcrif i)iff. GM 174. I»icri« tie».C«, », 940. tf « « * 
457, £4fa>,94f, /f^ct>. 349. W»*- iC9*Cac/f. /.da. Pccrium J^r^ ^i, indium CUtfL a> I* rtfafJii 

14i» I'm*, nut ^qjt. /jwf. 192. 9* tuix ramou inaior p 

**** gg?* 4 'Sir *je. /• «S. Atar. Spkd. 16. Filix mjtor et prior Trtu t rtfnoti repfffl 
i 1 SS-2&* •jrfi pitiof* brtal <t Uuttr jtii'JitMtq 

VjcJ*uw TaiualuU, umta> fubrotundj ntaa, 

* ft liivifiTcnc r<v™c r*Jicc («jwc oMrquc ditTcAj t 

rcirtiiEJt iwperiJlit fc^tjrjnu^vJtcmjt rcfcn ftinc 

<TC» a< akt FMfi* aqwilini LINNAEO dfciinr) forcuor 

J^v- foe fo*i« *ip*»" i *J* *pp*fi« i adhKKiit duplk*!* 

rfifeUt cu*fc™ if** p™iU fcr< luni. fuwefliu* jl*. 

-, (fl i#U(* decr<ff ««'* Finnic h--.- n« ■_ n maJorfc. 
J3« K ipiiwl£4i( fw«» pinnvlMqiK itilaw marine 

™, <i fcgmnKJt mlnori- 


SilSKffi/ w»wrfo«t<nr, M fW!«l«|ai l ttiNf S* tf M W«» «F*« £**> *rt est an Urinrni q&mm taffoii, llS ma-In in icflcflMw 

tf font* Qct^n Mtrirtm 
9« tt*r[< tkta 

* ?toH £ttjfrtiam f 
^($<» frfii tfrfttt eJt r*gt <yj 


fc«4 Jr4 Kobbia. G^Gwimc. GarciKc. afcfe. facte Mcc, Mcccn^ ^ ^* 

3- Si* $Burjtl Mcna ium crffncn un^ MrbfalUi 
WMt Me ©db# un^ at'aflcrtii*!, t>m @ldH| tie 
faiif yiKe , tiA Csi* $froiuiutf *Blui ju Httmn. 
Oirtiflc gAMUAca frtfrlbt bfo QUiinDcn «n& Osff* 
HiiHn, 5>*c gattir bAknn fife Mflfr dBind t b t-w <t hoiti* culiwr* Horciquc Mqo 
j, Wx (lantern flpchctttcmcjgc vim fnbct. in 

ifpAwiWt <t cofliulw+flibut vtuo(ur. Intctlorc* 
idkm ruUo colore Uflgcniw cimfem vlurparc i:; 4.N0\LGbA Er>ihro^pumRof aJ lfrrt^6. RuMa ff A Agr. /. 4I0. ^ii». ///. 113. Tom it ?/**»* Cir. 
WBM** C«rr. i y o. £Alm if, A«».+, M 13. tetf.Syf.6. Alwu&tl,tL Sn*< t- t&. C»tL s 


l* SOM* SPEC /. Kubci iin«Vruin Dn^.if $, a CmirA illg, RuWictt«ic3 7>j?. 497. Rubia A'ltM- 
fo»^t:j. Mtibr) tftcn Ipooic proocn:cn* M «j. Kubii maxtma to*. OW 4*;^ RuNa tcenima 
fc>aenu<n» Gy/; Wjtf. //. 177. Ruhia £^d, j<*. Kubii (yludtm moRfttcilutana roaior % B. ///*7K. 
IM iif Miff. Brw fJ. I>.m* 17, Kubia fybcltra arpen » quae Q-fadlrii Uldftoridb C S. I*. »f. to 
* V S0, i?? ™*'3- nmb.L 147. -^fc/. 186. Kiibiarvhi^risaip<ra AUrif. H.Qx. Ill li6*$-lL 
JJJ-M- Kufcaitoreex luici> viiuli iitwhj*!. i t Rubia fohii tcM /,tw. W, OyT. 3f» Afar, wi- 44. W. 
pt^ J^. J* 109. B Vt 1, j?o% t54- W^6 *3. Cvrf*. y/, <3, oj(& <o. PuUa lulu* frni^ fupcrficic pc- 
"aji ^ * gte ftfl ** "fkW* * nm * «* OK*/- 'V9. Bttbil pcrcmut folirt ficpiu* tiumi* 

«. Wif^ia Brnf t m. w, |}w 49- t«fc 171. I>rf/. 180. Crfr. W«C* *77- ^>. ««*. 6f9. Cm. 
*?.«:. £>i-^ 1319- Www, 1 17$, J t B. tit. 714. A>jw. 4. KtiUa tin<lorum («iua CMf. fl), €&&.i*1>wfi t 
Ki c*\p ( ,3,, Mrtfil, Oa\ /#/ # 3^6. 5. « f, 21. f. i. ^f^^ir. Car. i W Wow. /* 0* f 1). Owrk /. 
**.• '** >7f, Kflfp. 43- Ga^W 4*3- ASM ttriJ. 76. i*rtrjW* /«tf. 41, /--!*. t6. //. 1. Rubia nuior /.o*, 
?*/"*?*** ^ W '^* l?7, Kuh '* maiOT *** J * / ** r ' * r ^w, jj?» Rubi* liodcrum llorc //. 


t *^- I^untnaslrt^tlme^ovrs rwnc fell. J, j, *.«, JijtiTiH 1 p*r Imcruilli rdhMr^nl Mil vtrifl^u* 

( ^ 1 * "'* lo oi,*k* foiii^ tt aiii Ao»bui «n*tl nol ci* 

h- J2j* T 1 * ™° ««<« funf* P«dunctf ii brcni«f i* 
^*tS^? l3irp1>Ii,i *' waiiiwtofirttori** vi ift/f.f, 

S* *-r« tht)«fi m ^. d<nour, Ei Imp (ohl fuf- 

■■ 3nm* D»^!^vTiitt]tfitf^MMiticMNtiiriT&£t Fi^lLx* |. 
4,^?.7<imfkctcn9»<iMar. y Z\MUiU. I-.-* ■.-. e.-.';.^ 

iTl.'k:m<nw t^a Jiri ^jhi Us*i( Stic-r<fl, iwfcfic ^rftfl 
Sicaflrn ijnlift UUn H* Ml, uj& t* 1= fcoa)** Un&it* 

iumiirrn, tot (if flA^liftcunomtt liiM-i?tn(5<lii:fmt«(eNfl 
fn>. UmMffit^rffpW<Ifn!<fivntt(^M»<r>rr<l^fitPfa«t«n 
w:>!d^ artN:&<nff oNs ()M| C*« Nr ^itr<n tt<tt* dm 3UjB>f 

oiiC?!^»fM, alf fit:* JtiOftc rr.it 2'lutr<5 tift^f l ^*f^ fr<r* 
tcrf;ura(n< C« Kn^M t<t ZU:ut t mlZ< men €tcrn avf# 
p*£<it , ifl r« No ota t<tc!r4(fi mC 1 ?cMnt^ ciMtf<tj , 
c* luiwltn , (crNrlKb l« t<n tefen *iNt ran frrfrttat 
ctaw*nt( m Mtt fuffft tutfembftl* cl« iiMr Nn Nn 
ttQtcft 'VutNtftitttrfl Dtr ^cflf c^rt wirirrcn- t.wt W Mu 
€t-cN(d, rwi«< cinin €trcuv vnf*(I3tr, *" : r:-. r i! t Nf TfcTitt 
trSSl^ifw* rrif<fMtfpi. f£i^fl!rt, f mini a m Mndttl 
tf riwn fip. II, f- ft otif R(l(tfnnt tor « ti| riftre Kit/i^ cVa. 
flcftnitcrr.r &t\& r bc> Mi often tintlittfp'^w ^trftiNcfc 
fuNfc i>Kf<Uqrcff tot(t»if rut|(itft«^rttf*rr* ttftfltmNl 
■all tftmfma . wr ttipi mi t<*r . BdibiwwiMfj 
«6 tr.^hl ((*J f>in(^nit(f , n>-t ctr UM £** t« r-^TuTliiin fr" a i&Ct WTjtvfy«t«*K-3. r;ataitrj*tt , k, Mlam 
eft Kj:;j dupk* coilita , Taraodj fltfn « *i ctaj f nuicrch 

nlflfj ^. j £• <j3*nicn quiftil*! frmcn voiftsi T ouirum 
uAtlt£*nun>{.4.£ontinu. Kl'ij iuqucf*Wlu£<i« 
ftUpbJMlfi fl>;*m fjrf#c*Bittiiit<tK*B<ibHti<Aj 
Jio, Ar^^U.KUqvlfagiicfruAuitulorl modi putpgfo ditTm, 
Sjfiu^.J HuM) fok moHiii*, quimifc^Ufta^umt, * 
fitocflri difcrt, i:en 3^tfmvJ?» annuJ» ffmpereflfrn fercft* 
ftll udii ttu-'wi « c J tiki Jflouti Oils* inprimi* r*£j:E ek* 
£jntcr mSra cfl , ci tUAttJ) . quae in poUiUMi «>iip*lmiu» 
nown* iff'*?? *cn4itef* HAqucfium h*« *<tf»tJj;iJa i:lj 
radii, «jc<rtfltM4> vrmi»» fed ofT* (aprtattf jnlmilikm 

r^of«lwf dugH t d* oia " c^ddem pt f«* nxmamc arot- 
dimpwdi^i ANTON, MIZAIOVS, m&* »imn if Jnd<« 

careen i(J:]iiit <i rt 1***1 J J cipcrimcnu upicr^j ifcViuit: 
Oiinir^tAnp]^ JOHANNA cJUXHIFR C«*f. |<\l&Nj, 

Btifawri lliifc J*tp£*£ 1711* Mho* d< officii K"Ukm*- 

Ac-run cAfriitiut f* <orp^cc jTiixdli ; in qui ouwU , c^oc 
jdfifttxiam hulu* itiucaii (pc^jm * « cjtifa* phifr4cn<ai 
concfnwni , tljJi*i« font opofiw* Id inlcum i"*Oon»ric- 
nnit, Ju»* ofi uuo *cF**e infokndl virtutcm nnri uflfnm 
iuW*f rtdfci prelim *fle, ltd, n CtL ftVITTAKUYS 
prhnutn f-ri c3pcHnKMi*?-Xt it, fii«n<**lM* tt Adomui* 
dr;cm ilium tftdum ptoduccrc, ttbmrjnc COVI1MKRV5 tn 

Dift ch. cum Cokwj lonpfitHj ptifaj bate* mmU* l*ff«r, 

*t> AMMANNO d<fcripi>, ffipciirn<mu»f*lic( tik*-:{lTaftft- 

•mil IdcMuc ct rdiquie- flcjr**w plinut ¥ir ifcui tun Ko- 

Hi ceaqccfrrUt 


*K*I fas^f, sw:( ta to^< f ^ S ^ ffl mil M ^ctflfit *♦ do* iWtf»L' fSfS^ >a^ 

u XtWm tit Wtitm grtri, ht fe^JSi 

ca ftaaftittitM Ut^a Ui k^ w^S 
bftiOjTJio, MAfp«fMlj, Bn>a^i« m ^ tt l', l S?^ 

fulfil :<r 6MM rMfwmm r^fici in» ' ' 

C^imutiM^tr, t> ttni ta Kitjcf hent bit *1l? 
Qlcvt !« ^tfr^ct ir^rn Nn Kent tox^iut rsiSf Uin t n 11 nn d ; ;i:frt WW f«K a«U. ^^c(^(r>(M<Ta&M?I 
i?tcr n^n tr? Nat anion. MizAUns t^a ^ 

taC«n, wteftSg higflibfa^rrigg, ioh.iS5S 
MKKN ^tlffnf fifrrtlftfiffij i:nt*rMKc:f4ofl*^H«ii»f >Wcn» cf<Oibui in cccp«t a^mii; ^f«(^iBfli 

urtlcr^p''^fl!n;*Wut?crij- £NO^nAit;<>KHMiK, rTjfi* An;ifuMt« £t«tef^fi ta}«r, mihttJr^tciW "■ :■■■ TAB. 117. fjf* Salir. Ctvw. QgaN r 
O *f Sikro. CjjS 1 . Sauk on Siulx* QG«iNnKtBm, C^«c/m£ ^.Tiic Willow. l/^SAtjt M W;!jhcbOOITI 1 . Salmis arliortac Tp«k* , <ju;c in ctKcina a<lhi* 
be tor ^ cmncv rvlitjui^ elittudioe iuLicr&t « Inbtmuc 
tos\^i t ar^utta, foyenw viritlu. inferac aI^mU folii* 

liuc arncxiU * qiiic (cnica conErncRi , At>rrli pro* 
frit. 

j. SccRinum rcccptacuU tl iuti , felU ct <oncx 
icmjxnmcm ci idltringcrvicm virtntcm cx&ruut v 
ac tn t>miii ttttitiurrlu^tt ac I Intone i^otu nr^Iuni. 
Succu^t <i-» ex Wncratv con ice Uillai, in ocufis 
vet inri.itnmttivvcl tfii^utiK cxtftutfaw aficdii. hu* 
dulUcc. unMT*»!Angc|<botulcV.ntfrcri i^tWttflr*, 

a. *itKiifftl b^tfii Ail (m^ioi.C'Ko.irfE^ 
fcccfl im ClpnL 

urn ivltcf fltf ?lrtcii Nr 53cKi«Hr^i i^** — ■ R«, iKrrk 14s- IW- I/- 1419. $vt> M* 447- Towm. *><x AMt*.f*-*™y 
A«>r. Ml. 1 go. DAl») T : ai.*to*.G« ^8>i. rAll<>T*- »*;5 *. KOM. GEN- Silk 
T34- Bortfr^ //- **o. K»;f» j>t 
jet. Cofir. J, X«ft*.9iY. *>* MS* lKsc&,i^ JpVntjA MAM). 17. i«tf. « rfa 

j. SOM. SPEC Salixff/ur/. ///, 1*6. Itoji.at&j. Mtfrkt?^ Ca» # ff - IC7. Doi.*4!- *■***' 
Satix {jfi,fi. It. ia6. iLW-^-T. /A 447, Sctuntlum (alien £cffli* /r*:^ Kv<- Sal« tr*;ifo Ofl- ' 
pcrticalJ^ CwJ, it Ci^?. 11. ^. L'nfitum (iltclv ^cnut /i\^ Lt \*</ m Sihxauic in tnu*oxn "foe 
apt ft*rf. if I. &tix proc< i ra /W. *J4>. Satis tlttt vulgaria pcmcalrt /j^d. 17^- SlKW^W*' 
47?. «frw. *„ J?. % j|. T«r^ 1/3. Swfr. tf, 11a ftiiL 17*;- S*^. JJI; *" r 'J 
5fjf. //. l^j. ^ ( fl fijstcf. j^ Salix mixtmi fo$** •" 
/ft 1410. SiI*Kloli^ lirwtn Umwtaj Ktinitttfii fttncn ltrwiquep 8 


jv*i#. U«t iMiitni C< in <^lkum Tfttkbui dn«rmlmndH 

diR'<atut t ijujo* tnpffinli m^ci diufliut, t^e »fti* 10* ^ifn WkIvxt: 


a nehit nan: addlcK k*n«» > /t IJ, ii; r;, j p 4 . < 

»». 14* f<pf*<ifnUAt» taihtognorclttir tt j rcliquK fcp#. 
■mr. Non cfilm tnodo In mi .■,- --. ^f«ccrit»tm *dfurf li ef 

"^f^"* frfrtjamoi i hiNt f^Eil**, cum r rin<fn 


fc*«a C ff. P, 47?. fiVmr. £. J?, 
oA&f 41. GarjJr/419. a'mkt. 
?*{'•/* ^- Hi* Rii.ttifi, T . 

-o*. a?* **r$j. ffktl^a, C««. A ao^. Di!if,a?7, Sahx fo!iia cliipoco tiiim»IW &**** ***" 
cctt, vicmnc fragilt Haff, j*a. J?t«to*fL tip/, 6$4, Cnr/. ftflh^ i«. Nn (4n:<(lt4> c*nn Nfltuwnt t«»J*5Si** 

f» fmia M4 M Motnust, mtN frJir^ l«J- ^ 

HHrfhKti Wtj> Kn cni Pit rip. 7,*V^M f "S 
.0. 1?. t*. Pftfflfitrt W*h«* ^fr^Virti**?! • , Mi|J»* On* x raoiott w « aft* vJiMI in 1 fc*itffl» c * I * fll . , * r, *; 1 <, Wl *.! " r-Li t du»c P<iT^T<f« c*tif*j-lw*. <* *?x plurimit ft. 

" f *. ^i,tir"f€fti*a*«fnr*« l <;^'' «i£imi& rem**.. 

j- 1 * 1 !,.*'** **^*"* fcmmit. ui*l propuJlutent Ufac 

*>■!**£,< « K euk^*n«nopisitflti qc^wfctiH, iluc po. 

1 Kiiil «4fe*U infcnnjl >«o ttoict COntiatfif. Hi 

"■' ''.\ ."t>-j.N* i;ni I'i'r-r, *' >Jiui pl4M*« ri-iirV,;; 

r* BfKA e*i«itf«* i<^w Pttpei&ft -■ in ';: fpttk. 

Jii«pr»**«* r '«i*^ : t* £ * i^^mii rcktiiTit atncntum v 

j aftM*i p" nt 'f'° <*<*f*° ■ minora foltol* rt iljmin 

■^'i *"»„,.*« if**)* '* ,!; * a * ^' t ** iingtolwm tfotfip » qua!cm 
jSi^. j. ft art* J mj^n|rudin< fat* u 5. fitfjr. con* 

*. r j, ( ^c . . :r.i-» tr * '■ ■ ...- ■ -■ Jt-i:: t!uo ! : -:r> 

5*» Srf,ci(*« k<tfi«»* wtteiii Iwwi* (fiat-nil «n.ici ** 

SB fciM* ]r;:if , ' 1 ">^ L - : - lrlf| " ;:f! " 11 ^ f :.;■■' I^.n- *- r . 

f.i^« iLaid |***OMsn> » inttr axia <t faming p<£iim, 

Q^HtomflitJiiUtnvflncrjrluMdiaiitlNMEVS. 

JULvf *J*ft» < t,1c ,a <MH*it ic*fltftit nuJti ciuidtm 
■*lH ifciaji Tf* 1 ? f * FtMJtrifit florci ratiore ri»rfi rftorcnffi t( 

«irtftai»J'i | =» ti'^niur.t, rt podiifmrtb ftxti («f> 
Ckfc «&■ *».**** <** 1 '' K ' 1( otaiiLcn 1 jri<l« «*iTvm, in Cljtunt 

IJlJ .i-xygfirr. >rirflu*it» *t* rti^maiil-uiqut qcjtwr tcl duo* 

. ■ I + j l ■ -:ii f. *. 1 . *. ', ■■- n\ :-i !■ : a* 

...- . ,- ,- H i- l- -tit: f ■ l 1 . ■ . 1 - ii.i.finf ni a v Ui\i ifo 

rtbi'.f a" i<t*utwro, ivkilatw, v*Jl*<ulirrtn Me jtaefn 

fltwi f,\\ t t* rt ll»/*(* <*« frffir-a plutisua nttt»rni> J^, ■ J* ct 
tStupr;<^r lK " ►/■ ■!■ »4- '- o^^'i <onriur. *'«it*c «a<tii^4 gattf. r« Hiiici , Etiftc, SS3 

f i^rff<4Q[fitAtr 4 ««itiJttf{{ffHct # i^< t t^»tr^, trr- 

fdj trfc^tf r casta ikvU^, cittK^r mis ri«a rntn^Ur; MM 
5fl"»lMIK CW»C«p»fti*ct4<a! cornet uvmt 
2£i" *« '* N^unUfcaSwrt f ntlit tmpruhiljfic 
WNttHii tut jo( n<l<tT iocn^itnf ^»AAcj<afjl4c 

«tw« 3*xr rif wiiKfit »cjfti , (MIC* «>c».fAlc tffl* firivu 
SpWw* I5*i(i^ flNri-n ^'3titB ttttxrtrco- Mb 
1in&.nKttt({Nf« MtUfllOi MttttthM GB4f*fltr<pHit ; 
Oc tutx ir^cbftf frfr u. in. ttr iinNn miMtftc ^tuirto ^t, 
i\ . VL IHsetc tT^ jr-ftr toM tftf^* h* n^cta VcM tn 
Ktwitoa, 2P<r.ri tjit 5mfm (i* v:r tanm flciMit« 
|||mcrtQtdiJMum« faeHhMtt.4Bf4rHntrti« cti i!ri* 
r*cn KIAm ib» €MNaNp MtNt fe IV. r. HI. 3. nft 
PWfaWfl (r filter ttCia ftfwttm^urr, i#rc!tia>ra rmttr* 
IU fib i. NtsiPlTtti aUr fi f . <• uu& 1. futfrBrt , rin «lttc 
rAcd;ec«(ii49 letter Si 14 i.Lt ( Ma\plAt4<srflt]frt(tt0tSni- 
T< j;:tr. r:iu;-'ifn ct'ur. dfiiTto ftfr-ttltn (JtBU^cWiJtif* 
fn b. Ui fiM i>i ttcftr Btftm ttn Mto et«SS3j taVWt<n»|ffl etaubMNs (!^tt r v*b ten tlRRKED 
ti^ y >ni>tcMinu| fhnnut n< * 
TTtTiiofm* fntit ■:**? htt in Nr. W ftftAiit*fi cf4tni:dsti^ 

l^W^rr^t^ Wwo fttnc 

Jun«r l(m7<u tn IrfajtM Etc 

SIC |U MuNrt m> ttf 5T*t(K r.?t frrr jrjrrH.Ni. MUrfoHMI 

Hcnb . t^Ut!<iNr i#& itv Oftfa>lt<tn ^nta^Wf u: N-u 

ttiw«^at<rtul> ^-^IIJ^^ rrlt iter cMr jimd «lt4iifm (tUcrt 
eftW^Vl-t. Maticti. l^ttTflmitoiinSiitort fat* 

tfrfrvn«*>wr'i3rtt*^tMH/Si fif. V. 9. im& VI. k*. rct1n>«i bnUtS^dflC 9evtrnHx, txbttitvft tbtiltnMiUt: TAR ?ts, W* Frtximn; Grrer, Gf*bauntf Cfitaiii QBuiiMjcIf* Crjev. &»>;#. ^/. Tlic AiTi. //:;?. 
Mntmc procera fit arbor, cuius iV>1 banKi ^ t. Mivmc prcccri tit aroor. cum* ion 

hiitro<T lucntlo virenf* 
•jft rhfjlui ftpbu^quc trtftit , ilorci Manic cc 

■, Eiirmii^ cortex hcnl . cjlcuto f-tuloque i>ro» 
X-! fJffcdcw , uKcrfu^ luccm ab cxicrH mctuciv in 
^ ifftTffccPt^>ut fthrthut (itm crfcclu Ulusiri propi- 

krtk'riK^t?, crfcfTXii, quwl Jingu* *u« vufgo 

lotffifcVi, ciWk«, criiccWi in rnortirt hepaui 

«fax4 cn^jcit » vrinjt* ftcrcuoncm proniouct, 

sc Utcnlctn UoSorcm m-ngit. 

*5 r. ©Wet ^flum (Ifigt (ii efecr m|Rn ^c^/ tie 
^Matter ptfl* tunhlflruit, ciAMe £afetaitgtl&*run ; 
2- fir irad>P iu 5Ci\lt<tn un& «&i(Ctfii/ ftiot siV 

3. Sic fluff'" <Kint< h*iu man fur McnDA fiir Pen 
Will rek *iucb bct-m Ci«n un& ©ti(f- ®«c innae 
fRbAc t)0Hl m M flutwAiiiftfli Orttg mtt^utm 
?Iu|j<» w 5Cf*f*inetf Tii gMmt« !?!« QJiaii* nwr* 
^fn ratter ton QV|i flUtr fitffdgm ijbww flrtrauctr- 
i^reoamt, R^lft«51en<ljunfl*f)ai*iTiiin^irt/ <r^ 
itATma^ trocf n<r r un& heiwr trp ^m SuMm ^ct 
t*trrunttct> 9£iijf#f crc«ibetNnUnii/ ImtaiAca 
^((»j uu^ ta5k2<i:cti|i<4ni* tfi. fli);* //. 170a. $yv. il 469. Tt>vrff.<77. r7rn".f.p^Xffj/.i6f. 
rttf. rfi? t <?JiT. 1711. Lunr.C^. f* 9)1* fi'* ^ ><»**• ***• 3^- 
ll^icfr, 1^7. &ii^. )c^. BfljyltrlMr/. 301. Ornus .rffwW#i«* JJ*-tt 171. fr»;^ -1,4. oitt.dfl Vj. 

■^iwp. ti* c«». i;, st?** j y. 150. 

>J0M. SPEC Onus fftifff, tci, IT^tnf* f/^ M 710- Ormi* vu3^ri» cxccKor raetmis Borura eonfor- 
^M«kir.^ife cofAfomi jlficM. :i3. Fnxmus 5rxj/- '//- *J7- O^- »3>* fr- tr»b Uxu C*tf ; 4*1, 
J"^ M7L Cr/r- rV-rh i» *. Mmb. 1 IS* Cw. £p* ^4* ^- '**• ««• 7 f * « ««7* /? * J ' 8n - ^^ 
"'^m^ jTji. j» // 4 4^0, /rriom. 4JKX f.ff l» /&«• Piaxinus cxccllior C B- P-4"^- 7oftrr. ^77. 

^'-fi* =*i. ft». ftf. jrm. ))j)* Uiff- ty. CaridH J^i* «»* A *>«/"• > cr - "A CwTf. 11. 
^p^ ?*-*. ijji^ jifMf, ifmtor. ?4- Fiaxinu* wfeaior J ; **- 1* K j?4* M- "#• «■ 
jjj ,, 7 1 *- J>^v- //. *jo. LYaxmu* excclftor frugifcra focrnmi SMri. //. I7» 
E A '¥*^ ir.^r<.s;o t fiW,mti ¥ A'71. JBb>3»A w**** =?7- -»4^ 
B * t * 1 >P«ulii ii* Bi jpje, W- 1CC- 7 , ^ ,, A toe. fi. //. $16* traxinus apenb 

3-m, © t f(rroeM*Piri« ( »* vfttfaw hi-**; y»n* *** 
j rmn, ir.ixjoia, hrecne bom, llcrt* Mfi^MM tif «^S™^^7tolS 

tttl<n StAUW «« Ettibn titf ttn Sfrcft*p# ««" "^ Dt * 
Nr<n Alumni nu MWm ff rftfifrfNt* M ;** : SUE //. 101 

I fctlil 1 * 1 * « ,J bt k«i,cm »J MKlrvc!lMfM«*le»vrUr 

*!#> ■r4j!r'*° !n '***««*. rr*«f* ( (ror^Joi*, hr<cncnuv'a, 

*J2r?y^ M«H» W fll«, t^ittit rjjn«ui rfKM«<H« 

, J,.7 '■ ■' = ' ^r i.h.n, .r.^h ( i: c f-r L rur :<. : »- 

If <*** ir 1 ^ 1 * i,f " <*<^rlt^i.VlChFJX|V$, msllttm 
^<U. EjwU^ctQ BtnejH Jwuia««x JI1<ft ^ 1701, V&U.J0* 
t'rv Xinus Boribuf Dodif 
Friximis folic lis ftrratit 
toO-JVfrr. Ifi7- 
m ^ ■n t- a ■] 

ivflffj «pu#.t ( wdurrtulwDt filiform! iflfiMt*Wl*« «.»-*• 

M^teS. km .**!« wiwjsi* «t**aTv«m*M a«it 

iJcJjtotto, vM da* *ffe£i*f *ir*«fl< bs*»*tih*. M& I* I, 
A l^cMiMMfliJlKfemfojca*, DM V|ftHlC«litl- 

auu pctT-ci , >:«ram Ftuljii fpe*l*w Auawum fi» " 

Uti *ntwi cjlli raoncphyllui fiWlytimi) *tp<i*J* qunuor 

■ainu, u(xi«ibbictfic iteectckiw oitlio mbu» mms 

pleat, fUtt la triiiftJ ff*cMAU* **<a ettid«ot*t niMidrf. 
ftitnili OKltitotm *W«r, vi duo dirtir^ p<r*ti ceftftmie- 
mMlCm:LLlVS«rroa«m?Ol«rEI)^A»«i«LVOW|. 

QtVS. n<*flumquff pbm*mOmum. aftcijm Fra™" 1 * 

jtrtar. CM*andhiu(c»f«piniPOKTil>JKA A**k ft 199, 
It Ortuim Mt;jLdlJl fc*r**inutn . altcrantqut plmim Oraum 
ftcoiait. Qui v<ro <utn L1NNAEO «t IIAU^KO niroute 
ftffmj •dfumuBT, HtVfbti mtDttM ftpaMfcfMlnR puuflt, 
Ht< ;vf Jiu**fi* pltnitt, <jfiJ Kltquit **Hi f*Hit*i «.tu- 
fVfonu<r"tin(, Hit lip* Ffjiini ciomto* <onivfl£unt, W- 
(liIljmfcniC*rTt*i;ri(c*tnfttfn*^^ pUAui IfeftiKfermift, dpi* 
« at-rufoimiryinjro/f. j, 4. qui J tjfi Jd nudum fr« p*r- 

k« iaeliitfo ftnwn ctotctm i^ui« , modo bftclut ft kv.U 

-eumfojmoi ji*. (, FMtat f ifliuiU jli« t>n>*f uoj rem- 

■tx owranmlnkili foffelitf liHittp pinn» oppohil^ 

tbtenut, 1 trjrt^.-c »:Ljt£3.-:-j[ii ^ *:i ■•< ft" icif , vl(t:p* imp* 
iur MlCHCLLIVSf *l rHMwfrjsinoflTJtp™!* *jrl»e(4* 

1«; S**ai <nia> ptorci Iok* *Kminin1 it wit itfUffptrlta 

hit^nt nonr-tiltot hcppjf&f Jno» : « kffmiphfrtdiij qt*** 
dim fr<mLntot. Ad ctium riE^ioa frtttforum tfreqiKnref 
■KrtfttiMlM < giltit £»iT<i, hxt«flT , ct <cTli;ci urn jtirl, 
^***jifi ^<fiK:l perforin, rolhctptifelot, <s«& fit , rt II- 
•W cifudet rftiki*, nf*bc M»nn>5 EWJ^thUl. H«W *X 
»*fl»* rJiiHi^Ifjnt?n(Mnr«luaioc«^«K'l^VmyS* LIN* 
NAJ:VS «u«tt fa Mil. nr^if. n*. 47*. fntlfln flwiKu* <om* 

u\**i\i. U^num Jltum, U;u< t ^nffl, dxiic^U nlMf«> 

r jus lii^tut. 
tMt 4Vct Mfwrnn. CrafafeSlWS^W 

1, b. mftttr fct 
in ritt t«f* |irt< 

f;A5? ««/*' "ft « w W«<BSctfi til ctSS.'s 

li*^, f r «t ( Jr: n:rt<r. >^: :; : V; .' ■-- 
M e«lrt«5*» iilltW . m&B^C ^:: -;^ .' - 

(flffltMlPtt^, M>MWMd«t| tew, rig5 ' 

[)ir: K**ii-^Mtft ?<t0< r tftfttXrm Srt« r rt^ft** 

autiiit;! trt Suff*tl Mr *r*< jnfiatMftVtV 1 ***** 
7i:itii f Nrra ll-jlit' ^a ht^tn Qttct ir^o* 
t(Er::rt (SlJtKn nr.tnNe turn itct r^<i- Uip 

Mt^nt nsM MnMnc whmwi ttr|^i*NHf f;>t?t^iiwt B *t;'tcy 

ftnf ©fTJnNmrj|inNmftfwtrt f^ftfl EtUr t«I«i nKftflbm TNiMi*(n ^(i(Na ffi =^i tiBi« j5i£!trtU»ti,»:itii 
Ira frtmittenm rn (uiiflt mHi^i wfji*f^n* *» Nn C<rift< , m l« Wdttct iti«rt!« ^ nfrMpta 

I«<frlrie« tic fitter tcbtb;* ^CirKtf not^nb tie* QitfiuU:, MifU(iiTrr C-itff NT^tfitRt, ntffrn-^hiS* 
t«N, ^dlnrtfTr. triitt, licit (r^t ^)&lio>ir&»ti t<" UMlJf t»t ffiEi^bt ij fltwancf. 


TAB. $19. itAMdcx 0^r*.T2*lon(n, ^fftou 

1 . Ciulci in tcru rcpimt , vt iQt cucumcrum ; fo- 
ba ex lutco viridem, ilorci «uccm luteuin cuEvrcm 

Mm 

3, Aixid not in lioniv colimri Borcilunkk^ ctfru- 
c!loi uMftrantur lullo ci Atujullo menfr, 

*■ Semen ip iter quiiuor fie rticli fri^tU rmion hn 
fcrtur* ct in tmttljionibuf , quae rcfYiccnnt, ac in 
febnbut tliitquc WiHammuohif morUi c<wtluctin« » 
plemnu)uc ftmbctsr; tkloret guotjiu a cakufo et 
a<ri tlammei vrint cnot mic^ii ei leuai* Pfjctcrea 
BOliKJMAVJVSrcribft: ftiKlus ineJorriimttlefKien* 
tern et sromacicam virtutempollidcrc; mock-ntum 
vtro eoruinkm vfiim com meruit t cummmii in co^ 
pii aHamnit , m>clum crvenrum exciter; t* Uicit 
ctUm tt< mtlcm , TO! tliqulij plut ad vencrent itimu- 
■Br. Crjff, Mi*** i)n». jfcgi. Melon. «(?• Nkke-U* 1. SiceHno(!t*>frtT' lfln i flwBr<tlc '?i'» 
itk bnj c<n \3ttr[cn ; Mc folAllcf fa& j«*»* ■ 
*Bta»rtflelb*, fc 

*. 9hu rfianjet f.c bfu wrf in ©**»lW 

j, !®cc Caflmcu \\\ htm p«> t<fl fl»*J"l 
ten ©qouki/ unO wU& ^mcmt.qUfb p vsjwr 

traud>ee, &a <r Iti^tet » uaai»W«»*JC 

^»tnf<bm«»ii f &ie*ott:wtfltetuQi«T-* ■ ' 

?<r iKficwn fit) mrdrnwrtf »no.9«aT,N» 

wn abfctute& r m«n f* !« wf»r* w-Jv e 

niffcn, weil fti ffsft Hi«ifl« " rtnT ^S^ 
UnlOMbmBf v« liquid p!uti«ftW |B3fc 4* NOM GSK Neb Rot mrtfc 73. fry. |. ^44, Tom, 1CH- JUM, CeW. so?. Wrm. t R rf l ^ t ±A 
//. 77- **ff.4«. AMBi A5etfc64- ATrjnt. if. ftravfc. ?*i? f tficATf Mf. J>fl. ^- ^.t' 1 ^^ 
Wji. GWi ao$. QMttb tiw.Cm. **. Sg6. niK^Jt^. 163. £»fot>,S<4« ^** >** 

e, NOM, SPEC Melo W, ;// t t?K fl*7. 830, hnU 66^ 0»i, Jnjr, 117. *. ^\^ t / , J t i 
8«. 7- fl. ff. 74*- UdOn nbo Caff, i$o. Melo C Melopcpo %*utei , Cuounb fii»f«< ^ r^ 
vnlCtmC.ir.P.iia A^rT. Wt 0*. JA i ? , & /, /. 6./, 4 ■ b£i*. K 77. Nr&. pL& ** *** t f>* ■ t-W f*f* fhiftu oMor^o albido Adetto .%j^ 74 , " MeloVraAu tiiftinitn maiori 'coniee rVcicufaeo * 
»» p ? M4fl **»• ^ **«. Melopcpo Cent, fl^ 267, fr. /«i. ^ij, ma& ?9*- ^^ wtf^* 

W^raondtw fj tt w. cK 4I ,. % X9U J AI ^ ^ ^ £J Ui ^ li?t ok^*^^ 
|W rocufliUu* pom»tonjkii* tm. Jpcc, //, !0 i 1. ko. 4. >^ 

taw* rj*Hf f«<to* ** i * m '° *'<P* Wf I ***** awarui 
f*aj*ia(^F$LUA d*lb*««f. Hl*(rtmnon**»dcin 

1,1 r , t « u i.duoin»ri<c dMWi <* IWKfU llnea- 

•""'jafm ^o>«* fofltoeftU inqoe ctntro «*rii IrfgtM 

■■*. Zltmott InArvCIt: alii v*rotfuqi:id*mfi^mffit», j* 

birwifrj. Ouorlura 
mum hrrjk confpjcj* 

!"".!,. «lyi fcllkci r T toncpi|»Ji, In qutaquocc 

l—fM&jfcf terminus Corolla, <al) 
UISt t In <« q^wju* actual rugofat 
Cqh Aiisaituimftlva^ww, in rri* t«ul 


oirn(v» t uiacue «r*fli 

;a oUfocpc* In **ojhot I HK30p *aev 

bciniM dtoifr. 

w<«* Mfjtjidi 

■Ug airudincct fucu viriai; 

auc virion, v<fafce- 

■6. rcrituljf*: CKocturn nfium cotorcm ctfttadir. 

Kjin^jio *tf MHt rttk*Ltm ?. J- //. 744* lftrm m L, 

I at, fcff*- //♦ 78« *W- 4& *» *•*• /m»c/. *!• 

j/^ir. fj', cl* Scwdna o**crou, coato-actna, («7tpHf. 

■' - rl ..-i ", ■:;■■.), I'-" I' rnriiim I^-m M'J.::.:'. 
c iS3 ictf;f ifl Mek-flit<i^n cucumfM Convenient la, Mftc 

ri-itrv'Jt LlSSAfcVS; «i ctiaa* rcllquit patcibuf ec 10* 
M ^fci **int(w <** K*diteni«inb«ff* t wmu, caeki 

i^^lit^!". ^irl.JM! KfCMCl, OPMOtll cVnari , Ct fi>. 
iji^iJ, putabiii hlrfuti, ^idjUj au£ulii rfriuaditin* ■eft in bra uHtc/n ^luc-cn f*nM ffia 
F -fc<il, |i< tract-. aUt ftmQUflmltC* 

uaeftcnbrtt, tubnltr, 

£>K HllMIWIlfl (ft hSTuS^ 1 ?^ ^f**^S*! ****** flnb blr etrtfld, 

StaflS^w*?* 1 ^' ^ h * f «' ^ nl *< ** 

PMTff9lfC04!C4| 

f.ftf, eclitcr tactiM! fH|<n(^)[^ , 
ttffHitf 4tt«ff< 5p^cn ^^ (fflijtf 

Nu tfn AMfo r nmltd eta rotMatrihairr w (u«( Midi 
SP;w= ifittctlftflff Rflft, 1^ (in fl^ciifjtniut &iuir t fl- 
•^^^'""^^s^t^ntHBOrn, o m ftqf taw m*- 
lit^f <&nf|«n»( (cihtttci d. Dt< Stutl * iwti< curat «ro(* 
» m BirmpcMtniii wm pit cw H miPt tcfltlralxi 

tis dhmn ?«tc. Die UKcftiiic Himi m \w^ i«ic J*- 

cot J. F** II, 3|4> Hera. L, R, 4S&, Bwi^ II. ?«, Rvrp.4^. 

U<'^- F;*mncL [f, M»ncr. Mr. fl. %a bra ^■lfthli«i|i 
M Nr^tu^t nmiki i&hi t^rdfett 9tw Irar8lt9toi| 

irHKt cljttc iiwmfj* D« ^ftc^< ftar mic Nr Cmfr tmc 

M>kW , ole tfnn uu* t« u^^cit tBctt* t;a& tsi qjihc 3fifct« btf t (tujf ciw ^Ici^cvt ^^r. S>if (ifritfc 
pa^ttftcf tar court GtfflVfr'&ifKn^rncift m Kb «tN;ic^ fiscrtciifmb tax fa, tiufatti Aiitit ?f«, »> bWa ci- 
«m f* ft*» ta *f*uft* »r(nw« . C«pc*iCoi , ) mi flMincr |OM nMfijiU^ciic tM*M flcicnubrr, iut<n ^H( Sm 
j-jijl^, huf^r=4, ttnsE;*; fli:j£^;^t:cniis> c^i<r<i*L 
1 fll )3& I-*- Callanca. Cnw, Cdfankn f jtcfleit* C^. k^h*. AsgL ChcinuL Ufa Ciftano. 7/«f. O- 

1 1, Ah *Jfcr£4 ;rbor > citia% folii Qturuc virida t 
1 ftfo^c piltidc fubn^ ci rtuniiil lutc-J tunc V fNl t, I: fcpibut pkrumquc ct tntbuUcris phnutur t 
Ufx p«»f«f rmbnm. quam ctiicitt coo)0tam 4 
A=f-.!nerc tn corJj>ci1um nrixfcu;i: T CC fruuuv Au» 
^DftS^tmM menfe perfects ail pircm, 

^ holiuiof^us rci;tor,ibu« fruCtut <Iuukm pro 
«o tdhber^ur ; interior veto mcTtiV-jsui rubens , 
CMCKrnctn cc factum tlilccrntt . omOM fin-^uinU 
ua*wj«< bj[ix>rum Im.\v:i<'. vchcmcntcr htttL Itift &uiird^MfgtuQ# 6k 3)iuni<H MnAwt bii& H| 
6fubmm|ciM. 

i, 9Kiiii Ffidrtjtl tbn, UK0(Q fiincf fitenin <2*a(* 
(ens qcntf mioiict on i^pajirtauo^fn; MtKiittfin ferrv 

guft un5 <£fvuntbfC fCif. 

ton frr jrtitbl *tir& ttic&rr alle Jiueflutif f fotr ebl t c * 
Qfbh'jit iib antcrcr jcudvtgTrtlfii s*fufcmer. 4*X0\t GEN. Callwca i?jt. rortt. 144* ft* OT, 440. W«tf- //. i?S:. Am< 1*4 
*V^lHtto, iji. Bot.h. //- 178, F#nf. ^f«:k *co. Kupj>, 3±$. «w4. /*J + (i. JQutf. 

J SOM S?tC. Cftftanci Daff. 73- 1* Mf 57'- >Nfr »09*. &/• ?tf- Ooi. 8t4- t<*- flfc ^*S- 
-**-<J»- Alifffc iSt* tWtjf. C-V.A, 111 1 ff. I. 111. TAw. illf.Cfr. n^- fUt.Sjt.UL tf*. 
ft ^W>. t6a Cilhnca m*iH>r fcrj Raw. i ??- CsHlQtil S>bcUm Cwd. in O^ll^ a t Gtfa mrt>*\t. 
*- whsci f^i uc (^ t qtuc pctuloriccr CaiUnci C 6. &W.41V- ft"* *84- Htm* U B. ijf. M. JL 
JT^Crti. ^,. £ ff ^ ^^ Fr&<f+ jo*- Cilttnca vul^ans p*»t- 14CO. Calttnci ffutiu mtoow (jludlnf 
£f* i;tL Uhttft fotit Unccobus acuminate ftrrim OttfT, /. 114- FkOTi folrlt lutccclan* acuminate 

^T* 1 <-*. '^ (irfl 447. P>f. a«7- *W^- «^ 4>P- «*>■ 7?* #^ a 7^- i>*^< *W* Fa?" folu * Un<c0 * 
*■ *f=rni nite fvrntii fjbtu nuciil Lvu*Sptc. IS. s#7* w- i- 

i^lSl^* ™ aioct * "* ***** ry» C R f W , 4 , s . top, ^ fl, |j f- Smb, 1L 
*T*i^Cillan«fftKlu majwe faiiua. gram. 14S 

^ ^j^*< ewlwnittli McclTcrom gft>*> f -*^- *• 


"■iHfu.cuijuticopnobCfunib^unici, ineoautcni 

*«&. IT mlr *** l **n ft»G<ttlftira, loco nitatl, **bt«>c 

l^c. ™'»*«'c*Ktrtodiff«iic« l id(O t iuevn*m, null* 
'•li.«Tf 1 b ^«»nd>n*f U ?rinwtfivcticm, tfl «ina 
^^yvs - ^ hlft * K* 1 * 1 mM « c ^ <*«* < utn F *C° 

< ..:;Vw Srr '"" 111 -'^- aliii rluiiif.il ^jiafleiibu* >•£ ir f ! l*pit« VifWij, liK»d». knUr** pallid*** 
1 i^a^a^ iC|(|ii fij^ fctflaJi ^^^ t^ui 

MAHH i^a, La^i- II- Crfhoci fatiaa ^rtruUs CorJ. t* dajfc ai. J- Cafta- 

* 178. Pwf. >**'&■ ICO. fflff- US* Cirji. $9. Bffg. It 

, Caihnca ftttiua lime infrucbYera ^Wff, Coffr. io t 

anm, B»* ^lft(ffMfftii*n 3a4wMcrt fcoNit M nrit fer. 
» 4 it^.7- 1.?* KtmfJfcc, toti unfttc Qi^rnoi wo free h* 
vuwrtca ^cS.Cflf*«i^cJBiIi* itntfiftafftiifnQ, toNnbi* 
S:iiijEK(irscr lift^l ittern , oV M fllctd) M:tir4it tfimt * 
wren fie btc et^cu n wtW-«wik Rrttfl cntcilit. SSJS 
•rtfli c**** n *** *f* Ms 6fr i^lb" ^ & icrintrncw '"Jf"^!^ 

r< ^f StPi* MWW*M| tabrto bflJ*n r»*f iwr <ts* an, 

u^ nu* cm M&cbtTCS RcWt^Ec flii*ffJ*rn , mine) WW 

in^s^ue m« t«t F*pji m i Mitf I ,. m twf ™i,! e il c 

■B m in UaSfim hi fitl«t<Tum«njJt« . ">yw 

WiSDUC maw« , Mtn wc;« •*«■ ■■■«•«> us 

Q a 
k 


lie 


Mb)* Mtatit, i»Broc»*i nhh wall > h** «J 

.<j t fctffl^fm prM fliolttJ fefrliti *|* i. c«« P cn, 

c: AfriE bit <Jit« f™< *»««• Fifi. c*jtn I, illo* >I«f- 

miim « djflt^ld «Jui*<i!o a«Bii«««. « <MBTJftifr»'J*t 
Vtt OeltHM mfenttt AvhiqviMM , widen*;** .lnnMlw 

fu I* Inifiiiwi rf* rf*r#dit* warn qwIim «*f ™*nw 
cihibcc A.», In ««*tf * rli"*** ¥ " M ** »*»«* /** *• *•■«- 

«ilia, Jpffita) hjimifififcjiw. <i«***ww- I k<i 


RHHT* ■rfmtfrt.. tariff. »*l»i*ai<VU*i r»i*fr^ *W « 
foii-itui tfotWm taip^Ita olram tcprwfcftM* ; im- 
m«um tttiwa it:o» &*"** c«fi(i«» u <r*»u<» <r« oinimj- 

Iffiif , (va ia If** wait**** **f:ufii vH dtitnnirif* <jt>f». 
IWH flu« *d fiPpolDHi Oljxcm ^niMJ-f < fettffr. in h*e 
3£rfiiM •<»»>£ £«tM, IUU.UtVM« I.VDWIQVM 
ttl\<l* qolnqp* t*\\4ti xqo* i<* V<i l&»* P**iiit, LlK- 

PAKVM veto oTycii ompinebri m*o*?MM qulis** **- 

t.tiijt Upton. rfgo^ec*mtirci(cfil)niiiuiiutiifrjJli: Ufn- 
roc font PONTHUXA. iutiim ex mvH'tt «Jj*MJ Mttlftp 

dficcaftirc, qoibui folioU ^kAib coPiincMVr , *f\i<t 

(utK* jfoplc^iutii RrlUc* Fcijimr.i f-t-ii tih » eommunit 
piuttiiJufi l«tf»:**ut ^wfi <f (pinni™* , tvMim iff* ««*• 

iImi* f.w«»* ifl«fio* * *cf;riot , qui t vt in <» (Jifr£o 

ft, 7.«t plflill* f<« ti» dHlntSt* Ay f. vHumilt vimlum 

r*»foti *:um.n»n.s» * , call** miiwl f^frlo ciitttWcn- 
tfto # , <idi cirikJtut tobewr *(• 9* « q«»ni qbtoqitindufn 

V« fofiitfm 4Jxil LYDWIGIVS ^ fylltoue fr* v*l irihu* 
tiWii «ffljt-*nftf*icfr(«*i. F*Ml ««rfit vftum *e. alw- 

ttm b:um(nry» moio Tvm»uiitJ(tm K^uins cclkuHob 

tK^fo A, 10. »frl1*<oIjfi, " IJNNAFA'S « IAUVI- 
ClVSfctiblf, vtlfccwfa* KALLKKVM W. ul,^wJr»|r. 

ctUfl, vipJuftm«nnitt»^iuJIui, noect flM«I;t» ccBtb«i- 

min^K, fluinrtJ MKkiH r*JiJct futoUut fc it. (TqUkl e ii i ctnl-nM, i-**» uaol cr 

lofs , \i fcotiA* mnttliic loufiSTur 

DC v*rijnr t rnjfwn lulfiO "»£«* VOttBUIh (t <itcir< hrucio <c3oii m*j;ni H* t::.iL-ft-(r wr*eif£*« (.; -, .- ■ -":: ;:. _ 

c* Uvvtt<tn t hi luntitfin fl^ j- - KiSSUt 

M( e<ttiftfid<r m*t Ifllf ftitfd , Pk wfcfiff 
ffj\ i. >"nbra tufctfctn inMrrcrlM-t^ccMV? 

