Skip to main content

Full text of "Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej"

See other formats


<^6, JetUd c/l. (P. Zkcted 

(ADEMIA UMIEJPOSCI W KRAKOWIE. 
SPRAWOZDAN1E 

KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ 

obejmnjace 
pogla^d na czynnosci dokonane w ci^gu roku 1896, 

Materyaly do fizyografii krajowej. 

Tom trzydziesty drugi. 3 2-— AKADEMIA UMIEjpOSCi W KRAKOWIE. 
SPRAWOZDANIE 

KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ 

obejmujace 
pogla.d na czynnosci dokonane w ci^gu roku 1896, 

MateryaJy do fizyografii krajowej. 

Tom trzydziesty drugi. 
Przegl^d czynnosci Komisyi fizyograficznej akade- 
mickiej w cia.gu roku 1896/7. Z prac w zakresie fizyografii kraju, kt6remi Komisya fizyo- 
graficzna na posiedzeniu w dniu 28 marca 1896 r. zajac sie posta- 
nowila , podjeto rzeczy wiscie — z jednyra wyjatkiem w Sekcyi 
rolniczej — wszystkie i po najwiekszej cze£ci doprowadzono do 
konca. W r. b. odbyto si? w dniu 6 kwietnia posiedzenie adrai- 
nistracyjne Komisyi, na ktorem po wysluchaniu i przyjeciu spra- 
wozdan' za rok ubiegty, ulozono program prac na r. 1897, przy- 
jeto pieciu nowych sp6Jpracownik6w Komisyi i dokonano wybordw 
przepisanych regulaminem. Posiedzenie to zakonczyfo sie sprawo- 
zdaniem Prof. Dra S. Zarecznego, jako delegata Komisyi fizyo- 
graficznej do Miejskiej Komisyi wodocia.gowej. 

Zarzad Komisyi postanowil w Sprawozdaniach poczawszy 
od niniejszego tomu, z prac dostarczonych przez Sekcya rolnicza. 
utworzyc' dziat osobny „Materyal6w do fizyografii kraju zebranych 
przez Sekcya. rolnicza." i wydawad, opr6cz tomow zupeJnych, tak 
te materyaty, jako tez Materyaly zebrane przez Sekcya meteoro- 
logiczna. i Materyafy zebrane przez Sekcye geologiczna, botaniczna. 
i zoologiczna w zeszytach osobnych. 

W czasie ubiegJym od ostatniego sprawozdania wydaJa Ko- 
misya fizyograficzna zeszyt 6 Atlasu geologicznego Galicyi, wraz 
z tekstem, zawieraja.cy mapy: Gorlice i Grybow, Muszyna, Jasto 
i Dukla, Ropianka, Lisko, wykonane przez Prof. Dra W. Szaj- 
noche. W druku znajduja sie. trzy dalsze zeszyty, m.anowicie 
6smy zlozony z maprZalozce, Tarnopol, Trembowla, Podwoloczyska, 
Skafat i Grzymat6w, wykonanych przez Dra W. Teisseyrego, 
dziewia_ty, ktorego autorem jest Prof. F. Bieniasz, a zawierajacy 
mapy: Pomorzanv, Brzezany, Buczacz i Czortkow, Kopyczynce, Borszcz6w, Mielnica i Okopy, i zeszyt dziesia.ty, kt6ry skiadad 
sie bedzie z siedmiu map Prof. M. Lomnickiego: Lwow, Zolkiew 
Befz iSokal, War§4, Jawoiw i Grodek, Rawa Rusk'a, Belzec 
i Uhnow. Do wydania w Atlasio geologicznytn otrzymata Komi- 
sya nadto, oprocz wspomnionycb dawniej map: Wadowicc Wioli- 
czka, Wola Michowa Prof. Dra W. Szajnocby, dwie dalsze mapy 
tego autora: Bochnia i O.chow, Nowy Sa.cz, tudziez dwie many 
Dra W. Teisseyrego: £ydacz6w i Stnj. K«,marno i Rudki, i mape. 
Dra J. Grzybowskiego: Pilzno i Ciezkowiee. Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach. 

a) Sekcya meteorologiczna. 

Sekcya meteorologiczna otrzymaJa spostrzezenia meteo- 
roiogiczne z 3o stacyj. 7, ktorycl, jednak tylko 30 ezynnemi 

Wiehczce Komarme 1 Ludwik6wce: przybyla stacv.-. v < Hx-rtv- 

TLTT^jr UVZBmQ Dleba w 32 > ci * nienie ******** 

godme w Tatrach w latach 1890-1894, k 
-•"'- przez przewodniczacego Sekcvi !>, , 
meszczone zostafy w nmiojsze.n sprawnzdaniu Ivmnsvi ° 

m<*y narzedzi samopi- 
mach Akadomif J ' * ^ eznacz »™ do QgWnk w pis- 

Spostrzezeniami po j a w 6 w w s w i 

aow,e, zachadniej p Ma KrVvi \J J ■'.-;■-■«»' -f 

ku w sprawozdanu, Ko m i 8yi przyaposobiJ ^ £ ^ S ^ £ 


Spostrzezenia zboczenia i nachylenia igly m a- 
petycznejw Krakowie, wykonal, jak w latach poprzedza- 
jacych crfouek Korowyi Dr. Wierzbicki. 

Rozpoczete w r, 1895 badania natezenia siJy 
ci^zkosci prowadzil dalej w r. 1896 kosztem' Sekcyi a na- 
rzedzmmi c. k. Obserwatorymn astronomieznego krakowskiego, 
ezlonek Komisyi Prof. Dr. Birkenn.ajVr. \Vv|».-.<lki tvch badaii 
w Krakowie (po raz drugi), w Xvuou. S,,,] 1( .j.' Jordanowie. Liroa- 
nowej .Nowv,,, Sar/u. ,^, ZO ne beda. w pismach Akademii. Na 
torn m.ejseu nieel, nam u »Ino bedzie zlozyc podziekow 

Wy|szemu Zarza_dowi urzedu telegraficznego w Krak 

J. X. Rektorowi kollegmm 00. Jezuit6w w Nowvm S,, z „ 
skuteezne poparcie i ulatwienie tych badan. 

b) Sekcya geologiczna. 

Z polecenia Sekcyi geologicznej zajraowali sie praeami dla 

Atlasu uvologiczm--. (ialicyi , ,,. p r „f y Kj.mias/ Prof M Lom 
nicki i Dr. W. Teisseyre. Pierwszy z nich zwiedzil okolice Po- 
dola, objete d/ , « „ m ze.zv.om Atlasu. t prz.oioro juz po wvk - 
!V "' ii; : badania to nie wvkazaly potrzebv ia- 
kichkol wiek zm.an w ma | , ,. of . B ieniasza. 

Prof M. Lommcki wykoriczyl i ziozyl dawniei roz. te 

mapy: BeJzec i Uhnow, Rawa Ruska. Jawerdw i Grfdek uzu 
pemienie zas badan podjetych w r. z. na obszarze mapy: Mosci- 
ska odlozyd byl zrauszony na rok biezacy. 

Dr. W. T.isseviv wykonal i zlozvi mape: Knmarno i Rudki. 

Do wydama w Atlasie geologi.vnvm ntrzvmala Kmnisva 

mapy: Boclinia i <V«.|..',«. X„ uv S ;,.v P„„ !»,, \V *v,j„.„.j V 

tudziez mape Pilzno i C.Vzkowi.'-e Dra J. Orzvl.o^kieo-o/ wvkn^ 

nane z polecenia VVvs. Wvdziah. Krajuw ., ' 

Na posiedzoniu Koimzyi » dn fj kuietnia b. r. ztozvl Prof. 
Dr. S Zar^czny sprawozdanie z ndziah, swojog,, w pr;l eaeb Miej- 
SKiej Komisy, wodocia.gowej, do ktoivj nale.v jako delegat Ko- 
misyi fizyograficziwj. . J 8 

t Sekcya geologiczna odbyla w cia.gu roku 1896 7 dwa po- 

^f.' 1 ^ Stobiecki, delegatem Sekcyi d Zarz du muzealnego 
Prof. F. Bieniasz. 

c) Sekcya zoologiczna. 

Sekcya zoologiczna poleciJa Prof. K. BobWi badania dvn- 
terologiczne na Podolu galicyjskiem. Prof. Bo*** z zadania, zlozy* Komisyi odpowiedni zbior oraz prace p. t. Przy- 
czynek do fauny much6wek Podola galicyjskiego^ i okolicy Lwo- 
wa, zamieszc/.ona w niniejszym tomie Sprawozdan. 

Przez zakupno potrzebnych ksiaiek umozebnita Komisya p. 
E. Niezabitowskiemu opracowanie blonkowek z rodziny Tenthre- 
di'mdae, zawartych w jego zbiorze, tudziez zebranych przez Prof. 
K. Bobka, s. p. Jana Cieslika i Prof. W. Kulczyriskiego. Rezul- 
tatem pracy p. Niezabitowskiego jest wykaz p. t. Przyczynek do 
fauny rosliniarek Galicyi, zawarty w niniejszym tomie. 

W Muzeum Komisyi pracowal p. MichaJ Rybmski, oznacza- 
ja.c chrzaszcze bedace wtasnoscia, Komisyi a zebrane czeicia przez 
niego samego, czescia przez Prof. B. Kotule., tudziez pewna czesc 
chrzaszcz6w zebranych przez p. S. Stobieckiego. Liczba oznaezonych 
do dn. 10 marca b. r. wynosiia: ze zbioru p. Rybinskiego 940 
gatunkow w 22000 okaz6w, ze zbioru Prof. Kotuli 930 gatun- 
kow w 28000 okaz6w krajowych i 736 gatunk6w w 9000 oka- 
z6w niekrajowych. Nadto zlozy* p. Rybiiiski do wydania w Spra- 
wozdaniach Komisyi „ Wykaz nowych chrza,szczy dla Galicyi", 
zawieraja,cy przeszto 300 gatunkow. 

Przewodniczacym swoim na rok 1897 wybraJa Sekcya po- 
nownie Prof W. kulczyriskiego, sekretarzem zas i delegatem do 
Zarzadu muzealnego p. S. Stobieckiego. 

d) Sekcya botaniczna. 

Prof. R. Gutwiriski ukoriczywszy prace, o kt<5rej nadmie- 
niono w zeszloroeznem sprawozdaniu , zlozyt Komisyi „ Wykaz 
fflonow zebranych w okolicy Wadowic — Makowa", zamieszczony 

W ubieglym roku polecila Sekcya badania florystyczne pp. : 
J. Pac/.n^kiemu, Prof. Dr.E. Woloszczakowi i Drowi A. Zaiewskiemu. 

P. Paczoski czynnym by} w Galicyi wschodniej i na Bu- 
kowinie; w roku 1896 tudziez w 1895, w kt6rvm zajmowal sie 
badaniami florystycznemi bez pomocy ze strony Komisyi , zebrat 
1024- gatunk6w roslin zarodkowych i wyzszych zarodnikowych. 
Sprawuzdanie zfozone przez p. Paczoskiego. p. t. „Szkie flory 
i spis roslin zebranych we Wschodniej Galicyi, na Bukowinie 
i w Komitacie marmaroskim na W^grzech" zamieszczone zosta- 
nie w tomie XXXITI Sprawozdari; Muzeum Komisyi fizyogra- 
ficznej otrzymalo od niego zielnik zawierajacy okolo" 2000 oka- 
z6w roslin. 

Dr. E. Woloszczak zajmowal' sie badaniem roslinnosci pasma 
g(5rskiego pomiedzy Mizunka i Oporem, przytem przekonat sie, 
ze grzbiet tego pasma mozna uwazac za granice pomiedzy dwoma 
drugorzednymi okregami rosUinnymi wschodnio-karpackimi, tudziez, ze dolny bieg Oporu tworzy granice miedzy dwoma typami ro- 
slinnosci, zauwazonymi jeszcze w r. 1891. Wakacye poswiecil 
Dr. Wotoszczak Tatrom; nadzwyczajnie slotna pora wplynela 
niestety niekorzystnie na przebieg badari, a stwierdzenie zapatry- 
wan na zwiazek sasiednich Karpat z Tatrami co do roslinnosci, 
jakie sie nasun§ly, wymagac bedzie jeszcze dalszych poszukiwaii. 

Dr. A. Zalewski badal porosty w okolicy Lwowa, a wyniki 
swej praey przedstawi Komisyi w roku bieza,cym. 

Przewodniczacym Sekcyi botanicznej, oraz jej delegatem do 
Zarzadu muzealnego jest, jak dawniej, Prof. Dr. J. Rostafinski. 

e) Sekcya rolnicza. 

Jak juz nadmieniono w zeszlorocznem sprawozdaniu, pro- 
gram Sekcyi rolniczej przesJany zostal Wys. Wydzialowi Krajo- 
wemu, Szkolom i Towarzystwom rolniczym, lesnyin i ogrodni- 
czym, redakcyora czasopisin rolniczych i t. d., oraz przedrukowany 
w wydawanej w Warszawie Gazecie rolniczej. 

Z instytucyj rolniczych w kraju osViadczyla gotowosc do 
wziecia udzialu \v badaniach fizyograficzno - rolniczych Rada Od- 
dziaJu przemyslariskiego Towarzystwa gospodarskiego we Lwowie. 

Dr. St. Golinski zajal sie z polecenia Sekcyi rolniczej bada- 
niem flory lakowej w okolicach Krakowa i zebral stosowny ina- 
teryal w Bierzanowie, Sledziejowicach i Branicach z ogolnej prze- 
strzeni 167 morg6w po obu stronach Wisly. 

Pod kierunkiem p. Starszego Komisarza A. Nowickiego 
rozpoczek sie praca nad mapa przedstawiaja,ca, obraz flory lesnej 
Galicyi. Do maja b. r. opracowano juz zachodni niz piaszczysty, 
zachodnie podg6rze, gory Zachodniego Beskidu , Tatry, Gorce 
i czesc Malych Karpat, od granicy sla.zkiej po rzek§ San, og61em 
obszar 22 powiatow administracyjnych. 

Sekcya zajmowala sie w ubiegiyrn roku opracowaniem szcze- 
g61owego programu systematycznego geologiczno-rolniczego bada- 
nia kraju. Brak odpowiednich fundusz6w standi na przeszkodzie 
uchwaleniu odpowiedniego programu i rozpoc/.eciu systematycznej 
pracy w tym kierunku. 

Sekcya otrzymala do wydania w Sprawozdaniach nastepu- 
jace prace, przeprowadzone bez pomocy z jej strony: Prof. Dra 
E. Janczewskiego „G16wnie zbozowe na Zmudzi u . p. K. Huppen- 
thala „Przyczynek do fizyografii pszenicy", p. E. Popiela „Opis 
geologiczno-rolniczy majatku Czaple Wielkie w gub. kieleckiej", 
p. K. Jasinskiego „Gleby pofnoeno-zaehodniej czesci powiatu zlo- 
czowskiego pod wzgledem geologiczno-rolniczym", p. T. Doraan- 
skiego „Opis geologiczno-rolniczy majatku Trzydnik Duzy w gub. 
lubelskiej". Wazystkie te prace zamieszczono w niniejszym toraie. Zbiory Komisyi. 

Do Muzeum Komisyi przybyJy w r. 1896/7. 

A) Przedmioty zebrane przez badaczow, ktoryrn Komisya udzielila 
zasitkow na badunie kraju: 

1. Zbi6r much z Podola i Winnik pod Lwowem, Prof. K. 
Bobka. 

2. Zbi6r glonow galicyjskich Prof. R. Gutwinskiego. 
^ielnik z Galicyi wsehodniej, Bukowiny i Komit 

' p. j. r maroskiego p. J. Paczowskie, B) Dary: 

1. Pelobates fuscus z Krakowa, dar p. E. Niezabitowskiego. 

2. 13 chrzaszezow wegierskich, przewaznie jaskiniowych, dar 
p. Fr. Gartnera. 

3. Zbior owadow, przewaznie z okolic Krakowa, zebrany przez 
sp. K. Jelskiego, dar p. Konstantowej Jelskiej. 

4. Pieri osiki s'ei§ty przez bobry, z Nowosi61ek w pow. mo- 
zyrskim, dar p. J. Bogusza. 

5. Galezie drzew pociete przez bobry, z Welesnicy pod Piu- 
skiem. dar p. M. Twaidowskiej. 

(j. Zbior roilm / llighbrid-e. dar p. M. Rybitiskiego. 

7. Zbi6r roslin z okolic Krakowa zebrany przez sp. Jelskiego, 
dar p. Konstantowej Jelskiej. 

8. 10 rzadkich gatunkow roslin z Podola galicyjskiego, dar 
p. A. Knappa w Wiedniu. 

9. Bryla malachitu z Niznego Tagilu, dar p. Jana Jakubkiewi- 
cza w Permie. 

10. 37 gatunkow skamielin z Podola galicyjskiego, dar Dra 
Jozefa Iglatowskiego w Wiedniu. 

11. Mineraly, skaiy i skamieliny z Krempaku na Spizu , dar 
p. S. Stobieckiego. 

12. Sferosyderyt ilovvy z Karpaekie<;o trz.ciorzedu w Jastrze- 
biej pod l.ajH'koi'on.u dar \k S. Stohirckiego. 

13. Pamietnika fizyograticznego torn XIV, dar Redakcyi 14. Jahrbuch des k. k. Hydrographischen Central -Bureau's, 
2-gi rocznik, dar Biura. 

15. Atlas der bsterreickischen Alpenseen. mit Unterstiitzung des 
H. k. k. Ministeriums f. C. u. U. herausgegeben von Dr. 
Albrecht Penck und Dr. Eduard Richter, 2-gi zeszyt, dar 
ZakJadu geograficznego w c. k. Uniwersytecie w Grodzcu 
styryjskira. 

C. Przedmioty zakupione : 

1. Ganglbauer, Die Kafer Mitteleuropa, torn 1 i 2. 

2. Dalla Torre, Catalogus Hymenopterorum hucusque descrip- 
torum systematica et synonymicus, Vol. VI: Chrysididae. 

3. A. Mocsary, Mon >^raphia Ckrysididarum. 

3. Tegoz Additamentum primum ad Monographiam Chrysidi- 

4. Cameron, Descriptions of ten new species of Nematus from 

5. Bestimmungstabellen der europaischen Coleopteren, Zeszyty: 
I— V, VII— XVI, XVIII— XX, XXIV. 

6. Marmur szlifowany z Debnik, drzewo skamieniale bruna- 
tno-jurajskie z Czatkowic. 

Sprawozdanie Kustosza zbiorow Komisyi fizyograficznej 
sprawdzili dnia 27 marca br. skrutatorowie: pp. Prof. K. Bobek 
i Prof. R. Gutwiriski. Prof. Dra F. Kreutza, 
eniasza, Prof. W. Kul- 
czyriskiego, Prof. "Dr. J. Rostafinskiego i p. S. Stobieckiego. zlo- 
±y\ Komisyi fizyograficznej na posiedzeniu vv dn. 6 kwietnia br. 
nastepuja,ce sprawozdanie: 

Pracami muzealnemi zajmowal sie do 26 listopada 1896 r. 
kustosz , s. p. Konstanty Jelski; po jego smierci powierzyl Za- 
rza,d Komisyi fizyograticznej tymc/axnw zastgpstwo kustosza 
Prof. W. Kulczynskiemu. Pod ich kiermvnictwem pracowali sty- 
pendysci: pp. Edward Niezabitowski, Fr. Gartner (do lipca r. 1896) 
i Ignacy Krol (od listopada 1896 r.), a nadto od poczatku roku 

sie n'/.nvln .," 7\ 'v T I, T< u/i' /-I! V\\u'am ] h'm- 
syi p. Micl.al Rybinski." * 

Sp. K. JeUki, oprucz zajec kouserwacyjnych. spisa* czesc Wagi, zbior chrzaszcz6w L p. E. Wr6blewskiego, i rozpoczal spi- 
sywame zbioru g!6wnego geologicznego. P. E. Niezabitowski spi- 
sat cz&& ksiazek zakupionyeh po s. p. A. Wadze, nastepnie 
sprawdzi* inwentarze chrzaszczow, szarariczakow, pluskwiakdw, 
motyh spisai zbiory sieciarek. Juz z dniem 11 lutego b. r. odro- 
bii p. Niezabitowski godziny, do kt6rych w ciagu caiego bieza- 
cego roku szkolnego w mysl fundacyi stypendyjnej byf obowia- 
zany ; mimo to pracuje dalej w Muzeum Komisyi bezinteresownie. 
r. l. Krol zajety by* porzadkowaniem gkSwnego zbioru rosii* 
naczyniowych i Bpisywaniem kilku nowszych zielnikow to samo 
zajecie miai p. SmreCzynski. Prof. Kulczymki przed objeciem 
astej twa kustosza korzystajac ■ chwil wolnych od zajec Yekre- 
tarskich, sporza.dzil mwentarz kregowcow w Muzeum Komisyi 
i rozpoczaj prace nad nowym inwentarzem chrzaszczdw. Po smierci 
b. p. Jelskiego zajal sie przy pomocy p. Kybfriskiego i pp. sty- 
pendystow, zewnetrznem uporzadkowaniem zbiordw muzealnycL 
zbJor/w A™"* P ° r - W° m °* ebne , i wydzieleniem z Muzeum 
zbior6w do mego n,enaleza_cych, nast § pnie zas rozpocza* porza_dko- 
wanie i spisywam e zbioru roslin naczyniowych , odkh dajac na 
czas pozmejszy etykietowanie tegoz; uporzadWal do 20 marca 
Kr61 i W § - ? ? ° Zbl0n ]' Z CZe ^° nast ^ nie P°*™e spisali pp. 

rodziny clLaszczow: sLZell "Tce^^^Z 

a 99L i w /3 cznie > *- J- z wJasnego zbioru 940 gatunkow 

niokrajowych kra J° w y° h ' '36 gatunkow w 9000 ok az 6 W 

P«w wVniStotis^ LW ° Wie »"*»«« -wizy, akrzy- 
S ta»ic Z SkiT.6rel Cho ^ . 8kreili «^» M«ze«m tudziez przed- gty, musialby niestetv ws/vstl™ f ft TIT V ' 
■ uj^ inowy i w roku biezacym 

ie P sze, p „°u d , J ;;;r wi e? c lk " i: gMem l ^"-^ -«*» - rot ku fiWafii kraj u . ^ nocze , nie dHzw'^ 

lewanie fen^T J 7 "* j , ednak mUsi ^ad muzealny ubo- 

pendysty w biezacym roku szkolnym speizla na niczem. J Korespondencya Komisyi. 

inia^ 1896 r. zlozyla Kon 
--. Krajowemu sprawozdanie z p 
Atlasu ereoloericznesro GaliV.vi w y? .^di«^^^ i geologicznego Galicyi. 
Od Wys. TVydzialu Krajowego otrzymak Komisya dn 2 
ia i»yb r. nast§puj^ca odezwe: ™X „■ P 4 ewentualme odczytamem tej odezwy na z<rro- 

rodnikow _, techmkdw, zajraujacych si, geologicznemi i gorniczemi 
badaD,am, kraju, rdwniei jak i kierownikom kopaln uaftowych 
ktdrym doniostosc tych badan nie jest obca, ze Wyd" iaJ 1 Swv 
go«w jest wyuagrodzic wszelka prace geologic^ 2 e 8 ,»wi°Z 
2aS "f^ 7 rstw > *■'■>& otworu s^klrowegoflub 7p 

moga .w prace. bezposreduio Wydziatowi krajowemu przesX 
a pray dlufezych badaniach okolic kraju byloby pozadanem leby' 
o ramieraouej pracy zawiadnmili Wvd/ial kr.ijw k'tdrv ieh nn 

zp^r kto inny badania iab > ^ okoffcy 7 s j£ We Lwowie dnia 1 grudr MarszaJek krajo Czfonek Wydziafu kraj: o D , ------ uzioneic VVydzia/u 

6. ^ a< fc», f m . p .; ^ J^drzejovncz ft Zarzad i sktad Komisyi fizyograficznej. 

vv ^ Zarzadzie Komisyi, kt6rego sklad podano w tomie 
XXXI feprawozdan. iw zaszia w roku ubieglym zadna zmiana. 

W roku 1896/7 straciJa Komisya przez smiec ezterech 
czlonkow. Dnia 26 listopada 1896 r. zmarl po krotkiej slabosci 
zastuzony p,v. Konstanty .lelski. ktory wybrany 

orionk,em Komisyi w r. 1880, w tym samym roku obkl obo- 
wiazki kustosza zbioro* Komisyi i p.-Jnil ]e ai do dnia Lierci. 
L czlonkow 7 j !il]nn c f a ik a j n4yn j er ff0r _ 

niczy w Jaworznie czlonek Komisyi od r. 1891, Godfryd Ossowski 
w Tomsku czlonek Komisyi od r. 1S79. /aahizonv na polu geo- 
loga, Antom Walecki w Warszawie, czlonek Komisyi od r. 1873. 

Do grona sp&pracownikdw Komisyi przybyli wr 1897: 
pp. Dr Andrzej Chramiec w Zakopanem, Dr*. Henrvk Lgocki 
w Krakowie Francwzek hr. Mycielski w Wisniowej, Prof. J6zef 
PoraorAi w Dublanach i Czeslaw Wieniawa Zubrzycki vv Rze- Krakowie dnia Przewodniczacy Komisyi fizyograficzi 
Dr. F. Kreutz. czJonk6w Komisyi fizyograficznej akademickiej 
w Krakowie. 

(Dnia 1 lipca 1897 r.). 1. Czlonkowie miejscowi; 
metz Leopold, Prof. Uniw. Jagiell. 
irowski Ernest, Docent Uniw. Jagiell., P ro f. wyz- 

szej Szkoiy przemysfowej, Crfonek koresp. Akademii 

Umicj§tno3ci, lasz Franciszek, Prof. Gimnazyum III. 

sk Kazimierz, Prof. Gimnazyum sw. Anny. 

leiiski J<5zef Maryan, c. k. Radca gorniczy. 

ziriski J6zef, Rzadca pola doswiadczalnego Stud. roln. 
Uniw. Jagiell. 

rid Odo, Prof. Uniw. Jagiell. 

Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 
wej. 

arnomski Franciszek, Prof. Uniw. Jagiell. 
erny - Szwarcenberg Franciszek, Prof. Uniw. 

Jagiell. 
3zer Zygraunt, Krajowy Inspektor rybactwa. 
die w ski Emil. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akad. Umiej. 
zybowski J6zef, Asystent Uniw. Jagiell. 
stawicz Bronislaw, Prof. Gimnazyum III. 
twinski Roman, Prof. Gimnazyum w Podg6rzu pod 

Krakowem. 
iczewski Edward, Prof. Uniwers. Jagiell., Czlonek 

czynny Akad. Umiej. , Przewodniczacy Sekcyi rol- 

niczej. 
^orski Walery, Prof, nadzw. Uniw. Jagiell. 
itys Stefan, Docent Uniw. Jagiell. 
rliriski Franciszek, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek 

czynny Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi meteo- 

rologicznej. 
3cki Waleryan, Asystent Uniw. Jagiell., Sekretarz 

Sekcyi rolniczej. 
eutz Feliks, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akad. Umiej. , Przewodniczacy Komisyi fizyograficznej 

i Sekcyi geologicznej. 
Iczyriski Wladyslaw, Prof. Gimnazyum sw. Jacka, 

Czlonek koresp. Akad. Umiej., Sekretarz Komisyi fiz., 

Przewodniczacy Sekcyi zoologicznej. 
nryk Lgocki. 

>omeski Wladyslaw, Prof. Uniw. Jagiell. 
f Andrzej, b. Dyrektor Szkoly realnej. W. Nowicki Aleksander, Starszy Komisarz Inspekcyi lesnej. 
Dr. Olszewski Karol, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 
Akad. Umiej. 
„ Rostafinski Jozef, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akad. Umiej., Przewodniczaey Sekcyi botanieznej. 
„ Rudzki Maury cy, Prof. Uniw. Jagiell. 
W. Rybinski MichaJ. 
W. Sadowski Jan Nep. 
„ SteingraberGustaw, Prof. Szkoly przemystowej. 
„ Stobiecki Stefan, Inzynier Wydz. Kraj, Sekretarz Sek- 
cyi zoologicznej i geologicznej. 
Dr. Szajnocha Wladyslaw, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek 
koresp. Akad. Umiej. 
„ Sciborowski Wladyslaw, lekarz zdrojowy, Czlonek 
nadzw. Akad. Umiej. 
W. Walter Henryk, c. k. Radca gorniczy. 
Dr. Wierzbicki Daniel, Adjunkt Obserw. astronom. , Sekre- 
tarz Sekcyi meteorologicznej. 
„ Wierzejski Antoni, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek koresp. 

Akad. Umiej. 
„ W it koweki August, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 
Akad. Umiej. ^ * 

„ Zareczny Stanislaw, Prof. Giran. III. 2. Czlonkowie nk-.-.j- W. J. X. Andrzejowski Antoni, Proboszcz w Skale w pow. 

czortkowskim. 
„ BartonecFranciszek, Inspektor gorniczy i hutniczy 

w Sierszy. 
„ Batycki Andrzej, Nauczyciel w Starem Miescie. 
Dr. B.rkenmajer Ludwik, Prof. Szkoly roln. w Czernicbo- 

wie, Czlonek koresp. Akad. Umiej. 
W. Block i Fran ciszek, Adjunkt Szkoly lasowej we Lwowie. 
Dr. Blonski Franciszek w PHskowie na Ukrainie (p. Lipo- 

wiec). ^ F 

W. baron Br uni cki Adolf, w Lubieniu. W. baron Bru nick i Jul fan, w Podhoroaoh. 
» Bryk Andrzej, Kierovvnik Szkoly w Ch 
n Bukowski Geiza, w Wiedr vski F., Przewodniczacy Wydzialu przyr. w Tow 
:yj. Nauk w Poznaniu. Dr. Chi w Zakopanem. Dr. Ciesielski Teofil, Prof. Uniw. we Lwowie. 
W. Claus Edward, Urzednik arcyksiazecy w Zywcu. 

„ CzarneckiJan,w Kaczanowce (pow. podwoloczyski). 
Ur. bzerkawsk. Julian, Lekarz prakt. we Lwowie, b. Dele- 
gat do Rady Panstwa. 
. Habdank Dunikowski En.il, Prof. Uniw. we Lwowie. 
JE. hr. Dzieduszycki Wlodzimierz, b. Marszalek Krajowy, 

Czlonek koresp. Akad. Umiej. we Lwowie 
W. Dziedzicki Henryk, w Warszawie. 
„ DziedzielewiczJ6zef ; Sekretarz Rady Sadu krajowego 

we Lwowie. 
„ Eichler B. , w Miedzyrzecu. 

„ G 1 o w i ri s k i W a 1 e n ty, Prof, gimnazyalny w Jaroslawiu. 
n Gunk.ewicz Leon, Prof, gimnazyalny w Wadowicach. 
* Hahn Franciszek, Dyrektor Szkoly wydz. w Bochni. 
„ Hank^wicz Wlodzimierz, Urzednik Dyrekcyi skarbu 

we Lwowie. 
„ Hawrysiewicz Julian, Nauczyeiel w Ozydowie. 
Dr. Jachno Jan, Prof. Seminary um nauezycielskiego w Stani- 

slawowie. 
W. Jacobi Leopold, Nauczyeiel w Pilznie. 
Dr. Jaworowski Antoni, Prof, gimnazyalny we Lwowie. 
W. Kontkiewicz Stanislaw, Dyrektor kopalni w Dabrowie. 
„ KolbenheyerKarol, Prof, gimnazyalny w Bielsku. 
„ KobrynMikolaj, Nauczyeiel w Turce. 
n Kotula Boleslaw, w Insbruku. 
, KrawczykJan, Prof, gimnazyalny, w Biaiej. 
n Krysta Fr., Nauczyeiel w Zawoi. 
Dr. Krzyzanowski Karol, w Libuszy. 

• La sk a Wad aw, Prof. Szkoly politechnicznej we Lwowie. 
W. Leigert J6zef, Le^niezy w Wildenthal (p. Kolbuszowa). W. Lemoch Lew, Prof, wyzszej Szkoly realnej w Stryju. 

„ Lempicki Michal, Dyrektor gorniczy w Sielcach. 

„ Lomnicki Mary an, Prof, gimnazyalny we Lwowie. 

„ Montresor WJadyslaw, w Kozinie. 
JW. Franciszek hr. Mycielski, w Wisniowej. 
W. NawratilArnulf, Inspektor przemyslowy we Lwowie. 

„ Niedzwiedzki Julian, Prof. Szkoly politeehnicznej we 
Lwowie, Czlonek ezynny Akad. Umiej. 

„ Nowosielski Franciszek, Profesor gimnazyalny w Sam- 

Dr. Olszewski Stan is law, Miernik gorniczy w Gorlicach. 
W. Pomorski Jozef, Prof. Wyz Szkoty rolniczej w Dubla- 

„ Przybylowski Stanislaw, w Krzywor6wni (pow. Uscie- 
ryki). 
Dr. Radziszewski Bronislaw, Prof. Uniw. we Lwowie, 
Czlonek ezynny Akad. Umiej. 
„ Raciborski Maryan, w Kagog-Tegal na Jawie. 
„ Ren man An ton i, Prof. Uniw. we Lwowie. 
W. Romer Konstanty, wlasciciel d6br w Jodtowniku. 
„ Satke Wladystaw, Dyrektor Szkoly zeriskiej w Tarno- 

polu. 
„ Schille Fryderyk, Starszy lesniczy w Rytrze. 
„ Schwetter Tomasz, Urzednik gospodarczy w Bohorod- 
czanach. 
Dr. Siemiradzki Jozef, Prof. Uniw. we Lwowie. 
W. S la win ski Marcel i, c. k. Urzednik telegraficzny w Ko- 

„ Siomski Tomasz, c. k. Nadinzynier w Kolomyi. 

„ Strzelecki Henryk, we Lwowie. 

„ btrzelecki Oksza Stanislaw, Radca gorniczy w VVie- 

„ Surzycki Zenon, w Dukli. 

„ Syroczyriski Leon, Inzynier gorniczy przy Wydziale 
Krajowym we Lwowie. 
Dr. Sznabl Jan, w Warszawie. 
W. Sztolcman Jan, w Warszawie. W . S z u I c K a z i mi e r z , Docent w yzszej SzkoJy rolniczej w Du- 

Dr. Szyszylowicz Ignacy, Prof, wyzszej Szkoly rolniczej 

w Dublanach. 
W. £l6sarski Antoni, w Warszawie. 

„ SmezekJan, Prof, gimnazyalny w Cieszynie. 
Dr. Teisseyre Wawrzyniec, Doceut Uniw. we Lwowie. 
W. To ndera Francis zek, Prof, gimnazyalny w Stanisla- 

„ Trejdosiewicz Jan, w Warszawie. 

„ Tyniecki Wladyslaw, Prof. Szkoly gospodarstwa laso- 
wego we Lwowie. 
Dr. Uhlig Wiktor, w Pradze. 
W. Uznan ski Adam, wJasciciel dobr w Poroninie. 

„ Wajgiel Leopold, Prof, gimnazyalny we Lwowie. 
Dr. Wasowicz Dunin Mieczys Jaw,. Docent Uniw. i SzkoJy 

politechn. we Lwowie. 
W. Werchratski Jan, Prof, gimnazyalny we Lwowife. 
Dr. Wisniowski Tadeusz, Prof, gimnazyalny w Bakowicach 

pod Chyrowem. 
W. J. Ks. Wojtowicz Leo, Proboszcz w Smolniku. 
Dr. Woioszczak Enstachy, Prof. Szkoty politechnicznej we 

W. Wyczynski J6zef, Inzynier gorniczy w Truskawcu. 

„ Zaborski Jozef, Kierownik Szkoly w Obertynie. 
Dr. Zapalouicz Hugo, CzJonek korespomlent Akad. Umiej., 

W. Znatowicz Bro'nislaw, w Warszawie. 

Dr. Zuber Rudolf, Docent Uniw. we Lwowie. 

W. Zubrzycki CzesJaw Wieniawa, wlasciciel apteki w Rze- 

„ Zukowski K. , Nauczyciel w Podmonasterku. Obrot funduszow Komisyi fizyograficznej akademickiej 
w roku 1896/97. 

Dochod Komisyi fizyograficznej w r. 1896/7, ztozony z reszty pozostafej 

dochod6w z Muzeum, wynosi* * 6018-35 zlr. 

Wydatki: 
I) Druk Sprawozdau, czesne za rozprawy zamieszczone 

w Sprawozdaniach, broszurowanie Sprawozdan i odbitek 230471 zlr. 
II) Koszta urzadzenia i utrzymania Muzeum, koszta ad- 

oraz sekretarza (300 air.) . . . . . . W96 . 66 

III) Potrzeby Sekcyi: 

o) Potrzeby Sekcyi meteorologicznej : 

1. Eedukcya, obliczenie i t. d. spostrzeien nade- druk formularzy, obsJuga 

2. Zasiiek Prof. Dr L. Birkenmajerowi na bada- 
nie siiy ciezkosci ziemskiej . 

b) Potrzeby Sekcyi zoologicznej : 

1. Zasifek Prof. K. Bobkowi na wycieczke dypte- 


czauie chrzaszczrfw w Muzeum .... 440-00 

3. Zakupno ksiazek g^ 

c) Potrzeby Sekcyi botanicznej : 

1. Zasifek p. J. Paczowskiemu na wycieczke flo- 

2. Zasrtek Prof. Dr. E. Wofoszczakowi na wy- 
cieczke florystyczna mQm 

3. Zasilek Dr A. Zalewskiemu na badanie flory 
porost6w i grzybrfw ...... 100 00 

d) Potrzeby Sekcyi geologiczuej : 

1. ZasiZek Prof. M. tomnickiemu na wykonanie 

mapy geologicznej : Mosciska . . 2 50 00 

2. Zasilek Dr. W. Teisseyremu na wykonanie 

mapy geologicznej: Kumarno-Rudki . . . 25000 

e) Potrzeby Sekcyi rolniczej : 

J. Koszta wykonywania nwpjr leioej Galicyi 100 00 Suma wydatk6w 6127-575 zZr. 
Pozostal zatem niedobor do pokrycia z funduszow na r. Rachunek z funduszdw Komisyi za r. 1896/7 sprawdzili dn. 24 i 
1897 pp. Skrutatorowie: Prof. Dr. E Godlewski i Dr. D. Wierzbicki; n Stan funduszu przeznaczonego na zakupno 

narz§dzi meteorologieznych dla Sekcyi meteorologicznej 

Komisyi fizyograficznej i stan zbioru tych narz§dzi 

z koncem roku 1896. 

Wymieniony fundusz wynosil w dniu 1 stycznia 1895 r. 
kwote 80-51 zh\; odsetki dopisane w powiatowei Kasie oszcze- 
dnosku wynosily 659 zlr., wydatki za£: 76'99 zlr, a mianowicie 
zakupno 3 termometrow: 15 ztr., naprawa 3 barometrow: 5419 
zlr zakupno dw6ch orabrometr6w: 7 zlr., zakupno dw6ch pu- 
delek na termometry: 040 zlr. Pozostato zatem na r. 1897: 
10 zlr. 51 c. 

Do zbioru narzedzi meterologicznych. ktorego stan podano 
w tomie XXX Sprawozdari, przybyly zakupione w r. 1896: 3 
termometry z podziatka. stustopniowa, i 2 zbiorniki deszczomiarowe 
metryczne; ubylo zas: 5 termometrtfw z podzialka stustopniowa. 3 
zbiorniki deszczomiarowe metryczne. I miara szklana do opadu 
metryczna i 1 rurka barometryczna wypelniona. Z koneem r. 1896 
skladal sie wymieniony zbidr: z 2 aneroidow, 6 barometrow dsvura- 
miennych, 6 zawieszadel do barometrow, 1 termometru z podzialka. 
K6aumura, 14 termometr6w z podzialka stustopniowa,, 15 zbiorni- 
kow deszczomiarowych metrycznych, 17 miar szklanych do opadu 
metrycznych i 3 rurek barometryeznych niewvpetnionvch, Kastepujacii talielka wskazuje, ydzio i u kogo ta wtasnosc 
Komisyi sie ztiajdnje, oddana czy to do uzytku, czy tez do prze- 
chowania. «2 £g 

" ■; ■■■:•• 


ill I l« 'Vh U- a MATERYALY 
do fizyografii krajowej. 

Oz^e I. 

Materyaty zebrane przez sekcye meteorologiczna. Wypadki spostrzezen meteorologicznych 

dokoaanych w Galicyi w roku 1896, 

awione w. c. k. Obserwatoryum astron. krakowskiera 

pod nadzorem Prof. Dra Karlinskiego. W roku 1896 otrzymala Komisya fizyograficzna c. k Aka- 
deniii Umiejetnosci w Krakowie spostrz.oz<>nia meteorologiczne z 35 
miejsc nastepujaeych : z Bielska (na Szla.sku) , Zy wca , Wadowic, 
Zawoi, Czernichowa, Zakopanego, Krakowa, Bochni, Szczawnicy 
Krynicy, Tarnowa, Pilzna, Iwonicza, Rzeszowa , Smolnika, Sa- 
noka, Jarosfawia, Przemygla, Lorany, Chyrowa, Starego - Miasta, 
Turki, Sambora, Podmanasterka , Doliny, Lwowa, Dublan, Bo- 
horodczan, Delatyna, Ozydowa, Krzyworowni, Kolomyi, Obertyna, 
Tarnopola i Jagielnicy. 

W tablicy nastepuja,c< 
powyzszych miejsc , ich wz 
oraz nazwiska Szanownych PP. Obserwatorow. Wzniesienia wziete 
sa_ z mapy c. k. Instytutu wojskowo - geograficznego na skale 
1 : 75,000. ' 


Miejsce 


DhigoW 


od 
Nazwiska Obserwatorow 


**.** 


G recti w ich 


pdlnocna 


P» 
..Bielako. . . . 


. 9 ° 3' 


49" 49* 


344 W. K. Kolhenheyer, prof. 


2. Zywiec . . 
.9 ,2 49 4, 


.-04 \V. \]. Clans, uraednik arcy- 


3.Wadowice . . 


19 3o ! 49 53 


268 \\\ if'Gunkiewicz , prof.ll 
giuiuazyalny. 
,9 33 49 40 


53o 


W. Fr. Krysta, nauczyciel j 


5. Czernich6w . . 


.9 41 49 5 9 


223 


W. Dr. L. Birkenmajer, 


6. Zakopane . . 


'9 5 7 


49 «8 


83 7 


Iv Rolniczej. 
W. Dr. A. Chramiec, wlas- j 


7- Krakow .... 


19 58 


5o 4 


230 


Obserwatoryum astronom. ; 


1 8. Bochnia . . . 
49 58 


226 


c. k. Uniwersytetu. 
W. Fr. Hahn, dyrektorf 

szkofy wydzialowej. " 1 


Miejsce 


Dlugosc 
: - . 
od 


kosc 


I s~ 


Nazwiska Obserwatorow 


: 


spostrzezeri 


Greenwich p6lnocna 


$** 


9. Szczawuica . . 


20° 3o' 


49° 26' 


484 


JP. W. Wojakowaki, urze 
lo.Krynica . . . 


20 5 7 


49 J 5 


586 


dnik zdrojowy. 
JP. T. Kubicki z zakladu 
u.Tarnow . . . 


2, 


5o 1 


225 


zdrojowego. 
Alumni Seminaryum dye- 
. 2 .Pilzno. . . . 


21 ,8 


49 5 9 


2.7 


cezyalnego. 
W L Jacobi, nauczyciel 
1 3. Iwonicz . . . 


2. 48 


49 36 


3o 4 


JP. C. Dziekoiiski urzednik 
i4.Rzesz6w. . . 


22 O 


5o 3 


2,5 


zdrojowy. 
W.C. WieniawaZubrzycki 
iS.Smolnik . . . 
49 ,6 


527 


wl. apteki. 
W. JX. Wojtowicz, gr. 
i6.Sauok . . . . 
49 33 


3i 4 


kat. proboszcz. 
W. L. Lemoch , profesor 

gimnazyalny. 
W. W. Glowinski, prof. 


18. Przemysl . . 


2 2 4 6 


49 47 


209 


gimnazyalny. 
JP. J. Zagorski, naczel- 
» 9 .tomna . . . 


22 50 


49 '5 


5o 9 


nik strazy 0( 
W. JX. K. Jaworski, gr. 
20.Chyr6w . . . 


22 5l 


49 32 


366 


kat. proboszcz. 
W. A. Bryk, kierownik 
ai.Stere-Miasto . 


23 


49 26 


358 


szkoly miejscowej. 
W. A. Batycki, 
aa.Tnrka .... 
miejscowy. 
49 9 


58 7 


W. M. Kobryn, nauczyciel 
23.Sambor . . . 


23 ,2 


49 3. 


3o 9 


miejscowy. 
W. Fr. Nowosielski, pro- 
24. Podmanasterek 


23 i5 


49 " 
48 58 


3 9 6 
4 5o 


fesor gimnazyalny. 
W . K. /nl 

ciel miejscowy. 
C. k. Zarzad salinarny. 
24 


49 5o 


338 


Obserwatoryum c. k. Szko- 
27. Dublany . . . 


24 5 


49 5 4 


255 


imicznej. 
W. K. Szule, prof. Wyz- 

szej Szkoly Rolniczej. 
W. T. Schwetter, urzednik 
28. Bohorodczany 


24 33 


48 '47 


33 9 
29. Delatyn . . . 


24 38 


48 32 


424 


gospodarczy. 
C. k. Zarzad salinarny. 
3o.Ozyd6w . . . 


24 49 


49 58 


2 3 9 


W. J. Hawrysiewicz, nau- 
3i.Krzywor6wnia 


H 5 4 


48 10 


5 4 5 


czyciel miejscowy. 
W. St. Przybylowski, wla- 

W. T^Slomski, c. k. in 
3a. Kolomyja . . 


35 3 


48 32 


2,5 
1 


1 


1 
zyuier powiatowy. 

Miejsce 
spostrzezen 


Dlugosc 

od 
Greenwich 


pdlnoena 


III 

m 


Nazwiska Obserwatordw 


j 33. Obertyn . . . 

3 4 . Tarnopol . . 

35. Jagielniea') - 


25° ll' 

2 5 36 
25 4 5 


48° 4*' 
49 33 
4 8 56 


3o6 
314 


W. .!. Zaborski, nauczy- 

kef'dyrektor 
Szkoly zeriskicj. 

Isza szkola rol- Z powyzszych 35 stacyj trzydziesci nadeslalo spostrzezenia 
z cafego roku, cztery (Bochnia, Smolnik, Sambor i Obertyn) 
z 10 miesiecy. j«-dna (Jarosfaw) z dziewieciu miesiecy. Najwieksza 
liczba stacyj czynnych (35) byJa w miesiacach raarcu , kwietniu, 
maju i czerwcu, najmniejsza (32) vv sierpniu. 

Z nadesfanych nam spostrzezen podajemy, tak jak w latach 
poprzednich, obliczone i synoptycznie zestawione: e ]x 35 tycli kompletnych jest tylko 28. Podane sa, srednie dzienne 1 miesieczne 
wyra£one w stopniach Celsiusza. Srednie dzienne sa. zwyWemi 
sredniemi arytmetycznemi ze spostrzezeii wvkonanyeh godzinach 
wymienionych w naglowkn pod r, rtacyi, a przeto 

bez zadnej redukcyi do sVednich z 24-eh godzin. Podobniez i Sred- 
nie miesieczne sa, tylko sYedniemi arytmetycznemi ze srednich 
dziennycb. Ponizej podajemy poprawk'i shizace do zamiany tych 
srednich dziennych i miesiecznych na prawdziwe czyli 24 -ro go 
dzinne. W Bielsku poczeto od'l Marca uzywac termometru, kt6- 
rego r6znica od uzywanego poprzednio dochodzi do 08°C. pod, 
hsYny wiec w uwagach nadeslane nam Jaskawie przez Prof. Kol- 
benlieyera poprawki tak jednego jak drugiego termometn 

w sYednich nie zmieniajac. Pod "sYedniemi miesiecznemi u . 

czone sa, maxima i minima miesieczne ciepfoty oraz dni , w kt6' 
rych byly dostrzezonemi. Te maxima i minima sa absolutne 
ska (poprawione) , Krakowa, Szczawnicy, Lwowa, Dublan 
nopola, z innych zas" stacyj wziete sa, wedhig odczytafi zrobionych 
o zwykiych godzinach dostrzezen. 

2. Ci^nienie powietrzaz 12-tu miejscowosYi (z 1 1 
caforoczne) sprowadzone do 0°C. i wyrazone w milimetrach, a mia- 
nowicie podajemy Srednie dzienne arytmetyczne ze spostrzezeii 
wykonanych o godzinach w nag!6wku pod nazwiskiem kaMej [6] 

stacyi wymienionych; dalej Srednie miesieczne oraz maxima i mii 
nima cisnienia powietrza \v kazdym niiesiacu z dodaniem dni i go- 
dzin, w ktorych byly zauwazone. Absolutne maxima i minima 
sa. tylko z Bielska i Krakowa. State poprawki barometr6w podane 
w rocznikach z lat poprzednich nie zostaly uwzglednione. 

3. Kierunek wiatru sredni dzienny z 82 miejsco- 
wosci (ale tylko z 20 caforoczny) oraz liczba dostrzezonych po- 
szczegolnych kierunkow wiatru i cisz jednakze tylko z tych sta- 
cyj, kt6re kierunek wiatru podaty ze wszystkich trzech" godzin 
dziennie. Znaki na oznaczenie kieruuku pozostaly te eo w latacb 
poprzedzaja/ych, wiehry silne uwydatnione sa pismera grubszem. 

sieczny z 82 staeyj; eaiorocznv jednak tylko z 22 staeyj! Sred- 
nie podane sa. wedfng skali idaccj od 00 eo znaczy niebo zupel- 
nie pogodne, do 10'0 co znaczy niebo calkiem zachmurzone. 

5. Op ad mierzony w 85 miejscownsciach , z ktorych 29 
nadeslafo pomiary caloroczne. W szczegolnosci zas podana, jest 
wyrazona w milimctracli wysokosc warstwy wody tak kazdodzienna 
jak z eatego miesiaca. Podobnie jak w latach poprzednich znak 
. oznacza mgJe, © deszcz, * snieg. h zamiec sniezna, A krupy, 
* grad , K burze z grzmotarai i bJyskawicami , < blyskawice bez 
grzmotu. 

Naleza.ce tutaj gradobicia zaszte w roku 1896 zesta- 
wion,. zostaty os„hno. podobnie jak w latach poprzedzajacvch prz.v, 
Dra D. Wierzbickiego. 

W nastepujacej tablicy podajemy z owych stacyi, ktor« na- 
deskJy sppstrzezenia caloroczne : 1) ci'eptote Srednia. rocz- 
na wyrownana (to jest, do 24-ro godzinnej sprowadzonaj za 
pomoca. poprawek, o ktorych ponizej mowa bedzie i z uwzgled- 
memem poprawek obu uzywanych termometr6w w Bielsku • 2) ro- 
czna. sums opaduatmosfei 
hmetrach, ezyli co na jedno 
dratowy; 3) cisnienie p, 
/ invzo-lednieniem poprawek ba 
nenii zostaty w rocznikach z la Miejsce 


Cieplota 


(>„ad 


PO mm. rZ ' 4 


spostrzezen 


C. 


mm. 


Szczawnica . . 


+6°-6 


7981 


717-9 


Krynica .... 
857-1 


710-2 


Tarndw .... 
697-9 
Pilzno 
715-4 


7-5 


734-1 
| Rzesz6w ... 
534-7 
Sanok 
854-6 
Przemysl . . . 
622*7 
Lomna 


49 


741-2 
j Chyrow . . . 


66 


728-0 
Stare-Miasto . . 


7-8 


870-1 
Turka 


5-7 


783-9 


714-4 


Podmanaaterek . 
826-6 
Dolina 
Lw6w . . . . 


7-6 


914-2 


7321 


Dublany .... 


7-8 


810-7 


739-2 


Bohorodczany . 


6-7 
~ 


Delatyn .... 


7-4 
- 


Ozydow .... 


. - 


Krzywor6wuia . 


5-8 


546-3 
Kolomvja . . . 


7-9 
- 


Tarnopol . . . 


6-8 


597-4 


732 9 


Jagielnica . . . 


6-8 


552-6 


- 1 W porownaniu z rokiem poprzedzajacym 1895 byla cab- 
roczna srednia cieplota na 13 -tu stacyach w przecieciu o O2°0. 
wyzsza, na 5-ciu stacyach zupelnie rowna cieplocie roku 1895, 
a na 7-miu stacyach w przecieciu o 0"25° nizsza, w Krzyworowni 
jednakze o ealy stopien nizsza, choc nie tak niska jak w latach 
1880, 1881 i 1883; opad atmosferyczny'bylw calosci 
przeszlorocznemu rowny, ale bardzo nier6wno rozdzielony, naj- 
wiekszy jego przyrost byl w Lomny bo az o 334 mm, mijuiok^zy 
ubytek w Dolinie o 292 mm i Kotomyi o 253 mm, wogole byi 
na 13 stacyach wyzszy, na 12 -tu nizszy niz w r. 1895; naresz- 
cie cisnienie powietrza bylo w catym kraju wyzsze, 
w przecieciu o 15 mm. 

Nadeslane nam laskawie spostrzezenia badz w oryginafach, 
badz w odpisach z wyja,tkiem przeznaczonych do c. k. Zakladu 
meteorologicznego centralnego w Wiedniu i do c. k. Oddzialu hy- 
drograficznego we Lwowie, zlozone zostaly do przechowania 
w aktach Komisyi fizyograficznej. 

Wszystkim Szanownym PP. Obserwatorom za ich gorliwe, 
bezinteresowne wsp61dzialanie , jak niemniej swietnemu c. k. Od- 
dzialowi hydrograticznemu we Lwowie za laskawe udzielanie nam 
spostrzezen z <Lomny i Chyrowa przcz ealy rok i ze szesciu innych 
stacyj w pierwszem p61roozu 1896, skladajax: szczere podziekowanie pozostaje mi tylko dodac, ze i w tym roku redukcye i obliczenia 
(o ile takowych sami PP. Obserwatorowie Die wykonali), rownie 
jak sporzadzenie rekopisu do druku i korekt§ tegoz przeprowadzii 
czlonek Komisyi fizyograficznej , adjunkt c. k. Obserwatoryum 
astronomicznego Dr. Wierzbicki. Przed laty dwudziestu wydaja,c Materyaly do klimatografii 
Galicyi za rok 1876 podalem na str. [6] i [7] poprawki srednich 
miesiecznych cieploty wywiedzione ze spostrzezen cogodzinnych 
w latach 1868 — 72 w Obserwatoryum krakowskiem wvkonanych. 
Gdy jednakze w latach 1886—1893 wykonanym zostal w temze 
Obserwatoryum drugi, dluzszy szereg tego rodzaju spostrzezen, 
i to od 1 Maja 1886 do konca r. 1891 wedfug czasu sredniego 
miejscowego, zas" od 1 Stycznia 1892 do konca r. 1896 wedtug 
czasu sredniego europejskiego, kt6ry w Galicyi zachodniej az po 
San od r. 1892 jest w uzyciu, przeto podaje tutaj poprawki 
srednich miesi§cznych cieploty, ktore trzeba z wlas- 
ciwym znakiem dodac do srednich arytmetycznych, aby takowe, 
AU _ kazdej z uzywanych kombinacyj godzin i dla kazdego ro- 
na srednie prawdziwe to jest takie, jakieby 


otrzymalo gdyby spostrzezenia nie trzy razy dziennie, 

godzina byly robione. Poprawki te wyrazone w stopniach Cel- 

cz^sci setnych) byly robione. Popi 
u'usza i ich czesciach dziesietnych (; 
sa nastgpujace: spostrzeieri robionych wedlug ( 

M 


! Godziny '§ 


o 
J 
■§ 


.1 


1 


■a 


'S 


dostizezt'u £ 

* 


£ 


I 


1 


•J? 


1 


■1 


f 


i 


1 


1 


1 o 


1 


°° 


J 


a 


w 


E 
§ 


z 


5 
-i] 


-;; 


fotoLo-2 0-" + ° ? ' +0? ' 4<A ~°' 1 


-o°, 


=51 
-o-2 -o-a -o-4 ^o- 4 -o-5-o-5 -o- 4 -o-3 -o- 2 


-0-I;-0-,;-0- a ,-0- a Uo-2Lo- a ! -0-i-0-, O-, 
-o-4 


-o-4 


-co 


-., 


,. a 
~ r3 


-... 
-of, 


-o-3 


HM ,™ Pie f W8za z tych kombinacyj godzin uzywana. jest w Szcza- 
wmcy, druga w Krakowie i Iwoniczu, trzecia w Zakopanem, 
Bochm, Tarnowie^PiIznie, Smolniku i Jaroslawiu, czwarta w Czer- 
mchowie; p,a> w Zywcu Zawoi, Krynicy i Sanoku, 8 z<5sta w Wa- 
dowicach, si6dma w Bielsku i Rzeszowie sredniego miejscowego. 

1" 1 3 a 1 1 S 5 a 


1 £|| 1 


1 * 


7 'r! niMv! 

■ ;;;•: i 


» 


','•' -o-'i 


lp|l 


- oh 

-o-4 


|| 


o-o 

Pierwsza z tych kombinacyj godzin uzywana, jest w Dolinie, 
druga w Kotomyi, trzecia w Przemyslu, czwarta w Delatynie, 
piata w Lomny, Chyrowie, Starem-Miescie, Turce, Samborze, Pod- 
manasterku, Lwowie, Dublanacb, Bohorodczanacb , Ozydowie, 
Tarnopolu i Jagielnicy. 

Krak6w, dnia 27 Lutego 1897 r. Cieptota powietrza 
Srednie Styczen 1896 roku. r 

Dzien 


'S" 


7.2.9 


% 


7.2.9 


Czer- 
chow 

7. 2. 7 


Zako- 
7.1.9 


Km- 

6. 2. 10 


Boch- 

7.1.9 


6.1.9 


I 

16 
j 9 

I: 

Srednia 
Min. 


-5-8 
-46 


+ 3-4 


1'P 

-5-5 

-i-5 
-5 7 
f o-5 
-2-g 

— 1 1-5 

■ 8'4 

—5-3 


-i 3 ■(, 
-6-3 


-3-3 
-5-3 

-5-8 

— 7' 1 

-O-Q 


-5- 9 

-5-5 

-6-3 


-, 4 'o 

-r5 
-5-. 

-H-5 


—3-i 
-3- 4 

-9'4 

-37 

-6-6 


-9-3 ; 

3i 

-5'9 

-iG-a 
— 15 5 

-7;g 

-i r5 | 
_ 9 -o 

- 2 6-3 Uwaga. Poprawka t itru w Bielskn wynosi — 02+00 1 25 t, w stopniach Celsiusza 
dzienne. Kg," 


* 


Pilzno 


n7e°z" 


";l 


M, 


— 


S 


5? 


i 


2j 


4, 


A 


*\ 


7$j 


-4*3 


1 


2 1 gptcta powietrza 
Srednie Shiryf, iSUti rolm. Chy- 


Stare 
Dziei' 


7.2.9 


7.29 


it, 
-«4°7 


__, 3 ! a 
3 


— 167 


~Zl 


~"-5 


-fro 


-4' 2 


-2-3 


z»i 


ZR 


-5-5 


-2-3 


-80 


-76 
-'9-4 


-16-6 


-.4-6 
«« 


- i5-8 
12 


-5-o 


-4-0 


-2-6 


-69 


-67 


-67 
- 3 7 ' 


-55 
'9 


-8' 4 


-3-3 


+ o- 2 


-o- 2 

III Zl topniach C elsiusza Du- 


Boho- 


Del* 


Ozv- 


Krzy- 


Koio- 


Tar- 


.la-iol- 


blany 


otaoy 


tya 


d6w 


rdwnia 


myja 


■opol 


7.3.$ 


7.2.8 


7.2.9 


7. 8, 9 


7. 12. 8 


7.2.9 


7.2.9 


._,;„ 


-. 4 s 


-i. ? 7 


- 2 v> 
- ,5°> 
-9*3 
-2-3 
-[•5 


-34 
-b'H 


-3-5 


- 5-8 


-5 9 


■ 64 
-g;3 


-67 


-fa 
-52 


^3-1 
-Ti4? 


Ty-8 


-5-3 


-8- 


u-3 
-7'4 


_, 5 . ( 


-8-7 


-8'5 


-8-7 
-5'3 


-8'g 
-56 
+ o-5 


♦ t 


-3-o 


— >'3 


— i3'o 


-4. 


- i-8 


-2-o 


2p 


-T3 


-07 


-3"3 


-4"7 


-o'5 


- 4"G 
-5-3 


-3o 
-3'3 


-io3 


-4-6 
—3 7 


+ 3*3 


+ 1*4 
-o-8 
+ 3-8 
+ 0*8 


-Vs 


-7-7 


-6-3 


-5-3 


- 9 -6 


-71 


"74 


-7' 2 


+ 1: 


+ 3V) 
+ 3, 3 


+ 2-2 


+ ? 3? 


+ 3| 8 


^.•5 
3i 


-ar5 


M$ 


«" 


-,.■• 


-26- 2 


,L 3°j 


"? 

Cieplota powietrza 
Srednie 
Luty 1896 roku. -- 


Biel- Zy- 

! 8. 2. 8 i 7. 2. 9 


!Wado- Zn- 
wice woja 

7. 1. 10 7. 2. 9 


7.2.7 


7.1.9 


6.2.10 


,,„ 
t 

i 

i 

2 3 


+ 2-o +3-8 

-r 9 -2-3 
-3*5 -":'-3 


-6-3 


J 


rr^ 


-3*8 


ZU 


1- 


! +i*3| 

""I h -.* -r5j - I7 | _ 3 -, 
Max. +6 -, +5 -3 +5-6 + 5 -6 Uwaga. Poprawka termometru w BieJsku wyno stopniach Celsiusza. i 


Tar- 

n6w 


Pilzno 
i 7.1.9 


nicz 8z6w 
6. 2. 10 1 8. 2. 8 


Smo- 


— 


,: 

7.19 


Prze- 
7.1.9 


3 

If 3 

-3-3 

"I 

—8-6 
-o-5 


1? 

3-6 

o-6 
3-5 

5o 

5-o 

— 5-g 

-5-3 
-5-6 

- 4 -5 

+ 6-5 
- 9 -8 


27 

4 -6 

—3-6 
"5-9 
-1-6 

3 

-3-fi 

+ 3-.S 


3 

o-3 
-o-5 

-2-3 

— i-8 

+ o-i 

— i-3 
-5y 

+ 3-6 

8 

— 14-8 

23 


o-5 

3-1 

-2-3 

-5- 7 

-by 

- z A 

-3-3 
-3- 7 

+ o-3 

+ 3-8 


— 2-g 

-3-i 
-3-8 
-.3-4 

-1 37 

-9-2 
—6-5 

— 7' 1 

"" 4 | 


-0-9 

3 

-5- 7 

-6-t 

+ o-5 

-7-8 

ES 

-,„ 

+ 6-8 


3 

- «;9 

-4'3 

- 7 -3 
-8'5 

- 7 -3 
-s-. 
-6-8 
-5-3 

+ 6-9 
i5 


i-6 

r i 

3-3 1! 

o-5 
—4-8 
—61 
-6-5 

-6-5 

-62 

-3-8 

-r8 

-s Cieplota powietrza 

Luty 


;Z89£ roftw. 
Dzieii 


Lorn- 

7. a. 9 


Chy- 
7.2.9 


Stare 
7.2.9 


Turka 


Sambor 


Pod- 


Doli- 


Lwfiw 


> 
\i 

Urn. 


1 

-itrfi 

-i-i 

-5-5 


-3-2 

+ 3-3 
- i5 5 


3-3 

-3'3 


-ii 

... 


3-6 


—2-3 
-6-6 


i 

j 


1 [17] w stopniach Celsiusza 

dzienne. Du- 


Boho- 


^ 


02y- 
d6w 


rrtwnia 


myja 


Tar- 


J s- 


7. 2. 9 


7.2.9 


7.2.8 


7.2.9 


7.2.9 


7. 12. 8 


7.2.9 


7.2.9 


+ o°5 


+ o°3 


+ 07 


-o?3 


-o'o 


+ 0-2 


-3'3 


-S-i 


I?;? 
-4-0 


-2-5 


+ o-5 
-2'3 


+ o-3 


+ i-3 


—2-5 


3-3 


r5 


!* 


3-3 

25 


3-3 
3-o 


2-6 


3-5 


3-3 


IM 


% 


| 3 


3-2 


J'o 


::« 


37 


E 


» 
: s 


4 ! 9 


5'o 
57 
o-3 


3-2 

3-5 


;:? 

o-5 


o-6 


3'2 


I 
-5-2 


-fro 


-5-a 


-7'9 


- 4 -3 


-65 
-67 
-57 


-6-i 


-8-3 


-7-2 


-8-3 
-T9 


- 4 -5 


-57 
— 3-3 
-7-3 


~57 


-8-7 
— 7'3 


—7'° 
- 67 


-7-o 


-5 7 


- 7 -5 


-70 


-77 


-7-2 
—8-o 


-77 


— 7'3 


--a 


-7-8 


-9-6 


-7.5 


-io-3 
-n-3 
-97 


-97 


-9-2 
-7-5 


-57 


=£ 
-Q*3 


-5-3 


-67 


-5-3 


-6-9 


— a-g 


- 3-o 


— 3.7 
- 3*5 


-r. 
o-o 


+ 0-2 


-2-8 
-r. 
-a-7 


-3-, 


-2-8 


-2-5 


_ 4 -, 


-2-7 


-4-o 
+ 5-5 


+ 9 9 ° 


9 


+ 4-3 


+ ?" 
+ 3-8 


-.5-2 


"^ 


-s° 


"'5' 


-ifrn Cieptota powietrza 
&rednie Marzec 1896 roku. 

8.2.3 


*£, 


^' 


^ 


£ 


^'ae 


Sj 


Boeh- 


8.1.9 


I 

Sr.dr.ia 
Ma 


IS 

.07 


4-1/3 


3-8 
t-5 


5-6 

57 

-2-3 

15 


— 1-8 


+ 5-o 

-3-o 
-65 

- 7 -8 

5-3 


3-2 
t-5 


5-Q 

3'4 

-3 

+ r3 
57 

;5 


* 9 Jiolsku wynosi od 1-go i stopniach Celsiusza Kry- 


Tar- 


Pibao Jj f z z /; 


Sinol- 
7.1.9 


Sanok 

7.2.9 


Jaro- 


Prze- -S3 s 


i-3 


s 


-o-3 


+ o-6 


-i' 9 


-o-6 


-27 


~3' 7 


-Jl 


+ i'5 


5"4 


+ 3-3 
8-4 


5 -3 


5-2 


i 


g-5 


9 '. 8 


i33 


6-5 
5-8 


"u 

4'3 


9'9 Heplota powietrza 
Srednie Marzec 1896 roku. Chy- Stare 
r6w | miasto 

7. 2. 9 7. 2, 9 Turka 

7.2.9 7.2.9 3 I + lt 3 R -3-6 


— 1 1-3 


6-2 


+ o-3 


+ 3- 

5- 9 
8-6 
8-9 


8-5 
io- 9 

5- 4 
3 5 


68 

!i 

4-3 

2? 


7'5 


+ 4'3 


+ «-4 


+ 3 9 


4 .98 

-7-6 

i5 


+ i5-o 

23,24,25 


+ 177 
15I17 w stopniach CelsUsza. -:? 


; -5 


-« 


-4-0 


I -,-3 


1 — 2 '7 
—3-2 


-o-i 


+ ?\ 2 


T i| 


+ 3 


9"5 


5'3 


7-3 


6-9 


9-i 

6-5 
4'6 


! 4;6 


a-3 

+ 3-5 


+ 3 J 


+ ' 8 24 


24 Ober- J Tar- Ja.-iel- yo -a-3 -3 7 - 

,•8 — r5 -29 - 

>-o| -0-9 -17 1 - 

>-2 — 1-3 I —4-2 I - [28] Cieplota powietrza 
Srednie 

Kwiecien 


1890 


* 
Dziei 


! *?■ & 


Wa.lo 


Za- 


Czer- 


Zako- 1 Kra- 


B nh" "S" 


! 


5'4 6-i 

p\ y;3 
! o-3 

-o-g 
-07 

' 4'3 
5-3 


i '-5 
3'7 

3-7 

6-5 

8(5 
7-3 

? 
1 

n 

9 -3 


4-5 

3 

i-6 

••9 

4-8 

_o-3 
4- 3-o 


-o-3 

6-i 

7'4 

5-3 

8-3 


5-a 

67 

7'9 
9]7 

+ 6-8 


i-5 w stopniach Celsius2 
dzienne. S" 


7. 1.9 


- 


6.2.10 


Rze- 


Smol- ganok 
7.1.9 7.2.9 


7. 1.9 


Prze 

,,. 9 j 


El 

5-3 


67 

7-5 
97 

ii 6 7 


r 

5-8 

5 

.5-5 
+ 6-5 


i-3 

3-5 

83 
i5- 7 


5-7 
9 -5 

6 i 

9 - 2 

< 4 6 

167 

•7'9 


3 3 

o-6 1 -6 
+ 3'9 4-' 
5-2 ;-5 

to 7-5 


f3*7 

3'4 
3-3 
63 

7-S 
5-3 
5-3 


r5 
a-5 

09 

6-6 

»| 

7-8 
9'* 
'9-6 

I 5'2 li*l Cieplota powietrza Kwiecien 1896 roku. -i-5 —0-9; 


;;■ 7.2.9 7.2.8 7.2.9 j 7.2.9 7.1 120] Cieplota powietrsa 
Srednie 1896 Czer- „ , I „ [ 
ni- Za t k n <>- |ra- 

7.2.7 7.2.9 6.2.10 n-5 

1 5-5 


i5-o 


1 5-6 


It? 


.3 7 


ig-o 


;r- 


19-5 


+„., 


+ .3-5 


2 8 


+ 26'0 

28 


+ 3-8 


+ 4-8 

5 5 i irio 


io-6 

5-5 


•7;3 
i 


:?•"? . 


ib-a 


i3-6 


2fa-3 


+ 23-1 


f5-o! 
5 


+, ,1 1 

1 9 


6-2 
6-3 


7-4 


9-5 
97 
6-9 


8-8 
;; 


5-3 
q-5 


g 


u'o 


i3 


6-9 
9-3 


•5 


8-5 


5-o 


5 


16 
8-6 
'I 


55 


6-5 


8'i | 


20 


97 

i5i 


1 5-6 
• 5- 4 


i83 


23 


i 7 -o 


1 8-6 


20'2 


It 


Ie-4 


ifri 


1 6-6 


17-6 
s 


Ie-2 


,8- () 


20G 


2 9 


177 


i8-3 
3o 


167 


i3-o 


it* 


^rednia 


■f.o-8 


+ .M 


+ i3-8 


Max. 


+ 24* 


+ a5'o 


+ 377 


d. ! 


23 


23 


2 7 


Min. 


H 


*'? 


+ 3-o 9-3 


io-5 
8-8 

u-5 


n-5 

98 
7-2 


,o-5 
6-5 


1 


1i 


t6-i 


1 5-g 


194 


Si 


199 

21-3 


ao-o 


£] 


2 a o-2 


i3-5 


I90 


+ 13.9 


+ l3 7 


+ 3-4 


7 [»] w stopniach Celsiusza. 
dzienne. Many 


B rod°" 


".?»*• 


Oiy- 
7.2.9 


K wo y " 
V.2.9 


Kolo- 
myja 

7.12.8 


Ober- 
7. 2. P 


H° 


Jagiel- 
7.2.9 


9; 3 

5-7 
117 
9'9 
g-3 

T 3 

i 9 -d 

+ i3 () 
+ i'5 


i3-o 
9'9 

5'o 

!? 

1 3- 9 

181 
i 7 '3 

2 0-5 

\l* 

26 i 27 
+ 3-o 


ir3 

9-3 

..•3 

K 

67 
ro'3 

57 

i3 7 
7*3 

i5*7 

1 9-3 
197 

2.7 

II 

-+- 1 3-1 


i3o 

7'5 

5'5 
10-9 

'y5 

i8-5 
19-1 

i 

+ 27-3 
27 


"'. 9 

sj 

6'6 

8'? 
4'8 

7 -5 

s 

i3'5 

i3'o 

i57 

!s-9 

i6'5 

.! 

+ ,*> 
,8 


1 3 '9 

10 r i 

i3'3 

io'8 

177 
16*6 

+ 25-o 


9'9 

3 

7'2 

1 3'g 

9-9 

7y 

i6;5 
i/5 


8-6 
io-3 

7'3 

§ 

io-3 
9'» 

i6'5 


i5'3 

.23 

'8-6 

U 
3 

7-6 
5'o 
96 
n'3 

% 

,6, Cieplota powietrz 

Sredn z 


Bjel- fy- 


Wado 
7.2.1C 


z«. 

wo) a 
7. 2. 9 


i C n 7/" Izako- 

! chow P ane 

7.2.7 7.2.9 


6.2.10 
.5-6 

217 

n>3 
.3-8 

3 

19 


Boch- 
nia 

7. 1. 9 


6. 1. 9 


1 

t 

Min. 


1 | 


■8 


+ »3°9 


2 0- y 
2>-f) 


.4-3 


19- 2 
18-4 

I 0-2 

it5-i 

iy'5 

1 5 /i 

■9 


1 

i3 7 W stopniach Celsiusza 

dzienne. Kry- 
nica 


Tar- 

7.1.9 


Pilzno 


Iwo- 


Rze- 


Smol- 
7.1.9 


Sanok 
7.2.9 


7.1.9 


Pree- 

tuysl 


i 5-o 

ill 

16-1 

i6'i 

.6-5 

f 

i5-3 

i3-3 
i3-a 

9*8 


21' -5 

|3 

196 

197 

2 3-3 
24-0 
216 

1 5-3 

i5- 7 

+ 19-3 


20-3 
KVf, 

17-6 

:?:? 

iq-2 

2 0-6 

167 

■ 5-6 
14-8 

177 

.5-4 
16-8 


H-5 

19-9 

177 

1 9"? 
2o-3 
19-3 

i5'4 

,6-8 

lg-3 

[8-9 
18-0 

i3-5 

16-8 

1 

z 


19-9 
■ 8-9 

B 

24-6 

20-5 

1 5-9 
18-5 
'•rl 

i8-3 
3o 


+ 18*9 

B 

.8-6 

i8-5 
17-6 

! 

+ 17-3 

+ 2 7 '> 


1 

'9*4 

167 
16-1 

5 

!? 


rg-4 

i 9 -3 
19-9 

U)-2 

'97 

+ 20M 

+ 3»- 2 


+ o-3 
1 3-8 

if? 

, 9 -6 
.9-2 

- :| 

186 

1 

1 3-8 

+ 179 

3o Cieplota powietrza 

Lo»- 


Chy- 


Stare 


Turk. 


Sam- 

i bor 


umna- 
Lw6w 
■■:-,■ |. 


■.' 
7. 2. 9 


7.2.9 


7.2.9 
7. 2. 9 

. 


+ ■•'« 


+ .27 


+ .3-8 


+ ,r8 
+ r 4 -°o 
+ '4 ? 7 


167 


I 


16G 


is-? 


Is-? 


16-7 


IQ-Q 


1 9*6 
20-8 
\ \ 2 


1 77 


17-8 


iii-3 


iS-8 


Ire 
207 : 


i 7 -6 


8 


i5-5 


■ 7 -3 


1 6-8 


14-1 


i6-8 


Ifrg 
r8"9 


i5 


.35 


'77 
1 5-6 

164 

IC/2 


1 6-4 
«7 - 4 


i 4 -5 
•4'3 

1 


i 7 -3 
178 


1 

iCyj 


I 


207 
16-3 


23 


i j-g 


i35 

l5'2 


227 

16-8 
.6-9 


■9-3 

17-9 
i5'5 
.64 


I 


25-6 
4 
14-5 

. 7 5 


1 5-a 


164 
167 


Ih-I 

|8;« 


i 


i 4 -6 
I. -6 


if5 


1 6-2 


1 37 


i5- 9 


\ 6 -t 
^•l 


1 1-6 


•79 

I2'5 


i5-3 


To 


IS 
!o-3 


Sr.dnla 


+ '4"9 


+ .6- 4 


+ '77 


+ .5- 4 


+ 18-1 


+ 176 
+ i8'3 


Max. 


»9 


+ 7 9 2 


4 3 o- 4 


+ ,;;° 


+ %° 


+ 3o-8 


Min. 

^ 1 


+ 5-8 
+ M* 


3o 


+ r 


i,a, 3o w stopniach Celsiusza 
dzienne. Lipiec 1896 roku Cieplota powietrza 
6rednie ^ s; :c 26-1 


.8-8 


+ 20-3 


+ i6-3 


+3 °9 8 


+ 27-9 


+ .r 7 


+ 6-5 

5 iy-2 


"• 9 


$3-3 


+29-3 


29 


3o 


9-6 


+8-3 

1 8 II w stopniach Celsiuszs 
dzienne. °z 


;- 


Pilzno 


llwo- 


5; 


7.1.9 


— 


7 1 9 


F„e 


4 


4 


\u 


1 


17-5 


If; 


:l 


1 5-5 
i3'b 


1 6-5 
i35 

IV. 
l?5 


! 


III 


235 

! 


! 
2 1-3 
if 


::!v 


^ 
27-0 


175 


26-6 


Si 


ao-3 

23-2 

2i-5 1 


ill 


Vr" 


I n' 
25-3 


iH 


irg 


a3-g 


HI 


irl 


2 5"! 


2 4' 3 
2 5-5 


25-2 


23 


I 


i 


ill 


3 


2o-5 


25-4 


2 4 - 7 
25'I 
+ 31*7 


227 


+ 20'2 


+ '98 


+ 104 


+ 3 a8 


+ 3 ,9 4 


+ 3.2 


+ 3°o 8 : 


+ 3 4 2 


29 


+ 23° 


+ » 6 

Cieplota powietr! 
6redn .9 7. -2.it 7.2.9 7.2.9 


Kamlior 


7,.» 


r- 


Lwdw 
+ l5% + .6°8 +,5 ? i 


r~ 


'47 
i 9 -o 

.8-5 

i5- 4 


ill 

1 4-3 


2 4 -3 » + 3o-o +3 4 

5 jit? n w stopniach C elsinszs 
dzienne. 

E 


%t 


s& 


K w«r 


7.12.8 


^ 


»?p r „i 
23-3 


i 5-5 


2o-3 
4-3io 


11 6 

2,7 

27 i 3o 


3u 


!r3 


rcj-5 


2 5-8 


11 

ai'3 
i5-3 

2. -3 [38] Cieptota powietrza 
Srednie 
Sierpien 1896 roku. So" 


& 


"wice' 


7. 2. 9 


Iss 


7 10 


6 1 ( i 


« 

Max 
Miu. 


9 


ij-S 


i8-q 
ig'o 


(6-5 
! '7*5 

ir6 

148 

r3-3 

i6-5 


1 

07 

;s 

1 35 

3 


1 3-5 
.3-1 

1 6-8 

+ 4'5 


i5o 

\% 

1 5 -8 
.5-7 

| 

1 


1 


(2-6 

[57 

Is"? 

1 5-5 
+ 92 wstopniach Celsiusza. 
dzienne. S" 
Pfl- 


52 


Rze- 


Smol- 


Sa„„k 


& 


if, 


% 


+ £ 


+ "1 
+ H-q 


+ :;; 


+ \%* 
+ ^ 


i5-3 

f\ 


i 9 3 
187 


1 


i3i 


22-3 

20-9 


1V3 i 
16 5 

r 7 -8 


& 


i 


; r 29 4 

1 


•9 


1 ' 7 


T 


+ -: 


1 +I , 3 3° 


i3 


+ ;? 
+ ,.-0 Ciepiota powietrza 
Srednie Sierpien 1896 roku. ,:., .::: ..::.' 7.2.9 6.2.8 1. \%\ w stopniaoh Celsiusza 
dzienne. blany 


Boho- 
rod- 

7. 2. 9 


Dela- 


Oiy- 
ddw 


Krzy- 

7.2.9 


Kolo- 
myja 


Ober- 

tyn 


Tarno- 
pol 


Jagiel- 
7.2.9 


.6-5 


I7'9 


i 7 -o 


! 


1: 

2. -3 

i3-3 
i3-5 

:;: 


2 3-o 


ai-6 

t 7 -5 


| 
I 


+ 25 ? 

2 3- 7 

$ 

20-3 
22-3 

i8-3 

= 77 
167 

1 

i6-3 

1 5-3 

vr,\ Cieplota powietrza 
Srednie 

Wrzesien 1896 roku. 
Dzien 


Biel- Zy- 


Wado- 
wice 


Za- 

woja 


Czer- 
ch6w 


pane k6w 


Boch- 


|8. 2.8 | 7.2.9 


7.2.10 


7. 2. 9 


7. 2. 7 


7.2.9 


6. 2. 10 


7. 1. 9 


6. 1. 9 


. 


+ .ro f«r4 


+ ^7 


->5 ? 4 


f 1 7 -i 


+ ,3 9 o 


+ .6-8 


f i8°4 


♦£ 


5 
7 


,6-6 

Z 9 


5 

if 


!g-6 
16S 

1*8 


.6-8 

12 5 


is 


I 4 ;6 


18-4 


19-1 


B 


,1 


1 5-8 
166 

12-3 


,5-2 

148 


16-4 


H 


I +-6 
,6-4 

i5-3 


.3-6 


147 |5; 9 


,5-4 


i3 


.6-6 


i 4 -5 

.5-5 


1 3-1 


.3-8 


£ 


:;'! 


I57 


.3-0 
166 


1 


1 

23 
25 


i [-6 


20-9 

(i-3 

.3-3 
117 


1 5-6 

.3-5 

'3 


.7-2 

.3-5 


187 


1 5-5 

£2 

1 3 - 9 

7-8 

108 
8-3 


1 8-4 

.57 
07 


1 7-8 
19-5 

.6-6 
19-6 

.5-3 

12-8 
i3-5 


17-2, 

::: 

106 

96 


28 

2 


9 7 

io-8 


[3 


io-8 


8-6 
8-5 
9-8 


'y;5 


8V 


9-5 


90 

y;4 


,p5 


'*-. 


+ r 4 . 2 


+ .4-6 


+ 14-9 


+ r3-5 


+ , 4 , 


+ ,.-. 


+ 140 


4-14-8 


z 


Max. 


4-36-0 


4 23'8 
'9 


+ 7g f 


+ 2 5*0 


4-23 8 


+ - +V 4 


+ .6- a 


MvJ 


Min. 


+ 5 8 

25 


+ 5-8 


+ 6-7 
26 


+ 5-6 

25 


+ 5 7 
+ 3-6 


4-6-2 

..... 


*:;| 1*31 w stopniach Celsiuszs ; 7.2.9 7.1.9 


PU..0 


6. 2. 10 


a; 


Smol- 


Sanok 


& 


Prze- 
mySl 

7.1.9 


149 

r 4 -3 


I 7 -> 

1 

i5 5 


l6l 


•7*4 

1 

! 7 -5 


.6-6 
i53 

1 6-5 
.5*5 


.5-5 

1 3-9 

1(3-5 

:i; 


^: 5 

iy-5 

i6-5 

t 4 -6 
i5'3 

i3-6 
161 


.5-6 


18-7 

209 

!3; 7 
n-3 

i3-i 


i5-3 

189 

96 
12-3 

IS 


.5-i 
i6-3 

:ii 

18-0 

■5-7 

n-3 
io-6 

io-3 


'7'4 

176 

i65 

1 5- 9 

11 -9 

l3'3 

126 


1 

i3-5 
1 3-2 

'§1 

i5-i 


17-9 

i5 4 

!i-5 


| 

.2 
1 


12-5 
I 5'2 

1 6-3 
14-6 

i3-5 

|3 

to-g 

.0-6 

I2'8 


+„■„ 


+ i5-6 


+ i4'3 


+ 14-5 


+ i5-i 


+ 14'. 


+ .4« 
4-14*5 


2 


'9 


+ 25-6 


'9 


+ 28-2 
«9 


+ v; 4 


- 24-0 
3 
+ 24-0 
26 


+ 2 6 5 9 


+ 2 6 5 4 


Jul 


+ 20 8 


+ 7"3 
i Cieplota powietrza Wrzesien 1896 roku. 

Chy- Stare 
r6w miaeto 

7.2.9 7.2.9 


Turka 
7.2.9 


Sam ' Pod " 
& w ~ mana- Dolina 
bor isterek 
7.2.9 7.2.9 6.2.8 


7.2.9 


5 
6 

11 

23 

11 
11 

Srednia 

Max. 
<]. 

Min. 
d. 


1 5-9 
i5i 

Iff 

i5i 
i 4 '3 

l-3 
5-8 
'J* 

n*5 

+ ia-5 

+ 25'0 

3 

23 


+ »6 ? . 
i5'8 
i6-5 
i6i 

■ i-5 

i3 r '2 
ii*5 

i2-g 

Iff 

1 5-3 
i5;o 

' 9 -3 

109 

io-6 
i r6 

+ 23-8 

'9 
+ 5-5 


17*5 

i8- 4 

I2'5 

io-6 

1 6-3 

IF 
if 

^ 

, 9 -5 

1 5i 

io-5 

III 
io-3 

+ '4"9 
+ 7'i 

23 


4- 1 4*5 

1 5-3 

1 5-3 

3 

i3-3 
i6-o 

ill 

i 3-8 
8-5 
97 

9'° 

12-5 

+ i3- 4 

3 

25 


11 

i8- 7 
i6'3 

12-5 

i3 6 

! 4 '6 
.5-5 
191 

.5-8 

1 4-5 

;?i 

u-3 

2 i 19 


+ 1 8-°3 

III 
,5-7 
i 9 ;3 

M'3 
1 6- 1 
18-1 

I 6m 

20-8 

14 5 

12-6 
i3-o 

-f- r5 5 

+ 26-2 
'9 


I57 

2 

u-3 
i3-o 

!« 

9-0 

^3 


2o-5 
i5 5 

N' 3 
16 3 

iff 
Iff 

i5 8 

i5-i 

19-5 
i5-3 

i3'5 
+ 5'4 w stopniach Celsiusza. blany 


Roho- 
7. 2. 9 


Dela- Ozy- | *"£" 


Kolo- 
myja 


tyn iio!° 
1.2.9 7. 2 9 


7. 2. 9 

1 

i5 7 

io;3 
1 57 

t 4 -3 

147 
it 7 

9"7 

9-3 

+ 6;o 


1 +i6? 

si 

i6-3 

i4'5 

l 4 -q 

:li 

io-3 
I4'5 

12-3 

+ i5-i 

3 

+ 3-5 


I?;3 

1 

i5-3 

+14 , 

23 


i 7 *3 

# 

! 

i6'o 

i 7 -o 

ip 

2 

■ 67 
+ i5 7 

25 i 26 


190 

q 

.5-7 

$ 

IS 

+ i5"4 
3 

25 


1 

■4-3 

ip 

i 4 -5 

4-I3-S 

4-24-0 
3 

4-5'Q 

23 


19-4 

1 4' 5 

i5; 7 

i3'3 

1 8"8 
i8*3 

!g>5 

.6-8 

+ 25-o 

23 


s 

i38 

:H 

.3-5 

!g-2 

iy5 

' 9 ;6 

1 3'6 

,.vs 

4-i5-5 
+ 5-4 


1 

;;; 

«6;o 

i3*8 

\bl 
! 7 "8 
•7*9 

io-3 

is! 

177 

4- 1 5-i 

- 267 

3 

+ 2 4 3 7 Cieplota powietrza 
6rednie Pa,:<h}prmk 1896 roku. Ozieii 


Bid- 


*L 


Wado- 


Zawo- 
ja 


Czer- 


Zako- Kra- 


Boeh- 


- ■ — 


7. -2. 9 


7. 2. 10 


7.2.9 


7.2.7 


7.2.9 6.2.10 


7.1.9 


6.1.9 


I 


17-2 


io-3 

10-3 
.5-, 


| l 5'8 

i 

H-8 
14-9 


1 3-5 
1 5-4 
17-0 
io-5 
1 1-8 


iG-8 
.3-3 


1 


li 


I2-Q 

."■5 


+ ti ? 3 

■ 5-i 

1 5-3 


II 


I2'8 


si 


1 5-6 


i5-y 
16'a 


i5-o 

1 5-8 


i5*a 

•3; 9 


.37 

,5- 4 

l3'2 

■ 5*3 


:S 


3 

14-9 


,6 
«7 


io-3 


9*9 


:s 


1! 
io-5 


io-3 


:;■? 


n -5 


20 
77 


9-3 
Ifri 


6-8 


i3 1 
9'. 


\u 


io-6 


23 

25 

26 

11 

3i 


7-5 
i8«i 


80 
6-9 


■ 5-8 

5-.i 


, |-6 

5-9 

9-9 
1 6-3 


1 

6-3 

12-3 


.3-6 121 
8-5 9-9 
4-5 1 77 
3- y 5-8 
3-4 6-3 
7-6 8-4 

97 n-5 


io-6 

12-5 

12-5 


7-5 


u* 


+ ,,8 


+ .,-5 |+„- 9 


+ t2-2 


+ .2-2 
+ 12-3 


+ 12-3 


Max. + ? rQ 


+ " 4 +a ',' 5 6 


+ 2 7 


5 
+ 22-0 


+ 2 ,-3 


Min. 


+3-8 


^6 


+'* 


36 


+ 2-3 
26 


-o-6 


+2 


26° 


+ '■3 
28 j stopniaoh Celsiusza nE 


1x7 


Pilzno 


n7c°z' 


R*e- 


\\k 


M 


Jaro- Prze- 
slaw mysl 


7.2.9 


7.1.9 


7.1.9 


6.2.10 


8.2.8 


7.1.9 


7.1.9 


+ HO 


+ 13-4 


+ 1.-8 


f 1 2 *3 


4 « 7 ? o 


+ 1 3-8 


f n-°3 


8-5 
g-o 

.2-5 


I 5-2 

r 3 2 

r 4 '6 

i6-6 


1 6-7 

r2-6 
1 5-5 
l5' 7 


I 7 -I 

I2'9 

.6-5 
,6-5 


i5-6 
i7'i 


1 3-8 
. o'g 

[7-6 


!°-3 

I 52 

166 
109 


IE 

1 3- 4 


iy3 

« 7 ;6 


1 5-8 
.6-4 
1 3-3 


8 


IS 

.6-5 


' 4 -, 7 


,3-8 ! 
14'D 
1 5-3 


i53 

I2'3 


'47 
1 3'4 

12-3 


1 8 -6 
r;-5 

i3*i 


■1 


■I 


| 14-5 

.1 ,0 ' 5 


o;8 

8-5 
8-5 


1 5'9 
lo-8 

8-2 
i 

io3 

.3-6 
ire, 

+ i3-6 

+ 20-6 

+ 6-6 

25 


i! 

i5- 4 

+ 26 o 

9 « »4 
+ 66 


8*7 

+ 28', 

9 

+ 5'4 

,5 i 20 


1 

e 
1 


1 

I 


'SI 

n-g 

9-8 

,3 

!r5 
1 1-5 

9-2 

5 

+ 5-4 

7 Cieplota powietrza 
Srednie P<iz<lzh>rnik 1896 roku. „,, 


*— 
7^ 


UrU 


* 


Pod- 


D " 


Lw 4 „ 


7 

Max. 

Min. 


lis 

25 


12 5 

1 5-3 
.3-8 


.3-3 
i3'9 

9 

+ 4-8 
16 


' 5-3 

ii 7 

!r5 

3 


s 

1 3-8 
i 4 -6 

1 5- 4 
.5-2 


7]4 

i3-3 

1 3'8 

i5-3 
i5-6 

i5-3 
1 5-o 

1 3'5 


15-3 

1 5- 7 
29 


.3-4 

17 5 

127 

l3'2 

1 5- 9 

ill 

g-5 

5 
,8 | stopniach Celsiusza. Du- 
7. 2. 9 


Boho- 
7.2.9 


Dela- 

tyn 

7.2.8 


02y- 
7.2.9 


Krzy- 
7.2.9 


Kolo- 
myja 

7. 12. 8 


tyn 

7.2.9 


Tar- 
7.2.9 


nica ! 
7.2.9 | 


.8-6 
irS 

l3 '7 

1 1'5 

ia'9 
i3'3 

n;5 

io' 5 

ia 


+ I2 ? 7 

160 

i3o 
1 3-3 

8'o 

13*3 
9*7 

g;3 
8-i 

12 
J, 


+ I2 9 3 

i5o 

13*7 

1 3*3 
i3"7 

8'7 

9'7 

i5-3 
i6-3 

n'3 
g3 
9 -3 

87 
117 


i6'4 

i85 

IJ'5 

:*: 

.67 

\l\ 
8*4 

;S 

i3' 4 
1 5*8 

■1 

+u-. 

+ 5'i 


io"5 
1 3'3 

12-3 

1 3- 4 
n g 

J! 
'•n 

,oi 
i3'9 

3 

1 

5 

-re 

3o 


+ n ? 6 

is'g 

1 3"8 

u'9 

|3 
||:| 

9*o 

'4'7 

9-3 

+ 2o-5 

9 

+ 4-5 


+ io ? 8 

12*8 

1 5-2 
1 6-6 
i3- 4 

'$ 

i3;5 

7*o 

i5; 9 

Hi 

8'8 

!i'5 

7'9 
Io-3 
io- 9 

+ i-3 


+ I2 ? 6 
12'5 

£2-3 

»4'9 

ft 

l3'2 

1 37 
i3o 

;S 

1 3-8 

9 '2 

i5'o 

8 .' 9 

io-3 

io-3 

+ ti*8 
+ 2, 5 7 

+ i*5 

28 


+ ir3 

II 

H'3 

I2'3 

■1 

6*3 

,£•? 

n'7 

i3' 7 

1 

4-11-61 

5 

+ 3'o 

28 Cieplota powietrza IAstopad 1896 roJcu. Wado- Za- | C n z f r " jZako- „.„ 
wice [woja I ^ | pane [ k6w '6-6 6-5 ■ stopniach Celsiusza Kry- 


Ta, 


Pilzno 


Iwo- 


Rze- 


fa* 


Sanok 


ic 


Prze- 

mysl 


7.2.9 


7.1.9 


7.1.9 


6.2.10 


8.2.8 


,.,. 


7.1.9 


o-5 

3- 4 


+ 9-8 

}•! 

5-6 
5- 4 
t>3 


1 


+ 12 ? 5 


+ I2 ? 5 

i 


it 

.•6 
3-5 

6-6 

4;g 


9-3 

7-6 

27 


-5-2 


? 


l3*i 


-57 


j 


3-o 
-3*1 


-4-9 


-3-4 


— r3 


iJI 


-5-2 


— 2-5 


1 


1 


-4° 


-3-2 
-3-q 


-1-2 


— 2-2 


-a-6 


—47 


— 37 


| 


2 


-3' 9 


- 4 -3 


7rl 


1 


3*q 
o-8 


3-3 


o'5 


1 
1 


! 


-o-5 
o-3 


— o-3 
r5 


.•5 


OM 


o-6 


f 


I 


-o-5 


o-a 


z?, 


o't 


-o-5 


-i-g 


-o-3 


1 


-o'4 


Io-6 


zv i 


-77 


-g 


-8-3 


-7'5 
-9-6 


:- 


.2 


ztl 


1 
-3-8 


-4-5 
_5-o 


~5-8 


-33 


3 


E§ 


-5-i 

3! 


—5-6 


3 


l?l 
+ o-3 


+»-, 


+ 0-2 
-o-8 


„-o 
+ 14-5 


4-i3'5 


+ I4'6 


;:: 


fwy 


+ '4"2 


26 


-io-3 


' »6 


-s 


-'» 


-i 4 -5 

26 


-1 3-3 Jieplota powietrza Listopad 1896 roku. Lorn- Chy- 


St< 


Turka 


Sambor 


Pod- 


Doli- 


Lw6w 


7.2.9 j 7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


7. 2. 9. 


7.2.9 


6.2.8 


7.2.9 
2 "^ 


+ 7'°6 


+ 10?, 


+ ,o-o 


+ 8-8 


4 1 1 -o 


4-6-0 


4-9-9 


3 5-5 


P 


io-! 

5'c 


7*6 


9;9 


'K 


i?-o 


'S 


5 

6 


-3-6 
-3-6 


rt 


o-5 


-o-8 


-0-2 


3-5 


-i-i 


+ o : i 


7 


3-5 


5-5 
3-7 


6-r 

5-2 


7'3 


Ii 


5 7 


+ 8-3 


+ 5-5 


9 


5-6 


6-5 


7-1 


o-6 


o-5 


3-o 


E 


6*9 


ii 


| -2-0 


i'5 


2*0 


-o-3 


r8 


2» 4 


-o-3 


2-.I! 


i3 
—6-i 

-5- 4 
-5-8 


2-0 
i-5 


3 '7 


4-2-3 
Is 


-8m 

1 -6; 9 


-4'9 
-3'8 


-5-6 


-4'9 

-3-g 


£4;: 


— 5-o 
-7*o 


=1 


\\ 


-6-o 


-6'2 


-5-i 

-3-6 


-6-o 


—4-6 
-4'6 


~h, 


= «l 


+ 3-? 
+o-3 


— 2'3 
\l 


~ 3 '' 


-I) 


+ 0-2 


-09 


+ i-8 


2-6 


13 


+ °'l 


2, 


-3-3 


-r 4 


-o-fi 


— r6 


-o*5 


-0-4 
-o-3 


-3-2 


-r-5 
H 


-3-8 


-2'4 


-i-8 
-i-5 


-J'J 
-o-6 


-3-o 


_I -° 


36 


-127 


-.'27 


--35 


-1 3- 7 


— 5-g 


-^o 


-j* 


-8'8 


2 8 

3o 


-6-8 
-i5-i 
-leg 
3: 

-fri 


-2-6 
— 13-5 


— 7'9 
— 4'9 

-7-5 


-3-9 
-6-6 


3 


"I 


$*** 


-3-5 


— i-5 


-o-5 


-.•5 


-o-5 


4-0-2 
-o-5 


Max. 

d. 


+ 147 


+, 7 


+ .3-4 
3 


+ I2-0 


4-12-3 


+ .M 


4-X2-0 


+ .4-8 


Miu. 


- ,9 2 6 9 


~26 2 


-r 7 -5 

26 


~Z° 


26 


-1 5-8 


-ar] 


26 J stopniach C elsiusza m Tar- IJatfiel- 
nopol nica 

7.2.9 j 7. 2. 9 Cieplota netrza 
6rednie Grudmen 1896 roJcu. Dziei 


8.2.8 


by- Wado 
wiec wice 

7. 2. 9 7. 2. 1C 


Za- 
woja 

7. 2. 9 


,,7 


I 7.2.9 


1 fc 


Bocfi 


6.1.9 


6 

i5 

1 6 
'7 
18 
•9 

25 

28 

I 

Srednla 

Max. 
d. 

* 


+ 5- 4 

4-6 
o-4 

i-3 

-2-.S 

-8-o 

-3-o 
+ 4/5 

-o- 7 

-o-3 
+ o-3 

fa-3 
-o' 9 

4-i3- 9 
'9 

-i 3-5 
3 


- o ? 3 

-5-3 

-u-.s 
r3 

:i 

5'S 

r3 
o-5 
-o-5 

-6-3 

+ o-6 

+ 9'4 

19 1 20 


-8-i 
— 15-3 

I;- 7 

5o 

3-9 

+o-5 

-2-1, 

-t'ri 

-8-0 
7 


-7-M 
+ 3-2 
6-5 

— o-6 

+ 8-0 

3'2 

-2-9 

-IN-6 


-1 6 -3 
-.3-6 

+ o-3 

— 12-5 

-o-3 

-3-5 

—2-6 

+ 6-5 

-2 1-6 


-19-3 
3-2 

-o-5 

- 1 -6 
-3-8 
— 13-5 

+ 3-4 
5-3 

-r8 

-07 

- 3- 6 

-3 7 

-24-0 
3 


3-o 

.3 

o-3 
07 

o-3 
-o-3 

-r-3 

+ (»•!', 

-r3 
+ 8-6 


=3 

j 

(.'5 
3 ! i 5 


=1 

+ 5-6 
°A 

-6-3 

-2-3 

+ 7-4 

4 1 [66] stopniach Celsiusza az6w Smol- 7.1.9 -r. 
- 2 -« 


-,-. 


-~2o-8 
-irl 


-307 


— i5-a 


-;9;3 


-8- 9 


-7'9 


+4"3 
5-y 


+ 2-1 


3-3 


3-9 


o-5 
'.J 
o-3 


-o-3 
+ 3; 9 


o-3 
0-3 
o-5 


•d 


+ i'S 


— ro 


-o- 4 


1 


37 


+ J-i 
1 
-5-o 


-6-3 


+ o5 
-3- 4 
5-i 
+6m 


+ 3-o 


5-5 


i 
0-2 


—o-5 


! 


i-5 
o.6 


Trt 


"''.» 


* 


-o-6 


~o : o 


:-•{"> 


lo| 


-o-9 
Ejj 


_o«5 
i?:. 


—o-5 


+ yo 
+ £■ 


+ 5-8 


-a5a 

3 
-7 


-24-4 

3 ^ [50] Oieplota poT r ietrza 
Srednie Grudsien 1896 roku. « 


7.2.9 


Chy- 
7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


Sam- 
7. 2. 9 


Pod- 
7.2.9 


Dolina 


Lwdw 

7.2.9 


3 

: 

.5 
16 

jZ 

23 

25 

21", 

: 3. 
Sredn'a 
Max. 

Min. 
d. 


-6 ? 5 
-.7-3 
-»9"4 

-■!:; 

3 

-36 

=g 

—5-5 
+ 3-6 

—27 

—3-6 

— 3'8 

-6-6 
-6-a 
-5-3 
+ 5-3 


-8-6 

2-g 

o-3 

-o-6 

+ o-5 

- -6-i 
-5-o 

6-5 

-°'9 
— o-g 

-i-5 

— i-5 

-33 


-1 3-o 

-21-3 

+ 3-5 

+ 2-9 
8-2 

— o-6 

-2-8 
-3-5 

-.•8 


-5-o 
-.6-4 

iS 

•+o-5 
4-5 
4-5 

~2"3 

— «'9 
-o-5 

2'3 

Hi 

-4-5 
-3-g 

- ag 

-37-4 | 


-1 3-8 

-2 3-3 

— is 7 
7 7 ? 
3'9 

— 5-s 

_ 2-6 

3 


-21-3 
-12-5 

—5-2 
+ 3-4 
o-8 

2 

-5-. 

+ 6-6 
g-3 

-o-3 

-o-6 

-3-o 
3 


— 21-3 

-14-3 

+ 3-o 

+ 1*3 
—2-3 
_o-3 
+ r3 
—3-3 

+ 3-o 
— 17 

-5-o 
+ 5-o 


i:il 

-12.3 

o-5 

+ ri 

-5-3 
+ 3-7 
63 

-3-5 w stopniach Celsius2a. 1— 

Dii- 
blany 


7.2.9 


'u'n 


dfc 


K wo y " 


££ 


°£r 


* 


kq 


1 

.9 


4f 

4° 


-Is 

19 1 20 


i-5 


-iVb 

-9*5 
o*9 


-3-8 

-o-g 
-3a 


"1 

1 


-'9*9 

-32 

3 


"I 

1 

-17 [58] Ci6nienie powietrza 
Srednie Styczen 1896 rohu. 

Biel- 


& 


Wado- 


Czer- 


Kra- 


Boch- 


Szczaw- 


K,,.' 


Dzien 


sko 
wice 


chow 


kow 


nia 


nica 


mca 
8.2.8 


7 - 8 - 9 


7.1.10 


7.2.7 


6. 2. 10 


7.1.9 


6.1. 9 


7. 2. 9 


5 


35 7 
397 


3 7 8 

367 


7 $l'°5 


7 S 2 

45-3 

4 0-2 


4 56 
46-9 


7 52M 

4 5-5 
4 6-3 

5?-*o 


719-8 


1 
55-6 
4 2'5 


53-6 
33-o 
.s 


35-6 


35-o 
45-y 


46-2 
16 


i 

25-1 


g 


52-8 

35-5 
3o;. 

27-5 


3 4 -8 
36-2 


5 9 o 

53 5 
46-4 

36-3 

33-5 


36-6 
32-5 


16-9 
ro-3 
! Is 


32-5 


36-3 


37-1 


35-9 


10-6 
'9 


377 
4 o- 9 


3 9 '5 


I 


52 


52-6 


is 


28-2 
20 


42-5 


4 I'2 


53-i 


5 4 -3 


5 4 -3 


29-3 


# 


21 


44*9 


42-9 


5i'7 


5 7 '2 


377 


58-i 


294 
l 


3 7 M 

3 9 -8 
3 7 *2 


3 77 
35-9 

37'4 


43/7 


4 y6 


5o- 4 
4 8"5 
5r3 
5o-3 


5o'3 

S 


2 5-o 


! 9 -I 


27 


45-9 


38-4 


ill 


58-J 


5i-8 

59-9 


P'i 


3 16 


ill 
47;' 


457 


5 4 -o 


5 9 -3 
35-i 


26-6 


2 9 

3i 


39-4 


449 


53-5 
5o-6 
4 5-i 


58-5 
5 4 - 9 
49'o 


Si 

49-3 


58-i 
55-o 


32-8 


25-5 


Srednia 


737-9 


736-5 


744-3 


748-9 


749-3 


749'2 


723-9 
Max. 


748-2 


746-0 


734-6 


760-0 


761-0 


7 6o-5 


736-2 
d g. 


29, MW. 


27. 9 


28, 7 


28, 7 


27,10 w". 


28, 6 


a8, 2 


Min. 
d. g. 


719-6 

., 4 w. 


720-5 


16, 10 


73«- 2 
.6,7 


7 32-2 


7 3o-5 


.7,6 

Luty 1896 roku. Turk; 


\^]l 


1 Da- 


Tarno- 


r 


Jy- 


Wado- 


Czer- 


Kra 


blany 


pol 


wice 


k<Jw 


7. 2. 9 
7.2.9 


7.2.9 


8.2 8 


7.2.9 


7.1.10 


7. 2, 7 


6.2.10 
^^ 


^ 
3 


ill 


X 


%t 


^ 


2r6 


4-4 


:H 


P 


4o"-S 
£ 


S? 


E-? 


T 9 


297 


5r< 


437 


40M 


3y-'3 


if? 


5 04 


5ro ; 


;p 


38-7 
33-o 
34 : o 


& 


Iff 


3 9 '2 

4 i-6 


JK 


4Q-6 ! 
43-4 


I 


*\ 


32-6 


28-3 
27-5 


35-y 
5 1 -1 


£ 


o5-i 


2 3-3 
35-5 
Vrt 


28-4 
4i'6 


3 4 -5 


42 -6 
4. '6 

3 9 -6 


43;3 2 

is 

38- 4 


5 1 7 
487 
48-2 
4 5-5 


IS 

52-3 

8? 


577 

53-4 || 


26", 


4 6'5 
.»<»• 7 


4 o-3 


39-4 


477 


S 2 -5 


M-! 
IK 

3 77 


47'4 


S r' 


47'4 
53-3 
507 


35 7 


56- 9 
3g-; 
36-G 


4?' 
5o 7 


2f)-3 


3o 9 


3 9 -2 


4*4 
48-2 

g 


li 


3H-b 
27-4 


3 7 '3 
3 4 -8 
28-5 


41 -<5 


1 


7«8-6 


7 36-8 
719-8 
I 


7 38-6 


743-8 


745-2 

727-3 


749*5 

73i-5 


7 5o-3 
„ 758-6 CUnienie powietrza 
Srednie Dzieri 


Boch- 


6.1.9 


Kry- 
7.2.9 


Turka 


Lwdw 

7.2.9. 


Dubla- 
7.2.9 


Tarno- 
pol 

,, 9 


20 

I 

» 7 

'9 

<rednia 

Max. 
d. g. 
Min. 

d. g. 


45-8 
5?'4 

32.8 

52-4 
5i«i 

52- 4 

lu 

56-5 
56-8 

£? 

4 2-6 
3 9 .6 

749'9 


29-9 

|? 

25-6 
26-3 

25-9 

"9'4 
i6-5 

s 

2 5-o 
26«3 

26-6 
26-5 

2 5-o 

:r 

i5-o 

0</4 

724-5 

16, 6 
708-6 


2 ?-6 

169 
177 

18-9 

' 7 -6 
o 7 -5 

I2'5 

III 

r 7 '6 

,8- 7 

i8 : 4 
2r;3 

2 

07-9 
716-3 

si 

7or5 
29, 2 


23-6 
i8-3 

s 

2O-0 
I46 

io-5 

l 7 ;8 

!i 

ib-8 

io-3 
o3- 7 

7'8-5 
725-2 
3 > 9 
7 o3-2 
29, 9 


73o-6 

38-2 
3 4 - 4 
36-o 
38-2 
38-2 
36-6 

3 4 -6 

in 

3r 4 

36 7 
4 3'8 
38-0 
38-5 
3o/o 

44*6 
462 

8 

5 

737-0 

747-0 
34, 9 

718-9 

29, 2 


7 36-2 

48-8 

4 3-3 

4 i-5 

35-? 
3 1-7 

3 7 ;i 

497 
45-2 

47-3 

48-0 
48-2 
5o- 7 
52-5 
5o-3 

34-4 
a5-6 

743'9 
7 53-i 

723-7 
29,2 


728-5 

33-3 

37-1 

38-i 

34} 

III 

in 

1! 
i 

4 l 6-5 
34-3 

737-0 
747*3 

7 '97 1 
29, 2 w milimetrach. 
Marzec 1896 rolcu. DM- 


Sy- 


Wado- 


Czer- 


Kra- 


Boch- touv. 


Kry- 


l 


7. 2. 9 


7.2.10 


7.2.7 


k6w 

,,10 


7.1.9 6.1.9 
! 727^ 


726-0 


7 32- 4 


73 7 -9 


rtJ-6 
7 o6-3 


23- 9 


3 o-8 


m 


357 


V2 °2-3 


o5-3 


lh 


2 0-3 

2.-6 


29-0 


in 


3r8 
3 4 i 


3 4 'o "ol 


o3-5 


ii 29 ' 2 


IP 


35-3 


3 9 -5 


3 9 7 


4 r 7 160 


07-4 
3 4 i 


35-o 


35*5 1 1-2 


04-0 


23-3 


Jt-8 


3o5 

29-1 


34-9 

33-2 


33-9 


33 3 og-5 


oro 


33-2 


3o-5 
44-2 


44'4 


44-5 : i8-i 


07-8 


35-i 


3 ^1 


41-1 


4 58 


4 5 7 


46-9 20-7 


1 3-8 
236 


297 


Iti 


3 4 -5 


3 74 n-5 


26-0 


33-2 


374 


38-o .3-i 


o5-6 


ll 9 


3o-8 


3 9 -, 


44"9| ,8 "4 
44'5 


4 5-5 19-7 


32-5 


3 9 5 


4 5-2 2. "2 


.4-6 
32 7 


3 9 -5 
4 3- 7 


33-3 


3 4 - 4 


386 


S 


44 3 


% 1 


14-6 
i35 


33- 9 


33-5 


III 
'4-8 


35-i 


35-6 


42-3 


46-0 


46-4 


*7'4 »»7 


\U 


34'4 


347 


4i-3 


4 6-5 
447 


\s\ 


4S2 23-2 


i5-3 


3n-3 


So? 


lU 


h 


429 
3r9 


39-5 1 4- 1 


08-8 


25 ;9 


252 


is? 


35- 9 
328 
34-4 °9 6 


o6'o 


if 


188 


3ra 


3i-i 07-1 


oo-3 


17-6 


25-6 


28-3 


292 
696-0 


21-2 


197 


27-4 


3i-5 


32 ! 


32-2 o6-3 


99'5 


728-0 


7^7-3 


7 3 4 - 4 


?38- 4 


738-9 


7 3y8 7 .5-o 


: <-. 


■ft 


7 36-i 
22, 9 


7447 


748-3 


749 ° 


7 49-3 7^3-9 
ii, 7 21 122, b 


"f? 


^ 7 ' 7 ' 7 


171 


725-2 
3o,2 


3o. 2 


tfEZ 


7287 7o3-5 


696-5 

3o, 7 Cisnienie powietrza 
Kwiecien 1896 roku. Lwdw 


DuNa 
1 9-8 

2 9 -5 


3a-i 

25-5 
35. 
33-6 


3 9 -6 
IU 


3o-5 
3r 9 


38 2 
3 4 -5 


4o-3 
348 


4 o-6 
3r3 


3/- 9 
i 


4 o-3 
4 o'9 
37-* 


i2-r, 
3r6 


4 3-i 
37-8 

,Wcc 


%' 


c lt!' 


7 S 


z- 


1 2tV 7 


321 3o- 7 
34-a 327 


s 


g 


ii 


ill Ik 


E? 


ll-i 


33-6 
25-7 


29-4 ! 28-3 


30-4 


3 9 -6 
3o 


;H 


2 9 ;3 j 27-3 


|o 


? l 


35-3 
33-3 
3 7 -,. 
3tV5 
3 7 -5 


38-2 i 35-8 


J3 


%i 


38- 7 


33'8 35-o 


4r3 


3o'9 


3o«l 

2g-5 


33-4 ; 3rg 
33-o 3. -3 


33-8 
3o-a 

7 3 7 -3 


3?;3 

3crg 

3 ? 'o 

741-6 


7?g 


.,'for 3 2'!'; 


747*3 


2I ; 5 ;;: 


71 


.3, 2 7 2 r. Tl 


7 f; 


^ 3 ; r 3 [68] Kra- 
6. 2. 10 


Boeh- 


■sr 


Kry- 


— 


"" 


Du- 

blany 


V 


7 3?;6 


42-5 


?i 


o 9 -8 


o 9 -3 


S3 


f:? 

36-6 


s 


45-9 


45-7 


iy-5 


14-7 


3 4 -o 


397 


342 
4 3-8 


18-1 
i 4 -5 


33-4 


3 9 '2 


452 


18-9 


.2-5 
3 4 M 


3 9' 9 


34'4 


44'6 


45-i 


19-9 


i3t 


'47 


32-g 


38-4 


33-3 


4o-i 


40-2 


161 


09-8 


12-1 


28-3 


3 4 M 


2S-2 
35' 4 
o5-6 


08-2 


25-5 


3i-5 
3 4 -6 


33- 9 
o3-6 


3o-6 


267 


3 o-3 


3 97 
06-0 
26-6 


324 


3 9 -5 


•49 


27-5 


33'2 


2 9 -0 


B 


42-5 


17-8 


09-2 


\ll 


Jfr- 


3 7 ;4 


32-6 
3r* 


♦8-i 


48-4 


2 3' 4 


«4*9 


\ 7-8 


3r' 


42-5 


?r<! 
49'2 


23-4 


l5'2 


,8-8 


38"9 


44'5 


39-5 


3*9 


!r 


267 


3 


2o-3 
i3'i 


39-9 
3 7 -S 

2Q-5 


4 5 2 

35-4 

35 6 

3 7 6 


3o8 

32-2 j 


£! 


jj-j 


iS 


!o-9 


lJ-2 


s 


357 


?!:;!j 
38-o 


33-5 


3 8- 9 


742-3 


36-6 
74=, 


I2'9 

717-4 


06.7 


io-3 

712-6 


26-8 

7 3, -o 


736-6 


7 3,-« 
75 „ 


726-9 

21, 9 


7.9-3 


21, 7 


2T7 


74 5-6 


740-6 
«, 7 


707-3 


TJ 


702! 
724-3 

Ci£nienie powietrza 
&rednie 
Maj 1896 rohu. r = 


Biel- 


Zy- 


Wado- 


C nF 


~Kr*T 


Boch- 


Szrzaw- 


Kry- 


Dzieri 


sko 


wiec 


wice 


chow 


kow 


nia 


nica 


8.2.8 


7.2.9 


7. 2. 10 


7.2.7 


6.2.10 


7.1.9 


6. 1. 9 


7.2.9 


j 


7 Sf 


726-3 


7 34'-^ 


7 3 7 ;5 


73ry 


7 3 7 -i 

3n 


714-1 


7 o6-3 


\ 


33-o 


2? 

3i-6 


| 


4 rG 


11 


£? 


IS 


087 


.0 


33 7 


3 2 -3 


40-4 


44-3 
4 5-o 


20-0 


09? 


\i 


3i'g 


28-3 


38-4 


4 5-5 

39-6 
38 7 


4 6-5 
42-5 

397 


46-0 

3?;| 


3J 


oi-6 


16 


27-? 


26-6 


32-4 
33-5 


36-g 


368 
3 7 -6 


36-5 
3 7 'S 


;*; 


o6m 


3o- 4 
4 3-. 


4 3-2 


4V1 


'9 


3 4 'i 


?2 7 


!?■! 
fi 


4»"5 


So 


"* 


;; 


j5 6 


H7 

2 5-0 
35-o 


35-g 
3 7 -o 


35-6 
36-8 


.3-i 


H 


!! 


348 


27-3 


3 4 -5 


38-i 
45m 


3 ir o 
i3-i 

1 


S 


47-6 
2 


3f*7 


B 


38-8 
4 6-8 


47 3 


227 


1 3-4 


I 9 

3i 


jf? 


38m 


1 


38-9 


i5'9 


s 


S,dnia 


-3o-5 


7^9-8 


7 3 7 -2 


740-8 


7^4 


74«-3 


716-8 


-Im 


Max. 
d,ff 


aoTs'r! 


2- D ' 


^ 


747-5 


f «?-4 


\t; 


723-8 


7.4-J 


Min. 


723-2 


20,2 


-- 


733-9 


4'»'. 


7 3 4 -8 


711-6 


fl w milimetrach. m Gzerwiec 1896 1 


oku. 
Turka 


Lw6w 


Du- 


T p™°" 


Biel- 

8k0 


& 


*t°- 


Czer- 
ch<Jw 


k6w 


7.2,9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


8.2.8 


7. 2. 9 


7.2.10 


7.2.7 


6.2.10 


? o</4 


~ 7 5 


5 


-| 


7 & 7 


733*5 

32-4 


7J .;6 


7 £ 


74 5;6 


°n 9 2 


III 


33-3 
33- 9 


287 


3 2 ' 4 
3i 7 


32- 4 

3 1-3 


3q-o 
3 9 -o 
43;o j 


!J? 


l7e 


35- 4 


3ry 


29-6 


297 


38-. 

36- 4 


3y-8 


4*7 
29-3 
296 


27-9 
3 4 -5 


3 7 -b 


38-6 


\l'-l 


III 


IP, 


287 


28-8 
267 


'77 


35-5 
33-8 


3u-i 
3r2 


% 


i3'7 


32-5 


3 7 -6 


3. -9 
25- 7 


3a-6 


36o 


36-0 


1 5-4 


3 4 -o 
3 4 -o 


25-5 


2 5-8 


32- 4 


35-5 


36-g I 
3i-8 
32-6 


35-i 


3 9 i 


3q-3 


li 


24'! 


298 


23-3 
27-6 

lit 


3r3 


|? 


s 


3/7 


38 1 


in 


3i 7 


36-8 


3i 4 


1:1 


3?-3 


3S-7 


Ja-o 


42-6 


13-5 


3i-5 


& 


33-9 


3r8 


3. -o 


?! 


J47 


JK 
26-6 


32-5 


28-2 


3o 


U'4 


4 i-3 


4 5-2 


4 »-i 
262 


3r6 


2 7 -3 


33i 


3, -8 


3^5 


4 3-. 


4 3-i 
2 9 'I 


3 4 ;5 


3o-6 
3rq 
42-3 


3o"8 
32-5 


397 
4 35 


147 


33-o 


3a-3 


4 2-n 
17 e - 


35-4 


416 


36-2 

37-1 


in 


2-S 

h;9 


s 


353 
3 9 o 


36-a 
29-8 


34-o 


a 3 -' 


III 2 9 -3 


J6-S 


3g'o 


387 


09-2 
25, 9 


T 


741-8 


267 
3ro 


3rl 5M 
7 3o-6 7 3o-a 


7+2-6 


74 <v5 


746-9 


? r? 


t3, 2 


i3, 2 


\V,'l 


"'"'• 


SI 
vi 7 r" 


7 3 4 'o 

Czerwiec 1896 roku. 


Dziei 


nia 


S m ? c a a W " 


Kry- 


Turka 


Lw6w 


Du- 


Tar- 
7.1.9 


6. 1. 9 


7.2. 9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


, 


746-8 


722-. 


7,2-6 


7.6-. 


7 3r8 


740-5 


1 73, 
4 5-2 


•9'9 


12-3 


16-0 
4i-3 


37- 


3 


4 5-2 


19-1 
i6-3 
i 9 '5 


3 4 -2 
35- 
42-8 


19-1 


irg 
33-3 


38-6 


3 4 ' 


13 


327 


7 


40-0 


09-4 


8 
9 


Ii 


i6-3 


09-8 

3K 


is 


3o- 4 
3o-a 


35-7 
35-5 
3 4 i 


If 

St- 


ii 


375 


i3'4 


06*6 


o 9 -6 


j6-7 


32-o 


ar 


,6-5 


27-8 


i3 


3 9 -i 


087 
3 


4 4 s'-4 


90-0 


n't 
32^ 


3 4 -2 
3 7 -g 


to 
4 5-8 
1 1-7 


£ 


35-5 


' *! 
I 9 -2 
3 4 '2 


3g- 4 


33 


l8 
ig-3 


n-6 
33-8 


39-0 


34- 


i 9 


127 


i 7 -8 


35-o 
35- 


20 


467 


20'I 
16-4 


337 


38-3 


33-4 


81 


44 ; 2 


. 7 ;3 


11-4 


i3-3 


3,-3 


36-8 


5 re 


23 


44-4 


19-1 


u-6 


1 5-o 


32-3 


377 


32', 


.4-6 
25 


38-5 
35-5 


ui 


£i 


o8-5 


S 


IS 


2 3-i 
40-8 


i5-6 
io-3 
33 1 


3o-3 


35-4 


3o- 


3o 
33-6 
43-6 


16-8 


09-4 


.2-7 


29-7 


35*. 


286 


Sredn.a 


743-4 


7.7-5 
7,3-3 


7 3.-3 


7 36-6 


7 3ro 


£■;: 


747-5 


722-3 


20, 7 


7 i8-5 

'9, 9 


7374 
'» 7 


741-5 

2 > 9 


7 38-o 


a 


ll 4 ' 9 


26°6 


704-4 
26,9 


ST! 


723-g 


7297 


ll,'i [67] w milimetrach. 

dzienne. 

Lipiec 1896 rohu. Biel- 


2y- 


Wado- 


Czer- 


Kra- 


Boj- 


nica 


Kry- 


8.2.8 


7.2.9 


7.210 


7.2.7 


6. 2. 10 
» L ' 


7.2.9 


72S-8 


728-5 


7";5 


7 3y;o 


7 3 9 ;s 
716-8 


7 o8'6 


S 


28-6 
29-7 

2 7 '6 


E 


40-8 


3 9-0 
1 6 '6 
i5"3 


&° 


2 ? -I 

3. - y 


3o-o 


38-3 


38-i 


38-4 
4 i-5 
1 5-o 
16-D 


074 


l 2 l 


3r 7 


397 
4 3-2 


i?3 


3 2 -3 


3i 5 

32-2 


3 9 o 
3 9 7 


Jit 


%l 
:k 


io'8 


327 


32M 


3 9 7 


4 3-o 


4 3' 4 
209 


10-9 


32-6 


32-5 


3 9 -o 


4 2'5 


4 3'o 
1 8*5 


to;6 


32-2 

113 


1 

3i*7 


g 
38-2 


4 3;6 
43a 


44'5 
4 2'6 

4 3;s 


e 
!oM 


33-3 

3o-3 


32-5 

as 

3.1 


1: 

397 


4 3 -8 
4 o-5 
395 


74 


| 


20-6 

s 


! a -3 

098 


3i-6 
38*4 


42"3 


43'i 


1 


187 


1 1-8 


3 1 -3 

: 3 -3 


3o : 3 
3o-5 


37-3 
Ji'-b 


f 


!H 


1 0-4 


3 0-9 


3o-6 
ro'5 


33-.S 


3 2 -i 
u'6 


34-2 


32' 9 


44'6 
2 ro 


I2'G 


27-1 


3-2 


358 
35'3 


38Q 

3 7 -5 


1: 
li 


io-8 


ay, 


j8-o 


36o 


3 9 -r 


39-4 
.72 


097 


73i*a 


7 3o-6 


7 3 7 - 9 


74«"4 


741-9 
718-2 


7.o-3 


»Mr. 


733vj 


740-9 


745-6 


745-7 
726-0 


71 3-4 


2 \ 7 


•7. 7 


»8, 7 r. 


28, 7 r. 
30, 9 


28, 7 


5 726 '° 


'ft 


7 3.- 7 


7 36-9 


7 36-8 
7 1 3-4 


707-0 


5, 2 


5, 7 w. 


5, 2 w. 
5, 9 


5 . 9j Cisnienie powietrza 
grednie 

&;,.;« 


2SPtf 


'• 
Sieri 


ien 1896 r. 


Turka Lw6w 


Du- 


Tarno- 


Biel- 


iy- \ Wado- 


Czer- 


Dzien 
blany 


pol 


sko 


wiec wice 


chtw 
7.2.9 


7.2.P 


7.2.9 


7.2 9 


8.2.8 


7.2.9 


7.2.10 


7.2.7 ; 


3 


7 ia;5 
ia'8 


739*3 


?3 4 -8 
35-8 
36*o 
33- 7 


729-5 
2/8 


7 , 8 -a 

2 7 ;6 

3i'o 


728'3 
27-5 


7 36' 2 
35;8 

38-5 


"I 

7 i 


5 
6 


*H 


26*2 


32*1 


%\ 


2 2 l 8 


28-9 1 3 7 '3 
2 7 -3 1 36-3 


38'4 


I 


3 4-o 


2 7 -5 
38-6 


8 
3ro 
3o'2 


3 7 '6 


4 o'5 


9 
3f6 


36*8 


3t'i 


3 9 "5 
40-7 
,0 


IV 3 


3l'2 


36-5 
33-3 


320 


43-7 


;j 


i 4 'o 


3.;i 


36-3 


3o"5 


32;o 


3i'o 


3 9 -3 


4 2'6 


'4 


£§ 


3o- 9 
28-7 


lit 
3 4 -o 


3r'5 


3i'4 


29> 
3i-3 


3 h 


3 9 ;q 
i3'i 3o-2 


35-2 


29-5 
3o- 4 l 3 7 'i 
2 9 -3 


28-3 364 


3 9 ;2 


'9 


.i-4 


32- 4 


34-6 


36-2 

2Q-3 


s 


2 9 -3 3 7 '6 
3o- 4 j 3 7 '6 
3a- a i 38 7 
2 ° 


.4-5 


3i"7 


36-9 


31-6 


3 to 


3i3 38-5 


4'"7 


h 


:» 


3ro 


3? ' 7 


3^9 
3i'3 


3o;o 


3oo 3 7 '3 
26-2 ! 3 4 '8 


38'J 


3r3 


3o-3 


28-4 36; 9 
»5 


I^ 


Irs 


3 7 *o 


';* 


3i-2 

29-8 


289; 3 7 "2 


Jo'o 


26*3 3 4 -5 


36-3 


11 


>7'5 


3 4 5 
V > ' 7 


3y;s 


36-t 


3.5 
34 1 


3o-3 3 9 "o 
32-3 41-5 
3o 


12*5 


32-1 

3o-3 


35-2 


3 " * 


30-5 


3 4 - 4 43-7 


47-6 
I2'9 


35.4 


3n 


Irl 


32-o 38- 9 


4V1 


^r.dn.a 


7i3-7 


7 3ri 


736-3 


7 3.-, 


7 3o-5 


729-7 1 738-o 


74i-o 


Max, 

d,g. 


7 i8-5 


7 36-2 
28, 7 


74 1 -3 


2S 7 '" 


7 36-8 


736*9 7444 


747'9 


29, 2 


29, 3w. 29, 7 


2 9l 2 


Min. 


fj 


7 a5-2 


7 3o-4 


725-4 


725-2 


7 23- 9 733-8 


735-4 
' 9 


6. 7 
26,8 
26, tow. 


26, 7 w. w milimetrach. 

dzienne. Kra- 


Boch- 
nia 


IS 


S£ Turk » 


Lw6w 


Du- 

blany 


Tarno- 


J 6.2.10 


7. l. 9 


6.1.9 


7.2.9 7.2.9 


7. 2. 9. 


