Skip to main content

Full text of "Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej"

See other formats


IMk UMIEJPOSCI W KRAKOWIE. 
SPRAWOZDANIE 

KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ 

obejmujace 
poglad na czynnosci dokonane w ciagu lat 1902 i 1903 

Materyaiy do fizyografii krajowej. 


AKADEM1A UMIEJ^TNOSCI W KRAKOWIE. 
SPRAWOZDANIE 

KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ 

obejmujace 
poglad na czynnosci dokonane w ciagu lat 1902 i 1903 

oraz 

Materyaly do fizyografii krajowej. 

Tom trzydziesty 6smy. 
W KRAKOWIE. 
NAKtADEM AKADEMII UMIEJETNOSCI. 
i Gt6WNY W KSI^GARNt SPOLKI WYDAWMCZBJ POLSKIEJ 

1905. SPIS PRZEDMIOTOW. Sprawozdania. 

Przeglad czynnosoi Komisyi fizyograficznej akademickiej i 

roku 1902/3 

Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akademickiej . o\\ Komisyi tizyografic; 

i8z6vv Komisyi tizyograficznej w roka 1903 Materyaty do fizyografii krajowej. ah, zrhnux nk)i 111 Wypadki spostrzezeii meteorologicznych dokonanych w Galicyi w r. 190 

■zestawione w c. k. Obserwatoryum astronomicznem krakowskie 

(ieplota powietrza 

Sredni kierunek wiatra 

IJosc opadu 

Grady i pioniny w r. 1902 

Badania cieptoty ziomi w Tarnopola. przez W. Satkego 

Mater ijuhj zchnnte przez Sukcye meteorohgieznq ir roki* Wypadki spostrzezen meteorologiczr mieyi ma-ix-ty 


■ , « Tarnowi- w r 1903 przez A. Wa^im >strzezenia pyrheliometryczne w Zakopanem w lecie r. 1903. podal 

istrzezenia pojawow w swiecio roslinnym i zwierzecym wykonane w r . 
1903 w Ozydowie przez Juliana Hawrysiewicza Cz§6c II. 

r/jithj :rhrim> przcz Sekcye zoologicznq, botatu>:/ni i gt-olo</ic.:tt 

hi 1 1 e : Faana lepidopterologiczna doliny Popradu i jego doplywow ; 

Czesc VII. (Tablica I, rysunek 1 i 2) 

Kilka gatunkow motyli z okolic Krakowa 

Materyaly do fanny owadow siatkoskrzydlych i szaranczakow 

doliny Popradu. Czesc" II. (Tablica I, rys. 3-7) 

>walewski: Materyaty do fauny helmintologicznej pasorzytni- 

c/.ej polskiej. IV 

rezowski: Przyczynek do poznania iubra w Pnszczy BiaJowie- 

skiej (Bison europaeus Ow.j. z 2-ma rycinami hille: Fanna lepidopterologiczna doliny Popradu i jego doply- 

wow. Czesc VIII 

Materyaly do fauny owadow siatkoskrzydlych i szaranczakow do- 
liny Popradu. Czesc III 

Przyczynek do fauny motyli okolic Krakowa 

emensiewicz: O nowych i malo znanych gatunkach motyli 
fauny galicyjskiej. Przyczynek czwarty ......... 

liOmnicki: Fauna Lwowa i okolicy. I. Chrzaszcze (Coleoptera. 

Tegoskrzjdle; Cze>c III 

Wykaz szaranczakow (Orthoptera) z okolicy Lwowa .... 
Szarariczaki nowe dla fauny galicyjskiej 

ciedzielewicz: Sieciarki (Neuroptera genuina) i Prasiatnice 
(Archipteraj zebrane w ci^gu lat 1902 i 1903 

ezabi to wski : Materyaly do zoocecidiologii Galicyi .... Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akade- 
mickiej w ciagu roku 1902 3. nosci w r. 1901. pro-ram prar i preliminarz budzetn na r.,k 
Na dragiem postanowiono, ie w gradniu kaidego roku odl 

stalych i koniecznych Komisyi na rok nastepny; na tern tez 
dzeniu w dniu 12-ym grudnia 1902 r. przyjeto preliminarz t 
wydatkow na r. 1903. ulozony przez Komitet administraeyjn 
misyi. — Odpovviednio tej uchwale zmieniony aosta] Rogulamii 
misyi; dodano do niego mianovvicie : 

㤠13-b. Na posiedzeniu admmistraoyjneni odbywajaee 
w grudniu kaz.dego roku. Kumis\a przvjmujr lull zwrara K< 
towi administracyjnemu z uwagami przedst aw iuny przez ten 1 
tet preliminarz wydatkow stalych i koniecznych na rok naste 

dego roku przedstawic Komitctowi adtninistracyjnemu w calos< 
CEQfeiowo swoje zyozenia w sprawie preliminary wydatko 
rok nast§pny. a 
i zmieniono § 31 w nastypujacy sposob: 

㤠31. Komitet reguluje propozycye budzetowe Sekcyi 

na ogolna. rozporzadzalna sumo przyjrte w danym roku. tudzie 
stawia z nich odpowiednie dzialy projektu budietowego na [ 
dzenia administracyjne Komisyi." 

Te zmiany nmozebnia. Komisyi zamykanie rocznych rac kow rownoczesnie z Akademia. Umiejetnosci. t, j. z koricem gru- 
dnia. zamiast, jak poprzednio, z koncem marca. Przy dawniejszej 
niezgodnosei terminow zamkniec. Komisya zmuszona byla z koncem 
grudnia na opedzenie niezbednych wydatkow w pierwszym kwar- 
tale nast^pnego roku zostawiac w kasie Akademii pewna, kwot§. 
ktor.-i Akademia wci^gala w raehtmek jako oszczednosc. a naste- 
pnie zwykle przyznawala Komisyi w calosci lub \v ez^sei w for- 
mie dodatkowego zasilku. Takie pozorne zwi§kszanie ogdlnej sumy 
otrzymanych przez Komisya zasilkmv bywaln przyrzyna, pewnych 
nirdu^odnosci dla Komisyi. Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach. b) Sekcya geologicsma. 

Dzialalnosr Sekeyi geologicznej byJa w roku 1SI02. tak. jal 
pojir/cdiiicli. skiorowanq glownie do prac nad Atlast'in geol<> 

lym Galicyi. Do poczateu 1902 roku wydano zeszyty 1 — Hi 
13-ty, obejraujqce razem 63 karty. W cia^gu ostatnirgn mki 

iwnictwo Atlasu o tyle postajpilo naprzod. iz mozna miec na ZvHzijt A7 obejmujacy mapy: Wielic.zka. Boclmi; 
prac.nval pmf. Dr. Szajnooha o daiewi^ciu karta 

wad'mv-XisU. a d Wvdzialu krajowego. 

Dr. \V. Trissevre pn-uadzil .vwi/ve 
n.'.brka-Mikotaiow. Prze.nyslan v. Xvdaczov Rohatyn; z tych szesciu map Rohatyn juz gotowy do druku; re- 
szta przyrzeczona do wiosny 1903. 

Prawdopodobnie otrzyma Komisya wkrotce: Sambor Dr. Fried- 
berga. Stanistawow prof. Jaroslawa Lomniekiego. Dobromil prof. 
Dr. Wisniowskiego i Stary Sambor prof. Dr. Zubera. 

W takim razie brakloby ze 106 map. tworzye majacych Atlas 
geologiczny Galicyi. jcszczc iiastepujacycb 9 kart. z ktorych dwie 
zaj^te s^ tylko w malej cz§sci terenem (ialicvi. a mianowicie: Wa- 
dowice ? Drohobycz, Dydiowa, Smorze, Twardoszyn, Nowy Targ — 
Zaknpanr. S-ty Mikula>z. Tatry. Szczawnica. 

Celem przyspieszenia wydania oatego Atlasu geologicznego 
Galicyi Sekcja postanowila pozyskac prace prof. Lhliga. obepnu- 
ja,ca. mapo. Tatr i Pienin i wydac ja, w przekladzie polskim. W fcym 
celu upovvaznila Przewodniczacego Sekcyi. Radce dworu Prof. D-ra 
Kreutza do przeprowarlzema wstejmvcb rokovvan z Paiistwowv.n Za- 
kkdem geologicznym w Wicdniu i z autorem. Sprawa ta jest obe- 

Sekcva udziclila w ubi.-lvm roku na wniosek Prof. Dr. S/.aj- dotychezas pozostalv be/, skurku. p 
1903. 

Sekcya odbyla w ostatnim ro 

eznyeh w Tatrach i Karpataeb. do ovskw-o. K. Angerm.-. 
Xa'dru-ien. nosu-d z , ,-tkn ,1k. w Karpataoh wschodnich nii^cta 
dla Prof. Jaroslawa l.omnickie^,. Na ten 
czaeym Sekcvi ire 'Iwo-ic/.ncj wybrano na 
Prof. Dr. Sz. Kreut-za. a deleuatem Sekc\ 
Inzyn. Stciana .Stohicki,-,,. . Prof. Dr. M. 
Muzei.in Komi M. Ilvl.inski ukuiH'/v! u/.nac/.anir /l.i-.ni chr/.:is/czo\v s. p. 


Mu/.eiun K«,inisvi przvl.vl Zdzialu fiayograi 
p. A. Nowickiego, starsze; 
ogloszono drukiem III sery 
ktora, zlozyly ai§ wyniki dcx 
w pogorzu pomi§dzy Tarnoi 
paciu pomiedzy Lanckorona. 
winki), w Podgorzu Krakow 
Nizu, ktora lezy nad Przem 

Obecnie sq w toku pi 
dzeri w zachodnich Beskida< 
cie ztoczowskira. Prawdopo< 
przvo-otowana do druku IV ekieiru. M»pa wraz lecenia Oddzialu Przemyskiego c. k. Towarzystwa gospodarskiego 
galicyjskiego maps geologicano-rolaicaa. powiatu przemyskiego wraz 
z tekstem ohjaaniajacym. Wobec znacznego koaztu wydania tej 
mapy, ktory tylko w malej czesci moglby bye pokryty przez za- 
silek. otiarowany przez Oddzial przetnyski. a glownie wobec pe- 
wnvch brakow tej mapy. Sekcya postanowila narazie wstrzymac 
sie z jej wvdauiem do czasu przeprowadzenia uzupelniajqcych stu- 

Na wniusek komisyi. ktora pod przewodnictwem Prof. Dr. 
Janczewskiegi. mzpatrywala itiatcryal statystyczny o drzewostanie 
owocowyni w j)owiecie krakowskim, zebrany przez Dr. Goliriskiego 
bez pomocv Sekcyi. postanowila Sekcya oglosic te. praee; w Spra- 
wozdaniacfa po dokonaniu przez autora pewnych zmian w jej ukJadzie. 

W dziale zoo te clin iczn yra pod kierunkio.n Prof. Dr. 
\V. Kleekiego prowadzili badania bez pomoey ze stronv Sekcyi 
pp. Waclaw Zakrzewski i Zygmunt Ihnatowicz. P. Zakrzewski ba- zalecone prz.-z Sekcya Xa zvezenie ku-rownika rol 
dosw. Dr. A. Sempolowskiego i kiennvnika pracoWl 

w Warszawie Dr. 6. Miklaszewskiego. wyslal zarza 
f.nplarzy n Programu Sekcyi rolniczej K. F. Ak. Um/ 

opis \\ spomnianycb metod. dla rozeslania go roznyr 
iadc/.;(i]i\ in i pracowniom chemicznvm w Krolestsvi Na posiedzeniu w dniu 24 marea 1903 obrala Sekcya 
przewodniezaeym ponownie Prof. Dr. EmiLi Godlewskic^.. N 
posiedzonin ulozono program prac na rok 1903. Zbiory Komisyi fizyograficznej. 

Do Muzeum Komisyi fizyograficznej przybyly od dnia 
a 1902 r. do dnia 1-go marca 1903 nast§puja_ce przed /hi»,. Zbior owadow siatkoskrzv.il vrh krajowych. zlozonv przez p. Dzie- 

dzielewicza we Lwowie.' 

Okazy petrograficzne i paleontologiczne tryasowe z W. X. Kra- 

kowskiego. ztnznne przez przez p. W. Kuzniara, 

Zbior okazow petrograficznych z okolie Rzeszowa, Debicy i Ru- 

dnika zlozonv przez Prof. Dra W. Friedberga. 

B) Dary. 
Or/.eohmvka (Nudfraga caryocatactes) z Kytra. okaz mlody. wy- 
pchany. dar p. Fryderyka Sebillego. 

Pi§c gatunkow roslin rzadszveli tafrzanskieh. dar Prof. \Y. Ro- 
therta w Odessie*) 3. Kosci luznc mamuta z Galicyi, dar p. Henryka Huslego w Dabiu. 

4. Dwie skamieliny w§glowe z Gotonogu w Krol. Polsk.. dar Prof. 
D-ra J. Rostafiriskiego. 

5. Jahrbiieher der K. k. Centralanstalt fur Meteorologie und Ma- 
gnetismus, roczniki 1899 i 1900, dar Zakladu. 

6. Rocznik c. k. Centralnego Biura hydrograHeznego, rocznika Vl-go 
zeszyty XII. XIII. XIV, dar Biura. 

ventae. dar autora. p. M. Rybinskiego. 

8. Spisok rastenij. sobranych ' J. Z. Rjabkowym w 1898 godu 
w hersonskom ujezdie, dar autora. p. J. Paczoskiego w Chersonie. 

9. Die Steinkoklenablagerung Westgaliziens und deren volkswirth- 
schaftliehe Bedeutung. dar autora, p. F. Bartoneca w Sierszy. 

10. Ulozenie pokladow w^glowych w Galicyi zachodniej oraz eko- 
nomiczne zuaczenie tychze. dar autora, p. F. Bartoneca w Sierszy. 

11. Geologiczna mapa pogl^dowa morawsko-szla.sko-polskiego za- 
gi§bia w^glowego, zestawiona praez Franeiszka Bartoneca. dar 49. 50. 

3. Czterv klisze oynkotypowe z napisanii do zbioru owadow. 

Nadto otrzymalo Muzeuin od Towarzystwa Przyjaciot nauk 
w Pozuaniu zbior blonkowek i biblioteke. hymenopterologiezna. s. p. 
Oktawiusza Radoszkowskiego; jako ekwiwalent tego cennego na- 
bytku. zobowia/zala sir Komisya fizyograficzna zlozye" Towarzystwu 
Przyjaciol nauk porownawczc zbiory nitomologiczne z dzialu ehrza.sz- 

Krajmvt-" Towar/.vstwa livba<-kiego vv Krakowie." Sprawozdaai* zastgpcy kustosza zbiorow Komisyi fizyografi- 
cznej z;i rok 1902/3 sprawdzone i podpisane zostalo dnia 7-go marca 
1903 przez Komisyc. kontrolujaca,. ztozona. z PP. Prof. D-ra E. Go- 
dlewskiego i D-ra E. Niezabitowskiego. Zarzad muzeah.y Komisyi tfzyo.uratio/,mj. /.to/on v z podpisanego. 
jako przewodniezaeego Komisyi. PP. Prof. D-ra E. Janezewskiego. 
Z. Fiszera i S. Stobieekiego. jako delegatow Sekcyi botanicznej. 

tarza i zastgpcy kustosza zbiorow Komisyi. zlozyl Komisyi na po- 
siedzeniu w dniu 28-vm marca 1903 r. nast ? pujaee sprawozdanie 
z prac muzealnvch: 

W dziale geologicznym uporzadkowane zostaly zbiorv ze ska- 
lek rogoznicki.-h i z Pienin (42 szutlad, a nastepme zbior podol- 
ski paleozoic/my (126 szutlad) i jurajski (30 szutlad j. Poniewaz 
zbiorv te z vvvjatkiem jurasu podolskiego skladaja sie w zuaezuej 
ezosci albo prawie wylncznie (sylur podolski' z materyalovv nie- 

dlug miejscowosei. Wyjajok nvurzv /l.i.'.r |i.iM|ski podol.ki. upo- 
rzadkowany podlug systemu paleontologieznego. Zesmwien.e kata- 
logu kartkowego paleontologiozimgo. do kmrego poezvniono przvgo- 
tovvania. umozebni latwe odszukanie wszolkieb oznaczonveb skamie- 
lin zawartycb w Muzeum. Do uporzadkowama pozostaje jeszcz, 

adaptacvi budvnku Akademu u mvvmcaeh. i wielka ilose takiclm Dr. \V. Friedbc rg w Rzeszowie /.as wzial do opracowania 
eliny mioceiiskie z Mieehoeina. Sobowa i okolic Sandmnierza. 
Prowadzono dale) opatrywanie znakami muzealnvmi okazow nia w Sprawozdaniach Komisyi pod tvtulem: VVv- 

v z Podola galieviskiegu zebranveh od r. 1884 do 
livbinski.-u. a do po.lobne-o wvkazu zbiorow sp. Sekcyi zoologicznej zaja* si§ p. Rvbiuski oznaczeniem rodzajow 
Statu*. 1'hilontfins i ()m</itts w zbiorze p. S. Stobieckiego; praca ta 
nie jest jeszcze ukonczona. Nad to wynotowat p. Rybiriski okazy 
cbrz^szczow, ktore mogq, bye bez uszczerbku dla zbiorovv Komisyi 
z nich wydzielone i oddane Towarzystwu Przyjaciol Nauk w Po- 
znaniu. wraz z okazami innycli vzedow. w zamian za zl)iory s. p. 
O. Radoazkowskiego. Wreszcie wydzielil p. Rybinski ze zbiorow 
sp. Prof. A Wagi wszystkie ehrza.szcze. ktorych oznaezeniem zaj- 

vvartych w zbiorze rarnopolskini p. If ybinskk'go spisal p. J. Kwiat- 

i do V, dnpmvvadzil stypendysta Akaden.ii I'm. p. [. Lukasik. 

stwa Rybaekiego w Krakuwie odswiezyl. uporzadkowal i ustauil 
p. Dr. E. Xiezabitowski. Korespondencya Komisyi. 
graficzna zlozyla Wys. Wv d-go listopada 1901 r. do 3-gu listopada 1902 r. nastepujacej 
AY wvmienionvm czasie bylo w druku piec zeszyt/.w Atlasu do ktorego naleza.ce mapy: Wieliczka. Bo 
poprzednio zostaly wydrukowane, jest obe lie w dru 


ku tokst. zlozony przez Prof. D-ra ^z 


,ajiHK-h<, 


Ma 


Vlovviee. kt6ra wejsc 
rzymala dotychczas. 

Map§ Pilzno-Cie^ko 
■szytu 14-gu, przyslal c 
) listopada 1901 r. dla 


miala w sklad tego zeszyti 

wice. D-ra J. Grzybowskie 
. i k. Wojskowy Zaklad g< 


.. Komis 


IV dl 

zylei 


apa Bochi 
dnia 20 k 


wietnia b. r. r 


te. mape. Zakladowi dnia £ 
ladeszla ona wydrukowana 
vtu 14 tj. Brzostek-Strzyzo> 


;tE 


L 191 

yn-I" 


j. Ro/.wad 


■kstu do tyeli 
low i Nisko, i 


esnia przez D-ra J. Grzybr 
do wvkonania mapy P. 


rof. ||. 


uku. 

f;.ii 


aly jui w 


ydrokowane. 


W sklad tego same.'.) zeszytu wej 


SC .1 


ce mapy: 


Tam6w-Da> 


•owa. Szrzucin. L'jseie Solm ' 
vi Prof. M. Lomnicki dnia 


15 luteg 


Mia; 
o b. 


s^i,' 


lo druku dni 

i.ala Komisya 


a 7 maja. a pierwsza (t. z 
dnia 13 pazd/iernika b. r 


. Obecni< 


■•!) 1 zeszytu 17-go. oddano do druku dnia 12 czerwca b. r. Tet 
tej mapy nalezacy, ot ray many rownoczesnie z mapa., zwroco 
torowi. najego za/lanie. celem rozszerzenia go na przylegla, ma 
irv Sambor. ktora w tym samym zeszycie zamieszrzona. brdz 

Wydano dotychczas 12 zeszytow Atlasu t. j. 1 do 10, 
L3, — aawieraja^ych 63 dzialcSw B Siatki mapy geologicenej <J 
yi a . W druku jest 5 zeszytow. mianowicie: 11. 14. 15. 16 i 1 
t'j nui j.-ic vch 19 dzialow wymienionej siatki. Nadto w arckiwu 

Atlasie. ale badz wymagaja.ee pewnych uzupelnieii, badz wstrz 
tne do ezasu wykonania map przyleglych. mapy: Bolechow D- 
Grzybowskiego, Kolomyja i Sniatyn Prof. J. Lomnickiego. Sze 
lych map. wykonanych przez Dra W. Teisseyrego, mianowic: 
>marno-Rudki. Bobrka-Mikolajow. Przemyslany. Zydaczow-Str; 
•hatvn. Halicz-Kalusz. wvdam. automwi.' ktorv z 'polecema K rsokiego Wydzialu Krajowego. czescia. Komis 
>y: Sambor Prof. D-ra Friedberga, Ustrzyki Dol 
kiego. Stanislawow Prof. J. Lomnickiego, Dobi 
Hsniowskiego. Stary Sambor Prof. Dra R. Zube: 
aktoby ze 106 map tworzyc majacych Atlas g 
jeszcze tylko nastgpnjaevch dziesi^ciu (z ktory 
ko w malej czt^sci terenem Galicvi): Wadowi* 
nvn. Turka. bm.-r/,.. Twanlo.zvn,' N.»wv-Targ dawnictwa Atlasu geologicznego Galicyi. Nadto ze wzgledu na bar- 
dzo wielkie trudnosci, z jakiemi polaczone jest przystosowanie d>> 
wydania w polskim Atlasie arkuszy niemieckiej „Mapy szczegolo- 
wej". obejmuja_cych Tatry i Pieniny. zarzadzil podpisany juz obe- 
cnie odpowiednie prace przygotowawcze. 

Przewodniczacv komiPvi tizyopniiieznej. 

Prof. Dr. /•'. Kreutz. (m. p.) 

Zarzad i sktad Komisyi. 

W ruku 1902 Zarzad Komisyi skladal sie. jak w roku po- 
przedniin. z podpisanego jako przewodnicza,cego Komisvi i przewo- 
dnicza,cego Sekeyi geologicznej, Prof. Dra F. Karliuskiego. prze- 
wodniczqcego Sekeyi inetei>n>l<>gieznej. Prof. Dra .1. Ri.statinskiego. 
przewodnicza.eego Sekeyi botanicznej. Prof. Dra K. Grodlewskiego, 
przewodniezaeegu Sekeyi rolniczej. i Prof. VV. Kulezviiskiego. prze- 
\viidiiic/.a(Nu- u Sekeyi zoologicznej 1 sekivtarza Komisyi. 

Do grona Komisyi przybyli jako spi'dpraeowniev. wvbrani na 
posiedzeniu w dniu 28-ym marca 1908 r.. PP: Klaudyusa Anger- 
mans w Jasle. P.n.nislaw Antoni Debski w Wolce Przybojcwskiej. 
Andrzej Kornella we Lwowie. Dr. Fgnacv Kosinski \v Cbojnowie. 
Seweryn Ivrzemieniewski w Krakowie. Mieczyslaw Limanowski 
w Zakopanem. Jozef Orlowski w Luez\ iiezvku. Wiktor Pozniak 
we Lwowie. Dr. Eugeniusz Romer we Lwowie. Dr. Ferdvnand 
Wilkosz vv Krakowie i Jozef Zajaczkowski w Krakowie. 

Pro/. Dr. f. Kreutz. 

Obrdt fundusz6w Komisyi fizyograficznej akademi- 
ckiej w roku 1902 3. strzezeri. materyaly pismienne, koszta korespondencyi i prze- 

sylki narzedzi, posluga 587-52 k. 

b) Potrzeby ^ekcyi zoologicznej : 

1. Kemoneracya p. M. Rybinskiemu za oznaczenie chrza^zczow, 
oraz zasilek na wyjazd do obcych mnzeow eel em sprawdze- 

nia watpliwych oznaczen 1525-00 „ 

2. Zasilek Prof. Drowi M. Kowalewskiemu na badanie pasorzy- 

tnych robakow 20000 „ 

3. Zasilek p. P. Schillemu na badania entomologiczne w Rytrze 200 00 n 

4. Kemuiieracya p. J. Lomnickiemu za prace entomologiczne 

w r. 1900 i 1901 20000 . 

5. Zasilek p. Drowi E. Niezabitowskiemu na badanie blonko- 

wek w Kytrze 30000 „ 

6. Zakupno ksiazek do oznaczania pluskwiakow 12000 , 

1. Zasilek p. D-rowi W. Teisseyremu na rewizysj map geolo- 
S-icznvch: Komarno-Rudki. Bobrka-Mikolajow, Przemyslany. 
Zydaczow-Stryj, Halicz-Kalusz. Rohatyn 600 00 i.ych w W. X. Krakowskiem 

Potrseby Sekcyi rolniczej: 
. Wemuneracya p. K. Moscickiemu za analizy gleb .... 60000 w 

Tt-iiiuz zasilek na wycieczke. geologiczno-rolnicza. .... 300*00 „ 

. Zwr.it koszt«>w poniesionych przez Pracownie c 
dyum rolniczego Uniw. Jag. dobor do pokrycia w roku 1903. 
tvodniczaeego Sekcyi meteorologicz Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akade- 
mickiej w ci^gu roku 1903 4. i Komisyi odbyly b 
da 11-v.n grudnia 
Z wjdawnicfcw Ko cki^r,, 


: Miele- 


D i Maj.l 


:an. Tarnol 


>reeg, Nisko 


i Roawad6w, 


Clnval.: 


ui.M-. . 
Hit-nra 


j. Tarnow 


i Dabrowa, S 


/rziu'iii. Now 


v Miast 


lvav/.v 


iS 
>y Skole, 


La ^ Cat ' R ° dl 


Dra W. Fri 
lez Prof. \)v; 


» H. Zu Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach. W ci^u roku 1903 funkcvonmvalo 
10 z wi § ks/.e„u lub mniejs/.om. pr/env;, stacye, a mianowicie: Hrusiatycze, Jaroslaw i Szczerzec. Ze Lwowa 
Sekcya poczeja otrzymywac spostrzezenia z Instytutu fizycznego 
/ainilst. jak dotyehezas, ze Szkoty politeehnicznej. Dyrektnr za- 
kladu fizycznego, profesur Ignacy Zakrzewski uprzejmie przesyla 
(poczynajac od lipca) spostrzezenia. 

Z pomi§dzy 30 stacvj wszv-tkic notowalv temperature, i opady; 

wen. Wadovvicach. Czernichowie (niekompletne), Bochni, Szczawnicy, 
Kryniev (niekompletne). Iwoniczu (niekompletne''. .laroslawiu (nowa 
staeva). Lwowie (niekompletne). Dublanach i Tarnopolu. 

W roku 1903 sekcya meteorologiczna otrzymala 200 K na 
badania grawitaeyjne oraz 400 K na wizytacye, staeyj meteorolo- 
gicznyeh. Pierwszy fundus/, zosta] /.u/vtkowany w ten sposob. Ze 
adjunkt Obserwatoryum Dr. Lucyan Grabowski w kwietniu 1903 r. 
udal sit- do Wiednia z wahadlami Sterneckowskiemi. b^daeemi wla- 
snnsria Obsrrvvatoryuni astronomieznego. aby wyznaczye ich czasy 
wahania w Instytueie wojskowym w Wiedniu, gdzie znana. jest 
absolntna warrose silv oie&kosci. Dyrektor Zakladu wojskowego, 
pulkownik Sterneck. upr/.ejmie zezwolil Dr. Grabowskiemu wyko- 
nac pomiarv i poleeil swoim podwladnvm, abv mu dopomagali 
w vvvkonaniu jego zadania. Najbardziej 'czynnie wspoldzialal ka- 
pitan And. rs. ktorv wyznaczal ezas przed i po pomiarach p. Gra- 
bowskieuo. Koszla' podrozy. przewozu wahadet i pobytu w Wie- 
dniu (8 dni) Dr. Grabnwskiego wyniosly 176 K 75 h, przeto z fun- 
duszu na badania -rauitar vine pozostato zbyt malo. abv mozna K 60 h, wre 
kosztem 442 itacyach narz§dzia, sluza.ee do obserwac 
zone. oraz. ze niektorzy obserwatorowie i zhv tu wszvstkich / nazwiska wv.nirniac iiii: muzna. skJada Sok- 
a na tem miejscu podzi§kowanie. 

Sckcv.i meteorologiczna ndbvla w cia^u roku 190;> 4 dwa 
siedzenia; przewodniczaoyni Sckcyi na r. 1904 wybrany zostal 
nownie Prof. Dr. M. Rudzki. avski jak najdokla* rzac sfrubosc kazdej warstwy i zb 
zlozyl w Mu/euin Kmnisvi / dokla 
stwv pnchnd/.M. Nad to otrzvmaia I 
R.'tvcki,. warstwv Mal<-<> Kopi.Mic; lu Wysokiego \V\ 


udziei mapy Prof. Dra M. Lonmickit 
in. Q6eie Solne, Nowe Btiasto Korcz\ <-vi Da r. 1904 wybrano Prof. Dra I'. Kr 
eyi do Zarzadn muzealneyu Dra .). Grzyl) 
Sckcyi /.apr.^il pr/.u . .dnic/acv p. hizyn. > v r) Sekcya zook 
ekcya zoologiczna udzielila w tku>kr/,v«llvch w lil.ru i /- puczatkir.n si, 
lirzvna. -clzie przeszukai m. i. niezwieda 
iowa 1 stok pidudniowy (lor^ana liurar 
okolicach Lwowa Mimo fatal nrj ,,„-o«ly 
iir/.vnie i innvch przeszkod w /.!.,• r.nnu. 


Kowalrwski zlozvl Srkrv, prary p. t. Matrrvalv d.. fanny In 
t<'l-..irirz,u : j pasorzvtniczei nolskir.. c/rsr IV. a do Muzh.ii, p-isoiv.vrnvrh robakovv. zlozony z 50 ^atunkovv. wzorowo 

W Muzeum Komisyi p. M. Rybiriski ukoriczyt na poleeenie 
vi "/n.H'zanie cbrzaszcz6w w zbiorze p. Stobieckiego /. rortza- 
Sfrtnts. I'hi/oufli/is- i (j/tnl/ifs. i oznaczyi rodzaje Bisninx. Act<>- 

Ofhnis. li'iptuliniix. Lrphimnis, fciifisstis, SiuJobins. Xniitlmlnins. 
robi/nn ; nadto przvritosmval czesciowo do opracowania mate- 
j kc.l.'optrrologirane w zbiorze s. p. Prof. A. Wagi; prasede- 
stkiem zas zestawii i ul.-zvl zbior chrzaszczow galicyjskidi. zlo- 

z 2.9f>7 gatunkmv. a nrzcznaezonv dla Towarzvstwa Przyja- znego w Muzeum przvbyh 
dary: ezaszka dzika, gnii d) Sekcya botaniczna. 
Poniewaz stalo si§ rzecza. prawdopodobna.. ze zaproponowane 
przez Sekcy§ p. Drowi F. Btonskiemu napiaanie flory roslin na- 

czyniowych polskich nie dojdzie do skutku wcale. albn chyba 
w zbyt dalekiej przyszlosei. nawiazal LYzewodniozacy Sckcyi Prof. 
Dr. Janczewski rokowania z p. Prof Drem Kainieris'kim w O.U-ie. 
ktore po porozumieniu si^ z L'rof. Kaminiskini naprzod listownem 
a nast§pnie osobistem na p.siVdzi-niii Sekcyi w 22 czerwca 1903 r. 
doprowadzily do otrzymania ze strony p. Prof. Kamieriskiego przy- 
rzeczenia. ze opisowa flor§ roslin naczyniowych Polski napisze. ski zobowiazal sir pwprzrdnin. 
vst.-ipie prawdopudobnie dopiri\> w r. 1903 jak najwieksza. ilosc roslin litewskich i ofiarowac" je do 
Muzeum Komisyi. Zielnik ten zostal juz wyslany przez p. Twar- 
dowska. do Krakowa. 

W Muzeum Komisyi rozpoczaJ p. Dr. H. Zapalowicz rewizye. 
krajowego zielnika roslin naczyniowych i dotychczas sprawdzil lub 
poprawil oznaczenia paprotnikow i traw do rodzaju Avena wlaeznie. 
Rezultaty tej rewizyi oddal p. Zapalowicz do wydania Wydzia- 
lowi matematyczno-przyrodniezemu p. t. Krytyczne uwagi nad sy- 
stematyka. flory Gralicyi, czesc I. 

W eiagu roku 1903/4 odbyla vSekcya botaniczna tray posie- 
dzenia. w dniaeh 16 i 22 ezerwca 1903 i 11 marca 1904. Na osta- 
tniem z nich wybrano Przewodniczaeym Sekcyi na r. 1904 pono- 
wnie p. Prof. Dra E. Janczewskiego, a delegatem Sekcyi do Za- 
rzadu muzealnego p. Dra H. Zapalowicza. e) Sekcya rolnicza. 

W dziale gleboznawstwa prace Sekcyi w roku spra- 
wozdawczym wydalv mate rezultaty: Jeszcze nie udalo si? zorga- 
nizowae gromadzenia spostrzezen pedologicznych, zbieranveb przez 
inzyniennv przy sposobnosei zdjec melioracyjnych. 

Praeprowadzona przez Prof. ML Lomnickiego z polecenia i za 
zasilkiem Sekcyi rewizya mapv geologiczno-rolniczej powiatu prze- 
myskiego. opraeowanej przez Dra Domaiiskiego z polecenia Od- 
dzialu przemyskiegu c. k. Towarzystwa gospodarskiego we Lwo- 
wie — wypadla ujemnie. tak. ze mapa ta wydana. bye nie moze. 

Rowniez Prof. Miczynski jeszcze nie wykoriczyl mapv geolo- 
giczno-rolniczej okolic Lubaczowa i Oleszyc. 

W dziale spostrzezen fy to fenologicz n y ch . pod 
kierunkiem p. Inspektora Udzieli, nauczyciele ludowi zbierali ob- 
serwacye nad czasem kwitnienia drzew owocowych w Gralicyi za- 
chodniej <>d Bialej do Dunajca. Na rozestanych 300 kwestyona- 
ryuszy otrzymano 169 odpowiedzi. z ktorych jednakze 25 jako 
niedokladnyeb. nie mozna byl<» uwzglednid. Na podstavvie pozosta- 
lych 144 odpowiedzi uiozvl p. [Jdziela t.ibliee. kt6re przedluzyl 
Sekcyi. 

\V dziale bad an nad flora, t^kowq zbieraJ obserwacye 
bez pomocy Sekcyi p. Seweryn Krzemieniewski. Badania tyczylv sk w Tatrach. W roku spmiv..daw<v.vm . MM>3 
ski materyaly w Daanissu i aa halaoh » obr? 

ej. eelein uzupelnienia wiadoinosci. npuhliko 
.i'nie S|.riiw«)/(l:.ri Kumisvi tizvn-r. .Jednocze- Zbiory Komisyi fizyograficznej. Konmva udzidiia 3. Takiz zl.i.M- / n.ku 1«M ):•',. zlozonv przez p. J. Dzi.dzielt 

4. HS - kazmv mntvli i M.mkmvck z okolio Kvtra i Krako i- robakmv pa>w,v.vrnvrl,. zl..z,,ny przez p. Prof. I).<, M. Km 
wskie-o. M. Li «ka «l/.ik.-i z Kvtra. dar p. F. Schill,-., w Uvtr/,. 
ka (Monedula iurrimn), albinos, /. Mofdarki pod Li. 
dar p. T, Sitowakiwro. 3. (iniazdo i tray jaja orzechowki (Can/oeatartcs utteifraga) z Ry- 
tra. dar p. F. Schillego. 

4. liadv /. Bombayu. dar p. S. Udzieli. 

f>. Kr«gowce z okolic Rytra i tancuta. dar p. Dra E. Niezabitow- 

7. lioslinv zebrane przez p Marye. Twardowska. w okolicach We- 

lesni-y na Litwic. dar p. Prof. Dra E. Janczewskiego. 
b. Roffiny zebrane w okolicach Wilna przez t. p. Symonowiczd- 

wne. dar p. Fn.f. Dra E. Janczewskiego. 

9. lioslinv z okolic Przen.vsla i / Litwv. dar p. Dra J. Trzebin- veg„ z W. X. Poznansk.rin, da 
olakich. dar p. Dra B. Hryniewie 
i Litwy. dar p. Dra J. Trzebiri 
rdznvrh okolic Polski dar tego; Zbior 8kamielin z Dzurowa i Mvszyna. dar p. Prof. 
Wisniowskiego we Lwowie. 

JahrbiK-h d-s K. k. IJvdmgrapbiscben Central-Bare; 
eznik 8 i 9. dar c. k. Centralnogo Biura hvdn.gra 
w Wiedniu. phie. Studien aus \\\ 22. Krebs Dr. N., Die nOrdlichen Alpen zwischen Ems, Traisen 

und Miirz, dar tegoz Zakkdu. 
2;). Ksiaiki. czasopisma, broszury (99 tomow i broszur). dar Krajo- 

wego TWarzystwa Rybackiego. 

24. Rybinski M.. Chrzaszcze nowe dla fauny galicyjskiej. wykaz 
2-gi. i tegoz: Wykaz chrzaszczow zebranych na Podolu gali- 
cvjskiem przy szlakn kolejowym ZJoczow-Podwoloozyska w la- 
tach 1884—1890, dar autora. 

25. Wisniowski Dr. T., O miocenie podkarpackim w Dzurowie 
i Mvszvnie kolo Kolomyi. dar autora. ivm w Dor- w Pacaoftowica 
iea dea Hyraefoo I ton, Ifi-tv. 
Ascherson A. 


15. 41 pudel ksiazkowycli i 

16. 2400 pudetek tekturowy aalnyeh z r. 1903/4 skoiitrolowany /, Na posiedzeniu Komisyi w d. Hi-vm man-a l<n>4 r. Zarzad 

PP. Prof.' Dru e" Godlewskiego, S. Stobieckiego i Prof. J. Sniezka, 

wivszc.it' sckivtarza Ivmuisyi. przcdsra wil iia^tcpujace sprawnzdaaie 
z post.jnu prac inuzealnych w r. 1903 4: 

przestawienia zliioiw: z W. X." krakowskiego. z Pienin i skalek 
pieninskich. tudziez z jurasu podolskiego (przeszlo 200 szuflad). Przy 
tej sposobnosci. dla ulaiwicnia mlszukiwania okazow, zmieniono 
aicco przyjcry dawnitj purzadck i zaopatrzono grupy okazow <np. 
grupy perrograticznc. pnchudzace z jednej miejscowosei, okazy pa- 
leontologiezne z jrdncgo rodzajui tymczasowymi napisami. Upo- szlo do skutku. 

Prof. G. Giirichowi we Wroclawiu praeslano na jego z%da 

gatunek rodzaju Sp/rifcr. rzckomo ux'.rno-w^iilnwv. nznaczuny pr 
Prof. Dra S. Zar§cznego jako N/;. »it>s<jtii>itsis ; >k:unu-\'mq t§ uz 
Dr.G-lirich za N/j. Mturhiauittaiui*, \vlas>i\vy p'>riH'mn dewonowi. To: 
Prof, Giin'eli uknnczyl rewizve. dewoiiskic^o zbioru krak.wskio 
wypozyczonego mu w r. 1895. i rezultat rewizyi oglosil druki. 
Zwrotu wypozyczonych Dr..\vi GiiricWi ukazow nulezy sir a 
dziewal w najblizszym ezasie. P. RvlHnskic-o tb licyi a w zbiorze 


nie zastapionych. Obecnie prowadzi P. Rybiriski 


dale] przygotowan 


ie materyalow koleopterologicznych ze zbiora sp. 


A. Wagi do oznac 


zenia. 


Stypendysta 


Akademii Urn., p. I. Lukasik ukoriczvl spisywa- 


nie zbiora cbrzaw 


sczdw s. p. B. Kottili. 


Upofzadkowi 


iniem i sprawdzeniem oznaczeri w zbiorze blon- 


kmvek 8. p. 0. Rl 


idoszkowakiego zaj§li sie. PP. Dr. E. Niezabitow- 


Z^bgiw 


lycb nabytkow przesztoroeznycl: zaslugnje na 


wzmianko zbiiSr r< 


.bakovv pasorzytnvcb. ztozonv przez Prof. Dra M. 


Kowalewskiego, z 


powodu. ze nadszedi do Muzeum wzorowo przez 


Prof. Kmval.'wskk 


>g<» zmontowany. 
■ki zajal siy przy pomoey p. H. Pruszvriskiej. spi- 


saniem dalszej <•/.<. 


>sci ksiazek w bibliotece Komisyi. 


Praeami mui 


zealnemi, majaeemi na eelu spisanie. urzadzenie. 


oporzadkowanie 1 


ub konserwacya. zbiorow zajmowali sie. oprocz 


wymienionych wy 


zej. Dra E. Niezabitowskiego" i P. M. RybiriskiVgo. Korespondencya Komisyi. 
Wye. Wydzialowi Krajowemu zlozyla Komisya fizyograficz 

pujace spnuvozdanie z u vdawniehva Atlasu ovolo-ieznog,,: 
Komisya fizyogranezna Akademii Uroiejetaosci w Krakow 

•gicznego Galicyi za czas od ■) 11 1902 do 25 3 1904 r. 

1 . zeszvt XI. zlozony z map: Nowy Sa.cz. Bochnia-Czchu 

tudziez tvkst.i dn man wvmmnim, veh. a nadro do many W maj^cego zawierac mapy: Ropczyoi'-lK'bica. Kzeszuw-Lam-ut. Ku \ Prof. M. Lomnickiego mapy zeszvtu XV: S/.< 
vorozyn. Uscie Solne, Tarnow-Dabnma; korekty 

otrzyman* od c. k. wojskowt^o Zakladu ^vo-raH. 

pazdziermka 1902 r.. zwrocila Komisya Zakladov 
>ada 1902 r. korekta trzeoia nadcszla dnia 30 pa; 

r.. a dnia 30 listopada odeslano ja Zaldadmvi jre 


Komarno-Rudki, Bdbrka-Miuiaj.'.w. 


nia dlii AMasu geologicznego 
W. Uhliga mapv Renin i Tat Zarzad i sklad Komisyi. r.: pp. WJadyslaw DziYwulski w Kn 
Dr. MuMv.vsl.-nv Kmval.-wski w D« Spis Czlonk6w Komisyi fizyograficznej akademickiej. Cztonkowie miejscowi: 
i Ernest. Prof. iuuIzw. Unv ■ziriski Jdz 
wid Odo.'Pl Oztonek korespond Akademii Qmiej. 
.. Kleeki Waleryan, Prof. Uniw. .Ia-ielL Sck.vraiv. S-ko.y Dr. Kreutz Feliks. Prof. Uniw. Jagiell.. Czlonek czynny Aka- 

demii Umiej.. Przewodnicz^cy Komisyi lizyograficznej 

i Przewodnicza^cy Sekcvi geologicznej. 

W. Krzemieniewski Seweryn. Asystent Uniwers. Jagiell. 

„ Kulczynski Wladyslaw. Prof, gimnazyum sw. Jacka. 

Czlonek koresp. Akademii Umiej.. Przewodni'czacy Sekcvi zo- 

W. L u bo m e s k i W 1 a d y s 1 a w." Pre >f. Uniw. Jagiell. 
Dr. Niezabitowski Edward, Asystent Uniw. Jagiell. 
W. Nowicki Aleksander, e. k. fiadca lesnictwa. 

Dr. Olszewski Kami. Prof. Uniw. Jagiell.. Czlunek czvnnv 

Akadem. Umiej. 
W. Rogoyski Kazimierz, Prof. Uniw. Jagiell. 
Dr. R o s t a f i a ski J 6 z e f. Prof. Uniw. JagielL Czlonek czynny 
Akadem. Umiej. 
„ Rudzki Maurycy, Prof Uniw. Jagiell.. Czlonek koresp. 

W. Rybinski Michal. 2. Cztonkowie zamiejscowi. 
W. Adam etz Leopold, Prof. Akad. roln. w Wiedniu. 
„ Angermann Klaudyusz. Inzynier w Jasle. 
.. Bartonec Francis zek. Inspektor gorniczy i hutniczy 

- Batycki Andrzej, Nauezyciel w Starym Samborze. 
Dr. Birkenmayer Ludwik, Prof. Szoly rolniczej w Czerni- 

chowie, Czlonek koresp. Akad. Umiej. 
W. Blauth Jan, Starszy Inzynier Wydz. Kraj.. Docent Szkoly 

politechn. we Lwowie. 
„ Blocki Franeiszek. Adjunkt Szkoly lasowej we Lwowie. 
Dr. B Ion ski Franeiszek. w Spiezynoach na Ukrainie (p. Li- 

., Bosniacki Zygmunt. w San Giuliano pod Pisa.. 
W. baron Brunicki Julian, w Podhorcach. 
., Bryk Andrzej, Kierownik szkoly w Chyrowie. 
„ Chelehowski Stan i slaw, w Chojnowie (gub. plocka). .ni. w W61ce Pr W. Dziedzicki Henrvk. w Wa 
„ Dziekoiiski Czeslaw, w I 
„ Dziedzielewiez J6zef, Se 

we Lwowie. 
.. Eicbler B.. w Miedzyrzecu. 

Dr. Friedberg Wilhelm, Prof. 

W. X. (ilodzinski Antu,,,. P. Dr. Kle 
W. Kot „ X Marl 
- M m C E v i 
.. Mikul, W. Ortovi 
W. Paczoi « Poiniak Wikt. 
•• Pr.ybylowski Dr. Radziszewski Bronistaw. Prof. Uniw. we Lwowie, Czio 
nek czynny Akad. Umiej. 
„ Keliman Antoni. Prof. Uniw. we Lwowie. 
.. Romer Eugeniusz, Prof. Szkoly handlowej. Doeent Uni 

W. Satke Wladystaw, Prof. Semin. Naucz. w Tarnopolu. 
.. S c h i 1 1 c F r y <1 e r v k . Zarza.dca lasow w Rvtrze. 
Dr. Siemiradzki J6zel\ Prof. Uniw. we Lwowie. 
\V. SL.mski Tomasz. c k. Stars/.v Inzvnier we Lwowie. 


W. Wereli rat ski Dr. Wisninwski Tadeusz. Prof, -imnazvalnv w«- Lwo 
.. Woloszczak Eustachy, Prof. Szkoly politechnic \Y. \V \v Podmanasterku Obrot funduszow Komisyi fizyograficznej akade- 
mickiej w roku 1903. Umiej. na rok 1903 . . . . 
jvencyi Akademii Umiejetnosei . 
chunku Sekcyi meteorologicznej Koszt wydawnictwii Spi- ;t 
Sekcya meteorologiczna: ,./ Sekcvn geologiczna: 

ckiego w okolicy Myszyna i Kalasza 


3. Pudelka tektarowo na okazy geologiczne 

5. Potrzeby muzealne. naprawy. oprawa ksiazek, przesylka 

stwa Przyjaciot nauk w Poznaniu Kemuneracya sekretarza Komisyi 

. Niedobor z r. 1902 w Kasie Akademii Umiejetnosci 
Suma wydatkow . . liczaeogo Sekc ..dnirz.-.c.y K : 

Prof. Dr. /'. KiTiiti. MATERYALY 

do fizyografii krajowej. 

Cz^sc 1. 
Materyafy zebrane przez sekcye metecrologiczna. Materyafy 

zebrane przez Sekcye meteorologiczna 
w roku 1902. Wypadki spostrzezen meteorologicznych 

t\vi<m<> w c. k. Obserwatoryiiin aslnmom. krakowfik W rokn 1902 otrzymafc komisya f Mi,,.., 


l>hi-osc 


pE. 


iy 


^^.O,™,,,,,,, 


«jjl : ::: 


- * 


1;, .! 


«! 


\Y? Dr. L. Hirkenmajer, 

prut I'niu-ersytetu. j! 

Obserwatoryiiin astn.n.m; 
W I'r ll.'lhn, dvrekf.n Miejsce Dlugosc 
spoHtrzezen Greenwich 


ft? 


~ --.- 
9. Tarnow • • • 21" o' 
; ic.Pilzno ... 2. .8 

i2.Rzesz(iw ... 22 o 
lig-f 6d .'...} 22 7 

.y.Chyrow . . 22 5, 

21. Dnblaay. . 24 5 
23.0iyd6w . . . | 24 49 


49 $9 
49 36 

49 47 

49 5o 
48 32 


304 

:: 

23 9 

545 


cezyalnego. 

.11'. <■. hziekonwki, ur/.e 
irojowy. 

|\V V '.'lX jIVai'kow . gr. 

A. l-iit-l.-k, p rotes or gimna 
zyalny. 

■' ki . ■ ;r d 

W^A Br k kierownik 

nyu'W, 

1 )lwei watoryiuu c. k. Szko- 

■imiczne}. 
W.'K Szulc, pn,R Wvz 
sz.'j S/.koly Kolniczej. 
C. k. Zarzad salii.aniy. 

W. J. Hawrysiewicz, nau- 
StowiU, c. k. 

Kraj. nizV/.a Szkola U..I11. Z powyiszych 28 stacyj tylko dwadzieScia szese r 

miesiecy, a jcdna (Horodenka) tylko z grudnia. 

Z nadeslanych spostrzeien podajemy, podobnie jak 
poprzedzajacych obliczone i synoptycznie zestawione: 15] 

1. Cieptote powietrza z 28 miejseowoSei, z tyeh zupel- 
nych jest tylko 2(>. Podane s;i: srednie dzienne. i miesieczne wyra- 
zone w stopniadi < Celsius/a. Srednie dzienne sa. zwyklemi sivdni.mi 
arytmetyczneini ze spostrze/.eri wykonnnyeh o ",-odzinach \v naglmvku 
pod nazwiskiem kazdej stacyi wymienionych. Podobniez i sYednie 
miesieczne sq, tylko aredniemi arytmetyeznemi ze srednich dzien- 
nych. Pod sredniemi miesieeziwnii umieszczone s.-j, maxima i mi- 
nima cieploty, oraz dni, w ktorych byly dostrzezonemi ; absolutne 
maxima i minima sa z Krakowa, Lwowa, Dublan i Tarnopola, 
z innych stacyj bj| tylko wzglcdnemi. 

2. Cisnienie powietrza z 10 miejscowosei, sprowadzone 
do 0° C. i wyrazone w milimetraeh. Tu rowniez podajemy srednie 
dzienne arytmetyezne ze spostrzezvu wykonanych o godzinach 
w naglowku pod nazwiskiem kazdej stacyi wymienionych; dalej 
arytmetyezne srednie miesieczne. oraz maxima i minima cisnienia 
powietrza w kazdym miesiacu, z dodatkiem dni i godzin, o ktorych 

kowa. State poprawki barometrow nie zostaly uwzglednione. 

3. Kierunek wiatru sredni dzienny z 2b" stacyj (ale 
tylko z 25 calorocznych), oraz liezbe dostrzezonych poazezeg6lnyoh 
kierunkow vviatrn i cisz. jednakze tylko /. tych stacyj, ktore kie- 
runek wiatru podaly ze wszystkich trzech godzin dziennie. Znaki 
na oznaezenie kiorunku wiatru pnzostaly tcz same, co w roku pc- 
przedzajaj'Vm W'atry silne uwydatniono pisinem grubszem. 

4. Stan zachmurzenia nieba sredni dzienny i mie- 
si§czny z 23 stacyj, jednak tylko z 22 stacyj camroczny. Srednie, 
jak w latach popr/.edzajaeych, |)udanc >;i podlng skah idacej od 
00, co znaczy niebo calkiem pogodne. do 100, CO znaczy niebo 
zupelnie zachmurzone. 

5. Opad inierzony w 2S miejsn .wosVhch. z ktorych jednak 
tylko 26 jest calorocznych. W szczegolnosci zas" podana jest wy- 
razona w milimetraeh wysokosc warstwy wodnej tak z kazdego 
dnia, jak z calego miesiaca. Podobnie jak w latach poprzedzaja- 
cych znak = oznacza mgie,. 3 deszcz, -x- ^ n '°S? 4* zamie< : snie,n,i, 
A krupy, ^ grad, r bur/e z grzinotami i bhskawieami, < bty- [6] 

1896 i 1897. w stopninch UeUiusza.' 

2) roczna sume opadu atmosferycznogo wyrazona 
w milim.nracli ezyli, co na jedno wychodzi. w litrach na metr 
kwadratowy. Miejsce 

j snostrzezeii 


OP. 


Opad 


Cisnienie 
powietrza ; 


Zakop»ne . 


1 


if 


185 


EaiEr ' ' 


73 


11 


E 


D«blany 


!;'s 


1 


-* 


i Jagielnica '.'.'.'. 


s 


::':: 


33-4 W porownaniu z rokicm iioprzedzaja/'ym by la ciepfota 
roku 1902 przecietnie o l°.() (J. nizsza/ Najwiekszy ubytek 
-l°.5C.) byl w Ozydowie. najmmVjszy (— ()-2 C.) w Lomnie. bylo w porown 
wyzszem. Nadestane nam laskawie ba,dz w oryginalach, ba/lz w odpi- 
sach spostrzezenia, z wyjatkinn przt'znarzonych do c. k. Z^kladu 
meteorologicznego centralnego w Wiedniu oraz do c. k. Oddziahi 
hydrograficznego krajowego we Lwowie, zlozonemi zostaJy do 
przt'cliowaiiia w aki.-irh Komisyi fi/yograticznej. 

Wszystkim Szanownym Panoin Obst-nvatorom za ieh :rorli\ve 
a bezinteresowne wspoldzialanie, jak rownie2 Swietnemu c. k. Od- 
dzialowi hydrograficznemu krajowemu we Lwowie za nadsylanic 
nam spostrzezeri z Lornny i Chyrowa skfadajac serdeczne podzi^- 
kowanie, pozostaje mi dodae, ye w tym roku redakcye i obliczenia 
(o ile takowych sami pp. Obserwatorowie nie wykonali), jak ro- 
wniez spurza,dzenie rekopisu do druku i korekte tegoz przeprowa- 
dzil asystent c. k. Obserwatoryum astronomicznego JP. Jozef Za- 
ja.ezkowski. Krak6w, dnia 14 stycznia 1903. Styczen 1902 roku. 
Cieplota powietrz 

Sredn 


Dzieri 


Zy- Wado- 


ss. 


Zako- 


Km- Boch- | ;3 | V. Sz nSr 


££ 


2K 


Pita. 


<•:; * 


7. 1. 9 


3-6 

% 

r3 

+ 2-6 

3-3 

* o-3 
+ 6-6 

28 


3 
-3 

o-5 

-3-o 

+ 3o 
- 17-2 


5-5 

1 

37 

3 

—47 
-i-9 

4 -5 
5-i 

+ 3-3 
28 


5-2 
3-6 

3-8 
5-8 

-2-3 
-5-o 

1 2-5 

3-5 

3-3 
2-8 

=E 

+ 0-9 

o-8 

+ i-8 


i«5 

3-7 
2-5 

r3 

-by 

— i-3 
-3-6 

-rl 


3*5 
3-8 

R 

3-7 
3-o 


+ 3-8 
3-i 
3i 

2-5 
i-5 

-4-6 C i e p 1 o t a p o w 1 e t r z 

Sredn yczen 1902 roku. „,,,-, 


7. 2. 9 


^ i— 


7. ■>. 9 


7. 1.9 


•*• «-*- 


1 

1 

2* 

s 

3i 

<Udnia 
.Max. 


3-i 
3-8 

3-3 
+ i-5 

J 

—3-o 


+ o-3 
o- 9 


3 

o-3 


3 

-,o-o 
ib i 28 


5-3 
f i-3 
i5 


+ o-3 

"" 

-8-o 


ii 8 1 o p n i a c h 7. 2. 9 


tyn 
7. 2. 8 


Oiy- Krzywo- Koio- 

7. 2. 9 7. 2. 9 | 7. 2. 9 


LUL 


7. 2. 9 


3-o 

— 5- 7 

o-5 
2-5 

3*5 

+ 1*3 

+ 9 -o 

-9-o 


3'3 
0*7 

-37 
i r3 

+ 07 

3o 


o-6 
1*5 

+ 2-3 

o-6 
* 1 '9 
-.8-4 


-O-q + 5'0 

+ 6-6 a -Q 
4 -3 5-9 
3-o 2-3 

3-5 3-3 

— r 9 07 
-7.4 -5-3 

~l°'l 2*8 

+ 2-9 4 3-5 

o-5 1 '3 

-9-5 -106 
-o-5 -o-3 

+ it-6 tio-j 

19 29 


3-6 

3-3 

3- y 
8-9 

31 

♦ o-8 
-8-g 

-o-3 

-8-3 


1 

3-5 
-5-6 

-52 

-o-8 
+ i-6 

3 

-5-5 C i e p I o t a powietrza 
Srednie Luty 1902 


roku. 


M .a 


7. 2. 9 


Wado- 


fn 


7.2.9 6.2.10 


7. 1. 9 


I 

1 

'9 

25 

3 

$r.d„i. 

Max. 
d. 

Min. 


3-9 

-5 7 

"i 

—3-5 
+ 4*6 


+ o-3 

— 2'3 

+ 6- 4 

1 

-07 

:| 

. n-8 

-i5o 

5 


+ 4'3 
3-2 

-o-5 

-3-6 
~5- 7 

+ o-5 
i-5 

+ 6-8 
5 


-3-5 
-5-g 

+ o-3 

— i-5 
+ o-5 

28 

5 ' 


-5-i 

+ 3-i 
4*9 

2'5 

-56 
o-3 

-4-3 

— r 9 

+ o-5 

i-5 


3-2 

-5-i 

-26 

—3-2 
-3- 9 
-3-6 

rl 
+ 80 

-v vv s t o p n i a c h C e 1 s i u s z » 

dzienne. SZ nTa W " 


Kry- 


"- 


™- 


IE 


rf 8 


7 1 9 


4'5 

-5-8 
— 3-8 

—3-3 

13 

+ 3-8 
+ 9'4 


r 

-3-5 

-,, 9 


-3-5 

3-i 
-i-3 

+ 5-2 

— 12-5 

6 


- 4 -5 

+ o-3 

4*3 

5 


— i-5 

3-5 

— 1*9 

-3-5 

+ 3- 9 
3-9 

-o-8 
+ 8-6 

-.3, 


-3-3 

« 3-3 
3-8 

Eh 

—3-3 

— 16"4 

6 


-?-3 

+ s 

r3 

1 

-27 

-*s 

-25-U Li 


/# iSO? 


ro*tt 


,,,„,, 


Sanok 


7. 1.9 


■" 


» 


i.r» 


7. -2. 9 7.2.9 


3 

! 

Max. 


3-o 


+ o-5 
o-3 

-3*9 


2 


-1-3 

— r 9 


3-9 

-■7 


— »7 — 3 7 

5-8 " 5- 4 

3'3 3- 4 

t-3 — i-i : 
-i- 7 - 2 - 9 ; 

3 j rr:ij w stopn iacb Celsius fr, 


7. 2. 8 7. 2. 9 


"-»"' 


»y£ 


nopol 'nu'a 1 ' 


+ 6-5 

-°*9 

-3-8 
-2-5 

—5-3 
5,6 


— 3-3 

-~P 

3-o 
67 

2-3 

-3-o 

— i-3 


+ 6-2 
5-o 

rb 

3 


55 
3-g 
2-9 
.■5 


3i 

-5-4 
3-o 

-5- 7 
-2-9 


-q-3 
* 2-6 

-3-. 
-o-5 


-68 

"1 

-5o 

—3-2 
-i-6 C i e p I o t a p o w : Mar zee 1902 roku. - 


fcy- 


Wado- 


4 
5 
6 
7 
8 


3-6 

-o-5 

2-3 


o-4 

27 


9 


r5 


—3-4 
— 4'3 


-o-3 


=fj 


18 
'9 


6-3 


5' 4 
6-8 
11-9 

.3-3 
.3-9 


23 
25 


i2- 9 

7'9 
6-2 
1? 


o-6 


Vi 


*cd.l. 


+ 2'8 


+ 3-8 


Mhx. 


+ ?3° 


+ «, 4 


Min. 

* 


-2 4 -2 

.4 


«4 | Kia- Boch- 

6.2.10 1 7. 1. 9 j; t o p n i a c li C e 1 § i n s z a. 8 "J£T 


ni'Ja* 


2? 


7. 1. 9 


Iwo- 


«. 


7. 1. 9 


-3-i 
+ o-5 
0-9 

— 3-i 
-i3-. 

o- 7 

-26-3 


37 

-2-3 

-5-6 

3-5 
5-6 
6-3 

-20-9 


i-5 

+ o-3 
37 

-2-5 
-37 

—0-9 

i35 

36 
+ 3-3 


3-5 

3-o 
3-2 

2'5 

-io-5 

2'5 

9-6 

6-8 
2-9 

3-2 


-5-i 
-5-6 

-12-3 

2-5 
12-9 

2-3 


1 

3-5 
.•9 

"1 

5-6 

?;3 
til 


5-5 
-r8 

III 

3-4 Cieplota powietrza 

&rednie 
Marzec 1902 roku. ,„,,, 


7. 2. 9 


Prze- 


7. 2. 9 


Chy- 


7. 1. 9 


! 7. 2. 9 7. 2. 9 


'7 

: 

3? 

Max. 
Min 


-r 9 

"'9 
«7 

-5-3 

7-3 
g- 1 

p 

25 


-o-3 
f 2-5 
2-6 

8-3 

8-3 
36 

— 15-3 


— 8-5 

o- 9 

5-2 


—2-5 
o-3 


-5 7 

3-o 
6-9 

97 

7-5 
6- 9 

-i 5-o 


5o 2-6 

-3-3 -1-5 

— 2-o —5'2 
-3-3 -5-2 

3o ro 

2-3 o-8 
7-3 57 

67 io-2 
5-3 5m 
77 7"» 
5- 7 6-o 

f i5o + 17-4 
i5 i3 ) n i a c li C e 1 s i u s z i bilny *?" 


d6w 


7. 2. 9 


ff. 


iTl 


Jajr.el- 


-07 
3-3 

23 


-27 

-q-3 

—2-3 
< 17 

57 

5-3 

7-0 

6-3 

23 


+ y;3 

o-3 
-o-5 

. -8-5 

+ 3-9 

i-8 
65 

'5-5 
f 2-3 


6-5 
-3-5 

-4-5 

-12-8 

9 >-3 

6-5 

3- 9 

* 1 5-6 


-4-3 

-^•9 

5-4 
3-3 


o-5 
o-5 

66 
i-3 

-16-8 


«r5 

-25 

+ 0-9 

-36 

4' 5 

3-5 
6-5 

25 C i e p 1 o t a f) o wietrza 

k'irirc/rt't V.I02 roku. 

£y- Wado- 


nich6w 


pane kdw 


rf! 


1 
I 

7 
16 

23 
36 

3 

£»*.). 

Max 
d. 

Min. 
d. 


6-5 8-o 

'?-3 "5-6 
5-8 5-9 
7-6 7-4 

1? s 

m-5 1 1 5 

6-3 6-a 

E & 

10-9 1 1-3 
8-i 67 
n 3*a 

47 5-3 


7'° 

77 

4-5 
6-8 

+ 160 


3*4 
97 

IT 

5-6 


7' 1 
7'9 

5 1 

5-3 

9-3 

8-3 

86 

K 

2-5 

♦ 6-5 

-3-o 
29 


iu-3 

,1 

s 

67 

'•9 st o nil i a < li Celsius/; ' SZ nic H a W " 


S£ 


n^ 


Pilzn.) 
7. 1. 9 


£ 


ff s 


7 1. 9 


| 


3'2 


tl 


4'5 


5-2 
rb 


62 
36 


5*4 

4-5 

3-o 

2-9 


k 


3-5 


K 
H-6 


io-3 
"7 


4-9 
9-3 


5-o 
7-5 
5-6 


5-5 

37 


6-3 

5-i 

6-5 

77 


7-3 
9 - 7 

97 
5-5 

B 


3-b 
4'5 


3-9 

s 


58 
6-5 


+ 5-H 


5-6 


5? 
53 

+ i 7 -5 


3-o 
2-9 


3-o 

4'8 


5-i 
7*9 


i3 


: -5-6 


-i-3 


-o-5 


^ 


29 


28 


T ,w, 


7. 2. 9 


3* «~ 


Chy- 


^r" 


Dotina 

7. 2. 9 


- 


i3 
i5 

33 

a5 
26 

? 

3o 

Ufa* 

(i. ' 


11 -3 

ii-5 

r i 

7*5 

7-3 
6-5 

+ 6-3 
— 3"i 


8-6 

6*6 
6-5 

3-9 
6-9 

2-9 

7'5 

9-5 

3'i 
5-9 
8-4 

5m 

+ 6-4 


3 

5-6 
r6 
j -6 

5-g 
io-3 
6-3 

3-2 
4-6 

l3,2! 

-3t 


2-9 
77 

77 
3/5 

-2-3 


8-3 

7'5 

19 

3-2 
3-g 

+ 5-5 
+ 126 


+ 3*3 
87 

3-3 

i-3 

7-3 

"7 
87 

+ 5-g 


61 

6-5 

4-8 
9-0 

5-5 

♦ J 

+ i5-6 II w " s t o p n i a c h ("el 
dzienne. Du- 
7. 2. 9 


K?:~ 


Ozy- 
7. 2. 9 


,,» 


Kolo- 
»'via 


Tar- 


Jagiel- 
7. 2. 9 


*7 

2 9 


V 

9 -3 

6-o 

77 

3-o 
3-3 

♦ i5-o 


j 

9 

j 


S 
3 

9 
5 


-o°5 
5-o 

7 -5 
8-g 

3-3 
3-9 
6-5 

4*3 

55 

3-i 
r 9 

+ 5-4 


6-o 

io-5 
g-3 

8 7 

8-5 

3-? 
7'7 
9'4 
io-5 

3-3 

7-i 

+ >7'4 


6-5 
5-3 
9-2 
5 - 7 
6-3 

i-6 

67 
fro 

7-0 

7 ! 9 

5-2 

5-o 

8-3 
58 

3m 


5-6 

8-9 

6-9 
o-5 

+ 12-9 24] G i e p } o t a povvietrz i 
Srednie 1 9 -3 

r5 | 1 5-2 3o,3i i 3 Czer- 
nich6w 

7. 2. 7 


7. 2. 9 6. 2. 10 


", : 


5-2 
12-5 

1 3-8 
ri-5 

iji 

2I"9 

+ 25-8 
3. 


7-5 

3 

3-9 

3-5 

5-8 

7 -2 

7 -6 
127 
>6-5 


9H 

5-5 
8m 

7 -5 
io-3 
io-3 

—o-8 


fro 

67 

6-5 
9 -3 
6-6 

1 3- 4 
ig-6 

t3'o 
7 w stop nia cli Celsiuszj 7. 1. 9 


Kry- 
7.2.9 


,, 9 


Pilzno 
7. 1. 9 


6. 2. 10 


8. 2. 8 


7. 1. 9 


5-g 

9"D 


3-6 


6-8 


io-3 


♦ 6* 

4-3 


5-5 
6-4 


7*8 


! IS 

6-o 


b-t 
3'4 


u'7 


5;3 


9 3 
8-6 


9 -3 
ii-3 

97 


87 
7-3 
4'5 
3-8 


5;3 

76 

57 

8-6 

io-3 

97 

9*0 

9'4 

i3 i 

i5o 

i 5- 9 

'7'' 


4 6 

5a 

83 

7'4 

8-3 
7-8 


5-8 

8-5 

io-3 
1 3-2 

.a 

.2D 

!o-6 
164 


6-g 

5- 9 
7-8 

91 

m-5 
,r3 

Iro 


fro 
69 

io-3 
9'.' 

ro- 9 

:» 

20-5 

2o-3 


n-8 
12-9 

i5-9 


Q 

6-2 

27 

55 
65 

8-2 

9-1 

ir5 

+ 7-8 


I + 34-2 


3i 


+ ,6-o 


* 26-7 


• f o 4 


f f; 4 


+2 /r 


' 


"," 


+ 4 o 


2 


-2 S Ciepiota powietrzt 

6redni( „,,e,-, ^ 


Prze- 


7.2.9 7.T9 


7. 1.9 


7. 2. 9 


— 


3 
5 

i3 
i5 

i! 

'9 

1 
1 

Mm. 

L 


1 

G-8 
5-o 

io-S 

5-8 

g-6 
q-8 

■i':? 

179 

3i 

+ i-8 


7-6 

7 -5 
7-2 
9"9 

77 

9-8 
1 3-3 

9-6 
11 5 

1 5-3 
19-1 

To 

3o 


5-3 
9- 2 
5-5 
5-8 

5-3 

1 

io-3 

92 

n 

8-6 

s 

u-3 
1 4 -5 

♦ r. 

' t 2 


n-5 

8-4 
5-5 
4;9 

57 

6-5 
7-2 

6-9 

!ii 

8-3 
9-7 

1 1"3 

i55 

1 7 -8 
177 

4 23-0 


8-5 

5-i 
6-5 

9 -3 

Is-? 

i 7 -5 
♦ 25-4 

1 3"2 


io-3 

8-3 
87 


9-5 

8-o 
g-6 

s 

lo-5 
io-5 

'o-4 

1 

1 5-3 7. 2. 9 


7. 2. 8 


d6w r6wnia myja 
7. 2. 9 7. 2. 9 7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


6- 1 

7- 9 

( J'3 

87 

io- 9 

tty 

1 4 4 
1 3-o 

i5o 
187 

i g-3 
i 9 -5 

+ 24-5 


t 5° 3 

7-3 

1 07 

io-3 

87 

80 
8-o 

6-7 
io-3 
i33 

io-3 

12-3 

■ 3-o 
!s-3 

;:: 


8-9 
8-9 
8-9 

7'° 

8-5 
1 1*5 

8-9 
.7-2 

203 

i 3-o 


4 5°o 
5-9 
6-i 
107 

6-9 

,S 

109 

57 
7 -5 
8-i 

69 

i3-5 
107 

90 
io-5 
11-9 

i5i 

t 23-6 


8-5 

I2'3 

g-3 

77 
u-6 

i?-5 

ro'5 
97 
i3-o 

1 6-3 
i8-3 
18-9 


5-6 
io-8 

g 

6-i 
n-5 

97 

9'9 
8-3 
,ro 

!ra 

1 5-6 
18-4 
+ 8-3 

7'- 
n-5 

8-5 

97 

.2-3 

n-3 

127 

10*6 

.„, 

1 

+ ir« j Cieplota p o w i etrz i\ Ozenrioc 1902 rohu. oL 


wfec 


Wado- 


Czer- 
7. 2. 7 


7. 2. 9 


5- 


B °;;!" 


; 
\ 

b 

I 


.5-1 

l8-4 


23-6 
21-4 

192 

1 5-5 


2 4 -3 

ii-i 

i 7 -5 


IF4 
IS 


.54 


1 


ib 
16 


lis 

14-5 


14-8 


i8*5 

12 5 


ii-i 

9-0 


ii*3 
i5-t 


18-0 | 
17-3 
r5'9 
1 6-6 
io- 9 


Ir? 


11-9 


7-3 

86 


ic3 


!o ;8 


: 

23 


.5-4 
i6-3 
13-5 


i5i 
i 4 -3 


167 
16-5 


ii«5 


1 5- 4 
•56 


1 5-5 

i5'4 
i3-3 


25 

26 


io-5 
i2-g 


14*3 


12-5 


1 


11-8 

14-5 


1 1-5 


11 

M 


178 

21-3 


35' 4 


177 

23-o 


i5-o 
19-6 


227 


i 9 -3 


irednl. 


+ i5-g 


+ i6-3 


,, 7 -2 


+ ..« 


+ i5g 


♦ .« 


Max. 
d. 


+ 3o-o 

29 


+ Vo 2 


v/o 6 


+ 24-6 
3o 


+ 28-4 
3o 


+ 282 
3o 


Min. 


+ 9** 
+ io-i 


+ 6-6 


4 87 


+ Q-3 


d. 


ao 


19.20 


20 


"9 


-" 


•9 w s t <> p n i a c li Oelsiusz a. T"" 


nS 


7. 1. 9 
JK 


Kze- 


Smol- 


i4'» 
i 5-3 

2 

1 

+ i 4 -5 
f 29-3 


17-4 
i3- 7 

1 3-8 

i5-i 

18-4 
• 9-5 

1 13*7 

-t 25-3 
29 

»9 


2, - 9 

! 9 -3 

tb'S 
u-5 

i3-3 

t5"2 

.5 6 

39 
+ 9'9 


\by 

16-5 
,5-7 

i3-2 

22-5 

♦ .M 

+ 3o-8 
3o 


.3-6 

!}•! 

u-g 

,56 

iji 

i55 

2 3-3 

+ 160 

3o 


IS 

1 3-3 

i3-3 

12-3 

i35 
,4-6 

♦■ -:o-2 


17.5 
1S-1 

107 

§ 

! 

4 .3 4 

, 25-0 

'9 Cieplota powietrzs 

Sredni( — 


7.2.9 


7. 1.9 


Lena 


rtw 


Sam- 


Dolina 


,.,,,, 


1 


t:: 


1 
18 


||*J 


55 


1 


-• 

1 


1 


14-9 


3 
i 


160 
| «5 7 


1 * 


25 


s 


IS 


;r| 


iu-5 


:fi 


1 3 7 


I 


28 

29 


£ 


17-9 


2o-5 


2r8 


1 77 


1 


19-7 

33 


Um 


+ '4"9 


f i5i 


+ .5-8 
•.-■< 


Max. 
' t 4 


**9*3 


't 3 


+ t 8 


t" 


f 3a- 4 


f 


* - 


•yj 


>$ 


T 


-;s 


•,r 


T| stopniach 22-3 

i5o 


i8-o 
c6-i 
1 3- 4 


!e-4 


Is-5 
i3a 


147 


s 

»i-5 


+ i 7 -3 
2, 5, 3o 


*£ Delft- 


Ozy- 
7. 2. 9 


Krzywo- 


nivt 


nopol 


J £ 6 ' 


187 

16-0 

i 7 -3 


i k 
j9;3 


2o-3 


ig*a 


!s-7 
167 


1 

;|: 8 
5 


.7-5 
167 


!p 


1 9-0 
13/3 


1 37 
i6 ;9 


1 


s 


I 9 -| 


19-3 
18*5 


i3 7 

.57 

1 5-o 


i 


1 


:H 


i5-3 


*i 


1 5-3 
i3-3 
1 3-3 

22-3 


12-6 

161 
14-9 

z 

1 5-6 

K 

23-3 


.3-3 
+ i6-5 


+ .7-2 
4 1 8-2 


. >7'4 


►,*, 


'V 


' h 4 
2 9 ,3o 


4 29^0 
+ 87 


, ,y„ [32] C i e p 1 o t a povvietrzi Liiriec 1902 roku. 

wfe'o 

7. 2. 9 


7. 1. 10 


Czer- 

7. 2. 7 


Zako- 


Kra- lioyh- 
6.2.10 7. 1. 9 J 


3 

7 
8 
9 

i3 

i5 
.6 

Max. 

Min. 
d. 


. 2 ; 4 

1 55 

1 8- 9 

1 3'9 

i6-3 

.8-3 

+ 3 1 -4 
3 


1 7 - 9 
i6-3 

1 5-5 

!! 

t n-4 


+ 25°3 
i6-3 

7-1 

i8-5 
1 6-5 

1 7 -3 
177 


i3-8 

12-3 

B 

6-3 

»? 

i5i 
i3-5 

i3- 4 

i3o 

i3 7 


! 1 

176 ! 9 -5 

a 1 

16*5 100 
16-4 17-3 

1 5-5 i 19-9 
1 8-8 19-7 

U-t | II? 

1 5 5 [8*1 

T 1 ..., stopniach Celsiusza. Szczaw- 


K.y- 


Tar- 
n6w 


Pilzno 


Iwo- 


Rze- 


Smol- 
nik 


7. 1. 9 


7.2.9 


,,. 9 


7. I. 9 


6. 2. 10 


8. 2. 8 


7. 1. 9 


187 
i3-3 
i3*i 


+ 257 

1 


',3-5 
157 


+ .3* 

I2'3 

i3-3 

i3*!> 

i5'8 


+ 2i-°3 
iq-3 

1 5*5 

16-9 


+ i 9 °5 

9;9 


19-0 


i36 


1 5- 4 


\ 8-9 


1 6-5 
i5-o 
,5-9 


17-0 

l3'2 

18-9 


14-5 

1 3-6 


1 ,3.3 

1 a 

i3-8 
i5-3 
14-4 
i8-i 


io-3 
io-3 
i3o 

i5 7 


i5'8 
[3-9 
\V 9 


i5-o 

«3-o 
168 
,6-4 
i5-o 


i3-5 
i3i 


«7'4 
17-0 


3 

12-5 

i5-i 


.5-3 


i5'6 
i5- 7 

.3-5 


■8 


17-3 
19-8 


, 9 -3 

33 


,8-9 


1 5-8 


i5'8 

1 3-8 


167 
i5-6 

i3-2 

:;? 

.63 
;K 

127 

1 6-8 


167 

1 6- 4 
17-0 

19-2 

24^ 
i5-5 


5 

i 7 -3 
i8-5 

20-3 

23- 9 
i5i 
i6-5 

20-4 


.39 

z; 

ai-5 

ib-5 

+ i6-5 


1 9 -5 

IF 

235 
23-3 

a 

20-3 

+ 18*3 


.6-8 

1 3-5 
16-0 
i8-i 
1 8-8 

l5'2 

.3-i 
1 6-8 

+ 14-6 
• *S 


+ 3r6 


+ 2 9 -3 


+ 28-6 


+ 27-4 


+ 27-0 


| + 7"8 
i3 


,£ 


+ „ j4 


t ro-6 


+ I .o 


+T 


16 [34] Cieplota powietrza 

£rednie Lipiec 1902 roku. 
1 Dzieri 


a-* 52 


_ 


Chy- 


Sam- 


Do,,.. 


Lwdw 
7. 2. 9 1 7. 1. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 1. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


_ 

3 

5 
6 

8 


+ 23- 9 1 -f 25-o 
i8-o 223 

i3-2 1 3-8 

i3-8 , .3-2 
1 5-4 j 1 5-4 
l5*1 i 7 -i 


.0-9 


u-3 

i56 

i3-6 
iS- 4 


i6-3 

«5-o 
i5-7 


'f "1 

1 37 !f? 


9 
i5 


174 19'' 

:s :n 

i3 7 i33 
1 6-3 (5-8 
1 5-i 1 5-6 


u-8 


i3-i 
161 

n-8 
,'3.9 


17-9 

.32 

ib- 7 
■ 4'5 


■ 3-3 14*3 

"7 ,6 '° 
.3-3 .27 

!£ .3 

<5-o .3-5 


1 3-8 


.2-3 


12-9 
.27 .4:2 


» 


i 7 -8 


16-9 
181 


1 5-5 
1 3-2 


.6-6 
17-0 


17-5 

i5-7 


.5-3 18-0 
177 181 


2 


£ 


\ll 


io-3 


' l^ 


1 5*7 


19-3 21-0 
i5 7 ,5-5 


» 


i°^ 


21-5 


i8'6 


i5-5 


•97 


1 8-3 21-8 


I 23 


l6-2 


?7-2 


14-9 


177 


170 i 7 -3 
i5-a 


16 5 


i5-o 


i5i 
iG-o i 7 -5 


25 


i 9 -5 


16-9 


l6-5 


i5 7 
197 


'79 


1 6-3 


17-9 


.8-1 


I7-0 20-8 


3 


225 

172 


SJ 


:r 


1 5-; 


2.7 
2 9 


I 5-2 


147 


i3-3 


14-0 1 5-6 


3o 
3i 


i 7 ;6 


& 


i3-5 
r5- 9 


1 5-4 

. 7 -5 


!jl 


>4'3 174 
167 207 


J Srednla 


+ .67 


+ 17-2 


+ . 4 -e 


, i5 5 


+ 1 6- 4 


♦ i5-5 ♦ i 7 -3 


j Max. 
d. 


+ 27-6 


+ 3o-3 


+ 3o-2 


427-8 


+ 28-0 


+ 3oo +3 r8 


Min. 

1 dl 


3, iV 


3 


+ f-° 


3 


+ 9-0 


+ 5-o 


+ T° w stopniach C< 

dzienne. Du- 
blany 


Dela- 
tyn 


04y- 

ddw 


■sssr 


Kolo- 
myja 


Tar- 


J nf(j a e1 ' 


7. 2. 9 


7. 2. 8 


7. 2. 9 
7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 ; 


i3-i 


< 2 2°'3 

ao-3 
1 3-o 


+ 2 3°- 4 
1 3-8 


+ 2 3°'4 
1 3-5 


+ ;& 


i 7 -5 


1 6*o 


161 
1*3 


i5*5 


i5a 


« 4 -3 

i6-5 


121 

i3'7 
i8-3 


1 5-3 
i5'4 

i 7 -3 


l5'2 


| 


i6- 4 

i3-3 
j3-3 
i5- 7 
1 5-8 


»4'3 

,3- 7 


■77 
l6'2 

|f:| 

Ie-7 


i6-5 
.2-6 

i3'8 


i 7 '5 
.77 


i8-5 

S? 

ao-3 


i6'3 
'77 
ig-o 

i6-o 


ifi 

21-3 

i 9 -3 


I 


i8-3 

iu6 

21-3 


160 


.70 
5? 


ao-5 
a3-3 

+ 17-5 


+ 28-0 

28 

+ 9 -o 


. 7 -2 
22*5 

14-8 
f 1 6- 9 
2o-3 
+ i8-o 

3 


i6-5 
+ 3o-5 


f 20-2 Cieplota powietrza 

Srednie Sierpieh 1902 roku. 

wiec 
7. 2. 9 


Wado- Czer- 
wice nich6w 

7. 1. 10 7. 2. 7 


Zako- 
pnn« 

7. 2. 9 


8* 


Boch- 


i 

I 

9 

\i 

16 
>9 

11 

25 
36 

3 

Si! 

3i 

Sredni. 

Max. 
d. 

d. ' 


.67 

I' 9 

!e-7 

12-5 

i 4 -3 
i8-5 

jjj 

Sa 

1*8 

i8-3 
+ 17-1 
+ 3o-8 


+ i8°8 
1 7*3 

18-1 

;?:! 

20-8 

i 
:s 

ir3 
.5-8 

197 
19-3 

I 9 -6 

168 

23't 

,8-4 

"77 

+ r8-3 
-» 3o-o 

*5» 


+ 16-5 

r5-3 

$ 

197 

:s 

2i-3 
186 
17*3 

1S6 

1 3- 4 
i3-. 

i5a 

169 
178 

.7-6 
.57 
i5-3 
i3-3 
i85 

18 5 
17-5 


4 i 4 °-3 
1 5-4 

!|g 

167 
r5-8 
,8m 

! 7 -8 

1 1 5 

6-g 

■5-3 

1 5- 4 

i3-6 

161 

17-3 
148 
19-6 

1 8-3 
16-4 
168 

+ 24-9 


157 

II-Q 

i &•:'. 

21-3 

a? 

1 8-o 

+ 16-4 
+ 29-2 

4 8-o 
i5 


i8*3 

f 

■ 3-i 

12-5 

1 1 «g 

172 

+ 171 

27 w stopniach Celsinszs 7. 1. 9 


7. 2. 9 


Tar- 
7. 1. 9 


Pilzno 


rw.. ! Rje- 

6. 2. 10 8. 2. 8 


Smol- 
nik 

7 1. 9 


+. i6°3 

5 

IQ- 9 

i 4 -6 
io-5 

s 

'7-4 
i 9 -8 
i6-3 

i3-3 

.3 7 
iyS 
•9*4 

21-6 

2 

i8-3 

+ 1 6' 4 

26 

+ 7-3 


14*9 

io-6 

l3'2 
15-2 

i8-8 
i5-i 

I?-8 

1 5*6 

4 2 4 -5 

37 

f 5-8 


i 7 '9 
i5 6 

* i7'9 
4 ,o- 9 


2 

i 7 -5 

17-5 

+ 3o-o 

27 

+ 9'5 


+ ^8 + \p 

• r5 ! 9 ;9 

127 .53 
123 161 

14-9 1 3-5 
17-4 16 5 

:£ £ 

2i-3 i5-H 
1 3- 1 17*8 

2? 9 2 3- 4 

♦ 9; 2 + 8 ' 2 


-t 1 6-6 
i6-3 

i5-i 

199 

9-5 
8-9 
ii*5 

1 5*o 

1 3-5 

14-9 

187 
4 1 57 [S81 Cieplota powietrza 

Srednie Si 


erpien 1902 roku. 


Dzien 


8.** 


SjS 


Lomna 


Chy- 


Sam- 


Dolina 


Lw6w 
l 


16-8 


ih-5 


5 


!$ 


2 67 


1 


8 


23-o 


21-3 


i8-5 
III 


1 


»9"9 


1 


al-q 


i3 


"ti 


,7-8 


;;; 

8- 5 


:s 
Wo 


k 


16 


\]'. H 2 


-4 

1 3- 9 


!£ 


i5-2 


«6*5 


t 


i3'i 
186 


33 

1 It 


i5-5 

.8-5 


r6'6 
17-9 
19-0 


lo 


•4*5 


\n 


i5-o 
i5-3 
i5- 7 


19-3 


27 

29 
3o 
3i 


\U 


18-9 


143 
,3-9 


2U-5 

17-8 


21 5 


Jr7 


2 23 

19*3 
18-8 


Sredn.a 


-77 


+ <77 


+ i5-7 


M6-3 


,.6- 7 


+ ,6. 9 


,17-8 


Max. 


+ 27-4 


VP 


+ # 


* %" 


.274 


. 3ro 


4 3o-t, 


tfiu. 
d. 


+ ?3° 


i3 


+ , 6 , a 


+ ,' 4 6 


+ 9-0 
i3, i5, if 
+ 60 m itopniach Celsiusza. Du- 
7. 2. 9 


7. 2. 8 


d*w 


Krz.yv.o- 


+ .4. 
i 7 -i 

l6'2 

2o-3 
1 8-3 

i3-i 
iro 

1 3-6 

ig-o 
i7-5 
ig-5 

17^ 

i5- 9 

1 5- 9 
«9'i 

+ i 7 - 9 

+ 3o-5 
3,28 

+ 8-o 
'i,i3,i5,t6 


iH-3 
i6-3 

i5-7 
i 7 -3 

♦ *, 


f 16*9 

23-2 

I 

.'re 

219 
3 


J Koio- 


Tar- 


.Ia S iel- 


ni via 


Dopol 


7. 2. 9 p] Cieplota powietrza 

Srednie WreeHen 1902 roku. Dzieri 
Wado- 
wice 

7. 1. 10 


nich6w 

7. 2. 7 


Zako- 

7. 2. 9 


Kra- 

6. 2. 10 


Boch- 
+ »9'3 i 


187 ' 


+ .9° 2 
19-1 


f ;& 


+ £ 


r8- 3 


5 
6 

I 

9 


197 

,8-9 

.6-2 
1 36 


23-2 
•4-9 

i6-3 


19-6 
.6-3 


Is 


3 

51 

'4*3 


217 
1 9- 3 

.53 


i3 


.8-3 
20-3 

1; 


■ 3i 


8 

u-3 


,3 '£ 

8-5 


■1 


i6-3 


16 

'7 


1 6- 1 


1 57 
182 


.33 
16a 


.2-5 


12-6 


1 47 


i! 


8-i 


:;;; 


9-6 


0-6 


j g 


8-5 


23 

26 


9'9 
9'9 

67 
8-i 

«7 


5-8 

77 


88 


3-9 
34 
61 


1 


9 l 
7-8 

5-o 

7-8 


28 

s 


8-4 

9*9 


s 


107 


1 


1 


'2 


Sr.dnl. 


• .35 


.,46 


♦ ,3-6 


+ .0-4 


+ i3-o 


+ ,3-2 


Max. 


+ 2 7 '6 


+ Y 


+ 26-2 


5,6 
+ 27-5 

6 


Min. 


■3* 


♦5" 


\? 


—2-3 
23 


"? 


+ o-5 

23 vv stopniach Celsiusza. 

dzienne. "' nica 


Kry- 


Tar- 
7. 1. 9 


Pilzno 
7. 1. 9 


nicz 
6. 2. 10 


Kze- Smol- 
bz6w nik 

8. 2. 8 7. 1. 9 


K 


+ ;S 


*$ 


\&6 


1 80 


+ i8-°3 


* i5-3 


I2'8 

1 3- 7 

i5-i 

i3 8 

8-3 
8-5 

8m 

n 

9 ;3 
+ 267 


18/9 

11 8 

14-9 

9-2 

io3 

6-8 
59 

2-5 

3-y 

6m 

8- 4 
8-4 


23- 4 

\V 7 

1 5-2 

i 

14-9 

5- 4 

io-5 

127 
u-5 

9-8 

+ 29-5 


if:? 

i8-j 

i 

9-8 
8-5 

9-9 
1 3-1 

+ i3-g 


2<)-3 
[47 

i5-2 

188 

.97 
16-9 

12-5 

•11 

83 

5-6 
3-6 
56 

9'' 

i i35 


ir; 

127 

iil 
is 

i3a 

9- 3 

9-1 

13 

u 

+ 28-8 


.96 
i|-5 

1 64 
i5*i 

77 

8 

57 

5'5 

i-8 
5-i 
6-i 
6-6 
8-i 
9;4 
io-3 

- 247 


-3-, 

23 


24 


23 


"2? 


"h 


So* 


- 36 Koro. fizyogr. T. XXXVIII. Cieplota powietiza 

Srednie Wrzrsiru 1902 roku. 

7. 1. 9 


,.„,„„„ 


rtw 


7.1.9 


Odin* 


Lu6w 


1 

36 

28 

g 

Srednla 

i r 

1 d - 


1 
1 

5-c 
9 3 


,1 

98 


3'5 
«*7 

r3 
8 4 

-4-3 


R 


iy3 
i3*3 

i<-3 

97 


.40 


12-9 
1 1-3 

r? 

6-7 

5-2 

6-8 

107 

6 w stopniach C 

dzienne. Z, 


Dela- 


Oiy- 

7. 2. 9 


r6wni;i 
7. 2. 9 


Koio- 

myja 

7. 2. 9 


Tar. 

nnp,,l 
7. 2. 9 


7. 2 9 


1 

r.3-5 
i4 6 


i3-o 


i6-5 

if? 

.3-5 
1 3-9 


\T. 7 

i5-8 


iv5 
% % 


i6-3 

m-6 


i5-3 

ia-3 
i6-3 


r6'8 
i 3*5 


9-3 


s 


3? !s^ 


5-6 


5-o 


u 


R 


7 ''.' 
I 


1 


.& 


:* 


9'5 


n w 


• 'V 


o-o 
23,24 

CiepJota powietrza 

Srednie tik 1902 rokti. Dzieri 


7. 2. 9 


Wado- 
7.1.10 


Czer- 
7. 2. 7 


Zako- Kra- 
7. 2. 9 6. 2. 10 


Boch- 
7. 1. 9 


3 

f 

6 
7 

il 

'9 

H 

3o 

Sr.dni. 

Max. 

d. 

Min. 
d. 


5'-! 

5'2 

.r-i 

o-3 
9*i 

9*9 

8-8 

& 

I 

g 

2-3 

y-8 

• i7'4 
j6 


5-3 
2-5 
4'5 

5-5 
io-5 

i3-6 

io-5 

5-6 
7'5 
7*5 

1 1 3 

84 
77 
4'9 
5'4 

5-9 
47 

16 

-o-5 
27 


+ 8 ? 9 
2-9 
3-r 

i3i 
109 

97 
7*1 

5-8 

6-7 

3-3 
34 

4'5 

P. 

7-9 
4 7-5 

.! 

25 


4 7 °-3 
2-3 

67 

5-8 
5-3 
6-3 

12-5 

6-8 
3-8 
3-o 

o-6 

5-5 

4 4 -6 
i 146 

-4-5 
,6 


+ 9-o 

: ?l 

9-3 
97 

8-o 

8-5 
106 
1 1 3 

9-0 

5-g 
6 7 

9'4 

2'6 

3-4 
46 

5-3 

+ i 7 -3 
16 

25 


+ 8°5 
3-3 

l! 

9-5 

9-8 

1 

6-8 

36 
3*8 

- o*5 1 itopniach Celsiusza. ;:; 


Kry- 
7. 2. 9 


Tar- 

,:t. 


Pilzno 
7. 1. 9 


"- 


Rze- 

sz6w 

8. 2. 8 


Smnl- 


3-6 


5o 


io*S 
4*5 

5-6 


4 9 b 
3-9 
3-7 
3-5 


'5 

3-6 


+ 'l 
8-6 


4*9 
7-1 


97 


io-3 

9-1 

9-3 


t 


9-1 
97 

12-5 


9 m 


1 3-5 
77 
io-3 

5 7 
8-6 
6«o 
5-6 
3-3 
26 
3-2 

3-2 

1 


io-5 
6-5 

7*3 

3d 
67 


i 4 ;5 

ia-3 

7 -6 

3-8 

3-o 
S-3 

8-5 


! 

n-3 

h 

74 

9-2 
7-3 
7-0 
3'9 
3-9 

5-o 


:i| 

! 

g 

3-i 

72 

9*3 


n-5 

to-5 

i3-6 

in 

n-3 

7-3 

i. -3 
io-5 

39 


12-6 
7 -3 
5-3 

8-3 
5 5 
4*5 


1 ■* 


-,»» 


" 4 
4 V? Cieplota powieti 
Sre 

/ 'a :>/:/<> mik 1902 roku. 

— ! 


7. 1. 9 


Lorana 


Chy- 


t"" 


7. 2. 9 7. 2. 9 


I_ 

1 

* 

n 

? 7 
29 


7-6 
6-3 

9 1 ' 
fr5 

4*3 


5-5 


39 


70 

77 


g 


3 3 3 3 
io-3 k-s 

.5 3 ia-0 

1 s 

p 1 [«] itopn lach (!c Is i ii s/.ii „„. l, cli ,. 


Oiy- 


KreyM . 


Kolo- 


Tar- 


— 


£ ,'*„ 


7 d r 9 
»yj« 


7. 2. 9 


iT. 


89 ,o-3 
6 4 ? *3 


9-3 


;; 


K-3 
67 


6;8 


fc 


7 'o 5- ? 

1 1 


7-5 
7-0 

5 9 


1 


7-3 
5-9 


B 


E 


1 ' '7'5 ♦- , 7 -o 
2 2 5° ~5° 


..£ 


-,-o 


-•7 etrzH 

$rednk Listopad 1*. 


02 roku. 
Zy- 


Wado- 


Czer- 


Zako- 


Kra- 


Boch- 


Daien 


7. 2. 9 


7. 1. 10 


7. 2. 7 


7. 2. 9 


eZo 


7. 1. 9 


7 
8 


+ 5°7 

5-3 


3'7 

7'4 


5-o 
i-6 


i'5 


3-8 

5'7 

5-i 


6'2 

5-o 

37 

5*4 
i-3 


\i 


7o : i 
o-o 


~oi 


07 


-o-5 
-i-3 
•7 


— 5o 
-4-3 
18 


-9-8 
-8-6 


-8-8 
-8-9 
20 


-6-5 


-67 


- 7 -2 


-8i 
-It 


31 


-5-o 


—4-8 


-5-5 


-9"o 


-47 


—5-3 
—3-9 


-3-5 
- o/i 
— 5-6 
25 


7o'h 


-i-o 


- o«3 


Zf h 


-3-5 


-3-5 
- 7 -5 


38 


-3'5 


-4 ! 3 


? 9 

3o 


. 1-5 
-o-3 
=;;■ 


IM 


Ir! 


+ o'8 


Srednl. 


,o5 
-0- 4 


-2-<j 


-o-3 


-o-3 


M.x. ^ 


f, 9° 


":r 


,,,.; 


M <r 


'9 


«9 


" ;8 


'9 


^ 


"T w s t o p n i 21 c li C e 1 s i u s z j 

*£ 


& 


7. 1. 9 


LS: 


2£ 


7. 1. 9 


6- 4 
! 4-8 

-5 8 

-6-3 
-6-3 

-■6 


j 

-5-5 

9 1 


— 8-o 


5'9 

3 

! 7 '' 5 


! 

-0-3 


7'7 


3 ' 7 

1 

- 3i 
-7» Lish>l><«l 11)02 rukn. 

S"* 


my si 


»— 


* 


Sam- 
7. 1. 9 


— 


Lw6w 


1 

9 
.0 

i3 

i5 

!! 
5 

II *l 

s 

Srrt.l. 

Mi.. 


4'3 

5o 

-06 

—5-4 

-5-8 


-56 

13 


-3-9 
~3-b 

-8-5 
a3 


— i-5 

-6-6 


5-7 


-5-3 

23 


=1 w s t o p n i a c h C e 1 s i 11 s z a. 

dzienne. Kolo- ! Tar- Jai-iel- 

7. 2. 9 7. 2. 9 7. 2. 9 C i e p 1 o t a powietrzt (h 


udefe* 1902 ro 
I>zi,n 


Zy- Wado- 

tUu " 


ff; 


Zako- 


6.2.10 


7.7 9 
3 

il 

1 25 
26 

I! 

S-ednu 


""If -'p 

+ 2-3 + o-3 
47 4'l 


6-5 


- 5-3 


■ 1 5 


~i3-5 
o-3 


= -4° 3 f 

In -5 
-69 

1 
1 ► p n i a c h Celsiusza. 13 5 -i5i - i6 3 -i2-8 

- !2 . -i^9 ->•> -«3;3 -i 

-6-o j -9-9 -'>'- C i e p 1 o t a p o w i e t r z I 

Sredni< D/.ien 


myftl 


«— 


Chy- 


S boT 


M. 


"— 


Du- 


29 
3. 


1 io-3 


-5 7 


58 


-85 
—7*5 

. <v3 
3o 


3o 


3 

[66] itopniach (lelsii 7. 2. 8 


7. 2. 9 


"SH? 


£$; 


rieiika 


Tar- 
nopol 


J J£f 


3-o 


-129 


3o 


-43 


— 35 
-66 
-q-3 


-5-5 

-"IS 

-,o-3 
-i5-q 


5 J C i snien ie nowietr Sfijczru I'.'/rj mini. 

ty- 


^Ice" 


* 


6. 2. 10 


B "l" ""r" 


ss 


; 

.2 

li .. 

ft***.!. 


35 g 

3l 2 

365 

3 .', 2 w. 


i 


S-o 


33-2 


47'3 


;! 

mi in i 1 i in e t r a c h. U*. 


fz 


J.H 


7. 2. 7 


6. 2. 10 


'•'•' 
7. 2. 10 
'u 
is 


38-3 


52-8 


3r5 

28-5 

33-2 


7 5 4"9 
53i 

4 r8 

:r3 
33-6 

3 9; . 

5i-o 
4 5-g 

5o-7 

4 s- 4 

Pi ,„.„„ 


7.1.9 


Kry- 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7.1. 10 


1 

7 
8 
9 

i3 

.5 
i6 

:? 

a6 

38 

I 9 
3o 

Srednla 
fl. g 


25-3 
1 8- 4 

.3-4 
09-8 

'47 

187 
i5-5 

1 

Trl 
265 

192 

i53 
148 

8, 9 w. 


09-? 

6 i 

9 6-6 

701-, 
07-5 

02-5 

12-9 

io-5 
.3 7 

\ll 
i33 

o3i 

s; 

o6-5 


352 
3o-3 
33'6 

3 5-3 

s 

g 

25-8 
35-o 

42b 
4 6 5 

Ei 

7342 

7'9'3 
, 9 w. 


5o-8 

s 

32-8 

3 4 3 
3 7 -3 

3r5 

487 

4 3-S 

ifc 

527 
38-, 

725-6 
8, 9 w. 


32-3 
35a 


33 8 

3 4 ;5 

22-3 

28-5 

23 6 

9,' 9 w. 


32 5 

3 4 ;6 

35m 

3 4 2 

2 8-5 
2 8-3 

3o-5 

33-9 
33«a 

34-9 
2 4 -5 
28-6 

7 5a-o 

7 ,o°w. Czer- 


Kra- 


Boch- 


Szozaw- 


Kry- 


Lw6w 


Du- 


Tar- ! 
k6w 
nica 
blany 


nopol 


7. 2. 7 


6. 2. 10 


7.1.8 


7.1.9 


7. 2. 9 


,, 9 


7. 2. 9 


,,:, 


' 7 3 3 ro 


7 35*g 


i 


7 £« 


7 or3 


7 3oM 
7 3rg 


fo 


£ 


^•j 


23-3 


i 
26-. 


j5- 9 
I a -9 


33-5 
3i 5 


£ 


9 25 


\sl 


24M 


Ir 


3g- 7 


3 9 -o 


£4 


2 


7 o3'5 

o38 


III 


l" 


2 7 -3 


So-6 


5r? 


12 5 


36-g 
36-3 
5 4;7 


5vo 
45- 9 


h-o 


si 


45-i 
3 7 6 


4r4 


JK 


3 9 -4 


397 


4 o-5 
3tV8 


33 1 


33' 4 


3ii 


40-9 


19-3 


o5-8 


2 9 '3 


35-a 


3o-i 
43-4 
3 4 ;> 
358 


38-a 


38-8 


3 9 -6 


'77 


o/-4 
366 


33-i 


36-2 


366 


3 7 -3 


.5- 9 


o5-2 


2Q-2 


'i 4 y 


3l"2 


33-o 


333 


3 4 2 
or5 
3r8 


325 

32 5 


33- 7 
32'6 


i3- 2 


6 99 M 


26-6 

25-4 


3a-2 


111 


3 4 -8 


35-i 


36-3 


• 3-3 
2 7 '5 


3a 9 
36-8 


3 7 t 
38- 9 
3:4 


3 7 -3 

g 


1 5-4 


Zl 


It 


33-9 

32-1 


agi 

29-2 

2 7 - 4 
3g-> 
a8-g 


3 4 '6 
»6'4 


3i-5 


35-4 


09-4 


6 9 3-q 


. 9 -5 


lib 


^ 


738-8 


739o 


73 9 -5 
755'y 


.#2 


7 56-8 
9.7*! 


9, iow. 


£2 

m Cisnienie powietrzi h'trirrin, (HO-J mLr, ,,,„ 


fcy- 


^!oe' 


niSv 


.7. 


*wf s "sr 


*| 


3 


% 


32-6 


409 


36-3 


Jt-J !r' 
5 


2U-5 


35-2 
3 9 -g 


40-3 ; !*5 
9 


a8'8 


35-8 
4 . -5 


1 


38-5 
43-7 


Si S 


1 


;i 


'33r, 


3 7 -8 
36-7 


4**7 


4*, 


:?•' i 5 


3 


^7 


3ii 

3ro 
3r? 
4i5 


ill 
„£•§ 

1 
36-d 


43 o 


48-3 


i/2 


48*8 23-5 


i 4 -i 
3 7 b 
338 


4 3 4 


44 3 


^5-2 


:: ::; 


:i: 


09-2 i' 
3a-5 


445 
!&7 


33-8 


422 


38-o 


476 2'2-5 


347 
#3 
: 3 ( ; 


S3 


3 4 ° 


S-J 


£4 


?S° 9 \U 


040 


Sr.dnl. 


f« 


Min 

Maj 1902 roku. 


Lw<iw 


7. 2. 9 


Tar- 


Zy- 


Wado- 
vvice 


& 


6.2.W 


7. 1. 9 


I 

S5 . 8 


1 


|] 


g 


S3 


til 


I! 


♦3'8 
3 9 -o 
35-8 

38«4 

45-5 

4 5-3 

4 r5 Cisnienie powietrz 

Sredm 
Maj 1902 roku. Czerwiec 1902 ■ ,,„ 


7. 1. 9 


32 Lwdw jjj T ar ol ^ c 
7. 2. 9 7. 2. 9 | 7. 2. 9 7. ± 9 7. 2. 9 


7. 1.10 


23 

3i 


7 .3-4 


70II 726M 7 3 r 9 ; 7280 j 7 32b 

| S B 3 3 

;*? £? j;-' 33? a 

mm 33-6 3 8 ' 9 !*' 3S-6 
n'4 35-o 4 o-8 36 3 3 7 -g 


1 

3 $-6 

1; 

is 

W'9 in i I i in e t r a c li. 7.7 7 


*£ 


H nhi" 


Szc/.hw- 


K.r.v- 


,.„,,, 


■X 


~ 


£ 


36- 7 
33-; 

4 3- 7 


36 6 
3 •••'", 
34-1 

si 

407 


i3o 


oj-5 


ill 


8? 

( ' i s ii i o n i e powietrza Lipiec 19 


)2 roku. 


*L 


^v]cr 


SR, 


k*t" 


'n'!'" 
niTa 


I 


1 
$ 


44 


1! ,,„>, 


„i:::,v 


f T, 
*fi» 


aShSr 


* 


,,.,, 
»:? 


2 s- 4 


3a'4 


36-5 

36-6 

3 7 -5 


43-3 

1 


432 

Is 


41-9 

4'3; 7 

42-3 

3y-8 
4 o3 

i 9 -6 Cisnienie powieti SHerpien 1902 roku. r 


Szczaw- 


Kry- 


Lwow 


D, 


Tar- 


Zy- 


Wad, 


Dzieri 


nica 
blany 


nopol 
wi« 
,i. 8 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7.1.1 


3 


719-3 


7ii-5 

07-2 


7 33-2 
3r3 


3 4 -8 
38-2 


737H 

36-8 


733-9 
33-3 
35-. 
36'i 


1« 


5 
7 
9 


'97 

*9-3 
1 8- 9 

»9*4 


09-0 


33-2 
3 4 -7 
32-3 
3 1-6 

III 

30-2 


2 

3 7 '2 
36-2 


35-3 
36-2 

32- 9 
3o- 7 
3 4 - 4 
32-5 


33- 7 
3r5 
32-5 
36-3 


43 


i3 
i5 


i6-5 


o6-3 
07-9 


III 
28-5 


33-o 
35-7 


27-9 
29-. 

3i-8 


340 


3o 


■6 


33-o 


386 


35i 


3 


20 : o 


09-2 


3o-3 
32-8 


35-8 
38-3 


34-1 


3 07 


36 


'9 


2 1-3 

192 


07-3 


3 4 -o 


365 


33-6 


4*7 


46 


21 


207 


o 9 -3 


3i'9 


3 7 -5 


32-8 


3 9 -2 


45 
3 7 - 4 
48 


it 


23-8 

ill 


108 


' 3 7 -5 
3 4 -2 


JJ1 

4 2-5 


IS 

36-7 


JoM 


48 
46 

46 


a6 

3 


K 


iri 


3 4 -3 


39-9 


36-6 
3 7 -o 
358 


3rc, 


46 

4^ 

4 H 


3 

3l 


:l 


go"! 

oK-.S 


3o- 9 
29-8 


35-6 


3o-5 


5? 


38 


^rednla 


7»9*4 


709-6 


7324 


7 38-, 


734-x 


734-4 
Max. 


724*0 


7 1 3- 4 


V3 7 8 


7437 


739-3 


742-8 


74* 


<!• g. 


23, . w. 


23.9W. 


2 3,9w. 
23, 9 w. 


23, 7 r. 


23,7 


Min 
d. g. 


717-3 


7049 


7 25-3 


J 3 ''' 


726-5 


,r, r ; 


.*7 Sw 


kdw 


Boch- 


■sr 


Kry- 


Lw6w 


bEJy 


% 


7. 2. 7 


6.2.10 


7. I. 9 


7. 1. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


7. 2. 9 


; j;:: 


745-3 


745 a 
44'4 


719-9 


7 :;:; 


32 


741-3 


?3 6- 9 


4 6'8 
127 


3 7 '2 


42-9 


3g;a 


46*3 


44* 


in 


21-5 
22-5 


.35 

12-5 


38-3 
366 


4 3;8 


3y-3 


Ja-g 
4 3- 2 


%1 


url 


3 4 -, 


39-6 
38-2 


36-i 
34-« 


4a ' 6 


M 


438 

32-q 
4 o-6 


21-3 

lii 


08-9 
o3-8 

12-5 


34'5 
3a-8 
327 

3 9 -6 
35-2 


38-6 
38-6 

>r» 

33-i 
28-5 
36-4 


35- 7 
33-6 
341 

jg'O 

32-3 
3 7 -. 


09-9 


336 


3<% 


35', 
190 


09-2 


32-o 


3 7 '6 


3 4 -o 


44'3 


33-6 


3 9 - 4 


35o 


5 a -3 


5 ro 


4 8'2 

5i-8 


26? 


14-9 
17-8 


3 7 -5 
409 


43'i 

46-7 


38-8 
5rt 


5o-5 


a 5-8 


i6-a 


40*6 


4 6'6 


4 2-S 


P' 


5 4 3 


b l'° 


279 


|8'2 


43-7 


4 S-2 


4 3-5 


s 
47-8 


\tl 


P7 


48-9 


44-5 


5r8 


28-3 


.8-5 


4 3-6 


49H 


4 5-6 ; 


»*i 


.9-3 


i5-5 
4 5-o 


M-5 


T'-l 


43 o 


4 3-3 


3 4 -o 


3 9 -8 


36i 
4 5o 


4 5-o 
ii-3 


3 4 -i 
35-9 


40*6 
4 r5 


17-3 


ob-5 


3 0-4 


36-4 


3. -5 
745-g 


7457 


7-4 


7,2-, 


735-6 


741-4 


73 7 '2 


»3, 7r . 


»/.ow! 


7M 
aa,gw. 

,3 ro 


26, 9 w. 


■ft* 


3 744 ' 3 


7 5o-a 
23, 7 r. 


745-6 
a3, 7 r. 

7>3' 4 C i s n i e n i e powietrza 
Srednie 


I 1 1 1 1 111 e t r a c h. Lisl»t, f «l t '.>()>> rokh e t r z a 

Srednie Listopad 


.902 roA 


«. 
Grudzien 1902 r. 


Szciaw- 


Kry- 
Du- 


Tar- 


& 


Wado- 


l),iefi 


fTt 


,.,, 


blany 


nopol 
? ^| 


39'9 


25- 7 


■ 3'4 


3 7 -Q 


35-g 


43-7 


5 2 4 -3 


14-4 


3 7 -6 


4 3"4 


38-4 


38-tj 


480 


7 25-S 


1 5 1 


427 


48-4 


J1;6 


34'9 


42-6 


3 9 *o 


33-3 
36-6 


35m 


45-3 


22-3 


.28 


3 7 2 


43-o 


392 


42, 


.r. 


\l t' 


l 


38- 5 
397 


44-5 
4 5-f. 

489 
4 5i 

52-6 


44 3 


3r8 


53-o 

29*5 
33o 


22 25-0 


|| 


3 4 -3 


}?-9 


36-o 


4T-2 


33-r 
44*3 

52-o 

49' 2 


\\ \ 7 y 7 2 


oil 


26-9 


33-2 


3o-3 


33 2 
23-6 


3o : 6 


o 4 ;6 


29-5 
32-3 
33-o 
3o-8 


2 7 -3 


2.5 


3o-o 


I \ " 


o3-2 


% 


35o 


a5'o 


§red„ia 7 22'6 


711-6 


7 3 7 l 


743-2 


738-8 


73rg 
Max. 7 3 1-3 


££ 


.&?. 


i8^ 9 w 5 


.&" 


„T-. 


7 5a-9 
7*4-5 


< . g. a ,9W. 


11), !W. 


19, aw. 


29,2 W. 


2 9; 2W. 


3,, 7 r. 

C/cr- 


Kra- 


Boch- 


Szczaw- 


Kry- 
Da 


Tar- 


nicliow 


k6w 


nia 


nica 


nica 


w m 


Many 


nopol 


| 7. 2. 7 


6. 2. 10 


7. 1. 9 


7. 1. 9 


7. 2. 9 


>... 


,, 9 


7. 2. 9 


7^ 


. 


741-8 


717-9 


706-4 


7 3o-i 


736;4 


7 3. -6 


36o 


36-6 
3 7 -8 
49-5 


it 
4 8-9 


i3o 


02 "3 

12-5 


|i 


33-i 


2?-' 


53-3 


53-8 


53-7 


25 3 


4 8-6 

47-5 

53-3 


49'" 

46-3 
487 
56-o 


49' 2 
482 
462 
481 
55-o 


23-2 

23-6 


og-3 


3(S-o 


js 


SI 
58- 4 
56-4 
55-i 

5 7 -3 

5o-i 
34H 


58'4 
56-5 
5 47 
5 7 -o 

4 o-5 
35-o 


3 1-9 

3. -4 

25-3 


If 

i5o 

oo-6 


47 -3 
4 5'9 

1 


52-3 


33'3 
33-6 


33 4 


09-9 
3 7 -8 


3yi 
701-8 


26-2 


32-! 


21/ 7 


4-8 


3 7 -3 


36-2 
47'8 


".-5 


u-8 


26-5 
347 


325 
40-9 


35-2 


56-8 


5 7 - 4 
3oi 


20-5 
5. 6 


45-7 


5. r . 


5 4'3 


54'5 
180 


42-9 


48-7 


44-5 


44-5 


33-7 


446 
33-5 


\o-\ 


n-5 

6956 


33o 


g 


2 3 !-o 


33-7 


33-9 
38-T 

32-2 


3 4 ;6 
- 9 3- 2 


2 ?'l 
20-2 


\\l 


33-5 


oq-4 


&A 


24-0 


29-7 


a6-t 


2 «> 7 


067 


26-8 


28-4 


28-0 


06-9 
an 


26-8 


a3g 


744'o 


744-5 


744-5 


719-5 


7089 
7 3y 5 


734*6 


7=8-4 


759-0 


758-g 


7 336 


7 22'2 


747'7 
749' 


23, 7 w. 


2 3, 8 w. 


n,aw. 


la, 7 r. 


14, 7 r. 


II, 7 r. 
", ;r. 


7 i6-o 


7*6-5 


- 


7062 


693-5 


2«i 


724-1 


718-5 


3<, 7 r. 
3i, 7 r. 


$0,1 W. 


3o,2W. 
»6,aw. 


27, 7 r. ediii kierii- 

zba dostrzezonych 

z 


Wado- 
Zako- 


Kra- 


Koch- 


s,_ 


s 


pane 


kow 


" ia 


nica 


s 


w 


w 


w 


SW 


sw 


SE 


j, 


sw 


sw 


sw 
WMV 
NW 


N 
5 


sw 


w 


w 


wsw 
sw 
xw 


w 


w 
w 


NW 


W 


NW 


NW 


NW 
9 


N\V 
S 


8W 


w 


wsw 


w 


NW 


N 


W 


:: 


s 


w 


w 


wsw 


' w 


sw 


J 


I 
w 


wsw 
8l 


NW 


w 


WjW 


w 


NW 


NW 


N 
SW 


NW 


w 
W 


W 


N 
RW 


s 


N 


S w 


NNE 


NW 


N 


NU 
sw 


sw 


w 


wsw 


w 


NW 


N 


N 
SW 


NW 


I 


wsw 


WSW 


W 


X 


N 


A 


- 


li 


w 


nnk 


NNW 


W 

NW 


I 


j 


& a 


Pilzno 


-« 


Smol- 
nik 


— 


mySl 


T- 


a 


8W 


SE 
SE 


S 


SE 


i 


i 


i 


i 


w 


W 
W 


sw 

NW 


| 


w 


S w 


1 


Iw 


w 


sw 


NW 
sw 
w 
sw 


NW 


sw 


NW 
NW 


NE 


NW 
NW 
NW 


NE 
sw 


w 


S 


W 


sw 


sw 


w 


sw 


sw 


s 


SW 


w 


sw 


sw 


NW 
NE 


N 


NW 


w 


S 


S 


NE 


N 


NE 


NW 
NW 


NW 
NW 


w 


S 


SE 


NW 


NW 
NW 


NW 


NW 
w 


NW 


NW 
NW 


NW 


N 


NE 


S 


N N 


NW 


NE 


sw 


NW 


N w 


NE 


NW 


8 i 


NW 


SE 


iw 


W 


SW 


£ 


| 


N w 


s 


| 


s w 


SW 


sw 


S 


S 


iw 


BW 


SW 


1 
SK 


NW 


SW 
SE 


S 
S 


I 


SW 


| 


SW 


8 


NW 


W 


sw 
sw 


N 


NW 


B w 


55 


* 


37 


3 7 


i 


33 


2 8 


33 


~ 


~ 


~ 


" Shiczn) 1902 roku. „,,,, 


% - 


«— 


& 


':-:■ 


* 


NE 
BE 

Brak 


SW 

N 

SW 


i 


wsw 

wsw 
wsw 

wsw 
wsw 
w 

WNW 

wsw 
w 


wsw 
w 

WNW 

w 

NW 

w 


SW 

SW 


SW 

w 


w 

NW 
NW 


W 

SW 

NE 
W 

w kierunkdw wiatru 
Luty 1902 rokn. & 


% 
■ss 


K 


W 


s -r 


- 


NE 


SF 


NE 


s*\v 


E 
E 


NW 


w 


E 


NE 


NE 


£ 


SSYV 


^SW 


H 


E 


_ 


| 


¥ 


w 


NNE 


B 


NW 


NW 


W 


sw 


SSE 


s\V 


ene 


W 


SW 


| 


s 


s 


wsw 
w 


N 

s 


8W 


\v 


s'w 


TJ 


NW 


W 


v\ 


XE 
NW 


NNW 


E 


f 


E 


NE 


i 


SB 


E 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 


| 


| 


g 


NE 


SE 


e' 


r 


E 


| 


E 
E 
N 


SE 


- 


km: 


sw 


NW 
NW 


s'vv 


SE 


\v 


ks? 


ISI 


NW 


w 


NE 
SK 
WSW 


,K 
E 
E 


N 

33 
i5 


39 


25 


«7 


»j 


35 
18 


,; 


i5o 

5*5 


2-5 

9° 
i 


5 
i3 


•J 


3 


3o 


1° 


3-o 


8 


j 


36 


1 - 


~~ 


1 


- !! S r e d n i kieru- 
z liczba dostrzezonvch Luty 1902 roku. 


hvo 


Smol 
Pr/.e- 


fom- 


Cliy- 
n6w 
mcz 


nik 
mysl 


na 


"niH 


SE 


SE 


NE 


NW 


NE 


NE 


g 


\ 


E 


SE 
SE 


SW 


S S E 


SW 


SE 


S E E 


Se 
NW 


NW 
NE 


N 


N 


5 


SE 
SE 
NE 
6 


E 


SE 
S 


SW 
7 


s 


SW 


s 


SE 


SW 


SW 


SE 
8 


SW 


sw 


s 
s 


SW 


SW 


w 


SW 


SW 


S 


N 


s\y 
w 

E 


s 

SW 


s 


S 


sw 


BE 


SW 


SE 


SW 
NW 


SE 


SW 
SE 


NE 
NW 
SW 
il 


NE 
E^ 


NW 


NE 

NE 

NE 


5 


E 

NW 


NE 

E 
SE 

E 


i 


! 
SE 


SE 


NE 


SE 
E 


E 


NE 


NE 


N 


E 


NE 


SE 
SE 


SE 


NE 


NE 


NE 


SE 


E 


s 


S 


NE 
23 


SE 


SE 
s 


NE 
25 


E 
E 


NE 


SW 
NE 


SW 


SE 


^ : 
svy 
11 


E 


S E E 


s 


s S w 


SE 


B% 
s! 


N 


NE 


5 
28 


5 


1 E 


J4 


8 


12 


14 


s 
19 


35 


32 


6 


22 


sw 


5 


NVV 
5 


i3 
23T 


18 


- 
16 
I bor 


Dolina 


r 

Lwdw 


blany 


* 


^ 


Ta.no- 


J«ffUl- 


SE 


E 


NE 


H 


NE 


1 


SE 


| 


SE 
SE 


NNE 
E 
E 


SE 


SE 


NW 


s 


SW 
SSW 


SE 
s 


SE 


NW 
s 


SW 


NW 


SW 


SE 


SW 


SW 


SE 


- 


SE 


NW 


SW 


E 


SW 


SW 
_ 


NE 


N 


NW 


NE 
SE 


NW 


8 


SE 


1 
SYV 


SE 


SE 


| 


E 


NE 
NE 


E 


NE 


| 


SE 


E 


NE 


E 


SE 


E 
E 


NE 


SE 


E 


E 


SE 


E 
E 


NE 
SE 
SE 
SE 
NE 


E 


SE 


E 


SE 


E 


SE 


E 


NE 


E 


SE 


E 


SE 


E 

E 


SE 


|| 


NE 
SE 
SE 


E 


SE 


SE 


ne' 


E 


NE 


SE 


SE 


I-; 


SE 


| 


SE 


|| 


NE 


I 
! 


3 


E 


SE 

3-5 

12-5 


i 


NE' 


8 


., 


i 


'J 

7 
265 
3-o 


i 


\ 


I 1 

* 


- 


- 1 S r e d n i k i e r u - 

liczba dostrzezonych Marzec 1902 roku. %- 


W wt° 


SSi 


Sr 


s 


tf 


sw 

8 

sw 

SW 

w 

3 a 


SW 

Y 

NW 
3 


NW 

W 

w 
w 

NW 


saw 

WSW 

sw 

NNW 
NW 

SE 
SE 

WNW 

WSW 

sw 
sw 

ESE 
SE 

SW 

sw 
ssw 

I 


WSW 

«# 

E 

sw 

WSW 

SW 

w 

NW 

w 

WSW 

sw 

SSE 
SW 
SSE 

SW 

WSW 

1 


NW 

NW 

N 

SW 

NW 


E 

SW 

sw 

SE 


SE 

N 
N 

N 

NW 

NE 

N 
N 

E 

SW 

SE 
E 

N i e k w i a t r 11 lz 


,,,„„ 


ss 


s s- 


~ 


mysl 


^ 


» 


i 

sw 

; 

3 
i5 


BE 

NW 
SE 

SE 

| j 

.5 
34 


s 
w 

s 
s i 

,s 


SE 
NW 

SE 

NW 
S 
S 


i NW 


NW 

8 

SW 


NE 
NE 

NE 

SW 

NE 

SW 
SW 

sw 

SW 

NE 

Mm-!,- 1<J02 roku. D/.ien 


*z 


"*■ 


L„*w 


&, 


Dela- 


Sfc 


ft, 


J ra'- 
SE 


E 


SSE 


SE 


NE 


~ w ~ 


SE 


g 


w 


J 


NW 


E 


nxi; 


E 


SW 


N 


W 


5 


!j 


sw 


g 


sw 


S w V 


SW 


SW 


NW 


SE 
NW 


NW 


!? 


* 


NW 


SW 


NW 


S 8 W* 


I 


B 


5 


\i 


NW 


NW 


NW 


NW 


NW 


N 


NW 


NW 


\i 


SE 


| 


ssw 


SE 


sw 


J 


| 


SW 
W 


W 


SW 


w 
N 
70 


SW 


SW 


sw 


w 


SW 


SW 


SW 


SE 
SW 


SW 


sw 


w 


SW 


sw 


sw 


SE 
sw 


SW 


w 


NW 
SE 


SE 
SE 


SE 


SE 


E 
SW 


NW 


S w 


sw 

NE 


wsw 
SE 


SE 


SE 


sw 


SW 


w 
E 


31 


NW 


w 


SW 


w 


SW 


W 


SW 
» 


5 
NE 


8 
E 


SE 
6 


s 


l t 


,5 


sw 


3 2 
35-o 


\i 


w 

NW 


J 


!? 
3o 


\l 


2 6 


Ciszy 


- 
Rrak 


- 
" 

wL 


Wad 
zako 


K„, 


Boch- 


Szczaw- 


.., 


nicliow 


pane 
ma 


nica 


mi 


S 


W 


W 


WSW 


w 


NW 


NW 


NE 


SW 
SE 


SE 
W 


SW 
SW 
W 


SW 


SW 


W 


W 


NW 


sw 


SE 
ssw 


E 
sw 


WSW 


sw 


w 
NW 
WNW 


SW 


NW 


NW 


N 
WSW 


WSW 


NW 


N 


w 


NE 


NE 


E 


NNW 


ENE 


E 


E 
E 


NE 


E 


SSE 


ENE 


E 


E 


NW 


NE 


SSW 


E 


w 


E 


W 


E 


SE 


E 


ESE 


ENE 


E 


N 


w 


NE 


E 


E 


ENE 


ENE 


NE 


N 


w 


NE 
E 


ENE 


NE 


E 


N 


NW 


NE 


E 


SE 


ENE 


E 


E 


N 


NE 
wsw 


ENE 


w 
NW 


SSW 


W 


N 


W 
NE 
N 


SE 


SE 


E 


SSW 


ENE 


NE 


N 
NE 


NE 


SE 


NNW 


N 


E 


W 


N 


NE 
NE 


ENE 


N 


N 


W 
NE 


SW 


NNE 


N 


NW 


NW 


SE 


E 


SE 
E 


N 
N 


NW 


NE 
SSW 
ENE 


W 

E 
NW 
NW 


N 


N 


W 


NE 


NW 


N 
W 


N 


NE 


E 


ESE 


N 
N 


N 
3 


9 


; 


NNW 

3-5 
6-5 


N 
i.-5 

i5-o 


NW 

3 


4 o 

'9 


6 
29 
~ 


- 
_ 


" 


~ 


" [82] S r e d 11 i k i e r u- 

5 liczba dostrzezonych Ktviecien 1902 roku. Dzieii 


Tai- 


Pilzno 


Iwo 


Smol- 


8M , 


Prze 


'-.■-- 


s 


3 
i3 

25 

3o 

SE 
SW 

w 

NW 
Ciszy 
Brak 


SW 

W 

SW 

E 

E 
NE 

E 

N 
NW 

XNW 

N 

5 
29 


NW 
SW 

s 

SW 
SE 
NW 
NW 

S 

SE 

NW 
SW 
SW 

SE 
SE 

i3 


S 
8 

SW 
NW 

\v 

NE 

5 


S 
NW 

N 


SW 

I 

NW 
SE 

NW 

j 


I 

W 

NW 
NW 

NW 

SE 

NE 

SE 

NE 

i 


NE 
SW 
SW 

SE 

NE 
SW 

NE 

SW 
SW 
SW 
NE 

SW 

SW 

NE 
NE 

SW 

NE 
NE 
NE 

SW 


SW 

NW 

SW 
S 
NW 

NW 

E 

SE 
SE 

SE 

SE 
NE 

N 

NW 
SW 

SW 
E 
NE sr 


Dolina 


Lw6w 


Du 
blany 


Dela- Oiy- Taino- Jagiel- 


sw 

NW 

SE 
SE 

SE 

SE 

SE 

N 

N 
N 

NW 
N 
SE 

N 


W 

■ SW 

i E 

! E 
E 

1 E 

1 

NW 
SW 
W 

NW 

NW 


W 

WNW 
NE 

SE 
SE 
- SE , 

j E 

1 SE 
SE 

NW 

NW 

7-5 


w 

sw 

i 

E 
E 


SW 1 W I NW W 

sw I w; sw s 

W W NW W 

i SW SW ' SE E 

sw www 

NW W N - 

W NW NW W 

W E SE E 

NE S SE E 
SW E SE E 

W E E 
NW E SE E 
SW SE SE E 
SW S SE SE 

SW W NW W 
W NW N NW 

W NE N NW 

W N N W 
SW N W W 

W N W W 
4 8 g #3 

-: - r 1; :• j = i em- M 


laj 1<>0 


ir 
w'sw 
WSW 
I 


l 


I 


l 


ssw 

WNW 


sw 

NNW 
WSW 


S 


1 


I 
E 


ENE 


NE 


NW 
E 


ENE 


ENE 
10 


N 


E 


E 


NNW 


NW 


N W 


E 


W 
NW 


E 


W 


SSW 


SSW 


NW 


SW 


NW 
W 


WNW 


.3 


7 


w 


E 
W 


NNW 


ENE 


W 


SW 


VV 


i5 


E 
' NW 


I NNW 


wsw 


NW 
SW 


NW 
WSW 
sw 


SW 
wsw 


ssw 


•SW 


W 


W 


NW 


sw 


sw 


wsw 


20 


SW 


• v 


w 


ssw 


NNE 


w 


E 


NE 


21 


X w 


w 


w 


NNW 


NW 


NW 


E 


NE 
w 
1 W 


NW 
W 


24 


NW 


sw 


NW 


NNW 
NNE 


1 w 

1 N 
N 


N 


NW 


NW 
8W 
NNE 


NW i 
1 SW 


w I 


NW 


1 w ! 
S sF 


E ! 


SSW 


1°, 


s 
E i 

SE 
SE 


si 


I 


E 


1 


I 


» 


j 


,s 


2 


■1 


W 
2 2'0 


23-5 
NW 


B?ak 


2 1 


- 
- i 
35 „,„,„ 


a 


* 
myli 


L r- 


w 

SI- 
NE 

NW 

SE 
SE 
NE 
BE 

8 
3 

i3 


sw 
s\v 


N 
S 


SE 


NW 


NE 

SW 

sw 

NE S r e d it i k i e r u- 

liczba dostrzc/.iHiycii Mnj 1902 roku 


,w, 
— 
£ 


■5- 


Ozy- 


sa 


J s'- 


3i 

N 
NE 

E 
SE 
S 

sw 

j NW 
Brak 


SW 

SE 

SB 

NW 

SW 

NW 
NW 
NW 

NW 
NW 

NW 
NW 

SE 
SE 

i3 

9 


SE 

vv 
W 

1 


SW 

\Y X \V 

NNE 

N -W 
SE 

SW 

SW 
WSW 

w 

NNW 

sw 

SSE 
SE 

i3-o 
5-5 


W 
WSW 

ESE 
NW 
SW 

NW 
NW 

ESE 
ESE 


SW 

s\v 

w 
sw 

w 

SW 

3i 
5o 


NW 
SW 

SW 
SW 

w 
w 
w 

SW 

NW 
N 

NW 

NW 

SE 
S 

9 


SE 
N 

SW 

SW 

NW 
SW 

e' 

SW 

N 
NW 

N 
NW 

N 

N 
N 
N 
N 

SE 
SE 

3 


N 
W 

w 

NW 

E 
E 

NW 

W 

w 
w 

SE nek w i a t v u 

Ozcnviec 1902 roku. wfec 


Wado- 


fiE. 


Kr 


^ 


Boch- 


•*T 


£ 


HE 

SW 

S 
HE 

SW 

3 


SW 

8E 
E 

E 

32 


SE 

W 
W 

NW 
W 

] 


EXE 
ENE 

WSW 

NNE 
WSW 

ENE 

WSW 
WS'V 

WSW 

WSW 
NNW 

z 

9-o 

1 


E 

N 

SW 

E 

NNW 
WNW 
WNW 

WSW 

nni; 

g-o 


E 

W 
W 

W 

NW 

SW 

w 

w 

E 

SE 
SE 


N 

N 
NW 

SE 
NW 

W 
NW 

t 

E 

W 

NW 
NW 

NE 


NW 
W 

N 
WNW 

NE 

S S r e d n i k i « 

oraz liczba dostrzezo 
Czerwiec 1902 rokn. „„,.„ 


E 


,,,„„ 


!E 


^ 
» 


4r 


- 


3 
.3 

23 

NE 

't-Yk 


SW 
8W 

W 

w 

xw 


BE 

N 


S 
NW 

SW 

23 

3 


8 

NW 

3 

i3 


SW 

SE 

NE 
XW 

NW 

3 
3 

23 

:? 


NW 
NW 

NW 


SW 

SW 

SW 

w 

SW 
NE 

SW 
SW 

SW 

NE 

SW 

svy 


sw 

SW 
SW 

3W 

SW n p k w i a 1 1 

kierunkow wia 

n.« M 


,.,. 


blany 


sr 


Ste 


T sr 


J; S- 


NW 
NW 

»7 


NW 


wsw 

sw 

WSW 

sw 

NW 
NW 

WNW 

io-5 

io-5 


W 

SW 

w 

w 
w 

NW 
NW 
NW 
W 

w 
3q 


sw 

8W 

SW 

w 


NE 

W 


NE 
W 

W 


! 

NW 
W 

E 

w 

W [90] Lipiec Dziei'i 


Zy- Wado- 


Czer- 


Zako- 


Kra- 


B r- 


*-:- 


^ 


5 
6 

J 

\\ 

16 

! 3 

33 

So 

BE 

sw 

NW 
Brak 


NW 

NW 
8W 

sw 
w 
sw 

s 

sw 

sw 

NW 

w 

NW 
NE 
SE 
NW 

W 

w 


sw 

sw 

NW 

w 

sw 

NW 

w 

w 
w 

i 

NW 
W 

w 

w 

NW 
NW 

NE 

NW 

NW 


W 
W 

W 

NW 
W 

W 
W 

W 

w 
w 

E 

W 
W 
SW 

E 


SSW 
WSW 

w su- 
ss w 
wsw 

WSW 

ssw 
wsw 

WSW 

wsw 

wsw 
wsw 

NNW 

wsw 

wsw 

N N W 

ssw 
wsw 

ssw 

NNE 

NNE 
wsw 
w 

wsw 

NNE 
3 4 'o 


WSW 
WSW 

SW 

wsw 

w 
wsw 

w 

WSW 
SSW 

wsw 

wsw 

wsw 
w 

N 
N 

sw 

sw 

N 
E 

WSW 
W 

w 

i-5 

2-5 


E 

SW 

w 

NW 

W 

W 

W 

W 
SW 

w 

NW 

w 
w 

w 

NW 
NW 

E 

SE 

NW 

5i 


sw 
w 

sw 
w 

N 

N 

W 
W 

w 
w 
w 

NE 
N 
W 

NW 

N 

N 
NW 

W 

NE 
W 
33 


W 

NW 

WNW 

NW 

E 

NW 
NW 

WNW 

N 
S 

SW 

N 
N 

\\ 

NW 

N 
33 m nr 


— 
nicz 


nik 


Bit 


rdw 


SW 


~w 


sw ~ 


g 


w 


sw 


SE 


SW 


NW 


sw 


SW 


SW 


WNW 
NE 
W 


NW 


SE 


sw 


SE 


NE 
NW 


NE 


SW 


SE 


sw 
NW 


sw 


NW 


SW 


sw 


sw 


S 


W 


NW 


NW 


sw 


sw 
SE 


W 


NE 


sw 
W 


NE 


W 


W 


NW 


NE 


sw 


w 


s 


NW 


w 


SW 
NE 


s 


xw 


sw 


ssw 


NW 


NE 


W 


SW 


w 
NW 


NW 


NW 


NE 
SW 


NW 
NW 


NE 


NW 


E 


NW 
w 
S 
W 


SW 


sw 


JL 
NW 


NW 


W 
SW 


sw 


\ 


w 


N 


NW 


NW 


N 
sw 
SE 


W 


SW 


N 


w 
W 


SW 


S 


SW 


SW 


sw 


NW 
w 
NW 


SE 
NE 


w 


NE 


SE 


E 


SW 


NW 


w 


sw 


SE 


SW 


sw 


NW 


S 


SW 


sw 


NE 


s 
sw 


N 
s 
sw 


NE 


S 


N 


sw 


NW 
sw 
NE 


8 


N 


sw 


N 


NE 


sw 
E 


w 


N 


NE 


NE 


NE 
sw 


NW 


NE 


NE 


NE 


S 
SW 
SW 
W 


NE 


NW 


sw 


w 
sw 
W 


SE 


NW 


NW 


w 


SW 


SW 


s 


SW 


SW 
w 


sw 


NW 


sw 


w 
16 


SE 


sw 


W 


SW | 


4-5 


\ 


,8 


3g 


s 


; 


1*5 


» 


t 


2 : 


- 


- 


1 


2 Li j > (PC 1902 roku. Sredni kieru- 

liczba dostrzezonych -,„ 


f 


,,„,, 


-*• 


''- 


■5-r 


8fc 


„'■;:;;, 


1 

Brak 


NW 


I 


I 


w-»w 
w 


3W 


5 


1 Jt 


-;; 1 : 


£& 


*fe 


K 


r 
a 


sV 


f 


w 

E 

E 


wsw 
ssw 

ssw 

ENC 

SSW 


« 


1 


i 


E 

N 
.6 oraz liczba dostrze oiivcli 
Sierpien 1902 roku. ™- 


a 


■5? 
» 


T 


Cl.y- 


: 

NE 

E 

W 

NW 


sw 
vv 


5 
29 

3 


34 


( 


34 


sw 

5 

3o 


I 


8W nek w i a t r n 

kierunk6w wiatru ndw 


PilzDO 


& 


*k" *anok 


Prse- 

mysl 


■sr 


Chy- 
rdw 

SW 
E 

s 

Iw 

SW 

SW 

NW 

SE 
E 


W 
W 

N 

NE 

NE 


NW 
SW 

NW 

NW 

SE 

NW 

3 

3 

25 


NW 
NE 

8 
SW 

N 

NE 
S 

NE 

NE 
NE 
NE 
NE 

8 

SE" 

32 

'J 


s ! w 

SE NE 
E E 

SE SW 

S W 

NW | NW 
NW W 
N W 

8 SW 

sw nw 

N SW 

N NW 

N ! NE 
N i W 
N NE 
E i W 

5 S\V 

: i i 

6 | ii 


SW 

SW 

SE 
SE 
SW 
SW 

w 

SW 
SW 

N 
N 
E 

NE 

3 

7 
3 

,3 


NE 

SW 
NE 

NE 

SW 
SW 
SW 

NE 

SE 

SW Sredni kieru- 

z liczba dostrzezonych Wrsesien 1902 roku. Dzien 


Sam- 


Dolina 


Lwow 


Du- 


Dela- 


Oiy 

d6w 


Tar- 
nopol 


Jagiel- 


! . 


NW 


E 


NW 


W 


W 


W 


NW 


NW 


* 


SE 


E 


SW 


W 
w 


SW 


NW 


3 


SE 


NE 


E 


E 


W 


w 


NE 


NW 


4 


SE 


NE 


SE 


SE 


SW 
E 


NW 


5 


SW 


NE 


SW 


SW 


SW 


sw 


SE 


NW 
sw 


NE 


SW 


SW 


sw 
SE 


NW 
NW 


NE 


SW 
SW 


sw 


SE 


NW 


NW 


wsw 


w 


SW T 


sw 


W 


N 


NW 


NW 


WNW 


SW 


w 


NW 


NW 
NW 


NW 


w 


W 


SW 


w 


NW 


NW 


,, 


NW 


NW 


SW 
SW 


w 


SW 


NW 
SW 


W 


SW 


w 


SW 
NW 
w 


sw 


w 


SW 
w 


NE 


SW 


SW 


w 


SW 


w 


w 


SE 


SW 


SW 


w 


sw 


sw 


NW 


E 


16 


S 


SW 
w 


SW 


sw 
SE 


'7 


NW 


SW 


SW 


SW 


SW 


w 


SW 


SE 


t8 


NW 


NW 
NW 


sw 


sw 


NW 


NW 
NW 


NW 


WSW 


W 


SW 


w 


NW 
20 


N 


NW 


w 


w 


SW 


w 


NW 


NW 


21 


SE 


NW 


SE 


SE 


sw 


E 


N 


M J 
E 


N 


N 


NE 
NE 


N 


W 
SE 


NE 


w 


W 


SW 


NE 


NW 


W 
SE 


NE 


SW 


W 


sw 


w 


NW 


NW 


25 


SE 


NE 


NE 


NE 


w 


w 
SE 


NE 


SE 


E 


N 


E 


SE 


E 


27 


SW 


NE 


SW 


W 


sw 
SE 


NE 
SW 


NE 


ssw 


wsw 


NE 
SE 


NW 


29 


NE 


SW 


NE 


E 


w 


S 
W 


3o 
3i 


NW 

! 