»trfi G . )- Utn p4t (fif etatHi^; t*f« ^£1! 

fi^ J. Ht( C*.^ J>?rtU + \ tub TU?;:^.w ircrftrti 5 #• 

wf4uNnf tt^t flrt <i^^tr■^(r c«fct>» ^:_ 

Mi Krt MT €<xt< t 1 ** <* p« «* »t<e ff. 4. inUkZ jf 
Irtf ^It^at <u*n fc^tK^'tiiiCii: Sett t^tftta. u^ 
trj r4t N'iTp btf K*f< 5:5i ttfiiiif cusSo>ilM 
fr-a ma tc? N11 nit cnjr.M TCHntfm tai igS 

tiifir Ba<^«ta>ar i^tr*n r.r«4«, Ut Waft* 

?^E»f:\«* tic i<S<< Xfit^n ttfiN *« *-<tWmi* 
*<r tK flifttn etlt^NtclU, ( u^tCiB. Ja Id tdlM 

Uai t±fr ta-f, ti t*r ^r">jd jiifm icc^idni. ol» 

Uft uf.tUt t tin w^rriutttiSiiicir^iJ^if/t* 

¥H &££"!« hWiiiXt Hflfrt>ci ; lUMMMki 

^fit^ittitv ^«t McfAf&wniswcicntitoiH 4. 

t ■ 
z 1 


<• Iff 


•1-.I JiRC » - ■ : ^f dnN« f(fl ffir fiWf f Ju( tit ltr«T<[( €"*< . M-mi ^i' tVill rtUrtfcfi *«W« , 1^5 *fl ; w» *£j «4»3 
Nbot %< 11. «&tfl!Wtm(ti<titi*!<wn«WiiSi«tis*rn tty ii. UtfSi'tliw.tn, ©ice* *«(«* cre^i^"^"^ TAB. Hi* iUf* T*rainrc«*» T«nwiV, Cam* ^flmari*Tctl. Gr.tfC 
© ko< 7rJ. Tamangio, GAff. Tumrifr. riff^- Timmt * Hoom 

1, In calidicfibirt rc^ioQibtn proccra cU arbor* 
foln iiutcvircut. tkwc* rubentes tunc 

2, A;iuil noi in liorui coliiur. floro vcrno tern, 
pare cmmptim, quo* pirui ftmir.*^ pappo iadiifi 
excipluiu. 

j, Folii. cortex <^ JLjoiim in mcrt>lf licnw mavi- 
roc Uudantur* prutcrc« corrcx in rhichk^c %ti* 
Bt teipfctur* M^r**- /^f. Taimr*#. /!>?. lc 1. 3nwarmftiS4inMnTPlrJrtfin?*2 
fdrtf 9M,uicrfm&bfU3riln, W*^««JHLk 
a. ^Iflti jif>« thihc lift* e ©««a; 13*E 

ir-wftu<fl* frindriftoPaftTOcta£fB-^*r^ 

t. «l^fr f SuttffrtM'^ rt *K« 
r«C!tnli^fg\ftidintfnSrii5ftfM^^ 

trflu*t,Clf9sin^ftnm fct eyliWra^^ 

Sii^a <Ac Rkfc<n) (t&r put fa> 

58^ titn, Ga, »■. J>t' rf i'"^ 4* SOM. OEB. Tarrunftm fl*if. Afttb. \C$* ftij!, ;/. i?c4, 
**}?• lao, /t^T* 419* Gwff. 1^?- IaJ^X 1 , f IS* Tamirix lirmr 
ko>4Jf. WjcA.Sf. Hc^.fljt- i«. Cart*. R 4fa- - ,„ f-a 

(.MOM. SPEC lO Myncc vd T*man« /r^ff- i?t- Myric* fV«9f^ Carftn*. ^ f *?tJiijL* 
74. Mynca vulgo Tuntrifciis Crfr. Wwr, a6S. MyiSca paiuionict Ctxf t P*t. 17- M>^ ji >^ ,.;/ 
1^. /. 40. Tamarix hliK.tm f*<hf w 49^. Tamirisc />m. 766. T^^fre. rai4* Tamin* "iL-'Vg.* R 

1 

.; 

■I 
: 
: 

II 

<i 
S 

S (bofibus CwJ. ii £>i«i"* 18- ^, TimirixYruticorafotJo crai.iore (eu Rcrtnanica C J»- P- ***■ *J!J 
Tamarix itcrmifuctt l, minor GlXkofi J t fl. /, fc j^i. Tamarix^ribo% (fccjf«fm ' tfT ^';L^u-*> 

" *- Ttmanfto* ccrrtimca »5* fl j-* 

Tamtrix^cr-^^SJ /. 171. Jfrf. 4J^* T*t. ^c, TartiartTcut mtt Ccri. WijJ. t^ 

/A ti8. foftM. 66t. fiorrK //. 1^. avm v ij^ Ttsnarifc^ia foi«> 

TimirifoiiHoribwdwiMlrit /u0. Mr/v a 419, 

i.J Tamirilcut Sarboocnfi* /_i>A f ^f^ ^^ # j f _ // t 1 ,g i ff^T^ ijfii 
Set C B. J*. 4^<> Tamarix ttonbui pcxtAfrlm Ltae* ft. CW ' ■ '• ^rf< A 2J«* f*>*' 
Jfnj^ 45. Tamarix pctlwacuHi tiudw , lioribus p<ntac*!ri* £»« H* tff* 6?. -W^* «** '** I 

I 

I 

I.KI * ,< *f/f t *. 8« tfatl-**iif™\**tfqu« ? qu*tnurtca<. 
*^S ( III ».»-!. + f-" 


<***Vio«rfoWi ik lliIflpHAi pern>*9k2rtwepr*f. 
rutaMiu « anffarJiUAi tittraro 

in l (^(i rrf*i*. in Iftlcrlcrl p*«* Wiii viftub, 
" viro <*it«dl**« i'ViO Ib virjqu* rtduaeutl 

eiitwi, toAu&)Mjn>liftfMtfo!tul<i,C4l)««i 

ritf)i. >**'**. MJMiiwnablonCt^wi^uctfwn^ ty* 
hip ftja\J« III* KVtwJ pta«(i fc- 6* i- *t ciifu* 

j . ' niiJ t riui* nil ^* 7* *f minihrt f Jut rnit mini- jNiMQfc iMtai 6ft L i. 7- f . 9»6 fHMatii 


C ^iiL' ,BCWM *'<T;* ,rt4 ** trafl*. li<«f*n£tA), bttuu.H- 

Sb;h*lK'*fl<*i*i i»*$it irlrJdl;), lialui rfuotiifiqitt 

*?£itea>otfX£«. iMiiiori 1 «utlo*i, <£tiic rfiifcifctij 

jimirt- in v#oh p!**ri farta, « *x h*Mtu nxliut c*. 

Syi» *<im* ****** r w < fl * y^ «**> i» **iit»ui 

ffjjtt Jtfaiwn , nui«n« n^mmn eft. In SirbcrHr.fl 

^{jfofutfi^otffc-4 (1itti$J, <jw fottc ohitenrut 
Z*r± Hk; in tort i«*£(o jcniuafria) oacJa ^f, j t *©fe> 

mMMjfc. f . « h««m qginquc * cffJjtat Olvcit ticl- 

■hW**'** **■ tfi*»f. Jc*irijj;j %&rf^kitHuiir* Forte « 
MHdf waJwufti jJ c*lvc(fu diucrta otiretuactif, Jiltttr* 

fjICdf^ "^ l*V fi"& (c^< Krfrftro |AM4(T fll* lit iMim r H<Hf H? N^i «c;n bjj}Ui 

ItfbcaM, u rTra Q-.u %t»tffn t ^n^u nt t^, ^ B . 

cfn.ftf^i NMnanpr, *rt^^um< mttanfi*li 

J'-Rtlt<c:^:ttTWi:J*m«TLfitH n *L(|W.Urft<Bfiimh1ilititl. 

jftffF« ;<ft<ho tciM^ «vl Nfl 0(ctffm'Areicfaf ficfli a»(- 
nir:i «t^i,m , funfirdl 4«tMlfn ur.t e*bfoH<ttftil« Sdttt 
t|>^4. <<*. a. flUi liinf rt*«mi(<ft Outrffic, it^fi^t* *4* 

NW RipmiM >iw: *w M| , Ar eu: t«o ftura* 

pm mmwfcfcvmiici «uw#Q4iittil# mm 

gnm tw 9Ufta ttafrrl9i<fra» u^^amtjtn &ca> 
F'i'^lt lif(fn Ml* &hH flMinafiNr, t^n rWfrto 

mcr $run, iKitcr *©a «fidn^f^ cftvt r &t<i tno fr^ir. 
Ufa llnt(Tf4Kb t«n am «%| C«#4f^so) Nr ((NaKfrji 
Wriicn mit rma^Nr , Eift CafflNn Mm *c(T« uiif bob 
It^tr rrcTtTntlviun, ot« sic ST«(« (WWB. 8i«tiffiittrv 
««flNc»fl6rtUfttrri^&^ rul^ri^ intra Wtsrnft^fti 

£XtX til Ct» S^iKwcat; WNll iHc »« funf fiUuMitCfc BlU 

C< trnutbluBte ■• t«nl^i> int(f*£t«naticti5hi(<3*iM 

oUf eNr iit<n ic <ru> ^ctr(T on*o<fcf«- Wi< MA HWn nx 

Fi *i*& funk NrftlHn nut icco Gi?ji -jsTfrn e<f SttO** Ncuaw 

EMttUl una e«f A<14<| wftiffta. S?-ffH0<of ^ «> em Njiw Ta |jt. W* Afl>arjc;irt. Cma. <£wt$<i , Qv<n$tn, 6|^ai. Grate. 'Amp?** "Arc-c"^ A(J- 
^vaguv tfyp* Hfyittlgny Hit AfirtrJ^ 0, c ^- W&WJCfc 6f^/. S ( xrjgus f Sfiargb^ Afptragus of j. Pkntitwb Iiorti*, tlorctqtfc menfe lulio, 

tater in omni obllruClioi^c r«iu»ti tc VcfidCi ^T 
rtcbyJfipc ii^ k^cro. Turt^ncft qui plcram- 
cw l^n^i Oicwrur , ojitlmum ct ^ramm alimcn- 

K hefa J^cflkKiii tlint. Vnrtat <iUm cx<rctioriem Ca <r tai 3ul» ii Won pR>in{d (&n in QVarlfit f 

a. t£<lnc ^fflurjrt §fhcTrt iintaMc ftmf crefne nNo ; 
rtuvi KlU ft* ftir trfnlift in a'Jm ^crtb^ut^ni §tt 

mua Itftmifii (Svawf nfitncf# find via* <«w»Aoe 
im& ftcfiitrtw ©wflcj &*i ft* cm* «iiK^u^c B«ifd ^ft 
habat| titiD i«d)i iu r«rMu*» ftn^ ; itc i«itm ten 
Hrin f un^ #b< n D<inftib*n etiten (Itrhr^cn QMtWft. 

J. N0\L GES, Afpir&pl* Rat. vstib. ?$* S)» # ///; rC*. f a^. /. 68)t !/barB, qoc Af^k Or. 1 98. Wow. 
LRftj. p«r. ^f6 t ij^. BktK IL 6k. K*M* N&t* $ t ffsfp. itf. WrwK fll. A'ifja>< AJfffr- 1^7. /inn. 
^ >». 3j>, tl k 381. K07. 28- km, 4a. tirrfw- 7^0. mak joi. efiy. i'. fy-^/* m- D*l& 103. 
*B-t <S+. Ht!l.Goeit. 77. 

4- SOtt SPIX- I.) Spjragiw DotJ*. *?J, ^. Afpingus ttutD, ;«6. Pjrt. fo). Crfr. 949- rat $>&. //A 
tf'Afpi^r^tcitii generis. Oik pabiium kpom Orf.117- Afpu^us l.ctIL Aftvft. 371- Gun. ifir. i(9* 
^r*"C?4i)luctSm Muclrioli AB^i^ia Afpm^us iykicRrit icnuilfimo folio C "?. R 49^- Han, L* B, 62* 
^AUCi.Gjrd. 41*'B*r& tf **i*/. til, Arpara^uihoricnrmprMeoU* ct nunmirj B. ///. 7>*» Afp»- 
Jg»P*firitK»w, tfaf, ;. Afptrflgus Uofc h«bi"«o Hmkii* AbmgRU vofeins « oSictnirum AV(I. 
ptE 7. Mplrapt iocrmif folittYcucciv ciutc hcrbicco Lwn. «,a^". ItU Bw*». ft ftffifl- C«ff. 
ai>4. Afpir^ustofciifcucwcaulcherbicco Am i«. U*m, it fart,! 1 ?*. H.tffcU* M# wi. ii^W«6- 
^* C*i (i. 5^ /t , ?( i^fc l0J# ACwngui ctulc hcroacco tttfto . folirt fViKcij, ftijmU* panbu* Un. 

*^f<l<M*.l. H.S*tutLlL aoi. 

■I i r pirn:ut B;aif. //, ifi. rf 7//. 17^ IhVi 327. Twhf, f«. 0»i h Diofr. 44* *• "#• '0 1 - ** Cf *- 
JT 1 !^ Aiparyiakcrom tfcnmiohoctisciJcum Ca*/. 217. Aiiwragu* hortcftln ct hol^rtccw* f oft. *Ar* 
"^ A^iR S tit honenfu H»i.70}. A(parig*« firiuw L*fl 6to, A(para«i» ilomtUKus ft£)ff. /i™ g 
f*»- Afwifi H.QX.IK |. 5, A f. I./-4. fVaff. Gw*f . 77* Afp*rs«pi» tUk fiAw- 414. ApolgBw JtBtK ^; 4i9* /frrw. *„ B. 6a. flc^fc. // 

p£^.J^i». cuff lt| *tbt4i, «^fi 65. PC*/. Mb. »34- IVMi Ifli B»X* A J*«f» 1(2. It. ]. J. 7.1*9- '©• ■Mi - mt*!.; ,*' IiJjim. RMii, «t«pef 

1. 2b vn« quit opift •*> 
cocEf^nhur, oawl v<k taJnit iuiit»nti 17. |l. 14, no ifi* Htmrhtt lii: t<rNf<rt o«ti»- i>^ 
■■Rtfi Ktf$« Mitt ^attt fiutrt, cv> aiijuW 1 * au* tim» 
MtiMjoktt, lawpn, Mini iKLrjPj r«*«i*iw t 11 tidt, ■ 


' 
nfac ffifTiflfl taatamo Jrfiwritff, rcrmtaiiot* »mi:f«n- 

in, rub<Bilbu* tfijn^ulnilui falJJt, in fgmrw pift* d*M* 
<onp«!u crrutoi. vid. *(. 2. 1* « Ifffiinit miwj* ■■>*£** 

ptauj. Cede! Jn*!tji, ft In Lupulfr, Bjm*i «itu*aifni| *>o* 
A>ln< *fpar»£l JjA* t WlcrUfJ vtg<4ttkft« riKUmur, lUCCR* 

(W, « ifliJwSiro I- - ;' T-:rn rj -:.<;;.■.! ri;.i. rut. Kotli tl 
vao rjmtecnt pjrtfta Uipe p*tir» //. * . vt I If *ffl Jnordtiiu 
ftitmiuri itflcn, OplllrtcJ, tfoiiflimi 11 jiucccmnu : ti 

euorum *:!» t fitdiaatei ptdunctiti d«of£j» pfn*Jdo<n (©rem 

fuftiKflici. Floi rno confiit i w!u«o, qtiai lte*f iwart- 

fteatltat EfttHbttl labcfjAuoi »dhu* ictcptttuto *&*««*! , 

iimcn th ocnnibtii f«* tatanicli cofoltx r wittac in1*£rj|tflr f 
H*« fi alUdo vjcttt, ad (jmpjrw ti^tiwn >j. f. difp<>l»tJ, 

In ffi pine* »Mo<ipi 1 if Iff relexti <iiffcfcnu*>j. :. *. a 
#. *• quitum irrt tn< * !*«■ ^j* t* ***» ti nlr^oM itMuiorcn 

/(• ti *. #* i, lottt* BttVpttti An aui<m hiic cw*3!* mo- 
nopcciti in hf tiptrili JtcceiJj lie, rftticmisni lutforcf. Po* 
ftcri*rcai fctifcmUn lflumfii TOVKNfcKOlUlVS. LYDXTl* 
GIVS ftlilqa-M fOKnDDU T«ro p»p*f«J »io» "*J* 
ps'ilum rtftm filbvit, cuU Ijcitiiii *-bm<r:! fl)B)taj>{* 
10. C* JtJm* r.Ki decidual , U4 mif<«fcunr modo ; UN* 
KA FA'S (dim ftloo (ur* m«*p*tjiu(n (crcm ilkcrc peJc,- 
ttttfKf. Hint IjtciD cuj4« cttiipoacrc nunc Mitalmc ioIu» 

twit, (nod* monc mui , ratlt*#m * ntxu ttifrinum dtfuoiuro 

ril pr^Vnt t cui ,n ptnupailii Boratei atihquc »pcuc t|> 
dfjmin. petitit ^»^mi jdftMrctt. fit>n>:<nj ftj^Jnbfh 

ml?*ii Ceifunt, amhffHlcifji fbdjacniU fa* »<x/« Ipccv- 
iro ferunt dout *mU^»Mtn pamum //• 1 1» 0^ v ** v ' l4> » 

ptift^ folttm pcwnian» infinitum , (jui la fruAun #*«<• 
fell d«Mbl fu^vra^. i3. i). 14, u!-'<M| in 1*.; I«u* 
JinitTU dtaifmn, <}Mftim enodJit^r Juv ri^rj, p^mmtaf^* 
tiu fimiaj ^; t if» it. (ocuincT , h*tz i*mcn r«o omnij mi* 
rvrloicm jjj^« ft cuter. Fk*«t noflric pl>±ti« >b uvniUif 
■d pttMtt ttftruniur, (t ci attc bo fol« K<»dit , \c ip»n« 
doqjf flof<» Cfrtiitiihut (imiin intfmd), tifiU* jJpiifjni, 
Oo*lctf e vldi&l":riVJ.rONIU)IKA. C^rWhrvnr (turn 
dud um touhkl. pln/ci ^titdcqcflc >lf*/aftl|pAslriM tr^ckt* 

nolfnmotMEi pf^trr r«Joncm nn)ti?'i<*tk« 4<*Jiu»fit no* 

mUiWt ic<i^nirj(ii iuifc* Sviii* <nn> i ft Im^ri ooa ills 
kn t till Cblttifj, <pjc ff<£iofioi» «ddi< omnil. fiv:0rm)p St:-« (iV 

ttt fltfl4tia WJdiia <f| 

ll«n tttt if. j. ((^n» i>*rti<t^<n fr-3< . i ^r«fic Nffif^n "in :*< fNf*f Wf {iftn MI £rt* fl iTffT . . rjf n 4?it *£ . 
pfco f |fMW a«fi(*rt*t oriNn DttwM ttb «t < tl}m * tt to*J (, i ^ /^j 


■ ftoftl (tlHiH ^.Et« rric^i. Etrfr t(4^| 

frcfliutH;JE, fM<<fiW4^f. ubiitfc^ilJiteC *•!- 

Muinfrii^euilcfifr l*9*b-K fi»t|€K)L £*««E'^. 
D((f« #JI Mini tft« 4tJf K*f ^LwB-^UsiffHrttjt ,* 

fiis*n *v» i^*** tn& tir^fli't' £»(flKn> Jcataittitqtrife (**T* 

ttddn, ^*^ r*(^cr:uibt:6jtctSEtti*iNf:lt.:ft?rt<i^ ^p**' 

Unfrti ^lur<ba! ft£Mtfinc^a:<n f »t t rCW t^Ctt** ft*** 

mfl«n Sf* ic. < =J& «i Kr SV*uc fiw ria Hrtd bifa fir tf.nj 
n.*Wtwt*<w^(r r«iaMMtt»r^-itrf«l. j«:on nruo appi* 
iwt t«tNtre;<nNf tttiift iw^jtiwtartt*; MMMtni 

ir<n f/* ij. i«.lti4tn; t;?ci3^rft:r tvi^in Strrf* AS** 

cto- i>:(t<^*:;^(at:«C<riWfl jDfie^ifrliJrTTi.iUfc* ninfc 
!;j.km 4flc^t, ;£»aOi'.Bf«t,f«?tft4^» rasa 

fetofrittitimp rirMt, rsti* err CtnlfiNt ntteta* us •i fl *7r 

U*:iJr f {*u &il ecfl^(I*M^r, bit ^tti &t: tbtit altu PJ-tstjO ^irtL';ki;n i ;t> r -,;'.?.* is. \i 


_i *_ sss TAB. ni- Lit. Aloe ftccotrm Cr/w, ©cmont Sicf. 
bar ckotrioci. J/^f, Atoc. C^J* AI6*«. IWg. AJtiC. 

I* Caulw t<L it« pciUi AlElfgEti folia ex cacrruleo 
virent. Worn Lntcnk rubcttc. 

1- Patrifl plinctc cS Indi* oricrtultf , ibldcrnqtic 
Dcccmbn itoret 

J ( Opomi liuiu^ Ipcoci ifocs pclhbuv inix>l*il3, ex 
infult Succotori i-.l ivos arTcrtor. Plcrumque maiT*t 
pilKibrumirerol tur, vcnmculo onucnit. euettl- 
eet «c pituiro&i hunwre* ex intcllinH eliflwoat. Ex* 
tcrne, vt (cnmlioiuj pulart 1:1 Ytil&cribut, reccntcr Grjrt, *A*k*. Ax^U The fuccoirioe AJot H^* A> » QBN. \id. TAB»aJ9. <juibmt*kl. Wrttt. L. B. t6. Jt^A 6, LxJw+ frt flirt* bLii;arun f ^it ifilniKj) btlwb* 

j. ®« bffle aiec pon hitler flrl Tcto^ ^ »< [ J 
AioEri 6u* o^r 3nful Succoion. S« aw ■" 
M unfit ill!* %Wi JO M ^POfVcff 9«waxir w 
Mnd fur ^n^agrnr u^fttKt jitej*ibf e*n» 
mitre 9ffl4rtWrtt*n 4itp Ccn ©eNwiaft ®*2 
brau4cimanf:rm(riarn<lBLinUiir riPP(w<=< 
iw&i4taDciif oKraitarrt ^aiwtMnna. \ 16. Litr* 4. NOM 
*>- «*. 

^. KOMi SPEC Aloe americam folk) Anmae noKbufruaucnibencibu* pbb.^ffra. i?*M40»/^ A ** 
vera mioor ittar. ^^i. ao. BofrA. //. 13?. Aloe imeneana mioor foiti* per marine* fa q Kt w ^ ' J 'B 
fmiliiuicula fpitua arroaba /rVno. t- a?- 16, Akw: fiiccotnna toAiftifoEa IpifwU Hckc putyureo <Vrv- *** 
/A 41. Cbwtfc m -f«#. ft »«« t. tf t ft™. jfi^ t jJArA 6. Alc> f<»t»» ««!'«« **entairt aropfcxiciuii*^ 
Wt»m UW, «. O/, !»l. ^ gtf. a>^, aj. ITa-£ JCO, Aloe foItU bniolif conicrti^ J<ntit(* «$<*!?■ 
plants maeufci* £i„. -W4 , t w ^ lC g 4 A | oc faffa pciiuaculiHi ccruurt cor\fflboltt iijbc)*™^ *^ 
Javc. /. jij. bo. | a zj&\ A *iOa.ii *r Un *oy*l^i«<. rdpotf™,, MingeftunclmjIS-rt 

«![)« btacA. a^<ub«^Hi,, ? i J0t | t rJ-MUrtl, rrnco- 
iMi. la^mlaawrim ivnaMWiniftb K«4V« aK( f ACK- 

lu^ Y qmndoquf «m* vno iJHNoi Infrrvftui frurttutti 3P»m* J^lf tt*tffl trtftl ftt S't** -*»-«aas faJtUNfl t-^cn . pR^ flt-f tr in inlTp We* w?*r-V,a^ 
«Jw«. €micm*,VflrtM»taam^Wh^tfi/* 

ttMw^IitfrrtlJlt.oNtfl*! 
c^faIwiftTtMo^^rfl^^^*f6^f4 
mnifiiii^fi|^i»»^trsi«Wn* -^-^, 
eiirtcr^J(t^fl*tfiwC<rjmtitn,srt5<n' f * rfH 1 Sni 
a *" : " r ■ ," -j , 3r;;cii:>i]ti l jfi fcCTuii , frnti.u J'l;,.;* 
A P^j^^ij, toftfcl* fup€filMC*n»U*, in:;riLjicofl- 

ffri*^*' £ * ** f ? IB Crt * rt fflr & fl re * ?u> fiau 

faft*r*'i * («7<vl!ui dcafiotquc In dipt r tor J futto 

to*im dttK.'it'if In luflmiiJlc ei aU cfflittit pc * 

a, florcm ('>Eii*ri;-i fuftfacnf ra . HI In 

tfxniljm cf «1r , ;-fiti p-snduti. 

orctn. n«r^«j|jm, Jon^im, 

J^TtJuw**, lafcw jniplam, in medio cum f j<bm, Irm. 

: Liffi, bf«I^tsi t JlitniMtni FX'fimlJcinfei, in* 

-cii W*C**J'*i «* eBarfafn corolla Incluusm t ftyfo Jon- 

oii^i'* ft*£™* omirum^f. J. I. Fnnftj* eft capfuto 
ELA ra«» t TbI***' >V» ** rrifc^oliriij trjoiltth, feral* 

«**/':"* f"' Jv i:i ' JI ' fl, ' lll! f ■ >' C " MM '***• l>cr: ' 


tint 
i 


fr:- : ' t ; , ,«.i»rccfct(>rf». fct 

iv i '<vti»Mi lute™ r"^ comicMni* 
^VljNSidwffftciH* ****** t;*n«lt diwfi™ coo/. TAR. 

til I* fW«l* n iflufftlrti Ilium idem fpcci&ccni noaxn n* 

Jh feenfrejae ptfwit trifmlfe , ejtque *i i jmumo ten- 

*2 Mtffe sieeawiM vtil^o ^-')i"f e&frlb&i fp«Hf, cnu 

^tp Kta, to olK^if.ii vc-jicm . <\ «)<fctu pttepjftf L 

■'"-! tUbr**** *kfcfi*n v<m, qv« T*&. cji* dfliaciruf T hepj 
iutt«^ f-th**** <«dunt, 

^COVVrVlSVS, LULLV5 
J|5lfafjii*ii*«<i'F*ti( | t «VM»i teriiaStjiejfUQf, la dulijorc An hie; jo i*e hibejai, vi 
ique jfliisnftiiHM , *n non 

fnqw r/tJ^u prie* lU^uONhh '"MCRiBufir ff4A{« rerfiHc, tirttniu Fnrtttaoi. mio>c T*b 
(30** eOfflW:J»i -OS-* ■7 *H*>Krt <*- £il"? fiS? l, WS * n tfSI €»N oilfiVt*7-^ra She 

J*i •« (La<" tffifei nfU|c w« i:nft ud 
^Lyiwy R<tDm, rifirwrtf &cttufr f un^rnMret 

fai^f^'WiMJcrtflaWnlirt. «si ret Wtet »■(• 

HJ "WwHiWi «&ei Btvm«i tm Aaiiin 
rs«ni«cc an Des Entan EHb W^<n ftui ><ni HitfrinMf 
Hf ■"■« o>«ii eccti tin Uffflrr 6elf» , auf D?fla>tn ««< 
Waitnri)ff. lH<^^ltiatn|UU(n<tati^<(tt, MrHteM 

}*™p«ri rem p« wMAM* un^f'< g(CAi n trflD>* 
fin cif e»jit , n>irttt in tit ^jbt. t*t fteM JCntifttc Wstuen* 
wit* ul p«pwffet« , Unc tfKftntfrwij, t^tfn t«tt, HM 
Offttcn tmm rejff, unb ea^nN n^tKr E?ctttr f thfflHWH 
itc;*, wowtotw flf^ie ut:tra jujantiifi^jpwn^ QnMw 
e* qcrNM. S)n M* ee«WM r^ca ((Mf £t*r Mi Mm 
W'P weur. nfilVMHfWMrtSiffti titEw* 
P^rf nt in hr SSliinw , tnt t^t *in<n HiM BtH& m;t «fl*r 
K^f:$<M Crite % i. i, tSaS lTt*t<nt pae<ttt efij*lfecin>t* 
HD M 5ur4en hjM ScamnKSadPtg fe a. M inraho> 
Utj VWIir Kflibct cui Kin Si?-itKB , un6 tncNile du( M 
f^ma e(J< rUtt*, 4uf btr onttin (i^tnt MM fir, j. 

tfl Niitj*boKr€tfIA{una tK3. a:«. ^bflnNUoHN^n** 

Nittn An*n Nc^fi^tt , rnD f;ii< ^lt ?,tafi*ac*]« bctr^Etf 
Mtt. ^< t*4tT o^bitfiec ^iftur; (TjMn^fmf3<n onMMJ* 
Caft, fotzut t«ftn BWKI tn Nn fcf#ttaf<it |tt fin&m hi, 
(ir. %$ Myrtle * 4^N h4 Ahxa h< ,%*(*; jm. Cb buftl fi* 
ff. cnbit:^t< JC4cnetn=un, «&crc^Du AIo« fouttrln*, h*p^N*, <J«* rtntt Tfvcn^ WR| prrf*:fKne 3lMdM| c«wttt toctN , oe^Jen n?ir tifi>t Kfr5tai(B- !;■ 
IBM 

jtA t kws L*n //ijp. Urdu Jc lit fudiu. JuJ. Orccchu til ludc.v, C^* Orcllcs dc* ImYs, H»ec fun^of* excfcfccneia ru^ofa c(e, ci furltim 
, Kiic ilnjuikm jut ituUc ri°uritn refen ; co* 
cucnx AktadtiMt mtcnic vent nigrum » mi- 

iTntxco lunbuci adniJbeur. 

J* Liahtur lamUicifius fimt»"s in eumTdb ct in* 

rttmcA tontiliit r item in bedontbus i>har)ft£b at* i, ©i*r*rf*wrtn(miitf*^iimK*di^riinjUct,Br^ 
aufgdlilpi ^ rcifcir, .Oftr; er ftcejcl flu|Tfehi\ib tvei^* 
It4t* innecUft cib^r (ftiTiiri mif D*ef$lrtmeii iMin 

>. €r irjc|)(l <iu( i)*m <2tamui< trt *&e!Iunt<r* 
bauintf. 

3* ©if fitBunNr # <2*iuAmml*in ^|l man fir 
ftrnhft b*^ $<fctivoUf(i<ii unr> rar jfrnt* rwi ^Kan^eln tm 

SMlft , be? ^elceun^ trf <£cb!unM unO in Der 4* wy, GEN, Aorioili Mic Atfi mtA t* Funjiis Ham. f- fi. igf. A^aeku* 7wk. (6i* ir^pp. 371. 
M;lif AtekCf*. 117, «4rf. Wrie*. fy. PC2BI Dil C^ ij(. Aii*^)«. ///. 18- &** *»^ 'Irtmelia 
^Cci, ii r. j». 10^7. WtcA. ^07, tf*r£. «• f>J*;/- J(8- Fun^oitttiecr Lairo. a34» tlucU CU t 

1* AM. SPEC Fiififipti atlfimkioim Tf*^. ^41. Fimgoeximpemicioronimgcnut L Q*f.H$. it »7* 
'■^ctnxmbiiniccu* inncuhm refcrtns fine &mbudtia» C O. ?• 371. Af**i/"- /A *4»* ^ W /^** t* B. 
*<* Fmjui luricwlic ItiJw^ colon's ex nr«Ncco mi?icint»s, pcrniciofus. 10 funbwi amhec naften* 7. 
*ttt& Fungut ftmbiKi vel auncoli luxUc Jlrffc !&■ zi*. fcqh C*r # 1 jSi. P^»*- ijta Aancub lu* 
T^^.^.^ji, fearictim iurictitac form* torn, <6i* AmAdOev, 114* ». »»tf-/- >• B*ab.h 14* p£*; 
ranmtnic fonn* Ar». 37:- Aeaneui auricula forma, firtccw c cm*rco ml WJft, Wf" 1 * »■ Fctfr 
J***«JaBi tcicrcitt i>Jt.Gff* i?^* «A »■»///- 'S< Pcm* auriculam refcirits pafticierf* in lambact cau- 
*<i>».iiS- Titmcth Icililif membranac^a auriformis cincrti /iiui. Jt LJfp. 369. J*«. 1019* M- /A 
"ft*?**. //. n T7 , w ,» w«ft. ^7, Bm.itfmcf* J^8- Twmelli cyitliilormi* iabio sIicto milcxore* 
f^* Un ^«, wri 4 ^, KUcIt leflilis mcmbnnicca rugoCa ct crifpa m formam »;>eoiam cl coocauam 

Znm* ©or WWe*(ii^o>«e Wf<fT fAwnHtn ?** 

rrr' Iw to efefiWff «l« emm, p nxl4*ra eee<*c« 
(tltrfi 1 ■ Ufiieti* imv ft ^^ Ctil*, t*» ier< S*nri<tCfa 

Stittl tot. reOta 9uctfrc«(ii<titrti«iif cufl itii* f w Rli < T li «* WJiifKT, ad Imodium auttin R^nwi g UKRUVa 

•lift™' **<^» « DOflSIb 91 KTV1COB «ruicr«ri( amy* v-> * — w — ^^.^tp^ »,..,„.» .» . -*, Al i ffiM UID qUitrUi tl f.i-llif Cuti'ii J i4<o 

Tr«tttUit addcoNnuir oulppc 001* 
BtmbtinKf j eel; ;i r- r 'lj LUhcnci f«l«» t| tttvnfufii^Tnfilr* iMInMaiMH 

canli* UrtO M'JtKftt CliKt* tir<B Ar*rKom 

qt, Dxl$*eint 1^Zctaitflttc^CU:C^a 
b;i*B* mil 
H 1 id fm c*;fi tn)rt<t tNitinffrT.tf , 
I ;fJjajLj 


lill. 


IVS rctullr. Etucbm denize* CLtfMTSCHlVS 
tfixif , <pfj fupofetr* c«f^fhfvicJtJ cestui fiurtiJ*j-to- 
&tt lnnc^txi< ttCupM<t <f ftfi'Jni f*crimi oiifrlmi prmi* 
tuiiiMcm Vft frctdunr, \xl it fin-* r «j( jfliwi «2*dttjdif* 
lipjniur, fi nanc didit, tc fi fp«Jfctjiu o.aKa, atitcawc- 
fercat, »ddimut, wmi( r/?rj{ ^Umk Si^ti (t £^ii(* 

M44&1I, i&"f_f ttoJu ftdSfcC {K6ll<0tUt , pljuix» (ite p«- 

ctaictdo r<tuftn trhorAbm, (jm1-t<6*niiJ3;4KCftfc«ft» pro- 
jcflif- mi ttifjijtH, ju^fioi, plicjrioj. otw, »nf<ir.< an- 
pjflirn, fL>f-ernc J43; 1 !-* ASfffia-i>^t:c tilitcrt, cibi^ucfuMr- 
Ji:hm prcum tMMt yJJfr tt cbtrc» vtafrcfttc WculilW,* 
nitrrt, ct Oram fern, Infttlwnt KUtm fUhnmn |muc» 
*'-, SuMiBAtli is prlndpjo vjTchli n tre«iiTd« rrta«£j 

•ft. r*<c<ftue vtro ewi*;« jo* muua *J fornix Dcliociilo 


%-** frill IWfet.t fttl*i„i— . . . CI "« ttfl*«_ ^T_ ^ * n 

BttKB 

Hfftf mMUM t*tt<n C*t?dl uAu ■ST- 
t«it flnw CWTftit fitm, cdfr, KM* nil ?- Kit, atl^frfl*U«i> Ei^it<MrunNn^rcis Blfl ir 

CfttfHM t:r fTtmtn tfttxruah&ttt J\i4rc<nc~ it* u-t 1 5*: am »■**(* c^r' jhr c^ tki.:**TW ' 
(few felfyll{lfca»ifl«f fjgtm£j \mm\#m* r &t*aUTix$z&n<t$ ^Bn&hatO«*^^ p& erf l«^rr TAR J3V J^*f- Mofrtrt polmotunits t Piilmonifij. C^tu. tcngfil'MrcuL i. Muftui Hcrv^fact if^r* hibcr foli*» q«*e 
fupeme viridem. inicnx etnercum colore m ottcn- 
duM. 

j* (uomni intent* hskcmoirfugit ct nfmio men- 
ftmi finj{uin« [mtktiiiii %-Jiirpuur, Vulcm eotlem 
in phthEii i>mn4>ui^uc |K(lorn mixta vriW, ct vcL 
In ilccovlo vcl fyrupo i>rC[>i(uri folct. fn Uplt. XlL 
Cur. An. if li obli i^. \t pric(lw^l]ii^a mcJkina 
in idew UuJiiur- 


fit cbtr^JLb stunU£E f tiniti^lb iitfr ^4ey^i fin 2- Sr ivti*(l dttf ^nt (Jfojnmt C<t Stttti. 
?. 5):an tcCitcfr fi* NiTfibtti/ tolitnrttjjSiSp 
ttn i»id ton olljufltrtftn S«Ti^ac^ Sfi vt^taito 

touted Kunacii'Wiii 'Sturt^eonlbfJ^ N^k 
in ^ruflfrinff n ctto^cn unb tmrn (^^iMrtti^ f 
Ttirnt. ;>n &m fcjih. Xit t Cor. An* ni.eUija 
uirbfrcbeindumror:iatb4^u»# i\ntthat«&^ 
futti gttubnia- 

4. SOM CES, Muftu*/fr7W f..ff. 4^0* Kh**- flilTJ, Lichen Toew- t4S, Aflcfi. Cfi.?*.ftpfj:f. 
Boer*- L 16. Wf*c^ 7*i. (4. /.«*, Cf# t iro. piS- fJ- K ic^6|. Ko) 4 $Og, Wj5. ttttv. C), Uitt. flf *r.r 
Jjfl. 14. J#CKfc j&c, *>t;^- 346. *tov. >t #»aw/p jeo. Gum. /. ig. LiCh<fl*jiJt* *?^ Gtf i;J» Atf, 14. 
Atii. &)** UL e|. A'/iw* 1 1 j. 

ROM* SPEC paimonarb ooc^ 140. *. ftoi/. teg. T^jj. ^24- MhL 733. /^i-474* te*4-^ ravt i. 
947* PutiROfimi^ bcficfiK <jund*Jim genu* Ci*-/. <Joi. Polnwntria imer mufci qcneri Bfbceia*! 1 [ * 

^jr* hat ret)* Gtft* /Art. 274 A- 
fcu% |Hi]mpfiihuf J^ 3* 37^. Am^Tf. PnJinontr*afun**oTi tAvJ. 1)7-* A^uif^ *^ti 

/fltf. i. M6, //«». JL 0.4U* *>J»J. WAIT*** 1 ^^ 

« milmnuriiH £ Licka trbofiiin pjrfc. 1311. ^ftr. MuAio pulmoiwrio* votpufivlit frfea p*f*W "an 

^oe/. f<\ #Y*y. 171. Mt.leo-ruti^ui aib«>reui phRfnyllut rur#oto« c viridi iufcui Afort/ W.OJ* //'■ *!*■£ *i^> 
XK r. 7*/, u HcpiM.1 tcntftrvi Ofr. jj;t* Hfpuct vulgim i»ift, i|if. j». io. Lteben paL*w*fia£ ti[^| 

°yii 1^?* /W " ** ? *^' T«*n« f *t49* 0Mrk'.i7. GJrii.«Si- Mi<b.<k*.t*. fJ*4^/.U**rf *£*| 

HAV.ttrfo.?}. Litben aitoreu* C LielKn pulmondriutdtiereut moUktrin tmpltilK?Ctt*dMti*i ^,ij 
■ov. ^7. Lkhen foJiit oblo:u;ji diuJis fupcrlxle rctftu!ti4 ci pun^Uu /iiw. i*I, uep. 444* **fc W l»ji| 
Gttit, K jG. Lichen foli*e<u* repenj UciniHuiut-tutut gUbcr, (upni laeunofu* (iibtut tutncntvriit UtA b*»*- 
Sttt $fa tl IL ios 7 . iUj;. wi. 4!W* *^w. //. 114c. ». Ji% w*i. j6j. itofiw. «* Ij«1 S(7* ©* *m'Z 
3t4* •«* a «'**/• 3^>- u*eM«ei pefeatatt Mbomiii miximum tkB.cvi, ioi + »«i a* itt> 
l^l^noiatipur^incuinrttieuhtuni \i%are» marginubcj p<JDf<f» Dtft„ mft. in, x. 1$./. nj< 

anm* Uch<mf$ft&n;Lt<btnoh$t4 «wct r"f li*»***'* " : 
NT Wb|f» fttoifc , to t* ftcfl* f* |&itftt JJ^JSS 1 IVkfi. Dkuniur Mci«ntt ret Lbbfcl-Jti flinn* <«Hi* 
««, (mm^'inclM, rjwiM* cjt^Cf Miii» Kri^c rtc-ritui 
<J*aimuf, f{«n;j ljrin>:e* lf>f^cn«t fl pfhu« if I k«U- 

Aout Um AiPwtl^ in^rn jrf!cfi;£( t quorum (WKi »tof«| 

ftCfptJtdnriu-LifliiinJ^rturif^ijifljfctjn^r; D1LLFNIV5 

T«fo >p; jfii-m , e«i rf mnew kMn ictidh »*l(k .nf <r- 

ffdu* in«Ju Wtfle (criHr, Su^iuif onc» hicvn plin<irv«i 

v»ri« J rn\\% m/rort^t c >hiSf nmr f cuat nune r<u« ttre no* 

tcw;u Noftfic p mini, in LJkS Kt.uftj k<«« <J#i«, (k- 
Ci<iiJ«.<ri P ]K«ctii«t!<ft r c1««i Cc-.DrLUNH, hhcc^ 
«uwicl:i«McTc.iicjQ ^f^4|«^^uf.*Uiii]ai. Fciiihi* 
MtHMto, mvb, i*ri< «t £n««rJi K prtfcedt JjdnUu, 

iKinln «sift(ltiofit t biii . l«irg|tw»M liber.,* pi***iUi 

tefi^CMMMMt ro-K,^ (Kt-nofj |L* t 31. JnTcrne iKMttMl 
h H l tlUMM rtAns^riAt « ^ ut buXUu kit* rf^wM jlp. 

|. coieif in *ublw<p* •m« M « 1 ,«„« ^ktl^tt n^non- 

id Kffit':iNl!(SftlftIi4*C t*fl ( NHflMtC »W«W**H>> 

f r Mum c«tNn mo wrttc^mrt e*w^^ : f ^^J 
1145 Nr frwj<:n 5?eifWf v<f D3*tW?3 * J ^ 

:& *- *<fecf.?tn. jD^e W:tr 1 libvsi* JKI* irftVkM ir iW^Nt*cfll>DTirt^Ut^lrnrt«^^ f ^/ 
tMti, H$» on6 f^ M KM, «*<nN;H W1A 
EDUrfritti i»tcre differ ^ir^tTi^ F*^ rd .„ ^->Lrtl« liNf^'i 1. ^,ti* T >iii*j^ ii^' ^ _^ (i # aU u nh ^ni^f f ? i'js*n hr|(*^ 

*f til &.! ;unwT te^C Ufc^tTL 4W W*ih ^Arfrsas? ' ; ' r ^ 


irclft", **m r cm MhM fiient *<M. 

*W B> * ■ miiifcii M«i cmiecniiii reiifcrmtfcui rerru- 
;<^, i-^-. fi^ft*. <!*««**. d«fi pa ItoM 
«*T (U-toffK. M« non fffflftr ehftfuiAiur, ti 
**" <n ' ZjkJ&oa data, la* iMiaiAanBi«ft nllb 
* E* h^ arintito Pfo ^inerfi* l>«I<bvi terint pro- 

CtrfPf £:* fS* &WN w* « J "' f 0*^ ' fr(«Nr* M 9HM Her Hte hm Nffttn , bur* t*nti £Sif< ftlMil (A An fcf Ffln> 
•Hntfoim, Bit linn ^ f;j; : ui »n|cr: ;^lcutia f(N« / I s 

lib 

* 

■v 
aft t igntf. jAljeheiicwrawttrfeftri*, Gem ertkbcr/&r*iiil, 9if<Mqtbi$ {(bcr'Smut. Grace, a^; 
X/f. -Mn-cvtourd Liverwort* ittfp. Hi^odcU. Jfu/, Liclicnc. Giff. bpuiouc. ttieciJclrfnUipccicsfupcrnccincrca, interne 

tftffcit «i tttfiWfci* loci* ct fyluis ac oclobri 
-Jlfrrrfrtcd^n vc^crationi* (tarum oltcndit. 

^pA^iooltM » «L D- MfiAU aducrfui morfum 

* r it;Ji> un^mlpccificAifumcilictmeDUimcc- 
t u f# *j fait. AtJJutour auicm (cqucnii modo : 
AfurtlTeni !anfi™*c brechio ad 9. vei 10 vnciis ex- 
bjW; I)einprtcyiratuTpoUr.scx LichcniscxftccatJ, 

^^ hitaailiinc trio vnda diraidia* p»pemquc 
r^m]i)tr£ii drachm* iluaUis, quic bene inter 
(tail- inouttuor panel diuiduxtur. quarumdo- 
fetrj i.n'-: : - lM,;:L i v: * » iciui.o tUhue itomifho, 
ttfcM^crtl-c^ *ei;ro cxhibcrur cum Uclit vacant 
b&cdm ore**Cf cint^.iri pirte. Stimptb *jui- 

ttCfE^f^^^ 1 ** P cr » , ^j% n,(n roenftmomni die 
tavi iSiJn vti (>Ikc I.; '■■■< o . nmneiquc corj>cris 
fltftd, cJi'iie tolum eiccpto , pcr dunkhdni minu- 

nrr. Dwn verv per ii enJcrn l«c rjLimc bilocam 
cKthjiTJm ti: ;. ilii^lailhucp«r<iiii:uordecim<licv 
cei^t k^tinur^ liipUi m? vt conunuet, 

£ uccellc 1- ©«frtt<Ur*Sraunppb(r&fllbafiirirbt3, ur*# 
raljaib aba iwJfc 
t. StfnMtttliin c^f 11 % )Md(€n tsnb «^rvBf tt # unM)l 

3. 53»ft* ift Dfdntac ^fi^sti wldic fcctflrcfic 
©octor ^tf!t5>aI*cinUlPnCac**LVurdipirt*rNn 
foUen £mt#M afimttn. %au inn6 fie du( foljfti* 
&c 5B((ft <cbravcb<n : SBfin jif^cf can ^atuitltn 
ton <inc Siberian cm ftfin* nrun ti* iollii|tn *3<* 

nctw un& grpultaifit Vf anidi cine bait* llnjo unb 
ucn pobcrlflftcB ftnMijai ^ftffct ;tufp Dncum 
oBcniH (alb tcife/ wwiuicfct t if tV jrivp (£rucf< itobJ/ 
lb(i!rt ftc in wa^feak, unD nttnc clfr^orstn naft* 
rlndnWrnuttianfiiim^M^ tiw» in oftirgrf*! rjr &<iit 
ad)rcii^bcikimrt^Vitii5ivdrai(nXutmiid?* vtrip 
Dim tft definite ti<ft ri*f *J)ulwr c^nomtiKitr mug 
cc in <in fcltrt *£>ab, cute !dw du<flf ocer glut ?/' 
bfn, wnb ftct>*ciiwit a-ansc n ^Jtoiiitifc tang/ icNit^ag 
|ruh nucttfm eariimm wlli« miffMufttiir Bfqtul' 
£« able vt^^mlt htnKW'c auficr &cm ^U^ffir) <** 
cmckitbc SJMwlc twinnm \\tfstn wrtbflij ttrtil 0« 
3Bafte f<&r Mtt Ift. OIiiftNm ticfttf dncn WKri 
(OQS VfMKtti »"u6 ec no* 1^ ^Ojjc r UCc 3Ue<tt 
brffmal »c|># faltf \&ti* jcrtfttcn. 

^ NOM. CFK, IJchen iVwm. £. B. 3^9. refiqua vid. Tab. pneced. 

vSOM t SPt(X MtticQ-l'iwimicrfdlrt H*Qs.JIUt$*. &XK 

tjpi t. Lichen aridtm cinercm Rai./n^/- 117. /^rro. LB. 369. IMi.Jftfo.74- J-JP^W 100 ^? 
(nddMituf rniior eweren* Tw«. 14?- Lkhci* priMOMlH o^avimu* c ckktco nifc.cciit, inJerncdJ^ 
etf^R<cptKu!-:>tlcnittt rubm plane orbioiliti Atkk &*.$+. Lichen poJjBOflinwfiXtt* J^uiiw *M. 
fAiifcf^i, f.AW, ITC Lidi*nfolii*phntf&brownttiiItibaAob<iiltt, calyccpaiwouali tonu- 

► lobatmobwluvpU- 

i\f^r. »fA 49L 

anntffrcflreeiocmimmflii« folirt diuilit DiH, CjJT. aoS* U, JJ* 
fwnl^^WK folii* iLiiHrfia i^ff. Atltft* SCO. tt*. »7- /• <«. 

jnm. Hi ?affbn»* b** ®*W«4ii (wt»t M(f< t«s t#r 
t*!!&St&£H abfi*ta&«< ?f Mit til t« «fian= cjfcra. »je 
llrifita u-c:n ^li«" flab tnta**" •"* ctrt ■*?■ BE 

twuliti *Nrw:r Nifitt<»Ii*«ii uNrnoanwt- ^ <1 i' 1 ?*/ 
S 1 4ht cau* cA mit Mrtcr TOe3< trim ( *=4lrt*« tfttiu* 

[ftiM M^* jmo iamtwbtB»ca«w atmi w«rt- «wg 

<<, f.,1* (UL;e ^iiiNo ct ;cmcn, bnft Jma ^f^ 

Sim* «o Nr «in t<fflm« 5n. t)t< Okm«Ua «d - 

S 3 &>« *ff*of<cA<ir t« W ilcrura ^^fNjJ'Ji,- *? hpxocii Klnug £iw t fJ. /Jf^- 44'< *** * ** ^^ '* &' Lkhcn rolilccu * ! «P* R *» 
aitUbAVcfiQfu*^ villo&is.pclumarjirulitfccrnknic Aura. W- Jwf. j>6i. tfi. //- **cw. 