7.2.9 


7.2.9 


739*5 
7 , 7 -6 


7 I0'2 


7,3-5 


7 3o- 9 


7 3f-o 


7 3 1-9 


H'o 
i5-4 
,2-5 


2 9 -3 


34-4 


to-3 


:8 


28-2 


33-7 

37-3 
33-3 


28-3 


3 V 


08-0 


33-i 


277 
08-9 
28-8 


3 4 ', 
43m 
37-4 
44-4 


117 


(5-o 


3 4 - 4 


3 9 6 


3 4 '6 


5 
1 8-8 
£4 


32-3 
29-2 


III 

35-2 


33-3 
297 


42-3 


i 


186 


io-5 


! 4 -8 


32-4 


38-, 
37'7 


33-3 


39-6 


| 


16-4 


09-6 


,36 


29-4 


35-4 


3o 7 


40-9 


1 


? T l 


°9'9 


1 3«o 


3o'-4 


35-8 


3o- 7 


42-1 


■d 


\H 


!3 


,3-4 
,5-7 


33- 7 


35-9 
38' 9 
40-8 


1 


i8-3 


io-3 


,5-8 


32-3 


3 7 6 


33-4 


3 7 'o 


| 


i5-5 


o8;6j ,3m 


4«'4 


I 


I7I 
28-4 


33-2 
33-8 


277 


38-o 
!£l 


097 ['it 
08 5 ,3-8 


3o-5 


35-8 
36-2 


3o-5 
3r8 
099 .4-3 
3 7 -6 


32-g 


45'2 
19-3 


M4I ,4-8 


36-7 


38-3 


33'3 


47;3 


35-4 


20-6 


n-5 


17*6 i 3 4 '9 
,6'g 3 4 -o 


40-3 
39-5 


35-5 
35-0 


74**3 
7-7-6 


7I0M 


7i3-7 73.'2 


7 3 6-4 


7 3,'5 


74*3 

735-6 
'"9 


7,3-3 
29.9 

23, 7 


7 [8-3 
3o, 7 

710-2 

7, 7 


29.7 


74 '7 
29,7 

SI 


c: 
726-4 

24,7 'ietrza 
Srednie Wrzesien 1896 rohu. 

1 Biel- fy. 


Wado- 


ni- 
ch6w 


Kra- 


Boch- 


Szcza- 


K.-i 


Dzier 


sko wiec 


wice 


kow 


nia 


wnica 


nica 


7. 2. 10 


7.2.7 


6. 2. 10 


7.1.9 


6. ..9 


!.!., 


J 


. 


7 38-8 


7427 


743;o 


437 


^ 


~d 


i 


33-i 3*4 


in 

34-3 


8 


432 


4 3-2 
44'3 


192 
3 9 -5 
18-8 
8 


4 56 
46-6 
ii-5 


.2 


3o-o ' 297 


li 


4 3-i 


jf? 


$rl 


Ts-l 


£! 


,, 


19-2 28-4 


35-3 


38- 9 


3 9 ;6 


3 9 -5 


rG-4 


oq-4 


\\ 


| 29-6 28-8 
3 9 -6 


16-9 


u 


35-o 


jf 


39-9 


4o-5 
3 9 -2 


1 6-o 


•\ 


33-8 34-3 
44'4 


44'9 


45-2 


XI 


n-5 


I |s 7 


5 S 


1-6 
33-6 


4 6-3 

g 


4 6-3 
35-5 


466 


s 


I3-.1 

o 9 5 
'4'9 


s 


? K 


32-6 


36-5 
3 9 -5 


If 


4C-1 


16-4 


f 


;• 


33-5- 


36-6 
07-8 


V 
3r6 


36-3 
35- 9 


£ 


36-6 


1 2-8 


35-o 


3 4 '5 


3 4 '2 


ir-3 


o3m 


>7 


3o-o 28-9 


3 7 -o 


38-8 


38-6 
41-6 


38-i 


167 


04-8 
08-4 


29 
4 3-5 


48-6 


4 8-5 


48-4 
.3-5 
387 3 7 -8 


4 5-8 


49-8 


5o-4 


5o-6 


22'3 
Srednia 


73o-j 729-8 


7 36- 9 


740-8 


74i-3 


741-3 


7. 7 -3 


709-9 


Max 
<1 , g. 


7 3 9 -a 737 9 


3- 


*ft2 


7 5o 7 
3o,8 w. 


7 5. -o 


£] 


20, 7 


Min. 


■CK| IT?| 


■ i 


■#Z 


y3i-6 


ei 


Itl 


S*J| PaMziernik 1896 roku. 

Turka 


Lw<Jw 


D11- 


Tarno- 


Biel- 


fy- 


Wado- 


Czer- 


Kra- 


blany 


pol 


sko 


wiec 


wice 


chiuv 


k6w 


7.2.9 

7 '7- 3 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


8.2.8 


7.2.9 


7. 2. 10 


7. 2. 7 


6.2.10 


7 34-5 


7397 


7 3 4 M 


737-4 


7 36-5 


7437 


748-6 


748-8 
347 


ill 


3 4 -Q 


3 4 '2 


3 4 4 
4 5- 2 


4 5-5 
33-6 


33-8 


3i-3 
38-6 


42-0 


42-9 
33-5 


386 


33-4 


32-4 
4 3-3 


|i 1 3-8 


327 


35-8 
38'4 


So? 

ir 7 


lit 


u 


35-8 
43-S 


\&l 


48-2 
472 


1 5- 1 


36-3 
35-3 


4o-5 
3 7 -6 

35-3 
3 4 -5 


II 

3o 7 


35-6 
32-8 

28 5 

III 


327 
28-5 


J';3 

39-5 

35o 
437 


4 6;o 

3Q-4 
387 


4 8- 1 
46-9 

3 9 '9 

38-y 
48-5 


35-6 


3o- 9 


3-j-i 


48-6 


4 Q -5 


.6-3 


3 4 -o 
34-9 


3 7-2 


4 8- 9 


49'7 


i~6 


3 4-6 
34-9 
3 4 -o 


40-0 


3 4 ;3 


!-'. 8 


46;« 


46-2 


. 7 -3 


3g-6 


3 4 '9 


24-! 


2 3-8 


3,'o 


J5-a 


35 7 


;" 


26-5 


Ifi 
2 3-4 


22-6 


35 


34-5 
27-0 


34'9 


o8-6 


24-8 


3o-5 


T 


25 7 


24-7 


33-o 


36-g 


37-4 


H-2 


29-0 
279 


34-4 
33-6 


f:j 


26-8 
260 


252 


33'q 


J80 

37-5 


38-3 
26-8 


l [ i 


38-5 


387 
27-0 


33-o 
32-4 


3oG 
437 


44 3 


°a't 
3o-6 


257 
3S-2 


424 


42-9 


| o8-5 


25-7 


32-5 
h X 6 


♦3-8 


44'! 


i8-i 


3i-3 


36 7 


3.7 


3 1 (5 


3o-6 


3§-a 


?•> 


4'3 -5 


19-9 


38 8 


44-1 


38* 


27-0 


2 5-8 


33'q 


37'y 


274 


269 


3 4 -i 


38-8 


3 9 -3 


7«3- 9 


7 3. T 


7 36- 7 


7317 


7 3o-5 


7 3o- 2 


737-5 


74.-8 


742-3 
2I > 7 


26?7 


^ 


20, 5w. 


737-8 
1, 7 


7457 
i5, 7 


7 35-6 


7 5o- 9 
id, 9 r. 

726-6 

SO, 4 W. Cisnienie powietr 

Pazdzi 


erwi& 2S#£ ro&w. 
l>,ic,i 


Boch- 


sr 


Kry- 


Tarka 


Lw6w 


Du Ma- 
ny 


T " P 7- 
,,, 


G. 1.9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9. 


7 2.9 


7. L>. 3 


i 


"s-S 


>:;; 


I2'5 


7|8o 


737-9 
35-5 


74*6 


7 S 


4 


8? 


:rs 


!r5 


\l-t 


33-i 
35-i 


38-g 


33-8 
36-. 
3 9 - 7 


Z-\ 


35'i 


3y-6 


33- 7 
4 8-o 
\n 
3 9 -3 


43-i 
I 


46-9 
20-0 


37-4 


4 3- 4 


3 9 -i 


1 


48-2 
♦7'3 
■1-8 


20-8 


39;o 
!8 


'" 


443 
12-4 


18-2 


36-3 


42-0 


38-2 


I! M 
-r3 


io-5 


i5-5 


327 


38- 4 


3 4 -4 


■' 


391 

4«-3 


irq 


??•! 


19-9 


38-8 


g 


33-3' 
3(V4 i! 
So-o 


2 H 
22-3 


437 


',& 


46-5 


2 3'6 
24-4 


16-3 


l 9 -8 


39'9 


SI 


46-6 


\l 


fl 


i 7 "6 
i3-3 


066 


16-3 


33-8 
26-6 


§ 


36-o 


20 
o8-5 


007 


07-3 


22-8 


- 


25-5 


2. 


3 7 -3 


.3-4 


o5.5 


10-4 


27-9 


33*5 


28-5 


5 
147 


o 7 -5 
o 7 -3 


Isl 


3o- 4 

3l*2 


355 
33' 4 


32-2 

33-i 


26 
1 56 


1/7 


40-4 


35-7 
i4'5 
386 


34-4 
12-3 


160 


34-2 


3 ro 


34-8 
i3-i 


1 6'8 
36-6 


2 9 


38i 

397 


16-0 


o8-6 


i3*8 

127 


29-9 


3 7 M 

35-6 
35 6 


33 3 


Srednia 


74.3 


7«r- 


7..-o 


7.5-8 


7340 


739-8 


7 35-3 


Max. 


7 5o- 7 


7268 

16, 6 


7'7-6 


723-3 
«5, 7 


744 9 


7 5o-2 
i5, 7 


-iff 


Min. 


726-0 


700-8 


699-5 


7 o5-8 


72. - 2 


7 3o- 9 


72 3-4 
20, 9 


*7, 1 
20, 2 


2 °' 9 


20,7 


-H w milimetrach. 
Listopad 1896 roku 8ko 


2y- 


Wado- 
7. 2. 10 


Czer- 
chdw 
7. 2. 7 


kdw 
6. 2. 10 


Boch- 
7.1.9 


i Szczaw- 
j 6.1.9 


Sea 
7. 2. 9 


% 


7*4'9 


73r3 


7 3 7 -2 


7 37-i 


7 36S 
707-9 


3o-o 


35-6 


36-6 


';;:» 
?37 


3o-5 


38-8 


42-1 


42-8 


4 o-5 
2 


5 r 4 


5 7 3 


52-g 


53 


53-9 


2 8-3 
23 8 

3 7 '8 


23-6 

2>'3 

34-9 


3ro 
35-8 


3 4 '8 


336 

48-4 


397 

36-i 

487 


04 


i 


33-. 


'28 


3 9 - 4 


44-0 


44-2 


4*7 


ao , 3 


.3-6 


3 44 


38i 


38-g 


38- 4 


.3-6 


33-6 


42-5 


47-2 
47-5 


27-6 


35i 


174 


474 


482 


21 5 


.5-2 


3o-3 

3o- 4 | 


29^6 


38-2 


4 ?-4 


43-3 


lit 


!ra 


m-3 


V5| 


3om 


35 
37-4 
3 7 6 


3jJ 
JI-5 


£ 
«74 


098 


&l 


s 


s 

3 4 -5 


38-8 


4 5- 2 

534 

55-u 
6-9 

3 9 -5 


52-g 
s5- y 

58 7 

536 

43y 
38 9 


25 4 


io-5 

252 


3 i'3 


3?:: 


3j-5 


4 3-3 


43 4 


4I4 


180 


07-5 
og5 


732-o 


7 3ro 


739-9 


7445 


74 5-o 


744-8 


7194 


7 ,r, 


Jftl 


2 748 ' 3 


7 b T 2 


2 5, 7 r. 


7 ,^ 
3 7, 8r 9 


718-8 

3,qr, 


725-5 
3,7 


si 3 - 


73i? 


7 3o-o 


7069 


? ° 3 ' 7 1 Listopad 1896 roku. Cisnienie powietrza 

Srednie 
Grudzien 1896 roku. 1 


Tnrka 


Lw6w 


Dubla- 


Tarno- 


Biel- 


Zy- 


Wado- 


VI 


Dzien 


ny 


pol 


sko 


wiec 


wice 
7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


8. 2. 8 


7.2.9 


7. 2. 10 


7.2.7 


J 


710-9 


728-5 

25'2 


734-5 


73- 


72S-5 
3 4 ' 9 


7 33-3 


735-1 


7*7 j 
o5-8 
28-0 


23-3 


3 7 '2 


3 7 -i 


5 

8 
9 


a5-3 

25-1 
I 3'2 


45-8 
4i-5 

25-2 

28-7 


3r3 

3 4 '6 


III 

i 

29-0 


1 3 4 -. 

if 

32-5 


2 

26-7 

3o-8 


3 4 -3 
26-5 

35o 
397 


49 !° 

287 

38- 9 


10 


i8'i 


36-5 


42-5 


36-2 


35-o 


33-1 
4 5-9 
1 5-6 


33-o 


38- 9 


33-9 


35-7 


33-8 


422 


46-4 


i5 


o 9 -o 
1 5-4 

1 3- 7 


341 

S 


43-2 


33-6 

III 


33-3 


|i 


3 4 -5 
24 -6 


44-5 
39-9 
23-5 


\l 


12-6 


36-3 
32-3 


38-3 


33-3 


III 
25-6 


25-8 


3o 7 

34;3 


347 
38 7 

3 7-0 


»9 


3/-4 


3r6 


23- 4 
2f> 


.o-5 


28-4 


3 4 -5 
3 2 -3 


3o-5 


3 9 -, 


4 3-6 


21 


i2-g 


3i-5 


3 7 -3 


3o- 9 


35- 7 


33-8 


42-8 


47'3 


38- 7 
32-1 


406 


4 5-i 
23-3 


44'o 
3 i-a 


38-6 
25 
48-6 


547 


4'/* 


3 4 -8 


46-4 


!" 


255 


5 7 - 4 
5i-i 


5rG 
# 7 
35-7 


4 3-3 
4 8 5 


4 8-8 
5 4 "8 


2,) 


o8-6 


3 9 - 9 


35- 7 
25-9 


$ 


37-2 
37-3 


1'? 


5ro 


107 
;f 3 
36'6 


35-8 


45-S 


48-6 
29-3 
2 9 -3 


42-6 


337 
37'4 


37-9 


Srednia 


7*0 


7 33-8 


739-8 


7 *« 


7 3,, 


7 3o-o 


£ 


742-8 


Max. 


? 5,9 


7 5r5 

25,7 


7 5/ 7 
»5, 7 


pro 


743-6 
26, 6w. 


7406 
26,2 


749'* 


755-J 

26, 7 w. 


d""" 


7 o 4 -3 


7196 


725-g 


7216 


711-9 


3 


7180 
d.g.| 


3, 2 


3.2W. 


«5,8r. 


•5,7 


'5,7 


7st k6w 


Booh- 


*ST 


1 jj- 


Turka 


Lw6w 


Du- 


Tar- I 
nopol 


6.2.10 


7.1.9 


6. 1. 9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


7.2.9 


73Q-5 


747-2 


7.5-o 


706-4 


IS 


7 23 7 


728-8 


723-3 
45-3 
116 


35-5 


4'7 


3 4 ;5|| 


46-q 


46-8 


25-2 

23-8 


ir 


178 


SI 


4 3-i 


4° - 5 
169 


u-f 


'3-4 


32-3 


38- 7 


34-0 
s 


317 
29-3 
3 9 ;5 


i5o 


oK 


3 % 


i 


33-7 
2 9 -3 
34-6 


3o-2 


46*6 


19/0 


io-6 
i3-6 


1 3- 4 
17-8 


3oi 

36-o 


35-6 
4>7 


a8-I 
36- 4 
+6 6 


470 


21-8 


i3'6 


i 7 -5 


35-8 


41*7 


36-5 


4 5i 


20-9 


12-7 
347 


40-8 


35-9 
3 9 -8 


098 
3o-o 


36-4 


247 


23-6 


III 


15 


ii-5 

o5- 4 


20-5 

• 4-3 


197 


23-0 

.6-5 
3 4 - 4 


3 4 '2 


09-6 


701-5 


o5-6 


2 ;-5 
2,-g 
3^4 


38 8 


,5-2 


06-0 


13 


28-8 


3 4 -5 
35-i 
3 7 -5 


I 32 


28-2 


33-6 


3o-2 
437 


35- 4 


. 9 -3 
.7-1 


3 4 '6 


40-2 


3o-3 
47'i 


44-2 


.5-9 


i3'5 


i 7 -3 


3 y, 


41-- 


38-3 
,. 44-9 
, 9 -5 


'2-9 


i5-6 


36-2 


4 r5 


38-4 
82 


43-6 


1 7-8 


1 1-3 


!o"-o 


3 4 '3 


4 o-3 


35-8 
4V7 

5 c- 3 


5 4- 1 


23-t 

28-5 


19-9 


21-9 


43-7 


49-8 


3 9 o 
ill 


5o't 


24-6 


T 7 


18-6 


38- 4 
36-y 
39'9 
53-4 
487 


49-5 
1 5-8 


!s-3 
544 

49"5 


III 


IK 


23-0 
22-6 


4 3'2 

3 9 -3 


49'2 
44-8 


lo : 6 


742-5 


7'8-4 


7106 


7*47 


7327 


7 38-6 


7 33-8 
i a6| J55-0 


7 55-i 
3o )7 


728-0 
29,9 


26,9 


C 7 


744-3 
26,2 


7 5n 

26,9 


745-9 
26,9 
i5 ? 2 2 2 7 


\\?\ 


IT^i 


69 . - 4 
i5, 2 


7 . 5,9 


tl 


tl 


71 5-4 

[76] Styczen 1896 roku. Sredni kie- 
liczba dostrzezonych 1 

Dziei 


Riel- 

sko 


t 


W«do 


Zawo 
ja 


Czer 


Zako 


Kra- Booh- 


Sz«za- Tar- 
E 


NVV 


NE 
W 


E 


XW 


NW 


W 


SE 


SE 


NE 


SW 


N 


N 
E 
s 
sw 


S 

NW 


W 
W 
z 


SW 

N 


Sw 


W 


s 
5 


N 

sw 


XIV 


\v 
NW 


SW 


X w 


W 


NW 
W 


N 


NW 


E 


XW 
IO 


sw 
w 
w 


sw 
sw 

NE 
\W 

W 
NE 


NE 
XE 

N 
sw 


wsw 

WW 


W 

w 

NW 

N 


W 

X 


N 

sw 

NW 
s 

I 


E 


NE 
W 


SW 


wsw 


W 


N 


SE 


xi-: 


sw 


ssw 


w 


X 


W 


s 
s 

sw 
sw 


SSE 


SW 


sw 
W 


E 


WSv\ 


sw 


XE 


sw 


.6 


SW 

I 


g 


w 

NW 


sw 


SSW 
xN 


BW 


Is 
w 
vv 


SW 


w 


NW 


NW 


NW 


;:: 


SE 
SE 


E 

SW 


£ 


E 

E 


SW 

' N 


w 

wsw 


NW 
W 

SW 


W 


NVV 

N 
N 
E 

a 

w 
w 

NE 

N 
N 
NE 
N 
W 


SE 
SW 

w 

s 


NE 

N 
SW 

w 
sw 


1 
I 


SE 
E 
W 
N W 
W 


XE 
XE 

sw 

sw 


SE 

E 

W \ \\ 

xw 

NW 


sw 
E 
W 


E 

NW 


SE 

S 

w 


3o 


SE 

w 
s 
sw 


s 
<w 
W 

SW 

w 
w 


NE 
XE 
E 

sw 
sw 


SW 
E 
ESE 

w.sw 
w 


w 

E 
E 
E 
W 


NE 

NE 


E 


N 
NE 
E 

SE 


I 


w 


w 
w 


sw 


WNW 


W 


NW 


SW 
i 


1 
g 


8 


1-5 

8-5 


i5 


;; 
S 

sw 
w 


\t 


16 


28 
I 


5 

42 


s 


• 


I 


:J 
43 


3 


\i- \ 55 


3i 
'iszv 


- 


= | 


-1 
~ 


- 


= i 


'- runek wiatru 
kierunkdw wiatru ['•j -. 
i 


l aro _ 
1 


Jcz 


Rze- 


Suiol- 


Sanok 
Prze- 
mysl 


Chy- 


Stare 


Turka 


XE 


xw 


W 


N 


SE 


E 


N 


NW 


w 

W 
N 


SE 


N 


SE 
s 


SE 


W 


S 


s 


w 
N 


SVV 


E 


SE 


w 


S 


SVV 


SE 


W 


N 


XE 


vv 


N 


S 


SE 


S 
XE 


w 


N 


N 


SE 


E 
SE 
E 


SW 


XE 
SW 


S 


S 
N 
XE 


W 


SE 


XE 


w 


w 


SW 


SE 


E . 


s 


w 


xw 


SE 


SVV 


W 


s 


vv 
E 


E 
SVV 


w 
XW 


s 


w 


8 


xw 


SW 
8 


E 


SVV 


SVV 


s 


sw 
w 


s 


E 


XE 


SW 


w 


X 


SW 


E 


w 


w 
NE 


w 


X 


XW 


E 


vv 
I 


XE 


w 
E 


SE 


w 


£ 
S 


XE 


w 


s 


SB 


SW r 


s 
- 


[ N 


XE 


w 


s 


XW 


SE 


SW 
" 


NW 


w 


s 


xw 


1 


1 


S 


w 
w 


s 


xw 


s 


vv 


S 


8 


SW 
w 
xw 


SW 


w 


1 
S 


w 


SVV 
SVV 


w 


1 
w 
SVV 


SVV 


s 
w 


xw 
SW 


SW 


N 
s 
xw 


vv 


SE 


vv 


SW 


s 


SE 


SW 


SVV 


SW 


SE 


vv 


8 _ 
SE 
SVV 
SW 


XW 


w 


SE 


SE 


SW 


w 


SW 


5 


o 


„ 


25 


g 


a 


6 


2 


1 


25 


o 
8 


5 


6 
36 

.3 


5i 


i 


3^ 


'7 

7 


18 


.8 


1 


'y 


3 


79 


» 


!o 


\ 


37 


5 


1 


- 


I 


» 


I 


z 


j 


bl Styczen 1896 roku. Sredni kie- 
liczba dostrze^onych [79] runek wiatru 
kierunk6w wiatru i 
Luty 1896 roku. Biel- 


& 


Warfo- 


Za- ! Cz f- Zako- Km- 

■*rrr 


Boch- Szcza- 


Tar- 


X\V 

xw 
N 

N 

W 

xw 
w 

NE 

s 

E 
E 

E 
E 


w 

NW 

SW 

8W 

SW 
8* 

SW 
SW 

w 

SW 

SE 
SW 
SW 
NW 

SE 

SE 

E 

NE 
E 
E 

E 

w 

SW 

w 

3 

.6 
i3 


W 
W 

w 
w 

SW 

w 

SW 
SW 

SW 

NW 

w 

NW 

w 

E 

E 

NE 

NE 
NE 

NE 

E 
NE 

W 

.5 

18 
36 


1 

i 

1 
i 

I 


w 

w 

N 
N W 

W 

vv 

NW 

NW 

w 

w 

NW 
NW 
N 
W 
NW 
NW 
NE 

NE 

V 

E 

E 

NE 
NE 
NE 
NW 

5 

32 

M 


SW 
E 

SW 
N 

s\y 

SW 

sw 

SW 

sw 

NW 
SW 

E 

E 

E 

E 

SW 
SW 
SW 
SW 

w 

SW 
35 

i 


WnW 

W N \\ 

W N \\ 

W 

w w 

WSv 
SW 
W 

WNW 
W 

NW 

w 

W 

w 

E 
ESE 

E 
E 
ENE 

E 
E 
E 

W 
NW 

'S 

3o-3 
i 4 -5 


W 
NW 

W 
W 

W 

w 

w 
w 

w 

NE 
NW 
NE 
NW 
NW 

w 

E 

E 
E 
E 
E 

SE 

W 

w 
w 

i 

5 

4° 

1 6 


NW 

N 

N 

W 
NW 

NW 

NW 
.SW 
SW 
SW 
NW 

E 

E 

SW 
NE 
NE 
NE 
SW 
NW 

1 


W 
W 

w 

w 

w 

w 
w 
w 

SW 
SW 

w 

N 

E 
E 

E 
W 

6 [80] Sredni kie- 
oraz liczba dostrzeiionych 
rtrnek wiatm 
kieruuk6w wiatru : Sam- 


Pod- 


Lw6w 


Du- 


Boho- 


Dela- 


Ozy- Koto- Tar- 
ddw rayja nopol 


Jagiel 
nica ; 


W 


svv 


NW 


NW 


NW 


SW 


W 
N 


W 
NE 


NW 


W 


NW 


NW 


vv 
NW 


w 
w 


VV 


N W 


SW 
W 


w 
E 


W 


w 


W 


SW 
SE 
w 


w 


SW 


SW 


w 


w 


w 


w 


SW 


vv 
NW 


w 


w 
w 


:>W 


W 


w 
SW 
NW 
NW 


w 
W 


w 


s 


SE 


w 


W 
SW 


W 


NW 


E 


w 


W 


NW 


sw 


w 
w 


W 


w 
w 


SU- 


w 


W 


NW 


svv 


vv 
w 


w 
w 
NW 


SW 


SW 


NK 


NW 


SW 


vv 


w 


NW 


SE 


w 


NW 
SW 


NW 
w 


w 
NW 


W 


SW 


NW 


NW 
NW 


w 


SVV 


SW 


NW 


NW 


SW 


NW 
NW 


w 
SW 


W 


N 


SW 


N W 


w 


NE 


NW 


NW 
SW 


N 
NW 


w 


NE 


N 


NW 


N 
N 


w 


SW 


N 


E 


N 


NE 


NE 


"3 


NE 


E 


SE 

sr, 

E 
SE 
E 

W 


NE 


NE 


E 
NE 


NE 
N 
svy 


E 


NE 


N 


NI- 
NE 


E 
N 


NE 


W 


NE 


NW 


W 


s\v 


NE 


E 


E 


NE 


NE 


E 


E 


E 


NE 


E 
SE 


E 
SE 


E 


E 


NE 


E 


E 


NE 


SE 


E 


E 


NE 


E 
SE 
W 
NE 


SW 
SW 


E 
SW 


W 


W 


SW 


W 
5a 


3i 


5 

«5 


6 
" 


j 
8 

: 


- Sredni kie- 
oraz liczba dostrze£onych Dziei' 


Bid- 


X 


Wado- Za- 


Czer- 
ni- 


Zako- 


Kra- 


Boeh 


S/C7-1 


Tar- 


8k O 
wice 


w 0] a 


pane 


u. 


ma 
u6w 


, 


NW 


SW 


SW 
NW 


SW 


W 


W 


W 


S 


SW 


SW 
NW 


SW 


w-n 
E 
3 


SW 
W 


SW 


sw 


W 


NE 


SW 


4 


1 


s 


s 


SE 


SSE 


SW 


NE 


SE 


5 


SW 


8 


NW 


S 


S 


sw 


S 


SW 
w 
SW 
NW 


SW 


WSW 
NW 


w 
SW 


SW 


SW 


NW 


s 


S 


sw T 


SW 


w 


NE 


s 
NW 


NW 


sw 


9 


NW 


w 


W ! 


NW 


s 


w \ v\ 


NW 


\;w 


NW 
E 


w 


NE 


W 


NE 


WNW 


NW 
NW 


ii 


NW 


w 


w 


w 


g 


NW 


W 


NW 


NW 
N 


S 


sw 
SW 


W 
NW 


SW 


i3 


NW 


w 


SW 


\\ r 
W 
N\\ 


sw 
W 


w 


NE 
w 


SE 


W N W 


W 


'5 


N 


s 


NE 
NW 


N 


ENE 


E 


E 


s 
S 
SW 


1 


NW 


SW 


SW 


W 


E 


E 


'7 


NW 
w 


sw 


W 


W 


18 
SW 


w 
NE 


NE 
sw r 


NE 
■9 


S 
NE 


NE 


SE 


sw 


NE 


SE 


ao 


NE 


so 


s 


■H 


NE 


NW 


NW 


sw 


N 


N 


31 


S 


s 


E 


1 


NE 


g 


SE 


sw 


N 


NE 
E 


E 


8 


E 


SE 


SW 


N 
8 


SW 


W 
NW 


SE 


NE 


NW 


It 


NW 


1 


E 


S 


NW 


SE 


SW 


NW 


E 


E 


E 


w 


SW 


vy 


NE 


NW 
s 


E 


NE 
NE 
SSE 
SW 


E 


!| H 
s 


W 
N 


w 


WNW 
NW 


W 


s 


SW 
NW 


sw 


w 


w 


W 


SW 


3o 


NE 
NW 


N 


E 


NW 


NW 


NW 


NW 
NW 


NW 


NE 


W 


3l 


NE 


NW 


NE 
W 


E 


E 


NW 


W 


NW 


: N 
NE 


3 


! 


i5 
9 
i5 


; 


5-5 
6-5 


; 


.'4 


■: 


3E 
4 


i3 


o 


6 


Vo 


7 7 


" 


j 


sw 
w 

NW 


■ 3 


•i 


i \ 


2 5 


3i 
5 


6-5 


4 ; 


8 


3 
18 


(i.i/.y 


- 


5 


- 


■ 
~ 


- 11 run ek wia tri 
kierunk<5w wiatru Pilzno 


Iwo- 


ft 


Smol- 


Sanok 


S- 


Prze- 

luysl 


t'hy- 
r6w 


SSS>U. 


Sam- 


NW 


S 


E 


NW 


H 


SW 


W 


w 


W 


SE 


s 


S 


NW 
f? 


sw 


s 


SW 


SE 

s 
s 


S 
8 


s 


SE 
SE 
SW 


NW 
N 

N 


8 

SE 
SW 


SE 
E 

SW 


S 

s 
s 

s 


SW 

E 
E 


w 


SW 


SE 


SW 


W 


s 


SW 


sw 


SW 


w 


NW 
SW 


w 


SW 


w 


NW 


w 


w 


NW 


SW 


w 


w 


w 


w 


NW 


NW 


w 


SW 


SW 


SW 


w 


w 


w 


N 


NE 


E 


N 


SW 


NW 


SW 


NW 


\Y 
N 


NE 


SW 


sw 


s 


w 


NW 


SW 


s 
E 


SW 


w 


w 


w 


vv 


SW 
W 


S 


E 


SW 
w 


SE 


s 


w 
w 


E 


SW 
w 


SE 


s 

s 


w 


| 


SW 

s 


SE 


SW 


| 


i 


I 


w 
w 


1 S 


s 


w 


SE 


E 


SW 


s 


SE 


8 


8 


SE 
s 


SE 
s 


S 


s 


s 
SE 


s 


SE 


o 


•i 


- 


SW 


NE 


s 


g 


SE 


E 


w 


SE 


■a 


•g 


_ 


NE 


NE 


w 


E 
! 
E 


SW 


SW 
SE 
S 


N 


SE 


SW 
1 


w 


W 
NE 


SE 


SW 


SW 


I 


w 


w 
NI- 


w 


w 


NE 
E 


E 
NE 
NW 


E 
SE 


SW 


SE 
S 


w 
W 


SW' 


W 


s 


W 


W 


s 


w 


NW 


W 


SW 


W 


SE 


w 


NE 


E 


NW 
w 


SW 
SE 


1 


NE 
5 


9 

3g 
45 


NW 

2 4 


SE 

i5 
6 


SW 

7 

.8 
38 
'7 


NW 

1 
1 


NW 

5 


NW 


F 


54 


1 Sredni kie- 
liczba dostrzezonych I - rnnek wi atru 
kierunk6w wiatru i cisz 
Kwiecien 1896 roku. Biol- 


wfe, 


Wuio- 


Za- 


*. 
wice 


woja 


NW 


w 


W 
NW 


NW 


NW 
NW 


N 


NE 
W 
NE 


E 


E 
NW 


SW 


W 
8W 


NW 


SW 


SW 


SW 
NW 
NW 


NW 


NW 


NW 
NW 


w 
NW 
SW 


NW 


NE 


W 
': 


NW 


w 


NW 
NE 


NE 


E 


1 
SW 


N 


SW 


N 


W 


E 


vv 


& 
S 
W 


SW 


w 


NE 
- 


- 


" 

Kra- 


Boch- 


'-■ 


kow 


ma 


wnica 


WNW 


NW 


w 
_N 


N W 


W 


NNW 


N N V 


NW 


ESF 


N 


NE 


E 


NE 


NE 


WNW 
NW 


VVSW 


W 


W 


w 


w 


SW 


N 


w 


w 


N 


w 
NNW 


NW 


w 
w 


w 


NE 


NW 
E 
SW 


E 


NE 
E 


s 


W 


W 


NW 


N 
NE 


wsw 


NNW 


N N W 


WsW 


w 
NW 


W 


w 
SW 


SW 
N 
N 


g-o 

So 

3-5 


6 


5 
34 


ao-o 


21 
1 


" 

[86] Kwiecien 1896 roJcu. Sredni kie- 
liczba dostrze^onycb rnnek wiatru 

kierunkdw wiatru i k! w 


w 
w 


w 


w 


NW 


NW 


N 


NW 


NE 


NK 


N 


NW 


SW 


W 


N 


NW 


SE 


SW 


SE 


F 
E 


SE 


t 
E 


SE 


E 
E 
SE 


E 


E 


W 


NW 


SW 
SW 


SW I 


NE 


E 
SE 


SE 


E 


.2 


NE 


E 


•a 


SW 


E 


i 


SW 


SW 
SW 


SE 
SW 


N 


NW 
SW 


W 
w 


SW 


SW 
E 


SE 
3 
'9 

i 

7 


[I 


1 


H 

Sredni kie- 
liczba dostrze^onych r- 


Jko 


wiec 


Wad. 


1*1* 


fe 


Br 


E 


Szcz: 


- Tar- 

W 

XW 
XW 
X W 

W 

X 


i 

1 
i 

S 


XW 

xw 

B 

I 


S 

w 

1 

N 

NW 
8 


N 

xi-; 
w 

xw 
xw 


1 


w 

sw 

xw 
xw 

X 

w 

w 

N 
X\Y 

XW 


SE 
W 

I 

N 

xwl 
7 

SW 

sw 
w 

SW ; 
SK 


w 

VSW 
N 

NW 
WNW 

\m; 

NNW 


7 

xw 

xw 

w 
\\ r 

w 

w 


XW 

N 
SW 
XW 

X 

xw 1 m rnnek wiatru 
kierunkdw wiatru 

s 


8Z<Jw ^k SaD0k 


s? 


mysl r6w 


miasTo Turkal S boT 


NW 

N 
NW 

NW 
W 

I 

m 

NE 
NE 
g 

5 


N E 

V 

s 

NW 
NE 

NE 

I 

SVV 

NE 
NE 

5 


E 

W 

w 

\ 

E 

E 

E 

N 

N 

7 
49 


SE BE 

SW SW 

NE SW 

w V 

N NW 
N NW 

NE ! W 

W 1 8 
NE | S 

N 1 SW 

w w 

SW r NW 

SW ; N 

W [ SW 

s ; sw 

SE SE 

S 1 SW 
S 1 SE 
SW S 

SW 1 NE 

SW NW 

NW W 
8 4 


sw 

SE 
E 

sw 

sw 

NW 
W 
SVV 

w 

SE 

SE 
SW 

sw 

SE 
3 

73 

33 


SW 
W 
NE 

NW 

W 
NW 

N 

NE 
NW 
NW 

W 

NE 
W 
W 
SW 

I 

N W 
SE 

5 

8 

i5 

Jo 
i5 


i 

2 

1 


1 
1 

J 

1 


E 

s 
BW 

NW 

W 

SW 

sw 

N 
W 
W 
SW 

E 
SE 

s 

SE 
NE 
SE 

NW 

3 

3 


3 

sw 
w 
w 
w 

NW 

NW 
W 

w 
w 

SW 

w 

sw 

SE 
E 

w 

w 

s 

NW 

SE 

w 

3 
i3 Maj 1896 roku. Sredni kie- 
liczba dostrzezonych 
runek wiatru 
kierunkow wiatru i cis; 
Czerwiec 1896 roku. i 


¥ 


Wado 


Za- 


Czer- 


Zaku- 


Kra- 


Booh- 


wnira 


Tar- 
n6w 


Pilzno 


NE 


NE 
NE 


N 


ESE 


SE 


N 


N 


E 


: ne 


E 


E 


E 
E 


SE 


E 


V NW 


SE 
E 


SE 
V E 


NE 


W 


SE 


xw 


SE 


SW 


N N W 
SE 


l E 
S 


S 
LSE 


SE 


N 


SE 


SE 


£ 


NE 
SE 
SE 


SE 


NE 


SE 


SW 


E 


sw 
W 
SE 


W 


s 


SW 
S 


w 


W r 


NE 


w 


S 


SW 
8 


J s 


w 
8 


s 


f | SW 


NE 


SW 


SE 


N 


w 


w 


S 


sw 


SW 


SW 


SW 


SW 


NE 


NW 


wsw 


w 


N r 


w 


w 
SW 
NE 


NW 


WNW 


E 
NW 


NE 


N 


NW 


N 
N E E 


B 


E 


E 


N 


N N W 

E 


E 


NE 
NE 


NE 
E 


I 
SW 


NE 
SE 


E 


SE 


s 


NE 


E 


SW 


E 
E 
E 


NE 


NW 
NE 
wsw 


NE 


E 
HW 


SW 


- 


NW 


NE 


NNW 


NW 


W 


W 


NE 
N 


w 


_ 


NW 


N 


N 


NE 


NW 


NW 


N 


w 
N 
WSW 


W 
W 


NW 
W 


SW 
w 
NW 
NW 
s 


NW 
SW 


S 


wsw 


SW 


W 


W 


NW 


S 


NE 
NE 


N 


wsw 


SW 
W 
NW 


NW 
NE 


NW 


NNW 
W 


SW 


NW 
NW 


SW 


NE 


NE 


NNW 


NW 


NW 


w 
N 


N 


E 


NE 
WSW 


W 


NW 


N 


NW 
S 


SW 


NE 


S 


w 
S 


NW 


W 
6 

i5 
8 


NW 

i5 
3 
i3 


NW 


W 

9 

5 


s 

I 4 l 


W 

q-5 

3-5 
i5-5 

4*5 
1 1 5 


NW 

7 6 


w 

7 


NW 

35 


NW 


5 


~ 


4 

Czerwiec 1896 roku. Sredni kie- 
oraz liczba dostrzezonycb [>ziei 


Iwo- 


Rze- 


Soil 1 


Saiiol 


llalv 


Prze 


NE 


W 


s 


' * 


SE 


NE 
NE 
s\V 
S 
3 


NE 

s 


E 
8 


SW 
SW 


SE 


SE 


SE 
8 


E 


SW 


SE 


6 


NE 


E 


SW 


SE 
E 


7 


NE 


E 


SW 


SW 


sw 


8 

9 


H 

S 


E 


s w 

SE 


SW 

w 
SE 


IO 


s 


S 


s 


8 


SE 


SW 


ii 


s 


s 


SE 


SW 


sw 


svv 


w 
SW 


w 


NW 


w 
vv 


s 


w 

w 

E 
E 


IS 

16 


NE 

NE 
SVV 


w 

E 


SE 
8 

S 


SW 


SE 


\l 


1 


I 
SW 
NE 
SW 


SW 


sw 


E 
NE 


S 


SW 
sw 


20 


■ 


s 


w 


w 


sw 


NW 


31 


SW 


w 


SW 


NW 


g 


NW 


23 


s 


vv 

w 


SW 


N 


sw 

sw 


w 

™ 


Stan 
m» rt 


rurki. 


NE 


NW 


SE 


N 


SE 


1X - 
N 


SE 


NE 


SE 
svv 


s 


SW 


S 


SVV 


SW 
SVV 


SVV 


N 


sw 
NE 


NW 


E 
SE 


SE 


E 
E 


NW 


NW 


- 


NW 


W 


NW 


- - ^ 8 rnnek wiatm 
kierunk6w wiatru Sani- 


£s 


- 


Du- 


r ■" 

Boho- 


r,r 


Orzy- 
dow 


tjn 


% 


^ 


NW 


w 


w 


NW 


i w 


SW 


w 


NE 


N 


w ! 


1 


NE 


E 


SW 
NE 


SE 


sw 
SE 


SE 


NE 


NE 


E 
SE 


s 


SE 
NE 


SE 
NE 


E 


E 
SW 


SE 


SE 
NE 


E 


E [ 
8E 


SE 


E 


NE 


E 


E 


NE 
E 
S 


SW 


E 
SW 


E 
E 


E 
s 


s 


SE 
SW 


E 


SW 


SE 
SVV 


SW 


SE 


SW 


E 


E 


E 


sw 


S 


s 
sw 
NW 


's 


i 


W 


s\v 


sw 


sw 


_ 


sw 


sw 


SE 


SW 


w 
sw 


w 
SE 


sw 
w 
NW 
sw 


sw 


w 


5 
N 


NE 


E 


NE 
NW 


N 
N 
N W 


E 


sw 


NW 


NW 


sw 
E 


SW 


W 


NE 


N 
SE 


s 
SW 


SE 


SE 
SE 


E 


sw 
SE 


E 
SH 


SW 


W 


SE 


SW 


w 


SE 


SW 


NW 


SE 


SW 


w 


SE 


w 


w 


W 


BW 


N 


NE 


_ 


sw 


E 


NW 


N 


w 
W 


SW 


W 


NW 
w 


? 
N 


SW 


w 


NW 


NW 


N 
w 


NW 


NW 


SW 


SW 
w 


w 


SW 


SW 


w 


NW 

w 


SW 


w 


,\w 


NW 


w 
NE 


NE 
MV 


N 


NW 


NE 
W 


NW 


SW 


NW 


SW 


N 
W 


W 


NW 


SW 


W 


W 


NW 


w 


:jj i 


7 
28 

i3 

3 


5 
i3 

7 
i5 


6 
5 


5 

! 

6 

3 
3 
55 
i 


*i 


*3 
16 
9 

» 

- 


] Lipiec 1896 roku. 
rnnek wiatru 
kierunkow wiatru 1 1 ■ 

Pilzno ^ 


Rzp- S.iiol- 


Sanok 3 ^ 


Prze- 
mys! 


Lorn- Chy- Stare 


Turk.-. 


§ KB 

n ; e xi: 

NE .SW 

! 1 

w NE 

NE NE 
| S 

* S\V 

N'W sw 

1 


8 NW 

W NW 
W NW 

* NE 

W 1 NW 
W NW 
E NW 
E SW 
E SW 
w SW 

S B 

I I 


W \ SE 

W W 

SW SVV 
N W 

I si, 

s SW 


SW 

sv, 

SW 

s 

SW 
SW 


SE 1 SW 

S j SVV 
NW SW 

SW SW 

N N S 
NE N 
SW SW 

NE 1 S^ 

SE NE 
NE NE 

NE S 

NE SE 

NE E 


SW 

sw; 
w 
sw 

N 
NW 

NW 

sw 
sw 

N 

si-; 


NW 

s 

SW 

NW 

w 

NW 
NW 

sw 
s 

NE 

NE 

NE 


! [Wi] Sredni kie- 
liczba dostrzezonych iW 


w 


sw 
w 


w 


XE 


W 


sw 


SW 


SW 


NW 


NW 
w 
SW 


w 


NW 


SW 


NW 


NW 


sw 


w 


NW 


SW 


XW 


w 


SW 


sw 
w 
N W 
NW 


NE 


NW 
N W 
xw 
xw 


NE 


■ 


W 


xw 


w 


NW nek wiatrt 
runkow wiatru i 

'■rpien 1896 r. s 


ly ~ 


n\v 


SE 
SE 

sw 

L E 

NE 
NE W 


NE 
NE 


s 


NE 


RW 


NW 
NE 
SW 
SW 
s 
sw 
■SW 


w 


s 


sw 


si 


xw 


w 


N w* 
E 


sw 
NE 
NE 


E 


ME 
SW 


i 


!| trl NE 
NE 

W 


N \ W 
NNE 
E 

wsw 

i?-5 
NW 
SW 
E 

1 


6-o 


.6-o 
i Sredni kie- 

liczba dostrzeionych 

Sierpien 1896 roku. 


L 


hvo- 


Rze- Sraol- 


Sanok Jar °- 


I'rze- 


Lorn 


Chy- 


Stare Turkg 


p zien 
8Z6W \ ^ 


mysl 


BH 


r6w 


miasto 
NE 


s 


SE 


s 
SW 


SE 


SW 


W 


E 
SE 


SE 
SW 
SW 


SW 


SW 


3 


sw 


w 


SW 


SE 
sw 
sw 


sw 


SW 
NW 
WW 


E 
sw 


SE 


sw 


NW 


w 


l 5 


sw 
SE 


SW 
sw 


NW 
1 6 
w 


SW 


SW 
sw 


SW 
N£ 


SW 


7 


NW 


NW 


E 
8 


NE 
NW 


NW 
N 


9 


NE 
NE 


sw 


SW 
IO 


SW 


w 


SW 


SW 
SW 


NW 


sw 
w 
SW 


w 


sw 


NE 
SW 


NE 


sw 


NW 


SW 


W 
W 


SW 


sw 
s 
w 
NW 


SW 


sw 


sw 


NW 


w 


Is 


sw 
N 


sw 
sw 


NW 
SW 


sw 
s 
SW 


sw 


SW 


sw 


SW 


sw 


w 


sw 
sw 


sw 


■7 


w 


w 


SW 


NW 
w 


sw 


sw 


! 


NW 


w 


NW 


NW 


i 


sw 


sw 


NW 
NE 


NW 


w 


sw 


sw 


N W 


w 


ao 


NW 


8 


NE 


S 


a 


sw 


sw 


SW 
sw 


21 


_ 


s 


NE 


SW 


■g 


sw 


SE 


g 


SVV 


sw 


s 


SW 


SW 


i 


sw 


8 


s 


VY 


NW 


SW 


| 
SW 


svv 


s 
24 
W 
w 


NE 
NW 


NW 


36 


I 


w 
s 


NW 


w 

sw 


1 


s 
s 


SW 


sv \ 


SW 

sw 


sw 

s 
SW 


sw 
N W 


SE 
E 


s 


,8 


^ 


w 


NW 


NW 
NW 


s 


N 


j g 


NE 


w 


NW 


NE 
w 


NE 
NE 
SW 


s 


NE 


SE 
E 


3 ' 


NE 


w 


E 


w 
NE 


SW 


SE 


N 


N 
NE 
E 


,8 
.0 


; 
3 


5 


\ 


SE 


I 


5 
J 


^ 


I • 


sw 
vv 


i 


32 


38 


;? 
.8 


i3 


'o 1 


NW 
f'iozv 


,3 
- 1 


" 


1 1 


- 


" 


- m SL 


Lwow 


Du- 


Bobo- 


Oela- 
tyn 


0,- 
ddw 


Kolo- 
niyja 


Ol.er- 
tyn 


Tar- 


3 zt 


SE 


g 


E 


SW 


SW 


E 
SE 


SE 


E 


sw 
SE 
sw 


E 
SE 


SE 


SE 


sw 


SW 
w 


sw 


sw 
SW 


SW 


SW 


N 


w 


W 


NW 
w 
SW 


w 


w 


SE 


sw 
E 


sw 


sw 
SW 


w 


w 
sw 


w 
SW 


E 


E 


SE 


SE 


NW 


NW 


N 


sw 


SE 


NE 
NW 
sw 


w 
SW 


NE 


SW 


NE 


w 


W 
sw 
NE 


SW 
w 


NE 


sw 


w 


- 


sw 


BE 


— 


SW 


W 


sw 


E 


sw 


w 


_ 


sw 


N 


NE 


NE 


SE 


SE 
SE 


SE 


BW 


sw 


E 


SW 


NE 


SE 


SE 


NW 


vv 


w 
sw 


SW 
SW 


NW 


W 


SW 


sw 


w 
NE 


SW 


NE 


NW 


NW 


NW 


BE 


sw 


SW 


w 
SW 


NW 


W 


SE 


w 


w 


w 


SW 


SW 


NE 


SE 
SW 


NE 
sw 


sw 
NW 


SE 


w 


'w 
sw 


w 
SW 
w 


NE 
w 


NE 


sw 


w 
SW 
NW 


NE 


sw 


BW 
sw 
- 


sw 


W 


NW 


SE 


s 


g 


W 


sw 


SE 
SW 


s 


& 


SE 


s 


SW 


s 


sW 


SE 
SW 


SE 


SE 


NW 


w 


SW 


w 
SW 
SE 


NW 


NE ! 


NW 


NW 


NW 
sw 
W 
NW 


W 


■SW 


SW 


sw 


W 


W 


SW 


W 


W 


SE 


sw 


SW 
SW 


SW 
SW 


S 


E 
SE 


SW 


sw 


sw 


SE 
NE 
SE 


NE 


S 


s 


E 


NE 


sw 


W 


-i: 


SW 


NE 


NW 


s 


sw 


E 
SW 


NE 


E 
NE 


E 
sw 


E 
SE 


E 


E 1 


SE 
9 


SE 


E 


SE 


sw 


E 


SW 


SE 


SE 


SE 


6 

6 


1 

8 
3o 
"9 


5 


3 


9 
7' 


1 

2 s 


5 


7 

3 


5 
6 


8 
1 5 
1 


} 


• 


~_ 


- 


76 


z 


!! 


' Sredni kie- 
dostrzezonjch N\V S | W W S W N »V runek wiatrn 
kierunkow wiatru 

& 


v 


-< 


«. 


1 


I 


ft 


I 


E 
W 

sw 


1 


s 


sw 


IN 

sw 


k Sredni k i e- 
liczba dostrze£onych Wrzesien 1896 roku. S [103] rnnek wiatru 

kierunkdw wiatru i cisz. 
l'<i~flzieniik 1896 roku. Biel- 

S 
S 

E 
E 
E 

s 

: 
NE 
W 

s\v 

BE 
S 
E 

BE 

S 

NE 
E 
NE 
SE 
SE 

SE 

sw 
sw 
sw 

NW 

s 
s 

16 

4 

1 


Waclo 

NE 

NE 
SW 
E 

SW 
NW 
SW 

s 

NE 

SE 

SE 

S 

E 

NE 
NE 
NE 

NE 
SE 

SE 
SW 
SW 

E 

NE 
NE 
NW 

S 

N 
NE 

~ 1 


Za- 

woja 


Czer- 


Zako- 
Boch- Szcza 
n 


Tar- 


Pilzru 
E 

SE 
SW 

"w 
w 

sw 
sw 
s 
w 

sw 

w 

SE 

w 
w 
w 
sw 

w 

w 
w 

w 
w 

53 


sw 

sw 
w 

SE 
NE 

SW 

w 

SE 
E 
W 
W 

w 

NW 
NE 

E 

SW 
W 

4 


NE 
SW 

SW 

' s 

S 

NE 

S 

s 

SE 
SE 

S 

s 

s 

NE 
NE 

SW 

6o 

q-5 

5r5 

8-5 

3-5 
5-o 


E 

s> 

\ 
I 

t 

E> 

s 
i: 

H> 
Eh 

] 

S 
s\ 

WN 

\n 

S) 
NN 

s 
s 

1> 

i> 

s 

WN 

J 

■ 8 

7 


E 
E 

7 

W 

E 

E 
E 
E 

V 
V 

w 

J 

V 

w 

: 
: 

E 
E 

s 

w 

5 

5 


N 

N 

s 

SE 
SW 
W 
W 
W 
W 
SW 

SW 

sw 

E 

SE 
SE 
SW 
SE 
SW 
W 
SW 

w 

NE 
N 
E 

SW 
W 

•3 

.3 

35 


SW 
SW 

sw 

NE 
SW 
SW 

SW 

NE 

E 

E 
E 

NE 
NE 

E 

E 

E 

W 

s 
s 
sw 

NE 
NE 
E 

s 

E 

5 
i3 


E 
E 

E 

sw 

W 
NE 
E 
SE 

SW 

s 

N 
SW 
SW 
SE 

sw 

SW 

s 

sw 
.w 

sw 
w 

SE 

E 

S 
SW 

s 
s 

3 

i3 
lb 
9 


NE 
NE 
SE 
SE 

S 

s 
s 

SE 

E 

SE 
NW 
N 
E 

SE 

E 
SE 

S 
SE 

E 

SE 
E 

NE 
NE 
NW 
SW 

s 
s 

ii 
26 
4 

6 

[104] Sredni kle- 

liczba dostrzezonych Payizieriiik 1896 roku. 

Iwo 


Rze- 


Sinol 


Sanok 


Prze- 


Loin 


Chy- 


Stare 
Sa 
nic, 


S ,ow 
mysl 


na 


row 


IUl.'lBtO 
"hor 


; 


NE 


E 
E 


S 

SE 
NW 

NE 


NE 
NE 


NE 

S_ 


K 


NE 


i 


J 


S s 


s 


, S 
W 

w 


NE 

SE 


SE 


E 

SW 


8 

s 


NE 


\ 


i 


S 


SW 
NW 
NW 
NW 

SW 

svv 

sw 


W 

NW 

SW 
SE 


SW 

sw 

SE 


E 

svv 


S 

s 

SE 


SW 
sw 


s 


SVV 
:! 

'9 


sw 

NW 

s 

s 

s 

s 


E 
E 
E 

8 

S 


8 

S 

s 


.1 


SE 

E 
NE 

SE 
NW 
SW 
SW 


SE 
NE 
E 

SVV 


NE 
E 

s 

SE 


1 

svv 
s 
svv 


s 


E 

SE 


21 


sw 


s 


SE 


1 


W 


SW 


SW 


sw 


SW 


NE 


s 


HE 


w 
SE 


w 


sw 


S 


s 
I 


sw 


svv 


s 


sw 
SW 


25 


sw 
SE 


NE 


2 6 

S 


sw 
8 


E 


"s 

SW 
S 

SW 


E 

SE 


SE 


E 

sw 


s 


E 


S 


- 


E 


SE 


sw 


s 


E 


sw 
E 


sw 


' 


8 


W 


s 
sw 


svv 


sw 


sw 


s 


si-; 


N 
\ 


NE 


E 
33 


5 
SE 
12 


-v 


45 


5; 


*4 
» 


2? 


40 


>■> 
NW 


b! S ,k' 
1 


' 
- 


- 


- 


9 [105.] runek wiatru 
kierunkow wiatru Dn- 


a*. 


Dela- 


Ozy- 


| 
K.-lo- 


Ober- 


Tarno 


1 
Jagiel- 


blany 


™" 


tyn 


d(HV 


myja 


tyn 


pol 


E 
NE 


~n" 
SE 


E 


E 


E 


E 


SW 


W 
SE 


E 


E 


sw 
SW 


sw 
E 


NE 


w 


W 


E 


s 
SW 


SW 


SE 


SE 


w 


W 


N 
W 


NW 


NW 


W 


sw 


SE 


NE 


SE 
NW 
E 


s 
NE 


E 
NW 


SE 


E 


SE 
SW 


E 


E 
SE 


E 


SE 


SE 


NE 


E 
SE 


SE 


s 


SE 


_ 


SW 


E 


_ 


SE 


SE 


w 


sw 


SE 
E 
SE 


SE 


w 


sw 


SE 


SE 


w 


E 


E 
NI- 
w 


SE 


SE 


sw 


E 


E 


NE 


"e" 


w 


E 


E 


sw 


SE 
NE 


SE 


E 


s 
sw 


SW 


NE 


N 


SE 
sw 


SE 
NE 


SE 


E 


sw 


SW 
NE 


SE 


E 


SE 


sw 


NW 


E 


- 


SE 


SE 


E 


w 


sw 


sw 


E 


_ 


SE 


g 


E 


sw 


sw 


SW 


E 
SW 


SE 


E 


SE 


S 


sw 


SE 
SE 


a 


W 


SE 
sw 


SW 
W 


E 
sw 


SW 
NW 


SE 
sw 


w 
NW 


SE 


w 


sw 
W 


SE 


W 
SW 
NE 


E 
NE 


S 
SE 
NE 


NW 


SE 


w 


SE 
NE 


SE 
NE 


SE 


w 


SW 


: 


SW 
'7 


SE 

3 
34 


: 


SE 

23 


" 


3 2 


38 

3 


" 


J : 
o 


4 o 
3 I Sredni ki* 
liczba dostrzezonycb ■ 


X 


£ 


s: 


S.V 

sw 

sw 
s 


f 


w 


1 


si 


wsw 
w 

ENE 

E 

E 
ENE 
ENE 


i 


f 


NE 
W 

E 

N I">7| rnnek wiati 
kierunk<5w wia - s 


2K 


s a „„ k 


& 


% 


T- 


3? 


22S, 


z 


ft 


1 


1 


E 


1 


1 


SE 
NW 


1 


f 


H 


s 


| Sredni kie 

liczba i 

Listopad 1896 roku 
D/.irf 


Pud 


Lwdw 


[■)«- 


Bolio 


DcLv 


( aZ 


Kolo- 


Obcr 
tyn 


Tar- Jagie 
j nopol nica 


sw 


SE 


SE 


E 


SW 


SE 


W 


^W 


SE E 
sw 
w 


W 
SW 


S 


SW 
sw 


\ 


w 


W 


SW 


w 
SW 
NW 


ni; 
w 


w 


SW 


NW 
NW 


N 


NW 


w 
sw 


SW 
NE 


sw 
w 


sw 


sw 


SW 
NW 


SW 


w 
S 


w 
sw 


w 


NW 


SW 


S 
w 


N 


sw 
sw 


w 
: 


NE 


SW 


NW 


w 


N 


w 


- 


NW 


NW 


- 
II 


SW 


sw 


SW 


sw 


w 


w 
NE 


SW 


SE 


sw 
w 


N 


sw 


w 


sw 
NE 


NW 


s\V 


NW 


N W 


NW 


N 


NE 


NW 


N 


w 


NW 


sw 


N 


NW 


NW 


SW 


NW 
SE 


SE 
sw 


NE 


N 


NE 


SE 


SE 


NE 


SE 


SE 


E 


NE 


E 


E 


NE 


SE 


SE 
1 8 
E 
E 


NE 


E 


NE 


E 


SE 


SE 


SE 


SE 


E 


NE 


SE 


E 


SE 


SE 


'9 
SE 


NW 


E 


SE 


SE 
,0 


NW 


NW 


W 


W 


W 


W 


- 


NW 


E 


SE 
» 


NE 


NW 


NW 


w 


NW 


W 
NW 


N 


N 
N 


NE 
NW 


NW 
NW 
NW 


NE 
NE 


NW 
NW 


E 


E 


NE 


NE 
NE 


E 
SE 


NE 


E 


E 


NE 
NE 


E 


z 


NE 


E 


SE 


NW 


E 


NE 


NE 


SE 


SE 


NW 


NW 
8 


NW 


W 


w 


NE 


SW 


NW 


NE 


NW 


NW 


NW 
w 


N 


SW 


NW 
NW 


NW 


NW 
N 
NE 
E 

SE 
S 


6 
3o 


i5 

7 

.} 


5 

i5 
16 


5 


23 


3 


3 


3 


I 


3 
6 
sw 
\v 


21 


16 


A 


4 


3 i 


6 
16 


5 


4 
NW 


24 
Ciszy 
brak 


" 


z 


1 


!! 


z 


'9 
9 


i 


35 


i3 

7 


E 

[109] runek wiatru 
kierimkow wiatru i cisz, 
Grudzien 1896 roku. Biel 


\*r 


Wado 


Za- 


Czer- 

chow 


1 

Zako- 


^ 


Bo.-h 
Tmr- 


Pilzno 


sko 


wiec 


wice 


w„ja 


pane 


k.hv 
Wllifi 


Ddw 
X 


NW 


W 


W 


W 


SW 


w 


W 


NW 


NW 


W 


NE 


XE 


w 


SE 


E 


XW 


NW 


X 


N 


E 


NE 
S 
N 


NW 


SW 
XVV 


XVV 


E 


x ]■: 


N 
XE 


NW 


W 


E 


E 


NE 


sw 


SW 
S 


XE 
E 


w 


E 


sw 
SE 


s 


sw 


W 


SE 


sw 
SW 


SE 
sw 
8 


sw 


W 


sw 


sw 
w 


SE 
W 


NW 


s 


wsw 


w 


NW 


w 


w 


N 


s 


SE 


W 


- 


s 


WSW 


w 


SW 


w 


s 


w 
w 


s 


w 


_ 


_ 


s 


wsw 


w 


NW 


w 


s 
SW 


w 


w-w 
NE 


s 


SE 
NW 


E 


V, s w 


w 


E 
SE 
w 


w 


xw 


W 


w 


E 


sw 


s 


NW 


NE 


w 


W 
w 


N 
sw 
w 


NW 


xw 


N 
s 


WSW 


w 


N 


w 


N 


w 

SE 


N 
SE 


\y 


AV 


NE 


w 


S 


W 
w 


SE 
s 


s 


NW 


w 


NW 


E 


NNW 


sw 


NE 


w 


s 


E 


s 


E 


w 


E 


SE 


t 


E 


E 


w 


s 


NE 
NE 
NE 

m: 


n i : 


NE 
NE 
E 


E 


S 


SE 


NI- 
E 
ESE 


E 


s r 
NE 


£ 


E 


B 


xx i: 


E 


NE 


E 
NNE 


E 


w 
E j 


x 


NE 


NE 


XE 


E 


w 


w 


NE 
W 


E 


E 


S 


E 
E 


xw 


N 


E 


N 


W 


\v 


W 


N 


E 


NE 


N 


B 
ESE 


NE 


N 


E 
E 


NE 


E 


E 
3E 


E 
18 


W 


W 

8 


NW 

3 
7 


S 

$ 

7'5 


WNW 

5o 

25 3 
6-3 


E 
3 
29 


N 


s 

3 
i3 


SE 

7 
,3 
% 


J 

° 


3 9 -o ,-5 


1 


6 


!o 


1 
6 i , 9 


32 


I 


V5 1 JJ 


43 


22 


3o 


13 ~ 


37 


66 


i -o 9 -o 


__ 


1! 


? 


- 


- 1 


~ 


" 


2 '°\ 


" 


~ 


" Sredni kie- 
oraz liczba dostrzezonych Dzicii 


Iwo- 

nicz 


mo- 


Sanok 


fe 


Prze- 
mjsl 


L T 


Ohy- 

11 


Stare 


Turka 
, 


SW 


rn 


W 


SE 


SW 


= |T = 


SW 


W 


s 


SE 
NK 


w 


NK 


E 


NK 


NW 


N 
3 

l 

7 


NK 
8 

s 


s 

w 

s 


SE 

SW 
S 


SE 

s\v 

SW 


NK 

SW 
SW 

SW 


NK 
NK 
NK 
SE 
SE 


SW 

sw 

SE 
SE 


S 
SW 


S 


f 


8 


SW 
SE 
SW 
SW 
s 


SW 


w 


SE 


w 


NW 
NW 


NW 


NW 
10 


SW 


w 


E 


E 


NK 


W 


SW 


SW 
W 


;i 


SW 


s 


SE 


W 


SW 
SW 


SK 


SW 
SW 


S 


• 


w 


'3 S 
SW 
sw 


SW 


SW 


SW 


14 SW 


SW 
SK 
NK 


s 


NE 
SE 


SW 


SE 


SE 
s 


ni-; 


NW 


SW 


NW 


SW 


SW 
.8 ! S 


s 


SE 


SW 


NW 
NW 


NK 

SK 


NE 


NK 


NW 
S 


SE 
s 


s 
W 


SK 
SW 


SW 
30 SW 


w 


s 


SE 


SW 
SW 
S 


W 


.. SW 


w 


si; 


w 


sw 


S 


SW 


E 


N 


SW 
NK 
NK 


SW 


NW 


NK 
E 


N 


NK 


SW 


NW 
SE 


NK 


E 


NE 


SW 


NW 


NE 


SK 


K 
NE 
NK 
s 


E 
NK 
NK 


i: 


NE 
NW 


NK 


' K 


SE 
K 


SW 


NK 


NK 


K 


SE 
E 
Ni: 


E 


NW 


SW 
NW 


NW 
2 NE 


K 


NK 


SE 


SI- 


K 


S K 


E 
E 
K 


NK 


E 


NK 


NK 


E 


E 


ni-; 


E 


S 


SW 


SW 
S 


SW 


s 


SW 


NE 34 


I 


16 


* 

6 


5 


,5 


E o 

SE o 


28 


,1 


-9 


° 


■0 

3o 


SW 1 24 
W 2 


39 


29 
3 
38 


18 


7 t 


6 


NW 4 
= 
Ciszy 
brak 


- 


1 


1 


J 


1 


Jo 


!! runek wia trn 

kierunktfw wiatru i [uij J S- SE 


N 


S^ 


SE 


sw 


SE 


BW 


SE 


8E 


N\\ 


NE 


SW 


NE 


SW 


•SE 
SE 


SW 
SE 


8W 


NE 
W 


NE 
8E 


SE 
SE 


SW 


S 


w 


NE 


n;e 


E 


|; 


S s L 


V 


SE 
SE 
N 


NE 
SW 


NE 
SW 

9 
7 
5 
3o 


1 


5 

5 SE Stan zachmu- 
Srednie Styczen 1896 roku. Dzien 


Biel- 

sko 


fc 


Wa.lo 


Za- 


c ir zak °" 


kow 


Boch- 


— 


Kry- 


3 

5 
6 

i3 

i5 

16 

I 

23 

li 
tl 

I: 

Sred. 
m.es. 


i«3 

o-3 

8-o 

5 7 
67 

3-3 
5-3 

67 

s 

77 

6-2 


P 

3-o 
8-o 

5*7 
7-3 
8-o 

9*3 

4-3 

3-o 
6-3 
r3 

**7 
7-0 

6-5 


'3-0 

To 
6-o 

5-o 
5-o 

7-3 


i 

1 

i 
1 


i*3 

6-3 
6-3 

3-3 

8-3 

?' 

5o 
6- 9 


9*7 
7*3 

i-3 
37 

6-3 

'37 

3-3 
3-3 

3o 

67 


I 
11 

5 3 

,1 

7'4 


67 

3 

77 
o-o 

2-3 

5-3 

5-o 
8-3 

67 

5-8 


67 

9'3 

8-o 

3-3 
37 

,1 

5'8 


77 

3-3 sk- 


Iwo- Rze- 


1 l 


SS; 


1 1 

! Prze- 1 Stare 
1 inysl imiastc 


r 

Turka 


.Sam- 
5-3 
3-o 
97 

77 

5-3 

67 

:; 
I 

5-3 


'(|-3 
5-o 

2*3 

s 

8-3 

5o 
3o 

,s 

9'3 

6- 9 


8-o 

,i 

°° 

'E 

r3 

■2 

27 

3-o 
3-3 

6a 


67 

:;■:! 

8-3 
"7 

H 

6-8 


47 

7 -3 

2-3 

6'3 
7'3 

5-3 

2-3 
9 7 
66 


5-3 
3-3 
3-o 

3-3 
5-3 

90 
3-3 
87 

3'* 


I 

9-3 
7-0 

0* 

°7 6 

It 

!• 1 

r7 i 

83 fl 
6*0 « 

3 J 

871 
4'3 


3-3 

3'3 

7-3 

6-o 
8*0 

3-o 
07 

g 

7'3 
57 

57 

1 

1 

67 


9 -3 
2-3 

87 

6-7 

'?i 

3-o 

6-5 Styczen 1896 roku. 
z 


Lwj Dtt " k°d-°" 


Uela- 0»y- 


Krsy 


>"yjt 


Ob or- 


.... s 

""I"' 1 nic» 


\ 1 

7 lo\> 

i 

i 1 


9-3 

97 

97 
»'7 

1 

7-3 


10-n 

07 
6 - 7 

1 

7*4 


67 


J 

2 

1 

| 


3-3 

,8 

7'3 

2 7 

7 :° 

6"7 

,1 

57 


fro 

2'3 

o/o 

3'o 

90 

23 

6*3 


1 

1 

! 


1 

3 
| 
I 

I 


■ " 

Q'7 

6-3 

7' 3 
93 
4-0 

8-3 


,1 

ii 

8*3 

5*o 

3'7 
7' 3 

7-9 [lift] rzenia nieba- 
Luty 1896 roku. 5f 


Ss 
z r 


Czer ' Zako- 

cL p ane 


,,, ; - 


3$ 


SE 


Kry- 


:r - 


I 

3-3 


i 

8-o 
5-o 

r3 

g-o 
9-3 

6-6 


7'" 

90 

9 -o 

g-o 
7 '9 


l 
i 


1-3 
67 

r| 

1; 

11 

5-7 

77 

a-3 

5-3 
57 
77 
77 

74 


6*7 

5-n 

5-3 

33 
8-3 
3-3 
3o 

8-3 
8-3 

7'2 


g-3 

6-7 
3-3 

7'i 
60 

i"" 

63 

"5-0 

!H 


77 
4"3 

6-0 

9-3 

6-o 

8-3 

77 

5-o 
3-3 

2-3 
6-o 
5-3 

, 5 


6-3 

9'3 

7'3 

3 

6-3 
3-3 

6-7 

3-o 

84 


7'7 
fro 

67 
97 

8-3 
5-3 


8-3 

SI 

5 

97 

3-5 
67 

7- 

7-3 
7"4 Stan zachmu- 

L«/# 


i8#£ ro&w. 


Nt;ire 


Dzieri 


Pilzno 


Iwo- 


Kze- 


Smol- 
uik 


i 
Prze- 

uiyal 


Turk; 


Sam- 


, 


ip-o 


6*3 


7-3 


ro 


6-o 


to-o 


6'7 
.V7 


„ r . 


3 

5 
6 


97 
8-3 

'r3 


! 67 

3-3 


^7 


57 


i! 


R 

8-3 
5-o 

fro 


'^3 
57 
57 

v3 
» 


9'o 

9-3 


8-3 


To 


7-3 


87 
6 7 
5- 7 

5-3 


IO -o 


I! 


4-o 


6-o 


2-3 


i-3 


87 


87 


3-3 


I 


4-o 


'3-3 


16 


6' 7 
67 


4-3 


7'3 

2*3 

n-3 


5'o 


Q-3 
63 


57 
5-3 


6-o 
4-3 

37 


| 
1 


1} 


u 


72 


2'7 


7-3 


3 .1 


?.' 


8 


■; 


l \\ 


« 7 


>2 


l.° 
23 

It 


57 


j*;° 


!;3 
37 


i-3 


I 
9-3 


47 
ro 


5-3 


2 6 

*7 


P 


6-3 
6-o 


£ 


8-3 


6 


i 


3-3 


5-3 
11 


' 7 °-3 


4-i 


8-oj 3o 


6-o 


3-3 
3-3 
*9 


ipro 


8 7 


87 1 8-3 


,o-o 


IOM 


83 
fro 
Sred. 


7-9 


" 


5-6 


6-3 


' 


■ 


7-3 


5- 7 
*. 


ri [117] Pod- 


Wife 


Buho- 


Dela- 


0* ^ Hp 

d6w row- myja 
jnia| 
4'3 


'a-3 

,1 

3- 
87 
70 

8- 7 

8-3 


8 3 

37 

3'7 

K 

9-3 

8-3 

97 


4-3 
5-3 

i: 

9*3 

5-3 

r. 


07 
6-3 

8-3 

7'3 

3-3 

77 

8-3 

?! 

6-3 

87 
5- 7 

73 


67 

53 

y-3 

8-3 


9-3 

8-o 
67 

I 

♦'0 

4'3 
97 
60 


1 

I 


1 

f 

1 


77 
6-3 

1 

10-0 

67 

J7 

87 
67 

*9-3 


'c/3 

3-3 

47 
•87 Stan zachmn- 
Srednie Marzec 1896 roku. Dzien 


Biel 


Zy- 


\\'m\- 


Za 


Czer- 

ciK'nv 


Zako- 


Kra 


Boch- 


Szeza- Kry- 


8kO 
wu-e 


woja 


i);Ln? 


kow 


3 


8-3 

'3-0 
80 

3-3 

«7 

V 7 


3-3 

7-3 

?7 
7-0 

77 

B 


9*o 
67 

i 

9;3 

77 


3-3 
9*7 

77 


?7 
57 

5-o 


5-o 

'S3 

4-3 
3-3 
8«3 

'5-o 


3'3 

5 7 

3 


6 J 


i3 

r5 

ii 


67 

53 

27 


7'3 

V- 

5 7 
5-o 


67 

K 


I 

1 


3-3 
\v3 
6-7 


67 
2-3 

2-3 
3-3 


'fry 
80 

87 
4-3 


67 

5-3 
3-o 


67 6;7 


19 


5-o 


3'3 


3-o 


l 

l 


;:, 


z 


37 


" 


o-3! |2 


2! 

3 


o-3 
*7 


0-7 

5 


6-o 
1 

r3 


o-3 


3-3 
o-3 

3 7 


07 


3;o 
2 


9'3 


8'3 

77 


'g'o 
*s 


7'o 
77 


83 


4'3 


7-7 


7'° 

77 


? 9 


3-3 


5-o 


5-o 
97 


9'3 


97 
3o 


!o-o 


'97 


!"-o 
!o-o 


7-0 


!o-o 


lo-o 


Sred. 


5-8 


5-6 


6 ' 6 
5- 9 


H 


6-i 


.9 


5-4 


6-o [119] rzenia nieba 
dzienne. 

P*., 


^z 


Kze- 
Sanok 


is: 


I'rze- 

mysl 


>t,iv- 


Turka 


Sain- 
l 

== ,„;,. 


,o-o 


5-3 


67 


51 'a 


67 
47 


67 


11 


'r, 


u 


■'7 


"; fil *j 


'■7 
27 


H 


i 


,1 


3"o 


9-3 


,!;! 


's-o io-o 3-3 
10-0 67 6-7 
5-3 


i 


\2 


z: 


.£ 


"67 


5-o 


:« 
3 
3-7 


;r 


h 


97 

5 


8-o 

37 
3-o 


5-3 
3-3 


5-o 


77 
9' 3 


87 

53 


3-J 


1 


3-3 
07 
''7 


1 

4-0 


l- 7 


« 


2 ! 3 


E 


3-o 


i*3 

5 7 


o'o 


S'o 


1 

5 
1 


o-3 


o'3 
ri 


3-o 


a'o 


' 7 
5.3 


H 
o3 


o-3 
i-3 


v 


5-3 


5-3 


i'3 
77 
8-3 


3-3 

5-o 


47 


5-o 

87 


| 
37 
3'7 


67 


ro'o 


::H 


9*3 


■?; 


fry 


is 


E 


!s 
60 
6-o 


5-i 


4-8 


3m 


71 


5 7 


4-u 
r8 

Stan zachmn- Marzec 1896 roku r 
"* 


,„»:, 


,, l , ; ) ,, | " Del.,- OAy- wS 
czany tyn ; <i<iw r(S . vV - 


Koln 


X 


Tar- 


Ja- 


7 
9 

I 

I 

23 

I 


I 

4-1 
4*3 

7"" 


9 -p 

8 

5-7 

1 

.3 
4-,, 

i 


y 3 

9-3 

i 

5-7 

S 

97 
5-8 


9;3 

8-3 

4-3 
3- 7 

D 7 

3-3 
5o 

3-3 


9 -3 

2 

3*3 

47 

6-3 
5-y 
7 3 
7 7 - 
97 


J .„ 

87 io-o 

7'7 1 9- 

1 | 

07 33 
07 i o-o 

:: ;: 

07 07 

07 33 


1 


1 

7-3 

67 

27 

60 


ry 3 

g 

2 ' 7 
57 

:: 


8-o 
83 

•'0 
r 6 [121] 5? 


& 


Wado 


Zawo 
ja 


Ozer- 
ch<W 


Zuko- 


Kra- 


Borli- 


is 


Kry- 


Tj. 


'° 9 i 

3-7 

g-3 
7-3 

5 7 

9-3 
5-3 

1* 

{ n 

6' 7 

8-3 


8-3 

%l 

8-3 
6-3 
5-3 
3-3 
87 

's-7 

G-o 

ji 

9-3 
5-o 

V, 
% 

67 
6-o 

7'6 


5-o 

70 

8*0 
7'° 

8- 9 


1 

1 


9-3 
r 3 

7 -3 
97 

97 

97 

7-3 
7'3 

cA 

67 
7-8 


8-3 

83 

5-7 

6-/ 
97 

*7 

8-o 

47 

5-7 

1 

7-9 


7'3 
5-o 

67 
9-0 

7-0 
7'3 

n 
1 

87 

6-3 


77 

87 

3-3 

5o 

5-3 

37 

5-o 

60 

6-i 


97 

Z 9-3 
3-o 

7'3 

3-o 

5-o 
5-o 

6-o 

ri 
3-3 


'07 
q-3 

'97 

3-o 
77 
6-o 

33 
(?3 
5-o 

'fro 
7'3 

9*3 

3-3 

7-8 


93 

1 

\ 

K 

3-o Stan zachmu- ,*, 


-I, 
«• 
I 


8*3 


• 


77 
5-7 

-7 

53 
B-3 


B 

3-3 
27 

3<> 
'7 


5-o 
7'3 


1 

6-7 

3o 
97 

7 -o 

67 

77 

E? 

3-o 


5-3 

S 

67 

3-3 

5- 
6-o 


| 

1 

5 


5-3 
3- 7 


9" 
o'3 [123] 

,,,,, 


Du- Boho " 


I>el.v 


JJ*y- 


'wo"" 


& 


tyti 


„:;„ 


« 


6, 
5-3 5- 7 
5-o 3- 7 

7'o 5-3 
7"3 47 
6-3 3- 7 


| 


5«o 

5-3 

6*7 


13 

6-6 


1 


j3 


'?7 


53 Stan zacnmn- 
&rednie Maj 


1896 roku 
Biel- 


ly- Wado- 


Za- 


Czer- 


Zako- 


Kra- Boch- 


Szcza- 


Kiy- 


RkO 
woja 


pane 


k6w | iiia 


wnica 


nica 


,o-o 


o-o 


!o'o 
!o-o 


,o~ 


8-3 


,s 


9 !° 


ro'o 


i'o-o 
!o-o 
»7 


Zl 


!o-o 


li 


!s 


9'7 
■9-3 


(,•3 

!Z 

3 7 

5-3 

8-3 


5-o 
6-o 
33 

8 

6-3 
67 


9-0 
ti-3 

fro 
6-3 


90 


7-3 

57 

8-3 


27 

5-o 


97 

8-3 

7 '3 

93 

IS 


60 
67 

I 


4-o 

5'3 
9' 3 

& 


3-7 

67 

8-3 

8-3 


yo 
7 -n 

6-o 

7-0 


1 
! 


o-o 
3-3 
47 

8-3 
5-3 
5-7 


7-3 

8-3 

n 

5-3 
5-o 

3-7 


5-3 

i 


7-0 
6-7 

6-o 

3-o 

(to 
3 3 


o"3 
83 
8'o 

77 
3-o 
3-3 

5-o 

4' 3 


5;3 


67 


8-3 
3-o 


8-3 
8'7 
4-o 


5-o 


y-o 
8-3 

57 


87 


97 


U 


8'o 

67 


?:' 


37 
3-3 
3*7 


a-? 


3-3 
90 
5-o 
57 
z 


:: 


8-6 
7-0 


9-3 
77 


7'4 


V 7 

5-8 


77 


'P rzenia nieba 
dzienne. [125} Tar- 


!|Jfe|j5: 


SlDi.I- 


Sanok 


& 


Prze- 
mysl 


ss 


Turka 


8am- 


1 

5' 7 
7-o 

'in 


5*7 

6-3 

9*o 

7'7 
7''» 

1 

6-3 
4*3 

5-j 
4*3 

2-3 

3o 

97 


5-o 

7'i 
9' 3 

g; 7 

5-o 

6-3 

6-o 

5-? 
J3 

a;3 

5--) 
6-3 

57 


; 

! 

5 

3 

e 

5 
6 
4 

3 

6 


7 

I 

7 

i 
3 

i 

i 


17 

E 

8-3 
3-3 
8-3 

5-o 

5o 

i-3 

i 7 

3*3 
3-3 

8-3 

67 
5-5 


3-o 

7-0 

8-o 

5-o 
7 -o 

i\ 

'fro 
7'° 
5-o 
3-o 

6-o 
9° 
7 -o 

K 


6- 7 

»7 
3-3 
8-3 
87 

8 7 

8; 3 
6'7 

5-3 

r3 

i-7 

3*3 

5-3 
47 

li'O 

5- 9 


3-3 

s 

ii 

5-3 

6-; 
5-o 

67 

3 7 
5-o 

;, 


i 

i 

i 
i 

i 


li 
g 

5-o 

3-3 

47 

4'3 

3-o 
3 7 

u 

2-3 
4-3 

°y 

i-3 

3-3 


9'3 

li 

8 3 

7*3 

r3 

o-3 

1 zachmtt- 
&rednie 

Maj 189 6 roku. 
Da- %°- Dab- 


0/,v- 


Krzy- 
wo- Koto- 


Ober- Tar- 


Ja- 


0- 


= '''"" w 
dow 


rdwr- 


n;yja 


tyn nopol 


j 


3 5 


n r3; 


8-o 


9-0 
,K d | 


6 


8 5 


93 


9-3 

73 


's-3 
9*3 
5-3 
;o;o Jj [3 


5-7 
10 


7-3 

7-3 


R 


57 


70 
6-3 


6-3 
!o'o 'e'S 


6-3 


;; 


3 : o 


S3 


5-3 


5-6 

3-7 


1 


4-3 


4-3! 
a-3 1 A 


3 3 


6-3 


J* 


I3 

16 

1 


| 


5-3 

9-7 


67 


80 

5- 7 


1 

2 

1 
1 


6-3 

11 


8-3 
5-3 
3-o 
37 
9-0 

9 -3 


| 

£ 

1 
3 


7'° 
'7-3 


9'3 

»7 


si 

P 
77 
3o 


5*0 


S 


2-3 


1 


i-3 


2 


| 


o-3 

o-3 


a 
24 
26 
a-3 

67 


37 


3 3 
3 3 
5-o 


33 
5-o 
5-o 


7'3 
77 

7 -o 


5-o 
5"o 


11 
»9 


2-3 


5-3 

3-o 


80 


5-3 
2-3 

7-3 
5o 

3o 
6-3 


6-7 
4*3 
43 
5-7 

57 


67 

47 


? 


3i 
5-3 


6*o 


8 3 


6*7 


57 


Sre«1. 

5-8 


mien. 
0-4 
7 

rzenia nieba. 

dzienne. 

Czerwiec 1896 roku. BwJ- 


.'.,-, 


Wado- 


Za- 


Czer- 

ni- 


Zako- 


Kra- 
Ww 


B..ch- 


5K 


S 


Tar- 


5-3 

3-o 
3-3 
5o 

s 

9-3 
Q-3 

8-3 

73 


5-o 

5-3 

9-3 

8 

5-3 
9' 3 

7-3 

I 


3 

6 
5 
5 

7 
6 

G 
6 

6 
6 
"S 

1 


3'o 

2-3 

XI 

3-3 
3-3 

1} 

7-3 

67 

70 

8 

*7 


2-3 

si 

3-3 

fi 

4 -3 
6'3 

9 -o 

63 

8 

7 -3 
67 

37 

7;3 

6-3 


tl 

9*3 

3'7 
5-o 

60 

87 

8-3 

48 


3 7 

H 

3-3 
3-3 

"1 

47 
3-3 


o-3 

i-3 
3-3 

Si 

5-3 

8-3 
9 7 

4-3 

4'3 

1 

67 

57 
56 


3-3 
07 

2 3 
63 
6-o 

Vn 

67 

9*3 

67 

*7 

6-o 

5-i 


27 
5-o 
33 

9 7 

,1 

4*5 Czerwiec 1896 roku. 
LL 


Iwo- Rze- 
nicz sz6w 


Siiiol 
nik 


Sanok 


& 


myS! 


a 


T.uka 


... 


4 o-3 

5 i-3 

6 37 
8 ro 

11 II V 

i3 97 

i! S 

17 o-3 

il r 

29 5-o 

30 6-3 

&red 


n 

3-o 

4-3 

S 

8-3 

3o 

3-o 

ri 

3-o 
3-3 

S 

r} 

r3 
3-o 

3-5 


07 

r3 

2-3 

2-3 

3'3 
•7 

8-3 

s 

5-3 
,•4 


6-o 

4-3 

3-3 
8-3 

3-3 

s 

5o 


5 
5 

7 

9 

7 

{ 

'1 

5 

5 


I 

5-3 
5-o 

07 

4I 

27 
8*7 

67 
67 

3-o 
67 
67 


67 
7-0 

| 

9;3 

5-3 

5*3 

27 
5 '° 


g 

.2 
1 

1 

i 


o-3 

H 

s 

7-0 

3 

o-3 
o-3 

67 

2-3 


3 

's-3 
o-3 
37 

?:! 

5-4 [1291 

Du- 
blany 


iW-' 


Dela- 


0*7- 

dow 


Kr Sy- 
ria 


Koto- 


tyn 


Tar- 
nopol 


Ja- 

giel- 


3-3 
3-3 

7'3 

70 
4'3 

5-o 


o'7 

1 

b 

4-3 

;:; 

5-3 


o-3 

3'3 

5-3 
6-3 

9'7 

o;3 

8-7 

u 

o'7 
o-3 
•j"3 
5-o 

8-3 
5'7 
4' 3 

1 

4*6 


i*3 

4-3 

6*7 

77 

9 3 
63 
9] 3 
3'3 

5-i 


| 
1 

1 
g 

I 


2'3 

3*3 
»3 

3*7 

77 

n 

i'3 

1 

5-3 

4 -3 
47 

4-6 


5"o 
60 

5-o 
3o 
97 
7'3 

l 4 

93 

77 
37 

o*3 
°'P 

07 
4 -3 

67 

77 
67 

li 

6-3 
5° 


1 
1 

1 
I 


i;3 

F 

'? 

8 7 

°y 

07 

7' 3 
97 
'4-3 

77 

& 

5-4 


7; 3 
97 

5;3 
7*3 

1 

o'3 
8*o 

6;3 

,1 

57 


o-3 

2-3 

3-3 

1: 

6-o 
07 

2'3 

57 

K 

57 

5 7 

5-3 
63 
57 
6-3 

4'3 Stan zachmu- 

Lipiec 1896 roku. 


Dzien 


Biel- 


is. 


Wad-., 


Za- 

woja 


Czcr- 


Zako- 


Kra- 


Boch- 


5K 


ni?i 


3 


3-3 


6-3 

47 

(5-o 


rj 


3-o 


ll 


6-3 

5'o 


57 

5 7 
,5? 


n 


6 
8 


1 


3-o 


"y-o 5'7 
5-o 20 


27 


! 5-3 


9 '3 

3-3 
o-3 
4 -3 
i-3 


l ll 


i3 

jj 
II 


3-3 
7 -o 

6;3 

57 


37 
5-7 

6-3 

3'o 
5 7 


5-o 

3-o 
7 -o 

5-o 
3*o 


"5-7 

3-o 
67 


u 

8'o 
4' 3 

U 

4-3 

07 


7.3 


5 

o-3 

8-o 

4'3 


1 

1 

1 

1 


67 
77 
97 

9° 

.•3 
6-o 

s 

r3 


67 

1 

H 


23 


y-3 
9-o 


6-o 


8-3 


n 


8'3 
y-o 


s 


25 
IJ -r 

7«o 


r 


87 

07 


9' 3 

8'3 
37 


4' 3 


;" 
"5 -3 


5-o 
VI 


2'3 


3-o 


2-3 


r3 

67 


fi'o 


1-3 
5-3 


5-3 


3o 


gro 


5-3 
5-7 


6-o 
8-o 


3-3 
5'o 


J? 


4 -3 
47 


5-3 
6*3 


47 


Srert. 


5-6 


5-5 


6-3 


5-8 


5-4 


56 


5-. 
6-i 


5-5 rzenia nieba. 
dzienne. * 


L 


[tt 


L-L, 


1 1 


ss 


Turk 


Sam- 
bor 


9'7 

97 


3'o 
5-i 


s 

9-3 

6-o 
i'3 

3-3 
r3 

3-o 

4-8 


5-o 


5-o 
3-3 

i 

67 
K 

i-3 
4-5 


W 

I 

9-0 

5-o 

!: 

3-o 
3-o 

5a 


5;o 

4-o 
67 

»7 

3-3 
8-3 

,1 

:: 


4-3 

8 

r3 

5-o 
67 

3-y 

3-3 
3-3 
3-o 

r3 

3'o 

3-5 


7 ,( 
5*o 
4*3 

1 

3-3 
2-3 
5'o 
6-o 

23 

8-0 
r3 

3-3 


5*3 

5-o 

1 

o-3 

a'3 

2-3 

o-3 

To 
o'3 

37 

°. 7 

.'•3 
i-3 

a-5 


I 

1 

1 

e Lipiec 1896 roku. 

Potl- 


Boliu- 


Krzy- 


Olier- 


1 1 


II/.IC11 


"tvl'X 


Lwuw 


blany 


-» 
,14* 


:■■.■■ r, ;,-, 
""I 


tyn 


, 
3 


, .7, 


,, 


1'0 


4'3 


17 


3-o 


47 


3*7 


,, 


* 


■ o-o 


7-3 


K 


53 


fro 

7 -3 


s-; 


8'3 


7 7 


o-3 


i\ 


5-3 


fro 
5-3 
^ 
5 
Q-3 


87 
87 


q-3 
7-0 


7 


7 -» 
'.•3 


X-3 


5'3 

2-3 
27 


4-3 

37 


9-0 
3-3 


fro 
5-3 


fro 
4'3 


3-3 
6-o 


g 


37 

2 7 
4 
!6 


6'o 

5-o 

7-3 


37 


4-3 


4'3 

67 

3 

R 


67 
9' 3 

8? 


5-3 

3-3 


6-3 
fro 


37 

§3 


1; 

5-o 


4'3 

9*3 


r9 

5-o 
7-0 


s~ 


y 


fro 


7'7 


7-0 


70 


5-o 


5-7 


07 


j,j 


23 


60 

8-3 

XI 


$1 

07 


7 -o 
07 

o-3 
37 


8 "7 
3-o 


n 

i-3 
3*o 


07 
r3 

3 


9 -o 

47 

37 


5-o 
3-3 


y 6'7 
o*7 

o-3 


3-3 

i-3 
5o 

1-3 


07 

17 


26 


37 


4" 3 


r3 


"7 


2-3 


07 


i-3 


3-o 


07 


2-0 
1*3 


o-3 
4*3 
o-3 


3 1 


4' 3 

37 


s 


3 


3 


3-o 
5-3 


s 


o-3 
17 


o-o 


S 


s 
fired 


60 


5-0 


4-0 


4-3 


5'2 


♦•• 


47 


4-- 
! 4-8 


> rzenia nieba. 

dzienne. 

Sio-pim 1896 roku. 1 

,2 

y-o 

3*3 

5"3 

9-3 
5-3 

77 

7'3 


S; 


Wado- Za- 

™v° ja 


Czer- 
chow 


Zako- 


Kra- 


Boch- 


Szcza- 


K-V 


Tar- 


5-3 

6-3 
9-3 

9 -3 

& 

7 -3 

8-3 
3'7 
6'7 

7 ' 7 

5-3 

3;? 

3 7 


1 

9 

i 

i 

8 

6 

8 


9 


K 

8-3 

8-o 

,0, 

g-o 

5-o 

3'o 
9 -3 

8-o 


6-3 

97 

8-o 

"ft 
S3 

6-3 

(5-7 

27 
7-6 


6o 

97 
97 
97 

lO'O 

6-3 

87 

| 

87 

7 -2 


77 

3-3 

87 

57 
5-o 

« 

Si 
3-o 
7 -3 

4-3 
97 
7'3 


| 
1 

1 

I 


57 

I) 

3-3 

8 7 

7«o 

8-3 
37 

is 

E 
57 

9 " 3 

r3 

4 7 

8-3 


s 

6-n 

S-3 

8-3 

l 5'o 
3-3 
'7 

P 

5"o 

37 
6-9 


1 

3-3 
47 
V} 

T 7 
37 

3 

5-o 
5-o 

87 
4*3 

3-3 

54 Stan zachmu- 
Srednie 

Sierpien 1896 roku. 
Dzieii 


Pilzno 


a 


as 


Smol- 


« 


'ii aw 


Prze- 

mysl 


Starc- 


Tmka 


Sam- 


. 


37 


3-3 


O'O 


17 


"0 
o-o 
o-3 
5-o 
67 


s 


8-3 


t 5.o 
2-3 
5-3 
5 


6-3 


37 


5-o 


8-3 


5 


" 
IT 
07 
l 


67 


*7 

'5-0 


5-3 
"3.3 


8-3 
3-3 


!o T 
2-7 
10 


5-7 


6-3 


8-3 


3-o 


9 


4-0 
2-3 
la 


6-o 


fro 


'fro 


s 


8 


" 
8-3 

3-3 


| 


3-o 


g 

.2 


'o 


'7 

o-3 

u 

4-3 


2-3 

37 

5-8 

3-o 


4 -3 


3-3 

8-3 

fro 


5 
5 

7 


;; 


| 

1 


7'3 

5-5 


■g 
1 


i*3 

27 
5-6 


2 
27 

17 


3o 


3-o 


17 


6 
S 


;; 


} 


4? 


1 


£ 


1 


84 


i'o-o 


z 


£ 


I O'O 


j 


" 
10*0 
8-o 
25 


6 7 


6-3 


e 


37 
2 6 
- 


o-o 


47 


3 


" 
O'O 
2-3 
28 


27 


I 


67 


37 


, 7 


;; 
3-3 
i-i 
\l 


'^ 


"r'i 


2-0 


6-3 
i-3 


'; 


! ; 
Si 
5-3 
1-3 
3i 


87 


5.3 


«7 


67 


5-o 
37 
Sred 
m ie 8 . 


5-8 


5-4 


6 


6 
*' 
- 

[135] ,:;;;;:; 


Lwdv 


Du- 


Bo ho 


Dela- 


Ozy- 
,16w 


row- 


myja 


Ober- 
tyn 


Tar- 


la^i.'l- 
nica 


s 


g 

77 


5-o 

5-3 


67 
5-o 

5 7 


5-3 

5-3 


3'7 

5-3 


3-3 


00 

7*3 


3-o 

67 

9 -o 


5-3 


37 
8-o 


,o"o 


7'3 


5 7 


4-o 


ft 


5-3 


3 V 3 


u 


47 


6 7 
70 


5-o 


4" 


'§ 


a 


7-3 
4*3 


G-3 
8-3 


6-3 
6-3 


?3 ? 

5-3 


tl 


5-3 


37 
5-3 
3-3 


7*3 


7-3 
9-3 


7'o 


5-o 


8;° 


57 
O-o 


97 


8-0 


ft 


3-3 


5-3 
5-3 
a-3 
6-3 
5-o 
6-3 
5-o 


S-o 
6-3 

2-3 


5-o 

3-o 

5-o 

5- 7 


5-o 


47 
6-o 
i-3 


8-3 
37 


'7 

3-o 
4 "3 
5 3 
6-o 
.•3 


90 

ii 

77 

3 


63 

4-3 

6-o 

R 

7-» 
3-3 


7 -o 

4-3 
27 


n 


5-3 

9-3 


4 -3 

47 


i'3 
5-o 


3-3 
5-3 


3-3 


2-3 

3-3 
5-o 


3-o 


27 

7-3 


6-3 


3'o 


8/3 
5-3 


5'7 
i-3 
5-7 


o-3 

n 

5- 7 

5-3 


5-3 
3-3 

2-3 

47 
5o 


1-3 
i-3 

»-3 

5-o 

3-5 


3-3 

3-3 

I 


3-3 

3-o 

a 

87 

5-5 


3-3 
3-3 
o-3 

5-3 

3-7 


4'3 

2-3 

4'3 


57 
4-0 
i«3 

3-3 
5-o 
5-o 

fro 


i-3 

i Wrsesien 1896 roku. & 


°y Zako- 
Boeh- 


Szcza- 


Kry- 


wice 


ja 
pane 


kow 


nia 


wn.ca 
. 


5 -o 


5-o 
i-3 


G 


3-a 


57 


5-3 


o-3 


57 


5-3 
n-3 


5o 


3 
t 
5-3 
7-0 


5*7 


s 


c 


3-3 


o'o 


6-o 
3-3 
3-o 


3-7 
5-3 


37 


6 


l Vl 


r? 


'n'o 


!n-o 


r? 
6-7 


tf 


I Jo 


'g-7 


3-o 
i-3 


0*3 


o-i 


,1 


3 


3 7 
87 


K 


io'o 


b 7 

87 


37 


4'3 


77 


6-3 


5-3 
67 


8-3 


lo'o 


S-3 


67 
77 

5-o 


s 


; : ? 


R 


3 7 
4'3 


^ 7 

7 


\i 


r3 


63 

3'7 
u 


73 


6-3 


60 
67 
8-3 


5 7 


16 
5'3 


9 -3 


27 


K K 


4 -o 


7-0 


3-3 


| 2 


!l 


4-3 
8 7 


90 


3'7 
i-3 


*j 


3-o 


4-3 


27 

o-o 
23 
5-o 


8-o 


8-o 


5-3 


2-3 


37 


14 


li 4' 3 


*4 


7'3 


"7 


T 


77 


67 


7' 


67 


r 3 


77 <j* 


2 6 


8-7 


9'3 


3-3 


77 


6-3 


u 


6-o r° 


28 


3-7 


5-3 


5-0 


5-3 


3 7 


3-3 


3'7 
4-0 67 


3o 


io-o 


8-o 


io-o 


100 


IO'O 
IO'O J ' 00 | 


Sred. 


5-8 


5-8 


7 -5 


* 


61 


H 


6'2 
5-8 


6, rzenia nieba. 

dzienne. 

H'i-zcsieii 1896 roku. Tar- 


1 1 ! 1 1 

Pilzno nTcz nz6v> | nik" Sanok 


& 


Prze- Stare 


Ut 


i 


5-o 
r3 


37 

3-3 

g-o 
3-o 

4*3 

6-3 

o-3 

3-o 

3-o 
5*7 
8-3 

5-5 


2-3 

3-o 
3-o 

5-3 
3*7 

5-3 

3-o 

2-3 
27 

r3 

4'6 


i-3 

3-3 

5-3 

5 3 

3*3 
5-3 

5-3 

9 -i 

4-3 


6- 7 
6-3 

\v3 

4*3 

6-3 

8-3 

i-3 

4 -3 

37° 

5- 7 


6-o 

6-o 

<jo 
5-o 

7*0 

To 

g-o 

G-5 


I 

I 

i 
i 

: 2 


o' 7 

3*0 

8-3 
6-7 

i-3 

4-3 

3-o 

5-o 
11 

5-7 
0'3 
3-8 


3-3 
i'3 

37 

3-o 
33 

5o 

4 3 

6-3 
4-3 
6-o 

3-8 


3-3 

2-3 

7 

3-3 

o-3 

5-o 

3-3 
5-o 

3*7 
3-o 

3-3 


5-o 
5-o 

'; 

o'3 

5-3 
6-3 
7* 

6- 7 

" 

Stan zachmn- 
Srednie 

Wrzesien 1896 roku. 
D/.ieii 

3 

i3 
16 

1 

3o 


Pod- 

3-3 

8-3 
3-o 
i-3 

3-3 

37 
i*3 


&-1& 


Boho- 


Dek- 
tyn 


Ozy- 
riow 


Krzy- T „ 
wo- Kolo- Ober- Tar- ^, 
rtw- myja tyn nopol g| 
b-6 


37 

7«o 

5-o 

5-7 

5-o 

3-3 

4^ 
5-5 


5-3 

iJ 

6-3 
9' 3 

9" 4 

57 
5-o 

27 

6'3 


s 

5-3 
9-0 

3-7 

5-o 

77 
5-3 

57 


7 -3 
7 -o 

7-o 

53 
3/o 

"7 

5-4 


5-7 

37 

3-3 
o3 

t\ 

l-'o 

57 
5-3 


8-3 
6-3 

1 

6-3 
7 -o 

37 

8-o 


37 

97 

'u-3 

57 
M 


5 7 

5- 7 

53 
6-o 

F 

5o 
9 -3 

9 -3 

6-7 
07 
6-o 


47 

3-7 
i-3 

3-o 

3-3 

J;7 

6-3 

97 
3-o 

rzenia nieba. 
Paidziernlk 1896 roku. s 


u 


% 


% 


c ,r 


Sr 


K 


Booh- Szcza- Kry- 


xl 


T'i 
7"3 

'5-7 
3-o 
2-3 
5'3 


■•0 

n 

5'o 

3"3 

3-3 

27 

5*7 


I 

gra 
6-5 


3o 
53 

7'3 
5-4 


37 

i-3 

6-3 
5 3 
7'3 

J3 
5*7 

7-3 

So 

9;? 

3-3 


4/3 
53 
o'3 

3-3 

ll 
tl 

ft 

5-3 

?:? 

3*7 
4-5 


97 

3-3 
o-3 
3-3 

3o 

'(3-3 

6-o 

37 

K 

9*3 

7-0 

• 

's-3 
s 3 
5 7 

47 

So 


3*3 

°7 

1 

6'3 

,1 
tl 

2-3 
5-3 

67 

3'9 


4-3 

1 

6-o 

2-3 


5-o 
3-3 

9;3 

5o 

s-° 

33 
fro 
87 

1 

- 


a 

07 
o-3 

o-3 
9-3 

5-3 
97 

tl 

E 

o-3 >tan zachmu- 
Srednie Fazdmernik 1896 roku. Dziei'i 


Pito0 


[wo- 


BE6- 


Smol- 


.... 


s'huv 


inyAI 


Stiiro- 


«. 


Saui- 


3 

1 6 
9 


3-3 
o-3 

a 

07 


5-o 

5-3 
5-3 

3*7 
, 7 

2-3 


47 


3-3 
3-3 

5-o 

5-o 
i-3 

5-o 


°:° 


6c 

2-3 


r3 
o-6 

i-3 
5-c> 

3-o 
3-o 
r3 


o-3 

3-3 
3-3 


II 1'0 
o-o 


3-3 


00 


o-o 


o-o 


o-o 


.2 9-o 

i3 7'3 


6-3 
4-0 


4-o 


6-3 

67 


I 
5-o 


2 ! 


2'3 

• 7 


67 
2-3 

5-3 

9-3 

6-3 


4-3 
4-3 
7*7 

8-3 


h- 

5'3 


3-o 

47 
4 7 

£ 

57 


1 

l 


1 

1 


37 

67 


7-0 


3'3 

47 


'I' 7 
7-0 


JO 


7-0 


5-o 


3-o 


5-o 


! 


23 


5o 


3-o 


1 o-o 


2. 


2-3 


11 


20 


5o 


1 


1 


4 -3 


40 


3-3 


s 7 
67 


6-3 


3'1 


6 ! 7 


2 3 y-o 
2 5 8-3 


1 

3-3 


2-3 
17 


67 
7 -3 


a 

4 -3 
3-o 

33 


'g-3 

77 
r3 


3o 9 i 


6-3 

3-o 


5-o 


60 
5 


2 


o-o 


fired 

mi, 8 . 


48 


.. 


rt 


4 '• 


2-6 


25 


2-3 


3'6 rzenia nieba. 
dzienne. s 


L. 


« 


ar 


'S- 


S& 


"ilia" 


K 


X 


35 


J - 


3-3 
7-3 

n 

4'3 

3-3 

41 


37 

1 

23 

6-o 
i-3 

8-o 
7*3 

97 

!i 

3-o 

23 

o-3 


i-3 
83 

£! 

6*0 

2'3 

h 

3-3 


53 

4'3 
3-3 

7'3 
7 -3 

80 
3-o 


♦7 

o-3 
3'3 

3-3 
9' 3 


5-o 

«7 

'7 

ii 

67 

8-3 


07 

"i 

r3 

! 8-3 
'.'7 
5-o 


07 

S-3 
6-o 

8-3 

''-7 


07 
07 

8-3 
3-o 


37 

5;7 

3-3 
9*° 

9 -3 

2-3 

37 


n 

'•3 
3o 

2-3 

3-3 
■7 

ii > tan zachmu- 
Sreduie 

Listopad 1896 roku. 


"■" " ™ 


Warlo- 


Zawo- C ^f " Zako- 


Kra- Boch- 
k6w nia 


S/r/.a- Kry- 


Sred 


3-/ 
6-3 

67 
4'3 

i'3 

3-3 

'97 


8-3 

6-3 

5-3 

2'3 

9 .° 

6-7 


c/o 
6-o 


6-g 


8 

53 
4*3 

r3 

o-3 

47 
97 

5-o 


li 

8-3 

,1 

I 

3 3 

6-3 


77 

6-3 
6-3 

3'3 

1 

6-8 


5-o 
'5-3 

11 

, 7 ' 7 

2-3 
87 

07 

J! 

5-o 
9-3 

6-2 


6-3 

'7-3 
87 

ft 

07 

5-o 

3-3 
'07 

6-4 


63 

i 

27 
37 

3-3 

1 rzenia nieba 
dzienne. a 


*- a 
^ ! " 


Sanok 


* 


Prze- 

mysl 


.Stare- 


Turka 
3-o 


s;3 

o-3 

1 


5-o 

2-3 

7;3 

y3 
a«3 

</3 

*>7 


8- 7 

07 

53 

3 3 
5 3 

5-3 


| 
2 

1 
{ 

I 


I 

1 
I 


8-3 
bo 

£ 

3-3 
<r3 
3-3 

3-3 

3-3 
6 7 

!i 

5-g 


3 7 
07 

3-o 

8-3 
17 

5-3 

tt 

6-3 

27 

7 -3 

3 


j 

! 

j 

3 

j 

9 


3 

3 
3 


5-o 
*7 

5-7 

5 7 
3-o 

Vo 

3-o 
3-i 


I 

5-o 
07 

3-3 

'67 
6-a Stan zachmn- 
&rednie Listopad 1896 roku. \ nr 


Lw6« 


Du- 


rod- 


tyn 


04y- 

(16 w 


Kray 


1 
Kulo. Dh,M- 

myja[ tyn 

I 


Tar- 


Ja- 


I 

i3 

i5 
16 

\l 

'9 

23 

2 5 

26 

2 
S 

3i 

Sred. 


6-3 
7*0 
4" 3 
7 -3 
i-3 

3'3 
4' 3 

4-3 

I'. 7 

3'o 
3'o 

5-7 

3 "7 
6*7 

5-5 


5-3 
3-o 

6-3 

6'3 
r'3 

7'3 

3'3 
' 7 J ;3 

6-3 


7 

7 
5 


3 

3 

i 
7 

7 

3 

3 


5-o 
6'o 

3 3 

u 

i'3 

5-o 
5-o 

60 

6-6 


o-3 
7 'o 

7;3 

3-3 

77 


7'3 

6*3 

5 7 

5'o 

1 

rl 

1 


6-7 


5 

5 
5 

5 

5 

6 
3 

5 

5 


3 
7 

3 
5 


5- 7 

97 

43 

7-0 
o-3 
77 

° 6 'l 

9; 3 

9'3 
5-3 


8-3 

'g-3 
3-3 

67 
3-3 

3 

o'3 

1j 

5*3 

3-o 

87 

67 


7 -3 

4-3 
3-3 

's-3 
1 5-3 

J r2enia nieba 
dzienne. 4' 3 

i 

77 


*v 


Wad.. 


Za 


Czer- 
clidw 


Ziiko- 


Kra 


Boj-h- 


^ 


Kry- 


Tar- 


o-3 

5"7 

s 7 
7' 3 

I 

5o 


7'o 

On 

7'5 


7*3 

6-o 
8-o 

3-o 
6-o 
6-5 


17 
.!■! 

3*7 

73 

70 


6;3 

/ 

;;; 

63 
r3 

</o 

3*3 

5 7 

5-o 


5-o 
67 
o-3 

n 

17 

3-o 
5-o 

%l 

4*3 
7-1 


ii 

5o 
' 9 -3 

3-3 

60 
67 


37 

4-3 
3-3 

j e. 


g-3 
67 

53 

77 

7 -o 


67 
37 

a-3 

;i 
37 

97 

:i 

97 

67 
67 

6'4 >tan zachmn- 
Srednie /.ifii i /.no n j cz gz6w 


'nik 


_ 


Jaro- 


niy.il 


Starc- 


«. 
J 

9 

,0 

II 

.6 
'9 

j 

a 5 

Sred 
roies. 


n 


87 
47 

3- 7 

5-3 

5 7 
6 

9 -3 

8-3 

r\ 

y\ 

o-o 
4-3 
5-o 

if 

67 


5'3 

5-3 

3-3 

6'o 

3-3 

is 

87 

5-3 
5 7 


| 

1 

1 

1 


5-o 
5-o 

ft 

9 -o 

K 

5-o 
6-o 

K 

5-o 

8o 

64 


67 

8-3 
3-3 

3-3 

07 

8-3 

97 
6-9 


77 

rl 

87 
4 -3 

• 7 

8-o 

3o 

3- 9 


2-3 

37 

5-o 
80 

K 

r3 

5-o 

6'f) 

7*° 
7;° 

1 


6-o 

60 

3-3 
4*3 

1 

3-3 

7-3 
47 

22 

3-8 
9 7 

1 

9 -3 

80 

67 

3-3 [147] o-3 

5-3 


9"3 
'7 
r 7 

u 

8-3 
6-9 


Dn- 


Boho- 


Dela- 


Oiy- 


Krzy- 
wo- kolo- 

r6 w- myja 


Ober- 
tyn 


Tar- Jagiel- 
nopol nica 


i 

77 

63 
3 7 
7-o 


5-3 
5-o 

r3 

6-o 

7-0 

5-3 
5o 

E 


5-3 

7-0 

63 

97 

's-3 
5«o 


6-3 
o'o 

7'3 
q-3 
53 

8-3 

7'3 

3-3 

3 7 
r3 

7 -3 
87 


3-3 
i;3 

5-7 

3- 7 
9 -3 

V 

' l 5'7 

77 
'9-3 
07 


1 

93 

67 
6'o 

3-o 
6-4 


3-3 
o-3 

3-3 

'7-3 
07 

I 

n 


'7 

8-o 

8-3 

's-3 
87 

67 
3'7 
8-i 


3-3 
o-3 

8-3 

67 

! 6-7 
17 
7-2 Sttjcze 


A 1896 roku 
1 1 


Wado- 
wice 


Za- 

woji 


Czer- 


Zako- 
pane 


Kra- 


1 

Boch- 
nia 


9 23-3X- 

1 5 0*9* 
'9 \ - 

1 2 9 - 
3o 3'a«* 
i-5* 

37* 

2-9* 

4 o-8 


o"3* 

7'5* 
5'6* 
o-5* 

o"6* 


8- 4 *A 


4 8- 

2'5o 

0-9* 


oi5# 

o- 2 5* 

060* 
3-90* 

1-20© 

o-i5* 

o-o5© 
4-65« 

i5-83 


5-3* ;| 
4 'I* II 

3 ' 2 * 

5-6* 
9 3'5 w millimetrach. 'zr Sj 


Tar- 


Pilzno 


Iwo- 


Rze- 


Smol- 

nik 


Sanok 


Jaro- 
staw 49-6 


5-3* 
3"3* 

3o* 

e" 

o 
o-5« 


5" 4 * 

7'"* 


7-5* 

9'6* 

i38* 
«6 7 * 

7'3* 

8 > 

o 
r 4 @ 

o-8»* 

o.6A 

o-8* 

0-2® 

i-5« 
gS'8 


4 "6* 
5'8* 

9 "2* 

3-3* 

= * 

9-6* 
57J 

2-8* 
7 6-3 


6-6* 

2-5* 

3-5* 
o-8« 


2-5* 

25-2 


4-8* 
3 7 * 

127* 

a'4# 

3 9 -2 


o'4« | 
3' 4 * 

8-4«| Styczcn 1896 roku. — 

Dzieri 


Przo- 

myal 


— 


Chyrdw 


Stare- 


Turka 


t 


Pod- 


Dolina 


3 

5 

(3 

I 

l 

28 


I 

60 


5»* 

o- 7 *9 

18* 


3 1* 

4'3«*A 
3-5* 

0'5* 

197 


o- 4 ©* 


2"8* 

37* 


4'5* 

2'5* 

r8* 


o'3* 
o-5* 

:2 

3-5* 
o"5* 


4 5'3 * 


Da- 

blany 


Boho- 
ro.l 


Dela- 


02y- 
d6w 


Krzy- Rolo _ 
rtwnial m W» 

1 


Tar- 


Jagiel- 


r5* 

'9* 

•3* 


0' 3 * 

1 3-3 


rbX- 
i 3* 

o-3* 


5-3* 
09* 

1 1-6 


- 

6-9* 

6-2* 
o<8« 

358 


ig-2 


i 7 ;o* 


o-5* 

o'5* 

0-9* • 

o-3* 
o-3* 


3*7* 

3'6* 

o-3* .... 3 


-« 


2'2© 
5 


2-3*0 
7 


2'0*@ 


rl: 
07© 
IO 


cr3o* 


0-4* 


,, 
3-6© 


\l 
2-5© 
e* 
j o"8* 
i5 
o-3* 


\ 7 
z 


,8 
- 


20 
- 


*4 
= 


2 b 
3-3* 
28 
29 


2'3«* 
1*6* 


7,1 


Kama 


opadu 
18-2 i-5® 0-9©* 
.•o© 5-i© . I 3-o5@- 2-3© 
I . 6o J . ?a ft 


SS 


si 


puJ 


SE 
1 
Sanok £j 


2. 

.-30 


o'8* 
a-G* 


o.5© 
o-6« 

'!! 

o-5« 


I '8* 
■ *»•« 


2'3* 

3-2* 

• 

.•6* 

IS 

3-4* 
- 

J 5 9 ' . 


3 


>• 

J X 
i0 


T2CH 

o-3* 


3m* 
5-5* 

3-5« 
.•6* 

r 7 * 
2-9* 


3-4^ 
r?0 

i-3* 

20-3 

Lnt'j 


1896 


roku. 
" * 


_ 


Chyrdw 


Starc- 


Turka 


8amb „, 


Pod- 


Do- 1 

lina 


I 
I 

9 
i5 

!| 23 

26 

28 

Suma 


1-6* 

! 

2'3* 


a-5«* 

o-3* 
o-g«* 

o"3* 
23-8 


o"5* 
ro»* 

T 

o'5«*A 
o-6* 

7'4* 
. 9 -3 


17* 

2-5* 
o-6* 

7*7* 


3-o* 

2-5* 

3-7* 
i'5* 


94 


r6«*- 

o-3* 

l5'2 


o-5« 

it [155] 

Dii- 


B r°od°' De - 
czany Iat r n 


02y- 


Krzy- 


Kolo- 
myja 


Tar- 


Jagiel- 


il 


o-3* 
o-5© 

-So 
2-30 

o-3* 
0*5* 


0-20 

3-5* 
o-5* 


i-5* 
2-8* 


o-8© 
0.90- 

o-8© 
erg© 

- 
3-5* 


r 4 * 
6-6 


3-5* 

o-7© 
- 

o-8* 
o'8* 


o-5©= 

i;3* 

o-5* 


07* 
••4* 

.... lillimetrach. <>6«* 


K«7- 


Tar- 


Pilzno 


Iwo- 


sr. 


,,„,- 


83-5 


5-5©* 

7-2 
o-q© 


5-7© 
ro©*A 

5'2* 
i 4 -3® 


1 

58* 
ir/4© 

2-6©* 
6-3* 
86-6 


o'4©* 

5-a#K 

3-5© 

3 9 m 


3-h© 

5-.© 

67© 
,07© 


1-6© 

1 -40 
.6-60 

nVy© 
767 


.2-?© 

5-9© [158] „,„ 


mysl 


Lomna 


Chyrdw 


ss 


Turka 


Sambor 


Pod- 


Dolina 


5 

l» 

' 6 
19 

25 

26 

i 

3o 


5-8© 

o-3* 

o-8© 

5-o© 

5'4« 
5-6© 
io- 4 « 
9"9«* 
5cp 


4*3* 

6"3_®* 

3t* 

O 
40© 

2 4 ® 

4'2© 


3*3* 

0-4® 
o-6© 

6-i© 
4-3©*. 

-S; 
4 6-, 


4'6*© 

2'8* 
4-5* 

o'g* 

0-7® 
0-9© 

8-i© 
3 9 S* 
5-o© 
o-6© 
7-3** 
4 3'8 


3-9* 
5- 5 £ 

■ 3-o© 

3-2© 
2'2© 

65-8 


o- 4 @ 
4-3* 

3-3© 
283 


9 

3 

5 


'?¥. 
>© 

s* 

5 J 

3® 

7© 
V4 


o-5© 
.6-9 w. 


n„ Boho- ~ , \ nj _ 
rod- Dela " °^" 


K w?" 


Kolo- 


Ober- Tar- 
ty n nopol 
.■60= 


cv5* 
ruo 

38-5 


3 -a - - 
t-5* 

K 
i3-8 


4-io,; 
3<>o 

no 
5o-3 


1"20 

r3ov 

ii 

<no,; 

ruO 
0-2 • 

20g«* 

56-3 


; : J2 

»-20K 
•>30 
3-30 

5-iS 

3'0« 

3'oQ - 
3 9 -« 


o-5* 

3'2QX 

i-3* 
.•6«* 

n-2Q 

no 
3-SO 
»-iO 

no 

.3 sox 

4-Vo 


o-C.o- 
3"4Xs 

4'3 * 
5-6 * 

[-5* 

3- 4 

3-30 
ro©a 

4 6-g 


•i 

2-0 

2-sox 

5-5* 
i-3* 

0-3* 
o-5* 

K 

..■30 

*.-3o 
,/oox 
3tv 2 


o-8* 

i-3* 

6-8© 
i-4© 

2M© Kwiecien 1896 roku. Dzicn 


Biel- 


& 


Wado- 


Za- 

woja 


7i 


Zako- 


Kra- 
kow 


Boch- 


i 

5 

26 

2 

Suina 


o-3© 

2"3* 
T.\% 

2-5® 
3-o© 

3-2© 
3o5«* 
16 5© 

07© 

m- 

2-3© 

3-2©A 

O 

38© 
"44 


27©* 
2*5* 

i-9@ 

6-6© 

207© 
104©* 
,•4© 

80© 
9'6©K 

o-6© 
4"9« 

M® 

1-9© 


;|i 

o-ga 

62© 

7'9© 

iSS. 

2-3©^ 
3-o#- 

23© 

i5-5©# 

© 

4^© 

7 8'8 


3-i* 

3-6© 

o6® 

i-5© 

i6-i#* 

20-3* 

110© 

•2 -SO 

27© 

4'5©A 

0-2© 
.0-6© 

17-5©* 

2-2® 

i-5© 
,09-5 


1 

1 

s 

1 

.2-9® 

3-6© 
o-b© 

7'4«A 


2'6* 

2-6* 

r 4 * 

o-6* 

6-3©- 

r3-3* 
12-8*® 
5-5© 


.-5© 

i3o-6 


5-35©* 

1 

2-y5-« 

IMO© 

6-65© 
2-80© 
070s® 

I-85K© 
5-40© 

5»5©* 
r55©* 

0-85-© 

3-3o©K 
o-.o©K 


<v3* 

o-6© 

6'3© 
9 -2G 
,2-50 

3-80 

ill 
9*© 

04© 

i5# 

68, w millimetrach. !E 


ss 


*J£ Pilzno'i ^ z 


Rze- 


Smol- 
nik 


Sanok 


slaw 


• 

"So* 

3-80, 


o-f) x 
5-8© 

"''r- 

TOO 

i-oo 

2-1*0 

93-7 


o-So 
23-jO 

470 

12*0© 

r8© 


5 H 

*9* 

1 -so 

16-8© 
>7 <• 

7*9* 
i3-5©A 

0-20 

o-5© 

•K 

K 

8. - 4 


1 07 1 

'r6© 

o- 4 © 
17© 

070* 


2" 4 ©* 

.■20* 

0-4* 

r50 

5-o© 
8- 4 © 
9-2© 
ro© 

5-4© 
5-i#A 

To© 


5-25© 

o- 9 5© 

,i-85© 
i8-65# 

c 

5-6o© 

rS5*0 


2"2©* 

8-3©* 
3-.©* 

ro©* 

2-3© 

io-i© 
4-5© 

8- 4 © 

m-3© 

Gr5 


5-4©* 
m-6© 

i-3© 
.8-6© 

:ri: 

- 

5- 9 9 
3m© 
8-3© 

2-5© 
i3-30K 

55 
Ch >' rtiw So 


«. 
Pod- 


0„,, 


1? 

lb 

.6 

1 8 


3-5© 
i*9© 

U'O© 

6'4© 

e 

-•5© 
a;4« 
i3-6© 

65- 7 


77* 
i-3* 

7 - o©* 
3-8® 
r3© 

3 7 ! 
.-Si 

ro©* 

2"0© 

53-3 


1 V* A 
o3* A 

o'3© 
io-3«- 

1 o© 
560= 
o-3» 

146© 

n'5© 

5n 


f 

2 9 © 

7-6« 

r3® 
360 

4 : 6# 

.2-80 

o3© 
o-80 

53 7 


o-y© 

O-50 
io-80 
60© 

1 00 

r-20 
65-6 


3-0© 

8'i© 
5 1® 

i-3© 

5-2© 
,-6© 

4 o-3 


3-o* 

5-4* 

3-o©* 

i-6© 
4-0© 
0-9© 
4'6© 

0-4© 

8m© 
i-8© 

.3-00 

1-20 

70-9 


o-6o 
4-50 

0'2© 

ol© 

ro© 

g-5© 

195*0 

80x0 

I'3© 

o-5© ' millime tr ach- M. 
Boho- 


\ 

Dela- Ozy- 


Krzy- Rol(V 

rdTnia m >"' a 


°£- 


% 


'r- 


S- 9 « a 


5* 

i-3@ 

270 >;40 
o-8® 

5 1-2 


0-4® 

cv6® 

0-83 

5a®K 

ni 

ro® 


2-5®* 4-1* 

IS 

=. L=. 

- 1-2® 

4 - 5® ! i-6@a 
2-5® i - 
2-8® i - 

3-2«K f o- 4 ® 
.•5®k! r2® 

6-8®J o-8? 

o-6® 

— I'2® 

" 1 

35-4 : 16 3 


87®* 

::| 

raQ* 

2-00 

o-6© 
4-0O 
3 7 

1-2® 

0'2®* 
2® 

297 


i-8® 

•■ 1 

o- 4 Q 

a-2® 

74G 

a-i® 
o-3® 

o- 1 O 

- 


a: 

8- 3— A 

rHO'\ 


;.;■• o 

4-0® 

'■4 ^ 


= 

5-6® : 

o- 4 

8-4® 
ro® 

Maj 1896 roku. 
,,... 


s 


w^c 


Wado- 


Za 


chow 


Zako- 


Kra- 


Hud- 


woja 


pane 


u. c.-g© 


o 9 @K 


zz 


4-7® 


r.Q 


m 


o 7 5o 


o_5qk 
3-9© s 


o-5o 


i-r,® 


3-g© 


. roQ 


3-o© 


9'3© 


8 i© 


3-6o®K 


4'"® 


3-<5o 


4-99 


r-2® 
94® 


5 


I 1 o@ 


iV 5 O 


4":«- 


2-1© 


r5o 


3 i©^ 


?-3© 
5-4® 


3-6© 


4"5©- 


7''® 


4< O 
8-i5® 


3-5©. 


i 7 -5o 


^O 
8 5o© 


7 '5© 
1-90© 
9 
2-5® 


II «° 


1-4® 


079 


- 


— 


— 


- 


O 


2-6® 
_ 


« 


o-i© 


o-q© 


o-3© 


© 


5-o5© 


_ 
2-50K 


7-1 OK 


6- 4 @K 


■ 


K 


7"2©K 


7-|«®I? 


3"5®K 
3- 4 ©A 
r6© 


7-i@6 
64©*A 


3-4o©A 


i-5® 
3-5© 


roo 


I'O© 


3-8® 


'.p>o 


6-o©* 
2"5# 


i5 


■ o- 4 © 


6-Ho 


2 '40 
16 


6-7® 


5-3© 
4 SO 


S 
07© 


o-8© 


4-1© 


36® 


690 


5-5oS 
o-3© 
7-30 


»9 
o- 4 ® 


20 


2'2©K 


7'5o 


5-8© 


it© 


570 


- 


r6o© 


- 
o>® 


0-2© 


_ 


__ 


0-2@ 


2-8® 


3-oo@K 


650K 
r5#K 


s mo ; 
217.AK 


0-3Q1 
240©K 


i-5«K 


2} 


O'f 


o-5Aa 


H 


«'3©K 


r*OK ■. 


9"°®K 


io'9@K 


irS.K 
3io0K 


5oO:; 
24® 


o-5o 


7'5© 


2-6© 


060 
i-3o©- 


o-3#- 


01© 
.3© 
» 


5-i5© 
11 


K 


o'3© 


_. S 


o-7© 


z 


z 

«7'°®K 


-"HO . 


a*i©K 
K 


o-6© 


-•< 


4'9* 


rnO 


37© 


3-4® 


22M O 


4'3® 


8-20© 


,5-6® 


_' 1 ' 


s 


~ 


~ 


0-4© 


a'.© 


4-5® 


o-o5@ 


' 


:,'::,:, 


..70 


.077 


998 


.267 


,o 9 -6 


9 ,, 


85-<,o 


6„ I 

Kry- 
Pilzno 


e 


Rze- 


■Sf 
s: 


„0 


4-4® 

4^; 

9'4®K 

77© 

2-3© 
P2« 

2- 9 © 
6-g@ 

o-5 9 
K 

7-5e 


1-6© 

1879 

87® 

o-5® 

6'8®A 
oMQK 

i-5® 

5'8®K 

7 3-o 


"Jr. 
ill 

i-5« 

Q 

5-5® 
3"5@K 
o-5® 

5-o@ 

0'2® 
0-2® 

o-a®K 
O 

„T. B 

3'6®K 


2- 4 @ 3 

1-2® 

■ •8® 

04® 

ro3© 

07® 
5-4©A 

0-9® 

7-3® 
o' 4 @ 

o-6® 

O 
34-4 


2"2® 

o- 4 © 
5-a® 

3'i@ 

i-8@ 
5o® 
35® 

24O 

o-5® 

0-40 

„,: 

::; 


09® 

20M®A 

4-6® 
3 7 @ 
3-2© 

g-6® 
6' 4 ® 

7-50 

3'2® 

4-2®K 
655 


4'2Gi, 

Z 

; 

,5-9® 

o-6® 
3 7 © 

r 4 3 

s-so 

I8-SO 
,; 4 

4"30 

0-4® 

. 1 2®K 

97O 
r 9 « 

770 


1 
I 

1 

i 

s Ilosc opadu ,,„,, 


royal 


Lomna 


Chyr6w 


as 


Turka 


Sarobor 

1 


Pod- 
, 


riOK 


o"q® 
_ 


_ 


a-?A©K 


5- 4 ® 


o-59 


o-59 


3 


5 4 * 


3-6© 


7'«« 
2-0® 


..s-.-,o 


o-2@K 


4-0© 


4 9©< 


r8o 


07© 


14-60 
2-5© 


o- 4 9 


0-4® 
4 -o@ 
0-20 


2-00 


I 


I 


5-2* 
0-4® 


r59 
2- 7 ®K 


o-8@ 


2*8© 


2-0© 


— 


2-0® 


t-5® 


- 
_ 


o-5# i - 


_ 


r,5© 


_ 


o-3® 


2-00 
3i© 


o-6© r 4 « 


.-6® 
0-2®A 
r/0©K 


6- 4 » 


2-2@A 


3-2® 
3 '4® 


i-5© 


3-o9 


«4 ! a-i# K 


o'5® 


cr3®*/i 
3o© 
;« ,! ^® 


r3® 


r5© 


i'i® 


I7 J o-°o 


5-8© 
V6© 


2-0© 
2-8© 


V* 
5- 9 @ 


170 


37® 


2-1® 


5'2@ 


8 7 @ 
19 1 


o-g© 


47® 


rg© 


• 


a'g© 


5-o© 


089 '. 


20 


~ 


17© 


o-5© 


.-8® 


- 
~ 
.-3® 
.•3© 


t-5©A 
24 o-3«K 


3-g© 
1'2@K 


i-5© 
25 0-4© 


81© 


5 7©K 


; . 