NW 


NNE 


NE 


NW 


E 


NE 


w 


K 
NE 


5 
3-o 

7-3 


5 


3 


> 


8 


I 


E 


o-5 
SE 


23 
7-5 
i5 


b 


s 


5 
7-5 
sw 


1 
29-0 
5 4 


ib 


6 


, 7 -5 


54 
43 


NW 


1 20 
7'5 
i3 


37 


Brak 


1- 


" 


z 


3 


32 


ib nek wiatru 

kierunk6w wiatru i cisz 
Pazrfzirmik 1902 roku. wfe'c 


Wado- 


Czer- 


Zako- 


Kra- 


Boch- 


Szczaw- 


Kry- 
— 


nichow 


pane 


kdw 


* 


nica 
NE 


NE 


E 


ENE 


E 


E 


W 


N 


"■ 


Nt 


E 


NNE 


ENE 


E 


W 


N 
NE 


E 


NE 


NE 


N 


SW 


N 


\W 


SE 


NW 


ENE 


W 


NW 
N 


E 


ESE 


E 


E 


NE 


N 


E 


E 


ENE 


NE 
NE 


E 


NW 


W 


W 


NW 


sw 


NW 


NNW 


WNW 


NW 


N 


N 


SE 


E 


E 


E 


E 


E 


SE 


NE 


s 


SW 


W 


ESE 


SW 


W 


E 


E 
SW 


W 
E 


NE 


NW 
w 


wsw 


w 


NW 


NW 


N 


SW 


sw 


w 
wsw 


W 


W 
NW 


wsw 


WNW 
w 


NW 
NE 


W 


SSE 


SW 


W 


NE 


NW 


NE 
w 


ENE 


WSW 


W 


W 


NE 


W 


WSW 


wsw 


NW 
S 


SW 
w 
SW 


vy 


NW 


W 


N 


NW 


w 


WNW 


WSW 
SW 


— 


SW 


SW 


w 


ENE 


SW 


w 


SW 


w 
SW 


NW 


SW 


w 


NW 
W 


W 


N 


WNW 


NW 


NW 


N 
SE 


NW 
NW 


N 
N 


w 


S 


E 


E 


E 


E 


NNE 


W 
N 


E 


W 
E 


ENE 


E 


SW 


N 


NE 


ESE 


WSW 


E 


W 
.1 

7 


i 


W 

i5 


ESE 

9-0 

7*5 


w 

,-b 

9-0 


35 


SW 
'7 
35 


f: 


~ 


~ 


~ 


= Sredni 1 

oraz liczba dostr: 
zdziernik 1902 roku. Dzieri 


as 


Pilzno 


a 


Smol- 


- 


ulyil" 


Lom- 


Chy- 


, 


NE 


W 


NE 


T" 


NE 


NE 


gw 


NB 


2 
W 


N 


NW 


NE 
I 3 


SE 


NE 


NE 
NW 


NE 
sw 


NE 


NE 
W 
5 


NE 


NE 
NE 


f 


SW 
S E 


SE 


SE 


SE 
SW 
NW 
SW 


10 


NE 


NE 


s 


SW 


NW 


sw 


SE 


SE 


i ,, 


NE 


SE 


s 


S 


SW 


SW 


SE 


s 
SE 
"s 


sw 


i3 
SW 
NW 
NE 


sw 


i5 


SW 


SW 
SW 


SW 
sw 


SE 
IS 


SW 


W 


1 


a 


N w 


SW 


sw 


sw 


! 2« 


sw 


W 


g 


sw 


SW 


SW 


sw 


sw 


« 


SW 
NW 


N 


*3 


W 
sw 


NW 
NE 


NW 


NE 


N 


25 


W 
SE 


sw 


26 


HE 


SE 


E 


SW 


li 


w 


SW 


s 


I 
SE 


NE 


sW 


29 
sw 
E 


E 


3i 


W 


SE 


W 


K 


W 


SW 


sw 


svv 


N 


NE 


# 


'5 


3 J 


n 


is 


k'A'i- 


I 


: [101] nek wiatru 
kierunkow wiatru * 
«. 


£ 


Dela- 

tyn 


Oiy- 
d6w 


pT 


1 

Jagiel- 


SE 

WW 

sw 

NVV 
8W 

SW 

SW 
NW 
W 

SW 

NW 

NE 

NVV 

SE 
SE 
NE 
SE 


NVV 

NVV 
SE ' 
SE 

SE 

SW " 
NE 


SE 

SSE 
WNW 

SW 

SE 

SW 


SE 

E 

W 

w 

NW 
NW 

W 
E 

37 


SW 
W 
SW 
NE 

SW 

SW 
SW 

SW 

SW 


SE 

SE 


E 

NE 

N 
SE 

SE 
NW 

SE 


_ 

NW 
NE 

NW 
N 
SE 

SE 
SE Sredni kieru- 

,z liczba dostrzezonych ,„,., 
w 


fis, 


>- 


fe 


~ 


s — - 


B 1 


> 


SW 


sw 
ENE 


w 


w 


SE 


N "1 


a 


sw 


w 
wsw 


i 3 


SW 


NE 


w 
1 4 


sw 
6 


8W 


E 


B 


ese 


N !■; 


E 


vy 


N 
sw 


SE 


g 


ENE 


| 


| 


NE 


s 


8 


sw 


ENE 


ESE 
E 


i 


I 


E 


SE 
NNE 


i 


| 
N 


Jo 


NE 


NE 


E 


ENE 
ENE 
ENE 

ENE 

N 


i 


E 

NE 


N w 


i 


" 
M 


,.« 
NE 


E 


SE 
1 


J 


»3-5 

8-5 


i 3-3 

8-5 
E 


6 
i3 


':. 
.6 


29 
< 'isz\ 
I 


2 9 
!? 


1 rr 

ndw 


Pilztio 


*_ 


Smol- 
nik 


Sanok 


Prze- 


T 


Chy- 


sw 

SW 
s\V 
SE 

sw 

SE 

, 

5 


SE 
E 

SW 
SW 

S 
B 

NE 

9 
a 3 


| 


S 

SE 

NE 

SW 


W 
N\V 


NW 
NW 

NE 
NE 
NE 

SW 


sw 

NE 
SW 


SW 
W 
E 

SW 

IS 

.11 Sredni kieru- 

oraz liczba dostrze^onych Dzieri 


S Z 


— 


Lwdw 


& 


* 


Saw 


% 


* 


] 


NW 

NW 
ME 


I 


SE 

EXE 

N 

17-5 


t 


sw 

sw 

NW 

NE 
NE 

NE 

SW 


NW 
E 

I 

E 

SE 


SE 

SE 

N 
N 
NE 
NE 
S 

NW 


sw 

NW 

w 

SE 1 
SE 

E 

NW 
NW 

SB 

SE 

B 

■1 Zy- 


Wado* 


Czer- 


Zako- 


Kra- 


Boch- 


s _ w 


Kry- 
wice 
nia 


nica 


NE 


E 


ENE 


EXE 


E 


W 


W 
NE 


E 


EXE 
E 


NW 


NW 
SW 


W 


W 
NW 
NE 


NW 


NW 


NE 


N 


NE 


E 


E 


ENE 


ESE 


NE 


SW 


N 


E 


ENE 


E 


E 


w 


N 
E 
E 


ENE 


E 


s 


N 


E 


E 


ENE 


E 


sw 


N 
ESE 


ENE 


E 


w 


NE 


NE 


NE 


E 


SSE 


E 


E 


NW 


N 


HE 


E 


E 


ESE 


ENE 


E 


E 


_ 


- 
E 


SSE 


ENE 


E 


E 
B 


SE 


ENE 


NE 
SE 
SSE 


E 


W 


NE 


SE 
SSE 


E 


NE 


NE 


SE 
s 


WSW 
E 


W 
SW 


W 


WSW 
SW 


E 


E 


W 


wsw 


WSW 


w 


NW 
w 


wsw 


W 


NW 
NW 


NW 


w 
wsw 


W 


NW 


W 


N 


w 


w 


w 


wsw 


ESE 


E 


E 


_ 
SW 


w 
WSW 


NW 
SW 
NE 


NW 
BE 


sw 


E 


NW 


SW 


SW 


w 


sw 


WSW 


W 


w 
NW 
wsw 


W 


NW 


SW 


SW 


SW 


w 


NW 


SW 


wsw 
SW 


sw 


w 


BE 


wsw 


sw 


W 


SE 


Ie 


s 


: 


W 


ESE 
3-o 

i8«o 


NW 

a8o 

7 5 


w 

3o 


NE 

i3 

8 

s 
5 


s 

•I 


'4 


3 


b 


20 


" 
- 


~ 
Z 


" 

Sredni ki( 

liczba dostrzezc bft. 


Tar- 


Pilzno 


£ 


Smol- 
nik 


Sanok 


Prze- 
myai 


h Z 


Chy- 

row 


. 


- 


NW 


NE 


NW 


NW 


NW 


SW 


NE 


2 


NE 


W 


NE 
NW 


NW 


3 


NE 


NW 


NE 
SW 


NE 


4 


SW 


SE 


SE 


N 


NE 


NE 


NE 


E 


5 


NE 


NE 


NE 


E 


6 


NE 


NE 


NE 
NE 
SE 


E 


7 


E 


N 
NE 


NW 


NE 
E 


8 


NE 


N 


NE 


N 


NW 


E 


SW 


E 
iNW 


W 


NE 


N 


W 
NE 


E 


IO 


NW 


W 


NE 


NE 


NW 


NW 


NE 
,, 


NE 


SW 


NE 


N 


E 


E 


NE 


W 
SW 


N 


SW 


SW 


NE 
•3 
w 


SW 
E 


SW 


NE 


sw 


'4 


NE 


SW 


SE 


SW 


NE 


SW 
NE 


SW 
NW 
s 


SE 
SW 


NE 


SW 


SW 
SE 
W 


SE 


SW 
SW 


SW 


SW 


SW 


SW 


W 


w 


SW 


SW 


20 


SW 


w 


NE 


NW 


W 
SW 
31 


SE 


w 


NE 


SE 


SW 


SW 


NE 


SW 
NW 


NW 


SE 


NW 


SE 


NW 
NE 


NE 
NW 


SE 


NW 


*i 
N 


s 
SE 
NE 


SW 


25 


W 


SW 


s 


SE 
SW 


SE 


SW 


26 


SW 


NW 
SW 
SW 
SW 


27 


NW 
SE 


su 


28 
NW 
w 


SW 
29 


SW 


W 

s 


1 


iw 


W 
SW 


SW 

s 


SW 


w 
w 


31 


SW 


s 


SW 


sw 


w 
SW 


SW 


N 
, 4 

23 


NE 


E 


SE 

S 
* 


35 


1 


3 ; 
sw 
'9 


13 


28 


NW 
i5 


<i,/.v 


37 
z 


1! 


z 


z Sam- 


Dn- 


Dela- 


0/ 


Iloro- 


Tamo 


Japiol- 
blany 
d6w 


a„ k » 


pol 


nicH 


NE 


SW 


NE 

NE 


NW 


w 


^F 


i 


si. 


W 
E 
NW 
E 


B 
SE 


E 


NE 
NW 


1 


NW 


NE 


NE 


SE 


E 


ENE 
E 
NW 


E 
N 


NE 


NE 


SW 


NE 


NE 


NW 


N 


NW 


N 


NW 


sw 


E 


SW 


W 


NE 


N 


SW 


NW 


NW 


SW 


NE 
N 


SW 


N 


E 


NW 
SW 


N 


SE 
NW 


SW 


E 


s 


N 


E 


SE 


E 


S N 


SE 
SE 


E 


SW 


WSW 


SW 


SW 


NE 


SW 


w 


W 


w 
SE 


W 


wsw 


w 


w 


w 


W 
w 


NE 


SW 


W 


SW 


NW 


NW 
W 


NW 

E 


sw 


NW 


NW 
NW 


NW 


NE 


NW 


NW 
E 


SW 


W 


SW 


W 
SW 


W 
w 
w 


SW 


W 


wsw 


w 


SW 


W 


sw 
W 


NW 


w 


SW 
vv 


SW 


w 


SW 
w 


SW 


SW 
SW 


SE 


w 


E 


sw 
ssw 


SW 
SW 


NE 


SE 
w 


SW 


s 


Wj 


SW 


NE 


SE 


SE 


4 
f° 


3 
20 

.6 
2 
8-5 


23 


'o 


34 


3 


4 


3 


3! 
ID 

9 
3-5 

a5-5 

7-0 
i3 


33 


33 


9 


33 


6 

»7 


i5 


- Stan za chin u- 

Srednie ,*.* 


& 


Sr 


&; 


r- 


* 


3 

5 
7 
9 

ii 

■ 6 

il 

2Q 

3o 
6rod. 


5-o 

1 7'° 

1 

R 
'K 

"oo 

'3-7 

5*7 

8-3 
70 

76 


5-o 

7 -o 

60 

6'o 
7-0 

7-0 

8'2 


9-0 

9*7 

3o 

3o 
6-7 

9'3 
8-4 


5-o 
8-3 

6-7 
I'} 

3-3 

87 
4*3 

4-3 


7-3 
'J? 

5-o 

6-7 

,K 

3-3 

Jj 


o-3 

8-3 
9 -3 
7'7 


Q'3 

r- 

! 

37 
7 -o 

4 -3 

3-3 
6-3 rzenia nieba. te 


li: 


,,„,, 


K JS 
« 


ft 
8-3 


8-3 

5-/ 
67 

r3 

3-3 


60 

57 

R 

77 

K 
S 

77 

8-3 
7-4 


57 
*7 

5 7 
3-o 
5-3 

3-3 

5-3 

33 
8-3 

7 -3 


9-3 

30 

i 

9*3 

?- 7 
8-8 


7'° 

3-0 

3-o 

So 

5o 


?-3 
5'3 

5 3 
4'3 

4-6 


i 

si 

97 

3 

'7 

8-3 

I 

6-3 Slficzrii V.iOJ rokn. 13 n 7 \ too 40 07 0-7 70 70 z e n i a n i e b ;i 
nhj 1902 roku. & 


^: 


■SB. 


5Sr 
1 
5'3 


1 
7 
67 


0-3 
8*7 
fro 

3-3 


5-3 

47 

5-3 
6-.> 


7-6 


77 


5 7 

*'«-" 


Kry- 
6-<> Stan za chm i] 

Sredni Lilly 1902 


roku. 
8moi 


! 


prze 


Sam- 
n6w 
nicz 


Sk 
mySl 
s 


I) 


9' 7 


7"/ 


8 3 


1 


5-o 


H 


s 
60 


J-7 


4" 


5 


;; 


o-o 


00 


'*7 
!° 


o-o 
2 3 


o-3 
r3 


e-3 
m-3 
36 


r} 


yo 


100 


ro-o 


3-o 


4-0 
. 


5o 


5- 7 


2-3 


97 


^ 


fired. 
6a 


5-9 


7. 


56 


I 65 I Stan z a c li niu M arzcf 1902 roku. Dzien 

3 

5 
6 

7 

i3 
i5 

18 
'9 

23 

li 

3 

3o 
Sred. 
™r 


Czer- 
nicL6w 


Zako- 


Kra- 
kAw 


B n »f 


•ST 


i 5 *7 

I 

67 

9-o 
g-o 

7*3 

57 

6-3 
6-o 
97 
6-o 

I 

9 ;3 
67 


7 

6 

7 

5 

8 

I 

8 

7 


• 


5-3 
6-3 

i! 

o-3 
'•7 
9-3 

6*7 

7-3 


6-3 
67 

8-3 

s 

'57 

3-3 

3-3 
o-3 

6-3 
5-o 

97 

4*3 

£1 

77 
8-3 
7*3 
57 


4'3 

5-3 
97 

7-3 
37 
3'o 

4' 3 
67 
67 

9'3 
07 

o-3 

,1 

67 

87 
66 


g 

8-3 
8-3 

67 

5 

67 

17 

23 

57 

80 

5-2 


1 

5 7 

3«3 
33 

rl 

3-3 
3-o 
9 -3 

2-3 

5-o 
5-o 
5-3 
27 
7'° 
67 rzenia nieba. 

dzienne. ni?a 


Tar- I'll- 


Iwo- 

i 

5-3 

5-7 
7-3 

3-o 

57 
5-3 

2-3 

2-3 
2'3 

4-3 
3'7 
8-3 

2-3 
67 

5-4 


Sraol- 
nik 

I 

97 

7'3 
3-o 

67 

1 

8-o 


7-0 
7-0 

1 

3-o 
8-o 

60 


Prze- 

14 

7*3 
67 
67 
4-0 

2'3 

5-3 
fro 

4 '7 

47 
3-o 
7-3 
3-3 

r3 

3-o 

57 

fro 

5-3 


1 
4'3 
a-3 

33 

- 

4-3 
3-3 

37 

n 

8-o 

7 ;3 

•r ' 

77 
8-3 


!oo 

3-o 

5-o 
67 

6-7 

■ 

57 

'9-3 

7*3 
67 
67 

6-o 

7-0 


9- 3 

4'3 

67 

5-3 

5-d 

P. 

8-3 
77 

6-3 

8-3 
67 


5 
9 
7 

< 

3 
3 

: 
5 


7 
•3 

7 

7 
5 Han z a c h m to Marzec 1902 rokn - 


Lw6w 


£, 


';*• 


2£" 


Krzywo- 
Jagiel- 


9 
i3 

'9 

23 

i 


2-3 

8-o 

3-3 

8-o 


9'3 

9 7 

87 
5 7 

5 

6-o 


5-3 
3'7 

'9-3 
27 

3-3 
3-3 

67 

6-3 

77 


6-3 
3-o 

o-3 

3-3 

o-3 

6-3 
8-o 

r-o 

5-y 


'7 

8-3 

fro 

57 

6-o 


5"7 
3o 

5v 
83 

57 
7*7 
7-0 

57 

7 7 


3-3 

Q-3 
6-3 

o-3 

37 
3i 
57 
fro i'z«iii.-i nieba 
dzienne. 

Kwiecien 1902 roku. Zy- c 


Wadn- 


Czer- 
nich6w 


Zako- 


& 


■tf 


SZOZHW- 


Kjr 


7} 


,;:::; 


I 


4-S 


40 


37 


8 7 

1 
! 


5-o 
fro 

5-o 
8-o 

l-o 

So 


i 

6 7 
97 

5*3 

o-3 
7-0 

76 


3-3 
's-3 

7-1 
4 -3 

7'° 

Jo 

i? 

5-3 

h 

*9 


7"7 

9 -l 

7"< 
33 

3"3 
3-3 

s? 

6 3 


6 ! 7 

60 
3o 

60 

83 

3; 7 

1 

37 


3o 

i 

3-3 

6-3 
4 -3 

87 
67 

5-3 
5-o 
r3 


5-o 

s 

57 

57 

8 3 
4-3 

n 

3-3 
67 

R 

27 
63 Stan z a chut u- 

Srednie Kwiecien K>OJ r»l;n Dzien 


Tar- 


Pilzno 


Iwo- 


S S'- 


, Mk 


55 


Sam- 


, 


~T^ 


6-3 


,0 


lo . 


40 


37 


37 


3 
5 


'g-7 
5'7 
3-3 


9*7 

V, 

5-3 


3-o 
87 

77 
57 


7'" 


5-o 


6-o 


97 

3 


1 


8-3 
a'7 

3'3 


« 


57 
2-3 


6-3 


1 


33 
37 


8 


i3 
16 


7*3 
4*3 


9*7 
7-3 
6-7 
97 


u 

2-3 


5 

67 


? -o 


47 

6-o 
67 


60 

9 -o 


;J 


8-3 
3-3 


1 


6-3 
3o 


5-3 
r3 


2 


5-o 

3 


3-o 


5 

a3 


3-3 
7*7 


o-3 
7'° 
8-3 
6-3 
1-3 
8-o 


2*3 

2-3 
77 
57 
27 


07 
7-3 

67 


6-o 

5-o 


5-3 
5-7 


3*o 


27 


E 


5o 


7 -3 
8 -o 


57 


"5 


3o 


fro 


3 7 


23 

5-3 


'y-3 


3-o 


£ 


i-3 

2-3 


Sred. 


, 


67 


&-6 


^ 


6-2 


4'3 


61 Lwdw 


blany 


■£ 


d*w 


■SB 


5a 


* 


67 

7'3 

'g-3 

8-3 

7«o 

7-3 

77 


97 
3'o 

7 -o 

7*° 
9 -3 
5-o 

r 

7*7 
3-3 

77 


5-o 
5-3 

37 

,5 

g-3 

6o 

3-3 

3-3 
5-o 
7*3 


8-3 
3-o 
6-1 
5-o 

*l 
& 

4 -3 
o'3 

33 
3*o 


g- 3 

57 
7"o 

g 
p 

8-3 

63 
5-3 
7 -3 

33 

4 -3 

9 v, 

63 
8o 


53 
97 

R 

8-3 
67 

1 

77 
3-o 
9-o 

7'3 


37 

6-o 
6'o 

2*3 

'y-3 
7*o 

5-o 

4 -o 

tr5 Maj 1902 


rote. 
DzieA ty 


« 


2S. 


'- 


& 


'-!'■ 


■BT 


6 

2 


6'3 
7'3 


7 -() 


7 -o 


,','•' 
§ 


6-3 


3;3 


7*3 


9 

i3 
i5 


3o 
97 


%l 


77 


fs 

V- 

H 

6-3 


U 

3o 
67 


'67 


57 
6-3 


'9 

23 


4'3 
43 

97 

97 


b-o 


47 
*7 


37 
9'° 


5-o 


4 ' 3 


3-3 


, 25 


3o 

47 


5o 
8-o 

6-o 


1 


9'3 


\-i 


3-3 
8-3 
i 


5;3 
r3 


65 


3 7 
6-o 
37 


4-o 
37 
2-3 
i*3 

63 


n 

R 

02 


£ 


3 :i i* z e n i a n i e I) , 


Tar- 


Pilzno | '*£ 

1 


Smol- 
nik 


- 


Prze- 
mysl 


Sam- || 


7-3 

67 

u 

a 7 
27 

8-3 

8-3 


2-7 
8-3 

7-3 
5-o 

27 
5-o 

5-7 
8-3 

60 


77 

1 

77 

si 

6-3 

67 

6-3 
6-7 
8-3 

60 

o-3 
6-4 


s 

8-o 

8 7 

6-3 
'9-3 

47 

5-3 
27 

4'3 

3o 

87 

7 -3 
5*o 

3o 
17 

6-i 


3-o 
7-3 

6-3 

'g-3 

6*7 

57 
6-3 
9-3 

3-o 

7'3 


7 -o 
8-o 


5-3 
67 

47 
6-o 

5-3 

3-3 

3-3 
66 
7-3 
5-3 

80 
47 

37 


3-o 
7*3 

■•; 

5-3 
27 
S-3 
*1 

97 

77 

8*0 

37 
3-3 

4'3 

f3 

5-8 Stan zacliinu- 

Srednie 0- 


I**. 


■„- 


Dela- 


Oiy- 

ddw 


Sff 


-, 


Jagiel 


li 8 

,0 
33 
E 

- v 7 


s 

87 

8-3 
9-0 

8-3 
il 


5-o 
3-o 


3-o 
9'7 

77 


67 

B 

9*7 

53 

7-0 

y;3 

7-3 


1 

33 

t-3 

(rb Czerwiec 


1902 roku. 
•L 


Wado- 


Czer- Zako- 


Kra- Boch- Szezaw- 
k6w nia tiica 


*x- 


h 

77 


So 

5-o 


87 
97 


3-3 

5-3 
77 

8-/ 
5-o 

9 .* 3 

r3 

65 


o'3 

n 

3-2 
3-3 

7 -3 

97 

7*3 

o-3 
o-3 

"7 

6m 


5'3 

1 

5-3 
9' 3 

17 


o«7 

63 

!>3 
'7 

3-3 
9 -7 

5-o 
5*4 


4'3 

5-3 

9 -o 

9 -o 
r 7 

77 

i o-o 
90 

a-7 > tan zachmii- 

Srednie Geerwiec 1902 roku. Dzieri 


Tar- 


Pil- 


I,""; 


8 S5!- 


S:,,lok mjU 


Sam- 


3 
5 

7 

i3 
' 6 

\l 

'9 

23 
25 

8 


o-3 

5'o 

8-3 

57 
27 

5-3 
5-3 

87 

* 


3-o 

5'o 
37 

tl 

3-3 
67 

7' 3 

97 
6-3 
73 

6-3 

R 

9 -3 

i 

r3 
3-3 
6-3 


53 
3o 

3-o 

3-3 

87 
8-o 

6-a 


0, 

p 

9'7 
37 

6-3 
y-3 

5-o 

97 

97 

37 
57 

6-5 


6-o 
3-o 
7-0 

60 
8-o 
65 


4-3 
67 

7*3 

47 

67 

37 

5-o 

73 

ll 
07 


V- 

io-3 

33 
6-o 
63 
fro 

97 
97 

77 
'5-3 

» rzenia nieba. 

dzienne. [125] 

Do 
Many 


Dek- 
tyn 


Ozy- 
ddw 


9S 


5a 
1 


1*3 


r's 


33 
o-3 
3*7 


i-3 


6-3 


5-o 
9'3 

9'7 


's? 


6-o 
o-3 

7-0 
7-0 
3-3 
8-3 
5-3 


i 

3 


9«o 


7'. 3 


■ o'o 


V 
9 -3 


5'o 


6*3 


3;3 


7 ;3 


5-3 


^ 


3-o 


"K 


9-3 
9*3 


7-3 
9-0 
7-3 

9*3 

7'3 

0-3 

23 


6-3 
83 
97 

8-3 

8'7 
7'° 
9'7 
87 
9'7 


80 

8-3 


1 


hi 

'8 

97 
67 


47 
7-0 

7'3 

6-3 

97 | 
9-3 
•7 


70 


58 


67 


„ 
*« 


o-3 
5-i Stan zacli mn 

Sredni Lipiec 1902 roku. 
I)zie * i & 


Wado- 


Czer- 


Zako- 


Kra- 


"- 


8 «S?;- 


5 

i3 

i5 
16 

\l 

23 

25 
26 

2 

29 
3i 


5-o 

9'3 
9*o 
5o 

67 

4-3 
8-3 
6*3 

8-3 
6-3 

7* 

2-3 

57 


7 

7 
9 
8 

7 

■6 

3 

6 
6 

5 
7 


• 


£ 
"n 

8-3 

g 

I 

67 

,00 

57 

4"3 
7-0 

77 

7-- s 


4-3 

73 

8-3 
67 

s 

9*3 
7*3 

4'3 
3-o 

8 1 7 
2-3 

37 

6-5 


2-3 
7-o 

3 7 

,o'o 
,o-o 

g 

6-o 

5-3 

67 

6-6 


67 

87 

77 
5-3 

3-3 

67 

1 
,1 

77 
6*9 


5o 

c 

i-3 
3-3 

2-3 

77 

37 

57 

3 

• 
07 

3-4 rzeiiia nieba. 

dzienne. £ 


Tar- 

n6w 


Pil- 


Iwo- 


^ 


Snnok 


77 


2-3 

6- 7 
53 


y -3 

l l° 7 
77 


5-o 
7*3 

5-o 
9-3 
57 


yl 
3-3 


5o 


8-3 
g 


8-o 


4'3 

71 

77 

5-3 


9-3 
9 -3 

3-3 

47 

2'3 


5'7 


2-3 

1 

i-7 

2-3 

r8 


07 
<j3 

r'i 

37 


5-8 Uftfrc 1902 roku. Dziei'i 
& 


■Sr 


» 


■ftK 


j 

16 

'9 

i 23 

3 

26 
18 

3o 


53 

4-3 

R 

87 
87 

3-3 

5-3 

1 


6-3 

5-3 

H 

K 

77 

1 

2-3 

o-3 


5-3 

9;3 

8-3 

9-0 

57 
70 

67 

0" 
7"3 

4*3 

o-3 
77 

64 


6-3 

8 

67 
7*3 

8-3 

5-3 

5' 7 
73 

3 3 

3-3 
r3 

6-3 

r3 

i-3 

4*3 


I 

1 


37 
57 

63 

97 
4-3 

77 

77 

7-3 

5-3 
3-3 

4-3 
5-9 


o-3 

8-o 

4 - 3 

4' 3 

77 
5-3 

o*3 

7/0 

Vt 

33 

4 -3 rzenhi nit 

dzienne. [129| 4; 


T& 


SB. 


£r 


E£ 


■2- 


■sr 


S£ 


1 


3-o 


3-/ 
9'o 

g-3 


| 

5*o* 

6*3 

3-3 

3-3 

3- 7 
5*o 


5-o 
8'3 

7*7 

3-o 
3'7 

33 


1 

1 

5-3 
6-3 


5 


rS 

I 

- 
4-3 tan zachinu- 

Srednie ,„,,-, 


% 
SK 


•s- 


W k 


5T 


- 


3 


s 


37 


47 


6-3 
4-0 


s 


5 

6 

: 

9 
i3 


6-. 

'•7 


43 
i-3 

S? 

67 
97 


5-o 

5*7 

5-3 


6-o 

51 


3-o 

3-o 
3'o 

fro 

7-3 
5 7 
7'3 


3-3 

il 

67 

3-3 

11 


67 

47 


«4 
i5 


s 


67 


3 


6-3 
9 -3 


6-3 
3-3 


3 : o 
4-3 


5 7 


.6 
f 7 
9"° 


3o 


5 


5-3 


8-o 
8-3 


6-o 
7 -3 


7 |3 


47 


60 
67 


a-3 
4.0 


40 


5-3 


67 


3-3 


3-o 
23 


7-3 
3-3 


27 
43 


5-3 
57 


R 


67 


7'3 


g 


H 


♦! 7 


5-o 


27 


4'3 


6 


4-0 


{*! 


26 
37 


£ 


o-3 


'7 


b 


H 


»7 


« 


38 

S 


5-3 


1 


5-o 
6-o 


3-3 

6-3 


3-o 

7; 3 


£ 


0-7 


Sre.l 


4*9 


4-6 


ll 


5-5 


!i 


;: 


« ' Lw6w Du " 


Dela- 

tyn 


02y- 


Krzywo- 


Tar- 


Ja^iel- ! 
nica 


9'7 

U 

f,v, 
5'3 

4'7 

6-3 
7'o 
9|7 
fro 
80 

5'7 
77 

7*o 
9*7 

7-3 


4' 3 
o-3 

'£ 

4'3 

4'3 

6-3 
4-3 
4"3 

4-3 

4'3 

8- 7 
77 
o-3 

47 
4*9 


5-0 

3-3 
1-3 

5-o 

9'3 

3-3 

83 

5 

5-3 

2'3 

||:| 

3'7 

! 8-3 

6-i 


i*3 

3-3 

o-3 

43 

5-3 

7'3 
4*3 

i-3 


1 


8-3 
5-o 

6-7 

5-3 

3-3 

3*0 

7-0 

7-0 

7'3 
5-o 

57 

M 


6 
i 

5 
5 

i 

8 
6 

| 

7 
5 


Stan z a chm n- 

Srednie Dzie " wfee 
ss. 


p- 


a 


Boch- 


nica 


3 
5 

I 

9 

i3 
'4 

ID 

23 
25 

iz 

*9 

Sred. 


4-3 
4"3 

3-o 
8-3 

1 

23 

o3 
3;3 


9 -o 
7 -o 

5'o 

3-o 


6o 

5*7 
67 
7 -3 
6*3 

3-3 
3-3 
9*3 


8-3 

5- 7 

77 

i'3 

67 
97 

** 


5 

9 
8 

3 

5 


3 

7 
7 

7 


6-o 

6-o 

£1 

3-o 
77 

67 

. 3-8 


o-7 

2 

3-o I 
4'3 

27 rzema nieba. 

dzienne. Kry 


a 


a 


a 


j 
Prse- 


Sam- 

bor 


':;::: 


67 
67 


33 

g-3 
97 
57 


3-o 


*£ 


' 5-o 


80 


1 

1 

4*3 

i 

3-6 Stan za chin u- 

^rednie Wrzesien 1902 \ Dzien 


w. 


^ 


Dela- 


Oiy- 

d6w 


Krzywo- 
niwma 


T.r. 


* 


.1 

1 3 

.5 

? 

it 

2 6 
27 
28 
I 9 

3o 
3i 

8r.Ml. 


1 

5" 7 

6*0 

9-0 
7'° 
6-3 
6-o 

5 7 
7*3 

3-3 
6-o 

07 

3 

3-3 
5-4 


6-3 
o-3 

3-3 
5-3 

3-o 

b 7 

6-3 

3-3 
i-3 


r3 

4 -3 
87 

77 

s 

4-3 
37 
77 
3-o 

5-o 
2-3 

3-3 

5-5 


57 

1 

3-3 
5o 

17 

2'3 

47 

5-3 

7 

4 -3 

3-u 

3-6 


37 
60 

'55 

7-3 
5-3 

3-3 

67 
9'3 
7-3 

67 

3-3 

27 

5-5 


57 

2'3 

3 3 

17 

7'° 

7-3 
3-3 
6-o 
97 
4*3 
6-o 

5-o 

67 
7"° 
4*3 

97 

5'i 


1 

3;o 

3o 
4-0 

2-3 
3-3 
9' 3 rzenia nieba. 

dzienne. 

Pazdziernik 1902 roku. & 


Wado- 


Czer- 

nichdw 


Zafco- 


Kra- 
k6w 


Boeh- 


•sr 


Kry- 


8-3 

6-3 
6-3 

87 

87 

7 -3 

7'° 

4"3 

6 7 

4" 3 
97 


6 
6 

6 

e 

8 


: 


9 -3 
67 

R 

8-3 

i 

3-3 
67 


'1 

5-o 

67 
37 

R 

97 

57 

97 
57 

2-3 


7'3 
8*7 
8-3 
7-0 

8-o 

7'J 

8-3 


60 

'P 

77 
••7 

5 

6-o 


77 

3-3 
3-o 
6-3 

5 7 
70 

5-o 

37 
3-o 

6-o 
27 

3-3 
5-3 

8-3 


9-0 

I 

77 

5 7 
fro 
9-0 

4-3 

8-3 

3-3 
17 
67 
77 
7-5 ,w, 


: 


,,,, 


a 


w 


SanoU 


SB 
3 
5 

9 

3 

.6 
>7 
.8 

23 
25 

2 
S 

S red. 


67 

5-3 

2-3 

9 '3 

53 

ll 

60 

8-3 


io : 2 

fry 

9V 

87 
7 -i 
97 

5-o 
9" 3 


B 

4-3 
5-3 

B 

60 
7 -3 


9' 3 

97 

97 

9'7 
9 1 
g 

60 
6-3 

97 
8, 


7*4 


7*3 

67 

5-3 

5'3 


2 

47 

1! 

57 

r-3 rzenia nieba. 

dzienne. [137] '•«- 


Du 


Dela- 


ddw 


Krzywo- 


Tar- 


Jagiel- 


.'o'o 


i 


i 


i 


:s 


97 


,^r 


l °n 


'i 


E 


6-3 


g-3 


o-3 


5-o 


T° 


67 


77 


97 

57 


I'o 


E 


47 


7'» 


l| 


%7 7 


83 


'7 

8-3 


7 -o 

8-3 


B 

5-3 


67 
l 87 

n 


S, 

9-3 

6-3 


67 

9-0 


3'3 

7° 
7 -o 


5-o 

23 

7* 

7'3 


37 

r 3 


i-3 

67 
97 


7-3 
67 


li 


83 


6-3 

97 
7-0 


9'3 


6-7 


y; 3 


|? 


7'3 


5-o 

8-o 
90 


6-3 

77 
37 


3-3 
9-3 

rl 

7-6 
8-o Itan zachmu- 

Srednie Lisiopad 


VM2 


roku. 
Dzien 


wfeo 


Wado- 


Czer- 
nich6w 


Zako- 


S» 


Boch- 


k?r 


5 
6 

J 

.3 

.5 

<7 
18 

'9 

s 

23 

! 

6rcd. 

IliiOB. 


5-o 
8-o 

% 

37 
o 7 7 

7-o 

r3 

3-3 
3-3 

6-3 

s 

4'3 
9*3 

4'6 


3 

e 

3 

6 

6 

7 
5 
3 
5 
3 

i 

5 
3 

3 

6 
6 


3 
3 

3 

3 

3 
3 
7 

7 

8 


5- 7 
4*3 
5 7 

7'3 
5-o 

47 

■I 

o3 

5-3 

3-3 
4*5 


4*3 
7'o 

3-3 

4'3 

,£ 

37 
8-3 

y-3 
5- 9 


3-3 

7-3 
9 -o 

3'3 
5-o 


07 

5 7 
07 

II 

5-3 
i-3 rzenia meba. Kry 


Tar- 


Pil- 


!E 


Smol- 

" ik 


Sanok 


Prze- J Sam- 


3-3 

3-3 

3-3 

3-3 

3-3 
3-3 

3-3 

3 

"P 

67 


5-3 
9 -3 

6-o 

67 

57 


o-3 
i-3 

5-3 
47 

,i 

97 

5-3 


5o 

2-3 
3-3 
2-3 
2-3 

5-3 

47 
"s-3 

47 

2-3 

3-3 


07 

37 

jj 

6-3 
60 

o-3 
c/3 

5-2 


3"« 

3-o 
7'° 

3-3 
9-0 


r3 

4-3 
7-3 

37 

7 -3 

60 


s 

3-3 

'33 
3-3 

QO 

6-3 

11 

57 >tan za chin u- 

Srednie Listopad 


1902 i 


0& W . 
Dzien 

s 

6 
9 

i3 
•4 
iS 
16 

\t 

ii 

24 
23 
2(5 
X 


^ 


as 


■sat 


-, 


*f 


rp 

2-3 
o-3 
3-3 

6-o 

97 

8-3 

o-3 

o-3 
o-3 

1 

fro 


3-o 

2-3 

5-3 

o-3 
4'3 

5o 

3-3 
97 


3 3 

,K 

3-3 

3o 

67 

i-3 

67 


j 

7 

5 
7 


3 

7 
7 
• 
3 


5-o 
4*o 

3-3 

lO'O 


3 7 
3o 

97 
7*0 

2-3 
8-3 


n 

3-3 
7*° 

'g-3 

4'3 
3-o 
00 

7 -o 
3-8 rzenia nieba. 

firufkiai 19<rj n ,Jni. ■>.y- 


Wado- 


SB. 


Zako- 


& 


- 
"oica 


71 
71 

33 
r3 

7'3 


'9; 3 


33 
6*7 

5-o 


7'3 
47 

8-3 

7'3 

o-3 
63 


loo 

$ 

33 

if 

1 


i 

,„;„ 

73 
,00 


37 
c/3 

7-3 
3-3 

8*7 

0-3 

83 

3*7 

17 

P, 

So 


,2 

i 
74 Stan zachnin- 

Srednie Grudsien 1902 roku. Dzien 


Tar- 


Pilzno 


.wo- 


Smol- 
Prze- 


Sam- 


3 

5 

1 

i3 

i5 
16 

'i 

23 
25 

3 

3i 
Sred. 


2 

9 -3 

"J* 
9*0 

4*3 


9*0 

'67 
3 7 

3-o 
7-3 

8-3 

83 
5-3 

71 


i-3 

6-3 

87 
67 

5 3 
5-o 

7'4 


9*3 

\ol 

,00 

g-3 

87 
97 
67 

7-3 
7'8 


'i 


7 

3 


60 

G-o 

43 
5-3 
6-o 

u 

07 

6-o 
37 
3*3 

33 

5-o 
6-3 
7"3 
5-3 

5-3 
3-9 


6-3 

97 
8-3 
o-3 

47 

1 

77 

87 

6-'i 
67 U*. 


Du- 


Dela- 


Oiy- 
ddw 


Br 


SS 


nopol 


j ar 


I 

6 3 

1- 


97 

z 

3-3 

6-3 
8'o 

4'3 
6-o 


3 

6 
6 

6 
8 
6 


3 
3 


!o-o 
9-3 

8-3 

97 
70 

6-0 


5-3 

o-3 

o-3 
5-o 

97 

I 


5-0 

67 

9-3 

i 

67 

,:: 

•;; 


8-3 

3-3 
67 
5 7 
9 -3 

3 7 

67 


7*3 

67 

ft 

8-3 

77 
*7 
67 

3o 

6-3 
63 

7'3 lose opadu Slyczen 1902 roku. 

.t 


W.do- 
Zako- 


Kra- 


Boch- 


11 
pane 


kow 


nia 


_ 


_ 


o-4® 


_ s 
o-?o 
o-85©~ 


r5© 
2-3® 
1 I 


1*8© 
- 9 
070® 


1-2© 


II 6 


2 QO 


I* 


r6m 


r8* 


3' 9 o©* 
2-8o®A 


3-5© 
6-5©* 


3-;®« 


5- 9 5® 


1 '5© 


9 


_ 
O't® 


3-a® 


o-o5®» 


~ 


,, 


2' 9 © 


25© 


-• 


_ 


1-20© 


i-6© 
O'O® 
o\,® 


r5* 


\l 


oil** 


3t»* 


o-6o©* 


fl©* 
o-3©* 
1-5:. 
8 


2'8©* 

o*»« 


4 - c*« 
re* 


2'8©* 
o-6© 


3 .~- 


3o5^©A 


9-8©*- 
r5© 
5-5© 
4o5® 


o-8© 
4 - 2© 
q-8o®A 
20 


i'9# 


_ 


- 
— 


- 


2. 


OT© 


- 


o'5© 


_ 


2-65®l 


i-8© 
2-3® 


3-3© 


12® 


IgiZl 


4" ■ 


'•• 


2-8©* 
o-3© 
3'35©* 


5"5* 
- * 
- 


-• 


O'l© 
2-5Q 
op.*, 
•2. -3 


0-9 


»4 
4 r. I w mill in c 1 i' a c h. S 'S" 


& 


»"- 


,,,,„ 


It SS 


* 


2"3©* 

5"2«* 
i'9«® 

<5«5«* 
i'4«* 


22® 

6-7* 

2«'6®* 

5m® 

L 

<V2®* 
2'3® 


2-3® 

2-5® 
o-g® 
5-o® 

2'I® 

2-3® 

o-3* 
r5* 

87* 

o-8® 

4'5® 

ro® 

o-5® 
2-6® 
2-3® 

4'5«* 
4- 


2-3® 

2"4®* 

5-2® 

2 6® 

ir5* 

o5® 

1-6® 

2-5® 

3-8®* 

>7* 


i 8® ! 2 -4® 

Ob® - 

.-2®* i 3- 4 « 

~ 4'4« 

4-5® 4'6« 

"- : s 

i-6® 5-2® 

3-3* 3-6®4* 

- i-6® 

o-3* ^ r 4 ®* 

- 3 - 4 « 

44-5 4 i-2 


5-3® 

,, 

5"8* 
1-541 

3"5* 

o- 4 . 

- 

io*5®* 

56-i Styceen 1902 roku 
□ 


Sanok 


»:{*—■ 


Chy- 
r6w 


Sam- 


Dolina 


,,„,, 


I 

IS 

25 


a-5« 

a-8« 


o-3» 

o-3* 


j-5« 
17* 

■:«• 

o-3© 

o' 4 « 

-• 


i-3« 

0'3« 


— • 
— • 

o-3© 
o-4» 

-• 


5-3« 

:: 

2-3* 


-I 

-• 

7'9» 

ft** 

27« e; 


'J* 


& 


Krzywo- 


5£ 


S 


w 


= 


- 


; 


o-5© 


.,•!& 
o- 4 # 


o-G# 
v 4 @ 


2 60 


<>-8©* 
o- 9 e 


4-»3* 


I 


~ 


i*4« 
~ 


OM# 
o-S # 


o-6# 


3 © 


- 
r 7f * 
■*$•« 


z 


o"8© 


_ \* 
n7#* 
o'4* 


7 


o- 4 * 


"'-* 
o-5* 
o3# 


l? t * 


o-5# 


rll 


s 


Si 


";£ 
'"*•* 
o-6« 


o-3* 
- 


o'3* 


o-6« 
_ 


o-i* 


o-bmm 
<M#* 


'■->• 


W* 


3"y* 
2'3* 


3'o# 


E 


4H* 

[148] Hose opadu Dzien 


£ 


Wado- 


Czer- Zako- 


Kra- 


Boeh- 
mc 6w 


pane 


k6w 


nia 
0-2«* 


.«» 


i«5* 


07.* 


o-o5* 


T 
6-o-«* 


_ 


z 


z 


_ 


_ 
r6«* 
9'2O0* 


8-2* 
- 


7 


o-3» 


-• 
- 


8 


o'Co"« 


i<5« 


9 


i-3« 


- 


i'9-« 


♦**• 


- 


1 -90© 


3-5« 


,, 


o-5« 


_ 


_* 


3-2* 


_ 


- 
i 3 


Q-5«* 


3-6#- 
a-o«* 


r<** 
i-5o* 


7-5* 
!s 


-* 


— 


~ 
— 


z 


'9 


-* 


_ 


_ 


z 


z 


- 


20 


-* 


~ 


~" 


— 


- 


"" 


w 
z 


23 
0*|« 
a5 


<r8#* 


r3* 


o-5* 
26 


OM« 


28 


O'll 


~" 


o*6« 


- 


rso-« 
Soma 
opadu 


w 
„, 


87 


••- 

1 149] """"" ' S 


Hze- 


Smol- 
nik 


! 

56«* 


o-8* 
7*4* 

4»» 

5-2* 

17* 

3o-, 


i 


r * 

5-6* 
3-5* 


3- 2 * 


48* 


52 

i*7»* Dzieri 


Snnok 


Prze- 


_ 


Chy- Sam- 


Dolina 


Lwdw 


{ 

7 
9 

i3 

i 

23 

1 

28 


39* 

48* 

eg* 
37'3 


_ 
3-2«* 

6-2© 
8-o©* 

3 i© 

v.©* 

27* 

o-3* 
OM© 


2-5* 
6-5* 

7'3« 

2-5^ 
i-5* 


-I. 


.•8© 
1 Q©* 

i*4© 


i-5® 
8c© 

.5-6® 


1 
3-5©* 

3-o©* 
6'8* 

\\ 

5i'3 blany 


S 


Wy- 


Krxywo 


Kolo- 


5a 


Jagiel- 


94«* 
o*4« 


27*0 

Of© 


3-:© 

6-2©* 

r6-* 

<T2© 


r6© 

— • 

1 8«©* 


o-3©* 

12*© 
3'5* 

i5- 4 


ig* 


2-3© Mtn-zrr 1U02 rokn. i» 


Zy- 


Wa.lo- 


.SK 


Zako- 


Kra- 
k6w 


Boch- 


23 

I 

sg 


0-2* 

9'3«* 

3 8»* 

oil* 

o'4»* 
io'8«* 


2'5«* 

3-5* 


.•5© 

III 

5-2* 

o-8* 
a-5* 

o"5* 

-• 

2"5« 

1-8* 
4*3»* 


i-8@ 

3-4-* 
r8«* 

i-6» 
cr3* 


5-o5«* 

in>5* 

ro5* 
o-o5-A # 

8o5« 
o-o5-« 

355» 
a-5o« 

-• 

0*65— • 

o-o5«A* 


i'5« 

i. 

r5* 

o-8« 
3-6» 

4'5»* 

3-8** in i lime trach. s *;r- 


Kry- 


5; 


,,,, 


± 


sr. 


Smol- 
nik 


3-8» 

OCj* 


i 

: 


7'<}«* 

<>'3* 

7-<># 

3-39 


_ 
■ •?• 

no 

3 4* 

-A 

'■"A 


" 4 f* 

f>'8« 


4"4«* 

Mar zee 1902 rohu. Dzien 


Sanok 


Prze- 
mySl 


,.,. 


Chy- Sam- 

"* 1 " 
3 

! 
i 

i3 
i5 

18 
•9 

23 

is 
1 5 

Sum a 


2I« 

o'3* 
i-3* 

8'2« 
3'20 

3-3® 


i-9» 

0'2«* 

4"5* 

z 

i- 9 « 

02« 

07% 


147© 
4*3* 

5-3* 
3-5* 

4'<** 


o-5« 

o-8® 
rot 

2-6** 

o«5* 


-• 
6-5« 
5>i« 

©•!• 

2-5* 
07* 

-• 

04© 
4 -8» 

-• 

cr6«* 

2-8#* 

1 


_ 

- 
3-o* 

r3* 

5-2* 
2 7 -6 


i'4« 
■ *• 

-•* 

r2»* ' 

:. 

$•8* in i 1 i 111 e t r a c li. Du- 


Dels 


Oiy- 


Krzywo- 


Kolo- 


Tar- 


Jagiel- 


blany 


tyu 


(I6w 


r6wnia 


myja 


nopol 


nica 


,5 


-- 


o-6© 


-• 


0-2© 


OI© 


o-6© ! 


36© 


ri© 


o-5© 
o-5© 


1 3-8* 


6"5* 
7'8* 


6-5* 


2-8* 


04© 
o-5© 


o-5* 


r3© 


o-.j© 
- 


0'2©A* 


o-6* 


65* 


I'2©* 


-A* 


n* 


n*A 


»•»* 


o-4* 


_ 


cv 4 * 


2-0* 


_ 


_ 


_ 
6-5* 


r6* 
i-3* 
o*5* 
r 9 * 
~ 


~ 


OI* 


— 


~ 


- 


_ 


z 
_ 


z 


_ 


o-5© 


3-8©* 


1-2* 


4-5© 


— * 


— 


2-o©A* 


— 


I 
I 


z 


z 


z 


i-i* 


= 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


z 
z 


z 


Z 


0'2© 


— • 


rbm 
II© 
o-6© 


99«* 
ai-3©* 


-• 


4-3© 


8"o©* 
I2'5© 
bo©* 


♦•I* 


2-8© 


3" 4 * 


i-8©* 


i-o©* 


0'2© 

i-3* 


?y8 


5o- 9 


4 o8 


*. 


^4 9 


.7. 


28-5 Kwkcieu V.m roku «- 


wl« 


■» 


£& 
K 


W 


i 

7 

! 

'9 


o-5* 

3-q© 

o-5© 

3-3© 

o3© 


5-5. 

7««* 


-© 

-• 
33© 
r8# 

• 

t6o© 


_ 

-•- 
r3«* 

<>8© 
o-3* 


-• 
o- 4 °*A© 

070© 
n-5o©* 
r35© 


MS 

i 6© 

DO© 

3'5©A* 

JO© 

.•8© lilimctracli. s *:*r 


Kg- 


Tar 
now 


,,„.„., 


s. 


* * 


ir5© 

3 2©* 


41© 

2-4© 
, »• 

o-6o 

08© 
1 5©. 

' 0© 


3-2© 
o-6* 

8-o©* 
<v5* 


3-2© 

o-.e 

3-2© 

02© 

0-5© 


16© 

4 5© 

.6© 

r8©* 
3-i© 

= 

08©* 
o\}©* 


— ' (.•:© 
o-S© 4-4© 

2-0© - 

5-2© i58© 
5-o© 8 5©* >sc opadu Kwiecien 


.902 rolfcu. 


1 1 

Dzien Sanok ^JJ[ Lonina 


Chy- 


S b a o ^" Dolina Lwow | 


1 I? 

1 It 3-3© 

5 ? 

S : 

i 2 9 - 


o'3® 

5o® 

o'H 

8-8® 

5-o® 

5-5®* 

OT® 

o'3® 

o-i®* 

3 47 


1'0@ 

i5-5@* 

5-o® 

3a®* 

a-o® 


47® 
04® 

o-4# 
07®* 
ra#* 

3*2* 
4'6* 

o-5® 

2-6® 


4-0® 
6 5®* 

-• 

5a® 

38® 

-• 
38® 


o-8@ 
4-0® 

i-o® 


1-4* A 

-• 

-• 
-• 

5-2©* 

a'5* 

-•* Du- 


Dela- 


Oiy- 


Krzywo- 


Kolo- 


Tar 


Ja iel 


blany 


tyn 


d6w 


r6wm& 


myja 


nopol 


°1 


: 


- 


_ 


<VI4> 


* 


o-8« 


o-3® 


1-2® 
2M® 


07® 


>i.® 


o-6® 
2'0® 


ro® 


2- 4 © 
ro-® 


5-6® 


2-0® 


I'O® 
3i® 


o-3® 
70® 
- 
6-3®A 


4-8© 
■?• 


r8® 


3-6® 
3-5®<, 
~ 


~ 


~ 


~ 


- 


3 


- 


z 


I 
-• 
I 


07® 
~G 


CV2® 
ii7©» 
4-8® 


/•»^OX 


21-4©* 


i85©* 
r8® 


25-/#-x- 


36"o®* 


i*4® 


""* 


-• 


07® 


— • 


?!• 


»7© 


r8® 
2'3® 


_ 


o-8®A 


3-3«* 


^7®* 


5-fiA® 
o'8®* 


l& 


4-3® 
47® 


3-6®A 
2-5*©A 


19* 
9 ;8* 


0-2® 
<-6«* 


5-5® 
-• 


2-8® 


i-3®- 


o"8®* 


0-4* 
« 


o-3® 


.6-4 


o-3* 


*,. 


4 5"8 


56-5 lose opadi 

Jfc 


w- 


fit 


ss 


a: 


Hocli- 


, 


,,0- 
m 


,-,© 


r5© 
.•80 


5 


o"i© 
o-8» 


06© 


101 
2-3© ; 
.r6© 


5"5© 


»-5© 
6- 4 >© 
i 9 « 


2-90© 
7 


yo« 


rim 


6 h «o 


r 4 « 


Q <,© 


!•>-• 


r3o© 
.0 


3o© 


ioS© 


12 5© 


2'3a«* 


j6-»5© 


11 -6© 


" 


65© 


_ 


,,. :G 


2 5©* 


. 35# 
.2 


(i-fv © 
- 


- 
ir*»E 


34#K 


!'&• 


a-?5«< 


i-5© 
o-it 


r8©« 


5-53« 


73© 
o-i© 


-• 


o-4« 
4 - 4 5© 


2-5© 
30 


- 


- 


- -© 


— jj 


21 


l'4« 


*- 4 e 


--< 


07© 


4"»>5-©K 


-0 


ro© 


•> 4 o© 


8o© 
o 9 3© 


o-3© 
25 


■ 8© 
.6. 


>'""• 
= 
<r 4 © 


-«© 


1 8© 


js 


733 


- 


- 
7«*4o 

28'4® 

6-3® 

6-, a9 

<j-5© 

f2® 

7*i® 


nica n6w 


Pilzno Iwo " Kze " Sm °'" 


_ 

2'1® 

4 '6® 

3o-2© 

3'3©* 
5-o«® 
8o® 

2*3® 

o- 4 ® 
i4-5®K 

3m® 

3-8® 
o-8® 


2-3® 
o- 7 ® 

2 7 ® 

i 7 -o® 
o-5® 

4": O 

4-<jO 

i5*3® 

8-3® 

r8® 
o-T. 

22® 

o-3® 
4'3® 

6- 4 ®-K 


27® 

12®K 
2C2® 

-A® 

7'2® 

55® 
5-5® 
6-7® 

i"4® 
o6® 

— • 
0-4® 

21® 

2- 4 ®K 
2-8A» 
r5® 


2'4® 

3'4®* - 

- !2-o® 
2-6® I i 4 -2® 
6-7® i-2® 
4'3® 8-n® 
5-8® o-8® 
3-6® 4*2® 
8-6® > 4 -2® 

2-7® ! '-2® 

o-4® 

- ! i6-2®K 
6-6® 6-4® 

I'D® o-6® 

4'2® — 
o- 4 ® 4'4® 
3-2® o-6® 

- 2-4© 

= = 

z z 

06-3 9 °'4 


_ 

3-6® 
35-o© 

5'3© 
>bo©« 

2-6© 

3-b«® 
r5© Dzieii 


Sanok 


my_l 


_-. 


Chy- 
rdw 


Sam- 
bor 


Dolina 


Lv6w 

_____ 


, 


_ # 
- 
102® 


2-6® 
6-6© 


r5® 
- # 


3 


,-8® 
3-4© 


4 
0-2© 


io-o© 
-• 


3 
25-0® 


4 -o® 


I 5'4@ 


— © 


o-5® 


_'C 1 


6 


7*5© 


0'2® 


28-o® 


9-5® 


7 


fit 


OM® 


4-5® 
- 1 


8 


4'!© 


3-o@ 


4'2® 


i3'3© 


i?: 


5-o® 


-• 


9 


5-3® 


5o® 


i4'o© 


. 9 '4© 
8i® 


o-7© 


6-2® 


8-2® 


6-5© 


4-2® 


8-g© 


,, 


7'8© 
_ 


r6® 


6-8© 


2-0® 


2-6© 
4'2© 
1-2® 
-• 


i3 


o<6© 
3 7 © 


o-i#K 


-• 


I'C©-> 
O'l© 
o-8® 


o-8© 
3-o® 


16 


i-3® 


o,® 


2-3® 


3-o® 


o-q© 
2.® 


47© 


. o© 


4*»© 


1.4© 


'9 


i5'5© 


i5-o 


9-6® 


O'l© 


7-3© 


6-6® 


8-i® 


l6'2® 


o-9© 


21 


9-7© 


5-4© 


6-4® 


5-5® 


8-6® 


go® 


i r8© 
i-5© 


25® 


8- 4 ® 


3'o© 


I "4 ©A 


23 


35® 


i-5© 


2"20 
07© 


O'l© 
O'l® 
0*1© 
26 • 
3 ? 
»8 
3 9 
i 3o 


~ 
z 


5_ 


9 4 -o 


5o- 4 


1076 


" 


_: 


9 _'3 


•n niiliiiietrach. Du- 


Dela- 


Oiy- 
Kolo- 


Twr- 


Jagiel- 


blany 


tyn 


dow 


rdwnia 


myja 


nopol 


" 1Ca 
o-3© 
4-5«*K 


3-6© 


7-T© 


— • 


i-6© 


3- 4 « 
o'4© 


o-i© 
o-3©->* 


— • 
-• 


o-i© 


8m© 


i'5©K 


I2' 4 © 


o-i©K 
2-6© 


o-3© 
O I© 


i-3m 


-• 


o-3© 


2"0© 


47« 
3-6© 
— • 


o- 9 © 


b-2© 


0-4© 


M'8© 


2'2© 


4'3© 


io*3© 


4'3« 


7*5© 


in© 


2-8© 


5-o#K 


II-2© 


*7# 
5'4» 


o-3© 


.-8© 


II'O© 


- 
7*5« 


o-3© 


3-2© 


o- 9 © 


o-5©A 


0-2© 


O'l© 


- 


3a© 
1-2© 


5-6© 
<n© 
Of© 


0-2© 
5-o© 


o-3© 
rf 


J-.© 


2'5© 


is 


o-y© 


5-3© 


0-2© 
7 0© 


o-8© 
3-4© 


o 7 ©« 


o- 4 # 


2-3© 


4H® 


12-2© 


— • 


i-3© 
2-3© 
2 4 -.© 


38© 
I l'2© 


8-9© 
3-;© 


«5- 4 © 


og© 


7'o© 


1 1- 4 © 
70© 


6-6© 


5'4© 


.?-2© 


19-8© 


i-Q© 


9-5© 


6 2© 


S-6©^K 
1-2© 


9'3©- 


o-i© 
«7» 


i-G® 


— 
o-6© 


- 


— 


ro© 
2-3© 


z 


-• 


ro© 


2-0© 


z 
.0-3© 
6'3 ©K 


i 4 -3© 


3i© 


1-3© 


E 


z 


z 


,9 'i* 


- 


E 


40© 
z 

9*7 


8.-8 


94-3 


6 J 


907 


« Czmrire 1902 roku. £ 


Wado- 


0«er 


Zako- 


Kra- 


Booh- 
wiec 


wice 


nicn6w 


pane 


^ 
: 


2 


o"8© 


_ 


-e 
3 


O-IG© 


o-o5®» 
5 
2-5® 


-® 
o-6o-K 
6 


o-6* 
— O^ 
7 
o-3© 


— ©s 


iq'^© 


25 5o 


0*20 
.o- 9 5© 


I-4« 


9 


25-70K 


5-,© 


2-00©s 


i«4# 
i'4« 


— 


O-2O0 


6-7© 
?*'• 


n'4© 


020 


o-g© 


5-io© 


4 -3© 
o'3© 
7-50 


6-4©- 
2-5© 
-© 


22"0© 


8-50K 
ii 9« 


»9"9» 


.6-5© 


4'o© 


26 60© 


0*1© 
r85#K 


3 7 © 
36 7 © 


a-;-;* 


25-30K 
2295© 


3 7 -o© 


35-5© 
7'7«- 


5o-8o© 
20 


2'q© 
54-3© 


|8'2©- 


27-80© 


25- 9 © 


21 


3o# 
5-8© 


r5© 


_- 


72b© 

3-5© 


;! « i 3-i • 


3 70 
1-2© 
23 4 -,0 


5-i0 
i-6© = 


3-70© 


77© 


,2-5© 


8-o©b 


8-35© 
2 5 5t')@ 


i3"90 
I4-5-© 


3-i5© 


4 3-5» 
4-3© 


0-40© 


0'2© 


\ 9 


- 
— 


— 


- 


I. J 


~ 


_ 


~ 


~ 
opudu 
■64-, 


I7 o-45 

w milimetrach. Szczaw- Kry- 


Tar- 


Pilzno 


hyo- 


Rze- 

8z6w 


Smol- 
nik 


o-5® 

8-t5® ,8-,© 

.-8© 2-?^© 

7'4© 8-3© 
!*• r 9 © 

<>7© .o-7© 
o8© r6# 

3-8© 3 .« #K 

! Jg j ;?;• 

4-4 O 
5-2© 2 . 20 

T o-8© 

.6^© , lo-S© 


s' 7 ©K 

4-uO 

o-5© 

4^© 
o-8© 

2-9© 

4 40 

4-0© 
26-0© 
56 o© 
r3'5© 

95© 
27-0© 


8-2© 

o-8© 

4"2© 

r5© 

i'4© 

9'5©-K 

3-o© 

22-0© 

32-3© 

o-5© 

2-5© 
7 ;5© 

7-0© 


2-3© 

96© 

3-6© 

S;0 

4-50 

2-?© 

o-6© 
r-2© 
o-3© 

J-9© 

7"9« 
6-8© 

3-2 


3-2© 

io-|© 
3-2© 

3-4« 
2-4© 
5-4© 

1'2© 

i8a© 
»4'+© 

6-4© 

52© 


8-3© 
o-3© 
?''• 

3-6© 

nl 

io-8« 
170© 
74© sc opadi Czerwiec 1902 rokv. 


Chy- 

rd w 
Dolioa 
i 


- 


- 


- 


- 
3 


,7© 


I 


z 


I 


-•- 


i-6© 


- 


4 


- 
- 


- 


2.' 4 e 


— 


!! 


6 


o-8© 


ro© 


|8 -20 


67© 


-. 


4-5© 


„© || 


3-6© 


8 2o 7 « 
■ 2-5© 


94® 


-• 
© 


9 || 4"3® 


0-2© 


Qo© 


- 


- 


-• 


- 


~ 


!! ,, 


4'4® 


16^© 


120© 


,?3J 


2'. © 


o-8© 


;-3© 


o-8© 


5- 4 


2-5© 


4*o© 


4 -n-© 


,3 


o5© 
<>-2© 


3-8© 


..•5© 
-4 --© 


o-8© 


V3© 


2-0© 


• 


17© 


o-30K 


• 5 4 -5« 


o-3© 


2-1© 
-• 


3-2© 


i-4« 


.6 3-8© 


3 7® 


2-6© 
3-5© 


2b-Q{< 


8-o© 


-• 


8-q© 
.8 «5- 4 ® 


•J- 2© 
9-5® 


4-6© 


14-5© 
19 25-;© 
o/i© 
1 3 " 4 O 


5 4 ® 


3 \ 2OIZ 


ao ,3-8© 


4-8© 
06© 


7'2© 


00 • 


i-5© 


21 3'2© 


o-i© 


42© 


_ 


20© 


0-4© 


o-4® j 


22 2- 7 © 


■ -8© 


3-o© 


o-6© 


' # 


23 3-r© 


o-?! 


M-4® 


24 7'4® 
7*3© 


6-3© 


1-2© 


7-9© 


7-2© 


23 2-3© 


o-3© 


6-6© 


116 


-® 
o-5© 


o-3© 


4'o© 


6-o© 


2-3© 


.8-4® 


i-3© 


o-5© 
3o 


— J 


- 


~ 


opTdu 


,44, 


*., 


9S3 mil i m e trach. Du- 


De- 


Ozy- Krzywo- 


Kolo- 


Tar- 


Jagiel- 


blany 


latyn 
myja 


nopol 


nica 


o-39 
7 


4'<9K 


j 


.Ob© 


-< 


~ 


_ 
_ i 


_ 
_» 


o«5© 


2 7«K 
— 
2 29 


4 8«* 
2-9© 
2 -3© 
o-8© 


,-3© 


" 


-OK 


~ 1 


029 


0-2© 


3-i© 


5-8© 


2-4» 


,6. | 


4"9« 


- 


_ 
35- 4 ©K 
aS- 9 © 
— ©K 


3' 4 « 


86© 


*"4« 1 6 


o-i© 
5-69 


269 


.•5© 


,-;• ! | 


06© 


ri-59 


o-29 


0-/© 


0'2© 


089 
!•?© | 


4 5© 


3'9# 


7 ■•• 


5'>« | 


24 6«»R 


.3-49K 


44« 


i5' 4 © 


23-8© 


'4^0 S 


280© 


29"5«K 


4-^9 


i3 6# 


4 '• 
o-6© 


. 


2969 


0-4© 
o-4© .£ 


3-8© 


o-39 


t-29 
i'3© 


_ 


0'2© 
i-5© 


1-2© 


o-3© 


4".© 
0-9© 


no 
1-19 


o-.i© 


4-5© 
5-3© 


o-59 


i-59 
i-o© 
o- 4 © 
6-89 


~ 
- 


o-39 


5 4 - 9 


- 


7*4 

[168] Li/iirr /•'<('.' rolni. 0- 


& 


«" 


ss. 


S: 


g? 


X 


. 


2 , 
r5© 


a*io©K 
3 


i7« 


io© 


i 5© 


i-g© 


0-90© 


5i© 
170 


25© 
5o» 


»'6© 


-#K 
3-3© 


i-5© 


08© 


roo© 


4-5© 


3-6© 
2-8© 
-© 


2-3© 
70© 


5-5© 


o-5© 


i-5© 
Db©K 


— 


n'7« 


?7« 


2o5©K 


56© 
4-3« 


3- 7 © 


3'8© 


5-8© 


o-5o 


4'7« 


2- 9 © 


3a© 


*"'• 


io-35#-K 


2-8© 
o-6@ 
O 


2-3© 
-• 


0-2Q 
5"4« 


3- 7 © 


2 4 5© 
u-8© 
i9'9»K 
5-3o 


M-25©- 


6-4© 
0-7© 


o-5© 


9-65*- 


i4'5« 


20 


i -6© 
9'5© 


2 5© 


080© 


I02© 


21 


3i*7© 
— 


16© 


O-20© 


o-3© 


- 


3o-o© 


2'4© 


28-00© 


4-9© 
8'7«K 
-•K 
— • 
24 
- 


»5 


3- 7 « 


o-5© 


26 


[•a© 


3m© 


3-3o© 
1 2 


io-o© 
7'3«K 


IV8© 


-•B 
2i'7o©K 


I 
3o-2© 


118© 


o-3o© 


5-o© 


5," 


o5o©< S£ 


T;ir- 


«* f 


Kze 

i 
_ 


iy^©K 


-•K 


i6- 4 ©K 


8-2© 
3-o© 


7;t)© 
32© 
9'°© 


6-o© 
o-6© 


r6© 


3-.# 


6-20 


6- 9 © 


4*0© 


.7© 


" 


ir5© 


6'2© 
2*1© 


r3© 


2-3© 
re© 


»*• 


-/<")© 
r G : 


7-o© 
107© 


8'o®K 


3-.0 


3-4© 


5-2 K 


42'o©K 
c/2© 


5'r© 


ra© 


67© 


7-4© 


23l© j 
o- 9 © 


■ 3-3©K 


2'6§ 


OM© 


7-00 
3-4© 


^4© 
08© 


2*8© 


4-8© 


2-30 
2-9© 


6- 2 » 


7o© 


8-«© 


i- 4 © 


4 -o© 


5-5© 


5-4© 


6-2©K 


24© 
8 6© 


4'o© 
98s© 
o-3© 
3-8© 


4'2© 


- 


3.5. 


o-6© 


o'9« 


3o© 


_ 


26© 


_ 


02. 


.3© 
14*5© 


4-8© 
i*q© 


0M© 
u: 


2-2© 


o-8© 
frf© 
2 >4 © 
02© 


-•K 


.6-5© 


122© 


I2'4# 
l5'2© 


i5-0© 


9'6©K 


,.„ 
9 5-o 


91-5 


9 3-8 


i35-5 

' II Lipiec 1902 roku. Dzieri 


Sanok 


Prze- 
mySl 


_ 


Chy- 
r6w 


Sam- 


Dolina 


«. 


3 

] 

I 

9 

3o 
3i 


5^© 

3'i© 

r 9 # 

5'5©K 

i5'3© 
r5© 

3'2© 

g 

6'9« 


io'a©K 
4^® 

2-0 

o3© 
o-5« 
i 5©K 

io'o© 
o5© 

4-6© 

4'2* 
r5© 

OM© 
0'2a© 


i3'5©K 
.-3© 

2'0©K 

9'6# 

'i : 

5o© 
6-2© 

5-o© 

I2'4© 

4 '3© 
2o-3 2 ©K 


5-5© 
3-9* 

2-0© 

o-3© 

5'5© 
2-3© 

7'9® 
77-2 


25-5© 

ro© 

— • 

i'4» 

8-o© 

6o© 

o- 4 © 
4*o© 

2-3© 

5-5© 
5-8© 

4-6© 

4'8© 


8-3© 
o-5© 

.•6© 

.-8© 
8'i® 

el© 

i'7© 

■ss 

3'o© 

I2'0© 


o-5© 
i9*9@K- 
o-6« 
2 -5©K 
5-2© 

7-5© 

o-6© 
6- 4 » 

o 7 » 

I'O© 

6-5©I5 Da- 


Dela- 
tyn 


Oiy- 
ddw 


« 


Koio- 
myja 


Tar- 


tt 


i6-8® 

i 3(5© 

26-4® 
o-i© 

J io6-5 


6-6® 

2-5© 

5-6© 

7-2©K 
47*6 


2 ' OK 

!2'6© 

o-8© 
9'i© 

r3© 
• 5-2© 

4- SO 

o-6©K 

0*2© 

2-6©K 
8-i©K 


I 
1 


26'2©^K 

6 7 ® 

7'2© 

8-3© 

8*7» 
2-4® 

iG'8© 

o-8© 
7-3© 

o-8© 
2- 4 © 

4-B» 

2-1© 

2-6©K 

1 


_ 
i-5© 

8'i© 

2-1©- 

5-4® 

I'O© 

r5© 

SS 

070 
1 6-4© 
0-9© 

o-7© 
8-3© 

1-2© 

i-5©-K 

58- 9 


-® 

1'2© 

27© 

7 -i® 

9'4* 

o-3© 
62© 
o5© 
0-4© 
5-6© 

k 

1-2© 

— • Sierpien 1902 roku. &*W X 


Wado- 
Zako- 
pane 


k6w 


Boch- 


3 

5 
6 

I 

t3 

\i 

.6 

:i 

33 

il 


3'g® 

o-5e 

o-6* 

r8«K 
2-3« 

o-5« 

o-5® 

5<v8® 
o'i®K 

Ol® 


8-8© 

i6-5® 
3- 4 « 

27« 

3-o® 
45'9 


r5«- 
o-2»K 
— O 
-® 

.6-7®K 

-® 

22® 

7-5© 

1-2© 

o-5© 

6-5® K 
5 4C K 

4i'5®K 

0'2« 

9 2-i 


ro® 

12® 

2- 9 @ 

y 7 9 

9'2® 

2-5© 
3-2® 

i"4« 

o-5® 

4'o® 

.1® 

33- 4 


070® 

0-70^®^ 

o'fD® 

io8o®K 
o'8o^© 

270® 

o-i be 
2- 4 5@ 

3-8o®K 
i495«K 

o- 4 5=® 
i4-35=®K 

-• 

o-3o® 
o"i5- 


q-4® 

5-6® 

2'8® 

7 -5® 
o5® 

14*5® 
o-8® 

3'8« 

i7'5®K 
i6-o®K 

24-50K milimetrach. T 


Kry- 


Tar- 


Pilzno 


tUcz 


Rze- 


Smol- 


2fj© 

6 5® 
5-5® 


— @ 

34*9»K 

6-5® 

?4® 

T4© 
o-g® 


4 -o© 
a-o»K 

2-OQ 
1-2© 

3-5© 

4-50 

v3©K 

2o'5@K 
ro© 


4'oO 
7-5® 
— ® 

12-4® 

2r;0 
3-5® 

2\-0 

• fo®K 
7*o® 
2-3© 


5-G© 
y8® 

«4-5® 

5-2® 

3-5® 

4"6® 
3-4® 
o-3® 

S-o 


9-4© 
7*a®K 

6-4® 

40® 

o'8® 


io- 7 ® 

1 -HO 

6- 2 ®K 

1 1-6® 
o\=>® 
.•3® 
o-6® 

w [174] opadu ■*■ 


"-* 


^ — 


Chy- 
r6w 


Sam- 


Dolina 


Lw6w 


1 

5 

1 

9 

ii 

Is 

'9 

it 

26 

3 

3o 
3. 


5m© 
5-3©K 

5o© 

3-i# 

a -5© 

- 
3ri 


o'2«K 

0"2© 

-•K 

167* 
o'i© 

04© 
88©k 
4'5© 


S-3o 
6-o©<; 

= 

2 0© 
1 6-4© 

8-o© 
5o© 

i5-5©K 
66-4 


1. -9© 
17© 
07© 

77© 
14-0© 

i*6c 

o-3© 
4'5© 

2-5© 

u-20 

o-r© 

52-8 


-•K 
i2-8©^K 
-•K 
— • 
o-4® 

— ©-K 

2I-0© 

'06© 
O'l© 

— © 

4-2© 

-© 

0-2© 

- 1 - 

i 4 'o#- 
6 4 -3 


3ro©-K 
2-8© 

E 

i6'o©~K 

32-c© 

07© 

8'o© 

i-o© 
ia8*5 


9 -3© 

T2© 1 

, ra©K 

- i 

.0-4© 

-• 

i-3©K 
.2-9© 

T2© 

— • 

-9 
■ - [175] milimetrach. Dfr 


De 


Oiy- 


Krzywo . 


Kolo 


Tar- 


Jagiel- 


blany 


latyn 


d6w 


r6vvnia 


n-y.ia 


nopol 


nica 


?'«• 


4*4 • 


6-5© 
4*2© 


65©- 


-© 


7-o© 


5-5© 


47*K 


»4'3«K 
6-i©k 


8-6©K 


-©AK j 
6 7 ©K 


CT2© 
.3-2© 


-• 
[•2« 


- 
— 


_ s 


5'o© 


- 
i8'i©k 


3-4© 
o'i*K 


2-S©R 


5o-© 


-© 
— 


— 
~ 


-a 


4'5© 


»8© 


3'4« 


ia-2«K 
3-2© 


8- 9 © 


_ 


o'T 


I© 


lf>© 
• •3© 


4'4» 


i3-i© 
IM© 
§ 


2-0© 


o-6© 
06© 


o-ie 


o'8© 
o- 4 © 


3-5© 
3-5© 


9"«« 
o- 4 © 
1 

1 


3-4© 


1 '^ 


i6'5© 
1 9-8© 
27« 


3-8* 
4'2«© 


9-o© j 


- 
3*i© 


_ 


"" 


~ 


1 


1 
oil 
01© 
i-6© 
o-8© 
o-e© 
4-4* 


— • 


o-4© 
5*4« 
o- 4 © 
4"5« 


5-o© 


I7-© 


-• 


i-5© 


r8-© 


2'3© 


~ 


7'9«K 


o-5© 
21-2©K 


-- 


-• 


55-2 


7 5 7 


7 r8 
86-6 


5 9 - 4 

Wrzrsiru 1902 roku. ,,,„ 


^C 


Wado- 


Czer- 


ss 


Kra- i Boch- 


j 

•9 

23 


2 6'8@ 

o-3# 
-•3®< 

3'I® 
'-• 

2-3»K 

OM® 

i-5@ 
o-i® 

- 


r5® 
4'5® 

3-5® 

5-5 o 


o5@ 

27© 
14"2@ 

r 4 @ 

■ •2®K 

I'Ol 

o-5® 

-• 
33-2 


.3-8® 

o- y ® 
4'9® 

t'7® 


o-o5-®< 

2C)5® 

ro'i5.®K 

-® 
o-5o-® 

2 20® 
2-20® 

o-3o- 

® 

355=® 
3-oo-®* 

_® 

o-G5@ 

I. 

i-85® 
33-85 


7 -5® 

n'i©K 
o5® 

it: 

o-3® 
o-3@ 

3-8® 
35-9 S/C _ 


Kry- 


Tar- 


,,„„ 


1wo- 


Kze- 


Smol 


nica 
d6w 


nioz 


SZ6W 


nik 


23 7 Q 


22"4« 


4'<©<i 


4'5@ 


==== 


__ 


=== 


4'5© 


s :0 


.'30 
io'4© 
1 6-6© 
o?© 
2'0© 
— 


o-3« 


- 


- 


— 


— 


— 


J 70 


«* 


5-o© 
r5® 


6-7® 
I 


I 


- 


'.•20 


o-3© 


.4-5® 


— 


" 


3 1° 


.«• 


''40 


3'o© 


77© 


4iO 


l'5© 


_ 


h-o© 
i'4« 

07© 


% 


3-, 


z 


E 


no© 


z 


z 


z 
z 


no 


I 


3-iO 


48© 


3 4* 


ir8© 
7-5© 


i'8« 


cri© 


i-8# 


40© 
Z 


I 


r3© 


;:aS 


i-3© 


3 1* 


f 


1 


I 


~- 


53-7 


2 4 -5 


3-o© 


E 


:i 


z DzieA 


Sanok 


Prze- 
mysl 
Chy- 


8am- 


Oo,,.. 


Lwow 


3 

i 

6 

j 

i3 

ii 

18 

'9 

26 
38 


3*i« 

3/4« 

*3«K 


_ 


3-7© 
«*4« 


7 -5o 

r8« 
2-39 

22« 
2-2« 

o'5o 
= 


o3» 

■ no 

0-2« 


4'2» 

7-2© 
9 -3« 

G- 4 


3-oO 
3-2« 

-• 
io-o« 
7-0© 

— # Da- 


Dela- 

tyn 


Oiy- 


Krzywo- 


Kolo- 
myja 


,;:;;, 


'as? 


n© 

3m© 

o-j© 


6i© 

o'6© 

• 9-c«K 
o-2* 


og© 

0'2© 

3-b© 

6*1© 

o-6© 
o'4^0 


i 5© 
o-8© 

ir3©K 

3'S© 

-• 
-•A 

o3© 


J. 

07© 

5'o© 


i7#K 
12-4© 

i-7©« 
om©« 

o-5©A 

— 
2-9©-* 


ro© Pasdziernik 


L902 ro&w. 
Dzien 


* 


~ 1 

Wadu- Czer- 


Zako- 
pane 


Kra- 


Boch- 


s ; s ? °n 


3 


27© 


iq@ i^o© 


0-4© 


4 


0-2© ; 


4 -3© 


3o© 


o-:cO = 
6 


127© 


8-5© - 


- 


rov,',© - 


7-T© 
io-i© j 
.-.© 


2-!0@ 


?'4© ! 


o-35® 

26 90© 
o- 4 o© 
o-»5- 


,•40 


-/•iG 57© 
670© 


2*f© 


-- 
7"9« o-a© 
6- 4 o-® 


i3*4« 


8-3© j 2 7 -3® 
22l5© 


2.-60 


-© ! 4 -?« 


v5* 


n'3^0- 
20 
i"5© 


1*5© 


O'O?-© 


" 
6-8© 


5 7 © 1 0-4© 


_ 


2-Ko© 


4-2© 


j 2-8© 
o-io© 
23 


2"40 


25 
26 


o'4« 


- 


- 


_= 


-- 


o-?5- 


0-4© 


Sa 
ir ! ,1 
o-oii»# 

S*CI 
Tar- 


«- 


Iwo- 


Rze- 


Smol- 1 


" ic:l 


nic y t 


now 
82 6w 


n ik 


l'3»© 


3'3o 


.45© 


- 


2 v O 


8-4© 


172© 


io© 


lG-2© 


6-5© 
.•4©- 


6-o© 


0-2© 
I 


- 
4*o© 


2-8. 


.42© 


r 


r,. 


3- 4 « 


7'2© 


8-7© 


z 


21-2© 
7-6® 


9*4© 
i"4® 


8'5© 


2 4 '2© 


I0O@^ 


8- 2 © 


8-/@ 


6-8© 
20-3© 


io-3© 
0'2© 


~ 


— 


- 


- 


3>© 


8'7» 


4-2© 


_ 


3-o© 


3o© 


!00© 


5-4© 


i-p© 


5-6© 


33© 
n-2® 


,-o© 
i'4© 


— 
,«. 


3-xo 


s^ 


6-5© 


: 


1 ss 


#2-7i" 


i5-o© 


,6-7© 


K 


12-0© 


o_5© 


i6-i© 
20© 


— . 
- 


- 


6 3© 


; -2Q 
4-3© 


6-y© 


6*o© 


6-o© 


_ 


52© 


6-6© 


o- 9 © 
- 
i*4« 


r.S© 


~ 
o-6© 
- 


= 


: a 


I. 


z m 


- 
- 1 

- 1 


1 z 
Z. 


1 7© 


- 


~^ 


-o 


|7©. 


z m 


z 
: 
..1. 4 


i-o© 


,7o 

I'ti-fkimt/l; l'.>02 rolni. DzieA 


Sanok 


Prze- 
mys! 
Chy- 
r6w 


e- 


Dolioa Lw6w 


i3 

23 
25 

26 

28 

1 \9 


43. 

5 i© 


0'2© 

7*o© 

9 5© 

2-2© 


i-3© 

20-3© 

i-T# 

3-2© 

06© 
3. 4 © 
5-3© 

: 


3-6© 
Ji-4© 

5-2© 

0-2© 

4-6© 
o-3© 
6-3© 

i-6© 
4-5© 

25© 

3-o© 


>-8© 

o-5© 
o-6© 

— • 
3-6© 


.5© 
i4'3© 

IO© 
HO© 

3-c© 

r5© 
o-6© 

o-5© 
69- . 


-• 

7 -6© 

3 

67© 
0-7* 

37© 

07© 

o-7-« 
o-3© [188] £ 


*T 


Ozy- 


» 


3 


,;:•;:;, 


JaRiol- 


0-2© 

■sr 

o-5© 
5-5© 

;! 


OM© 

8-3© 

o-5© 
o-i© 

0*1© 

„,. 

O' I o 


3-6". 

5 2©^ 

4*5© 
i-5© 

6'i© 

1-8-© 

o5»© 

E 


z 

2-2© 

8-3© 
r3© 

-• 
o-8© 

-O 
5m©* 

— • 
I0'2«© 

3-5-© 


o-3© 

2© 

'TO 

1-9© 
o-4© 

2-5© 
5-7© 

2'30 

o-7© 

42© 

7 "'-4 


0-2@ 

97« 

0'2©" 

f 

o-6©- 


7-2© | 

2b© ; 

2-5© 
i-5© 

'? 

-• 

3-o© 

.•o© 

a 

-•• 
-• 

o-3© 
i-5© mm 


iL 


Wado- Czer- 


Zako- 


k6\v 


Boch- 

nia 


I 


o-l@ 


_« 


o-5* 

4'3 


S9 


o-io-» 
o-3o®A* 
om5A* 

0-3?" 


3,* 

- * 


&£ 


a 


Htaw 


I wo- 


ft 


Smol- 
nik 


■? 


37 


0-2© 

i-5© 
7' 


o'5* 
57 


- 

- 

3-6 


i'4« 

1*6* 

3-5 

Ilosc opadu Listopad 


,905 roA-^t. 


Dzieri Sanok 


55 
Chy- 
Dolina 
. 1 T" 


Z 


ro« 


z 


o-3» 


o-6» 
5 - 


Z 


z 
z 


z 
| I 


- 


z 


I 


I 


= 


= 


.. 


_. 


_ 


_ 


Ol- 
.-. 
l3 0- 4 O 
— 


— 


o-3^ 


— 


~ 


!fi 


<>•.•* 


0-2* 


.•6* 


- 


- 


-* 
o"!* 


o-5* 


°1* 


Z* 


°-* 


" * 
23 - 


z 


°Z* 


- 


I'O* 


~ 


-J 


25 — 

»6 


C2A 
= 


= 


z 


«• 


28 


z 
_ 


I* 


z 


~Z* 
3o 


OM* 
o-a* 


~ 


o"3* 


o"4* 


.Sum a 
npadu ° 4 


,.„ 


,, 


r, 


... 


'•• 


0-6 lilimetrach. Du- 
blany 


ty» 


Oty- 
d«Jw 


ar 


Kolo- 

myja 


Tar- 


Jagiel- 


o"8* 


.5©* 
- 


o-6* 

o-8* 
.-3© 


07©* 
3, 


- 

: 

E 

I 
41 

o-8A 
4*5 <lnulzin\ 1902 roku. - 


^ c 


Wado- 


A 


Zako- 


a r- 


"S* 


i 

t 

6 
8 

:: 

i3 

■ 5 
16 
i7 
18 

'9 

Smna 
opadii 


1 

6-5* 
3-3* 


3-4* 

i-5 * 
8-o*R 

1 


5'4* 

-*• 

o-8« 
3 1-3 


3- 4 * 
3-a* 


0*o5* 

o*65* 

~ 

ro*«* 

070® 
3'25* 

o-'lo* 

8"o5«K* 


6-3* 
3-2X- 

3-8«* 
5'5©* 
r3* 

.9'3«* 
3-a«* 

56-3 


3-i* 

,53! 

i 7 -i#* 
69-4 ss 


T;ir- pi|t||0 
Rze- 


V 
igr6* 


_ 

6-3* 
»5o* 


35* 
3*3* 

o-5* 
3"o* 


3'o* 
o-S* 

fr 4 * 

3-2* 
7 3-o 


5o* 

3--r» 


2- 9 * 
5a* 


: I lose opadu Grudzieu 


1902 roku. 


•-- » ' * ":; -- 


3-3* 


1 : 1 a 

'■ 8 ro* 

iS - 

20 • cv3A 


4 ;6* 
c-8* 

y7* 

S-5* 

6-3* 
r3* 


o5* 


3ri 


o-5* 

co* 
3a* 


2-3* 
3-2* 

o-8* 
9-6 •* 
53-8 [191] ';;';:• 


0*7- 


s 


Sfc 


&s 
JS tt 


:;:; 
o"3* 

l*4« 

aS-2 


l-3* 

38-1 


2'8* 


a'3* 

5-6* 

6 7 *I 
-*• 


5*2* 

I Grady i pioruny w r. 1902. 

Uprzejmosci towarzystw asekuracyjnych: WzajemnychUbez- 
pieczeii w ' Krakwie i Austryackiego Feniksa w Wiodniu za- 
wd/.ir.v.ai.ic przewaznq cz§6d materyalu zebranego, podajemy jak 
w latach poprzcdzajacyck opady gradu \s nastrpstwie chronolo- 
gicznem wedlug powiatow politycznych uporza^dkowanych alfa- 

Kok 1902 glownie z powodu nizszej temperatury lata nie 
zaznaczyl sir tak d-.tUliwi,- kkska U Tad.,\\a. j : ,k mk 1901, a wnio- 
skujac z ilosci gin in d< .tkni<;t vch gradwbiriem i zc stosiinku wy- 
placonego odszkodowania do wartosci ubezpieczonych plodow 
(w Towarzystwie krakowskiem 1-28%) twierdzic" mozemy, ze 
rozmiary gradobic ilosciowo i jakosciowo zmalaly prawie do po- 
lowy w porownaniu /. rokinn poprzcdzajacyin. Jezoli nie uwzgled- 

w Krzyw.,r<'.wni' U w |^\v. "kl^kiln!' a ,k HO "< wiotni.V w Tar- iec w bnczackim. Truszowice w dobromilskim. Targmvice 
•ro'lenskim. Gwozdziec. Michalkdw. Rohynie. i Winograd 
domv jskim. Ostrow i Urzejowicc w laiicuckim. Sudkowice 
.sciski.n. Bilkr w przeinyslanskim. Bolszowce' i Stobodke. 
nvska, w rohatynskim. Sa.ul.m-. Wolczkowce w stanislawow- 
. Hostow, Jezierzany, Kutyska i Pdzniki w tlumaekim 
lanow w zydaczowskim. D. 5 czerwca pada grad w P<>d- 
i w pow. mieleckim ; a d. 6 czerwca dotyka naow 29 
t. j.: Jezierzany. Kudrynce, Olchowiec i Zawale w pow. 
czowskim, Buczacz, Dobropole. Rze])iiice. Soroki. Tmscianiec. 
uchowce i Zyznmnicrz \v buezaekim, Bani§ i Studzianky 
luskim. Czahrow. Czerniow. Hrehor6w.Podmichalowce.Wi- 
wi 2urow w rohatvnskim, Zalucze nad Czeremoszem w snia- 
:im. Maryainpol. Pobereze, Uhorniki. Wiktorow i Wyso- 
:e w stanislawowskim, Kolodrubkg, Sinkow i Zazulirice w za- 
ivckim i Holeszow w zydaczowskim powiecie. D. 7 czerwca 
v grad w Kolomyi; d. 8 czerwca w Dublanach w pow. 
skim, w Kanczudzc. Nizatycaeh, Ostrowie i Urzcjowicach 
icuckim. w Koniuszkacli w rohatvnskim i w Batiatyczach, 

'•y w husiatynskim: d. 10 <• /. ,- r w'ea znowu w Horodnicv 


miakmvkr. G-\vo/,(lzii'c. Kulaczkmvce 1 Wino^ivtd w k<>- 
Lipowee i Swirz w pi-zcmvslaiiskim. Kaminnky w«»- 
rskini. Ikmkowce. Russ-.w "i Zadubrmvce w sniatvn- 
iatvn. Cli«.r..l,r.'.\v. Upulsk., i Wi.-r/.l.iar/ w s..kalskim. <kim. KularX 


d. 2(iVzci 
Me Acinic- 
i Z.-d.in«- 
,',\vka i P.. 
u-«r i Mv 


Iza grad Wiat 


owice w p 


»dlow$ w pilzneAskim, Balicej Dmj 

ki nannwskii-. Kul.narvrze. Mukrz- Pvsakowice i W* 


lul. u-i,l<; z ej pr/.^trz.ni kraju i t.-ik <!.' S lip,-., u- SI- ,W»\r\> 
jan-.w.kii.j w l,„si.-„vnski,n i w S/,v.,.m, w ivv..wski.n p-xvuMMr: 
d. 10 lipca nv hupuszce malrj w l.-irif ui-kim: d. 11 lip..;, Sk..l..s//,w nv jamsl.-.wskim. Kr; Uwsie w podhajeckim, L.] 

Wzapinre'i ZabwikiVtarn 


v>k,,Inwk v .Str/atkiiWoluwe' 
l.an..\v(v. Lusiacz. Mu>zkarm 

>,Wiewchni&kowce,Wy8uczl 
i w brodzkim, Regulice i I 

idkou-.v. Wvjrn.-mk... Zal.lut. [196] 

Jablonow. Suchortaw i Tu , i'.<kim. Chlopice. Cie- wee. Bnll^.'.w. Bukar/,, Nvl .c. I)v 
Martvncnv now v. Martvnow stan 
rn.-liv. Stasinwa Wnlc/Zrlilx.rv ' 

Majdan Zhy.lniuwski w 
:•$ wr/csnia w Za/.dn^ Badania ciepfoty ziemi w Tarnopolu 

Wtadysfawa Satkego. Rownocze^nie z badaniami pokrywy snie^mvej. o czem po- 
daiem obszerne sprawozdanie w Kosmosie w r. 1899 i w Met. 
Zeitachrift [Marz 1899|. minimi tez badania eiepUv ziemi a mia- 
nowicie: na jej powierzchni. w gl§bokosci 10 cm i 80 cm. 

Cieplote puwierzchni ziemi badalnn w ten spnsob. ze zwvkiy 
termometr kladlem wolno na ziemi w miejseu. na ktore promienie 

dziennie t. j. o 7. 2 i 9 godz. od marca 1894 do koiica sierpnia 
1898. Poniewaz wyniki cieploty na powierzchni ziemi sa. niepewne 
w czasie, kiedy snieg pokrywa ziemi§, wie,c czas ten wylac/.vlem 
w tej rozprawie. Aby sie. przekonac, jaki jest dzienny przebieg 
tej cieploty, badalem rownoczesnie cieplote. powierzchni ziemi 
takze co godziny od 5-tej rano do 9-tej wieczorem od wrzesnia 
1895 do pazdziernika 1896. 

Badania cieplotv w -leboknsci 10 an rozpoezaleni w czcrwcii dzileni od Kappellcra z Wbdnia ilwii 

badari. Jeden wsrubowalem \v ziei 
na 30 cm. Na tych termometrach ci 
biegn cieploty robilem badania od 

Poniewaz chcialem zbadac cieplote. : lokladnie." Przek ml, n si.- ,, t.M.i'juz " "lareu 1 S0f>. h\ \\ ilni.-u-l 
'u-dihiych terraometr Kappellerowski wkopanv du glejmko.sei 
LO oh wskazywal cieplote. zbyt wysoka.. Podejrzywajae. iz na 
;en termometr wplywaja, bezposrednio promienie slorica i ciepl ota 
lowietrza wkdpalcm uhok mied/.iane-'o drugi tennometr szklany 

lo polowy listopada 189(5. w ktorymio czasie pekl szklany. jak 

vnawczych \v cia^u zimv. bo udtad obsenvowalein ciepl. >\r ziemi 
ak w glebokosci 10 oh jak i \v 30 cm iedvnie na termo- 
netrach Kappellerowskich. Nadmienic tu takze mnsz§, ze w obu 
eriunDietrach. jakkolwiek oslona miedziana jest nietknieU i ehro- 
lilem je od uszkodzen. pekla nua szklana wewnatrz oslony: 
v jodnym. zakopanym do 30 cm juz po roku uzycia, bo 26-go 

Warstwa gleby. gdzie mierzono temperature jest przewaznie 

nemal ezarne^n. Probka ulehv z gh;b,isei ().;)»> kulka rteciowa alaziem zaledwie < [200] 

czek. Budowa geologiczna widoczna niezle w kilku glebokicb 
sztucznvch wci§ciach terenu, znajdujqcvch sic w tej samej pla- 
szczyznie o kilkadziesiaj krokow ml miejsca obserwacyi. wyka- 
zuje nastejpuja,ca. kolej warstw: 
I h- ( 1) prochnica; 

£ 2 J I 2) loss; \ Cienkie soczewki, naprzemian lezace, od 
Z T| s I 3) torf; J 30—50' cm miaszosSci. 

i "I -•_> £; j 4) zlepieiice piaskowcowe. gruboziarniste, zabarwione 
^ p | I nieco tlenkiem zelaza; (Pi^tro srodziemiioninrskie . 

* o, I 5) wapienie marglowe; (Pieteo srodziemnomorskie). 

6) margle, miekkie, bialawo: i Krcda senoriska). 

Na povvierzcbni margli senoriskich, jako warstw nieprze- 
puszczalnych. (lezqcej wedlug DrW. Teysseyrego 1 ) na przed- 
miesciu zbarazkiem kolo mostu kolejowego w wysoko^ci okolo 
301 »>). gromadzi si§ woda zaskorna. Odleglosc tej odslonki od 
miejsca gdzie mierzono temperature, gleby. wynosi mniej wi§cej 
100 m. Horyzont warstw wodonosnvch le/.v zatem okolo 15 m 
pod powierzchnia. gleby. 

Wprawdzie przyznaje, ze nie wszystkie wyniki nast§pne sa. 
zupelnie doktadne a nadto. ze okresv tycli badan s^ jeszcze 
zbyt krotkie. by dalv dokladnv ebniz "cii-ptoty ziemi u nas. ogla- 
szam jednak te wyniki w przekonaniu, ze si§ przydadza. w braku 
innych badan podobnych w Galicyi a dose rzadkich wogole. 

1. Cieplota powierzchni ziemi. 

Obliczywszy srednia. cieplot§ 2 ) powierzchni ziemi w trzech 
terminach dziennych na kazdy miesiac. i.rrzymann nastepujaca 
tablic§. 

TABLICA I. 
CiepJota powierzchni ziemi. 

7 0.4 3,9 10,8 13.7 lafi 14,8 10,1 6,4- 0,7 Nw awzglrdiii.-i jut- zimy tiiMiny cicplnhj p. nvierzrbni 
spadek od lipca do sierpnia a najszybszy od pazdziernifc [201] 

sie. przed poludniem anizeli 
potudniu. " ' 

Obliczmy obecnie odpowiednie cieploty powietrza w tych 
samych miesia.cach, dniach i godzinach, a nast^pnie roznice miedzy 

cieplota powietrza a powierzelmi zieini. utrz\ maniv nastciiui.-ict' ar powierzchni ziemi. otrzymamy ri.isi.|iii|. ; '- 
TABLICA II. TABLICA III. 

Roznice niiedzy trioplota powietrza a pou ierz< lini ziemi. 
marz. kwiec. niaj czerw. lip. sierp. mm pa&U. «ed. 1.0 l.l 1.8 1,5 1} 8 1,8 1.2 0.8 -0,5 

Widzimy stad. ze cieplota powietrza jest wprawdzie jak 
na powierzchni najwyzsza w lipeu. ale najnizsza w listopadzie. 
Wzrost najszybszy i takiz spadek cieplotv od miesiqca do mie- 
sia_ca napotykamy tu takze od kwietnia do maja a wzglednie od 
pazdziernika do listopada, ale tak podnoszenie si? cieploty jakotez 
1 J e j opadanie jest tu wieksze niz na powierzchni. Sposfrzegamy 
tez, ze cieplota powietrza jest wyzsza. od cieploty powierzchni 
ziemi na wiosne. i w lecie; w listopadzie atoli jest ziemia cie- 
plejszq niz powietrze; tak samo o 7-mej rano w pazdzierniku. 

Rozumie si§. iz chcialem doeiec przvczvnv tego szczegol- 
nego zjawiska. zwlaszcza ze na podobne natrafilem juz poprzednio 
Fzy badaniu cieploty powierzchni £niegu. W tym celu obliczy- 
tem sredni.-i cieploty powierzchni ziemi i powietrza o godz. 7 a. m. 
dhi ■ r.»/.!uaityeh stunow zaehmurzenia w lecie i w jesieni. Z lata 
^vhralem lipiec i sicrpieri a /. jesieni paidziernik i listnpad jak ■ 
najbardziej charakterystyczne dla tych p6r roku. 

TABLICA IV. [202] 

Spustrzt'gamv zatem. ze w lecie jest cieplota powierzclini 
o 7 a. m. zawsze nizsza niz cieplota powietrza, podczas gdy w je- 
sieni jest pierwsza wyzsza od drugicj. opr.'.ez dni. w kt<'>rych padal 
snieg lub deszcz. Najwieksze roznice tak w lecie jak w jesieni 
mamy podczas pogody. Poniewaz atoli lato nasze odznacza sie. 
pogoda, a jesieri niebem pochmurnem, stad tez pochodzi, ze ro- 
znice miedzy cieplota. powierzclini ziemi a cieplota, powietrza do- 
chodza. na tabl. Ill w sierpniu o godz. 2 p. m. prawie do 4° a w li- 
stopadzie do 1°. 

Wiemy zatem. ze cieplota powierzclini ziemi jest w r lecie 
nizsz^ a w 'jesieni wyzsza. od cieploty powietrza przy kazdem 
zachmurzeniu ; dlaczego jednak cieplota powierzclini jest w paz- 
dzierniku i listopadzie a nawet u lnarcu o -i.<lz. 7 a.m. wyzsza; 
niz cieplota powietrza. |ki\vvzszc wvniki nam nie wyjasniaj^. Przy- Jj 


iki jest 
ch roz: 


ak poznamy pozniej. 

dzienny przebieg cieplot 

nice poznajemy z poniz 

(Patre str. 203. 204 


v powierzehn 
szych tablic 
i 205). 


V. 


VI 


rvii 


p 
iv najpierw z dziennego przebiegu < 
Uracil roku, ze krzywa cieplotv n 


•iep 


l.ty 


z& 


cazdej porze wiecej plas 


■ka niz kr/vs 


va c 


■i,pi 


oty po- d a lOta rano. Nastepnie krzywe te odda 

^''ctpUv 'u p.wictrzu. 7 n'.'.z'nice miedzy^ 
; sq one jednak. jak juz z powyzszego "W 
I'rz.-ii-l-.d.ijac tai.lice n'znic nap. .tykamy .bhee roznic 

<nvm rankiem. Xadto sp 2. WartoSd termometr6w Kappellera w oslonie miedzianej. % I «D CO 00, CO. CO t> of © jo cC eg « 

^ 5 §" 5 §* 5 

"» * £ g «. «. 

W n » W. to "* 

*i ^ I IN » 00 

5" S" S" 5" " 2 ** °i n ^ ! 1 3 I I ! I 1 ! I i 2 3,5 2,6 2,0 1,5 

3 7,0 6,3 5,8 5,0 
8 15,1 13,9 13.1 12,3 
1 19,3 18,6 17,4 16,5 
7 22,2 21,3 19,8 18,6 

4 21,6 20,5 19,3 18,3 
4 17,3 16,1 15,3 14,6 
1 8,4 7,8 7,3 7,0 

6 4,1 3,9 3,6 3,6 
1 8,5 7,6 7,0 6,3 
I 21,0 20,1 18,8 17,7 

7 9,9 9,3 8,7 8,4 


ec . -0,4 -0,5 -0,5 0,0 0,7 1,6 2,7 3,3 3,9 4,3 4,0 4,5 4 
cien. 1,9 2,1 2,7 3,5 4,6 5,4 6,1 6,6 7,0 7,3 7,4 7,3 7 

. . 8,9 9,4 10,8 12,0 13,2 14,3 15,1 15,5 15,9 16,2 16,3 1(1,7 15 
wiec . 12,9 13,9 15,6 17,2 18,2 19,2 19,8 20,1 20,4 20,4 20,5 20,3 20 
e. . 14,4 15,1 16,8 18,5 20,0 21,0 21,7 22,2 22,3 22,9 23,0 23,1 22 
ieii . 14.6 14,6 15,7 16,9 18,4 20,2 21,1 21,8 22,5 23,1 23,3 23,1 22 
sien 11,7 11,6 12,1 13,1 14,7 16,2 17,1 18,1 18,6 19,0 19,0 18,9 18 
ziernik 5,1 5,2 4,7 5,1 5,7 6,9 8,0 8,8 9,4 9,8 9,7 9,5 9 
pad . 2,6 2,6 2,5 2,5 3,0 3,5 4,2 4,8 5,3 5,8 5,7 5,2 4 
na . 3,5 3,7 4,3 5,2 6,2 7,1 8,0 8,5 8,9 9,3 9,4 9,5 9 

. . 14,0 14,5 16,0 17,5 18,9 20,1 20,9 21,4 21,7 22,1 22,3 22,2 22 
" 6,5 6,5 6,4 8,9 7,8 8,9 9,8 10,6 11,1 11,5 11,5 11,2 10 £~ **" «' S' ^h" 5" «" ^ o" & 5r ^ 

& 3- £~ S- 5- £ S o- S- & & 2 

£f *T m" £ Sf ^ Sf o" «~ «T eo *-i 

off ot~ eo" 5" Sf 5" m o" o" *T «f ^ 

oo as co en t~ ,q © -i m. e» o »t 

ri rn (M eo co r so P ec To o of eo - 

©- -T <m" ot co" sT of o" ©" ■* eef ©" 

o- o" 3- £ £f 3 §• " S" o" 2 =" jo .e © eo. cm cq. p. on « 

^ <N CO. « CO. X. O <N tC 

oooooo © © c 8 I ■ I g 1 -'I I I § wyniki. Na 

jak juz ws; tem pewniej odpowiedziec moiemy, bo, 
pmnnialem. badalcm cieptote. ziemi w glebokosci 10 cm 
rownoezesnie na dwoch termometrach. na zwykly m i na Kappel- 
lerowskim, przez dziewiec miesiecy tj. od marca 1896 do 17 listo- 
pada tfgoz roku. 

Obliczmy roznice miedzy wskazaniami termometru Kappel- 
^kic-o. otrzymamy tabl. VIII. TABLICA VIII. 

iiniiM'trrm kappelloiow skim ; uJzec 


—0,19 -0,21 


9. 11. 
0.17 0.49 


1. 


3. 5. 7. 9. 
0,56 0,18 —0,27 -0,35 


1.00 


Kwiecic 
0.30 <>,::<■> 


0.17 


-0.09 -0.34 -0,40 -0,58 


0.97 
-0,63 -<U6 


0,4s 0.22 
0,08 -0,29 -0,61 -0.76 
C/.'rwi.- 


c— 0.66 -0,11 


0.79 0.3!) 
—0.12 —0,20 -0.61 —0.83 


1,70 


Lipiec 


-0,61 -0,27 


0,63 <>,<■>>' 


0.27 


0.30 -0.21 —0,60 —0.85 


1.51 
. -0.6-2 -0,37 


0.7 i o.r.o 


1.63 
ri -0.49 -0.51 


0.40 — 0,05 —0,55 —0.57 
l'a/1/. 
- OJI.".— U.36 - 


-0.3S 


-0.: 9 -0.41 —0,40 -0,39 


0.07 


Li.-t..,.a. 


i -0,22 —0.28 


- 0.17 0.13 


OylH 


0.08 0.00 —0,14 —0,13 


ii.il Spostrzegamy tutaj. ze termometr Kappellera wskazuje rano 
i wieczor i zapcwne w nocy cieplote. nizszq, a w poludnie znowa 
wyzszn niz zwykly. Roznice te tak w poludnie jak wieczorem 
i rano staja, si§ tem wieksze, im cieplejszy jest miesia,c; wyjatek 
Btanowi w tym wzgledzie tylko pazdziern'ik. Roznice te moga, 
mice sue zrudlo tyiko w budowie termometru Kappellera. W pier- 
wszym rzedzie wplywa tu bezsprzecznie miedz i mosi.adz otarza- 
ja.ee ten termometr. ktore w sloncu rozgrzewaja, sie. bardziej niz 
szklo i podvvyzszajq, cieptote rteci. Nast§pnie wplywa tu takze :ugosc jego wynosi 1 m, a zatem wkopai do 10 cm wystaje po nad ziemia. na 90 cm i tem latwiej przyj- 
muje cieplote powietrza. Skutkiem tego wiec termometr ten wska- 
zuje w poludnie wyzsze a rankiem i wieczorem nizsze cieploty 
niz termometr zwykly. 

J.sli istotnie termometr Kappellera wskazuje wyzsza. cie- anie uskutecznic tak 
i w czasie zimy oba 
ie. przeto wybralem 
t nastepnie: czerwiec, <iach nadto dni deszczowe, i obliczyletn roznice miedzy wskaza- 
niami obu termometrow. Roznice te w dziennym przebiegu 
przedstawia nam tabl. IX. zachm. 


-0.70 -i 


M6 / 


,0S l 


.OS 


1.02 


0.68 C 


>.0;3 -O.iiT- 


70 


zachm 10 


-0.48 —0.26 


i).2!l 


(U3 « 


i.2m 0.i:> 


0.58 


deszez 


-0,63 -( 


UO -0 


.15 -y 
0,09- 


-0,21 -C 


>.39 —0,61 - 


0.77 


Pozi 


lajeinv 


stad. 


se w ( 


izasie pogodnego 


aiebi 
.nyksze 
:ii]>eln< 


rdzian 


y w p^ 


rwaja be> 
promienie 


slonra. 


ktuiv 


( Igl'Zt 


'\v;l 


ja p<»\\ 


^i..k, i 


rvn'i sjms( 
n.js/4 i:i( M , 


lore. Po 
skutkiem 


czego i 


rte< : ■ 


a- |>0 Y 


rfoc 


r miiM 


i/.l HH'j 


szyb.-Vj 


upad.-i 3Sr Kappellera by! tvlku pMd'wplywm temp 
Termometrv IvappelWa nie nadaja sie. 
Lalych glebokosciach; lepszymi zas st; li ^y 10 cm 

a rolnictwa 

. wszvstkie bez D 
oba 


iki a iwbU 
wartosci. Ale 

;: rup,,n .'i!','!!', 


■top, 3. Ciepiota ziemi w gfebokosci 10 

W nastvpnvch tablicach X. XL XII zestaw 
{ 1«J w godzinael. niei.ar/Ast vch dziennv prz v gl^bokosci 10 cm, odpowiednie cieploty na powierzchn: 
roznice tychze. TABLICA X. 

< ieploOi w "tcbokosci -2,28 -2,10 -1,83 -1,75 -1,78 -1,92 -1,96 0,48 

0,49 0,96 1,45 1,95 1,90 1,48 1,15 2,30 

4.57 5,90 6.83 7,57 7,52 6,93 6,01 3,82 

13,02 14,68 15,70 16,44 16,28 15,18 14,24 4,90 

18J8 19,52 20,37 20,63 20,74 19,81 18,80 4,25 

18,90 19,81 20,28 21,34 21,25 20,55 19,77 3,70 

18,46 19,20 20,35 21,16 20,80 19,95 19,21 3.71 

11,98 12,50 13,08 13,66 13,94 13,82 13,49 1,74 

8,88 9,14 9.56 9.95 10,10 9,99 9,80 1,22 Stycz. —3,69 


3.71 


Luty —2,24 


2.23 


Marzec 0,38 


0,35 


Kwiec. 3.75 


3.7(5 


Maj 11,54 


ll.Sl 


Czerw. 16,38 
Lipiec 17,64 


17,76 


Sierpien 17,45 


1 7.47 


Wrzes. 12,30 


12 20 


Pazdz. 9,14 


8,95 -1,48 —1,34 —1,28 —1,33 —1,37 —1,44 0,32 
-2,37 —2,14 —2,06 —2,11 —2,20 —2,27 0,47 17.16 17,33 18.51 19,64 
7,98 7,87 7,77 8,07 Cieplota na powierzchni ziemi. Marzec 0,30 


0,35 


0,65 


11. 


L,90 


2,10 


5. 
1,70 


7. 
1.15 


0,80 


L,80 


Kwiec. 1,80 


2,30 


3,20 


i,20 


5,0 1 


5,10 


i-.SO 


fc,20 


3^40 


3,30 


Maj 8.50 


9,70 


11,10 


I2.M) 


13.00 


13,20 


12,80 


11.20 


10,00 


4,70 
14,20 


15,80 


16,70 


17,30 
17.10 
14,60 
Lipiec 14,20 


15,80 


16,80 


17,80 


18,60 


is, so 


L8,50 


17,60 


16.40 


f .»> ' 


Sierpieii 14,30 


15,10 


16,60 


17,90 


18,80 


19J0 


18,30 


17,20 


16,20 


1,80 


Wrzes. 10.20 


10,70 


1 1 ,86 


L8,55 


14,05 


12.7d 


1 2,25 


4,48 


Pazdz. 7,25 


7,30 


830 


9,65 


10,66 
9,90 


9,10 


8,65 


3,45 


Listop. 1,65 


1.60 


1,90 


2,60 


3,00 


2.95 


2,55 


2,^5 


8,16 


l.:-o 


Wiosna 3,53 


4.12 


1,98 


6,02 


6.63 


6,80 


6,37 


5.52 


4,73 


3.27 


Lata 13,77 


1 fc£7 


16,40 


1 7. [7 


18,28 


18,43 


17.1)7 


16,90 


15.73 


*,66 


Jesieri 6,37 


6,53 


6,68 


8.57 


9.28 


9,43 


8,83 


8,02 


7,68 


.;. < [209] TABLICA XII. 

ticpiotn w gleboko&ci 10 an a na po> L15 0,20 0.33 3.23 3.64 3.91 4,2n 

2.;">4 2.75 2,95 3,H7 2,20 2,34 2.40 
2,96 3,20 3,53 
0,11 0,80 0.95 Krzywe przedstawiajarr dzienny przebieg cieploty w gl§- 
bokosci 10 cm sa. jeszcze bardziej plaskie niz krzywe cieploty 
na powierzchni ziemi. wyginaja. sie. najbardziej w lecie. mniej 
juz na wiosn§, jeszcze mniej w jesieni. a rozniea miedzv maximum 
a minimum w zimie wynosi juz tylko 0.47°. Cieplota w tej 
warstwie jest na wiosne. i w lecie zawsze wyzszq, od cieploty 
na powierzchni a w jesieni przewyzsza ta ostatnia te pierwsza. 
tylko w godzinach poludniowych. Minima i maxima dzienne sa, 
\v tt'j -tfixkosci p.'.y.nirjsze niz na powierzchni a czas ich po- 
jawiania sig zalezy od pory roku ; w zimie bowiem sa. minima 
najpoznicjsze a maxima naj we/.rsniejsze. podczas gdy w lecie 
minima pnjawiaja sir banlzo wczesnie a maxima wystypuja do- 
piero okolo 5-tej po poludniu. 

M ax im a roznie cieploty w tej glrbokosci a na powierzchni 
b^dziemy mieli niewatpkwie w ftoey a minima w poludnie. naj- 
wieksze roznice mamy w lecie, najmniejsze zapewne w zimie. 

Wspominaliimy wv/.rj. ze zapomoca. stanu zachmurzenia. 
ktory jest niewatpliwir naj wa/.niejszym czynnikiem zmiany cieploty 
na powierzchni ziemi. nie mozemy wytlomaczyc zjawiska. iz 
cieplota na powierzchni jest rano na wiosne. i w jesieni wyzsza. 
°d cirploty powirtrza. ,Ir>li jednak przyjrzymy si§ dobrze po- 
\vvzszvm tablicom, przekonamy sie. iz cieplota w glebokos>i 
10 cm jest wlasnie w tej porze wyzszq niz na powierzchni; 
I't'zvpusrii- przeto musimy, iz cieplota ta udziela sie. wyzszym 
warstwom i wywoiuje wlasnie powyzsze zjawisko podwyzszajac 
•'•it'piotr powiprzchni tak. ze ona wznosi sie ponad cieplotr p.i- 
wietrza. * 

4. Cieplota ziemi w gl^bokoSci 30 cm. 

Nast^pna tablica XIII przedstawia nam dzienny przebieg 
cieploty w glebokosci 30 em. TABLICA XIII. 


(i.',0o 


ta w gleboko: 


fci ;jo 


cm. 
5, 


11. 
8tycz. 


-1.06 


1.07 


-1,04 


-1.01 ■ 


-1,02 


-1,03 


-1,03 0,07 


Luty 


-0,57 


-OSS 


-0.55 


-0,55 


-0,54 - 
-0.53 


-0.54 


-0,55 0,06 


0.02 
0.28 
0J7 


0.22 0.30 


Kwicc. 


4,70 


4.62 


4,66 


4,78 


5,07 


5.34 


5.53 


5,55 


5,55 0,93 


M*j 


12.55 


12 47 


12.55 


12.7S 


13,01 


13,32 


/.;,/; 


13,47 


13,40 1,00 


( wrw. 


17.36 


1733 


17,48 


17,67 


17.89 


18.14 
18.21 


18,08 1,26 


Lipiec 


18,14 


18.07 


18.5.5 


hs.67 


19,10 1,26 
18.52 


18.65 


18,86 


19.12 
19,13 0,88 


Wrzes. 


15.8 4 


15.73 


15,79 


L5,93 


16,16 


16,32 


16J2 


10.25 


16,16 0,59 


Paidi. 


11.94 


11.85 


1 1 ,87 


11,93 


L2.0S 


V'.li 


12,14 


12.12 


12,09 0,29 


Li.tops 


.1 1.30 


4,2i'. 


4.22 


4,23 


4,23 


4,21 


4,19 


4.18 


4,12 0,01 


Ghidz. 


-0,45 


044 


0.0 i 


0,47 


0,47 


0.47 


0,44 


0,44 


0.43 0,03 


Wiosn* 


l 5.76 


571) 


6,76 


5,89 


6.09 


6,31 


<J,44 


6,43 


6,39 0,74 


La to 


18,03 


17 07 


1 6,2a 


18,40 


18,63 


18,89 


19,06 


18,98 


18,77 1,08 


JeiieU 


t0,6fi 


10.61 


10.63 


l().7i) 


16,89 


t&,89 


10.88 


lO.Sr. 


10,79 0.28 
M),89 


-0.40 


- ojn 


-0,36 


-0.37 


-0.38 
Rok 


8,68 


8.47 


8,56 


8,66 


8,80 


8,94 
8,96 


8,89 0,53 CiVj.lot.i ta jest w ciM-ii dnia joszcz.- hanlziej jednostajna. 
niz w glebokosci 10 cm. roznica bowiom w sredniej rocznej 
miedzv maximum a minimum wvnnsi tvlko (ViVJ. a vv sredniej 
zimy "tylko 0.°05. co znaczy. ze w zimie dziennego przebiegu 
juz niema. W lecie sa. roznice wieksze przechodza.ee nawet 1°. 
Minima ranne pojawiaja. sie, po 7-mej i w tem wplvwu por roku 
zauwazyc juz nie mozna; natomiast maxima wystejpuja. w jesieni 
i w zimie o 3eiej p. m. a w lecie i na wiosne, po otej p. n»< 
Rowniez spostrzedz mozna, iz maximum cieploty, wystepujace 
na powierzchni i glebokosci 10 cm \v lipeu. marny tu juz w sier- 
pniu. a nadto. ze ciepiota jesieni jest tu od cieploty wioseunej 

10 em. Poznajemy stad, ze nietylko w dziennvm przebiegu ale 
i w rocznym pojawiaja. sie, minima i maxima eoraz poziiiej od- 
p-nviednio do glebokosci. 

5. Wplyw stanu zachmurzenia na cieplot$ ziemi. 

Ze wszystkich czynnikow meteornlogicznych wywierajaeyeh 
wplyw na eieplote. ziemi jest bezwatpienia najwazniejszym stan 
zachmurzenia nieba. jakto zauwazylismy juz przy badaniu po- 
krvwy sniegowej. O ile wiec stan "ton \vplywa na eieplote. ziemi, 
przekona nas o tem nastejmjaca tabl. XIV. TABLICA XIV. Zauwazyc tu musze. najpierw. iz w zimie obieralem tylko 
te dni, w ktorych nie bylo pukrvwv sniegowej i tu z miesiecy: paz- 
dziernik. listopad. raarzec i kwiecien; sta,d tez pochodzi. ze srednia 
eieplota wypadla wogole za wvsoka. Poniewaz n'nvnoezesnie 
notowalem takze co godziny stan" zachmurzenia. przeto jako dni 
pogodne uwazalcm te. w ktorveh stan zachmurzenia w cia.gu 
catego dnia nie przekroczyl liczby 3; za pochmurne zas te, 
w ktorych nie pojawila sir nigla. nie padal ani deszcz ani inieg. 
a stan zachmurzenia wynosil w ciqgu calego dnia 10. 

Poznajemy wiec najpierw. ze w zimie stanowczo a zapewne 
i w lecie sa, minima dzienne w czasie pogody wcze^niejsze niz 
w dniach pochmurnych; natomiast maxima sa. p.'.zniejsze w dniach 
pogodnych i to blizko trzy godziny. Rowniez zauwazyc mozna. 
iz powierzchnia ziemi jest w zimie cieplejsza, w dniach pochmur- 
nycii niz w pogodnych a w lecie odwrotnie. Krzywe dziennego 
przebiegu w koricu sa. bardziej plaskie podczas zupelnego za- 
chmurzenia niz podczas dni pogodnych. 

iietrow Kappellerowskich. ja- 
dokladne. przeto wstrzymuje. 
hmurzeniai grubosc pokrywv 
mi w glebokosci 10 cm i 30 Spis przedmiotow. Wypadki spostrzezen meteorologicsnych w Gali 
w c. k. obserwatoryum astronomicznem 
Cieplota w stopniach Celsiusza . . . Grady i pioruny w r. 1902 przez J. Zajaczkowskiego 
Badania cieploty ziemi w Tarnopolu przez WI. Satkego. Materyaty 

zebrane przez Sekcy§ meteorologiczn^ 
w roku 1903. Wypadki spostrzezen meteorologicznych w Galicyi w 1903 roku, 
zestawione w c. k. Obserwatoryum krakowskiem. Z powodu weiaz wzrastajaeveh wydatkow na wydawnictvva 
ic eelc. Wydzial' III Akademii II mirjetnosri. ;i \viee i naleza«3a 
Komisya hzyo^Tatiezna. musialy zapi'owad/.ie niektore oszcz§- 
ei, ktore odbily sig na wydawnictwie materyalow klimatogra- 
ych w t<>n sposob, ze mozemy oglosic tylko srednie tniesi^czne 

u vka/.v. ile dni bylo z deszczem, sniegiem i t. d.. jakie byly 
•yzszr i najnizsze temperatury vv ci^gu miesiaca i t. d.. nato- 
r nie mozemy ogtusiii codzienii yeli spostrzezen. Ktoby chcial siy 
cmi zapoznar. inusi zwroeie si.; do aivlmvum Akademii Umie- 
>sci. w ktoivtn oryginalne zapiski pp. Obserwatorovv rok rocznie 

1' ><1 .j.niY uvniki spostrzezen na 26 stacyach (z pomi^dzy 
veh 12 ze spostrzi'zeniami barometrycznemi i. ktore albo przez 

n.k nadsylaly spostrzezenia. albo tez opuscily nie wieet-j jak 
n lub dwa niiesia.ee. Wyjatek zrobiono tylko dla nowyeh stae\ i 
aroslawiu i Szczereu, ktore poczejy funkcyonowae dopiero w le- 
1903 r. oraz dla Tarnopola, ktorego obserwacye nie mogiy byd 
rukowane w calosci, dzi<;ki przypadkowemu zbiegowi okolicznosci. 
izta, spostrzezenia z Tarnopola bvwaja ogloszone co roku w „Jahr- 
» der k. k. Ontralanstalt i'iir Meteorologie und Geodynaniik-. 

Osobnego wykazu staeyi nie podajemy, bo przy spostrzezeniach 
l*'j staeyi w naglowku sa_ podane jej wspolrze^dne geograficzne. 
"k'-sc nad poziomem morza oraz nazwisko obserwatora. 

^ >zystkiin Pan.nn < >bser\vatorom za ich gorliwe a bezintere- 
n " "'sp.'.ldzialanif skladaiuv najiroivtsze pndziekowanie. jedno- 
nie sklada.nv |»odz..;kowani' t - ass'vstrnto.n obsenvatorvum Panom 
■*'■«•! Zajar-z'kowski,,nu i Wl tady»iawowi D> 


•.iewnlskiemu. ktorz 


oraz zajmowali 
1904 r. 


s£ korekt* drnki 


Przewodniczacy w 

M. 1 


\ Rudzki. 


, zwykte iredni. 
Bie. W na^.iwka.- 


h rubryki B Temperatur K burz§ z grzmotami i blyskawicami, a. grad, Obserwator: /'. Etnil ZntzrL: inkijui VMYA 


c 


Wienie 


M»ui»! 
7 


2 


9 


Srednio 


rimu 


Dnia 


2t | D - 


{ \ 


w 


7 ;;;.* 


735.3 


735.0 


™ 


17 


719.8 11 
15.1 15 


111 


29 5 


m 


39 5 


s 


i''^ 


4 


168 I 3 
17.3 18 
19.2 9 


VI 


29.7 


295 


! 29.8 
35 1 


29 


95 6 a 1 


\ il 


298 
S6 1 


31.0 


Bl 2 


31 -■> 


5 
s s 


X 


29 3 
29.4 


| 29.3 


36 5 


1 


21.0 13 


SI 


90.4 


BO.O 


30.0 


30 2 ! 


41.2 
08.0 30 


\ii 
30.7 


45.1 


22 
1 78t0 1 


74!) 2 


17 stycz. 


""'" ' 
Srednie 
Op. 
"::; 


ul-m 
Iloicdni* 


rxe.ie 


S ™ 


Maxi- 


Dnia 


-o 1 
* 


K U - illS- 


1 


5.2 


31 


16 


12 


14 


6 


6 


__ . - _ 5 


D 


6.9 


6 6 


15 


23 


19 


M 


" 


1 9 


fl 


3 


82 
50 


;; 


12 


38 


13 


- 


a i 


1 


«! 


7.8 


3% 


Z 


16 


39 

18 


30 
2-3 


I 


vm 
123 


17 


2 1 - - 5 


■\ 


3.4 


26 
14 
1-7 - ; 


i 


6.5 

80 
7.1 


78 


17 


11 


s 


\ 


J 
Rol 


6.4 


1009 


69 


10 lipca 


338 


186 


46 


u 7 « 


31 19° 12' od G. <p = 49« 41' H : !• 


7,9,9,9] 


,, 
....... M< 


U. 


» 
Dni. 


Min 
- 
1.5 + 4.9 

43 11.1 


- 2i; 

6.2 I 
7.0 20.8 
28 ! 


- 1 


M 


22 
f; «: 


59 
12.7 
6.7 20 6 
39 256 
23 
1.4 


18 
20 
5.5 21.0 

0.8 19.2 


|;2 


- 


S Sj 
. L 


- 


0.8 ' 

54 
5.4 


28 
31 
SK 


E 


svv 


w 
NW 


Cisze 


i 


8 


2 
12 


tt 


1 
; 


19 


I 


I » 


2 

10 


:: 


12 


"0 


l g 
11 

6 


21 


j 


10 


i 


• 


6 

12 


7 
19 


6 
15 
24 
17 
7 
8 

4 


9 

12 
17 
11 
1 18 


4 
9 
9 


20 
18 


1 
1 
5 


j{ 


■v., 


127 


55 


M 


B* 


364 


120 
93 


1W P. prof. L. (iiiiiLium-z 

0II-.I..I. powie trZ a 


7 


1 


10 


Sredniel .^ m 


Dnia 


n"'' 


Dnia 
742.4 


742.3 


7429 


748.6 757.2 


17 


725.1 


11 


II 


42.2 


41.7 


41.8 


41.9 ; 5i 


5 


10 


21.8 


J5 


;:' 


40.6 


40.2 
31.3 


31.5 


40.2 49 
31.4 40 


7 


20 


23.8 
22.9 


3 
36. i 
:<6 3 


36.3 44 


8 


22 


27.7 
\ - 


36.7 


36.7 


36.7 


86.7 43 


5 


28 


31.7 


16 


\ ii 


36.6 


H6.4 


36 6 


36.5 


41 


8 
30.3 


13 


*jj 


38.2 
42.2 


4L9 


420 


38.1 


46 
50 


I 


27 


33.2 
2 i .4 


15 


X 


35.7 


86.6 


35.7 


H5.6 


430 
28.0 


10 
37.7 


37.3 


37.0 


37.3 


48.3 


16 


14.5 
\M 


38.0 


38.2 


38.7 


38.3 


516 


22 


14.8 


1 


738.0 
738.1 757.2 
714.5 


30 listop. 


Op ad 


QoU dni 


Mm., 
■ opaden. 
Ilosc 
'•, 1 '',' 
Maii- 


>0.1 


-1 i) 


S,l..vm 
* 


K 


| 


5.5 


33 


31 I 12 


8 


3 


8 


2 


1 
7.4 


48 


10 15 


8 


1 
2 


7 


!!l 


6.5 


29 


9 19 


'.! 


9 


4 


— 


— 


1 


- 


!V 


8.3 
6.9 


52 


6 5 


Is 


14 
13 


:. 


1 


7 


* 


J 


V\ 


71 


m 


21 1 24 

37 j 21 


17 


19 


~ 


4 


- 


3 


z 


VII; 


6.8 


54 


17 


19 


9 


9 


- 


1 * 


- 


- 


B 


4.5 


30 


15 


14 


5 


5 


- 


1 1 


3 


8 
6.3 


46 
10 


10 


lu 
1 


XI 


8.8 
6 


23 


15 
B 
\;i 


8.0 


12 
16 


6 


6 
— 1 


8 


— 


*** 


7.0 


774 


37 


21 Hpca 


U 


3 


188 


27 


16 
33 


22 : 37° 10' od F. = 19° 30' od G. cp = 49" 53' H = 26 h [7,1,10] 


T 
,a 
7 


' 


~ 


Brednia Maximum D 


nia Minimum 


°- 


♦« 


-» 


— 3.8 

4- 80 

5.7 


7.5 


+ 11.3 
15.0 
28.4 
1 -23.6 

7 — 1.5 i 


23 

17 
14 


6.1 


10. 


6.7 


7.7 


20.2 


30 j - 1.0 | 


4 


13.9 


19. 


! 12.4 


15.1 


28.2 
4 + 7.6 


20 


140 


16.0 


286 
l™ 


21. 


15.7 
16 r 2 


18.2 


294 
2 ILO 


30 
19 


12.3 


15.2 


30.0 
7 6.0 


21 


8.9 


14. 


10.1 


11.1 


23.0 
9 


- 1.0 


21 


t.6 
4.8 


53 


15.6 
2 


— 2.0 


14 


- 0.7 


1. 


102 
+ 12. 


1 
30.2 18 


ipea 


-23.6 
B..H 


.. .,.„<. . ..... 


,...i 
N 


NE 


E 


,. | , | ,. 


•1" 


Cisze 


- 


6 


12 


31 2 25 


18 


, 


_ 
- 


6 


18 


14 28 24 


2 


1 


— 
5 


15 


6 


15 


3 


20 


12 


25 


5 


8 


— 
5 


10 


19 


21 


27 
;' 


10 


26 
3 


13 

29 
10 


2 


14 
42 
11 
42 


23 
6 


8 


: 
5 


16 


11 


IS 17 


8 


15 


26 


32 


17 


2 7 


4 


2 


— 


88 


96 


125 


174 
118 


137 
93 


~ P. prof. Dr. L. Birkenmajer. i'.Mi;, 
'' * ' |*-*|JS-| ' K 


IM, 


42.0 41.6 41.4 41.7 49.6 "27 H4 1 ! 19 


1!) >:■; 


>,„h,ie 


Opad 


." u .if«i™ 


!,.«,... 


™"° 


s ;:,::,;■ m. 


~»„, = „!„," 


»|k|~|- se 


M 

m 


6.5 

9.1 

8.9 


■s i i; 


» >* 


•It ! i Czernichow: \ = 37° 21' od F. = 19° 41' od G. cp = 49° 59 H = 223. 13 


11 

6 

2 


— 2 
1 I 5 

-. | ! 


83 

28 
35 
19 

22 


11 
19 
28 


5 

8 
10 Obserwator: Obserwatoryum 

Ci 
»,,, 
a 
* 


* 


Srednie 


Ma- 


D. 


* ™t 


Dnia 


1 


747.4 


747.3 


747 9 


747 5 


763.5 


17 


729.8 


12 


D 


46.5 


46.0 


461 


46 2 


59.6 


10 


24.7 


15 


45.0 
45.3 
20 


29.0 
tv 


362 
41.6 


36.0 

410 


36.5 
45 9 


15 


27.2 


l l 


v 


11. 4 


41.3 


416 


41.4 


W.6 


28 


36.1 


16 


Ml 


43.0 


41.0 
42.5 


41.1 


42.7 


S.5 
343 


];; 


XI 
47.0 


47.4 


47.3 


X 


410 


40.6 


41.2 


40.9 


fc8.9 


25 


32.5 


10 


XI 
42.0 


42.4 


42.3 
30 


XII 


43 5 


742.8 


44.5 


473.0 


763.5 


17 st 


L9.3 

cz. 719.3 


1 
1 grud. 
>, 


o pad 


"opa..!em 


!,..,. M- 
tent 


zz 


f™ 


Dnia 


,' M = 10 


l 


6.8 


26 


5 
15 
G - - 1 
n 
i-S 


111 


68 


16 


13 
8 — 1 — J * 


7 


i: 


6.0 

7.9 


313 


" 


» 


L9 


It 


8 


7 


2 


vm 


6.3 


114 
19 
18 


2 


IX 


3.7 
9 


14 


11 
! 
1 


X 


6.2 


71 


16 | 


2 


19 


12 


2 
8.5 


56 


8 1 
27 


11 


6 
1 1 


\\\ 


7.7 


14 


8 


2 


17 


3 


8 ■ 


— 


~ 


E£ok 


6.8 


902 
10 lipca 


216 


118 


"1" 


.|7 


1 Krakow: X = 37» 38' od F. = 19° 58' od G. © = 50° 4' H = 220 d *..,„ 


...»,..».. 


■ 
1 2 


1 • 


t::";;:: 


MlKi.MMII, 1) 


lia M 


nirnum 


Dnia 


1 !) 


- l° r 


U 


34 


♦ s:. 
3.4 


' it 


5.y 
2L7 
12 


12 


5.5 


9V 


:?i 


7.0 


260 | 


\ 


10.6 | 


5 

11 


7» 


|„3 


-» 
8: 


L - 


3.7 


22 


JU. 


.... 
owie 


N " 


S,. 


E 


SE 


1 


W 


NW Ota. 


3.5 


7.5 


7.5 


1.5 


9.5 


220 


18.5 


5.0 


18 
1.5 
2.0 


2.5 


22.5 


29.5 


17.5 
7.5 


12.5 


245 


2.0 


3.5 


15.5 


20.5 


3.0 
6.5 


9.0 


9.5 


85 
lff.5 


15.0 


11.0 
15.6 


12.0 


13.0 


4.0 


4.5 


13.0 


155 


9.5 
9.6 


7.5 


105 


4.0 


6.0 


i ..;> 


155 


13.6 


9 


8.5 
8.6 


0.5 
1.6 

15.0 


2.5 

8.0 
180 


6.5 
2.5 
5.5 


4.5 
5.0 


22 5 


37.0 
125 


7.5 


y 


1.5 


4.0 


105 


2.0 


1.0 


160 


12.0 


7.0 


30 
8.5 
1.5 


85 


16.0 


19.5 


9.5 
4.5 


23.0 


S7.0 


2.5 


0.5 


2.5 


3.0 


0.0 


20 
102.5 


161,6 


42.6 


59.0 


193.0 


234.0 


109.5 


132 P. F. Hahn, dyrehtor cm. xc/.W// iri/thinhh 1903 


9 Srednia Ma ~ 


Dnia 


Mini- Dnia 
Xillllllll 
mum 


,; 


747.1 

45.6 


«:» 


747.5 


747.4 765.0 

1 46.5 59.4 

46.0 55.1 


17 

10 
21 


24.5 
29.9 


11 
3 


i\ 


35.3 


35 9 


35 7 


35 6 


46.6 


4 


25 8 


18 


\ 


391 


38 9 


38.7 


38.9 


47.5 


15 


27.4 


9 


\ i 


38.8 


38.7 


38.8 


38.8 


44.3 


28 


33.6 


16 


\ ii 


38.9 


38.9 


38.8 


38.9 


45.6 


2 


32.5 


7 


\ wi 
40.0 


39.9 


39 9 


46.6 


27 


28.9 


19 


:\ 


45 3 


45.7 


45 4 


45 5 


53.6 


25 


303 


11 


8 


39.2 


39.3 


39.3 
46.9 
32.2 


13 


\[ 


40.4 


40.4 


40.2 


40.4 


50.8 


8 


19.7 


30 


XII 


41.1 


41.6 


42.0 


41.6 


55.9 


22 


187) 


1 
741.4 


741.7 


741 5 


741.6 


765.0 


17 ityc*. 


718.5 


1 oTU.i. 
( 


Ilosc dni 


'•' 
r.enie 


s^ 


mum Dnia 


^01 


>! i) 


'< 


K 


- 


- 


":z 


1 


6.4 


50 


16 j 12 


12 


11 


7 
2 


67 


11 23 


13 
8 


in 


5.1 


28 


11 


4 


g 


5 


2 


— 


— 


— 


— 
6.4 


75 


24 


18 


L8 


15 


4.4 


50 


9 


25 


17 


\ i 


6.7 


159 


39 


15 


26 


19 


5.1 


261 


42 


:.i 


15 


15 
1 
\ ill 


5.0 


62 


27 


19 


LS 


11 


- 
- 


— 


— 


11 


2.5 


25 


11 


10 


6 


3 
1 — 


1 


7.2 


66 


10 


25 


[I 


[1 


3 — 1 1 - 


6 


2 


8-1 
Ro] 


5.5 


934 


42 
175 


132 


34 


2 


*| 


~ 


a : 20o 26' od G. <p = 49° 58' H = 226 n i [7,1, 


,9] 1 


-p..— ..i- 


7 


1 


9 Srednia Maximum 


M. 


»*_ 


Dnia 


— 48 


- 1.2 


- 3.7 


- 3 4 +10.5 


11 


-22.4 


22 


+ 1.4 


+ 5.2 


+ 2.6 


f 3.0 


15.4 


28 


- 6.4 


17 


4.3 


9.8 


6.1 


6.6 


21.0 


27 


- 12 


14 


12.7 


9.6 


60 
12.6 


6.8 


18.5 


23 i^30 


+ 7.5 


19 


168 


18.8 


14.5 
16.8 


15.7 
L7.6 


25.2 
30.5 


19 i 20 


10.1 


26 


119 


21.5 


18.7 


19.2 
140 


28.0 


10 

7 


13.6 
4.0 


20 
22 


7.8 


13.4 


9.2 


9.9 


22.5 


9 


- 1.5 


22 


4.5 


4.6 


15.0 
— 4.0 


15 


- 1.3 


1.6 


- 0.8 


— 0.3 


10.5 


1 


— 11.8 


30 
+ 11.9 
+ 9.0 


80. 5 19 i 20 -22.4 


22 stye*. 


N 


Ro 


.U.«»L„«~ *...*.! 


n 


E 


BE 


8 


BW 


w 


NW Cisze 


- 


6 


22 


21 


21 


23 
B 


- 


1 


— 


3 


23 


15 


36 


— 


34 


7 
5 


38 


6 


2 


11 


7 
24 
10 


4 


29 


2 


— 


2 


24 


22 


— 


2 


5 


20 


19 


3 
16 


23 


27 
u 


12 


22 


~ 


li- 


*j 


22 


29 
9 


~ 


14 


1 


16 


5 


— 


6 


35 


17 


- 


9 


6 


19 


38 
28 


2 


9 


6 


50 
183 


47 
37 


12 


2 


305 
266 


8 Obsmvator: /'. H'oju/.-n 

eil.l..l. p.,..,„. 
7 19 j Srednie l ; ^ im Dnia JJj™' Dnia 


II 


723.4 728.0 723 2 723.2 736.5 19 708 5 11 
22.8 22.0 21.5 22.1 1 33.6 19 703.7 15 
21.3 20.8 21 2 21.1 28.1 23 705.2 3 
18.2 13.2 13.3 13.2 | 20.7 4 703.7 18 

18 5 17.1) ISA 18.3 25.9 1 , 708.9 13 
19.6 19.0 19.0 19.2 i 28.6 8 j 701.4 30 
19.0 19 3 19.8 19.4 j 33.2 22 697.2 1 
719.6 719.4 719.5 719.5 736.5 19 siwv. 697.2 1 grud. 
feu. 


<„,», 


."££ 


I...4I.I. 


- ■ ££ M. 


^l!; 1 ^L° 


*|k|-|-|:s: 


ii 

IV 


2.8 

4.1 


59 8 13 
33 i 11 31 
61 14 17 
52 15 25 


8 8 
15 14 


9 - - 4 4 'oclG.? = 49°26'H=484m. t . ,7,1,9,9] ,,»,-„., ,.«.„.. 