//;, 76. Lichenoides U^itatum ctne- *"A C< Mrt tcim rikri «<^:nil bee 9 Bt.ACKWEU.IA 

1«fU:w, FoH* lunlcf* pit**! fuai, nutK imc^r», ran>« 
P«»"/iwi£iuMj, d«in «M««fewir t <i in l*cini>* fi?ui* 

™«iai^u4ioHpri^laio fenfini dilttju c< if) ttbi It* 

»H^i' r - ? i !<:,;,-■ Tl r-ryKUf!itifnJiui(j. BUf>;lniI'ut 
(= *^«!*H\O^H]fi<, f«M inflriiitcfOiirau^ul, Wp* 

SJ** p| i <lf*s;*r*mc « (p^UWei il«of. Pr»<€«* 

u f7<, Itffrrt utefa I-'ina* linuvlrc tfrcttimj ol'fi?* 1 

^>I*mdiuMuier«brit hniiftlft^fifpfwdiWi **1«** 

^^hjc li^ndint tUn udk»lti, ^i;i*iui t«rric j**h^r- 

r; V^f^::i->Jir.tiirf.uviit ff«um r c*ielfJ^o«, Pd- 


Dili 1 «J*m »t folia 2 1 ■"• K*r<iirire*ft!*fciofrl[i*nini «*««•>«*** 

5ft ^, <*** ,. P , iw ^ .„ « h-. gS^K^i"^t!«5SSSf ^■^:;,: MBtfl eWf fva^rn rinJtM «n, c r-b pib in bir ^6H Wl^tt* iDrfif U^( £i-<ni«»»« ,. !""il«j to, ^ t^fcea NfMkfl HBUiwfc Lc TAB. 


Coibirbor, G<rm, tIoff«'9JaUBl. CM*. Mn *%Caft, TAD. |j?. LCCofiSe, 
4 Ctlicc* 

i. Murmlis eft truikofa plirtu ■ cukit fotti aim 
Uuro» floras vcrocum luraitto eomitniunL 

2. In Arabia ftlici crcfeit, April* ct Maw floret in 
Amelia, 

j. hjt ftromibm CorTcic lolik poem psratur, qui 
fubttdis frigid ct piniitofif iilmoilum conucntt. in 
aUisautcmj i;u»c choJcncum, imabJc Ikcumqiac 
tcrnptramtttum hiber.* t cu^'otW uittikm Tills ncr> 
uorummoibo* producers vale*. i 4- NOW GEN. fafminum 

liwr, fr*. W* IfiJ. *a\ ft 1C£. frit- mrrft. 1 (J, Bdd& 
toj* *}?* t^aid*. 7f. a. NOU SPEC. Bon Aty. AftF* 3* 

!'. 6* L 41 1* Buna Ltgi. 17^4* f^'r/B* 
*.£|;yptiui» fruetu baccii littrUimili 
Co Jit' tree Britannia fiat. f^V* *• *7** 

j 33. Coffrn 7/rrt* Ccmto. flMh 174*. rVV. <z. tit* H. Cl& 0. 
139. WjcK 6i. /jjJT. G»rJf. 1&7. lalmmum anbkum twin loho, 
A3, Mtf 1713- £* J&S- (*?: > r. 7- htoitnum arabiaum caftancac folio 
flut Coty m orikmis diciiur (frlgl* Uwth t tt> 117, 5Wj£, ^ i. Steff* (ft tin ntorlw* etMhn ** • 

n?te (Ml a^ftw" i«M. ^^tada .• 

*, G* ttsi*jl tai gilKf liftta aratitn, h £„. t 
tlubci re im ftpnl un& SK** & * J * B * * 

J. £?cf frjrfw , iKlfra trail htonm m*. 
irir& du<i t*n gmRcfai *£rtti(nCuf*^ lfT wIz r 
M; twin fidlf itn t** fdttat unfc ftMnV-m » 
K| fur Mrnlift, burn Jtafatn dtSJ^ 
cm, Mild un& [mm $<mpframfnt baW Th* ^" 
■utlfar Scfrrau* frnlcUxn Atutccun £ K & 

b>0Q)M'fi£ IS* ' 
Mil, f*»" 

Dami^ 1 a* KVJfti 1 J J, /fi! M6. BOO W Bin J. a/- 4J5- Bunaci Rjnnacin«iKh«A*i^ 

JH* Arbor K»n b cnmffu;7u iuo8ut\a Pirk*iCii ' 
a ft R4S8. Caow ffigmpit* lk«i arb«T A. »«. ^ 
^ K C©rlcc/affff, Hi jF4 Sw/h i?j. r/- Coliea ftioc rtf : 4». vl/ar. «fi- 7a to. 1 1 7 » a* 
curuj fcmoi ajiud n« CottcAoar if 
'■■« tlorcalboodoratiiliiiw.Ciu^ •*! 

id'- 1 Ck narfjrut;r vacrti , h fflmut C<dt os^iom CiT* 1V5- 
?IFV fuii , <;ui <«ti&iifh>fii kibUuch* pjfilunrfuc oanium 
mcelonltRfiink t << csMftvir; * ^«o <ijjm itm^«i« rttu; In 
Eiifo-j fi (ruminl* ctlfj iii^uc j VmaicU »;cvr»(f iM;rJpT> 
fuif* Att^r, prcui, aptd not ttrtts *J^jf*i t fcAs jdfuiyfi, 
« in tcnal irufic« AM innkcm *c cri^btint j^policoi <jm>. 

lot CMtltl a i^J( (fltofJ (hdJIf 1 , ruuD^I, 1Ub(f«Uj»i t J^io 

UMfiqui conk*, itiUt ffofii jdmi^ic - ::, vi vnmtui, »- 
#li, inl^fifrff* plcre^a* &Wf}\m M bw\iuiti*l\ur (^At*, 

(u^crkm d<nuo Jn ml^oro diulli t In ijcikb , *r « jJii 
folio*um illi <x<*flt t ectvirauM Vfpafinn or^bcai ftr* 

wnt. Fotu lafsi ^tiJo;* rjmcrum Mif i^>cf<Mi oMo- 

Jii* * nor* er*raw*ttt (rcrsn , fci ff«£<rflftA, pjrum <ik* 

jktr fmisi*, «irie<]if« xucntaxj . tufrtnt #m< viciJia 
lplt;-^ml» , Inftm4 piJJiJkrj. Fi t)h Riorum hr«Uf« B 
plertw^M firn^llcEt neutii p«Tun<«i» , numen vr fftiilmmn 
c-Jf^ucauT Ui t <{^tum MUM vnorn f-jf< Jj-ir floe cm. Cc«« 
fat ilt« ttbtt | r->n fluirio, *l U\Ji/FVi Jidl, iuipo(i<r, 
fed lllud <itir«t< t nilni^o qufifn^EiiiAitf >•. >. c. *, cmcJ* 
iJAlbtdto^fClJu^fMnopiuta. i * fundi Mifermi^*. |.l t 

«ujnfuhct<^f«aiur«dnl«e>;4cr<ft t <tAuU« tyitndn* 

bcUfa - nfiu pine propter 


ectti * t, a, 

•SfMU (>* *, i, I^Hjt fjanu'i, ■ . i.f -j!:i-i!* 

MuiitlawolHltfc. >.*, AacRlrJbuiporr^^uhli, apr«ni 

la »jHfi* ™*!ta parti//. ^corue^ctn^mfniAiol^^roJ- 
tsr «iu*o« tape c ion patii annc i* T antttf U&t* intumlxnff f t 
}on£lroiinc AijTncntU ac^tukv *. '♦ f, \ fwnr. C: ■ :. i fcpa- 
mi, piaoiunif <»»&»>.-. liCulut «oatlum/louirutn t lrv. 
Urn nilUl frnplittm IcnghuJrftT ccroltM ^, t1lr*>K <Ju#it- 
Cl c<f :a* */. *. « *, *. rcrnunnuin f rrofrct h*«i S, frf,. 
Mo:nda. <trafi min^u mt^uudln* T prlmn Wri Jcf<cn:« . 
d<in rutco, rifiJt.vi|c« faiut^i^r^ifo vc: m<1k<o cc^ 
n pwdljs fc *- 7t ^)t tub «.-c: i ptdpj /^, f, ,. ft-in* 

*a OMtMC[jy.f. '* oa«*, siito pancconutxj, aJfnjpIt* 

m /f. 10. 1 1, tt la%ni ,imi ckou /;. i J. C«i^ani4ue (i*. 
V.ui ciaci faf. u c-:k#-i, qt<:n 4i[T<&ifti Wcfci f- ll t 

RaeCM ipod n« , fi in htkirnKule ;alr^ Mr tovum annuv 

c *** fUf **b**. perfrfam tnjtorlratrfn x«jirve« , ^r (mini 

nccntla t »m« ej&^t*, ftlktttf v^ci^i. £j xM^» ( 

ItSOUC *>^r*rteiiU» f»c(Jf cr^nnf:in.ui , fVcjm filfo (4 
iifmlftl j^noi r<biia falflc , t-CM^uc feilf*, HHISTF^ «4fifrfiJ(r ijjr t^r**, ahr sutfHatftff aMF4se, w 
t« NtlWr nuee3«u «wn* tn <fit t ^ttflsiiaj 
Ka 5jb Mftita , c«>i^«r cmttbi tMf !. <. MaKajiI 
<t<T, Md twi*(r Satan oft atil m BfitKi^artA* 

WNn iM^ropj LWfJtManK^:<tBB> wilii Irftte 
fftstin «n^t! Nf*rtt>ra *t;&r±. ft4f, f ^^ ) 
f«t*n in tri t^i, 'l^.i: ^; i; r ,r. ; ;1 .: L , : , : ; - . - 
CinsinSC£3i7<aiiE (mLinNTflfflfnt^TrtrJntrtf^ii^tc^ 
iNl4* t nt< Jii^Nt^iwin Ko!T*n!&c« (w^ tr;:^ L ri 
ntiimrrnitMeritt;B>en^mly t falc^t Mftrf»ff*co »*•<■ 
PMnfiaa. X^untiiTlfnflifleflf^iifititt^ym^,!* anfeat] 
fit;«i tHpcitf mrmir{<t:Nnttmr^ Kc^tri aMMatt nn« 
in flftncra « NmnUIt, Miitf^frc juINu ^^Htfl«£ nattk 
lir<ti(1;(;nf*n, nr^-;ta*f.si( f ,:inUr;i;n] teat&t. ft ,*. a 
wUlff MM mUrts«T rcri<n ecuNc nthilMfnkn isnri 
ftr-f, f ^> fltf^ali 4t iflflNr aqectatfiufit* on Ssfts* i^g; 
ntWREttf Ijna ■swaajajffi atiji taMar tte^f m»?l ^ 
atMctaanii Jl^r:Ota«rt^raf^fl^(, frNrrjiitl^Mv*^ « ,V. 

alin|cn;,BnMinifiit^niMr^^rt* ftuf hs&ftlHi* ii,-, 
N* tnijSibn furic f «*^mc<aj cttfan>r €t^> r M M , 
K*lOflWT Ml f wfwa lAcsftftr Wfi«r»kt t< ,. 
Silt . Ntft&ca f:w nt^t, cu Qamme fl«oWr rf » 
tfB^rftftM*, fMeR3Ja.iwt:Mnt>.S«,itU:inirtwrj| fc 
aittttlrl fi^ *• *-<i W ew^t ra^ttfrU^ m^rtrs* b 
?-lrt!«nNtf* is*:, k i. failUf<itr--,&a> f W |^if?ia*4» Tifh:t tlDiil :W«BMlt» ""^" tl.1, raJli«rfdcsM&a>. fric 
«*vi« * * '->« fo w;<r Jli tn £<($ h;* -■ a* as m -».•!- 
D* ( CfS«N*ftac^!oiTf;<ii5cfri:cHlf:n^i3nl(T«J-'* M 
hi* rtia an Nm piamn Kant* ia t«x ftf^i ^*r*s*ii t* y* ' 
<*.carM4t. «<nr^cani«£aruf ;W»M%iao 


dtA Angular* *< RV.M 

tucrb 

lU ; iflfolul Moxrutll 

rimli aliU fjcnotKn ad 

aifitt wet hiHt» t fruAutqut « fftnfa- 

a lafmlno diu«rl>M 'fddtrct rljjit*T, Vn 
fpt<ictt <f lictt f#mtw t«l Tiriki no^oill uf ind# ccnr«<frr f 
cui fc*bcr , in tvho florjf 

rirwcndiverrvihicforie 
rinpxhdai plant** vix Mt< afrit* 

Ulcs- 

rtc* initudtrli <t *oJ&rii Jiuctfa Iftvcnlamur 
»iU« wiiiL.i <ii.'!i, flwdo fo(* nauli plui 

ftom. nt> >. $.4. 1.7.1.4, 11. Ibtaa^fltni * jnptlmtt *a:k* 

1 o»di> ci Ca&ac 

V« sr«gjrtfte t ti| 

>*(k<a* nu- mcBjh radfcu 

ituiuc per* 1Wir: ( J fcnc4ft(farerBfrfaE*n 4 « w WAf c:ir*ii*-*a» ^T* 
ih Urn ie> 4. ift«ic f tKto>[r;t Sfi£r::tifWr»»cl»7 

r:t;-j tar;f ;,-<n*.f, c.* t ^cm toi2^»irKfirti«f ^ 
earn rrctNn* nttcinrt Ut ttntitl It r f ait 

cjindortfjdik nnriLf^rr PJ:;fd rcirt, ml 
cii^ltJ3*tirOxfft«^^, uafatit nactt<Tfclininfr^fS> 

*Ntr tn eu>< £/, 1. tit* u n. M nh<rt. V* W * 

Aftlttimti inHiajiiun^ hrad>Hffc, rdwwwnj 

rurfjrt.l :tfc i :. : -f r r: ::r *mi 'f, ft t< f) : _ : ; ■ r ' 

fliiar JxrWr F ^Lln'ilahncf^^^lr^'-' l "" 
e^-Jiiti tttWUftn ftf. a, k wE^r Utah *^^S 
€ril* «BaJ«i, arl trr aatrrn H*" ^ ** ,r - 5?H 

frrn ant err (prion €n>atr fi^ ?. rat kt ^^« J ; r '; J f 
IITfdjaicni is Jn 6 fi . < ? . farantclrt K^ P*'? Wcc ^ 
rrp tt(. mitt tin^om^«inir^;Xc™^ 
teumo fffra*ijflttc rrnaUti, ia itrrr hV m >£ v L 
^T^ lu MP&rn ld tir r?rN <r!i|fm 6«n« F^|*^ 
fta<arj Inter. 3tu( Srwn iqum 
abiunttncTtf botaanfarj tw*S( 
trnaictr wt *ab«p £*u W^SW^ »^* v^' f^ 
re. .u MtUu *U- «m Kf:nNr*f iarftJrt" ! ^Sr—-a 
tea Nat 3a*aia Iiatan m Kr X*X< W e^a^ I 


, itiv* i(t*ft ***< to wrf4**fl« KfljaN MUM , tvf€ in rife flfl ton <S |W«« nttt hforttknh fr 

6oft^rt*in<»*iitnc, 
i-iJ.flfttqirtaiNttaL M 

. * It* Ctoue- «il>. CtaW Jf.tf. Carololt. G& Cloux , dt Girofe , Girofle. flffc N«gckio 4 TfuncuthuiuiirboriimcchocremcraillttcmoS- 

«k * io i a c t li^uri ct colore cum Uurinb comic - 

al frvcirubri font, femma mo ex rubra bruna, 

I 4 Ia Muluccmit lachae infold crefcit. dcliiKitto- 

(0, SLOASli * InNWiiecanfalndiae 
pjai rtftJi frcumJutn exemplar Cd. * CirtoplqUiaromatici inter calirii, cxiiccaatiii 

tf^ci't eankaca ct Hpimchica medteamenta re* 

vomitum fcdiiit . dcbilcm vcncricuKim ro* 

rliius pdhMK » etalipoihymiifcct vciKMtia ^fceea*. IMhliitumofcumdcntium do 
itK<K&". cum lifptctim bene carp turn cod cm- 
12 aK iiiprte5«JUim cmo!i> denci impomtun 

** i. 3DM. GFA Cuyophjtlut aromitlco* RdL Mtfk mo. /nj? 
fa. ». pc rA I' T94. fcnfrPi 449* A>»* '4A ffW* ?f i* £>*r ©Ittwa Mtftf dtamtf hrommiMe S* 
ere cmcr SwiHfMll , tie flatter glriftrn **n £«* 
brntHllCTif ft mmM in iljrer ©cpolt fl« ftwt*. Die 
QHum |m& reib , m f>aaracti aba roiftli* braun. 

«. £r tr^Art «i N» Moliicciften ;iofu1n m Oil* 
3ntten, un&rcurbe biefr ft&biltoing ton elnemSiret* 
9* eiiwff SJuumrs fie* (on AtfRfgi &&DSKR€ 

1* ®it3m h iitv*ftelffii hall man fur Intla, rrecf* 
nrn^f ^upt'^ri' ii!t& WfljKttfMmj fstiirten 
tsi* €tbre*fn, belraffiqni ten ffflrcadxn 3RaflrB r CM* 
be n tie QBnibe * tethutrn &bnma^ten un& ojfrtge 
Srautfteum. £>cs tlcltilirtc CelCasontylfc itictrr 
Nifr 3a6mwl> f rpenu e(roa* flefiobre *:«mDCn&feflr# 
fin cctunfer un& in Cen ficftlen 3a^ti gclr^c irirfr. 

//, ttcS* f«r»i ^^i- Ciryophyllui liw. 
Car)oph>11odcAdron /'Jifr. 4fl- P,art/, f- SOM. SPEC Tfiihink* <^*r. &tf. 14. 179. *^7- rt J7A CorJ. Witf. i9«. A/. Af«. 47m, 177. Girt. 
? l tem**^ f * W J** ^«fJ-447* r-/. Gar*ophyliK Gsr/I Sf* Cariophyfioof. Giryophyltan GMgj. Cft. 
jjr)ifb>fiv«fli«iici liq[A 1-C9. ^fj;/N4ji, Ctryophyllm aronwneu* &u£hl oblot^o CS, P. ^10* Kj*. 
fa^lkjL J/« MvS- fi>Oti ^^. /V. 4?* Twtff. 6<u Ctryophjllus fndicus J. £. A 41J, Orpphyllm ortimati- 
*fccwW*«iciitiki fnrfii cUuiro monopyceno p/«b, ^«. £:(, ft iff. £1, C«ryoplk>llut aromaticot 
kK:frj^i4C. Jtwp*, l*r*\ rfw*. ft //• c. I. rf. 2. f- i- /^ctBKi. 6:, r. )*4, A Car>o?t»>llut fjimr. 1^18, 
lt(tf 157* -W^* wfii. a^e. 5^r, /. cis. Mi* ?{. r: Kf<, Ar l «. Ctitl rjmutoi in i{6tt i:Uri^'t!l:ira ti* Kd>a luUl Jtijiudf ucilt, for p liihw iruneo \ l pltr* 

tff* hits £Wif« tt vr.iiqirc fjmuli* f^JioGi «nub>, «ui» 
mkfl»bkrtv«ka| p l«rtti^ fucctiHuouicm fupcfjort vcr* 

«;fui*;wfaor ( p>»** d*Ic m<^tut £gur»mcoti^lr«ufif, T<»- 

.;: .i; J: . r; .. ;.\uJi{Bi ■..,..!,,; ^ ^., lt r , i; , | ; ,.^ : : r |-| l 

|tf4 ■**** h pcAiiwuIot 7 ,-n: -r. :nc crkhoK-mot M>e , (uftl* 

^,, *■■) -"V . r i!:.j is%-.n *'?:■- < n , : J f 1 lth :i !:n- KB I'll 

I "K ttlu id ctrfcif;+/l 4dh>tr<f . ouirkm^uc J, <» «•• 

1*^1 undt&i hi^itf* If j iMedaMkutHl eft* cum ; ;T »J.''nir'j < u r ^ 1. . 1,1. Irj f*^t eOAMftl ldl| Ai vel a(io modo 
c ditttlit« ft- « In vftsB ;t!hi><n.r. 5i j«tctn i 

— «, lao: ci rupcrforotvxoplicjtti, tl 
■Aflnnvf <, fi f u t« Mb ^j , JC AUnnnti inthcrii wrtlb, 
R**"/- J -r:-«»*, fl>:u*qiiefenpJe*, %«t<, vtLIN- 

JTl ffjg.fa ttH, tin^iui. mi C«on(fum Rump hi I teoncai 
w*Tki icrei,^^^ j ft fflflfpe^^p ri0 j r- Fivelct m»tu- 

™*«*t ii* dUTt/l* ilia ^4.m«c, vniIo<uIirii, ow« 

iS* 1 l,0^]n, fMpium *cak //- 5. Jr-:f-ditwr, HI 

j^JtJioamluvi kit Mmui ct non »m»d mc- 
**• (nan fotta *d p*^j^t jonrm jt tot li i^opd, 


L-J r * TJ1 a*reai ffuflutHJiiue ^b4Cltal 

CJ*Wi tafirluidbn quic ex merit •bES^.^**"* "-F«fO* n«*d(, fsrc ectiMU'A«rc 

itoi* °*- um; HMbaiRA1VSeiHFitMAM«VSh** 

■lt**2lT tl, J ,tflrc ftfin f P cck 4Mtrtt p fed ledcMi* 

mJ^T* ' «• wvttertiM. t«i jibt huioc acNfTi ^ [ f fflt 


ituJnei colof l», c* tcniun fiux» ^ol^o fe- 

KM rrn ^fizrRrfrt, 1$ Tc»3$Lt(tL«lfcQ(c, (uumencrauin^c 
J>cSr flriicntco, CHu£rttNit$C([b<t[(fn Ztcact, unMj**rJK 

cHa *u e>rr an f^reft c<E<nf(t$ ctnrtn ra, 1;^ f!»ttl=it Me 

i.>n:.i:r <: J ;: J^niii jrctbcdi. ri* c;rjnCcr mu^(;fe 

i:r :n::j: iMnrrfr ?!.■;■:. ll ! fj uuf t^cn £Ei<MrD, *":: Nn 

U:Nfr*^Ufnrsaonii'a>f imr cttMi forifrr ttflMdacct^ at 
ttuO^entfnf^*;, Madril MMfni# cJiai<nt* ue;er* 
rciiti ariMtftf , am -Mcate ejaj , uhD nur ctrw* ■':::. 
Ct* Kf^r (ES^fn ii awi(i«irt*iW at: rro e . .: ■ «f Deb 
jtci :.f 2\:^r: hu^ra. Ihift fAca (tnen CMptUra $<l£, 
tascn tcr u::t<re tUia , arunlt^c , pi«f Jit t:(W(! linn uncrc 
baiCpntttfl liftet fg. !•*, DrrenNre^rrtuftimfflNnrtit 
fcrr , un> auI t»r Umlitten semcfctis WJUfft tcflfSr, ^ti 
b;fjm liictfl i» (Hcfl^t AMI njntcn 3tA^if;enf Mr 
tM< ?<: ?I:-Jf r miOM<!BcrflCtf K rrc!4-*r |=tec 3nlf 
jumh^qrcC i$ r ts>K n::ti« f*(tf« Sr^m crcticrt, 
OKt btmlrlNfl* e:«« Ml-s» HI ^lC SMvac NJJietffn, 
Benn u t^n Nn Wefififrm o<bo«vJrt» HU& fromit Ml bk 
Uuirjliitf 5«*f Jtinctaic , unD Iftrje H ratmeer tur* 
brn SUM «<tr«fsic * e^<r flsf er&n* Abji u*an«f » un& 
PLi((^«tra&*<( tritN ©ennjtrr tiifd^n lan;cr euf ten 
t: E:r :.:(■- Mn<ii ^:n;<^, ^6fn« (KfiCcr Jter* XCWj uc^ 
biewitr wiKi^B Wt:?*tw.?Mrtfr t*c. Mc Krita wttra et«S 

€fit< Sit# frtfttieti luci r?«14fuT(, ;Dtf In twtfrre (Ml 
fifr ?* f* mN4« f4 s»ti Wrr clnoirtl e*t^ffl(fl <?:-Nn f it 
un& itTe tifln in to itiFdntcffnr Stwt ^t- 4» tat IMC* «t 
rin* ^1* to tJttt crf.^n bitten «hrr.^*n Ccercn *?. 5* 
I5:(fc tdffti 5t£ifetr fiinnet Btdfl Am<t>ii : l T>l<rr* iji?, 
DMfih)ftfr#mMli ed^r atoBim(rt<fBt:t*b»>t r^M'rt 
m4t k Ml Jt*r VtWlf elf 3cttrf«fl*ui>i c«f*l 2^u?*( ae* 

eiae Nfcntoe (Saitura <mt, Dtt Art-^yu* *Nr Hi t:n ita 

trim HMMOH 5rc4e t fffltoa but Ne irllM 1 K«a:=n<ra 
to HlMi utiD in Hf 9nW|H utifnrrurf" Sap . rfi* 

to fcrrijpti Mt^ml hw- Ik r- <* «p<ff«' ■■« 
in MfcjH'r f f ?l^7<n trt SttiaW MWawtli »mnki E** 

I a 


' ■ ■ii' ■tHh- i*:Jquji (wi'Tim* D* ft riffle ci k«i 

IHIO cshiMlMt KTjqqii O^albtrt 

/.:]> Hi 1 -- A-N'i'cnfjurti plannmm , 

dune Prraptuvlum vnio<H^tc , qu>J lipfww p«*iiii, 


Stains KKUftnni uiu> OvtRttttnifl Mtftt fewst I, bet t«nij*» ■mm, ;* *« iCS^ wt Wftn fo^torrJ OBcrt sen ten A»a*toitt* 9M»W> «*fr Wt*t* Nknu 0$ fid 'd^t^^gf*** P' iM ita TAB. 


-**< ^ 315* L*. Eu;>&oeteum t&uquofum vcrum. GVm. -Pfl4 ftdtff GurterhLin, GMrr t *<#£* 
The if ue Kujrfjof brum. /a)£. Eupborbw* #a/, EuforfKO, Caf- Luphorbc, " 

I. Delintttio tti ™wn pbnttm , in hitxnwttifo i, ©itftr ?ifc*rr6 ifl wn elect Vftaiu te|W«. 
bora Chcfeiiroaifcam fete fine, euJuf alwudo tret frdit* * £iiufc in Chdfo O^uiru :i c:n;— V V> * 

ttfp Sflt bff*j ^tic t4rle 3«?<«r pedes acquit, mult of ramos obtintt, ci cum deft n- 
ptioncin MM.LGKJ foeanteoulfrtuiafidm conuenir. Ciules triangulares lunt t dilute vinilriACqu 


qi*cf|Wnort t farm. ©l#©t«»flfi»BCrq«fMt, htacstri- 1 i 
Horcstibum •amirgiircm petilotum rabentem to- tfnfr ft*r ftacjiiiftf, tar ^luimn wif u&. u>ain *'^ 

Auiftra $felkn tec SStatrcr ettvcf rci«» «|iu •* " lorem hi bent. 

i* In Iforbara ct Indi* orienrali erefcfr. 

5* Continct plant* acrem cititricumquc hticum 
luccum, qui mijMfttut bjpltor&om olhcinarum di- 
citur. In apopIcxiiettomnakntUc^tajidocuecodeni 
vt vehement! IttrnutitQriavtiintur, cxtcrne in carlo* 
fit etcxefiv ojTibut pro pttfiritandi fti^potdfribttur, 
irtgreditiirquecmpbltra, <juic n^cmni id certain 
locum dcimre foknt. r Slcfc Vftaiift 111 tmr finer h^n an > (VKm n * 
*Wtfi& ait^ciuBet # iwlftci iwnn(tf9(tT«rnrti«rta ' 
o*if euv*ortium Itv 3f^ibeefeaift. ^^i hfirt< d tf^* 
mattAmal ia c2 iM^fluiTai tn^ Ztt <ldi^ti cj B l j 
tin bfri$f# 9t«ren*nKKNnCrt 9Jh«*L fcfeli ii^^ 
bMU#ei man « (auk flHfltfreflm* Sr>t*rs jik* fc 
$m* u»& mmifttlrtflucBuntcrtKjKlj^Iibftt, ** 

4. NOM. eES. Tth>miJirt KjL ^^rt, ie^ Htrm. L. B. e93< Euphorbium Rtf. lift, j *** ^1 f Jt 

517. ei. /'. (J^. noj, 194. UM 166. /rtvfc 97, 

^. SOM. SPEC Tuh>naKi» aaoMct tiian^ulixii nodofus ei fpinofus Lrtc current icri Piit A *-j j! 
SchiilidKttti /r^rt. j*fa/. IL 81. f-4*» Euplwibium auMtiwuio verum ffjJ. A^. /„ 87J- Cra«, am l 

* ^ * * * P *-** » f 4 * f^ I* ll4ihft*«4i»M I#4#**«4*+rt* ^»# *r >-r>*<* b •• dt#a Hill v h» IihIii . 

Bi'ty 
Bmk 

AfA4fi ^uphorbtiunrr^onumgenicuUMm ^>4a^6i. tu^fi^Hna acukau TubnutU (nwuHni Lruil^i 
rami* p««ntilH« Uu. ff/Otf; 1^ Kfll i«* ft lr$- J^- Ojf, A £*^. 1. $p<> h 4'Jfc «, 1, in 
154- /r«6 t 97. IBM 

MM j veteran) hiVnJim (rt< fAiilimjnt, ntquc muuft t^oix ac- 
Hi feW4Hi-i iUuttrjrc T^ciuiuLi i <mllt f nnt hiumjuc frf<i- 
STCdttiMitKLxitiu, ^fcoi vuo r>wJumipfi*i^fmii. Ri- 
Jit i!ij M*cu f*fli luliii (n^iio iIidb craflbin, InTcf.-.* 

fKpt li^ao&ia , luprrre %lrld<ni loelJtm ifikulirtu* trim- 

ruliK_», rv» quKfon^utirtai, »hm «lo»J4m fjckl « 
fiiuAurK mult** tniliMiiKos, AngvUnat n^r^>^ni(im 
IttizUtzi <fi t (iJi<Hnit tubcrcubifi fpbtc ^iue <r?tbtlt* 

£idM BlHWCU ft Jnukf m fKe&Mti Jafi^um. Ndtucn in 

nim ffodcum tatata pjrtci . p<Junculoi t -W)CM KikuU- 
101 c*cffj»uun(, ^vilvt fotct IftttMM. HI cuinii <fttift*ft( 
pttjllt (Ufbleuli tiMiici ^«t«Cel|jTr- It ". kItiCOM- 
MtUSVS |.e, ftcifcic, «x vlrWl «*ucfecailbtji : <J«n»n 
Mien wiiu» Acrlt £1 in hie ff«i* Irt^Qn fofic l^titttU^ 
not Mp np n ptvfrtmur, Cc«f. CCOFFKOY Max, ma. 7#. 
lt.f.6*?. Kruflu c«ai»J»ili«i"iy;cc)frii pUntU contXftl( t 
Jlluroqo* rrll^cCJircn Hut u\;<^ - m*, ^ I- I, t, «i irii 

bmU. fuhrw^nd*, rticfim dd«nt, i-:l-i alUcjfttb ft, 

). 4t-fi c«74in«r«UmTib # ilj. cipo^imui. Qyjiuwoe 
pAUt l»U UlLKUKfrji TiK^ui <opj&fE vcofluir* ^Jil^ffii HrffNiun r t-:sy c:<r Mun rtitttf^tff vm>* ^ 
n(Jd>n M tit mil Jbabfc tfjli icttietlcf. !iV5-«eto E 2rrtm. DWSfteilMiNtt<frrT(Unii f e<!i<«*ilnfci* ., 
tftfrnum t>;e mi n^;« KupWhtti Nt itooWi u^, 
Jtu&, tctm nil rNtrr wiisNrn n;^ Mtfrfta tian; lot ,. 

WM r unrnffsirtiftriitfin, etfnwii friwi* «**-* 2i 

11 

Hwma nm j^csjI iikp fiaff, flctr, i^tf<f »« T 

If, DfE«<«39tenm ®ttttr H vdcit (e^if« cs!fi!*i»« * 
il8>tl4«Mffi dl at *fflr^ri?ra!cw^ritC<ti!fTe«f ■ 
ccr fitftqr* Gftftjb , ce^m Uf iJlupffl iuhn. &^ !* / 

flt;:<H*Iuajn*Wdt[rtn, !Ttf tSa ttttmt »•*■*•; ;^* Ah >t*iT.!i f Js nc(, njfM ltj( K* 010*1 KOV >^ "*';.,■ f i^P 

Dt< Stu^i ft-it^t mi tat itni« &wi wilHK f*>i 
Kin, uftMt MtfclN iii W<? £ttl«* ^<<«5 


AL1* TAB. S4©j Lir ( BapbotU ali* fp«ie*, C^w. (Jtae flntcir: «r( »h €urt«t«ni. R*3* fjHMC ^uoctue ddioeatioad plintam f in horto 

Oijic.ano. vt aha fpctitf, eultmi BIXKWBLLIA - »» wiw»vn ™^«« — 

1 "Tn ™« ftttccd ™* awem tarn habtcu ouam ««wn »u^!c*it alf etnc ati&*T< 0rr Crt WtffiS 

carduo lubct, btcwm au^uubui minor! (tptoila . a(*5«be uiKctfittc^n^ iw^|t ale tut & "g 

ted* itihierent, eteolorcm ex cocru- \.£%rs$s: fir***. « * ,. r^Oflibuvcrcrtit. In 
xhtbuir, ci 
g^quc ttruclura omncs fdcot botanla 

Oira priorc eaiTOlvirtutc coaoerJL 
iNOVt. GSN- vi«L Tdkpnecffd. N Mi hUfUic 5fno?ft<ui^@dtmTOUtic^it&ia* 

a. WU jinfrr fie in *fccn ten Sanlcrn > iric M* re* 

bai aittf) nod) hm juautttlfttitft tttfttf ten fcer SSlu^ 

J. *Kfinfd)rfltfliVebcn &«♦ 

C« Dorijjm. iifltnfibAfCMi'J/ rot* SQtt- SPi*-Ci I* Tithymalus aizoi<?« Uflifluat C tiuphorbfa cans rien fit quadrflttcro « quinqutlutra. 
_i "efai tfkk 37* '• * :0 - '• *• ^* t ^ ,|TU ^ a ' zo * t ^*™iicoftsa[rfiyllos quadranguhfi* ci quuiqtmtgu- 
rtfiiii ceitttfwwltmri* arrouirtntbiis annaw* Comw. tor. ^wjf. //. 207. r. 104- Euphorbium tttra* 
^cipefiT^oniimfpinrtgcmiiirtatlunosmuniUim /VJfiurA Aft. Perif. 171a p, $Sf. taphorbmtn ce- 
cum Cwflofam "*)'• J*'* '■ ' J' tuphortMum ttfragonum fpinolum etntrienfe Jipifc 4f> kophoc- 
Fctfi&ttuni ct penu^onum (pinofiim lubcfibxH obfirum Kr*m. 61. luiohorbium ictra^oflum ei pcflta* 
^fr^fumcaiurinunt BoerkIL a*i- Waff- Gcot. 31. Euphorbia acukau<niailrangu*w»* nuda Lit* 
fM i$&* **> l ^4* "^"k 27* Euphorbia aiulcata nuda mb^uinqtnm^larii at*ufci* geminati? Uft /#. 
SSfjifr 0$ *£*/*• a. $*t.i. 4** **• ** 

£0-jCwrbcutn KaA f4+- ifr& *:$• TArir, IC&4- C B* P. 387- fcuphorbil tenella plmta Jfttfffc f${. 

.'.■ , ..; I'-n tV K-i e :;:o *--Jii"jLis cfj ^ribuv, [puns valUHkrftMtt inWWffl AftrgT-A Or. Hf. Hf. A Mft 

tiif. & B">*- fr*^- &' *** ^* u " u * "^ rt * ^ w fl* A * l. I- ll. Itorrd. /■ a«.$. Stb» 7btf 4 L ap. f_ i%f u 

^totM^O* Wj«. **' Kypliorhwm polygonum i;.M;-:f."]i:n cerci chSgK D'1fiMr& AiLPmf. 1710,, 

; i:,.^itA*>iU 4rntp3r> i>tnii mni(in+mUrk dm JrK <*^mtrt*^t ftau //. <7/.ff. 156. ^j)£ tjit* ***^J- iwJ, 

tfj,«w -mwmanicui apbyllo* an-ulofiia rgS mo Kujioibia aculcata nuiiamuinntjularisactilcrtgcminitii tinn, M.Ct$.i9C* Fpf. t^$. 4 J^om 


lab 


b *lii:j plHM* fcp* llf.nolnni^ jlUtcr in iuclcri 
D|a- ei*ft* ^J>ffinj;ul3ifm t vliqtK c»(J<w«r»tntic 00- 

ptk&i f!*flU(icrc pcvcuiu. Kjd*c» <ml«i( irufKui 

f * 

IT a K^thcl ifti _ _ ■ _ , 

Mi ntlLco>tf»w<*p<rtIfict H'*' 3 -** Ea i»ftn»rnn*ij* 

[; f ti ,,,,-,. ; ,„ : jrir-jii^hifci oi.hici>JkliIj4 ttm il. 

^^taifr«f«t r**>^** Trun:«*««, «*^ <;u*toof p<d« 
^^mfw, rMi^rrwidiMte po£tJt cnuim; ron Cfiim 

i^tl^ktMlK^nin^ue oi]<nJunr t <J fatal) m.: - nnw 
6» fim, (*d (linn, VI vi"» plwi* « ^"'* ISNAKOI *\M 

*;ii ;.>; j t '. ii i .'i ; . i ..i.i. tn j,| :i -i „- . , :!.':i * 

at' f*' T *** Inl-ia e«iliotc* £iani, <i litnili rn^fo, k «un- 

.,- : f (ll ■■ -.-; K-i ■ jn ,. i ■■ i '-iu.i pi iitjc i-lrHil 

Ifda fcuJui, *doJu ;kr» Jl^nof) « albiJior <uidir. 
af 1 Tcwan^M floret lul<ft< p« k^inJiii*m cxwrcn. la ;' < ^( U imtfSb rnt^ioct fmiuniur « indjlunf. An^ulii p<r 

^^' bd tflftktOld h . ii,.' ir '■•\-i:-^ ,,:.'..'.:nii ; i'J:. i;'-i* 
; ; '■- -'.■■..:■ . !■.■.:! . r.r r cl CXtKfl lt*l|6«il 1: llH 

An^ntU in <ru«i cc iw»njai fummiu* 
kfptnU liberie^ fitw ptduaiuto *dh«* * >:tl T^-inrt Th Til ■*a*ta(i, «i*!< 


Dtti tti Tf**»w r*:i*ia cuwif viwf" p - '—--'« vimaiiB *vi"i~'i i 

rfociroC0f<41)rnfn}(niiH(it c* ooiiluaift lh*Jjro*c 

*i kAxifni i t (J to Kum i;p<nJ(t t ftyli if«cuUfiUt » 
^tt*:««i t c^ir.i? h4tcvr incnngcn«r^ci. Inueni- 
5 S tt , f^*">**"t etiintn^uIiB^i, nuHofifliilive* 
g»E<wl<m. Vulocuu vM^oe ac«(imum flillw fuccum, 

"= **t*B iMttmin Hultintufjfc, ficn iibm T ul*r«, v<cuo> 
^^«fb»,Ku* uft ^iAimirut». Vittaocu* ««• » ©fltltinflrn N* IwphofMi (ui<[UJ<t/ 6J»n Mc <Ttt< Pfr I. d» 
na ^trt ectiDni tutor* ml4«f w hn dtra Maaitfl ■»■ 
laml wWgf |««f aSrimMnUitcniimtcactdK* wUf;n* 
nmutntftatt otift iaNmU *;n0 W< tft f au(t<tt etf'ti fcttn 
ticlf B3iiM« i Aiifntl^Et itwo K«r«ar(la<b«dtirfj irfiflia* 
tC<iLJ cilium^ttf un> K« nnanNr McMH etd(u<Tn cnttic* 
t<a. *n iNti al»u HW fia& rri«* Mc* S(*t<i? *,£&• 

f r*N( awa 41 N' Tflann tirt hr ecft WtWrt ■ wt* l$*n\. 
4 3>ic% b * iMwfrajt>f.i 4 ). cetera m nut ?Uw> wil 
bfii^furt Itftt* MCtMmnBWIHnIR BtnBBBCNK 
Ic iiift fJti"t» mo u= KAidHttc WTidirt- £« GSriaai 

:<a Krita «ii<rct^ tali l«rata a^t ailtm^ n« BW mw 
tb<tlf w t*n«i ^ttloaittia fttiltt, ^:f Dca untrrn arte t<* 
e«md * frnN(o at4, mt cir ia Kt tctaittw \%m< <o 

Mtfttl un&flCsitrtllii^iN^^rtMistMKNitffttrwrcraraii 
Li ta ^i^^ ot« ■*•■ olt Nttt eiacjw nua u^ica w 
t(L *\» Mawiat tttftftra *aet, Itftbra w-4 tJ^ti* 

tkn ^T^tf* Dit C«H 'W«*»' &fll <iflf *™ w? a-aa|*wM 
SatN, i^nn p* ottr flic U, »!> PC is«n*0 b« Mi^ ec 
Ml M MM ^1* MC wp PH «f * iri< 0d * f in wl< ^« - 
lfl( 0M ccftciitf f fcrtrti *pmW flNf ntcbt Nflin^a ciacriqi 
tft f ni<^ntt<a* |<Mct *m hrtt^n i<^*' Mnriu fltfrt*, 
*;;:M<t:<rtE:jrfc;^ e-.i lacriffl ton «**< ^;jd; M NC 
flflnu linif N* £(CBa:cl rtcr Per Jicrte cw<J, i«.r«ti txqt 
CEijt.yp tiiB6«TOrt*«* »i»* «N« WMM MjtMurni 
lafAia, «o Ha ?flTta Ptm sue ri(tn<[i^M(nrflK*fn IWft 
t^ <itc frifti« eci2*io» 6«<o Jki<t«i i*wu *af o«ti fan 
(i mtfetwacPc awlNttertVoalff wiiffrtiaNrdtpiIdf. ftuf 

nnt itWt. UBWoJ Nt> €u4f la , hf riatt acmraicn «mn;«, 
*rulril<a tfl m l^r nflfutti4(a Griftl %- 'v^PPffj 
pnt i^^t o«3 C(f Cfltc '» i. wl son ?h= f,:* ;* rvrtffrfrr. 
3wn ttct»< dnor.MrflNfa HUtMnm WJ*"W 
?<:j j(JJ ^r* i- J. a, Mr MfMmUftl ' iMciifjtiritc »ia* 
■Sctfc i^^ aa b«i fiJatr rnwr no itwn (;=* rua&tr ixa- 
t<!rftCf ffr&itffttra %♦ s. i.M^ »i*,iWM«S«K€raBW 
KM, tttt>a <uu«r , alf Mr IdJitftra * iUv lit SMus^T'Ktf < 

rc*<: ju* fiwrCJat' <*- iflr;<t 

pit Mro (ytN*o>ro ©nfltlii . DK tartatnna ^, 

ua(rntJtti mid unmi i^d) 

^ =aio| wjjj Bit ivsanbrr uNttin- Ml- Uf.Coraltium rubrum, C<m,tRv(b( CoWlflL CrW. »£«y* 
*>. Coral roxo f 7/J. CpriUo n>ffo. C^. Corail rou^c. ftifi Koriai, 
W. W. j t p1ao K tOMtp* *jh Rcd Coral ' 
I. Plwta hacc '" '' ramttt \:-S\:- ;r r . -.■'■■ t ^ ■•; ' : 
ct ihim a*Dmc crefcit, externa cius fM>erJic*cs alba 
tdpircr, Trcs fcparauc chi* pacticuhc raki Iugi , 
quik* 1 rncrcaroribu* vcnduntur. 

X to fundo mara Tyrrhenian^ propc Hcfpuiiim 
at<Mx Galliam, ftopulu accredit, frclmcationem ad 
exemplar, in Cci WCHOLLSil nw*e> aUcniasum 
fccimut, 

}. Conlliit cirdiica, cxficcan* et ulftrmgenf vir- 
tue adienbitur, uracterea An^ulnem etvctitrtcuii ad- 
dm dukcm redderc, omnc* hicmorha^u&t.ttquc 
cfKifionc* liltcrc* cc rcmedii iLkiJiri nrca vbique 
practlarc pofle dicitur. In cI(k*ji*i aiigtoruai profile 
Lktf uarium dicorUlion, (dn (M, w fie in &m Jttaft^S^ :• ek rrndjft ttf fcn S*lftn In brq 6n .^ r 

*. aXanb5tUI*«crafffnfur(KTjftflrtaiv tt .^ 
scn* im& wfw)OK»jfebrtb f f,t f?u m p a JUS? 
imft to Same to 9Stf#irf wfiffa, ^5* I 

ift, fo flui £tt ir$rt$ tin entnef Iscljfr^ ^2 J 

cttytiftaa SipcRrrftn feat nun hfetit«niaiLa2 : 
rium diKerallion. 

4. NOM. GEK CortlEum Adi. mfk j.Jp, ff/. ai, /*yi. /. 60. E<*rfc, J. ?. Cora&im fw1.c71.toK ' 
1054* IftS limr. Gtn. w. £75* tfej. f*|« U'jcb. 37$. 

J. ROM, SPEC Corflllium Catf* 610, Lfthjcdrr, laj&t 1*7** Curillium rubrum /*teih«( u 
111. $$!* Gr/. 1(7*. /»^frj;*Soj. Mtrifill.Qx. IIL 6%% t Coriltam rubnim miiw pjrfc lap?, Ccrf 
rubrum C B.P-36& Toud, (71. jVay. .UtfJ. u^ ifttrA. / t j. Hit rubra rtnEtMUUl itrctmkuLi f* " ^c:i. TAB. 14*- "• ConfJium vcnimitbum. Coral Irtim oHkinirum, C<rnt, ^BJabrf liyi^f CWflflft ft^.(u 
^ ; True wlikeCoril itijp. Coral Wanco. /uf. Ccrillo bunco. Oifl. CofU tfcd*. 1- :■;.:. ■. : rtro in cuiiuloruni m*ifcA morfo in- 
Uevtar* ItcuwUim cxcmpiir in CI. 1011* SLOANBI 
incnmpAifctnEi coIJccliooc aiTcriMtum • dclintf«uimu( ; 
rcpcHTur itfutl in Eiuvl* Af*i<* no. 17$. cc ifttcr ririf* 
Hina wire refcrtw. Altera tkliKacio IJtit cor^iitni 
c^Wv. /,o*ffn tt C ffJ*ii&«, tjuo^l fccuiiilutn TOYK* 
Ntit'ORNVM Atrircfwat c« ^*cie*. Specimen , 
a <j*>o fi^unnnlctumltnkai, incvlkAione KiCHOLl^ 
Sllatfcivitur. « IrttpOR LOJtl&ll Conlliiun %l 
bum 0"ic. criL 

1. Cor allium vcrum album bflHfc *d AHKric3Mm 
Hilpinum crefcit t altcrxiai mtccu in mcJitcrnoco 

j» RclVigcrat ct tdllringbt coralTnim album* in lo- 
ch vcmrkuli conuciut t el in gettere contra omnet 
mort>cs, ib aeri it^ue Hido humore in vcuuiculovel 
faftguinc en«<n» Uuchri (olet. t. ®iftpabrfnrc((|fraCorattfnfinttfi^Di»{!i 
um crtenfliicn ^tibufK^ »»6 fdttu In firi^Cv 
HMtKn f C»l( 91tlfi4»una, ^ ^Mi e^<m Qudtai 

*2oiismlHn(| scnommmiwrtfnf ift pnrrf 9!m^bi 
tf j r fii GJti^i uno dm Cer ftrofin G fl»nlii:a ^ 
bfii. £>ic an^rc ^orffcDunci i|t to* Cor4Ua<t=f, 
£^f//i unt> c JU4-fcit , cUftfl 50HS9}f JCW 
m*ld^I r# )U cirtf Sttt bir Mutrepora. ccf llr^> ' 
wn *ft 111 £« f*c«n SaHinilunf P« *a *Sj# 
6*OKte r un^ ftclfrtrcrfn Mc WfiftntJwaltilP 
rcr apMb«f(t vu PC^Stv? Sfitm. 

1- S>« nstfjnu ivrifoi Cprclfn trrifrnhrtf 
e raniWv QBffr 3n«r*cn <>« f » fic:tT( ci« to 

ntfl u^^ iibftbauiM unrta oil* Ikbil, Mtf «_ - 
fra unb faurfti 5fu<fciytfifctt Im ^:cc(dc:ctS^ 

4. ROM 6ES, L) vkl. Tab. tnleeed. 
"• £ onrt ■* w*** »• -V^iffporj, fern, 7f i 4 £onk /, 4. Un*. G<*. w, 98J. Jf*)- f 1* t^r,«>* 

|, NOM. SPEC I Corallum album Beer*, f, a. I^mtf. gc^. IL CoraUina ilba La*, ety^jo. Corallum album t<* t if.i<j.CAP.jW t Gaxrd. 1^76, Cc** 
CaeL<Mi MilMiMC. CorillmmaJbomocuUiumotfic. J. B> III, 8cc. Conllium album wrt')* 
ConUmm album Miuioiumjmp. (If. Madrepora vulgarii fl>&r#. {73, fi^i, /. 4. Midrepora trcpJ« * 
rm>fa, itmli itrciibw* hcwui ftl&lftuli JamclLamtcgm UUA, a^T. 481. ifoj. <*j, /f** i*'* TA&343. ^". Corallium album. Gem. 3Bcifii Corflnrn. rtliqoa n Tab. 342. 

hiaiOl^ilccJleaMwtiTeniM, efTccimus. ilUm- $$m& <£*r.mlw wcvmttu vtl t& [^ 

ciucrcpeacUmTfpccKm^uaeiiuncpttrum^cw Mr, irasman mux *ml*^*Kl m 
nomine m ofticiflii vcodttdr. Coutfuiuur eiusmocii 
minofe* parciculac , qwka lophmj^. 1. exbiben* 

t. Ambac rpedcajtunn eoriUii Mttfa oeti&nota 
ct GalUie manumii kopulit atlcrefcunt, ibfrf en Klfonfft , man fammlfi fie m fr:-f- J; ■ , 
a.©lc^tltyoar(fnwr.GorflDfnTr^^^i ejKSKMSBft ^ja^&^&sse 1 

«... n j m* WfCorilftm nigrum. Gra. GAoqifft 
po7 Jttt Corallo n«o. ad. Conil noir. 