2-2® 


3-6® 


3-o© 


2-29 
11® 


O'l© 


o 4 9K 


7'o® 
®K 
28 ! k 
33©A 


o-59 
0-4© 


3o ! 23 -3®R 


2-5© 


35' 4 ®AK 


39'o@K 


0-9© 


o-i© o-3© 


o- 4 © 


3-6® 
8- 4 9 


5-oO 


pX 


617 


- 


7.'. 
5 7 -6 


4 i-5 


5o-6 


8rf 

JX 


«^ *«' 


S£ 


^ 


Kolo- 


Ober 


I Tar- 


Jagiei- 


;;40 


TOO 

o-SO 

o-5o, 

2-8ox 

2-10 
0-2Q 

o-5o 

4 50A 

4"6« 
7"3« 


.roc 

2 "MO 

0'4« 

2-00 

38- 4 


o-3o 

01® 

27O 

,-T. 

.1-0,0 
.'3o 

2-JO 

8,- 9 


2-90 

1 

<.aOA 
r.O 

";yo 

o'5o 

0-2O 

8-aOK 
2-30 

20"5 


2-20 

i;:-3K 

3-'»0 
5-3o 

2 3QA 
3--OA 

07O 

07O 

20O 

O 

6'0« 

o-»o 

o'2 

3 00 
48*0 


ri© 

1 o- 4 o 

7'20 
f'O 

o-iO 

o-yO 

o-.O 

■!• 

o-,0 

:l 

.[■ . 


4'20.<; 

600 

2-10 

o-lO 

o7«A 

r:0 
2'30 
, 3 00 

2-3o 

i-3#R 


• 

: 30- 
o-5o 
o-40 

o-3« 

o-.QA 
o50 
3 "Or 

'000 
o-30 
5-9© 
o-39 
.riOA 

7-40,: 

roOi< 
"rvSO 

58-8 


2o nO 

8 7 «A 

o-6» 
3-2© 

5-8© 

z 

•4-7.A 

,«. 

8r3 Czerwiec 1896 roku, Dzieii 


Biel- £y- 


Wado- 


w °J a chi5\v 


pane 


"" 


"5?" 


3 

i 

i5 

23 

3o 

Suiaa 

opadn 


H-60K 

K 

K 

K 

o-i© 

.•59 
i2-5a = 

2 8@K 

K 

5-3®^ 

3-5®^K 

o 

6-o© 

i 4 '8©= 
r 2 »A 

«3 7 '5 


'3©K 
3-3© 

OT© 

t'r©K 
o-8@ 

2O-80K 

r 4 5© S 

8-i© 
4-o© 

2-6© 

2-8© 

"X 

7*4© 
o-5© 

144-9 


i-5© 

0-7© 
ro@K 
r5©K 
5-5©K 
o-8©K 
i-3® 
.•70 

12-5® 

4'3@K 
o-9© 

7'5® 
|-5# 

7-5® 
rc, 9 '\ 

90-2 


0-20 

o- 9 © 

.4-30 
7-7©^ 
6-4® 

07® 
117®= 

7-89- 
8->®. 
o-6® 

2-0® 

4'5® 
2 o-8@" 
1 4-8® 

112-5 


1 

7-3© 

lo-o© 
r 9 @ 

26-7© 
5-3® 

6-7® 

0-4® 

O 

141 ©A 


K 
25-5.s 

i7'i® 
6-3® 

i-o® 

rim 
7-4© 

7'8©A 
140-7 


I-25.K 

©K 

9 fo@ 
= 

2 7 -85® 

rg5® 

0-90© 

67°5*K A 


: 

o-4® 

22 «0 

: 

3 3 '60 [169] - 


Kry- 
nica 


Tar- 


Pilzno 


a 


2£ 


* 


San ok 


1 
R 
R 

K 

3 60K 

3-So 

o'Ko 

4-bOK 

c.o 

e 

o 7 o 

7*7 


36- 1 • 

'■'30K 

0-2© 

= 

= 1 

83-8 


..'3o 
o-3o 

o-2Q 
I2-20 

o-5 o 
St>Q 

o 

t'rSQ 

36-i 


© 

o 

• 
o 

o- 4 © 

,» 

6- 4 © 
3-6#. 

tao« 

_ 

i3- 4 « 
r8« 
5«6« 

o'6»R 

l3-2« 

8-6#A 
io 7 -6 


0-2» 

2.<-S.S 
8 5« 

i 2 -5.K 

roe 
o-4#. 
oa« 

io-o« 

4'8« 
3-o« 

7 8- 9 


_ 

'4>R 
i3«*.R 

2-V lG 

r3-5.R 
8 »-o 


7'2©K 

K 

o-3« 

«47« 

■2'I.K 

3o'7,AK 
7'8* 
6-4 

1 38-9 

,,,,,„ 


Ss 
Or*. 


3S; 


™ 


- . 


Pod- 


l!o- 


l3 

:! 
1 

>3 

a a 

29 


3«5©K 
°- 

.ro© 

ir 7 ©K 

: 

r 4 © 
rt«B 

q: 

3"2© 

S"o©K 

63- 4 


4'5#- 

8-9© 
.8-3© 
26-9© 
3-5«K 
o-9«- 

i8-o«. 

i-3«- 
o-6«- 
4'4» 
4"6«- 
o-8© 

82© 

4"'©K 


38©K 
a*9©K 

5- 4 «K 
«3-'OK 
r5© 

5'3©K 

irotR 
3 7 © 
o-3« 

b'l© 

o-5« 
5-o© 

9 3-fi 


o-3©K 

i'7»K 
ra« 

35-2«K 
i3'o©K 
60 2 ©K 
5-2«K 
o- 4 «K 

i9'8»J5 
• 3-30K 
49» 

r 9 » 
4'9« 


.o-5© 
5o© 
3-o© 

190© 

2-3© 

7-o© 
7-0© 

53 

.32-6 


i-6© 

5'© 
n-3© 

7"4® 

I'll 
o-6© 

97-0 


3-o© 
5-6© 

i3-o© 

3 7 ;*« 

07© 

hi 

0-9© 


= 

17-00 

5-5© 
8-a© 

6-*©i? 

o'a© 
■ rot 

&v 


s 


latyn 


0*y K „ r ^ 


Kolo 
•>'vja 


Ober- 

tyn 


1 1 

Tar- Jagiel- 
nopol nica 


i-3« 

:-oa: 

"■70 


4'5© 

i38© 

U© 


o3© 

1 o© 

3 • is 
■rSQ 

'•'"OK 
o-5o 

i- .0 
c>-5© 


o'5oK 

2".»0 

,,. 

:;; 

.■60 

3"i© 

<r.Q 
iS5o 
<>-5Q 
TOO 

2M0 

„, 7 


,7. 

86-4-iK 
38-3© 

24® 

3o 4 .K 
4'5©< 

o-8© 

0-4® 
o5© 

o-3© 

l8S* 


-•: -,;■; 

!r8© 

.5-oO 

■ '■'::'- 

,,5 7 


'5 

i3 
3 


7 

iO 

30 

■>0 
3o 

3© 
i© 
iO 

3 

20 

■'.0 
iO 

30 


3,OA 
5-3.AS 

5'3© 

7-00 

r?Q7. 
09© 

94.AK 

5 

:-3c 

9 8-3 


- 

i'7« 

3o- 4 

.2-4.KA 
3-g© 

20© 

,38-3 


3 30A 

6-3© 

■--'■\ 

:- 

:: 

8-i© 

Xfciec 


1856 ro&w. 
r 

Dzien 


Biel- 


2y- Wado- 
C*er- 


Zako- Kra- Boch- 


" k " 


wiec wice 


4a 


ch6w 


p.„e 


kow nia 


, 
o 7 ® 


2-0® 


3'2®» 


0-;® 


9'4« 


o-o5® 
|-o© 
l'2® 
o-6® 


3-3® 


5-o® 
0'2® 
o-35® 
5'2®- 
5 7 ® 


o-85® 
23 7 ©K 


.3-i®k 


3o-5,AK 


r3@AK 


40® 


555@K 


6i® 


2-5@- 


8o@A 


32-4® 


o-o5® 
9 


= 


'" 


.9'3® 


5-6© 


o 7 5® 
;; 


23'3#K 


ifr 9 © 


7-3© 


6-o® 


8 3® 


G 


i-65© 
3-7® 


8-o® 
2 
&7© 


n'9# | 8o# 
■ 3-6®K 


© 4-3o© -o 
147© 6-8o®K •§ 
2O-20K 


12-5© j 70® 


i6-i®>- 
i5 
6-o® | o-o5- \ 
7'3@ 


127© 


5-5® 


4*3® 


8-i@ 


2'3® 1 


.2-8© 


22-3® 
i9'5® 


5-5® 


3-6© 1 i5-8o© 
•9 
o'8® 


°:* 


20-5® [ - 

5-6© | o-io© 


1 
4'oOK 
6-2®K 


09® 


ig-'^K 


^®K 


23 


3'SOK 


8 7 ® 


.o5© 


ii-,.:.- 


6-5®K 


0-4® 


3 7 -5os.K 


4'o«K 


5- 7 ®K 


5-o® 


63©- 
63-5® 


170*©!? 
7 -35-#K 
25 


yyOK 


7"2«K 


2o-6® K 


iri.JS- 


I2-l®e 


5-2® 


5-o®« 
o-i® 


5-3® 


3o 


o-i 5a 
- 


o-6® 


z 


z 


E 
■ '6®K 


a-3®K 
i-4» s K 


o-3@ 


K 6-2o-®K 
o'4®K 


r5® 
26® |6-45-#Ki 


u,'!"S! 


,20-6 


.32-5 


.20-5 


.4,9 


ii 7 -5 


,-, 


9 5'65 5£ 


£ 


Rae- 


•5f 


Sanok 
r8« s 

: 


'4 7© 
3'o® 

- 

A® 

i3o- 2 


3'6@K 
1 5-4® 

o'6® 

0-70 
10-7® 

3-6® 
«43- 4 


90® 
•j5'5®Ak 
4-3® 

I 

6-o® 

5'<© 
2 40 
1 8@ 

5-2® 

2-0® 

56® 
o-8® 

94-1 


o-4@ 
6-5® 

■ti: 

1-2® 

4'5® 

• 

2^@ 

K 

5-3.AK 

E 


So® 

9-0® 
4«6« 

5"i® 
5-o® 

4-20:^ 
2-40 

= 

OK 

58-3 


6-6® 

7-8® 
.8-9® 

i7-4»K 

2'3® 
2-5® 

,7-9® 

18-4® 
|-3® 

1 


07® 

7 -8® 

io-a® 

o-30 

3i® 
rg® 

4. -6 

Ilos6 opadu ,„,,, 


% 


«— 


c**. 


2SS 


Turka 


Sambor 


Pod- 
maia- 


z 


j 

I 


9-2© 
K 

I-2.-R 


.3-4® 
n-3© 
i4-°« 
4'5@ 

:;;::£• 

r 

4'3©R 

o-4«- 

6-6»- 

K 


3-o@ 
84® 

roS 

9'4© 

8-8® 

2-2©K 


57® 

i-8® 

2-6© 

oi®K 

K 

134A.K 

8 4 5 


n-o© 

83 , 


1 
I 


6-9® 
0-4© 
6-2© 
no© 
o"3© S 

7-0© 
a-8©K 

0'2@K 

879 


g;3© 

4'o® 

3-o® 1 
o-5® 

:■ L**« Du ' 


Boho- 
rod 


tyn 


Ozy- 


Krzy 


myja 


Ober- 
tyn 


Tar- 


j r- 


2-rO 
r6© 
- : 2 2-6» 
. -3© 


iv.SO 


.5-iO 


da 


•'•■so 


2-00 


o-3o 


.8-3© 


o-6 O 
5-00 


5-QO 


7 b« 
'■4« | 9'5« 
5 nO 


4»« 


■riO 
2-3o 
io-4© 
3 6© 
i-5© 


iMO^ 


-•8o;, 
II 


— 


— 
7-0© 


— 


- 


• 


~~ 


- l8'2@ 


4'3© 


o 40 


4'40 


3-8© 


8-uO 


- 
r«o 


y'iQ 


4-o© 


4--0 


ro© 


270 


o"3© | i-3© 


3' 2 0i< 


3-3ov 
rso.i 


,',o 
*«•• 6-8© 
5-3o 


,-2© 


>'20 
3 5© 


S'.O 
2 3o 


•o-;; 
o- 4 C 


3-2© 
r 4 . 
r 4 « 
o-3© 
2 9>9 1 ra@ 


2r».:j 


270s 


02 
20 __ 


- 


— 


~ 


i-g© 


— 


_ 


: i 
" 


z 


I 


I 


z 
K 


K 
I 


z 


z 


z 


1 


~ . - 


- 
- - 


K 


- 


- 


o-a©K 


K 
_ 
_ 


__ 


_ 


- 


-„ i 


~ 
- 


I 1 I 


z 


•* 8 4 - 2 


52 7 


49'8 


8 7 -6 


6y, 


6o-6 


So, 


6o-o 

Ilosd opadn 

Sierpien 1896 roku. 


Dzieri 


Btel- 


1* 


Wado- Za 


1 Czer- 
ch6w 


' Zako- 


&£ 


r- 
o-3e K 


o-5e 


_ 


o-3@ 


2-3© 


o-3® 


«.'20Q<4 
o-5® 
4'3©K 
rbo 
i-5© 


2-3® 


4 


2'5® 
5 


it.f.O 


'47© 
• 


33o5®K 


i3-So 


1 9'5« 


io-o® 
,2-5® 


9-3® 


2-o5® 
»r3© 
2170a 


9-0® 


• 7-5® 
i-bo 


3 7 
3-5©. 


7'2© 
2'8® 


,0 


~ 


■ •3* 


o-6© 


2.® 


- 
© 
ii 


- 


3i« 


_ 


4-5© 


o'i® 


6- 4 ®- 


i7'2o®K 


3o-5o 


5 7 -3© 


i6-a© 


' 
88® 


i 4 - w 5© 


"X 

33-a. 


o- 9 » 
&b@ = 


i3-5® 


23-c® 


Is 


CT2® 


~ 


17© 

12-6© 


,-3© 


i-6@ 


2'10© 

1 -5-® 


1 


0-2« 
o-6« 


n-6© 


3-2©^ 


IOMO© 


-i-oo:< 


2'6®< 


22-5© 


07® 
3o® 


2 


i-/i.'.; 


3 7 © 


z 


io-i©* 


lii 


5'2© 
1 
*~ 


- 
- 


- 


! 


21 


_ 


4'5© 
17® 


CO® 


1 
4Xi,; 


9'6©< 


|5'2©K 


' 37®K 


3-6© 
2 7 5®K 
n-o® 
9'8© 


9"6©K 


.6-90© 


o-3® 


20-0© ro® 
1-2® 


2q 


s-,,o 


«3*6© j i5-5@ 


I, 7 :! 


9'°J 


o-3® 


i57&® 
3? 


■^ox 


5-9«K| io-o»k 


8- 9 ®Ka 


o-5® 


</oOK 


i8-2.k 


ta-o©K 


4'9©= 
9-6® 


7-3oKA 
•VX 


2.0-0 


208-6 


.5 9 '3 


2467 


,50-9 


,577 


IOT 

|177j lx 


KjT- 


Tar- 


Pilzno 


Iwo- 


Rze- 


Smol- 


Sanok 


Jaro- 


? 
3*20 


• 
o-6© 

2-0® 
21© 

3-4© 

r 4 

3-6© 
o- 4 © 

<M© 

o'4© 
i-yftK 
ro-3© 
1 1- 7 @ 

6-2©K 

2-H© 

o-5©K 
63-8 


- 

13© 

,r JO 
4 i-3© 

o-3@ 

83© 
i'6© 

8-7© 
3-2® 
.•6© 

| 

1 

"o 
o-8@ 

4 o-8 


5'2@ 

3-4® 

4*3© 

■ •2© 

5-o© 
6- 4 ® 

12© 

2- 4 © 

100© 

6-2© 

I'3ftK 

717 


"k 

I'll 

54"5©K 

§5 

o-8® 
36-5® 
i*8ft 

>'!• 

1 35 


o-4@ 

6-i® 

7'o»4 
i5-2© 

22-0® 

rift 

4'2® 

o-3ft 
6-2® 

327® 

1 38-8 


• 
7-o07, 

5-r,o 

0-53K 

:; 


_ 

io-5@ 
2-3© 

2-5o 
1-8® 

o-4© 
3*4 • 

7 o-8 Sierpien 1896 roku. UoU opadn Dzion 


is } — 


Chyr6w 


Stare- 


Turka 


bor 


Pod- 


Dolina 


. 


o'5©R 


6-86K 


_ 
r3© 


6-a«K 


7*o»K 


25-4»K 


o-3© 


o-5« 


4'y» 
4 


2-5© 


020 


- 


o5t 


o-8© 
3'3#- 
I 


$•- 


o- 4 «- 


35© 
2 5© 
a-3©-<; 
ao-o.-K 


226© 
3o-2@K= 


55o©- 


,2 
i6-a© 


27'4»K 
IO 


.. 


_ 


o-3^ 


3-4* 


O'20K 


_ 
o7#J5 


_ 
i8*a«£ 
.9-o« 


J4"8»K 


7*a»K 


o*f 


2@ 


6-5© 
\i 


I 


_" 


I 


~ 


~ 


1 


3 


z 


70- 


6' 9 © 
ii-8©K 


o'T 
55© 


o 7 e 


i-8©. 
a-5© 


6-o« 


1*0© 
o«5© 


| 


o'i© 


o-4« 
~ 


" 


"" 


- 


- 


1 


— 


" 


ai 


_ 


s 


_ 


_ 


_ 


1 
- 
2'0© 


r5©K 


a3 
4 3'..K 


42"7«K 


4*-5© K 


o6© 
49'6«K 
JJ 


I2*2© 
io'5« 
4?o.K 
"- 


I 


Z 


y-5© 


I 


11 


z 


o-3-K 


z 


o7« 


z 
o-7= 


I 
|8« 
ara.K 


rfa.K 


24'5-K 


7*-3© K 


— 
ro-o#K 


4 r • 


Ss 


'*' 


ioa-3 


i 4 8m 


ig3-6 


997 
,6-3 


.o3-9 

Dn 


Boho- 
rod- 


Dela- 


Ozy- 


Krzy- 


Kolo- 


ow. 


Tar- 


blaUy 


tyn 


d<Jw 


rOwni. 


niyja 


tyn 


nopol 


mca 
2-2G 


- 

_ 


_ 


o;< 


23-3Q 


4-70.; 


^•K 


o-60 
2-60R 


o-iof: 


f>4© 


■S-4Q 


22 203 


o-8« 
3-.0 


o- 4 
iT 
© 
rem 


,-8© 


.•5o 
noK 


l< 
370 


2-qO 


17OK 


12O 


o- 4 OX 


K-,07 


4-5o. : 


2-DO 


.•90 
i3-2Q 
2-<iO 


19O- 


ir.)07 


4'20 


.-■"O.-I 


;4' 0.. 


0-90 
~ 


z 


2 -40 
210 


I 


- 


0-20 
r3o 


o-6. 


_ 
o'6e> 


0-2© 


_ 
"■2.<-; 
r30 


r?0.. 


3-49 


°" 


- 


- 


01® 
0-2 


,70 


0-40 


n-5© 


~ 


- 


_ 


_ 


0»2« 


_ 


_ 


_ 


- 
5-.0 


.703 
o-o» 
04O 


5'4« 


.•80 


o-.O 


0-39 
i-HO 


roo 
0*1* 


0-20 


- 


^ .0 . 


38'2« _ 
3o- 4 07 


_ 


O-4 


»-3o 


• 


Q'lJO 
8- 4 « 


'no 


(i-.o 


,2'SO 


.090 


- 


= 


8-oQ 


I 
of,© 


o- 4 
o3© 


3-9© 


~ a 
" 
^07 
7 2 Os 


3-0O 


o-30 


330 


• 
.97© 


2>3 


3-IQ7 


5-4 7 


•< 


0-2 


2-.3 


12.207 


~ 


138-6 


.4T. 


4 6'2 


3 9 -o 


5 9 -5 


*'- 


33-g 


26-5 


7 5-2 


356 Ilofid opadi M 


Biel- Zy- 


f* 


£ 


ch<3w P ane 


r 


r- 


1 ! 

8 
i5 

2d 

5;, 


6'6®R 
8-o#K 

23-5© 
2-8® 

2-3© 

6-.# 


r5o 
5*® 

14-00 K 

20-5® 

o;6® 

9'i® 

O 
08® 

G 

o-8® 
i'i®K 

12-2® 

o-4« 
5-3® 

9o-3 


= 
3-2® 

38'3® K 

16-20 

6-3© 

© 

6-4® 
3-i® 
•< 

H-7® 

967 


r 7 ®R 

i-2@ii 

2'3@< 

I2.5@K 

4"fO 

8-3®- 

0-9® 
5'5®K 

10® 

17*'® 

4*2® 

3 -JO 

74-3 


1 o-8© 

©<; 
n® 

2 5-7®K 

8-3® 

'If? 

o-3o 
4-5® 

® 

4'2© 

O 
• 147® 

(VI® 

o-5© 
?5-3 


fr3@ 

OM© 

?'4C 

I 2-7® 

32-o@ 
u6-5 


r65 K A 

G. 

2f3-o 5 c .' 

4 -20s® 

o-3o© 

3-a5-®| 
74-37 


8-5® 1 

- 

o-4» : 
o-a© 

2 3-6« . s sr 


a 


Tar- 


Pilzno 


Iwo- Rze- 
nicz sz6w 


Smol- 
nik 


— 
ii 70 

370 

.•6® 


87© 
0-2® 

5'2®K 

7 -8@ s 

f3®- 

7'8® 
i 4 -8® 

2-5®a 

0*4® 

7 5-S 


35 E K 

3-2® 

2-9®- 

6-3® 

iS-oQ 

77-8 


.•8® 

i4'8@K 

o-i© 

9 -3@ 
2-o@K 

2*1® 

2-5® 

K 
i-5® 

3, so 

9-3© 

757 


© 
10-8® 

2-3® 
0*4© 

o-3@ 

070 
12 3®> 

2 4 -3© 


m'S.K 

7-oQK 
3'oO 
3-o® 

5 

ta- 4 © 

2 2-00 
02® 

kV 4 

83-5 


1 1-8® 

3-4® 

3-i® 
3-i® 

oo-5 


8 5#K 

20 .0 

07® 

2® 

.7® 

13-0® 

07® 
g-3® 
8-3® 

r.O 
20-9® 

2-3 

Hoed opadn IVwxien 1896 roku. 

w % 


_ 


Chyrdw 


Stare- 


Turka 


Pod- 

Sambor mana- 
I 


9 

:;' 

i3 

i5 
16 

'7 

11 
I 9 

r: 


68« 

2 2-O.K 
1 5 ' 6 f 

• 4-3.K 
3'sJ 

• - 

i53« 
io- 9 « 

9'o» 


o8« 

4-6© 

5-5© 3 

o- 4 *» 

o-39a 

u-3.» 
o-5« 

7"o«- 

68- 2 


47© 
7*3« 

2'0« 

4'7« 

.5-5.R 

i8-i« 
■9-5* 

X 

x 

872 


2'8« 

8'7«K 
o- 7 » 

5 7 © 
172O 
5'5«K 

o'6# 
9-&0 

0'2« 


107.K 
3-o« 

n-4«-K 

i6*o« 

.8-2® 

i4'4» 
4'5« 
99-2 J 


'2-80 

rem 

370 

SB 

i'") 7 G 

o'yO 

1 5- 4 3 

1-20 

i-So 
6-6« 

79-1 


ra«- 

6-8© K 

i8-o« 
8-o« 

o-iS 

2'0« 

i Too 

12-5» 

4 ;8»- 

927 


6-30 

,5 

35«- 'millimetrach. 

Du- 


Boho- 


Oela- 
tyn 


Ozy- 


'wo 7 ' 


» 


•Sr 


1 1 1 

Tar- Jagiel- 


S5© 

r '° * 
= 3,3 


tfro© 

2S-n© 

- 

- 

4*© 

ovio 

7-70 

IV, 

2-7Q 


6- 10 

0-2 OK 

200 
28© 

0- 7 O 

>5-o© 

3-o© 

7-3© 
5-8© 

3-SQ 
81-4 


2V)0 

K 

3-oo 
1 5© 

i5S© 
Si© 

2020 

23-3© 

2'2Q 

4-8© 

87-8 


i'40K 

i;8© 
[•2© 

[-3© 

1-4© 

o-y© 

.•40 


i'4« 

O . 
7-0 

:;|= 

ri© 

27O 

26-80 

2-..G- 

?3'4 


1-5© 

o-6o 
<">7.Ak 

o-i© 

o- 4 o 

24O 
■J6- 

s 

2-n© 
r- 9 © 
ro© 

618 


2 2-,>.Ai 

(HO 

i-.O 

o-i© 

i-3© 

2, -3o 
o-3© 

20-3© 

o- 1 © 

V30 

no- 

78-2 


i4'o»j 

no 
i-o© 

2-rG 
o-i© 

© 

o : 30- 

i-3© 
2-3© 

B 


0-0© 

i\ 

5- t >0 

4»0 

9 -3© 

o-3© 
3 9 -8© 

- Pnzihh'.rnik 1896 roku. „„„ 


» 


if- 


Wailo- 


1* 


U 


Zako- 


t 


Boch- 


23 


8-o© 


: 

7"i0 

„,: 

3-50 

7 -o© j 


o-60 
1-10 

6- 9 
f30 


n-40 

o-60 

o'4© 

0*30 

o-30 
07® 


5-3® 

2'40 

o-80 
o-,# 

5- 7 

2'90 


4 - o0 4-8® o-50 

o-6© 

3-o© 

■5 


°5 

E 

4 ; 9 50 

0*100 

IS 

o-35=@ 
7*i5-0 

millimetrach. 

Sx 


a 


pu.„„ 


S 


a 


s s' 


~ 
rta 


,3, 


i5-o« 


o- 4 ® 


io-o@ 

I 

I 

© 

• 


i-8© 

I* 


i'40 
9"3» 


2 -nO 

i-3« 
o- 9 « 

"■iO 

«r3« 

3-i« 

llosc dpadn 

Pazdziernik 1896 roku. 
«— !£S 


■— 


Chyr6w 


Stare- 


Turka Sambor 


Pod- 


Do- 
8 
9 

; 

il 

25 

28 
2.) 

Suroa 
ojiadu 


6'i© 

i-o# 
8-3© 

20-6 


3'0«a 

o-5© 

<v3© 
2-3© 

12 0© 

3'3© 

22-5 


3-3© 

i.3® 

9'9» 
o-5« 

.8-9 


«7« 

>o-6© 

°-5e 

,5-9 


2-8© 

3-5© 

I2G© 

? 

2 4 -6 


ro© 

- 

: 

o- 4 © 
."8© 

'oS© 

• 


u-6© 

OI© 
3*2© 

3-y© 
o 7 © 

io 7 © 

°2-5© 

226 


4-oO 

o-a©- 
»-o© 

's.oO 
3-oO 

- 1 

Lwdw 


Do- 


CZaiiy 


latyn 


OAy- Krzy ' 
d<3w r6 7 nia 


KoJo 
myja 


tyn 


Tar- 


V 
2-83 

,r. 

sr 

>'4« 
i 9 -5 


i-5g 
2'3g 


3o© 

4 5o 

10-2 


6- 4 © 

o- 4 © 

- 

2^Q 

2-3G 
5 uo 

220 

!S 

o*3« 


o-8© 

o-9« 

o-8« 


5-Tg 
,o-0© 

40G 

"i* 

o't'O 

• 

i-3o 


[3 7 © 
rbG 

- : 

2-6o 

4"50 
3-.G 


3.4 
9*7 

4'l#- 


z 

6-o© 

36© 

ro© 

2M©= 

i6-3« 

ro©« 
3 9 -3 


3-aO 
V6G 
i-o© 

3-D© 

2-3© 
vo© 

ro© 

22*3 ; Hose opadu Lisfnpad is'jr, ,-nka DM 


» 


Jfc 


w - 


* 


^ 


Sr 


& 


Boch- 


0]i;i<]|] 


36@* 

4-3*~ 
38- 7 


3 4 © 

o 7 @ 

3-2® 

9'6® 
4-i© 

3-5* 

5-8*© 

43m 


?i© 

rb©- 

r8* 
27*© 

3i*3 


2-3» 
.•6© 

3 mo 

6-5*- 
55-3 


7*r© 
3i# 

3 7 

© 

5'3© 
ao© 

;:?r 

4-3* 
34-9 


02© = 

i 3* = 

5-6- 

3- 4 *= 

6-6* 
6 7 -, 


o'3o=© 

ro : 65©J 
o'?o! 

3-i 5-© 

o- 7 5© 

T-35©" 

s 

020©* 

r 4 5* 
3 4 MO 


3-«© 

3-6® 

38* 

3- 4 G^ 

" 1 

38-3 [189] millimetrach. 

z 


£ 


,, i]7m) Iwo- Rze- 


Smol- 


.- 


Jaro- 

slaw 


- 

i 

Q 


.3©"* 

6-i*- 


«W.OH 
0'6© 

5m* 

5-3* 
3o-6 


• 
5 7 « 

o-3©* 
3 4 -5 


2-6© 

3"2© 

3-6©* 

3-2« 
7-8* 

3 


1 i-4« 

1 C2© 

4 So^ 
6o©* 

: 

r 


| 
1 

1 


0-2© 

i<v5© 
3'7» 
3-2©* 
o-3# 

.•40 
t>3© 

3- 7 
8-5* 


1 1 -6© 

5-8o 


2-1©* 

4-6© 
3-2© 

r8©* 
i-5* Ilosd opadn 

Listo/ 


ad 1896 roku. 


D*« 


c^ 


s= 


Turka 


Sam- 


Pod- 

sterek 
j 

i5 


ro©- 

ro© 

56-o 


r5#* 

22© 

3'J#* 

c/6© 

4'0*~ 

5-5* 
5-5* 

58-3 


ro© 

io-o| 
3i© 
3'4© 

02© 

3-40 
7-6*' 

25a* 

3 6* 

88-3 


<V2© 
n'4© 

2 9 «* 
8-2© 

O 7 ©o 

3-5©* 

47«* 

6-o # * 

»8-3* 
6 9 .* 
o'7© 

5-8* 

2'5* 


8-5© 
3-o© 

2"3* 

o-3© 

5-o* 

i3-9* 

IZ 

6 4 - 4 


3"o©* 
4'3© 

4"4« 

2-?*A 

.4'3* 

6-y* 

7 o-3 


i-6© 
io-o©- 

i-6©A 
47« 

127©*- 

5-o* 

37* 

8'o* 
3-2* 
r8* 

676 


: 

4-<>«" 

J-o* 

7 r8 [191] w millimetrach ,.J Du- Boh ° 


Dela- 
tyn 


!iSv 


Krzy- 


Kolo- 
my.ja 


Ober- Tar- 
tyn nopol 


J:i-iel- 


5 7 a 

200* 


3-J0 
o-5o 

3-oo- 
!•$* 

3-3* 

3'3* 


2-5© 

4-6© 

o-8© 

3 9* 
.'■5o-- 

a«5* 

4*6* 

6 4 "3 


no 

5-rJo" 

• 
2-3G 

.■2*A 
8*6© 

r ©* 

ii'8* 
4*5* 

5-3* 

|5 9 -3 


0-2O 

o3© 
o5©* 

o-5© 

o,© 
I 

t.'iO- 
',-2 0-=, 

ici'o©X 

i5'4* 

63-2 


0-2© 

r8* 

y5© 
roo 

0-2O 

o-3©* 

G 
3v}* 

34-4 


o-3o- 

E 

5-3© 
2-5© 

2-3©" 

2-5©^ 

3-.*0^ 
49"5* 

3-3* 
5-2* 


n©* 

2-0© 

7 -s© s 

6-5* 

552 7 


3-o© 
i-; s © 

0.5© 

(3-5x 
-,-30- 
[-I-© 

Jj-» 

r3^ 
357 


o-8© 
o-3© 

01© 

sir 

0-2© 

i3-6* = 

3 3©- 

2 ;3© 

n'C,*- 

z 

6'3#" Ilos6 opadn 1896 roku. 


s 
^ 


* 
*;!!;;;: 


s 
1 

,8 

op.idu 


i 

3' 4 *» 
20-9 


t6 t 


17* 
- 


o-3© 

2'5* 

24-6 


1?* 

0-9* 

0-2® 
<V 9 © 

o-3* 


38o 


7'9<>*«i 

o- 4 o» S 

,o<oi 


,«( llimetrach. 

Kry- Tar- 


Pilzno 


£ 


£ 


s :t 
US 


\ 


O'H*^ 1-6*" 


I 

o-«a 

iy3 


• 

47* 
06* 

:* 

o-6* 
r3* 


,r* 


i 

1 

| 


o-8« 

s 

r 9 «* 
,o-3 


3-8© 

: 

•- [194] Grmlzien 1896 roku. Dziei 


Prze 
myal 


,... 


Ohyrrtx 


Stare- 


1 Pod- 

Turka SamUr m.ma 
1 8terCk 


Dolina 


] 

.3 

:• 

■7 

30 

2b 

28 

2q 

& 

SmiKi 
opadu 


3'8* 
189 


5-o* 

o-3©* 

i'9«* 

O'lf 

o-3*sa 
1 3-3 


J' 4 © 

i 8*~ 


5-2® 

o-6©= 
n-3 


3 -6* 

7'5© 
97* 

3"3©* 

2 - 79 

.-8© 

37-4 


67 


1 = 

- 

o-3- 
i 9 -5 


- 

r,rJ 
- 

: 

= 1 

38m «. 


% 


i£ 


Dela- 
tyn 


04y- 


Krzy- 


inyja 


Ober- 


Tar- 


Jagiel- 


740- 

-! 


o'40 

rii* 

♦ si < 

33-r, 


-_ 

_■ 
I 

356 


20-6* 
- 

a- 9 * 
39-8 


0-40 

"'40 
o-5c 

0'20 
135 


- 

4 5 2 


8-o* 
4i'o« 

2-3* 

5-j* 


3i* 
4 i-9 


3-a*< 

o"5* 

i-5* 


i 5- 
o-3- 

o'5* 

38-8 Grady w roku 1896. 

Gdyby nie dzdzysta i mokra w ogole w tym roku drags 
polo w a wiosny, tudziez cale prawie lato, zwJaszcza w zachodniej 
czesci kraju , rok biezacy nalezaJoby policzyc do stosunkowo bar- 
dzo pomyslnych pod wzgledem klesk elementarnych , a glownie 
gradobic, niszczacych po inne lata wielkie obszary naszej zierai. 
Przegladajac dzienniki urzedowe, do ktorych z zasady wykazy 
takich klesk prawdopodobnie naleza,, i nieurzedowe drukujac'e 
takie rzeczy na ochotnika dla zaspokojenia bardzo tylko cieka- 
wych czytelnikow, nie majacwh zazwvczaj zadnych w tej mierze 
stosiinlo'iw z kasa. podatkowa., znalezlismy tarn i tu bardzo malo 
wiadomosci o gradach w roku zeszlym , a wiadomosci i wykazy. 
ktore ponizej podajemv. zawdzieczamv prawie u -vJayznie 'Swi.'t- 
nerau Towarzystwu \\ zaje.nnych Cbez'pieczori w Krakowie, kt6re 
nas corocznie tym ^ materyalem Jaskawie zaeila. Bedzie to obraz 
moze tylko zmniejszony tego, co w rzeczywistosci bylo i troche 
jednostronny, ale zawsze lepszy, anizeli zaden 

Maj roku tego byl w ogole bardzo raokry, i co za tern 
ldzie, stosunkowo chiodny, a wi§c co do burz i gradow dose 
oszczedny. Z gradem spotykamy sie tez po raz pierwszv w tym 
roku dopiero dnia 13 maja, jawi sie. on zas" w gminie Mikuliwich 
w powiecie Jancuckim, w Witkowicacb w krakowskim, w Rum- 
me w rudeckim, w Mohylanach w 46ikiow<kim. Maehnmvku 
w sokalsknn, tudziez w Lysej, Nosowie i Rudnikach w powiecie 
podhajeckim. Po paru dniach t. j. 16 maja, grad nawiedza grainy 
Podpolowce, Porchowe i Sorok'i w pow. buczackim , Adanuto 
w borszczowskim , tudziez Bazar i Latacz w zaleszczyckim, za^ 
dnia 22 raaja Czulice w krakowskim, Lubieii w roysSlenickim, 
Lubcz§ w pilznenskim i Mialkowv kat w powiecie rawskim. Na- 
stapilo potem: 

Pierwsze gradobicie tegoroczne dnia 28 maja , ktore 
nawiedzito prawie wylacznie wschodnia. czeSd kraju , przy panuja- 
cych tam w koncu miesia,ca upafach i czesto jawiacych sie bu- 
rzach. Gradobiciem tern dotkniete zostaJy nastepujace powiaty 
i gmmy: Rozpucie w birczariskim; Laszki g6rne w' bobreckjm; 
Jadwizyn i Monasterek w borszczowskim ; Soroki i Hubin w bu- 
czackim; Folwarki nowosielskie w cieszanowskim : Kalinowszczy- 
zna i Siemiakowce w czortkowskim; Olesin w horodenskim; Sto- 
jan6w w kamioneckim; Nos6w, Bohadkowee, Szumlanv wielkie 
i btepy w podhajeckim; By Wo i Konkolniki w rohatynskim; Wo- 
borskim; Wola mazowiecka w smatyriskim; Kozina, 


Miedzyhorce w stanislawowskim; Posada felsztynska [197] 

w staromiejskim ; Chodaczkow, Domamorycz, DoJzanka, Kala- 
santowka, Kupezynce, Mikulince i Poczapince w tarnopolskim : 
Poplawy ad Strusow i -Loszniow w trembowelskim; Palczyrice 
w zbnraskim: Zubomost w zoJkiewskim; najwiecej zas gmin pa- 
dlo ofiara, tego gradobicia w powiecie zaleszczyckira, t. j. Latacz 
Bazar, Chmielowa, Lisowce, pod Czacbrem ad Nyrkow, Grodek, 
Czachow, Koszylowce , Sadki , Drohiczowka , Sniatyn ad Capowce, 
Waste i Popowce. Razem wiec ta. burza. gradowa objetych zo- 
stalo 46 gmin w 20 powiatach. 

Mniej sJotnym a znaeznie goretszym aniz-li Maj, by} tego- 
roezny Czerwiec. To tez burze i grady czesciej nawiedzaja. na- 
szych" rolnikow, i to jak corocznie . najwiecej znow we wscbod- 
niej potowie kraju. I tak, dnia 5 czerwca grad jawi sie w Stan- 
kowicach w lisieckim, i w Manastercu w pow. samborskim; dnia 
7 czerwca w Jadwizynie w borszczowskim , i w Mlynowie w pow. 
brodzkim: zas dnia imstepr.ego t. j. 8 czerwca nast^piJo: 

Drugie g r a d o b i c i e , ktore nawiedzilo znowu wylacz- 
nie wschodnie pnwiatv kraju. a mianowicir: Laszki gome i Ostrow 
w pow. bobreckim/Ceniow « brzezaiiskim; Moklaki ad Biala 
w czortkowskim : Knirelsbrun dolnv w dnbromilskim ; Artyszczow 
i Kiernice w grodeckim; Olesin w borodenskim i Kluwince w hu- 
siatynskim; Perer.'.w. Koblanszczyzne . Gwozdziee , Ostapkowce 
i Trofanowke w kol.mw-jskim: Dublanw Laszki murowane, Lwow, 
Sokolniki, Wotkow i Xubrze w pnw. lwowskim: Dunajow w prze- 
mvslanskim : [lajwor-mke w podbaieckim : Herman «■ rudeeki.n ; 
Chlebow, Eleonor6wke. i Grzymalow w Skafaekim: Wole mazo- 
w»ck^ w sniatynskim; Ciezow w stanismwowskim : Stryj w stryj- 
skim; Doniamorvcz i Dolzanke w tarnopolskim: Tarnowice. polna 
i Worone w thimarkim: Hrvkiile nowa w trembowelskim; Latacz 
w zaleszczyckira, tudziez Sewerynke. i Cyk6w w pow. rfocaow- 
skim. razem wiec znow gmin 86 w 20 powiataeb. Po niespema 
tygodniowej przerwie nastapifo skromniejsze w porownanm do 
?radobic lat pnprzednich, kt6re czestokroc' setki gmin nawiedzaty, 
ale tego rokn najwieksze: 

T r z e c i e ' g r a d o b i c i e dnia 14 czerwca , a objelo ono 
1!;| stepuiaee mieisenwosei : Pemidow w pow. bobreckim; Jubanke 
1 Stulpin w brn'dzkiin- Ploske SJobode. Chorobrdw, Horodyszcze 
i Slobodk^ w !„•/ ~k !: AL.klaki. < >Uz nc . Sfobodke, Janow 

: ^a-orzankc w ezortkowskim; Horo.lenke, Seratiiiee i Kolanki 
; v h i 1 i sk m - Uonn K ,b r/.vk Ni b rg stary i nowy, 
Wki. Sidor;'iw. P.orysv w husiatvnskim; Ochlad.'.w w kamim.ee- 
kim; Hos/.ow w lisieckim; Mvsdatveze : Sudkowice w mosciskim; 
L ^-'H i M a l OW(M i v vv pndliaj.'ckim: Glim uv i L edi »dow w prze- 
; n .v^laudvim : Hutwknv w rohatvnskim; ("idewiska i Wolice w sam- 
lw 8kim; Uilet6wke, Okno i Rteyska w skalaokim; Adamowke [198J 

ad Wierzbiai i Siebieczow w sokalskim; Podwysoke i Uscie nad 
I rutom w .iniatynskim; Delejdw i Tumirz w staniskwowskiru; 
( ""' l . ,u '- Ilimu'.ce. Kurowc, Mikulmce i Worobijowke w tarno- 
polsknn; Ro/anowke i Szypowce w zaleszczyekim ; Dobromirke, 
Jacowce , Lozowke , Nowesiolo, Roznoszyriee ,' Siemiak6wke i Ta- 
ri.sowl?,. w zbaraskim,, tudziez Bortkdw, Firlej6wke, R6zowole 
Skinfow, kal,annvee i Xuzkowice w pow. ztoczowski.n czyli wiec 
razem 63 gmin w 21 powiatach. 

W pare, dni pozniej jawia sie znow grady, ale tylko spora- 
clyczme i na malych przestrzeniach. I tak dnia 20 czerwca na- 
wiedzap. one grninv: Bobrke w pow. lisieckim; Sfobode, Teofi- 
j ,,,|k <-' ' Pj - ki " "' ''rzezanskim; Goleowe w brzozowskim; Glinne, 
beflniowiee i Rolow we lwowskim ; Sniatynke, Wacowke i Wr6- 
Wowice w drohobyckira i Beremowce w ' pow. zfoczowskim, zas 
dnia oastepnego t. j 21 czerwca gminy: Augustowke, SJobode 
\ fos '^ l « "' '''• cz.-mskim: \ ignrzankc i Soroki w buczackim; Ha- 

rasvmow i Piotrow w horoderiskim; Dusanow w przemy^lariskim, 
; , ";; !:, ;.\ i v - '" ■ ■/ --"skim: Mrygidau i Siechow w stryjskim; Ok- 

j"an\ w thmiarkim i IVjsarow w pow. zydaczowskim ; poczera 

juz dnia ^4 czerwca pojawilo si§: 

' C nM M * 6 g r a ^ ° b * C ' e ' kt6re zniszcz y*° gminy: Ada- 
mow, oiPksiiice l Sapochdw w pow. borszczowskim ; Popowce 
w brodzk.m; Nagorzanke i Gaje w buczackim: Flajdajke. Dzu- 
nn, Ojchuwice. OLszyne. Rosoohacz . Siemiakowce , Sosolowke, 
j, '.-'.' ,lk -- S '"'-•• ^"'ikowe i Szumarikowce w czortkowskim; 
, IO,rmv ' narasymow w horoderiskim; Czarnokonce w husiatyri- 
sKim; wole Adamowq w kamioneckim; Markowce w sanockim; 
Ostra_mog^wskakckim; Wodniki w stanislawowskim: Mikulince, 
<>W Worobijowke. Pros/owe i Za.rawie w tarnopolskim ; Wy- 
:.. u ,, w tivmbowelskim; tudziez Jezierne i Rozwarz w pow. 
powiatach ' & W1?C Wed * U? P 0w y zsz ych danych 32 gmin w IS 
Przy koricu miesiaca nawiedzaja zn6w grady: dnia 29 gmine 
ivaszvre w pow. jaro^awskim ; Siennow w bmenrkim : Marikowice 
w rudeck.m; Sudkowice w mosciskim, zas dnia 30 czerwca N»- 
n>v<r nowy w liiisiaryri.kim: .^zczepfotv w jawmwskim; miasto 
Kr;lk ; ,u ' w krakmvskim; Bobrk, ^ma w pil- 

; '"' 1 ; U 1 1I »: l^'pan w przomyslariskim; Byblo i Podszumlarice w ro- 
15, ,m; ^ogan6wke w zbaraskim ; Bortk<5vv w zfoczowskim; 
czowskim W 46lklflW8kira > { Lachowice zarzeczne w pow. zyda- 
t«* „ Lipiec tego roku by} slotny i chJodniejszy od czerwca, to 
te/ rz,czyw,sc !r wvj.,tk wo miedzy swoimi imiennikami by* co do 
gradow poraysln.ejszy, o ile zn6w ciagle stoty, zwlaszcza w za- 
ebodmej pofowe kraju , nie by}y mo.e jeszcze wieksza. nii grady [199] 

kleskq dla rolnikow, wlasnie w czasie dla nich najkrytyczniejszym. 
tym miesiacu o gradach slychac, spotykamy je tylko tu owdzie jakby tylko na pokaz. 1 tak dnia 8 lipca pojawM u« 
i w Sadkach i Szutromincach w pow. zaleszczyckim: dnia 5 lipca 
Strzyzowie w rzeszowskim ; w Krzyzu i w Kowalowej w pow. nia 7 lipca w Zawiszni w sokalskin 
Wonowie w kolomyjskim i w Dolinie w pow. tlumackim; dnia 
23 lipca w Kzepienniku w gorlickim, w Szufnarowej w jasiel- 
skim , w K^blowie w mieleckim , i w Sromowcach nad Dunajcem 
w pow. nowotarskim , gdzie grad polaezony z oberwaniem chmurv 
przeazlo na 20 tysiecy zl. poczynil szkod; dnia 24 lipca w Sty- 
nawie niznej w pow. stryjskim. Dnia 25 lipca nawiedzil grad 
Kaszyce, Lowce i Skoloszow w pow. jaroslawskini; Batycze i Ko- 
cienice w przemyskim; lizegociu i Wielopole w ropczyckim; Jelne 
w nowosa.deckim; Lencze gome w wadowickim, tudziez Korab- 
niki i Skawine w pow. wielickim. Dnia 27 lipca dotkliwie nawie- 
dzil on znow powiat sniat.vnski, a mianowicic gmiiiv : Albinowk§. 
Erailowke, Karoldwke, Orelec, Sniatyn, Tula we, Uscie nad Pru- 
tera, Widynow, Wolczkowce i Zastawce, wreszcie pojawil on sie 
jeszcze dnia 31 lipca w Gorce i Rza.ehowej w brzeskim , w Bo- 
dzanowie , Mogilanach i w Szczygtowie w pow. wielickim . w Stasz- 
kowce w gorlickim, w Stankowej w lisieckmi , tudziez w Ba- 
ryczce w pow. rzeszowskim. 

I sierpien tegoroczny nie byl srogim co do gradow. Wy- 
J^wszy pierwszy jego tydzien, pozniej malo juz o nich slychad, 
ale bo tez to byl miesiac bardzo slotny i ulewny. 

W pierwszycb jego dniach grad nawiedza tylko wscbodnie 
powiaty, gdzie na sloty i deszcze mniej si? mozna zalic. I tak, 
dnia 1 sierpnia gmine. Lowcze. i Jawarzyce w pow. cieszanow- 
Jfom, Sozan w staromiejskim , Machlinicc" n zvdaczowskim; dnia 
* sierpnia Stare siolo w bobreckim , Mateuszowke i Soroki w bu- 
czackim, Czabarowkr w husiatvnskm. . Kiehhof i Kmsiedel we 
wowskim, Linderowke. w podhajeckim, Biskowice w samborskim. 
tudziez Bieniow i Lackie w pow. zloezowskim ; dnia H sierpnia 
^alucze w sniatynskim, i Wole Mazowiecka w tarnopolskim; dnia 
o sierpnia Kopaczynce w horodenskim, Wandaline, w rohatynskim, 
Qdziez Jaroszyce , Lotatniki i Siechow w pow. stryjskim, poczem 
^taptfo skromne: 

Plate gradobicie dnia 8 sierpnia , ktore objelo gminy : 
^orodyszcze w P ow - bobreckim; Litiatyn, Kalne, Makowisko, 
P°«9 i Slobode w br/, ki , Kosmierzyn , Hu- 

°'Q, bnowid6w i Wozitaw w buczackim; Mogielnice w czortkow- 
K»n; Kuty w kossowskim; Rosobowaciec , Stadnice ad Telacze, 
ieiacze i Uwsie w podhajeckim; Jamnice, Pobereze i Stanislaw6w 
8ta mslawowskim; Borki wielkie, Kupczyiice, Luke i Mysz- [200] 

kowce w tarnopolskim ; Drohiczowk§, Latacz, Bidynce, Sadki 
i Szutromince w pow. zaleszczyckim; Bogdanowke, Dobromirke, 
Lisiezyrice, Lubianki, Suchowce, Szyly, Korszylowke, Kujdarice 
i Palczyiice w zbaraskim, tudziez Lachowice, Narogozno, Zurawno 
i Zydaczow w pow. zydaczowskim , czyli razem tern gradobiciera 
dotkni^tych zostalo 42 gmin w 11 powiataeb. 

W dalszym ciagu tego miesia,ca mato juz z gradami sie. spo- 
tykamy, bo tylko jeszcze dnia 11 sierpnia w Oknianach w pow. 
tlumackim, dnia 12 sierpnia w Makuniowie w mosciskim; dnia 
23 sierpnia w Czernelicy w koroderiskim, tudziez w Lataczu, Sad- 
kaeh i Sniatynie ad Capowce w pow. zaleszczyckim ; wivszcie 
dnia 31 sierpnia w Ko3ciejowie i Zarudcach w pow. lwowskim. 

Na zakonczenie tegorocznego spraiv.wl.miii maun jr^-zedo 
zanotowania grad spadfy dnia 4 wrzesnia w Uhornikach w pow. 
slanislawowskim , i dnia 6 t. ra. w Zwiniaczu w pow. czort- 

Zbierajac powyzsze dane w 3ciSlejszy jeszcze obraz, znajdu- 
jemy, ze w roku biezacym dotknietych w ogole gradem bylo gmin 
356 w 58 powiataeb /w liczbie tej atoli by Jo 25 gmin po 2 razy, 
zas 2 po 3 razy nim nawiedzonych , a wiec wlas'ciwie liczba tych 
gmin byla 329, czyli o 132 gmin mniej', anizeli w roku prze- 
szlym. To tez, jak rachunki Towarzystwa Wzajemnyck Ubezpie- 
czeh z r. 1896 wykazuj^, kwota wyplacona tego roku tytuiem 
odszkodowania za pobicie gradem, wynosila 475 tysiecy zlr.: 
kwota to wprawdzie pokazna , ale jednak jeszcze o 100 tysiecy 
mmejsza, anizeli wyplacona w r. 1895. Z 58 powiatow powyz 
przytoczonycb, przypada 38 czyli 66% na wschodnia, zas" 20 na 
zachodnia czesd kraju, co zadziwiaja.ee, ale jeszcze wiecej zadzi- 
wiaja.ee, ze we wsch<dniej polowie kraju z ogolnej liczby gmin 
gradem pobitycb znajdujemy ich 289, a w zachodniej tvlko (57, 
czyli we wschodniej 81%, zas w zacbodniej 19%. Na kazden 
z nawiedzonych gradem powiat6w przypada przecieciowo we 
czesci 7-6 gmin (w roku przeszlym 105), zas w za- 
cbodniej 3-3 gmin (w roku przeszh m ;; ;> "/.mniejszyJa sie wiec 
liczba gradow we wschodniej czesci kraju , ale jeszcze i tak jest 
dominujaco wi § ksza_, anizeli w cz= jwiecej w tym 

roku ueierpial od gradow powiat zaleszczycki (gmin 19), zbaraski, 
czortkowski (po 18), tarnopolski (16), podhajeeki 14. Powiatow 
wreszcie, wolnych od tej kl^ski w roku 1896, wedlug naszego 
materyalu bylo 18. 

Dr. Wierzbicki. [201] Spostrzezenia meteorologiczne 

aeh wykonane przy. 
w latach 1890—1894 

przez Dra L. Birkenmajera. , § Spostrzezenia te bawiac w Tatrach robiJem a) w dolinie 
jeziora Rybiego czyli przy Morskiem Oku, b) przy Czarnym Sta- 
wie nad Kybiem (wlasciwe Morskie Oko), c) przy Czarnym Sta- 
wie pod Koscielcem, d) przy Stawie Przednim w dolinie piecw 
a awow, e ) tamze przy Wielkim Stawie, /) tamze przy Zadnim 
atawie, j) przy ZmarzJym Stawie pod Zawratem; nadto w miei- 
scowosciach nastepujacych: Roztoka, Swistowka, Zawrat, Siklawa, 
Wmch, Miedziatie, % sa Polana, Dolina Bialej Wody, GJodowka, 
a^rkotne, Polana Waksmundzka, Hala Pariszczyca, Krzyzne 
i awinnica Blizsze okreslenie miejsca spostrzezeii podaje w uwa- 
gach pod kazda, stacya. 

«' u n A° narz § dzi ? t0 uzywalem do mierzenia cieploty w stop- 
mach Oelsiusza dobrego termometru Kappellera, nadto w roku 
WJ miatem przy Morskiem Oku termograf systemu Richard 
reres, ktory przy pomocy bezposrednich odczytaii na termome- 
tze rteciowym, zwykle 6-10 na dobe. dozwalal podac cieplote 
wa godzm w kt6rych bezposrednie odczytanie termometru bylo 
zjakich-badz powod6w niemozliwe. 

tSQn mierz enia cisnienia powietrza sluzyly aneroidy, i to w roku 
rZ x? n T ld Erne ckego, zas od r. 1891 bardzo dokladny ane- 
roid ^sandeta Nr. 1345 odczytywany zapomoca lupy az do jednej 
TKw* i J . miIlmetra i opatrzony w termometr , kt6ry dozwalal 
^•eoukowac cismenie do 0° Celsiusza. Redukeya cisnienia do zero 
dziV ^ . onano wedle formuly empirycznej, wyprowadzonej z kilku 
esieeiu porownan tych aneroidow z barometrem rteciowym. 
Spostrzezenia te podalem w tablicach nastepujacych: [202] o) Spostrzezen 
lolinie 


jeziora Rybiegc 


1 


1 


Id 
.2 
I 1 


S 

l 


1 

Id 


11 


l 


•1 


l 

a 


ii 
1890 Sierpien 


1892 


Lipiec 


1892 Lipiec 


41 6 w. 


4 1801 - 


+ 16°3 


;ii->:. 


12 


8 r. 


i 9-7 


635-9X 


7 


160 1 - 
7 


15-8 


41-73 


10-7 


35-S5 


5 5 r 
1 9 


18-2 - 
9 


14:5 

12 6 


41-36 
10 
U r. 


13-3 


I 


1891 Marzec 
10 


114 


11-03 
12 
111 
16 5 
25 1 1 w. 


-35 1637-80 
12 


10-7 
183 
1 IV, 

1 2 , 


-20 37-80 
-0-6 37 60 


11 


1 r. 


11-3 


z 
4 


21-5 
2 1 -9 


I 


Is* 


- 37 65 

- | 37-60 
4 


12-3 
13-4 


z 
5 
6 


155 
14-2 


I 


1891 Sierpieii 
5 
6 


11-4 


z 
7 


130 


" 


5 


l 'Aw 
iiiiTI 
7 


11-4 


9 


10 7 


635-04 
6 
8 


12-7 


38- .79 


12-5 


:!h76 
9 


14-8 


SS-56 
11 w. 


12-8 


8% 
37 19 


15-3 


12 


12-2 


10 
3S91 


15 6 
13 


1 r. 


10-8 
6 


8 r ' 


80 


;;9 5o 
39i;o 
12 
1 w. 


160 
13-5 


" 
2 
3 


10-1 

12-5 


I 


117 


2 


110 


39-24 
3 
5 


11-7 


1 w. 


z 


39 36 
3939 
5 


12-4 


- 
7 


12'3 
■:". 


63153 
5 
■"9-00 


12-6 


8 


12-1 


63^5 
38 16 
7 
315, 


10-2 


10 


12-1 


si 37 
3-77 
9 
;:J6 59 


11-4 


:i4-::7 
7 r. 
10-47 
10 


10-1 


12 


11-7 


33-75 
t" 17 


9 8 


136-52 
1 w. 


122 


9 
■Hot 
12 


8-8 
110 


633-77 
,,,, 


z 


n-os 


12 


1 r. 


8-2 


^ 
1 


11-6 


33-47 

33-50 
3% 


9-6 


41 -4 s 
3 


82 
11-3 


33-ld 
8-2 
120 


32-97 
33 6 


11 -3 
5 


8-3 


7 


12-2 


1 9V, 
11 91 
8 
33-50 


10 

8 5 r. 


1-2 


11 73 
10^ 
7 


9-6 


136-06 


10 1 


33-52 


1 6%w. 


— 


10-72 
SSKS 
Zl 


e/'lV" 


r"". ,Uk 
(,['/:, 


N, de S 
viUmi x 


e smegie 


"' 
przerwl £ Vr" 14 P od °bnie jak d. 13 Dnia 15 posgpnie, deszc 
wy DmS , if ^ przeglada slonce. deszcz chwi 

"oon« n S ? chmui T na S i 8W, zas cz§sc nieba NE, N i NV 1 chmury 

• vviati s\v ; od 7% do 8% I 


1 


| d 


!j 


1 


1 


5 


9 2 


I 


| 


5 


IS 
1892 Lipiec 


1892 Lipiec 


1892 Lipiec 


f 1 1 -s 


-■■•„ 


20 


12 


+ 14-5 1634-84 


22 ! 2 r. 1+6-81 - 
ii 


11-5 


32 17 


14-3 1 34-51 


3 6-5 - 
12 


11-3 


:;-•.- 1 


15-3 


31 ,;; 


1 4 | 7-8 638-17 


11-n 


3151 


1893 Lipiec 


10-7 
11-7 


::i;.:i 


9-8 


5 
34-31 


+ 13-1 


■ ! -4 


8-0 
10-_> 


51-33 
8 


11-s 


1579 
5 


7-6 
9-8 
11-4 


45-44 
7 


7-2 


'"'Ivil 
8 


9 5 


81-H 


26 


! 5r. 


10-6 


45-51 

1513 
8 


6-2 


:•'■':> 
10 


9-6 


ir.cn; 
9 


IV 4 


85-36 
7 


Ki-7 


45-13 
10 


21 


12 
1 r. 


7-6 
7-3 


I 
10 


16-0 
is -4 


IJ-M 
14-79 
12 


5"9 


:j!v*7 
2 


6-9 


2 w. 


19-4 


1 w. 
55-99 
3 


6-6 
20-7 


2 
3 


5-9 


. 6-l!i 


6-3 


fiS ~ 
* 


19-0 
146 


1434 
4 


6 7 
6-8 


;!-1:,'t 


13-2 


Ii 93 
5 


7-8 


7 


7-8 


3477 


12-2 


4501 
6 


7-3 


8 


9-5 


34 99 
10 


12-1 


41-91 
7 
9 


6-5 


• ■:;;, *•> 
3-i 9.1 

35-99 


12-1 


35-27 
■ ■■ 


27 


5 r. 
7 


115 
124 


44:57 

U (.0 
1477 
10 


5-8 


35-89 
12 


13-1 


■ii .i; 
1 w. 


18 7 


44-50 
11 w. 


50 


1 w. 
35-73 
2 


21-2 


44 58 


20 


12 


3-5 
3-5 


z 
2 
6 


12-:! 

12-3 
11-9 
11-1 


35-98 

86-Ml 

30 53 


18-6 
19-2 

17-1 
■5-9 


44-58 
44-50 

(4483 
45.05 
5 


3-6 
8/5 


035 25 
7 
8 


!()-3 


Ji0-70 
37- ii; 
9 


157 
144 


44-98 
44-i'S 
7 
8 
9 


4-0 
61 

7-8 


- 
9 

10 
11 w. 


*-6 

8-6 


3728 
3725 
37-60 


28 


6 

7 


15 5 


45-05 
4504 

45-01 


10-2 


- 
12 


7-2 
16-3 


44-3 
11 r. 


I 1-S 


- 


22 


1 r. 


72 


= 
12 


14-2 


4505 


Uwagi: Dnia 19 od rana deszcz przy slabym wietrze; o 3 w. nieco 
pogodniej szczyty powlokly sie nowym Sniegietn. Duia 20 pogoda, rano J 
szron, powietrze niespokojae 'bez deszczu, na S i SW lawice chmur. 
Dnia 21 podobnie, wyzsze szczyty we mglach, wiecz6r pogodny; tak 


W r. 1893. Dnia 25, 26 i 27 lipca Diekaa Dogoda ; gorsza d. 28, i 


* 


p'E 


. . w ■'.', 


"IT 


•' l>i 


Nlffft, 


e w i 


iglach. 


powe 


I 10'/ UW H gi: Dnia 29 w P°* owie PO^da; o ] 
y. * r " deszcz z iazn drobny, pozniej nawal 
;Ulewa, potem przewaznie deszcz; o 7\ w. ....... 

W" i S. Data 8 I - 
! nopv~~n^ u "; J" e Dnia 31 w polowie pogoda, od 2 1 /, w. deszcz ai 

I sierpnia mgiy, od 7V, do 9 3 / 4 r. deszcz, hoc pogodniejsza. 
n, » 2 p,ekna pogoda caly dzien i w nocy. 

J 


5 


ill 

lip 


1 


5 


ill 

N II 


1 


5 


5 1 


1893 Sierpien 


1893 Sierpien 


1894 


Sierpien | 


2 


7 w. 

7V, 


+ 9-7 J643-48 
8-8 ! - 


4 


6 r. 
67, 


+ 7-2 045-22 4 

7-4 1 45-32 


9 w. 


~ 


.',10-59 
10 7 ! 


8-2 


;j;> ( ;.; 


80 ! 45-29 5 


12 95 
8% 


8-0 


6% 


■ 9-6 


13 10 
9 


7-4 


;i,vsi 


9-8 645-21 


7 
43-50 
9", 


1-2 


9 7, 
■1.7.-0 
10 


el 


;n-os 
9 1 /, 


12-2 _ 


lu 


10-5 


43-95 
4 MO 


3 


4''; r. 


7-2 
12 2 645-18 


11 


1 12 


44 .17 


7 2 


10'., 


13-0 1 - 
107 


44 ST 
6 


7-9 


41-31 
11 r. 


12-4 645-10 


1 w. 


10-9 


4195 


8-7 
12-1 
91 


99 


128 


45 24 
8 


lot; 


644-46 3 
14-3 


643-05 
12 5 


45 5<i 
fh 


U-7 
11 


15-3 


42-96 


7 
45155 


12 


16-9 


42-94 ■ 


8 
45-S2 
10 


13-0 


W4-53 


42-75 


45-97 
17-2 
10 
it; 32 


11 "8 


644 70 


3 


16-7 


42-71 


I-::.;, 
ll 1 . 


11-4 


1 6-8 


42-63 6 
96 


•1(5-35 
12 


16 6 


42-48 


2'/ 3 


11-4 


«"* 


1 w. 
IV, 


11 4 
12-2 


;44 55 

,44135 
7 

8 
9'/ 2 


16-2 


42-44 
42-44 
42-43 


6 


10-9 

10-2 
9-6 


15-13 

452-^ 

15-0:-, 

15 05 


4 


10 
7 

JV, 

9 


160 

155 


42-48 

41-41 

41-26 

41-16 


8 
9 


9-3 
8-8 

8-7 


45^ 

15 43 
iov s 

5 w. 


18 1 
13 6 


41-06 
40 93 

40-95 1 


w. 
45! , 
39-44 
4 r ' ' 6 ' 7 ~ 


8 


13 5 


40-19 || 
| Uwagi: Dnia 3 sierpnia 1893 w polowie pogo 
w . pochmumo, od 2 do 4% popoludnia deszcz, noc p 
goda, rano Da N ' P 


la, od 


10V, r. do 9 


<r(..|ll:i 


Dnia 4 po- 


. Dnia ' 8 « i 7'/,w. przez ca 
towny auchy. Dnia -1 w polowie pogoda, wicher d 
grz uoty i krotko trwala nlewa. Duia 5 od 5V. do 7V. 


!%r 


wiatr pal- 
|»r.;co«l 


liej. L 


n*a 6 raneb 


po-o« 


ny. 

h) Spostrzezenia przy Czarnym Stawie Had ftybiem. 

1892 Lipiec 


12 


f 12 2 


624-97 II 11 


5%w 


14 1 


24-73 
130 62405 


24-48 


I 


13 9 

13 6 


62*23 
24-30 1 12 


7 * 


10 2 ! 624 06 


5 


134 


- il 


1 1 '/, 


11-0; 22 89 Uwaga: Spostrzezenia czyniono 1 metr nad powierzchnia wody. 
j) Spostrzezenia przy Czarnym Stawie pod Koscielcem 1890 Sierpien 1 23 , 1 w. 


+ 12-21 - 25 1 7'Ar.l +4-6.621-83 
ll-4|623-46i| |8 | 5-4 1 21 63 


2 11 ~ 1 31-00 2% 


101 j - 111 | 4-3 1 21-60. 


,^ w - 18-9 30-40 [ V 


10-1 623-36 | |12 | 4-5 1 21-63 | 


},. 18-7 30-10 1| f,. 
»/» 19-2 30 00(1 *'» 


9 6 62328 1893 Sier Pien 


Jy yi; ( J 29-3< 
9-4 23 51 5 
+ 119 


622-1" 
9-2 


22-10 


8 «%w. lfi-6 24 72 


90 


23 99 
7 r. 
20-68 


1 5 'A 1 15-3 1 24-00 
H'„ 
23 Ms 
8 


il-2 


20 71 


1891 Sierpien 


24 


6«A r. 


z 


2373 
23-4 1 
< S ': 


8-3 

8 3 


620 86 i 


+ 77 
76 


623-66 
9% 


8-1 
75 


21 OS 
2126 


9 72 ' H 1 24 " 65 
11 


7.; 

7-7 


|f ' 


7-0 


2133 

21-24 


}J t . 9 624~8 7l 

PJV, 1 8-5 24 891 

;■ | 10* 24-88 

1 d / 2 1 - 1 2412 
12 ', 
1 W. 


77 
79 

7-8 


23 Hi' 
23-43 

23-51 
1 1 ' ', 
12 

12- w. 


8-3 
7-5 
7-2 
7-8 


621-21 


7 
81 
!892 Lipiec 
6-8 


23-56 


80 


621-31 


IS*' r 1 r«° Q i 62 , 3 / 63 II I? 1 6 


2364 

23-S2 
1 


8-3 
9 2 


21-49 


19i/ +9 " 9 2368 1 7 V, f 6-1 


2:;-74 
621 7 41 


i"/ 2 w.| 9-8 | 23 61 [ 
8V» 


~ 


23 62 


1 


'5 


8-0 


21-79 
3 


^ 


a 2 
1 « 
g 


i lilL 


« 


a 


- 


I 1 1* 


F 


5 I 


1 


1 


£»' ■§.§ | 


1 


r 


'{ 


1893 Sierpien 


1893 Sierpien 


1894 Sierpien 
6>/,w 


+ 7-7| - 


7 1 5«/,w. 


4 61 1625-42 


6 | 7 w. 
■.27 5!i 


6-8 


622*7 


6-2 


2.". «« 


7 


7 r. 
26-27 
22-S7 
7 


6-1 


25'!i.", 
BV, 
■w\ 


7 


8'* r 


G-6 
6-5 


23-72 
8 


6-2 


2(5 15 
9' 2 


+ 15-7 


26-24 
9 


6-6 


623 97 
6»/! r. 


5-6 


27-n5 


17-3 


i25-«'r, 
&V, 
24-07 
7 
20 95 


16-9 


25 50 
10% 


7-2 


21-2! 
8 


5-9 


26-96 
12 


18-6 


25-47 


70 


8'/, 
27-13 
25-5.3 
l'J'.W 


60 


2172 
10", 


7-5 


27-23 
2 
25-38 
1 


5-8 


1 w. 


7-2 


27-31 1| 


3% 
21-!»:i 


6-6 62489 


4 
250!) 
2 | 6-5 1 25 08 
2 2 | - 


627 36 
" 


w,„ M0 .«g. 10./ s p« B od^p«wie.„e B , M pokoJ«.. 


d) Spostrzezenia przy Stawie Przednim w dolinie Pieciu 


Stawow; 2 metry nad powierzchnia wody. 


1890 Sierpien 1892 Lipiec 


1892 Lipiec 


5 1 1 w. 1 - 1624-10 j! 22 1 8'/ 4 r.l + 8 l 8 1619-06 


22 IIO'A r.|+12°6|619-48 


|| 8% 9 2 19-27 
II 9V, 12-1 19-16 
11 1 1 9 3 / 4 1 10-2 1 19-36 


' ' J 


e) Spostrzezenia przy Wielkim Stawie, tamze 1 ). 


1890 Sierpien 1; 1893 Sierpieu || 1891 Sierpien 


5 | 2V,w.|+ 19-5 1623-50 g , g f . |+ 12 ' 5 | 6 ^ 


«r* 1 P h«ii!S i "' I 13 ' 2 ' 


5 I f,f- 1 +8 /5L "~ II I 10 '/* ia-81 2i-70 II 


1 6% 1 9-5 J622-68 1| | -| | | | | 1 


nie 


ji 


-;/;r 


:, v r: 


VK 


'i\?i ;/ 


*»u 


^S? 
^ [209] f) Spostrzezenia przy Zadnim Stawie, tamze, 
1"5 metra nad woda. 
l j |* 1| jlj ! j J. |! i 


| 


Id 


7t 

ii 


1892 Lipiec 
22| J'Aw.l + 8-l 603 80!! 22 j 2 w. +7-2 604-16 22 | 3y,w. + 7-7 604-12 
}/. 8 6 04-17 2% 7-3 0404 3'/., 70: 04-12 
I 1% 1 7-6 04 01 1 3 7-3. 0412 j | | 


9) Spostrzezenia przy Zm uzlvm Stawie pod Zawratem. | 


8 i 1 ^' ^ ll-H °iS-35 8 4 '" W ' *~ i 610 ' 38 


22 7 w. - 609;23 

pnia 1890 byla najprztid » 
891 i lK-i-J tylko Koleba. 
5 1 20 ' 2 ~ 

2 '/,.w. 20-4 1 7340 ' ? " jlf.'.j',^,;,,,; 

2 - 75-09 

1 met Uw ^ ga: Mifjscem dostrzeieii bylo achron 
A n -. r na(i P 1 aierpnia 189 
, n 'em z trzech sasiednich odczytaii. 
V. Po 


lii) 


71 -> i) Spostrzezenia na Swist6wce (wzgorek przy urwisku II 111 r S||a 1 1890 Sierpien 1892 Lipiec 1894 Si. 

■ | , 10 | 7»/, r.| + 8°7 1612-28 , , 

>|12 % w.| + 19-4 [620-10 1893Sierpiefi [ 6 | 8, | Uwagi: Spostrzezenie d. 22 lipca 

boczu pohidniowem przy wielkim glazie pionowym, cztery inne i szczycie przeteczy. (1. 27 lipca wykonai Dr. A. I) Spostrzezenia pod Mnichem. 1894 Sierpien jj 1894 Sierpie: 

1 '/>.! + 13-4 1613-66 4 I 3 w. 1+14-9 

2% 15-2 13-17|! 3'/ 2 15-2 1 13-04 

2% I 14-9| 13-04 | Uwaga: W r 1891 spostrzezeni »») Spostrzezenia na <Lysej Polanie. (Schronisko, weranda). 1891 Marzec 1891 Sierpien 1892 Lipiec 

8V 4 r.| - 1671-00 1 4 [ 4 1 ,w - M-l 075-95 10 liy, r.l+20'6 6; [211] Spostrze^enia dokonane na innych miejscach: wyzszy „ 


11 VIII 1891 3% w! 


- 2939 P 


0) Miedziane, niisza turnia nad at Steszica 


8 Vril 1891 10 r. 


- 58820 


przelgcz ku perciom ') 


8 Vni 1891 loy, r. 


+ 4-4 589 67 


p) Dolina Biahsj ' Wody, schronisko 


6 VIII 1890 11V, r. 


+ 21-5 652-75 


1% m. nad podlogg, 


2 VIII 1894 1% w. 


14-5 50-67 


15-4 50-25 


q) Ujscie Potoku Rybiego do Bialei 


4>/ 2 


14-1 5015 


Wody 


6 VJII 1890 1 w. 


4 206 669 70 


r) Glodowka, najwyzszy punkt 


10 VU 1892 9 3 / 4 r 


+ 151 665-66 
- 10 


15-9 65-62 


s) Hurkotne, stromy tarns wsrod lasu 


10 VU 1892 10=% 


17-2 672-84 


f) Szalas pierwszy od Roztoki ku 


, Rybiemn 


10 Vn 1892 3 1 /, w. 
rng\ od Roztoki ku Rybiemn 


8V, 
«) Polana Waksmundzka, krzyz zelany 


4 VIII 1890 10 V, r. 


+ 18-2 652-20 
- 11 


. : 
6 Vlll 1890 5 w. 


230 46-25 


*) Hala Pan>zezyca, wejscie w doli- 


11 VIII 1891 1H. r. 


- 643-82 P 


ng tej nazwy 


27 VIII 1891 8 r. 


- 47-61 P 


w) Krzyzue, schronisko od poluduia 


11 Vni 1891 12% w. 


- 590-01 P 


— 9019 P 
27 VIII 1891 11% r." 
Szczyt grzbietu Woinsiyna 
- 92-71 P 


- 90-78 P 


x ) Swinnica, szczyt najwyzszy 


27 VDl 1891 4«Aw. 


- 58092 P fc^SSL 5 G P oski r ! w oznaczaj * por ^ ( 

Pnez n™ a J a P oznacza spostrzezenie wyk 
^ez Dra Adama Prnm^iti^n J Spostrzezenia flto - fenologiczne w ktach 1894, 1895 i 1896. 1. Rosliny wspolnie uwazane w Czernichowie 
i Ozydowie. 

Spostrzezenia te z trzeeh lat ubiegiych otrzymala Komisya 
) z Czernichowa od JP. Zofii Birkenmajerowej zony profesora 
zkoly rolniczej i P. Fronia inlodszego ogrodnika tejze szkoly; 
) z Ofydowa od JP. Juliana Hawrysiewicza kierownika szkoly 
liejseowej. 

W tablicy nastepujacej podajeray obok nazwiska rosliny, 
dat lejscowosc l rok spostrzezen |iu-rws/.:i dojrzewania owocu i opadania 

oznacza dzieri, druga miesi^e odpowiednego pojawu. 

Nadmieniamy wreszcie, ze przy spostrzezeniach 
chowa nadeslanych uwzglednialisSmy zawsze date, w 
z dwoeh jakie podali obserwatorowie. listnienia, k lir/.K 
Nazwisko rosliny 


Miejscowogc i rok 


W rie e " 


kwitnie 


Hi 


n°ie a ii£i . 


L* 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


io 3 
6 4 
9 * 

20 4 


23 5 
i5 6 

5 6 


2 9 

5 8 
5. Bez koraluvvy 
i Sambucus race- 


Czernichdw 1895 
Ozydow 1895 
Czernich6w 1896 


3o 3 
2 3 4 


21 5 


•9 * 


6 11 
i 5 

12 5 

24 5 


3 


29 10 


jj Syringa vulgaris 


Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


2 3 4 


z 


5 5 
5 5 


9 6 
2 7 
i3 7 


E 


l 7. Bordwka czer- 


Czernichdw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 


Taraxacum 1 of fi- 
9- Brz«za biafa 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
(VrniHidw ls% 
Ozyddw 1896 


28 3 


'? 5 

.5 4 

i 5 
29 4 


3 !_ 4 


E 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Cztrnichdw 1896 


8 4 
5 4 


2 5 
22 4 


21 9 


i5 10 

20 10 
3o 10 


\ p 10. Bnk 
*O0*w sylvatica 


Ozyddw 1896 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1896 


• 4 


- 


§ 


8 10 
6 10 [214] Nazwisko roSliny 


MiejscowoSc i rok 


,, r 


nie 


dojrze- 


S: 


11. Chmiel 
Humulus Lupulus 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernich6w 1896 
Ozyddw 1896 


18 4 


5 7 
25 6 
4 7 


28 8 
178 


i 


12. Czeremcha (ko- 

cierpka) 

j Prunus Padus 


Czernichdw 1894 

Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 


i5 4 


3 5 
6 5 
2 5 


3o 6 


,;-;: 


i 18. Dab szypul- 
| Quercus pedun- 


Czernichdw 1894 
Ozydow 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 


2 5 
3o 5 


2 5 

to 5 


z 


- 


14. Dab zwyczHJpy 

j 15. Deren ftwidwa 
\\Cornus sanguinea 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernicb6w 1896 
Ozydow 1896 

Czernichdw 1894 
Ozydow 1894 
Czernichow 1895 
Czernichdw 1896 


6 5 

It 

19 5 
9 5 


8 5 


.2 10 


io 10 

ay 10 |j 


5 4 


3o 5 
io 4 

12 4 


z 


20 10 


1 16. Dereri w*as- 
i Lornus mas 


Mi 


25 4 
2 5 


26 3 

5 4 


20 8 


4 11 
2 6 10 


17. Fiolek wonny 
HoZa odorata 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Oiyddw 1896 


5 3 
14 3 

3o 3 


28 3 
3o 3 


5 


" Nazwi&ko rosliny 


Miejscowosd i rok 


listnie- 


**»„ 


dojrze- 


nilTliLi 


18. Gldg bialy 
Crataegus 
oxyacantha 


Czernicbdw 1894 
Oiyddw 1894 
Czcrnichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernich6w 1896 
Ozydow 1896 


i 4 

28 4 


7 5 

8 5 

22 5 
16 5 

23 5 
25 5 


12 9 

2! 8 

19 10 

20 9 


29 9 

30 10 
2 11 

21 10 


19. Grab 
Carpinus betulus 


Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


3o 4 


- 


-_ 


5 10 


20. Groch siewny 
Pisum sativum 


Czernicb6w 1894 
Ozyd6w 1894 
Czernichrtw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichrtw 1896 
Ozyd6w 1896 


3i 3 

7 5 
29 4 


16 5 
22 5 

29 5 

30 5 

i5 6 


18 7 

25 7 
29 7 


z 


! Pyrus communis 


Czernich6w 1894 
0zyd6w 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyd6w 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


25 6 

26 4 

3o 4 


1 5 
1 5 

16 5 


10 8 
23 8 


20 10 

26 10 

18 10 


j i&£* 


Czernicbdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyd6w 1896 


28 4 


3 4 
• o 5 


z 


= 


' 23. Jabton 


Czernichiiw 1891 
Ozyd6w 1894 
CzernichOw 1895 
OzydGw 1895 
Czenrichow 1896 
Ozyd6w 1896 


3o 4 

25 4 


26 4 
6 5 
4 ^ 
9 & 
14 5 
14 5 


i5 8 


i5 10 

19 10 

19 10 
6 11 
17 10 


24 - -Tarz^b pospo- 
OTOus aucuparia 


Czernich6w 1894 
0zyd6w 1894 

Ozyd6w 1895 
Ozernich6w 1896 
Ozyd6w 1896 


22 4 
26 4 
20 4 


i5 5 
.7 5 
10 5 
21 5 
a3 6 


25 7 


. 4 _ 10 Nazwisko rosliny Miejscowosd i rok 


1 listwe- kwitnie- ^ : j™J- opada- 


25. Jasfciei ziarnr 

pton 

Ranunculus 

Ficaria 


Czernich6w 1894 
Czernich6w 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
0zyd6w 1896 


4 3 

8 4 
11 4 


12 4 
20 ft 


- 


r 


26. Jasmin 
Philadelphus 


S$8t$t 

1 1 I 


28 5 

29 5 
4 6 
4 6 
6 6 
6 6 


z 


2 ? 10 


27. Jesion 
Fraxmus excel- 


Czernich6w 1894 
Ozyddw 1894 
Czernicb6w 1895 
Ozyddw 1895 
Czernieh6w 1896 
OzydAw 1896 

Czernichdw 1894 
0zyd6w 1894 
Czernichow 1895 
0zyd6w 1895 
Ozyddw 1896 


2 5 

3 5 


3o 4 
18 4 


I 


1 


28. Jgczmieri jary 
Hordeum vulgar e 


29 4 


I 


29 7 
.6 7 

30 7 
25 7 


- 


29. Kalina 
Viburnum Opulus 


Czernich6w 1894 
0zyd6w 1894 
Czernichdw 1895 
Ozydyw 1895 
Czernichdw 1896 


?A 


18 5 
18 5 

3 6 
1 6 


■ 5 9 


-1 


30. Kasztan dziki 

Aesculus 
Hippocastanum 


Czernichrtw 1894 
0zyd6w 1894 
Czernich6w 1895 
Ozyddw 1895 
Czernich6w 1896 
Oiyd<Jw 1896 


25 4 
25 4 


2 5 

8 5 
8 5 
16 5 

23 5 


!& 10 


31. Klon zwy- 

czajny 

Acer platanoides 


Czernicb6w 1894 
Oiyddw 1894 
Czernich6w 1895 
Ozyddw 1896 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


Si 

28 4 1 

1 5 
28 4 


7 * 

26 4 
12 5 


£ 


10 — ^ -«- 


n tr 


k ^f] SSr 


>t£ 


32 Kminek Czernichdw 1894 
° arm 1 Ozyd6w 1896 


z 


ii 5 


z 


T. 


33. Kniec blotna 


CzemichGw 1894 
Ozyddw 1894 
Ozerniehdw 1895 
Oiyddw 1895 

Ozydrtw 1896 


b 


ili 


z 


| 


jj 34. Koniczyna 
Jakowa 

7W/o/,„,„ /?ra - 


Czernichtfw 1894 
Ozydciw 1894 
Ozernichrtw 1895 
Ozyd6w 1895 
Czerniciidw 1896 
Ozydriw 1896 


74 


27 5 

28 5 


z 
! 3f>. Konwalia la- 
■uyoto 


CaemicWw 1894 
Oiydrtw 1894 
Czernielirtw 1895 

Ozernichtiw 1896 


5 4 


3o 4 
i3 5 
7 & 


z 


| 


% Czornichrtw 1891 


19 5 

c> 5 
a3 5 


2 L ? 


J J 
usitatissimun, 


Cxernicbdw 1894 

(Vrnioliriw |vm,-, 
Ozyd6w 1895 
Oiyddw 1896 


I 


25 6 


I 


" 


°*&3Sl1 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichrtw 1895 

Oicrniehdw 1896 

Ozyd6w 1896 


ill 


3o 3 


25 9 
i 9 


.8 10 
23 10 

2 6 10 

14 10 ^u,,, s ,„; Mi _,,^„ k 


'"lif k ";;r -"« r* 


39. Lipa drobno- 
Tilia parvi folia 


Ozyddw 1894 
Czernich6w 1895 
Ozyddw 1895 

Ozyddw 1896 


21 4 
20 4 

20 4 

3o 4 


24 _6 


z 


1 in 


] 40. Malina 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernich6w 1895 

Czernich6w 1896 
Oiyddw 1896 


■;l 


3 5 
2 5 5 

29 5 


8 7 


3o Id 
28 10 


41. Marchew po- 
Daucus C a rot a 


0zyd6w 1894 
Czcrnichdw 1895 
Oiyddw 1895 
Ozyddw 1896 


3 5 

16 4 

24 5 


: 


E 


: 


43. Narcyz 

Narcissus port irm 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichow 1895 
Oiyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozydow 1896 


1i 

n 5 


2 t~6 


23 6 
10 7 
9 ^ 


.5 10 
jo in 

27 10 

,3 7 


Czernich6w 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
02yd6w 1896 


26 2 
25 3 

7 4 


16 4 

8 5 
39 4 


I 


44. Olsza czarna 
Alnus glutinosa 


Czernichrtw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


i5 4 

3 4 

22 4 

23 4 


,J 


= 


■ 3 10 
9 10 


■ JiujUins nqia 
1 


Czerniehdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
CzernichOw 1896 
Ozyddw 1896 


14 4 
1 5 


E 


^9 


■ 5 10 

| . li8tnie . kwitnie . dojrze- () M(1>1 


«L* 


I Ozyd<}w 1894 
Czernich6w 1895 

1 Ozyd6w 1895 
Czeinich6w 1896 


29 4 
19 4 


3o 3 


E 


" 


47. Owies 


Ozyd6w 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 

Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernich6w 1895 
Czernich6w 1896 

Czernich6w 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichrtw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyd6w 1896 


20 4 
i5 4 


E 


2 8 
21 8 


" 


Pierwiosnka 


13 2 

8 3 
26 3 


i 4 


E 


" 


3E 


to 4 
24 3 


E 


iwonia lekar- 

° n ni-° ffiCi ~ 
nais 


Czeraichdw 1894 
Ozyd<}w 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyd6w 1896 

Ozyddw 1894 
Czernichrtw 1895 
Ozydtfw 1895 
Czernich6w 1896 
Ozyddw 1896 


26 3 
.5 4 

25 3 

i5 4 


28 4 
24 5 


E 
tti | 


II 

29 4 


25 6 l 


.5 9 


oziomka j a - 
dalna 


Czernich6w 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichtfw 1895 
Ozydtfw 1895 
Gzernich6w 1896 
Ozyddw 1896 


84 
3o 3 


si 

5 5 | 
i3 5 
■ 2 5 


20 5 
'6 6 
i5 6 

Nazwisko tosliny 


Miejscowosc i rok 


.,.«.: 


*F> 
,:;?t, 


' trojanek"* 

Ilepatica triloba 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1S91 
Czernichdw 1895 
Czernicndw 1896 
Ozyddw 1896 


?< 


16 3 

20 3 


: : 
:! 54. Pszenica oziuaa 
Triticmn vufgarr. 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 


i 4 
6 4 


E 


1 55. Rdza dzika 
1! Rosa canina 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


= 
;^a°- 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 


26 3 
.6 4 


75 5 
4 5 

.5 6 
to 6 


- 


24 10 
4 n 


Prinxus domestic* 


Ozyddw 1896 


it 4 

26 4 


11 

7 5 
3o 4 


5 9 
10 9 


5 10 

. 10 

11 10 


h£SU 


Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 


3o 5 


25 5 
2 6 


59. Storczyk 87e - 
Ordu^lati folia 


Czernichdw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 
16 6 
i5 5 
16 5 

,2 5 **—■'- 


Mr 
So" 


I 


,'-— , 


Czernichdw 1894 
Oiyddw 1894 

'<■ Oiyddw 1895 " 
Czernich.iw 1896 
it 


MO 
Oiyddw 1895 ' 
Oiyddw 1896 


K 


i. 


- 


, 


llltr 


iJ 4 
.5 4 


3o4 


2 3 6 


• 
18 10 


SEL 


&2L£im 


-6 


■«_« 


= 
M. W^p„.p . 


gBsSBr.as 


= 
&£p 


Oiydrtw 1895 
Czernichdw 1896 


r! 


3.' 


"JSSfiS.""- 


litis 


i 4 


:[! 

1 

Nazwisko rosliny 


Miejscowosc i rok 


nie nie j JJjJjJ nie lisci 


67. Winograd wi- 
norodny 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czemich6w 1896 
Ozyddw 1896 


i 4 5 
5 5 
ii 5 

IIS 


3 7 

iS 6 

5 7 
18 6 


20 9 
i5 9 

4 9 
16 9 
i5 9 


.5 10 
11 1" 

16 10 


68. Wisnia 
Prunus Cerasus 

69. Ziemniak 
Solarium tubero- 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


15 4 

3o 4 

28 4 


17 4 
3o 4 
. 5 
5 5 

5 5 


5 7 
5 7 


.5 10 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 

Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


20 5 

- 


23 6 
26 6 


2 9 


icflO 


70. Zyto ozime 

Secale cereale 
hibemum 


- 1 „« 

t* j U 
V | 1 6 
308 ° 6 


si 

If? 


I 


71. Zywokost le- 

karski 
Symphytum offi- 


Czernichdw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 
11 7 

' 66 
- 2. Rosliny uwa^ane tjlko w poszczegdlnych miejscowo«d«* 

Rok 1894. ^eer pseudoplatanus k. 5 V, 0. 5 X. — Anemone nt 
morosa 1. 7 III, k. 20 III. 

. ...V Gfoska I znaczy listnienie, k. kwitnienie, d. dojrzewanie, o. f>P* da 4. Calluna vulgaris 1. 4 V, k. 5 Vltt. — Cittsus Labur- 
num 1. 15 III, k. 22 IV. — Cydonia japonica 
1. 8 IV, k. 25 IV. 
Digitalis grandiflora 1. 24 IV. — Dyclitra spectabilis 

1. 18 III, k. 13 IV. 
Eronymus europaeus 1. 21 III, k. 11 V. 
FririHoria imperialis 1. 8 III, k. 1 VI. 
Hypericum perforatum k. 20 VI. 
Juniperus communis 1. 3 IV. 

Lilium germanicum (album) 1. 2 III, k. 9 V. — Lilium 
martagon k. 30 VI. — Lonicera Caprifolium 
1. 4 III, k. 19 V. 
Persica vulgaris d. 22 VII, o. 12 X. — Pinus Abies 
1. 4 V. — Pinus Larix 1. 12 IV. — Pinus picea 
1. 4 V. — Polygonum sachaliense 1. 5 IV. 
Pheum undulatum 1. 1 III, k. 22 IV. — Rhus coriaria 

J. 20 IV. 
Spiraea prunifolia 1. 1 IV, k. 23 IV. — Spiraea sor- 

bifolia 1. 12 III, k. 10 VI. 
Tanacetum vulgare 1. 2 III, k. 20 VII. — Tilia gran- 
difolia 1. 13 IV, k. 15 VII, o. 25 IX. - Tri- 
ticum vulgare aestivum k. 5 VII. 
Waigelia versicolor 1. 7 IV, k. 18 V. 
Brusznica k. 6 V. — Chaber (bkwatki) ogrodowy 1. 
28 II, k. 8 V. — Chaber polny k. 20 V. — 
Hyacynty (zimowe w gruncie) 1. 30 I, k. 2 IV. — 
Krokusy (zimowe w gruncie) 1. 5 II, k. 20 III. — 
Niezapominajki Ia>owe k. 2 V, ogrodowa k. 24 
IV. — Pokrzywa i- ■■ k. 3 V. — 

Szparag 1. 28 IV, k. 26 VI. — Truskawki 1. 
8 III, k. 22 IV, d. 29 V. — Wino dzikie 1. 
12 IV. 
• Acer pseudoplatanus 1. 24 IV, k. 30 IV. — Anemone 
nemorosa 1. 2 IV, k. 10 IV. 
Chrysanthemum (zimowe, w gruncie) 1. 6 IV. — Citt- 
sus Laburnum 1. 13 IV, k. 7 V. — Cydonia 
japonica 1. 18 IV, k. 1 V. — Colchicum anlum- 
nale ]. 30 III. 
Digitalis grandiflora k. 12 VI. — Dyclitra spectabilis 

1. 28 III, k. 29 IV, o. 20 VIII. 
Evonymus europaeus 1. 18 IV, k. 7 V. 
Fritillaria imperialis 1. 24 III, k. 8 VI. 
Oallinsogea parvifiora I. 10 V, k. 18 VI. 
Hypericum perforatum k. 15 VI. 
Juniperus communis 1. 20 III, k. 8 V. Kok 1895. Lilium germanicnm 1. 2 IV, k. 27 VI. — Minn, mar- 
tagon k. 3 VII. — Lonicera Caprifolium 1. 3 IV, 
k. 27 VI. 

Muscari mowhatum 1. 24 III, k. 16 IV. 

Nymphaea alba k. 12 VI. 

Pemca vulgaris 1. 22 IV, k. 25 IV, d. 30 VII. - 
Petasites officinalis k. 27 III. — Phlox paniojaia 
1. 10 IV, k. 2 VIII, o. 25 X. — AVms L«m 
1. 25 IV. — Polygonum sachaliense 1. 20 IV. - 
Pulsatilla pratensis k. 21 IV, d. 30 V. 

Rheum undulatum 1. 30 III, k. 5 V. 

Salix babyloniea 1. 18 IV. — Spiraea prunifolia 1. 12 
IV, k. 7 V, o. 28 IX. — Spiraea sorhi folia 1. 
2 IV, k. 12 VI, o. 26 IX. 

Tanacetum vulgare 1. 28 III, k. 28 VIII. - Tilia 
grandifolia 1. 24 IV, k. 4 VII, o. 22 X. - 
Tussilago Farfara 1. 20 IV, k. 27 III, d. 27 IV. 
Waigelia versicolor 1. 22 IV, k. 29 VI. 

Chaber ogrodowy 1. 26 III, k. 10 V. - Chrzan 1. 
31 III, k. 10 V. — Hyacynty 1. 24 III, k. 10 
IV. - Krokusy 1. 16 III, k. 1 IV. — Szczy- 
pi6rek 1. 3 IV. - Szparag 1. 2 V, k. 18 V. - 
Truskawki 1. 5 IV, k. 8 VI. — Tulipany 1. 24 

III, k. 26 IV. — Wino dzikie 1. 28 IV, k. 2 
VII, d. 15 IX, o. 10 X. 

R<>k !*'••). Acer negundo 1. 27 IV. — Acer pseudoplatanus 1. 30 

IV, k. 26 IV. 

Chrysanthemum k. 27 X. — Citisus Laburnum 1. 26 
IV, k. 10 V, d. 28 VII, o. 15 X. — Crataegus 
rotund, 'folia 1. 13 IV, k. 30 IV, d. 23 IX. - 
Cydonia japonica 1. 28 IV, k. 19 V. 

Deutzia carnosa 1. 22 IV. — Digitalis grandiflora I 
10 VII. — Dyclttra spectabilis k. 2 V, o. 15 VII. 

Eleagnus 1. 27 IV. — Evonymus europaeus 1. 26 IV, 
k. 28 V, d. 20 X, o. 1 XI. — K verrucosus 
1. 21 IV. 

Gallinsogea parviflora 1. 28 V, k. 23 VI, d. 18 VIII- 

Ilemerocallis fulva k. 2 VII, zmarzl d. 6 11. 

Juniperus communis k. 12 V. 

Lilium germanicum k. 30 V. — Lonicera CaprifoUum 
1. 2 III, k. 1 VI, o. 6 XI. 

Nuphar luteum k. 31 VII. 

Orchis Platantera hifolia k. 4 VI. 

Phlox paniculata k. 21 VII, o. 30 X. — Mm* LarlX 
k. 23 V. — Pinus picea 1. 26 V. Rok 1896. Polygonum sachaliense 1. 25 IV. 

Rheum undulatum k. 11 V. — Ribes aureum k. 30 IV. 

Spiraea pruni folia 1. 18 IV, k. 12 V, o. 18 X. — 
Spiraea sorbifolia k. 20 VI, o. 10 X. 

Tanacetum vulgare k. 29 VII. — Tilia grandifolia 
1. 2 V, k. 4 VII. 

Waigelia versicolor k. 2 VI, o. 20 X. 

Chaber ogrodowy 1. 2 III, k. 22 V. — Hyacynty 
1. 22 II ; k. 24 IV. - Krokusy 1. 20 II. - 
Szparag 1. 20 V, k. 3 VI. — Truskawki k. 
12 V, d. 14 VI, kwitly powtornie w pa&bierni- 
ku. - Tulipany 1. 28 II, k. 29 IV. — Wino 
dzikie 1. 1 V, k. 3 VI, d. 12 IX, o. 17 X. b) w Ozydowie. 

Rok 1894. Galanthus nivalis 1. 1 III, k. 8 III. 

Ehamnus frangula 1. 10 IV. 

Secale cereale aestivum 1. 10 IV, d. 18 VII. 
Rok 1895. Helianthus annuus k. 24 VII. 

Leucojum vernum k. 29 III. 

Papaver Rhoeas k. 29 VI. — Polygonum fagopyrum 
k. 29 VI. 

Rhamnus frangula 1. 2 V, k. 1 VI. 

Secale cereale aestivum 1. 2 V, k. 15 VI, d. 25 VII. 
wk 1895. Iris germanica k. 24 V. 

Leucojum vernum k. 20 III. 

Rhamnus frangula 1. 8 IV. 

Secale cereale aestivum 1. 12 IV, k. 16 VI, d. 18 VII. Spostrzeienia pojawow w swiecie zwierzecym 

w latach 1894, 1895 i 1896. do P ostrze zenia te otrzymala Komisya z Czernicbowa i Oiy- 

Wa °d tych samych os6b co i spostrzezenia fito-fenologiczne. 
dm • ta k licac h nastepujacych pierwsza liczba oznacza dzieA, 

ga miesiac pojawu w nagidwku podanego. 1. Pojawy wsp61nie uwazane. 
I Czas przylotu i odlotu ptak6w. ***** «**«.;« p^-o. om 


1. Bocian bialy 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozyddw 1896 


r5 3 
26 3 

i 9 3 


_ 
26 8 

3o 8 


2. Czapla siwa 


Czernichdw 1895 
Ozyddw 1896 


:ii 


.0 9 


3. Czajka 

Vane II us cri status 


Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Uzyddw 1896 


si 


M 10 


4. Dadek 

Upupa epops 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czemichdw 1896 
Ozyddw 1896 


9 3 

3o 4 
25 3 


10 9 


;'>. .'.isknlka dymdwka 
llirundo rustica 


Czernichdw 1894 
Ozyddw 1894 

Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 


i5 4 

27 4 


r8 9 


6. Jaskdlka okndwka 
Hirundo urbica 


Czemichdw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czemichdw 1896 
Ozyddw 1896 


29 4 

Iff 


J"1 


7. Kaczka dzika 
(krzyzdwka) 


Ozyddw 1894 
Czemichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Ozyddw 1896 


i5 3 
25 3 


■ lo Nazwisko ptaka Miejscouosc i r<,k Przylut Odlot 


8. Kukulka 
Cuculus canorus 


Ozyddw 1894 
Czernichrtw 1895 
Ozydrtw 1895 
Czernich6w 1896 
0zyd6w 1896 


22 4 
ro 5 


z 


9. Pliszka biala 
Motacilla alba 


Ozydtfw 1894 
fzernichriw 1895 
OzydOw 1895 
Czernich6w 1896 
Ozyddw 1896 


.5 3 
28 3 
27 3 
3o 4 
i5 3 


,=0 


10. Przepitfrka 
I Perdix coturnix 


04yd6w 1894 
Ozyddw 1895 
Czernich6w 1896 
Ozyd6w 1896 


1 5 
4 5 


z 


11 
AJauda arvensis 


Czernichrtw 1894 27 2 
Oiydrtw 1894 1 1 3 
Czerniohrtw 1895 18 3 
Ozydrtw 1895 10 3 

Ozyddw 1896 ' 4 3 


,k \ 


12. Szpak 
aturnm vulgaris 


Czernich6w 1895 
0zyd6w 1895 


Ml 


,.-. 
.13. Wilga 
Oriolus galbula 


Czernichdw 1894 
0zyd6w 1894 
Ozydiiw 1895 
Czemichdw 1896 
Ozydrtw 1896 


'I 6 

4) Czas pierwszeg 


pojawu ssakow i 


plazow. 


Xnn*, -k. Hi ,j M .wo« i «. 


Pojaw | 


1- Nicfoporz myszatek 
Vesperhlio murinus 


Czemichow 1894 
0zyd6w 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyddw 1895 
Czemichdw 1896 
Ozydiiw 1896 


i?| Nazwisko p*azu 


Miejscowosc i rok 


Pojaw 


2. Jaszczurk 

Lacerta agilis 


Czemichow 1894 
04yd6w 1894 
Czemichow 1895 
Ozydow 1895 
Czernich6w 1896 
Ozydow 1896 


20 5 

17 3 
i 5 

18 5 


3. 2aba jadJdwka 
Rana esculenta 


Czernich6w 1894 
Ozyddw 1894 
Czernichdw 1895 
Ozydow 1895 
Czemichow 1896 
Ozydow 1896 


3 4 
i5 3 

i 4 
24 3 
17 3 c) Czas pierwszegO ] Nazwisko owadu 


MiejscowoSc i rok 


Pojaw 


1. Bielinek kapustniak 
Pieris Brassicae 


Czemichow 1894 
Ozydow 1894 
Czernichdw 1895 
Ozyd6w 1895 
Czemichow 1896 
Ozydow 1896 


i5 4 

i5 7 
8 4 


2. Ohrabaszcz 

M<>lo!,n,tha >udtja.ris 


Czemich6w 1894 
Ozydow 1894 
Czemichow 1895 
Ozyddw 1895 
Czernichdw 1896 
Ozydow 1896 


16 4 
2 5 

25 4 

26 4 


3 Niestrzgp glogowiee 
! Aporia Crataegi 


Czemich6w 1894 
Ozyddw 1894 
Ozyd6w 1895 


ib 7 
20 5 


4. RusaJka Pawik 
Vanessa Jo 


Ozydow 1894 
Ozydow 1895 
Czemichow 1896 
Ozyd6w 1896 


3? 3 
16 4 I Nazwisko owadu 


Miejscowosc i rok Pojaw 


1 5. Swierszcz polny 
ampestris 


Czernidiow 1896 ^ 5 


Bombus terrestris 


Ozyd6w 1894 6 4 
Czernich6w 1895 5 4 
0zy<16w 1895 i 1 1 4 
Ozyd6w 1896 io 4 'ojawy uwaiane tylko w poszczegfllnych miejscowosciach 

94. P t a k i Gajowka ^wistunka . . . przylot 4 III 

Gawron „ 25 IV 

Kulig „ 12 III 

Pokrzywka rudzik . . „ 28 III 

P 1 a z y Ropucha .... pierwszy pojaw 24 IV 

Owady Guniak Czerwczyk „ „ 28 VI 

Pasikonik zielony (maleiiki) „ 2 V 

Pszczo'a .... pierwszy „ 10 III 

RusaJka Wierzbowiec „ „ 1 IV 

Switezianka modra „ „ 2 V 

Szczypica wr^gatka „ „ 6 III 

Trzyszcz plamiec „ 4 IV 

95. P t a k i Dzierzba cicrniokr^t ... przylot 27 III 

Gai6wka ogrodniczka n 12 IV 

Gawron „ 25 III 

Golab hurkot . 15 IV 

Pokrzyka mlaskaez ... „ 1H IV 

Pokrzywka rudzik ... „ 26 III 

Trznadel „ 30 HI 

Turkawka ...... „ 15 IV 

Zieba „ 27 IIP) 

Owady Bak pierwszy pojaw 1 IV 

Guniak Czerwczyk „ » 13 VI 

Podrzut ... . „ 26 V 1895 d. 19 grudnia uwaiano przelot dw6eh stad i [2301 

Rok 1895. Owady Pszczola .... 
Rusalka Witrzbowie 
Rusalka ZaJobnik 
Switezianka modra 
Szczypica wregatka 
t a ki Jerzyk .... 

Pokrzywka ndaskacz . . " „' 20 IV 

Sowa (odezwala sic pierwszy raz) 20 III 

wady Guniak Czerwczyk pierwszy pojaw 7 VI Rok 1896. Pt pierwszy pojaw 1 IV przylot IV.dr: 10 V Rok 1894. Pta 


Rynnica topol6wka „ 
Switezianka modra „ 

b) w Ozydowie. 
ki Bekas Stonka .... 


1 VI 

„ 30 IV 1 ) 
Dzierzba rdzawogt6wka. 
Ges gegawa przylot 13 
Pliszka z6Ita 


: P 7 15 III 
III, odlot 10 X 


Owa 

Rok 1895. Pta 


Pokrzywka Slowik ... „ 1 V 
dy Paz kr61owy . . pierwszy pojaw 2 V 

k i Bekas Krzyk przylot 20 IV 

Bekas Slonka przylot 20 III, odlot 15 X 
Derkacz chrusciel .... przylot 16 IV 
Ges gegawa przylot 30 III, odlot 10 X 

Pliszka zdlta przylot 29 III 

Pokrzywka Slowik ... „ 18 IV /'Oimw . . przylot 21 III, odlot 

ady Cytryniak . . . pierwszy pojaw I 

Paz krdlowej 

2eglarz .... " n 

k i Bekas Krzyk . . . . ". przylot 

Bekas Slonka „ 

Ges gegawa przylot 17 III, odlot 1 

Kraska krasnowronka . . przylot ! 

Pokrzywka Slowik ... „ ! 

Zoraw . . . przylot 5 III, odlot 
idy Pai kr61owy . . pierwszy pojaw S Wyniki spostrzezen magnetycznych W roku 1896 temi saraemi narzedziami, jak lat poprzednieh, 
t.j. zapomoca teodolitu Schneidera i inklinatorym Dovera, tudziez 

w tvtii samyni punkcie ogrodu botanicznego, robitem spostrzeze- 
ma tyczacv si,, zboe.zenia i nacliylenia magnetycznego. Wyniki 
tych spostrzezen sa nastopuiace- 1. 


^!mm- 


enie magnetyczne. 


..,'" 
Chwila 


Zboczenie zacho- 
10 


470 


(;n20 : 12 
6 29 63 


cT. - 


6 2805 


H - 


6 22-47 


6 pazdzier. 


6 27 44 


500 " 


6 27-72 


* = 


10 


■ 200 


6 25 25 


6 28-17 


- 


10 


22 „ 


6 28-25 


I ■ - 


10 


11-0 „ 


6 28-59 2. Nacliylenie magnetyczne. Drie* ,,, };l , 


ighi a 


i 18 86".lH«erwca 64"! 1-75 og. 9 m. 53 


64"ll-62og. 10 m. 14, 
10-25 „ 10 „ 18 
11-12 , 10 „ 15 


Srednia ,,,,11 


64»ll-00 [232] Dzieri Igla 3 Igla 4 


1896 d. 8 czerwca ' 64° 8-50 o g. 9 m. 55 64° 8-00 o g. 10 m 15 
2 Hpca 12 00 „ 10 „ 14 12-50 „ 9 „ 55 
25 wrzesnia I 10 50 „ 9 „ 50 10 62 „ 10 „ 10 


Srednia 64°10 : 33 1 64»1037 Srednia ogolna z tych 12^ spostrzezeii jest 64°10-78. 
Dr. Wierzbicki. Dodatek. 

Prof. Kolbenheyer zwr6cil laskawie uwagc nasza., ze W ma 
1880 opuszczona. zostala cieplota z Bielska. Podajemy ja wi 

tutaj, aby Materyaly do klimatografii krajowej t.W 
Sredme dzienne ciepJoty byly: MATERYALY 
do fizyografii krajowej. Cz^d II. 

Materyafy zebrane przez Sekcye botaniczna. 
i zoologiczna. O roslinnosci karpackiej 

mi^dzy Dunajcem i granica, slnsk.-i. 

Napisal 

Dr. Enstachy Woloszezak. Niniejsze sprawozdanie, z rzedu dziesia,te, odnosza.ce sie do 
roslinnosci Karpat galicyjskieh, a bedace wynikiem moieli badan, 
wykonanych w czasie wakacyj r. is'ila, t. j. od 1. lipca do konca 
sierpnia, dotyczy czes'ci Karpat, si^-aj;j <■< • j ml grnnicy sla^skiej po 
Dunajec. Granica poludniowa badanego obszaru .jest czeicia. zara- 
zetn granica wegierska,, czescia, stanowi ja. Dunajec; granie§ z&i 
jego polnoenq, zaznacza mniej wiecej linia Uh\i'.n od m. Biafy przez 
Andrychow, Myslenice a dalej biegiem rzeki i>so*iny. PoSwieci- 
*em takze jeden dzien Tatrom pray koncu sierpnia. Poniewaz 
obszar ten przedstawia sig jako pokazny szmat ziemi , wymagat 
on znacznie wieeej czasu dla dokfadniejszego poznania jego roslin- 
nusci^niz niu pos'wiecic moglem. Muslafem wiee czas sw6j odpo- 
wiednio podzielkS, a staJo sie to w ten sposob, ze czeici zachodniej, 
w ktorej wybralem Zywiec za stala kwater^, poswiecilem caly li- 
piec, czesci wschodniej zas sierpieri, w ktorego pierwszej polowie 
nueszkalem vv Mszanie dolncj, w dnigiej zas wediwalem bez prze- 
stankow tak samo, jak w r. 1894. Atoli choc czas zuzyty byt 
niedostateczny, przyszly mi w pornoc wyniki badaii Krupy, Kol- 
benheyera a szczeg<51nie Dra Zapalowicza, ktore byly nawet po- 
wodem pominiecia juz podanych przez nich stanowisk tych gatun- 
kow, ktore nie wymagaiy jakiegos* sprostowania lub wvjasnienia. 
rodziai czasu odpowiada zarazera podziatowi badanego obszaru. Dla cze^ei zaela>diiii;i ; si<;-a jacrj o<l |>r/.cl<a.VA .labtuiikowskiej po 
Rab§, z wykluczeniem Lubonia (nazwy Lubien dla g6ry tu nie 
slyszalem) i Strzebla, uzywam z uzasadnionych powodow utartej 
nazwy „Beskid zachodni"; dla cz§gci wschodniej, ktora pod wzgkj- 
dem oro- i fitogeograficznym lacz§ z dalszym ciagiem Karpat si§- 
gaja.cym po zrodla BiaJej , doplywu Dunajca, osobnej nazwy na 
razie nie uzywam. Dodac jeszcze muszg, ze pasrao gorskie, lezace 
na polnoc od kolei zelaznej, idacej od Lososiny gornej ku Nowe- 
niu Sa.czu, nazywam w mojern sprawozdaniu wedle naj^yzszego 
szczytu w niem polozonego pasmem Jaworzynskiem , pasrao zas 
nazwane przez Rehmana w Geografii Karpat pasmem Niedzwiedz- 
kitin, nazywam pasmem Kluczkowskiem , a to na podstawie zda- 
nia Rehmana samego, „ze przezwanie jakiegos g6rotworu od wsi 
na jego krawedzi poJozonej, jest w ogole niestosownem" (Karpaty 
str. 245 u dohi), albowiem nazwa Niedzwiedz dla najwyzszego 
szczytu tego pasma na mapie zakladu geograficznego uzyta, kt<5rej 
zreszta, absolutnie zadna g<5ra w tych okolicach nie nosi, zapozy- 
czona jest od wsi Niedzwiedzia, co jest tern dziwniejszem, ze t. z. 
Niedzwiedz nie nalezy nawet do wsi Niedzwiedzia, lecz do miej- 
scowosci polozonej przy Dunajcu. Sam szczyt nie ma u g6rali 
zadnego nazwiska; pochylosci jego poludniowe znane sa. jednak 
pod nazwa Kluczki. Takze i nazwa Turbacz (zamiast Trubacz), 
pojawiajaca si§ na mapie geogr. wymienionego zakladu jest faJ- 

Jak powyzej zaznaczyJem, dziele obszar badany na dwie 
polowy, a podzial ten musz§ uzasadnic. Nie miatem wprawdzie czasu 
przypatrzyc sie dokfcidniej jego stosunkom geologicznym , wpadto 
mi jednak to w oko, ze aczkolwiek caly teren powstaje z pias- 
kowcuw, u ktorych miejseaiiii , jak np. na Magorze pod Barania 
allio na Tmbaczu, wyste.puja_ zlepience , obydwie polaci jego maja 
charakter nieeo odmienny, gdyz w Beskidzie zachodnim gory 
o stromych pochybsciaeh , nawet i nizsze, strome sa, najbardziej 
po strome p61nocnej, w polaci wschodniej obszaru zas, po stronie 
i gdzie takich stromosci niema, wysuwaja, sie przy- 
' i'lina-i nau-} ki Schick, nhnpp ku pohidniowa. I k'limat w obu 
polaciach jest odmienny, gdyz Beskid zachodni bogatszy jest w o- 
pady. Pierwsze chmury nie pojawiaja, sie. tu najpierwej na naj- 
wyzszych szczytach, na Babiej Gdrze, lecz na Baraniej; posuwaja 
si- dalej ku Skr/wniowi, na kt6rym , o ile zauwazalem, silny 
opad powoduja, a potem na Mag6rk§ koto Biaiy. Dla mieszkan- 
cow Beskidu zaehodniego pierwsze chmury Baraniej sa zwiasto- 
oami sloty, a nawet i dluzej trwajacej , skoro chmury powleka. 
rowniei i Mag6rk§ wymieniona. Sam mialem sposobnosc przeko- 
nania sie o znaczeniu tego zjawiska. W pofaci wschodniej poj> 
wiaja. sie pierwsze chmury na pasmie Kluczkowskiem , jako naj- wyzszem I tu sa, g6ry, przypominaja.ce poniekad Magdrke. Jest 
ma przedewszystkiem gora Lubogoszcz koto Mszany dolnej. Skoro 
gora ta mgla si§ pokryje, nastepuje zwvkle, jak to sam czesto 
zauwazylem, juz tego same::, .lui;. mImy , r ,d k.d > Ms/anv. m-la 
po«uwa sie potem ku Snieznicy kolo Kasiny Wielkiej, na ktorej 
sk; t.-z najdhizej zatTzymiijc 1 na niej widocznie najsilniejsze po- 
woduje opady, skoro i £nieg na ni. j n.-.p t :,•■ i p zostaje, (ktdra to 
okolicznoge jej nazwe. spowodowala), choc gora ta nie jest tu nawet 
ir<«rii najwyisza.. 

Nim powyzszy podziaJ udowodni§ na podstawie rozmieszcze- 
ma roslin zielnych, wspomne pokrotee najprzod roslinnosei drze- 
wnej. Caly teren by* z pewnosScia, niegdys bardzo silnie zalesiony, 
dzis mestety wiclkie przestrzenie ogolocone z lasdw i zamienione 
w hche role lub jeszcze lieksze pastwiska, ktore szczegolnie na 
meco spadzistszv.li |„„,]i vh-:f : -..-li /Jul. in d.'<zcze bez ustanku. Dolny 
pas lasdw zajmuja. tu szczegolnie: B osna, Alnm incana, Corylus 
aveUana, Betula verrucosa i B. obscttru A. Kot., ktdra. szczegdlniej 
na wschod od Raby az popod Rzeszdw na przedgdrzu nawet 
dose hcznie napotykalem. Nast§pnie wyzsze pasmo tworea jedlioy 
czesto same albo ze znaczna. nawet przymieszka bukow, ktore na 
gornej swej granicy, juz nawet okoJo 1000 m. prawie wszedzie 
(me tylko na Raczej Hali), czasem nawet i ponizej, jak np. na 
i^uDonm kolo Kroseienka, karlowacieja. Na granicy tej, szczeg61- 
me gdy ta lezy pod szczytem albo na szczycie gory znajduja sie 
zwykle pierwotne polanki malutkie albo tez i wieksze np. na 'Ra- 
czej Hah lub Ciklinie, stosunkowo bardzo ubogie w gatunki. Na 
gorach ponad 1200 m. wysokicli *..«, ,ja -u.iv/vnv. Swier- 
czyny nizszych poiozen nie znajduja m- na |.-Vrw..tnveii stanowi- 
s^ach. Dziedzine kosodrzewu pomijam , gdyz nia sie zajmowac 
awet czasu nie niiafem, a zreszta i tego czvnic nie pntrzebowalem. 
. Najwiekszej wagi jest dlami.ic roslinnosd zielna, na podsta- 
m!" kt " r "J (] ™>k "War badany na dwa typv czyli okregi ro- 
sunne. Jak wiarlo.no. uwazano dawniej zrddla Sa'nu za gran ice mie- 
BCia, wschodnio- i zachodnio-karpacka, a to szczegolnie 
j/ej przyczyny. ze Arnica manhunt lose eharakterystyczna dla 
^arpat wschodnich, zrddel tych ku zaehodowi absolutnie nigdzie 
J 6 P^kracza, choc" rosnie jeszcze na Staroscinie w pasmie Libu- 
^orskiem. Zrddla Sanu stanowia. jednak granice. miedzy dworaa 
^":uann roslinnemi. Podobna roI§ odgrywa na terenie badanym 
Symphytum cordatmn, ktdrego z ]'. nikt nie po- 

™**l, ktdrego i ja na nim' nigdzie nie widzialem, a ktore bedqc 
bard Patach na wschod 0(1 Kab >" l"»*«^-""vcli miejscami nawet 
ta roslina, przechodzi poza Raba jeszcze tylko na Lu- 
*>* i Straebel, a to moze U tylko dla tego, ze, wedle mego zdania,, 
nil ''fa Raba pierwotnie wsz^dzie terainieJBJsego koryta, lecz plyneta popod zachodniemi pochyloseiami gor wymienionych, jak 
tego nawet konfiguracya gor zdaje sie bye dowodem. Koryto Raby 
zdTije si<; bye cz§sciowo szczelina. tektoniczna. Przypuscrny jednak, 
ze koryto Raby jest pierwotnem, to i wtedy nalezy uwazac" Rabe. 
za granice dwoch okregow roslinnych, a Symphytum conhitum Lu- 
bonia i Strzebla byloby tylko roslina w pozniejszym czasie na te 
gory zaniesiona, co tem latwiej byio'by mozebnem, ze Lubogoszcz, 
lezacy po prawym brzegu Raby, dzieli od Strzebla wcale wazkie 
tylko zaglebienie. Raba jest jednakze jako granica okr§gu roslin- 
nego, dla mnie nawet wiekszej wagi niz San; albowiem San prze- 
kracza jeszcze spora liczba roslin wschodnio - galieyjskich, po za 
Raba niema z nich juz zadnej. Takze niektore czysto zaebodnie 
rosliny albo wcale nie przenosza. si§ na wschod od Raby, albo 
pojawiafq sie. tylko na krancach obszaru wschodniego. Gdyby na 
wielkiej przestrzeni miedzy Oslawica. i Raba. nie istniafo tak znaczne 
obnteenie, nie wahalbym sie moze nawet posunao granice wscho- 
dnio- i zachodnio-karpacka az po Rabe, co swiadczy o tem, jakie 
wrazenie zrobila na mnie rozniea miedzy roslinno^cia, po obydwu 
stronach Raby. Dla uwidocznienia tej r6znicy wystarczy juz po- 
r6wnanie roslinno^ci nizszego polozenia obu poJaci , w kt6rem r6- 
znice zacieraja si§ latwiej, niz w polozeniach wyzszych. Na Beski- 
dzie zachodnim wpadaja nam w oko szczeg61nie naste.pujace ro- 
sliny: Melampyrum pratense L. (excl. M. commutato), ktore w wy- 
sokosci okolo 1100 m. jest np. na Baranie] bardzo pospolite, siega 
po Pilsko (moze i Babia. gor§?) i schodzi nawet do 800 m.; dalej 
M^ampi/rum si/raticum, ktore od Baraniej si§ga po Babia. gore, 
Aconitum Napellus, kt6re tu jest do^c pospolite i schodzi do 650 m., 
8mecio crispus znany z Baraniej i Babiej gory, Tozzia alpina 
(niezawodnie rozna od wschodnio- karpackiej), rosna_ca na Babiej 
gdrze juz w wysokosci 860 m.. Geranium mlmtkum dose czesta 
na Beskidzie z. , a nareszcie Ranunculus peltatus, Gentiana ger- 
manica, Euphrasia carta Fr. i Centaurea pratensis. Na wsch6d od 
Raby roslin tych w Karpataeh zachodnich nigdzie nie widziafem. 
Tak samo rzecz sie ma z Dentaria etnieaphyllo* Cardamine trifo- 
lia pojawia sie jeszcze na obszarze wschodnim tylko na Trubaczu 
nie licznie, a wiee na granicy jego zachodniej obok Luzula Ilostn. 
ktora. jak i JmicwjUiformi*', podaj<> wprawdzit^ Kotula jako rosli- 
ny w okolicy przemyskiej bardzo rzadkie, kt6re jednak na wschod 
od Raby co najmniej zdaja si§ bye takze roslinami rzadkiemi. 
- oa wsnliod od Raby polozonych ubozsza w gatunki, 
niz na Beskidzie zachodnim, zatem nie wiele gatunkow charakte- 
rystycznych mog§ wymienic. Oprocz Syaiphy nn conlatuin r<--'ii 
tu: Arabia Hallo- L ('rcpis araiuliilnra. (imtiamt <>!>!<>, n/i folia Srliur. 
[G. car path, Wettst.), zasta.piona w Tatrach przez G. 
miejscami obficie, kt6rych na Beskidzie z. wcale niema. Ponnja" 1 O ROSLINNOSCI KARPACKIEJ. 5 

gatunki, jak 8 i Filago germanica, ktore na Be- 

skidzie sa co najmniej rzadkie. Gdybym chcial dalej zastanawiad 
sie nad istniejacemi rdznicaini, moglbym nawet wiecej przytoczyc 
dowodow, dla poparcia raego twierdzenia, ze Raba granic§ niiedzy 
dwoma odmiennemi okregami roslinnemi stanowi. Mozebnosc wy- 
bycia takich roznic byla nawet przewaznie powodera, ze, aczkol- 
wiek Beskid zaehodni po czesci byl nawet starannie badany, takze 
i sam tenze poznac ehcialem. 

Muszg kilka slow tu dorzucic jeszcze wzgledem kwestyi pio- 
novvego zasia,gu pojedynczych gatunkow, a mianowicie zaznaczyc, 
ze wyrazenie sie. moje „siega po najwyzsze szczyty" nie odnosi 
sie ani do Pilska ani do Babiej g6ry, ie liczbom podanym zwykle 
"""kraglonyin, nie przypisuje. zbyt wielku ciez rzecza to jasna., ie zajmujac sie rosUinnoscia wielkiego ob- 
szaru, dla braku czasu, kt6ry csesto i slota uszczuplala, odpowie- 
' ! ' 'i '! ;<'i ^tanowi&k zadna. miara zapisac nie mogtera. Nie na- 
lezv. mdwiac nawiasem , wymagac w ogole od moich sprawozdaii 
wiecej, niz one dad raoga; wie bowiem kazdy, kto sie. zajmowat 
praca ppdobna do mojej ,' ile przewedrowanie Karpat od granicy 
po granicy s'la.ska w ciagu 10 wakaeyj wymagalo 
wytrwafosci i wprawy w chodzeniu , i ile w ogole w tym czasie 
zrobid bylo mozebnem. Zreszta i napisanie sprawozdaii obok in- 
nych zwyWych zajed moich w'terminie ograniczonym pola.czone 
bylo z pewnemi trudnosmmi. 

Musze w koncu kilka slow poswiecic goralom polskim, o kt6- 
r ych , stykajac sie z nimi tak ezgsto podczas moich wedrowek, 
moge powiedziec, ze zapisali sie w m.-j pamieci jak najkorzystniej. 
&to bez uprzedzenia nad ich cbarakterem sie zastanawial, musi 
przyznac, ze sa pracowici, oszczedni, uosciimi. milujacy swa, oj- 
czyzne,_ dla ktdrej po rycersku walczyli, a dodad jeszcze musze, 
* e pomimo ich ubdstwa, podstepu i chciwos'ci nigdy dopatrzve sie. 
u nich nie moglem. Huculi zblizaja, sie najwiewj do nich swym 
cbarakterem, lecz im zupelnie nie dordwnuja. Zywo tkwia. mi w pa- 
mieci chwile, kiedy czeknj.oe nieraz na dworcach na pociagi ko- 
tnl! We ' P^ysfuchiwa^em sie rozmowom polskich gdrali, ich cyta- 
" pisma sw. , ktoremi naw/.ajem zachgcali sie do uczciwego Postepowania: w pamie/n przyrzeczema zebranego ludu, robione jeszeze na dwoivn kolejowym zywieckim 

jezdzajacym misyonarzom , zaeliQcaiaevin go tu jeszcze do wy- 
vvania w cnotach chrzescian.-kich; a ja'ki wplyw dodatni wywarly 
°wa misyonarzy, niech poiwiadczy ta okolicznosc, ze w czask 

• pobytu w Zywcu, gorale do karezem na wodke wcale 
.•.." b\h. zn-zta w Zvwen rzecza w og61e wiadoma. 

1 Powodowalo niejednokrotnie zabawne i Equisetaceae. 

Equisefum arvense L. pospolita po polach ; zauwazana na Be- 
skidzie po 780 m. na Skrzycznie, w Sandecczyznie po 790 m. na 

E. maximum L. E. Idmateia Ehrb. w dolinie Wistoka kolo 
Czudca, Przybowki, Moder6wki; w dolinie Smolnika od Chom- 
ranca po Tymbark obficie. 

_ E. silvaticum L. na Beskidzie z. dose pospolite , mniej w po- 
wircie limanowskim. 

E. hdeocharu Ehrh. E. limosum aut. w moczarze koto toru 
kolejovvego miedzy Zywcem i rietrzykowicami , przy Czarnym po- 
toku pod Mogilica 670 m. i powyzej Lopuszny. 

E. palustre L. po lakach podmoklvch, przy rzekach i poto- 
kach pospolite; w p. limanowskim pod Mogilica po 750. 

E. variegatum Sclileich. Po zwirowatyh mmjscach, pray Ra- 
bie, Mszanie i ich doplywach, przy Czarnym potoku pod Mogi- 
lica,; miejseami bardzo obficie. 

Polypodiaceae. 

Polypodium vulgare L. Po skalistych miejscacb na calym 
obszarze nie obficie. U podnoza Magorki przy Baraniej; przy po- 
toku Kocierzu. na Strzeblu przy Rabie 970 m.. na Babiej gorze, 
kolo Kleczan w p. sa,deckim 570 m. 

Phegopteris dryopteris Fee. i Ph. polypodioides Fee. po wil- 
gotnych lasach po najwyzsze szczyty. 

Pteris aquilina L. Brzegiem lasow, czasem i po polach na 
calym obszarze po 700 m. 

Blechnum spicant With. W lasach na calym obszarze ; w Zy • 
wieckiem najwyzej na Lipowskiej 1230 m. , w pasmie Kluczkow- 
skiem na Jaworzynie po 1280 m. 

Struthiophr'is <jn;mauica Willd. wid/.ialem tylko przy dolnym 
biegu Kocierza kolo Zywca i tu nie obficie. 

Asplenia)), h-irhonunirs Finds, po skalaoh na obszarze rozrzu- 
cone; na stokach przy Kocierzu. na Kocierzowym groniu nad 
okrajuikiem, na szczycie Strzebla i Lubonia po lOiO in. takze 
i u ich podnoza, na Modyniu (tu obficie), na Mogilicy 1170, 
w Kamienicy pod Gorczem , kolo Lubomierza przy Mszanie. 

A. viride Huds. obok poprzedniego , lecz zawsze mniej 
obficie. 

A. ruta muraria L. zwykle po starych murach; tak w Ka- 
m.'sznicy pod Barania (obliem), w Kocierzu, w Rabce , w Zabln- 
dziu i w Kaini.micy."rza<lziei po skatach np. na Przyslopiu w pa- 
smie Ivluczkou-.sklcm li;>D ,„.. tu rzadkie. Aspidium lobatum Sw. w lasach cienistych na calym obsza- 

A. Braunii Doll rzadsze od poprzedniego ; na Skrzyczniu 
przy Kocierzu, na Kocierzowym groniu, na Strzeblu, Luboniu, 
Lubogoszczu, Ciklinie, Mogilicy (1170 m.) i na pasrnie Klucz- 
kowskiem. 

A. Luerssenii Dorfl (A. lobatumX Braunii Luerss.^ na Skrzycz- 
niu od wschodu polnocnego i na Strzeblu przy potoku od wschodu 

A. oreopteris Sw. na Beskidzie z. nie bardzo rzadkie: przy 
goscincu wKocierzu; na wschod od Raby rozproszone. 

A. spmulosum Sw. w lasach wszedzie, na Pilsku po 1100 m. 

A. filit mas Sw. wszedzie po lasach, lecz nie bardzo po- 
spolite. r 

Athyriutn filix femina Roth w lasach wszedzie naipospo- 
litsza paproc. JF V 

Cystopteris fragilis Doll na catym obszarze rozrzucona; na 

Magorce kolo Biaty, pod szczytem Lubonia i Strzebla, w Lubo- 

■ prztleczy miedzy Zalesiem i Slopnicami, na Modyniu, 

na Mogilicy (1170 m.), powyzej Lopuszny, niewatpliwie czesciej, 

Ophioglosseae. 