'< 1 1 1 ■ 


6rednia 


»..,._ 


- » - '■ 


- 9.9 - 4.6 
■i 1.7 10.3 

i I 

1 1.4 -JO. 5 
10.4 i 19 6 
7.1 UH.5 
8.4 5.9 

+ 5-6 +11.2 


-7.8 
1 v 0.6 

5.0 
11.7 

15.1 
145 
12.4 
9.0 
3.6 


- 75 

+ 0.8 
5.0 

14.4 

16.0 
13.7 
9.6 


+ 5.0 
11.7 

15.6 
25.8 
24.6 

20 6 

9.5 
32.3 


1 
2 

1 

20 


1 -29.8 ! 23 
8 - 9.1 j 16 

8 - 4.2 14 

3 +5.4 19 
7.9 5 
) L0.4 26 
3 i 10.0 20 
7 .1 88 

2 — 6.3 IS 

7 -18.1 31 


Kozklad wiatrow w Szczawnicy 


n x,: 


E 


SE 
* 


NW 


Ci«,e 


- J l 6 

*a 3 

is 3 
ft ] 


32 
13 

21 

22 

11 
16 

276 


2 
2 

2 

3 

17 
I 

5 

19 

6 
8 
4 
11 

13 
2 

a 

6 
3 

2 
I 
(4 


16 

39 
22 

38 
80 

37 
46 

23 
19 

336 


1 

4 

2 

3 

2 

35 


1 

3 
3 
2 

84 Ol'scrwator: /'. Ton/as: Kubicki, urzcditik zdrojowy. 1908 


CUuieai. powi.t,,. 


' l ' 


9 


Srednie 


Ma- 


Dnia ™" Dnia 


i 


wal aiesadawalni 


yaw, od 1 Btycania 1904 


Mil 
odczyt, 


|e si, cis, 


ieni« « 


cdlug nowego. 


x 
XI 
Bok 
19 B 
,„„,„ 


^padtn 
Maxi- 


Dnia 


^0.1 


1 


^ 


K A 


s 


Sj.-vn, 


77 


| 


| 


1 


! 


1 


9 

10 


= 


-_ 


3 


5 


: ; 


» 


'■§ 


1 


1 


3 
5 
I 


: 


: 


v\ 
a 


3.4 


5 


O 


5 


O 


O 
_ 


_ 


_ 
\ 


6.0 


54 
10 


13 


11 


1 


— 


— 


4 


2 


\ 


8.5 


80 


14 


20 


20 


15 


8 


— 


— 


6 


2 


w: 


69 


14 
16 


10 


6 


5 


— 


- 


7 
,,... 


6.4 


~~ 
~ 


~ 


_ 
~ 


~ 


"" 

> 37' od F. = 20° 57' od G. cp : !■ [7.1 


9,9] Te 


.,„..„. ,.„!..„. 


7 , 


fchfa 


MU—I Bi „ |m«— 


Dnia 
-6.2 - 7.2 


— 6.8 


+ u ! 11 ! -iLI 


23 
i + 0.3 ; - 0.7 


- 0.6 
- 7.6 


17 


+ 1.5 


4.41+2.3 


+ 2.6 


11.0 


29 


- 3.1 


14 
5.9 3.8 
10.3 


29 


- 2.3 


15 


10.8 
12.8 


13.0 1 10.3 
15.7 11.9 


11.1 

13.1 


19.1 
21.3 


30 


+ 50 
6.5 


19 
5 
28 5 


20 
9 
11.2 


' 18.6 12.6 


13.8 


23.7 


23 


5 


1 


8 


8.5 


! 17.4 10.1 


11.5 


24.5 


7 

7 


22 


6.0 


10.4 6 7 
18.5 


9 


— 4 


9 


21 


1.3 


! H 2 2.4 


23 


9.3 


2 


15 


- 1.7 


00 - 1.9 


-1.4 


5.6 


2 i 8 


-14.6 


30 


+ 4.9 


J 8.5 i r,.:; 


* B0 


28.5 


20 l ip ca | -21 
Koz 


klad wiatrow w Krynicy 


N NE E 


SE 


s sw u xw 


Cisze 


23 


_ 


9 
8 


_ 


13 


40 


10 
2 
33 


12 


— 


9 


_ 


6 


— 


27 


- 


39 


' ( 


- 


7 


— 


7 


— 


35 


— 


27 


21 
— 


5 
10 


- 


19 


— 


24 


11 


— 


9 


— 


5 


- 


28 


— 


40 


8 
15 
55 


18 


- 


7 


_ 


6 


— 


5 


- 


54 


11 
31 


16 


- 


16 


_ 


2 


_ 


21 


- 


35 


Vi 


- 


15 


— 


1 
16 
44 


206 


~ 


110 


~ 
66 


262 


" 
451 P. Czeshiw l)zi 

Ci.nicniepowiotr.a 
_ ^" 


* 


,0 


Srednie 


imu'm 


Dnia 1 2J Dnia 


I 


? 27.6 


: "; 


";,; 


™ 


''s'i' 


19 08.0 15 


i 


23.6 
25.6 

24.8 


23.6 

245 


23.7 


18.4 
23.8 

24 5 


25.8 

2D g 

1 


22 16.2 3 
4 10.9 19 

s s s 

1 16.3 11 
8 06.4 I 30 


Bol 


726.1 


25.7 
72*. 9 


|£ 


725.1 

1 1 


743.9 


18 stycz. 706.2 1 grad. 
Smlnie 
p a 
z't 


JSL 


Il.il dni . 


I'.hC, 


rzenie 


Samm 


Maxi- 


Dnia 


=0 1 


^1.0 


^ ■ 8 ^ ' 
ma D 


, 


tl 
23 


13 


r; 


to 
El 


I I 


i7 


21 


2 ^ 


12 


g 


i:|' 


4 


4 2 


\i 


(i.2 


i 12 


20 


8 


18 


18 
4 - 


— 
\ D 
102 


20 


22 


13 


13 
2 1 
- 


\ in 


1.6 


86 


43 


17 


13 


11 
2 — 


- 


- 


11 
\ 


5.9 


41 


9 


5 


13 


11 


i 


- 


- 


— 


e 


\i 


53 


50 

11 


5 


17 


12 

5 


9 


6 
I 


" 


: 


1 


6 


Roll 


53 


633 


r 


17sier P . 


121) 


109 


29 


12 


3 


" 


35 ' od G. <p = 49° 36' |. (6,2,10) 


' 


emperatura powiotrza 


; . 


,0 


Srednia 


Maximum Dnia 


Minimum 


■w. 


- 6.8 


- 3.5 


6.8 


- 5.5 


+ 8.0 


11 


-24.0 


17 


- 0.6 


+ 2.0 


+ 0.7 


+ 0.7 


8.6 


28 


—11.6 


17 


+ 2.9 


9.6 


5.4 


6.0 


19.6 


29 


_ 6.6 


11 


+ UJ 


10.1 


5 9 
13.0 


6.8 


ul 


M 


— 1.2 
+■ 7.4 


20 


14.4 


20.3 


14.7 


16.5 


264 


11 i 15 


7.8 


5 
23.G 


16.4 


18.8 
20 | 11.4 


8 


15.2 


225 


L6.6 


18.1 


26.8 


24 


8.8 


20 


12 i 


20.6 


14.2 


15.7 


276 


8 


4.8 


23 


li'l 


12.6 
5.4 


9.8 


10.2 

4.2 


16.4 


I 


- 3.0 


22 
15 


— 1.0 


1.4 


- 0.6 


— 0.1 


10.4 


2 


-12.4 


30 
f 11.9 


f 7.8 


17 stycz. 


N 
Roz 


k?ad wiatriw w Iwoniczu 


" 


E 


SE 


B 


sw w 


NW 


80 
3 


46 


21 


2 


, 


._ 
15 
10 


30 


15 


6 

5 


2 


: 
*° 


37 
15 


21 
16 


5 


7 


:; 


— 


L6 


18 


11 


8 


:-i 
- 


9 


11 


19 


5 


7 | 


" 


3 


B1 


15 
17 


12 

19 


J 


i 
18 


~ 


5 


54 

48 


11 
9 


10 


2 


3H 


1 


36 


17 


5 
887 


1 


76 
166 


11 
92 
47 
- Fr. Sluszkiewicz, prof. gim. 1903 


CUnienie powietrza 


7 


2 


• 


Sreclnie 


Ma- 


Dnia 


Mini- 


Dnia 


1 
li 

i\ 

v 1 


40.2 

41.0 
42.5 

44.6 


740 2 
40.0 

47.0 
40.9 
42.1 
44.5 


7 iO.i 
40.1 
42.3 
46.8 
40.9 

452 


40.1 

12 2 
47.0 

42.3 


745.4 

iS. 7 
66.1 
48.3 
52.7 
69.2 


27 
25 

1 


29.4 

25.0 
26.6 


16 
13 

II 

SO 
1 


- 


faa* 


Op.d 


z opadem 


........ 


rzenie 


s™, 


m"ml Dnia 


^01 


^1° 


* 


K 


*|- 


;l ;: 


li 

n 

\ in 
i 

\: 


7.1 
5.7 
5.0 
2.9 
7.0 
8.2 


95 
188 

8 9 

: 

19 


34 

30 

11 


21 

10 
17 


IS 

is 

15 

: 


L4 
10 

12 
10 
5 


2 

7 


4 
1 

1 


: 


3 
8 
5 

2 


: <„l V. = L»Ml'odG.o =;.()" I' II -=208 ] |. { 7,M,9] T..»r.«.*. ,.*».„. 


' 


9 


Srednia Maximum 


Dnia 


Minimum 


Dnia 
- 


" 
- 


- 


" 


: 


: 


: 
- 


lL 


19.0 16.3 
24.4 
11 


10.6 


~ 


162 


2^2 I5i 


LM 


26.0 


20 


13.2 
10.4 


8 
21 


l 7 3 


19.2 13.7 
11.1 7.7 


M 


20 <» 


!i- 


- 2 3 


22 


2.6 


5.4 3.6 


3i 


15.4 
- 2.4 


17 i 28 


- 2.5 


- 0.3 - 2.3 


l,s 


13.0 


2 


-136 


25 
~ 


»••' 

Jtn'nv w Jaro 


— 
x NE E BE 


S SW 


W NW 


Cisze 
- 


- 


s 


1 


5 


6 

■1 


10 5 

12 J 8 
30 
» 


1 


it 


~ 2 


8 


•1 


8 L0 
45 


16 7 


14 


1 ? 


12 


17 


18 


3 


16 


38 


% 1 
5 


2 
- 1 
" Obserwator: Ohsenrator/jitui I'olit. 


do r: 


erwca. 


_ 


Zakiad /iz//r.:/i// 


' 


od lipca. 


Ci^ienie po, 


ietrza 


L903 


7 


2 


9 


Srednie 


Ma- 


Dnia 


Mini- 


Dnia 
""""" 
mum 


786 


1 736.3 


736 6 


736.3 


753.1 


17 


719.4 


12 


I! 


34- 
I s 
11.3 
Ml 


Hr, 


4 35.3 


856 


35.4 


42.6 


20 


23.(1 


3 


l\ 


•25 


9 25.8 


26.2 


26.0 


33.6 
V 


HC 


9 30.5 


30.8 


30.7 


39.5 


15 


23.0 


9 


VII 


SI 


9 31.7 


31.8 


3L8 


38.6 


5 


26.9 


10 i 25 


VIII 


34 


1 339 


34.3 


34.1 


40.0 


27 


25.8 


20 


IX 
39.0 


46.5 


25 


22.8 
X 


sa 

:;; 


6 32.7 


341 


32.8 


44.4 


3 


21.3 10 
15.6 ! 22 


XII 


S6 


7 36.6 


37.3 


36.9 


50.8 


22 


16.7 1 


Rot 


- 
~ 


II..S 


dni 


! 
Maxi- 
.-;-').i 
* K-i-n 


jj 


^ 


5 26 


10 


14 


9 


8 
15 


7 


= 


- 


1 


5 


m 


7 


1 7 


5 
4 


1 


1 


_ 


— 


3 


- 


n 


6 


7 55 


11 


25 


I | 


10 


6 


_ 


_ 


_ 


•-' 


* 


6 


5 64 


12 


11 


17 


15 


- 


4 


i 


— 
VII 


i- 


6 134 


25 


11 


l:> 


11 
2 


1 


12 
\ ill 
38 


11 


13 


'.! 


9 
I 


- 


11 
X 


f J ; 


6 58 


12 


24 


15 


14 


2 


z 
19 


- 


x"! 


8 


3 32 

9 


7 
7 


25 
17 


17 


12 
2 


9 
: 


20 
Koi 
" 


- 


~ 


~ 


~ 


~ 


- 


■ 


~" 


" : 49° 50' H = 374 i :!■ 17.2, 


MJ ! 


emperatura ,.*...„. 
, | . 


• 


&rednia 


— 


M. 


Minimum Dni a 


- 4.6 


-1.8 


- 3.8 


- 35 


4 11.0 


11 


— 19.6 


17 i 21 


— 0.1 
+ 2.7 


+ 2.8 


5.0 


4 1.0 
5.2 


12.0 
22.5 


28 


- 12.5 

— 3.0 


14 


4.7 


10.0 


6.7 


7.0 


19.0 


23 


- 2.4 


4 


12.8 


17.8 


13.0 


14.2 


26.0 


6 i 31 


+ 4.2 


20 


16.7 


22.1 


17.3 


18.4 


32.8 


20 


9.5 


23 


1 5.7 


21.0 


15.6 


17.0 


28.4 


24 


8,1 22 


11.5 


20.2 
14.7 


•22.8 


8 i L4 


3.0 22 i 26 


6.9 


11.2 


7.4 


8.2 
2 


3.3 22 


8.6 


5.4 


3.2 


3.6 


16.2 


2 


— i,7 28 


~ 


0.7 


~ 


- 1.8 


12.7 


2 


""" i - 
- 


klad wiatrow we Lwowic 
» 


NE 1 E 


SE 


s 


8W 


W NW 


CIS. 


6.5 


8.0 
1.0 


2.5 


44.6 


21. 


30 


6 


55 


2.0 


12.0 
9.0 


25.5 

13.0 


8.5 


28.0 


36. 

12 
12. 


) 6.0 
) 7.5 


1 
5 

1 


'° 


10.5 4.0 


12.5 


4.5 


24.0 


18. 
7 


8.0 


8.0 


7.0 


8.0 


23.0 


8. 


24.0 12 


20 


5.0 _ 


5.0 


1 1.0 31.0 9. 


J 23.0 7 


8.0 


7.0 J 20 
) 17.u 7 
) ! 18.0 ! 3 


- 


16.0 4.0 


45.0 j 18.0 6.0 2. 


) 2.0 7 

1903 


01....... ,.„,..,.. 


7 2 9 


•— 


Ma- 


Dni a 


at| 


"* 


1 


741.8 


741.9 


742.4 


742.0 


759.8 


17 


725.4 


12 


39.6 


39.7 


39.6 


53.4 


19 


16.8 
15 


III 


U.9 


41.2 


41.3 


41.2 


48.3 


20 i 21 


28.9 
3 


IV 


32.0 


31.9 


39.6 


1 


86.6 


86.1 


866 


36.4 


44.8 


15 


25.6 
9 
36.4 


35.2 


35.6 


35.4 


304 


\ li 


35.5 


35.2 


36.5 


35.4 


12.2 


3 


30.6 


1< 


1 X i 25 


vm 


37.6 


37 5 


37.8 


37.7 


43.3 


27 


29.1 
20 
42.8 


49 4 


42.6 


42 6 
25 


26.9 
11 


x x , 


f 7 l 


87J 


378 


37.8 


its 1 


?sl 


22 


737.9 
738., 


Iloac dni 
1908 


pa 
■ °P adem 
11 OS, dn 


* ir » 


,,!.'' 


: .10 


■ 


K |-|- 


6.4 


,; 
12 


IS 


6 


8 


_ 


7 


9 


7 


; ; 


50 


s 


;i 


J 


3 
18 

17 
15 


5 


: 


i 


: 


8 

u 


n 


62 


129 


J 


34 


17 


i:» 


" 
2 


i 


i 

6 


VM 
66 


14 


13 


14 9 


■ 


19 


„ 


79 


s 


'(J 
i i 


J 


S 


» 


.092 


;| 


•1L. 


« 


J; 


" 


: 


:1 


4 


uJ Dublany: : 41° 45' od F. = 24° 5' od G. cp = 49° 54' H = 255 m. !• [7, 


2,9,9] Te 


.peraturapowietrza 


i. |. 


fcrfni. 


Maximum 


Dnia 


. 


D* 


1 


! — 1.8 


- 3.8 


- 8.4 


+ 12.0 


11 


-20.4 


17 


■ u: 


j + 3.4 


+ 0.9 


+ 1.4 


12.0 


28 


-16.0 


19 


3.2 


8.9 


5.2 


5.6 


22.6 


28 


~ 2.2 


11 


LM 


10.5 
18.6 


6.6 
130 


142 


19.6 


3 


- 2.0 
+ 5.0 


4 
20 


15.1 


20.4 15.2 


166 


27.5 18 


6.0 


6 


17.1 


22 2 L7.3 


18 4 32 4 20 


8.5 


15 


1 i-.7 
LO.j 


20.9 15.4 


| 1 ;!; JJ* 7 *f g 


8.0 


9 i 22 
26 


6.6 
• 6.7 


11.0 7.0 


— -H 


i£5 >!;;,, 


Kozktad wiutruw w Dablanach 


" N E E 


SE j 


xw ,-;-,,. 


, 


7 


12 


2 


5 


21 


38 


» 
— 


1 


_ 


— 


7 


67 


» - 


30 


16 


1 


7 


;s2 


14 


36 
."> 


5 
5 


18 
4 
5 


7 


5 


9 
8 
18 


85 


jj j 


J 
9 


2 


11 


2! 
5 


,; 


60 


S 
: 


107 


411 


1 
7 Obserwator: P. prof. Wlad. ,,; 
■> * » - ■ ^„ «. US ' 


IV 


738.2 
31 6 
33.2 


737.8 
31.8 
33.0 


: z z : 

738.1 738.0 : 74-5.7 | 25 ; 723.5 11 
32.0 31.8 39.9 31 '■ 19.9 10 
33.0 33.1 43.5 3 15.3 j 22 
86.5 86.2 50.2 23 ' 10.7 1 


,, 


s„,.,.i.. 


0,.< 


■l'""pJ2 


«— « '""« 


-;;,' -;;' 


*|kL|- :::;::: 


i 


B7 


« 


«* 


: 


: 


: 
_- 


E: : Tamo 


w X = 


38° 40' 


od F. = 


= 21° 0' od G 


. q? = 


:><> 


1 


11 
22:> in. 


Obserwator: P 


Stanistaw Nowak. 
1903 


i- [7,1 


9,9] 


Temperaturapo 
7 


, 
Srednia 


Ma- 


Dnia |J2£ 


Dnia 


I 


- 4.5 


-1.1 


- 3.8 


- 3.3 
11 


21. i- 


22 
+ 1.7 


+ 49 


-t- 2.7 


+ 3.0 


les 


16 


li! 


4.9 


10.9 


6.1 


7.0 


21.7 


27 


0.0 


14 


I\ 


132 


10.5 


6.7 
13.3 


7.6 


18.9 


25 


+ 0.7 
7.6 


3i 4 
19 


VI 


15.4 


20.0 


156 


16.6 


26.7 


11 


9.9 


5 


21.7 


17.3 
32.6 


•2() 12.8 


25 
16.5 


17.9 


27.9 


10 10.6 


20 


20.5 


13.8 


15 3 


27.3 


8 


5.2 


23 


x 


9.2 


14.5 


10.3 


11.1 


22.4 


2 


0.3 


21 


£ 
7.1 
5.1 


— 1.8 


Srednie 
Op ad 


Dri 
IloAc dni z 


\\m 


rzenie 


^7 


Maxi- I)iii( 
* K A " wUtn m 


; 
35 


17 12 


n 


7 


6 
, 


m 


JJ 


16 


13 9 
6 6 


5 


4 


7 


~ 


" 


- 
n 


6.8 


71 
L6 


10 


2 
__ 


* 


4.7 


68 


22 1 


17 


12 
1 


1 


_ 


7.2 


135 


34 16 
, .!'. 


5.6 


249 


ia 1 1 


21 


19 
2 


_ 


_ 


4.7 
16 3 


3 


B 


3.2 


17 


8 10 


8 


4 


5.6 


72 
10 


1 

6.9 


56 


11 


6 120 


19 


12 


."i 


- 


1 


- 
Bpr»» 


- 


~ 


" 


- 


- 


- 


- 


" 


- 


- 

»a F. = 22o o' od G. 

i [8,2 


81 


T. m pe r »,u,a ,.„..,„. 
8 


7- 


8 Srednia 


i„ 


Dnia 


Mini- 1)nia 


i 


- 4.8 


- 1.3 


_i,2 


- 3.4 


+ 8.2 


8 


- 22 4 22 
+ 1.2 


+ 3.5 
+ 2.0 
28 
!v 


5.9 
6.3 


12.0 
10.0 


73 
6.5 


8.4 
7.6 


212 


27 
23 i 25 


+ \\ l 


V 


14.6 


20.4 


154 


|6.8 


28.4 


30 


+ 7.6 


24 
17.3 


209 


160 
28.4 
12.0 
\l! 


19.1 


23.3 


18.4 


20 3 


33 


20 


13 


9 


\'\ 


18.4 


22.9 
20.0 


18.3 

14.8 


19.9 


30.0 


7 i 8 


9.4 


14 


X 


7.7 


13.3 


7.9 


9.6 


- si 
XI 


3.4 


7.7 


4.0 


50 


L6.8 


1 


- 1.2 


28 


X ! ! 


- 2.3 


0.8 


— 1.2 


- 0.9 


L0.2 


1 


— U.2 


25 


i;..k 


+ 8.4 


-1-12.8 


+ S.7 
16.8 


20 lipca 


Srednie 
Opad 


Ilosc dni 
ElbMi.l. 


l'.lM-j 


rzenie" 


Suma 


Maxi- 


Dnia 


^0.1 ^1.0 
5 ^ . s,h,yn ; 
mum 
mm mm 


I 


H.2 


38 


24 


12 


10 


7 


3 
a 
4.6 


26 


5 
It 


11 
m 


2.6 


l a 


3 


28 


7 


6 
i\ 


■ ~ 


( ;i 


8 
8 


1 


14 


11 


B 


i 


~ 


: 
\ i 


52 


U7 


35 13 


21 


IS 
2 
- 
116 


j& 21 


! ■■ 


VHi 


2.6 


"I- 


LB B 


11 


11 


— 


_ 


- 


- 


— 


IX 


2.0 
8 10 


6 


5 
- 


— 


- 


4.9 


60 
13 


13 


1 


XI 


5.2 


47 


12 20 


13 


12 


2 


_ 


- 


— 


i 


Ml 


3.9 


16 


,7 


6 


8 


1 


- 


- 


— 


1 


Kok 


~ 


652 


H.J 


13 czerw 


141 


125 


la 


4 


" 


" 


& Smob 


ik a<l 


laliu-n', 


X = 39 47'od 


F. = 25°7'c 


rl< 


<D 


= 49°16'H = 


bp m. Qbse 


rwator: Ks. ./. Mtirkoir, </r. hut. proboszcz. 
i- [7,1,9,9] 


Temperatura powietrza 


1903 


7 | 1 


9 ! Srednia xi ^*" m ' »aia ' ^"^ Dnia 
| 


- 7.5 ! - 3.5 


— 6.7 - 6.1 + 6.2 \ 11 -23.1 23 


II 


2.7 ^ 7 


— 1.2 — 1.1 7.6 27 —17.3 


19 


m 


+ 1.4 i 8.0 


+ 2.8 If .88 17.3 28 


— 4.4 


2 


iv 


3.0 | 8.1 


3.6 46 j 15.4 26 


- 5.8 


4 
10.0 15.9 


10.6 I 11.8 j 23.8 3 
23 


71 


I2.i 16.8 


12 2 13.4 1 22.8 


11 i 13 


5.1 


5 
141 j 196 


14.7 


15 8 29.2 


20 


9.0 


l 


\ in 


1 31 20 8 
15.4 


26.2 


24 


8.5 


20 


i\ 


8.8 19 1 


10.7 


12.3 


27.7 


8 


- 0.2 


22 


N 


6 1 Hi 


7.0 


7.9 


81.0 


1 


- 4 5 


23 


2.3 


2.6 


16.4 
- 6.2 


15 


X ; 1 


8.8 1 5 


— 2.4 


u 


9.3 


2 


12.6 


30 
+ 49 j 10.2 


+ 5.6 


+ 6.6 


292 20 Hpca -23.1 23 stycz.- 


L903 


::;'"'•" 


o„„a 


1'zJi 


»•"«- j 


Maxi- 


^ 1 ^ 


i Silnym 


Soma 


mum 1,niil 


~W 'Him 


* K A s «im| 
;■- 


23 


,1 12 


8 7 


7 - - 8 4 


tn 


6.4 


9 


6 j 1 


'l " 


'! 7 I 7 


tv 


8.3 


54 


8 18 


17 | 10 


9 _ i J _ 
7.2 


95 


IS 18 


13 11 


_ _ _ _ _ 


129 


27 13 


24 22 


— ! ] 1 - ! *| — 
6.4 
10 81 
6.0 


53 


15 20 
2 
1 
2.2 


24 


16 11 


a 


2 


— — 


6.0 


103 


34 \ 19 


18 


11 


i 


- 


- 


— 


8.9 


153 
80 


14 


12 


- 


— 


— 


5 
6.9 
14 1 


9 


1 
R 0k 


6.8 


907 


1 


20 listop. 


'"" 


121 


56 


3 


3 


11 


10 Przemysl X = 40° 26' od F. = 22° 46' od G. <p = 49° 47' H = 209 r 
Obserwator: P. J. Za</ors/,-i, aaczdinl; stra.ii/ ognioivej. 

i- [7,1 


9,9] 


'I 


empera 


tura i 


owietrza 


i ;x.»:; 
7 


1 


51 


Srednia 


xnium 


™* S "»■ 


1 


- 8.8 


- 1.3 


- 3.6 


- 3.1 


+ 11.3 


n 


22.0 


22 


n 


4 0.6 


+ 3.7 


+ 1.7 


+ 1.9 


12.3 


28 


-15.1 


19 


V 


3.3 

5.8 


99 
11.4 


5.4 


7.6 


20.3 


2 


+ 0.1 


6 


V 


12.0 


19.0 


12.8 


14.2 


27.2 


4 


7.0 


19 


\! 


15.0 


163 


28.0 


20 


8.4 


5 


Ml 


16.9 


22.9 


16.9 


18.4 


33.2 


20 


12 3 


24 


\ ill 


15.7 


21.7 


15.4 


17.0 


28.2 


23 


11.0 


31 


\ 


108 


19.6 


12.0 


13.6 


31.3 


14 
26 


\ 


7.6 


11.8 


8.2 


9.0 


20 2 


7 


- 3.0 


22 


\l 


3.0 


64 


4.0 


4.4 


10 2 


4 


- 3.4 


29 
— 1.9 


+ 1.2 


- 1.5 


- 0.9 


14.0 


2 


-li-.O 
l;„k 


+ 7.1 
1 7 8 


+ 8.7 
20 lipca 


-22.0 


t^: 


o pa a 


"tJi 


no^i^ 


'12 


8nraa S" 1,lli:l 


■»" ■»* 
- ::;:■:. 


I 


3.2 


22 
28 


13 

7 


12 


L7 


9 


7 


= 


1 


J 
3.7 
2 - 
w 


4.7 


35 


8 


18 


17 


10 
1 


- 
\ 


4.3 


49 


10 


24 


81 


11 


_ 


5 


3 


s 


5.4 
26 


15 


4.5 
16 


3 
WW 


2.0 


46 


« 
19 


11 
10 


li 


8 


2 


2 


_^ 


5 


i 


a 


5.5 
5.1 


46 


2 l 1 

9 ; 


17 


8 


3 


7 


- 


- 


J 


; 


Bok 


4.3 


505 


32 


16 sierp. 


172 


93 


32 


17 


6 


27 


34 Sambf 
40° 52' 


od F. = 


= 23° V. 


'od ( 
4!>' 


;;r ii 
:ilWl:i. 


Obsenv 


.tor: I 


Dr. 1 


>Z'/W 


s:,,r.< 


i, dyrektor gimnazyum. 
h f 7 ^ 


J, 9] 


Te 


.,...,. 
-'""- 
~v 


1 


"^ _ 


«— 


I;L 


Dnia 


ss| «• 


1 


-4.0 


- 2.4 


— 4.0 


— 3.6 


4-11.4 


u 


-20.0 ! 22 


II 


+ 0.4 


+ 2.7 


+ 0.8 


+ 1 2 


10.0 


23 i 28 


—122 


19 


ill 


2.7 


8.4 


48 


5.2 
29 


- 2.0 
IV 


4.6 


9.0 


6.5 


66 J 


Ui.-i 


23 


- 1.0 


4 
11.3 


16.8 
13.1 | 


+ 6.8 
VI 


\ D 


18.3 


20.5 


164 


17.9 


33.0 


20 


10.0 1 28 


vm 


14.7 


20.3 


16.2 


16 8 
16 


10.0 20 i 21 


i\ 


10.9 
7.3 


189 

10.9 


14.0 

7.8 


8.1 


29.6 


l g no 80,-ttiao 


M 


2.8 


5.5 


— 2.3 


_ *;J 


15.0 


l "l3 " 


~ 
Srodnic 
Op ad 
;;;;, 
[UMhl. 
rzenio 


Soma ££ Dni. 
* |«H- s: 
5.2 


28 


22 


13 


6 


a 


3 - 1- - 


,; 
6.8 
10 
1 i 


2 


; 


5.2 
5.9 


5 


1 


28 


16 


i? 


"i z z h 
m 


4.5 


51 


12 


24 


i.» 


y 


_ _ j_ _ 


3.9 


56 


17 


^ 


13 


13 


- 12 - - 
'!;; 


3.7 


82 


2d 


13 


1.. 


15 


\ 


Z 


105 


18 


20 


L5 


15 


z z z zl 1 


V 


7.1 

7.0 


21 


20 


81 


« 


4 


5 H~kl 2 


~ 


- 


" 


- 
- 


"H 


" 

Szczerzec \ = 

O'bserw 


= il»6'od r. = 23*2 
t..r: /'. Kami Knit,*,, 


l',f iLd 


50o & H = 
id ddbr. 


262 ni. 


li m;; 


*.*M«i.».f.wI..». 


8 | 12 J 9 Srednia^J Dnia | |££ Dni. 


! 
Ill 


18.9 80.8 Hi. i L8.6 27;) 84 L0.8 20 
14.8 80 i II- .1- L6.5 825 li 6.8 88 


..,..., 


"::;Jz 
- ::•::, » 


■ 


»Jb|- j- -»'""» 


: 


: 


i i I 


I 


3 1 - 5 
8 - - .10 

Dolina X = 41° 40' 


0(1 P. = 


= 24° 


' <.<l ( 


. p = 


4s ' 
* H 


__ 


4f>() „. 


O'bserwator: Z 


a,.W 


ulinun, 
i- 1.7,2.9,9] i. 


[7,2,61 


Tompe 


ratura 


powietrza 


!:iu:; 


7 


2 


9 (fi)* 


Sred.ua 


xhlunn 


D„ ia 


Mini- 
,| 


- 1.7 
+ 2.5 


f 2.1 


- 0.5 

+■ 3.4 


- 0.2 
+ 3.6 


: 120 


11 


—20.0 

-20.0 


19 


90 


5.6 
•22 


28 
3 -i 13 


IV 


5.1 


10.1 


7.6 


7.6 


180 


23 


0.0 


4 
9.1 


17.3 


12.8 
25.0 


3 i5 


2.0 


21 


v; 


12.7 


18.5 


13.1 


li.4 
13 i 15 
1 i 22 


vii 


15.4 


22.6 


16.1 


18.0 


31.0 


20 


9.0 


15 


VIII 


13.2 


21.4 


14.5 


16.4 


27.0 


13 i 24 


9.0 


., 1, "'•".;- 


12 


8 6 20.2 


12.5 


13.8 


29.0 


15 


0.0 


-" ■$!} 2 ' 


X 


7.7 12 1 


8.7 


9.5 


290 


1 


- 2.0 


22 


Xj 


3.3 6.7 


4.9 


5.0 


13.0 


2 


- 2.0 


29 


XII 


- 3.2 - 0.4 


- 12 


- 1.5 


15.0 


2 


-16.0 


30 


i ;..!, 


— - 6-ej wioe 
)S erwowa 


aowmi 


ej8cach 


VII. VIII. IX. X i XI. 


1903 


t::;; 


s ; -• « 


jjS 


,0 


it 


^ 


■ 


w 8 ;ir m 
_ 


38 


13 


13 
g 


5 - 
14 
tv 
42 


g 


6 


14 


g 


5 


. 


_ 


55 
111 


18 


•'| 


.; 


L6 
20 
- 


j 


: 
i 


7 


153 


56 


n'L 
15 


3 
29 


: 


i 


- 


= ' OI.S.'L-W- 


!,.!•: /' 


X'^pnr^rsl 


4' od G. * = 

/, rhemik. 


49° 29' H = 270 m. 


1 Mi,;; 


±. [7,2,9,9] Temperatura powietrza 


7 1 2 1 9 >rednia xi ^ m Dnia Mini- Dnia 


X 
XII 


&.5 11.0 
2.5 42 


_ J _ _ _ _ _ 

14.9 16 6 ! 29.0 4 6.0 6 i 19 

16.3 181 | 31.2 21 10.4 26 
14.0 15.5 HO.O 13 8.3 30 

11.4 13.8 294 9 3.4 21 
5.5 6 9 -2B 2 - 2.0 21 i 23 
2.5 ' 2.9 12.0 2 I — 5.4 1 28 


' 


Srednie 


o P »a 


Hose dni 


„.«..,. 
• 2S 
* K r »:r: 


[I] 

XI 


: 


65 


- - 


16 15 
15 15 

11 10 

11 11 
9 8 


— 2 
1 


- — 1 Delatyn X = 42° 18' od F. = 24" 38' od G. cp = 48° 32' U = 424 in. 
Obserwator: Zarzqd salinarny. 

h [7,2,8] 


Temperat 


irn pa 
7 2 


8 


Sredn,. 


Mu- 


n» ia 


mum 


Dnia 


1 


- 3.5 


+ 1.0 


- 2.8 


- 1.7 


+ 12.0 


11 


-24.0 


17 


li 


— 0.8 


3.9 


+ 0.4 


+■ 1.2 


L2.0 


23 


12.0 


19 
+ 3.8 


11.8 


6.9 


7.5 


22.0 


28 
9 i 14 


!\ 


5.1 
11.6 
15.1 


10.8 
16.8 


14.9 


7.3 
13.2 
16.0 


16.0 
84.0 


30 
15 


\ 6.0 


14 

18 


21.5 
18 


2 


32.lt 


20 


12.0 
1 


6.7 


20.5 
19.1 
11.4 


12.8 


14 
8 

28.0 


9 


3.2 
- 2.2 


28 
21 


5.2 


3.2 


14.2 


2 


— 5.0 


28 


\ii 


- 3.8 


- 0.9 


- 2.7 


- 2 


5 


15.2 


2 


-17.8 


30 
+ 6.6 


-Ml.6 
32.0 


20 iipca 


24.0 


17 stycz. 
Srednie 
Opad 


',,' 


„;!<;;, 
I.oAcdniz 
«eoie 


Suma 


mat D ™ 


>,' 


J,," 
&U|- ;:z 
6.9 


20 
14 


9 | 12 
5 


t; 


- 


- 
2 


m 


6.8 


3 


31 


'- 


3 


* 


n 


7.0 


34 


6 
14 


9 


2 


_ 


_ 


_ 
\ 


6.7 


108 


25 


26 


19 


17 
i 


_ 


_ 


_ 


i i 


7.8 


202 


32 


23 


25 


18 


- 


7 


_ 


_ 


_ 


1 D 


5.8 


163 


34 


9 


20 


16 
6 


1 


_ 


— 


n 


5.3 
3.3 


91 
6 


26 
6 


13 
10 


L8 


13 
1 


~ 


" 


- 
6.4 


103 


29 
i:» 


10 


2 


1 
3 
\! 


7.7 


25 


6 


21 


1 3 


9 


3 


_ 


_ 


2 


_ 


• : 


7.7 


14 


5 


27 


7 


5 


7 


_ 


_ 


_ 


— 


^ 


6.4 


788 


34 


9cze 


w. 
112 


31 


16 


' 


5 


2 

i- [7,2,9,9] 


' 


e mper a 
7 ! 2 


» 


Srednia 


^L 


Dn 


1 Si 


Dnia 


, 


- 4.1 1 - 0.8 
- 2.9 


UO.O 


11 


1-20.4 


23 
+ 0.3 + 3.4 


+ 0.9 


+ 1.4 


11.0 


28 
19 


m 


3.5 9.0 


5.1 
2:; 3 


28 


- 2'.0 


11 


;V 


5.9 10.9 


| 7.0 
19.1 


23 


- 0.2 


9 4 


\i 


16.2 


21.8 


iris 


17.4 ! 


27^ 


20 


9.4 


5 


\ ! ! 


17.2 


23.4 


| 17.6 


1 9 


32.6 


20 


12( 


26 


\ili 


15.5 


21.5 


15.6 


15.1 


29.2 
29.4 


2 g 
31 


\ 


7.5 


11.9 


8.0 


8.8 


216 
- 1.0 
XI 
56 


15.9 
- 1.4 


+ 7.9 


. 8.8 
20 ii 


ca | -20.4 


„. 


1903 


z :1t 


fa. *£ M. 
* R - 


- ::;:;: 
u 5 
2 


« 


; 


m 


5.7 55 


L5 


28 


[6 


10 
~i 2 


v 


i.7 

6.1 131 


2 


24 


L8 


12 


\!l 


48 135 


H 


26 


15 


13 


Viii 


LI 90 


24 
IX 


2.7 S 


6 


11 
3 1 


X 


6.1 86 


26 ; 
\l 


7.5 34 
8.1 11 


8 
8 


20 
17 


V \ 


l 2 


: 


2 


Rok 


,6 


671 


46 I 

1 I 
156 


L08 


TT 


12 6 Krzywcjt ivn 


a> = 4 


2":u / l . 


1F. = : 


4 f4'< 


(H;, ? 
8<M0'H = r>45m 
itor: / 


St. 1 


,;,,/,,/„ 


rd-i. >' 


i- [7,2 


,9,9] 


T. 


wi.tr.. 
* 


~^" 


s,a„ :i 


£L 


»™ ' It D ™ 


i 


- 6.1 


+ 0.3 


-3.9 


- 3.4 


4-12.0 


11 


-20.2 22 
— 3.5 


41 
- 0.1 


11.6 


28 


—19.2 16 


Ml 


- 0.9 


9.2 


+ 1.3 


f 2.7 


21.0 


28 i 29 


- 56 3 


'\ 


+ 2.3 

9.2 


10.6 
17.6 


9.7 


5.1 


19.0 
242 


23 


— 4.0 4 


V I 


14.2 


20.5 


135 


15.4 


26.4 


20 


7.0 5 


\ll 


15.3 


24.0 


14.5 


17.1 


33.2 


20 


8.0 23 i 26 
12.4 


223 


12.7 


15.0 


30.0 


13 
!\ 


6.7 


198 


9.2 


H.2 


33.0 


14 


- 2.6 27 


n 


00 


13.2 
5.2 


6.0 
1.1 
21.4 
15.0 


10 


- 4.6 30 


XII 


.".. i 


00 


3.9 


— 3.3 


15.4 


2 


-25.2 30 


• 12.2 


+ ,B 


♦ « 


33 2 


20 li 
1908 


h** 
■ ■ 


;L|-h 


i 


J 


28 


12 


1 


4 - - - 8 
5.1 
52 ! 


5 


85 


22 

12 


I 11 1 \-\ - 
6.5 


5 cerw. 


156 


72 


88 ] 


SB 2 2 68 unyja X = 42° 43' od F. = 25° 3' od G. <p = ■ 

Ul>s<T\van>!': /'. /.. Salmlac*!:), 'uizijnitr. 

i- [7,2,9,9] 


Temperaturap 


owietrza 


l!to:-5 
7 


2 


9 Srednia ^ 


Dnia JJJj£ ! Dnia 


- 6.H 


L.O 


-5.2 


-4.4 


+ 10.8 


12 


-22.0 


22 


m 


4 2.4 


8.8 


+ 0.2 
3.5 


4.6 


12.4 
22.8 


23 


-13.5 

- 2.4 


19 
12 i 13 
6.5 


7.4 


18.2 


23 


\! 


138 
16.1 


jjj 


;)■;; 


13.9 
17.0 


26.0 


4 


6.0 
10.0 


5 


Ml 


18.4 23.3 


17.0 


18.9 


32.6 


20 


12.2 


23 


V v 


162 ! 22.4 


16.2 17.8 

11.3 13.6 


•29.(1 


14 


9.2 

3.8 


26 


\ 


6.5 


11.8 


7.8 8.5 


21.4 


2 


— 1.6 


21 i 23 
1.7 


5.3 


2.8 3.2 


13.2 


2 


- 7.0 
XII 


— 3.8 
- 2.7 - 2.6 
1 i 2 
30 
+ 6.9 


+ 12.0 


♦ „| — 


32 6 


20 lipca 


-22.0 
ii.,;, 


,lni 
vm 


pa 


/. o, 


ulen, 


U0 
rLI 
™£T 1Jnia 


■-1:0.1 


.1.0 


* |k |- 1- E£ 


1 
9 


4 


5 


6 


, 


5 


n 


— 


6 


2 


24 


8 


2 


6 


_ 


_ 


_ 


7 


m 


— 


39 


20 


31 


6 


3 


;:, 


_ 


1 


— 
[V 


— 


82 


46 


1 


L4 


9 
— 


— 


— 


5 


« 
77 
12 
m 


— 


119 


26 


23 


lit 


12 
Ml 


i-2 
17 


14 
1 


2 


Mil 


— 


78 


24 


21 


I! 


10 


_ 


i 


l\ 
2 


2 


10 


1 


1 
X 


_ 


106 


29 


19 


I | 


12 


2 
_ 


_ 


2 


IS 


2 


15 


11 


5 
KB 


— 


7 


4 


27 


4 


2 


4 


_ 
_ 


1 


K„k 


~ 


672 


46 


1 kwiet. 


126 


84 


22 


1 


2 


- 


21 HJ.o -lS"40'H = 290r 

.,,,,' 
2 ! 


<M* 


lim^l Dn 


• |2±| ** 


. 
D 


- 1.7 


) 8.9 — 


ui 4 2 


1 2 S 28 


—15 19 


' i 


+ 1.8 


20.3 28 


- 2.2 


14 


Hi 


5.9 


11.0 


7.1 7.8 


19.0 30 


- 0.2 


4 
+ 7.1 


19 i 23 


/ 


1 


g 1 
I! I 


10.1 


5 


J 


":! 


20.1 1 


4.1 14.9 
5^4 29 


• ; 
5.4 


5.3 &6 


12.4 2 


- 24 16 


XII 


1.9 — 1.7 
11.2 24 i 25 


a h 


1 
_ . _ 


1903 


'::!:;; 


.„,, 3= 


i 1 i° 


»IrUU :,!;;;;: 
- 


- - 


71 


27 2 


31 


9 ; 


4 7-1- - 


; ';' 


6.4 


70 ' 


28 


8 


_ L _ _ _ 


^; 


7.8 


154 3 


i 28 


17 !:! 
Mil 


5 
4.1 


122 81 j 9 
7i 25 20 


la ] 
J 
77 2 
10 j 10 


i 


* ' 
12 


7 i 1!) 


10 5 


3 - - - - 


x ; 


9.8 


12 


22 


8 5 


7 _ _ _ j — 


" 
_ _ 


-Hi 


"j " 

i- 17,2 


9,9] 


Tempe 


1908 
7 


a I 


9 Srednia 


ximum 


1„ * J Dni. 


1 
3.7 


5.6 - 5.5 


+ 6.0 


12 


—21.8 
+ 2.1 + 


0.9 +0.7 


7.8 


27 i 28 


L5.6 
2 


!u 


66 


38 3.9 


18.2 
13.2 

21 5 

28.9 


28 
3 

19 i 20 


13.0 
- 7.6 


21 
7.5 + 8.0 
19 „; 


z ::lr 


Z. -:: ^ 
. 


; 


5.9 


10 


26 


„ 


B 
36 
6.3 


67 ' 


j u 


16 


,;; 
;; 


5.6 

7.!) 


72 2 

19 

13 


I 17 


to 


" 
1 
r 


5.8 


5% " F<> p'Sz. 
99 


:;s 


11-6 

1903 


Rozklad vviatrow w Tarnowie. 
N NE E 


HE 


S SW W NW Cisze 


11 

111 

l\ 

Mil 
1\ 
V 

\ i 1 


: _ 6 ! 1 

- 13 1 

I -' : 

- - | 2 
1 7 1 

2 2 


6 

2 

9 
2 

5 


25 18 1 32 
31 25 11 16 

3 S?2 11 7 30 

4 18 20 19 13 

2 15 30 16 24 


!:<,:; 


Rozkhul matnSw w foaszowie. 


* NK . SK S SW W NW d- 


': 


^ = ^ 


: 


: s : 

Rozklad wiatrow 


w Smolniku. 


L908 


« 


NE 


. BE s 


sw w 


NW 


Cisze 


I 


8, 


3 


H 1" U 


- 


5 


3 


" 


26 


11 


10 ■ |9 31 


- 3 

3 2 
fc I 


19 

6 


3 

3 

13 
5 


M 


"» 


;; 


" " ^ 


i-8 15 


" 


49 
Rozkkd wiatrow 


w Przemyslu. 
■ 


NE 


E : SE ! B 


sw W 


„ 


Cisze 


™j 


| 


I 


i i 1 


i i 


i 

1 do;: 


Rozklad wiatrow w Samborze. 


■ 


NE 


E 


SE S SW W NW Cisze 


11 

IV 

VIII 

X 

XI! 


5 
6 


11 
2 

s 

7 
4 


1 

2 
12 


36 
20 
19 

25 
62 


11 
5 

10 


49 
23 
22 
18 
23 

23 
10 

11 


12 
17 
9 

7 


51 
16 
22 

24 

31 
9 
21 


2 
5 

8 

8 

11 


L903 


RozkJad wiatrow w Szczercu. 


N NE i E 8E s 8W W NW due 


8 

XI] 


1 


12 


9 
4.5 


13 

9.5 
13 


19 
13 
15 

lo.r, 


35 
18 

33 5 


8 
7 
21 
18 


2 
3 


2 
6 

Rozkiad wiatWw w Delatynie. 
X N E K SE I . : sw W „ Ci.„ 


: ; 


89 iS M 7 3 B7 298 !i - 


i. 


'lfl "l " 9 9 20 25 11 2 
5—4 9 15 1(> 30 7 4 
2 - 34 25 | 17 3 7 3 2 
85 15 150 76 83 L97 313 LSI Lfi Rozldad w 


»*. 


w Horodence 
N NE 


■1- 


« 


sw 


W NW 


Cisze 


,; 


- - 


4 
8 


9 


1 


62 
19 


"* 


I 

1 


: 


IV 


- 2G 


13 


12 


2 


20 


4 


13 


— 
35 


6 


25 


3 


vi 


- 20 


3 


10 


4 


36 


8 


9 


— 


vn 


- 8 


17 


10 
35 


11 


VUJ 


2 34 


21 


18 


" 


JJ 


9 
5 


2 


~ 


s 


— 24 


6 


17 


1 


26 


3 


16 


- 


X"! 


31 


10 
3 


6 


: 


33 


5 


5 
8 
Rozktad w 


atrow 


W Jao-ielnicv. 


!.'"■; 


X NE 


E SE 
8W W 


sw 


Cisze 


1 


9 1 


4 | 7 


12 


18 


29 


18 
11 


1 


5 2 


1 


2 


55 


- 


18 


n 


J 9 


32 1 3 


] 


_ 


29 


_ 


16 


2 1 8 


11 


6 


19 
35 


V ! 


2 — 


BS 


1 


2 17 


3 


28 


27 1 
- 43 


1 
V a 


3 8 


4 | 8 
10 I 13 


7 


3 


29 


a 


35 


\ 


25 2 


6 j 6 


6 


1 


13 


1 


33 


■ 


— 1 


31 1 18 


5 


7 


27 


- 


1 

! = i X z = = <<; = = . 

g 1 1 it s £ e e i ITT i g g g g ffi illl_ 


III If £2§||£ I ffisM 1 1 e g g g e ii if S £ S £ I g S I £ I S g 5 § I g 1 

1 I 11 I 
! 1 I 2 !; lll_ It III 

Hi inn 1 ^^^ in 3 Pomiary deklinacyi i inklinacyi magnetycznej 
dokonane w Krakowie 1903 r. 

M. P. Rudzkiego. Miejscem, na ktorem mierzylem elementy magnetyczne, jest ten 
sam slup w ogrodzie botanicznym, ktory oddawna sluzy do pomia- 
row magnetycznych. Nad slupem tym w lecie 1903 roku wznie- 
siono drewniana. budk§ (gwozdzie i okucia mosiezne) dzieki czemu 
mozna obecnie robic pomiary bez wzgledu na pogod^. 

Do pomiarow deklinacyi sluzvl ten sain teodolit magnetyczny 
E. Schneidera a do pomiarow inklinacyi te same inklinatoryum 
Dovera Nr. 4. ktoremi posJugiwal si§ przedtem s\ p. Dr. Daniel 
Wierzbicki, mire, jednak zrobiono nowsj. Azymut jej wyznaczyl 
adjunkt obserwatoryum Dr. L. Grabowski w koncu lutego 1903 
z dygressyi gwiazdy polarnej. Prac§ tq wykonal Dr. Grabowski 
bardzo dokladnie, blqd prawdopodobny azymutu miry wynosi 
tylko ± 1", 1. _ 

Wszystkie pomiary robilem przed potudniem tak. ze frodkowy 
moment obserwacyi przypadal najczesciej na godzine. jedenasta,. 
Zreszta, w niektorych dniacli godzina, do ktorej nalezy odniesc" po- 
dan$ wartosc deklinacyi jest wskazana w osobnej rubryce. Za 
kazdym razem mierzytem deklinacyi po trzykroc lub cztervkroc' 
w odst^pach czasu wynoszqeych okolo 15 minut. Zatem kazda 
z pomicdzy deklinacyi podanych w nast§puj^cej tablicy jest rezul- 
tatem trzech albo czterech pomiarow. 1903*r. 


Godzina 


Deklinacya 


Uwagi 


25 kwiet. 
6°13Ji> 
26 „ 


| 


17,0* 


* Pod koniec obserwacyi burza z grzmo- 


2 maja 
13.6 


tami i btyskawicami. 


3 
12.4 
8 „ 
16 „ 
14.5 
13.0 
6 czerw. 


" 1 


15.3* 
23 wrzes. l 
15.0 

:..,,,,-., 


1903 r. 


, ,.'.< -r. -nr 


Zil.-I.n.l,,!:, 
Uwagi 


2 pazdz. 
17 1 


10 h 10'"a.m 
11 4 „ 
10 35 „ 


14.5 

8.7 
8.4 


31 „ 


10 59 „ 


(13,5)* 


* Burza mag 


etyczna. 


14 listop. 
12 grud. 


10 22 „ 

11 12 „ 

12 „ 


6,2 
11,1 

(4,6)* 


j zultat obserwacyi moze o przeszlo 1 ' 


26 „ 


11 49 „ 


8,1 


(mepewny. 

9-tego pazdziernika az do korica roku wszystkie deklinacye sa, i 
sze niz w poprzednich miesiacach. Zmiana ta nie jest w zwiazku 
z tern, ze nad slupem wzniesiono budk§, albowiem budka ta zostala 
zbudowana w koricu czerwca 1903 r. Sam fakt zmiejszenia sie. de- 
klinacyi ku koricowi roku nie jest wcale dziwny, bo dekl. zach. 
u nas (i nietylko u nas) obecnie zmniejsza si§, ale godna, uwagi 
jest raptownosc i znaczna amplituda zmiany. 

Pomiar w dniu burzy magnetycznej t. j. 31 pazdziernika 1903 r. 
dal deklinacye. (Sredniq) 6° 13',5 t. j. wcale nie anormaln^, ale to 
si§ staJo przez przypadek; mianowicie zboczenia deklinacyi przy- 
padkowo sie skompensowaiy. Oddzielne spostrzezenia w dniu tym 
rdznily sie. mi$dzy soba. bardzo znacznie. mianowicie: 

o 10 h 32" a. m. deklinacya byla 5° f>4'.9 W. Zreszta. i te liczby nie sa, pewne, albowiem deklinaey 
niaJa sie, o kilka minut luku nawet w cia.gu krotkiego czasu 
bnego dla przewrocenia magnesu i ponownego uspokojenia, 
kollimacya magnesu nie mogla bye dokladnie wyeliminowa 
Inklinacya. 
Data Igla Nr. 1. Igla Nr. 3. 

28 wrzesnia 1903 64° 18'.5 64° 20'.6 

5 pazdzier. „ 17,0 21,2 Srednio 64° 16', 7 
obu igiel i = 64« 18',6. Igiel Nr. 2 i Nr. 4 nie uzywalem, bo kilkakrotne proby po- 
kazaly ie daja, sprzeczne rezultaty. 

Uwaga. W ogrodzie botanicznym w odleglosci 150 metrow 
od slupa, na ktorym te pomiary zostaly wykonane, znajduje sie. 
palmiarnia zawieraja^ca 45.500 kg. zelaza. Mozna tedy slusznie za- 
pytad, czy ta tak duza massa zelaza niema dajqcego sie. uczu6 
wplywu na pomiary magnetyczne. ile mi sie. zdaje, wplyw tej 
palmiarni n. p. na deklinacye. nie moze bye znaczny, albowiem dos6 
latere rachunki pokazuj^, ze zboczenie igly magnesowej od poludnika 
magnetycznego mogloby wynosic okolo poltorej minuty tuku. gdyby 
palmiarnia byJa rownie silnie namagnetyzowana jak magnesy slu- 
zqce do pomiaru horyzontalnej skladowej. zas przy tern namagne- 
tyzowaniu, jakie moze posiadac zelazo, zboczenie nie powinno wy- 
nosic wiecej nad pare, sekund luku. 

Przy tycb obliczeniach naturalnie zakladalem, ze os" magne- 
tyczna palmiarni jest rownolegla do poludnika magnetycznego. 
Zreszta, gdyby jej os magnetyczna nie byla rownolegla do poludnika 
magnetycznego, to nawet w tem polozeniu, w ktdrem sila sprawia- 
ja_ca zboczenie igly magnesowej jest najwieksza., wplyw palmiarni 
bylby tylko o iwi^kszy niz w roztrzaaanym przez nas przypadku. Deklinacya magnetyczna w Tarnowie w r. 1903. 
A. Wasniowskiego. Za inicyatywa, p. Profesora A. Witkowskiego wykonalem vv le- 
cie 1903 r. szereg pomiarow zboczenia magnetycznego w Tarnowie. 

Miejscem spostrzezen byl ogrod c. k. I. gimnazyum. Za przy- 
rza.d mierniczy sluzyl t. z. mniejszy przyrzqd uniwersalny Mayer- 
steina, b§da,cy wlasnoscia. Zakladu fizycznego w Uniwersytecie Ja- 
gielloriskim. Przyrza^d ustawialem na pniu debowym wkopanym 
w ziemie. na 80 cm. Mire, obralem w nastepujacy sposob: jedne. 
z szyb okna gabinetu historyi naturalnej, mieszcza,eego si§ na par- 
terze wylepilem staniolem i cienkiem ostrzem naciajem. pionowa. 
kresk§. Kreska ta oswietlona swiatlem lampy ligroinowej byla dobrze 
widoczna, tak, ze mozna byln przyr/.ad dokladnie nastawic. Odleglosc 
miry wynosita okolo 20 m. 

Wyznaczenie poludnika uskutecznilem z obserwacyi gwiazdy 
polarnej w chwili jej najwiekszej dygresyi wschodniej. 

Zazwyczaj przewieszalem magnes trzy razy a wiec kazda dana 
jest sredniq, co najmniej z szesSciu odczytari. Tylko d. 11 czerwca 
przewieszalem magnes osm razy. Naturalnir w dniach 15 czerwca 
i 20 lipca liczba odczytari byla znacznie wieksza,. 

Wyniki pomiarow sa. nastepujace: Dnia 21 maja 1903 o 6 h wiecz. (c: miejsc. sred. 


) 5°40' 

5°49' 

5°50'.3 


" n 


7> V 


r)°44'.3 
5°33' 
5°51' 
5»50' 


" l 


5°47' 
5°43' 
5°44',8 


l l 


5°43',7 o 11" rano (czas 


miejsc. 


sred.) 5°45' 


„ 12 w polud. 
„ 5°49' 


„ l 1 ' 45 po pol. 

„ 4" 30- „ 
„ 5«5 1 '.5 
I 5«51'' 


» 5 " 45 "' r 
„ 5°48' 


„ 7" 10 m „ 
„ 5°47'.8 


„ 8" 45"' „ 


% 


r 5°47'.5 


„ 10" 30 m „ 
n 5 ° 47 ' 


„ 12" w nocy 
„ 5°44' 


„ 5°41' 


„ 2" 30- 


n 


„ 5°3vr Srednio w czasie tej doby zbocz. 5°43'.6. 

W czasie tej doby maximum zboczenia przypada 

dzine. popoludniu, minimum okolo 8 godz. z rana, roznic 
zboczen wynosi 21'. 

Dnia 15 lipca 1903 o 7" wi< 

Dnia 19 lipca 1903 o 9" 

„ „ „ „ „ 10" „ „ „ „ 5°4r)' 

„ „ „ „ 11" „ „ „ „ 5°40'.3 

Dnia 20 lip"ca 1903 1" rano * " I 5°37'.7 

„ 2" „ „ „ 5®35',7 

„ „ „ _ „ 3" „ „ „ 5°33'.8 

" n „ „ v 4 * i> » i> » 5 o 32 ' 7 

» n „ „ 5" - „ „ 5°32'.5 

» * „ 6' . „ 5"29'.5 " I 10 " " 
» 


.-)"33'.o 

:»°:->4'.»i 


" II 12" w'pol. 


" 


.. 


5«38' 


j? n l h P° P *- 
J 


5«42'.5 


" J 3" £ 


b°41' 
r.-'3s'.:» 


» » 5 " » 


77 


" 


r) 3o'.2 


„ » 6h » 


I 
5°3f>' 


cia,gu tej doby wynosito 


zl)i'czenie 


-)"oii 


'.;>. 50 

Krzywa zboczeri w cia.gu tej doby ma mniej regularny ksztalt: 
wykazuje jedno minimum o 7 rano oraz dwa maxima, z ktorych 
jedno przypada na 2 1 ' po potudniu. drugie zas na 9'' wieczor. Kaj- 
wirksz.i roznicji zboczeri wynosi 16'. 

Dnia 29 lipca 1903 o 6" "30'" wiecz. (czas miejsc. sred.) 5°40',2 
„ 12 sierp. „ „ 6 h „ „ „ „ 5°40' 

Srednia deklinaeya wynosi 5 43',5 w czasie pierwszych dni 
lipca 1903. 

W Tarnowie wyznaczal zboczenie magnetyczne K. Kreil dnia 
2i3 pazdziernika 1848 i znalazl 11028' W. (K. Kreil. Magnetische 
u. geograpbische Ortsbestimmungen im osterreicbiscben Kaiserstaate), 
nast^pnie I. Liznar d. 23 czerwca 1891 i otrzymal 6°46',7W. (I. Liz- 
nar. Die Vertheilung der erdmagnetischen Kraft in Osterreicb-Un- 
garn zur Epoche 1890,0 nach den in den Jahren 1889 bis 1894 
I rten Messungen). 

VV okresie wigc 1848—1891 wynosiJ roczny ubytek zbocze- 
nia (zachodniego) w Tarnowie 6'5; w okresie zas 1891—1903 uby- 
tek roczny mial wartosc tylko 5',26. 

Z zestawi(Mii;i p<>miar«i\v zboezenia magnetycznego w Tarno- 
wie wynika niewa.tpliwie. iz ono beda.c zacbodniem, ustawicznie sie. Spostrzezenia pyrheliometryczne w Zakopanem w lecie r. 1903 Anjrstruina. W tablicach tvch oznacza: 

t, czas observvacvu'sivdni. zakopianski igodzin. minur . 
0, temperature powietrza w cienia. stopni Gels., 
b , stan barometru zivduk. do 0", 
W, kierunek i s/.vbkosc- wiatru. 

w, wilgod powietrza bezwzglydn. (mm rteri) wedlug spostr 
zeri stacyi meteorolog. przy Muzeum Tatrzariskiem, centymetr kwadrat- w\ Data * 6 b W w h q Stan pogody 
muli nad gorami. Pod- 


1 49 1&0 «87.'8 w' t;u ts i l>:is 


Prawie czysta pogoda, 
wieczorem chmarno, 


18 8 31 16.2 687.0 \\\, 7.5 33.8 988 


Kawaly wysokiego stra- 


,? 1 1;;i; ^ "-' ;is ! £? Si 


"SSs-sr* 


7 30 — — - 11.0 23.3 0.880 

2 7 23.4 692.3 NE, 12.5 i'.S I I ill 


Te e kkr r za C mglone U Po 


3 5^ 21.2 691.9 ' -"' 11.9 29.7 0.913 

4 44 - - - 11.7 217 0.769 


Doskonata pogoda. Po 
zachodzie - Data ! | b a W « h q Stan pogody 


"' I 


30 - — 1) 8.4 13.1 0.602 przez suche mgiy. 
59 16.0 j 689.4- - 8.5 17.8 0.733 

56 - - NNeJ d.l 2, <l OS45 


,-, ,„ 


I «» «j jj »■« «« >■<»" 
28 j 


4-1 18.1 6949 SW, 7.9 23.9 0.803 

1 - - - 8.0 270 0872 
20 — — - 8.1 30.0 0.926 

29 17.5 693 8 E, 8.5 50/2 1075 


bialawe, od poludnia 
mgUrto. 


30 


'* 


1 is '^ w - S3 22 !:S 


■tl^LiS?** 
? 


j ? ^ "< ti i ,S 


^«Iaw P e!?rfJdi»»^ 
j 


I s »? ■? 1 1? is 


'^nv.Vopoln 
i| 


S KS ■*" = = SS S 


£Er.?SBF — — 7.9 33.2 1.093 Promienna pogoda caly 

697.9 NB, 8.2 43.5 1.-200 dzierijranekbezsz 
697.4 N," H.3 5-8.3 1.223 wvr.'.w.iun,- wvi.ulki 

W y s o k o | c s 1 o » c a 


1 Przedpoludniem 


10° 15° 20° 25" . 30° 85° 40° 45° 50° 55° 


15 VIII. , — — 


1.134 


1.166 


1.18, 


1.94 


17 


• ! - 1- 


1.005 


1.052 


1.08'.) 
18 


. 
0.997 


1.068 


1.120 


1.163 


- 


21 


■ - - 


- 


- 


- 


1.059 


1.115 


1.161 


1.197 


- 
— 0.745 


0815 


0.927 


0.995 


1.055 


1.104 


- 


- 


- 
„ 0.565 : 0.736 


0.856 
0.778 


0.947 


1.020 
0.930 


1.080 
0.986 


1.130 


1.171 


1.197 
1.0LO 


I 


l 


- 
0.832 
1.132 


1.030 


1.058 


1.075 
I ! 


s. - 1 - 
- 0.800 


0.910 


0.987 


1.052 


1 118 


1.169 


1.209 


" 
- 


- 


1.111 


1.163 


1.201 


1.225 


- 


- 


; 


~ 


"" 


~ 


1.015 


1.118 


1.169 


1.208 
1.105 


~ 


~ 


6 


- - 
- 


- 


- 


- 


1.150 


- 


- 


B 


- - 


0.81(1 


0.898 


975 


1.037 


1.087 


1.121 


- 


- 


23 


- - 


- 


0.962 


- 


- 


- 


_ 


- 


- 


M 


0.525 0.678 


0.800 


0.905 


0.99:; 


1.070 


1.185 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


1.0^5 


- 


- 


- 


- 


- 
- - 


- 


- 


L.100 


1.150 


1.105 


- 


- 


- 


« 


- ~ 


- i - 


0.953 1.063 


! ■ 


- ~ 


- 


~ 


1.009 


1.060 


- 


- 


- 


~ W j . o k o 4 4 


Po 


poJudniu 


wil ? oc 
50° 45" 


40" 


35° j 80° 25" 20° 15" 10" 
__ j _ 1 _ 


L.168 
1.078 


1.020 - 


_ 1 
61 
1.189 1.161 


1.110 


1.062 1.005 
_ 


- 


6-8 


- 


- 


1.120 


1.087 


1.012 


0.984 


0.910 


- 


11-4 
1.188 


1.181 


L.078 


1.020 


0.912 


0.850 


0.746 


0.628 

- 
11.4 
1 100 


1.070 


,; 6 


- 


- 
- 


8.1 
6.8 
- - 
- 


1.000 


910 
- 


6.5 
- 1.168 


in; 


log;; 


1 


III!!) 

012 


922 


- 


- 


~ 


5.4 
- 1.186 


1.151 


1.106 


1 


04 S 


0.978 


0.8-2 


0.755 


0.680 


7.0 
- 


- 


1.126 


1.068 


1 


002 


- 


- 
- 


8.4 
- 


1.150 


1.104 


1.050 

985 


0.893 


- 


- 


- 


9.8 
- 


1.141 


L.090 


1.030 

960 


0,882 


- 


- 


- 


9.9 


8.4 
- 


- 


- 


_ 
- 


- 


- 


0.580 


5.0 


"" 


- 


- 


1.169 


1.133 


1.090 
O.90O 


0.730 


- 


6.0 


- 


- 


- 
- 


1.090 


- 


- 


- 


- 


4.7 


~ 


~ 


- 


L185 


! 112 


1.047 


0.974 


0.888 


0.780 
5.8 
" 
7.3 Spostrzeienia pojawow w swiecie roslinnyr 
i zwierzqcym 

wykonane w roku 1903 w Ozydowie N— ro „i„ y 


w— . 
A S.! vrossularia 


,v„ „ 


Ak Ro7£a Vseudo- Acacia 


,v. 


,,,. 


,x, 


,l, sJX™J Kvjra 
4VX. 
Flie'der ' 
,, 
i;i<><|;tH lliU 1 i-L. Ml ~ki (llllci •/. /.!» 

bie oczy) 

Oftuinelhs I'faffenrShrlein 

Nazwisko roSliny listnienie kwitnicnio 


5£E "fit 


Briulu all,,, 


a^a* 


iir. "vi. 


KH «i 


r 7.;: e ;;;; hi ;,,!';^' i<M ' i>Ua| 
- ,,, 


Btieleieh« 


,v .... 


- 
^inrU^lthr., 


29. X. 


l) 7-ornZ l l^l WY 
8. i\. 


SO. X. 


Pi S:n 


0,nH'L^r' / \^.iidorn"' / '" 


,,v ...v. 


1. !X. 21. X. 


Gr ;l si ;Z 


KIT. „ VI. 


- - 


G, /W communis 


KIT. KIT. 


»„ ». 


lW SaUm caprea 


26. III. 


- - 


Ja )vt »■«/«* 


KIT. LT. 


,«.Tni. ,.». Nazwisko rogliny 


- — «• " r - : °"itr 


eSTlSTrSe" 
9. V. 26. VII. 


,,., 


Jaskier ziarnoplon 

Ranunculus ficaria 
Scharbockskraut 


24. 01. 


8. IV. 


- 
I'hihulelphus coronarius 
Gemeiner Pfeifenstrauch 


28. III. 


30. V. 


- 


2 «.x. 


^Fraxinus excelsior 


,v. 


27. IV. 


- 


14 X. 


Sommergerste 


10. IV. 
16. VII. 


- 


Viburnum Opulus 
Gem. Schneeballstrauch 


28. IV. 


30. V. 


U. vi n. 


28. IX. 


Kasztan dziki 

Aesculus Bippocastanum 8. IV. 
Rosskastanie 


2. V. 


18. IX. 


17. X 


Zer^latalillL 4. V. 

.Spitzbliltterigcr A horn 


- 
12. X. 


Gemeiner Kummel 


26. V. 


- 
Kniec blotna (kaczvniecblotny) 

Caltha palustris 24. I IT. 
Gemeine Dotterblume 


10. IV. 


- 


Koiiiczyna lakowa 

Trifolium pratense 30. III. 


25. V. 


11. IV. 


- 


Konwalia lanuszka 

Convallaria majoUs — 
MaiglBckchen 


9. V. 
- 

«»«-»». u .*..*.|^.|%— ■;"• 


K "zlTu™ 12. v. 8. VI. 30. VIII. 


Leu siewny 


L 7*r*uZ arrllmm 9. IV. 


26. VIII. j 15. X. 


Tili,, purri/nlv,' 18. IV. 2f> VI. 


*x 


M, /!!"L /,/,<,,„ 27. HI. 25. V. 


,,V, »I 


Mairliew pogpolita 


Korwa Mala 


;.. VII. 


~ 


,,„,:;:;'£*""-" 


" 


28. X. 


^ S«yfa«« ,•,.„/„ i. v. 18. F. 


10. IX. 


2 ,, 


0l 2S M ,„„Y„ 8 ,V. 29. VI 20. VIII. 


3SF ,k "' ~p- N«w,.K. ro« ln , ,,,„,,.,, k ,,,,,,„u.;W— 


opjjjnie 


'^".:'";;!J'.''V','i*!;", 98 . m . 3 „. v 


- 


3S=— 


- 


3SST 


24. X. 


F> %!!S z ^^ a,lek _ 18. in. 
P8 r^L°^a« hibemvm 38. III. 19. VII. 20 VIII 


" 


Roza dzika 


24. x 


Roza ogrodowa 

/.Vwa cenfifoHa 6. IV. 10 VI 


30. X. 


^/vl,. ««.«*. 16 [V. 2. V. 20. .X. 
Prunus spinosa 2. v. 29. IV. 10. IX. 

SchlechenpHaume 


,,, 


To|M.la czarm. 
Trzi-sii 


dl 


W /!w^r' M. V. 


- i™oro,H„y 


— s™, °cr 


w i";f r ^^" oro,,ny s v . 
m £SL C0TOSUB 11. IV. 
Zl ™!!Z„rtZor,»u 
ZU s£un H y!h"™,», 10. V. 


,,v, ,.,| 


*^ivi™/, ^,>™ •,, .v. 
Zy w^' Zr„l, hibemrm 21. Ul. 


«,v. .am 


"SSiEr* 
" 


Hoi) ofsrodowy 


10. VI. 
M«ik ogrodowy 


•_>i. VI. Pojawy w swiecie zwierz^cyr 
a) Ptaki. Nazwisko ptaka 


-— ■ — , 


Bekas Krzyk 


,.,„ 


Bekas slonka 

Scolopax rusticola 
Walschnepfe 
Bocian biaJv 

Ciconia alba 


,.,,, 


Czajka 

Vanellus cris/alus 
2. X. 


Dodek 

Upupa epops 
Wiedehopf 


,,,„, 
{i 'X,s'i s ^i„« 
J ^tw/!»!tT k ° 


10. IV. 


21. IX. 


Karaka dzika (krzyz.iwka) 


20. III. 


3 X. 


Knkulka 


„.,„ 


- 


'''S'wlf'L 
- Nazwis.o pta k a a-.**-. C- U-. 


N: ;:;:',;;; ll '"" c ""'" * ,v - 


Przepiorka 

Perdix coin mi., 
Wachtel 
S. V. 
>k<>\\ i uiiek rolnik 

Alauda arvensis 
Feldlerche 
27. U. 
Szpak 
BtMU 


" 


Wilgm 
Z "!;Z n>un« Hi 111. ' 84. IX. 


b) Ssaki. 
*aSSH"" Nazwisko ptazu 


o- >— ■ 


'T^TlJiV"^ 
^;i"S,", 


9 d) Owady. 
Nazwis, 
,:,..,» P i„.^ „ 


,,,,, 


"'&«"" 


tniak 


;;sf * - >- ; 


Aporiui.yaiu 


;7 iec 


,, 
' ' Loc>„1^ ru-idlssimn 20. V. 


2SS: 
U.V. 


5iF ; " ; - 


Ti z!;i *«r« 
,,.,„ 

Materyaly 
do fizyografii krajowej. 

Cz^sc II. 

Materyaly zebrane przez Sekcye: geologiczna, botaniczna Spraw. Kom. ft.yogr. Fauna lepidopterologiczna doliny Popradu 
i jego doplywow. 

Czese VII. 

Podal 

Fryderyk Schille Dalsze poszukiwania. przeprowadzone \v roku 1902 z polecenia 
Komisyi fizyogivificznrj. piv.vniusl\ nasfrpu jac przyczynki do do- 
tyehczasmvyrh wiadoinosci o tannic lepidopterologicznej doliny Po- VI. Lycaenidae. 
54. Chrysophanus Hb. (Polyommatus). 
C. Hippothoe L. W tuti'jszt'j okolicv bardzo rzadki. W 
mego pobytu w Galicyi wschudni'ej. a mianowicie w Soiotwir 
patem go 'dose ezysto." ' Okaz tutcj-zv pnclnxlzi z Rzyczanows 
wiony dnia 5 lipca. 

VIII. Sphingidae. 
90. Pterogon B. 

Ft. Pros, >■ pi mi Pall. P<>dany \v pienvszej im>j pracy \v iem bardzo la.lnv.' su„>zv . 
tureckiego (Syrmga ouhfuri. XXI. Noctuidae. 
B. Trifinae. 

217. Dianthoecia B. 

D. Nana Rott. zlowiona w Rytrze, 5 czerwca, na kwiecie 
bzu tureckiego (Syrita/a ru/yaris) wieczorem. 

395. Erastria 0. 

E. Fasciana L. Znaleziona 26 lipca w Rzyczanowie, rzadka. 

XXV. Geometridae. 
C. Laivntiinne. 

646. Tephroclystia Hb. (Eupithecia Curt.) 
T. Innotata Hufn. var. Tauuu-isciufu Frr. Trzy okazy wyeho- 
dowane z ga.sienic strzepanych 9-go lipca z tamaryszku (Myrkaria 
germanica.) Cmy wyl§galy sie. dnia 8 i 13 sierpnia. G^sieniea jest 
ciemno zielona z jasna. boczna, linia., cia.gna.ca. sie. wzdluz ponad 
nogami, na plecach jeszcze ciemniejsza. Kazdy pierscieri ciala po 
bokach z jasna. plam^, ktora sie. cia,gnie od przodu ku tylowi i la.- 
czy z boczna, linia.. Poczwarka ciemno czerwono-brunatna. Ga_sie- 
nice zaprzedzaly sie. w mchu, w oprzedzie dose zbitym. 

612 Boarmia Tr. 

/>'. Hepaudata L. Forma gatunku lupaia/ata, podana w tomie 
XXX na str. 257 jako ab. Conversaria, nie jesl nia. lecz: Repan- 
data v. (et ab.) Maculata Stgr. Tak oznaczyl ja. Dr. Rebel, ktoremu 
przeslalem szesc" okazow mniemanej ab. Conversaria. Nalezy wiec 
te. ostatnia. forme, skreslie, a daty dla niej podane odnieSe do v. 
Maculata. Ld. (Halia Dup.) 
Th. Bruneaia Thnbg. Ztowiona na Radziejowej w wysokosci 
1100 m., dnia 31 lipca. 6na widocznie bardzo rzadka, gdyz przez 
caly czas mojego pobytu u Kytrzc m'gdv jej nie widzialem.Od cza- 
sow publikacyi Dr. Nowiokiego / (iaiioyi nie podana. Ga.sienica 
zyje na borowkach. 

XXXIII. Zygaenidae. 

711. Zygaena F. 
Z. Furpuralis Brunnieh i ab. bderrupta Stgr. Lapana w Rzy- 
czanowie 26 lipca; aberacya luterrupta rzadka. Microlepidoptera. 

I. Pyralidae. 
D. Anerastiinae. 
31. Anerastia Hb. 

A. Lotella Hb. Ztowiona \v Piwnicznej nad Popradem na pa- 
stwisku dnia 7 sierpnia. 

K. Hydrocampidat*. 
164. Perinephila Hb. 

P. Lancealis Schiff. Ex. I 31 maja i 3 czerwca. Gasienica 
strz§siona z Eupatorium co>nt<ti,i,nnn w 'jesieni \v Mlodowie. 6ma 
bardzo rzadka. od ezasow Dr. Xowickiego z nikad z kraju niepo- IV. Tortricidae. 
A. Tortricinae. 
224. Cacoecia Hb. 

C. Aeriferana H. S. Ex. I. dnia 2 i 4 sierpnia. Gasienice 
strzepane z modrzewiu (Lari.c ctin>}»na) dnia 14. lipca w Wielkiej 
Roztoce. Gasienica jasno zielnna ikoloru trawy). z nieco jasniejsza. 
jeszcze glowa. i liniami podluznemi. IVczwarka brunatna w leciuch- 
nym oprzedzie mi^dzy iglami gaiazek modrzewiowych. Dwa okazy. 

C. Olethreutinae. 
261. Grapholitha Tr. 
G. Albersana Hb. 1 okaz 21 lipca we Wietrznych Dziurach 
w wysokosci 1000 m. Rzadka. 

262. Pamene Hb. (Phthoroblastis Ld.) Wedhig katalno,, Staudin-era i IieUa d-.tad tylko z poludniowej 

Znala/^MU 'jTt'l 'nia^'V .noiin^r.-dzie 'w ^ytraeT * 

Wedlug wiadi-mosei udzitdoiiei mi przez'Dr. Kebla. <rasienioa 
zyje na krzewir Arhxtiis mtnlo; pnnirwaz jednak krzewu tego niema 
ani u mnie w ogrodzie ani w calej okolicy, musi wi§c gasienica A. Piutellinae. 
291. Eidophasia Stph. 

E. Messingiella F. ah. Triangulella Schille. Formie gatunktr 
Messingiella znalezionej w [ednym okazie, a oznaczonej przez Dra 
Rebla jako Messingiella aberratio, uwazam za stosowne nadac oso- 
bne nazwisko: ah. TrianguMla m., gdyz rozni sie. ona wybitnie od 
formy typowej. 

Nieco mniejsza od formy typowej; zamiast wst^gi jasno bia- 
Jozoltej, przecinajqcej gome skrzydla przez cala. szerokosc i zw§- 
zajaeej sie. od tylnego brzegu ku przedniemu, znajduje sie. trojkq.t 
rownoboczny, jasno bialawo zolty. ktorego podstawa przypada na 
tylny brzeg, a wierzcholek si§ga prawie polowy szerokosci skrzydla. 
(Pot. fig. 1 i 2 na tablicy I). 

Okaz ten znalazlem 25-go lipca w Wielkiej Roztoce pod Ko- 
niecznq,. Jako uzupelnienie wiadomosci o gat. Cucullia Luri/ur/n Kb.. 
zamieszczonej w tomie XXXVI Sprawozdari. str. 36. podaj§, iz 
ga,sienica zaprze/Ua sir i przezimowawszy wydata okaz dnia 3. 
czerwea. Cme. tq, nalezy uwazac za nowij dla fauny, gdyz zaden 
z autorow naszych o niej wzmianki nie czyni. Objasnienie rysunk Kilka gatunkow motyli z okolic Krakowa. 

Podal 

Fryderyk Sehille. Gatunki motyli drobnych, nizej wyir 
Dr. Edward Niezabitowski przewaznie w Ogrodzie botanicznym 
krakowskim. 

224. Cacoecia Hb. 
C. Rosana L. Prqdnik, ex. I. 6 lipca. Gra.sienica zielona, 
z glowa, i tulowiem czarnym; znaleziona na gatunku z rodzaju Pyrus. 

242. Olethreutes Hb. 

0. Variegana Hb. Krakow, ex I. 18 czerwca. 265. Ancylis Hb. (Phoxopteryx Tr.) 
A. Unguicella L. Krakow, 26 maja. 

330. Gelechia Hb. 

G. Solutella Z. Krak6w, 28 maja. 

315. Recurvaria Hw. 

1,'. Leucatella CI. Krakow, 28 czerwca, z p^czkdw kwiato- MATERYALY 

do fauny owad6w siatkoskrzydtych i szarah- 

czak6w doliny Popradu. 

cz^se ii. 

Podat 
FRYDERYK SCHILLE. Rozpoczete przed trzeina latv z polecenia Komisyi fizyogra- 
aniczylem ficznej badania prasiatnic. s/ai\mczak<>\v i sieciarek ograniczyfc 
w roku 1902. do najwiecej z&fiiedbanego dzialu I'rzvlzenccV (Thy- 
sanoptera), gromadzac no we materyaly i oznaezajae je rownoczesnie 
z okazami dawniej zebranymi. Oznaczanie postqpiio o tyle, ze obecnie 
juz wigksza czeic" materyalow znajdujacyeh sie. w moich rekach 
jest opracowana.. 

W wykazie niniejszym zestawilem gatunki nowe dla fauny, 
pochodzace z Rytra i okoliey — oprocz dwu gatunkow znalezio- 
nych w cieplarniach Ogrodu botanicznego krakowskiego przez Dra 
E. Niezabitowskiego; — dla kilkunastu gatunkow wymienionyeh 
w (lawnicjszym spisie podaj^ nowe stanowiska. Zamieszczony na 
koiicu dodatek zawiera wiadomoso o dostrzezonej u paru okazow 
zwyrodniaiej formie rozkow. Thysanoptera. 

Terebrantia. 
Aeolothripidae (Coleoptrata Halid.). 
MclauotJirips /'iisca Sulz. 27 czerwea na kwiatach storczykoi 
i innych roslin w niewielkiej ilosci; 29 lipea na kwi< 
jeden okaz; tylko Q Q. 
Aculothrips vittata Halid. 2 samice strzepane 10 czerwea 
kwitna^cej sosny i 14 lipea z modrzewia. \Y porown 
nvmi gatunkami bardzo rzadki. 

Gatunek znany dotad z Finlandyi (Reuter. Diagr 
Thysaaopt f. Finland, str. 16: „In speciminibus . 
Abietis. in paroecia Pargas in horto Lofsdaliensi n 
1878 parce occurrit"); Dr Uzel nie podaje go pom 

Thysanoptera.). — Dlugo^C 1-4- K> 
Ae. fasciata L. 17 maja na Leontoihii; 10 ezrrwca ezerpai na r.'.znvrli kwuta 

okazuw/Dlu-ose ()•: 

Ihxothrips dwthonri* Ha niumj pod Radziejow^. tegoz dnia z kwiatu l)/.u ( Sumhucns 
nigra), 4 sierpnia z klos.'.w pszenicy i owsa. 22 sierpnia z lisci 
konopi (Cannabis sativa), 6 wrzesnia z kwiatu i liici Eupato- 

pojedvnczo, tvlko na jeczmieniu i ovvsie w wiekszej ilosei. 
Dlugosc 1-3 7„. 

Podczas gdy Dr Uzel opisal sann-a te^> -atunku na pod- 
stawie tylko dwu okazow, mnie udalo sie, ich znalezc 18 na 

Sericothrips staphglinus Halid. /oma brachgptera. 10 czerwea na 
trawach w Zarnowcu jeden okaz. 

I'll //so pus vuigatissima Halid. 23 marca w suchych kwiatach astrow, 
11 kwietnia na JJr/Us fa-rums, 13 kwietnia na Caltha palu- 
stris, 19 kwietnia na l'rimulu of flam, lis, 21 kwietnia na Vul- 
monaria, 30 kwietnia na Eujihoehm mf>/o</uf ■'■,(< s, (5 maja na 
Potentilla verna w Rytrze. 7 maja na (falanfhus nivalis na Ma- 
kowicy, 8 maja na lisciach Sal '/'.#■ jrugilis i mni nulls w Rytrze, 
25 maja na kwiatach tamaryszku. 9 czerwea w kwiecie ko- 
niczyny. 1 lipca na 1,'osa attti folia, 21 i lipea na Tri folium s/ia- 
diceum, 2 sierpnia w kwiecie Lolu mruim/ulns, 23 sierpnia 
na Verba set tin nigrum, 17 lipca w kwiecie lnu. Tylko poje- 
dyncze okazy, w wiekszej iloSci jedynie na Caltha pa/ushis. 
Krakow. 3 maja. na Auanoin itemorasu f zebra t Dr Niezabi- 
towski). 

Ph. ulgaUssima Halid. var. adusta Tzci 


. Makowica. 5 lipca na roz- 


nych roslinach zlozonych; Rvtro, : 


13 wrzesnia na astrach. 


unicornis Uzel. Z roznych kwiatu 


w roslin ztozonych 5 maja 


na Makowicy, 26 czerwea z pszei 


licy w Rytrze. 27 czerwea 


z roznych kwiatow na polanie r 


tod Niemcowa.. 29 czerwea 


z koniczynv. 12 lipca z kwiatu zi 


emniakow; wsz^dzie po je- 


dnym okaz'ie 9 Dlugosc 1-4 7,„. 
■unicornis' Uzel iw. adusta Uzel. 


8 wrzesnia jeden okaz 9 


z kwiatu kukurudzy. 
^.<tf« Uzel. 27 czerwea na £Vm/>, 


n vulgare i w Mlodowie na 


0/V//W. 1 lipca na Rosa cadi folia 


(Visum saccharalunn. Tvlko 
b AWm/w. Dlugoi* 1-4 " m . 


rata Halid. c/.erwea na 7W«r 


po lanceolata 28 marca na 


/>V//tv prrn/u'is, 11 kwietnia na /V, 


/>////« officinalis, 13 kwietnia 
I'ofiutilla verna, 7 maja na 


tialanthus nivalis i Makowicaj, 10 C 


izerwca na trawach w Zar- petunia), 1 . lipca ■/ 
na lnie, dzwonkach i pierwio, 
•drain Halid. car. adnda Uzel. 
zl.,z.mvch na Makowicv. 21 kl- liseiach wierzb. 1 ."> maja na czeremsze (Primus padus, 
czerwea w kwiatach akaevi. 1 lipca na rozy ogrodowe 
lipca na bujeu bialvni (Melandryum album), 4 sierpni 
pszenicy, 14 sierpnia w kwiecie dyni (Cucurbita pepoj, 1 ' 
snia na Solidaga rirgaana, S wrzesnia w kwiatach kukur 
Wszedzie tylko samice. 
Ph. pall, ,„„„}* Uzel car. adash, Uzel. 5 lipca w kwiatach roz 
rosiin zlozonych na Makowicv. 2 sierpnia na cieciorce ( 

virglmrea' 's vvrzV£\m l'u i taci I km' dzy ' Tylko' 
7Vi. phalrrata llalid. 27 czerwea ieden okaz z lisci leszezvnv ■/w#///r/r Halid. Bill) kwietnia na /V 

. maja na (.V//f/w palustris, 3 maja n 
"oln/tilla v<rna, 7 niaia na Galaidhus l'h. Hlmif,, 

l'h. /vV/i umi Tylko sarai< zkach jodel. swirrko >-. bicolor Uzel. 10 czerwca w Zarnowcu z traw 
ypuszczam, ze przylzrtiicc ten tylko przypadkowo 

znachodzil, bo miejscc, gdzie czerpalem. poro- 
inina, i swierkami. Dr Uzel podaje jako miejsce 

Ajuga i mlode pedy swierkow. Tylko QQ. — 

a wucroptctrt. Dnia 10 czerwca z poprzedzajacym 

ny: T- jeden okaz. Dlugose 0"9 m / m . 

I'ltwa Uzel. 10 lipca na przytulii biatej [Galium 

. 9 lipca jeden okaz na tamaryszku, 10 lipca 
przytulii bialej; Q ?. Dlugosc 9 -/„,. 
kvvietnia jeden okaz n;i Euphorbm <u>nj(jtl<tloidc*. na lisciach olszy Jzcl. 20 sicrpni;) ii;i mi.'cic wodnej (36»- 
Inwie. j.Mlna samim. Dlugnsr 0\S m / m . 
■ l».iiiebt'-. (iatimrk /.yjacx tylk<> w cicplar- 
it <>kaz<nv\ tylko samiee. z I'nnnis hmro- 
ojjiannlr w" cicplarniach Krakowskiego 
Zebral jc dlu innii' I>r E. Xiezabitowski, 
miejscu'serdeeznie dziekuje. — DlugoSc 

/:v//'. ithdominaMs Rent. Razem z typowa. H. jcmorahs 
Ogrodu w Fmlandyi. skad u- Forth, tothrtps l)n brunatna^ z czem jednak, po zbmbmiii \> 
pomi^dzy ktorymi znalazlem o samce, ni< 

Podlu- muich' trzech okazow samicc ni 

in d. ln.-Tst.'-Mni.' I. ;>. r, 1 iV- ,,,,.„.„.,„! 
j?/.lo u u-irhi ..ituiiU / dziah, Trnhnwfia ey. dtugiej na 
L. 26 kwiet 77i. co^m^i. Uzel. 11 kwietnia na mi 
na mniszku (Taraxacum), 29 riatach roznych roslin zlozo- 
i ((jftVnim inolhigo), 12 lipca 
lia na Thymus srrpy/J/im, 4 
na owsie i w kwiecie dyni 
lisciach konopi. 23 sierpnia 
rnika na Btokrdtce. 
2 kwietnia aa stokrotce. 27 Th. communis CJzel var. annulicornis Uzel. 6 czerwca na mniszku 

(Taraxacum ojjichiah), 29 czerwca na koniczynie, 20 pazdzier- 
nika na suctiych kwiatach ogrodowych w Piwnicznej. 

maryszku i przytulii bialcj. 12 lipca w kwiecie ziemniakow, 
19 l'ipca w kwiecie groclm ogrodowego. 29 lipca w kwiecie 
maku, 14 sierpnia na owsie. macierzanee i w kwiecie dyni, major f'zel. var. yracificonns Uzel. 14 sierpnia w kwiecie dyni. 

salicaria L'zel. maja w kwiecie klnnr (Acer plata/ioides), 8 maja 
na lisciach wh-rzhv kruchej i wirwy. 12 maja na mlodych 

17 maja na mniszku. 2S maja na lisciach buka. 29 maja na 

pnia u kwicce . ,-<',rka. l.i wrzesnia na astrad, n-n „l ,» \ ch. 
\V,zcdzie tylko pojcdvnczu i tylko samice. Dlugosc M m / m . 

"kwieinia' na '/v^' n'na mnV/ku. 10 

czerwca czerpanv z roznych traw. 20 czerwca na kk.sach (iniszku bardzo licznie. samce Th. flava Sch 
Th. AM Uze Znal.-i7.lszy i 
iMlnUMszx nvm {Potentate verna). 7 maja na Galanthm Nivalis. S maja 
na liseiacb bukowych. Dlu-o'sc: Q 09 m / m , -f 065 '"/„, 

rivcli w Kvtr/.-' 1 ..kaz i 10 c/.cnvca z tr.w 1 okaz (QQ). 
Dtuo-ose ; 8 '"/„, 
T. iiigropilosa Uzel ,/b/w/ hntch;/ptera. 3 maja na Taraxacum offi- 

T. nigropilosa Uzel wm laevior Uzel. Jeden okaz razem z poprze- 

dzaja.ca. forma.. 
7%. discolor Halid. 6 wr/esnia na Knpatoriini) camiabinum w Mto- 

dowie i H wrzesnia \v kuiatarh kukurudzv \v Rytrze po je- 

dnej samicy. Dlugosc 08 -/„. 
Baliothrips dispar Halid. 10 czervvca czerpany z traw w Zarnowcu; 

3 samiee. Dlugosd 0-9 -/„. 
Stenothrips graminum Uzel. 26 czerwca jeden samiee z klosow zyta. 

14 sierpnia 20 samic z owsa. DJugosd 0-9 -/„,. 

Tubulifera. 
Phloeothripidae (Tubulifera Halid.). 10 lipoa na Crifiis 
14 lipca na mudr/,- 
i czerwonego r&»- 8 wrzesnia w kwiatach kukurudzy. 15 czerwca na Verbascum 
thapms w Krakowie (zebr. Dr E. Niezabitowski.). — Dlugosc 
1-4 "%. 

Tnehothrips copiosa \]'aA forma macroptira. 6 wrzesnia jedna samica 
w kwiatach l\npaf<>rinm nuntahimim. prawdopodobnie przypad- 
kowo, gdyz gatunek ten podlug Dra Uzela zyje wyta^cznie 
pod kora, roznych drzew, jak wierzb. sliw, brzoz, olszy. — 
Dlugosc 21 7„,. 

Aamthothripx iiodiconiis Reut. 31 sierpnia na lisciu Brassica okracea 
w Rytrze jedna samica. DlugoSe 2 4 m / m . — Pobyt i tego okazu 
byl widocznie przypadkowy; gatunek ten przebywa podfclg 
Dra Uzela pod korq zinurszala wierzb. topoli. brzoz i t. d. Przy badaniu kilku tysiecy okazow przylzencow, znalaztem 
u trzech rozki w wysokim stopniu nieprawidtowo wyksztalcone. 
w sposob przedstawiony w rys. 4. 5 i (i na tablicy I. 

U jednego okazu z gat. Thrips physopus L., tf, rozek prawy 
az do czlonka 5go wla_cznie prawidlowo wyksztalcony, koriczy sie, 
dwiema galazkami. iitworzmirini z czlonkmv livcli i Tmych, rozwi- 
ni^tycb w jednej tylko galqzce prawidlowo (Rys. 4). 

U jednej "s.-niiicy -at. Aiitholhrip* Siattos llalid. znalazlem 
szosty czlonek lewego rozka znacznie powiejkszony, a na nim. przed 
koricem po gornej stnmir. namsl. jakby /.ac/atck nowego czlonka 
(Rys. 5). Taki nadliczbowy czlonek wystejauje wybitniej w innym 
okazie tegosamegu gatunku r«>wniez samicy); tutaj prawy rozek caly 
jest znacznie zgrubialy, szosty jego czlonek prawie trzy ra/.v dluz- 
szy i szerszy od normalnego; do niego przyrosle sa. dwa czlonki: 
na koricu czlonek ksztaltu prawie normalnego cztonka osmego, 
a w polowie dlugosci po stronie zewneirznej czlonek zepchni^ty 
na zewnqtrz. mniejszy od prawidlmveg: siodmego (Rys. 3). Materyaly do fauny helmintologicznej 
pasorzytniczej polskiej, IV. 

Podal 

Dr. Mieczystaw Kowalewski, 

prof. Akad. roln. w Dublanach. 

Obecna, czwarta z rzedu lista robakoV pasorzytnych. nale- 
zacych do naszej fauny, obejmuje okres dwoch lat: 1902 — 1903. 

W czasie tym zbadalem 111 sztuk kr§gowcow, naleza,cych do 
36 gatunkow. a mianowicie: 

6 ssakow. nalez^cych do 4 gatunkow 
57 ptakow „ „ 26 „ 

21 plazow „ „ 1 gatunku 

21 ryb „ B 6 gatunkow 

W 22 ptakach (nalezacych do 12 gatunkow) i w 4 rybach 
(nalezacych do dw6ch gatunkow) nie znalazlem wcale robakow 
pasorzytnych. 

W pozostalych kr§gowcach znalazlem razem 62 gatunkow ro- 
bakow pasorzytnych; z tego nowych dla fauny naszej 23 gatunkow, 
a z tych calkiem nowych gatunkow 5. A to: 

Przywr (Trematodes) — 18 gatunkow, z tego nowych dla 
fauny 1 gatunek; 

Tasiemcdw (Cestodes) — 18 gatunkow, z tego nowych dla 
fauny 7 gatunkow, a z nich 3 calkiem nowe, mianowicie: Diploposte 
mi generis M. Kow. 1903, niedawno opisany, oraz Hytnenolepis par- 
vula sp. n. i Tatria biremis n. gen., n. sp., ktorych charakterystyke. 
krotka, podaje. tutaj, odkladaja_c obszerne ojpisy z odpowiedniemi ry- 
cinami do VHI-mej cz§sci mych Studyow helmintologicznych, ktora, 
wkrotce mam zamiar skonczyc; 

O b 1 e ri c 6 w (Nematodes) — 25, z tego nowych dla fauny na- 
szej 15 gatunkow, z tych zas 2 gatunki calkiem nowe, niedawno juz opisane: Trirlmsmno i-> >■>!>■ M. Iv.-w. 190:-) i Trichosoma simile 
M. Kow. 1903; 

Kolcoglowow (Acanthocephali) — 1 gatunek. Do listy obe- 
cnej dotaczam jeszcze 3 gatunki. znalezione dawniej, lecz niewcia.- 
gniete do list poprzednich: opisany niedawno gatunek przywry: Me- 
torchis tener M. Kow. 1903 i 2 gatunki tasiemcow, ktore teraz dopiero 
zdolafem okreslir: ll'jn>rnt>h ,,i.- <■</////, /r*>w Linloii 1 892 i Hi/moiu/rpis 
arcuata sp. nov. Przy ostatnim z tych gatunkow podaj§ tutaj krotka. 
eharakterystyk§; dokladny jego opis. z rvcinami. umieszczony b§- 
dzie w VIII-ej czejsci mvch Studv/>w helmint<>l<>gicznych, razem Poczawszy od roku zeszlego, okazy wszystkich robakow pa- 
sorzytnych, znalezionych i okreslonych przezemnie — teraz lub da- 
wniej — o ile materyal jest dobrze zachowany i moze nadawad si§ 
do ewentualnego badania kiedys — wcielam do Zbiorow Akademii 
Umiejetaosci w Krakowie. Przy okazach tych, w liscie obecnej oraz 
nastejmych. bede. umieszczal litery: M. A. 0. (Museum Academiae 
Cracoviensis). Spis okazdw dostarczanych Akademii pozniej, po oglo- 
szeniu nazw ich w poprzednich listach, b§de. zamieszczal przy kazdej 
liscie w dodatkovvym wykazie. Spis ten bedzie zawieral rowniez 
okazy robakow pasorzytnych. nienalezaeych do naszej fauny, o ile 
takowe dostana, sie, do r%k moich i beda. do Zbiorow Akademii 
wcielone. 

Dublany, 1 stycznia 1904 r. I. Trematodes. — Przywry. 

-Metorchis tener M. Kowalewski 1903. Jeden okaz w pech 
rzyku zolciowvm '." iiuro.i^si t M(i;:pis an ■■rganser L.); 24 lutej 1897; Hnidycz<5w pod Zyda 
45. — Echinostoma mordax Loosa 1899. 12 niewielkich okazow 

w dwunastniev zausznika <l\»lhrp,< in/r/hts Lath.,); 18 maja 
1903; Dublany. - M. A. C. 

II. Cestodes. — Tasiemce. 

39— Proteocephalus ocellatus Rndolphi 1803. 3 okazy, z tych je- 
den bardzo duzv. w jelicie cienkiem trzech okoni (Percajiu- 
viatihs L.): 3 kwietnia 1903; G-alicya wschodnia. — M. A. C. 
sui-generis M. Kwwalewski 1903. Jeden okaz bez Die calkk 

Anoplocephala mamillana (Mehl.) R. Blauchard' 1891. Nie- 
zmierna iloic okazdw w dwnnastnicy dwoch koni (Equus ca- 
hallus L.); 22 pazdziernika 1902 i w styczniu 1903; Lwow. 

42. — Taenia crassicollis Rudolphi 1810. 10 dose duzych okazow 
w srodkowej eze.sei jelita cienkiegu zbika > Fells catus L.^; 
20 grudnia 1902: Zydaczow. — M. A. C. 

43 — Cladotaenia globifera Batsch 1786. Kilka duzych i wiele ma- 
lych okazow w jelicie cienkiera myszolowa (Buteo vulgaris 
BechsU; 4 stycznia 1903; Horodenka. 

44. — Hymenolepis parvula M. Kowalewski 1904. Liczne okazy 
w dwunastnic\ kaezki swojskiej t Anas huschas L. domesticaj; 
w dwoch kaczkach: 16 i 26 marca 1903, Dublany; w dwoch 
kaczkach: 1 5 listopada \W.\. I'rzetalv'wka pod Xowym Saczem. 
Malutki tasiemiec, okolo 1.5 mil. dfugosci pospolicic: 
tylko bardzu \vyoiac;nicte okazy /. pelna iloscia proglotydow 
przekraczaja. nieco 2 mm. — Xajwieksza ilosY- proglotydow 
38: z tycli kilka ostatnich w ksztalcie work.'w. wypelnionych 
calkowieie dojrzalemi oncosphaerami. Szyi brak. Glowa wzgle- 
dnie duza. z dluirim i uTiibvm r\ jkicin. uzbrojonvm 10-ma 
hakami dlugosci 0.038— 0.039 mm.' Dlugosc baczykow embry- 

45. — Hymenolepis compressa Linton 1892. Okolo 100 okazow 1 li- 
stopada i kilkadzicsiat okazow 25 listopada 1S95 w srodkmvoj 
czeici jelita cienkiego ogorzalki (Fvligvila marUa L.); Du- 
blany. — M. A. C. 

Ciekawa. jest rzecza., ze okazy, znalezione 1 listopada sa. 
znacznie mniejsze, okoto 8 mm. dlugosci tylko. jednakze z zu- 
pelnie juz gotowemi oncosphaerami, jakkolwiekbadz ilosc" pro- 
glotydow wynosi u nich okolo 105, gdy tymczasem u okazow 
z 25 listopada gotowe oncosphaery widac dopiero w okolicy 
225-go proglotydu. 
46 — Hymenolepis arcuata M. Kowalewski 1904. Kilkadziesia.t nie- 
wielkich okazow 1 listopada i kilkadzicsiat duzych 25 listo- 
pada 1895 w jelicie cienkiem ogorzalki ('Ful'tgnla marila L.); 
Dublany. - M. A. C. - Typus. 

Nowy ten gatuuek zbli'za sir iiajbardziej do Hymenolepis 
vilosa Block 1782. od kt<'.rego p'.zni sic nast^pujacemi cechami: 

Cialo znacznie krotsze. okolo 40 mm. dlugosci; niezmier- 
nie cienkic. prawie prze/roczvstc; boozne wvrostki proglotydow 
wzgl^dnie male i zaokrqglone na koncach; wskutek tego, ze 
proglotydy po stronic otwonuv plciowyeh si|. krotsze, niz po 
przeciwnej. cale cialo wygiete jest lukowato; hakow na ryjku nbryonalne — 

47. Tatria biremis M. Kowalewski 1904. Kilkadziesiat okazow 
w dwunastniey zausznika t /W/<r/w u/irihts Lath.,); 18 maja 
1903; Dublany. — M. A. C. — Typus. 

Nowy ten tasieiniec przypnmina bardzo Tamia aawtho- 
rhyncha Wedl. ls.j."). ll'din sit; jednak i.d tego wielu szczegolami: 

Jest on znacznie mniejsz}-, dochodzi bowiem tylko 1.8 mm. 
dlugosci. przy naj wirks/.tj szVroknsci okolo 0.7 mm.: najwi§- 
ksza ilosc proglotydow 29. z kt«'.rv(di kilka ostatnich z calkiem 
dojrzalemi oncosphaerami pospolicif udpada. Szvi brak. Hakow 
na szczycie ryjka tylko 10. din- mm 0.044 0.0.">0 mm., dro- 
bnych naczykow naokolo ryjka 20 do 30 pierscieni; haczyki 
embryonalne 0.008 mm. dlugosci. 

Ze wzgledu na ksztalt proglotydow. rodzaj uzbrojenia. 
oraz pewne charakterystyozne szc/.eg<4v w budowie organow 
plciowych — o czem obszernie bede. mowil na innem miejscu 
(w Vlll-ej czesci „Study6V helminth .gioznych-) — tworze. 
dla tego gatunku nowy rodzaj : Tatria. jak"i. piatv z rzedu 
w podrodzinic At-ulcmnt O. Fu'hrm. 

III. Nematodes — Oblehce. 

25. — Trichosoma resectum Dujardin 1843. Jedna samiezka w je- 
licie cienkiem sroki (Pica vaudatu L.) 23 listopada 1902 i 4 
samiezki i jeden saim-zyk w jelici»> sujki ( (ittrnihis glandarius 
h.) 16 grudnia 1902; Dublany. 

2(5. — Trichosoma parile M. Kowalewski 1903. 4 samiezki i 12 sam- 
ezykow w dwunastnicv puehacza (Bubo uiax'nnus SibbJ; 30 
stycznia 1903; Boryslaw. — M. A. C. — Typus. 

27.— Trichosoma Simile M. Kowalewski 1903. Jeden samczyki je- 
dna samiezka w jelicie cienkiem kwiczola (Turdus pilaris 
L.J; 29 pazdziernika 1902; Dublany. 

28. — Trichosoma contortum Creplin 1839. Jedna samica w blonie 

10 grudnia 1903; DuHanT^ ^ 

29. — Ascaris depressa Zeder 1S00. Jedon duzy samiec i jedna 31— Ascaris spiculigera Rudolphi 1809. 3 samce i 9 samic wje- 
licie cienkiem zausznika (Podia-ps aunt us Lath.,); 18 maja 
1903; Dublany. — M. A. C. 

32. — Ascaris megalocephala Cloquet 1824. Kilkanascie okazow na 

poczatku jelita cienkiego konia (Equus caballus h.); 22 paz- 
dziernika 1902; Lwow. 

33. — Ascaris mystax Zeder 1800. 10 mlodych okazow w dwuna- 

stnicy zbika (Felts catus h.); 20 grudnia 1902; Zydaczow. 
34.— Oxyuris equi Schrank 1788. Jedna duza samica w jelicie ko- 
nia (Equus caballus h.); styczen 1903; Lwow. 
35— Sclerostomum equinum O. F. Muller 1784. Kilkanascie oka- 
zow duzych, samcow i samic, w jelicie konia (Equus caballus 
~L.); styczen 1903; Lwow. 

" Railliet 1884. Kilkanascie samcow 
jelicie cienkiem psa (Cauls familiuris h.); 
1901; Lwow. — M. A C. 
-Uncinaria Cernua Creplin 1829. 12 samcow i 20 samic w je- 
licie cienkiem owcy (Ovis aries L.); 21 grudnia 1903: Du- 
blany. — M. A. C. 
-Oxysoma brevicaudatum Zeder 1800. Liczne okazy samcow 
i samic w rozmaitym wieku w jelicie tylnem 10-ciu zab (Bana 
temporaria L.); H marca 1903; Dublany. 
-Anguillula vivipara Probstmayer 1865. Liczne okazy mlode 
w jelicie konia (Equus cabal/us L.); styczen 1903; Lwow. UzupeJnienie listy I, II i III*). 

W uzupelnieniu tern podaje. — oprocz nowych danych biolo- 
logicznych dla kilku pasorzytow — zmienione. odpowiednio do obe- 
cnego stanu systematyki i nomenklatury, nazwy pewnej ilosci ga- 
tunkow wymienionych w dawniejszych wykazach. Nazwy uzyte 
dawniej ujete sa. w nawias; liczba rzymska, zamieszczona przy nazwie, 
oznacza wykaz, w ktorym jej uzyto. 

Azeby uniknac powtarzania w dolaczonym na koricu tej listy 
wykazie. oznaczam te gatunki robakow pasorzytnych, ktorych okazy 
zlozylem w Zbiorach Akademii. literami: M. A C. 

I. Trematodes. — Przywry. 22. — Hemistomum pileatum Brandes 1888. (H. spathaceum D. II). — 
Kilkadziesi^t okazow w jelicie cienkiem nurog§si (Mergus 
merganser h.); 4 grudnia 1902; Zydaczow. 

24. — Holostomum sphaerula Rudolphi 1803. (H. sphaerula V. H).— 
2 okazy w jelicie cienkiem sojki (GarrtUus glandarim LJ; 
16 grudnia 1902; Dublany. 

25— Holostomum variabile Nitech 1816. II. — 9 niewielkich oka- 
zow w jelicie cienkiem sowy blotnej (Otus brachyotus Forst.;; 
26 stycznia 1903; Dublany. 

26. — Holostomum gracile Rudolphi 1819. (H. gracile (D.) v. L. II.) 
Kilkanascie okazow w jelicie cienkiem nurog^si (Mergus mer- 
ganser L.); 4 grudnia 19( 2; Zydaczow. — M. A. C 

37.— Bilharziella polonica M. Kowalewski 1895. 4 samce i 2 sami- 
czki we krwi podgorzalki (Futtaula latcophthalmot Bechst.;,- 
12 marca 1903; Dublany. — M. A. C. — Typus. 

39. — Metorchis xanthosdmus (Crepl.) Braun 1902. (M. crassiuscula 

Rud. III). 

40. — Metorchis compascuus M. Kowalewski 1898. (M. compascua Goeze 1787. (Taenia straminea G. I.) 

- Amoebotaenia cuneata v. Linstow 1872. (A. sphenoides R. III;. 
M. A. C. 

-Anomotaenia multiformis Creplin 1829. (Taenia mulH/ormu 
C. II.) - M. A. C. 

- Anomotaenia Citrus Krabbe 1869. (Taenia citrus K. II.;. 
Aploparaksis filum Goeze 1787. (Taenia jilum G. II;. 

-AploparaksJS CrassirOStHs Krabbe 18(H). (Taenia crassirustris 29— Anomotaenia microrhyncha Krabbe 1869. (Taenia »iie><>rh//n- 

tha K. II a 
aO — Hymenolepis tenuirostris Rudolphi 1819. (Taenia tmwrortm 

R. 11/ 
3 1 —Anomotaenia microphallos Krabbe 1869. (Tatnia mirro r haUos 

K. III;. - M. A. C. 
•"to- Tetrabothrius immerinus Abildgaard 1790. (T. macronphalus III. Nematodes. — Oblehce. 
Heterakis papillosa Bloch 178: 
licie slepem kuropatwy (Ferdix perdix h.J; 29 paz( 
1902; Dublany. — M. A. C. 

brevicolle Rudolphi 1819. {T. anatis S. Wykaz 1-szy 

okazow robakow pasorzytnych. dostarczonych przezemnie zbiorom 
Akademii Umiejetnosci w Krakowie. z pominieciem okazow rowniez 
dostarczonych a zaznaczonych juz wyzej w tym artykule (w g\6- 
wnej cz§sci i w ozupelnieniu) literami: M. A. C. — Cyfry na po- 
czatku oznaczaja. minion, pod kturymi dany gatunek wspomniany 
byl w poprzednieh listach. \Y nawiasaeh stoju uazwy zywicieli 
odpowiednich robakow. 

1. Trematodes. — Przywry. 

-Azijgia tcreticollis Rudolphi 1802. (Esox lucius L.), XII— 1903. 
Galieia orientalis. — M. A. C. 

- Bunodera nodulosa Zeder 1800. (Perca tiuviatilis L.), IV— 1903. 
Galicia orientalis. — M. A. C. 

l/ajJowrfra r///it/</rarai Zeder 1800. (liana temporaria L.). 
Ill - 1903, Dublany. — M. A. C. 
. — Cercariae Gorgoderae cygnoidh Zeder 1800. (Cvclas cornea L.), 
IV-1901. Dublany. — M. A. C. 

- Erhhio.stoma eehitiatum Zeder 1803. (Anas boschas L. dome- 
stica -f- Gallus domesticus Briss.i. 1903. Dublany. — M. A. C 

Hchiitostoniu cnttoideum Bloch 1782. (Anas boschas L. dome- 
stical X— 1896, Dublany. — M. A. C. 

- Erhinoatowd recurvation v. Linstow 1873. (Anas boschas L. 
domestica -j- Gallus domesticus Briss,). 1903. Dublany. — M. A. C 

- I'ohisfomtt iiiitarrrhtnim Rudolphi 1SI.)2. liana temporaria L... 
Ill— 1903. Dublany. - M. A. C -Echinostoma trigonocephalum Rudolphi 1809. (Putorius foetidus 
Gray), VI— 1895, Dublany. — M. A. C. 

macrgstomm liudolphi 1802. (Turtur aurita Bp.), -1895. Dublany. — M. A. C. 
42. — Tetracotyle cuticola v. Nordmann 1832. (Scardinius erythrophthal- 

mus L.). XI— 1897. Rozwadow. — M. A. C. 
AS. — Gyrodactylus elegans v. Nordmann 1832. (Cyprinus carpio L.), 
V— 1901, Qalicia orientalis. — M. A. C. 
— Schistosoma haematobium < ]> Bilharz 1852. i Homo sapiens L.), 
1885, Kair. — M. A. C. 

II. Cestodes. — Tasiemce. 

9. — M<mopylidium infimdibulum Block 1779. (Gallus domesticus 
Briss.), XI— 1903. Dublany. — M. A. C. 

10. — Davainea cestieillus Molin 1858. (Gallus domesticus Briss.), 

XI- 1903, Dublany. — M. A. C. 
lb. — Davainea proglottina Davaine 1860. (Gallus domesticus Briss.), 
XI— 1903. Dublany. — M. A. C. 

11. — Hymenolems gracilis (Zed.) Krabbe 1869. (Anas boschas L. 

domestical. [— 1S97. Mikokjow n. D. — M. A. C. 

18.— Hymenolepis anatina Krabbe 1869. (Anas boschas L. dome- 
stical VI— 1903, Dublany. — M. A. C. 

21. — Hymenolepis serpmtulus Schrank 1788. (Pica caudata L.), 
VII— 1895, Dublany. — M. A. C. 

31. — Hymenolepis stylosa Rudolphi 1810. (Garrulus glandanus L.). 
IV— 1896, Dublany. — M. A. C. 

III. Nematodes. — Oblence. 

3. — Filaria equina Abildgaard 1789. (Equus caballus L.), 1-1903, 

Lw(')w. — M. A. C. _ . , 

4 — Trichosoma retusum Railliet 1893. (Gallus domesticus Briss.), 

XI— 1903, Dublany. — M. A. C. 
5.— Tnchosomar audinjkttum Molin 1858. (Gallus domesticus Briss.). 

XI— 1903, Dublany. — M. A. C. 
11. — Heterakis perspicillum Rudolphi 1803. (Gallus domesticus Briss.), 

XI-1903, Dublany. - M. A. C. 
13. — Filaria leptoptera Rudolphi L81 - subbuteo L.). 

V-1896, Dublany. — M. A. C. 
15. — Strongylus paten* Dujardin 1845. Putorius foetidus Gray), 
V— 1896, Dublany. — M. A. C. -Trichosoma alatum Molin 1858. (Putorius foetidus Gray), 

V— 1896, Dublany. - M. A. C. 
-Filaria rotundicauda v. Linstow 1902. (Garrulus glandarius 

L.), IV— 1898, Dublany. — M. A. C. — Typus. 
- Trichosoma longispiculum Sonsino 1889. (Python molurus Gray), 

XII— 1896, mena^erya w Stanislawowie. — M. A. C. 

IV. Acanthocephali. — Kolcoglowy. Przyczynek do poznania zubra z puszczy 
Biafowieskiej (Bison europaeus Ow.). Napisal 

Andrzej Berezowski. W czerwcu 1903 r., podczas pobytu w puszczy Bialowieskiej, 
miatem moznosc" zebrania garsci wiadorao^ci *), dotycza_cych moca- 
rza puszcz naszych, zubra, przechowywanego w Bialowiezy, jako 
wymierajaey okaz dawnej fauny europejskiej. Pod grozba. znacznych 
kar nie wolno nietylko strzelad zubra, ale nawet sprzedawac skory 
Jub kosci w razie naturalnej smierci jakiej sztuki. Zaraz po zna- 
lezieniu, cielsko bywa palone przez cesarska. straz le3na.. Jedynym 
sposobem wydobycia wiekszej ilosci pomiarow czaszkowych zubra 
bytoby uczestnictwo w ktoremkohviek z wielkich polowari cesar- 
skich, odbywajaeych sie. w Bialowiezy co lat trzy. Oczywiscie obok 
trudnosei w uzyskaniu pozAvolenia na uczestnictwo, wypadloby je- 
szcze zakrzatac sie. kolo pozwolenia na zmierzenie sztuk zastrzelo- 
nych. Do szczeiliwych zatem okolicznosci zaliczam wypadek, ktory 
pozwolit mi uzyskac zgode. zarz^dzaja^cego rezydencya. cesarska. 
w Bialowiezy na zmierzenie piedu Ibow zubrzych, zdobiacych w po- 
staci medalionow 6ciennych wnefrze palacu. Czaszka zachowuje swe 
ksztatty niezaleznie od mdywidualnych zachcianek wypychajacego; 
odno^ne zatem pomiary uwazam za'zupelnie zgodne z prawda,. Je- 
dynie dlugosc i obwod szyi moga, by6 podane z zastrzozeniem, ze 
oyiy mierzone na egzemplarzacb (vypchanych. Przyjmujac jednak • Zjgmunt Gloger w wydaw pod uwage^ nadzwyezajna, scislosc w pracy specyalistow. wzywanych 
do Bialowiezy na czas polowari dla odpowiedniego zachowania pi§- 
kniejszych sztuk wsrod zabitej zwierzyny, wymieniam w tab. I 
dlugosc i obwod szyi, w nadziei, ze liczby podane nie odbiegaja. 
daleko od prawdy. 

Tablica I. 

Pomiary w cm. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Przecietna 
Dlugosc glowy do przedniej 

krawedzi wargi gornej . 56 50 58 57 60 56-2 

Dlugosc czola 28 25 34 32 32 302 

Odleglosc miedzy nasadami 

rog6w 29 28 29 29 31 29-2 

Najwieksza szerokosc czola 38 35 38 39 39 37-8 

Szerokosc pyska .... 16 16 16 19 17 16-8 

Dtugosc rogow 45 44 42 46 41 436 

Obwod rogow u nasady . . 31 30 27 26 27 28-2 
Dtugosc szyi (od watu ezo- 

towego do kleba) ... 76 71 64 98 100 81*8 

Obwod szyi (za glow*) . - 146 141 143 130 143 140-6 Tablica II. 

Przecietna danego pomiaru obliczona w °/ przecietnej dlugo^ci 
glowy do przedniej krawedzi gornej: 

Dtugosc glowy 100 

Dtugosc czola 537 

Odleglosc miedzy nasadami rogow 519 

Najwieksza szerokosc czola ... 67*2 

Szerokosc pyska 29'9 

Dlugosc' rogow 77-2 

Obwod rogow u nasady .... 50' 1 

W tablicy I-ej podaj§, oprocz pomiarow, przecietna. z pieciu 
sztuk, w tablicy Il-ej — stosunek przecietnych pomiarow czaszki 
do przecie.tnej dtugo^ci glowy, mierzonej do przedniej krawedzi 
wargi gornej. Rozgladaja.c sie. w liczbach powyzszych, spostrzegamy 
przedewszystkiem nadzwyczajny rozrost szerokosci czaszki przy 
stosunkowo niewielkiej dlugosSci." Rogi kr6tkie, mocne, szerokie u na- 
sady, wygiete w bok i naprz<5d. Barwa siersci brunatno-czarna, co 
dowodzi, ze sztuki te byty zabite zima,. latem bowiem siersc 2ubra 
jest szaro-kawowa. \ I wieku okolo 15 lat. Krok rowny same a wynosi 114 cm. 
Klus „ „ 155 j, 

Galop „ „ 190 „ 

i, okolo 10 lat krok rowny wynosi 74 cm. 
klus „ 143 „ 

galop „ 178 „ 

ika rocznego: krok rowny wynosi 50y 2 cm. 
klus „ 100 „ Szcz^tki tura „Bos primigenius Boj." 
w zbiorach Z. Glogera na Podlasiu. 

Andrzeja Berezowskiego. W czerwcu 1903 r., zwiedzaja^c zbiory znanego badacza za- 
bytkow kultury naszej p. Zygmunta Glogera w Jezewie w Lomzyri- 
skiem, znalazlem tam szczatki tura (Bos primigenius Boj.) i, korzy- 
stajac z uprzejmego pozwolmi;i wlaseiciela. zmierzylem zachowane 
cze^ci czaszek. Pomiary te, oraz miejsca znalezienia, podaje. nizej. 
W zbiorach jezewskich znajdujemy: 

1) Znaezna. czeic' kosci czotowej wraz z wyrostkami rogowymi 
i nieco nadwer^zona. potylica.. Znaleziono przy ujsciu Nurca do 
Buga. Dla porownania pomiary tej czaszki zestawiam z pomiarami 
samca i samicy tura z Brandeburgii *). 

! ii j' ,". I : : ; 

Dlugosc linii miedzyrogowej . 227 cm. — — 

leglosc najbardziej wystaja.- 

cych na zewnatrz punktow 

na obwodzie oczodoMw) . . 255 „ 28 cm. 315 cm. 
Wysokosc" potylicy (od linii 

miedzyrog. do gornego brzegu 

otworu potylieowego) ... 12 „ — — 

Dlugo36wyrostkarogow.(praw.) 643 „ \ ?() 72<5 

Obwddwyr. rog. unasady(praw.< 32'5 - loo- on 

„ „ „ (lew.). 32-8 „ r d °" dy ■ 

*) Pomiary te podaje Dr. H. Werner (Rinderzucht, Berlin 1902). Kierunek wyrostkow rogowych: w bok, w gore, i naprzod. 

Z powyzszego zestawienia widzimy. ze egzemplarz, ktorego 
szczatki znaleziono na Podlasiu, byl mniejszy niz turzyca brande- 
burska. Sadzac ze slabego rozwoju czaszki. zaliczyd go wypadnie 
do rodzaju zenskiego. 

2) W tem samem miejscu, co poprzedni fragment czaszki, zna- 
leziono takze wyrostek rogowy tura prawy. znacznie wiekszy od 
wyzej podanego. Mial bowiem: 

Dlugosc 73 cm. 

Obwod u nasady 355 „ 
Liczby te odpowiadaja, odnosnym pomiarom mezkiego osobnika 
tura brandeburskiego. Kierunek rogu: w bok. naprzod i w gorq. 

3) W powiecie warszawskim, w gminie Czastkow pode wsia. 
Dziekanowem. wydobyto z Wisly cz§sc czaszki turzej z calkowita. 
koscia, potylicowa,, czeicia, czola i rogiem lewym, zlamanym na 
koncu. Udalo mi sie. zdja.6 nast§puja.ce pomiary: 

Wysokosc potylicy (mierzona jak poprzednio) 15 cm. 
Wysokosc potylicy (do dolnego brzegu otworu 

potylicowego) 20*5 „ 

Szerokosc potylicy 22 „ 

Obwod wyrostka rogowego u nasady . . . 335 „ Fauna lepidopterologiczna doliny Popradu i jego doplywow. 

Cz«}sc VIII. 

Podal 

Fryderyk Schille Geometridae. 

Larentiinae. 
Larentia Tr. (Cidaria Tr.). Boarmiinae. 

Bupalus Leach. 
B. Phuarius L. 15. V. dose liczny w lasku sosnowym koto Barcic 
przy Popradzie. 

Tortricidae. 

Olethreutinae (Graph olithinae). 
Epiblema Hb. (Paedisca Tr.). 
E. Semifuscana Stph. 1 okaz w Zarnowcu koto Rytra, 17. VII. 

Grapholitha Hein. (Laspeyresia [Hb.] Meyr.). 
G. Pallifrontana Z. 1 okaz kolo Barcic w lasku sosnowym, 15. V. Plutellidae. 

Plutellinae. 
Plutella Schrk. 
P. Annulatella Curt. 1 okaz na Radziejowej w wysokosci 1200 1 
15. VI. Znana z polnocnych Niemiec, W. Brytanii. Alp i Ska 

Gelechiidae. 
Gelechiinae. 
Gelechia Z. Elachistidae. 
Elachistinae. 
Elachista Tr. 

E. Maynificella Tgstr. 1 okaz znaleziony przez Dra Niezabitowskiego 
29. V. na sognie w Rytrze. 

Gracilariidae. 
Lithocolletinae. 

Lithocolletis Z. 

L. Spinicolella Z. 17. VII. ex 1. Rytro. Poezwark^. zaprzedziona. 
w plamistej minie na spodzie liscia tarniny Prunus spitmsa, 
znalazlem 12. VII. Wszystkie wyzej podane gatunki motyli drobnych oznaczyl 
Dr. Rebel w Wiedniu . za co mu na tern mieiscu serdeczne skla- podziekowanie. Materyaty do fauny owadow siatkoskrzydtych 
i szaranczakow doliny Popradu. 

Cz^sc III. 
Podat 

Fryderyk Schille Wykaz niniejszy zawiera oprocz psotnikow i przylzericow, ze- 
branych w okolicach Rytra, takze par§ gatunkow, znalezionych 
przez Dra E. Niezabitowskiego w Krakowie i jego okolicy. 

Nazwy gatunk6w nowych dla fauny galicyjskiej oznaczone 
sa. gwiazdka,. 

Drowi Giintherowi Enderleinowi w Berlinie, ktory oznaczyl 
dla mnie znaczna. liczbg gatunkow psotnikow (Psocidae), skladam 
za t§ pomoc serdeezne podzi^kowanie. Pseudoneuroptera. Troctes trUvarm 
Peripsocini. 
pkaeoptems Steph. 3. X. w Rytrze nad Popradem Caecilius pjceu* Kolbe car. hreviprn/ri* Knderl. 27. IX. na susnach 
i swierkach w Zarnowcu. 8. X. na jaloweu w Rytrze. Gatu- 
nek ten, nowy dla fanny, oznaezvl dr KndeHein w Berlinie. 

Catcittus obnoletus Steph. 1. X. na swierkach w Kordowcu, 4. X. 
na swierkach na Radziej<..\vej. 23. IX. jeden okaz w trawie 
koio Mlodowa. 

Pttrodtla ptdtcularia L. Zebrany w okolicy Krakuwa przez Dra 
Niezabitowskiego. 

Tnchopsoms Dalii Mac Lachlan. 2. III. 1902 i 1. XL 1902 do 
18. I. 1903 zbierany przez Dra Niezabitowskiego w cieplarni 
ogrodu botaniczneg'i w Krakowie. Oznaezonv przez Dra En- 
derleina w Berlinie; znany wedlug M. Rostocka „Nenroptera OblazivT^ui 
szala tor* bir Stenopsocini. 

ri'i-intu* L. Znalezionv 1. X. 20. VIII. 1902 ii.i s^imi-Ii i ;«■;. -Hindi k-ln * Psocus bipunctntus L. Znalczionv lf>. VIII. w Mlodowie; 9- 

* Awphigi-roiitin vnriegata Latr. 7. VIII. 1903 znaleziona w Mlo- 

Thysanoptera. 

Terebrantia. 
Aeolothripidae (Coleoptrata Halid.). 

1. Aeolothrips vrrsirolor Uzel. 15. V. jeden okaz (Q) na trawie 

koto Barcic. 

Thripidae (Stenoptera Burm.). 

2. Chirothrips mahb-atn Halid. ?;. adnata Uzel. Trzy okazy ( Q ) zna- 

lazl Dr. Niezabitowski 7. IX. na Calluna vulgaris w lasach 
Niepolomickich. 

3. Physopus vulyatissima Halid. v. fulvicornis Uzel. W suchych 

kwiatach jesiennych. szczegolnie w astrach. trzy okazy (Q) 
3. XI. 

4. Physopus uimifoliorum Balid. 7. V. i 6. VIII. na lisciach brzo- 

zowych na Woli Krogulec&dej, 6. Vf II. w naroslach wierzbo- 
wych gat. < frid<»nya rosuria na -W/V v'niiiimlis w Barcicach; 
6. X. pod znmrszala k<>ra wicrzb i topoli , tu bardzo liczny, O.rythrips paroin-ps Uzel. Q. 18. VI. jeden okaz na kwiatach 
polnych w Rvtr/.r. 7. IX. za.s kilkadziesiqt okaz<5w zebral na 
Otll'itnn Kulqiiris w lasach Niepolomickich Dr. Niezabitowski. 

Parhythrips whoptera Halid. 9 9 i rfc? od ma J a do wrzesnia 

iMwl roth-rip* sultatrir Uzel. ^ . Dzieuirr okazow tego gatunku 
znalazlem 14. VIII. na kwiatach Kiipatonuai cannabinm» w zrq- 
bie k'snvni nad Kvtrein. Thrips dihtata Uzel forma brachyptera. 9 9 i J J w lipcu 
i sierpniu z traw na polanaeh lesnych czerpane. 

Tubulifera. 
Phloeothripidae (Tubulifera Halid.). 
Cri/jttothrip* /'if" Uzel t'orwa )i>rirroj)ttra, 9? 1 okaz, _/*. bra- 
chyptera, rj, 3 okazy. Czerpane z traw w moim ogrodzie nad '/.injntl Popradem 14. V. — Dr. Uzel podaje w swej Monografii, ze 

gatunek ten znajdowal w zimie pod kora, sliw, wierzb i morw, 

jest nieznany. Otoz odkrycie 

przylzeniec ten przebywa w lecie na tra- 

12. Cryptothrips dentipes Reut. forma macroptera, Q. Dr. Niezabi- 
towski znalazl 1 okaz na Calluna vulgaris w lasach Niepoio- 
mickich. 

othrips minuta Uzel, 9 • 2 okazy pod zmurszala. kora, wierz- 

>wa, na Oblazie, 4. IV. 

14. Cephalothrips monilicornis Reut, 9. 28. VII. 1 okaz na suchych 

nikiych trawach w lasku sosnowym nad Popradem w Wier- 
chomli. — 7. IX. 2 okazy na Calluna vulgaris w lasach Nie- 
polomickich. — Dr. Uzel nie podaje scisle pobytu tego ga- 
tunku, piszae tylko, ze znalazl go w lesie „nad Skrejchowem". 

15. Trichothrips pedicularia Halid. /. aptera, Q . 1 okaz pod zmur- 

szala, kora. bukowych lezakow w lesie w Rzyczanowie. 16. IX. 

16. Trichothrips semicaeca Uzel. Jeden rj" i szesc 9 9 P ^ zmur- 

szala. kora. wierzb kolo Barcic 6. X. 

17. Phloeothrips coriacea Halid. 1 samica pod zmurszalq kora wierz- 

bowa, na Suchej Strudzo. 14. IV; 2 sarnice pod zmurszalq kora, 
bukowych lezakow w lesie w Rzyczanowie, 16. IX. Przyczynek do fauny motyli okolic Krakowa. 

PodaJ 

Fryderyk Schille. 

Noctuidae. 

Plusia O. 

P. Chrysitis L. ab. Sn zabitomkn magnitudine formae typicae, fasciis 
aureis alarum anticarum dilatatis et confusis. macula fusca dor- 
sali nulla, macula fusca costali subtriangulari inaequilatera, apice 
postico maculamorbiculaivin tantmn ainplectenti, latere exteriore 
marginem anticum interiorem maculae renalis, quae colore 
aureo maximam partem repletur. attingenti. — Krakow; zebrat 
Dr. E. Niezabitowski. 

Sesiidae. 
Sesia F. 

S. Formicaeformis Esp. 1 ukaz (Q). znaleziony przez Dra Niezabi- 
towskiego 14. VII. w ogrodzie botanicznym w Krakowie, 
swiezo wyl^gly. 

& Empi form-is Esp/ 1 okaz (Q). znaleziony 27. VII. przez inzy- 
niera p. St. Stobieckiego w okolicy Czatkowic koto Krzeszowic. 
— Ten gatunek i poprzedni oznaczyl Dr. Rebel w Wiedniu. O nowych i malo znanych gatunkach 
motyli fauny galicyjskiej. Dr. Stanislaw Klen morfologi 
prac lepidopterologicznveh osrarnic^) dwulecia zasluguja. na 

Schille F. Fauna lepidi.)>t<>rol,M : nv.na duliny Popradu i jego do- 
plywow. Cz^sc V i VI: Spraw. Kom. fizyogr. Akad. Uini.-j. 
w Krakowie. T. XXXVI. 1902. 

Klemensiewicz Dr. S. Galicyjskie -atunki r.d/.iny Zijgaemdae, 

Lwow 1902. 
Klemensiewicz Dr. S. O nowych i mato znanvch gatunkach 
motyli fanny iralieyjskiej. Przvrzynek III: Sprawozd. Kom. 
fizyogr. Akad. Umiej. w' Krakowie. T. XXXVI. 1902. 

Od czasu ogloszenia mojego oatatniego przyczynku, odkryto 

25 gatunkow. .'"az'u aCaVu'yj I ni\u"Lu ^'^Ti\\V<-n'nv kr!>- 
jowej, mianowicie z grupv ritndat tonne 1. r>i»ddda< 2. \octui- 
<*<« 1. (iconntndue H. I'^ndidae f> . Tortneidat 4. Gtkehudae 5. 
Elachistidae 4. (.irwihrwlnt: 2. LtjumiYtdat 1. Xt/,tir,<lida< 10. 77- 42 Gatunki nazwano i zestawiono wedlug katalogu O. Staudin- 
gera i H. Rebla (Catalog der Lepidopteren des palaearktiachen 
Faunengebietes; Berlin 1901), przyczem gwiazdka, (*) 
formy, nowe dla fauny krajowej. 

Skrocenia : 
ex 1. = wyhodowany w domu z ga,sienicy. w. = moj wykaz z r. 1898 (0 nowych i malo znanych gatun 
kach motyli fauny galicvjskiej. " 
Umiej. w Krakowie T. XXXII kach motyli fauny galicvjskiej. Sprawozd. Kom. fizyogr. Akad. zvnek pierwszy do owego wykazu (w tychze Sprawozd. 
T. XXXIV). 

= przyczynek drugi do owego wykazu (w tychze Sprawozd. 
T. XXXV). 

= nrzvc/.vnek trzcei do owego wykazu (w tychze Sprawozd. 
T. XXXVI . Pieridae. 
Leptidia Bill nycli. Pojawia sie. wsz§dz Noctuidae. 

Trifinae. 
Hadena Schrk. 

2. Rurea F. ah. Alopecia us Esp. W okolicy Lwowa; znachodzi 
sie. rzadko miedzy okazami funny irlownt'j. przy k.ncu maja i w czer- 
wcu. Tamze znalazlem form§ o skrzydlach przednich bialawych, 
charakterv.styoznvcli dla udmiany Arrfentea Tutt. 

3. Gemhia 'Hb. ab. Lirmism Tr. Rzadka aberacya. do niedawna 
tylko ze Sambora znana. pojawia si§ takze kolo Lwowa w czerwcu. 

Mesogona B. 

4. Oxalina Hb. W okolicy Nowegu Sa_cza (Cheimiec), rzadki. 5. Lota CI. W Chelmcu przy Nowym Sa.ezu, w pierwszej ] Xanthia 0. 

6. Citrago L. Holosko Wielkie koto Lwowa, w polowie wrzesnia. 

Hypenidae. 
Heniiinia Latr. 

7. Derivalis lib. Pojawia sie. w okolicy Lwowa (Brzuchowice). 
gtownie przy swietle lampy. w drugiej potowie czerwca. W Wier- 
chomli nad Popradem wyploszylem 8 sierpnia okaz bardzo cieniny. 
o slabem nakreSleniu. 8. Murinata So. v. Monochroaria EL S. YV zrebie lasu jodlo 
wego, w Chetmcu koto Nowego Sa.cza. znalazlem 19 sierpnia oka: 
wybitnie ochrowo-zottawy. ktory nalezy uwazac" za v. Monochroarh 
H. S. (porown. p. p. 1. 21); bardzo rzadka. 

Scotosia Stph. 

9. Rhamnata Schiff. S. V. W okolicy Brodow na poczatki Larentia Tr. 

10. Juniperata L. Rozprzestrzrnionv wszt;dzie. gdzie jatowi< 
ro&nie. Wiele galenic zebralem w dolinie Popradu w sierpniu: m 
tyle l§gty sie. od korica wrzesnia do potowy pazdziernika tego s; 
mego roku. Ga,sienice sa, na gtod dziwnie wytrzymate; w r. 18S 
przywioztem na poczqtku wrzesnia wiele ga_sienic z Piwnieznej c 
Broddw, gdzie dla braku jatowca nie mogtem ich dalej zywic. Ni< 
ktore z nich skurczyty sie. na ksztatt poczwarki i zyly blizko mit 
si%c bez jedzenia. Uwagi godnv jest wybitny dimorfizm ptciow 
poczwarek; mianowicie poczwarki 'saracow s^ barwy brunatnej. zi 
samic zielonawej. 

Tephroclystia Hb. 

11. Pusillata F. Koto Brodow i Lwowa (Bnsuehowice) W If 
sach sosnowych i sVierkowych, w drugiej potouir maja. dose rzadk 
Dota,d byt znany przewaziiie z zaehudmYj ezy>*i kraju. 

12. Pygmaeata Hb. Po lakach przylesnych w okolicy Lwowi 
w czerweu, rzadki. *13. Pygmacata Hb. ah. Zdxllhiuta Chr. Tamze jeden okaz Abraxas Leach. 

*14. Marglnata L. <//;. Xigro/asriata Schoyen. W Zalubinczu 
koto Nowego Sa.cza znalazlem w polowie maja, oraz w Brzuchowi- 
cach kolo Lwowa, przy koricu czerwca. po jednym okazie pieknej 
aberacyi gatunku Margitmta L. . ktora sie, zgadza vv zupclnosci 
z dyagnoza,, podana. dla ah. Xigrainsr'mta SrlWAi-n. U pierwszego 
z tych okazow sa. plamy srudkowe na wszystkich skrzydlach zlane 
w zupelna.. szeroka. wst§ge, poprzeczna,; u drugiego jest wst^ga na 
skrzydlach przednich taka sama. zas na tylnych o wiele weisza 
i na plamy porozrywana. 

Ennomos Tr. 

15. Querritiaria Hnfn. ah. Carpinaria Hb. Daleko rozsiedlona. 
W okolicy Rytra w lasach bukowych (Rzyczanow). na poczatku 
sierpnia; kolo Lwowa cz^stsza w sierpniu i wrzesniu; jeden okaz 
wyla.gl sie. w domu juz 4 lipca z gasienicy, znalezionej na lipie. *16. Repandatn L. ah. Mandata Stgr. W Rzyezanowie kolo 

popielatej barwy Bkrzydel przednich, trzech czarnych. wyraznych 
rys poprzecznyeh. <>raz wybitni'j. niccn <,'zworoka.tnej plamy czarnej, 
po wewnetrzn'ej stronu; linii talistrj w kmnorkach 6 i 4), nalezy 
uwazae za ah. M«<tdata Stgr. Podobin- okazy i pwezyty wane dotad 
mylnie za ah. Convcrsaria Hb.) znachodza. sit; nad I'opradem cz^sto; 
typowa ah. Conversaria Hb. znana mi jest dotychczas tylko z oko- Cymbidae. chmid. Brodv (U\ 
111 r. (niezawudnb 

Hb. Kilka okaw Zygaenidae. 

Zygaena F. 

19. Purpuralis Brtinn. ah. Interrupta Stgr. Pojawia sie. rzadko 
miedzy zwyczajnymi okazami w gorskiej okolicy Rytra (Rzycza- 
noV). przy koncu lipca i w sierpniu; okazy o mniej lub wieeej 
przew§zonej plamie srodkowej sa. tarn mniej rzadkie. 

20. Lonicerae Schev. ah. W Barcieach kolo Rytra znalaztem 
na poczatku sierpnia odmiane. o wiekszym niz zwykle rozmiarze 
i wielkich, nieregularnych plamach, z ktorych dwie przy nasadzie 
skrzydla sa. ze soba. cze^ciowo zlane. srodkowa dolna zas. bardzo 
wielka. jest ku wewna.trz sei 
do alpejskiej v. Major Frey. Pyralidae. 
Crambinae. 21. Contaminellus Hb. I>< tad bardzo malo znany. Jeden okaz 
znalaztem w Piwnicznej 7 sierpnia; odznacza sir zmarniala. (dro- 
bniutka.) noga. przednia.." 

22. TrisUUm V. ab. FusceUnelius Stph. Aberacya nie rzadka 
po brzegach lasow szpilkowyeb i zrebaeh kolo Starego*Sa.cza, w dru- 
giej polowie sierpnia. 

23. Ericellus Hb. Pojawia sie. pojedynczo w Brzuchowicach 
kolo Lwowa. w czerwcu i lipcu; dotad znany tylko z niewielu 
okolic Galicyi Wschodniej. Schoenobiinae. 
Donacaula Meyr. 

icach kolo Lwowa, Phycitinae. 

Homoeosoiiia Curt. 

Binaevella Hb. Rytro pod Mako 
sto ziolami poroslym. 14 sierpnia. Selagia Z. 

*26. Argyrella F. ah. Striatella Stgr. Aberacya o szeroko za- 
ciemnionych zylkach skrzydel przednich; przytrafia sie. czasem mi§- 
dzy okazami zwyczajnymi w gorskich okolicaeh nad Popradem 
(Piwniczna, Rytro), w drugiej polowie lipca i w sierpniu. Cryptoblabes Z. 