C^aihimhoc nigrum IpkukficefD colortmha* 

v-' ct&oli pofauro tdpaivt* multonjuc fyargttra* 

*\) txcDP^t iccuinlum quodcklincatiojiondc- 

in Ccl 1011. SLOASbl Mofio no. f 17. re- C0TO8. bf&fcfe 4^ Black ConIL /*#. Coral do 
u ©ifftr CeraH fcu rite flUfaftft Wmarte Serb* 
Vlftfc&ibtnfriinKr Ko, ffS (BUR0VS refer, in nuH P n> P c Mtfdim <£« StfcE*^ *"'*' "**'* " h ** " Fic^mhuicquoqucicpnofibui tribuuniurvir- 
m, nro fiutcm venik proftat, qmc forte ct ctil- 
iw> cur nnJliintf in mciftciiu ailiubc£tur* 

- SOM. GES. Lithopfayton ftwa. C74, Qtt to MarfciUc, 

3- 9Wan 1 rigntl ifcm W* Xrifte ftr ibzi$t\\ (frtalta 
JU/ man tirrixf ita abtr m*t Jcfc^t tu fairf'tii, und 
AMU DH0 etc llrfwfc fop, taf cf fdfm grtraucfrt 0OMSPEC An^paa^rCorill.iimngnim r&HiflMQ. Corallium nferum Cvf.6i& Jfttffi.ort 
*vr,$o?. -»/ftn/. ///■ «((. Coijlitim nigrum C ftp. ltf& ConUum nifinam C Antpuhcf LwA i»& 
Jlitf. «4- Jw. *j« <tairi. if7i- L«no]>h>ton n«;njm arborcum roar*. (74, Ffe UK 
Ifej 

K 

iV 

fttti 

;;;■ 

Si 

•V jug* iJT*^ J4i»*>f I* laMjK, *ccjj ttfti vjrh i?t*. 
p»-w ftfrora > fio tfitfinn h*Mtu planus mijdcm icfr* 
-j^., rjcia? j trra :cni;rv- Jtquc b^rictc j5 1U11 M lucr fc 
ffrrffa* AtU tuim (am roollij <t dciifii , alt* Irimf* 
^FfUitl eoTO<Jt *lia duta nug«i ci tipidei^ Inter «*c 

IjtffcfitiHiBhajMtuHqutf fjtic, |jpj4ibu» AmilJj, vuU 

n^iunlli) tmlBf'i. Licci jumtt iltif i!|jtct t<nan4<m 
t^*' 1 « < i7<ii i * i* * * <* ociki » n j» limine if»nt» e 1 c ont cm pi 1 • 
riffOBMktiUlunHn^tfilidhiKdDnidt il*df»* fcticui, 

J^fjt jJK-.^»c^ucn<lulit inuetofjdtprcfccfilmitii* 

IfaHrnulatfVfi^ TOVKStrOKTlVS A*d. Rtfr 
Wiva^.J*. ionfi fJfWn C^ctiuncniquidcoiiH. 

vnnK« rLni^Ljf i^Hif*'' *< intrire alTcrii; <lkb quo 
t*&vMO. KKAVM\'SI* ■■> .# -^ /V'. /Mo-: i?n.fc |"f* 

«tai&>UK«UJIa U*jl***ti$fa€dtUAfyr t f m n m 
MM rtta » 6Al« pitrcn nan hiodo r* Ji;*in ;-t.n;:io- 

R* tfe, fc Jcrim fu:«3* r»:tif if run Jitrifcfe* d»c*f e sna)- 
InfciTLVbVlCVS ill Dijl 4* ftyt. ««. nwri-jr-* 

f,fc Dc fii^i:!! k ji.:n ct r*jt>tuni nauj iieum opinio- 
MBA*afoi> Kft^oidf* cci«i »iione ftrwlofie dttittcn- 

A.qu.AKtKc l«nt MAKMLLIO. *Hk Ijpticw pbnue 


^ a M ( tiMJ-r^4r>c. Oirtn hie, COfJliU ct B-cm, fob *qui| 
nn *7-t ^::n ionit»j; in ivccnrl pfjnn coiici induii- 

ttwotfouiKirtt ctounlnlt ucxiJH fontjr. ^uj otiutct 

m»i*f ( ^trat:ic^ni;ic-nriy%Jrk<4afp|;ic£<kK 1 »fc«*lii*nt, 

«"tjim lofurii! I>ft<um in icccftii fljtu, ileia In c»* 

«MC4artA rmrjrun t «c<jatnc. Cai<Jcffn ciuim«ifi Kt- 

™w* L *' *°- ,:3 '- vl ^^i»fl**n pincoi fimlMta- 
*(™'. tneem amem r«tf^uim fttU <*rtkc hjcrcfticm 

pMMnttittiiaipro l*jide fine orpokj fru&ica c*»po* 

*-5 te *f ** l ^'* F : * W1 fl0 = conic* <nj<j fuic jt. 
^ tRtti. C*ttltc i^c indiiriio akJuftum coiamum fiftii 

CT^L^Jfe "■ <t foirflUnj koftTAB-it'^t^^ 

tit* ^^^'u^rwekque robrocotoccc^rpLtu^a 

I* Mi* ^ 'i 1, s. |. SuMlicuh v« ittioi um fob toftfct 

2 r*ti*i 11 riuJccporifusi Upld^it fatUlctn fcjlici , 

T^jmirtittM ftmAqrim IipJJibui fimlllinufn «ffs 

■.: ' "U" 'r % 'in-i.'.f.!,,,-! VOWJHIO, ■;■' 
fir sv « ^w*>^»m«fle L<. ifliraut. ConUiapac- 
< .,. " t m '\ y ; r>l ,ri £r "^ ^ciLcniiiM, vi ex tfunco r*mi cprc* 
^.J** *n (oi*j]io ituoc^ mire r:--. In n ..'[*:■■: n vin> 

^™1 ^ftaf. ftima^iiiqiic ramulofum incno fou. 

«A tt«r« Y * H $ <*»»»Hw Ji«n b fpcejc vita T A* 
'*lfcrf "^^siim emu ~.:Ua\ vl\^ fij^j* » fuc^ 

^ -i- ijC fuMa.Tii pia.i.w, i IC >« f . <0 „ ptolC el- 
fcfcJ — * vS '"I 11 in Cl| " i0fi f^**wl« pjrrt dc?ff- 

1 «U<f*<* tOBUH parte dai*c« 'rlltflTiMI ft** 

Brtl 3nm, jnr j*' 'H^ tiM- 0ai9X<f« ctitfr&oi BA 
QlfijJ Wnm liflflrtiim ^'Ittf in fCc^amifi aNr tec niwli> 
€xn4< t tHiRi»tiflubrpi4u8i>^4|aa^ *awrc bcJiw trit i«<r 

c»:« KM IM MM iblf* NfraMn ?nfc*xc< W ton 

(i:(inni i^(;t( ?:«llnt fif hts;«ttntL C^ki* «t<r W< 

5«E(ti MDflNtC cs* Nmottt iwt^, f» wtffta r%( oftrjA 
Ittgr Cmpit rt tt^ m cimffi cm* EMoEtavticrt* ^a M 

BiflCil TJit CJ(, (lie ^^ t« t<^^fi^»n frbtftut?fcm H%&p 

H| DWNl ffiit dan toirr* thfit* ct l« 3<I|<=, etimtti, 
mm uno iJiiettn <W;pan tfflMlt rrrr^tr , Ml <rt« 
Cicfcr Ehfl <W*nHi(& ftpr nflO or r*m S*i;^n m:/. fii^tit 
BtaMORC MkW (tuifl. Zkrtmitntt tCltitt&gC^t ft 
trr StMiil. Ac#tf* M ^ilfrnftiffijc »U Fwi 17^* f- Iff* U* 

eircc wiuiM^ ^;j ^« ^ Crrt* btr Wi^icI ?fr;mif raft 
lire W^lWfl ■■Fpinri Rnt^^tJltqc fi$ Nr e<;Ctni j:iiNm 
ffinrt wiutflftfi ntiJ €cettmu^ ^ &(1(. ot&trinMAJf* 
ia Mc -;^:t!if* @tfi$r ^C<n;una Net r<c 4r. Wfi ftgttl* 
^ufH ki Octi &»(fr Aci.i- it t*r Rnamfl w» f\*"f 
ijii. p, )ti- ctbhr GM Mt ^S2^e3t?3 n fc« Hflfr 

n*t*:t W^rc^^rflKiiNa; ^«r( p* n. ^:«*«fn Nbom* 
M ntD^3S «i M ©wtftrip °« bf» wwbti ret 
SHHOia p* 1. i«* *k(« ibtti s--*t* **<« t« t?ttfh^< 
Wtffjcl Nr €fcJUcn Jifcuti * f(i5«n «tfi ten ttAnaui 

b<it bJ< GHiflHt HI Nc Ufe i* W< OTitjnuncni Cur *» 

cifictt ^Man unb h<M^ftitl^trrf<t^; «iN* rt«©?ftXf 

ubcrie;cnf(cii . imMni ^mwc BcifuAl Cowllcfl br^Tcn, an* 
leer *V«r biffc €oV!< m&t NR;m , oic Wc hb tfqp wE Di* 
KinM* rw^S<^f^ccl l Iffll^fl■-fJ*f, ttlRMttBSMcrMJb 

blbolU Jsiciti-trfrilk-lf^nfliifctjcP, <Jilb^!bNrf*' trfna 
MitMi Hwc *iu(&fre%f*5P^Pcr r*n»f- 3oNrfnf^<n 
^p t naj< UfttMlfi DC Wl Ctft Wfltf WW |# WWOWtf ■» 
h<ilt>(f dii< riilin tfrima HihiCO, OfW* oft, Bfflii DON 
M BlIllHTilliiiMiM MfcHCtj fire £<fltiunc NqIj M 
rirm i^futf^nc ntfaftCli Rll-ftWI aSfttW btr^iftS 
tiftlt ifl* M:o ANr flflt* 13 « C:r^ri tr.it, 3?irf Smft* 
MtKr m fca ?HMI?UM *m t^tfuktm Ctf* iji*. dU 
finm H(«b(rn 5^ii^ «0 jki d* t« nabrc 'Ctejc Nfrift* 
ted ttftluftilrfj iwi«ntiTN:f*1:*nlif«t/ focrmficnfa* 
td unrcNtiElKtcl Bctaj tsjcI4>tf ^iNr^Pani** MMI4<I 
flUt*ci<I ffl # *wf t<r *iinN *r*fts<t b«*<ii # ©fl* Iri^< alt 
&cii<rWr.ffm?£lnWuhr*N'iif CKulc J«srt TjN 541. «. fig- 

t«f<i»< &t i^« nttn g«b* <iW<tr:<[ , vm Wi tWab- 
;<forNrt iT0rM*> fqd ihr TjK 141. Mjiij I* Pjrtng 

EftMlPfciPwffi fiflb(ffbnrtcI*u^e!*irT F W t W M i 
ba lUff i> rimen cuft in flnfftona tfi CfflWW n,t wn 
C(pr.cn wflsfl uNrtia , iUJ>^3© *^« '• c * Wawttrt otrt« ' -i 1 

«*r<a notdof urn ciircmjf jttt pwlo <f itTTorci fieri el K«. 

wxi^l cihtUnt acfiatquc tt**it M< r*p]*ra. Uu «• 

<c^Ktititoir, inaquaadcAillift norncfaCTitteadcmmi. 
fceiei, ftd fc*a-i» petit row irvi^c, qua* tni.ip.it, c<cf->» 

fifcut ft *Tfii<*l « adhaeret, ftb^oc i^ottKuaa ct ennccft* 
lum ftn>*o fclfs* Ce*F<i*ibtJt>Jdii ? ouoJ, r«vj vc^eraciane * 
innoua c wilti» mutjtcr. l>r frmiaibu* <ofjll1*romdiudo* 
btiaruw bwttici, 41 Mc« OKPttf.VS UirJyn ric Hvicswn 
fiw or mint eccincrk, i«i>en eun&ui non vera femfPt vi< 

'Arte % fed pa'tei <w*lU«wn inJnwci , ceruns*4 fcinor* 

fr>£.-i»intaproitJtt ht!oiflc, eeniltfroe fonvi pcriutG, I lutn* 
#Wcm inotcwl tforU MAU&JU40 cfl iiftncfduxb, ^ippjqui 
teamed* 4c fewinit-i*, fc J cikm da rlwibui efltef jw <*- 

ftruiliox}ficitii---"i» '•-'•' ■> Ipter>dtdo il.iui eper* icon 

TAC* H'* *- Bwefteni eratrofdJ cor allium noWt cprcvic 6- 

flic, *Mnca^0iKf£rurne«*]ljOma>o<fca<^ adtmrrfls 
<r uncof aririiquc in*c^ki*)i! mt ct cot tlcc tcbertuUe olauoteTtim 
4. {, 4* ftd JnwMt rimujua Mg<fu*n vafcuto , aqua nuri* 

Crcplcio | liwofltao j. *, iirtwJene luce i*miitonim (it* 
n fa Um PetUt** f«£dot cipanla eonfpic itftui, riorum 
j-r.-N ij:iei eviv:i^ur mutJiJO C* luflo p*r mioofcbptam 

ftiitit eefl««ipljtl* *f. **]•*>*» <l»re p*<cfVh* laUicttlnit 

duea «;wl« dhtfrirml tc) t MAKStl.UV S rmxaii f*i- 
oto p* . j, tutereulcm c^tonguv alMontlt ec <arntl color K, 
venit uhlf nov-fi* pitfum, wnetrsi <* sd'Mt rtp.ura, per 
nricroft'plum Jufti, eh*"** delndc/f, 4, virtue limafff* 

i* tltotiA-crcuto, in rtt**i«H<<<*intilione* apparent, qna* 

jindctii £*. r piofiindlu* [sr<tiar.i # ee in lielalat 1»£ri 
apcriuniur. PciftAf optnkenflorem liftit £f. l*rM 1 jorum 
*. ApiC l<Jftuc elaaiW. CT ctpanfo [. <rt(iCf<:iw;i , <uiat 
Utmpc iKialte, «*lifOfc**Dl* it>ftw, (if n*i ««^rli in mir^l* 

«m ifl w t*M> 341- 1» fi^iirM M>rr*tliin» . tiidcin c*lo- 

Htiin f f£it 1 *luU«4 fi*m fiomtuh ipfc llhiftrii MAft!MU 

|.1V$ c»rnplir ( Cui eiWTc fcfpci^Cf iltm!, <jit«d pfr^Jcf 
Ccl. THEWIV5. Eibc<liniul |udkH*liCcl f curmirfnft»rvr*e 
<wiucut< n| c cihi*»**nrur **<4<*n U*a<* t JnCrl, tAt- CHRI- 
STIAN* SCMAftTK^I, ttifaifavsjfi'Jrt.-ijp.vMMiiii!. 
tfH* fortfiimd&Mi (<>Wi WM £lUtttfn)H!jp<fi w< ftifro \Tajl 

flruLLptur f 4 iijujj * ncit d«iu lltt< itinnc pjj jJJjt f<o£n 

Jutumefco < 1 *i cipidAunur , Ufal fwei pmiltM TtinJtiM, 

<|fi t^.^Jit tu!><«ulli , *t M?fft:uri U«n ^uci, <i!ii 

•Ntiiphvllrtf vcl ficvndum ilie» w^opM'JtUf t pifcm cc #«{- 
Jnut, fl»^ili» pfl», fcnplictow piftillo dfrtjKn wifur. 

ruiei f»C«JTn* iniKC&cuct in ^Vulot liuum <*cu 
Midrcpcrrie ftfifcfrC c**c*TJfnm cJifcrvai * <o**ltilt. In hU 

njmquc in<(ir*M ouiutct rui«Hci Iffc^btiiti. ftpiJt ixfr- 

B>ediiHoniu«ittiiifti&a*ld*pftn<Adtai«r» « cinjlcm *f* 
ftum virii* runii 41 amitajofttut infer (e tiotnmunltjfucm 
ttprJc(cni*LT. In <*m&fc» porta ftpcrfcU nulof ci Hjc-j* 
«* < j ucfn.it ficpe TAE* ;#?■ J, *.#• fetnper 4U«m rrrufJ- 

*rci flt tt»»i jfwc in*** /f. I. <f J< ** j* iftucalrn ■; cjuiToncj 

iciu-n f.L.flL'i-iiqLH Ud<\ , idcocuc <4f»]Jb ci mi Jrcr^fA 
v<fjt plm'Ji cflc p*(ifln*I <it4\4<rvnu Qtl<b. v*ro PKV* 
SON tXLVS w JSFJtNW, IVSSIIIV ft«u«eB plinc th<viilm r.in 
tDi-f* | D ucutuM t (eJ el HU > twiit juftwl&ui TKKM- 
W.HO, KKAVMVKIO, UNSAFO inprtmi* )i«c IOH. 
ILUS fl« non SCMAEFf HCO afTutfirc* *rquc ctelc^fj Mr. 
■£i hocumenim npi*lf>nc h«h jlifitK <imt, fed AntDUliuiOf 
llU vtrmivra *ui njoptnorum hi^iticvli (i k*j* , »; vf U 
<«v:HL< tu/tuliffj Ct C p. inlnjNj qcifJui viuutiv a«uc tj. 

bicifli 1 u ct i"iri^::ii 1 i* intoMkuta in cjuh^ic ht>i«n Ijpi- 

dofemn Uj.mintim Kjfiiti;e t liEntkmquc cofiltil « canchai 

Ofi^iiKtt hihcfe viifttminr, ai^ec /«ophyu, a t;cllaji hie 

*koHJi »*diitc*Mt*, ccccnftM. Ad hjnt f<r^mi*rD ample- 
fendim tfrtfilwli MAliSiLUI frctc cKcrearw infim tfcdit. 

Cwaliium crtim rc<cacciptfea:umin vafc aqua marina rcplr* 
ic»q Trrvatum Aoftt A cJticc4 cahihuir, aqua amefa ilctratla, 

<ua=ii*iiint \i:\ t cr sarina 140* Jeccoafluh Jurun appa* 
rucfurn f^«i; kiDCroaBwci el!e 1IU1 paitM. cue h Ci- 
te llatu <uhk(;uoi, fed v<imc4 cc inprimlt pcJvpwum bri* 

Calif c)bicina«ockf»cn(ofccCAtraltanft inhumlda < con- 

iiano. cMpfitp^wiod<[»eo<Jf»r,piicu-(r inc«nfHAumvc- 

niunit w^uOjee, qu«] in MMrtfOfflj pro floriUi AahbC- 
rbni» iafcdi *> *nrc*f caarinac ^encrv ttk f afKrmantaidi- 
Ml aucHrcf, Keo »r»awcm reccntil^mi phy£ci hancam. 
slot fi]crc« hvpMhcft^ tnprimii hie crai«a»f»ad«rt eft 
Ott. H1LLIVS, A^;Iui, qui contrarian <t vctcma opbao- 
tttm rciinwr, arviique ar^mcniit Jcnuo profit* Couf, " >r n-ii ■ .■ ■ ■ : :i i lit f«iPffi ki qui in effiEJtn rTorit 

iri:r..i--uc uKchiai'sr^™ K-Ki r ;< J;iciir, tMTiLil.i::r &x 11U* 

uiimaJu rub quandocac in hiipUnns ct cirunjt*". pj^itvi n:frr»lifff i^^i-i-"! 

f^tn she finer 

Nr CSrWa* ttbrr^J ScrltiiFcaoia 
bH w« ufltfii bi* an f>a* tt:c Ut 

i»<l^c «W4 curaftvintB(iH4n wn MU^Jj 
•J-e-iScaCa, > r 

1 -?■■:■<<: .liif .'J it* 

ten flaj^r GtiNs M a^< «t<r infn ^m. . 5S j- 
ItriflTi'C jP*Ml?r*i (fc:^ U!rw;^fa(Wntv(^i|t,||S2 '^ Wlrr.lTrn brutij, fJlt in Ui ^liVr 
(tlNioi Ntrtmcrf r FmNTn (itiut n ^?^cs, (| 
let, fKltfcfcJExtt^cl, ur^Uf^ifttteiiCi^t^tf- 
fftica e^^ffij iwli^tr Dur O SJi nut 5fctt-tu a b?IT 


W jjjt f?ci;mm ENkjcM # t'Ttcti t:(SfJut(;tfi3i T „ 

un& oUlrtft CiXWSUeteM mfctMti G<lt;^ kK<«S * r \v 
net, fafiituNn otrtctj. t>jj faf^f nicjt &» g^tgc ^^ iP^r lfl<ffTi«C«fcoNn^<t^e?!¥34llft»ffxli«OM #*" 

rr ■ tiicf *St^M4tuncfo «c(fl<l]c: b«* 2^i ^s= m t^v Ul 

1*. ttcSflM^-fCt -flt? *c(Nfflf^Nt« 2*iU W/flftJfc r? : ^ 

ffnf (titlf^Tf ftHtfttjn* flrict fta (Mtf NatoM M» i^. 
(Hcc^fsffif, i»|rtM wr ni^t c4fmtccari((*uatt^a (» u * 

9V-: 1 tJ<Ui 'ie c, brfi%wL unb ftn 5f tin i« cv jutj . tj 

f:l4t»ftNr:\lnN^rf^4il^a& t K c, d. fc<^iat^w^, ^~~ 

t^tlcn, ^;t S:;ftririf3£lJ<TMH*0l t>Ct £«f.t, lmft; ( | 

ffffifewa ^if<r- ^T>fflcT a, a. i^<cf«r4itMV **)*♦>» J** 1 
f£rmUt ft^fM^ ftnttf^niturr ?Uir.f n ^itft^tihlf. v»t4 

■Mb» psI« ?^*Sfl|Tf r^fit unfc^Jutcrc^ «irl«*i» i 8 ^ 

Pfti mNSm ldtfle« ^(rar£WrJnf<&!£iti»cclftf t tt <** ! 

(:*■** ffi- 1. v ** 1- fi«i(lia<t ItnN 3a Mcaftfl ««> -»Tt 

IW ti* M^fn^KUt « iMWf^tfo fth» tc r «a3 .^b 

4r£frU3tfiilfC Cd'*CtM('f)5»CUt40iP(CTfl »ijf«!9(l fi% » 0BP 

N*r^' ifUrn \*. cb wa ctcra Ctu Mix W*f, mi (r rart, r 
jiifjf^riif" , nrs> D(UTU**t (I<«ic ^n^ntXr 1^. 4i Kii ^^< 
c»Mi6citfcf biiirirjiWgct H- <♦ cot (»ir:6»Ji4«W» 1 
In* tfncti. f£mf v^irf<n»Aiiulccrftit(t«%liae frlii lp l 
(Ur, Mntrfrn&lh* rt-l htnt^«f<fc:ji«nt5Sw^oi c ^ r 

fttiftctit^m Wuae (?. fr&*«> Htr.€i[,^;:i(f* fri^Kta^C 
14r. r>. M< Mifii.:+;r.J$(o fc\l\lt& <*r?riO ( biU« »j, , 

tnttcIrotJaTsiitCdfitntC, ffntmlfcra ^i-XC^^^M g 
cvjmi 5Sufl« t>:ril Arf^a^rrc, tn5 rriitt* 31: to^io/ i^ij. 

ttul fan r^n nan u;t;<i[«t t in ri< trctf V';<^>^1 5"£! »•> f . 
ocr fftatni; «a»it *« , »f >>e* 3W. C^QCOO lI *w 
Knmtraiaftiiur <i»>)bMpc4 tw ta * mm* uik. 
t« (wifrc'vifcf ^rwnfrrra*i7u. 4 :dxfat, ">■*/■' t(;V 
rcn, n<^< ?ra ^atsr mil IL1&* tiEfuS'cf ML £*rr w* |^_ 
igiNt*:r^((i Krr<Uio r:iditta> c^ ? tbttlct: (6 ta oeNi iy 
ts^ia bta fe.rf ttoflm p*rt**t«> ^^T" W«^ > rt •S2 1 
ffbfl «# etnet UN" ffrMfinc, rw t« >!a<£LU)f«ciW i*>V; 
Majmttr <"if*a>t:tici«i^:«# «wtBM «*<:» M"^ *tqtip 
d&H4ttmAr<r tfMi itxttimltit S<la>f w5tf t**j 

Drirta tad? an* nfl^ f j*;^!(a fa n«Nr ia WtMi'f'K btj cf*r<a (tub in An(cto| Kf i»crh«A «***£3 *, 
!ca unrcrfB}iiNn. ©cot WM<nraW««~*y - r ^£1 Ma 

(< tab UrtfEftfic ^c^iti leu, trf!a>*Mi^ 53ctfiniiane su ruiaiNr rdt^T- 

r^Na, «j* *ab« fa ftnW «i trr Cfirt**1 J^TT V 

44*. |. K h. «0mtbAlt4n aNrortetfWCC.Ci^*™^ ^ , : 
frt be ? ■'"'i >- ■ •- wlffv IrMrre ttfir4< 1 ' - ■.. 

retjUn 

tctK^ttt, t^n cat: emi wswi •*« **'~lAnto 
■vV:^r^Tcr^N L rT«rWi 


j vim Iff* tom« *a* «u<rnat fi£5£f«ir! Dedfocrii* inch. TAB. ddlwuiifrc- 

wg?75<MafltTARM|. p«b, dMWIfcM. D* 
V*T;. r^iito, * mlno r*r swift fcflc* t*!«« diutifo fin* 

S* ?^ <M»^t.rj<p r'^* 1 '*' GEOFFK0V Mil. m*t j; 

l fl^ ,; ;»ijl*«a»^»**« v<l pr*e rcfitfrsrt «i£coito;4X 

yfii£S(«rt«i«*»i- macUouiwucMAKSiaiVS 
5f« fluor* J^r** « idtod* ntaii» win U- 
ujistibi id"***"** ll[uni <^^«" adunurc. kf ffidtf in trwnkfl alNtt mW; ?h« tan ftwh f j ffi W Wmjh , fo">ff» 

SMMH una SeMIla \Te DCffWcnCT tteiw, ^tr^C K> 
tarrcannttti Zoo^]\r^r 4 Denn icw 13 frn *&i.f£«ltt* ftr '»*• 
NJbtbt Itnb (> a\ fintfic t^t« hiui nnt it :: mim» alfo £s> 
*rQ*vatco C(t*c;n tin £tfl<n Differ tUih^iui D«t<ntfmi 
ufrWMll otf*n i imt clfr Mua 6< Nut* tt< g:nU<n una 
EEitifrln btotumirln i;tfrti:ua,unD rrjiibtaitaNfa JtfO&K* 
iraim* t*c Hum itai*w t$uu * <wlfr &«(i £iu|'« N8f* 
in «=5 teeotaui*. 3« Wtfft SEwnim* frit Mw <u* ft* 
f«C*re Qtrtaftiaai M $w. Qsxfte^vO Mi* owtai, 
in n<lg« ii it^H't^iaui, Ca3 »ti fnii *ms c<ct Otai* <<> 
n*i:<n(M£l<ii. fc*r,n|Uwfin imr ^CC«r • STatfer cr^ttitftfj 
&vMt a<I<tt( c«rtti , Ctc ftanfwmctfi 9JJuwn tutftUtn , 
rjtnn *3Nr Ml Wafaf «?tatt{ftn ira> , *uui> n>ieNt wr» 
inm tof J&aftr Bttfrr bittif cfH'^fliM*; Nba* tet rowttite* 
t Si> mifrrti Eucrai cnvjkfli iu4iMf vlii:mtar{#MUtn, fcnfrin farmer * M:i!f*'i i rffl Nf Me Rlttftf 
nor fa» ftVfI.o€* ■» *>rt t«fiKsi^t«* A\cnot4, tin pAmtm dm Nm Wtl^f Mf &ft v«itj 

«n ritt HntfUA ttccnenutfl cud Nfonttrj c^^n irir htt ktUrtlBtCiCWI 

(M< Nt*f aita bfMtm M«t CwWt* "^ milt 41 UfW:<tH filv troxNc to* W« 

:.: itsM ■;: WSJiifl ■■■< .iUJil! llcrfl: b fn!W*i£i GO ♦::;': ^ 4(tt. :il htli T 1 : |ff*1I Httt:ct»fC< IMrc< 

j& N;:(!?cn t&nlcn c^ntu uti^ flfc i)ufjH'<", Wit* *>^<r «*5( a=< tw*r «<irt)rtthfi jHotb(pti^tt!<te# (ju» 
f ifif><» tMii>c:i «i(ff*wr bit IfNn^n t*m ftl^ H b«ft wlf ttu&tn, fOff i»T6tt ^oic^ti flon frm» tfi *"■■ Mr ad 
&m t SWI^ »J TAB. h<- ^< Ac « ( * «egypMcj 

Wa 1 Arbor &^ iraib cit t folu ctus dilute grami- 
**■ mm. flow* httcmn cotorciif oitciwhim, 

}. SAtcul Ack<m vcierum ex Ic^tmiinLtHis hums 

H ttar4Mw!*ttnir:i"iLi yf icpancur . ci i.Htrir^cn* 

imim.Ririctfmcm, mi-nffmumqiiti virnHem h*- 

rW hi. ic ki hicmoptoc alitqu? «f!ulietii(>;i« hiuUtur: 

* im u»m die 5cn;imu> in nt>(lrif wtficinw nrolltc 

J IliMT ei b*« arbor c"mmi . ftrabtcum tlitluifi , 

'C ptve^tquod b t-ili ct vrinac acrimonia cum frudu 

|sff 1}p UltT. i<£ t //n.;, i^ :, |O t ff 1 <. Miinola £iw. Aach. tr (>4*ttfit*!3)QTO. Grtrt* Am»«. A^I- 

} 1. Cntd*ft m^it^oracnUii^mi btfenfrrf in 

iftiUcM^aum^t n«fr A* f»rdf»crhn* amAQb 

wit]) wlcfcr Dm *8lu(<itu(wiin un& »a* 9ivtcn Etc 
Slufii 3(ru*in((* Ct* ftii^« man « Kluti rods! ftfuf 
;u ^aq* In bfliawrtWIL J?a6ViraVi(*c Gummi 
Iflinr cu* kh Mtfel «awne , iv(!c&rf fan $u|ltn un& 

1. SOM. S?EC SpfPA ftc&ypti« ex q-ja Aoci* Jtwff. m. Artci* Afijfafc ** ' ?* c 5 * p ; ■»*■ A «f '» 
** I «n ?. fi< /.ii^ 4 fci t /frf. ? v7<- Acact* altera vera, filiqua lot« vilfofl ««« camlic»t« donata f fat». 
gV^ afc.j.r.n,./,!, Miim>(a(um»5^mitut;ifoliiv<lu|>lic«<>-pinrt*ii* Uam rt.OiS: =c9. Mimc(a fiwno gc- 
■ •J; n»tti Ic4u *!u^*aro-u:iA»im pardalibus vtnoqtie qumK K07, 471. U** : H. f?/- I+&- ***** m* 2ft. 
S* ^ W* W4tC«jf. aW Mtiiiota (i>ifli* lemb inwrm«di<» redexo fcU bip;nnattt noiftw ipicaus to 
S *« Ht. »* & NmA icukua Hohbut polytmirii fpicadf , Icguminc com^rciro bed clliptico 4faa4i 
| V kl BAl^ncil. fii*. JpN.I.*. Schitta Crf/* Hitr<dct. L 49S. *»<n Hmc Ac«be fp«Ui rplnli WiUtjiic >Salli», in 
WTtiibtiuHltati <!iucffa *l>, I1«ci f>itfl d:b*»moi t 

J^thK^rjit i<;fKfc;uK» t'fUtkofr *'b« ** pNftihl^ 

«ttMt t t*ni« Hboin^flliov, auinou, v( LISNAKVS 
■Jk* l.c, f<f Ak, (Kik «4gn«rckwn Jd c»4f(«m <olui- 
^ h *udvM|«ti|;«nitt pofttmrcif^Mt* quae fotie nil* 
pWMc( b)u«, <em ct k«i* tuic mo^ ocfiticiit- 
g.qlfiCrifcEVS|qaCli£M><. mri.Miu KOVF.VVS 
* n<tn«fl«rn f*;«nc 4 Folia alwrn*d« loot f™ f * * 
™*» Ajffcat+'piMttij, pini.jwnjioKicf mIMro**n«* 

j^(Aj^i**pIurj t bumu rt uri^y n quince t rirftH 

Sta^ ewr '* eiuft,u ' P* 1 **- ^«« b<»pirolutn fpha<- 
JJi*™'^- >■ c«i:cc«ift>ntnK»t*j4yJtoml»ltt»^i«- 

£J*laiNM h*-ii «ipUtii JiK-^ccini pturihuuM ^* l* 
va^mbbi hreulorl iruncat*. Oturiom •bl*np:» Sum. Diffc ftrt HI e*^tcr>:cwi i^ iw^m tfr Sta^fiti 
iint«t.taW* *>b« IW W*W »«*'«>* ^*t •* IW*W* 
futdcAc fiffneM:iNpiJaI-ftiBaB3&att;iif W#fj Hft 

■kiff ititfiiA aunbi ncqmimi ■■ mhvwi »« 

PWfiiCUa infffc* l.<- W«ftir.Krtfcrtflaii|l<i<t*f* 
Smu tan. VlB Nm UiftHW «n<» it&ta Uamii w« 

WQ fl«l((feWMf &xt*m* rmftluiaMSiiilciW it^uilt- 

K«,«!l«^t3S»WUeiah»H-CHIUU^ 

unt van ROVF.S rt*nfaU rsr irwt*cc <tmMta. &< ™™ 
fifN-c^t CHnW (i^iiGcr HWmt HWf'.HI* 
bKEdrtnfrNnatak** Wiaa |«ioM te «ffi« a» «l<w« 

(til trMt P(« Kdctti«rt«u« i" fu«tT** l*«*a J! 1 WW w* 1"* 
ten patt SMatya |«tbutet t ®tcti ?^ <C1 f»»* »»<*««*rc 
»«riaint, ua& mrt<n cia nHMH Jtw*« aal ^ i , wi. 


I lUlialJ 

\ 
uuhj fy* *• ** ***» »M«rtiIi ttttrfr.cnt. Aficl* ft Miff*- 
f» f*irtj«hin* frWle ttafi initulMO Mum i)W*n vliiro* J 
frkri, Cunf. TAG. j?} t h« ttl fine* *irH5lKt»(f« 

ftp. i- n& ctntttn !"(« 4ta!(i-t rri;tra rtdnm f£r,fn*i «.<■,_ - 


rtrjlur^n, l»f«n tw i itta ;<u £«j[nn f?«- 4. E« A*acH nn& w 

.ft no itt attain nur rw*ti tcr. (Jrtffm nut funM M*a:tra gtiufr nnlii^ 

CM. 


Wl ^lUiif^ 1 ^ 
TAft. 34/;. kir. Chirrtacxyparitfii* onto. Atrottnum 
■fr O A^f. Laiirttkr Cotton, /*#». Abrotofia 
Tuyn-cyprctlcnt Avcroon-lVydrfiw 

i. Fruticofa ulinra cft.quat tticmc cnun viriitfti* 
tern rtiiRcf, cc iolia iltlmo ftlloim toiWc imbuu, 

- 3* In IuIkI tliiiquttaikfronbui rtgioflibus fportc 
crclcit, llorctque lubo. 

a. blof« tt foln^Udc iiK<xla,<ticiunoflomtclio 
hautla. vcrmibui moncro mfcnc ihcitrttur. ictcrct 
inJtrfum vjnoiuni ia oblLrutf ivoc Iwpicu ct kUro 
JauOaunt, 4* BOM, 
ISC 
73. tftf 3!«floM'unjihTktov«v fncmina. C*r«*©Wi*GwttTfii. 0r«& Aft* 
JmI Helta carofoma. (MQyprtf, Ai*cW,i^V 

i. S^itfrf ift rin etAtthn'®nrd<l« f inu^t 
MUffl ^mfir$ru» ttntrt, tk JWlftttotS 
fffiq^apfa, Sic 3*!uim jdta. ' ™ 

». C* trort|HriI& In 9(alicn utft frcwt ^^ 

3< Sttmil man Jw glider urifc QMumni t: eft* 
fo^fC/ tw$ Li; 1 ' »\n:b r*intKtn tt:rJrr ru i ffCate 
£l>urittfrCsrppiil*<ito*. ^tc$llun rticr.m to 
(inn cut '3So\i inter t 

GES. Santofcna Rai rotf b* 3 ?. Hifl. M * p. ft na* 460* Atteg*. Cfcjr. 1 40* Pc/rk /♦ 1 z y f^* W 
. 191* Aou'/.Mffk lay* Mitch 41* tic*- (?»**, *o. 7^^, <i- ^. ?47« Jtor. !•»£* /-iM^is, |.-,4' 
ac^. Bfi^f, It »jjc/. if a, /J:t£, 5)^. 7. && Gw#/, J74* Abrocanum Mrm. U &.L 

5. NOM. SPEC Abrolttrjm foemma *rrtf. 4-»S, Ub*&$v* af|- Jo.j<>S- AttffiVt ^«?. O** /?. 4(0. M. 
<C P Abrourtumfocmtfl* vulgar* ChifH#*t.%i\- Abrottniun ro^midaffCbamaccypariirm//, £^ t ^fi^i, 
»K R7,/, 3* Abrotanum locmim folui ictciiixj* C ft P. ij^ 4forif. M Or* «/• H- Aftf, i-fLn. 

Icori^Cot&fb.A f4-^titimioim iiimut 0.^/^.14/. i 1 -. S:fUti>Jtn vulj;o alii* Cu',[n>\*u C*^47t- S*v 
MAtt/. J*>i.a<:?. SintolniafdiUtefcuLy>rc^#^^f^./«fl; igo, Bwth./. laj.Kt/^ i9f,Gtfflf.|K 
BfrgJt*>-w</ # ni. Santuliiii ilore (iiJ^liuu-o ittmh. 4 f . saiuotim fotirt quadnfinam -iwsttrt, pctkr^it 
vamirlfaB-A.CQPi97-'Vif*> *Mtft»rAaM#^te- «. tH*,**- ***fo> i4^*/rjv^ia*, /uiS^Ccrti i? f 

Jincicbnrm fcaSii if. 1, ^loJ.iptt r«tl^at nvm iKcHIi* 
fc fj<ik iMtlttgc*, tlamt wtitqaA^vt, r<\ fi cu'mtt* >:*** 

tlii, in fi^m* cttilti Si^^t: pne cift^t u^JoA, q&iHbt *d- 
Kcrrii, wl j- f lui utfjg Ad> f iMinuiiltAic diuiU . « cju>JrB- 

f tkl of Jlo* t itl«4l pmit apicibui ««mpoAi«. «ter« nwnt 

alMo «f ^ln^o, nunc \iiiJh Canfpcu>. Ci(Cr tntat fcJi<*- 
rum in vitiit pUnfii di-Kriti* dffrclKndItur p d hiac Uufli* 
«m fptt |«\ r^iarufn itttr« foJJit (trfUt^Ji tflmtii , aJun 
faUU vuUilvi dMnr- rcceriucrun Uunici. m«4%-t» t^f« 
f -M-p: -a m c i\ i'i t crc df&rjWt ": j-: :ii.t cum r««nt fori* 
lui pro tjikmilvt £ni jftno&radjf. KiperJtt^iU ««* 
(cirmjs ijri^fi non la j*laiK4, VvlViC* Wrf* tent** fiuiff. 

lc jnii:t-. tljit** ^jt^j'-rir hiv f:-:ilt oraxac ciufmitvci p«f-ifi* 

<bll bjci J f-^|[»f inm J?*cc» C«f*&ttfc 111 ci ri«Ceullt IttKb 
copjftfn d<r^iTlTDc<cn^cfti*, |*crfc<11i, vnlL'iAtfijT^.', ■...:■.- 
ill (cilkcr t luvi (rij<tltuflui3<ni a Iu7<y|«i1 /f. j* «f Ejte- 
fj:l piit«\ ifum A#it /ft l* *• *- rT^fto^i «Efl<t cofliprchco^ 

dctur calicc ccnoiuni^. a. *, ipfii rnlnofK he*JfphJ:ri^, 

Inmlt r^|;irudR< ttqutliUrt c^oncii connivctiill^u* is* 

ct auAj mjgnitudir* f^ ^ ctpratrcmuur, bferiwi pitrc In 

«ro curcfno fcfiJidi jmpf ui- Jn h - ' um i^;i ■■;-f- jrii'iim ff w 
T» « t- £■ rtnJltur, Sumiawm t*giua opiiay, I^fjcudtfiJ* 

■nrOHii <«*tU /*;* S. *>*. C'igoi>fci(ur*vH i^nincuc |j. 
Un fUa»nt*,ci f.anthcrio. « ijain<juc coillrun <)i|ndr»* 
Cfjiiccoccacndcnoui. titra coronam cataM duocrecca 

9. L 10 miti^ro floic antfcera c^?i«i]o1j ci cofotfj iDclcfunx 
C."ii#f k -n rctrir^tmni cofiotctcum ft. 7.^, ivin fw™Ji*:c «h 

roira^?.*. flvl*|acfc9 t f. on ^iu.-^i iKcre *dhicrcnc<tn 

fcjl><f fAM >£■?* p. coocauim fcuill'-tm ckntaMfn. MM 
«utjl*<»b-ct inic mn oHonj^ a^ulo^ oofifcmiw^ 

ic* 1 1. fepfcj:jri ci in ihatav^ f4jno ofdb?m. Mm HTM 

com .In cip^clo £«ili rcrr*^K U TarK^.oric fflplfrfe 4, 
cor^ftumcr, vH r, HuNai pcduoctJi . /. ihtlimotn f. 
€!»»*,/:;, p:.:j; imcrp»£iJicf i^.coioll*tn d«wi*<. n u pppMiiuiu |NM^iH»"'^rT 

^5»^,untti<tcr«*(t^^^f=I^^*f;^ f atatfll 
CcnCjaiwnf^io. M ; Nnrin^^^ C 4f frN trtr>cifNTti^;Ttfn^ti'3ifr r .^t»^;(tfrtB<Tlcn. I* J*f i^ifrW fc 

m£g i WHAwfMim P 

its 

fa 

^^ 


inm. I>:i tCUiiMi^t ftt^ilMtrf J>idVr inn daiM 

**^ct:if4iitffuri^tu^PlLitf,cCfr*;([af';r^R<f*r,*«c«i» 

*[I(* t!^'in!4Ti<nifTto^ un5t;fcTcti*f^&+fS-"'^/t;ti»5 
fta!fBn^ncufc*,<Tftnct,^N(itt<4uicSjmtv"mi«<ihTfrcj 

ifiunl c>« c«c> IE rSrtf t's^f Jnnt. <V ji< ira(*6 ""^ 

fo&itt, IMJ MctrtatB frldtttt fiQUcBt m rrf^^i i W ^g 
icnr N;iw^?(it e^Nu. Bi* £ [tl.cn ttc ^fiNCca mw 

at VAlm tUaw, c^I>ffl*N**an fiwnNi 4cfr>Jct ttjj 

TCffictlfS; DtrcJti^ \n&t ttwchii^.J»Kl^ w "" 
tf. *, kK DufcusucM tt»cm«rtf*iiftiiirt J« f i-^J 

Hi iSiIitfn WMMCfl uHntmnNr w!«f(ti $-i*r?*n ^^ 
Gin KM cifliild SMffi t<Kf«<t^* inM ««iit4:«P* 

frit SMf MtX6rr4» fip 7-K irwttt tf «f **»^^?I 
rut4t, tftcr4T< ,-^ctri^rE<iEfTrVt&6tciwTW^i™j 

« tefecsta t«r Mfurtecttttitcn WMhlMpJferlS 
lr:4t<3,tNfclMl.t«(aV;»TocSl NKiPcJw^^* 1 v*^ 
flflU cvii^*Tifctf c «i faf mil rtsj^cr KKJ * e, l i ^trf 

e((ffl(4U tp r. u« ^ r^. was =Nr tir Mf^L ^« 

tfii '.m: " ^ l' fwim ■:-- , i- i v i II I l ■/■ r ^.. -Y 

3 i ptai 

«nfJ •1 Ft WW, 2 hnimtitii'ffriiati -'. 5. p. rein » M""** JU to ii !iora # Can. A,itfifliw«nfrie*H»ri* mwi* iuglandis aece> 
A pCkui fo |lfl ^ UHk *"■* fntdl,s "P***- 

- Hdiprtiion* 111 * ( ' ttmHi, in C*t. SLOANEJ col- 
iJfrK filcruJ)*. all Hwd>i» eurcm*, exemplar led' 
^totiarbomcit Japonic 

t tcfratirborccampliora oJticm. obtioctur,quac 
wrf« m frbriw* pellilciuialibus attliibeuir, exreme 
^n ,o inHimroaiionc ct ambullii vtilis dcprcheiv fiampfa Bum. Agl. Camphirc tree, flfc Campfc ndo. Cjff. Caropiire. BRK £ J" **"« *■* *■**«*■, urtf ft 
ffmqi RtMlnBAt. 

a - J5^icfr?ibbi»iinaivtirhicn dorm ««?«« atstf 

*riLj&a?Ki <2U>5lft€ <£omm! U u fl «« 

an miltMni cWr trine 9»lwme war. enu -SaurianD 

J. Qjoi Mcfntt Staum temmt frr jSampfcr hi hi 
Wpntxtftty irclcber ini:crtKt> MCbca tn cntrnrn Sic* 
tan ctauc f autlftli* atcr wto Mc GiufiriWiMflh 
Ul1 * it*nn own ft* MmUtt fc4f,dtfcwu<bct tctrh 

4SOM. GES. Ompliorifcrtttbof flew. L. fl.iij. Camphort Mtflft //> 1C78. frtrfc ft rft.A'rn. 
'quft*^*' 1 ^ Uun»ii«i,Gff.™.4<». t^Kw, 451. Ag. U& iJraVtr. 133. ir*fc a,*, 

I, NOM» SV£C. Caphura Knr#. 101. MaitK tee, Cimptaraex centre bitu minis Cjff. |ij, Camplwa 
Aim. CF-P- (0* ©tort. //* *<>i, Kww, 141. Camphor*, quae liJlcrt folio dicitur J, tf. /* (*g ( C*m- 
-o^ofrrtw&or. ex <jua carophora oflic. Um. L,fl:nj. Arbor camphorifcra itponic* fimnmt. Ac,#Y. 
rji.flft.i- 1. jftf. C*7- p* n- Aibor eamphortfera iaponict Mil laufinis fruclu panic fthbofo* talvcc* 
(tiUlimo Bw>»- J*«*fr. IL 44* tap, 16* I. i- Ohrkt. Jtotv rfmfttil, i${. fj(, ye, Llurm cixnpho nfcra , 
ferrtJsGOiniac ctur«teri* Sfio vufgo Km-ncki* atiitSamkic dicta Kxmff* Atnotx. <xoi, 77c. c/. Lmrot 
tattooitrtj nriitfe acumumi* umcruiis, nitidis, pel *i>lu lam £J**< $uQ$* 1*4. Jtej. u£. #1^4, at?. 
LfcTtWotoinncrxiits lanccobio^ouatif, mnmfupra bitin vmic turn* Mss.mi* \$i* Sptc % L )6$io>3i 

Sam. i>jt MArc tM*i« Uc <!ccwe f odirr f*?fl 

(HI* CKf «^; (nt|^:i&<d U^ r un& m CfliJlt-wa ^trfu^iA 

«=INr ^itridi Not gteiiftfi tt^rt McnrnJ ^titft^Mf* 

nct>« 110O wn«m< Ml 1 f=^<r* Ml uuc fa MB ni H H i^tfrti 
«v^* flii.ti v^ "^1 .vM^ m Nf Snail c;fttB<(o:jrjSiffi 
ftfl ^iarifn itNr^rfKQ iTt.^ii*f(|ii unt* hi rm< fdU <S<fliilC 

NTBMT^lKn Cdcfl IrifbtlUb i;r.f([fa>r.N:j bat Immi KdJICQ 

nfCn hn n:^Nm 5&Urfed]^fn 5St:tltta^rtiL:<[* ttunic 

..::..■'■- 1 . - - -':r. 1.: n ■;■■?:.■.■.,:'. cf M[ic(\ tflK'i qf [7 *-tt, :\Ufin L^f<^ ^cft: ?.u:n; btfaflnJ lE 

bfafl ".r^:- innvflot '- . r ..:■ :' i^ pN ■ '^ I ':■■ ;'■ In d d m hn «ai»D £r:tf^--^' ni.K^];:.::: ;;,:?. ^1^:1) 

wnh» T ^n rnftOTlt . w Snftbttno Mr Nfcatan ^<ftMtJ(r.Htt 

tf.rlU.'. - * t(X Mutia i-^l'.c.l :;-^ ji<-l.^ ■:■-.[;.; -^n. 