Botrychium lunaria Sw. i B. ternatum Sw. na polanie na 
■waycie Ciklinn . ,M.-.tiii.. nadzuyrzaj tu r/.adka. Jcdnak i pierw- 
sza nalezy do rzadkosci , gdyz na zwiedzonym terenie wiekszych 
pown pierwotnych jest male (nie odnosi sie to do Babiej Gory 
iska, ktore, jesdi potrzeba , wyraznie wyrozniam od reszty 
renu w calem mem sprawozdaniu). 

Lyeopodiaceae. 

If. .ty C0 P odi um Bdago L. na obszarze catym nie zbyt pospolite; 

Magorka przy ])nraui.) , li v ,,rka , Kocierz , Snieznic-a. Cklm. 
A %lica, Modyn, Lubon . Strz,b,l . pasnn, Klu,zkowskie i t. p. 
n* \t ', amotl >™»* L. w lasach cu-iiNtwIi: :. . ;- • urn nbficie np. 
dL if " 26 nad % c ^ k l- mi..i....,mi"iv.:ulkiV 'np. pod Glinnem 
skiem n,ej ' } na Li P° wskie J' Ciklinie i na pasrnie Kluczkow- 

orl «ra' com P^natum L. na Strzeblu miedzy mloderoi swierkami 

0d g 50 po 970 m., a tu obficie. * 

lekn fi H ' w "» L. miedzy kosodrzewem na Babiej g6rze nieda- 

J przeieczy miedzy Babia gora. Wielka i Mala. (Brana) 1415 m. 

*>• clavatum L. Po suchszych lasach i wyrebach dose czeste. Coniferae. 

jak juz powyzej powiedzialem, 
ze Juniper it. < communis po j;i- 
miejscaeh'jest krzewem" pospolityra na calym obszarze, ze 
Larir decidua, jak i Pin its strobus w 2ywiecezyznie sa tylko za- 
sadzone i ze P. intermedia , procz na Luboniu kolo KroSeienka, 
Digdzfe \vii;eej nie widzialem. 

Gramineae. 

Alopecurus geniculate L. W okolicach £y wea przy potokach 
nie bardzo rzadki. Wymieniam go, gdyz nie wiem, czy Krupa 
A. geniculates i A. fulvus odroznial. 

A. pratensis L. nazywa Krupa trawa pospolita,, czemu sie, 
sprzeciwiam, bo trawa ta przynajmniej w glownem pasmie Karpat 
co najmniej jest trawa rzadsza. 

Phleum pratense L. po lakach i polanacb pospolita (na Pil- 
sku po 900 m.). 

Ph. alpinum L. po polanach i wyrebach od 880 in. (Magora 
nad Rycerka i Magora nad Szczyrkiem ) , po 1150 m. (Lipowska), 
na wschod od Raby tylko na pasmie Kluczkowskiem zauwazana 
po 1000 m. 

Typhoides arundinacea Moneh, Pluihiria annul inacea L. w Mly- 
ndwce na polnoc od £ywca. 

Holcus lanatus L. po lakach i brzegiem lasow na calym 
obszarze. 

Anthoxanthum odoratum L. po lakach i polanach pospolite, 
ponad 1200 m. w /. glabratwn Cel. 

Milium effusion L w lasach cienistych, na Beskidzie na Klim- 
czaku i t. d. w Sa,decezyznie na Luboniu, Strzeblu , Lubogosz- 
ozu. Mugilicy i w pasmie Kluczkowskiem, po 1010 m. 

Echinochloa crus galli P. B. po pastwiskach w Mszanie Dol- 
nej rzadka. 

Setaria glauca P. B. po polach uprawuych i w ogrodach 
pospolita. 

Agrostis vulgaris With, po lakach i ugorach bardzo pospolita. 

A. alba L. przy rzekach i potokach w nizszych polozeniach 
wszedzie. Apera spica venti P. B. w Zyweu przy Koszarawie miejscami- 
Calamagrostis laxa Host. V. littorea 1). C. przy Koszarawie 

O. alpina Host' C. Halleriana DC. przy Koszarawie P*** 

Krupe. podana tu rose nie moze; zdaje sie, ze na Beskidzie za- 
chodnim w ogole jest rzadka, zbieratem ja na szczycie Skrzycznia. 


C. arundinacea Roth po lasach wszedzie po najwyzsze szczyty. 
Deschampsia caespitosaP.B. Aim caespitosa, po lakach i po- 

lanach wprawdzie wszedzie, lecz niezbyt pospolita. 

D. flexuosa Trin. po wszystku-h wyzszych szczytaeh. zdaje 
sie jednak, ze ponizej 1000 m. nie schodzi. 

Avena saliva L. najwyzej uprawiana pod szczytera Gorcza 
1180 ra., na Modyniu 1035 m. , na Kluczkach nawet przeszlo 
1200 m., lecz na ostatnich prawdopodobie tylko na pasze. 

Arrhenaterum (tuenacrum P. B. na Lipowskiej na Hali Bora- 
czej 1200 m. 

Sieglingia decumbens Bernh. po jalowych polanach, lakach 
i w rzadszych lasach po 900 m. i wyzej. 

Poa annua L. przy sciezkach , szalasach i kolo dom6w 

P. nemoralis L. Po lasach i zaroslach nie zbyt pospolita, po 
1120 m. (Lipowska). 

P. palustris L. P. fertilis Host po mokrych lakach na calym 
obszarze. 

P. pratensis L. po polanach i la>ach po 1120 m. (Lipowska). 

P. Chaixii Vill. na calem pasmie slasko-galicyjskiem po Ra- 
cza Hale, na Lipowskiej, Luboniu, Strzeblu, Lubogoszezu, Cikli- 
nie, Mogilnicy i na pasmie Kluczkowskiem od 880 m. po najwyz- 
sze szczyty, 

P. compressa L. po jalowych miejscach w nizszych polozeniach. 

Glyceria plicata Fr. na moczarowatych miejscach jeszcze na 
szczycie Raczej Hali. G. fluitam nigdaie nie widzialem, jest to 
oczywiscie pomylka, gdy jq, Krupa z Zywieckiego podaje. 
r/VI , B riza media L. po lakach i polanach pospolita po 1080 m. 
(Ciklin). 

Melica nutans L. po lasach i zaroslach nizszego polozenia. 

Dactylis glomerata L. po miejscach trawiastych, po 900 m. 

Cynosurus cristatus L. po jalowych trawiastych miejscach 
po 850 m. 

, Festuca rubra L. na grzbiecie Magdrki kolo Bialy, na Ma- 
gorze nad Szczyrkiem 900 m. Nie zdaje sie bye czesta, na obszarze 
zwiedzonym. 

F. (dtimma All. F. sihatica Poll. Brzegiem lasu idac od 
Wimczaka ku polanie Kamienieckiej (Kamitzer Platte). Bye moie, 
ze na Beskidzie i ez^stsza, lecz przeoczona, poniewaz jeszcze nie 

F. yigantea Vill. po lasach do^c cz§sta na Pilsku, Lipowskiej, 
^ ^abnicy,na Lubogoszczu, Luboniu, Mogilicy, Ostrej, na pasmie 
kluczkowskiem i Jaworzynskiem po 950 m. (Lubon). 
. F. elatior L. po lakach i polanach zyzniejszych po 1200 m. Bromus asper Murr. W lesie na Luboniu 950 m. 

B. secalinus L. i B. mollis L. po polach ornych i ugorach, 
ostatni na Lipowskiej 1100 m. 

Lolium perenne L. pospolite wszedzie, szczegolnie po wsiach. 
Triticum repens L. pospolite w nizszych polozeniach. 
T. caninum L. W Mszanie dolnej przy Rabie nie cz§ste. 
Secale cereale L. najwyzej uprawiane pod szczytem Jawo- 

Elymus europaeus L. miedzy zwalami lesnemi na Luboniu 
950 m., na Strzeblu 810 m. rzadki. 

Nardus stricta L. po wszystkich lichszych lakach i polanach, 
miejscami prawie jedyna trawa, po 1230 m. 

Cyperaceae. 

Carex muricata L. na moczarowatem raiejscu na Gorczu 520m. 

C. pauciflora Lightf. na tortiastym szczycie Lipowskiej obfi- 
cie 1324 m., na Pilsku 1310 m. 

C. paniculata L. na moczarowatej lace na g6rnej granicy la- 
sow razem z Swertiq i Allium foliosum Clair, na Pilsku. 

C. brizoides L. w lasku kolo kaplicy S. Wita kolo S. Zywca, 
bardzo obficie w dolinie zabnicy pod Lipowska.. 

C. remota L. po zn5dlastych miejseach na calym obszarze, 
po 850 m. 

C. echit 
nie zbyt obfi 

C. leporina L. po trawiastych miejseach po 1320 m. (Li- 
ft canescens L. przy torze kolejowvm ponizej Zywca, na 
szczycie Baramej, Lipowskiej (tu bardzo obficie), Skrzycznie, Ra- 
czej Hali i na Pilsku (1570 m.). 

O. nigra L. pro var. C. Goodenoughii Gay, na moczarowa- 
tych miejseach po uajwyzsze szczyty. 

O. turfosa Fr. W moczarach na szczycie Lipowskiej 1370 m. 

6. pilulifera L. Po suchszych lakach i polanaoh; na Klim- 

1000 ' Mag6rZe nad Szcz y rki em, na Lubogoszczu, Snieznicy, po 

i > &' T?? ma , ° lair ' a P raecox Jac q- i C. digitata L. w lasku 
kofo b. Wita kolo S. Zywca; moze czestsze , lecz o poznei porze 
mespostrzezone. 

C glauca Scop, razem z C. echinata na calym obszarze. 

C pallescens L. po lakach, polanach i rzadszych lasach 
wszedzie. r J 

C. flava L. po moczarowatych miejseach prawdopodobnie 
wszedzie Grojec, Zywiec, Zadziele, Kocierz, Rajcza, Skrzyczen, 
Lubon, Lubogoszcz, Mogilica, pasmo Kluczkowskie, po 1300 m. Rv„ A ,°^l Ehrh - n » Podobnych miejscach lecz rzadsza, w Soli, 
mfeTcach W " ^^ PFZy MsZam ' e * Rabie w kilk » 

nie oMek Stam L ' W 0kra J niku P od Kocierzowym groniem 500 m. 
liczn/h oWh.^ 8 - Wla8aCh ^ CaJym ° bSZai ^ -^wnie- 

iaj Cr^ir is L - w moczarze przy torze koie > wym p ° ni - 

C. ^nwrfrate With, z poprzednia, takze przy Koszarawie, cz § . 
sciej moze juz skoszona. 

■t™ C ' t ?Wa L "- P os P olita wszedzie na gruncie wiecej piaszczy- 
stym, w %wcu , w Zadzielu w odm. hirtiformis Pers. W moczl- 
^lfTJ 0rZe kol eJ° w .y m : gdzie a pseudoct/perus, widzialem tu- 
/Z?'- m SWemi ,1>[ mi przypominak C. fi- 

RoTumie sTrT^ ta , Stak W ^ b ° kiej W ° dzie i! * owocowala. 
pc » skTsze ? ' Wie stanowisk turz y c widzied juz nie mogiem 

bagnurtjrch Jakach pospoiita, najwyzej na Skrzyczniu 1000 m. P 
9 setaceus L. na miejscach podmoklych, piaszczystych 
Fy potokach i rze kach; w Kocierzu ko*o Zywca, w Sbnnem 
miejscami ' FZy r " MS2anie ° d Lubomierza PoMszane dolna. 
**z$dzie SUmtiCUS L * P ° mokr ^ ch lakach w uiiszych poJozeniach 
khnh « CUr V S Re , tz S - com P r ^us Pers. po miejscach podmo- 

F C f Jm obszarze > P° 970 m. (Gorcz). 
,,, J;'''T'° T r "'" >-"!!>'<"t»m L. n; , t,,rliastoj l^ce na Pilsku 1310m., 

7? ;. h? 0W8kie J 132 ° m - < tu obficie ) 

.„.,,. ,," " ''."""" Mopp.! po fakach zabagnionych ; pod Glinnein 

S MoS' W /°! inie ^ abnic J' W Mil6woe > R W> P0d Lub °- 

' F i a ' ^°P ieniem i t. d. ? po 670 m. 
*kJ' P JStach y um L ' K angustifolium Roth nad Sporyszera, 

0bydwa rZU ' PI " Zy ' Zr6d,e na SZCzycie RaCze -J HaIi > na P,,sku lSW rn: 
km i c k Z P ewnoscia wiecej rozpowszechnione, lecz czesto widzia- 
J e oez owocdw. 

dol nej C Sk? ^"^ L * *' ni9rescens w kor y cie Rab y koto Mszany 
Alismaceae. 

i Tzeu2 9l0ckin P alu *tre L. w mokrych rowach, przy potokach 
ekach ws ^zie, pod Mogilica. po 670 m. Alisma plantago L. Po mokrych miejscach 
catym obszarze. 

Juncaceae. 

Luzula vernalis DC. L. pilosa Willd. po zarofSlach, rzadszych 
lasach, we wschodniej czesci nie czesto zauwazana z powodu spo- 
znienia; pod Lubogoszczem , na Snieznicy, Strzeblu, Ostrej, Mo- 
dyniu (tu po 800 in.). 

L. Hostii Desv. L. flavescms Host, na Beskidzie zachod. 
do£c" rozpowszechniona, w S. £ywcu koto kaplicy S. Wita, na 
Skr/.Yc/.niu , Mag6ra nad Rycerka,, na Baraniej, na Raczej Hali 
i na Przysiupiu, na Lipowskiej, tu do 1300 m.; w dziedzinie ko- 
sodrzewu na Pilsku. Na wschd'd od Raby jej nie zauwazalem. 

L. maxima DC. w wilgotnych lasach na calym obszarze, od 
710 m. (Trubacz) po gtfrna, granice. lasow dose pospolita. 

L. albida DC. po lasach i wyrebach pospolita , w wyzszych 
polozeniach o kwiatach brunatnych, siega po najwyzsze szczyty. 

L, erecta Desv, L. multiflora Lej. po polanach w odmianie 
congesta po najwyisze szczyty. 

Juncus effusus L. i J. Leersii Marss. po mokrych miejscach 
na catym obszarze, szczegolnie ostatni siegaja,cy po 900 m. 
(Snieznica). 

J. glaucus Ehrh. na podobnych miejscach cz§sto z poprzednierai. 

J. filiformis L. na g6rnej granicy las6w, po mokrych i tor- 
fiastych miejscach; zauwazany od 1000 m.; na Magorze przy Ba- 
raniej, na Baraniej, na szczycie Raczej Hali i Lipowskiej (1320 m.). 

J. articulatus L. J. lamprocarpus Ehrh. po mokrych lakach, 
przy rzekach, potokach i w rowach pospolity. 

J. squarrosus L. na taee torfiastej pod Slowiakowym gro- 
niem powyzej Rycerki dolnej (nielicznie), przy g6rnym biegu Ni- 
kulinki kotoRajczy, bardzo obficie na szczycie Lipowskiej 1320 m. 

J. bufonius L. po miejscach wilgotnych, piaszczystych pospo- 
lity, po 900 m. 

Melanthaceae. 
Veratrum Lobelianum Bernh. po polanach: na Lipowskiej 
1200 m., na szczycie Ciklina, od Przystopu po Trubacz w pasniifl 
Kluczkowskiem miejscami bardzo obficie (kwiat zawsze z6lto - zie- 
lonawy). 

Liliaceae. 

Lilkim martagon L. Zdaje sie. by<5 na obszarze zwiedzonym 
&oU rzadkie; w Cyganskim lesie przy znSdtach Biatej (Bialki), na 
szczycie Ciklina 1060 m. O EOSLINNOSCI KARPACKIEJ. J 3 

Allium victoriale L. na Pilsku w dolnej dziedzinie kosodrzewu 
raiedzy Vaccinium myrtillus powyzej stanowiska A. folios-urn Clairv. 
[A. s/biricum aut). 

A. ursinum L. w Iasach bukowych, zwykle mokrych; na 
Kocierzowym groniu ze strony od Kocierza , na polnocnych sto- 
kach gory Solnej (Salzberg) (bardzo pospol.), na Strzeblu, na wschod- 
nim stoku Mogilicy od 850—950 m. rowniez bardzo pospolite. 

Paris quadrifolia L. po Iasach na calym obszarze, lecz nie 
obficie, po 1050 m. (Mogilica). 

Polygonal ion nmliiilonn,* All. w l.-isku kolo kaplicy S. Wita 
kolo S. Zywca, na Magorce nad Szczyrkiem 900 m., na Luboniu, 
na Ostrej koJo Limanowej 670 ra. 

P. verticilla/mn All. najnixej w lasku kolo S. Wita, zwykle 
na g 6rach choc nie bardzo pospolite, na Pilsku okolo 1100 m. 

Convallana tnajuiis I, w lasku kolo S. Wita kolo S. Zywca. 

Ma lanthanum concallana Wigg. J/. &//«//*//>< DC w iasach 
na calym obszarze. 

Irideae. 

Gladiolus imbricalus L. na Beskidzie z. prawie wszedzie po 
lakach, polaeh ornych, czasem i po wyrebach, np. na Mag6rce 
nad Szczyrkiem, na polanie Lipowskiej po 900 ra. Dose czesto 
widzialem go takze poza Raba w porze spoznionej, np. w Kasinie 
Wielkiej, pod Mogilica, na Gorczu (tea okolo 900 m.). 

Orcliideae. 

Microstylis monophylla Lindl. Malaxis monophylla Sw. na 
moczarowatym zivbie ,ia Ma-orce nad Szezyrkiem 910 m. , na 
Gorczu 800 m. wszedzie nie obficie. 

Orchis globosa L. po polanach i to zdaje sie tylko pierwo- 
tnych; na Mag6rce kolo Bialy od 900 m., na Magorze nad Szczyr- 
kiem od 850 m.. na polanie Kamienieekioj 950 m., na Skrzyczniu 
y p0 m., na Magorze nad Rvcerka 1040 m., na Kocierzowym gro- 
mu /80 m., pod Glinnem powyzej Gorki We-ier.kiej fiOOm.. pr/.y 
Potoku Mikulinie koh, llaiezv' Uv, .,d 5C,<hn'.. na I'iklinie lOftO m., 
na pasmie Kluczkowskieni od 720 po 1100 m.. Jak widac z po- 
aanych stanowisk, roslina ta na Besl bodzi o wiele 

m zej, niz na polanach na wsch6d od Raby polozonych; zdaje mi 
Ǥ, ze w tak nizkich polozeniach dalej na wschodzie nie rosnie. 

O. maculata L. po polanach nie czesta; na szczycie Klim- 
czaka, pod szezytem BaramVj. u p>ln<'.a Skrzvc.iiia, na Kocie- 
rzowym groniu po szczyt(tu'czestsza), w dolinie Zabnicy, na Lu- 
bo *u, na SZ c zyc ie Modynia. Gymnadenia albida Rich. I ten storczyk zstepuje w Beski- 
dzie zachodnim dose nizko: na Skrzyczniu' 780 in.,' w Zabniey 
600 m., na Kocierzowym groniu , w Soli 700 m.; na Magorze po- 
nad Rycerka 1040 m., pod szczytem Lubonia 1020 in. Roslina ta 
zdaje sie jednak wszedzie bye dose rzadka. 

G. conopsea RBr. po kkach i polanaeh rowniez nie zbyt cz§- 
st.i; na Magdrce koto Bialy'860 m.. na Magdrce nad Szczyrkiera 
po 900 m.. na polanie Kamienieckiej, na Skrzyczniu 780 m., na 
Kocierzowym groniu (nieco cz§stsza), miedzy Snieznica, i Cikli- 
nem 680 m., na pasmie Kluczkowskiem. 

Hatanthera hi folia Reichb. w rzadazych lasach, okoto Suchej, 
u podndza Skrzycznia, na Magdrce nad Szczyrkiem, 850— 900m., 
na [M.lnnie Kamienicc.kir-j, pod szczytem Lubonia 1020 m. 

Coelngfossion riride Hartm. rozproszone na catym obszarze; 
Da Skrzvc/.niii 780 in., pod Bzczytem Barantoj, na 'Magdrce nad 
Szczyrkiem 1000 m., na Raczej Hali , od Gorcza po Trubacz od 

Listera ovata RBr. po polanacb i Jakach, na Skrzyczniu 
780 in., na Magdrce nad Szczyrkiem 900 m.; na wschdd od Raby 
niezauwazana, pewnie skoszona. 

L. cordata RB. w lesie jodtowym na Ciklinie od polnocy nie 
czesta miedzy mchami okoto 900 m. 

Neottia nidus avis Rich, w lesie na Lipowskiej okoto 900 m. 
nie rzadka. na Modyniu 820 m. 

Epipadis riridans Crantz. w lasach i zaroslach rozproszona; 
pod Barania, 600 m., na Skrzyczniu, w Kamiennej pod Pilskiem, 
w Zadzielu, Zabnicy, Rycerkach, pod Szczytem Lubogoszcza, na 
Luboniu, Strzeblu, na pasmie Kluczkowskiem po 1150 m., na Potamogetoneae. 

Zannichellia pedunculate Reichb. w moczarach w Zywcu od 
pdlnocy l w Mszanie koto Lubomierza dose' obficie. Czy Krupa 
nie pomiesza* rosliny z Potamogeton trichodes? Dziwna rzecz, ie 
Krupa ZunnicheUH a ja Pntnmnw ywca nie wi- 

dzielismy. 

Potamogeton nutans L. w moczarze koto toru kolejowego po- 
nizej Zywca; w sztucznym stawie w Lipowei. 

P. crispus L. w 2ywcu. 

P. pusillus L. w Mszanie kolo Lubomierza dose obficie. 
Lemnaceae. 

Lemna minor L. w kaJuzach w dolinie Kocierza nie obficie. O ROSLINNOSCI KARPACKlEJ. J 5 

Typhaceae. 
Typha angustifolia L. w wodach stojVych w Suchei 

wad, *xr as* L - * ™* u - w ^4* - 

Callitricheae. 

okoto?OTO"m e nT''" a V Wm °f arach M P asmie Kluc Z k„w s kiem 
derza. " ° Z?Sta; "* Ma « 6r0e ko, ° Bi %. - **»» Ko- 

Betulaceae. 

dlin l et oll Ver T° Sa Ehrh " Szc Zeg 61nie przy dolnej granicy je- 
900 m y ° bSZarZe ' na ^ nieinic ^ w P ostaci *™™ «W po 
Beski^p°i 5 T a > A - K °V Rehm - et Wo >" F1 - P o1 - exs.Nr.79. Na 

™, «.« Smeinioy (stare okazy), przy Czarnym potoku d M £. 

-LSr'l.ir^?^' Taft", » Bab -i .«* -™.», iJa Ajuoonm, Kofo rtaszkowej niedaleko ( 
i"W ~n a T» - Cy T (8tare ° kazy) ' P rz ^ Cza ™yra Potoku pod 
i w \wl n P r ie J . aW0reyfi8kiem > s^czegolnie na Babiej g 
drLa R S ' g w-? a x 14 drZ6W ZW y kIe J Wv 
2anskTei ,'/ " W.dz.alem ja takze przy kolei od Woli Lu 

prawie po Ezeszdw; jeden z towarzyszy podrozy za- 
Pewmal mie, ze brzoza ta w tej okolicy jest dose cz§sta. ' 
corumvettZT 18 "-J***™- verrLsa), peridennate trun- 
">«m ex albo plus minus brunescente , strati 

bnctis, pla 9 iolatm (nee chartaeeo) aegreque 

testis If"'"'.'!": '""'"' *'"" '''"''/"" * -' ■>»<*'<■»*• Inter paren- 

IM ripae ft. Bahae et in monte Babia Gora 

'"" "thaamtihus yarn. Mieszaniec o korze szarawej, 

Vetera kS ' ° War8twowaniU zewnefrznem bardzo slabo rozwi- 

** krdtkieb^Sw^ifi^ 6 ^ i6WyraZne WarSt ^ ^cei szerokJ T i"" Jnk U A ^"^« w P<»1 
Pnia z trndr, ,5 ' Wkier 1 u 1 nku poziomym wydJuzonych pa 

At , C ^ 81§ oddzieJa J*, i napniuz czasem niszczeja. 
gorce kol 1? ; / ''''r / l ,, ' i!,n - IUl "^zarowatych miejscacb na Me 

Ah Y 64 ° m " z nas t§puja4. 

wcana DC. szczegtflnie przy rzeka'ch i potokach pospolita 

Cupuliferae. 

^^ySkfem'do'- 4 ^ L " W d ° Inej dziedzinie Ias6w na P asmie Ja 16 

Corylus avellana L. Brzegiem lasdw wszedzie po 700 m. 

Quercus sessiliflora Sm. podaje Krupa z okolic Zywca; lecz 
debu tego sam nie napotykalem; rosnie in szczegolnie przy Ko- 
szarawie Q. robur, ktorego on z okolic Zywca wcale nie podaje. 
Q. sessiliflora widzialem tylko na stokach Babiej Gory przy Lo- 
sosinie od strony Kleczan. 

Q. robur L. widzialem pod Luboniem 530 m. od Tymbarku 
po M§cin§. 

Fagus silvatica L Po lasach wszedzie. Karlowacieje na Ra- 
ezej Hali okolo 1140 m. , na Luboniu 1025 in., na feniezincy 
1006 rn., na Mogilnicy (gdzie od 950 m. tworzy czysty drzewo- 
staw) od 1050 m. 

Ulmaceae. 

Zanotowatem tylko Ulmus montana Sm. lecz i ta sadzona. pokrzywy na odpowiednich miejscach; lecz Urticn </ioint 
w wyzszych polozeniaeh niz gdzieindziej w Karpatach. lliinuihis hip)ihf.< L. tu i owdzie ] 
vicach przy Dunajcu. Salicineae. Salix daphnoides Vill. przy rzekach i potokach: w Zywcu 
przy Sole, w Korbielowie, w Mszanie dolnej, Stomce koto Mszany, 
w Lopuszny i Zarabkach 700 m. pod Kluczkami , czesto sadzona 
miedzy Chabowka 'i Poroninem, takze na Gorce kolo Ptaszkowej 
niedaleko Grybowa. 

8. triandra L. i S. amygdalina L. na calym obszarze przy rze- 
kach i potokach, czasem obok siebie. 

S. Busselliana Sm. po wsiach i przy potokach gorskich obok 
S. frag His L. 

S. alba L. dose" pospolicie po wsiach sadzona. 

S. purpurea L. przy rzekach i potokach pospolita, na Pilsku 
jeszcze okolo 1000 m. 

S. pentandra L. po mokrych lakach ; kolo Pisarzowej w Sa.- 
deckiem, miedzy Milowka. i Rajcza^ w Glisnem pod Luboniem 
600 in., vv poblizu karczmy „Podgorze" pod Cichoniem. 8. mcana Schrank przy brzegach i potokach; przy Kosza- 
'V"" VV;"'.'/" n h / lche J' w Mszanie Dolnej, przy Czarnym po- 
toku pod Mogihc,, obficie od Lososiny gornej ku Dunajcowi. 

&. ctnerea L. na obszarze gorskim nie cz§sta: w Zywcu przy 
torze kolejowym, w dolinie Kocierza. 

& «fewa Willd. na Beskidzie z. wprawdzie dose czesta. 
lecz mniej obficie niz na wsch6d od Raby. ' 

fi / ( '^'/["' ; " Wl!l(L ,,s ' capyea-silesiaca) przy Kamiennym po- 

toku pod Pilskiem 1010 m. * F 

& sw&mnta And. (& aurita-silesiaca) na polanie Kamieniec- 
kiej (Kamitzer Platte). 

f" cr ^ m L P° lasach i zaroslach dose" cz§sta, po 950 m. 
[Pteyslop pod Racza Hala). F 

900 nf' Capreolata A ' K ^ rn - (& aurita-caprea) i a. nigricans Sm. na Pilskn nie rosnie ! 

>S rosmarinifolia L. (£. repews aut.) na lace kolo Lachowic 
w PODhzu Suchej. 

Papains /rent n fa L. po lasach, wszedzie stosunkowo nie obfi- 
Cle ; Po 760 m. (pod Cichoniem). 

P nigra L. cz § sta okolo Zywca z P. pi/ramidalis Rozier. 
w ze" £ PymmidalisXni 9 ra Figert, przy lewym brzegu Soly po- 

-P. monUifera w Zywcu i Pietrzykowicach sadzona. bclu zotheca patula Cel. Atriplex patula L. po wsiacfc 
1 Po ugorach na calym obszarze. 

. Chenopodimu !,<,», i* II,, incus L. na calym obszarze 
ni e kolo szalasow. J 

Oh. albx Ch. glaucitm L. po wsiach wszedzie pospolit 
":ie pod fabryka sukna w 
w Mszanie Gornej rzadki( '■ '"■ / i'<tna L. rzadkie pod fabryka sukna \v Zywcu, 
U. polyspermism L. w Mszanie Gh"' " Polygoueae. 

\ 0m ^ 0hj9 ° n } u . n bist orta L. po mokrych Jakach na pasmie Klucz- 18 

P. persicaria L. w rowach i po moczarowatyHi mi<>js</ach 
P. hydropiper L. po rowach i przy potokach lesnych miej- 

P. aviculare L. szczegolnie po wsiach i w ich poblizu. 

P. convolvulus L. po polach ornych wszedzie. 

Rumex obtusifolius L. przy rzekach, potokach, w lasach i na 
wilgotnych polanach po 1220 m. (Racza Hala). 

R. conglomerates Murr. po wsiach nie rzadki. 

R. crispus L. po wsiach nie pospolity; Zywiec, Jelesnia, 
Mszana Dolna, Tymbark, Chomraniec. 

R. alpinus L. w poblizu szalasow na Lipowskiej w kilku 
miejscach, na pasmie Kluczkowskiem mieiscami bardzo obficie od 
920—1150 m. 

R. arifolius All. w lasach wilgotnych rozproszony od 850 m. 
Str zebel) po g6rna ich granic^. 

R.acetosa L. zwykle w nizszych polozeniach, najwyzej 1090 m. 
na Magorze nad Szczyrkiera, i rzadki. 

R. acetosella L. po ugorach, obrywach, lichych polanach 
i t. d. po 1150 m. (Lipowska). 

Daphnoideae. 

Daphne mezereum L. w lasach na calyra obszarze rozrzu- 
cone, najwyzej w Raczej Hali i Mogilicy okolo 1000 m. Plantago major L. po 1200 m. (Lipowska) i P. lanceolatah. 
8zczeg61nie w formie sphaerostachya Wiramer, po lakach, polanach 
i przy sciezkach pospolita, mniei pospolita P. media L. zauwazana 
po 790 m. (Gorcz). * * 

Valerianeae. 

Valerianella dentata Poll, po polach uprawnych na catym 
obszarze. 

Valeriana exaltata Mik. w potokach blotnistszych, w nizszych 
potoieniach dose" czesta; w Zywcu przy Koszarawie bardzo obficie, 
w Zadzielu, w G6rce w§gierskiej, w dolinie Zabnicy, w Zarytem, Mszai 

sambucifo/ia Mik. nle"zdaje sie bye wog61e , u ^ 
kiem Babiej G6ry i Pdska) czesta roslina.; na Lipowei 1100 m 
na Lubogoszczu 800 m.— na pasmie Kluczkowskiem. 

V. tripteris L. na pasmie Kluczkowskiem stosunkowo nie 

Dipsaceae. 

Dipsacus Silvester Huds. bardzo licznie koto Stroz, na G(5rce 
i Mszanfe Dohie^ Marcinkowicach ' dale J w Mecinie, Chomraricu 

D. laciniaius L. W Mecinie miejscami. 

Knautia arvensis Coult po polaeh, suehszych lakach wsze- 
azie; mnej nie zauwazyJem. 

_ Succisa pratensis Monch po polanach i iakach rozproszona, 
najwy Zei 1236 m. na Raczej Hali i tu rzadka/ Compositae. 

Eupatorium cannabinum L. po rowach gromadnie; przy po- 
toku Rycerki pod Racza. Hala, pod Luboniem 700 m. 

Adenostyles albida Cass. {Cacalia albifnw, L. til.) miejscami 

P<'l.-»nacl. i przy p«,tokach lcsnvch: na Magorze na.l 

ozczyrkiem, miedzy szczytem Klimczaka i polana. Kamieniecka 

na ostatniej. na Pilsku pod g 6rna. granica. lasow, na Mogilicy 

1 na pasmie Kluczkowskiem; od 900—1200 m. 

Homogyne alpina Cass, na szczycie Klimczaka, na Mogilicy, 
na pasmie Kluczkowskiem, od 670-1260 m. 
d . pt ' l "; / >t ^ oftiritiulis M.-.n.-h. przv rzekaeh i potokach groiua- 
'«; w /ywcu miedzy Koszarawa i" tornn kolcjowym, przy Ko- 
/.""■ k ! " H-'j'v.y. u Kvccrcc Gorn.-j pod Racza. Hala, w dolinie 
^Dmcy (gdzie bardzo obficie), na Lubogoszczu, po 600 m. 
£• albus Gartn. po lasach na calym obszarze. 
hiss,l„ :fn fnrfnra L. ,, nuVjscach wilgntnveh nieimm\ nu-h, 
^ezegolnie gliniastych pospolita, po 790 m (Gorcz). 
(Klu ^!f eron acer L. po pustkowiach na catym obszarze po 1310 m. 

E. canadensis L. po ugorach, po wsiach dos'6 pospolity. 
r? a „ e !„i perennis L. po mieiscach trawiastych na calym obsza- 
rze po 1000 m. (Magora nad Szezyrkiem). 

szczvtiT T rhy " "" n " ] - i H1 ,asadl do * 6 cz?sta; naw y^ sz y ch 

skiom Jj na Raczej Hali, Klimczaku, na pasmie Kluczkow- 
-« w odmianie alpestris Koch. Inula conyza DC L 
szera kolo Zy wca , na Lubogoszczu i Strzeblu (750 m.j, w ogole 

I. salicina L. rzadka w zaroslach powyzej Sporysza, takze 

I. brittanica L. wnizszych polozeniach przy rzekach i poto- 
kach dose cz§sta. 

Telekia speciosa Baumg. i Budbeckia laciniata po ogrodach tu 
i owdzie od Zywca po Mak6w. 

Bidens tripartitus L. po mokrych miejscach, szczegolnie po 
wsiach pospolity. 

B. cernuus Huds. po bagnistych miejscach; w zachodnich 
Karpatach stosunkowo rzadka; w Kocierzu, w Jelesnej, wMszanie 
Dolnej, wZabtudziu, w Lopusznej. 

Galinsoga parviflora Car. pospolita w zbozu w Zyweu i w oko- 
licy, takze w Mszanie Dolnej nie rzadka. 

Anthemis arvensis L. po polach ornycb i ugoracb , najwyzej 
na Mag6rze nad Szczyrkiem 820, na Jaworzu 910 m. 

Achillea millefolium L. pospolita po miejscach trawiastych 
i wyrebaeh po 910 m., w dolinie Kocierza takze o kwiatach ezer- 
wonych. 

Matricaria inodora L. po wsiach, polach ornych i ugorach 
wsz^dzie rozproszona. 

Chrysanthemum ulgan Benw. po miedzaeh i brzegiem ro- 
w6w, w Soli, Jelesni, Kocierzu, w Gdrce wegierskiej. 

Gh. leucanthemum L. po hikach i po'lanach po najwyzsze 
szezyty, jednak nie zbyt obficie. * 

Ch. rotundifolium W. K. w lasach na gornej ich granicy na 
Pilsku na kilku miejscach, na Trubaczu i Kluczkach od 1050 — 
1250 m. 

Artemisia vulgaris L. w Ciezkowicach, w Chomrancu. 

A. absinthium L. po stokaoh, nie licznie w Chomrancu. 

Gnaphalium silvaticum L. po polanach, wvivbaeli i przv sciez- 
kach leSnych, na Lipowskiej do 1200 m., choc tu juz rzadkie. 

G. norvegicum Gun. w zachodnich Karpatach nie pospolita, 
od 880 m. (Mag6ra nad Szczyrkiem), na wschod od Raby czestsze. 

G. supinum L. od dolnej granicy kosodrzewu po szczyt Pil- 
ska, takze na polanach spasanych na Lipowskiej 1220 m. (tu rzadkie). 

G uliginosum L. po mokrye! : najwvzej 

na Ciklinie 1060 m. 

Antennaria dioica Gartn. po ugorach, polanach i t. p. po naj- 
wyzsze szezyty. 

Filago germanica L. na wschod od Raby rozrzucona, po ugo- 
rach od Mszany Dolnej po Lubomicrz, } M Lubogoszczem. 

F. arvensis L. po ugorach i jatowych miejscach wszedzie. KARPACKIEJ. 21 

F. montana L. na podobnych miejscach; w £odygowicach 
w li.i./y, pod Lubogoszczem, Luboniem, w Niedzwiedziu a moze 

DoronicuiH mo-frinnin, Jaoq. szozegolnie brzeo-iem lasdw na 
fr\»\*™™> ii.i.tisca.Mi cbficie od 600m. (koto Rajczv' i w do- 
lime Zabnicy) po g6rna. granice lasow; w pasmie Ja,' 
na Jaworzu rzadsze (910 m.). 

*Wo r ^«W, J.. szczeo.r»lnie po wsiaoh pospolity. 

5. v >m^i M L po suchszych v, ,..]■,,'■ : zaroslach, naLubo- 
goszczu, na Strzeblu, w Kocierzu. nie licznie 

do^c LSI" 1 I \! ! ° m 1 " 1/ ' ,( ' ,! " ZM "' ;!;H ' 11 wni ^ ch potozeniach 

1 I V s ,- * ,1/, ' hil1 !" S! '» in., nn Jaworzu po 750 in. 

• ?• ■rTl''""* k,,( ' il - ■^•••z.-^lni,. na 15,-skidzi.. bardzo czesto 
;;■'"■ r-.V , / ( ; u : ,,zi do(;0<)l11 - wdolini, Xabniey; nieco rzadziej 
Da wschod od IJaby, lecz i tu minimi obrieie'. np na pasmie 
Sr 6m ' ^ ° d 80 ° "- j ' a !>aSmie J™or!ynskL nie 
ehod dezbT*M*" L ' W la8aCh P ° g6rn?i ' icli gramc ^ wsz § dzie 5 
wiafc f t?™**™** L. 5. F«c/m7 Gmel. na podobnych stano- 
Jn le , cz ^a^szy; na Raezej : ;, 1Z e nad Ry- 

po qrsn"' ". f ' f """ / '-' L - 1'0 lakach -orskich i polanaeh od 480m. 
Gorof uvT Wl ' kd - rz;uKn u ^^wl, .>,?< /,niach np. na 
Gorczu 1080 m., na Lipowskiej 1200 m. ' 

C austriaca Willd. na Beskidzie zacbodnim prawdopodabnie lak wyze • u ' ofatltm kCo l ) - na podobnych miojscach , siega 

:r roi/hS'ii n-i'Td/' /V ]' w/, ' /T Lk ' * C ' olemcmm Sco p- P° 

( j;'-^ ipowsiacli pospolita. 

^m« J^ L . j ^. W ^„, M Sehk. po wsiach dose 

Serratiila tinctoria L. po stokach koto Pisarzowej. L. po polach, rzadszvch lasach i po wsiach 
po 9(50 m. (Lipowska). 

Cichorium iutybus L. po pustkowiaeh pospolite. 

Hypochoeris glabra L. na Rogaczu kolo Pilska 820 m. rzadka. 

H. radicata L. i Apargia autumnalis pospolite po lakach i po- 
lanach po najwyzsze szczyty. 

Leontodon hispidus L. i odmiana L. danubialis Jacq. na ca- 
lym obszarze, czesto obydwie razem, ostatnia si^ga jednak wyzej. 

Tragopogon orientalis L. rzadki nad Sporyszem kolo Zywca, 
na lakach na Gorczu 690 i 900 m. 

Picris hieracioides L. po zaroslach i brzegiem lasow na ca- 
lym obszarze. 

Sonchus oleraceus L. po wsiach w ogrodach. 

S. arvensis L. w zbozu dose cz^sty. 

Prenanthes purpurea L. ' 

Lactuca muralis Gartn. 

Taraxacum officinale Wigg. po miejscach trawiastych, szcze- 
golnie po wsiach wszedzie, po 1200 m (na Lipowskiej). 

Crepis biennis L. po lakach po 850 m. (Mag6ra nad Ryeerka). 
C. wrens L. po polach i ugorach pospolita. 
C. hieracioides W. K. na grzbiecie miedy Mag<5ra_ nad Ry- 
eerka i Przyslopem kolo Raczej Hali, 950 m., na Ciklinie 1060 m., 
na pasmie Kluczkowskiem miejseami po 1050 m. 

C. paludosa L. po miejscach zabagnionych pospolita. 
Hieracium pilosella L. po suchszych lakach, polanacli i ugo- 
rach pospolita po najwyzsze szczyty. 

// auricula L. na podobnych miejscach lecz rzadsze. 
H. Bauhinii Bess, rozrzucone na calym obszarze po 1300 m. 
(Lipowska). 

H. arvicola N. P. H. Bauhini - pratense, na Przyslopie przy 
Raczej Hali rzadkie (950 m.) z nastepnem. 

H. pratense Tausch na Magorze nad Szczyrkiem 1050 m., 

na Pilsku okolo 1140m., na Jaworzu 920 m.. na Strzeblu 810 m. 

H. aurantiacum L. na Magorze nad Ryeerka na wyrehie 

8o() m., na szczycie tejze, na Trubaczu pod Czolem 1120 m, na 

Lipowskiej 11 00 m. wszedzie nie obficie i w ogole rzadsze. 

H. silvaticum L. pro var. II muronun w lasach na calym 
obszarze po 900 m. 

H. vulgatum Fr. po lakach i polanach wszedzie, lecz nie 
wszedzie obficie. 

H. sabaudum L. w lasku kolo kaplicy & Wita kolo S. Zywca, 
na Strzeblu 630 m.. na Jaworzu 900 m. 

H. umbelhtlinn L po lakacli i polanach miejscami obficiej, 
miejscami rzadkie, po 1230 m. (Racza Hala). O ROSLINNOSCI KARPACKIEJ. 28 

Mulgedmm alpinum Cass. przy Kamiennym potoku pod Pil- 
skiem od 700 m, na Lipowskiej po 1210 m v na Baraniej okolo 
1100 m. okazy o biafych kwiatach nie zbyt rzadkie. 

Campanulaceae. 

knJn i aS l° ne m0 ! l \ ana \; P° suchszych stokach i ugorach Ma-drki 
kmo tfiaty w dolime Kocierza az po szczyt Kocierzowego gronia 
nad Okrajnikiem po 670 m. 

mm** 1 **™" 1 " Spicahm L ' do " d cz§ste P° lasach P° 8 6 ™% ich 
^W« r«^ fl L. na Ia_kach i polanach, przy Niku- 
kil JCZy - k \ 1<a ,° kaZfV ' P r ^ kamiennym poioku pod Pil- 

skiem na szczycie Mogilicy bardzo rzadka. 

C. tracheiium I, brz.-gmm las6w i w zaroslach po 910 m. 
^* ♦ latl J°j ta ^Vl z pod Skrzycznia jest bardzo watpliwa, 
gdyz tarn widzialem tylko poprzednia, ktorej Krupa wcale'nie po- 
daje, a ktora tarn nie rzadka. ^ P 

n, ACt^r^kLr^oT p08po,ite - na Cikli - 
** ez^rst.^Lf;„S) ch ' w wlaeh ' brz ^ iemh36w 

rzucona' |W * W/W * B L> na P od °bnych miejscach, zdaje sie bye roz- 
O. <wWw L. na lace w Lipowej, na szczycie Kocierzo- 
*ego gronia dose obficie, zdaje sie bye" rzadsza. 
i Przv J l ° merata L - w zaroslach nad Sporfszem kolo Zywca 
w P g{. oszarawie ? w dolinie Kocierza, na Kocierzowym groniu, 
°°", na pasmie Kluczkowskiem po 1020 m. (Gorcz). 

Rubiaceae. 

zbvt ^ al ! Um cruc J atum Scop, zdaje sie na Beskidzie z. nie bye 

£• wn*wm L. pospolite po najvvyzsze szczyty. 

Cr. ultfftnosum L. w moczaracb przy torze kolejowym poni- 
sueht iT ea '- ? FZy NikuIinie kot ° Rajczy, miedzy jaJowcem na dose" 
R aby pos m o T CaCh na Siowiakow ^ m S roniu ko}o Soli > na wsch6d 
Dolr^,- ' P a j ustre L. po moczaracb na calym obszarze: w Mszanie 
^>lnej w odmianie elonyatum Presl. 

naiczpot" rotundi f° l ium L. po lasach, wyrebach na calym obszarze, 
^ nie zW obfitie m " 8 ' §ga jednak ' P ° 100 ° m ' (Li P owska) ' chod 24 

G. sihafinnii L. ni<- i - 1 m : • • j « ■ na .-.livm ol>-zar/o: 
6r. Schultesii Vest, ktor<> jednak, jak \v ogob? w ralycli zn.cho'hiicli 
Karpaiach jest nie czgste; w lasku kolo S. Xywca , nad Spory- 
szem, na Skrzyczniu do 880 m., w Zadzielu, w dolinie Koeierza, 
w Rajczy, na Magorze nad Rycerka 880 m. ; pod szczytem Klim- 
czaka, na Strzeblu 700 m. tylko kilka okazow. 

G. rerum L. po suchszych lakack i zaroslach od Tymbarku 
ku Dunajeowi miejscami i nie oblicie. 

G. molhnjn L [>■) z,iros!..cii, lakach i brzegiem la sow ni. zbyt 

Sheraniia arreasis L. po ugorach i polach ornych dose cz§- 
ste, jednak nie tak pospnlite jak . . Dunajcem, po 960 m. 

Asperula odorata L. po lasach po gorna, ich granic§, zdaje 
si§ nie zbyt obficie. 

Lonicereae. 

Lonicera xylosteum L. po lasach i zaroslach na catym obsza- L. nigra h. na podobnych miejscach i czgstsza, jnz od 500 ra. 

Viburnum opulus L. po wilgotnych lasach i zaroslach roz- 
rzucone po 730 m. (pod Ciclioniem). 

Sambucn.< I'miii.-- L. p u pnsi owiaeli na obszarze rozrzucone. 
na Mag6rce kolo Biaty 915 m.. w Koderzu 670 m., w Krzyzowej, 
w Bystrej przy Bialej (Bialce), tu bardzo obficie. 

S. nigra L. wLipowej. w Mszanie Dolnej, na Jaworzu 'JlOm. 

8. racemosa L. po lasach, szczegolnie przy potokach, nie zbyt 
czesta, siega po g6rna, granice. lasow. 

Adoxa moschatellina L. pod skalanii pod szczytem Lubonia 
i Strzebla. Prawdopodobnie roslina ta nie rzadka, lecz o sp6znio- 
nej porze juz niedostrzezona. 

Oleaceae. 

Fraxinus excelsior L. tylko po wsiach tu i owdzie sadzona. Gentiana cruciata L. w zaroslach nad Sporyszem rzadka. 

G. asclepiadea L. brzegiem las6w i po polanach dose czesta 
od 450 m. (w Kocierzu). 

G. pneumonanthe L. po moczarowatyeh lub mok] 
w Lachowicach kolo toru kolejowego, pod Cikiinem. k-do Ka^uiy 
Wielkiej, na Czarnym Dziale' koto JLszany Dolnej, na £°P ie , n '" 
420 m., na wrzosowisku pod Mogilica. Zdaje mi sie, ze na wschod od Raby jest dose pospolita; nie moglem jej wszedzie zauwazac, 
bo czesto widziafem tu laki skoszone. 

G. oblongifolia Schur Sert. p. 50 n. 1907 sec. Borb. Term, kozl 
XXXIII , p. 79. (L carpatica Wettst. na wschod od Raby po po- 
lanach i lakach miejscami obficie (po cz^sci juz skoszona), pod 
Mogilica. 570 m., na dziale pod Modyniem i na Modyniu 640 - 
950 m., na pasraie Kluczkowskiem od 790—950 m. , na Jaworzu 
850 m., a ztad po Babia. Gore, Jaworzynska. po 860 m. 

G. germanica Willd. widzialem nie licznie na polanie na 
Skrzyczniu i na Slowiakowym groniu kolo Soli. W czasie mego 
pobytu na wymienionych miejscach zaledwie pierwsze kwiaty sie, 
otwieraly i to zbyt rzadko. Q. oblong [folia kwitnie juz z poczatkiem 
upca wszedzie. Choc na stanowiskaeh goryczki podawanej pod 
nazwa. G. amarella var. parviflom i var. grandijlora nie wszedzie 
h "'".-It'in. tu in i-/ ■ ,,,/v,, .-/c/ic, /o na Boskidzie zaehodnim 
rosnie tylko G. germanica a nie G. oblongifolia, gdyz i Kolben- 
heyer i Krupa mowiq, tylko o pierwszej, a przypuszezenie jeszcze 
wiecej nabiera prawdopodobienstwa, ze tak na wschod od Raby 
jak i w Tatrach i na Be.sk dz i / >« cevi Endolrirha nigdy dwdch 
gatunkow z tej sekcyi nie napotykalem. Naturalnie nie mam tu 
na mysli G. verna, ktora^ w lipcu lub sierpniu bardzo byloby trudno 

G. ciliata I 
stokach w Podobinie kolo Mszany Dolnej, rzadka. 

Snarl ia pfre/u/is L. /.najduje sie. na Pilsku na paru lakach. 

Cotianritun umhdlaium Gilib. Ergthraea mihnirium Pers. na 
citvtn obszarze po polach , ugorach i wyr§bach dosSd czesta; naj- 
wyzej przy zr6dlach Kamienicy na Kluczkach 1200 m. 

G. tnapertmn Kai'n. En/l/iram uuhdiella Fr. na namule Raby 
w Ji ^>"ie Dolnej nie obficie. 

Metiyantlies trifoliata I;, na male] laezce przy Czarnym po- 
toku pod Mogilica nie obficie. Jfcatta sUvestris L. r. candicans Cr. gromadnie przy poto- 
Sa ch na calym obszarze po 750 m. 

J/, ansirincff J;io.|. pn hayrnist veh rowach i potokach w niz- 
iZ ych polozeniacb. J 

■M. arvensis L. po polach, ugorach i t. p. pospolita. 

Lycopus europaeus L. po rowach i potokach na calym ob- od Kasiny W. po Dunajec do 800 m., na Luboniu, Stezeblu, Lu- 
bogoszczu i pasmie Kluczkowskiem. 

8. pratensis L. nad Sporyszem w zaroslach rzadka. 

8. verticillata L. po suchszych otwartych raiejscach nie zbyt 
obficie, po 1080 m. (Gorcz). 

Origanum vulgare L. z Beskidu z. nie zanotowana, poza 
Raba dose czeste po 910 m. (Jaworze). 

Thymus ovatus Mill, w dolnych polozeniach na calym obsza- 
rze, lecz nie obficie. 

Th. ovatus Mill. var. montanus po lakach i polanach po 
1236 m. (Racza Hala) wszedzie. 

Galamintha arvensis Lara. G. acynos Clair v. po odsypiskach 
potok<5w i rzek, po ugorach na calym obszarze do 500 m. 

C. clinopodium Benth. brzegiera las6w i w zaroslach tu i ow- 
dzie nawet obficie, po 970 m. (Gorcz). 

Brunella vulgaris L. po lak:ach, lasach i przy sciezkach le- 
3nych wszedzie. 

Nepeta nuda L. brzegiera goscinca i na stokach od Chomraiica 
po Kleczany. 

Glechoma hederacea L. po ugorach, suchszych lakach w dol- 
nych polozeniach obficie. 

Lamium amplexicaule L. i L. 

L. maculatum L. szczegolnie po zaroslach i w lasach. 

L. album L. przy potokach, w ogrodach po 540. in. 

Galeobdolon luteum L. w lasach pospolite, naiczestsze po 
1000 m. 

Galeopsis ladanum L. po ugorach okolo Zywca, pod Lubo- 
~~ ^zem, w Mszanie Dolnej. 

G. tetrahit L. po ugorach, polach, przy plotach i w ogrodach 
pospolita, po 1080 m. (Gorcz). 

G. speciosa Mill, po lasach rzadszyeh, zaroslach i wyrebach, 
miejscami obficie, po 1200 m. (Racza Hala). 

Stachys germanica L. na Beskidzie z. nie zauwazana, 

S. alpina L. po lasach, wyrebach i w zaroslach juz od 430 m. 
(powyzej Sporysza) rozrzucona, ale wszedzie, po 950 m. zauwa- 
zana (Przystop pod Racza, HalaJ. 

S. silvatica L. tylko miejscami a to zwykle obficie; w Dol- 
nym Kocierzu, w Zabnicy, przy Kamiennym potoku pod Pilskiem, 
na Lubogoszczu, Luboniu, Strzeblu, na Mogilicy, tu po 970 m., 
na pasmie Kluczkowskiem. 

8. palustris L. po miejscach otwartych wilgotnych, szcze- 
golnie miedzy zbozem, po 710 m. (pod Luboniem). 

Betonica officinalis L. po lakach i polanach, rozrzucona, na 
Mag6rze nad Rycerka, po 950 m. Teucrhim botrys L. w zaroslach nad Sporyszem rzadkie 500 m. 
Ajuga reptans L. po Ia.kaeh, lasach, ugorach i t. p. pospo- Verbena officinalis L. na stokach Magorki kolo Bialy, w Bier- 
nej500m., dose czesta od Mszany Gornej i Dolnej po Chomraniec. 

Boragineae. 

Cerinthe minor L. po polach rzadka, w Lipowej i w G6rce 
Wegierakiej kolo Zywca. 

■hichium vulgare L. po ugorach i pustkowiach, najcz§sciej po 
800 m., najwyzej 1080 m. (Gorez). 

Pulmonaria officinalis L. var. immacnlata Opiz. po lasach 
i zaroslach na caJym obszarze po 910 m. (Jaworze). 

Lithospermum officinale L. przy rowach przydroznych w Cho- 
mraiicu nielicznie. 

Anchusa officinalis I., zdaje sie bye nie cz§sta, w Zywcu 
przy Koszarawie, w Mszanie Dolnej. 

A. arvensis M. B. po polach; rzadka w Mszanie Dolnej. 
Myosotis palustris Roth, po mokrych Jakach, w potokach 
i moczarach pospolita. 

.1/. arvensis L. po polach i ugorach na catym obszarze. 
_ Symphytum officinale L, po mokrych lakach. rozrzucone, po 
550 m. zauwazane. 

8. tuberosum L. (?) w lasach wszedzie . miejscami obficie, 
g i§ffa na Lipowskiej i Baczej Hali powyzej 1000 m. Polozylem 
znak zapytania dla" tego, ze roslina podawana przeze mnie z ca- 
t ,^ pat P ^ tein nazwiskiem, wyj^wszy zebranej zesztego 
J°ku, kt6ra zasadziJem dla obserwacyi w swoim ogrodku, od wla- 
sciwego S. tuberosum juz wiekszym kwiatem sie rozni. Nie stara- 
eni sie dotad kwestyi tvezacej sie. tej rosliny rozstrzygac, gdyz 
J 16 . mo ^em dota_d miec S. fol'iosum Rehm. dla por6wnania, a nie 
ka Cm iP ewn y m ' cz y ro ^»na Rehmana nie jest identyczna z rosliny 
arpacka. Maj^c teraz rosUine z Czernelicy w swyin ogr6dku, moge 
rzecz te rozstrzygnqc. 

° cordatum W. K. na zachod od Raby w lasach rozpo- 
przyl *<«eehmona, takze na Luboniu przy Rabie Convolviilaceae. Convolvulus arvensis L. po polach i ugorach pospolity. 

ro™ olmluH wpi'tni Berk. Cnnmlnt/u* sepiurn L. po zarc 

proszony; w Bystrej przy Biatej (Bialce), w Lekawicy, * rytem przy Rabie, cze£ciej przy kolei od Str6z przez Ci§zko 
ku Tarnowu. 

Ctitaita cpilli;/i)unH I. miejsc.nmi przy Rabie i Mszanie. 
C. epilinum Weihe miedzy lnem w Fietrzykowicach 
Zywoa. Solatium dulcamara L. w mokrych zaroslach przy Rabie 
Mszanie. 

Atropa belladonna L. w zrebie na Strzeblu 730 m. rzadka, 
i Dobrej w pasmie Jaworzynskiem 670 m. obficie. Scrophularineae. 

Verbascum thapsus L. przy Sole i Koszarawie w Zywcu, w do- 
linie Kocierza, tu liczniej, na Strzeblu w wyrgbie 600 m., na Mo- 
dyniu 800 m. ? na Gorczu 600 m. 

V. nigrum L. po pustkowiach, brzegiem lasow, na 
nie czgste; w Zadzielu; na zachod od Raby miejscami od Mszany 
Dolnej po Dunajec — po 1080 m. (Gorcz). 

Scrophularia nodosa L. w lasach i zaroslach czesta po 800 m. 
(Strzebel). 

S. Scopolii Hoppe szczeg61nie brzegiem lasow, zwykle w nie- 
licznych okazach; na Skrzyczniu, Lipowskiej , Mag<5rze nad Ry- 
cerka, przy BiaJce, w Soli, przy Karaiennym'potoku pod Pilskiem, 
na Raczej Hali 1200 m., pod Ciklinem, na pasmie Jaworzynskiem 
i Kluczkowskiem. 

Linaria minor Desf. na namule Raby kolo Mszany Dolnej nie 
rzadka. 

L. vulgaris L. po nieuzytkach, ugorach i polanach wszedzie, 
po 850 m. 

Digitalis purpurea L. podaja z okolic Zywca jako zasiana. 
Dziwna tylko rzecz , ze roslina taj ktorej w ogrodach nie zauvva- 
zalem, po tylu g<5rach mogla bye" zasiana. 

D. ambigua Murr. brzegiem lasow przy Bystrej p 
mesznicy, na Lipowskiej do 800 m. w Zabnicy, przy Kamiennym 
potoku pod Pilskiem 700 m. , w Mszanie , na pasmie Kluczkow- 
skiem, w Lopusznej. 

Veronica scutellata L. w mokrych rowach w dolinie Zabnicy 
okolo 600 m. J 

V. beccabunga L. w rowach i potokach pospolita, na szczycie 
Raczej Hali przy zr6dle nielicznie (1230 m.). 

V. chamaedrys L. pospolita po najwyzsze szczyty. O R0SL1NNOSCI KARPACKTKJ. 29 

V. montana L. w lasach bukowych na Beskidzie zachodnim 
n;i Magorze nad Szezyrkiem . na Klimczaku ku Kamieni.-ckiej 
pol.-unr, na Skizyrzniu, Baranioj, Raczej Hali a moze i czescief: 
na wschod od Raby wszedzie, takze na Luboniu i Strzeblu ; za- 
uwazane po 1000 m., np. na Mogilniey. 

V. officinalis L. i V. serpillifolium L. w lasacli g6rskich 
po najwyzsze szczyty. 

V. arvensis L. na caJym obszarze zauwazana, nie obficie 
(dla spoznionej pory). 

V. Tournefortii Gmel. V. Buxbaumii aut. po polach 
i ogrodach. 

Euphrasia Rostkoviana Hayne po Jakach i polach na calym 
obszarze z Eupl.ra/.vi n iip.-p..|iW-i az po nad 1200 m. nie wy- 
faczajac nawet Babiej gory i Pilska. 

E. brevipila Burn. & Gremll na podobnych miejscach i na 
calym obszarze, lecz o wiele rzadsza. 

E. carta Fr. pro var. E. pratensis v. alpestris Wim. Zap.) 
bardzo obficie na zalesionej juz polanie Wojcikowej pod Babia. 
gora 860 m., obficie takze i na innych goraeh Beskidu zachod- 
mego; na wsch6d od Raby juz je'j nie widzialem, choc tym 
razem Euphrazyi bardzo duzo zebralem. 

E. coerulea Tausch na szczycie Pilska. 

■®- sfr *cta Host po Jakacb i polanaeh nieco mniej pospolita 
od E. Rostkoviana , zauwazana po 1200 m. 

Odontites rubra Gilib. brzegiem rowow, po polach, ugorach 
J po wsiach w dolnych polozeniach wszedzie. 

Pedicularis silvatica L. po la>ach rzadka, w Lipowej 

P. palustris L. po moczarowatych lakach; przy torze kole- 
jowym ponizej Zywca. w Milowce, Rajczy, w dolinie Rycerki az 
pod Racza. Hale, w Knrbi.dowic, w Pewli Malej, Jelesni, Hu- 
cisku — dalej pod Luboniem, pod Ciklinem 680 m:, pod Mogi- 
lica,, w Pisarzowej, a moze i o wiele czesciej, gdyz wiele lak 
widzialeni juz skoszonvch. 

Alectorolo pints pan-Morn* Wallr. Rhinanthua minor Ehrh. 
Po »%kach i polanaeh po 1200 m. (Racza Hala). 

A. glaher All. RJi. major Ehrh. po polach ornveh rozrzucony 
zw vkle p 850 m., wyjatkowo 1060 m. na szczycie Ciklina. 

Melampyrum nemorosum L. nie podaje wyraznie nikt z Be- 
s ldu z. i j a go tam nie zauwazalem, widzialem je dopiero na 
Pasmie Jaworzynskiem po 560 m. 

Co do Melampyrum pratense L. i 3/. silvatiann L., ktorych 
na wschod od Raby m>dzie nie widzialem, istnieje w podaniach 
wielka niepewnosd co do Beskidu zachodniego. Berdaua podania niczego tu nie rozstrzygaja; Krupa podaje tylko 
Kolbenhayer i ZapaWiV/ 'tylko M. silcatic'um. Utoz : 
tu tak, ie if. pratense L. (z wykluczeniem i¥. 
Tausch , ktorego w Karpatach na s>edniem pasmie nigdzie nie 
widzialem), na gornej granicy lasow i w dziedzinie kosodrzewu 
miejscami, jak od Malinowych skal po Barania, dalej od szczytu 
Lipowskiej po Pilsko (tu po szczyt) rosnie bardzo obficie, ze jest 
wiec roslina, podalpejska,, ktora rzadziej schodzi do 800 m. np. 
powyzej Gorki Wegierskiej i tam tylko, gdzie w ogole w dzie- 
dzinie gornej lasow wyst^puje. Co do Babiej g6ry, na niej go 
nie widzialem. Czy tam wcale nie rosnie, powiedziec nie moge, 
a podania Zapalowicza tego nie rozstrzvga j;i. . gdyz on z Pilska 
podaje tez tylko .}[. sih-aficaw, pomimo ze Si. pratense tu istnieje. 
M. si/mflriiin tutejsze i tatrzariskie nie j e - ( fa sama, roslina., ktora 
rosnie w Alpaeh , ktorej Linneusz przypisuje folia ivdivUa. co 
zgadza sie z roslina alpejska wedlr okaz6w is q|ej%cych w raoim 
zielniku. Roslina nasza ma lifcie, wlasciwie przykwiatki, sztywniej- 
sze, za.bkowane, krociej zwezone, do 18 mm. szerokie, kwiaty 
mniejsze, nie dosiegajace nigdy do 11 mm. dhjgosci, jak Beck dla 
M. sihaticum L. podaje. eboc" eo prawda, to moze i nie roz- 
strzygac. ir'lyz Beek i" M. pirtum Bailing, tu zalicza. 

Kwestya cata dalaby sie dopiero rozstrzygna,c\ gdybym m6gl 
ponownie widziec zywq, rosline alpejska. lub otrzymad" kwiaty 
w alkoholu zachowane, eo pomimo staran moich dotad mi sie nie 
udalo. Nazwe. tez, chodby tylko az do czasu rozstrzygm^oia tej 
kwestyi, nasza. roslin^: M. silvatkn„i L. ra,\ hrfihhlur'mu. Nomina 
ta rosnie na Baraniej, leez tu przynajmniej po galicyjskiej stro- 
nie co najmniej rzadka, czesta na szczycie Lipowskiej z. M. pra- 
tense takze w dziedzinie kosodrzewu az po szczyt Pilska, tak 
samo i na Babiej gorze. 

Za Tozzia. alpejska, ktdra podaje Zapatowiez z dwddh sta- 
nowisk z Babiej gory szukalem wprawdzie, lecz polana Wojci- 
kowa juz zalesiona, zmienily sie tu stosunki i nie moglem jej tu 
juz zobaczye; drugiego stanowiska nie mnial mi poka*a<J ten »n 
przewodnik, ktorym sie sam Zapah.wicz po^lugiwak Ze roslina 
Zapalowicza jest Tozzia alpina, za tern przemawiaja. juz sto- 
sunki fitogeograficzne, bo w istocie flora Beskidu z. nosi na sobie 
pi§tno roslinnosci zachodnioj. Dodae tu moze jeszeze wypada, ze 
odnalezienie przeze mnie Tozzii na Paruszce koto Skolego, ktora 
do T. carpatica nalezy, umacnia mie w mniemaniu, ze Tozzia we 
wsckodnich Karpatach dotard odkryta] jest wsze/lzie ta sama roslina. Orobancheae. 

i Mert. na Petasites w Czatorzy pod Babia gora.. Prinmlaceae. 

Primula elatior Jacq. na calym obszarze po naiwyzsze 
szczyty. Krupa o niej nie wspomina; bye moze, ze w Zywiec- 
czyznie rzadsza^ bo nie mam lieznych stanowisk stad zapisanycb, 
co jednak raczej temu przypisac, ze roslina wozesnie k#iteacJ 
latwiej da sie przeoczyc. 

Lyshnachia vulgaris L. po zaroslach i lasach w nizszych 
polozeniach rozrzucona. J 

L. nummularia L. na podobnych, lecz zwykle wiecei mo- 
krych stanowiskach po 650 m. J J 

L. nemorum L. w wilgotnyeb lasach po gorna ich granicer 

pcmitej 620 m. (pod B J. h *' 

Inentahs europaea L. w lasach idac od szczytu Klimezaka 

fi? P ° o™ Kan ™ niecfeie Ji n« Baraniej okolo 1200 m., na Lipow- 

sk.ej 1260 m. Zdaje sie nie bye czeia. 

Cfentewcw/ws miwmws L. na odsypiskach Raby kolo Mszany 
Bolne,, a sta,d przy Mszanie po Lubomierz 315 - 416 m. nie 
obficie. 

Ericaceae. 

Calluna erica DC, C. vulgaris Hull, miejscami obficie; na 
w>rce kolo Grybowa, w Zywiecczyznie kolo Hucisk i Pietrzyko- 
™c i na Magorce kolo Biaty, tu 680 m., na szczycie Kocierzo- 
Sf on,a 770 m., na Slowiakowym groniu kolo Soli, w Kasinie 
leiKiej, pod Lopieniem, na Lubogoszczu, na pasmie Jaworzyn- 
s^iem na Luboniu od 650 po 1020 m. 

Vaccinmm myrtillus L. pospolite po najwyzsze szczyty. 
• Vl , hs idaea L. * popiv.edz.ij.-ic.-) dose czesto; ponizej 800 m. 
Qie zauwazane. 

m» * V ' uli 9 inosum L- i Oxycoccos quadripetala Gilib. na mocza- 
rowatyin szczycie Lipowskiej obficie 

czest lr ° la nunor L ' w lasacn P° gorna ich granice dose 
1030 s *™ nda L - na podobnyeh stanowiskach nieco rzadsza po 

P uniflora L. w lasach po najwyzsze szczyty obficie. 
Monotropa hypopytis L. w lesie jodlowym na Snieznicy 
'w m. 1 na a ziaIe pod Cichonienx 

Umbelliferae. 

na T>-?? nicula europaea L. w lasach miedzy bukami po 1080 m. 
lsku w dziedzinie kosodrzewu 1360 m. Astrantia major L. rozrzucona na obszarze; powyzej 1000 m. 
w odmianie pallida Presl. na Lipowskiej, Baraniej, na pasmie 
Kluczkowskiem. 

Aegopodium podagraria L. po miejseach trawiastych i za- 
roslach zwykle po 900 ra., na Raczej Hali, Jaworzu i Klimczaku 
po 1110 m. 

Car urn carvi L. po lakach po 850 m. 

Pimpinelht saxifriv/a L. po suchszyeh lakack i polanach po 
1020 m. (Ciklin) pospolita. 

P. magna L. na podobnych miejseach rozrzucona i me 
obficie; powyzej Sporysza, pod Raczq, Hala, kolo Kamiennej pod 
Pilskiem 700 m., w Msza.iie Dolnej. 

Aethusa cynapium L. po polach ornych, zdaje sie, bye rzad- mokrej lace powyzej Meciny 

brzegiem las6w i po zaroslach 

Pastinaca sativa L. przy Bialej (Bialce) kolo £ywca. 
1 ach i ' lakach, polanach i zaroalach 

suebszych ot warty cb miejseach wsze- 
m. siegajac 

Torilis rubella Monch. T. anthriscus Gmel. w nizkich polo- 
zeniach, szczegolnie po zaroslach. 

Ghaerophyllum h in- tit urn L. przy lesnych potokach pospolite. 
Ch. aromaticum L. po zaroslach na calym obszarze po 910 m. 
(Jaworze). 

Araliaceae. 

Adoxa moschatellina L. w lasach eienistych szczeg61nie pod 
skalami, pod szczytem Lubonia i Strzebla a moze i ezesciej. 

Hedera helix L. na Beskidzie zapewnie tylko w stosunkowo 
nizkich polo£i-nia<-h; j;i j.-j ni- n. ( p..t \ U.-item; na wseh6d od Raby 
widzialem ja. tylko pod Babia. gora i tu rzadka okolo 750 m. w dolnych polozeniach rozrzucona, 
Mszanie Dolnej, w Limanowej. Crassulaceae. 


L. pro var. S. telephii, w Kocierzu, w Soli, 
na htowiakowym groniu 700 in. 

S. carpaticum Reuss, S. fabaria Krupa i Zap. przy Kamien- 
?200 P * P ° d Pilskiem [ ^ szczycie Pilska, na Lipowskiej 
L. szezegolnie po odsypiskach rzek na caiyra obsza- pospolit 

& boloniense Lois, na podobnych miejscacl. , miejscami I 

przy Mszanie, od Mszany Gornej dzo obfieie, w JeleSi 

Mszane Dolna, przy Raoie* n Lopusznej Saxifragaceae. Ribesi: 

, ~~ Jaworzu „ iV 
R. alpimun L. czeste na Lipowskiej okolo 1000 m., bardzo 
obfieie na Luboniu od 900 m. Ribes grossularia L. rozrzucona po lasach, w Zabnicy 600 m.. 
I Luboniu 800 m., na Jaworzu 910 Parnassieae. 

PumaKKid palustrls L. po tykach i wilgotnych ugorach; i 
wschod od Raby mo>e nawet dose pospolita, pod Luboniem 720 n 
w Kasinie Wielkiej, pod Mogilica., na Gorczu 790 ra. Thalictrum aquilegifolium L. po lasach zdaje sie. bye nie 
<; z §ste; w dolinie Kocierza 460 ra., na Lipowskiej 1000 m., na 
Pasmie Kluczkowskiem. 

T. angustissimum Crantz na Jakach przy Sole od Rajczy po 
001 nie z byt czeste. 

Anemon f nemorosa L. w lasach i zaroslach, o spdznionej 

F or ze rzadziej zauwazana , lecz prawdopodobnie nawet pospolita. 

w a *?nttnat/n.< i»i „/,#.> .S-hrank \\ rz.-kach, potokach i w rowach 

ywieczyznie miejscami bardzo pospolity. Innej forray spokrew- nionej wcale tu nie zauwazylem, uwazam zatem rosline za dobry 
gatunek. 

L. platanifolius L. po polanacb od szczytu Klimczaka po 
polanc Kamimircka. n.-. Lip-wskiej, n.i szczvcio Ciklina (tu obfi- 
cie), na pasmie Kluczkowskiem miejscami; ponizej 950 m. nie 
zauwazany. 

R. fiammula L. po mokrycb lakach, w rowacb i t. p. bar- 
dzo pospolity, na Pilsku jeszcze okolo 1000 m. 

R. montanus Zapatowicza z Babiej gory jest R. HornschuchU 
Hoppe. Tak samo i roslina tatrzanska z Giewontu. 

R. acer L. po lakach i polanach pospolity. 

R. lanuginosus L. w lasacb szczegolnie miedzy bukami po 
1300 ra. (pasmo Kluczkowskie). 

R. polyanthemus L. zdaje sie bye stosunkowo rzadszy; na 
Mag6rce kolo Bialy 900 m., na Skrzyczniu do 900 m., na Ko- 
cierzowym groniu do 750 m., w Rajczy 540 m., na Luboniu, 
w Mszanie Dolnej, na pasmie Kluczkowskiem obficiej. 

R. repens L. szczegolnie po wilgotnycb miejscacb pospolity 
po najwyzsze szczyty (1310 m. Kluczki). 

Caltha laeta Scbott Ny & Ky, po mokrych _ la.kach , w ro- 
wacb i t. p. na calym obszarze, jeszcze w dziedzinie kosodrzewu 
na Pilsku. 

C. cornuta Scbott Ny & Ky, zebralem w potoku pod prze- 
lecza miedzy W. i M. Babia gora.; zdaje sie, ze tu w wyzszych 
polozeniach czesciej sie pojawia, czego naturalnie skonstatowac 
nie moglem, po&wi§cajac Babiej gorze dzien jeden. Caltha palu- 
stris typowej nie widzialem nigdzie. 

Trollius europaeus L. na rcoczarowatycb lakach na gor- 
nej granicy lasdw, na Pilsku obok Swertia perennis. 

Aquilegia vulgar is L. powyzej Zywca przy Sole, w zaro- 
slach nad Sporyszem, kolo Suchej, wsz^dzie me obficie. 

Aconitum napellus L. na Beskidzie dosd czesty pod wyz- 
szemi groniami, gdzie do 650 m. (pod Barania) scbodzi. 

Actaea spicata L. w lasach szczegolnie przy potokack^ prze- 
waznie po 800 m. pojedynczo, lub nawet obficie np. przy zr6dlach 
Bialej (Bialki). Papaveraceae. 

Ghelidonium majiis L. rzadsze w dolinie Kocierza, w Msza- KO&LlNNOiSci KARPACKII Crnciferae. Turritis glabra L. w Kamiennej, pod Pilskiem 780 m. 

Arabia Ursula Scop, zdaje sie bvc na calym obszarze; 
widzialem ja powyzej Sporysza i na Gorczu 1080 m. 

A. Halleri L Knapp podaje ja. wedle Berdaua z Beskidu, 
Jeez w Berdaua Florze (1890) roslina z Beskidu wyraznie aie 
jestpodana, m6wi tu tylko o Podhalu i Tatrach; Fick, kt6ry 
ipiejscami przytacza i rosliny z Beskidu gal., podaje ja tylko ze 
Naska z Lysej gdry; Kolbenheyer w torn, spraw/lvom. fizyogr. wymiema, tak samo Zapalowicz i Krupa. Ja rosliny .„. 
:skidzie z. nigdzie nie widzialem. Dlatego jest uzasadnionem S 

moje twierdzenie, ze roflina na Beskidzie zachod: J 

mmej bardzo rzadka , na wschod od Raby dose czesto sie 
pojawia. J 

Cardamine impatiens L. pod szczytem Lubonia okolo 1000 m. 

C. silvatica Link w lasach wilgotnych ; na Skrzyezniu , na 
Kocierzowym groniu 700 ,„., na Lipowskiej po 1180 m, na Racz.j 
nah 1200 m., na Magorce kolo Baraniej i na tej ostatniej, na Lu- 
oomu, Ciklinie, Mogilicy i pasmie Kluczkowskiem po 1180 m. 

C. pratensis L. pod Trubaczem kolo Hucisk 600 m., zape- 
wne czesciej. 
fi C - t Op*™ Presl. w potoku pod przelecza miedzy W. i M. 

C. trifolia L. w cienistych lasach kolo Rajczy przy Niku- 

Unie kolo 580 m., w Zabnicy 700 m., na Pilsku przy Kamien- 

n ym potoku okolo 1000 m., na Trubaczu rzadka 860 m. Toma- 

ja w XII tomie Verh. der zool. hot. Ges. str. 72 ze 

Karpat dodajac tylko „i» )Vuhl,,hlm-hi<,t\ J uz samo to 

w yrazenie sie jest podejrzanem; roslina absolutnie tu nie rosnie. 

Dentaria enneaphjlfos L. w lasach bukowyeh na Raczej 

aaii obhcie. Prawdopodobnie pojawia sir ta roslina cz§sciVj na 

Pograniczu od Raczej Hali ku Pilsku. -dvz i Krupa podaje ja 

2 Kra "'Cowego Wierchu w Ujsolach. 

• fflandulosa W. K. po lasacb pospolita po gorna ich 
wsz (\ bulbifera L. w lasach bukowycb, rzadziej jodlowych, 

krys imu))l chnntHthoides L. po polacb ornych w Mszanie 
Doln e? nie lieznie. 

DoW^"™* ^^ RBr. w odmianie arcuata po mokrych 
* V w rowach na calym obszarze, na Luboniu 800 m. 

^napis arvensis L. po polach wszedzie. Alyssum calicinum L. i Berteroa incana DC. zdaja sie bye" 
rzadsze, w Mszanie Dolnej. 

Lunaria rediviva L. w lesie przy zrodtach Biatej (Bialki) 
dose obficie. , 

Roripa palustris Bess, w moczaracb koto Zywca rzadka. 

B. silvestris Bess, po rowach , w g6rach i t. p. pospolita 
w nizszych polozeniach. 

Neslia paniculate Desv. w zbozu wszedzie. 

Thlaspi campeslre L. i T. arvense L. po pustkowiacb koto 
wsi czeste. 

Bursa pastoris Wigg. pospolita, przy Kamiennyra potoku 
pod Pilskiera jeszcze okoto 1000 m. 

Baphanus raphanistrum L. po polach ornych miejscami dose 
obticie. 

Resedaceae. 

Beseda lutea L. po pustkowiach rzadka, przy Sole w Zywcu, 
w Kleczanach i w Ptaszkowej koto Sa,cza; zdaje sie, ze wszedzie 
(bo w poblizu kolei zelaznej) ! Droseraceae. 

torfiastych miejscacb w dolinie Violaceae. 

Viola palustris L. na moezarku przy zr6dle na szczycie Ra- 
czej Hali rzadka (1230 ra.). 

Viola hirta L. na odsypiskach potoku powyzej Lopusznej, 
miejscami. 

V silvestris Lon. po lasach i zaroslach na cafym obszarze 
po 1000 m. 

V canina L. po suchszych stokach , pastwiskach , polanacn 
wszedzie, najwyzej 1060 m. (Ciklin). 

V tricolor L. i V. saxatilis L. na calym obszarze, pierw- 
sza po 700, druga po 1080 (na Gorczu) zauwazana. 

Paronychieae. 

Herniaria glabra L. przy drogach , po ugorach , po wsiac ' 
odsypiskach rzek i potokow pospolita. RO^LINNOSCI ] L. na podobnych stanowiskacb wszedzie, Spergularia rubra Pers. po wilgotnych, piaszczystych miej- 
scacb, w Lodygowicach, w Zadzielu, w dolinie Kocierza, w Msza- 
nie Dolnej, wszedzie nie obiicie. 

Spergula arvensis L. po rolach i ugorach pospolita. 

Sagina procumbens L. po miejscach wilgotnych odslonietych 
pospolita, siega po 1020 m. (Lipow'ska, Kluczki). 

S. Linnaei Presl. na gornej granicy las6w i w dziedzinie 
kosodrzewu, na Pilsku , gdzie dose" obiicie; rzadsza na polanach, 
na Lipowskiej od 1020— 1230 m., na Raczej Hali 880 m., na 
szczycie Lubonia 1020 m., na pasmie Kluczkowskiem po 1230 m., 
na Modyniu 950 m. Zdaje sie, ze po wszystkich polanach i nieco 
uolankach, ale tylko pierwotnych, rosnie, lecz ponie- 
waz kwiat zamkniety w czasie pochmurnym, Jatwo ja. przeoezyc; 
zdaje mi 8 i e , ±e ponizej 880 in. nie schodzi i to prawdopodobnie 
tylko na Beskidzie zachodnim. W pasmie Radziowej na Skalkach 
oezywiScie tez rosnie, lecz stykajac sie. cz§sciej na dolnej gra- 
nicy swego rozmierzenia z poprzednia,, przypadkowo moze bye" Arenaria serpyllifolia L. po polach, ugorach i ogrodach 
pospolita; po 930 m. na Skrzyczniu, 910 m na Jaworzu. 

Moehrhigid trinervia Clairv. po lasach i zaros'lach, miejscami 
innr?° °^ ficie 5 n P- n a Kocierzowym groniu, najwyzej okoJo 
1000 m . (na Lipowskiej, Mogilicy). 

Stellaria media Vill. szczegolnie w dolnych potozeniach na 
caJym obszarza. 

S. graminea L. po zarosSlach, brzegiem lasow po najwvzsze 
azczyty pospolita. > *> 

8. uliginosa Murr. szczeg61nie przy potokach le£nych po- 

Cerastium vulgatum L. po lakach i polanach po 1300 m. 
ipasrno Kluczkowskie). C. fontanum Baunig. C. tririah al^hwm 
Jioch widzialem tylko pod przel^ 'za_ na stanowisku Zapalowicza. 
obfi • G ' arvense L - na odsypiskach Raby w Mszanie Dolnej, nie 
Micie m oze dla sp6znienia czesciej przeoczone. 

Myosoton aquaticum Monch, Malachium aquaticum Fr. po 
rowaeh, brzegiem potokow, rozrzucone na caJym obszarze. 

L. na ugorze pod Luboniem 750 m. J), deltoideus L. po suchszych otwartych miejscach na Be- 
skidzie /.adhxlnim nie wszgdzie; na grzbiecie Magorki koto Bia- 
ly, na Magorze nad Szczyrkiem, na Skrzyczniu 780 m. nie 
obfieie, na Magorze nad Rycerka 950 m. i na szczycie Kocierzo- 
wego gronia, tu obfieie, na wscbod od Raby co najmniej nie cz§- 

Saponaria officinalis L. na odsypiskach Soty w Zywcu, 
w dolmie Kocierza, w Lrkawiry. w M-uvinkowicach. 

Silene cucubalus Wib. S. inflate Sm. brzegiem potokow 
i rzek , na Magorce przy Baraniej 8_'0 m., na Mag6rze nad 
Szczyrkiem 1030 m., w Zarytem przy Rabie, w Mecinie. 

S. gallica L. po polach , ugorach na calym obszarze raiej- 

Mclandryum album Garcke na podobnycli ^tnnowisk.-u'li 
wszedzie nie obfieie. 

M. rttbrum Garcke po lasacb po gorna. ich granic§, lecz 
zdaje sie nie zbyt obfieie. 

vulgaris Rohl po mieiscaeh trawiastych: w Zadzielu. 
, 700 m. na Kocierz. 
Lych 


nvvm g. 
lis /hs C 


;;;:■ 


na pasmie Jawc 
L. po )&kacb w 

Malvaceae. 


32 


ie po 


900 


Halve 


' "*** 


i Wallr. w Jelesni. 


Tiliaceae. 
TUia 


'zyuea' 


Mill. 


w Mszanie Dol 


nej n 


liejsca 


mi,( Hypericaceae. 

Hypericum humi fusion L. po ugorach, lecz co najmniej 
o wiele rzadsze niz za Popradem, na Lipowskiej po 900 m. 

#. perforatum L. po zaroslach lub brzegiem lasow w niz- 
szych polozeniach. 

K quadrangulum L. po lasacb, lakach i polanach wszedzie. 

H. tetrapterum Fr. w potoku w Lipowej rzadkie. 

H. hirsutum L. po lasach rozrzucone; na Luboniu. w 
blu, na pasmie Jaworzyriskiem szczegolnie na Ostrej obfieie 700 ta. 

Tamariscineae. 

Mgricaria germanica Desv. przy rzekach i potokacb na vvsrk'nl 
od Raby cz^sto po 700 in. (pod Mogilica). platanoides L. tylko sadzony w Lipowej, Polygaleae. 

Polygala vulgaris L. po lakach i polanacli po 1170 m. 

P. oxyptera Rchb. na podobnych miejscach, na Beskidzie z. 
czestsza od poprzedniej. 

P. comosa Sehultz stosunkowo rzadka i nieco odmienna od 

typowej; powyzej Sporysza , w Mszanie Dolnej, pod Mogilnica od 

wschodu na Gorczu do 600 m. Roslina ma mniejszy kwiat, skrzy- 

delka czasem o polowe wezsze od owocu, prawdopodobnie odmiana 

Uecht. Rhamiieae. 

Frangula alum Mill. Rhamnus frnngnla L. przy potokach 
sekach w Zadzielu, okolo Mszany Dolnej, w Limanovvej. Euphorbiaceae. 

Euphorbia helioscopia L. po polach i ugorach dose czesta. 

E. stricta L. szczeg61nie przy drogach i ugorach, miejaeami 
bardzo obficie po 800 m. 

E. amygdalina L w laaach nie zbyt pospolita po 1000 m. 
(Kacza Hala). 

E. cyparissias L. po nieuzytkach pospolita po 910 m. 
(Jaworze). 

E. esula L. brzegiem pol okolo Mszany, w Kleczanach, 
Chomrancu, Mecinie, nie obficie. , L 

E. ezigua L. na wschod od Raby dose czesta po polach 
1 ugorach. 

Mercurialis perennis L. po lasach i zaroslach po 1000 m. 
z ^wa 2 ana. Geraniaceae. 

i L'Herit w dolnych potozeniach 40 

Geranium phaeum L. po lasach cienistych na calyru obsza- 
rze, na wschdd od Raby jednak obficiej, po 910 m. (Jaworze). 

G. silvaticum L. po lasach szczegolnie po wilgotniejszych 
miejscach na Beskidzie zdaje sie nie zbyt czeste, pod szczytem 
i na szi'zvt-ie Baraniej, na Magorze nad Szczyrkiera 950 m., na 
Pilsku 1100 m. i w dziedzinie kosodrzewu do 1500 m., na wschod 
od Raby nie zauwazone. 

G. pratense L. po zyznych lakach przy Wisloku od Gliu- 
nika po Strzyzdw bardzo obficie. 

G. palustre L. po mokrych lakach i przy potokach. pod 
Racza. Hala, w lasku koJo 2ywca , c-koJo Mszany, na wschod od 
Raby cz§ste. 

G. pusillum L. i G. columbinum L. po wsiach , leez nie 

G. dissectum L. w £ywcu, w Soli, na wsch6d od Raby 
ezejstsze po ugorach i nieuzytkach po 850 m. (Lubogoszcz). 

G. robertianum L. po wilgotnych lasach i zaroslach pospolite 
po 1020 m. (Mogilica). 

Lineae. 

Linum catarcticum L. po miejscach trawiastych pospolite. 
Radiola linoides Gmel. na ugorze pod Luboniem 700 m. 
na Gorczu 790 m., rzadka. 

Oxalideae. 

lasach wszedzie pospolita po 1200 m. 

0. stricta L. po polach i ugorach i ogrodach wszedzie, 
lecz tylko w nizszych polozeniach. Quczkowskie). 

Oenothereae. 

Onagra biennis Scop. Oenothera biennis L. po nieuzytkach, 
6yweu i <todygowicach. 

Oiamaenerium angustifolium Scop, po zrebach pospolite. 

Ch. palustre Scop. Epilobium Dodonaei Vill. po odsypiska^ 
o N. Sa.cza obficie, rzadkie w Mszanie Dolnej. , . • 

Epilobium hirsutumh. po rowach w £ywcu, w MeCmie, !,:•■: RoStTNNoici KARPACKIEJ. E. parviflorum Schreb. po mokrych miejscach dose czesta 
w ni^szych miejscach. 

E. montanum L. po lasach na calym obszarze, miejscami 
nielicznie, miejscami obficie np. na Lipowskiej. 

E. collinum Gmel. po suchszych stokaeh, po skatach i t. p. 
wiecej na otwartych miejscach, po 1020 m. (Lubon). 

E. roseum Schreb. w niiszych polozeniach przy potokach 
lub rowach, czesto obok E. palustre, ostatnie siega jednak o wiele 
wyzej, 1230 m. (Racza Hala). 

E. scaturiginum Wim. na moczarowatych polankach przy 
zr6dfach Wisly na Baraniej nie zbyt obficie. 

E. alsinefolium L. po miejscach zrodlastych, na Magorze 
nad Szczyrkiem okoJo 980 m., na Lipowskiej 1200 m., na Pilsku 
1550m. 

Circaea lutetiana L. po lasach wilgotnych i wyrebach miej- 
scami gromadnie, na catym obszarze, po 1200 m. (Kluczki). 

G. alpina L. po wilgotnych lasach doge pospolita po 1210 m. 
(Kluczki). 

C. intermedia Ehrh. wszedzie tylko obok obydwu poprzed- 
nich; pod skalami przy Kocierzn 610 m., przy Kamiennym po- 
toku pod Pilskiem 1100 m., na Lubogoszczu w dwoch miejacach 
po 960 m., na Strzeblu 800 m., tu w doSc licznych okazach. 

Lythrarieae. 

Ly thrum salicaria L. po moczarowatych miejscach na caJym dus przy drodze do Andrychowa 

Sporyszu i w S. Zywcu w plocie 

. C. monogyna Jacq. w Cyganskim lesie powyzej zrodel Bia- 
58; pod Lubogoszczem , w Mszanie Dolnej, pod Ciklinem, na 
omeinicy, w Kamienicy, na Babiej g6rze przy Lososinie i zape- 
w »e cz ?sc iej. 

Rosaceae. 
Jtosa pendulina L. przy Kocierzu w odm. praealj w B 
• > v. alpha L., na Baraniej, Lipowskiej, przy Kamiennym potoku pod Pilskiem 750 in., na Jaworzu 860 m., na pasmie 
Kluczkowskiem po 1150 in., w ogole nie czesta. 

R. glauca Vill. powyzej Sporysza, na Magorce kolo BiaJy. 

R. canina L. szczegolnie z gnip\ Lnhii-nin. na calym obsza- 
rze; zbierac roznych odmian nie mialem czasu; formy o zupelnie 
nagich lisciach najpospolitsze, takze i odmiana dumalis Bedhfjl 
dosSc" czesta. 

R. dumetorum Thuill. v. solstitialis Bess, w Zadzielu, w Soli, 
Ryeerkach , var. incanescens H. Br. w Kamesznicy pod Barania.. 
miedzy Ciklinem i Snieznica, na Kocierzowym groniu 700 m. 1 ) 

R. Obornyana Christ w Zywcu, na Slazakack pod Barania, 
na Magorce kolo Bialy, na Magorze nad Rycerka. miedzy Sul;i 
i Rycerka,, na Markowej polanie pod Babia, gora, na Lubogosz- 
czu, na Jaworzu 900 m. Roza ta w ogole tu dose cz§sta, czasem 
w odmianie nie dose wybitnej R. Gisella Borb. 

R. septum Thuill. v. inodora f. briacensis Fl. exs. austr. 
hung. Nr. IMS w dolinie Kocieiv.a tu i owdzie. 

R. rubiginosa L. var. isacantha Borb. w Zywieczyznie dos<5 
czesta, takze w Chomrancu. 

Rubus sukatus Vest po zaroslach i brzegiem las6w miej- 
scami obfieie, na Magorce koh) Bialy, w Zywcu przy Sofo, 
w Lipowej, Zadzielu, na Kocierzu do 700 m., w Soli, pod Lu- 
bogoszczem, Luboniem , Strzeblem, w Mszanie Dolnej, na Smez- 
nicy, Ciklinie do 720 m.. Lopicniu.' ( )strei i t. d. 

R. hirtus W. K. w lasach po 900 m. dose czesty. dosd bogaty, i nazwe ja, IhoIby^mczJo^ 

Rosa dopni <:.■„.,;*. K tnhu: TwhyphyMnae Christ Sketch (1889). 

Frutex rtevatus ramis junioribus sat vulntis fnsuscenti '''•""' 

bus, glaberr in,,,- sat ./. r,. v , ,,, „/, /. ,-, „. „/, t \ . . , ,;„ i„i/uis, r can <*. '»'> 

ntntis n's i-amnrinii lh. >■><>, ,-<>n, w I :>n,m lonyis : J<» '"".'"'" 

- 

'''> ajner. uhtu'sis actis ,;■! hrmt, r ' uvtoniit, ' 

,: ivftorescertia.corjf* 

'■■truis nnifinfu: ,,,-di,i,c„lis vrtis :>-M mm /"".'/'*■ , ! 
: rin-ptttvulis nrunlris r<l sh 

■ "" ' . • ■. ■■ " "■ ■ •■ - • ; 

':;"'-;" iut.r htlfl „, Ull „,,„ ,,,//„,„ wont,- 

Mogihca prope biopnice ,l,\t ■ / ; M „ „<, , ;,-,■„ ;J0 m. a- ™. R. odoratus L. kolo kaplicy & Wita koto S. 2ywca obficie 
(prawie zdziczaly). 

Fragaria vesca L. na wiecej otwartych miejseach po 

Potentilla anserina L. po pastwiskach, ugorach i przy dro- 
gach po 720 id. 

P. reptans L. przy rowach, potokach, rzekach w dolnych 
polozeniach obficie. 

P. tormentilla Scop, pospolita po najwyzsze szczyty. 

P. aurea L. na Magorze nad Rycerka 940 ra., na Lipow- 
skiej 1020 m. na Raczej Hali 1230 m. czesta w dziedzinie koso- 
drzewu na Pilsku. 

P. argentea L. na obszarze rozrzucona ; w Kocierzu, w Msza- 
me Dolnej, w SJonnem, Kamienicy, <Lopusznie. 

P. norvegica L. w Mszanie Dolnej i w Lubomierzu na odsy- 
piskach Mszany rzadka. 

Agrimonia eupatoria L. okoto Mszany Dolnej, Tymbarku, 
na pasmie Jaworzynskiem po 650 m. 

Alchemilla vulgaris L. po polanach i lakach po najwyzsze 
szczyty. 
, var. glabra DC. przy potokacb pod Pilskiera 1000 m. 

A. arvensis Scop, po ugorach nie czesta, w Soli 700 m., 
w Rycerce gornej, pod Luboniem i Strzeblem, w Mszanie, Kasi- 
™e Wielkiej 

Sanguisorba officinalis L. po lakach tu i owdzie; w Rajczy, 
Mi, Rycerce, Kasinie Wielkiej, Dobrej, Kleczanaeh. 

Geum urbanum L. po zarosSlach i lasach po 840 m. (Lu- 
bogoszcz). 

G. rivale L. przy potokach leSnych na calym obszarze po 
&*% granice lasow 

Sieversia montana Sprgl. Geum montanum L. na polanach 
pasma Kluczkowskiego od Gorcza po Kiczore pod Kluczkami, 
i^0-~lv'80 m. rmejscarai bardzo obficie. 

optraea salicifolia L. w Stonnem koto Rabki licznie sadzona. 

Aruncus Silvester Kostel. Spiraea aruncus L. w lasach przy 
El a* prz " v ™' ,]l:{ " h l;i ,} "' °' ,ricie ' w dolinie Koeierza, w lasku 
° ° 8 - Zywca, w Zabuicy na Lubogoszezu , Luboniu, Ciklinie, 
n * Pasmie Kluczkowskiem po 1250 m. 
^ fwpendula ulmaria Maxim, sub var. tomentosa licznie w Kor- 

F- denudata Heyne, obficie przy potokach na caiym obszarze. Amygdaleae. 

Prunus spinosa L. w dolinie Kocierza, w Rajczy, Mszanie 
Dolnej, pod Lubogoszczem, Luboniem i t. d. po 620 m. 

P. avium L. najwyzej na Jaworzu 910 m. 

P. padus L. przy Koszarawie w Zy wcu , w Mszanie Dolnej 
480 m., moze i cz^sciej lecz przeoczona. 

Papilionaceae. 

Ononis hircina Jaeq. po polach, ugorach, zaroilach na catym 
obszarze mniej pospolita niz dalej na wschodzie. 

Sarothamnus vulgaris Wiram. w lasku kolo S. Zywca dose 
licznie, oczywi&cie zasiany. 

Genista tinctoria L. po suchszych lakach, kolo G6rki We- 
gierskiej, w Soli, na pasmie Jaworzyiiskiem , na Babiej gorze 
przy Lososinie, po 950 m. 

Cytisus capitatus wedle Krupy w lasku kolo S. Zywca. 
Poniewaz kolo S. Zywca istnieje tylko jeden lasek, a ten na 
wszystkie strony zbadatem, musze podanie Krupy uwazac za 
mylne. Zdaje sie, ze Krupa widzial mlode okazy Sarothamnus, 
kt6re poniekad przypominaja, czasem Cytisus, a te go w Ma.d 
wprowadzily. 

Anthyllis vulneraria L. po stokach szczeg61nie przy torze 
kolejowym od Cieciny po Rajczy, w Jordanowie, Mszanie Dolnej. 
Kasinie Wielkiej, Dobrej. 

Medicago sativa L. r6wniez przy torze kolejowym od Mszany 
po Pisarzowa, miejscami obticie. , 

Medicago lupulina L. var. Willdenovii Boeningh., po ugoracb, 
przy drogach i t. p. pospolita po 750 m. 

Melilotus alba Desv. i M. officinalis Desv. na catym obsza- 
rze dose" pospolita w nizszych potozeniach. 

Trifolium pratense L. po zyznych takach wszedzie. 

T. medium L. po suchszych takach 'po 790 m. (& or ^ z ), . 

T. ochroleucum Huds. przy Kamiennym potoku pod Pilskiem 
rzadkie (710 m.). 

T. arvense L. po polach i ugorach rozrzucone, czasem obficie. 

T. fragiferum L. po mokrych lakach koto Zywca, w Msza- 
nie Dolnej, Podobince, Kasinie W., 'w Rabce, prawdopodobnie 
wszedzie w nizszych potozeniach. 

T. montanum L. po suchszych lakach wszedzie, lecz n 
zbyt pospolita. 

T. repens L. wszedzie po najwyzsze szczyty bardzo pospoli • 

T. hybridum L. po mokrych tatach w dolinie Z 
licznie, obficie w dolinie Wisloka miedzy Strzvzowem J W* 1 * 
chowem. T. spadiceum L. dos6 obficie po Jakach w dolinie £abnicy 
okolo 600 m. 

T. nureum Poll, po suchych iakach i odsypiskach, miej- 
scami dose obficie po 1000 m. 

T. campestre Schreb. na podobnych miejscach, po 850 ra. 
(Gorcz). 

T. procumbens L. T. filifonm aut. po la.kach mokrych okolo 
Zywca, w Rycerkach , w Mszanie Dolnej i G6rnej, od Kasiny 
Wielkiej po Kleczany i t. d. 

Lotus corniculatus L. po iakach, polanach, ugorach pospo- 
lita po najwyzsze szczyty. 

L. uliginosus Schkhr. na mokrych miejscach koJo Lody- 
gowic koJo Zywca. 

Astragalus glycyphyllus L. na wschod od Raby po zaroslach 
i brzegiem las6w dose pospolity po 820 m. (Gorcz). 

Pisum arvense L. po polach koto Zywca dose" cz^ste. 

Vicia hirsute Koch w zbozu na calym obszarze. 

V. septum L. po lasach przerzedzonych, zaroslach na calym 
obszarze rozrzucona. 

V. cracca L. po polanach i Jakach zvvykle po 800 m.; na 
rilsku jeszcze w dziedzinie kosodrzewu sie. trafia. 

Latkyrus pratensis L. na takich saraych lecz wiecej wilgot- 
nych stanowiskaeh po 950 m. (Lubon). 

L. sylvestris L. w zaroslach na obszarze zwiedzonym zdaje 
si? nie bye czesty, na Lubogoszczu 720 m. 

Onobrychis sativa Lam. w Sporyszu, na stokach kolo kole 
1 na wale kolejowym od Limanowei po Marcink6' 
dosd obficie. WYKAZ 
chrzaszczow nowych clla fauny galieyjsfeiajj. 

Zebral i podal 
M. Rybi riski. Niniejszem podaje spis chrzaszczdw nowych dla naszej fauny, 
ktore po dzis dzieri nie byly publikowane, a' zebraJem je w osta- 
tnich 10 latach na Podolu w okolic.v T.-mi<»p»la. Zloczo'wa, potem 
w Taraowie, w Krakowie, w Tatrach i w itinych miejscowosciaeb. 

Zestawione sa one w obecnym spisie podb.g najnowszego 
katalogu Dr. L. v.'Haydena, E. Reittera i J. Weisego z r. 1891. 

Carabidae. 

Carabus Besseri v. Bybmskii Rttr. Mniejszy od formy typo- 
wej, z glowa. zgrabniejsza i znacznie irb'biej doikowam'mi pokrv- 
wami. OtrzymaJem go'/. Z'.b./i, <■ U>\» T nn.ij'x.l.i i z Podwoloczysk 

Dyschirius substrtatus Duft. Tarnopol nad stawem ua namu- 
lisku 8. X, 26. VII L 

Bembidion sphndidum Strm. Tarnow nad Biala. 18. VI. Kra- 
kow Debniki nad Wisia 28. VI. 

B. gikipes Strm. tarnopol na brzpgu Seretu 22. IV. 

B. octomaculatum Goez. Tarnopol Kutkowce pod kora pn 1 
<¥>« 26. VIII, z liscia wyaiany 8. X. 

< Tachys parvulus Dei. Krakow PrzegorzaJy w opuszczonym 
kamienioJomie pod kamieniami 5. IV. 

JW/a* striatopunctatus Duft. Tarnow na namuliekacb m- 
gotnych nad Biala. 12. VII. Amara rufipes Dej. Krakow Przegorzaly po opadnietiu Wi- 
sly z wezbrania, pod naniesionem 18. VI. 

inna Zimm. Jak poprzednia w Przegorzalach 14. VI. 
i Dej. Tarnopol pod kamieniami 6. V. 
i signaticornis Duft. Hluboczek pod kamieniami i w lo- 
10. V. Tarnopol Zagrobela z naniesionego kolo stawu licznie 
wysiany 21. IV. 

Harpalus flavicornis Dej. Krakow Krzemionki pod kamie- .1. fut 

Ophno Dichirotrichus rufithorax Sahib. Krak6w przy 1 
sly z naniesionego 8. VI. Przetforzaly pod lisciem i 
Wisly 6 i 15. VI. ^ V llus verbasci Duft. Tarnopol Kutkowee nad stawem 
czerpakiem 20. VIII, 7. IX. 

Acupalpus fiavicollis Strm. Krakow Zwierzyniec nad brze- 
giem bagien kolo cegielni 8. IV. 

Oodes gracilis Villa. Tarnopol z trzciny Phragmites commu- 

Chlaenius festivus F. Otrzymalem go z Buczacza . gdzie nie 
jest rzadkira. 

Dromius sigma Rossi. Pod lisciem opadlem Htuboczek 26. X. &iem. 23. V. 'ymindis axillaris F. Tarnopol Petrykow w lesie Dytiscidae. Haliplus fulvicollis Er. W rnalych bagnach pospolity. Tar- 
nopol 23. IV. Zagrobela 28. IV. Krakow Zwierzyniec 29. III. 
uotychczasod ruficoUis Deg. nie odrozniany. 

Deronrctes assimilin l*ivk. rarnowol. Z i 'rob 'la w sad/.auve 
°grodu 28. IV. 

Hydroporus bilineatm Strm. W bagnach nie rzadki. Tarno- 
P°l 29 IV. Pluchow 24. V. Krakow Zwierzyniec 28. X. 

-ff. angustntns Strm. Jak ,„mrz,-dni. Tarnopol 23. IV, 16. IV. 
Kr *W Dybniki u„ u ,! kot \vgiolni -8. Ill, 10 VI. 

«. memnonius Nicolai. Tatry: Czarny staw pod Kosciek-em 
P rz y brzeguz ^^ ^/^ ,/ V II. 

#• oblongus Steph. Tarnopol Zagrobela w rowie 26. IV. 

^oi Ma cob/ww Gyll. Zostal przez p. M. Lomnickiego ze 
■P»* wykreflony. W 1, irnopola 23. IV. W Ma- 

xymowce 8. VI 
, Qrophoderes zonatus Hoppe. Tarnopol z wiosna w bagnach Gyrinidae. 

Gyrinus bicolor Pavk. Tarnopol Kutkowce w rowach nad 
stawem 26 i 28. IV. 

G. mergus Ahr. Pluchow 24. V. 

Hydrophilidae. 

Philydrus frontalis Er. W malych bagnach w okolicy Tarno- 
pola nie rzadki. 12. 23. IV. 

P. coarctatus Gredl. W wodach stojacych z wiosna. Tarno- 
pol Za-r..bela 28. IV. Krakow Zwierzyniec koto cegielni 29. III. 

Limnebws popposus Muls. W bagienkach. Maxymowka na 
Podolu 18. VI. krnkdw Zwierzvniec 2s. 2<). 111. 28. X. Debniki 
10. VI. ' J 

L. truncatulus Thorns. Jak poprzedni. Krakow Zwierzyniec 
28, 29. III. De>iki 10. VI. 

Hydrochus angustatus Germ. W bagnie miedzy wiklina, w Prze- 
gorzalaHi koto Kn.knwa 28. III. 

Ochtebius metallescens Rosh. W bagnie Krakow Debniki 20. VII. 

Hydraena palustris Er. Tarnopol Kutkowce pod kora pnia 
lezacego w zrodlowisku 14. 28. IV. 

Parnidae. 

Elmis Malleri Er. Krak6w Debniki z naniesionego Wista Heteroceridae. 

Heterocems pulchellus Kiesw. Krakow Zwierzyniec nad brze- 
giera ralyn6wki (Blonie) 2. V. Debniki z naniesionego Wisla 8. VI. 

Staphylinidae. 

Meochara rufitarsis Heer. Tatry. Regie pod lisciem. 28. VI. 

Dmarda dentata v. pygmaea Wasra Tarnopol u Formica 
sanguinea pod kamieniami 13. 25. IV, 10. V, 26. IX. 

Atemeles pubicollis Bris. Tarnopol Gale 12. IV, 12. V. U- 
grobela 21. IV. u Formica sanguinea. 

Zyras Haworthi Stepb. Krakow, wolski las 25. VI. strze- 
siona z krzakdw. 
WW C "!°y ra uli 9 inosa Er. Krak6w Zwierzyniec na namuliskach WYKAZ CHRZASZCZ6W N0WYCH. 

Cdlodera aethiops Gr 

Phloeopora reptans G 
26. VIII. 

P. corticalis Grav. Tarnopol Kutkowce pod kora topoli le- 
iaku. 20. VIII. 

BoKtochara bella Hark. Tarnopol Szlachcince na grzybie 24. 
VI. Krakow Skaly panienskie 20. IX. 

Encephalus complicans Westw. Tarnopol Kutkowce pod li- 
sciem opadlem 22. VIII. 

Brachida exigua Heer. Tarnopol Kutkowce z liscia wysiana 

Myllaena dubia Grav. Tarnopol Kutkowce z liscia wysiana 
8. 13. X. 

Oymnusa brevicollis Pk. Tarnopol Kutkowce z liscia wysiana 
13. 29. IX, 8. 27. X. 

Dinopsis erosa Steph. Tarnopol Kutkowce z liscia wysiana 
8.13.29.X. 

Oligota inflata Mannh. Tarnopol. Ogr6d miejski z pod liscia 
opadlego. 11. IV. 

0. granaria Er. Tarnopol. Ogrod miejski z opadlego liscia 
wysiana 13. IV. 

Hypocyptus ovulum Heer. Krakow Debniki pod kora wierzby 

H. laevmsculus Mannh. Tarnopol Kutkowce z liscia opadlego 
wysiany 22. VIII. 6. IX. 

Tackinus subterraneus L. Tarnopol Plotycze na murze 20. III. 
Zegcstow pod lisciem 24. VIII. 

Tachyporus erythropterus Panz. Hluboczek pod lisciem na 
mokrawinie 20. X. 

Astrapaeus ulmi Rossi. Krak6w Debniki pod kora 20. III. 

Ancylophorus Wagenschiebert Kiesw. Tarnopol Kutkowce 
z lifScia wysiany 15. X. TTT 

Quedius microps Grav. Ztocz6w z liscia wysiany 13. 111. 
Jarnopol Gaje 19. III. 

Ocypm falcifer Nordm. Tarnopol Gaje pod lisciem 28. V. 
. . fkilonthus corvinus Er. Tarn6w. W naniesionem przy Bia- 
}e J 20. VI. 

. Leptacinus parumpunctalus Gyll. Krak6w Debniki pod kora. 
wierzby 16. HI. 

Medon castaneus Grav. Tarnopol Gaje 16. IV. wysiany. _ 
22 M. rufiventris Nordm. Tarnopol Kutkowce z liscia wysiany Compsochilus pa/palis Er. Tarnopol Szlachcirice i 
z roslin bagiennycb 4. VIII. Krakow Debniki 
sla 8. VI. 

Olophrum piceum Gyll. Tarnopol Kutkowce w lesie czerpa- 
kiem 29. VI. 

Delipkrum tectum Payk. Tatry, Zakopane, Regie strz^siony 

XyJodromus concinnus Marsh. Tarnopol Kutkowce pod kora. 
pnia debowego 10. IX. 

Omalium monilicorne Gyll. Tatry Kuznice pod kora lezaku 
28. VI. J 1 P 

0. exiguum Gyll. Tarnopol Kutkowce pod kora topoli i lipy 
lezaku 20. IV, 16. IX. 

0. iopterum Steph. Krakow Wola Justowska w prochnie 
wierzby 30. IX. Ogrod botaniczny w prochnie GledlUchia triacan 
tho» 17. IX. 

Phloeobium clypeatum Mull. Krakow Wolski las pod kora 3. X. Pselaphidae. 

Enphctes nubiqena Reittr. Tarnopol Kutkowce pod kora pnia 
debu 20. VIII. h F 

2£. brunneus Grimm. Jak poprzedni 28. IX. 

E. piceus Motsch. Tarnopol Gaje z pod liscia wysiany 12.X. 

Bryaxis impressa Panz. Tarnopol Kutkowce na mokrych h- 
kach nad stawem, czerpakiem liczny 2. 15. 17 IX, z lisciw tanm- 
wysiany. 9. 29. X. 

BytMnus clavicornis Panz. ZIoczow z liscia wysiany 12. IV. 

# £wre% Dennv. Tarnopol Kutkowce wysiany z pod kory 
pni d§bowych 20. VIII. 

Scydmaenidae. 

Euthia ph'cata Gyll. Tarnopol Gaje czerpakiem w lesie 23. V. 
. A nydmaononles St."];],. Taniunol. ( >o T 6,! ,„i.-jski z pod liscia 
wysmna 19. IV, |. X II. Kutkowce 28. IX, 4. X 6. XL 
• ^J"7£*" «»n«A« Chaud. Zanvniiica' / liscia w lcsie wy- 
siany 11. IV. Tarnopol Kutkowc toz sn.no 28 IX, J, X. 6. XI. 
w sian H^x"** PWW%I " MUU * Krak6w Ska ^ P anienskie z mchu 
rem iImST** Mmini Mannh. Tarnopol Gaje u i^>Wca co^«- Silphidae. 

Gholeva svadicea Strm. Krakow Debniki z naniesionego Wi- 
st^ 8. VI. 

G. angustata F. Krakow Zwierzyniec pod mierzwa kolo Wi- 
sly 25. IV.' 

Nargus brunneus Strm. Tarnopol z pod liscia w lesie wy- 
siany 28. VIII, 3. X. 

N. anisotomoides Spence. Pod liSciem w lasach pospolity. Tar- 
nopol Kutkowce. 28. VIII, 3. X, 16. X. Krakow Sikomik 2. VI. 

Nemadus colonoides Kr. Tarnopol z prtfchna wierzby 21. VIII. 
Krakow Skaly panieiiskie pod lisciem 20. IX. 

Ptomophagus varicornis Rosh. Krak6w Skaly panienskie na 
wylozonych kosciach 2. VIII. 

P. sericatus Chaud. Jak poprzedni 28. IX. 

Colon clavigerum Herbst. Tarnopol Proniatyn na lace mo- 
czarowatej czerpakiem 26. IX. Szlachcirice 24. VI. Krakow Wola 
Justowska pod brzozami 7. VIII. 

C. affine Strm. Tarnopol Kutkowce jak poprzedni 11. IV. 

G. griseum Czwal. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 11. IV. 
G. murinum Kr. Tarnopol Kutkowce na lace pod lasem 

C. fuscicome Kr. Tarnopol Kutkowce jak poprzedni 25. VIII. 

G. rufeseens Kr. Jezierna z liscia opadlego w lesie wysiany 
<& IV. Tarnopol Gaje 20 i 23. VII. czerpakiem. 

G. dentipes Sahlbg. Tarnopol Kutkowce na lace pod lasem 
czerpakiem 11. VIII. 12. IX. 

C. calcaratum Er. Tarnopol Kutkowce z pod liscia wysiany 
^ brzegu lasu 28. X. Krakow Zwierzyniec z naniesionego Wi- 
sh* 27. V. 

G dmticulatum Kr. Tarnopol Kutkowce jak poprzedni 28. X. 

G. serripes Sahlbg. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 14. V. 
19 V punctlcolle Kv - Tarnopol Kutkowce w lesie czerpakiem 

G. viennense Herbst. Zarwanica kolo Zloczowa z liscia wy- 
siany 20. IV 

Necropkorus qermanus v. apicalis Kr. Tarnopol na scierwach 
12 - VII, 6. VIII. 

N. vestigator v. antennatus Rttr. Tarnopol na scierwach prze- 
wa *me ptasich 25. IV, It. V. 

... . SUpha tyrolensis v. niqritta Creutz. Tarnopol Petryk6w pod 
lisciem 12. VI. Pfltis atrata v. brunnea Herbst. Tamopol, Tarnow, Krak6w 
z forma, typowa. pod kora pni i t. d. b. pospolita. 

Ablataria laevigata F. Tarnopol Czahary na s'cierwie zaby 

Pteroloma Forstroemi Gyll. Tatry: Czarny staw pod Ko^ciel- 
cem przy brzegu pod mierzwa i mchem 30. VI. I. VII. 

Necrophilus subterraneus Dahl. Zlocz6w w lesie bukowym 
pod lisciem obok Slimakow 12. VI. 

Anisotomidae. 

Hydnobius punctatus Strm. Tarnopol Gaje w lesie czerpa- 
kiem 17. VII. Krakow Balice w ogrodzie dworskim na trawniku 
czerpakiem 11. VII. 

Colenis immunda Strm. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 
23. V. Kutkowce z pod liscia wysiany 20. X, ogrod miejski 26. IX. 

Liodes rotundata Er. Tarnopol Kutkowce w lesie czerpakiem 
18. VI. Gaje z liscia wysiana 30. IV, czerpakiem 29. VI. Kra- 
kow Debnik z naniesionego Wisla. 8. VI. 

L. flavescens Schmidt. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 
23. V. Kutkowce 24. VIII, 27 IX. 

Cyrtusa subtestacea Gyll. Tarnopol Gaje z liscia wysiana 

C. pauxilla Schmidt. Zloczow w lesie wysiana 15. XL Tar- 
nopol Kutkowce toz samo 13. X. Krakow Debnik z naniesionego 
Wisla 20. VII. \ 

Agathidium pallidum Gyll. Tarnow nad Biala, z naniesio- 
nego 23. VI. ' 

Clambidae. 
? Redtb. Tarnopol Kutkowce na brzegu lasu Cerylophidae. 

Parmulus obscurus Sahib. Tarnopol Kutkowce w lesie czer- 
pakiem 20. V. 

Corylophus cassidoides Mrsh. Tarnopol nad Seretem z nanie- 
sionego 22. IV. Zagrobela tak samo 21. IV. Tarn6w nad Biala. 
^5. VI. Krakow Debniki jak poprzednio nad Wisla 8. VI. 

Trichopterigidae. 

Neuglenj-s apterus Guer. Tarnopol Kutkowce pod kora pni 
debowych 25. VIII. F 

N. tenellus Er. razem z poprzednim. Scaphidiidae. 

Scaphosoma assimile Er. Krakow Debniki pod kora wierzb 
[II. 
S. limbatum Er. Ztoczow na grzybach Polyporus 5. XI. 

Phalacridae. 

Phalacrus cartel's Strm. Tarnopol G-aje w lesie czerpakiem 
PI, 16. VIII. 
Stilbu* pumiUus Hoch. Tarnopol Zagrobela z trzeiny PAm#- Erotylidat'. 

Cyrtotriplax bipustulata v. binotata Rttr. Tarnopol Kutkowce 
rzybach drzewnych 12. V. Szlachcince 4. VI. 
G. consobrina Levis, razem z poprzednia,, ktorej jest odmiana. Endomychidae. 

ie F. Krakow Wolski las Cryptophagidae. 

Telmatophilus spargnnii Ahrens. Tarnopol Kutkowce z HScia 
wysiany 9. 29. X. Zagrobela z naniesionego 26. IV. 

T. brevicollis Aub. Tarnopol Kutkowce z Hsoia wysiany 29. 
X. Krakow Debniki z naniesionego Wish* 8. VI. 

T. Schonherri Gyll. Tarnopol z trzeiny Phragmites commit- 
»" 8. I. Zagr«)b,ln z naniesionego 26. IV. . 

Paramecosoma univestre Rttr. Tarnow w ogrodzie strzeleckim 
z szyszek swierkowych 16. VI. 

Cryptophaqm simplex Mill. Tarnopol na koaciaeh wyi-zonyeli 
*• V. Kutkowce w lesie , U-h wvsia'n 29. X. 
. 0. Thomsoni Rttr. Tarnopol w ogrodzie miejskim z liscia wy- 
81a "y 20. XL 

Coenoscelis feruginea Sahib. Tarnopol Kutkowce w lesie z li- 
8C] a wysiana 10. X. 

, Atomaria mesomelos Herbst. Tarnopol Kutkowce na lace rao- 
kre J nad stawem czerpakiem 12. 20. VIII. 13. IX. b. posp. Lathridiidae. 

Lathridius Rybifakii Rttr. Tarnopol w zimie z trzciny Phrag- 

Cartodere ruficoUia Marsh. Tarnopol Kutkowce z liscia wy- 
ana. Krakow Zwierzyniec po pierwszem zwiezieniu siana na sto- 

a£lTll- p^° e ™ czei TV " a P° cz ^ Ji P ca - 

ia opadlego pod Tritoma quadrtpustuJato r. imp^tulata Schilsky. Tarnopol na 
grzyb.e wierzby 20. V. Krakow Debniki 16. III. 
nnn 1 At^ pnichnie wierzb Podwofoczyska 15. X. Tar- 
nopol 20. IV. Trembowla 14. IV. 

Nitidulidae. 

Brachypterus gravidas v. Unariae Stepb. ^ Linaria vulgaris 
Pluchow 20. VI. Tarn6w 15. VII. Krakow Sikornik 18. TO. 

Carpophilus hemipterus L. ffiuboczek w zaroslach wierzbo- 
wych pod hsciem opadtem. 20 X 
18. Y ^ Urm dist(ncta Grimm - Hluboczek na grzybach wierzbowych 

l7^ r f k0P n agUS grandis Q y ]l Krak6w Sikornik pod kora 15. VI. 
(Zebral p. Gartner). p 

P. aeneus Eichter. Tarnopol z naniesionego Seretem 22. IV. 
Colydiidae. 

^ ^Cicones variegatus Hellw. Krakow Wola Justowska pod kora. 

Cucujidae. 

12. ^ r ° St0mis ™ndibulari s F. Ztoczdw Woroniaki pod kora. 

snowvdf ? C ™ ff^T* Herbst " Tarn °P o1 w 8ta ^ ch belkach S0 " 
snowych z mostu kolejowego w Debicy 6. VI. 

leAaku iiaj ***»» F - Tarnopol Kutkowce pod kora, lipy 

Z, aWrtwWank. Tarnopol pod kora. sosnowych pni 11. VII. WYKAZ CHRZASZCZOW NOWYOH. 55 

Laemophloeus corticinits Er. Zloczow po kora pni debowych 

Lathropus sepicola Miill. Tarnow na pfotach wierzbowych 
10 i 15. VII. Krak6w Da_bie 12. VII. 

Dendrophagus crenotus Payk. Tatry Kuznice pod lupka, na 
pniu sVierkowym 28. VI. 

Monotonia longicollis Gyll. Krakow Zwierzyniec na stodolach, 
do ktorych sSwieze siano zniesionern zostalo 9. VII. 

Cistelidae. Histeridae. 

Saprinus concinnus Motsch. Krakow Zwierzyniec pod Scier- 
wem kreta 23. V. 

8. pulcherrimus Weber. Krakow Lasotnia w szancu czerpa- 
kiem 19. VI. 

„ T . , S- ocularis Marsh. Krakow Zwierzyniec w naniesionem 
WisJa 27. V. 

Acritus nigricorms Hoffm. Tarnopol Zagrobela w naniesio- 
aem Seretem. 21. IV. Krakow Zwierzyniec 12. VI. pod deskami 
mspektowemi. Scarabaeidae. 26 vf phodius nemoralis Er. Tatry Zakopane Regie w odchodach 

j- porous F. Krakow Sikornik w krowiencu 26. IX. 
Heptaulacus villosus Gvll. Krakow Lasotnia w szancu czer- 
Pakiem 26. VI. 

■Prox cadaverinus 111. Tarnopol Kutkowce pod Scierwem 8. VII. 
Mboceras unicorne Scbrank. Tarnopol Gaje na drodze 27. VI. Buprestidae 

'ca moesta F. ' 
10. Yl Xm Uicerca moesta F. Tarnopol z slupa debowego wyjeta 10. VII. 
Anthaxia Tiirki Gnglb. Tarnopol Gaje na kwiatach rumia- Anthaxia mono V. Khij /. i^lil-j - -, ,k ; stivepana 25. V. 
Trachys troglodytes (iyll. Krakow Zwierzyniec czerpakiem 

Eucnemidae. 

Throscus laticoUis mi hi nov. sp. Maxima species, long. 
n. cults non divisis ' >it brccicoliis Bonv.) brunneus sericeus 
mis pedibusque ruhri*. mpifc *)il>tiliter punctata, thorace punc- 
posteriore parte lanato. Elytris punctatostn- 

Hab' subtiliter punctatis Habitat in Halicia 
Magnitudine et thorace in parte posteriore valde dilatato 
deplanato distinguitur ab adhuc notis speciebus hujus generis. 
Hanc noram 

wierzb starych 12 

Dromaeolus bamabita Villa. Tarnopol Kutkowce czerpakiem 
20. V. ^ 

Elateridae. 

Hypnoidus tenuicornis Germ. Krakow Debniki w naniesionem 
Wish* 8. VI. 

H. sabulicola Boh. Tarnopol w naniesionem Seretem 28. III. 
Krakow Zwierzyniec w naniesionem WisJa. 27. V. D§bniki8.VI. 

Cardiophorus cinereus v. testaceus F. Krakow Przegorzaiy 
strzesiony z krzewow 20. VI. 

C. agnathus Cand. Tarnopol Kutkowce w lesie czerpakiem 

Steatoderes ferugineus v. occitanicus Villers. Tarn6w na wierz- 
bach i w prochni,- starve!, wierzb 15. 25. 28. VII. 

Serious subaeneus Redtb. Tatry Zakopane Regie na kwia- 
tach 1. VII. J F 

Cantharidae. Cleridae. 

Clerus rufipes Brahm. Tatry Kuznice na swierkowem drze- 
iolo papierni gornej 28. VI. Ptinidae. 

P. Tarnopol w wychodku 20. VI WYKAZ CHRZASZCZOW \ Anobidae. Bruchus bicinctus Strm. Tarnopol Kutkowce pod kora pni 
debowych 29. VIII. Krak6w Zwierzyniec na parkanie 2. VL 

B. variegatus Rossi. Tarnopol Kutkowce w lesie z lteeia wy- 
siany 5. IX. 

Byrrhus fagi Muls. Tatry Kuznice na poreczy przy drodze 
30. VI. 

Ernobius abietis F. Tarnopol Plotycze z szyszek sVierko- 
wych 2. VIII. 

E. nigrinus Strm. Ktaj z sosen strzepany 25. V. 

Dorcatoma punctulata Muls. Zlocz6w z grzyba bukowego 
5. VII. 

Goenocara subglobosa Muls. Tarnopol wychowana z pur- 
chawek z lasu kutkowieckiego 28. X. 

Sphindus dubius Gyll. Tarnopol Kutkowce z grzybu PoZy- 
porus 12. VI. 

Cioides. wych 15. VI. Tarnopol Tenebrionidae. 

z. Krak6w Bielany pod kora, pni Alleculidae. 

amboides v. serrata Chevrl. Ztoczdw w pruchnie 

Mordellidae. 

ula Mull. Tarnopol z wierzb wychowana w dorau 

Meloidae. Meloe con 
Lytta resic 
' w czerwcu na jasionaeh. Anthicidae. Phytobaenus amabiHs Sablbg. Tarnopol Kutkowce nad ata- 
weai czerpakie.n 20. VIU. Euglenes nigrinns Germ. Uhibuozek ua -.i_,i<n w staeyi 1. VII. 

i£. occulatus Gyll. Tarnopol w sprochnialem drzewie z raostu 
debickiego 10. VI. 

-S. populneus Panz. Tarnopol w prochnie wierzb 5. IV. 

Mycenotarsus serricornis Panz. Krak6w w naniesionem Wi- 
sh* 8. VI. 

Anthicus flavipes Panz. Jak poprzedni 20. VII. 

Oedemeridae. 

Nacerdes ustulata F. Hluboczek na roslinach nadwodnych Gyll. Tarnow Chyz6w na plocie 18. ^ 
Panz. Krakow Bielany u podnoza i Curculionidae. 

Otiorrhynchus irritans Herbst. Tatry Zakopane na swierkach 
28. VI. y F 

0. tatricus Tatry Hala krolowej na kamieniach 1. VII. 

0. velutinus Germ. Tarnopol V. VI. pod kamieniami na su- 
chych zboczach trawiastych. 

Pkyllobius canus Gyll. Tarnopol Szlachcince strzesiony z krze- 
w6w 12. VI. 

Sciaphilus rubi Gyll. Tarnopol Proniatyn czerpakiem pod 
lasem 29. VI. Krakow Bielany 5. VII. 

Omias mollinus Boh. Krakow Zwierzyniec pod kamieiu'era 

Sitona gressorius F. Krakow Lasotnia szaniec czerpakiem 

Tropiphorus obesus Fauv. Tarnopol Kutkowce w lesie czer- 
pakiem 15. VII. 

T. carinatm Mull. Zarwanica w lesie czerp. 11. IV. 

Alophus elegans Stierl. za.ni.isi h-iqanntm F., kt6rego tu niema. 

Lepyrus palustris v. Herbichii Zawadzki jest mieszkancem 
galicyjskim. Typowej formy tu nie spotkalem. 

Liparw dirus v. glabrirostris Kixst Krakow Zwierzyniec koto 
ceg.elm na Tussila.jo farfara 24. IV Podgorze pod kloda. I. V. 
Tatry dohna Straiyska na Tmsilago 24. VI. 
si 8 V 1 6m pUStulata Friv - Krak ° w Debniki z naniesionego Wi- 

#. striata Boh. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 18. VI. vbniki za folwarkiera 
czerpakiem 15. VIII. 

Limobhis Hampei Capiom. Krakow Zwierzyniec na stodole 
8. VII. WesoJa za bastyonem V na lace czerpakiem 9. VIII. 

Grypidius brunneirostris F. Krakow Debniki w naniesionem 
Wisla. 8. VI. 

Erirrhinus Nereis Payk. Tarnopol Kutkowce nad stawem 
z liscia wysiany 20. IX. 1 2. X. 

Notaris Maerkeli Boh. Jak poprzedni 20. X. 

Dorytomus salicis Walton. Krak6w Wolski las z krzewow 
strzesiony 28. VI. 

D. rufulus Bedel. Tarnopol Gaje 19. V. strz§siony z Salix 

D. nebulosus Gyll. Krak6w Zwierzyniec z wierzb strzedony 

Bagous binodulus Herbst. Tarnopol na namuliskach kolo sta- 
wu 20. V. Kutkowce nad stawem z liscia wysiany 13. X. 