*27. Bistriga Hw. Odkrylem go w r. 1901 koto Lwowa ^ 
me ga.sienicy na olszy; motyl wy%t sie. 9 kwietnia roku nast§p Pyraustinae. 
Cynaeda Hb. 

28. Dentalis Schiff. S. V. Daleko rozsiedlony; zauwazylem go 
koto Nowego S^cza i Lwowa. Pojawia sie. pojedynczo od koiica lipca 
do pocza.tku sierpnia. przewaznie po suchych, piaszczystych miej- 
scach, takze wiecz6r przy swietle lampy; samice sa. rzadsze. 

Pyrausta Schrk. 

29. Cingulata L. Piwniczna, na kwiecistcm zboczu nasypu ko- 
lejowego, w potowie sierpnia. 

Pterophoridae. 
Oxyptilus Z. 

30. Parvidactylus Hw. Na uwage. zasluguje nadzwyczajnie 
wielki okaz z okolicy Lwowa. u ktorego dlugosc" skrzydta przed- 
niego wynosi 9 mm. (zwyczajnie 6 — 7 mm.). 81. Gonodactyla Schiff. S. V. Koto Lwowa i Piwmcznej w dwoch 
generacyach. Okazy drugiego pokolenia (w drugiej polowie sierpnia 
i pierwszej vme&nia) sq macznie jasniejszt.*. 

Marasmarcha Meyr. 

32. Phaeodactyla Hb. Dotychczas byl znany tylko z okolicy 
Krakowa i Rytra (Rzyczanow); we Lwowie wyhodowalem kilka 
okazow w pierwszej polowie lipca z gqsienicy. zy.Hcej na Ononis spec. Poczwarki sa. czarnawe lub zielone; z pierwszych legly si§ 
samce. z drugich samice. co zdaje si§ bye regula, »). Tortricidae. 

Tortricinae. 

Acalla Meyr. 

*33. Literana L. ab. Suaoana H. S. Wyploszona z drzew gra- 
bowych i de.bowych w okolicy Lwowa. 26 wrzesnia 1903. 

* 34. Literana L. ab. Tricolorana Hw. Jeden piekny okaz. zbli- 
zony najbardziej do ab. Tricolorana Hw.. wyhodowalem z g^sienicy 
w Nowym Saczu 5 sierpnia (dokladnv opis tej ab. znajduje si§ 
w m. w. 1. 238). 

35. Enmrgana F. Piekny okaz cytrynowo-zolty wypJoszytem 
ia poczatku sierpnia. Forma ta jest wszrdzie 
ikIiiihi V.. kti'ra w nowvm katalogu kStau- 
jakiej racyi. uznano za pochodnq. 

Ci 


icoecia Hb. 


3 


Ixryl!']' 


a Sc. 

.lmi.un 


p. S«^ 


xriana Sorb. Jedei 
dmvalem na pocz^tk [Vzebywa (h, !,!,.,,!; l,;„ v ol, i /..vba.-l, w dru-k-j puWie lipe;; 
i wsierpniu (wedlu- Srbifcu u Rvtr/r ji.z w cv.erweu . Gqsic-iiica 
z Jje na jodtach. r/.adziej na swierkach. " uwaiylem u miernikowes mam wiele okazow przewaznie ex I z Krakowa, Nowego Sa,cza, 
Rzeszowa, Lwowa. Brodow. Gqsienice zyja, na wielu roslinach; znaj- 
dywatem je miedzy innemi na gruszy. brzozie, dzikiir zbie iwie, nawet na Symphoricarpus racemosus Michx. 

Wobec malej zmiennosci motyli tego gatunku (z wyja.tkiem 
v. Cerasana Hb., ktora. w ostatnich czasach uznano za odmianej, 
zasluguje na wzmianke. wybitna aberacya. wyhodowana z gqsienicy 
na wierzbie iwie. Odznacza sie. ttem jasniejszem skrzydel przednich, 
upstrzonych wyrazna, eienka, krateczka.; cz§sd nasadowa, plamka ra- 
mienna przed wierzchoJkiem. oraz poprzeezna wst§ga srodkowa, nie 
sa. ciemniejsze od tla, tylko sq ciemniej ograniczone. 

41. Heparana Sch'iff. S. V. ah. Ten zwyczajny wszedzie gatu- 
nek ma tlo skrzydel przednich do&5 zmimne. od brunatnawo-zoltego, 
w roznych odcieniach, do czerwono-brunatnego; ksztalt nakresleri 
bywa dose staly, barwa mniej lub wiecej eiemna. Na wzmianke. 
zasluguje calkiem odr§bna forma, jaka. w dwoch okazach wyhodo- 
watem w domu (jeden z nich z gasienicy na jesionie); odznacza si§ 
niezwyczajnif ja-ncin. brunatnawn-/.i'>lrein |sk<>rno zultem tlem skrzydel przednich. upstrzonych delik 
biegaja/semi, poprzerywanemi prqzkan 
waja. takze nasade. skrzydla. "raz poprzeczny pasek srodkt re pukrv- Tortrix Meyr. 

-42. Forskaleam L. ah. Agraphana n. ah. 9 Dilutior, alarum 

a/ttt'f'oruui stricfn media , A as ,10a adumhrata" . 

Ten gatunek pojawia si§, jak wiadomo, w dwoch bardzo ro- 
znych formach . pnmiedzy kf'remi tylko nieznaczne znachodza, sie. 
przejscia. U jednej z nich (o ile dosViadczylem, znacznie cz^stszej, 
ktora. przeto snadniej mozna uwazac za forme, glowna.,. sa. skrzydla p.v, ; 


CZDI 


l l'V 


sa frodkowa jest ,.d z 


wsp, 
prz. 


krat'Lj na nich zna 
, ',<! 
"'.! 
Ts 


i druga forma zost.ije 
>. ("tliana Hb. dn svrej 


Hi,.. 


za 


sluguje przeto z tej sami 


glow 


iphi 
p-siad;nn z okolic Lwc 


na. 


zas 


nadto z Rytra i Pi 


czer 


we& 


do 


poeza,tku sierpnia. 43. Viburniana F. Koto Lwowa po zrebach lesnych w drugiej 
polowie czerwca i w lipcu; gqsienice. znalaztem na mieeie. 

Conchylinae. 
Conchylis Ld. 

44. Mussehliana Tr. Jako nowe stanowiska tego bardzo roz- 
przestrzenionego gatunku wymieniam Szczakowa, i Brody, gdzie sie. 
przewainie przy swietle lampy w sierpniu pojawial. Olethreutinae. 
Evetria Hb. Olethrentes Hb. 
46. Capreana Hb. Na uwag§ zasiuguje okaz. wyhodowany we 

48. Braut/crimht L. Hialdiorszoze k..lo Lwowa. w zrebach le- 

49. Sidtl-cuirt Tr. \\> Lw.nvie wyhodowatem jeden okaz tego 

powszechniony w calym kraju. Przebvwa nujczt-scirj po mokrych ana. dla v. Statujtana TH. 
jacuncma Dap. Gatunek 


wst^gi poprzecznej mocno zaczerniony; forma ta jest bardzo zbli- 
zona do v. Eooana Degraf., z dyagnoza,: „al. ant. unicol. fusco ni- 
gris etc.". Przeciwnie zlapalem w Piwnicznej przy koricu lipca okaz 
zupelnie blady (? v. Cacuminana Kenn., „dilutior"). 

53. Urticana Hb. Dotychczas posiadam tylko dwa okazy tego 
gatunku, wyhodowane z ga.sienic w Brodach i Lwowie, 20 maja 
i 9 czerwca. Zdaje si§, ze nie jest u nas zwyczajny, a niektore 
daty o rozsiedleniu tego trudnego do rozpoznania gatunku, polegaja. 
prawdopodobnie na niedokladnem jego rozpoznaniu. 

U jednego z moich okazow. wyhodowanego we Lwowie z g^- 
sienicy na osice, jest ciemna plama skrzydel przednich, przebiega- 
ja,ca od kranca ku brzegowi ramiennemu, pomiedzy trzecia. a czwarta, 
para, przecinkow, zupelnie przerwana. 

54. Rurestrana Dup. Jako nowe miejsca pobytu tego niezwy- 
czajnego gatunku wymieniam okolice Brodow i Lwowa; spostrze- 
glem go w drugiej polowie maja i w polowie sierpnia, przeto 
w dwoch pokoleniach. 

55. Achatawa F. Jeden egzemplarz w Piwnicznej (w pokoju). 
20 lipca. 

Steganoptycha Stph. 
*56. Cortinma Hb. ah. stein tuna S^rh. Rzadka aberacya, w kto- 
rej biala plama przy brzegu pachowym skrzydel przednich jest 
przed nasada, skrzydla przerwana; jeden okaz w Brzuchowicach 
kolo Lwowa wraz z kilku zwyczajnymi. w polowie lipca. 

Bactra Stph. 
*57. Lanceolana Hb. gen. aest. Nigrovittana Stph. Zdarza sie. 
czasami wsrod formy zwyczajnej w okazach mniej lub wi§cej ty- 
po wych; najwybitniejsze posiadam z Piwnicznej. 

58. Furfurana Hw. Pojawia si§ w dwoch bardzo roznych od- 
mianach; jedna jest ochrowo z<51ta o slabo polyskujaeem nakresleniu 
(ze Lwowa, w czerwcu), druga mniej sza, znacznie ciemniejsza (wiecej 
brunatna). z wyraznem i silniej polyskujaeem nakresleniem bialem 
fz Piwnicznej. w drugiej polowie lipen i smdkw sierpnia). 

Notocelia Meyr. 

59. Sufmana Z. W Rzeszowi, 
Crataegus Oxyacantha L. ju£ w polo^ 
giej polowie lipca. 

Epiblema Hb. 

60. Demarniana F. R. Jeden egzempla kach przylesnych, 31 maja. Bardzo rzadki, dotychczas byt znany 
w jedynym okazie ze Lwowca w Samborskiem. 

61. Solandriana L. v. et ab. Sinuana Hb. Piekny okaz tej 
rzadkiej odmiany wyhodowalem we Lwowie 1 lipca z ga,sienicy, 
znalezionej na wiosne. na brzozie; inny posiadam z Piwnicznej. 
W dolinie Popradu jest ten gatunek w formie gldwnej i aberacyi 
Trapezana F. w drugiej polowie lipca i w sierpniu dose pospolity. 
TV okolicy Lwowa nie znalaziem jeszcze formy glownej l ). Grapholitha Hein. 

62. ServiUana Dup. Znalaziem swieza. par? w zr§bie sosnowym 
3 czerwea koto Brodow; takze w okolicy Lwowa na poczatku 
czerwea. 

63. Discretcma Wck. Kolo Lwowa. na lakach przylesnych w po- 
lowie czerwea. Dotychczas byl znanv w pojedynczych okazach tylko 
z okolic Sam bora i Drohobycza. 

Pamene Hb. 

64. Splendidulana Gn. Pojedynczo w okolicy Lwowa (Brzu- 
chowice, w lesie sosnowym; przedmiescie Lwowa. wyploszony z agre- 
stu), w maju. Gatunek rzadki, chociaz daleko rozprzestrzeniony. 

Tmetocera Ld. 

65. Ocellana F. v. Lariciana Hein. We Lwowie wyhodowalem 
w roku zeszlym 27 czerwea okaz gatunku tego, ze znacznie za- 
ciemnionym pasem w srodku skrzydel przednich, zreszta. nierozniaey 
sie. od formy glownej; ga^ienice. znalaziem na jesionie, przeto na 
roslinie obcej dla odmiany Lariciana Hein.. ktora ma zyc wylacznie 
modrzewiem. TV polowie sierpnia tego roku srr/asnalem z modrzewiu 
kolo Slarego Sa.cza park? in copula niece juz zlatana.. nieznanej mi 
zrazu zwojkowki. ktora. po doktadnem przestudyowaniu uzylkowa- 
nia i budowy ciala, nalezalo uznac za gatunek. nalezacy do rodzaju 
Tmetocera Ld., a mianowicie za wlaseiwa v. Lariciana Hein. ab. Trapezana P., oraz Odmiana ta rozni sie. bardzo od formy glownej wraz z jej 
malo znaczqcemi zboczeniami. polegajacemi na mniejszem lub wiek- 
szem przycmieniu biatej partyi skrzydel przednich, ktore to zbo- 
czenia dotychczas bezwqtpienia uwazano niewtasciwie za v. Lari- 
ciana. Ta ostatnia ma skrzydla przednie znacznie w§zsze, tern sa- 
mem stosunkowo dluzsze. skrzydla tylne o ka.cie przednim szerzej 
gaokntglonym, brzegu boosayra jedab»tajniej wypuklym, gdyz pod 
katem przednim prawie nim fpetyOL Biala cz§sc srodkowa skrzydel 
przednich jest w polowie ramiennej tak zaciemniona , iz pozostaje 
z niej tylko mniejsza cz§sc przypachowa w ksztaleie czworokataej 
plamy bialawej. wyraznie ciemniej praikowanej, — oraz powyzej 
od strony krarica, mglista bialawa plamka lukowata, ku wierzchol- 
kowi skrzydla zdazajaca, jako zewnetozna granica wzmiankowane) 
bialej cze^ci sn.dka skrzydla fi.nny ^-h'.wnej. Polowa wewnetozna 
rzeczonej czworokataej plamy bialawej przy brzegu pachowym, 
przedluza sie. nieznacznie az do brzegu ramiennego w ksztaleie ja- 
sniejszej. mglistej przepaski poprzecznt-j. Wszystkie te jasne nakre- 
slenia. jakotez wogole cala powierzehnia skrzydla, jest wyraznie 
eiemno poprzecznii prazkou ma. wskutek czego ubarwienie nabiera 
wejrzenia wieeej szorstkiego. Forma ta jest niezawodnie odrebnym 
gatunkiem. 

Rhopobota Ld. Glyphipterygi< Yponomeutidae. 
Argyresthiinae. 
Argyresthia Hb. 

69. (hnjugdla Z. W Piwnicznej wyploszytem jeden okaz w po- 
lowie lipca. Rzadki; dota.d byl znanv fcylko ze Zubray przy Lwowie. 

70. Goedartella L. ah. Literella Hw. Piwniczna. przy koricu 
lipca; zdaje sie. bye bardzo rzadka aberaeva teir<> wszedzie pespt- 
litego gatunku. We Lwowie hodowalem go masami, celem osi^gni^cia 
rzeczonej aberaeyi. ale bez skutku. 

71. Brockeella Hb. Jeden piekny okaz wyploszylem z debu 
22 czerwea. w Bialohorszezy koJo Lwowa. Wymieniony tylko w de>- 
datkowym spisie praev Dra ( J.-n-i.-.w^Ui. -.. ' 'bez ws/ t '-lki'.>i datv 

72. DilecteJh, Z. ' YV mku zeszlvni wvpl.-szvlem 2 'lipca na 
lwowskin, wiele „kaz,'.w re--,, „ ' na< prawie nieznane-o 

ze starego krzak a cvi.ivu: i^i-nie, . kr-'iv d,tvri,, Z as Plutellidae. 
Plutellinae. 
IMutella Scbrk 

Id znanv: pojawia sie. bardzi 
u.ezatku czerwea. 

Latr. Gelechiidae. 
Gelechiinae. 
Bryotropha lb in. 76. Bhombella Schiff S. V. Rozprzestrzeniony po sadach i la- 
sach w okolicy Rytra, Lwowa, Brodow. Grasienice znajdywalem na 
jabtoni i wierzbie: Salix fragilis; motyle zauwazylem w drugiej 
polowie czerwca i w lipcu, jeden okaz zlatany jeszcze 30 wrzesnia 
(czy nie 2-ga gen.?). 

77. Distinctella Z. Szczakowa, po suchych, piaszczystych la- 
sach sosnowych. przy koiicu lipca; Piwniczna, po jalowcach i krza- 
kach olszowych. na poczatku sierpnia. 

78. Velocella Dup. Daleko rozsiedlony; przewaznie po suchych 
wrzosowiskach i murawach kolo Czarnego Dunajca. Lwowa i Bro- 
dow. w dwoch pokoleniach, mianowicie przy koncu kwietnia i w maju, 

79. Peliella Tr. Pojawia sie. pojedynczo w Szczakowej na su- 
chym gruncie piaszczystym, w Piwnicznej, oraz w zrebach lesnych 
kolo Lwowa (Brzuchowice), w lipcu i na pocza.tku sierpnia. Motylki 
chowaja. sie. ch§tnie w krzakach jalowcowych. 

80. Lentiginosella Z. Jeszcze malo znany; ploszylem go z krza- 
kow w zrebach lesnych kolo Brodow, przy koricu sierpnia. 

81. MaeulatcUa Hb. W Bialohorszczy kolo Lwowa zebralem 
na Coronilla varia B. czerpakicm na wiosne. kilka gq,sienic tego 
pieknego gatunku, z ktorych motyle le.gly sie. przy koncu czerwca 
i na poczatku lipca; takze w Barcicach kolo Starego S^cza. w do- 
linie po kniejaeh na poczatku sierpnia. (Lita Tr j. 

*82. Tussilagiiiella Hein. Dwa okazy tego nieznanego jeszcze 
u nas gatunku, udalo mi sie. wyploszyc z gestych porosli podbialu, 
w Lesienicach kolo Lwowa, 10 czerwca 1903. 

* 83. Semidecandrella Stt. Odkrylem go w Szczakowej w prze- 
rzedzonym borze sosnowym, o sucbym gruncie piaszczystym, 30 lipca. 

(Teleia Hein.). 

84. AUntrneUa Dup. W dalszej okolicy Nowego Sa.cza (Lj- 
czana, Rytro, Mniszek kolo Piwnicznej); pojawia sie. rzadko; poje- 
dynczo w lipcu i na poczatku sierpnia. 

85. Humeralis Z. W Brzuchowicach kolo Lwowa w polowie 
lipca, jednostajnie ciemny okaz. Gatunek bardzo malo znany. 

• 86. Myricariella Frey. Jeden okaz w Wierhomli kolo Piwni- 
cznej, na pocz.-irk i sierpnia 1902, na stromym. bujna. roslinnoscia, 
poroslym zrebie. 87. Luculella Hb. ab. Dealbclla Klem. We Lwowie wyhodowa- 
lem zeszlego roku jeden egzemplarz tej pieknej aberacyi z gasie- 
nicy, znalezionej w jesieni na wierzbie iwie; motyl wyla.gt sie. 
wskutek sztucznie przyspieszonego rozwoju juz na poczatku maja 
roku nast^pnego. Gqsienica zyje na spodzie liscia w chndniku. spo- 
rzadzonym ze sprzedzonego meszku liscia; zimowala w zwinietym 
li^ciu i tamze. nie jedzac wiecej. przeobrazila sie. na wiosn^ w po- 
czwark§. Gasienice formy gtownej znajdywano d'tvchczas na brzo- 
zach, debach i klonach. poczwarke. w prochniev drzew. 

88. Dodecella L. Wyploszony z krzakow w Brzuchowicach kolo 
Lwowa. na pocza.tku lipca. 

Argyritis Hein. 

89. Pktella Z. Kilka egzemplarzy w Piwnioznej na su.hyeli. 
kwiecistych zboczaeh na.sypu k<>lej<>\vegi>. rzadzirj na jaloweach. od 
korica lipca do polowy sierpnia. Dotad by! znany w pujedvnozych 
okazaoh tylko z okoliey Lwowa i Grodka. Chrysopora Clem. 
90. SHpella Hb. ab. Naeviferdla Dap. Pojai 


via sir u nas jako 


znana.' Zainvaz. ,!,•;,. j.m najr/^n-j 'po nie'uzytkac 


^rz:X' w:i ' 


Nothris Hb. 
91. Sabwelh Z. Rytro. wyploszony z jalo 

sierpnia; dotad znany zawsze jeszcze tylko z Gai 


wca na poczatku 


Oecophorinae. 
Depressarin Hw. 
92. Arendhi Schiff. S. V. Daleko rozprzestra 
nowiska: (Police Brodow i Lwowa. 


lo.zylem.wier.by 


94. ^/™,J'F. Ncwe stam.wisko: Brudv: 
okaz zimuj 4 cy w pokoju przy swietle lampy 12 


J""*'**' "* Elachistidae. 
Momphinae. 
Mompha Hb. 

95. Raschkirila Z. Daleko rozprzestrzeniony, w rowninie i w go- 
rach. lccz me zwyczajny; w dwoch generacyach. Zauwazytem go 
po zivbaeh vv okolicy Lwowa (Lesienice) przy koricu czerwca, oraz 
pod Makuwica k.»to Rytra w sierpniu. 

96. Lacteella Stph. Przebywa takze w gorskich okolicach koto 
Kytra (Rzyczanow). po ta.kach lesnych w drugiej polowie lipca 
(porown. p. t. 1. 156). 

Pancalia Stph. 

97. Leuivenhoekella L. v. LatreUletta Curt. W Brzuchowicach 
koto Lwowa. po zrehaeli. w drugiej potowie maja. 

Heliozelinae. 
Antispila Hb. 


98. PfeifereU 


a lib. W okolicy Brodow i Lwowa. po brzegach 


»w liseiastvdi. ' 


.vmaju. Przcdtrin znalmi go tylko z Galicyi za- 


.dniej. 


Heliozela H. S. 


»99. Resplenc 


hlla Stt. Ten nowv dla fanny ^atunek jest da- 


u rozprzestrzeui( 


mv. Znalazlem go w pi.jedvnczvch okazach w oko- 
a'Woda. Lesieiiicei. w pierwszej polowie czerwca 


- Wiereliomli n; 


id Popradcin. przy kwiicu lipca. Lata w dni sto- 


zne koto olszy, 


ktorych liseie gqsienica toczy. 
Coleophorinae. 
Coleophora Hb. 


M()0. Gryvh 


'prinifht Boucbi'. \V roku zesztym wvhodowatem 
ka«5w tego gatunku we Lwowie. Celem przezi- 
aja sir gasicnice w swych woreczkach. ezestokroc 


wivks/irii.'^r' 


dn pieifkow rozv dzikicj. zwlaszcza tuz nad zie- 


ja a 5 czerwca. 


Z osmnastu uka/.'n uyb-lycl. byl'. tylko'dwa 
sporza_dza svvoj woreczek' z wyzartego 'wewn^trz 


eznego kawalka 


i liscia rozy, wskutek czego woreczek jest zrazu 


do czasu przezir 


nowania), szaraw wry, na grzbie- cie za^bkowany i mocno scie^niony; po przezimowaniu stajc sie. wi^cej 
rozd^ty i ciemny. 

101. Binderella Koll. Gatunek wszedzie rozprzestrzeniony i wcale 
nierzadki. Znajdywalem go lub hodowalem takze w okolicach No- 
wego Sqcza i Lwowa, ska/1 go dotycbczas nie wykazano. Pojawia 
sie. od polowy czerwca do polowy lipca. 

102. Ahenella Hein. Dwa oka/.v wyhodowaiem we Lwowie 
v poznej jesieni na Uhanums rutknrt/r 


:;'"t; 


gasienice. zn; 
lowalv. poczoi 
n§ w poc 


>zwarki. Wort 


natno- pi 


■ pi.-laty. 


w srodku ni 


zagi^ty. 
im przednini 
ffrzbiet 


skrzydelkowatyc] 


b P l^Kirj^ 
odbytow 
10 


'• ! / 


;;^v^ v Hi! ai i' 


Won ■«!/« 


■k jest |, 

B r " Elachistinae. 
Eiachista Tr. Gracilariidae. 
Gracilariinae. 
Gracilaria Z. 
Amelia Hb. Wsz*kie r f,s sniu i pazdzierniku, oraz po przezimowaniu do korica kwietnia. Po- 
siadam wiele okazow z okolic Krakowa, Rzeszowa. D^browy (Gru- 
szow), Lwowa i Brodow. 

109. Kollariella Z. Zauwazylem go koto Brodow w dwdch 
generacyach. mianowicie w maju i pierwszej polowie sierpnia. Zre- 
szta, wykazany dotychczas tylko z okolicy Lwowa i Janowa. Z pe- 
wnoscia, daleko rozprzestrzeniony. Lwowie hoduje. ten gat 

pojawiaja. sie. w inaiu. 

*111. Onu.r spre. 
sie w r. 1901 po sztm 
w domu wyla.gl. Pocz 
przedniego na silnie sprzedz 
srebrnej (Populus alba L. i. 
Or/ti.r n i»- zvje. Jezeli sie. 

padkowem zapoczwarczeniem sie. na brzegu liscia topoli g^sienicy, 
ktora poprzednio na innej roslinie zyla. lecz z gasienica,. zyjac;]. 
rzeczywiscie na topoli sivbrnej. nalezy t^ tonne uznac stanowczo 
za novvy gatunek; dalsze badania inusza rzecz rozstrzygnac, 

Porownywa iac wvi.-h-o m<»t \lk;i /..• wszyst kimi innymi. wogole 
bardzo do siebie podobnvmi iratunkanii tego rodzaju. zauwazvlem. 
ze jest najwieeej zblizony do A/ig/nr/la Stt.. ktwrego ga_sieni< Ornix 


Z. 
. Wymien 


ia go tylko 


Schille z Rytra. We 
dach grabu. Motyle 


dzonym. 


dazlcm is 


yni okazie. ktory mi 

wrzesnia roku po- 
•crawku liscia topoli 
v. na ktorym zadna lb na skrzydlacb prze- 
niedochodzs dnich. ostaTnia rzarna przcdzialka strze^piny 
cholka, obszernv. ezarny. u gory przerwany pierscieri otutek i ubar- 
wienie wlosow glowy. sa, niemal takie same jak u Anylicella Stt. 
Skrzydla przednie zdaja. sie bye jednak w calosci ciemniejsze, gdyz 
sa, stabiej bialo naproszone, tylko brzeg pachowy blizko po 1 / s sze- 
rokosci skrzydta ma obfity bialy nalot; nadto sa, biatawe kreseczki 
przy brzegu ramiennym bardzo krotkie. w polowie nasadowej tego 
brzegu prawie zanikle. w polowie kraricow.j znacznie kr<')tsze niz 
n AiKjlirella Stt.. ostatnia przed wierzcholkb-m najdluzsza. Gdyby 
sit; okazalo. zc ten gatunek jest nowy. proponuje, dla niego nazwe. 

112. AvilhuitUa Stt. Maloznanv. chociaz wszodzie rozpowszech- 
niony. Zebralem wiele okazow w okolicach Rytra. Biecza, Rzeszowa 
i Lwowa; w tej ostatniej okolicy nalezy do najzwyczajniejszycb 
gatunkow swego rodzaju. zwlaszeza w stanie jesiennej geueracyi 
gasienicy. * 113. Betulae Stt. We Lwowie kilka okazow ex L na brzozie; 
jest tu o wiele rzadszy od swej odmiany SeutulateUa Stt. 

Lithocolletinae- 
Lithocolletis Z. 

114. Spinolella Dup. ab. Aberacya o dwoch tylko szerokich 
kreseczkach bialych brzegu ramiennego przed wierzcholkiem; wy- 
hodowana na wiosne. we Lwowie ex I. w liseiach wierzby iwy. 

115. Dubitella H. S. ab. Immargitaitrlla Klein. W roku zesztym 
wyhodowalem we Lwowie z ga,sienicy na wierzbie iwie znowu je- 
den okaz tej zajmuja.cej aberacyi. wsrod wielu zwyczajnvch (por. 
p. t. 1. 179). 

116. Sorbi Frey. l ). We Lwowie hoduje. go co roku dose li- 
cznie. Gqsienice zyja, w liseiach jarzebiny i czeremchy; raotylki 
pierwszcj ^eneracyi l§gna. si§ w maju. 

* 117. Bitiihii X. \Y pr/.t'i-iagu trzech ostatnich lat wychowa- 
lem we Lwowie z gqsienic. minujqcyeh w jesieni liscie brzozy, kilka 
okazow pierwszej generacvi. Rzadki. 

118. Pastorella Z. W r. 1900 wyhodowalem we Lwowie przy 
koncu paidziernika dwa egzemplarze na Populus nigra I... podesas 
gdy ga.sienice tego gatunku zauwazan.. dotad tvlko na wierzbach 
gladk.distnych (Salix alha L.. jragilis L.. /uirpumi L.. viminalis L.). 
Skrzydla praednie rvch okazow aa riabiej biato naprdazone. Lyonetiidae. 

Phyllocnistinae. 

Phyllocnistis Z. 

*119. Sufmella Z. ab. Gatunek w ciasnych 
zmienny. Na uwvdatnicnie zasluguje odivbna a!»»- 
Lwowie ezysto znajduj^. Odznacza sir czvsto liial.n 

iiwydatniaja . — oYaz wvbitna. czarnawa plamka 
wiecej przy « 8 ez§sci brzegu pachowego; aberacv, 
przecietnie' mnirjsza <>d innv<di okazow. IVoix-nnJv obejmnje w my! 


U nowego katalojru Staudinjjrra 


.. i *oWh ' Frey! 


(z .Sortiw* aucuparia L.). Zdaje 


identyczne. 

*5<> Nepticulidae. 
Xepticula Z. 

W ostatnich czasach zajmuj§ sie. szczegolowo badaniem tyoh 
najdrobniejszycb inotylk.'nv. kt.'.rvfdi bcz znajoniosci rosliny zywno- 
sciowej. funny diodnika. oraz ziozoncgo \v nim kalu i innycli wla- 
sciwosci biologioziiyrh irasirniov. prawir mgdv pewnie uznaczvc nit> 
mozna. Trudna bodovvla nader (lelikatn ych 'ga.'sienk-zck. niinujacyeli 
liscie roznycb roslin. mozolna proparacya mwtylkow i wcale nie 
latwe oznaczanic tychzc. sa_ puvn.dein nadzwyczaj malej ilosci ga- 
tunkow tej wielkicj gmpy. jakic dntycliczas w kraju poznano. Ga.- 
sienice zbicralem w okolicy Lwmva prawie wylacznie w poznej 
jesicni; z nidi L§gnie bi§ w maju pierwsza generacya motyli (u mnie 
lt^gly sie. mutylki wskutvk s/.tuezme przyspiesz.uiego rozwoju juz 
z koiieem zimv lub na poczqtku wiosny ; druga, mniej liczna ge- 

tyla zyja d«.^n^ 

chudmk gasicnu-y bard/., dlugi. ^/vkovvaty. Mntyle. popedzone 

w n.zwnju. l.jgly sir miedzy IS lutego a 6 kwietnia. W okolicy 

']•>{. inuinhlln [[ :. [ (! i |,«,mv'<.dni.-o we iehlia!'' Jasi'ni,-. \ *-raj' w lis.'iu ''dzikiej ' r'^ 
b 8 w jednvm lis.-i'u d.'.sr dlugi. vvielokro'tnie pazdziernika. Cbodn 

wani.-,"' X tego gatunku w okolicy Lwowa nu sne, zas w roku 

zeszlym rzadkie. Znajdywalem je w lisciach gruszy dzikiej, zwla- 
szcza krzakow slabo rozwini^tych . najwiecej w lisciach gal^zi na 
ziemi rozlozonych. Chodnik ga.sienicy zrazu delikatny, w dalszym 
ci^gu znacznie rozszerzonv. tworzy sialic /.akrytv. Gasienica ciemno- 
zielona, kokonik zielonawy. Motyle l§gly sie. po przyspieszonym 
rozwoju miedzy 8 marca a 10 maja. 

* 125. S/Ji ini'ilissntiilln 11. S. Tego swietnego raotylka wvho- 
dowalem zesziego roku we Lwowie w kilkunastu egzemplarzach, 
mie_dzy 6 marca a 3 maja (po przyspieszonym rozwoju). Ga.sienice 
zyja. we wrzesniu i pazdzirrniku w lisciach L'uh/is caesius L.. rza- 
dziej /,'. 'xlaeuft L.; ich mina bardzo dluga. wezykowata. Gnsienica 
ciemno-zolta, kokonik dose uielki. prawic kolistv. bnidnn-zielnny. 
Hodowla nie trudna. 

126. Gratiosella Stt W okolicy Lwowa dose" rzadki. Ga.siemce 
tworza, w lisciach Crataryus ()xi)„ea,dlm L. bardzo dlugi, szeroki 
i. zwlaszcza z poc/.atku. \vt t v,yk..\vaty chodnik. pi.c-zem w poznej je- 
sieni oprzedzaja sir kokonikiem czerwonawym. llutyle. poped'zone 

Dr. GarbowskV l'.'r.!' w'swvm splli.^l/^latknwvn" 

*127. Uhuimm Fuk-ne. W jesicni r. W'2 mlalo mi sic we Ifotylki lrgly sir. W n.zwojl 
*129. Microtheriella Stt. W nowicie jakis czas wzdluz jednej z bocznych zylek liscia, poczem 
zagina sie. nagle ku zylce sa.siedniej i tak kilkakrotnie. 

*130. Betulicola Stt. W r. 1902 zebralem pozno w jesieni kolo 
Lwowa kilkadziesiat ga.sienic tego gatunku, glownie z mlodych 
brzoz, porastaja.cych obficie piaszczysty grunt plantacyj miejskich 
na Lyczakowie: motyle l$giy siy, popedzone w rozwoju. mi§dzy 
21 lutego a 16 maja. W roku zeszJym bylo tarn ga.sienic bardzo 
malo. Mina dluga, wazka, wezykowata. Gasienica woskowo-zolta. 
kokonik brunatnawo-zolty. W tym samym lisciu zyje czesto wiecej 
gasienic; w jednym naliczylem okolo 20 gasienic. ktorych chodniki 
rozmaicie pokrzyzowane. cbaotyczny tworzyly desen. 

*131. Plagicolella Stt. Kolo Lwowa nieliczny, g^sienice znaj- 
dywalem pozno w jesieni w lisciach sliwy ogrodowej. rzadziej tar- 
niny. Gasieniczka wyzera nasamprzod delikatny chodnik podluzny, 
ktory w dalszym cia.gu rozszerza si§ mniej lub wiecej nagle w ob- 
szerna., okra.g!awa. mine, plamista.; mina ta jest zielonawo - biala, 
w srodku wypelniona ciemnym kalem, wsrod ktorego sie. gqsieniczka 
w czasie spoczynku dobrze ukrywa. Niekiedy zamieszkuja, dwie 
gqsienice wspolna. mine;. Motyle l§gly si§, w rozwoju popedzone, 
w pierwszej polowie kwietnia. 

* 132. Turicella H. S. W lasach bukowych koto Lwowa, w maju. 
Motylki spoczywaja. chetnie na pniach bukow blizko ziemi. Kilka 
okazow wyhodowalem tez z gasienic, tocz^cych pozno w jesieni 
liscie buka; jeden z nich wyla.gl si§ przed zima. tego samego roku, 
a zatem wyjatkowo w trzeciej generacyi. Chodnik g^sienicy jest 
dlugi, nieregularnie kr^ty. 

133. Salicis Stt. Kolo Lwowa. w niektorych latach i miejscach, 
zwlaszcza w stanie ga.sienicy bardzo liczny. W pazdzierniku r. 1902 
zebralem w Lesienicach przy Lwowie z jednego tylko krzaku wierzby 
iwy kilkadziesi^t lisei z minami gasienic; w innych miejscach i na 
innych pniach tego gatunku wierzby hyl\ gaaieniczki rzadsze. Mo- 
tylki l§gty si$, popedzone w rozwoju, miedzy 22 lutego a 15 maja 
roku nastejmego. Xa wolnosci znalazlem kolo Lwowa motylka pierw- 
szej generacyi. latajacego jcszczc 1<» cz.Twca. (lasicnica wyzera Lw-vva. vvmaju: takze ex I. tamzc. < Jasi.-nica zvje do pa/.d/.i 
w lisciach grabu. wvzerajnc szeroka. weiykowafej mine. 

135. SepUmbreOa Stt. \V jesieni roku zeszte-o zebralen 
wnicznej przy koricii sitT|>nia /. nedznrir,, kr/.aczka Ihjjxr'rii 
t'orntinn L. kilka listkow. zawirrajarvch juz ^'towt- kokouiki. 
rych oczekiwalem wyl§gu motyli II generacyi w pozniyjszej i 
Tymczasem kokoniki zimowaly, a przeniesione z koricem zii e prazki poprzeczne. Motylki l§gly i 
liedz; - utego a 14 kwietnia roku nast§pnego. ogrzanego pokoju. zaczynaja. wydawac raotyle. Dzisiaj (28 lutego, 
gdy to piszej wyl^gt sie. pierwszy piekny okaz motylka. 

136. Catharticella Stt. Kilka okazow wychowalem we Lwowie 
z gasienic, znalezionych p6zno w jesieni r. 1902 w lisciach Rhamnus 
cathartica L. Chodnik ga.sienicy dlugi. z poeza.tku wazki. jednostaj- 
nie katem wyprhiionv. ptishiiej /nacznie rozszerzony i silniej powy- 
ivijany; w tej drugiej cz§sci tworzy ciemny kal regula: 

Turbidella Z. Koto Lwowa 5 maja jeden okaz. ukryty 
w czasie burzy pod kora. starego swierka. 

* 138. Snbbimaculella Hw. Jeden egzemplarz w Lesienicach 
koto Lwowa, wyploszony z debu 27 czerwca 1902. W jesieni ze- 
bralem tamze z debow kilkanascie min. nalezacych niewatpliwie do 
tego gatunku. jednak hodowla nie udala sie. zupetnie. Tineidae. 

Acrolepiinae. 

Acrolepia Curt. 

139. I'ljgmacana Hw. WypJoszonv z krzakow w Bialohc 
koto Lwowa. przy koricu wrzesnia. Zreszta. znany u nas tylk< 
dnym okazie, znalezionym przez Kowickiego przed 42 laty 140. Arculla F. Daleko rozprzestrzeniony; w okolicy Lwowa 

141. ('ortierlla Curt. Na wiosne roku zeszlegu znalazlem koto 
Lwowa, w pewnvin -atunku dr.»bneg" grzyba . porastajarego gro- 

samiceO ^/T^nZlZ i>:Tnui , Ti> "ZvZ'l ' I > 't v!-li!/^ ^n'Z 
tylko ze Lwowa. " 

142. t'loaeel/a Hw. R.zsi.'dlony w calym kraju. Mam wide 
okazow z okolic Nowego Sae/.a. Rvta. Czarnego Ihmajea. Rzeszowa. 
Lwowa i Brodow. We Lwowie hodmvalem g<> ..bficie z gasienic, 
fytecych w grzybach na stanch ogrodzeniach drewnianveh. W r. 
1901 zniszczyty mi gasienic- "jablka suszone. prqmrowane w mio- 
azie i piwie/na przvn§t$ mot'vli nocnvcli: iablka bvlv rzystokroo 
zupetnie stoczonc i kalrin wvp«-lni(.ne Samice sa o w'iele liczniejsze. Phylloporia Hein. 
143. Bistrigella Hw. Tego pi^knego i rzadkiego motylka wy- 
ploszylem ze sosny kolo Lwowa, 27 maja; wzmiankowany zresztefc 
tylko w dodatku pracy Dra Garbowskiego (1. c.) bez blizszej daty. Adelinae. 
Nemotois Hb. 

Kilka samic w okolicy Brodow i Lwowa 
any i tylko z Galicyi wschodniej. 

Eriocraniidae. 
Eriocrania Z. Micropterygidae. 
Micropteryx Hb. 

147. Aureatella Se. Wyptoszoiiy z jarz^biny w polowie cz 
w Lesienicach koto Lwowa. 

147. Aruncella Sc. Dalrko n.zsi.-dluny; zauwazytem go a 
licitcli Myslenic, Xowego Sacza, Piwnicznej, Rzeszowa i L 

M-.'tylki pujawiaja. si? <><] konen inaja nit-mal do kuiica lipc£ 
ez?s<'icj p. wiigutnyeli lakacii. k<d.> kvviatuw <altha L.. Spin 
flcwttttntfus L. i t. p. FAUNA LWOWA I OKOLICY. 

I. CHRZASZCZE. (Coleoptera. Tsgoskrzydle). Napisal 


A. 


M. LOMNJCKI. 
Czesc III). 
LVIII 


. Curculionidae. Ryjkowce. 
1. 


Otiorrhynchini. rior.hyi 


iichus Germ. Opiichlak L 
ralej H l 


:olicy W L 


U f£ |^f K^ 


lie na brzozach 
rce, Pohulanka. 


;i;:::;' 


W ,,k,.li 
Wysoki 


tv w'lasach lisciastvch. Kr/.vwczyce. Ho- 
Mii<v. Wvsuki Xamek i t. <l. li. IV- 13. VII 
eznyli lasarl. rza-lki. Kr/.v vvczvre. H„l„sko. 
e i'r. d. 20. IV 30. VI. 
v,rhii k,,m.. Tak u- sanuan miescie (ogrdd 

lnir"na dzikiej ' p'.zy '' |' -s,, ' !.t v. Il''l,!sk'' 


L-sk-nir i 


r. .I.'n 


ajlir/nii'js/.v przv k<Vieu ni 


laja i w pierw- 


66 ligustici L. Po wzgurzach otwartycli. na trawnikach i pod kamie 
niami w kwietniu i maju w calej okolicy bardzo pospolitj 
/„//„ Schrank. Bardzn rzadki.' Pohulanka, 27. V. 

' nVu-h'jak'u^bnzU.-i nUirv.'iK p. uaZniU, 'nil." 'IlM V- 1 2.' VI 

'"' ''V/.nach i'' inurawat'ii! L'v'uiv.v.v.' /iiirsitni.-.'Tv vsoki ZamVk 

Stomodes Schh. Kai'kosz L 
gtp-oHkoMs Huh. Dose rzadki tak w samera miesoie jak najblizsze 

okolicy. szczegolme za licznv na Lvczakowskin, enicntarzi 
Zubrza. Wyso'ki Zamek i t. d. 25. IV— 8. VI. 

Mylacos Schh. Opecznik L. . V— 14 VI. 

:a. Kr/.'vu-r/vcr. ikdosko ■■ Ovll. Czartowska skala. 2». V. 

asaeh i zaroslach W calei okolicy. Znie 

hulanka. FloWko i t. d. *25. IV- 19. VI szi-j nkolicv. Znu-si.'iiif. 
2. VI- 13. VI. 2. Brachyderini. 
Polydrusus Germ. Obryzg 
/• Guzis (mollis Germ.). W lasach okolicznyc 

www 01. W ce,Brzuchowi 

10. IV— 20. V. 
s Stroem. («,/>„„>■ F... Zwvezajnv w lasach liscia^tvch. 

ezyce. Lesiemee. Czarnuszowice i t. d. 9. V -26." V. 
lis Schall. W lasach lisciastych pospolity. Krzywezyct 

polowie czerwca. 27. V - 13. VI. 
>ex Deo-. P,,spulity tak w lasach jak zan-slach i ugrodach < 

us Germ, (mfc GyU.> DoW raadki po zaroslach tak w 

miescie jak w dalszej okolicy. Zniesienie. Czartowsk 

Wvsuki Zamck. Lonszanowka i t, d. 31. V — 27. VI. 

/r//,s Steph. Dos 

, Pohulanka, Ho 

a-roii/Hs L. Pospolitv. szeze^'lnie w pierwszej pole.wie czerwca w 
okolicy po ogrodach i las.-i-di. Wvsuki Zamck. P.^-ki. Kr; 
ezyce.' Zul.rza. lluh.sk,, i t. d. 3. V— 19. VI. 
tn-ctirofl'is Dei;-, stuidatus F.i. Bardzo pospolitv wszedzie po la 

i o-rodach. -lovvnio w eia-u maja. 3. V— 11. VII. 
i^'«N L. Razcm z poprzednim. 11. V— 10. VII. 
l.ten/r/onMtirHs Huh. l\,spolit\ po lasach i zaroslach. I'ojawi; 
glownie w pierwszej pulowie czerwca. Krzvwczvce. Zul 
Czarnuszowice (i3. VI. bardzo lieznyi i t. d. 24. V 1 ."». mperatus Bonsd. Bardzo posp 
roslach. 9. V— 21. VII. 
afflatus Boh. Rzadki; dotychc 
7 VI. i. lem bardzo pospolitv. Krzvwczvce. 
Skala. Zubrza i t. d^ 7. IV- 8. VII huv kttsiuacz f Oinias Schh. Kraglik L. Strophosoiiius Si Zmicnnik 3L 

1310. (ort/li F. Mnud p. ^polity od n;i^( L '|.int^o; wsze/lzie po lasach 
li>ci,ist\ eh. Kr/.\ \v(.7.v('t.-. Lesienice, Czarnuszowice, Pasieki i t. d.; 
glownie w maju; 5. V- 13. IX. 

capitnfus l)e<x. Inherits March. >. I>ardz;> pospwlitv vv calcj nkolicv p<> 
lasach lisciastych. 27. IV— 7. X. 

Eusomus Germ. 3Iilek L. Sitona Germ. Oprzedzik N. 

pr/rdmicM-iarl,: jak u d d>/i-i k h-\ f .x ,-zakow, Pasieki, 
opkow i t. d. 28. Ill— 28. V.; tukzc w fesieiii (Pasieki. 18. X). 
M*ei Waltl. Snopkow, 28. IX. 

Hbst. Bardzo pospolity w calej ukolicy od wiosny do poz- 
go lata. Zmesienie, Snopkow. Bartatow i t. d. 7. V— 14. VIII. 

w. Zniesiruie.' VVulk;.. Jan.V i t d. 31. III-1L VI. 
„///* Sahib. Zniesienie, 11. VI-20. VI. t/isrohln* Gvll. \V tMU-ar/vstuic typowt- 
Wulka, Zniesienie i t. d. 7. V— 20. V. 

>ps Schh. Rzadszy: Lonszanowka. Holosko 
10. IV— 15. IX. VIII. 

».< Mars],, &. V— 17. V] Cneorrhinini. 
•US Germ. OskardziU 1. Wraz / 

-s. VI. ■ mosnq pod kamieniami; P 
czyce i t, d. 20. IV— 19. V 4. Tanymecini. 
Thylacites Germ. Zaglobik L. pilosHS F. Pospolity po murawach. przedlesiach i otwartych zboczach 
pod kamieni.-uiii: Siiwpk.av. I.'. /hn l;mka. Zniesienic. Krzywczvce, 
Pasieki i t. d. 18. IV— 28. IX. 

Chlorophanus Germ. Zieleiiczyk L. 

erzbach bardzo pospolity. 21. V— 

Tanyineciis Schh. Ryjosz N. 

F. Po polach. u^orach i micdzach wszcdzic zwyczajny. Cleoims Schh. Szarek h. 

puHditXntris Germ. Bardzo rzadki; Lesieniee. 28. IV. 

gluteus F. v. turbnfus Fahr. Po piaskach skqpo trawa. poruslvch 

vv okolicv Holoska. Brzuchowic i Janowa pospolitv; 28. IV"— 

14. VII. ' 
fasdatus Mull, (albidus F.). Po murawach i wz-orzach bezlesnych 

dose zwyczajny. z wiosna. cz§sty pod kamykami; Krzywezyce, 

Pasieki, Hoiosko i t. d. 28. Ill— 28. VI. 
altemans Hbst. Dose rzadki; Zniesienic. Hoiosko. Snopkow, Pasieki 

i t. d. 17. Ill -28. X. Va>\ cat'SH.s Gyll. bardzo rzadka. 
1340. chtareiix Sell i\i ji k. Pospolitv w calej okolicy po polach. traw- 

nikach i u-oraeh; z wiosna pod kan.ieniami. Wysoki Zamek, 

Zniesienic. Krzywezyce i t. d. 23. IV— 5. VII. ' 

'"'''" n!iX'io'l7Y-«k'poMrz!'d;.i. </cz'u. J !nI ! "aa wi^^^I?' *V V. I)..s ( ; r/.adki. I>,si,.ki. S. VI thiuoeyllus Germ. Lopacik 

osko, 22. III. (5. Tropiphorini. 
TropiptiOTHS Sehh. Watornik N. 


Rhytirrhinini. 
i)s Schh. Twardziel iron ops Schh. Marszczyk Lepyrus Germ. Znaczyn h. 

palusiris Scop. v. Hrrhirhii Zaw. W ukolicy Janowa na wiklinie 
bardzo pospolity; 30. V. 

1360. ca^rhms Schall. Pod kamieniami na trawiastveh. suchych 
wz-orzaeli zwvczajnv: Krzvwczvre. Wulka, Bilohorszcze. Ho- 
losko i t. d. 19. IV— 30. VI. 

Hylobins Schh. Szeliniak X. Lipurus 01. Rozpucz X. 

garmtmu* L. Zul.rza. 14. VI. 

corotrntus Guezc. Bardzo rzadki; Grzybowice. Zniesienie, 21. IV. 

Plinthns Germ. Grubokrywek L. Sturm i Germ. Krzyvvczyce. 6. VII. 

Liosoma Steph. I>; 
cribrum Gvll. Kleparow, 20. V. Hypera Germ. ZiolomnvU 
punctata F. W calej okoliev Lwnwa pod kamier aittjH-rsu V. r ,,!hir ]•". . IV/.clm 
w .^.'.lnosci rzadki. 10. V 

rumicis L. Bardzo pospolitv w 
okolicv |xi szrzjiwiac.li. 24. IV l>S. IX. "'c^(.Jyll. II..l..sk...C/.Mn.uszuwice.(.'zart..wsk;i Skahi 

Limobins Sohh. Nadbrzeinik L 

1380. boreaUs Pavk. ulhshnilis Ilhst... Xtapanv w sa io. Erirhinini. 

'issodes Germ. Smolik frpidiiu Steph. T. Notaris Sreph. Muczadlinek L. 

v<\/.<> i ins polity pu bagnaeh i mokrych Jakach: 26. /j«* Redt. 
fr-ewMfae Payk. Razem z p< 
1390. tortrix L. Snopkow. L 
m/idirostris Gyll. Pohulanka. 12. V— 27. V. 
hirtipennis Bed. //avi,*?* Boh.. H.>l.,sU. 24. IV. bardzo liczny. 
r/avipes Panz. Lesienice. Pf.hulanka... 25. Ill— 29. V. 
Uumaim L. SiUenttatmi W&uk.). Hotoaka, Janow. Czarnuszowice. 

Zubrza. Krzywczyce. 30. Ill- 4. V. 
a(finis Payk. Xierzadki tak na przedmiesciacb jak w dalszej oko- 

liey; Pobulanka. Krzywczyce; cz^sto w samem miescie po 

murarh. Hi. 111-27. V. " 
iiithiiion p/ialx.s Payk. Dose pospolitv. sze/.e^olnie liczny w pierwszej 

polowie ezcruca. Znb'.simie. Simpkuw. Wulka. Lesienice. 13. 

IV -18. VI. v. clitvllnrim Hub. Pasioki. 14. VI. 
rufnlus Bed. (pectoralis Gvll.). Zniesienie. Krzywczyce. Pasieki... 

II. VI- 14. VI. 
dorsalu L. Dose zwyczajny na iwacb. Kleparow. Kulparkow. Brzu- 

ehowice... 9. V— 20. V. 

Suiicroiivx Scbb. Moezamik h. Krutkostopka L. Taiiyspliynis limn. MlakowiYc L 

kmnae Payk. Hoiosko, 10. VI. 

Bagous Sehh. Xawodiiik L. 

cijlimlrus Payk. Pasieki. 8. VII. 
nodulosus Gyll. Janow. 10. VII. 
glabrirostris Hbst. Kleparow, Janow... 20. V— 14. VII. 

Hydronoimis Selih. Wodoinirek L 

(disnmtis March. W okolicy Lwowa dose rzadki. 

Kmnotes W 


refle: 


MS Boh. W .mesne po mi: 
Rhyncolns C 


UK 


>• et«8»arw Germ. Pospolity 

okolicy. szezeo-ulnie w '<■ 

16. IV- 18. VII. 12. Cryptorrhynchjni. 
iton-hyiidius JUL Kiytoiyj 
sach nierzadki: Wulka. 6. VI 

Acalles Sehh. Garbatek L 13. Ceutorrhynchini. 
ononychus Schh. Jednorek L. Coeiiodes Schh. Tuszel N. 

In/udoH Gmel. (querent F.). Na mlodem lisciu debow; Wulka. Czar- 

nuszowiee... 4. V— 13. VI. 
triMsrhdus Bach. Kleparow. 20— V. 
■rijthrohimis Gmel. Janow. w maju. 
'V//r//f; Hi)st. Pospolitv w lasaeh i zaroslaek w calej okolicy i w sa- 

mom miescie po ogrodaeh; Zniesieni.-. Kr/.vuczvce. .. 22. IV- 

2. V. 
• /itltt/inosHs- Mrsli. Banlzn jmspolitv razem z poprzednim; Wysoki 

Zamek, Lyczakdw, Kraywczyce, Snopkow... 27. Ill— 18. VII. 
L420. qii'tdrimaculatus L. Szezeg6lnie na pokrzywach w calej oko- 

licv nadzwvr./aj pospolitv: 25. IV— 13. VI. 
ftwii V. Rzadszv .,d puprz.-dnj.-o: Lvczakow. Holosko . . . 30. IV— Scleropterus Schh. Twardzik N. Holosko, ! (.ruhoiyjek L. 

miefcie po ogrodaeh, jak w dal- 
•scie i ckolicy; Wulka. Snopkeiw, 

7, Krzvwczyce... 27. IV— 6. VI. II- -■ .! /l'nio>/ N Amalus Schh. Lakowiec L. (Vuthoi-i'i.vncliMlius Duv. Kwiatolubek 


; 5. IV-15. IX. 
jskich jak w dal- 


kamieniami; Zan ekolicy: Lyezakuvv. Wysuki Zamek. Krzywc/.yce . . . 6. IV— 
DHur/ittdttis Payk. Dose rzadki: F^yczakdw, Lonszanowka, Kulpar- 

(/vitt/ciihitits Sehrk. Dotychczas tvlko w miescie na murack i na 
przedmie.se in Lvcz'akmvskiem zlowiony; 13. IV— 22. IV. 

verrucatxx Gvll. Lvezakovv. 11. V. 

pol!i,<aru<s Fm-st. Strzelnica miejska. SnnpUw. Wulka. Lesieniee . . . 
25 IV— 8. VI. 

amjtilosns Boh. Lyczakow, Krzywozyce . . . 14. V 31. V. 

ofoofetttt Gvll. Lyczakow, 20. IV. 

14(50. Hobcrti Gvll. Krzvwczyee. 12. VI. 

piutrticollis Boh. lyczakow. Holosko... 7. V— 7. VI. 

/irr/3/' Gvll. Jt'dvnv ukaz zlapany na Lyczakowie. 

jJrtirosfh/hxi Mr.sh. Burd/.w posp^lity tak w mieseie po ogrodach jak 
w dalszej okolicy; z wktsna, Hczny pod kamieniami. 31. Ill — 

su/cicoHis Payk \ryauip<-iuus Germ.]. Bardzo puspolity tak w miescie 
saniem' po inuraeh i parkanaeh oo-rodowyeh ' jak wdakszej 
okoliev; 28. IV -12. X. 

enjsiwi F Bazern /. poprzednim. ale rzadszv; 14. IV— 7. VI. 

contractus Marsh. Zmesienie. Klepaiw. Holnsku. Ozarnuszowice. . . Tapinotus Schh. Bazanczyk I. 

stllatH* V. .ledvnv okaz. zlowiony 24. V. na moc tis Mannh. skun/.yk Coryssoineiiis Schh. Berdyszek N. 

"Amis Beck. Tak w sainera miescie jak w dalszej oko: 
rzadki: Lvezak'w. Zniesienie. Zamarstvnuw. Krzvw 
11. IV— 7. VI. Karis Germ. Drazyn N. 

artcnmiat Hbst. Dose rzadki; Holusko. Jancnv... 29. IV-4. VJ 
Inticollia .Marsh. Krzvwczyee. i). VI. 
cuprirostris F. Holosko. 7. VI. 

/ey>/>/// Germ. IVspolitv tak w samom mieseie \m, njrividach. jak \v da 
szej okolicy. 27. IV — H». V. 

Limiiobaris Bed. Literak L. 14. Caiandrini. 
Splienophorus Schh. Kliniak airv. Wolk lu( lialaniiiiis Germ. Slonkovviec Le: Kalaiiobius .lek. IHn^oiy.jek L. 

'"•'• F. Po merzbach i uiklinaeh pospoKty w caiej okoKey od 

'//^vW,,* Pavk.' ln,lsl-,K F.l Zwvczajnv p.. lasaeh ukolicznveh; 
Krzvwczvee. Puhulanka. CzaiWska Skala... 11. V-2H. VI. Kwieciak N. 
.. BartafeSw... 7. VI -27. VIL 

•ie siimera i po lasach pospo- odaeb, jak w dal- 
itv; 11. V— 3. VI Tyclliiis <> nu hy.iol,;i<'/«-k 


Qerm. Ogrubik Rliyiicliaemis dairy. Rzucik Les. 
L. Na d§bach; Puhulanka. Brzuohowiea, Holosko, Jan<5w... 
. Poapolitv na irakaeh azczeiwHllie w main: Krzvwczvce. P«.v- crzadki: Zniesienic. Lesi.-nn-r. Pasicki. Pohulanka... 
tbaefa i tonolaoh pospolity w ealei okolicy: 26. IV Ramphus Clairv. Skoczynek h. Zary.jek L 
:,',w. Wvsoki Zamek, Holosko 


Gynmetron Schh 


. Nagosz L. 


Gvll. Czarnuszowice w nu 

u L. Zubrza. 20. V. 

;t. Kleparow. 20. V.; Lonsz 

m Germ. Lesienice. 4. VI.; 

'an/.. Czarnuszowice. Wulka 
». antirrhnd Germ. Czarni 


aiu'wka. 7. VI. 
Holosko. 10. V 
.. 6. VI. 
iszowice. Zubrza 


Miarus Steph. g 


liwotek L. 


Gyll. Lwow fprzedniiesciei. 


3. VI. Cioims Clairv. Oski-obek X. 

ScrophtUariae L. Na tredownikaeh n. p. Scrophularia nodosa) »wi 

czajny. szczegolnic w dnmiri polowie inaja: IS. V — 4. VI 
1540. tuberculosis Scop, i Verhtmn l'.>. Zarownu zwvezajny. jak p< 

przedni; 20. V-24. VI. 
JAap.si F. Pospolity w catej okolicy; 18. V— 27. VIII. 
hortiilaniis Fourcr. Rzadszv od poprzodnich. Holosko. Kleparoi 

Brzuchowirc. Kiv.ywc/.vce. Janow... 18. V -25. VII. 
ahuidii Hbst. hhithn-'au: F. . Na tivdownikach zwyezajny; 20. V- 

pulchelius Hbst. Dos<- rzadki; Wysoki Zamek, Klepar6w, Czarni - -•■hii Zuai liiU 1. Magdalidini. 
s Germ. Walczyk w^,Y„ HI.st. Wr.z / p piv..-<liiitn r'wnu- banl/,. p,,sp..litv Znie- 
sienie. KrzywezYce. Huk.sk,, Janow... 18. IV— 18. VI. Naj- frontalis Gvll. W lasaeh s<.sn..\vveh p..sp«.lity: Holusku. Janow... 

13. V-19. VI. 
1550. dupUcata Germ. Ruzem z poprzednim; Holosko. Brzuchowice, 

Janow... 12. V— 28. VI. 
- //r,/,/,„; Deshr. Holn.sk.,. 25. IV. 
barhiconus Latr. Bardz.. rzadki: Krzvwczvce. 10. VI. 
™//«w™* L. Pospnlitv szrz-ohu, na tannine: L-.nszannwka. Wulka. 

Zniesirni,.. lU.sk... L,sienier... II. V-20. VI. 
carbonaria L. Rzadki po lasaeh okolieznveh: Krzvwczvce. Pc.hu- 

lanka... 1. V— 23. V. 
«fem/w« L. Brzuchowice. 9. VI. Lwow (miasto). 3. VI. 
* tfauin>n<h Gvll. Lesienier. 5 VI.; Krzvwczvce. 10. VI. 17. Apionini. 
Apion Hbst. Pedrak Ld 
pomonae V. Hard/., pospolitv tak w ogrodack 

o/^/Vvo,, liaeli. W ogolnosri dose rzadki. 
bard*, pu.lp,\lity: 20. IV-lk' IX. 

'"•///■^„.s. (Jerni."KlepMNSw,"20.'v. 

'■'//v//„„-,/w Kii-b. Dose rzadki: Lvczakow. Krzv\ 


aenetm V. Tak w miescie po ogrodach, jak w dalszej okolicy po- 

spolity: 14. IV-28. X. 
rodiolK.s Marsh. Ha/.rin /. poprzednim d<»6 zwyrzajny; 6. IV — 6. VI. 
mmihu-L' (.4ozis. [Astrtiffoli Payk.j. Xa przedmieSciaeh i w dalszej 

okolicy po Bachyeh trawiastych zaroslach pospolity; Wysoki 

Zamek 14. VL bardzo licziiv). Piaakowa Gora, Zniesienie. 

Kreywozyce, Bolosko... 17. V-29. X. 
,^.sr,>/s'Kirb. Bartat<Sw, 9. VIII. (JrLhnchi St. |.h W ^'ki Z.nnek. 18. V.' 

'iL'irki. -nvk.u ''I 'ml nk! II hsk ' 'l7 IV- H.'v'l 
!„.< Orm. P.hulanka. Hujrdanmvka. Czarnuszmviee . . . 30. III- 

.vmx'Hhst. f /V, 7 ; Kirb., Po zaroslach. lasachi ogrodacb bard* 

o/w L. li'iz.-ln'/'p-prz.Minim bardzn pospolitv; 1). IV— (5. VI. 
////.V//.S- l>nn. Snnpk.'.w. 7. XL; Ilolosko. iT.! V. itv: Wulka. Pohulanki 


rzM.Iki: Kiv.vut/a'O,. Cv rh-s Schh W-.v/ik F. Lesienice, -J. VI 4. y_i6. VII germanicus Hbst. Rzadki; Holosko, 27. V.; Krzywczyce. 10. VI. 

paiuillus Germ. Nierzadki po lasach i przedlesiach; Kleparow, Zu- 

brza, Janow... 3. V— 10. V. 
1620. purpureas L. (aeqnatns L.). Na glogu w samem miescie i naj- 

blizszej okolicy dose zwyczajny w drugiej polowie maja; 

Strzelnica miejska. Lyczakow. Pohulanka. Wulka i t. d. 
en pirns L. Po lasach okolicznycb pospolitv: Wvsoki Zamek. Krzyw- 
czyce. Pohulanka. Bednarowka. Holosko... 6. V— 10. VI. 
aethiops Bach. Rzadki; Krzywczvce. Zniesienie. Janow... 7. VI — 

18. VII. 
coe miens Deg. iconicus 111.). Czarnuszowice. 25. V. 
auratus Scop. Rzadki: gdzieniegdzie jednak. jak n. p. na Holosku. 

pojawia sie. licznie w pierwszej polowie czerwea; Czartowska 

Skala. 12. VI. 
bacehns L. Dose" rzadki; Holosko. 2. VI— 7. VI. W miescie na rau- 

rze. 3. X. 

Rhinoinacer Geoff. Zdobnik L. 

bitnhit L. Ixtnlcii V.. \V calej okolicv po lasach wszedzie bardzo 

puspolitv: 12. V-6. VI. 
popnli L. Bardzo puspolitv. szozegolnie na osice; 7. V— 13. VI. 

Cyplms Th.mb. Podryi N. Coryli L. Xa leszczyr 
potowie maja; 21 L1X. Nemonychidae. Rozryjkowate. attdaboittes F. Ho LX. Anthribidae. Kobielakowate. 

Platyrrhimis Clairv. Szeiokoryjek L. (Szerzec Lei). Tropideres Schh. Pobiel N. 
birostris Hbst. Dnie rzadki p.. lasach; Krzvwczvcc Holosko. Czar- 

nuszowice... 25. V— 20. VI. 
orcfecttt Hbst. Pohulanka. 2. VII. 

ourodrls F. Wo^le rzadki; Pasieki. 3. VI.: Holosko. SI VI. 
Kfefattu Panz. Pohulanka, 2 VII Schneid. PIaskorvj«*k L. Anthribiis Geoff. Kobielatka N. 
gatus Fourcr. (rorttM Fa P, 
Krzvuczvre. Pohulanka. XL1. Mylabridae. Strakowce. 

Mylabris Geoff. Strakowiec Lei 
L. i/V.v L.i. Zwvczainv w «! .jrzalym bobie. W IV 9. IX 1<;->(>. iuf/osn V. I'.^politv w cnloj oknlirv p«» zaru 
kach srodlesnvph: Wysoki Zfcmek, Zniesieni 
Holosko... 23. [V— 28. IX. 

v. pubcHCtHs Germ. Krzvwczyr-c. 1.Y V: Zubiv.a. S. LX11. Scolytidae. Oglodkowate. 
Hylastes Er. Polesiak N. 12. V. 
minor Hart. Holosko, 20. [V. 

Hylesinus F. Zakoiek N. 

I860. Promi Pan/.. Xa j,-si,.narh puspolitv tak w mi<>scie jak W dtf- 
szyeh -kulirar-h: .;'. IV 2;\. V. 

Scolytns Geoff. Oglddek Lei Ips Deg. Kornik I 

detitatus Knrrn. (shnnt/raphtts Dft.i. Szke 
«rych; 4. V— 27. VIII. 

W h^rt-ir /u'vr/.aj'.iv: 1 IMmsU.V Walk;, t»gra /t / ltf s Rat/ 

fcwtw F. W m 

V— 27. V. murach; 13. IV LX111. Cerambycidae. Kozkowate. 

1. Spondylini. 

Spoiidylis F. Klopotek Les. 

buprestoides L. Xierzadki w okolicznych lasach; Holosko, Krzyw- 
czyce. Bartatow... 4. VI— 22. VII. Piionns Geoffr. Dylaz Les. 
usach lis.-iastych dose zwyezajny; Krzywczyce, 3. Lepturini. 
Rhaginm F. Ilebacz L. (Pasnik Lei.). 

o/ropli'tnthn Schrk. \V lasacli li>ciast vdi. szczegolnie po debach nie- 
rzadki; Krzywezyce. Pasi.-ki. Lesiniice. .. 25. V— 14 VI 

mordax Deg. Wszedzie w lasacli okolicznych zwyezajny; najlicz- 
nicjszy r.b.lo jioUw i-ziTwca: Krzvwrzvec" Losienice. Bilo- 
horszcze... 25. IV— 20. IX. 

takze w mio^-ir |.u mumch nierzadki; 17. V— 2. X. 

Uhaiiinusimii Latr. Szczei-olotek N. 

tricolor Schrk. WyWa sir w starvoh wi.uv.bacli: L.'sicnice. przed- 
miescie IwuwskV . . . 28. \' "l«. VI. 

Oxymiuis Muls. Ostrokrywka L. Toxotus Serv. Lucznil 

L. Bardzo rzadki: Pasieki. 8. VJ Acmaeops Lee. Rozpylak L. 

1690. collarls L. W calej okolicy w lasach po kwiataeh. szczegol- 
nie baldaszkowych roslin na polankach. porebach i zaroslach 
przedlesSnych zwvczajuv. Kr/.vwe/.vee. Lesieniee. Wulka. Ho- 
losko... 10. V— 20. VI. humeralis Schall. Dose rzadki; Holosko. Janow... 14. V— 10. VI. 

* femorata F. Rzadki wraz z poprzednim na porebach; Holosko, 

Brzuchowice . . . 22. V— 2. VI. 

Leptuia L. Zmorsznik Les. 

rujipes Schall. Nierzadki po lasach lisciastych: Lesieniee. Pasieki. 

Lonszanowka. C/.arr.uszowiee. . . 2."). V- 17. VI. 
sexgiittata F. Janow, 28. VI. 
v. crclnmatioiiix V. Ozarnuszowice, IB. VI. 
livida F. Nierzadki w lasach na porebach: Krzywczyce. Holosko .. . 

3. VI— 21. VI. 

* v. bicarbiata Arnold. Bartatow. 16. VII. 

maculicornis Deg. Wszedzie w lasach okolicznych po kwiataeh dose 
pospolity; Janow. Krzvuczvir . . . w czerweu. 

rubra L. W calej okolicv'tak \v lasaeh lise.astveh jak i-lastveh 
zwyczajny. Krzywczyce. Holosko... 26. VII o0. IX. 

<*«W« Scop. Po" lasaeh okolie/.nyeh na kwiataeh i sa-ach nierzadki. 
Lonszanowka. Kr/vwezvee. Lesieniee. Pasieki. ' Holosko .. . 10. 
V 7. VI. 

iangttmoleiita L. Krzvwrzvce. 10. VI. 

1700. «;;wih/ri/n,wi'.< Sehrk. Zwvczajuv na mslinach. szczegolnie 
okolkowveh. tawulaeh i t. p.'w o'kolicznveh lasaeh i zaroslach; 
Krzywczyce. Lesieniee, Pasieki... 8. VI II. VII. 

'li"uliit'<is('i«t<t"\ i . Dose zwvczajnv: Holosko. Pasieki... 11. Vil- 
li. VIII. 

mnmlutu Poda. W lasaeh lloloska . Hr/uehowic p„sp.,litv: 17. VI. Uhtrinh, Milll. Hwlusku. .lamuv. Kr/.vwczvce, Czarnuszowi. 

VI 20. VII. 
,7/m L. Holosko, 17. VI -25. VI. 
Uuiuata L. Zwvrzainv w uknli.'/a.vdi lasach no kwiatach F. Lwow (ogr6d bnt-inicziiN ;. Ob KusokiNwka 4 Cerambycini. 
optera Thorns. Km-tek vka... s. VI— 16. VI. 

Obriiim Curt. Trvko rrambyx L Kozka t. Criocephalns Mnls. Wykarczak 
Rzadki: Janow. 17. VI— 14. VII. Aseiuuiii Each. S/.czapowka N. 

t^a siV w sosnaeh pod konj,; Hotosko. Brzuchc 


IMiymatodes Muls. I'yrrhidiiim I .inn SzkaWatka Wysoki Zaraek. Rhopalopus Muls. \\><ihm>k Aromia Sen Wonnica N. 

mosehata L. (pizmowka). Po wierzbach tak w miescie jak w okolicy 
zwyczajna: Wulka. liilohorszcze, Holosko. Krzywczyce . . . Po- 
jawia sie. w drugiej polowie czewca i w lipcu. 

Piirpuriceiins Fiscli. Pnrpurowka N. Plagionotus Mnls. Pasnik Lesn. 

173<>. i/etritus L. Po lasach okolieznvch nierzadki; Holosko. Krzyw- 
czyce (liczny na debie sprochnialym) . . . 17. VI— 29. VI. 

arcuatas L. Zwyczajniejszy od poprzedniego; wyl§ga sie. pod kora. 
drzew lisciastych; Krzywczyce. Lesienice, Holosko .. . 25. V — Xylotrechus Chevr. 

,. \V lasach ukolicznvch nierzadki; Lesu 
V— 8. VI. Hrrhsfi Bralun. Wurbasci P.). Nierzadki po lasach lisciastych. na 
kwiatach ziol i krzc-w.'>w; Krzywczyce. Lesienice... Jeden okaz 
wyl^gl si§ w mieszkaniu z drzewa opalowego 8. stycznia. Po- l/»iiaw L. \V lasach lisciastych dose pospolity, szczegolnie na 
brzozie w pierwszej polowie czerwca. Holosko, Lesienice (Czar- 
towska Skala). Pohulanka, Brzuchowice . . . 2. V— 14. VI 
hieroglyphkus Hbst. Lwow (botaniczny ogrod), Holosko. 3. V. Dorcadion Dalm. Muzyk L. 

striatum Dalm. (hoto.sericeum Kryn... Xa przedmiesciach i w okolicy 
blizszej i .lals/.ej ]»o trawiasiych wz<r.'.rzach i murawach bar- 
dzo pospolity: 2. V— 18. V. 

Lamia F. Zgrzypik J. 
feasor L. Rzadki; HoJosko, Brzuchowice, Janovv... 26. V— 1. VII. 

Moiiochainimis Sn-ph. Zenlzianka Les. 
galloprovincialis 01. Bardzo rzadka w lasach sosnowych. Holosko. Acanthocinas 
\<z N. 
1740. aedilis L. (cie&a). W miesci 
Holosko. Brzuehowicc \\>. 


ie i okoli 


&?£ 


<nach 


Hoplosi 


a Muls. 


frimicn Bayk. \Y samem micscie j 
■1) bardzo 


read 


LiopilS Serv 


. Capoii 


iH. 
nebulosa L. W lasach lLsciastych 


pospolit 


v: Krsy 


WCZY Wv-ki Zamrk... 2:; Muls. Rypiak L. 
i i Janowa rzadka, Cz rzadka: I'asi-'ki. Zulnv.a. ('/.art, .wska Sk;il;i. I !iluhorszcze. . . 11- 
V— 14. VI. 
n I, smtnmlh F... Jan.W. 29. V-14. VII. |M>Hla F. Rzemlik 
' Zubrza, CzarnSszo* Sfenostela Mala o»»w<v.yn 
errea Schrk. BrzucWice, 20. V.; Zniesienie 

Pkytoecia Muls. Ziolarka 

ffinis Waxy. Rzadka: Dublanv. Czarnuszowic. virgula Charp. Snopkdw, 15. VI. 

pustulata Schrk. Po okolicznych wzgorzach, na suchych trawnikach r 

po kwiatach ostromleczu dose" pospolita. Pohulanka. Krzyw- 

czyce, Snopkow... 24. V— 21. VI. 
ephippium F. Bardzo rzadka; Krzywczyce, 4. VI. 
cylindrica L. Jandw, 27. VII. 
coerulescens Scop. Pospolita na Anchusa officinalis w calej okolicy; 

Krzywczyce, Lesienice . . . 24. V— 12. VII. 
uncinate, Redt. Rzadka. Holosko, 13. VI., Krzywczyce, 21. VI. 
molybdaena Dalm. Zwyczajna na Cerinthe. Krzywczyce, HoJosko T 

Bilohorszcze... 24. V— 12. VII. 

Oberea Muls. Dluiynka L. 

1770. oculata L. Rzadka. Holosko, Krzywczyce, Jan6w, Bartatow .. 

16. VI-31. VII. 

linearis L. Wy]§ga sie. w leszczynie; w okolicy Lwowa doiSc" pospo- 
lita; Krzywczyce, Czartowska Skala, Czarnuszowice . . . 7. VI— 

17. VI. 

erythrocephala Schrk. Bardzo pospolita na ostromleczu (Euphorbia 
cyparissias) w calej okolicy; 4. VI— 5. VII. Wykaz szaranczakow (Orthoptera) 
z okolicy Lwowa. Podal 
M. LOMN1CK1. Forficularia. Labidura ripuria Pall. Za Holoskiem na wydmie piaszczystej przy 
jeziorku dose" rzadka. Gdzieindziej przebywa zwykle nad rze- 
kami po zwirach i piaskach przybrzeznych. 

Labia minor L. W samem miescie i w dalszej okolicy z wiosna. 
i w jesieni bardzo pospolita. Lata wieczorami ponad gnojtfw- 
kami i nawozami; przesiaduje czesto po murach i parkanach. 
Lyczakowskie przedmiescie, Snopkow, Holosko... 25. IV — 
9. X. 

Forficula auricularia L. Wszedzie, szczegolnie po lasach pod lis>iem 
i kora. drzew sprochnialveh, pod klodami gnija,cemi, kamie- 
niami i t. d. w zaroslach i ogrodach. tak w miescie jak oko- 
licy od wiosny do poznej jesieni bardzo pospolita. 

II. Blattodea. 

Ectobia lappotiica L. Po lasach i zaroslach na lisciu rozmaitych 

drzew i krzewdw, na ktorych przesiaduje. bardzo pospolita; 

Wysoki Zamek, Krzvwczyce. Holosko, Zuorza... 19. V— 8. VII. 
— livida F. Zwyczajna, razem z poprzednia. w lych samvch wa- 

runkach; Holosko, Pasieki, Krzvwczyce, Lesienice.. . 10. VI — ■ 

29. VIII. 
Aphlebia maculata Schreb. v. Schaefferi L. Dose rzadka po zaroslach 

suchych i na przedlesiach po lisciaeh drzew rozmaitych i krze- 

wow; bardzo zwinn i ice, Holosko .. . 26. IV — 

12. VI. Blatta gemianica L. W mie^cie po domach, szczegolnie w kuchniach 

i piekarniach jest uprzykrzona, plagaj. 
Stylopyga orieutalis L. Razem z poprzednia. nalezy do najbardziej 

uprzykrzonych owadow domowych. 

III. Aciidiodea. 

Mecostethus grossus L. Po lakach zabagnionyeh. moczarach i torfo- 
wiskach w calej okolicv do.sc p< -sp litv; Bialohorszcze, Holo- 
sko, Zboiska. Ka.nienJop,,!. Bartatow...' 15. VIII-25 IX. 

Stenobothrus stigmatn-us Rami). Nierzadki tak w najblizszej jak dal- 
szej okolicv po suchych, kamionisrych lub ni/.ka murawjj, po- 
roslych pustkowiach; Puhulanka. Zniesienie, Holosko... 19. 
VI 25. IX. 
— apt-icariui L. Po ugorach, miedzack, pray rowaeh przydroznych 
dose rzadki; Zniesienie, 7. IX. — rujipes Zett. Tylko po przedlesiach i polankaeh srodlesnych 
dose rzadki; Bartatow, Krzywezyce.. . 15. VIII-10. IX. 

Stenobothrus haemorrhoidalis Cbarp. Przebywa po sucbych Iqkach; 

— bicolor Charp. i 

— biguttulus L Oba te gatunki (ktorych tylko rj mozna dobrze 
rozroznic) sa. najpospolitszymi w calej okolicv i w samera mie- 
scie, po Itikaeh, ogrodach i zaroslach. W doskonalym stanie 
pojawiaja, si§ juz w pierwszej polowie ezerwea. S. bicolor Cbarp. 
zyje przewaznie na sucbych, S. biguttulus L. na wilgotnych 
miejscach. 

— elegaus Charp. Po mokrvch la.kach wszedzie pospolity; 16. 
VI -14. IX. 

— dorsatus Zett. Zwyczajny po tyknch wilgotnvch w calej oko- 
licv; Zniesienie, Hafosko, Bartatow... 19. VI— 18. IX. 

— parallelus Zett. Po moczarach i Jqkach mokrych bardzo po- 
spolity; Zniesienie, Bialohorszcze, Lesienice, Bartatow... 15. 
VIII-25. IX. 

Gomphocerus rufus L. Dosd rzadki na srodlesnych polankaeh i przed- 
lesiach; Lrsienice. KleparoV... 8 IX — 19. IX. 

— maculutus Thb. Na otwartveh pustkowiach kamienistych lub 
piaszczyskach skapo pomslvrh mirjscaini dose pospolity; Znie- 
sienie, Holosko...' 3. VI-2. X. 

Sphingonotus coerulans L. Na wydmach piaszczystyeh tylko w Ho- przy i.-zi. i-ku zwvczajny; z innej 


_ VIII-18. IX. 
Oedipoda coerulescens L. Na pustkowiach trawiastych i piaskach 100 A. M. LOMNICKI. 

w calej okolicy Lwowa bardzo pospolitv; Snopkow, Pohulanka, 
Zniesienie, Holosko... 2. VIII— 18. IX. 
Pachijttjlus witjrutoftux L. Zalatuje prawie co roku pojedynczo z okolic 
nadczarnomorskich; w niektorych latach w drugiej potowie 
sierpnia; we wrzesniu po okolicznych polach a nawet w sa- 
mem miescie nierzadko sie. zdarza; Kamieniopol. Mokrotyn... 

— danicus L. (cinerascens F.). Jedyny okaz, zlowiony w samem 

Psophus stridulus L. Dose pospolity na polanach srodlesnych i przed- 

lesiach w Hoosku; 30. VIII— 18. IX. 
Tettix bipunctattis L Zwyczajny po lasach i zaroslach; przebywa 

zwykle pod suchem lisciem, takze na murach i parkanach 

w samem miescie; Krzywczvce, Pohulanka, Lesienice, Holo- 

sko... 20. V— 30 IX. 

— Kraussi Saulcy. Znacznie rzadszy od poprzedniego; Lesienice. 
2 VI. 

— subulatus L. Bardzo pospolity w lasach, zaroslach, po Iqkach 
okolicznych i ogrodaeh miejskich razem z T. bipunctatus L 
od wczesnej wiosny (przezimowane okazy) do poznej jesieni 

IV. Locustodea. 

Leptophyes albovittata Koll. Po zaroslach i krzewach w calej okolicy 

dose" pospolita; Zniesienie. Holosko, Czarnuszowice . . . 20. VII 

-29. IX. 
Meconema varium F. Dos6 pospolita tak w samem miescie jak naj- 

blizszej okolicy po drzewach az do pierwszych przymrozkow; 

Ogr6d pojezuicki (po pniach klonow), Wvsoki Zamek (na 

pniach dzikich kasztanow) . . . 10. IX— 21. X. 
Locusta viridisrima L. Po la.kach, polach, zaroslach i krzewach tak 

w miescie jak dalszej okolicy az do pierwszej polowy pazdzier- 

nika zwyczajny. 

— cantans Fuessly. Razem z poprzednim r6wniez dose pospolity; 
Holosko, Lesienice, Zniesienie... 23. VII -2. X. 

Thamnotrizou cinereus L. Po zaroslach, przedlesiach i polankach 
sr<5dlesnych pospolity; Zniesienie. Krzvwczyce. Snopk6w, Le- 
sienice... 14. VII-28. IX. 

Platycleis Roeselii Hag. Jedyny okaz z okolicy Lwowa blizej me- 

— bicolor Phil. Pospolity po lakach suchych i zaroslach w calej 
okolicy; Lyczakowskie przedniie^rie. Krzvwczyce, Zniesienie, 
Holosko... 20. Vin— 23. IX. 

Decticus ven-ucivorus L. Wszedzie po lakach pasznistych, polach, 
ugorach, scierniskach i przedlesiach bardzo pospolity. V. Gryllodea. 

Oecanthus pellucens Scop. Jedyny okaz ztowiony w samem mie£cie 
w wrzesniu na straganie, gdzie sprzedawano winogrona. Praw- 
dopodobnie zawleczony z W§gier lub z pod Wiednia. 

Gryllus campestris L. W catej okolicy po slonecznycb stokach zwy- 
czajny, przy rowach przydroznych, na przedlesiach, ugorach i t. d. 

— domesticus L. W niektorych mieszkaniach na przedmiesciach 
i w samem mie^cie po kuchniach i piekarniach bardzo po- 

— frontalis Fieb. Zyje w tych samych warunkach, co swierszcz 
polny ; Krzywczyce, Zniesienie, Czarnuszowice ... 25. V — 10. VII. 

Myrmecophila acervorum Panz. Jedyny okaz pocbodzi z Czarnu edyny okaz pocnodzi z bzarnuszo- 
; (1. V.), zlowiony pod nad'prochnialym progiem domu (prof. 
J. Lomnicki). 
Gryllotalpa vulgaris Latr. Zwyczajny po la.kach wilgotnych i mo- 
czarach w calej okolicy blizszej i dalszej Lwowa. Szarariczaki nowe 
dla fauny galicyjskiej. 

Podal 
A. M. LOMNICKI. 


Od r. 1864.. 


, w ktorym Dr M. Nowicki w „Przyczynku do 


adow Gnlicyi u 


(Krakow 1864) picrwszy podal wykaz znanyoh 


1 poddwczas 82, 


irariczakow, obcjjuiiijacy tylko 1 9 jyatunkow, liezba 


;h owaddw w 1 


ataoh 187;")- 1886 dosiy-la pmvaziicj cylVv 66 gat. 


latach 1901 — 


1902 zajfjl siy. tvm rzydem w Gali'cyi zachodniej 


;{'. Sr. Smreczy 


nski. kt<Sry do tcj lie.zhy dol?p-zvl 2 gatunki nowe 


ik6w. Ilosc /.at 


:ow. Spodziowa<r sic mo/.na, zv dalsze badania fau- 


ku jeszcze fun 


na, dotychczas nierozpoznanyoh w naszytn kraju. 


-ldacine wykazj 


' z poszcze-olnych miejscoyv fi i tycfa owadow by- 2. 7W//> 7'/7;-/r/' Krauss. Nn zwirowisku rzec/.nem nad Bystrzyca 
vv Stanistawmvie . MvkiHynre) i nad Prute.n (Kolomyja). 

:*.. Isuphyu modwta Vwh. VV Psarach (pow. roliatvnski), nierzadka 
w dnicficj polovvie lipca (zb prof. J. ^..innick'i). Znana dotych- 
czas tylko z Siedmiogroda i Dobrudzy. 

4. Isophya brevipenuis Brunner. W Psarach razem z poprzednia., niejsza (zb. prof. J. Lomnicki). Dotychezas 
znana tylko z W§gier wschodnich i Siedmiogrodu. 
Oecanthus poellucens Scop. Jeden okaz pochodzi ze Lwowa, 
drugi z Rzeszowa (zb. prof. F. Gartner). Oba okazy ziowione 
we wrze^niu; prawdopodobnie zawleezone z winogronami z oko- 
lie Wiednia lub W§gier. 

We Lwowie, d. 10. maja 1904. r. Sieciarki (Neuroptera genuina) i Prasiatnice (Archiptera) 

zebrane w ciagu lat 1902 i 1903 Jozefa Dzi^dzielewicza. Do wiadomosci o krajowej faunie owadow siatkoskrzydlycb, ze- 
stawionych przeze mnie w r. 1890. *), dodaly poszukiwania przeprowa- 
dzone w ostatnich 13 latach znaczna. ilosd nowych szczegolow. Rowno- 
czesnie badania zagranicznych entomologow przyczynily si§ do udo- 
skonalenia systemu tych owadow i do scislejszego niz dawniej roz- 
rozniania gatunkow. Dla ulatwienia pracy badaczom krajowym, tu- 
dziez dla umozebnienia zagranicznym korzystania z osiqgniefrych 
u nas rezultatow na tem polu. poza.dane byloby wydanie przegla.du, 
podobnego do wydanego przeze mnie w r. 1890, a doprowadzonego 
do ostatnich czasow; sa,dz<2 jednak, ze przeglqd taki odlozyc nalezy 
na p6zniej, kiedy dokladniej niz dzis znane bedzie rozmieszczenie 
gatunkow u nas i czas ich pojawu w roznych cz§sciach Galicyi. 

W niniejszej pracy ograniczam sie. do zestawienia gatunkow 
zebranych przeze mnie w latach 1902 i 1903 w okolicach Lwowa 
i w Karpatach wschodnich w okolicy Mikuliczyna, dola.czaja.c uwagi, 
majq.ee na celu sprostowanie niektorych dawniejszych wiadomosci 
o krajowych owadach siatkoskrzydiycb. 

Trudnosci napotkane przy oznaczaniu niektorych gatunkow 
zmusily mnie do szukania obcej pomocy, ktorej tez udzielili mi 
chetoie Dr. Piotr Kempny w Gutenstein i Prof. Fr. Klapalek w Trze- 
boni (Wittingau). Obydwom tym badaczom sktadam niniejszem za 
ich uprzejmosc serdeczne podziykowanie. Idac za radq, Dra P. Kem- bfitszego materyalu i dzial ten w spisie niniejszym opusciiem. Gatunki nowe dla fauny galicyjskiej odznaczone sa. w spisie 

Wykaz miejscowosci. 

1. a) W najblizszych okolicach Lwowa. 
k miejski polozony w srodmiesciu. zalozony w dawniejszych 

czasach, sklada sie. z lip, klonow, debow, topoli i innych drzew 

lisciastych, jako tez z malej iWci swierkow. 
k stryjski polozony obok miasta, niedawno zalozony, jest 

mieszanina, drzew lisciastych i szpilkowych. 
Ik a. przedmieScie, przetkane malymi stawami i cze^ciowo za- 

drzewione. Krzywczyce, wies. Dawny z warty drzewostan zostal wytrzebiony, 

pozostaly tylko luznie rosna.ce sosny i drzewa lisciaste. 
Holosko Wielkie, wies z kilkoma malymi stawami w otoczeniu 

mieszanych lesistych drzewostanow. 
Brzuchowice, wies, przylegaja_ca do Holoska Wielkiego i z ta- 

kiemi samemi wlasciwosciami. 
Bialohorszcze, wies na rowninie, w otoczeniu lesnem. z drze- 

wostanem lisciastym i szpilkowym, w ktorym ciqgna. sie. mo- 

czarki; na przedlesiu przeplywa potok. 

1. b) W dalszych okolicach Lwowa. 

Janow, miasteczko w otoczeniu rozlegfych lasow. w ktoryeh sosna 
panuja.ce zajnuije stanowisko. W kotlinie roztacza si^ rozlegly 
staw a do jego czystego zwierciadla przypieraja. moczarowate 
stawiska. Przez ten staw przeplywa rzeka Wereszczyca. 

Rokitno. wies w wawozie zalesionym potozona; doling przeplywa 
tedy zaolszony potok. 

Dobrostaiiska Wo la, wies w lesistem otoczeniu. ze stawem na- 
mulistym, trzcina. szuwarem i burzanami na brzegach zaro- Mikuliczyna we wschodnich Karpatach. 

a) Na wyiszym biegu Prutu. 
zyste pasmo otaczajarc miasteczko Miki.liczyn 
-polu.lniowej stronio* wznoszare si.- nad IGoO m. 
ryte rozMvmi lasami. w ktorvch swierk jest 
z't.'wem. pr/.Kkanymi z rzadka jndta, Buk i grab olek Mikuliczyna polozony na brzegach Prutu listego grzbn'tu Wu-lkie-.. < i i-ami i -/.<v .u CI. auiak (1544 m. 
n. p. m. a poludniowymi stokand pokrytego lakami grzbietu 
.lawoniik /•■ szrzytcni skalistvm .(.im^in .lawornicki" (1467m. 
n. p. in.): wpada do Prut u pr/.v torze kolejowym. 
tarow. wii's. z Blotkiem. udzio /.najdujf si-iartak i gdzie 
na poludniowo-wscdiodnicb stokach Choimaka obfite zrodta 

anica Popowiczuwskn. rozwor potoku Hlinca 

dzy Chomiakiem a Sennikiem (1664 m. n. p. m.) i tworzy 
roc lit a i Wnrunicika. stacye kolejovve do wsi huculskich 

hi Na niiszym biegu Prutu. Neuroptera genuina. 

Myrmeleontidae. Hemerobiidae. 

riuysopinae. 

Nothochrysa, ML. 

N. capitata, Fab. Pod Liszniowem. 20 lipca jedyny okaz na jodle 
(Abies pectinata). 

Chrysopa, Leach. 

Ch. alba, Lin. Janow, 31 maja i 1 1 czerwca. Wulka, 20 czerwca. 
Mikuliczyn, 16 lipca. Poludnimv,- stuki Chomiaka. 15 lipca. 

Ch. dorsalis, Burm. W Brzuchuwieaeli Hiexenvca na jmlle jedvnvokaz. 

Ch. pallida, Sclmeid. Mikuliczvn. 9 sicrpnia na "swierkach " (Abies 
excelsa) nie rzadki. W ,-arku n.iejskhn we wrzesniu i 5 paz- 
dziernika banizo rzadki. 

Ch. perla, Lin. Wulka. f> i 8 ezerwca. Jan«.»w. HI maja i 11 ezer- 
wca. Blotek p.»d Chmniakiem. 2<1 lipea. al„ r. ei.-nini.-j i wiyeej 

Ch. ^fl">nu"rioZ U \\l<m. ''W m^szkantu we I., * I Os Osmylinae. 
Osmylus, Latr. 
0. maculatus. Fab. Jamna, 7 lipca, w porze dzdzystej, przy Prucie 
pod oslona. swierka jedyny okaz. 

Sisyra, Brau. 
S. fuscata, Fab. Od 14 maja do 22 czerwca zauwazana przy sa- 
dzawce w parku na Wulce. 

Henierobiinae. 
Drepanopteryx, Leach. 
D. phalaenoides, L. Na Dilku kofo Mikuliczyna we wysokosci nad 
800 m. n. p. m. 16 sierpnia na klonie. Drugi okaz z okolic Drugi 

Sf.Vkb Micromus, Ramb. 
M. paganus, Vill. W Blotku pod Choraiakiem 6 sierpnia. Pod 
raczowskim Gorganem 4 sierpnia. Pojedyriczo i rzadko. 

Megalomus, Rami). 
M. hirtus, Lin. Jamna. 7 lipca na topoli. rodzaju nalezqeych d ;ego gatunku w Galicyi. 3 okazy odszukalem w Brzucho- 
,ch 16 czerwca na sosnaoh (P//t)is silvastris); jeden okaz 
ica na swierku (Abies excelsa) w Jamnie. 
us, Fab. Wulka, 20 maja. Brzuchowice. 20 czerwca. Po 


czyn, 18 ' 


linr-i j 


S si-rp 


aia, 


t..k: 


to Dl 


WVSf.ko: 


ki nad 900 m. 


n. p. m. 


I'' k« 


:ewacli i 


.ir/r 
•h lii 


Vi.-.styrh 


i szpilkowych. 


hiiniah. Lin 
orohipn: 


r, fox 
\Y i 


Iru^iej p 


olowie sierpnia 


i w pierw 


■szych 


.Iniurl. 


UTZl' 


Hli; 


, sp. 
r koto Mikuli- 


czyna i w wa^v 


ozacb 2c 


• nki • 


w .1 
c*a. Dr. 


Piotr Kempny SIECIARKI I PRASIATN.CK. 109 

zwrocil moja, uwage. na to, ze zlotook nazwany przeze mnie 
orotupus, Wallgr. jest mylnie oznaczony. Jest to typowy H. httr- 
muli, Lin. II, m, robins orotijpus, Wallgr. jest osobnym gatun- 
kiem, dotychczas w Galicyi niespostrzeganym 1 ). 

L marginatus, Steph. Mikuliczyn, 10 lipca jedyny okaz. 
H. pini, Steph. Gatunek ten byl w dawniejszych krajowych zbio- 
rach i pracach pomi§szany z bardzo podobnym gatunkiem 
limbatellus, Zett. (pundatus, Gozsy). Dawne moje pomvlki ago- 
nal Dr. Piotr Kempny, zwracajac moja. uwage. na najwazniej- 
sze roznice pomiedzy tymi gatunkami. 

r. pini, Steph. Zauwazany wedlug moich dotychczasowych spostrze- 
zen: we Wulce 14 i 26 maja, w Brzuehowicach 16 czerwca, 
Janowie 21 i 31 maja. w parku miejskim 5 paidzieruika. 
Kolo Mikuliczyna od 16 lipca do dalszego ci^gu sierpnia. Na 
stokach Chomiaka 15 lipca. 
H. atrifrons, M'L. Gatunek ten uwazalem przedtem mylnie za 
stihnt bulosti*, Steph.. ktorego nie dostrzezono dotychczas w Ga- 
licyi. Okazy w ostatnich latach zebrane, do gatunku atrifrons, 
M'L. nalezace oznaczylem wedlug monografii R. M. Lachlana: 
Notes on certain palearctic species of the genus Hemerobius. 
zawartej w The entom. Month. Magaz. 1899. N. 419. 421. 422. 
423. & 1901. N. 448 i sprawdzil je Dr. P. Kempny 1 ). 
Wulka, 14 i 26 maja w parku na modrzewiach (Larix europaea). 

I nervosus, Fab. Bialohorszeze, 26 kwietnia i 3 maja. W paiku 
stryjskim 15 czerwca. Na swierkach (Abies excelsa). Rozsiedle- 
nie tego gatunku w Galicyi nalezaloby szczegolowiej zbadac T 
gdyz dotychczas pobieznie tylko go uwzgledniano, przyczem 
moze udaloby sie znalosV. nieznanv dotychczas z Galicyi. bar- 
dzo podobny gatunek H. subnebulosus, Steph. 

I roncinnnn, Steph. Brzuchowice. 11 i 16 czerwca. Janow, 11 i 29 
czerwca. Po kilka ukazow na jednem miejscu. W drugiem po- 
koleniu w Janowie 29 wrzesnia Wvlaeznie oa sosnaeh (Pimm 
silvestris). 

I linibafrllus, Zett. (pn)ict(diis, Gozsv). Obacz mvaw do //. pini, 
Steph. W Janowie. :il maja jedynj okaz. Od 4 lipca do 11 
sierpnia w poblizkich okolic'ach Mikuliczyna po swierkach 
i jodlach czgsto natrafiany; w dalszych tych okoitcach: na 
poludniowvch stokach Chomiaka 16 lipca: pod Liszniwwem. 
8 sierpnia; na stokach Gorganu Baraca arskiego 4 derpnia 
H. qiKulrtfasciatus, Reuter. (Mortoni. McL. . Oznaezyl Dr. Piotr 
Kempny. Nalezy do najwiekszych krajowvch ZiutookbV (He- poprzeczne i 
po nich takie 
zdnlalem pochwycic. Jeden koto potoku Bogdan 15 li pea. drugi sa. po nich takiez plamki i kreski. Dwa tylko okazy 
" :den koto potoku Bogdan 15 lif 
kolo Mikuliczyna 1 sierpnia. Obydwa na svvierkach (Abies excelsa). Ten takze gatunek nalezaloby pod 
pojawu i rozsiedlenia w Galicyi szczegolowiej zbadac, ponie- 
waz dotychczas dokladnie za nim nie poszuki\van<>. (Zwracam 
uwage na to, ze podobny z opisu gatunek longifrons, Wlkr. 
przytoczony ze Slaska w literaturze, jest innym gatunkiem, 
jawiacym sie. tylko w Ameryce). 

Hemerobius chomiacensfs, n. sp. 

Structura et colore EemeroHo micanti, Oliv. simillimus. Caput 
thoraxque iutus, frons vertexque capitis, dorsum meso- et metathd- 
racis, abdominisque flava. Caput et thorax cum pedibus pallide flavo 
pilosa. Latera capitis et prothoracis stria violaceo brunnea ornata. Dor- 
sum prothoracis flavo rubrum. Palpi pellucidefl ivi, articulopaenultimo 
obscuriore. Oculi elongato ovati et in longitudinem positi, flavo fusci, 
violaceo punctati. Antennae circa 58 artieulatae. pallide tlavae, apicibus 
obscurioribus. dense pilosis. Margo prothoracis erectus semirotundus. 
Pedes pellucide flavi. apicibus tarsorum paullo obscurioribus. Alae 
hyalinae, iridescentes, anticae vix flavescentes; pterostigmata et mar- 
gines dense, nervi disperse pilosi. Venae alarum anticarum flavae 
fusco striatae; venae radialis sectores duo tantum; venula transver- 
sals basalis ante basin sectoris prinu radialis enkiffl a. ad basin rami 
superioris venae cubitalis directa, circumflexa, tenuis. Venae trans- 
versales gradatim in apicali campo alarum anticarum consequentes, Venae longitudinales alarum posticarum pallide flavae, nee 
striatae, nee punctatae. Vena radialis sectorem unum emitit, prope 
basin di visum; venula antica ejus sectoris in medio campo bi partita, 
postica ante apicalem campum simplex. Venulae transversales exte- 
riores sex fuscae, interiores duae flavae. 

Long. corp. sine antennis 55 mm. 

Expansio alarum ant. 17 mm. 

Haec species eminente differt a proximis speciebus duobus 
tantum sectoribus radialibus alarum anticarum. Unum exemplum 
in meridiana diclivitate montis ^Chomiak". in Carpathis orientalibus 
prope pagum ..Tarrarow siti 2o julii 1902 inveni. 

Z ksztattu i ubarwienia miedzy pokrewnymi gatunkami do 
Hemerobius micans, Oliv. bardzo podobny. 

Wierzch ciala, piers takze po bokach. rozki i nogi jasno-zolto 
uwlosione. Spod glowy i piersi, pyszczek, czolo i po srodku ciemie. zolte. Spod odwloka sniadv. < . il.-is/c/ki jasim -z.'-tte /. wvjatkiem czlonka 
przedkoricowego oieniniejszejfo. Rozk'i z ukolo 08 czlonkow zlozone. 
jasno-zolte, na samych koriczynach nieco ciemniejsze. pale g§sto stopy na kuiicarh niecn cicumirjszo. piszczck' wszvstkicb par roz- 

Przednie skrzvdla przezroczyste z nieco zoltawym odcieniem. 
tylne calkiem przezroczyste. Znamie obu par skrzydel nieco ciem- 
niejsze od pola skrzydel, tak samo jak brzegi skrzydel g^sto, zylki 
rzadziej uwlosione. Zylki podluzne i poprzeczne przednicii skrzydel 
zolte. brunatno kreskowune. kreski nieznacznie zadymione czarnia- 
wem otoczeniem. Promieri I radius] dzicli sie, tylko na dwie galazki 
promienne (sectores radii). Zylka poprzeczna przy nasadowej cze,sci 
skrzydel jasno-zolta, wybieira przed nasada pierwszej galqzki pro- 
miennej i w esowatej plecionce przewija sie. do sprychy (cubitus) 
przed jej rozgalezioniem. Szesc zylek poprzecznych stopniowych tak 
zewnetrznych jako tez wevvnefa-znych brunatnych. Druga komorka 
zasprychowa (cell. post. 2) rozwarta. 

Z promienia tylnych skrzydel wybiega tylko jedna galazka 
promienna. ktora blizko nasady rozgalezia sie. na dwa ramionka, 
z tych pierwsze ramionko dzieli sie. w polowie skrzydel na dalsze 
dwa ramionka. Zylki podluzne i 2 zylki poprzeczne przed 1 / s cz§- 
scia, koricowa, tylnych skrzydel jasno-zoltawe. 6 zylek poprzecznych 
stopniowych brunatnych. 

DJugosc ciala bez rozkow 55 mm. 

Rozpiecie przednich skrzydel 17 mm. 

Jedyny okaz schwytalem dnia 26 lipca 1902 r. na poludnio- 
wyeh stokach gory „Chomiak a w g^stwinie drzew i krzewow szpil- 
kowych i lisciastych na tak zwanym Btotku, gdzie przeplywa ob- 
ficie woda od poblizkich zrodel. blizko wsi Tartardw we wschodnich 
Karpatach. 

Coniopterygidae. 

Aleuropteryx, Low. 

* A. lutea, Wallgr. W parku miejskim 1 ezerwca na swierku. Kolo 

Mikuliczyna na swierkacb osobno lub na przedlesiu rosnqcych 

po stokach wzgorz ku poludniowej stronie zwroconych od korica 

lipca przez pierwsze dni sierpnia dose cz^sto natrafiany. Coniopteryx, Curt. 
C. lactea, Wesm. {tineiformis, Curt, part.) Najwiecej w Galicyi roz- 

powszechniony gatunek. Brzncbowi(M . s m ij I .innow, 15 maja. 

Na sosnach (Pinus silvestris). W ciqgu lipca i do polowy sier- 

pnia w okolicach Mikuliczyna po swierkach. sosnach, jodlach 

i debach. 
* C. aleurodiformis, Steph. Jedyny okaz schwytany na jodle (Abies 

pectinata) pod Liszniowem 4 lipca. Drugi okaz pochwycil JP. 

August Stuckel koto Lwowa, lecz nie pomni, w jakiej miej- 
jakiej porze. * C. psociformis, Curt. Latwy do odroznienia od poprzedzajacych 

gatunkow po bardzo malych i w^zkich skrzydlach, prawie 

czesc krotszych od przednich. Od korica lipca przez ci^g sierpnia rozpowszechniony w okolicach Mikuliczyna, takze ] 
wyzej 900 do 1000 m. n. p. m. (Gorgan Buraczowski, 
wornik, Chomiak, Rebrowacz). Na drzewach szpilkowych. 
dziej na lisciastych. Sialis, Latr. 

S. flavilateru, L. (lutaHa, WIS). Rozpowszechniony przy stawach 
s>6dinie£cia i okolicy Lwowa; takze przy stawie w Janowie. 
Od polowy kwietnia do polowy maja. 

8. fuliginosa, Pict. W drugiej polowie maja w Brzuchowicach i Ro- 
kitnie przy potokach. 

Raphidia, Lin. 

R. xanthostigma, Schum. W Janowie 18 i 28 maja po krzewach. 

R. notata, Fabr. {media, Brum). Podliszniow 3 lipca. Tartarow 26 
lipca. Na Swierkach (Abies excelsa) na przedlesiu rosna,cycb. 

R. a fjinis, Schneid. Przy drodze w rozworze Hlinca na poludniowych 
stokach Chomiaka na swierkach (Abies excelsa) 15 lipca 1902 
jeden, nastepnie 28 lipca 1903 drugi okaz chwytany. Przed- 
tem zauwazany tylko na jodlach (Abies pectinata). 

Inocellia, Schneid. 
/. crassic&mis, Schum. W Janowie 11 czerwca jedyny okaz na 
sosnie (Pinus silvestris) schwytany. 

Panorpidae. 
Panorpa, Lin. 
P. alpina, Ramb. W okolicach Lwowa i Mikuliczyna w lipcu i sier- 
pniu w lasach rozpowszechniona. i. Znaczne roznice zachodzace pomiedzy oi 
do tego gatunku zaliczonymi daly mi powod do przypusz 
ze mamy tu do czynienia z wieksza. liczba. gatunkdw 
Dr. Piotr Kempny sprawdzil, ze sa. to tylko odmiany, n 
ktnromi na jwvraxniejsza. jest: 

diffinis, M'L. {vulgaris, Imhoff) jawiaca sie w dalszym 
maja w okolicy Lwowa. 

Trichoptera, Kirby. Neuronia, Leach. 
N. ruficrus, Scop. Wulka, Zubrza, Brzuehowice, Rokitno. Jan6w. Od 

8 do 29 maja przy moczarkach, bagnach i stawach spo- 

Phryganea, Lin. 
Ph. grandis, Lin. Wulka. przy sadzawce w parku 29 maja. Janow, 

9 czerwca. Rzadka w Galicyi. 

Ph. obsoleta, Hag. Dotychczas w cafej wschoduiej Galicyi tvlko 
przy stawie w Janowie od S sicrpnia do pnezatkowych dni 
wrzesnia na tnalej czo spostrzegana. Zresztaj 

przedtem w Tatrach oatrafiana." 

Ph. minor, Curt. Bialohorszcze, przy potoku Srodlesnym 22 czerwca 
po korze olch pojedynczo. Grammotaulius, Klti. 
atomarim, Fab. W okolicy Lwowa we wrzesniu. Btotek w Tar- 
tarowie 28 i 31 lipca. Natrafia sie. na okazy takze w znacznej 
odleglosci od wody. 

Glyphotaelius, Steph. 
/iHHrt/ifn-lineatus, Retz. Na kilka okazow natrafilem przy stawii- 

w Janowie 29 maja. 
pelhiridiis, < >liv. Janow. 29 maja. 8 i 29 czerwca. 

Limnophilus, Leach. 
rhombicm, Lin. W okolicy poblizkiej Mikuliczyna w sierpniu 
pojedynczo. 114 JOZKF DZIEDZIELEW1CZ. 

L. Jlavicomis, Fab. W okolicach Lwowa przy stoj^cych wodach 
bardzo rozpowszechniony w pienvszem pokoleniu w cia.gu 
maja i ezerwca, w drugiem we wrzesniu i z poczatkiem paz- 
dziemika. 

L. stigma, Curt. Wulka, 22 ezerwca, aber. jasniej od typowych oka- 
zow na przednieli skrzvdlach zabarwiona. 

L. xanthodes, M'L. Wulka, 22 ezerwca Janow, 29 maja. 

L. lunatus, Curt. Wulka, 5 ezerwca. 

L. politus, M'L. Holosko Wielkie, 15 wrzesnia. Janow, 29 ezerwca 
i od polowy wrzesnia p;» pierwsze dni pazdziernika. Przy sta- 
wach. okolicami rzadki w Galicvi. M vlnie podany w Kosmosie 
r. 1898, jako Anabolia nervosa, Curt." 

L. ignavus, Hag. Brzuchowice, 16 ezerwca. 

L. nigriceps, Ztt. Janow, 29 wrzesnia. Wola Dobrostariska, 14 paz- 
dziernika. Przy stawach towarzvsko. 

L. vittatus, Fab. Wulka, 5 ezerwca. Janow, 29 ezerwca i 7 wrze- 
snia. Jasniska koto Lwowa, 13 sierpnia. Mikuliczyn, 11 sierpnia. 

L. auricula, Curt. W pierwszem pokoleniu okolo polowy ezerwca, 
w drugiem 30 pazdzi.-rnika i 2 listopada. Park miejski. Wulka. 
Krzywczyce. Janow. Pojedynczo. 

L. griseus, Lin. Wulka. 7 maja i 5 ezerwca. Janow. 29 maja. 
Bardzo rozpowszechniony gatunek przez letnie miesia.ee do 

L. extrimt^; M'L. Holosko Wielkie. I ezerwca. Bialol.orszc/.e 22 Anabolia, Steph 

L. Brzuchowice, od 9 wrzesnia do 7 pazdziernika. Ja- 

: pazdziernika. Stenophylax, KoL 

j, Ivol. Zeniee pod Chomiakiem, 3 lipca w wawozie. Brzu- 
ice. 8 i 9 maja przy moczarku na przedlesiu towarzysko. 
nU, Piet. Koto Mikuliczyna 16 lipca. W Tartarowie 31 

l'r/.v zrodlaeh pojedynczo. 
is, Curt. W okolicach' Mikuliczyna od korica lipca przez 
ien bardzo rozpowszechniony. 

is, Pill, et Mitt. Blotek. 26 i 28 lipca przy zr6dlach i po- 
;h rzadki. it :. Drusus, Steph. 

rijidus, M'L. Blotek pod Chomiakiem, Polanica Czemigowska. 
VV sierpniu przy zrodlach towarzysko w kilku okazach na 
jcdnein miejscu. 

. nov. sp. W okolicach Mikuliczyna i Chomiaka od 4 lipca do 
5 sierpnia zauwazany ten gatunek, jawia,cy sie razem z Pel- 
tostomis mdetica, Kol., od ktorego z powodu wielkiego podo- 
bieristwa trudny jest do <xlr znimia. ma opisac Dr. P. Kempny 
podlug 3 okazow odst^pionych w tym celu. Peltostomis, KoL 

P. sudetica, Kol. Oznaczenie sprawdzil Dr. P. Kempny. Dawniejsze 
wiadomosci o tym gatunku sa. niepewne, prawdopodobnie mie- 
szanogo z t!r,'liso/,hr>/.r t/Httulata, Pict. W okolicy Mikuliczyna, 
4 i 24 lipca; Zeniec.3 lipca; Blotek pod Chomiakiem, 15 lipca. 

* P. brunnea, Klapalek. Oznaczyl Dr. P. Kempny. W rozworze 
Hliiica i w Blotku przy mniejszych potokach na poludniowych 
stokach Chomiaka. przy koiicu" lipca do 15 sierpnia zauwa- 
zuna. W poblizkosci Mikuliczvna w okolicy potoku Neresny 
koto zrodla 20 lipca. Pod Howerlq schwytal Dr. Antoni Lnm- 
nicki 11 sierpnia. Przedtom uwnzalem ten gatunek mylnie za 
P. graeca, M'L. P. brunnea, Klapalek, /.nana byla przedtem 

Chaetopteryx, Steph. meridiana, M'L. Gorgan 
mykach na stokach Cho 
700 do 1000 m. n. p. m Sericostomidae. 
Sericost ma, Latr. 

personatum, Kirb. et Spen.? W wa_wozie Zenca 3 lipca. '/. dwdch 
tylko okazow schwvtanych nie mozna miec pewnosci o toisa- 
mosci gatunku. bo r'.'.zki' wyraznie ciemno obraczkowane wska- 
zuja. raczej na timidnm. Hag. ilEDZIELEWlCZ. Goera, Leach. 
rilosa, Fab. Zeniec. 3 lipca. Kolo Mikuliczyna i Podlis 
19 lipca przy zaolszonych potokach. OHgoplectrum, ML. 

0. maculatum, Fourc. Przy Prucie w Mikuliczynie od 22 1 Crunoetia, M'L. 
C. irrorata, Curt. Blotek pod Chomiakiem, 6 lipca. Miedzy Miku- 
liczynem a Podliszniowem 7 sierpnia przy zrodlach. 

Lasiocephala, M'L. 

L. basalts, Ivol. Przy Prucie kolo Mikuliczyna 23 lipca, 3 sierpnia. 
W Tartarowie przy Prucie 31 lipca towarzysko na jednem 
miejscu zauwazana. 

Leptoceridae. 
Aequipaipia, 

Beraea, Steph. 

Rodzaj ten zaliczano dawniej do Rodziny Khyacophilidae. 
* B. articularis, Pict. Oznaezyl Prof. F. Klapalek. W Blotku pod 

Chomiakiem przy zrodlach 6 lipca tylko 2tf. 
B. pullata, Curt. Janow, przy zrodle 28 maja jedyny okaz. M. Ztlleri, M'L. 2 okazy przy potoku w Mikuliczynie. 

Leptocerus, Leach. 
L. aUrrimus, Steph. razem z odmiana. tint aides, Brau. W Wulce 
przy sadzawce w parku od 29 maja do 13 czerwca towarzysko. 
L. bilineatus, Lin. Przy potokach w Mikuliczynie 5 i 11 sierpnia 

L. cuiHinutatus, M'L. Przy Prucie i potokach kolo Mikuliczyna 7 
i 11 sierpnia w gromadkach. Mystacides, Latr. 
M. nigra, Lin. Od 18 lipca do 11 sierpnia przy potokach koto Mi- 
kuliczyna po lakach plynacych, razem z Lept. biUneahu, Lin. 
M. lough-oniis, Lin. Wulka. przy sadzawce w parku 8 czerwca w gro- Triaenodes, ML. 

T. bicolor, Curt. Janow, przy stawie, 11 lipca. Jedyny okaz. 

Oecetis, M'L. 
Oe. furva, Ramb. W Wulce przy sadzawce w parku od 29 maja 
do 22 czerwca towarzysko. 

Hydropsychidae. 

Hydropsyche, Pict. 

H. fulvipes, Curt. Mikuliczyn, 23 lipca i 5 sierpnia. Tartar<5w, 15 lipca. * H. instabilis, Ci 


irt. Mikuliczyn, 


, 16 lipca, 3 i 5 sierpnia na moscie 


nad Prutem. 


* H. angustipe)inis 


, Curt. Oznac* 


anie sprawdzil Prof. Fr. Klapalek. 


W Janowie 
sy koricu maja i przy koncu wrze- 


snia w grom 


adkach; okraz 


s belki. tamy i krzewy. Prawdo- 


podobnie jaw 


n sie przez cai 


\y ci^g lata. Philopotamus, Leach. 

Ph. variegatus, Scop. Blotek. (i lipca. Zeniec. 3 lipca. Jedne. Q uwa- 

zara na razie za aberracya. od typowych okazow. Po zebraniu 

wiekszej ilosci okazow (czego niestety, nie zwazaja.c na ten 

czesty gatunek, nie uczynilem), okaze sic. moze, ze jest to stala 

Przednie skrzydla ciemno-czarne, ciemniejsze niz u typowych 
okazow. Przy samej nasadzie nieregularne z61te dose rozlegle za- 
barwienie, zas do polowy okolo 11 plam okrqglawych jasno-zoltych 
i taka plarnka w polku przegrodowem (eel. discoid.) Brzeg tylny 
jasno-zolty. Tylne skraydla rale ciemno-czarne. 

Dolophilus, M'L. 
D. copiosus, M'L. Tartarow, 6 lipca w Blotku. Miedzy Mikuliczy- Wormaldia, ML. 
Pict. Przy bocznych potokach Zerica, 25 lipca. Na 
Chomiaka w lipcu i sierpniu. 110 JOZEF DZIEDZIELEWK /.. 

W. subnigra, M'L. Na stoku Gorgana Buraczowskiego 4 sierpnia. 
Neureclipsis, M'L. Plectrocnemia, Steph. 
P. conspersa, Curt. Mikuliczyn. 9 sierpnia. 

Polycentropus, Curt. 
P. flavomaculatus. Pict. Holosko Wielkie. 1 czerwca. 
P. miiliiijuttatus, Curt. Mikuliczyn, 26 lipca i 9 sierpnia. 

Jtolocentropus, M'L. 
H. dubius, Ramb. Wulka. 29 maja. 8 czerwca przy stawku. 

Cyrnus, Steph. 
C. crenaticornis. M'L. Wulka. 8 i 13 czerwca przy stawku. Janow y * T. sj).? Mikuliczyn. 28 lipca i 11 sierpnia przy mosfcie. Po schwy- 
taniu wiekszej ilosci okazdw mozliwe bedzie pewne oznaczenie. 

Lype, M'L. 

w Janowie 21 i 28 maja i 5 paz- 

Psychomia, Latr. 
I'. pusiOa, Kol. \Y okolicach Mikuliezvna. Tartarowa. Polanicy Cze- 

sierpnia w wi.-lki.-j il ,<<• !,-czoroin <•'• 

pomieszkan. 

Rhyacophilidae. 

Rhyacophila, Pict. 

Bh. nubilo, Zett. Najzwyklejszy gatunek we wschodnich Karpatacb 

jawiacy sie. w lipcu i sierpniu przy rzekach i potokach. SIECIARKI I PRASIATNICK. H» 

Eh. septentrionis, M'L. W pocz^tkach sierpnia w Blotku pod Cho- 

miakiem poiedvnczo. rzadko znuwazana. 
J?A. tmfo, Pict. Na poludniuwyeh st-.katdi Chomiaka przy y-rnvm 

biegu bocznych potokow" wpadajacych do Prutca, 15 hpca. 

Woronienka i Worocdita. przy Wm-ii Hpca oa^sto zauwazana. 

Glossosoma, Curt. 
(V. Boltoni, Curt. Mikuliczyn, 5 i 11 sierpnia pojedynczo. 

Agapetus, Curt. 
A. commatus, Pict. Mikuliczyn, 18 i 22 lipca. Pod Chomiakiem 
"J lipca. 

,,. MI Synagapetus, ML. 

wow. *p. Opisze Dr. P. Kempny z kilku okazow. schw 
w poblizkosci Mikuli<v.\na pr/.v zrudle. wyplywaja 
dorzeczu notoku N,t,-m,v'. 22 lipca, a w tym celu autor nyel, Hydroptilidae. 
Hydroptila, Dalm. Arehiptera. 

Odonata. 

Oddzial ten zostal szeze^olowo opracc i Lwowie r. 1902. 

latrafilem na ga- 

rdawnictwie, dla ktorego uzupelnienia 

przytaczara niektore najnowszc spostrzezenia. 

Levcorrhinia pectoral is, Charp. Na dose wiele okazow natrafitem 

w ciqgu lat 1902 i 1903 przy stawie i jego otoczeniu w Ja- 

nowie dnia 21 i 29 maja, nast^pnie 8 czerwca, zas postarzale 

okazy lataly jeszcze z pocza,tkiem lipca. 

Piekna, odmian§ flavescens (aber. b. w wymienionem dziele) 

spotykatem rzadko miedzy typowymi okazami w poczatku pojawu. 

L. rubicmda, Lin. Razem z pectoralis, Charp. przy stawie w Ja- 

nowie 28 maja i 29 czerwca. Miedzy typowemi rzadka aber. 

rubrodorsalis. mil ii. 

Coenotiata caudalis, Charp. var. praenubila, Britt. Przy stawie w Ja- 

Sympetrum scoticum, Donuv. W znacznej ilosci od dalszego cia,gu 
lipca do 29 wrzesnia przy stawie w Janowie. 

S. depressiusculum, Sel. Od r. 1899 do 1902 wla.cznie nie natrafia- 
Jem na ten gatunek w porze i miejscu w Janowie, gdzie go 
przedtera odszukaiem. z ezego vraoszQ, ze nie jawi sie. w pe- 
wnych latach; dopiero 19 i 27 wrzesnia 19<)o spotkaleni na 

Leptetrum fulvum, Miill. J dnia, 29 ivcrwca w Janowie schwytany. 

Cordulia aenea, Lin. 29 czerwca przy stawie w Janowie Q z pa- 
sorzytem na ealvni spodzie odwloka. podobnym do Acariis 
libel) w, lecz mniejszvm i ciemnicjszvin. w ksztalcie czerwo- 
nych perelek. 

Epitheca bimaadnfii. Chirp. Dojrzaly rf -J\) czerwca przy bagnie 

Cordulegaster bidentatus. Sel. 31 lipca J siedz.yy n a -aiazce krzewu 
nad potokiem, stercza.cej z nagich gla//>w pnludniowego stoku 
Chomiaka schwytanv. 

Ac.schiia JHticcfi, Lin. Dose wiele okazow jawi sie od sierpnia do 
poznej jesieni i'29 wrzesnia) przy stawie i jego otoczeniu w Ja- 
nowi( : . If) sierpnia ? aber. / glinkowato idfoym odwiokiem, 
upstrzonym p. wierzchu na kazdej obraczce para, sniadych P'/rrhosoma //i/m/i/m/a. Sols. W srodlesiu w Janowie 28 maja jedyny 
okaz; zalecial prawdopodobnie z poblizkiego moczarku. g&fi 
w zwyktych warunkach pojawia sie tylko koto wodv. 

Lestes sponsa, Hans. W Wulce 22 czerwca swiezo wyl§gt*y (j\ 

Ephemeridae. 
Caenis, Stepk 
G halterata, Pah. (nuzcrura, Steph.). Przy stawach w Wulce i na 
Stryjskiem przedmiesciu Lwowa 9 czerwca i 13 lipca. W gro- 
madkach. 
C. chironomifonnis, Curt. 27 wrzesnia podczas zachodu slonea 
pla,sata w matych gromadkach przy stawie w Janowie. 
Okazy zgadzaja. sie. z opisem autora monografii Jetek E. Ea- 
tona: forceps et margo membranae subgenitalis angustae furfurosi 
absque macula basali obscura. 

C. argentata, Pict. Dra M. Nowickiego (ob. Przegla_d z r. 1890) 
zdaje sie. byr t'ftinmonti/'onnis, Curt., gdyz argentata znanajest 
tylko z Sycylii. 

CloSon, Learch. 
C. dlptenim. Lin. Wulka. ."> do 25 maja vv parku przy rtawko. 

Polymitarcys, Eat 
£ vir^o. OH v. 25 sierpnia r. 1902 pojawito sir w masach okoto 

osklepionej Pettwi w srndmiesciu Lwowa i oblatvwata gazowe 
latarnie na planfac.h c/vli waf.u-li: nastvpneir" lata o tej porze ""*'•", Miill. Przy potokach 
lipca. W Tartarowie nad 
plqsalo po kilka okazow 2 
przeszkod. unosi sic pioni 
na dot. Rozpostarte jej skr 
w powietrzu. H.fJ'£ Ourt" (Fusca, Curt, jest wiejes/; 
«da. piszczele i stopy przednicl ciemno-zoltawe, gesto czarno obra.czkowane. $ mesoleuca ma uda 
przednich nog czarno zakopcone. piszczele i stopy biale. Ogonki 
bialawe. na wiekszych odst^pach czerwonawo oliraczkowane. Baetis, Leach. 
B. bhioculatus, L. Janow, 28 maja. Mikuli 
'one przedstawiaja 1 />'. rhuduui. Pict. Wu 

Mikuliczyn, 24 lipca i 2 sierpnia 
B. vemus, Curt, (pkaeops, Eat.). Przy • 

i 29 lipca. Mikuliczyn, 7 sierpnu Heptagenia, Walsh. 
W okolicv Mikuliczyna 9 lipca. Na stokach 
tku 81 lipca. Okazy roznia. sie. od okazow lylki ramienna (costa) 

czarno; pioru s/v <"/lo- 
'.v od drugie<ro c/.loi ka rzy potnkach i r/.ekach kolo Mikuliczyna od 4 
Psocidae. 

Amphigerontia, Kolbe. 
W parku mieiskim od 9 do 31 pazdziernika na 

hies cxce/saj tow.-.rzvsko. W okolicv Mikuliczyna w sierpniu. Gatunek ten naleteloby scislej udroznir ..<! 
gatunkovv: snbnebuIos>ts. Kolbe i Stcpb.. tudziez intmutilius, 

-1. Vfiria/ata, Latr. W okoliey Mikuliczvna 12 sierpnia na bukacb 

i olchacb. 
* A. Jasciata, Fab. MikuliYzvn. Hb>tek. w eiagn »ierpni« na jodlach 

(Abies peetitaihu. lirzudiowice. 20 ezerwea na snsnie (I'imis 

Psocus, Latr. 

P. longicomis, Fab. W okolicacli Mikuliczvna od 30 lipca do 13 
sierpnia na jodfach (Abies pectinata) takze na inalvcb jr.drl- 
kach. Pojedynczu. Jawienia sir tego najwiekszego gatunku 
catej rodziny na rowninacb dotvchezas nie zauwazono. 

P. nebulosus, Step'h. W okolicach Lwowa i Janowa na sosnach (Fi- 
nns silvestria, (b;bar-h (<hurai.< roburt i swierkaeb (Abirs r.r- 
eelsa) w ciagu sierpnia i z poczatkiem wrzesnia. W okoliey 
Mikuliczvna w sierpniu. Okolicami rozpowszecdmionv. lecz 

/'. wpinn-httiis. Lin. Kilka okazmv sehwvtale.n w HoMci Wiel- 
kiem If) vvrz,>>nia. W nark., mi.-iskin. dill pazdzim.ik.. Mikuliczyr Stenopsocini. 

Graphopsocus, K<j krainie 


od sierpi 


Stenopsocus, 1 
kiVinT'V* 

h.rhbil 

kuliezyi 


/. K,.1Im>. 


Od 21 lipca do 

Had, i swierkael, 


ss 


S'S 


. u'e \Vu 
osku Wi Mesopsocus, Kolbe. 
x M. lutipunctatus, Mull. Kilka okazow 4 i 24 lipca i 2 sierpnia 
w okolicy Mikuliczyna, takze na wysokosci nad 900 m. n. p. m. 
pojedynczo i rzadko natrafianych. 9 bezskrzydla. 

Elipsocus, Hag. 

* E. laticeps, Kolbe. W Rudaricach w okolicy Lwowa 10 wrzesnia 

na brzostach. Holosko VYielkie, I ."> wrzesnia. W parku miej- 
skim w pazdzierniku na grabach. 

* E. Westivodii, M'L. W parku miejskim od 6 do 20 pazdziernika 

na swierkach, debach i kloiiaeh pnjedynczo i rzadko. 
E. abidis, Kolbe. W sierpniu w okolicy Mikuliczyna. 
>: A. hij<tli,niH, Steph. Tylko 2 okazy ' 10 wrzesnia w Rudaricach 

koto Lwowa na brzostach. 

Philotarsus, Kol. 
Ph. flavkeps, Steph. Po calej okolicy Mikuliczyna, Tartarowa i Wo- 
rochty natraHalem w cl^mi ^. i < ■ i ■ j > 1 1 i . i na swierkach tego raa- 
lutkiego Sklepca, nadobnie nakreslonego ua skrzvdlach prze- 
zroczystych. Naste^pnie natralilrni nan od (> do 20 pazdzier- 
nika na swierkach w parku miejskim. Jawi sie. towarzysko 
takze na wysokosci nad 1000 m. n. p. m. 

Pterodela, Kolbe. 
I'L i»cdirnhtrin, L. W niekturych latach i w pewnych okolicach jawi 
sie. w jesiennej porze w masach, jak komary. Pojedynczo 
spostrzegany 21 sierpnia w mieszkaniu w >rodmiesciu Lwowa. 
W parku miejskim spostrzegany od 2 wrzesnia do 23 paz- 
dziernika w roznych odmianach. najwiecej o rozowem ubar- 
wieniu, na swierkach. Pod szczytem Makowicy kolo Mikuli- 
czyna jedyny okaz w sierpniu. 

* Ft. quercus, Kolbe. Wiykszy od <rntunkii pniirxhiria, Lin. Tylko 

jeden okaz na suohyeb li&siaeh d§bu 2 listopada w Wulce 
na wierzchowinie. 

Caecilius, Curt. 

* C. fuscopterus, Later. W dragiej polowie wrzesnia w Holosku 

Wielkiem, 5 wrzesnia w .lanmvie; na debach (Quercus robiir). 
Od polowy sierpnia w Woroeheie na olchach. na poludnio- 
wych stokach Chomiaka na leszczynie. Dose cz§sto w okoli- 
cach wymienionych natratianv. SIECIARKI I PRASIATMICB. 125 

C. piceus, Kolbe. W ciqgu sierpnia w okolicach Mikuliczyna. Na 
Rebrowaczu powyzej 1000 m. n. p. in. NajczeSciej na jodlach. 
mniej na swierkach. We wrzesniu w Bialohorszczy, 4 paz- 
dziernika w parku miejskim, 20 ezerwca w Branch. >wicacli 
na swierkach. 

r: (.'. atricontis, M'L. Od 4 lipca przez sierpieh na drzewach szpil- 
kowych. Mikuliczyn. Gorgan Buraczowski. Rzadki. 

C. flavidus, Curt. Bardz'o rozpowszechniony gatunek. Od eiagu sier- 
pnia wgorskiej krainie okolo Mikuliczyna. W okolicach Lwowa 
i w srodmiesciu od wrzesnia do 30 pazdziernika na drzewach 
lisciastych a najwiecej na debach. 

* C. obsoletus, Steph. W sierpniu w okolicach Mikuliczyna na drze- 
wach szpilkowvch razem /. perlatus, Kolbe. 

C. Burmeisteri, Br. W lipcu w ..koliry Mikuliczyna. Rzadki. 

C. perlatus, Kolbe. Bardzo rozpowszechnionv w lipcu i sierpniu 
w okolicach Mikuliczyna W .hmowie 7 wrzesnia. W Bialo- 
horszczy, 9 pazdziernika. W Brzucln nvieach. Po swierkach. 
jodlach" i sosnach. Towarzvskc drzewach sz 

P. subpupi/latus. 

Mikuliczyna. 

swierkach p 


! M 


:.lk 


( hi i! 


™, ll r 


P. alboguttatus, 


P 
D.Tt 
l pV'rKT'''' 


:;;;;' 


r, L 


Tro 


ctes, Bun 


. dwmatoHus, M 


uii. 


W 


lisci; 


,rh zniesi< 
Clothilla, West 


0. distincta, Koi 


w 


(* 
li uwa.lnic: 

a, Kolbe] Materyafy do zoocecidiologii Galicyi Dr. Edward L. Niezabitowski. Kwestya. wystej)owania przeruziivch narosli ' na ro.slinach pod 
wplywem dzialania rozmaitych gatunkow zwierzat zajmowano sie. 
juz od dawna. Jednak w ostatnick dopiero latach gatez ta wiedzy 
nalezycie sie. rozwineja i wytworzyla ogromna. literature Z samej 
Humpy oraz oki.lio- Srodzi.'innrgo 'morza Azvi i Afryki znamy dotad 
z gor.-C 4000 zoocecidiow. U nas w Galicyi eiekawym tym przed- 
inintem bardzo ma to siy zajmowano. Z jednego tylko debu posia- 
damy spis narosli. podany w t. X Sprawozdaii Komisyi Hzyogra- 
tieznej przez p. Fr. Waehtla. a nadto kilka drobnych notatek. ty- 
czqeych sie; rowniez narosli dobowych 2 ). 

Poszukuja,cpasorzytnychblonk6wek ; zbieralem w ostatnick kilku 
latach dosyc pilnio nan'slc r<>slinm\ a sadzae. zo przv ubostwie na- 
szej literatury o tej gal§zi przyrody, spis nawet drobny nie b§dzie 
pozbawionym pewnej wartosci, podaje. ich wykaz obejmujqcy HO 
gatunkow." Dla lepszego objasnienia skroceri." jakieh w ponizszym 
wykazie uzywani. muszr nadmienic. z<- cecidia dzielimy obecnie na 
dwie kategorye. Acrocecidia deformuja, organa koricowe rosliny. 
a wire: kwiatostanv, kwiatv. mvooe. paczki i korice pexlow. Pleuro- 
cecidia znieksztaJcaja alb., or-ana Ix.r'zne. up. liscie, albo tez organa 
glowne, jak korzerf lui> pod. ale nie znajdujac sie. na wierzcholku, ej narosli podany w skroceniu jest >ki'oc<>iiia te oznaczaja.: 
Acre. = Acroceridium. 
Ac. o = Acroeoeidiiun PI. k. = Pleurocecidium korzenia. 
PI. 1. = „ pedu. 

Wvkaz ten ulozonv jest podliig .Catalogue 

Zoocecid'ies de l'Europe "er do Bassin Mediterrane 
et C. Houard. Paris 1901". a przy kazdym gat Abies (Picea) excelsa DC d . siebio szpilek. ktore luskovvar:, zaeli...l/:if n; 
roslach tych spotykamy raszyce z poczqtku he 

Rytro. Chermes strobUobus Ka 

PL 1. Xarosl szyszkowata, z boku gat.%zki Acer campestre 3 

da_cy do srodka znajduje si« ; nn malcnkiV 
apodniej liscia. Wn§trze narosli i brzegi mi, walkowatymi, jednokomorkowymi wlosami, wsrod ktorych wi- 

dac roztocze. 

Rytro. Eriophyes macrorrkynckus Nal. — D. i II. N. 31. 

PI. 1. Na spodniej stronie liscia. najezcscicj w okolicy wciec T 
k^pki bialych . pozniej brunatniej^cych wlosow, na przestrzeni do- 
cliodzacej wielkosci halerza. 
Rytro. * Eriophyes macrochelus Nal. — D. i H. N. 37. 

Acer pseudoplatanus L. 

PI. 1. Na spodniej stronie liscia, po gornej stronie rozgatezien 
nerwow i w ich kafach. k§pki bialych wlosow na koiicu maczu- 
gowato zgrubialych. 
Krakow. Eriophyes macrochelus Nal — D. i H. N. 75. 

PL 1. Na powicrzclini liscia. zwvkle bardzo liczne, drobne na- 
rosle (do 2 mm. sred.). zwierzchu brunatno zabarwione. Wngtrze na- 
rosli okryte dlugimi, walkowatymi. brunatnymi wlosami. Podobne 
wlosy zakrywaja, otwor, na spodniej stronie liicia umieszczony. 
Krakow. Rytro. Eriophyes macrorrhynchus Nal— D. i H. N. 80. 

Achillea stadyum brunatnej, pokrytej gdzieniegdzie dlugimi, bialymi wlo- 
sami. Narosl ta jest jednokomorowa, wewn^trz zyje zotta ga^ie- 
niczka muchv. 

Rytro. Ehopalamyia millt folii II. Low. — D. i H. N. 105. 

PL 1. Na blaszce liscia tuz przy nerwie glownym narosl do- 
chodza,ca wielkosci malego groehu, okryta z zewnatrz bialymi wlo- 
sami. twarda, jednokomorowa. Komora rowniez dlugimi, bialymi wlo- 
sami wyscielona. ukrywa malego bezbarwnego robaka. 
Rytro. Tylenchus miUefolii F. Low. — D. i H. N. 112- 

Alnus glutinosa Gartn. 

konopi, czerwone. u nasady zwyxonr. jedimkoniorowe. Wnctrzc k<>- 
mory pokryte wlosami. Otwor do nicj' prowadzacy znajduje sie po 

Rytro! 6J S r ' lbCia? ° ° C ^^%/Li™\^r.- D°i H. N. 186. 
PL 1. Na spodniej stronie liscia pomiedzy bocznymi nerwami 
i wzdluz nich kepki anormalnych wlosow. Nad nimi gorna powierz- 
chnia liscia czesto nieco bledsza lub lekko zaglebiona. 
Rytro. Eriophyidae sp.— D. i H. N. 192, Artemisia vulgaris L. 

PL 1. Na powierzchni liscia narosle kuliste o nieregularnej 
powierzchni. 1 — 2 mm. dl., barwy czerwonej, otwieraja.ce sie. po spo- 
dniej stronie liscia otworkiem, otoczonvm wlosami. 
Krakow. Eriophyes artemisiae Can.— D. i H. N. 340. 

Asperula odorata L. 

Ac. 1. Na koncu pedu narosl biata, owalna. gajbczasta. do 6 mm. 
dluga. w niej liczne gasieniczki muchy. pomaraiiczowe. Narosl ta 
z tego gatunku Asperuli w katalogu Darboux i Houarda nie jest 

Krakow. Perrisia asperulae F. Low. 

Astragalus glycyphyllos L. 

PI. I. Na lodydze, zwykle w miejscu wezla, zgrubienie wrze- 
cionowate. grubosci do 1 cm., powstale wskutek przerostu kory; 
w niem liczne komorki z ga,siemczkami biatemi. 
%tro. Cecidomyidae up. — D. i H. N. 376. 

Betula verrucosa Ehrh. 
Ac. p. Paczek nadmiernie powi§kszony, dochodz^cy do 1 cm. 
srednicy, gala,zka pod nim zgrubiala. 
Krakow. Eriophycs rudis Can. — D. i H. N. 485. 

Campanula trachelium L. 

Ac. k. Zala.znia powiekszona niekiedy do wielkosci orzecha 
laskowego. wewn^trz biata z czerwona. gfowa.,"ga.sieniczka chrza_szcza. 
%tro. ' Mianu campanula* L. — D. i H. N. 624. Na spodniej stronie liscia faldy drobnofaliste, biegnace 
liscia ku nerwowi gtownemu wzdluz i 
^ytro. Eriophyes macrotrichus Nal.- brsegu ii.4cia ku nerwowi gtownemu wzdluz nerwow bocznych. 
~ ' H. N. 70r Centaurea jacea L. 

PI. 1. Na nerwie srodkowym lis-\ia lub 
wrzecionowate, barwy czerwono-tioletowej. j 
raja.ce zolta. ga,sieniczk§ muchy. 
Rvtro. LdwMa centaureae F. L<v Chenopodium album L. 

PI. 1. Brzeg liscia przerosly. zawiniety ku dolowi, pofaldo- 
wany. cze.sto czerwono zabarwiony. 
Rytro. Aphis atriplicis L. - D. i H. N. 824. 

Crataegus oxyacantha L. 

Ac. t. Koniec pedu obumarly, otoczony zbita, rozyczka lisVi. 
pokrytych z obu stron krotkiemi nitkowatemi naroslami. Ga.sieniczki liczne much v. kazd.-< 
Rytro. 


, w osobnej komorce. 

Perrisia crataegi Winn. — D. i H. N. 943. 


PL 1. Brzeg Hi 
barwionv czerwono. 
Rytro. 


Icia zawiniety. pofaldowany i powydymany. za- 
Aphis oxyacanthae Koch. — D. i H. N. 946. 


PL 1. Brzeg lis 
kryty od spodu ma< 
Rytro. 


icia tworzy wazki rabek, na dot zawiniety. po- 
izugowatymi wtosami. 
Eriophyes goniothorax Nal. — D. i H. N. 947. 
Crepis biennis L. 


PL L Zgrubien 
sh-niczki zoitawe. 
Rytro. 


ie wrzecionowato lodygi. Wewnatez liczne ga,- 
Cynips sp. — D. i H. N. 953. 
Daucus carota L. Ac. o. Rozlupka przerosla, wystaja.ca ponad sasiednie w bal- 
daszku. Wewnatrz zulra gasienica muchv. 

Sckizomyia pimpineUae V. Low. — D. i H. N. 993 
Mizyniec koto Dobromila; zebra! Dr. J. Trzebiiiski. 

Euphorbia cyparissias L. 

Ac. L Na wierzchotku pedu naros4 torebkowata. do 10 nun 
dluga a 5 mm szcroka. /<•!». rkow.ina. zakoriczona szyjkfy na ktore 
wierzcholku znajduje sic. otwor prowadz^cy do wnetrza kornory 
a otoczony wtosami. Namsl ta puw.stala z<> zrosnietych i zdeformo 
wanyeh lisci, posiada zwyklc zabarwicnie czerwone i kryje we- 
wnatoz liczne ga.sieniczki mucliv. 
Rytro. * Perrisia sp.^ D. i H. N. 1115 

Ac. t. Wierzchotek pedu okrvty gesto rozszerzonymi liscmi 
fcworzaoymi zbitq glowke. Wewnatrz "liczne gasieniczki poma- 

Rytro. Krakow. Perrisia capitigena Bremi.— D. i H. N. 11 1 7 Evonymus verrucosa Scop. 
PI. 1. Liscie pomarszczone. 
Rytro. Aphis evonymi Fabr.— D. i H. N. 1143. 