Mil if Nafta (rte (dwn M in srfitB (^irtm r»nnr<t CU 

Dicflr Ct C« Ciimjufrmie Km HCtCCti BaVfif tteuftrrr^^ir^ 
(*cr# o> nirtsfbr Kr|rth clitin ^n>n^^rHmt^ ««t«f ffl<(4[c«* 

oiffdnff, mfllVSCK M fnW WamuLiHttct *e* 
ncuii «*(flnt<iWu J5fl!(*<f* M-cn terainNr !*Jw«tn £!«fii>f 
l ; ; T :: ■: t<io tin (Ht iml pcirf<n, J>-^ rr»?fr«tNi flldnim* 
tx ^<Tfr R^c M«t fiiritTtfifUcr f«ofT tt«iNt, tsitft ron 

cmf^c<tNJt<r. tlittm R(tr<* i)«^li£f(r flc><H Trflfrrfff 
iwaMdlctife finanNc hwk.Ut, (in& Ung P rwtffti cu! K.j 
HLc*cti0eoffk6y Mtr.meiL TIL *.'ti:- f?fir<vm ftiaW tlrtocr ttfiww, CWttOl fio)« Act Ifln«n tun- 
W6. "i«m teuai «, UU b *dc(Tc, eul mcJiotn fotium ftrt €W> cjtfn tben *y« «<t m ttTMl c*nic<* an to; 
^nhbtli 4 »«[nov«wamo«direcrct7ur 4 cv*m«l«cT;jiii ^Wj «< wtftiW<MS< . MkIKb rft»t URtmArtf 

^W«r a AptPMrMf a KKKV.SIO Ct«*J* f. <( fi »<» **!*' ■ttAffl ¥S HP *?F i ! "- fil * «^™« f ' 

^me«i3t«si( m Aaifld.i.e.ita>tfONair.KOFrKO\\ M^^Vj 11 -^'": fffWJf ^"«*mK8!2!I 

w Wi?« p ^ m ftp . i«lJ*bittdSttK^*n tb^«^W<t lsa^e«i*flfl^K■«rtca♦^tw*»wa^l, ttrnf;<n saral* fine;ul *&ift***'*i t"Kui iwn fMuW!< f in4vniinibil< f iifucn- 
i HtitviHi c«tt»*i ^t**J i™ l«JiJ oii<(W*lipI*ni<Ti^ti* « r>- 
l |dn, mntiifimft, i^tiiMucr«lui atKifit <Jociioe t m* 

Olh l-:i'^ J*iteetST» ItOUJ |gt'Ijmiu<»n* lMiI<tn d^JUJfl^ur, 

ei**'* rwjfTit rl^ ct>,U(n awwjii Wfttm o\th In fenrum 

fa^T ftJj^t fK(t< di01fl?ultur, notiM <fiu t<idid\i me- 

I tnitieun * KLACKWEMJA JcllAdfjfli. Aft U«t ««. 

rtbitbtt *lb*T« iriCETni*fti*chnrti*<urf*^lM^O« tfl- 

dmr*Dn«n t-tn C( *«ur»u , £«h ittprimH, tiuupt 

» i;f<j:J=a In nt'ftrpi cc^imiilnn pi*ffft* Uro^be m 
I ClNWQ N IJiiTi m rtfirrit 3a vfro vi ftnguttrr ^cimi 
i Hrad 0ll4«t in ifrfcjo r«tincoiE)n». I1<4 jtf v\ pcnia* 

ftoki * COMMIMNO . hcwpcul^ * KAI MPHKO 4i- 

(ta, ^iicl»a tJtrlnjj Jpi;i'i ncotoi In difpcliTi mc^>o* 

w f w itfu o>cJv3Ri ft\ £u m picm*ft(. K^vCi, (J<<;tJjeti>m 
c«£ wvnii *fft*iL r.) vi r^to dick, oik* »<ipl. 
tufflttfrptfo t|fto0Vnt t ptricjffio motJi « nu*Ifo liifi* 
4t<M>MBMCo. Foli* fkfum^K »]icr^j funt If^j , 
ti Km iriKT^to C4>:>, retrofit Jon go jr^yffo tcrnilftv*, 
op-^iwfTnitTij, ittkulur vn<fuT»(ii t ntruo m<din po* 
ft*t ^*ejui(^f dot tat I r>pf torn hi«r*Tlout rami* arena* 

on o^r^uVrt to^roAi. H*c< p«ulhril MOpmu* nOO 

»*^»o ktoe Otcefcle, fed cincrni ctJam in viua pljtt* 
c^ A mriAf!ftL)t:trntJt , vt mii^m vicfriiur, la Hon. Am » fe'ent^. *•* J»t. Ut. ISper nignim. Orra. ©Angrier *fl 
F*'* n^?. hmictuo ncro. Gatf< Poivrc noir. " (ni P~! Cf efren<ii mcitovuTgari conuoluulo fiore 
J*^ fatjima c ft f 9ftt o^oci Uilotc viridiai fra- 
tfj «^«aexbfunofufru^ ^ In I &c C*kf pofieotdettftft, ant j -pip^f* exliccat, flatx«pelHt t colicos 
t!!™" 3 ^^*! ncruoi^ caput oculosqoc roborat. 
J"*** ittuafubtiliffimcpuluenfitiim, fed ffcr. ^fcf[<r/«orncf. Ctj«. n^ r . jsr^iJiick Pep* 
.Peper. 

tie $tiM :■■ ::k :r..uil. 
a, e*'roi*fl mO|r'3n^n. 

tc f linNft M* ?eibrcl|)*n In ter CelMiic* ft*HKt j?» 
OTciwn, fidl AoBjrt Bib ©cfiitf- ®" WgW 
tt nkmU frtr (fin snulwctr fee*'™ m»r«eMi(6 
urflefTen ro«Cen r wcnti tiKmitnwilfi W©M«1* 
fdxr e&a fctctc Cattail wurjci. lfrt . a 

L 2 * K0U| 


II Ujki. u 

■V. >lfc Wjt. a 1311. £m. emu*, 36, Afttf, Ww , ?JJ 4. XOM. GES- Piper Jta". m*. I $< 
OTaA. ?o;. /tatf. $tf. ii. 

V NUM. STEC. l.*ga, niii* Molirga lura Fipcr aromat»cum Pif* Mm. 1 
23 1 f. ia. I^pcr roiuntluni nigrum txf* tj. (ofi* /fifl- iS><***» C*»# p*4 

j|j.uit.4jj» hp<f fns«imNUuli-t>liT4Aw.iiii. ft|xrwtumiumexM««J»ai©luiiurt q*i«Uttft 
iioubtn earn. Ay. ■<>*.. Piper Mm cutfi* frbtepfcocruiU gltbrrt, pcwlit fimpfctitlinm £ii* ft ^ 

NM* Flp<tii ftentt mtdbit o*w Tboc fprtlet, qua*™ S" ■ :■:• taimrtar tlK*vt filling Wc ohlbiia* Cfoi*£<rcm £jm« 
ritum pnd*M i*r*i f^c*tiro <on£ c*l * r*' ■"■ l| lo enmmu- 
fl|» tfiwa fpatlUitn USNAFVS itUir, j ■ u< : iiu jdhttrtn- 
les milt* inuolocre tf^nni, M r:^i (hnjj <-im Ji<n* <o« 

mo*^t*:*inip*fiiio*ef* itfW(0£0FfKOY Mm, mat. 
7#* #/• f . 17&J w*h*fh (podn duabu*, ad tafia *«fii out- 
ti fine taflrt«»*!fl*i*.«*ifc a,aic «iptl<i bilriJo <o<np*- 

ft), fesxn vnkuoi |V-c^ofuai t (4«ti<* iwoSstwfcitlTO** Fry- 
4qi hi hmt^raplani* faltfo vfawrtfuni « vM ftr*:iifcK. 
tint rubfl. a<cvj)i fi^<rfci« ia%nliJ, cto» jutca ti£«an* 
rur, [rj£«feit Conn « iodtiUior. ti^vne^i wnatli pro* 

Ibr, in no* *(Um rfctraftv cwl« dutim <nmpul^«» Tub* 

ftjntlfra dcptfStndimi;!, quae t««M M tiiMf Qwcfcit t 
Intttftf albkat. n in D»:JiiW*i;iut<:7i<tf*nJi% Nonvuoai- 
cram fated*, f<3 cr jlbum pit**' Nortel ait r<n<Ji rur, &tc4 *i 

4ractkjit* pipcM In aqua miilo* njwuw, quo ejetrk* 

tofio. rfchrfrit « inO*ffcin|*nnuii nttdtmi i<Ii[*;eif. Int»c- 

nt -*i r ctiftn*. ff ■ full" "ft>* jrborti,^*i« n*i r : t« . . - I- 
4,'um frr^vin ffnin* cr hint f3u:i£otankl p^<L:U»ni <um 
PAKKlSSOStO plmorn *JrpnrjM. plMrtlLuaciAtt'ttitffn, 
dniir4nh<nel t OMClVS ^i.^lic;fiH'"jiJi JiLvfiJ u 

fntilliinM OuUi fti:kci r^nm tacmrnufi, wtub(^« vd 
«r«utr^cn#rit ccAift^'U Aftin;*i ci fiSrnCi t*dke ftiftfuni, 
*l a*! ccif 01 WIj aft(tn*iia >ihXf*ni, p^tlolo I#«(i »«1 
ccr-T*i"tn V-n*< m-iT\ in (PUCt^Mm Hfniiniu, if>:r^rru 
fn>,qMnfi(Kf»cid»^fuhvrUNKA£V3fcrtMf HZpt.I.u 
^uolm « bai t * t nlbui Intra J ifc 11 m fatii «nMii. Splof 
I :i!i. ' : : ! ;r j: c rf^ioiw p:rit>ti itppc^ta twdli a'±^f»nT k Ml 
tilamtx (unu4ta«e rtmuritcn dfpe^fenr. 

II 
itpanihtii mi pod nnc wh »r^*s!fff f t=& < Kj t^tf c i£S h :( 
ri*« fluw«, =tit fetor o«f< '^*^i!: ( i» t w,7r; 

rtsit $uu^flt*n<iflC(Pi7J<c ^'fPrJ^tirt^jtatvS 

rtfcatcni min Mt CfftticN c^iu w te SSS 

j;ait ill i*:( ai^5t rc^^irt, Rtc iritt ji< k ^ ffrmfSm 
SQilt <li 3««u kptf/ r<iiTrt f c-iffr br^, n<jic uju 

b r *- b> b-.bbi. r L r C^l.^t V.i ^._K It ^x jJ S^ 8c !.H!*rwu tu^ilnUJxJ ^Li;ic(^u*ti?(Tiia' sunt* 

l«i S: :::;i;:i;;t;f:,n.i PA\^3^^C^,Ccf MfMh»lf% 

tufa ;f t Tfijf r«racn wlf (l^nvr^ftcc eta arftfl ftttb> 


TAB. H?* M -Mil*** awrifltiJ. Cflo. ^yc ^BBBmnKTVfBAmR. ^t Tltc Orange irec ^Sirifitf, 
/rJ. Aranci. Gj^Potoc (rOrtngc*tOr*fl^r. i9fi^Uranje*Booni. 

^ifftr^cum rpirB in fthutu ^folarifft* 1 . In tv:'\ Voco r;trt proccra fit irtx>r t aiius foli'A 
iii!titc vSrent, fforriquc *ft*d* lire* 

a. laH*<j*tniilia*ia « 1'on^tllu fpeme ertfeit, ct 
ixronwtmfercanruim (lord. 

|. tniClwitbc'r.5. ixi Sculii crcsccnti* . prscTcnim 
ino-ivcimi idtActitDfi Cortex cHiuIcm rcvOni ct 
<a1ei'acii vemriculutni voitirtum ftdit erfliic r.iuftam. 
coTicc^tiuci3pl©rctm»c>^at. $ur<ui puljwc m i«f- 
t>uto ct atuin Itbribttt frccucmlAimc vairpuur» In 
gfficriii prolbt cujita c)i Oonbut <lcftillM4 > cortex 
c«ndAut, vcl eciam vi confcfuapracpiiatu^iuinfj* 
rupu) ex lucco ct & p. a, fif VM3Ci?fl In (2pan*oir aifllWiunB*^^ 

?. ^kScvihrdi(n^pm(rflnicni[r.5Wraisff ( ^J> 
mail fab iti&<n?lpotb*cfcnNCunrt. ttWig; 

*m vn%* &f 11 €rf*l ««& lu:&cn Mc (Eoliiuf* SflSgJ 

btrn sctriiiidSt. SnCvn^pp^frfai&flinian hfew 4. NOM. GEN. Mita Aurantu RaJwrtK m8* W;JT, ;/. 165s. /fmr.i 


<*n^Bflfi*ri mt*cS pott tfn ^Jumfn ctSW**!* 5^ AlW 


; AAAC/.t( fl . EC l*omaXcranrii7>*:jf. 1031* Aramiiim Cr/v. Hntpic^ Aurantiuni Catf, , * aS '^^V ftOT/, t<J4* Aunnuum fn»du iciiJo Htifs t«J.i.i, Aurantii mala Afcflkao<S. Cnr*l^lfa AW»""^ 
J,c?- /.a 97* Miliw luramia /)oi, 78a Main* iimntii Alim t$/U* M*I«* auramia ffl»« C *J /V .416 Cjfiimvcl mjjf aWngii Cwi. W^. ijj. GrrospcuolU alatit Line. W* djf. iT^'f^ sl Acnr.I 

iji jo* 

frVfi. $1 TA<»a»rra<iff ;<*n«n wefniw(a» f *« n fnuli] 
f Ska rant Uonlci. <cr u €< <kro.AmamiD « Li.web «t« 
«crn«riuat cnim inter U t t% folia fitlftio c«fdiforml ftdtuia 


-^.-KtcHjfferceiicx inCitro, undefogoe pjr. 

^ "-" " /^ :< j ,'orKKie luit-r, in I it" nie -■ In .t- 

gifc 9 TTfiiGfifnTrt fprtlfiioi charjltc'ci 4*nflitvunf, 

i^*» e JjStfMfcVS mal»«*f;teftt*3 i'numrtdu)ji,ci 

**£il Cwtf. TAB, tfu jJi-tijITcrif virlmietn <o- 

i 

W 

ft" iter r<4MJtn£jn<nff dicivur, vfrmricer- 
ctminm amiee, at mcJuha rloftfiduU W i>Attdifert: j:j " piL - K*i*jfU(j[^t in HcfpcriLiuro 

-^ttdtatf, ffitttn^ot pracdiii, <ru»c «io 6cp« 
.-fcfoltnT^wtnrtHiu, ©w«, iftituaicndcfintn. 
*j , sibtfunrnji pun/IJf, ft j ccJfuIit , otto* 
itoilaccpnl fcfcrfici* ftKfttp pcrirto follofo 
-Ti ili^i inii'ici'i* Ftftfct ramuktcun ipkifcot 
'■, r*£«i» £l*Nit«ni infernf f I <\£*a% % (u feint »i, 

*|£ t.rcp**frf*««i <J«I **pl«*li fiflwhl «1te«*t par* 

J^ln^iai ^obqtj<d<n(»cuai A:, f. ct pctjhncJtt' 

taf^'M****' pjccniia* u ptatt hjfi *Wongi fr *. 

* 4«<mi fi7<iS;ie liwu ft*, i. inirraj anient £4. 4* 

ta ! tktfo iogfli"* CircumdJiit hit: plwj f.Tamcr.u 

Soft- 1-** Sun 

^^■tct&KfCait cl ICtUffCUn \-,^ nmifta pjrtcttc 

u-i Hjraa tret ex vo* fljinctua <./< ** vaj « Auo* 

[j | ^j* M tnbui -*, »♦ r*l iq::ic ex A«)(UOr plcrif siwt pj^ii i, *tIo mflb, ftimiaibtti atquall | v d %rate 
Alffrs, toriof ftpftiK %itiJcfti t iiuiurut ro^tum M* cjiitti In emnl fere imhiic, nunc <no- Jinii«<*rt j**" 1 *" rtpMcfeoui /;*** £• cjuod fut> cortite 

- ^ .. '. in i Tiir. ti vi'. item , in r.'iint t^ufju^fiu g Mr dfr to XMItr 0«»MUC 4^jf^4 teKt <:# 
vypi«M ( p« BcrjlMtii Nr jfii. j«i f wu Birfrr 

HIM Si>i.4 % f.ti. ^wtmcbrfltobfB, f«Uft btc mcinc >J^ 

6<f«loM*fr|C l^^t, UHt4C»tai|(4Ap<1 deSrni ^ 

KM M ni4t, j;i unr a<c«t Kr t^tsmi x;n&c;i; {> :«r«a 
CMC uno c<i» rrut-jificfn ij((^n 5lr.f$c imtirft«m. 
BHiaiiHR Rmmhr HM h inNn MMfMn Ten 
wonn.'.ffit. K^c Mift lr«a v £nc in Uncut ftcttdit Kc* 
He* MM 0ftnfgf4*«iahtiHita, a^iciv Mcn t ms^r* 

t:*riJt» w;i (f<i:< ttr4f4-!i4fftblt«Lfl»rc< MftN 
PCfHn tfi Urtfti^ aa* anenrm r-ir^k^mn HiH^ci 
etuh(< t#«i{ |in>, ixt Un S;\\tn Uut *UM Uxm Mt 
elUM. ffcIJlf rt* fie 4dKu^n t ummini <in «««(, 

m$ tn M CEiiM Cl0btai!«rtS:<ll^rjl|^4 4UNt»rn Silfr f ,;. 

Si imDia|Li:m atone ?kmrBiQ\Utt<nfiiM;fi frqttftRir* 

Kt fcrrJ-iiTnLtArn^Ltat $titt fig, j. «uf hr (rn<iti<ti dfric 
fi&4* a« HWfl H BUni raRi viixrtr. r^fr uwNr 
■fin «|uiti>ti&<tiMSt«tfi^(n f rot uafaftnuMriBKr* 
■WMOC C«r<r Mrcmjf t et? enca^fffl fs> Sf , j. b. <?:rtj4 
IcrfrLbrntaiitra amemm UsfA&jr, ojntfjeaMru: unto 
vtktti tu^jmua f C3>»i( Ap. <% jtfQtt , fl<C(ta bkftINn r«uti 
Sofrrrfi;, tJWi Hwtalmi **'* Kiutrtinra f tittLda* 
in^tjen, jtwo d,t* au^^fQcn, tie HM *Nr K*fr uU 
Ditroftrttrtrrrse^utffftfa hH#Abl Pft B tMlfdOdi fa j. 


i 4nJerf>(tia-t6It£t(=C^:^** n i *i5jcinra ttrfra$ri#<t I, un& ttnM«^n S:^< m. tfB<hf« Die pn*» 5 r "*< ■_ , 


! I't ■! ■ 

TO )|9. L«. Giujanim, IJunum 6r.rtuni. <km. Statijcfcn r^>eU* ^»j'. Pockwood, Lignum vi«c: ,; i # VtorhKt trigtfu cirawriK^uni aliitutllt^m 
ifr^uir, /otu tWcx Iikco vircnt ■ floret cocm» 
krat Dtlbcibo fjj. i. ct 2. <liuctmrc|rTadrn* 
Itbroctn » <juic in limaid Cfcfcif <t ad exemplar 
SdiMil j'tili fuit. fy. 3, 4. t, aulcm fidant lu- 
u<impIr-U(n, iti bono medko culum , eonuemt* 
r^cuortrpcwc^uamCtLSLOASbVS Porto ri- 

OOOOJOt 

i* Pfke fpcxkt in Iirtuica , ibcrt in Drjfilia pro* 

u t 

I L*tum ct cortex in hydrope . podi^ra, fcro* 
¥** ti vtcxrea luc Utiiarcm ctfectum j>racftam ; 
w^tt Guiitci in ft<*f bulicil aiU^libui viruiqtic cu- lt SkRrfBom wActft BtucMv j^SuEbo*/ 
tic f&bUCcf flnb gdr^riiii, Uc tohanai btaiNqc< ©i< 
flbtilt-iinjcn riHl iiitftj> bttfltijn&t fw&vvnttriitit 
vct\d}< in SflmdcJ w&bft uno ron 4J*nn ^3?«@ 
@w9lfRSj He mil ben Sofelcn a-4-i- fine wi«v 
n« lungru ^fiinjt duo frmmtDktalfttfi^Trm-iind 
Fctnmc mti t<r*Cffitr(ibu«3tCTKTiyfiJubuciii, mUjfi 
SSU>9I^S tic Pflflo rico flrl i»itnct, 

v. 5&ic <nU St«f ftaM man in ^»mu:ua/ tit Icye 
abet in ^railiKn. 

j. IwiBiiAStlnMDmnwfnr CK^BwMWf 
btf StortUtai 5if Arctic un^ f« Eicbrt-<2cv^ 
<?-in tiutnmi Vmu*<i mon in fcbaibccfifcbo* BipU* 
len tnft KtWWKWfl Hnnirtihitto he ^wuf. tfl-c^ t iQpinutibiit vuirpatur. 

4- 3©M. GEN, GuJACtim Plam. tfffl. 3?. £iia. On. bo* +io* £i- K 4<ti* Itoj-lM 

S;»\L SPF,C, I, Gujiicom licntim C«f- io^. Goijaci primum genu* AftiA 1*1. Gu»yic*n Mo- 
*& &f- toot. i\^ Goiiicum BWOI nutricc C. i>< P- 448^ Guajacuro JanUKcnic folw j'chrt murn coi> 
»fr^T«fieibwflorc VubcocruleToPJ^yrf*. iEO*f. tjr-/-4« GwjKUin tforc cociolco ftuOu fobro- 
«*» fb. o*. 39. Roy, ( i 7 , Goiiacum tolui pinnari* folioln qu«cni» obtuli* ttnw //. a*JT- - J7 : ^'J'. 
j^-^.Gm,acum foliolis biiuettis obwfi* /i«. J/*r, i. J$i- I'runo vcl tuonymo altuus art»jr t ioho M4- 
to ^6*rowndo ifwit, «^?. I/, i;j, T& sai-A- 3* 4* *- * ft 

* Witi tbcrum ccnu% Clef, 10c. Guailcum propemodum fine mamcc CF.R 44& OuajKom Wore 
^nHAcTOrnirtu tCtlSoo Pto.C«. J9 , Guaiacum folu* pinmttt, foIioU «*«tfc 4*111,1 jte«W- 

^™c iw m0 atlknit OttKfcfiulis, iluil mfci foto nuciftft , coiticc sdgcmcuU fuf^ofo PfAiif. ^«r. 


fix <cno ineir Ce JiL^fftc, » CeT* f I.V eiMlur Gu|)#<i ff*clertl 

t,PLV- 

t<^etifecniirnum Van 


^nfaD, f4cj«'ofum rcfinoAn T p*f« ia» ««dui:a^i£j[yr, cXvjudiAiftrkJttt* ci- <^>^UUAj Cl CQ CtP't'ttfC 1 quo luc l 3tan. ©if ?T« OflNSMK bit etf t(*l» toftj M 

mint m nmmm BSSwa* ■»*•■•» M u;« 


'ill ' 1 
■m. ..-■in rtnrrej, tt nouui morbtn, ftrtataem ewpe, dpitthtt rt- 
radium, TcllKtc n«i »me innum 1404* la A»enca deMrturn 

It it, VctcmiUi, et inpu»»it C. IUVHINVS, Yttln *wto* U- 

c*i fpcdflp q»« *«iw cvWls aliitejoe K**aV»i*Jiboi »o- 

tll tafttutA lircit-rf. f<;cT'l-*(t=t 4 cum umtn vxwni ma- 
de uto'efli, «vii<«n *:**ijrttc <r*f flitjm hjfa;crtal. Difa* 
nine veeo F*Jumeri>n»t j* l*e*« t inter fe *«|i» BrfdJt* linui* 
einfit fpccki anipiift'mjni flflti jrb**cri» r*mli nodofi* ftdiii* 
que Ofpcfitit * Ltiflt'Ji pvjedium: plnn*«diio <onftituufl<f«- 
ru, vno fcilktf in tfii* (♦?«» aliero eireiiei In meal* 

knm, fineulifoJiejjfJjnmnifooiix*. ofciuli, ft™, in- 

tegcrrimj, ftfcrei qulnque fieruh rirraffu. Infte™*i>*o- 
ttt floret t)j&te<ur pturet, ^vArutn otii pfflMphi'Mut cf, 
CC-rolli feMJpetirj, ^*m|DjmwlT»eipifliyu»crrttfll ia*i« 
nwi ^urjmpoefefrrrnt, quod In fmfli**«eor<M>rmfnif:c- 
oMiquc »CLinia.jtum « fuK** eijrjiua. utait ntinuii ere* 
felt, fth f uJp* ffsiln* vno atEerau* ^<((im. |oalicfa;umn 
fpeeie Atytthtiriiam minor rn mini irtorit h*Miuv t Itjinl 
nmuea eotorem, rinwrbfti flodrt jdhiertntlj plnnm fau>, 
e* qujrocrM* qulr^t* puibui eompclilJ. MipJit I Hit •** 

norltat ei Ku»i«(Nrt , frwn coeruleoe 10 nor^fc* fimbrtj* 

tot, fritfum fc»[>i«iinnefV^r>wrincjH4toorf«uIic»*w*dl- 

viftfBt *h quoiua £»colii tcitiineeur feevtn vitum oftcum 
eubrum* 

Hauonboi?tirtW<t(Hi«iiio^rr. ZMcittSitif McttAitl i JScU BU *rt tJntf * Anl cmwfcti , t:b m te ^ 

in&cramnWrU<i*o«r*c. ©htaiiiT^V* 11 ' 

M hfHMWWt MUttm MM fcnm * 

MM «tir ia uafi&ufl: ttf (arte: up «&«** *iii»i 3E**i 

" sett WttiiT* i>> ■ftfUut «»t opf w iB ftaiq >M Den* D*c tn fjM**:i<a rcotfcntt i*cr:t, fH 9IJWA f«E>|l find tunOlt^, tctM'4 . totohlfT 

n< , roflfiTJrun otiiif t^ m.r fjtf S*txo <Taa*f iS'Jl 
^n^^ Mir sk'i fwami N<E< ^tua^fl iiBSdrt*—*?!? 
MfrnfrtfHdtiitffttSfto., funf^lr^a ^^' 

CuMiNn- un^^t:T[n^<u'K[^n^i<; F ^(fl^ CaH ,^T™ 

3't «t*T ^rtidnt fllrtjjont tfttaltc ii(K^t rrScTiS TAB. ifi. f*tf. 'Hie*. Th<4Sioen[i(. CerK. Qffintf Tbcc. A^i Grctn T<t, MJ^. 1W Vavk u The* vcid. M& TW 

■> Q«iftt(t>c arc iter pedes atfciKltft oc^uit fniti- 
coU li^cc iiUnu, cuius kiln tMuttf \jrcnc» l!<tro vc- 
ro fullitlc rul>cncp !>i :.twji*o ad cxcmpUr ramuU, a 
SLUAXKO iOcmwi, cxtr*Ei ttdu 

3. In Clitn* i>;ouctvt ti tdtitc vtriH menfibus flo- 
ret. 

3. rot*r>rum infu^ufn in purif-tuu! ^ ijr- ♦ unc liu- 
ilitof* -Jl^dlfooem Miuit , ciuuirobont, vTla.c ft* 
cre;tk»Dcm «i£*t , ct * <*!<«!« *t<jtic ptilj^ri j>rac- 
.cruiL Ntodicc verro femper «o vcciteluai clL I. Rttft C>fduN ir^4(l i4ns«fAt ftii-f gte 

rpib ; Swfc 3ltoEhmg i|t ten e*n«i ?T.r^ <r-» 
men, nmCfi hrKtiicre«Odtj;stf|«t. 

». Cir asj*ft in CMoa , unD Hu&tt ttxflv:^ 
*y;^nait( t*? (^ccntfnatf. 

3. ©<r Thcc irtr^ a[* fit* $uW 5jyit#S(i-tfitt| J 

iwU\ t<nlttiiij md wrtHtfi ton CktiitMd 
SU'tXtlf tu j t«C mu£ men iba nuprt-liijlM TAB. 


tiwitfX iur. The 
Bb^. The'. 

Evindcm fere? ac prior altiUklinem (OcdtAor fro* Ch*i* Cfv». SBCkUMf Thee. 4egl m Bohc> or P«o - Ttt itf tcx. ewq»e intef ft non dilfcrft ■ IVJ iMnncm ditle* 
reniiim * foliof um exficctiionc <i co!ligciidi cempo- 
rcdcuenJcrci plurmn exiliimu::. tt vt KM'.MVt'l-.- 
RVS peHjibct, lutum ct tlima diu-rr(iutem ili<tmm 
indium, ica cntmdicit: to-rum NfoMfbfl mtilif , 
litu* % acutis. hiud pirom mfubftantn t nu^nttudi* 
nc ct H^ura variu* Vitt p. Ct \ m 

1. In hponii crdcit , florefQuc acO.te profcrt. 
lcc-nem ex K^EMPKLItO <kljmhinui t qui tandem 
in loco na.ti.ti dclineiuir. 

3. Iluiui ipeewi U\\\%% bakimica el roboran* virtu* 
mbuoir, Utidnurcjuc in licclka ct plithifi, Sed ct 
h*c obuCui n«>ccL 

4. ffl»t GLS- Tbci Kif. twrt. s» SOS* iC4, bvpk 1)7. t- ©Jrfr GfnuN »d*ft mttitaf fr tc4 C* Ss 
Mrigfj irirv tenMflmtoot ctentitfrtitfch^trii^ 
MS tn (tnjiat UifrcftciD au* 6«n Srwftai w 
^fiiuitfr inp C*r t> ammlurgf/Scif rniflfh, **to 
ttWSatwpHCSS uoTpifbr, Mr «tfticCfft*Ci- 
uri^Cif -pinvtn #Qmi9 flttffl tefructfahfllWe 1 
f4fi& ma*fn: ftinc ^JBerfr Muttn s F*J -<** 
folimulti, fmi*, aetata hwd pimm bl>Kt--ti. 
magnimdinc ct ligura l-anic. @. p. *ii* 

-. €r itflc&ft 111 ilopon un^ Hurt h §■* 

4yrfrflt:f&ir<>frac(f^|t3rifiAwf. „ 

|. ©irfcn Tbcc Isilt man ftthlfcstt* I"™* 
tn& in &« 9ufj{&rut,3 un? C<6ir*fiCM' ^ wWh 
®e* nuf man i&ii inafe s*braucfrrc- 1 tr-! ES 

iftto 

1 :. 
btai 
Stte-, 

414 


SPEC. Cliu C. B. P. 147. Chu Herb* hMflkc 7. B. ///. a. (. Kuonymo a*Hci> ■** ^^J 
citcralloreroreoJVa»,^m t i39.r.S8-/-6 i TfhU, Thcttmttx fohoccrafi. Ilorc rofte iyUm >£*£ 

Styraci et Euon>tno ic*^* ' vukotco* tkocc«et uplunmum tf icocco AMen^/. Am, p. 607. c. /. ivcniium How fienplicl firoo Frolt.it. 101. Tj5 ( 3. 
fium C "ITti tiponet)nh4is t7'rj*. Cm. L e» LW. p. 1 1 1 
1. tarti 1*8. /*!W4- '11>ca lipoocnii* ^rtf . fltf fc 
n*i. 164. Jptv-L fift^acaV ioj, 

Jt F #f*. DuieiffipriftltanvrcuaribuireaduniQrTheKfpe- 

ck»»TirMJteialajri 1 wee ct« rubra , vwfp* 5>te dfct- 

tiif , er fcJJiB *pnooJun« rgiu^m (ubni^fumjicir, lllaiK* 

um^Ki erte fuke* v«icaiior t eutui 4:1* *rc1iiTff< eon- ThceSmenhum H<xi**n. ASuf. 114-/. 94* 
, Jfg, p. 11 i. Thcc frotex Birth. A « ,fl 
&ȣ/. 131. 'itiea Arfp. iJ7- Ii*B* i/* 


kOtaU Ivni p ee pie tiutiur (Nf * riuii, <^±m { t enlnui 3n»n t !la5<n^«'?ibfifaWtrJB»n^*^2 

Nr retbe 4 
I 

KHa n« tJHHIC j n*t ei etn Itnmf . . 
iiri:iU*K 5SlJt, hrcr-5*tit r *t W^fJ^t^ 


Ifcf 

:■■: I ft Afloat , *ftcifldlutc*fcihct. HUtWnMM, 

ifittfrftattt veld 4*bom fofia cffc , « 

tmporc ci pmpuandi &o&> 

ficJ, Qnja^O <t quomc^o 

itw, ncotiOMi vftclt*l*ne alil^ue 

pi cX itit»n3M feiircil rcpe«ic . mi* 

l( , wnf. BRfcVNIVS Aft.fJX.fijhtxtbftrv. 
KHVXE. V/I-KNTIKl <t KAr-MPtXKVS I. e. ass i d**» <x- itlrt bteum i4fiu* pl«"*c dcftftp*t*«», fccurtdum 

S»«l BLACKVH.MA TAB, |fl. «|IJ 

1^ ,(,T^iirA&inc«flMnwfr 

SjJjjJ, t t i Milt oMwigfr * u ™™* Se »P y£2*!^«** iar£ [ockomwo ffUija. fr, ftictutfi iMqu 3 fcrntii, brcuipctiofo 
ctit\ fclirjtii, rat© p!urtt ex hcuptuH t ulsrtGt wnopcwll, via i=«grcc*p 

Sii <**«<»» * <* cifewi* foliolii pan 
poth tfi»i«i*nw<n«*»* quorum in ycijjo *w IJfG , DDGUI1 (if pcolli fub- 
i folio:!) pireh qitinJt ft&Hue 
B orum in vnico ec« ijo. rtu* 
ti 6uiriDmfMortf«i£Of*6m t fly* 
in*io itrminMum* Viuflutpoft fin- 
la^ |Mim«>nicJ-vt pturlmujawricjpf^^^ fiuo 
£r&ii rftfolVt e**Mi* in«r « <«h»*Tcmj(»w# coafoCiut, 
■ '„ frtpfcrn OTift« « ruumtac p*r namnuteni ri- 
ant, okuK«<i f" fi**«*'*«> <Wuf«n«. Jtojue *on- 
L - Ej'W.fi^iW'*' in *ua ftmen dditdck Flo* 

; '■ . .;. : ■) ■*. i. fi'T^ii* irnc.ii c( A lucre (( f'-Pt- 

bl iiw'bclt ft- *■ « >- <!cliifc«» ilEc « arenw ft. 4* nui 

—sa-j. f,ccU«Jiur* An (rianxtfo oliclf MioU ptr. 
■^^ ££*. aAvcWminfccM <i^J« t debJoffl vtdcfiir; KAEM* 

\. -.* ..., r . fr , .in. . ; {toft -Mr;: latM, Mlttl i 

feV «r» n£« TAB. 3fa.uuarujr cahiUmurOyli- iTb^i-i if^^K 6 * ftrpm>fc itfmiftHUttt, itnNittt, KMnbtn WMrfa£4t#r.Th«, eflta WfcrtT 
(if it* , l«w cra=a£<ti csb exi^ir fin** fittr «|tra o**r. 
Ml da* M utaftt UbtwiSuoarn tifffi fflirtif (ccirn r«i 

a:<r*n Hfr. anD Die taftlNn abc/ff.f^tt, tifc^: , «f j-Jit ■ 
PtWW4MR Xfl iwioW x?«Nn, pMbiM n« e>tt 
onuSfjn; nan (ifr |tfl «^^», $-AtCK£33n / UnJ 
K^-^PA«^iff itibcn a&i<i^n<n Oflta, Km 1W« 
PffltTantftflf) Ptf iW*f»ft cW i IWftMfW }m tfl. Ett> 
jia, ttitujt Manic rati ci|:t-f(i>fii. ^nRjcn«|tH& 
HxfTMiMm luMi^iecuuQ ^rt-c^c, &ct uNtiLJ %v 
fit , tm> l±ft:(4< f;^«* tinwfccMc TC^tir* fo atif futttn 
tSttctt^ca ttshca* (tine ifN QMuat f\i fltt^faa cif ctttcsi to 
f;'M.i c:i::-!<. L ^ ■-' cf f:.r -<ii Midtcn (film ou*: all at€ 
4St Ccn ScMfli.fect Wi:t«, ]U fm& Nn £vrt<n ctaltfl , ecj> 
MicfflMl Uti* ottc oic kWJTOIO 6&»iEcitcl , dul 
men nmbtaft MfUtcn Sliititn ; fttrrf c^<r ff Jl ((uwtc <?!it* 
C!t-"'-^rt :tn^L:.S :.:.*, Nt fitjutfiriti finb frbt wile » cnb 
S »■€ u? *-S 5 X bil «i *in*r rtn^c» &Im sr* tcrtclbra ajo»c<Mfr 
Id. J)a fuoiEft'TQ^fc ^i;itf^ti ^"crf*csi tvas iwm ctnittat 
erfidtrbUtoCreuhrnf, &tf fitter, MAC4B| wu*cj 
rfftt ^Itiirt i jUtt * bat fine, jt»? ibcrstctUnfhcilKrfD ^b* 
len* t^irjlc ttfltrct oulbriQ mif cin Jnbrc fctmsJ^tfo nuBtM 
Jttdpfia, 6aNo ifaii^ft <t£< ^M(f< batt ctI4< ^^ *<t ^^P 
f^TTiwn ?i»fl< Kt^atil:6^fl<cti f$, unbmam Cic Ercrftf 
tut iiuftFa&ttf * inMitfiliift! ew&*:r» ttnbtc toti a;(tbrcti 


IV^it < <5 wtitrdrt? W 5r« *t trrat><n 
fh*.tu«Ottfr 3**" H'-£tf(1f"ib lid 

,, m ju- w- . ■. :.: 2!.l:; ;■ t4|fa£> 

fig* j>unb Die tfftM 
titu {flvl £?. f . Cb ?on t<si %c& nut ^tt 74£i:«(ei fitbin 
tflUB*OTwif!int>, tQ&<r ?/^in^tflb(*-SHna5ift4:2Wd<!^e f.6Mti mr W|<iC« jyj^i H ,^fti:^ a jtnvl* The jfaiKg. «^. Nacz (Jc Ufpccic. 71*/. Nvd noKhftk. Caff, Soix M^icaJc*. Brf*^ Noocc-Mtttcfaacr. 

\ t Atbor hacc pyrum enflitfe trunci acquat. fo 
*P* hfWi^fatriMOvirorcconfpiciUj Horoautcm fu Kiu-*1 eciqucfcc;oiciir (nidus, qui nngnititiliR« r ! KtUomnufumfctcct, ct cuius exterior etwecx mi 
■rt ut! fric<uTcn:uc, vt vifi<!i\ nuci* iugltmli* coiWCi 
■ — ■ bffMf t|t"qfi mKit dictum, ardilltmciluriori *l- 
Mtfe twtecoioicoolocro, nucccn mofchat*m conuncn* 
a d. iuWm* Dcl*r»caiion«m arbomcx CcLSLOA* 
KEJftilxfliooccIcrumlimt^, iffifrtiun vcro ctoittu- 
qJ^i rlfTv^jthcunmiccurHlumillo^, ijiao* CI K\NI)IVS 
^> ir i t « -l*coi:»ivt ah nt ^ i:rAiric*Jiit*u[«cric«- 

tf to) BWV 1. Su4r9«umivi;&ri>M(f<dltirinf5lntbAvm# 
tic 9MAteu fmt giafaruitr Cit *Pi!in;cn <nlMirt.it ■ auj 
trcfct« ««f Swtfi fetfri * it<l*t f» fttdial* ^t v )>ftr* 
tttn viA^fiJcn oufl'" £<fratt ft (Hit* tm>fii|Ua ift 
cl5 Me auiratiete (£<l>otc enter icelf±nt OfOfi unter 
inlefcer tie %i;lcdic»^£1iitt> beh«MKd>i w<l*f (epc 
on tec frartfD tolii^cii ©Aelft ii\\\<$ti , tteuimcnM 
9:tifcaicn >9ti| benfewn (ft- S*(i SltbiiCund ift 
auf Str ^»a3!(5 ©ti>2lOT€ <B**»«iiIuii*# We wit* 
rene ufftreife'STuctt dt<ri|Uffneim;,m» iretcbe^erc ATfl S) in Dec 3Ml (eitfl cufgefc^ciij Ifflft AD rnfinjoi b Biiub, Iodic infuh cirfcit :. V-tro'll Jt.,t j'.'L.tiM let:: , CXficC*HUf», fl** 

I »<cxpdk«cm«icuccmp^iwkt, vchinculiet in- 

Ic&ixnm fobur rciUurat » vc*miwim cotrpctcic , <li* 

knxmpromuucc, flcruos robom , il>apoplc?xi* 

Abortii. M*ci* cflwkm fcrc virtu* ^\j : ptirmae iicjuc .. 

^ taetfth:, f<d cHicacius a^Uiuc^ii, cthinc indcbi* 
j baccs^mrtnvjmooic corrigendx « curandaviibirt- 4. UU. GE^. MorchitA nux K^\ nod E^c WOttt. .-, . 

». <2te triebft mnc&mtt* w *« njl *w i>°l Bl In 
Cft'^fen* . „,. - _. fc k 

3. ®l*OTufa<«'3!"f WW*; lwcfMl|6j m 
%labunqcii iwibenW f« »««< »«»W ■? "SS? 
Yemeni Aarfen, |tiCf(6a#&i>«(t{iif bjWWFSty 
isiuunfl* ftarfeitie W*mn» t«hu«it(eOftnma*# 
in . un? ttauitiwn ©eturrtxn. ©w^ftiftara .piu* 
(he fc.it mtt|lcn» cbm &icK XMfltt; *» d ?< T 6| ?*?2? - 

Mck i«,MyiMI« />'- «>»- **. 101*. t"iw. icc:^ /Tjc*. )8f, 
Jcnfk -fri*- 111 c i. 6, 7. Bbl m»re«a Cxf. %V K« mofchatt ct fori, tf#. 191- 

fruilu r<>tuniw l&x m) h(ti«V^ »*J fin. O. «74. *« mufttaw MJOT. i|ij. ^ ^1^ 

£»r r. in. Ah. ^ %, r. 10?. A >* ««« (n > nlltCIC f * roofchltaC Wfalfc f^** 5 *' * 
Kfnlbci OtB. AJae. nei ^09. W*<b. 98^- *^%**M Cftldcfla copnlu foil hacc mcdlclM . « MMcipffhur. Mhi|4aiiniii w»cn vera «hocl*» « J ori * 

g^ *^ ia«*fc<ntci vcl m-^n ■■ ^ulura (fiMum cR* « 

?" "" "'■ ?i* »J*calutc(ti ci ratiro tf auf c« flamim fr ^* f * T ' 
piemen fior iraltut iflpllcl inuotucroccfirur. «• 

CiKCoroA craaTumeiK eft* Ci <f m * 

l, c 4 rctlcuU in **wuni 


f<P btr«« c«Mf<n, ttMw *m »c»jij ag5a 

BSci EbH «ifunf (piijgaKX'B 

SSStS Wittc »g . tie lg® Wft" S&P1S6 
StUl by>ic p 131 Maw «*aM*f>;'« ^ iiKV;!: ttfptiitbtn 
Mi Pf^^ M • 
«i. 


rjcrjrj tt d*n<* fix* 1*. CtniiVa N»« vulgo,.: M, wariMwcr. . tH< 

[Tit *r. 

MKit c b. p. ■.^.:/r N|;M« lirofum fc ** ?■ If**n> w«m *K« eomfrthwf***. H*«e 

tH<rnc ftittit r«i<ri«l* « Iftordiaiil* iflfigpi" op«<i*wt 

, albo rubcoot* v*- 

ITOCOmidi rm *r * | . ri hi '■ ^ -M t jliie «ftJtt mfaoft 1 « f«*»- 
>lb< Kujafct <i l*«^krti Ifttwnionivr; hnnwtt 

n faHeJidiicrra, «»oim liiferetK.^ v< diner. 

w6dcr*rvr**i*U«i. Ilfrit mmm, <w*« ftftt- 

.<] nut mefchiu ftufltj «Mmi£0 C&Ki. f. "**- 

mctHn Ptf.Mtxi, l-tf.4it.iar, *rtwm cic*l^:<m eflc, 
fati) (rawo* roiccrtm m>£l* *r*dim« cifcfttjm, niKl<uro* 
dw i*n itm p^ixm, iWorum »e pjJji* i«£r#tMi KihcK 
rtfrrani- KuMi »»i*c mium fp«lM 3 B)«ul< difliiv*«- 
MT, Vo*m vico fiJTftii frtNitni, ftMUftdifli frrlkci IriMfim 
*4<uittji DltTZlVS Ift DUT* d* Ku*. ■Mofctot. « inccf Aim vi 
pi tflli |V**>.o*rt frl«, **»*m (*" **uw In(«tt jfluroaeS. 

^nn>lErm)r. Im«out»c<*ftemivvtHi*nJicon. Cent 

tint BJulfliimi MfcMvit tffe viAa «rt Ik Olf ttBlilBS &iit*&iiner**l hr^itucwilsPfrt* tvL^aiu 

S9«ro<t W*n Rir VRMTiiiNil iflftttdtf n. W»r o<M ten ttt<mi pmiftff ftffip Bill. U]c 5<fl KYWH LtlfiE f ft* left* 
S«t< c<* CHia; Mr* fflfe ** 

«cttcni«ci tefcl ■ ' ■ ■ * * * "Mm pt:^N^fciNn^li^inl^(^n i mte\ 


r 

.; •n. jL 


lid* t*" F-titTf ; r< nam 
fnlfttaMiftt flW^ 

£1 

S5 DltTZiVScU:0 Itfth TAB, 3T4. ^'* Cminmomum. CrrB* 3<mH(t#%on 
/iy^. CtnoSj. CaO* OfMlle* fic'f Cancel, Gratt* Kn i *j***^*"* ^vrf. Hk CtninKciXfH* i. In nartli folc* (m proccn ubor lit, cumi loUi 
Tiridcm lilitum, iToic* vao alburn tolcrcmclUn* 
Ounc, DeHocilioncm ex CL SLOANht cwkdioae 
mutitauiAHit, 

3. tnXejluiij, (fklifttffufa, IpOAtC pcOOoA. 

j; Ctimimomum , <juod t mcrcatortbuf vcmliW* 
cotecx dl tiuii** aibcn*, cxterkiri |wllicu1i dcQitxi* 
n\% f caf(ii«im hibd roborirn*m<tuc fhtuteroj ce in 
tSi^rhoci llmciuc t:liult«inibu« opiunc coniKntL In* 
gccd+tMr htnc pr»dli^Mlim* m<Ui«mcrta, L'rtcpi* 
r«i, qruemOlficinUfWodini, Docitlion fimt, fi^iu 
ddtilhu. «<n^vclmitiorvclfouior, okum ddi'lta* 
turn i pttlvit <t ivniutit dnmraomi. i. ^itftr iSomttW itt|cii:fRi^ucbA:t«r 

tiwn ^(t^ucb- 5}*<ft flit tittup *fi *iu5 ^rnCioi* 
5i4*JIl3 SttRKnllUDfl 5cn«nm*n. 

Mn, 

1- Skr Bfamct t*wr Srfitmr rfJ tit t^< wi 
Mfl>m%Auntr f wnml*^ til 5t|fctce«f«*i 
£b$(l£irta{ iw t«« ; fit trt t(Ciftc:ffr^ nn> ci«> 
ittiO t unD (tcultd.t btp tcm ?tuctfrU( ur.> elm iu» 
flulTcn i nuit nhtiRit ftc uMa tif tm*;a:*i 9v 
nftKti* ©if Mflr.nrcflcn; t*raepflr*ta in wit to^ r 
AiifM e\J^ flarr* nii& IrtfrifK ddhfeit 4&fci 
C>d» dcltilI<TW Ocl r CC.5 ^Llwr linb Cff S>r-^ 


ft 4- NX>Nf. GEN. Cinamcmiim RM. Mttb. if4.ajf. II. if*fr. CiiTli//fm. £,B. taj. «^(^Ltic«t*- 
6nT. 4&3. /J- K 4ti. toiw. jj). 

^. SOM. SPEC- Oflnimomum Ci*(l t^ «■*». 44* nkn. i?4'- GflMmomiim C C»ticl!i7cfcnkica 
F- 4c3ji ftJ* Witf- W. i ftf i* CinmmoiAiim folib htn ou»i% ffu^mm Bvnw, 2f)f. 6i< f, 17- Ooe* <P" 
Cuunki/i/. iUit«rXiR«lla CCinfumumum vuTgircT U./. 44c Aib<ir«ndliferi» cortke wcrrirr-o (ewj" 6 " 
iUnti^liiTw* qui Cinn-imomum «fKe, 0rr)«, Prtrfr. tt.44* C*iii*cinotmomca/frm). L.B. 119- '<*^' 4 
fotiu vbleoga-ouitlf n*tnlrt ^f,itii /.mo. H, Cliff* 114, Laurus fofii* uii>crutis ouilo^blQCJit 
but f »** l/T/f)t 14s, ASM* »wi, l<iO. Jfw. I ltf t : km 
jkti tetior arl^riu *«i«» dslmf jTkaffmjJ *Jcm^jrBt*:U*v<JfiJ- 

1 -tM <mii t» il'' cinetsijn;*.4^ lAWtfut«fc«M«sa^ tt<um 
lit;nft ftfiidrt d*:r* *!&««*!< /^. 7, Kxteiiar hire clsurcJ 

«i fci>o <cof> dctibr^rer u shcnf^RkuIi in^atiti i-iVc^j 

.;■■■■:■ 1 ■■ r y i\\.\rr (Jov it\\-:-iT t fpome Ln <i&-tlJt 
tia^uc f«tlurb nmli ^^Jcrrm, pffbUti, d»n a nirM> 4 

oblonpi aiuti « MnwCi. E13II1 fKJcc*j Uti^i o?Mft «- 

K « |*<*H* f** i4t;»u^u* *, *. fl*aJnum dupTci fcrki cf, 
FiTCti&MKj otnal* »nth<rjfcn, in(«rkfum tin jmhrr* tff- 

"i« fciWnOIPl fe«Mb. Conf- I i* + t i;. ZtyUU t* Bku 
/(. 1. <Ww».iwtf t 'j, <iecftiitioiiJru</inhiErer calict 
in fti cuff W« tfivito /. 3mw, ^fr3iMei r c^er »if dn^e t<w< . I* Cjtfa, 
tfl etc Own ut.t> u«4rti«f MN c«((l ftrtsrf • i*^^ 

iUm*Nreitf&n&ctftton *^ ail «'f B* j^ffv 
ir^tdLiTubit tLtlcrat^ f- ( > 4- i^*rL* ^1**-%:: 

bmzcrr (!««*< tf« in eM« flWjw j"£3 
GctiNtn t»:«^iwt , llltttd) folt* t«* p" **J 
ligur rtW BWn *f' & ■"SB i?^t?fi ir, VI. EM&tttf 4ibiA kci 

Ne f«art law u a<flf f<tr<!lr* CWK . cj ■*: 
«lti(nnttr<ufsfM f Nt*t Nl^n «* t« S» 5^ 

ft rriilTiMlniia rmIj nfen! ltnrtt " IMMI ctrar^r ««4rtOir . <^ *•* 2 


&A «MU kh : 


yr, PSperLmiiccnfe, Wrcrtlj. toa. 3*nuifttt %f<ft r . CbtfrD 
^ Pioacftu J€ lamjicJ. *«• Fcucro. CM. Pckire de limaique. 