Eremotes planirostris Panz. Tarnopol Gaje na pniu debo- 

E. lignuarius Tarnopol Kutkowce pod kora, debowa 27. V. 
Phytobius velaris Gvll. Tarnopol Zagrobela z naniesionego 

Seretem 24. IV. Krak6w Debniki z naniesionego Wisla. 20. VII. 
P canaliculatus Fahr. Tarnopol Zagrobela z naniesionego 

Geuthorrhynchtdius posthumus Germ. Tarnopol Szlachcince 
w lesie czerpakiem 7. VIII. 

Geutorrhynchus Jaceti Bris. Tarnopol Kutkowce w lesie 
czerpakiem 12. VII. Gaje 16. VIII. 

G. Talbum Gvll. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 17. V. 

G. ornatus Gyll. Tarnopol Ga'je w lesie czerpakiem 20. V. 
30. VI, 20. VIII. Kutkowce 29. V. 
22 V?' anguloms Bot - Tarnopol Szlachcince w lesie czerpakiem 

G. rapae Gyll. Tarnopol Gaje w lesie czerpakiem 15. VI. 
20 VTT puncticolUs Boh - KrakoV Debniki z naniesionego Wish* 

C hirtulus Germ. Tarn6w na lace czerpakiem 18. V. Kra- 
kow Bielany pod lasem 22. V. 

G. scapularis Gyll. Tarnopol Zagrobela z naniesionego Sere- 
; em . 24 - IV. KrakdwV 12. IV. D§bniki z na- 

mewonego WisJa. 20. VII. 

G. arator Gyll. Krakow Debniki jak poprzedni 20. VII. 
»&%rvulu* Kris. Amy 20. IV. 

rakow Dtfmiki z naniesionego Wisla 20. VII. Ceuthorrkynchus dimidiatus Friv. Tarnopol Kutkowce w le- 
czerpakiem 16. VI. Gaje 30. VI. 

Ban's carbonaria Boh. Tarnopol Zagrobela z naniesionego . picicornis Mrsh wraz z poprzednim. 
nthonomus rufu Desbr. Krakow Bielany na kwie- 
cie tarniny Pruvus spinosa 14. V. 

A. rubripes Gyll. Krak6w Lasotaia w szancu pod rachem 
10. V. 

Tychius aureolus Kiesw. Tarnopol na suchych zboczach tra- 
wiastych i na wale kolejowym 17. VI. Kutkowce 3. VII. 

Orchestes subfasciatus Gyll. Tarnopol Gaje w lesie czerpa- 
kiem 12. VII. 

0. decoratus Germ. Tarnopol Szlachcince w lesie czerpakiem 
12. VIII. 

Mecinus circulatus Marsh. Tarnopol Kutkowce z liscia opa- 
dlego wysiany. 20. XL 

Oymnetron tetrum F. Krakow Lasotnia w szaiicu czerpakiem 
19. VI. 

Mim 

Cionus fraxini Deg. Zarwanica kolo Zloczowa ; na jesionie 
mlodym Fraxinus excelsior 16. V. 

Magdalis Weisei Schreiner. Tarnow g6ra Marcina z krzewow 
strzesiony 20. VI. 

M. nitidipennis Boh. Tarnopol Gaje w lesie strzesiony 18. V. 

Rhynchites tristis F. Tarnopol Szlachcince czerpakiem 2. VII- 
Zloczow na mlodych klonach , na ktorych z liscia tutki robi. 28. 

R. olivaceus Gyll. Tarnopol Kutkowce z mlodej grabiny strze- 
siony 17. V. 29. V. 

R. pubescens F. Tarnopol Szlachcince czerpakiem 12. VI. 
R. sen'ceus Herbst. Tarnow Wola rzcd/inska strzesiony 12. VI. 
R. interpunctatus Steph. Tarnopol Gaje z krzewow strz§siony 

Anthribidae. 

Anthribus tesselatus Boh. Tarnopol Kutkowce czerpakiem 
zbioru Schmidt-Goebla. Choragus Sheppardi Kirby. Lw6w : 
Ck. piceus Schaum. Tarnow na pl( 
Urodon suturalis F. Zarwanica kol 24, VII . plotach 20. VI. 

Zarwanica kolo Zloczowa na dzikiej re- 

Reseda luteola 29. VII, 4. VIII. 

U. rufipes Oliv. Wraz z poprzednim i Krakow Zakrzowek. Mylabridae. 

Mylabris loti Payk. Tarnopol Szlachcince w lesie czerpa- 
kiem 26. VI. 

M. varia Oliv. Jezierna w rowie kolejowyra 24. VIII. 

M. imbricornis Panz. Tarnow na Jakach czerpakiem 16. VI. 

Scolytidae. 

Polygraphus grandiclava Thorns. Krak6w Balice z uschlego 
grabu pod kora, 11. VII. 

Gryphalm Rybifakii Ritr. Zyje na grubych, obumieraja.cych 
gaJeziach wierzb tuz pod gornym naskorkiem kory, i na kolaeh 
*\viezyi:h plotow wicrzbowych. Jest to jedyny kornik zyjaey na 
•vi "iv!.;. ■. Zbieralem go naplotach w Tarnowie i okolicy tamtejszcj 
20. 21. VI. i w Krakowie na Debniku 14. VI. 

Ips acuminatus Gryll. Tarnopol na sa_gach sosnowych z So- 
kalskiego 8. VI. Tarnow na obumierajaeym modraewiu pod kora 
29. IX. " 

Dryocoetes vilhsus F. Tarnopol Gaje pod kora pnia debo- 
wego 28. VIII. 

D. coryli Perris. Tarnopol Kutkowce pod lasem czerpakiem 
2. VIII. F . . 

Cerambycidae. 

Acmeops septentrionis Thorns. Tatry Zakopane Regie na kwia- 
tach 30. VI 

Phytoetia nigricornis F. Tarnopol Gaje na kwiatach 28. V. 

Chrysomelidae. 

Donatio, tomentosa Ahr. Tarnopol Kutkowce z pod liscia wy- 
siana 23. IX. 

Plateumaris rustica Kunze. Tarnopol Kutkowce nad stawem 
czerpakiem 25. V. 

Zeugophora Turneri Power. Tarnopol Proniatyn czerpakiem 

Gryptocephalus sexpustulatus Ross. Lancut. Zebrany przez 
m ego bratanka podczas wakacyi. 

Pachybrachys hippophaes Suffr. Tatry Zakopane na wierz- 

P- picus Wse. Tarndw nad Bialq z wiklin strzesiony. 14. VII. 
Entomoscelis sacra L. Tarnopol na roslinach 3. V. 
Chrysomela geminata Pavk. Tatrv Zakopane Regie na Phel- 
la ndnum aquaticum 28. VI. Phytodecta viminalis v. calcarata F. Krakow Zwierzyniec nad 
Wisla. 11. VI. 

P. Linneana v. Satanas Westh. Krakow Wola Justowska 
strz^siona z iwy 2. VI. 

Podagrica malvae III. Krakow PrzegorzaJy w wiklinach czer- 
pakiem 21. VII. 

Psylliodes cupreata Duft. Tarnopol ogrod miejski z liscia wy- 
siana 24. XI. Krakow Debniki z naniesionego Wisla 8. VI. 

P. picina Marsh. Tarn6w na Jace czerpakiem 24. VIII. Kra- 
kow Debniki za folwarkiem kolo stawu czerpakiem 15. VIII. 

Haltica quercetorum Foudr. Krakow na Sikorniku i w Wol- 
Bkim lesie az po Bielany, wystepuje w bardzo wielkiej ilosci na 
leszczynie w maju i czerwcu i niszczv liseie tejze, a jednak do- 
tychczas nie zostala spostrzezona.. 

Phyllotreta ochripes Curt. Krakow Debniki przy stawkach za 
folwarkiem czerpakiem 15. 19. VIII. 

Dibolia occultans Koch. Krakow Wola Justowska za folwar- 
kiem na wilezomleczu Euphorhia 17. X. 

D. cryptocephala Koch. Tarnopol Biala, na Cynoglossum 28. IV. 

Sphaeroderma cardui Gyll. £aricut , zebrana przez mego bra- i podezas wakacyi 
Ca " xulata L. Krakow Debn 
folwarkiem 9. VIII. Coccinellidae. 

Cocrinella hieroglyph ica L. Krakow Wola Justowska stn 
, z krzewow 14. V. 
Scymnus punctillum Wse. Tarnopol na wierzbach 13. IV. 

W Krakowie dnia 28 sierpnia 1896. Przyezynek 
do fauny rosliniarek (Phytophaga) Galicyi. 

Podaf 

Edward Niezabitowski. 

W roku 1867, Prof. Dr. A. Wierzejski podal w swym Przy- 
czynku do fanny owadow btonkoskrzydlych *) 180 gatunkdw ro- 
slmiarek, ktora. to liczba. objal takze gatunki podane w roku 1864 
przez Prof. Dr. M. Nowickiego. Od tego czasu nie mamy w na- 
ze najnmiejszej wzmianki o tym dziale owadow. Zaj- 
® u jae sis od dJuzszego czasu rosliniarkami, zebraiem z rdznych 
STon Galicyi znaczna. liczbe gatunkow dla fauny krajowej no- 
K P Kt nadt ° dz ' §ki la8ka ^ ci Prof - W - Kulczynskiego i Prof. 
• oobka, otrzymalem do przejrzenia ich zbiory, pochodza.ce prze- 
p n,e z okolic, w ktorycli sam owadow nie zbieralem. Okazy 
rot. Kulczynskiego, zebrane w wiekszej czeici przez sp. J. Cie- 
"*a, pochodza. przewaznie z okolic Krakowa. z Bienkowic (pow. 
■wej Wsi pow. wielicki), Kroscienka i Pienin. skad 
:;" <Ǥ& moich okazow pochodzi. Okazy Prof. Bobka pochodza 
; 1; ; t| -- Hojanowa (kolo Niska). Dro-ini ' pmv. mvslenicki), Pie- 
^kowic (pow. nowotarski) i w cz^r'i z Krakowa. Okazy moje 
g*hod«i: 2 G|§bokiej pod Felszt em (pow . samborski), Podola, 
^eszowa, Jaroalawia, Komarna (pod Grodkiem), Syniczowa (pod 
roaami), Spasu (pow. staromiejski) i z okolic Krakowa. Spis nini I podfug katalogu owad6w bbnko- 

skrzydJych Prof. De Dalla Torre. 

Gatunki oznaczone gwiazdka, sa, nowe dla fauny Galicyi. Tenthredinidae Knw. 

Dolerinae Thorn. 
Dolerus Jurine. 1 ) 

*anticus Klug. Niedzica 9/7. 

dubius Klug. var. abietis Panz. Gr6dek, w maju. 

germamcus Jur. Krakow 20/5. 

*Ge$sneri A. Bierikowice, w maju. 

gonoger Fabr. Krak6w w maju i kwietniu. Kroscienko 13/7. 
Droginia 20/5. Stryszawa 23/7. 

haematodes Klug. Krak6w, w kwietniu. 

Hiogaster Thorn. 22/5. Wola Duchacka. 

*palmatus Klug. Witkowice 8/5. Droginia 15/6. 

paluster Klug. var. saxatilis Htg. Krakow w kwietniu. 

pratensis Panz. Bienkowice 11/8- Klaj 1/7. Krak6w, maj do 
czerwca. Krzeszowice 24/7. 

*pratorum Thorn. Krak6w 25/5. Krzeszowice, w maju. Sy- 
niczow, w lipcu. Gleboka 23/6. Spas 13/8. 

*puncticollis Thorn. Krakow 25/4. Droginia 3/5. 

tremulus K. 11/5. Krakow. 

vestigialis Klug. Krakow 9/5—23/5. Wieliczka 23/5. Koscie- 
lisko 25 7. Droginia 3/5. Rhogogastera Konow. 

^discolor Knw. Krakow, w maju. 
gibbosa Knw. Krak6w 17/5. 
*punctulata Knw. Tatry 4/7. 

viridis Knw. Krakow. \v lipcu. KJaj 1/7. Tatry 13/7. Dro- 
^ nia 20/5- Komarno, w lipcu. Zaleszczyki 25/7. Monasterzy- z powoda w^tpliwosci zachodzsicych * Tenth redopsis Costa. 

*Coquebertii Knw. Krak6w, w maju. 

nasaata C Bienkowice 14/5. Droginia 20/5. 

scutellaris Cam. Krakow 6/6. Droginia 5/6. Tatry 8/7. Pie- 
niny 8/7. Rzeszow 10/7. 

"stigma Knw. Krakow, w maju. 

*Thomsonn Knw. var. cordata. Krak6w w maju. Droginia 
20/5. Krzeszowice 13/8. 

Pachyprotasis Hartig. 

*antennata Htg. Krakow 20/5. 

rapae Htg. Krak6w 9/5. Bienkowice 26/7, 11/8. Droginia 3/5 
Tatry 13/7. Koscielisko 20/7. Krzeszowice 7/6. 

*simulans Htg. Krak6w, w maju. Droginia 6/6. 

variegata Htg. Krak<5w 17/5. Koscielisko 15/7. Zaskale-Ma- 
ruszyna 16/7. 

Macrophya Dahlbom. 

blanda Dahlb. Trzy Korony 13/7. 
duodecim- punctata Dahlb. Bienkowice 6/6. Klaj 1/7. 
melanosoma R. Krak6w 14/5? 

neglecta Dahlb. Bienkowice 6/6. Krak6w 21/8. Droginia 
6/6—20/6. 

*quadrimaculata Dahlb. Nowa Wies 9/8. Gl§boka 15/7. 

ribis Dahlb. Witkowice 21/5. Droginia 23/6. 

rufipes Thom. Droginia 6/6. 

rustica Dahlb. Droginia 15/6. Tatry 13/7. 

*teutona Htg. Droginia 2/5. Allantus Ju 

Sieriko albicornis Panz. Pieniny 13/7. Bieiikowic 
^ogmia 15/6. Gteboka 18/7. Rzeszow, w lipc 

arcuatus Steph. Tatry regie 23/7. Bienkowice 26 ! -25 8. 
irzy Korony 15/7. Zaskale-Mamszvna 16/7. Alwernia 30/7. Pie- 
ni%4kowice 1 1 S. Bojan.'nv 15 7. * Droginia 6 6. Tarnopol 20 7. 
^embowla 257. Z;il,,/,,/vki l>7 7. U>u isterzyska 2/8. Spas 13/8. 
^chowiee 25/7. Pieniny 6/8. Rzeszow, w lipcu. 

bicinctus King. Trembowla 25/7. 

*fa*ciatu.s St, . m Klai l 7 T-itrv I t »>. Witkowice / n. uco- 
gmia 20/5. *Kohleri Klug. Tatry i J 7. >>Lrvsz.tvva 28/7. 

marginellus Jur. Tatry 30/7. KJaj 1/7. Zaluczne kolo Czar- 
nego Dunajca 12/8. 

*Rosii Panz. var. obesus Mocs. SkaJa Kmity, w maju. Tatry 
13/7. Droginia 1/6. 

*Schaefferi Klug. Trzy Korony 15/7. Lachowice 25/7. 

scrophulariae Panz. Zabierzow 30/8. Droginia 10/6. Gleboka 
20/7. Krakow 4/7. Rzesz6w, w lipcu. Tenthredo Linne. 

atra L. Krak6w 9/5. Witkowice 8/6. Droginia 3/6. 

*balteata Klug. Lachowice 25/7. 

bipunctula Klug. Krak6w, w maju. 

*colon Klug. Mostownica 8/7. Droginia 3/6. Tatry 20/7. 
Koscielisko 26/7. 

*dispar Klug. Tatry 8/7—20/7. Krakow, w maju. 

fagi Panz. Krak6w, w maju. 

jiava Panz. Krakow 14/5. Rzeszow, w lipcu. Gleboka 18/7. 
Droginia 6/6. 

livida L. Witkowice 25/5. Bierikowice 13/7. Dabie 10/6. 
Pieniny 13/7. Kopyczyrice na Podolu 25/7. 

'"mandibular is Panz. Pieniny 9/7. 

mesomelaena L. Tatry 15/7. Bojan6w 13/7. Pieniaikowiee 
9/8. Droginia 3/6. Monasterzyska 6/8. Lachowice 25/7. Kra- 
k(5w 4/7. J ' ' 

olivacea Klug. Pieniny 9/7. Bienkowice 23/7. Zakopane 
14/8. Droginia 10/5. 

*rufiventris Fabr. Droginia 6/6. Tatry 19/7. Krak6w, w maju. 

*sobrina Ev. Pieniny 13/7. 

*velox Fabr. Mostownica 19/7. Selandriinae Thomson. 
Taxonus Hartig. 

agrorum Thorn. Pieniny 9/7. Witkowice 4/5. Drogic 
equueti Thorn. Bienkowice 11/8. Krakow 17/5. 

glabmluo V^l.A... >j /n • Krak6w 3/9. Kobylany 16/5. Emphytus Klug. 

*carpini Htg. Bienkowice 26/7. Nowa Wies 10/8. Drogi- 
nia 10/5. 

ductus L. Krakow 6/6. Boianow 12/8. Bienkowice 26/7— 
20/8. Nowa Wies - 10/8. 

pallidipes Costa. Bielany 20/5. Kos'cielisko 15/7. 

rufocinctus Klug. Krak6w 23/8. 

tener Thorns. Droginia 25/5. Krakow 27/5. Bienkowice 20/8. 

tibialis Klug. Krak6w, w czerwcu. 

Hogatus Cam. Droginia 19/6. 

Poecilostoma Dahlbom. 

*candidatum Dahlb. Krak6w, w maju. 

*guttatum Dahlb. Las krzyszkowicki 15/5. Droginia ! Las krzyszkowicki 14/5. Droginia 2<>5. 
*luteolum Stein. Morszyna 16/7. Witkowice 19/5. Bienko- 
wice 26/7. Tatry 4/7. 

Eriocampa Hartig. 

ovata Htg. Bienkowice 20/8. Krzeszowice 18/8. Droginia 
20/6, 7/5. Pienia.zkowice 2/8. 

umbratica Htg. Krak6w w czerwcu. 

Strongylogaster Dahlbom. 
multifasciata Klug. Krak6w w lipcu. 

Stromboceros Konow. 
*delicatulus Knw. Krakow, w lipCu. 

Selandria Leach. 

annulitarsis Thorns. Las krzyszkowicki 14/5. 

cinereipes Leach. Bienkowice 20/7. Koscielisko 24/7. Kra- 
k6 * 15/7. Zaleszczyki 27/7. 

fiavens Htg. Krak6w, w lipcu. 
ik/o ^° n '° Ht #- Bienkowice 11/5, 20/7, 20/8. Kiaj 1/7. Sambor 
">/». Droginia 6/6. Tatry 4/7. Borek Falecki 23/5. 
t .^ Leach. Bienkowice 9/8. Droginia 6/6. Tarnopol 20/7. 
L achow,ce (ko*o Suchy) 25/7. 

*tramtneipea Staph. Kiaj 1/7. Athalia Leach. 

annulata Leach. Droginia 6/6. Pieniazkowice 9/8. Zalesz- 
czyki 27/7. GJeboka-Felsztyn 10/8. Spas 13/8. Tatry 15/7. 

rosae Leach. Nowa Wies 10/8. Bienkowice 9/8. Droginia 6/6. 
Krzeszowice 24/7. Tatry 5/8. 

*scutettaris Cam. Zaleszczyki 27/7. 

spinarum Leach. Bienkowice 26/7, 9/8. Bielany 20/5. Szy- 
mota (las za Alwernia) 30/8. Sambor 15/8. Witkowice 25/5. Ta- 
try 22/8. Droginia 6/6. Kopyczynce 25/7. Zaleszczyki 27/7. Ho- 
rodenka 1/8. GJeboka-Felsztyn 10/8. Spas 13/8. Bojanow 7/10. 
Koscielisko 21/8. ' * ' J ' Blenndcampinae Konw. 
Fenusa Leach. 
*pygmaea Htg. Dabie 14/5. Nowa Wies 10/8. 

Kaliosysphinga Tischbein. 
Wohrnn Tischb. Krak6w, w czerwcu. 

Monophadnus Hartig. 
albipes Htg. Krak6w, w maju. 

*elongqtuhis Knw. Bienkowice 20/7. Dobezyce 15/7. Glebo- 
ka-Felsztyn 6/7. ' J 

*semicinctu8 Htg. Krak6w, w maju. 

Fenella Westwood. 
*nigrita Westw. Krak6w 9/5. Pieniazkowice 15/7. 

Scolioneura Konow. 
hetuleti Knw. Nowa Wies 23/8. 
nana Knw. Krak6w, w maju. 

Blennocampa Htg. 
*alternipes Htg. Krak6w 30/5. 
aasimilis Thorns. Bienkowice 26/7. £obz6w 27/5. Tomostethus Konow. 

Bienkowice 20/7. Tar- 
pyczynee 25/7. Zaleszczyki 27/7. 
gagathinus Knw. Krzeszowice 24/7. Krakow 5/6. Borek Fa- 
l§cki 23/5. 

Huteiventris Knw. Borek. Fal^eki 23/5. Las krzyszkowicki Phyraatocera Dablbom. 
Kriechb. Las krzyszkowicki 15/5. 

Ardis Konow. 

elisko 30/7. D„ „ 

24/7, 20/8. Krakow 16/6. D^bie 14/5. Witkowice 25/5, *plana Knw. Ko^cielisko 30/7. Droginia 14/5. Bienkowice Pareophora Konow. 
*nigripes Knw. Witkowice 8/5. ZabierzoV 30/4. 

Hoplocampinae Konow. 
Hoplocampa Hartig. 
*xylostei Kltb. Borek Fal§cki 23/5. 
*testudinea Htg. Krak6w 6/5. 

Eriocampoides Konow. 
*aethio ps Konow. Bojan6w 13/8. Nowa Wies 10/8. Bi 
*dnxia Knw. K§pa Przegorzalska 26/6. 

Pliyllotoma Fallen. 
*m'crocephala Htg. Bienkowice 11/8. 
wgans Fall. Bienkowice 11/8. Klaj 1/7. Dabie 14/5. 

Nematinae Thomson. 
Nematns Jurine. 
fdorninalis Dahlb. Droginia 6/6. Klaj 1/7. 
albtpennis Htg. Krak<5w w maju. *appendiculatus Htg. var. fuscicomis Htg. Borek Falecki 23/5. 

*bilineatus Zadd. Czerna 7/6. Borek Falecki 6/6. 

*caeru!eocarpus Htg. Krak6w, w czerwcu. 

*conjugatw Dahlb. Bierikowice 26/7. Zaleszczyki 27/7. 

^contractus Ev. Droginia 15/5. Zaleszczyki 27/7. 

*fattax Lep. Bojanow 13/8, 30/9. 

*kistrio Lep. Krak6w, w czerwcu. 

*hortensis Htg. Zaleszczyki 27/7. 

latipes Villt. Bieiikowice 20/8. 

Heucogasler Htg. Krak6w, w czerwcu. 

luteus Panz. Krakow, w maju. 

*melanaspis Htg. Krak6w, w maju. Jaroslaw 10/7. 

*me!anocephalus Htg. Krakow, w maju. 

*miliaris Panz. Skala Kmity, w maju. Sikornik 15/7. 

*myo8oti'dis Spin. Witkowice 25/5. Nowa Wi-s !• S. Sp;is 7 s. 

obductus Htg. Tatrv 9/8. 

*pallidiventris Thorns. Zaleszczyki 27/7. 

*papillosus Andre. Zaleszczyki 27/7. 

*quercus Htg. Tatry 13/7. 

ribesii Scopoli. Tatry 18/7. Krak6w 5/6, 22/4. Bierikowi- 

salicis Jurine. Bierikowice 20/7, 20/8. Nowa Wies 20/8. 
Tarnopol 20/7. y 

*Saxeseni Htg. Krakow 5/4. 
*scuteUatus Htg. Zaleszczyki 27/7. 
*subbifidus Thorn. Dobczyce 17/7. Bierikowice 14/7. 
*fe*taceii« Thorn. Krak6w 9/5. 
*tf««w Villt. Droginia 16/5. Bierikowice 26/7. 
*xanthogaster Forster. Krak(5w 8/7. 

Cryptocampus Hartig. 
*a<cr Zadd. Krakow, w maju. 
*amerinae Knw. Dabie 14/5. 
*saliceti Thorn. Krakriw, w maju. 

Dineura Dahlbom. 
*virididorsata Andre. Krak<5w, w maju. 

Hemichroa Stephens. 
ofoi' Steph. Krak6w, w lipcu. 
rufa Steph. Bierikowice 20/8. Camponiscus Newman. 
Huridiventris Cam. Droginia 13/5. 

Priophorus Dahlbom. 
padi Thorns. Bojan6w 12/5. Nowa Wies 10/8. Zaleszczy- 
*tristis Andre. Gleboka 8/7. 

Trichiocampus Hartig. 
*eradiatus Htg. Krakow, w maju. 
•rufipes Thorns. Krak6w 4/5. 
*vtminalis Thorns. Krak6w, w maju. 

Cladius Illiger. 
pectinicornis 111. Nowa Wies" 9/7. Witkowice 19/5. Glebo- Lophyrinae Thomson. 

Lophyrus Latreille. 

*frutetorum Latr. Zakopane 21/7 (na s>ierkach). 
*hercymae Htg. Tatry 13/7. Nowy Targ 16/7. Pieniny 9/7. 
ptni Latr. Krak6w 7/7. Lezajsk, w lipeu. 
rufus Kl. Krakow, w lipcu. 

variegatus Htg. Krakow, w lipcu. 

virens Klug. Bienkowice 23/7. 

Monoctenus Dahlb. 
*obscuratU3 Htg. Krak6w, w lipcu. Hylotominae Newman. 

Cyphona Dahlbom. 

furcata Dahlb. Krakow, w lipcu. 
geminata Gmel. Krakow, w lipcu. Hylotoma Latreille. 
berberidis Schr. Borek Fal§cki 27/8. Rzeszdw, w lipcu. 
caeruleopennis Thorns. Monasterzyska 2/8. Rzeszow w lipcu. 
cyanocrocea Zadd. Droginia 6/6. Monasterzyska 2/8. 
*atrata Zadd. Biedkowice 24/7. 
*enodis Fall. Nowa Wies 10/8. Krakow, w lipcu. 
*tuscipes Fall. Tatry 30/7. 
maelanochroa Zadd. Krakow 26/5. 

pagana Panz. Bojanow 2/8. Bierikowice 26/7. Dziekanowice 
19/7. Krakow 30/5. Zaleszczyki 27/7. Monasterzyska 2/8. Lacho- 

rosae L. Kepa Przegorzalska 26/6. Monasterzyska 2/8. Rze- 
ustulata Fabr. Bienkowiee 26/7. Nowa Wies 6/8. Amasis Leach. 

*obscura Leach. Bielany 20/5—27/6. 

Abia Leach. 
fasciata Leach. Mo 
*nitens Blanch. Przemysl 20/7. 
sericea Lep. Tatry, w lipcu. 

Clavellaria Olivier. 
Droginia 6/6. Dobczyce 15/7. Krak6w 14/5. 

Trichiosoraa Leach. 

betuleti Klug. Droginia 10/6. Krak<5w 4/6. 

lucorum Leach. Krak6w, w czerwcu. Rzeszdw, w lipcu. 

Cimbex Olivier. 
*connata Zadd. Krak6w, w czerwcu. Rzesz6w, w lipcu. 
tworata 01. var. a. a. Klug. Droginia 6/6. var. a. b. Klug. 

Rzesz6w, w lipcu. 
femorata 01. var. silvarum Fab. Raciborsko 24/6. Gleboka Rzesz<5w, w lipcu. Siricinae Newman. 
Tremex Jur. Sirex L. 

*augur L. Spas 26/8. 

gigas L. Krakow, w lipcu. GJeboka 1 1/7. Pieni%£kowice 
2/8. Dubiecko 18/7. PrzemysH, w czerwcu. Monasterzyska 8/8. 
Rzeszow, w lipcu. 

*juvencus L. Rzesz6w, w lipcu. Przemysl, w czerwcu. 

spectrum L. Tatry, w lipcu. Lubomierz 10/7. Laciiowice 
27/7. Gfeboka, w lipcu. Xiphydriinae Tbomson. 

Xiphydria Latreille. 

dromedarius Fabr. Krakow, w lipcu. Bierikowice 26/7. 

Cephinae Westwood. 
Janus Stephens. Cephas Latreille. 
nigrinus Thorn. Krakow, w lipcu. 
paUidipes Steph. Krakdw, w lipcu. 

Pygmaeus Latr. Droginia 7 6. Borek Fal§cki 6/6 Pamphiliinae D. T. 
Megalodontes Latreille. 

Fabricii Kby. Krak6w, w lipcu. 
*%» Htg. Pieniny 6/8. Pamphilius Latreille. 
■arrrnx/s Latr. Krakow, w lipcu erythrocephalus Latr. Droginia 6/b. Krakow, w lipcu. ivby. Witkowice 4/5. 
stellatus Cam. Niepolomice, w n Zapiski florystyczne ze Wschodnich Karpat 

Podal 

Hugo Zapalowicz. Po jedynastoletniej przerwie zwiedziJem w sierpniu b. r. 

lokucko Marmaroskie Gory, kt6rych „Roslinna. Szat§" opisalem 

* XXIV tomie Sprawozdan akademickiej Komisyi fizyografieznej. 

4 wiazanki nowych spostrze/eri, zebranych przewaznie z okolicy 

iwniei obszaru, podaje. 

do wiadomosci: 

Heradeun, p.,',,,. ,<„,., H ;mm g. Piekna te roslin^, kt6ra jest 

nowym nabytkiem dla flory Gaiicyi, znalaztem w najdalej na po- 

• dme s '?gajacym zaka_tku'kraju, \v dzirdzinie lasmv. a mianowi- 

c »e: na wsch6d od szczytu Ihniatiesy, pod skala. wapienna. nad 

Potokiem idacym z pod szczytu Ihniatiesy, blizko jego ujscia do 

prkatabu, 1280 in., dose licznie; nadto ponizej, nad Perkalabem, 

uz ponizej rozrogn granic Galicyi, W§gier i Bukovviny, ws^rod 

1?Sf° b W ch ziolorosli, tworza.cycb wyzsze czfowieka gaszcza, 

11 WJ m.. tudziez na wschod od Wesnarki [Palenicy] nad p. Pre- 

Jttczny ra U80 m. Odkrycie tej roslinv z : .ci.-snia jeszcze wiecej 

S k;/ P° krewieii stwa flory Pokuckich Karpat z flora, Marmaro- 

r p °™ ltatu i Bukowiny. 

[rerkatabem nazywaia naiwyzszy biear Biafego Czeremosza. 
Ih natiesa jest wtascivvsza. nazwa niz Hniatiesa]. 
ma- 7. as f > 'l nu ' Hm 1"*' folium L.'Rzadkie w G6rach Pokucko-Mar- 
dmV * ' 8zcze ^nie po naszej stronie, jawi ai§ takze na wscho- 
p stoczystosci Ihniatiesy, na' skale wapiennej, 1280 m., w po- 
tt pierwszego stanowiska Heracleum palmatum. Na 

tiesy, koto 1600 m., nieli 

Polygala austriaca Crantz. Na pohidniowvm stoku Ikniati.'sv 
na wapieniaeh Fatia Banului, 1580—1620 m. 

Gentaurea Kotschyana Heuff. Po stronie wggierskiej : Boja- 
rowka od poln. wschodu (na polud. wschod od Ihniatiesy), na k- 
sSnej polanie kolo 1450 m. Na substracie wapiennyra. 

Pinguicula alpina L. Na granicznym dziale mi§dzy Czyw- 
czynem a Suligulem, po naszej stronie, na skalach wapiennych, 
1530 m.; dose licznie i kwitna,co. 

Crocus Heuffelianus Herbert. Na wscbodnim stoku Komana, 
kolo 1600 m. Znalaztem tylko cebulke. i to przy pad kiem, przy 
grzebamu innej rosliny. 

Nowe stanowiska Anemone narcissiflorae, Polygalae austria- 
cae i Pmguiculae alpinae sa moze dowodem pozniejszej, w ciagu 
tych lat kilkunastu zaszfej iraraigracyi, gdyz skalki na Fatia Ba- 
nului, wzglednie miedzy Czywczynem a' Suligutem, przeszukalem 
ongi tak doktadnie, ze watpie, izbym byl przeoczyl cbocby nawet 
rozyczki lisc t f ae , p rzy klad p 6znieiszej immi- 

gracyi przedstawia np. i Thalictrum aqu'ik-iaefolium, o'bserwo- 
wane tym razem przy skalacb Fatia Banului. a gdzie go przed 
laty me znalazlem. Na odwrot skonstatowalem tu i owdzie, ze ro- 
sliny rzadkie, lub pojawiaja.ee sie w sferach oddalonych od ich 
wla^ciwej ojczyzny, jeszcze po tylu latach utrzymaly sie na swych 
dawnycb stanowiskach, np. Molinia coerulea pod Fatia Banului. 
< te jednak nie moga, tu wejsc w rachub§, gdyz sa 
przypadkowe przygodne, a w ogoinosci bardzo nieliczne wobec 
caloksztattu flory, kt6ra podlega ciagtej wedr6wce, jak na to po- 
io4yiem_nac.sk w og(51nej cz § sci m lC y: zmienic 

sie mnsiate mejedno co do szezegotow, ale nie co do prawidel 
i ram „Koslmne| Szaty". - Catkiem czems roznem od wedrowki ro- 
snn b% zrayiny ich rozmieszczenia spowodowane sztucznymi, ze- 
wnetrznymi wplyw am i, a czera pon i 4e j pomowimy. 
I9«n P°| u i n,ow y m zak^tku kraju, np. w owej wysokosci 
1-8U m. pod Thniatiesa, spostrzegalem zreszta te same rosliny, co 
\u 2™T 2 H ° r f kb W dolinie Czarnego Czeremosza, a kt6re 
dLa cbarakterystyk! konca Galicyi przytaezam - nadmieniajac 
poprzednio 4e lasy sa. tu wszedzie swierkowe. w ktorycl. fa* 
» wyzej, pod Ihmatiesa, Sorbus aucuparia L. obficie fszczegoloie 
LTT )roSn J e: At '''" r ¥'nah. f I 

renmen < r0 ,mn. ; hprlohwn trig<m m Scbrnnk,, Elbe* prtraeum ZAPISKI FLORYSTYCZNE ZE WSCHODNICH KARPAT. 77 

Wiilt'en.. So.rifWiga sfcllaris L., Chrysosplenium oppositi folium L.. 
• lfrs>»fum L., Lonicera nigra L., Galium SchuHesii 
Vest., Valeriana tripteris L., Adenostyles Alliariae Gouan., Homo- 
gyne alpina Cass., Petasites officinalis Moench., P. alius Gaertn, 
''folium W. et Kit . Doront'cum ausfriacum 
Jacq., Senecio nemorensis L . Cirsium pauciflorum Spreng., Carduus 
Personata Jacq., Mulgedium alpinum Cass., Crepis paludosa Moench., 
Bieracium trans sit vnnicum Heuff., Campanula abietina Griseb., 
Pulmonaria rubra Sehott., Myosntia pah/stria With.. Soldanella 
" •■■<>■■'■>" \\ :!'■■ 'in L., Euphorbia carniolica 'Jacq., 

Salix silesiaca Willd., Lilium Martagon L., Streptopiis ampJexifo- 
fow DC, Polygonatnm rertinHntum All., Paris quadrifoh'a L , Ca- 
ret silratica Huds., Milium eftusum L , Asplenium viride Huds. i t. d. 

Powyzsze rosliny jawia sie i nizej. kolo rozrogu granic, 
1150 m., z wyjatkiem jednak Saxifraga stellaris, Chry.- 

'■••<» — gdzie' nadto notowaJem: Angelica silvestris L. 
var. montana Selilcichrr. il> ra<-i, „.., Fphandylinm L. var. angnxti- 
lolixnn Jacq.. Valeriana mmbarifolia Mikan. Arnica montana L., 
Centaurea mollis W. et Kit., Se»ecto subalpinus Koch.. Uierocium 
aurantiacum L. i t. d. 

Co do pionowego rozmieszczeria pokazuje sie, ze zasiag wszy- h mslin zgodny jest z datami, podanemi w „Ro^linnej Sza- 
cie a . Tylko Pedicularis eraltata Bess, i Campanula lanceolata La- 
peyr., schodza.ee nad Perkalabem po 1150 m., przedstawiaja pod 
tym wzgledem pewna, wyjatkowosd, wlasciwiej mtfwiac, nowosc" lo- 
kalnego zasia.gu. 

A teraz jeszcze s!6wko o zmianach w sViecie roslinnym, po- 
wodowanych np. trzebieniem las6\v w dolinie Czarnego Czeremo- 
sza. Na jego gornem rozwidleniu postawiono jaz, wybudowano, 
poprawiono naturalne drogi w dolinie, po stokach g6r 
wycieto juz na wielu raiejscach lasy, wycieto takze pod droge 
* niejednem miejscu smu-i laVnv nadrzecznvoh i stratowaim przy- 
orzeine Jaki. Lesna roslinnosc wypiera flora wvrebdw, na ktorej 
czele kroczy Wierzbdwka (Epilobium angustifolium), a flore. nad- 
rzeczn| miazdza. wozy i klody drzew podczas spJawu, przyczem 
te kiody szturmnja jak tarany w nadbrzezne skaly, / 
J e w chwieja.ce sie rainy. Gdzionieirdzio sMjn jesz«-ze iak niegdvs 
metkniete po brzeg rzeki lasy i rozcia.gaja, 'sie Jaczki bu]nych zio- 
Jorosu — nib y kawalki rozbitego obrazu, z ktore^o kazdy przy- 
W? m,na Caf osc, ale calosc yx> nV i^mr^c-xJiv. teraz mVHna m- 
J"™ stata si § rzadsza,, a np. wynioslej trawy Alopecurus laguri- 

™is szukalem daremnie na stratowanvch lakach. 
kip J- 6 J ednak m °2«- ™ sznkajacv odnalazlby jeszcze wszyst- 

e roSlmy podan- z dolinv (V-irneirn (Ver.«m^ :l : al- b.-ida.i.-icy 
P nownie ich zasi^g juzbv nic zoba.-zvl dawnego obrazu rozmiesz- czenia, a tylko jego strz^py. Zreszta., gdy klody zetra. do reszty 
r<»gi skid, gdy intercs przestanie scia.gao legiony siekier nad Cz. 
Czeremosz, gdy powroci pierwotna cisza w doline tak kiedys uro- 
cza., wtedy przyroda, zn6w sobie oddana, wroci do rdwnowagi, 
zajmie sie. piel§gnaey^ lasow, wygJadzi dno doliny i po wiekowej 
pracy mslinnosc zapulsuje tu znowu pehiem zyciem. Ale ten obraz 
flory bedzie nowy, odmienny co do roslinnych gatunkow, a jeszcze 
wiecej co do ich rozmieszczenia — bo roslinna szata Czeremosza 
przeszJa, po raz pierwszy, przez tygiel pracy ludzkiej. 

Dlatego przedstawiony swego czasu obraz dziewiczej flory 
Czeremosza ma ponieka.d wartosSc autentycznej kopii pierwowzoru. 

Lwow, w sierpniu 1896. -~o^§^~ Przyczynek fauny muchowek Podola galicyjskiego i okolicy Lwowa 
K. Bobek. 

<£* 

Pomiedzy rokiem 1864 a 1870 zajmowaio sig kilku badaczy 
|auna. dipterologiczna Podola galicyjskiego jak: Prof. Dr. Nowicki, 
Prof. Dr. Wierzejski i Prof. M. Lomnicki, a nadto z obcokrajo- 
wych Mik, Loew i Winnertz. 

Z pomiedzy prac o muchowkach tej czeici kraju zasluguja 
przedewszystkiem na uwage : 

, I) Prof. Dra Wierzejskiego: „Zapiski z wycieczki podolskiej" 
umieszczone w Sprawozdaniu Komisyi fizyograficznej z r. 1867 i 

2) Prof. DraNowickiego: „Wiadomostki faunicze" ogioszone 
tamze w latach 1868, 1869 i 1870. 

Prace te, z kt6rych pierwsza odnosi sie. do Zaleszczyk i oko- 
llc y> a druga do Kalinowiec na Bukowinie, zawieraja. znaczna dose 
gatunkow czysto podolskich, ktorych gdzieindziej w Galicyi dotad 
me wykryto. 

innych pracach dotyczacych fanny much6wek Podola, jako 
pnniejazych, nie wspominam,' ciekawych zaS odsyJam do: „Wy- 
^zu muchowek galicyjskich" Prof. Dra Nowickiego z r. 187d., 
gazie na W8t§pie cata literatura dipterologiczna dotyezaca Podola 
jest wymienionn 80 *. fiofiiitf. 

We wspomnianym wykazie muchowek galicyjskich Prof. Dra 
Nowickiego z r. 1873 znajdujemy okolo 400 gatunk6w podanych 
z Podola a miedzy nimi wyJacznie podolskich jest zaledwie 160 
gatunkow. Ta liczba wydaje sie bezwarunkowo za mala, jezeli 
UWzglednimy, ze Podole ma zarowno pod wzgl§dem florystycznyra 
jakotez faunicznym zupelnie odrebny charakter. A ze fauna dipte- 
rologiezna tej czesci kraju jest bardzo bogata i oryginalna, o tem 
mialem sposobno3e przekonad sie naoeznie, gdy z polecenia Ko- 
misyi fizyografieznej Akademii Umiejetnosci w Krakowie, wybra- 
Jem sie, w lipcu 1896 na Podole galieyjskie, aby, o ile to w tym 
czasie mozebne, zbadac tai ■ rologiczna,. 

W czasie moich wycieczek zwiedzilem: Tarnopol, glownie 
zas otoczenie stawu Tarnopolskiego, pozniej : Trembowle, Czortkow, 
Zaleszczyki i Horodenk^, a nadto i Winniki obok Lwowa. Z wy- 
mienionych mu-jscuwosci bvlv Zaleszczyki najwdzieczniejszym te- 
renem polowania na muehy, bo tez chyba z wyjatkiem Tatr 
nigdzie w Galicyi nie spotyka sie entomolog z taka rozmaitoscia. 
fauny, jak tutaj. Stad tez glownie pochodza, rzadsze dla fauny 
. . a je^eli udalo mi sie tamze i gdzieindziej 
wiecej zebrac materyalu, mam to glownie do zawdzieczenia p. E. 
Niezabitowskiemu, demonstratorowi przy katedrze anatomii porovv- 
nawczej w Uniw. Jag. w Krakowie, ktory niejeden cenny upolo- 
wal okaz a nadto i w preparowaniu owadow byl mi bardzo 
pomocnym. 

Rezultat mojej wycieczki nie wypadl zupeinie pomyslnie, 
bo nie moge sie. pochlubie tylu rzadkimi i pieknymi gatunkami, 
jakie n. p. w swycb wykazach Dr. Prof. Wierzejski i Dr. Prof. 
Xowicki stamtad podaja,, eo przypisac nalezy tej okoliczno^ci, ie 
zaledwie 2 tygodnie i to tylko w jednej porze roku, t. j. w czasie 
najgorszego lata w tamtyi ki lowiiem. 

Zebrany jednak w tak krotkim czasie materyal w iloaci 
blizko 400 gatunkow, pomiedzy ktdrymi nowych dla fauny kra- 
jowej jest 41 gatunkow, swiadczy dose wymownie o bogactwie 
fauny podolskiej i potwierdza najzupelniej poprzednio wypowie- 
dziane zdanie, ze do dokladnego jej zbadania jeszcze wiele brakuje. 

Z tego tez powodu poprzestaje. na razie tylko na prostem 
wymienieniu gatunkow, ktore na Podolu i we Winnikach zlowi- 
lem, a pozostawiam sobie wazniejsza prace. porownawcza, nad lite- 
ratura muchowek podolskich i nagromadzonymi stamtad zbiorami 
na przysziosc. Na teraz musze poprzestac na wykazie, ktory moie 
nie bedzie zbytecznym, jezeli sie uwgzledni t§ okolicznosc, ze 
dawniejsze wykazy byly publikowane prawie przed 30 laty. 

Przy sposobno^ci weielono do spisu kilka much6wek ze 
Spasa i Rzeszowa. paunv much6wk£. Poniewaz ponizej wymienione muchowki lowiono przewaznie 
w drugiej polowie lipca, dlatego podanie miejscowo&ci, z ktorych 
takowe pochodza, najzupelniej wystarczy. 

Gatunki oznaczone * sa, nowe dla fauny galicyskiej. Nemoeera. 
Mycetophilidae. 

Sdara Mg. 

Thomae L. Tarnopol, pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 

quinquelineata Mcq. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, 

Zaleszczyki, Winniki. 
Mycetophila Mg. 

lineola Mg. Podole galicyjskie. vitripennts Mg. Zaleszczyki. 
rlatyura Mg. 

* discoloria Mg. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 

Chironomidae. 

Chironomus Mg. 

pusio Mg. Zaleszczyki. 

nubeculosus Mg. Tarnopol. 

guadrimaculatus? Mg. Tarnopol. 

pictulus Mg. Zaleszczyki. 

scalaenus Mg. Zaleszczyki. 

ferrugineovittatus Zett. Tarnopol, Zaleszczyki. 

venustus Staeg. Tarnopol, Zaleszczyki. 

dispar Mg. Tarnopol. 

tendens F. Tarnopol, Zaleszczyki. 

vindis Mcq. Tarnopol, Zaleszczyki. 

brevitibialis Ztt. Zaleszczyki. 

virescens Mg. Tarnopol. 

pustUus h. Zaleszczyki. 

pedelhs Beg. Tarnopol. 

fuscipes Mg. Tarnopol. Chironomus silvestris F. Tarnopol. 

aterrimus Mg. Tarnopol. 

atbotineatus? Mg. Tarnopol. 
Tanypus Mg. 

nervosus Mg. Tarnopol. 

puncttpennis Mg. Tarnopol, Zaleszczyki. 

choreus Mg. Zaleszczyki. 
Geratopogon Mg. 

brunnipes Mg. Winniki. 

pulicaris L. Tarnopol. 

nitidus Mcq. Tarnopol. 

flavipes Mg. Zaleszczyki. 

* lineatusf Mg. Tarnopol. 
Macropeza Mg. 

albitarsts Mg. Zaleszczyki. 
Orphnephila, Hal. 

testacea Ruthe. Horodenka. 

Culicidae. 
Cm/«b L. 

rexarcs Mg. Tarnopol. 
cantons? Mg. Tarnopol, Winniki. 
annulipes Mg. Tarnopol. 
jw/wen* L. Tarnopol. 

* omatus Mg. Zaleszczyki. 

Tipudidae. 

Limnobiina. 

Erioptera Mg. 

propinqua Egg. Horodenka. 
Tnchosticha Schin. 

maculata Mg. Winniki. 

fiavescens L. Tarnopol. 

subfuscata Low. Zaleszczyki 
lionouitjia 0. Sack. 

tenefta Mg. Winniki. 
Symplecta Mg. 

puncttpennis Mg. Zaleszczyki, Winniki. 

stmtlw Schumra. Winniki. 
JJtcranota Ztt. 

*vMfe Low. Horodenka. 
Foecilostola Schin. 

pictipenms Mg. Tarnopol. Dicranoptycha 0. Sack. 

livescens Low. Zaleszczyki. 
Limnobia Mg. 

tripunctata F. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Zale- 

trinotata Mg. Horodenka. 

ww&wta Mg. Tarnopol, pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem 

Zaleszczyki, Winniki. 

lutea Mg. Tarnopol. 

pilipennis? Mg. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 

macrostigma Schumm. Horodenka. 

inutto Mg. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Zaleszczyki. 
lylindrotoma Mcq. 

distinctissima Mg. Winniki. 

Ptychopterina. 

Ptychoptera Mg. 

contaminata L. Tarnopol. 

Tipulina. 

Pachyrrhina Mcq. 

F^to L. Tarnopol, Zaleszczyki. 

crocato L. Tarnopol. 

lunultcornis Schumm. Tarnopol, Winniki. 

mrftcofor Schumm. Pomiedzy Tarnopolem a Caortkowem. 

Zaleszczyki. 
-f^w/a Z. 

scripta Mg. Tarnopol 

melanocera Schumm. Tarnopol. 

peltosttgma Schumm. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. n kphus Latr. *wo«rfi» Geoffr 

Pwthermus L. Tarnopol. Rhyphididae. 

Winniki. 

Braehyeera. 
Stratiomyidae. 
Sratiomyina. Nemotelus nigrinus Fall. Tarnopol. 
Lastopa Brulle. 

* calva Mg. Zaleszczyki. 
Oxycera Mg. 

leonina Mg. Zaleszczyki. 
Stratiomyia Geoffr. 

chamaeleon Deg. Winniki, Monasterzyska, 

furcaia F. Tarnopol, Winniki. 
Odontomyia Mg. 

viridula F. Tarnopol. 

hydroleon L. Winniki. 

angulata Pz. Tarnopol, Winniki. 

Sargina. 
Sargus P. 

cuprarius L. Zaleszczyki, Monasterzyska. 
Chrysomyia Mcq. 

formosa Scop. Tarnopol. 

5m» Latr. 

/u*e*jw» Mg. Pomiedzy Tarnopolem a Cz< 

Tabanidae. Haematopola Mg. 

I&mjm&i L. Tarnopol, Winniki, Monasterzyska. 

^^aZ^ca Mg. Pomiedzy Czortkowem a Zaleszczykami, Winniki. 
Tabanus L. 

* solstitialis Mg. Tarnopol. 

fcv^W L. Rzesz6w, w lipcu. 

rusticus L. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Monaste- 
rzyska. 

botrinus L. Zwardon, w lipcu. 

bromius L. Horodenka, Winniki. 

glaucescens Schin. Zaleszczyki, Monasterzyska. Ghrysops Mg. 

rufipes Mg. Tarnopol. 
quadratus Mg. Horodenka. caecutiens L. Monasterzyska. 
parellelogrammus Ztt. Zaleszczyki. 

Therevidae. 

Psilocephala Ztt. 

ardea F. Zaleszczyki. Leptogaster Mg. 

* juttiventris Ztt. Winniki. 

Dioctria Mg. 

lateralis Mg. Pomiedzy Tarnopolera a Czorkowem, Zale- 
szczyki. 
calceata Mg. Zaleszczyki, Horodenka. 

Dasypogon Mg. 

fewfonws L. Tarnopol. atricapfflus? Fall Horodenka. 

Leptidae. 

Leptis F. 

rfrojrcwa Mg. Winniki. 

tnngaria L. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Zale- 
szczyki. 

Chrysopila Mcq. 

««»•«« Mg. Zaleszczyki, Winniki. 
a^ato F. Zaleszczyki. 

Empidae. 

Empina. 
Empis L. 

livida L. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Zaleszczyki, 
Winniki. plumipes Ztt. Zaleszczyki. 
utea Mg. Zaleszczyki. Ragas Walk. 

* unica Walk. Zaleszczyki. 
Cyrtoma Mg. 

spuria Fall. Zaleszczyki. 
Ocydromia Mg. 

glabricula Fall. Horodenka, Winniki, 

Tachydromiina. 

Hemerodromia Mg. 

oratoria Fall. Zaleszczyki. 
Tachydromia Mg. {Platypalpus Mcq.) 

flavipes F. Zaleszczyki. 

cotkurnata Mcq. Zaleszczyki. 

pallidiventris Mg. Zaleszczyki. 

foWor F. Zaleszczyki. 

ntgrinus Mg. Zaleszczyki. 

wiMiaftM Mg. Zaleszczyki. 

/ttfoi/w Mg. Zaleszczyki. 

c*7»am Fall. Horodenka. 

albocapillatus Ztt. Zaleszczyki. 

Dolichopodidae. 

Dolichopodina.. 
Xanthochlorus Lo>. 
A»2b IT M MS Wled " Pomi§dz ^ Tarno Polem a Czortkowem. 

platypterus F. Tarnopol, pomiedzy Tarnopolem a Czoi 

wera, Zaleszczyki, Winniki 

contristans Wied. Winniki. 
JJolichopus Latr. 

campestria Mg. Tarnopol. 

plumipes Scop. Tarnopol 

J^nafo* Mg. Tarnopol. 

O0tfw Mg. Tarnopol. 

«en«tt» Deg. Tarnopol. 

latehmbatm Mcq. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 
Wied. Tarnopol, Zaleszczyki. .wttftw Fall. Zaleszczyk 
Gymnopternus Low. 
Mg 
led. Winnik 


laerophylti Mg. Tarnopol. »7"7"«-» "leu. vvmniki. 

- Stann. Zaleszczyki. 
fumtpennu Stana / Hydrophorina. 

Oampsicnemus Walk. 

curvipes Fall. Tarnopol. 

Diaphorina. 

Chrysotus Mg. 

suavis L. Zaleszczyki, Winniki. 
Argyra Mcq. 

argentata Mcq. Zaleszczyki. 
Diaphorus Mg. 

Wtnthemit Mg. Zaleszczyki. 

Lonchopteridae. 

Lonchoptera Mg. 

fofea* Mg. Zaleszczyki, Winniki. 
flavicauda Mg. Winniki. 
IwmcftiOT Mg. Winniki. 
trilineata Ztt. Tarnopol. 

Pipunculidae. 

Pipunculus Latr. 

nigritulus Ztt. Zaleszczyki. 
Wa/i * Mg. Zaleszczyki. 

Syrphidae. 

Chrysotoxina. 

Qhrysogaster Mg. 

•pfomfcfc, Mg. Tarnopol. 

%-™ F - Zaleszczyki - 
cC^r^ % winniki - 

/wcWoftw, Deg. Zwardon, w lipcu. 


Farg. et Serv Milesina. Z£r rar £- et Serv. 

pipiens L Poniiedzy Czortkowrem a Zaleazczykami, Zale 

«czyki ? Winniki. rotundatum L. Winniki. 

Phasiina. 
Phasia Latr. 

analis F. Zaleszczyki. 
crassipennis F. Zaleszczyki. 

Sarcophagina. 
Onesia R. Desv. 

sepulcrah's Mg. Tarnopol, Winniki. 

gentilis Mg. Winniki. 
Sarcophaga Mg. 

haematodes Mg. Zaleszczyki. 

pumila Mg. Winniki. 

carnaria L. Zaleszczyki, Winniki. 

albiceps Mg. Winniki. 

haemorrhoidalis Mg. Winniki. 

cruentata Mg. Winniki. 

Muscina. 

Myospila Rond. 

meditabunda F. Winniki. 
Morellia R. Desv. 

simplex Low. Zaleszczyki. 

hortorum Fall. Winniki. 
Cyrtoneura Mcq. 

* pascuorum Mg. Horodenka. 
Pyr 6 //m R. Desv. 

cadaverina L. Zaleszczyki. 

serena Mg. Zaleszczyki. 

aenm Ztt. Winniki. 
Lucilia R. Desv. 

ctfesar L. Zaleszczyki, Winniki. 

corn/ciM F. Zaleszczyki. 
i/iwca L. 

domestica L. Zaleszczyki, Winniki. 

corwwa F. Spas, 15 sierpnia. 
Potfewio R. Desv. F 

njrfw F. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkovvera, Zaleszczyki, 
Graphomyia R. Desv. 

macttJota Scop. Zaleszczyki, Winniki. s/iji,n\ri/f; Geoffr. 

calcitrans L. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Zale- Anthomyina. 

Coenosia Mg. 

mollicula Fall. Zaleszczyki. 

* monilis Mg. Zaleszczyki. 
frieofor Ztt. Zaleszczyki, Winniki. 

Homalomyia Bouche. 

lepida Wied. Horodenka. 
koW F. Zaleszczyki. 

* armataf Mg. Zaleszczyki. 

* floricola Mg. Zaleszczyki. 
Anihomyia Mg. 

pluviatis L. Zaleszczyki. 
pratensfs Mg. Zaleszczyki. * tforaZw Fall. • 
rtnotota Fall. Zal. 
albidncta Fall. Zaleszczvki. 
stigmatica Mg. Zaleszczyki. 

R. Desv. 
coarcteta Fall. Zaleszczyki. 
strigosa F. Zaleszczyki. 
nigrimana Mg. Zaleszczyki. 
re^ens Mg. Zaleszczyki. 0/>V« R. Desv. «j$>«Wa Low. Zaleszczyki. 
dentipes F. Zaleszczyki. 
Wfiteor»w L. Znh-szczvki. 
bpilogaster Mcq. 

duplicate Mg, Zaleszczyki. 
™^m 2tt. Zaleszczvki. 
demigrans? Ztt. Zaleszczyki. 
ttriona Mg. Zaleszczyki. 
%t n <wa Fall. Tarnopol. 
— F. Winniki. ^ U. marmorata? Ztt. Wi Aricia laetaf Fall. Zaleszczyki. 
populi Mg. Zaleszczyki. 

Muscidae b) Acalypterae. 
Cordylurina. 
Norellia R. Desv. 

spinimana Mg. Zaleszczyki. 

Scatophagina. 
Scatophaga Mg. 

spurca Mg. Zaleszczyki. 
lutaria F. Zaleszczyki. 
ingutnata Mg. Zaleszczyki. 
stercoraria L. Tarnopol. Sciomyza Fall. 

otaa Fall. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 
cinerella Fall. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 
* glabricula Fall. Tarnopol. 

Tetanocerina. 
Tetanocera Fall. 

reticulata F. Tarnopol. 
cor^' Scop. Tarnopol. 
punctulata Scop. Tarnopol. 
Zwnnia R. Desv. 

marginata F. Zaleszczyki. 

catenata Low. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem. 
Hor^TT'* Sc 0P- Pomiedzy Tarnopolem a Czortkow Psila Mg. 

fimetaria L. Winniki. 
#ma7w? Mg. Winniki. 

MicrOpezina. 
Micropeza Mg. 

corrtySata I, Zaleszczyki. Calobata Mg. 

cibaria L. Zaleszczyki. 

Ulidina. 

Seoptera Kirby. 

vibrans L. Zaleszczyki, Winniki 

Trypetina 
Spilographa Low. 

artemisiae F. Zaleszczyki. 

Zoe Mg. Zaleszczyki. 
Trypeta Mg cylindrica Mg. Zaleszczyki. 

arctii Deg. Pomiedzy Czortkowem a Zaleszczykami. Zale- szczyki, Monasterzysku. 

* onopordinis F. Zaleszczyki. 
Urophora R. Desv. 

sohtitialis L. Zaleszczyki. 

quadrifasciata Mg. Zaleszczyki. 
Oxyphora R. Desv. 

m&ara Schk. Zaleszczyki 

Sehneideri Low. Zaleszczyki. 
%na Low. 

producta Low. Zaleszczyki. 

elongatula Low. Zaleszczyki. 
ftpAnfo Latr> J 

leontodontis Deg. Zaleszczyki. 
dioscurea Low. Zaleszczyki. 

rotate F. Zaleszczyki. 

nigricauda Low. Zaleszczyki. 
hyoscyami L. Horodenka. 

Lonchaeina. 

£•%*«•<* Fall 

umbelhtarum F. Winniki. 

io,Ctl M Zal6SZCZyki - 
»«0»Ww Fall. Zaleszczyki. 
cAo ^« F. Zaleszczyki. ? Sapromyzina. 

>«2>^za Fall. 

* tongipennis F. Zaleszczyki, Sapromyza * lupulina F. Zaleszczyki. 

* flaviventris Costa. Zaleszczyki. 
plumicornis Fall. Zaleszczyki. 

decempunctata Fall. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowera. 
multipunctata Fall. Zaleszczyki. 
sexpunctata Mg. Tarnopol. 
quadripunctata L. Tarnopol. 
apicalis Low. Zaleszczyki. 
decipiens Low. Zaleszczyki, Winniki. 

*w/cfo. Fall. Tarnopol, pomiedzy Tarnopolem a Czortkowera. 
praeusta Fall, razem z poprzedzaja,cym gatunkiem, nadto 
w Zaleszczykach. 
Lauxania Latr. 

aenea Fall. Tarnopol, Zaleszczyki, Winniki. 

* nitons t Low. Zaleszczyki. 

Opomyzina. 

Opomyza Fall. 

germinationis L. Winniki. 
i >r««i F. Tarnopol, Zaleszczyki, Horodenka, Winniki. 
Balioptera Low. 

tripunctata Fall. Zaleszczyki, Winniki. 

Sepsina. 
Themira R. Desv. 

ptdm L. Tarnopol, Winniki. 

minor Hal. Tarnopol. 
Nemopoda R. Desv. 

cylindrica F. Tarnopol, Zaleszczyki, Horodenka, "" 

stercoraria R. Desv. Pomiedzy Tarnopolem a C 

Zaleszczyki, Winniki. 
Sepsis Fall. 

punctum F. Tarnopol. 

cympwo L. Tarnopol, Zaleszczyki, Winniki. 

mofacea Mg. Tarnopol, Zaleszczyki, Horodenka. 
Henicita Westw. J ' 

annulipes Mg. Tarnopol. 

Ephydrina. 
Notiphila Fall 

veniwto Low. Tarnopol. 
">««« Mg. Tarnopol. 
cmer«i Fall. Tarnopol. Notiphila annulipes Stenh. Tarnopol. 
Ephygrobia Schin. 

* apicalis Perris. Zaleszczyki. 

* nigritella Stenh. Tarnopol. 
Clasiopa Stenh. 

glabrt'cula? Fall. Zaleszczyki. 
Mosittus Latr. fossarum Hal. Tarnopol. 
aquila Fall. Tarnopol. palustris Fall. Tarnopol. 
Scatella R. Desv. 

sorbillans Hal. Tarnopol. 
stagnalis Fall. Tarnopol. 
quadrata Fall. Tarnopol. Drosoph 
Drosophila Fall. 

transversa Fall. Winniki. 
phalerata Mg. Winniki. 
melanogaster Mg. Winniki. 
* cwj/imo? Staeg. Winniki. 
A«feofo Mg. Winniki. 
zcaptomyza Hardy. 

graminum Fall. Winniki. Chloropina. 

Meromyza Mg. 

C ent ^ al ^ trix L - Pomi §<% Tarnopolem a Czortkowem. 

CW* Fall. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkowem, Zale- 
szczyki, Winniki. 
^pfofoxa Low. 

^WopMg" FalL Tarn ° poL 
* nasuta Schk. Tarnopol. 

hypottigma Mg. Winniki. 
tnenwpu, Mg. Tarnopol, Winniki. Elachiptera Mcq. 

cornuta Fall. Winniki. 
Oscinis Latr. 

pusilla Mg. Zaleszczyki. 

* plumiger Mg. Zaleszczyki. 

* pratensis Mg. Zaleszczyki. 

Agromyzina. 
Agromyza Fall. 

pusilla Mg. Zaleszczyki. 

aeneiventris Fall. Zaleszczyki. 

cunctans Ng. Zaleszczyki. 

rnauraf Mg. Zaleszczyki. 
Cer atomy za Schin. 

denticornis Pz. Zaleszczyki. 

Ochthiphilina. 
Ochthiphila Fall. 

ar^a Fall. Zaleszczyki. 

Phytomyzina. 
Phytomyza Fall. 

obscurella Fall. Zaleszczyki. 
flavoscutellata Fall. Zaleszczyki. 
q//fom Fall. Zaleszczyki. 

Borborina. 
Limosina Mcq. 

* acutangula Ztt. Zaleszczyki. 
fontinalis Fall. Tarnopol. 
frwosa Fall. Tarnopol. 

* crassimana Hal Zaleszczyki. 

pu^o Ztt. Pomiedzv Tarnopolem a Czortkowera. 

* /i/ora^ Stenh. Zaleszczyki. 

* ^/rons Stenh. Zaleszczyki 
Borborus Mg. 

geniculates Mcq. Tarnopol. 

e? M m« s Fall. Tarnopol. 

vitripennis Mg. Pomiedzy Tarnopolem a Czortkower WYKAZ GLONOW 

zebranych w okolioy Wadowic — Makowa 
Romana Gntwiiiskiego. 

W czasie letnich wakacyj r. 1893— 1895 zajmowatem sie — 

z polecenia Komisyi fizyograficznej Akademii Umiej§tnosci — 

badaniem glonow w okolicaoh poJozonych przewaznie w dorzeczu 

»*aw y . objetych mapa jeneralnego sztabu „Wadowice-Mak6w u . 

V*W ta terenu nie byla'dota.d badana pod wzgledem glon6w, bo 

znalrimy w niej tylko 20 gatunkow glon6w, ktdre M. Raciborski ') 

zebrat przygodnie w p.nvieeie wadowickim : TrentepnhUa aurea 

1 "■ 'l'ztMiia. Vaucheria sessilis, Botrydium granulattm, Pandorina 

losnu,* In •;,„int„i. ,;,„',,! n'rmja [genuinus, setosus et 

'''/'<"■« "' v;, r . ' dinmrphus. Sorastrum hidmtahnn, Pedia- 

rum duplex (var. reticulatum et var. <™imi/i»»»), Desmhlium apto- 

PMum, Closterium obtusum, acerosum (typicum), Lunula itypicwu 

'■'•{aides, Naricula Cosmarium biocidatum. Meint,jhnin 

WHUtntm), compersum, Lynqbya vulgaris i natans z Tomic - oto 

kl? F5 Unk6w w oko,ic y "aszej poznanych ! Z tego powodu, 

wZ a zu Pe*nie innego charakteru topografieznego oknbey 

pomnianej - w porownaniu z badanemi iui przeze mn.e okoh- 


cad. Urn. Tom : 
1'rzt't,'!:],! ij.-itni jryaty do flory glc !ow Polski. Krakow 1888. cami Lwowa 1 ) i Tarnopola 2 ) — podjalem poszukiwania w niej 
z wielka, ochota, spodziewajac sie. bogatego i odmiennego plonu 
sjvej pracy .Yidzieje niezawiodly! Nim jednak przysta.pie do 
skresicma rharakterystyki flory glonow tej okolicy, postarara sie 
dad kr6tki opis jej samej. 

Od doliny wislanskiej wznosi sie okolica nasza stale w kie- 
nmku _ p.dudniowym az do wysokosci Zachodniego Beskidu. przed- 

<taU ' 1; W l"»d uv^ImI.mu «zi -m, , ,1 , ■ ,„ m ,./a trzyrodzaje 
terenu: doliny wislanskiej na poinoenym swym raj)ku, podgdna 
karpackiego w posrodku i g6r samy.di w poludniowej swej c^sci. 
Uwazana w cafosci jest przewazm, lesista. bo z ^jatkiVm p,'-i- 
n«».-»«'S" pasu i pMnoci.o-zachodni,-,, proatokata, w ktorego polu- 
•Im.^vu H-srhodnin, kacie leza Wadovvice, biora. w niej lasy sta 
n-mcza prziMvago n . I up ,wn.'.mi pola.ni i lakami Ostatnie nio 
U ; /L " - ,!/ ; ,lt 'l tak rnzl.-gj cli. jedn.ditvch obszarow, jak na 
1,f ^" !, V ; ' U " k ' ,ilc Lw,nv;l lllh !»"d..|ski,'j wwvmr okolic Tarnopola. 
Okohce nasza przerzyna Skawa. Plynie ona gleboke, dolina, 
zasypana. grubym odtokiem skal, uprowadza z soba wiele rwacyeh 
potokow gorskid, od br z ,ga ;>,-,,,_., od lewego zas znaeznlejsze 
dopjywy: Bystra, Skawi^. Laclnnvk, zo Stryszawka., Stryszawe 

U ,z " tt . k : ! ' k ^'- - ,,, dopl.wy - z natury 

fska metworza. staw6w, ktore tak Vybitnie pietnaja. 
^ ' ' ""' sk; t r '"> t l*k;i ( vwia ou '.mi ilosc glonow. 
,'" U ' '" ! ;,kl 1« "h brak i w tej oknlu-v. -z.va-golniej w p61- 
- ijejcz§sci sa calkiem odmiennej natoiy, 
"' ,lltl,wl ^szy,tka szturzn,. zakhtdan, dla hod , w li ryb i od czasu 
do czasu spuszczane sa zupehiie. 

mi „, W1§ - C W ckolicacu Lwowa i Tarnopola stawy dostarczyJy 

££?=? iter 

h n ,-^ f i ! W ° dy niewa P'enne nastreczaja w naszej okolicy 

' "'■■ -rzystne warunki rozwoju 1 > ..„,,! v^n/ M.bardziej - ie 
'1 podmoWy trawnik, kazda mokra laka przvnajmni-j 
tor'fnwi 1 ?| z f msz0ne > a cz ? sto porasta je ulubiony przez D^smidya 
we flo " {8 P h T Um) - Nie dziw **> ^ Conjugal biora przewage 
we ^ouejlo„6w tej czastki kraju, ze ilosc ie/odkryta przeze ronie 

«^v^ niy^eg" oko,ic Lwowa (z H - ma tabK) - Krak6w ,891 - 

1894 sirawrl',! l^>lic Tarnopola (z 2-ma tabl.). Krak6w w tej okolicy wynosi niemal polcw§ ogolnej liczby don6w w niei 

■ Uzukaiiveh. a wii-ksza jrst or] ilo^i ( \„> " u , a!r ' )W ;,| i( ,| i( , ] w „ u .., 
o 31, o 132 gatunkow zas orl idi lie/by z o'kuli. Tarn .p ,1a znam-j 
Te odmienne warunki wegotacyi -Ln/.u w mmnvi.-mej k li \ na- 
streczyty mi m.izm.sr odkrveia 137 gatunkow n o w y c h dla 

Mieilzytymi>M if» nm\.^ i>< > 

Ogolna liczba glon6w odkrytych dotad w okolicy naszej wj« 
no sl 072 gatunkow, kt6re rozdzielaja sie na pojedynczr m-'lv 
w sposob uwidoczniony w ponizszej tabelce porownawczej : Or do 


N u 
specie 


rum 


^iak^iw" 


L»w 


T«nopol 


|| Galicya*) 


Florideae 
Melanophyceae 


~zi 
3 


' 


I 


3 


Confervoideae 


50 
39 


113 


Siphoneae 
<T~ 


Protococcoideae 


50 


71 


61 


105 


C °njugatae 


SOB 


~^74~ 


173 


522 


Bacillarieae 


221 f 


213 


226 


348 


Cyanophyceae 


3 ^~! 


B2 
94 


**» 


672 


659 


BM 


1194 k*»» ° We nab y tki dla ilory Galicyi uwidocznilem w niuiejszej 
^raw le tfustemi gloskami. 

v . -V«terya*. ktorv mi sk.zvl do spostrzezeii zawartyrh tak 
n,n Wjsze,, jak i poprzednich rozprawacb, o ile udaJo mi si§ 


zebrac w stanie ezystym, t. j. materyai zawieraja.cy albo j e d e n 
tylko jedyn'y gatunek pewnego rodzaju 'albo co najwiwej 
d w a jub t r z y gatunki jednego lub wiecej rodzajow glonow, znaj- 
duje sie w ol . a czescia. w preparatach mikro- 

skopowych sktadajacych zielnik glonow zlozony przeze mnie w Ko- 
misyi fizyograticznej Akad. Umiejetnosci. 

W czasie mych wycieczek doznaJem bardzo uprzejmego po- 
parcia przez udzielenie blizszych infbrmacyj co do nieznanego mi 
wowrzas terenu i przez goscinne, prawdziwie staropolskie przyjecie 
od Wielobnego ks. Jozefa Kozaka, proboszeza w Lachowi^acjj 
i Wnych PP. BronisJawowstwa Grzanowskich w Wadowicach, za 
co skladam Ini w tern miejscu najserdeczniejsza podzieke. 

W Podgorzu, dnia 24 stycznia 1897. Class. Phaeophyceae (Melanophyceae). 

Ordo Syngenetieae. 

Fam. Phaeothamnieae. 

Gen. Phaeothamnion Lagerh. 

. Ph. confervicolum Lagerh. 

Rudze — stawy, Owsianka — staw. 

Fam. Hydrureae. 
Gen. Hydrurus. Ag. 

H. foetidus (Vill.) Kirch. 

Bystra — potok tejsamej nazwy. 

Class. Chlorophyceae (Kuetz e. p.) Wittr. 

Ordo Confervoideae (Ag.) Falk- 

Fam. Coleochaetaceae (Naeg.) Pringsh. 

Gen. Coleochaete Breb. 

C. orbicularis Pringsh. 

Sleszowice G6rne — staw przy tartaku; Graboszyce - bag 

pod brzozowym laskiem. 
6. irregularis Pringsh. 

Tarnawa Dolna — bagno po Skawie przy gosciricu do Such* 

Graboszyce - bagno pod brzozowym laskiem. Fam. Oedogoniaceae (De-By.) Wittr. 
Gen. Bulbochaete Ag. 
5. B. intermedia Dc-By. De-Toni Sylloge algar. Vol.1, pag. 17. 
Oogon. crass. = 32 a, long. = 27 a. 
Cell. veg. crass. = 128*, long. = 27 p. — 32 a. 
Swinna Poreba — staw. 19. VIII. 1893 
ti. II. Nordstedtii Wittr. Prodr. Monogr. Oedog. pag. 44., De- 
Toni 1. c pag. 18. 

Oogon. crass. = 32 a — 35 a, long. = 24 a — 24-4 a. 
• Zator — stawy. 
7. B. erenulata Pringsb. De-Toni 1. c. pag. 18. 'ogon. crass. = 24 [>. — 31 a; long, - 43 a - 45 
ell. veget. crass. = 13 a — 16 u; long. = 19"2a. 
winna Poreba - staw 19. VIII. 1893: Mucharz - srudlesnc pod s/ozvti-in I'palisko 9. VIII. 1893. 
B. polyandra Cleve, Wittr. Prod. Mon. Oedog. pag. 46. Tab. 1. 

fig. 19—29. 

Oogon. crass. = 35 a — 37 p, long. = 27 a — 32 a. 

Cell. veg. crass. = 13 a — 16 a, long. = 32 a - 40 a — 

48 a — 56 a. 

Sucha - stawy, 3. VIII. 1893; Nowy Swiat (gwraa Fry- 

drychowice) — miedzy racharai w stawia. 19. VIII. 1893. 
B. elatior Pringsh., De-Toni 1. c. pag. 23. 

Oogon. crass. = 32 a — 35 a, long. = 27 a. 

Cell. veg. crass. = min. 8 u, max. 12 a — 16 a, long. = 

32 a - 50 a. 

Stip. nan. crass. = 6'4a — 8 a — 9'6 a, long. = 16 a. 

Cell, spermog. crass. = 6'4 a ■-= altitude 

Zator — stawy 19. VIII. 1893. 
• B. rectangularis Wittr. var. tenuis Wittr. Prodr. pag. 56. 

Oogon. crass. = 28-3 u, altitud. = 48 a. 

Cell. veg. crass. = 16 a. 

Tarnawa Gorna — laki torfiaste 24. VIII. 1893. 

Gen. Oedogonium Link. 

0. Petri Wittr., De-Toni 1. c. pag. 33. 
Oogon. crass. = 17'6 a - 19 a, altitud. - 14'4 a - 16 j* — 
!7a — 19 a - 22 a. 

Oosp crass. = 14a — 16 a - 17'6 a, altitud. 12'7a — H4a. 
Cell. veg. crass = 4-8 a — 6'4 a — 8 a, altitud. = 16 a — 
19a- 21a - 24a -27a. . n% 

bkawa — stai 
popod Przysto: lasu pod saniym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 9. 
1893; TJuczan Dolna — rowy przydrozne 21. VIII. 

12. 0. scrobicu latum Wittr. rsordst. et Wittr. Algae aquae 

exsic. Nr 1018. Botan. Notis. 1898. pag. 192, 193. 

Oogon. crass. = 48 p. - 54 p.; altitud. = 72 a. 

Oosp. crass. = 43 p, — 48 p. • 

Cell. veg. crass. - 192 p. (24 t 

96 u _ 120 {a. 

Tarnawa Dolna — moczar po Skawie ; Stryszawa — mo- 

czary wsrod wrzosowisk okalajacych cmentarz 25. VII. 1891. 

13. fragile Wittr. Prodr. Monogr. Oedog. Tab I. fig. 1. 

Oogon. crass. = 40 p., altitud. - 40 p.. 

Oosp. crass. = 35 p., altitud. = 336 a. 

Anther, crass. = 13 p. — 14 p., altitud. = 4-8 a. 

Cell. veg. crass. - 19 p., altitud. = 368 p. — 56{*. 

Geraltuwio' i <.Jeralto\viczki — stawy 19 VIII 1893 

14. 0. intermedium Wittr. De-Toni 1. c. pag. 38 

Oogon. crass. = 32 p., long. = 38"4 p. - 40 a. 
Oosp. crass. = 29 ft - 304 a, long. = 29 a — 32 p. 
Anth. crass. = 112*, long. = 4.8 p.. 

Cell. veg. crass. = 144 a — 16 p., long. - 40 a — 44 "8 u - 56. 
1R Z at0 ^ - stawy 19. VIII. 1893. 

15. U. polymorphum Wittr. et Lund. De-Toni 1. c. pag. 39. 

Oogon. crass. = 30 "4 pi, long. =-- 33 6 p.. 
Oosp. crass. = 27 2 p., long. - 272a 

Anther. — = 3.2 u 

Cell. veg. crass. - u£p - 16a, long. = 37 p. - 48 p. 

1* ^ rr V ~ 8taW y 19 ' VIII. 1893. 

16. O.Jaucherii (Le CI.) A. Br. De-Toni 1. c. pag. 41. 
tozysko strum yczka wpadajVego do Skawy 

-~«. ullis alg. nov. v. minus cognitis. 

tiT'a- mat -P rz ? r - T - XXXIII. pag. 34. Tab. V. 

1 ft A Ger 1 a | towice * Cerattowiczki — stawy, pomiedzy Salvinia natans. 
18. oblongum Wittr. De-Toni 1. c Lg. 43 

Oogon. crass. « 24 h long. = 35 a - 38 p. - 40 p~ 

Oosp. crass. = 19 p. _ 22 a, long. 26 a - 28 a - 32 p. 

^ell. veg. crass. = 6"4 p. - 8 p, long. = 40 a - 4*8 p. 

10 vi7 m ZM w " r<5d p61 na lewo od ^ cilica do 0sie 

lft ^pj^ft -IS ■ pag - 17 - Tab - L fi * 5 ~ 9 ' 


stawy, 19. VIII. wykaz glon6w. 103 

20. 0. undulatum A. Br., Eichler 13. 1892. Tab. IX. tig. 3. 

Rokow — stawy; Geraltowiczki — staw (tantuin cellulas 
vegetativas vidi). 

21. 0. flavescens (Hass.) Kuetz., Wittr. Prodr. Monogr. Oed. 

pag. 21. Tab. I. %. 14. 
Oogon. crass. — 352 a, altit. - 47 a. 
Oosp. crass. 85 a, altit. = 40 a. 
Zator — stawy, 19. VIII. 1893. 

22. 0. propinquuin Wittr, De-Toni 1. c. pag. 54. 

Oogon. crass. = 27a — 29a - 3 1 a, altit. = 32a— 34a— 27a. 

Oosp. B = 24a „ = 24u. 

Stip. nan. „ = 10a „ =22*4^ — 26(*. 

Cell, spermog. „ = 64[a „ = 4'8a — 6"4a. 

„ yeget. „ = lla „ = 24a— 32a-45u. 

Specimina a me scrutata cum 0. propinquo a clar. B. V. 

H ittrock descripto plane congr \a hicellularia 

Makow — iqki mokre, rowy, 10. VII. 1894. 

23. macrandi'um Wittr. De-Toni 1. c. pag. 24. 

Oogon. crass. = 36'8 a, long. - 44-8 a. 

0os P- „ - 32 a, „ = 32 a. 

Stip. nan. „ = 8 a, „ = 19 ; 2a. 

Cell, spermog. „ = 48 jjl, „ = 4*8 u. 

, „ yeget. crass. = 12a— 1 4'4a - 1 6a, long. - 51 a— 29a— 32a. 

Slemieri — bagniska wsrod p61 cz^sciowo zarosle Sphrujnmn, 

24. 0. Borisianum (Le CI.) Wittr. De - Toni 1. c. pag. 56. 

Cell. veg. crass. = 9 6 a — 16 a, long. = 608 a. 

Oogon crass. = 38'4a - 40a — 42a, long. = 48a — 64a. 

Oosp. crass. = 35 a = 40 a,' long. 448 a - 46'4 a — 48a. 

»t»p. nan. crass = 8a — 9'6 a — 14 a, long. - 32 a. 

Cell, sperm, crass. = 8 a. 
2 , <Wtowice i Geraltowiczki - stawy 19. VIII. 1893. 
£0 - «■ Sclimidlei Gutw. De non. alg. nov. v. min. eognitis. 

Kozpr. Wydz. mat.-przyr. Tom. XXXill. pag. 34. Tab. V. 

Zator — s tawy 19. VIIL 1893. 

n S n Xai, S ul «ire Cleve, De-Toni 1. c. pag 57. 

Cell.veg.crass.=9-6v.-l! l a-12-8a;long.=48a-30-4a 496;;.. 

Cogon. crass . _ 25-6 a, long. 33-0 p. 

^ 0s Por. „ =22-4 a, „ 28"8 a. 

»np. nan. n = 7-2^ n 20'8 a — 24 a. 

Cell, sperm. „ = 6 "4 a, „ 19 2 a. 

Zator - 8 tawy, 19. VIIl. 1893. 

va r. niajus Wille, Bidrag Kundsk. Norges, pag. 68. Cell. veg. crass. =16. x — 19 a, long. = 48 a — 57-6 a. 
Oogon. „ = 33 6 a — 352a, „ = 35'2pt— 36'8|*. 

Oosp. „ = 28-8 a „ = 32 a. 

Stip. nan. „ = 6'4a „ = 24 a. 

Cell, sperm. „ = 4"8a „ = 8 a. 

Zator — stawy, 19. VIII. 1893. 

27. 0. acrosporum De-By. De-Toni I. c. pag. 58. 

Cell. veg. crass. = 64-a — 8a, long. = 40jx — 36*8 a — 464 1>.. 

Oogon. (J =30-4 (a, „ = 40 a. 

Oospor. „ =27-2 ^, „ = 40 a. 

Stip. nan. „ = 6'4a, „ =24(i. 

Cell, suffult. crass. = 128 ft long. = 40 a. 

Geraftowiee i Geraltowiczki — stawy, 19. VIII. 1893. 

28. 0. Stellatlim Wittr. Prodr. Monog. Oedog. pag. 27. Tab. I. 
tig. 15. Sogo„ Veg ' ^ 


as. = 16 ;j., altit. = 2 1 /, — plo major. 
, - 40 p., „ = 45 a. 


Oosp.c.echin. r 


, = 37 p., „ = 37 a. 


Stip. nan. , 


, *= 9-6 ix, „ - 304 a. 


Cell, sperm. , 


, = 6-8 (a, „ = 8a. 


< inraltowic/ki 


— staw, 19. VIII. 1893. Frankliirianum Wittr., De-Toni 

Cell. veg. crass. = 9'6a — i4'4p., altit. = 41 6a - 57 ih- 

Oogon. n = 32 a — 336a, „ = 352a — 32 a. 

Oosp. „ = 27 a - 288a, „ = 27 a — 28-8 ex. 

i'll-muiim mascul. non. vidi. 

Rokow — stawy, 21. VIII. 1893. 
0. BOCiale Wittr., De-Toni 1. c. pag. 70. 

Cell. veg. filament. Q crass. = 14*4 p — 14 a, altitut. - 
19 a — 24 'a — 36*81*. 

Oogon. crass. = 36 8a — 38'4-x, altit. = 32a — 336a — 40«. 

Cell veg. filament. J crass. - 8a — 9'6a, altit. — 41'ty. 

Anther, crass. = 8a - 1 2-8-x, altit. L 4"8a - 8a - 9Ba - 6 4. 

liuczan Dolna — rowy przydrozne 21. VIII. 1893. 
0. Inn^heinui Cram., Wittr. Prodr. Monogr. Oedog. pag. 33. 

lab. I. fig. 16—17. 

Cell. veg. filam. 9 crass. = 96a — 11a — l2"8a — 14'4|A. 
» » n „ altit. = 40a — 41 a. 

Oogon. crass. = 32 ; , __ 40; ,, ;l ititud. J 32a. 

Oosp. cr ass 27a, altitnd. = 27a. 

V ' V f g - , fiL ^ crass - = U ", altitnd. = 40a — 43a. 

Antend. altitud. = 32a. ^ 

Jbservatio: Nonnulae oosporae membranam porosam 

var. varians Nordst. Fresh. N. Zeal. pag. 11. Tab. I. fig. 9- VVYKAZ GL0N0W. 105 

Cell. veg. filam. 9 crass. = 10 p. — 13 p., altit. = 34 p — 40 p. 
Oogon. crass. - 26 p. — 29 p., altit. = 29 p. — 34 p. 
Oosp. „ = 24p. — 26 p., „ = 24fx — 26p.. 
Cell. veg. filam. J crass. = ll-2p. - 128^ altit- 29p. — 32p. 
Anther, crass = 8u — 96p., altit. = 6'4p. — 8p.. 
Anther. 4—5 cellularia. 

Odmiane, te odkryta, w Nowej Zelandyi, a odszukana, w Europie 
po raz pierwszy przez E. Hirna (Cfr. Algol Notizen, I. Beitr. 
Algfl. Bad. u. Schweiz pag. 3.) znalazlem w Tarnawie Dolnej, 
w moczarze po Skawie prz\ . eym do Suchcj 

d. 21. VII. 1895. 

32. 0. Boscii (Le CI.) Bieb. De - Toni 1. c. pag. 72. 

Cell. veg. crass. - 14 p. — 16 p., altit. = 96 p. — 104 p.. 

Oogon. „ = 36-8 p., ' „ - 62 p. 

Oosp. „ = 34 p., „ - 53 p.. 

Biala — moczar w£r6d p61 na lewo od goscinca do O.sielca. 

10. VII. 1894. 

33. 0. longatum Kuetz. De-Toni 1. c. pag. 77. 

Cell. veg. crass. - 4 -8 p., altit. = 16 p.. 

Oogon. „ = 16 p., „ = 24 p.. 
Organa mascul. non vidi. 

Sucha — stawy, 3. VIII. 1893. 

Fam. Cylindrocapsaceae Wille. 
Gen. Cylindrocapsa Reinsch. 

34. 0. geminella Wolle. 

Zator — stawy. 
«■ C. conferta West. Engl. Lake fig. 40—42. 
crass, cell. = 49'6p.. 

long. cell, indivisae = 32 a, cell. post, divis. 16 p.. 
Sucha - stawy. 

Fam. Ulotrichiaceae (Kuetz.) Borzi em. 
Gen. Hormiscia Fries. 
36 - S. subtilis Kuetz. 

var. variabilis (Kuetz.) Kirch. 

crass, cell. = 8u., log. = 12 a — 13 p.. M . . 

S<*yt g. Cheim 604 m n. p. I- kalo£ na drodze Mkfa* 

var. tenerrima (Kuetz.) Kirch. 

crass, cell. = 8 p., log. 4'8p- - 8 p.. . . , 

strumyczek w modrzewiowym laska na wschodmm ki< 

jjKoScielnikowej lesni" Strysz6w. 

Spraw. Kom. flzv n <~ t tvttt 87. H. Jlaccida (Kuetz.) Lagerh. 
crass, cell. = 8|* — 96 a. 
Skawce - stare dachy zabudowan dworskich (1893) i stare 

tzx* (1895); Grabosz ^ ce - **» P- «— 

38. F. zonato ( W eb. et Mohr.) Aresch 

crass, cell. = 352 a - 368 a, long. = 16 a - 24 a - 32,. 
Stry S ,awa _ strumieri w lesie „Ciska,« pojedyncze nitk 
miedy Cladophora glomerata (leg. D- Maria Werner) 
Tewei W. - Huciska - potok .Olszewski" ; Lukawica W. - 
K TLZr ° k \*°™\ B y^~ Potok tej samej nazwy: 
f Tl 1 strumyczek wpadajacy do pot. Koszarawa 

a pJynacy w lesie od Buciorysza 
var. attenuata (Kuetz.) Rabenh. 
crass, cell. 40 a, long. = 32 a. 
hlemien - bagniska wsrod pdl, czesciowo zarosie Sphagnum. Schrank. 

39. ^^j(^^|)WolIe. Nordst. De alg. et Charac. sandwicens. 

lat cell. 14-4 (x, altit. cell. = 128a 

lolZ' ~~ 7 ^T- 91 ™ Mca w moczarze P° le wej stronie 
nZTp Wa< ? 0W,ckie f>> tui przed strumyczkiem w] 
popod Przysiomem do Skawy, 26. VIII 1895. 

Gen. Herposteiron Naeg. 

40. H confervicolum Naeg 

Sleszowice G. - staw przy tartaku, na Oedogonium spec. - 

Gen. Chaetophora Schrank. 
41- (%. pisiformis (R ot h.) Ag. 

dnim Z 1 W 7" str " m y czek w modrzewiowym lasku na wscho- 

P od brzofo;;^it!:!n ikowej le ' ni " ; Graboszyce - bagno 

4-2. CA. e^ aw * Ag Gen. Conferva L. 

44. C. bombycina (Ag.) Lagerh. 

crass, cell. = (r4u 96 pi- — 11 -2 ft — 4*8 — 6-4[x. 

long. cell. = 1 1 -2 (a — 22"4 t a — 24 f/. — 46-4 p — 9*6 — 12.8 p. 
Macharz — moczary lesne pod g. Upalisko; — Toraice — 
stawy; Chrzastowice — rowy gl§bokie wsr6d p61; Biaia — 
moczar w6r6d pol na lewo od gos'cinca do Osielca; Osielec — 
stnigi wsrod polnych jarow pod Brodaniczem; Jordandw — 
rowy przydrozne z plynaca. wodq; Gilowice — odptyw rao- 
czarow pod dworem polozonych, wpadaja,cy do rzeczulki; 
Koszarawa — trz§sawiska na lewo od drogi do Przyborowa 
(opodal mostu). 

45. C. sandwicensis Ag. 

Stryszawa — moczary ws$r6d pastwisk okalajacych craentarz 
choleryczny. 

46. C. tenerrima Kuetz. 

crass, cell. 4 8{jl, long. 19 \x. 

Mak6w — rowy ws>6d Ia,k mokrych na lewo od goscinca 

ze Suchej ; Nowe Dwory — Brzeznica — stawy. ♦7. M. amoena (Kuetz.) Rabenh. Wille Ora Conf. Tab. II. 

crass, cell. = 19 a; long. = 3'2y.; crass, membr. — l'6{*. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. D' ,a Maria Werner 
25. VII. 1893). 

Fam. Chroolepidaceae (Rabenh.) Borzi. 
Gen. Trentepohlia Mart. 

48. T. aurea (L.) Mart 

Gorzen (leg. Raeiborski. Spraw. Korn. Fig. T. XXII). 
.„ Kojsz6wka — na kamieniach po brzegach Zadenki. 
49 " T -*bu*ina (Flot.) Hansg. De-Toni Syll. Vol. I. pag. 237. 

Osielec — na swierkach. Gen. Mlcrothamnion Naeg. 

Naeg. 

■ - 
a — moczar na lewo od goscinca do Osielca (na Uecto- Fam. Cladophoraceae. 
Gen. Cladophora Kuetz. 
51. Cl fracta (Dillvv.) Kuetz. 

crass, ramorum = 64 w. 96 a. 

„ ramulorum = 43 a 56 p.. 

, ramul. ult. ordinis = 32 - 35"2a, long. - 466 p. 

■ podndia G. Naroze; Wadowice - zrodfo i »t ,'. 

52. f::^s stronie g ** ca do Kalwa ^- Tarnawa G. strumyk ; Stryszawa P- . B ,, * — »"uinyK; stryszawa — strumieii w Jesie 
£aku. ( K " D "" MaHa W «™');.*«ot. - sluza przy 
var. ^enwma (L.) Rabenh. 

* rivularis Rabenh. 
crass, ramorum = 80 a — 88 u 

n ram.2'ord. = 56 [x. 

» „ 3 ! „ = 48fx. 

M ", » 4 ' » - 32a — 24 fit. 
L™fl ~" 8trUga p ty naca P°P° d st0 Py S<5ry Upalisko. 
forma flavescens (Ag.) Rabenh. * * 

crass, ramorum = 72ft — 88a. 

» ramulorum = 54^. 
01 " n ult. ord. = 28 a. 

54. aS^ Sot. 81 "™ P ° d m ° Stem ***W* 
var. fluitans (Kuetz.) Hansg. 
crass, ramorum = 144m. 
T iLa ramulorum - 48 {1 — 72 a 
Btnrm;czki em Zara - bki " * SkaWCe ~ ska ^ w *™ zwite 

Ordo Siphoneae Grev. em. 
Fam. Vaucheriaceae (Gray) Dumort. 
Gen. Vaucheria DC. 
55. V sessilis (Vauch.) DC. 

SkaTc^TluchS (, ^. Racib T ki - S P- Kom. Fig. T. XXII); 
wadowi^im Ze Z m r v Clany kami ' Cnne r ° WU P^ "r" mr:i WYKAZ QLON6W. 109 

56. V. orthocarpa Reinsch. De-Toni Syll. Alg. Vol. I. pag. 399. 

crass, cell. veg. = 64 p. 

„ oogon. sine stipite = 48 p. — 54 a, long. = 75 a. 

„ oospor. = 51 [A, long. == 72 a. 

„ antherid. - 24 p.. 
Tomice — stawy Nr 10 i Nr 9 (w lipcu 1893 spuszczone). 
19. VIII. 1893. 

57. V. geminata (Vauch.) DC 

Szczyt g. Chelm 604m n. p. m, k I / • m drodze frodlelnej 
var. verticillata (Kuetz.) Rabh. De-Toni Syll. V. I. pag. 400. 

„ oogon. = 496 — 58 jx, long. = 57'6(a. 

„ antherid. = 28"8u. 
Oogonia 4 — 5 — 6 in uno ramulo. 

Tomice — stawy Nr 9 i 10 (w lipcu 1893 spuszczone). 
19. VIII. 1893. 

58. V. hamata. (Vauch.) Lyngb. 

oog. alt. = 104 p., lat. max. = 112 p.. 
crass, filam. = 40 p. — 46 p. — 56 p. — 64 u — 72 u. 
Mucharz — moczar pod g. Upalisko, na lewym brzegu Skawy. 
18. VIII. 1895. 

Fam. Hydrogastraceae (Endl.) Rabenh. 
Gen. Botrydium Wallr. 

59. B. granulatum (L.) Grev. 

Tomice — leg. Raciborski Spr. Kom. Fiz. T. XXII. pag. 87. 

Ordo ProtoeCOideae (Menegh.) Kirchn. 

Fam. Volvocaceae (Cohn) Kirchn. 

Gen. Eudorina Ehrenb. 

6 0. E. elegans Ehrenb. 

Stryszawa — rowy przy drodze kolejowej przy stacyi 
nLachowice". 
' ! K- st.i-nali.s W,.;;,.; W. West. Wost-ln.lien pag. 268. lab. 
XVI. fig. 10. Rudze 


Gen. Pandorina Bory. 
P Morum (Muell?) Bory. . al 

Skawee - stare Uysko strumyezka wpadajacego do Skawy 
Popod lasem Przyslori ; Mucharz - doly wsrod lasu pou ROMAN GUTWINSKI. 

samym szczytem Upaliska 442 m- Jaszczurowa - stawy 
larnawa D. n.oczar po starem loiysku Skawy: Lffota - 

S.fer.fi,,sK,,^ s . 

lomice — stawy; Geraltowiezki — stawy. 

Gen. Gonium Muell. 
63. G. pectorah Muell. 

S Lachowfce^ '"^ V ™ Y ^^ kole J owe J ko}o 8ta ^ j 
Gen. Haematococcus Ag. 
64 ' \£e S -^ De " T ° ni Syll ° ge V ° L L Pag - 554 ' Nr ' im 

Fam. Palmellaceae (Decaisne) Naeg. em. 
Gen. Scenedesmus Meyen. 
65. S. bijugatus (Turp.) Kuetz 

Iir iCe -~n (leg ' Raciborsk i, Spr. Kom. Fiz. T. XXII.); 

oeszowice^. - s t aw prz y tartaku; Jaszczurowa - stawy; 

aucna - stawy; R u d ze _ sta wy; Pewel W. - mokradfa 

na prawym brzegu potoku Pewel 

var. alternans (Reinsch.) Hansg. 

Tarnawa G. - } aki torfiaste; ^^ _ fe fcft wM 

p61 czesciowo zarode Sphagnum; Stryszawa - moczary 

66. Xtt*^ " ^ryczny. 

nonnT I ~p ***? '°* ysk ° st ™myczka wpad .ja.cego do Skawy 
W>d 1. Przystori; Sucha - sfawy; JaszczSowa - stawy; 
PpwpI w moczar i w ^6d p61 na lewo od drogi do Osielca; 
Rokot 7 mokradla ™ prawym brzegu potoku Pewel; 

67. t+LiTfiE ° ie ^ t0wiczki ~ "4 

68 ^lt^ 1 aWy; Tomice - ^awy. 
w. b. ouadncauda (Turp.) Breb. 

SW P "" (leg ' Raciborsk i, Spr. Kom. Fiz. T. XXII.) 
wk 1 7. T™ Z Nr " 66 ' Tamawa D. _ bagno po Ska- 
cha f Z ^ Clli |, u do S«chej; Jaszczurowa - stawy; So- 

Poreba ~ZIL ^T™ °' ~ StaW P^ tertaku; ^'""J 
W — mok ^' 6 ~~ staw ^ Rak6w— stawy; Pewel 

raJtowicv ; p; V m . praw y m brze gu potoku „ Pewel"; Gie- 
raitow.ce , Gieraltowiczki - sta wy; Nowe Dwory - Brze- znica — stawy; Nowy Swiat, gmina Frydrychowice — staw; 
Stryszawa — moczary wsrod trawnikow okalaj^cych cmen- 
tarz choleryczny; 

Toraice — (leg. Raciborski, Spr. Kom. Fiz. T. XXII.) 
Rudze — stawy. 
var. horridus Kirch. 

Tomice — (leg. Raciborski, Spr. Kom. Fiz. T. XXII.) 
Rokow — stawy; Rudze — stawy. 
<i9. 8. obliquus (Turp.) Kuetz. 

Tomice — (leg. M. Raciborski, Spr. Kom. Fiz. T. XXII. 
pag. 92); Biala — moczar wsrod pol na lewo od guseim-a 
do Osielca; Gierattowiee i Gieraltowiezki — stawy. 
var. dimorphus (Turp.) Rabh. 

Tomice — (leg. M. Raciborski, Spr. Kom. Fiz. T. XXII. 
pag. 92.); Skawce — stare lozysko strumyczka wpad.-tjitecgn 
do Skawy popod lasem Przysloniem; Jaszczurowa — stawy; 
Sleszowice G. — staw przy tartaku; Swinna Poreba — staw; 
Sucha — stawy ; Rudze — stawy ; Gieraltowice — stawy; 
Nowy swiat ad Frydrychowice — staw. 

Gen. Sorastrum Kuetz. 
70. S. spinulosum Naeg. 

var. crassispinosum Hansg. 

Mucharz — doly ws>6d lasu pod samym szczytem Upalisko 

71 - 8. bidentatum Reinsch. Algfl. IV. f. 1. 

Tomice — (leg. Raciborski, Spr. Kom. Fiz. T. XXII. pag. 
91.); Mucharz — razem ze S. spinulosum- Rudze — stawy. Gen. Coelastrum Naeg. 
73 - C. cubicum Nai V. sphaericum Naeg. 
^Jaszczurowa i Rudze — stawy. •Nowy Swiat ad Frydrychowice — staw; Rudze — sta 
K microporum Naeg. 
oleszowice G. — staw przy tartaku. 

Gen. Pediastrum Meyen. 
P muticum Kuetz. var. brevicorne Rac. Ped. II. fig- 7. 

fclemien — bagniska wsrod p61 zarosle czesciowo Sphagn 
* Boryanum (Turp.) Menegh. var. brem'corne A. Br. Rac. Ped. II. f. 12 
Nowy swiat od Frydrychowice — staw. 
var. longicorne Reinsch. f. granulata Rac 1. c. f. 13. 
Pewel W. — mokradla na prawym brzegu potoku „Pewel« 
var. granulatum A. Br. Rac. 1. c. tig. 16. 
Skawce — stare Jozysko strumyczka wpadaja.cego do Skawy 
popod lasem Przyslori; Sucha - stawy; Swinna Poreba - 
staw; Jaszczurowa — stawy; Tomice — stawy; Rokow - 
stawy; Gilowice - kaluze wysychajace po polnych drogach; 
tJiata — moczar wsrod p61 na lewo od goscirica do Osielca; 
Nowy swiat ad Frydrychowice - staw: Sleszowice G. 
staw przy tartaku; Stryszawa — moczary wsrod pastwisk 
okalajacych cmentarz choleryczny; Rudze - stawy. 
77. F. angulosum (Ehrenb.) Menegh 
stawy; Rudze — 
78. P. duplex Meyen. 

var. daihratum A. Br. 

Sucha — stawy. 

var. reticulatum Lagerh. 

Rudze e -T s t leg " Racib ° rski S P r " Kom - Fiz - XXII. pag. 90.) var asperum A. Br. Rac. 
bucha - stawy; Rudze 
var. subgranulatum Rac. ] Jaszczurowa 


var. coronatum Rac. 1. c. fig. 30. — stawy; Rudze — stawy; Nowy swiat aa 
Frydrychow.ee - staw; Rokow - stawy 
var. genumum A. Br. Rac. 1. c. fig. 37 
iTZr^T Racibors H Spraw* Kom. Fiz. Tom XXII. 

Fr%l it;~ s :^ y; Rudze - sta ^ ; N -y- iatad 

P. Terras (Ehrenb.) Ralfs. 

da l i7pL7^ Sta ^ y; Skawce ~ stare lozysko strumyczka wpa- 
SS lfj° ^ P°Pod iHsem PrzysLn; Mucharz - doly 

Rudze J 8a xx ym SZCZytem U P alisk<1 ^ 2m "• P- m ' ; 
UdZe - 8taw yJ N ™y swiat ad Frydrychowice - staw. var. excisum Rabh. 
Rudze — stawy. 

var. longicorne Rac. f. granulata Rac. 1. c fig 13 
Rudze — stawy. 

for. granulata Rac. 1. c. fig. 43. 
Jaszczurowa i Rudze — stawy. 
80. P. hiradiatum Meyen. Rac. 1. c. fig. 42. 
Rudze — stawy; Tomice — stawy. 

var. longecormitura Gutw. De nonnullis algis nov. v minus 
cogmtrs. Rozpr. T. XXXIII. pag. 35. Tab III. fig. 64. 
Rudze — stawy. B 

Gen. Sciadium A. Br. 

8 1- S. Arbuscula A. Br., 

knin 1C \r 8taw gv^ winna P or §ba - staw; Rudze - bagna 
kolo stavvu; Rok6w - stawy; Gieraltowiczki - staw 
Chrzastowice - Jaki raokre. ' 

82. 8. gractlipes A. Br. Eichler Mat. do flor. wod ok Miedzy- 

Qierahowice - stawy; Tomice - stawy; Chr 
laki mokre. J ' Gen. Ophiocytium Naeg. 83. O.najus Naeg, Hansg. Prodr. 118 fig. 64 ^emfe Mucharz - doH t ?^r7dIesne pod samym 
stawu P U2?H "• ?• m i Rudze - ba S na °P od ^ 

«*• ft nchleare (Eichw.) A. Br. 

PrzYsL e rn l ^ am ° kra cz ^ ciowo Vorosln Sphagnum pod gora. 

f - *' Pag 1 '! 0. P1 ,m B ° rge SUsSWas - Chl0r - GoUV - Archan £- L 
fraedita "erant™ lemter arcuata utrinque spina longissima 
Ruizes Ttaw 2fA ' Cra8S ' Cdl " ™ 6 ' 4 ^ long - Spinae = 38 ' 4 ^ r - Kom. fi zyogri E. polymorphum Fres. 
Stryszdw — strumyc StryszoV — strumyczek w modrzewiowym lasku na wseho- 

dnim krancu Koscielnikowej lesni; Mucharz — doly ws>6d 

lasu pod samym szczylem Upalisko 442 m n. p. ra.; Tarnawa 

dolna — moczar po stareni lozysku Skawy ; Tarnawa gorna — 

laki torfiaste; Swinna Poreba — staw. 

var. falcatum (Corda) Rabenh. 

Zembrzyce — rowy przydrozne; Rudze — stawy. 

86. R. convolutum (Corda) Rabenh. 

Tarnawa G6rna — laki torfiaste. 

87. R. Braunii Naeg. 

Mucharz — doly wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m. 

88. R. Fahula A. Br. 

Gen. Selenastrum Reinsch. 

89. 8. gracile Reinsch. 

Tarnawa G. — hki torfiaste ; Zawoja — mokre Jaki na 
lewo ed drogi do Skawicy tuz przed !-• kaplica. 

Gen. Tetraedron Kuetz. 

90. T. trigonum (Naeg.) Hansg. 

Tarnawa D. — bagna po Skawie przy gosciricu do Suchej ; 
f. minus Reinsch. 

Skawce — stare lozysko strumyczka wpadaiacego do Skawy 
popod 1. Przyslon. J P J '^ 

91. T regulare Kuetz. f. majus Reinsch. Algfl. Tab. V. fig. H. 

Zator — stawy. 

var. longispinum Reinsch. De-Toni Syll Vol I. pag. 605. 

diam. cell. « 21 h long, aculeor. = 415 <x. 

itudze — stawy. 

Gen. Cerasterias Reinsch. Gen. Eremosphaera De-By. WYKAZ glonow. 115 

Skawce — la>a czesciowo porosJa Sphagnum pod lasem 

Przyston. 

Tarnawa G. — laki torfiaste ; Jelesna — stoki pag6r6w przy- 

lesnych i laki torfiaste. Hie 23. VII. 1894. specimina in 

statu divisionis inveni. Cell, matricalis 192 a diara. praebuit, 

cell, filiales quattuor 88^ longitudinis, 72p. latitudinis habuerunt; 

Zator — stawy. 

Gen. Schizochlamys A. Br. 

94. Sch. gelatinosa A. Br. 

Skawce — laka torfowa pod lasem Przyston; Mucharz — 
dofy wsrod las6w pod samym szczytem Upaliska 442 m n. p. m. 

Gen. Palmodactylon Naeg. 

95. P. varium Naeg. De-Toni Syll. Vol. I. pag. 644. Nr. 1516 

Koszarawa — trz^awiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu. 

96. P. simplex Naeg. , , , 

Zator — stawy Biala - moczar wsr6d p61 na lewo od 
goscinca do Osielca ; Rok6w — stawy. 

Gen. Kirchneriella Schmidle. 

97. K. lunata Schmidle. TT .. , 

Mucharz — doly wsr6d lasu pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m. ; Rudze — stawy. 

Gen. Tetraspora Link. 

98. T. explanata Kuetz. 

diam. cell. c. mernbr. 8 v.. . , , Vo 

Strumyczek na stokach gory Chelm pray drodze do Za- 
krzowa; Graboszyce - bagno pod laskiem brzozowym. 

Gen. Crucigenia Morren. 

- staw; Rokow - stawy. 

Gen. Dictyosphaerium Naeg. 

J 00. D. Ehrenberqianum Naeg. , TT mUAtk Sucha — stawy. 

Gen. Nephrocytium Naeg. 
N. Agardhianum Naeg. 
Mucharz — doJy wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 

_ West. Engl. Lake pag. 24. Tab. X. fig. 49. 

= 11 (a, lat. cell. - 3 p., long, familiae = 22-4(7-, 
mi. lam. = 18 [A. 
Rudze — bagna w poblizu stawu: Nowy swiat ad Frydry- 
chowice — staw. 

Gen. Oocystis Naeg. 

104. 0. iVae^V A. Br. 

Skawa — stare lozysko strumyczka wpadajacego popod 
lasem Przyslon do Skawy; Tarnawa G. — faki torfiaste; 
Rudze — stawy ; Tomice — stawy. 

105. 0. solitaria Wittr. 

Familia e 16 cellulis composita; lat. cell. =■ 96^ long. 

Strumyczek na stokach g6ry Chelm przy drodze do Zakrzowa; 
Nowy swiat ad Frydrychowice — staw. 

Gen. Botryococcus Kuetz. 

106. B Braunii Kuetz. Hansg. Prodr. pag. 147. fig. 93. 
Mucharz - doJy w£r<5d lasu pod samym szczytem Upalisko 
Wi m n. p. m. ; Sucha — stawy. 

Gen. Botryococcus Braunii; Rudze — stawy. 

Kuetz. 
„ Prodr. Dae 

Gen. Protococcus Ag. • s u ™ JUS ? an3g - Prodr - P a S- Ul - %• 87 ' 109. P. viridis Ag. 

Po drzewach w calej okolicy pospolity Ordo Conjugatae (Link) De-By. 

Fam. Zy gnemaceae (Menegh.) Rabenh. 
Gen. Mougeotia Ag. 

110. M. scalaris Hasa. Cleve Zygn. Tab. IX. fig. 11. 
crass, cell. veg. - 20 p. — 24 (A, long. 96 p. — 115 p.. 

„ „ evacuat. = 21 p. — 24 p., long. 80 p. — 96 jju 

„ zygotae=25-6 jje. — 27 p.— 30"4 p, long.-32 [* - 33-6 p.— 40 [*. 

Biata — moczar ws>6d p6l na lewo od goscinca do Osielca, 

10. VII. 1894; Stryszawa — raoczary wsrod wrzosowisk 

okalajaeych choleryczny cmentarz 25. VII. 1894. 

111. if. nummuloides Hass. De -Toni Syll. Vol. I. pag. 713. Nr. 1685. 

cell. veg. lat. = 8 p. — 112 p., diam. zygotae = 21 p.. 
Koszarawa — trz^sawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu. 

112. M. levis Arcb. De-Toni Syll. Vol. I. pag. 715. Nr. 1692. 
Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego popod 
lasem Przyslon do Skawy. 

Gen. Zygnema Ag. 
U3. Z stellinum (Vauch.) Ag. 

Marcowka — rowy przydrozne z plyna.ca wo«J|; szezyt gory 

Chehn 604 m n. p. m. — kaJuza na drodze sr6dlesnej. 

var. Vaucherii (Ag.) Kircbn. Algfl. pag. 126. 

lat. cell. veg. - 24 p.. 

Skawce — razem z Mougeotia levis. 

var. tonne (Kuetz.) Kirch. 1. c. 

crass, cell. veg. - 20'8p. — 22"4p., long. - 96 p.. 

„ „ evacuate 20-8 p. - 22'4p, „ - 35-2p- - 64 p.. 

„ zygotae - 22-4«. — 20'8 4 u — 22'4p — 24ji— 25'6p— 288p.. 
long. „ =29-2p.-28-8p.-32 ( .-32p.-40p ; -32^. 
BiaJa — moczar wsrod pol na lewo od goscinca wiodacego 
do Osielca 10. VII. 1894. 
var. subtile Kuetz. Kirch. 1. c. 

lat. cell. veg. = 16 p., long. cell. veg. = 29 p. — j&jh^ 
Strumyczek na stokacb g6ry Chelm przy i 1 1H. Z. cruciatum (Vauch.) Ag. 

Skawce — razem z Z. stellinum var. Vaucherii. 
l15 - Z. parvulum (Kuetz.) Cooke, De-Toni pag. 739. 

crass, cell. veg. = 16 — 17 p., long. cell. veg. - 32 p. — *>{*• 
„ „ copul. *= 16 — 18 p., „ „ cop. = 32 p.. 
„ zygotae = 24 — 26 p., „ zyg°t = 31 C~ 
Tarnaw'a G6rna — Jqki torfiaste. 24. VIII. 1893. Spirogyra Link. 
Wittr. [8. longata (Vauch.) Kuetz, Cleve, Zygnem. nag. 20. Tab 

fag. 8—10. Petit, Spirog. de Par. Tab. V. fig. 4-51. 

cell. veg. crass. - 19 a — 19 a — 24a - 25 6*- 2, 
„ „ long. = 64 [a — 75a — 120a — 99m. - 6 
„ fructif. crass. = 24 p. — 24 p. — 27 a — 27 a — 2 
» „ long. = 42 |a - 43p. - 45p. - 61 p. - 7, 

cell. (J 1 evacuatae crass. = 19a, long. 75a. zygotae crass. = 22 4 a - 

„ long. = 34 a— 46 a — 40 a — 41 a - 43 a - 448 p. 
. . n 37a — 46a — 51a — 56p. 

taenia chlorophyl. 1, anfract. 2—27,-3—5. 
Tomice — stawy 19. VIII. 1893; Spytkowice — rowy przy- 
drozne i podlesne laki moczarowate 10. VII. 1894. 
• 8 porticalis (Muell.) Cleve, Petit. Spirog. V. 1. 8-12. 
long. cell, fructif. = 48 a — 29 a — 38 a 
J at » n - 40 a — 40 a — 32 a 

ong. zygot. = 40p.-36-8p.-38-4 P — 38-4a-41-4p.-35-2p. 
at. = 27 a-24 p. -256 a-272 a-256 a-26-6 p. 

ong. cell. masc. evac. = 40 a - 43 p. - 48 a - 656a. 
iat. „ „ = 272 w 

long. cell. veg. = 6*7-2 a - 54 4 a - 64a 
Iat - „ „ = 272 a. l K ' 

taenia chlorophyll. 1, anfract. 2y 2 -3 
Mucharz - moczary lesne pod gora Upalisko. 
8. arcta (Ag.) Kuetz. var. catenae formis (Hass.) Kirch Petit. 
L «■ Pag- 17. Tab. III. fig. 9 -12. 
cell. veg. crass. _ 18 p. - 19 a - 21a - 24a. 
r, „ long. =112— 128a- 96a — 56a - 72 a. 
r, fructif. crass. =26 a -28 pi- 29a - 30a _ 32 p. 
■?«*£ g - = 54 1* - 5fi f 1 ~ (52 f - 56 f* - 56 a - 72 p. 

zvgotae crass. =21 p.- 22a - 24a-26p. 

taorl ui g \ = 29 F-^a-40; J .-42(I-34p.-46p.-48p. 
taenia chloroph. 1, anfract. V/ 2 — 2 — 2V 2 — 3Vs — 4 V"- 
szawT ^^ ka P ° d S dra Przysloii 28. VII. 1893; Stry- 
W ^ v7t T Uu ' dro ^ ko ^Jowej przy stacyi „Lacho- 
n^lw 7 11 - 1894 ' Mak6w - rowy wsrod mokrych *a.k 
na iewo od goscinca ze Suchej, 10. VII 1894. 

^taeTr^ 88 ^^ 2 - Petit ' l C ' Tab " 1V ' ^ l ~ 8 ' 
*)gotae crass. - 27 a - 31 p. - 32 a - 34 a. BYgotae long. = 43 p. — 34 p. — 31 p. - 43 p.. 
Nowe Dwory — zrodeiko wsrdd Jaki 21. VIII. 1893 

120. 8. jugalia (Dillw.) Kuetz. 

Slemien — bagniska wsrod pol czesciowo zarosle Spkaqnum 
22. VII. 1894. F H 

121. S. setiforniis? (Roth.) Kuetz. Petit. 1. c. pag. 29. PI. XI. individua stcrih'» 
observavi!) 

122. S. mirabilis (Haas.) Kuetz. Petit. 1. c. Tab. III. fig. 3—4 
cell. veg. crass. -* 18p. — 19 p., long. = 56p. — 80p.. 
parthenospor. crass. = 24p. — 26p. — 27p — 20(4, 

„ long. = 6S\l — 69p. — 77[x — 59p. — 54p. — 5% 

membraua parthenospor. 3'2 p. crassa 

Stryszawa — raoczary wsr6d wrzosowisk okalajacych cmen- 
tarz choleryczny 25. VII. 1894. 

123. S. Lutetiana Petit 1. c. pag. 21. PI. IV. fig. 9—13. 
cell. veg. long. = 64 p. — 72 p, lat. 272 p. 

„ zygotif. long. = 56"8p., lat. medii 36-8 u, ad dissepim. 
27 — 30-4 [x. 
Zygotae long. = 416|A - 48 p. — 51 jx. — 56 p. — 64p. — 68'8p.. 

„ lat. = 30-4[a - 27-2 jx - 28% 25-6p.— 27 2p.. 

taenia chlorophyll. 1, anfract. 2 — 2 1 /., — 3. 

Lachowice — moczar na poczatku zrebu pod szczytem 

Solnisko. 

124. 8. Weberi Kuetz. Gleve 1. c. VII. fig. 6, Petit 1. c. I. fig. 12. 
cell. veg. crass. = 19 p. — 21 p. — 22 p. — 24 p.. 

„ „ long. = 69 p. — 86 p.. 

zygot. crass. = 21 p. - 26 p. - 27 (&. 
„ long. = 54 p. — 42 p. — 64 p.. 
taenia chloroph. 1, anfract. 2 1 / 2 — 3 — 5 — l x / 2 . 
Mucharz — dolki srodlesne pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m. 3. VIII. 1893; Koszarawa — trzesawiaka 
na lewo od drogi do Przyborowa, opodal mostu 25. VII. 1894. 

125. 8. Grevilleana (Hass.) Kuetz. Petit. 1. c. Tab. II. fig. 1—5. 
cell. veg. crass. = 21 p., long. = 203 p.. 

„ fructifer. crass. = 49 p., long. = 112 p.. 
zygotae crass. = 38"4p. - 42 p., long. = 85 p. — 80 p. 
Rudze — stawy 19. VIII. 1893. 

126. 8. stictica (Engl. Bot.) Wille, Petit. 1. c. pag. 34. PI. VII. 
%. 6—8. 

Skawce - stare Jozysko strumyczka wpadajacego popod 
lasem Przyslon do Skawy; Lachowice — moczar na po- 
czatku zrejiu pod szczytem Solnisko. Fam. Desmidiaceae (Kuetz.) De-Bary. 127. D. Swartzii Ag. Ralfs, Desm. T. IV. 

Skawce — laka cz§scia torfowcem porosJa pod lasem Przy- 
sion na lewym brzegu Skawy ; Tarnawa G. — laki torfiaste ; 
Biala — moczar wsrod pol na lewo od goscinca do Osielca; 
Slemieri — bagniska wsrod p6l czesciowo zarosle Sphagnum; 
Gilowice — kaJuze wysychajace na polnych drogach ; Jelesna — 
stoki pagorow przylesnych i torfiaate laki; Pewel W. — 
mokradla na prawym brzegu potoku Pewel; Stryszawa — rowy przy drodze kolejowej przy stacyi 

Rudze — stawy; Gieraltowiczki — stawy; Zator — stawy. 

128. D. aptogonium Breb. Ralfs, Desm. T. XXXII. fig. 1. 
Tomice (leg. Raciborski) Spraw. Kom. Fiz. T. XXII. pag. 98. 
Zator — stawy. 

129. D. Baileyi (Ralfs) De-By. Ralfs, Desm. T. XXXV. fig. 1. 
Zator — stawy. 

130. D. tetragonum (Delponte) Schaar., Delp. Desm. subalp. 
Zator — stawy. 

131. D cylindricum Grev. Ralfs, Desm. T. II. 

Gilowice — kahize wysycbajace na polnych drogach; Je- 
lesna — stoki pag6row przylesnych i torfiaste laki. — Swinna 
Poreba-staw,cum Z ygotis32 M ., longis24 [A latis die 19. VIII. 1893. 

Gen. Hyalotheca Ehrenb. 

132. H dissiliens (Smith.) Breb., Ralfs, Desm. T. I. f. 1 ; Delp, 
Desm. subalp. T. I. f. 2. 

Kalwarya — stoki pagortfw pod ogrodem 00. Bernardyn6w; 
bkawce - laka czescia porosJa Sphagnum pod I. Przysfoi 
(cum Z ygoti 8 2. VIII. 1895); Mucharz - dolki srodlesne 
pod szczytem Upalisko U2 m n. p m. ; „Na nizynie" - 
bagno wsrod trawnika przy folwarku ad Tarnawa w Skaw- 

vm SSFZ G6rna - ** ki torfiaste (cura zygoti * * 

v in 1 89b); Stryszawa — moczary wsrod pastwisk i " J%cych cmentarz choleryczny; Kuk6w — odplyw mokrych, 
torfowcem poroslych trawnik6w, w^rod p61 przy krzyzu, na 
aroaze do Zywca (cum zygotis 22. VII. 1894) ; Skawica - 
row wsrod p 61; Biala - m0 czar wsr6d p61 na lewo od 
goscinca do Osielca; Gilowice - kaluze wysychajace na 
Polnych drogach; Jelesna - stoki P ag6r6w przylesnych i torfiaste la,ki; Zator — stawy; Chrza.stowice — rowy ghj- 

bokie wsrod pol. 

var. bidentula Nordst. 

Tarnawa G. — Jaki torfiaste ; Biala — moczar wsrod p6l 

na lewo od goscinca do Osielca. 

var. tridentnla Nordst. 

Tarnawa G. — laki torfiaste. 

H. mucosa (Mert.) Ehrenb. 

Tarnawa G. — laki torfiaste ; Kukow — odplyw mokrych, przez 

Sphagnum zaroslveh trawnikow wsrod pol, przy krzyzu. na 

drodze do Zywca; Slemien — bagiiiska wsrod p61, czesciowo 

zarosle Sphagnum (specimina ceilulis 19 \j. crassis et lo\u. 

longis); Jele&na — stoki pagorow przylesnych i torfiaste laki; 

Zator — stawy. Gen. Sphaerozosma Corda. 

134. S. vertebratum (Breb.) Ralfs, Desm. Tab. VI. fig. I. 
Swinna Poreba ; Rudze — stawy; Gieraltowiczki — stawy: 
Nowy £wiat, gmina Frydrychowice — stawy. 

135. 8. excavatum Halts. Desm. Tab. VI. fig. 2. 

Mueharz — dolki srodlesne pod samyin szczytem I pahsU 
442™ n. p. m.; Rudze — .stawy; Zator — stawy; Gieral- 
towiezki — staw; Nowy Swiat, gmina Frydrychowice -- 
; Jelesna — stoki pagorow przylesnych i torfia.stela.ki; 
w — rowy przydrozne z plynaca. woda.; Kuk6w — Jordan6w — rowy przydi 
odplyw mokrycb, zaroslych Sphagn, 
prey krzyzu, "na drodze do Zywca; 
i do Osiek var. spinulosnm (Delp.) Wolle, Desm. U. S. Tab. IV fig. 14. 
Mueharz - dolki srodlesne ])od samym szczytem Upahsko Rudze - . 71*2. Tarnawa Gorna - laka torfiasta; Tomice — stawy 

137. S. pulchellum (Archer) Uabenh. De -Toni Syll. V. I . 
var. bamblisilioides (Wittr.) Lund. Desm. pag. 92, Nordst. 
Zeal. pag. 28. Tab. II. fig. 11. 

long. 12-8 {/., lat. 96^, istbm. — 3jx. 
Zator — stawy. 

Gen Gymnozyga Ehrenb. 

138. G. moniliformis Ehrenb., De-Toni 1. c.^pag. 797. 
Gieraltowice, GeraJtowiczki — stawy; Zator -- stawy. Gen. Gonatozygon De - By. 
139. G.RalfsiiTiQ -By. Ralis, Desm. Tab. XXVI. fig. 6. 
nn ., lat. = 5}a. 
— rowy przy kolejowej drodze przy stacyi „La- 
Skawica — row wsrod pol ; Nowy 3wiat, gmina 
'Wice — staw; Tarnawa Gdrna — la_ki toriiaste; 

— moczary na brzegu jam pod gora Kamienna.; 

- odpjyw trawnikow zaroslych Sphagnum, praj 
krzyzu wsrod pol, na drodze do Zywca; Gieraltowiczki - 
staw; Mucharz — dolki srodlesne pod samym szczytem Upa- 
lisko 442 m n. p. m. i moezar lesny na lewym brzegu Skawy; 
strumyczek na wsclioclnim kr.-.m-u ..KoM,Vlnikowej lesni" na 

,, n ,T d £ e . z ? ! 8kawiec ™ gore CheJm. 

Tkb Xiy""" Wflle ' FerSkV ' fr " N ° V " Semlja ' Pag " 59 " 

l° ng L. = 6 f ^ lat = 9 ^> Ut ad constr - a P ic - - ^h lat - 

Spicimina nostra minus in medio cellularum tumida. 
141 Gl^ffl St ° ki Pag6r6w P od °g rodem 00. Bernardyn6w. 
^TZl\ ~ S p re *°T k ° strum y cz ka wpadajacego do Skawy 

Gen. Spirotaenia Breb. 

142. 8 condensata Breb. Ralfs, Desm. XXXIV. fig. 1. 
-^u.narz - doty wsr<5d lasu pod samym szczytem Upalisko 

1A3 n * D * P ^T; ; Tarnaw a Gorna — laki torfiaste. 

143. S obscura Ralfs, Desm. XXXIV. f. I 

Mucharz, Tarnawa Gorna - razem ze 8. condensata Breb. Gen. 
144. Kjraumi De-By. Wolle, Desm. Tab. III. fig. 5. moezar poblizu Skawy pod gon Upalisko. 

m ' lJ n ^ keria T fr* ,? inz - A1 ?- Tab - VL 

">ng cell. « 32 : ,, 5 J at ce u — H .g 
Mucnarz - moczar y lesne pod g. Upalisko. 

Gen. Cylindrocystis Menegh. [1838]. 
U6 ' G Penio USS °™ MeDegh ' Ralfs > Desm - Tab. XXV. fig- Tarnawa G. — Jaka torfiasta ; Biala — nioozar wsro\l p.'>l 
na lewo od drogi do Osielea; Stryszow — Btrnmvczek 
w lasku modrzewiowym na wschod. krancu Koscielnikmwj 
lesm; Marcowka — rowy przydrozne z plyna,ca woda; stru- 
myczek na stokach gory Ckelm przy drodze do Zakrzowa; 
szczyt gory Chelm 6C4 m n. p. m. — katuza na drodze 6r6d- 

var. Jmneri (Ralfs) Reinsch et Kirch., De-Toni Sylloge 
Vol. I. pag. 815. 

Tarnawa G. — laka torfiasta; Pewel W. — mokradla na 
prawym brzegu potoku „ Pewel". 

Gen. Closterium Nitzsch. 

147. C. gracile Breb. 
crass, cell. = 8 a. 

Skawce — moczar po lewej stronie goscinca wadowickiego 
przed strumyczkiem wpadaja.cym popod Przysloniem do 
Skawy (26. VII. 1895) ; Rudze - stawy (specimina 176 a 
longa, 3'2u tantum lata!). 

148. C. abruptiini West, Alg. of Engl. Lake Distr. PI. IX. fig. 1 ■ 
formae Gutw. De nonnull. alg. nov. pag. 4 [36]. Tab. V. 
fig. 4 (a— h). 

Stryszow — strumyczek; Slemien — bagmska tornaste 
wSrdd p61. 

149. C. obtusum Breb. 

Tomiee (leg. Raciborski, Spraw. Kom. Fiz. T. XXII. pag. 102 . 
Strumyczek w modrz.-wiowvni lasku vva wd. krancu „Kosc.el- 
nikowej lesni- u Strvs u v ; M .re hvka - rowy przydrozne 
z woda ptyn^c*; Chrzastowice — rowy glebokie wsr6d p6l 
(apecimina 11-2 a crassa). 

150. C. pusillum Hantzsch. 

var. monolithum Wittr. _ , . , 

Strumyczek w modrzewiowym lasku na wd. krancu „Kosciel- 
nikowej letmi". 

var. majus Rac. De non. Desm. nov. 1884. pag. 7. 
long. = 170a, lat. - 13a - 14;/., lat. ap. = 3'2*. 
Mucharz — dolki Srodlesne pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. in. 

151. C. juncidum Ralfs XXIX. f. 6. et 7. a. b. 

long. 224 a - 184 a, lat. 16 a - 19a, It. ap. - 6"4 a 
striae 5 in 8 a. „ , A 

Skawce - iaka mokra. oz«- 
g6ra, Przysloii 2. VIII. 1895. Tarnawa G. — l%ki tornaste, Rokow — stawy; Jelesna — stoki pagdrdw przylesnyel 
i torfiaste Jaki; Geraltowiczki — stawy. 
152. 0. angustatum Kuetz. Ralfs, Desm. Tab. XXIX. f. 4. 
crass. = 10 a, long. = 200 u. 
Zator — stawy; Gieraltowice — stawy. 
forma Eichleri nob. Eicbler B. Spis r. 1890 Tab. VIII. 
fig. 10. 

Forma ad apices subconstricta, apicibus obtusorotundatis. 
crass. = 19 a, long. = 384 a. 
Zator — stawy. 

for. Boergesenii Gutw. De nonnul. alg. novis, pag. 4[361 
Tab. V. fig. 5. 