Fagus silvatica L. 

PI. 1. Po gornej stronie liscia mimsl stozkowata.. bardzo tvvarda. 
do 10 mm. wys. a 5 mm. sred. dochodzaca. jednokomorowa, po 
stronie spodniej liscia nieeo wystajaca. i tu opatrzona mafym otwo- 
rem, dwoma polkolistemi brodawkami otoczonym. Wewna,trz dro- 
bniutka g^sieniczka muchowki. 
Rytro. Krakow. Mikiola fagi Hartig. 

Cecidia te. jakkolwiek niezmiernie twarde, nie zabezpieczaja. 
ukrytej w nich ga,sienicy. Spotykalem bowiem r bardzo cz§sto na- 
rosle pootwierane, a gasienice z nich wybrane. $lady zebow wska- (Muscardinus avellanari 

PI. 1. Na powierzclini liscia. zwykle w rozgalezieniach ner- 

wow, narosle ksztaltu wydhizonycb sn.zkuw. zielone, pokryte bia- 

lymi wloskami. Po dolnej stronie liscia wystypuja. one jako pla- 

zabarwiony otwor. do wnetrza prowadzqcy. 

Rytro. Lubowla. Oligotrophia mntultpea Hartig.— D. i H. 

X. U67, 
Gatunek ten jest o wiele rzadszy od poprzedzajacego. 

Galium mollugo L. 

Pic. I. Na lodydze tuz nad kolankiem narosl jednostronna 
korv. wielkosei grocbu, opatrzona otworem. Wewnafrz zolte gajsienice. 
Rytro. Perrisia galii H. Low.— D. i H. N. 1268. 

Glechoma hederacea L. 

Plc.l.Na lisciach (czasem na lodydze'. narosle kuliste az do wiel- 
kosci orzecha laskuwe^o d<>cbntlzace . ziel.mc lub r.'izowe. zawiera- 
ja,ce zwykle wewna.tr: 
Rytro. PI. I. Cecidium podluine, utworzone przez zgrubienie lodygi 
pokryte gesto wlosami. wielokomorowe. 
Krakow. Aulax hhracii Bouehe. - D. i H. N. 1464. Linaria vulgaris Miller. 
W rozszerzonej zal^zni pa,czka zdlta. szescionuzna ga.- Melilotus alba Desr. 
PI. 1. Na listkach zdwojenia blaszki torebkowate. wydete. 
w nich zolte g^sienice chrzaszcza. 
Rvtro. Sibinia crassirostris Kirsch.— D. i H. N. 1836. 

Pirus communis L. 
Ac. k. Pqczki kwiatowe powiekszone. suche. wewna.trz kazdego 
biala, beznozna ga.sienica, okolo 3 mm. dluga. P^czki te otrzymalem 
na wiosne. 1902 r. od p. Doc. J. Brzeziriskiego . ktory je zebral 
w ogrodzie stacyi doswiadczalnej. W polowie czerwca wylegly sie. 
z nich chrzajszczyki, nalez^ce do gatunku dotard w Galicyi niezna- 
nego. W katalogu Darboux, cecidium to nie jest wymienione 
Pra/lnik Czerwony pod Krakowem Anthohonw* rindttt 

PL 1. Na spodniej stronie liscia k^pki krdtkich, zoltawych, po- 
zniej brunatnych wlosow. Powierzchnia liscia ponad tern miejscem 
jest nieco wydeta. 
Rytro. Eriophyidae sp. — D. i H. N. 2024. 

Pirus salicifolia 

PI. I. W nasadzie rocznych gal^zek waleczkowate lub beczul- 
kowate zgrubienie, powstale glownie wskutek przerostu warstw korv- 
Wsrod tej ostatniej znajduja. sie. liczne komorki z gasieniczkami. 
Po wyl§gnieciu muchowek w maju, powierzchnia naro^li okazuje 
liczne. koliste otworki. Narosle te dochodza. do 20 mm. dlug. a 15 mm. 
srednicy. Z powodu braku odpowiednej literatury, nie moglem na 
razie oznaczyc gatunku tej muchy. Narosl sama. o ile mi wiadomo. 
dota.d nie byla opisana. 
Krakow, Ogrod botaniczny. Cecidomyia sp. 

Pirus malus L. 

PI. 1. Brzeg liscia zawiniety. zgrubialy. rozowy, pod nim liczne 
irusienic/.ki bialawe. 

Perrisia mali Kieff. -D.iH. N. 2030. 
Krakow; zebral prof. Dr. Edward Janczewski. Poa nemoralis L. 

PU. Xalodydze zwvkle nad kolanku 
rozdede zdzbla. Narosl ta j 
strone. ulozonymi wlosami. ' 
%tro. Mayetiola poae Bosc. - D. i H. 2087. 

Populus nigra L. 

Ac. p. Na nilodveh pedaeh naro^le kulisre. rdzowawe, wielko- 
sei orzeeliow laskowyeh, posiadajace po dolnej stronie szczelino- 
waty otwor o biv.eyaeli na zewnutrz wywiniytych. Wewnatrz liczne 

Rytro. Pemphigus bursarius L.- D. i H. N. 2146. 2151. 

PI. 1. Na oironku liseia narosl utuorzona przez to, ze ogonek 

w pewnem miejseu jest silnie przerosly. rozszerzony i spiralnie 

skrecony tak . iz tworzy posrdd swych skr^tow komor§, wypelniona. 

Rytro. ' Pemphigus spirotheeae Pass. - D. i H. N. 2155. 

PI. 1. Nerw H'odkwwv hlaszki liseia rozszerzony. tworzy ku "fu- 
rze torbe otwierajaea sie jk» dolnej stronie podluzna. szpara. 
Rytro. Pemphigus umrsuphrlix Courehet. — D. i H. X. 2158. 

PL 1. Obie polowv liseia pod dziakniem mszyc na spodniej 
stronie zyjacy cli zawi ija s k 1 1 did wi.hr/ _■ ieh stvkajac si§ z sob% 
tworza. torb§. Powierzchnia takiep- liseia pokrvta jest zoltemi lub 
rozowemi wydeeiami. 
Rytro. Pemphigus affinis Kalt. - D. i H. N. 2159 

Populus tremula L. 

n.e wrzeeionowate. Wewnatrz 
,n\ przez irasicnice ehrzaszeza 
uuihn-a L. - I), i H. N. 2177 zmej otwier 
Rytro. ' i;54 PI. 1. Na powierzchni liscia naro&le kulistawe, okolo 2 mm. 
srecL czesto rozowe, przy nasadzie bardzo nieznacznie zwezone. otwie- 
raja,ce sie. po stronie spodniej blaszki bez wvpuklania si§. 
Krakow. Harmandia globuli Rubs.— D. i H. N. 2190. 

PI. 1. Na gornej stronie liscia lekkie wypuklosci, po przeei- 
wnej stronie pokryte brunatnymi wlosami. wsrod ktorych znajduja. 
sie. liczne roztocze. 
Rytro. Phyllocoptes popull Nal.— D. i H. N. 2199. 

Prunus domestica L.. 

liscia ; patrz Prunus spinosa 

Eriophyes similis Nal.— D. i H. N. 2247. 
1. Brzegi liscia pozawijane i wydete. 

Aphis pruni Fabr.— D. i H. N. 2244 lub Aphis pru- 

nirola Kalt. — D. i H. N. 2245. 

1. Narosle drobne po gornej stronie liscia ; patrz takiez 
spinosa D. i H. N. 2278 

Eriophyes padi Nal. — D. i H. N. 2248. PI. 1. Na powierzchni liscia liczne narosle rozkowate, zielone 
ub rozowe, zawierajaee Eriopbvidae. 

Krakow. Eriophyes padi Nal. — D. i H. X. 2263. 

Prunus spinosa L. 

PI. 1. Po gornej stronie liscia w poblizu nasady. tuz przy ner- 
me gtownym, uszeregowane drobne narosle rozowe, jednokomoro- 
xv. otwierajace si§ po stronie dolnej ujseiem. otoczonern wlosami. 
Rytro. Krakow. Eriophyes padi Nal. — D. i H. N. 2278. 

PL 1. Po dolnej stronie liscia. zwykle na brzegu. narofle ku- scielonego wlosami. 

Eriophyes rintUis Nal. — D. 
tro. Dobromil, zebral Dr. J. Trzebinski. 


i H. N. 2279. 


PI. 1. Po dolnej stronie liscia narosl wydlu/.omi 
dnicy dochodzaca, otwierajaca si§ po gornej strc 
■ara. WVwnatrz biale ga,sieniczki muchy. 
fro. Putoniella marsupial}* F.Low.-D. 


i. do 10 mm. 
me podluzna, 

i H. N. 2280. PI. 1. Brzeg liscia pozwijanv. pomarszczony, wydety. 
Rytro. Aphis sp. — D. i H. N. 2274 — 2277. 

Quercus robur L. 

(Q. pedunculata Ehrb. i Q. sessiliflora Smith.). 

Ac. o. Na miseczce narosl kra_zkowata, do 4 cm. srednicy do- 
chodzaca. pokryta dlugiemi. rozgalezionemi i pokrzywionemi wybu- 
jalosciami. 

Krakow. Ogrod botanicznv. Cynips caput Medusae Hartig. 

-D.iH.K 2546. 

Rzadki ten gatunek. dotad u nas nie postrzeganv. znalazlem 
w kilkunastu egzemplarzach w jesieni r. 1902 na wielkim debie 
w Ogrodzie botanicznym. 

Ac. o Na miseczce zoledzi cecidium duze do 20 mm. sred., 
ksztaltu scietego stozka, o konsystencyi drzewnej, powierzchni po- 
przerzynanej podluznemi bruzdami. Na wierzcholku otwor kolisty, 
prowadzacy do obszernego przedsionka. Pod nim komora zamknieU*. 
zawieraj^ca cecidium wcwih tr/.nr. 
Krakow. Rytro. Vijuip* calicis Burgsd.— D. i H. N. 2552. 

Gatunek ten pojawia si§ w niektorych lataci w niczmiernej 
ilosci. Tak up. w r. 1901 na debie w krakowskim Ogrodzie bota- 
nicznym. Mozna go wtedy zbierac korcami. 

Ac. j). Wmiejscu pae/.ka naiv.s] pokryta luskami. daeh6wko- 
wato na siebie zaehodzacemi. Wewnatrz cecidium wewn§trzne. 
Gleboka koto Sambora. Andrkus fecu/idatrix Hartig. — 

D. i H. N. 2571. 

Ac. p. Paczek zmieniony w narosl. doo.hodzacn u-h-lkosri or/.r- 
clia laskowego. Powierzcbnia jej pokryta ; dlugimi, na koricu paleczkowa 
zgrubien wydziela ze siebie cii 
rtisli u'iclokomorowe. 
Rytro. Andric* 


to /.^ruii.il vmi. Powierzchnia tych 
?cz k'pka zywicowata. Wn§trze na- 

w lucidus Hart. — D. i H. N. 2582. 


Ac. p. Z paczka powstaia 


narosl wielkosei orzecha laskowego, 


., ro. Cymps tmetort 
Krakow. Biorrh 


eli. Gasieniczki biale. wiecej jak 
iza pallida Oliv.- D. i H. N. 2608. Ac. p. Narosl kulista o powierzchni gladkiej, 12 — 23 mm. 
sred. Miaisz mi§kki obejmuje komore. wewnetozna., jajowat^, o scia- 
nach grubvch. promienistej budowy. 
Rytro. " Ct/nips Kollari Hart.— D. i H. N. 2609. 

Ac. p. Na koricu gala.zki lub z boku narosle kuliste, powstale 
ze zmienionych paezkow, o srednicy dochodza.cej do 1 cm., zwykle 
po trzy razcm skupione. 
Rytro. Ctynips conglomerate GHraud.— D. i H. N. 2611. 

Ac. 1. Wierzcholek galezi obumarly, pod nim maczugowate 
zgrubienie, noszqce na swej powierzchni skupione gysto liscie. Ko- 
mora wewnetrzna wydfrutona. <>t\vieraja.ca sie. na wierzcholku. 
Rytro. " Andrims inflator Hartig.— D. i H. N. 2626. 

Ac. I. Na koncu pedow lub z boku 
orzecha wloskiego, gabczaste. wielokomor 
zniej brunatne. 
Gfeboka. Rytro. Krakow. Biorrhiza terminalis Mayr. 

Gatunek ten jeden z najpospolitszych zdaje siy przez pntnylke. 
jest w katalogu D. i H. opuszczony. 

PI. 1. Brzeg karbu liscia jest zawinirty ku dolowi i rozsze- 

Rytro. Krakow! ^ '" ' fandiplosis </n,ohi« V. Low.— D. i H. 
N. 2641. 

PI. 1. Narosl wielkosci orzecha laskowego, o powierzchni guz- 
kowatej. osadzona na jednvm z nerwow gornej powierzchni liscia. 
Rytro. Krakow. " Vryophanta folii L. — D. i H. N. 2653. 

PL 1. Na nerwie glownym spodniej lub gornej strony liscia, 
cecidium owalne, do 3 mm. dlugie, uj^te jak gdyby w dwie wargi Mr A blaszkowate nar"sl<- ir.iu.l - D. i II. N. Raphai 

PI. k. Na korzeniu lub szyjce naro^l, dochodza,ca wiel- 
kosci orzecha wloskiego, jedno lub wielokomorowa. Gqsienice biale 
chrza_szcza. 

Geuthorhynchus pleurostigma Marsh. — D. i H. N. 2775. 
Gleboka koto Sambora. Krakow. 

Rhamnus cathartica L. 

PL 1. Brzeg liscia rozcia_gni§ty i zawinieH- ku gorze. (fa$&6 
zawinieta silnie zgrubiala. Wewnatez w roznych stady ach Psyllidae 
z gatunku: 
Rytro. Trichopst/lla Walkeri Forst — D. i H. X. 2793. 

Corocznie wystejmje w wielkiej ilosci na tern saraem drzewie. 

Ribes rubrum L. 

Ac. I. Na koricu pedow liscie skupione i poskrecane. 
Krakow. Aphis grossulariae Kalt. — D. i H. N. 2839. 

PI. 1. Na lisciach wv<boia polkuliste. Pod niemi na spodniej 
stronie liscia raszyce. 
Krakow. Rytro. * Mysus tibia L - D. i H. N. 2841. 

Rosa canina L. 

PI. I Na gatezi narosl. zlozona z drobnych, jedno lub wielo 

wlosjimi. dochodzru-a wi'.dknsH nrz.N'ha wloskiego. 
Rytro. Rhodite* rosae L. — D. i H. N. 2867 

PI. 1. Cecidia wielkie (do 3 cm. sred.). cz§sto po kilka sku 
pione. o powierzchni gladkiej. / rz.-idka rvlko kolcami pokrytej. 
Rytro. Zebral p. Fr. Schille. * Rhodites May,-/ Sohl. Rubus fruticosus L. PI. I. Wrzerionoware 
sto odstaje. dorhndzace do 
inc/.ki muchowki. 
Krakow. Rvtro. Salix. 

Ac. I. Na koricu pedu skroconego skupione hscie, zwiniete 
jeden w drugi. Nasada kazdego liscia wydetei, zawiera pomarari- 
ezowa. ga_sieniczk§ muchowki. 
Rytro. Perrisia terminate H. Low.-D. i H. S. N. 6. 

Ac. 1. Koniec skroconej galazki okryty ge,sto zbit% rozyczka. 

skroconych i rozszerzonych lisci. W samym srodku siedzi ga_sieniczka. 

Rytro. Krakow. Bhabdophaga rosaria H. Low. — D. i H. 

(S.) N. 7. 

PI. I. Mlode pedy okazuja. wrzecionowate zgrubienia. kryjace 
w sobie liczne komory z ga,sieniczkami. 
Rytro. Bhabdophaga salicis Scbrank. — D. i H. (S.) N. 29. 

PI. i. Na starszych galeziach zgrubienie do 10 cm. dlugie a do 
4 cm. sred. dochodzace, zawieraja.ee w sobie liczne komory, po- 
kryte odpadajaea. platami kora,. Po wyl§gnieciu si§ much powierz- 
chnia okazuje liczne otworki. 

Bhabdophaga saliciperda Dufour. — D. i H. 
(S.) N. 34. 
Rytro. Jedyny okaz znalazla p. Helena Schille. 

PI. I. Nerw glowny liscia okazuje wsrod blaszki wrzeciono- 
wate zgrubienie barvvy zielonej lub szarej. na powierzchni czesto 
nierowne. Wewnqtrz, nieco z boku. kanal. a w nim gasieniczka 
bialawa z ciemna. glowa,. 
Rytro. Cn/ptocampuH testaceipes Zadd. et Brisch. 

D. i H. (S.) N.36. 

PL 1. Wazki ra.bek lisSeia zawini§ty na dot, nieco zgrubialy. 
Wewnatrz biala ga,sieniczka. 
Rytro. Cecidomyia ftp.— D. i H. (S.) N. 40. 

Brzeg liscia zgrubialy, pofaldowany, tworzy jak gdyby mno- 
stwo drobnych brodaweczek, zolto lub rozowo zabarwionyc'h. We- 
wnatrz tych wypuklosci liczne roztocze. 
Rytro. " Eriophycs sp. — D. i H. (S.) N. 45. 

PL 1. Na powierzchni blaszki lisciowej. zwykle w sa,siedztwie 
glownych nerwow. narosle kuliste, z obu stron blaszki widoczne, 
zoltawe do 1-5 mm. sred., jednokomorowe, otwieraja.ce sie po stro- 
nie dolnej kolistym otworem. W kazdej narosli roz'owa ga.sieniczka. 
Krakdw. Oligotrophia capreae Winn. — D. i H. (S.) N. 50. 

PL 1. Na lisciu obok nerwu glownego duia naroSl ksztaltu fa- 
soli, widoczna z obydwoch stron liscia, o powierzchni gladkiej. 
Rytro. Nematus vesicator Bremi. — D. i H. (S.) N. 52. 139 PL 1. Narosle podtuzne wystaj^ce po obu stronach blaszki li- 
£ciowej, wiecej jednak po stronie dolnej, do 15 mm. dlugie a 8 mm. 
szerokie, blado zielone. o powierzchni nierownej. Wewna,trz gqsie- 
niczka zielonawa. 

H. (S.) N. 54. 
Mizyniec PI. 1. Po spodniej stronie liscia jednostronna narosl kulista 
wielkosci grochu. zolta lub czerwona. 
Rytro. Xematm viminalis L. - D. i H. (S.) N. 59. 
Salix caprea L. 


Patrz Salix N. 50. 


Oligotrophies capreae Winn. — 
D. i H. (S.) Nr. 3140. 
Salix fragilis L. 


Patrz Salix X. 7. 


Bhabdophaga rosaria H. Low. — 
D. i H. N. 3192. 
Salix viminalis L 


Patrz Salix N. 29. 


Bhabdophaga salicis Schrank. — D. 
i H. N. 3365. Patrz Salix N. 45. bWiophges sp. - D. i H. N. 3370. — 

Patrz Salix N. 54. Nematus gaUicola Steph.—D. i H.N. 3372. 

Patrz Salix N. 59. Nematus viminalis L. — D. i H. N. 3373. 

Sanguisorba minor Scop. 

PI. 1. Brzeg lisci powvginany pokryty dtugimi. bialymi wlosami. 
%tro. Eriophyes sanguisorbae Can.— D. i H. N. 3411. 

Sisymbrium (Nasturtium) palustre Leysser. 
Ac. k. \V iniciscu kwi.-it.'.w nan^l l.ialawa -abczasta. w niei Sonchus arvensis L. 

PI. 1. Po gornej stronie lisci odaiomkowvch. wypuktosci - 
ezewicowatego ksztaltu . blado zielone. do 4 mm. srednicy docho- 
dza.ce, zakryte od spodu tvlko przezroczystym naskorkiern. 
Rytro. ' Cecidomyta sp.- D. i H. N. 3622. Thymus serpyllum L. 

Ac. 1. Na koiicu pedu listki skupione w zbita. glowke, pokryte 
uvsIm bialvmi wlosami. Wewnatrz liczne pomarariczowe gqsieniczki. 
Rytro. Krakow. .lanetiella thymicola Kieff. D. i H. N. 3794. 

Tilia parvifolia Ehrli. 

Ac. k. W miejscu kwiatu lub szypulki kwiatowej narosl 
owalna. jedno lub wielokomorowa. Wewnatrz zolte, okolo 1 mm. 
dluidc uasieniczki. 
Krakow. Contarinia tilia mm Kieff— D. i H. N. 3830. 

Ac. I. Na koncu galajzki zgrubienie o kilkomilimetrowej sre- 
dnicy. Wewnatrz liczne ga.sieniczki. 
Krakow. Contarinia tiliarum Kieff.— D. i H. N. 3833. 

PI. 1. Na ogonkach kwiatowych lub mlodych galajzkach. na- 
rosle kuliste do 4 mm. sred. dochodza.ce. Wewnatrz liczne ga.sie- 

Krakdw. Contarinia tiliarum Kieff. — D i H. N. 3834. 

nonnalnyeh wloldw \ ■rn vcl.'" 

Krakow." Krioph/es tiliae liosoma Nal. — D. i H. N.3837. 

Brzeg lis<-i;i na przcstrzoiii okoln I cm. zawiniety ku g'~ 
o'ltawe. zgrubiafv. pod nim liczne gasicnic/.ki ; 
Krakow. ' Ferrisia tiliam volvens Rubs.— D. i H. N. 3839. 

PI. 1. Na powierzchni liscia liczne naroslo ksztaltu kolcow. 
u nasady nieeo zwezone. otwieraja.ce sie. po spodniej stronie liscia. 
na wierzchu male] wyniosloisci. Otwor i wnetrze wyscielone wlo- 
sami. Trafiaja, sie. nadto rzadziej narosle grzybkowatego ksztaltu. 
Czy przez ten sam gatunek wvwolane. nie wiem! 
Rytro. Krh/Jti/rs tiliav Pagensr.— D. i H. N. 3842. 

PI. 1. Na gornej stronie liscia. plaskie wydecia pokryte po 
stronie przeciwnej ge.sto zoltawvmi wlosami. 
Rytro. ■ Kriofhy,* s/>. - I). i H. N. 3843. 

Ulmus campestris L. 

PI. 1. Na powierzchni liscia narosle wydluzone. gladkie. otwie- 
rajacr siy po spodniej stronie otworem, otoczonym wlosami. 
Krakow. Sokolowka koto Brodow. Tetraneura ulnri de Geer.— 

D.i H.N. 3943. Ulmus montana With. 

PI. 1. Na powierzchni liscia narosle kuliste lub owalne, kry- 
jace wewnatrz mszyce. 
Krakow. Ogrdd bot. Tetraneura ulmi de Geer. — D. i H. N. 3955. 

PI. 1. Brzegi liscia zawir, 
spodem liczne mszyce. Taka 
pestris X. 3945. 
Krakow. Ogrod bot. Schizoneura ulmi L.— D. i H. N. 3956. 

Ulmus pedunculata Foug. (effusa Wild.). 
PL 1. Po gornej stronie liscia narosle drobne, pokryte wiosa- 
mi. opatrzone po spodnioj strmiie ntwurem. zamknirtvm wlosami. 
Krakow. Ogrod bot Eriophyes brevipunctatus Nal. — 

D. i H. X. 39(»0. 

Urtica dioica L. 

PL 1. Na lisciu narosl kulista. z obu stron blaszki widoczna. 
wiecej jednak po stronie dolnej wystajaca, wielkosci grochu, barwy 
zielonej, jednokomorowa. z drobnvm otworem po stronie gornej. 
%tro. Perrisia urticae Perris.— D. i H. N. 3968. 

Veronica anagallis L. 

Ac. k. Paczek kwiatowy rozdety z powodu rozszerzom.i /.il.tzin. 
Mecinus villosulus Gyllh.— D. i H. N. 4052. 
Mizyniec koto Dobromila; zebral Dr. J. Trzebiriski. 

Veronica chamaedrys L. 

Ac. I. Na wierzcholku pedu liscie skupione. Egrnbiale, okryte 

nadmiernie dlugimi wlosami. iitaczaja, komor§, w ktorej zyja. zol- 

tawe ga,sieniczki. 

Rytro. Perrisia veronicas Vallot. - D. i H. N. 4061. 

Viburnum opulus L. 

Ac. I. Na koricu pedu. p§k lisci pofaldowanych i pomar- 
szczonvch. 
%tro/ Aphis viimrni Scop.— D. i H. N. 4094. ifizyograficztwj. t. X XXVI! I. czrs, II. Tabl. f9 f? WM AKADEMJA UMIEJPOSCI W KRAKOW1E. 
SPRAWOZDANIE 

KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ 

obejmuj^ce 

poglad na czynnosci dokonane w tiqgu roku 1904 

Materyaty do fizyografii krajowej. Tom trzydziesty dziewi^ty. (Z la rycina w teksci ■9 AKADEM1A UMIEJ^TNOSCI W KRAKOWIE. 
SPRAWOZDANIE 

f KOMISYI FIZYOGRAFICZNEJ 

obejmujqce 

poglad na czynnoSci dokonane w ci^gu roku 1904 

Materyaly do fizyografii krajowej. 

Tom trzydziesty dziewiaty. 
W KRAKOWIE. 

XAKLADEM AKADEUII U.MIEIETNOSCI. 
1 GLOWNY W KSIEGARNI SPOLKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ 

1906. SPIS PRZEDMIOTOW. 
Sprawozdania. 

I. Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akademickiej w ciagu 

roku 1904/5 Y 

II. Spis czlonkow Komisyi nzyograficznej akademickiej XVIII 

III. Obrot funduszow Komisyi fizyograficznej w rokn 1904 XXIV WV1 Materyaty do fizyografii krajowej. Cze§c I. 

Matcryaiij zcbnuie przc: .V/.v//< wclivrol<>yh-znq w roku 1004. Grady w roku 1903 

Grady w roku 1904 

De-klinacya w Krakowie vr r. 1904 
Inklinacya w Krakowie w r. 1904 . Spostrzezenia pojawow w fiwi 
w roku 1904 w Oiydow Cze6d II. 
kcye zoologicznq, bo cz: Przeglad rodziny zlotookdw [Hem 

Oalicyi i Slasku po koniec r. 1904 . H. Zapalowicz: Niektdre nowe, krytyczne i rzadkie gatu 

flory pokucko-marmaroskiej 

L. Sitowski: Motyle Pienin 

B. Namyslowski: Zapiski mykologiczne 

tablicami in 4-o) CzeSc III. 

Materyaly zebrane przez Sekc//<_ mlua 

Nowicki: Wydatnoac drzewostanow w naszych lasach w 
sprzetu, \ Przeglad czynnosci Komisyi fizyograficznej akade- 
mickiej w ciqgu roku 1904 05. 

Komisya fizyograficzna odbyla w roku 1904 dwa posiedzenia: 
w dniach 16 marca i 10 grudnia; na pierwszem z nich ulozono 
miedzy innemi program prac na rok 1904, na drugiem uchwalono 
preliminarz wydatkdw stalych i koniecznych na rok 1905. 

Z wydawnictw Komisyi pojawit si§ w r. 1904/5 torn XXXVIII 
Sprawozdari, zawierajacy przeglad czynnosci Komisyi w latach 
1902 i 1903, materyaty do fizyografii kraju zebrane przez Sekcye. 
meteorologiczna, w tychze latach i materyaty zebrane przez Sekcye. 
zoologiczn^. Z Atlasu geologicznego Galicyi wydano zeszyt 15-ty, 
zawierajacy mapy opracowane przez p. radc§ M. Lomnickiego: Chwa- 
iowice. Tarnobrzeg. Nisko i Rozwaddw z przyleglq, czQScia, mapy 
Janow i Bilgoraj, Szczucin i Nowe Miasto Korczyn, Mielec i Maj- 
dan. UScie Solne. Tarnow i Dabrowa, tudziez zeszyt 16-ty, opra- 
cowany przez p. prof. Dra W. Friedberga, a ztozony z map: Ru- 
dnik i Ranizow. Ropczyce i Debica, Rzeszow i Laricut. W druku 
byly: zeszyt 17-ty z mapa, Skole. wykonana. przez p. prof. Dra R. 
Zubera. 18-ty, zlozony z map p. prof. J. Lomnickiego: Stanislawow, 
Kolomyja, Sniatyn. wreszcie 19-ty, zawierajaey map§ Sambor, opra- 
oowanq przez p. prof. Dra W. Friedberga. Przygotowano do vry- 
dania w Atlasie mapy: Drohobycz, wykonana. przez pp. prof. Dra 
W. Szajnoche. i Dra J. Grzybowskiego i Dobromil p. prof. Dra T. 
Wisniowskiego. 

Sprawozdanie z czynnosci w Sekcyach. 

a) Sekcya meteor ologiczna. 
W roku 1904 z dawniejszvch stacyj meteorologicznych czyn- 
nych bylo — oprocz stacyi w Krakowie — w dalszym cia_gu 21. 
Przybyla jedna nowa. mianowicie w Krosnie (obserwator p. Brzo- stowicz, dyrektor gimnazyum); natomiast ustala dzialalnosc czterech 
stacyi dawniejszych: w Tarnopolu z powodu choroby i smierci nie- 
odzalowanego 1 p. prof. Wladyslawa Satkego, w Sanoku z powodu 
przeniesienia obserwatora na inna, posade^, w Zakopanem i Delaty- 
nic z przvczyn niewiadomych. Od Wydzialu Towarzystwa Tatrzan- 
skiego otrzymala Sekcya spostrzezenia meteorologiczne z osmiu stacyj. 

P. J. Hawrysiewicz nadeslal Sekcyi, jak w latach poprzednich, 
zapiski pojawow w swiecie zwierz^cym i roslinnym w Ozydowie. 

Zamieszczone w niniejszym tomie zestawienie gradobic w Ga- 
licyi w latach 1903 i 1904 opiera sie, na wykazach udzielonyeh 
Sekcyi uprzejmie przez krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubez- 

Asystent obserwatoryum, p. W. Dziewulski. opracowal i przy- 
gotowal do druku nadeslane spostrzezenia meteorologiczne. 

P. S. Stobiecki wyznaczyl zapomoca. niwelacyi polozenie ba- 
rometru w stacyi meteorologicznej w Krynicy. 

Na stacyi w Iwoniczu wymieniono dawny, popsuty termometr 
na nowy Kappellera Nr. 4749, do ktorego dodano walec blaszany 
dla ochrony. — Nowa stacya w Krosnie zaopatrzona zostala w ter- 
mometr Kappellera Nr. 4748, ombrometr i miare. szklana,. 

Na posiedzeniu Sekcyi, ktore sie, odbylo w marcu 1905. prze- 
wodnicza.cym Sekcyi na rok 1905 wybrano ponownie prof. Dra 
M. Kudzkiego. 

b) Sekcya geologiczna. 

Sekcya geologiczna polecila badania geologiczne pp. prof. Drowl 
W. Friedbergowi i M. Limanowskiemu. 

P. Friedberg zwiedzil prawie wszystkic mie'iscowosci Galicyi 
zachodniej, w ktorych znaleziono miocen mlodszy, mianowicie Zglo- 
bice, Grabowice, Bogucice, Wieliczke, Kosoeiee. Rajsko. Zabawe, 
tudziez odkrywki miocenu miedzy Podg.'.rzem a liogucieami. \Y pr/.e- 
waznej czgsci tych miejso znalazl Bkamielinw a /. p<>czyni"nych 
spostrzezeri wnosi, ze miocen we wssyatkieb erymienionych miej- 
scowosciach jest rownowiekowy (tortonien). W okulieacli Xuwego 
Sqcza przeszukal p. Friedberg Podegrodzie. Brzuzow^, Jurkowa. 
i Niskowq; skamieliny. oprocz ..twornic. znalazly sie. tylko w dwoch 
ostatnich miejscacb, a maja. one charakter ponieka.d limanowy, od- 
powiednio temu, ze okolica ta zajeta byla zatoka. daleko odsuni^ta. od wlasciwego morza mioceriskiego. W Nowotarzczyznie, mianowicie 
w Podczerwonem. Cicliem. Mirtustwie. Ratulowie, gdzie p. Fried- 
berg przypuszczal obecnosc miocenu, na tej podstawie, ze szukano 
tam dawniej w^gla, znalazl on tylko warstwy flyszowe. zawieraja.ce 
miejscami party e w§gla egzotycznego. 

P. Limanowski miat zamiar zaja,c sie. w Tatrach rozwia.zaniem 
paru zagadnieri, przewaznie natury tektonicznej. Przeszkody, ktorych 
usuniecie nie byfo w jego mocy, nie pozwolily p. Limanowskiemu 
rozpocza.c tych badari dose wczesnie; pozostaly wiec one niedokon- 
czone, doprowadzenie ich do konca odlozyl p. Limanowski na r. 1905. 

Jako rezultat praev. n'.'djv^'j dawniej z polecenia Sekcyi geu- 
logicznej, otrzymala Komisya od p. prof. Dra T. Wisniowskiego 

Dr. W. Teysseyre uk-mczyl rowniez rewizye swoich map geologi- 

znycb: Rohatyn. Komanio-Rudki. lUbrka-Mikulajuw. Przemyslany Zydaczow-Stryj, Haliez-Kahisz. 
Prof. Dr. W. Friedberg pracowal. bez pom. 


-cv se strony Ko- 


misyi fizyograficznej, nad fauna miocenska. ok 


:olic Tarnobrzega. 


zbieraja.c *i oznaczajac skamieliny; przy tej sposol 
materyaly paleontolo<riezne miocenskie z Sobowa 


i Miechocina, b§- 


da.ee wlasnoseia, Komisyi fizyograficznej. — Na * 


tvniosek prof. Dra 


J. Siemiradzkieg. S.-ki-va -e.'lngiczna' postanow 
opracowania materyal sylurski z Podola. znajduja 


cy sic w Museum 


Komisyi fizyograficznej .' Pierwsza ezese tegu z 


bioru, zawierajaca 


przeszlo (3000 okazow! przerfano prof. Siemirad 
1905 r. — P. W. Kuzniar. asystent Katedrv geo 


logii w Uniwersy- 


tecie Jagiell.. zamierzal opraemvae materyaly e 


■oceriskie. zebraiie 


i ztozone w Muzeum Komisyi przez b. p. prof Di 


ra A. Altba i prof. 


F. Rieniasza; na p-,. zadanie wydano mu z ma 


teryatu tego mie- 


ezaki i ramionoplawy. pomewaz jednak oznaczen 


ie kdi okazato sic Dra Grzybowskiego, ktdra wejdzie w sklad tekstu objasniaj^cege 
mapt^ Drohobycza. 

Muzeum Komisyi otrzymalo w r. 1904/5 nast^puja.ce dary do 
dzialu geologicznego: 72 skamielin gornokredowych z Bonarki, dar 
p. S. Stobieckiego, 44 skamielin i mineralow z Podgorza, Woli Du- 
chackiej. Swoszowic, Sierszy. Woli Osieckiej i Druzbak (na Spizu), 
dar p. insp. S. Udzicli. stupi'k lihmvea bialojurajskiego z Krzemio- 
nek, dar p. prof. R. Gutwiriskiego; od A. Maciejowskiego w Pa- 
czottowicach zakupiono 153 skamielin z okolicy Krzeszowic, prze- 
waznie dewonskich. Od p. dyr. Janusza Niedziatkowskiego w Kra- 
kowie otrzymala Sekcya geologiczna zawiadomienie, ze tenze caly 
vswoj geologiczny zbior przeznaczyt na dar dla Muzeum Komisyi 
fizyograficznej . 

Sekcya geologiczna odbyla w roku 1904/5 dwa posiedzenia; 
na ostatniem z nich, ktore odbylo sie dnia 22 marca 1905 r., obrano 
przewodniczaeym Sekcyi na rok 1905 prof. Dra F. Kreutza, a de- 
legatem Sekcyi do zarza.du muzealnego Dra. J, G«ybowskieg<>. 

c) Sekcya zoologiczna. 

Z polecenia Sekcyi zonio-icziicj zajm<.\vali .sir badaniami iau- 
nistycznemi pp. J. Dziedzu-b-wirz, Al. liybinski i V. Scbille. 

P. Dziedzielrwioz uzupelnial swoje dawnii'jszc p.>szuki\vania 
w okolicach Lwowa, zbieraja.e owady siatkoskrzydie zwlaszcza 
vv miejscijwosciach przedtem niezwiedzanych. \v lecie za.s poswiecn 
sze.se tygodni badaniu tych owadow w najblizszych okolicach Mi- 
kulifzvnH. tudziez na stokach Chomiaka i Gorganow. Przygodne 
i zbyt krotku trvvaja.ce zwio.lzeiiie najwvzszegd pasma Czarnej llory 
nd Howerli po Turkul przekonato p. Dzi^dzielewicza, ze moznaby 
ram nbwn.tpiiwie znalezc pewna. ilosc gatunkmv mvadow siatko- 
skrzvdlych nuvvvch dla uauki. Xelirane garunki zluzv p. Dziedzie- nowil zestawid dla Sekcyi krytyczny przeglad zebranych dotad 
w Galicyi zlotookow (Hemerobiidcu ). P. Michal Rybiriski. !;■ ^zvss.i ';;,,• / ii<lzicluiieg> niu przez Za- 
za.d muzealny Komisyi urlopu. bawil przez dwa miesia.ce w Kiajn 

Jiepolomskiej. Wyjatkowa posucha w r. 1904 byla powodem, ste 

ezultat tych poszukiwaii wvpadl nuiiej obfity, niz sie. tego spodzie- 
rac nalezalo. Nadto cieika choroba. w ktora. popadl p. Rybinski 
poczatkiem stycznia 1905 r. i kluroj wreszeie alegi d. 7 marca 

yaiow, ktore. przewidujqc bliska. smierc, oddai do muzeum Komi- 
yi, wraz z zcbranymi dawniej z polecenia Sekcyi na Czarnej Horze 
brzqszczami. 

P. F. Schille prowadzil w Rytrze dalej badacia inotyli i przy- 
cpiieiiw. rozpocz^te w latach poprzednich a obok tego zajql sie. zu- 
etnie zaniedbanym u Das dzialem szczeciogonkow. Majac do czy- 
ienia z przedmiotem nowym dla siebie i nielatwym. nie zdolai 
. Schille opracowac w roku 1904/5 caJego zebranegu materyalu 

Do wydania vv Sprawozdaniacb Komisyi utrzymala Sekcya 
•zv praee p. prof. M. Lomnickiego. a mianowicie: Wykaz szaraii- 
zakmv z nkolicy Lwowa. Szaranczaki nowe dla fanny galieyjskiej 

Dra E. Xiezabitowskiego p. t. Uatervalv do zomvcidiologii Galievi. 
P. prof. DrM. Kowalewski do zbioru rubak-nv pasorzytin ch, d) Sekcya botaniczna. 
Jak wspomniano w poprzedniem sprawozdaniu. Sekcya bota- 
niczna postanowila uzuptdniar 1 * i 1 * I i * - t . kr Koinisyi p« >trzebnemi dzie- 
lanii rlorvstvcznemi. a zn-lnik ukazami roslin z roznych ukolic Pol- 
ski i z krajow osciennycb. aby w ten sposob uktwic" napisanie 
Flory Polskiej, ktorem zaja/ : sic pfzyrzekl p. prof. Dr. M. Kamieiiski. 
W mysl tego programu zakupiono dalszy cia.g Flory niemieekiej Rei- 
chenbacha, Monografie. kostrzew europejskicb Hackela, Monografie. 
jastrzebcow 3rodk<>\vueiiroja'jskicli Xiigelego i Potora, dalszy ci^g 
Synopsis flory srodkowo-europejskiej Aschersona i Grabnera. Flore. 
Prus Krolewskich i Ksia^zveveh. wydawana przez prusku' Towarzv- 
stwo botaniczne w Krolewcu. Flore. Austryi Nizszej Becka von 
Mannagetta. Za uprzejmem posrednictwem p. J. Paczoskiego \v Cher- 
sonie otrzymala biblioteka Komisyi w darze od p. Dra Juliana Wi- 
muta w Kactkor6wce Schinalliausena Flore, sredniej i poludniowej 
Rosyi. Krymu i polnocnego Kankazu. wyczerpana/w handlu ksie- 
garskim. P. J. Paczoski Miamwal wlasna. prace p. t. „Oczerk rasti- 
tflntisti dnieprowskago njeada tawriczeskoj gubernii". — Do muzeum 

[>. M. Tward'owskiej z okolic Welesniey w pow. pinskim. zlozony 
Z 664 gatunkovv. Od p. prof. Dra E. Woloszczaka otrzymala Iv»- 

twa"„Flora Polonica exsiccata". od p. Dra J. Trzebirisk^go zas «bidr 
roslin naczyniowych z Ukrainv. Zakupiono od Zwiazko wymiany 
roslin w Dofpacie 424 gatunkow roslin naczvniovvveh z Polski 
i przvleglvch krajdw Roeyi, od p. P. Schulza \V Beriinie zai 2S7 
gattmkdw z W. Ks. PosnaAskioro, 180 ze Slaska i 307 z Proa niatematyczno-przyrodniczego Akad Z polecenia S.-kryi spm-zipl/am. w dalszym ci.'iirii katalug 
kartkowy roslin naezyninwycb. bexlacych wlasnoscia. komisyi fizyo- 
graficznej i wykonano go w 9 / |0 czeiciach. 

Sekcya botaniczna odbyia w ubieglym roku jedno posiedzenie 
dnia 23 marca 1905 r.; na tem posiedzeniu obrano przewodnicza.- 
cym Sekcyi na rok 1905 prof. Dra E. Janczewskiego, delegatem 
Sekcyi do zarza.du muzealnego zas Dra H. Zapalowicza. 

e) Sekcya rolnicza. 

W dziale gleboznawstwa zajety byl prof. Miczynski wykori- 
czeniem bad an swoich nad geologic rolnicza. okolic Lubaczowa 
i Oleszyc. Pracy jednak prof. Miczyriskiego Sekcya w r 1904 5 nie 
otrzymala. P. Moscicki zajmowal sic, analitycznein opracowaniem 
materyalu pedologicznego, tycza.cego sie. gleb z okolic na polnoc 
od Jaroslawia. Do korica marca 1905 opisal p. K. Moscicki 360 
profilow i wykonal 40 mechanicznych rozbiorow gleb. oraz 20 cbe- 
micznych. W pracowni rolniezego Zakladu doswiadczalnego Univv. 
Jag. pod kierunkiem prof. Dr. S. Jentysa wykonano szereg roz- 
biorow gleb. ktore jednak dopiero wowczas bedzie mozna oglosic" 
drukiem. gdv si^ zlozy z nich zaokraglona catosd. 

W dziale fizyografii lesuej przeprowadzono pod kierunkiem 

stanow na 24 rebach w kilku siedliskach pnwiatnw tarnowskicp' 
i pil/.eiiskirgo. Zebrany inaterval zamieszezony zostal w niniejszym 
tomie Sprawozdari jako serva V tablic wydatnosci drzewostanow 
w lasaeh galicyjskich. Xa mapie lesnej oznaczono dzielnice panu- 
jacego buka oraz kosodrzewu w zachodnim Beskidzie. 

W dziale fytofenologii 13 obserwaturow zbioralo pod kierun- 
kiem p. insp. Udzieli spostrzezenia. tyezacv sie pory kwitnienia 
drzew owocowych w Galicyi zachodniej. Dr. St. (Jolinski zaj./ty byt wnie prof. Dr. Godlewski na posiedzeniu w dniu 21 marca 1905" 
Na temze posiedzeniu przyjeto sprawozdanie z czynnosci w roku 
poprzednim i ulozono program prac na rok 1905. 

Zbiory Komisyi fizyograficznej. 

Do Muzeum Konusyi ii/.\ n-raficznej przybyly od dnia 6 marca 
1904 r. do 12 marca 1905 r. nast§puja.ce przedmioty: 

A) Zbiory ztozone przez wspoipracoin/iko/r, L .furyn, Komisyu udzie/Ua 
zasiiku na badanie kraju: 

1. Zbior chrza.szczow z Puszczy Niepolomskiej i z Karpat wscho- 
dnich, zlozony przez p. M. Rybiriskiego. 

2. 25 gatunkow robakow pasorzytnych. ztozone przez p. prof. Dra 
M. Kowalewskiego. 

BJ Davy. 

1. 4 okazy rzadkicb motyli krajowych, dar pp. Dra E. Niezabi- 
bitowskiego i F. Schillego. 

2. lsophija hrevipcnnis i /. modesta z Galicyi. dar p. prof. M. Lo- 

3. Anthonomm cincti<x ■/. I'radnika Czerwonego, dar p. Dra E. Nie- 
zabitovvskiego. 

4. Chondrula tridens z Zaleszczyk, dar tegoz. 

5. Zielnik roslin naczyniowych litewskich. dar p. M. Tvvardowskiej. 

6. Flora Polonica exaiccata, setka 10-a i cz^se setki 11-tej, dar 
p. prof. Dra E. Woloszczaka. 

7. Zbior roslin naczyniowych z Ukrainy, dar p. J. Trzebinskiego. 

8. Slupek liliowca bialojurajskiego z Krzemionek, dar p. prof. R- 
Gutwiriskiego. 

9. 72 skamiclin g.'.rnokredowych z Bonarki, dar p. S. Stobieckiego. 

10. 44 skamielin i mineral6vv z Podg6rza. Woli Duchackiej, Swo- 
szowic. Sicrs/.v. Woli Osieckiej i Druzbak (na Spizu). dar p. 
insp. S. Udzieii. 

11. Resultate der an der k. k. Sternwarte in Krakau angestellteu 
meteorologischen Beobachtungen 1903, dar Obserwatoryum astro- 12. Schmalhau ■-'!; [■'!■ r i -i---dniej i juznoj Rossii, Kryma i siewier- 
nago Kawkaza, dar p. Dra Juliana Wimuta w Kaczkorowce 
w pow. chersoriskim. 

13. Paczoski J., Oczerk rastitelnosti dnieprowskago ujezda tawri- 
czeskoj gubernii, 1904, dar Autora. 

14. Chlapowski Dr. F., O znachodzeniu kilku gatunkow wzglednie 
odmian slonia \v nizu polnocno-niemieckim i polskim, dar Autora. 

15. Piestrak F., Ulustrirter Fiihrer durch das k. k. Salzbergwerk 
in Wieliczka, dar Autora. 

16. Romer Dr. E., 1) Ziemia, geografia fizyczna ziem polskicb, 

2) Kilka wycieczek w zrodliska Bystrzycy. Lomnicy i Cisy, 

3) La.dy i morza, 4) Geografia dla klasy I-ej, dar Autora. 

17. Jahrbuch des k. k. hydrographischen Centralbureaus, rocznik X. 
dar Biura. 

18. 14 czasopism i broszur, dar Krajowego Towarzystwa rybackiego. 

C) Przedmioty sakupione. 

1. Zbidr roslin kwiatowych z Polski i krajow przylegtych, zaku- 
piony od dorpackiego Zwiazku wymiany roslin. 

2. Zbior roslin naczyniowych ze Sla.ska, Prus Krolewskich i W. Kb. 
Poznariskiego. zakupiony od p. P. F. F. Schulza w Berlinie. 

3. 153 skamielin z okolic Krzeszowic. 

4. Cyrkiel do pomiarow kraniometrycznych. 

5. Lydtina laska do pomiarow bydla. 

6. Andre, Species des Hymenopteres d'Europe et d'Algene. ze- 
szyty 86^89. 

7. Reichenbach & fil., Deutschlands Flora, zeszyty 253—255 i tomu 
XlX-go czesci 2-iej zeszyty 1 i 2. 

8. Hackel, Monographia Festucarum Europaearum. 

9. Flora von Ost- und Westpivusson, herausgegeben vom Preus- 
sischen botanischen Verein zu Konigsberg i. Pr, 1-a polowa 
i 2-ej polowy arkusz 26 — 43-go. 

10. Nageli & Peter, Die Hieracien Europas. torn I . zeszyty 1-3 
tomu II. 

11. Beck von Mannagetta, Flora von Niederosterreich. 

12. Ascherson & Grabner, Synopsis der mitteleuropaischen Flora. 13. Lubbock J.. Monograph of the Collembola and Thysanura. 

14. Bestimmungstabellen dcr europaischen Coleopteren. sefzjt 53 i 54. 

15. 2 arkusze mapy geograficznego Zaktadu wojskowcgo „Greneral- 
karte". 

16. Klisza cynkotypowa z napisami do zbioru owadow. Do zbiorow Krajowego Towarzystwa rybaekiego. zlozonych 
muzeum Komisyi jako depozyt, przybyly: 

1. Pstrqg teczowy dwuletni z Januszkowiec. 

2. Narybek suma karlowatego (Amiurus nebulosus) wychowany 
Trzeboni. Powyzszy wykaz nabytkow w roku 1904 5 skontrolowany 
zostal dnia 18 marca 1905 r. przez Komisye. kontrolujaca. muzealna,. 
zlozona, z pp. J. M. Bochenskiego, R. Gutwiriskiego i Dra E. Nie- 
zabitowskiego. — Po tej kontroli a przed posiedzeniem administra- 
cyjnem mareowem Komisyi fizyograficznej, przyb} T ty do muzeum 
jeszcze trzy dary, mianowicie: 1) 15 skamielin jurasowych i kre- 
dowych z Podgorza, dar p. insp. Udzieli, 2) Zielnik litewski i „ Flora 
Polonica exsiccata". dar p. Dra W. Dybowskiego w Niankowie. 
3) 26 motyli japoriskich, dar p. Waclawa Sieroszewskiego w War- 
szawie za posrednictwem p. S. Stobieckiego. Zarza_d muzealny, zlozony z prze\vodnicza,cego Komisyi. dele- 
gatow Sekeyj: Dra J. Grzybowskiego, prof. J. Sniezka i Dra H. 
Zapalowicza, wreszcie sekretarza Komisyi, zto/yl nast^pujace spra- 
wozdanie z post^pu prac muzealnych w r. 1904/5, odczytane i przy- 
jete na posiedzeniu Komisyi dnia 28 marca 1905 r.: 

W dziale geologicznym prowadzono w r. 1904/5 dalej po- 
rzadkowanie mtferya&w podolskich, mianowicie trzeeiorzednych. 
lacznie z czwartorz^dnymi, ukladaja.c okazy, podobnie jak W dziale 
paleozoicznym i kredowyni. pudlug miojscowoSci, a o ile znalazly 
sie. skamieliny oznaczone, takze w porzqdku systematycznym. Ulo- 
zone dotqd okazy zajmuja. 126 szuflad. Prace. te. na razie przerwano 
z powodu, ze w mysl uchwaly Sekcyi geologicznej przygotowac" trzeba bylu jak najrycklej czg^c niateryalow sylurskick do wyda- 
nia p. prof. J. Siemiradzkiemu w celu oznaczenia i opracowania. 
Wybrane przez prof. Siemiradzkiego okazy w liczbie 6753. prze- 
stano mu juz, po opatrzeniu ich znakami rauzealnymi; dalsza. serve. 
wybral zastej)ca kustosza, podtug wskazowek prof. Siemiradzkiego 
i jak tylko to bedzie mozebnem, opatrzy numerami muzealnymi 
i przesle do Lwowa. — Do Muzeum wrocily okazy geologiczne 
wydane z niego dawniej do opracowania lub rewizyi, mianowicie 
zbior dewonski z W. Ks. Krakowskiego. wypozyczony w r. 1895 
prof. Drowi Gurichowi we Wroeiawiu i skamieliny mioceriskie 
z Miecbocina, Sobowa i okoliey Sandomierza, ktore prof. Dr. W. 
Friedberg wzia.1 z muzeum w grudniu 1902 r.. a oznaczone zwroeil 
w grudniu 1904. — P. W. Kuzniar, asystent Katedry geologii w Uni- 
wersytecie Jagielloriskim, mial zamiar opracowac materyal paleon- 
tologiczny eoceriski z Tatr; wydano mu w tym celu okazy miecza- 
kow i ramionoptawow; gdy jednak przeprowadzenie tej pracy. z po- 
wodu braku literatury, okazalo sie. na razie niemozebnem, p. Ku- 
zniar mi^czaki i ramionoplawy zwroeil. a wziaj natomiast numulity, 
obowia.zujqc sie. oddac je oznaczone do d, 20 kwietaia r. 1905. 

W dziale botanicznym sporzadzono „wvkazv szczegnlwwe" 
nowych nabytkow do zielnika. z wyjatkiem trzech ostatmch. t. j. 
t'oslin ukrainskicb. |><>dam\vanycli przez p. Dra J. Trzebiiiskiego. 
774 gatunkow ze Sl^ska. \V. Ks. Poznaiiskiego i Prus Krolewskicb, 
nabytych od p. P. Scbulzego w Berlinie i 424 gatunkow z Polski 
i Rosyi, nabytych od dorpackiego Zwia/.ku wymiany roslin. Opatry- 
wano w dalszym ciagu r.-slmy naczvniowe w zielniku krajowym 
znakami muzealnymi; prace tv dop?owaclzoilO do rodziny Ranuncu- 
/acC'tc, t. j. wvki>naii" ja mniej wiret-j w fLv.eob ezwarrvcb ozeseiaeli. xkn krajowjm, a 


•yi.-- W muzeum W 


tyczno-przyrodnicz( 


. mu Ak'idemii I'liiici. P. M. Rybinski przygotowal do oznaczenia dalsza. eze^c koleo- 
pterologicznego zbioru s. p. prof. A. Wagi. rozdzielajac okazy na 
jednej szpilce umieszczone, a naleza.ce do roznych gatunkow. Nadto 
oznaczyl p. Rybinski. stosownie do uchwal Sekcyi geologicznej. 
w zbiorze p. S. Stobieckiego podrodziny: Ahvclmrini i Tachynini 
i rodzaj Trogophloeus. Praca p. Rybinskiego w muzeam Komisyi 
skoriczyla sie z pocza.tkiem stycznia b. r.; po dwumiesiecznej cho- 
robie, umarl p. Rybinski dnia 7 b. m.. a tak Komisya straeila pra- 
cownika w dziale koleopterologicznym, ktorego nie latwo bedzie 

Nad uporzadkowaniem zbioru blonkowek s. p. O. Radoszkow- 
skiego pracowal w dalszym ci^gu p. prof. J. Sniezek. Zbiorami Kra- 
jowego TWarzystwa rybackiego. zlozonymi w muzeum Komisyi 
jako depozyt, zajmowal si§ p. Dr. E. Niezabitowski. a po cz?sci 
takze p. M. Rybinski; ten ostatni mianowicie oczyscif okazy, ktore 
tego wymagaty i caly zbior ryb w muzeum Komisyi ustawil tak. 
azeby si§ na zewnaUz przedstawil odpowiednio do swojej wartosci 
przy odwiedzeniu muzeum przez JE. Pana ministra roln. bar. Giova- 
nellego w lipcu r. 1904. 

Pod kierownictwem p. S. Stobieckiego spisala p. H. Pruszyn- 
ska dalsza. cz§s6 biblioteki Komisyi. 

W zamian za zbior btonkowek i biblioteke. hymenopterologi- 
cznq s. p. Gen. O. Radoszkowskiego zobowia^zala sie. Komisya fizyo- 
graficzna, jak wspomniano w poprzedniem sprawozdaniu, ziozyc To- 
warzystwu Przyjaciol nauk w Poznaniu zbiory chrza.szczow, sza- 
ranczakow, pluskwiakow, rzadszych motyli. a po doprowadzeniu 
zbioru Radoszkowskiego do porza.dku, takze zbioru blonkowek kra- 
jowych. Z tych zbiorow cbrza.szeze zestawione zostaly juz poprze- 
dnio, a wysylka ich do Poznania doznala opoznienia tylko z p°- 
wndu choroby i smierci p. Rybinskiego. Co do innych. to wydzie- 
lenie odpowiedniej ilosci dobrycb okazow szarariezakow. pluskwia- 
kow i motyli ze zbiorow Komisyi. bcz istotnego uszczerbku dla 
nieh, byloby niemozebnem. Trudno.se ta usunieta zostala dzieki 
uprzejmosci pp. prof. Dra S. Klemensiewicza i prof. S. Smreczyn- 
skiego, ktorzy odst^pili Komisyi potrzebna, ilosc doborowych oka- 
zow za bardzo niska. cen§. 

Pracami mnzealnemi zajmowali si^. oprocz wyzej wyniienio- 
nych. zast^poa kustosza prof. W. Kulczynski, przy pomocy stypen- dystow Akademii Umiej.: pp. I. Lukasika, A. Lassona (do waka- 
cyi r. 1904) i F. Mieszkowskiego (od wakacyi r. 1904 stypendysty, 
a poprzednio pomocnika muzealnego), tudziez p. H. Pruszyriskiej 
i B. Siekierskiego. Korespondencya Komisyi. 

Przewodniczaey Komisyi fizyograficznej zlozyl Wys. Wydzia- 
lowi krajowemu w dniu 30 marca 1905 r. nast^pujace sprawodza- 
nie z wydawnictwa Atlasu geologicznego Galicyi: 

Po dzieri dzisiejszy wydano zeszytow 16, zawierajacych 77 
arkuszy, odpowiadaj^cych 82 cwiartkom „Siatki mapy geologicznej 
Galicyi". Pozostalo jeszcze do wydania, a w cz§sci jeszcze do opra- 
cowania 25 cwiartek Siatki; z tych 6 jest w druku, mianowicie: 
Sambor, Drohobycz, Skole (mapa wydrukowana, tekst w rekach 
autora), Stanislawow, Kolomyja, Sniatyn; mape. Dobromil przygo- 
towano do druku. projekt kolorow przeslano autorowi do aprobaty. 
po ktorej mapa bez zwloki zostanie oddana do druku. W archiwum 
Komisyi znajduja, sie. mapy: Ustrzyki Dolne. Turka, Bolechow, wy- 
magaj^ce pewnych uzupelnieri. Mapy: Komarno i Rudki, Bobrka 
i Mikolajow, Przemyslany. Zydaczow i Stryj, Rohatyn, Halicz i Ka- 
Jusz przyrzekl Dr. W. Teisseyre zlozyc gotowe do druku w ciqgu 
biez^cego miesia.ca. Spodziewac sie. tez mozna, ze arkusz Stary 
Sambor znajdzie si§ przed koricem roku w rekach Komisyi. 

Brak map: Wadowice. Twardoszyn, Sw. Mikulasz, Nowy Targ 
i Zakopane, Tatry, Szczawnica, Dydiowa, Smorze. 

Poniewaz Dyrekcya c. k. Paristwowego Zakladu geologicznego 
oswiadczyla, ze moglaby si§ zgodzic na wydanie mapy Tatr i Pie- 
nin w Geologicznym Atlasie Galicyi wedlug map c. k. Panstwowego 
Zakladu geologicznego dopiero, gdy Zaklad je wyda, a \v swem 
rocznem sprawozdaniu ze stycznia b. r., niedawno rozeslanem, tych 
map nie podaje pomiedzy przygotowanemi do druku, wi§c zala- 
twienie tej sprawy musi si§ jeszcze przewlec, zwlaszcza, ze dyre- 
ktor zakladu Dr. E. Tietze, z ktorym sprawe. ukladano, jest chory 
i administracy§ zakladu poruczyl tymczasowo w zast§pstwie c. k. 
radcy gorniczemu Drowi Tellerowi, ktdry z tokiem naszej sprawy 
nie jest obznajomiony. Zarzad i sklad Komisyi. 

Zarz^d Komisyi skladal sir w r. 1904/5, jak w roku poprze- 
dnim, z podpisanego, jako przewodniczqcego Komisyi i przewodni- 
cza,cego Sekcyi geologicznej; pp. prof. Dra E. Godlewskiego, prze- 
wednicza.cego Sekcyi rolniczej; prof. Dra E. Janczewskiego. prze- 
wodnicza_cego Sekcyi botanicznej; prof. Dra M. Rudzkiego, przewo- 
dnicz^cego Sekcyi meteurologicznej i prof. W. Kulczynskiego, prze- 
wodnicza.cego Sekcyi zoologicznej i sekretarza Komisyi. 

Komisya stracila w r. 1904/5 przez smierc dwoch zasluzonych 
czlonkow: prof. Wladyslawa Satkego w Tarnopolu i Michala Ry- 
biriskiego w Krakowie. 

Przybyli do grona Komisyi: prof. Dr. J. Morozewicz, czlonek 
korespondent Akademii Umiejetaosci, tudziez spolpracownicy, wy- 
brani na posiedzeniu w dniu 28 marca 1905 r.: pp. Dr. Andrzej 
Berezowski w Kurczecych Lozach w gub. podolskiej, Dr. Mieczy- 
slaw G-rochowski w Trosciancu na Podolu galicyjskiem, Konrad 
Moscicki w Krakowie, Janusz Niedzialkowski w Krakowie i Fran- 
ciszek Vetulani w Krakowie. 

Prof. Dr. F. Kreutz. Spis Czlonk6w Komisyi fizyograficznej akademickiej 

(Dn. 1-go lipca 1905). I. CzJonkowie miejscowi: 

Dr. Bandrowski Ernest, Prof, nadzw. Uniw. Jagiell., Prof, 
wyzszej Szkoly przemyslowej. Czlonek koresp. Akademii 

W. Bocheriski Jozef Maryan. c. k. Starszy Radca gorniezy. 
W. Brzezinski Jozef, Rzadca pola doswiadczalnego Stud. roln. 

Uniw. Jagiell. 
„ Bujwid Odo, Prof. Uniw. Jagiell. Dr. Cybulski Napoleon, Prof. Uniw. Jag.. Czlonek czynny 

Akad. Umiej. 
W. Dziewulski Wladyslaw, Asystent Obserwatoryum astro- W. Fiszer Zygmunt, Krajowy Inspektor rybactwa. 
Dr. Garbowski Tadeusz, Profesor nadzw. Uniw. Jagiell. 
„ Godlewski Emil, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akad. Umiej., Przewodnicza.cy Sekcyi rolniczej. 
„ GoliriskiStanislaw, Krajowy Instruktor ogrodnictwa. 
„ Grzybowski Jozef, Docent Uniw. Jagiell. 
W. Gustawicz Bronislaw, Prof. Gimnazyum III. 
„ Gut wiriski Roman. Prof. Gimnazyum IV, Sekretarz Sek- 
cyi botanicznej. 
„ Holobek Jan. Starazy Radca <rorniczy. 

Dr. H oyer Henry k. Prof. Uniw. Jagiell.,' Czlonek korespondent 
Akademii Umiej. 
„ J anczewski Edward, Prof. Uniw. Jag., Czlonek czynny 

Akad. Umiej., Przewodniczacy Sekcyi botanicznej. 
„ Jentys Stefan. Prof. Uniw. Jagiell. 
„ K a r li n s k i F r a n c i s z e k, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akademii Umiej. 
„ KleckiWaleryan, Prof. Uniw. Jagiell., Sekretarz Sekcyi 

rolniczej. 
Dr. Kreutz Feliks. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny Aka- 
demii Umiej., Przewodniczacy Komisyi fizyograficznej 
i Przewodniczacy Sekcyi geologicznej. 
W. Krzemieniewski Seweryn, Asystent Uniwers. Jagiell. 
„ Kulczynski Wladyslaw, Prof, gimnazyum sw. Jacka, 
Czlonek koresp. Akademii Umiej., Przewodniczacy Sekcyi zo- 
ologicznej, Sekretarz Komisyi fizyograficznej. 
W. Lubom^ski Wladyslaw." Prof. Uniw. Jagiell. 
Dr. Morozewicz Jozef. Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek korespon- 
dent Akademii Umiej^tnosci. 
W. Moscicki Konrad. Asystent Uniwersytetu Jagiell. 
„ N i e d z i a 1 k o w s k i J a n u s z, Inzynier. b. Dyrektor budownic- 

twa miejskiego. 
Dr. Niezabitowski Edward, Asystent Uniw. Jagiell. 
W. Nowieki Aleksander, c. k. Radca lesnictwa. Dr. Olszewski Karol, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akadem. Umiej. 
W. Rogoyski Kazimierz, Prof. Uniw. Jagiell. 
Dr. Rostafiiiski Jozef, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akadem. Umiej. 
„ Rudzki Maurycy, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek koresp. 

Akademii Umiej., Przewodn. Sekcyi meteorologicznej. 
„ SiedleckiMichal, Prof, nadzw. Uniwers. Jagiell. 
W. SikorskiTadeusz, Prof. Uniw. Jagiell. 
„ SteingraberGustaw, Prof. Wyzszej Szkoty przemyslowej. 
„ Stobiecki Stefan, Inzynier Wydzialu Krajowego, Sekre- 

tarz Sekcyi geologicznej . 
Dr. Szajnocha Wladyslaw, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek ko- 

respondent Akademii Umiej. 
W. &niezek Jan, Prof. Gimnazyum sw. Anny, Sekretarz Sekcyi 

zoologicznej. 
Dr. Trze bins ki Jozef, Asystent Uniw. Jagiell. 
W. Vetulani Francis zek, Starszy Inzynier Wydzialu krajo- 
wego, szef ekspozytury biura melioracyjnego. 
„ Walter Henryk, c. k. Radca g6rniczy. 
Dr. Wierzejski Anton i, Prof. Uniwers. Jagiell., Czlonek kor. 

Akad. Umiej. 
„ WilkoszFerdynand, Prezes Krajowego Towarzystwa ry- 

backiego. 
„ Witkowski August, Prof. Uniw. Jagiell., Czlonek czynny 

Akademii Umiej. 
„ Wojcik Kazimierz, Asystent Uniw. Jagiel. 
v ZapalowiczHugo, Czlonek Koresp. Akademii Umiej. 2. Czfonkowie zamiejscowi. 

W. Adametz Leopold, Prof. Akad. roln. w Wiedniu. 
„ AngermannKlaudyusz, Inzynier w Jasle. 
„ Bartonec Franciszek, Inspektor gorniczy i hutniczy 

„ BatyckiAndrzej, Nauczyciel w Starym Samborze. XXI Dr. Berezowski Andrzej w Kuiczycvcli Losach (p. Krzywe 

Jezioro, gub. podolska). 
.. Birkenmayer Ludwik. Prof. Szkoly rolniczej w Czerni- 
chowie, Czlonek koresp. Akad. Umiej. 
W. Blauth Jan, Starszy Inzynier Wydz. Kraj., Docent Szkoly 

politechn. we Lwowie. 
„ Blocki Franciszek, Adjunkt Szkoly lasowej we Lwowie. 
Dr. Bionski Franciszek, w Spiczyncach na Ukrainie (p. Li- 

powiec). 
„ Bosniacki Zygmunt, w San Giuliano pod Pisa, 
W. baron Brunicki Julian, w Podborcach. 
„ Bryk Andrzej, Kierownik szkoly w Chyrowie. 
„ Chelchowski Stanislaw, w Chojnowie (gub. plocka). 
Dr. Chlapowski Franciszek, Przewodniczacy Wydz. przyr. 

w Tow. Przyj. nauk w Poznaniu. 
„ Chramiec Andrzej, w Zakopanem. 
W. Claus Edward, Urzednik arcyksiazecy w %wcu. 
Dr. Deb ski Bro nisi aw Antoni, w Wolce Przybojewskiej (p. 

Zakroczym). 
„ Habdank Dunikowski Emil, Prof. Uniw. we Lwowie. 
W. Dziedzicki Henryk, w Warszawie. 
„ Dziekonski Czeslaw, w Iwoniczu. 
„ Dzi^dzielewiez Jozef, Sekretarz Rady Sadu krajowego 

we Lwowie. 
„ Eichler B., w Miedzyrzecu. 

Dr. Friedberg Wilhelm, Prof, gimnazyalny we Lwowie. 
W. X. Glodziriski Antoni, Prof. Seminaryum nauez. w Tar- 

Dr. Grochowski Mieczyslaw w Trosciancu na Podolu gali- 

cyjskiem (p. Zablotdw). 
W. Gunkiewicz Leon, Prof, gimnazyalny w Wadowicacb. 
„ Hann Franciszek. em. Dvrekrm- Szkoly wydz. w Bocbni. 

- Hawrysiewicz Julian, Nauczyciel w Ozydowie. 

- Hildt Ludwik, w Warszawie. 

„ Hryniewiecki Boleslaw, W T icedyrektor Ogrodu botan. 

w Dorpacie. 
W. Jacobi Leopold, Nauczyciel w Pilznie. 
Dr. Kamienski Franciszek. Prof. Uniw. w Odessie. XX! i W. K § d zi o r A n cl r z e j , Dyrektor krajowego Biura melioracyj- 

Dr. Klemensiewicz Stanislaw, Prof. gimn. we Lwowie. 
W. Kobryn Mikolaj, Nauczyeiel w Turce. 

„ Kontkiewicz Stanislaw, Dyrektor kopalni w Dabrowie. 

„ Kornella Andrzej, Inzynier Wydzialu Kraj. we Lwowie 

„ Kornella Michat. Inzynier Wydz. Kraj.. Szef. ekspozytury 

Biura melioracyjnego w Jasle. 
Dr. Kosinski Ignacy, w Chojnowie. 

„ Kowalewski Mieczyslaw, Profesor Akademii rolniczej 

w Dublanach. 
Dr. Laska Waclaw, Prof. Szkoly politechnicznej we Lwowie. 
W. Lemoch Lew. Prof, wyzszej Szkoly realnej w Stryju. 
Dr. Lgocki Henryk, w Czestochowie. 
W. Limanowski Mieczyslaw, w Zakopanem. 

„ LempickiMichal, Dyrektor gorniczy w Da_browie. 

„ Lomnicki Jarostaw, Prof. Il-ej Szkoly realnej we Lwowie. 

„ Lomnicki Mary an, Radca szkolny, we Lwowie. 

„ X. Markow Jan, gr. kat. Proboszcz w Smolniku ad Baligrod. 

„ M^czynski Wojciech, w Warszawie. 

„ Miku'towski-Pomorski Jozef, Prof. Akademii rolniczej 
w Dublanach. 

„ Niedzwiedzki Julian, Prof. Szkoly politechnicznej we 

Lwowie, Czlonek czynny Akad. Umiej. 
Dr. Nowakowski Leon, Prof. Szkoly rolniczej w Czernichowie. 
W. Nowosielski Franciszek, Dyrektor Szkoly real, w Sta- 

nislawowie. 
Dr. Olszewski Stanislaw, Inzynier gorniczy we Lwowie. 
W. Orlowski Jozef, w Luczynczyku (p. Niemiercze). 
W. Pa czo ski Jozef, Kierownik muzeum przyrodniczego w Cher- 

„ PiestrakFeliks, Zarza,dca gorniczy w Wieliczce. 
„ Pozniak Wiktor, c. k. Starszy Inzynier we Lwowie. 
„ P r z y b y 1 o w s k i S t a n i s 1 a w, w Krzy worowni (p. Uscieryki). 
Dr. Raciborski Mary an, Prof. Akademii rol. w Dublanach. 
„ Radziszewski Bronislaw. Prof. Uniw. we Lwowie, Czlo- 
nek czynny Akad. Umiej. Dr. Romer Eugeniusz, Prof. Sakdy handlowej, Docent Uni- 

W. S chill e Fryderyk, Zarza_dca lasow w Rytrze. 
Dr. Siemiraclzki Jozef, Prof. Uniw. we Lwowie. 
W. Slomski Tomasz, c. k. Starszy Inzynier we Lwowie. 

„ Smerczyriski Stanislaw, Prof, gimnazyalny w Tarnowie. 

,. Sobolewski Zygmunt, Adjunkt budownictwa w Kolomyi. 

„ Syroczyiiski Leon, Prof. Szkoly politechnicznej we Lwo- 
wie. Inzynier Wydzialu Krajowego. 
Dr. Sznabl Jan, w Warszawie. 
W. SztolcmanJan, w Warszawie. 

„ Szulc Kazimierz, Profesor adj. Akademii rolniczej w Du- 
blanach. 
Dr. T e i s s e y r e Wawrzyniec, Docent Uniwersytetu we Lwowie. 

„ Tomaszewski F r a n c i s z e k, Dyrektor Gimnazyum w Sam- 

Wna Twardowska Mary a, w Welesnicy (p. Pinsk). 
W. T y n i e c k i W 1 a d y s 1 a w, Prof. Szkoly gospodarstwa lasowego 
we Lwowie. 

„ Udziela Seweryn, Inspektor szkot ludowych w Podgorzu. 
Dr. Uhlig Wiktor, Prof. Uniwersytetu w Wiedniu. 
W. Werchratski Jan, Prof, gimnazyalny we Lwowie. 

.. Windakiewicz Edward, Zarza.dca gorniczy w Stebniku 
Dr. Wisniowski Tadeusz, Prof, gimnazyalny we Lwowie. 

„ Wotoszczak Eustachy, Prof. Szkoly politechnicznej we 

Lwowie. 
W. Wyszynski Jozef, Inzynier gorniczy w Truskawcu. 

- Zaborski Jozef, Kierownik szkoly w Horodenee. 

„ Zagorski Jozef, Naczelnik strazy pozarnej w Przemyslu. 

„ Zaja,czkowski Jozef, Nauczyciel gimnazyalny w Sanoku. 

„ Zal^ski Edmund, w Trzykosach, (p. Klimontow, gub. ra- 
domska). 
Dr. Zareezny Stanislaw, w Wiedniu. 
W. Znatowicz Bronislaw, w Warszawie. 
Dr. Zuber Rudolf, Prof. Uniw. we Lwowie. 
W. Wieniawa Zubrzycki Czeslaw, wlasciciel apteki w Rze- 

r Zukowski K., Nauczyciel w Podmanasterku. Obr6t fundusz6w Komisyi fizyograficznej akademi- 
ckiej w roku 1904. Akademii Umiejetnosci na rok 1904 . . . 12500 00 1 

1540 , 

w rekach Przew. Sekcyi meteorologicznej 55'11 , I. Koszt wydawnictwa Sprawozdari Komisyi .... 
II. Potrzeby Sekcyj : 

a) Sekcya meteorologiczna : 

1. Opracowanie mateiyalow klimatograficznych gicznych w Ozydowie . . . 


Kr nic ' ' ' 
y y 
6. Materyaly pismienne, porto, o 
b) Sekcya geologiczna : 


1. Zasilek p. M. Limanowskien 


iu na badania 


2. Zasilek p. prof. Drowi Friedbergowi na badanie miocenu 
c) Sekcya zoologiczna: 
za oznaczame 
2. Zasilek teranz na wycieczke k 


oleopterologiczn 


\ do Pnszczy 
3. Zasilek p. F. Scbillemo na bad 


ania entomologiczne w Kytrze 


4. Zasilek p. J. Dziedzielewiczow 


na badania owadow siatko- 


5. Zakupno Monografii Skoczogo 


aek Lnbbocka 
d) Sekcya botaniczna: 


1. Koszt spisywania katalogu ka 


rtkowogo zielnih 


a krajowego 

Koszt zestawienia zbiorow entomologicznycb dla Towarzyatwa 

Frzyjaci'll Nauk w Poznaniu '265'20 

Potrzeby mazealue i napruwy Ill 12 

Przesylki zbiorow 494 

Remuneracya zastepcy kustosza 800"00 

Poslnga 8600 

Niedobor w rachunku mu/oaliiym ■ r. 1903 21 16 

mneracya sekretarza Komisyi 60000 

Jobor w kasie Akademii z r. 1903 . 44088 

Sama wydatkow . . . 1109475 

e zatem reszta na rok 2905 1475 76 

cie : w kasie Akademii Umiejetnosci 126493 

w iekach Przewodniezacego Sekcyi meteorologicznej . 6635 

Prof. Dr. F. Rreutz. Wladystaw Satke. 24 wrzesSnia 1904 roku zgasl zn.-m\ meteorolog Wladystaw 
Satke w Tarnopolu, gdzie od wielu lat kierowal staeya meteorolo- 
giczna., w/iirown przez siebie iirzadzoiin.. 

S. p. Wtadyslaw Satke byl zaiiiiiovvanym i Bumiennynj ob- 
serwatorem. Procz tego cze^to imal sie. piora, aby roztrza.sad nau- 
kowo dlugoletnie obserwacye meteorologiczne. Liczne jego prace 
nacechowane wielka. sumiennoscia. w opracowaniu i ostroznoscia, we 
wnioskach, pojawialy sie. to w wydawnictwach III Wydzialu Aka- 
demii Umiejetao^ci, to w zagrauicznych ezasi.pismaeh. jako to 
w „Meteorologisehe Zeitschrift". „Nova Acta Acadenuae Leopoldinae" 
w Halli i innych. Specyalna, usluge. oddal zmarly aaszej Akademii 
przez wzorowo przepm wad zona, (lateni 1903 v.) inspekcye stacyi 
inetoorologicznycli wv wseb'xiniej Galicyi. 

Joszcze w ostatnich miesiacaeh swego zycia. chod ci§ik% cho- 
roba. n^kany, nie ustawal s. p. Wladysiaw Satke vv praey, przy- 
gotowujae nowq .ibszi«rn;j mzprawe, poswi^con.-j klimatolugii Kar- 
pat — lecz £mierc nie pozwolila mn eakoriezy<< mzpocz^tej pracy. 

Od kilku lat byl s. p. Wladyslaw Satke czlonkiem kores- 
pondentem c. k. Centralnego Zakladu meteorologicznego we Wie- 
dniu, ktory to tytul zostat mn przyznany vv uznaniu zaslug dla 
meteorologii. Czlonkieni koinisyi h/.yoxrnfie/i.ej Akademii Umieje- 
tnoSci byl od 1888 roku. 

Czeic pamieci dzielnego pracownikftl 

M. Rudzki. Materyaly 

zebrane przez Sekcy§ meteorologiczna w roku 1904. Wypadki spostrzezen meteorologicznych w Galicyi w 1904 roku 
zestawione w c. k. Obserwatoryum krakowskiem. 

Podobnie jak w zeszlym 1903 r. Sekcya meteorologiczna ogla- 
sza tylko srednie miesi§czne oraz wykazy ile bylo dni z deszczem, 
sniegiem ltd., jakie byly najwyzsze i luijiiizszc tomporatury \v cifjgu 
miesia_ca; ktoby zas chcial zapoznad si§ z eodziennemi spostrzeze- 
niami, musi zwrocic si§ do archiwum Akademii Umiejetnosci, w kto- 
rem oryginalne zapiski pp. Obserwatorow bywaja. skladane. 

Podane sa, wyniki spostrzezen z 30 stacyi (z tych 10 z baro- 
metrami), ktorc ii.-.dsyl;il\ ^Mistrzezenia przez caly rok, brak tylko 
w Samborze 2 a w Hrusiatyezach 4 miesiecy. Osiem stacyi (z po- 
miedzy 30) Sekcya zawdziecza uprzejmosci Towarzystwa Tatrzari- 
skiego przedewszystkiem zas uprzejmosci sekretarza tegoz Towa- 
rzystwa p. L. Swierza. Stacye te sa, oznaczone w naglowku lite- 
rami T. T. 

Wspolrzedne geograficzne stacyi. wysokosc nad poziomem mo- 
rza oraz nazwisko obserwatora s.-i rnwnicz podane w naglowku stacyi. 

Na podstawie materyalow dostarczonych przez Krakowskie To- 
warzystwo Wzajoinnyoh Ubezpieczen zrstawiono gradobicia z lat 1903 
i 1904. Zi\stawionu> to jest podano tuz p< . wynikaoli spostrzezen me- 
teorologicznych. 

Nareszcie niech mi bedzie wolno zlozyc gornco podziekowanie 
Towarzystwu Tatrzanskiemu i p. L. Swierz'owi za spostrzezenia me- 
teorologiczne. krakowskiemu Towarzystwu Wzajemnych Ubezpieczen 
za wykazy gradobic, wszystkim Panom Obserwatorom za ich gor- 
liwe a bezinteresowne wspoldzialanie. — wreszcie Panu Wl. Dzie- 
wulskiemu, assystentowi obserwatorvum za opracnwanie spostrzezen 
o ile nie byly opracowane przez samych Panow Obserwatorow. oraz 
za korekto druku. 

Krakow, w czerwcu 1905 r. Uwaga. s, ,,!,,;,- cummin ^ r.» y.w.\kt<* Arodnie arytmetyczne. nRtomiast 

±e dodawano temporatary o 7-mej Vano, o 1 popoludniu i podwojnq tempwatort 
o 9-tej wieczorem, snmme zas dzielono przoz -1. Jezeli ktory obserwafor zrnienil 
godziny obserwacyi w ciagu roka, to nie obliczano sredniej rocznej. 

Znak -X- oznacza sniejr. [~< burze z grzmotaini i Mvskawiranii. *■ ^ra>l. 
- mg?e. Obsi'rwator: P. Emil Za\ 1904 


.1 


Cis 


aienie powietrza 
u 
2 


9 


§rednie mum' 


Dni'i Min '" 


Dni. 


Styczen 


7. 2. 9. 


73D.2 


73i> 


7350 


735.0 743.5 


23 720.2 


14 


Luty 
23.9 


24.1 


24.1 


24.0 | 35.3 


12 07.8 


15 


Marzec 
31.5 
31.7 ! 37.1 
30 


Kwiecieri 


31.fi 


31.3 


Sl.fi 


31.5 


39.9 


3 22.9 
Maj 


38J 


98.fi 


32 7 


32.7 


I0.fi 


14 ! 25.0 
HIS 


81.9 


32.2 
5 


22.9 


25 


Lipiec 


38,6 


32.7 


32. S 


98.0 


89 8 


14 


20 2 


26 


Sierpien 


82.7 


31.7 


810 


32 1 


88.2 


4 


21.1 


23 
Hi. 2 
34.2 


84.1 


41 3 
264 


14 


Pazdziernik 
33.2 


33.2 


33. i 


oiadzTel 


i;^ 


29 9 


89 8 


31.1 


48.1 


14 


13 3 

Ki.7 


1 io 

31 


Kok 


:;;•.' ii 


781.6 
731.7 
14 XI 707 S 


Ilosc dni 


,, 
1904 


•= i 
7 § 


Suma 


Maxi- 


folia 


>01 | ^10 


* K 1 * 


= : i 


Styczen 


6.4 


14.0 


7.0 


13 


11 


1 


9 


a 6 


Luty 


8.4 


39 


9.2 


18 


21 


13 


9 


— 


- 


i i 


Marzec 


5.8 


5.6 


5.6 


28 
1 


Kwiecien 


7.0 


86.1 


8.6 


7 


17 


9 


1 


— 


- 


6 — 


Maj 
tfi.4 


21.5 


3 


17 


1 


Czerwiec 
51.6 


23.2 


25 


14 


9 


— 


4 


— 


- 


Lipiec 


a b 


L8.8 


7.8 


28 
4 
1 


— 


3 — 


Sierpieri 


4.8 


77.6 


302 


22 


10 


6 


— 


3 


— 


- 1 


87.3 


23.0 


16 


— ! 1 ! — 
105.6 


22 e 


12 


Listopad 
71.9 


23.8 


9 


20 
Grudzieu 


7 3 


19.0 


83.0 


8 


19 


10 


15 - — 


4 6 


Kok 


6 


8 


605.9 


30.8 


22 VIII 


107 


91 


43 


L0 
38 18 = 49°41'H=354r Srednia 


Maxi- 


Dnia 


Min 
',17.2,9.9 


mum 


mum 


0.0 


- 2.9 


- 2.4 


4- 5.4 


14 


-J3 6 


f 2.8 


+ 0.9 


+ 1.2 


11.0 


4 


- 56 


6.2 


1.3 


2.1 


15.2 


120 


7.7 


8.2 


25.2 


23 


+ 0.4 
11.6 


12.5 


25.6 


28 


3.8 


20 9 


15.6 


16.3 


28.8 


18 


9.0 


242 


17.6 


18.6 


32.2 


17 


10.6 


22.6 
11.3 


15.9 

12.0 
7.3 


17.0 
8.0 


33.0 

28.4 
19.8 


3 


9 
3 


2 
2 


3.0 


0.6 


1.2 


12.4 


24 


— 17 


2 


1.0 


— 0.4 


— 0.3 


6.6 


8 


— 21 


2 


+ 11.5 


4 7.3 


+ 7.9 


4 33.0 


6 VIII 


-21 


2 14 


5 


1 


4 


40 


9 


4 


1 


20 


3 


2 


3 


14 

6 
5 

8 


2 
1 


3 


2 
8 


173 


2 

27 


:h 


1 

36 1904 


.14 


C«n,enie powietaa 


7 1 1 (2) 9 (10) Srednier^" 


Dais MLai " Dnia 


Marzec 

Ma.j 


:. ■> g 


742.4 742.0 741.9 
31 4 31.2 31.3 

38.5 38.2 38.2 

39.4 39.1 39.2 

40.9 : 40.8 i 40.9 
40.2 39.9 40.1 


38.3 

38.6 
39.2 
38.9 

5-0. 9 

37.0 


750.8 
42 2 

47.7 
45.3 

45.1 

48.2 
46.6 

55.9 

47.8 
755.9 


28 
25 

14 
5 

19 
30 

28 
11 XI 


18.1 

28.6 
8 1 .9 
28.4 

32. S 

33.2 
222 
19.6 


7 
7 
25 

83 

14 

10 

11 11 


MM 


|j 


o,,.a 
II.MI.I. 


«— I!;:::; "»>• 


! " 


♦|k[-|- Ii 


Marzec 


S 


21. i B.6 18 
51 2 88.0 86 

26 15.0 17 


11 
2 


i 


— 


' 


- -' : 19° 30' od G. o = 49° 53' H i Temperatura powietrza 
1(2 


9 (10) uTl'lO] ***" 
!l 17.2,9.91 mum 


)nia 


mum Dnia 


— 3.7 


- ( 


6 


, J - U + U 


14 


- 18.8 


5 
+ 3 


5 + 


— 5.0 
116 


IS 


8 


.8 2.8 15.2 
.6 9 2 24 2 2 
2 13.5 -24.1 


3 124 
2 


6.0 


6 
1 
12 


15.4 


22 


4 14 


.7 16.8 HI. 6 


18 


10.1 


11 


18.4 


.7 20.0 ; 88J 
131 
17.2 


26 


5 13 


.2 19.3 33.7 


6 
14 


11.5 


16 


8 IS 


.2 


13.2 


28.6 


25 


5.5 


80 


17 


" 


7 1 


• 7 


2.4 


l&O 


24 - 12.5 


16 
2 


4 C 


.0 


0.7 


9.9 


" VII 169 


27 XII 


Podxiil wia.row 


' 1 NE 


E 


SE S SW 


m ■« 
3 


13 
15 


3 


28 


6 


11 
2 
is 


23 
1 
1 


14 
5 


: i: 


42 

19 


5 


25 


22 


2 


z 


2 


8 


10 


6 


2 


3i 


18 


13 


— 


2 
2 
1 


18 
6 


8 
9 


2 


6 


36 
29 

20 


7 
27 


13 
2 


: 


3 


17 


u 

27 


16 


5 


24 


2 

5 


I 


Z 


1 


1 


2 


19 


14 


39 


18 
23 


!!> 


26 


102 


J 


7 


3 


308 


ITS 


63 


~ Obserwator: Muze\ 1904 


I 


Cisnienie powietrza 


■1 % 


7 


2 


9 


Srednie Maxi " ' Dnia ^"j" Dnia 
mum 


Styczen 


7.2.9 


686.3 


685.1 


8848 


685.0 693.0 


23 


671.6 


31 


Luty 
75.o 


75.3 


75.5 


75.3 86.4 


12 


60.8 


15 


Marzec 
82.8 


B8J 


82. 1 
83.8 


82.4 88.6 
83.3 89.3 


3 


71 i 
74.6 


3 8 


Maj 
84.5 


84.3 


85, 1 


84.6 


91.0 


13 


78.7 


8 


85.2 


848 


85.0 


5 


75.8 


25 


Lipiec 
86.0 


B6.2 


86 2 


86. 1 


91 a 


14 


80.0 i 18 i 26 


Sierpien 
86 4 


852 


85.4 


85. 1 


9L0 


4 


73.5 23 


Wrzesieii 
86 l 


86 I 


86 6 


86.4 


9&5 


18 i lit 


79.6 


16 
85.0 ,90.8 


19 


70.9 
Listopad 
61.6 


81.6 


82.0 


81.7 96.8 


14 


67 3 


10 
80.6 93.6 
620 
683.3 
686 6 


683.4 696.8 14X1 


£0.6 


15 11 
k/- 
Hose dni 
1904 


1 I 
p 
z opadem 


O 


7 I 


Suma 


Maxi- 


Dnia 


7^01 <£1«0 


* 


K 


- 


- 1 


8tyczen 


5.6 


9.8 


2.8 


81 


8 


3 


7 


, 


Luty 


7,1 


4H.7 


L8.2 


18 


19 


14 


14 


— 


— 
Marzec 
1.8 


Kwiecieii 


5.9 


52.8 


11.0 


7 


14 


8 


7 


— 


__ 


1 


Maj 


4.8 


113.0 


24.2 
15 


3 


Czerwiec 


5,0 


80.1 


K i 


18 


13 


11 


— 


2 


_ 


" 


Lipiec 


8.8 
26 9 


26 


6 


2 


Sierpieii 


8,6 


111 4 


56.8 


23 


11 


8 


_ 


1 


- 


_ 1 


151.6 


86.1 > 


16 


4 
I'a/dzi.-rnik 
116.6 


88.0 


25 


17 


17 


3 


- 


- 


2 8 


GrudzTel 


6J 


6 i s 


19.2 


8 


19 


L8 


19 


I 


1 


! 1 


Kok 


5.6 


841.9 


56 8 


2M VIII 


148 


114 


63 


8 


- 


io i: J > : 3?o 38' od F. = 19o 58' od G. ? = 49° 17' H = 899.5 11 Temperatura powietrza 
|ll7,2, 


9! '< 
M. 


'::;;: 


Dnia 


= j| 
5 


5 — < 


• 1 


10.2 


14 

4 
26 


- Ii9 

- 10 2 


6 


*- 2 9 


9 - 


[) + 3.4 1 + a 


7 


20 '!'' 


^ 


+ 10 


IK 


a 1- 


.;! 


I 


27.8 | 2 


il 


lei 


.2. 
Pudziat wiat 


xSw 
N 


» 


E 


I 
SE 


» 


8W 


» 


NW 
23 


7 


47 
2 


12 


2 


39 


1 


4 


_ 


22 


8 


22 


1 
45 


4 


12 
2 


23 


5 


6 


1 


15 


10 


19 


1 
6 


1 - 


16 


3 
3 


33 


10 
33 


— 


3 


2 


22 


6 


21 


6 


— 


24 


_ 
1 


11 


5 


36 


9 
25 


17 


21 


8 1 


13 


5 


5 


1 


- 


32 


2 


5 


6 


15 


3 
22 


6 


1 


: 


17 
28 


15 
27 


s 


~ 
304 


« 


132 


19 


188 


123 


230 


41 

Cis 


nienie 


powietrza 
i i 
l <■>) 


g 


Srednie 


^ Hniu *j£ EM. 
- ^ 


; 1.9 


;,;,(i 


: ;■.-).;» 


745.« 


745.8 


768.9 23 729.9 


15 


Luty 
:-ii,u 


:U2 


45.5 28 10.6 


15 


liftr.ee 
SI 


IT* 


JJJ 


12.8 
41.5 


48.7 25 31.2 
50.1 3 j 32.7 


30 


Maj 


43.1 


t2.6 


42 8 


50.9 Li 36.4 7 


Tzerwiec 


:. 8. i) 
'■' s 
12*9 


WJ 14 nil 2G 


I'uTi 'era k 


Si 


£ 
S : 5 ? 


*** 
~ 


A pp 


1904 


j] 
p * 


d ! m 


; : 1 


Dpi. 


* K A s j £ 


Styczen 


,, 


1M 


40 


13 


,. 
g 


Laty 


7 1 
7.2 


23 


19 


n 


11 I — 1 — 
Manee 


4.9 


33 3 


0.2 

52 
2 


12 


" 


- 


- 


- 
Maj 


a.9 


49.1 


19.5 


4 


13 


8 


21.3 


19 
9 
Lipiec 


8 6 


85.6 


13 1 


28 


4 


4 


_ 


_ 


._ 


._ 


S0.6 


7 
4 


HE" 


62 


53.8 


188 
7.8 

2(5.2 


16 
8 


!;i 


9 

8 


5 


= 


i 


j 


Bok 


5.3 
45.6 


Hi IX 


L36 


. 


33 


4 


- 


- 


8 [ = 38° 6' od F. = 20° 26' od G. <p = 49° 58' H = 2 Tern ptratura powietrza 
I! .1- 1 


SrndniG 
; ' . '■<■< 


™,m 


Dnia 


Mini- 


■>-• 


4.3 -11 
1.8 


- 3.0 


* 85 


14 


-151 


6 
J 1.7 


10 


4 


— 6.0 


1 i 2 
20 


13.5 


11 


- 7.0 


6 i 7 


+ 111 16? 
;j 


83 


24.5 
25.0 


29 


+ 0.2 
6.1 


I 


149 21.8 


1 


3 


16.8 


30 3 


18 


95 


5 


17.5 26 
7.7 


ia.7 


34 8 


17 


13.1 


20 


16 3 24 3 
.5 


184 
13.2 

85 
1.9 
0.5 


38.3 

24(5 
19.2 

34 8 


6 

8 
17 VII 


a.6 

-15 
-14.0 
-15.1 


16 
27131 


Podziat wiatrdw 


. 1 NE 1 


" 


SE 


S 


SVV 


W N\V 


Cisze 


n 6 1 


U 


; 


10 


6 


29 


12 


6 


8 


_ 


16 


5 


11 


1 


27 


26 


I 


11 
3 


2 
17 


:•» 


= 


3 


28 


13 
27 


1 


t 


6 
22 


— 


12 


30 


22 


- 
12 
6 


17 
27 


5 - — i 28 


14 


2 
3 


- 3 15 41 


16 
1 


— 
7 


- 3 3 1 70 


9 
72 


75 
264 
29 


368 
175 


9 Krynica. Obserwati: /'. Tunmsz Kubirki, 1904 
l 


CM 


„,, 


powietrza 


l| 


7 2 9 Srednie ]]'^ I mia ^^ i)..ia 


Btjczeri 


7 2 9. 


712.2 


7120 


71.0 


712.1 


718 8 23 1 698.8 14 


01.1 
10.5 12 676 1 15 


Marzec 


088 


08.3 


08.3 


08.5 


13.8 25 ! 698 8 31 
079 
os.u 


Maj 


09 2 


08 9 


09.1 


091 
SI 


09 9 


10 7 


09.S 
11. 1 
09 8 


i : i 


ii'i ; i S i 
;«V; 


l<>-> 


10 6 


!o5 


!w n ml '« 


Gruclzien 
066 


061 


H5J 


063 


18 1 18 6869 31 


1904 


jj 


8am* Ml,xi " Dnia 


** ssj* 


* 1 K 1 ~ 1 - Id B 


Styczen 


,.; 


I L8 


38 


31 


9 


8 


7 


Laty 


7.8 


350 


Jo 


25 


14 


10 


12 ! - 


- 


1 


1 
6.1 
-1 - 
Kwi-cien 


56 


HOI 


9^ 


4 


11 


8 


3 


. 


_ 


1 
Sr ; 


li 


IS 


31.8 
7.8 
4.8 


6 
23 


10 


11 

7 


- 


1 


z 


1 


1 
1 


Wrzosicri 
137.1 


38 


11 


11 


9 


_ 


_ 


— 6 — 
6.8 
25.2 


25 


16 


12 


— 71 
16 4 


12 
10 


— 2 2 


Grudzien 


7s 


57.7 


150 


8 


14 


9 


13 
— 3 1 4 


Rok 


I 

616.2 


38.0 


11 IX 


131 


102 


41 


4 


1 


28 


"' : 38° 37' od F. = 20° 57' od G. <& = 4<V 2.V II = I Maxi- 
Mini- 


9.9 
:" 


o' 
f, : 
: " 


19 


~ '1 f ,7 


4 HG 


i 
« 


i! 


'■'! 


i 


;;; 1 ; ; 1 " 


ii 


;!: 


7 ! 


1 


B.tf 

2.6 
5.0 


I 


7-VU 


:K £. 


N 


^T 


E 


~^r 
m 


TV 


n» .;.,, 


18 
4 
is 
9 
1 
•20 


29 


17 
16 


- 
— 


li 
8 
20 


= 


10 


2 


1G 
39 


_ 
_ 


5 
M 


- 


82 

2fi 


' 
z 


11 


I 
278 


- 


72 


- 
! - 


217 


600 P. W. Wojahow.sk/, urzednik zdrojoinj. Cisnienie powietrza 


1904 | 
I 


X 
1(2) 


9 Srednie 
Unia mum 


Dnia 


Styezcn 7. 


, 


723. 1 


723.0 


728.4 ' 723. 1 


730.2 


23 j 709.3 


li 


1H.5 


18.4 


13.4 i 13.5 


,1.1 


28 


01.6 


15 


kXL 
1 9.8 


19.7 


20 
20 3 


19.9 


24.1 
27.3 


27 


Oil 2 
12.2 


3 8 


210 


20.5 


209 


20.8 


26 8 


14 


15.4 


8 


Czcrwicc 7. 


2 9 


20.7 


20.4 


"il 


20.5 
21.4 


26.2 


17 


175 


19 


2D6 


2 >.9 


20 6 


20 7 


25.0 


31 


22.9 
23.0 22.9 


29.7 


11 


Pazdziernik 
Listopad 
219 
195 


218 
19.3 


219 219 
19.3 19 4 
14 or/I 
Gn.dzien 
178 


t» 


- - 


733.2 


11X1 8W * 


80/XII 


1904 -J 
»,*. 


fH£L 


"o^T. 
Dnia 


t! 
: A 


; : 
.7 


10.7 


4.1 


2 


5 


4 


5 1 - 1 - 


el- 


10 


10 1 - - 


i - 


Marzoc 4 


.0 


00 


0.0 


— 
_ _ _ 


4 — 


KwiocieA 4 


6 


32 i 


62 


7 


8 


8 


4 — — 


_ — 


CWi* 
II* 


SI 


9 
18 


9 

.0 


I 


: : : 


- - 
S 


s-»i) 


ni 


28 


7 


6 

8 


- l 


~ 


- - 


H5 ;,ik 


| 


i'.t 2 


13.2 


» 


10 


14 

10 
10 


is = 


: 


3 - 

2 — 


Kok 
.-II .-, 


33 1 


28 flfl 


1 12 


94 


37 
- 


28 Temperatura powietrza 


1*2) 9 


(10) 


U 7, 2, 9, 9| murn 


Dnia 


mZ 


Dnia 


- 7.0 


1 - 24 I - 


5.1 


- 4.9 + 6.1 


14 


-206 
- 1.3 


+ 3.1 + 


0.5 


+ 0.7 9.8 


6 


— 91 


17 i 27 


7 « 


1 7.2 
1 12.2 


M 


2.0 14.6 
7 6 25 2 


u 


— 9.7 


13 


8.8 


16 5 


11.5 | 25.5 


29 


+ 4.7 


20.8 
L3.9 


152 | H0.7 18 | 


6.7 
143 


23 5 
16 2 


17.6 31.7 17 J 


toe 


21 


13.1 


2 2.1 
1 i-.S 


16.2 


31.4 


7 


8.7 


30 
15.7 
1 1 3 


12.1 


23.2 
4.2 


19 


5.7 


10.8 
7.4 


78 


17.6 


2 


— 31 


23 


- 0.6 


2.4 


0.2 


10.0 


25 
16 


1.9 
2.0 


- 1.3 


6.2 
31.7 17/VII 


- 24 8 


28 XI 1 


N 


NE 


1 


8E 1 8 SW W 


XW 
15 


4 


29 
2 


4 


2 


38 


2 
11 


5 
3 


24 
36 
2 
2 


8 


5 


28 


J 


3 


18 
i 


9 


7 
22 


2 


21 
3 


6 


2 


28 


5 


4 


20 


4 


13 
4 


1 


33 


5 
30 


4 


20 


— 


7 


2 


14 


8 


8 


86 


2 8 
20 


6 
20 
3 
23 


8 11 


1 


9 
3 
5 


3 

2 


20 


i 


| 


243 


55 
851 


19 


8 
40 
282 


69 

It* 
CHnieni **. 


« 7 i A B i|m* it m. ::;;;:,- i. 


Lipiec 


J:i! 


24.5 24 4 23.6 

26.1 25.9 25.0 
25.0 24.1 24 8 

27 4 27.(1 8«>.fi 
26 1 1*8 25 1 
22.9 22 9 2 tO 


729.7 7362 23 

25.1 32.5 3 

2 12 32. 1 19 

24.6 30.9 5 
27.0 32 1 19 
27.0 32.9 8 
25.4 42.5 I 14 


7.5.8 j 15 
06.7 15 

17 i ! 'J 

si : 

\ 


no. 


|| 


Op.d 


'"::;::„ 
• st — 


■ 


JfH-IJj 


j£L 


5 9 


34 4 8 4 26 


10 7 

4 1 4 

5 3 

8 8 


7 ! - 
5 - 

"l - 


1 

3 ' od F. = 21° 48' od G. <p == 49° 36' H = Temperatura powietrza 


6 (7) 1 1 (2, 3) i 9 (10) 


Srednia*) 


Maxi- 


1)ni a 


mut 


Dnia 


- 5.5 


- 2.9 


- 5.1 


- 4.5 


+ 3.0 


15 


-13.6 


4 


- 0.6 


+ 2.2 


+ 0.6 


+ 0.7 


6.8 


4 


— 7.8 


1 


- 1.2 


5.2 
30 


- 9.6 
+ 6.3 


12.3 


7.0 


8.5 


24.2 


25 


— 0.8 


1 


9.9 


15.7 


10.9 
2:1 
6.8 


28.0 


3 


+ 5.2 
92 


15 
9 


18.0 
17.9 


23 9 

23.8 

1 16.4 


18.4 
11.5 
9.7 
2.8 


30.0 
30.2 
27.0 


17 

7 
9 


1H.0 
4.0 


13, 20, 22 
24, 28 
19, 20 


8.2 


10.9 


8.1 
19.0 


1 


4.3 


31 


0.0 


1.5 


0.3 


0.5 


8.0 


6 


-11.6 


16 


- 1.2 
- 1.4 


— 1.1 


5.0 


13 


14.0 


28 


*) i (6, 


>, 10) ; (7, 


,9,9) * 


7, 3, 9) 1 


7, 2, 9, 9) 
Podzial wiatrow 


N 


NE E j SE 


• 


sw 


W 


NW 


Cieze 


3 


23 
23 


* 


I 


50 


12 
8 


I 


1 


: 


2 


58 


— 


3 


17 


8 


5 


— 


— 


4 


30 
12 
8 


3 


8 


32 


16 


13 


16 


1 


12 


3 


56 


1 


27 

u 


7 


8 
13 


l 


- 


7 


3 


25 


~ 


41 


* 


13 


~~ 


~2 


~3 


16 


14 


z 


16 


12 


4 


26 
10 
42 


5 
21 


3 


12 
7 
3 


46 
5 
5 

P. Ft: Shiszkiewicz, prof, gimno 

>. 
Cisnienie 


powi, 


trza 


1904 


ii 2 
Srednie 


Maxi- 


Dnia 


» 


Dnia 


«tyc-/.en 


7. 2. 9 


748.2 


748.1 


74\0 


748. 1 


754.9 


*„*, 


731.8 


14 


Lutj 
36 7 


36.6 


H6.7 


36.7 


19.9 


15 


Marzec 
!;,.() 


46.3 


45. 1 


45.3 


51 3 


25 


35.6 


81 


;:-i.o 


43.0 


51.5 


8 


Maj 
43.9 


43.3 


48.2 


43.5 


51.9 


14 


86.7 


5 


Lipiec 
H.2 


12.0 


41.5 
44.3 


42.1 


60.8 
55.1 


5 

15 


31.5 

35.9 


25 
26 


Sierpien 
44.4 


429 


43.3 


43.5 


48.7 


4 


29.(5 


23 


Wrzesieii 
15.S 


44.7 


46. 1 


45.5 


52 4 


18 


30.9 


14 


Pazdziernik 
45.0 
42.7 


42.6 


1-2.8 


42.7 


51.5 


30 


27.1 
27.1 


10 


Grudzieri 
40.6 


41.1 


41.1 
53.9 


18 


19.2 


31 
743.:; 


748.8 
700.0 


,,*, 


719.2 


Ml XII 


[loa 


dni 
1904 


. 8 


pa 
■ on 


id.-m u 


Sana Mwri " 


Dni. 
^ 


* * H" -mi 


Styczen. 


7.5 


12.0 


2.8 


19 


10 


■ 


7 10 


Luty 


7.8 


26. 1 


5.7 


9 


13 


8 


8 — 


— 


— ( — 
7.0 


18 


2 1 - 


Kwiecien 


6.4 


89 B 


5.8 


11 
-1 l 


Maj 


6 3 


38.5 


L3.7 


29 


11 


8 
1 


_ 


— — 
5.7 
15.2 


9 
1 
— " 


Lipiec 


3.7 


24.7 


8.1 


27 


4 


4 
_ 


_ 


-- 
& a 


86. S 


26.2 
i: 


11 
2 


Wrzesieii 


7 8 


10| {) 


28.5 


17 


9 


9 
_ 


_ 
57.2 
26 


10 


10 
8 3 


Liutopad 


7.8 


85.0 


7.1 


11 


8 


8 


51 - | - 


8.1 


37.0 


18.0 


9 


8 


9 


Kok 


8.6 


ISO 


28.6 


17 IX 


109 


91 


28 
* 
16 6 : 40° 21' od F. = 22° 41' od G. <p = 50° 1' H = 204 m. Temperatura powietrza 


1 9 
Srednia 


Maxi- 


Dnia 


Mini- 


Dnia 


. 


mum 


mum 


- 6.2 


_ , 


8.1- 


.8 


- 4.9 


4- 4.7 


14 


-17.6 


12 


- 0.4 


+ 2 


8+0.9 


4- 1.0 


9.3 


6 


— 8.0 


2 


7 


.2 


0.8 


10.0 


10 


- 7.2 


7 


+ &.7 


11 
.9 


7.7 


21.8 


1 


11.5 


15.7 11.0 


123 


23.8 


3 


+ 7.0 


6 


152 


20 


1 15 6 
29.5 


18 


9.6 
20.1 


23 


9| 2 


2 


21.6 


33.1 


26 


12.2 


23 


16.3 


23.2 18.5 


19.1 


H0.1 


18 


9.6 


26 


9 1 


.8 


12.2 


22.3 


9 


3.1 


19 


6.0 


10.8 


.3 


7.9 


16.5 i 0.8 


24 


0.0 


28 | ( 
1.1 


8.6 \ 9.4 


16 


0.1 
4-0.4 


0.2 


7.2 8 - 14.4 


31 
10 


6 + ' 

1 
+ 8.0 


4-33.1 26/V1I -17.6 


12 I 


Podziat \viatr6w 


N 


NE 


E 


SE 


■ 


BW 


« 


NW 


Cisze 


1 


, 


10 


37 


31 


! 


10 


2 
— 


1 


13 


21 


19 


5 


17 


11 


— 


17 


2 

2 

1 

3 


41 

8 
6 


27 

10 
5 
8 

12 


15 

9 
5 
5 
4 

4 


3 

1 

5 
1 
2 


25 

43 

25 

9 

27 


6 

20 
1H 
28 
19 
5 

16 


~ 


4 


1 


11 


14 


15 


_ 


34 14 


- 


141 


25 


214 


1 


-o 


13 
23 
155 


~ Obserwator: Zaldad Jlzyczny Uniwersytetu. 

■4 


CiSnienie 


powietrza 


1904 
It 


7 


2 


9 


Srednie 


Maii- 


Dnia 


mam D '" a 


tr d 


7. 2. 9. 


789.7 


739.6 


73!i.7 


7 "; 


745 1) 
39 8 


20 123 
28 


723.5 
12.7 


15 


Marzec 
37 J 


37.4 


37.6 


37.5 


43.7 


25 


26.9 


14 


Kwiecieii 
35.1 


35.0 


3.3.3 


35.1 


42.5 


3 


23.3 


8 


Maj 
35.7 


35.3 


35.6 


35 5 


42.8 


26 


2 i 3 


5 


Czerwiec 
35.1 


34.6 


34.1 


34.6 


40.8 


5 


27.6 


25 


Lipiec 
35.6 


35.3 


35.4 


35 4 


44.3 


14 


28.2 


26 


Sierpieii 


33.9 
34.2 


39.8 
20.8 
37.8 


38.0 


38,3 
43.8 


18 


27.7 


15 


Pazdziernik 
36.8 


36.7 


37.1 


36.9 


43.4 


30 


20.5 


6 


Listopad 
34.2 


33.8 


34.1 


34.0 


50.5 


14 


17.5 


10 


Grudzien 
32.1 


32.2 


32.3 


:;2 2 
17 


11.0 


31 


Kok 
735.2 


7.;5.o 


735.2 


735.1 


750.5 


14 XI 


711.0 


31 XII 


1904 
Opad 


11..: 

/. 0] 


idem 


Uoscdni* 


.11 


■— 


mini," 


Dnia 


^01 


>10 


* 


- 


K 
Styczen 


6.7 


L0.7 


3.6 


u 


n 


4 


g 


19 [.- 
6.5 


11.7 


3.4 


21 


10 


5 


5 


10 | - 


Marzec 


6.2 


L2.7 


s.v. 


14 


3 


3 


1 


_ 


_ 


19 - 
4.9 


34.3 


10.2 


8 


11 


7 
11 - 


Maj 


4.7 


33.6 


15.4 


:4 


9 


8 


_ 


2 


_ 


8 - 


Czerwiec 


id 


48.8 


15.6 


23 


10 


7 


_ 


_ 


_ 


2 r 
35 
10.7 


27 


5 
1 


2 - 


Sierpien 


4.1 


51.3 


23.0 


17 


10 
__ 


__ 


_ 


8 - 


Wrzesieri 


5.9 


28. J 


8.5 


16 


12 


6 


_ 


_ 


_ 


14 


1 
7.2 


61.0 
7 


17 


13 
80 
Li6topad 


7.3 
9.4 


8 
7 


5 


L2 
Grudzien 


71 


88.6 


5.3 


30 


18 


10 


L2 


_ 


_ 


17 


- 


Eok 


5.7 


<i8.s 


23.0 


17 Vill 


127 


81 


32 


1 


42 


'- :410 41'odF. = 24°l'odG. > 50' H = 307.6 i 

Temperatur 


a powietrza 
7 


* 


Q 1 Srorinia 

9 \mw) 


!££ 


Dnla 


Miui- 


Dnia 


- 6.1 


- 3.3 


- 5.4 


- 5.0 


+ 5.7 


15 


- 17.0 


12 i 13 


- 0.5 


+ 2.5 


+ 0.3 


+ 0.6 
18 


- 8.6 


2 


— 1.5 


3.0 
0.0 
26 


- 8.3 


7 


+ 4.8 


11.4 
15.4 


+ 6.8 
10.7 


7.4 


243 


25 - 3.6 
29 [ + 2.3 


22 


14.3 


19.6 


14.7 


15.8 


30.2 


18 4.8 


1 


14.6 


223 

14.6 


16.8 
16.0 
10.9 


18.0 
172 
11.5 


31.7 
31.6 


17 7.5 
7 8.2 
11 ! 1.4 


19 


6.8 


10.9 


7.7 


8.3 


17.6 


2 1 — 0.5 


24 
2.4 


0.3 


0.7 


9.7 


6 12.5 


16 


- 0.4 


1.1 


— 0.6 


— 0.1 


8.5 


8 - 15.0 


28 


+ 5.6 
4- 6.5 


+ 7.2 
17 Vll - 17.0 
Podzial wiatrow 


. |.| 


E 


SE 


s 1 sw w 


NW 


1 Cisze 


3 


L3 
1 


30 


17 2 


7 


i 7 


1 


22 
8 


25 

44 


1 5 


30 1 8 
— 3 


6 
6 


1 


1 


10 
3 


26 
B 


23 


4 


13 


4 


3 


17 

7 
1 


15 
5 
7 


14 

28 


4 


26 
30 


8 


9 


10 
- 


8 


21 


1 


23 


18 


2 


18 ! 4 29 


14 


1 


38 
6 


21 
3 5 
1 

2 


24 

7 
1 


18 
13 
! | f 8 I \l 


1 


— 


3 
_ 


12 
6 


33 


165 
*8 


2 


19 
1 


" ib 
or. 
188 


93 Obserwator: P. K Szidc, proi'rsur szh>l>j rohiiczrj. 

z. 


CM 


uv.mv. 


powietrza 


1904 


r -^ 


|| 
2 


• 


tirR.lniH 


Maxi- 
mum 


!„,,, 


mnm Dnia 


Styczen 


7. -l 9 


:;:;;, 


743.4 


748, 


743.5 


751). 1 


20 


727.5 14 


Luty 
32.3 


32.3 


32.6 


32. i 


43.7 


27 


17.0 ! 15 


■i 1 .2 
41.2 
i-7.4 


26 


30.9 14 


Kwiecien 
38 


li 


38.5 


38.8 


38.6 


46.0 


3 


29.2 8 


Maj 


393 
46.1 14 1 26 32.5 ! 5 


Czerwiec 
38 


4 


37.8 


87.8 


88.0 


44.2 5 29.6 ! 25 


Lipiec 
38 


9 


38.6 


38 8 


38.8 


47.6 14 81.8 26 
9 
42.9 ; li 26.0 ! li 


Wrzesieii 
41 


5 


417 


42.0 


41.7 


47.4 18 


31.6 ( 15 


Pazdziernik 
li 


407 


W.5 


47.4 i 3U 


24.2 7 


Listopad 
37 


9 


37.5 


37.8 


37.7 


545 14 


20.4 10 


36 7 


35.!) 
85.9 


48.8 17 


14.6 j 31 


73S.8 


738.7 


738.9 
754.5 J 14/XI 
1904 
op.a 


."£*£ 


H 


«« ' 


* l B M"l« 


Styczeri 


7 . j 


12.8 


3.4 


14 


,. 


8 


7 
5 


M«L 


7.2 


L7.9 


3.5 


21 


10 


■ 


5 


- 


- 


- 


17 


5.4 


34.8 


94 


8 


1 * 


I 


2 
1 
n 


Maj 


4.9 


r.r.i; 


6.9 


29 


12 


8 


_ 


2 


2 


_ 


8 


Cwrwioc 


4.2 


92 7 


37.6 


27 


l 


5 
1 


- 


-_ 


10 
6 


WrzesieA 


6.0 


75 H 


83.0 


16 


L2 


8 


_ 


_ 
3 


10 


Pazdziernik 


7.5 


o i 8 


9.7 


7 


I."; 


12 


_ 


_ 


_ 


1 


i 


Listopad 


7.6 


26.3 


9.3 


8 
7 


13 


Grudzieri 


8.0 


26.6 


8.4 


30 


16 


g 


8 


__ 


_ 


_ 


17 


Rok 


6.0 


466 


2 


37 6 


2; V;ii 


13*; 


91 


30 


4 


3 


4 

Temperatura powietrza 


2 


* 


grednia 


Maxi- 


Dnia 


Mini- 


Dnia 


- 7.0 


3 9 


- 6.2 


- 5.8 


+ 5.5 


15 


- 19 , 


6 


- 1.0 


+ 2.2 


— 0.1 


+ 0.2 


9.5 


18 


- 8.8 


1 


- 2.2 


2.6 


- 0.8 


- 0.3 


10.0 


26 


- 9.5 
+ 4.1 


11.1 


+ 6.2 


+ 6.9 


23.5 


25 


- 3.5 


1 


9.9 


15 3 
) 1 
1.4 


24.5 


3 


+ 0.6 


22 
20.1 
.6 
&.8 
18 


3.0 


1 


15.7 


22.7 


1 


7.9 


34.0 17 


58 


14 


14.3 


22.3 


1 


7.1 33.0 j 7 


6.8 


14126 


8.8 


14.8 


1 


.4 
1.1 


24.0 


14 


1.0 


19 


5.9 


10.8 j 


.1 


7.7 


17.5 


2 


- 2.1 


24 
2.1 


.3 


0.2 
6 


- 13.0 
- 0.7 | 0.9 1 — 


.9 


— 0.4 


8.0 


8 


-14.5 


28 


+ 5.1 +10.1 + 


.i) 


+ 6.8 
17 VII 


— 19.2 


6/1 


Podzial wiatrow 


■ 


x. 


E 


SE 


S 


S w 


W 


*w 


a- 


1 


2 
12 


28 
19 
52 


15 


2 


4 


18 
36 

8 


1 


" 


2 


2 
5 


24 
15 
3 


14 

3 


j 


7 
8 


27 

82 


12 

it; 
5 


9 
5 


3 
36 


3 
15 


1 


11 

7 
5 


28 
46 
10 
26 


9 


11 


~[ 


* 


12 


7 
11 


~ 


6 


54 
50 


5 


2 

6 


" 


54 
27 


1 


)8 


2 


3 


68 
383 
119 


SB Kalwarya Zebrzydowska (T. T.) Obserwator: P. Kamil Zarnow&ki. 
I = 37° 18' od F. = 19° 38' od G. © = 49° 52' H = 406 m. Temperatura powietrza 


1904 


11 


! i 


9 L^J^;- 


Dnii 


Miui ~ , Dnia 
a o 


mUm | 
7.1.9 
-1.5 


-3.0-2.8+6.8 


,1 


-11.5 


3 


+ 1.1+1.2 9 6 
kXL 
J 


iar> 


7.0 7.7 21.8 


26 
24 


— 7.3 

+ 0.4 


1. 
28 


Czerwiec 


20.0 


15.5 16.fi 28.5 


18 


10.0 


28 i 2!) 


Lipiec 
18.1 


28.6 


19.0 20.0 31.7 


17 


13.1 


20 


[6.1 
17.8 L&6 B1.7 
;S:r k 
s 


■2 


1.4 1.7 9.8 
0.1 0.6 8.2 


14 

7 ' 


3.5 
2.0 

-14.7 


S 


Kok 
B.I 


1+10.6 


+ 7.7+8.2 31.7 


IT VII 
i 6 VIII 


-14.7 31/XU 


*) i (7, 1, 9, 


9) 
1904 


ij 


Opad 


"opadel 


Hose dni i 
11 


- 


Maxi- 


M.ua 


>01 |>10 


• 


K 


- 


- 


Styczen 


6.5 


L4i 


34 


19 


13 1 6 


10 


3 


| 9.1 


25 


17 11 


10 


ST 


5. i 
5 9 

5.1 

i a 


" 


8.4 


16 


12 i 10 
9 9 

7 7 


1 


l 

2 
1 
1 


2 


I 


Pazdziernik 
!■-!"» 


s 


i 


16 i 14 
13 12 


5 
9 


= 


: 


2 
2 
Kok 


6.2 


«!L>1 
16 IX 


124 97 


37 


2 


9 

P. Fr. Ciborouski, 
1° 57' od &. <d = 49° 

+ 


Temperat 


ura powietrza 


1904 


i" * 
i j 


7 


2 


9 


Sre 

dnia 


- Maxi- 
•) mum 


Dnia 


„!;;;;; 


Dnia 


Styczen 


7 2 Ji 


5.4 


M 


-3.9 


_ 3 


6 +5.7 


14 


IOC 


1 


Luty 
— 1.3 


-|-2.7 


4-0.1 


+ o 
4 


-8.0 


1 


1.2 


4.6 


08 


1 


2 12.0 


27 


-7.1 6 


Kwiecien 
+ 5.1 


10 2 


6.3 


7 


21.3 


24 


-0.6 2 


Maj 
9.2 
10.8 
4-3 7 6 


Czerwiec 
la. 2 


19.4 


15.2 
8 27.0 


18 


10.1 29 


Lipiec 
15.9 


22.1 


17.6 
3 27.9 


17 


12.7 1 i 17 


Sierpien 
14.0 


21.0 


16.4 


6 9.9 25 


Wrzesieri 
9.6 


14.5 


11.1 


11 


6 20.7 


7 


3.5 19 


Pazdziernik 


9.6 


6.8 


7 
12 


-10 23 


Listopad 
-0.7 


2.3 


-0.5 

2 82 


6 


-13.2 16 


— 2.9 
-2.3 


7 


20.9 27 


Bok 
4-6.2 


4-10.0 


: 6.5 


1- 


1 29.0 


6 VIII 


-20.9 27, XII 


*) i (7, 2, 9, 


>) 


1904 


*1 


Opad 


^opadt 


Ilosc dni z 


V 1 


g Maxi- 


Dni a 


^° 


1 >io 


* 


:: 


"rlii 


' nma J »»» 


Styczen 


6 5 


6.6 ! 1.6 


, 


6 


4 


6 
-1 6 - 


Luty 


8.7 


26 6 -4.0 


9 


1 i 


12 


11 


— 


_ _ _ 


Marzec 


6 1- 


00 


0.0 


— 
_ 1 _ _ 
7.5 


44.9 
2 


11 
7 


__ _ r, • ..- 


Maj 


5.9 


48.1 


14.i 


9 


I." 


9 


— 


1 1 - - - 


Czerwiec 


5.9 


58 


14.4 


18 


'J 


8 


Lipiec 
12.1 


3.2 


27 


Sierpien 


1 3 


83 i 


30.4 


23 


8 


8 


L47.6 
16 


U 


7 
Paz'dziernik 


7 , 


L16.0 


30.4 


25 


16 


14 


1 


— 


- 


1 
6 1.5 


19.3 
i:> 


12 


8 


Grudzien 


77 


47.2 


21.0 


8 


; . 


11 


11 


— 


- 


1 
Eok 


6.6 


H.Vi.O 


43.0 


16 IX 


121 


100 


44 


1 
14 

1904 


\ 


Temperatura powietrza 


1 \ 
2 


9 


Sro- 


Maxi- 


Dnia 


Min,_ Dnia 
- : " 
•lm.-,~ 


"""" 
mUm 1 


Styczen 


:. 3 9 


-6.5 


— 2.5 


-55 


-5.0 


1.0 


M 


-172 7 


6.2 
-11.4 1 


- 1.3 


4.6 


130 


26 
KwiecieA 
+ 38 


9.7 


f-4.5 


5.6 


21 2 


24 


-22 1 


Maj 


14 3 8.6 10.3 24.2 


28 + 3.8 5 i 14 


Ozerwiec 
13.0 


17.9 12.3 13.9 26.7 


17 7.2 5 
Sierpien 
18.6 


2().7 13.1 16.1 31.0 


6 ! 6.6 2;) 


8.5 


18.8 9.8 10 .5 81.6 


1 20 19 


5.7 1 6.3 


Listopad 
-1.3 


0.4 


- 2.1 | — 1.3 


7.3 


5 16.2 16 


Grudzien 
3.6 


— 1.2 


- 2.9 - 2.6 


3.8 


6 21.2 B8 


Kok 
+ 4.4 


+ 9.2 


+ 47| + 5.8 


31.0 


6 VIII 21.2 28 XII 


*) 1 (7, 2, 9, 


9, 


H 
Opad 


z'opad'em 


Ilosc dni z 


1904 


1J 
Soma 


Maxl "i Dnia 


> : 01 ^10 


*rrnlli 
::r 


6 1 


«:J 


» it 


10 8 


9 - - - 4 
0.2 27 


1 
1 - - 5 1 -- 
12.4 2 i 8 


12 
6 - - 2 1- 


Maj 


3.8 


53.6 


10.0 5 


12 


H 
C.erwiec 


3.8 


77.6 


25.2 18 


11 


11 


i ! \z \z - 


Lipiec 


! 1 


23.3 


11.5 28 
5 


_ _ _ _ - 


Sierpion 


3.4 


84 3 


89.4 28 


8 


8 


_ 2 — - — 


Wrzesiei 
181 i 


82.6 16 


9 


9 


_ _ _ 1 — 


12 ta 
Listopad 


5.8 


101.1 


23 8 1 10 
7—1 1 1 li- 


ST" 


» 
« 


■A 


! 1 1 


100 


ft* 


■1 1904 


K | 


Temperatura powietrza 


■i ! 


* | * ! • !±;)|r:|^|^|^ 


Styczed 


:. -. 9 


1 i 

- 7.8;- 1.9 - 6.0 - 5.4 + 8.2 


U U.9.0J 7 


_ H.3 .j. o.8 — 2.0 !— 1.6 


7.6 


4 -11.4 17 


Kftriec 
- 2.5 ' 4.3 2.3 - 0.7 


11.0 
Kwiecieii 
■f 3.6 | 9.5 + 2 5 + 4.5 


21, t 
3 


Maj 
9.1 13.7 6.3 1 8.8 


23.0 


28 llO 


6 


Czerwiec 
12.9 18.0 10.3 1 12.9 


28.2 


18 5.4 


9 


15.9 20.9 12.0 J 15.2 28.4 17 6.0 


20 


13.4 19.4 10.1 13.2 28.8 18 3.6 
S.;:r 
| S | jj | i :,H 5 


':!, 


») 


2.H -i.6 +28 8 18, VIII 24 2 27X11 


1904 


H 


Op., 


."££ 
*— "™ u ° iil 


-„{,„ =^,„ ' 


* [« - -!jl 


':I';L,. 


48 


™ $*„ u 


14 10 

12 7 


'•; 


Maj 
609 2o:> '.) 


13 10 


— — — — — 


Gttmjec 


4.8 


696 26.0 18 


12 8 


— — — — — 


i£mL 
nl i"! 2H 


9 4 

a 8 


1 
1 


Wrzcsien 


18 


li:;i SI&8 L5 


12 9 
17 14 


!:: [iz 


38.6 &0 12 


15 8 
;;;r ,, 


'.' J 


80 2 25 5 8 


17 


to 

91 


15 - — 

;.( 1 2 

Nowy Targ (T. T.)' Obserwator: P. Jak6b Babczak, organlsta. 

I = 370 42' od F. = 20<' 2' od G. 9 = 49" 29' H = 593 m. 

:. 


Temperatura powietrza 


1904 


.i'i 
1] 


7 


2 


9 ^J^t Dnia 


Mini- ])ni:i 
mum 


Styezen 


7. 2. 9 


69 


- 32 


- 5.7 


- 5.4 U- 3.6 14 


-20.4 6 i 7 


- 8.2 
— 1.3 


- 0.8 6.6 14 
Marzec 


- 0.9 


5.3 


+ 0.1 


4- 1.2 


12.4 26 


— 7.8 


6 


Kwiecied 


4.2 


10.5 


5.1 


6.2 


22.2 24 


1.4 


1 


Maj 


9.1 


15.5 


9.3 


10.8 
+ 4.8 


5 
12.0 


17.2 


130 


IBM 


27.8 18 


Lipiec 


14 3 


22.3 


14.7 


L6.6 


28.0 17 125 


LO.i 


11 
11. 7 


20.5 


13.0 
28.8 ' 7 i 18 


7.6 


29 


Wrzesieri 


8,7 
10 
22.4 ; 1 


3.2 
Paidziernik 


6.0 


92 


54 


6.8 


15.8 1 


— 1.6 


23 


Listopad 


- 1.0 


+ LI 


- 1.4 - 0.7 


7.8 5 18 


—16.6 


16 
- 3.7 


- 0.9 


- 2.8 — 2.6 
252 


28 


Rok 


t.2 


+ 9.4 


-f 5.0 + 5.9 


+28.8 7 i 18 


25.2 


28X11 


| VIII 


*) 1 (7, 2, 9, 


9) 


*1 


Opad 


Il0H« d„i 


llosc dni z 


1904 


.2 2 


| j 


Snma mum" Dnia 


,r j, n 


*r " " II 


Stycz,,". 


5.5 


12 4 89 31 


9 6 


B 


Luty 


6.9 


33.1 7.0 21 


16 8 


13 — — — 1 3 
Kwiecien 


5.8 


34.2 


8.4 


8 


ta b 


6 


..... 


4 


;; 


Maj 


4.5 


51.9 


13.2 


9 


H M 


H l 


1 


— 


2 
42 


68 6 


20 4 


18 


11 7 


-\ 5 


1 


Siorpi,.,', 


2.5 

H5 


17:'. 
84.8 


88.0 


Z, 


8 | 4 

9 8 


- 1 


- 


" 


6.6 
26.6 
11 8 


- * 
2 


Pazdziemik 


6.5 


ln«>7 


88.0 


86 


16 ! 15 


1 — 1 - 


i 1 
6.7 


669 


135 


10 


14 | 11 


Grudzieii 


6.7 


57.9 


184 


8 
\i 


4 1 3 


kok 


5 


3 


660.9 


88.0 


28 nil 


136 


97 


50 li 


2 


88 


" ,904 


il 


Temperatura powietrza 


n 1 o 1 o 1 &™- Maxi- L. . Mini- _. . 
9) 


- 8.0 — 2.8 - 6.4 1- 5.9 7.4 1 i- 

26 + 2.3 0.0- 0.1 i 8 4 4 

_ !4 ho + 0.6 + 1.4 1».4 26127 

+ 4.0 11.7 5.6 1 6.7 22.7 24 

9.4 16.1 8.9 10.8 94.1 28 

8.9 15.1 10.7 11.4 28.4 1 
4.8 9.7 6.0 6.6| 17.4 12 
L.5 17 1.8 0.6; 9.4 6 
4.1 1.0 3.0 28 1 8.7 11 i 23 


3.1 n; 

- 4.0 23 
-17.0 16 
-23.5 28 


« 
<M„,a 


'':;;*,:, 
> ss — 


;;;;; §£° 


*l K h Mil 


zl 


1 


K ft « 


5 J 


2 


— 2 — Tarnow. 


y 4i » 


Obserwator: P. Stan. Noical 
odF. - 21°0 / od& ? 50° 1 


, P. J. Ssra 
1 1 296 i 


.••■/,«7 


1904 


M 


Temperatura powietrza 


719 dSVmmn U ' lia mum Uniil 


Lipiec 

•) I (7, 1, 9, 
— %>& — 1M — 2°.7 — 2°.6 +7°.0 15 -14°.0 6 

+ 1.2 + 4.2 + 2.2 + 2.4, 8.7 11 5.0 2 

0.6 7.4 1.7! 2.8 1 14.2 27 - 5.9 5 

7.5 13.0 7.8 9 24.7 24 U- 0.8 2 

12.1 17.5| 116 1-5.2 25 4 3 5 7 (5 
15.5 ! 22 1 15.6 17.2 31.6 18 10.5 8 

18.2 25 4 18 7 20 3 31.4 16 14.2 1 
16 7 23 6 16 7 18.4 35.8 15 11.6 24 


11)04 


jj 


Opa. 


"t£:. 
9 S «"" 


f ,1' €," 


k|b - - 


HI 


58 


5 2 i 


11 9 
13 9 
5 5 

'.) 6 


= |- : 
e : : 


- Rzeszow. Obserwator: P. Czeshiw Znbr:i/d-i, tchtsc/cnl . 

\ = 39° 40' od P. == 22" 0' od G. © = 50« 3/ H = 215 m. 1904 


ff 


Temperatura powietrza 
8 (7) 2 


R -. 1 Sre- 

tt(y) dnia*) 


l™; Dnia 


Mini- 


D* 


Styczen 
Marzec 
Maj 

Sierpien 

1'azdziernik 

Grudzien 

*) 1(8,2,8) 


8. 2. S. 
I (7, 2 


— 5.4 

10.5 

1(1 i 
L2 1 

7.7 

- 0.8 
9,9) 


+ 4.1 
6.1 
12.0 

23.7 
177 
13.0 
4.0 


-4- 0.9 

7.8 

10.9 
169 
20 2 
16.0 
11.5 
8.8 
1.2 
- 0.7 


— 3.9 

+ 2.1 
3.8 

12.3 

I8.n 
9.5 


+ 5.2 
92 
13.4 
26.4 

35 
312 

52 


7 

27 

29 

18 
17 
6 

2 i 3 

1 
18 

17 VII 


—12.0 
— 52 

5.2 

10.0 
13.2 

1.2 

—12.0 


2 

5 

2 
26 

3 
30 

26 


1904 


1 1 


Opad 


l l tJ:L 


iuk a. 


,. 


Sama ^JJJ" | Dnia 


^01 1^0 


*| K |-| 


: 


u**vZ" k 


3.6 

i ! 


10.1 > 


1.4 


14 


i 


: ; 


— 
6 


! 

1904 


ll 


Temperatura powietrza 


7 19 a ^; ^" Dnia JJj^' I>nia 


Styczen 

») i (7, 1, 9, 


9) 


-6.8-2.2-6.9-5.2+3.0 27 —17.8 4 

-1.6 48-0.5 + 0.6 12.7 27 -9.8 7 

+ 4.0 10.3 + 4.9 6.0! 22.0 24-2.4 1 

7.1 14.5 ! 7.7 9 2 | 22.3 29 + 3.0 15 

11.0 18.6! 12.4 13.6 28.3 18 6.1 6 

12.9 20.4; 14.0 15.3 30.1 7 8 8 29 

8.9 I 14.6 9.5: 10.6 23.6 8 1.7 19 

4.8 10 4! 5.3 6.5 17.9 1 — 2.0 83 

- 1.8 1.1 — 1.3 - 0.8 7.6 6 —21.4 16 


1904 


■| 


Opaa 


"££i 


...Mi.l'. 


— ^- ° 


es;;, 1 %'; 


x : ; : a ■ |j 


ST 


6.1 

6.0 
16 


1.9 ! 1.6 11 
53 9 13.6 8 

39.4 10.0 19 
29.2 HO 28 

21. t 13.9 8 

566.6 33.3 IT) IX 


6 ! 5 


5 - - 3!- 

'|U= |p 

1 1 2 1 Przemysl. Obsorwator: /'. Jozef Z(i(/ur,<Li. nuczduil- tfrazy ogniowej. 
a = 40° 26' od F. = 22" 40' od G. o = 49° 47' H = 209 m. 

z. 


Temperatui 


a powietrza 


1904 
']\ 


7 


1 (2) 


9 


Sre- 
dnia* 


mSa" 


Dnia 


':;:;;; 


Dnia 


Stv CZ ,n 


7.1.. 


B.g 


-2.8 


-4.3 


-44 


+ M 


U 


-17.1 


12 


Luty 
4-0.2 


+ 3.7 


4-1.1 


\ ^ 


' ll.d 


6 


— 6.3 


1 


- 0.6 


5.0 


0.7 


1.4 
10 


— 6.4 


6 


+ M 


12.3 


6.8 


7.8 


22.4 


23 


Maj 
lH.| 


16.6 


10.5 


12.0 


25. t 


29 


+ 55 


6 
21.4 


15.1 


16.4 


31.1 


18 


9.0 
Lipiec 
16.0 


23.7 


16.4 


18.1 


33.4 


17 


!L.( 


13 


8ierpien 
14.1 


22.1 


16.0 


17.0 


32.4 
9.0 


26 


9.9 


15.9 


11.2 


12.0 


24.1 


9 


3.0 19 


0.2 
7.4 


8.2 


17.3 


2 
Listopad 
0.8 


8.6 


1.1 


1.6 


10.3 


23 


— 7.0 15 i 16 


0.2 


2.5 


8.3 


8 i 13 


13.4! 31 


Bok 
- 


- 


~ 


- 


33.4 


17/VII -17.1 12/1 


*) I (7, 1, 9, 


») 1 (,"• 


8,9,9) 


5-= 
Op ad 


i.lom 
1904 


•r I 


Maxi- 
^01 


Luty " 


S.6 


12.3 


3.2 


17 


11 


5 


I 


- 
5 


!'' 


02 


2 


Kwiecien 


S.8 


25.6 


8.0 


8 


11 


6 


— 


— 


1 


3 


6 


Maj 


in 


35.7 


8.5 


1 


13 


7 


— 


2 


— 


2 


e 


Czerwiec 


4.3 


L9.0 


i,S 


2.; 


13 


9 


— 


— 


— 


— 
15.7 
26 


6 
1 1 - 
Sierpieii 


3.7 


62.0 


20.0 


27 


14 
— 


2 — j — | 6 


Staik 


\l 


7&5 

50. j 


!s.6 


25 


13 


10 


I 1 \~\ 4 4 


Listopad 


10 


17.4 


5.5 


4 


12 


5 


2 — - — 7 
16.6 
15 


Bok 


M 


B802 


20.0 


2: ..: 


137 


73 


2 1 
! 1 


22 


0h r. Obserwator: P. dr. Fr. Tomaszewski, dyrehtor g'mnxizifiim. 
= 40° 52' od F. = 230 12' od G. 9 = 49° 51'H = 309 m. 1904 


1 j 


Temperatura powietrza 


7 


1(2) 


9 d ^; } 


lui- 


Uni a 


Mini- 


«• 


Luty 

Maj 

Sierpien 

Pazdziernik 
Listopad 

Kok 

*) I (7, 1, 9, 


7. 1.9 

7. 2. 9 

9) | (7 


6.8 

+ 0.1 

— 1.7 

4.4.0 

9.7 

L8.9 

15.2 

ia.9 

9.2 
6.0 


! 24 

2.6 

1 19 

l:»,s 
22.1 
21.2 

18.8 

9.3 


— 5.5 
4 L.0 

— 0.1 

+ 6.3 
10.6 
14.9 
16.8 
16.5 

10.2 


— 5.6 

+ 1.1 
0.2 

15.9 
17..S 
17.0 

10.8 

7.5 


r W 
8.6 
9.0 

21.8 

2816 
30.4 
29,6 


15 

26 

26 

18 
17 

7 

10 


-17 4 

9.3 
10.0 

ll.i 

3.6 

0.0 


7 
1 

1 

2 4.27. 

28129 

19 


1904 


I s 


Opad 


z opadem 


li.M«.l. 


h. 


Maxi- 


d* 


^01 


^ 10 


* 


K 


- 


- 
Kwiecien 

Pazdziernik 
Rok 


4.8 
6.0 

4.2 

3.5 

6.6 


15.ii 
10.6 
0.7 
38.1 
63.7 

:U2 
74.5 
106.7 
68.9 


6.4 

2.6 

S,l- 

22.6 
13.5 
36.6 
38.2 


18 

24 
12 
9 
5 
29 
28 
28 


5 

10 
2 

It 
11 
9 

7 

u 

11 
1: 
5 

8 
7 
8 


5 


; 
] 


] 


- Obscrwator: P. Karol Krusenstern, obywatel zicmski. 
' od F. = 23» 34' od G. <p = 50° 6'.5 H = (okoto) 315 m. 

z. 