Wtadintn cer. 
t^rtiicc u^mwcircitec p«!«m <■■ -*£/• lumici Pep. «;* fc«ninri fcrt^ue folil dfonef virkfii » fpknden- 
&* ^4icx^ £fl>ini ku*con1ia«r. nutums fntttut 
*■ ; m «A>«m *tti»m«- DcfiiK^ionem hanc ex 
JSa*OAS£l eolfcrtttMsc fnimMittflHtf. 

Wfc^** UnMicae iJlis rc$k>nil>"i erefcit , vW 
^tpjceikiaKireoflcs. floreiqi* lunio . U0k> ec 

j t^flirt jocct mcdlcimcrta cirilriti et vemr> 
J^ tfbotitto* vuSgo refcrtur. Hani* ucltit , ct in- 
^idi, vcncrfculi, ncruorum<i"cmorbtt, item* 

XOM GES* P'per limaicenfc Jfc.*. BdA, i. ©ieftr QJwim trirt ofcwfta » fog be*, 

i. <js idAar Mf«rr 3or U i ^mmIm . i n bom 
m, SwinasiMtiQ, ■* 

carman, Cera iVagtn ut* ton 01<«tii, W( OUCbM 
o« Col*. 

ia «#. 14 1(07. MynmUm.CtK.rn. 471. ti. /'. 54). M 
ill 

iu 
■b 
■1 
■1 

-.- 

,-: ■-- 
it i 

1 

I ^pj Je&mi. Conu?fikmJ>m fjti<;c «Ti™ nouait, 
e L»i« ; - Pip" ^ fE ' n F*^ niynuok crdinwlt C«l« KA- 
Al,er LlNNAEVS, Jkce groirt l«J< o**wim frrttuii, W- 
«Kpi^ Bwnitw tar^mti p*tft, ia fX iC<j.l- jC«»i. 

111 Xi?*i f^icn rf*fof«ii* Conf- FX 3&e^ 1* I. *. vbl 
jnitfHt*. Attar rj&«ft <ft , ici*ito itAo 

II 4ml. fcltttcvt tbbrfei £Nrc vliidir©* | fpkndcaii 

la: be: bff* ki fiTU nnn tur<ifni fcmp*f JervJM t*tfiU 
t»*VcrtM<ia adhjcft re MSSAKV5, jd :<*; fell mnfctt* 

btrfn Rrept r>rt>crx:ir» noiid bin* «-;f«ftri <C* t Ccl* 

*r*ntrc.T^rri rjfnobe f.unt, « H<*Mt hiT^otqi)* fc i. 

U&snfrrifcKrerwdjni, per mKUff(**rtn nl^r>m, ^l»- 

k», tvetn j din »t>t<m fjimmnur* ci c<-£ccj» «<ndi- 7 SONt SP£C * XocoxotliiU CPii>crTioafci 1/rrwaJ. Met J^, Amomum ^u&riinilKn tUC Exit. <7- 
inx(Wm 9aofiioJim o.iorc car>Oj>h>iJi J. b*A. St. 194- CfctJWphj*!! arcmackus frofiu mnado. Ga* 
nrt^roal'tau Cfi- f»«. 411, Caryoph)Jlti*arvmattcu*fimcf»cjnirt»turi tcvmintti» feliic * Mlu orti* 
£lW>.^«*S$.r< l^f./S 4* Carjoph>llu*t<»lK>-;ifnirtu rotiuulo flrtjx. ProJr. tt, ^ Pipcr<Htof*- 
^Itfukftt^rottrtt^us fteLttfi. M 1507. Piper hfnticcofe Dif, P&ira. 411. MpW arbo«i aronw- 
^ i&slfc«ifiis ShamVP, II- 7& fj>-ipi*/^ I. Myrnis ctlyclUit absque Apt cotWulit UMkA. titff. 
c»f, Mjrt* fcJui alterrus Um MM* mtJ t txt. /T. Ztyt, i$&. $j*t m /, 471, w , 7 . 

^ViB»tftl«lB»*d*«mpl»r Bte-lvifcl!Unufli d;ti- anm. X>irft^ui|c« t*t{& wtb HA NB Wttftwtltttrt 
wo-rUaJ-<(mFip*«3nrI^.u t Wwlw-apiw k Anflfcfcnwii^ taf pr fast M«h4f fit »tt ^frtt mfti 

tut I 1 :* '-*pn ^r h;; s -;t .\;Oi:^ ^rwrsr.xtn , l::<a 

ffwwj gimicfl mftc tiaj m4 Mnpmi mW-M 

Idin WlmmCli trfffltcr StftbtM «*«fltf<, untmit 

t40l3tatcicnMviKJC UUnt ctfCin ffrtti*, et^ NtXiuijrLi 

fi<tj Mrcn 4r^t^(d j ft fct >>4 (<1?ku in tan Spetktoa 
tJ*r«t' VfHM iNlpW fll* <-«* .Itf M DhM MCMMItL 
E- M IX Zni h c* B**t ^iijt Ui Wtlr HflU * rim 

ifitW, itnftrB^rtl Hcflf, Un«Ii«t>r« nn> w^ffmrnm 4«n}t WE4c* 
Itr; iw^ NMM MW NfuMl ttaflfcB DMH IdMi 
^enn, iMcQSmweMfAM- ^Dm|»l4f tiiil^rfnetKt* 
(ten tie-MCcT r*c-t>fiUir«i1t flf«n &cr0cbeii 1 ^e«S?iC? 
a^rt Um. tiictf* T. Ii> p* jtT- f*4»t^ twt «b |chi 5En^r*-ti t<r 
fttfl* olftrc^l nr<B lincrNr $fft<n u?aflfS*n. &i* Si(!f tW- 

tr tar^n. Fig. 1. *D« 3n>4t f t > *■ ifl o« iitnth^rr. 
»:**<» ft rrfl" n «l<ti * ^*crt* , clflif< «!an*«N ^rr( ; 
I^hS snort WH* *^r unriifj :rM»tnb MlfdUfrL fr fi^iNa 
ntrtnc fliij«ly$«f(tcJti<5^ol* tcrjh^t, nn^n'NrSj-t* 

l^Jft Us. pipe r lor^iim. Caw. ftnwr *)>fr|Kr Cr#c. nbipi ^L L003 Pepper. Mfr Kinkntt 
hega. /fiif. Peucro tongo, Cj/J. Potmloog. Scf-> [.aoge-Peper. 

IM 9Bn fomml r Otc ^filitfir (Hit) eb«i ^urfil , ub& 
gatrnvArt< b(U^r^run. ^ic 4 Sluni<n t^firtcn attf 
-ii^m SBImra- S>w StbM^M mlt 1. a, j. t<* 
ifubntt ^ ift"flu#eir^van* (rl«w <?aamTutio jk- 
rcmm<n. Sit Attn 4k $- * |Mrt hn tangfii 
*Bfftffr ^f QkrruribaiiMcr far. 

^tmiriiwn09<3rt«n. ^ _ .,„*,,- 

3 . Gt femmt ftwrtl im C^marf M Sim™ 
mii M« thmftl Wcff« «t^ f *n ( W« •»* JW 

|l 0(f Tbentt An<!roniKhi fl/iiotnuuii irirD. — * b«c omnibus , quic attutpt ( corporis 
NiiK ftCi volutnJoqoc ilcertdir , folia fupcriut 
™<* . ififcrius dilute viriJii Ami , Uore*qi>c ex 
^*«lant pculo. Uelineilionetn fi^ i» 2. 3- *■ 
°3i etCL Sl^aixi colkctione ddtUtMHDttl , ftlte- 
?A< * !■•• vuSgarem mcfcawntm (pecitm rc- 

^klwi, MtUtmia , aliisquc liuUae rcgionibus 

(ft-Rf tt ^r^' cum pipe re nigro conuenic. 
SLVaW* 1 w rfum c < ,nira vciwna antidotum 
n^ r * ^ le ^* c * e Anclrom*chi eompoJiriiJnem in* 

f NOM. GBA Vid- T*b. 34S. 

b^b S^C. fi?. i, a. 3. pjp<r ex FJofid* J. B. «■ i8?- P;P« lon§ur 
jC7» »«<* Mtf, t 1 a<« r. ft 7t fe 2. Piper fob* *w*«> l«nceoto» nerutv 
BiilS ? Si Sitxrurus arbordeeos ihitlu fiduneo Fi^w. ^mfr, JS. r. ?;, torenim tofo ncruofo p«Hidc vJri«fl 
alscrnrt fpios vocimcit lire 

■ 1341- Piper tonguiiniui«>«inliiai rato*.,,,/^: J-* V* 
m. *«. 5. Jft »«■-. ■<*. *. 314. ft. J. WuJ? 1 * « 
mum *i*U- 3S7* r, 104- ft- 4* Irofttiji eeSJ^?.* * % Hfr4*t-** fcptrtongomCfcf/^J. OflJ. flP* ig*. **'M»'.^5; Ml. Cty, *« 

/A >S*. ***** I** An >JJ?' ^ **£• "■ 

fium oritnttJc C B. f ;- ; 1 i. *'■:■"■ tf» Ox. 

UcJodiiae fotiit absque pcJiculb Midcrtipaiinum *kU. 357* 

trtlihbuupc Ate. f A zt)L 30. *ftf. ** J. 20. Jf«*i- 15.**- J- 

1$*. Canu -Tirpili #$*/, MsL rtk *7* A M* PimpdiniC Piper 1 ■« firi. 


icr ff dic«ijm, Piptin. kngi diAi, [(C«JwlUtttfdlB- 3*m 


Fit hi* lewita* ohi!<mvi 

*4 ^inirn fi.frf p;. orkr «fl, tt *J o«Bp|ii SJ.fr AN £vfl cuiJccnhU 4«Hat*- 

i»» non (tmen « iiui HiAftfia IxMiaMastUfM ibUniia 

riUa ipU SLOANIVS d*Jlr <Jc:incJtiOftem ; ltlt« fr 4. 
(. *. t^nu^a flthff Blh<hij»ct» i'li" j :?. In *ww K, 
1, i. fiufluicS oUoci£Uf, Uflf j tijl<ttU»4ftif , (uIkkaJJ* 
d*nfe fiW (floit*ai Mitttli mnn^ataJpoiUJit inivi <«ltulo- 
lii, fiwn vnkutti feo*orcsdum ir^ludfAttoui, -Mi< Jnimi* 
iqrui* c4G«4«it Mnoitur. CttMlORt |W*0 <f4fc<nd(m<w 
d«>« fir fl priiuai, di*«i lu:i , pvHUB eraiU infidesfff , 
t it iiImh (flirt p*u*-l*t J t ei*lf<frit*n*^ide*nh*ee<flr t Lon- 
fjtudin* u*<m fiutfU* 41 WH tflWKi H«t nimqutin 
u. 1- i#ii*r» , fnVoitftoV*c4(i , KUcnlam fun;, ct pfxrer 
m*Ji j» nonouilp* tttoi, (<i< *J Jfkca cicuirc met, j!i«- 
n*rt=i ccivdknit* p<iu«i «4cnduHt , is fr 4* JUicm mJnu- 
ri , r4*ot*i t Dtruot* ** iwdjrj l^vinlgimir t immo fupf- E + i::C-;"i:.: ■.:■■; Dtll* {(Hflnftn Ific^ 
l\i :;':< &fa I* 1- }» (*"tf*ll flf^tabfl ejus £0 flpB ^1 9 till fe,l. J. *. |flf« «Cft*»f£ ttttl , Eli li* 11 ^ utntucr -;^ aui Mem Hi 
l<tWiflrtifirfTfiam<W(lfl«t<!<Tfiir, *ttif » 4 ?T iic«j fie?< tfifcii t «b(u£ori« IN Fl A dt . '■ j- j ■ ■■ ■ -* ', (dns«tJl9(|<(«M<«* t*& in Bra CtMi-jtct ^ R r'>: 

C<Enrt juo ^<if ast t<tfa<tt' 3mirt fMsit tj-< JS 

^t<n&f Si^ra Nn *mcXJli nit euta S;j^ ^7 

iHfl. tNitfl B«|i f rt in fi: + 1 . Itf «« , ruic(4 <PStttt,X 
4*1 f un& ifipfl, flwtirr tot or*l(ilfli3^u;i»Foi«i, ■£ 
tintifi, cciit'f •<■- Un(<n t;f jn etc C;it* tcufni f ;ttoZ I 

i S3 f PW(< tfna , ut.t) <mni : - r;;( ^; t M .\:;*u. 034(1 t<C 94$4f4rir £« aittx Ufrf |ft 


TAB. 
© 


Lau Bombix, GofllfAm 
A^oUod, ftd. fiimU"^)3 ( 0j^. COM! 

I. Fwttx hacc ilriwdir^m fcrc vbsc ti^ticac «* 
iidgi* , fo'u Qeumc vifulia . Ilorcu]u<; lutei ac in. 
Eundo pufiKir« lunt. 

a. Cc4)tario Gncdii Turcia* Sicilaci MfcJtha, 
iitikmqiK id lo<rt luoio menfe llwcL 

} t Scinir-i billlinkact tdttrtngcftt virtut adfrnht- 
tur f iliudc^ue io (villi, UrfHcili wIpi**Uor*c , pulmo- 
Hum liclwr^bu^ ttouc ciiurfubbui mwbit ttLhibc- 


)|B(1l CCc (jc*/ (He dialler flnO tamtd flru«/ fttftiao 

1. ^diijubd f;{ in @rtfCt^t^D f iiii«?itfcj 

?- S)(n S^aiitfn ba!t man fur taiktEftwi m 
fammfn;lf&tnl> r ntaat?(Nenrt ftdj WftfcMteCtti<tw 
P<n, rur»ein Siibctn* t(f*iwmusaiBatKiG, rf 4, NONf GEH* XylooRij. Wlh 91- //nt* /A IO64. Tovni* 401. fiwrfi. A 17J* A>«et. id. rt 14 Co^- 
pfeUD Hav.UB* »?4- to«t*rt. <Si- Ooflmaoi HtwtKJtsJ. 6. 5^.10. li**» Cf*. m. Gfl. CA/,A 
7<t, ff^j. H9- lufav, t<o. IWefci 117, Wcij?. Syfl* Z- timk&ttL 114. 

1. NOM. SPEC. X)lon fk^ ci^ ( X>1onlt<ioltypium a/jkKju, X^lon C GodTjpiiunbcrticwo'*. 
i*i!J. /A f<rf4* **tr*-A =7). IJrijt. JW- //A u, Xylon hcrbiccum Kr». (4* Xylum GfK M "jfrjjft 
<iolTyptum Cufty j6j. Cat, £p. iqj. TjAav. 11*6, GotTjptLim C Xylon iW* W< Cfr. 501* wtf»* 
f. Xylon, Rombjx A*»K rfit\ 291, Jr. /. 6$c. Guliyptum Jicrbtcctim LX^loo J. A r /. ?41. Hcr^U^^ 

BGoltypuim fnitcfccm tforc alb j C B* ^ut* 410. Wcsm, 60, r> s < » . fo* /. CtolTyjxutn h^tbi , »* 
3f6ffiT. ff, Ovm //A f 17. C XIL f . 1 7, Af, j - ColTypmm herbacttim ^r*5. ^ Goffjpicft '3^* 
annuum Port, if {3. tl' i : :. .i.i: c ,.:!c ticcumbcr#ic Am H* CK J^o. ifw. ){p- W&b. it?* G")5~ 
foliu qumqucJobis iiov. J0b awA ^41 . /i, t/^Cai ioj- GolTy pium foliis ^uir*quclobb cauJc tcitaa* Ut 
Jj*t, iA 6^3. 

3nnx ©I* e*rtf(MtT fflWtnH 4«fWVd * jjfi 

lluMCMldl, tminU«rttt^- M^^SIK 

3*^4us aba tit »c<tt tin (t« Nwow f "v,rTr;^ 

«M«t*mtSf^nh^fl^^m(»:frI5^^: Ji ;^t:Trttf 

cal mil *k- ^ 1* 4. 1. *, I- it. >** *h '*; *i,— jt 
t«t «brt< Wb «ft^*tt* biftni«t S?r S'^-'SIfftf 

etcBfttlrrt^t*Jtpt r a<va vaidn t^^plV.^:* 

tint brf*^ tyttaffatt* W»*J »**- ^dBIM 
Qlaittt $<Un ctHifbcc (M*f«Wet , - , < W B, v;-ur*:sft* 
a«f fiflm eiMi fln& ntawrti tu*t«v-# '*K ^^ 

ft utttitb* «t«b*<ii^ floffcf' ^?J ;c ,tl»rS; &< ^ lit* 

bit; 
can 

Ak 

U 

*fct ^ tltm, vil mire* <ju.Fi* R»«Jft^uind&j« iJfumum di&rt** 

liim » LlSSAtVS ^uttai t«i <tuiJ«m cuaftiiuit fpvcki. 

An *ifo iHwnOlD 41 hfrSxcufu e(T* , folioranquc :«-Vi t e«i* 
|ir>qci[»i; iMM fHtt>B| ^ ULACKWtLLlA fftfem f 

»^« A.>l* f- l.4t II. I*, tj. ty. 17. ig.« if. 

»ud*tn *; PlluB«!ica, JWjm vul£Qn{r>icc»tn <ucjwn«s 
l;'- ir;ii P>i OlttHPJjl, HtcKiuktnfMqM Ii^ufjm co- 
lon 1 _■ . . . : :■ c*(tid<rc viikintur. lUmi ttfoJi* jhffr>* 

iuv fiuiOD ferxunt, h M <4ut pciloliia fcti , infcinc r4ll*d> t 
in 4jul=^V4 » 4-rJiRiOa tenfaniM f I«iit4r ltnu>f*i ob- 

<•■ f i : .£ l*o«t 4iBiU t FJof4| r»3rj!»rmn jpUIKi follutli 

j 1 :^;-:, MMMUHiiMjCffjUb Jtnilct font, Co<ol- 
litfiim, ^Mni«ciMc«ntt^ # iiMtl-«t, ftd «»!■■■» 

^opiiiefc* J. BUiWt " Wf < m> 4t, wlthi* flj«f«n*- 

in (undo fc^pufu, lo ^Ioqi>e »j :f ] M l*ciftl« frefc^ ft- 
•». Fi;tKHnu flimUcro jfe 1. contr«rcunr * <* vjci, 

441 bUMfe H*i« 4u« iMtA. *wji fenL'ordH* 

iufe f«WfJ 5' 

i 

i ftp! ratal, 

ljtudine ^. 


r*u'* rcftfuiiar fetal JWl Jo iltaooc , cum jor 
BUM t EBfftfiS^xiaftstsctts i 4 

I Tan*J<mhufU(a«ienwmjrtilfit t interior 10 

frci, qu«n >;• G. « *0* mitiui Jennie, nHt{vi< 
t**.i-: t:pr2:itfti*t\l. Ik ^o(J<ni OpfulliB fa qwtuar cs ll* *- ntutftfuUl :rn c;uj J I opfuJjro coctfiiuit, ci <nin> is 
n-i (c*Jii:«*:jii« **« tcL HAWS Atab. K t, tret nw- 
4, nJia cwtuui itikilt , ciiira^M Jet EI*c*vieJtiicUi it** 

.jgiirnuftfiiii i'*!t<it j4pjfefif. Jxeubnt&torLrm fwfe 
tfl MM fu*- Apcici <*pfuJj Ifruft? fftoJIil in 

(M09tt7t fraiii* ^<Lie ftoilftj ({fit, uM*otuli t ji*. 

ribmi. n*n y fi± 14, fed « fc If* d*:ct. Sc. 
fiu&. lf< I** P^ f J » Uft( ****** ( 4it{int Lt&ri) , intern 
laeai*. P" otr4iunt #JcL#*dJ femin /j. ig , p*r fongitu*. 

*.'.- *;■ !■;-■■: r ^"- :1 - "■ -i 1 - inij-Tev^Himi*:* pTjr.i 1* UmJ- 
iVii i>4£i net:* :iuf. I'dcncj ftKhmcniuni ft . < v .n, ciu* 

"J mijiIhm tt *jJicc ikjw , in tauhinHac* diujtio, er 

'*i; »-jj icji_>Li7] i!:li':j'i9 in cuirij djffc&O J;. 6, i-..;ni- ~- l! UJVS MttK t c. «rr Hf » DttftM <nefitert Ut lilt, M te I - u«t Nr iw;cri 6. uir^LctcC Na cr; rr 

irtriflrt. Cnl4^MtiMltffrrrdif(Tit«c m # hrC|SC 
ii*rt t<D >:5<flftp* iittt, jin& C^< rtfttff.f;Mt4f, rant 5r; ; ;< 
1R Inarto rcr Kc*ffc ptajcr. Si«fc f«Nii mr 
nur amucMnm cp. 0. nn^ 10 f MtMtfttt c?<r i« Nti 
Mrs Hm ; unt jocr &al 111 Ml €«ftu r R« MA 
uti^QLt C4WI unt» 2Mf qflltc ^biltmi «n t ><n i fr 
M- t« unjm fi^. 1 j, uitb i*« mUh Un <t^mti fir, 1 t t 
«H ;«< ^jo> fl^r fta^ct cm ww QSNltttf flu* ,' tenn 

str &tc& Cntcniwn?< tft(<h!&(f 
■ ft 5£kaa tJ| «ffcAl(mi fid) fffMt M*l^^ %, 1*, <tf fc if- Iriflrt. »l Caawn % 15. c*. ^ crtfauq, 4>|cri4 tf«i ( iw , 
ff-^- eaMffiiesier tetQ ^ tj. caMJctftoc tM4 WMfttttJ % i^ t (MrMctf N »*& aufi tn hr ktfr* 

£;? tatfrcjiyBtsiiw* Wnec^mt tt* Ccm Scl<tc, fautc Di^n &ti^tkm tn vcif^cUoc^tii: tub he MrtuahadEI 

M I - - 

KM T.tt ifS- Uu Ortc-> irbor- Cmfl ( ©rCtftfNMytl). 4gL Ttw Oregon Tree, |2 *- fe P*^o folo pn>ccra f*tii arbor fit , cluGjue 

^'VTOift/^. f. til exemplar arbom, in liorto 
^wcstoftlincdlicalcoe, fecimut; alteram VctDjh 
i ). i. a CLVSJO muLUAumus. a: a c s 1. f^icfrr Kniffl irdift In Hum Qj0(ttldr*< fcfcr 
flrcF* fw ^Mffir Art HauiiAriTun , Die ffilunci 
bffitfmflufi(>riiuttdfrn. S)ir ftWi^tioj fRo. i. 
i|l Ma cttt€m !flitumc fiuff tein nK&fcmifrUn ©arfen 
ju tDiiton, ?lf flbtrBta a. ^. 4* fmO fiuf tern tftll* 

3nKdn. 

?< *©di( EDiUtabuf in t^nftr&lrjfcfw Femmfton 
tMtnSiUttri un&mlr&fut od|wa*p (totfnfno 
ur^i»JMmmcniiflKn>3f^'ffn ! j mib fai ^urctfcSf/ 
in ^f^ Te»c)<n fKubr , Jm ^turau&njcrfcn r ub& cOm 
SRien t«u QSiufpuffcn fcsttai. Gs tcfotiiicr tj* iuN 

♦ WU GEX Draco AA Afrffc. 1)9. Bflfc a »W8- B#- <5>tf* if- Patmt B«r6. /£ it? 4 

PHI SPEC Onco rjicra. J J71- Draco itbor Cfaf. //tf. /- 1- C *T. p;*. <oc. 7. E- /- a 40*. R&u 
<5J* Ccr. ictj. PjtJn ifii* Lob*Jz, IL i$\. Patau folu« Icngillunts pcnUuli> ab^uc vtJo pc- 
«c*udicc ^ibrocnftis Bfoh //- I&- 3. Crtfctta Mtdcra ct infulis Cuunoit, 

u! f*^*** *lr*c<*nts » qui moUktrut venditur* tx 
*t*temitiibQr* t cidcnKjuc tttHringcm cicxfic- 
*j 'ftu> adrctSUtur ac wi diarrhoea » flylenieria* 

^Jf^C, tlil^UC I" .',. \r. ;::n:; .:..; ij' ^ pfOpl- 

'i »iollincciiknr<shmutt ipnjriwi* finguinccn. 
«>uiJcilwi«e fcorbuticia AftODJ medc- I3L *«« I 9 *n tij-. F'* 1 '^'^ *™ *fl*ci&U pK'ftic fpceUt , <r pt>* l^fcal*** P* net **otimur» r:irujc m«aea « *< 

* tfcfci*' ***" r * ,uin * u " 1 flu*iuor inpfj«ti ffec^lcstur 

1 !»oEk**^//.ii ti r^ icof*Uk r^« 

^' ** iVi,/^ '***• Aa**i*t*fim Ufa « t*»Akt tmJf BtrndKrnwfMMMHNiNwbiHitv Ham 

:•::" - : : r-.f.t' i"\-.^: '^:o(ffimit ntrt, i]\fM«Um 
&Mf<&unf truer fclNIi dU «M>otl T!|latii«- <iU5rrf[i<rt rf 
f^r^ewtfr, «drcfiJ»&fii* ^nccnip«bcftti f*t*f mstt 
UNoMcn* tttoxcfinto* ewiKiNTtcnccrNP^owr Hb 
nJfa^to"* suffidfltt etuiflffl, »aNoi«fK <n »** h*«cf* 
JcmEnctsmmtC^iinM^ |M unD an^fTCl eaft<« HtWW 
Sluajcn^ pjn<i ccecnaiT, 6ki e<n t(*«ycBi ou( rwrcm 
UrKt <«| fifro fSI, iNtNii Nfenta* Ml ©Jttjnc« wa 
Ma SfJuterfcnncrn HfdMflt* J>m fgflJWfteue uittc 
Mx. Med. flMBMtifa uitttr Ma Bcdtotn map Fl, 
2«t 417- miftitoat COMMELtS in Hwt- MtfhL n- itj. 
TaK **9* Oc«« at Ipc iadici lil^ucfi pofuli (*Clo accoftrt 
H a •«» ; I L, IMfll 

dun, cue"ntturjllmi£flkudinc><* i- uWlUV.NfW| 

« r«h*»td<*ur. n«o« nun* iiufcuuni Ouwit **£***«* fe>h Differ 3*rii< *tn tor.it* Ud«, UV*«i, t il? 
cnD H Nt DORCI BH J""* ottwif-mnta XeM l'! * ' 
(i iui &kU*rt* Pit « WffiiSS!? 

TAR *S9- Ij** Aftnan ifegUunm cyclamtnts folio. Crra. ojafdirurj, e*ta«&*ntttt|. Ajt Cyctaa 
leaned Aiirum. i, l*iirrtl ft* orciter dit>rtOnirn altiiudmem itvli- 
ptfeicur, folia fuperiti* fttuinc, inferktt veco dilute 
rfrejtt » *k«* I" 11 "* purptirei* 

i. In lod»i crekrt , rtoretoue Mb jo menfe. 

3, Kidis cirdiiCrti ttexipfiirnucis ct diaphoreti- 
cii mcdiciiflcfttitfttliwiTjertwr* ct mmaJigtui ct con* 
wgiottt fconbo* vforpatur, colicis cXoloribut medc 
ftiV , ac^uc vcntriculum rooorat 

4, SOM, GDC, Vid infri T»b. Jgj. <glitt(cfii^amobim^(Kilet | unfrl, ntaAtUi 

>. Giriwd:ftin*tt><(l;Jiit:(H, uo&Nifolft^ij. 

Qtilteoi ouf trntrno f uno in aBtn tvfortt;rc ix) 
ttiprcfcr.orii $ub«n fcWntob/ fit wmtttoi u$ A 
Cute, uuofldrtrt&m12te$<n. KOM. SffiC SctpcftMra mior vcl nigra oftic &rf. rt-Jmt. Afttum «rginiinom pjflctodwe ftitaotuiHla, cyeUmiri:f more rmcuhtt* Mw\(* iL Ox* 
nitgjUtfb pcaobtb <?io»< It f'irg* 161* ftfK*. *6<* 

M*. Dt Crete Ireiut A6f» , tcrot dcI»fKJt**wn n*fl- 
fwii»(*=i . £&unsi T *d[D*^:ni incctii Juimuii Null* <n|*4 

41 ^oiMittit i«iwjw <wm <»d«n ««<nl« vi&iof* Ctnt* 

drefii ctiln COKWT. ?4- *- *> MOKtS. L C. T»t- M|- 
« t Un maiden ci rtftlfTrmU htf*< fcJi* • qujc in iniflrt 

out*jM- + 3iui& kdf^Mj ti no^U cudatj, bonixnea multmn 

jtverb fu« 1 tt virrini*n>c f!jm*c fotU wo*< evefjotinb 
m*4*bi* <0c . fcrifci? MOKISONV5. Qpim norjm io Jt- 
llr.«it»oT»c f^jn* nm, nc^df S^uum, cycticntaU fohU I*- 
imibn 6tyttb*t41tntH. tx VWdlMI i*»ert fttvU* «- 
Pint* DALEO L c* io «S)wi±ti nir t n odli dtlum*:«f» «i 

5<wn«m« o4(niM Infi^nifur. Id«^t «ii»tim cmflr*^ 
«H< dtWrc (««;kiinin* foil* f«n« iu. \i\ <t fi^u<i Iq* 

duor, DutttX *Die» Jo*0«ipii ScrpfAUrbi vir^iniirtw 

iidii vfodttuf^^tufutn *Ji3. b^io co!ok im^uiti **/ t * c 

Kt> rftfvmtttir , alb, «l \c(*» AiilUl^hUc <tiulJim 
ici pr*«ftlrt *ft dkitiifi Fl«*<ftdi m«do So*e iff* <t 

ftu^o cum vbt£*tl Afjro ecavenit nc^lrj t d< e>J inf*fi« 

m ■* HNfe Wc 

Jr^t f&xnn H*ftr« ^*4nHa«hrflf»ci»im^Jtlotrjclrtctti«, Hn rw««tj(r t<*. it j- f»ww- Uxx. $}<f. L 44*- 

cvti Uafclftatfjft t« <ui< (Ut Nl Afiu lq, t( faa pi 
jej leHMKAi £)cnnfcm< wn&ttiMirWrt JftcjfC53T«V 
I14 siit Niitllrn tt<tnn. Die fff icnjfl!f< Cji>ftTii t 
COKNVTi p. ^4. MORIS, I* *. T. 7. f* 4 W If* ^2 

((6c Mctmrka. W ^ tt N*"< W**"! w SHS 
fi*ei 3U(* cj^ HOtuSOVS ^ns<fTt^. ■*SBH 
SftKMni4fwAi IW( itr(6<l tf ff inrnrg |oW 

e^munnw «tk«itoc>m v. 3^: ka rjs ?™- *- 

Hi u Nn at <*tMm NtRt . w« ^f« ««*«»« 1 

Mistari c*r 2:fl(Mltrtcn Wl **■■ h 
Nil. »*W fiaft |i rst*I Hi SUM «W e*r |*v*-T 
icTwinNtb*. Hn Un ahtfttfttttfl gjflgg 
Bmllf niffr NflKc&JW C*r ffitf*imaifft« ^rS 
i< *;**„ wa vfrnt Td^« i H £« *£ ss g 

.,:: 
TAB. %to. Lot. Agout ScytJitcus f Boram« Ctm. iDcfOnKJ * tflff ©dfljKfr tamfr. ^ 1*< S^* - 
4> Limb. 

1. Mufto* <(t, c^i radic.bo* fHcum uborcamm 1. 5JI*rrt t iB*m<ffiM5i ix«f*««f jWjjSg 
wlexcftU. fttquecoforeiodauu bcu^mhabct, oft ^flftrnoflum* twntfi* »•*(*» 

a, JnTmaruetScjthiireperirur. a. Wonfntrt fdbfsmlrt&cc^flrfitfiiW^G* 

t. In finoiinii diororoque htimomm fluxionlbu* %. '^tfln b&l rt m ^t * n ^*? ^a^S* 1 ** 
vtifecenfeuir, ioquc receau vubtrc vt [hMkan «lu( un& flooewc atufir, c*»w*-* w 
huditar. brt friforn qSonCtiL 

4, KOM.GEtL c ^jfc 

T. KOM. SPEC Hiou-tnimal C ForameZ. t^nui Sc>th*c«» Pff*. t6iS^ P*?™S|*l»»* 
fit. A^ousS^ihicus.Bixomt^ri?, I 4-^ M* 'Jtfi *f- »» Agnu*l*mn« -**< I 
«2 
J.*; rcsid-iti fwinn V.fftei, 


to: 

A| ti.Uii jJmfbr ifttfMtftCn* 

K ^EK* KAfMHTIiVS i* tami *, «., alii; 

*5?Stf>TISV5K c. p- JW. <i HEVClllKt *W 
^^T, I'llulif vtroci »iinMkid*hJC plant* hiflorUt 

Lfoiittpfcai mifoai « a rouJtit vifum tiuiradl 

, utJMi *»t ulJ C1 -*'^ tu *$'*** fimil * vizier, 

^1 K jJ<iei^Ur RiwLiAxNbnttmqtiaau* eihjbe- 
pj Muftum ton nt&ralli* pro cijiihjc Tufu j**» S"' ifi a* ■ 


.:, - .<"■ p .L-' |!.\Li:Oini'h;rmK« Fill- KVI.AM10 w& a-fctt $4t«rfnftir town fiA ft&il ttfc*» 

«taM>n Srnit cui Sitt, Ja&r.lifc title* jcatm Uzml 
tm> tic rctNmaNtf 3r*tt am t*m uRtttl hufra rt;l* 

icm mi a ngri *iuja tattattt. 3* cf mam &:t=r- 

iKtifl W"t f i/J*t> # vniHfa?jHnftlctircf^|tmt* $tltin Err 
t«riih3tt KAt.MprEftVSlnAtran. p. far* tint* fltfrctth-\Ti 
trtftii mrirfra, Ml Heft Sit* »# wn m thttf *«, 

Wfn :c>n M tmitliittn una nfwMirocn Hm am Ur. 

fr:tfi4h:tal, ^MlfftAuffcrhflta VALENTIN.!* «. p. pa, 
Ct;& HKVCIJFJE Pc u. per. p. 74, J 11 ^ 1 ^' 11 '-^ &K A^flfl 

MM Retort :±rn* ^i|ii:«uiw tuftr $(eatt out ^kUc 
fitajM HfEfltcn t fJ omen eir nur f& »» I , M^ tin f;^ 
*ci 9iiM(n iM^M » ir«i! Nr Mtu MA «fnen y_-m^ ( 
ptr: iftaWwKu, ftfl Die H*tjm*<fl(fr^*<3fihcB^(* 
ptltMta l*: MM wKiffcftira* rt& OM Pi*lw <ir[tUti pt;» 
brt; <Hd ntf tit fr!M Nr iw^ ^f^ MtAMfM IMW 

^A(:n;nc )» f^m trnftlNn Dl Bcnm tiicir uttfttn JM(£| 
1ttt*t, dUcfM !ii*<, Qfltc euf ar.um ^fnq^i cj^^c ■* » L '' ll-j i;;i 1'" If :":":i.irn pr*;«'kKrit ..'. ^V< r HES In 

* Jf^titui* tirh*Joi <t cm bx KUJNIVSin fcfipiU 

E ^rfc ttovirc.Toni.1 J J. p. 3i^« ir/fftn(iti*«n|ibAiif*tau4j- 

r' rtc^iUO«mcAV«KlllUSNAlW$itffDIOll| »|U- 

■I ';„.:.;-* »anrt:klfit«t««KllttHVi;Hr:SHift. hm* Infill. E,^,. 

«pj|^^ i!«, \Oar.J NtiiA w?ufit M JMir S;tr;uir '-:;..- ;vi:{ p r - 

HuH'f to 3tftt«- C> ^f Holvptitljiim. mttttn L1SN£V$ &m ^c<f^!TWl Bcrimcr 4(i^ra f lint t>rrfrlha <mc, 
mtW** 3 (wicW 4«ti<r -rcUc ii^nwfRC 5&uttrf iUftttfiKi f »K« Tfifliil^ 1U 1 / "lift J n^: inMia fitf finuttn £ltr# ^ m 
1^ 


rf 1 1. ^icffr QJiirni iraffcfl nl*t oUj^reE inftiRctn 

fa grtbUng bU4tf; 

]. ©w *£*t*ifitf» ^" i! nian fur MCftK RQ- *nrir* 
nicnD, unl> Qhn atrttnlhi.^ fit ftmM Nn ^Pagciif 
unt> ticott In Kwnl^m uuD p<nniltel|((bitnnc{' 
tyttt*. Qa Qtft lii&l« un& mrDfrt hn e*twi&, 
niBfiHtVt Ivt Sauloitfl t un& ivir& in ta»en gi(t\r« 

iemfoi3crirtflaii©ra&fhoLvi],au*^§lfi*Me f 3i;u^ 
twr ie&«n. ^n fm?lp«hfd<ii ftuftCI Dm tu* 3ydjlft 
ten ^frt Ciiroam*S*fl*ilm* in^tct*cn finm <2?nip 
f«cetUu»hin@afM wiBQaun twtat. 

ttit). Xutf.M<f».i66. ^pp.141. ICrn-140, BeTfrrtl^i«- 164. Ctttw /*■**/.!>>, ttmF.Cfff + K*7JT- 

tH)M,S>H(;. CitruK^p/^iW- C**r*iHi^i8t*b. Gf/r.0t4Mi+ »D» »><#- «*» P™« ■»»■ 

fafiu.rl.(W , .M 4 fi(»r:i]6. ^far.»d.i^ 4 4<(*'I.?S>. ««) *<tf- W* '07* Cimi* wtiolis gweiJibus 
WGwf 1 ij. tkr*« iriBli Trjv. ioji, Otrca m»ki* (. medica K«& M4* Of- 1461, fw*i fC6. M./V- U 
«S,Omainihi:m*Umctlki Ciw.^14^ Owia malu* *mtan* Hcy.M/.lO. Circam iu|pnnam 
^W.//.*w t P*r^l4K Oj/ii-11^ Bfig.rtft'-wff.i^-Mal-itnwtiica Dorf- 779< MMb.tQUC 
^4SCNUi»citiiifracWrtciiflcliofi7,^/-s»4* /«iw^M»»^-7ei-A[«*- J*** twi. Btf ; W 
"" ^Cciiwa, R£vc)l.if«)t.0.ar^(v//af.F.^/-^ Malam ckrwm \-ult»« Fm&-tkjt> « f dB. >si. /jf- M*h** citr»9. Gf/tt. vSuroimi ^ ^auttii 
g'ari% ftriCflWlw. CjV. Citron* Mj. Gtrocn* 
l^Siot^n^iniproccral^iibormpitrio.blOj 
iiiMicmfunc dilute vicUia^ llores albL 

tblofiio^iorcctcftitctvcmo tempore llortr. 

j. Ctrtrt fitifttt* inter cxficcatfii* calcfacicnA ct 
aenAinntc 4 mcdicamiai refcmir. robont ventri- 
catehti » RU.<*nti ac pcUSkaiUttbus morbix con- 
Aii SxcdH emsdem refri^crit, Itiilorcin pfomo* 
w,paxOtr«KliU t ctin i^bobvffaluurcmcnc^um 

Ca Semiiii cloilecn ftitfcnbumur virc^tcs , alt 
akixes Eintul^c anthclnuniicac. fn oBici* Mtla 

Methci mi* i «COswncti.L^.Jc-/M43» 

'^.Ciirb milut f;;n:re cu-ti AtiTioefd «ift; CatttCBA 

2r^*i l " ^** HiMtut cu^eot ortwrtt Idem ell, rjmi *cw- 
j**«W irtuti, u bin fin). A^utj, i&Mplne kblftt 

■j^ntaKww. Pcii#U v«or^Wi^ilni,ffJwn' 
*J|Hst- <?tf:a.vrJ U[1 TUr. FlOrt* fttnKtti* Taowtfa Cuplnata p*- 


LTi Jf> *.*ro iU p<* :ri:Li'L,i .setiiAn forundem, rebate ir^cdjmtnoJ* 


"< tc aB*. ft M Mt- I«f* » BW 1 ^fS if&TCS! 

InaVtH fina>«r f ua> n tfft-ta frt ^ Die ^ ;t p>< Stoojtiti w* 
a<t i a?it a«t Wt CtSimnfl ant* #oui: me SlJtr«- ttf tf*f 
tihu ^taaft MtkEKtl* t^ tot t-a«tW-iwta ^utidrt *nf mc 
DtattR MfliWt*(bflh4fiitsT.ttffl »agrWf.WIS 
BuKtulwn dtit,n<!(< ftKWlKfftraitf>,f.t.VBNTeiit«« 

SSaKSra™ 

a» ctttaWM aai Nn WaaSftf ■■* K2ST2 


; • 
tfwttkft bi M mm Ztrtmm f. 


m <Lrq| isf p,»cflfM. MmilmtoWM^ifaSA 11 >S 
ifr, vti4 wa rem Un «t ttt4 j,^ trf25 ,a ' j*^ 

nmter KJtrr ; fethin ifl nufrt fur ca c f«J. Swfi** >* pin. Hj;c t'fcbu wr* QU*n<Joqu« 4*&itt "J™ 4 flo "* <h * 
4ttiZ-\ <t iufottunJi rdhpJi itttcififif **!«*«■ ««■ 

two U feondum tururatn jeddk , fed rmftiiw mo'*ft cfl 
CMtftinttlOi«t<kfcfa f t lBci(nili rwirHll to«i in tfuunllif 
Boitfcmt* qu^rf* quorum frj£n J *J<ft <of i*t rtutocfltufn m* 
turifiu/lut vd la pda*) foimitifHM iim fupprlmior, y*I 
in tijtlofi icg<ittk*4 inpeditd*. StnJncit* <iuu>vL«fi Cot- 
<uljm fiAit/f* i. (Jul tcnKlm p* Ju»£olit jdto*cc« ft«ud* 
dl rtom froOm to frindpJ* vlrMta ¥♦ *. f*0« t Jitu* 
ft.*). meb«n4 T ctrlwi Afiuo titphmtnMftc&teej;)* quiz^c^u* 
£l4L*fj,it hiilidtJ «u$*6 «l «t*er«ilau oifftii **ro- 
itHi nuiuii9w« prata »4»odum tAfMrf* Mine pfcf*t 

wicmci rcccftfuuut f«lfio«** In omnit^t veto <ort«x 

vitccK* Krtult cft t <»*«*»& c*sJiJi T i-i vtrl) t^i«I)nnu 

<l*!tl //# l> f - 6* 7« c< Jnit^rum ^ficilum ttor<ia tf- *. rdl- 
cuii «tn;c jeccitjt idhu; moat ldui* 
&ti Hrft* jrtfftfl W*(«u KtlUi in Ntfrfciittnc 9fM a**«N;lrt Ifl, cr* fctlr i jrtiiflu, frifcii< €a.»a i f fi» aft in *iw e*< £^ * + w* m Ci ^ iW??S TAB. ;<*♦ UiJJnKmiirtiJlut. Ofrw* 
Tew, ^/i^i Limoit JfjL LimoiK 
i. lUbiai lucc*rbor auraniio limiltilm eft* Vid 
Tab* }«?- Folia ciu* dilute vitiJji. ilore* ctnUidi 

j. In Hifpinb tl 1'ortupllia crdcicjloixiqucaefti- 

), hlutlus Limonwnim refh^cnotem ct vciHfi- 
oik> grattm viituicin ^xiiHttciit, ic in omntiMit ft- 
bnum .pc«rmi. utile* inucniuntur. Pracccrca ct 
In ctfruio, ct uratac U-crcUmc imi>ctbu, cotiiJucunt* 
Succiu ciuntcnit iuni file Jblinthii m*xtuv in vomhu 
<t %*\ roborindutn vcntncutuiD, ui c£fci*ta mc^icini 
k'jil-ti:;. In oifictni^ prufUc iytupu* ex fucco ( , Gj£, Limofiics | Limont. Bdg. Liinocncri* 

I. iwfrtSMUl ift&«n T>«ncTCTVn-^aj a 
QBkMc ftbr Moinb* ^if^ ^« ?*?. ?« t i j^ 

bet &tn:btrt(iit 3Ro!iAtbt &r# t^Pn-ntrtf. 

nftnt^unO In alien 91t(aitfTCtSHNrt«ii>fr; fe^ 
fen flufc im^tfiii imD Wo ^nrtcr^ac<iiEf5Umji 
Sfr C<rft ra« gttmnuib *<£*!} Ntmittt wrtcii 

t<^?Ra*ifii* jirrii^inft. Jti Den Otpei^rf™ ^ sa 
i>otn*>mlicft tfin£?rt3pau* hm^&fl^ 4 SOM. 6ES. MiFi» Limontj Rj\ MfA. i J$- Wyl- /A i6i<5. //m» t /^/.^4^ Utioo rwrt.fcL 
Fefrk If. 149* fitftfMl&itfti Kirp-p. 141* AYjw. 14^* #**#. flf>J«/- j if, titfu* vitLTtb, pf*«(d 

1* MOM* Sl'EC. Limnn irbor C^/ 14a CorX/Jtjf. 1&3* Uffi«ne* f wjj. 1031. f>fr. fori, i«, t#i*c*/; 
I43. Limonia mill Afj/f&. ic^* Cw. £p* 14V- bimonu malm O^i. 77^ J m &ak* i ty*. f*rt ikt. to. 
1461* HtiftJniJ. 10. MalutLctoonia rjfvrv.tj^. Milw* l.imonia Kj/* l«l /A i6f6* Mili» biscai x> 
daC5.^N>^' Wrrw.rjiff/ftaf.4^4. Limon ^garii Ftrr.tltfp* I93. T^ra.tit. ffK7^ /A 24aOtf.11*, 
toff* 141. BtT%,tt*fta*cfii6f w Liu<> vifi«*» *ft «h*r, a plortmii « tl »i;ul**« gcaui rf<- 

f(ripT*, e< *d tlj;^vv<Jiiv«» cumphf hie c4il.n»i^ P<o- 

Jumt jiTersum kjMfVV fninit. foJJJ* ^;i jlJiL tt^n ftt)tH'i^:« 1 
CI omncm, ^uit ir-unta ^^<P t d*rf<ft:>(|jm, nurnlfodo fiu- 
ftoi ntinar, cim crjti « Cd-4'4Ato« t^uri , <«!« pillU 
dtor, corikil irMilut « <iykCvt pntpj conftilUwnr* NiC 

Kic m>i*ff conftibtct Inueniunmf, fcj faporc <i nu^oiioiine 
quo^or vifimt duuu** Oninci veio v^tkutci nilonc pii- 

ml oriui *dCitri«a> rcfcctnclH f-n\ C«cf. ctTi^ pp. 

tm M all ittafjHWff, ls SEflf«U*4 ttf f * «Sw Hn'(fun0 p (l<r tetfrUnt. tfl iftflt tw t*rf«t All ciittWfl**** 

cr;<tirtr.tnn rrf itirr, t*^ $Ut 6ctic*5 cur ftre y«i!t«M 

ttn Urtti f^n>fltJStNrt t:^ N^Nt Mrir«M« 1 ?* n f 
€4xik Wua tm&tef ©^:Lf Mim ct^w =« y - **; 

Nn€.ir;tunr<$nffl. E4oW *KJ**>«* 


IBM 

i 

S! 

uii- 

Mb] 

Ml TAB. 3«j. Lif. Patmiolcofa* Cm # CkAI#^abn*fBaain. Crj«. XV 
fl^* Palma mc nor, Jtal. Palma menorc. Gj-U* Wmtc*. ifpfi r.^tTh«Oilj-PAi-Ti* K Satis crafla nt in patrio fblo aibor. cuius folia 
pilftlc vireim fnkluiqiac colore cum Ii.gUiit.if du* 
obu* convenient. 

a. In Guinea crefcit. 

?* Oleum ex fruclu huiua trborii prclitonc cSci* 
turn, m omnl dolore ct ncmorum ucbdtucc, tjrt*- 
modicis memtrcrum motibui ct contuJionibiU unJc 
<flc dicitur. 