153. G. didymotocum Corda., Ralfs XXVIII. f. 7. a, b. 
Skawce — la_ka czesciowo porosla Sphagnum pod g. Przy- 
sloniem na lewym brzegu Skawy ; Marcdwka — rowy przy- 
drozne z woda plynaca. ; Lachowice — moczary zamszone 
na stokacb Lopuszniaka; Jelesna — stoki pagdrdw przy- 
lesnycb i torfiaste laki; Slemieri — bagniska wsrdd p61 
czesciowo zarosle Sphagnum; Gilowice — kaluze wysycha- 
jace na polnych drogach (hie inter alia, specimina 384 u 
longa 58 a lata, membrana achroa subtile striata). 

var. Bayleanum Ralfs XX VI [I. fig. 7. c. 
^, ^ awce — raze m z forma, typowa. (2. VIII. 1895). 

154. CI. rectum Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 3[35], Tab. V.fig. 3. 
Jelesna — torfiaste laki i stoki pagorkow przylesnych. 

155. C acerosum (Schrank.) Ehrenb. P ^ ^ 
fckawce — dolki wypelnione woda i zamszone, po prawej 
strome gosciriea wadowickiego, oraz stare lozysko strumyczka 
wpadajacego do Skawy popod lasem Przys'lori; Tomice — 
stawy; Makow — rowy w&dd Ja_k mokrych na lewo od 
goscidca ze Suchej; skawica — studnia w'iarze nad rzeka 
Skawa. J 

var. truncatum Gutw. Flora glondw okolic Lwowa. Sprawozd. 
Kom. fizyogr. Akad. T. XXVII. pag. 33. Tab. I. fig. 7. 
Nowe Dwory - zrodelko wsrdd l^ki. 

Mucharz dolki srddlesne pod samym szczytem g. Upalisko 
442 wn p. m .; Lachowice — studnia (dol) wsrdd laczki 
aa kuseiolem; Tomice - stawy; Gieraltowice i Gieralto- 
wiczki — stawy. T^b.^™* GUlW ' ° e n ° nnUl - al - n0V " P8g - m 
Chrza^touiee — rowy ws'rdd pdl. ]?:> forma Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 4[36] Tab. V. fig. 8. 

Lachowice — zrodelko wsrod kiczki za koseiolem po lewej 

156. G. lanceotatum Kuetz. 

Koszarawa — trze.sawisko na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu; Pevvelka — strumyczek ptynacy z Wiercho- 
winy i drugi z „Grnnika" pod Dupniarzem; Osielec — 
strugi wsrod polnych jarovv pod Brodaniczem; Lachowice — 
studnia (dot) wsnSd Jax-zki za kosciotem. 

157. G. strwlatum Ehrenb.. Ralls. Desm. Tab. XXIX. fig 2; Delp.. 
Specim. Desm. sub. Tab. XVII. fig. 38-39-40. Kleba II. 
fig. 4 a. 

Lachowice — moczary zamszone na stokach Lopuszniaka; 
Rokow — stawy; Tarnawa G. — Jaki torfowe; Jelesna — 
stoki pagorow |'rzvb snvch i torfiaste' laki; Mucharz — doty 
wsnkllesne pod saiiivni szezytem Upalisko 442m n. p. m.; 
Skawce — taka czesciowo zarosla Sphagnum pod 1. Przyston 
na lewym brzegu Skawy (Specimina at apud Delponte 1. c. 
delineata). 

Procz tych zbieratem w Skawcach w tern samem miejscu 
okazy 198 a long., 26 a lata, apicibus 9'6p. latis, membrana 

var. erectum Klebs II. fig. 10. 

long. 155 a, lat. = 16 a, lat. ap. 6"4a. 

Skawce — Jaka pod g6ra Przystori. 

var. tumidum Rabenh., De-foni Syll. Vol. I. pag. 827. 

long. = 195 a - 208 a — 288 a. 

lat. = 27 a — 32 a — 34 a. 

lat. apic. « 10 u — 11a - 11 a. 

striae 8 in 16 a 

Skawce - taka torlowa p,d ^va Przyston 2. VIII. 1S95. 

158. a turgidum Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXVII. fig. 3. 
lat. cell. = 46 a. 

Skawce — stare tozvskn strumvezka wpadaiacepwlo >ka\vy 
popod laseni Przvstori; Gierattowiczki — staw; Lachowice - 
moczary zamszone na stokach Lopuraniaka. 
for. glabra Gutw. Do nonnul. alg. nov. pag. f>[37] Tab. V. 159 C. psendotnrgirimii Gutw. De 

Tab. V. fig. 9? 

16 °- G - strigosum P,reb, Klebs. I. fig. 
„Na nizynie" ad Tarnawa - sr 
Rokow — stawy; Jordanow — 126 R0 

wodn; Slemien - bagniska ws'rod pol czesciowo zarosle 
bphagnum ; Kudze — stawy ; Zator - stawv; Uierahowiczki- 
stawy; Mucharz - doly wsrod lasu pod samym szczvten. 
T pahsko 4i2»« n. p. .„. z zvgotami (Cfr. Gutw. De nonnul 
alg. pag. 5[37]. Tab. V. fig. 11.); Tomice — sta wy. 

161. (\ riubium Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 6(37] Tab. V.fig. 12 
442 "" d ° Jkl " r6dle " ae P od sam y m szczytem Upalisko 

162. C. attenuatum Ralfs, Desm. Tab XXIX f 5 
crass. = 33-fi.jt. crass, apic. = 6'4p.. 

Jelesna — stoki pagorow przylesnych i torfiaste laki; Gilo- 
- kaluze wysychajace na polnycb drogach. ' 
„ m Breb. ? De-Toni Syll. V. I. pag. 830. 
Uraboszyce — pod laskiem brzozowym bagno. 
Jornm Gutw. Do nonnul. alg. nov. pair. f,|87|. Tab. V. fig. 14. 
Meroien — bagniska ws>6d p61 ; Tomice — stawy. 
C Pritchardianum Archer, form, crassa Gutw. De nonnul. 
alg. nov. pag. 6[38J. Tab. V. fig. 13. 

Lachowiee — zrodelko W8 'r6d laczki na lewo od drogi do 
Zywca. * b k;::. <i v. uicrassafnni 
Tab. V. fig. 15. 

Skawce - laka torfiasta pod g6ra Przyslon ; Jordan6w — 
rowy z woda plynaca.. 
C. Lunula (Muell.)'Nitzsch. 

Mucharz - moczar pod Upaliskiem na lewym brzegu Skawy 
w lesie (18. VIII. 1895); Lachowiee - moczary zamszone 
na atokach Lo,,„szni,kH : Ko,,,,- ; ,wa - trz § sawiska na lewo od 
drop do Przyborowa, opodal niosl 
glebokie wsYod p6l; Mak6w — ro 
<"*" od go^cinca ze Suehej ; Jord 

nych drogach ; Jelesna - B Uych i torfiaste 

h*ki, lomice — stawy: Zator — stawv" Skaw^ — laka 
I- ;r -; ;; i; ? yslon 7a'lewy m brzegt^aw^^zyt gty 
MueW P ' m - "" k * hlia na drodze srodlesnej 

Skawv-%1, , m ° CZar v ! lesie pod gora Upalisko w poblizi 
oaaw\ , Skawce — laka torfoweem r^^J« ™1 „ P™v«lnrf alg. nov. pag. 6[38]. ; Chrza,stow 

y wsrod Jqk mokrv -li na v ; "'. nileinuMlinm Gutw. D< 
Tab. VI. fi ff . 17. torfowcem porosla pod g. Przyslori. Wykaz glonow. 127 

167. G. coloratura (Klebs) Gutw. 1. c. pag. 6[381. Tab. V. tiff 16 
et VI. fig. 16. 

Tarnawa G. — Ia,ki torfowe; Krzeszow G. — bagienka 
wsrod trawnikow przydroznych ; Sleszowice G. — staw pray 
tartaku; Jele^na — -laki torfiaste; Mucharz — doty wsrod 
lasu pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 

168. C. galiciense Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 71391. Tab. VI. 
tig. 18. 

Osielec — strumyczek plynacy od Brodanicza; Wadowice — 
zrodelko i stawek przez nie utworzony po lewej stronie drogi 
z Kalwaryi do Wadowie ea — rowy 

wsrod p61. 

169. CI costatum Corda. Ralfs XXIX. fig. 1. 

Jelesna — stoki pag6r6w przylesnych i torfiaste Ja.ki; Gilo- 
wice — kaluze wysychajace ua polnych drogach; Zator — 

170. CI. intermedium Ralfs XXIX. fig. 3. 

Rokow — stawy; Zator — stawy; Gieraltowice i Gieralto- 
wiczki — stawy. 

171. CI. Cornu Ehrenb., Ralfs XXX. fig. 6. 

Zawoja — niokre taki na lewo od drogi do Skawicy za 
kobciolem tuz przed \" ka plica. : Koszarawa — sirumvcz^k 
wpadaj^cy do pot. Koszarawa w lesie od Buciorysza; Pe- 
welka — strumyczek ptynacy z Wierchowiuy a drugi z Gro- 
nika pod Dupniarzem; Kojszowka — na kamieniach w po- 
toku Zadenka, plynacym z podnoza gory Naroze; Jordanow — 
moczary na brzegu'jaru pod gora Kamienna.. 

172. CI. acutum (Lyngb.) Breb., Ralfs XXX. f. 5. 

Mucharz — dofy wsrod lasu pod samym >zozvtt>m Upalisko 
442 m n. p. m .; Tarnawa G. - Ja,ki torfowe (cum zygotis 
24. VIII. 1893); strumyczek na stokaeli g6ry CheJm przy 
drodze ze Skawiec do Zakrzowa {Hie specimina lecta, ex 
Nordstedt in litteris ad me datis. cum figura Archeri in Quart. 
Jour. Micr. Soc. 1862. paent> identica. paulhtlo sigmntoidea. 

Ma ^{* — 112{a longa, 7 {*. Ml * 

w * U lineatum Khrenh., Ralfs. 
Spec. XVII. fig. 28-30. 
Tomice — stawy. 

17 *. CI. Dianae Ehrenb. 

Skawce — moczar po lewej stronie goscinca wadowickiego 
przed strumyczkiem wpadajacym popod Przysloniem do Skawy ; 
Lachowice — moczary zamszone na stokach Lopuszniaka ; 
Jelesna — stoki pagorow przylesnych i torfiaste laki; Gilo- 
wice — kaJuze wysychaja/se na polnych drogach; Tarnawa Gorna - biki toning- (specimina cum lig. 5. e. Tab. XXV1I1. 
in Rails Desm. idontica): Gicraltowiczki — - staw; Chrzasto- 
wice — rowy glebokie wsrod pol (specimina cum fig. 5 a in 
Ralfs I. c. congrua.); Swinna Poreba; Mucharz — doty 
wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 
l moczary na lewym brzegu Skawy ; Graboszyce — bagno 
pod laskiem brzuzowym; Stryszow - strumvczck w modrze- 
wiowym lasku na wschodnim krancu „Koseielnikowej lesni". 
75. C. Wagae Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 8[40J. Tab. VI. Lacliowice — moczary zamszone na stokach Lopuszniaka. 

. C. Cordanum Gutw. l. c. Tab. VJ. fig. n. 

Skawce — laka torfiasta pod gora Przyslon; Mucharz — 
dotki srodlesne pod simivm szezvtem L'palisko 442 m n. p. m. 
. CI. Venus Kuetz., Ralfs Desm. XXXV. f. 12, Klebs Tab. I. 
tig. 14 c. d. 

Gilowice — katuze wysychaja.ce na po'.nych drogach; Je 
lesna — stoki pagorw przylesnych i torfiaste taki; Gierat- 
towiczki — staw; Rudze — stawy ; Jaszczurowa — stawy; 
Skawce — dotki wypetnione woda, zamszone, po prawej 
stronie gosciriea wadowickiego. 

Ci par, ,Jum Naeg., Einz. Alg. Tab. VI. C. fig. 2. 
Rokow — stawy; Lachowice — moczary zamszone na sto- 
kach Lopuszniaka; Chrza_stowice — rowy gtebokie wsrod 
pol; Makow — rowy wsrod la.k mokrych na lewo od go 
scirica do Suchej; Kuk6w — odptyw trawnikow zamslvch 
Sphagnum wsrod p61, przy krzyzu, na drodze do Zywca; 
Gilowice - katuze wysvciiapice na poltivch drogach; Je- 
lesna — stoki pagunnv pr zy !< snych i torli .sie laki; Mucharz— 
doty wsrod lasu p d samvm ■*z.-zvt.-i.i I' -alMio" 442 m n. p. m. 
(Specimina cum fig. 7. tab. VII. in Wolle Desm. congrua): 
Rudze — stawy; Skawce - laka torfowcem porosia pod 
lasem Przystoniem (Specimina 464 p. long, et 64 p. It.). 
U Cynthia De-Not, Klebe Deem. Tab. I. fig. 12c. 
JeleSna — stoki pagnrmv prxvlesmeh i toriiaste laid; Rok6w 
i Zator — stawy. 

; >■ an-ustius Nordst New Zeal. pag. 69. 
long = 120(4, It. - 144^ lat. apic. - 4-8 - 3|*. 
Mrntbrnna brunneo - lutea. 

Stryszow — strumyczek w modrzewiowym lasku na wscho- 
dnim krancu „Koscielnikow.-j \vh\v . mv.V drodze ze Skawiec 
do Zakrzowa. 

CI. Archerianum Cleve in Lund. Desm. suec. Tab. V. fig- l& 
crass = 18 a, long. 224 p, crass, ap. - 48*. 
trierattowice i Gieraltowiczki — stawy; Zator — stawy. 181. GL calosporum Wittr. Antekn. pag. 23. fig. 11. 

var. galicieiise Gutw. De nonnul. alg. pag. 9[41]. Tab. VI. 
fig. 21. 

Skawce — la>a torfowa pod g. PrzysJon na lewym brzegu 
Skawy 26. VII. 1893. 

182. Gl. Jenneri Ralfs, Brit. Desm. XXVIII. fig. 6. 

Tarnawa G. — la>i torfiaste; Zator — stawy (Specimina 
cum fig. 52—53 Tab. XVII. in Delp. Spec, identical: Mu- 
charz — doly wsrod lasu po samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. in.; Strys/.nw strumyozek w lasku modrze- 

wiowym na wschodnim krancu „Koscielnikowej lesni". 

183. VI moniliferum (Bory) Khreub. Halts, XXIV. fig. 2 et 3a. 
Tomice — stawy (Specimina 368 p longa, 51 p. lata, apic. 
6-4 |jl latis); Sleszowice G. - staw przy tartaku; Makuw 
rowy wsr6d Ia,k mokrycb na lewo od go^cinca do Suchej; 
Pewel W. — mokradla na prawym brzegu potoku „Pewel"; 
Gieraltowiczki — staw; Rudze — bagna przed stawem (Spe- 
cimina 56 ^. craesa); Mucharz — doly wsrod lasu pod samym 
szczytem Upalisko (442 m n. p. m.); Strysz6w — strumyczek 
w lasku modrzewiowym na wschodnim krancu „Kosciel- 
nikowej lesni". 

184. C. snbaiigulutuiu Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 10[42]. 
Tab. VI. fig. 22. 

Makow — mokre Jaki. 

185. CI. Leihleinii Kuetz.' 

Tomice — stawy; Stryszawa — moczary wsrod pastwisk : omentarz choleryczny; Lachowice — moczan? 
zamszJne na stokach Lopuszniaka*; Pewelka — strumyczek 
ptyna_cy z Wierchowiny i drugi z Grodnika pod Dupmarzem; 
„Na mzynie" — bagno wsrod trawnika przy folwarku ad 
Tarnawa w Skawcach ; Tiuczan Dolna — rowy przydrozne; 
Chrza_stowice -- rowy glebokie wsrod p6l; Sleszowice Gorne — 
staw przy tartaku; Makow — rowy wsrod mokrych Ia_k na 
lewej stronie goscinea ze Suchej ; Jordan6w — moczary na 
brzegu jaru pod g6n\ Kamienna; Slemieii — bagniska wsrod 
pol czesciowo zarosle Sphagnum; Zywiec stary - moczaro- 
wate podlesne Jaki przy kaplicy sw. Wita; Jelesna -- stoki 
pagorow przylesnych i t- ttowice i Gierat- 

towiczki — stawy; Swinna Poreba - staw; Rudze — stawy; 
Sucha — stawy ; Mucharz — dolki wsrod lasu pod samym 
szczytem Upalisko 442 m n. p m.; Stry-szow — strumyczek 
w modrzewiowym lasku na wschodnim krancu „Koscielm- 
kowej lesni" 

tt Kuetzingii Breb. Nordst. New. Zeal. Tab. III. % 20. 
long. « 282 y., lat. - 22 (/., apices brunnei 56 \l long, et 3 p crass. 

Spraw Kom. fizyogr. T, XXXII. 17 S Schowf «~ rowy ™ zdiu± drogi koIe -J° we J P rz y stac yi 

187. CI. rostratum Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab. XXX. fig. 3. 

Koszarawa — trz ? sawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu; Jordanow — rowy przydrozne z p}yna.ca! 
woda; felennen - bagniska wsrod pdl czeseiowo zarosle 
Sphagnum- Ska wee - Jaka porosla czeseiowo torfowcem 
pod g. Przysfon (fcpecimimi oun, tig. 63. Tab. VII. in Delp. 
Spec, identica) cum zygotis 26. VII. 1893 
tor. angnstior Gutw. De r 
fig- . pag. 10[42]. Tab. VI. Tomici 


188. CI. pronam Breb. De-Toni Syll. Vol. I. pag. 852. 
long. = 256 p. _ 323^, lat. = 6u. 

442 C !Tn ~~ d ° lki " r6dIe ' ne P° d sam y m szczytem Upalisko 

189. CI. Lima Perty, Klebs Desm. Tab. II. fig. 14 b. 
(rieraltowiczki — staw. 

Gen. Penium Breb. [1848]. 

190. R margaritaceum (Ehrenb.) Breb, Ralfs Desm. XXV. f. 1. 
Kokow - 8 tawy . Skawce - Jaka pod g. Przyslon; Ska 
wica row wsr6d P 61; Lachowice - moczary zamszone na 
stokach Lopus^niaka; Biala - moczar wSrdd p61 na lewo 
od goscinca do Osielca; Osielec - stmgi wsrod polnych 
£wil r ^ rodaniczei ^ Tomice - stawy; Zator, Gieral- 
towice, (xierahowczki i Rudze - stawy; Marco wka — rowy 
rfc 2 ^ woda (Speeimina'cum fig. 43. Tab. x7 

iJeJponte Spec, congrua). pag. ^ nCtatUm Iialf *> Schmidle Schwarzw. und Rhe 

191. P. spirostriolatum Barker 

ong. cell. « 102 p. - 136 u. 
la *- „ - 22-4fx - 20-8 „ 
„ apic. = __ __ u . 4 ^ 

torfowl* G ' - /*¥ torfiaste ;' Kukow - odplyw mokr 
torfowcem zaroslych trawnikow przy krzyzu na drodz, 

192. y. z^ w , (ELrenb) Br . b ^ Desni Tab xxy ^ glon6w. 131 Mucharz — doty w£rod lasu pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m.; Stryszow — strumyczek w modrzewiowym 
lasku na wschodnim kraiicu „Koscielniko\vej 1« sni" . 

193. P.interruptum Breb. Ralfs, Desm. Tab. XXV. f. 4; Delp. 
Spec. Tab. XV. fig. 5; Klebs, Desm. Tab. IV. fig. 3. 
Strysz6w — razem z P. Digitus; Zator — stawy. 

194. P. closterioides Ralfs, Desm. Tab. XXXIV. fig. 4 ; Wolle, 
Desm. Tab. V. fig. 18; Delp. Specim. Tab. XV. fig. 20-23. 
Tomice — (leg. Raciborski, Spraw. Kom. Fiz. T. XXII. 
pag. 99.); Tarnawa G. — Jaki torfiaste; Gilowice — kaluze 
wysychaja.ce na polnych drogach ; Jelesna — stoki pagor6w 
przylesnych i torfiaste Jaki; Zator — stawy; Gierattowiczki — 
stawy ; Graboszyce — bagno pod brzozowym laskiem ; Stry- 
szow — strumyczek w modrzewiowym lasku na wschodnim 
krancu Koscielnikowej lesni; Skawce — faka pod lasem 
Przyslon czesciowo porosia Sphagnum ; Mucharz — doly 
wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 
var. subcylimlricum Klebs, Desm. Tab. III. fig. 2e. 
long. = 168 jx, lat. = 38 p., It. ap. = 13 pi. 

Rok6w — stawy; Skawce — laka pod lasem Przysloii 
2. VIII. 1895. 

195. P. Navicula Breb. 

Kalwarya — stoki pagor6w pod ogrodem 00. Bernardynow; 
Skawce — laka pod lasem Przyston (1893 i 1895 2. VIII.); 
Mucharz — doly wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 
442m n. p. m.;" Tarnawa G. - Jaki torfiaste; Sucha — 
stawy; Stryszawa — rowy wzdJu'z drogi kolejowej przy 
stacyi „Lacnowice"; Slemien - bagniska wsr6d p61 czesciowo 
zarosle Sphagnum (Specimina 61 u. longa et 14'4 a lata) ; 
Graboszyce — bagno pod brzozowym laskiem; Tomice 
i Gieraltowice — stawy. 

196. P truncatum (Breb.) Ralfs, Desm. XXV. fig. 5. 
Tarnawa G. — laka torfiasta. ^ IMvm 

M. P. Mooreanuni Archer. De-Toni Sylloge pag. 862 Nr. 2079. 
var. constrictnm Schmidle, Algenfl. Schwarzwald. lab. 111. 
fig. 10. 
Zator — stawy. 

198. P. Inmellosum Breb. n . , 

Skawce — laka porosia czesciowo Sphagnum pod g. Przys<ron 
(Specimina 40 p. erassa) ; Mucharz - doty wsrod laao pod 
samym szczyfrn Up.-.lisko 442m n. p. m. (Spec. 45p. crassa 
et 148 (jl longa); Tarnawa G. — laki torfiaste; Stryss6w — 
strumyczek w modrzewiowym lasku na wscho.b 
Koscielnikowej lesni; strumyczek na stokach g. G9 
drodze do Zakrzowa (Specimina cum fig. 13. Tab. XV. m Delp. Specim. identical; szczyt g6ry Chelm 604 m n. p. rn. 
kaluza na srodlesnej drodze ; Stryszawa — moczary wsrod 
pastwisk okalajacyc'h choleryczny craentarz ; Lachowice — 
moczary zamszone na stokach Lopuszniaka ; Koszarawa — 
trzesawiska na lewo od drogi do Przvborowa — opodal mostu 
(hpecimma 59 u erassa et 272 a longa); Jordanow — moczary 
na brzegu jaru pod gora Kaini-nsia : Toporzvska — la.czki 
mokre zamszone w jarach przed Wygoda. ; Kukow — odplyw 
trawmkow zaroslych Sphagnum wsrod p61 przy krzyzu na 
drodze do Zywca; Slemien — bagniska wsrod pol cz § sciowo 
zarosle Sphagnum; Jelesna — stoki pagorow przylesnych 
i torfiaste laki ; Pewel W. — mokradla na prawym brzegu 
potoku „Pewel"; Zator — stawy. . 1. granulatu* (Breb.) Ralfe, Desm. Tab. XXIV. fig. 2. 
Lachowice — moczary okalaja.ce cmentarz choleryczny i mo- 
czary zamszone na stokach lopuszniaka ; Zawoja — mokre 
Jaki na lewo od drogi do Skawicy za kofoiolem, tuz przed 
1 • kaphca ; Tarnawa G. — laki torfiaste ; Kukow — odplyw 
mokrych, torfowcem zaroslych trawnikow wsr6d p61, przy 
Krzyzu na drodze do Zywca; Gilowice — kaluze wysycha- 
ja.ee na polnych drogach ; Jelesna — stoki pag6row przy- 
lesnych , torfiaste laki; Gieraltowice - stawy; Zator - stawy; 
stramyczek na stokach gory Chelm przy drodze z Marcowki 
no /.akrzowa; Ska wee — laka pod g. Przyslon: Mucharz — 
aoiy wsr6d lasu pod samym szczvtem Upalisko 442 m n. p. m. 
T. hem* (Kuetz ) R a lf s , Desm. Tab. XXIV. fig. 3. 
larnawaOr _- laki torfiaste; Kukow — odplyw trawnik6w 
zaroslych Sphagnum wsrod pol przy krzyzu na drodze do 
STt? ^t har l ~ m ° CZar * lesie w PoWi*u Skawy pod 
gora Upahsko (Specimina tantum 68a longa et 19 /lata); 
strumyczek na stokach gory Chelm przy drodze do Zakrzowa; 
oli g .%,° hetm 604 - n. p. in. L kaluza na drodze 
It V V \ S ^ WCe ~ Jaka P° rosia czesciowo torfowcem pod 
gora Przyslon. 

LftT - ?&£Z? 5*57-- r ** 868 - 86a 

rfoiT VuAm^™ Zar0Sfa *%»"» P° d g^Pr Z J- zJr^z^ K De,p - Spec - xx - % is - 21 13 f?i D. bl'evc i Wood.) Wille var. arcf/cmn Willo forma Gutw. 
De non. alg. nov. pag. 10[42] Tab. VI. fig. 24. 
Stryszow — na wschodnim krancu „Koscielnikowej lesni" 

204. D. curtum (Breb.) Reinsch. De-Toni Syll. Vol. I. 877. Cosm. 
, wj*./« Ralls. Desm. XXXII. fig. 9. (vide Ralfs!) 

Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 
popod g. Przyslori. 

205. D. cruciferum fDe-By) Hansg. forma Gutw. De non. alg. 
nov. pag. 11 [431 Tab. VI. fig. 25. 

Gieraltowice i Gieraftowiczki — stawy. 

Gen. Dysphinctium Naeg. 

206. D. Cucurbita (Breb.) Reinsch. Ralls, Desm. Tab. XVII. fig. 7. 

Gieraltowice i Gieraftowiczki — stawy ; Tarnawa G. — 
laki torfowe. 

207. D. quadratum (Ralfs) Hansg. De - Toni Syll. Vol. I. pag. 882. 
Kukdw - odptyw raokrych torfowcem zarosly<-h trawmk.-w 
wsr6d pol przy krzyzu na drodze do Zvwca; Mak6w — 
rowy wsrod lak na lewo od goscinoa vr Sncli.-j : Tarnawa G- — 
laka torfiasta: Mueharz - dolki srodlesne pod samym szczy- 
tem Upalisko 442™ n. p. m. i moczar pod g6ra I palwko 
na brzegu Skawy (long. - 56-64 a, lat « 36(*, wtb. - 
18a - 19 p.); kaluze na drodze sr6dWn,j na ,/ezvcie 
g6ry Chelm 604 m n. p. m. (Spec. 51a longa, 30a lata, 
isthmo 18 a lato). 

208. J), zonatum (Lund.) De-Toni Syll. Vol. I. pag. 883. 
long. cell. = 42a. lat. cell infer. = 19 a. 

lat. cell. sup. - 11 -13 a, lat. isth. - 8 a. 
Gieraltowice — stawy. 

209. D. connatum (Breb) De-Bary. - D. Meneghimanum Naeg, 
De-Toni Svlloge Vol. I. pag. 884. 

lg- = 61 ll lat. = 42 a, isth. = 35 a. 

Stryszawa — moczary " wsrod pastwisk, okalajacych chole- 

ryczny cmentarz; Jelesna — stoki pag6r6w przylesnycn 

i torfiaste t^ki; Tarnawa G. — laki torfiaste; Zator — stawy; 

Gieraltowice i Gieraftowiczki — stawy; Gilowice — fcamzc 

wysychajaee na polnych drogach; Slemien - bagmska 

wsrod pol czesciowo zaroste Sphagnum. 
^10. D. annulatum Naeg. Einz. Taf. VI. fig. F. 

lat. cell. = 19 a, long. cell. = 44'8a. 

Tarnawa G. — Jaki torfiaste; Zator — stawy. 
2l l. D. Cylindrus (Ehrenb.) Naeg, De-Toni Syll. Vol. T. pag. 888. 

long. cell. — 29 a, lat. cell. - 1 1 a. ft opodal 
abile (Br Zator - atawy; Tarnawa G. - Jaki torfowe ; JeleSna - 
stoki pagorow przylesnych i torfiaste l^ki ; Gieraltowice i Gie- 
raftowiczki — stawy. 
212. D. Balfsti (Kuetz.) 'Hansg. De-Toni Syll. Vol. I. pag . 888. 
l^acnowice — moczar na poczatku zrebu pod szczvt.m. S..]- 
— trzesawiska na lewo od drogi do Przy- 
tu; Skawica — row ws'rdd p<51. 
Hansg., De-Toni 1. c. pag. 889 
toki pagorow pod ogrodem 00. Bernardynow; 
M«chara - moczary srodlesne pod g6ra, Upalisko. 
t. D.ThwaUem Ralfs) De-Toni Svll Vol. I. pag. 890. 

*mkaw,ca Wielka - zatoki po potoku Kocierz;*Jordan6w - 
moczary na brzegu jaru pod g. Kamienna; Osielec — strugi 
wfr6ojx> Inych jarow pod Brodaniczem ; Tarnawa G. - laki 

u Y^T^m^ Hansg ' Lund - IIL % 5 - De " Toni SylI> 

^kn° W T 7 ni0CZar ^ P ° CZ ^ tku *&* P° d SZCZytem Sol- 

msko; Jorda„ow - moczary na brzegu jaru pod gora 
Kamjenna; Skavvce stare ^zysko strumycia wpadajafego 
do Skawy popod lasera Priori ; Kalwarya - stoki pa- 
Korow pod ogrodem 00. Bernardynow J * 

I), anceps (Lund) Hansg. De-Toni Syll. pag. 893 
for. ~»Gutw. De nonnul. alg. nov.* pag" A[43]. Tab. VII. 

tZ^:^ rf' W P ° d ° gr ° dem °°- B — dyn6w ; 

Oszdec _ strumyczki w poblizu "Brodanicza ; Tomice - 

for. angusta Gutw. I. c . % 35 e 

Biala — bagniska wSrod pol. 

»"»'• cnspnla Nordst. Desm. 

Lachowice P. r«*m Delp., Spec. Tab XX. fig. 8-11 

rowa _^y ,Ce " ""T i Gieraitowiczki - stawy ; Jaszczu- 

Taf xxvf ^f » °* ™- XX. % 1-3. RJ6, D.s*. WYKAZ GLONOW. 135 

Rokow — stawy; Zator — stawy; Sucha — stawy; Je- 
lesna — stoki pagor6w przylesnych i torfiaste laki; Pewel 
Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku „Pewel"; 
Makow — rowy wsrod lak mokrych na lewo od goscinca 
ze Suchej ; Lachowice — moczary zamszone na stokach Lo- 
puszniaka; Kalwarya — stoki pagorow pod ogrodem 00. 
Bernardyndw; Gieraltowiczki — staw. 

219. P. truncatum (Breb.) Naeg., Ralfs, Desm. Tab. XXVI. tig. 2. 
Skawce — Jaka pod gora, Przyslori. (Specimina 320 ja longa, 
45 p. ad infl., 48 [a in med., 24 ad apices coronula ex 10 
dentibus composita ornatos lata); Makow — rowy wsrod lak 
mokrych na lewo od goscinca ze Suchej; Rok6w — stawy; 
Tomice — stawy; Wadowice — zrodlo i stawek przez nie 
utworzony, po lewej stronie goscinca do Kalwaryi ; Chrza.sto- 
wice — rowy glebokie wsSrod p61; Jordanow — moczary na 
brzegu jaru pod gora, Kamienna ; Slemien — bagniska 
wsrod pol czeiciowo zarosle Sphagnum; Jelesna — stoki pa- 
gorow przylesnych i torfiaste kki; Lachowice — moczary 
zamszone na stokach Lopuszniaka; Zator — stawy. 
forma Borge Siisswas. Chlor. pag. 18. Tab. I. fig. 13. 
long. = 320(x — 336 [a, lat. - 59 (a — 64 .a in medio, 

24 (a — 28 p. ad apices, 40 [a — 45 p. ad isthmum. 
Gilowice — kahize wysychajace na polnych drogach, Je- 
lesna — stoki pagorow przylesnych i torfiaste laki. 

220. P. nodulosum (Breb.) De-Bary. Ralfs, Desm. Tab. XXVI. 

%• I- 

Sleszowice — staw przy tartaku ; Jordan6w — razem 
z P. truncatum; Gilowice — kaluze wysychajace na polnych 
drogach; Zator — stawy; Gierattowice, I iicrahowiczki i Ja- 
szczurowa — stawy ; Skawce — stare lozysko strumyczka 
wpadajacego do Skawy popod lasem Przysloii. 

(Breb.) Rabenh., De-Toni 1. c. pag. 901. Mak6w — rowy wsrod mokrych lak na lewo od goscinca 

ze Suchej ; Slemien" — bagniska wsrod pol czesciowo zarosle 

Sphagnum; stawy w Rokowie i Gieraltowicach. 

P. Archeri Delp. Spec. Tab. XIX. tig. 12-16, Gutw. Fl. 

gl. okol. Tarnop. Tab. III. fig. 14. 

Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 

popod lasem Przyslon; Makow — rowy wsrod mokrych 

Jak na lewo od goscinca ze Suchej ; stawy : w Rokowie, 

Zatorze i Gierattowiczkach. (Jen. Pleurotaeniopsis Lund [1871]. 

223. P turgida (Breb.) Lund = CoHnarium turgidum Breb. in 
Ralfs I),,,,,. T,;, ; XXXII. fi g . 8. = Galocylindrus turgidus 
Kirch. — Dysphtnctium turgidum Delp. Spec. Tab. XXI. 

^Z C \ ~ T" P ° le 3 Wej Str ° nie S^^nca wadowickiego 
p.zed strumyczbem wpadajacym do Skawy niedaleko lasu 

Ka^nk J ° rdan0W ~ T - ^ >» P° d «** 

224. P. striolata (Naeg.) Lund, 
var. CoAntY (Kirch.) Hansg. 

Skawce - stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 
popod lasem Przyslori. l J * g J 

225. />. Cuciimw (Corda) Lagerh. De - Toni 1. c. pag 910 

terJ^ - 62 ^ Iat ,- = u * - «* ^ isth - - <^- 

Mucbarz - moczar pod gora. Upalisko na lewym brzegu 
Skawy; odpfyw zamszonych, moczarowatych lak wsrod lasoV 
P wifi W0J * ( St TT SWic y) P° lewym 'brzegu potoku 
Wetcza", na mapie Wdcznawka; Pewel Wielka - mokradla 
na prawy m brzegu potoku „ Pewel « ; Lachowice - moczar 
na ■ poczatku zrebu pod szczytem Solnisko; Biata - moczar 

m\j?i::, z^vi^r do 0sielca; Tarnawa G - - 

226 - Chlo^ 1 ^ SftL ?r^ j I - «. 908. Ltttkem. Chloroph. Tab. III. fig. 19 ._ 2 4 
long. = I20f,, lat. _ 58 pL, 
blemien — bagniska vrirM „, 
Gilow: - czescjowo kaiuze wysychaja.ee na polnych drogach. 

Gen. Xanthidium Ehrenb. 

22? ' GieSSSS? r hren H-' Ralfs ' Desm - Tab - XIX % 

22S £ le . ra,t ° WI ; czkl > Gieraitowice, Zator - stawy. 

228. *£~*£ .Ehrenb., Ralfs, Desm. Tab/xiX. fig. ftry^rr £*>*** Raifsi - c - ™ xx 

„Lachowice"; Gilow 
drogach; JeleSna — 
Hki; Gieraltowice - staW y 'fEZ -^ Safe as^^i^S. «. Ss „uacfiowce°: Gilowice — t«J„ "J-" b r J , A 

drogach- Jelesna ll7 , . e w y 8 .™ ha >? 0l > na P° In y ch 
kkfjGiWaWfee-lttv^ltrr^"^'' ' ""^ 
^g*" Brtb " Hi*. Tab. X&. tig.3. a,e. 1H7 Stryszawa — razera z X. antilopaeum; Rokow — stawy ; 
Tarnawa Gorna — kki torfiaste; Sleraieii — bagnjska wirdd 
pol czetkjiowo zarosle Sphagnum; Gilowice — razem z X. 
antilop. ; Jelesna — razem z X. antilop. ; Stryszow — stru- 
myczek w modrzewiowym lasku na skraju „ Koscielnikowej 

forma polonica Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 12[44]. 

Tab. VII. fig. 67 et 67 a. 

Stryszow — cum for. typica passim. 

Gen. Cosmarium Corda. 

231. C. granatum Breb. 

Stryszawa — moczary wsr6d trawnikow okalajacych cmentarz 

choleryczny; Slemien — bagniska wsrod pol cz^sciowo za- 

rosle Sphagnum; Nowy Swiat — gmiiia Frydrychowice — 

staw; Rokow — stawy; Gieraltowice i Gieraltowiezki — 

stawy; Rudze — stawy; Sucha — stawy. 

var. suhgranatum tfordst, Sandw. pag. 13. Tab. II. tig. 8. 

Sucha — stawy; Swinna Poreba — staw; Welcza ad Za- 

woja — odptywy mokrych fak. 

f. Delpontii Gutw. Fl. gl. okolic Lwowa. 

Swinna — Poreba — staw. 
^32. G. momliforme ,Turp.) Kail's, Desm. Tab. XVII. fig. 6. 

Gieraltowice i Gieraltowiezki — stawy inter Salvintam no- 

233. C. Jacobsenii Roy in Bisset Desm. Lake Windermere 
[C. monili forme forma, Jacobfsen Apercu sur Irs Desm. du 
Danemark pag. 200. Tab. VIII. fig- 24. Cfr. Nordst. Desmid. 
fran Bornholm pag. 2O0J. 

long. coll. = 29a, lat. cell. = 19 a, lat. isth. = 5'4jx. 

234. C. constrictum Delp. Specim. Desm. pag. 99. Tab. VII. 
fig. 10—15. 

for. glabra Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 13[45]. 

for. punctata Gutw. 1. c. Tab. VII. fig- 39. 

Kalwarva — stoki pauorow pod ogrodem 00. Bernardyn<5w. 

235. C. bioculatum Breb. Ralfs, Desm. Tab. XV. fig. 5. 

Toraice (leg. Raciborski. Spraw. Kum. Fiz. T. XXII. 

pag. 107); Sucha — stawy; Rudze — stawy; Tarnawa G.— 
tyki torfiaste; Nowy Swiat. g.nina Frydrychowice — staw. Sucha 


236. 0. tonne Arch. for. punctulata Gutw. 1. c. Tab. VI. fig. 31 
Skawica — zrodfo nad brzegiem rzeki. 237. C. laeve Rabenh. 

*&K Sr ja " odpiyw T okrych hk '< skawica - *™ 

Fewelka - strumyczek plynacy z Wierchowiny i 

Zfc wTodalego'' ZamSZ ° ne ' P ° ^ Str0nie ^ cilica Z Wa " 
var septentrionale Wille Nov. Semlja Tab. XII f 34 
Joidan6w - rowy przydrozne z pfyLa wodaTLachotice - 
w.cr 1 ' «L™1 7 Solnisko; Cbrzasto- 

rtawvT 1 7 g §b ° k,e Wj ? d P 61 ' Nowe DwOT y, Brzeznick- 
stawy bkawce - stare lozysko strumyezka wpadaiWo 
9 o Q d ° & . kav 7 P°P° d laaem Przysloii. ' paaa B ce & o 

2 raw Desra - Tab - XVIIL f - ,6 ~ 18 

SdSTiII^r * r f Z(>Sawi8ka na Iewo °d drogi do Przyborovva, 

gar? Jj£&T 52 C#£&£ 

Clirzastowice — mokre Jaki • TnmW * ♦ / ■ , * 

i Gieraltowiozki ♦ ? ~ StaWy ' Gieraltowice 

SSL Gu I D^nllr", ° gr0dem °° B ™«^- 
fig. 40. alg> nov> P a ^- U t 46 J- Tab - VII. 

Rudze — stawv 
!39. 0. Meneghimi Brfb 

'€tvu n t «™ 1 ' Desm - Tab ' xv - fig ' 6 > G " tw - '• * 
^%7s&^" ki .' s fc *»• ** t. XXII. 

dworzea,.,, i» ji.. r . ; , '■■:,■,;..'■ :.:"- , :- II .;'/; y?» k w 

po^ tk „ zr?bu pod -^SLi^K.- m D X - 

s— =28^^ MB Qna Poreba — staw. Jozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 

var. octangular* 

Mucharz — moczary lesne pod gora Upalisko; Swinna Po- 

reba — staw. 

var. Beinschii Istv. 

Gilowice — odplyw moczar6w pod dworem polozonych, 

wpadaja_cy do rzeczoJki; -Lukawica W. — zatoki po wez- 

branym potoku Kocierz; Sleszowice G. — staw przy tartaku; 

Nowy Swiat — ad Frydrycliowice — staw; Tluczan Dolna — wek przez nie utworzony po lewej stronie gos'cirica do Kal- 
waryi; Rudze — stawy (Specimina cum fig. in Gutw. Mat. 
Gz. II. delineata identiru-. Tomiee — stawy ({Specimina cum 
fig. 26. Tab. II. in Ghloroph. Oouver. Arckan. a cl. Borge 
delineata identical). 

Osielec — strugi wsrdd polnych jarow pod Brodaniczem. 
var. Braunli JvVinsr'h.) [funsg. De - Toni 1. c. pag. 938. 
long. = 24 p, lat. = 1 6 p., ist = 6 4 t u. 
Specimina nostra maxime ad fig. III. c. in Reinsch. Algenfl. 
Tab. X. accedunt, apice lenissime ineiso diversa sunt, e latere 
magis compressa. 

Jordan6w — rowy przydrozne z pfynaca woda. 
yar difficile (Liitkemiiiler) Gutw. 

Slemien — bagniska ws>6d pol czgsciowo zarosfe Sphagnum; 
Jordanow - rowy przvdro/.iic z ph'naca woda.; Tarnawa G. — 
laki torfowe ; Skawce — Jaka pod 'gora Przyslon; Lacho- 
wice — moczarv zamszone na stokaoli Lopuszniaka; Mucharz — 
dntki sru.lh.sn,.' ,»,„! sanivin szozvtem Upalisko 4i-2»i n. p. m. 
<]. Tleqnellii \\'i|| ( . Svdaiiicr. Tab. I. fig. 34. 
Swinna Poroba — staw. 

0. striatum Boldt Sibir. pag. 104. Tab. V. fig. 9. 
Stryszawa — moczary, wsrod pastwisk okalajacych cmentarz 
^'oleryczny; Nowy Swiat — ad Frydrycliowice — staw; 
Swinna Poreba — staw ; Skawce — stare lozysko strumyczka 
wpadajacego do Skawy popod lasem Przyskm. 
var. galiciense Gutw. Mat. Cz. II. T. I. fig. 5. 
Rudze — stawy. 

0. impressulum Elfv. Antekn. om finsk. Desm. pag. 13. Tab. V. 
%• 9. 

long. cell. =:.;24f;., lat. cell. == 18 p, lath, isthm. = 5[x. 
Tomice — stawy. 140 ROMAN G.ITW.XSKr. 

forma ad var. alpicolam Schmidle Alp. XV. fig. 13. valde 

accedens. 

long. = 18 p, lat. 1 4-4(7., isth. = 5 a. 

Kalwarya - stoki pagorow pod ogrodem 00. Bernardyn6w. 

243. d. crenatum Ralfs, Desm. Tab. XV. fig 7 

Skawica - row wlrdd p61; Tarnawa G. - iaki torfiaste; 
Chrza.stowice - rowy glebokie wsrod pol ; Swinna Poreba! 

24 5. C. Peranum Rao. brevius Gutw. De nonnul ale nov 
pag. 14[46]. Tab. VI. fig. 28. ' g ' 

Kalwarya - stoki pagorow pod ogrodem 00. Bernardynow. 

no. ( . ttnctum Ralfs, Desm. Tab. XXXII. fig. 7. 

.lelesna — stoki pagorow przvlesny,.-!, i torfiaste hiki ; Kukow — 
Odpfyw mokrycl, torfowem Z ar„s]v<.„ frnwnikow ws>6d pol 
|>rzy krzy.u na drodze do Zym-a ; Slemieri - bagniska 
wsrod pol czesciowo zarosle Sphagnum; Zator — stawy; 
M I V™ -J*™ wir6dp6l; Kalwarya - stoki pag6row pod 
kaszturem 00. IWnardyndw : Mucharz - doly wsrod lasu 
pod samym szczytem Upalisko (Specimina is/ Ionga, 10 pi 
"<";'. •'■■:'■ -1 ,stl, ] ;ll;i . Im . mbrana brunneo-luteolaV; Strv- 
sz6w - strumyczek na wsehodnim kraiicu Koscielnikowej 
lesmi (cum zygotis die 2. VIII 1893) 
for. major Gutw. 1. c . Tab. VII. fig! 41 
24« nTi~ m °T Zary W ' r6d p61 (z z ^ otami la m 1894 )- 

*tb. C. holmiense Lund. Desm. Suec. Tab II fie 10 

forma Gatw. De nonnul. alg. nov . pag . f 5f4 . 7] . Tab . VIL 

Makow — rowy wsrdd mokrych Jak 
var intermedium Gutw. 1. £ Tab. VIL fig. 42 b. 
Larnawa Gorna - Jajd torfiaste. * 

var. integrum Lund. 

Skawce - laka czesciowo porosla Sphagnum na lewyrn 
forma Gutw. 1. c . Tab. VII. fig. 42 c 

for Zr-7 n°^ V ^ 6r6w P° d °^ rodera 00. Bernardynow. 
for. constncta Gutw. Flora gl. okolic Lwowa pag. 43. Tab. L 
tL.L n ° nnul - ^ nov - Tab - VII. fig 42 d. 

£eT 1 m T ,T ^ br ^ U ' aru P° d ^ Kamienna; 
Makow ~~ ^ mska .-f d POl czesciowo F zarosle flpt, 
Makow - rowv w™M >„ t _w- , ( Q / ■ ^W TJ f V6 r\^ k ™^y& na lewo od goscirica 
var *1 ,; f° kl ^T Chelm blizko drogi do Zakrzowa. 
var. attenuatum Gutw. 1. c . Tab. I fie 18 
Krzeszow G6rny - bagienka wsr6d trawnikow przydroznych. Gutw. Tab. VII. Stoki gfcy Chelm _ strumyczek przy dnfdze' do Zakrzowa. 248. C. venustum (Breb.) Arch. var. excavatum (Eichl. & Gutw.) 
W. et G. S. West. 

for. major Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 16[48]. Tab. YII. 
fig- 44. . . . 

Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy ponufday Sofotnw 
natans. 

249. G. pseudopyramidatum Lund. Desm. Suec. Tab II. fig. 18. 
lg. = 59 ul. bit. — 45 7.. bit. isth. ■ 16 a. crass. - 27 a. 
Zator — Vtawv; Jordanow — moczary nadniejaru pod ^\ 
Karaienna. 

for. minor Wille Sydam. pag. 16. Tab. I. fig- 32. 

long. cell. = 37 a, lat. cell. = 21 p., lat. isth. = 8 a. 

Gieraltowice — stawy. 

lor. Raciborsh'i nob. (Kac. Desm. Nov. Tab. V, fig. 2.). 

long. = 44 a, lat. - 27 a, isth. = 16 a. 

Kalwarya — stoki pagoiw pod ogrodem ( >< ». IVrnardynow. 

* subsp. stenonotum Nordst. Tyrol Ital. Tab. XII. ng. 8. 

long. cell. = 67 a — 72 a. 

lat. „ = 40 a — 43 a. 

„ isth. = 16 a — 16 a. 

„ apic. = 19 a. . 

Tarnawa Gorna — laki torfiaste: Gilowiee katn/^vvsN- 

chajacenapolnycbdn'-acb Kuk6« "dph . li < iv.k.m 
rosjych Sphagnum wsiod p61 przy krzy/u na ' il ' |! " z '; ,,, ' /uu ' ;l ' 
Jelesna — stoki pag6row pr/.ylesnvcli i torfiastc laki; Zator — 250. C. miimtum Delp. Spe 


c. Desm. pag 


fig. 37—39. 
long. cell. — 25 a, lat. ce 


11. = 20 a, lat 


Membrana non levi sed &\ 


ridentissime del 


Rudze — stawy. 
251. G.pseudoprotnherans Kirch 


.. De-Toni Syll 


Iiokow — stawy. 
252. O.mbeductum Gutw. IV non 


mil. alg. pag. f3 


Skawce — laka torfowa 
25:5. C. ellipsoid,:,,,,, KltV. var. 
28[84]. Tab. X. fig. 9. 


wmttf Rac. 1 
forma intermedia nob. 

254. C. sex, 
fig. 21 Str? 7 m ,J "*" hSU ,,<Xl Sam - Vm S2 <^ tem Dp* 

< tetpachondram Lund. 1. c . Tab III n> 2 
«Jg cell tantum 19,. . lat. cell. c '«- j-.p. var dorsitruncatum Nordst 
fC .- «>*• lab. III. fig. 15. 
long. cell. = 31 u — 32 a, lat. cell. «= 34a kt i 259. C. tetraqonu -"*■ ^^'"^"fH D *- T ™ Syll. Vol. L pag. 958. 

VIII fig "o " ,U • De n0DnuL a1 ^- nov - * W Tab. 

•umyczka wpadajacego do Skawy 

e< LX G t b nZ sot'": "* Jf* Ta £- XXVI " «* E 
Desm. of Un. Stat. «*. ... 294. Tab. OaST^" 24 < now- (Vsi'.'l,.;! I ' '■"■"??: ' > ° d klusztorem 00. Bernardy- 

(n-,,,,1,,,; vh' l, : :nS " 11 AI »-'«. T,,l,. IX. fig. 10. 

261 ('. R,-,„.sii i»,.i„tr' 

Beit. z ; ,|, A Z fl ™\ o"n,"! ; """" S "l"""He, Waiters 

' fc.il. (' IV.i.l... 

42 et 43) g Madagase. pag. 59. Tab. VI. tig. 

262 - KuC^ y B w *. &™ SyIloge Vol . ,. pag . 96 , 

^y, Swinna Por^a - ^T* ~ ~"7' Rudze " 263. C. orhiculatum Ralfs, Klebs Desm. Ostpr. Tab. III. fig. 78. 
Rudze — stawy; strumyczek na atokach gory CheJm praj 
drodze do Zakrzowa. 

264. C. orthostichum Lund. Desm. Suec. Tab. II. fig. 9. 
Nowy Swiat — ad Frydrychowice — staw. 

var. pumilum Lund. 1. c. fig. 10. 
Zator — stawy; Gierattowice — stawy. 

265. G. genuosum Nordst. Fresh, alg. New Zeal, and Austr. pag. 55. 
Tab. VI. fig. 4. 

var. minus Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 17[49]. Tab. VII. 

fig. 37. 

Skawce — moezary. 

266. C. vanum Gutw., De nonnul. alg. nov. pag. 17[49]. Tab. VII. 
fig. 34. 

Skawica. 

267. G. pyramid atmn Bivl,., Kail's Desm. Tab. XV. fig. 4., Lfitk. 
Chloroph. Tab. II. fig. 3. 

Tarnawa G6rna — faki torfiaste; Gieraitowice i Gierafto- 
wiczki — stawy. 

268. ('. packydermum Lund. Desm. Suec. Tab. II. fig. 15. 
Koszarawa — trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu; Laehowice — moezary zamszone na stokach 
Lopuszniaka; Jelesna — stoki pagorow przylesnych i tor- 
fiaste laid; Mucbarz — doly wsrod lasu pod samym szczytem 
Upalisko 442 m n. p. m.; Skawce - stare lozysko stru- 
myczka wpadajacego do Skawy popod Przysloniem (Specimina 
8(.)a longa, 64 a lata, isthmo 24 p. lato); Sucha — stawy 
(Spec. 80p long., B4{* lata, 27p isth ; Slemien — bagniska 
wsr6d p<51 cz^sciowo zarosle Sphagnum (Specimina 88 longa, 
69 a lata, isthm. 29 a lato). 

269. C. Archerii Roy et Biss. On Scot. Desm pag. 30. 

for. minor Gutw. De nonnul. Alg. nov. pag. I3[45]. Tab. VI. 

fig. 29. 

Makow — rowy wsrod lak. 

270. G. trachypJeurum Lundell.' 1. c. Tab. II. fig. 12. 
long. cell. = 40 a, lat. cell. - 34 a. 

isth. = 10 p.. 

Gieraltowice — stawy; Gierattowiczki — stawy. 

var. ellipticum Rac. Nov. Desm. pag. 18. Tab. (I) V. fig. 23. 

long. cell. = 38 u., lat. cell. = 29 a, lat. isth. 96a. 

Gieraltowice — 'stawy. 

var. distichi forme Gutw. Flora gl. okolic Tarnopola Tab. III. 

fig. 20. 

long. cell. - 35 a, lat. ceil. - 288a, lat. isth. = 9*6 jx. 144 H0MAN GUTWlte- 

27!. G. obsoletum (Hantzsch.) Reinseh. 

var. tinecense Rac. Desn>. okol. Krak. pag. (14) Nr. 103. 

Trit ( hZ°2r nCat0 9- 3 T "" nb[J ' ,0nga ' ^ - 54 ^ 
Zator - ll^ ~ ** lat °' C ^ Sltlldlne COr P- - *^ 
var. «^^^ W- West. for. ^aftctW. Qutw. De nonnul. 
alg. nov. pag. 17[49]. Tab. Vlll. fig. 46. 
larnawa (Jorna — laid torfiaste 
272. C. minus Rac. 

o <^c*,« e vmwe v. e Latere observavi. 

Kokow — stawy. 
275. C perforatum Lund. Desm. Suec. Tab. II. fi<, ]( ; 

JeUv<im — stoki pagorow przyl^nych . turfi^to laki; Gilo- 

stawy; j'u!^" "^^ "* P ° lnyCl1 dro S ach ^ ' Zator " 
27H ' lZ ! T : w'-i:- T; " I >™. P"* U3. Tab. VIII. fig. 1-6. 

pag 33 dl ' ag tU Kund8k - om Nor 8 es Ferksv. 

«£?£ 7^ Wdhi * e P odC 'a™ym szczytem Upalisko 

r nt cell ^ ene i Pag " [ " J82 - Tab ' IV - % 20-22. 

S, ^% CelL - «* «* t-£ - 18,. 

278. C.l;^SlS Pt yCh , jar5w P° d Broda 
T - ^ 'f'""« , nup , ^Ienegh. •*v,h tr.uvnn-J'' Kuk< ^T ° dp ^ W mokr y ch torfowoem za- 

} t'aunkovv ™ d . P^l przy krzyzu na drodze do 

iien — bagniska wsrod pol czesciowo zarosle 2 ' 9 ' L^i^* D-m. Tab. XVI. % I. 

* n ,e m e „a ^^a"*? p 

j uncegu Skawy, stare Jozysko strumyczka 1 io wpadajacego do Skawy popod '. 

stawy; „Na nizynie" — bagno wsrod trawnika miedzy 
mchami; Rokow — stawy; Chrza.stowice — rowy glebokie 
wsrod pol; Tarnawa Gorna — laki torfiaste; Owsianka — 
staw; Sleszowice Gorne — staw ^przy tartaku; Makow — 
rowy wsrod lak mokrych na lewo od goscinca ze Suchej; 
Tarnawa Dolna — moczar po starem Jozysku Skawy; J or 
danow — rowy przydrozne z plyna,ca woda, i moczary na brzegu 
jaru pod gora, Kamienna; Spytkowice — rowy przydrozne 
i moczarowate podlesne laid ; Toporzyska — kczki mokre 
zamszone w jarach przed Wygoda.; Slemien — bagniska wsrod 
pol czesciowo zarosle Sphagnum; Pewel Wielka — mokradla 
na prawym brzegu potoku „Pewel"; Pewelka — strumyczek 
plynacy z Wierchowiny i z Gronika pod Dupniarzem; od- 
plyw zamszonych moczarowatych lak wsr6d lasow przed 
Zawoja, (od strony Skawicy) po lewym brzegu potoku „Wel- 
cza" (na niapie Wilrznuwka ): Zawoja mokre laki na lewo 
od drogi do Skawicy za kosciolem tuz przed l sz - kaplica. 
var. verruculosum. 
Chrza^stowice — mokre Jaki. 
var. mesoleium Nordst. 

Swinna Poreba — staw; Mucharz — doly wsrod lasu pod 
sainyni szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; Tomice — stawy; 
Gieraltowiczki — stawy; Nowy Swiat — ad Frydrychowice — 
staw; Rokow — stawy ; Krzeszow Gorny — bagienka wsrod 
trawnikow przydroznyck ; Biala — moczar wsrod pol na lewo 
od goscinca do Osielca; Osielec — strugi wsYod polnych jar<5w 
pod Brodaniczem; Pewel Wielka — mokradla na prawym 
brzegu potoku „Pewel" ; Koszarawa — trzesawisko na lewo 
od drogi do Przyborowa — opodal mostu. 
var. subimsoiemin Gutw. I>c nonnul. alg. nov. pag. 18[50]. 
Tab. VII. fig. 48. 

Osielec - strugi w poblizu Brodanicza. 
var. squamosum Scliaar. 

Skawce — la>a czesciowo porosla Sphagnum na lewym brzegu 
Skawy; Mucharz — dolki srodlesne pod gora Upalisko; 
Wadowice — zr6dlo i stawek przez nie utworzony po lewej 
stronie goscinca do Kalwaryi; Krzesz6w Gorny — razem 
z var. mesoleium Nordst. 
var. subovale Klebs. 

Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 
popod lasem Przyslori; Rudze — stawy; Tomice — stawy; 
Rokow — stawv; Mak6w — rowy wsrod lak mokrych na 
lewo od goscinca zo Suchej: Osielec- strugi wsrod polnych 
]ar6w pod Brodaniczem; Lachowicc - T A ^t^!^TtJ3^^ & »***"«■, • t r: ~-r— "■««- ^peuiiiuna nzp longa, 74 p. lata, 
«»th 26 p. lata); odplyw zamszonycb, moczarowatych fek 

h;;l ?Z ^t\ Z ^k (od strony Skawicy) po lewym 

brzegu potoku „Welcz a « (na mapie Wilcznawka) J 

var. pseudospeciosum Sehaar. 

Jordanow - moczary na brzegu jam pod gora. Kamienna 

var. emargmatum Hansg. De-Toni Syll. Vol. I 

ong. cell. - 72 h lat. cell. = 61 <*. J P 8 ' *"' 

lat. isth. = 22 p. 

Kukow — odpiyw trawnikow zarosiych Sphagnum wsrod 
pol przy krzyzu na drodze do Zywca; Mucharz - moczary 
tone na lewym brzegu Skawy pod gora Upalisko; Lac J 

opoiri a st 7. trZ§SaWlSka ^ l6WO ° d ** ^Przyborowa- 
var. subtumidum : Wittr. Om Gotl. och Oel. Tab. IV. fig. 12. 
long. cell. - 67 p, lat. cell. = 53* ° 

lat. isth. = 18 u, lat. ap. « 18 ^ '' 

. a Ufi-aop/uhah™ (Kuetz.) Brtb., Ralfs Desm. Tab. XVII. 

Sri &""'" ; n°M an<5w - »«*■«? na brzegu jaru pod 

stare ln-;^t,l * W . ht «*wy; Tomice — stawy; Skawce — 


Unddlii Wittr. Om. Gotl ."Hi. Rut"- suwy; 028 ^ ~— »~ "S*** ^puszniak 

RudzT- suty Tarn0pl ' Pa '' 471911 T " b ' IIL fi S' 21 - 

figla-7 (Ralf8) ArehBr ' 1Ulfs < Brit - Des ra . Tab. XVI. 

wieia.towiu' i (Tier.-ih-.wu'.zki — stawy 

* Nordst. N. Zeal, and Austr. Tab. V. fig. 5. 

^a^^^^.f tIWTabXVLfig - 3 - long/cX' 283. C. cyclicnm Lund, Desm. Suec. pag. 35. Tab. III. fig. 6 d. 

long. cell. = 45 jx, lat. cell. = 51 a 

lat. isth. = 14*4a, lat. apic. = 18 ji. 

crass, corpor. = 22 a. 

Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 

popod gora Przyslon. 

var. arcticnm Nordst. for. minor Boldt. 

long. cell. « 45 (A, lat cell. = 48 a, lat. isth. = 16 a. 

lat. apic. = 24 a. 

Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy ; 

var. angnlatnm West, Lake engl. fig. 19. 

long. cell. - 48 a, lat. cell. = 54-4 a, lat. isth. = 19"2a. 

Kalvvarya — stoki pag6r6w pod klasztorem 00. Bernardynow. 

284. C. gemmiferwn Breb., De-Toni Syll. Vol. I. pag. 985. Nr. 2358- 

Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 18[50] Tab. VII. fig. 49. 
Spytkowice — podleSne, moczarowate lakj ; Wadowice — 
zr6dlo i stawek przez nie utworzony po lewej stronie gosciiica 
do Kalwaryi. 

285. G. Portianum Archer, Wolle, Desm. Tab. XIV. fig. 12. 
Stryszawa — nioczary wsr6d pastwisk okalajacych cnientarz 
cho'leryczny; Gilowice — kahize wysychajace na polnych 
drogach; Tarnawa G6rna — torfiaste laki ; Rokow — stawy; 
Gieraltowiczki — stawy ; Rudze — stawy ; Zator — stawy. 
var. orthostichum Schmidle 1894. Flora Bd. 78. Tab. VII. fig. 11. 
long. = 30— 32 a. lat. = 21— 22 a, isth. = 8— 9-6 a. 
Rokow — stawy; Mucharz — dolki sr6dlesne pod samym 
szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 

286. C. Raciborskii Lagerh. Luetkemiiller, Desm. Atters. pag. 
[558122. Tab. VIII. fig. 10. (C. Nordstedtii Rac. Desm. okol. 
Krak. Tab. I. fig. 71 

long. cell. = 51a, lat. cell. - 48 a, lat. isth. - 17"6a. 
Stryszawa — moczar\ oka!aj.'u'<* choleryczny cmentarz. 

287. C. rectangulare Grim." {C. gothlanth'cum Wittr.). 

288. C. subrectangulare Gutw. Flora glon. okol. Tarnopola pag- 
(92)48. Tab. III. fig. 23 et 24. 

var. ornatissimum Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 18[50J. 

Tab. VI. fig. 32. 

Skawce — laka torfiasta pod lasem Przyslon. 

289. G. amoenum Breb., Ralfs, Brit. Desm. Tab. XVIII. fig. 3. 
Zator — stawy. 

290. C. formosulum Hoff. in Nordst. Bornh. Tab. VI. fig. 6—7- 
Sleszowice - staw przy tartaku ; Rokow — stawy ; Rudze — 
stawy; Gorzeri G6my — na malym jazie. ImfrTm'^ Flora gW oko,ic T -«^» w 

l0ng -,p Cel !=l 2 3 ^" ,8t ^ - 27 ^ '*<• "4- - 8,, lat 
Rudze — stawy. 

291 ' Ses t rSb 0nd V r T g L , U 5 nd - VarHa y" aldi (*>-)B- Now. 

?Q9 ^wJ^xT ? mina Fr J d rychowice - stawy 

" 2 - Sk" "' S^* D"»- ^b. XIV. 4 ,3 i ,4. Skawica ' ws'rdd p6] '" ~ fc"^ P° r ° si f #%»«"■ Pod 1 i Luetk. 
;i fta . czeseiowo po 
rfoA; Gierahmvico i « Jirrahowiczki - stawv 

bkawce - razem z var. ^ranafowm. 
var. amoebum West. 

293 J^?iw£5£r-' «---« 
294. c ^ri: i^'C^Vr r* : Zator - s <^- 

cm ^sn^rr 6 na stokach a*—** 

Jordanow - moczarv „! t P P -^" 1 Zar ° ste *%"«"i 

297. C. latum Bra , ! y • brze 8 n J arn P°d g*ra Kamieima. 
Tab H %. n. "' I "" ,US R °y et K» SeotDiam. pag. 38. 
long. = 68-4(i, lat. 50-29,. lat hth iQ.no 

298. C r Shtr^ kaCh ^W*l£to« 
Pag U3 Tab. vf pT' f ' UIe Bi °™g «ll Bomholm. Dean, 

'^'^"lli^^ '*<• «*■ = K>|. - 52,, lat- 
craasitudo corporis =L Si^t — 37 299. C. decachondrum Roy et Biss. On Japanese Desm. pas- 
196. Tab. CCLXVIII. fig. 15. 

var. taxichondriforme Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 
19[51]. Tab. VII. fig. 50. 
Zator — stawy. 

300. C. subcrenatum Hantzsch. 

var. galiciense Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 20[52]. 

Tab. VII. Fig. 51. 

Osielec — strugi polne pod Brodaniczem. 

301. C. Phaseolus Breb. 
Tomice — stawy. 

var. elevatum Nordst., bckmidle, Schwarzw. und Rhein. Tab. V. 
fig. 12. 

Nowy Swiat — gmina Frydrychowice — miedzy mchami 
w stawach. 

302. C. tttkophorum Nordst. 

var. dissimile Rac. Now. Desm. pag. 12. Tab. V. fig. 7. 
Gieraltowice — stawy. 

303. C atlantoideuni Delp. Spec. pag. 101. Tab. VII. fig. 22-24. 
Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy inter Sahiniam na- 
tantem. 

304. C microsphinctum Nordst. Desm. Ital. Tyrol. Tab. XII. 
fig. 9. 

long. = 336 a, lat. = 22'4u, lat. isth. - 14"4a. 
Strumyczek na stokach g6ry Cbelm przy drodze do Zakrzowa. 

305. C.Bicardia Reinsch. 
Gieraltowiczki — stawy. 

for. major <iutw. L>, nonnul. alg. nov. pag. 2 1 [53]. Tab. VII. 
fig. 52. 

Zator — stawy. 
300. C. caelatum Ralfs, Desm. Tab. XVII. fig. 1. 

Tarnawa G6rna — kki torfiaste; Gilowice — kahize wy- 
syehaja.ce na polnych drogach. 
var. dpectuhile (l)e-NoO Nordst. 

Skawce — laka czesciowo porosla Sphagnum pod lasem 
Przysloniem (Specimina 40 p. Ion ga, 35 a lata, 13-14 ad 
isth. lata, 22— 24 a erassa); Tarnawa Gorna . — laki torfiaste; 
Kukow — odplvw mokrvoh, torfowcem zaroslyeh trawmk6w ; 
wsrod pol przy krzyzu na drodze do Zywca; Jelesna — 
stoki pag6r6w przylesnych i torfiaste laki ; Stryszawa — mo- 
czarv wsrod pastwisk okalajacvch choleryczny rmentarz: 
Pewelka — strumyczek pfynacy z Wierchowmy i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem ; szczyt gory Chelm 604 m n. p. m.— kaluia na drodze srodlesnej ; Stryszow _ strumyczek w lasku 
modrzew,owyni na kraricu „Koscielnikowej learn" ^v 
C*ek na stokach gory Ohemi przy drodze do 
■ stok, pajrnrow pod kl,szt„rem 00. Bernard™'*. 
SJgjSpao.nD. cum iis in Gutw. Mater. Pars II delineatis 

" sU^^T* RaC " DeSn \° k ; Krak " P*S- <2. Tab. I. fig. 4. 
cToLr y c Zny ~ ni ° CZary WSf6d PaStwi8k okal a.J>cych cmentarz 

*k£^~ ^ F1 - ° k - TarD °P- Tab - m fig. 30. 
• 0. subprotumidum Nordst. Tyr. Tab. XII fig ] 5 
Kudze — stawy. 

Suchf^t^y GUtW - Fh gL ° k " LW ° Wa Tak IL «* 23 - 

£ B ^te^^ J ^J^« 1878 Pag- 42 cum icone. 

lat. isth. = 6-4 a, lat. apicTj 8 a 

Nowy Swiat - ad Frydrvehomce - st aw 

: 1 :, l ;::;^; , V esm - ?»r »■ •■». Tab. m. fig . 7 . 

fig 53 n0UnUl - alg - n0V " W' 22 ^- Tab - VIL 

Jaki torfiaste. 

319 p « W1Ce ~~ strumyczek. 

" ™ 'Tttni"'!!*-^ fra Nora >' a Seml > 

Mat"" ^ m- k sS le i ne t P ° d 8amym 3zoz >' tem U P ali3k0 

!13 Gidf;-tife r ?- 8 r^ L B ™ T » b - ™- «* «■ 

'14. 0. birZm Br?b Wy " ych *»" "" Polnych drogach. 

forma snpernnineraria Nordst. De™ » re « F,v 18 Gutw 11. C. ince wype^nione woda, zamszone - po prawej 
1 Wadowic prowadza^cego. l &r - typwm Gutw. Tarnopol. 
IWice - .stawy. P 

var. Z^fcaft. Gmw M 
Tumice - stawy. "' WYKAZ GL0n6w. 151 

var. Turneri Gutw. PI. gl. ok. Tarnopola. 

Jelesna — stoki pagorow przylesnych i torfiaste faki. 

316. C. Boeckii Wille Norges Ferskvandsalger. 
Tomice i Giemltowiezki — stawy. 

317. C pseudoboeckii Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 23[55]. 
Tab. VII. fig. 55. 

Stoki gory CheJm — strumyczek w poblizu drogi ze Skawiec 
do Zakrzowa. 

318. G. ornatum Ralfs Brit. Desm. Tab. XVI. fig. 7. 
Zator — stawy. 

var. polomcum Rac. De nonnul. Desm. Tab. II. fig. 3. 
Nowy Swiat — ad Frydrychowice, Gierattowiczki i Rudze — 

319. 0. Broomei Thw. in Ralfs, Brit. Desm. Tab. XVI. fig. 6a, d. 
Stawy: w Gieraltowicach, Gieraltowiczkacb, Tomicach i Za- 

320. C. subcostatum Nordst. Tyr. Tab. XII. fig- 13. 

Rudze - stawy, Sleszowice Gome — staw przy tartaku. 

321. G. tricreuatuvL (lioldt.) Gutw. Prodromus pag. 78[35l]. 
long. cell. - 30 f/., lat. cell. = 22[a. 

lat. istb. =■ 12 [A, lat. apie. - 13 [*. 

Strumyczek na stok Zakrzowa. 

322. C. protractuin (Naeg.) Archer. Naeg. Einz. VII. fig. A 4. 
Gieraltowiczki staw; Rudze - staw; Zawoja - mokre 
laki na lewo od drogi do Skawicy za kosciolem tuz przed 
1 9ZJ kaplica,. 

323. C. hexagonmu Nordst. var. minutum Lund. 

Odpfyw moczarowatych zamszonvcb lak wsrod lasow przed 
Zawoja. (od Skawicy) po lewym brzegu potoku „Wetcza 
(na mapie Wilcznawka). 

324. C. angustatum (Wittr.) Nordst. De-Toni Syll. Vol. I. pag. 104*. 
forma minor nob. . ., 
Cellulis tantum 22 j* longis, 14[x latis, isth. 6 p. lato, apicibus 
64 u. latis et 10 u. erassis. , , ., 
Makow - rowy wsrod mokrych \& na lewo od goscinea 

325. C. p^eudogranatum Nordst. Brasil. Tab. III. fig. 27 et Gutw. 
De nonnul. alg. nov. pag. 1*44]. Tab. VII. fig. 38 
Tomice — stawy ; Sncha — stawy ; Skawce - stare to: ru 
strumyezka wpadajaeego do Skawy popod lasem frayaion, 
Jolkow „Zara_bki« ad Skawee - skaly w jarze zwilzone 
strumyczkiem. _ , . 

326. C. Clepsydra Nordst. var. truncate** Gutw. De nonnul. alg. 
nov. pag. 24[o6J. Tab. VII. fig. 56. 

Rudze — stawy. \.,2 327. G. subpunctulatum Nordst. Freshw. Alg. of. N. Zeal. pag. 47. 
Tab. V. fig. 8. 

Rudze — stawy; Swinna Poreba — staw. 

328. G. jenisejense Boldt var. bi< ivimtuin Gutw. De nonnul. alg. 
nov. pag. 24[56]. Tab. VII. fig. 7. 

Gieraltowice i Gieraftowiezki — stawy, miedzy Salvinia 

329. C. hexalobum Nordst. var. minus Roy et Biss. On Scot. 
Desm. pag. 36. Tab. I. fig. 12. 

long. cell. = 29 p — 30 p., lat. cell. - 24 a 
lat. Uth. - 10 [/., lat. apic. = 16 p.. 
crassitudo corporis = J44(/.. 
Tarnawa Gorna — laki torfiaste. 

330. C. Corbula Breb. 

Osielec — strugi wsrod polnycb jar6w pod Brodaniczem. 
var. Pyreti Gutw. for. podolica Gutw. Fl. gl. ok. Tarn. 
Jelesna — stoki pa -Y.ro w prz\ I- -i. \ ■■!. i torh'aste lq.ki. 

331. C. pst'lidobrnoinci Wulie Desm. U. S. pag. 86. Tab. LI. fig. 37. 

long. cell. - lat. cell. = 42 ^ lat. isth. — 18 [*. 
Gieraltowiezki — staw. 

332. C. Logieuse Biss. Forma (?) an G. pulchellum Turner Forma (?) 

Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 25[57]. Tab. VII. fig. 33. 
Stoki gory Chelm — strumyczek przy drodze do Zakrzowa; 
Kuk6w — trawniki torfiaste. 

333. C. Rostafinskii Gutw. Flora srlon6w okolic Tarnopola pag. 41. 
Tab. I. fig. 15. 

for. minor Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 15[47]. Tab. VI. 
fig. 27. 

334. A Incus Breb) Hass. 
Gieraltowiezki — stawy; ltudze — stawy, 
forma Joshuae Gutw. Fl. ok. Lwowa Tab 
Rudze — stawy. 

335. A. converge™ Ehrenb., Ralfs Brit. Desm. Tab. XX. fig. 3. 
Stryszawa — moezary wsrod pastwisk okalajaeych cmentarz 
choleryczny; Jelesna — stoki pagor6w przylesnych i torfiaste 
Ja>i; Gilowice — kaluze wysychaja.ee na polnych drogach; 
Zator — stawy. 

336. A. hexagonus Boldt, Sib. pag. 109. Tab. V. fig. 16., Gutw. 

Fl. gl. okolic Lwowa Tab. III. fig. 9. 

Rudze - stawy; Mucharz — dolki srodlesne pod samym 

szczytem Upalisko 442 w n. p. m. WYKAZ GL0N6VV. t53 

337 A octocomis Ehrenb., Ralfs Brit. Desm. Tab. XX. fig. 2a b. 
Mucharz — doly wsr6d lasu pod samyra szczytem Upahsko 
442 m n. p. ra. ; Zator — stawy. 

338. A. Lapczyriskii Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 25[5/j. 
Tab. VII. fig. 68. § 

Rudze — stawy pomiedzy Villarsia nymphaeoides. 

Gen. Euastrum Ehrenb. [1831]. 

339. E. verrucosum Ehrenb. 

Skawce - „Na nizynie" - bagno wsrod trawnika przy 

folwarku; Nowy swiat — ad Frydrychowice - miedzy 

racharai w stawach; Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy; 

Tomice — stawy; Mucharz — moczary lesne pod gora 

Upalisko; Sucha — stawy. 

var. afatum (Corda) Hansg. De-Tom Syll. V. I. pag. 106/. 

Jelesna - stoki pagorow przylesnych i torfiaste Ja>i; Gilo- 

wice - kaluze wysychaja.ce na polnych drogach; Lachowice - 

moczary zamszone po stokach Lopuszniaka 

var. colctatum Delp. Rac. De nonnul. Desm. Tab. XIII. 

fig. 11. 

long. cell. = 96 [x, lat. = 65 [x - 67 p.. 

lat. isth. — 19ft crass. = 48 [*.. 

Tomice — stawy. 

var. apiculatum Istv. . .- , 

Jaszczurowa - stawy, miedzy plonemi mtkanu Oedogomum 

i Bulbochaete; Rudze — stawy. 

for. supernumeraria Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 26[58J. 

Tab. VII. fig. 60. ' Q1 mv 

Skawce. - stare Jozysko strumyczka wpadaja.cego do Skawy 

340. ^A^tl. in Ralfs Brit. Desm. Tab. XIV fig. * 
Skawce - *a.ka mokra czesciowo torfowcem pororia pod 
gora. Przyslon; Lachowice - moczary zamszone na stokach 
Lopuszniaka. _ 

341. E. erosuilt Lund, Desm. Suec. Tab. 11. tig. 0. 

Kukow - odplyw mokrych, Sphagnum poroslych trawm 
k6w — wsrod P 61 przy krzyzu na drodze do ^ywca. 
var. notabile Alg. of Eng. Lak. Tab IX. fig. 17. 
for. simplicior Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 2b[bH\. 

ILL' l -!^e lozysko strumyczka wpadaj.cego do Skawy 
popod lasem Przyston; Kalwarya - stoki pago r6w pod 
klasztorem 00. Bernardynow; Tarnawa Gorna - ian 
torfiaste. nn for. ornata Gutw. I. s. c. Tab. VII. fig. 62. 

Strumyczek na stokach g<5ry Chehn przy drodze ze Skawiec 

do Zakrzowa. 

342. E. crassicole Lund. var. dentiferum Nordst. Desm. arct. 
Tab. VIII. fig. 32. 

long. cell. = 26 u, lat. cell. = 144 j/.. 
lat. isth. — 6-4 f/., lat. apic. = 8 jx. 
Tarnawa G6rna — torfiaste Jaki. 

343. E. spinulosum Delp. Spec. Desm. Tab. VI. fig. 17—18. 
subsp. africanum Nordst. De alg. et char. Fig. 16. 

tor. polonica Gutw. De nonnul. alg. nov. pa ff . 27[59] Tab. 

VII. fig. 63. .' 

Skawce — stare Jozysko strurayczka wpadajacego do Skawy 

popod lasem Przystori. 

var. mononcylum Racib. 

Gierattowiczki — stawy; Nowy 3wiat — ad Frydrychowice — 

miedzy mchami w stawie. 

344. E. binale (Turp.) Ralfs, Brit. Desm. Tab. XIV. fig. 8 a, c. 
Koszarawa — trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu; Jordanow — rowy przydrozne z plynaca 
woda; Gilowice — katuze wysychaja,ce na polnych drogach; 
Jelesna; — stoki pag6row przylesnych i torfiaste laki; Zator— 
stavvy. 

forma Gutwinskii Schmidle (= E. binale for Gutw Lwow 
Tab. III. fig. 25). 

Gilowice — kaluze wysychajace na polnych drogach; Tar- 
nawa Gorna — Ja>i torfiaste; Zator — stawy; strumyczek 
na stokach gory CheJm przy drodze do Zakrzowa; Rudze - 

var. insulare Wittr. Om Oel. och Gotl. pag. 49. Tab. IV. 

fig. 7. 

form, minor Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 27[59]. Tab. 

Tomice — stawy; Rudze — staw. 
forma Gutw. 1. s. c. Tab. VII. fig. 65. 

Stoki g6ry Chehn — strumyczek przy drodze ze Skawiec 
do Zakrzowa. 
345. E. oblongum (Grev.) Ralfs. 

Rokow stawy; Koszarawa — trzesawiska na lewo od drogi 
do Przyborowa opodal mostu ; Lachowice — moczary zam- 
szonena stokach Lopuszniaka; Strysaawa — moczary wsrod 
pastwisk okalajaeych cmentarz choleryczny; Skawce — Jaka 
czesciowo porosJa Sphagnum pod g6ra. PrzysJoii (w lipcu 

1893 i 2. VIII. 189:, : Tar,: ,,,, -Jaki torfiaste; Sle- 

mien — bagniska wsrod pol czesciowo zarosle Sphagnum; WYKAZ GLONOW. 155 

Jelesna — stoki pagorow przylesnych i torfiaste laki ; Gieral- 

towice i Gieraltowiczki — stawy ; Zator — stawy; Mucharz — 

doty Srodlesne pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; 

Sucha — stawy. 

var. oblongiforme (Cram.) Rabenh. Rac. De nonnul. Desm. 

Tab. XIII. fig. 13. 

Skawee — razem z forma typowa.; Zator — stawy. 

346. E. Didelta (Turp.) Ralfs, Brit. Desm. Tab. XIV. fig. 1. 
Stawy : Gierattowice, Zator. 

347. E. ansatum Ralfs, Brit. Desm. Tab. XIV. fig. 2. 

Rok6w — stawy; Skawee — laka czeseiowo porosla Sphagnum 
pod lasem Przyslon (1893 i 2. VIII. 1895); Tarnawa Gorna— 
laka torfiasta; Gilowice — kaluze wysyebajace na polnycb 
drogacb; Jelesna — stoki pagor6w przylesnych i tortiaste 
laki: Zator — stawy; Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy 
inter Salviniam natantem; Stryszow — strumyczek w mo- 
drzewiowym lasku na wscbodnim krancu „Koscielnikowej 
lesni"- Stawy: w Zatorze, Gieraltowicach i Gieraltowiczkach. 
var. silblobatmil Delp. Specim. Tab. VI. fig. 35-36. 
long. = 82 (x, lat. ■= 42 f*! lat. apic. - 18 1*. 
Strysztfw — strumyczek w lasku modrzewiowym na wschod- 
nim krancu „Kosei*elnikowej lesni". 

348. E. sinilOSlim Lenorm. Ralfs, Brit. Desm. Tab. XIV. fig. 6 b. 
Stawy: w Zatorze, Gieraltowicach i Gieraltowiczkach. 

var. Jenneri Archer form, polonica Rac. Nov. Desm. 
pag. 31. Tab. II(VI). fig. 9. 
Zator — stawy. 

349. E. rostrahu,* K.-.lls. Brit, Desm. Tab. XIV. fag. 6 a. 
Tarnawa G6rna - torfiaste laki; Jordan6w - rowy przy- 
drozne z pWca. woda; Kukow - odplyw mokrych. tor- 
fowcem zaroslych trawnikow przy krzyzu na drodze do 
Zywca; Slemieii - bagniska wsr6d pel czeseiowo zarosle 
Sphagnum; Gilowice - kaJuze wysyebajace na polnycb 
drogach ; Zator - stawy; Gieraltowiczki - stawy ; Skawee - 
la_ka czeseiowo zarosla Sphagnum pod lasem Brzysjon. 

350. E. elegant (Breb.) Kuetz., Ralfs Brit. Desm. Tab XIV. 
fig. 7 et 7 b. . ,. 
Skawica — row wsrod P 61; Chrzastowice — metre laki; 
Tarnawa G6rna — laki torfiaste; Rudze — stawy, btry- 
sz6w — strumyczek W modrzewiowym lasku na wschodnim 
krancu _Koscielnikowej lesni". . 

351. E. denticulatnm .Km-lm.) (lav [E. «moe»u,n Gay Conjug. 
E. binale p. Ralfs Brit. Desm. Tab. XIV. fig. 8f.) 
Rnrl.^ . D + Q «7,r. T .aMirtwJr.p. — moczarv zamszone na sto- Rudze — stawy; Lachowice — moczary 

kacb Lopuszniaka; Stryszawa — moczary wsrod pastwisk okalajVych eholeryczny cmentarz; Nowy Swiat — ad Fry- 
drychowice — staw; Tarnawa Gorna — torfiasta laka; 
Biata — moczar wsrod p61 na lewo od gosciiica do Osielca; 
Slemieii — bagniska wsrod pol cze^ciowo zaroste Sphagnum-, 
Gilowice — kahize wysychajace na polnych drogach; Je- 
lesna — stoki pagor6w przylesnych i torfiaste laki; Gieral- Gierahowiczki — 


'.'/' Ag. (1827). 
, (Breb.) Kuetz. 

a Turner East-Ind. Tab. VI. fig. 8. 
ice i Gieraltowiczki — stawy. 

353. M. truncata (Corda) Breb. Ralfs Desm. Tab. X. fig. 5 et 5 b, 
Delp. Spec. Desm. Tab. V. fig. 10. 

Tarnawa G6rna — is^ki torfiaste; Jele^na — stoki pagor6w 
przylesnych i torfiaste Ja>i; Gieraltowice i Gieraltowiczki — 
stawy; Zator — stawy; Skawce - laka torfowcem czescia 
zarosla pod gora, Przyslon. 

354. M. crenata Breb. Delp. Spec. Tab. V. fig. 17 — 18. 
Skawce — razern z M. truncata-, Zator — stawy. 

3d5. M. decemdentata Naeg. Einz. Tab. VI. fig. H. 2; Delpon. 
Tab. V. fig. 15. B. Eichler Spis Desm. pag. 7. Pamiet. fia. 
Warszawa 1890. Tab. VIII. fig. 35. 
Stawy: w Zatorze i Gierattowicach. 

356. M. rotata (Grev.) Ralfs, Delp. Spec. Tab. IV. fig. 1. Wolle 
XXXIV. fig. 1. 

Koszarawa — trzesawisko na lewo od drogi do Przyborowa 
opodal mostu; Tarnawa Gorna — Jaki torfiaste; Gilowice— 
kaluze wysychajace na polnych drogach; JelesSna — stoki 
P ag6r6w przylesnych i torfiaste laki; Zator - stawy; Stry- 
szow — strumyczek w modrzewiowym lasku na wschodnim 
kraiicu „Koscielnikowej lesni"; Skawce — laka torfowcem 
czesciowo porosla pod g6ra. Przyslon; Mucharz — dolki 
srod lesne pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 

35/. M denticulata (Breb.) Ralfs, Desm. Tab. VII. fig. 1. Koszarawa 


M. papilhfera Breb. in Ralfs Brit. Desm. Tab. IX. fig. 1- 
larnawa Gorna — la>a torfiasta; Skawce — laka pod lasem 
Przyslon (1893. i 2. VIII. 1895.); Gilowice — kaluze wy- 
sychajace na polnych drogach; Jelesna — stoki pag6row 

n i torfiaste la_ki. 
}} radiosa Ag. Ralfs 1. c. Tab. VIII. fijr 3. 
larnawa Gorna — torfiaste laki SOW. M. Thomasiana Arch. De-Toni Syll. Vol. I. pag. 1134. 
(M. denticulata v. Thomasiana Jacobs). 
Zator — stawy. 

polonica Gutw. De non. alg. nov. pag. 27[59]. Tab. III. fig. 73. 
Muchars lucharz — doly wsr6d lasu pod samym szczytem Upa 
442 m n. p. m. Gen. Staurastrum Meyen (1829). 

361. 8. defectum Breb. Rails Brit. Desm Tab. XX. fig. 5. Wolle 
Desm. Tab. XL. f. 21. et f. 19. 

Tarnawa G6rna — laki torfiaste; Mucharz — doly srodles'ne 

pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. ; Gieraltowiee 

i Gieraltowiczki — stawy inter Salviniam natantem. 

var. ill ucroiia turn (Ralfs) Kirch. ; Gutw. De non. alg. nov. 

pag. 27[59]. VII. fig. 69 a. 

Mucharz — doly wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 

442 m n. p. m. cum zygotis 9. VIII. 1893. 

var. patens Nordst. Fresh. Alg. of New Zeal. pag. 39. 

Tab. VI. fig. 16. 

for. minor Gutw. 1. s. c. Tab. VII. fig. 69 b. 

Mucharz — razem z poprzedzajaca odmiana,. 

var apiculatum (Breb.) Lund. Nordst. Index Desm. pag. 98. 

long. = It. 16 a, isth. = 6 a. 

Evertice visum triangulares angulis rotundatis, mucronatis. 

Mucharz — doly sr6dlesne pod samym szczytem Upalisko 

442 m n. p. m. 

362. 8. brevispina Breb. Ralfs 1. c. Tab. XXIV. fig. 7. 
Lachowice — moczary zamszone na stokach Lopus/.niaku. 
var. retusum Borge Siisswas. Chlor. Gouvern. Arch. pag. 36. 
Tab. III. fig. 42. 

for. galiciensis Gutw. 1. s. c. Tab. VII. fig. 75. 
Lachowice — razcm z forma, typowa. 

363. 8. cuspidafuni Bivb Halts 1. c. Tab. XXI. fig. 1. 

Nowy Swiat — ad Frvdrychowice — mirdzv mchanuw sta- 
wie; Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy; Rudze i Swinna 
Portjba — stawy; Sucha — stawy. 

364. S. cristatum (Naeg.) Archer. 

Mucharz — doly sr6dlesne pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m.; Rudze — stawy. 

365. S. subteliferum Roy et Biss. On Jap. Desm. pag. (in separat) 
6. Tab. CCLXVII. fig. 1. 

long. = 32 a, lat. = 29 a, kit. isth. 9 a- 10 a, long. acul. 4 a. Mucharz — dolki sr6dlesne pod samym szczytem Upalisko 

366. S. furcatum (Ehrenb.) Breb. De-Toni Syll. Vol. I pair 1153 
Tarnawa Gorna - Jaki torfiaste. *" 

367. S. senartum (Ehrenb.)' Ralfs De-Toni Syll. Vol. I. pag. 1855 
o™ Gilowice — kaluze wysychajace na polnych drogach. 

368. 8. oblongum Delp. Spec. Tab. XII. fig. 31, 32. 

Stawy w Rudzu i Gieraltowiczkach; Jaszczurowa — stawy 
miedzy plonemi nitkami Oedogonium i Bulbochaete. 
3b9. S denhculatum (Naeg.) Archer. Naeg. Einz. Tab. VIII. 

Rudze — stawy; Mucharz — razem ze St. cristatum (Naeg.) 

370. S hirsutum (Ehrenb.) Breb. in Ralfs Desm. Tab. XXII. 
fig. 3. 

long. =. 53 a, lat. = 37 a, isth. <- 29 a. 
Jaszczurowa - razem z St. oblongum; slrumyczek na stokach 
gory Chelm przy drodze do Zakrzowa ; Tarnawa G6rna - 
laki torhaste; Biala - moczar wsrod p61 na lewo od go- 
scmca do Osielca; Kojszowka — na kamieniach w potoku 
Zadenka plynacym z podnoza gory Naroze; Jordanow - 
s~i l° W i P^ dr ^ n f z P*yna.ca_ woda; Skawica - row wsrod pol. 
3/1. S. Brebissonn Arch. F 

okawica — razem ze S. hirsutum. 
672. 8, pilosum (Naeg.) Arch. Wittr. Desm. fig. 8 

h>ng. = 38 a, lat. = 33 u, lat. isth. - 8 a 

o 7 o YZ% 7 * ~ s * ki P a ^6w pod ogrodem 00. Bernardynow. 

373. .s. tekfimm Ralfs 1. c . Tab. XXII. fig. 4. et XXXIV f 14. 

htawy: w Zatorze, Gieraltowicach i Gieraltowiczkach; Je- 

lesna-stoki pagordw przylesnycl, i t„ r fia,te Ink,; Skawce- 

stare jozy.sk u .trumyr/.ka wpadajacego do Skawy popod lasem 

Przyslon (bpecimina 32 a longa, 27 a lata, 10 a ad isth. lata, 

acuieis ad q-y, |<mgi<. 

374. S. poh/trirlnim p e ," 

fig. _. 

long. cell, m, 64 a, lat. cell. = 51- 

long. aculeor. = 5 a. v^.Jranconicum Reinsch. Algenfl. pag. 172. Tab. X. fig. 

6°4 g a' -V 6l ' S ^ 58[J ' ^ ,bth = ,9 ^ l0ng aCuh = 
E vertice triangulare, angulis rotundatis , lateribus rectis. Gilowice — kaluze wysyehajace na polnych drogach; Je- 
lesna — stoki pagorow przylesnych i torfiaste laki. 

376. S. rugulosum Breb. in Ralfs 1. c. Tab. XXXV. fig. 19. 
Stawy: w Suchej, Gieraltowicach i Gieraltowiczkach; Mu- 
charz — raoczar w lesie w poblizu Skawy pod g6ra Upa- 
lisko; Marcowka — rowy przydrozne z plyna,ca_ woda.; 
Biala — moczar ws>6d pol na lewo od drogi do Osielca; 
Osielec — strugi wsr6d polnych jarow pod Brodaniczem ; 
&l em i e n _ bagniska wsrod pol, ezesciowo zarosle Sphagnum; 
Jordanow — rowy przydrozne z plynaea woda; Pewelka — 
strumyczek plynaey z Wierchowiny i drugi z Gronika pod 
Dupniarzem. 

377. S. saxonicnm Bulnh. De-Toni Syll. pag. 1173 
Lukawica Wielka — zatoki po potoku Kocierz ; Jordanow — 
rowy przydrozne z plynaca. woda; Kukow — odplyw traw- 
nikow zaroslych Sphagnum wsrod pdl przy kvzyzu na drodze 
do Zywca; Biala - razem z St. rugulosum; Tarnawa G6rna- 
laki torfiaste. 

var. ellipticum Marya Lewin Span. Siisswas. 

378. S^spongioslZ Brib. Ralfs, Brit. Desra. Tab. XXIII. fig 4. 
Biala — moczar wsrod p6l na lewo od goscinca do Osielca; 
Tarnawa Gorna - Jaki torfiaste. 

var. Griffithsianuni (Naeg.) Lagerh. De-Tom 1. c pag. 11/4. 
Zator — stawy. 

379. S. horametruin Roy et Biss. On Scot. Desm. pag. £\. 

v*r. minus Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 28[60]. Tab. VII. 

fig. 72. 

Slemieri — bagniska wsrod pol. 

380. S. gemelliparum Nordst. Desm. Bras. Tab IV. fig. 54. 
for HmpUi Gutw. 1. s. c. Tab. VIII. fig. 71. 

Rudze — stawy. , 

381. S. mutieum Breb . Halts 1. c. Tab. XXL fig- 4 
Lachowice — moczary zamszone na stokach Lopuszmaka; 
Stryszawa - raoc/.arv wsrod pastwisk okalaja.cych cmentarz 
choleryczny i rowy przy drodze kolejowej przy rtacyi „La- 
chowice"; Biala - moczar wsr6d p6l na lewo od goscinca 
do Osielca; Rudze i Sucha — stawy. 

382. S. orbiculare (Ehrenb.) Ralfs L c. Tab. XXI. fig. 5., Delp. 
Tab. X. fig. 6. 01 . . 
Lachowice - razem z poprzednim gat.; Skawica - row 
wsrdd pol; Jordanow - rowy pr/vdrozne z ptvnaca woo?, 
Osielec - strugi wsrod polnych jar6w pod Brodaniczem 
Biala - moczar wsr6d P 61 na lewo od drogi do Osielca, ROMAN GUTWINSKl. 

TarnAWa (Junta — laju torfiaste; Gieraltowiee i Gieralto- 
wiczki — stawy; Nowy Swiat — ad Frydrychowice — 
stawy; Rudze — stawy; Jaszczurowa — staw; szczyt g6ry 
Chelm 604 m n. p. m. — kaluze na drodze feddleSnej; 
Sucha — stawy. 
. 8. pygmaeum Breb. in Ralfs, Brit. Desrn. Tab. XXXV. fig. 26. 
long. - 32 (x, lat. = 28 p, lat. isth. = 14 p. 
Strumyozek na stokach gory Chelm, przy drodze do Za- 
krzowa; Kuk6w — odplyw trawnikow zaroslych Sphagnum 
wsrod p61 przy krzyzu na drodze do Zywca. 
8. striolatum (Naeg.) Archer. 

Zawoja — mokre la>i na lewo od drogi do Skawicy za 
kosciolem tuz przed V** kaplica ; Stryszawa — moczary 
ws>6d pastwisk okalajacych choleryczny cmentarz i rowy 
przy drodze kolejowej przy stacyi „Lachowice"; Jelesna — 
stoki pag6row przylesnych i torfiaste laki ; Jordan6w — rowy 
pr/.ydro/.ne z plynaca. woda.; Kuk6w — odplyw mokrych 
torfowcem zaroslych trawnikow przy krzyzu — na drodze 
do Zywca; Biala — razem ze St. orbiculare; Rudze — stawy; 
Mucharz — dotki srddlesne pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m.; Tarnawa G6rna — laid tortiaste. 
forma quadriradiata. 

Tarnawa Gorna — laki torfiaste; Zator — stawy. 
8. muricattrm Breb. Ralfs 1. c. XXII. fig. 2. 
Makow — rowy wsrod mokrych lak na lewo od goscinca 
M Sachej; Zawoja — razem ze St. striolatum-, Pewelka — 
strumyczek plynacy z Wierchowiny, jeden i drugi z Gronika 
pod Dupnia '■idatum Breb. in Raits 1. c. Tab. XXII. fig. ihTf Jaszczurowa, Tomice, Gieraltowiczki, Gieraltowice, 
rtudze. Moczary: Gilowice, Kukow, Biala, Mucharz na 
brzegu bkawy pod gora Upalisko. Rowy: Skawica, Jorda- 
now, Chrzastowice, Makow. Laki mokre: Zawoja. Stra- 
in yczki: Pewelka, Kojszowka, stoki gory Chelmu; Stry- 
szawa (leg. D n » Marya Werner 25. VII. 1893). Doly sr6d- 
lesne pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. w Mu- 
charzu; Lukawica Wielka — zatoki po wezbranym potoku 
Kocierz; Strumyczek — w modrzewiowym lasku na wschod- 
nim kraiicu „Koscielnikowej lesni" w Stryszowie. 
v amoenum Hilse. De-Toni Syll. Vol. I. pag 1191. Nr. 2876. 
>tru.uyczek n;i stokaeh -,'.r\ < •(,..},„ lir/v ,lrmlze do Za- 
krzowa; Jordanow - laki przydrozne z pWca. woda.. 
8 Menant Rein.,1, Algll. Tab. XII. fig. I. 
Aalwarya — stoki pagor6w pod klasztorem 00. Bernardyn6w; wykaz glonow. 161 

Tarnawa Gorna — hika torfowa; Mueharz — doty srod- 
lesne pod samym szczytem Upalisko 452 m n. p. m. (Spe- 
cimina hie lecta lg. - 38'4{i, lat. sup. = 22'4f/., It. infer.= 
19|a, lat. isth. = 16 ^ praebent. E vertice visa sexangulana, 
lateribus leniter concavis). 

389. 8. alternans Breb. in Ralfs Brit. Desm. Tab. XXI. fig. 7. 
Stryszow — strumyczek w modrzewiowym lasku na wschod- 
nim krancu „Koscielnikowej lesni" ; Mueharz — doly wsnkl 
lasu pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m. Gilowice — 
kahize wysychajace na polnych drogach; Tomice — stawy. 

390. 8. dilatatum Ehrenb., Ralfs 1. c. Tab. XXI. fig. 8. 
Jelesna — stoki pagor6w przylesnyeh i torfiaste laki; Gilo- 
wice — razem z poprzedzajaeym; Chrzastowice — rowy 
glebokie wsrod pol; Gieraftowiczki — stawy; Jaszczurowa — 
stawy; Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego 
do Skawy popod lasem Przysfori; Sucha — stawy. 

var. obtusilobum Nordst. Zeal. Tab. IV. fig. 19. 

Skawce — taka zarosla czesciowo Sphagnum na lewym 

brzegu Skawy pod gora Przystoniem. 

391. S. cordatum Gay Conjug. Tab. II. fig. 7 

Lachowice - moczary zamszone na stokach Lopuszmaka; 
Jelesna — stoki pagorow przylesnyeh i torfiaste laki; Gilo- 
wice — katuze wysychajace na polnych drogach. 

392. 8. hexagonum Racib. Desm. Pol. pag. 29. Tab. III. fig. 6. 
Koszarawa — trzesawisko na lewo od drogi do Przyborowa 
opodal mostu; odptyw zamszonych, moczarowatych Jak wsr6d 
las6w przed Zawoja — od strony Skawicy — po lewym 
brzegu potoku „ Welcza", na mapie Wilcznawka. 

393. S. papillosum Kirch. Boldt. Sibir. Tab. V. fig. 23. 
Nowy Swiat — ad Frydrychowice — staw 

394. S. quadrangulare Breb. Ralfs Desm. Tab. XXH. fig. 7. 
long. cell. c. acul. = lat. cell. c. acul. - 22'4p.. 

lat. isth. = 6 4 [/.. 

Skawica — rowy wsr6d p61. M , . ,. „ , , 

var. alatum Wille Bidr. Sydam. Algfl. pag. 21. Tab. I. fig. 41. 

long. = 21 p., lat - 24 p., lat. isth. - 6'4p. 

Rudze — bagno przed stawem. 

395. S. tumidum Breb. in Ralfs 1. c. Tab. XXI. fig. 6. 
long. cell. = 98 [jl, lat. cell. = 83 p.. 

lat. isth. - 45-48ja, crass, cell. = 78 k a. 

Tarnawa Gorna — Jaki torfowe. . , D . U 

396. 8. hexacerun, (Ehrenb.) Wittr. Om Gotl. [St. income (Breb.) 
Menegh. Ralfs I. c. Tab. XXII. fig. Ill 

Koszarawa - trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu; Rok6w — stawy; Lukawica W.elka — zatoKi 162 ROMAN GUTWlNSKT. 

po potoku Kocierz; Osielec — strugi wsrod polnych jarow 
pod Brodaniczem; BiaJa — moczar wsrod pol na lewo od 
goscinca do Osielca; Tomice — stawy; Rudze — bagno przy 
stawie; Jaszczurowa — stawy; Skawce — stare lozysko 
strumyczka wpadajacego do Skawy popod lasem Przysloii; 
Mucharz — doly wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m.; Stryszow — strumyczek 
lasku na wschodnim kraricu „ Koscielnikowe 

397. S. polymorphum Breb. in Ralfs 1. c. Tab. XXII. fig. 9. et 
XXXIV. fig. 6. B 
Stryszawa — rowy przy torze kolejowym w poblizu stacyi 
„Lachowice"; Gilowice — kaJuze wysychaja.ce na polnych 
drogach ; BiaJa — moczar wsrod pol na lewo od goscinca 
do Osielca; Gieraltowiczki, Zator, Rudze, Swinna Poreba — 
stawy; Mucharz — dofki srodlesne pod samvm szczytem 
Upalisko 442 m n. p. m. 

398. S. gracile Ralfs 1. c. Tab. XXII. fig. 12. 
Stawy w Rudzu i Zatorze. 

399. S. paradoxum Meyen. 
Sucha i Rudze — stawy. 

var. longipes Nordst. Norges Desm. pag. 35. fig. 17. Cooke, 
On som. Desm. 1880. PI. XV. Fig. 17. 
,™ Stawy: Gieraltowiczki, Nowy Swiat ad Frydrychowice, Rudze. 

400. S. scorpioideum Delp. Spec. Tab. XII. fig. 42—45. 

var brevius Gutw. Flora glon. ok. Lwowa pag. (69, 70). 
lab. III. fig. 19. 
Zator — stawy. 

401. S. controversum Breb. Ralfs Desm. Tab. XXIII. fig. 3. 
,no f at ° r r StaWy; Tarnawa <^rna - Jaki torfiaste. 

WA. b. aculeatum (Ehrenb.) Menegh. Ralfs 1. c. Tab. XXIII. f. 2. 
Stawy: Rokow i Zator. 

403. S. vestitum Ralfs 1. c. Tab. XXIII. fig. 1. 

Stawy: Nowy Swiat — ad Frydrychowice, Rudze, Zator, 
Skaw Czki; Skawiea ~ studnia w jarze nad rzeka, 

404. S. Sebaldi Reinsch. Algfl. Tab. XI. fig. 1 

var. Jarynae Gutw. Flora gl. ok. Lwowa' Tab. III. fig. 18. 
,.„ c a ? w y : Giera *t°wice i Zator. 

405. S. furcigerum Breb. 

S Lachow^ «~ rowy wzdlni toru kole i owe s o P rz y stac y i 

406. S. margaritaceum Ehrenb. Ralfs 1. c. Tab. XXI. fig 9. 
Biala — moczar wsrod p61 na lewo od drogi do Osielca; 
Zator — stawy. wykaz glon6w. 163 

407. S. Arachne Ralfs 1. c. Tab. XXIII. f. 6. 
Zator — stawy. 

408. 8. contortum Delp. Spec. pag. 152. Tab. XI. fig. 54. 
Stawy: Sucha i Rudze. 

409. S. sQxcostatum Breb. Ralfs I. c. Tab. XXIII. fig. 5. 
Tarnawa G6rna — la.ki torfiaste; Kuk6w — - odpJyw mokrych 
torfowcem zaroslycli trawnikow wsrod p61, pizy krzyzu, na 
drodze do Zywca; Jordan6w — rowy przydrozne z plynaca 
woda/, Jelesna — stoki pagor6*w przyleinych i torfiaste Jajd; 
Biala — moczar wsrod p61 na lewo od goscinca do Osielca; 
Gilowice — kaluze wysycbajace na polnych drogach. 

var. depanperatum Gutw. De nonnul. alg. nov. pag. 28[60]. 

Tab. VII. fig. 70. 

Kalwarya — stoki pagorow pod ogrodem 00. Bernardyn6w. 

410. 8. tetracerum (Kuetz.) Ralfs 1. c. Tab. XXIII. fig. 7. 
Stawy: Gieraltowice i Gieraltowiczki. 

411. S. Heimerliannm Ltttk. spinulosum Liitk. Attersee Tab. IX. 
fig. 17. 

Gieraltowice — stawy. 

412. S. retusnm Turn, 
var. punctulatum E 
Tab. V. fig. 44. 
Zator — stawy. 

413. S. spinosum Ralfs Tab. XXII. fig. 8. 

Tarnawa G6rna -- Ja>i torfiaste; Gieraltowice i Gieralto- 
wiczki — stawy. 

414. S. sparsiaciilrntiini Schmidle Beitr. zur Alp. Algenfl. Wien 

1895 — 1896. Tab. XVI. fig. 20. [St. Bavenelii? sec .West. 1S96|. 
long. = 22^., lat. = 20 p, lat. ist. = 6f/.. 
Rudze — stawy. Class. Bacillarieae Nitzsch (1817). 

Ordo Raphideae V. H. 

Fam. Naviculaceae Kiitz. 

Gen. Navicula Bory [1826]. 

415. N. nobMs (Ehrenb.) Kuetz. V. H. Tab. V. fig. 2. 

Tarnawa Gdrna — la.ki torfiaste ; Mak6w — rowy wsr6d 
lak mokrych na lewo od goscinca ze Suchej ; Jelesna — stoki 
pagdr6w przylesnych i torfiaste Jaki. 164 Rc 

416. N. major Kuetz. V. H. 1. c. fig. 3. 

Jelesna — stoki pagdrow przylesnych i torfiaste laki ; Tar- 
nawa G6rna — iaki torfiaste; Owsianka — staw; Stry- 
szawa — rowy wzdluz drogi kolejowej przy stacyi lacho- 
wice"; Skawica — row wsrod pol; Lachowice — moczary 
zamszone na stokach Lopuszniaka; Koszarawa — trzesawiska 
na levvo od drogi do Przyborowa, opodal raostu; Mucliarz— 
moczar pod Upaliskiem na lewym brzegu Skawy i dolki 
snSdlesne pod samyra szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; 
Zywiec stary - moczarowate laki podlesne przy kaplicy 
°™ Wita; Slemien — bagniska wsrod pol czcsciowo zarosle Sphagnum; Jordanow — moczary na brzegu jam pod gora. 
Kamienna; Tomice — stawy; Rudze — bagna przed stawem; 
Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 
pop od lasem Przyslon; Sucha — stawy 
417. N. viridis (Nitzsch.) Kuetz. V. H. Tab. V. fig. 5. 

Rudze — bagno kolo stawu i staw; Lachowice — moczar 
na poczqtku zrebu pod szczytem Solnisko i moczary na sto- 
kach Lopuszniaka; odplyw zamszonych, moczarowatych lak 
wsrod lasow przed Zawoja — od strony Skawicy — po 
lewym brzegu potoku „Welcza" na mapie Wilcznawka; Za- 
woja - mokre laki na lewo od drogi do Skawicy za koscio- 
Jem tuz przed 1"* kaplica.; Koszarawa — trzesawiska na 
lewo od drogi do Przyborowa, opodal mostu; „Na nizynie" 
przy folwarku ad Tarnawa — bagno wsrod trawnika^Tar- 
nawa G6rna — Jq.ki torfiaste; Nowe Dwory i Brzeznica — 
stawy; Chrzastowice - mokre laki; Krzeszow G6rny - 
bagienka wsr6d trawnikow przydroznyeh ; Makow — rowy 
wsrod mokrych kk na lewo od goscirica ze Suchej; 
Kuk6w — odpjyw mokrych torfowcem zaroslvch trawnikow 
przy krzyzu na drodze do Zywca ; Zywiec Stary — mocza- 
rowate Jaki podlesne przy kaplicy sw. Wita; Toporzyska — 
Jaczki mokre zamszone, w jarach przed Wygoda; Jordan6w — 
moczary na brzegu jaru pod gora. Kamienna.; Osielec — 
strugi wsr6d polnych jar6w pod Brodaniczem ; Jaszczu- 
rowa — stawy; Tomice - stawy; Kalwarya - staw przy 
drodze do Lanckorony; Jolk6w „Zarebki" ad Skawce - 
skafy w jarze zwilzane strumyczkiem; Mucharz — doly 
wsrod Jasu pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; 
fttryszow' — strumyczek w modrzewiowym lasku na wschod- 
nim krancu „Koscielnikowej lesni"; Sucha — stawy. 
var. commutata Grun. V. H. Tab. V. fig 6 
btrumyczek na stokach g6ry Chelm przy drodze do Za- krzowa; Jolk6w „Zarebki< Owsianka z typow staw ; Lachowice — moczar na poczatku zrebu wykaz glon6w. 165 

pod szczytem Solnisko; Slemieri — bagniska wSrod pol 

czesciowo zarosle Sphagnum. 

var. minor Cleve, Finl. Diat. Tab. I. fig. 2. 

Szczyt gory Chefrn 604m n. p. m. — kaluza na drodze sr6d- 

lesnej; Mucharz — moczary lesne pod gora Upalisko; Stry- 

szow — strmnyczek w modrzewiowym lasku na wsehodnim 

krancu „Koseielnikowej lesni u . 

418. N. kemiptera Kuetz. Grun. Nav. 2. (IV.) fig. 20. 

Rok6w — stawy; Lachowice — moczar na poc/a^tku zi-ybu 
pod szczytem Solnisko ; WeJcza ad Zawoja — odpiy wy mo- 
krych Jak; Pewelka — strumvczek jdvnacy /. Wierchowiny, 
drugi z Gronika pod Dupniarzem; Chrztfcstowice — laki 
mokre; Owsianka — staw; Krzeszow Gorny — bagienka 
w£rod trawnikdw przydroznycb ; Jordanow — moczary na 
brzegu jaru pod gora, Kamienna,; Pewel Wielka — mokradla 
na prawym brzegu potoku „Pewel a ; Toporzyska — iaczki 
mokre zamszone w jaracb przed Wygoda, ; Rudze — bagna 
kolo stawu; Graboszyce — bagno pod laskiem brz<>zowym; 
Kalwarya — staw przy drodze do Lanckorony; Tomice — 
stawy ; Mucharz — moczar pod gora Upalisko na lewym 
brzegu Skawy (1893 et 18. VIII. 1895); Marcowka — rowy 
przydrozne z plynaca, woda. 

419. N. mesogongyla Ehrenb. 

Rok6w — stawy. 

420. N. lap, Breb. V. H. Tab. VI. fig. 1, 2. 

Skawce — stare lozysko strumvezka wpadajaeogo do Skawy 
popod lasem Przysloii ; strumyczek na stokach gory Chehn 
przy drodze do Zakrzowa. 

421. N. boreah's (Ehrenb.) Kuetz. V. H. Tab. VI. fig. 3. 
Jolk6w ..Zarebki" ad Skawce — skaly w jarze zwilzane 
strumyczkiem; Skawce - razem z N. lata; Marcowka — 
razem z N. kemiptera; Gorzen G6rny — na malym jazie; 
Tomice — stawy; Jaszczurowa — stawy; Rudze — stawy 
i bagno; Mucharz — dolki sr6dlesne pod samym szczytem 
Upalisko 442 m n. p. m. ; Kalwarya — stoki pagordw pod 
klasztorem 00. Bernardynow ; Gieraltowice i Gierahowiczki — 
stawy; Zator — stawy; Pewel Wielka — mokradla na 
prawym brzegu potoku „ Pewel"; Chrzajstowiee — laki 
mokre; Lgota — stawy; Owsianka — staw; Tarnawa 
Gorna — Jaki torfiaste; Sleszowice Gorne — staw przy 
tartaku; Rok6w — stawy; Thiczan Dolna - rowy przy- 
drozne; Kukow — odplyw mokrych, Sphagnum zarostych 
trawnikdw przy krzvzu na drodze do Zywca; Gilowice — 
odptyw moczarow pod dworem poiozonvek, wpadajacy do 
rzeczulki; Slemien — bagniska wsrnd p.'.l czr-iciowo zarosle !»>(> Sphagnum- Jordan6w, razem . A[ hemiptera i w r0 wach 
z pfynaea woda,; Pewelka — strumyczek pJynacy z Wier- 
chovymy i drugi z Gronika pod Dupniarzem; Toporzyska- 
Jaczki mokre, zamszone, w jarach przed Wygoda; Biala — 
moczar wsrod pol na lewo od goscinca do Osielca; Lacho- 
/,9o J^T.""" 5 . 1 ;","' zamszone na stokach £opuszniaka. 
422. N. Brebissonn Kuetz. V. H. Tab V fig 7 

Mucharz - moczar pod gora Upalisko, na lewym brzegu 
bkawy; strum w,k ,n .mkarh ^ v> ( -|..-l»i. pr/,v" .In-l, ,],, 
Zakrzowa ; Jelesna - stoki pag6r6w przylesnych i torfiaste 

fak>; Tarnawa Gorna — Jaki torfiaste: Kukdw — razem 

z N. borealis. 

var. subproducta Grun. V. H. Tab. V. fig. 9. 

Skawce-stan fozysk, trumy,zk., w, d.j,,ego do Skawy 

popod lasem Przysbri; strumycz.k na stokach g6ry Chehn 

przy drodze do Zakrzowa. 6 J 

var. diminuta Grun V H 

S;*e; Zar9bki " ad skawoe - -Mr -J— ™i*». 

var. anyiufti Grun. Nav. 3 (V) fig. 19. 

Tomiee - 8 tawy; Welcza ad Zawoja - odpjyw mokrych 

fgk, blenuen — bagniska wsrod pol czeseiowo zarosle t23. \l-h\\ troptera Grun. V. H. Vab. VI. fig. 7. 
*wi r Sta 7^i ^ukow — odpjyw torfowcem zaroslvch 

trawmkow wsrod p 61, przy krzyzu na drodze do Zvwca; 

o v 7" "" ba p iska ^rod pol cze^iowo zarosle Sphagnum; 

ocryszow - strumyczek w mndrzewiowvm lasku na ws./hod- 

nim krancu „Ko^cielnikowej lesni" 

var. pam, (Ehrenb.) V. H. Tab. VI. fig. 6. 

o'vTr Sta 7 5 N ^, Swiat ad Frydrychowice - staw: 
Iakl m Tv7f aW; Gra , b ry ce ~ bagno pod brzozowym 

! - ,; ? 'r l,arZ ~ do,ki 8 ' r6dI ^ ne P° d wmym szczytem 
£ un°P^ lT ^ P ' ra,; Z ^ b -y ce ~ rowyVydro^ne; 
noToT It* ~~ IT ; SkaWce - }aka ™ k ™, czeici* 
poiosta Sphagnum pod lasem PrzysJon- strumvc/ok .<-. Z I 
kach gory Chehn pJzy drodze doVfcowa J 

vi.' %7 Grun ' Nav> Tab * 2 ( IV -) %• 18 -> v - H - Tab - 

Swi T , ba ? a k< J fo 1 ! tawu i Jele ^« - stoki pagor6w przy- 
f,. 1 f « aste »*! ° WSianka - staw > Mlrcowka L 

VL Tt\ P ^ y . dro T ine z P»ynaca woda. 

024. N.Tabellaria Kuetz. 

Rudze - bagna kolo stawu; Graboszyce - bagno pod 
laskiem brzozowym; Zembrzyce - rowy przydroznf P WYKAZ GL0n6w. 167 

var. stauroneiformis V. H. Tab. VI. fig. 8. 
Mucharz — doty wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m. 
425. N. gibba (Ehrenb.) Kuetz. Grun. Nav. Tab. 2(IV). fig. 22 b. 
Tomice — stawy; Graboszyce — bagno pod brzowym 
laskiem -Lachowice — moczar na zi^bie pod szc/.ytem Sol- 
nisko; Slemien — bagniska wsrdd var. major Grun. Nav. Tab. 2(IV). fig. 16. 

Rudze — bagna koJo stawu ; Sleszowice Gome — staw 

przy tartaku. 

var. Peckii Grun. 

Jordanow — moczary na brzegu jaru pod g6ra, Kamienna. 

var. brevistriata Grun. V. H. Tab. VI. fig. 5. 

Mucharz — doty s>6dle£ne pod samym szczytem Upalisko 

442 m n. p. m. 

426. (?) N. bicapitata Lagerst. var. hybrida Grun. V. H. Tab. 
VI. fig. 9. 

Skawce — stare Jozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 
popod lasem PrzysJon. Observatio\ Specimina, quae legi — 
quod ad formam corporis atque magnitudinem plane cum 
figura citata congruunt, >trias densiores autem praebent. 

427. N. subcapitata (Greg.) Ralfs, V. H. Tab. VI. fig. 22. 

Chrza,stowice — mokre!a,ki; Owsianka — staw; Lachowice — 
moczar na zrebie pod szczytem Solnisko; Rudze — bagna 
koto stawu; Kalwarya — stoki pagorow pod klasztoretii 
00. Bernardyn6w ; Mucharz — moczary lesne u poduoza 
i doly pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; stru- 
myczek na stokach gory Chelm przy drodze do Zakrzowa; 
Skawce — Jaka torfowa pod lasem Przystoii na lewym 
brzegu Skawy. 

var. paucistriata V. H. 1. c. fig. 23. 
Tomice — stawy. 

428. N. Naveana Grun. V. H. Tab. VI. fig. 29. 
Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solnisko. 

429. iV. appendiculita (Ag.) Kuetz. V. H. Tab. VI. fig. 18. 
Gieraltowiczki — staw; Sleszowice G6rne — staw przy tar- 
taku; Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Sol- 
nisko; Gierattowice — staw; Tomice — staw; Swinna Po- 

430. N. mesolepta Ehrenb. 

var. genuina Grun. Nav. Tab. 2(1 V). fig. 22 a; V. H. Tab. VI. f. 1 0. 
Gieraltowiczki — staw; Lachowice — moczary zamszone 
na stokach Lopuszniaka ; odpty w zamszonycb moczarowatych 
fc|k ws>6d las6w przed Zawoja, (od strony Skawicy) po lewym mapie Wilcznawka ; Tluczan 
, Lgota — stawy; Mucharz — 
ewym brzegu Skawy pod gora. Upalisko; 
bucha — stawy; szczyt gory Chelm 604 m u. p. m. kaluza 
na drodze lesnej; Tomice — stawy; Rudze — bagna kolo 

var. in V. H. Tab. VI. fig. 11. 

Mucharz — dolki sSrodlesne pod samyra szczytera Upalisko 

442m d. p.m; Rokow _ stawy; Na irizynie - blizko 

folwarku ad Tarnawa - bagno wsY6d trawnikow miedzy 

nu-hanu- BiaJa - moczar wsrod p61 na lewo od goscilica 

do Usielca; Jaszczurowa — stawy 

vzv productaW 8m., Grun. Nav.' Tab. (IV)2. fig. 35.; V. 

H lab. XIII. fig. 5. 

Zawoja — mokre laki na lewo od drogi do Skawicy za 

koscioiem tuz przed 1"* kaplica; Pewel Wielka - mokradhi 

na prawym brzegu potoku „Pewel«; Lgota — stawy; Zywiec 

btary - mcczarowate laki podlesne przy kaplicy sw. Wita; 

Lukawica Wielka - zatoki po potoku Kocierz; Tomice - 

stawy; Jaszczurowa - stawy; Zembrzyce - rowy przy- 

drozne; bkawce - stare lozysko strumyczka wpadajacego 

do Skawy popod lasem Przysloniem; szczyt gor 

604 m n p. ra . - kaluza na drodze snSdle/nej. 

var. stauroneiformis Grun. Nav, Tab. 2(IV). fig. 22 b. 

blemien — bagniska ws>6d pol cz^sciowo zarosle Sphagnum: 

var nodosa (Ehrenb.) Grun. Nav. Tab. 2(1 V). fig 21 

Lachovyice - moczary zamszone na stokach Lopuszniaka; 

Chrza.stowice - l^ki mokre; Rokow - stawy; GKeraJtowice 

431. N. Legumen Ehrenb., V. H. Tab. VI. fie 17 

Lachowice - moczary zamszone na stokach Lopuszniaka; 
ukow - odplyw torfowcem zaroslych trawnikow przy 
■zyzu na drodze do Zywca. 

Tab. VI. fig. 16. 17. Jozysko strumyczka *wp uice — stawy; Skawce - pXtofi-TT a 7» da J? ee g° <>° Sfc.wy Popod lasem 

XtoitZ n Z aL?w ; a 8,rUrayCZek M St ° kKh «** cLtm 
432. N. ^Uensis Gr,m. Nav. Tab. l(III). fig. U c . 

ten var. decrescens i laka mokra 
1895); strumyczek na stokach gory Chelm przy drodze do Zakrzowa; Tomice — stawy; 
Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy; Rudze — bagna 
kolostawu; Toporzyska — ttpzki mokre zamszone w jarach 
przed Wygoda. Spytkowice — rowy przydrozne i moczaro- 
wate pod'le^ne'laki; Pewel Wielka — mokradla na prawym 
brzegu potoku „ Pewel"; Slemieii — bagniska wsrod pol czesciowo 
zarosie Sphagnum; Gilowice — kaJuze wysychajace nych drogaoh; Zywiec Stary — moczarowatr Juki podlesne 
przy kaplicy sw. Wita; Chrzastowice — mokre laki; Rokow— 
stawy; Koszarawa — trzesawiska na lewo od drogi do Przy- 
borowa, opodal mostu; Mucharz — moczar u podnoza gory 
Upalisko na lewym brzegu Skawy. 

434. N. peregrina (Ehrenb.?) Kuetz. 

var. Menisculus Sebum, for. upsaliensis (Grun.) V. H. Tab. 

VIII. fig. 23. 

Jordanow — moczary na brzegu jaru pod gora Kamienna.. 

435. N. cincta (Ehrenb.) Kuetz. 

var. Heufleri Grun. Nav. (1)111. fig. 32. 

Jordanow — moczary na brzegu jaru pod gora. Kami<oina; 
Toporzysko — laczki mokre zamszone w jarach przed Wy- 
goda.; Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solnisko; 
Zy wiec Stary — moczarowate laki podlesne przy kaplicy 
sw. Wita; Wetcza ad Zawoja — odptyw mokrych la_k; 
Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„ Pewel". 

436. N. gracilUma (Pritsch?) Greg. var. V. H. Tab. VI. fig. 24. 
Mucharz - doly srodlesne pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. in. 

437. N. gracilis Kuetz., Grun. Nav. 2(IV). fig. 27. 

Strvszawa strumieri * Lesie n ( iska" (25. VII. 1893. leg. 
I) 1 " 1 Maria Werner); Gorzeri Gorny — na maiym ja/.i.-; kiv.e- 
szow Gorny — bagienka wsrod pr/.v<lro/nvt'h trawiuUw; 

438. N. radiosa Kuetz. 

Stryszawa — moczary wsrod pastwisk okalajacych cmen- 
tarz choleryczny (legf ipso) i strumyczek przy dworze (leg 
D na M. Werner); Skawica — row wsrod pol; Welcza ad 
Zawoja - odplywy mokrych fyk; Zawoja — mokre Ijki 
na lewo od drogi do Skawicy za kosciolem przed l" 7 » ka- 
plica.; Nowe Dwory, Brzeznica — stawy; Owsianka — staw; 
Sleszowice Gorne — staw przy tartaku; Lgota — stawy; 
Makow — rowy wsrod l*k na lewo od goseinca ze Suchej; 
Sporysz — Obszary — odplyw zrodel; Lukawica W. — 
zatoki po potoku Kocierz; Toporzysko - *a.czki mokre, 
zamszone w jarach przed Wygoda.; Lachowice — moczar na poczatku zrebu pod szczytem Solnisko; Jordanow — mo- 
ezary na brzegn jam pod gora Kamienna; Osielec — stmgi 
wsrod polnych jarow pod Brodaniczem; Kojszdwka — na 

k:i1 a»*cfa w potoku Zadenka, ptynacym z podnoza gory 

Naroze; Graboszyee — bagno, pod brzozowym laskiem; 
Tomice — stawy; Gorzen Gorny — na malv.n fa/,i« ; Swinna 
Poreba — staw; Kalwarya — staw przy drodze do Lanc- 
korony; Jolk6w „Zarebki" ad Skawce*'- skaly w jarze 
zwilzane strinnvczkieni : Mucharz — sciany kamienne rowu 
przy goscirieu wadowickim; Sucha - stawy; Skawce - 
stare lozysko strumyczka, wpadaj%eego do Skawy popod 
lasem Przyston. r 

var. acuta (W. Sm.) V. H. Tab. VII. fig. 19. 
Skawce — cum typo; Lachowice — moczary zamszone na 
stokach Lopuszniaka : Slemicri bagniska wsmd pol czesciowo 
zavoste Sphagnum; Gilowice — odplyw moczarow pod dwo- 
re.n potozonyclj, wpadajacy do rzeczulki ; Tarnawa G6rna— 
bagienka wsrod trawnikow przydroznvch ; Xowy Swiat ad 
±rydrychowice - staw; Koszarawa — trzesawiska na lewo 
od drogi do Przyborowa opodal mostu; Rudze — stawy; 
lomice — stawy; Jolkow „Zarebki" ad Skawce (cum typo); 
Jaszczurowa — stawy. ; 

. N. viridula Kuetz, V.'h. Tab. VII. fig. 25. 
Sleszowice Gorne — staw przy tartaku 
var avenacea Breb, V. H. I.e. fig. 27. 

Kukow -- odplyw trawnikow zarosJych Sphagnum: wsrod 
pol przy krzyzu na drodze do Zywca 

Tab^Vlf° C ^^ a KU6tZ * G,UD ' NaV * 2(1V) " fig " 31 b ' V H " 

Marcowka — rowy przydrozne z piynaca woda; Rudze - 

l>j.giw. koto stawu; Pewelka - .rr.mmv.'k P K n. v -y B Wier- 

chowmy i drugi z Gronika pod Dupniarzem 

var. brevis Grun. Nav. Tab. 2(1 V). fig. 31 c 

Swinna Poreba i Lgota — stawy 

var. dubia Grun. 1. c. fig. 32. 

Tomice, Sleszowice Gorne i Lgota — stawy. 

var. elongata Grun. 1. c. fig. 31 a . 

ftaw Ze ~~ bagn ° k ° t0 StaWU ' Giera * towice » Gierattowiczki — 

N. cryptocephala Kuetz., De - Toni Syll. Vol. II. Sect. I. pag. 46. 

var. lanceolata Grun. Nav. Tab. 2 IV . fig 28 a 

Stawy: Kalwarya, Owsianka, Sleszowice Gorne, Brzeznica, 

NoweDwory, Lgota, Gorzen G6rny, Tomice. Rowy: Ska- 

wica Spytkowice. Bagna: Krzeszow Gorny, Graboszyee. 

^aki moczarowate: Spytkowice. Strugi, stru- WYKAZ GLONOW. 171 

myczki, potoki: Sporysz — Obszary, Gilowice, Osielec, 
(pod Brodaniczem), Pewelka, K(>i<zmvk.i Zadcnka pot), Lu- 
kawica Wielka (Kocierz p.). Rzeka Skawa w Skawcach — 
pod mostem kolejowvni mm ula/.acli w rwa^cej wodzie. 
var. rhynchocephala Grun. 1. c. fig. 28 b. 
Jordan6w — rowy przydrozne z plynqca. woda; Zawoja — 
mokre laki na lewo od drogi do Skawicy za kosciob-m In/ 
przed V- kaplica; Stryszawa — moczary wsrod pastwisk 
okalaiacycb cmentarz 'cboleryczny ; Skawica — row wsrod 
p61; Mucliarz — moezary lesne u podnoza p'»ry I'palisko 

plonemi nitkami Oedogonium i Bulbochaete\ Zembrzyce — 

rowy przydrozne. 

var. minor Grun. 1. c. fig. 28 c 

Osielec — strugi wsr6d polnych jarow pod Brodaniczem; 

Marc6wka — rowy przydrozne z plynaca woda ; Kalwarya — 

staw przy drodze do Lanckorony. 

var. intermedia V. H. Tab. VIII. fig. 10. 