Temperatu 


ra powietrza 
1904 


u 


8 


12 (1) 


7 (8) 


Sre- 
cbta* 


Maxi- 


Dnia 


nmm 


Dnia 


Styczed 


& 1.7 


5.9 


— 3.1 


— 5.4 


- 1 8 


-i,0 


14 


13.1 


5 


Luty 
-0.1 


1 l < s 


- 0.3 


4-0.5 


7.3 


6 


- 8.8 


1 


- 0.1 


2.4 


-0.4 
9.2 


27 


- 8.0 


7 


Kwiecied 
: 6.7 


10.6 


+ 7.0 


8.1 


21.9 


26 


- 3.( 


1 


Maj 
I 3.4 


loo 


10.0 


13.2 


23.9 
h 6J 


5 i 6 


Czerwiec 
18.0 


20.0 


15.7 


17.9 


28.0 


18 


10.4 


5 


Lipiec 


8,12,8 


80.4 
17.6 


20.4 


34.2 


17 


12.1 


29 


Sierpied 
1 7. i- 


22.1 


(6.9 


18.8 


80.0 


15 


10.2 


30 


Wrzesied 
113 


12.3 


22.3 


20 


Paz'dziernik 
7.9 


10.3 


7.8 


8.7 


16.1 


5 


0.8 


31 
S. 12.7 


0.1 


1.9 
0.5 


8.3 


6 
15116 


Gradzied 
■ i.'.i 


-0.5 


-0.6 


— 0.3 


7.3 


13 


1 1.2 


27 


Kok 
- 


- 


- 


- 


31,2 


17 VII 


-142 


27/XII 


*) i [8, 12 (1 


,7,8,1 


1904 


hi 


Opad 


l {o :;jz 


Ilosc dni z 


H 


Soma 


Maii- 


M. 


o-i 


>-lt) 


• 


K 


- 


^ 
Styczed 


5.4 


18.8 


u 


81 


6 


5 


| 


7 


, 


Luty 


48 


87 8 


7.9 


U 


18 


8 


6 


_ 


_ 


- 


2 


Marzec 


4.2 


8.9 


2.3 


15 


a 


1 


2 


- 


— 


1 
Kwiecun 


8.6 


46.6 


7.0 


21 


12 
2 


Maj 


85 


17.9 


12.6 


8 


10 


8 


— 


1 


- 


— 


28 


58.4 
5 


11 


2 


1 


Lipiec 


8.6 


20.2 


14.9 


28 


6 


3 


- 


1 


- 


— 
Sioq.ien 


in 


108.0 


52.2 


27 


11 


It 


— 


3 


— 


— 


a 


Wrzesied 
76.9 


20.7 


10 
1 


i 


Pazdziernik 


6.9 


07.1 


lo. 5 
12.0 


2.; 

5 


13 


to 

9 


5 


z 


I 


8 
3 


i 


Gradzied 


7 4 


86.0 


65 


9 


18 


7 


14 


- 


— 


7 


i 


■ok 


4.7 


5.-.I5 


52.2 


27 VI il 


126 


" ; 


88 


7 


" 


27 


to X = 41°40'odF. = 


= 24° 0' od G 
48° 58 


II 
450 m. 
■>. 
Temperatur 


a powietrza 


1904 


|| 


7 


2 


9 


Sre- 


Maxi- 


Dnla 


Mini- 


Dnia 
"' 


" ;!:l " 
Styczed 


7. 2. 9 


-7.5 


3.5 


-5.1 


-5.3 


H 6.0 


14 


-18.0 


7 


Luty 


4- 0.3 


;>,;. 


+ 1.7 


- 1.8 


10.0 


5 


- lo.o 


3 
9.0 


10 i 27 


- 9.0 
Kwiecieil 


fa.4 


10.9 


+ 6.1 


+ 6.6 


21.0 


23 i 2( 


- 3.0 


1 


Maj 


8.4 


i ;•:-. 


9.7 


10.5 


23.0 


29 


+ 1.0 


7 
1-2.9 


18.9 


14.0 


16.0 
18 


Lipiec 


13.3 


21.7 


15.4 


10.5 


30U 


17. 1^2-! 


7.0 


14 


Sierpieii 


12.3 
13.6 
3(1.0 


7 


6.0 
Wrzesien 


10.2 


14.7 


10.0 


11.3 


27.0 


9 


5.0 
Pazdziernik 


7.0 


12 


9.1 
20.0 
Listopad 


0.4 


3.4 


0.5 


1.2 


8.0 


4,5,10 


— 10.0 


15 


2.7 


0.6 
11.0 


.7 ,f J""" 


27 


Eok 


4.9 


10.1 


6.3 


6.9 


30.0 
7/1 
IT* VIII 
*) i (7, 2, 9, 


9) 


14 
Opad 
idem 
1904 


1 E 
■*■> 


*"* 


£± 


b* 


>01 


^r 


• 


K 


- 


s II 


Stycze* 


_ 


16.8 


10.3 


18 


B 


, 


5 
Lnty 


6 
b 
Marzec 


— 


10,5 


4.0 


14 


9 


5 


8 


_ 


_ 


— — 


Kwiecieii 


— 


20.7 


7.6 


8 


1! 


8 


8 


_ 


_ 


- j — 


Maj 


— 


76.0 


10.7 


5 


14 


10 
_ 


— 
Czerwiec 


— 


65.6 


29.5 


28 


8 


8 
__ 


— 


— 


40.0 


12 


18 


i) 


7 


[03.6 


30.0 


29 
8 


Wrzesieii 


— 


120(1 


25.0 


16 


11 


11 
_ 


_ 
MHO 


86.0 


9 


7.1 


6.0 


8 


6 
2 


1 8 


Grudzien 


— 


8.4 


1.7 


31 


6 


1 
_ 


__ 


2 - 


Kok 


.v., 3 


30.0 


29 VII! 


n; 


77 


29 


- 


3 8 Hrusiatycze 


Obse 


rwator 


• P. J. Kin, 


■and. nan!: )»i 
uh. 


unite, u 
X = 42° . 


'od F 


== 24« 23' od G. 9 = 49° 29' H = (okoto) 275 m. 
+ 


Temperatura powietrza 


1904 


"- 


7 


2 9 


Sre- 


'!::;- 


Dnia 


'!!:;;; *«• 


Htyczen 


Luty 
L.3 


4- 2.3 - 0.5 


0.0 


+ 9.4 


18 


-8.4 


1 


- 1.7 


3.6 - 0.9 


36 i 27 


-6.2 


5 i 7 


Kwiecieii 
4-4.0 


12.2 +4.9 


6.5 


24.0 


23 


— 3.1 


1 


Maj 
9.7 
11.2 


+ 3.( 


6 


Czerwiec 
13.7 


21.6 13.8 


15.7 


31.9 


18 


6.4 


9 


Lipiec 
15.5 


23.4 16.1 


17.8 


33.0 


17 


LOi 


21 


Sierpien 


- " 
I'lizdzii-rnik 
__ : _ 
Listopad 


Grudzien 
_ _ . _ _ 


6.0 


8 


-14.0 


27 


*)i (7,2,9, 


9) 


1 1 1 


1904 


il 


Opad 


fopadel 
H^H 


^oi r^i-o 


HHH" n 


Luty 


- i - 

11 2 


- 


: 
Kwiecien 


11 


89.7 B r» 8 


4 1 2 
16 9 


1 


- 


3 


3 
Maj 
51.8 15.1 2f 


11 8 


— 


1 


- 
1 


ST*" 


M 
12 9 
9 6 


I 


3 
wmL 
■ ~ 
" Z 
I'azdziornik 
~ - 
- - 
Grudzien 


8.1 


- 


- 
24 
12 


- 
~ 

I'. Julian Jlairri/siiirir.;, imiiczyeb;! inicjscowy. 
. = 2¥ 49' od G. ? = 49" 58' H = 239 m. 

| 
Temperatu 


a pot 
1904 


~* 
i i 
2 


9 


Sre- 


Maxi- 


Dnia 


»!!:::; 


Dnia 


Styczen 


:. a. 9 


-57 
— 4.7 
+ 5.8 


15 


15.4 


7 


4-3.1 


4-1.0 


+ 1-2 


10.1 


18 


- 7.2 
Marzec 
4.2 


11.5 


10 


- 6.2 


7 


Kwiecieri 


4-5.4 


12.0 


6.8 


7.7 


83 !■ 


25 


- 2.5 


1 


Maj 


10.4 


17.0 


10.4 


12.1 


24.3 


8 


; 5.6 


21 


Czerwiec 


18.9 
14.7 16.1 


308 
9.:- 


1 


Lipiec 


16 1 


23. 7 


16.4 18.1 


33.6 


17 


106 


20 
15.1 
16.2 


17.7 
7 


10.6 29i30 


Wrzesieri 


10.8 


16.0 


11.5 


12.3 


24.6 


11 


3.2 


19 


Pazdzieruik 


7.8 


12.1 


8.9 
18.4 
0.2 
Listopad 


0.6 


3.4 


0.8 


1.4 


9.5 


25 


8.8 


15 


ST - 


G.l 


2.0 
11.3 


0.7 
6.9 


0.9 

7.8 


33.6 


17 VII 


15.1 


27 

7/1 


*) i (7, 2, 9, 


1 


Opad 
Ilo6c 


■ ■,., 


Hose dni z 


1904 


- y: 
U 


8ama 


Maxi- 


D&ii 


^r 


>10 


* 


K 


- 


" 


zr 


6.3 

6 >■ 


7.4 


3.2 


13 
22 


7 


3 

8 


5 


: 


= 


J 


2 


Marzoc 


.") !i 


143 


12.1 


15 


4 


2 


3 


_ 


_ 


_ 


2 


38.2 12.1 


20 


13 


7 


1 
a 


Maj 
31.6 ll.l 


4 


11 


6 


._ 


1 


_ 


_ 
Czerwiec 


18 


19 7 22.0 


28 

27 


18 


6 
2 
9 


= 


= 


- 


= 


&.8 


16 


9 


Pazdziernik 


7.2 


64.5 


11.4 


8 


17 


15 


_ 


— 


— 


2 


7.:, 
7.8 
13 


8 
29.1 


4.1 


30 


20 


10 


10 


3 
Rok 


1 


7 


uo.o 


28.1 


L6 IX 


131 


82 


2.s 


2 


~ 


12 


12 Krzyworownia. Obserwator: P. Shi// Prz//!>i/foi 
\ = 42° 34' od F. = 24" 54' od a ? = 48 c •g, 


Temperatura powietrza 


1904 


.'I 


~= 
9 ! * re " 


o 


y dnia*) 


mom 


mom 


Styczen 


7.1 


.9. —ll.s'— 4.4 


--8.8-8.4 


+ 7.6 
- 2.7 + 4.3 


— 0.5 


+ 2 


12.0 


2 —18.2 3 


Marzec 
-8.8 39 


13.6 
—12.6 1 4 


Kwiecien 
-h 0.9 | 12.7 


: s.5 


'■ 52 


2 i.6 


25 


o.O 10 i 13 


Maj 
7.0 16.3 
9.7 
18 
12.1 


19.9 
13.9 


27.0 


18 
Lipiec 
13.5 


22.4 


18.0 


15.5 


30.0 


26 


6.8 20 


Siorpieri 


21.5 


29.6 


Wrzesieri 
7.9 


16.6 
9.9 
10 
Pazdziernik 


6.7 
Listopad 
— 3.2 


1.9 


-2.6 


-1.7 


12.0 


6 


-19.8 15 


Grudzied 
- 2.8 
-2.6 


— 1.8 
8 
Kok 
+ 2.8 +10.5 


+ 3.7 


+ 5.2 


30.0 


26/VII-22.8 12/1 


*) i (7, 2, 9, 


9) 
1904 


i 


J ~ *£ 


l.nia 


. ::; 
;;::„ 


Styczen 


g 


6 8.4 ! 6.1 


19 


, 


2 


4 - 6 
i- 


5 - - - 
Marzec 
Kwlecei 


8 


1 9.1 2.3 
13 


' 


10 H 


_ 
86 


17 


g 


6 - - - 


";. 


Czerwiec 


6 


5 143.6 


19.6 


29 
1 i 


- * 1 - 


16.1 


27 


10 
" 3 
B 


Bierpiefi 


5 


7 43.6 


11.4 


2* 


14 


LO 


— - 


— — 
9 122.3 


29.6 


9 
I'az'.lziernik 


7 


6 41.1 


,7.(1 
13 
1 - 


1 - 
4 17.5 


8.0 
7 
6 - 


Grudzien 
6 0.4 


0.3 


27 


2 

2 — 


— I 8 


1:; 


Kok 


6 


5 567.6 


2.95 


17 IX 


120 


69 


B6 ! 

1 


2 ! 10 


i! 1904 
\ 


Temperatura powietrza 


:-: 


7 1 9 *'' c> ~ Maxi " Dnia Mini " Dnia 


Marzec 
Maj 

Listopad 
Grudzien 


— 9.8 1 — 2.5 j — 7.5 - 6.8 -f- 8.2 16 —83.2 12 

— 1.4 +5.5 —0.4 + 0.8 15.8 18 -10.8 3 

— 2.2 +3.1 —1.1 \ — 0.3! 8.8 j 27 —9.4 4 
+ 6.8 13.9 +6.4 ' + 8+ 23.9 14-1.6 1 

L2.7 17.9 10.9 13.1 26 8 18 +5.8 21 

17.8 23.6 16.3 | 18.5 31.5 7 11.2 29 
7.6 j 12.3 7.6 8 8 19.5 3 - 1.0 25 


1904 


jj 


^nj^r^: 


Hose dni 


Hffii 


Kok 


11.0 7.6 
23.7 9.9 

48.1 9.2 
32.0 100 

106.2 32.4 
144.4 39.2 
112.6 H2.0 

87.7.0 39.2 


18 
23 

18 

28 


M 

II 
M 


8 

13 

4 


I 


- 


: 


- 

Horodenka. Obserwator 
X = 43M0'odF.= 1904 
Temperatura powietrza 


7 * 9 ,lui n e *)!^ut LW |mut Dnia 


Czerwiec 
Grudzioii 


* 


— 1.8 2.2 0.0 ! 1 7.0 27 — 8.0 7 
10.6 16 7 11.3 12.5 244 29 • 6.0 6 

6.9 11.0 8.3 8.6 17 5 1.0 24 

0.9 1 2.6 04 0.7 10.1 6 74 16 

-08 j 1.2-O.I 0.0 9.2 8 L40 27 

5.7 , 10.8 6.8 74 30.2 12 VIII 19.3 121 


1904 


y 


Opad 
i,.«i.«. 


*— nu,n" » 
: K ' A : — *4 


Sr 


i» 


S 5 E 


2 ! 


!0 - _ 1 - 

:!: = :: Kolomyja. Obserwator: Pp. Sobolvicski, Adam Mitsrt 
1 = 42« 43' od F. == 25° 3' od G. <& = 48° 32' H = 

;. 


Temperatu 


■ ;! po, 


1,1, 
1904 


%\ 
li 


7 


o 


9 LJjj; 
Mil 


■ nmm D,lia 


Styczen 


7. 2. 9 


-9.4 


5.4 


-8.8 -7.8 
| 


-26.0 12 


Luty 
1.1 


2.fi 


— 0.6 4-0.1 


9,1 


Marzec 


2.2 


- 0.6 - 0.2 
Kwiecien 
4-63 


12.7 


4-5.6 4-7.8 


- 10 1 


Maj 
ml 


16.6 


i'i's 105 
1 


90 6 


Lipiec 
16.1 
L6.7 17 6 
1 


11.0 20 


Sierpien 
Wrzesien 
9.7 


14.6 


10.6 114 


22.0 
26 19 


Pazdziernik 


2.8 31 


Listopad 
— 2.7 


1.9 


— 1.6 —1.0 


7.2 
: - 9.8 16 


Grudzien 
— 1.4 


3.1 


o, 0.6 


1 i.o 
7 o 88 


Rok 


9) 


H 6.1 


+ 10.5 


4-5.614-6.7 


30.8 
i.i 

[lo. 
1904 


3 3 
pa 
z op 


adun 


s„ m:l -- ^ 


^ ~L° 


• - - 


Styczen 
10.4 


6.9 


18 


6 
5 


2 


Luty 
Kwiecieii 


11 


Maj 


— 


92.6 


26.7 


24 


14 


_ _ 


_ 1 


Czerwiec 


- 


89.1 


34.2 


28 


10 


10 


_ 


_ „ 


- — 


92.6 


26.7 


24 


14 


Sierpien 


9 


9 
1 


87 Jo 


17 
11 
Paidziernik 
71.1 


2 (.2 


13 


13 


12 


_ 


— — i 1 1 — 


Listopad 
4 


5 


2 - - - 
0.7 


26 
o 


i 
Rok 
718.7 


«. 


■J 7 VIII 


112 


87 


20 


:; I 


4 Jagielnica. 

\ = 43° 25' 


Ob 

xl F. = 2 


V'4:V,xl 


Krajowa yrizsza szkola roh 
G. 9 = 48° 56' H = 314 m. 
1904 


1 j 
Tea, 


peratura powietrza 


7 ! 


2 9 


1 6re- Maxi- „. Mini- 1 . 
dnia*) mum 1,n,a mum l>n,a 


ST 
_; ; -7 


" :" 


7.2 8.8 L6 —19.6; 12 


Maj 
16.1! 
6.8; 


1.9 17. i 

1.5 18.1 
4.3 9.7 
8 9.2 

1.1 0.8 

9.6 j + 6.6 


4-6.6 L9.0 23 i 27 - 4.5 8 

j 12.9 22.9 1 3 +6.1 25 
17.5 280 18 10.1 1 

18.2 2S.3 26 11.4 20 

18.3 27.5 12 10.0 29 
10.8 21.0 11 2.0 17 

9.0 17.2 1 - 2.0 25 


*) I (7, 2, 9, 
1904 


1 I 
0&* 


* R - -|| 


2T 


o'i. 


10 8 
7 * 
! 


wmL 


s 


:E i 


£ 3 


l l 

10 10 


Trr 
- - 2 - 

:H:L 2 


s 


MM 


;" 


£S i 


^:i ,,:?■„ 


i i 


5 — — — 


B 1904 


PodziaJ 
Kalwa 


ryi Zobr^dow 


*» 
N NK 


E SE 


- 


8W W N 
Styczen 
13 40 


12 


Luty 


— ! — 


21 5 


29 


27 3 


2 — 


Kwiecieii 


1 9 


23 22 
10 9 1 


-i - 


Maj 


- 6 


24 7 
19 22 1 


1 2 


Czerwiec 


1 3 


I 16 


1 


16 < 24 ; 2 


5 3 
3 18 
sr- 


37 91 


7 ! 4 


N 


1 ,i i 
Podzial v 


i. -it row 


• EUbce 
1904 
N 


NE 


E 


SE 


' 


W « N 
Stvrzed 


| 


2 


ia 


23 


1 


11 2 


38 


toL« 


4 


16 


57 


1 


1 


1 4 


11 


Kwiecieii 


7 


3 


j. 19 


Maj 


5 


1 


9 


1 


— 


6 36 
feerwiec 


i 


1 


8 


1 
SiTrpL 


I 


1 


7 


- 36 1 


1 40 


Wr/.^sien 


1 


14 


29 


— 
- 11 - 


6 
16 


Lifttopad 


6 


1 


8 


2 


9 


2 33 


l 28 


ej- 


8 


65 


9 


35 


9 


6 26 


) & 190, 


; :: ::: : 


ST 


1 4 2.5 1.5 0.6 68 .5 - 10 

2 Ml 4 - « J fi 38 

B 2 | - 7 J 42 : t 30 


1904 


\ \T 1 SE S SW W WV CUze 


S : :,k 


- - 4-- 66 — 30 — — 
_ _ 2 - &6 Pod* 


J ™ 


row 


v Sm. 


lniku 


ad B. 


igr6d 
1904 
" 


NK 


■ 


SK 
ws 


w 


nw 
Styczen 
, 


M 


14 


1 


i 


, 


Male 


l\ 


6 


20 
18 


* 
I 


,; 


Kwiecien 
9 


5 


Maj 


82 


12 


8 


— 


27 


3 


6 


5 
Czerwiec 


\\ 


6 


2 
18 


3 


8 


1 


3 


SiTrpL 


36 


13 


3 


I 


20 


i 


3 


9 


to 


Wrzesien 


18 


LisfopaT ik 


£ 
8 


1 


28 


1 


11 


22 


L5 
7 


Rok 


314 


46 
28 


7 


15 
79 


1!7 


1904 


''•-- — —- 


» 


,E 


■ 


« 
ws 


« 


,, 


■ 


t::r 
- 


28 
7 


::: 


8 


« 


31 


<;; 


: 


Kw'ecien 
20 

5 


5 


21 
11 


I 


31 


19 


14 


5 


7 
IS 
uTc SC 
" 
12 


1 


88 


36 


3 
SierpL 
6 


_ 
l g 


32 


!;! 


16 
Wrzesien 
12 


20 


20 


10 


12 


14 


Listopad 
3 
9 
24 


26 


21 
Rok 
r 9 


108 


1 13 


' 

Podz 


- Samborze 
1904 
n n e 


BE 


« 


SW w 
Marzec 


1 5 1 
S 5 5 


: 


2 


« 8 


1 ! 


Kwiecien 


7 a 2 


26 


1 


19 17 


12 i 


Maj 


12 4 


•if) 


1 


22 | 6 


16 6 


Lipiec 


10 — 3 


L3 


9 


17 ^ 


20 6 


wleXri 


1 j 7 17 


\2 


J 


11 
I'azdziernik 


— 2 31 


18 


— 


5 23 


L3 1 


a 


- 1 = 1 - 
E 


1 : 


1 
Pod. 


al wi 


,„-,„. 


n Szczercu 
1904 
n N i •: E 


•w | w | 


" N 7"«s Se 


ST 
- 1 - 


- 


K^cL, 


~ I" 1 ~ 


13 


« 


5 | 30 


- 5 k 


Maj 


S6 15.5 6 
2 


16 28 .5 


L5 5 5 


SI 


",:. 1:, 


- 


: 


: \z\ 

28.6 L6.B 


8 4 


Wrzesicii 


2. r > 88 10 


2vJ 


::... 


8.6 1 
Grudzi^u 
6 
5 


21 


2 i 28 


6 I 


Rok 


- 


_ 


" i ~ 


M*l „-i„™ . «,.,,„„,„,, 


Marzec 
Maj 


-. -. -. : ; : ; , 


1904 


PodoJ M, w Oiydowio 


Grudzied 
Kok 


i i 1 ,i 1 ! S ; s i 

Podzial wiatrow 


w Horodence 
1904 
■ 


NE ! E 


BE 


S 


BW 


w 


NW 


l'i-ze 


Styczen 
63 


1 


a 


, 


22 
4 
Luty 


3 


39 


3 


21 


— 


17 


4 


— 


- 


Marzec 
3 


12 


Kwiecien 


2 


39 


1 


7 


— 


15 


13 


13 


_ 


Maj 


9 


21 


4 


5 


— 


22 


HO 


8 
15 


2 


6 


2 


Lipiec 


— 


23 


3 


1 


_ 


31 


22 


13 
Sierpien 
23 


1 
36 


16 
Wrzesien 


1 


39 
4 


1 


1 


5 


37 
Paz'dziernik 


— 


35 
8 


— 


6 


18 


26 
23 


23 


15 
Grudzien 


— 


26 


- 


9 


_ 


43 


5 


10 


8 


406 


25 


209 
173 


Podzi 


1 wi.ttruw w Jagielnicy 


1904 


N 


NE 


E 


8E 


» 


SW 


W 


NW 


daw 


Styczen 


_* 


5 


47 
38 


~ 


~ 


1 


9 


5 


B7 

1 3 


Marzec 


2 


3 


32 


23 


_ 


2 


10 


5 


L6 
9 
15 


30 


6 
14 
3 
20 
15 
21 


Czcrwiec 


4 
8 


_ 


1 


5 


39 


18 


L5 
3 
43 


Sierpien 


_ 
14 


— 


3 


— 


31 


— 


;:. 


Wrzesien 


17 


6 


30 


2 


— 


— 


19 


8 


8 


Pazdziernik 


10 


17 


9 


10 


13 


8 


16 


3 


12 


LUtopad 


6 


— 


19 


— 


— 


— 


53 


1 


■ 
8 


Hok 


61 


39 


240 


74 


42 


25 


360 


51 


206 •Hjiwn 1 ! i BBS.fiS 3 8.8 ese lis si g III 

II B ■ g S |g£ ££S 2 8 2 121 111 if £ 2 S £SS 111 5SS g g S III If Grady w roku 1903. 

Dzitjki Krakowskiemu Towarzystwu Wzajemnych Ubezpie- 
czeri, ktore nadeslalo wykaz gradobic, zgloszonych w ci^gu roku 
1903, zestawione zostaly opady gradn w nast^pstwie chronologicz- 
nem wed lug powiatow. uporzadkowanych alfabetycznie. 

W miesia_cu maju opady sa, naogol nieznaczne i obejmujq po 
kilka lub najwyzej kilkanascie gmin. Po raz pierwszy zanotowany 
zostal grad dnia 9 maja w naste,pujacych gminach: w Chiopiatynie 
w pow. belzkim, w Koniuszkowie w pow. brodzkim, w Ubiniu 
w pow. buskim, w Olesinie w pow. kozowskim, w Turzem w pow. 
lopatyriskim, w KoszyJowcach i Popowcach w pow. tlusteckim, 
w Korczowie w pow. ubnowskim, w Nowikach w pow. zbarazkim, 
w Bialkowcach w pow. zborowskim. Dnia 10 maja nawiedza grad: 
Rozpucie w pow. birczewskim, Plaucze wielka, w pow. kozowskim, 
Zalesie w pow. mielnickim, Barariczyce, Kowenice w pow. sambor- 
skim, Lipine w pow. zolkiewskim; dnia 11 maja: Bosutow, Pr^dnik 
czerwony w pow. krakowskim, Batiatycze, Przystari w pow. mo- 
stowskim, (Mosty wielkie); dnia 12 maja: Jasionow i Kadlubiska 
w pow. brodzkim; dnia la maja: Przytkowice w pow. kalwaryj- 
skim. Rokow w pow. wadowiekim; dnia 19 maja: Jezierzany w pow. 
borszezowskim, Baranczvee. Kowenice w pow. samborskim, Latacz 
w pow. tlusteckim. Ujscie jczuirkie w pow. zabienskim; dnia 21 
maja: Wierzbow w pow. brzezariskim; dnia 22 maja: Gl§boczek, 
Jezierzany w pow. borszezowskim, Kadtubiska w pow. brodzkim, 
J.anv. Maivampol (miasto) w pow. balickim. Teofilpolk§, Wikto- 
rowke. w pow. kozowskim; dnia 23 maja: Gorajowice w pow. ja- 
sielskim. Pstrqgowq, w pow. strzyzowskim; dnia 24 maja: Guszlyn, 
Oleksiiice w pow. borszczowskim. Rohynie. w pow. gwozdzieckiem, 
Zabince w pow. kopvezvnieckim. Wyczolki w pow. monasterzyskim, 
Gzupernosow. Swirz w pow. przemyslariskim, Ostrow w pow. prze- 
worskiin. Zaleszany w pow. rozwadowskim. Pstra_gowa, w pow. 
strzyzowskim. Kokutkowce w pow. tarnopolskim. Chartanowce, Hin- 

czowskim. Bratknwo w pow. stanislaw.Hvskim; dnia 27 maja: Chio- 
piatyn w p ,u. belzkim. Gnilowodv w pow. podbajeckim, Zazdrose 
w pow. trembowclskiin; dnia 29 maja: Wojkowce ad Borszczdw 
w pow. borszczowskim. Rokitno w pow. janowskim; dnia 31 maja: 
Dunajow w now. prsem »rice w pow. rozwadow- 

skim.' .. r 

W mirsiacu ezerwcu zanotowano juz znacznie wi§cej grado- 
bie: niektore zas" z nich dochodz^ do bardzo wielkich rozmiarow 
i obejmuja. znaczna. czeic kraju. Dnia 1 czerwca grad nawiedza: 52 

Chlopiatyn w pow. belzkim, Komarow, Maryampol (miasto), Mary- 
ampol (przedmiescie), Meduch§. Wiktorow w pow. halickim, Borki 
janowskie w pow. lwowskim, Chlebowice Swirskie w pow. prze- 
myslanskim, Pobereze w pow. stanislawowskim; dnia 2 czerwca: 
Blaszkowa., Klecie, Navvsie brzosteckie w pow. brzosteckim, Gdow 
w pow. dobczyckim. Monaster lisznianski w pow. drohobyckim; 
dnia 3 czerwca: Bystra. w pow. jordanowskim, Majdan zbydniow- 
ski w pow. rozwadowskim, Dudyiice i Markowce w pow. sanockim. 
Woloszynowa, w pow. staro-sanibm-skim. Kadcze w pow. staro-san- 
deokim; dnia 4 czerwca: Sokolowke. w pow. boberskim. Koledziany, 
Wygnanke. w pow. czortkowskim, Chlewiska w pow. samborskim, 
Skomorochy, Steniatyn, Szarparice, Ulwowek w pow. sokalskim, 
Starunie. w pow. s .lotwiiiskim. Chartanowce, Holowczyrice w pow. 
tlusteckim. Nastejmie dnia 7 czerwca spadl grad w Salaszach 
w pow. ubnowskim, dnia 9 czerwca \\ Jaakiowicach w pow. roz- 
wadowskim i Romanowce w pow. tarnopolskim, dnia 10 czerwca: 
w Rajtarowicach w pow. samborskim, dnia 11 czerwca: w Budza- 
nowie w pow. budzanowskim. Wygnance w pow. czortkowskim. 
Myszkowicach w pow. mikulinieckim, Pierikowcach i Skorykach 
w pow. nowosielskim. Staninie w pi»w. radziechowskim, Draganowce, 
Poczapincach i Zabojkach w pow. tarnopolskim. Dnia 12 czerwca 
mamy juz wiekszy opad gradu, obejmajaey 19 -nun. a mianowicie: 
Bukowsko (wies) w pow. bukowskim. 'Nawsie brzostockie w pow. 
brzosteckim, Sulistrowa. w pow. dnklskim. Okno w pow. horoden- 
skim, Bronowicc melkie, Zabierzow w pow. krak.wskim, Zatwar- 

Boguchwale. i Niechobrz w pow. rzeszowskim. Tivpcze^. Tyrawe. 
woloska. w pow. sanockim. Haluszczyrice w pow. ska lac kirn. Roma- 
nowke. w pow. tarnopolskim, Strusow w pow. trembowelskim, Ro- 
manowe siolo w pow. zbarazkim, Makowsko w pow. zmigrodzkim. 
Dnia 13 czerwca nawiedza grad 12 grain: Podmichalowce w pow. 
bursztynskim, Gwozdziec (miasto) w pow. gwozdzieckim. Olesin 
i Taurow w pow. kozowskim, Uwsie w pow. podhajeckim, Stecowa, 
w pow. sniatvriskim, Zazdrosc w pow. trcnilimvclskini. Potnaszow. 
Ostobuz, Woronow w pow. ubnowskim. Lesziczniki. Nowsiolko, 
Kostiukowa w pow. zaleszczyckim. Dnia 14 czerwca zan<>t<>wano 
grad w gminach: Bilczach w pow. bnrszcznwskini. Bucvkaeli w pow. 
grzymalowskim, Hrycowoli w puw. lopatyriskiin. Rarvszu w pow. 
monasterzyskim, Ciemierzyncach. w pow. przcniyslariskim. Racla- 
wowce w pow. rzeszowskim, Warwaryricach w pow. trembowelskim, 
Biesiadach w pow. zolkiewskim. Dnia 15 czerwca znow: w Gro- 
blach w pow. bocheriskim, Ciemierzyncach w pow. przemyslaiiskmi. 
Tartakowie (wsi) w pow. sokalskim. Zurakacb w pow. solotwin- 
skim. Dnia 16 czerwca mamy pierwsze wielkie gradobicie, obej- mujqce b. znaczna, przestrzen kraju i zanotowane w 46 gminach; 
sa. to: Gra_ziowa. Trzcianiee, Wojtkowa w pow. birczariskim, Stare 
sioJo w pow. boborskim. Bolszowee w pow. boLzowieekim, Budza- 
ndw, Laskowce, Mogielnica w pow. budzanowskim, Majdan sredni 
w pow. delatynskim, Chorostkow, Delejow w pow. halickim. Glu- 
szkow, Horodenka w pow. horoderiskim, Szydlowce, Wasylkowce 
w pow. husiatynskim. Kop\ ■ezynco. Kon'.wka. Kn-gulec w puw. 
kopyczynieckim. Bosutuw. \Vf-T/re w pow. krakowskim, Kozice 
w pow. Iwowskim, Kustyii w pow. topatyriskim. Monasterzyska, 
Olesza w pow. monasterzyskim, Derewnia w pow. mostowskim iPutok zloty), Zaleska wola w pow. radymienskim. 0h\\ (Mosty wielkie), Koropiec. Kosnnerzyn 

potockii ~ 

lowice w pow. rozwadowskim, Stecowa w pow. sniatyriskim. Cielaz, 

Porespa. Rozdzialow, Sokal w pow. sokalskim, Chmielowka w pow. 

mienickim, Hoszowczyk w pow. ustrzyckim (Ustrzyki dolne), Nowo- 
siolka kostiukowa w pow. zaleszczyckim, [waszkowee, w pow. zba- 
razkim, Biesiady w pow. zdlkiewskim. Machlmiee. Xowesiolo w pow. 
zurawieriskim. 'Po tym dniu wielkiego opada mamy znow szereg 
dni. odznaczajncvi'li sie nirwirlkimi opadami A wiee dnia 17 czer- 
wca spadl grad w PiszczatyAeach, Strzalkowcach w pow. borsz- 
czowskim, w Nizborgu nowym w pow. kopyczynieckim. w 01- 
chowcu, Wolkowcach ad Dzwhiogrod w pow. niielnickim. w Derewni 

wdrnonskini. w Iwannwce w pow. skalackim. w Tysmieniczanacb 
w pow. stanislawowskim; dnia IS czerwca: w Nizborgu nowym 
w pow. kopyczynieckim i w Zazdro>ei u p.-w. tremb welskim: dnia 
21 czerwca:' w" Kotowie w pow. brzezariskim. Dnia 22 czerwca 
r ■ zany w pow. borosczowskim. Jasi.-n.'.w 

Luke wk-lk.-f w pow. mikulinieckim. nawiedza grad gminy: 
w pow. brodzkim, Pn 


e-kin-/. 


Polapanowke. Zerebki 


.lskim Olrksinco. Piszczarviice. >rrzalk v., Wicr/.ehniakowee. \\ 
ad Borszczow. Wysaiczke. Zwiahel w pow. borszczowskin 
czyn, Wierzbow w pow. brzezariskim. Medwodowcc Nag 
Trybuchowce, Zurawince w pow. buczackim. Laskowce 
budzanowskim, Borki male. Touate w pow. grzymalowskim, 
lic ?> Dabki, Horodenke, Horodnicft Kunisowee. Strzvlce 
horodenskim. Wasylkowce w pow. husiatyriskim. Zabince 
kopyczynieckim, Ceniow. Kozowke. w pow. kozowskim, Iwan 54 

MichaI6wk§, Olchowiec, Sapohow w pow. mielnickim, Bialoskorkf, 
Grabuwiec. Luke, wielka.. Myszkowice w pow. mikulinieckira, Pio- 
trow w pow. obertynskim, GniJowody w pow. podhajeckim, Scianke. 
w pow. potockim (Potok zloty). Faszczowke. w pow. skatackim, 
Tulawe, U3cie nad Pruteni w pow. sniatvnskim. Bajkowce. Ku- 
rowce, Tarnopol. Toustolug w puvv. tnnmpolskim. Capowce, Czer- 
wonogrod. Hinkmvcc Lafacz. Stone, Szutromince, Tluste (miasto), 
Torskio, Uscieczko. Wurwolirice w pow. tlusteckim, Warwaryrice 
w pow. trembowrlskim, Hajw..runke w pow. wisniowczyckim. Du- 
bowice. w pow. wojniiowskim. Borszczow, Chlebiczyn polny. De- 
mycze, Ilirice w pow. zablotowskim, Bedzykowce. Dzwiniacz, Iwa- 
nie, Kasperowce, Myszkow, Nowosiolko kostiukowa w pow. zalesz- 
czyckim. Hodow w pow. zborowskim. Xaritgpnie dnia 24 czervvca 
ma mieJBce znaeznie mniejszy opad gradu. tecz obejmujacv ba,dz 
co badi 22 gminy, mianow'icie: Dubie, Jasiouow. Kadtub'iska. Kor- 
ea ^0^^™^ \ 'v'p /'/v' 'b. Mil! '/"adam,. 1 w"pou kamion- 
kowskim. Slob. ■dr. Teofilpolke. Wiktorowke w pow. kozowskim. 

gnila. w pow. skalar-kim. Xahnv," nad' C/.e.vm. .s/.nn w pow. snia- 
tvnskim. Strusow. Warwarvnce. Zazdro.4c- w pow. trembowelskim, 
L.'sziczniki w pow. /.ales/czycdvim. Po tvch wiykszych gradobiciacb gin my: 
..zdziet- i Oleszy w pow. ttumackim. Dnia 8 lipca grad nawiedzil gniiny: 
Horodenk§ (miasto powiatowe). Kutv i Slobodke. w pow. kutskim. 
Orelec, Podwysokie. Stecowa., Uscie"nad Prutem, Widynow i Za- 
tucze nad Czercmoszem w pow. sniatynskim, Strusdw w pow. 
trembowelskim, Rudniki w pow. zablotowskim; dnia 9 lipca gminy: 
zmibrody w pow. buczackim. Mo-iVlnicr. Slobodke janowska. w pow. 
budzanowskim, Balince. Gwozdziec -miasto). Kulaczkowce w pow. 
gwozdzieckim, Suszczyn w pow. mikulinieckim, Harikowce w pow. 
sniatynskim, Latacz w pow. tlusferkim. Leszniow i Strusow w pow. 
trembowelskim, Borszczow i Rudniki w pow. zablotowskim. Dnia 

10 lipca zanotowano grad w gminach: Oleksincach w pow. borsz- 
czowskim, Gwozdzcu > niiescit'!. Kulaezkuweach. Ostapkowcach w pow. 
gwozdzieckim. Kudzyricach. Zalesiu. Xawalu. w pow. mielnickim, 

szlacheckicb w ]»ow. skalackim. Hnrikowcach w pow. sniatynskim. 
Bajkowcach. Borkacli wmlkicli. Dyezkmvie. Slapkach w pow. tar- 
nopolskini. Illcs/.czowio. Zazdrosci w \x<\v. tivmbowelskim, Sokol- 
nikach i Zlotnikach w pow. wisniowezvekini. ogolem w 20 gminach. 
Podobne co do rozmiaiw gradwbieio niialo micjsce dnia nastypncgo. 

11 lipca, gdvz objrto 2i gnnn. a mianowicie:' Lanki mate. Staiv 
sioJo w pow'. boberskim, Bohorodcsany, Horocholine. w pow. boho- 
rodezanskim.Skomon.chv nowe w now. bolszowicekim. Monastyrek rudeckim, Borki Pra.dnik bialy, Prusy 50 skim. Piekary, Przeginie duckown^, Rybne. w pow. liszeckim. 
Gawluszowice, Kliszow, Rozniaty. Wojk.'.w. Wok- zdakowska, w pow. 
mieleckim. Polanke. wielka. w pow. oswi^eimskim. Chotowa.. Glowa- 
czowa. w pow. pilzeriskim, Domacvny w pow. tarnobrzeskim, Hle- 
szczaw§, Trembowle w pow. trmnbo'wJlskim. ( iu-rahkowiczki, Podol- 
sze, Przeciszow. Rudze, Zator w pow. zatorskirn. Nastepnego dnia 
21 lipca, mamy czwarte z rz§du wielkie gradobicie; jest ono naj- 
wiekszem w tym roku. obejnnije bowiem bardzo wielka. przestrzeri 
kraju i nawicdza 2011 gmin; sa to nastopujaoe gminy: Bobrka. Cho- 
derkowce. Ernsdorf. Lany. Sarniki. Snknfmvka. Strzalki, Wolowe 
w pow. bobcrskini. Bohorodeaany, Bohorodczany stare, Lachowee 
w pow. bohorodczaiiskim. By bio." Ckoeboniow. Dytiatyn, Konkol- 
niki. Skomorochy stare w pow. bolszowieckim. Koniucliy. Litiatyn. 
Sarariczuki. Wierzbow w pow. brzezan^kini. Dobropo'le, Duliby, 
Osowce w pow. buczackim. MJyniska. Slob.-dka janowska w pow. 
budzanowskim, Bursztyn, Demiandw. Kuropatniki, Martynow nowy, 
Martynow stary, Niemszyn, Podmichalowce, Sarnki gorne, Swistel- 
niki, Zurow w pow. bursztyiiskim, Nowosielee, Ruda. Zagoreczko 
w pow. cliodorowskini. Kok-dziany w pow. ezortkow.skim. Ostapie 
w pow. grzymalowskiin. Balince. "diwaliboga. Gwozdziec (miasto), 
Gwozdziee maty, Gwozdziee stary. Knlaezkowee. Ostapkowce, Pru- 
chniszcze. Rohynia. Wino-rrad. Zabajpol w pow. gwozdzieckim, 
Jezupol, Kofodziejow, Koriezaki no we. Limy. Maryampol (miasto). 
Maryampol (przedmiescic), Medueba. Sap.-bu'w. Wodniki, Wotczkow 
w pow. halickim. miasto powiatowo Husiatvn. Zorniska w pow. 
janowskim. Stankowa, Wierzelmia w pow. kaluskim. Derewlany 
w pow. kamionkowskim, Debestawce. K ornicz. KorssxSw, Michatkow, 
Pererow, Piedyki, Stobodka lesna,' Zatucze nad Prutem w pow. 
kotomyjskim, Jablonow Kopyczyriee. Sucbostaw, Uwista w. pow. 
kopyczynieckim. Ceniow. Chorobrow. Chorosciec. Dmucbawiec. 
Glinna, Helenkow. Kozowa. Kozowka, Krasna. Olesin, Stoboda, 
Teofilpolka, Wikto.wka. Wvbudow w pow. k.-zowskim, Dzibulki 
w pow. kuiikowskim. Mnikow. Przeginia dudiowna. Rybna w pow. 
liszeckim. Eoka wielka, Mysakowice. Na>tasow w pow. mikulimec- 
kim. Batiatycz,-. Dalhicz now. most ,u >kim i\\..,ts wiolkie). Dobro- p.ezonizynskim. Bokow. Litwim'.w. Muzvlow Nos.'.w. Nowosiolka. 
Shiwontyn. Szumlany. Uwsie w pow. podbajeckim, Hrehoruw, Ja- 
wcze, Oskrzesinee. ' I'otok. Roliatvn. Wasiiic/.vn. Zagorze knihy- 
nickie, Zatuze w pow rohatyiiskim Kaszczouka llatiuszozvnce. 
Iwanowka, Xowo>i,',lka <k d.vk!.. I'. oo.anka ginh. U ./.vska. Z.-ivbki 
szlacheckie, w pow. skalaekim. Pob.-n-zr. Podtuze. Radeza, Uzin 
vv pow. stanislawowskim. Dolhotuka. Dzieduszvee wielkie, Lotatniki 
w pow. stryjskim, Bajkowce, Berezowica wielka, Cbodaczkow maty, Chodaczkow wielki, Domamorycz, Draganowka. Dyczkow, Horo- 
dyszce. Kokntkowcc. Kup.-zviire. Mszani.v. Nosowee. Pleszkowee, 

w pow.\m!d)owriskim. Burkan.'.w. II. u u ■• ,n ,nka. Malowody w pow. 
wisniowezvokini. Dulba wojnilnwska. Ihibowica. Luka, Niegowce, Ma.ddiniK\ Nuwesiolo. Ublaxnira. Zyraw 
To tern l»ard/.«» wielkiom gradobieiu nasty] Zabeze wpow. Mzkun. Li„n,',w. K.wuuszkow. U-szui-nv. Kazni.w 
w pow. brodzknn. Lopatyn. Stolpi.i w p,.w. lopatvnsknn. Bailee. 
Lacka. wole. xv pow. mosriskim. Bojann-c w pow. mosrmvskim (Mo- 
sty wiulkie-. Olszanky w pow. nieniir- wskim. Byblo. Mizyniec. L'ac- 

B ) rarvn.T'| 1 ' , ! 1 '!'i>r''" (VI . V n " p , . \ >pul Z\ Sawezyn, Skomo- 
ruebv. Sokal Sroniatyn. \Szmitkuw. " Ulwowek w pow. sokalskim, 
TopolnicQ. w pow. staru-samborskim. Iliriee. Kudniki w pow. za- 

Zotkiew w'pow. zulkiew.skim. ogok-m o ( .) ginin." 

Mlesinc sierpit'ii odznae/.a sie juz znaeznie lnniejszcnii grado- 
bieiami; zanotowano tylko jednego dnia, mianowicie w dmu 16 
sierpnia. wiykszy opad.' Dnia' 1 sierpnia zanotowano grad w Horo- 
dniey w pow horodeAakim, * tfolczkowcaeh i Zadubrowcacb 
w pow. sniatyn.kim. w Demyrzach 1 K.idnikach w pow. zablo- Uniszou-a w pow. 58 Winograd w pow. gwozdzieckim, Okno w pow. horodenskin 
sto powiatowe Kolomyjg, Konty w pow. 

yslariskim, Ruzdwiany w pow. t: 

Halhocze w pow. podhajeckim i przemyslariskim, Ruzdwiany w pow. trembowelskira 
dolne). Potem mialo miejsci kow gradobicia; a wigc dnia 7 Bierpnia w Moszkowie w pow. so- 
kalskim, dnia 8 sierpnia vv Balicach w pow. mcsciskim. dnia la 
sierpnia w mie&cie powiatowem Kroscienku. Dnia lb sierpnia mialo 
miejsce znaczne gradobicie, najwigksze w tym miesiacu. a obejnui- 
jace 37 gmin. mianowicie: Rozniow w pow." brodzkim. Demborzyce 
w pow. brzosteckim, Brusno nowe, Gorajce, Nowe siolo w pow. 
cieszanowskim, Wygnankg w pow. czortkowskim. Klimkowke. Sg- 
kowq, w pow. gorlickim, Wiszenke. w pow. janowskim, Kruhel pa- 
wlosiowski, Miming. Pawlo.siow, Tywonicg w pow. jaroslawskim, 
Gorajowice. Osobnicg w pow. jasielskim. Zatwarnieg w pow. luto- 
wiskim. Rolow w pow. medenickim, Sudkowice w pow. mosoiskim, 
Lubellg, Mosty wielkie, Stanislawowkg w pow. mostowakim. (Mosty 
wielkie), Juskowice w pow. oleskim. .laworze gorne w pow. pil- 
zeriskim. Sktad solny w pow. przemysielskim, Ostrow w pow. prze- 
worskim, Dobkowiee. Nienowice w pow. radvmieriskim. Pawlow 
w pow. radziechowskim, Wankowice w pow. rudeckim, Biskowice 
w pow. samborskim, Strachocing w pow. Banockim, .lanowice. Wro- 
blowice w pow. tarnowskim, Wesoldw w pow. zakliczyriskim. Lu- 
kawice w pow. zalozieckim. Zarubinee w pow. zbarazkim i Ivunin 
w pow. zoikiewskim. I'o teni jedvnein wigks/.cin gradobiciu zano- 
towano jedynie odosobnione wypadki gradu. Zatem dnia 17 sier- 
pnia spadl grad w Cucylowie w pow. nadwornenskim. dnia 19 
sierpnia w Ryczyehowie w pow. komarneriskim, dnia 30 sierpnia 
w Strzyszowie w pow. kalwaryjskim i dnia 31 sierpnia w Choro- 
browie w pow. sokalskim. Na tern konczy sig szereg zanotowanych 
gradobid. 

Naogot rok 1903 przedstawia bardzo licznc gradobicia; sano- 
towano grad w 790 gminach. nalea%cych do L34 powiatow; dwu- 
krotnie notowano opad gradu w 101 gminach, trzykrotnie w 38 
gminach, czterokrotnie w 7 gminach. pigciokrotnio 'w o gminach, 
a w jednej tiedem razy. wlasriwie zatnn r.Vznvidi gmin bylo 574. 
Najbardziej ueierpial powiat tarnwpolski. w ktorvm 2o gniiny byiv 
gradem dotknigte. Ponad 15 -nun (lub rmvno 15. wykazuja. po- 
wiaty: borszczowski, halicki. kozowski. krakowski. sokalski i tlu- 
stecki; ponad 10 gmin (lub 10) vrakazujq powiaty: boberski. bu- 
czacki bursztynski gwozdziecki, horodeiis'ki. podha'jecki, sniatyriski 
i trembowelski; w pozostalych powiatach bylo w kazdym mniej 
niz dziesied gmin, dotknigtych gradem. Grady w roku 1904. 
Dzi^ki wykazowi gradobic, zestawionemu przez Krakowskie 
Towarzystwo Wzajcninych Ubezpieczeri, podajemy opady gradu 

w lmstvpstwio rliroiiolno-ic/.nciii wodlug powiatow. uporza_dkowanvch 

Po raz picrws/.y zanotowany zostal grad d. 4 maja w Prze- 

toku zlotyin i RusiluwiV w pow. potockim. w Kabarowce w pow. 
zborowskim; d. 1(5 maja vv Dubiu w pow. brodzkim, d. 20 maja 
w Ostapiu \v pow. grzymaluwskiin i w Plauczy wielkiej w pow. jdujemy wigkszy opad 
d. 1 czerwca w Kol§- 
ivca w Krasnem potoc- 
l zanotowano d. 4 czer- 
!i. Chl"piatvn, Worocht§ 
Izieckim, Isakow w pow. 
ysoka., Stecowa.. Zadu- 


. IJaranow. Skopanie 

.- Wiclunicaidi w pow. 
mov. tlusteekim, d. 29 
? wpow. Mostv wielkic. W miesi^cu lipcu zanotowano znacznie wieksza, ilosc grado- 
bic\ Dnia 1 lipca spadl grad w Piszczatyricach w pow. borszczow- 

ryricach i Zazdrosci w pow. trembowelskim, d. 2 lipca w Zurakach 
w pow. solotwinskitn. Dnia 4 lipca gradobiciu obejmuje znaczna, 
czcsc kraju. nawiedzajao .>2 ^iniiiv: lintszowce. Bylilo. Podszum- 

buczackim, Junasz.lv' w. Kunicze. Pudmichalowc'u. Sarnki -orne. 
Sarnki srcdniu. Swist.dniki w puw. bursz.t vnskini. Chodorow. Su- 
chrow. Wierzbico. Wolczatyce w puw. Hmdorowskim, Brusno nowe 
w pow. cieszanuwskim. Dobmstnriska Wulu w pow. grddeokim. 
Kulaczkowce i Trufa.r.wku w pow. -wuzdzieckim. Delejow, Kon- 
czaki nowe. Meducb§, Tustan w pow. balickim. Jamelne. w pow. 
janowskim. Debeslawee w pow. knlmnviskini. KrzYwc/.yue. Rzcsne, 
ruska, w pow. lwowskim, Monasterzvska' i Wvczulki w pow. raona- 
sterzyskim, Bokow, Byszow. Hon,zanku. Slawuntyn. Szumlany, 
Toustobaby w puw. pudhajorkim. Rabuchuw. .lawcze. Knihynicze, wcu. Zadnbruwcc Zaluczu nad ( V.t.'miio ■/,• 


)H "w .u\V 


4niitv!^kim. 


>adki w pu W . tlu.^rkim.' Kudniki'wpow.' 


zabU,.wski 


m Nastepnie 


zdarzajq sip. zn6w mniejsze opadv srradu. a 
lipca w' Ba- 


liricacb, Chomiakowce "i Kidaczk.'.u carb 
wu/.dzi.a-kini. 


d. 18 lipca w Ostapiu w pow. -rzvmaluwsl. 


:im ' \v Knr 
•«'• skalarkiej. 


Skalacic. Skalacic starvm w puw skalackim 


w P cz.'ipi 
ternopolskim, d. 21 lipca w Lanowcach 


W puw. 1), 


.fszczuwskim. 


Wi§kszy opad mial micjsce dnia 26 lipca 


piatyn w pow. belzkim. Rzepiennik suHiv i 


Turza w | 


nnv. bieckim. 


Jasicri w puw. brzeskini. Ufaszkowa, w pow 


w pow. bursztvnskim. Ostapiu w pmv. -rz\ 
Swieciany w pow. jasiolskim. Kumoruw. Ostn 


niatuv .kin 


,. Krajuwic. 


kulbusz,,wieckim. Czvzynv w pow Krakov 
Inik w puw. Slobode w pun k / ! ,„ { . v | ,; 1U Tllil lh „ lkm 

Ivniowice i Wegierke w pow. pruchnickim. Bernadowke, Strusow, 
VVarwarynce, Zazdrosc w pow. tremb-.w.dskiin. Buhatkowce w pow. 
wiSmowczyckim. Nastepnie pojedynczo zanutowanu -rad dnia H<» 
lipca w Wankowicach w p..w. i-iidu'ckiin w D.illuicb w' now tysmie- 
nickira. Dnia 31 lipca w Cyganaeh w 'pow borszezowskim ' W miesiaxni sierpniu mialo miejsce jedno wielkie gradobieie. 
mianowicie dnia 23; poza tern nawiedza grad po pare^ miejsoowodci, 

ekim; d. 4 sierpnia Glebuezek. Lm..we. Pi>zczat viice w pow. bor- 
szczowskim. Winiatviiee w pow. zaleszozyekim; d" 12 sierpnia Na- 
L'-<''iv.ankr. [{o.six'liarz w pmv. czui'ikmvskiin. Dra^anuwky. Poezapincr. 
Zabojki w pow. tarnupolskiin. d. 20 sierpnia Simiakowce w pow. 
ezortkowskim; d. 21 sierpnia Bnlmrodezany stare w pow. boho- nvce pow.'biuv.arkim. Xa^'rzan 
powT czurtk 


;u\vskiin. 


vk... (Jwuzdzi.-e .niasr.r. IMivn 
rkr. Win..- 
pnw. -wwzdzieekim. Kum..row 
r. Kan.H.nky mala. LVrermv. Pi 


arfvki 


)W. kolbusi 


:..wskii... 


v. lo.lomvjskim. Stnbude. TV. .til 
i. Hreho'row. Ladzkie. Monash 


p-Mke 


i. Olesz,;. \ 


fr™ 


'HH-n.lv.' IMhnrzr. .lustvn/.wk.; 


. Mu 


zvU S . kll N.o 


v.'.^'.lk'v. 


ito. Telaeze. L'wsie. Zabajce w 
aiidhajeckin 


i. Drin- 


m-kai 1 ^v! |M Mar,u-,MK. l 'i;alJ'ni'a- 
vekim. Rudniki w'pow. zabtut, 


;5 


.;';"■;.',,, 


;.™ • lskini i. nakoniee, d. 2(5 


Deklinacya w Krakowie w 1904 r. v. p.-ni..,-:, t.-.,|..Iitu ..Ki-nrivc-zn.--... zlMKl.w.uir- -zez E. Sehr 

:ra we Wk'dniu. 

W czasie t'crvi wielkanoenvoli i letnieh musialem z powt 
yjazdu przerwar "poiniarv. wskur.-k rz.--u sn-va z 1904 r. prz 
iwia dwie znaczne luki." 1904 r. 


cza 


;iTu, 


<^:n: 


Uw. f l 


23 „ 


I 


47 .. 


r% 


20 . 
8 p.m. 


6 5.4| 
5 59,1 

5 ho) 

6 7,9 


'.'n'.rl'.li.' 
30 kwiet. 
14 maja 

28 „ 


in 


p.m. 

••'.7 a.m. 


6 13,9 
6 11.3 
6 13,4 


16 „ 

29 „ 
12 listop. 
26 „ 
10 grudn. 
24 „ 


n 

10 
10 26 p.m. 

50 „ ' 
54 „ 
41 „ 

36 a.n.' 


6 13.6 
6 8,9 

6 4^8 
6 6,7 
6 2,5 
*, w Inklinacya w Krakowie w 1904 r. >ryum Dove, 
prat przedte 


•a. ktore 


m poslughvalem siy. w 1903 
Dr. D. Wierzbicki). 


Data 
26 ezerwca 
ID lipca 
17 grudnia 


1904 


Numer igty • 

3 64" 17',1 
1 64 17,6 
3 64 24 /J Ks. M. Doln'/ai'iski /. .Jasienicy zamkuwi'j (j)owiat Turka. 
wspolrz^dne geograficzne: \ = 2;\° K <h\ Green w'ieh'u, cp = 49° 16'j 
donosi. ze 9 wrzesnia 1904 r. o godz. 11 wieezorein przy ealkicm 
czystem gwiazdzistem niul>u> spad! nietvor. od ktoivgo powstal liuk 
jakby od najsillliejazego grzumtu. Zdawalo si\\ ze wszystkie bu- 
dynki zawal;} si.;. 'Upadl w stmnie zacliodnicj. Spostrzezenia pojawow w swiecie roslinnym 
i zwierzQcym 

wykonane w roku 1904 w Ozydowie 
Juliana Hawrysiewicza. Pojawy w swiecie roslinnyr 

■—■■;;;:::::;:; 


'^"r 


Agrest 


30. IV. 


12 VII. 


us 


Robinia I'seudo-Acacia 5. V. 


- 


- 


•26. X. 


Bez ezarny 


21 IV. 


7v7 


25. vm. 


,* 


n l^Z^L, t> is 


T« 
2. M- 


Vacciniu in My Hill us 


. - 


2 VII. 
~ 

*»„■.,,, ,„„■», — ;:;;",::;;• '•"i: 1 :.":" 


bie oozy) 

Taraxacum officinal,- 


5. IV. 


5. V. 


- 
Betula alba 
Weisse Birke 


28. IV. 
- 


12. X. 


Buk 

Fagns sylvalica 


- 


14. X. 


Hamulus lupuhis 
Qemeiner Hopfen 


28. IV. 


5. VII. 


20. via. 
(zcremcha (kocioi pka) 


- 


S.V. 
8. X. 


Bab zuyczajny 


6. V. 


28. X. 


Gelber Hartnegel 


,v 


20. IV 


16. IX. 


2 ,X. 


Fiolek wonny 

Viola odorata 5. IV. 18. IV. 

Wohlriechendes Veilchen 
16. X. 

12. X. 


<^j,ialy 


80. IV. 


25. V. 


5. IX. 


{il ct,^ hel u,u. 


{i 7;t: h Z" } , . 2 v. 


,v, 


10 VII. 


TT 


(JnZl HivZ""'* 


:,,, - \±zz 


"'■;£;"" 


Iwa 

Salix caprea 
20. IV. 
8. X. 


Jablon 


,, 


6. V. 


29. VIII. 


30 x. 


Jarzab pospolity 


28. IV. 


23. V. 


a viii. 


28 .x. 


Jaskier ziarnoplon 

Scharbockskraut 
21. IV. 


Jasmin 

1 ;', iludelph us coronarins 
11. VI. 
*,. 


Jesion 


B .V. 


29. IV. 
,.*. 


Jefzmien jary 


,,, 
21. VII 
Yihurnum Opulus 
Gem. Schneeballstrauch 


2. V. 


6. VI. 
30. X. 


Kasztan dziki 

Aoiculus Flippocastanum 


«... 


n. v. 


19. IX. 


26. X. 


Klon zwyczajny 


29. IV. 
K, ;S , ^!!:^ zyni( ' chlotny) 


8. IV. 


21. IV. 


Konir/yna faUowa 

Tri/'oHum pratense 


6. iv. 


2. VI. 

«^-n — u :r ;!-- l,I vi:r 


K, Zn,'t'r"S* 
U.V. 


- 
.^;:,,!!?Korn 


26. V. 


- 


28. VIII. 


- 


L T^;r^/,/^^,», w 


89. iv. 


25 VI. 


- 


- 


Si: 


«•- 


16 III. 


23. VIII 


,,x 


u v" ( " l ;:!:';:S; ,il 


30. IV 


4 VII. 


- 


- 


- 


- 


- 


M "!!,"! /,/„,„, 


21 IV. 


4. VI. 


14 VII. 


4 XI. 
IT. 


- 


- 


- 


H- 


»■ 
12. VII. 


12. X. 


S&ffi 


a,r. 


23. IV. 


3:1?- 


16. IV. 


- 


- 


18. X. 


Ojz.m1i wtoski 


25 IV. 


21. V. 


11. IX. 


96. X. » • - -;!;;!-;:; ""i£" ie 


l JmSn"'E^T' UlU 
- 
GetZr7liZ 


HIT. 


- 


*™. 


^ 


Pierwiosnka wi^ksza 


- 


H...T. 


Piwonia leksuska 


--• 


6. VI. 


Porzeczka 

Ribes rub rum 


19. IV. 


IT. 


1. VII. 


30. X 


^t'a^l/ve^r 


8. IV. 


28. IV. 


16. VI 
Pl //^!!Sr^r janek 


6 III. 


2i. ill. 


- 


PS 7v"!>«,"n"C>-, hibernum 


14 IV. 


- 


30. V, 


- 


Hundsrose 


26. iv. 


14. VI. 


28. IX. 


29 X 


Roza ogroduwa 


24. IV. 


15. VI. 


- 


30. X. 


SU rrL t s domestica 


SO. IV. 


6. V. 


12. IX. 


6 ., 


Kreitblatter, Knabenkraat 


- 


21. V. 


" »— .,,„,„.„ k . itni «., ^— '"lr 


Szaklak kiuszyna 

Rhamnus frmujuht ' 20. IV. 
- 
Tarnina 

Sfhlchcnpflaume 


2. V. 


18. IX. 


18. X. 


Topola czavna 

^ lo pulm nigra 25. IV. 
- 


28. X. 


Trzesn 

PHmiM avium 26. IV. 
Siisse Kirsche 


2 V. 


22. VI. 


1. XI. 


Trzmielina 

AV™ //w ,«^„,-oj>« c ,,, 21. IV. 


- 


^llS^Vy/o^.,,,,, 19 IV 


3. VI. 
30. X. 


Wiaogr«d wiaorofoy 

<Jenieiner Weinstock 


,,.*. 


28. X. 


1'runus Cerasus 25. IV. 
Weiehsel 


»■ 


16. VII. 


5 XI 


Zavvilec gajowy 

Buschwindroschen 


15. IV. 


- 


- 


Ziemniak psianka 

Solatium tuberosum 22. V 


2. VII. 


19. IX. 
Secale cereale aestivum 17. IV. 
Sonimerroggen 
86. vii. 
Secale cereale hibernum 6. IV. 


4. VI. 


18. VII. 
' 

Nazwlsko roSliny ifetnieoie 


•28. 11 
opjjinn,. Pojawy w swiecie zwierz^cyr 
a) Ptaki. Nazw.sKopta*. 


^Z^f^sHcol, 


w'l^'tfh 


4. IV. 


•22. VIII. 


Cf Si%m 9 maam 
- 


(V.ajka 
,x. 


v':Xu"k^r x 


, V 
Dndek 


Ges gqgavva 
Graue Gans 


,,,„ 


- 

Nazwisko ptaka C«as preylota Cms odlotu 


llirimdo rustica ' 18. IV. 18. IX. 
Rauchschwalbe 


Hirundo urbica 24e. IV. 
Kiic/.kn M/.i!;i (krzvzowka) 

^er /«-«« 19. III. 
Wildente 


11 


Kukulka 

Cuculus canorus 22. IY. 

Kuckuk 


- 


Pliszka biala II 

Uotacffla alba 12. III. 
Weisse Bachstelze 


2. X. 


Pliszka zolta 

M ot« cilia flava 18. III. 


- 


Pokrzywka slowik 

X ,,/,.;„ luschiia 28. IV. 
Naciitigall 


- 


Przepiorka M _ 
P.rdix cofurnta; 30. IV. 


- 


Skowronek rolnik 

Feldlerche 
Szpak 

««r»if« ^u^orts 20. IV. 
Staar 
| 

Turkawka M „ T 
CoW>a tuWW 30 - IV - 


- 


16. HI. 


8.X. 
Nazwis.o owa.u C-.pi.~~**." 


UielitM'k knpustniitk 


1. V. 


rh te «^«™ 


,v. 


_^.,wi,<- 


29. IV. Paz krolowy 

Papilio Machaon 22. IV. 


Kusalka Pawik 

Vanessa Jo 23. IV. 
Pfauenange 


Lina populi 30. IV. 
f'appelblattkafer 


Swmms/.cz po' 

GryUu* eem Uru 28. IV 

Feldgrille 


We, 


1 MATER YALY 

do fizyografii krajowej. 

Czesc II. 

Materyaly zebrane przez sekcye zoologiczna, botaniczna 
i geologiczna. FAUNA LWOWA I OKOLICY. 

I, CHRZJ\SZCZE. (Coleoptera. T^goskrzydfe). M. LOMNICKI, 
Czesc IV. ' LXIV. Chrysomelidae. Stonkowate. 

1. Donaciini. Rz^sielnice. 

Donacia F. Rzesielnica Les. 

1778 rrassipes F. Na lisciach grzybieni. Bartatow. Janow... w czer- 

dentata Hoppe. Na Sagittaria sagittaefolia w lipcu i sierpniu. Bar- 
tatow, 16. VII. 
versicolored Brahm. Holosko (jeziorko), 18. VII. Janow, 10. VII. 

Bardzo pospolita na Potamogeton nutans szczegolnie w pierwszej 

poiowie lipca. 
aquatica L. W maju nad bagnami i przy stawach po turzycach dose 

zwyczajna. Krzywczyce, Lesieuice, Janow .... 
Umbata Panz. Na bagiennych ro^linach. szczegdlnie na turzycach 

nierzadka. Holosko. 19. VI. 
bicolora Zschach. Na lisciaeh Spiirganitint. Carex , Glyceria i t. d. 

Holosko, 20. VI. 
obscura Gyll. Na turzycach i sitach. Lesienice, 16. V. 
1780. thalassina Germ. Dos6 rzadka na turzycach i innych rosli- 

nach bagiennych. Janow, 13. V. 

') Cz^c I nkazala sie w t. XXV. czese II w XXXVII, ciesc III w XXXVIII impressa Payk. Na turzycach ponad stawami rzadka. Janow. 19. VII. 
clavipes F. Zwyczajna na trzcinie (Phragmiles communis). Janow, 1. 

VI; okaz Jeden zlowiono w samyni rynku miasta Lwowa. 
fennica Payk. Zyje na Phragmites c<»n»noiix, (,'/>/<rria aquatica i in- 

nvcli wodnych roslinach. W 02:6m osci rzadka w okolicv Lwo- 
21. VI. 
/ Lwowa i Janowa w maju i czerwcu 
bagnaeh i mokrvch lakach na turzycach bardzo pospolita. 

14. V-6. VII. 
vulgaris Zschach. Przy stawach na rogozy i turzycach. Janow, 17. VI. 
cinerea Hbst. W Janowie i okolicy Lwowa blizszej i dalszej po 

trzcinach i rogozaeh pospolita. 1. VI — 17. VI. 
serkea L. Po moczarach. mokrych la>ach i bagnach bardzo pospo- 
lita; 11. V— h'O. V. 
braccata Scop. Po trzcinach nad stawami i bagnami w ciqgu czer- 

wca nie rzadka; 15. VI - 26. VI. 
routhuilis Sehrk. Po bagnistych lakaeh na turzycach i innych mo- 

czarnvch roslinach dose pospolita. Krzywczyce. Bialohorszcze, 

Janow . . 20. V-24. V. 2. Criocerini. Poskrzypki. 
Zeiigophoni Kunze. I'oskrzypka X. 

Bardzo pospolita po liseiach leszczyny, wierzb a szcze- 
opoli. Krzywczyce, Wysoki Zamek" Zubrza. Klepa- 
9. V 8. VI. 

poprzedniej, szczegolnie na osice; Lema F. Skrzypionka 

patella L. Po rolach i lakach, szczegolnie na fiavipes Suffr. Po suchych, trawiastych zaroslach bardzo rzadka. 
wclanopa L Bardzo pospolita po murawach i zaroslach w calej oko- 
licy. Wysoki Zamek. Krzywczyce, Holosko, Zubrza . . 17. V Crioceris Geoff. Poskrzypka S. 

Scop. Na lilii watvch r.>slnmch pospolita. Lvczakow, Zamarstv- 
now, Lesienice ... 27. IV- 17. VI. 

incrdif/rra L. Na liliarh sup. LiUh slinacl 


i liliowatych pospo] 


lita. Jandw, 


Czarti.wska 


Skal 


a . . . 


13. V 


12. VI. 


12-pi/nr Id!,, 


L. W srodmie^ciu 


i okolicy w 


ogrodach na 


szparagach 


bardzo 
ej polowy m 
14-punctata 


Scop. Na szparaga 


,ch razem z 


poprzednia. s 


lie zn, 
rzadsz; 


. 8. V— 16. 


VI. 
5-ptnictat« Scop. \V niie.seie na murze oirrodov 


Fvm i.-dvnv 


ukaz. 


20. V. 


axpanigi L. 


W ogrodach praed 


mi.'jskich po 


5. VIII. 


bard; 


50 pO- 


spoli ta 


od maja do sierpn 


ia. 29. V— i 


«?. campestris 


L. W ogrodzie ng 


i Lyczakowic 


>. 19. V. 
Clytrlni. 


Muszenni 


ce. 
Labidostomis 


Lac. Nawai 


•zka L. 


hum, mlis Sc 


hneid. Dose rzadkf 


i po zaroslac 


h. Holosko. 


Czari. 


•wska 


Skala . 


.. 14. VI- 22. VI 


/««<&/ Germ 


. Lesienice. Zubraa 


. . . 25. VI- 


-3. VII. okolicy pos|»o- ch roslin. sz, 1: o.unizo pospolita. 

vce. Huloskc, 'Pasieki. .lanmv . .". 4. VII-28. VII. 
i L. Bartatow. 27. VIII. 4. Cryptocephalini. Zmrozki. 
Cryptocephalus Geoff. Zmrozka Les. (Kryjoglowka h.) 

Coryli L. Na leszczynie, wierzbach i olszaeh rzadka. Holosko, Le- 

sienice. Janow ... 4. VI— 4. VII. 
cordiger L. Rzadka. Wulka, 6. VI. Hotosko, 26. IV. 
8-punctatus Scop. Po wierzbach pospolita. Krzywczyce , Bialohor- 

szcze, Zubrza, Janow ... 8. V— 27. VII. 
6-piittctutns L. Dold rzadka. Krzywczyce. Czarnuazowice ... 4. V 

— 26. VII. 

bipunctatus L. Na przedlesiach i po zaroslach w okolicy Lwowa 
dose pospolita. Lyezakow, 3. VI. 

v. sanguinolentus Scop. Krzvwezvce, Janow... 13. V— 6. VII. 

v. Thomsoni Weise. Holoski,. Brzuchmvice. Janow. .. 29. V— 27. VII. 

biguttatus Scop. Po lakach i zaroslach nie rzadka. Czarnuszowice. 
Janow... 26. V— 14. VII. 

1820. laetus F. Na Helichrymm, Hieracium i innycb koszyczkowych 
roslinach po piaskach; Holosko, 15. VIII. 

sericeus L. Bardzo pospolita po kwiatach rozmaitych roslin, szcze- 
golnie koszyczkowych. Krzywczyce, Holosko, Lesienice, Ja- 
now . . . 20. V— 4." VII. 

aureolus Suffr. Razem z poprzednia. (od ktorej na pierwszy rzut oka 
trudna jest do wyroznienia) w ealej okolicy pospolita. 

hypochoeridis L. Na kwiatach roslin koszyczkowych pospolita po 
iakach i ogrodach Krzywczyce, Bialohorszcze, Czarnuszowi- 
ce, Janow ... 10. VI— 17. VII. 

violaceus Laich. Po lasach i przedlesiach p..sp.,lita. Zniesienie, Krzyw- 
czyce, Holosko... 17. V— 13. VI. 

nitidus L. Dose pospolita po zaroslach. na drzewach lisciastych. 
Wysoki Zamek. Pasieki, Zubrza. Czartowska Skala. Holo- 
sko... 9. V— 14 VI. 

)(uithimi.< Germ. Nit- rzadka no Inv.nzach. lirziichowiee. 4. VII Bia- 
lohorszcze, 12. IX. 

parvuius Null Razem z poprzednia. ale od niej rzadsza. Janow, 29. V. 

coeruftKremt Sahib. Rzadka na brzozie i leszczynie. Krzywczyce, 

Holosko, Jan6w . . 27. VII- 15. IX. 

'tis Suffr. Holosko, 20. IX "' 
1830. 

wraz z v. jiavesems Schneid. Brzuchowice, Bartatow ... 
4-guttatus Richter. Zubrza, 3. VII. 
flavipes F. Bardzo pospolita, szczegolnie po wierzbach, topolach 

i brzozach. Krzvwezvce. Zniesienie. Bialohorszcze . . . 10. V 

— 29. IX. L. Na mlodveh pedach sosny. Holosk, 
bieti* Suffr. Holosko, 20. IX (liczna). chrysopus Gmel. W ogole rzadka na kwiatach i po zaroslach. Wul- 
ka, 6. VI, Holosko 9. VI. 

ocellatus Drap. Na wierzbach w calej okolicy pospolita. Krzvw- 
czyce, Zubrza, Hotosko ... 8. VI— 14. VIII. 

labiahts L. Zubrza, 8. VII. 

Morael L. W calej okolicy po kwiatach na slonecznvch zaroslach 
wszedzie bardzo pospolita; 10. VI — 27. VIII. 

vittatus F. Na slonecznych miejscach trawiastvch dose pospolita. Pa- 
sieki, Hotosko, Bartatow, Janow... 13. VI— 27. VIII. 

bilineatus L. Po suchych i slonecznvch lakach i zaroslach dosV po- 
spolita. Zubrza, 8. VII. Bartatow. 27. VII. 

pygmaeus F. v. amoenus Drap. Pasieki, 9. VI. 

1840. fulvus Goeze. Po suchych lakach na kwiatach w calej oko- 
licy pospolita. Zniesienie, Zubrza, Biatohorszcze. Pasieki. Bar- 
tatow. . . 28. VI— 11. VIII. 

pusillus F. Zubrza, 8. VII. 

Pachybrachys Suffr. Uwalec N. 
hieroglyphicus Laich. Na wierzbach i lozach. Lwow. Janow. 14. VII. 
v. hieriais Weiso. Holosko 13. VI. 
tesselatus 01. Na mlodych debach. Krzywczyce ... 10. VI— 9. VII. 

5. Eumolpini. Szczerotki. 
Paclinephoius Redt. Obreezak N. 

pilosus Rossi. Po suchych murawaeh i piaszczystych miejscach j 
: "~ Wulka "- 
-5. VI. 

tesselatus Dft. Razem z poprzednim rowniez pospolity. Zniesieni< 
Holosko, Pasieki, Wulka. . . 5. IV— 15. IX. 

Adoxus Kirby. Nagryzek N. 
obscurus L. Na Epilobium angustifolium po zr^bach puspolitv. If i^ 

sko, Pasieki, Lesienicc' C/.arnusznwice ... 20. V— 14. VI. 
v. epilobii Weise. Lesienice, Holosko ... 24. V— 2. VI. 

6. Chrysomelini. Stonki. 
Colaphna Redt. Pog$bek X. 

Sophiae Schall. Na Sisymbrium Sophia i Unj>h'iitus ruphanistrun 
w okoliaach Lwowa nierzadki. Wys..ki Z.-unek. Wulka . . ny pod : 
19 lipca Gastroidea Hope. Kaldunica N. 

viridula Deg. Na szczawiach nierzadka; forma gorska. Pohulanka, 
14. V-8. VII. 

polygoni L. Bardzo pospolita na rdescie (Polygonum aviculare) i szcza- 
wiach. Pohulanka. Holosko. Czarnuszowice ... 5. IV-21. VI. 

v. rufieollis F. Krzywczyce. 29. V. 

Entomoscelis Chevr. Malowanka L. 

Ze Lwowa pochodza. 2okazy: jeden z nich zlowio- 
sama. katedra. w srodmiesciu, drugi na Snopkowie d. 
lipca Prawdopodobnie byly one zawleczone z sianem z dal- 
szej okolicy (up. z Kurowic). 

Timarcha Latr. Godnica N. 

rugulosa H. Sch. var. Lomnickii Mill. Wsz^dzie okoto Lwowa po 
zaroslach i przedlesiach na rozmaitych ziolach. szczegolnie na 
przytuliach bardzo pospolita; forma poludniovvo - wschodnia. 
Krzywczyce, Lesienice, Piaskowa Gora ... 3. IV -26. VI. 

metallica Laieh. Bardzo rzadka; forma gorska. Krzywczyce, 26.VI. 

(hrysoniela L. Stonka Les. 

rufa Dft. Brzuchowice. 20. V. Forma gorska. 

marcasitica Germ. W okolicy Lwowa bardzo rzadka; forma gorska. 
Holosko, 15. IV. 

haemoptera L. Nie rzadka po suchych i kamienistych murawach, z wio- 
sna, pod kamieniami razem z innemi przezimowanemi ston- 
kami. WysokiZamek, Krzywczyce, Janow... 27. VI— 19. VIIL 

goettingensis L.' Bardzo pospolita po murawach i zaroslach w calej 
okolicy. Lwow (ogrodyj. Kleparow, Zniesienie, Kr/vwezyee. 
Snopkow ... 19. V-18. VII. 

limbata F. Z wczesna. wiosna, pod kamieniami na suchych kamie- 
nistych murawach i po zaroslach pospolita. Krzywczyce, Znie- 
sienie. Holosko ... 5. IV— 5. VII. 

lurida L. Brzuchowieo. 20. V. 

staphylea L. Po zaroslach wilgotnych i lasach w calej okolicy po- 
spolita. Lycaakow, Biaibhorszcze . . 25. IV- 6. IX. 

1860. gypsoph'dae Kttst. Po suchych zaroslach i murawach pod ka- 
mieniami, szczegolnie wczas na wiosne. nie rzadka. Zniesie- 
nie, Barszczowice. 20. IV— 9. X. 

sanguinotenta L. Znacznie rzadsza od poprzedniej (do ktorej jest 
bardzo podobna i od niei dotychczas nie wyrozniana). Piaskowa 
Gora. 10. IV. ' margiiiata L. W calej okolicv po suchvch trawnikaeh miejscami 
pospolita. Z'liesirni,', Ziibrz-t. Czirnuszowiee. Kleparow. Ja- 
now... 18. IV— 11. VII. 

awafe L. Po travvnikach i piaskach ska_po zaroslych pospolita. Znie- 
sienie. Kulparkow, Holosko ... 14. V-19. IX. 

v. lomuttt Ilbsr. Snopkow. Zniesieuie. . . 12. Ill— 20. VI. 

hyperici Forst. W Holosku (L8. VI -28 VI) na Hypericum perfo- 
ratum bardzo pospolita. 

cerealis L. v. alternans Panz Wszedzie po suchvch i kamienistych 
murawaeh. na piaskach. z wiosna pod katnieniami vv catej 
okolicv bardzo pospolita. Zniesionie. Holosko. Snopkovv. Ja- 
now. : . 21. 111-27 VIII. 

/«^mom L. Wszedzie po wilgotnvch zar«.slach bardzo pospolita. Ho- 
losko. Krzvsvozvce. Lesicnice... 3. V - 5. VII. 

v. speciosa L. Bialohorszcze. 11. VI. 

gramitiis L. Przebvwa slowm.- na T<uu,rdH>n vulqnrt. W okolicv 
Lwowa dosr" pospolita. Krzvwc/vco . Czaruuszovvice . . . 1S.V 
— 26. VI. 

menthastn Suil'r. Xa J/,////,,/ n.pmlh'.t i> • m .czararii. rowach przv- 
droznych zabagnionych i nad potokami w calej okolicv po- 
spolita. Kr/vw.'/wr'. M.|,,skn. Lcsiema-. C/anmszowico . . . 14. V— 4. X. 

Orina Chevr. Po< \tguhsa Suffr. Forma p 
miogrodu. Banatu) 


,jll ^™ ( ; 


; t 1 ] i ;; ,n,;i ;; 1 ; 


-19. VIII). \V v. 
Phytod 


190.) kilka 


S/ub.-ii-a /■»///'y,< -• Deg. Po wierzba 

dzo pospolita. Holo; 

v. str.p<r„ctata F. Hnloafc I'liyllodt'Cta Kirby. Jatiewka N. 

vi/lqatissima L. Po lozaeh i iwach \v maju i czerwcu dose pospo- 

lita. Zimna Woda. Lwow fprzedmiescia). . . 
tibialis Suffir. v. CorneUi Weise. Czarnuszowice, w maju. 
vitellinae L. Bardzo pospolita pi. wi.-v/'uch i t-n-l.-ich w calej oko- 

licy. Krzvwezvoe. Pnhulanka. Holosko. Lwow i przedmierifia) ... 

15. V-26. VII. 
laticollis Sufi'r. X.-i topolach. szcze^olnie na osice dose pospolita. 

Wysoki Zamek, Pasieki . ZniesiVnie. Czartowska Skala . . . 

23. V-19. VII. 

Hydiothassa Thorns Bagndwka L. 
aucta F. Po mokrych Ia>ach pospolita. Krzvwczyce, Zubrza, Wul- 

ka. Bialohorszcze... 19. IV- 17. VII. 
1880. marginelht L. Razem /. p.,prz.'dnia po moczarach i przeko- 

pach dose p„sp.,iitM. Krzvw.zvrv. Lesieniee... 31. Ill -«. VII. 
hannovemnn F. Na roslinach bagiennych. w kwiatach knieci blo- 

maja. L.'sh . '. -. i»' i.-.d' mU. . ' '!" 14 V— lT VII. 
o. Calthae Weise. Pohulanka, 21. V. 

Pi 


lasnen 


lis Latr. Mokraw 


inek L. 
,^/A, 


2-. 

Bn 

11. 


tJ L. 

IV 

VII 


Na baldas 
naju dose p 
14 V. 


szkowych roslinach 
ospoiity. Wulka, 

pospolity. Pasieki. 


egolnie_ na 


it: 


- U 

MCO i 

. IV 


^- 


Pliaedon Latr. Zaczkj 


i N. 
eochU 


">"/ 


$ 


^i 


js 


r y ^o^Sch V i ba 


^T4 


a A'" 


KlVN 


;:;: 
IV 


^ L. 

— 11 


Raj 

. V. 
Wysoki Zamek, L 


csieniec .b 


S*T 


W «r; 


2«>. Plngiodera Redib. Wpizeczka N. 

versicolor Laich. Bardzo pospolita po wierzbach i topolach w calej Mclasouia Steph. Rymiica N. 
aetiea L. Na lisciach olszy czarnej. szczegolnie w nmju bardzo po- 

spolita. Przeziinowaiic ukazy juz vv marcu czesto sie, znacho- 

dza. przv korzeniach olszpod mohein i liscicm ^padlem. Krzyw- 

czyce, Snopkdw, Hotosko, Zubrza... 10. Ill— 7. VI. 
cuprea F. Na wierzbach w okolicy Lwowa bardzo rzadka. Holo- 

sko, 21. V. 
lapponica L. Na wierzbach. tupolach i ulszach rzadka; Holosko, 

21. V— 29. VI. 
9. hdgharensis F. Holosko. 29. IV (liczna). 
1890. 20 punctata Scop. Na wierzbach (szczegolnia Salix fragilis) 

w ogole dose rzadka. Krzvwczyce. Lesienice, Pohulanka . . . 

16. IV- 11. VIII. 
collaris L. W okolicv Lwowa tylko na BiaJoliorszczy po lozaeh na 

torfowisku w maju; 12. V. 
populi L. Bardzo poapdita na topolach; Holosko. Pasieki. Zubrza... 

13. V-3. VIII. 
tremulac V. Zarowno nospolifca iak nonrzednia. downie na osice od 7. Galerucini. Rozdestnice. 
Agelasiieii Redt Huniiak N. Phyllobrotica Redt. Lisciowieri 
L. Holosko, 13. VI. 

Lu penis Geoff. VVatlik L. Zniesienie, Czarnuszowice. H-l.-skn.. 
Jffti'ipcs L. W ealcj ok,.] icy po wierzbach 
dzo pospolity. Lw6w ogrodv''. Wvs 
sienice... 23. V— 18. VI. tna.cych krzewack, szcze< 
lanka, Lwow (ogrody) . . 

Galei'iicclla Crotch. btozdestniczka L. 

liburni Payk. Na fealinie do&S readka. Lwow (ogrody). Janow . . . 
14. VIII- 3. IX. 

lymphaeae L. Na grzybieniach. Janow. 18. IV. 

hicola F. Po wierzbacb. szczegolnie na wiklinach w calej okolicy 
bardzo pospolita. Lwow (ogrody). Krzvwczyce. Lesienice, Po- 
hulanka, Zubrza. . . 10. IV - 11. VII.' 

•ahuarie/tsis L. Na Lythrum salicaria do6c pospolita. Bialohorszcze. 
Lesienice. Czarnuszowice, Janow ... 12. V— 4. VIII. 

nmlla Dft. Lesienice, 25. V. £yje na rozmaitych bagiennych rosh- 
nach, szczegolnie na Stachys pahistris L. 

Galeruca Geoff. Itozdestnica W. 

anaceti L. Po marawach i zaroilach Bachych w oalej okolicy bar- 
dzo pospolita. Holosko. Zniesicnic. Janow... I7.VI-5. X. 

' '" kamienistvch nnVisrach skap > zam- "ll."" Poino/no. .Scop. Po suchycb murawacb v^sz^dzie pospolita 

ce, Pohulanka. Holosko. Janow... 23. VI— 20 I 

mtlamceplmla Ponza. W ogole bardzo rzadka. Bialobor 

8. Halticini. Susowki. 
Podagrica Foudr. Rzutka L 1910. fuse 


icomis L. Po slazach. s 


, / , / ,..,.-,l n ; ( . 


na Althnv, 


i rosea vr ogro- 
dach 


i OO ZMroslacli PnSOO 


lita. "ilolosl 


so. Lwov 


r (ogrody) . • • 
12. VI— 11. VII. 
Crepidodera Oh 


evr. Podrj 


> vvka L. 
tn 


insversa 


.^in^'n^^VT 


anaityoh r 


..slina.-h 1 


)aldaszkowycb, 
szcze 


diva: Flolosk... Ivr/.v 


wczyce, Barta- 
tow, 


Czarnuszowice. . . 4. 


VII-9. VIII. 
fa 


• rnrjHtfi 


Scop. Po suchych mi 

ta. Lwow fogr.'dv). 


irawach w 


calej okoi 


licy bardzo po- 
,v. Pohulanka. 
Krz! 


Znifsicni.'. 


Snopkoi 
rwczyce, Hotosko. . . 


1. VI— 16. 


VIII. 

i:; Epitiix Foudr. Wlochatka L. 

pubescens Koch. Na Solatium dulcamara w maju. Krzywczyce. 
Snopkow . . . 

Clialcoides Foudr. Lsniczka h. 

nitidula L. Po lisciach wierzb (szczegolnie Salix einerea) i osiki nie 
rzadka. Krzywczyce. 21. VI. 

splendens Weise. Pasieki, 14. VI. 

v. gaudens Steph. Pospolitsza od typpwej formy.Holosko, Bar- 
tatow, Zubrza. Czarmiszowi<-e. Krzvwczyce ... 27. IV— 31. VII. 

helxinesh. Wszedzie po wicrzhach i mpolach bardzo pospolita. Krzyw- 
czyce, Bogdanowka, Lesienice. Lwow (ogrody)... 11. V — 16. VI. 

c pincornis Ws. Wulka, 4. V. Lesienice, 25. V. 

o. falvicomis F. Krzywczyce, 11. V. 

v. jwtutda Ws. Bialolmrszcze. 12. V. 

aurata Marsh. W calej okolicy Lwowa pospolita po wierzbach i to- 
polach. Krzvwczvce. Ilol.-sk... Bialohorszcze. Janow. Lwow 
(ogrody) . . . 28. IV— 21. VI. 

ddoris Foudr. Razor., v. poprzednia, Pamela, 14. VI. 

hulanka. Holosko.*. l'Sl'lV— 9. XL WCZy< 

Hippuiipliila Foudr. Podskoczka h. 
Modeeri L. Na mokrawinach. Krzvwczyce. Zniesienie. Pohulanka ? 

Wulka, Holosko... 25. IV- 10. X. 
1 ( .)20. nigrihda Gyll. Po lasach i zaroslach nie rzadka. Bogdanow 

ka, Holosko, Lesienice . . . 30. Ill- 18. X. 

Hypuophila Foudr. Mchowka L. 
obesa Welti Forma gorska. Holosko. 13. IX. 

Mautura Stt-pli. ZamcczmYa L 

rt'stica L. Na mokrawinach piaskowatych. \\>/.vstkie okazy pocho- 

Chaetoenema Steph Naudka L. 

continue Marsh. Po suchych murawach i zaroslach bardzo pospo- 
lita tak w samera miescie jak okolicy. 8 IV- 14. V. 

tibialis 111. Razem z poprzednia. ale dose rzadka; Lwow (ogrody). 
Krzywczyce. Snopkow... 30. IV-19. VI. 14 A. M. L0MMI0K1 

eompressa Letzn. Zniesienie, 16. VI. Holosko, 10. VI. 

aridula Gyll. Po suchych trawnikach i zaroslach pospolita. Krzyw- 

czyce. Zniesienie. Czarnuszowice ... 9. Ill — 19. IX. 
arida Foudr. Po lakach i zaroslach. Krzywczyce, 26. III. 
Sahlbergi Gyll. Zjyje na turzycach. Holosko, 25. IX. 
hortensis Fourcr. Po suchych trawnikach i slonecznych zaroslach 

bardzo pospolita. Wysoki Zamek. Krzywczyce. Snopkow. . . 

14. IV-28. IX. 

Psylliodes Latr. Pleszka N. 

1930. cucullata 111. Po suchych murawach i zaroslach. szczegolnie 
na Spergula arvensis pospolita. Zniesienie, 16 VI. 
a krs Dft. Szczegolnie na krzyzowych roslinach i chmielu bar- 
azo pospolita. Lwow (ogrody). Snopkow, Czarnuszowice . . • 
12. VI- 10. X. 

cupreata Dft. W ogrodach na jarzynach krzyzowych. Lwow (ogro- 
dy warzywne), takze po murach i parkanach z wezesna^ wio- 
sna, pospolita. 25. Ill— 23. IV. 

chrysocephala L Na roslinach krzyzowych, szczegolnie na chrzanie 
i kapuscie. rzepaku i t. p. zwyczajna. Lwow (ogrody warzy- 
wne), Holosko, Kleparow . . . 20.V— 8. IX. 

cuprea Koch. Na roslinach krzyzowych, jak np. na Sisymbrium 
of lie} mile nie rzadka. Lwow (ogrody). Bogdanowka. Lycza- 
kow ... 20. V— 8. IX. 

hyoscyami L. Lyczakow, 28. IV. Krzywczvce 24. V. 

Haltiea Geoffr. Susowka X. 

quercetorum Foudr. Na lisciach mlodvch debczakow, leszczyny i. t. p. 
Krzywczyce. Zubrza, Pohulanka. Holosko. Bialohorszcze. Czar- 
nuszowice . . 14. Ill— 14. VI. 

lythri Aub. Na drzewach lisciastych w maju dose rzadka. Lwow 
(ogrody). Wulka. 

tamarirh Sehrk. Wulka. 4. V 

fruticolu Weise. Lwow. 5. IV. Czarnuszowice 8. IX. 

1940. olemcea L. Bardzo pospolita po rozmaitych roslinach, szcze- 
golnie krzyzowych w maju i czerweu. 

v. nobilis Weise. Snopkow, 5. X. 

Htruiaeopliaga Foudr. Skoczka L. 
mercurialis F. W cienistych lasach na MermriaHs perennis na wio- 
sne. i w jesieni dose pospolita. Phyllotreta Foudr. Obierka L. 

fiexuosa 111. v. fenestrate Weise. Lwow. 19. III. 

sinuate Steph. Na krzyzowych ro&inach doM pospolita. Zniesienie, 

Snopkow. Bartatow . .' . 25. IV— 31. VII. 
undulate, Kutsch. VV calej okolicy Lwowa bardzo pospolita w kwie- 

vittula Redt. Na krzvzowyeh roslinach razem z poprzednia. Wvsoki 
Zamek. Krzy wczyce ... 25 III— 9. XL 

nemorum Redt. Bardzo pospolita tak w saiuvm Lwowie jak dalszej 
okolicy; 13. III-2. VI. 

atra F. Na kapuscie, chrzanie. rzepaku i innych krzvzowyeh rosli- 
nach bardzo pospolita. Lwow (norrodvi. Krzvwczvce. Bogda- 
nowka. Zniesienie, Snopkow. . . 25. Ill— 26. X. " 

nigripes F. Razem z poprzednia, rowniez tak w miescie. jak okolicy 
pospolita ... 4. IV— 25. V. 

Aplithona Chevr. Zsipadka L. 

eyparissiae Koch. Bardzo pospolita na Euphorbia cyparissias. Holo- 
sko, Zniesienie. . . 5. VI— 20. VI. 

1950. venustula Kutsch. Na ostromleczach nie rzadka. Pohulanka. 
Krzywczyce, Holosko. . . 13. V— 10 VI. 

pygmaea Kutsch. Na ostromleczach. Snopkow. Zniesienie, Klepa- 
row... 20. V— 11. VI. 

cyaneUa Redt. Na Euphorbia csitla dose rzadka. Holosko. 7. VI. Czar- 
Doszowice, 13. VI. 

coerulea Fourcr. Na Iris pseudacorus w maju bardzo pospolita. Be- 
dnarowka, Czarnuszowice . . . 

euphorbiae Schrk. Bardzo pospolita tak na ostromleczach jak in- 
nych roslinach np. na lnie. Wvs<, ki Xam.'k. Kr/.v wczyce, Ho- 
losko... 15. Ill— 9. XL 

ov<t« Foudr. Na ostromleczach rzadka. Krzywczyce, 5. VIII. 

lacertosa Rosh. 'Na murawach suchych i w'~zar.»Sach w czerweu 
pospolita. Zniesienie. Krzywczyce. I'-hulanka ... 7. VI -25. V. 

Longitarsus Latr. Dlugostopka L. 

echii Koch. Na n.slinacli szoi\>fkolistnych. szczegolnie na Echium. 
Holosko. 5. VI. 

""'hitsac 1'ayk Razem z poprzednia. ale pospolitsza. Zniesienie. Ho- 
losko, Czarnuszowice... 7. V— 15. VI. 

I96(i. absinthii Kutsch. Xa Arhmhia ai.sn,th»n,>. Pohulanka. 18. V. parmhi* Payk. Na rozmaitych p.^lina.-h. ^zc/,-- 'dnie zas na lnie 
bardzo pospolita. Lwow (ogrodv). Wysoki Zamek , Snopkow, 
Krzywczyce. Janow ... 29. Ill— 25. V. 

apicalis Beck. Kunim podirorska. Janow. 8. VIII. Krzywczyce, 5. VIII. 

bfuunciis Redr. Xa p^dm. >k!v<-li Inkach nie rzadka. Krzywczyce, Le- 
sienice... 2. VI 5. VII. 

luridus Scop. Razem z poprzednia.. Krzywczyce, Pohulanka, Znie- 
sienie ... 21. V-ll. VI. 

Hustttrtii F. Wysoki Zamek. 5. VI. 

snhn-aiis Marsh. Bngdan-'.wkn. 1. V. 

atricilhts Gvll. Po suchvcli murawaeh i zaroslach dose pospolita. 
Zniesienie . . . 26. Ill— 1. VI. 

cwr^.s All. Razem z poprzednia ale d<>s< ; rzadka. Zniesienie, Pohu- 
lanka. . . 30. IV— 9. XL 

wrUiitoa'phnlitx Gvll. Bardzo pospolita po o^rodaeh . l.a.kach i zaro- 
slach tak w samem miescie jak w okolicy. Zniesienie, Holo- 
sko. Snopkow, Bogdanowka. . . 9. IV -17. X. 

1970. pratensis Foudr. Na Plantago lanceolate i media na przedmie- 
sciaeh i w okolicy dalszej nie rzadka; 16. IV — 11. X. 

rufulus Foudr. Zyje na Echium vulgare i Cynoylossum officinale. 
Lwow w sierpniu. 

■n-hrohm-Hs Marsh. \V ogolnosci rzadka. Bartatow. 28. VII. 

pellucidus Foudr. Wulka, 29. VI. 

Dfbolia Latr. Dwurzntka L. 

occultans Koch. Na wilgotnycn lakach , bardzo rzadka, w sierpniu 

i wrzesniu. Il-dusko. Bogdanowka. 
cryptocephala Koch. Jedyny okaz z okolicy Lwowa blizej nie- 

oznaczonej. 

Miiiophila Steph. Podmcszkn L. Aigopus Fisch. Ginbomlka L. 

Na Clematis recta L. W okolicv Lwowa r 
Kamienopol. Jan.'.w. ( 'zarnusznw'ice ... 2S. V 

9. Hispini Ociernice. 
Hispa L. Oeiernica X. (Cferaik Les.j. 

chyeh. piaskowatveh murawach nie rzadka Zamek. Zn ■ utowska Skala . . . 14. IV 

— 19. VI. 

lO. Cassidini. Tarczyki. 

Cassida L. Tarczyk Les. 

viridis L. Na lisciach roslin wargowych (np. Mentha, Lycopus, Sal- 
via) i niektorych zlozonych np. ( Lappa , Cirsium ) pospolity. 
Holosko, Krzywczyce, Pohulanka . . . 26. V-4. VI. 

1980. murraea L Na omanach (Inula) miejscami pospolita. Holo- 
sko, Czarnuszowice . . . 1. V— 1. VI. 

sanguinosa Suffr. Przy drogach i miedzach na wrotyczu (Tanace- 
tum vulgare L.) pospolity. Snopkow, Krzywczyce. Holosko . . . 
29. Ill— 1. XI. 

rubiginosa 111. Na ostach i lopuchaeh dose pospolity. Pohulanka. Ja- 
now... 19. III. 18. VI. 

vibex L. Na ostach dose rzadki. Zubrza. Holosko ... 10. VI— 3. 
VII. 

seladonia Grvll. W piaszczystveh okolicach na Filago arvensis. Ho- 
losko," 6. VII. 

rufovirens Suffr. Tak w miesVie po ogrodach jak w dalszej okolicy 
po suchych murawach i zaroslach nie rzadki. Zniesienie. Krzyw- 
czyce, Snopkow... 21. Ill— 19. IX. 

denticollis Suffr. Po suchych zaroslach na krwawniku (Achillea mil- 
lefolium L.) dose rzadki. Krzywczyce. Holosko. Lvczakow. . . 
4. VI -13. VI. 

sanguinolenta Mull. Razera z poprzednim, bardzo pospolity wraz 

v. pmsi/ta 111. Bogdanowka, Lesienice, Snopkow, Holosko . . . 
29. IV — 2. X. 

Uneola Creutz. Lyczakow, na parkanie ogrodowym jedyny okaz 
f5. V). Zyje na Artemisia campestris L. 

nebulosa L. Bardzo pospolity na lobodach, burakach i t. p. w calej 
okolicy od kwietnia do wrzesnia 

l.'9(>. suijjemigiiiea Schrk. W okolicach piaszczystveh. szezegdlnie 
na powoju (Convolvulus arvensia L.) tak w miescie po ogro- 
dach jak w dalszej okolicy. Krzvwczyee. Lyczakow. Jandw... 
16. V-27. X. ' 

Jlaveola Thb. Po murawach na Spergula arvensis, Stellaria holosim. 
ginniiuea . . . dose zwyczajny. Zubrza, Czarnuszowice . . . 
18. X-20. V. 

atrata V. Zvje na szalwii up. > mis) w okolicy 

Lwowa bardao mkariskie. 4. V. vittata Villers. Z wczesna. wiosna, pod opadiem lisciem, pozniej na 
kwiatach rozmaitvch roslin zwyczajnv. Lwow (oarodv. Wv- 
soki Zamek. Krzywezyce. Zuhrza .'. .22. Ill— 7. XI. 

nobilis L. Raze in /. p..|)i-zc<l nim r.'.wnicz pi>sp«>lirv. Snupk'w. Krzyw- 
czyce, Holosko... 31. 111-18. IX. 

niargari'tacea Schall. Po suchych zboczach trawiastych bardzo rzad- 
ki. Snopkovv 5. X. 

siibrdirnlntu SnilV. Ra/.oin z p< iprzrdnim. Snopkovv, 5. X. 

fuDusjJtarrim Hbst. Po suchych murawach i zaroslach w okolicy 
Lwovva nie rzadki. Holosko. Snopkovv. Janovv... 31. Ill— 2. XL 

LXV. Coccinellidae. Biedronkowate. 

1 Phytophagae. RoSlinozerne. 

Snbcoccinella Hub Owelnica N. 

24 -punctata L. Bardzo pospolita na murawach i w zaroslach od 
vvczesnej wiosny do poznej jesieni w calej okolicy wraz z od- r. -J^nn-tata R,.ssi. Pia<U-.wa (Jora. H..{,,sk... Lvozakovv . . . 
— 14. VI. 

B. Aphidiphagae. Mszycozerne. 

1. Hippodamiini. Czerwonki. 

Hippodaiiiia Muls. Czerwonka L. 

VJ-f,ti,trhita L. Ikrdz.i p<.sp.»lira. Wulka. Bogdanovvka. Jano^v 

toako... 30. IV— 18. VI. 
2000 7-maculala do Goer. Bialohorszcze, 25. IX. 

Adoiiia Muls. Wieloplamka L. 

v. 5-MWHhtht V. Krzvw.v.vcr. 29. III. 

'•. rn ll? t,lluta Laid.. Krzvuvzvc,.. Bialohorszcze. Snopkow, Ja 

r». VI 2;>. IX. 
'•. t-arpuii I Dtirf-r. Krzvwc/yv. Znn-icnie. Brzuchovvice . . . 

-25. IX. Amsosticta Dup. Trzcinowka h. Semiadalia Crotch. Wysaczka N. 
11-notata Schneid. Na ostach. Bialohorszcze. 6. VI. 
Adalia Muls. Zazulka L. 

bothuim Payk. Czarnuszowice , 26. VI. 

v. crudfera Weise. Janow, 7. IX. 

bipunctata L. Bardzo pospolita. Lwdw (ogrody). Snopkdw. Krzyw- 

czyce ... 31. Ill— 20. V. 
v. i-macitbtta Scop. Lwdw (ogrodvi. Lesienice, Bartatow... 30. Ill 

- Id. VII. 
o. Ingiibris Weise. Czartowska Skala. 

Cocci iiel la L. Biedronka lud. (Lei.). 

/-pinirfutfi L. W calei okolicy bardzo i> .spolira oil wczesnej wiosny 
do pdzn^j.-sieni: 2«». II 1-20. IX. 

</>'.<fr'/<rfa Fals. r. magnified Redt Dose rzadka. Holosko, Pohulanka. 

Bialohorszcze. . . 21. V— 18. IX. 
v. domiduca Weise Lwdw. 28. I. 
10-punctata L. Bardzo pospolita i bardzo zmienna tak w ubarwie- 

niu jak nakresleniu. 
v. latea Rossi. Lwdw (miastol 
v. 4-punctata L. Lesienice, 12. V. 
v. subpunctata Schrk. Klepardw. 20. V. 
v. 6-punctata L. Holosko ... 4. IV— 4. VI. 
" humeral!.? Schall. Lwdw (na murzej. 
f. Scribae Weise. Zniesienie. 22. VI. Lesienice, 23. V. 
v. 10 - pustulata L. Czartowska Skala, 22. V. 
''■ (/»tt>ttup,t,H-t(da L. Bialohorszcze, Lesienice, Krzywczyce , . 12, 

V 24. VI. 
2010. 4-pumiata Pont. W eah-j okolicy dose rzadka w nastepuja.- 

eveh odinianaeh: 
v. rustic, Weise. Holosko. Lwdw - parkany) ... 29. IV-15. V. 
v. 16 -punctata F. Pasieki. 18. IX. Holosko. 22. III. 
conglobata L. Pospolita od wczesnej vriosn) do p6inej jesieni. W zi- 

mie czesto w ezasie odwilzy pojawia siy po domach. Lwdw 

(miasto). Pohulanka, Holosko ... 17. IV— 3. IX. v. impustulata L. Lwow (miasto), Pohulanka, Janow... 21. IV— 31. V. 

14-pustulata L. W calej okolicy bardzo pospolita od wiosny do po- 
znej jesieni. 

Micraspis Redt. Osutka N. 

sedecimpunctata L. v. 12 -punctata L. Dose pospolita w calej oko- 
licy. Zniesienie, Holosko, Borki Dominikariskie, Czarnuszowi- 
ce . . 4. V— 7. XL 

Mysia Muls. Bledniczka L. 

oblongoguttata L. Na sosnach w ogdlnosci rzadka. Brzuchowice, Ho- 
losko, Janow ... 12. VI - 19. VI. 

Anaitis Muls. Oezatka L. 

ocellata L. Lwow (miasto), 13. VII. Zyje na sosnie. 
Halyzia Muls. Pokropka L. 

sedecimguttata L. Bardzo pospolita w olszynaeh. Bialohorszcze, Ho- 
losko, Krzywczyce. Janow. . . 6. IV— 31. V. 

12-guttata Poda. Na leszczynie nie rzadka. Krzywczyce, Pasieki, 
Janow ... 25. V— 6. VII. 

decemguttata L. Na drzewach szpilkowych dose rzadka. Krzywczy- 
ce, Holosko, Czarnuszowice ... 25. IV— 5. VI. 

li-nOtuta L. Krzywczyce, Snopkow . . . 4. IV— 29. IV. 

2020. vighdigtittxtii L. v. tigrina L. Janow, 14. V. 

v. Linnet Weise. Lwow (ogrody) w lipcu. W ogole rzadka. 

oetodecimguttata L. Holosko . . . 25. Ill— 6. IV. 

v. silvicola Weise. Holosko, Krzywczyce ... 22. Ill— 27. V. 

vigintiduopunctata L. W samem mieScie i okolicv dose pospolita. 
Wysoki Zamek, Krzywczyce ... 16. V— 29. V. 

v. 20-punctata F. Zubrza. 7. VI. 

14-piitirtuta L. \V calej okolicy bardzo pospolita. 

v. tetragonata Laich. Lwow (miasto), Bartatow... 3. V— 27. VI1 - 

v. conglomerate Y. Lwow (miasto), Kr/wvczvce. Obroszyn . . • l b - 
V - 13. VIII. 

2. Chilocorini. Okrajki. 
Chilocorus Leach. Okrajka L. Exochonms Redt. Galecznik h. 

4-pustulatus L. Pospolitv w calej okolicy. Krzywczvce, Wysoki Za- 

mek, Holosko, Czarnuszowice . . . 25. Ill -6. X. 
flavipes Thb. Holosko, 17. IX. 

Platynaspis Redt. Rozszerka N. 

luteombra Goeze. Pospolita tak w miescie jak w dalszej okolicy. 
Lwow (miasto), Zniesienie, Pohulanka, Jan6w... 31. Ill— 9. VL 

3. Hyperaspini. Podbierki. 

Oxynychus Lee. Ostrzyk L. 

erythrocephalus F. Dotychczas tylko w Holosku na piaskach wsrod 
sosniny bardzo rzadko spotykany ... 20. IV— 9. VI. 

Hyperaspis Redt. Podbierka h. 

2030. reppensis Hbst. Zalesie pod Janowem. 14. VI. 
campestris Hbst. Kamienopol. 21. VII. 
v. concolor Suffr. Snopkow, 22. V. 

4. Rhizobiini. Korzeniarki. 

Coccidula Kug. 3Inozyca N. 

scutellata Hbst. Na rogozy i trzeinie. Wulka, Snopkow . . . 22. Ill 
— 14. XII. 

Rhizobius Steph. Korzeniarka h. 
litura F. Holosko, 15. IV. Zyje na sosnach. 

5. Scymnini. Skuliki. 

Scyniiui8 Kug. Skulik L. 

ferrugatus Moll. Snopkow, 15. VI. 

haemorrhoidalis Hbst. Pohulanka, 13. V. 

minimus Rossi. Krzywczvce, 16. V. 

suturalis Thb. Snopkow, "Bartatow ... 22. V— 25. VIII. rubromaculatus Goeze. Pospolity na suchych murawach i zaroslach 
tak w miescie jak dalszej okolicy. Wysoki Zamek, Krzyw- 
czyce, Czarnuszowice, Obroszyn ... 4. V— 15. VI. 

frontalis F. Bardzo pospolity, razem z poprzednim. Lwow (ogrody), 
Wysoki Zamek, Lyczakow. Zniesienie. .. 6. IV — 14. IX. 

v. 4-pastulatus Ilbst. Ilolusko. Znicsimu-. Wulka... 7. VI— 4. VII. 

2040. interrupt™ Goeze. Pasieki, 3 VI. 

pulchellus Hbst. Lwow (ogrody), Krzywczyce... 9. IV— 16. V. 

2042. bipunctatus Kug. Krzywczyce, 16. V. Czartowska Skak, 18. V Przeglad podrodziny ZJotookow (Hemerobiinae), 

odszukanych w Galicyi i Slasku po koniec r, 1904. Jozefa Dzi§dzie badai 


lia w najn< 


nvszvch czas; 


takzc 


<> tej pod. 


odzinie nietyl 


jaw u. 
im.1 wz^ledc 


znir 


w Tatrach. 


a zarzadea 1 


l»;Mial 


je w dolir 


lie Popmdu. 
tych owadc 


lw w zbioracb 


ogloss 


ccniaeh zdarzalv sie. pom 


pomylki sprosto 
L&. 


po'lrudzinie zebrano zes( ym przegla,dzie : Mc Li ek M.. Neuropte species of the genus Hemerobius. (The entomologists numthlv 
Magazine. London. 1899. Xr. 419. 421 . 422. 42:>. 1 90 1 . X. 44^ ter 0. M. Neuroptera fennica. Helsingfors. 1894. 

Krajowe ogloszenia podane sa. w niniejszym przegladzie w skro- 

ceniach: 

egla.d na wst§pie wyinieniony = (P.) 

ewski Erazm, Ovvady zylkoskrzydie. Warszawa. 1885= (Z.) 
§dzielewicz J.. Zestawienie zapiskow o owadach siatko- 

skrzvdtych w Tatrach w latach 1891 i 1892 T. 30. Sprawo- 

zdaii Komisyi fizyograticznej w Krakowie = (T.) 
ze, Badania launy krainy gorskiej Karpat. Czasopismo pol- 

skiego Towarzystwa przyrodnikow im. Kopernika, Kosmos. 

Lwow, 18^8. Zeszyt VI -VIII str. 335 = (K.) 
ille Frvdervk, Materyaly do fauny owadow siatkoskrzy- 

dlyeh i szaranczakow do'liny Popradu. 1902. T. 36. Sprawo- 

zdaii Komisyi fizyograficznej w Krakowie. = (M.) 
edzielewicz J., Sieciarki (Neuroptera genuina) i Prasiatnioe 

(Archiptera) zebrane w cia.gu lat 1902 i 1903. 1905. T. 38 

Sprawozdari powyzszych. = (S.) 

G. Drepanopleryx, Leach. 

h; j,'iHO/>h:n/x pfia/nrjioijrs, L. Przednie skrzydla tego Zanocnicz- 
ka podobne sa ksztafrnin i ubarwieniem do po/.olklego listka 
i sa. przeil konezvna lukowo wykrojuiie. \Y okolicach Lwowa r 
Janowa. Sambora. Modrycza, Stanislawowa. Czortkowa, w SJo- 
bodce Lesnej kolo Kolomyi , w Dorze przy Prude Bpostrze- 
gany (P). W Mtodowie 9.' IV, Ezyczanowie 7. VIII, w doli- 
nie Popradu (M). W najnowszych latach kolo MikuBczyM 
w wysokosci nad 800 m. n. p. m. ($.). Ze spostrzezen wy- 
nika, ze jawi sie. pojedynczo w pierwszem pokoleniu w dru- 
giej polowie kwietnia i w maju, w drugiem od polowv sier- 
pnia przez pocza_tek wrzesnia, najcz§sciej na klonach (Acer 
platnwAih;*). \\ okolieaeh Warszawy. W Ojcowie (t). 

). algida, Erichs. Na glasku we wrzesniu i pazdzierniku bar- 
dzo rzadki. Niema go w zbiorach krajowych. '. vnriryutits, Fab. Najinniejs/.y krajowy gatuni-k. latwy do od- 
roznienia od innych. do tego rodzaju nalezaeyeh. po czarnycb 
kropkach na zylkach i czarnych plamkach jakby zadymio- 
nyeh . rozsianych na przednich skrzydlach, i po czarniawycb 
koncacb tylnych skrzydek Sinkow nad Dniestrem. w sierpniu. 
W okolicaoh Lwowa (VVysoki Zamek) i Krakowa w ciagu 
czerwca (P.) W ostatnich czasach niezauwazany. 2. M. paganus, L. Tatry. w reglach w lipcu. W okolicy Lubaczowa 

w borze sosnowym 2. VI. W Dobrzanicy w lesie Lifoiastym. 
W Mlodiatynie w borze swierkowym (P.). Pozniej odszukanv 
w okolicach Mikuliczyna 12 i 16. VII. Na stokach Chomia- 
ka6. VIII, Gorganu Buraczowskiego 4. VIII. Najczesciej na- 
trafiany na leszczynie (Corylus avellana), w wyzszej krainie 
gorskiej nad 1000 m. n. p. m. na kosodrzewinie (Pinus mughus). 
Ilosciowo rzadki. 

3. M. aphidivorus, Schrk. W okolicach Lwowa, Bucyk w tarnopol- 

skiem. Majdanu G-ornego kolo Nadworny, w Mlodiatynie kolo 
Kolomyi, od polowy sierpnia po ostatnie dni pazdziernika. ilo- 
sciowo rzadki (P.)/ Nastepnie natrafiony w r. 1904 w okoli- 
cach Lwowa w Zubrzy 8. IX i w Zimnowodzie 3 1. IX. Jak 
przekonalem sie z dotychczasowych baclaii. jawi sie. wyla_cznie 
na olchach. na wilgotnyek i ei^nistyri) miejscach przedlesia 
rosna.cych. Pory pojawu szc/-.;- '!>■'.•. ;-■: nir /Icidano. 

(*. Megalomns, Ramb. 

1. M. tortus, L. 

nad Dniest 

ludniowvch stokach Chomiaka 9 i 29. VII i dwa okazy naj- 
wyrazniei 1 1 - 1 skrzvdlnrh /abarwinnc p. <d ^al^ziami swierkow 
(Abies txrtha) w .Jamnie 11. VII. Mieszkancem jest wlasci- 
wym gurskkj k rainy, a wvjatkowo odszukany w jarach do- G. Henierobius, L. 

Dla porownania z zagranicznymi zbiorami, rozcia.glose rozpi§- 
tych przednicb skrzvdel (ixpansio antic<tn>w alarum) u gatunkow 
krajowych podana, jest w skroceniu: R. p. s. 
1. Hemerobhts rUgnn>-. Sr. r^gghuu //-.-. Rbr.). Najmniejs: atia skrzydei i 
sza podstaw§. 7. ftyiek 

(rwiww), p ;,'h\u sprychy i od promi. 

- il izki -,ct, , , «/ii ,t en m u -.tI . k d/.\e \ W r. 1904. w parku miejskim we Lwowie 20 i 22. VI odszu- 
kane okazy roznia. sie. od pochodzacych z innych okolie zupelnie 
czarnem czolem. lecz nie roznia. sie. od przedstawicieli zagranicznych 
wedlug Dra Piotra Kempnego. 

Z ogolnvch spostrzezeri wynika. ze jawi sie. w dwoch poko- 

leniach, w pierwszem wmaju do polowy czerwca, w drugiem w dru- 

giej polowie sierpnia i pierwszej wrzesnia. R. p. s. = 1 1 mm. 

2. E. iuconspicuus, W L. W przegladzie z r. 1890 powqtpiewano 

o jawieniu sie. tego gatunku w Galicyi, lecz w nowszym cza- 

sie odszukalem go w Brzuchowicach koto Lwowa 16. VI na 

sosnach (Finns silvestris), zas w Jamnie nad Prutetn jeden 

okaz 10. VII pod gaJezia. iwierka (Abies excelsa). Bardzo rzadki 

w kraju. R. p. s. =12 mm. 

3 //. Hithlalm, Fab. \V okolicach Lwowa, Janowa. Lubaczowa, 

Rawy. w borku sosnowym w Korzelicach kolo Przemysla, koto 

Angielowa w zachodnim Beskidzie. (P.) Brzim!i->.vice 8 i 22. 

20. V. Janmv. 2. VI. Zauwazany tylko 

sh. R p. s. = 12-10 mm. U typowych V. Wulka kolo Lwo 


Wi. 


na drze 


wach szpilkr 


• \v\ 


okazdw 


sprycha przedr 


Aber. Sprvch 


a prawego si 
iazkam 
VI. 


4. H. micam 


, 01 iv. Latw 
mi skn 


ivdlami i jas 
od inm 


•ch gatunkov 
szych i poja 
pospolit 


uia 
lkowych od 
licach < 
>ka zechniony. R. p. s = lo'O 

;■. fitsriuervis, Sclireid. H. D. I. Wallcngren poczvtuje tg ndmiaiv; 
za osobny gatunek (Snui<lht<n)i<>ts Xti/ropfcni. Stockholm. 1871. 
str. 35, 39 j. Rozni sie. od typowego ciemnobrunatn^, prawie 
czarna, podramienna. i czarnu'jszmni zvlkami pnprzecznemi. 
Mikuliczyn 8. VIII. Stoki Chomiaka 5 i 9. VII. 
//. chourinonms. Dz. Opis teiro -atunku zawartv jest w t. 38 
Sprawozdah Komisyi lizvo-ninczMpj w Krakmvie (SX Odszu- 
kalem go na stokach Chomiaka 20. VII. 1002 w jednym oka- zie, lecz w nast§pu];u'\ eh latuch in wa.MV] '>kaz.»\v 
fitero. Rozni sie od »iicans, Oliv. jrlownie' teni. ze . 
u chomiacensis odgaleziajq sie. dwie. zas u mien/* tr: 
0. H UmbateUwt, Zett. (punclatus. Br . Mieszano -o w pi 
cych oodoszeniaci. z bard/,, n.xlubnv.n ff. «////. Step mno obraczkowane." Srodek przednich skrzydel lsni si§ jako 
przezroczysf.' ..kirnku. obwiedzimie u dolu czarnemi kro'pka- 
mi. Rz§dy zylek poprzecznych sn>pniu\vyeh { hi rvi graduti) sa 

U piwi; Czolo cicn.no zolte. I^zkiVazU obra_czkmvane. Zylki po- 


U typou-v.h przedstawb wa *j(). VI i 9.' IX. \V..k..li,..udi Mi'kulir/.vna na st..ka(di Ch.,- (3 sect. rad.). zas prawei><, z eztemna ^ahv/.knnn (4 sect. rad.). 

Park miejski Lwowa 29. VIII. Kosciejow 12. IX. 
Aber 2. Sprycha obu przednich skrzydel z czterema gaiazkami. 
Aber 3. Sprvcha lewego przedniego skrzydla z czterema, prawego 

z trzema gaiazkami. Janow. 21. VIII. 

8. H. at ri from. M'L. Odszukany zostal dopiero w najnowszych cza- 

sach. uwazano go z poczatku za HubniJittloxiis, Steph. 
Atrifrons rozni sir ml innych gatnnkow nastejmjaeemi najwazniyj- 
szemi znamiun.um: Pnpr/.eczna zylka przy nasadzie przednich 
skrzydel ciqgnie sie. od sprychy samej, nie zas od gala.zki 
i laczy sie na samej przedzialce promienia na gal;\zki. Czofo 
lsnia_co ezarne. Ciai<> zolte z czarnem pokresleniem. Tlo prze- 
dnich skrzydel jasno si we. prawie przezroczyste z rozsianemi 
po calej przestrzeni czarnemi kropkami i poprzecznemi 
czarnemi smugami, na zylkaeh stopniowych poprzecznych 
(ne.vi c/radati najszerszemi i najdluzszemi . zas na koricach 
skrzydel na trzy galazki mzdzielonemi. Sningi te wogole nie 
twor/.a. regularnvch przepasek. lecz sa, rozstrzepione i tworza. 
na tvlnvm brz.'-u skrzvdla eiemna obwodke. Trzecia gala.zka 
sprychy (str. ,ad. 3) dzieli sie w okolicy knhcowej skrzvdla 
na trzy ramionka. Znamie, (pttrostif/nia) zarozowione. 

Dotveliezas spostrzegany kolo ' Lwowa w parku miejskim, 
stryjskim. w Wulee i Kulparkowie «.,! 4. V po koniec ^ czer- 

k^l/^I'^ 

tra vvdolimel'upradu Donnnikmv 1 ma.ahM. mvlnie przytoczo- 
ny jako nuhuchnhsus, Steph. R p. s. = 14;")- 15 mm. Typowe 
okazy z trzema gaiazkami sprvchy na przednich skrzydlach. 
Aber. Sprycha z czterema galazkami (4. sec. rad.). Trafia sie. rzadko 
miedzy typowymi. 

9. H. strigosus, Ztt. (limbatus, Wesm). W parku miejskim. Holosku 

i Brzuchowicach kolo Lwowa. W okolicach Lu'baczowa i Ra- 
wv. w borku Boanowym w Koraelicach kolo Przemyslan na 
sosnach (Phnis sihes)ns> (P.). W okolicach Mikulie/.vna na 
stokach Chomiaka 9. VII. na ( ^.-anie I!urae/,>wskim 10. VII 14-5 16. 

10. 11. humdi, I, Xajwiecej ze ws/.ystkicl, -atunk. 
niony we wszvstkieh 'okolicach badanveh ; p 
drzewach i krzewach lisciastych jako tez szp 
w sadach i parkach wi^kszvch miast. Jawi si 
cioplejszyeh dni wiosennveh. przypadajacych 
koiica wrzesnia. wzglednie przy wyzszej cieptoci dni pazdziernika. Nie zauwazytem zboczeri w uzytkowaniu 
skrzydel. R. p. s. = 13*5- 155. 

H. humuli, L. var. orotypus, Rost. Krajowe okazy oznaczyl Dr. P. 
Kempny jako te odraian^, rozna. od H. orotypus. Waller.. kt»>rv 
stanowi osobny gatunek. dotychczas u nas niespostrzezony. — 
Var. orotypus, Rost. jest znacznir wiekszy i ma wezsze i wi§cej 
koriczyste skrzydta od typowego huu/u/i. W Dorze nad Pru- 
tem 29. VIII. w okolicy Mikuliczvna 17. VII i w ciqgu sier- 
pnia. (Na Rokiecie). Na"klonach i bukach. R. p. s. = 19 mm. 

11. H. marginatus, Steph. Dobrzanica. Poturzyca. Okoliee Czortko- 
wa. Lucza. Mlodiatyn koto Kotomyi, od drugiej potowy czer- 
wca do potowy sierpnia najcze^ciej na leszczynie (Corylus 
aoellcma) spostrzegauy (P.). W nowszym czasie w okolieach 
Mikuliczyna (na Rokiecie 17. VII) w lipcu na krzewach li- 
Sciastych w srodlesiu i na bukach (Fagus sihutica) zauwazany. osus. Fab. Nie byt \v zbiorach kraj -wvch nalezyi'n- od- 
ny od bardzo podobnych. zwlaszcza zabarwieniem prze- 
skrzydel. H. atrifrons M'L. i 4-fasciatus , Rent, i ,.d 
zukanego dotychczas, lecz mylnie przytaczanego w da- 
szych ogloszeniaeii subiaibulosus. Steph. 
lane przez autor.i M. Rostoeka na str. 109 Neuroptera 
nica. Zwickau 1888. znamiona odrozniajace nervosus od 
ulosus, a mianowicie, ze u subntbuloxus jest dru^ic p/>lk<> 
ve (cellula cubital is 2) zylka, 

it zytka poprzeczna ylka. poprzeczr 


;;! !' r/ " 


; ^..d/..m-. 
.v/uwa- 


kow sa; nastepuja.ce : 
wu nbi-arzkowane. " 
s takie plamki. Przy 
«//N so, przy nasadzie r 


Przednie 

sadki ;' ne, zgrubiate. a koriczq sie. oienkim. ku sp.idowi nasady za- 
kr^convm. kotwieowym haezykiem . zas u j 1 nervosus przy 
nasadzie cienko predkowate 1 zwieszonvin haczvkiem zakoii- 
ezono. (Fig. w tekscie na str. 78 i 79 Mar Ucl.lan. Notes on 
cert palaear. sp. of the gen. Hemerubius). 

i «k., iau-i'o-v' si,': w'pnrku' mi! Nk'V , \\ uliV V.TwS 
20. VII, 29. VIII. Zuh.v.a i:». ;;1." V. Hr/udimvice 17 i 22 V 7 
Hinluhorszcz,. 7.V. Kosciejow 12 IX Z dotychczasowych spo- 

do pierwszyH. li.^.p.-.da' xaUm, ..d' Z plVv porv jeriennej 
tak na dr/.ewar-h lisriasTveli. j;,k„ to/ szpilkowych. ' 

Dawniejsze ogloszenia pojawo: Tatry. - okolice Lwowa, Ja- 
ndw. Rawa. Prvbyn ku| (l IV.'brk, . Maj'dan Gdrny i Slobddka 
Lesna na podg.'-m. wsdn.dnieh Karpar P nn.ga odnosio sie, 
w «z^ci do uatnnkow ,„/„„ /,„/„,„, i ,rfW,) w ; lecz wi^ksze 
prawdopod<.bi,iisnvop r/ ,- m awiM za -.timkiem ,/tm>s«s. Zbiory 
'lotvex.c, ir, z.,s v „.,U-/.v,i .aiudzone 
Zn 'V>: c r.tnema ,.,1,/kami ^^. mrf;. 

^n.p./x , ' ,, ' Vu" pi/ekonalem 1 "^ 

kraj.,weg,, rodzaju llnnvrol.ms. Kiv.v vv.v.v.-e kolo Lwowa 18. 
VI. Lubaczow If), i 17. VI P. \ H >z ' wym.enienia dni pojawu. 
ktdre uzupelniam ze zbiwru,. \V n.nvszyrh ezasach: Brzucbo- 
wice 11. i 10. VI. VV okolicv Janowa w dwdch pokoleniach, 
pienvszem 12. i 29. VI. dni-iem 21. VIII i 29. IX. Przekona- 

snacli (I'huu'silrtsh-l-/ r typowvol) ^pryd-a 'z czterema ga- 

Ahtr. Sprycha prawego przedniego skrzydia z szescioma gala/.kami 

W Janowio L'l VIII. "Zi^.v.chi.- to invhl'.-zni.-. si v najwi.vrj 

'■■■ - - " ' ! ^ ■ •■■• ■. '•' -V . '-:,'■' ' \ ■ 


14. H. quadr '{thn/rirnsriatiis. R<*utu\ Mortu/ii. M. L. . Prze<| . -- ! -/.i-ii!--;n 
S.) nie byl znany we faunie krajowej. W ogolnej litt-raturzc 
|H.c/.\ fvwarm go za //. loiujifrons , Walk, i pmytaczano jako 
jawiaceo-o sie. w Siasku. lecz nast^pnie przekonano sie. , ze 
luHc/i/nms, Walk, zyje tylko w Ameryce. 0. M. Reuter w pracy 
p. t. Neuroptera tennica. llclsinu-tnrs 1S94. « .pisat go na str. 28 
jako nieznana. odmiane. aatunku roitci/unis , Steph. R. Mc 
Lachlan na str. 79. N. 419 na wstej>ie wymienionego wyda- 
wnietwa opisuje go jnko nowy gatunek Mortoni. 
Irifasciatus podobny jest siwo przezroczystem tlem przednich 
skrzvdcl (In ittrvusus. lecz jest wiekszy <xl niego i ma n a prze- 
dnich skrzydlach cztery czarne jakl>\ zadyniioiH- poprzeo/.nc 
przepaski. a spryclK' u typowych przedstawicieli z czterema 

ilr przysadck ('"/'/a a /tales) u J ijnadrif'axriahrs rozni sie nd W -drskiej 1 . V i w parku \v Kulparkowic 4. 
o— 23 mm. 
pprychy (4 sect, rati.) na przednich 

del tylko z trzema gaiazkami (3 *ec. Niektdre nowe, krytyczne i rzadkie gatunki (odmiany) 
flory pokucko -marmaroskiej. 

Podal 

Hugo Zapalowicz. 

Z polecenia Komisyi fizyograficznej Akademii Umietetaofoi 
w Krakowie wyjeehalem 9. lipca b. r. do Karpat Pokucko-Marma- 
roskich, ktorych flore. na obszarze obejmuja.cym przeszlo 3000 ki- 
lometrdw kwadratowych opisalem byl pod wzgledem geograficzno- 
botanicznym w 24. tomie Sprawozdari Komisyi fizyogr. z r. 1889 l ). 
Zamieszkalem stale w Bogdanie, polozonym cent'ralnie po marma- 
roskiej stronie. u podnoza Czarnej Hory. Oprocz wycieczek po- 
mniejszych, podjajem kilka wi^kszych, /. kt6rych jedna trwala 9 dni, 
dtngs S dni bez przerwy. 

Zebralem wiele. lecz bynajmniej jeszcze nie wszystko, gdyz 
obszar jest ogromny. na wskros gorzysty, a przv zbieraniu materya- 
I6\v do krytyeznego opraeowania ro^linnosci krajowej — do ktorej 
to pracy niedawno przysta.pilem 2 ) — nalezy ograniezac sie zawsze 
tylko do pewnej ilosci "gatunkow: nie podobna obejmowad wszedzie 
caloksztalt flory. jakto wtasnie przed dwudziestu kilku laty czyni- 
Jem w tych g6rach. gdy zbadanie geograficznego rozmieszczenia 
roslin byto mem glownem zadaniem. 

Obszar ten nadto odznacza sie. bogactwem form i jest pod 
wzgledem florystycznym bardzo wazny. Tu bmvieni seiera sie. u pod- 
noza gor roslinnosc zacbodnia. t. j. p'ulska w Sciilejszem znaczeniu, 
z flora, wschodnia., czyli pod.)lsko-\d<r:misko-bessarabska,, zas w dzie- ') RoAlinna Szata G6t Pokucko-Marmaroskich. 

*) Krytyczny Przeplad roslinnosci Galicyi (Conspectus Florae Galiciae cn- 
ticus). Kozprawy Akad. Urniej. w Krakowie z r. 1904 i 1905, Tom 44 i 45 B. 
Wyszly dotad 4 zeszyty, oUji Naczyniowe i Jednoliscienne 

do Sitowatych wl^cznie. FLOKA POKUCKO-MAEMAROSKA 33 

dzinach wyzszych flora Karpat Z;u h <ln:.<!] z 1 \>slinnoscia. Karpat 
Wschodnich, specyalnie takze Siedmiogrodzkich, ktora to ostatnia 
wykazuje zwiazki z flora Balkanii. Krvuiii. Kaukazu i t. d. Roslin- 
nosc G6r Pokuckich nadto zawiera liczne zabytki flory arktycznej. 
Doktadne przeto zbadanie flory tego obszaru ma dla systematyki 
roslinnosci naszr-o kraju banlzo doniosle znaczenie. 

Zbior roslin. obejmuj^oy kilkaset okazow, ztozylem w Mu- Aspidlum Robertianum Luerssen. Piatra Nacladu (na zachod 
od graiuc.zuego dzialu Srewiora-Ivoman), w gornej dziedzinie lasow. 
na skatach wapiennych, 1300—1380 m,' liczne i piekne okazy. 

(Cystopterls Huteri Hausm. Zob. Przeglad 1. c pod li.-zba 
gatunkowa, 4. I'aproei tej nie moglem dot%d znaW.c ani na Ihna- Agrostis rupestris All. Avena pubescens Huds. Poa Balfourli Parnell. 18. VII. 

itu-i!.' ''" l :u ze 20. Obcbodzilem poprzodniu din-" podnnza innych zerw, (znaj- 
duja.c tylko Po/i iictuoralh var. moiitana Wimm\ az wreszcie tra- 
fiiem na szukane miejsce, gdzie ja. przed dwudziestu kilku laty 
odkrylem. Przedstawia ona w kazdym razie jedna. z najwiekszych 
rzadkosci naszej flory; pomimo skrzetnych poszukiwari nie moglem 
jej na obszarze nigdzie wi^cej znalezc, a i na tem miejscu wiedzie 
ona po czQsci zywot bardzo wa,tty, jakby zanikowy. Z tych przy- 
czyn nie opisnje blizoj inirjsca jej 'pobytn. gdyz prawdziwy bota- 
nik zada sobie eweniiialnio tnid jej ods/.iikania. Jozeli gdzie jesz- 
cze rosnie, to najpredzej \v sasiedniej okolicy. na poiudniowyeh 
stokach Waskula i Pop Iwana, u podnoza dose licznych skalistycb 
zerw. polozonych nad granica^ lasow. 

var. pocutica m, Viridis vel subglaucescens, 20—35 cm alta, 
caespitosa. brevitcr stnloniiW-a. caespes compactus; culmi stricti, su- 
peme nudi. nodi euhnei driiudaii: tolia angusta,- longe acuminata, 

panicula contracta ad 9 cm longa; spiculae variegatae, plerumque 
biflorae cum rudimento tertii floris, ad 4 mm longae; axis florum 
tenuiter pilosus; palea inferior acutiuscula, dorso margineque se- v za-oat'V, Z\IV[ tank Iv'^rupy plTn 
mIu hard/,, "wa/.i.a forma, Zob. takze ko 

Poa Janczewskii m. (n. sp.) Obscure \ conduplicata. apice, praecipue in e plis humilioribus, cucullato contracta, margine praecipue versus api- 

pius obtusa et denticulate* laciniata; panicula in exempli* humilio- 
ribus brevis vix 25 cm longa. in exemplia altioribus 6 — 7*6 cm 

feriores plerumque trini (2 — 4), 1 — 4 rarius 5 spiculas gerentes; 
spiculae aureo violaceo subvariegatae. maxima ex parte biflorae 
cum rudimento tertii floris vel tnflorae, ad 4 mm longae; axis flo- 

trinerviae, sed nervi laterales in valva inferiore breviores paulo 
dimidiam valvam superantes; palea inferior late ovalis. obtusa. mar- 
gine late albido membranaroo. nervis iniermediis obsoletis. dorso 
margineque sericeo pilosa et saepe lateribus (in parte inferiore) 

praecipue in nervis intermediis breviter pilosa: palea superior lan- 
eeolata margine breviciliata: antherae f'ulvae: caryopsis subtiliter 

In fissuris bumidis terra pingui repletis rupium enndomerato- 
arenacearum montis Komanowe ad fontes Czeremosz Czarny, in 
altitudine 1700 m. copiosa. 23. VII. 1905. 

Pauca exempla. valde matura. anno 1881. 30. VIII. hoc loco 
lecta. in Consp.cn. I.e.) -ub numero 172 ut J'oaw Jtimiilem EhrhH 
des.-npsi. 

In Conspeetu post Foam newurahm L. sub numero 160 inse- ?tu Poae hmnli t.hrh. similia. 
me/.ewski. Dneturi philosophise. 
Academiae L.tterarum Craco- V. pof.uii'-o lilwki i /'. puhfsh-is L. Z uvja.tkiem J J . ne) 
vvszystko gatunkh. je/zyi-zku wydatnym. nmiej lub wiycej \ 

mlkryt-i ''ii'iMh" ) ''' ' /' V < '' < ' 'ktoi i Avli p 
bardzo wazna. Czy jcdnak I 'on i/iworalis jest rzeczywii 
powym i pit?r\v«)t nyiii , gatunkicm. iv.cc/. nie jest jeszcze. > 

kiemu przvpuszczcinu przcnmwiac. u<l\x po ustapieniu 1 
sze przvbvto z poludnia trawv niusiaK w srodkmvej 
lezec do "tych gatunkow. ktdre dzis ' zyjq na dalck 

goracb naszej strefy. jak np. I'oa cacxia i J'oa Haifa, 

bylyby w tej grupie najstarsze. W kazdyin razic u 
grupie. ze obok /'. nemoratis takie u P. caeria, P. I vvvtnieniona. ko- 
, piaem bez sku- 
suebv W r. 1904 ok.'iz Frsfuca L'tdrrmi znaiezionv 
it w innej cz§sci Alp Rodneriskb Festuca amethystina L. 

paleae inferior's bivvissiino arnstatae unucronulatae . W dulnoj krainie 
kosodrzewu (lor Polariskich: Gropa Dzuli. na skalarh wapi.-nnvch. 
1640 m. 

Festuca Porcii X picta m. (Gmsp. sub num. 2<>(K W dolnej 

krainie kosodzewu Czarnej Bory: Szuryn. migdzy 1 f>4f> - K>S5 in. 
Okaz jeszcze w roku 1S81 zebrany. 

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. W krainie kosodrzewu Alp 

Eriophorum polystachyum L. (E. angustifolium Roth). Epipogum aphyllum Sw. Epipactis rubiginosa Crantz. W Goodyera repens R. Br. W g6n 
Hieracium Zapatowiczii Uechtritz. Campanula Scheuchzeri Vill. ryn 1600 m. dzial mi^dzy Czywczynem i Suligulem, 1550 m, tu 
na skalach wapiennych. 

Verbascum nigrum L. 

var. albiflorum m. Flores albi, post exsiccationem pro parte 

Luhy powyzej Bogdanu 613 m. Na malem nad Cisa. B. polo- 
zonem pastwisku. zajmuj^cem z pol morga przestrzeni. rosio Be B*Q 
okaz6w tego gatunku, a mi^dzy nimi tylko 2 okazy wymienionej 
odmiany. Moze tu zachodzi przypadek mutacyi w znaczeniu teorvi 
de Vriesa? Obserwowalem ten rozpowszsechniony gatunek na wielu 
innych miejscach Gor Pokucko-Marmaroskicb, leez powyzszej od- 
miany nie spostrzeglern nigdzie wi§cej. 

Sempervivum soboliferum Sims. W dolinie Iiiu Vaseru: 1 ijni. 
tuz na skale od polnoey. 770 m. 

Oproez wielu rzadkich gatunkow juz w Roslinnej Szacie wy- 
liczonych, zebralem nadto liczne okazy po wiykszej czysei kryty- 
eznych gatunkow z rodzaju: Tara.raniiH, Scaerio. Hieraeium (jak 
juz wyzej powiedzialem). 1'ahiminthu, Scmjularia, Euphrasia. Rhi- 
nanthus, Ribes, Caltha. Delphinium, Hesperis, Dianthus, Rosa i t. d- 
ktoryeh blizsze opisanie pujawiai- sir brdzie w mian- postepu Five- Motyle Pienin. Jedne. z najpiekniej uksztaitowanych grup g<5rskieli naszego 
kraju stanowi obszar Pienin, rozci%gaj$cy sie. mi§dzy Czorsztynem 
a Szczawnicarai. Strome szczyty poszarpanyeh skat ozdabiaja kra- 
ine. lasow jodlowych i swierkowych. staiiowiacyc'h irJ<'nvne pukrvcie 
Pienin, a na nieh tkwia. jeszcze gdzieniegdzie szcz^tki dawnej ro- 
slinnosei jak skarJowacialy cis (Taxus baccata L.) i w naszvm kraju 
tylko w tych gorach rosnacy jalowiec: Juniperus Sabina L. Gory 
tc ndzuaczajq, si§ ciekawa. budowa, petrograliczna. a przedew&zy- 
stkiem nadzwyczaj bogatq flora, i faunq. 

Flore, roslin naczyniowycb Pienin opracowano dnkiadnie; 
z naszych przyrodnikow zajmowali *k> ma I'. Herdau. B. Gustawicz. 
J. Zubrzycki, Dr. E. Woloszczak i i. Natomiast mniej dokl'adnie 
zbadano te gory pod wzgl^dem faunistycznym. Literatara fanny 
lepidopterologicznej Pienin jest bardzo szczupla,. Opr<5ez notatek p. it. 
Wiadomosci z Pienin, podanych przez Prof. M. Nowickiego w IV 
tomie Sprawozdan Komisyi fizyograficznej. z jednej wyeieczki. ml 
od roku 1870 nikt motylami tych gor szczegolowo siy nie zajmo- 
wat. Spedzaja_c wakacye w Kroscienku. mialem sposi.hni.se w ciagu 
4 lat zaj.'^c sie. zbieraniem motyli w Pieninacb i \v tvm czasie zdo- 
lalem nagromadzic materyal dosyc bogaty, jakkolwiek oczywi&cie 
niewyczerpujacy, tembardziej, ze niestet'v me inogb'in siy zajar 
hodowla, ga^sienic. Glownie poslugiwalem siy iowieniem pray swietle 
lampy. 

Do niniejszego spisu, obejmujacego 504 gatunkow, wcielilem 
takze motyle podane z Pienin przez Prof. M. Nowickiego. w liez- 
bie 143; przewazna. czysc" tych ostatnicb zebralem takze sain w Pie- 40 Z pomiedzy nocnicowek (Noctuidae), ktorych zebralem 136 
gatunkow wraz odmianami, zasluguja na Avzmianke, jako nowe nie- 
tylko dla Pienin, ale i dla fauny calej Galicyi: Agrotis decora Hb., 
A. Horida Schmidt. Litkocampa ramosa Esp., Plusia Jota L. ab. 
inscripta Esp. Takze z innych dzialow zebralem kilka gatunkow, 
nowych ba_dz dla Galicyi. bads* dla Pienin, b%dz tez spostrzeganych 
dotad w kraju poza Pieninami tylko bardzo rzadko. 