4i KOM. GEa dubkim. »—*««*' 

c. KOU.SPEC. an Ergon Tt.^fr^Pr^/l/.pjrf. /fci.Or. IVimo fimtli* cxotkaoclaoa, ^H^Vkcc*' 
CmiTiifru<lm»fricaninCfi.l>w. 44fl. anPalnu ameriona pcdiculH ctfoliorum cirih«m** ,fc *^ ^1 ^ A 
iimjiJpinis aeulcata, fummA apici&m leuiter (erratii Pl*k*. Atet. 2^6. an Palma cbftibftrt * ™T ^ p^ 

«.^wr^,anPalmaimcnearucraffi*r^iic.oelol^lJfm.P^8^^ F*"' 'T«&»> 

mcp*mrt,3i4 t Palma folionjm petbcuU iniuttfii.u^duprufiiformijlut^^ r 

E*i4.Ar£aflS.Ei3u*n Ojn^.^frw t a*. *S* I. ©krfT^ffiD^i^infttnfmQ^fffl^JJ* 

^Ijcirdff ?!rf ^<i^f* ^ . . 

a. 6r 10MR «uf ^*r Svftc ton J »«* ^ 

t<notr?:rtp*n,SwropU^li^^ lltjeu ^ 
gen |tit UcrJiu) gcbAtM* tfJ , tt**&* tart™ pliawm ^ M«»e vulpo 

/S/ Ltorf* nooi--* JVhVicM' &>w»t*i* **gniu , j u 

■ j.**x <% SLOANU Htfooa J*owfc**ifi»ttuarj f ct 

^^Vvf LUA minu« aucnuudm* ddlntio IpKit.vt] 

h 3uiyMM%Td»dm>diii iw*wpiet*m twitting 

jii*i ffiAwtn ntictett prMparjtJ, wiUm una in ne-r* 

'" *.".V - : ■ j. v'< 'i ciplkufo.i* ii dire nc nut:, i, cum k t- 
t * it;* ^ kwt*** <*alHJ«Ml p*im» fc* Ipctifiut nc* 

Attttji&jiJinGMtJrt C*J. SLOANEV5 L<. innotl- 
iii rats, c*a» PALKVSio SuppL l hjim* «X<JUuit, in a »* «frfim<t is rp(f;<n, N.if,j XutiEcrSr^ifrti r.rf) ru^tjur £nu> 

Ct y W Kit. |itu]c, rr.tlf MCtn,uflD M Cur of « Bwftlil 
SfflP Wtt<jU1lr«ii gaining tut* toffoamrc* grfdntuml; 

TC&'tftft tints Pr*£r*mro* <Mt>. t<Jtfrrt, to jn*tfrmi^<n 

L?-r.|[: ( njr ;:ri1.n^. 'J *<f ;:.:: cti^lta. *;:■:;:■ r;^;:: citf :,; 

Ptifrt S^fiffiniiwitli«ff»fii €fftfrunfltofc*tt,|iJro*ii toman 
&ii^ftti tNvI 5<c £(aiw, to( 3Ma:t ( ft* fringe eioatcftut* 
illW out UM Ran !<.*:L £ iiul No '^htCunwit ttfccnca 
u-& :■;, ^ : : f«L Bm tea $<w ?:ti cr tutw im Hqqj||ci 
ont«totr, cfi^iKirhc £<;i Sicanrc* i c.MlMt act<rc 

AnVVCUlDlk lnSuprI*rhirnhp t lfo. i:r.-: :-.:■. ."-:::; 

vwfafS. r e M,^ W* Mimltt*;ort- (tow. SHInum. Crm. ««• !(«>«{ «, ^L The Miminkc, f££ a Mudttcoh* I, Qufculii rputois ftorc* inliUuiu, on tci lcx di- 
ftoran ilirtwl'^m refenim ; lolu liu lime, futuracc cbtitjtfctjr fat& Sot ft**, toe <0laiftf (;u& bnu wft &uti* 

cfdjt iinti # Dtt^lumin mis. nta.rtottquccatklidi, 
t,7i0ium Aittimdt Hifpinu.italiaccTiJrcifl, flo a, fSfin^arcrkutt) ift tjpantcn, Stolkn oft to 
itaJcro Fcbruirio mentc. %uf<fOf « tiufeft tm ^enraftj. l ExttfiK pUntt in oma) ioHammitiiXKi tumefc- 
tctd^ <t •iidurfttc iumklt*i;lamluht ^Uub*mir. 
S^iAixcum citmlcm oculi» inlltlUrc (bkm k quo 
r&x (tutor corumlcm mit*i-*ttir. ^tioniam vcro 
*& fdirtt ttrtw io Ai il'Ii- ifHicnitur * loco cl\n pic* 
Hjrtrxumu* *tBj>bciur ( ut JDUOpitWQPa* TN uir)>fliii^iwOat: ${n,bi»>i,W»tf>(f*irultlcn ut;D lauf^ukW^tiDrttirli* 
ten l^Jrusjii 9(brauct?a» Qitiicx talhit tan (£aji tn cl< 
5,u^tt(r4pfeiti,wt*rDte JJiijcur.5 ftirtK Dcrffl&cn-* 
5U<*1 D-(fi s J>rtonif hitr i,utau£t hill it jcfiponi tnt i >/ 
iiimmt man cj«nnitiflltd> fluit t«fdt<n (\vm (Jnmprt 
unia toVngucmum PopiJcon) tea ^Biifffi'Suut. 

ito. l -Jl^,\ X»w (0, ^Jtf?T. .V'r;&.f 3, Poof. MM *7* l-w»-C«*»- J b 1 - t*l. *K ft** tU- A0J41}. /f'J(i. 

f,S0M.SKC. Xlandngor*^ ff«A 614. C^Atf. Cf/r.WorMeS?. C«rJ,iirDiofc 67* k /W. 4^7- Man- 

fcpmi n H ;r: l'.Ij'i (".:, :. /, L d :l.;. '. \ j.'m'rJ ^.urJi t! EBfl i m* ^ Viv H f f S I ^. %' I odll '.tin* QUI 

l^tttff.fO^ jc/*:67. J. <r ///. 617. ff /mnrj'ftr. J(»- ff^l">"" 3^* '. 7CS- A-fc MioJr*cora* 
miTkitjitKr ^^744. Mjn In i;on />>/>*. i&i. 7r-i£. S9C Mtttb* Js*>* XAro* 979. **f^ # vc. £*w, //• 

U\.$Kn.?C. Htrm>L*i4.&X.iQ$. Botrb, //. 70. Ntljt* txJ. ItL 14* *^>'. rtTp /'* 34?* ^»rf ( *- 'O. 
IW^m fni;ltt nuif>re A/ftriC MJt. Ovw. ///. ^J<- '. *///. f. *./-I< Mi^ragorA fohis moUibut fru Ai Rfl ' 3Kj(i:i*i «fofuftttut pUmw rjJUi* fKtfffjfc emiU 

g*MlLU rank<ynt P AniKl h*« redolent fjlmU* U 

■*«■«(«, Ncc ^tturti, InwMWcni hoaiwem r*fc* 

^ : - x J ■ t .-':t *ll'. '.^inti n i.i'.i^ri.iT ; |j . i\ .11 ;i - 
$ <n *» o ^S*» iM«<!ui» fimplcx lit » lOKf^um n<^o 

*«»! fciSJi , 6cpe ctUm l#i* « oti>5firid*, imam ri< 
■^^tuiVn '.|. lt hlrfdrj, n-nnc fifiiipna t i|i&jnifo^ 

*«k K»« ti f«mwa parte ctnitili Kti», in oicko* 
**»Jtfo w y^Mi^rj; inter <t»>* ct «*»»« <ju^l« 

™t»:,;u!i fiEnrltcet, frli© viJC l^nflorcf, Hp^oH flo- 
™^aWi«n<» ft- ■■ C<*nff*ni M Mlk* mono* 

, p<t>to uoko ciadicimc, 
«-, mitpioitotsii ( in qui&^ce 
*i tttdh ,_fly|tt fimptkJ, ^9i«c 

QHhmi 
fjpniftn ijfiinco t«rmi< tiilP- c *' f w«*CimnioifMm|. 

C?* ™k* p^u itu KnUotmli (oatieenwo* % 

,*jlT*;* 6 * rci * ,lfl * in A**. * Iat«e* viridcr^nttra ia 
I «i fc |, tt ih ioffflwi p„te /t 4- « t-dicm **b«- 

T*P"«n (upcrkrett rcpixfcstit. In pulp* nitfu* 
^p**** lof^«a<jiit<r d^Teej r*»c« A* OHitf* u f 1 C4 7* f* 1 * 6 

Rate ' 

BBS- Ha« Iff (C 

^Cf° iS>«M /™<*i* dilijof no* Wddlt <Jt ^tctni cinvfcm it tCioavmCcl. CKOFFKOV Aitt+Mti* 

?*y ^pitn <oniicHrc fcoiifli limplifli<r ftribtj 

bitL #V '- ,m ^n( in doit p*rtrt rflttifioocfti hiuJ <*n- 
■^HjX "^^ vol£ft dkhur plJm*, r«ur>di*r«n, 

V tSlt 1 *!* J ^ATTHIOLO, DODONAEO j)ii»- 

■^iffiSr 1 *kloo f ,k«si(un<i*, * C BAVHiKO Maa- 

*** tytt appilluur) bdin rruduni, lu porr« 

flii 3TM, ©4 Mrt«tt Mtf sit crtniJ ftutra Wa Ml fllfm 
€4rtf!f.r7ir KnrnlSsstfc w«ts;o$( (Mnnfif tw hr j w> ff > 

Lrt>«ltfl«flfBXr4*Nf wrid WJK IfOifClklMMlfn 

cnctntrltr* Q!5 ?n^ tottiti Ittuttt BHtcWni trnb KrratNn Ua 
MhtlwadllHItra. S^4»iti:(tfctit^tfti^(o:;ifl,triE$< 
f:^C<( laMtml itnt C4<n hH nrftn, it: tttt S^f u'frtllffn 
fri;i\ iiuft tft M( ©t'tJit t*r Scruff r<Itt< trrasit rlflni 
bain ftOtf r4ut(tit(rt tffttSfrtfiUKrf Iri4rc;Frfi^i::£t to 

\;£rr;;-tn^tr.^flnbctlan;1tn# ji ^aVKTtf, tJf ttcf< tt<?f L'C> 

tatJtf^-tliUiJRii^flCinfd^tiJcrJfnm icwcttto ce^ tut 
thrift ;ctt£(£cflf(tr tiiohltr en ti;tit r (St^cCL;t<ilttff9 t dn* 
((tlii e((4ti 5tf iinS4n:<n5<n fiifc:$<n rju^*!:^(iiv,s-& rtnt 
i:.i::hit* J*.--tcnt rrti" <i £lttf$ Mf. KttJ KBUtlttt £NiIc 
l4f|tTS;r|4Uiitf.(t4ttKfIcl-tiiei/tirif«« rifmmailtaM 
<Sk*f4tr<'^t ^(jK*r,c«I(tctM cintrttt tr: ^rn.-j Mtea, 
tr?c*(Ttii&tiw tcn'kr HfflfltaftANtattHtftifriSaiNta* 
tc it. ^[i ;f^f 1: Citfiw, (t&rf? CrUiclt dti ttf iC::#cl, tpt Rett 
Ktf^uNRf rrMttt 6(f*4rl, ntlfbtKi^t tirildtiftf, «T* t'j 
W«ittf»c>.«>KKfl vCtrri»ftJ)M< MnKmcrAgi ;^ £»i< 
IMUMioufaiil WlWUrtWt* hlmWUkSffit 
Ctrt(tIttnaLltf4lfl*Nrat(n itd^r, rtp<» ^^(iCft^tEtUJidfi* 
fiffi L (gfcrfttitftrntflrn t*Ma j. (Jinfttmiu 4<tNi1t(u ?JtD«» 
Matt** funl G MMwNfli N» ifc M lf/ n wit crm Jli fpk« 
(Hitrttfrt finfrl* P<rtDBMf*f^wiftotf r oo-Tniiha |UN^ 
EEflOJ>w 5ti4<fl« ivi*^ MMEfeR-ii* iiuttxti, tufcn.ru, 
tHrtM w *«<* S**WHrifft €<tUiti ^<«< ptir 9frVI. Pit 1 * 

ctJ,ttf jNr crun H-** tOton«at«> J« «• uptrll c- 
Hc fyttt (CM *■>** w rt* flc4<rrititi4f> *?«<«■( « <*TOt' 

Ntt <tl1tt # Vtb»-trT*l<l*5«t| NfGUUtlf* JtfMtKbHI 

Stti r f<Nf ?ru4flitfitrt tUU gcfivttt mifcliiftncN HI in c;cC(tr. &i¥<t«iHf tat Bi»i *<t iBipn 

U 3 tilC7*ROV Mir. 
1 ii#t< * 
I 
6*smns&sg£S£ S^SSSas rf<ta«!|t*<» BlJclmUi***ai/|.l. I.7t* bill atfflnnlrtr NMKT, Me tint ritttc, to* !C<l^h iii» ^Til 

M MlTlHtOLVS, DODOStEVSutO **m STfi 

p4«t£t*U4ct 5iNtf,/:ftr»tctf«i t. tAWiiMi i&T UtafM* j* ** Jngoriftvftu FVrtMttflr. €* I 
TAR. ?6f 

E*r. tf#» 

i. Ouii* cireiwr idquawcr. vd quinquc ito-ito* 
ificflditt folia plfttriiH fiiur«c,infcni»p*Itok vir<nt, 
(lore* (WHidc J«Ut 6nt f In cxtcrni iuu<rimc Unit 
purpurea viriccjti, 

3- In fjluis « of iw crrfcit, floMquc j; t cl:jce. U(frnt<£€twini« MiforfaAn (£itfifi«KiWu*- 

not bbfitf ton gouti Gomcr- 

j. |>. HVLSfc bf&imct fi* W feuttw Ml fci 
^Kcutcftrlfui al* cm 9>tmrt iti&« t« ffrrfcttj ft* 
(f nftn iJkf4»uiWiii iwld>* man Httptifritan co- 
urt. *9ta« iaftlct ef unttt fcu 5L*unb ' xuuci, d 

SfiWfc ©« fl&atfctttttt ^Mttt wit* *i3 tfofi*ti<> 
twitfa tNfrf Ct* *»(f*roir< &*5 SKunto grated 

Mil! Hff. Mta. n|L'W ^*K*^W^^^ 

S> Yl\ H4X.Hth.71L Gp*i.40$. I*IWM|7- W*»J. £M^>J7- ftifrAfr"*/ -«1- C>^"-S* 
t f S«M. SPEC Jtaitth mum ff/**/- IK "9- Auricula mum minor n» 17*. MA* « W 

B c fcuum Ucun« i3. ?!«». KWrih maiori Hocc C v**A m- &■ 
hiriuMCO*ta •«*• ^to«to-H7- Wrrw. Lifti. «A 496 Kuxt* Hsi. 
7l f.i. Pilufilk r<p<n* GVr.6j8- JM*.*|W.i4*. *)■■ * r ^ 


i, Sufcma Mm pUntic cxprcflum in ukuftuln 
Emu&bm* q«« fiKCiali nonUM hefpe* mina 
vwaitdf, fciprimistilhi^uicD. HVL5IV& Rcfatnr 
.lUa uncr plinth vulncrtms, cxlkcjt, tiUtmi^ic* «t 
"in omnibu* pwllwuif conucnit, Dccodum ut gar- 
aa t in tmribu oris commcnJwi (ulci* mt»or rcucrtt 
Lctfni*. qui tUofdli offltia fwrt. ^6^. Oxr^ f. rrcpcTi hWto^S^ tijih 1 ^^ V" Uf^iM 90 ^^ *^* 


£i */. 6>7. MzUMt&.%&9* Sptc.ILtCQ* 
Bub* Ft.Upj-ui. 0Mir,AS9l> BfffrB 

*0« VMIH fwil« d»J«f> <« TT^JpSic*!* f«il ( AiilTOid* in- 
0*rci Ctiluf io« furt*m»itl, if afK*reni *(Jnof Dwn Lconii 

nttiw ftftftn^* l , «w*«i Inter m>i^rtm ct aii<to<t«6f» 

tn , w*r* IncufnhcnfU. fi«*. i**«j, r«p«mf vi«tf« , 

MftrsM, K tallem r*Ji«tim nfattM 4 *. fcwcit, *(qo< m 
iwti r^J^i pw«M tW MJ.MM fi*;l«« « ««• 

eLnkrh modo Wilt Wrfwi. «*ii af«oflot«, in fiswlutc 

pimm BWMrfMnt,« flo«™ fillui *um MM ;qwl«m ciw 
r—> »jw / y: idotpi wwn ■ i^Ernwi p*«* ft. ■* w 
■M«iwi fc >, conffifirnu*, P<«bcc itfc ** twpfliM 
umr^roct, «i Id ulkc cocnmunl /". A f hifpi^, <i f^M-nit 

ir.^Ji AaffvM fe J- VlMf| W«M «*f*»*m **«p<i*- 
§ iQE^nt ocinaucln tyiiiinmi<Olic*(,ftlA?(«niit(«*J*m. 


in i 

ilft U RQJ "14* 

:u«. Dtrft (**« $tJ<ffN*if4< m*(RaM (*■ S * 

tnr* D<on cimt* eC^^t^Urr frflH^ irttwN »-*T3 

MA »NnM«i aNr wile Wairit i ■\ J ; r ;;^ ( t(t iMl44r del "•* d !y?*6S r (a * , « c I 


MIMili ff.tn|Wffi! 

t( h. ul M«r wtaM Wi'^I J"^ ^ i-«l*S 

£it mro ^fttoiiB e»H^»^*^^ ss: 

1 
1 

1 

I ^2 U* ***• H>*na punter*, Jf^Soiti|>cTvfvo mi^giorc, ;* . [fop-Lotf* Grt», «UfftWft .^timntorfr. CMfc *A»> #*?* Arf. llouft. 

Caff, leububt, Frfjf. Greet. DoniJcrttfeK, ; C^circircfpc^^w, colore intta flora hi 'tJE? < ? (l04(l WU& ***** "W" S«* 

«f»(Wl*™ unoertwlpufputfarfcig, tic £> ^Hiliw in tctfk et muris, flewqw mcr.fr Ju> 

in^cnr 
c itl litim competent! am iti i^^ *jfaettvt ci e*Mri«l*M virtu* SeJo wtribtii 

^v A» Meteor** 1 cjlorem ct icnmoziiiffl vnn*c„ 
£dmcdictta*poUi«idfcb*i»r. PRLYO- 
trtujui t mctlicinaftttiptrnm, Cue- 
treSi loiidcinque tucci pcrlicariic 

iSbara iHHlAi 
* Gk irAftft auf Den ^Aifcaii to £auflh uri> 

j. 5)ic {Mtfoun *W fur Hbltlti) un& ;ufttn* 
mcnjitbrrD jjchjlrrn , cinla^rubram fol*f in Gftilung 
frt Sarlta In ton $iebtr», inaleldxn Cu 4>«k uno 
©fftafft W Unai ju milfrrn, tpenn man fie mitt r tot 
9lrjttQ$riit< mourn. PfiGVOTlVSmfctafrNtcdi- 
am fiupcrum lijli trct> Uit;mm fctn ©affi &«ftt 
^pftaDje mil tyui ^flffCf txr Perficaria maciitofa ju 
WWII ?b«ltn WnifMli &M ^rlllhil tswit fin* 
nwij ur&rubnuf fMQtfflH fin aaottye* ^ittcl im mtitcfc tcrttoque parte pereoftww cua- 
ift^ic«t>enwm pjrirc foJct m riiarrruca et 
x ir&tciUntc* vtiliilimum, Kxttrnc in 
'puLttilEC » mttaromttiwubus ct (crpcatibui ^iirdJfaO w& Cit ritrjni JXubT. "SaiiTttbd} tacmt imt frcfltBftn Owtomt 

L 50M-GEN. Scttom R*tf. ^/rrh 179. ttjl. J* *$7* tiam.U*$+ Bat. 5*4. ftarir. i6t. Aim Ckr. 172* 
*fc?*|K4ls$f. JT«*rf'WJt S& Hilff.JIffo. 191. £ajW, 613. iffntfrn. 16. frrg, tf. ftan<f. 147. btmptrvivuin 
:S«iftMart. &??• '**• Jfcrckn- £>#• Cijj: 141. Un On* at* 444. fifcJVHS- Jt^>41^ H*fc(fc 

tW^SPEt ScJum JVjj. >?^. Sedum majus fWif. 31, CorJ. in Dlvft. 4$* f* ErfffBi 11*4. Scdiifn 

taScnprtv^-um vul^atc iiutus C^/u. ffort. igo, Scdaoi ™igir< r. Scmpcfvivum maiu* iteff, Fytyt. Atjt. 

tte ' ftil F.f./, (• Se*mi miiui vul^jrc C/a/- Pa*, 4«t. C 8. fj* 18?. J* ft W. *• 6%? t ft*. H$, L l%y. 

^f.JliftQ»«.//M?4" S*XIUWj,f-L ?ai&*8ot, iS»7- W'ViiiJt.iim. 317. r ^ij» jf^-d. «fn» # Lu$t.B*t. 

,J Mfoto3Mt t U&to* Bmb m h s|(* Jtt/jl, Jnf.A39* Jtft'.Wr. A 4^9- 8a<-ft r>J^'/. r*7* Mwvti, H.79. 

! :.4i.^i, il^err* 5fif. *S* Sttiiun rotitln auullk libcn* C^ratacotibw t fofcH dbiu /Mtf* /I^v. >?t* 

:.J w ,;■ .4.:. s^i j=]i r villi L.]lilbu*Kberticci iDlutufl bos fbllU tiGra faltplcc wpwt 1 Miff, (toor- 

rttte iH.Co^'tfco ftlltrt, I* b'cdtim uitjnrc C/i>f". /A;?, /f. 6$. Sccnpcrvivum (niiirt Ciefl 177* Cfr* lio. pjri. 

i[U -ji, £*. j^ ;;/, 369. tenth. 7Sf * Ci«, £f- $14* Ditf. Crj. J41* Stmpcn'ivum C Sctfuin matus cctn*uini 

i^lB^iHcion iti. Aiv, 1C4* Scmpcmnim nia^ C Settum maius mynhtfoluim ts'Kjt.b J7J- Scmpcrvi- 

^^luin^tkcfum ll itir^J Joii« JJ*i 117. Scmpervivum tcdorum maim JtiMi 16*. S^inpcrvivum nuiu* 

w> dcftKKai. Stmocrvivum foUsrai%cjltbu^camofiso1iaiiSi cauiiis imbfi;ic^ membranacei*. wyni* tt. atjf, 17 aa^ C*au ^i. Scmpemvum 
p£^44 

*^ >J tm» jcfcK. (i fotiii inwocfuM v«ffnt •cfl«»li, <****- 

4 t^fal.^ ^ ^ rt ^ $ t £ vm r0 ( o \n Ubcfitt fr»<* 
gj 5**™- J»M9|> diciiur Cum v«o tx^ f«I«1« ■>, KOCT* I7f. -Waf. iVfi. »l 
acts i pro^jgtfubui pttemibui ft*> 4t7* Wk6- e*f* 
£fft.A4*4« "•> 1' ff t *ft*ff. rJ, 

f°^^fVb^cindw<!(cim twiaU* diufditur, « Wf*U 
Sfcir^j! 1 *•' *- *->p»*Ct, Jllfillcl forte pofittt Jtplcrl. 

"^'•'.h ;«i4<m fi^Iftf, WtnMte pjwn «- 

KSS*****^*-'- BaWomnUfcofini lQCKRant t 

r / ¥ ■ ■■ ■ r-.r:m - ( r - -.; . J , - J :^1ni i-'r »-!:.in «■ 

72 c ^i^9)rc4ftiUc.C«ititialliinitbt/ , v ih*J*i»JJd- 
n r * < " um * u,ecn ¥a » n> J S *' ■*« > I. tll|bcPW* d,(cmftMWf«^f p(4t ^tiioani t<r Kjtnr,uWrftnrpflffr>mjf 

t,ocrJc,Nrtrttcfiiint>wrtf(r<tt. Die cirt:rL?i*^r:M ^;<c 
« &<* J>at:«J£b HtaCt r<mh4 Ml Kf WK «<«!< Kc^eo, 
Uun MittirftViH BlBjcft 9WW .WW ■■ ^ [1&f 
HKfllfllllbMb flm:\«;l* Ftt i^fn 9mW FfiJ 
MtciKfl RnttLBQ fell tnic^ca 311c i«yti 3^w<" tiKfffm- 
nct« l i.>hl5unqfltiT 'i5Wn-;{ WdKir^o^fetTTwejmi* 
SHou^ti* Mn«'SH<h^lleftT«WmlMCCiil<ua: &a.;r* 

mcnUtfit ctauNcf*u^f*aI*Twnn WS s*sp<iiirojj(« NW» i^* 

te^rrifnll. mMt&klHM |**CUli»IJf>^ 5f<C* I* 4^f- *J-** 5 J 

ter««R)tHd!imtiiirn. *3i< tit ^■.natiutNr^stfwA** 
k w«m*:« itl^unD MrMtinWIfl mfflf**SSE 22?? 

t<r,t<F<n^^4<*KaG;<ntf fin* r «t;« ^f"-IM ; ? **«?•- **-n 

rif Mta d!rf B ?Mift^iS«ff fHCAtr f*P ftflHnr-ir, ^^f '^"' 

Uti imAww Mi ctieiilttr €t<rcih «fWf« 
IfltrmftcaMf ^tcmrtipUtfluf, tit frttn rww «c^r r^r/ 

sr(ttt*n irtt ko feretifefir* *-<cn trfm f p. ; r '■ ^r ^w* 


.-" 

i 

fo It. M t Num«ui pavcinin fl*ci* In kW pTw* '«■" 
U^IHI 4tf«!*«»difw, <l non mW*, vi UNNAF-VS n>0- 
nyit, in n; (i tafi fecntaifiJfi fcd <t J» inoolucro *e HhmpiN* 
IvmrbAica wvntntt M«Vim*u BALLF.RV5 HgM 

»fr»rum f c-uo* Mptfo WrtlllJt Ian "I" "f^f 1 ™ 11 

ft wruur, h»otJqo*;o*m £f mo« tfl<» at^u* p*r K'*™ .J"'™ 
tarimMMM LISNAKVM afltrii Ccf.tlALl.EJtt & 


-r ftn eril* MA DjcJc tf* £ , »m J| aij Nn iVr, 

i^t it* ii. I>« ansN ttt &!:«m*tati ^ ■ irtJV; - KAEV9 «TJ aMaa^,VM||!lW^ Mat Mm 

M^^^M^VD hfhiaOEttHALUKhftlBltCtmacrUNNAUM, *tf » t*l4l >* tWitfcfc*^.. l (W. AdiantWm vulgar*. CtpWw rencrii. to». grown* SMr,^nu*£o*r. Ow. ^"j 
ITtoinieMaklen-llafc Mfc Culanirillo <te I'o^o. iuL Capd V«m tt r 6 . VnxiwtA.tm,. >W TAB. J67 

1, Ciulif Ad pcxli* lor^itudflcm atfurgit, folia gra- 
rninio virore , Ictnioa bruno colore conipfcua funt, 

1. In Anglia, ct inprinvb Corn vt Ilia Prouinci- 
mfcicphma; Quae IIHCD ci .am*; Quae auiem Ui utftciius adh&cuir. 
meridional^"* GaUia* rcgionAot adponauir. 

3, IIkc dt <a Opilli veotiKmi, quacfeliy- 
ruputn aiuquc mcdicamcma adhiberi debet. Ii vert 
pracferibitur In o\\a imw auicm Angliae otJiciiw ilia 
jubitauitor, quacinpattiarepcritur. Gcnuina pUo- 
ca ittcnuit t tperit et in pulmonum pect«i*cji« 
morn* » vt in tttili^liihcili refptrauofv, nuecdioe, et 
liffji^i^ t jl jEircm virtutcm praelUc. Ltodaiur quo* 
cue ui fibulo, caUulo et \ri«c Rrtnguiii- Vlita* 
mlirnum prAt^tracum ctt 1 a .:;-»■ . a. 3o <Sn$litn& ftnf (t man « fa CwhinI, m ** t 
aber oauoo in Ofixn »ue*W<n ftl sttrj33<ttt(t^i 1 
hnuttt dt-# &cn«n tniitagWn ©fflcntrD Siditcaj* ft 
3. SUftf iftoa#3rflum*4adT, MSdp^^ 1 

Gctup un& untcr dBt autat Vlrjnewt fifl^tf*, 5*. j^ 
ju CJ5 rodt« i»r$cf*rkb(n ifl; ScMb^kia^ * 

i^flfn^n, mifas In finjto& tuitftftt Ja t&t *' 

dcm^uRrn^ furKn Storm, J>fo frfctMtf to , *» 
olf itli* jt. ^Icb lubcmC ft iiu* la ^:w* ctJ £ta, * 
vn& Da AarnwMtc. ©^ ttfafinlf|l* ^mpinsa •* 

tiuaepw m SOM CiEW. AtenU«»m U. A/rtA. 15. ft^?. £ 147- term* Ln$i. Baf. 5. 7owb. t+j IfcpfcttJ'* 


•f* LiiiJ. C«. «o- {Hi- ri.//.J04«> A>iw* $0* Ludvv, ^45- K^. 5)J. IJ* Bf|. RPa^,jii ^^ 


c. KOM. PEC Capillut Venen»vulgo, A tonthum aftwm Pttii Cjt/. t^ AJiaiaham ZW^Ate., 
««! f>n. If. ^4. Adknihum rna^um 7*4$. 511. AUtaothom nigrum Ceri. pi D*oft. 71. #. /* 15, 1 
Adiinihufti (. CipUlus voicri* WMB Par*- 104?* Lo*. -A**- 361. Jtf, & Soj, Adan^um I t^r«i ifna fc 
Tak li$J. AckioinumCCipilhit vencrii J. 0.il/.7fi* W««w. 17. *.l6. ^g. fc W. ffl^.l.M?* Jm — 
ft. *./. t. Ae. *• AiliantPwrn folu* cor-andri C. R nr. JTJ* AfJ^n. Cfeir. 3^ Wfra* *>j± M#.Ahrf# 
Ox** W. 587. * i"*X f. 5< /. 6, T«7». f41- Ctrl*. 9- ***- {*r- ^ 7 J- ^"* *". AfcJ. 4ift »*-!* V" 
C^p, ft fVtfavA 33^. Adiantlium ratnii pinnatli , iol« arculi re«onrm refefemibus $*mv. *k«^ w* « 
intliumffomiTbu^dtcompofiDi itLtv altcrnic, pinnis cunciforrnlbuf, lolm pcd^cuUtis lisa.J^kili^ q^ 
00* 10. Capiitu* Vencrii vcrua Crr. 1143. /taf. Syv, Hi. is)i ir^ 

Snin. mz Mtfm Mfe »W»« «* Km W*ffi> | 
S^m BflNt tow e, iaNmfr l*i foDfiK»rtft/=J=2 ;; 
iMt i(u:Jn<««* Mffrtti«uWt.ifMSrtgW;rf Mb 

HlWriiaif (anifn *:Vfr(t:?c«tBf, wla< im .<tch ^,» 
Wrmineil ?<pnai M» rrc ; fo ^T.l ?J»tj. honcn, id duftun Blw*nfcai«l iifcrl nwi n«Jtjm 

pix«i- Etfelm CJ a*taf jc bene ccfp*&iit t ci flt>KDdlDio* 
Joiumiltit, f»f«"ot TAS. i|l. ttf.titf. |J|* js*.9»5*<t 
iftM irnit TAC* ii£. « tt^ «shiHiit l c«i«cniN Monracf 

hitfiaiiBB«av«d«,*K radhc ?«nJit«a«^lieal*ilBji5«t 

Stwu al^r^ftm iJJu<f<« fol?>f« SSL i^iii Wen uttra flfttlaM »tl*l ««m ecwl "^/JfiTrt 
slic^m*. i-idditoii. qviS <ri^ilf 1 Hcs4«if h dcfliUat firin^fii, ««fl unB tn trt WttCM JWWQaWW fa W.gS B b oAcacan <ffc f rtona fivi<i piamac dnao* ill** Jn caiilMl. 

grc vlditar. e«<r t'tntTU 1 ^S^S'^fe.'-^-^ l;i fljij* ftnfi;<nbci Tito' an B(rM>cn uNrcin Ht 


U Unom caihaitioim, Lamm prttenfi floOuii cx^uit- c™. P^3S^ l Jti4 jfc TAB, 

© irauti Cra<v. Aft* rfy^'* >f«j'* Purs^g 
lauvage, ficfg, Liaoe-kmyd, 
1 

r. CaolcialittudiacfptchimRm aequtnt 
irucKO-viridii, florewjue candidi (uiw. 

> fl fneollibus fucU rcpehtur^ lloretquc luoio ct 
IDBO. 

1. PUou hiec iq Aftglia a pWw frequcnriut !n 
AnflMfiCQ httbOfln colore, in tcrmni* ctqutr- folia gra- gtmOnffl ^*lt* wiM rboiinac*|e)c t^«^4 fl ^ a. 


&s Urfm immo in hyilinpe vfurpttur; mam- 
'lot \\i:>uU> ir: F" Soollwri»w4***w. Uccortumhoc 
(0M- GEN. Lydmii ftMtf. HjL <i. ta^iino tfrtlfltott fikbtni -, ttic au* in t« 

jlW!i<r|uc|» gcbragftf ; Qit tajfra doc {MWtol in 
aiHUj oe*r uncfbo;ltm *jju« f Alt goianM, !<y 
<fccn uno mortEi <*, irciftff fa btntv pinjlttf, 

Spcrgula ftut, 3f. liwiw, ui. TAB, ifo* ///, fc Qu- \0>tSP£C AHncvcrm Rlabra flofculis albit, vd potta L?num minimum 7. B. //A fr.4C{ 
f ; ' « ouM Hotc »lt>o f. Linum fyhidta catharflicum tort. 133$. Uianudmum fubro<un<io folio 

»t i*i<rirrA 190- Jfcrad*Jl79.f»43 a /. ?. Bttfrtt* F/Mtf. m, s<%v< *'a*L 413. UmmTflffdm 

"iiaciflJk*nt*busfioribui Cm. tfort, 90* Linum fyjveftrt cam. rheum Grr. 119* «i Hijl. //. 1076. 

»;*!. Diff-Cjf ;(• Unum ctihirtlioi n Jfrftp, iji* Linum caUurrtKum IJotc albo /taff. JjjJ* L 10 

fctot tOTofa**! 'ouAto-UticcoUiifi caute dicnocomo * corolU acutis fitt, MC/^, 37a. M. 

MtJ* i<7. Sftt.t. ifci. to, 17 

ffrfft L - 1 

kicoai^ttf . pcttl* mbii acuta Waff- J/d*. m 
Mjdfii Spcfguli biftlu lini captala Gottftb* ***>4?4- WJcfr. 40. D.iAh 97. Gsrrr. //< 107. Linum fa Goctt* 146. Lydnt* arucnln folio t>labro plumbci 
//. Prn{f» 161. f. gc. A>jk. Jw 5MCt*{f a 

1(0- 
lori* MM 

tax 
Dttl 

fc*t 

M •& 
1 &« Cuni** fopcfltrtTAP- ifto, Uni (>wiei ohibita 

-w^Srf) frfrir. irt hic t ^u*o» ft. I, |. 4* *i ** 7. 10. II, 

', lf; j.;.T.r iil^aidj-.rii:*!^) viJfMur. Kl- 

' .'.i r'-<, fL'i--'-^ L.-':; ■■ I :*ir,[;.:r,h r<p<titj 
■lii ^ii xy***** Kc3|» (iulinl (c JV^lf opp^c^f a lunt , 

gUA jJam*, i:tAtt<J t ouiu, t'l'tjfj, riAta aur<m 

TLrntt i'^"* ** "•* frii=ut gt'iuf** Etrmlnjtj. P«- 

iu XMtiflm (» ni ^iniaiKj*, fcpjoiu pct^it, ^(. j. *. 

—^^q'mtl) Lni> H unriK fiai*. fine «UfO (irmi^iittn 

fcr*pttjrot*. i>0ft ix IM aliii fp***ief-ui liber* <UA(. fed 
tfP) raih. <;oi: rf r^no i ~. w: 1 1 ; k- ^ . *• C '. mMfnqttc ho- 
*a vuctubufigtM tfAnfpicnum/f* 7* rcpacfcniMor. Pi* 
hi* W3rfb>c< •*** ilMqu* GiminiM** fiK(iav^i(oTn^».*. 
tianrw it«4K^bim^c U'miajoK* Allot '. ^. cipfg* 

twH iuemm pfni^pniu jfj. 19, ItEim *-:<:n annum atai Dau<T ttttttl oUnTAB, it^. riwKEt Id friarwrtl 

t£. *.> 4, 1.6.7 t. to. 11.13. MnAict u«tr MmnR not* 
Ua* ec fo wd anuria), all ju Cindnin; Pf : Jt t:f«( «f Wi 

%th nclitc fi^ rt« « ocrf^:tNnc trfif in t(ftlcR f DrtM Mrtm* 

f«tf f«5cn ^fMi:-::<ii:=:tcrwiw ft^MMlK ^^ imCCMl 

natnua<tei<it* ri j:: flU f* f m ^ #t«tfim ruwstaf p <ric:m# 

m^fcflsnJpfi 6pufi ftuiKMauNnCnNSNr (bfl Mjpli 

iri4<t %;. ?♦ Ofrfrltfta.Nr Mft* K t(t BnwiKglOTtt lflM» 
Irt. M tfrfiibliSMc qNrfrNn *rfi^a*tcn jtFffMifn w(f 
f!-;i:^!^.: NnfiiJub'J&iti* ntt&cB HfQaai'WAm 

M trff-tP «»t<C IMI KwWf t<f #Nt< JtfC :::!■:;■■:. fg- 

4-K»Wrtft-Wfr(CflM*fr^ii*3ifa^U:e<rt3tofctil«4aojt *W#*1tMm && t i.tifcttf gLicj<nNP> jmfHI PfBVM Wtcudtni 6MM «fr ■*•*!* T.a t«j. Ut Anicir^ium cccidcntak Cfrn. andtaTtiff, ®ff^wto»*«ro cu* Q8c(l'3o^m*Cw^ 
WjJ^ ^t Wcft-ltida Anacaraium. H*fa Amcartto. Giff- AuacwiJc. Bdg. Aoacvdco. 

ii Afar proem eft . duraue folia mmioco.fi- u ©HT« ^B?"" 1 wirt W* «jH* * ^iPSfir* 

rVHfewpurrureiJunt. Dclmetnoncm foltorum firog4tu"# W* ^llimwpwpWWirt» ^t^JKiU 

vibmri twDpitr rtinicxbibcwis qucmDom- tun? B*r ffltillff u^^lumn;; IpWrtjmi gMM 

WMBS Riinntcera LaoUtiwrfit potli,l« j Mk fr M IM!WJfi2ffi 

o i«tm (wunclum ilium, a pi>m. RaNUIO jj«emmtB# t-tr 5nJ*t flUr iff MAMWmcj9M# 

.wfemanus. net , i«>W £<n ffifiKWO WW •» S8<W<* 

*\ & to5*(1 (11 Swoltti ™& «*W ftWIn wa 

t. mRfflM uirf ^ n WiSftn iffee iron biuffifl h 
4olMln 1 wnn fte teib« in t*r teififfl a»; *M0- t^rfiii£c P rep rt clef- umus* 

is ln<liic OcdckflCllitR* l Odfci i n lamiict ci nl 
pate- 

j ^ r fo3uHrti pudci frequenter in Jamaica com 

^Sf ?**' ^waaicai caUit cincribus quafi ' 

i Mliti 1 4 

4 C«r Die ^uitnctfltscn llaA 5Bari*n Nr $wt. 

6& tori, H t<». KM* >3J* AcKirdium Wrrw. t^A 
*^ 1011- Wjc6.73. 

AnacanS" alia fpcdrtC .*■ MM. GET. Acaiou Aal. Wjei.73. ^ AfrtfV* it*. 7oem 
411. rJ.Fl 4^7. Jfw. 4<Tf. tffJpv 

i^\ flt ^'^^^7^^^'^. Anacarciium ocodenrale, »gwj^. *^JJ 
?><*> %^ra Wfm. *W. M.V? &™. Zrtl jo. Amcaniium Caious diflum »?tat 4^ fcMJj «J 

fcff^^a. Acajou PrC^^ 2w. m .9m*.M. Bo^//.a63. »I^?*^'fViI? 

^^MilRp-^r.^ Cafthou Mtt* $arm* 1^. ro*. 16. 

*«!• o«i>al»f non mot IcMiVP 5^.«««^i^i^ fkov ft !l 
fKOY fo Mx. nud. Tom.IL yfi. tHftripFt foli(* ffiifotak 
.fljMt, tiifinqui rirlditat, outfit* Inttzitriaiiiwnittt** * n 

UnunirjM in pUtfimo* rjaMjto* dii»fac£. Vlilfflit ramiftca* 

tJonum jpklbut fl^cUi aJtatcer, <jU*e^*inqu<Ado ci <*- 
ifij'j raaopfoJj, iu*o bicaJ. limta cmjaqgcpaifiro, u( 

LJSNUVS fcrjMc, rcl ue fJ.VMILKlV'S biH"» pculii quU 

nl*. pAriia ruHtoaifr, funim imdctctaiibut reikihcom* 

potitj »% i # t , qtiK A^^in* «£rt«±i. f( ouirljB fabtwun* 

Jutn ft) la infttio <t ftJ/iute *:uts icrmiiutuin. c-wirci. 

Poll Aortm dtn^ulMif pltfciufcitur frvrtataJ* Corjmnalm 
W^fum, futauito lurHaicum, wo jaCeriactfctK JOjujtr, 
ll< il niim. '-!c--,:,^ * rr..j:0..'L:;oi;: cAiiT'oqL^ :*:■> 
colon «afpjcus:% cjrftfmotr? ondnhm <fliuin<n», jnfrrAC 
Kdtmcul* >d>off et, ci la *pi« frcrtum fir* inkcri fert r*ni* 
fornttoi, CULvi duran jni)o!tKtfiim duplki n Jtmi.M, iftiff* 
<<dtruc f{itrrnfaf*ih?iwli* *oaiponiruf T ci Xt<tn <juftU(tin- 
^14 fcrc iuccent comma. T*fl* httt Jpcrf* //• 4. f( in 
od<« rccotidjrvi mitliu* £*t (t>n<*, r«»t* quoqu* £*ufjai 
tfcfettnt* ft^jniiai If. J. rcpr»cfcm»ttr, 11* *fu huttif frt)» OFCFFROV In bft M«« n*& T IT d tv ^.u 

ten, « Ni h-flta *uttt. W f MJE7JP ifi* fHtttn 
tram %t wUOXtn 9Ut) (4M JAMt tnJZtl** a 
rill ratlta, thy <rfx lurid *kS^|J Cir; ICinWtt #V MlliiifdMbtftK Vv^J\- * TAB* J73* t*tf» Tridiomancfc C^w* 5y^?«tf^f. Cf^;* Tf%;«^f. rfn^fp I'^nglb!i*Mjitkohair. jti Cijd 
vencrc. 6^» Coliirtc* JSff** GcclCiomle r too. Vrouuxo-hiyf/ r« Caulkuli fj>iirianjac circltcr tor^itujincm ac* 
ij.ni.T. I'oli* i;raminco viritlii . IcmmilMuna funt. 
j. In loeii umbcoJi* rt bpklglit nKlcribtn habi- 

EtL 

> a P/o capitlo vcncrii vcro fupc TubQilutUir ct ta 
tufli , ptitiitll^ Itbulo, calculi c* fr&ttC cxcrctionc ?. Ohm brfludx" « flflfluii M iwtroi Jtoft, 167. Bivt6, /. *i* ««fp- 34^ Oi7. Ctf: !o*. IAw& J4* *>*■- !>«>. Arijt. i>?. 13- C/fitf^f 4 ^*i&i*. 
716* Afptetuiim tier- Ocn* J4J* rfiR ,0 J*- ^>4?8- WJff* Wffe. *J4. 0«ff. a. t*-cv. >4J* tf'Ai j(u 
U^i'. jio* Ouif. K 6$* Mot* it* l* Btffr it Frao(/ t 334, 

(. SOM. SPEC, Pol) Uicbum Cuf, 5^6* THcbOIDIM* Fk<hf. 7?^, Cori. /^'. 170- C*ft* tot ^Sf. f>t 
471. M#tb*%}t* Pxk icp, CJw.fp.pit. A.ii*I^M. 140. &j*+ltt. liy. Tncbomino, otHnm Fripr 
dumx^wo- Jteoi fl>I-fc 4-J* * THAomittet Dlofiondb, Myofafaon t4*.j^ /.*;?. T«»- 
mai>ci, rolyuicum tUK/fJ^jdi. Trichonunct nrn Gfr. 1146. 7a&ra* 11(7. Tmhomancf f. KJpne m 
othcinarum C B. Pit* Jf^* ,?. i^. //A 7f4- Aftf-^ Hjf- OWfc I//. 591. 5. A7r. F. 3. /„ to, fo«w, (^ #■* 
jil, l^.f. /^/. r- fki-m^UfjA. to. £04. Btttf. /irf* 167. Bw6* An, Ka;f- 34^, /Ji.V. C^*. j at * AtxK{f 
C.irii. 471. Zniii^6f it. 307. JV\*t*. fVr, A 71, Af&itL Spx* 2y< TnUiomancs vu!l;kc minis oic. »i»v^» 
TrichomtDcs frontlcpinnati, lolioU fifaotttOdil crt»atii Cltd.&p. B<xbm*K */Afplcarum pr.racaia,p» 
nit fiibcotiiOilt* ocnicif licr* fJ* A.t^. ;ig. Afj>]cnium froniJibus p-nnati*, ioliolis fj^rwunii cttai 
£>*«, //* ttf, 474* It ^Br: t 8H. **t //< 94a* jWif. AftJ. 483. ^;«. /J, icS^- to- 10. Ko). 4^3. /i^ &>- 
J 31. C«ffr. a- Wxk Kf I, M*- Si ■• OW. t *6. aoftw. It ^ 716. Bo^, It fF»(/» 3J(. 

m« Bin «fc? WttD Mrt tfn BKi^rc M t*«l fiCfW*'* 

6<ffiefrtIiit<*WAfpI*riiecrf*s*t* €Ww3i::afra<5 

»CC«ftitraC<f filter MHCMAW ftftMifff***** 

U ti>E;i iHRU. Di< 5nt« flier, U1i^ Itttt tcimn ^ 

u(S*lo>l*o>f tftrjfl>r(i,ui;6fiimfl^t, *eCCh«* 

ft^fcrci boTci^fi «ncc«t&^^ Daittnfafr S^nSfS 
^<Ntaa*tBiiliU^a,<ioAs&rf«tC«ttttt<r*w^ W^S" 

bitfir'WmtflrnrtFKrtnMrt. Oiffltwiriif:i^£**j (ft| 

UW flul rtrrr ^icI^^c aojcpf* Wl*( t*HfiN *P^S! 

fMiniSr. DA^r^SMaWr^roltM^nn^^ 
DBMiliWI«lD>nDai. D«fKtw« l ?^* f fvJ!5is«f <lc h*wior. Ci* ind<ai calm c«&wnjr fru(li±^»iontt«i; 
lolicrt.n difco j- ajIs jdcu« tiach fc£ii Jiff-i^ii^ VCtt" 
fit v<to, or imcr i^catmci Od. CU.UITSCHIVS, f>« u - 
lijic |oJ« <onAitu«ruM «nui. qui cibm, Hfte COKHMtHO 
).C. fci^Kfl-ttl tint *ifum|f <J ; jr h .: .r. . ; t ■-■!,. th r.n.'ii:", t^yjmul* swmtrj[i*c» perfume, can% 
tn fupcrioii IjKtc^tiificftTc- ft fra vdocrfAlc conHa? 
<pldfTJU^« (001U 

ai^J(ioftlf : ., t i..:'.. ;;:■ rj ; :,,,";'; ^kflfW fiifUlim f f- 
«tuNb!» pcoptio ill vMLUi t4*jmi« Ml i J iuccnif ji,<« 

fnim, fcaxo vnkum ^(4*fijm toniintbtcax 1 to pJinu 

<onffji*i * Lttitci tiuimodi pinnjtit ft-!in*^r im«r^ciin* 

tf (tttui *rto fubcm< pcilolo U«of*c i>Jkl adhicrctit* Hn* 

nic <orund<m v«ci»nt, ^nJ<^< «nun, Ikct rjfitii. *Itcr- 

rJttO) c» ptiioto oiiunmr, ouj,*f'* 1 gc ciiiottniitcrTimum 

antm ^AtnddH. ht*4 TASyfvSALMOKTAMVS Lc. 
tx d44it kontm, finnlt T^rrMlif t tnic^crrlmJi. Pr«* 

ti^ BIRM t^dmjM *4im ctsiMll diilntfitt fl* 

vifieutc ^uocjot eft Mbcndutt. (tnonpir 4i4«n uNr, li»& wn<\i<t ig Nr s\*ia ^" ^ 
CraiMtr. «fNttof<lh:^B:t*flI[c=eel-nft-«ttcTr:4tmtanKKSibstrtaoflWflw«f(^ 
nia-cr!(TOti;tw<!arfMrt(nftttN[:fj:((it;[£^wI(E«Staiur* it ■rtn 

|pthl 

■too •Uni 

.r 
& 

a s ^ T*IK« ijt Asiftmum vcrum, Cent. *J>o# rpairt Ajoomum 
^p AuiOi»«* #jl.AmM>o* fttf, Aroomc. 

TZsmoJ* ******* JOSH'HVS MILLE Cfitlf. Aytotff. The true Aipq- I^KS-' fSrowa** irkpictm capfula* Hftit & Lciw»cOnlliCUBnCv«*l« 
ta moot femen cwitinccii pwnuiii 

A^Kcni Ipccics c*ktodi ct robo-rat in co* 
tfc ci ftW^cno mrWrieiR ac intcitinonun 
Jj!^rfcdiimprK<ta«. imnttquoqucfccttio. 
J^ctpcnrtnmni rluxum premouct, 
, KOM-CD*. vac«. 

ES« -*£*«<!'* mqu* (pttlritj btMitM^dductre, 

"'■1^ |»f, ■,■■ At " _1 """ , ' ' -■ ' ■ '■"' ^''-IH'MH ^ L Mtrie s«S««* «*< L1NNAFO I* Mu 5M M »*£ufc^ pum*** Imtfnimut in C* 
5^,.rti;roFFftoy w».MrfT It. . rt lj<ci+ 

C*l. DALEI Ph*rtw- 

YtttfKB n ii tit tile Crc<1iicn h *r;i Me ddinotvt 

wsife>»pe <o»«»ir* *i*n» «*n* » CLV SIO in Eaot. 
Tjj- ^(^^10 p. j> exhlMia, *iiftimi=nu*. F'utfc* 

^fptfmi) *4h>c<c".{Lti}* Inferior jar* hrXttii fo- 

tafcpMtxh tii^Hur,fift*fcKiqm. ftj tnuorc* p*uIo fru- 

feieuvlmjfciuiter, l«<vi ft* «l finKtaliuDftwAwn 

ir^^r: UBCH. vd pcri»ihci Ouli vk<m £<**«» «ii- 
tHrbiroltam tt-Afttuc install ftri)H*liCi uirin 'ftj&MM m niriUfehatcfi^Aaifo . w l* 
tf* WnClloaR fhfcn, tin* cincn fatariUfc cctUum 
wutyn ^aamm <citt>aUctt* 

« Hfpa in ?(tb« # S<tm«jcn/ wtrt 3)crri»uiM<ti 

Unn Utj Me BRoMqtkftl Kcimsunj. Jtem »« bC*frr, fin* tmMiteDtttib Vfiff MrttMM 
won bflVn rwr inr 2ur up* f^w KilfKritfnf lEirdutmi* 
lM^rcMNEf;itn4^<r^KticnrzD(if?i<f^^|no^tfr?C(f 

«pln%Mi#M M&tdHjmbf c«wn|ir»'tf«N< Hn 

NVIiUr«M(|tC.BAVH.1n M*. mm. S»C«s Amom^m 

^Jh£|nh pc0riH^<nii<r r HtMliHfftUIIliltll IftfMP 

tto. iNr p^mfl;fcN W*C ft*l^ pmlli ow LlSSAEVS 

MIIBU UAI.i: in l 4 h»tn, h |Sft !mc flu6 *,F0FrhOV Mai. 