Kalwarya — stoki pag6r6w pod ogrodem GO. Bernardyn6w ; 

Tarnawa Gorna — strnmvc/ck; .Jaszczurowa — stawy. 

442. N. hungarica Grun. 1. c. Tab. l(III). fig. 30. 

Mucharz — £ciany kamienne rowu przy goscincu wadowi- 

ckim powyzej pocztowego domu p. Lagosza. 

var. humilis (Donk.) Grun., De-Toni Syll. Vol. II. Sec. I. 

pag. 48, V. H. Tab. XI. fig. 23. 

Stawy: Rokow, &winna Poreba. 

443. N. Gastrum Ehrenb. var. exujua (Greg.) Grun. V. H. Tab. 
VIII. fig. 32. 

Skawce — Jaka czesciowo porosla Sphagnum pod lasem 
Przyslon na h-wvm brzegu Skawy. 

444. N. Placentula (KbmilO Kuetz. (AW. (lunula W. Sm.). V. II. 

Tab. VIII. tig. 26. 
Sucha - stawy : Jordan..* s.o z ply mica 

var. Bubmha "(Jrun Nav "Tab. 2i 1 V). 'tig.' 43 b. c. 

Krzeszow G6rny — bagienka wsrod trawnikow przydroz- 

nych; Jordanow — moczary pod gora. Kamienna. 

var. anqlica (Ralfa) Grun. 1. c. fig. 43 a. 

Kalwarya - stoki pagor6w pod ogrodem 00. Bernardv- 

n6w; Slemien — bagniska wsrod pol czesciowo zaroale 

445. N. dicephala Ehrenb., Grun. Nav. Tab. 2(IV). fig. 45. 
Lacbowice — moczar na zrebie pod szczytem Solnisko l mo- 
czary zamszone na stokach -Lopuszniaka ; Lgota — stawy; 
Owsianka - staw: Rok6w — stawy: Krzeszow Gorny — bagienka wsrod przydroznych trawnikow; Slemieii — ba- 
gniska wsrod pol cz^sciowo zarosle Sphagnum; Jordandw — 
moezary na brzegu jaru pod gora Kamienna ; Pewel Wielka — 
mokradia na prawym brzegu potoku „Pewel" ; Makow — 
rowy wsrod lak mokrych po lewej stronie goscinca ze Suchej; 
Gieraltowice i GieraJtowiczki — stawy; Sucha — stawy; 
Stryszdw — strumyczek w raodrzewiowym lasku na wschod- 
nim kraricu „Koscielnikowej lesni" ; szczyt g6ry Chehn 
604 m n. p. m. — kaluza na drodze srodlesnej ; Skawce — 
laka pod gora PrzysJoniem ; Mucharz — doty srddlesne pod 
samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m 
for. minor V. H. Tab. VIII. fig. 33. 
Stawy: Jaszczurowa i Tomice. 

446. N. lanceolata Kuetz. Grun. Nav. Tab. 2(IV). fig. 26. 
Sleszowice Gorne — staw przy tartaku ; Toporzysko — laczki 
mokre, zamszone, w jarach przed Wygoda.; Nowe Dwory — 
J>rzeznica — stawy. 

447. N. elltptica Kuetz., V. H. Tab. X. fig. 10 et 11. 
Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solnisko i mo- 
ezary zamszone na stokacb Lopuszniaka; Skawica — row 
wsr6d p 61; Pewelka — strumyczek plynacy z VVierchowiny 
i drugi z Gromka pod Dupniarzem; Koszarawa — trzesa- 
wiska na lewo od drogi do Przyborowa, opodal mostu ; Je- 
lesna — stoki pagdnm przvl.-snvoli i torliash iaki ■ L<rota — 
stawy; Skawce — laka pod gura Przvsbui ■ 1 Si»3 f |K!>f>j 
i stare lozysko strumyczka; Krzeszow' Gorny — bagienka 
wsrod trawnikow przydioiaych ; Zywiec Stary — moczaro- 
wate, podlesne laki przy kaplicy sw. Wita; Gilowice — ka- 
Juze wysychaja.ee na polnyeh drogacb ; Spytkowice — pod- 

esne moczarowate laki; Mak6w - rowv wsrod n.okrvcl. 
fiik na lewo od goscinca ze Suela-j : Jordanow — moezary 
na brzegu jam p, K | gdr.-. Kamienn,; Toporzysko - la/Jzki 
mokre w jarach przed Wygoda. 
var oblongella (Naeg.) V. H. fab. X. fig. 12. 
Muchara -- moezary srddlesne pod g6ra. Upalisko: Topo- 
rzysko i Lachowice (cum typo); Pewel Wielka - mokradla 
na prawym brzegu potoku „Pewel«; Slemien - bagniska 
wsr6d pol czesciowo zarosle Sphagna; WVIc/.a ad Zawoja— 
<>< l-fvwy mokry.-h lak; odplyw zamszonycl, moczarowatych 

ak wsrod lasow przed Zawoja -od . tl ,, nv sk, w icvi po lewym 
brzegu potoku „Welcza« (na mapie Wilcznawka) 
V )a- t^° 0neoideS RabeDL De-Toni Syll. Vol. II. Sec. I. 
Skawce — laka pod gora Przyslon ; Krzeszow Gornv - 
bagienka wsrdd przydroznych trawnikow. 448. N. pygmaea Kuetz. V. H. Tab. X. fig. 7, De-Toni 1. c. 
pag. 97. 

long. cell. = 29 p., lat. cell. = 1 1 a. 

Skawce — stare lozysko strunn ezka wpadajacego do Skawy 

popod lasem Przyslon. 

449. N. mutica Kuetz., Grun. Nav. Tab. 3(V). fig. 16. 
Jordanow — raoczary na brzegu jam pod gora, Kamienna; 
Tomice — stawy; Gorzeri Gorny — na malyni jazie; 
Swinna Pore>i — staw ; Kalwarya" — staw przy drodze do 
Lanckorony; Laehowice — inoezar na zrebie pod szczytem 
Solnisko. Observatio: Specimina hie lecta cum var. Gohnii 
V. H. Tab. X. fig. 17. identical 

var. producta Grun. et Cleve, V. H. 1. c. fig. 20 a. 
Skawce — razem z N. pygmaea. 
var. quinquenodis (Grun.) V. H. Tab. X. fig. 21. 
Kalwarya — stoki pagorow pod ogrodem 00. Bernardyn6w; 
Mucharz — doty 6r6dle£ne pod samvm saesytew Upalisko 
442 m n. p. m. 

450. N. Carassius Ehrenb., Grun. Nav. Tab. l(III). fig. 31. 
Pewel Wielka — mokradfa na prawym brzegu potoku 
„Pewel". 

451. N. cuspidata Kuetz. V. H. Tab. XII. f. 4. 

Stawy: Sleszowiee Gome, Rnkow, Gieraltowiczkk Rudze, 
Tomice, Jaszezurowa, Swinna. Poreba, Sucba. Slemien — 
bagniska wsn'nl pol czi.'sciow.i zarosfe ^phognum. 

452. N. ambigua El.renb., Grun. Nav. Tab. 2(IV). fig. 33. 
Sleszowiee Gorne — staw przy taitaku ; Krzeszow Gorny — 
bagienka wsrod trawnikow przvdroznyi'h : Jordanow _— nio- 453. N. aptiacrophon, Kuetz., Gain. Nav Tab. 2(IV). fig- 34. V. H. 
Tab. XII. fig. 2. 

Krzesz6w Gorny — bairienka wsr.'.d trawnik.'-w przydro/.nydi; 
Tomice — stawy; Skawce — stare lozysko strumyczka 
wpadajacego do Skawv popod lasem Przyslon. 

454. N. exilis Kuetz. V. H. Tab. XIII. 1" 11—12. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. D" a M. Werner 
25. VII. 1893). 

455. JV. amphisbaena Bory. 

Krzeszow G6rny — razem z N. sphaeropkora- Makow — rowy 
wsrod lak mokivcb na lewo ml guinea ze Suehej : Rudze -~ stawy; Strysz6w — strumyczek w modrzewiowym lasku 
na wschoduim kraricu „ Kostiudnikowej lesni". 
456. N. limosa Kuetz., Bac. Tab. III. fig. 50, Grun. Nav. Tab. (3)V. 
fig. 8 b, d, e. 

Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewel"; Jordanow — moczary na brzegu jaru pod gora 
Kamienna ; Tarnawa Gorna — bagienka wsrod trawnikow 
przydroznyeh ; Sleszowice Gorne — stew przy tartaku; 
Lgota — stawy; Zywiec Stary — moczarowate podlesne 
laki przy kaplicy sw. Wita; Lukawica Wielka — zatoki 
po potoku Kocierz; Stryszawa — moczary wsr<5d pastwisk 
okalajacych cmentarz choleryczny ; Lachowice — moczary 
zamszone na stokach Lopuszniaka; odplyw zamszonych, mo- 
czarowatycli lak wsrod lasow przed Zawoja (od Skawicy) 
po lewym brzegu potoku „WeIcza« (na mapie Wilcznawka); 
Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy; Graboszyce — bagno 
pod laskiem brzosBowym; Kalwarya — stoki pagorow pod 
ogrodem 00. Bernardynow i staw przy drodze do Lancko- 
rony; Jaszczurowa — stawy; Skawce — stare lozysko stru- 
inyczka wpadajaeego do Skawy popod lasem Przyslon ; 
Sucha — stawy ; Jordanow — moczary na brzegu jaru pod 
gora Kamienna. 

var. bicuneata Grun. Nav. Tab. (3)V. fig. 7. 
Rudze — stawy; Marcowka — rowy przydrozne z plynacq, 

Tomice — stawy; Jordanow — cum typo; Sleszowice Gorne — 

staw przy tartaku; f^ota — sluza przy tartaku. 

var. curia Grun. V. H. Tab. XII. fig. 23. 

Skawce — stare iozysko strumyczka wpadajaeego do Skawy 

popod lasem Przyston. 

457. K gibberula Kuetz, Grun. Nav. Tab. (3)V. fig. 8a. 

458. N. ventricosa Ehrenb. V. H. Tab. IV. fig. 1. B. et XII. 
tig. 24. 

Tomice i Sleszowice — stawy 

459. N. inflata Kuetz., Grun. Nav. Tab. (3)V. fig. 8 c. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. D" Maria Werner 
,, . V1L 189H ) l moczary okalajace choleryczny cmentarz 
(leg] i ipse 1894), Osielec — strugi' wsrod polnych iarow pod 

A«n 5 r0 ? ft °]? Ze ?. ; Jaszcz ^^a i Tomice - stawy. 

460. N. fontmahs Grun. in V. H. Tab. XII. fig 33. 

lomiee — stawy. 

461. N. Irtdts Ehrenb.', V. H. Tab. XIII. fig. 1. 

Koszarawa - trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, wykaz GLONOW. 175 

opodal mostu; Jaszczurowa — stawy; Skawce — stare 

loiysko strumyczka wpadaja.cego do Skawy popod lasem 

Przyston. 

var. amphigomphua (Ehrenb.) V. H. Tab. XIII. fig. 2. 

Jelesna — • stoki pagorow przyle^nych i torfiaste laki; Sle- 

m j en — bagniska wsrod pdl" czeseiowo zaroste Sphagnum; 

Makow — rowy wsrod Ja> mokrych na lewo od goici&ca 

ze Suchej; Gieraltowice i Gierahowiczki — stawy; Mucharz— 

doly srodlesne pod samym szezytem Upalisko 442 wi n. p. m. 

var. amphirhynchus (Erenb.) V.' H. Tab. XIII. fig- 5. 

Tomice — stawy; Marco wka - rowy przydrozne z woda 

plyna,ca; Mucbarz — cum anteced. var. 

var. dubia (Ebrenb.) V. H. Suppl. Tab. B. fig. 32. Mucharz— 

cum antecedent, var. 

var. affinis (Ehrenb.) V. H. Tab. XIII. fig. 4, 6, Grun. 

Nav. Tab. (3)V. fig. 2. . 

Zawoja — mokre »a>i na lewo od drogi do Skawicy za 

koscioJem tuz przed l"» kaplica; Jelesna — stoki pagorow 
przylesnych i torfiaste laki ; Tluczan Dolna — rowy przy- 
drozne; Lgota — stawy; Chrzastowiee — Ja>i mokre; Sle- 
szowicc Gorne — staw przy tartaku ; Rokow — stawy; 
Krzesz6w Gorny - bagienka wsr6d traunikow przydroz- 
nych; Slemien — bagniska wsrod p6l czeiciowo zarosle bphag- 
n'um; Jordan6w — rowy przydrozne z ptynaca. woda, mo- 
czary na brzegu jam pod g6ra, Kamienna; Osielec — strugi 
wsrod polnych jar6w pod Brodaniczem ; Makow — rowy 
wsrod lak mokrych na lewo od drogi ze Suchej; Gierato- 
wice i Gierattowiczki - stawy; Rudze — stawy; Grabo- 
szyce — bagno pod laskiem brzozowym ; Swinna Poreba — 
stawy; Jaszczurowa — stawy; Tomice — stawy; Such a — 
stawy ; Marc6wka — rowy przydrozne z ptynaca. woda ; 
Skawce — stare iozysko strumyczka wpadajaeego do Skawy 
popod lasem Przyslon. 

462. N. Peisonis Grun. Nav. Tab. (1)111. fig. 28. 

Tarnawa Gorna — Jaki torfiaste; Stryszawa — moczary 
wsrod pastwiskokalajacycbcraentarzcholeryczny; Rokow- 

463. N^Bacillum Ehrenb, Grun. 1. c. Tab. (2)IV. fig. 1. 

Rokow i Swinna Poreba — stawy. 

464. N. Pseudo-Bacilhini Grun. V. H. Tab. XIII. fig- 9- 

Rokow i Rudze — stawy. 

465. N. Pupula Kuetz. V. H. Tab. XIII. fig. 15, 16. 

Slemieri — bagniska wsrod pol czeseiowo zaroste bphagnum; 
Gilowice - odptyw mocsardw pod dworem potozonych, wpa- dajacy do rzeczuJki; Zywiec Stary - moczarowate podlesne 
laki przy kaplicy svv. Wita ; Rudze — stawy. 
N. cocconeiformis Greg., Grun. Nav. Tab. (2)IV. fig. 9. 
Lachowice — moczary zamszone na stokach Lopuszniaka; 
Jelesna — stoki pagorow przyles'nych i torfiaste Jqki ; Tar- 
T "ilwarya — stoki pag6r6w iorna — Jaki torfiaste"; 
d klasztorem 00. Bernardynow 
Rostellum (inn,. Nav. Tab. 2(IV). fig. 10. Sleszowice G6rne i Rudz_ 
4(>S. N. laevissima Kuetz. Grun. Nav. fab. (2)IV. fig. 5 V. H. 
Tab. XIII. fig. 13. 

Zywiec Stary - moczarowate fcki podlesne przy kaplicy 
8W. VVita; Kudze— bagno w poblizu stawu; Jaszczurowa — 
stawy; Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajaeego 
do Skawy pepod laeem IVzvsfoii. 

469. N. binodis Ehrenb., Grun. Nav. Tab. (2)IV. fig. 42. 
Jordanow - rowy urzydro^ne z plyna_ca woda., moczary 
na brzegu jaru pod gora Kamienna.; Toporzysko - hiczki 
mokre, zamszone w jarach przed Wygoda ; Pewel Wielk'a 
mokradlan, prawMn l„ v .i-gu potoku JVivd- .- Skawce — 
razem z N. laevissima. 

470. N. Seminulum Grun. Nav. Tab. (2)IV. fig. 2. 
Tomice — stawy 

471. N. minima Grun. V. H. Tab. XIV. fig. 15. Lachowioe - wczjitku zrebu pod I7:1 ' 5L ^ ,is <' n * is ( < r »»- var. lanceola Grun. V. H. Tab. XIV. 

Tarnawa Gorna — iaki torfiaste. 
4/4. N. perpusilla Grun. Nav. Tab (2)IV. fig. 7. 

Toporzysko — laczki mokre zamszone w jarach przod 

Wygoda.. J » 

47n. N. minmcula Grun. V. II. Tab. XIV fig 3 

Krzeszow Gorny - bagienka wsrod trawnikow przydroz- 

476. N. Rotaeana (Rabenh.) Grun. 

var obhngella Grun. V. H. Tab. XIV. fig. 21. 

477. ^b^Hforis Greg. var. inconstantissima Grun. V. H. Tab. Gen. Stauroneis Ehrenb. 

P. Phoenicenteron (Nitzsch.) Ehrenb. V. H. Tab. IV. f. 2. 
Stryszawa — rowy przy drodze kolejowej na atacyi „Li 
chowice" : Skawica — studnia w jarze nad rzeka Skaw; Lachovvice — moczary zamszone na stokaeh Lopuszmaka 
1 studnia [dol) wsrod %zki w poblizu kosciola ; Zawoja 
mokre hik'i na lewo od drogi do Skawicy za koseiolem tuz 
przed l : - kaplica: Koszarawa — trze-sawiska na lewo od 
drogi do Przybo'rowa, opodal mostu ; Gilowice — odplyw 
niiK'zan'iW ]Hi(i dworem polo?(.nvch, wpadajacy do rzeezulki ; 
Zywiec Stary — moczamwate l^Ui podlesne przy kaphr.y 
s\v. Wita; Jelesna stoki pag6rdw przylesnych i torliasu" 
hrki; Jordanow — moczary na brzegu jam pod g6ra Ka- 
inienrai; Osieloc sirugi wsrod pohiych jar.'.w })od Broda- 

niczem; Makow — rowv wsrod mokrych lak na lewo od 
guscii'ica ze Suchej ; Gieraitowiczki — stawy; Sleszowic 
G6rne — staw przy' tarfakn; Chrzastowico — mokre h\k\: 
,,< hvsianka" — staw; Tomice — stawy; Jaszczurowa — 
stawy; Skawce — laka pod lasem Przystoniem; Mucharz — 
duly' srodle^ne pod samym szczytem Upalisko ii2»i n. p. m. 
i moczary u podnoza tej gory na brzegu Skawv; kalwarya 
stoki pagorow pod og rod era 00. Bernardynow; Marcowka 
rowy przydrozne z plynaca. woda,: Strysz<>w — ■■ 
w modrzcwiowym lasku na wschodnim krancu „koscielni- 
kowej lesni". 

var. lanceolata (Kuetz.) Bran. 

Gum typo passim: Slemicri. Jelesna, Jmkawiea Wielka, 
Zembrzyce, Skawce, Mucharz. 
. 8. anceps Ehrenb. V. H. Tab. IV. fig. 4, 5, fi. 
Skawica - run- wsaY.d pol ; Lachowiee i Xawoja - - razem 
ze St. Phoenivadrron; Rokow - stawy; '1 luezan Oolna - 
rowy przydrozne; Gilowice i Jelesna razem ze N. Ihoe- 

nicenteron- Lukawica Wielka — zatoki po putoku Ivocierz: 
Pewel Wielka — nmkradta na prawyra brzegu potoku 
„Pewel"; Sleniien — bagniska wsrod pol czesemwo /a- 
vn.\, *,./„<„,«„,; Osielee Mn. 5 i wsrod n .Iny.-li jar-w po,1 
Bmdaniczem; Makow — rowy wsrod mokrych lak na_le«o 
od goscinca ze Sadie]; Tarnawa Gdrna — h\ki torliaste: 
„Owsianka" staw. Kudze i Tonuee - stawy : kalwarya - 
razem ,e M />/„>, »/, (iraboszyee - bagno pod Gskunu 
brzozowym; Skawce i Mucharz — razem ze St. Ihoe,uc; 
strumyczek Ha stokaeh gory Ghelm przy drodze do /akrzowa, 
Sucha — stawy. Gen. Pleurostauron Rabenh. 

. P. acutum (W. Sin.) Rabenh. 
Zywiec Stary — moczarowate Ia,ki podlesne przy kaplicy 
svv. Wita; Makow — rowy wsrod lak na lewo od gogcinca 
zc Sucliej ; Skawce — taka torfowcem porosfa pod gora Prz\ sWi. 

!. P. Legumen Rabenh. = Stauroneis Smitkn Grun. Nav." Tab. 
(2)IV. fig. 16, V. H. Tab. IV. fig. 10, 

Lgota — sluza przy tartaku; Nowy Swiat — gmina Fry- 
drycliowiec . staw; Krzeszow Gorny — bagienka wsrod 
trawnikow przydroznych; Toporzysko — la,czki mokre, za- 
mszone w jarach przed Wygoda; Jordanow — moczarv na 
brzegu jam pod gora Kamienna/; Pewel Wielka — mokradla 
na prawym brzegu potoku „ Pewel"; Stary Zywiec — mo- 
czarowate, podlesne biki przv kaplicv = w. Wita; Koszarawa — 
trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa; WeJcza ad 
Zawoja — odplyw mokrych lak; Skawica — Zawoja — od- 
plyw moczarowatych Ia.k wsrod lasow przed ostatnin po 
lewym brzegu potoku Wefcza" (na mapie Wilcznawka) , Stry- 
szawa — moczary wsrod trawnikdw okalaja^cych cmentarz 
choleryczny. 

Gen. Amphipleura Kuetz. 
!. A. pellucida (Ehrenb.?) Kuetz. V. H. Tab. XXV1L fig. 14, 15. 
Skawce — moezar po lewej stronie goscinca do Wadowic 
tuz przed strumyczkiem wpadajacym popod Przysloniem do 
Skawy (1893 i 26. VII. oraz 20. VIII 1895); Stryszawa - 
razem z Nr. 391 ; Skawica — r6w wsrod p61; Lachowice - 
moczary zamszone na stokach Lopuszniaka ; Welcza ad Za- 
woja — razem z Nr. 391 ; Pewelka — strumyczek ptynacy 
z Wierchowiny i drugi z Gronika pod Dupniarzem; Pewel 
Wielka, Huciska — potok Olszewski; Sporysz — Obszary — 
I el; Lukawica Wielka — zatoki po potoku Kocierz; 
blemieri — bagniska w-r-V! p.',| e/.-.-iuwo zarosle Sphagnum; 
Spytkowice - podlesne, moczarowate *a.ki ; Jordanow - 
rowy przydrozne z plynaca woda_; Kojszowka — na kamie- 
niach w potoku Zadenka, plynacym z podnoza g6ry Naroze; 
Makow — rowy wsrod lak na lewo od goscinca ze Suchej; 
„Owsianka" — staw; Mucharz — - sciany kamienne rowu 
przy goscincu powyzej poczty ; .1 . . ; Skawce- 

skaty w jarze zwilzane strumyczkiem. Gen. Pleurosigma W. Sm. 
484. P atlenuatum (Kuetz.) W. Sm. V. H. Tab. XXI. fig. Lgota, Jordanow, Makow — 
485 P. acuminatum (Kuetz.) Grun. Nav. Tab. IV. fig. 6. V. H, 
Tab. XXI fig. 12. . 

Stryszawa — strumyczek przy drodze (leg. D"» Mann Werner 
25. VII. 1893); Skawce — stare lozysko strumyczka wpa- 
dajacego do Skawy pod Przysloniem ; Rudze — stawy; 
Stary Zywiec - moczarowate podlesne laki przy kaplicy 
sw Wita- Slemieri - bagniska wsrod p61 czesciowo y,n^<l- 
Sphagnum: Spytkowice - podlesne moczarowate laki; Sle- 
Bzowfce Gome — staw przy tartaku; Lgota — stawy: 
Rokdw — stawy; Pewelka - strumyczek plyna.cy t Wier 
chowiny, a drugi z Gronika pod Dupmarzem. 

486. P. Spencerii (Queck.) W. Sm. var. JTuetei^it Grun. in V H 
Tab XXI. fig. 14; P. Kuetzingh Grun. Nav. Tab. (4) VI 

Lgota — stawy; Sleszowice Gorne - staw przy tartaku 
Slemieri — bagniska wsr6d pol czesciowo zarosl 
Tomice — stawy; Rudze — stawy; Swinna loivba — staw 
Jaszczurowa - stawy; Sucha - stawy; Skawce - razem 
z Nr. 394; Mucharz — razem z Nr. 392. 

487. P. scalproides Rabenh. V. H. Tab. XXI. fig. 1. 

Lgota, Tomice, Gorzen G6rny - stawy; Mucharz - razem 
z Nr. 392; Jolk6w „Zarebki« ad Skawce ~ skaty w jarze 
zwilzane strumyczkiem. Ag. 

F. rhomboides (Ehrenb ) De-Toni, V. H. Tab. XII. % 1. 
Sporyaz - Obszary - odp*yw zrodei; Kukow - odph y 
torfowcem zarosiych trawnik6w przy krzyzu na drodze do 

■ (Rabh.) De ■ Toni Syll. Vol. II. Sect. 1 . pa g. .277. 
■nervia Breb. et Vanheurchia crassmervia Breb. V. H. Tab. XVII. fig. 4. 

Skawce - razem z Nr. 394; Stryszawa - moczary wsiod 

pastwisk okalaj.cych ^^ ^^J^l^^ 

czek na stokach goVy Ckelm przy drodze do 
Rokdw - stawy; KuW odplyw mokrycb tort,' 
rostych trawnikow wsrod p6i przy krzyzu na drodze do Zywca. var. obtusn Gnm. Nav. Tab. (3)V. fig. 22 b. 

Mareowka — rowy przydrozne z plynaca woda ; Stryszow — 

„Koseielnikowej lesni". 

489. F. viridula (Br6b.) De-Toni Syll. Vol. II. Sect. 1. pag. 278. 
.Jolkow „Zarebki" ad Skawce — skaly w jarze zwilxaue 
strtiinyczkieni ; Skawica — Zawoja — odplyw zaniszom cli. 
moczarowatyeh Jak wsrod lasow przed ostatm'a,, po leAvym 
brzegu pot./ku „WeIcza" na mapie Wilcznawka; Zawoja — 
mokre la k i za koxMideni tuz przed I" 1 kaplioa ; Skawica — 
row wirdd pol; Mucharz — razem z Nr. 892." 

490. F. vulgaris (Thwait.) I)e Toni Syll. Vol. 11. Sect. 1. pag. 280. 

pod Brodaniczem ; Tomice, Kalwarva, Gorzen Gorn'y — 
stawy; WeJcza ad Zawoja — odplywy' 'mukrych Ink ; Lgota — 
sluza przy tartaku ; Krzeszow Gorny — bagienka wsrod 
trawnikmv przydroznvch : Jordanow — - moczary na brzegu 
jaru pod go,-4 Kanlienna; lWd Wielka — mokradhi na 
prawym brzegu pntoku JVnvrl"; Sporysz — obszarv — od- 
plyw zrode*; Lukawica Wielka — zatoki po potoku Koci rz; 
Gilowice — odplyw moczarow pod dworem polozonych, 
wpadajacy do rzeczulki; Kalwarya — stoki pa go row "pod 
klasztorem 00. Kernardvnow: Jaszczurowa - .stawy : .lolkuw 
..Z.ir-d.ki- ad Skawce razem z Nr 398- Sucha — st-iwv 

491. F. neglecla (Thwait.) De-Toni I.e. pag. 280, Colletommn 
negketum Thwait. Grun. Nav. Tab. (3)V. fig. 17. 

Lgota — stawy. 

Gen. 

492. M. Smith ii Thwait. var. laciistl'is Grim V 
fig. 14. 

Skawce — stare lozysko strumvezka wpadajaee 
popod lasem Przysloii. 
49.'5. 31. Grevillei W. Sin. V. H. Tab IV fi«* 20- 

viirw 5 r cmzN '-- 40L(i893e,1(i - v 

494. 31. exigua Lewis, V. H. Tab. IV. fig. 20 a, b, 
lg. - 24 p., lat. - 10 a. striae 20 in 16 p. 
Skawce — razem z Nr. 401 et 402. 
Observatio: Specimina a me observata cum 
plane congrua ; sed M. exi,,„a L-wi-, .„,„. 
mcola ! ' Pam. Cymbellaceae (Kuetz.) Grun. 

Gen. Cymbella Ag. 

495. 0. Ehrenbergii Kuetz. A. Schra. Atlas. Tab. IX. fig. 6—9. 

Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy. 
436 C. cuspidata Kuetz. V. H. Tab. II. fig. 3. 

Sudia — stawy; Lachowice - moczary zamszone na stokach 
Lopuszniaka. n „ TT , TT , t 

var. navicuUformis Aucrsw. De-Tom Syll. Vol. II. Sect. 1. 

£woia — mokre laki na lewo od drogi do Skawicy za 

kosciotem tuz przed l-'kaplica; Uc-howice - cum typo 
et in Koconiow grun" ; Skawiea - row wsrod po 1; Stiy- 
szawa - moczary wsr.'.d pastwisk okalaj.y-vrl, chol,rycv,.v 
cmentarz; Sporvsz — Obszary - odplyw zrodel ; Fewel 
Wielka — mokradla m prawym brzega potoku „fewei . 
IVwvlW - Iluci^ka potok <>!</...« ski; ' 'dowice - odp y\\ 
moczarow pod dworera polozonych, wpadafecy do rzeczutki; 
Lukawica Wielka - zatoki po potoku Kocierz; kukow - 
odpty, tra«nik,',« /ar., s »y,l s ■ K m krz } zu na dn dz, 

do Zywca; Slemieii - bagnUka wsrod p.d 7,u;.*le «.■<,.,«.■ 
fy/<4n»m; Jordanow - moczary na brzegu jaru ,-> -■/ 
Kamien, i: Ivojszmvka - na kamieniaeh « potoku /aa, ka 
plynaeym z pudnoza gory Naroze: Makow - rojy "^" 
mokrych iak na lewo od goscinca ze >uchej; Rcko - 
stawy; Wadowice - zrodlo i stawek przez ine utwo, m 
po lewei stronie goscinca do Kalwaryi: hndzc - na 
wpoblizu stawu; Tomice - stawy; Gieraltowiczki Ma«. 
KaLarya - stoki pag6rdw pod ogrodem ™*™*S£; 
Jaszczurowa - stawy; Zembrzyce - ^^.P 1 ^^™,,. 

Skawce - razem z Nr. 401. i laka cz w* an 

Sp%«™ pod IYzvsloniem; Muckarz- doly 

samyni sz,vv,,u, rf.nlisko i \2 ,» n. p. m. i moczary u podn64a 

na lewym brzegu Skawy; Marcowka - rov .> 

wod.,; szczytgo^v rhehnu (><>', ,„ n. p m. - kaluza «odle„na. 

497. C. amphicJphalaX*eg. V. H. Tab. II. hg. 6. 
Gorzen G6rny — na malyni jazie 

498. C. snbaeqnalis Grun. (C. Pisciculus Grun. nee. ureg. 
V. H. Tab. III. fig. 2. tawv mied _ v 
Skawce — razem z Xr 10 1 . Jaszczurowa -- stau). m-,ji/A 
plonemi nitkami (W, r « i *««*«*; Lachowice - 
moczar na zrebie pod szczytem Solmsko. 

forma mtnof V. B. Tab. 111. fig- '■ . Pl . 7V i inrov y, 

Koazarawa - trzeaawizka na lewo od drogi do Przyborowa ; 499. C Obtlisa Greg. V. H. Tab. III. fig. 1 a et b. 
Krzesz6w Gorny — bagienka wsrod trawnikow przydroz- 
nych; Pewel — Huciska — potok Ohzowski ; Pewel Wielka— 
mokradJa na prawym brzegu potoku -Pewel"; Skawce — 
razem z Nr. 398. 

500. 0. pusilla Grun. V. H. Tab. III. fig. 5. 
Gorzen Gorny — na malym jazie. 

501. C. laevis Naeg. V. H. Tab. III. fig. 7. 

Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewel"; Sleszowice Gorne — staw przy tartaku ; stramy- 
czek na stokach gory Ch elm przy drotlze do Zakrzowa; 
Makow — rowy wsrod mokrych Jak na lewo od goscinca 
ze Suchej; Kojszowka — razem z Nr. 411; Gorzen Gorny — 
razem z Nr. 409. 

502. G. affmis Kuetz. V. H. Tab. II. fig. 19. 

Gorzeii Gorny — razem z Nr. 409; Bystra — potok tejsamej 
nazwy ; Kojszowka — na kamieniach w potoku Zadenka, 
plynacym z podnoza gory Naroze; Jaszczurowa — stawy; 
Sucha — stawy; Skawce — r zem z Nr. 401. 

503. C. hptocera* (Ehrenb.) Rabenh. V. H. Tab. II. fig. 18. 
Pewelka — stramyczek pJynqcy z Wierchowiny i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem ; Lachowice — moczary zamszone 
na stokach Lopmzniaka; &lemieii — bagniska wsrod pol 
cz^sciowo zarosle Sphagnum: Makow — razem z Nr 410; 
Lgota — sluza przy tartaku; Jolk6w „Zarebki" ad Skawce - 
skaty w jarze zwil/.ane stnunyczkiem; Skawce — razem 
z Nr 401; Stryszawa — stramyczek w lesie „Ciska" (leg. 
D" Mar^, NVi . pnfM . , s{ ,, }) _ ' 

504. C. microcephala Grun. V. H. Tab. III. fig. 36. 

Skawce — stare Jozysko strumyczka wpadamcego do Skawy 
popod Przysloniem. 

505. C. anglica Lageret. V. II. Tab. II. fig. 4. 

Toraice — stawy; Skawce - Jaka zarosla cz^sciowo Sphagnum 
pod Przysloniem ; Koszarawa — trzesawiska na lewo od Vlrogi 
do Przyborowa, opodal mostu ; Skawica — Zawoja — odply w 
rnoczarowatych lak wsr6d lasow przed ostatnia, po lewym 
brzegu potoku „Welcza« (na mapie Wilcznawka); Mak6w — 
razem z Nr. 410; Tarnawa Gorna — ia_ki torfiaste; Jaszczu- 

~„n ^° Wa ~~ staw y; Skawce — razem z Nr. 413. 

O06. C. excisa Kuetz. Bac. Tab. VI. fig. 17. 
Tarnawa Gdrna — struinyk. 

507. G. gaslroides Kuetz. V. H. Tab. II. fig. 8 

Koszarawa — razem z Nr. 414; Skawica — row wsrod pol; 
„iNamzynie" stawek przy folwarku ad Tarnawa; Lachowice — 
moczar na zrebie pod szczytem Solnisko ; Pewel Wielka — razera z Nr. 410; Jordan6w — rowy przydrozne z plynaca. 

woda; Makow — razem z Nr. 410; Nowe Dwory — Brzoz- 

nica' — stawy; Nowy Swiat ad Frydrychowice — staw; 

Tomice — stawy; Skawce — razem z Nr. 413. 

var. minor V. H. Tab. II. fig. 9. 

Swinna Porcl.ii — ataw; Zawoja - mokre ia>i za kosciolem 

tuz przed 1-" kaplica. , na lewo od drogi do Skawicy 

var. substomatophora Gutw. Alg. e lacu Baykal p. 358 et 

Fl. alg. agri Tarnopoliensis pag. 126. Tab. V. 

508. C° Znceolata *Eln-enb") Kirchn. V. H. Tab. II. fig. 7. 
Jaszczurowa — stawy; Koszarawa — trzesawiska na lewo 
od drogi do Przyborowa, opodal mostu; Lachowice - moczar 
na zrebie pod szczytem Solnisko; Toporzysko — Jaczki mokiv 
zamszone w jaraeh przed Wygoda.; Owsianka — staw; 
Lgota — stawy; Pewelka — strumyczek plynacy z Wier- 
chowiny i drugi z Gronika pod Dupniarzem; I ounce - 
stawy; Sucha — stawy; Stryszawa - strumyczek pray 
dworze (leg. D" Maria Werner 25. VII. 1893); Skawce - 
stare Jozysko stmmvczka wpadnjueego do Skawy popod 
lasem Przysion; Jolk6w „Zarebki" ad Skawce - skaty 
w iarze zwilzane strurayczkiem. 

509. G. cymliformis (Kuetz.) Breb. V. H. Tab. II. fig. 1 a-c. 
Jaszczurowa - stawy; Graboszyce - bagno pod lask.em 
brzozowym; Pewel Wielka - Huciska - potok szowski, 
Gilowice - odplyw moczarow, pod dworem polozonych 
wpadajaxy do rzeczulki; Makow - rowy wsrod mokrych 
lak na lewo od goteiAca ze Suchej; Sleszowice G6rne - 
staw przy tartaku; Gorzen G6rny - na roalym jazie; Zembrzyce - rowy przydrozne; Stryszdw — »»<"-v" 
w modrzewiowym lasku na wschodmm kraneu jKotoebi- 
kowej lesni"; Stryszawa - strumyczek w lesie ^Ciska r modrzewiowyn 
«.owej lesni" ; ^ U j» 
(leg. D" Maria Werner 1893); Skawce 
Tarnawa G6rna — strumyczek; Jolkow „ZarebKi 
z Nr. 417. , ,, 

var. parva (W. Sin.) V. H. Tab. II. fag- /■ . 
Pewelka -razem z Nr. 417; Welcza ad Zawoja - odplywy 
mokrych lak; Pewel Wielka - mokradta na prawym bizegu 
potoku ,Pewel«; Slemien - bagniska wsrfd po » «««mowo 
zaroste Sphagnum- Spvtkowice - moczarowate , pod 
Jordanow - moczary na brzegu jaru pod go™ Kamiejma., 
Lgota - stawy; Jaszczurowa - cum typo; Jolkow n Za.a.bki 
cum typo. „ , Tr „ < 

BIO. C. CiZa (H«npr.) Kirchn. V H. T.b . ILIfr ML 

Jaszczurowa -stawy; Pewel Wielka i Slemien, 1„|.i.iz\»k. isi i Jordanow '— razem z Nr. 418 var.; Krzeszow G6rny — 
bagienka wsrod trawnikow przydroznycb; Gieraltowiczki — 
staw; Nowy Swiat gmina Frydrycliovvice staw; Lgota — 
sluza przy tartaku ; odplyw zamszonycb moczarowatycli Ink 
wsrod lasow przed Zawnja mi Skawicv) po lewym" brzegu 
potoku „Welcza" na mapie Wdcznauka; Lacliowice — mo- 
czary zamszone na stokach Lopus/.niaka : Stivszawa mo- 

czary okalajace cmentarz choleryczny ; Sleszovvice Gorne 
staw przy tartaku; Sucha — stawy; Skawce i Jolkow -- 
razem z Nr. 417. 

var. maculata (Kuetz.) Grun. De-Toni Sylloge Vol. IT. 
Sect. 1. pag. 365. V. H. fig. 16—17. 

Koszarawa — strumyczek wpadajacy do potoku Koszarawa, 
a pfyn;vy w U>sie od Buciorysza: 1 .aehowire razem z Nr. 417; 
Sporysz — Obszary — odplyw zrodel; Pewel Widka — 
razem z 418 var.; Krzeszow Gorny — cum typo; Makow 
razem z Nr. 418; Nowe Dwory — Brzezniea stawy; 

Sleszmvice Gorne — staw przy 'tartaku; Kokdw — stawv; 
Pewelka — strumyczek phnacy z Wicrcliowinv i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem ; Tomicc i Rudze ' ■ stawy; 
Graboszyce — bagno pod laskiem brzozowym ; Gorzen 
Gorny - na maiym jazie; Skawce — razem z Nr. 417. 
( . tumxda (Breb.) V.- H. Tab. II. fig. 10 ra i iigota — 


12. G. helvetica Kuetz. V. H. Tab. II. fig. 15 
Koszarawa - razem z Nr. 419 var.; Bystra - potok tej- 
samej nazwy; Slemieri - bagniska <■/, :<•,,.«., zamsle Sphag- 
num; Pewel W. - Huciska - razem z Nr. 418. 

Gen. Encyonema Kuetz. 

13. E ■ prostratum (Berk.) Ralfs. V. H. Tab. III. fig. 10. 
•Jolkow /arebki" ad Skawce - skaJy w iarze zwil.ane 
strumyczkiem. 

14. E. cacspitosum Kuetz. V. H. Tab III r> 18 
Nr. 417. var Auerswaldi (Rabenh.) v! H. Tab. Ill ficr 
Jordanow _. moczary na hr ■ (] 7 

Pewel Wielka - Huciska - potok Olszowsk. 

p r TZ 0S T (Ag0 Grun - v - H - Tab - IIL h mokradJa na prawym bn 
ela_W. a 
: Hy.tr r> iu Z ~ moKrac^a na prawv,,, 
Wara^a - r ° ISZ0WSki - mi ' dZy Fe "* h W ■ 421 ; przed Zawoja od «iru 

■ 419; Lukawica Wivlk,, - ml ' ki .„ l U Kl , WVKAZ GLONOW. 186 

Gilowice — odplyw moczarow pod dworem poiozonych, 
\vp;i<l.ul;tj^cv do rzeczidki ; H.'inicn — razem z Nr. 421 ; 
Osielec — strugi wsrod polnych jarow pod Brodaniczem; 
Kojsz6wka - na kamieniach w potoku Zadenka pJynacym 
u podnoza gory Naroze; <Lgota — sluza przy tartaku: Sir 
szowice Gorne — staw przy tartaku; Suelm — stawy; Stry- 
szawa — strumien w lesie „Ciska" (leg. Dna Maria Werner 
25. VII. 1893); Mucharz — moczary lesne pod gora. Upa- 
lisko; Skawce - razem z Nr. 422; Tarnawa Gdrna — stru- 
myczek; Jolkow „Zarebki" — razem z Nr. 417; Jaszczu- 
rowa — stawy; Gorzen Gorny — na malym jazie; Swinna 

516. E. gracile Rabenh. V. H. Tab. IIL fig. 20-22. 
Stryszawa — moczary wsrod pastwnk, okalajacych- cholo- 
ryczny cnimtarz; Skawica — row wsrod pol; Lacliowice — 
moczary zamszone na stokach Lopuszniaka ; Koszarawa 
trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, opodal mostu; 
Jelesna — stoki pagorow przylesnvcli i torliaste fyki; Gilo- 
wice _ kaluze wysycliajacc na pclnycli drogach; Jordan6w — 
rowy przvdrozne z plvnaca woda ; Tarnawa Gorna — Jaki 
torfowo; Skawce - - laka' torfowcem czescia zarosta pod gora 
Przyslon; Mucharz — doly srodlesne pod samym szczytem 
Upalisko 442 m n. p. m. i moczar u jego podnoza na lewym 
brzega Skawy. 

Gen. Amphora Ehrenb. 

517. A. libyca Ehrenb. A. Schm. nyi-h; Skawce — stare Jozysko strumyc/.ka 1 
Skawy popod gY,r ;l IVzysh.n. 
519. A. oralis (Breb.) Knetz. V. H. Tab. I. hg. 1. 
Graboszyce — bagno pod brzozowym las 
Gorny — na malym jazie ; Kalwarva — sta 1 
do Lanckorony; Jaszczurowa — stawy; Su 
Jjgota — stawy; Sleszowice Gorne — staw 
Lukawica Wi.dk.-i zatoki po potoku Kocier: i-z.-zuiki; Slcmien — bagniska wsV.d p.i 
Osielec - Btrugi wsrfd jardw ROMAN GUTWlNSKr. 

daniczera ; Sporysz — Obszary — odply w zr6del ; Stryszawa — 

moczary wsrod pastwisk okalajacych choleryczny cmentarz; 

Mucharz — doty srodlesne pod samym szczytem Upalisko 

442 m n. p. m. 

var. gracilis (Ehrenb.) V. H. Tab. I. fig. 3. 

Sleszowice Gome — staw przy tartaku; Pewel Wielka — 

mokradfa na prawym brzegu potoku „Pewel" ; Tomice — 

var. "af finis (Kuetz.) V. H. Tab. I. fig. 2. 

Jordanow — moczary na brzegu jam pod gora Kamienna.; 

Jaszczurowa — stawy; Skawce — stare Jozysko strumyczka 

> do sktiwy p'pod laaem Przysloii. 
var. Pedtetdua (Kuetz.) V. H. Tab. I. fig. 4—6. 
Lacbowice — moczar na zrebie pod szczytem SoJnisko; 
bucha — stawy. 

forma minor Grun. V. H. Tab. I. fig. 8. 
Gorzen Gorny — na malym jazie. Gomphonemaceae (Ku Ehrenb. V. H. Tab. XXIII. fig. 6. 
Skaw.cn ■- row wanid pol i studnia w jarze nad rzeka. 
M^awa; /awqja - mr.kre laki na . lewn od drogi do Skawicy 
za kosciolem tuz przed !"-» kaplica.; Welcza ad Zawoja ' 
odplywy .uokry.-h l.-jk; Lacbowice - „Koconiow Groi\« - 
mokre strugi wsrod traw na zrebie zasadzonym mto&ym 
swierkiem i m.^u- na z,v!>ir ]Hn \ , zm „. m s.-lnisko: Strv- 
szawa - .„M.-/...r\ u;,',il paMm-k ,',ka!a j.o-s rl, ,mmtar/ 
choleryczny (leg, ,pse 1895) i strumyczek przy dworze (leg. 
Dna Maria Werner 25. VII. 1893); „Na nizynie" ad Tar- 
nawa — stawek ; Koszarawa - ferzesawiska na lewo od 
drogi do Przyborovva. opodal most,,; IWdka - >ii 
P yna.cy z Wierehowiny i drugi z Gronika pod Duj 
■"":'" wlcc (i " rn " ™^»> * Nr. r2s var ,,racill Nowy 

■;;; i; ' f ,Tf nm,;1 rVydryd.mvio. slaw: dieraltowiczki- 

±6w Q ; r ^y w*«5d mokrych kk na lewo od 
rarnawa Dolna — moczar no starem 
lozysku SUwy (18. VII. 1895); Jordanow - rcL przy- 
clot;™ *"'? 7?^ Slemieii ~ *"&** wfir6d pol 

odpywV / Wll ->— <»l-n 

odplyw zi6deJ; Gieraltowice i Rudze - stawy; Graboszyee - WYKAZ QL0»6W. 187 

bagno pod brzozowym laskiem ; Mucharz — dolki sr6dlesne 

pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; Jaszczu- 

rowa — stawy; Swinna Poreba — staw; Skawce — razem 

z var. a f finis Nr. 428; Sucha — staw v. 

var. subcapitatum V. H. Tab. XXIII. fig 5. 

Sleszowice Gorne i Skawce - razem z typowynn okazami. 

521. O. capitatum Ehrenb. 

Jaszczurowa stawy; Skawica — studnia w jarze nad 

woda Skawa. 

522. a. subtile Ehrenb. V. H. Tab. XXIII. fig. 13. 
Tarnawa G6rna — torfiaste Jaki. 

523. G. acuminatum Ehrenb. V. H. Tab. XXIII. fig- 16. 
Tomice — stawy; Jaszczurowa — stawy; Mucharz — dolki 
Srodlesne pod samym szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; 
Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy ; Pewelka — stru- 
myczek plynaey z Wierchowiny i drngi z Gromka pod 
Dupniarzem; Rokow -- stawy. 

y.) coronatum (Ehrenb.) Rabh. 

Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria 
Werner 25. VII. 1893); Sucha — stawy; Zembrzyce - 
rowy przydrozne; Swinna Poreba — staw; Pewel Wielka — 
mokradla na prawvm brzegu potoku „Pewel"; Sporysz - 
Obszary - odplyw zrodel; Stary Zywiec - moczarowate 
podlesne Jaki przy kaplicy sw. Wita; Lukawica Wielka - 
zatoki po potoku Kocierz ; Slemien - bagmska wsrod p61 
zarosle cze.sciowo Spha,,n>„,r. Spvtkowico - rowy przydroine 
i podlesne moczarowate laki; Jordanow - rowy pixydro*n e 
z plynaca. woda. i moczary nn l.rzogu jam pod g6rg Ka- 
mienna- Osielec — strugi wsr6d polnyeh jarow pod Broda- 
niczem; Nowy Swiat, gmina Frydrychowice - staw; Gie- 
raltowiczki - staw; „Owsianka« - staw; Mak6w - rowy 
wsrod mokrych lak na lewo od ^,si»noa ze Such,, . < hrzu.- 
stowice - rowy globokie wsrod pol; Nowe Dwory - Brzez- 
nica — stawy; Lgota stawy ; Rok6w — stawy; bkawica^- 
row polny; Pewelka - strumyczek plynac.N z \\ . rchow.in 
i drugi z Gronika pod Dupniarzem; Koszarawa struim- 
czek wpadaj^cy do potoku „Koszarawa a plynaey w lesie 
od Buciorysza; Stryszawa - moczary wsrod pastvvi-k ■ U- 
lajacych cmontarz ' ' Hmleryczny ; Zawoja mokre Jaki 

lu !Te W o od drogi do Skawicy, za ko^ioloro tuz przed 

\T^Lum Gutw. Mat. do Fl. gl. Galicyi Cz. II. 1890. 
pag. 28. Tab. I. fig. 23. , , 

Stiyszow - strumyczek w modrzewiowym lasku na wschod- 
nim krancu .Jvo.-u-fehiikowej le.-mi". 396 [126]. 

s) laticeps (Ehrenb.) V. H. Tab. XXIII. fig. 17. et XXXVIII. 
fig. 5. 

Graboszyce — bagno pod laskiem brzozowym ; Welcza — 
ad Zawoja, odplywy mokrych lak ; Sucha — stawy ; Skawce - 
stare tozysko strumyczka wpadajacego do Skawy popod hisem 
Przysloniem; Mucharz - sciany kamienne rowu przy go- 
scincu wadowickim niedaleko peczty. 

in) trigonocephalum (Ehrenb.) V. H. Tab. XXIII. fig. 18. 
Graboszyce — razem z e) ; Sleszowice Gorne — staw przy 
tartaku; Sucha — stawy; Skawce — stare JozysUo stru- 
myczka wpadajacego do Skawy popod gora Przysloniem. 
if) Clavus (Breb.) V. H. Tab. XX III. fig. 20. 
Sleszowice Gorne i Graboszyce — razem z ij); Nowy Swiat, 
gmina Frydrychowice — staw. 

524. (/. Augur Ehrenb. V. II. Tab. XXIII. fig. 28, 29. 
Tarnawa Dolna — bagno po Skawie przv -osnncu do Suchej ; 
Rokow — stawy; Kudze — stawy; Jaszczurowa — stawy. 

525. G. montanum Schnm. Hint. d. h. Tatra Tab. III. fig 35 b 
Sporysz — Obszary — odplyw zrddei; Osielec — strugi 
wsrod polnych jarow pod Brodaniczem ; Kowe Dwory — 

yar. subclavatum Grun. V. H. Tab. XXIV. fig 1. 

Sleszowice G6rne — staw przy tartaku; Pewel Wielka — 

mokradla — na prawym brzegu potoku _ Pewel". 

var medium Grun. V. H. Tab. XXIII. fig. 37. 

Jordanow — moczary na brzegu jam pod g6r*| Kamienw*; 

odplyw i,i.„v..r..».-M>vh zamszonych lak wsrod lasow prz.-d 

/awoja (od Skawicy) po lewym brzegu potoku „WeIcza" 

(na mapie \\ ilcznawka). 
526. (I gmcih Elm-nb. (G. aurttum A. Braun.) V. II. Tab. XXIV. 

fig. 17. et XXIV. fig. 16. 

Mird/.y Skawica a Zawoja razem z Nr. 434. var. medium; 

hokuw - stawy: Tarnawa Gurmi — faki toriiaste; Pewel 

Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku „ Pewel"; 

lonnce — stawy; Jaszczurowa —stawy: JolUw ..X.uvbkr 

ad bkawce - skaly wjarze zwilzane strumyczkiem ; Skawce - 

^raVaTsko^ Nr ' 432; Muchai ' Z ~ mocz «y le * ne pod 
527. G. dichotomum Kuetz. V. H. Tab. XXIV fig 19 20 

Bystra -- potok tej samej nazwy; Jordanow — razem z var. 

medium Nr. 4<U: Lachowice - m0 czar na z.vbie pod szczy- 

tf.n N,ln,sk„ : .lolkou- ..Za.vbki" ad Skawce- razem z Nr 435; 

Jaszczurowa - stawy; Svvinna Poreba — staw; Tarnawa wykaz glon6w. 189 

G6rna — strumyk; Graboszyce ~ razem z s) Nr. 432; 
Mucharz — sciany kamienne rowu przy goscincu wadowi- 
ckim w poblizu poczty i raoczary srodlesne pod samym 
szczytem Upalisko 442 m n. p. m. 

Observatio: Specimina in duobus ultime citatis locis lecta, cum 
fig. 26. Tab. XXIII. in Van Heurck, Synopsis identica sunt. 

528. G. intricatum Kuetz. V. H. Tab. XXIV. fig. 28—29. 
Skawica - row wsrod pol ; Nowe Dwory — zr6delko wsrod 
laki; Krzeszow — bagienka wsrod trawnikow przydroznych; 
Jordanow — razem z var. medium Nr. 434; Lachowice — 
zazem z Nr. 436-, &lemien — bagniska wsrod p6l ezrseimvo 
zarosle Spho,jnum\ Gilowice • odpfyw moezarqw potozonych 
pod dworem, wpadajacy do rzeczulki ; Stary Zywiec — mo- 
czarowate Jaki podlesne przy kaplicy sw. Wita: Pewel 
Wielka — iiiokradla na prawym brzegu potoku „Pewel"; 
Jaszczurowa — stawy ; Jolkow „Zarebki" ad Skawce — 
skaly w iarze zwilzane strumyczkiem. 

v*r. puloinatum Grun. V. H. Tab. XXIV. fig. 33. 

529. G°7ns1gneGreg.' V. H. Tab. XXIV. fig. 39. 

Pewelka — strnmyczek plynacy z Wierchowiny i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem: Chr/.-istowiee — rowy gh;b..kie 
wsrod pol; Stary Zywiec — moczarowate podlesne laki przy 
kaplicy sw. Wita; Skawce - stare lozysko strumyezka 
wpadajacego do Skawy pod lasem Przysloii. 

530. G. angustatum Kuetz. var. production Grun. V. H. Tab. XXIV. 

fig. 52. 

Nowe Dwory — Brzeznica — stawy; Gilowice — razem 
z Nr. 437; Mucharz — Sciany kamienne rowu przv gosrim-i. 
wadowickim nieopodal poczty; Jolkow „Zarebki" ad Skawce— 
skaly w iarze zwilzane strumyczkiem. -,.,,„ 

531. G, Sarcop/n„,„s (Ire- (G. aequale Greg. V. H. Tab. X\\. 
fig. 3) De-toni Syll. Vol. II. Sect. 1. pag. 429. 
Sporvsz — Obszary, odplyw zrodel. 

532. G. parvulum Kuetz: V. II.' Tab. XXV. fig. 9. 

Skawica — row wsr6d p61 ; Zawoja — mokre taki na ewo 
od drogi doSkawicy za kosciolem. tuz przed pierws 
Koszarawa - strumyczek wpadajacy do potoku Koazarawa 
a plynacy w lesie od Buciorysza; Pewelka — razem z .Nr. W»: 
Tarnawa Gorna - li|ki torfiastc na Oedogonw,n , T a: 
Osielec — strugi wsr6d polnych jarow pod Brodaniczem 
Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solmsko 
i studnia (dol) wsrod laczki za kosciotem ; Gilowice — razem 
z Nr. ;.: - razem z Nr. 438; Sporyaz - 

Obazary - razem z Nr. 440; Pewel Wielka - Hueiska - 190 ROMAN GUTW1NSKI. 

potok Olszowski; Rudze — bagno w poblizu stawu; Swinna 

Poreba — staw; Tarnawa G. - strumyk; Mucharz — razem 

z Nr. 439. i moczary pod Upaliskiem ; Sucha — stawy. 

var. lanceolatum V. H. Tab. XXV. fig. 10. 

Welcza ad Zawoja — odplywy mokrych Jak. 

yar. subcopitatum V. H. 1. c. fig. 11. 

Sleszowice — Gorne — staw przy tartaku; Jaszczurowa — 

stawy; Sucha — stawy; Marcowka — rowy przydrozne 

z plynaca woda. 

var. exilissimum Grun. V. H. I. c. fig. 12. 

Pewel Wielka - razem z Nr. 437; „Owsianka" — staw; 

Mucharz — doJki srodlesne pod saraym szczytem Upalisko 

442 m n. p. m. 

533. G. tenellum Kuetz. V. H. Tab. XXIV. fig. 22—24. Gutw. 
Prodromus pag. 398(125). 

Koszarawa — strumyczek wpadajacy do potoku Koazarawa; 
a ptynacy w lesie od Buciorysza ; Lgota — >Iuza przy tar- 
taku ; Swinna Poreba — staw; Jolkow „Zarebki" ad Skawce — 
skaly w jarze zwilzane strumyczkiem. 

534. G. olivaceum (Lyngb.) Kuetz. (G. angustum Kuetz. V. H. 
Tab. XXV. fig. 25) V. H. Tab. XXV. fig. 20 a-c. 
Kojsz6wka — na kamieniach w potoku Zadenka, plynacym 
z podn6za g6ry Naroze; Tomice — stawy; Lgota — sluza 
przy tartaku; Bystra — potok tejsamej nazwy. 

var. vulgare Grun. V. H. Tab. XXV. fig. 21. 

Gorzeri G<>rnv — na maty in jazie. 

var. calcareum (Cleve) V. H. Tab. XXV. fig. 23. 

Koszarawa — razem z Nr. 442; Mucharz — sciany ka- 

mienne rowu przy goscincu wadowickim nieopodal poczty 

(dom p Lagosza). 

var. subramosum Kuetz. V. H. Tab. XXV. fig. 26—27. 

Tarnawa G6rna — strumyk; Osielec — strugi wsrod polnych 

jarow pod Brodaniezem; Gorzeii Gorny — na maJyin jazie. 

535. G. obtusatuw (Kuetz.) V. H. Tab. XXIV. fig. 44. Gutw. 
Prodromus pag. 400 [127]. 

Krzeszow Gorny — bagienka wsrod trawnik<5w przydroznyeh. Gen. Rhoicosphenia Grun. 

R. curvata (Kuetz.) Grun. 

Girrattowiee i G icrattowiczki — stawy; tgota — sluza przv 
tartaku; Potok Olszowski — miedzy Peweln. Wielka. a Ilu- 
eiskami ; Rudze — stawy; Gorzeri Gorny — na mah'in 
jazie; Stryszawa — strumien w lesie „Ciska u (leg- Dna ; glon6w. 191 Werner 25. VII. 1893) ; Jolkow „Zarebki" ad Skawce — 
skaty zwilzane strumyczkiem w jarze; Skawce — Btare 
lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy popod lasem 
Przyston. 

B. fracta (Schum.) Rabenb. De-Toni Syll. Vol. II. pag. 438. 
Pewelka — strumyczek plyna_cy z Wierchowiny i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem; Jolk6w „Zarebki" ad Skawce — 
razem z Nr. 445. Fam. Cocconeidaceae (Kuetz.) Grun. 
Gen. CoCCOneis P^hrenb. 

538. C. Pediculus Ehrenb. V. H. Tab. XXX. fig. 28-29. 
Mucharz — struga piyna_ea popod stopy g.Upahsko; Kojsaiwka 
nakamieniach w potoku Zadenka, plyna.cym z podnn.a p,y 
Naroze; Lgota — stawy; Gcrzeii Gorny — na malym jazie; 
Sucha - stawy; Stryszawa - razem z Nr. 445 (leg. Dna 
M. Werner) ; Tarnawa Gorna — strumyk ; Jolk6w — razem 
z Nr. 445 i 446. a __ 

539. G. Placentula Ehrenb. V. H. Tab. XXX. fig. ^6-27. 
Lukawica Wielka - zatoki po potoku Kocierz; Kojsznwka 
na kamieniach w potoku Zadenka, plynacym z p-i 
Naroze; Wadowiee - zrodio i stawek przez me rfworsy p 
lewej stronie goscinca do Kalwaryi ; Lgota - stawy; Zem- 
brzyce — rowy przydrozne; Gorzen Gorny na mahni 
jazie; Sucha 1 stawy; Graboszyce - bagno pod lask.em 
brzozowym; Stryszawa - strumien w les.e „Giska (leg. 
Dna Maria Werner 25. VII. 1893). Fam. Achnanthaceae (Kuetz.) Gnin. 
Gen. Achnanthes Bory. 

540. A. parvula Kuetz. V. H. Tab. XXVI. fig. 25-28. 

Mucharz - moczary lesne pod g6ra Upahsko 

541. A. hungarica Grun. V. II. Tab. XXVII. fig. 1-2- 
Nowe Dwory — zrodelko wsrod laki. 

542. A. affinis Grun. V. H. Tab. XXVII. fig. 39, 40 
Stryszawa -moczary wsr6d pastwisk okalajacyeh cmentarz 

543. ftSXta* Orun. V. H. Tab. XXVIL fi. 45-46 
Skawce - stare lozysko strumyczka wpadajawgo do Skawy 
popod lasem Przyslori. 544. A. exigna Gran. V. H. Tab. XXVII. fig. 29-30. 
Skavvce - razem z Nr. 452; Pewel Wielka — mokradla 
na prawym brzegu potoku „Pewel"; Koszarawa — trzesa- 
wiska na lewo od drogi do Przyborowa, opodal mostu. 

545. A. Biasoletiana (Kuetz. ?) Grun. V. H. Tab. XXVII. fig. 27. 
Koszarawa — strumyczek wpadajacy do potoku Koszarawa, 
a plynaey w lesie od Buciorysza. 

646. A. gibberula Grun. V. H. Tab. XXVII. fig. 47—49. 

Koszarawa — razem z Nr. 454: Koiszowka — razem 
z Nr. 448. 

547. A. microcepkala (Kuetz.) Grun. V. H. Tab. XX VII. fig. 2C— 23. 

Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewel"; Pewelka — strumyczek plynaev z \Viercli..wiii\ 
i dragi z Gronika pod Dupniarzem; Krzeszow Gorny — 
bagienka wsrod trawnikow przydroznych ; Slemieri — bagni- 
ska wsrod pol czesciowo zarosle Sphagnum; Sporysz — 
Obszary — odplyw zrddel ; Sucha — stawy. 

548. A. exilis Kuetz. V. H. Tab. XXVII. fig. 16—18. 

Rudze — bagno w poblizu stawu, odplyw zamszonych rao- 
czarowatych Ja.k wiirod lasow przed Zawoja (Od Skawi.-v. 
po lewym brzegu potoku „Weleza u (na maple Wilcznawka); 
Nowe Dwory; Makow — rowy wsr6d lak mokrych na lewo 
od goScirica ze Suchej; Osielec — strugi wsrod polnych 
jarow pod Brodaniczein ; Jordanow — moczary na brzegu 
jam pod g6ra Kamienna; Slemieh — bagniska wsrod pol 
czesciowo zarosle Sphagnum; Gilowice — odplyw moezaiw 
pod dworem polozonych — wpadajacy dorzeczufki: Gorzea 
Gorny — na malym jazie. 

549. A minuthsima Kuetz. V. H. Tab. XXVII. fig. 35 et 41-44. 
(forma curta V. H. et var. cryptocephala Grun. V. H. I. c.). 
Jaszczurowa - stawy (V. H. fig. 41—44); Jolkow ad Skawoe 
(I. c. 41-44); Welcza ad Zawoja (1. c. fig. 41): Zawoja 
(1. c. fig. 42); Skawica (I. c. fig. 41-44); Tarnawa C - 
l%ki torhaste (1. c. fig. 42); Mucharz — moczary pod Upa- 
hsk.em (V. H. fig. 35, 36); Pewel Wielka — mokradla na 
prawym brzegu potoku „ Pewel" (1. c . fig. 35) ; Stary Zywiec — 
moczarowate la>i podlesne przy kaplicy sw. Wita (I. c. fig. 
37—38 forma typica); Osielec — strugi wsrod polnych 
jarow pod Brodaniczem. 

550. A. lanceolate (Breb.) Grun. V. H. Tab. XXVII. fi- 8-11. 
K.i u-arya — stoki pagor6w pod ogrodem 00. Bernardynow ; 
Jvukow — odplyw trawnikow zaroslyeh torf'oweem przy 
krzyzu na drodze do Zywca. WYKAZ glonow. 193 

Ordo Pseudorhaphideae H. L. Smith. 

Fam. Nitzschiaceae Grun. 

Gen. Bacillaria Gmel. 

551. B. paradoxa (Gmel.) Grun. V. H. Tab. LXI. fig. 6. 
Swinna Poreba — staw; Mucharz — brzegi kamienne rowu 
przy gosciiicu wadowickim nieopodal poczty (domu p. La- 
gosza). 

Gen. Nitzschia Hassall. 

552. N. hungarica Grun. V. H. Tab. LVIII. fig. 25. 
Lgota — stawy. 

553. N. dubia W. Sm. V. H. Vab. LIX. fig. 9-12. 
Sleszowice Gorne — staw przy tartaku. 

554. N. stagnorum Rabenh. V. H. Tab. LIX. fig. 24. 

Staw w Kalwaryi przy drodze do Lanckorony ; Lgota — stawy. 

555. N. parvula W. Sm. De - Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. pag. 513. 

Osielec — strugi wsrod polnycb jarow pod Brodamczem •, 
Gieraitowice i Gieraltowiczki — stawy; „Na nizynie" ad Tar- 
nawa — bagno wsr6d trawnikow; Graboszyce — bagno pod 
brzozowym laskiem ; Mucharz — razem z Nr. 551. 

556. N. Tabellaria Grun. V. H. Tab. LX. fig. 13. 

Mucharz — doty sr6dlesne pod samym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m. 

557. N. sinuata (W. Sm.) Grun. V. H. Tab. LX. fig. 11. 
Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solmsko; 
Mak6w — rowy wsr6d Jak mokrych na lewo od goscinca 
ze Suchej; Jordanow - moczary na brzegu jaru pod g6ra. 
Kamienna.; Spytkowice - podlesne, moozarowate faki. 

558. N. dissipata (Kuetz.) Grun. var. media Grun. V. H. Tab. 
LXIII. fig. 2-3. „ . w 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. D na Maria Werner 
26. VII. 1893). TVTTT £ , „ 

559. N. sigmoidea (Nitzsch.) W. Sm. V. H. Tab. LXIII. fig. 5-7. 
Lachowice — moczarv zamszone na stokach Lopuszniaka; 
Skawica - studnia w jarze nad rzeka. Skawa; Lgota - 
stawy; Sleszowice G6rne — staw przy tartaku: Mal^u 
rowy wsr6d Jak mokrych na lewo od goscmcn ze buchcj; 
Spytkowice - potlK-Mu. .u-cnvw.-,., fc.ki: Stary Zywiec - 
moczarowate hiki v 3W - Wita;l ounce 
stawy; Skawce - stare lozysko strumyczka wpadajacego do 
Skawy popod lasem Przyston. 194 ROMAN GUTWINSKI. 

560. N. vermicularis (Kuetz.) Hantz. V. H. Tab. LXIV. fig. 1-2. 
Lgota — stawy; Sleszowice G6rne — razem z Nr. 559; 
Rudze — stawy; Skawce — razem z Nr. 559. 

561. N. lamprocarpa Hantzsch. V. H. 1. c. fig. 3. 

Sucha i Swinna Poreba — stawy. _ 

562 N. Sigma (Kuetz.) W. Sm. var. subcapitata Rabenh., De-lom 
Syll. Vol. II. Sect. 2. {N. Clausii Hantzsch. V. H. Tab. LXVI. 
fig. 10). 
Sucha i Lgota — stawy. 

563. N. obtusa W. Sm. var. brevissinia Grun. V. H. Tab. 
LXVII. fig. 4. 

Kalwarya — staw przy drodze do Lanckorony; Lgota — 

var. scalpelliformis Grun. V. H. 1. c. fig. 2. 
Marcowka — rowy przydrozne z ptynaca, woda,. 

564. N. linearis (Ag.) W. Sm. 

var. tenuis (W. Sm.?) Grun. V. H. Tab. LXVII. fig. 16. 
Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solnisko; 
£ g ota — stawy; Kalwarya 'razem z Nr. 563; Tarnawa 
Gorna — strumyezek. 

565. N. vitrea Norm. De-Toni Syll. Vol. II. Sect. 2. pag. 536. 
var. recta (Hantzsch.) V. H. Tab. LXVII. fig. 17-18. 
Kukow — odplyw moczarowatych , zaroslych Sphagnum 
trawnik6w w^rod pol, przy krzyzu na drodze do Zywca; 
Jolkow „Zarebki« ad Skawce — skaly w jarze zwilzane 
strumyczkiem. 

566. N. subtilis (Kuetz.?) Grun., De-Toni Syll. Voll. II. Sect. 2. 
pag. 539. 

var. paleacea Grun. V. H. Tab. LXVIII. fig. 10. 
Swinna Por§ba — staw. 

567. JV. intermedia Hantzsch V. H. Tab. LXIX. fig. 10. 
Skawce — razem z Nr. 559; Lgota — stawy; Gilowice — 
odplyw moczar6w pod dworem pofozonych wpadajacy do 
rzeczulki. 

568. N. Heufleriana Grun. V. H. Tab. LXVIII. fig. 14. 
Osielec — strugi wsrod polnych jar6w pod Brodaniczem; 
Sleszowice Gome — staw przy tartaku. 

569. N. Palea (Kuetz.) W. Sm. De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. 
pag. 540. (N. minuta Bleisch. V. H. Tab. LXIX. fig. 23). 
Kojszowka — na kamieniach w potoku Zadenka ptyna,cym 
z podntfza gory Naroze ; Sleszowice G. — razem z Nr. 568; 
Kalwarya — staw przy drodze do Lanckorony. 
var. tenuirostris V. H. Tab. LXIX. fig. 31. 
Kalwarya, Sleszowice G. - cum typo; Stary Zywiec — 

---'leane laki przy kaplicy sw. Wita. WYKAZ GLONOW. !'.'.- var. deUUs (Kuetz.) Grun. V. H. Tab. LXIX. fig. 28. 
G i ilow i ce _ odplyw moczar6w polozonych kolo dworu, wpa- 

570. SlTTi) W. So, V. H. Tab. LXX.fi* 6 

Skawce — moczar po lewej strome goscmca wadowickiego, 
tuz przed strumyczkiem wpadaj * m do Skuwv ; Qaielec - 
strugi wsrod polnych jarow pod Brodaniczem •, SemieA - 
bagniska wsrod p6l, czesciowo zaroste Sphagnum^ ^itowm— 
razem z var. <fe&Zw Nr. 569; Lukaw.ca Wie ka -,*atoki 
po potoku Kocierz; Sporysz - Obszary, odplyw zrodel; 
Mucharz - sciany kamienne rowu przy goscmcu wadowi 
ckim opodal poczty (dom p. Lagosza). 

Gen. DentiCUla Kuetz. 
571. D. frigida Kuetz. (D. tenuis KueU.] ) De-Toni Syll. Vol. II- 

I 7 VII 1893), moezary okalajace cmentarz chc^ryc^ 
(leg. ipse 1894); Jolk6w „Zar#n« ad Skawce _ ska*y 
w jarze zwilzane strumyczkiem; S eszowice Gorne - razem 
i Nr fSfiQ- Mak6w - rowy wsr6d mokrych lak na lewo 
z JNr. bbJ, Ma * ^ _ KoW6wka — na kamieniach w po- 
od goscmca ze Suchej , KojszOwKa vr flro4e . Welcza 
toku Zadenka piynacym z podnoia gory Naroie, 
ad Zawoja - odplywy mokrych lak. 

var. bicuneata Grun. V. H. 1. c. fi ^ 27 . 
Skawica — studnia w jarze nad rzeka fckawa. 

Gen. Hantzschia Grun. 
572. H. Amphioxys (Ehrenb.) Grun. J'^'^^Be^^w 
Kalwarya -stolu ^"$£^^Z* - moezary 
i staw przy drodze do I^orony & 7 ch ^ 

wsr6d traw Dik m "" __ J s ' przy tar- 

stowice - mokre l*ki; Sfeszowice Gorne - £ w P J 
taku; .,(>w.,,nl,," staw: '^^-^ 'Xy; Skawce - 
jarupodgoraKan, *» do ^ popod 

stare lozysko strumyczka wpaaaja>e u 
lasem Przyslon. _ * T v t c.^ q, 

var. „,W Han.?** . timi. \- »• ' jl! |v „ j ar ^ zwiUane 
Jolkow „Zar«bki" ad Skawce - sKaiy w j strumyczkiem; Skawce — cum typo; Krzesz6w Gorny — 
bagienka wsrod trawnikow przydroznych. 
var. rupestris Grun. V. H. 1. c. fig. JO. 

var. intermedia Grun. V. H. 1. e. fig. 4. 

Kalwarya — cum typo; Lgota, Jaszczurowa, Tomice — 

stawy; Krzeszow Gorny — razem z var. vivax. 

Fam. Surirellaceae (Kuetz.) Grun. 
Gen. Suriraya Turp. 

573. 8. biseriata (Ehrenb.) Breb. V. H. Tab. LXXII. fig. 1—3. 
Pewel Wielka - mokradla na prawym brzegu potoku 
„PeweI«; Jordanow _ razem z Nr. 572; Toporzysko - 
la,czki mokre, zamszone w jarach przed Wygoda.; Makow — 
rowy wsr6d lak na lewo od goscinca ze Suchej; Krzeszow 
G<5rny - razem z Nr. 572 (var. vivax)- Tarnawa G6rna - 
torfiaste laki ; Graboszyce - bagno pod brzozowym laskiem. 

5/4. S robusta Ehrenb. (8. nobilis W. Sm.) De-Toni Sylloge 
Vol. II. Sect. 2. pag. 571. J & 

long. = 245 p., lat. - 43 p., costae 3 in 16 a. 
btryszawa - moczary wsrod pastwisk okalaja.cych cmentarz 
choleryczny; Jordanow - razem z Nr. 573; Slemieii - 
bagienka wsrod pol czesciowo zarosle Sphagnum; Makdw — 

,„, ™ ze ™ z .^ r - 5J3; Skawce — razem z Nr. 572. 

5/5. 8. splendtda (Ehrenb.) Kuetz. V. H. Tab. LXXII. fig. 4 

£gota - stawy; Lachowice - moczary zamszone na sto- 
kach Lopuszniaka; Zawoja - mokre laki na lewo od drogi 
do Skawicy za kosciolem tuz przed l- kaplica; Stary 

toku^ Pi W n k f " m ° kradia na P^V* brzegu P o- 
oku Pewel"; Oaielec - strugi wsrod polnych jar6w pod 
Brodan.czem; Jordan6w i Slemieii - razem z Nr 574; 
Makow i Tarnawa Gorna - razera z Nr. 573; Jaszczu- 
rnwt Z r V ^ ; S a T CC ~ razem z Nr " 572 ; Mareowka- 
TIX I " V'r aCa - W0da 5 Stl 7 sz ™ - strumyczek 

we it S ' TT kskU Da ™«niin kraiicu „Koscielniko- 
c „ ™ e J Iesni ; Sucha — stawy. 

576. S. elegans Ehrenb. 

577. tlS^JST Za ~ na " ^opuszniaka. 

*?« ? arna 7 a ^ na ~~ ^ ki torfiaste - 

578. S. ovahs Breb. V. H. Tab. LXXIII fi«- 3 

^gota - stawy; Sleszowice Gdrne -stew przy tartaku; Tab. LXXIII. fig. 6. 
Mttcharz — sciany kamienne rowu przy gosciricu wadowi- 
ckim nieopodal poczty (dom p. Lagosza); Jolkow ,,Zarelikr 
i Lgota — cum typo; Welcza ad Zawoja — odplywy rao- 
krych lak. 

var. minuta (Breb.) V. H. Tab. LXXIII. fig. 9-10. 
Pewelka — strumyczek plynacy z Wierchowiny i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem ; Tluczan Dolna — rowy przy- 
drozne ; Gilowice — odpJyw moczar6w pod dworem polozo- 
nych wpadajaey do rzerzufki : Lnkawica Wielka — zatoki po 
potoku Kocierz ; Sporysz — Obszary — odplyw zrodel; 
Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewel"; Kojszowka — na kamieniach w potoku Zadenka 
plynaeym z podn6za gory Naroze: Krzeszow Horny — ba- 
gienka wsr6d trawnikow przydroznych ; Swinna Porejba — 
staw ; Tomice — stawy ; Stryszawa — strumien w lesie 
„Ciska" (leg. D ns Maria Werner). 

var. angusta (Kuetz.) V. H. Tab. LXXIII. fig. 12, 13. 
Stryszawa — moczary wsrod pa.-rwisk okalajacych chole- 
ryczny cmentarz ; Skawica — rowy srmlpolne ; Welcza ad 
Zawoja — odplywy n Skawica a Zawoja. 

tuz przed ostatnia. — odplyw moczarowatych, zamszonych 
sr.'.dh-snycli lak po lewym brzegu potoku „ Welcza " (na mapie 
Wilcznawka)'; Koszarawa — strumyczek wpadajaey do po- 
toku Koszarawa, a plynacy w lesie od Buciorysza; Tluezan 
Dolna i Lukawica Wielka — razem z var. minuta; Stary 
Zywicc moczarowatc podlesne faki przy kaplicy sw. 

Wita; Jelesna — stoki pau-omw prz\'lesnycli i toriiaste laki; 
Pewel Wielka — razem z var. minuta; potok Olszowski 
miedzy Pewela W. a Huciskanii; Spytkowice — przydrozne 
rowy i moczarowate, podlesne laki; Slemien — bagniska 
wsrod p61 czesciowo zarosle Sphagnum ; Gilowice — razem 
z var. minuta; Osielec — strugi wsr6d polnych jarow pod 
Brodaniczem ; Kojszowka razem z var. minuta; Makow — - 
rowy wsrod mokrych lak na lewo od goseinca ze Suehej; 
Krzeszow Gorny — razem z var. minuta; Chrzastowice — 
vsr6d P 61 ; Nowe Dwory — zrodelko wsrod lak; ZL kolo stawu; Kalwarya - stoki pagorow 
pod OgrodenToO. Bernardvnow; Graboszyce bagno pod 

brzozowym laskiem; Jolkow ..Zaivbkr ad Skawco — cum 
typo; Mucbarz — razem z var. ovate; Skawee — razem 
z Nr. 572; Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria Werner 25. VII. 1893); Marcowka — - rowy 

przydrozne z woda, plynaca. Observatio: Specimina hie lecta 

cum var. (p) apiculata Grun. Oest. Diat. Tab. VII(IO). fig. 8. 

t'dentica sunt. Stryszow — strumyczek w modrzewiowym 

lasku na wschodnira kraricu „Koscielnikowej lesni". Stawy : 

Sucha, Jaszczurowa , Tomice, Swinna Poreba, Kalwarya, 

i.uut.i. Sleszowice i Rokow. 

var. pinnata (W. Sm.) V. H. Tab. LXXIII. fig. 13. (incl. 

panduriformi W. Sm. V. H. 1. c. fig. 11.) De-Toni Syll. 

Vol. II. Sect. 2. pag. 581. 

Cum typo et antecedentibus varietatibus : Skawica, Chrza- 

stowice, Sleszowice G., Biala — moczar wsrod p61 na lewo 

od goscinca do Osielca ; Kojszowka, Osielec, Spytkowice, 

Jordanow, Pevvel W., Huciska, Sporysz — Obszary, Luka- 

wica W., Pewel Wielka, Gilowice i Rok6w. 

S. spiralis Kuetz. {Campylodiscus spiralis W. Sm.) V. H. 

Tab. LXXIV. fig. 4—7. 

Krzeszow Gorny — bagienka wsrod trawnikow przydroznych ; 

Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego do Skawy 

popod lasem Przysioniem; Jolkow „Zarebki"'ad Skawce — 

skaly w jarze zwilzane strumyczkiem. Gen. Cymatopleura W. Sm. 
580. G. Solea (Breb.) W. Sm. 

„Na nizynie" ad Tarnawa — stawek ; Pewelka — strumyczek 
plynacy z Wierchowiny i drugi z Gronika pod Dupniarzem; 
Stryszawa — moczary wsrod pastwisk okalaja,cych cmentarz 
choleryczny; Gilowice — odplyw moczarow pod dworem 
polozonych, wpadaj^cy do rzeczulki; Lukawica Wielka — 
zatoki po wezbranym potoku Kocierz ; Zy wiec Stary — mo- 
czarowate podlesne laki przy kaplicy sw. Wita ; Spytko- 
wice — podlesne moczarowate Iq.ki ; Toporzysko — Ja.czki 
mokre, zamszone w jarach przed Wygoda; Osielec — 
strugi ws>6d polnych jar6w pod Brodaniczem ; Makow — rowy 
wsrod tak mokrych na lewo od goscinca ze Suchej; Sleszo- 
wice G6rne — staw przy tartaku; -Lgota — stawy; Gieral- 
towice i Gieraltowiczki, Tomice i Sucha — stawy. Gen. Campylodiscus Ehrenb. 
C. noricus Ehrenb. V. H. Tab. LXXVII. fig. 4—6. 
Makow — rowy wsr6d mokrych lak na lewo od goSciiica 
ze Suchej; Pewel Wielka — mokradJa na prawym brzegu potoku „Pewel"; Toporzysko - la.czki mokre, 
w jarach przed Wygoda;' Jordanow — moczary na 
jaru pod g6ra, Kamienna; Lachowice — moczary za 
na stokach Lopuszniaka. in.) Kirchn. 
Gen. Diatoma D. C. 

582. D. vulgare Bory. V. H. Tab. L. fig. 1—6. 

Stryszawa — strumien w lesie „Ciska" i strumyczek przy 

dworze (leg. Dna Maria Werner 25. VII. 1893);, Jaszczu- 

r0W a — stawy ; Tarnawa Gorna — strumyk; Sleszowice 

Gdrne — staw 'pr^y tartaku ; Lgota — stawy; Skawce — 

na glazaeb w rwacej wodzie Skawy pod mostem kolejowyra; 

Gorzeii Gorny — na maJym jazie. 

var. capttulatum Grnn. De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. 

pag. 635. 

Koszarawa — trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 

opodal mostu i strumyczek wpadajacy do potoku Koszarawa, 

plynacy w lesie od Buciorysza; Gorzen G6rny — cum typo; 

Bystra — potok tejsamej nazwy. 

var. Ekrenbergii (Kuetz.) Grun. De-Toni 1. c. 

Bystra — potok tejsamej nazwy. 

var. grande (W. Sm.) Grun. De-Toni 1. c. 

Sucba — stawy. 

583. D. elonqatum Ag. V. H. Tab. L. tig. 14 c, 18—22. 
Koszarawa - trzcsawiska na lewo drogi do Przyborowa 
opodal mostu; Zawoja — mokre Jaki na lewo od drogi do 
Skawicy za koSciolem tuz przed 1 B7? kaphca.. 

var. tenue (Ag.) V. H. Tab. L. fig. 14 a-b. 
Sporysz — Obszary — odplyw zrodel. 

584. D. hiemale (Lyngb.) Heib. V. H. Tab. LI. fig- 1-2. 
Bystra - potok tej samej nazwy; Koszarawa --strumyczek 
wpadaja_cy do potoku Koszarawa, plynw w lesie od Bucio- 
rysza; Mucbarz- doly sr6dlesne pod samym szczytem Upa- 
lisko 442 m n. p. m. 

var. mesodon (Kuetz.) V. H. Tab. LI. fig- 3-4. 
Stryszawa - strumien w lesie „Ciska« (teg. Dm * Werner 
25. VII. 1893); Koszarawa — razem z JNr. NJd^ °3™ 


a 3 6w przed Zawoja. od strony Skawicy, po "lewym brzegu potoku , Welcza" 
mapie Wilcznawka) ; Stryszawa -moczary wsrod pastwxsk oka- laja,cych cholerycznv cmentarz ; potok Olszewski — miedzy 
Pewela. Wielka a Huciskami. 

585. D. anceps (Ehrenb.) Kirch. V. H. Tab. LI. fig. 5—7. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria 
Werner 25. VII. 1893); Tarnawa Gorna — strumyk. 

Gen. Odontidium Kuetz. 

586. 0. mutabile W. Sm. 

var. intermedium Grun. V. H. Tab. XLV. fig. 11. 

Jolkow „Zarabki" ad Ska wee — skaly w jarze zwilzane 

strumyczkiem. 

var. intercedens V. H. 1. c. fig. 13. 

Tomice — stawy; Gorzen Gorny — na malym jazie. 

587. 0. Harrisonii W. Sm. V. H. Tab. XLV. fig. 28. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna M. Werner 
25. VII. 1893); Pewel Wielka — mokradla na prawym 
brzegu potoku „ Pewel". Fam. Meridionaceae Kuetz. 
Gen. Meridion Ag. 

588. M. circulare (Grev.) Ag. De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. 
pag. 642. 

Makow - rowy wsrod mokrych Jak ; Koszarawa — razem 
z Nr. 583 i 584; Bystra — potok tejsamej nazwy; Zawoja — 
razem z Nr. 583; Stryszawa — moczary wsSrod trawnikow 
okalajacych choleryczny cmentarz (legi ipse 1894) i razem 
z Nr. 582 (leg. Dna Maria Werner 25. VII. 1893); BiaJa — 
moczar wsrod P 61 na lewo od goscinca do Osielca; Koj- 
szowka na kamieniach w potoku Zadenka; Osielec — strugi 
wsrod polnych jar6w pod Brodaniczem; Jordan6w — mo- 
czary na brzegu jam pod gdra, Kamienna ; Sporysz — 
Obszary — odplyw zrodet; Lukawica Wielka — zatoki po 
potoku Kocierz; Pewel Wielka — Huciska — potok OJszow- 
ski; Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewe "; Kuk6w - odplyw mokrych, Sphagnum zaroslych 
trawmkow przy krzyzu .na drodze do Zywca; Wadowice - 
zrociJo i stawek przez nie utworzony po lewej stronie do 
Kalwarvi; Sleszowice Gdrne — staw przytartaku; Tomice - 
stawy ; Mucharz — moczar w lesie w poblizu Skawy pod 
gOra Upahsko; Strysz.Jw — strumyczek w modrzewiowym 
v ku , n 1 a . u ws ^»dnim krancu „Koscielnikowei lesni" ; Jolkow 
„Z*rebki« ad Skawce - skaly w jarze zwilzane strumyczkiem. 201 i;,iits Kojszowka ? Osielec, Sporysz — Obszary, Kukow i Mucharz — 
razem z Nr. 588; Kalwarya — stoki pagorow pod ogrodem 
00. Bernardynow; Gilowice — odplyw moczarow pod dwo- 

reii) polozonyeh. wpadajiicy do rz<vzulki; Rokow — stawy: 
Slemien — bagniska wsn'.d p.'.l cz-^ciowo zarosle Sphagnum. Fam. Fragilariaceae (Kuetz.) em. De-Toni. 
Gen. Synedra Ehrenb. 

590. S. pulchella (Ralfs) Kuetz. V. H. Tab. XLI. fig. 1. 

Pewel Wielka — Huciska — potok Olszewski; Gilowice — 

odplyw raoczarow pod dworem polozonyeh, wpadajacy do 

rzeczulki. 

var. Smithii (Ralfs) V. H. Tab. XLI. fig. 2. 

Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria 

Werner 25. VII. 1893). 

var. tenuirostris Gran. V. H. Tab. XLI. fig. 5. 

Jaszczurowa — stawy, miedzy ptonemi nitkarai Oedoijontum 

i Bulbochaete. 

591. S. Vaucheriae Kuetz. V. H. Tab. XL. fig. 19. 

Pewelka — strumyczek plynacy z Wierchowiny i drugi 

z Gronika pod Dupniarzem ; Sucha — stawy. 

var. capitellata Grun. V. H. Tab. XL. fig. 26. 

Stryszawa — razem z Nr. 590 var. (leg. Dna M. Werner). 

592. S. Ulna (Nitsch.) Ebrenb. V. H. Tab. Tab. XXXVIII. 
fig. 2, 7. 

Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna M. Werner 
25." VII. 1893); Chrzastowice — rowy gf§bokie wsrod pol; 
Lgota — stawy; Mak6w — rowy wsrod mokrych lak na 
lewo od goscinca z< 1 Surliej ; Kojsz6wka — na kaniieniadi 
w potoku Zadenka; Osielec — strugi wsr6d polnych jarow 
pod Brodaniczem; Slemien — bagniska wsrod pol czesciowo 
zarosle Sphagnum; Spytkowice rowy przydrozne i pod- 

lesne raoczarowate laki"; IVwel Wiolka — Huciska — potok 
Olszowski; Lukawica Wielka — zatoki po potoku Kocierz; 
Sporysz — Obszary — odplyw zr6del; Pewelka — strumy- 
czek plynacy z Wierchowiny i drugi z Gronika pod Dupnia- 
rzem ; Koszarawa — strumyczek wpadajacy do potoka Ko- 
szarawa, plynacy w lesie od Buciorysza; Bystra — potok 
tejsamej nazwy; odplyw zamszonych fak wsrod lasow przed 
Zawoja (od Skawicy) po lewym brzegu potoku „Welcza" 
(na mapie Wiieznawk.Vi: Zawoja - mokre Ja.ki za kosciofem 
tuz przed 1"' kaplica; Skawiea — row wsr6d p6l; Gorzeii G6rny — na malym jazie ; Swinna Por§ba — staw; Zem- 

brzyce — rowy przydrozne; Tarnawa Gorna — strumyk. 

var. subaequalis (Grun.) V. H. Tab. XXXVIII. fig. 13. 

Sucha — stawy; Sporysz — Obszary — odplyw zrodel; 

Gilowice — odplyw moczarow pod dworem polozonych, wpa- 

dajacy do rzeczulki; Zawoja — cum typo; Skawce — stare 

lozysko strumyczka wpadaja,cego do Skawy popod lasera 

Przyslon. 

var. longissima (W. Sm.) Brun. V. H. 1. c. fig. 3. 

Skawica — studnia w jarze nad rzeka Skawa; „Na nizynie" 

ad Tarnawa — stawek; Krzeszow G6rny — 'bagniska wsr6d 

trawnikow przydroznveh ; Jaszczurowa — stawy. 

var. tpathukfera Grun. V. H. 1. c. fig. 4. 

Pewel Wielka — mokradla na prawyra brzegu potoku 

„ Pewel" ; Skawce — stare lozysko strumyczka wpadajacego 

do Skawy popod gora Przysloniem. 

var. amphirhynchus (Ehrenb.) Grun. V. H. 1. c. fig. 5. 

Lachowice — moczar na por^bie pod szczyt< 

Koszarawa — trz^sawiska; Lgota — stawy; Ja stawy; Mueharz — seiany kamienne rowu przy goscincu 
wadowickim; Stryszawa — strumyezek przy dworze. 
var. danica (Kuetz.) V. H. Tab. XXXVIII. fig. 14 a, b. 
Tomice — stawy; Tarnawa Gorna — laki torfiaste; Makow - 
rowy wsrdd mokrych lak na lewo od goscinea ze Suchej; 
Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„ Pewel"; Zywiec Stary — moczarowate laki podlestoe przy 
kaphcy sw. Wita; Wadowice — zrodlo i stawek przez nie 
utworzony po lewej stronie goscirica do Kalwaryi ; Tomice — 
stawy; Pewelka — strumyezek plyna,cy z Wierchowiny 
i dragi z Gronika pod Dupniarzem. 

var. lanceolata (Kuetz.) Grun., V. H. Tab. XXXVIII. fig. 10. 
fetryszawa — strumieii w lesie w lesie „Ciska" i strumyezek 
przy dworze (leg. Dna Maria Werner 25. VII. 1893); Jolkow 
„Zarebki" ad Skawce — skaty w jarze zwilzane strumycz- 
kiem; Lgota — stawy; Chrzastowice — rowy glebokie 
wSrod pol; Osielec — strugi ws'Vod polnych jar6w pod Bro- 
damczem; Skawica — row ws>6d p61; Jaszczurowa— stawy; 
rewelka — strumyezek plynacy z Wierchowiny i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem. 
""" oxyrhynchus (Kuetz.) V. H. Tab. XXXIX. fig. Gilowici odplyw moczardw pod dworem polozonych, wpadajaey do rzeczulki; Pewel wielka - mokradla na pra- 
wym brzegu potoku „Pewel u ; Osielec — strugi wsrod pol- 
nych jarow pod Brodaniczem ; Kojszowka — na kamieniach 
w potoku Zadenka plynacym z podn6za g6ry Naroze; Chrzastowice — razera 

Jolkow „Zarebki" — 

G6rna — strumyk. 

var. vitrea Kuetz. forma lonqirostris (Grun.) V. 

XXXVIII. fig. 12 A. 

Stryszawa — moczary wsr6d pastwisk okalaja,cych 

choleryczny. 

593. S.Sceptrum&utw.M&tAo fl.gl. Galicyi Cz. II. pag. 34. Tab. I. 
fig. 29. 

Lgota — stawy. 

594. S. Acus Kuetz. V. H. Tab. XXXIX. fig. 4. 
Koszarawa — strumyczek wpadaj^cy do potoku Koszarawa, 
ptynacy w lesie od Buciorysza ; Wadowice — zrodlo i stawek 
przez nie utworzony po lewej stronie goscinca do Kalwaryi; 
Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewel u ; Tarnawa Dolna — moczar po starem lozysku 
Skawy (18. VII. 1895); Jordanow — moczary na brzegu 
jam pod g6ra Kamienna,; Osielec — strugi wsrod polnych 
jar6w pod Brodaniczem; Lgota — stawy; Tomice, Jaszczu- 

V. H. Tab. XXXIX. 

Jaszczurowa, Koszarawa, Osielec — cum typo; ; ,Owsianka" — 
staw; Mak6w — rowy w£rod mokrych lak; Sporysz — 
Obszary — odplyw zrodel; Gilowice — razem z var. oxy- 
rhynchus Nr. 592 ; „Na nizynie" ad Tarnawa — stawek; Swinna 
Poreba — staw ; Skawce — stare lozysko strumyczka wpa- 
daj^cego do Skawy popod lasem Przystori; Stryszawa — 
strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria Werner 25. VII. 
1893). 

forma arnphicephala (H. L. Sm.) V. H. Tab. XXXIX. fig 6. 
Zembrzyce — rowy przydrozne; Sueha — stawy. 
var. angustissinm Grun. V. H. Tab. XXXIX. fig. 10. 
Rudze — stawy; „Na nizynie" ad Tarnawa — stawek. 
8. radians Kuetz., V. H. Tab. XXXIX. fig. 11. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna M. Werner 
25. VII. 1893); Wadowice — zrodlo i stawek przez nie 
utworzony po lewej stronie goscinca do Kalwaryi; Pewel 
Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku „Pewel u ; 
Ma.k6w — rowy wsr6d la,k mokrych na lewo od goscinca 
ze Suchej; &leszowice Gorne — staw przy tartaku; Lgota — 
stawy; Rudze — stawy; Jaszczurowa — stawy; Gorzeii 
G6rny — na malym jazie; Skawce — stare lozysko stru- 
myczka wpadajacego "do Skawy popod lasem Przyslori. 596. S. capitata Ehrenb. V. H. Tab. XXXVIII. fig. 1. 
Skawce, Gorzen G6rny — razem z Nr. 595. 

597. 8. amphicephala Kuetz. V. H. Tab. XXXIX. fig. 14. 
Pewelka — strumyczek plyna.cy z Wierchowiny i drugi 
z Gronika pod Dupniarzem. 

51)8. 8. fellas Grun. V. H. Tab XXXIX. fig. 16. 

Stiyszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna M. Werner 
25.' VII. 1893); Gorzeii Gorny — na maJym jazie. Gen. Asterionella Hass. 

A. formosa Hass. var. gracMimn Grun. V. H. Tab. LI. 
fig. 22. 

long. cell. = 37— 40 p., lat. media = 249 (a, lat. apic. - 3-32 p. 
Skawica — studnia w jarze nad rzeka Skawa (25. VII. 
1894); Rudze — stawy. Gen. Fragilaria Lyngb. 
. F. virescens Ralfs. V. H. Tab. XLIV. fig. 1. 
Zawoja — mokre laki na lewo od drogi do Skawicy za 
kosciolem tuz przed 1"» kaplica,; „Koconiow gron" — mokre 
strugi wsrod traw na porobacli za'sadzonych miodym 6wier- 
kiem (t894); Wadowice — razem z Nr. 595; Sleszowice 
Gome — staw przy tartaku ; Kukow — odpJyw torfowcem 
zu-oslych trawnikow przy krzyzu na drodze do Zywca; Gi- 
lowice— odplyw moczarow pod dworem pofozonych, wpada- 
JJjey do rzeczulki; Sporysz — Obszary — odplyw zrodei; 
Jaszczurowa — stawy; Mucbarz — moczary lesne pod g6ra, 
Upahsko; Stryszow — strumyczek w modrzewiowym lasku 
na wschodnim kraiicu n Koscielnikowej lesm"; Stryszawa — 
strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria Werner), 
var. exigua Grun. V. H Tab. XLIV. fig. 3. 
Sporysz - Obszary - odplyw zrodei. 

V , Cr ° v t0ne » si S (Edw.) Kitton var. prolongata Grun. V. E 
lab. XL. fig. 10. 

Sucha — stawy; Spytkowice — podlesne, moczarowate laki. 
*'*Uxpttca Schum. Preuss. Diat. Tab. I. fig. 5, V. H. Tab. 
XLV. fig. 15-17. 
Sucha — s tawy; Skawce - razem z Nr. 595. 

f«« Desmaz, V. H. Tab. XLV. fig. 2. 
Spytkowice - moczarowate, p dlesne laki; Mueharz - mo- 
crary lesne pod g 6ra Upalisko. 
var. acuta Grun. V. H. 1. c fig 4 Kukow — odpJyw '..-n-oslyeh trawnikow. 

przy krzyzu na drodze do Zywca. 

var. acuminata Grim. V. H*. 1. c. fig. 8. 

Kuk6w — razem z var. acuta-, Zawoja — mokre hiki na 

lewo od drogi do Skawicy za koseiolem tuz przed I s " kaplica. 

604. Fr. construens (Ehrenb.) Grun. V. H. Tab. XLV. fig. 26. 
E et D et 27. 

Jele£na — stoki pagorow pr/.vlt'snych i torliaste laki. 
var. binodis (Ehrenb.) Grun V. H. Tab. XLV. fig. 24. 
Kuk6w — razem z Nr. 603 var. 

var. Venter Grun. V. H. Tab. XLV. fig. 22-24, 26. 
Mucbarz — razem z Nr. 603; Rokow — stawy; Pewel 
Wielka — Huciska — potok Olszewski. 

605. Fr. brevistriata Grun. V. H. Tab. XLV. fig. 32. 
Stryszawa — strumyczek przy dworze (leg. Dna M. Werner 
25. VII. 1893); Slemien — bagniska wsrod pol czeiciowo 
zarosle Sphagnum i Krzesz6w Gorny — bagienka wsrod 
trawnikow przydroznych (Hie specimina, cum iis a cl. V. 
Heurck Tab. XLV. fig. 31. sub nomine var. mormonorum 
delineatis, congrua). 

606. Fr. niinutissima Grun. V. H. XLV. fig. 14. 

Pewelka — strumyczek plynacy % Wierchowiny i drugi 
z gronika pod Dupniarzcm. 
607 Fr. producta Grun. var. bohemica Grun. V. H. Tab. XLIV. 
fig. 8. 

Lachowice „Koconi6w gron" — mokre strugi wsrod traw 
na por^baeh zasidznnych mbdym swierkiem. Gam. Striatellaceae (Kuetz.) Heib. 
Gen. Tabellaria Ehrenb. 
608. T. fenestrate (Lyngb.) Kuetz. 

Stryszawa — rowy wzdluz toru kolejowego przy stacyi „ La- 
chowice" ; Lachowice — moczar na porebie pod szczytem 
Solnisko; Skawica — studnia w jarze nad rzeka Skawa; 
Zawoja — razem z Nr. 600; Koszarawa — trzesawisko na 
lewo od drogi do Pizyborowa, opodal mostu ; Pewelka — 
strumyczek plynacy z Wierchowiny i drugi z Gronika pod 
Dupniarzem; Rokow — stawy; Tarnawa Gorna — Jaki tor- 
fiaste; Mak6w — rowy w^rod tak mokrych na lewo od 
goscinca ze Suchej; Sporysz — Obszary — odplyw zrodel; 
Rudze — stawy; Mucharz — doly srodlesne pod samym 
szczytem Upalisko 442 m n. p. m.; Jaszczurowa — stawy; 
Swinna Porcba — - staw; Sucha — stawy. 609. T. fiocculosa (Roth.) Kuetz. V. H. Tab. LII. fig. 10—12. 
Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy; Stryszawa — mo- 
czary wsrod pastwisk okalajacych choleryczny cmentarz; 
Skawica — studnia w jarze nad Skawq, i rowy wsrod p61; 
Lachowice — moezary zamszone na stokach Lopuszniaka; 
Koszarawa — trzesawisko na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal mostu; Pewelka — strumyczek plyna.cy z Wiercho- 
winy i drugi z Gronika pod Dupniarzem; Rokow — stawy; 
Tarnawa Gorna — laki torfiaste; Biala — moczar wsrod 
p<51 po lewej stronie goscinca do Osielca; Jordanow — rowy 
przydrozne z plynaea woda; Kuk6w — odptyw mokrych, 
Sphagnum zaroslych trawnikow wsrod pol przy krzyzu na 
drodze do Zywca; Slemieri — bagniska ws>dd pol czesciowo 
zarosle Sphagnum; Gilovvice — kaluze wysychaja.ce na polnych 
drogach; Lukawica Wielka — zatoki po potoku Kocierz; 
Sporysz — Obszary — odplyw zrddel ; Jelesma — stoki 
pag<5row przylesnych i torfiaste Ia>i ; Zator — stawy; Mu- 
charz - razem z Nr. 608; Kalwarya — stoki pag6r6w pod 
ogrodem 00. Bernardyn<5w ; Rudze — stawy; Stryszawa - 
strumyczek przy dworze (leg. Dna Maria Werner 25. VII 
1893); Strysz6w — strumyczek w modrzewiowym lasku na 
wschodnim kraiieu „Koscielnikowej les'ni"; Sucha — stawy; 
bwmna Poreba — staw; Jaszczurowa — stawy. 

Fam. Eunotiaceae (Kuetz.) De-Toni. 
Gen. Cystopleura Breb. 
610. C. turgida (Ehrenb.) Kunze. V. H. Tab. XXXI. fig. 1—2. 
Koszarawa, Lachowice — Stryszawa — razem z Nr. 608; 
Makdw — rowy wsrdd mokrych Jak na lewo od goscinca 
ze bucnej; Jordantfw — moezary na brzegu jaru pod gora. 
Kamienna.; Tarnawa Dolna - moczar po starem lozysku 
Skawy (18. VII. 1895); Toporzysko - laczki mokre, zam- 
szone w jarach przed Wygoda; Rudze — stawy ; Skawce- 

Zit!Xzr yc ^ wpad ~ do Skawy popod 

var. Westermannii (Ehrenb.) Brun. V. H. Tab. XXXI. fig. 8. 
lomice — stawy; Tarnawa Dolna — moczar po Skawie 
P^y goscmcu do Suchej ; Stryszawa — moezary ws>6d 
pastwisk okalajacych cmentarz cholervczny. 
var. granulaia (Ehrenb.) Brun. V. H. Tab. XXXI. fig. 6. 
Stryszawa - razem z var. Westermannii; Skawce - cum typo. 
var Vertagus (Kuetz.) Grun. V. H. 1. c fig 7 
Graboszyce - bagno pod laskiem brzozowym. ' wykaz glon6w. 207 

611. C. Sorex (Kuetz.) Kunze. De-Toni Sylloge Vol. II. Sect 2 
pag. 780. V. H-Tab. XXXII. fig. 7-8. 

Wadowice — irodlo i stawek przez nie utworzony po lewej 
stronie gosciiica do Kalwaryi. 

612. G. gibba (Ehrenb.) Kunze. De-Toni 1. c. pag. 780. 
Koszarawa — razera z Nr. 610; Mucharz — moczar pod 
g6ra. Upalisko (18. VIII. 1895); Jordan6w — rowy z pjy- 
na,ca woda i moczary pod gora Kamienna; Welcza ad Za- 
woja — odplywy mokrych %k; Lachowice — moczary 
zaraszone na stokach Lopuszniaka i na zrebie pod szczytem 
Solnisko; Stryszawa — razem z Nr. 609; Skawce — razem 
z Nr. 610 (26. VIII. 1895); Makow - rowy w£rod mokrych 
Jak na lewo od gosScinca ze Suchej; Nowy &wiat, graina 
Frydrychowice — staw; „Owsianka" — staw; Lgota — staw; 
Tomice — stawy; Gieraltowice i Gieraltowiczki — stawy; 
Kalwarya — staw przy drodze do Lanckorony ; Sucha — 

var. parallela Grun. V. H. Tab. XXXII. fig. 3. 
Skawce i Lachowice — cum typo. 

var. ventricosa (Ehrenb.) Grun. V. H. Tab. XXXII. fig. 4—5. 
Jolkow „Zarebki" ad Skawce - skaly w jarze zwilzane 
strumyczkiem ; Skawce — cum typo; Tomice — stawy; 
Swinna Poreba — staw; Lachowice — cum typo; Topo- 
rzysko — razem z Nr. 610; Slemien — bagniska wSrod 
p61 czesciowo zarosle Sphagnum; Lachowice — cum typo; 

613. C. Argus (Ehrenb.) Kunze. V. H. Tab. XXXI. fig. 15. 
Stryszawa — razem z Nr. 612; Tomice — stawy; Skawce — 
razem z Nr. 610. 

var. alpestris (W. Sm.) Grun. V. H. 1. o. fig. 19. 
Skawce, Toporzysko — cum Nr. 610; Stryszawa — cum 
typo; Lachowice — razem z Nr. 612; Jordanow — razem 
z Nr. 612. 

614. C. Zebra (Ehrenb.) Kunze. V. H. Tab. XXXI. fig. 9, 11. 
Stryszawa — strumien w lesie „Ciska" (leg. Dna Maria 
Werner 25. VII. 1893) i moczary kolo cmentarza cholerycz- 
nego (legi ipse 1894) ; Marc6wka — rowy przydrozne z pty- 
naca, woda,; Mucbarz — doly srodlesne pod samym szczytem 
Upalisko 442 m n. p. m. ; Jordan6w # — moczary na brzegu 
jaru pod gora. Kamienna; Nowy &wiat — gmina Frydry- 
chowice — staw ; Lgota — stawy ; Tarnawa Dolna — na 
Oedogonium spec? w moczarze po Skawie przy goscincu 
do Suchej (24. VII. 1895); Skawce — moczar po lewej 
stronie gosciiica wadowickicgo tuz prz.d stnunyczkiein wjm 
daj^cym do Skawy popod Przysloniem (26. VIII. 1895); y ; Jolkow „Zarebki" — razem z Nr. G12. 
GieraJtowice i Gierattowiczki — stawy; To- 
miue — stawy. 

var. saxonica (Kuetz.) Grun. Oest. Diat. Tab. 111(6). fig. 6. 
Sucha — stawy; Wadowice — razem z Nr. 611. 
var. proboscidea (Kuetz.) Grun. V. H. Tab. XXXI. fig. 10. 
Lachowice — moczar na zrobie pod szczy tern Solnisko ; Stry- 
szawa — nioczary wsrod trawnikow okalajacych cmentarz 
choleryczny. 

var. Porcellus (Kuetz.) Grun. Oest. Diat. Tab. 111(6). fig. 3 a. 
Marcowka — rowy przydroine z pJynaca. woda.; Sucba — 
stawy; Wadowice — ivodio i stawek przez nie utworzony 
po lewej stronie goscirica do Kalwaryi. 

615. 0. gibberula (Ehrenb.) Kunze, De-Toni SylWe Vol. II. 
Sect. 2. pag. 786. 

var. producta Grun. V. H. Tab. XXXII. fig. 11—13. 
Lachowice — moczar na zrebie pod szczytem Solnisko i mo- 
czary na stokach Lopuszniaka; Lgota — stawy; Kalwarya — 
staw przy drodze do Lanckorony; Skawce — stare lozysko 
strumyczka wpadaja_cego do Skawy popod lasem Przyslon; 
Stryszawa — nioczary wsrod trawnikow okalajacych chole- 
ryczny cmentarz. J ' J 

Gen. Eunotia Ehrenb. 

616. |^m« Ehrenb. De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. pag. 

var. bidens Grun. V. H. Tab. XXXIV. fig. 7. 

Marcdwka — rowy przydrozne z plynaca woda. 

var- n,i„or V. H. Tab. XXXIV. fig. 3 " 

^Hclur/ - moczary 8 r6dlesne pod gora. Upalisko. 

var . hybPlda Grun. V. H. Tab. XXXIV. fig. 4. 

Mucharz - dolki srodlesne pod samym szczytem Upalisko 

fewcTod 'go^cinea'zelLhH "^ ^ ^^ ^ "" 

var. tenella Grun. V. H. 1. c . fig. 6. 

^ UCl,a r ^wy; Chrz^towiee - mokre Iski; Slemien - 

'J' 1 lab 1. hg. 16a identical: Skawica - studnia w jarze 
n «« raeb! Skawa; Kuk6w - odplyw trawnikow zaroslyck Sphagnum wsrod pol przy krzyzu na drodze do Zywca (Hie 
specimma cum v.,r. hidenti in V. H. 1. c. fi<r 15 oor,tmi^ 

618. E gracilis (Ehrenb.) Rabenh. „ec W. Snmh. V H Tab 
XXXIII. fig-. 1. 

Rokovv — stawy; Kuk6w — razem z Nr. 617, Sporysz — 
Obszary _ odplyw zrodel; Graboszyce - bagno pod brzo- 
zowym laskiera. 

619. E. exigua (Breb.) Rabenh. V. H. Tab. XXXIV nV 11 Kuio'. 017- ('helm Stryszow — strumyczek w modrzewiowym lasku na wsehod- 
111,11 u wej lesni" : Zator — stawy 

620. E.pectinalis(DiUw.?)R a heiih.V.U. Tab. XXXIII % 20-21 
Rudze — bagna w poblizu stawu; Pewel Wielka - mo- 
kradla na. prawym brzegu potoku ,.Pewel u ; Kukow — razem 
z Nr. 617; Zawoja - n.okre Ijjki na lewo od drogi do 
bkawicy za kos>.iolem tuz przed 1»» kaplica; Stryszawa — 
moczary wsrod pastwisk. ..k.-dajacvoh nu.-irarz cliu'erw/.nv 
Sucha- stawy; S.u, „a ,.„/,,/ „ latt ,„„, , „,'„/ ' • 
(Ehrenb.) Grun. V. 11 Tab. XXXIII. % H) B.) ; Mucl, 
duly wsr.'xl lasu p„d sainvm szezvh-m l.'patisko 142 to n. p. in 

fio< £»*; <fr**» Kabh. V. H. Tab. XXXIII. fig. 18). 

621. E. Formica Ehrenb. V. H. Tab. XXXIV fig 1 
Swinna Poreba - staw. 

var . bigibba Kuetz. forma pumila Grun. V. H. Tab. XXIV. 
fig. 27. 

Tarnawa Gorna — iaki torfiaste; Kalwarya — stoki pagorow 
pod ogrodem 00. Bernard v now; Strysz6w — strumyczek 
w modrzewiowym lasku na wschodnim krancu -Koscielni- 
kowej lesni". 
<>22. E. praerupta Ehrenb. De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. 
pag. 795. 

var. bideus Grun. V. H. Tab. XXXIV. fig. 20. et 22. 
(forma minor). 

Tarnawa Gorna — Ja>i torfiaste; strumyczek na stokach 
gory (Jhetm przy drodze do Zakrzowa. 
var. curta Grun. V. H. Tab. XXXIV. fig. 24. 
Skawce — stare tozysko strumyczka wpadaiacego do Skawy 
popod lasem Przyslori. J 

623. E. Ventriculus Schum. Preuss. Diat. Tab. VIII. fiff 7. 
Swinna Poreba - staw. 

624. E. paludosa Grun. V. H. Tab. XXXIV. fig. 9. 

Mucharz - moczary lesne pod g6ra Upalisko; Stryszow — 

625. E. Diodon El 210 ROMAN GUTWINSKI. 

na stokach gory Chelra przy drodze do Zakrzowa; Zator — 

stawy 

var. (limiimta Grun. V. H. Tab. XXXIII. fig. 7. 

Stryszawa — strumien w lesie „Ciska" (leg. Dna Maria 

Werner 25. VII. 1898); Skawce — razem z var. Nr. 626; 

Jelesna — stoki pagorow przylesnyeh i tor Haste Ja>i ; Kukow — 

razem z Nr. 620. 

626. E. impressa Ehrenb. V. H. Tab. XXXV. fig. 1. 
Sporysz — Obszary — odplyw irodel; Tarnawa Gorna — 
laid torfiaste; Zawoja — mokre faki na lewo od drogi do 
Skawicy /.a kosciuleni tuz przed 1 »'■'■' kaplioa; Rokow — 
stavvy; Chrzastowice — mokre laki ; Mucharz — dofki snkl- 
lesne pod samym szczytem Upalisko 442m n. p. m.; Ko- 
szarawa — trzesawiska na lewo od drogi do Przyborowa, 
opodal niostu. 

627. E. tridentula Ehrenb. V. H. Tab. XXXIV. fig. 29, 30. 
Skawce — laka torfowcem czesciowo zarosla pod lasem 
Przyslon; Tarnawa Gorna — l H ka torfin^ta; Kukow — od- 
plyw mokrych frawnikow zaroslych Sphagnum, przy krzyzu 
na drodze do Zywca. 

Gen. Pseudo-Eunotia Grun. 

628. P. lunaris (Ehrenb.) Grun. V. H. Tab. XXXV. fig. 3, 4. 

Szczyt gory Chelm 604m n. p. m. — kaluze na drodze 
srodlesnej; Laehowice „Koconi6w Grori" — mokre strugi 
- - zrebach zasadzonych mtodym swierkiem (1894) wjarze nad rzeka. Skawa.; Zawoja 
tuz przed l 8Zf > kaplit i do Przyborowa. opo.l 
• — stawek w^rod trawmicow; uokow — stawy; huw« 
JJwory — Brzeznica — stawy; Chrzastowice — mokre I^ki .- Gorne — staw przy tartaku; Owsianka - ■ 
r W ;\ G , 6rna ~ ^ ki torfiaste; Mak6w - rowy wlr6d 
mokrych lak na lewo od goscinca ze Suchej ; Biala — moczar 
wsrod pol na lewo od goscinca do Osielca; Jordanow - 
moczarv na braegu ^ ^ K amienna; Spytkowice - 

podlesne moczarowate laki; Kuk6w — razem z Nr. 627; 
a», VV iv-^ ta !7 ~ );iki » int '2ai-owate, podlesne, przy kaplicy 
aw. VVita; Sporysz - Obszary - odplyw zrodel; Zator — 
stawy; Rud ze __ bagno , Z(i( | slMW( . in: - 'p oni i ce — stawy; 
Grabo^ce -_ bagno pod brzo/.owvm laskiem; Mucharz - 
doiki srodlesne pod samym szczy tern Upalisko 442 w n. p. *1 wykaz glon6w. 211 

Swinna Poreba — staw; Jaszczurowa — stawy; Zembrzyce — 
rowy przydrozne; Stryszow — strurayczek w modrzewiowym 
lasku na wscbodnim kraiicu „Koscielnikowej lesni" ; Stry- 
szawa — strurayczek przy dworze (leg. Dim Maria Werner 
25. VII. 1893). 

Gen. Ceratoneis Ehrenb. 
G. Arcus (Ehrenb.) Kuetz. V. H. Tab. XXXVII. fig. 7. 
Stryszawa — strumieii w lesie „Ciska u i strumyczek przy 
dworze (leg. Dna Maria Werner 25. VII. 1893); Tarnawa 
Gorna — strumyk; Gorzen Gorny — na malym jazie; 
Pewel Wielka — mokradla na prawym brzegu potoku 
„Pewel"; Lukawica Wielka — zatoki po potoku Koeierz; 
Slemieri — bagniska wsrod pol czrsrimvn zan-sle Sphagnum', 
Pewel Wielka — Huciska — potok Olszowski; Bystra — 
potok tejsaraej nazwy. 
var. Amphioxys (Rabenh.) De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. 2. pag. 814 
Potok Olszowski — miedzy Pewela, Wielka a Huciskami. 

Ordo Cryptorhaphideae H. L. Smith. 

Fam. Melosiraceae (Kuetz.) De-Toni. 
Gen. Gaillonela Bory. 
G. distans Ehrenb. V. H. Tab. LXXVI. fig. 21-23. 
Jordan6\v — rowy przydrozne z plyn^cfj, woda,. 
G. crenillata Ehrenb. var. tenuissima Grun. V. H. Tab. 
LXXXVIII. fig. 11. 
Swinna Por§ba — staw. 

G. varians Ehrenb. V. H. Tab. LXXXV. fig. 9-11. 
Lukawica Wielka — zatoki po wezbranym potoku Kociera 
(cum anxospori* die 22. VII. 1894); Chrzastowice — rowy 
glebokie wsr6d p<51, {cum auxosporis die 21. VIII. 1893); 
Lgota — stawy; Sleszowice G6rne — staw przy fcartaku; 
Nowe Dwory — Brzeznica — stawy; Gilowice — odplyw 
moczarow polozonych w poblizu dworu, wpadaja_cy do rze- 
rzulki; Swinna Poreba — staw; Gorzen Gorny — na raatym 
jazie: Jaszczurowa — stawy; Sucha — stawy. 
var. aequalis Kuetz. 

Gorzen G6rny — cum typo; Osielec — strugi wsrod polnych 
jarow pod Brodaniczem. Gen. Cyclotella Kuetz. 

633. C. opercular (Ag.) Kuetz. V. H. Tab. XCII1. fig. 22—24. 
Rudze — stawy. 

634. 0. MeneqMniana Kuetz. var. rectanqulata (Breb.) Grim. V H 
Tab. XCIV. fig. 17-19. 

Nowe Dwory — Brzeznica — stawy. 

635. C. Knetzingiana Thw. V. H. Tab. XCIV. fig. 1, 4—6. 
Makow — rowy ws>6d mokrych lak na lewo od goScinca 
ze Suchej. 

Class. Cyanophyceae. 
Ordo Gloeosipheae. 

Fam. Scytonemaceae Bzi. 
Gen. Stigonema Ag. 

636. S. mamillosnm Ag. 

crass, ramor. = 40 a, ramulor. — 21— 24 u. 
Zator — stawy. 

Gen. Hapalosiphon Naeg. 

637. H. pumilus (Kuetz.) Kirchn. 

crass, cell, ramul. = 6'4ffc, long. = 8 ja. 

Pojedyncze okazy miedzy Tetraspora" ex pianola i mchami 
vv strumyczku na stokach gory Chehn, przy drodze do 
Zakrzowa. J 

Gen. Scytonema Ag. 

638. S. tolypotrichoides Kuetz. 

crass, filament. = 11 a , ramulor. = 10 a. 

lg. heterocyst. = 14 ,j 

„Na dhnie- a4T.Ww.-i, .nio-hv nul.i-ni w ba^nie wsr6d 

trawnikow; Lachowrioe - moczary zamszoue na stoka.'l. 

^opuszniaka; Nowy Swiat, gmina Frydrychowice - miedzy 

mchami w stawie. J J 

Gen. Tolypothrix Kuetz. 

639. Tenuis Kuetz. 0) TO „ iflm (Kuetz0 H 

^Z% cv :zr-t l T = ^.-^,-6,-8,. 

^st. crass. = 8|a, long. - 8 — 10 a. ' po lewej stronie goscinca wadowickiego 
ikiera wpadajacym popod Przyslonieni do Skawce — 

tuz przed strumyczki 

640. T. laiiata (Desv.) Wartm. y) Wimmeri (Hi 
lat. filam. cum vagina = 10 a. 
lg. cell. veg. = 4 a, diam. heterocyst. = 
Jolkow „Zarebki" ad Skawce — skaly \ 
strumyczkiem. Rivulariaceae (Sti 
hix Ag. Gen. Calothrix Ag. em. Thur. et Born. 
642. C. soli/aria Kirclin. [Mastigonema aerugineum (Ket/.) Kirch. 
Gieraltowiezki — staw ; strumyczek na stokach gory Chcln: 
przy drodze do Zakrzowa w zlozu Tetraspora explanata. Fam. Nostoceae (Kuetz.) Born, et Flah. 
Gen. Nostoc Vauch. 
643. K ellipsosporimi Rabenh. Born et Thr. Note alg. II. T. 27. 
- 18{*. 
-6,, 
ckiego 646. AT. cell. veg. crass. «- 


'■'■>■ 


— 4 p., 1 


ong. =- 


10 a — 


1 1 a 


Skawce — 


moczar 


''!' 


- 6-4 u. 
■■<.s. Il'ic'-l 


- 11 V 

vradon 


przed strun 


lyczkien 
). VIII. 


!8<i;>. ' 


A 7 ! commune 


i Vauch 
r. pellucid mil 


(Kuetz.) 


Rabh. een. veg. diam. = 5u.. 

„ limit. „ = 6-4 ft. 
• ani.-iwa Dolna — gliniaste brzegi bitego goscinca 22. 
VIII. 1895. 

N. sphaericum Vauch. (incl. N. lichenoides Kuetz.) 
cell. veg. crass. - 5 a, lg. = 4— 5 a. 
„ limit. „ = 6-4 u, lg. = 8 a. 
™'?e - razem z Nr. 643. 
microscopicum Carm. (A 7 ! rupestre Kuetz.). 
• veget. crass. - 32a, long. = 4a. 
limit. „ = 5 a, „ 6— 8 a. 
3S itudo vaginae = 27 a. popod lasem 


' I ',-:,; 


Jozysko strumyczki 
,-siuniem. 


N T . veri'ucosnni 

cell, yeget crass. 

Mucharz — doly 


Vauch. 

- 6-4 (t, „ = 8 
wsrod lasu pod sa sarayra szczytem Upalisko Gen. Anabaena (Bory) Wittr. 
staii'ii.-ilis Kuetz Cylindrospermum stagnate Kuetz.). sporae „ = 6 — 8 {/. „ 16a — 18 a — 19 a. 

Skawce — Jaka pod g<5ra Przyslon (2. VIII. 1895); Mu- 
charz — doly wsrod lasu pod samym szczytem Upalisko 
442m n. p.m. J 

649. A. macrosperma (Kuetz.) Hansg. 

cell. veg. crass. = 32 a, Ig. = 5 a — 6'4a. 

„ limit. „ = 3-2 a, „ - 5 a. 
sporae „ = 11 u, „ = 22a — 24a. 

Lachowice „Koconiow Groii" — mokre strugi' wsrod traw na 
porebaeh; Kalwarya — staw przy drodze do Lanckorony. 
var. major (Kuetz.) Hansg. 
cell. veg. crass. - 32a — 4a— 5a, long. - 4a — 5a— 6a— 8a. 

„ lim. „ - 5 a _ 6-4 a, „ = 6'4a. 

sporae „ = 112 a " „ = 22 a - 24a. 

Mucharz — moczar pod Upaliskiem na lewym brzegu Skawy 
(18. VIII. 1895) i struga plyna.ca popod stopy Upaliska. 

Fam. Lyngbyaceae. 
Gen. MicrocoleilS Desmaz. 

650. M. terrestris (Desm.) Thur. 

vag. crass. = 40a — 69 a, crass, filam. - 2 a —32 a - 

6 a, lg. cell. = 5-8 a. 
Kalwarya stoki pagfa6w pod ogrodem 00. Bernardynow; 
Zembrzyce - mur okalafecy dwcrski ogr6d ; Skawce — 
mur przy dworze; szczyt g6ry Chehn 604 m n. p. m. kaluza 
na srodlesnej drodze. 

651. M. lacnstris (Rabh.) Hansg. 
crass, cell. = 5*8 a. 

Krzeszow G6rny — bagienka wsrod przydroznych traw- Gen. Symploca (Kuetz.) Rabh. 

652. S. Friesii (Ag.) Kiitz. 

crass filam. — 5ft, long. cell. veg. = 3-2 ft — 5 ft. 

„ vaginae = 9 ft — 10 ft — lift. 
Gliniaste drogi w lesie strvszowskini . wioda.Ce z Da>rowki 
doMarcowki 21. VIII. 1895; Lachowice — 21. VII. 1894. 

Gen. Lyngbya (Ag.) Thur. 

653. L. amoena (Kuetz.) Hansg. var. chlorina (Kuetz.) Hansg. 
Jolkow „Zarrl)ki" ad Skawce — skaly w jarze zwilzane 

654. L. vulgaris (Kuetz.) Kirch. 

Tomice — (leg. Raciborski, Spraw. Kom. Fiz. T. XXII. 
pag. 120). 

655. L. lyngbyacea (Kiitz.) Hansg. 

Miedzy iSkawica, a Zawoja, tuz przed ostatnia,, odplyw mo- 
czarowatyt-li hik smdlcsnych po lewym brzegu potoku Wilcz- 
nawka „Welcza". 

656. L. tenerrima (Kuetz.) Hansg. 

Kalwarya — staw przy drodze do Lanckorony. 

657. L. leptotn'cha (Kuetz.) Hansg. 

crass, filam. = 2 |t — 3|t, lg. cell. = by. — 6'4a. 
„Na nizynie" ad Tarnawa — stawek; Tarnawa Dolna — 
moczar po Skawie przy goscincu do Suchej, na galazkach 
zeslych zanurzonych w wodzie; Jolkow - razem z Nr. 653; 
Mucharz — doly srodlcsne pod sainym szczytem Upalisko 
442 m n. p. m.; szczyt gory Chehn 604 m n. p. m. — kaluza 
na srodlesnej drodze. 

658. L. gracillima (Kuetz.) Hansg. 

erase filam = *2jt - long. ceMaa 

Clielm — razem z Nr. 657 ; Marcowka — rowy przydrozne 
z pJyna.ea. woda; Mucharz — sciany kamienne rowu przy 
goscincu wadowickim ni«' »i» „{al poczty (dom p. Lagosza). 

659. L. tenuis J) linueola Kiitz. 

Skawica — row wsrod pdl przy mostku na drodze do Bialej. 

660. L. subfusca (Ag.) Hansg. 

crass, filam. = 5 ft — 64 ft, lg. cell. veg. - 3 ft — 4 ft — 

64 a — 8 ft. 
Chelm razem z Nr. 657 i 658; Mucharz — struga plynaca 
popod stopy Upaliska; Skawce — pod mostem kolejowym 
na glazaeh w r\vn.cej wodzie Skawy. 21 li 661. L. antliaria (Jttrg.) Hansg. 

crass, til. = 5 a, lg. cell. reg. = 32 a — 5u - 64 a. 
Marcowka i Mucharz — razem z Nr.' 658. 

662. £. natans (Kuetz.) Hansg. 

crass, til. = 8-u, lg. cell. - 5 a — g(*. 

Toniice (leg. Raciborski, Spnaw. Koin. Fiz. T. XXII. pag. 

120); Tarnawa Dolna — strumyczek plynacy z olszvn popod 

663. L.\hahjbea (Mert.) Hansg. 

crass, filam. - 11— 18a, lg. cell. = 3u — 4;;.. 
Skawce - stare lozysko strum yczka wpadajacego do Skawy 
popod <r<m\ Przysfoniem -1894 i 1895); Gilowice — odpfyw 
inoczarow w poblizu dworu lezacych, wpadajacy do rzeozu'fki 
(forma Boschii Kiitz.). 

664. L. major (Vauch.) Hansg. 

crass, filam. = 22 a — 24 a — 25 a. 

long. cell. = 5 a — 6'4a. 

Skawce - razein z Nr. 663 ; Lgota - stawy; Slemieri — 

bagniska vvsrod pol czesciowo zarosle Sphagnum. 

665. L. prmceps (Vauch.) Hansg. 

Skawce — razem z Nr. 664 ; Skawica — row wsrod p61 
i Slemieii — bagniska polne ; Lachowice — r forma tenuis* 
Rabenh.). Ordo Chamaesiphonaeeae. 

Fam. Chamaesiphoneae. 
i Chamaesiphon A. Br. et Gn m ffe' 


confervicola A. Br. 
szowico G6rne — staw przy tartaku na Cladophora spec. 
Ordo Chrooeoecoideae. 
Fam. Chroococcaceae. 


.67. 01. 
Ska 


Gen. Glaucocystis Itzigs. 

nostochinearum Itzings. 
.wee — stare J.>; \>k.. strumvezka wpadajacego do Skawy Merismopedium Meye moczar pod szczytem Solnisko; Lgota — stawy; Grabo 
szyce — bagno pod laskiem brzozowym; Swinna Poreba — 

Gen. Tetrapedia Reinsch. 