Spis zestawilem wedlug katalogu Staudingera i Rebla. 

Motyle podane przez Nowickiego zaznaczone sa. litera, N. - 6 v ni) ktory mnie do zbierania motyli ziicliccil i zawsze chetaie 
dzielal swe.i pomocy w oznaczaniu moich zbiorow, niech mi wolno Panu Fryderykowi Schillemu, staslaionemu naszemu entomo- 
vi, ktory mnie do zbierania m 
;lal swej pomocy w oznaczaniu 
bedzie zlozyc tu serdeczne podziekc Papilionidae. I'odalinus],. X ko Apollo L. W lipcu i sierpniu w Pieninaeh oierzadki lata po wyz- 
szych szczytach i skalistych stokaoh wapionnych w calym 
pasmie osobliwie w czasie upalow. Siada zazwyczaj na Eu- 
patorium cannabinum L.. ktore pokrywa masami zreby pie- 
niiiskie. Apollo wydaje dziwny szelest skrzydlami podczas 
lotu. — N. 

Mnemosyne L. Lata w czerwcu i /. pdczatldem lipca. jest jednafc 
znacznie rzads/.v ud popm-d/,,^^,. ZbuM-.-dem go na Bari- 
kowym Qroniku. 

II. Pieridae. 
Aporia Hb. 

(rataegi L. Moty 1 ten pnjawiiil siy dawniri bardzo licznie. w osta- atach wyst^puje tutaj pojedyn Pieris Schrk. 
Brassicae L. — N. 
Rapae L. — N. 
Napi L. — N. 

Kuchloe Hb. 

Cfirdtoiiit/rs L. \V inaju lata po la.kach. 

Leptidia Billb. 
Sinapis L. Pospolity w maju. 

Oolias Leach. 
Hyale L. Lata przez cale lato po wyrebach w bardzo wielkiej 

Gonepteryx Leach. 
Ehamni L. Pospolity. Q nieco rzadsza. 

III. Nymphalidae. 
A. Nymphalinae. Iris L. Obserwovvalem go nad brze^ami Dunajea w Kmscienki 

wogole rzadko go mozna widzier. 
ifta Schiff. — N. 

Camilla Schitf. (X^vVto Ksp. . Motyla tego aigdy w Pieninach ni 
widzialem. Nowicki uinicseil "przy niin /.na'k pvtania. WYdlu 
przypuszczenia Dta S. Klcinensirvncza najpra wdopodobniej b} 
to Xtptis Lucilla V. (Camilla Esp. : tego ostatniego takz 
dotychczas w l'iciiinach nie napotkalem. — N. 

Sibilla L W czerwcu i lipcu dosyd rzadki i trudny do zlapani* 
Kilka okazow zlatanych schwytalem pod Ociemnem i na Szu 
trowkach. 

Pyrameis Hb. 

Atalanta L. Po wyrebach piminskieh lata hard/..' licznie. — N. 

Cardui L. \V roku l 4 .K):-i lata! wyjatkmvo bardzo liczuie, po inn 
lata okazuje sie pojedynczo. — N. 
Vanessa 1 . 

Jo L. Po zrebaoli bardzo |)osj>olity. — N. 
Urticae L. Pospolity jak wszedzie. — N. 
Ptfyckforw L. Jak poprzedni. — N. 
Antiopa L. W Pieninach po wyrebach nierzadki. Polygonia Hb. 

C album L. W maju, potem znow w jcsieni dosyc" pospolity. — N. 

Melitaea F. 
Athalia Rott. Lata w lipou. — N. 

Argyn n is F. 
Euphrosyne L. W czerwcu. — N. 
Lathonia L. Jak poprzedni. 
Aglaja L. W lipeu i sierpniu. — N. 
Niobe L. Lata w lipcu. — N. 
Paphia L. Po lesnych potokach przez cale lato bardzo liczny. — N. Jbigea JL. VV lipca 1 sierpniu. — N. 

Satyrus Westw. 

Semele L. W sierpniu 1905 zlowiJem jeden okaz $ na scianie 
wapienncj przv drodzc wiodqcej do Trzech Koron. Motyl ten, 
skalnikiem przez Zebrawskiego nazwany, jest cliarakterysty- 
cznv dla Pienin. 

Paraige Hb. 

Megera L. W lipcu i sierpniu wsz^dzie pospolity. — N. Aphantopns Wa 

Hyperantus L. W czerwcu i lipcu. — N Epinephele Hb. 

L.). Lata w czerwcu po Jakach i polanach. — N. 
ierpniu lata pojedyriczo. — N. Coenonyinplia 

lphis Sebiff. W czerwcu i lipcu. — N 
Pamphilus L. Cale lato liczny. — N. Lycaenidae. 
Thecla F. Zephyrus Dalm. 
Betulae L. We wyrebie zwanym Szutrowkami zbieralem we wrze- 
snia tftf i 99. Dosyc rzadki motyl. — N. 

Chrysophanus Hb. 

Virgaureae L. Jest to jeden z najliczniejszych Lycaenidow w Pie- 
ninach. Na kazdym wyrebie pieniriskim widac uganiaja.ce tf $ 
o jaskrawem, dukatowem ubarwieniu. Wybitny dirnorfizm 
lipcu i sierpniu. Q jest Hippothoe L. (Eurydice Rott). — N. 
Phleas L. Cale lato pospolity. -— N. 
Alciphron Rott. Jeden okaz zlapano pod Trs Lycaena F. 

Argus L. (Aegon Sckiff.). W lipcu i sierpniu. — N. 

. llr^srr. (An/us K<\>. . Jak poprzedni. — 
Orion Pall. (Battus Hb.). — N. 

Icarus Rott. Bardzo pospolity przez cale lato. — N. 
Bylas Esp. (Dorylas Hb.). W lipcu po wyrebach. - 
Meleager Esp. W sierpniu i we wrzesniu lata dosyc 

trowki. 
BeUargus Rott. W czerwcu. 
Condon LYxla. (Curt/don Hb.). Dosyc rzadki w sierpni 

sniu. — N. 
Mm inn,, Fuessl. W czerwcu nieliczny. 
Si:>}>i,in/ifs Kotr. W lir.cn i sierpniu. 
4Wo» L — N. 

VII. Hesperidae. 
Adopaea Wats. 

Lineola 0. Liczny cale lato. N. 
Thaumas Hufn. W czerwcu i lipcu. — N. Comma L. W sierpniu. 
Sylvanus Esp. W lipcu. — X. 
Hesp 

< nrthumi Hb. — N. 

Alvt;i,x Hb. W lipcu i sierpniu 

Malvae L. W czerwcu i lipcu Thanaos B. 

Tages]h. W maju i czerwcu. - N. 

VIII. Sphingidae. 
Acherontia O. 

Atropos L. Wedlug udzielonej mi wiadomnsci zlapano go dwa razy 
w Kroscienku. Sam go nigdy me widzialem tutaj. Prawdo- 
podobnie pojawia sie. w Pieninach pojedynczo i rzadko, jak 
wszedzie. 

Sinerinthiis Latr. 
Ocellata L. W maju i czerwcu mozna go napotkac dosyc czesto.— N. 

Dilina Dalm. 
Tiliae L. W czerwcu zlapany w Kroscienku. 

Protoparce Burm. 
Convolvuli L. Zlowiony w Kroscienku w kilku okazacb we wrze- 
sniu. Dosyc rzadki. — N. 

Hyloicus Hb. 
Pinastri L. W maju i czerwcu. Lesny Potok. — N. 
Deik'phila 0. 

Ewphorbiae L. W czerwcu i lipcu liczny. Kroscienko 

Metopsilus Dune. 
Porcellus L. W czerwcu przylatywat licznie do swiatla lampy. 

Macroglossa Sc. 
Stellatarum L. Lapany w sierpniu i we wrzesniu. hicifonn/s L. Lata w cze™ 

Scabiosae Z. (Tityns L). ' 

Obydwa gatunki tego 

unosza, sie. nad kwial 

cymi na stokach wapi IX. Notodontidae. 
Dicranura B. Vinula L. — N. Tritophus Esp. Zdaniem Dra Klemensiewicza jest rzecza. wa.tplhva.. 
czy Nowicki znalazt tego motyla w Pieninach. — N. 

Lophopteryx Stph. 
Camelina L. W maju i czerwcu zlowilem kilka okazow przy swie- 
tle lampy. Dosyc" rzadki motyl. Gasienice znalazlem na Co- 
rylus Avellana L. 

Pterostoma Germ. 
Palpina L. W maju i czerwcu pospolity. 
Pygaera O. 
Curtula L. Jeden okaz zlowilem w sierpniu 1905; zdaje si§. ze 

rzadko w tych okolicach wyst§puje. 
Anachoreta F. Kilka okazow ztapalem w sierpniu. — N. XI. Lymantriidae. 
Orgyia O. 

.hithjun \j. — N. 

Dasycbira Stph. 
PUdibunda \, W ozerwcu zlapany do Swiatfa lampy. 
Eoproctis Hi). 

Chrysorrhoea L. Lata vv sierpniu. w niektorych latach wystyj 
bardzo licznie. 

Porthesia Stph. 

Sihii/i* Fucssl. (Aiififliiii F.i. .lak poprzodni. (iasirnice tvcli 
tyli znanr jako s/.kodniki dr/,u- owocowych. - N. XII. Lasiocampidae. 
Malacosoma Ami v. 

L. W lipcu zlapany w kilku okazach. — Tri chin ra Stph. 
Crataegi L. Jeden okaz zlowiony w sierpniu. 
Poecilocampa Stph. 
Populi L. Zlapany z koiicem listopada. 

Macrothylacia Rbr. 
Rubi L. Lata w maju i czerwcu; g^sienica w jesieni wszedzie po- 
upolita. — N. 

Cosmotriche Hb. 
Potatoria L. W lipcu bardzo pospolity. — N. 

xviii. Drepanidae. 

Cilix Leach. XXI. Noctuidae. 

A. Acronyctinae. 

Acronicta O. Leporina L. Z koricem ] 


lipca jeden 


okaz zlowion 


y na pfc 


,rio. D< 


>syc 


rzadki. - N. 
Strigosa F. W czerwcu 


i lipcu prz 


.ylatuje do swiatla Ian 


1,)V w 


ziia- 


czncj ilosci. 
ab. Hft/oplii/oides Horm 


. Lata roA 


vnoczesnie z 


typowa. 


forma; 


r6- 


wniez nierzadki. 
Psi L. Lata w lipcu. 
Rumicis L. W czerwcu 


rraiiiopho 


« Snell 
Ligustri F. Nie moze u 


chodzic za 


raadkoW w 


Pienina( 


•Ik tow 


ilem B. Trifinae. 
Agrotis 0. 

jini 'j.^h'n l '/;"n < aj f "ls 7 p °olitszych AgrotidoW- Obscura Brahm. W lipcu 1905 zlapalem jeden okaz. Bardz< 

motyl i nialo obserwowany w Galicyi. 
Orbona Hufn. Zlapanv .".<> lipca 1883 

Kle rronuba U JLata w sierpmu. — JN. 

ab. Innuba Tr. Rzadszy od poprzedniego. 

Baja F. Z poczatkiem' si. rpnia 1904 /lapalem dvva okazy. 

Collina B. Nadzwyczaj rzadki. Ztowiony w dwn okazaeh przy 
swietle lani|>y. jeden w lipcu 1 ( .H)4. dru-i tegoz miesiaca 
w naste,pnym roku. Motyl ten byt tylko raz dotychczas 
w Galicyi spostrzezon \ . miannwieie przez Dm Klemensiewicza 
w Czarnym Dunajcu." 

Triangulum Hufn. Jeden tylko okaz zlowiono 6 lipca 1904. Wy- 
st§puje tutaj bardzo rzadko. 

C nigrum L. W niaju, potem znow w sierpniu bardzo pospolity. 

Dttrapezium Bkh. W lipcu nieco rzadszy od poprzedniego. 

Rubi View. Dwa okazy tylko zlapalem. jeden 6 lipca 1904. drugi 
we wrzesniu 1905. 

Florida Schmidt. Zebratem kilka okaz/.w w sierpniu 1904. Hza.lki Cuprea Hb. Man. dwa okazv te-.> rzadkiogo motyla. oby 
pniu zlowione, jeden ' 1903, dn ' ' 

Plecta L. W inajifi rzerwcii pospolity. 

Decora Hb. Nowy gatunok dla Galicyi. Motyl ten wystepuje w Au- 
stryi, w dolinach alpejskicb. w iS'icniczerli. Szwajcaryi, Fran- 
cvi i we Wloszeeh. Jeden okaz zlapalem w Pieniiiskim potoku 
l"i sierpnia na Fupaturinm canuahinum, drugi 24 tegoz mie- 
siaca 19(>o r. przy swietle lampy na Ptaszkowej w Kr<>- Putrin I, W main i ezerwcu w niektorveh latach bardzi pospo- Tritici L. Jeden okaz zlowilem we wrzesniu. Jest jednym z bar- 

dzo rzadkich Agrotidow w Galicyi. 
Obelisca Hb. Lata w sierpniu. Mam 19 okazow tego gatunku, ktory 

w innych okolicach Galicyi rzadko wyst^puje. Motyl ten jest 

nadzwyczaj zmienny w ubarwieniu. 
ab. Hurls Hb. Ztowilem jeden wybitny okaz tej aberracyi; mam 

nadto okazy, ktore moznaby uwazac za przejsciowe do ty- 

powej formy gatunku Obelisca Hb. 
Segetum Schiff. Lata w czerwcu, potem znow we wrzesniu poje- 

Prasina F. W lipcu dosyc rzadki. 

Epiiieuronia Rbl. 
Popularis F. Lata licznie 
Crsjj/ti.-; V. Zbieralem go 
rzadki. 

Manestra 

Advena F. Jeden okaz zlapalem 30 koricem czerwca 1 po- Oleracea L. Lapalem go /. koiirrm c/.crwca i poczatkiem lipca. 

Nierzadki. 
Genistae Bkb. W maju i czerwcu pospulity. 
Thalassina Rott. Main dwa okazy zlapane 26 lipca 1903. Dosyc 

Pisi L. W maju i czerwcu lata pojedynczo. 

DtiitliKi Ksp. L'ospolity przez cale lato. 

Beticulata Vill. 9 czerwca 1905 przylecial do swiatla lampy zu- 

pelnie swiezy okaz. Rzadki ten motyl malo byl w Galicyi 

spostrzegany. 

Dianthoecia B. 
Nana Rott. Howiony prey Swietle 14- czerwca 1904. Forma ta po- Hjramma Esp. Jeden okaz ztowiony 23 czerwca 1904 
24 lipca 1905. Motyla tego odkryl po raz pierwszy w 
licyi Dr. Klemensiewicz w Czarnym Dunajcu w roku rystyczna dla Pienin, przytem bardzo rzadka. 
Strigilis CI. W czerwcu i lipcu pospolity. 
ab. AetJiiops Hw. Jeden okaz zlapany w czerwcu. 

Bryophila Tr. 

Perla F. 19 i 
lampy. 

Diloba B. 

' aeni/< occphnla L. We wrze^niu i z poczqtkiem pazdziernika nie- 

Celaena Stph. 
Matiua Hufn. Lata w lipeu i sierpniu; 3 okazy zlowilem. Jest to 
' takze jeden z rzadszych motyli w naszym kraju. 

Hadena Schrk. 
"W potowie niaja tapaiem go przy swietle lampy. ab. LcHcuHtigma Esp. Odiniana ta nie jest rzadsza od typowej formy. 

Polia O. 
Chi L. Dwa swieze okazy. zlowione jeden 13 wrzesnia 1904 Q. 
zas 23/VIII. 1905 ( J. Gatunek ten malo byl obserwowany 
w Galicyi; wystejraje rzadko. 

Miselia O. 
(>.r;/ftauithae L. Przylatuje 

Ghloantha Gn. 

Polyodon CI. — N. 

Trachea Hb. 

■ ltrij,/icis L. L.iia w czerwcu i lipcu. Nierzadki. 

Enplexia Stph. 
Lucipara L. W czerwcu i lipcu jest tutaj bardzo pospolity. Porphyrea Esp. 


MoHoqhiphu Hi 


Rurea V. W c: 


ab. Alopecurw 


lias ilium V. \\ 


Secalis Bierkar 
ab. Nictitam E IMilogophora Tr. 

Seita Hb. Jeden okaz przylecial do lampy 4-go, a drugi 6-go lipca 
1904. Bardzo rzadki. Naenia Stph Hydroecia Gn. 

Nictitans Bkh. Od czerwca az do jesieni przylatywaly gromadnie 
co roku do swiatla lampy. Jest to najliczniejsza forma ze 
wszystkich Xoctuidow. jnkie tutaj ubs,T\vmvalem. — N. 

ab. Erythrostigma Hw. Jak poprzedni. 

Micacea Esp. Zebralem kilka okazow w sierpniu w roku 1904. 
Takze rzadkosc w Galicyi. spostrzegana tylko przez Dra 
Klemensiewicza w okolicy Nowego Sa.cza. 

Leucania Hb. 

Pattens L. Kilka okazow zlowilem w czerwcu i lipcu. 

Conigera F. Jeden okaz znalazlem we wrzesniu siedzacy na Knau- 

tia silvatica Dub. w Pieninach na polanie pod ' Bankowym 

Gronikiem. Gatunek ten znany byl dotqd tylko we wscno- 

dniej Galicyi. 
Albipuncta F. W lipcu i .sierpniu lata nielicznie. 
Lijthargijria Esp. Jeden okaz zlapanv w czerwcu; rzadszy od po- 

przedzajqcego. 

Mytkimna 0. 

Imbecitta F. Lata po Pieninach w pogodne dni w lipcu. Rzadki. — ^*- 

Grammesia Stph. 
Caradrina O. 

yuadri punctata V. (Gubicularis Bkh.) Lata w sierpniu. — N. 
Rrspcrs,, Hb. Jeden okaz zlowiony 30 czerwca 1904. Rzadki. 
Alsines Brahm. W czerwcu. 
Morpheus Hufn. W czerwcu i lipcu dosyc rzadki. 

Rnsina Stph. 
Umbratica Goeze (Tenebrosa Hb.). Jeden okaz zlowiono 1 Hp ca 
1905 przy swietle lampy. Ainpliipyra 0. 

Tragopoginis L. Lata w sierpniu nielicznie. 

Pyramided L. Z koncem sierpnia i pocza,tkiem wrze^nia nierzadka. 

Taeniocampa Gn. 
Gothica L. Mam jeden okaz zlowiony w kwietniu 1903. 

Mesogona B. 
Oxalina Hb. Kilka swiezych okazow zlowilem we wrzesniu. Forma 
ta znana ze wschodniej Galicyi, gdzie byla takze w Solo- 
twiiiskich gorach przez Schillego lapana. Nalezy do rzadkich 
motyli w Galicyi. 

Calymnia Hb. 

Pyralina View. Lata w czerwcu. 

Trapezina L. W lipcu. potem znow we wrzesniu nierzadki. 

Dyschorista Ld. 
Suspecta Hb. W sierpniu zlapalem jeden okaz, ktory wygla_da na 

ab. et v. biers Tr. Okaz zlatany. trudny do 'oznaczenia. D. 

Suspecta byla juz zbierana w Galicyi przez Prof. Dr. Gar- 

bowskiego w okolicy Lwowa. 
Pissipintrfo II w. \V lipcu dosyc rzadki. 

Plastenis B. 

Retusa L. W sierpniu pospolity. 

Subtusa F. Jeden tylko okaz zlapalem 6 sierpnia 1904; w poro- 
wnaniu z poprzednim bardzo rzadki. 

Orthosia O. 

Lota CI. Jeden okaz zlapalem we wrzesniu 1903. Rzadki. 

Macilenta Hb. Lata we wrzesniu i z poczatkiem pazdziernika; 
znalazlem takze jeden okaz w Lesnickim potoku. Rzadki ten 
motyl. o ile mi wiadomo, nie podany dotychczas z zadnej 
miejscowosci w Galicyi. 

Litura L We wrzesniu pojawia sie. pojedynczo. 

Xanthia O. 

Pulvago L. 14 sierpnia 190. r > znalazlem jeden okaz na Tri folium 
pratense L. 

Scopelosoina Curt. 
Satellitia L. Z koncem wrzesnia jeden okaz zlowiony przy £wietle 

Calocampa Stpk 

Vetusta Hb. Jeden okaz tvlko zlapalem z poczatkiem ezervvca 1904. Liti 


Locamp; 


1 On. 
)8a Esp. 

(';.,.ri(»vi 


Zlowiony 
pozno w 


i-z'wlkl" 


swietle lampy 


4 czerwca 1904 
okazy. Motyl tei 
l gatunkiem dla 


i przy- Cucnliia Schrk. 

PrcKiitthis B. Kilkanascie okazow zlowilem w czerwcu. 
Umbra flea L. Lata jak poprzedni. 

Lucifuga Hb. Zlowilem trzy okazy (dwie 9 9 * jednego <$) tego 
rzadkiego motyla w polowie maja 1904. 
Heliaca HS. 
Tenebruta CI. Lata po inokrych lakach w czerwcu i lipcu. — N. 

Erastria 0. 

Uitcuhi CI. W czerwcu i lipcu po moczarach. 

PusiUa View. Jeden okaz zlowiony 13 czerwea 1904. Bardzo rzadki. 

Rivula Gn. 

Srrh-tftfis Sc. W czerwcu nierzadki. 

I'rothyniiiia Hb. 

zlapalem jeden okaz pod Lupiskiem. 
motyl. 
Emmelia Hb. 
abealis Sc. (Sulphuralis L.). — N. C. Gonopterinae. 
Scoliopteryx Germ. 
Libatrix L. Od sierpnia do maja wszedzie po 
nicach jako doskonaly motyl. 

D. 


Quadrifinae. 
Abrostola 0. 


Tripl* 

Trij.n 


ria L. 
tita H 


W cze 
ufn. La 


rwcu 4 


r»yc5 rzadki 
poprzedni, ale zr 


Moneti 


i V. 2! 
■wiiithi. 


Baidz 


Phisia 0. 

19 i! 4 /.luwilem jeden s j>3 Modesta Hb. W sierpniu w 1903 roku zlapany jeden okaz pray 

swietle lampy, drugi zupelnie swiezy 7 tegoz miesi^ca w r. 

1905. Gatunek raz tylko przedtem w Galicyi zlowiony przez 

Prof. Werchratskiego. Bardzo rzadki. 
Chrysitis L. Lata tutaj pospolicie w lipcu. sierpniu i we wrzesniu. 
Chryson Esp. Jest jednym z najpiekniejszych motyli rodzaju I J /iisia. 

Znany z Rytra, po raz pierwszy podany przez F. Sckillego. 

Zlapalem dwa okazy w jednym dniu w sierpniu w 1903 

roku. Bardzo rzadki. 
Gutta Gn. Jeden okaz zlowilem we wrzesniu 1903, drugi 29 maja 

1904. Rowniez rzadki w Pieninach. 
Pulchrma Hw. Piekny ten motyl, ktorego odroznienie od nast§pnego, 

P. Jota, bardzo podobnego, zawdzieczam P. Prof. Drowi 

S. Klemensiewiczowi, wystejmje w Pieninach dosyc' licznie. 

Co roku przylatywalo po kilkanascie okazow do swiatla 

lampy w czerwcu, lipcu i sierpniu. 
Jota L. W czerwcu pojawia si§ rzadziej od poprzedniego. 
Percontationis Tr. Czesciej tutaj wystcpuje od wlasciwego gatunku. 
ab. Inscripta Esp. Zlapalem jeden okaz w sierpniu 1904. Odmiana 

ta wystejmje w Kurlandyi. 
Gamma L. Lata przez cale lato do jesieni. Pospolity. jak wszg- 

dzie. - N. 

Euclidia O. 
Mi CI. Lata po lakach w niaju. 
Glyphica L. Pospolitszy od popraedniegb. Fraxini L. Raz tvlko w sierpniu przylccial do lampy, nie udalo 

Electa Bkh. Jeden okaz zlapany w sierpniu. Rzadki. 
Nupta L. Lata w sierpniu. czasem z poczqtkiem wrzesnia; pospo- 
lity. 
Fulminea Scop. (Paranymplut L.'i. W lipcu i sierpniu nierzadki. — N. 

Toxocampa Gn. 
Viciue Hb. W czerwcu i lipcu zlapalem kilka okazow. Nierzadki. 
ab. Caecula Stgr. Jeden okaz schwycilem w czerwcu. 
Craccae F. W czerwcu raz tylko zlowiony; jest o wiele rzadszy od 
gatunku poprzedniego. E. Hypeninae. 
Zanclogiiatha Ld. Heiniinia Latr. 


Tentacularia 


L. (Tentaculalis Hb.)- W czerwcu i 


lipcu pospolity. — N. 


Pechipogon Hb. 


Barbalis 01, 


Jeden 


okaz w czerwcu zlapany. 


Rzadko 


tutaj wy- 


st^puje 
Hypeim Schr. 


I'ruhusadalis 


L. W 


czerwcu i sierpniu. 


Obesalis Tr. 


Kilka 


okazow zebralem w maj 
rcu. Dosyd 
Rostralis L. 


Lata od maia do wrzesnia; mam 


kilkana> 


:cie okazow 


tego gatunku 


hanlzn roznych. XXIII. Cymatophoridae. 
Habrosyne Hb. 

Derasa L. Jeden okaz przyleciat z pocz^tkiem sierpnia 1903 do 
swiatla. Rzadki. 

Thyatira Hb. 
Batis L. Jeden tylko okaz, zlapany 29 maj a 1904. Rzadki. 

Cymatophora Tr. 
Or F. Raz zlapany w czerwcu 1903. Rzadki. 
Duplaris L. Lata w sierpniu. Rzadki. — N. 

XXV. Geometridae. 

A. Geometrinae. 

Geometra L. 

Papilionaria L. Raz przyleciat w lipcu w 1901 roku do swiatla 
wieczor. Od tego czasu nigdy go nie widzialem. Bardzo 
rzadki tutaj. 

Hemithea Dup. 

Strigata Mull. W lipcu nierzadki. — N. 

B. Acidaliinae. 
Acidalia Tr. 

Trilineata Sc. (Aureolaria F.). Lata w lipcu. — N. 
ShuUnta Thnbg. , < V, rorhruriu F) — N 
Bisetata Hufn. — N. Dilutaria Hb. (Holosencata Dup.). — N. 

Aversata L. Cale lato pospolity. 

ab. Spoliata Stgr. Lata jak poprzedui. 

Immorata L. W czerwcu rzadki. 

Strigaria lib. (Sylvestraria Fib.). — N. 

Ornatu Sc. W lipcu i sierpniu niezbyt rzadki. 
Timaiidra Dup. 


^Imato L. 


Cale lato pospolity. 
C. Larentiinae. 
Ortholitha Hb. 


Bipunctar 


Sc. Pospolity w lecie. 

ia Schiff. W lipcu lata po wzgorzacl 

i. - N. 

Odezia B. 
Atrata L. 


W czerwcu i lipcu po la_kach. — N. 
Anaitis Dup. 


Praefonnata Hb. W czerwcu i lipcu pospolity. 
Plagiata L. 3 czerwca 1905. Dosyc rzadki tutaj. Triphosa Stph. 

Dubitata L. Przez cale lato pokazuje sie. pojedynczo, zbierale 
takze we wrzesniu. 

Eucosmia Stph. 

Undulata L. Jeden okaz w czerwcu zlapany; dosyc rzadki. 

Scotosia Stph. 
llhcmmata Schiff. W czerwcu i lipcu zlowilem kilka okazow. 

Lygris Hb. 
Reticulata Thnbg. W czerwcu 1904 jeden okaz. Rzadki. 
I'nututu 1, W czerwcu i lipcu. 
I'ojuiluh, L. _ N. Larentia Tr. 

Jhtata L. (Pyraliata lib.) \V lipcu. — N. 
fulvata Forst. W lipcu, rzadszy od poprzedn 
Ocellata L W czerwcu nicrzad'ki. - N. 
Bicolorata Hufn. W lipcu. dosyc rzadki. 
Variata Schiff. Pospolity w lecie. 
ab. Obeliscata Hb. Rzadszy. 56 L. S110WSKI 

Si feral a Hufn. We wrzesniu. 

Truncata Hufn. W lipou i sierpniu. 

O/wato Bkh. VV lipcu. 

Viridoria V. Do poznej jesieni nierzadki. 

Turbata Hb. - N. 

Pnntlk'ioliueata Retz. (Te^erfanu Bkh.). W sierpniu i wrzesniu. 

Fhictthito L. Cafe lato pospolity. — N. 

Montanata Schiff. W maju i czerwcu. — N. 

Qnadrif'asciaria CI. (Ligustrata Hb.). Pojawia sie. w lecie poje- 

dviiczo. - N. 
Ferrugata CI. W czerwcu. 
Pnidnitoria Hw. W maju. Forma ta uwazana bywa przez niekto- 

rych lepidopterologow za odmiane. poprzedniej. 
Powoeriaria Ev. W maju. 
Design fitu Rott, W lipcu. 
Dilutata Bkh. Lata w pazdzierniku. 
Cuculata Hufn. W czerwcu. 
Gaftata Hb. W sierpniu. — N. 
Sbciafci Bkh. W maju i czerwcu. 
Unanqulata Hw. W czerwcu i lipcu. 
Albicillata L. W czerwcu. 
Tristata L. W maju i czerwcu. 
Alchewillotu L. W lipcu i czerwcu. — N. 
Minornta Tr. W lipcu i sierpniu. 
Albulata Schiff. W maju i czerwcu. 
tavern/,, L. W Ii,hm. i" sierpniu. — N. 
Badiata Hb. Jeden okaz w maju ztapany, rzadki. 
Autumnal is Strom. W czerwcu. 
SUaceata Hb. W czerwcu pospolity. 
Nigra/ asnaria Ceze .ledm ..kaz' zlapalem w czerwcu 1904. Bar 

dzo rzadki. 
Bubidata V. W czerwcu nierzadki. 
Comitata L. (Ouiiopodiata Li. W lipcu i sierpniu. — N. Oblongata Tlmb- W sierpniu i wrzesniu 

Abxinthintn CI. 2<» lipea l«.»i)4 2 okazv. 
Siircri/turiafa L. var. ^uh/'u/vata Hw. .Jedt 

pnin 1905. Rzadki! 
Lanceata Hb. W lipcu, rzadki. 
Sobrinata Hb. W sierpniu i we wrzesni 

rodzaju Tephroclystia w Pieninach. Chloroclystis Hb. 
Redangulatti L. W lipcu zebralem kilka okazow; dosyc rzadki. 

E. Boarmiinae. 
Abraxas Leach. 
Grossulariata L. W czerwcu i lipcu nierzadki. 
Marginata L. Cafe lato pospolity. — N. 
Adustata Schitf. 22 czerwca 1905 zlapano jeden okaz; rzadki. 

DeiJinia Hmps. 
Pusaria L. W maju. czerwcu i lipcu lata licznie. 
Xumeria Dup. Ellopia Tr. 

y rosapmria L. (Fasciar'ut Schiff.j. \Vedhi° 
jest to zielomi odiniana v. I'rusi/tar, 
wykazal z Tatr i Pienin; czerwono-b 
Prosapiariii L. ziiamv dut.-j.cl tvlko z 
snowych. — N. 

Metrocampa Latr. 

(orgttrifariit L. Zbieranv w czcnvcii: rzadk AHttnuitaria Wernb. Kilka swiezyeh okazow zlapalem we wrzesniu. 

Alniaria L. 8 sierpnia L905 znalazlem swiezo wyl§gly okaz Q na 
drzewie w ogrodzie na Ptaszkowej w Kroscienku. Bardzo 
rzadki motyl. 

Fuscantaria Hw."Co roku lapalem we wrzesniu i to po kilka oka- 
zow przy swietle lampy. nie moze zatem uchodzic za nad- 
zwyczajna rzadkosc vv Pieninach. W zachodniej Galicyi mo- 
tyl ten byl malo spostrzeganv. Jeden okaz zlapal Dr. Kle- 
mensiewicz w Nowym Sa.czu. 

Selenia Hb. iria Sclntr. Jeden oka: 
goz miesiqca 1905. /. 
najrzadszy. Bidentata CI. Lata w czerwcu i jest dosyc rzadki. 

Himera Dup. 
Pennaria L. 29 wrzesnia 1904 zlowilem swiezo wyl^gty okaz A 
Rzadki. 

Croiallis Tr. 

Elinguaria L. 2 okazy zlowilem w lipcu 1901, nastepnie jeden 

tegoz miesiaca r. 1905. Bardzo rzadki. 

Ourapteryx Leach. 

Sambucaria L. W czerwcu przylaty wal do swiatla bardzo licznie. — N. 

Opistograptis Hb. 

Luteolata L. Lata pojedynczo. 

Epione Dup. 

Apicinrhi Schitt' We wrzc>niu. — N. 

Venilia Dup. 
Macii/iirin L. W czerwcu pospolity w Pieniriskim potoku. 

Semiuthisa Hb. 

Notata L. W czerwcu. 

AUernaria Hb. W czerwcu i lipcu. 

Anisopteryx Stph. 
Aescularia Schiff. Z pocza.tkiern kwietnia. Pospolity. 

Phigalia Dup. 
Pedaria F. 27 marca 1905 jeden okaz. Rzadki. 

Biston Leach. 
Hirtaria CI. 2 kwietnia 1905 znalazlem dwa motyle in copula. 

Amphidnsis Tr 
Behdaria L. W maju. 

Uoarmia Tr. 
(■inrtaria SchitK W maju rzadki. 

/.'"'. gfc CI. \V P czer\vcu Pnm ** P ° JC }nCZ ° 

Repandata L. W czerwcu i lipcu w niektorych latach licznie. 

var. Maculata Stgr. Jeszcze liczniejszy od poprzedniego. Lichenaria Hufn. Lata w lipcu. — N. 
Orepuscularia Hb. W czerwcu. — N. 

Gnophos Tr. 
Furvata F. Lata w czerwcu; rzadki. 
Diluridaria Hb. — N. 

Fidonia Tr. 
( arbonaria CI. — N. 

Ematnrga Ld. 

Atomaria L. Cale lato liczny. 

Thainnononia Ld. 
Brunneata Thubg. — N. 

Phasiane HS. 

Clathrata L. W lipcu pospolity. 

XXVIII. Nolidae. 

Nola Leach. 
Gucullatella L. Lata w czerwcu. 
('oit)'iimHs HS. Jeden okaz zlowiony w maju. 

XXIX. Cymbidae. 

Sarrothripns Cnrt 

Bevayana Sc. (Undulana Hb.). Jeden okaz przylecial do swiatia 

XXXI. Arctiidae. 
A. Arctiinae. 
Spilosoma Stph. 

Lubr/cipeda L. Lata \v sierpniu pojedynczo. 
Menthastri Esp. W czerwcu i lipcu. — N. 

Phragmtitobia Stph. 
Fuliginosa L. W maju i czerwcu. — N. 

Parasemia Hb. 
Plantaginis L. W czerwcu i lipcu lata po wyrebach pieninskich, 

przewaznie 9 Q • 
var. et ab. rj" Hospita Schiff. Jak poprzedni. Arctia Schrk. 
Caja L. W lipcu i sierpniu. — N. 

Pericallia Hb. 
Matronula L. — N. 

Callimorpha Latr. 
Dorninula L. W Lipcu. 
Quadripunctaria Po'da. (Hera L). Lata pop 
pnia po Pieninacli: \v dzicri -o tvlk<> 
trowki, Bankow Gronik. 


lowilem. Ociemne, Szu- 


B. Lithosiinae. 
Nudaria Hw. 

Mundana L. — N. 

Endrosa Hb. 
Irrorella CI. W lipcu i sierpniu. 
Gnopbria Stph. 
Bubricollis L. W lipcu dosyc rzadki. 
Quadra L. W czerwcu i lipcu dofiC rzadki 
Lithosia V. 

Deplana Esp. W lipcu. 

Lurhicola Xinek. \V lipcu i sierpniu pospol 
Complana L. W sierpniu. — ■ N. 


ity. XXXIII. Zygaenidc 

A. Zygaeninae. 

Zygaena F. 

Purpumlis Briinnieh. {Minos 111).). \V sierpni 
Meliloti Esp. — N. 

Lonirtrai Schevcn. IV/.cz calc I a to liczny. 
Filipendulae L. Najpospolitazy w czerwcu i 

IllO Leach. 
Globulariae Hb. W czerwcu dosve rzadki. 
Statices L. W czerwcu i lipcu. — X. XXXVIII. Cossidae. 
Cossus F. XXXIX. Hepialidae. 
Hepialus F. II a in nit L. W maju lapany. 

Sylvina L. W sierpniu nierzadki. 

Lupulina L. Lata w czerwcu po gorskich polanach w znacznej I. Pyralidae. 

A. Galleriinae. 
Aphomia Hb. 

Sociella L. W lipcu i sierpniu. 

Galleria F. 

Melonella L. W sierpniu. 

B. Crambinae. Tristellus F. W sierpniu. 

Perlellus Sc. Cale lato pospolitv. 

Mi/elf us 111). W lipcu. 

Simian* Hb. - N. 

Horluil/us III). W lipcu i sierpniu. 

JJumcUllus lib. — N. 

J'ratellus L. W maju i czerwcu. 

I'uscuc//u8 L. W lecie wszedzie pospolity. 

C. Schoenobiinae. 
Donacaula Meyr. 

Mucronellus Scbiff. Jeden okaz zlapany w lipcu. E. Phycitinae. 
Ephestia G-n. 
Elutella Hb. W maju nierzadki. 

Salebria Z. 

Betulae Goze. Dwa okazy zlapalem w sierpniu. Dosye rzadki. 
Obductella Z. Lata z koricem sierpnia; kilka okazow schwytatem. 
Semirubella S. W lipcu lata pojedyriczo po polanach. 

T. Pyralinae. 
Aglossa Latr. 
Pinguinalis L. Cate lato pospolity. 

Pyralis L. 

Farinalis L. W czerwcu pospolity. — N. 
Hemilia Wlk. 
(ihiih-ntidis L. Rzadszy znacznie od poprzedniego; lata w lipcu. 

K. Hydrocampinae. 
I's.mmioti.s Hb. HyalUialis Hb. - N. 
Urticctta L. Cale lato : Euniiypara Hb. L. Scopariinae. Scoparia Hw. 

Centuriella Schiff. W czerwcu lata po wyrebach pieniriskich 

cznej ilosci 
Dubitalis Hb. W lipcu. 

Manifestella H. S. W czerwcu zJowilem kilka okazow. 
Valesialis Dup. (Parella Z.). — N. 
Sudetica Z. (Zamek czorsztyiiski, Now.). Lapalem go w Kro^ 

przy awietle lampy. — N. 
Crataegella Hb. W. lipcu. alis Sc. W lipcu Pyraustii 
Sylepta H Evergestis Hb. 

Sophia/ 'is V. — N. 

Straminalls Hb. Zlowiony w kilku okazach w czerwcu. 

Nomophila Hb. 

Noctuella Schiff. Od lipca do poznej jesieni wszedzie po polach 
pospolity. — N. 

Phlyctaenodes Hb. 

Sticficnlis L. — N. 

Diasemia Gn. 

Litterata Sc. Nierzadki przez cale lato po lakach bagnistych. — N. 

Pionea Gn. 
Pandalis Hb. Lata w czerwcu. 
Forficalis L. W czerwcu rzadki. 
Rubigmolis Hb. W lipeu pojawia sie. pojedynczo. 
Numerate Hb. VV czerwcu schwytalem '6 okazy. Rzadki. 

Pyrausta Schrk. 
iuscalis Schiff. W czerwcu. 
Sambucalis Schiff. — N. 
Purpuralis L. — N. 
Aurata Sc. W lipcu i sierpniu. 

II. Pterophoridae. 
Oxyptilns Z. 

Hieratii Z. — N. 

Alucita Wlsgbm 
Pentadactyla L. W lipcu. 
letradactyla L. W sierpniu. — N. 

Pterophorus Geoffr. 
Monodactylus L. W jesieni pospolity. 

Stenoptilia Hb. 
Pterodactyla L. W lipcu i sierpniu. 

III. Orneodidae. 
Orneodes Latr. 

Grammodactyla Hb. Lata w czerwcu po wyrebach w Pieninach. 
Dwa okazy tego bardzo rzadkiego motyla zlapalem na Szu- IV. Tortricidae. 

A. Tortricinae. 

Acalla Meyr. Schalleriana F. var. Comparand Hb. 15 sierpnia 1904 przyleciat 
do lampy. 

Dichelia Gn. Podana Sc. W sierpn 

Wstrioiuiita Froel. "W 

ktorej zyje dosyc rzadki. — N. 
Tortrix Meyr. Porskuleai/a L. W lipcu. 

ma L. Jak poprzedzajacy. 

Cnephasia Curt. 
Argentana CI. W lipcu. 
Penziana Thnbg. W sierpniu do swiatla 

Bardzo rzadki. 
Wuhlbon.imia L. (Co\ Conchylinae. Hawaii,, L. \V lipcu. Euxanthis Meye C. Olethreutinae. 
Olethrentes Hb. 

Salicella L. W lecie nierzadki, widziatem go takze w Czorsztynie. 

Motylek ten moze sluzyc jako typowy przyklad ^Mimicry"; 

w stanie spoczynku bardzo podobny do kalu ptakow tak 

ksztaltem jak i ubarwieniem skrzydel, ktore charakterysty- 

cznie sklada. 
Sauciana Hb. W lipcu. 
I'rtmifwa Hb. W czerwcu. 
Ocltroleucaiia HI). W sierpniu. 

Oblongona Hw. Lata po zrebach w czerwcu dosyc" licznie. 
Arm, /fa CI. Lata w Pieninach jak poprzedni. 
Infant, Sc — N. 
Striaua Schiff. W lipcu. — N. 
Micana Hb. Jeden okaz znalazlem w Pieninach w czerwcu; bardzo 

Rivu/ana Sc. W sierpniu. — N. 

Vrticana Hb. W lipcu. 

Lacunana Dup. W lipcu. — N. 

Uurestrana Dup. Jak poprzedni. 

t'espita/ia Hb. — N. 

A ni i, [nana Hb. W sierpniu nierzadki. 

Steganoptycha Stph. 
Sanana Tr. W sierpniu dosyc rzadki. 
Quadrana Hb. — N. 

Semasia HS. 

Hypericana Hb. W czerwcu pospolity. 

Epiblema Hb. 66 L. siTowsJti 

Dichrorampha Gn. 

Petiverella L. W lipcu i sierpniu nierzadki. — N. 
Plumbagana Tr. Nadzwyczaj rzadki; zlowilem jedei 

Lipoptyclia Ld. 
Plumbana Sc. W czerwcu nierzadki. 

V. Glyphipterygidae. 

A. Choreutinae. 

Choreutis Hb. 

Bjerkandrella Thubg. — N. 

Simaethis Leach. 
Fabriciana L. W sierpniu. 

VI. Yponomeutidae. 
A. Yponomeutinae. Vigintipanctatus Retz. W lipcu bardzo rzadki. 

Plumbellus Schiff. W lipcu. 

Padellus L. W czerwcu i lipcu. 

MalineUu8 Z. Schwytalem jeden okaz w lipcu; motyl ten je 
dzo rzadki. 

Swammerdamia Hb. 

A/pirtlla HS. Jest forma, wyl^cznie gorskq. pojawiajaxa. si§ J 
wyzszych szczytach. W Tatrach lapana przez Now 
w krainie kosodrzewu wraz z gatimkiem Zimmernuwni 
Od tego czasu, t. j. od r. 1864 M nigdzie w Galicyi i 
serwowana. Podczas wycieczki na puchacze przvpadko 

kudci bkalki w Ociemn palem jeden okaz 22 maja 1904 
kosci Ska" • C. Argyresthinae. 
Argyresthia Hb. 

Albistria Hw. W czerwcu i lipcu. 
Ephippella F. W lipcu. 
Goedartella L. — N. species novae. Craco 1 vii. Plutellidae. 
A. Plutellinae. 
Eidophasia StpL 
Mtssiinjitlla V. ab. Triangulella Schille. W lipcu jeden okaz. 

Plutella Schrk. 
Mari'lijieto/i* Curt. (Cnici/'trarum Z.). Lata w lipcu i sierpniu 
Cerostonia Latr. VIII. Gelechiidae. 
A. Gelechiinae. 
Bryotropha Hein. 

lerrella Hb. W czerwcu. 

Gelt-chia Z. (Lita Tr.). 
Vicinella Dgl. Znalaztem dwa okazy w sierpniu na star 
rosnacym wsrod zrebu ua Szutrowkach. Rzadki. 
Acoiupsia Hb. 
Tnpunctella Schiff. W czerwcu rzadki. 

Xystophora Hein. 

Unicolorella Duj>. Jeden okaz w czerwcu; bardzo rzadki. 
Anacjiinpsis Hein. 

OhryKopora Clem. 
HertnanneUa F. W maju. 

B. Blastobasinae. LacteeUa Schiff. W lipcu 


C. Oecophorinae. 
Psecadia Hb. 

Depressaria Hw. 

Scopariella Hein. Jeden okaz schwytatem w sierpnh 

Arenella Schiff. W maju i czerwcu. 

Ocellam F. W maju niezbyt rzadki. 

Impurella Tr. W czerwcu. 

Applana F. W lipcu. 

Ciliella Stt. W kwietniu nierzadki. 

Borkhauseiiia Hb. x. Elachistidae. 
A. Scythridinae. 

Scythris Hb. 

Obscurella Sc. Lata w czerwcu po wyrebach licznie, 
takze przy Swietle lampy w lipcu. B. Momphinae. 

Stathmopoda Stt. 
Pedella L. W lipcu i sierpniu. 

Cypliophora HS. 
Idaei Z. Lata po pieninskich zrebach. szczegolnie kolo skaHo 
na Bankowym Groniku, pojedyiiczo. 3 okazy schwyctteni 
w czerwcu 1905. Nalezy do bardzo charakterystycznycft 
motyli w tej okolicy. 

D. Coleophorinae. 
Coleophora Hb. 

Wockeella Z. — N. XI. Gracilariidae. 

A. Gracilariinae. 

Gracilaria Z. 

Stigmatella F. W maju i czerwcu. 

XV. Tineidae. 
G. Tineinae. 
Scardia Tr. 

Tessulatella Z. W lipcu i sierpniu przylatuje do Swiatla lampy. 

Monopis Hb. 
Vemt<(uidU\ Hb. 11 maja 1904 jeden okaz. 
Rusticella Hb. W czerwcu. 

Tinea Z. 
Arcella F. w lipcu. 
Corticella Curt. Jak poprzedni. 
Granella L. W maja. 

Semifulvella Hw. Dwa okazy zlapalem w sierpniu do lampy. Bar- 
dzo rzadki. 

Tineola HS. 
Biselliella Hummel. W czerwcu. 

Incurvaria Hw. 

Oehlmanniella Tr. W lipcu. 

Nemophora Hb. 

Schwarziella Z. W czerwcu na Wysokim Dziale bardzo licznie. 
Pilulella Hb. Lata z poprzedzajacym, lapany takze przy swietle H. Adelinae. 
Neniotois Hb. 

Metallicus Poda. W sierpniu na Knautia arvensis Coult; nierzadki. 

Atlcla Latr. 
OchsenhewnereUa Hb. Jeden okaz ziowiJem na wyr§bie pieninskim. Zapiski mykologiczne Boleslawa Namystowskiego. Niewielka ilosd zapisk6w z swiata grzybow napastuj^cych 
iny kwiatowe Galicyi, sklonila mnie do zaj^cia sie. tym za- 
Ibanym u nas dzialem fizvografii. Poszukiwania moje ugrani- 
ly sie. na razie tylko do roslinnosci Krakowa i najblizszej oko- 
,' przyezem mialem ulatwione zadanie, wobec wyozerpnjftcegc 
acowania rdzy spotykanych w W. Ks. Krakowskiem przez Prof. 
Raciborskiego. przypuszczam. >\Vl'] szczuplusci. przyczynia, sie. do znajomosoi flory okohc Krakowa, 
przeto je oglaszam. 

Spelniajqc niily obowia,zek, skladam na tern miejscu podzie- 
kowanie J. W. P. Profesorowi Janczewskiemu za drogocenne wska- 
zowki i rady, z ktorych korzystatem w cia.gu mej pracy. Phycomycetes. 

Peronosporineae. 

Albugo (Pers.). Albugo Candida Pers. 

a) na ('apsella bursa pastoris Moench. 
Wszedzie bardzo pospolity. 

b) na Cochlearia Armoracia L. 

Czarna Wies, Lobzow. Pradnik Czerwony. 2. Albugo Bliti Kuntze. 

na Amaranthus retroflexus L. 

Pradnik Czerwony. IX. 

Phytophthora (de By.). 

3. Phytophthora infestani de By. 

na Solatium tuberosum L. 

Ozama Wies. Lobzow, Bronowice Wielkie, Debniki. VII, VIII. 

Plasmopara (Schrot). Krakdw, Czarna Wies. Tyniec. 


Bielany. 


VIII, IX. 


b) na Angelica sihestris L. 


Czarna Wies, Lobzow. 
VIII. IX. 


&. Plasmopara pygmaea SchrSt 


na Geranium pratense L. 


Krakow. 
VII. VIII. 


<>. Plasmopara vilicola Berk, et Ci 


irt. 
Pradnik Czerwony, na polu dosi 


.iadczalnem. 


VIII. IX 


Bremia (Reg.). 
7. Bremia Lactucae Reg. 


a) na Sonchus oleraceus L. 


Czarna Wies. 
VIII. IX. 


6) na Senecio vulgaris L. 


Krakow. Czarna Wies. 
VIII, IX. 


c) na Cirsium arvense Scop. 


Czarna Wies. 
VIII. IX. Peronospora (Corda). Peronospora sordida Berk. 

na Scrophularia nodosa L. IX, X. 
VII— IX. b) na Cheiranthvs Cheiri L. 
Krakow. 
11. Peronospora eftusa de By. 
na Chenopodium album L. 

Czarna Wies. zaledwie it-den Ascomycetes. 

Hemiascineae. 
Protomycetaceae. 
Protomyces. 
12. Protomyces niacrosporus Ung. 
na Aegopodium Podagraria L. 
Skaly Panienskie, Tyniec. Protodiscineae. 


Exoascaceae. 


Taphrina. 


13. Taphrina Tosquinetii Magn. 
Krakow. Czarna Wies. Wola Justowsk 


a, Zabierzow. 


VIII, ix. 


14. Taphrina epiphylla Sadeb. 


na Alnws meana DC. 


Krakow. Czarna Wies. Bronowice Wit 


dkie. 


VIII, ix. 


15. Taphrina deformans Tul. 


na Primus Persica Stok. 


Krakow; zebral Prof. Dr. Janczewski. 
X. 


16. Taphrina Prinii Tul. 


na Prunus domestical. 


Krakow; zebra! Prof. Dr. Janczewski. 
VI. 


Pesisineae. 


Mollisiaceae. Pseudopeziza (Fuck.) 
17. Pseudopeziza Bistortae Fuck. na Polygonum Bistorta L. 
Czarna Wies. 

18. Pseudopeziza Tiifolii Fuck. 

na Trifohum agrarium L. 
Wola Justowska. 

Phacidiineae. 
Phacidiaceae. 
Rhytisma (Fries). 

19. Rhytisma acerinimi Fries. 

na Acer Pseudoplatauus L. 
Skaly Panieriskie. 

20. Rhytisma saliciiinm Fries. 
I na Sallx Caprea L. 

J Sikornik; zebral Prof. Dr. Janczewski. 

Pyrenomycetineae. 
PBRISPORIAI.BS. 

Brysipheae. 
Sphaerotheca (Lev.). 

21. Siihaerotln'ca Caslapiei Lev. 

Wszedzic u'Kr.knwskiem pos 
VIII— X. 
Pod koniec wrzesnia i na poi 


^alku P a> 


idziernika pojawiaja. 
sie. otocznie. 
c) na Sangmxorlxt minor Scop. 
Debniki. Czarna Wie4. 
VII-IX. 
Otocznie powstaja. przy kohcu 


sierpnia. 


d) na Filipriidida rhmtrht Maxim. 
Czarna Wies. 


VIII-IX. 
e) na AlchcmUla vulgaris L. 
Czarna Wies. 
VIII. IX. 


22. 


Sphaerollu'cn paunosa Lev. 
na kulturach roz. 
VIII- -X. 
Czarna Wies. 

Podosphaera (Kunze). 

23. Podosphaera tridactyla Wallr. 

Czarna Wies. 

Otocznie pojawily sie. przy koricu sierpnia 

Erysiphe (Link.). 

24. Ei-ysiphe Cielioriammim DC. 


VI-VIL Przegorzaly, Bronowk* Male. VIII-X. 
Otocznie tworzyly si<; przy koricu wrzesnia. 
c) na Lappa minor DC. 

• Krakow. Czarna Wies. Sikornik. Rakowice. VIII— X. 

CzarL 7 wCs. """" VIII, IX. 

Krak6w.''^°' °" mnt Mm ' VJII, IX. 

/; na Cfeataw*, ./arm L. 

Krakow, ogr. roln. bot. IX - 

g) na Centaurea Scabiosa L. 

Krakow, ogr. roln. bot. *X- 

25. Krvsiphe Sfartii Lev. 

a) na Hijix.rirntii frfuratum L. 

Pasternik. Bielany. VIII— X. 

Otocznie pojawily sie. przy koricu wrzesnia. 

6; na Urftca rftoica L. 

Czarna Wiei VIIL 

c) na <7o?m» .Vo//^ L. T 

Pasternik iA 

Krakow SikornikWolTjustovrska Czarna Wies VIII-X. 

i k Zj""""" "' '* """ MilL VII. 

2<>. Kiysiphe (Jmbelliferaram de By. Wies. Wola Just.AVska. Pr/.e; Otocznie pojawily sie. w drugiej polowie sierpnia. 
27. Erysiphe communis Wall. VIA a) na Polygonum avicidare 1 


Krakow, Czarna Wi,s. Uak 


Otocznie pokazaty sie. przy 


b) na Convolvulus avvcttsis I 


Krakow. 


c) na Ranunculus acer L. 


Czarna Wies. 


d) na Ranunculus repens L. 


Sikornik. 


Otocznie pokazaly si? przy 


e) mi CW///^/ palustris L. 


Czarna Wies. 


!8. Erysiphe gramiiiis Lev. 
Krakow. Czarna Wies. 


b) na Uaett/lis glomcrata L. 


Rakowice. Czarna Wies. 


!i». Krvsiphe Linkii Lev. Microsphaera (Lev 
31. Microsphaera divaricata Wallr. :52. Micosnhaera Aim DC. 
na Jttamftta mthurtica L. 
Czarna Wies. 

33. Microsphaera Grossulariae Wallr. 

na Ribes Grossularia L. 

Pr^dnik Czerwony, pole doiwiadczalne 

Otocznie tworzyly si^ przy koiieti wrz< 

34. Microsphaera Evonynn DC. 

na Evonymu VIII. 

VIII. IX. VIII. IX. 
VIII. IX. Czarna Wies, Wola Justowska. VI— IX. 

Otocznie pokazaly sie, w polowie sierpnia. 
lio. Microspharra Lonicerae DC. 

Krakdw^rkDr. Jordana. ^ VII -IX. 

30. Mirrosplin.-ra li>-i-hVndis DC. 
na Berberis vulgaris L. 

Rradnik Czerwony. Czarna Wies. Krakow: park Dr. Jor- 
dana. VIII, IX. 
Otocznie pojawily sie. pod koniec wrzesnia. 

87. Microsphaera Lycii Lasch. 

Wolf JusLvskT '"" VIII, IX. 

88. Microsphacra Astragali DC. 

na AstriKiahis (//i/ri/iihi/l/u* L. 

Skaly Pan, B ki! Bronowice Mai,. Sikornik VI.-X. 

Otocznie pojawily sie. pierwszy raz w lipcu. drugi zas" przy 

Uncinula (Lev.). 
39. Uncinula Salicis DC. Phyllactinia (Le 

40. Phyllactinia suffulta Rabenh. 
na ro/yfas Avelhma L. 
Sikornik. 
Otocznie w polowie wrzcsnia. Perisporieae. 
Capnodium (Mont). 

41. Capnodium saliciiiiini Mont, 

wuiaiu '^ZiT e8tka L ' vi -viii. 

K^ L ' vin. 

42. Capnodium Persooni Berk, et Desm. na Corylus Avellana L. 
Sikornik. 

43. (;i| m odium Tiliae Sacc. 

na Tilia ulmifolia Scop. 
Krakow, park Dr. Jordana. 

44. Capnodium mtercinum Bei 

na Qtiercus Eobur L. 
Krakow, park Dr. Jordana HYPOCRBALES. 

Nectria (Fries). 

45. Nectria cinnabarinn Fries. 

na Aesculifs BUppocastanum L. i wielu innych drzewach bar- 

dzo pospolita. 

Krakow. V -~ X - Polystigma (DC). 

Polystigma fulvuui Sacc. 
na Primus Padus L. 
Krakow, zbierat Prof. Dr. Janczewski. 47. Epichloe typhina 1 

na Agrostis alba L. 48. Claviceps purpurea Tul. 

a) na Lolium perenne L. 

Sikornik, Mogila, Czarna Wies. v111 t l ^- 

b) na Hordeum distkhuw L. 
Wola Justowska. 
c^ na Secale cereale L. 
Czarna Wits. 

49. Claviceps microcepliala Tul. 

na Molinia coerulea Moench. 

Lobzow. Krakow: ogr. roln. bot. 1A 

50. Claviceps setulosa Sacc. 

na Poa trivial/* L. _ ' „ 

Krakow, Czarna Wies. 1A - A VIII, IX. 
VIII. IX. DOTHIDEALES. 

Phyllachora (Nitzschke). 51. Phyllachora Heraclei Fuck. 

na Eeracleum Sphondylium L. 
Zwiorzyniec, Czarna wies. 

52. Phyllachoia Acgopodii luck. 

na Aegopodium Podagraria L. 

Sikornik. Tvni.-c. Skalv Pnni.M'.ski.-. liielanv. 

53. Phyllachoia Anplicar Fuck. 

na Angelica silvestris L. 
Lobzow. 


VIII, IX. 
VII-IX. 
VIII-X. 


Basidiomycetes. 
Hemibasidii. 
Ustilagineae. 
Usti/ago (Persoon). 
54. Ustilago Maydis Lev. 
na Zea Mays L. 

Czarna Wies. \V.,la .Justmvska. 

65. Ustilago ntricnlosa Tul 

a) ml Polygonum Persicaria L. 


VI. VII. 
VIII. IX. 


Sikomil lU "' hl lth " 0l> ' n> ' Au, ' t " 


IX. 


ofi. rstila^o longissima Lev. 
Krakow:' o^ocUm'tan 
57. Ustilago PaniH glauci Wallr. 

Krakdw. 


vi-ix. 
VIII, ix. .V.>. Lslilao-o Aveiia<- Itostr. 

na Arena sat ha L. 

Wola Justowska. 
60. Ustilago Tritici Jens. na Triticum vulgare Vill. 

Pradnik Czerwony, pole doswiadczalne; zebrat Prof. Dr. J a 

61. Ustila^o destruens Schlechtd. 

na Panicum miliaceum L. 

Krakow: o#r. roln. hot.; zebra! Prof. Dr. Janczewski. 

62. Ustilago Oameri Kck. 

na Setaria italica PB. 

Krakow; zebral Prof. Dr. Janczewski. Tilletiineae. 
Tilletia (Tub). 

63. Tilletia Tritici Wint. 

na Triticum dicoccum fecbrank. 

Krakow, ogr. roln. bot.; zebral Prof. Dr. Janczewski. 

Urocyst/s (Rabenh.). 

64. Urocystis occulta Rabenh. 

na Secede cereale L. 

Sikornik. Wola Justowska. K.>hirr Koscius/.ki. Pucciniaceae. 65. Puccinia Adoxae DC. 

na Adoxei moschateU'uia 
Skalv Panieriskie. Biela] Fungi imperfecti. 

Sphaerioidaceae. 
Phyllosticta (Pens.). 66. Phyllosticta prunicola Sac 

na Prunus domestica L. 67. Phyllosticta coronaria Pass. 

na Philadelphus coronarius L. 

Krakow; park Dr. Jordana. VIII. IX, X. 

68. Phyllosticta Corvli Westend. 

na Corylus Avelldna L. 

Krakow: park Dr. Jordana. VIII, IX. 

69. Phyllosticta Ojmli Sacc. 

na Viburnum Opulus L. 

Krakow. VIII, IX. 

Na zebranych przezemnie okazach foednica pyknidiow Yvyja- 
tkowo dochodziJa do 100 ;;.; przcchodzila wiec o 40 u. cyfre. 
podana jako cbarakterystyozna. w Rabenborsta Kryptogamen- 

70. Phyllosticta pinna -Sacc. 

na Finis Mai us i communis L. 

Czarna Wies. VIII- X. 

71. Phyllosticta cruenta Sacc. 

na Poly vm All. 

Bielany. Zabierzow. VII, VIII. 

72. I'llN Most i. :■!;: 4 ; 1 1 > > i I < > 1 i i Sacc. 

KmkXTogrid botan. IX. X. 

78. Phyllosticta Sorbi Westend. 

° na botan! IX, X. Ascochyta (Libert.) 77. Ascochyta Frajsariac S, ti 
na Fragaria graudijlum E 
Krakow; zebra 1 pr.".f. I Jr. IX, x. 

Petasitidis otfi- Septoria (Fries). 

78. Septoria Fragaiiae Desm. 

Bielanyflskaty Tanieriskie. VII, VIII. 

79. Septoria Atriplieis Fuck. 

na A triplex horteusis L. 

Krakow: ogrod botan. VII, VIII. 

80. Septoria polygonoruiii Den. 

na Polygonum persicaria L. 

ezarna \Vies. VII— X. 

81. Septoria 1'hlo-is Sacc. et Speg. 

na Phlox Drummondi. 

VIII, IX. 

ska. VIII, IX. 

Wies. VIII-X. Bielany; zebra) Prof. Dr. Jancze^ 
85. Septoria Lysimachiae Western!, 
na Lysimachia vulgaris L. 
Krakow: ogrod botan. Iveptostromataceae. 
Leptothyrium (Kze. et Schm.). 

86. Leptothyrium Periclymeni Desm. 
na Loniccra nigra L. 
Bielany. Krakow, ('/.a ina Wies. Zabierzow, Wola Justowska. VII— IX. 
6 Melanconiales. Colletotrichum (Cor da). 88. Colletotricliuni .I;iiirxc\vskii, spec. nov. Fructificationes sine 
veris parietibus. setis unicellularibus fumido atris circum- 
cinctae, 80 \j. latae. Sporae sine colore, unicellulares, fusifor- 
mes. saepe lunulae instar curvatae, cum uno nucleo. Sedent 
sporae in hyphis unicellularibus, decoloribus vel parum fu- 
midis. Setae 150 p — 70 \j. longae, 4 }/. — 8</ 4 u latae. Sporae 
3 it — 6 u. latae, 24 (/. — 34 u. longae. Hyphae, in qui bus 
sedent sporae, 8 a altae, 4 [/. latae. Vivit in caulibus et in foliis 
Poae trivialis L. in tela fundamental i. inter a reus annuli scle- 
renchymatici. 

Owocowania wyste/puja. w postaci drobnych czarnych plamek 
o srednicy dochodzacej 80 y. dlugosci. stojacych gromadnie lub 
pojedynczo na zdzblacli i lisciach. Ohwod kazdego i-woeowania 
otaczaja, naokolo szczecinki. j( nn.koinorkowe, proste lub zakrzy- 
wione, barwy czarno dymia&tej d \ m dstawy i w srodku, jasniejszej 
na wezszym, zaostrzonym lub kkko zaokra,glonym korieu. Dlugosc 
szczecinek waha sie. w granicacb miedzy 70 jx. a 150 p.. grubosd rzeniu. prawdopodobni 

rycznych (mam na mys 

sie na zewnqtrz i ulan 

Zarodniki sa jedn 


rorza. nad niem rodzaj przykr 
e przy sprzyjajaovch" warunk 
li iloM- pan wodi ej w | owim; 
viaja \v\ sypywnnie sir zarodnil 
nk('.i)i('irkn\v(M) luzliaiwincli bit, 


silniej rozwinutc. Koii 


9H2':2'^'B *nej. bywa 
Bieznaeznie spfaszczonv W plazmie zarudnikow WYsuvpuje jedno 
ja_dro; szerokost? zan dnikow wyncsi 3 a do 6 a. dlugosc od 24 [x. 
do 34 y.. Strz^pki zarodnikonosne jrdiiwkomurknwe. bezbarwne, lub 
slabo dymiaste, stoja. zbita. masa. obok siebie. wysokose icb wynosi 
8 (jl, szerokosc najwyzej 4 17.. 

Grzybek ten atakuje lodygi i liscie wykliny Poo trivialis L.. 
rozwija sic tylko na miekiszu' cienko-seirnnyin lc/aevin pomiedzy 
lukanii sklerenchymatycznymi i tylko na jego powierzchni owocuje. 
Znalazlem go \\ Krakowie w miesiacu wrzesniu. Marssonia ( Fisch. 
nia Jnglandii 

Wola Justowsfc .lugJtuis rryiu L. Hyphomycetes. 

Monilia (Pers.). 
90. Monilia fnictigena Pers. na I'ims 
Czarna \ na luui'iiii-niii-: huoiqinosus L. 

Hielany. Skaty Fanienskie. VII-IX. 

92. vula ria liaplospora Spegazz. 

na Alchemilla vulgaris L. 

Czarna Wies. Wola Jusrowska. IX, X. 

93. Ovularia Veronicas r'uo. v. niia-osticta Sacc. 

na Veronica urticae folia J eg. 

Krakow: ogrod botan. IX. X. 

94. Ovularia Asperifolii Sae.e. 

a) na Symphytum officinale L. 

Bielany. IX, X- 

b) na Pulmonaria officinalis L. 

Bielany. Skaly Pamenskir. IX, X. 95. Botiytis cinerea Pers. 

a) na Bibes aureum Pursh. 

b) na Ribes rubrum L. 

c) na i?itas vulgare Koch. 
Krakow: ogrod botan. Ramularia (Ung.). 96. Raiimlaiia Taraxaci Karst. 

Krakow. Lobzow. Czarna Wi.-s. 

97. Ramularia Bistortae Fuck 

na Polygonum Bistorta I, 
Czarna Wies. 

98. Ramularia Lysiniachiae Thum. 

na Lysimachia vulgaris L. 
Wola Justowska. VIII, IX, X. 99. Ranmlaria obovata Fuck. 

a) na Rumex obtusifolius L. 

Krakow, Zwierzyniec. VIII, IX, X. 

b) na Rumex sp. 

Lobzow, Czarna Wies, Bronowice Male. IX, X. 

100. Ranmlaria Tulasnei Sacc 
na Fragaria grandijlora Ehrh. 

Krakow, Pra.dnik Czerwony. VII— X. 

Dematium (Pers). 

101. Dematium pullulans de By. 

na Holcux lanatus L. 

Krakow. Bielany. IX. X. 

Fusicladium (Bon.). 

102. Fusicladium piiinum Fuck, 
na Pints communis L. 

VII -IX. 

Czarna ~w7el Pradnik Czerwony. VII— IX. 

Polythrincium (Kunze et Schmidt). 

104. Polvthrincium Trifolii Kze. 
na Tri folium repens L. 
Wola Justowska. VIII. IX. 

Cladosporium (Link). 

Link. VIII. IX. 
KM',, nadosporiiim Paeoniae Pass. 
na Paeoma officinalis L. 
Krakow: ogi& botan. IX, X. 

107. Cladosporium Typharum Uesm. 

na Typhi hdifolia L. 

Krakow: ogrod botan. Vll — A. 

108. Cladosporium elegans Penz. 

Krakow: ogrod botan. Heterosporium (Klotzsch). 
109. Heterosporium grarile Sacc. 

b) „ florentina L. 

c) „ pallida Lmk. 

d) „ setosa, 
Krakow: ogrod. botan. 10. Sporodrsiiiiuin exitiosmn Ktihn. 

Czarna Wies. 

W postaci eonidiow fonny Alter nana Sees 

Cercospora (Fres.). Lobzow, Czarna Wi,s. VIII, IX. 

tZ^M^ GhkhT ' (n ° Wy ' yWiei6l) ' VIII. IX. 

Strz§pki zarudnik<,nosn<- u pndstawv wedlug Franka (Lhrb- 
d. Pflanzenkrankheiten) sa. brunatnawe, na zebranyra przezemnie 
matervale byly zabarwione ale tylko na kolor dymiasty z wyj^- 

Fusarium (Link.) 


L8. Fusarium h< 


'tn'osporinm Ne<>s. 


a) na, Lolium 
h, na Jfoftnta 

<2 na Pia irk 

Czarna Wies. 


i Wics. 

d hot. ruin. Czarna W IX. x. 
IX, x. Monografia 
warstw paleozoicznych Podola Prof. Dra Jozefa Sierr Cz§sc stratygraficzna. charakterystyczne. najzupelniej niczego nie dowodzq, stanowia.c dzi- 
wn^ zaiste mieszanine. przewodnich skamielin najrozmaitszych po- 
ziomow sylurskich ze znaezna. iloscia. gatunkow nowo nazwanych 
lecz nie opisanych wcale. lub blednie oznaczonych. jak z nast§pu- 
ja.cego przegla.du latwo sie. przekonac mozna: 

i) warstwy z I wan i a: w gorze czerwone. cienkophtowe pia- 
skowce i czerwone lub zielone lupki piaszczysto-marglowe, z war- 
stewkami ciemnego, zwie.zlego wapienia, zawieraja., wedlug Szajno- 
chy. nast^pujace formy: 

Pteraspis podolicus Alth, Pterygotus problematicus Ag., Leper- 
ditia tyraica Schmidt, Beyrichia podolka Alth. Primitia oblonga Jo- 
nes. Orthonota solenoides Sw.. Orthoceras sp., Cyrtoceras sp., Lin- 
gula sp., Tentaculites ornatus Sw. 

2) Warstwy Czortkowskie: ciemne, szare lub zielonawe 
ilolupki i cienko warstwowe, lupkowate wapienie z mnostwem Ten- 
taculites ornatus Sw.. a nadto I'taiina a//', retrojiexa His.. Orthonota 
sp., Spirifer poibt/ims >/ajn.. I ! It ynchomlla sercdka Szajn., Stropho- 
hietm fi/osa Sw.. Orthoceras sp., Beyrichia sp., Primitia sp. 

3) Warstwy Borszczo w skie: ciemne, polkrystaliczne wa- 
pienie i zielonawe lupki ilastomarglowe; fauna odznacza si§ prze- 
waga, brachiopodow: 

Spiri/er nkciavcnsis Szajn.. Spir. rh vidua Dahn.. A try pa reti- 
cularis L., Pentuwcms lingiiif/r Sw.. llhyxchuutUa M 'ihoni Sw.. 
Bhynch. nieciavensis Szajn. (b. pospnlita . /.'//. bonafi/ormis Szajn. 
(b. pospolita;. Hhtjhvli. atroix llarr.. 0///,/.s th ganttda Palm.. OfWll 
podolka Alth (?), Orthis lunataefotmis Szajn., Strophomena filosa Sw., 
£*r. omatella Salt., £*r. subcuglypha Szajn., Leptaena Althi Szajn., 
Nucleospira pisum Mv„ Calynmu Bhimittbarhi I Iran.. Dalmannia 
caudata Eramr.. Platyceras cornututn His.. Favosites Foibesi E. H., 
maize i malzoraczki z warstwy 2. 

4) Warstwy Skalskie; wedlug Szajnochy najstarsze: zbite. 
polkrystaliczne wapienie bulwiaste z miedzywarstewkami ilolupkow 
i ilow marglowych. Fauna zlozona przewaznie z korali: 

Si/rhtgopora cf. bifurcata E. H.. S. serpens E. H.. Favosites lor- 
best E. H, Heliolites Murchimni E. H.. ( yxtiphylhiw cylindrknm h. 
H., Monticulipora pulchella E. H.. Oriostoma /vnaH/ortne Szajn.. 
Pleurotomaria sp., Bellerophon sp. it., llhynchontllu xnbcimeata >zajn.. 
i*A. nuculaefonms S/.-tjn.. Spi,ijir ndhu'iints Szajn.. I hdmannia cau- 
data Emmr.. Calymeue Blumenbachi lirgnt. 

Zobaczymy dalej, o ile wyzej wyliezene spisy skamielin s$ 
zgodne z rzeczywistoscia. i. co zatem idzie. o ile uzasadnion\nii ni l 
wysnute z takowych wnioski o wzglednym wieka warstw r lwaii- 
skich", „Czortkowskich«. _Borszczowskich u i „Skal- Pierwszy wylom w tej bardzo na pozdr prostej stratygrafii 
Podola zrobik zrddlowa monografia Wieniukowa: „Fauna silu- 
rijskich otlozenij Podolskoj guberni. Petersburg 1899". w ktorej au- 
tor, na podstawie starannie opracowanego materyalu paleuntolngioz- 
nego. dochodzi do wnioskdw nieco odmiennych od swoich poprze- 
dnikdw. mianowicie wykazuje obecnosd najmlodszyck ogniw gdr- 
nego syluru ze znaczna. domieszkq gatunkdw czysto deworiskich 
w wielu miejscaeh nad Zbruczem i Smotryczem (Zawale. Duma- 
ndw. Niehin, Satandw. Kamieniec), a nadto wprawdzie bardzo slaby. 
lecz stalv zapad calej p?yty paleozoicznej w kierunku pdlnocno- 
zachodnim. 

Podzial na poziomy, podany w pracy Wieniukowa. wprowa- 
dza trzy oddzialy: h najnizszy! odpmviada j.-u-y warstwum c Gnt- 
landu (Wenlock "Jmle Anglir. znajduje sie "tylk<> w dwu najdalej 
na pohidniowy wschdd wysuni.tych od'krywkaVli syluru: w Kitaj- 

winiete na calym obszarze" Podola rusyjskit'g... ..dpowiadaja, wedhig A ymestry linn stun < An gl i i 
nr/uit/is i Bet/riclihmii. wa Anglii Majac przed soba olbrzyr 
dzacy ze zbiorow Altha, Bie 
Ossowskiego. Zejsznera i inn., TZ'Z 


>alenntiilo--iczny. pooho- 


.mas/a.' (jlsz. 


■wskiego. LumnickiVp>. 


w laeznej il, 


.mm kilkuuastu tysiecy 


Dzi.duszyck 


ich we Lwowie. d< »«/••- cznie w samej Bkale. Wyniki tej wycieczki. uzupeJ- 
ojem warstw sylurskich Kamierica. podaJQ ponizej. 
wymownie poparly wysnute ze zbiorow woioski. Oka- 


Kamieniec Podolski. Wvs..kir m-, Har. alobosum, U» 


Itkt' 1 


< >mlh,. 


t , hu'l htm n. 
! oraSbSS 


Thrnn 


^irimh 


ria//fi. I- a oos 


itcs (Jotht/tdia 


r. F Wwigm, >'/ 


'SI 


%l 


hcolitrs Lain 


stint, 'strophl 


T'sBSz 


>a. HkunehoneUa W% Wlhou,. l'hrinra */. 
>l.!i„nm W.-.rsMv.-, t:. 


ziomie wymienione.. Posiadamy zatem w Kamiencu nieprzerwana. 
serye. utworow gornosylurskicb, obejmuja.ca, wszystkie pi§tra znane 
z Gotlandu od d do h wl^cznie, oraz gorne. ktore wypada w calo- 
sci zaliczyc do najnizszcgo dewonu (pi^tro F. Barrande'a), jak to 
dla podobnych warstw czeskicb, zaliczanych do niedawna do sy- 
luru ; po blizszem porownaniu ich fauny z fauna, kopalna. dolnode- 
woriskich warstw hercyriskich i belgijskicb uczyniono. 

Skata. W miejscowosci tej, w ktorej wedlug utartego mnie- 
mania, mialy si§ znajdowae jedynie najstarsze ogniwa gornego sy- 
luru podolskiego, znalazlem przekroj nast§puja,cy: 

1) Najnizej na poziomie Zbrucza leia miejckie, szare wapieme 
marglowe, przekladane zielonawymi ilolupkami, w ktorych skarnie 
lin nie znalazlem oprocz niewyraznvch korali i czlonow lodygo- 
wych liliowcow. Warstwy te s^dobrze odsloniete na poludnie mia- 
sta nad Zbruczem okolo posterunku clowego. w glownej odkrywce 
natomiast pod zamkiem zakryte przez naplywy. Wiek tej warstwy 
wynika z jej polozcnia na samym spodzie odkrywki. bezposrednio 
pod dolna, lawica. stromatoporowq (2). zawierajqca, skamieliny pi§tra 
Wenlock. oraz z okolicznosei. iz prof. Alth znalazl w Skale okaz 
nieznanego skadinad w podolskim sylurze glowonoga Ortliorcnts rt. 
longulum Bun:, na ktnrym si<; zarliowaly <l\va kawalki rmvniez skad- 
inad na Podolu nieznanych graptolitoic. a to jeden niei.zn;i(-/.ani> 
Monograptus, drugi zas latwy do uznaczmia L'dsliitcs Li/unu-i. len 
ostatni gatunek ceehuje pi§tro Llandowery, lub conajrnniej dolmj 
Wenlock Okaz znajduja.cy sie w zbiorze Komisyi fizyograficznej. 
zachowany w siwyni, marglowym wapieniu. podobnym do warstwy 
najnizszej w Skale. Wiek przeto tej warstwy mamy prawo uwazac 
za rownorzedny z dolnem ogniwem piefra Wenlock (poziom b—c 
Gotlandu). 

2) Gorna cz§sC siwych wapieni poprzedniego pietra przechodzi 
w zwi^zte, rowniez jasnosiwe plytowe wapienie z niewyrainymi 
ezlonami krynoidow; na nich lezy lawica szarego wapienia prze- 
kladanego lupkiem. ktorego jedna z warstw jest wypelniona mno- 
stwem rozmaitego ksztaltu i wielkosci bul stromatoporowych, o bar- 
dzo g^stej, zbitej tkance (Coenostroma). Warstwa ta odpowiada po- 
ziomowi d Gotlandu (dulne warstwy koralowe Kamierica). 

3) Czarny, zbity wapien z Trylobitami i Leperditin tyran-a. 
z ktorego pochodzi niewatpliwie okaz Gomphoceras pyriforme w zbio- 
rze Komisyi fizyograficznej. Warstwa ta odpowiada czarnym wa- 
pieniom krynoidowym z Eurypterus w Kamiencu i warstwie z Le- 
perditia tyraica w wieln micj'scowoSciach Podola. 

4) Jasno siwy, cienkoplytowy wapien marglowy. przekladany 
ilolupkiem, rdzawoplamisty. Zawie'ra korale i brachiopody: Favosites Hisingeri, Sjdrifer Bragensi 

H. megastoma. <i !,!!„,» articulatum. tihifuvhomUa » uvula, Lueinu [n 
WarMwv 4 (J mlnmviadnjupoziomowi /Gotladi lunnin. IIr'lio/ih.< )nh vsihn-t »,. fj. <lvr, uiu*. II. >„• „„s>, .'„„', . //,-/</ wszystkich poziomow 
compressa, Orthis hybrida, Rust rite* \jnnm /', Huriostoma globosum, 
Hhytichoiivlht burnil/formis. nii» przechodza. w gore, poza pietro Wen- 
lock, Gompkoceras pyriformc 1 Lo.rtwnmi .<nnn>stim naleza do dol- 
nego Ludlowu (warstwa trylobitmvai. Ihlhditrs dccipiens, II. tnter- 
stincta, Acervulaiin uikuhis. SyriiKjupura tus< icuUiris, Mot/ltcidiporit 
Fletscheri znajduja. sie w Ska!, u .^na-j warstwie korulowej. bez- Borszczbw. I 

rviT'lunk.u w £td 
zbieraci moina. Zb 

szereg faun' odmi< 

sie. dobrze porowi 

Gotlandu i Anglii. 

1) W nainiz gatunki : Orthis hybrida <> numlU <)' 'etunrulata, Whitefddia**- 
mida, Spirifer elevatus, F„<:osites Forhrsi. Leperditia sp. ind n wreif- 

gatunku ku gorze szybku /.nikajqeego. . 

3) Warstewka zaledwie kilka decymetrow gruba jest przepct- 

niona skorupkami Glassia obovata Sw. (Nucleospira pisum Szajn.)- I'l-z. WM.Iniej skamieliny poziomu e na 
low), obok" niej: 0/////X //w«far (rzadko) \V zupelnie podobnem pofozeniu w bezposrednim strop 
wicy z Ehynchoncllii honnlijormis, lezy nad Dniestrem w wars 
„Borszczowskieh u w Filipkowcacli, Dzwinogrodzie i 
cienka warstewka. przepelniona mnostwem pokruszonycl). rz 
calych, trylol>ii<U<\ w.mVhI ktorwh najlicznicj sp..ryka sir /W», 
caudata, obok niej zas: l'hucop* /h>tc/iii>yi«c i kilka -atiink.' 
dzaju I'ruriiis; warstwa ta lezy w tym samym poziomie co 
stwy z Eun/ptciu.< \\ Kamieiiou i warstwv /. Lcpaditiu f 
w innycb miejscnvosciacli Podola. Warstewka tnjlohituwa, a « 
szczowie tak/.e warstewka z (ihisx'm oLuatta i podobna wars 
istniejo tez w Skale, lezy na gr.im.-x pi.tra WVnU-k i Ludl 

4) Powvzrj warstwv z Uhynrhu.dla buauti/hnris i to* fmpfta oah pi 

ZnowMz \ 
I doWo W( prunnm, Glass/a compressa, G. obovata, White feldia tumida, Merista 

Hecate, Meristina did y ma, Merista Calypso. Atrypa reticularis, A. 
Thetis, Pentamerus galeatus, P. litigant r. llhynclumella nucula, Ph. 
boreali/'ormis, Ph. ngmpha car. pseadoliromea. Ihseina ragafa. I'laty- 
ceras disjnnchun. lioriuxtoma brliei forme, Bellrrophon aff. Rintzei, 
Orthoeeras Kenda/ensc, Dalmannia eaadata. I'rimitia oblonga. 

Do listv pmvvzszej dodac- nalozv gatunki znalezione w „Bor- 
szczowskich"" warstwach Filipkowiec przy ujseiu Niczlawy, 
gdzie nieco glebsze warstwy rowniez na spodzie zostaly odsloniete. 
Oprdez gatunkdw wyzej wvliczonvch. ktdre sig wszvstkie znalazly 
w Filipkowcach, dodac nalezy: 

Acervularia ananas, Orthis rnstiea, Croialucrimts rngosus. Orthis 
germana, Stroplamiena ertensa, Spiri/er Scfnnidti, Spirifer aff. Nerei, 
Meristella canaHealata. Atrypa semiorbis, BliyneJionella caneata, Ph. 
Wihoid, Ph. Davidsoni, Waldheimia podoliea, Ambon ychia striata, 
Pteriuea retrolle.ra. Orllmnofa sidennidrs. ( 7 'inoceras po/lo/ieam u s]>.. 
Cgrtoceras intermedium, Cyrtoc breve, Anarcestes podolicus n. sp.. 
(Jafymme tnbercnlata. Leperditia tgraira, Broi'fas pod'dicas. I'roetus 
'■lianas. 

W warstwach jeszcze ul<-hsz\(di mid Dniestrem (Dzwino- 
grdd) znalazly sic punadt.,:' Biiobihs bi/oba i Orthoeeras Ludense. pomiedzv Czortkowem a Wvinumka i Idala s.-j rfoione Z bardw 
Hnustajnvch.oliwkowoszarvch. ciVnkop! vl-ovvrh. pdlkrvstalicznych 
wapieni, przekladanvrh ziVlonavvvmi iloliipkami. Od gory do dolu 
odkrywki wysokiej na 80 in. oil poziomu rzcki po poczatek raio- 
cenu, warstwv te sa. petrograficznie jednostajne, a fauna ich pozor- 
nie rowniez ta saraa, zlozona w gdrze i w dole z malzy. glowono- 
gdw i drobnvch malzoraczkow z rodzaju Beyrichia i Primitia. 1 tu 
jednak. podobnie jak w Borszczowie, zebranie skamielin w samej 

kilku odrebnych poziomdw paleontologicznych, wyksztalconych w te. 
sama. brzegowa, facies malzowa. z drobnymi malz<>raczkaini. 
W dolnych warstwach zdarzaja. sie. jeszc/.e nioktdre gatunki pozio- 
mom starszym wlasciwe. ktore ku g«5rze catkowicie nikn*, w go; 
rze /-as widzimy cienka. warstewke'o odmicnnej dolnodeworiskiej 

kawoszara tawica wapionna przepel'ninna wicikicini. wogdle zl«' z:l " 
chowanemi malzami i Spiri ferami ; znalazlem tntaj: Grthonota < sole- 
noides, Tentaculites ornatns, Spiri/er Bragensis, jako najpospolitsze 
gatunki; obok nn-b. znajduja. sie/. Orthis rnstiea. Spiri/er elevatns, 
Rhynchonella bomili formes 'rzadko . Atrypa reticularis. I'terinea op- 
portuna, Pt. retroflexa, Meristina didyma itd. Oliwkowy ilolupek / nielioznvmi . >kaxaini Tci/tacn/itrs K-xlaia na PdZ. 


tyku puklad <>li wkdwuszarcm < iioiupku. \v ktwryin Alth znalazl opi 
sane przez siebie ulamki skorupiaka z rodzaju I'tcn/r/otHS. W sa 
mvra iupku skamieliny tej znalezc mi si§ nie udak). lecz znala 
zlem ja w osypisku z tego lupku pochodza_cem w poblizu mostu 
W warstwie tej znaJaziem HWik/ww pudol/ru, < hthonota sp., Nil- 
ada */>., Onchm sp. _ 

2) Zielonkawoszarv ilolupek z lawica. zielonawi^u wapieni; 

Mlaomta, Sj.mfcr rhesus. \\ uhlh, ,»,*„ ,,,,,'fnHvn. rmtuatliks orw 
///*. Stan zaclw.wania malzy bardzn zty. sknrupa zazwvc/.aj zni heimia podolica, Lucullella tenuiarata (dose r/.adka . Primitia oblonga, 
Bo/rir/i/a inornata, Beyr. Buchiana. 

6) Zielonawoszare ilolupki bez zyl kaleytowycb: ('uculh.lla 
Primitia ohlom/a. Ba/rirhia podolica, Beyr. Buchiana. Oliwkowe ilolupki. przepelnione drobnemi 

da, CnntUrlia tenuiarata. Primitia oblonga, Beyrichic 


ornatus i Bet/rieh > U'a/dh ituia podolica, Pteriuea ufrofiexa, Lucul- 
lella tenuiarata. Mouticu/ipora pu/chrlla. Primitia couciuna, /V. nutta, 
Bta/rirhia inornata, Beyr. Bue/aaua. Malum sp 

9) Jak poprzednia. ale Tentaeulitoiv main, obok meh ( uenllella, 
Xucida, Primitia oblonga. 

10) Szary ilolupek /. wielka iluscia tys/.<v.vku i -niazdami 
marglu. zawiera: Orthoerrn* podolieum, Primitia ohlonga, Hetzia Hai- 
dingeri, Bet/richia H'dcheusiana, oraz drobne blyszeza.ee luski rybie. 

11) Okolo polowy wysokosei seianki le.z\ ^ar;i la\nea wa 

niitia oblonga, Bcyrichia Buchiana, Isochiliua sp. W gornej cz§sei 
tej warstwy znalaztem okaz Scaphaspis Eaiueri. 

12) Zielonkawnszarv iMupek z Teutaeulitana, (uculhllu tenia- 
arata. Waldhcnnia (?>. Ileipiehii brak. 1()l 


Cien 


mioezeru 


17 i 


Ziel 
IS, 


Szai 


■y, lupkc 


19 1 


Ciei 
20, 


Ziel 


ony il. 


21) 


Twa 


,rdv szai 


■J2 
28 


Szai 


■y itolup 87,;\ lawice. z I'teraspis, srednie ogniwo z glowonogami i Cucullella 
tenuiarata bez Beyrichii) i gorne — z Cucullella cultmta i ^Lrai 
chripieNS. Skaniieliny powyzsze cechuja. w dewonie hercyiiskim dwa 
najnizsze ogniwa — warstwy tentakulito we i warstwy spiri- 
ferowe, wspolrzedne warstwom F. Iktrrande'a w Czechaeh. oraz 
czerwonemu piaskowcowi (Old red) Anglii. a loza.ce bezposrednio 
w spagu srodkowudewonsku-h warstw /. Ot/cco/a s«nd(di/ta, wspol- 

z Hoh, r h,chius i l^/n-hlintsl Ku wsch..<l«A\-i \v (|,,ln,,<! t .«'0]iskich war- 
stwach Zaleszczy.-kich znika bardzo szybko zabarwienie czerwone, 

mi calvm ebszavz. | d Uki.-«, > lin i ju, tvilJ, . iu kowoszare hipki 
puwyzej warstwy k-nrakulifowej VCzMrtkmvskiej . zawierajace dolno- 

r ,ld;Hr, w ,.;,. ]{.,, it M,,l,.,t 1 t. d. . 

Natomiast w kierunku zachodniin juz na przestrzeni miedzy 
szczvkar-h nasr pi.j," ^Ikmv'ir, /.mi ana thri,s HaV-wainem-, z mal 


kaeh uszpzvtu ..dslonbria „., Kryszczatvku. IV.zn'ioj dopiero id*i« 
szereg zieb.nych i czerwonych iIolupk6w i tyszozyknwych lupko- rybich w rodzaju Coccosteus i Glyptolaemus. Piaskuwiee ten nalt 
do gornego poziomu tej formacyi (odpowiada poziomcm-i •/, Culce 
sandaUna w facies gl ? binowej). Zbruczem odsloni^te rowniez w Skale, zawieraja. faun? dolnycn 
warstw Wenlock. lub pielra b — c Limlstr.">ma /. Wisby na wyspie 
(iotland. Fauna tego poziomu do&c bogata, w roznvcb miejscach ze- 
brana. zawiera: liastrit,* Limiaei (Skala, /i/M/^- /„/„/,„' i bzwino- 
grod. Kitajgrod. Studzienica), Leptaena tranversa/is Wahlb., Stro- 
yhomeua cu/tiquata Sw. — jaku gatunki wylacznic sobie wlasciwe. 
nadto: Orthocerax cf. longulum Barr.. Emlnn : r«s s/>. hid., P/atijceras 
coiutihtm His.. I!<>r/usf<,in<t /irtici/brnic Wien., Idngula Leuriri Sw.. 
Trinit rcl/a sp. : Orthis iajbrida Sw.. 0. nistica ^\\\. <>. c(u«tli* Sw.. 
Strophomena rhumboidalis \Yi\k.. Spun),- ( . -levatus Dalm., >>. crifpni 
L. Ct/rtia e.v r .,rru-ttt Wahlh.. I'm tame m.< ytlenfi's Dalm.. /'. limjnifcr 
Sw.. Khihicfowdh drlinttu Wien.. .!//■//,„/ n-timfm-is \ ,.. A. iwhr/cuta .II.. Faoosifts Mhuniira Lk . / 

!L^; l H!^vhuVpKln[lk^o'wv. 

mienione w najnizszy poziom 1 
zki deworiskich gatunkow czes 
mi z calego kompleksu warstw w 

*ajac je za jednnlita ealosr: tvu trophomena Studtnitzae Wien. kt.'n-y 

ch od ponomn I Wieniukmva -nas, 
.■za. Mukszv. Zwa6ea i Zbrucza, d« y/v'y////; Wien.. /'/^ ,n<s Eichw.. Alveolites Laheehi Lonsd.. Mo 
M. Fletscheri E. II.. M. papillate E. H.. 

//. derrpias M. Coy. //. nnqnsh,mn M. 

sie; takze i .»ir„i Wl) ;. \V facias borszczowski, 
- szary wapieii marrowy / /VrW//^/ /M///v/' M. 

v/.s- i,u„ct„t,ts VVal.li..."/;- !// 'ichniiunnHth, Alth. //. /< 
/<«/« Jones. /;. yyyr/;,,,,//, Wien.. />'. AW/' Alth. 

y/x },»,hiin, t „ AUh. o. /,v,mr, kith, 0. Haa :ilku -atunkmv g*0WGB0g6w, lodzie. nv okulicv Huczacza 10B pieni wsrod lupkow olivvkowych (Satanuw n. Zbruczem). Warstwy 
te oprocz licznych szczatkow rodzaju I'hrns/i/s zawirraja takze 
maize podobne jak w poprzednim ponomie. 

10) Powyiej warstwy z I'terasph lezy w zachodniej czesci 

[>rzewyzszaja.ey. jak si ? zdaje. <> wide 100 m. rniazs/...s»i. w ktorego 

n.-.jwvzszv.'wspohv^dnv z 'dolnem u U ni,vrm u-arstw /. Cnhuvh'san- 
tltilhi'n. po/.iuni Old rcdu 

W ukolioy Zaleszczyk na warstwic /. I'lcrnsjus nast^puje sze- 
reg zielonych i czerwonych ilolupkow z wtraceniami krystalicznvch 
wapieni. vv ktorych znalazlem oprocz nicoznaczalnvcb o-lowonogow: 
liczne okazy CuctUMla etdtrata Sandb.. charaktery^vcznej dla spi- 
ril'erowych warstw Hercviiskiego dewonu. Ku wschodowi laeies (Skala), Anarcesto 

ruin lincata PhilL Spis cytowanej literatury. 1769. Wile kens: Xachrichten iiber seltene Versteiner 
1814. Sowerbv: Mineral conehology. 
1816. Lamarck: Histoire naturelJe des animaux sain 
1818—1821. Wa hi en berg: Petrifications telluris Sin 
1822. Al. Brognart: Crustaces fossiles. 

1826. Gold fuss: Petrefacta Germaniae. 

1827. Dalmann: Ueber Palaeaden od. sog. Trilobiten. 

1827. Dalinann: Uppstalning och beskrifning af de 
t'unne telebratuliter. 

1828. Hisinger:Bidrag Sveriges gco-n. Anteekningar. 

1829. Eichwald: Zu^u-ia specialis Rossiae. 

1829. Pusch: Ueber die uvo-nostisrhr Constitution der 
und der Nordkarpathen lander (Karstens Archivi. 

1833. Lill'de Lilien'l'.'a"''h: V^riptionV hi (Yalu- 
Podolic (Mem de la S.»c. -roW. dc France). 1839. Murehison (Sowerl 


n . Lonsdale): 


Siluria 


1840. L. v. Bo eh: Beitrage i 


nen in Russland. 


1841. Phillips: Palaeozoic 


fossils of Cormval 


1. We.- 


Somerset. 


1845. Be v rich: Ueber einig 


e Bohmische Tril 


obiteo; 1846. Kichwald: Einige Bemerku 
viens und der westlichen Proi 

1847. de Koninck: Monographic 

1847. Barrande: Silurische Bract 

ger's Nat. Abh.). 
1847—62. Hall: Palaeontology of ] 1850. d'Orbigny: Prodrome de Paleontologie. 

1850- -56. Sand berg er: Die Versteinerungen des Rheinische 
Sehichtensystems%on Nassau. 

1851. Jones et Holl.: Notes on the palaeozoic, bivalved Entomc 

1851. Milne Edwards et Haime: Monographic des polypiei 
1852 -54. Miln r Ed w : , r d - .'i 1 1 a i mi e: A monograph of the Br 1855. Sedgwick a Mac C«»v: Synopsis of the cla 
the British palaeozoic rocks w.th a systematica 
of th- fossils. 1857. E 


ichwald: 
tur. (1. Mos< 


1858. I 


'. Schmid 


1858. G 


i^B"l K S,h 


1st ;o. L 
1860. F 
18(51. F 


$:l 1862. Boll: L\ 1866. Malewski: O sih'mjskieh ott^mjach Dniestrowskahc 
bassej na. 

1867. v. Rosen: tjber die wirkliche Natur der Stromatoporen. 1867. Barbot de Marny: Otczet o pojezdkie w Galicju. W'-lvii 
i Podolju. 

1867. Lin d strom: Om tvenna nya ofversiluriska koraller. 

1869. Karsten: Die Versteinerungen des Uebenrangsyebirges in 
den Gerollen der Provinzen Schleswig and Holstein. 

1870. Lin d strora: Description of the Anthozon prrforata from 
Gotland. 

1872. kSliir: Aufnahmsgebiet am Dniester in Galizien und Buko- 
wina. (Verh. d. k. k. Geolog. Reiehanstalt). 

1873. Wlad. Dy bow ski: Monographic der Zoiaithmiu srhnnh r- 
mata rugosa aus der Silurformation Kstlands. Nordlivlands 
und der Insel Gotland. 

1868. Ray Lankaster and Powrie: A monograph of the Fishes 
of the Old red Sandstone. 

1873. V. Schmidt: Notiz liber die Silurformation am Dniester in 
Podolien und Galizien. (X. .lb. f Min ). 

1873. F. Schmidt: Ub. Pteraspiden uberhaupt und lib. I'f,ras p/ , 
Kitcri insbesondere. (Verb. d. Miner. Ges. Petersburg. 

1874. F. Schmidt: Ueber die silurischen Lepnditk-n. 

1874. Alth: Uber die palaeozoischen Gebilde Podoliena and deren 
Versteinorun<>vn. ISSI) 
l.SSI) 


Dewi 


1:.!^ 
1881. 


Man. 


1 !'r: < \\i 


. 
Kheiuis 


chen D< 


■\oi.. Kali 
Meye 


r: Kuir. 


se Korallei 
geschiebe. 


F. Sc 


hmidt: 


Revision 


1883. 


F. Sc 


h in idr: 


Die Crust 
von Ro 


r.tzikiill 


auf Oesel. 883. Davidson: Supplement to the monograph of the British 

882. Lin d strum: Autooknin-ar om silurlagren pa Carlsoarne. 

884. Li nd strom: On the silurian Gasteropoda of Gotland. 
888. V. R timer: Lethaea palaeozoica. 

885. Maurer: Palaeontologische Studien aus dem Gebiete des 
Rheinischen Devon i Fauna dor Kalke von Waldgirmes). 

885. Re uter: Die Beyrichien der obersilurischen Geschiebe Ost- 

preussens. 
885. Czernyszew: Fauna des unteren Devon am Westabhange 

des Ural. 
885. Freeh: Korallenfauna des deutschen Mitteldevon: Cyatho- 

jt/ii/// /den und Zaphretdldeti. 
888. Nicholson: Monograph of the British Stromatoporoids. 
888. Blake: Monograph of the British fossil Cephalopoda. Silu- 

888. Kie^owr'Ueber Gotliindische Beyrichien. (Z. d. D. G. &} 

889. Szajnocha: O stratygrafii pokladow sylurskich galicyj- 
skiego Podola. 

890. Dames: Ueber die Schichtenfol-v dm- silurischen Bildungen 
Gotlands. (Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wiss.). 

890. Wisniowski: Zapiski geologiczne z Podola. 

890. Gagel: Die Brachiopoden der cambrischen und silurischen 
Geschiebe Norddeutsch lands. 

891. Krause: Beitrage zur Kenntniss der Ostraeoden in den si- 
lurischen Diluvialgeschieben. 

891. Rudiger: Silurisehe Cephalop..den im Meklenburger Di- ana des unteren Devon am Ostabhange 

des Ural. 
894. Freeh: Ueber das Devon der Ostalpen. Fauna des Unter- 

devonischen Riffkalkes. 
894. Weissermel: Die Korallen der Silurgeschiebe Ostpreussens 

und des ustlichen Westpreussens. 
899. Wieniukow: Fauna silurijskich obrazowanij Podolsk..] gu- Czesc paleontologiczna. 

PISCES. 

Rzed: PTERASPIDAE. 

Rodzaj: Pteraspis Kner. (Scaphaspis Ag.). 
Pancerze ^rzbk'tnwe (I'tcraspis) i brzuszne ( Scapltaxpis) nn\e±i 
do siebie. jak wykazal Altli. rzadko jednak bardzo znajduja. si§ 
w poiaczeniu z<> soba: stad <> przynaleznosci poszczegolnyeh Ptera- 

1. Pteraspis rostratus Ag. 

Sca/haspis Uoydi (Ag.) Alth, 1. c. str. 49, lb. 2, fg. 2. 

Calkowity pancerz grzbietowy wraz z giow% znalazl prof. Lo- 2 Pteraspis Kneri <iu.]a s It ; w u-..ni..svlursl 
^■•v.vkarh n.kcpisk.) z- 
i Uiciuezku. (Poziom t 

3. Pteraspis major szczyki. Dobr..\vlanv. I'scirrzk. 

4. Pteraspis angustatus Alt! bowiem znalazl tarcze brzuszne tegoz (ScapJuixph) \v poblizu war- 
stwy piaskowcowej z luskanii Coccosteus w Wojskiem. Lomnieki 
zas w Zlotnikach nad Strypa, w <r<3ni«>j c/j^ci piaskowca czerwo- Pteraspis sp. 

Opisany zjednego okazu z Dobrowlan. Wieniukow znatazl * 
liez w czarnvin wapicnin -onmsylurskmi w Satannwie m Rodzaj: Cyathaspis 
7. Cyathaspis Sturi Alth. RzQd: CEPHALASPIDAE. 
Rodzaj: Cephalaspis Ag. 
Cephalaspis sp. Rodzaj 


: Auchenapis Kgerton. 
9. Auchenaspis sp. 

Ciamki w ciemno 
UScieczka. (Poziom 9,. 


. c. sir. 10, tb. 4, fg. 1-3. 
L'zerwonym piaskowcu 


vv Wojski< 


Rz 


ed: PLACOIDEI. 
a j : Coccosteus Ag. 
10 Coccosteus sp. 


w^.iskiMn'PzVl^.ie 


•stX ko L^T'w^a «•/," 


TiMim'k; Rzed: HETEROCERCI. 
Rodzaj: Glyptolaemus Eg. 
Glyptolaemus Kinnairdi (Huxley). 

Gh/ptolaemus Kinnairdi Egerton, Figures and descriptions of British fos- 
sils, decade X. tb. 1-*. 
W najwyzszych warstwach czerwonego piaskowca w Woj- 
m przy Useieczku znalazlem kilka podlugowatych ukosnie czwo- 
>ka.tnych lusek r^bich o mocno chropawej powierzchni, zupelnie zgodnych z wymienionemi figurami Egertona. Ksztalt lusek zupel 

lobny do rodzaju Palaeoniscus i t. p. Cechuje najwyzsze 

ngielskiego Old redu. wspolrzedne z poziomem Calceola MEROSTOMATA. 

Rzod: GIGANTOSTRACA. 

Rodzaj: Pterygotus Ag. 

12. Pterygotus sp. 

Pteri/j/otus Alth, 1. c. str. 53, tb. 4, fg. 9-12. 

Szczqtki rodzaju Pterygotus znaleziono dawniej na Podolu w je- 
dnem tylko miejscu w Zaleszczykach, wedlug Altha w najnizszych 
oliwkowoszarych ilolupkach bezposrednio nad poziomem Dniestru 
a ponizej lawicy z Leperditia tyraica. Alth znalazf tutaj liczne 
ulamki duzego gatunku blizej nieoznaczonego, zblizonego do Pteryg. 
anglkus; ja znalazlem kawalek ogona tego gatunku w osypisku 
lupkowem na brzegu Dniestru kolo mostu. (Poziom 5). 

13. Pterygotus sp. (Tab. V. fig. 24). 

W zoftym marglu koralowym ze Skaly znalazlem dobrze za- 
chowan^ piytke. ogonowa. (telson). obok ktorej leiy prostoka.tna 
plytka ogonowa wyzsza. 

Telson tego gatunku rozni sie. od znanych gatunkovv Pterygo- 
tusa obecnoscia. dwoch par wysokich grzebieni promienisto sie. roz- 
chodz^cyeh od nasady ku obwodowi po obu stronach grzebienia 
srodkowego. najdluzszego. (Poziom 10). 

Rodzaj: Stylonurus (?) Page. 

14. Stylonurus sp. 

Wedlug Altha (1. c. str. 54, tb. 5, fg. 4—6) ulamki tego ro- 
dzaju znaleziono w Mitkowie na Bukowinie naprzeciwko Kolo- 
drobki. (Poziom 5). Rodzaj: Burypterus Dekay. 

15. Eurypterus Fischeri Eichw. 

Eun/pterus Fischeri Eichwald, Bull. d. 1. Soc. d. natural, d. Moscou str. 336. 

i:,n;, P teru, Fischeri V Schmidl Die Crustaceenfauna der Eurypterus- 
schichten von Rootzikull auf Oesel. str. 50, tb. 2, 3, 3-a, fg. 1—14, 
tb. 6, fg. 7. 

Kurypterus Fischeri Wieniukow 1. c. str. 215, tb. 9, fg. 9. 

Malewski znalazl ten gatunek w Studzienicy, Kitajgrodzie, 
Dumanowie i Zawalu, Wieniukow w (Viklowcaeh nad Smotry- 
czem, Eichwald w czarnym wapieniu koralowym Kamierica, skad 
Muzeum Dzieduszyckich posiada liczne okazy (ogrod Witta i Pol- 
skie Folwarki). W temze Muzeum znajduje sie okaz Eurypterusa 
z Zalucza nad Smotryczem. (Poziom 5). 

CRUSTACEA. 

RzQd: TRILOBITAE. 

Rodzina: CALYMENIDAE. 
Rodzaj: Calymene Brognt. 

16. Calymene tuberculata Brttnn. 

Trilobus tuberculatum Brunnich, Danska Vid. Selsk. Skrift. Nya Samlg. 

torn I, str. 389. 
Calymene Blumenbachi Brognart, Oustacees fossiles, vol. 2. tb. 1. fe-,1- 
Calymene lih<„» ,,/ <ich> Sidlrr. MonoL'mph ol British Tnlobites, str. 93, tb. 

9. fg. 7- -16. 
Calymene tuberculata V. Schmidt. B.-vision der Ostbaltischen Trilobiten, 

str. 13, tb. 1, fg. 1-7. 
Calymene tuberculata Wieniukow, 1. c. str. 212. 

Wedlug Wieniukowa znajduje sie. w Studzienicy, Kitajgrodzie, 
Oryninie. Nagorzanem. W Skale znalazlem okaz w czarnym wa- 
pieniu. Czy odrysowany u Altha okaz z Filipkowiec nalezy do tego 
gatunku. jest rzecza, watpliwa.; oryginal Altha, znajdujacy sie w zbio- 
rze Komisyi fizyograficznej. jest zbyt zle zachowany, zwlaszcza 
tarcza gtowna nie pozostawia sladu charakterystycznej rzezby, zalc- 
dwie tylko przynaleinosc do rodzaj u Calymene stwierdzic na niej 
mozna; ksztalt ogolny jest od C. tuberculata odmiennym. Glabella, 
nalezy do tego ro- lowana u Altha" 
. (Poaiom 4—6). 


P odL 


,. 10 stanowc: 


Rod*, 


ia: ASAPHIi: 


>AL. 


Rodzaj: Illaenus Da 
Illaenus Bouchardi Barrande. 

Illaenus Bouchardi Barrande, Syst. silur 
fg. 26-38. 

lllaenus Bouchardi 
Wedtug Wieniukowa znajduje si§ w Studzienicy. Kitajgro- 
Oryninie, Zawalu, z,waricu, Braze, Mukszy. Kamieiicu, Nago- 
em. W Galicyi dotychczas nieznaleziony. (Poziom 4—5). Rodzina: PHACOPIDAE. 

Mac Coy. 

18. Phacops (Odontochile) caudata Briinnich. 

Asaphus caudatus Dalmann, Uber Palaeaden i t. d. str. 42, tb. 2, fg. 4. 
Asnphus caudatus, Hisingor. Lethaea Suecica, str. 13, tb. 2, fg. 2. 
Phacops caudatus Angelin. Palaeontologia Suecica, fasc. 1, str. 10, tb. 

8, fg. 2. 
Phacops caudatus Mure lb. 17, fg. V, tb. 18, fg. 1. 

Phacops lontjicaudaius Miirch:soii : ibid. Ik 17. fg. X— 6. 
Dalmaunia nnidata Kmmri.h I .omihardt : .lahrb. f. Mineralogie. .str. 40 
Phacops caudatus Salter, Monograph .»■ |;.-it.*!i IYi!..i.ii.*s, str. 49, tb. 3, 

fg. 4—9. 

Ihilmuniria candnta Allh. Die palat'o/oisrheu Gebilde I'odoliens. str. 58, 
tb. 5, fg. 11—14. 

Dalmannia caudula Wifiiinkow 1. c. str. 213. 

Odmiana podolska stoi posrodku mied/.y < 'tlmiana y«r. w/Ajc/- 
m i car. lonyicaialata. Jest r<> najpospnliiszy gatunok trylohita w sy- 
lurze podolskim. niekicdy tworzy cale warstwy (Filipkowce, Dzwi- 
nogrod). Filipkowce, Zamuszyn, Mosiorowka, Qscie Biskupie. Bor- 
szczow, Dawidkowce, Skafa. Korolowka. Mielniru. Skowiatyn, Wy- 
suczka, Chndykowce. Babinre. . Poz. 4- f> . 

19. Phacops (Acaste) Downingiae March. 

Cihjmtu. ,,>acr,, r i,tl. - i.wsil.-s. lb. 1. fg. 4. 

Asaphus subcaudutus. As Coirdori Muivhison. Silurian System, tb. 7, 

Phacops macrophthalmus Burnieisler. Uber Organisation der Trilobiten, 

Pkacop* Downingiai Salter, Monograph of British Trilobites, sir. 84, tb. 2, 

Phacops I)otruiu ; /iae F. Srtirni.lt. Komorkungen fiber .lie Podolisch-gali- 

I'hacops Do,rnin : ,ia, F. Schmidt. Revision dor Ostbaltischen Trilobiten, Rodzina: PROETIDAE. 
Rodzaj: Proetus Steininger. 

20. Proetus concinnus Dalmann. 

Calymene concinna Dalmann, Uber Palaeaden. tb. 1, fg. 5. 

I'roSlm concinnus Schmidt, Bemerkungen uber die Podoliscli-gali/.isdie 

Silurformation, str. 15. 
Proetus concinnus F. Schmidt, Revision der Ostbaltischen Trilobiten, Abth. 

Wedlug oznaczenia F. Schmidta znajduje sie. ten gatunek 
w Studzienicv. Oryninie, Kifeajgrodsie i Smotryczu. (Poz. 5—6). 

21. Proetus podolicus Alth, 1. c. str. 59, tb. 5, fg. 15. 
tomnicki i Alth znalezli kilka pieknych zwini^tych okazow 

tego trylobita w Filipkowcach. Znam go rowniez z Michalkowa, 
WolkoWiec, Chudykowiec i Skaly. (Poz. 5). 

22. Proetus Dzieduszyckianus Alth. 

Alth, 1. c. str. 60, tb. 5, fg. 16. 

itychczas znany tylko typ opisowy Altha w Muzeum Dzie- duszyckich przechcw tvlko tvp opisowy i 
y. z Filipkowiec. (Po Rodzaj: Cyphaspis Barm. 
23. Cyphaspis rugulosus Alth. 

Alth, 1. c. str. 61, tb. 5, fg. 17—19. 

Nierzadki w Zamuszynie. Mosiorowce, Strzalkowcach, Chudj 
koweach, Useiu Biskupiem , Babiiicach i Sapahowie w czarnyi 
wapieniu. (Poz. 5). 

Rodzina: ENCRINURIDAE. 
Rodzaj: Encrinurus Emmrich. 
?4. Encrinurus punctatus Wahlb. 

Entomostracitc.s piincl, t /u.s Wnhlb., X. Acta Upsal. torn. 8. str. M- H>. -• '"?• 
Calymene variolaris Brognart, Crustaces fossiles, str. 14, tb. 1, fg- 3 - 
Calymene punctata Dalmann, Uber Palaeaden, str. 64. 
Calymene punctata Hisinger, Lethaea Suecica, str. 12, tb. 1, fg-. »■ . ( 
Enarkmrn Leonhardt Jahrb. f. Mineralogie, str. * 

Bemerkungen Uber d. Podolisch-gaia Encrinurus punctata* Wieniukow, 1. c. str. 209. 

Wedlug Wieniukowa i Schmidta znajduje sie. w Kamit 25. Encrinurus obtusus Angelin. 

Criiptonomus obtusus Angelin, Palaeontologia Scandin. str. 3, tb. 6, fg. 9. 

Encrinurus oh1u*u-< V. Schmidt. Revision dor Ostkiltischen Trilobiten, 

Encrinurus obtuaus Wieniukow. 1. c. str. 209. 

IJrvriczuk, Orvnin, Rraha. Zwaniec. Chocim; w Galicyi nie- 
snany. 

Rodzina: CHEIRUR1DAE. 
Rodzaj: Sphaerexochus Beyrich. 

26. Sphaerexochus mirus Beyrich. RzQd: OSTRACODA. 
Rodzina: LEPERDITIIDAE. 
Rodzaj: I,eperditia Rouault. 
tyraica F. Schmidt. 

Lepi nlitia tyraica F. Schmidt, Ober d. russisch. silurischen Leperditien, 

Lcperditia Roemeri Alth, Uber d. palaeozoischen Gebilde Podoliens, str. 68. 
tb. 5. fg. 2H-32, 34-36. 

Lcperditia tyraica Wieniukow, 1c. c. str. 205. 

Najwieksza ze znanych Leperditii. dochodzi do 30 mm. dlu- 
gosci i tworzy stala. warstwe^ wapienna. z nagromadzonych swych 
skorapek, wsrod ktorej inne malzoraczki zwykle sie. nie znajduja.. 
z wyjqtkiem l'rimitin oUmupt. trudncj zreszta do rozpoznania od 
mJodvch osobnikow Leperditii. Poza ta lawien, ndgraniczajaca. od i malzami). L. tyraica zdarza sie. rzadko i zwykle w pojedyriczycb 
drobnych okazach. Znajduje sie. niemal wszedzie, gdyz, jak widzie- 
lismy, warstwy Ludlow majq- na Podolu najwieksze rozpowszechnie- 
nie (Orynin, Nagorzany, Zwaniec. Braha, Zawale, Pyzowka, Czar- 
nokozirice. Okopy, Dzwino^r<'»d. Filipkowee. Kalinowszczyzna. Po- 
toczyska, Zaleszczyki. Dobrowlanv. Ivvanie, Uscieczko, Dzwiniaczka. 
Sidorow,' Skorodyhce, Paniowce, "Stobodka, Kociubiriczyki, Nago- 
rzanka, Biata. Dolhe, Dupliska, Budzanow, Skala, Zbrucz, Kozina 
Trybuchowce, Liczkowce. (Poz. 5-6). 

Rodzaj: Beyrichia Mac Coy. Beyrichia inornata Wieniukow, lc c. str. 205. 

Kamieniec, Satanow, Chudykowce, Kalinowszczyzna. Potoczy- 
ska, Zaleszczyki. Czortkow, Biala, Wysuczka, Tudorow, Uscieezko. 
(Poziom 5—8). 

29. Beyrichia idonea Wien. 

Wieniukow, lc. c str. 206, tb. 6, fg. 9. 

Opisany z Zawala nad Zbruczem. (Poziom 7). Beyr. Buchiana Reuter, D. Beyrichien d. obersilurischen Diluvialgeschiebe 
Ostpreussens. /.. .1. Deutsch. uvol (j t . s . sir. 642. tb. 26, fg 13. A. 

Beyrichia Buchiana Kiesow. Uber Gotliinder Beyrichien. Zeit. d. Deutsch. 
geol. Ges. str. 7, tb. 1, fg. 10. 

Beyrichia Buchiana Wieniukow lc. c. str. 206, tb. 6, fg. 6. 

Najpospolitszy gatunck Beyrichii n;i Podolu. ukazuje sie. )U/> 
u spodu warstvv orthocerasowyeh. bezposrednio powyzej lawicy z Le- 
perditia tyraica razem z liet/r. inornata i trwa do poczntku dewonu 
(Warstwy ze Scaphaspis). Kamieniec, Chudykowce. Kalinowszczy- 
zna, Dobrowlany, Zaleszczyki. Potoczyska. Iwanie. Uscieezko. (Po- 

31. Beyrichia inclinata Wieniuk. 

Beyrichia inclinata Wieniukow, lc c. str. 207. tb. 6, fg. 9. 
Opisana z Zawala nad Zbruczem. 32. Beyrichia Reussi Alth. 

Beyrichia Reussi Alth, 1. c. str. 
Wieniukow, lc. 
now nad Zbi 
Zaleszczyki. (Poziom 7). 

33. Beyrichia Bilczensis Alth. 

Beyrichia Bilczensis Alth, 1. c. str. 63, tb. 5, fg. 22. 
Bilcze. Wy^nanka (rzadka). (Poz. 7). 35. Beyrichia Salteriana , 

Beijr. Salteriana .lories. 1. Beyrichia Wilkensiana 

Bei/r. Wilkensiana Join s !. Rodzaj: Isochilina Jo 
Isochilina erratica Krause. ■itschrift der Deutsch. geolog. Ges. tb. 29, 
tj). (Toziom 8). Rodzaj: Bntomis Jo 
Entomis reniformis Wieniukow. Rodzaj: Primitia Jones. 
39. Primitia concinna Jones. 

Primitia cnnciuntt- Jones ot Holl. Annals and magazii 
str. 249. tb. 10, fg. 3-4. 

h, 1. c. str. 65, tb. 5. fg. 25. Dose rzadko razem z Primitia oblonga. Kitajgrod. Kamieniec. 
Kasperowee. Dobrowlany, Potoczyska, Czortkow, Biala, Chudykowce. 
(Poz. 6-7).' 

40. Primitia oblonga Jones. 

I'ri»/itia oblonga Jones et Holl, 1. c. str. 10, tb. 13, fg. 14 a— c. 

Primitia oblonga Alth, 1. c. str. 65, tb. 5, fg. 28. 

Tworzy caJe warstwy wsrod poziomu orthocerasowego: Zale- 
szczyki, Dobrowlan}-, Kasperowee, Borszczow, Wysuczka, Tudorow. 
Potoczyska, Biala, Wygnanka, Czortkow. Janow, Dolhe, Iwanie, 
Uscieczko, Strzalkowce. Wysuczka. (Poz. 5—8). 

41. Primitia muta Jones. 

Primitia muta Jones. 1. c. str. 12. 

Primitia muta Alth, 1 c. sir 66, tb. 5, fg. 27. 

Zaleszczyki. Dobrowlany, Kasperowee. (Poz. 7). 

42. Primitia rectangularis Alth. 43. Primitia plicata Krause. 

Primitia plicata Krause, Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Ges. 

22, fg. 1. 
Czortkow (rzadka). (Poz. 7). 

Rodzaj: Aparchites Jones. 

44. Aparchites ovatus Jones. 

' "sir.* 42.=;.' il v.Ci ::;';.'"i>. T 

l'rimitia ornta Kni.nsc. F;iiin;i des Beyrichienkalkes i t. d. st 
Aparchites ovatus Jones 
AparchiU, ovatus Kra... 
lurischen Diluvialges 
Janow (rzadko). (Po Hzed: CIRRHIPEDIA. 
Rodzaj: Plumulites Barr. CEPHALOPODA. 

RzQd: TETRABRANCHIATA. 

1. Podrzed: NALT1L0IDEA. 

Rodzina: ORTHOCERATIDAE. 

Rodzaj: Orthoceras Breyn. 4(>. Orthoceras Ludense Dzu-in-.-rrod. \\\,lkowe<>. 

Orthoceras intermedium 122 JOZEF S.EM.KAO/.KJ 

48. Orthoceras cfr. longulum Barr. (Tab. II, fig. 9). 

Cfr. Orthoc longulum Barrande, Syst. silur. d. Boheme, tb. 187, fg. 17— 2ft. 

Stozek krotki, o niskich, zupelnie plaskich komorach (1/10 
srednicy). Przekroj eliptyezny, syfon na brzegu skorupy, rozaiicowaty. 

Jedynym gatnnkiem podobnym z wygla.du jest 0. longulum. 
ktory jednak rozni sie. na pierwszy rzut oka dwiema wlasciwo- 
sciami: przekroj jego jest okra,gly, a szwy komorowe tworza, na 
stronie syfonalmj Blaby sinus ku gdrze. Na okazie Komisyi fizyo- 
graficznej widac nadto dwa kawalki graptolitow, bardzo rzadkicb 
w sylurze podolskim, jeden z nicb jest Rastrites Linnaei, drugi 

Skala. (Okaz jedyny). (Poziom S). 

49. Orthoceras pseudoimbricatum Barr. (Tab. II. fig. 14). 

0. pseudoimbricatum Barrande, Syst. silur. d. Boheme, tb. 440, fg. 1—2. 

O. lamellatum (?) Ang., Fragmenta silurica, str. 6, tb. 7, fg, 24—26. 

O. pseudoimbricatum Wieniukow, 1. cit. 

Komory bardzo nizkie (= 1 10 srednicy), moeno skosne, po- 
chylone w strong syfonu. Syfon na krawedzi, bardzo szeroki, = 1, (S 
srednicy, ztozony z dwu czesci polaczonych mimosrodkowo: pier- 
scieri zewnetozny jest pusty, wewnetrznv, polozony tui obok sko- 
rupy. rozaiicowaty! Skorupa nie zachowana.. Jedyny okaz krakow- 
skiego zbioru — ■ 4 cm. gruby. 

Kamieniec. (Poziom 4). 

50. Orthoceras cochleatum Qu. 

Orthoceratites crossitentris Bisinger. Lethaea Suec. str. 30, tb. 10. fg. 3. 
Orthoceras cochleatum Quenstedt, Gephalopoden, str. 42. tb. 1, fg. 6—8- 

O. cochleatum Han-amie. Syst. silur. <!. Ilnheme. tb. 233, 237. 439. 

<). cochleatum Anir.-lin l-'ra^ i.enta siluri. a. str. 0. tb. 8, fg. 1— 3; tb. 10. t.». b. 

Najwiekszy okaz 8 cm. dlugi, 6 cm. szeroki. Komory bardzo 
nizkie = 19 srednicy. Przekroj elintyc/.nv. na stronie syfonalnej 
i antysyionalnej cokulwiek splaszozony. Komory cokolwiek falisto- 51. Orthoceras grave Barrande. 

0. grave Barrande, Syst. silur. d. Boheme, tb. 195, fg. 8-11. 
Gatunek ten odznacza sie. niezwykla. gruboscia, i nadzwyczaj 
izkiemi komorami. Uiamek w zbiorach Komisyi h/yograticznei ma 
centymetrow gnibosoi. komorv zas sa zaledwie 5 mm. wysokie* ierzchnia ja,dra g§sto podluznie prazkowana. przekrdj podlu- 
eliptyczny, polozenie syfonu niewiaoczne. 

Jedvny okaz z Zaleszczyk le/.v w ezanivm wapieniii. prze- 
onym Beyrichiami. (Poziom 7). 

Orthoceras sp. ind. (Tab. II. fig. 13). 

Sto/i'k dose! krotki. bardzo iv-idani v. przckroj okrqgly. ko- 
nizkiY. proste (1 10 srednicy). Skorupa i syfon nieznane. 

Podobnym z ksztaltu jest 0. Stenthergi Harr. (1. fit. tb. 189. 
—15) z'warstw E. svluni ezeskioy;... oraz r>. truncation Blake 
t. tb. 14, fg. 7—8) z'dolnychwarstw Ludl^v. — (). trunarfmn 
diuzszy i posiada nieco wvzsze komory. 

Jedvny nkaz z Dzwinogrodu w zbiorze Komisyi fizyogra- 7, fg. 2-i. _^ 

tb. K l ? . !•'. *: c 54. Orthoceras Brak skorupy u jedynego znanego mi okazu nie doz 
.vierdzenie identycznosci z ktorymkolwiek ze znanych ga Podrodzaj: Cycloceras M. Coy. 
Orthoceras Hisingeri Boll. (Tab. II. fig. 6). 

Orlhor. annulaliwt llisinirei 1 . Lethaca Suec. tb. 9, fg. 8. klemi. poziomerni obra.ezkami. przedzieloncmi dwa razy szerszemi 
przenvami. Skorupi na obra.czkach i pomiedzy niemi pokryta g§- 
stem i delikatnem poprzecznem prazkowaniem. Prazki skorupy nie 
sa. falisto karbowane jak n Orthoc. amntlatuw Sow. {umlulututH Hi- 
ring.). 

Studzienica. Kitajgrc3d. Orvnin. Kamieniec, Skowiatyn. (Po- 
ziom 4-5). 
56. Orthoceras Kendalense Blake. (Tab. II, fig. 7—8). 

Orth. Kendahn*, Blako. 1. (-it. str. 100, tb. 3, fg. 13. i na kuiiKirzc mieszkalncj prawie nikna^ 
X gatunkcW pokrewnyck wymienic mozemy: 
0. ibex Sw. ma przekroj owalny. a przerwy miedzy obracz- •„ni Blake 

,,1,hm' Kil Podrodzaj: I^oxoceras Mc Coy. 
57. Orthoceras podolicum Alth. (Tab). I. fig. 1—5. tab. II, fig. 1). 
Stozek bardzo dlugi. lckk.i zakrzvwiony, wzrost powolny (1/10 
dlugosci). Komory bardzo nizkie (1 7--1 S sredniev i. pochylone 
w strong syf'omi. Przekroj za mlodu krotko eliptvczny az do sre- 
dnicy 40 mm. Odtad strmia syfonalna zaczyna sie coraz silniej 
splaszczac tak. iz przekroj staje sie u doroslych okazow prawie 
nerkowatym. Jednoczesnie ze splaszczeniem grzbietowej strony 
stozka na obu bokaeh jego zarysowuja sie. tukowate wygi§cia szwu 
miydzykuinorowego ku gorze, ktorveh niema u osobnikow mlod- 
szvch. Syfon maly. u mlodveh osolmikmv prawie srodkowy. po- 
zniej coraz bardziej mimosrodkowy. nie przekraeza jednak nigdy 
2/3 srednicy skorupy w kierunku ku splaszezonemu o-rzbietowi. 
Na kilku okazach zachowak sie, komora embryonalna o 9 mm. sre- 
dnicy z wypukla. blizna. \v ksztalcie ezteroprumiennej gwiazdy. 
w ktorej srodku lezy dose- obszerny syfon. 

Skorupa pokryta ostrymi pierseieniaini przyrostowymi. kto- zemy. Rzezbe jej od poezatku do samego otwon. twm-za na jadrarh 
g< k ste i oienkie nieregularne prazki. >ranowi;\ce prawdopodobnie we- 
wnetrzny odcisk ehropawej warstwv wneirza komory. Brzegi otworu 
sa zlekka ku srodkowi zagiete. 

Calkowita dlugosc dorosfego okazu wynosi 400 mm.: sredniea 
komory embryonalnej 9 mm., sredniea poezatku komory mieszkal- 
nej 50 mm. 

0. decipiens Barrande z ogolnego ksztattu i wielkosci bardzo 
podobny, rozni sie. od <>. put/o/iruni stale kolistym przekroj em. 

0. Koemeri Alth rosnie znacznie szvbeiej. a splaszezeme 
grzbietu jest u niego znaeznie silniejsze. niz. u 0. podolicuni. 

O. lullatmn, Hagettowi, Berendti maja. przekroj stale eliptycznv. 
a mimosrodkowy syfon lezy zawsze na dlugiej osi elipsv. 

0. excentricum za mlodu bardzo podobny. w doroslym wieku 
rozni sie. okraglym przekrojem, a jezeli skorupa jest eachowaiu), 
podluznem swera prqzkovvaniem. 

Bardzo pospolity w warstwach Czortkovvskich: czeato znajduja. 
sie. luzne calkowite komory mieszkalne zawsze w stanie zgniecio- 
nym. oraz ulamki zlozone z komor powietrznych, latwe do pozna- 
nia po ukosnem polozeniu przegrod mi^dzykomorowyeh i charakte- 
ryatycznym przekroju. Czortkow, Nagorzanka, Skorodynce. Uhryii. Dobrowlany, Gro- 
<lek, Bilcze, Zaleszczyki. (Poziom 7 — 8). 

58. Orthoceras Roemeri Alth (in litt). (Tab. II, fig. 2-5). 
Blizki gatunku 0. podolkum, rozni sie. od tegoz znacznie szyb- 

wiekszem splaszezeniem gry.bi'ctii. Mimic okazy maja. przekrqj pra- 
wie okr^gly, z syfonem posrodku; pozniej przvbieraj^ ksztalt nie- 
regularnie eliptyczny az do zaokra,glono trojkainego, jak wykazuje 
zala_czona figura. Wvsokosc komor = 1 /6 wiekszej irednicy. Komorv 
u mlodych na boka'ch falisto wstecz wvgiete, na stronie antysyfo- 
nalnej tworza, slabv smus kii przodowi; nierownosci te w pozniej- 
szym wieku zacieraja. sie, zupelnie. i u doroslych szwy komorowe 
sa. zupelnie proste. Skorupa pokryta obra,czkami przyrostowemi. 
odpowiadaja.cemi liniom szwow miedzykomorowych; pomiedzy niemi 
skorupa jest bardzo delikatnie poziomo pra,zkowana. Komora em- 
bryonalna lodeczkowato z bokow sci3ni§ta, z pojedyiicza, wysoka. 
kraw^dzia; w miejscu blizny. 

Pospolity w warstwach Czortkowskich: Czortkow. Wygnanka, 
Uhryri. Skorodynce, Tudorow, Dobrowlany, Nagorzanka, Zaleszczyki. 
UsciVezko. (Poziom 7 — 8). 

59. Orthoceras Hagenowi Boll. 

O. llru/i'noiri \\u\\. i\v\\\\;\\u\>.. str. 77. II). G, f'g. 19. 

<>. Ua ; ,n„„ri Anjr.'lin. Krajim.Mita silurira, str. 7, tb. 5, fg. 14-17. 

.Skorupa oardzo dluga (przyrost 1/15 dlugosci), o nizkich ko- 
morach [1/6 wiekszej srednicy); przekrqj eliptyczny, polozenie sy- 
fona mimosrodkowe, na dluzszej osi przekroju. Syfon w^zki, rozan- 
cowaty. Szwy komorowe na stronie syfonalnej tworza, zatoke ku 
gorze skierowan^. Skorupa gladka, z delikatnymi prazkami przyro- 

Kasperowce (rzadki). i Poziom 7). 

60. Orthoceras excentricum Sowerby. 61. Orthoceras Berendti Dewite. 

O. Berendti Dewitz, Zeitschr. d. Deutsch. geolo». Ges. torn. 32, str. 389, 
tb. 18, fg. 9-11. 

O. Berendti Riidiger, 1. cit. str. 62, tb. 1, fg. 7. 

Skorupa podluznie stozkowa, wzrost do3c szybki (17 dlugo- 
scii. komory nizkie (1/9 dluzszej srednicy). Przekroj eliptyczny. 
syfun mimosrodkowy lezy na dlugiej osi elipsy. Szwy komorowe 
na stronie syfonalnej i antysyfonalnej jak u 0. hdermtd'mm silnic 
w gore, podniesione. Skorupa gladka, z delikatnymi tylko prajikanii 
przyrostu. 

Ja,dra tego gatunku trudno odroznic" od U. biilhittnn Sow., ro- 
znia.cego sie. przewaznie tylko odmierma. rzezba. skorupy. ktora jest 
podluznie praikowana. 

Czortkow. Dobrowlanv. Kryszczatyk (warstwy ze Sc<(ph(t«/>ix>. 
[Poaiom 8). 

Rodzaj: Endoceras Hall. 

62. Endoceras sp. ind. 

W koralowych warstwach Skaly spotykamy czgsto duzo ulamki 
' hthoccrasow, z rrgulv zlo zacliowano. wyzarte i pozbawiont: sk<>- 
I'upy. ktore wedluu 1 dol)iv.c zat'liowancj budowy szerokiogo sytonu. 
laloza do dolnosylurskirgo rodzaj u h'nttvrrras. Oznaczenie gatun- 
vowe jest z powodii /.Iroo stanu zacliowania niemozliwem. Najwiek- 

■■>'s«-i. K l l.n..rv = 7 mm. wvsnkir,' niocn-. sknsne. ale odwrotnie"niz 
i 0. hnhricatHm i t. p. spadaia nie ku syfonowi ale od svfonu Rodzaj: Clinoceras \I -k 
Clinoceras podolicum n. sp. (Tabl. III. K< Ksztalt ogolny bardzo podobn) do Ortitoa ras longulum Bar- 
rande, rozniacego sie. brakiem jezyczkowatego platka syfonalnego 
komor powietrznych. 

Najwi§kszy znany mi okaz ma 130 mm. dlugosci pray sro- 
dnicy w cieiiszym koncu: 27—25 mm., w grubszvm 32 — 29 mm. 

Skala. Sinkow, Filipkowce, Wierzchniakowce, Chudykowce, 

64. Clinoceras ellipticum nov. sp. (Tabl. Ill, fig. 3). 

Ksztalt zewn§trzny bardzo podobny do Bathmoceras praeposte- 
rum Barr., zwlaszcza eharaktervstyczne jest silne jezyczkmvate pod- 
niesienie szwow komorowych ku gorze na stronie syfonalnej. Je- 
dnakze budowa syfonu jest odmienna, podobna do Cyrtoeeras i tli- 

Skorupa prawie prosta, dhiga. o bardzo nizkich komoracb 
(= 1/13 srednicy). Przekroj podluzuie eliptyczny, komora miesz- 
kalna krotka. zaledwie przy koncu nieco zwQZona. Syfon na wypu- 
klej stronie, rozaricowaty; pojedyricze jego ogniwa przeciete pro- 
mienistemi, pionowemi listewkami. 

Skala, Dzwinogrod, Tudorow. — rzadki. 

Rodzaj: Gomphoceras Sow. 
69. Gomphoceras pyriforme Sowerby (p. p.). (Tabl. II. fig. 12). 

()rth„r, ,-„,■ i,,ir,j.,n,: S.»wprbv. Silur. svst., tb. 8, fg. 19 (gorna figura). 

Gomphoceras pip-iforme Mac Coy, 1. cil. sir 322 

Gomphoceras pyriforme Blake, 1. cit. tb. 22, fg 2 

Jedyny okaz ze Skaly w zbiorze Komisyi fizyograficznej. (Po- Mae Coy .(Tab. II, fig. 10). 

Orlhoceras puriforme Sowerby (p. p.), Silurian system, lb. 8, i'g. 19 (dolna 

Poterioceras ellipticum Mae Gov. 1. cit. str. 321 

(Gomphoceras tlliptiam (Make, i. cit. tb. 22, fg. I. 4. 

Gatunek ten, latwy do poznania po svvvtn gniszkmvarvm 
ksztalcie i eliptycznym przekroju. zostal znaleziony przez Prof. F. 
Bieniasza vv Chudykowcach i iJ/.winogivdzic Komisva fizyograficzna 
IM.siada oka/ kompletny. (Poziom 5). 

Rodzina: CYRTOCERATIDAE. 
Rodzaj: Cyrtoeeras Go)df. 
67. Cyrtoeeras vivax Barr. (Tabl. Ill, fig. 4). 

djrtoc vivax Barrande, Sysl. silnr. «l. Unheme, tb. 119, fg. 1—4- 
Krotki, szeroki, z bokow splaszczony. Komory bardzo nizkie = 1/8 srednicy. rozchodza. sie. waehlarzowatu <><1 prawie proste.j 
strony antysyfonalnej ku lekko wypuklej stronie syfonalnej. Prze- 
kroj krotki. jajowaty, zwezony na stronie syfonu. Syfon na brzegu 
skorupy. szwy komorowe tworza. na stronie syfonalnej slabv stmts 

Jedyny okaz w zbiorze Komisyi fizyograficznej z Rosochacza 
jest cokolw'iek obtarty, zdaje sie. nie roznid od typu Barrande'a. 
Rozmiary zgodne z rysunkiem tego autora. (Poziom 7). 

68. Cyrtoceras sp. indet. (Tab. IV. fig. 2). 

Jedyny okaz z Biatej pod Czortkowem w zbiorze Komisyi 
lizyugraHczuej rozni si<; od vvszystkieli mi znanyeh i'yrtvcerasoiv 
syiurskieh przekrojem swoim o zupelnie plaskich bokach. Najpo- 
dobniejszym jest Op-toe. Roemeri Rarrande (1. fit. tb. 203, fg. 1 — 3). 
rozniacy sie. jajowatym przekrojem. zwezonym na stronie syfonalnej. 
n splaszczeniem komory niieszkalnoj. u naszego okazu 
. Komory nizkie. bardzo ptaskio. przekroj olipt\ o/.n\ 
askich bokach. syfon na wazkiej stronie elipsy. Po- 

9. Cyrtoceras intermedium Blake. (Tab. IV. fig. 3). 


koi 


C. intermedium Blake, 1. cit. lb. 20, fg. 6. 

us ku przodowi. LVzekroj krotkn jajnwatv z nieeu splas/.c/.una 
m n antvsvfonalna. Iv-mora mieszkalna krotka = V , srednicy. 
Czortkow; rzadki. (Poziom 6.. 
9. Cyrtoceras sinon Barr. (Tab. IV. fig. 1). 
C. sinon Barrande. Syst. silur. do Boheme tb. 157, fg. 47—49. 
Skorupa w ksztaloie rogu. rosnie dose s/.ybko. Przekroj ser- 


ku 


na "bokach' sz.'mka zaf.k- ku dolowi. na stronir ^vfoualm-j 
gorze. Syfon na stronie wypuktej. jak zwyklr "rozaricowatv 
ray gwiazdk* 
Sink6w, Filipkowce; rzadki. Poziom 7). 
I. Cyrtoceras podolicum nov. sp. Tab. IV. fig. 5 roki i plytki sinus ku dotowi, na stronie syfonalnej przechodz^ 
prosto. Syfon na brzegu wypuklym. rozaricowaty, z gwiazdkowatemi 
przegrodami. Komora mieszkalna krotka. Najwiekszy okaz 10 cm. 
dlugi, w gorze 38—27 mm. szeroki. 

Korolowka, Sinkow, Skorodynce. Jandw. Czortkow. 

72. Cyrtoceras anormale Barr. (Tab. IV, fig. 6). 

C. anormale Barrande, Syst. silur. d. Boheme, tb. 139, fg. 16—20. 

Skorupa silnie skrzywiona w ksztalcie rogu, strona antysyfo- 
nalna silnie splaszczona, syfonalna okrqgfa. Komory nizkie, = 1/7 
srednicy. Szwy komorowe tworza, na stronie syfonalnej mocny sinus 
ku przodowi, na anty syfonalnej ida, prosto. 

Kozaczyzna. Jedyny okaz w zbiorze Komisyi fizyograficznej. 
fPoziom 7). 

73. Cyrtoceras formidandum Barr. (Tab. III. fig. 6). 

('. formula ndum Barr., 1. cit. tb. 139, fg. 9 — 11. 

Skorupa prawie prosta, ro&nie bardzo wolno. przekroj krotk<> 
jajowaty lub zaokr^glono tr6jka.tny, komory bardzo nizkie = 1 '- 
srednicy. z lekka falisto na bokach wygiete, na stronie syfonalnej 
szwv tworza sinus ku przodowi. Komora mieszkalna krotka = 1', 2 
srednicy. splaszczona eokohviek z bokow. na stronie syfonalnej 

_ "Bi'izki don <\ Srhun/i Barr. rozni sie. swym eliptycznvm prze- 74. Cyrtoceras breve n. sp. (Tab. III. fig. 5). 

Skorupa prawie walcowata, krotka, o bardzo nizkich komo- 
•ach (1/15 srednicy). Szwy tworza, na stronie syfonalnej slaby sinus Rodzina: ASCOCERATIDAE. 
Rodzaj: Glossoceras Barr. 