»*i t n.p*ja : .dii«fiitar4CbANR* r<*^tJ^bi(ecr(attf^ 
ntttf4fo^iK>GE 4 UiRtaS«flrctn P 9rlf4 4:LV5iv$iiiexoi. 

^(jriimNt!n^Ltti!r:k(Amrtftnjn>6iTflIt*flSTT*f* «#f<i* 

re* 

men- sre tft &j*»< n^ i* was lt<mrn esratrs fur* &h»r Nuilujfr 
Ntr r (lNTic(B i-itfc ti^: dc*iM36f r Q*f^!e t<$arr:< &a 

Nt nM r ;t<ii ^tflf r fttta cntcrrf tC(*lwncm«m flrtTWA t«* 
ttn^i^M licflrENn efasrc* attfi(>ni *** r»( Nun jj<& t^# 
*:nt<r> KtPd) i'ct« *rip<t* ^(iliiltff *t^Stfn txnm Stu^m 

ri=it! I'^ltittl<^<n Wf«J«ti T cr^t;t4(aI*t*nSil4)4>Nrci* 
ctfup;Nrf(ft<n UmM AW< BM t'N H%M Maiif 

liti^*>it tj?:*l?r^<M:T:fltfl. ^aNlfra c^fmitn Cj^irfn i&t/ 

$^<L;<ttJi&DtfHiniinNceUcf;&MI fitir* unb i= uNi ftctf<t>u 
?W<eaisffl f hUctrllft ria |4ttC# iSkt(m MA&rt finD, ©irt(T4ltu5cDMO crifl Sfr Mw6 WWII *fr 4« fir* 
HwiwtM tMrihift e«mra fi^ f . H»» rrf^t tat mt«1M. illmihiiytfli A*gL Siuce Alone*. /j^>. AJo. tt*L f. ©«<2;*ctfc$fliltlAfcfftjtKjSt!g6o<r>/ttfi»1ilp 

«r (in& mtaUi » SEUnn nffi. 
a. *S» itdftit an kpnfli HA ffiulnm / unb tlL^rt 

j, ® l( ^BWW *« Jbcn wn UrHp un^ Maim (u tef 

A>an. ;.j- iiVrx- W* frw» 
CMff./A ifi. Silimbrium t CftStduofum drcircr pedum aUitwl : nfm a^l* 
vfterliAtjramWD-viriili^ flore*qoe ilbiltini, 
». fa J«c*w ti itl fcoc* crcliitj llomqite Wiio 

i F* trlou excrctiortem pronwienr, et in hy- 
•Jptv^bcntur. Sufcu% e^runtlem cum mctle 

*t«i<^OninmtiiR!in m*»£«. Interne ipphct- -_ . 

* few b fphiccfct (ilatarem v irtutcm cxfcrunL Ux fcftr 9»l ins toJtcn 5BKWM 

OOVLGtN. APiaiiiwJ. Mttk??* ^Ij.^ JCWtf k S^«< **('*?*■ '*«*■ 
*****^m- C«IM49* /^i^t>*410, t . _. * "- - • - 

*T*Lti- M*MLtt.*t f4X, An, AIUtrii,PeiilmiP«*cUw4aAletlon4o^ 
"""Uwh^Jt.M 7 L AMaflonilwItaAl^il. Alliirii h«hi toe*. «7- Attilhum vri AUunt 

S?* wrt-fonni, Allium redotcnu JCr«, 14- BrjCWtt »» ™» "f- "*'•<* B* ™ 
feW t« too. AW- «i «+,««-« <«kM>«9t»mm; 0*fc»i.««i'.//.ift. 
^™rum fo|i U cofd^ ren.ns «a m^ c < v G«f/. 14^. B«*w, It tiff. i8i. 

i»i«Idi r1i.rfm|cD£ia Hit *«^^^t^ WW ^J^ 
<un» hoc ftttflfcn *arf»- XW ttftMStrJolir-fwnir Wffi£STOr!2S!S 1 .1 


■«• , 


«r + v», 01 just vtKiibut ifytitt. KUh'iit infij^HW*, rfrt«- 
nHlf. Aft, H<(f *4 rpttmHtfpcriJit,* quttui <ilif* itnpfl- 
vi* dlfftrc, iltjm icimi noitj^jjn quftauit "wftwn htnd lin- 

j;bliNCfii £tmjt,<*^&ad Erviimak, ti JJNNAUVSfujai 

\t\ a.! Mfyratrlutiv <j«-d ci f rvfimi t««* <**fI«1i(Mr, ft* 
<undum If ALLf-KVM tannic tnjadjfl pc-ifr. Odor^u'cu^ 
AIIi*:JmiJM t T*« (kIo pjjnr*cr**at fcikdiftiUKifit foe- 
til^ji ^<ditnt» ft*Jixc<ftuiirmittii oulcf t**do*, pt;<4bv 
ijmofoi»di(Xf£t frlih ofnitci; infuiorlcfilftinugts r«tna* 
^Kt^b^, ftip«iif«* cMopf;*, *<&!*« httt m fi-jfnv* intrtt* 
mitfrffitM; itf* l«iciipciiotrt(uftitrj, wjiniutJiffi jWr J. 
tafrrnt pllid* ntltlii. <l r*f jmMtunnlcnfl£feiOftff,iM*t- 
nlvitib'. K*T"il«n*in kt**mi<ibui yluit* ^iwfcuntu ftn- 
r*i t ij«i f*««flitK rfU«f;*nr*t (pfcicn canftiittiiH. 1'lftfai* 
It miiiOKt futit* pedunfirffU, <alkt r*rltflr**r «> J] ■<* l iffrJl, 

ctTrapnvlfr, foJtalJt ou*m fr 1 * ptMiJ* yitfiwr *!Ms 4f*<Ut 

rontr^itf. Jn^m fc'*i!U»^*i . l>l a fl fl jTiniSjt li*, fly 
;tf*f*jplic)«o^ic*j$, litKHiwflftt^iu(c*pi/;. l.Jinrit 
|#i<iiltlaicfn|ntnitt>Mf t mtdift^fiitfAc»r4bi^iyJo f^ffWrn- 
K tocuMn ipkr JOf>», NuJtait, Mtocuijiit, niftfida/rt fan* 
gftf* fspja fc**ni *A*er fee uUvs^a n<£U p& «. 8ltfUt.ab i&wimtcrNw *SKS,T!? ***«* 
<N mNff fit *;$ tint* iW attJfciNtf.fjj &h-*tf*S*i£ 
^^Bca fc:?rl fir* rCci^*, Whti ite< trteftn Sr-CTi* 2 
iliNd 4Ui fr.tt C^JCssKca cot ti*^jb:f3^hr<Ti uZfi « Etf-Nicr. 


TAR. J7J. tJr.Caca^Cttcauuc* CnttXatAO^tciu 
Cacao. CjI. Cacao. M^CkoAii. 

1. ProcorJ Jtttt iihorth in patfio lolo. cuiut folia 
CS^S'^ ™ J »>» Horci autem Iutci (imc Dd*r<i:iv- 
Ddn ex JOSki'ill MILLbKI, Lwcjikiij^, cullcclw' 
pc tfiutujiiimuf. 

2. lojamiica, ctlnfidiv Manintis quiikin crefch; 
ontimi autcfii fruitu* in Hi. jr.; noui. ei ft\ccti\iiQ 
Caraccot inucniuitttir. 

\. Ex fimbibuv niK^m Oincoladi pracparari fo- 
kt, qrwc taxlfcri;<> *oprimi« tcn>j>orc frcqocrMhmc 
jK)tin»r, <; iflicr ca mciikamcrtu rcfcih talct , tjuac 
imiriim;, rubcrant, corpui obefum rcdilmt a(q« i. ^KfcclSamnwira jifcilidi<ir(f hjritra^r 
Kttanto ti* SJWttcr fhA Ij^Ttin, Mc '{tan « 

ti:X<2 in teuton C^tiaitnfujn flfi:ji?itji(j. 

i- Ct iWi*ft in ^mdJfd cnD 3\'tirafp6 m 
(intct mail &ic to^« &u$i< Jn &(n Cau«« hStt 

^ 3ur fen ftaitru to Wife n*it& Ms Et*aU 

Iwlt fif fit oa(i^|l, (Idrtait, («rci5«i i^ ^ 

ftiiwiltaL 

4- NUM GEN. ti«o M ^rf # i<g. Hf, //. ic^o. ^nwil «c- K>«. 14a a>J&v. C04- TWrcei 

CmL ut.p.6*t.6. Ma. SvriXriG. U2.6* Gt*fi*'*yAtAt*MtJ t H* w.Cacao ^mencac C A vctf Ifiamtwjci J.ft. 
Aayi. WtixM* /*M77# Cacaua Qiftfauld f. artn>rCacariCatiuikni Mn*.Attx,79* tei Wit. ft ift>ft.A«g"_ 
4iilUfinul^^itiniaknlL$CB.AtfH4-* Al ^' 1'cri imtr.iina Pkbt, stints 4c. f.s6S</'i**tt se *k Wi '' 
foliis i&tcgcmmU UuBjtwuCtf!, *>;- Af*u. &J.$6^$pK*fc 782* 

K*rj Fluid ifl KflDuUll «tTi<:idl venduntdf » cc j Cct. 
HEKMANULS qmcow ic«nfxn(a« hului AuAvt If fii*^<jtl 
j|pt<t» nwdo rcj^inaiNji <l craffkit difirrum, «mti<icpc <i 

bQivti* irtofc <5<1#[»^7iur. Mctv <oji |i>f4u ^r>Ji:a Coi- 

coidi/U. ■ ■:.■!. v,':r. lc ; i V KHMVJX»KVSinC<». 

cn«nii *JSchcocd p*7 3| » pww* *Ml<^i«n, f*d iruncam o- 

ilcfidii rcAwii t <4iei;c,riHtitilfffr«utjiif»ic«if^ra4otc(lnm l 

n^ar^r^Kuui, fol* U afctnoiJm J<Jhj«Kti(t1'Ui, eli&fii, pttlo- 

Flwtl fummi* rirn^titn j;' t.-uncci r^vtri-f pJuf<i v>ng«- 
ij, icmtj^ac piJcfo pcJufiula «nn<ii t qoctun Cfijclurjm, 
hj;J *i^nfJte tli fkllntmii^ fcoutncftH *flc, PLVMItKIVS 
»n fiii FAlvika, nbmtl CEOtTKOV TJI.p. 41* « CfL 

nakmc^«minunxrjt UNNAFA'S *££aflili Muatinirii, ci* 

fvnf.piitiide tutUf <crdiu f Cm ?naplt« ftuitcr Mftdi , id 

imgutm <i£uiu t f( ttnintniih fol-rii iafpfttu, pjuu, lfi«r- 

t<mro£^u/f. 1, a. j. - 1 ,* HU clrctimdjiur finputard lu- 

Ui.iiocru PfefaftAc ^i^mMpm lA'DWIGtV^ mblifl<fw 

turn GMCTROV. « IMlltBMMfl ifvincui c«nnciit 
LWNAEV3«ft«1*Vufc.i.V4< ; llukififtjfruni^ 0>. 

r ,r,i ■ [n.:if. t t^.'::li ;r.ff lA j irt;uru|(. /ifi,;u( -■•: tfltt 
<pjnqui?*i^ iKbifii in fici^tj* fumfft* quIaJlt « In m<^JO 

c^MiKier piftiliwd* * toiplltt i^'lo MmMnwum. Frufloi 
ft* h «** oblcc^s *f Vjfl*' f w ™ "■'»""*>* fiiKarei « v<r* 
f«<>(ot,pitn>* *i wlAiWtjM. J* In a intern « mjmrut 
<o;<itT»^ iiMftiifM ditMvt fa 4 . ,, f*«tjft» fiuiracb- 

riumpc£(>/. *f<n l ^^*um iri^lftti Cttpc* (ttetfj, fiije- 
iu*iJ»,h«QujIiJ^ ) f ^T.invnofnjauJuir<uclfbh«iik* 

Mftbl tofJUcjW nuckurn^ duium , fi^ttm, pu^oun, In ^Ae- 

ffl dtwx.^an &ojhurT(tb(im«nKp;(Jf*«t^^JM^ 

n'i^!*H»K>UN!>^fTO^nrtimtS:i:rt HAfhRMj 

fcVr allfisr in jtafrlttin Ni ^f«knM p**«CW« 
ro*tti4nNr tnc^(it:^re (in^ u*> csi t^fw £ce>: n-;"* 

Itn. DWff fot tint Pcr^iOia^JifS M»r,mI^v^^J> 

tTTMVU.tKb»C<4ve<M.ad S<biccd* 1^7:1. Nf***P 

OtaOBf t<n<n SrttN DliC ;\:trtl Cf5 <Tt^i^i *?** * 

&44ri#; Mtalarii, l^lmn ^arif, irfmfat 3^™ 

€tfto«n.*WmtB^ta>*fu.i. W^!ftWftrt*yftw2 
ten a<fUn.AliMHii &mw 1|1»Ji^W w> ^'SJ? 

(►'nc Nlrtwrtfi Sl* n r rt*«t cii M*n |4tr« wf *' (l *^ 

KOV Mm. M(d. II. j> ito.utto LIKNAlA'SfWCCiJJJ* 

e4(sjinM r NnnavI»if<r RKSit™ lfo*«"*>«J3 
f(ii»nr^ti;*n^*(MBi!4ft. ^rftl&KWcw Ivj; 
fj6a)LlNNAK\S Ml f AalectA Koala, bfi«**fv; 

atAuirii s<rMfiTiiC;*vwrti<fr»B=Mwj«^;":L: 
S^t^^n U[i\un (kifliica W-SfT.M«;tn rf iwa<j- | 

3trttfMlrtai:fr*toW*M-**^*-?B tf " ap <.<.(&! ftn M(<n lt b !«n IN J* M'n l *Tj^ioitf s 

A 

*^ 

IS 
tf.JJ "■ 

ft 

1 

i 


ucnj,iWtfflliflfti*;rtfl!. l E^(miHii*((fl,u'o3ran7»!aii-c^ i y,.-; 11 '''''' « B1 **« 3'"*t. «(N« 
*irt^.).i«i6til(if«. " lpa '- ,n ' |(rt, S" B *«'".w»t<niMniB»ul<.K(tnpr,waU. 


£gU.e if«itr:« 4 Sliw*r €«**- Cr,;«v * Tiitf*** Aftiim. Cow. 

i. M Joo* P* 1 ** *ffwft'< h«c plinta. cuius folia 
I jfcfr vinJi*, -ton.* astern rai<Ii !. ftmt, 
rt^J? rbGcmuuia cc Hifpaniicrelat. (Waqucmcn- 

t Sesncfl btcr He iJifli qiiatiior ealtite mttora re* 

fer.r, !L :; c vcl t:c :ilu[u:um vcf j^r r/Kllua flu- 
-fc**nto* txinicltinif ttquc icutrKuto pclJ t. 
Eieisitfricfio pc*Wi* f anxiaaic praetor*! o- 

r - ;t: ii, . ftnirjiii :in :-iihifxn lulc:, l,\ Ic-n^i- wr« _ Anlfc. //j}>, Anis, ta'.Aailcv Caff. A n* 


. ts^xuncmuiuum ct mil ^intern erfedum ha- 


is* to«x>riccH)» aoito hlcralt dolorc, aliisquc pe 

d&ffaftailir;l<tii (Wet Dictum oleum uli- 

:it»tiuwlin o.ricjfli* prollat liuuif phut*? 

.tAftLGEH. AfiHumJbr. Mttb.u* /fijfc 

fas. i;|. Apwm fo*nr. JOJ. A/ay*. &». 
•chrjff.Gff. ri. r. w. 3:3. ui*£j lt ?*?vS rp 3,W0 5"6 &«&/ bfcSBbtaffluft 
Hrtfaifa, tic QJlurccn m 

% Wan fatoi ifcn In Sfiiiftlairt nnBepa^icn* 
HB9CI im ^ulii. ' 

J* 2?*f »£*iamm ifi tlntt e«i fcrnfagtrrcnnf entire 
gn(Rn itdTOitii ^ Mmit, uuo bimt tic 98fat« m 
wawasci unf &ttanNrcijiiiKitai,mdn ijinwnhi 
tiitrvctrfr Ctird> ftn Wun&, ofrcr m man Cbftf, 
ftr roifo au* in ^atfllfun^w tcr EQntfl. ho Gioj 
lru|li$r<itcii ut« frtrtfTfii dfttmtaMni trtrauftX 
i off ay ftm e^iiiM frjlitrtuc |>I n<ir»c|ftr« un* 
i« Dk sfiKfeiM fnibm&e im* Ita&mb* ^atWn «* 
nWMj btfMxrt im eckcnltfdKn un^ «Atn 
fe owrjen C^r *iufr ©Kfc* yuifim Od ifl ^a* 
flcwftnLWIie pricparamm twtoo in t«i1peil;itfc, 

/.440. M(nv 4 £y{J # djf # 4^ A'«flf, Mw A'f*P«r, ».ir. 
163. Bwo. i. \ 7 * Udvv. 6$s. Bag. M ftaw*/. 1;^ Pimp*. 


cNCMSPEC Anifim ^mr/; /ft io(. ^,413. Cvjl ?»r, Ac!/* ^>. Jtetf, ^if. 
G^L-Mt :+7* JVitfA i(J* *T*aM?- fp. ^i(. L^. jJv. Jji. J f . /. 731. fjfc£ ar/?p a ^, 
Sit.Cer*I0;f. ft*. lf.jLJ.4w, A.Va 171. jW^b. Cfcar. i6i. JfVtNs v «6. r, iJS.ie.rf, 
**»'**7*»- M' ."4 ^/^ J»- Allium vulg«re thf* Hxft. it. 102. Afw^ ifl^. HKh 92. Raft. Pell 

I i 

■■ " 

LVl 17 1,11,/. 4. AuilunhcibiimCi*. Pw. i<^. f/rm, ln%J.Bst. 4< Auifun^ vubfltiii* mtniw ttifiuum ^WI 
f*CS*H/.i?7. J.fXf.j./.i. AmfumR«vimcr«K- JJ^rp, =$4. Anifiinflbrc aJbo Wwh 40, Ar,i* 

Haita iimplnibus Um t H.€im tor<-Afjf. am. 141. m ^.67. ftnjif, iracl. j. Apfaunj 

^». jot. Apium Aniujtn tlidum, feminc fuiucckmc majcti BotrL L s$+ Bat' ft trimf* 

JW. 4- iMBQiiidum 

ir). ?o,p»clii fohs ml«alil«» inffili imidi linv. ./. flA|. " A / " [Ji- ::-!* ,'■-' ri- ;.Mf,n ri.-.i.u <:i ifjisilV . : 
^ fc l* a »tW»*iO»llM«Into»dio1(j 1 ItiM varie den- 
'«iMtaatfdSJ> <t f«iii.-rif^j ftmi. SummiiJrihui f>- 

CTTffi ,,|; ' |: 1 pHowJid ulfioca iwkI<> 

;_;j "' ■ "; l -"■■.<.- )^ .-* plljril i:^ ll!i\\ Cn: *it t J'J 

■P* ciiifrtftm ntitfuu Inuralrur Juuofttfum Istv^ 
r2*?«w*ii iwJili*. PforctA* I- a. *« nti^rilui ■*«* '** r«vff<ni»a, «a ifrt (UK*/;. 1, n>r<ofto>uAl , << 

r ouimod! J trf* 

infoj , Jcuittr lij^dj, cordiri 

M (tl UttK ct ci'.j J ;» j. ho- 

P v r<pr«frnuwiif f. f. In fj. J. 

:■■ . . * ' : ■:-■-. \\i. eft^ij, ci ■' f. u-.ru mo. 
"foi , en^crufium. Km pjft** jdhjtrtnt *i Itv 
*^r ***>• f< 4. t. ^ - t)ft( j | fl futnmjijtff cf *illui ct fun- 

^^iplfcdio peffiftcitiSuij^. 7, #. orniu^. In d«o< 

. ; ■ - 1 ■'.'! <r,J ,_ |) :l(p::ic v,; 1;v v ].n;: l. 

**fi^bi*s? * i ! h ,c1 '°*Houji . cr I'd *d Aplt», v<l 

•^ir 1 ™^^*, <*jm vtrococntln pocrc mttU 
fe*t*.l ^^•^"■^CKW'FIXIAdjWBideliiiOfkiiein ^fim. dtf !iart« ©and , i»E4* bit <fnin Cwrtr SNi 
tauftt * HRU|A B<n «<ilr<iftm 6»^ rtra Ui Stttlf ;atN.lrui 
?im«<l. E-,f flMtUt. *Idtij(i:C<n filter, Dttti ouf^nrn 

4i:i<[c niNu:ji&r-:ji:trT:<[Miifrt;L r t cr;at ■■mflrhrT, pffffit 

Crr^irNR. 2m umm'rt, m< autfcfai wf &n Eur|f|mt<«# 
Njt Httbtcrti!a>i cHctttlfj rmfa^i mud in m<u <" (Tc cam* 
\tfM fjprctfl,f[i<i[rr. t«ou| Mi £Kiud KtlM ^'» jnJt 
Ctfi^aK in bra tNtff MfJffJtfn, tiwn Crr ciiffl^ «M 
tif^maMt moUa) cftfmict tf f tit t^t'fto Hflam fllfi<(:n 
«l rwTut itoitca 9Jictimi W+p* Nn [MMii BUtffCI 
t(D n&U A\alifa (in Nn ^r t*n Nt ftrfi lIl^tL hf $Ira**n# 
CHl * Eo^oa *« £auftffritaft{ «* itrttfl / He h(«Ktl 
<A«t aui t«lcrt Ji<|l<n te 1. NW*N( ^17 uhr IHmiM tf 

T ' " ::::!.* iJ r "* e r : . ? :. V . • .'i ^ |« |« (n& fltltt, tfl* 

hre n*r f:^fi< ^< J* 4, fc t*ra :#r*it lorc^Vrt. unto f*a> 
fnn «ui Kit ifinl ^(n @i|^i£iitlur<n uNuin. 5 df Ntttci* 
ttrnj<ti<r vc^Krir f*> j utib urai Kb* Dr ftnf (irr:£ti?«> 

Iakci fl<b«N*i>*r.N ^Ivsci.MIurr^ tt«I<:ttip dKtttcn tfr 
£<i» f Oft flu(^fitlf(^f^fB^ %. 4- u^^ tte*4 NifcINr. crtrtirt ISft*-h» c<(o«n *j:- f* mwwtllrftnin Sf. )•<.«-&(* |tnfat*foo 

Konnu *V' *■ wWlfchiyi ■* li 1 rtRtfUm CiaHf> 

fiNr. ftfi ruff 5N*t< titmovfPtii ^tiftitfc #{*. 4. 5. >. 

j?d^<r cNicrditf fp. t, fc d. d. M(Trr>fftit:crii"iJtn-iK 

t:nft prij tent $rtfiltriftr, l<unep'(ir pi( Dm Krjff* 

«u fifE^un Sf. fc*. IWfCWVlffl I fal j Wf ypy ifr 

*. 7* fil B0<b 3 L t M jfr(p flthr^It^trNn (^rifflA f p. ?• f+ fr' 

jirrrf, cut lift £4 in jinu Zaacta thiUi if* 9, t. r<!$< jc( 

* Nriirt«ieat<pldit, dtfm«ntfrnMMt^«ffni^u^cV<i8> 

— tt. *JTf«Ti Nl P<(*lt*t*| N<frr VfUW |bAj tif CkhlKW nt*t timU* CMUpJ ; i« KJASP 

wttrtn^i^ffimfl^^ ( foiihn| fl r*p ptt hc»ahw« Ar,u t<mn ftpothf tip, i/jwttui*w W*'*mi8<* 

■**t riaip iactjj 1 brur»tattonb<r^R^4(4T<ffjtfflricltl^lts>r. Tu fttttltmutft sranrUCtiXi fLU 

Hi Ki(5< HtMAt 


*<!ito,tihfttt*t trJ. is* ft.* TAB. I 

■ 


ll 

TASt \1U I* Pclvtrichtim aurwim. Adianthum lureum. (j«w. G)upti^lctofton. *>L&a^ 
© MucWn* Hair. JEM, Poforico. J/* Capd Wficrc. Ci. PoIlk* cr, turi^i, ^ ^ **:<* 

<Jc Fmnmhifr. 
i: Ad <iuw9'r *<1 qtrinquc di^ito* tSnjk plant*, i* ©icf* *Pflan>f fcddjfl t>i« to fjiflr *>& ^ Hot* pilwUaurca 

3, to {yhria tt formicirum Krnns crcfctf 
out Ottobri mcnfc. 

£Ad quiiiquc htrbas ctpUltrct rcfcmir. rt in 
oiptiibuuiuc pulmonuctt ac rcnufn mot bit id* un&feMKiim0cttfb«r. 
a* 9fan itrtErt ft unlet tit fo $rt»ram firfu btl C£f>lllOT4» 4. SOM. GEN. AcBrohtim Kai. AfrrA. 7* fltf. J. i*J. Aka**. AA i?o- Mufan r«r*. uo* 
£«« 4]i. Borrb. S, 19* Pol)trichum flai, J)». ///. ?a 0t/J« Cq£ Got. i 

F. lOfffc ISO). {01. Km. 1 17. 

13. Btr£ Ft* frsnf* Mf« 


j, SOM.SPECJ, Polytrichum frurcurn med'trm C 0. Hr J^-Polyirichum mcrtanufn «»iju»<W4 
gnidf niwiiil DW fltf 1 1 1 *»-**)•. ftr*t. Ill 90. Polyirkrmm wide limplio £». ft f.M. tyf. J»t,aC 
476. floi w<- Ptrfytnchurti<apli*U paralktiptpcdi f ;.r.r. J; 1 , frtf. S*S- *«• Afri.489* '****« ;.',. J^V; 
0Dftaft£tf?3t- ^ly<richum qutdrantpihrc Jttnipcri folirt brcuioribuicutgtiwfibuftfirf./ft^ 4.|.*u> 
fi.Gxitt.L&h Rlj'lf KDan Oiok fittpKi mben paraifclip<peda fin*, ipfc. //♦ lie?, n** 1. IKbttttlti 
$66. Mufi» cococrtW* hnmittt AHr)fJl/ m &$0*S m AK r.7.£f*6. $. Mufcu* tureusil Adiir.:! : ctiiorr- p,-,, 
foflits ttmrifllmif nfltfxtf AJj* tt$*t*l. )4- Mtikti* opillactui mtninius, tatyptri kr^illnna ck;':i V + J+fi 
(|j, Mufcot coronatus bumilo tcoutfyk^ pikofo avnvrc tcuwrc rub<Tnmo fiorri Mi.Uu^cr^v 
I^p^T) folio ghucii Ki^* Pjt# 1 j i. tj&.tt$*f t 6. Adiaiitum aufcum mitut rtfe j^. f. 17.^1, 

Fjr*ll*Poi>irkhum mahjs ctkcund^im Tjj^ 533, PoJjTnUuimApuki ntaius qu&uidtm tctic. rjf,T*t 
UL%lo- I'o^l/ichumaurctim minis C^i. mt, /\;r*. io^ a. C B. ^in. ;t6. A**jnf /.i^ it;. i 1 ci>Tj<ta 
qdidran^ultrc vul'iri Yuccac folii* tirrtjif />i5. Afwft. 41a '.f4-/* t* CarW, !• 81. I*ct>crif^9i i^rt ct 
rnajoi cipfala quulrtrguUri W/. Gjf. 11 1, ^ S<* '* a- RJ)- 5)»* "'• ?©• 5f(t>* /h- A i*, Hii hh, 
ic^i Bfrj;. /f. fttoif* J4<- Adunthum aurcum rd^r«. n$£. Adsththum aurcum mijui ^^^Anj* 
Mufcut opillarit pricr /wi. 47^- Mufcut capiltatif C Adiantliam atiratm hiajuv, Gtr. ifiy. Miaio- 
ronacut majof, plfcoto villotti aiinco /fory; /i^T. U.roi. /// + fija MuFtut aureus cipdlam mcd^Mr^D^ 
Bar* aai* Mulcuf opillaccui nnjor pciScido ct capitulo craJioftbuf Tcato. \$£* $jrttt. ni^n. i^l. i^ 
<brf. ioS* C. f?. /■ 1* W uft u* Juiupcoiobuj capitukp ^uadrai^ulo f*t^. P,ar. 1 jr. U aj. /< S. Mat. MBfcafr hi« pbma , ctJni drtiMMkcum m»nMil. 

lit , a ftodlt WditU Afurli, (cUklt 'I. a. f* 4. f. fi. J* 10. 

flit* Mne ifiotjiut f«*lJ<it fcui»nU'tiiAlia>Jj«i»oi r ^itJ« 


i'jc : . ■ : t . . ■ r i i # . , n 

d^Jteen fete ptJBum nftfw-r^ 1 
«qn>i. 1* ti >. uiirrsivs d<d- Omnf 1 calm r^ftrkhti aiiftStJtOf <aif**>ff ei pc37idcr. Set* 

li«i olvptram *, uuaa/f. II. irAc c^n^r fipfufim , ft. j* 
pMum *b f^Jcm «ri>Iuicuf , ti hovfta */■ a* tcpratftitnar, 

Urlicr fiffuti 3 Ccl. LtNNAEO intherif nonti&c infi- 
ffita, cMonf t > i|, 1. f. & «fe* t*^tcaJo«fbUutii| pJ»- 

(i*, Ltut£tnc <min*tni c^flfricuo, ci ci«nvrou>hclJinatc* 
Ji«j*m *mi!t*x( claora; U Uptmla jb htcrbrl J*«r* 

|um MJMHtti O^fui* pir MtaMB IrKllrjicr, « eily- 

ptn c7*f(ulo^ts ft R4ili , per upbtic rnprioum dectkul** 
(jn p;f!cnqui(n Ui&nt(. j.t.tmU, ittteSwnt htU 
noD (rotlaj fo Q. iol ix-r^ifcijo ptmm vjrij cA, bouf 
aitHrfjt foot vli dl^ltl aliiiuciMm atiU^lt , \a fyl refit ba- 

n.'i ■. ; :: lutCID pc^til l'j ; r : re ." ■ !■ ■. MliorCfn MfU t VI 
neM* viJttur, Mill Illt^tlbDt ftUitribuKof <( capfull mj- 
)MldMj>i3i jljnrjs* ftSU pdau DILLKNIt icco, » on* j1- 
iff* amnip»<f nincri dtztiu KadU ja hit toim, n"^ 

£fi^l*,ciuUm <»irilt«<lja*t ri|Uu%MH T ^oi/i^^e ter- 
ra tihlni't ririlLsdt ^^^»i*^mi^ql^*» fopr* ttniRi v*ro ton* 
tycfitet ft *t(bfi«ibi*i, Jn humid) ptjnta i^'.ih, Jn fie- 

ottttiitiappifti, cjuta, J«H virr** iJmou, in Uurt 

ccmkullta *l acutj: ' , -. .v^unf :r -,r r r=:r i aJurfrf. S«- 

ue dut oatitufl *i au«o rabtam in fumvu fhjru ao4l tu. 

FQt . <i <*pit*lum MglptlMp Son autcro cd^Mi cautl^tt- 
rcnaciuimodi, fruftiftiifbflc^ fuBin«mc« *Juct^ t fed 

tfer«heftJa.*tur ^u«j^t »:il , fc j,I C m <i «»fullc rftiiwl, 

!uotum*p*»f«;m, ncitiiutn cillcem mjjft rcprMftnuMi* 
Ut «rmrur; hit friilt ln;EtMfit u r fuTui f:obi, cua-B PH^* 
ulcwn 4iT« MICHCLIVS , UNNaEVS Jt ^ KOVtNVS 
»« U ffc=ti ItaqM <r UXNAtVS fe 4c Cnfiulif*t £««, 

fwu a priflfiitat diucr&i, ftmltinvj fci;ic«t , ««nftatttii* Sum. to(c w »m f w r T fi - 1 K» Nrf a SW>Hf|iW% L 
a- j. 4.1.4.7. r-.ftl.iutf:: btNf,' t4 jf-s?tdc»sEfaa»a>a 
^(«l^ft B h^^^fTit^(Bun^m?.it.^4w^w•••l► 

M9qMfiHbV«6#n9ff<No.i:.UNif^(f f siU<it.,-M 
Mltfll fitT(f ^fJ(^N^a fttt i^wnnft rr;t^a t Ntfff» ""J* 
mitridiiwMfiT fr;!rtm(iurfiW^»M*«Mrtti^ r* 

ftt«Mt W*s>« [ftr, dtffi<M(i tc* tro^- m >■*■ 

Bftfrt^iNn i^S X)a«^ftt<i<t*flC*fiCWtft*WiW«; 

met. unc tr-r (i^Nw &it: *-< Xti L : ifti<n* c*tft* ^ l " bcMftir mtaKtinniUftik m¥ l trf*<t< ton &«ifffi<n ^MrJrnN:: i'\ unp ^ 4. iim fittw J* 
ill la^i^r.ff^tf'iratt, ^>Nfltt<taH«^*a(E«f >« 
hrMTittiWtn^£r(«ii. I>ic(f KNJ^t **i4lf*r!r!Tt; 

tt&a. c<iT<n cNt« tlwl rnit rittauiAtWMaWjH 
M3ta(i»ft*o*TM<i(r,uflBafj'MWJW(i*flnrs*ie»J 
Off, lUCcWoffn \\1. S>jfa l>itfrt tfloi Mrt Ni £S ^ 

w 

? I s 

1** tiai! «*at 1% iHi^fictjI^flaKt; j«»: r;:ncJ«l 
^u|(aMMl\(ffUNfJj::« ftbra,im< BMPW4MflMM| aaf?(^<btrt3i (Iritff e:<nc<1 m™P^?BJS S» rrJf^r, uNrNr ffrbf j^r Jir> 1 
limVMnctjMtM tn M Wjfi 
MWt 

etflCdU v. ^«; iei«(rt m 


miUr-im^f«fi9^ia&isrt3f«wrCN* , j ' $& 1 *u mm***** 
itj«i ki« i <eJ, HALLKKO rtJumitof, <ri«« .1^1 


j££ fl NlrtH«M an|Tfut4t« S^nirtfitf « f*4<tai, 


fit J^ **• Folmomria iu«uli>&. Symphytum maculofum. for*, ^irfiftfDtaMclM. ^irfaVSohL fio 
J e tfWtffjfiwJtMir. W- SporwI-unswrooL Mi>. Puirnonaru. 7t* Pulmomna. ck iWoaiire- 
Htrfw *ux roumoni, 6Vfc Gcvkcktc UMgC-Krajt i f»:&p<v>mcircTicriiiihj(lJi€acqu4t, fuliaJu* 
j^c sin weurttc viriciii ct mtcuiofi. infcroc su- 
re ttteior* mKulisquc ddtautt, florci faturacc 
fjr:, ct*n*kii porpurciqu* in uco codcmquccau- 
|fgKdMCar. 

i, b Aftflu in honit editor * floret que Martio ct 

I Fob bilamicim tfaatem habent . ct pcclori 
taafat; ha>c intoiii phthifi, hicmoptoc, aliia* 
** xteoum atfeflibu* adhibcri folct. Dccoffis 
ft(mJftfTii-a ttMtiur, ct propter mucilagincm in 
linrftoi, ixjpiKj r a tiomb^ * , ttquc tatiqui? ulccri- 
taiiLurcoicdctUiii prjdtat. i, ®rt (>tfncjcl ftbfe 6q 1Mb rintn e*ub b**r 
w< flatter fmo ftbftMi) frintctgtun imS gffl«f( * 

men ntft tanking Wau uitf fufpurlattta flofdicn 

*• i)« €a$*Hano irirfc t$ la GJamn o/i*s*n , tint) 
blubf l im Was ink) 3priL 

j* ®tc iSUHcr fitft MaraifA un& ^c Stuff jf* 
ttimcl * ft ttmfn in t<m Jjwftfn, ter (£<fcfptnfr 

\mt\ Nt tu^e. ©oji ntmmf rt mtcr Wt QBunD* 

bt$ Wuttoti f WMNMi un5) Altai f3ja&<a lj*tu 

4X0M* GEN, Pulmonarii R^. iWrtfc. eg, Hp. ;. 4SS. Tom. [}A /Ckjit/. Hal jo. B«fA J* i9f. 
J^j,i ^03:3^ A-ifJft*. ^/rt** 37. Htacb t Jtti. ?. /iu. tJnipfle. 1^ t&K iiSp- *«- 403.^1^91. 
St* % HiH Htlv. < 1 6. GtKtf. % ic\ UdvP. »7. WjcB. i 6* D*bk 60, Ck*«f. ft $5, Wfflf. ^ t 7, fiaf A 
k*f yx sropo^ttifn ^miK /^^. Raf, $8f. j«Jpf- cfc^r. 76. Afar* KL if. 

t- SOM. S?EC PuJmonuia C4«/. 434, Pubnoiurii , quam alii fcpuium vocim RvtS t +j9* Pulnwntn* 
"iCefcUerf. 27+, *. L^.Jc.ifgtf. N,£yb.Mn.O* I.AA/.4. Grr- S08. «4 #. /. 4*3. W- 
Linicucbra fi»l»o Borttgini* tlonl>us Primdac vcrfi purpurea r,o*. Adv. if a, Polmontna major 
Uji. Mwini vuajant maculofo folio Oa); Paa. ^73. //^. /;. its, Afaml W- f c. f. ji, / $. Pulmo* 
iraAtfi + V^rt<7i3. Ow. /.p. 784. fuluuiiuril micoloii maict focmiu T*hern, 04$. Pofnwfiana lit* 
Ww*Jlta£jorftjin Kcc<lefts J, ff*i/A 79 j. Di3.Gi£l jj, ^rgt/, *Vr. 1 tig, Pulmoiuria PUnii femina flwaj, 
Kttf Himo^ini maculosa oflicia Kapp, $> t'olmotiaria iulo micuhto . S>mp4i>tum fylvcftrc Hpft.Jnl* 
1 17. tUnuuna florc pofpurco Htijt*jo&*%* Pulmonaria Jaufolu rnacolata A'rjm.7* Pulnwmaria folii* ct- 
***)*« tffrtu-conlatii fcabriv tina. //»/. Cftf- 44- & ted 1 f& *A ft 1^3, Wf JfcA ft- Jp^. '• I Jfi 
»n,ln+33, toff. Wrfit.cifi. CodMtO. ^*Kfi-lS* Dafik 6o. C«tf , i/- S8- Btttm* fiMfiifr Pulmo- 
am*^tt W Uro»cuUiitrnico1i»aJbu -W J**f, Kir. 73. Symph>Tum fyKvftrc Cord. H$. i|t* Symphytuni 
■*^**« D$i. ij^. Symphytum mtcuioium 1^ Pulmoflim litifofil C. B. Pia» »5?, Mvrif* tti$ t Oxox* ///• 
W- 4iUi$./„ g. Htrm*U$i. Bat. \%t* Wfiam. 19J*f, 9f^ >g* k *^'. T*w fettle fl„i| foniniinicuc f*:I«» ea*mpr*f 

f-^^iun fifti, ^ /# ,, f( tt CDi 4 j fl4M) HfTllMtfHI 
S^K ****** frpiraiifli acUldlttiH. Kidlxatf. 
"PiifiMitffeilirjJu^tuctcttt^n^mittis UcUf* 
Bff" - M ff la w , illi inna;lf p««i*ti»r4:l4jii 1 OWttaJ»- 

^^rp>f^*IhKf*ml«^e minora, feiTilJ* ( MttDVk- 

J^^^** >b»Uf v«o hM nfln riiHtUM GaMi W*>c 
S'r?' '-f— '« -« m«*fifit* CUf «,#. //. 
(^^r^™- s 59* SommitirU'Oi rjreutotusi fccci iiina* 

iaw^"^!*^ 0011 *' f^*r«ii t h« ciKumdJiur corol- 
4idn "^^'^robt, rLfcr«ond*i^a.4.^foffuffl 

l^, "• * tatntflu i]uinqiic U«uilt<&i jnil>cr*i ftp* 

iaifa ST ^ *Hu»i|o< rrrre^rtvai, ron iamcliu< 
*v iw?y " fli *"*» rcdJcni , d» jnitarif co*"i«n- 

H 4iuE l|l, *«'»*rtai*. , *'iftfcrf#*gi*|j tig**»=* *t 

"^'.^; ,rT '^ '■'*ii«*»l^^>f<m>^rt i ^fti l : 

f ' EK «'oi ; ;«f« s ina^g - ?. 3atelMl|iWWW|>IHH| a[IMiWcaw>e-»TCB 
1t«1l«R hf WatftoUiro* K»«eHUfim f^ »* |,a,f»f> Wi <im*W 
£Wf Nr UaH jMt ftf- a- ?. 4- «■?*?* ^ Nrl »« t<Nrii;<f. 

1» iMWDfiny ill Ma 1* r i< ail y>r fp r iff niih mwt fifiiT rflf ryi 

afifU^<nM^t«»rvi|nt*ttt4^!!i4ifa4<lEt7.e:t«t«i r uObflB 

«(Srai^ ;c« o-itim&f tai?fr«it =* itficfciiit. ™«g g niW i w 
ill (iNLarlf^lMfliUlwIICjIllVI IMaajat aK ^fttlawtK f&i 

fl<nuN^du'^f4l^C<llcdtMa # fin^r^idJ;<LW^tJn^u='^(;^f^^ 

Wb(atlWOi*WfMJirW?fl0rtTMEttn;WW*CNjW(BIB;*: TJJhr. ^aati*NfiV* B ^*< B: *^ I, i 01t J< t ?^ fa,wt ^ II 5"^ f P ti* Cf4f, ■I cui*(* foil* ciuCHift, il i»ai t na.ij*fMm*n 

3 Ute tliul ftc^ #. w& tntt Crt WmA I fff ■*> 

& .; 1 wMMHi Hi m ma e™«* i Wn0 wnn oan £g 
^IJ ill 


li 


fblflrlt JkieJtt* 


famim Mta, «rfanwn«ft<» t&ohn t«t ^n t. tab twr w*a -Outbid, wli« NuM^t^?^^* *£' 

fffn 


&£. fr. uafrjut nnrrAuffrf(fl^P^'4(MM4<ctfl* Iftt X<l$tfaH imr-ta.ir**r fr&uj, ua» a gjSf aTtiVt/flSS JP** ii« ^*5 I. £• W* Piilmtaim iKiftfii u.;^i» I ,< *..-■> I*un>* i}G*. mr r^a tujcm unrutaufra- I* p. W* ill £.£taui ■*^^fc?ffgj TAB. 377. ijj. Acick Acgyptiici ftfitftllipMdb Jcguminofie. Ci 

r. Crttii fititirbor £t ( m robuftioriba*;rimtsfp:' 
m>Ji p ciimiuc njfa t'ramiccQ virklu ic tiorn Juki 
toot, 

li tn region ibu* mcridtonalibuv, inprimis !%>ptt> 
htbtar. 

j* Succui Actciic raw.t vewnbo* com memo* 
ntiii»cximmifum huiut uboto tc^uroimbu* prtc- 
pjiarur, cuiailltrm-ciu, refn*;crjn*et tiit^tljm vinu* 
irrribuituri liinc mlucmoptoc almtjue protulwnibti* 
iiihibctur, Vcrtim hi* lemponbu* fjfo ^emiirtu* in* 
tcntfur. Gitirmi ^umjuc arab.tun mcium, ck hiC 
fluit trborc, quod in Mill ttijuc vriiuc uranium 
U»fc Otitic, :ni . Csmtftx @tef '**•»» TlnhbdijFmllA partir ■fe*tftt U'dtDftti flu* frii |ta((cra Sroctyn. " "***«« ^ 
a* 5« »db» A«cu c« attcn i*tt& ufaf** £* 

Dt(Cfrind(tn^1uc#3uit9iirf r iinDi?^<t4iciiL-^t 
jQw MbM* iSnmmi taunt rtojab £* **£ 5&difiiH r itdttf* in Dm^affMvidhailBrtvciit UrtaJ fcljT ftuniity i|). 

t. SOM.SPEC. Ac«ia/xJ.r^AciCTi<ci»>i«i4cfl.to>. -Vrx$*tf. Afaff^7i,Aatii l SintT^fcr» 

l)+SAc»(ijitfty|rtiic4frjtufc«r^^ 

/*«*.,£*{£ foM. tfVira.*. f, JO. J^.C. Actcii vera (Pot*.//, ftf. Acidi aettfptiKt flcvibat 

utli AjTASi MimoIiJpioL* pcmmatrtJillijKlt*, fofai* dupbcitu pinnim, [Hiiulibu* vtrinquc dut^ti 

it m Chf*ie$*ltoy. 470, MinioU f^iiL* i;tf^itni» approxiitutu, tVliit bipiiyutu , pinHfabm bn ■ - 

■CM .,- *-5i *j tJ^-lvtUiin^ li^fo j^Ijib*ji , vb>ifio Jbcfi tUfti^ 

Afhor cnicn M« p rc<frtom/fi« a^ «x^iiucn fuliorum Juj» 

ItU *pr*fiilt, JtA^KctiAi* »tiSjif*nii?sif in mlaoftt pinna* 
til ditkuo dlujfit <«sp«fio ;***<» r* fiU in Jl*» f^ior^rn 
criutifur, ^«rum au»il Ifl Ofllulc^t (|^»kum conr c£L 
NKOM^. 1* ^Mnani p«o\'~<eufo ir^rtft-at. Vf uAu« //* t,'b!j- 
(i< *iOfn(jn* (fl, :<>n^m Ut\k<i inj<^ujli«r l«ut # « pcc 

<onnc»«f, ct qtj£ j(f|«jJ)il«o( cchiefemct "f<r»t* In 

4*tiitx< orhkot* Jjtct fcAKn A- ** «uiu» , vrf Jn^uc £«- 

p:< .«♦ durii-^. fci :;^i:n:irih:i innumtji huU« imjifirrii 
Iptciei fu«ut itilpilTirtJk *i «crtkc juuai Alio rUTt&) vi* 
tkum dMM » ilti^i f«<ot fallM. a^m, wtMalcrdti MTft ^^H^r4i^1tEi!fi&«f(Jrff f tMltrrJt<rMhc^!^ta -WWJW MtfHi-£c^i<tt>ftltc%ai!A l:ft^tfl&ta» 

« wt $uHrt we? f T ;fk eidftt^ d& mi ftt^jfbnv " 

ff;:i:<B fliif Wirt, dnf &n hng^n 1ti^itli«3»Tfn>j^Mct* *^ Dfi m|vci auiiP:;<n. tt& otf tinnn (< nr^^r4<i Oil 

n-.flfa ssrwtin5*n bcwftftlt <«*< -«& «i«C W ilNM 
mi (Nnn tiiii njnf * ttltr Hrt »« 5*Nc fte*r>r po 
Pft IA dfiifca tur<& fffiuff MrtlKfl c«A £■*■ pJBSSE^ ua< C-JJ.Endiu< ( Sc*nok. ftrfj, Lndyuc. 

I. C»uk» dugi ckcitcr ptdc$ flltitudmc aeqotnt. 
folia ^runinco viritlU funr, t:ort» co«ruki. 

a. la horw firiiur, flomqa« ^;<Jcm mcnfclunio. 

3. AdlMttm frequenter adhibcfi fokt bcrbi» «- 
qij inur humc flint is ct rtTngcranru mcJicamcnu 
KMCilAktp ObflratUoati hepttfe ct JicnU dilcu- 
tit. vrititc lecrctionem promoi^t . ct cajj^um DJ% 
mi vcmriculum rcfr^crat. Semen lie dicii* rcfri* 
jcrint^bui rn.inority.ii adnumef-ur. tttl .€n&toUn* Gw.i*i>t. ^ujjt Eodwc /J^.ETcifoIJ.^bi' 1- S)k GUipI tcfisMVn e&wMrirm^-lW* 
tk^iatiir RdD $ra5$run, Nc ^Blutwn Wj»- 
a. 9ftanfii<ctalm{Sortfli, tvof5ixi3uii.*tW 

man kdi w fiir onffittbffft^ wnP liiWfo>* » fflj* ^ij 
tic 9!n)K v p(uQq<n tor tcbtt un> Crt fflUjtf' J* - 
t*n llriti/ unOfiHjfcf f*n bitten «Ka.qr. SWO* 
me 1)1 auci Da jaft &« lltuun lu^cr^fstd-^ 3 " 5n 4. KOM GEH. Endivii bj. M „b. ji 
»)T. f. H4. Ciclwrwm Joan. +tg. fiorri. /. ftgfiBt Hnm. Ltgi. Bit. 
I. 91. «»pp. 108. IbMi Mtib. v NOM. SPEC GpdMfftan Pa ,t, T74 . r^,™,. .„. r . .. 

m Iitifolium FBthf. 6th lnwb. Jm fitiuwn CML in OWft. 4<. ?»?. iMi-boifw tote***- I LlJ:u Pwfr. 4e. rot) bam UttrolsuEn kilrcuff 0o»< *Jjr; 


;, Iqqta iBMr .vwk (86. CM. f^ , 8l . | ntjbum &ii»m IM434. iMyboi G.iu. Cff. '*'• ** ?f ^J ■l IV 5! 

ft ml t'ZZ 

!£: 

l*r 
Ml 

W 

:. 

9 

5 

S! ST S*t Jniybum firuiuni btifolnioi, tndi 

Et>« i?3- Cicliomim hiiftliiim C Emlniia tialgarit ft*™. 4?9 . Bee*/ „ 

SmSi W* inw 8 w crenitI * .^^ »". «jf 3$9. jW« f JWrf. 3?4t M„ ff ft/ 1