669. T. glauscens (Wittr.) Boldt. 
Gieraltowiczki — stawy. 

var. papillifera Gutw/Spr. Kom. Fiz. T. XXV. pag. 16. 
Tab. I. tig. 15. 
Rudze — stawy. 

Gen. Gomphosphaeria Kuetz. 

670. O. oponina Kuetz. 

Makow — rowy wsrod mokrych la,k na lewo od gosciiica 
ze Suchej; Lachowice — studnia (dof) ws>6d laczki za ko- 
scioJem; Gieraltowiczki — stawy; Rudze i Swinna Por§ba — 
stawy; Mueharz — doiki srodlesne pod samym szczytem 
Upalisko 442 m n. p. m. i moczary lesne pod gora Upalisko; 
Skawce — razem z Nr. 667. 

Gen. Aphanocapsa Naeg. 

671. A. omenta (Ag.) Hansg. Gen. Chroococcus Naeg. 
672. Ch. turgidus (Kuetz.) Naeg. 
Makow — razem z Nr. 670. 
var. chalybeus Rabenh. 

Skawce — stare lozysko struinyczka wpadaja.cego do Skawy 
popod lasem Przyslori. a. Na stronicach 178 do 192, o ile w tekscie jest: „ — razem 
■.:■'.!' i- :i'.is KM, 402, 409, 110,411,413, Hi, il7 US.4L9. 421, 

-. v.w. ;:■.:.. i.n;. ;.-.: ;:*. !:■,:■. :;<». ii2. i.'.\ ;;o. ns, \wi\ ;;.;-. 

ytac: „- ra^m i Nr t93, BOO, 501, 

, 508, 509, 510, 512. 51;'.. 519. 52:4. 525. 52C, 52, . 52.S 529. 5:iO. 
557, 539. 5*3 i 555. MATERYALY 

do fizyografii krajowej. 

Oz^<3 III. 

Materyafy zebrane przez Sekcy§ rolnicza. Przyczynek do fizyografii pszenicy. Opracowal 

Huppeuthal. Na stosunek skrobi do potaczen azotowych w ziarnie psze- 
nicy wywiera widoczny wpfyw, jak to liczne spostrzeienia wyka- 
zuja, klimat. W klimacie nadmorskim, wiec u pszenic zachodnich, 
ziarno zawiera wiekszy procent skrobi, niz w kontynentalnym 
ozyli u pszenic wschodnich. Jest to wynikiein diuzszej ich wege- 
taeyi na zachodzie, spowodowanej liczniejszymi i r6wnomierniej 
roztozonymi opadami, wieksza wilgotnoscia, powietrza i jednostaj- 
niejsza temperature, wskutek czego gromadzi sie. wiec w ziarnie 
wiecej skrobi. Z tego samego powodu waga zachodniej pszenicy 
^uly wieksza, niz wschodniej. Nawet przeniesiona z kli- 
Emorakiego do kontynentalnego zmniejsza cieiar ziarna, vguh 

a zwieksza za 

Stosunek wzajemny azotu i pojedynczycli sklmlnikow niine- 
ralnych nie jest takze staJym w roslinie; ale zalezy od ilosci, w ja- 
kiej kazdy ze skladnikow byt dla niej przyswajalny. 

W pracy niniejszej postawifem sobie za zadanie przekonac" 
si§, czy i o ile oaatapia smiany w ziarnie roznych pszenic przez 
przeniesienie ieh z zackodu do naszego klimatu i wyniki tych ba- 
dan opisaJem w czesci I ; — w celu zas poznania, jakiemi cechami 
odznacza sie ziarno pszenic, u nas produkowanycb , wykonatera 
badania, ktore sa. przedstawione w czesci II. Szczegolna zas uwage, 
zwracalem tak w czesci I, jak i II. na stosunek wzajemny azotu 
do kwasu fosforowego w ziarnie. Wszystknn kolegom, kt6rzy dostarczyli mi probek pszenicy 
1 szczegoiowych objaSnien, tychze sie tyczacych, wyrazara w tern 
miejscu uprzejme podziekowanie. Wszystkie badania, w tej praey opisane, tyczace sie pszenic, 
vvykonalem vv praeowni ch.niii r,.lnir Z( ,j Sf.ulv.m, rolniczego , po- 
zostajacrj p,„l kienmkiem Prof. Dra Uodlewskiego. 

Prohka, przeznarznna da !,;M;u,i,. 1,\ }, .mprzod oczyszczana 
z nieczystoSci i obeych nasion, jakotez z ziarn nszkodzonych przy 
mfocce i przez szkodniki; nastepnie oddzielano p.,skd i oznaczan'o 
jego ilodc, na 100 gr. celnego zian.a przypadajaca,. 

Do oznaczenia wagi ziarna (1000 ziarn) odwazalem wieksza 
jego dose, zwykle 500. * ' 

Ziarno celne, starte na make na recznym mlynku stalowym, 

r m e sr m wszk,Mydi -**•*. £*£ -»»«^ 

100" Lr bC6 dwngram0We J -»«-*■ P«ez wysuszenie przy 

w ik^*? 0Z " ! ' raa,em " ,et0tla Kjeldahla. Make w rtwoch pr6bkaeh 
w iosci 1 - 2 gr. spalalem za u, „ 2d ,„, - t „ i<me L kwasi 

rtzr dodatkiem °i^ r ,j "" k •■- » ■■<>"<"'• ^ oznaczaJe,,, i 

• , .<iPtno-normal- 

lSI arkowego. W razie , jezeli oba oznaczenia rfintty 

>tn. powtarzalem oznaczenie. Mnozac przez oddestylowani,, z wndniki. 
sotu, caw 
wego. W 
05% azol 

s:;;;r "*****«& »•*, obi iC zano ^ .*>,*£ 

vv85 JnlV™!',^' l ,° v N ; l ;i l ,l, ; ,; p^'P' spalaJem okoio 8 gr. probki 
kroplami bvaT ,L^ ' |' ( d^leL^d!!''"' 1 '' ' '' <zasu do cza8U 

VVszystkie podane analizy ztrr4oo o ^r a 5w^t em 2 , w ej t rozpusz T' > 2w iub 26 ° gr - 

24 godzin. /o kwasu solne S° na zimno P rzez m 

ujacego CZESC W tablicy I. przedstawione sa wyniki badan , tyczace sie 
kilku pszenic francuskich oryginalnych" i tychze samych'u nas 
w roku 1894/5 zasianych na polu doswiadczalnem Studyum rol- 
niezego na Pradniku Czerwonym pod Krakowein. Analiza che- 
miozna gleby z pola doswiadczalnego , vvykonana przez p. Jasin- 
skiego, dala wynik nastepujacy: 

P 2 5 . . 0-06°/ 
KoO . . 005 

CO, . MgO. . 


0-20 
CaO . 


' Al a 


0-50 


Fe 2 3 . 
0-50% 


116 


Dos" 


wiadczenia polo. 


ve na polu dosw 


iadczalnem w r. 1896 


z pszenici 


i wykona: 


tie. wn 


rkazaty « 


ielki bn 


ik przyswajalnego po- 
sczalnym tak , ze dla 


tasu. Gleba jest ul 


przi'pus, 


pszenicy 


jest moze 


■ za in 


alo wilgotna. Pod pszenice dano silne 


dawki navvozow sztucznvc 


h. 


Z z 
wynik 


6w na ta 


blicy I. 


okazuje sie. ze psze- 


nica spro 


™dz..na z 


Franc 


yi. wiec 


z zachod 


u. fi- z klimatu nad- 
> do naszeg 
',wija. cz^u'd dowodrni je>t bar- 


(na 100 


gr. eelnego ziarna przypada 
8-5 gr.. 
um k.h : 
lu . PsZOnU'a bow icni 


z;udiM,] n i.-, 


znalazla 


sir n 


nas w ff<- 


"rszveli ■ 


ivarunkach klimatycz- 


nych. Do 


tveli. w pi 


CTIVSZY 
\ zaliezv 


c trzeba mniejszn wil- 


gotnos.: p 


owiorrza. 


nlhlt'iv 


v rocznv 


opad . ":i 


- zrzcu't'dnie jego roz- 


klad na r 
roku. 
gora/-e. /.i 


"Tl,"Z 


;;.;;'; 


z.-nice do 
,n do dlu/ 


j;;,; v ;;*;,; 


; '7 3 k w J^ 


zianm |„,j 


<ostnje' nit 


•il -k^Z! 


aleonc. t 


ii<- "majai 


■ cznsu di nalezytcijo 


▼ypehiien 
Cho 


ia sie skr. 
naz tvlko 


, !:::, m . 


,i«,no b 5 


*> brane 


pod mvage. mimo to 


t'-ieznr zi'mi 


■in \vvhod< 


iwaneg 


o na polii 


d.'^vi.-.d 


.•zalnnn byl mmYiszy. 
wodowam- 


skronmvi 


n okresem weget 


acvinvnt 


. bylo rozne u roznych 


pszenic, n 
u Nr. 


3, bo o 


7 mgr. 
Przeciwnie wi 


dzilllY 


ze zaw; 


irtosd protein v sie zwiyk- /•. la. 


Przvrost 
<i u'P 


lordeau 


x 3-559« 


>/ , u No. 


u H a 1 1 e 


t's p ed i : 


rree 


1-719"',,, 


u Hon. 


? rie i uge 1737%. 


u Blod 


r<> (I r'-oor 
Japhe 
ia zadne.go przyrosta. 


Ud.-rzaj;|.. 


■m MnA 
ze Rich 


elle bl 


anche hative wy- 


■. 
ilosi : 


zwiazkdw 


bialkow 


atych o 1-570%. Nr. Nazwa i pochodzenie 


Wyglad Poslad , Waga Ciezar 
j hltr. 1U00 


13-905 


f oryginal. 
1. Bordeaux 1 franc. 

J doswiad. 


j maczny | 
szary, szklisty 370 


|77-0 


4615 

44 72 


2. : NoS J z ,Po»a 


szary, maczny 
szary, szklisty 


.", 
r.iil'i! 


i-niH.-, 

12-3C!) 


I oryginal. 

3. 1 Japhet 1 z pola 
doswiad. 


brzuchaty 


20 (? 


6^6 


52 3] 
45-30 


13-2(10 
12-415 


4. Hallet'g 1 franc, 
pedigree j z pola 


szary, polszklis 


40-5 


69'5 


43-53 

40-75 


11-310 
1 ! 990 


5 i De Hongrie 1 franc. 


szary, maczny 
szklisty 


577 


~ 


43 73 
41-90 


12 42.") 


[ oryginal. 
franc. 
6. | Blod red { z pola 
doswiad. 


z:™ 


6-a 

163-0 


- 


43-63 

38-81 


IMG0 


7. Sherrif s square 

headet oryginal. franc. 

oryginal. franc. 
9. Richelle blanche de Na- 
ples oryg. franc. 


z&ty, maczny 
iofty, maiczny 


8-34 


: 


43-77 
50-08 

5<if,2 


2 SS5 
2774 

3-080 
oryginal. 


bialy, maczny 


206 


- I 


(8-00 


12-415 


10. Richelle blan- 
, che hative 


z pola 

doswiad. : 

poslad ! 

zpolados. 


3iafy, pelny, 
jednolity 
robny, szklistv 


85 


765 


4813 

1 


1-595 . 


sucbej m a 
Wpi 


""■- " 


-^ ,,,x .«, 


1-806 


14744 


om 


2-087 


,8,4 


0-862 


- 


2308 


14 365 


z 


20505 


10-971 


0872 


40-93 
4294 

42 83 


2283 
12 6925 
" 


2561 


rZ 
2281 


H 


0-879 


38 49 


1736 


10-848 


0-796 
9610 


0-704 


46.3 


2561 


16II06 
2 271 


1*198 


- 
2- 134 
2417 


16677 
15107 


II 


2,87 


z 


0-664 


27-84 
4149 


2-590 


16188 


1178 


2 36*5 


14-716 


1071 


45-46 [6) 

Zawartosc kwasu fosforowego takze sie. zmientfa; uBor- 
deaux jest zwyzka o 0-278%, u Noe 0*212%, u Richelle 
hative 0-256%; u Japhet jest obnizka 0096%. 

Widzimy , ze stosunek azotu do kwasu fosforowego jest 
u pszenic francuskich oryginalnych rozny; w Nr. 1, 2 i 3 wynosi 
srodnio 10H : 4fv0, u Nr. 4 jest nieco ciasniejszy, bo 100 : 45*8, 
u Nr. 10 zas bardzo szeroki , gdyz 100 : 27-8. Inaczej u tychze 
pszenic wybodowanyeh na polu doswiadczalnem; tu na pierwszy 
rzut oka widae" prawie zupelna. identycznosc w stosunku N do 
P,0- we^vszvstkirh pszeiiie;u-.li: krancowe stosunki w Nr. 6 i 2 
100:38-49 i 100: 42<H; rdznica inie/lzy nimi jest tak mala, ze 
raoznaby ja. w czesci poJozyc na karb Medow analitycznych. Sre- 
dni ten stosunek wypada jak 100 : 40-6. Wvnik ten jest wielce 
doniosly, gdyz dowodzi przekonywajaoo, iz stosunek N do P 9 5 , 
nawet u_ pszenic. nnlezacych do roznyeb ras i to tak bardzo pier - 
wotme sie rozniacyeh pod wzgledem zawartosci azotu, stosunku 
N do P 2 0, , ciezaru ziarna. jest dla uszvstkiob. uprawianych na 
jednein miejscii i jednakown fraktowan v<di . ten sam. mimo zmie- 
nionego ciezaru ziarna i procentowei zan-arto-in azotu i kwasu 
fosforowego. 

Poniewaz pszenice na polu doswiadczalnem wyprodukowane 
byly na sdnyeb dawkach nawozowycb . przypuscic mamy prawo, 
ze w zieini me brakJo mi zadnego ze skladnikow pokarmowych 
do wydama w danych vvarunkacb mozliwie najwiekszego plonu. 
Jest wiec prawdopodobne, ze znaleziony w nic'b stosunek N do 
P 2 O r jest normalny, zaczem przemawia takze to, ze podobny sto- 
<un..k znala/J takze ,lauu>/ew>ki ' v, d.-swiadczi-niach polowych, 
robionych z dwoma pszenicami w dwoch miejscowosciach Krole- 
lestwa Polskiego i ze ten sam stosunek 100: i-O-f, znnWiono I, / 
u ^vmh-nmrn,.!, tr/ecl, p./..,..e .,-1, ,,rv -in Jnx ,-1, Irancuskicb. 

."■ V - |: ! ,kmv V,! ,n publikncyi Schindb-ra =0 niespodziewane 
zmniHiszenH- sie ilosci azotu w Riebo]l<> li a f i v e w naszvm kli 
macie, cbociaz nie bardzo znaczne, da sie tvlko w ten\nos-ol> 
wytfnmaczyc, ze Stosunki cluaniczne globv usunelv na dru-i' plan 
u pszenicy ordinal,,,., francu<k,Vj ,,,!vw naisdniV h ze,-o yw kl, 
<V ; ,,m V T| kl, "; ;UU ; U '^ ""— • - vpnseie/zeroslina 
pooiera/a azot ^ bardzo wndkiej ilo.^i / zien'ii . bardzo w tenze 
zasobnej, pray rownoczesnym niedostatku kwasu fosforowego; to 
■•!•■ jest ten. prawdopodobniejsze . ze Hose azotu jest 
w te, pszenicy bardzo vvielka , wiek<za . nb u kt-'n-jkolwiok ba PI 17] danej przeze mnie pszenicy francuskiej oryginalnej a nawet upra- 
wianej na polu doswia.iczalnom. Sto-u'nck' N ,l„ \>j ) bardzo sze- 
roki lepiej jeszcze popiera to tiumaczenie. 

Choc" naprz6d spodziewac sie bylo mozna, ze poslad bedzie 
zawsze zawieral wiecej azotu, niz celne ziarno, gdyz w nim z na- 
tury rzeczy mniej moglo sie skrobi osadzic tak , ze procentowa 

•posladu w Richelle hative z pola doswiadczalnego jest o tyle 
godne, ze wprawdzic analiza u vkazala w nim wiecej azotu i kwasu 
'-'-owego, niz w celnem ziarnie, lecz ilosd kwasu fosfbrowego 
zotu w znaczniejszym stopniu; 

rozwinii-teni .stosunck nzotn do kwasu fo.storovve^o jest nieco od- 

Srednia waga 1000 ziarn oryginalnych pszenic francuskich 

wynosi M-h\ ui.: minin \\\W.\. maximum f)Hf,l. Takaz waga 

siedmiu pszenic z pola di.swia.irzaln-Mi w\n..si \\-2b gr • mini- 
mum 38-81, max. 50-19. 

Srednia ilosd biaJkowatycb zwiazkow wynosi u francuskich 
oryginalnych 18-31%, min. i0-85 , max. KitiS; u pszenic wysia- 
nych na polu dosvviadczalnem 14-71" „, min. 13 95, max. 1601. 

Uderzajaco nizka waga hckt»l'itrowa u pszenic francuskich 
z pola doswiadc/alne-u wvnika /. niedostau'cznca'o wvi^Jnicnia sic j.-itkiVnT <hv>, [8] 
T a b 1 i- Jakosc Przedploi zepak 70 70 2-2 biafy, glinias.o- i i 


' : "';; : 


1*1 Lw. 


w.-H-fc?. 


W pie™.,„ej „a.ie 


Gdv V 


■ 


!i 


no, 


■ 


^E 


*A 


- 


«« 
i«* 


i,93; 
.,« 


18408 


692 


32-25 


- 


3768 
1 931 


«« 


li '.43.', 


1-752 


10896 


0*8*86 


48-47 
•H. 
2aoi 


14-381 


i 869 


2-115 


13 -2 IS 


0-868 


4tv4f. 


- 


84 60 


— 8-015 


«0 


»* 


0,« 


2-074 


12 775 
44 : 2 


Bl-5 


35 49 


229C-4 10 054 
22025 10-520 
12-700 


(|'8l»o 
11-875 

i ! 186 
37 01 
37 5-. 


- 


*«, 
ru. 


13 640 


O-960 


1106 


12-250 


0*869 


50 i.e. 


788 


38-86 


soiJisoc* 


9 L16 


13 225 


0-989 


.-873 


11-704 


0-881 


«■■ pofszklistych 83-88 i [10] 
Cifjg dalszy 

Plon 
Przedplon z morgi 
Nazwa 


1 Wyglad 
li^il ^ 


». 


Loniow, pow 


Kostrom- 


biafy 


gliniasto 


czesc: o- 
121 


(25-8) 


ka z Bo- 


i Ulty, 


gub. Radom- 


brzyc 


maczny 


ska. 
bdbiwyka 

czesc : 
10 


dtto 


Bonatka 
z Gaju 
w 1894 


szklisty 


redzina 


- 


oo 


(25-8) 


kiiti'' 
11. 


Mirogonowice 


Sando- 
1888 


koniczyna 


,0 


7-0 


4-63 
pow. Opatow, 
gub. Radom- 
stych 


■k« 
stych 

42-31%. 

- 

zoltych 

36-28% 
bialych 

11 -22% 
12. 
Kcstrom- 


bialy, pel- 

kie'm je- 
dnolity 


loss 


rzepak 


7-0 


78 


0-56 


13. 


gub. Radom- 


Kostrom- 

ka z Je- 

skiego 


biafy 
z przy- 
mieszka 


jlinkowa- 


niczyna 


" 
1-25 
Jw.^Kowno, 


Kost.om- 
ka (?) 


w b czeii 


gliniasta 


obornik 


00 
gub. Kowno' 


r. 1894 ' 


otszklisty 


In. 


fVfadysfaw6w' 


Kostrom- 
ka 


iaZy i pol- gliniasta 


obormk 


- 


- 


00 


1 


pib. Kowno. 

Tablicy II. 12180! 2195J13719 1 O8681I 2186 13662 9195 1966 123000827 42-06 2-H91 13-dfifi 0-888 t 885 11781 0-800 4249 If I44 0-SO95 1989 12431 0-7 [12] 
Dokonczenie *. 


2L 


Nazwa 


Wyglad 


*" 


Przedplon 


Plon 


Poslad 


t« 


|- 


lf>. 


Biala. pow. 
Kamieniec, 


Donka(?) 


S 


C= 


Ug ° r 


80 


a-a 


5-40 


17. 


Belzec, pow, 

ZJoczow 


Przew<Sd- 


•A 


p r^ z - 


~ 


~ 


- 


•38 


1*. 


Izdebnik, 
pow. Wado- 


Ostka re- 

na z Gle- 

bowic ' 


"C 


gliniasto- 


ku, super- 
fosfat 


7-0 


7-7 


8-4 


19. 


Raba Wyz- 
nia, pow. 
Myslenice 


Banatka 


szklisty, 


gliniasto- 
sty 


fat 


" 


" 


7-75 


' J; '' 


Wattens, pow. 


" 


- 
szklisty 


glinko- 


dza Uk nT"o. 


~ 


- 


0-19 
ksztalcony 
duo 


" 
12 38 Ziemia, z kt6rej pochodzi , jest lOssem 50—150 cm. grubym, 
leza.cym na utworach paszczysto-gliniastych pierwszego lodowca. 
Grunt jest z natury przepuszezalny , o dobrvm stanie fizycznym 
] urodzajnym. Pod rzepak (przedplon) dano 40 fur dobrych obor- 
nika na m6rg nowopolski. Uprawia sie go glebokosci oamiu cali. 
btosunkowo do poprzednich lat zebrano sredni plon. 

Pszenica Nr. 3 zdawna jest na miejscu produkowana. Uro- 
dzaj by* dobry. Gleba jest utworem karpaekim. 

Pszenica Nr. 5. Ziarno szkliste przewaznie za ma*o wyksztal- 
cone i pomarszczone. Poslad jest tylko szklisty i drobny. Uprawa 
na 6—8 cali; etosunkowy urodzaj dobry. Gleba redzina. 

Pszenice Nr. 6 sprowadzono przed dwoma laty z Sandomier- 
skiego Poslad jest przewaznie ma,czny. Na morge dano 30 fur 
obormka. Stosunkowo <!<> lat [.oprzeduich l.yl Htvdni urodzaj 78 9 .%94 


-; I :: 


»,,u ."■' 


ki a/.. 
IMN 


po 


Ss 


«... 


,,o ro L 


m. 


R ft* Pszenica Nr. 7 zostafa Eipi - N l^ty z Sci- 

borowic. Uprawn na Uoali; zmianowaniV nash'pujace : XX b6b, > ; w ten sposob' znalaxlo rzepaku, na 36 po l.ol.ik.i i in 10 po wyce ; razem kostroraki 
bylo zasianych 2<>f> mmvdw. Banatke zasiane na 20 morgach na 
oborniku. tia 14 po koniczynie dwuletniej , na 13 po rzepaku, I I t| K. HUPPKNTHAL. [14] 

razem na 47 morgach. Kostromki sprowadza sie, co roku na 13 
morg6w z Bobrzyc. Banatk§ sprowadzono w r. 1894/5 z Gaju. 
Urodzaj kostromki byl dobry, zas banatki zty, gdyz ucierpiala 

Pszenice Nr. It uprawia od dawna w tym samym majatku. 
Uprawa na 4 cale. Pod pszenice dano na m<5rg 22 fur obornika. 
Tegoroczny plon jest w stosunku do lat poprzednich zly. 

Pszenica Nr. 12 byla przed dwoma laty sprowadzona ze sa- 
siedniego majatku. Gleba jest ta sama, co poprzednio opisana. 
GJebokose uprawy 5—6 call. Pod przedplon, rzepak, dano 40 fur 
obornika. Plon stosunkowy jest dos\i dobrym. 

Pszenice Nr. 14 sprowadzono przed czterema laty z Wyso- 
kiego - Litewskiego, tj. z Litwy, do jednej miejscowos ; ci powiatu 
Jedrzejowskiego, a star! przed rokiem do Lipnika. Koniczyna 
biala, kt6ra byla przedplonem, zuzyta, zostala w cz§sci na nasie- 
nie, w cze^ci jako pastwisko. Przed ta. koniczyna, byla pszenica na 
nawozie. Glebokogc uprawy 5—6 cali. Urodzaj dobry. 

Pszenica Nr. 14 jest od do^c dawna uprawiana, w tym sa- 
mym majatku. Pochodzi ze zbioru 1894 roku. Ziarno jest peine 
z maJym procentem ziarn szklistych. Zmianowanie, z kt6rego po- 
chodzi ta pszenica, jest nastejrajace: ugor, pszenica, groch, owies, 
ugor oz.mina, koniczyna, koniczyna, jare zboze. Uprawa na 3 cale 
gleboka; urodzaj by* dobry. 

> Pszenica Nr. 15 jest tego samego pochodzenia, co poprze- 
dnia. Ziarno jest r<5wniez dobrze wyksztalcone , jak poprzedniej, 
lecz zavv.era o wiele znaczniejszy procent szklistych ziarn. Uprawa 
na d cale. Zmianowanie w tym folwarku nast§pujace : ugor, X X 
ozimina,koniczyn.i. k.-ni.-zMi.-i. pszenica, owies, jeczmien, ugor XX, 
ozimina, jarzyna, koniczyna, koniczyna, pszenica, groch, owies. 
Urodza, jej byl zly w porownaniu z poprzedniemi latami. 

Pszenice Nr 16. prawdopodobnie donke, uprawiana na Po- 
ciolu rosyjskiem dose powszechnie, uprawia sie w tym majatku od 
wielu lat. Zroelta na make przedstawia si, jak otr^by. W trzy- 
polowee zajmowala </M t - micj^ „d , mV nz„. |»] on bvJlepszy, niz 
przecietny. • r ji 

Pszenice Nr. 17 sieje sie juzto jako ozime zboze, juzto jako 

jare; w tym roku 1894/5 bvla upr,u ma i,; zima. Ziemi? 

nawozi s ;e czesto obornikiem, lecz nie bezposrednio pod pszenice. 
Jest ona bogata w produce i zawiera wiele wapna. 
• A nTu'° a - Nr , 18 Z ° Sta ^ a s P row adzona przed dwoma laty z ma- 
jatku GJebow.ce koto Zatora. Gleba gliniasta z gmbszym 
skiem jest mocno wiW.ni;. <.-dv, w ™A* n * n „«-,-j.,?» ~:~ i~_ ilu; dawn 

mieszanka, pszenica z 
mniaki, owies ryehlik ll.iiohia. ^gdyz w podJozu /.najduja, si§ warstwy bylo nastepujace : 
liezyna, koniczvna . koniczyna, X 
" lubin, owies: v sie, cz§sto; pod pszenic§ i owsy nawozi sie dwom 
fosfatu na morg§. Pod czese tej pszenicy dano obornik. Gleboka 
uprawa wynosi 8—10 cali. Na morge, wysiano 12 hi. pszenicy; 
zebrano 9'6 hi. z morgi; z tego oddzielono 11 hi. posledniego 

Pszenice Nr. 19 sprowadzono przed kilku laty z W§gier. 
Zieuiia , zawierajaea okruchy kamienne pod warstwa gleby, jest 
zasobna w potas, a uboga w P 2 6 , czego dowodzi 'wielka'sku- 
tecznosc nawozein.-i suporb.^ati-in; -alt-Tra n'.wni^, choc w mniej- 
szej mierze, przyczynia sie. do zwiekszenia plonow ; nawozy pota- 
sowe natomiast nie wywarly zadn«>gw dodainicgo skutku. Podloze 
jest nieprzepuszczalne, skutkiem czego znaczna wilgoc w glebie. 
Uprawa do sredniej glebokosci. Plon wiekszy, niz w innych 

Dla pszenic z Tyrol u Nr. 20 i 21 warunki gleby i uprawy 
byly zupelnie takie same, (ileba jest zwietrzaloscia lupku chlory- 
towego. Plodozmian by! iiastepuja,cy : X X kukurudza, X psze- 
iyto, X zyto y- koniczyna, koniczyna, Niekt6re z pomiedzy gleb, z ktorych pochodzily badane 
pszenice, byly analizowane w zakladzie uprawy roslin lub w za- 
kladzie chemii mlniczej Studvum rolniczego. Z uwagi na znana zaleznosc skladu roslin od sktadu gleby, ktora je wydala, podaje 
tu jeszcze rezultaty tych analiz w nastepuja.cej tabliczce: (Patrz 
str. [16]. 

Dziewi^tnaicie przedstawionych w tablicy II pszenic krajowych 
stanowi zbyt szczuply materyal do dokladnego ich zbadania i dla 
tego srednie z nich liczby, tyczace sie cigzaru ziarna, zawartosci 
w nich zwia_zkow azotowych i kwasu fosforowego moga mied tylko 
warto^c przybliiona, tymczasowa. 

Ciezar 1000'ziarn wynosi srednio w nich 3725 gr., mini- 
mum 26-00 gr (Nr. 16), maximum 46-41 gr. (Nr. 7). 

IJialkowatvoh polr\czen jest srednio 13-48% w suehej masie; 
min. 10-74"/° (Nr. 9), max. '16-22% (Nr. 17). 

Kwasu fosforowego wypada srednio 0-93%; min. wynosi 
0-76% (Nr. 6), max. 1-14% (Nr. 16 i 18). 

Waga hektolitrowa wynosi 77—81-5 kg. (7 oznaczen); nie 
rozni sie wie.c od tejze w innych krajach. Na hektolitr wypada 
1,731.700 do 2,631.600 ziarn/ 

Krancowe stosunki azotu do kwasu fosforowego sa: 100:32*26 
(Nr. 1) i 100:50-66 (Nr. 7). 

Pod wzgledem cieiaru ziarna zblizaja. sie. nasze pszenice do 
wegierskich, uprawianych w czestei kraju pagorkowatej pomiedzy 
Drawa a Dunajem, tudziez uprawianych w czefoi gorzystej We- 
gier na poJudnie od Karpat i w Siedmiogrodzie. Tak samo te psze- Gleba, ktora wydala 


Nr. 8 
Jaworskiego 


Popiela 


Popiela 


„.„.*-. 


LawrynowiczH 


Kwot forforowego '. 089 

I wapniowego' '. '. 0147 
sodowego .' . .' 0116 

Czesci od 1 do 05 mm. % 
„ , 0O5 „ 0-01 „ * 


0-270 
126 


0-043 


| 828 

5956 
24 96 


26-07 


0-055 

IM!i 


0-071 
0-012 [17] PitZYCZYNEK bO FlZYOGRAPll PSZKNICY. [l/J 

nice sa podobne do uaszych pod wzgledem zawartosci zwia,zk6w 
azotowych. Pochodzi to z klimatu, kt<5ry w tych trzech czesciach 
Wegier nie rozni sie. od naszego. Temperatura roczna i lata jest 
w nich podobna do naszej (w pagorkowatej cz§sci Wegier jest 
o 1—3° wyzsza; w gorzystej o 1° nizsza); opad wynosi 500 — 
880 mm.; u nas 550—720 mm. RozkJad temperatury i opad6w 
jest rowniez taki sam, jak u nas. 

W Dolnej Austryi z rocznym opadem 420—720 mm. i tem- 
peratura okoJo 8-5° wynosi sredni ciezar tysiaca ziarn uprawianej 
tarn pszenicy mniej, bo 32 - 8 gr. 

W Morawach, gdzie temperatura roczna jest podobna do 
temperatury Dolnej Austryi, a opad wynosi 475—756 mm., 1000 
ziarn wazy tam sVednio 2738 gr. (wylaczajac okreg Kuhlandchen, 
w ktorym wazy 40 gr.); proteiny jest w nich znacznie wi§cej niz 
w naszych, co sie tlumaczy mniejsza. waga ziarna. 

Gdybysiny chcieli podzielic nasze pszenice wedtug okreg6w 
klimatycznych, z ktorych pochodza, to nawet, gdyby materyat do 
tego byl daleko obfitszy, anizeli niniejszy, podzial ten nie mialby 
zadnego znaczenia. R6znice bowiem w oddzialywaniu klimatu 
w tych strefach klimatycznych na pszenice. moga, bye bardzo ta- 
two zatarte wpfywem innych warunkow, jak gleby, uprawy, na- 
wozenia, kt6re w jednej i tej samej miejscowosci moga bye* bar- 
dzo rozne podczas, gdy strefy bardzo nieznacznie tylko miedzy 
soba, sie. roznia. 

Pr6cz tego r6zne odmiany pszenic maja indywidualne wla- 
snosSci fizyologiczne ; r6znic sie. one beda miedzy soba. nawet, gdyby 
sie rozwijaty w zupelnie jednakowych warunkacb; odmiany za- 
chodnie pszenicy z pola dosViadezalnego mialy tylko stosunek 
azotu do kwasu fosforowego podobny, zresztfj, r<5znily sie pod kaz- 
dym wzgledem dose znacznie. 

Za przyklad indywidualnyeh wlasno^ci odmian pszenicy moze 
posluzyc jedna z odmian — kostromka. Wyr6znia sie ona z posr6d 
innych pszenic krajowych , przedstawionych na tablicy II, szeze- 
g61nie niska zawartoiScia, zwiazk6w bialkowatych; sVednia ich 
(z osmiu probek) wynosi u niej 12 - 534%, a u reszty (z jedenastu 
pr6bek) 14-267°/ ; naodwr6t z'iarno kostromki jest ciefcsze; 1000 
jej ziarn waxy srednio 3982 gr., a reszty 3539 gr. 

Szczeg6hiiV niska zawarto&d azotu w kostromce z Trzydnika 
Duzego (Nr. 2) mozna" uwazac procz tego za skutek warunkoV, 
^przyj.ijacvcl! wc^ctacvi , a wiec i osadzeniu sie. w ziarnie znacz- 
niejszej "ilosci skrobi , jak urodzajnosm ziemi (co jest takze wi- 
doczne z jej analizy), znaczna sifa, nawozowa , gleboka uprawa 
i dobrym stanom fizycznym; w czesci pochodzic ona moze z wiek- 
szego wyzy^kania obornika ze zwiazkow azotowych, niz z innych skJadnikow przez plon poprzedni, tj. rzepak , pod ktdry tenze 
byJ dany. 

W pszenicy Nr. 5 jest stosunek azotu do kwasu fosforowego 
zbhzony do normalnego. Wysoki dose plon z morgi, analiza che- 
miczna ziemi , wykazujaca w niej dostatek wszystkich skladnikdw 
1 anahza mechaniczna, wykazujaca, ze, mimo znacznej ilosci wa- 
pna, ziemia me jest za malo wilgotna. z powodu znacznej ilosci 
cza.stek gliniastyck, nast^pstwo po esparcecie i nawiezienie bezpo- 
srednie obornikiem, — wszystko to pozwala przvpuszczac, ze przy 
danym przebiegu pogody 1 teraperatury osia_gnieto plon najwiekszy 
roozhwy i ze dla tego znajdowal aie w ziarnie stosunek N : P 2 5 
prawie normalny. 

Najnizsza. ze wszystkich pszenic krajowych wage, ziarna 
u Nr. 16 przypisac mozna klimatowi, sasiadujacemu z klimatem 
stepowym. 

Natoroiast najwyzsza zawartose azotu u Nr. 17 i maly ciezar 
ziarna wynika prawdopodobnie z wJasno^ci n'zyologicznej tei psze- 
nicy, uprawianej naprzemian jako jare i ozime zboze. 

U pszenicy Nr. 18 widac skutek nawozenia na sklad ziarna: 
zasilona bowiem byla dawka dwu ,,,n„„n superforfaia na morgj 
dla tego to procent kwasu tostbro a ego jest w niej bardzo znaczny 
i stosunek N do P 2 5 zciesniony. J 

Podobny skutek objawiJ sie u pszenicy Nr. 19. 

Z zestawieri jest widoczne, ze wiele naszych pszenic zawiera 
mniej polaczen biaikowatych , niz pszenice francuskie; tyczy sie 
to szczegolmej kostroraki. J J 

W wiekszosci przypadk6w szkliste ziarno posiada wiecej 
azotu, niz maczne chociaz niekiedy jest wprosf, przeciwnie: 'np. 
bia*a pszenica Nr 1 (wysokolitewka) zawiera 11 V, proteiny, 
a szkhsta Nr. 9 (banatka) tylko 12-440/,. Zawsze jednak ziarno 
maczne, oddzielone od szklistego, zawiera mniej azotu, niz to osta- 
tnie; np. u pszenicy Nr. 11 w macznem bv.o 2090/1 a w szkli- 

»L*Zfr „£ k4e ?****•* .-& + %JL?J£ 

(tmnatka) 2 19%, a z tego saraego fo hrarku maraia Nr 9 (ko- 

atromka 1-72%; sandomierka Nr. 11 y, 52-5»,„ ' ? iarn az'klistvcb 

Nr P 12 a^t 2 ' 970 ' ' Z ^ 8ameg ° f °' WarkU ^*22£ 

Ta sama pszeniea(Nr. 14 i 15), wktorej w poprzednim roku 

Ziarno z wygladu mac 
procent zwiazk6w azotowvc'h [19] PRZYCZYNEK DO FIZYOORAFTT PSZENICY. [19] 

nicy Tab. I Nr. 8 lub 10 (16-0 i 16-7%), a z krajowych u Nr. 1 
(14-9%). Wynika stad 7 ze z macznego wygladu ziarna nie mozna 
na pewno wnioskowac o malej zawartoSci azotu. 

Ziarno szkliste prawie zawsze mniej wazy, niz maczne tej 
samej pszenicy luh innej , w tej samej miejscowosSci wyproduko- 
wanej; np. 1000 ziarn szklistych pszenicy Nr. 6o 1'9 gr. mniej, 
niz macznych; Nr. 11 o 1-67 gr.; ciezar 1000 ziarn pszenicy szkli- 
stej Nr. 10 jest o 532 gr. mniejszy, niz maczne] Nr. 9~ z tego 
samego majatku; w poJowie szkliste] Nr. 11 o 9 34 gr. niz macz- 
ne] Nr. 12 ze sasiedniego pola. 

Niekiedy szkliste ziarno moze bye" bardzo wielkie; np. 1000 
ziarn szklistej pszenicy Nr. 7 wazy az 46 - 41 gr. 

Jara pSftenica Nr. 21, chociaz ma mniejsza wage ziarna, niz 
ozima Nr. 20 w tej same] miejscowosci, na takiej same] glebie 
i tak samo uprawiana, mimo to zawiera o 0.84°/ polaczefi bial- 
kowatych mniej. To sie jednak nie zgadz-i z przvje f vm pogla^dem. 
be w jarej powinno byd ich wlas^iie wi§cej. albowiem peryod we- 
wegetacyjny jej jest krotszy ; jednak niekiedy otrzymywano po- 
dobne wyniki . co mozna przypisac pewnym wpiywom . ktore na 
ozime zboze dziaJaJy, ana jare nie (np. wpJywom zimy). 

U pszenic z pola doswiadczalnego byfa r6zna zawartosc azotu 
i kwasu forsforowego, lee/ w-zajomny id) stosu^ek bvl bardzo po- 
dobny. To samo widzimy u naszycb pszenic Nr. 11 i 12, do r6- 
znycn odmian nalezacyeh , lecz wyprodukowanvch w tej same] 
miejscowosci, tego samego roku i na takie] same] fflejbie, taki sam 
stosunek N do P,0 3 , mimo. ze icb plon z'morgi'dosc znacznie sie 
roznil. co znowu nalezy przypisac' innym wpiywom. jak r6znemu 
stanowisku w pfodozmianie i nawozeniu. Stosunek N do P,O s 
n pszenic z to] samej miejscowosci. lecz rrtznvch gleb pochodza.- 
eych, moze bye bardzo roznv. jak np. u pszenicy Nr. 9 na 100 azotu 
przypada 4-7'1 kwasu fosforowego. u Nr. 10 z tej samej miejscowo- 
sci ale roznej gleby 39*6. Gtownie zbozowe na Zmudzi. 

Przez 

Edwarda Janczewskiego. Szkody, kt<5re glownie i sniec" wyrzadzaja corocznie w zbozach, 
sa. zbyt dotkhwe, aby nie zwracaty oddawna uwagi raykolog6w. Ow- 
szem, zajraowali sie nierai pierwszorzedni badacze chor6b roslin- 
nycb, jak Benedykt Prevost w poczatku tego wieku, a nastepnie 
Tulasne, de Bary, Br.feld. Wszakze wyroznienie gatunkow glowni 
zbozowych, objetych dawniej jednem mianem Usti'ago Carbo, jest, 
.jeszcze zbyt swieza. zdobycza, abysmy juz dzisiaj dokfadnie wie- 
dzieli, jakie z nich najbardziej nasze zboza napastuia i w iakicb 
krajach wystepuja powszechnie. 

Aby to sprawe cokolwiek wyjasmc, skorzystalern z mego 
pobytu na Zmudzi w lecie r. 1896, i zwrtfcilem uwage na gWw- 
n.e, kt6re w okohcy Rosien wystepuja; co wiecej, staralem sie 
wyswietl.c w jakiej porze i na jakiej drodze one sie. rozsiewaja. 
Okazato sie przytem, ze dotychczasowi badacze gttwni zbozowych, 
jak tfrefeld, Rostrup, Jensen, Kiihn, Wille i Miczyriski, pracowali 
wiecej w gabraecie niz w polu, i dla tego nie umieli swych rezul- 
taWw ujac z tej strony, ktora najbardziej rolnika obcbodzi. 

Foniewaz rolmk powinien znad gatunki gl6wni i zapobiegac 
szerzeniu sie niebezpieczniejazycb, przeto postanowiJem podac swo- 
je spostrzezenia nad kazdyra gatunkiem z osobna, oraz taka. jego 
charakterystyks aby go juz w polu mozna bylo rozpoznac, nie 
uciekaj,c s, § do pomocy mikroskopu, cbyba w wyfctkowych 
tylko wypadkach. Porownania zas" i uwagi ogolne zachowam na 
earn koniec. * 1. Glownia owsowa. 

TJstilago Avenae (Pers.) Rostr. 

Dawna nazwa U. Garbo DC. » U. segetum Dittm. stosuje si§ 
tego gatunku, wystepujacego w owsie bardzo po- 
spolicie, tak w Europie jak Ameryce p61nocnej, a zapewne i w in- 
nych cz§sciach swiata. Podhig przypuszczeri Brefelda, U. perennans 
Rostr. zyj^cy w rajgrasie francuskim {Arrhenathmnn clatiu*) niczem 
innem si§ nie r6zni od glowni owsowej, tylko grzybnia trwafa,, 
co wynikac musi z trwafosci rosliny, kt6ra, zakaza. 

Te. gWwnie znalazlem tego lata na owsie w nielicznych za- 
sze okazach, badsE sama. jedna (Potruszle, Blinstrubiszki, Koscie- 
sz6w), badz jako mala przymieszke do nastejmego gatunku (Po- 
balcze). W niektorych polach owsa (Ordyszki) nie bylo jej ani 
sladu. — 

Latwo ja dostrzedz w owsie dopiero co wyktoszonym, jako 
wiechy bardziej zwarte, czarne od proszku, kt6ry sie kosztem klo- 
sk6w wytworzyl. P6iniej staje sie to bardzo juz trudnem, ponie- 
waz wiechy zdrowe owsa wznosza. sie. ponad zakazone; przede- 
wszystkiem jednak dla tego, ze wiatr i deszcz rozpraszaja i wy- 
plukuja. czarny proszek, pozostawiaja.c nagie tylko szypulki kfo- 
skowe. Proszek czarny, zlozony z wolnych zarodnik6w. rozwija 
sie. kosztem kwiattfw i samych plew. opr6cz g6rnego ich konca; 
nie wiec nie ochrania go od deszczu i wiatru, a z kJoskow nieba- 
wem nie pozostaje nie, albo drobne szczatki plew samych. 

Od tego prawidta bywaja. przeeiez wyjatki. Spotykaja, si§ 
bowiem wiechy, kt6rych kfoski dolne sa zupelnie grzybem znisz- 
czone, a g6rne okryte prawie zdrowemi. chociaz delikatniejszemi 
plewami. Przytratiaja sie nawet wiechy, w ktorych wszystkie kto- 
ski maja plewy niemal zdrowe, a aarodniki grzyba tylko kosz- 
tem kwi'at6w rozwini§te; wtenczas mozna je Jatwo wzia.c za ga- 
tunek nast^pny, a dopiero mikroskop wszelka. watpliwosd roz- 
strzygnie. 

Zarodniki maja blone delikatnie brodawkowana., Srednice 
zas" od 4.5 do 6 a 1 ').' W poiywee, jak to pierwszy Brefeld zna- 
lazl, z zarodnika wyrasta przedgrzybnia. zwykle ezterokomdrkowa, 
dajaca poczatek mnostwu pa.czkuja.cych sporydiow. 

Podlug Brefelda i innych, sztuezno zakazenie kielkujacego 
owsa przez ten gatunek nast§puje Jatwo przy cieplocie okolo 10°C. Przytaczam wiec tylko [22J EI > WARDJA ™, K ,. 

°™l ast f' z I lb ° c J uh wy^l T° nam tbraacz .y 

badaczom, L ^ 6J 

» natomiast przy 15»C lub wyzszej. To nam tbmaczy, dla 
sztuczne zakazame udawafo sie. bardzo rozmaicie roznym 2. Gldwnia Kollera. 
?M*%o Mm Wille. TJ. avenue laevis Kellerm. et Swingle. 

Ten pasorzyt ovysa zostaJ niemal wspolczesnie wyr6zniony 
w Ameryce przez KelWmana i Swingle'go w r 1892 i u nas 
J"' Ze/ - , ] >ra K - Miczynski.-o-o w r. 1 HOH. na podstawie okazow ze- 
«)i.-.i.w.I, _ p.v.r/,.,....!.- u [il.nst.-nbLszkacb na Zn.mizi. Wystepuje on 
,j ,,i, i , .V. | / M ; M,hl ." ^^tn.pa, a w pohi,lni..w,i NWegii ma byd, po- 
,"- ^ !l1 '--"- l»'»>l»yli^y.n od gf,W„i owsow,j. Znajdzie sie za- 
1 ' w m ". vH '. kl ''l<'«<'li Knropv. p.vv.iaimni..j nofnocnei, 'jeSli 

nan uwa-a zostame zwrocona. 

dv87kn'h y S rokl \ zna,flrfpm ten ^tunek badz 8am jeden (Or- 
2dna" ' ". 4 przv.mcs.ka pupm-dniego ( Pobalcze). Rzecz 
.'I '% '* ' P '-I- -' — go ^awniej zbierai (Blinstru- 
»*'.kx u rnku ooecnv.n an, j,dnego okazu odszukac niemogW 
od ^Hrnwiu Z t: - 7 M 7" iil . 1ia pierwszy rzut oka malo sie. r6znia 
nvl^A^ • , 7 hhik X,|, '"" i ZWarte - W klo.ka,^. proszek czar- 

lVz 1 - ( M;V , n!oku>!i! U lJ"j; , !:; ; ",:. n .'":° ''^"^i?™ od normalnych. 
dolna. czese pie 
adnego okres!eni» -», Wu.r^'Z ;!.',!' '.' ot, . /el,nv . ,|,} '^'kfadneg,, okreslenia gatunki] 
Wogole to tfowme latwie, poznac w , W s,. kh'.ry \>W- zac ? 
l 'i pi-zeciiownja barwe I'-ni veli, zarodniki sa otulonc — , przeto 

SWfl zar-duiki przi • I ' im do P ,e ^ " 

osied. na /,, ,, ' ' (Va - ze Mrodniki, kt6re 

/Tm na „,|' »aczonem, doztana si § z niem ra- 

maczvmv n> ' ■'''' ""'" d " P s ^ enJ ca. Tem tfo- 

go, d'o/odza -tunkunizpoprzednie- 

dyszki). wazema d / , nawet 10% calego plonu (Or- 

Zarodniki maja. bion § zupelnie gfedk^, a srednic § od 6-8 a. 
w pozvwce 3 0n t ^^ r m ° jak W ^ 6wni °~wej, t. j. wyda> 
PfS5S*5S^ PrZed ^ b ^ -ytwarzijJmno'st^ |23j 3. Glownia jeczmieniowa. 

Ustilago Hordei Bref. DostrzegJszy, Ze ta gJownia kieJkuje inaczej niz owsowa i i 
itatnia nie mozna jeczmienia zakazic, Brefeld uznaJ pierwsz 
atunek samoistny. Spotyka sie ona w jeczmieniu dwurzedowym i czterorzedo 
wym, w Europie, Japonii (Brefeld) i zapewne w innych czeSciaeh 

Tego lata znajdowalem ja na Zmudzi w kazdem polu czte- 
rorzedowego jeczmienia, rewidowanem w porze odpowiedniej (Blin- 
strubiszki, Koscieszew, Podgaj-zascianek), ale zaw.sze w maJej 

W j§ezmieniu, ktory dopiero sie wykJosiJ, wpadaja, w oko 
czarne _ kJosy, stercza.ee prosto do gory. Sa one chude, wysterozaja, 
znacznie ponad pod) we ostatniego liaeia, cbociaa nie zawsze, i sa, 
nastrzepione cienkiVmi osY-mi, pokreconemi zvvykle w swych nasa- 
dach. Sypie sie z nieli proszek czarny. zfozony z zarodnik6vv, ktore 
sie wytworzyfy kosztem kwiatow i plewek i niczem nie sa, od ze- 
wnatrz zabezpieczone. Kiedy wiatr te zarodniki rozniesie na polu 
i deszcz opJocze, co bardzo rychlo nast§puje, wtedy z cborych 
kJosow pozostana, same nagie trzony, tem mniej na polu widoczne, 
ze tymczasem zdrowy jeczmien znacznie sie wydluzyJ. 

Zarodniki majq, bJone drobnemi brodawoczkami pokryta 
i s>ednice. od 6 do 8 jx. W pozywce, wydaja, one strzepki grzvb- 4. Glownia Jenscna. 

Ustilago Jenseni Rostr. 

Wprawdzie Jensen pierwszy wyrozniJ te. gMw 
dniej (1889) i nadal jej nazwe: '( . Inn-del var. 'tecta 
dopiero dowi<5dI (1890), ze to sa. gatunki osobne, ro; 
sobctn kietkowiuii.-i z.-trodnikow. Owszem, ona jest 
krewna, z gJownia, Kollera, tak wielkoscia,, budowa i 
zar.Mlmkow. j.ikotez i wphivcm jaki wywiera na or<> 
zakazonego zboza. Spotyka sie w jeczmieniu jary 
dwurzedowym i caterorz§dowym . i niszczy do 10" 
to up. by Jo w niektorvHi miej-ivwos-iadt prcwim-vi 
1891, na jeczmieniu h'ana.'ki.n i Chevalier. SJusznie W roku obecnym, kiedy wiosna byla tak such* na Zmudzi, 
gJdwnia Jensena znacznych szkdd nie wyrzadzila, ale przed kil- 
koma laty, szacowalem strate. w plonie na *10% i wyzei (Blin- 
strubiszki). J J 

Zbierad mozna te gMwnie niemal od chwili wykloszenia j§- 
czmienia az do zupelnej jego dojrzatosei, nawet i w stodole, do 
kt6rej przybywa nietknieta wraz z jeczmienieru. Klos chory ma 
barwe ciemno-popielata. ale nie czarna., i pospolicie nie caikiem 
wysuwa sie z pochwy lisciowej. Os'cie jego s^ zwykle cienkie, 
przeciez niekiedy zupelnie norraalnej grubosci. Plewki sa calko- 
wite i raaja skorke tega, i zdrowa; ale sa one przezroezystsze od 
normalnyeh i pozwalaja, przeswiecad czarneum proszkowi przez nie 
ze wszech stron zamknietemu. Dopiero przy mJocce pekaja plewki 
i wypuszezaja zarodniki osiudajace na ziarnie do siewu przezna- 
czonem. Ztad po.-ii...izi uiv.ywsi-io szkodliwosc glowni Jensena. 

Zarodniki maja bione. calkiem gladka i srednice od 6-8 a. 
W pozywce, wydaj^ one ezterokomorkowa' zwykle przedgrzybni§. 
na ktdrej sie tworza liczne sporydia paozkuja.ce. 5. Glownia pszeniczna. 

Ustilago Tritici Jens. 

Na podstawie wielkosei, budowy i kieJkowania zarodnikdw, 
tfreteld uwaza te. glownie za identyczna, z glownia ieczmieniowa, 
lecz przeczy temu Jensen, ktoremu nigdy sie nte udalo zakazic 
pszenicy przez g!6wnie jeczmieniowa , ani tez jeczmienia przez 
pszeniczna.. Prawdopodobnie beda one stanowily'dwie rasy fizyo- 
logiczne jednego gatunku morfologicznego. 

Glownia pszeniczna spotyka sie w calei Europie, Egipcie 
a zapewne , w innyeb czesciach swiata. Nie wyrzadza jednak ni- 
gdy powazmejszego uszczerbku w plonie i przytrafia sie tak do- 
brze na Zmudzi w pojedynczych okazach, jak i w calej Polsce. 
Niszczy ona Mosy pszenicy; ale w Egipcie jej zarodniki pojawiaja 
sie takze na hsciach i pochwach w postaci kres czarnyeh, jak 
SclTi J™ y nadeStane Hennin S sowi z Assiut przez Przy wykioi pszenicy, wpadaja w oko klosy czarne, r^zpra SZ aja.ce s. 9 na proszek brunatno- czarnyeh zarodniki. 
Wkr6tce potem, kiedy wiatr rozniesie wolne zarodniki lub deszcz 
wypWcze z chory ch k»o«Sw pozostaja nagie tylko trzony, trudne 
do odszukania pomiedzy pszenica, ktora sie tymczasem w g6re 
wyciagnela. Tutaj wiec mamy do czynienia z grzvbem, kt6ry ni- [25] 

szczy i kwiaty i plewy i plewki, podobnie jak glownia jeczmie- 

Zarodniki maja blone. pokryta, drobnemi brodaweczkami 
i srednice. od 5 do 7, niekiedy do 8 [a dochodza.ca. W pozywce 
nawet, kielkuja w niewielkiej stosunkowo ilosci i wydaja. grzybnie. 
pozbawiona. zupelnie sporydiow. 

6. Sniec pszeniczna. 

Tilletia Caries Tub 

Ziaczona dawniej z innenii glowniami i rdzami, stanowi ona 
od czasu znakomitycb badari Tulasne'a rodzaj osobny, zupelnie 
charakterystyczny. Zaraza ona rozmaite pszenice, w Europie i in- 
nycb cz§sciach£wiata i niszczy plony do tego stopnia, ze rolnicy 
musza. ai§ od niej bronid przez zaprawianie czyli bejcowanie ziar- 

„Widzialem pola, w ktorych klosow zasnieconych bylo dwa 
razy wiecej niz zdr uy.-i,. n wo;ilr nierzadko bywa ostatnich tylko 
' ' a! F * 
poludniowej bywaja. jakoby 
raz podobne stosunki. 

Na Zuiudzi, sniec" spotykalem corocznie i szacowatem strate 
w plonie niekiedy do 10%, oczywiscie u gospodarzy, kt6rzy do 
siewu uzywali ziarna swiezego i niczem niezaprawianego. 

Trzeba pewnej wprawy, aby poznac klos chory od zdrowe- 
go, bo ma on plewy i plewki calkiem normalne, chociaz nieco 
rozwarte i ciemniej, a przynajmniej przez czas dluzszy, zielone. 
Ktos Snieci z powodu swej lekkosci nie zwisa tak jak ktos doj- 
rzaly pszenicy. 

Pomiedzy plewkami, zamiast ziarna, siedzi torebka snieci, 
od niego kr6tsza. Przy mt6cce, torebki zostaja w znacznej bardzo 
czesci roztarte i wypuszczaja ze siebie proszek czarny, smierdzacy, 
kt6ry osiada na wszystkiem w stodole, a wiec i na ziarnie do sie- 
wu przeznaczonem. 

Zarodniki sa, stosunkowo duze, 16—23 |a w srednicy i maja 
blone siatkowato zgrubiaia. VV wilgotnem powietrzu, wydaja one 
krdtka,, jednokomorkowa przedgrzybnie, na szczycie ktorej pow- 
staje wianek pateczkowatyeh sporydi6w. Wspomniany juz B. Pre- 
vost poznal pierwszy prawdziwa nature, snieci, jej kielkowanie 
i chwile, kiedy ona pszenice zakaZa. Jemu tez rolnicy zawdzie- 
czaja odkryeie broni tak skutecznej przeciw snieci — zaprawiania 
ziarna siewnego rozczynem siarkanu miedziowego. [86] Uwagi ogolne. Zanim przejdziemy do wynikow, kt6re z powyzszych opisow 
oraz iniiycl. spn^rz.-zeri wyplywaja. mu.i.nv zaziia'czve m. j|,rz,'d, 
ze na Zmudz. nie odnalezlismy zadnego grzyba gttwniowe^o, kt6- 
ryby ■ .,, na zycie pojawia**). Na pszenicy, w torn samem polu! spo- 
tykaiiemy i gWwnie pszeniczna i sniec. Na jeczmieniu rowniez 
znajdowalis.ny razem gttwnie jeczmieniowa. i glownie Jensena *) 

Stwierdziwszy, ze na Zmudzi trzy zboza: owies, jeczmieri 
i pszemca, s H napastowane, kazde przez dwa pasorzyty gMwnio- 
we. n.u.unv s,e obejrzec na ieh wzajemny do siebie i do zboza 
K&tT*?* * Z ^dw6ch, Jeden jest wczesny i ni- 
ls czj kwiaty zbozowe wraz z plewami, a drugi pozny i pozosta- 
wia plewy metkniete lub mato odmienne od normalnych. 

Gatunek wczesny rozprasza swe niczem nieosloniete zarod- 
n»L? *l* rZ IuT y k,0Szeni » zboza > a ™§c naotwartem polu; za- 
pewne mala tylko czasteczka tych zarodmkow osiada na stomie 
i wraz z ma. raoze sie dostac do stodoly i osiasc na ziarnie Szko- 
SJ^SS. P r f Z / atUnek WCzesn y sa na'Zmudzi tak niezna- nich mowic" nie 


zboze dopiero po trzech lub czterech latach wrac 
ro samo pole gdzie zarodniki rozproszone musiaJy w Drzewaznei 
bardzo czesci zatracic zdolnosc kikowania lub zakaW 
imJyTn^ P6 "' ly ' P° siada J ac y zarodniki osloniete plewami 

■. •■•■-.■■■■- - ^ ^ ■ • . . .■.■.; , 

rfl, Polu otwartem, lub bardzo nieznacznie. Jedzi/on 
dniki kS. 1 • ^ My • tam ^ mIoece ^Prazza swe zaro- 
st vvra z z niT J * ? ^T d ° siewU P^aezonein, dostaja 
§ z mem na pole i zakazaja. mJode kielki. Szkody wyrza- 

^Jesli Brefeld n ]e? dv zna.lowaf w okol-n. u— -«.- --_*- ' jeczmieniu, a w kilka lit „" ■ '•""' "" ""° ,A -', X <"""<: v 1 "-" &' 
czm.en.a, a ■!,„„ poini.j, kWj , juJ p . e > w , zej -^^ [27| a*™- -„„ NA 4M0DZ , [27] 

dzane plonom sa, nieraz bardzo znaczne i dochodza, do 10%: 
niekiedy bardzo male, jezeli zboze kiefkowato w porze suchej. 

Pordwnanie szkod zrza,dzonych przez gatunki pdzne i wcze- 
sne dostatecznie kazdego przekonac moze, jak fantastyczna. byJa 
teorya Jensena. podhig ktdrej te tylkn zarodniki mialy bye dla 
zboza niebezpieczne, ktdre dostaly sie do otwartych kwiatow i tam 
sie przy mfodem ziarnie ukryly. Przeeiez zarodniki gldwni pd- 
znych nie moga. sie, wcale dostawac do kwiatow, bo sie one na 
polu nie rozsiewaja., a tem mniej w porze tak wczesnej/ 

Wobee doswiadczeii tak powaznych badaczy, jak Brefeld 
i Ktihn, podlug ktdrych swieza mierzwa w wysokim stopniu ufa- 
twia zakazenie zboza przez gldwnie, nie mozemy odmowic mierz- 
wie znaczenia w rozwoju cbordb glowniowych. Na Zmudzi jednak, 
gdzie na mierzwionyra ugorze sieje si§ ozimina, a dopiero po niej 
j§czmien lub owies, decyduja,cym czynnikiem na rozmiary kazdej 
zarazy gldwniowej beda. warunki atmosferyczne, sprzyjaja.ee lub 
tamujace zakazenie kielkujacego zboza, oraz zabiegi gospodarza, 
ktdry ma w reku s>odki doU proste do ustrzezenia sie od glowni 
i snieci, badz przez zap'rawianie ziarna siewnego z potrzebna, ostro- 
znos'cia,, badz tez przez wyplewienie na polu wszystkich okazdw 
zarazonyeh przez gJdwnie pdzne, jedynie niebezpieczne. 

A teraz, gdyby^my chcieli rozstrzygnac, czy wszystkie z sze- 
3ciu przytoczonych pasorzytdw sa, gatunkami osobnymi, samoist- 
nymi, to musielibysmy wej^c w sprzecznose z rezultatami doswiad- 
czen, albo ze zwyklem poj§ciem gatunku. Nie ulega watpliwosci, 
ze snied pszeniczna i gfdwnia owsowa sa gatunkami nie majacymi 
nie wspolnego ze soba, i z czterema innemi gldwniami. Ale w tych 
czterech mamy tylko dwa typy morfologiczne, doskonale schara- 
kteryzowane przez budowe i ' sposdb kielkowania zarodnikdw, oraz 
przez sposdb oddziatywania na zboze. Do jednego naleza gldwnie 
Jensena i Kollera, do drugiego: jeczmieniowa i pszeniczna. Pierw- 
sze sa, pdzne, rozpraszaja, swe zarodniki przy mJdcce, i wyrza,- 
dzaja,nieraz znaczne azkody w plonach; drugie sa wczesne, roz- 
s ; ewaja, swe zarodniki na polu, zaraz po wyktoszeniu sie, zboza 
i na Zmudzi sa bardzo niewinne. U pierwszycli zarodniki sa glad- 
kie i, kietkujae w pozvwro. wvdaja. p.a.ezkujacf> sporydia; u dru- 
gicb sa one drobniutkiemi brodaweezkami pokryte i kielkuja za 
pomoca. grzybni. Zdawaloby sie przeto, iz mamy do czynienia 
z dwoma tvlko gatunkami, z ktdrych jeden zaraza owies lub j§- 
czmien, a drugi j§czmieri lub pszenice. Tego przypuszczenia nie 
moga obalic doswiadczenia Jensena, ktdremu nie udaJo sie zakazic 
,]§czmienia gfdwnia pszeniczna, ani pszenicy gfdwnia, jeczmieniowa. 
Wskazuja one iednak, ze moga. to bye* rasy dziedziczne, przysto- 
sowane do Zycia na jednym tylko gatunku zboza, czyli ze sa, to [28j m gatunki fizyologiczne, jak to dzisiaj sie. m6wi. Wszelako te do- 
swiadczenia potrzebujq, jeszcze powtorzenia, aby mozna by to cos 
o tern pewniejszego powiedziec; musza one obja.c takze glownie 
Kollera i Jensena tak blizko z soba, spokrewnione, a przeciez za- 
kazajace tak systematycznie odlegle zboza jak owies i jeczmien. 
Podobnemi doswiadczenianri postaramy sie zajac z najblizsza, is:).; Gleby 

ptilnocno-zachodniej cz§sci powiatu ZIoczowskiego 

pod wzgiedem geologicziio-rohiiczym. 

Opracowal 
" ^TY JA8IK8KI 
asystent katedry rolnictwa Uniwersytetti Jagiellonskiego. W niniejszem opracowaniu zamierzytem podad eharaktery- 

styke. nizowych gleb powiatu zloczowskiego. Potezne rozwiniecie 
gleb tego saiuego typu na niiu sarmackim, ich odrebne wlasSci- 
wosci dostatecznie tJomacza, vvybor przedraiotu. 

Za punkt wyjscia do badan w terenie, ktore pr/.eprow.tilzifem 
w ciagu lata 1895 r., sJuzyly mi prace Hilbera i Uhliga 1 ), nie 
mniej praca M. Lomnickiego *„Powstanie krawedzi polnocnej pJa- 
skowyzu podolskiego" Kosmos 1884. Ogloszona niedawno praca 
tegoz autora „ Atlas geologiczny Galicyi. Zeszyt 7." ulatwia mi 
przedstawienie rezultat6w badan. W dziele tern prof. ^Lomnickiego 
znajdzie czytelnik wyczerpujacy opis genezy nizu nadbuzanskiego, ') Hilber, Geolog. Studien in den ostgalizischen Miocangebieten. Jahrb. 
geolog. Reichaanst. 1882. Uhlig, Ueber die geolog. Bwschaftenheit eines Theilea 
der oat- und mittelgalizischen Tiefebene. Jahrb. der geolog. KA. 1884. jogo budowy geologicznej , hydrografii i wlasciwej mu plastyki 
W Dimejszej monografii odnosne sz< |ko w zakresie 

komecznym do zupelnoaci obrazu , oglaszam zas fe w tej mysli ze 
op.s monograticzny danej okolicy podaja.cy obok badan szczeg6- 
fowych nad pochodzeni.Mii i u hi-n^-iaini '<>-Ieby zarazem wymki 
rozbiortfw mechanicznych i chemicznych, pewna. wartosc nawet wo- 
bee poprzedmch fachowych opisow geologicznych przedstawia. 

Kozbiory mechamczne i ohera ;>mwadzilem 

w pracowni rolniczej Uniwersytetu Jagiellonskiego wedlug metod 
przyjetych w prograraie Sekcyi rolniczej Komisyi fizyograficznej 
Akademu Umiej^tnosei (Krakdw 1896). J * J 

W przygotowaniu niniejszej pracy doznalem nader cennef 
pomocy od Prot. < Wnomski.-go. Cheialbym mu i na tern miei- 
scu wyrazic szczera, wdzieczno^c swoja. 

Krak6w, w lipcu 1896 r. Powiat zteowskf lezy w dwu nzyograficznie odrebnie wy- 

k^a, .„,ych dzielmcach Potodniowa i' wschodnia. ezesc powiatu 

faakowyi podolski , czesd pihiocno-zaehodnia nalezv do 

n.zu nadbuzan.-.k,^,, Str..,,,.-, krnv.-dx ,„„], Uk , n wzaca tu rniano 

S***SL[ W ° r0niak6W J6St ^ ^ S 
rf^ A? d ?' y ?P^ rZ ^ ba P lasW .Y^ podolskiego i przvle- 
ivS 7 " n,Zl1, ' bud ° Wa Keolopiozna i stosunki hydrograficzne 
p«J, !fA nim W -X raze ™ tranagressyi lodowcow, kt6ra zafefa prawie 
e, rfa pttnocn, , czesc srodkovvej Europy. Srodladowe lody posu- 
vi i! i"!" i , " n ' U>V T Sih ' W P° chodzie swym'wszytko/eokol- 
w.ek im sfalo na zawadzie, pokad nie oparJy sie o wvtw„r/n„v 
ZZZV tr ° mJ PK5ff . ''I' 1 :'' '*'>'*'' l"" I "'^^M - ak n rarne, kt6rej 
zdoJa/y i) W C ° raZ Cleple J sze okolice przerwac i zniesc" juz nie 

dzv T wl nadbU i aii t J ^ ?° kraW<?dz P odo1 ^. przewijajaca sie mie- 

,;;.'■'' •' , ; 1 ' '"\"!ami jest zatem dnem polodnikowem z wszyst- 


oowiatT °7 b / Zar Za ,¥ ZOna - ™ a P a ob .J9ty wchodz^ nas^pujace gminy 
IZTcliTT kl ^° : T K r z ^ Poczapy, Bdzeefskwarzawa, 
w czesci BiaJy KamieA, Lackie. Olszanica Okolica ta nrzvtvka 
3Si lj±T ! UZ beZ P°T dni ° d ° -brzezy^ rrawed^^do - 
skiej stanow, dzzek, swej pofafdowanej powierzehni pozorne przej- [31] GLEBY. [31] 

scie miedzy zapadia. doling Bugu a wysoczyzna podolska., nalezy 
jednak tak pod wzgledem rzezby naziomu jak'i geologicznej bu- 
dowy do charakterystycznych utwor6w nizowych. Niz nadbu^an- 
ski przedstawiajaxy sie. patrza.cemu nan z brzegu pjyty podolskiej 
wznoszacej sie nagle o jakie 200 m. ponad przeci§tny poziom 
mzu, jako klasyezna, bezl.rzezna, borem podszyta rownina, posiada 
w rzeczy samej liczne acz nieznaczne wzniesienia, plasty ke. obsza- 
roin polodnikowym wiascivva. Wzniesienia te 'tak cl.araktery- 
styczne dla plastyki nizu sa i zta.d wazne, ze tworza najczesciej 
jakby urodzajne oazy wsrod niewdziecznej dla rolmka,' piaszczystej 
r6wnmy. Wzgdrza okolicy naszej, ciagna,ce sie. kilkoma zwalami 
w kieninku p6Jnocno zachodnim wzdfuz krawedzi podolskiej, sa 
obok wzniesion radziecliowskich najwyzszemi wvpukleniami nizu. 
Roznica naziomu wynioslosci tych a zaleglej ku poinocnemu za- 
cbodowi rowniny wynosi srednio 20 m. Najwyzej polozone sa 
okolice na poludnie od Kniaza, dochodzac tu do 283 m. bezwgf. 
wysok.; najnizszy punkt dolina Zloczowkf: 235 m. bezwgi. wys. — 
Od pohiocnego zachodu wrzynaja. sie w nasz obszar zaklesle biota 
kilkoma zatokami, rozczianiaja.c go na pojedyncze grzedy o biegu 
prawie rownoleglym. Biota te odgrywaja.ce wazna role w rzezbie 
naziomu nizowego sa wkl^slosciami erozyjnemi lodowcow i wod 
u ich przyczolka wyplywaja_cych. Z powodu rownego dna tych 
rudawin sciek wod jest powolny i kr§ty, co sprzyja tworzeniu sie. 
bagien i trze^awisk. Rozlegle stawiska i pozostaie „groble" swiad- 
cza, jeszcze, ze leniwe wody strumykow byly niegdys" w stawy 
spietrzone. PodmokJe te miejsca, dzis cz§s§cia, pod la,ki i paatwi- 
ska zajete, czescia. i§gami olchowymi porosle, utrudniaja w wy- 
sokim stopniu polowa komunikacya,. 

Wzgorza i ich fagodne stoki sa wylacznie pod phigiem, daja 
dobra glebe powstala z osadow dyluwialnych lub przez zwietrze- 
nie opoki utworzona,. 

Na pdlnocno-wschodnim ra,bku mapy odsianiaja sie. piaski 
dyluwialne, przeci^gajace tedy waska Bmuga od Jelechowic i Zu- 
lic, dalej na zaehod ku Ostrowczykowi. Z'piaskami zmienia sie 
wraz i charakter okolicy. W miejsce uprawnych Jan6w gaja, sie 
na podmoklych piaskaeh olszyny, piaszczyste wydmy z rzadka 
sosna porasta. 

VV szkicu topografieznym nie chciaibym pominac tu i owdzie 
rozsianych sVodpolnych jeziorek bez odplywu, jako charaktery- 
styeznego utworu jeziornego spotykanego w obszarach polodniko- 
wych. Piytkie te, niepodsychajace zbiorniki wody trzcinq, porosJe, 
sa. ulubioneni zerowiskiem dzikich kaczek i ptactwa blotnego, je- 
sienia, zas sluza, okolicznym wloscianom w braku innych w6d sto 
Hcych do moczenia konopi. Jeziorka rozrzucone wsrod gruntow 
belzeckich i poczapskich nazywa lud „ezajfami u , pola zas, wsrdd kt6rych wystgpuja., „ozircie". W tym zakatku uwidacznia sie. 
zarazem najwybitniej znamienna plastyka dna polodowcowego. 
Liczne eliptyezne pag6rki i garby w roznych kierunkach rozbie- 
gfe, zapadJe wsrdd bujnych zagonow, „czajJa" szuwarem szuniia.ce 
z zadunianymi czaplami u brzegu, ze wszech miar zajmujacy 
przedstawiaja, widok. 

Wptyw lodowcow odbiJ sie. silnie i w stosunkach geologicz- 
nych nizu. Utwory trzeciorzedne odslaniaja,ce sie. wzdJuz catej 
kravvedzi plaskowyzu podolskiego zostaly na nizu az do doiujacej 
kredy senonskiej zdarte i skruszone rzezbiaca, sila posuwaja,cych 
si? Iodowc6w. Ustepuja,ce lody zostawiiy natomiast na kredowem 
podiozu poMady zwirtfw i piaskow, zwaly glin i margli. Zlozy- 
ska te morenowe doznaty od w6d polodnikowych wielokrotnego 
prz.-phikania i przelawicenia. 

W budowie geologicznej badanego obszaru biora zatem udzial: 
a) utwor kredovvy, b) dyluwialny, c) nowsze osady rzeczne i ba- 
gienne — alluwia. 

a. Utwor kredowy. Najglebszy podktad stanowi utw6r 
kredowy nalezacy do pietra senonskiego, znany tu powszechnie pod 
nazwa opoki. Jestto ilasty margiel , barwy szarej, w spojach i szcze- 
linach ^ wydzielonym wodorotlenkiem zelaza rdzawo zabarwiony. 
Ponizej zestawiam wyniki ogloszonych dotad analiz kredy senon- 
skiej : pod I z okolicy Lwowa *), III z okolicy Brodow *), z ana- 
hza wlasna, II probki wzietej z odkrywki przy drodze Skwarzawa- 
Belzec 3 ). W^glanu wapna 6B.9 

Krzemionki 16.0 

Tlenku glinowego 11.8 
„ zelazowego 1 .8 

Weglanu magnowego — 


VVody chem. magnowego iViazanej II III Traktujqc analizowana. probke kwasem solnym, otrzymaJem 
7o liu merozpuszczalnego. Mala ilosc czesSci grubszyeh skla- Das Becken von Lemberg 18( 
;. Leber die geolog. Bescbaffenl 
efebene. Jhrb. d. geolog. R. Ad 
eglanem sodowo-potasowym. [S8j m &m wylacznie okrzemki. Opoka tutejsza latwo nasia>a woda, 
ulega przeto iatwo na powierzchni mechanicznemu zwietrzeniu 
rozpadaja.c sie na cienkie blaszki i luzne brylki. Wszedzie, gdzie 
opoka podSciela osady dyluwialne, stanowi zarazem dno w6d za- 
sk6rnych. 

Naziom podloza kredowego jest bardzo nierowny, nierowno- 
sci sa jednak wypelnione osadami dyluwialnymi, tak, ze wlas&iwa 
rzezba podloza tylko w glownych zarysack odzwierciedla sie na 
powierzchni, zwlaszcza w polozeniach wyzszych, dzieki mniejszej 
grubosci dyluwialnej pokrywy. Na miejscach najwyzej wzniesio- 
nych me masz cz^stokroc zupelnie osadow dyluw'ialnych a lita 
opoka pokryta jest cienka warstwa ziemi rodzajnej ze zwietrzenia 
tejze skaly powstala. 

b Utwory dyluwialne wystepuja. tu jako : 1 ) zwiro- 
wiska i glazy narzutowe, 2) margle, wreszcie 3) jako gliny war- 
stwowane i piaski. Gliny nawianej (lossu), stanowiaeej panuja_ca. 
glebe, na przyleglej wysoczyznie, brak w opisywanym obszarze 
zupelnie. 

Zwirowiska sa wedlug Lomnickiego obok „bialych glin", 
ktore tu marglami nazywam, najstarszemi zlozyskami osadow dy- 
luwialnych, raateryalem morenowyra przez lodowce osadzonym 
a przez wody lodoweowe czesciowo przelawiconym. 

W opisywanej okolicy spotykamy zwirowiska dwojako wy- 
ksztalcone. W sklad jednych wchodza gldwnie otoczaki wapienia 
litotammowego obok nielicznych ztomow opoki, krzemieni i matej 
iloSci piasku, drugie zlozone sa. przewaznie z materyahi kwareo- 
wego: grubego piasku, ogladzonych brylek kwarcytdw, zbitych 
piaskoweow, krzemieni i ulamk6w skamielin. Czesci skladowe 
spaja lepiszcze wapienne. Zwirowiska wapienne, ulegaja.ce dose 
latwo zwietrzeniu i mechanicznemu rozkruszeniu tworza. dobra 
glelx; rodzajna,, zwiry kwarcowe nadaja. sie wvtacznie do kultury 
le^noj. Karczowanie tego rodzaju obszardw jest w wysokim sto- 
pmu szkoilliwem dla gospodarswa krajowego. Przez "zwietrzenie 
lepiszcza wapiennego rozluznia sie zwirowisko i staje sie, rozsadni- 
kiem lotnych piaskow. Czeici drobne wydmuchuje wiatr i roz- 
nosi po okolicznych polach uprawnych lub spiefrza w jalowe wy- 
dmy piaszczyste, pozostawiaja.c jedynie kamienie i gruby piasek 
na zgola juz nieuzytem pustkowiu. Jaskrawym przykladem nie- 
oglednej gospodarki lasowej sa w naszej okolicy (mapa juz nie 
ob J§teJ) piaski eia_gna.ee sie od Jelechowic ku Zulicom, gdzie da- 
wne „Dabrowy" zachowaly sie tylko w tradycyi nazwisk lokal- 
nych, ust§puja.c miejsca nedznym pastwiskom lub pustkom pia- 
szczystym. 

O mia,zszosci zlozysk zwirowych nie mozna postawic uzasa- 
dnionego wniosku. W najglebszej odkrywee w okolicy Poczap [84] [34] odsJaniaja sie iwiry wapienne z piaskiem naprzeuiian warstwowane 
w grubosct czterometrowej. 

GJazy narzutowe spotykamy w postaci bialych i rdzowych 
kwarcytow, roznie zabarwionych krzemieni nieznajdujacych sie 
wcale w rmejscowej opoce, wreszcie jako okruchy ska* osadowych, 
glowme piaakowcdw. Do najczesciej spotykanych kamieni polnych 
naleza okruchy gruboziarnistego bardzo twardego piaskowca zbli- 
2onego nadzwyczaj do piaskowcow, jakie miaJem sposobnosc wi- 
7 V l'" znie J w kamieniolomach w okolicy Rawv ruskiej Dogo- 
dnym terenem do studyum glazow narzutowych tej okolicy °sa 
rozlegfe rozwiane zwirowiska w poblizu wsi 2ulic, przy goscincu 
Zfoczow-B.atykamien. Opr6cz powyzej wspomnianych naVzutnia- 

rkLiT" 1 " 01 " I," 6 tU ** °, bficie ' aCZ W raale J iIo « ci gatunkdw, 
skannelmy naleia.ce prawdopodobnie do ga>k i korali. Na 
okolicznofcS te, ruewspomniana. dota.d w dotycza.cej literaturze, chcial- 
bym tu zwrocic uwag§, jako ze fachowe oznaczenie tych utworow 
mogloby sie w pe«nej mierze przyczynid do dokladniejszego po- 
znama galicyjskiego erraticum *). J ° F 

M a r g i e 1 („biala glina" Lomnickiego) jest mieszanina mialu 
wap.ennego z glma piaskiem. Dzieki znacznej domiesL w ? " 
glanu wapna marg.el posiada banve biala, co obok zbitego zlo- 
oloh^r 1 f° P od ? bn y m d°.opoki. W odkrywkach odsfaniaja.- 
cych niarg.,1 „„,.., z p.^c-ielaja.ca go opoka, zawsze na odafo- 
t'od KTof ™ T^' tr \ dn ° na P ie ™V rzat oka utwory 
w owt S Zt f P ° chodzi r6 ^™dnosc i sprzeczno/c 

7JFJt? t 2? J r ° V T h rzeC _W ch mar ^ Hilber w pracy 
(Verh. geolog R Anst. 1881.) wyraza sie w tym wzgledzie iak 
n«gpa Je : „ Unter die recenten Gebilde der TiefebenTfseet^ehre. 

m*Xr E y/ tha7 l hoh J° gvchlossene Kalkconcretionen... Heat un- 
uZfrsLTL^T f^ergel geht in denselben ilber und Lhalt 
unzersetzte btucke desselben. Somit ist er als ein an Ort und Sfpl/r 

JhoLi If' ' . s ' w ' erd2a , r ° w "i«4 wielkie podoble.Utwo za- 
dnak Z a P r P . * m '« dz ? °P° k ? ^lem , ten ostatni uwaia 

MfiW«-Jft J=L-JS£! 

.Atlas U'logfcw ; '-' w l ,iac >' Zareczne^o 

nader dekaw^n materyale nar ZU Yow ym w ?ko°lV S^o^ 9 ° r ° d ° bnym ' [35] GLEBY. [35J 

bar Umlageruvgen erfakren, so dass wrr es gcgenwartlg am Fusse 
der Kreidekugel, diese mehr oder minder bandformig umgebend vor- 
finden. iomnicki wreszcie (Atlas geolog. Z. 7) uwaza „Biala gline 
rumoszowa." za denny utw6r morenowy, odpowiadajacy glinom zwi- 
rowym polnocno niemieckiego nizu, opieraja.c sie na tem, ze „biala 
glina" jest niewarstwowana i zawiera cz§sto okrachy poinocnyeh 
skat krystalicznych. Wyniki raoich badaii potwierdzaja pogla,d 
prof. Ziomnickiego. W naszej okolicy nie posiada wprawdzie roar- 
giel domieszki krystalicznej, jest jednak z wyjatkiem wtraconych 
gniazd piasku niewarstwowanym. pi dte, jednostajne 

tak w kierunku poziomym jak i pionowym i ta, wJasnie jednostaj- 
noscia profilow obok braku uwarstwowania rozni sie zupelnie od 
glin warstwowanych dyluwialnych. Margie spoczywaja. zawsze na 
opoce. Pozornie moznaby zatera s^dzic, ze utvvor ten morenowy 
spoczywa bezposrednio na miejscu powstania, a ztad nie m6glby 
bye denna morena, gdyz osad morenowy musi bye" przesunietym. 
Wq,tpliwosc te wytlomaczyc nietrudno. Osady trzeciorzedowe na 
calym nizu skruszyly i zniosly lodniki jeszcze przed utworzeniem 
w mowie bedacej dennej moreny, przesuwajac sie nastepnie po 
skalistem podlozu kredowem, osadzaJy starty materyaf kredowy 
bezposrednio na opoce niwelujac zarazem nierdwnosoi naziomu. 
Ztad to spotykamy margiel zawsze na kredowem podlozu, w kaz- 
dym razie atoli przesuni§ty, cbociazby juz z najblizszego miejsca 

Powyzsze margle dyluwialne nalezy Scisle odrdinic od rumo- 
wisk powstatych ze zwietrzenia opoki. Jak wspomnialem, odslania 
sie opoka na miejscaob wyzazych z pod powaly osadow dyluwial- 
nych. Pod wplyvvem ezymiikow armosferycznych rozluznia sie 
wierzehnia warstwa skaly do glebokoSei kilku deeymetrow w brylki 
ostriik.-Mieiaste, kn gorze coraz drobniejsze, przechodza.ee ostatecznie 
w prdchniczna cienka warstwe. ziemi rodzajnej. Rumowiska te, 
pozbawione zupeJnie domieszki obcego materyatu, z wyjatkiem 
tu i owdzie narzuconyeh otoczakow litotamniowych i krzemieni, 
sa charaktervstvrznvm utwcnvm eluwialnym kredy senonskiej. 
Margie natomiast posiadaja. zgola inny character litologiczny. Sklad 
ieh jest zbitv, ziemisty, a miaJ wapienny pochodza,cy z roztarcia 
opoki dokladnie jest wymieszany z piaskiem kwarcowym i ogla- 
dzonymi okruchami wapienia litotamuiowego i opoki. 

SkJad mechaniczny niargli dyluwialnych z dwu roznych rniej- 
scowos*ci podaje w nast^pujacej tabelce 1 :) ') Rozbiory mechanic/ ne wykonaf.-i KONSTANTY JASINSKI. Nazwa 
miejscowosci 


Sre 


dnica 

powyiej 


czastek 


J. 


i mm | 0, 


°i [ °-i | o- 05 


0-01 


Kudki 
profil Swidr. III. 


0-5 4. 


9-o 6. 2 8. 


14., 


58. 2 100. 


Kniaze 


,..|,. 


4-4 12. 5 


I-. 


.., 


52.J 100. Zawartosd w § glanu wapniowego w pr6bce „Kudki«, wzietej 
z g^bokosci 2 m wynosi 49. 6 <>/ , w drugiej „Kniaze« 'z gl'bo- 
kosci I.- m. — bo.e / . Mia.zszosc margli dochodzi w przecieciu do 
dwu metrow, rzadko bywa wieksza od trzech, wyjatkowo mniej- 
sza. od jednego metra. JJ ' J 

Gli ny warstwo wane i piaski sa osadami w<5d po- 
bdmkowych. Charakter petrografiezny glin warstwowanych jest 11 J . ™ . r — 'o*' nvanvcn iest 

bardzozraienny stosownie do mniejszej lub wiekszej domieszki pia- 

wodorotlenku zelaza i w ? glanu wapna. .-, i zwim, zawartosci woe 

^wykle zabarwienie jest z67to-brunatne, przy znacznei 

weglanu wapniowego z<51to-szare. 

Sklad raechaniczny gliny zblizonej naibardziei do tvou sre- 
dniego przedstawia sie, jak nast ? puje: J YP miejscowa 


powyiei 


1mm 


5 


I 0, | 0., 


0,, 


0,, 


ad BeJzec 


2., 


2-;, 


| .,[., 


h 


29 
we«-o Sf I 2 " 6 ' 6 " 1 WC,,0d ?9 °! ,ok ok ™<*»w wapienia litotamnio- 
wego , piasku kwarcowego, ufamki tyeh samych utworiw o iakich 

Z°„Tor e l7 "7 ° PiSie 4 T° T sk k ™ A ZawalS I gfanu 
3ka wfdA, S 'M, ba I d - Z0 SZe ''° kich S™»™ch. Powyzsza 
,W 7,5 yt< !- z g'ebokoaci 1,„ m. zawierala 6.//,, analiza 
dan/w Z gl "" S « a ^ , WSi Sk ™™ wykazaJa 63,% W8 - 

I r d W v JEffift ^ tak W ' ! "go sk'hlika 

,w;r„-l!'"'ll ''• vl,uvial . ,U! . s P»ozywaja zazwyczaj na piaskach lub 
i.un. aioo 8ij z nimi naprzemian warstwowane. wapiennego) i brakiem grubszego materyaJu 
dnio opisanych zwirowisk kwarcowych. Skladaja sie. z otoczonych 
ziarnek kwarcu barwy zoltej, biaiej i rozowej, obok malej domie- 
szki piasku wapiennego. 

Ponizej przytaczam wyniki analizy mechanicznej dwu pr6bek 
piasku ze Skwarzawy i Belzca, wzi^tych w obu wypadkach w sp^gu 
glin warstwowanych. Nazwa 
miejscow. 


Srednica cz^stek 
powy^ej poniiej 


S a 
o. 5 | o., 1 0, 


Skwarzawa 


0-5 


7. 6 87. 8 4. t 


lOO.o 


Belzee 


2, 


21. 3 71.J 5. 


100. Pierwsza pr6bka zawierala 4. 7 %, druga 2. % w§glanu wapna. 
Przytoczone rozbiory mechaniczne wykazuja, mal^ tylko ilo£c cz§sci 
dajacych sie. odszlamowac t. j. najdrobniejszego niiahi kwarcowego 
i gliny. Bezposrednio odslaniaja.ce sig piaski dyluwialne wyJugowane 
zupeJnie z we,glanu wapna, tworza glebe bezvvzglednie lasowa.. 

Na obszarze mapa, obj§tytn odslaniaja. si§ piaski dyluwialne 
tylko na polnocno-wsehodnim ra,bku mapy, na t. zw. Serbajszezy- 
znie, czescia uwarstwowane, czescia jako piaski lotne, spietrzone 
w wydmy wznoszaee si§ do 20 id. ponad poziom przylegty. Piaski 
lotne sa, i dzis jeszcze czynne. Na zala.czonej mapce nie wydzi 
liiem piaskdw lotnych, uwazajae to w danym razie za rzecz runic 
szej wagi. 

ChciaJbym tu jednakze na jedne rzecz zwrocic uwag§. Cb 
rakterystyeznym utworem obszarow piaszczystyeh tak w naszej 
okolicy jak i w innych czesciach nizu sa wsponmiane wydmy 
piaszczyste posiadaja.ce zazwyczaj ksztalt eliptycznycli garb6w 
skierowanycb osia dJuzsz.-j, zwyczajnie ku puliHu-iifinu zachodowi. 
Studydjac takie wydmy, przekonalem sie, ze niektdre z nicb po- 
siadaja, rdzen z opisanych juz powyzej zwirow kwarcowych zlo- 
zony, lotny materyal piaszczysty oslania tylko warstwa zmiennej 
grubosci nagromadzone innem dzialaniem mechanicznem okruchy 
kwarcytow, krzemieni , ogladzone zloniy skamienialego drzewa 
i inne , wsponmiane przy opisie zwir6w skamieliny. Lancuch 
takich wydm cia^gnie sie. od Zulic ku Ostrowczykowi. Sposdb wy- l°°J K0N8TASTY JAS1NSKI. [36] 

stepowar.ia tych utworow zblizonym jest do znanych z opfsovv mo- 
lZ-mi°le) yeh p6,n0Cn ° niemiecki ^o nfcu {Mor&nenzUge, Mora- 
Piaski i gliny warstwowane wystepuja zazwyczaj pospohi 
w bardzo zawiJyoh stosunkach stratygraficznych. Warstwy X v 
piasku 1 drobnego zwiru spotyka sie cc - u - 
"7 zmiennej miaiszosci, krzyzuja. sie. < 
™«mi ^u oKwarzawy ufozyfy sie jednostajniei 

dwumetrowa powaJa. nu piaskach kiikumetrowej 

szac z gfebokosci studzien w t,-j mi.-jscowofci. 

Bie'nan/vwow. 1 S ** ^SP*"* Buga i Zloczdwki utozyjy 

siq napiywowe ify wapienne, wilgotne prochniczne niaski i nil 

szczyste ghnki. Szar e l ub 'oliwkowe ily warienne* wype nfaTa 

z p tgt n Vz7ie;Ver ,stym ' pr6chniczym szLem > •Wri wyzej^S^ Z k ° lei *~ *™**»» ■ utwordw P o- 
I. Gleby pierwotne (ELuvialboden), spoczywaiace na skale 

Ubie to kategorye mozemy vvyn'^uc n, „: Lvm obszarze. 

^rSTrM — 

na/w, ,,,„„ ';;'". " _Jv,l,,Ki, m , no,,, u ZJoczowskiem 
■nrfSdJ » . wapiennycb zwi- 

*leby juz powierzchownie. Jednolitose gleby, wysoka rtos§c w^glanu wapniowego i bliskosc skalistego podtoza zna- 
nie je cechuja. Pr6chniczna warstwa rodzajna przechodzi juz 
ebokosci okolo trzech decymetr6w w biate ruraowisko opoki. SkJad mechaniczny: 
miejscow. 


dnica 

powyzej 


.M. 


tek 


poniiej 


» 


lmm.| 0. B i 0. 8 | 0., | 0. 06 || 0- 01 


f J,„ 


Poczapy 1 
profil I. 1 1 *4 | 1 -o 


1-8 2 '0 


1 12., 


13. 6 


.... 


100,, Czesci grubsze skJadaja sie z kariciastych okruchow opoki 
i malej ilosci piasku kwarcowego. 

Znaczna zawartosc czesci najdrobniejszych (68%) nadaje juz 
saraa przez sie rumoszom charakter gleb ci§zkich. Wyptywajace 
ztad niekorzystne wlasnoSci fizyczne pot§guje jeszcze bardzo zna- 
czna zawartosc w§glanu wapniowego, nadajaca rumoszom wszyst- 
kie ujemne cechy, wlasciwe glebom jednostronnie wapiennym. Bez 
diugotrwalych przyczyn rozmakaja sie one i stajq, sie mazistemi, 
z drugiej strony zsychaja sie. rownie latwo w twarda skaJ§, pekaja. 
i staja, sie w tym stanie niemozliwe do uprawy. 

Rozbior chemiczny (probka jak wyzej): 

Wody higroskop. 5. 80 % kw. siarkowego 0. 07 % 

prochnicy 3. M kw. weglowego 21. 00 

azotu 0. 86 kw. fosforowego 0. n 

tlenku glinowego 0. 67 tlenku magnowego 0. 20 
„ zelazowego i. 88 „ potasowego 0. 0!) 

wrglanu wapniow. 47. 73 „ sodowego 0. 02 

W liczbach tych uderza nas przedewszystkieni niezwykfa 
zawartosc weglanu wapniowego, niespotykana w ponizej opisanych 
glebach, powstatych z osadow dyluwialnych. Ilosc pr6chnicy, 
a zwfaszcza azotu jest znaczna, kw. fosforowego sVednia, potasu 

Rumosze wymagaja. cz^stego nawozenia. Rozklad obornika 
w ziemiach czynnych, wapiennych szybko sie. odbywa, wskazanem 
jest zatem, mierne lecz cz§ste nawozenie. W latach o korzystnie 
rozdzielonych opadaeh udaje sig na rumoszach pszenica i kukury- [40] awn tataL [40] 

dza, uprawiana tu jeszcze na wieksza, skale. *). Koniczyna i espar- 
cetta udaja, sie dobrze, uprawa burakow jest z powodu bliskosci 
skalistego podioza wykluczona. 

Do typu gleb naniesionych naleza. ziemie powstaJe z osado> 
dyluwialnych i alluwialnych. Tu znow nalezy wyr6znid a) gleby 
utworzone z margli, b) gleby powstale ze zwirow wapiennych, 
c) glin warstwowanych, i d) nisko poloione, podmokie grunta allu- 
wialne. 

z margli dyluwialnych, odznaczaja,ce sie. 
stwa rodzajna,, nazywaja, w praktyce czar- 
noziemem. iSa to ziemie wapienne, cieikie, trudno przepuszczalne. 
Pod wzgledem wlasnoSei fizycznych podobne sa do opisanych ru- 
moszow kredowych. Rozmakaja i zsychaja sie/rdwnie Jatwo jak 
tamte , dzieki jednak glebokiemu podglebiu roslinnosc* nie tak 
tatwo cierpi od posuchy. 

Skfad mechaniczny gleby. miejscovvosci 


powy£oj 


astek 

Iponiiej 
Ijlmm.l 0. s 
Rudki I! , 

prom in. 0. 4 2. 


m'4 


1,, 22., ; ! 51. 2 lOO-o 


Kniaze 1. 2 6. 9 


|-.K|< 


*KK 


i Do., Sklad mechaniczny przedstawia sie korzystniej anizeli u ru- 
mosz6w kredowych, uprawa mechaniczna jest jednak i vv tym ra- 
zie uciazliwa. J J J 

^,nv?° Zbi lu meChaniCZny ^bszego Podglebia podatem z tyeh 
samych profildw przy og61nym opisie margli. Rudki Kniaze 

Wody hygroskop. 5. 00 <>/ .... 4. 00 <>/ [41] GLEBV. [41] 

Rudki Kniaze 

kw. weglowego 7. 55 . . . . 1. 84 

kw. siarkowego 0. 05 .... 0. 03 

tlenku glinowego 0. 69 .... 0. 90 

„ zelazowego 1. 22 . . . . 1. 15 

kw. fosforowego 0. oy .... 0. 06 

w§glanu wapniowego 17. 15 .... 4. 18 

tlenku magnowego 0. 27 .... 0. 23 

tlenku potasowego 0. 10 . . : . 0. 10 

„ sodowego 0. 02 .... 0. 01 

Procentowa zawartosc weglanu wapniowego jest w ziemiach 
tych widocznie mniejsza anizeli w rumoszach kredowych, pod wzglg- 
dem zas innych skladnikow sa, oba rodzaje gleb bardzo do siebie 
zblizone. Znajdujemy tu t§ samq, prawie zawartosc" kw. fosforo- 
wego, potasu, azotu i pr6chnicy. 

Znamiennem dla gleb z raargli powstalyeh jest znaczna gle- 
bokosc, do jakiej siega warstwa pr6chniczna. Analiza probki wzi§- 
tej z gt^bokosci 1 ra. (w raiejscu oczywiscie wysoko polozonem) 
wykazala jeszcze 0. 7 % prochniey. 

Przy korzystnem polozeniu gleby tego rodzaju sa wcale 
urodzajne. Tak n. p. gleby w okolicy Kniaza, gdzie margle przy- 
bieraja takze wieksza domieszke. piasku i zwiru i sa tern samera 
przepuszczalniejsze , slyna z urodzajnosci. 

b) Gleby powstale ze zwir6w wapiennych. 
Plytkie, kamieniste gleby powstale ze zwietrzenia i mechanicz- 
eznego rozkruszenia grubyeh zwir6w wapiennych, zblizaja si§ bar- 
dzo do gleb utworzonych ze zwietrzenia opoki. Latwose zaskle- 
piania sie w twarda, grud§, uciazliwa uprawa mechaniczna wspol- 
nie cechuja oba te rodzaje gleb wapiennych. To tez praktyka 
jednoczy je pod wsp6lna nazwa „rumosz6w". Rumosze trzecio- 
rzedowe, jezeli tak nazwiemy produkt zwietrzenia zwirow zlozo- 
nych z otoczak6w wapienia litotarnniowego , r6znia, si§ od kre- 
dowych zbytnia przepuszczalnoscia. S4 to wiec gleby suche. Roz- 
winely sie one typo wo przedewszystkiem na stokach plaskowyzu 
podolskiego, nadto wystepujq, na obszarze mapy w okolicy Belzca, 
Kniaza i Poczap. 

c) Gleby powstale z dyluwialnych glin warstwowanych. Charakter petrograficzny i stosunki uwarstwowania glin dy- 
luwialnych sa, jak powyzej wspomnialem, nader rdznorodne. W bli- 
zkiera sa_siedztwie spotykamy gliny zwiezlejsze obok lagodnych glin 
wapiennych i glin zwirowych o znacznej domieszce grubego pia- [42] KONSTANTY JASINSKI. [42] 

sku i zwiru, a rozmaitosc ta zachowana, jest oczywiscie takze 
w skladzie i wfasno^ciach gleby. W tym pozornym chaosie r6zno- 
rodnych warstvv gliny, piasku i zwirow, kazdy nieledwie zagon 
odmienne przedstawia wfasnosci gleby i podglebia. Uwidocznienie 
tych wszystkieh szczegoMw na karcie ; nawet o wielkiej skali, nie 
byloby wcale latwem zadaniem , chyba w okolicach , gdzie gliny 
uJozyfy sie. na wi^kszych przestrzeniach w profilach jednostajniej- 
szych. Na^ zalaczonej mapie staralem sie o ile moznosci przedsta- 
wi<5 przynajmniej jakosSc warstw glin§ podscielajaeyeh, wyroznia- 
jac piasek i zwiry, dofujaee zazwyczaj pod glina,'. Nadmienie przy- 
tem, ze gliny na piaskach spoczywajace sa w regule zwiezlejsze 
i gJebsze od tych, ktore nieznacznie w zwiry' ku doJowi przechodza. 

Gleby do tego dzialu nalezace scharakteryzowac mozna og61- 
nie jako srednio zwiezle , przepuszczalne , latwe do uprawy, uro- 
dzajne. 

Wyniki analizy mechanicznej i ehemicznej gleby utworzonej 
z lagodnej gliny przeehodzacej juz w glebokosci 1 m. w zwiry 
z mialem wapiennym zmieszane przedstawiaja. sie nast§pujaco: 

Rozbior mechaniczny: profil swidrowy 


* 


Okreslenie r 
probki 


ednica 

powySej 


0Z ,S 
S 


; 1mm. 


P, 


0, | 0, 


o„ 


i... k 


gleba 0. 4 


8. 


18.« : 12. 4 


4-i 


18* I 37. 5 


LOO.g 


podglebie] 2. 8 


, 


23, JO, 


* 


' 18. 9 28. 2 


ino. (1 Tabelka ta poucza zarazem , jak szybko, bo juz w blizkiem 
podglebm, zmiema sie sklad mechaniczny glin warstwowanych. 

Analiza chemiczna 

(prdbka jak wyiej). 

Wody hygrosk. 3.//, . . tieil ku glinowego 

pr6chnicy 2. 14 kw. weglowego 0., 

kw. siarkowego 0. ( 
tlenku zelazowego 0.,, kw. fosforowego 0. e 
tlenku wapniowego O cl potasowego 
sodowego [43] GLEBY. [43] 

Obok normalnej zawartoSci prochnicy i azotu spotykamy tu 
male ilosci kw. fosforowego i potasu. Gleba jest pozbawiona, 
w^glanu wapniowego, w blizkiem juz jednak podglebiu (okolo 
50 cm.) znajdujemy 5. 8 % w^glanu wapniowego. Mimo ubostwa 
w mineralne cze^ci pozywne sa ziemie te , dzi§ki dobrym wla- 
snosciom fizycznym i przy troskliwej uprawie mechanicznej, wcale 
urodzajne i najmniej zawodne wsrod innych powyzej opisanych. 

d. Gleby alluwialne. 
PodmokJe namuliska Bugu i Zlocz6wki zajete sa. przewaznie 
pod pastwiska i laki, niektore tylko miejsca nadaja sie jako tako 
do uprawy. Na ubogich piaszczysto-gliniastych rolach zasiewa sie 
z ozimin tylko zyto, najcze^ciej w nawozonym ugorze. Jarzyny 
z wyjatkiem jeczmienia ida dose" dobrze. Uprawa wiosenna opo- 
znia si§ znacznie wskutek 'nadmiaru wilgoci, co stanowi obok la- 
twosci zadarniania sie najslabszq, strone tych gruntow porzecznych. Zala,czona mapa przedstawia rozmieszczenie typowych gleb 
w przyblizonycb tylko zarysacb. Wierne graficzne przedsta wienie 
gleb tak r6znorodnych i niejednostajnych byloby do osiq,gniecia 
na karcie o duzo wiekszej skali, wymagaloby zatem badari szcze- 
golowszych, wiekszego nakladu praey i czasu. Celem niniejszego 
szkicu bylo ulozenie typowych gleb nizu w pewien system na na- 
ukowych podstawach oparty. 

Toby juz moglo ulatwic dalsze, systematyczne badania na 
rozleglejszych obszarach tej czesci nizu sarmackiego. W Krakowie w lipcu 1896 i Opis geologiezno-rolniezy 

majatku 
Trzydnik Du^y. 

Przez 

?Tadeusza Pomariskiego powiecTe J WoIw 7 Dl ^y. P^ny jest wgubernii lubelskiej, 

7S J ; * n0 Z^Z\Z 8 ™! me Trz ^ dnik P° d 39 ° «' na wschod 

t1 & P ° d 5 ° 5! ^ Jnocne J «en»ko5ci geograficznej. 
wo^nl J J, 7 mie -' 8e 7, « cl te J tworay poczatek doliny, wszystkie 
WeEu Sad «% wachlarzowato pochylone ku ^rodkow^u zagJe- 
iwSSs'?^^,^' tworza.cych p6zniej rzeczk* 

ffle£T™} e nad P ° ziomem morz ^ wynosi od 209 do 230 m. 
.twie^d^Tl^ftiT^ ^.^ywajacy w war- 
dvlnw; Q lr,^k •' i warbtwowanych piaszczystych utworach 

n rsrse ; „oisk n ;: 'r/ ch ^.^A mi jjj Mh 183a , e4y 

tTL-w J az , na ^P 1 ™™ miocenskira. 

ma kSnp U„ T .J. ™ rdzaw °^er W onego, podczas gdy g6rna 
wltwy k k anark °7-«lty^w y j a tkie m powierzchownej 15-20 cm. 
warstwy, kWra jest c.emnie, 8 za wakutek zawartoaci prdchnicy. GKOLOGICZNO- ROLNICZY . [45] Sklad mecli.'iuicziiv tyi-li warstw nie jest identyczny, jak to 
6 z nastepujacych analiz, wykonanych na szlamujacym apa- 
i Schonego: < 0,01 mm. 
od 0,01 do 0,05 
„ 0,05 — 0,1 Probka lossu rdzavv 20,40 „ 
0,70 „ 

0,03 „. tych dw<5ch analiz widzimy, ze dolna rdzawo- 
wiera 29,66% czastek grubszych nad 0,1 mm., 

gdy tymczasem warstwa g6rna, jasniejsza, zawiera tych samych 

czastek tylko 3,30%. 

Wynik ten kaze nam przypuszczac, ze grubsze cze^ci — J " nej warstwie lossu pochodza, z mechanicznego domieszama znajd 
ja,cego sie. bezposrednio pod lossem piasku dylw 
czerwone zabarwienie powstalo wskutek utlen 
zelaza. 

Piasek dyluwialny z podglebia , z glebokoSci 1 m. 50, pod- 
dany szlamowaniu i przesiewaniu przez sita, wykazal: 

5,34% zyikami gliny 
oraz ze zwirami granitowymi. 

W polozeniach nizszych loss spoczywa juz nie na piaskach, 
lecz na ilach dyluwialnych, ktorych sklad jest nastepuja^cy : (sredni 
czastek 


< 0,01 mm. 


— 


24,10% 


d 0,01 


— 0,05 
58,00% 


0,05 


— 0,1 


— 


13,30% 


0,1 


— 0,25 


— 


3,40% IH m % te sa takze warstwowane z piaskiem i iwirero polnocnym, 
one to wy^czn.e tworza. podglebie miejscowych torfiastych Jak. 

W tych miejscach, gdzie loss w cienkiej warstwie lezy wprost 
na uach, me napotykamy nigdzie opfsanej powyzej rdzawo-czer- 
wonej warstwy, m.ejsea te sa trudniej przepuszczalne i sklad che- 
miczny gleby jest odmienny, jak to widad z nastepujacych po- 
rtfwnawczyeh analiz chemicznych: F n * P na podlozu piaszczystem na podiozu ilasl 

H,O( P .105«C)- 1,55% - l f 72o/ 

C °2 — 0,000 — qoOO 

organicznych . * y ' UUU 

tFinkenera) ~ 1,28 _ 2?75 

? n ~ 0,107 - o,200 

5®« - 0,084 _ 0056 

^2<-> — 0080 _ nnoc CaO 
Fe 2 3 
A! 8 3 
MgO" 
Na 2 0,310 
1,172 
0,378 
0,112 n ., Kilk adziesiat raetrovv na zachod od mieisca w kt6re 

putrid ami6 f Si? " tem -zwartyni/ziziono 
pujace eharakterystyczne ulozenie warstw: 10 Iossu , z czego l ra - l0 2<51tego 
n , . . & { 1 m. — czerwonego 

n. zbitej zielonej glmy 

«°!i!.? g °' Siln !? burz ?cego piasku z wiel! 
trzeciorzedowych. szka. skamielin odo;60doo;80m:7 y ;c; 

35 i^tl^^* 5 m ° ina S ° bie ^umaczy, przyj- 
podobnie n«inr*L * 7 P er ^ odzle tworzenia sie. lossu: prawdo- z glebok. 0,7 m 
glebok. 1,5 


<0,01 


mm. — 


28,80% 


— 


21,40% 


od 0,01 - 


0,05 — 


65,88 


— 


55,18 


0,05 - 


0,1 — 


5,80 


> 0,1 


— 


1,78 


— 


3,08. 


Analiza 


chemiczna 


wykazala w lossie ciemnym: 
H 2 (pray 105° C) — 


1,170% 


C0 2 
0,000 
M 


at. organ. 


(Finkener) — 


1,700 


N 
0,118 


P 2 0, 


— 


0,081 


CaO 
0,220 


K 2 


— 


0,085 


Na 2 


— 


0,008 

S0 3 — 0,040 

Poznawszy sklad mechaniczny i chemiczny lossow, tworza- 
cych gleb§ na badanej przestrzeni, przechodzimy do om6wienia 
stosunkow rolniczych tej gleby. 

Wilgotnosc, dzieki temu, ze podglebie jest utworzone przez 
warstwowane piaski dyluwialne, jest zawsze dostateczna,, a nawet 
w mokrych latach nadmierna,; na miejscu zauwazono oddawna, ze 
w suchych latach urodzaje sa wogole lepsze. Tylko te, nieliczne 
stosunkowo miejsca , gdzie cienka warstwa lbssu lezy na kredzie 
senoriskiej, lub wapieniu mioceAskim, sa. za suche. 

Natomiast trafiaja si§ po polach male zaglebienia, t. zw. wy- 
moki, w kt6rych wody wiosenne stagnuja po par§ tygodni; wy- 
moki te nie przenosza. jednak 5% og<3lnej przestrzeni, a latem 
nawet po ulewnyeh deszczach w6d nie zatrzymuja. 

Na wiosn§, ziemia odmarza stosunkowo p6zno, w pole wy- 
chodzi sie przeci§tnie poiniedzy 1 a 5 kwietnia. 

Ziemia w badanej okolicy jest bardzo Jatwa, do uprawy me- 
chanicznej. W kazdej porze, para zwykJych wo!6w cia.gnie swo- 
bodnie plug, zaglebiajacy sie. 6 do 7 cali. 

GJebsza orka wykonywana jest co lat kilka, przedewszyst- 
kiem pod rzepak, do gJebokosci 8—9 cali (21-23 cm.) 

Kolej zmianowania jest 11 letnia., z czego 4 lata zajmuja 
oziminy, 3 lata jarzyny, 2 lata koniczyna czerwona, 1 rok karto- 
fle i 1 rok ugoru. 

Sredni plon pszenicy wynosi 8 korcy z morga nowopolskiego. 
' ' tej udaje i ' Wog61e pszenica w miejscowosci 

anizeli zyto; to ostatnie czesto ulega zaduszeniu podczas zimy, 
gdy tymczasem pszenica zadawalnia sie dawka obomika 25 — 30 
srednich parokonnych fur i daje dobry plon. m m Od czasu wprowadzenia glebszej uprawy wyleganie pszenicv 
jest zupeime nieznanera. * 

Z chwast6w najbardziej uprzykrzonymi sa szczawik (Rumex 
acetosella) w koniczynach i skrzypy (Equisetaceae) w zbozach. 

W latach mokrych wystepuje takze psi ramian, osty sa takze 
cz^stym., a oziminy z reguJy bywaj^ podszyte lucerna chraielowa 
(Medicago lupulma). Przy nieoglednej uprawie rozmnaza sie takze 
obhcie perz. 

Z chwastow krzyzowych spotyka sie przedewszystkiem ognich 
[hnphanus raphamstrum). Dzika gorczyce. (Sinapis arvensis) Tspo- 
"t^nnkowo rzadko. W latach wilgotnych w pszenicv bywa 
(Anr.,,^ m_ . ^ upelnosci bezwa- Opis geologiczno - rolniczy 

ij^tku Czaple W i e 1 k i e. Eustachego Popiela. Czaple Wielkie z folwarkiem Ewelinow poiozone miedzy 
37°38' i 37°41' wschodniej dhigosci, a 50°17' i 50°19' polnocnej 
szerokosci od Ferro, leza w gub. kieleckiej, powiecie miecbow- 
skim , w gminie Rzerzusmia. Wzniesienie nad poziom morza wy- 
nosi okoJo 330 m. dwie wiorsty od majajku przeplywa rzeczka 
Szreniawa, kt6ra jest doptywem Wisly. 

Teren jest pag6rkowaty. R6znica miedzy najwyzszym a naj- 
nizszym punktem wynosi 70 m. 

Majatek lezy na dw6ch stokach; jeden z nich jest nachylony 
ku potnocy, drugi ku poludniowi. f e dwa stoki tworza doling 
wydluzona w kierunku od wschodu na zach6d. Dolina ta wycho- 
dzi dalej poza granice majqtku; na najnizszym jej poziomie ply- 
nie woda, pochodza,ca czesciowo z opad6w atniosferycznych, ktora 
jako taka czasem zupeJnie wysycha , czesciowo zas mianowicie: 
poczawszy od folwarku Czaple, jako woda zr6dlana. Obie te wody 
laczasi§pod folwarkiem i zasilaja trzy sadzawki o przestrzeni ly, 
morgi a wreszcie dostaja, sie do wyzej wspomnianej rzeczki Szre- W doline te wchodza pod katem lub prostopadle gleboki 
1(JS9( ' * 

catkowicie w opoce dzialaniem w6d wymyte. 

Przestrzeri przedstawiona na mapie obejmuje folwarki Czapl 
Wielkie i Ewelin6w o obszarze 735 morg6w n. p. 

Spraw. Kom. flzyogr. T. XXXII. 1 parowy utworzone ze scian liissowycb, z dnera opoczastem lub tez L J KUSTACHT P0PIEL. [ 50 J 

Opis geologiczny. 

Na wymienionym okam spotykamy, cztery formacye: 
affiSne ^ ] J P d ? luwial ™> 3 ) Lc ^ 4 ) Utwory 

«. J ] Wa P l ' eJ '\ kredow y spotyka sie wszedzie na badanym obsza- 
on na ZLTol m na]gl<}bsz 7 P° klad - Miejscami wychodzi 

on na po« km /.«•), n „-. -, ,, „,„., ni( .„. n;i |)r/r<flVll|1 ; J24m n n 

rssss."' z n,ego rgdziny ' a tak ' e w ^ st ^ e - - p— h 

sie w^-^r 6 " 1 ?°? h A odze ™ te S° -apienia swiadcza. znachodza.ce 
«<*», charakterysrajve piatro senoiskie. 

25°/ Eet'soVf i,aS ' y ' """>*'<">«»*' <=be„,iczna wykonana 
^a /o kwasem solnym na gora_co wykazafa w nim R6 4S«/ pzpW 
n.eroznaszczalnych , M)9% weglann wapna. ' /o ° " ' 

P.erwsze atadynm zwietrzenia tej opoki wapicnnei obiawia 
w kienmku poziomym na blaszki i drobne bryjki. 
Uf waS™ ™™ teJ ° P ° ki "" ,r!J8leb ^ to nazwiefzafejskale 
S3. ! S , ™P'™nego, na ktdryn, dopiero wytwarza sie 

plennym? P r6ch ™ 2 "» S«nia S ta /licznymi okSTw^ 

powod^tsLc/^t'ki^r 8 4 * * aW ™" ie > kfc 
»h ni „r 7 s- * gTbtr^ir s T 6b - * e na powie - 

miazszoSci okolo 20 cm a wrXL S ^' P< "? "" grUZ wa P lenn y 

40 jyy* ftt ' jttfc 3TS1SL ok* 

-* eSIw . P ' R S n 8 am « ™ e / r,,,Z, ' na ' kWr " " awet P° k ^- 
od siebie warstewka niaakn Glinv to ir'" 7 S ' iny ' oddzi, : lone 

sat*: 1 * kr ^ alicz - -p-~ 

dota. . szeiciankow. ZaiiiHsV ^LS! ^ J ' k && byfa 
na powierzchnie ziemi nie wystepuje * ^P™' Ghna ta 

Analiza mechaniczna: 

Czastek o srednicy < od 0,01 mm 74 0740/ 

» „ „ od 001 -0-05 mm! ! 18 24°/ 

» . , „ 0-05-0,1 mm. . lfjf 

71 " " > o« 0,1 mm. . t 4146°/. [51] OPIS GEOLOGICZNO-ROLNICZY. [51 J 

Na tej glinie lezy warstewka piasku okolo 15 cm. gruba. 
Piasek ten jest tez nie warstwowany, grubo ziarnisty, z6Jto zabar- 

Rezultat analizy mechanicznej tak sie przedstawia: 

Czastek o srednicy < od 0,01 mm 24,432% 

n » j, °d 0,01 — 0,05 ram. . . 10,434% 

» n n v °> 05 — 0,1 mm. . . 4,554% 

t, » n < od 0,5 mm 32,2566% 

n „ > od 0,5 mm 22,6904% 

v j, n > od 1 mm 3,6344% 

„ „ „ < od 2 mm 1,187%. 

Piasek nie tworzy nigdzie gleby, pokrywa go bowiem druga 
warstwa gliny. Glina ta jest odmienna, od poprzednio opisanej. 
Jest ona mianowicie jasno z6Jtej barwy, od poprzedniej mniej 
zwiezta, zawiera drobne okruchy wapienne; mimoto gruzeiki tej 
gliny, o ile tyeh okruchow w sobie nie zawieraja., to pod dziala- 
niem kwasow nie burza. Glina ta wystgpuje' na powierzchnie. 
i tworzy glebe , ale tylko na nieznacznej przestrzeni , wynoszacej 
okolo 40 morgow. 

Wiercenie wykonane w Nr. III. pozwala na zestawienie ta- 
kiego profilu: na powierzchni lezy glina zotta, lzejsza w warstwie 
45 cm. grubej, pod nia 15 cm. piasku, a wreszcie 30 cm. gliny 
ciemnej, ktora lezy bezposVednio na opoce. 

3) Loss jest najwazniejszym utworem dla badanego obszaru. 
gdyz on wlasnie na najwie>szej przestrzeni jest rozwiniety. Na 
gruntach folwarku Ewelin6w tworzy wyJaoznie gleb§. W lossie 
wytworzyJy sie. charakterystyczne parowy o scianach prostopadfych, 
rozpadaja,cych sie w slupy. Mi^czakow lossowi wJasciwych nie 
udalo sie. znalezc; natomiast znajduja sie w warstwaeb g^bszyeh 
konkrecye wapienne, podczas gdy wierzchnia warstwa jest w we- 
glan wapna uboga,. Mh\z -/...>,• nokhulu jest znaczna, mozna ja 
ocenic na 10—20 metr6w. 

Analiza mechaniczna byJa wykonana na probkach wzietych 
z otvvoru wiertniczego Nr. I; wynik jej przedstawia sie tak: 

Pr6bka z glebokostei 3 metr6w: 

Czastek o srednicy < od 0,01 mm. . . 31.85% 

„ „ „ od 0,01 —0,05 mm. . 61.6 % 

„ „ „ od 0,05 — 0,1 mm. . 5,54% 

„ „ „ > od 0,1 mm. . . . 0,92%. [52] EUSTAC 

Pr6bka z gJebokoSci 1,5 od 0,05 - 0,1 mm. . 8,74% 
„ „ > od 0,1 mm. . . 0,9 %. 

4) Alluwium. W opisie topograficznym byJa wzmianka o do- 
linie przecinajacej caly obszar w kierunku od wscbodu na zachdd, 
w tej to dolinie ufozyly si§ utwory alluwialne w pokladzie dose 
znacznej miazszosSci, tak ze wiercenia trzechmetrowe nie wyka- 
zaty odmiennego podloza. Utwor ten przedstawia sie jako glinka 
piaszczysta, bogata w pr6chnic§, powstaJa prawdopodobnie przez 
spJukanie z p<5l lezacych powyzej na stokach. Opis rolniczy. 

W opisie geologicznym wspomniano, ze wapien kredowy przez 
zwietrzenie wytworzyl redziny. Ot6z redziny te zajmuja, przestrzeii 
wynoszaca, okolo 124 m. Gleba w ten sposob powstaia przedsta- 
wia sie jako warstwa 25—35 cm. gruba, prdchniczna, zawieraja,ca 
r<5znej wielkos'ci okruchy opoczaste. 

Jest to ziemia ciepla, wobec znacznej zawartosci weglanu wa- 
pna sprzyjaja,ca rozkJadowi materyi organicznej , przytem jednak 
wobec tego, ze jest w cienkiej warstwie i polozona na dose znacz- 
nym spadku, jest troche, za sucha. 

Sklad mechaniczny tej gleby tak sie przedstawia: 
Czastek o Srednicy < od 0,01 . . . 39,86% 
» „ n od 0,01 — 0,05 . . 23,96% 11,73% 

8,34%. Kamyk6w r<5znej grubogci 14,62% 
w tern o srednicy > od 2 mm. 
> od 1 mm. Ten skfad moze dad pewne wyobrazenie o jej wJasnosciach 
w uprawie mechamcznej : mianowicie dose" znaczna zawartoste pro- 
duktu najdrobmejszego sprawia, ze jest to gleba doid cieika; to tez 
trzeba umied dobrac czas stosowny dla jej uprawy. Gdy jest wil- 
gotna, lepi sie i orze bardzo ciezko; gdy jest znow za sucho, to 
temie si? na doze bryjy, kt6rych zadnym walcem rozbic nie mozna. 
Bardzo wybitnie i korzystnie wystepuje tutaj dzialanie mrozu. po/VM 4,61% materyi org. — 1,42% 

12,4% N = 0,17% 

0,027% CaO = 15,586% 

0,015% K,0 - 0,123% 

0,914% Na 2 = 0,0432% 

0,6906% P 2 5 - 0,0864%. gleba bardzo wielka, zawartoscia 
weglanu wapna; azotu i potasu jest poddostatkiem, natomiast jest 
mafo kwasu fosforowego. 

Ptodozmian wprowadzony dla 11 p61 redzinnych jest nast§- 
puja^cy: 

1) Ug<5r. 

2) + Pszenica. 

3) Kartofle. 

4) Owies z esparseta. 

5) Esparseta. 

6) 4- Esparseta. 

7) Esparseta. 

8) Pszenica. 

9) Wyka na zielono. 

10) Owies z trawami. 

11) Pastwisko. 

Koniczyny nie probowano uprawiad na rgdzinie; poniewaz 
jednak pszenica daje plon dobry, wiec mozna sadzicS, ze i koni- 
czyna moglaby bye siana z korzygcia.. 

2) Z poprzednio wymienionych utwor6w dyluwialnych tylko 
lzejsza i jasniejsza glina wystepuje na powierzehnie. i tworzy glebe. 
Tworzy ona wazki pas ciagnacy sie wzdluz przestrzeni lossem po- 
krytej; poniewaz zas barwa jest zupelnie do niego podobna, wiec 
na pierwszy rzut oka mozna ja. tylko po zawartoSci wapiennych 
kamyczkow od lessu odr6znic\ 

Analiza raechaniczna swiadczy, ze r<5zni sie. od lossu zupet- 

Cz. o sred. < od 0,01 mm. . . 55,88% 

„ „ od 0,0 1— 0,05mm. 28,228% 

„ „ od0,05 — 0,1mm. . 9,901% 

|>od lmm. 0,4631% 
j<od „ 3,7396% od 0,1 mm. . 4,2027% ? [54] roSTi c H v pop, E l. [54] 

Z powodu znacznej zawartosSci najdrobniejszego produktu jest 
ta glina dose wilgotna, na czem polega glownie roznica jej wla- 
sno^ci od wlasnosei lossu, ktory jest suchy. Glina ta dzieki okru- 
chom wapiennym nie cierpi na brak wapna. 

R6znica wilgotnosci lossu i tej gliny staje sie. mniej wybitna 
wobec tego, ze glina lezy na spadku pojudniowym a loss na pol- 
nocnym. Ten wzglad a takze i to, ze glina zajmuje bardzo mala 
przestrzen, spowodowaio, ze zostala wia^czona. do pfodozmianu ulo- 
zonego dla lossu. 

3) Najwieksza, przestrzen opisywanego obszaru zajmuje loss. 
Tworzy on wylacznie glebe na folwarku Ewelinow, a przewaznie 
nafolwarkti Czaple. Gleba powstala z niego przedstawia sie jako 
lekka glinka, zolta , malo prdchniczna, o nastemijacym skladzie 
mechanicznym : * ** ^ Czastek c 


i srednicy < od 0,01 mm. . , 


. 24,936% 
„ od 0,01 — 0,05 mm. . 


. 61,562% 


» n 


„ od0,05 —0,1 mm. 


■ 9,6% 


B 


r, > od 0,1 mm. . . 


3,230%. Uprawa jest tutaj bardzo latwa; nalezy sie tylko wystrzegac 
zbytniego rozpylenia powierzehni, kt6re potera powoduje zlewnosc 

Co do wilgoci, to loss ma jej dosyc, o ile spoczywa na pod- 
lozu utworzonem z ghn dyluwialnych; o ile zas tworzy gruby 
poklad, co jest zreszto. przewazajace, tam daje sie. odezuwac brak 
un-Mi 1;tntzo wl doczny n. p. na koniezynaeh, ktorych plon jest 
o wiele lepszy na miejscach niiej potozonyeh niz na pagorkach, 

Co si ? za4 tyczy zasobnosci w pozy wienie, to mozemy wy- 
prowadzid pewne wnioski z analizy chemicznej, ktfrei rezultat 
jest nast§puja,cy: J ' J 

H 2 - l 45<y o matery] . Qrg> = 

m - 0,00^ £g - io7 o 

Jest to wiee gleba bardzo uboga w skladniki pozywienia: jest 
ra brak potasu, wapna i kwasu fosforowego. Wapnowaniem mo- 
znaby bardzo poprawie urodzajnoSc" tej gleby hoi GEOLOGICZNO-ROLNIO; (55] 
Plodozmian zastosowany dla p6I lossowych jest nast§puja,cy : 

2) + Pszenica. 

3) Kartofle. 

4) Jeczmien z koniczyna,. 

5) Koniczyna +. 

6) Koniczyna. 

7) Pszenica. 

8) Owies. 

Przytem obsiewa sie zawsze po 40 morgow grochem i ftytem: 
wowczas idzie groch, zyto i owies. 

4) Wreszcie ostatni typ gleby utworzylo alluwium. Jest to 
glinka piaszczysta, prochniczna i bardzo gtcboka. Jest ona bardzo 
urodzajna; dlatego tez tarn uprawia sie. buraki pastewne, po kto- 
rych nastepuje pszenica jara z koniczyna,. W trzecira roku pod- 
siewa sie. koniczyska trawami i uzywa jako lak, gdyz lak natu- 
ralnych mema wcaJe. Buraki powracaja co lat 7 i daja. plon dobry. 

W Krakowie, w lipcu 1896 r. 4 >: ^ Spis przedmiotdw. 

Sprawozdania. Spis czfonk6w Komisy 
Obrot funduszow Komi fizyograficznej akademickiej w Krakowie 
fizyograficznej akademickiej w r. 1896/97 i prseznaczonego moteorologicrayo 

neteorologicznej Komisyi fizyograficznej i stan zbioru 
z koncem roku 1896 X VII Materyaly do fizyografii krajowej. Czesc I. 

Materyaly zebrane przez Sekcye meteorologicznq. 
Wypadki spostrzezen meteorologicznych dokonanych w Galicyi w r. 1896 

rem Prof. Dra^Karlinskie'go 310 ^^ aStr ' . . • . . . P ° d .""ft [31 

Grady w roku ; - .kiego . . • [1%] 
.-postrzeienia meteorologiczne w Tatrach wykonane przygodnie w latach 

1890-1894 przez Dra L. Birkenmajera [201] 

bpostrzeienia Hto-tVnol --i.-,..,.- , | !lt ;, !, IS!) t, 1S9.') i isy«; [2121 

Spoatraeiema pojawdw w swiecie zwierze<rym w latach [894 1895 I 1896 &25J 
Wyniki spostrzezen magnetycznych zrobionych w Krakowie w roku 1896 

przez Dra WierzbickiegX) . r2311 

***** ".:... T :::;::: : : ::;;.;; [II] Czesc II. 

Materyaly zebrane frzez Sehcye botanicznq i zooloyicznq. 
O roslinnosci karpackiej miedzy Dunajcem i granica. slazka. Napisal 

1'iv.vczynrk do f;nui\ n>-l -ahit.oNv.ski 

Z;k|.i-k - in: z 11 li K.i ill II / i i 1 micz . . . 

Pnjesynek do Efcunj - uego i okolicy Lwowa. 

PodaJ K Bobek 

Wykaz glonow zebranychw okolicy W a i '.utvvinskiego 

Cze^c III. 

Materyaly zebrane przez SeJccye rolniczq. G eolo gi czno-rol nicza 

za ch (i il n i ej c /. c sci 

POWIAXU ZLOCZOWSKIEGO Objasnicni ■ Gte.a%iu.puiln« 
-&> Pro I'll i n H V.-.ir UZ rf. Kom. lm,», V : Tom mil. Profile. 
I IV II V Geologiczno-rolnicza 

majatku 

T EtZYDJVI K »UZY 

wGubernh Lubelskiej Objasnieme 
barw i znakow. 


/,:— f. 4 H„. - .. 

4^*^ it > Girl f TRZYDNlK'jDUZY I i ' ■:,,< ,..,* Skala. l: 15.000. 
I I GUna dijh 

□ .». 6 eolo giczno-rolnicza 

maja t k u 

CZAPLE WIELKIi: 

w Gubemii Kieleckiej 
Powial Mi e chow ski.