75. Glossoceras carinatum Alth (in litt). (Tab. IV. fig. 7). 

T Lanowcarb. znajduje sir w zbiorzr Koinisyi fizyograficznej i ro- 
m si§ od trzeok znanych dotychczas gatunkow tego rodzaju obe- 
noscia. podtuznej t§pej kraw§dzi na grzbiecie. 

Rodzina: NAUTILIDAE. 
Rodzaj: Discoceras Barr. 

76. Discoceras (?) rapax Ban-. (Tabl. IV. fig. 17). Rodzina TROCHOCERAT1DAE. 
Rodzaj: Trochoceras Barr. 
Trochoceras optatum Barr. (?) 2. Podrz^d: AMMONOIDEA. 
Rodzina: GONIATITIDAE. 
Rodzaj: Anarcestes Moja. 
Anarcestes podolicus qov. 8p. (Tab. IV. fig. 
Pos.-od zebranycb przez Prof. Lomnickiego 

rVskonnu'!' z'Virikimi'^L.mi i.i. 'b, Zu-h. T! 13i> sie. kulistym ksztaltem, znaczna. dlugoscia, komory mieszkalnej i pro- 
sta, budowa, linii zatokowej. 

Gatunek podolski dochodzi do 16 mm. srednicy, jest prawie 
kulisty, o bardzo wazkim pypku. Na wcwnetrznej polowie zwojovv 
od szwu azdo pocza.tku szerokiego grzbietu wyrastaja. na kazdym 
zwoju 3 — 4 grube guzy. przrdzielone rownej wielkosci dolkami. Na 
srodku nkraglcgo. szentkicgn grzbietu \vidu<- uvr;izn;i. gladka kra- 
wedz podluzna., okolona. obustronnie slabym, glad kirn rowkiem. Ko- 
mora mieszkalna zajmuje caly skret ostatni. Szew komory wyka- 
zuje tylko jedna. szeroka. zatoke. na boku. 

Filipkowce. Skowiatyn. Uscie Biskupie. (Poziom 10). GASTEROPODA. 

Rodzina: TROCHIDAE. 
Rodzaj: Horiostotna Man. Clialin. 
7^» Horiostoma discors Sowerbv. Knoniphalus ditcors Mar Coy. lor. cit. str. 25)8. 
1. r )7 th. 1C. !j 20 ?]«». th. 17. fg. 1- 4 

Stozek zupelnie plaski. zlozonv z 6 okraglych skrehnv. p™<; 
dzielonych plvtkimi szwami. Sk..'nipa «./.i.,bi«.na zmienna. il<^' 1; 
(3-8) podluznvci. z.-b.-r. pm-.-igtu-h jmprz.eznie gestcmi. eienkieni 
pruzkaini przyrustu. Oiw.'.r szcrszv niz wvsoki. prprk szoroko roz 

' Iwt'dr i iv. /ba i r m t, > ^ , .iunku d.^c zmbmne. 
Pospolitv w warshvarh koralowvcl, n.svjski.-o Podola « k" 
mirniee, Zwanice. Sokol. Bndm. Orvnin. Muksz'a. Malinowiecka Hy 
boda. Laskoruri. Pudlowce. Cscie. Zaualc nad Zbruczcm ,. W zbi" 
rze Komisyi fizyograficznej znalazJem dwa okazv z^bram- prze 
Bieniasza okoto CimdykowiVe i Obdiowiec Poziom 4— <>, 

80. Horiostoma discors var. rugosum Sow. 81. Horiostoma nrioshnnu iiiohosum LindV.nini. In.-, cit. s 
31; tab. 18, fg. 24; tb. 20, fg. 16. 

Oriostoma globosum Wieniukow, loc. cit. : 

Nizki stozek, zlozony z 6 okn^lye 
►kimi szwami. Skorupa ozdobiona po 
use i liczba sa, barrizo zmienne: j. 

z cienkiemi. u doroslvch zwykle 1 82. Horiostoma globosum var. sculptum Sow. zki z ;"> okrau'lycl] skivt.'iw. przedzielonvch do^c glq- 
. Skorupa ozdoliiona j.'ysto przy sobie scisniyteini. na- 
zt'ini i oifiisztMui. podlu/.nenn z.'brtimi, kturyci: lirzha 
vvcw wvnnsi 35—40. Otwor okra.gly. p ? pek w*zki, 

Braha. Kamieniec, Malinowieoka Stoboda, Zawalp 

(Tozinni 4). 1.H4 -K/li-kim Horiostoma heliciforme Wieniukow. 

Wieniukow, loc. cit. str. 184, tb. 6, fg. 3. 

Stozek krotki. z 4 — 5 wypuklych skretow 
szwami. Skorupa ozdobiona nielicznyr 
mi, falistymi faldami, pomiexlzy ktorymi przyrostowe. Otwor okr^gly 
opisal ten gatunek jedyi" 
udzi kornlowvcb w Studzienicv: kilka oka/.mv znalaztem w zbiorze 
misyi r'izvograficznej takze z warshv .,Skalskieb" i .,Borsze 
skicb". (Skala. Borszczow. Olchowcei. (Poziom 3). 

84 Horiostoma simplex Wieniukow. 

Wieniukow, loc. cit. str. 185, tb. 6, fg. 7. 

Drobna skorupa o nizkim stozku. ztozonyrn z 4-5 skr< 
Skorupa pokryta lieznenii. bard/.o rienkienii zebrami podluzi 
ktorych na ostatnini ski-ecu- jest zwvz 40: zebra te sa .^>cioj 
sniete na dolnej niz na gdrnej poiowie skretow. Poprzeozne f; 
praiki bardzo slabo zaznaczone. Z ks/.taltu bli/.ki gattmku //. 
rht mn Lindstr.; rozni sie. glownie odmieima r/.exba swej skui 

Opisany przez Wieniukowa z Braby. W zbiorze Komisj 
zyograficznej znalaztem okaz tego gatunku z Dzwinogrodu. (Pos Rodzaj: Cyclonema Hall. 

85. Cyclonema carinatum Sow. var. multicarinatum Lindstr. 

tb. 18, fg. 8 J '62. 

Id., Wieniukow, loc. cit., str. 193, tb. 6. fg. 6. 

Od typowego ('yd. atrinatitnt Sow. rozni sie jedynie g^stsza 
rzeibq skorapy; na ostatnim skr§cie widac 14 podluznyeb zeberek. 

Wediug Wieniukowa w Studzieniev; w zbiorze Koinisyi »- 
zvografieznej znajdnje sie, jeden okaz takze z Satanowki nad Zbru- 
czem. (Poziom 6). 

Rodzina: PLEUROTOMARIIDAE. 
Rodzaj: Pleurotomaria Defr. 

86. Pleurotomaria Lloydii Sow. apienhi koralowym Kamienca i Zwaiica. (Poziom 87 Pleurotomaria alata Wahlb. (Tabl. IV. fig. 20,. 

Turbinites alatus Wahlenberg. Petrel, suecslr. 69, lb. 3, fg. 6 8. 
Emniiphaiu* <ii<<i}<.< HisiiiLMT, Lcthaea SueciVa. sir. 3(i. tb. 11, fg. 7. 
Kn»»,t,huln* ul»!,t* linnn.M-. Lothaea palaeozoira. tb. 14, fg. ». 
/'leio-oto,,i«ria alula Limlstriirii. loo. cit. sir. lib', tl.. 10, fg. 18—32. 
Pleurotomaria alula Wieniukow, loc. cit. sir. 186. 
Rzadko w gornym wapieniu Kainicnca. Zw.nica. Orynina i Ma- 
linowieckiej Stobody. (Poziom 6). 

88. Pleurotomaria oblita Andrz. 

TracliK--- obi ii ux Anilrzejowski. Recherches sur le syst^me tyraique, tab. 

^ *, fg. 4. 

Forma odrysowana przez Andrzejowskiego z Wroblowiee nie 
zostala pozniej przez nikogo znalezionq, niemniej jednak uwazam 
ja za gatunek istniejacv. /wlaszcza iz bardzo do niego podobny. 
jezeli nie identyezny Trochus caelatus Mc. Coy z gornego syluru 
Anglii rowniez dotychczas z jednego tylko jest znany okazu. 

89. Pleurotomaria labrosa Hall. 

I'l< lo-otonania nciuhns Obiert. S. I. tussilrs 'It'vuniens du departement 90. Pleurotomaria bicincta Ball. 1 Pleurotomaria aff. cirrhosa Rodzaj: Murchisonia Archiac et Verneuil. 
compressa Lindstr. 

Murchisonia compressa Lindstrom, loc. cit. str. 129, tb. J 2, Fg. lo- 19. 
Murchisonia compressa C/eniys/.ow. Fauna des unteren Devon am Ost- 

abhange des Ural, tb. i, fg. 1 2. 
Murchisonia cfr. compressa Wieniukow, loc. cit., str. 190, tb. 6, fg. 1. 

Kamieniee, Cybulowka. £waniee. Hrali.i. Skala. Trybuchowee, 
.czyzna (rzadki'i. (Poaiom 6). DniiiilojH Verneuil. Pleurotomaria ■,„■:„■■... I-.kIi w.i id. I.etbaea Rossica, torn I, str. 1166, th. 

43, fg. 2. 
Murchisonia I >>>,n<l"lH Czern vszew. loc. cit. sir. 3f), lb. 2. fg. 5—8. 
Murchisonia Demictofi Wieniukow, loc. cit., str. 191, tb. 5, fg. 11. 
Gratunek opisany z dolnego dewonu uralskiego. Wieniukow 
znalazi go w Oryninie. Prof. Lomnicki w Okopach. (Poziom 6). 

94. Murchisonia nova B p. aff. Demidoffi. Tab. IV. fig. 13). 
Jedyny okaz. niedostatecznie zac.howanv. ni« dozwala na do- 

kkdny opis tego gatunku. r.izni.'jct'iru sic' zaiV»wno od Murch. 
Demidoffi jak i M„rch. nngnhta His. Stozek bardzo dlugi. 
o bardzo malym kqcie szczytowym (okolo If) ;, skr^tv na obwodzie 
ponizej polowy wysokosei /. ostra. wvMajaca krawrdzia. jak u Mutch. 
Demidoffi, (u 'March, cn«,»l«ta skretv s'a nkra-lc. ' zwlaszeza na jq- 
drach). ifwrc/*. Ihmulo/i ruzni sie. znaoznie wi^kszym katem szczy- 
towym i nizszym stozkiem. 

Jedyny okaz w zbiorze Komisyi fizyograficznej z Koziny. 
(Poziom 6). 

95. Murchisonia podolica Wien. 

Mkrekkoma podeHea Wieniukow, loc. cit. str. 193, tb. 5. fg 12. 
Wvsoki stozek o ka.cie szczvtowym = 27°. Skretv bard/." 
nizkie i szerokie. okragle. 

Kamieniec. (Poziom 6). 

. Rodzina: SOLARIIDAE. 
Rodzaj: Euomphalus Sowerby. 

96. Euomphalus Orinini Wieniukow. w wapieniach It* Rodzina: CAPULIDAE. 
Rodzaj: Platyceras Conr. 
97. Platyceras cornutum His. (Tab. IV. fig. 19). 

So/ira hulioti* Smvrby. Silurian svstem. 'sir. (i2:>. tb. 12,'fg. 16. 

Platycera* eomutun ' g 5; tb°8, fg. 17. 

Wedhig Wieniukuwa pospnlity jedynie w Studzienicy. rzadko 
majduje si§ w wapieniacli koralowych dolnego poziomu w Hryri- 
>zuku. Braze. Mukszv i Kirajgmdzic \Y zbiorze Komisyi fizyogra- 
'icznej jeden okaz z Wierzchniakowiec. (Poziora 3 — 4). <'iijjiih(.< 'liyiinctus Kayser, Fauna der alteren devonischen Ai> 

Na'ws.-hnd <.d Zbrurza nalezv dn wi.-lki.-h rzadkosei. Wie- 
.»w znalaz] drobne okazy tego gatunk.i jedynie w Dumanowie. 

iH-^.-lli-P^l'.w'. Vh' "!;."''/,A ! n>kM'li' 1> "" P "' 1 " 

Skala. Skowiarvn. Kilipkmvee. Lanowce. Chudykowce, Szysz- 
•e. Wierzehniakwwee. Sapahmv. Strzalkuwcc. Kuziczyzna, Bor- 
>\v. Miehalkmv. Cm-jc Biskupie. Xaniuszyn-Kolndrobka. (Poziom 99. Platyceras (Acroeulia) podolicum n. sp. (Tab. IV. fig. 
Skorupa stozkovva. lekko skrzywiona: rzezba skorupy 
■sir z mucnvch pierscieni przvn>st<»\vveh. w srodkowej ezei 
rupv jezvkowaro ku otwormvi wciagnietYeh. po.niedzv 1- 
skon.pa p.kryta jest gestvmi. cienkimi pra.'zkami. rmvnolegl 

( ^JedViiT'okLV/I'skuvviatyna w zbiorze Kmnisyi tizyogra 


15). 

skla 
Rodzina: PSEUDOMELANIIDAE. 
Rodzaj: I,oxonema Phill. 
NX). Loxonema sinuosum Sow. 

Znaleziony przez 101. Loxonema aciculare Rum. (Tabl. IV. fig. I2j. 

lS9i. str. 4(i7. tb. 35, fg. 3. 

Skorupa prawie walcowata. bardzo dluga. skrrty rnlode 
s/.c niz s/.erokie. dorosle prawie rowno wysokie i s/.emkie. 
podluznie ovvalny. Skorupa niezacliowana. 

Sapah<5w. Satanowka (Zbior Komisyi fizyograi'ieznej '. 

Kodzina: SUBUL1TIDAE. 
Rodzaj: Subulites Com-. 

102. Subulites sp. 

Wieniukow, loc. cit. str. 195. 

Wieniukow wymienia nieo/.naczalny okaz tego rodzaju 
zony najbardziej do ,S'. rentrirmu Hall ze Awanea. (Pozioni - 

Kodzina: BELLEROPHONTIDAE. 
Rodzaj: Bellerophon Montf. 
10o Bellerophon uralicus Vein. 

Bellerophon uralicus V'erneuil, htlrontologie dela Kussie. str. 345, 

1'R. 16. 
Id. Eichwakl, L-thaKt Ku<>i.-;i, sir. 107!-. ■ophon ef. untllcm Wieniukow, loc. cit. str. 179, tb. 8, fg. 20. 
zachowane jadra tego gatunku bardzo zblizonego dc 
■strirnsis Sw.. znajdowal Wieniukow w Kamiencu razem 
nis voffiilinis; rzadki w Wulkoweaeh i L'wisle. (Poziom 6) Bellerophon atf. Hintzei IV. fig. IB. 
rrr r 


• 2I0, lb 


r^z;: 


Ms 


dataodewofc 


■kiej fol PTEROPODA. 

Rodzaj: Tentaculites Sch 
Tentaculites ornatus Sowerby. 106. Tentaculites 107. Tentaculites grandis PELECYPODA. 

tzQd: PALAEOCONCHAE. 

Rodzina: DUALINIDAE. 
Rodzaj: Dualina Karr. Rodzina: LUNULICARDIIDAE. 
Rodzaj: I,unulicardium Barr. LiniuUc<ir<lii(iii ln,hf.tnu:inn Ijanandc loc. fit. tl> 
Id. Wieniukow, loc. cit. str. 178, tb. 9. fg. 2. 
Jedyny okaz znalazl Wieniukmv w Stu 110. Spanila sp. ind. 

Xle zachowane jadra nieoznaczalnego ntnnkn tcgo rodzaju, 
zblizonego do Sp. eaesarea Barr. znalazt Wieniukow w Zwancu 
i Malinowieckiej Stobodzie. 

Rodzina: PROTOMYIDAE. 
Rodzaj: I^eptodomus Mao, Coy. 

111. Leptodomus laevis Sw. (Tabl. V. fig. 15). 

Pullastm Itinis ^.,w.. Silur. svsl. lb. M. fg. I. a. 
Actinodonta laevis Mac Coy. loc. cit. str. 271. 

Skorupa jajowata, doid zmiennvcli \wmiar<'>w. Zwvkla jfj p«>- 
stac jest najszersza pod klrhami. zwrzoim w tvlc; sa atoli okazy. 
u ktorych brzeg zamkowy i dolny sa, prawie rownolegle do siebie; 
inne znovv. u ktorych najvvieksza szerokosc skorupy wypada poza 
klebami. U wszystkich kleby nizkie i tepe leza. daleko na przedzie. 
brzeg zamkowy jest lukowaty. laczac sie. bezposrednio z ukosnie 
scietym brzegiem' tylnym. Tylny rug ustro wvci.-igniety. Od klebu 
do tylnego konea skorupy przeclmdzi krawedz. ..ddzielajaca tylne 
p61ko. Sfeornpa jest Balkowicie gladka. 

Czortkcnv. \Y ,n,nk, |,, n 7,vee. I hryri. Biala. (Pozio.n 8-9). Rodzaj: Bdmondia de Koninck. 
113. Edmondia podolica n. sp. (Tab. V. fig. 25). 

Skorupa krotka. prawie kolista. nieiwno.tn.m 
n,|ia wi.-kszn od l,wej. Klobv malr. nizkie. blizko ,.> 
sUnipv. Wik -K-l»..'ki. Mm- zan.kowv prawie pros, 
i uhn iun,v, r./,.n pi .w.dUxx Ink k..lM\ Skoi 

Iii.4" w" ^;mk!!" Zbl^'Vomisyi fizyograficz 

Rodzina: CARDIOLIDAE. 
Rodzaj: Cypricardinia Hall. 

114. Cypricardinia aff. squamosa Barr. 

Barrande, Syst. silur. d. Boheme, torn 6. tb. 257. fg. Ill 
Wieniukow, loc. cit. sir. 177. tb. 5, fg. 9. 
Wedlug Wieniukowa rzadki vv Studsienicy. 

Rodzina: SOLENOPSIDAE. 
Rodzaj: Orthonota Conr. 

115. Orthonota solenoides Sw. (Tab. V. fig. 12). brzeg dolnv prostv.' .-ownolrglv do zamkowrgo. prV.d wvdluzom 
tylna czqsd ukosnir scieta. rwoiv.v zaokra«rl«>ny kat w tvle" skorupv 
Od ktebmv kraucdz ukosna. s.d.odzaca ku tylnemu ka'towi. odcin. i;, ' zvr c:::;itt:;;z i( 7':;:™i: 
116. Orthonota oolithophila P. Ron 
Skorupa trape*>idalna. klrbv : 
l"gly do zatnkowcgo. w srodku'w 


'vkr' 


"' ' iVt,V Uh y rS' I^i^nl-r^lWiom'T 1 ' 


k ma 


117. Orthonota impressa Sw. (Tab. 


V. 1 

l'79. riona, wskutek czego brzeg dolny w 

)i-/i- scietv ukosiiic. Nowik gt§boki. 

Iwnnic. Zbior Komisyi fizyogralicznej (oka/ 

Rodzina: GRAMMYSIIDAE. 

Rodzaj: Grammysia Fisch. 

1 18. Grammysia complanata Sw. (Tabl. V. fig. Skafa. Strzalkowee, KoroWwka, Za 

119. Grammysia cingulata His. (Tab. V 

Jftiatfa cinvulata Hisinger, Lethaea Sued 
Czortkow. Lanowcr. Sapnhow. Tsc: 

120. Grammysia podolica n. sp. (Tabl. ' trqjkatne i gladkie. Druga krawedz. wlasciwa 
tego rodzaju. przechodzi pd klebovv ku srodkow 
Krawedz ta na prawej skorupie jest mocniej 
wej. Rzezba skorupy' ztozona z prqzkow pm 
najslabsze w tyle. na przedzie natoiniast zr 

Czortkow. Strzaikowce. Uhryri, Uscie Bis! 

121. Grammysia rotundata Sw. (Tabl. V. fig. >Knn.|m pnprzceznie eliptyczna. 
rapa wieksza cokolwiek od prawej. w 
zamkowym i klebach. Kteby blizko 
skorupie jedna tylko krawydz srodkn 
nego brzegu i staba krawgdz tylna. 
lewej oprocz nich jeszcze trzecia slab 
cz^se skorupv. Nowik maty i gl^boki. 

Zaloszozyki, Czortkow. W zbio Rz§d: HETERODONTA. 
Rodzina: LUCINIDAE. 
Rodzaj: I^ucina Brgnt. 
Lucina prisca His Muksza. Satanow. Csc 


[zed: TAXODONTA. 

Rodzina: ARCIDAE. 

Rodzaj: Area L. 
123. Area decipiens 


Xm/dolny brzegV.wnolegh 


<\\ wydluzont 
lajjiea trojkf] Rodzina: NUCULIDAE. 
Rodzaj: Nucula Lk. 
24. Nucula lineata Phill. zaezowka 

125. Nucula plicata Phill. 

Nucula plicata Phill., loc. cit. str. 38 ; tb. 18, fg. 63. 
poprzedniej rozni sie. owaln 
vidlowa rze j prawidlowa, rzezba, 
Wv-iianka. Dulhr 'frzadki'.' .?,.; Rodzaj: Cucullella Mac Coy. 
126. Cucullella tenuiarata Saadb. (Tab. V. fig. 4—5). 

Xucu/a prisca Goldf., Fetref. Germ, torn 2, str. 151, tb. 124, fg. 7. 
CucuUell, tenuiarata Sandberger, loc. ril str. 270. tb. 29, fg. 4. 

Ksztalt Xhcu'I, przod zaokra.glonv. vv tvlc skorupa zwrzona 
klinowat.i: najwieksza szemkose skorupv lezy'pod klebami. Kl§by 
rokolvviek przod smdkiem skm-upv. Doliiv brzeg skorupy lukowaty, 
w poblizu tylnego kata stabn wkl^slv wskutrk niowynizn.-n u-me- 

kle>nv. \V<riiieeeni.-°to. zazwvrzaj l.ardzn stabr. ' niekiedy niezna- 
cznu. czasami jest rdwnie silnie "rozwinietem jak u rodzaju Fa- nym okazie w JM 
katneim prazka Czortkow.'luanie. Clu.dvkow.T. Kalaharmvka. Uscieczko. Z&- 
U'szrzvki. Jagielniea | Poziom 7— 10). 127. Cucullella ovata Iiozni sir nil ('. tcitniai-aht mvalnvm kszraltrm bez 
adku. znaczn;j gruboscia skorupy i wiykszvmi rozm 
Czurrkuw. Tudiir.'.w, D,.bn>\vlanv. Xali-szczvki. Jngi 128. Cucullella cultrata Sandberger. (Tab. V, fig. 9 -11) 

Die Ve Rodzaj: I,eda Sebum. 

129. Leda (?) sp. (Tab. 5, fig. 7). 

Pod, .bna do Leda sp. odrvs.nvanej u Ulrieha iXn.es Jahrbuch 
f. Miner.-ilojjie. S. Bedao-eband. >b. L>. I-." 1-J zdeunnu Boliwii. tvlku 
dziob niee,,' krutszy. l\iniewaz jrdnak na b-dvnvin okazie ze Skalv 
w zbiorze Komisyi Bzyograficznej brak zamka i akorapy, oznacz*- 

uie rodzaj, ,\ve nie jest' pewnr. 

Rzed: ANISOMYARIA. 
Rodzina: AVICULIDAE. 
Rodzaj: Pterinea Grf. 

130. Pterinea retroflexa His. Pterinea Danbyi Mac Coy. 

Arirnhi Ihuih'ii Mac Coy. Uritish palaeozoic I'iiv-iU. str. 2o8. tb. I. J., fg. 

Najwieksza malza podolskiego syluru, latwa do poznania po 
aktcrvsryc/.iK'i mzbie. zJozonej z mocnych. promienistydi zebi-r. 
L'i^tych dflikatiia sioria gesto przy sobie lezqcych, cienkich, 
notalistych prazkmv przyn.stowych. Liczba zeber proinicnistyoii 
■> wieksza. niz u typow Mac Coya, co przy znacznej zmienno- 
'vj;n uatunku. nir stanowi zasa<lnicz<'j roznicy. 

Wvlxirnic zachowane okazv znalezli Luinnicki i Hieniasz 
■aiiowcach. Opmrz teg., gatunek ten znajduje sie w Zielincach. 
e. Filipkowcach. Skowiatynie. Usciu Biskupiem i t. d. (Poz. 7). 

Pterinea ventricosa Gf (Tab. V. fig. 2). lebv nizkie. p.,W.one na koricu skorupv. cukohviek skrzywione 
i przodowi. I'rzcflnie skrzvdl.. bar.lzo slab., r-.zwiniete, tylne mier- 
j wielkosci. Xapvieksza 'wysokosc skorupv Iczy vv pobli/.u tyl- 
igo brzegu. Skorupa spada ku tylnemu brzegowi znacznie stro- 

Gatunek charakterystyczny dla dolnego dewonu. Jedyny okaz 
zbiorze Komisyi fizyogr., znaleziony iri^dzy Uscieczkiem a Iwa- Dawidkowce, jedyny okaz w zbiorze Komisyi fizyograficznej. 
134. Pterinea migrans Barr. 

Avicula migrans Barrande, Syst. silur. d. Boheme. t. 6, tb. 299. 
Herinea migrans Wieniukow, loc. cit. str. 171. tb. h, fg. 2. Gatunek, odrysowany u Wit'niukmva / jrdiu-jru okazu. jest 
niewqtpliwie mMvin i.s<.iiniki.-iii Phrinta opportuua, ktorej dorosly 
okaz. tutaj odrysowany. znalazl prof. Lomnicki w Czortkowie. (Mu- 

Gatunek ten latwy do mzpoznania od innych z nim razem 
znajdowanycli po niezwykle daiekit-ni wysunieciu naprzod kl§bow 

uszka brze-u zamkowego. Poziom 10). 

136. Pterinea sp. indet. 137. Pterinea sp. indet. Rodzaj: Ambonychia 
138. Ambonychia striata Sw. Amhonnehia striata til ■ a, rtr. 17, tb. 19, fg. 7-8. 

Zwaniec. Karmclifka. Nau'.rzany, Braha, Kitajgrod, Studzie- 

ziom 5).° /11,a ' 

Rodzina: MYTILIDAE. 
Rodzaj: Mytilus L 
139. Mytilus parens Hair. 

Mytilus parens BarruniW". Sv>t. Filnr. <le (Scheme, torn 6, tb. 210 i tb. 284 Mukszy. Studzieniey i M.Viinowicekiej Stobodzie. 

140. Mytilus cfr. insolutus Barr. 

Mytihw insolulits l'»;ui;in(lr. loc oil. turn 6, tb. 185, fg. Ill, 9—12. 

Wieniukow znalazl ten dolnodewonski gatunek w gornych 
warstwach Studzienicy. W zbiorze Komisvi fizyograficznej znala- 
zlem okaz z Dolhego. 

Rodzaj: Modiolopsis Hall. 

141. Modiolopsis (?) podolica. (Tabl. V. fig. 1). 

Dluga skorupa w tyle rozszerzona. brzc^ dolny prostv. tylny 
ka.t wstecz wycia.gniety, brzeg zamkowy dlugi, w poblizu klebu 
wykazuje slady szeregu drobnyeh zuiik-'w. Przednia cze.sc skorupy 
spada znacznie stroniiej ku dolnemu brzogowi. anizeli tylna. Od 
klebu przez srodek Bkorupy ciagnie si\- na jadrze cienki, prosty 
rowek — odcisk wewnotrznej listowski sk<>rupy. dzielaeej ja na 
dwie pravvie rdwne polowy. Rowek ten si«;ga do - ..' dlugosei skorupy. gatunek ten zalie/.vr naiozv: jezelibv >ie ok.-ualo. iz zamek istotme 
jest opatrzony szeregiem zabkow „a xvzor AVr////. nalezatoby stwo- 

Jedyny okaz ze Skorodyniec w zielonym Jupku przojsciowym 

Rodzaj: Ptychodesma Hall. 
142. Ptychodesma Nilssoni His. 

Uodiolop - urica, rtr. 'l8,' tb. 2, fg. 

21—22. 

Ptychodesma .Vi.'V-,,.,., Wieniukow. loc. cit. str. 175, tb. 9, fg. 1. . 
Wediug Wieniukowa znaleziony w Studzienicy. (Poziom 5). Rodzina: PECTINIDAE. 
Rodzaj: Pecten Lk. 
143. Pecten sp. aff. densistria Sandb. 
Sandberger. loc. cit tb. 80, fg. J 2. 
Jedvnv okaz phski.-,,. gladkk-go Pertcnu o s^ 


pmetrycziiej ba- 


dowie i kolistvni obwodzie zdajr siy nalezer do d<" 


Jnodewonskiego 


Hiala ,,rzv Czortkmvie. w zl.iorzM Kumisvi 


fizyograficznej. 


(Poziom 10). 
BRAGHIOPODA. 
RzQd: ECARDINES. 
Rodzina: LINGULIDAE. 
Rodzaj: Singula Brug. 
144. Lingula Lewisi Sowerby. 

145. Lingula striata Sw. 

Jedyny okaz z Wygnan 

146. Lingula squammiformis Rodzina: DISCINIDAE. 
Rodzaj: Discina Lk. 147. Discina rugata 150 JOZEF SIKMIRADZKi 

Discina ruyala Davidson. Brit, silur. Brachiop., str. 63, tb. 5, fg. 9—18. 
Discina rugata Wieniukow, 1 c. str. 96. 
Borszczow, Chudykovvce (rzadki). (Poziom 7). 

148. Discina aff. praepostera Barr. (Tab. VI, fig 2). 

Discina praepostera Barrande, Syst. silur. d. Boh^me, tb. 99, fg. VII. 

Bardzo charakterystyczny gatunek, latwy do poznania pu mo- 
cnem, poprzecznem zebrowaniu t,ir</.c\\,it< j skorupki. Pomtedzy ze- 
brami widac na skorupie delikatne poprzeezne prqzki. ktorych na 
ja.drze nie znac. Jedyna roznica od czeskiego typu polega na nieco 
mniejszej liczbie poprzecznych zeberek i na obecno£ci pomiedzy 
niemi cieriszych prqzkow. ktore. jak powiedziaiem, tylko na dobrze 
zachowanej skorupie sa, widocznemi. 

Jedyny okaz, zebrany przez Altha. w zbiorze Komisyi fizyo- 
graficznej z Sapahowa. (Poziom lOj. 

Rodzina: TRIMERELLIDAE. 
Rodzaj: Trimerella Bill, 
sp. ind. (Tab. VI. fig. 10). ziom 3). 

Rz^d: TESTICARD1NES. 
a. Elenterobraiichiata. 

Rodzina: ORTHIDAE. 

Rodzaj: Orthis Dalm. 

150. Orthis hybrida Sw. (Tabl. VI, tig. 6-9, krotki. Niektore oka/.v sa niezwykle cienki<>. uuu 
od normalnego typu. jak to przedstawiaja zalacz( 
skorupy sa. jednako wypukle. skorupa brzuszna 
wym mniej lub wiecej silnie wgnieciona. przyczc 
si§ skrzydiowato po obu stronaob wgniocenia. j 
Rhtjnchonella. Skorupa grzbietowa rownomiernie \\ 
fopdkowej. [)/.i,',|i brziis/.nrj skorupy malv. krot 
wiony. nie zakrywa pola zamkowego. Pole zamkw 
nipy n-(')jkaf ne. dose wysokie. z duzyin. trojkaruy! 
dialnyni. pole zamkou-c ^rzbit'touvj skorupv praw 
zamka. znacznie nizsze niz na bmisziiej skorupb 
katnvm otworem. Odciski ini§3niowe skorupy \ 
przcdziclune wvsokim. wewn§trznym grzebieniem 
niz.-j polowv d'hignsd skorupy. Rzezba skorupy z 
i bardzo cienkit-li promirnisrycli prazkmv. przeciyt; 
okazach grubemi pregami przyrostowemi. 153. Orthis canalis Gati.nek podolski. kt.Mv.u-.. mialem u reku setki dobrze za- 

szwedzkiej z Gotlandu. za ktdra. powszechnie byl nwazany; zna- 

miona te sa natomiast zu-./lur /. uatunkinn ai.un'lskim. uwazanym 
przez Davidsona za synonim 0. degantula. Poniewaz jednakze ce- 
eliy te ^ u wszystkich okazow stale, a brak chociazby jednego 

zniee podolskbd I'innv <,d O. .lajtwinhi i -.-'tunk.'.w jej pokivwnych 
z Gotlandu. 

Obwod skorupy jak u <>. vh v ,wti<h okra-lo seremvaty lub 
polkolisty, najwi§ksza szeroknsV jej lczy w pobliza brzegu zamko- 

snitfa z bokow l.'xleczk.nvat... z mocnvm zakrzvwiuiivin dziobem. 
ktory jednak duebodzi zalcdwie polowy wielknsn dzio'ba u O. fle- 

eatkowicie klab Bkorupv g^rzbietowej. u <). awaits nie zakryvva 
wcale pola zamkowego/ ktore na obu skorupacb doskonalr bywa 
widocznein. Pole zamkowe skorupy brznsznej do£d wysokie i lekko 
wkl§sle. z wielkiem tn'ijkatiu'in dclt/<liitm. \\Ac zamk"\ve skorupy 

kowego slabo wi , k'ia. u nu-'j plaska Urn uki sia: od klebu jej 
wveb.ulzi s/.,mk,;. wgnu-.vnie k„ brze-uwi rz, .Imvemu. ktore. roz- lis Dalin., rowniez zblizona. posiada dziob rowmV wirlki. 
elegafitula, lecz zupelnie prosty Lib zaledwie skrzywiunv Mugow : : : 12 T' ii T ie T h> T I5 T 

kowce. Lanowce. Iv.r,,!mvka. Zieliiice. Diwinogrfd. Czortkow, 

Wier/.chmak.nvce. IJ„rszcz<'.w. Mielialkuw. Micl.alki ]>rzy Celejowie. 
Skowiatyn. Supali.'-w. Strzalkuuve. iv ./aozowka i t. d. (Poziom X -7). 34 Orthis canaliculata LindstrOm. iTab. VI. Orthis palliata Bur. (Tab VI 154 Rozni si§od Orthis canaliailata znaeznio krwtszu lima zamkowi*, 
wypukloseia. grzbietmvej .skunipy nraz obrcnoscia na skorupie brzu- 
sznej podluznej, w^zkiej brozdy, ktora dochodzi do brzegu ezoto- 
wego, tworz^c na jego srodku slabe wci^cie. Wgniecenie srodkowe 
skorupv irrzbirtnwoj nic jest wklrslem. hrz na calej przestrzeni 

cmiali- zupelnie plaskiem. Zreszta 
rnl«ht. Wsnkl okazmv pod 
Barrande'a z dolnego dewo 
wazna wi§kszosd okaz<5w 


wszystkie znam 
olskicb. postacie 


rzadkic ) 
bardziej okraglv. bi 


asymetryczna. brzeg ez"i< 


.wyTe wykro} 
formy deworisl 


m! ^!ni"jl ]«Mlmik' 
;iej /. jcdnej stmnv. z 


giej zas pr'zez wyd'luzonie 
cenie akornpy grzbietowej 

cne pr ? gi przyn.stuwe. k 

Znajdowanie sic' <).' 
anizeli vr Czechach i to v 


linii zanikowej 
vspolne kilka <£ 
rsjxSlnie zJtflku 


;au 1 nkum'p l .kn^vnvn. 
>lu w waratwaeb stars 


nek ten'w dolnvm ilrwd' 


ie u-yst§puje zn 


;,;;'; ■:i;.; ,, 1 ! ' wy Celejowie. (Poziom 7. 8). 

56. Orthis erassa Lindstr. (Tab. V 157. Orthis germana Barr. (Tabl. VI. fig. Gatunek zblizony do 0. canalictilata. r.'./.ni <io od tegoz prze- 
waznie znacznie wieksza. dhigoscia. zamka. 

Obwod p6Ikolisty ? szerszy niz dlugi. Inn,, zamkowa dluga, 
odpowmda najwi. jkszej szerokosci skorupy. Skorupa grzbietowa po- 
siada slaba zatokc> sruilk..\v;i; skorupa br/.uszna jest jak u 0. ele- 
gaittula ludeczkowato w srodkowej swej cz§sei wyniesiona. Dziob 
miernie wielki. maid zakrzywiony. nie zakrywa pola zamkowego, 
zbu(kwani-'n podobnie jak u (>. canalictilata. Skorupa g§sto pokryta 

Jedynv rikaz z I'ilipkowiec. znak'ziouy przez prof. Lomnickiego. rthis dimrm 
-arunkiem. iaiwi,-ksz.>i szen.koMM skonmy. Obif kt§bami. Klab skorupy brzuszncj wirkszy niz 
brzuszna rdwnomiernie wypukla, ze sJabo w 
siodlem; skorupa -rzl.ietowa bardzo -lyboko ej tworzy sUny luR ku uoiowi : ladka i gl§boks 
raiowo z bokami, 

Najwi^ksza Rodzina: STROPHOMENIDAE. 
Bodzaj: Strophomena Blainv. 
Strophomena rhomboidalis Wilkens. richiowegP 161. Strophomena podolica n sp. (Tab. VI. ti- IS 

Skorupa trdjkatna. vvvpukla. do 15 nun. dhigosci. obu<tro 
plaska. pore,., silnie z-i.-ta'pod pn.stvm katnn. a jednoczesnie 
snieta z bok/.u. t>.\ ..,-/;.:■ ks/ult .-.z.-n'.k,. Ivzk.-watv. Od kleJu, 
chud/i sir 12-lf) cu'uiarl,. pnunii-nistvrli z.'b.-ivk. pomi.-.lzv 1- 
od mi,.jsc.' f , zalamaina sk-.n.pv wsr.waja si y r.Wj ^rubu'sc-i 'kr. 
z.'berka druin^o rz.-du. I'rzcstrzt-n .ni.-dzV z.-br.'-ka.ui wvp.-hi Strophomena interstrialis Phill. 163. Strophomena comltans Ba Studsienica, Kitajgrid Za 

*>4. Strophomena antiquata S\ opoda, str. 299, th. 44 ; Wedlu- Wieniukowa w Studzieniey i Kitaj-rodzie. (Poz. 3). 
165. Strophomena Studenitzae Wien. (Tib VI. fig. 15). 

Strophomena Studenitzae WVr.iukow. 1. ,-. str. 109. II,. 1. fc. 6- 7. 
Gatunek ten tworzv vvsrod braehi, ,p.,dou vch lupkuw podol- 
skich cale lawioe vvapienn'e przez na-romadxemV z'jriiieeionycli swych 

kr-»r\(d, .-l.i.- -knnipv sa nidnr/.nc' Kitaj-rod. Studzienica, Skata. C/.m-tkow. K«,rszczmv. Wierzch- 
niak.wcc. Lanuwcr. FibpUuv,-. Sink.'.w. Michalki przv Cek'jowie, 

Chudvkowce.^Sapah.'.w. Iv .Ul'.-.'-bka ' StrxalkYv.'-. Krzvwcz'e. K«>- 
zac/.owka. Wvsuc/.ka. Babmrr. Xak^v.vki . Knstrzyz'owka. (P"" 166. Strophomena mimica 


167. Strophomena funiculata Mac Coy. 

Strophomena funiculata Mac Coy, 1. c. sti Strophom . «tr. 380. tfa 

fg. 9-13. 

Stmphomenu f/uriciilata G;igel. I. c sir. if), tb. 3, fg. 11. 
Strophomena semiovalis Wieniukow, 1. c. str. 110, tb. 6, fg. 18; tb. 7, fg. 
Wedlug Wieniukowa rzadko w Studzienicy i W. Muksz 
(Poziom 10). 

Rodzaj. I^eptaena Dahn. 
168. Leptaena transversalis Wahlb. 48, 1 


ig. 1. 

tb. ti. 


'"lir! 


7-6-afe Mauier, 'l 

r.v^/^v Wieniukow 


J «- 


^ 


fg. ii. 

Kalkes 
103, tb. 


von Waldgirmes, str. 
1. fg. 8. 


Wedtu 


■>• \Y 
iukowa 


|)OSJ).. 


lit;, 


na 


wsch-'.d 


Zbrucaa 


(Kamie- 


JC, Braha. 
t). W Gal 


Or vi 


u'r 


. Wrobl. 


,wre. 


Zaw 


ale. 
m 3 


Hrvnc: 
. 4: 


*uk. Sok 


61. Lada- Satanow. Na-urzany. Hnn.v.uk. Skala. L'sciV Bisk.ipir. Ku- 

Kozaczowka! \V ^. . I.,i. \l 'l , [ \ i , !, 1, uhil' Clinch - 

kowce. Zanmszvn. Kolodrobka. rfapahow. (Poziom 10). extensus Gagel. (Tabl. VI, fig. 16). 

Poprzecznie wvdluzony. brzeg zamkowv /.nacznie krotszy oc 
najwi^kszej szerokosci skorupy. Skorupa l.rziiszna w poblizu czo- 

z wielkiem ^JmC MridiunV' 'sk-.rup!, ''.''rzi.iHmvl! "slaL wypukla 
bez pola zamkowego. Skonip..- pokrywaja prawidlowe cienkie. dro- 
bno groszkowane zeberka. 

Dlugosc 28 mm, szerokosc 38 mm., dlugosc zamka 23 mm. 

Zielirice. Filipkowce (Muz. Dzieduszyckich). (Poziom 8). 

Rodzina: PRODUCTIDAE. 
Rodzaj: Chonetes Dalm. 
171. Chonetes striatella Dalm. KiTjgr/'d^^ 
in. Z\vani(v. Malin.nvi-cka Sl.,i„.da. Laskorun. Safanmv. Ko- MichalUw. Za 
(Poziom 4-7: Chonetes tatwej do rozpc staci i rzezbie, przypoi tc&US dewoiiskiej formy. 

znalaztem w zbiorze Komisyi fizyograficznej z Dzwinogrodu. 

Kodzina: SPIRIFERIDAE. 
Rodzaj: Spirifer Sow. 
173. Spirifer Schmidti Lindstr. 

Spirifer Schmidti Liiutstroni. I. c. str. 358, tb. 12, fg. 1. 

Spirifer Schmidti Wieniukow, I. c. str. 135, tb. 2, fg. 9—10. 

Najwiekszy ze Spiriferow podolskich, latwy do poznania po 
swym ksztaJcie mocno w poprzek wydtuzonyru i ostrych ka.tach 
brzegu zamkowego. Skorupa brzuszna mocno wypukla, z silnie za- 
krzywionym dziobem, pole zamkowe wysokie, trqjkatne, z wielkim 
trojk^tnym otworem. Na skorupie brzusznej od kJebu do brzegu 
czoiowego przeehodzi zatoka, rozszerzaja,ca sie. bardzo szybko, tak. 
iz na czolowym brzegu zajmuje 1 / 3 catej jego szeroko£ci. Boki za- 
toki spadaja. do srodka pochylo, a na srodku jej widac dose sze- 
roki i globoid rowek. okolony dwoma zebrami, jakby druga. we- 
wn§trzna. zatok§. Po obu stronach zatoki na bokach skorupy 6 — 7 
grubych, zaokrqgJonych zeber. Skorupa cala jest ponadto gqsto pro- 
liiiniisto prazkou ana i przecit.'ta ^estcini. t'alistrmi liniami przvro- 
stowomi. Skorupa ^r/.liirtuwa innicj wvpukla; od wierzcholka wycho- 
dzi jedno wazkie zebro, ktore zaraz sie. rozwidla; dvvie odnogi po- 
wstale w ten sposob, rozszerzaja. si§ szybko ku brzegowi czolo- 
weinu, przedzielone glybokiin rowkiem. ndpuwiadajacym rowkowi 
wevvn^trznemu zatoki. 

Doroste okazy dochodza. do 31 mm. szerokosci, 20 mm. dlu- 
gosci i 19 mm. wysokosci. 

/^waniec, Braha, Kamieniec. Muksza. Oynin. Malinowiecka 
Sfoboda, Satanow. Zielinee. Dzwinogrdd. Filipkowce, Skata, Kr§ci- 
low. (Poziom 4 — 6). 

174. Spirifer Schmidti var. pyramidalis Wien. 

Skorupa brzuszna i>stroslupou-a. dziub prawie prosty. pole Spirifer robustus Barr. (Tab. VII, fig. 1). 

Spirifer rohustus Barrande, Svst. silur. d. Bobeme, 
124, fg. IV. 

Spnihr fnhu.itus llarrois, Faune du calcaire d'trbi Spirifer > 

d. Ura 

Spirifer I 

Michalki przy 


-obustus Czernyszew. 
1, str. 48, tb. (5. fg. 1 

n. Wierzchniako\ 
■ Celejowie. (Pozi 


, Fauna d. untei 
1. c. str. 135, tb 
vce. Lanowce. 

om 10). 


■en Devon am 
Filipkowce, ] 


Ostabhange 

8, fg. 1. 
Borszezow. 


176. 


Spirifer 


elevatus Dalm. 
Delihyris elevata Dalmann, 1. c. s 
Sjanfn- rlfvattts Davidson, Brit. 


tr. 120, tb. 1 

silur. Brachi 


5, fg- 3. 
opoda, str. 95, 


tab. 10. fig. 
Spirifer ' 


elevatus F. Schmidt, 


, Ei, 


nige Bemerk 


ungen iiber di( 


; Podolisch- Galizische Silurt'onnatio!i. .sir. 19, tb. 1, fg. 5. 

Spirifer eleratns Kayser, I Vu nth- .fen : -China t. IV), str. 42, tb. 4, fg- 1- 

Spirifer elevatus V. Homer. L.-thaea erralica. sir. 98. tb. 7. fg. 1—2. 

Spirifer elevatus Wieniukow, 1. c. str. 129, tb. 2, fg. 3—4. 

Spirifer elevatus Gagel, 1. c. str. 63. tb. 1, fg. 41. 

Pospolity w warstwach braehiopodowych calego Podola: Stu- 
dzienica, Hrynczuk. Braha, Muksza. IJscie/Orynin. Nagorzany, Du- 
manow. Kamieniee. Satanow. Malinowiecka Sl'oboda. Holeniszczow, 
Zawale. Skala. Zielinee. WierzelmiaUwce. Zbruez. Chudyowce, Gro- 
dek, Sapahow, Strzalkowce, Wysuczka, Chudykowce, Olchowce, 
Borszezow. (Poziom 3—7). 

177. Spirifer Bragensis Wien. 

Spirifer Bragensis Wieniukow, 1. c. str. 138, tb. 2, fg. 7—8. 

Najpospolitsza skamielina warstw brachiopodowych. Od Spi- 
rifer elevatus, do ktorego jest bardzo zblizony, rdznia. go cechy na- 
st§pujace: Brzeg zamkowy krtftszy, ksztait wogole mniej rozsze- 
rzony. Dziob brzusznej skorupy silnie zakrzywiony, pole zamkowe 
male", zatoka brzusznej skonipv plvika. zaokrau-loini. zebra w liczbie 
5-6 z kazdej stronv. nizkie'. sz'erokie. zaokraglone, nikna.ee ku 
bokom: niektore okazy prawie gladkie: zebra przeciete ialistemi 
pra/.kami przvro^fowemi. 

Szerokosc 12 mm, dlugoSd 11 mm. grubose 10 mm. 
n 15 » v 14 t> ' v ll " 

Braha, Hrvriczuk. Orynin. Sokol. Kamieniec, Satanow. Filip- 
kowce. Sinkow.' Zielinee. YVierzehniakouee. Borszezow. Korolowka, 
Czortkow. Dzwiie-n'ii. Kudrvnce. Rile/.-. Skala. Lanowee. Uhrvn, 
Mvszkow, Michalki p. Celejowie. Uwisla. Susolowka. Skowiatyn. 
Strzalkowce. Kuzaez-'-wka. Churlvkmvce. Wvsuezka. Paniowee, Ba- Spirifer KoJodrobka. Dawidkuwe Devonablagerun Xpuinr ivi'.w< li.ij.-l !. c. str. 64. tb. 1, fg. 43. 
Spinfer criyu* Wii-niukow, 1. c. str. 122. tb. 3, fg. 6. 

Studzienica, Kitajgrod, Kamieniec. Braha. Hrynezuk. Uscie T 
Zawale. Ladawa. Zamuszyn, Kolodrobka (rzadki). (Poziom 3 — 6). 

179. Spirifer plicatellus I, (Tabl. VI, fig. 21). Spiri/ir pit* 
, 1. c 


. str. 64. tb. 1, fg. 


i4. 
Spi^/er ioya 


. c. str. 133, tb. 2, 
2; tb. 7, fg. 22. 


Obwod skc 


Tupy trape 
alny, najwi§kasw 
erokosd na brzegu 


zamkowvm. k*tj 


• zamkowc 


mocno wypukla 


nym dziobem. na 


ktorym widac wvraznie \ 


lOr/.-j 


tek " czterech oa 


trv 


eh zeber. Z tvch 


dwa zewnetrzne 


tworza. w 


da] 


szym ciagu gra 


niV 


e wklestej zatoki, 


dwa srodkowe n 
ikr.a 


natrz tejze zatoki. 


Zatoka nie jest 


ptaskq, o 1 
ikrqglona,, 


vane 
] ; i 
lecz lagodnie zac 


si,-, 


"jn/Jeln.k-w 


-^ 


b skorupy grzbie- 


towej. Fo obu st 
uki 


widac kilka bar 
) slabych, nizkich 


i szerokicb zeber 


■. ktore zu 


-vkk 


i jcdynie po fal 


ist. 


.m wvgi.M-ii. prze- 


Sow^ rozp!; 


^■■ X nuZ. 


n 


Ikorupa grzbiet. 
^nlntfwylmkh! Spirifer Thetidis Barrande. 

Spirifer Thetidis Barrande, Syst. i Spiriftr Tlutnlis C/,cni\ </.<-\v. Fauna <1. nntrren Devonablagerungen am 

Wi'stalilmiiHo des Ural, str. 54. tb. 5, fa.. 16. 
Spirifer Theiidis Wieniukow, 1. c. str. 1H2. tb. 7, fg. 23. 

Wedlug Wieniukowa znajcluje sie. w gdrnyeh wrapieniach Sa- 

tanowa. (Poziom 10). 

181. Spirifer Nerei Barrande. (Tabl, VI, fig. 19). 

Barrande, 1. c. tb. 6, fg. 7—15 i tb. 124. fg. VII, 4-10. 

G-atunek ten. dutv<di<v.as znanv jrdvnic z dnlnego dewonu? 
rozni sie. od Spir. elevcttus i S]>. lirafpusis wi</ks/.a lloscia, zeber na 
bokack (10-12 z kazdej strony), oraz brakiem spiaszczenia czy 
rowku na srodku siodla grzbietowcj slcorupy. od Sp. Schnudti, do 
ktorego niekiedy z pozoru bywa podobny, brakiem faldow w zatoce. 

Kilka dobrych okazow znalazi Alth w Zaleszczykach przy 
okopisku zvdowskiem. W tym samym kawalku wapienia znajduje 
sie. takze Wcddheimia podolica i Monticulipora aff. pulchdht. 

182. Spirifer n. sp. indet. (Tabl. VI. fig. 20). ksztalcone i \v\>tait' punad brze- zjunkowy, jako do 
stewka. Filipkowce (Muzeura Dziednszyckich). 

Rodzaj : Cyrtia Dalm. 
Cyrtia exporrecta Wahlb. 

Animate-,- fxjmyrectus Wahlenberg, N. Acta, rej Cyrtia multiplicata Di Rodzaj: Cyrtina Davids. 
Cyrtina heteroclita Defr. Pospolitv w fW.mskim m.-u-lu koralmvym z Mazurowki, 
Mid -ilkou- i Uwisly pod Celejowem. Rodzina: RHYNCHONELLIDAE. 
Rodzaj: Pentamerus Sow. 186. Pentamerus galeatus Dalm. 


lm Pentamerus optatus Barrande. 

I'enlanienis np/ah/.s i ia iraml i', >ilur. Brachiop. aus Bohmen, str 

22, fg. 4-5. 
I'eiitamn-as optatus Barrande. Sv.-t sihir. ,1. lioh.-nn-, tb. 22. 2i 

116. 117, 118. 119. 150 
Pentamerus optatus Czernyszew, Fauna des unteren Devon 

abhange des I nil. .str. 53. tb. 7, fg. 94—95. Wedlug Wieniukowa w Kamiericu i Malinovvieckiej Stobodzie; 
maty okaz ze Skaty w Muz. Dzieduszyckich. (Poziom 10). 

188. Pentamerus integer Barr. (Tabl. VI, fig. 22). 

Pentamerus integer Barrande, Silur. Brachiop. aus Bohmen, str. 464, tab. 

22. fg. 7. 
Pentamerus in!,;j,r Barrande, Svst. silur. d. Iloli.ru,'. tb. 22, fg. 9, tab. 

80, fg. 1. 
Pentamerus inh,,er Czernvszew, Fauna des unt. Devon am Ostabhange 

des Ural, str. 78. tb. 13, fg. 5—7. 
Pentamerus inte<j<r Wieniukow. 1. c. str. 148, tb. 3, fg. 8. 
Wieniukow znalazl ten dolnodewonski gatunek w Kamiencu 
i Smotrvczy. JLonmicki jeden oka/, w -F-anowcacli (Muz. Dziedu- 
szyckich). (Poziom 10). 

189. Pentamerus linguifer Sw, 

Afn/pa linyuifera Sowerby. Silur. syst., tb. 13, fg 8. 
en^amerus^ngui er avi son, n . si ur. rac lopo a, s r. , 

Pentamerus linuuih-r Barrande. Svst. silur. de Bobnne. tb. 22, fg. 2. <•: 

tb. 24, fg. Ill; tb. 119, fg. 9—10. 
Pentamerus Ihh/nitVr Czernyszew, Fauna des unteren Devon am West- 

abhange des Ural, str. 56. 
Pentamerus Hnuuifer Wiei.inkmv. 1. c. str. 117. tab. 3. fig. 6, 7; tab. 6, 

fig. 19. 
Kitajirrod. Studzienica, Mielnica. Chudyowee, Sapahow, Kolo- 
drobka. Skowiatvn. Krzvweze. Morszczmv. I'animvce. Chudykowce, 
Kozina, Zamuszvn. Filipkowcr. (irodek; tworzv mVk'iedy cale Avar- Pentamerus Sieberi u- Dmnancnvie. ^omnicKi 
n-aficzncj z Babiniec i Za- 
z nieznaczna tvlko iloscia. podoliCUS Wieniukow. 
Wieniukow, 1. c. str. 150; tb. 4, fg. 1; tb. 8, fg. 6. 
Wieniukow opisal z Studzienicy gatunek podobny do P. Sie- 
od ktorego sie. rozni bardziej tejiym kqtem zamkowym oraz 
)a skorupy; zebra si^gaja, az do szczytu kr^bow. (Poziom ?). 

Pentamerus Vogulicus Vera. 

r,nlamn-ns vogulieua Verneuil, Paleontologie d. 1. Russie, str. 113, tb. 7, 
fg- 2. 

. . 
steine von BogosJowsk, str. '25, tb. 4, fg. 14. d. 
I'enhunerus nx/ulinis C/.criivszcw. Fauna d. unteren Devon am Ostab- 

hange des Ural. str. 81, tb. 11. fg. 1. 
Pentamerus vogulicus Wieniukow, 1. c. str. 146, tb. 3, fg. 4. 
Kamieniec, Podzamcze, Pudlowce nad Smotryczem; w g.'.rnych 
twacli wapiennych. Dobry okaz z Kamieiica znajduje sie. 
•iorze Komisyi fizyogratk-zni'j. (Poziom 6). 

Rodzaj : Rhynchonella 


Fish. 
Rhynchonella Wilssoni Sw. 
Terrhr alula 
118. fg. 

T,;->-hr«titt<i 
Trrvhmiiilit 

10. fg. s 

m, » ;, ,,, ' 


Wilson 


i Sowerby, Mineral Conchology, torn 

► Sowerby, Silur. syst., str. 615, tb. 
i Verneuil, Paleontologie de la Russ 

li Davidson, Brit, silurian Brachiopod; 


2, s 

200 
; i™z 


li Gagel. 1. c. str. 56, tb. 5, fg. 10. 

wia) Wilssoni Wieniukow, 1. c. str. 160, Forma podolska jest identyczna z okazami z Gotlandu. rozni 
jednak nieco od typowej postaci angielskiej. zblizajfjc bardziej 
I'zeskiego gatunku Jih. princeps P.arr. Charakt.Tvstye/.na roznica Cy-anki. Chudvkc 
'oziom 4. 6). Oprocz wtasciwej Bh. Wilssoni. najpnspnlitszcj. zdavzaja sir 
m z nia. niektore rzadsze odmiany. ktore Wieniukow za osobne 
nki uwaza, jak Bh. Davidsoni Mac Coy. Eh. Safanowi, Bh. Du- 
owl Wien., Bh. sphaenca Wien. (non Sw.). torn », str. 392. 

Hhi/tichonrUa Wilssoni rut: ])ur'uis,,)ti Davidson, Hril. silur. Brachiopoda, 
str. 172, tb. 28, fg. 11-14. 

lilujnchonel'a Wilssoni rut: l>uri<lsoiu Schmidt. Hinisr liemerkungen iiber 
die galizisch-podolische Silurformation, str. 19, tb. 1, fg. 3. 

Iihi/nc/iniiellu \i lissom rut: I>ur),lsoni (ia'jrel, 1 c. str. 56, tb. 5, fg. 1 1. 

Rhynchonrllu fkiru/soni , h'h. s r hurriru Wieniukow, 1. c. str. 158, tb. i, 
fg. 13; tb. 8, fg. 13. 

Rozni sie. od Bh. WHsoni mniejszymi rozmiarami i grubsz^, 
rzezba. skorupy oraz mniejsza, iloscia. grubych zeber. Bh. sphaerica 
Wieniukow (non Sow.) nie rozni sie. niczem od Bh. Davidsoni; 
w wiekszej seryi okazow znalezc mozna zarowno postacie o ksztal- 
cie Bh. Wilssoni, bardzo grube, najgrubsze przy brzegu ozolowym, 
jak i mniej nabrzmiale postacie o jagodniejszej krzywiznie skorup, 
z najwieksza. gruboscia, w poblizu srodka (Bh. Davidsoni Wien.). 
Roznice wymienione w tekscie u Wieniukowa, mianowicie rzekomy 
brak zatoki u Bh. sphaerica, w rzeczywistosci nie istnieja,; grube, 
kuliste okazy podolskie maja. zazwyczaj zatoke. rownio wyruzna., 
jak i Bh. Davidson i, indvwiiiualuir nicki.'dv zatoka ta. slaba zreszta., 
jak u calego szeregu Bh. Wilssoni, moze sie. zacierac. ale w wiek- 
szej seryi okazow rozdzielic Bh. sphaerica Wien. od Bh. Davidsoni 
niepodobna. Bh. sphaerica Sowerby jest zupelnie odmienna postaci* 
o ksztalcie kulisrvm. Dajwi§kszej grubosci w srodku skorupy i bez 
zadnego sladu zatoki lub siodJa. 

Studzienica, Kitajgrod, Lanowce, Kolodrobka. Paniowce, Strzal- 
kowce. Filipkowce. (Poziom 6). 

105. Zdaje sie. bye jedynie odmiana J,'h. Wilssoni. rozniqc si? od 
typowej postaci mniejsza trnibosn'a i ■rrubsza rzczba skorupy. 

Dumanow, Satanow, Kumieniec. Kozina. Strzalkowce. (Rzadko). 

196. Rhynchonella Satanowi Wien. 

Jak poprzednia — zapewne tylko odmiana Bh. Wilssoni: dro- 
bna forma o grubych nielu-znyeb zebrach. 

Satanow. Hryriczuk : wedhi-- Wieniukowa). (Poziom 6). 197. Rhynchonella obsolescens Barrande. (Tabl. VII. fig. 7). 

Zaokrn-ln I|( , pi,,M ( ,k.,tna. ■ inc sknnmv rownumiernie wypukh Gatunrk ten opisany z dolnego dewonu Czech, zm 
zbiorze Komisvi tizv-'-ratieziirj z Lnuowiec. ■ Pozinm 10, 198. Rhynchonella cuneata Da okaz w Muz. I)zie( 
199. Rhynchonella Znaleziony przez Wieniukowa w Studzienicy. (Poziom ?). 
200. Rhynchonella subfamula Wien. Rhynchonella Hebe 


/,'// null*,),. I ., hiil. ,.ii,t(i |),i\ l.son Mijili'inriit to lint. Mlur. Br 

'str. 150. tb. II), fg. 3. 
UU.jiivhomlh, hi'lmtafa Wieniukow, 1. c. str. 153. tb. 4, fg. 5. 
Rzadko w Nagorzanach i Mukszy. (Poziom 4). 

Rhynchonella Daleydensis Burner. Przypomina ni^co z Uszraltu svlurskfi III,, nueula, ale jest 
znacznie wieksza. Jedynv <>kaz znani' /. d-Inodewnnskiego koralo- 
wego marglu w Michalkach przy Celejowie. 

204. Rhynchonella nympha Barr. (Tab. VII, fig. 2). 

Tnrbratula nympha Barrainlc. Silur. Brachiop. aus Bohmen, str. 422, tb. Na Podolu w gornych warstwach syluru zdarzaj^, 8 
oprocz typowoj funny takzc dwie udmiany. oznaczone przez . 

Bor.s 

205. Rhynchonella nueula Sw. 

Tn-ihrniuln nueula Sow.-rby, Silur. syst.. str. 611, tb. 5, fg. 20. 206. Rhynchonella delicata Wien. (Tabl. VIL fig. 6). 
Wieniukow, 1, c. sir. 167, tb. 8, fg. 15. 

Drobna, tn'jk.-itna skmaipa. Strona brzuszna slab<> wvpu 
z bardzo ptytka., jedynie przy brzegu czolowym widoczna. zato 
stnm.-i grzbiotmva plaska. przrdzioli ma n;i dwic polmvy podluzn 
rowkiem, od klebu do brzegu czotowego. Na skorupie widac 
mocnycb, gladkicb zeber, idacych bez zmiany od kJebu do br/.c 

W Studzienicy i Dzwinogrodzie (rzadki). (Poziom 3). 

207. Rhynchonella borealiformis Szajnocha. (Tab. VIL fg. 3- de. Skorupa brzusz 
iziobem i gl^boko 
:ej poknvy dhigosci 
a' przechodzi w ksz Eh. borealis Schlth. jest z ksztaltu bardzo podobna, ale faldy 
skorupy siggaja, az do kui'ica dzioba. a zatoka wgnieciona zaczyna 
sie. na brzusziu j stmnir juz na ktebie. 

Rh. tarda Ban-, pnsiada rowniei wielkie podobienstwo^ ro- 

oraz na wiekszej ilosci faldow wewna_trz zatoki. 

Wymiary I II III IV V VI VII 

dlugosc 19 „ 20 ., 24 „ 25 „ 22 „ 18 „ 17 „ 
grubosc 14 „ 15 „ 14 „ 14 „ 18 „ 18 „ IT „ 
nr. I— II przedstawia wymiarv odmianv normalnej. nr. III-IV 
plaskiej. nr. V— VII kulisto nabrzmialej.*' 

Pospolita w warstwacb P>orszczo\vskieh. 

Filipkowce. Szvszkou-oo. Kudrvncc. Cbudvowce. I.anowee. Zic- 
liriee. Sinkow. WierzchniaUwcr. W-Ww-z-.w. I;z\vin..irr.'.d. (.'/<. rtk-'-"-. 
Skala. Michalki p. Celejowie. Michalkow. Susoldwka. Sapalu^v. 
Strzalkmvee. Kr/.vu <■/,>. Knzar//,wka. Wvsuczka. P-miowce. ujscie 
Cyiranki. Babince. Uscie Biskupie. Chudvkruvre. Olchoweo. Glgbo- Rodzina: ATRYPIDAE. 
Rodzaj: Atrypa Dalm. 
Atrypa reticularis L. rzadko w svlurze podolskim w rozmaitvch ndinianack 

Studziimiea. Sukuk Hrvnczuk. Kannemer. Zuanioc. Karme- 
litka. Kitajgrud. Orvnin. Xawalr P>raba \Y Aluksza. I>i>. >>?<•> rz.-iny. Laskoruri. Filipk<>\vr<\ liorszczow. Wierzchniakowce. Dzwi- 
nogrod. Zielirice. Sinkow. Skala. Skmviatvii. Ivorolowka. Chudyowoc. 
Sapahow. Strzalkowce, Kozaczowka. Michalkow. Alazurowka. La- 
nowce, Paniowce, Czortkow, Zamuszyn, Kolodr<5bka. (Poz. 3—10). 

209. Atrypa marginalis Dalm. Wedlug Wieniukowa rzadko w Studzicnicv i Oryn 
ziom 3, 4). 

210. Atrypa aspera Schlth. 211. Atrypa Arimaspus Eichw. 

Orthis Arimaspus (Kichw.) Buch, Beitrage zur Bestimmung der Gebirgs- 

Terebratula comata Barrande, Silurische Brachiop. aus Bohmen, str. 455, 

Tircbrafitlti Ari»i«*j<its CrutMiowaldt, Versteinerungen der silur. Kaiksieine 

vov Bogotfowsk, sir. II. tb. 1. r g . 2. 
Atrupa ,.,,,,„.'/ Barraii l.\ Hysi silur de Boheme, tb. 30, fg. 7—8; tb. 88. 

At, : ,ij>,t cn„„tf<i narrnis. FaiMi.>'du Va'u'-aiir .I'l .rbray, str. 99, tb. 4, fg. 16. 212. Atrypa Barrandei Dav. 1, 1. c. str. 69, tb. 1, fg. 87. 
liukow, 1, c. str. 117, tb. 1, fg. 14. 
Wedlug Wieniukowa w Studzienicy i Kitajgrodzie. (Poz. 3). 

213. Atrypa linguata L v. Buch. 

Terebratula Knguata L. v. Buch, fiber Terebrateln. str. 101. 

Tcrebratnla liixmata li inaudc. Silurische Brachiopoden aus Bohmen, sir. , Syst. silur. de Boheme, Atn/jHc I'm. in, ila ('./.. -rnvszew, Fauna des linleren Devon inn < 1st ;i i .n;i nire 

dos Ural, str. 60, tb. 9, fg. 8. 
Atrypa linguata Wieniukow. 1. c. str. 120, tb. 7, fg. 14. 
Wedlug Wieniukowa w Usciu nad Smotryczem. (Poziom 10), 

214. Atrypa analoga Wien. 

Wieniukow, I. c. str. 120, tb. 1, fg. 16; tb. 7, fg. 13, fg. 17. 
Wedlug Wieniukowa w Kitajgrodzie i Studzienicy. 

215. Atrypa sinuata Wien. 

Wieniukow, 1. c .str. 123, tb. 7. fg. 16. 
Wedlug Wieniukowa w Kitajgrodzie. 

216. Atrypa semiorbis Barr. 

Barrande, Syst. silur. de Boheme, tb 34, fg. 21 — 26. 

Dzwinogrod, Filipkowce (Muzeum Dzieduszyckich). (Poz. my 

x aus Bohmen, str. 414, tab. 16,. 
)heme. tb. 89, fg. IV; tb. 144, fg- 219. Atrypa cordata Lindstr. 

Spirigera cordata Lindstrom, Bidrag till kannedomen < Atrypa cordata Wieniukow, 1. c. str. 124, tb. 7, fg. 15. 
Studzienica. (Poziom 3). 

220. Atrypa sublepida Vera. 

Tcrebratula mbltpida Verm-nil. I'alenntolotrie de hi Russio, str. 96, tab. 

10, fg. U 
Atrifpa xubli'jiula Czernvszew. Fauna des unteren Devon am Westabhanse 

des Ural, str. 41. 
Atrypa aubhpida Czernyszew, Fauna des unteren Devon am Ostabhange 

des Ural, str. 64, tb. 7, fg. 16-21. 
Wedlug Wieniukowa znajduje sie, w gornych wapieniaeh Ka- 
miericn. (Poziom 10). 

221. Atrypa AU'upa imhricata Gage], 1. c. str. 69. tb. 1, fg. 33. 

Wedhig Wieniukowa w Studzienicy i Kitajgrodzie. (Poz. H). urer, I'alaeontologische Sludien im Gebiete des Rheini- 
eren Devon am Westabhange Rodzaj: Gruenewaldtia Czernyszew. 
223. Gruenewaldtia prunum Dalm. (Tab. VI, fig. 28). ler Gebirgs- dvra okazv z Burszczowa i Kozinv w zbiorze Komisvi f'izvwirra- 
ficznej. iPoziom 3. 4). 

Rodzaj: Glassia Davids. 
224. Glassia compressa Sw. (Tabl. VII, % 9). tb. 114, fg. IV; 
K.-ztah skorupy zaoki Wi.T/H.niakowee. Zarmiszvn. Ko 

Glassia obovata Sw. dson, Brit, silur. Brachiop., str. 122, tab. 1 
ande, Sysl. silur. de Bohemc, tb. 85, fg. : yst. tb. 8, fg. i 
, 84 fg. 1, tb. Studzicn.ca. Muksz.. Malin..wi,-,.k : , Slnbnda. l*>cie. Zi< 
Filipkowce. Skala. GrVxlt-k. Chrvn. Lanowee. Skmviatvn. G 
-wee. Sapabow. Kozaez/nvka. liois/cz/.u-. Cbiul vkmvce.' Zami 
K..l..dr.',l)ka. \Yi,-rz..'ln.iak..w<' ( . P.,zi..in 6>. lodzina: THECIDAEIDAE. 
Rodzaj: Argiope Desl. 
sp. (Tab. VI, fig. 30). 
Orthis Gervillei Barrande (p. p.), 1. c. tb. 60, fg. 3 (non caet.). 
Drobna, poprzecznie wydhizona skorupka o delikatm'e pra_z- 
kowanej powierzchni, odznacza sie falista. linia. obwodu, oraz zam- 


wysuniete kowego. 

Jedyny okaz znalazl Dr Mazurek w Uwisle (Muzeam Dzie- 
duszyckich). (Poziom 10). 

Rodzina: TEREBRATULIDAE. 
Rodzaj: Waldheimia King. 
227. Waldheimia podolica n. sp. (Tab. VII. fig. 10). 

Gatunek bardzo zblizoiiv do \\. union ica Ban-.; rozni sie je- 
dnak oderi oproez znacznie mniejszycb rozmiarow (najwieksze okazy 
dochodza. 12 mm srednicy) kilkmiia stalemi znainionami: 

Skorupa grzbietowa jest .stale nizsza od brzusznej. plasko 
wgnieciona na brzegu czolowym. wskatek ezego ten brzeg wygina 
si§ slabym lukiem ku dolowi; u W. nuionien obie skorupy sa. rd- 
wno wypukle a brzeg czolowy zupetnie prosty. Dzi<5b u W. podo- 
lica jest dose silnie zakrzywiony, u W. melonica prasty; wreszcie 
skorupa W. -podolica jest stale pnkrvta irestemi. promienistemi ze- 
berkami (30—60). jak tylko u niektdrych odmian W. melonica. 

Narzad brachialny, ktdry \v cze>c-i udalo mi sir wy preparo- 
le, nalezy niewatpliwie do rodzaju Waldheimia. 

W. podolica nalezy do najpospolitszych skamiVlin warstw ten- 
taculitowych (Czortkowskich) i tworzv zazwyezaj cale law ice przez 
nagromadzenie zgnieeionych swveh skorup. 

Czortkow. Filipkmvee. Sinkmv. Rileze. Tudordw. Uhryri. Mysz- 
k6w, Susolowka, Strzalkowce, Kozaczdwka. Paniowce. Mazurowka, 
Kozina, Skata, Dzwinogrdd. Jagielnica. (Poziom 7, 8). Rodzina: STRINGOCEPHALIDAE. 
Rodzaj: Stringocephalus Defr. 
228. Stringocephalus bohemicus Barr. (Tab. VI. fig. 27). 

Barrande, 1. c. str. 83, fg. IV. 

Rodzaj Stringoeephalus jest wyfacznie wlasciwym formacyi 178 JOZEF SIEMIRADZK1 

dewonskiej. do tego tez utworu zaliczaja, obecnie warstwy, w kto- 
rych gatunek powyzszy w Czechach sie. znajduje (poziom F. 2 
Barrande'a). 

Doskonale zachowany okaz tego gatunku znalazl prof. Lom- 
nicki w gornych wapieniach koralowych w Skale nad Zbruczem 
(Muzeuni Dzieduszyckich); drugi gorszy okaz z Koziny w zbiorze 
Komisyi fizyograficznej. (Poziom 10). Rodzina: NUCLEOSP1RIDAE. 
Rodzaj: Retsia King. 

229. Retzia (?) aplanata Wien. 

Wieniukow, 1. c. str. 14-0, tb. 3, fg. 1. 

Rozni sie. od grubozebrowanych odmian R. Haidingeri Barr. 
brakiem srodkowej brozdy na obu skorupach. 

Studzienica. Kamieniec. Kredfow. (Rzadko). 

230. Retzia Haidingeri Barrande. (Tab. VII. fig. 12). 

Retzia Haidinqeri Barrande, Syst. silur. de Boh&me, tb. 32, fg. 13—29; 
tb. 93, fg. VI; tb. 135, fg. III. 

Nie rozni sie. niezem od typowej postaci tego gatunku z warstw 
F. 2 w Czechach; najwiekszy okaz ma 12 mm srednicy. 

Znajduje sir licznic j<-<i vnie \v zoltym marglu z Mazurowki, 
Michalkow i Uwisly razem z Am/Ash* ' mn/mh/.r. nadto w Zale- 
szczykach. (Poziom 8 — 10). 

Rodzaj: Meristina Dalm. 

231. Meristina didyma Dalm. (Tab. VII. fg. 13). 

Terebratula didyma Dalmann. 1. c. str. 62, tb. 6, fg. 7. 

Meristella didyma Davidson. Bnt. silur. Ilrachiopoda, str. 112, tb. 12, fg- 

1—10. 
Meristella Circe Barrande, Syst. silur. de Boheme. tb. 15, fg. IV; tb. 142, 

fg. VIII. 
Meristina didyma I);ividson. S 1 1 r > i . ] . • r 1 1 l.rit silur. Brarhiop. str. 94, tb. 4, 

fg. 20-23. * 

Meristella didi/ma Gzernvszew, Fauna d. unteren Devon am Ural, str. 

33, tb. 6, fg. 59-61. 
Meristella did, n na Gagel, 1. c. str. 66, tb. 1, fg. 30. Q 

Meristella didyma Wieniukow. 1. c. sir. 1*2, tb. 1, fg. 19; tb. 4, fg. 2, 3, »• 
Kamieniec, Hrynczuk, Satanow, Malinowiecka Sloboda, Zawale, 
iaskorun. Nag'.rzany. Zi.1iii.-c. Filipkowce, Chudykowce, Borszczow, Kozina. (Poziom 4—6). Rodzaj: Merista Suess. 

232. Merista Hecate Barr. 

Terebratula Hecate Barrande, Silur. Brachiop. aus Bohmen, str. 409, tb. 

16, fg. 12. 
Merista Hecate Barrande, Syst&me silur. de Boheme, tb. 12, fg. IV; tb. 

93, fg. 5: tb. 129, fg. VII, tb. 147, fg. V. 4. 
Merista Hecate MauriT, Kalke lx>i Greifenstein, str. 45, tb. Ill, fg. 12. 
Merista Hecate Maurer, Fauna des Kalksteins von Waldgirmes. str. Di9 

tb. 7, fg. 13-14. 
Merista Hecate Wieniukow, 1. c. str. 144, tb. 8, fg. 5. 
Studzienica, Kitajgrod. Wiemdininkowce, Filipkowce. Bor- 
szczow, Zielirice, Dzwinogrod, Chudyowce. Korolowka, Skowiatyn. 
Strzalkowce, Lanowce. (Poziom 8). 

233. Merista Calypso Barrande. (Tab. VI, fig. 29). 

Barrande, Syst. silur. de Boheme. tb. 12, fg. Ill; tb. 134, fg. II. 1; tb. 142, 

fg. VI. 
Skala, Dzwinogrod, Filipkowce, Borszczow, Trybuehowce, Ko- 
zina. (Poziom 10). 

Rodzaj: Meristella Hall. 

234. Meristella canaliculata Wieniukow. (Tab. VI, % 24). 

Meristella canaliculata Wieniukow, 1. c. str. 143, tb. 7, fg. 21. 
Dose zmienny gatunek, zblizony do Merista Ypsilon i Mrristiua 
didyma. 

Obie skorupy rownomiernie i jednostajnie wypukle, najsilniej- 
sza wypuklosc wypada w polowie dhigosci skorupy. Najwieksza 
szerokosc" zaokr^glono piecioka.tnego obwodu skorupy wypada w po- 
blizu brzegu zamkowego. Dziob bardzo mocny, silnie zakrzywiony. 
znaeznie wystaje ponad brzeg zamkowy. Na skorupie brzusznej 
wa,zki rowek, ida.cy od klebu, rozszerza sie. i poglebia stopniowo, 
tworza,c na brzegu czolowym dose szeroka. i plytka. zatok^; odpo- 
wiednie siodlo skorupy grzbietowej bardzo slabe. przyplaszczone. 
niekiedy, jak u M. didyma, z w^zkim rowkiem pos>odku. Skorupa 
pokryta pra.zkami przyrostowemi. bard/.' nicr.'wiieini p.uniedzy soba. 
do szerokosi-i skorupv 
Izioba. 

I II III IV V 

Dlugosd .... 19 mm 17 mm 17 mm 16 mm 15 mm 
szerokosd .... 16 „ 14 „ 17 „ 11 „ 13 „ 
grubosc .... 13 „ 14 „ 12 „ 12 „ 14 „ 
nr. I przedstawia wymiary formy zwyklej. nr. II i V grubej od- 
miany, nr. Ill szerokiej, nr. IV wa.zkiej odmiany. 

12* Zawale, Dzwinogrod, Chudyowee, Korolowka, Sapahow, Strzal- 
kowce, Wysuczka, Paniowce, Skala, Kozina, Filipkowce. (Poz. 10). Whitefeldia Dalm. mida Dalmann, 1. c. str. 134, tb. 5, fg. 3. 
nuistriata Sowerby, Silur. system, tb. 12, fg. 3. 

tumida Davidson, Brit, silur. Brachiopoda, str. 109, tab. 11, 
•18. 

Supplement brit. silur. Brachiap., str. 
Fg. 1-9. 

yst. silur. de Boheme. tb. 11, tb. 112, fg. 
fg. XVI; tb. 122, fg. VIII. 
\Vhit^;hii.. . : !,- von WiiMsrirmes. str. 

174, tb. 7, fg. 23. 
Whitefehlia lumida GairH. 1. c. str. 67. 

Whitefeldia tumida Wieniukow, 1. c. str. 141. tb. 2, fg. 13—14. 
Mlode okazy tego gatunku, nie maja.ce zadnego sladu zatoki, 
pospolite w lupkach brachiopodowycb, zwykle sq, cytowane w lite- 
raturze geologicznej Podola jako Nucleospira pisunr, dorosle jednak 
sa. od N. pisum calkowicie rozne. Zwykle napotyka sie. odmiane. 
wa.zka_, seisme^ z bokow, gdy typowa forma angielska o szeroko 
pi§ciokatnym ksztalcie skorupy jest bardzo rzadka. 

Studzieniea, Kitajgrod. Kamieniec. Zawale, Filipkowce, Koro- 
lowka, Grodek, Mielnica, Skala, ISkowiatyn, Chudyowee, Strzalkowce, 
Borszczow, Paniowce, Lanowce. (Poziom 3, 4). BRYOZOA. 

Rodzaj: Pseudohornera F. Rom. 

236. Pseudohornera similis Phillips. 

Mtllepora similis Phillips, Palaeozoic fossils of Cornwall itd., tb, 11, fg. 33. 

Drobne, nierozwidlone gata.zki o kilku szeregach podlugowa- 
tych komorek. przedzielonych podluznemi zebrarni, znajdujq, sie. 
dose rzadko w zoltym marglu dolnodewonskim z Michalkow i Uwi- 
sty p. Celejowie. (Poziom 10). 

Rodzaj: Acanthocladia King. 

237. Acanthocladia (Gorgonia) assimilis Lonsd. (Murch). 

Lonsdale (Murchison), Silur. system, str. 680, tb. 15, fg. 27. 
Tworzy cienkie skorupy najcz§sciej na skorupie Orthocerasoiv 
warstw Czortkowskich. Skorupy te zlozone sa_ z drzewiasto roz- galezionych plaskich gala_zek. pokrytych na zewnetrznej powierz- 
chni dose wielkimi, owalnvmi, g^sto scisni^tymi otworkami |>ta>ki<-li 
kielichow. (Poziom 7). 

VERMES. 

Rodzaj: Spirorbis Daudin. 

238. Spirorbis tenuis Sowerby. 

Sowerby, Silurian syst. str. 616, tb. 8, fg. 1, tb. 13, fg. 8. 

Drobne, Slimakowato skrecone, plaskie skorupki, narosle na 
skorupie glowonogow, znajduja, sie. w Czortkowie i Sinkowie. tak 
samo jak w dolnym Ludlowie Anglii. 

Rodzaj: Cornulites Schloth. 

239. Cornulites serpularius Sohlth. pieniach Zwariea. Orv CRINOIDEA. 

Catkowite kielichy liliowcow w sylurze podolskim naleza, do 
wielkich rzadkosci: w 'zbiorze Komisyi fizyograficznej znalazlem 
dwa tylko okazy; z tych jeden nalezy do nieoznaczalnego gatunku 
rodzaju Glyptocrimis, (Tab. V. fig. 23). drugi mniejszy i gorzej za- 
chowany z Michalkowa nad Dniestrem do rodzaju: tyathocrinns. 
(Tab. VII, fig. 30). 

Natomiast luine czlony lodygowe tworza. cale warstwv, 
a w lupkach brachiopodowych Dzwinogrodu. Fihpkowiee i t d. 
znajduja. si§ w ogromnej ilosci bqdz luzne. badz w wiekszych ku- 
walkach lodyg. (Tab. VII, fig. 14-29). Oznaczyc sie daly nastepu- 
jace formy: 

Rodzaj: Crotalocrinus Aust. 
240. Crotalocrinus rugosus Mill. (Tab. VII, fig. 15). 

Cgathocrinites rugosus Miller, Natur. history of the Crinoides, str. 89. tb. 
CuatL%Jtes rugosus Hisinger, Lethaea Suecica, str. 89 tb. 25, fg. 3. 
Cyathocrinitu rugosm Gf., Peti " '-• *■ 

Crotalocrinus rugosus Wieniukow, loc. cit. str. 94. 182 JOZEF SIEMIRADZKT 

Wieniukow znajdowal pojedyncze plytki kielichowe, daja_ce 
s\q oznaczyd, w Kamiericu. Mukszy i Dumanowie. Z Kamierica po- 
siadam kawalek grubej lodygi, naleza^cej niewqtpliwie do tego ga- 
tunku. Oznaczenie pojedyriczych, luznych czlonow z innych miej- 
scowosci nie jest mozliwem. (Poziom 4). 

Rodzaj: Phacites. 
241. Phacites gotlandicus Wahlb. (Tab. VII, fig. 23). 

Phacites gotlandicus Wahlenberg, Petrot'ud telluris Succanae, str. 108. 

Phacites gotlandicus Hisinger, Lethaea Suecica, suppl., str. 115, tb. 36, 
iig. 4 

Phacites gotlandicus Roemer, Lethaea erratica, str. 86, tb. 6, fg. 6. 

Okrqgle czlony na bokach beczkowato zgrubiale, gladkie, obie 
powierzchnie stawowe wkl^ste i gladkie, otwor kanalowy, jezeli do- 
brze zachowany. wyraznie pieciokatay. 

Pospolity w lupkach sylurskich z Dzwinogrodu. (Poziom 4). 

Rodzaj nieoznaczony (Entrochus). 
241. Errtrochus asteriscus Romer. (Tabl. VII, fig. 20). 

Crinoid. indet. Murchison, Silur. syst., ,tb. 4, fg. 56. 

Entrochus asteriscus F. Romer. Lethaea erratica, str. 94, tb. 7, fg. 18. 

Rzadko w Dzwinogrodzie i Borszczowie. (Poziom 7). ANTHOZOA. 

Rz Q d: MUROCORALLA. 
Rodzina: ZAPHRENTIDAE. 
Rodzaj: Amplexus Kon. Weissermel, 1. c. str. K34, tb. 50, fg. 8, 9; tb. 51, fg. 1. 
W okolicy Celejowa: w Uwisle, Michalkach i Mazurowce lezy 
na sylurskim wapieniu warstwa fc&togo raarglu, przepefnionego ko- ralami, z pozoru podobnymi do CyathophyUum articulatum, lecz po- 
siadaja.cymi zupelnie inna. budovv^ wewm gtrzn a., nalez^ca. niewqtpli- 
wie do rodzaju A>n/J,.ni.-: tuMjucegu sunje <rl<>\vn<' siedlisko w for- macyi w^glowej, a nieznanego wcale z syluru. Koral wyzej 
mieniony tworzy walcowate lub dhigostozkowe osobniki, podluznie 
pr^zkowane, z bardzo slabem tylko pra.zkowaniem poprzecznem, i posiada nader charakterystyczne na^le. lejkowate rozszerzenie 
przy koricu. Kielich gfeboki. Septa w przekroju wystaja^ tylko jako 
karby okolo 05 mm dhigie na obwndzie. W przekroju podluznym 
widac cale wn§trze korala wypelnione jak u rodzaju Amplexus g§- 
sto ustawionemi. zupelnie prawidlowemi. poziomemi przegrodami. 
Oryginal, opisany przez Weissermela. pochodzi z glazu narzutowego, 
niewiadomego pochodzenia. prawdopodobnie /. najwyzszych warstw 
paleozoicznych wyspy Oesel ' lub Karlso. 

Znajduje sie. razem z dolnodewoiskimi brachiopodami: Betzia 
Haidingeri i Ci/rtin h, hrorli/tu w Uwislo. Maziuwce. Mirhalkaeli p. 
Celejowem, rzadziej w Sk.mowie. Kwzaczowce i Borszczowie. (Po- 
ziom 10). 

244. Amplexus borussicus Weissermel. (Tabl. VII. fig. 33). 

Drugi gatunek tego rodzaju. r<>\vn:ez opisany z niewiadomego 
pocbodzenia glazu narzutowego. jest drobnn forma,, tworzaca, rurko- 
wate, pokrecone korale o 4—7 mm Srednicy. w krzaczystych sku- 
pieniach. podobnveh do S//i intjoponi. Uudowa jednakze, widocana 
dobrze na podolskteii okaaach, jest tvpmva dla rodzaju Amplexus: 
Przegrody poprzeezno liezne. zupelnie poziome. wvpelniaja cale 
wnefrze polipa. Septa widoczne tylko jako karby na obwodzie po- 
przecznego przekroju. I'odubne postacie roamy tylko % dolnego 
dewonu Harcu (Amplexus herci/nicus A. Roiner) i z najwyzszego 
syluru Chin (Am pi. vulxus Lindstrom . 

W czarnym wapieniu zaclmwany. Skala. Wierzbowka. (Po- 245. Hallia mitrata E. Romer, Lethaea i rzadki gatunek znajduje sie \w wszystkieli p,>/i,.inaeli: Kaniieniec. 
Ladawa, Studzienica. £waniec. Orynin, Malinowiecka Sloboda, Braha, 
Hrynczuk. Satanow. Kozina, Trybucliowce, tfazardwka p. Celejowie. 
Dzwinogrod, CFacie Biaknpie, Koiodrdbka, Paniowce. Sapabow, Chu- 
dyjowce. (Poziom 3—7). Rodzaj: Ptychophyllum Edw 
246. Ptychophyllum truncatum E. H. Madrepora truncata Linne, Svstema naturae ed. 10, str. 795. 

Cyathophyllum truncation K. II.. Brit, silur. Corals, Sir. 284, tb. & 
Heliophyllum truncatum Dybowski. Monographie der Zoantharia 
dermata riigos;i. .str. H.t, tb. 4. fg. 1. 

vYieniukow znalazl ten gatunek w Zwaricu, Oryninie i 
Z Galicyi dotychczas nieznany. (Poziom 4). Rodzina: CALCEOLIDAE. 
odzaj: Rhiijophyllum Lindstr. 
Gotlandicum Romer. 

Calceola yotlandica Romer, Bericht tiber eine geolog. Re 

don (X. Jahrb. f. Mi.,. 1S5(i). str. 798. 
Ilhisophyllun, yotlandiemn LunUroin. Niiara jaktng. nlve fig. io. 

Rhizoph yl lit in c/o Hand 

Wieniukow znalazl ten gatunek w Zv RzqcI: SEPTOCORALLA. 
Rodzina: CYATHOPHYLLIDAE. 
Rodzaj: Cyathophyllum Gf. 
248. Cyathophyllum artlculatum Wahlb. 

Madreporites articulatus Wahlenberg, Nova Acta Soc. Upsal., torn. 8-my, 
Cyathophyllum articulation Hisinger, Lethaea Suecica, str. 102, tab. 29, 
Cyathophyllum ariiculatum Edw. & Haime, Brit, silur. Corals, str. 282, 

Citatho/Jti/llum articulatum Bomer, Lethaea palaeozoica, str. 335, tb. 10, 
fig. 2. 

Cyath. artindatun, \V,.i»,. ni i.-l. 1 c. str. 589, tb. 47, fg. 1. 

Cyathophyllum articulation Wifiiiukow, loc. cit. str. 71. 

Xajjx.spolits/.v / knrali pudolskiego syluru: Kamieniec, Kitaj- 
grod. Z-waniec. Braha. Skala. Kuzinn. Kr.^iiow. Trvbuchowce, Dzwi- 
nogrod, Filipkowce. Sink/.w. l'aniowci-. Horsze/.ow. Chudykowce. 
(Poziom 4—6). 249. Cyathophyllum podolicum Wien. 

Wieniukow, loc. cit. str. 72, tb. 6, fg. 16, tb. 8, fg. 16. 

Gatunek ten, nalezacy do grupy (.'. caespitosuw. /.na hv.it 
zostal przez Wieniukowa w wapieniach koralowych Kamieri 
Ziwanca i Brahy. Osobi^cie mi nieznany. W Galicyi dotychc 
nie znaleziony. 

250. Cyathophyllum angustum Lonsd. 

Cyathophyllum angustum Lonsd. (Murch.), Silur. svst., sir. 690. tab. 

fig. 9. 
C^liplnillaw I,,-,- rilameUatum Mac Coy, Brit, palaeoz. Foss. str. 32, i Jedyny okaz z Kamienca w 
ziom 4). 

251. Cyathophyllum cfr. vermiculare (Grf.) Wi 

Wieniukow, loc. cit. str. 73, tb. 6, fg. 17; tb. 7, 
Wedlug opisu Wieniukowa zupelnie zgo( 
var. praecursor Freeh z dolnego devvonu Niem 
Kamieniec, Hryriczuk, Orynin. 

252. Cyathophyllum caespitosum Gf. Rodzaj: Omphyma Raf. 
253. Omphyma subturbinata Orb. 

"Vi!-a? str."l()ii!"tb'. 28. fg. 7-8. 
Cyathophyllum /iirhiuutiiw L. .n>i!;il«>) Munhison, Silur. syst., str. 

('yuthoyhylluni suhturhimtt >tm Orbigny, Prodrome de Paleontologie irbinata ¥. Ron 254. Omphyma turbinata L. 

Madrepora turbinata Linne. Fauna Suec. str. 536. 
Omphyma turbinata K. II.. Brit, silur. Corals, str. 287, tb. ( 
Omplu/nui turbinata Komer, Lethaea palaeozoica, str. 342. 
Omphyma turbinata Wieniukow, 1. c. str. 77. 
Muksza. Pudlowce nad Smotryczem (rzadkoj. (Po: Bodzaj: Acervularia Sch^ Acervularia baltica Schweiger. llandbmh d. Xaturgeschhhte, str. 416. 
Floscularia luxurians Eichvvald, Zoologia specialis Rossiae, str. 188, tb. 

11, fg. 5. 
Astraea ananas Hisinger, Lethaea Suecica, str. 98, tb. 28, fg. 1. 

Caryoptu/Jlia truncal,/ Uisingc]-. ibid. str. 101. tb. 28, fg. 14. 

"str" 42L anaHaS 
Acervularia luxurians E. H., Brit, silur. Corals, str. 292, tb. 69, fg. 2. 
Acervularia luxurians Koch. Die unu-.-sdilechtlirhe Vermehrung eimger 

palaeozoischer Korallen (Palaeontographica torn 29) str. 229. 
Acervularia ananas Romer, Lethaea Palaeozoica, str. 351, tb. 10, fg. o. 
Acervularia baltica Freeh. Korallen launa ltd. str. 4r>. 

Acervularia luxurians Weisseimel, I. c. str. 605, tab. 48, fig. 4; tab. 4#, 
lig. 1-3. 

Freeh nazwe. te. stosuje do gatunku Acervularii z formacyi 
dewoiiskiej. dla sylurskiej formy prnponujae nazwe A. baltica 
Schweig. Nie ulega jednak watpliwosci. iz typ npisany przez Lin- 
n^go. pochodzil z wyspy Gotland, z warstw gornosylurskich. identy- 
cznych z sylurem podolskim. w.-diuir .ui..wiM7.uj:u : i'go przeto prawa 
pierwszenstwa dla formy svlurskicj. utrzvmac si^ powinno najstar- 
sza, nazwe. Linn^go A. attanas. 

Piekny ten gatunek. w sylurze podolskim niezvvykle dobrze 
zaehowany, znajduje s\q w postaci wielkich. do 30 cm. sredmey 
mierza,cych krzewow wsrod zwartej lawicv stromatoporowej w Skale. 
Rzadko drobne okazy znajduje si<- r.'.wiii.-z w hipkach braehiopo- 
dowych z Filipkowiee. Wieniukow wvmienia go z gornych warstw 
podolskiego svluru w Dumanowie i Niehinie nad Smotryczem. 
(Poziom 6). 

Rodzina: CYST1PHYLLIDAE. 
Rodzaj: Cystiphyllum Lonsd. 
256. Cystiphyllum cylindricum Lonsd. 

Fungites gotlandicus Magnus Bromel, Acta Liter. Suec. vol. 11. str. 461, r.lstiphiilhiiH cy'indricitm Lonsdale (Murdi.i. Silnr. syst., str. 691. tt 

bis, fg. 3. 
Cystiphyllum cylindricum E. H... British silurian Corals, str. 297, tb. 

fg. 3 (non fg. 2). 
Mtcroplasma Schmidti, M. Lor, ntunum, M. ,/ot/andicum Dybowski, Cyathophylloides irregularis Dybowski, ibid. sir. \'>b. 

Figury \v d/Jole K hvanlsa i Haime'a sa przestawione 
do Cysfiphyllmii Gnn/i. nr. 3 do C. cylindricum. 

Jedyny okaz z Zaleszczyk w Muzeum Dziedu Rodzaj: Actinocystis. 
257. Actinocystis Grayi E. H. nti/i K. If.. I'i - 


n» Schumanni Mayer, 1. c. s 


r. 109, tb. 5, fg. 12. 


- • 
642, tb. 51, fg. 6-7- 


Skala, Dz 


svinogrod. (Poziom 6). 

Rz«jd: TABULATA. 

Rodrz^d: FAVOSITOIDEA. 

Rodzina: FAVOSITIDAE E. H. 

Rodzaj: Favosites Lk. 

Favosites Gotlandica Lk. Favosites gotlandica K. 11. Ilnl siiur. Corals, str 2;>6. tb. CO, fg. 1. 
Favosites gotlandica Rorner. I.clhaca palate/ li.-a. Mr. ■*■>]. tb. 9, fg. 4. 
Favosites gotlandica K. bar. Toll., Wissenschaltbche Hcsultate der Jana- 


Na rosyjskiem Podolu pospolirv. rzadki \v Galicvi: Zwaniec. 
SokoJ, Hryriczuk, Kamieniec. Pudlowce. Muksza, Malinowiecka Slo- 
b6dka, Orynin, Braha, Dumanow. Skala. Kuzina. Mazurovvka p. Ce- 
lejowie. Dzwinogrod. (Poziom 3, 4). 

259. Favosites aspera Orb. 

Calamopora t 

Favosites alvt 

bis, fg. 2. Calamopora aheolaris Eichwald, Silur. Schichten system in Estland, str. 198. 
Farosites asprra Orbignv, Prodrome de Paleontologie, str. 49. 
Favosites aspera E. H., Brit, silur. Corals, str. 257, tb. 60, fg. 3. 
Favosites aspera Weissermel. 1. c. str. 648, tb. 51, fg. 9. 
Favosites aspera Lebedew, Obersilurische Fauna d. Timan, str. 8, tab. 1, Zinkow p. Karniencu. Skafa (b. rzadko). (Poziom 4). 

260. Favosites Forbesi E. H. 

Favosites Forbesi E. H., Polyp, foss. terr. pal. str. 238. 

Favosites Forb.si K. II. lintish silmian Orals, str. 258, tb. 60, fg. 2. 

Favosites Forbesi Nicholson, On the structure and affinities of the Tabu- 
late Corals, str. 5fi-67, tb. 1, fg. 7; tb 2, fg. 1 -3; tb. 3, fig. 1-2. 

Favosites Forbesi Homer, Lethaea palaeozoica, str. 421, tb. 9, fg. 5. 

Favosites Forbesi Lebedew, Obersilurische Fauna des Timan, str. 10. 

Favosites Forbesi Weissermel. I. c. str. 618, tb. 52, fg. 1. 

Favosites Forbesi Wieniukow, I. c. str. 82. 

Latwy do rozpoznania od innych gatunkow tego rodzaju po 
bardzo nierownej wielko^ci swoich kielichow i znacznej grubosci 
scianek. Znajduje sie. w postaei niewielkich, buhviastych polypa- 
riow w Karniencu, Mukszv. Zwaricu. Skale, Kataharowce, Kozinie, 
Chudykowcach. Chudyjowcach, Kasperowcacb. Filipkowcach, Szczy- 
towcach, Michalkach p. Celejowie. Zaleszczykach i Susolowce. (Po- 
ziom 3-6). 

261. Favosites Hisingeri E. H. 

Favosites Hisinqeri E. H., Polypiers fossiles. terr. paleozoiques, str. 240, 
tb. 17, fg 2. 

Favosites Hisingeri Wieniukow, 1. c. str. 82. 

Tworzy kule dochodzqee wielkosci glowy ludzkiej, odznaczaja.ee 
sie. drobnemi. szescioka.tn.emi komorkami o 06— 08 mm. s^ednicy. 
Kamieniec, Podzamcze. Muks/.a. Cscic. Orynin, Pudtowce. Laskorun, 
Zawale. Skala, Holeniszczow. Chudyjowce. Dzwinogrod, Sinkow. 
(Poziom 4). Favosites Bowerbanki Chaeteies Bowerbanki] Antrum Gotland Mr. 16. 29. 
Favosites Bowerbanki Weissermel, 1. c. str. 649, tb. 52, fg. 2- 
Montieiilipora \t) Bowerbanki Wieniukow, 1. c. str. 88. 
Ladawa, Studzienica, Braha, Hryiiczuk, Kamienii 
dolnym wapieniu koralowym). (Poziom 4, 6). Rodzaj: Michelinia de Kon. 
E. H. (Tab. VII, fig. 
> E. H., Polypiers foss. terr. pale tnej k, 
tylko ] W zbiorze Kmuisvi ii/.v< graficznej znalazlem dwa zupelnie 
identyczne okazy z Chudyjowiec i Sapahowa, naleza.ce do rodzaju 
Michelinia, wlasciwego przewaznie formacyi wgglowej. Najstarsze 
gatunki znane sa_ ze srodkowego dewonu. Nie maja_c do porowna- 
nia oryginalnych okazow, nie moge. twierdzic na pewne, iz gatunek 
podolski jest identycznv z M. geometrica, najstarszym wogole ze 
znanych gatunkmv Mir/a liiiii : w k.azdvm razif jest don bardzo 
zblizony i zgodny z opisem Milne Edwards'a i Haime'a. Plaskie, 
tarczowate polyparium. majaee zaledwie 2 cm. srednicy, skJada sie. 
aelkiej. okolo 8 mm. sivdnicy inaja,cej, prawidlowo szescioka.- 
komory srodkowej, naokolo ktorej ustawionych jest w jeden 

pierscien 6 komor rownej wielkosci, leez mniej regularnych. 
Spod pokryty chropawa. kura_, spolsrodkowo marszczonq. Kielichy 
nizkie, dno ich plaskie i rowne, septow nie widac wcale na kra- 
kowskich okazach, na wszystkich seiankach kielicha widac po dwa 
pionowe szeregi otworkow. (Poziom 10) Rodzaj Pachypora Lindstr. 
264. Pachypora lamellicornis Lindstrom. 

Pachijpora lamellicornis Lindstrom, Nagra Anteckningar om Anthozoa ta- 

bulata, str. 14. 
Pachypora .81, tb. 4, fg. 2. 

Wieniukow znalazl ten gatunek w dolnych wapieniach kora- 
lowych ZiWanea i Malinnwieekiej Slnbodki. Z Galicyi nieznany. 266. Pachypora Lonsdalei Orb. 

Alveolites Lonsdalei Orb., Prodrome itd. vol. 1, str. 49. 

Favosites cristata K H., Polvp. foss. terr. paltoz. str. 4, 342. 

Favosites cristata £. 11.. Brit, silur. Corals, str. 260, tb. 61, fg. 3-4. 

Favosites Lon.--dalsi i.imlstroin. Otvcrs. ki-n-l Wt.«nsk. Akad. Forh. 1873. 

Pachypora cristata Nicholson, On the structure and affinites of tabulate 
corals, str. 87. tb. 4. fg. 4. tb. 5, fg. 1. 

1'achnpora Lonsdalei \\ '"'■ str - 4d b. 

Favosites cristata Wieniukow, loc. cit. str. 84. 

Favosites cristata. z krorvm laeza ten -atnnek. jest forma, gor- 
nodewonskq. DIa sylurskiego gatunku | -' ' < i «/« ' Orbigm eg«. 
P. Lonsdalei. Niewielkie bulawowate polyparia o okrqglych kieh- chach, ktorych mocno zgrubiale brzegi tworza. lite tlo naokolo. 
Ceclmje pi^tro Wedlock i starsze ogniwa syluru, do wyzszych nie 
przechodzqc. Znajduje sie. dos6 rzadko w warstwach „Borszczow- 
skich" w Sinkowie, Diwinogrodzife, Borszczowie, Sapahowie, Koza- Rodzaj: Coenites Eichw. 
Coenites juniperinus Eichwald. 

Ku-hwald, Zoologia specialis Rossiae, str. 179. 
ita Lonsd. (March.), Silur. svst. str. 692, tb. 16 bis fg. 7, 7a. 
' ■ E. H., Brit 

N i-holson fabulate .-oral*, str 134. tb. 6, fg. 5. 
Romer, Lethaea paleozoica, str. 444. 

Gatunek ten, charakterystyczny dla pietta Wenlock, znalazt 
Lomnicki w Dzwinogrodzie. (Poziom 4). 

267. Coenites intertextus Eichwald. 

Coenites intertextus Eichwald, Zoologia specialis Rossiae, str. 179, tb. 2, 

fig. 16. 
Limaria fru - Svst., str. 692, tb. 16 bis, fg. 8, 8 a. 

Coenites u>t,rh:rt„s K. II.. Brit, silur. "Corals, str. 276, tb. 65. 
Coenites intertextus \Veis s .-rm.>l. 1- c str. 654, tb. 52, fg. 7. 
Rzadko w Kamiencu i Dzwinosrrodzie. (Poziom 4). Coenites linearis I \ rtr, 277. tb. 65, fg. 3. 

Coenites lin- ea Rossica, str. 461. 

Coenites linearis Nicholson, Tabulate Corals, str. 135, tb. 7, fig. 1. 

■naris Wieniukow, 1. c. str. 85. 
Kamieniec, Braha, Zwaniec. W dolnym wapieniu koralowyn 269. Coenites podolicus n. sp. (Tab. VII, fig. 31). 

W zoltym marglu koralowym dolnego dewonu okolic Cele- 
jowa znajduja, sie. liczne, drobne, krzaczyste galqzki korala, docho- 
dza.ce do 4 cm. dlugosci przy 2—4 mm. srednicy, na ktorych wi- 
dac przy ztym stanie zachowania 2 — 3 szeregi podlugowatych otyvor- 
kow, dolnym swym brzegiem znacznie wystaj^cych nad powierz- 
chnie. gala^zek. Dobrze zachowane okazuja. budowe. kielichow, wia- 
sciwa, rodzajowi Coenites: polksi^zycowate otwory, od dolu odgrani- 
czone cienka,, wystaja^ca, w srodku ostro wykrojona, warga.. Prze- 
ciecie poprzeczne gal^zek wykazuje uklad kielichow w 2—3 sp *" srodkowych pierscieni, po 4 — 8 parzysto ustawionych. okr^glych, 
dlugich rurek, ustawionych prawie pionowo. wiec mocno skosnych 
do powierzcbni. (Poziom 10). Najblizszym gatunkiem jest C. tenella 
Giir. ze srodkowego dewonu kieleckiego. 

Rodzaj: Alveolites Lk. 

270. Alveolites Labechei Lonsdale. 

Alveolites spongites (pp.) Lonsd. (Murch.), Silur. syst.. tb. 15 bis, fg. 8 

Alveolites Labechei E. H., Brit, silur. Corals, str. 262, tb. 61, fg. 6. 

Alveolites Labechei Nicholson, Tabulate Corals, str. 128, tb. 6, fg. 3. 

Alveolites Labechei Weissermel, 1. c. str. 657, tb. 52, fg. 9. 

Alveolites Luhtchci Wieniukow. 1. c. sir. 85. 

Wedtug Wieniukowa w gornych wapieniach Satanowa. Ka- 
mienca i Nagorzan. W zbiorze Komisyi fizyograficznej znalaztem 
jedyny okaz z Dzwinogrodu. (Poziom 4—6). 

Rodzina: SYRINGOPORIDAE. 
Rodzaj: Syringopora Goldf. 

271. Syringopora fascicularis L. 

Tubipora fascicularis Linne, Systema naturae, ed. 12, str. 1271. 
Syringopora fascicularis l\. II. . Ilrit. siinr. Corals, str. 274. tb. 65. 
Syringopora fascicularis Romer, Lethaea palaeozoica, str. 491. 272. Syringopora bifurcata Lonsd. 

Syringopora reticulata Misuser. Lelliaea Suecicu. str. 95. tb. 27, fg. 2. 

,'•/ Lonsdale (Murchison), Silur. system, str. 684, tb. * :1 Rodzina: HALYSITIDAE. 
Rodzaj: Halysites Fisch. 273. Halysites i 

Tubipora catcnularia Lit; lie. System Ilohixites calenularia Wieniukow. 1. c. str. 87. 

Wed) uu Wieniukowa nierzadki w dolnym wapieniu koralo- 
Stiidzii'nicv. Ivitajgrodu, Mukszy. Ziwarica, Orynina, Brahy 
mierica. W Galicy'i dotychczas nieznaleziony. (Foziom 3-6). Podrzed: CHAETE TOIDEA. 

Rodzina: MONTICULIPORIDAE. 

Rodzaj: Monticulipora Orb. 

274. Monticulipora Fletscheri E. H. 

Monticulipora Fletscheri E. H., Brit, silur. Corals, str. 267, tb. 62, fg. 3. 

Drobne, gal^ziste, gladkie koralc o bardzo drobnych kieli- 
chach. przedzielonych przestrzeniami rownemi srednicy kielichow. 
Gat^zki rozwidlaja, sie. nieregularnie zawsze pod t§pym kqtem, co 
je od M. pulchella na pierwsze wejrzenie rozni. 

Skaia, Filipkowce, Dzwinogrod, Chudyjowce, Szyszkowce, Ko- 
rolowka. (Poziom 4, 5). 

275. Monticulipora pulchella E. H. 

Cluirtrh.s pulchella E. H.. I'olvf). foss. I<>rr. paleoz., str. 271. 

Monticulipora pulchella K. II.,' Brit silur. Corals str. 267. lb. 62, fg. 5. 

Drobne. gal§ziste korale; pod lupa. rozpoznac" mozna nierownej 
wielkosci, okr^gle. g§sto soisnione kielichy pojedyriczych polipow. 
Gala.zki rozwidlaja sie. zawsze pod ostrvm katem. co je rozni od 
M. Fletscheri. 

Pospolite w warstwach „Borszczowskich u i im wspolrz§- 
dnych poktadach Galicyjskiego Podola. Z tamtej strony Zbrucza 

Borszczow. Dzwinogrod. Sinkow. Korolowka, Sapahow, Chu- 
dyjowce. Chudyk<mr<>. Kuzacz.wwka. Wysuczka. Paniowce, Lanowce, 
Wierzbowka, Skala, Zaleszczyki. (Poziom 4, 5). 

276. Monticulipora papillata Mac Coy. 

Chaetetes tuberculata E. H., Polyp, foss. terr. paleoz., str. 268, tab. 19, 
Monticulipora papillata E H., Brit, siiur. Corals, str. 266, tab. 62, fig. 4- 
Drobne, gruzelkowate polyparia. odznaczaja.ce sie. guzowat^ 
powierzchniq. 

Sinkow, Dzwinogrod, Borszczow. do& oieliczne. (Poziom 4). Podrzed: HELIOLITOIDEA. 
Rodzina: HELIOLITIDAE. 
Rodzaj: Heliolites Dana. 
77. Heliolites interstinctus L. Kamienieo. /wanicr. PudUvce. .Studzicni.-a. HmW.uk. Orv- 
nin. Braha. Muks/.a. Skala. Kalahaiwka. 1 'zu-inr-rud'.' (Poz. 3— 6). 

278. Heliolites megastoma Mac Coy. 

I'ontr* mcjusioma Mac; Coy. Silur. fossils of Ireland, str. 62, tb. 4, fg. 19. •Latwy do pnznania pu wielkosci kielichow (2 mm. srednicy) 

i szczuplcj ilosci coenonrli yihy ! pr/.rstrzomV miedzykomorowe 1 / 2 — 

Zwaniec/skala. (Poziom 4). 

279. Heliolites decipiens Mac Coy. 

Heliolitei Murchisoni E. H. Brit, silur. Corals, str. 250, tb. 57, fg. 6. 

FixtHlipora tied,.} >i» Mm Cos I'ula.w.oi. fossils it,! tb. 1 c, fg. 1. 

II,liolit,, decipims Wieniukow, 1. c. str. 90. 

Chocim, Zwanieo. Kamieniec. Braha, Orynin, Skala. W dol- 

280. Heliolites dubius F. Schmidt. St. Heliolites porosa 

Astraea porosa Goldfi uchungen iib. d. Silurforn .ogie, str. 392. 

13 Rozni si<g od sylurskiego gatunku //. interstincta. do ktorego 
jest z wielkosci rurek i udlou-losci u-li -<i sit.-bio podobna., znacznie 
grubszemi, wielokatinmii rurkami cociicncli vm v. Znajduje si§ nie- 
rzadko w dolnodewonskim /oitvm margin koralnwvm w Mazmwce 
1 Midialkach przy Celejowie. 

Rodzaj: Thecia E. & H. 
282. Thecia Swinderiana Gf. HYDROZOA. 

Rodzaj: Stromatopora Gf. (emend. Nich.). 
283. Stromatopora typica Rosen. 

str. .>, lb. I. fg. 1—3, tb. 2, fg 1. Skale najwyzszy pnziom wapieni koralowych sktada sie. 
L'icznie z'tego gatunku. tworzqcego zwie/zl^ Jawice. zwyz 

cniec. Zwaniee. Malinowiecka Slobodka. Muksza, Orynin, Rodzaj: Coenostroma WinchelL 
284. Coenostroma discoideum Lonsd. 

Porites tliscnifiea Lnns.hilr (Murch.l Silur. svst., str. 688. tb. 16. fg. 
Stromato,ora roust.Jluia Hall, I'ala.-ontnln^ <>| Aew York, torn II, 

Stromalopora poh/»iorpl,a ear. const fllatu Kichwal.l. Lethaea Rossica kulistv. zwykle maexu-owatv lu'b klen,asty. r/.ad/.irj piasko rozpo- 
startv*. z wYstaja<-ymi'st:,xk^vY,m -uzuini. Tworzv w Skale war- 
stwy'w dnlnvm wapieniu koralowvm. 

Kainienicc. Awan.ee. ka,kun'.n. Skala. Kozina. Poziom 4-6). Rodzaj: I^abechia E. H. 
conferta E. H. Labechia confn-to Wioniu 

Dose pospolity w wa] 
Mukszy, Pudlowiec. Holeni.< Rodzaj: Actinostroma Nich. 
286. Actinostroma astroites Rosen. Isfrorhha.j. GRAPTOLITIDAE. 
Rodzaj: Rastrites Barr. 

287. Rastrites Linnaei Barr. (Tabl. II. fig. 9). 
- Skale. (ZbkSr Komisyi fizyogra- 

Rodzaj: Monograptus 0-ein. 

288. Monograptus sp. ind. 

UJamek ze Skalv razem / pmirzt'dnim /.n.-il.v.innv przez prof. 
Altlui. 

RECEPTACULITIDAE. 

Rodzaj: Sphaerospongia Hinde. 

Od Receptaailitcs i jemu pokrewnvoli rn/.ni sie. rodzaj Sphae- 
rospongia gtownie szesciokatnvm. nie rombicznvm ksztaltem plytek 
wapiennych swej skorupv. Plytki to punadto nie sa gladkie. lecz 
po.siadaj.H w smd'ku oluvigty uu/.ik. Slupkmv. taczacych wiiwiiettzna. 

289. Sphaerospongia podolica n. sp. (Tab. VII. fig. 35). 
Miseczkowata skorupa o srednicy okolo 5 era. OzeSc" srod- 

kowa jak zwykle u recoptaculitow nio zacbowana. lekko wklgsta. 
Od niej ku obwodowi rozchodza sir fukowafe szeregi szescioka- 
tnych plytek okolo 1 mm srednicy. zpluska. brudawka, na srodku, 
zajmuj^ca. prawie catkuwita pow^r/chiiir plytki. Uklad plytek jest 
tego rodzaj u. iz, stosownie do oswietlenia z tej ltib innej strony. 
wydajq sie. ba_dz ulozone w koncentryczne piericienie, badi w ta- Jedyny oka? 
w Wierzchniakowc 
ckich we Lwowie. Materyaty 
do fizyografii krajowej. 

Cz^se III 
Materyaly zebrane przez Sekcye rolnicza. Wydatnosc drzewostanow w naszych lasach 

w chwili ich sprzetu. Aleksander Nowicki. Z typowych siedlisk |)<.din<>kly<'li l>'>ro\v sosnowych na naszym 
nizu piaszczystym, oraz z pasma pagorkow pomiedzy doplywami 
BiaJej a Wistoki, oglaszamy nowa, piqtq serye tablic wydatnosci, 
opracowanych na podstawie wyniku dochodzeri przeprowadzonych 
przez pana Franciszka Pauera. 

Ogolne opisy tych siedlisk lesnych umiescilismy juz w po- 
przednich seryach, t. j. II i III; dlatego ich tu nie powtarzamy. MltO 


Fran 


ciszek Pauer. 


- :, 


J 
Wiek 


||, 
- 


■: i v. 


ll 


■riedliska loAncgo 


Opis drzewostanu 


■". 


sprz»tu 


%fZ. 


; :• v 


~-l 


Polnocna czesc la- 


Drzewostan lity so- 05- 


90 


.Hi-: 
snowy, niejednostaj- 


16 


92 


279 
ny, obrzedni. Wyso- 
94 


265 


gim piasku > podgle- 
bieiu zwiru. Potu- 


kosc przecietna 18 - 
20 m. Przyrost gru- 
96 


286 
dziesi§cioleciu 12 - 
Prz 


« 


podmokfa, z podgle- 
biem itu. Miejscami 


U mm. Na 1 ha znaj- 
duje sie okolo 500 
wystepuja torfy. 


drzew.Drzewostanna- \ 
snowy (Tramctes 
| 


G 
pini). 


11 

1 c 


Gleba piaszczysta 


Drzewostan sosno- j 5 


57 


■2 fir, 
wy najgorszej jako- 
sci. Zadrzewit-nie 


rzadkie, wykazujace 
dzielnicy zabagnione 
przez wod§ gruntowa. 


r^k^ 88 SZtUk 


s| 


Byly to bagna, ktore 


Strzaly krotkie, z 
17 m., pr/yczem zbie- 
jj 


|s 
zyste, o kilku wierz- 
cbolkach, tworzqcych 


|i 
Przyrost grubosciowy 
w ostatniem decen- 
ninm 24 mm. Drze- 


£ 
| miodegowiekuuprza- 


tniety i odnowiony. h* - *— rx 


j WydarwnU ««/« j 


30 
2-8 
3-0 

32 
dziki (Ledum pa- 


rzedzany wskutek 

przi/ hub sosno- 

sto' od wiatrow. 
do czepo przyc/.y- 

as- "°"- 


^ii'^r'^''" 


t-6 


wno materyalowe 
bylotylkonapod- 
klady kolojowo 

376—490 drzcw. 


Gdsieniegdne 

k ? pajaJowca. Gle- 
be pokrywa gruba 
poducha mchow, 

rowka. Paproe 


Toil trmacya Fran 


ciszek Pauer. 


iliLl 


Ill 
Tresciwy opis g- 


Wiek 


- - 
! Opis drzewostanu » a 


w chwili 
I zZ &■% 


sicdhska lesnego ' J| 


sprzetu 


]P 


g, g " ; | 


! |w| 
Gleba P ;aszczysta : Drzewostan sosno- 


05 


90 


374 
na podglebiu nieprze- j wy, przetkni^ty tu i 
91 


38.") 


S tfS" 


makalnem z itu w ni- j owdzie karlowatym 
93 
zinach, a ze zwiru i debem. Zadrzewienie 
94 


311 
czystego na wzniesie- 1 rzadkie, przecietnie 


307 
niach. Zabagnienie 434 do 608 szt na 
96 


przez wode gruntowa 1 ha. Przyrost grnbo- 


i obok polozony staw. sciowy w ostatniem 


dziesiecioleeiu 2038 
£'J 


! mm. Wysokose 21 m. 
Drzewa nawiedzone 


przez hub sosnowy 


napotyka sie dose 
^4 


; CZ?St0 ' 
b 


Nizina podmoHa.l 


05 


112 


190 


. i 1 - 


Piasek z podglebiem ^Drze^stanlhydj 


1 I'^fl 


proeta okolo 20 m. 


znizka'korona. Drze- 
Zupelnie takie *J Drzewostany sosno- 


0o 


74 


» >2 
76 


dzielnicy 1. Grunt po tkni§te d§bem. Z po- 
78 


obnazeuiu z drzewo- wodu nicprzepusz- 
°w 


stanu zdradza sklon- czalncgo podglebia 
nose do pokrycia sie korzenie gWwne kro- 


porostem wrzosn. tkie i bezksztaltnie 
•o ^1 


DraewoM 


obrzedni, bo na 1 ha 
stoi okolo :-',;")( I s/.tuk. 


j*| 
Wysokosc przecietna 


V ! 
22 m. Budowa strzal 


krzywa i zbiezysta. 


1'"' 
Deby sekate, krzywe 

5^S| Jakoscdrowna " Sst^'fle 
|t| ' runa lesnego r^^™*?" 


1 Uwagi 


4-2 
4-2 
3-5 
3-3 
3-2 
27 


nicy 6 i 7 dose 
gonne i czyste.na- 

| i se.kate. Jest to 
1 przejscie do opi- 
sanej wyzej dziel- 
! nicy 4-ej. 


j szewka debowa 
! slaba, ta i owdzi 
jalowiec. Glebe 
pokrywa po wie> 

rJ2ka,Tw niz° 
nachgrubszawar 


j Drzewa z po- 
j wodu mokra ob- 

wodumokregosta- 

jest powodem wy- 
wracaniaich przez 
wiatry. 


12 602 ha. Wo- 
g6\e wycieto w 

481316 m» Z te- 

gomnteryalowfgo 
189163 m s (44%\ 

1710^00^(40%), 

galeziowego 
711-»2m a (16" ) 


1-7 


| Drewno sekate, 


^zy.-iesosm.we. <-o hiny obainirraj.-i 
juz wskazuje na , wakut.-k ..,M..im,_- 
rzadkie zadrze- cia przez wyrab 
wienie. Miejscami I przyleglcgo drz<- 


z:h^ 


41 
4-2 
41 


Drewno w ma- 
tej tylko czeici 
zdatne na wyrob- 

te, sekate i zbie- 
gJe, czesciowo do- 

snowym. Przewa- 
znie zozyte jako 
badalec dla wlo- 


szycie rzadkie z 

Wmiejscachsach- 

mokrych bagno 
pospolite (Ledum 
palustre) i grabe 
poduchy mcha. 


Z powoda za- 
bag w nienia cz.ste 


do 1902. 33:<9 90 
m». ztego20l(>27 
m»(60%)drewM 

1026 m» (80°/,'), 

go i 303 63 m« 

(10° ,,) galczi. 

286 m» drewna !|l|*li -i^.-.. 


Opis drzewostanu 


- 


wltu 


% 


1 ?! 
1* 


Gleba: piasek zolty 

biem rudy bagiennej 

zwiru na 'wzniesie- 

W nizinach nadto 
grunt zabagniony, z 

CZa po n obnIzeniugIeby 

wiaja^ siewrzosy.po- 
dobme jak w poprze- 


dab wystepuje par- 

szka. Wog.'.le sosny 
80°/ , debiny 20%. 
Deby wystppuja wi ? - 
cej w nizinach. Caly 
drzewostan obrzedni. 
De>y krotkie, sekate 

gonna, przecietnie24 

doczne. VV drzewo- 
stanie znajduja. sie 
grabe osobniki sosny 

rebowej.' 
119 
120 


426 

ins 

3015 


! 


do poprzednich. Gleba 

glebiuzwiru.lecz nie- 
co glebsza anizeli w 
poprzednio opisanych 

gdzie przowaznio dab 
sie znajduje, stagnu- 

glebiu ilu i rudy ba- 


zuje do 30% debiny, 
mieszczHcej sie w 

jakosci, gdyz ji-st 

dnak dalek'o lepsza 

sanych ostepach. 
Zwarcie tych drzewo- 

Wysokosc 22-25 m. 
Na hektarze znajdaje 
sie 342 drzew. 


O-C. 
do 
07 


90 
92 


:;87 

41.0 
375 Pi -—1 ::;:::: 


.,.': ' : " ; : '.',' 


36 

2 b 


te^o materyalu 
niezdatne. So&ni- 
na wog6le lepszej 


h'zadki podrost 
d ? biny i kruszy- 


;=SS 


pal^zi 33 m-. Wy- 


il 
43 


sci zdatno na wy- 


UmAvk'^'i^n-hv 3 


:£Fp^:i 


"S-gp ;.- g dzo maJopodmoklych sosniue: par 
miejsc. Gleboki pia- | wet lita del 

zdradzajacy slady do- ! 08, dab O 
mieszki gliny. W ni- I najlcpsze si 
zinachrudabagienna, ■ wostany, j Wysokosc dochodi 
ponad 30 m. Prze 
cietna wysokosc 26 rr 
Na 1 ha znajdujc si V : 


Krotki opis JrzeSanu^zna- 


Jakosc drewua cmtejsM U«ski tie- D w a g i 


"° 
Vi\ 
,, ';, l ;. r ;;;;::,: , ?.p 1 :- 


2-8 


Sosnina wydala 


Podrost debo- 


Zpowodim W1401U, Wc 


3-0 


znaczny procent 


wy dose gesty, 
28 
go, lecz znajdnje 
tryjezestotezwy- 1 !»<)•_> 

darzaja sie wy- 7. «■>■«•»■!,. ; h |..<> 


3-H 
Grunt pokrytybo- 


rowka. 
2-9 


tych (Hub sosno- 
wy). Z tego tez 
drewna materya- 
lowegojest roniej- 
(71%\26t»9O0m» 
gladu tych drze- 
^we^ 09°- J?°' 
: 1197 02 m 3 (10%| 


pozwalajaca przy 

umicjctnej wyroh- 


Z:u, iti pr/xcie- 
tnie z Ilia 351 m" 

35 nr c:x\yz\ /a- 
co uzyskac 80— 
90% materyala. 
Wogole uzyskano 


s n r"z ,u v ,r ^ 
60% drzcwa ma- 
teryalowego, 17° „ 


386 m» 


gal?zi. 

A ft 


Fran 


clszek Pauer. 


| If 


li 
~ J 
I 


'■■% 7 


^■V 


PoloAeni.- podobne Sosna [ deb,m, 7 131 


Hi 5 


do poj.r/rdnio opisa- mioszanc nioregular- 
2M) 
R 


nej d/idnicy. jcdnak nic. grnpami, lub na- 


134 


315 
135 


■ills 
136 


301 
137 


3-23 
r 


Natomiast wyzs/.c cia wystcpuje stary | 
i 


tt\ ' 'wogolnwniloBcio- 


szka gliny! sosny 9 6, deba 4, 
wraz v. grabina. kt.'ira 


§ 


nie dosiega jcdnego 
i 


clTdo 33 "n^'deba 
1 


'Xa'l ha 880 HO 
* 


dobinv "tini" mni.'j 
W ;»t'nie;dobybowiom 


I ,i';; ,/ ;'-' : n 2 
rzedniej. 
PoJozenie podobne Drzewostan nien- Ho 181 


818 


do poprzednio opisa- irularnie mi. s/.any. 132 


250 


nej dzielnicy 66-tej, dab i ioinft. Dab tu 188 


2(58 
330 


bagnionych i dwie przvjac': d. -I.inv ()•(!. 135 
partye pokladn mdv Bofeiny 0*. Grabina 136 


30* 


bagiennej. i wystopuje jako wy- 137 


20 1 


- 


watala. Drzewostan 
bardzo obrzedni. Wy- 


sokose 20 do 25 m. 
f*. 
^ 

24 
podszyt grabowy 


przerwano. Ten 

lizny ulatwiaja 

wym wiatrom 
Wywroty i zlami- 
ska pojawiaja sie 


■_"."!," _~.V i 


III 


zmurszala i pope- 1 

debiny, procent j 
lowego maly. j 


pod^zyt grabowy! 
divu.i.M: /. t ijl ,1 ; Tre , ciwyopis 1 


if 


Wiek 


2~^ 
if 


||| / | siedliska lesnego 
sprzetu 
Nieznaczny spadek 
7 ! 89 


38f 


£ ku polnocy. , Grant 


wie pomieszany ze 


„= ^ piasek dose gleboki 


swierkiem i jodla. 
^ .2 (nal m.), podglebie 
o -2"., dzielnicy opadla zie- 


0'4, jodly 01, w tern 
nieco olchy i brzozy. 


Nal ha jest 470szt. 


drzew. Wysokosc od 
I 3 zostala na' wierzehu. U do 28 m. Jedlina 
kg % \ Mimo tego gleba po- wy.itepuje rowniez 


_ c-^sto napotyka sie 
86 


476 
87 


.'•70 
zabagniona. Gleboki | dly i sosny, w sto- 
88 


piasek ze znaczna sunku: swierk 7, 
89 


Wlh 
warstwa. prochnicy. jodla 02, sosna 1-0. 
90 
.o 


Podglebie w znacznej ■ Tu i owdzie znaj.luj.- 
91 


.v,s 


^ glebokosci okoJo 1 m. ' sip i krzywy dab. 
V : zezwirn. rho<-i:iz<rle- Zwaroie dobre. Drze- 


o ba ta jest dla lasu j wostan ladny i gonny 


.2 bardzo urodzajna i do 30 m. wysoki, z 


£ dobra, to jednak po ! wysokim (do 16 m.) 


! S | szybko dziczeje. po- wym i jodlowym, w 
J zbywaja. ; sip proclini- -rruboAci dragowiny 
J g cy. 1'ozostaj- .-zysty Wzrost jednak nieje- 
J £ gruboziarnisty pia- dnostajny. ktory ro- 
- t tu i owdzie glazy na- wstaJego z gospodar- 
rzutowe. stwa przorebowego. 
£ Na 1 bajeaj 196 aat. 
• K clzfnv Sw rid! V- 
3 *7 w oatatnich lataoh 
*2 '•■ ' I!owoda° * MwcTinej 
> doczekaly przepisa- 
nego wicku n.lmosei 
(100 lat) i nmsialy 
bye zaj§te wczesniej 
1 
do planu ciec. 

.■= - 
Wyd.rzeniazas7.fe 


■r 
Krotki opis drIewSnu°"p /Pa- 


Hi 


rana esnego 


n *Jffi°£?' : 


'4-3 i "i>rewno swier- 


Grube poduchy 
kowe w wielkim 


mchowpokrywaja 


kiego poloienia 1 ten wyciety w r. 


zabagniona glebe, 


grasujatuwszyst- 1896. Uzyskano 


tu i owdzie poro- 


kie gatunki mur- 1 126825 m 3 dre- 


slc kruszyna, dzi- 


ba?o s t n y o k weS hU " 
szcza swierk jest 730 75 m : ' mat, - 
( Ledum palustrc . 


przewaznie zmur- ryalow. _ 


it.p. roAlii.ami ba- szaly. Z powodu 4470 m 3 opalo- 


trionnciiii.Mii'jsca- /.alia-im-nia cierpi wego (35" i i 


mi gesty drobny n ,/ to,, di xew-stan 90-50 m s gatezi 
sto trafiaja sie tu Z 1 ha iizyska- 


m 3 drewna cialo- 
leziowego. 


5*5 lm,vn« burdzo 


rowka pokrywaja 


£ U oS e,r ha «"' 


59 
jednak w daleko 


IvO 

i;,s 


przedniej dziel- 


szpilkowa. Tu i 


1631581 m ;! dre- 
wna,ato:1199i-17 
swierkowy.lubtez 


go (74%), 2206 50 


scach jasniej- ! 
62 
szych. 


gal ? ziowego 
(13" o) 

Z 1 ha uzyska- 


no zatem przecie- 


tnie 561 m 3 dre- |||| sprzetu | |^ £ fcwirgrubszy* 457 


8 


85 

87 
88 


47f) n?i| ,'IZIZ 
1 


w ; ek T ill 


£ .1 
duje si § okolo 420 
drzew 17-22 m wy- 

sosnowychdrzewosta- 
now, wyroslych na 
przewaznie bagni- 


1 i 

J 
1 


■ 


W r. 1855 zostal 

wnet obficie nalecia- 

snowo-brzozowy drze- 
wostan(0-6 8o 8 uy,0-4 
brzozy.) Mimo mlo- 
dego wieku wycieto 
42 190 §} -* - 


r0t ' 01 "' S ■',''' ' '" U vvagi 
Grunt pokryty 5573 ha. Z po- 

du^hamT b m™hri Wgo ,; "' ' •'' ' 
dzikiego rozma-i opalow. 

Z tego |.r/y|.:i.l:. 
StS 
palowego. ' H2-50 
m 3 gateziowego, 
razem i-527'75 m 3 . 

(34°/ ), opalowogo 
(56%), galeziowe- 
go (10%). Autor: Franciszek Pauer. 


j it i j .inn 


<>.■-'— 


i- 


sprzetu 


w 


| zasiew sosniny na 
1 'O 1 lichycb wyjalowio- 
•j | nych polach. 

► 1 

j 


wniej dose dobrze 

usychajaca.cozreszta 
czesciej na zalesio- 
nych polach zanwa- 

stan lichy, strzaly 


06 


61 


195 


kicr.mku wschodniin. 

Wysokosc nad po- 

ed ziomem morza 880 m. 

« Globa z powodu sla- 

! 1 Gleba sklada sie 
H i § I » glebok 

£ W znacznej gleboko- 

l ~ set wystepuje piasko- 

•J3 wiec. nieraz silnio 

j f^ ielazisty. Sa to da- 

j£ wne pola zalesione 


dnak wystepuje mie- 

chy i brzozy. Wogole 

sosny, O'lbukaigra- 
ba, 02 awierka.. 01 

kolcf 20-2™'™^°"- 

dta, kilkodziesieeio- 
letni. 


4 50 ~- - = 
Wydaxwni. zaszfe 
III 


Krotki opis 


ZZ " JukoAc drewna 
M 


runa leam-go 


™S» e " 
38 Przewaznie o- 


Piu.ekpr.ykrv- 


Mozna zauwa- 


3-290 ha. Z tej 
wa 'tylko mala 
powferzehni uzy- 
skano 30848 m» 
ig-la^tlj? w nizi- 


zyskano tyiko 
,dzi ? ki czese.iowej 


i trawy. 
opalowego, 32 m s 


720 48 m«. Uzy- 
w okolicy bezle- 


skano wiec dre- 
snej. 


wego (43° ■■„), opa- 
lowe<ro(52° „'!.ga- 
lezi (6%). 

Ogolnieuzvska- 


no z 1 ha. 209 


«,. 


56 Drewno wogole 


3 ha. Z t,j po- 


g'rubosloiata. Dre- 


wodu ohrzedniego 
wna materyalo- 


36°/. drewna ma- 


oV^epf. 197-60 
g°- 
m 3 galeziowego. 
skano tylko dzie- 


ki wvrobowi pod- 


Uzyskano wi ? c 
kladow kolejo- 
Jowego (H6°/ ).' o- 
palowego (49° ). 
gale.i (l5*/o)- 

Ogolnie uzyska- 
no z 1 ha 374 m* 
drewna cialowe- 
g°. kvh 


: Franciszek Pauer. 


f] 
|l Wiek Hs 


I r 
riedlitka |,ia 


OpU drzowostanu .^ w chwili .' | S| 


^11 


If " [*|" 


Foludniowe stoki 


Sosnina obrzednia U8 101 583 


sienie okolo 350 do 
morza. - Teren bez 


'■ | > j^y 


znaczniejszych paro- 


drzew 22 -24- m. - 
Przyrost w 10 latach 1 
1 14 mm. Strzaly so- 
* 


bardzo glijboko. 


sprzyja- 


^MotV^k^'" 


Orzevvostan liard/.o 91 599 
g 


-"-*"" 


lit.'-'U 1 - . s 


92 


518 
* 
V r/ ; .'.'n'li'^oLT' 
• i jodly, 
i 
| 

1 
sny, 01 buka. Dr/.e- 

jndla i buk. Niekto- 
] re jodly i buki bar- 
dzo stare, pozostale 
z poprzedniej kolei. 1 


Jakose drewna 


E0M+. 


"",','' ',!!'/.. ".^IV ' 


: «.., 


rriiitery.-il tarty do- 

tne. wvdaje tvlko 
; budulec. Jedlina 


fS/II 


J*?^rfE 


akano z 1 ha 532 
wego reWna 


dope P jeXo°c P Z e- 
rose musiafci. 
66 

49 


tow. Sosna soka- 

rob podkladow 
kolejowych przy- 


40°/" m opatowego 
52%. galezi 8\. 

no BlhTSm' 

II 0" 

1Wci " jopi " i o-.*— \n w^« 111 chodowi i wscho- ; wierzcholkami i o\ 
>wi. rzednie Caly drz< .2 noc wystawiony brzeg rzedni, podszyty 2— 

£ doliny. ciagnacej sie \ 3m wysokim podro- 

•g nawschod. Las prze- stem jodlowym. Wi§- 

%, (Jleba bardzo do- j pochyiosci j. st iwier- 

ja bra. iyzna, wilgotna kowa (09j. z mala 

-' "-linka, zasobna n przvmieszka jodly 

It >' 


Jakosc drewna ; ^^ | SigSf- | UW " J 
£H 
34 


l*ewnok«ywe Wanrtwa pni- . Wtemwyso- 3 ha. Z tej po- 


40 
8 5 


tylko na slaby 


grubosci,bor6wka 


materyal ciosany 


i na wyrob pod- 
ZIomy i wywro- i valows go. .">( >l I'O 
kladow kolejo- 


ciewystepujebuk, 
wych. 


grab, swierkijo- 
dla. 


wod'u dosl g c°z^te. 130 00 n. 3 galr- 
Jak wogole na ziowrgu. /at.-m 
zalesionych gran- j materyalu ,:;0 U 
tach ornych, wy- ! opalu (50" ga- 
sycha sosninaca- lezi (14%)- 
lymi placami; cze- Wogole uzyska- 


no z 1 ha 257 m" 
jostgrzybek,Aga- 


go. 


T~" 


Drewno so.no- Wo -ule -ruba SuAninc wido- 4 ha. Z tej po- 
h , nvj kis. « n,l dszym ■ 


tramy mawysokiego | | m» _ opalowego. 
ko sie trafia, | mchy. W 6wier- 


opala (39-/.), ga- 


lezi (9%). 


Wogole uzyska- 
no z 1 ha 498 m" 

go. 

3 '. ::■ 


.| 


Tresciwy opis S3 


w« 


2 V 


Z '.? 


siedliska lesnego " rZGVU,S '"'" || 


sprzetu 


Jl~ 
,76 


lekka glinka, ktora kiem i y.dH. ktora 


wiec stanowi podgle- ; sokiego podszycia. 


bie, znajdujace sie. Zwarcie drzewostanu 


I 


w znacznej gleboko- bardzo liche, zape 
sci. Sa jednak war- wne z powodu c/.o- 
stwy twardsze, uzy- stych wywrotow. ' 


* 


wane do budowy. — i W obrzedniejszych j 
lyehaglin- miejscach podrostjo- 
ka i -If boko p§ka. dfowy do 2 m. wy- 
Na wiosne zas roz- soki. 
3 


ostanach do 16 mm. 
So P ?tom eniU " ° d_ 
1 


stajp sie przyczynq, | 


Poladniowy brzeg 


Jest to osobny la- 07 67 240 


^"kferalfu^wscho 6 


sek, przeznaczony do 68 205 


zagospodarowania ' 
odroslowego, w ko- 


tem poluocna. Jest 


lei W-letniej. Obe- Przecie- 


to wazki, dlugi pas 


» 


lasa, poprzerzynany 
poprzeeznymi paro- 


jednak starsze, zlo- 
zone przewaznie ze 
223 


wami. Glebe stanowi 


sosny, brzozy i olchy. 


glinka wilgotna. Pro- 


Kazdy z tych gatun- 
£ 


chnica i sciola utrzy- 


k6w drzew panuje w 
mala sie tylko na 


osobnych partyach. 
J 


miejscach rowniej- 


Oprocz tych ga- | 
szych i w zaglebie- 
niach. Pagdrki sa na- 


duja sie tu deby, 
1 


tomiast prawie gole. 
Podglobie wapienny 
Jupek, kt6ry wyfania 


graby, buki, osiki, 
jodly i swierki. Istny 
kongloroerat gatun- 
k6w drzew. Wotrole 
1 


wierzch. mozna przyjac: brzo- i 
\VaniesiVnie250m. za 0*4, sosna 03, 
, 
dnie. Mi 


Wydarzenia zaszle | 
Krotki opis 
JakoSc drewna 
runa lesnego 


m n" a ta ^z e e7. U ow k ady Ze 


i*; 


3.9 
Sosnina zna- 3517 ha. Z tej 


cznic ucierpiala powierzchni uzy- 
• -,\ svc. }v. (iruiit jiokry- 
ty.v. Swiorczyna ! 97093 m 8 , a to : 
.J.dlina wydala k;i. trawy i mech. 


slabo zakorzenio- 590-03 m' drewna 


na. oehwiana iiiat»Tynl.,wog... 


przez burze i na- 2di 00 nr <>\<\h - 
wno przewaznie zupelnego wyja- 


wiedzana przcz wego, 116 90 m 3 
>„,.„.,, 
gaiesiowego, za- 
tem materyalu 
(61%). opatu 
(27%), gatezi 


(12%). 


Wog61e uzyska- 
drowna ciatowe- 


go. 


VV mlodych za- 


8136 ha. Z tej 


gajnikach odbv- 


powierzchni uay- 


walosiewidocznie 
paszenie bydla. 


a to: 50 24 n. 2 
towego. 303-00 m s 


33 


opal zdatne. Wy- 
122°80 m» gate- 


materltu UO™ 
uzyskano przee 
sbycie na staby 
opatu (64%), ga- 
chlopiki budulec. 
lezi (26%). 


wego 165 m*.